Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 25. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5531

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

PORUKE

Stefano Sanino, visoki zvani~nik EK za „Avaz“

OSTANAK OHR-a NE POMA@E PUTKA EU
Od klju~nog je zna~aja da se bez odga|anja formiraju dr`avna vlada i Vlada Federacije BiH, odnosno preostale institucije, ka`e Sanino Bh. lideri jo{ nemaju zajedni~ku viziju budu}nosti zemlje
astoj u formiranju vlasti mo`e se negativno odraziti na efikasno kori{tenje novca Evropske unije, izjavio je ju~er u ra-

Novi slu~ajevi: Stru~njaci o suicidu u BiH

LJUDI SE UBIJAJU I ZBOG SAMO]E

Z

zgovoru za „Dnevni avaz“ Stefano Sanino, zamjenik direktora Direkcije za pro{irenje EU, koji se od ju~er nalazi u posjeti BiH.

- Proces formiranja institucija ne te~e tako brzo koliko je to potrebno ovoj zemlji i koliko bi to EU `eljela - ka`e Sanino. 3. strana

Sudbine: Nevolje porodice Deli}

8. i 15. str.

Terorizam

SA ^ETVERO DJECE @IVE BEZ STRUJE
Ekrem Jevri} tvrdi da je dobio 9.000 eura

23. str.

Pink me Napadnuta Moskva pokrao! NIJE PO[TENO SUDITI SAMO O
Aerodrom Domodedovo ju~er: Predsjednik Dmitrij Medvedev naredio da se poo{tre mjere sigurnosti

6. str.

(Reuters)

U silovitoj eksploziji vi{e od 30 mrtvih

19. strana

Sarajevo: Intervju ambasadora De Kardone

JEDNOJ STRANA^KOJ PLATFORMI

Safet Su{i} vratio Nadarevi}a
57. strana

REPREZENTACIJA

5. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

CIJENE Nema opravdanja za nova poskupljenja hljeba

P{enica pojeftinjuje u martu
Tada po~inje pra`njenje silosa u Srbiji i Hrvatskoj kako bi napravili mjesto za novu `etvu, obja{njava Ton~o Bavrka

Na KCUS-u potvr|eno jo{ osam zaraza

Sarajlija i dalje u te{kom stanju
Zabilje`ena nova oboljenja U KC Banja Luka na lije~enju 76 inficiranih
Zdravstveno stanje 60godi{njeg Sarajlije, oboljelog od H1N1, koji je smje{ten na Internisti~koj terapiji Klini~kog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS), jo{ je te{ko i bez ikakvih promjena nabolje. Kako je saop}eno iz sarajevske bolnice, ovaj pacijent priklju~en je na respirator i na dijalizu jer su mu otkazali bubrezi. Na sarajevskoj Infektivnoj klinici zbrinuto je 27 pacijenata, od ~ega 19 s potvr|enom H1N1; pet ima sezonsku gripu, a tri pacijenta ~ekaju nalaze. Do sada su na ovoj klinici pregledane 642 osobe sa simptomima gripe. Broj zara`enih virusom H1N1 i dalje raste. Od 20 nalaza na Mikrobiologiji KCUS-a tokom vikenda nova gripa potvr|ena je kod jo{ osam Sarajlija. I u manjem bh. entitetu broj pacijenata zara`enih virusom H1N1 u stalnom je porastu. - Jo{ sedam osoba je oboljelo, a ukupan broj zara`enih popeo se na 117 osoba - kazala nam je portparol Instituta za za{titu zdravlja RS Milka Mr|a. - U KC Banja Luka hospitalizovano je 76 pacijenata. U Jedinici intenzivne

Virus H1N1 ne miruje

Cijene (u KM)

Namirnica 2008. 2011. P{enica (1 t) 570 450 Bra{no (1 kg) 1,00 0,80 Hljeb (1 kg) 2,00 2,20

Pra}enje situacije

Izvr{ene analize

Cijene p{enice i bra{na jo{ nisu kriti~ne

U HNK jedna osoba na respiratoru
Na podru~ju HNK trenutno su 2.003 osobe oboljele od gripe, a me|u njima je najvi{e gra|ana s podru~ja Mostara (1.609), re~eno je na ju~era{njem presu Mobilnog tima za pripravnost u slu~aju pandemije gripe. Trenutno je kod samo jedne osobe potvr|en virus H1N1, a kod koje je, ina~e, dijagnosticirano te{ko oboljenje, i ona se nalazi na respiratoru. Do sada je u zdravstvene ustanove na podru~ju HNK, osim Konjica, distribuirano 2.200 vakcina, kojih M. Sm jo{ ima. Mobilni tim: Va`nost vakcinacije

Pekari u Federaciji BiH sve glasnije najavljuju da bi moglo do}i do novih poskupljenja hljeba i peciva ukoliko rast cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu bude nastavljen. Navode da bi poskupljenja mogla biti sprije~ena ili barem prolongirana ukoliko bi Federalna vlada pustila u prodaju p{eni~no bra{no iz robnih rezervi. U Federalnoj direkciji

robnih rezervi isti~u da ovakva intervencija nije potrebna, jer cijena bra{na jo{ nije dostigla kriti~nu ta~ku. - Zadnji put smo na tr`i{tu intervenirali p{enicom iz robnih rezervi prije tri godine. Cijena bra{na 2008. godine pre{la je jednu marku po kilogramu, a sada ko{ta 0,80 KM, {to zna~i da nema potrebe za nekim posebnim mjerama - kazao je za

„Avaz“ Ton~o Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi. Dodaje da }e cijene p{enice i bra{na uskoro po~eti padati, te da ne}e ni biti razloga za poskupljenja pekarskih proizvoda. - Ve} u martu po~inje pra`njenje silosa s p{enicom u Srbiji i Hrvatskoj kako bi napravili mjesto za novu `etvu. Tada }e tr`i{te prepla-

viti p{enica i bra{no iz susjednih zemalja i cijene }e po~eti naglo padati. ^injenica je da veliki trgovci tempiraju kad }e i kako prodavati p{enicu, ali stare se moraju rije{iti obja{njava Bavrka. Bavrka poru~uje pekarima da ne prenagljuju s poskupljenjima i da ne koriste trenutno stanje na tr`i{tu, jer }e time izazvati dodatan pad standaM. AVDI] rda gra|ana.

@rtve
umrlih ove zime u BiH umrlih u FBiH

7

5 2

umrlih u RS

medicine nalazi se jedan pacijent - kazala je Mr|a. Stru~ni tim ljekara i epidemiologa RS koji je anga`iran na pra}enju pandemijske situacije i prevencije uvjeren je da }e broj pacijenata rasti, s obzirom na to da je ju~er po~ela nastava u {kolama u RS. Do sada je ove zime u BiH od komplikacija izazvanih virusom H1N1 umrlo sedam osoba, dvije u RS i pet u E. Ha. - V. S. FBiH.

Ho}e li kona~no biti izabran novi predsjednik Suda BiH?
Pobjedni~ki kandidat mora dobiti devet od ukupno 16 glasova ~lanova VSTV-a
Na sutra{njoj sjednici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) najvjerovatnije }e biti izabran novi predsjednik Suda BiH, potvr|eno je „Avazu“ iz vi{e izvora u bh. pravosu|u. Prema dnevnom redu sjednice, o ovom pitanju }e se raspravljati u okviru ~etvrte ta~ke. Kako smo ve} pisali, Podvije}e za predlaganje kandidata ranije je izdvojilo dosada{nju predsjednicu Medd`idu Kresu i Davorina Juki}a, dok su sudije Suda BiH Azra Mileti}, Izo Tanki}, Tihomir Lukes i Nenad [eleda ranije eliminirani. Na pro{loj sjednici odlu~eno je da pitanje izbora ~elnika Dr`avnog suda bude vra}eno na odlu~ivanje

Sutra sjednica VSTV-a

Slu~aj „Purda“

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Otkud ministru SDA ku}a, vikendica, tri stana i lokal?!
- U ovakvoj dr`avi sve je mogu}e. BiH je postala privatna svojina politi~kih oligarhija, koje su po uzoru na najorganiziranije mafija{ke klanove Latinske Amerike podijelile zone interesa: FBiH, RS, kantoni... Uz pre{utni dogovor da niko nikog ne uznemirava i da svako gazduje (~itaj plja~ka) svojim do mile volje, bez straha od bilo kakve odgovornosti. (zvizdoje)

Kreso i Juki}: Ko }e dobiti ve}u podr{ku?

Podvije}u. Pobjedni~ki kandidat na novoj sjednici trebao bi dobiti devet od ukupno 16 glasova ~lanova VSTV-a. Ukoliko zbog nacionalne podijeljenosti i Kre-

so i Juki} eventualno budu imali izjedna~enu podr{ku, odlu~it }e „zlatni glas“ predsjednika VSTV-a Milorada Novkovi}a, {to nije nemoF. VELE gu}e.

Advokat Tihomira Purde Josip Muselimovi} rekao je ju~er da o~ekuje pozitivno rje{enje na `al- Muselimovi}: bu koju je Zanemarena prije dva konvencija dana poslao sudu zbog odluke kojom je Purdi produ`en ekstradicijski pritvor i rekao da vjeruje da Purda ne}e biti izru~en Srbiji. Muselimovi} smatra da je bh. sud povr{no ocijenio zakon o me|unarodnoj pravnoj pomo}i i zanemario evropsku konvenciju o ekstradiciji, istaknuv{i da se u zahtjevu koji je Srbija uputila BiH za izru~enje Purda ozna~ava kao bjegunac iz Srbije, prenijela je Fena.

Muselimovi} ne o~ekuje izru~enje

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

PORUKE Stefano Sanino, visoki zvani~nik EK za „Avaz“

Ostanak OHR-a ne poma`e put ka EU
Bh. lideri jo{ nemaju zajedni~ku viziju budu}nosti zemlje Novi zadaci za Brisel

Strana~ki sindikat

U pismu Valentinu Incku SSSBiH jo{ jednom se legitimirao kao advokat budu}e vlasti, a ne za{titnik interesa radnika
Savez samostalnih sindikata BiH ju~er je oti{ao i korak dalje od nedavnog potpisivanja sporazuma sa strankama koje podr`avaju SDPovu platformu. Bajramovi}evi sindikalisti su, naime, u otvorenom pismu pozvali Valentina Incka (Inzko) da iskoristi ovla{tenja visokog predstavnika i odredi rokove za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, ~ime su se jasno deklarirali kao poluga politi~kog pritiska u rukama koalicije koju personalno predvodi predsjednik SDPa Zlatko Lagumd`ija. SSSBiH tako je jo{ dublje zagazio u mutne politikantske vode. Pod krinkom brige za radnike, organizacija kojom upravlja Ismet Bajramovi} aktivno se uklju~ila i opredijelila u postizbornom blokovskom nadmetanju stranaka, {to sebi ne smije dopustiti nijedan sindikat koji `eli biti respektabilan partner vladaju}ih struktura, a ne njihov advokat. Posljedice ovakve kratkovidne avanture ve} su vidljive. Svrstavanjem na stranu ~etiri stranke potpisnice platforme za formiranje vlasti (SDP SDA, HSP i NSRzB) krovna radni~ka institucija, osim , {to sama sebi ve`e ruke, riskira i unutra{nji raskol i pucanje po nacionalnim {avovima. Tako|er, u historiji sindikalnog pokreta u BiH - izuzimaju}i vrijeme komunizma - jo{ nije zabilje`eno da radnici, bez opipljivih garancija, unaprijed daju bjanko povjerenje vladi koja tek treba biti formirana i u kojoj }e va`nu ulogu imati SDA - ista ona stranka koja ih je svojom ekonomskom politikom u proteklih dvadeset godina dovela na prosja~ki {tap i ostavila bez posla. Motivi Zlatka Lagumd`ije i Sulejmana Tihi}a u akciji pridobivanja sindikalne podr{ke posve su jasni i legalni. SDP-u i SDA, kao budu}im stubovima vlasti u ve}ini kantona i na federalnom nivou, najmanje odgovara da zvuk njihovih pobjedni~kih fanfara na samom startu zaglu{i buka opravdanog radni~kog nezadovoljstva. Ostaje, me|utim, veliko pitanje {ta s ovakvim savezom dobiva sindikat. I pred ~ija }e vrata Ismet Bajramovi} sutra - kao {to najavljuje u pismu Incku - dovesti radnike, kada se kriza produbi, a svi pokazatelji predvi|aju crni scenarij? SDP i SDA za sada mogu biti spokojni. Pred vrata njihove vlade, sigurno, ne}e.

Zastoj u formiranju vlasti mo`e se negativno odraziti na efikasno kori{tenje novca Evropske unije, izjavio je ju~er u razgovoru za „Dnevni avaz“ Stefano Sanino, zamjenik direktora Direkcije za pro{irenje EU, koji se od ju~er nalazi u posjeti BiH. - Pro{lo je vi{e od tri i po mjeseca od odr`avanja op}ih izbora, me|utim, proces formiranja institucija ne te~e toliko brzo koliko je to potrebno ovoj zemlji i koliko bi to EU `eljela. Od klju~nog je zna~aja da se bez daljnjih odga|anja formiraju dr`avna vlada i Vlada Federacije BiH, odnosno preostale institucije - ka`e Sanino. Prema njegovim rije~ima, BiH i dalje ~ekaju obaveze uskla|ivanja Ustava BiH s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, provo|enje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju i popisa stanovni{tva na dr`avnom nivou. Odgovaraju}i na pitanje {ta }e Evropska komisija uraditi kako bi natjerala vlasti da se pozabave reformama, Sanino ka`e da bi on radije pitao „{ta BiH mo`e uraditi“. - Evropska komisija je uradila najvi{e {to je mogla i predstavila sva mogu}a rje{enja. Naravno, spremni smo da nastavimo ovaj dijalog i pru`imo kako stru~nu tako i finansijsku pomo}, ali i BiH mora da uradi svoj dio posla - isti~e Sanino. Govore}i o debati u Evropskoji uniji o ja~anju uloge u BiH i odlasku Ureda visokog predstavnika Sanino ka`e kako je Lisabonski

Obaveze ~ekaju

Sanino: EU mora oja~ati svoju politiku i prisustvo

ugovor o reformi pru`io nove prilike i nove zadatke za Brisel. - Da bismo te prilike iskoristili i suo~ili se s novim izazovima, EU mora oja~ati svoju politiku i prisustvo, {to podrazumijeva i ja~anje na{e delegacije u ovoj zemlji. Delegacija EU mora izgraditi neophodne kapacitete svojih sektora. Ova potreba }e postati jo{ izra`enija kada do|e vrijeme za potpunu primjenu Lisabonskog ugovora (samo jedan predstavnik EU u svakoj od zemalja), a samim time OHR }e morati postepeno da nestane - navodi on. Sanino isti~e da BiH mora preuzeti odgovornost i u potpunosti uzeti proces evropskih integracija

u svoje ruke. - Politi~ki lideri u BiH jo{ nisu izna{li neophodnu zajedni~ku viziju za Evropu. Nema konstruktivnog dijaloga ni duha politi~kog kompromisa. BiH ima odre|ene pote{ko}e da govori jednim glasom. Dr`ava jo{ nije do{la do nivoa efikasnosti potrebnog za napredovanje u slo`enim pregovorima i neophodnim reformama isti~e Sanino. Kako ka`e, BiH mora jasno pokazati da nema potrebe za stranom intervencijom. Prisustvo OHR-a pokazatelj je da je jo{ potrebno uraditi puno stvari. - ^injenica da OHR mora biti tu i 15 godina nakon Dejtona, ne poma`e budu}oj kandidaturi BiH za u~lanjenje u EU. Kada politi~ki lideri postanu konstruktivniji i po~nu se uzdr`avati od jednostranog djelovanja, grade}i stabilno politi~ko okru`enje, OHR }e imati manje razloga da ostane ovdje. U krajnjem slu~aju, ovo posljednje je i jedan od uvjeta koji moraju biti ispunjeni da bi Vije}e za implementaciju mira donijelo odluku da zatvori OHR - ka`e Sanino.
T. LAZOVI]

www.dnevniavaz.ba

Preuzeti odgovornost

Gra|evinari ne}e iza}i iz krize prije 2013.
Pitanje: Vjerujete li da bh. gra|evinari mogu iza}i iz krize prije 2013. godine, koju ekonomski stru~njaci progla{avaju „godinom oporavka“?
A) DA 25% B) NE 66,67% C) Ne znam 8,33%

Finansijska {teta ako ne bude popisa
Sanino ka`e kako nema planova za pove}anje finansijske pomo}i EU prema BiH, ali da je pogre{na pretpostavka da BiH dobiva manje IPA sredstava od drugih zemalja u regionu. - Iznos IPA sredstava se za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za u~lanjenje u EU ra~una po glavi stanovnika. On se pove}ava svake godine kako bi dosegao 23 eura po glavi stanovnika kada zemlja postane potencijalni kandidat, odnosno 30 eura kada dobije status kandidata. Me|utim, raspodjela se ne mo`e precizno izra~unati bez popisa stanovni{tva u BiH, pa bi njegovo nesprovo|enje moglo o{tetiti zemlju upozorava evropski zvani~nik.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Sanino razgovarao s Izetbegovi}em

Sna`na opredijeljenost EU za integraciju BiH

Susret u sjedi{tu EK u Sarajevu

C

A

Ferovi} i Terzi} sa Saninom

^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er u Sarajevu zamjenika direktora Generalnog direktorata Evropske komisije za pro{irenje Stefana Sanina (Sannino), koji je iskazao sna`nu opredijeljenost i odlu~nost EU za integraciju BiH, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Fena. Sanino je istakao da EU `eli da institucionalni okvir u BiH bude {to prije upotpunjen, kako bi integracioni proces mogao krenuti naprijed. Na sastanku je, izme|u ostalog, razgovarano o reformama koje je potrebno preduzeti radi {to skorijeg dobivanja kandidatskog statusa za ~lanstvo BiH u EU te o potrebi da se odmah nakon formiranja vlasti po~ne s realizacijom tih reformi. Izetbegovi} je ju~er primio i britanskog ambasadora u BiH Majkla T ejtema (Michael T atham) i apostolskog nuncija u BiH Alesandra D’Erika (Alessandro D’Errico).

Potpredsjednici Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Adnan Terzi} i Alma Ferovi} razgovarali su ju~er u Sarajevu sa zamjenikom direktora u Generalnoj direkciji Evropske unije za Ferovi} i Terzi}: Razgovor o situaciji u BiH pro{irenje Stefanom Saninom (Sannino) o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH, odnosima izme|u BiH i EU, te o reformama koje su BiH potrebne na njenom putu ka evropskim integracijama. Sastanak je odr`an u sjedi{tu Evropske komisije u Sarajevu, saop}eno je iz SBB BiH, prenijela je Onasa.

B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 160.321 posjetioca.

4

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

AFERE Sukobi u Islamskoj zajednici Gacko

Incko: Dobio zahtjev Sindikata

Pojedini krugovi ljudi jo{ ne shvataju sindikat na na~in na koji bi trebali, stoji u pismu
Savez samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) uputio je pismo visokom predstavniku Valentinu Incku (Inzko) u kome ga poziva da iskoristi svoja ovla{tenja i odredi rokove za formiranje vlasti u BiH. Dok mnogi zakoni ~ekaju da budu usvojeni, kako isti~e Sindikat, radnici svakodnevno ostaju bez posla, javila je Fena. - Na`alost, pojedini krugovi ljudi, a posebno oni iz sfere politike, jo{ ne shvataju sindikat na na~in na koji bi trebali. Mi smo, kroz na{e stavove upu}ene politi~kim subjektima prije op}ih izbora, pokazali svoju spremnost da do kraja istrajemo u njihovoj realizaciji i da se bavimo `ivotnim pitanjima ka`e se u pismu. Sindikati u Evropi i svijetu, dodaje se u pismu, predstavljaju jedan od glavnih stubova u dru{tvu i u ve}ini demokratskih zemalja svakodnevno, iz ~isto interesnih razloga, vr{e pritisak na druge aktere dru{tva. - Mi smo uz one snage u politici koje su prihvatile i koje }e prihvatiti na{e stavove i samim tim izrazile `elju da trasiraju put ka boljitku na{eg ~lanstva. Jo{ jednom od vas tra`imo da zadate rokove na{im „demokratski nastrojenim“ politi~arima da privedu kraju svoj „te`ak zadatak“ koji se zove formiranje vlasti - navodi Sidnikat u pismu Incku.

Od Incka tra`e rok za formiranje vlasti

Sindikat BiH pisao OHR-u

D`ematlije `ele protjerati imama!
Glavni imam Sadet ef. Bilali} i predsjednik Med`lisa IZ Gacko Lutvo Fazlagi} zaratili zbog pe~ata Obavije{tena Policijska uprava Gacko

Dok se jo{ sanira {teta od pro{losedmi~nog incidenta kada su polupana stakla na novoobnovljenoj zgradi Med`lisa Islamske zajednice u Gacku, kulminirao je do sada nevi|eni sukob izme|u glavnog imama Sadeta ef. Bilali}a i jo{ aktuelnog predsjednika Med`lisa IZ Gacko Lutve Fazlagi}a, koji tvrdi da ima podr{ku zna~ajnog dijela d`ematlija, povratnika u ovaj kraj. Situacija je eskalirala do te mjere da se u sve uklju~ila i gata~ka policija! Fazlagi}, koji se me|u prvima vratio u svoj rodni kraj i do sada nebrojeno puta bio meta prijetnji i napada zbog rada u IZ Gacko, u razgovoru za „Dnevni avaz“ tvrdi da se efendija Bilali} u posljednjih {est mjeseci „odmetnuo od d`emata i povratnika“. On dodaje da je Bilali}, koji je u Gacko do{ao prije 16 mjeseci, uz pomo} povratnika iz SAD Muhameda Karajla i kruga ljudi iz Dubrovnika i Sarajeva, me|u kojima su i politi~ari iz SDA, Med`lis po~eo voditi „na svoju ruku“. - On se meni i Med`lisu oteo kontroli. Naime, prije nekoliko mjeseci zamolio me da uzme pe~ate Med`lisa, jer je i{ao u posjetu Dubrovniku i Sarajevu. Dao sam mu ih kao ~ovjeku, imamu. Ali, on je i{ao u Dubrovnik, tro{io novac na ra~un mog {tambilja i potpisa. Tako|er,

Li~ni interesi

- Prvo {to je Gra|evinski odbor za obnovu vakufa Zvizdi}a d`amije i mekteba prije pola godine tra`io jeste da se napravi novi ra~un, kako Fazlagi} ne bi imao pristup. To je njega najvi{e uvrijedilo. Ovdje ima i li~nih interesa - tvrdi efendija Bilali}.

Topli obrok

Fazlagi}: Prosili pare po Dubrovniku

Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija sastao se ju~er u Sarajevu s ambasadorom Turske u BiH Vefahanom Od`akom, koji je jo{ jednom naglasio punu podr{ku Turske formiranju parlamenta- Sa sastanka: Od`ak i Lagumd`ija rne ve}ine koja }e kroz refo- ti~ka saradnja izme|u prijarme BiH uvesti u NATO i teljskih dr`ava. Lagumd`ija EU, saop}eno je iz SDP-a je iskazao spremnost za formiranje vlasti na temelju prBiH, prenijela je Fena. Od`ak je izrazio ~vrste ograma promjena za BiH, a s namjere njegove zemlje da se krajnjim ciljem kona~ne u narednom periodu ostvari uspostave dr`ave po mjeri zna~ajnija ekonomska i poli- svakog ~ovjeka.

Puna podr{ka Turske BiH na putu ka EU i NATO-u

Lagumd`ija s ambasadorom Od`akom

on i Karajlo tamo su prosili pare za gata~ki Med`lis. [pekulira se da su uzeli izme|u 15 i 17 hiljada KM! Pro{ao je jedan, drugi, tre}i mjesec, a pe~ate mi nije vratio... Tra`io sam da mi ih vrati, ali on me ignorira. Ja sam povodom toga sazvao sastanak. On nam je rekao: „Vi ste benevreci, vi ne znate kako se ovo radi“. Nisam htio da pravim belaj, ina~e mu vi{e nikad ne bi naumpalo da to ka`e. Osim toga, prevario me je. Dizao je novac na ime toplog obroka, dizao je pare za dnevnice. Pla}e je uzimao prije roka... - pri~a ogor~eni Fazlagi}, dodaju}i da je zbog ovakvog rada efendija Bilali} dobio i kritike

Islamske zajednice Trebinje. Nadalje, tvrdi da je o svemu jo{ prije nekoliko mjeseci i usmeno i pismeno obavi-

Ef. Bilali}: Nema nikakve uloge

Iz kafane u d`amiju
Kada je, veli, iscrpio sve mogu}nosti, Fazlagi} je slu~aj prijavio i Policijskoj stanici Gacko. - Rekli su mi da mogu napraviti zabilje{ku. Da se zna ako bude problema s parama. Ali, niko da izvr{i reviziju, niko da ispita u~inak rada. Niko da pita gdje radi, {ta radi, s kim se sastaje. Iz kafane ide u d`amiju, iz d`amije u kafanu... Osim toga, uzeli su mi mnoge stvari iz d`amije u Fazlagi}a Kuli. Ja }u baciti klju~eve, pa neka radi ko ho}e... On hoda po Dubrovniku i Sarajevu. Samo petkom do|e ovdje na pola sata i klanja d`umu. To je sve {to ga ja vidim i ~ujem - ka`e Fazlagi}.

jestio Mostarsko muftijstvo i Rijaset IZBiH, ali niko nije reagirao. - Iz Mostara i Sarajeva tvrde da }e biti bolje, a nama sve gore. Moje kom{ije d`ematlije razo~arane su jer oni ne pokazuju nikakvu volju da rije{e na{ problem... Efendija Bilali} i dalje nam pravi belaj. [uruje, devri, uzima pare, tro{i... Za nekoliko mjeseci, evo, kupio je „audija“. Sa spomenutim

Gdje su pare

Povodom razrje{enja Dragana ^avi}a, lidera DP-a i nekada{njeg predsjednika RS sa senatorske du`nosti, ju~er se saop}enjem za javnost oglasila ^avi}eva stranka, u kojem najo{trije osu|uje ovaj ~in predsjednika RS Milorada Dodika. - Demokratska partija upozorava javnost da je Dodik u potpunosti privatizovao RS i sve njene klju~ne ustavne institucije, Narodnu skup{tinu, Vladu i fu-

Dodik u potpunosti privatizirao RS

DP o razrje{enju ^avi}a

Korajlom otvara i zemljoradni~ku zadrugu!? D`ematlije me pitaju ima li iko da ga kontrolira. Tra`io sam da razgovaramo. Da vidimo u~inak rada, za{to se oteo kontroli, gdje ula`e pare, ko mu ih je dao. Budu}i da odgovora iz Sarajeva i Mostara nema, d`ematlije tra`e da ga protjeramo, pa neka se i o toj bruci pri~a - isti~e on. Odgovaraju}i na optu`be, Sadet ef. Bilali} kazao nam je da Lutvo Fazlagi} vi{e nije predsjednik Med`lisa Islamske zajednice Gacko. - Imamo ~etiri ~lana Izvr{nog odbora, a predsjednik }e najvjerovatnije biti Muhamed Karajlo. Mi imamo verifikaciju Izvr{nog odbora, jo{ nam treba verifikacija predsjednika. Meni je ru`no da kao imam govorim ko je kakav ~ovjek. Lutvi je istekao mandat, mogu vam poslati rje{enje Izborne komisije od 6. januara ove godine. On nema vi{e nikakve uloge. Vidite {ta je on sada uradio. ^lanovi Izvr{nog odbora su zgro`eni. Nama su pri{li najugledniji ljudi Bo{njaci Dubrovnika, Sarajeva, Amerike, a evo vide se i rezultati - ka`e Bilali}.
F. VELE - F. KARALI]

nkciju predsjednika RS. Za DP Dodik je diktator koji je u RS izgradio re`im koji slu`i da {titi njega i njegove poslu{nike, a za sve koji to nisu, re`im je namijenio progon i {ikaniranje - navedeno je, izme|u ostalog, u ovom reagiranju. Iz DP-a isti~u da sna`no stoje iza ^avi}a koji se, kako je navedeno, „sna`no suprotstavlja re`imu i la`nom patriotizmu na kojem se re`im A. [. odr`ava“.

U nedjelju je u poslijepodnevnim satima po peti put u zadnja tri mjeseca provaljeno u Vakufsku ku}u u Bratuncu. Ovaj put predstavnici Islamske zajednice, u ~ijem je posjedu imovina, nisu obavijestili bratuna~ku policiju jer su, kako ka`u, u pismu

Peti napad na imovinu IZ
upu}enom OHR-u i OSCEu kazali da to ne}e vi{e ~initi dok se po~inioci prethodne ~etiri provale ne privedu pred lice pravde. - Provalnici su ovaj put u prostorije Vakufske ku}e u{li preko terase, razvalili vrata pajserom te isklju~ili str-

Vandali u Bratuncu ne miruju

uju. S obzirom na to da ovo nije prvi napad na ovu zgradu, sve ra~unare na kojima je izvo|ena edukativna nastava sklonili smo na sigurno mjesto, tako da provalnici nisu imali {ta odnijeti - ka`e glavni bratuna~ki imam Elvir I. R. ef. Hod`i}.

Razbijena stakla na Vakufskoj ku}i

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

5

INTERVJU Rejmondo de Kardona, italijanski ambasador u BiH

Nije po{teno suditi samo o jednoj strana~koj platformi
Osim SDP-a, SDA, HSP-a i NSRzB-a, postoji i druga grupa stranaka koje poku{avaju napraviti ve}inu BiH o~ajni~ki treba reforme
mljama. Ipak, postoji razlog zbog kojeg smatramo da je sve moglo biti br`e. Volio bih vi{e prakti~nog, a manje takti~kog pristupa. Evropska perspektiva je prvi prioritet i Italija to sna`no zagovara. [to du`e bude trajalo formiranje dr`avne vlasti, te`e }e biti nastaviti s poslom u procesu integracije u Evropsku uniju i zbog toga smo zabrinuti. Smatrate li Vi da je platforma ~etiri stranke, SDPa, SDA, HSP-a i NSRzBa, dobar po~etak, kako je to nedavno rekao ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon)? - Mislim da bi presu|ivanje o jednoj platformi, kada postoji i druga grupa stranaka koje isto predla`u i poku{avaju napraviti ve}inu, bilo nepo{teno. Ima sigurno interesantnih stvari u platformi te ~etiri stranke, ali ja bih volio da govorimo i sudimo o {iroj slici, kada se vide svi prijedlozi. Vi{e bih volio da imam {ansu da vidim sintezu stavova {ire grupe stranaka. Vi, vjerovatno, nemate svoje favorite niti omiljene koalicije, ali kakvu vlast biste vi preporu~ili? - Nemam svoje favorite. Volio bih vidjeti vlast koja ima ~vrstu ve}inu u parlamentima i koja mo`e provesti reforme koje BiH tako o~ajni~ki treba, a koje su bazirane na evropskoj platformi. Jedino

Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Nije po{teno suditi o samo jednoj platformi politi~kih stranaka, kada postoji druga grupa stranaka koja poku{ava napraviti ve}inu, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ ambasador Italije u BiH Rejmondo de Kardona (Raimondo de Cardona). Prema njegovim rije~ima, Italija pomno prati situaciju u BiH i `eli vidjeti uspostavu sna`ne vlasti, sposobne da realizira evropsku perspektivu na{e dr`ave, ali se ne `eli mije{ati u proces formiranja ve}ine. De Kardona najavljuje i dana{nju posjetu zamjenika {efa diplomatije Italije Alfredo Mantika (Mantico) prilikom koje }e visoki zvani~nik iz Rima imati i razgovore s politi~arima i zvani~nicima.

- Sve inicijative koje stimuliraju razgovore izme|u lokalnih lidera o reformama su korisne. Kada takva vrsta inicijative dolazi od velike
Dolgopolov: Eliminirao Robina Soderlinga
(Foto: AP)

^vrsta ve}ina
Mo`e li se, prema Vama, vlast u BiH formirati bez dvije najve}e hrvatske stranke, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990? - Ne}u izra`avati stavove koji promoviraju jednu to me interesira, a ne imena stranaka ili ko je tu ili ne. Bilo bi i nepo{teno od mene da se u to mije{am. ili drugu stranku. Kao {to sam rekao, treba nam ~vrsta ve}ina, koja jasno predstavlja sva tri naroda. Izazovi koji vas ~ekaju su veliki i treba nam ~vrsta ve}ina. evropske zemlje, onda je jo{ bolje. Zato je ona dobrodo{la, nadam se da ova i druge inicijative i {to vi{e njih do|e kako bi se podstakla debata o reformama. Va`no je zato {to ponovo nagla{ava potrebu koja se osje}a u EU, za hitnim rezultatima u BiH. Zato, siguran sam da je to pozitivan doprinos zajedni~kim naporima cijele Unije. Je li to povezano s diskusijom unutar EU o poja~anom anga`manu u BiH? - Na neki na~in jeste, iako mislim da se radi o dva odvojena procesa, ali je sve dio iste slike. Italija je uvijek podr`avala razvijanje jake delegacije EU i ja~e uloge u BiH. Dokument koji su o toj oja~anoj ulozi ponudili komesari Ketrin E{ton (Catherine Ashton) i [tefan File (Stefan Fule) ima podr{ku Italije. Nadamo se da }e se svi ti elementi na koncu sabrati u zajedni~ku sliku u kojoj }e BiH dobiti sna`nu vladu i realizirati svoju evropsku perspektivu.

Senzacija iz Ukrajine
Mladi teniser {okirao svijet plasmanom u ~etvrtfinale Australian Opena
Teniski gren slem turniri po pravilu uvijek ponude neko ime koje bljesne niotkud i poremeti nekome ra~une, a na ovogodi{njem Australian Openu to je Aleksandr Dolgopolov. Ukrajinski teniser ju~er je herojskom izvedbom sprije~io {vedsku nadu Robina Soderlinga da se probije u ~etvrtfinale. Plasmanom me|u osam najboljih na prvom gren slem turniru godine napravio je najve}i rezultat u karijeri. Da njegov uspjeh bude ve}i, Dolgopolov je do okr{aja sa Soderlingom ve} eliminirao dva favorita, Nijemca Benjamina Bekera (Becker) i finalistu iz 2008. Francuza @oa-Vilfrida Tsongu (Jo-Wilfried). Dolgopolov ima 22 godine. Ovo mu je tek ~etvrti nastup na gren slem turnirama, a prvi na Australian Openu. Pravo ime, koje je dobio po ocu, biv{em teniseru, glasilo mu je Oleksandr Junior, ali ga je promijenio M. T. u Aleksandr.

Li~nost dana Aleksandr Dolgopolov

Uloga Njema~ke
Kako komentirate aktuelnu inicijativu i aktivnost zvani~nog Berlina u vezi sa BiH?

Spor proces
Kako vidite proces uspostavljanja vlasti u BiH nakon oktobarskih izbora? - Proces nije brz koliko bismo `eljeli. Uvijek je te{ko za strane diplomate da govore politi~arima {ta da rade. U principu, to treba prepustiti doma}oj dinamici. Shvatam da kompleksnost bh. sistema, koji je napravljen u Dejtonu, za {ta je me|unarodna zajednica odgovorna, ne dozvoljava da izbori u BiH proizvedu rezultate brzo kao u drugim ze-

Vladi HNK isklju~eni telefoni zbog nepla}anja ra~una

„HT Mostar“ kaznio izvr{nu vlast

De Kardona: Evropska perspektiva je prioritet
(Foto: J. Brutus)

HDZ BiH nudi program za novu vlast
Na osnovu nje vlast formirati i na ostalim razinama, poru~io ^ovi}
da ovaj dokument predstavlja smjernice za uspostavu vlasti. Naveo je da ovaj dokument, kao prioritete podrazumijeva ustavnu reformu, implementaciju presude Suda iz Strazbura, ustavnu jednakost tri konstitutivna naroda, evropski put BiH, kao i promjene Izbornog zakona BiH i pitanja ekonomske politike. - Nastojimo da na najvi{oj razini pokrenemo aktivnosti vezane za uspostavu vlasti. @elimo da se na nivou dr`ave formira parlamentarna ve}ina, i da, na osnovu nje, vlast bude formirana i na ostalim razinama. Bilo koji drugi koncept, upravo zna~i blokadu. Tra`it }emo da ve} ove sedmice odr`imo sastaHrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH uputit }e ostalim parlamentarnim strankama dokument koji nosi naziv „Osnova za rad izvr{ne vlasti na svim nivoima u BiH“, izjavio je ju~er u Mostaru lider ove stranke Dragan ^ovi} nakon sjednice Predsjedni{tva HDZ-a. ^ovi} je novinarima kazao nak politi~kih lidera - kazao je ^ovi}. On je odbacio {pekulacije o navodnoj raspodjeli funkcija po principu pariteta izme|u dva HDZ-a, kazav{i da }e o kadrovskim rje{enjima biti rije~i tek nakon formiranja parlamentarne ve}ine na nivou dr`ave.
A. Du.

^ovi} najavio me|ustrana~ki sastanak

Zgrada Vlade HNK: Ka{njenje s pla}anjem

Zbog nepla}anja telefonskih ra~una, telekom operater „HT Mostar“ isklju~io je ju~er telefone u zgradi Vlade Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK). Vijest da izvr{na vlast u HNK ne izmiruje svoje obaveze, te da su joj isklju~eni telefonu, u Mostaru je okarakterizirana {okantnom, pa ~ak i sramotnom. Kako saznajemo, Kantonalne vlasti HT-u Mostar navodno su du`ne platiti telefonske ra~une za novembar i decembar pro{le godine. Portparol Vlade HNK

Pero Pavlovi} potvrdio je za „Avaz“ da su ju~er bili isklju~eni telefoni, no istakao je da }e ovaj problem vrlo brzo biti rije{en. - Na{e Ministarstvo finansija pla}anje vr{i u skladu sa Zakonom o izvr{enju prora~una. Prvo idu pla}e, zatim neka druga davanja, a tek onda pla}anje tro{kova, re`ija, ra~una. Rije~ je o tome da ovo ministarstvo operativno nije zavr{ilo cijeli proces pla}anja ra~una i zato je vjerovatno uslijedio ovaj potez HT-a - kazao nam A. Du. je Pavlovi}.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

mozaik

SUDBINE Nevolje porodice Deli} iz Br~kog

Mjerenjem zabilje`ena odstupanja

Me|unarodni sistem mjernih jedinica

Nau~nici blizu nove definicije kilograma

Sa ~etvero djece `ive bez struje
Admiru oboljele jetra i ki~ma i ne mo`e raditi, a k}erka Admira ima astmu
(Foto: E. Ra`anica)

Nau~nici ka`u da se pribli`avaju dvjestogodi{njem cilju stvaranja univerzalnog Me|unarodnog sistema mjernih jedinica temeljenog na stabilnim koli~inama jer napreduju prema postizanju nove definicije kilograma. Stabilnost kilograma od klju~ne je va`nosti jer predstavlja temelj za izvo|enje mnogih drugih mjernih jedinica. Me|utim, mjerenja su pokazala da je u posljednjih 100 godina proto-

tip izgubio 50 mikrograma svoje te`ine (te`ina zrnca pijeska), {to je nagnalo BIPM da poku{a razviti novu definiciju kilograma. Nova definicija kilograma ne mo`e stupiti na snagu sve dok rezultati istra`ivanja koja se provode u laboratorijima {irom svijeta ne budu istovjetni. Me|unarodni sistem mjernih jedinica najvi{e je kori{ten mjerni sistem u svijetu za poslovanje i nauku. Sastoji se od sedam temeljnih jedinica - metra, kilograma, sekunde, ampera, kelvina, mola i kandele.

Admir i Sadika Deli} su roditelji ~etvero djece s kojima muku mu~e kako pre`ivjeti u te{kim vremenima. Deli}i, osim neima{tine, susre}u se s bolestima koje su pritisle Admira i k}erku Admiru. Oni su na{u reportersku ekipu do~ekali u hladnoj ku}i, jer imaju veoma malo ogrjeva koji {tede. Admir je demobilisani borac Armije RBiH koji je do unazad godinu bio zaposlen i tada su poprili~no normalno `ivjeli. No, on je obolio i uspostavljeno mu je vi{e ljekarskih dijagnoza, a najgora je bolest jetre i ki~me, zbog ~ega ne mo`e vi{e da radi. - Lije~en je u UKC-u Tu-

Pomo} u hrani
Zahvaljuju}i ljubaznosti i humanosti osoblja Crvenog kri`a u Br~kom, posebno sekretara Denisa [ehanovi}a, autor ovoga teksta je prilikom posjete Deli}ima uru~io i skromnu donaciju u hrani i higijenskim potrep{tinama koju je darovala ova humanitarna organizacija. mo`e biti ni blizu dovoljno da pre`ive. Sadika je prije radila za dnevnicu, ali sada, zbog krize, nema poziva ni za takav posao. - Djeca u {kolu idu bez u`ine. Srce mi se cijepa kada posebno ovi mla|i ka`u da njihovi drugari jedu ~okoladu ili piju sok, a mi svojoj djeci to ne mo`emo priu{titi. Struja nam je u martu pro{le godine isklju~ena zbog duga od 500 maraka. U nekoliko prodavnica imam dug - kazala nam je Sadika Deli} bri{u}i E. R. suze s lica.

Sadika i Admir sa sinom Emrahom: Neima{tina ih uni{tava

Ma{taju o vlastitom domu
Deli}i ve} godinama poku{avaju da dobiju i gra|evinski materijal za izgradnju svoje ku}e, ali kako na tom placu nije postojala ku}a prije rata, nadle`ni u Br~kom ne mogu im udovoljiti zahtjevu. - Godinama se potucamo po tu|im mutvacima i ku}ama dobrih ljudi. Imamo plac i ma{tamo o vlastitom krovu nad glavom - kazuje Sadika.

Pacijente umiruju dekolteima

Zubna ordinacija u Minhenu

zla i u Op}oj bolnici Br~ko. Bio je nepokretan skoro tri mjeseca. Osim njega, i k}erka Admira (13) ima problema s astmom, a zbog neima{tine ne mo`emo joj kupiti potrebne lijekove i pumpice - ispri~ala nam je Sadika. Ona dodaje da na ime dje~ijeg doplatka mjese~no dobivaju 280 KM, ali da to ne

Tehni~arke odjevene u seksi uniforme

Stomatologinja MariKatrin Klarkovski (MarieCatherine Klarkowski) dosjetila se kako }e najbolje opustiti svoje pacijente. Doktorica iz Minhena je cijelo svoje osoblje, zubarske tehni~arke, odjenula u

seksi izdanja. - Nama je najva`nije rije{iti pacijente straha. Pogled na dekolte pacijente umiruje kao narkoza i onda ne obra}aju toliko pa`nje na bol. Neki sami od sebe {irom otvore usta, a to je upravo ona reakcija o kojoj ma{ta svaki stomatolog - ka`e dr. Krakovski.

Kancelarija Centra za kulturu dijaloga u Sarajevu napadnuta je sino} oko 17.30 sati od strane nepoznatih po~inilaca, a o svemu je obavije{tena i policija. Direktorica Centra Sanja Vlaisavljevi} nije `eljela {pekulirati o motivima napada, ali, kako nam je kazala, postoji dovoljno razloga koji pokazuju da se radi o nastavku pritisaka na njen javni anga`man, prije svega u „Dnevnom avazu“ i „Glasu srpske“.

Napadnuta kancelarija Sanje Vlaisavljevi}

Kome smeta poznata kolumnistkinja

Vlaisavljevi} ka`e da prijetnje, uvrede, poni`avanja i omalova`avanja koje je imala na javnim debatama, daju odrije{ene ruke bilo kome da mo`e posegnuti za jednim ovakvim djelom, kao {to je napad na kancelariju i ugro`avanje li~ne bezbijednosti. Ona dodaje da joj je ~lan Kabineta gradona~elnika Sarajeva Alije Behmena u javnoj emisiji izrekao gotovo otvorenu prijetnju: „Pametnom je F. K. i i{aret dosta!“.

Vlaisavljevi}: Napad prijavila policiji

Ma~ak pre`ivio 21 metak
Ma~ak Marli (Marley) ~udom je pre`ivio 21 pogodak, a 15 zrna zra~nice jo{ ima u sebi. Tri su mu u plu}ima jer je preopasno da ih se vadi. Skoro je ostao bez oka. Marli je jedan od 205 ma~aka upucanih iz zra~ne pu{ke pro{le godine u Velikoj Britaniji. - Stra{no je da je neko pucao u bespomo}nu ma~ku, i to 21 put - rekla je ogor~ena vlasnica Keti Tomson (Kathy Thomson), koja zajedno s Dru{tvom za za{titu `ivotinja poku{ava otkriti ko je pucao u njezinu ma~ku, ali bez uspjeha.

Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) ju~er je, u okviru posjete dobojskoj regiji, sa suprugom najprije posjetio djecu i odgajtelje dje~ijeg obdani{ta „Doboj Istok“ u istoimenoj op}ini. O radu ustanove za najmla|e Dobojisto~ane, kojih trenutno ima 47, a uskoro }e biti duplo vi{e, ambasadora Muna upoznao je direktor Husin Kurti}, koji je za trinaest godina, koliko obdani{te postoji, znao ponuditi projekte i animirati donatore. Privrednici nekoliko op}ina, gra|ani, me|u koji-

Mun s mali{anima vrti}a „Doboj Istok“

Posjeta ameri~kog ambasadora

Ambasador Mun u obdani{tu: Slikanje za uspomenu

ma prednja~i Omer Habibovi}, koji je donirao ~ak 17 hiljada KM, ministarstva, te me|unarodne humanitarne organizacije za gradnju ovog obdani{ta prikupili su oko 700.000 KM. Ameri~ka ambasada u BiH obdani{tu je darovala vi{e od 50.000 KM, zbog ~ega je Kurti} zahvalio ambasadoru Munu i uru~io mu drvorez, rad ovda{njeg umjetnika Muhameda Kova~evi}a, te knjigu „Dvije Brijesnice podru~je Doboj Istoka“, autora profesora iz Velike Brijesnice Osmana H. ^. Had`i}a.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Milanovi}

APELI Pismo zaposlenih u tuzlanskom zatvoru

Zatvorski stra`ari `ale se na rad direktora Hod`i}a
U pismu se ukazuje na sumnjive radnje i spregu izme|u upravnika Hasana Hod`i}a i zatvorenika Sanje Vuleta i biv{eg boksera Zije Polje
osu|en za utaju poreza - stoji u pismu potpisanom „Skupina ~asnih stra`ara“, s molbom za razumijevanje za anonimnost. - Vjerujte, moramo biti anonimni, jer bi nas Hasan Hod`i} otpustio s posla, stoji u pismu. Ovim problemom, o kojem godinama bruji ~itava Tuzla, pro{le godine bavila se i Antikorupciona komisija Skup{tine TK. Nakon anonimnih prijava, ova komisija je Ministarstvu pravosu|a prijavila upravnika KPZ-a Tuzla Hasana Hod`i}a, a u kojima se on sumnji~i za diskriminaciju, uzimanje mita i mobing.
Zatvor u Tuzli: Stra`ari strahuju od otkaza

Politika ne smije biti profiterska djelatnost
- Moramo izbjegavati konfrontaciju i prepucavanje s na{im politi~kim protivnicima i afirmirati politiku kao poziv i na~in `ivota. Milanovi}: Politika ne smije biti profiterska djelatnost Na~in `ivota kao {to je to sada slu~aj, a mi }emo pokazati gra|anima da smo druk~iji.
(Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“)

Dragan Bjelogrli}

Jo{ imamo idolopokloni~ki odnos prema politi~arima
- Jo{ imamo idolopokloni~ki odnos prema politi~arima i o~ekujemo svojim li~nim kontaktima rje{avati uglavnom svoje li~ne probleme i projekte. To je naslije|e pro{log Bjelogrli}: vremena koje se ni za mrvicu nije promeni- Nova forma lo, ~ak je dobilo i devijantnu novu formu.
(Glumac za „Danas“)

Povodom vi{egodi{njih kriminalnih radnji koje se odvijaju u tuzlanskom Kaznenopopravnom zavodu poluotvorenog tipa, grupa zatvorskih stra`ara nedavno se oglasila anonimnim pismom. U pismu se, izme|u ostalog, ukazuje na sumnjive radnje i spregu izme|u upravnika zatvora Tuzla Hasana Hod`i}a i zatvorenika Sanje Vuleta, osu|ene na desetogodi{nju kaznu zatvora zbog ubistva Bla`a Knezovi}a, te Zije Polje, biv{eg boksera, koji izdr`ava kaznu od {est godina zatvora zbog utaje poreza.

Dragan [utanovac

Vlada na~inila najkrupnije korake na evropskom putu
- ^injenica je da imamo niz problema u zemlji, ali je tako|er ~injenica da je ova vlada na~inila najkrupnije korake na evropskom [utanovac: Niz putu i da smo, recimo, ve} zaboravili da naproblema pokon nemamo vi{e viza i da se slobodno putuje u EU.
(Srbijanski politi~ar za „Dnevnik“)

Slavlje uz alkohol
- Tuzlanski zatvor je podijeljen na dva odjela. U prvom odjelu neprikosnovena {efica je zatvorenica Sanja Vuleta. Iako je javnost upoznata da je upravnik Hasan Hod`i} u vezi s njom, nedavno su oti{li toliko daleko da je Vuleta u zatvorskom restoranu organizirala ro|endansko slavlje za Hasana Hod`i}a. Na tom slavlju, gdje je konzumiran alkohol, {to je strogo zabranjeno u zatvoru, bili su Hasan Hod`i} i dvije zatvorenice, od kojih jedna i Sanja Vuleta. Na Kozlovcu je neformalni {ef biv{i bokser Zijo Poljo. Upravnik mu svakodnevno omogu}ava posjete sa sumnjivim osobama u motelu Kozlovac. S njima ~esto sjedi i Sedinet Kari} zvani Sido tajkun, tako|er

Sini{a Pavi}

Mnogo prijava
- Mi smo reagovali po prijavi i tra`ili informacije od Federalnog ministarstva pravde te Tu`ila{tva TK da ispita ovaj slu~aj. Me|utim, nikada nismo dobili nikakav odgovor niti o~itovanje nadle`nih institucija. A {to se ti~e prijava, za vrijeme mog mandata na adresu Antikorupcione komisije Skup{tine TK do{ao je ~itav niz njih protiv direktora tuzlanskog zatvora - kazao je Refik Ahmedinovi}, biv{i predsjednik Antikorupcione komisije A. Mu. Skup{tine TK.

Za ovo gdje smo stigli, niko nema alibi
- Za ovo gdje smo stigli, niko nema alibi. Svi smo krivci. Jedni druge ne slu{amo i ne razumijemo, svako radi protiv svakoga, povr{ni smo, lakomisleni, i ne nedostaje nam Pavi}: Li~ni samo poslovni nego i li~ni moral. Zato je kod moral nas sve relativizirano, za svaki pogre{an postupak postoji opr(Scenarista za „Ve~ernje novosti“) avdanje.

Podre|eni polo`aj
Ina~e, tuzlanaski zatvor jedini je u FBiH koji ima `enski odjel, u kojem zatvorenice ve} dugo negoduju zbog podre|enog polo`aja u odnosu na navodnu ljubavnicu direktora Sanju Vuleta. Desetak njih poku{alo je pravdu tra`iti i pravnim putem preko advokata. Pismima su se uzaludno obra}ali i nadle`nim institucijama, upozoravaju}i ih na diskriminiraju}i tretman kojem su svakodnevno izlo`ene.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

25. 1. 2011.

promjenljivo

Spektakl u Skenderiji 3. februara
U~estvuju Hanka Paldum, Halid Be{li}, Keba, Hari Vare{anovi}, Tifa, Laka, Al’Dino...
elementarne nepogode, ali su uvijek imali prijatelje koji su im priskakali u pomo}. Koncert organiziramo na inicijativu na~elnika op}ine Gora`de Muhameda Ramovi}a i menad`menta Centra „Skenderija“. Procjene su da }e za obnovu svake o{te}ene ku}e trebati najmanje 6.000 KM, tako da }e im ova pomo} itekako dobro do}i - isti~e D`emal Dragolj ispred Centra „Skenderija“, koji }e zajedno s Mirzom Vranj, Harisom Du~i}em i Enverom [adinlijom biti voditelj programa. Ulaznice po cijeni od pet KM bit }e pu{tene u prodaju ove sedmice, a u ovu humanitarnu akciju ve} se uklju~io odre|en broj firmi i dvije sarajevske op}ine - Centar i Stari Grad. Humanitarni koncert pod nazivom „Prijatelji Gora`du“, od kojeg }e sva prikupljena sredstva biti upla}ena na ra~un Op}ine Gora`de i utro{ena za renoviranje ku}a o{te}enih u nedavnim poplavama, bit }e odr`an 3. februara u sarajevskoj „Skenderiji“. Svoje u~e{}e na velikoj sceni dvorane „Mirza Deliba{i}“ za sada su potvrdili Hanka Paldum, Halid Be{li}, Dragan Koji} Keba, Nihad Alibegovi}, Hasiba Agi}, Kemal Hasi}, Sanela Sijer~i}, Semir Ceri} Koke, [uki Planjanin, Zisko, Adnan Jakupovi}, Hari Vare{anovi}, Mladen Voji~i} Tifa, Anabela Bukva, Elvir Lakovi} Laka, Al’Dino, „Zona isklju~enja“, Neno Muri} te u~esnici Hayatovog {oua „Zvijezda mo`e{ biti ti“. - Ovo nije prvi put da se Gora`de suo~ava s velikim problemima koje im donose - Veliko je interesiranje i firmi koje }e kupovati ulaznice po cijeni od 10 KM govori Dragolj te isti~e da su vrata Skenderije otvorena za sve koji `ele u~estvovati na koncertu „Prijatelji Gora`du“.
A. I.

Humanitarni koncert za pomo} Gora`du

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 1 1 BANJA LUKA BR^KO -1 TUZLA -1
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

VRIJEME DANAS

U Bosni }e preovlada- LIVNO ZENICA -1 vati umjereno, pone-1 SARAJEVO gdje prete`no obla~no -3 vrijeme, a u Hercegovini vedro. Tokom dana o~eku6 GORA@DE je se postepeno naobla~enje. MOSTAR -3 U jutarnjim satima hladno, po kotlinama i uz rije~ne tokove s maglom ili sumaglicom. U no}i NEUM s utorka na srijedu padavine su mo6 gu}e mjestimi~no u sjeverozapadnim i zapadnim podru~jima.
UTORAK
25. 1. 2011.

Obla~no

SRIJEDA
26. 1. 2011.

^ETVRTAK
27. 1. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -16 C do 1 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -80C do 50C
DNEVNE TEMPERATURE

od -30C do 60C

od -10C do 80C

od 00C do 100C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza bit }e relativno povoljna. Problemi kod osjetljivih osoba mogu}i su usljed povremeno pove}ane obla~nosti, niskih temperatura i sjevernog strujanja zraka, stoga bi trebali posvetiti vi{e pa`nje primjerenom odijevanju, a boravak na otvorenom planirati u toplijem dijelu dana.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.11 Zalazak 16.47

25. 1. 2011.
Izlazak Zalazak 9.45

Be{li}, Vare{anovi} i Bukva: Pomo} Gora`du

Ukratko

8

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

teme

SUICID Broj onih koji di`u ruku na sebe zna~ajno porastao

TE Kakanj: Godi{nja isporuka

EPBiH i „BH-Gas“

Direktori „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) i „BH-Gasa“ Amer Jerlagi} i Almir Be~arevi} ju~er su potpisali predinvesticioni ugovor o godi{njoj isporuci 170.000.000 metara kubnih prirodnog plina za rad CCGT postrojenja koji EPBiH planira izgraditi u okviru TE Kakanj, javila je Fena. Rije~ je o bloku instalirane snage 100 MW u ~iju }e izgradnju EPBiH ulo`iti do 120 miliona eura, a trebao bi biti pu{ten u pogon 2017.

Potpisan ugovor za TE Kakanj

Naj~e{}i motivi starost, strah od samo}e i bolesti, nervno rastrojstvo, ka`e [oja Pogled unazad nije preporu~ljiv nikome, poru~uje dr. Dizdarevi}
Pet samoubistava koja su se desila u BiH u posljednja dva dana nastavak su negativnog trenda iz 2010. godine, tokom koje je zabilje`en ve}i broj samoubistava nego godinu ranije. Lani je sebi `ivot oduzelo 513 gra|ana. Prema podacima Federalne uprave policije (FUP), u FBiH je 2010. godine evidentirano 256 samoubistava ili 22 vi{e nego u 2009. godini. Od tog broja 200 je mu{karaca i 56 `ena. - Najvi{e onih koji su izvr{ili suicid bilo je u dobi izme|u 50 i 60 godina. Najvi{e samoubistava izvr{eno je vje{anjem - 140, a slijede vatreno oru`je, utapanje, skok s visine... - kazala nam je portparol FUP-a Mersiha Novali}.

Lani u BiH 513 samoubistava
Statistika
513 samoubistava u BiH 256 samoubistava u FBiH 257 samoubistava u RS

- Statistika je pokazala da se suicid genetski razvija dalje. Ako se ubije otac, ubija se i sin ili k}erka. S druge strane, samoubistvom se ni{ta ne rje{ava, ve} se samo dodatni okovi nanose porodici. Na njoj ostaje gri`nja savjesti. Mi smo patrijarhalna sredina u kojoj suicid kao ljaga ostaje na teret porodici ~ovjeka koji je prekratio svoj `ivot - ka`e dr. Dizdarevi}.

Gri`nja savjesti

Fond PIO RS: Ve}i deficit

Fond PIO RS

Vije}e ministara

Vje{anje naj~e{}e

Fond PIO RS u 2009. godini iskazao je manjak prihoda nad rashodima od ~ak 113.790.855 KM, javila je Fena. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora u RS upozorila je da kori{tenje sredstava za izmirenje prethodnih obaveza ~ije finansiranje nije predvi|eno finansijskim planom i stvaranje obaveza iznad raspolo`ivih sredstava imaju za posljedicu pove}anje akumuliranog deficita, {to mo`e dovesti u pitanje stalnost poslovanja Fonda.

Deficit ve}i od 113 miliona KM

Danas o klizi{tima i poplavama

Izvje{taj HRW-a

Vije}e ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o li~noj karti dr`avljana BiH. Trebala bi biti razmatrana i Informacija o poplavama i klizi{tima na podru~ju BiH tokom novembra i decembra 2010. godine, ~iji je predlaga~ Ministarstvo sigurnosti.

Statisti~ki podaci porazniji

ukazuju da su naj~e{}i motivi starost, strah od samo}e i bolesti, nervno rastrojstvo ka`e portparol MUP-a RS Mirna [oja. Psiholog prof. dr. Jasmina Dizdarevi} podsje}a da su u skorije vrijeme samoubistva po~inili i osnovci, srednjo{kolci, studenti i da suicid vr{e sve populacije.
Novali}: Najvi{e vje{anja [oja: Vi{estruki motivi Dizdarevi}: Posljedice agresije

Zagreb

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije (HBK) i Biskupske konferencije BiH (BKBiH) po~eli su ju~er u Zagrebu zajedni~ko zasjedanje pod predsjedavanjem |akova~ko-osje~kog nadbiskupa Marina Sraki}a i banjalu~kog biskupa Franje Komarice. Razgovara se i o saradnji „Hrvatskog Caritasa“ i „Caritasa BKBiH“, javila je Fena.

Zasjedaju biskupi iz Hrvatske i BiH

Najvi{e samoubistava zabilje`eno je u Tuzlanskom kantonu, gdje je 61 stanovnik lani digao ruku na sebe. Slijedi Kanton Sarajevo, gdje su 53 osobe izvr{ile samoubistvo. U toku pro{le godine Kriminalisti~ka policija MUPa RS obradila je 257 slu~ajeva samoubistva, {to je vi{e za

{est nego godinu prije. Me|u 211 mu{karaca i 46 `ena koji su sebi oduzeli `ivot bile su i tri maloljetne osobe. Najvi{e samoubistava izvr{ile su osobe starije od 50 godina. - Motive i razloge samoubistva nije uvijek mogu}e pouzdano utvrditi, a ~esto su u pitanju vi{estruki motivi. Pokazatelji do kojih se do{lo

- Agresija na BiH pove}ala je broj socijalnih slu~ajeva, depresije i onih koji su imali predispozicije za psihosomatske tegobe. Poratni uvjeti `ivota ostavili su traga i doveli do toga da se ljudi osje}aju nesposobnijima da se uhvate uko{tac s problemima - ka`e dr. Dizdarevi}. Dodaje da se bh. dru{tvo

Ubijeno dostojanstvo

nakon rata „potrudilo“ da ubije dostojanstvo u bh. ~ovjeku. - Ono nije u stanju da ljudima osigura pristojan `ivot, da borcima pru`i osnovne uvjete, da mladom ~ovjeku osigura posao. Osim toga, zaboravili smo na na{ kom{iluk, ne poznajemo ljude koji rade s nama, egoisti~ni smo. Na tome svako treba poraditi i promijeniti se - zaklju~uje na{a sagovornica. Prema njenim rije~ima, bez obzira na probleme, svaki ~ovjek mo`e utjecati na sebe, pove}ati svoj motivacioni faktor i u`ivati u `ivotu. - Pogled unazad nije preporu~ljiv nikome. Treba samo i}i naprijed - poru~ila je dr. Dizdarevi}.
B. TURKOVI] - E. HALA]

Dugotrajna politi~ka kriza u BiH nastavila je 2010. ko~iti neophodne reforme, uklju~uju}i ustavne izmjene. To je ocjena u godi{njem izvje{taju organizacije za za{titu ljudskih prava „Human Right Watch“ (HRW), prenijela je Onasa.

Kriza ko~i reforme

Federacija

Cijene vi{e za 0,9 posto

Udru`enje roditelja oboljele djece u BiH

Statistika

U BiH 17 posto mladih zaposleno

Opre~ni nalazi o smrti bebe iz Lukavca
Tuzlanski vje{taci najprije su tvrdili da se radi o smrti bez razloga, ka`e Savi}
istra`nom postupku zbog mogu}eg sukoba interesa. - U vezi sa novim vje{ta~enjem konsultovala sam se s profesom Peterom [onhoferom (Schonhofer), doktorom klini~ke farmakologije i toksikologije iz Bremena. Mi, kao i doktor iz Bremena, smatramo da je beba primila pet antigena te je do{lo do vi{estrukog udara antigena, i do slabog protoka krvi u mozgu. Na uzrok smrti gledamo druga~ije od vje{taka iz Tuzle i Novog Sada - ka`e Jagoda Savi}, predsjednica Udru`enja. Nalazi prvobitnog vje{tPovodom rezultata vje{ta~enja iznenadne smrti desetomjese~ne bebe iz Lukavca koje je ra|eno u Novom Sadu, o ~emu je Tu`ila{tvo TK nedavno obavijestilo i javnost, svoje negodovanje izrazilo je Udru`enje roditelja te{ko oboljele djece u BiH.N advje{ta~enje je zatra`eno jer je Agencija za kontrolu lijekova BiH, kako je re~eno, povrijedila princip nepristrasnosti u istra`nom postupku. Pristrasnost i za{titni~ki stav Agencije prema proizvo|a~ima vakcina ogleda se u tome {to je uzorke dvia~enja iz Tuzle, a kasnije i Novog Sada, po~ivaju na potpuno opre~nim ~injenicama. - Tuzlanski vje{taci najprije su tvrdili da se radi o novoro|ena~koj smrti bez razloga, a da nisu bili u stanju da vide ili da daju nekom drugom da utvrdi smanjen dotok krvi u mo`dano stablo kao uzrok smrti. Drugo, ostaje nejasan izvor energije za bebino okretanje s le|a na stomak kad iz prve policijske zabilje{ke rezultira da su joj glavica, ru~ice i no`ice bili mlitavi i polijegali prema doA. Mu. lje - ka`e Savi}.

Ukupan indeks potro{a~kih cijena u FBiH u decembru 2010. vi{i je za 0,9 posto nego prethodni mjesec. Kako saznaje Fena u Federalnom zavodu za statistiku, rast cijena registriran je u odjeljcima hrana i bezalkoholna pi}a za 1,9 posto, prijevoz za 1,4, namje{taj, ku}anski ure|aji i redovno odr`avanje ku}e za 0,2 i stanovanje, voda, elektri~na energija, plin i drugi energenti za 0,1 posto.

Ratni zlo~in

U BiH je samo oko 17 posto mladih zaposleno, {to je zna~ajno manje nego u drugim zemljama regiona i od prosjeka u EU, pokazuju statisti~ki podaci. Direktorica internet portala za zapo{ljavanje i razvoj karijere Boljiposao.kom Aida Zej~irovi} rekla je da BiH nudi male mogu}nosti za bilo koga, a o sistemskom rje{avanju zapo{ljavanja mladih ne mo`e se ni govoriti, prenijela je Srna.

Odgo|eno ro~i{te @ivkovi}u i Tadi}u

Savi}: Konsultirali stru~njake

je vakcine poslala na analizu u zemlje porijekla, {to nigdje u svijetu nije praksa u

Zbog bolesti jednog od ~lanova Sudskog vije}a odlo`eno je ro~i{te na su|enju Miloradu @ivkovi}u i Du{ku Tadi}u, optu`enima za zlo~ine u op}ini ^ajni~e. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Darko Samard`i} kazao je da se ro~i{te odga|a za 28. januar, kada }e iskaz dati svjedok Tu`ila{tva koji je trebao svjedo~iti na ovom ro~i{tu.

teme

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

9

Ne bi mogao sebi dozvoliti da radim mimo svojih uvjerenja i principa, kazao Vidovi}
Tomo Vidovi} od danas i zvani~no nije vi{e predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla. Iako partijska tijela nisu u prvi mah `eljela da je prihvate, Vidovi} je istrajao u tome da je njegova ostavka ovu funkciju neopoziva. Ostavka je napisana jo{ 15. novembra pro{le godine, ali se tek tokom vikenda na{la na dnevnom redu Kantonalnog odbora SDP-a. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg se Vidovi} odlu~io da napusti funkciju je ulazak SDP-a u koaliciju sa SDA, {to je potvrdio u izjavi za „Dnevni avaz“. - Ja sam odmah nakon izbora javno obznanio da }e SDP i}i u kolaciju sa strankama koje do sada nisu bile u vlasti. I{li smo ka tome, bili na putu da se dogovorimo, imali smo i politi~ki kapacitet za takvu koaliciju. Kantonalni odbor i op}inski odbori iz TK su potvrdili takav stav. Me|utim, na Glavnom odboru SDP-a na{ KO je ozna~en kao uzrok problema i stavovi na{eg KO su diskvalificirani sa vi{eg nivoa, a u{lo se u kolaciju sa

Zbog koalicije sa SDA Vidovi} podnio ostavku

Kantonalni odbor SDP-a Tuzla

Tihi} i Izetbegovi}: Pred izbore zagrljeni, a poslije nastavili s ranijim me|usobnim obra~unima

ANALIZA SDA uzdrmana sukobima suprotstavljenih struja

Tihi}ev strah od Izetbegovi}a razbuktao unutra{nje borbe
Otvoreni frontovi u tri kantona - Sarajevu, Zenici i Tuzli Sva|e dezorijentiraju strana~ku bazu Uvo|enje povjereni{tva kao „pu~“ iz Centrale
u Gora`du potvr|uju da se borba u SDA {iri na nove frontove, {to destabilizira poziciju stranke koja se di~ila sna`nom podr{kom u bazi. Rovovi su ve} iskopani u tri kantona, Zeni~no-dobojskom, Sarajevskom i Tuzlanskom. Uzrok i po~etna ta~ka gotovo svih previranja u SDA je, kako pokazuju ozbiljnije analize stranih diplomata, Tihi}ev paranoi~ni

Vidovi}: Stavovi KO SDP-a diskvalificirani

Stranku demokratske akcije (SDA) ve} dugo vremena potresaju sna`na unutra{nja previranja koja sve ~e{}e rezultiraju i otvorenim sukobima razli~itih struja. Svi antagonizmi koji su se pred izbore gurali pod tepih sad izlaze na povr{inu i sti`u na naplatu. Nedavna odluka o uvo|enju povjereni{tva i raspu{tanju svih organa u Kantonalnom odboru SDA u

Politi~ki manevar, a ne pomirenje
Pojedini strana~ki ~elnici upozoravaju da to {to je Tihi} pristao na Izetbegovi}evu kandidaturu nije rezultat smanjenja me|usobnih antagonizama, ve} samo politi~ki manevar kojim se Tihi} htio spasiti katastrpristalicama svog strana~kog oponenta. Postepeno, kroz strana~ke izbore Tihi} je eliminirao veliki broj partijskih vojnika lojalnih Izetbegovi}u, iako ga je javno podr`avao. No, pobjeda na izborima za ~lana Predsjedni{tva BiH vratila je snagu struji pora`enog na Kongresu, pa se situacija unutar SDA dodatno zakomplicirala. Izvori iz SDA upozoravaju da Tihi} uvodi povjereni{tvo samo kao o~ajni~ku mjeru, jer do sada ima jako lo{e iskustvo s takim poku{ajima. Uvo|enje povjereni{tva u op}inskom odboru u Cazinu zavr{ilo je katastrofalno po SDA, izazvav{i raskol i formiranje A-sda. Sli~an poku{aj u op}inofalnog poraza na izborima. U samo nekoliko postizbornih istupa obojice ~elnika moglo se jasno vidjeti da netrpeljivost i rivalitet i dalje postoje, ali je Tihi} uvjeren da }e u borbi unutar stranke ponovo trijumfirati. skim odborima Maglaj i Olovo u Kantonalnom odboru SDA ZDK tako|er je bio }orak, jer se Tihi} upla{io te{kih posljedica i povukao raniju odluku o uvo|enju povjereni{tva.

SDA - ka`e Vidovi}. On nagla{ava da je kao dosljedan ~ovjek odlu~io da se povu~e s funkcije, jer ne bi mogao sebi dozvoliti da radi mimo svojih uvjerenja i principa. Navodi da ne `eli svojim ostankom na funkciji abolirati odre|ene poteze i budu}e posljedice. No, naglasio je da, uprkos ostavci na funkciju predsjendika KO SDP-a, ostaje ~lan Predsjedni{tva SDP-a BiH i kadar SDP-a.
E. HUREMOVI]

Izbor delegata iz SBK podijelio ~lanove CIK-a
Na dnevnom redu dana{nje sjednice Centralne izborne komisije (CIK) BiH nalazi se, izme|u ostaloga, i izvje{taj o provedenom postupku posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Srednjobosanskog kantona. Me|utim, po- ^lanovi CIK-a: Neizvjesna dana{nja odluka tpuno je neizvjeFederalno ministarstvo prasno ho}e li delegati biti i po- vde te Ustavni sud FBiH, a tvr|eni, jer, kako nezvani~no da CIK poni{ti rezultate izbosaznaje „Dnevni avaz“, ra delegata. mi{ljenja ~lanova CIK-a o Kako saznajemo, dio

Danas o imenovanju u Dom naroda

Krupni problemi
Tihi} ima velike probleme i u Tuzlanskom kantonu, gdje se zakomplicirala borba za fotelje u novoj vladi, ali i sukobi s pojedinim ograncima koji, poput op}inskog odbora u Banovi}ima, sna`no podr`avaju Izetbegovi}a. Poseban problem na kojem }e se, kako navode izvori iz vrha SDA, uskoro lomiti koplja jeste Kantonalni odbor u Sarajevu. Donedavno najsna`nije upori{te Izetbegovi}a i odbor koji ga je i kandidirao za predsjednika pred 5. kongres na{ao se na udaru Tihi}eve struje koja ve} prijeti uvo|enjem povjereni{tva. Predsjednik KO Sarajevo Abdulharis [eta blizak je Izetbegovi}u, ali su novi Tihi}evi sarajevski igra~i poput Asima Sarajli}a dobili zadatak da discipliniraju taj kantonalni odbor. Ovakvo stanje jasno govori da je pred SDA period `estokih unutarstrana~kih okr{aja. Scenariji poput onih u Cazinu i Gora`du, smatraju upu}eni, bit }e sve izgledniji i ~e{}i ishod tinjaju}eg T. LAZOVI] sukoba.

Osmanovi} i Sarajli}: Puki izvr{ioci Tihi}evih naloga

Gora`du samo je posljednji u nizu poteza strana~ke centrale u borbi za prevlast i kontrolu. Uvo|enje povjereni{tva je, ina~e, posljednja mjera koja se poduzima kada problemi u nekom od ogranaka kulminiraju.

strah od povratka ambicija Bakira Izetbegovi}a da zasjedne na ~elo stranke. Nakon pobjede na 5. kongresu Tihi} je krenuo u kona~no razra~unavanje s

Apsolutna kontrola
Me|utim, dobro upu}eni u de{avanja u stranci predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a smatraju da se zapravo radi o mehanizmu kojim Tihi} izvodi pu~ u „problemati~nim ograncima“, su`avaju}i tako utjecaj njemu suprotstavljenih struja. Da je to ta~no, pokazuje praksa u kojoj uvijek, kao povjerenici, budu imenovani strana~ki ~elnici koji su pod apsolutnom Tihi}evom kontrolom poput Adila Osmanovi}a i Asima Sarajli}a. Istovremeno, de{avanja

Podjele u ZDK
Mnogi strana~ki ~elnici smatraju kako je sukob u SDA Zeni~ko-dobojskog kantona najdublji. Predsjednik KO SDA Mirsad Zaimovi} podr`ava Izetbegovi}a, dok je jaki „te{anjski lobi“ [emsudina Mehmedovi}a privremeno vidio interes u priklanjanju Tihi}u, ali sam Tihi} je svjestan da je ta podr{ka starog politi~kog lisca Mehmedovi}a ograni~enog vremenskog trajanja. Kada je predsjednik SDA poku{ao uvesti povjereni{tvo u Maglaj i Olovo, pro{le godine, bila je rije~, zapravo, o namjeri uklanjanja Zaimovi}a i preuzimanjem kontrole nad velikim ogrankom stranke. No, cijela afera se de{avala u izbornoj godini, pa se Tihi} pobojao lo{eg publiciteta i povukao odluku o uvo|enju povjereni{tva, ostaviv{i bitku nerije{enom. Sada mu se problem vra}a pri izboru strana~kih kandidata za ~elna mjesta u Vladi ZDK, pa se o~ekuju dodatna zao{travanja.

SDP tra`i sjednicu Doma naroda u petak
Ju~er popodne u Sekretarijat Doma naroda FBiH stigao je zahtjev 15 novoizabranih delegata da se u petak organizira konstituiraju}a sjednica novog saziva ovoga doma. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio sekretar Doma Izmir Had`iavdi}, radi se o zahtjevu koji su uputili uglavnom delegati iz regularnosti provedenog postupka u Skup{tini SBK potpuno su podijeljena. Josip Kvasina, {ef Kluba Hrvata, osporio je ustavnost odr`avanja konstituiraju}e sjednice Skup{tine SBK i zatra`io da se o njenoj regularnosti o~ituju Kantonalno i SDP-a, a danas }e biti obavljene konsultacije o mogu}nosti sazivanja ove sjednice. Had`iavdi} je poslao i pismo CIK-u tra`e}i da se i ta institucija izjasni o mogu}em sazivanju Doma. Ukoliko sjednica bude odr`ana, na njenom dnevnom redu na}i }e se Odluka o privremenom finansiranju FBiH. ~lanova CIK-a smatra da ta institucija nije nadle`na da ocjenjuje ustavnost konstituiranja Skup{tine, nego samo regularnost izbora delegata, ali drugi dio cijeni da bi se trabali umije{ati u obje stvari, tako da je potpuno neizvjesna dana{nja odluka CIK-a. M. K.

Klub poznatih

Elvis [ehovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

teme

Po potrebi znam biti ljubomoran
Li~ni profil repera
Ime i prezime: Elvis [ehovi}. Datum i mjesto ro|enja: Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Malme ([vedska), u stanu. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 11. februar. Koji automobil vozite: Od firme za koju radim. Kako se odmarate: Muzikom. Omiljeni muzi~ar: Eminem. Volite li kuhati: Kad moram. Najdra`a knjiga: Ne volim knjige. Omiljeni pisac: „Me, Myself & I“. Umjetnik kojeg cijenite: Bijonse (Beyonce). Za koji klub navijate: Man~ester junajted. Koga biste poveli na pusti otok: An|elinu \oli (Angelina Jolie). Jeste li ljubomorni: Po potrebi. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Bavio sam se kamp sportovima. Omiljena hrana i pi}e: Jedem sve, a volim dobar konjak kao {to je „hennessy“. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam sve posti`em u `ivotu. Volite li i}i u {oping: Naravno. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivim dok `ivim. Va{ najbolji prijatelj je: Muzika.

TR@I[TE RADA Manje oglasa, a vi{e zainteresiranih za posao

Najtra`enija zanimanja
1. Komercijalisti, prodava~i, trgovci 2. Administrativni radnici 3. Menad`eri, poslovo|e, voditelji 4. Ra~unovo|e, knjigovo|e, revizori, finansijski slu`benici 5. Farmaceuti
Radnici u ugostiteljstvu i dalje me|u onima koji najlak{e dolaze do posla

Za jedno radno mjesto prijavi se 38 kandidata
U 80 posto slu~ajeva tra`i se poznavanje stranog jezika
U protekloj godini na portalu Posao.ba objavljeno je oko 10.000 oglasa i registrirano vi{e od 28.000 biografija, a procjenjuje se da je vi{e od 9.000 osoba prona{lo posao u 2010. godini koriste}i taj portal. broja oglasa za pet posto nego godinu ranije, dok je u isto vrijeme broj registriranih biografija pove}an za 26 posto. Kategorije deficitarnih zanimanja, gdje je postojala ponuda poslova, ali je nedostajalo kadra, lani su bile farmacija i biotehnologija, menad`ment i upravljanje, ugostiteljstvo te informatika, dok su suficitarne kategorije, gdje je potra`nja za poslovima bila velika, a ponuda mala, bile bankarstvo, policija i za{titarske usluge, turizam, osiguranje i proizvodnja.
[ehovi}: @ivi u [vedskoj

Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Napravio samog sebe predsjednikom dr`ave do kraja `ivota. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nezavisno.

Nema kadra
Kako ovaj specijalizirani portal navodi u analizi tr`i{ta u 2010. godini, evidentirano je smanjenje

Stru~na sprema
- U pro{loj godini u prosjeku je bilo 38 prijava za jedno radno mjesto. Poslodavci su u protekloj godini kao uvjet za zaposlenje naj~e{}e navodili informati~ku pismenost, ~ak u 87 posto oglasa, i poznavanje stranog jezika, naj~e{}e engleskog, u 80 posto konkursa za posao - navodi se u analizi. Najvi{e su tra`eni visoka i srednja stru~na sprema te radno iskustvo od jedne do ~etiri godine. B. TURKOVI]

Obu}ari i menad`eri
Najpla}enija pozicija u 2010. godini, prema podacima portala plata.ba, koji djeluje u okviru Posao.ba, bila je pozicija kantri manad`era, s prosje~nom mjese~nom pla}om od 4.726 KM. Najni`a primanja, prema istom izvoru, imao je obu}ar s prosje~nom mjese~nom pla}om od 466 maraka.

SMS
RASIPNICI U VLADI - Narode moj, hajde da Kuvajtu poklonimo BiH, pa da i mi imamo barem ne{to d`aba, naravno, ako nas ho}e. Jer, ovi na{i vladari najradije bi da nas poubijaju nametima i cijenama. Istina, Kuvajt ima naftu, ali ni na{a prirodna bogatstva nisu zanemariva, samo da nemamo rasipnike u Vladi FBiH, a sve po le|ima naroda! KA[IKA PALA U MED - Ko }e da mi objasni je li ~ovjeku poput Ismeta Bajramovi}a, koji zastupa prava obespravljenih radnika, koji su na ulici ili primaju pla}u od minimalno 320 KM, dok je njegova najmanje 3.000 maraka, u interesu da se bori za prava obespravljenih radnika (robova). Ili mu je u interesu da ~uva interese robovlasnika, odnosno krvopija, koji radni-

Dnevni avaz 061-142-015
abelu“, jer je prevazi{ao svaku mogu}u mjeru. Zeni~anin STRAH SABORACA - Naravno da saborci strahuju od Aleksandra Cvjetkovi}a. Ve}i broj policajaca koji su radili u Mili}ima i Vlasenici dobivao je posao po zaslugama iz rata. Sada su oti{li korak dalje, pa su zaposleni u SIPA-i i MUP-u RS i nikome ni{ta za to. Pitao bih sada{njeg komandira policije u Mili}ima koga je sve tukao po~etkom maja 1992. godine. Prognani ISTA PRAVA - Predsjednik Josipovi} je u pravu kada tra`i da Hrvatima u BiH treba dati ista prava koja imaju i druga dva naroda. No, kad ve} pri~a, trebao bi se zalagati za ravnopravnost u cijeloj BiH. Pitam ga ko }e dati ista prava Bo{njacima u Stocu koja imaju Hrvati?

cima uze{e i posljednju kap krvi. Kada se po~ne{ baviti sindikatom, ima{ srednju metalsku {kolu, a sada si magistar ili doktor nauka. Velika je to stvar i {to bi se oni brinuli za „Krivaju“, „Feroelektro“ i sli~no kad im je ka{ika pala u med. U periodu od 1996. do 2011. godine iz fakultetskih klupa izleglo se vi{e magistara i doktora nauka nego {to je prije rata bilo srednjo{kolaca. Postali smo zemlja magistara i doktora nauka, a nalazimo se na dnu dna. Hasib Haskovi} Hasko TREBA KONKURENCIJA - Cijenjena redakcijo, ~itao sam va{ tekst o kablovskim operaterima kako se bore za dobivanje svakog potencijalnog korisnika. Ja bih njih pozvao da do|u u Zenicu i da budu dobra konkurencija „Telek-

ANKETA

me|u gra|anima Kaknja, Mostara i Sarajeva

Treba li na{a vlast napokon po~eti stimulirati otvaranje radnih mjesta?

Ovako sigurno vi{e ne mo`e
- Trebali su poodavno s pisanih rije~i pre}i na djela. Pa ako ovako nastave, siroma{tva }e biti jo{ vi{e, a radnih mjesta jo{ Senad ^i{ija manje. - Naravno da treba. Neka manje sebi u d`epove stavljaju, a nama neka osiguraju radna mjesta. Gra|ani to o~ekuju od vla- Sandra Johnen sti. - Na ~emu na{a vlast stoji, to mi nikako nije jasno, dokle }e ovako? Otvaranje radnih mjesta je samo pomak ka boljoj budu}no- Nijaz Busnov sti. - Vlast mora zapo~eti da se brine o svojim gra|anima i po~eti stimulirati radna mjesta. Ako ne znaju, neka vide Mirsad kako to rade u Tursum EU. - Krajnje je vrijeme da se vlast ozbiljno suo~i s ogromnom nezaposleno{}u. Umjesto {to nam fabrije propadaju, neka se pobrinu Florim Ademi da ih spase. - Naravno da treba prvenstveno radi omladine, koja `eljno ~eka pravi posao kako bi zaradila i osigurala sebi Muratka budu}nost. Kamberovi} - Nije dovoljno samo radno mjesto. Vlast mora kona~no krenuti sa stimuliranjem ekonomije i pokretanjem ve}ih nov~anih paketa Ferid ^aluk u privredi. - Gra|anima je uskra}eno osnovno pravo na rad. Slika nezaposlenosti je crna i krajnje je vrijeme da vlasti ne{to u~ine po tom pi- Maja Buri} tanju. - Ja{ta nego treba. Prije svega, trebaju izmijeniti Zakon o radu, a onda bi to vjerovatno doprinijelo otvaranju radnih mjesta.

Sarajevo

Mostar

Kakanj

Az. S. - M. Sm. Bejza - Ad. K. Velari}

teme

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

11

PROCESI Srebreni~anke }e tu`iti Karlu del Ponte

Tu`ba koju pre`ivjeli Srebreni~ani planiraju podnijeti protiv biv{e glavne ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) zbog uni{tavanja predmeta prona|enih u masovnim grobnicama koji su u Tribunalu kori{teni kao dokazi, sve je izvjesnija.

Pomo} ponudili i advokati iz Londona Izborne pobjednike ne
Be}irovi}: Bez odgovora

Vasi}: Dodik se ~uo sa ^ovi}em

Stranke se oglu{ile na poziv

Nije isklju~ena ni mogu}nost podno{enja tu`be pred redovnim {vicarskim sudom

Tu`bu je morala pokrenuti BiH
- Ne postoji novac koji nam mo`e vratiti na{u djecu. Tu`bu ne podi`emo zbog novca, meni on ne treba, ve} da bi budu}e generacije mogle normalno `ivjeti. @alosno je da se mi, o`alo{}ene majke, moramo baviti ovim. Ve} skoro godinu se zna {ta je ura|eno u Ha{kom tribunalu i na{a dr`ava i njene institucije su ve} morale nekoga tu`iti zbog toga. To se nije desilo, ali na{im institucijama ni sada nije kasno da nam se pridru`e u ovoj tu`bi - ka`e Mehmedovi}.

Ponte zbog uni{tavanja tih stvari bila barem nekakva satisfakcija.

- Neki kolja~i sebi su uzeli za pravo da nam ubiju djecu, da nemamo pravo imati dijete, mu`a, brata,

Uni{tene uspomene

zanima dr`avna vlast
U SDP-u {utnja, SNSD ne vidi rje{enje

Srebreni~ankama su svoje usluge ponudila dvojica advokata iz Londona, dok }e rad advokatskog tima u BiH koordinirati tuzlanski advokat, biv{i tu`ilac Damir Ali}. Ve} za nekoliko dana Ali} bi se trebao, zajedno s predstavnicama udru`enja Srebreni~anki, susresti s londonskim advokatima. - Tu`ba }e biti podnesena pred nekim od me|unarodnih sudova, a nije isklju~ena ni mogu}nost podno{enja tu`be pred redovnim {vicarskim sudom, s obzirom na dr`avljanstvo i prebivali{te gospo|e Del Ponte ka`e Ali}.
Del Ponte: Uvreda za `rtve

Li~ni predmeti

Tu`ba protiv Del Ponte bit }e podignuta zbog uni{tavanja vi{e od 1.000 uglavnom li~nih predmeta i odje}e koji su pripadali `rtvama genocida, a iskopani su iz masovnih grobnica. Udru`enja Srebreni~anki prikupila su vi{e od 4.000 potpisa osoba koje se `ele pridru`iti tu`bi, jer su

im uni{teni predmeti bili jedine uspomene na ubijene srodnike. Hatid`a Mehmedovi}, koja od jednog od dvojice ubijenih sinova nema niti jednog jedinog predmeta koji bi joj bio uspomena, ka`e da bi ka`njavanje Del
Ali}: Najavljen susret

Privremeni prepapiru, tako da nemadsjedavaju}i Predstamo ni{ta {to bi stvari vni~kog doma Parlapomjerilo naprijed. menta BiH Adnan Rje{enja te{ko mo`e Ba{i} ju~er je u izjavi biti jer su Laguza „Dnevni avaz“ kamd`ija i SDP u{li u zao da jo{ nije dobio zazidanu ulicu iz kodopis niti jedne straje nema izlaza - rekao nke koji bi sadr`avao je Vasi}. konkretan prijedlog Ba{i}: Sastanak U SDP-u BiH junove parlamentarne predsjednika ~er smo nai{li na zid ve}ine te da je krajnji rok za {utnje. Portparol ove strato 2. februar ove godine. nke Damir Ma{i} nije `elio razgovarati o ovom pitanju pa Zazidana ulica nas je uputio na, kako je re- Ukoliko do 2. februara kao, „nadle`nog {efa Kluba ne dobijem odgovor strana- poslanika SDP-a u Parlame-

Mehmedovi}: Moralna dobit

oca, a drugi su u ku}i u kojoj se dijeli pravda uzeli sebi za pravo da nam uni{te i posljednje uspomene na na{e najmilije. Uni{tavanje li~nih stvari jednako je kao i prekopavanje grobnica koje su radili zlo~inci - ka`e Mehmedovi}. E. HUREMOVI]

HDZ 1990: Po{tovati rezultate izbora
U HDZ-u 1990 ju~er su izrazili nadu da }e uskoro biti organiziran novi sastanak, jer smatraju da politi~ki lideri u BiH moraju shvatiti da je zemlji {to prije potrka koje su osvojile najve}i broj glasova da imaju parlamentarnu ve}inu, u roku od sedam dana od tog datuma zakazat }u sastanak politi~kih lidera. Me|utim, ovoga puta bit }e nagla{eno da razgovorima moraju prisustvovati predsjednici, a ne predstavnici stranaka - rekao nam je Ba{i}. SNSD, kako nam je rekao generalni sekretar ove stranke Rajko Vasi}, ni s kim osim s HDZ-om BiH i SDS-om posljednju sedmicu nije razgovarao o politi~koj situaciji. - Nisu to bili sastanci delegacija, ali su se Dodik i ^ovi} ~uli, a kontaktirali smo i s Bosi}em. Ni{ta nismo poduzeli u tom smislu da Ba{i}u ne{to po{aljemo na ebna nova vlast. Portparol stranke Veso Vegar ocijenio je da se moraju po{tovati rezultati izbora, ali i naveo da „ovakvo stanje, na`alost, mo`e dugo potrajati“. ntu BiH Denisa Be}irovi}a“. Me|utim, Be}irovi} i pored vi{e na{ih poku{aja nije odgovarao na telefonske pozive. Za Savez za bolju budu}nost BiH, kako nam je ju~er prenio potpredsjednik stranke Adnan Terzi}, ovakav scenarij bio je o~ekivan. On je kazao kako izborni pobjednici imaju ne samo privilegiju izborne pobjede ve} i obavezu implementacije izbornih rezultata. - Mi i dalje smatramo da izborni pobjednici moraju preuzeti odgovornost i da oni trebaju sjesti i dogovoriti se kako }e izgledati parlamentarna ve}ina - kazao je S. RO@AJAC Terzi}.

O~ekivan scenarij

U~enici u BiH u razli~ito vrijeme sjedaju u klupe

Nastava ju~er po~ela u Tuzli, Zenici i RS
Idu}e sedmice raspust zavr{ava za {kolarce u KS, SBK, BPK i dijelu HNK
bala po~eti ju~er, ali je odgo|ena za 31. zbog velikog broja oboljelih od zau{njaka i gripe - kazali su nam u Ministarstvu obrazovanja SBK. U ministarstvima obrazovanja KS i BPK, zavisno od epidemiolo{ke situacije, isti~u da i u ovim kantonima postoji mogu}nost prolongiranja po~etka nastave za sedam dana. Na podru~ju FBiH nastava }e najkasnije po~eti u USK, 7. februara. U RS ju~er je po~elo drugo polugodi{te u 2010/’11. godini, a u {kolske klupe sjelo je 105.163 osnovca i 48.662 u~enika srednjih {kola. M. S - V. S. U FBiH ju~er je po~ela nastava drugog polugodi{ta u Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskom kantonu (ZDK). U kantonima koji rade po hrvatskom planu i programu Livanjskom, Posavskom, Zapadnohercegova~kom (ZHK i dijelu Hercegova~ko-neretvanskog (HNK) nastava je startala 10. januara, jer je raspust po~eo prije katoli~kog Bo`i}a. U Sarajevskom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinjskom i dijelu HNK u kojem se nastava odvija na bosanskom jeziku u~enici bi trebali krenuti u {kolu u idu}i ponedjeljak, 31. januara. - Na podru~ju SBK nastava je tre(Foto: M. Lugi})

Banja Luka ju~er: Nastava nije odgo|ena

Direktor Fonda znim i neta~nim. za povratak BiH Mla- Predsjedavaju}i den Bo`ovi} reagirao [piri} nikada nam se je ju~er povodom tenije obra}ao sa zaksta objavljenog u htjevom za obnovu „Avazu“ u nedjelju, svoje ku}e u Drvaru, 23. januara, pod na{to je lako ustanoviti. slovom „Bo`ovi} saOdr`ivi povratak je gradio ku}u [pipreozbiljna tema da ri}u?“. Bo`ovi} je na- Bo`ovi}: bi bila predmet insivode u vezi s radom Preozbiljna tema nuacija u medijima Fonda nazvao tendencio- naglasio je Bo`ovi}.

[piri} nije tra`io da mu obnovimo ku}u

Reagiranje Mladena Bo`ovi}a

12

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

panorama

PRIJEDOR Novinara Zorana Sovilja la`na prijava odvela na Sud

Radnici su tek ju~er iza{li na teren

(Foto: G. Bobi})

Bijeljinski „Radi{a“ i ovaj put zakazao

Optu`en da je voze}i autobus napravio prekr{aj
Epilog na Osnovnom sudu u Modri~i gdje je Sovilj morao dokazivati da nikad u `ivotu nije vozio autobus Inspektor se na su|enju nije pojavio

Ulice u centru pod snijegom

Snijeg koji je protekloga vikenda neprestano padao prekrio je semberske njive, ali i zatrpao plo~nike i kolovoze u Bijeljini te ko zna koji put do sada iznenadio slu`be nadle`ne za ~i{}enje. Dok magistralne i lokalne putne pravce koliko-toliko redovno odr`ava „Bijeljina put“, preduze}e „Radi{a“, koje je nadle`no za ~i{}enje gradskih ulica, i ovaj put je zakazalo. Tokom vikenda gra|ani su samoinicijativno ~istili snijeg i pravili staze du` plo~nika, ali su mnoge gradske ulice ipak ostale pod snijegom. Prvi radni dan u ovoj sedmici donio je nevolje gra|anima pri odlasku na posao, a radnici „Radi{e“ tek ju~er su ~istili plo~nike i pje{a~ke zoE. M. ne u strogom centru grada.

Zoran Sovilj, novinar i direktor lokalne medijske ku}e iz Prijedora, posljednji mjesec sudski je morao dokazivati da on nije voza~ autobusa „Feniks -tursa“ koji je po prijavi dr`avnog inspektora Jure Dujaka, radnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH, nekoliko mjeseci ranije u Modri~i napravio prekr{aj u me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom saobra}aju. Zbrka koju je zakuhao Dujak po~ela je 7. decembra pro{le godine, kada je bezmalo {okiranom Sovilju uru~en sudski poziv Osnovnog suda iz Modri~e u kojem ga inspektor Dujak tereti da autobus koji je vozio u Modri~i nije parkirao na autobuskoj stanici. Sovilj priznaje da mu tada ni{ta nije bilo jasno, tim prije {to nikad u `ivotu nije sjeo za volan autobusa.

Tu`it }u Ministarstvo
Sovilj je ju~er na pres konferenciji najavio da }e policiji u Modri~i prijaviti ovo krivi~no djelo „la`ne prijave“ i podnijeti privatnu tu`bu protiv inspektora Dujaka i dr`avnog ministarstva. - Sve se slagalo. I moje ime i prezime i ime mog oca i moj mati~ni broj. Ni tad, a ni sad, kad je pri~a dobila sudski epilog u kojem sam, naravno, oslobo|en svih inspektorovih optu`bi, nije mi jasno na koji je na~in Dujak, koji je zvani~an radnik dr`avnog ministarstva, do{ao do mojih li~nih podataka i od koga ih je uzeo. Zanima me i na osnovu ~ega je napisao prekr{ajnu prijavu
Sovilj i Samard`ija na pres konferenciji
(Foto: D. Stojni})

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Nedovoljna komunalna higijena

Kra|a identiteta

-Jedine svijetle ta~ke trenutno su kultura, udru`enja koja se trude da osmisle i dignu na vi{i nivo `ivot u gradu, te mladi puni ideja i entuzijazma. Kada bi bilo vi{e volje i novca oni bi mogli o`ivjeti grad, pokrenuti sve sa mrtve ta~ke. Svako ko pro|e zavidovi}kim ulicama mora uo~iti nedovoljnu komunalnu higijenu, ne- Vera Hod`i}, diplomirani ure|ene zelene povr{ine, `urnalista op}u nekulturu gradskog `ivljenja. Da ne spominjem fasade zgrada koje nakon rata nikad nisu popravljene, pokvarene saobra}ajne znakove i uli~nu rasvjetu, izlijepljena i uni{tena mjesta za ogla{avanje, neure|ena dvori{ta, uni{tene klupe Ar. M. ka`e Vera Hod`i}, diplomirani `urnalista.

protiv mene, na osnovu kojih dokumenata i na osnovu kojeg uvi|aja. Inspektoru na Sudu nisam mogao postaviti sva ta pitanja, jer se on tamo uop{te nije ni pojavio - ka`e revoltirani Sovilj, koji tvrdi da je njegov slu~aj „o~it primjer nimalo bezazlene kra|e identiteta“. Novinarima se obratio i Nenad Samard`i}, vlasnik „Feniks- tursa“ iz Prijedora, koji je kazao da autobus „u vrijeme kad je inspektor pisao prijavu uop{te nije bio u Modri~i“. - U zapisniku stoji i to da je autobus „Feniks-tursa“ u Modri~i bio ujutro u 9,30 sati, {to nije ta~no jer moji autobusi na ovo stajali{te dolaze {est sati ranije. Ispada da inspektor uop{te nije bio tu. U me|uvremenu mi je proslije|en i nalog da po osnovu inspektorovog zapisnika pla-

Prava adresa je Inspektorat
U Ministarstvu komunikacija i prometa BiH ju~er smo uspjeli saznati samo to da je za ovaj slu~aj prava adresa Inspektorat prometa i komunikacija BiH, kome se upu}uju sve `albe i pritu`be vezane za rad inspektora na terenu. Do zaklju~enja ovog broja nismo uspjeli dobiti informacije vezane za ovaj slu~aj. tim kaznu, za firmu 1.200 KM i 200 KM kazne na moje ime kao odgovornog lica. Nepun mjesec kasnije uslijedio je novi nalog, u kojem se Sovilj izuzima, ali moja kazna ostaje, {to je vi{e nego apsurdno - kazao je Samard`i} i dodao da je nekoliko sli~nih slu~ajeva imao i ranije.
M. ZGONJANIN

Bilo i ranije

Nakon {to je LED rasvjeta pu{tena u Gora`du

Sve vi{e bh. op}ina `eli nove svjetiljke

Nakon {to su novim sistemima uli~ne LED rasvjete osvijetljene prve javne povr{ine u Gora`du, sve vi{e op}ina u BiH pokazuje interesovanje za ovim na~inom u{tede elektri~ne energije. U~inili su to i predstavnici op}ina Klju~, Cazin i Biha}, koji su u Gora`du posjetili i pogone nove kompanije „Hella Bekto Industries“, prve u regionu koja }e proizvoditi nove sisteme uli~ne rasvjete. Njeni osniva~i su gora`danska „Bekto Precisa“ i njema~ka „Hella“, jedna od najpoznatijih svjetskih kompanija iz ove oblasti. U{teda struje od 66 posto, vijek trajanja svjetiljki od 10 do 12 godina te efikasniji sistem osvjetljenja prostora koji pru`a sigurnije uvjete odvijanja saobra}aja, osnovne su prednosti LED rasvjete koja iz Gora`da dolazi na Al. B. tr`i{te BiH i susjednih zemalja.

Poziv za okrivljenog

Rje{enje o obustavi postupka

Niko od povratnika nema stalni posao
Od prijeratnih 900 doma}instava vratilo ih se oko 60 odsto Po~ast {ehidima
Sve~anom sjednicom Savjeta obilje`eno je 11 godina povratka u Kula Grad, zvorni~ku mjesnu zajednicu u kojoj uglavnom `ive Bo{njaci. Prva se vratila Hava Tuh~i}, a zatim i porodica Mehmeda Povlaki}a, kao i ad Samir Pali}, isti~u}i da je najve}i dio ku}a obnovljen, da je u toku obnova vodovodne mre`e, da se planira popravka nekada{njeg doma kulture, ali je najva`nije da se uradi ne{to na zapo{ljavanju jer i dalje ovdje niko nema stalni posao. Sve~anoj sjednici Savjeta MZ Kula Grad prisustvovali su pojedini odbornici u Skup{tini op{tine Zvornik, kao i predsjednik SO Zvornik Vehid Kadri}. Prilikom obilje`avanja 11 godina povratka odata je po~ast 26-orici {ehida koji su `ivot dali za odbranu Kula Grada. U povodu ove zna~ajne godi{njice i po~etka drugog polugodi{ta, prigodnim paketi}ima obradovani su svi u~enici podru~ne osnoM. M. vne {kole.

U zvorni~kom Kula Gradu obilje`ena 11. godi{njica povratka

Trebinjski vatrogasci

Dobili vozilo „landrover defender“

Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje dobila je vozilo „landrover defender“ koje }e, kako ka`e komandir Miodrag Batini}, mnogo zna~iti u daljem radu, a vrijednost vozila je 55.926 KM. -Njime se mo`e do}i na te{ko pristupa~na mjesta. Vozilo mo`e poslu`iti i pri tehni~kim intervencijama. S obzirom na to da ima jaku pumpu i jak usisni vod mo`e Vozilo }e im mnogo zna~iti u daljem radu se koristiti i za ispumpavanje vode iz potpoljenih podru~ja, podruma ili P. M. ku}a - objasnio je komandir TVJ Batini}.

Sa sve~ane sjednice Savjeta MZ Kula Grad

Ve}ina ku}a je obnovljena

mnogi drugi, poput Red`e Had`i}a. - Vratio sam se u martu 2000. godine, dobio donaciju od Tuzlanskog kantona i obnovio ku}u. Tu sam sa `enom, ali problem je {to nema posla. Nekad sam radio u „In`injeringu“, sada i od tog

preduze}e ni{ta nema. @ivi se nekako - pri~a Red`o. - Od prijeratnih 900 doma}instava vratilo ih se oko 60 odsto, a 30 odsto ih je i dalje u izbjegli{tvu, u inostranstvu, i poma`u rodbinu koja se vratila - ka`e jedan od prvih povratnika u Kula Gr-

zeni~ko-dobojski kanton
ZAVIDOVI]I U sklopu realizacije projekta „Tajan“

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

13

Obuka vlasnika vikendica u pru`anju turisti~kih usluga
Unapre|enje ruralnog i eko turizma na podru~ju op}ine Projekt implementira Turisti~ka zajednica ZDK Prijave zainteresiranih do 28. januara Prijave u Op}ini

Cijena ~lanarina ostaje ista

Iz Gradske biblioteke Kakanj

Sve usluge trebale bi biti besplatne

U okviru projekta „Tajan“, jednog od najve}ih projekata kada je u pitanju promocija i unapre|enje turisti~kih potencijala, odnosno prirodnih resursa pomenutog podru~ja, planirano je odr`avanje obuke za unapre|enje ruralnog i eko turizma na podru~ju op}ine Zavidovi}i. Projekt implementira Turisti~ka zajednica ZDK sa partnerima. Zvani~ni nosilac ove aktivnosti je Op}ina Zavidovi}i, koja je uputila poziv gra|anima zainteresiranim za pru`anje turisti~kih

Gradska biblioteka Kakanj ni u ovoj godini ne}e pove}avati cijene ~lanarina niti }e napla}ivati kazne nediscipliniranim korisnicima, kazao nam je direktor Bibliotete Senad ^i{ija. On je istaknuo da usluge koje obavlja Biblioteka moraju biti besplatne, mada se de{ava ~ista supro^i{ija: Nenapla}ivanje kazni tnost, jer ve}ina biblioteka ~ak i pove}ava cijenu ~lanarine. -Zbog ekonomsko-socijalnih prilika u dru{tvu Gradska biblioteka godinama ne pove}ava visinu upisnine, iako su sve biblioteke u na{em okru`enju to u~inile - isti~e ^i{ija. Az. S.

Novac bora~kim udru`enjima

Tajan je uvijek bio privla~an turistima

Mili~evi}: Prednost pri dodjeli grantova

usluga na podru~ju Kamenice i Mitrovi}a. Krajnji rok za prijavu na obuku iz turizma je u zgradi Op}ine do 28. januara.

Poziv se prvenstveno odnosi na vlasnike vikend ku}a i stambenog prostora, koji imaju predispozicije pru`anja no}enja i obroka potencijalnim turistima. Obuku zainteresiranih mje{tana podru~ja Kamenica i okolnih mjesta vr{it }e turisti~ka agencija „Green Visions“ Sarajevo. Predvi|eno je da obuka po~ne u drugoj polovini februara i traje osam dana, s akcentom

na kvalitet pru`anja turisti~ke usluge. Obuka uklju~uje posjete na terenu i predavanja u u~ionicama. U toku obuke odabrani u~esnici bit }e podu~eni osnovama promocije i marketinga, povezivanja sa tr`i{tem, usluge prema gostima, {tednje i o~uvanja energije i vode, reduciranja otpada kroz

Odabir u~esnika

proces recikliranja. U ovoj fazi bit }e obuhva}eno 15 u~esnika obuke, koji }e nakon {to je zavr{e imati pravo i prednosti prilikom dodjele grantova, odnosno sredstava za pro{irenje turisti~kih ponuda, u minimalnom iznosu od 500 eura i maksimalnom od 2.000 eura po projektu, saznajemo od D`eraldine Mili~evi}, pomo}nika na~elnika op}ine ZavidoAr. M. vi}i.

Na~elnik op}ine Kakanj Mensur Ja{arspahi} donio je Zaklju~ak kojim se odobrava isplata bud`etskih sredstava bora~kim udru`enjima, javlja op}inski portal. Udru`enju RVI „Kakanj 92“ odobreno je 1.920,80 KM, Organizaciji porodica {ehida i poginulih boraca 1.920,80 KM, JOB „Unija veterana“ 2.050,80 KM, Udru`enju dobitnika najve}ih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska zna~ka“ 1.025,80 KM i Udruzi stradalnika domovinskog rata 1.415,80 KM.

Treneri KK „Viktoria“ @ep~e

Dobili sudske, trenerske i ispitiva~ke licence

U poslovnoj zoni „Glini{te“ posao }e dobiti 1.500 osoba
Prva faza projekta trebala bi biti okon~ana do juna ove godine
Nakon izrade Regulacionog plana za Industrijsku zonu „Glini{te“ u Jelahu, zahvaljuju}i potpisanom sporazumu izme|u Op}ine Te{anj, Regionalne razvojne agencije za centralnu BiH i Industrije gra|evinskog materijala „Usora“ iz Jelaha, do prolje}a }e biti izra|ena idejna i izvedbena dokumentacija, uklju~uju}i i rje{avanje imovinsko-pravnih odnosa. - Prva faza projekta vrijedna je 70.000 maraka. Agencija REZ sufinansijer je u projektu, a sa IGM „Usora“ imamo ukupnu vrijednost od 200.000 maraka, gdje oni participiraju sa 25 posto, koliko je i njihovo u~e{}e u zemlji{tu na ovoj lokaciji - kazao je Fuad [i{i}, na~elnik op}ine Te{anj. Op}ina }e za rje{avanje imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturu plasirati i 500.000 KM u obveznicama, pa bi prva faza trebala biti okon~ana do juna ove godine. -Ovo je veoma zna~ajan projekt ako se ima u vidu ~injenica da bi ovdje u roku od pet godina moglo biti zaposleno 1.500 radnika i da bi mogli biti izgra|eni poslovni objekti na oko 150.000 kvadratnih metara - istaknuo je Ahmet Dizdarevi}, direktor IGM „Usora“. Budu}a industrijska zona prostirat }e se na 76 hektara, a nakon ure|enja infrastrukture bit }e na raspolaganju doma}im, ali i stranim inveM. ^. stitorima.

U Te{nju potpisan sporazum o izradi dokumentacije

Treneri KK „Viktoria“ @ep~e postali su vlasnici kantonalnih sudskih, trenerskih i ispitiva~kih licenci. Licenciranje je organizirao Karate savez Federacije BiH. Uz licenciranje, organizirano je i polaganje za majstorska zvanja. U sklopu licenciranja, trener KK „Viktoria“ Franc Jaki} polo`io je ispit i dobio zvanje licenciranog kantonalnog suca, dok je licencu za pomo}nog kantonalnog suca dobio Alen Beguni}. Trenerske i ispitiva~ke licence dobili su pomo}ni treneri KK „Viktoria“ Stipo Jaki}, Mato Jaki} i Anto [o{i}. Polaganju majstorskog zvanja pristupila su ~etiri ~lana KK R. Ag. „Viktoria“, od kojih su dva polo`ila ispit.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Besplatne ulaznice za „]orkana“

Od po~etka ove pozori{ne sezone, „Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu po djelu Ive Andri}a „]orkan“, u re`iji Harisa Burine, koja igra u srijedu, 26. januara u 19,30 sati, dobit }e tri na{a ~itaoca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04, 062-85 95 55, 063-79 75 55.

Nabavljen agregat za {kolu

Potpisivanje ugovora u Te{nju: Zna~ajan projekat

Osnovna {kola „Re{ad Kadi}“ Brnjic izvijestila je op}inskog na~elnika Mensura Ja{arspahi}a da je izvr{ila nabavku agregata za potrebe {kole i da je u ovu svrhu utro{ila 950 KM koje je donirala Op}ina Kakanj.

14

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

SARAJEVO Identificiran le{ prona|en u Ilija{u

U akciji „Kamen“ uhap{eno vi{e osoba iz Sarajeva i RS-a

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjese~ni pritvor Muratu \uderiji (25) iz Sarajeva, osumnji~enom da je ~lan organizirane grupe [emsudina Hod`i}a koja se bavila kra|om automobila, krivotvorenjem isprava, iznudom, izradom i nabavkom oru`ja i sredstava namijenjenih ~injenju krivi~nih djela te prikrivanjem i preprodajom ukradenih vozila. \uderija je uhap{en pro{le sedmice i jedini je odbjegli ~lan ove grupe. On je u spomenutoj grupi bio zadu`en za odvo`enje ukradenog automobila na ugovorenu destinaciju. Sumnja se da je na taj na~in u~estvovao u kra|i vi{e stotina automobila. Sud je, nakon razmatranja podnesenog dokaznog

Pritvoren jo{ jedan od automafija{a

Sud Bosne i Hercegovine

Iz rijeke Bosne izvu~eno tijelo nestalog Safeta Zumberija
Jo{ se traga za D`evadom Podrimjom (43), koji je, zajedno sa Zumberijem, nestao 30. novembra pro{le godine Posljednji put vi|eni kako pijani izlaze iz kafane
mu osiguraju d`enazu dostojnu ~ovjeka. - Safeta su identificirali njegov brat i sin. Kada su vidjeli tijelo, nisu mogli biti sto posto sigurni da se radi o njemu, jer je tijelo bilo u poodmakloj fazi raspadanja, a kod njega nisu prona|eni li~ni dokumenti. Prepoznali su ga po made`u, ali je ipak ura|en DNK test, koji je potvrdio da se radi o Safetu Zumberiju. Patolog Hamza @ujo kazao nam je da na tijelu nije bilo tragova nasilja te da je smrt nastupila usljed gu{enja. O mom bratu jo{ ni{ta ne znam. Skoro je sigurno da je i on mrtav, ~im je Safet pro-

materijala, utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnji~eni po~inio krivi~na djela koja mu se stavljaju na teret. Pritvor mu je odre|en zbog bojazni da bi, ako bi se na{ao na slobodi, mogao ometati krivi~ni postupak utjecanjem na svjedoke i sau~esnike, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivi~nog djela ili da }e dovr{iti ve} poku{ano. [emsudin Hod`i} je s jo{ nekoliko osoba iz Sarajeva i Republike Srpske uhap{en u policijskoj akciji „Kamen“, koja je provedena na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srbije. Tom prilikom je u dvije dr`ave prona|eno ukupno 36 automobila za koje se sumnja da su ukradeni uglavnom na podru~ju Kantona B. C. Sarajevo.

Nepoznati le{ koji su iz rijeke Bosne u mjestu Ljubini}i u Ilija{u 16. januara izvukli pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, ju~er je identificiran. Ispostavilo se da se radi o

Zumberi: Prepoznali ga po made`u

Podrimja: Nepoznata sudbina

Mirsad Podrimja: Ne odustaje od potrage

Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Trebinje u subotu su prilikom ulaska u BiH na me|unarodnom grani~nom prijelazu Klobuk uhapsili Gorana Hrepi}a (29), dr`avljanina BiH, za kojim je Centar javne bezbjednosti Trebinje raspisao potragu zbog organiziranog kriminala, saop}ila je Grani~na policija BiH. U trenutku kontrole Hr-

Uhap{en osumnji~eni za organizirani kriminal

Grani~ni prijelaz Klobuk

epi} je bio u automobilu „golf“, bh. registarskih oznaka. Uhap{eni je predat policijskim slu`benicima CJB Trebinje. Za njim je raspisana potjernica nakon akcije „Trebi{njica 2“ kada je krajem decembra uhap{eno {est osoba iz Trebinja, Bile}e i Stoca zbog sumnje da su se kao organizirana grupa bavili prometom opojnih droga.

Safetu Zumberiju (60), koji je 30. novembra nestao zajedno sa svojim prijateljem D`evadom Podrimjom (43), ~ije tijelo jo{ nije prona|eno. Na{oj redakciji ju~er se obratio D`evadov brat Mirsad apeliraju}i na policiju da organizira potragu za tijelom njegovog brata, jer su, kako nam je kazao, izgubili svaku nadu da je `iv i `ele bar da

Mjesto gdje je prona|en le{

na|en. Da nam je bar da na|emo tijelo, da ga mo`emo sahraniti i prou~iti mu Fatihu. Ja }u poku{ati da prona|em tijelo svog brata, jer mislim da ne mo`e biti daleko od onog mjesta gdje je Safet prona|en - kazao nam je Mirsad. Podsje}amo da su Zumberi i Podrimja posljednji put vi|eni u sarajevskom naselju Hrasno, gdje su pijani iza{li iz kafane te su se uputili ku}i, odakle im se gubi svaki trag. Njih dvojica su se dru`ili, jer Zumberijeva majka `ivi u istoj zgradi kao i Podrimja, u ulici Ive AnAd. A. dri}a na broju 8.

Ahmed Haurdi} osu|en je na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora, a po tri godine zatvora dobili su Irfan Nezirovi}, Mustafa Karamehi} i Damir Krci} (30), svi iz

^etvorka osu|ena zbog obljube

Okru`ni sud Doboj

Dervente, pod optu`bom da su izvr{ili krivi~no djelo obljube nemo}ne maloljetne osobe. Presudu je izreklo Sudsko vije}e Okru`nog suda u H. ^. Doboju.

Nakon ura|ene DNK analize posmrtnih ostataka prona|enih 29. decembra pro{le godine u grobnici na Ivan-sedlu kod Sarajeva, potvr|eno je da drugo tijelo pripada nestalom Verneru Ajdariju (33) iz Travnika, za ~ije su ubistvo te poslije za skrivanje posmrtnih ostataka osumnji~eni pripadnici zlo~ina~ke grupe Zijada Turkovi}a, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Uzorak s posmrtnih ostataka uspore|en je s uzorkom koji je uzet od Ajdari-

Potvr|en identitet ubijenog Vernera Ajdarija
jeve majke. Obdukcijom je utvr|eno da su Marijo Toli} (42), ~ije je tijelo identificirano 13. januara ove godine, i Verner Ajdari ubijeni nasilnim putem, odnosno da su likvidirani vatrenim oru`jem. Pored posmrtnih ostataka na|en je debeli zlatni lanac, koji je nosio Toli}, te li~na karta i voza~ka dozvola na ima Vernera Ajdarija. Jedan le{ bio je umotan u najlon. Nestanak Toli}a i Ajdarija prijavljen je 25. marta pro{le godine. Obje DNK analize ura|ene su u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Ranije je, tako|er, izvr{ena identifikacija tijela Mithata Meki}a, ~iji su posmrtni ostaci prona|eni u grobnici u blizini vikendice osumnji~enog Seada Dumanji}a. Analizom DNK utvr|eno je da je Meki} otac fetusa prona|enog u ostacima `enkog le{a, za koji postoje indicije da je rije~ o njegovoj djevojci Mariji Salas B. C. Kortez.

Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine

Tijela Toli}a i Ajdarija prona|ena na Ivan-sedlu

U okviru akcije „Furija“, koja se na podru~ju Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo provodi ve} ~etiri mjeseca, zaplijenjeno je ukupno 38 kilograma opojne droge skank te odre|ena ko-

Zaplijenjeno 38 kilograma skanka
li~ina municije. Iz CJB Isto~no Sarajevo saop}eno je da su pripadnici Centra ju~er vr{ili pretrese na vi{e lokacija, a zbog sumnje da su izvr{ili krivi~no djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, uhap{en je ve}i broj osoba. Akcija je realizirana u saradnji sa ministarstvima unutra{njih poslova Republike Srpske, Srbije i Crne

CJB Isto~no Sarajevo

Gore. U sjedi{tu CJB Isto~no Sarajevo na Palama za danas je zakazana konferencija za novinare, na kojoj }e biti izneseno vi{e detalja o ovoj akciji.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

15

SAMOUBISTVA Dva nova slu~aja u RS

Sr~ani bolesnik sko~io s balkona bijeljinske bolnice
Milisav Savanovi} (58) zbog nedostatka novca nije mogao biti operisan u Banjoj Luci Brat tra`io hitan premje{taj, {to se nije dogodilo
Policija na uvi|aju ispred bolnice u Bijeljini (Foto: G. Bobi})

Aziz Nurkovi} objesio se u podrumu

Nakon tri samoubistva u proteklih nekoliko dana na podru~ju BiH, prekju~er su se u Republici Srpskoj dogodila jo{ dva, u kojima su `ivot izgubili Milisav Savanovi} (58) iz Bijeljine i Du{an Ja}imovi} (49) iz Bosanske Gradi{ke. Na Internom odjeljenju bijeljinske bolnice „Sveti vra~evi“ Milisav Savanovi} ubio se u ponedjeljak, 24. januara, oko jedan sat poslije pono}i sko~iv{i s balkona sobe u kojoj je le`ao. Skok s prvog sprata na beton bio je koban i Savanovi} je na mjestu preminuo od zadobivenih povreda glave. Bijeljinska policija potvrdila je ovaj slu~aj, a istraga je utvrdila da se radi o samoubistvu. Velika lokva krvi ispred bolnice ju~er je svjedo~ila o samoubistvu radnika bijeljinskog „Panaflexa“, koji nije dobio adekvatnu ljekarsku za{titu. Ljekar Sne`ana Gli{i}, na~elnica Internog odjeljenja, rekla je da je Savanovi} bio sr~ani bolesnik koji je u decembru pro{le godine lije~en u Banjoj Luci te da je na Interno odjeljenje bijeljinske bolnice smje{ten u ~etvrtak, 20. januara. Zbog istrage koja je u toku, nije mogla dati vi{e informacija, ali je, zato, brat nastradalog Vuka{in Savanovi} (61) ogor~en i prijeti tu`bom. On tvrdi da je njegov brat u bolnicu

Usmr}ena udarcima ~eki}em u ~elo i tjeme
Nisu utvr|ene druge povrede na tijelu Hasije Nurkovi}
Dan nakon porodi~ne tragedije u Gora`du obdukciju tijela bra~nog para Nurkovi} ju~er je obavio specijalist sudske medicine iz Tuzle, dr. Vedad Tuco. Obdukcijom je potvr|eno da je uzrok smrti Aziza Nurkovi}a vje{anje, dok je smrt njegove supruge Hasije nastupila usljed udaraca tupim predmetom. - Djelovanjem tupog, tvrdog, mehani~kog predmeta, {to mo`e da bude i taj ~eki} koji je prona|en, do{lo je do povrede mo`danog tkiva i krvarenja unutar lobanjske {upljine. Konstatirao sam tri udarca u predjelu glave, dva u predjelu ~ela i jedan u predjelu tjemena - kazao nam je dr. Vedad Tuco. Tokom obdukcije nisu uo~ene povrede na drugim dijelovima tijela, {to dokazuje da te tragi~ne no}i `ena nije pru`ala otpor. Podsjetimo, u no}i sa subote na nedjelju penzionirani taksist Aziz Nurkovi} na spavanju je ubio suprugu, ~ije je tijelo potom iz postelje odvukao na hodnik. Ubistvo je izvr{eno ~eki}em, koji je prona|en pod jastukom. Nedugo zatim Aziz se objesio o stub u podrumu porodi~ne ku}e. Policija je obavije{tena nakon {to je njihov nepokretni sin u jutarnjim satima primijetio da ih nema te je pozvao rodbinu, koja je na spratu i u podrumskim prostorijama ku}e u ulici Salih-bega Kuljuha prona{la njihova be`ivotna tijela. Motiv ubistva i samoubistva mo`e se samo naga|ati i ostaje tajna koju pedesetpetogodi{nji taksist nosi sa soAl. B. bom u grob.

Istraga tragedije u Gora`du

Najavio tu`bu

smje{ten u utorak, 18. januara, te da je morao biti hitno premje{ten u Banju Luku. - Pozlilo mu je po~etkom pro{le sedmice i doveli smo ga u bolnicu. Pitao sam de`urnu doktoricu o ~emu se radi, je li u pitanju srce, ali mi je ona odgovorila da je rije~ o gripi. Stanje se, me|utim, pogor{avalo iz dana u dan. U nedjelju sam bio u posjeti kod njega i vidio da te{ko di{e, da se doslovno davi iako je bio priklju~en na aparate. Rekao mi je da ne}e pre`ivjeti - ka`e Vuka{in Savanovi}. Najbolnija od svega je ~injenica, navodi Savanovi}, da je brat Milisav trebao bi-

Jo{ se utvr|uje ~ijim se pi{toljem ubila djevojka
Vuka{in pokazuje lokvu krvi

Nakon smrti 18-godi{njakinje

ti operisan u Banjoj Luci, ali da to, zbog nedostatka novca, nije ura|eno. - Tada nismo imali 500 KM potrebnih za operaciju. Ura|ena mu je koronografija, koja je ko{tala 250 KM. On nije imao novac za operaciju pa je otpu{ten iz bolnice u Banjoj Luci. Na`alost, nije mnogo pro{lo, a njemu je naglo pozlilo. U nedjelju nave~er, kada mu je bilo najte`e, supruga me je zvala telefonom i obavijestila me da }e sestra iz Njema~ke

Prona|en s no`em u grudima
Du{an Ja}imovi} (49) iz Bosanskog [amca izvr{io je samoubistvo ubodom no`em u grudni ko{. Prema informacijama iz dobojske policije, Ja}imovi} je u nedjelju oko 10 sati oti{ao u pomo}ni objekt po drva. Kako se dugo nije vra}ao, supruga Mirjana ga je potra`ila i prona{la ga u pomo}nom objektu kako le`i na trbuhu s no`em u grudima. Kako je davao znakove `ivota, Ja}imovi}eva supruga izvadila je no` iz grudnog ko{a, a zatim pozvala kom{ije i Hitnu pomo}. Kada je do{ao na mjesto doga|aja, ljekar je konstatirao da je S. ^a. Ja}imovi} umro.

Naglo mu pozlilo

poslati novac za tro{kove lije~enja i za operaciju. Tra`io sam da ga odmah voze u Banju Luku ili Beograd, da }e novac biti osiguran. Rekao sam doktorici da }e oni snositi krivicu ako se ne{to desi, a to se, na`alost, desilo tvrdi ogor~eni Savanovi}, koji je zaprijetio ljekarima tu`bom i medijima. Savanovi} ka`e da je doktorica pozvala policiju zbog navodnih prijetnji, a samo nekoliko minuta nakon {to je oti{ao iz bolnice, njegov brat sko~io je s balkona i poginuo.
E. MUSLI

Ku}a u kojoj se desio nemili doga|aj

(Foto: S. Jordamovi})

Be`ivotno tijelo \or|a Glamo~i}a (54) iz Kne`eva prona|eno je u subotu u 16.25 sati na njivi zvanoj Bor u mjestu Bokani kod Kne`eva, a pregledom tijela konstatirano je da je smrt nastupila usljed smrzavanja. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka ju~er je

\or|e Glamo~i} smrznuo se na putu do ku}e
potvr|eno da su na mjesto doga|aja, gdje je obavljen uvi|aj, iza{li policijski slu`benici i mrtvozornik iz Doma zdravlja u Kne`evu, koji je konstatirao da na tijelu nema tragova nasilja te da je smrt nastupila smrzavanjem. Kako nezvani~no saznajemo, Glamo~i} je bio u te{kom alkoholiziranom stanju i najvjerovatnije se vra}ao sa slave, a na njivi ga je prona{ao zet, odnosno sestrin mu`, koji je krenuo da ga tra`i. - Glamo~i} je, najvjerovatnije, izgubio orijentaciju, legao da se odmori i tu zaspao, nakon ~ega je nastupila smrt smrzavanjem. Radi

Prona|en le{ na njivi u Kne`evu

se o poznatom pijancu iz ovog mjesta, ~ija je porodi~na ku}a samo dvjestotinjak metara dalje od mjesta gdje je prona|en. On nije bio besku}nik nego je `ivio sa suprugom i djecom - potvrdio je doktor Mirko Vukovi}, koji je konstatirao B. S. smrt.

Jo{ nije utvr|eno ko je vlasnik pi{tolja kojim se prije tri dana ubila osamnaestogodi{nja Irina Akmad`i} iz Sarajeva. Irina je to u~inila u prisustvu svog momka Viktora Konrada u potkrovlju ku}e porodice gdje on `ivi u sarajevskoj ulici Velika Berku{a na broju 6. Jo{ se ne znaju razlozi koji su nesretnu djevojku natjerali da ispali smrtonosni hitac iz pi{tolja u desnu sljepoo~nicu, ali se {pekulira

da se tragedija desila nakon ljubavne sva|e. ^uv{i prasak pi{tolja, policiju je pozvao Viktorov otac, koji se u vrijeme samoubistva nalazio u prizemlju ku}e. Na{a ekipa poku{ala je ju~er do}i do izjave nekog od ~lanova porodice ispred njihove ku}e u starom dijelu Sarajeva. No, uku}ani, iako su bili kod ku}e, nisu otvarali vrata, vjerovatno ne `ele}i da daju komentar o ovom nemilom Ad. A. doga|aju.

Prijete}i no`em, oteo novac

Nepoznati mu{karac po~inio je prekju~er razbojni{tvo nad radnicom u fast-fudu „Tale“ na 10. transverzali. Razbojnik je ukrao novac prijete}i no`em, a zatim je pobjegao. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za razbojnikom.

Obim trgovine 754.037 KM

BH Telecom

16

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

biznis

pobjednik dana
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 96 transakcija ostvaren promet od 754.037 KM. Najve}i porast vrijednosti za-

KONKURENCIJA Finansijski direktor Kaja company Zafir Kajevi} tvrdi

Vrijednost indeksa
BIFX +0,33% 1.614,92 SASX-10+1,98% 1.072,03 SASX-30 +0,65% 992,31

Kursna lista SASE na dan 24. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,50

Promjena kursa (%)
0,01 2,06

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
3 20

Firme sa strane u BPK u povla{tenom polo`aju
Takav apsurd omogu}io zakon o javnim nabavkama, ka`e Kajevi}
Zahvaljuju}i ni`oj cijeni radne snage i povoljnijim nabavnim cijenama gra|evinskog materijala, poslove u gra|evinskoj djelatnosti u BPK Gora`de sve ~e{}e dobivaju firme sa strane, upozoravaju iz gora`danskog preduze}a Kaja company. Finansijski direktor te firme Zafir Kajevi} tvrdi da je povla{teni polo`aj preduze}a iz drugih gradova omogu}io zakon o javnim nabavkama.
Kajevi}: Uvo|enje licenci

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO MFTS

14,50 18.474

1.943,20 79.945,42

KOTACIJA FONDOVA

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 4,33

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA SER. B 37,06 BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21,00 -4,98 4,89 57.005 23.500 21.125,85 493.481,90 3 8

bilje`ile su dionice RMU Banovi}i (12,59 posto) i dostigle su cijenu od 39,41 KM, dok su najve}i pad registrirale obveznice FBiH za ratna potra`ivanja - serije B (4,98 posto). Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka Sarajevo, po kursu od 14,50 KM. Na kotaciji fondova najve}i pr-

omet ostvaren je dionicama ZIF BIG Investiciona grupa Sarajevo, 79.945 KM, po kursu od 4,33 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama BH Telecoma, u iznosu od 493.481 KM, po kursu od 21 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu i tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija.

Novi objekti
- Na{e firme nisu konkurentne na drugim tr`i{tima, tako da mi rijetko dobijemo tender van ovog kantona, a firme sa strane su itekako prisutne ovdje. Smatram da bi u dogledno vrijeme Vlada BPK mogla preduzeti neke korake. Prvi korak treba biti uvo|enje kantonalnih i op}inskih licenci za obavljanje radova koje firme iz Gora`da ve} godinu pla}aju na op}inskom, kantonalnom i entitetskom nivou - ka`e

Promet od 103.194 KM

Tr`nica u Gora`du: Ulo`eno oko 1,7 miliona KM

Vrijednost akcija Intala porasla za 42,86 posto
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 67 transakcija ostvaren promet od 103.194 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, 44.066 KM, po prosje~noj cijeni od 1,43 KM (pad od 2,72 posto). Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast

Vrijednost indeksa
BIRS -0,71 FIRS +0,09 947,10 1.611,93

Kajevi}. Kaja company trenutno ima 23 uposlena radnika i jedna je od rijetkih firmi koja je svoju dobit investirala u nove objekte. Tako je prije tri godine oko 1,7 miliona KM investirala u najmoderniju i najve}u tr`nicu u regionu, u

sklopu koje je izgra|en niz poslovnih prostora, natkriveni dio zelene pijace, parking prostori i hladnja~a koja je na raspolaganju trgovcima.

Povoljni uvjeti
- Mi smo u~inili sve kako bismo osigurali najpovoljni-

je uvjete, pogotovo u ovoj te{koj ekonomskoj situaciji. Snizili smo cijene zakupa i one iznose 200 KM mjese~no sa PDV-om. Ugovore smo vezali za njihov posao i nismo ih doveli u poziciju da ne mogu platiti obaveze - dodaje Kajevi}. Al. BAJRAMOVI]

akcije ZIF Jahorina Koin a. d. Pale (-2,83 posto), ~ija je prosje~na cijena trgovanja bila 3,09 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 24. 1. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka Intal a.d. Miliæi MPI Modrièa a.d. Modrièa

Prosje~na cijena
1,43 4,06 0,8 0,1

Promjena u%
-2,72 1,25 42,86 0

Maks. cijena
1,46 4,2 0,8 0,1

Min. Ukupan cijena promet (KM)

SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - LISTA B
1,43 4,01 0,8 0,1 44.066,96 811,50 220,00 569,90
SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@IŠTE - TR@IŠTE AKCIJA

Philips: Skok profita

Philips razo~arao analiti~are
Royal Philips Electronics zabilje`io je kvartalne rezultate slabije od o~ekivanih. Kompanija sa sjedi{tem u Amsterdamu ju~er je izvijestila kako je u ~etvrtom tromjese~ju 2010. ostvarila neto dobit 463 miliona eura. Premda je skok profita sna`an, Bloombergovi analiti~ari prognozirali su dobit od 513 miliona eura, prenose agencije.

imale su akcije ZIF Balkan investment fond a. d. Banja Luka (1,25 posto), ~ijim se akcijama trgovalo po cijeni od 4,06 KM, a gubitnik su

MPI Modri~a, 569 KM, po prosje~noj cijeni od 0,10 KM, a rast cijene zabilje`ile su akcije preduze}a Intal Mili}i (42,86 posto).

Berzanski barometar za 24. 1. 2011. godine

Euro/dolar 1,3596 Nafta -0,19%

97,74 Zlato +0,14%

1.343,80 +0,21%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,425084 1,445356 26,381885 0,080554 0,261766 0,711970 1,734786 0,565032 0,247487 0,217909 1,501995 0,917571 2,290911 1,437580 0,048147 1,862324 1,955830 1,428656 1,448978 26,448005 0,080756 0,262422 0,713754 1,739134 0,566448 0,248107 0,218455 1,505759 0,919871 2,296653 1,441183 0,048268 1,866991 1,955830 1,432228 1,452600 26,514125 0,080958 0,263078 0,715538 1,743482 0,567864 0,248727 0,219001 1,509523 0,922171 2,302395 1,444786 0,048389 1,871658

Toyota i GM u 2010. pove}ali prodaju
Japanska Toyota izvijestila je ju~er o rastu prodaje grupe u 2010. godini, {to joj je omogu}ilo da zadr`i poziciju vode}eg proizvo|a~a uprkos u~estalim opozivima, a ve}i broj automobila prodao je i ameri~ki General Motors (GM). Japanski div je {irom svijeta prodao osam posto vi{e automobila nego prethodne godine, prenosi Hina.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

17

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 022300 03 I Bugojno, 14. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U BUGOJNU, po sudiji Amira @dralovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo bank BiH Sarajevo, zastupani po punomo~niku Kari} Mazharu, protiv izvr{enika Ivica Dragun, zastupan po punomo~niku Omeragi} Abazu advokatu iz Bugojna, radi Izvr{enje na nepokretnostima, v.sp. 71.462,85 KM, donio je dana 14. 12. 2010. godine sljede}i:

ZAKLJU^AK
o prodaji nepokretnosti

1. Odre|uje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti ozna~ene kao k.~.354/11 u naravi „Gospojino polje“ ku}a sa ku}i{tem i dvori{te ukupne povr{ine 792 m2, upisane u zk.ulo`ak broj 1401 k.o. Kop~i}, za dan 01. 02. 2011. godine u 12 sati, u zgradi suda soba broj 6. 2. Nepokretnost iz ta~ke 1. vlasni{tvo je Dragun Ivica s 1/1 dijelom, a na kojoj je upisano zalo`no pravo u korist pravnog prethodnika tra`itelja izvr{enja. Nepokretnost se nalazi u posjedu izvr{enika. 3. Vrijednost nepokretnosti utvr|uje se u iznosu od 172.150,24 KM. po procjeni stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Kre{imira Filipovi}a. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne mo`e prodati ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti iz ta~ke 3. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10% utvr|ene vrijednosti. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na Sudu predati dokaz da su osiguranje platiti na depozitni ra~un suda broj 1011300000295629, te sudu prilo`iti prije po~etka javne licitacije dokaz o polo`enom jemstvu. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati drugo ro~i{te u roku od 30 dana. 7. Shodno odredbi ~lana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima slu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. 8. Tro{kovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. 9. Ro~i{te za prodaju nepokretnosti odr`at }e se dana 01. 02. 2011. godine, u 12 sati, soba broj 6, na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci. 10. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e, o svom tro{ku, zaklju~ak objaviti u sredstvima javnog informisanja. Sudija Amra @dralovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

18
BLISKI ISTOK Procurili dokumenti o mirovnim pregovorima

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

globus

Palestinci tajno dozvolili aneksiju Jerusalema Izraelcima
Najraniji objavljeni dokument je memorandum iz 1999. godine o pregovara~koj taktici Palestinaca u kojoj se predla`e „savjet“ „Rolling Stonesa“
Arapska satelitska TV mre`a „Al-Jazeera“ objavila je sadr`aj nekoliko stotina dokumenata o bliskoisto~nim mirovnim pregovorima iz kojih se, kako tvrdi, vidi da su palestinski pregovara~i 2008. godine tajno dozvolili izraelsku aneksiju dijelova isto~nog Jerusalema. „Al-Jazeera“ navodi da palestinski dokumenti pokrivaju vi{e od deset godina pregovora s Izraelom i Sjedinjenim Dr`avama. Dopisnici javljaju da, budu li dokumenti potvr|eni i iz neovisnih izvora, bit }e rije~ o najve}em „curenju“ dokumenata u povijesti bliskoisto~nog mirovnog procesa, prenio je BBC. Dnevnik „The Guardi-

Ko je ispao najgori
- Te{ko je re}i ko je ispao najgori. Slabi i kukavi~ki palestinski lideri; pristojni na rije~ima, ali puni prezira na djelu Izraelci ili Amerikanci, ~ija se neutralnost sastoji od i`ivljavanja nad slabijim i podila`enja ja~em. Svi zajedno su zavjerenici u izgradnji, u najboljem slu~aju marionetske, a u najgorem okupirane palestinske dr`ave. Potrebno je biti neizlje~ivi optimist pa vjerovati da je obnova mirovnog procesa nakon svega ovoga uop}e mogu}a - pi{e „Guardian“, prema ~ijoj }e ocjeni ipak najve}i gubitnik biti Palestinska uprava Mahmuda Abasa.
Jerusalem: Aneksija isto~nog dijela ve} je dugo predmet spora

Deset godina

an“, koji }e uz „Al-Jazeeru“ ekskluzivno objaviti sadr`aj dokumenata, pi{e da oni ukazuju na ~esto velike razlike izme|u privatno i javno izre~enih stavova, uglavnom palestinskih, ali u nekim slu~ajevima i izraelskih ~elnika. „Guardian“ je ju~er posvetio ~ak prvih pet strani-

ca tajnim palestinskim dokumentima za koje pi{e da pru`aju „slikovit uvid u raspad sada gotovo sigurno mrtvog 20-godi{njeg mirovnog procesa“. Najraniji objavljeni dokument je memorandum iz 1999. godine o pregovara~koj taktici Palestinaca u kojoj se predla`e „savjet“

„Rolling Stonesa“: - Ne mo`e{ uvijek dobiti ono {to `eli{, ali ako proba{, mo`da }e{ dobiti ono {to ti treba. Najkasnije objavljeni dokument, iz septembra pro{le godine, poruka je Palestinske uprave egipatskoj vladi o pristupu pojasu Gaze. Odnosi izme|u „AlJazeere“, najgledanije TV stanice na Bliskom istoku, i Palestinske uprave ~esto su u pro{losti bili veoma napeti zbog emitiranja

Od Klintona do Obame
„Al-Jazeera“ ka`e da je do{la u posjed oko 1.600 tajnih palestinskih dokumenata iz vi{e izvora tokom nekoliko mjeseci i da pokrivaju razdoblje od priprema za mirovni samit u Camp Davidu 2000. godine posredstvom tada{njeg ameri~kog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) do pro{le godine i tajnih pregovora s vi{im du`nosnicima i predstavnicima administracije predsjednika Baraka Obame (Barack).

Lo{i odnosi

izvje{taja za koje Palestinska uprava smatra da su bili zlonamjerni i neprijateljski. Ina~e, „Al-Jazeera“ ka`e da je iz objavljenih do-

kumenata izbacila sve detalje poput e-mail adresa i telefonskih brojeva koji bi mogli identificirati osobe koje su ih i dale ovoj televiziji.

Sanader ne pristaje na brzo izru~enje
Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u intervjuu austrijskom listu „Salzburger Nachrichten“ da ne}e pristati na pojednostavljeni postupak izru~enja Hrvatskoj dok ne bude detaljno upoznat s optu`bama. Odvjetnici biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera podnijeli su ju~er zahtjev USKOK-u da im se omogu}i uvid u spis protiv njihovog branjenika.

Nastavljene demonstracije u Tunisu
Policija na kamenice odgovorila suzavcem

[iri se kolera s Haitija
U Dominikanskoj Republici zabilje`en je prvi smrtni slu~aj od kolere, bolesti koja ve} nekoliko mjeseci hara na susjednom Haitiju, gdje je od posljedica bolesti umrlo 4.000 ljudi. Dominikanska Republika je poja~ala grani~nu kontrolu kako bi sprije~ila {irenje kolere, ali s nekoliko desetaka hiljada Hai}ana koji dolaze u Dominikansku Republiku tra`e}i posao taj }e zadatak biti vrlo te{ko provesti.

Demonstranti u Tunisu bacali su ju~er kamenice i boce na pripadnike interventne policije koji su odgovorili suzavcem u blizini ureda premijera sporne prijelazne vlade. Do ovih incidenata do{lo je kada je interventna policija poku{ala izvesti slu`benike iz sjedi{ta vlade premije-

Sukobi ispred premijerovog ureda

ra Muhameda Ganu~ija. Mnogi demonstranti dolaze iz Sidi Buzida, siroma{nog grada u kojem je prije mjesec samoubistvom mladi}a po~ela „revolucija jasmina“. Ka`u da nemaju namjeru odustati sve dok svi pripadnici starog re`ima ne odu s vlasti.

Albanski parlament usvojio je na vanrednoj sjednici glasovima vladaju}e Demokratske stranke i Socijalisti~kog pokreta za integracije posebnu rezoluciju kojom najo{trije osu|uje nasilje tokom demonstracija opozicije 21. januara u Tirani kojima je vo|a albanske socijalisti~ke opozicije i grado-

Rama optu`en da je poku{ao dr`avni udar

Rezolucija albanskog parlamenta

na~elnik Tirane Edi Rama poku{ao dr`avni udar, javljaju mediji u Tirani. Albanski parlament odlu~io se, tako|er, na osnivanje istra`ne komisije koja }e rasvijetliti odgovorne za organiziranje dr`avnog udara 21. januara u Tirani, kada su poginule tri osobe, a vi{e desetaka ih je ozlije|eno.

globus

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

19

RUSIJA Teroristi~ki napad na moskovskom aerodromu

U eksploziji bombe poginulo vi{e od tridesetero ljudi
Agencije javljaju da je 130 putnika ozlije|eno, dok ih je vi{e od dvadeset u kriti~nom stanju Brojni kriti~no
Policija traga za trojicom mu{karaca koji se povezuju s ovim teroristi~kim napadom

Markovi}: @ivot u izobilju

„Independent“

Mira Markovi} u Francuskoj

Najmanje 31 osoba poginula je ju~er u eksploziji na moskovskom aerodromu Domodedovo, a na desetine ih je ozlije|eno. Prema tvrdnjama ruskih medija koji se pozivaju na neslu`bene izvore, eksplozija je odjeknula u dijelu aerodroma u kojem se nalaze putnici koji su sletjeli u Moskvu, ta~nije u dijelu u kojem se preuzima prtljaga. Prema izvje{tajima Sky Newsa, najvjerovatnije je eksploziju izazvao bomba{ samoubica. Ruski mediji navode da je 130 ljudi ozlije|eno u ovom napadu. I vlada u Moskvi je navela informacije koje je objavio Interfax o 31 poginuloj osobi i 130 ranjenih. Vi{e od 20 osoba nalazi se u kriti~nom stanju. Interfax navodi da policija traga za

Najprometniji aerodrom
Domodedovo je najprometniji moskovski aerodrom. Analiti~ari navode da ju~era{nja eksplozija ne}e dobro utjecati na poslovanje najve}eg od tri moskovska komercijalna aerodroma. Avioni mnogih zapadnih aviokompanija slije}u na Domodedovo aerodrom, a ju~era{nji doga|aj znatno je smanjio sigurnost putnika i osoblja na tom aerodromu.

trojicom mu{karaca koji se povezuju s ovim teroristi~kim napadom. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev odr`ao je hitni sastanak s glavnim dr`avnim tu`iocem te ministrom prometa. Predsjednik je naredio da se na svim ae-

Hitni sastanci

rodromima, `eljezni~kim i autobuskim stanicama poo{tre mjere sigurnosti. Nakon sastanka u Kremlju Medvedev je odr`ao sastanak i na aerodromu Domodedovo, gdje je naglasio da sve raspolo`ive slu`be moraju pru`iti pomo} unesre}enima i obiteljima stradalih.

Mirjana Markovi}, udovica nekada{njeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Milo{evi}a, nalazi se u Francuskoj i `ivi u izobilju, pi{e britanski dnevnik „Independent“. U tekstu o `ivotima `ena svrgnutih diktatora list tvrdi da je Mirjana Markovi} sklona krznu, parfemima i kavijaru i da }e se podvrgnuti plasti~noj operaciji u Italiji. „Independent“ je okarakterisao Miru Markovi} kao „pokreta~ku snagu“ u braku sa Milo{evi}em, koji je umro od sr~anog udara tokom su|enja u Hagu, gdje je optu`en za ratne zlo~ine. Vlasti u Srbiji optu`uju Miru Markovi} da je pribavila desetine miliona funti dobiti krijum~arenjem cigareta.

Voditeljici vremenske prognoze Berluskoni platio 117.000 eura
Italijanski premijer samo tri dana nakon otvaranja afere o njegovim navodnim orgijama uplatio iznos koji se povezuje sa seksualnim skandalom
Tu`ioci su do{li do bankarskih izvje{taja koji pokazuju da je italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlussconi) pro{log ponedjeljka uplatio Alesandri Sor~ineli (Alessandra Sorcinelli), zgodnoj voditeljici vremenske prognoze, 117.000 eura, samo tri dana nakon {to je navidjelo izbio najnoviji seksualni skandal ~iji je on glavni akter. Uplate su krenule pro{le godine i iznosile su u prosjeku 10.000 eura mjese~no. - Smijem li da vas podsjetim da izvr{ite transfer? - glasi sadr`aj SMS poruke koju je Sor~ineli (26) poslala Berluskonijevom pomo}niku \uzepeu Spineliju (Giuseppe Spinelli). U bankarskim izvje{tajima se navode detaljni podaci o uplati s Berluskonijevog ra~una u banci „Segrate“ kod Milana na njen ra~un u „Banci de Sardenja“. Uplata se vodi kao „beskamatni zajam“. U me|uvremenu, ma-

Seks-skandal i dalje potresa Italiju

Ukratko Brani ga porno-glumac Egzekucije u Iranu
U odbranu italijanskog premijera stala je porno-zvijezda Roko Sifredi (Rocco Siffredi). Sifredi tvrdi kako }e italijanski bira~i sve skandale s maloljetnicama i eskort damama premijeru oprostiti, pi{e „New York Daily News“. Rekao je da on i Silvio imaju puno toga zajedni~kog, a me|u ostalim obojica boluju od priapizma ili beskona~ne erekcije, pi{e AVN. - U bilo kojoj drugoj zemlji progonili bi ga godinama, ali ovdje }e se izvu}i. Italijani su ponosni na 74-godi{njaka koji voli seks i vodi aktivan seksualni `ivot. Pa, on se seksa duplo vi{e nego ja rekao je Sifredo.

TEHERAN - U Iranu je ju~er obje{en ~ovjek osu|en na smrtnu kaznu zbog ubistva nekoliko `ena, kao i trojica mu{karaca zbog silovanja adolescenta, objavila je dr`avna televizija.

Uhap{en vo|a narko-kartela
MEKSIKO SITI - Meksi~ka federalna policija uhapsila je u poznatom pacifi~kom ljetovali{tu Akapulko vo|u istoime-

Berluskoni: Mjese~ne uplate 10.000 eura

Sor~ineli: Objavljen sadr`aj njene SMS poruke

nekenka Marija Ester Garsija Polanko (Maria Esther Garcia Polanco, 25) izjavila je za italijanski list „La Repubblicu“ da je imala intimne odnose s premijerom, „ali samo zato {to je platio ra~une za lije~enje moje k}erke“. Dvadesetpetogodi{nja majka i {ou-gerla rekla je da je to u~inila iz zahvalnosti i dodala da je Berluskoni bio „{ioke ruke i ljubazan“. Iako je vi{e puta prisustvovala `urkama u njegovoj vili, na njima nikada nisu organizirane orgije, tvrdi ona.

Kartel djelovao u Akapulku

nog narko-kartela Hozea Losana (Jose Lozano), koji se tereti za ubistvo 22 osobe ovog mjeseca, saop}ila je vlada.

Napadi u Kerbali

BAGDAD - Najmanje {esnaest osoba poginulo je ju~er, a 13 ih je ranjeno u najnovijem bomba{kom napadu na {iitske hodo~asnike u predgra|u ira~kog svetog grada Kerbale.

20

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115637 09 P Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Tu`itelj: MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA LOK MICRO Tu`eni: SADIK KARAPAND@I] Radi: ISPLATA DUGA VSP: 12.607,58 KM

POZIV
Za SADIK KARAPAND@I] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 03. 02. 2011. godine u 12,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 303/III. Sudija Lejla Fazlagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasrpava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva smatrat }e se izvr{enim protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056251 08 P Sarajevo, 04. 01. 2011. god. Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4, i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja ISMETA BUDIMLI] i dr. koje zastupa Edina Jahi} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih OP]INA NOVO SARAJEVO i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva, OBJAVLJUJE

POZIV
ZA: RODI] MILORAD iz Sarajeva ul. Topal Osman Pa{e br. 19 pozivate se u svojstvu tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan 24. 02. 2011. god. u 09,00 sati u sobu br. 325/III SUDIJA Vesna Merdanovi} NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva, (~lan 97. stav 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP kazniti nov~anom , kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

21

[OKANTNO Hejli Harbotl ima neizlje~iv sindrom

Djevoj~ica se ne mo`e smijati, plakati i te{ko govori Kendli{ spiskao
Kendli{: Vratio se ku}i

Loto dobitnik ostao bez i~ega

Hejli se rodila bez {estog i sedmog `ivca na licu koji kontroliraju izraz lica, treptanje, micanje o~iju i osmijeh

Britanka Hejli Harbotl (Hayley Harbottle, 14) ima sindrom Moebius, rijetki genetski poreme}aj zbog kojeg joj je lice potpuno paralizirano. Ne mo`e se smijati, plakati ni mr{titi. Hejli se rodila bez {estog i sedmog `ivca na licu. Oni kontroliraju izraz lica, treptanje, micanje o~iju i osmijeh, a nema ni {ake te lo{e ~uje. - Moja k}erka nema lak `ivot. Ljudi misle da je ~udna - ka`e majka D`ejn (Jane, 43).

Hejli s majkom: Te`ak `ivot

Djevoj~ica je nau~ila malo govoriti, ali s ljudima najvi{e komunicira putem ra~unara. Bolest za koju ne postoji lijek dijagnosticirana joj je s devet mjeseci. - Suprug i ja vidimo da je sretna po o~ima, ali to nije isto kao kad se dijete od srca smije - rekla je majka. Hirurzi smatraju da Hejli treba na operaciju koja bi joj omogu}ila barem mali pokret lica. Slomit }e joj vilicu i ugraditi u lice `ivce iz drugog dijela tijela. Me|utim, nema garancije da }e operacija uspjeti.

5,5 miliona funti

Britanac Lorens Kendli{ (Lawrence Candlish, 36) iz Benidorma osvojio je 5,5 miliona funti 1997. godine na Nacionalnoj lutriji. Najavio je da }e `ivjeti `ivot iz snova i oti}i na operaciju kuka. Odmah je podijelio bogatstvo

s mnogim ro|acima. Kupio je sedam ku}a u istoj ulici kako bi svi bili na okupu. Na kraju su se preselili na {pansku Kosta Bravu jer je neko demolirao sestrinu ku}u i auto. Sada se vratio u Englesku bez nov~i}a. Vilu mu je zaplijenila banka, sestra je, tako|er, ostala bez ku}e, a uskoro bi mogla i majka.

RekorderA{rita Furman (Ashrita, 56) vi{e od pola u obaranju rekorda Amerikanac
`ivota obara rekorde i trenutno, me|u stotinama ostalih, dr`i i rekord u obaranju najvi{e rekorda, pi{e ABC News. Furman ni sam nije siguran koliko je ta~no rekorda oborio. Ne zna radi li se o 123, 124 ili 125. Svoj prvi rekord postigao je 1979. godine, kada je uspio napraviti 27.000 uzastopnih skokova. Otad je dostigao oko 350 rekorda koje su slu`beno zabilje`ili u Ginisovoj knjizi rekorda, ali su neki s godinama dostigli i njegove rekorde. U Australiji je najbr`e pretr~ao milju vrte}i hula-hop, u Turskoj je oborio rekord u no{enju najve}e motke na bradi, na Kineskom zidu je nabr`e pro{ao milju ska~u}i na gumenoj lopti, a u Bostonu je pre{ao najve}u udaljinu rade}i kolutove naprijed.

Karlina Vajt sama rije{ila svoj slu~aj

En Petvej predala se policiji zbog otmice bebe 1987. godine
Karlinu je majka dovela u bolnicu zbog visoke temperature, a dva sata nakon prijema dijete je nestalo
Karlina (23) je uspjela sama rije{iti slu~aj svog kidnapiranja iz bolnice u Harlemu u avgustu 1987. godine, kada joj je bilo svega 19 dana, te prona}i svoju biolo{ku majku. Karlinu je majka dovela u bolnicu zbog visoke temperature, a dva sata nakon prijema dijete je nestalo. O~evici su naveli da su vidjeli `enu obu~enu kao bolni~arku kako s novoro|en~etom izlazi iz bolnice. Svi poku{aji policije @ena osumnji~ena za otmicu dojen~eta iz njujor{ke bolnice 1987. godine predala se policiji u ameri~koj saveznoj dr`avi Konektikat po{to je putem Facebooka kontaktirala policajca u gradu Brid`portu. En Petvej (Ann Pattway) predala se policiji i pred sudom }e se izjasniti o krivici za otmicu Karline Vajt (Carlina White). da u|e u trag otmi~arki ostali su bez rezultata i slu~aj je pao u zaborav. Dok je rasla u Konektikatu, Karlina je imala osje}aj da ne pripada porodici koja ju je odgajila, pa je pokrenula sopstvenu istragu. Kontaktirala je Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu djecu, na ~ijoj je internet stranici prona{la fotografiju bebe za koju je vjerovala da je ona jer je izgledala isto kao njena pe-

U PRODAJI

Vajt: Sopstvena istraga

togodi{nja k}erka. Centar joj je pomogao da stupi u kontakt s majkom otete bebe D`oj Vajt (Joy), a rezultati testova DNA potvrdili su da je Karlina njena k}erka.

@ena progovorila nakon 10 godina Lansiraju mobitel u svemir da vide radi li
Zahvaljuju}i rijetkoj i slo`enoj operaciji grkljana, 52-godi{njakinja iz Kalifornije nakon 10 godina opet mo`e govoriti. Brenda D`ensen (Jensen) izgubila je glas 1999. godine, kada su joj, izvla~e}i cijev za zrak tokom jednog zahvata, paralizirali vokalne akorde. Otad je govorila uz pomo} elektroni~kog ure|aja zbog kojeg je zvu~ala poput robota. D`ensen je u oktobru pro{le godine podvrgnuta operaciji koja je trajala 18 sati, a prve rije~i izgovorila je 13 dana nakon zahvata. Ljekari su rekli da je ona bila idealna kandidatkinja za operaciju jer je nakon transplantacije bubrega i gu{tera~e 2006. ve} bila pod lijeBritanski in`injeri iz kompanije „Surrey Satellite Technology Limited“ planiraju poslati mobilni telefon u svemir da bi utvrdili kako se komponente od kojih se proizvodi dana{nja elektronika pona{aju u najekstremnijim uvjetima. Koji }e model mobitela oti}i izvan Zemljine orbite, za sada nije poznato, a otkriveno je jedino da }e to biti jedan od telefona s operativnim sistemom Google Android. Mobitel }e u svemir biti poslat u drugoj polovini godine. - Moderni mobiteli (smartphonei) zaista su ~udesni. ^esto imaju procesore do 1 GHz i puno memorije. Ono {to prvo `elimo

Amerikanki transplantiran grkljan

Planovi britanske kompanije

Poznato da }e mobitel raditi na Androidu

Vo}e na trpezi
Kivi u kola~ima

D`ensen: Slo`en zahvat

kovima protiv odbacivanja organa. Transplantacije grkljana rijetko se rade zbog slo`enosti operacije i isprepletenosti `ivaca.

jest vidjeti radi li telefon u svemiru te, ako radi, `elimo isprobati mo`e li se njime kontrolirati satelit i fotografirati Zemlja - rekao je [aun Kenjon (Shaun Kenyon), projektni menad`er. Mobitel }e biti stavljen u jedan od satelita kako bi bio za{ti}en od radijacije te velikih temperaturnih oscilacija.

Specijaliteti za prave gurmane

Kako pripremiti meso zeca, srne, fazana...

22
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

kultura

Film o prostituciji u BiH Britanski „The Independent on
Sunday“ objavio je tekst o filmu „The Whistleblower“, nastao na osnovu knjige Ketrin Bolkovac (Kathryn), u kojoj ona govori o prostituciji u Bosni i Hercegovini i optu`uje vojnu kompaniju „DynCorp International“, a koju su unajmili Ujedinjeni narodi, pi{e Fena. Bolkovac je bila istra`iteljica za ljudska prava pri UN-u, a nakon {to je otkrila lanac prostitucije, dobila je otkaz i prijetnje smr}u. Njen lik u filmu igra Rej~el Vajs (Rachel Weisz).

„Imam pri~u za tebe“ u Banjoj Luci
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci ve~eras }e biti predstavljena knjiga „Imam pri~u za tebe“ beogradskog pisca Milenka Paji}a, za koju je dobio i presti`nu „Andri}evu nagradu“. Na promociji knjige, koja je spoj `ivotnih pri~a i fantazije, govorit }e Tihomir Levajac i Tanja Stupar-Trifunovi}.

Nagrada za „Piramidu istine“ Dugometra`ni dokumentarni film „Piramida istine“ autora Saida Sefe dobitnik je „California Film Diamond Awarda“, nagrade koja je dodijeljena 22. januara na sve~anoj ceremoniji u San Dijegu. Film se bavi kontroverznom tematikom bosanskih piramida i civilizacijskim razvojem ~ovjeka na podru~ju centralne Bosne u prahistoriji, a ra|en je u produkciji njema~ke produkcije „Exit“.

MUZIKA Najavljen koncert povodom liberalizacije viznog re`ima

Biseri operne literature u Sarajevu i Tirani
Ju~er predstavljeni program i u~esnici sve~anog koncerta U~estvuju solisti, horovi i orkestri iz BiH i Albanije Bernarda Fink-Incko specijalna go{}a
mando Likaj, dok }e Bernarda Fink-Incko (Inzko) nastupiti kao specijalna go{}a ovog koncerta.

S pres-konferenciji: Najavljen program kojim }e biti obilje`en jubilej

Scena iznjedrila brojne uspje{ne bh. glumce
Na dana{nji dan, 25. januara 1951. godine u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica odigrana je prva predstava za djecu „Dugonja, Trbonja i Vidonja“ Mladena [irole u re`iji Franje Bi~ani}a. - Od tada do danas, za pola stolje}a, Dje~ija, omladinska i lutkarska scena BNPa zabilje`ila je 166 premijera - rekao je ju~er na pres-konferenciji direktor zeni~kog pozori{ta Hazim Begagi}. Rukovodilac scene Miroljub Mijatovi} najavio je da }e u povodu obilje`avanja jubileja biti uprili~ena promocija monografije o Dje~ijoj sceni, izlo`ba plakata, sve~ana akedemija te izvedba popularnih predstava „Mladi princ i istina“, „Guliver me|u lutkama“ i „Pepeljuga“. - S ponosom isti~emo da jedini u Bosni i Hercegovini imamo kontinuitet i aktivnu Dje~iju, lutkarsku i omladinsku scenu. Osnova na{eg rada je gluma~ka {kola, u kojoj odgajamo nove mlade glumce - istakao je Mijatovi}. Tako je kroz Dje~iju scenu pro{lo vi{e od 1.500 mladih ljudi, a neki od njih danas su profesionalni i uspje{ni glumci, poput Predraga Jokanovi}a, Harisa Burine, Elvedina Avdi}a, Sabine Kulenovi}, Tarika Filipovi}a, Uranele Agi}Burine, An|ele Ili}, Sne`ane Markovi}, Sa{e Hand`i}a, Alme Terzi}... A. D@.

Za pola stolje}a 166 premijera

Danas jubilej Dje~ije scene BNP-a

Nijedan zna~ajan doga|aj u Bosni i Hercegovini ne mo`e pro}i bez Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo i Sarajevske filharmonije pa tako ni obilje`avanje bezviznog re`ima, kazano je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu. Tom prilikom predstavljeni su program i izvo|a~i sve~anog koncerta koji }e, povodom liberalizacije bezviznog re`ima za dvije balkanske dr`ave BiH i Albaniju, biti odr`an 3. februara u sarajevskoj Zetri i tri dana nakon toga u Tirani.

Veliki doga|aj
Da je ovo najbolji i jedinstven na~in da se pozdravi bezvizni re`im, kazale su sopranistice Pljevljak-Krehi} i ^orbad`i}-Valka, koje nisu krile zadovoljstvo zbog pru`ene prilike da nastupe na ovako velikom doga|aju. - Na sceni }e biti skoro 90 muzi~ara zajedno s orkestrom iz Tirane, a nama je zadovoljstvo {to }emo nastupiti zajedno s tim orkestrom rekla je direktorica Sarajevske filharmonije Samra Gulamovi}. Pres-konferenciji pridru`ili su se i dugogodi{nji izvje{ta~ iz Brisela, novinar Zekerijah Smaji}, koji je pozdravio ovu inicijativu, te predstavnik Zetre D`emal Bisi}. Nagla{eno je i to da }e ulaz na koncert biti besplaM. ^USTOVI] tan.

Najpoznatije arije
Direktor Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimir Gojer govorio je ju~er o zna~aju ovog koncerta kao kulturnog doga|aja, ali i daljnje saradnje ove dvije dr`ave i institucije. U~esnike i program ove kulturne manifestacije predstavila je direktorica Opere NPS-a Amila Bak{i}. - Ovaj zna~ajni doga|aj

(Foto: J. Brutus)

Gojer sa solisticama i organizatoricama ju~er na pres-konferenciji

bit }e obilje`en izvedbom bisera operne literature. Tu su najpoznatije arije, dueti i horovi. U~estvuju solisti iz Tirane i Sarajeva, hor Opere NPS-a, orkestar Sarajevske filharmonije, hor i orkestar Opere i Baleta Narodnog pozori{ta Albanija. Koncertom }e dirigirati Miro-

slav Homen i Zani Ciko (Zhani) - kazala je Bak{i}. Istakla je da }e, izme|u ostalog, nastupiti Adema Pljevljak-Krehi}, Aida ^orbad`i}-Valka, Denis Isakovi}, Marjana Leka, Eva Golemi, Vikena Kamenica, Armaldo Kljogeri (Kllogjeri), Ilber \ini (Ylber Gjini), Ar-

Mirjana Karanovi} posjetila Zvornik
Poznata srbijanska glumica Mirjana Karanovi} posjetila je zvorni~ki teatar „Kapitalina Eri}“, gdje je ~lanovima ove trupe davala savjete na probi predstave „Trauma“. Pozivu direktorice teatra Svetlane Miladinovi} rado se odazvala, jer kako nam je rekla, iznimno po{tuje amaterska pozori{ta i ljude koji ula`u svoje slobodno vrijeme u glumu. - Dolazim u manje sredine kada me pozovu i kada imam vremena. Ja sam, ina~e, profesor na Akademiji umjetnosti u Beogradu i volim da podu~avam, da dijelim svoje iskustvo s onima koji dijele moju ljubav prema glumi. Entuzijazam je ne{to {to ja ne mogu a da ne podr`im, mada se on danas malo cijeni, jer je novac mjera mnogih stvari. Ali, entuzijazam je energija koja vam se u toku `ivota vi{estruko vra}a - istakla je Karanovi} za „Avaz“. Naglasila je da se i sama amaterski bavila glumom prije nego {to joj je ona postala `ivotna profesija te je istakla da pru`a Karanovi}: punu podr{ku mladim zvor- Podr`ava entuzijazam ni~kim glumcima. M. M.

Korisni savjeti mladim glumcima

Bh. reditelji dolaze s predstavama iz regije
U programu predstave Kupusovi}a, Mustafi}a, Gojera, Popovskog, Mladenovi}a, De Bree
Iranski teatar sarajevskoj publici predstavit }e dje~ije komade „[ahnama“ i „Svi moji prijatelji“, dok nam iz Izraela dolazi predstava „Timekeepers“ rediteljke Li Gilat (Lee). Srbijanski reditelj Kokan Mladenovi} gostovat }e s „^ovjekovom tragedijom“ novosadskog pozori{ta „Ujvideki szinhaz“, dok iz Subotice sti`e dje~ija predstava „Hej, haj vigalom“. Bit }e izvedene i predstave Gradimira Gojera nastale po Beketovim komadima: „Malone umire“ u produkciji BKC-a Tuzla i „Sretni dani“ Gradskog teatra Ohrid. Publika }e vidjeti i predstavu „General mrtve vojske“ Albanskog teatra Skoplje u re`iji Dine Mustafi}a, „Gospo|icu Juliju“ AleksaU okviru teatarskog programa Festivala „Sarajevska zima“ publika }e u Despi}a ku}i, Narodnom pozori{tu Sarajevo, Kamernom teatru 55, Domu policije i Jevrejskoj op{tini mo}i pogledati petnaestak predstava iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Irana i Izraela. Iz Hrvatske }e gostovati predstave „Lipa si, Teno“ HNK Osijek, u re`iji Roberta Raponje, „Postolar i vrag“ Dje~ijeg kazali{ta „Ivana Brli}-Ma`urani}“, za koju re`iju potpisuje Dubravka Zrn~i}Kulenovi} iz Sarajeva, „Ze~ija rupa“ Kazali{ta „Planet art“ iz Zagreba i reditelja Marka Torjanca te „Kidaj od svoje `ene“ Kazali{ta „Marin Dr`i}“ iz Dubrovnika, a u re`iji Sulejmana Kupusovi}a.

Pozori{ni program Festivala „Sarajevska zima“

Iz predstave „General mrtve vojske“ Dine Mustafi}a

ndra Popovskog, „Patuljak“ Studija lutkarstva Sarajevo, u re`iji Dubravke Zrn~i}-Kulenovi}, te „Jesenja sonata“ Janeza Pipana Slovenskog narodnog gledali{~a iz Celja i „Romeo i Julija“ Dijega de Bree i Mestnog gledali{~a iz

Ljubljane. U koprodukciji „Sarajevske zime“ i Narodnog pozori{ta bit }e premijerno izvedena i predstava „Hamlet u selu Mrdu{a Donja“ Ive Bre{ana, u re`iji Sulejmana A. G. Kupusovi}a.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

23

Tu`na Nata{a Bekvalac

SKANDAL Ekrem Jevri} Gospoda iz Njujorka poru~uje

Pink me pokrao, dobio sam samo 9.000 eura!
Na kraju su mi od zarade odbili tro{kove za povratnu avionsku kartu do Njujorka, ka`e tre}eplasirani iz „Farme“
je saznao da za tre}eplasiranog nije osigurana nikakva nagrada, ali otkriva i da mu Pink nije isplatio ni honorar koji ga je sljedovao prema ugovoru. - Pokrali su me. Na kraju sam ukupno za tri i po mjeseca dobio ne{to oko

Moj najve}i `ivotni poraz

Internet senzacija Ekrem Jevri} Gospoda nakon nekoliko mjeseci boravka na ovim prostorima preksino} se vratio u Ameriku, gdje ga je do~ekala supruga Igbala sa sinovima Enisom, Hajrudinom, Nerminom i Beratom kao i menad`er Began ^eki}.

Bez reakcije Pinka
U `elji da dobijemo komentar s Pinka kontaktirali smo Tanju Vojtehovski, PR-a ru`i~aste televizije. Ona nam je u kratkom razgovoru rekla da nazovemo U~esnik „Farme“ sretan je {to je nakon du`e vremena ponovo sa svojim najbli`im. - Super su me do~ekali prijatelji i rodbina. Sretan sam {to sam ponovo sa svojom Igbalom. Suze radosnice su krenule kod moje `ene. Nije uspjela da se suzdr`i. Svi su mi mnogo nedostajali. Sada sam ponovo onaj stari - rekao je Ekrem. Govore}i o „Farmi“, Ekrem nije krio svoje razo~arenje. Isti~e kako je tek kasniNemanju, koji radi kao PR za „Farmu“. Nekoliko puta smo zvali centralu Pinka u Beogradu, a nakon {to su nas spojili s njegovim telefonom Nemanja se nije javljao.

Bekvalac: Oglasila se na Facebooku

Vendi nije kriva
Ekrem tvrdi da Igbala nije ljuta na njega zbog njegovog odnosa s Vesnom Vukeli} Vendi na „Farmi“. - Ona zna da je to bio {ou. Vendi sam posljednji put vidio u studiju. Nije ni ona kriva, tako je to i{lo ka`e Ekrem.
Ekrem i Igbala Jevri}: Kona~no zajedno

Nata{a Bekvalac objavila je na svom profilu kratak tekst u kojem poru~uje svojim fanovima, kojih na Facebooku ima 15.000, da ne vjeruju u izmi{ljotine. - Obra}am se ovim putem svim ljudima koji me vole i podr`avaju... Ne vjerujte u izmi{ljotine. S druge strane, upravo prolazim kroz najtu`nije dane u svom `ivotu. Do`ivljavam svoj najve}i `ivotni poraz i neuspjeh. Budite uz mene, trebate mi! Volim vas! Nikada nije onako kako

izgleda - napisala je Nata{a. Mnogi srbijanski portali su se raspisali o ~emu ustvari pi{e Nata{a. Pojedini beogradski dnevni listovi pretpostavljaju da se Nata{a osvr}e, navodno, na svoju vezu sa suprugom Danilom Da~om Ikodinovi}em. - Ne}u vam vi{e pisati, potpuno sam slomljena. Niti ga volim niti ga mrzim, sad ga samo vidim pravim o~ima. Di{em za svoju k}erkicu, za svoju porodicu, a vi ste dio nje.

9.000 eura. Prema ugovoru sam trebao dobijati 750 eura sedmi~no. Od zarade su mi odbili i tro{kove za povratnu avionsku kartu do Njujorka. Nikada vi{e u „Farmi“ ne

bih u~estvovao za ovoliko para. Imao sam i neke kontakte za u~e{}e u „Dvoru“, ali sam im tra`io sto hiljada unaprijed u ke{u - tvrdi Jevri}.
D. ZEBA

Eurosong u Dizeldorfu

Koncert Hanke Paldum u Zagrebu

^lanovi grupe „Dubioza kolektiv“ vikend su proveli na Apeninskom poluotoku. Razlog je bio subotnji nastup u Torinu, u klubu „CSOA Gabrio“, koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. - Sve je pro{lo super, izuzetno smo zadovoljni. U publici su bile dvije ekipe Bosanaca - iz Milana i Bolonje, ali ve}i dio publike su ~inili, naravno, Italijani koji nisu krili odu{evljenje na{om svirkom. Kao predgrupa na-

Uspje{an izlet u Italiji

Nastup „Dubioze kolektiv“ u Torinu

stupio je italijanski bend „Rimozione Koatta“. Nije ba{ „najzdravije“ napu{tati studio usred snimanja novog albuma, ali svakako se nismo pokajali zbog ove posjete Torinu - govori ~lan „Dubioze kolektiv“ Brano Jakubovi}. Narednih nekoliko mjeseci popularni bend posvetit }e se zavr{avanju novog albuma na engleskom jeziku koji bi se na me|unarodnom i bh. tr`i{tu trebao pojaviti u H. P. aprilu.

Lena, Zigel i Dominik: O njima bruji Njema~ka

Dominik Azopardi (Domenique Azzopardi) s Malte ima istu frizuru, identi~an stil te dr`anje tijela kao i pobjednica Eurosonga 2010. Lena Mejer-Landrut (Meyer) i mogla bi se takmi~iti u Dizeldorfu na Pjesmi Evrovizije. Upravo zbog toga njema~ki mediji prozvali su 15-godi{nju Dominik Leninim klonom. Duhovni otac ovog Leninog klona je evrovizijski veteran Ralf Zigel (Ralph Siegel,

Pjevat }e i Lenin klon?

65). On je napisao pjesmu „I’ll Follow the Sunshine“, kojom }e Dominik na izboru u svojoj zemlji poku{ati ovjeriti kartu za Dizeldorf. Zigel u njema~kim medijima tvrdi da izme|u Dominik i Lene nema sli~nosti, a je li dobra ideja kopirati Lenu, pitaju se njema~ki novinari, kada je organizator za njene koncerte morao pokloniti 10.000 ulaznica zbog lo{e prL. S. R. odaje.

Paldum: Nastup u dvorani „Kornati“ 3. marta

Disat }u sa svojom publikom
pjesmom zovem“, a kraljica sevdaha isti~e da se veoma raduje ponovnom susretu s publikom u hrvatskoj prijestonici. - Priredit }u nezaboravnu ve~er u kojoj }u disati i pjevati zajedno sa svojom vjernom zagreba~kom publikom - poL. S. R. ru~ila je Hanka.

Tri godine nakon sjajnog koncerta u dvorani „Vatroslav Lisinski“ Hanka Paldum priredit }e 3. marta ponovo veliki nastup u Zagrebu. Ovog puta u pratnji orkestra „Cultura Music“ pjevat }e u dvorani „Kornati“, koja se nalazi u sklopu „Hypo centra“. Koncert se zove „Ja vas

„Elektri~ni orgazam“ 4. februara u Sarajevu
Jedan od najdugovje~nijih bendova na regionalnoj muzi~koj sceni „Elektri~ni orgazam“ 4. februara nastupit }e u Sarajevu. Kultna beogradska grupa zabavljat }e publiku u klubu „Cinemas“ u sklopu doga|aja „Rajvosa MC Biker Party“, koji se ve} deset godina odr`ava u glavnom gradu BiH. „Elektri~ni orgazam“ obilje`io je lani 30. ro|endan, a prije nekoliko mjeseci bend je objavio i novi album pod naH. P. zivom „To {to vidi{ to i jeste“.

^lanovi „Dubioze kolektiv“ na nastupu u italijanskom gradu

Ljepotica dana Bar Refaeli

24

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

show biz

PJEVA^ICE Kontroverzna zvijezda }e krunisati dugogodi{nju vezu

Lejdi Gaga se zaru~ila s njujor{kim barmenom
Njen momak Luk nema novca ni zaru~ni~ki prsten da joj kupi
albuma, kako bi pove}ala pa`nju medija i obo`avalaca. Gaga je svom zaru~niku, navodno, posvetila ve}inu svojih pjesama, a on sam za sebe tvrdi da je muzi~ar koji se bavio raznim poslovima te je bio DJ i li~ni trener. Trenutno radi kao barmen u dva poznata njujor{ka kluba. Ina~e, nova top-lista najpopularnijih imena na internetu pokazuje da je Gaga i dalje na broju jedan nedodirljiva kraljica ne samo dru{tvenih mre`a ve} i muzi~kih servisa. Groovecount.com je prikupio podatke sa stranica kakve su Facebook, Twitter, YouTube, Last.fm i Spotify, analiziraju}i broj pregleda i preslu{avanja. Po popularnosti na internetu, iza Lejdi Gage slijede Eminem i D`astin Biber (Justin Bieber).

Refaeli: Zra~i seksepilom

Zanosna izraelska manekenka Bar Refaeli snimila je novi editorijal za liniju donjeg ve{a „Passionata“. Iako stilom fotografije jako podsje}aju na pro{logodi{nje snimanje, vjerujemo kako ovoj ljepotici to niko ne}e zamjeriti, budu}i da je svoje zanosne obline ovog puta pokazala u novim modelima rublja. Ina~e, 25-godi{nja Bar,

Di Kapriova ljep{a polovina

gdje god se pojavi, zra~i seksepilom, pa je jasno za{to je obo`avaju mu{karci {irom svijeta. Lijepa djevojka glumca Leonarda Di Kaprija (Di Caprio) nije omiljena jedino u rodnom Izraelu, i to zato {to je uspjela izbje}i odlazak na odslu`enje vojnog roka, u Izraelu obaveznog i za `ene, kao i pla}anje poreza, jer se izborila za status strane dr`avljanke.

Kontroverzna pjeva~ica Lejdi Gaga (Lady) navodno se pomirila i zaru~ila sa svojim momkom Lukom Karlom (Luc Carl), s kojim je bila u vezi prije nego {to se proslavila. Izgleda da je pjeva~ica zaista zaljubljena u Luku, koji nema novca ni zaru~ni~ki prsten da joj kupi. Prema navodima u stranim medijima, ponovo zaljubljeni par proveo je bo`i}ne blagdane kod Lukinih roditelja u Gaga: Par Nebraski, gdje su se za}e `ivjeti u ru~ili, a odluka je pala da luksuznoj vili zajedno `ive u Gaginoj na Bel Eru luksuznoj vili na Bel Eru. - Lejdi Gaga i Luk ne `ure odrediti datum vjen~anja. Ona ~ak nema ni pravi zaru~ni~ki prsten jer si ga on ne mo`e priu{titi - otkriva izvor. Mediji naga|aju da bi Gaga mogla uskoro slu`beno potvrditi zaruke, netom prije izlaska njenog novog

Bra~ni problemi ameri~ke glumice
Lopez: ^este sva|e sa suprugom

Objavljene nominacije

Nakon {to su holivudska glumica Nikol Kidmen (Nicole Kidman) i njen suprug Kit Urban (Keith) pro{log mjeseca dobili drugu djevoj~icu putem surogat majke u javnost su procurile informacije da je ta usluga ko{tala 150.000 dolara. Bra~ni par ve} ima dvogodi{nju k}erku Sandej Rouz (Sunday Rose), a pro{log mjeseca postali su ponosni roditelji djevoj~ice Fejt Margaret Kidmen Urban (Fa-

Nikol ro|enje k}erke platila 150.000 dolara

Cijena usluge surogat majke

ith), koja je ro|ena 28. decembra u Ne{vilu. Par je za ro|enje malene Fejt koristio usluge surogat majke koju su, navodno, platili 150.000 dolara, a iznos su uplatili na ra~un agencije za zamjenske majke u Los An|elesu, kojoj se Nikol obratila za pomo} krajem 2009. godine. Nije poznato jesu li glumica i njen suprug ostali u kontaktu sa `enom koja im je rodila k}erku, {to neki znaju prakticirati.

Gluma~ka postava filma „Sumrak saga: Pomr~ina“

Objavljene su nominacije za Zlatnu malinu, nagradu koja se dodjeljuje za najgora filmska ostvarenja godine. Vode}i po nominacijama su „Sumrak saga: Pomr~ina“ i „Posljednji Airbender“. Oba filma imaju po devet nominacija, uklju~uju}i i one za najgori film. Osim njih, za najgori film nominirani su i „Lovac na glave“, „Seks i grad 2“ te „Vampires Suck“. Zlatna malina za najgor-

Zlatna malina smije{i se „Sumraku“

eg glumca smije{i se D`eku Bleku (Jack Black), D`erardu Batleru (Gerard Butler), A{tonu Ku~eru (Ashton Kutcher), Tejloru Lautneru (Taylor) te Robertu Patinsonu (Pattinson). Najgorom glumicom mogle bi biti progla{ene D`enifer Aniston (Jennifer), Majli Sajrus (Miley Cyrus), Megan Foks (Fox), Kristen Stjuart (Stewart) te gluma~ka ~etvorka iz „Seksa i grada 2“.

Razdoblje koje je za pjeva~icu i glumicu D`enifer Lopez (Jennifer) trebalo biti najsretnije pokazalo se vrlo lo{im. Umjesto da u`iva u maj~instvu i ponovnom napretku u karijeri, Lopez mu~e ljubavni jadi te je pitanje ho}e li mo}i odr`ati brak s pjeva~em Markom Entonijem (Marc Anthony). Kako prenose ameri~ki mediji, D`enifer i njen suprug se u posljednje vrijeme ~esto sva|aju, a razlog tome su nov~ani problemi te Markova `elja za neprestanim putovanjima. Tako je izvor

Lopez pred razvodom?

Kidmen: Pro{le godine dobila drugu djevoj~icu

blizak paru otkrio za magazin „In Touch“ da postoje velike {anse da se njihov brak raspadne. - Mark se preselio u Los An|eles, grad koji ne voli, da bi podr`ao suprugu u njenom poslu. Me|utim, u posljednje vrijeme sve manje vremena provodi s D`enifer i blizancima. Veliki problem je i Markova neprestana glad za novcem. Mark nema strpljenja razgovarati s D`enifer, ili vi~e na nju ili joj se ne javlja na mobitel. Situacija izme|u njih je trenutno doista napeta - otkriva izvor.

specijalni prilog

UTORAK, 25. JANUAR/SIJE^ANJ 2011. GODINE

NOVITETI U BiH dostupan i model A7 Sportback
Audi A7 Sportback: Nova klasa automobila

Iz Volkswagenove tvornice u Volfsburgu pred kraj pro{le godine iza{ao je 111.111.111. automobil. Jubilarni primjerak je Golf GTI. Volkswagen je najve}i evropski i tre}i svjetski proizvo|a~ automobila. Golf, kao najpopularniji model, sada se nalazi u svojoj {estoj generaciji, a od 1974. je proizvedeno 28 miS. Pa. liona primjeraka.

111.111.111
Vijest u slici

Vijest u brojci

Audi u najboljoj formi
S
Lakom karoserijom, sna`nim i efikasnim motorima i inovativnim multimedijalnim sistemima, model postavlja nove standarde
a modelom A7 Sportback Audi ulazi u novu klasu. Veliki, elegantni automobil sa petero vrata spaja emotivni karakter kupea s komforom i renomeom limuzine, odnosno s funkcionalnim prednostima karavana. Lakom karoserijom s brojnim aluminijskim komponentama, sna`nim i efikasnim V6 motorima, sportskim podvozjem i inovativnim multimedijalnim sistemima i funkcijama pomo}i voza~u, Sportback postavlja nove standarde. Model predstavlja Audi u najboljoj formi. Ni-

Sa prvim isporukama modela A7 Sportback Audi je po~eo ve} od januara ove godine. Po~etna cijena iznosi 89.234 KM za 2,8-litarski benzinski Multitronic.
ska, dinami~na linija krova daje mu karakter kupea, a markantan izgled nagla{avaju opcijska LED svjetla. Sportski karakter va-

Cijena od 89.234 KM

nj{tine konsekventno se nastavlja u luksuznom enterijeru. Kvalitet izrade je na nivou ru~nog rada. A7 Sportback donosi novi stepen tehni~ke inteligencije s brojnim intuitivnim funkcijama. Sistem MMI sti`e u seriji, dok je u opciji headup monitor za projekciju informacija na vjetrobranskom staklu. Jo{ jedna napredna i inovativna funkcija automobila su online usluge osigurane u saradnji s Googleom, koje isporu~uju vozilu najnovije informacije s interneta putem bluetootha. WLAN osigura-

va komunikaciju sa mobilnim ure|ajima u vozilu poput iPada. Na ~elu plejade futuristi~kih inovacija nalazi se audiosistem Bang&Olufsen sa 15 zvu~nika od 1.300 vati. Audi je svoj model opremio sa ~etiri sna`na i kultivirana V6 motora dva benzinska i dva dizelska, sa rasponima snage od 204 do 300 konjskih snaga. A7 Sportback dolazi s najnovijom verzijom pogona na sva ~etiri to~ka quattro, a u opciji se nudi sportski diferencijal. M. T.

Volkswagen je na Sajmu automobila u Detroitu predstavio dugonajavljivani model NMS (New Midsize Sedan ili nova limuzina srednje klase). Radi se o Passatu za tr`i{te Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. No, iako izgleda sli~no evropskom originalu, NMS nema mnogo zajedni~kog s njim. Osjetno je du`i i ima ve}i me|uosovinski razmak, unutra{njost je, tako|er, podre|ena ameri~kom ukusu, ba{ kao i ponuda (benzinski 2,5 od 170 KS S. Pa. i 3,6 V6 sa 280 KS te 2,0 TDI sa 140 KS).

Volkswagen NMS je Passat za SAD

SAAB 9-5 SportCombi debitira u @enevi

Na radaru

Peugeot oborio sve svoje rekorde
Za mnoge automobilske proizvo|a~e, pa i za sve druge industrije, pro{la godina je bila te{ka, ali }e za Peugeot ostati upam}ena po nekoliko zna~ajnih rezultata. U 2010. je, naime, Peugeot sa 2.142.000 ukupno prodatih vozila i ostvarenim rastom od 16,3 posto oborio sve svoje rekorde. Peugeot je ve} drugu godinu zaredom vode}a francuska automobilska marka, a na svjetskoj listi popeo se sa desetog na deveto mjesto.

[koda Auto je tokom 2010. godine ostvario najbolji prodajni rezultat u historiji kompanije. Sa 762.600 vozila (2009. godine prodato je 684.200), ~e{ki proizvo|a~ ostvario je rast od 11,5 posto. Kada je rije~ o rezultati-

Plasirano 762.600 automobila
ma prodaje u Bosni i Hercegovini, [koda je s u~e{}em od 22 posto u 2010. godini zadr`ala lidersku poziciju. Plasirano je ukupno 2.035 primjeraka, od ~ega na Fabiju otpada polovina (1.021).
M. T.

[koda ostvarila rekord u 2010. godini

[koda u BiH
[kodinih vozila plasirano u BiH

2.035 1.021
Fabija

[vedski Saab najavio je premijeru karavanske izvedbe modela 9-5 na Sajmu automobila u @enevi u martu. Zami{ljen kao revolucija u klasi premium karavana, 9-5 SportCombi donosi atraktivan, ali elegantan oblik, vrhunski kvalitet izrade, nevjerovatnu koli~inu opreme i mo}ne motore. Zapremina prtlja`nog prostora iznosi 527 litara, a ponuda motora trebala bi biti preuzeta od limuzine, {to zna~i 2,0-litarski ~etverocilindarski turbobenzinac sa 220 KS, 2,8-litarski V6 benzinac sa 300 KS i 2,0-litarski ~etveS. Pa. rocilindarski dizela{ sa 160 KS.

Octavije Yetija Superba Roomstera
[koda Fabia: Najprodavaniji model na bh. tr`i{tu

802 83 62 48 19

Novi slogan Hyundaija

Praktika

Popularni slogan „Drive your way“ odlazi u historiju, a Hyundai }e ubudu}e koristiti novi - „New Thinking. New Novi Hyundaijev slogan Possibilities“. Kod Hyundaija, stvari se mijenjaju velikom brzinom tako da repozicioniranje marke u skladu s uspje{nim M. T. rezultatima dolazi kao logi~an slijed doga|aja.

26

Dnevni­avaz,­utorak,­ 25.­januar/sije~anj­2011.

auto market

39

No­ i­di­ e­ski­mo­or­za­Ma­ du­5­ v z l t z

VOZILI­SMO­ Vo­kswa­ en­Pa­ sat­B7­2,0­TDI­Co­ fo­ ­li­ e l g s m rt n

Sno­vi­ko­ji­su­pr­e­sta­li­bi­ti­sno­vi
I­na­o­ o­ ­e­i­i­pr­ ­i­ ni­ i­VW-a­po­ nu­e­gla­ e­pr­­ nat­}e­da­je­no­ i­Pa­ sat­za­­ ta­vr­ u­ ski j k rj l j ot v c g t v iz v s is h n skr­ ­en­au­o­ o­ il,­ko­i­je­ko­ ku­ ­ ­ ci­i­vi­ o­ o­po­ ta­ io­le­vi­ u oj t m b j n ren j s k s v t c
ova perjanica nije izgubila nimalo od gena koji su je lansirali me|u najuspje{nije i najpo`eljnije modele u historiji. Ko zna kakav enterijer vlada u ina~ici CC, onda lako mo`e zamisliti unutra{njost na{eg Passata. Ravna stilska linija koja se prote`e od instrumentalne table, u ~ijem je centru ugra|en moderan sat, te panoramski krov s elektri~nim otvaranjem odmah daju do znanja u kakav automobil sjedate. Passat cije, od temperature, pritiska u gumama, potro{nje, audioure|aja, parking-senzora... Upravlja~ }e se naro~ito dopasti voza~ima koji vole volane sa malo vi{e „mesa“. Centralna konzola je tradicionalna, u sredini je displej audioure|aja, a ispod njega su novoskrojene komande klime i elegantna pepeljara s upalja~em. Oko mjenja~a, manuelnog {estobrizinskog, poredane su korisne komande

rt Li~na­ka­ ­a

No­ i­SLK:­U­pr­ ­ a­i­od­lje­a,­po~etna­ci­e­ a­38.675­eu­ a v od j t j n r

V

No­vi­Me­r­ce­des­SLK
Di­ a­ne­ ­ ke­ko­ ­­e­ e­vu~e­od­aktu­ ­ne­E­kla­ e,­odno­ no­mo­ e­a z j rs ri j n el s s d l SLS­AMG,­uz­za­ r`ava­ je­pr­ ­ o­ na­lji­ e­fo­ ­ e­i­de­a­ja d n ep z t v r m t l
dr`an je i sklopivi tvrdi krov, ~iji sredi{nji dio opcijski mo`e biti izra|en od stakla. Unutra{njost po mnogo ~emu podsje}a na SLS. Famozni Airscarf sistem grijanja vrata i glave i dalje je tu i omogu}ava vo`nju s otvorenim krovom ~ak i kada pomislite da vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Nakon brojnih {pijunskih fotografija i nagovje{taja, Mercedes je kona~no predstavio tre}u generaciju coupe-cabrio modela SLK. Ve} na prvi pogled je vidljivo da SLK dizajnerske korijene vu~e od aktuelne E klase, odnosno modela SLS AMG, uz zadr`avanje prepoznatljive forme i detalja kao {to su duga~ak poklopac motora i kratka „zadnjica“. Za-

Tre}a­ge­ e­ ­ ­ i­a­nje­ a~kog­ko­ pa­ tnog­spo­ ­i­ te n rac j m m k rt s

Si­ tem­gr­­a­ ja s ij n

Pr­ e­sli­ e­C­kla­ e­Co­ ­ e v k s up

Ponuda motora u po~etku }e uklju~ivati tri opcije, 1,8-litarski ~etverocilindra{ u verzijama sa 181 KS (SLK 200) i 201 KS (SLK 250), te vrhunski 3,5litarski V6 sa 302 KS (SLK 350). Svi agregati su opremljeni direktnim ubrizgavanjem i sistemom automatskog paljenja i ga{enja, zbog ~ega u prosjeku tro{e 25 posto manje goriva. No, performanse nisu `rtvovane. Ulazni SLK 200 do 100 km/h ubrzava za 7 sekundi i posti`e maksimalnu brzinu od 240 km/h, ja~i SLK 250 do 100 km/h sti`e za 6,6 sekundi i posti`e brzinski {pic od 240 km/h, dok vrhunski SLK 350 „stotku“ hvata za 5,6 sekundi i ide maksimalno 250 km/h. Ne{to kasnije o~ekuje se i ugradnja 2,4-litarskog dizelskog motora sa 201 KS, dok }e AMG imati twin turbo izvedbu V6 benzinsku. Za odli~nu voznu dinamiku brine se adaptivni ovjes, a za sigurnost famozni Pre-Safe sistem. Dolazak novog SLK na tr`i{te o~ekuje se tokom ljeta, po cijeni od 38.675 eura za SLK 200, 44.256 eura za SLK 250 i 52.300 eura za SLK 350. S. Pa.

olkswagen Passat je ne{to {to u Bosni i Hercegovini, vjerovatno, ~ini jednu od tri `ivotne `elje skoro svakog stanovnika, a ako imate zdravlja i sre}e, onda je vjerovatno na samom vrhu liste koju biste predali zlatnoj ribici. Dolazak nove, sedme generacije, u na{oj zemlji i{~ekivan je s nestrpljenjem. A ko ga je `eljno ~ekao, nije uzalud ~ekao, jer novi Passat, prema onome {to je pokazao na na{em testiranju,

glavu i koljena, a brojni pretinci i prtlja`nik od ~ak 565 litara u~init }e svako putovanje lagodnim. Mada je kompletan ambijent za svaku pohvalu, Passat ipak tek u vo`nji pokazuje svu svoju snagu. Na{ model, sa 2,0-litarskim dizelskim motorom od 140 konjskih snaga, pritiskom na papu~icu gasa iska~e iz odijela i postaje terminator na ~etiri to~ka. Mada mu se za snagu ne bi moglo re}i da je monstruozna, jer 140 KS vi{e nije

m n j u Di­ e­ zi­e­ ­ u Motor­2,0

9 / 1.820 / 1.470 d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.76 . . . . . . . .1.580 ......... masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . 565 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.968 zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 / 4.200 ga (KS/o/min) . . . . . . . . . najve}a sna . . . . . . .320 / 1.750 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .213 najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . .5,8 / 4,0 / 4,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . do registracije . . . . . . . . . . . . . . . .

r­ r­ n u Pe­ fo­ ma­ se

Tro{i­tek­5,2­li­r­ ta
1,6-li­a­ ­ ki­co­ mon­ra­l­agr­ ­ at­ra­ vi­a­115­KS­ t rs m i eg z j
mjenja~em, novi motor nudi solidne performanse za veliki porodi~ni automobil. Ubrzavanje do 100 km/h traje 13,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 180 km/h. Najve}a prednost ovog agregata je, nesumnjivo, potro{nja, koja iznosi tek 5,2 litra u prosjeku. Uz emisiju ugljendioksida od 138 g/km, bez problema zadovoljava Euro 5 normu. Japanski proizvo|a~ priprema jo{ nekoliko noviteta. Za 2012. godinu najavljena je nova generacija kultnog MX-5. I dalje }e to Mazda je po~ela komercijalizaciju MPV modela 5, pokretanog novim 1,6-litarskim dizelskim motorom. Iako zapreminom zvu~i nejako u odnosu na karoseriju koju pokre}e, ovaj common rail agregat razvija dovoljnih 115 konjskih snaga pri 3.600 obrta u minuti, odnosno 270 Nm obrtnog momenta u rasponu od 1.750 do 2.500 o/min. Dakle, uprkos manjoj zapremini, za 5 KS ja~i je od 2,0litarskog prethodnika. U kombinaciji sa {estostepenim manuelnim biti lagani roadster dvosjed, koji }e krasiti atraktivan dizajn, a ispod prednjeg poklopca o~ekuje se nova Sky generacija benzinaca od 1,6 i 1,8 litara, ukomponiranih sa {estostepenim manuelnim ili mjenja~em s dvostrukim kva~ilom. Pored nove Miate, sti`e nam i RX-9, duhovni nasljednik modela RX-7. Za o~ekivati je atraktivnu karoseriju. Za pogon 1.250 kilograma te{kog sporta{a, bit }e zadu`en novi Wankel rotacioni motor sa skoro 300 konjskih snaga. S. Pa.

Ma­ da­5:­ z So­i­ ne­ ld pe­ ­o­ ­ a­ se­­ rf rm n

­ l s r­ ­ j n u Ci­e­ a­te­ ti­ anog­mode­a­ . . . . 52.030 KM ..

zaista ne}e iznevjeriti o~ekivanja. [tavi{e! I najokorjeliji protivnici VW-a priznat }e pognute glave da je vrhunski skrojen automobil, koji je konkurenciji visoko postavio letvicu. Dizajnersko pero ~uvenog Valtera da Silve (Walter), kreatora Pola, odradilo je odli~an posao. U pore|enju sa starim, nema skoro nikakve sli~nosti. Zadr`ao je liniju krova, dok je sve ostalo novo. Uprkos tome, VW-

Unu­ra{njo­ t­sa­sti­om t s l

Ada­ ti­ ni­ovje­ p v s

U javnost su „procurile“ prve slike nove generacije Mercedesa C klase Coupe, ~ija je premijera najavljena za Sajam automobla u @enevi u martu. Coupe izvedba je do B nosa~a krova identi~na nedavno osvje`enoj C klasi,

dok iza B stuba po~inje osobnost. Ponuda motora bit }e prenesena iz sedana i karavana, ali je za o~ekivati specijalnu Black seriju koju }e pokretati 5,5-litarski twin turbo V8 sa 571 KS i 900 Nm momenta.

ostavlja sna`an dojam elegancije i visokog zavr{nog kvaliteta. Nakon {to se smjestite u sjedi{te u kojem, valjda, bez bolova u le|ima mo`ete do}i ~ak i do Banglade{a, ugledat }ete komandama bogat trokraki VWov trademark upravlja~ i vrlo ukusnu i ugla|enu instrumentalnu tablu, kao onu na novom Touaregu. Izme|u obrtomjera i brzinometra smjestio se displej putnog ra~unara, koji pru`a sve bitnije informa-

- elektronska ru~na ko~nica, opcija Auto Hold, koja na uzbrdicama automobil dr`i u mjestu, ESP parki, ng-senzori, dugme za Start/Stop sistem i komanda za elektri~no podizanje i spu{tanje roletne za za{titu od sunca ispod zadnjeg stakla. O prostoru je suvi{no govoriti. Passat je oduvijek nudio obilje. Svi putnici imaju na raspolaganju vi{e nego dovoljno mjesta za

Iz­odi­e­a­u­ri­ g­ j l n

ono {to je nekada bilo, ste}i }ete dojam da je Passatova konjica mnogo ja~a. Mada u ponudi postoje i DSG mjenja~i, na{ model bio je opremljen manuelnim {estobrzinskim. Nakon kratke prve brzine, koja slu`i samo za pokretanje iz mjesta, automobil ve} u drugoj ima strahovit potencijal obrtnog momenta (320 Nm). [irok raspon brzina nudi vam da u svakoj, pa ~ak i u {estoj, ostvarujete impresivna ub-

Ponuda kre}e ve} od Mada ste, vjerovatno, KM, koliko ko{ta svi primijetili reklamu na 43.000 ski benzinac od ta stoji ci- 1,8-litar kojoj pored Passa KS s opremom Cojena od 48.200 KM, Vo- 160 ,i rjanicu mfortline. To je, ujedno lkswagenovu pe dini benzinac u ponudi. mo`ete dobiti za manju su- je lski dvolitra{i imaju mu. Na oglasu je prezenti- Dize odnosno 170 KS, s ran odli~no opremljen mo- 140, dize- tim {to ovaj drugi nije dodel sa 2,0-litarskim sa manuelnim nelskim motorom, za koji se stupan najinter- go isklju~ivo sa DSG mje o~ekuje da }e biti em. nja~ esantniji kupcima u BiH.
rzanja i pretje~ete s nevjerovatnom lako}om. Pri tome je automobil i u najve}im krivinama stabilan poput gusjeni~ara, a za vo`nju je premalo re}i da pru`a veliki u`itak. Osim ambijenta i vo`nje, jo{ jedna stvar ostavila je sna`an dojam, a to je potro{nja. Ve}ina automobila ni u kojim uvjetima ne mo`e se pribli`iti deklasiranoj potro{nji, ali Passat to ~ini. Zahvaljuju}i BlueMotion tehnologiji, testnom primjerku prosjek je ~esto padao ispod pet litara, {to je za ovakvu kategoriju automobila izuzetno. Tom rezultatu poma`e i start/stop sistem, koji kod svakog stajanja automatski isklju~uje motor te ga pritiskom na kva~ilo ponovo uklju~uje, ~ime se potro{nja zna~ajno smanjuje. Volkswagenu kapa dole Passat B7 je vrhunski automobil. M. TANOVI]

Je­dan­be­nzi­nski­i­dva­di­ze­lska­mo­to­r­a

Ko­ ce­ t­Mi­ a­ i­na­a­ a n p ng jv ko­ pa­ tnog­SUV-a m k

Zbog strogih Euro 5 ekolo{kih normi, kultna Mazda RX8 povu~ena je s tr`i{ta u Evropskoj uniji, jer njen inovativni Renesis Wankel rotacioni motor sa 231 KS nije vi{e podoban. Sli~na je sudbina nedavno zadesila i Ford Focus ST, a lista nepodobnih }e do kraja godine nesumnjivo rasti.

RX-8­eko­lo{ki­ne­po­do­ba­n

Na ovogodi{njem Sajmu u @enevi osvanut }e konceptni model Minagi, najava SUV-a srednje veli~ine (oko 4,5 metara du`ine), odnosno modela CX-5, s kojim bi japanski proizvo|a~ u{ao u segment kojim caruju VW Tiguan, Audi Q5 i BMW X3.

Che­ r­ ­et­u­De­r­ ­­u­pr­ ­ sta­ io­mo­ el­So­ i­ v ol t oit ed v d nc

Pr­ e­info­ ­ a­ i­e­o­no­ om­Po­ ­ cheu­911 v rm c j v rs

Na­di­e­i­izgu­ io­20­ki­o­ r­ ­ a j t b l g am
Iako }e zvani~na prezentacija novog Porschea 911 biti uprili~ena tek na Sajmu u Frankfurtu, sti`u nam prve informacije u vezi s novim elferom. Oblik se ne}e pretjerano mijenjati u odnosu na aktuelnu seriju. U duhu modernih vremena, ukupna masa bit }e umanjena za dvadesetak kilograma. Za pogon }e biti zadu`en 3,4-litarski bokser (0,2 litra manja zapremina u odnosu na aktuelni motor) sa 345 konjskih snaga, koji }e omogu}avati ubrzavanje do 100 kilometara na sat za 4,8 sekundi i

maksimalnu brzinu od 290 km/h uz prosjek potro{nje od tek 8,7 litara. Mo}nu Carreru S pokretat }e 3,8-litarski boxer sa 395 KS, koji }e biti zadu`en za ubrzavanje do 100 km/h za 4,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 303 km/h uz prosjek potro{nje od 9,4 litra. S. Pa.

Ca­ ­ ­ ­ a­S:­ rrer Do­sto­ke­za­4,5­se­ u­ di­ t k n

Vo­kswa­ en­Pa­ sat:­ l g s Di­ a­n­po­pi­ u­e­~uveni­ z j t s j Va­ter­da­Si­va l l

Novi Passat dolazi s dosta dodatnih opcija koje odra`avaju stalni tehnolo{ki napredak Volkswagena. Tako model mo`e biti opremljen sistemom za prepoznavanje umora kod voza~a (ako ra~unar procijeni da vr{ite nepromi{ljene poteze upravlja~em, on }e vam zadrhtati u rukama), automatskom regulacijom razmaka sa sistemom nadzora okoline „Front Assist“, „City“ funkcijom ko~enja u nu`nim situacijama... Od ostalih zanimljivijih dodataka, izdvajamo i dinami~ku regulaciju dugih svjetala, koja u teoriji ne bi trebala zaslijepiti voza~a automobila iz suprotnog smjera.

Du­ a­svje­la­ko­a­ g t j ne­sme­a­u tj

Chevrolet je na Sjevernoameri~kom sajmu automobila u Detroitu predstavio Sonic za tamo{nje tr`i{te, koji }e u Evropi od ovog ljeta biti prodavan kao Aveo. I Sonic i Aveo imat }e dvije karoserijske verzije: {minkersku limuzinu sa ~etvera vrata i sportski nastrojeni peterovratni hatchback. Svaka nudi pregr{t prostora na stra`njoj klupi, skoro najvi{e u klasi, kao i veliki prtlja`nik. Iz svakog ugla limuzinska i peterovratna izvedba Sonica odaju dojam snage, stabilnosti i

Ame­ i~ka­ve­ ­ i­a­Ave­ r rz j a
profinjenosti. Moderna nagnuta linija karoserije sugerira kretanje ~ak i kada je automobil u mirovanju. Kabina je uskla|ena s elementima dizajna vanj{tine. Na detaljnoj intrument-plo~i nalazi se veliki analogni tahometar, smje{ten unutar asimetri~nog LCD zaslona, s

velikim digitalnim brzinomjerom. Struktura Sonicove karoserije napravljena je tako da bude me|u naj~vr{}ima u segmentu, a njena krutost omogu}ila je in`injerima da jo{ preciznije ugode ovjes i upravljanje. O motorima jo{ nema podataka. M. T.

Che­ r­ ­et­ v ol Aveo:­ Spo­ ­ska­ rt pe­e­ ­ ­ r­ ­na­izve­ ba t rov at d

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

28

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Prodaja
Prodajem VW Golf VI, 2.0 TDI, godina septembar 2009., metalik sivi, 4 vrata, cobra, hudiny, gara`iran, pre{ao 13.000 km, registrovan do 10./2011. Tel. 061 206 263 (svaki dan od 9-18 sati). 743-1Nd`
Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Auto „Bagi“ 800 kubika, zadnji pogon, nov, dobiven na nagradnoj igri. Tel. 061 709 736. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 318 1993 godina 5300 KM zamjena ne dolazi u obzir.Tel. 062 466 860 BMW 320 D, 110 KW, limuzina, sivi, 2003. god., novi model, pre{ao 170.000 km, uvezen u decembru, auto je u super stanju. Tel. 061 305 756, 061 744 996. Chevrolet Aveo limuzina 1,2 2008, jo{ pod garancijom. cijena 10600 KM.Tel.063 629 592 Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dva caddy-ja, 1 atego 815 registrovani.Tel.061 784 790 D`ip Hjundai Santa Fe, dizel 4x4, 2001god., registrovan, o~uvan,povoljno. Tel. 061 490 570 \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Dukato dupla kabina, 2000. god. Tel. 061 141 292. Fiat Panda 1.3 dizel Multijet 5 vrata .God .proizvodnje 11.2oo6 ful oprema. Cijena povoljna.Tel.061 844 639 Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Tipo, bordo boje, 1989. god., motor 1.4, reg. do jula 2011. Cijena 2.000 KM. Tel. 062 622 484. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Ford Eskort dizel, 86. god., reg. do 4. 2011., dobro o~uvanb, 800 KM, hitno. Tel. 062 322 467. Ford Fiesta 1.8 dizel,44kw,mala potro{nja,reg do 12/11 nove 4 gume,akumulator,remenje,itd..auto u extra stanju cijena po dogovoru.Tel. 066 837 364 Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Ford Mondeo, 1999., 1.8 TDI, klima, ABS, CD. Tel. 061 067 748. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. god., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel 1985 godi{te registrovan cijena 2000 KM fiksno.Tel.033 204 497 Golf 2 GTD, 4 vrata, tek registrovan. Tel. 061 207 361. Golf 2, 1.3 benzin, god. 86., bordo boje, reg. do maja, cijena 1.600

KM. Tel. 063 812 871. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, benzin 1.6, 1986. god., registrovan do 15. 1. 2012. Tel. 061 185 753. Golf 2, dizel, 85. god., reg. do 4. 2011., dobro o~uvan, 1.800 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Golf 2, registrovan do maja. Tel. 063 812 871. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 5, 1.9 TDI, 77 KW, 2006. god., crni, ekstra stanje, uvezen u decembru i tek registrovan, pre{ao 152.000 km, ura|en veliki servis, servisna knjiga. Tel. 061 305 756, 061 744 996. Golf 6 1.6 TDI i crveno kupljen u Kvatru star 5 mjeseci maksimalna oprema al felge zeder nove gume kasko met crna 31000 KM.Tel. 061 438 704 Golf IV, TDI, 1999. god., 4 vrata, zeder, crna boja, registrovan. Tel. 061 163 894, Br~ko. Hitno i povoljno Astra GTCsport cupe, 2008. g., 1.6, 115 KS, crvena met., max oprema, extra stanje, samo 8.900 EUR-a. Tel. 061 173 947. Jeep Chrysler, dizel 2.5, 4x4, servo volan, klima, el. podiza~i prozora, god. 1998., reg. do marta 2011. Tel. 061 103 827. Kamion MAN 18-240, duplak, kiper, kipa 4.80 m, registrovan, 1983. god. Tel. 061 163 894. Kedi VW sa termo kingom i Kedi sa termo kingom Ford, povoljno za 5.000 KM i 4.000 KM. Tel. 061 133 637. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fuat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 2001. god., sa isteklom reg. na firmu, ispravan i povoljno. Tel. 033 640-064, 061 153 130. MAN TGA 2002. god., teglja~. Tel. 061 775 331. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., sive boje, 6.000 KM, odli~an. Tel. 061 500 037. Mercedes 312 maxi, tek registrovan, 9.800 KM. Tel. 061 141 292. Mercedes benz 2.7 Avangard, e klasa 2003 god, ful oprema registrovan.Tel. 061 178 194 Mercedes C-220 1998.god., avangard, met. sivi u odli~nom stanju. Tel. 061 147 434. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes Varid 815, 2002. god., cerada+rampa, 15.000 KM. Tel. 061 141 292. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Multilok {korpio za za{titu od kra|e, VW vozila, na mjenja~u, 150 KM. Tel. 061 200 203. Nissan Murano, 10./2007., 7.000 km, cijena 45.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Opel Astra dizel, karavan, 1999., mo`e zamjena. Tel. 061 220 016. Opel Astra dizel-G, 1999., karavan, zvati poslije 16 h. Tel. 033 617578. Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 061 145 740, 062 072 013. Opel Astra siva met., klima, 2001. god. 1.6 benzin, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, extra stanje, registrovana, cijena 7.400 KM. Opel Astra 1.7 turbo dizel, model 2000. god., siva, 3 vrata, reg. tek, 1. vlasnik, cijena 7.700 KM. Tel. 062 548 408.

Opel Frontera 2.2, 16V, velika, 1996./XII, re{ao 210.000 km, cijena 7.500 KM. Tel. 063 342 588. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Peugeot 307 1.6 hdi 66kw 5 vrata siva 2006g ful oprema pre{ao 142635 km cijena do registracije 13950 KM.Tel.061 840 429 Pe`o 106, god. proiz. 1997., zel. metalik, daljinsko zaklju., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 92.000 pre{ao, cijena do reg. 7.700 KM. Pe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 76.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do reg. 8.100 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, HDI 1.4, god. pr. 2004., reg. do 20. 5. 2011., boja metalik sivi, klima, CD, tamna stakla. Tel. 033 644-590. Prikolicu Gorica, god. proiz. 1978., u odli~nom stanju. Tel. 061 356 900. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodaje se Golf 2 u voznom stanju, 1986. 1600 kubika. neregistrovan, 600 KM. Senada Zametica, Sarajevo @rtava fa{izma 2.Tel. 062 738 448 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodaje se vw pasat limuzina crna metalik novi model 10.2005 1.9 tdi 105 ks uvoz iz austrije servisna 2 klju~a carina porez homologacija pla}eni 155000 kilometara do reg 19900 KM.Tel. 063 591 876 Prodajem kamion Mercedes 815 Vario 2002 god.sanduk 5 metara tek uvezen cijena 15200KM. Tel. 061 141 292 Prodajem Audi A4 TDI 19 kv96 metalik crna, ful oprema, fabri~ko stanje, registrovan, servisna povoljno, hitno.Tel.063 972 999 Prodajem Audi a4, tdi 1.9, kv 96 god, pr 2003 ful oprema, metalik crna, registrovan do maja ekstra stanje cjena 17900 KM.Tel. 061 283 618 Prodajem diskove i disk plo~ice za Mazdu 121 jeftino. Tel. 061 200 345. Prodajem Gofa 4, havarisan s prijeda.Tel. 062 104 801 Prodajem Golf 2 1.3 benzin, 1986/87 god proizv, karmin crveni,5 vrata, odli~an motor i lim,nove gume i akumulator,minimal potro{nja, reg do 04/11. Tel. 062 003 139 Prodajem Golf 2 dizel 1985 cijena 2000 KM.Tel.033 204 497 Prodajem Golf 2 godi{te 1985 dizel cijena 2000 KM, cijena fiksna.Tel. 033 204 497 Prodajem Golf 3 karavan tdi 1997god. s digitalnom klimom registrovan do 5 mjeseca 2011 god. Cijena 8000 KM. Tel. 066 283 935 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam za vozilo ni`e vrijednosti uz doplatu, Opel Korsa 1.7 diz., god. 1999. Tel. 062 086 406. Prodajem za Renault alu felge 16''. Tel. 061 259 784. Prodajem ili mjenjam za luksuzno Seat teretni dizel 99. god. Cijena: 4400,00 KM.Tel. 061 109 095 Prodajem VW Lupo 17 SDI 2000 god.Tel. 032 412 411 Prodajem Mana 14 192 kiper 92 godina.Tel.061 203 065 Prodajem Peugeot 407 Coupe diesel, ful oprema, reg. do 05/11. Tel. 066/719-741, 061 224 104. Prodajem Pe`o 206 HDi 1.4 god. 2004., registrovan, metalik sivi. Tel. 033 644-590. Prodajem Pucha, dizel 1980-to godiste, kratki.Tel. 061 158 226. Prodajem Pucha, dizel 1980-to godi{te, kratki.Tel. 061 158 226. Prodajem [kodu Octavia TOUR TDI stara 14 mjeseci, u garanciji, registr. do 10/2011, metalik srebrena, 22499KM.Tel.062 390 408 Prodajem VW Lupo.Tel. 061 521 368 Prodajem VW t4 2.5tdi 2000

god., 1+5, tek uvezen.Tel.061 141 292 Prodajem Yugu 55,u odli~nom stanju. Cijena po dogovoru. Tel.061 777 730 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Clio 3, benzin, 100 KS, registrovan do 1. 11. 2011., servisiran, gara`iran, cijena 12.000 KM. Tel. 062 605 978. Renault Kangoo, 2004. god., 1.5 dCi - teretni, plava metalik, ekstra oprema, svi servisi iz Renaulta u servisnoj knjizi. Kao nov. Tel. 061 761 812. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane 1.6 benzin, 96. god., dalj. otklj., servo, alarm, crveni, spu{ten, cijena: 4.700 KM. Tel. 061 629 940. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno Dacija 2007. god. boja siva 1.4 motor klima, servo, radio cd, + ljetne gume.Tel. 061 204 074 Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Laguna, 1998. god., 2.0, ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 100 237. Reno Megan II 1,616V 12/2003 god. registrovan,klimaABS+ESP , bord, ko`a,crni, 3vrata.Tel.061 202 888 Reno Megan II, 1.6 16 V, 12/2003. god., registr., klima ABS+esp., bord, crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno Senik, 2001. god., registrovan, metalik, servo, alarm, daljinsko, elektronika, serv. knjiga, itd. Tel. 061 138 071. Reno Twingo 1.2 B, 2003. god., crveni, dosta opreme, pla}eni carina i PDV, 110.000 pre{ao, knjiga vozila, uvoz Njema~ka, kao nov, cijena do reg. 5.700 KM. Tel. 061 835 565. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.4, 16V, sivi, 3 vrata, ful oprema, reg. 2006. god., 1. vlasnik, kupljen i odr`avan u ASA auto, extra stanje, cijena 10.500 KM. Tel. 061 835 565. Spava}a kabina za FAP 16-20, motor za Tami}a 2000. Tel. 061 169 243. [koda Felicija, 2000. god., 1.3 B, 43 KW, zelena, povoljno. Tel. 061 925 596, Ilid`a. [koda Octavia A5 clasic, 1.5 MPI, 75 KW/102 KS, 1595 ccm, 2007. god., prva reg. 2008., reg. do januara 2012, pre{la 40.000 km, capucino be` metalik boja, super stanje, novo vozilo, cijena 21.500 KM. Tel. 061 130 011, 033/272-680. Teretno vozilo MAN 6100,kiper,registrovan, 1989 godi{te,boja crvena, o~uvan, cijena 10000KM. Tel.061 798 997 „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vilju{kar Huster 5 t, duge vile, odli~no stanje. Tel. 061 163 894, Br~ko. Vrata (lijeva zadnja) za [kodu Fabiu, 250 KM. Tel. 061 709 956. Vr{im dijagnostiku za Opel vo-

zila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Jetta 2, 90.god, turbo-disel, 11/2011.god, duboke karambolke, centralna, tamno plava metalik boja,{iber, 4900 KM.Tel. 063 798 978 VW Polo 1.2, god. 2004., I vlasnik, reg. do 7./2011. Tel. 061 489 556. VW T4, 2.5 TDI, 2000 god., (1+5) putar. Tel. 061 141 292. VW Toureg, 2005. god., TDi, strane table. Tel. 061 775 331. Za Fapa 16-20 kabina, motor, mjenja~, diferencijal, za Tami}a 2000. motor, za turbo tranzita motor, mjenja~ i diferencijal. Tel. 061 169 243.

Izdavanje
Izdajem sobu studentima kod FDS, c. grijanje, KTV, internet. Tel. 061 782 192. 1001-1tt Izdajem apartman na Bjela{nici, kapaciteta 4 + 1 le`aj. www.bjelasnica.9k.com Kontakt telefon broj 00387 33 243 556 ili 00387 61 56 33 70 1079-1tt Izdajem poslovni prostor 45 m2, izlog 8 m, na frekventnoj lokaciji, Kranj~evi}eva br. 8 - Centar. Tel. 062 127 417. 1099-1tt Izdajem stan 55 m2, Grbavica, novogradnja, zaposlenim ili strancu, ekstra opremljen. Izdajem p. prostor, I sprat, 76 m2, centar, sa svim priklju~cima. Tel. 061 573 640. 1106-1tt Grbavica, izd. dvije namj. sobe, svaka ima poseb. kuhinju, poseb. ulaz, sve odvojeno, kod „HS“ tel., preko puta [um. fak. Cijena 100 KM po krevetu. Tel. 062 390 721. 1022-1Nd`
Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Vla{i}u, blizu starta `i~are. Tel. 061 210 650. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bistrik, stan na dvije eta`e 110 m studentima 300 KM.Tel. 062 117 989 Bjelave, blizu Medic. fakulteta, garsonjeru studenticama. Tel. 061

AUTO DIJELOVI
Prodajem Mercedes 124 komplet u dijelovima.Tel. 061 916 136 Prodajem 4 ~eli~ne felge za Golfa 5, Pasata i Oktaviu,i dvije ljetne gume, cijena jako povoljna. Tel.061 048 343 Auto retrovizorska ogledala, zakrivljenost Q=5,1 zatamnjena.Tel. 066 249 980 i 061 297 095 Prodajem karburator nov.Cijena po vi|enju. Tel. 062 368 076

Kupovina
Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama. Tel. 061 758 217. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467. \ipa Gaza kupujem sa papirima. Tel. 061 154 540. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem o~uvan automobil od vlasnika, samo povoljna cijena. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Otkupljujem ispravna vozila na BH. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem radio cd orginal za AUDI A4 2005 god i dalje sa navigacijom. Tel. 061 283 618

oglasi
Prodajna mjesta:
SARAJEVO -Hamdije Kre{evljakovi}a 43, 033/213-278 -Kova~i 5, 033/441-574 KAKANJ -Alije Izetbegovi}a bb 032/558-873

Dnevni avaz

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

29

KISELJAK -Brnjaci bb, 030/874-275 -A.P (zgrada Op}ine), 030/879-523 .C. MOSTAR -Kneza Vi{eslava 77, 036/316-536

DOMA]A PROIZVODNJA
T MU[KI KAPU [AL

ORIGINAL ITALIJANSKA METRA@A

15 KM
[AL

130 KM

15 KM

@ENSKA KO[ULJA

MU[KA KO[ULJA

35 KM

55 KM

PRSLUK

58 KM

@ENSKA KO[ULJA

40 KM

@ENSKA KO[ULJA

ODOBRAVAMO KREDITE DO 6 MJESECI ZA:
ROLKA

40 KM
FARMERKE T @ENSKI KAPU

20 KM

53 KM

95 KM

@ENSKI KOMPLET

130 KM
@ENSKI KOMPLET

KAPUT

140 KM
@ENSKI MANTIL

PENZIONERE / UMIROVLJENIKE ZAPOSLENIKE FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO /MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIKE KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU SINDIKALNE KREDITE ZA ZAPOSLENIKE OSO BH TELECOM-a

130 KM

130 KM

@ENSKE HLA^E

40 KM

Donosiocu ovog kupona odobravamo dodatni popust 7 % uz gotovinsko pla}anje

7%

U TOKU JE SEZONSKO SNI@ENJE ZIMSKE KONFEKCIJE

30

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

35 92 95. Blizu Ba{~ar{ije na Kova~ima, izdajem dvosoban stan. Tel. 062 332 702. Blizu Medicinskog fakulteta, namje{ten stan, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Blizu Studen. doma Ned`ari}i, jednokrevetna soba studentima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, izdajem prazan stan na spratu priv. ku}e, sve odvojeno, ulaz, voda, struja. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar kod Vlade Federacije, garsonjeru studentima. Tel. 033 205-277, 066 528 873. Centar, pos. prostor 33 m2, sve novo, 600 KM. Tel. 062 907 831. ^. Vila, N. Filipovi}a, novogradnja, trosoban dobro namje{ten stan, velika terasa i parking mjesto sa rampom na daljinski, 650 KM. Tel. 033 711-665. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja kod okretaljke trolejbusa, izdajem polunamje{ten jednosoban stan sa grijanjem. Tel. 061 157 943. Dvos. stan ^. Vila, namje{ten. Tel. 061 080 139. Dvosoban stan potpuno adaptiran, 4 kat, 53 m2, kirija 350 KM. Tel. 061 320 439. Garsonjera za studenticu kod FDS i 2-soban stan namje{ten. Tel. 061 226 372. Garsonjeru izdajem na Ilid`i. Tel. 061 902 489. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Ilija{,Miso~a Prodajem 3 duluma zemljista kraj asvalta, sa urednim papirima.Tel.066 898 356 Ilid`a-Stup, Pija~na, plunamje{ten stan dvosoban, 50 m2. Tel. 061 866 705. Izdaje se poslovni prostor-frizerski salon sa opremom u Mostaru ul. Onescukova 12 m2.Tel.061 499 386 Izdaje se sprat ku}e, Medrese, Stari Grad. Tel. 061 085 782. Izdaje se stan na stupu kod OMW pumpe. novogradnja, dvosoban, namje{ten, kablovska tv,internet,cijena 450 KM.Tel. 033 615 540 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan 69 m2, parno grijanje, telef., kabl., Vojni~ko polje, 300 KM. Tel. 033 212-022, 061 502 773. Izdajem dvosoban namje{ten stan plinsko grijanje, zgrada Stari gr. Hrvatin 45.Tel. 062 440 984 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Isto~nom Sarajevu u Spasovdanskoj ulici. Tel. 061 552 038 Izdajem dvosoban namje{ten stan u novoj zgradi u Bu~a Potoku. Tel. 061 221 706. Izdajem dvosoban stan 60 m2, Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066/634-794. Izdajem dvosoban stan u zgradi.(Aneks).Tel. 061 355 517. Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Tel. 061 497 592. Izdajem gara`u. Tel. 033 205071. Izdajem garsonjeru centar namje{ten 350 KM plus re`ije.Tel. 061 409 638 Izdajem i prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033 612-956. Izdajem ili prodajem radnju na

Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban stan u centru, namje{ten. Tel. 061 134 433. Izdaje se poslovni prostor 120 kvadrata Boljakov potok, blizu {kole, pogodno za apoteku, mesaru, pekaru ili market.Tel.061 709 712 Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje, studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. Tel. 033/464-614. Izdajem jednosoban stan-Saraj polje(vojni~ko).Tel.061 237 773. Izdajem kancelarijski prostor u Pofali}ima 30 metara kvadratnih, kod Fabrike Duhana.Tel.061 150 437 Izdajem magacinski prostor u Doglodima povoljno.Tel. 061 106 893 Izdajem stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. T el. 061 578 476 Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novogradnji, Vele{i}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, grijanje na plin, kablovska tv.Tel.062 568 023 Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem namje{tenu sobu, kuhinju, kupatilo, grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 205-071. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 3om2 Juki}eva 136.Tel. 062 910 675 Izdajem poslovni prostor Dobrinje 2, tr`ni centar Koni.Tel.062 293 405 Izdajem poslovni prostor na Skenderiji na platou, u prvom redu. Tel. 061 504 442. Izdajem poslovni prostor, Travnik, Zitarnica.Tel. 061 140 898 Izdajem privatnu ku}u sa oku}nicom, namje{tenu 140m2 ul.Gornja breka Centar. Strancima ili ozbiljnoj porodici. Cijena po dogovoru.Tel.061 244 300 Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem radnju na Ba{~ar{iji. Tel. 062 692 255. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, udobnost, mir, kablovska, internet. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sobu sa centralnim grijanjem sa TV i kablovskom zaposlenom muskarcu.Novo Sarajevo fix.Tel. 033 659 895 i 062 943 021 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan na Bjelavama, u priv. ku}i, vel. 40 m2, pogodan za sudente i radnike, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061 381 651. Izdajem stan na Dolac Malti (jednosoban). Tel. 062 905 850. Izdajem stan u Butmiru. Tel. 680-106. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 061 266 438.

Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Kod Bolnice Jezero, pos. prostor 180 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 170 254. Kranj~evi}eva, izdajem stan 115 m2, namje{teno, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Kranj~evi}eva, trosoban 70 m2, namje{ten, I kat. Tel. 066 801 737. M. M. Ba{eskije, pos. prostor 42 m2, za sve namjene. Tel. 061 438 650. Makarska, centar apartman studio za dvije osobe.Tel.061 224 174 Namje{ten dvosoban stan u priv. ku}i, samcima, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 812 524. Namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 061 200 327. Namje{ten stan studentima kod FDS, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{tene sobe samcima ili samicama, priv. ku}a. Tel. 659-474, 062 977 119. Namje{tenu sobu djevojci sa upotrebom kuhinje i kupatila, povoljno. Tel. 033/663-574. Nova Breka, apartman opremljen, parking, 300 KM, re`ije u cijeni. Tel. 033 233-776. Okretaljka trolejbusa na Dobrinji, polunamje{ten jednosoban stan sa grijanjem. Tel. 061 157 943. Pofali}i izdajem namje{ten stan ,centralno grijanje studentima u privatnoj ku}i u blizini hotela Palas.Tel. 061 263 824 Pofali}i, namje{ten dvosoban stan, cen. grijanje, kablovska. Tel. 062 620 060. Pos. prostor 80 m2, struja, voda, telefon, plin. grijanje, mokri ~vor. Tel. 033 235-117, 061 265 588. Pos. prostor Vojni~ko Polje za agencije, kancelarije, predstavni{tva. Tel. 061 219 993. Pos. stamb. 100 m2 i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Posl. prostor na [ipu (nov) od 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Rajlovac, povoljno pos. prostor, prodaja peciva i pekarskih proizvoda. Tel. 065 293 965, zvati iza 17 h. Soba studentima iz Federacije jeftino, kupatilo, kuhinja, kablovska i ostalo, blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel. 062 467 823. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Stan dvos., Dobrinja, super namje{ten. Tel. 061 872 200. Stan na Bjelavama u priv. ku}i, vel. 40 m2, pogodan za studente i radnike, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061 381 651. Stari Grad, izdajem ku}u. Tel. 061 350 176. Studenticama dvokr. soba, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, priklju~ak na internet. Tel. 061 378 867. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, priklju~ak na internet. Tel. 061 378 867. Studentima izdajem trosoban stan u blizini fakulteta Politi~kih nauka. Tel. 061 367 412. Stup, blizu tramvajske stanice, sobu zaposlenim samcima, poseban ulaz, sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 033 464-363. Titova, izdajem stan 55 m2, namje{ten, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Titova, pos. prostor 110 m2, I sprat, sve novo, 1.500 KM. Tel. 062 907 831. Tros. namje{ten stan za studente ili za bra~ni par koji radi, ima grijanje, termo fasada. Tel. 062 422 524. U centru izdajem prizeman trosoban stan za dje~iju igraonicu. Tel. 061 367 412. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ustupam poslovni prostor u Ferhadiji. Tel. 033/473-922. Vele{i}i, izdajem dvosoban stan iza hotela Grand, cijena 200 KM. Tel. 061 863 335, 061 257 156. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel.

065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj namje{tena jednokrev. soba, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033 541-365, 066 897 849.

Prodaja
Prodajem ~etverosoban stan na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv, papiri uredni. Kontakt telefon: 061 183 669. PTT „AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Centar - prodajem najljep{i hotel u Sarajevu, hotel America. Extra lokacija. Cijena po dogovoru. info@hotel-america.ba Tel. 061 147 110. 1137-1tt Prodajem komplet stolarsku radionicu sa svim alatima, sve iz Austrije, skoro novo. Povoljno! Tel. 062 342 452. 1005-1Nd`
A. Polje A-faza, trosoban, 1. sprat, 70 m2, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 493 323. A. Smajlovi}a, I sp., stan 92 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. A. [a}irbegovi} 128/13, dvosoban 58 m2 + 2 balkona. Tel. 066 801 737. A. [a}irbegovi} 24/2, trosoban 68 m2 + balkon = 143.000 KM. Tel. 061 320 439. A.Polje C faza ul. Geteova stan 30 m2/IX plus balkon 5 m2, veliki hodnik sa plakarom, kupatilo, kuhinja i soba, c.gr. blind vrata 28.000 Eura. Stanje odli}no, A. Polje 43m2 /III veliki jednosoban plus balkon 34.000 Eura, stanje dobro.Tel. 061 269 835 Al. Polje A-faza, 70 m2 TMP 1. , sprat. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirnaa, 3 sp., fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Alipa{ino, N. Smailagi}a, 6. kat, troiposoban 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 061 320 439. Apartman u ku}i 60 m2, ugra|. stolarija, jako povoljna cijena, ku}a kod grani~nog prijelaza 150 m2. Tel. 035 257-570, 061 735 351. Aquareumal fojnica, apartman sa gara`om prodajem ili mjenjam za stan u Sarajevu.Tel.061 725 039 Avde Jabu~ice, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu stan 63 m2. Tel. 061 172 383. Banjlauka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5 m, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje, na placu 890 m2. Tel.061 218 659 Bare-[ip, novogradnja 2,5-soban, park. mjesto, 64 m2, IV sp., 128.000 KM. Tel. 061 214 306. Ba{~ar{ija, prodaja ku}e na atraktivnoj poziciji, pogodna za poslovni prostor ili stanovanje.Tel.061 980 114 Biha}, Ozimice II, jednosoban stan a mo`e i kao kancelarijski pos. prostor. Tel. 070 201-611. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Biv{a ulica Porodice Foht, ku}a i zemlji{te od 320 m2, ku}a i zemlji{te cca 300 m2 ul. Ko{evo. Tel. 061 177 711. Bjelave, gra|. plac, ku}a stara bosanska, 300.000 KM. Tel. 061 702 881. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel.

061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 58 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Bu~a P novogradnja 2006. ., god., 6. sprat, 87 m2/1.300 KM. Tel. 065 819 136. Bu}a Potok, prodajem stan na III spratu, 60 m2, novogradnja, „Tibra Pacifik“. Tel. 033 639-190. Busova~a, ku}a na prodaju, 200 m2, useljiva, sa zemlji{te, ko voli raditi divno mjesto. Tel. 061 176 730. Centar, Avde Jabu~ice, vis. pr., 25 m2 = 60.000 KM. Tel. 061 415 787. Centar, M. ]azima ]ati}a,l 70 m2, trosoban, renoviran, vis. prizemlje, balkon, plin, 2.200 KM/m2. Tel. 061 899 209. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. ^. Vila, 53 m2, 15. spr., balkon, 1.700 KM/m2. Tel. 061 415 787. ^. Vila, IV sprat, 46 m2, jednoiposoban, balkon. Tel. 061 325 840. ^.Vila,2-soban,54 m2,9.sprat,neboder,pogodna lokacija.Tel.061 079 791 D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a nedovr{ena sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, stan 54 m2, adaptiran, 120.000 KM. Tel. 062 501 685. Danijela Ozme, ~etverosoban 136 m2, 3.500 KM/m2, sve novo. Tel. 061 320 439. Dobrinja 5, prodajem komf. trosoban stan sa zastakljenim balkonom, bez ulaganja. Tel. 033 456506. Dobrinja 5,ul. Sul. Filip., 7. spr., 77 m2/1.600 KM. Tel. 065 819 136. Dobrinja C5, Akifa [eremeta, vis. priz., 50 m2 = 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja kod trolej. okretaljke, stan 37 m2, II sprat, 58.000 KM fiksno. Tel. 061 214 306. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, Ru. Alva|a 10, prodajem gara`u 14 m2. Tel. 062 759 008. Dobrinja, Rudija Alva|a 10, prodajem gara`u. Tel. 061 897 959. Dobrinja, ul. Kunovska, I sp., useljiv, 42 m2 = 67.000 KM. Tel. 061 415 787. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Donja Vogo{}a, prodajem imanje. Tel. 062 907 831. Donje Ciglane, Alipasina ulica (iza Urban namje{taja, crvena fasadna cigla, ~etverokatnica), trosoban stan sa velikim balkonom, drugi sprat, uradjeno kupatilo i kuhinja, drugo u odli~nom stanju, centralno grijanje, cijena 245.000 KM.Tel. 061 510 964 Donje Ciglane, Husrefa Red`i}a, trosoban stan, drugi sprat, dobro stanje, 208.000 KM.Tel. 062 068 901 Drvenija 98 m2, 2. sp., 2.500 KM/m2. Tel. 065 061 966. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dva stana na Vla{i}u 34 i 42 m2, mo`e i kompenzacija po dogovoru. Tel. 061 887 349. Dva stana u Sarajevu, Ned`ari}i (Tibra pacifik) 33, 37 m2 i 49, 40 m2 novogradnja. Tel. 061 887 349. Dvos. stan 55 m2, kdo Merkatora, Socijalno, I sp. renoviran. Tel.

061 256 445. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a, ul. R. Alva|a, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Gladno polje, ku}a 13x13, 3 eta`e, 2.000 m2 oku}nice. Tel. 061 702 881. Gra|. zemlji{te 6.000 m2 u Rajlovcu pored glavnog puta. Tel. 061 775 331. Gra|evinsko zemlji{te. Tel. 033 691-319, Ilid`a. Grbavica II, K. Kapetanovi}a, 52 m2, renoviran, potkrovni, dvosoban, sa namje{tajem, pl. eta`no, 1.900 KM/m2. Tel. 066 340 748. Grbavica /blizu OHR_a/ 72m/IV trost. orijentrisan, + dvije lodje i balkon, kompl.adaptiran. Kuhinja i sanitarije iz Austrije, stolarija firme Kontinental. Lo|a jedna preuredjena u garderober i druga u ostavu, a balkon je sa tendom i rasvjetom. Nmje{taj puno drvo /orah/. 190.000 KM.Tel. 061 269 835 Grbavica, kod @eljinog stadiona, stan 52 m2, III sprat i 45 m2 na Trgu heroja. Tel. 065 021 556. Grbavi~ka, V sp., nema lift, 69 m2, balkon, 1.800 KM/m2. Tel. 062 907 831. Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, P+S+P dvije gara`e, oku}nica , 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatiarealestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bihcroatia-realestate.com Hitno i vrlo povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci Ahatovi}i Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, plin, voda, struja do parcele, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Hrasno, ul. Ant. B. [im., 2. sp., garsonjera 28 m2 = 68.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. P Ribar, II sp., 38 . m2 = 80.000 KM. Tel. 061 415 787. Ilid`a, Bosanski ljiljan 17, Plandi{te, objekat p+1+p 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a,centar stan od 48+5m/2,cijena 75.000 KM.Tel. 061 272 136 Ilid`a-Lu`ani, 57 m2, 3. sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, ku}a u nizu, 2 eta`e, sa ba{tom, 145.000 KM. Tel. 061 702 881. Ilid`a-Pejton, trosoban 77 m2, 1. sprat + gara`a. Tel. 061 493 323. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica kod Dubrovnika, dva apartmana po 60 m2, kod carinskog prelaza, pogled na more. Tel. 035 257-570, 061 735 351. Jezero, stan 82 m2, 1. sprat, 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. K. Kapetanovi}a, Grbavica, 55 m2, adaptiran, 2.050 KM/m2. Tel. 066 801 711. Klju~, podru~je Bebi}i, ul. Kulina Bana, prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222-928. Ko{. brdo, 44 m2, 2. sprat, 2-soban, 85.000 KM. Tel. 066 801 711. Ko{evsko brdo adaptiran stan

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

31

32

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

od 30m2, drugi sprat, kod bus stanice, odli~na lokacija. Hitno prodajem ili mijenjam za stan od 5060m2 do 5. sprata u Centru ili Novom Sarajevu.Tel. 062 900 860 i 063 793 294 Ko{evsko brdo adaptiran stan od 30m2, drugi sprat, kod bus stanice, odli~na lokacija. Hitno prodajem ili mijenjam za stan od 5060m2 do 5. sprata u Centru ili Novom Sarajevu.Tel. 062 900 860 i 063 793 294 Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kova~i}i, ul. Ljubljanska 2, stan 39 m2 = 78.000 KM. Tel. 065 819 136. Ku}a na Aneksu, papiri uredni, 1/1. Tel. 061 400 299. Ku}a u Bokavi}u na sprat u Lukavici, ^aji}ima pored asfalta. Tel. 062 377 452, Tuzla. Ku}a u Semizovcu p+s+ps placom 714 m2 i 1/2 ku}e p+p+s s placem 200 m2 vlas. 1/1. Tel. 033 435-537, Vogo{}a. Logavina 29 m2, 1. sprat, dvije prostorije + banja, 67.000 KM, 1/1. Tel. 061 702 881. Logavina 50 m2, 1. sprat, 2.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ljubljanska, dvosoban 55 m2, vis. prizemlje, novogradnja. Tel. 061 320 439. M. Dvor, 3. sprat, 48 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 061 702 881. M. Dvor, II sp., 94 m2, useljiv, 225.000 KM. Tel. 062 907 831. M. Dvor, suteren, stan 76 m2, adaptiran, 190.000 KM. Tel. 062 907 831. Malta, ul. Paromlinska, 1. spr., 79 m2/2.200 KM. Tel. 065 819 136. Mejta{, ul. Mejta{, stan adapt., vis. priz., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065 819 136. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar, isto~ni dio grada, Trg Ivana Krndelja, stan 76 m2. Tel. 061 984 950. Mostarsko raskr{}e, zemlji{te 1.500 m2, mo`e u parcelama. Tel. 033 691-319, 061 745 586. Nebo~aj, ku}a na dvije eta`e sa dunumom zemlje.Tel.061 980 114 Ned`ari}i novogradnja, 32 m2, 34 m2, 1.500 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 066 801 711. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom 50 i 60 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, vrlo povoljno pos. prostor 3.000 m2, zvati od 16-20 sati. Tel. 061 130 504. Ni{i}i - 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Nova Vogo{}a-Rosulje, 48 m2, jednoiposoban, novogradnja, II kat, plinsko eta`no, 1.550 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 247 777. Odoba{ina, I sp., useljiv, 63 m2, 2.300 KM/m2. Tel. 062 907 831. Otes, Trg ote{kog bataljona, 60 m2, extra renoviran, dvosoban potkrovni stan, hitno i povoljno. Tel. 061 150 519. Otes, ul. Trg Ote{. bataljona, 6. sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka - stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat. Tel. 062 422 290. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. P Ribar 59 m2, vis. pr., 2 balko. na, 2.200 KM/m2. Tel. 061 415 787. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Paromlinska, vis. priz., dvoiposoban, 68 m2 + balkon = 143.000 KM. Tel. 066 801 737 Patriotske lige 65 m2, II sp., c. grijanje, useljiv, 2.400 KM/m2. Tel. 062 907 831. Pofali}i, ku}a dupleks, ili mijenjam za B. Luku. Tel. 065 673 906. Pofali}i, ku}a P+S+oku}., + gara`a, 110.000 KM. Tel. 061 415 787. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Poljine, ve}a lokacija za ku}u na

sun~anoj strani. Tel. 061 201 039. Poljine, ve}i plac 2.847 m2 za ku}u sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 061 608 962. Por. Ribar 63, vis. priz., 58 m2 + 2 balkona = 123.000 KM. Tel. 066 801 737. Poslovni objekat 260 m2 + 84 m2 u blizini pijace Vrap~i}i. Nad objektom od 260 m2, mogu}nost nadogradnje. Tel. 061 142 820. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Pr. stan 70 m2, I spr., i od 40 m2 VIII sp., A-faza A. Polje. Tel. 066 445 203. Preko puta bolnice Ko{evo, jednosoban stan od 33 m2, potpuno renoviran. Tel. 061 479 760. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu}nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem 5.000 m2 zemlje+2 vikendice dev., Rakovica, naselje Kakrinje. Tel. 033 458-700, 061 906 641. Prodajem 580 m2 zemlji{ta na Pofali}ima, Humska 684, sa devastiranom ku}om koja ima predratnu dozvolu.Tel. 061 130 450 Prodajem ~etverosoban stan kod BBI. Tel. 061 548 278. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544. Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, cijena 97800 KM, potpuno adaptiran, namje{ten, eta`no grijanje, mo`e i zamjena za ve}i stan sa gara`om uz moju doplatu.Tel. 061 102 470 Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem ili mjenjam stan 142 m2 po papirima, stvarnih 157m2, na M. Dvoru za manji ili kucu uz doplatu bez posrednika.Tel. 061 350 680 Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 ., 125 453. Prodajem jednosoban stan, 36 m2, renoviran, suteren, C.Vila, D`.Bijedi}a, centralno.Tel. 062 814 470 Prodajem komforan dvosoban stan u centru Zenice(60m2),vlasnik 1/1,u super stanju,odmah useljiv,a mo`e i zamjena za jednosoban stan do 40m2,uz nadoplatu razlike kvadrata.U ra~un primam i auto do 5000KM.Tel. 066 600 623. Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503. Prodajem ku}u Prozor / Rama (P+S+VP) sa 1568m2 zemlje,extra lokacija,vlasnistvo 1/1,uz samu magistralu M16,za ke{ 60000KM. Tel. 062 963 333 Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, D.Hotonj 3 sprata 700m2 baste 1/1 uz cestu mo`e i zamjena za stan uz doplatu.Tel. 061 106 856 Prodajem ku}u, prizemlje, spr-

at, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem manju ku}u u Otesu, 145 m2, 4 spava}e sobe, dnevni, trpezarija, kuhinja, kupatilo, wc i ostava. Kvadrat 1000 KM.Tel. 062 290 460 Prodajem novoadaptiran stan 70 m2, u centru Ilid`e, cijena po sporazumu. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu u Otesu uz cestu, 1.350 m2, 140 KM/m2, svi priklju~ci. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac s devastiranom vikendicom na Vla{i}u mjesto gostilj-smet 400m2 s dovedenom strujom i ~atrnjom i gra|evinskom dozvolom i prilaznim putem zemlji{te 1/1.Tel.061 707 765 i 066 283 935 Prodajem plac Travnik-Kalibunar, 850 m2, objekat 10x10 nedovr{en, uz cestu. Tel. 061 748 785. Prodajem povoljno hitno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, ili mijenjam za manji uz doplatu, Prvomajska br. 9. Tel. 033/612-306. Prodajem stan 61 m2, visoko prizemlje, ul. Paromlinska 17, mo`e i zamjena za dva manja. Tel. 062 272 346. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem useljivu ku}u 10x11 u Bos. Krupi, mjesto stara Govedarnica. Ku}a ima centralno grijanje i dodatni objekat.Tel. 037 474 006 i 062 264 072 Prodajem useljivu ku}u od 240 m2 ili zamjena Trebinje, pijaca Vrap~i}i Mostar. Tel. 061 301 772. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Pru{}akova, 85 m2, 1. sprat, 2.700 KM/m2, adaptiran. Tel. 066 801 711. Rakovica [. Gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. S. Kolonija, san u nizu u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM. Tel. 061 177 556. S. Kulenovi}a, ku}a p+p+s+p sa 3 ulaza, pos. prostor 65 m2, 2 gara`e, vlas. 1/1. Tel. 062 488 918, Vogo{}a. Skenderija, novogradnja, stan 118 m2, 2 gara`e, ba{ta, 250.000 EUR-a. Tel. 062 907 831. Skradno-Busova~a, 2,5 duluma ~etinarske {ume, ima potok, put, struja, dobro za vikendicu. Tel. 061 154 540. Skradno-Busova~a, 9,5 duluma {ume: ari{, smr~a, hrast, bukva. Tel. 061 154 540. Skradno-Busova~a, prodajem ku}u, novija, 11x12, ima 4 duluma zemlje, useljiva. Tel. 061 154 540. Socijalno, M. Maruli}a, 50 m2, 1.630 KM/m2, super stan, 16. sprat. Tel. 066 801 711. Socijalno, priz., adaptir., 41 m2, 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Stan 37 m2, ^. Vila, adaptiran. Tel. 033 513-759. Stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Stan 55 m2 Grbavi~ka, 62 m2 Grbavi~ka, 57 m2 kod OHR-a. Tel. 061 177 711. Stan 62 m2 u naselju Luke u Visokom. Tel. 061 934 846. Stan 66 m2 Danijela Ozme, stan

52 m2, D`id`ikovac, 113 m2 Had`iidrizova. Tel. 061 177 711. Stan 68 m2 sa gara`om kod Pivare, 83 m2 sa gara`om Ciglane, 52 m2 na D`id`ikovcu, 57 m2 Marin Dvor. Tel. 061 177 711. Stan 83 m2 + gara`a Ciglane, 70 m2 ul. Jadranska, 57 m2 Marin Dvor. Tel. 061 019 236. Stan u centru Trnova, povr{. 49 m2, dva balkona i dun. zemlje (gra|. zemlji{te), sve 1/1. Tel. 062 876 883. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Superpovoljno prodajem ku}u u centru Kiseljaka, zvati nakon 16 h. Tel. 063 784 585. [vrakino kod MUP-a, prodajem garsonjeru. Tel. 061 722 350. Titova, 5. spr., nema lift, garsonjera 25 m2/2.400 KM. Tel. 065 819 136. Travni~ka, ku}a P+S+G, 180.000 KM. Tel. 061 415 787. Tros. stan u zgradi Robota na Ciglanama, cijena 215.000 KM. Tel. 061 926 917. U Rakovici u blizini d`amije prodajem ku}u novogradnja i dva dun. zemlje, 55.000 EUR-a. Tel. 062 008 231. Ul. Podgaj, stan 63 m2, useljiv, 140.000 KM. Tel. 062 907 831 Ul. Skenderija, prodajem stan 120 m2. Tel. 066 783 856. Vahide Maglajli}, I kat, 37 m2 + balkona sa nov. kuhinj. i plak. Tel. 061 320 439. Vikendice Kanton Sarajevo, Rakovica,dva objekta,ekstra na sprat sa pomo}nom ku}om. Cjena 155.000 KM.Tel. 061 213 273. Visoko, ku}a 170 m2, P+1, najljep{i dio grada, 190.000 KM. Tel. 061 101 001.

Visoko, ku}a u naselju Prijeko, useljiva, novije gradnje, 200 m2 P+S+S, sa gara`om i ba{tom od 500 m2. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Visoko, naselje Prijeko, useljiva ku}a novija gradnja, 240 m2, p+s+s, sa gara`om i oku}nicom od 500 m2. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Vi{njik, jednosoban stan 31 m2, vis. prizemlje. Tel. 066 125 453. Vi{njik, Z. [arca 51, stan 33 m2, renoviran, cen. grijanje, namje{ten. Tel. 061 479 760. Vogo{}a centar, adaptiran jednosoban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, nadogradnja, sve ura|eno, stan 112 m2, 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, 65m2+dva balkona 1.sprat.Tel.061 980 114 Vogo{}a, stan 77 m2, 2 balkona, I sprat, 1.300 KM/m2. Tel. 062 907 831. Voj. Polje, ul. Hasana Su}eske, 6. spr., 61 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca, 64 m2, A. Smajlovi}a, 3. sprat, 95.000. Tel. 061 177 556. Vraca, ku}a, Samoborska, novija gradnja, 4 eta`e, gara`a, ba{ta. Tel. 062 907 831. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a 131 m2, 160 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 415 787. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vrbanju{a ku}a P+S, 200 m2 oku}nice, 220.000 KM. Tel. 061 415 787. Vrbanju{a, ku}a sa oku}nicom.Tel.061 350 682 Zemlja Sarajevo centar Kromolj 17500 m2 ve}inom gra|evinsko zemlji{te.T el 0034650166031 Zemlji{te 1.360 m2, Plandi{te

kod d`amije, 80.000 KM. Tel. 061 170 254. Zemlji{te 4.500 m2, 1/1, struja, voda, pogodno za vikendicu, udaljeno od Visokog 3 km. Tel. 061 356 900. Zemlji{te 6 duluma kod Resnika, 5 duluma Zasje~a kod Had`i}a. Tel. 032 785-905. Zenica, luksuzan trosoban stan, Crkvice „zgrada solidarnosti“, 71 m2, blindo vrata, nova kuhinja i plakari, podrum, 1.400 KM/m2. Tel. 061 143 844. Zenica, pos. prostor 60 m2, pogodan za sve namjene (suteren). Tel. 061 753 131. Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Ivan~i}i, dev. vikend-ku}a sa 3.500 m2 oku}nice, 17.000 KM. Tel. 066 801 711. @ivinice, centar, prodajem ku}u (prizemlje, sprat i podkrovlje) sa gara`om, dvori{tem i velikim terasama.Tel. 061 888 180

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. Tel. 063 919 544. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 061 540 015. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Kupujem stan na relac. Novo Sarajevo-Dobrinja, 70.000 KM.

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

33

Tel. 061 222 422. Agenciji potrebno vi{e stanova i ku}a za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033/203-127, 061 214 306. Potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033/203-127. Kupujem stan do 40 m2, Skenderija-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Agenciji potrebno vi{e stanova za izdavanje. Tel. 061 437 732. Potrebno vi{e manjih stanova praznih i namje{tenih, za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033 203127, 061 214 306. Agencija „Sigenx“ kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz proviziju 3%. Tel. 033 654-793. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Kupujem stan do 70.000 KM na Alipa{inom Polju, Otoci, ^engi} Vili. Tel. 062 068 901 Agenciji potrebni stanovi za prodaju ili zamjenu, a za potrebe poznatih klijenata.Tel. 061 269 835

Akcija: Bukova cijepana drva I klase 50 KM jedan metar. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 325 003. 1027-1Nd` U prodaji je ugalj i drva u vre}ama, sa dostavom. Ugalj Kreka i drva 6 KM. Ugalj kameni Banovi}i (orah i kocka) 10 KM. Brza i ta~na dostava. Tel. 063 011 084. 1020-1Nd`
„Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Sve vrste rezane gra|e, lamperije, brodski pod. Tel. 065 689 523. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Sony pley stej{n 2, sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sarjevo. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem gra|. kompresor, pjeskaru, vi{e vrsta pikanera, bu{ilica, {piceva i {tanpova. Tel. 061 240 044. Dva kombi plinska bojlera Ravenheat 24 i 30 KW. Tel. 061 185 753. Bunde od nerca, 1 du`a i 2 kratke. Tel. 065 594 022, 033 440-747. Par ukrasnih koka naziva „Feniks“, prelijepog izgleda, veoma povoljno. Tel. 061 206 345. Skalpovi doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov, u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Moderni namje{taj povoljno: 2 kau~a, fotelje, regal i sto. Tel. 061 209 991, Geteova. Dugu bundu od nerca, svijetlodrap, br. 42-44, povoljno. Tel. 033/456-703. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225771. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 3 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM i meso prepelica = 15 i 20 KM. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Povoljno kvalitetan, nov madrac. Tel. 061 749 442. Ispravan fri`ider „Gorenje“, 70 KM. Tel. 062 972 512. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cijena po dogovoru. Tel. 033/651641. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Prodajem kuhinju „Omega“ i el. {poret „Beko“, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Govorni aparat Servox-digital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1108-1tt „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 975-1ND@
Komplet inventar za frizerski salon. Tel. 061 167 702. Svijetle}u reklamu prodajem. Tel. 061 531 713. Kirby usisiva~ prodajem. Tel. 061 167 702. Dva proto~na bojlera 5 i 10 lit. Tel. 061 531 713. Komplet ugostiteljska oprema, profesionalna. Tel. 062 358 962. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner i labu za sladoled. Tel. 061 311 784. El. pe} za pizze. Tel. 061 138 561. Trosjed, fotelja na razvla~enje, plin. pe} Emina 6 na dimnjak. Tel. 061 512 902, 033/211-527. Prodajem ugradbenu kuhinju. Tel. 066 277 921. [iv. ma{inu u koferu njema~ku, 180 KM, na 2 rate. Tel. 061 145 504. Ve{ ma{ine 140-180 KM, {porete struja-plin, fri`idere 150170 KM dostava besplatna. Tel. 533-631. Prodajem Telefax „Panasonic“, zamrziva~ ladi~ar i Obod-Bauknecht i uramljene goblene.Tel. 061 869 333. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Velika kolekcija etno eksponata primjerna za dekoraciju etno sela. Tel. 063 847 659. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 062 877 535. Rashladna vitrina 1,70, fri`ider, ugostiteljski stolovi, stolice, vrlo kvalitetno. Tel. 036 550 486, Mostar. Ve{ ma{inu Gorenje, o~uvana, mali kvar, nova tipa, mo`e i u dijelovima. Tel. 466-856. Povoljno kaktuse u fazi cvjetanja sa Madeire i Holandije. Tel. 033/663-574. Zbog selidbe TV-stalak i stol za dnevni boravak, vrlo povoljno. Tel. 450-940. Vodenicu poto~aru, dijelovi, funkcija. Tel. 061 154 540. Bocu (pletaru 1 L) sa optremnicom i blombom Dr`avne hrvatske `eljeznice 1945. god. TEl. 061 154 540. Prodajem `eljeznice period 1890-1945. god. Tel. 061 154 540. Razne stvari, alate, antika i bosansko, ima stvari za eko selo. Tel. 061 154 540. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Perike duge i kratke, svih boja. Tel. 061 259 655. Izra|ujem i prodajem daljinske upravlja~e za gra|evinske ma{ine, beton pumpe, prese... 18 paralelnih kanala. Tel. 066 716 220. Dobro o~uvanu „Meklaud“

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Zamjena-prodaja, Sarajevo stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Super trosoban stan za manji uz dogovor i prod. pisa}u ma{inu skoro nova. Tel. 622-788. Mijenjam kvalitetan dvos. stan otoka sa odli~. c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Dvos. stan 55 m2, I sp. kod Merkatora Socijalnog za manji. Tel. 061 256 445. Had`i}i, stan 33 m2, za sl. u Sarajevu. tel. 061 381 939. Mjenjam dvosoban stan i dvije podzemne gara`e (Sarajevo) za sli~no u Tuzli. Tel. 061 567 193 Hitno mjenjam jednosoban stan 30m2 drugi sprat za ve}i od 50-60m2 do 5. sprata Centar ili Novo Sarajevo-uz moju doplatu.Tel. 062 900 860 i 063 793 294 Mijenjam ili prodajem stan Tuzla za Sarajevo 81, super blok.Tel. 061 157 443

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` OGRIJEV KOD JUKE! Bukva i grab od 40 do 60. Drveni ugalj 75. Kameni ugalj 150. Briketi bukovi 180. Kameni briket Doj~land fire 300. Obezbije|ene vre}e i prijevoz! Tel. 061 025 311. 837-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Prodajem bukova i grabova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 878-1Nd`

mu{ku ko`nu jaknu, postavljena krznom, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772. Pisa}u ma{inu delux „Biser“ u dobrom stanju, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman, sa prate}im alatom, kompresor 350 lit. Trudbenik Doboj. Tel. 061 753 355. Rashladni ormari-vitrine, vage, Reno Kangu 2005. god. Tel. 061 958 001. Plinsku pe} „Agro“ 246 i igricer plejstej{n 2 d`ojstika 2 + 37 igrica. Mob. 061 828 756. Sportska oprema: skije Elan Alpina sa {tapovima i dva para panicrki broj 39 i 40. Tel. 061 220 016. Crijep „Kanji`a“ Mediteran, polovan, cijena povoljna. Tel. 061 374 441. Duge zimske mu{ke {tofane kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti, se po 2 KM. Tel. 033 534087, 062 682 690. Nove klizaljke sa bijelim ko`nim cipelama broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane i ispravne manje mehani~ke ma{ine ra~unsku i pisa}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske mokasinke br. 43. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu i dobro o~uvanu sezonsku mu{ko-`ensku-dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metra`ni materijal tekstil za {ivanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvanu ugaonu sobnu garnituru sa dva taburea, plave boje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvanu sobnu garnituru: trosjed na izvla~enje, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za el. instalaciju stana-ku}e. Tel. 033 534-087, 062 682 690. TV antenu mre`astu riblja kost, prozorsku-krovnu. Tel. 033 534087, 062 682 690. Umivaonik desni emajlirani, lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez, ru~ne izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Uvozni mu{ki zimski {tofani kratki kaput, teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. ^istu uvoznu `ivu prera|enu na laboratorijskim aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske {tofane zimske kapute. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom 60x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za leto-

vanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem bi`uteriju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Kratku `ensku bundu od ze~ijeg krzna. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove braon `enske ko`ne talijanske ~izme broj 39. Tel. 033 534087, 062 682 690. Telefon marke „Iskra“, Kranj stariji model. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Mu{ke balon mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Zimske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Polovna drvena vrata balkonska sa {tokom 240x90. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Ve{ ma{inu LG stara oko 4 god., veoma povoljno. Tel. 033 235-325, Sarajevo. Nov komplet „1001 no}“ 4 knjige - 70 KM. Tel. 061 227 869, Sarajevo. Harmonika vrata „Marley“ svih modela i veli~ina, sa ugradnjom, dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem ~istu {ljivovicu rakiju, p~ele i gusle velike umjetni~ke vrijednosti. Tel. 061 733 087, 035/271-116, Tuzla. Pekarsku ma{inu za tijesto sa 2 kazana. Tel. 061 820 119, Ilid`a. Po{tanske markice iz li~ne kolekcije, Ilid`a. Tel. 062 530 190. Opremu za pekaru. Tel. 062 530 190, Ilid`a. Cigle iz TA pe}i, 0,50 KM. Tel. 062 972 512. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM. Tel. 062 972 512. Mini muzi~ku liniju „Sharp“ sa zvu~nicima. Tel. 062 970 930. Elektri~ni {tednja (4 ringle), kao nov, jeftino. Tel. 062 970 930. Mu{ka ko`na zimska jakna i mu{ka sport. zimska jakna. Tel. 062 844 933. Dje~iji krevet malo kori{ten, dje~ija „^iko“ kolica, hodalicu, dje~iji sobni {ator, ljulja~ku i sli~no, vrlo povoljno. Tel. 062 428 830. [iva}u ma{inu „Bagat“ 912, nova, „Bagat“ 812, „Singer“, vrlo povoljno. Tel. 062 428 830. GPS navigacija 5 in~a, nova sa instaliranim najnovijim mapama, hitno 200 KM.Tel. 061 199 419 Blic za dslr aparat Canon ili Nikon nekori{ten 200 KM.Tel. 061 199 419 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Sandisk pro duo hg kartica, mark2, 32gb, nova upakovana 100 KM.Tel. 061 199 419 Prodajem dje~ije skije Fisher visina, 130 cm i pancerice 3839.Tel.061 245 447 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem sobni ugao.Tel. 061 325 145 Prodajem ugaonu garnituru, kau~ samac elektri~ni {poret povo-

ljna cijena.Tel. 061 157 478 Prodajem novu ugaonu garinturu {tof sa jastucima 700 KM.Tel.061 723 758 Prodajem plakar,nov povoljno d.1,50 v.2,20.Tel.061 978 742 Prodajem ormar,troje vrata,nov,povoljno,Usk.Tel.062 644 962 Prodajem Samsung SGHX 160 bez punja~a.Tel. 062 670 757 Povoljno prodajem rotvajlera starog 5 mjeseci.Tel. 062 813 148

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 693-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 782-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 844-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija. Sanitarija, Aut: osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, tid... Mob. 061 132 149, 061 180 120. 979-1nd`
Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instru-

34

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

35

kcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Iskusni vodoinstalater radio bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988, 066 255 504. Profesionalno izvodimo molerske, vodoinstalaterske i kerami~arske radove. Tel. 062 713 921. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz gara-

nciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arski radovi, kamen, mozaik, povoljno uz garanciju. Tel. 061 565 961. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666275. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga,

povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895.

Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Prezentacije u power pointu Tel. 062 877 535. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo

`ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Kombijem ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Tel. 062 423 123. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adesu. Tel. 062 006 352. Matematiku i fiziku instruira dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve moler.-farb. radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 1119 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog

otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Prevozim putnike, selidbe, teret i ostalo, kombijem i autobusom. Tel. 061 268 155. Kombi prevoz i selidbe. Tel. 066 533 339, 061 890 067. Molerske usluge, kre~enje stanova 1-sobni 120 KM, 2-sobni 220 KM, 3-sobni 330 KM. Tel. 033 630332. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelenderi i dr. Tel. 061 688 711. Profesionalno kercher ~i{}enje }ilima, tepiha, itisona, namje{taja, auto-unutra{njost. Tel. 062 737 728. Instruiram fiziku i matematiku za osnovne {kole, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 691 202. Prof. engleskog jezika daje ~asove. Tel. 659-133, 061 252 294. Zidam kamine, ugra|ujem gusane pe}i za picu, kalijeve, grijanje iz kamina, sedra. Tel. 061 154 540. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno. Tel. 061 235 190 Autoprevoznik kamionom 10 tona prevozi sve vrste materijala: pijesak, {ljunak i kabati otpad. Tel. 061 147 404. Majstor-zidar radi: zidanje, maltanje, estrih, keramiku, gletovanje, itd. Tel. 062 688 766. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h), i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Elektri~ar sa vodoinstalaterom, popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, itd. Tel. 061 132 149. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611.

36

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905.

Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Molerski radovi brzo i kvalitetno. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062

204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915.

SKE BALKON NE I[ I STUB E OGRAD

Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659750, 066 897 870. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903.

Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Hemoroide, opadanje kose, `ivce, {titnja~u, lije~im 100% ljekovitim biljem, Sarajevo. Tel. 062 273 110. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Prevoz za godi{nje odmore do mora, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840.

Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opra, vke. Tel. 062 328 044. Majstor-monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Dajem instrukcije iz ruskog jezika i vr{im prevod. Tel. 061 969 966. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 505 642. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat. Tel. 061 267 648, 033 691-179. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

37

Popravljam uz garanciju ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja elektroinstalacija. Tel. 061 563 910. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, italijanskog. Tel. 061 506 590. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Instrukcije iz engleskog, {panskog i informatike, za sve uzraste. Tel. 066 805 772. Instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 033 239-376. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 651-444, 061 274 191. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminati, termo-fasade, adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Zidarsko-zanatske radove izvodim kao i rigips i keramiku. Tel. 061 410 841. Kre~im stanove 100 KM. Tel. 061 493 335. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219761. Instrukcije za osnovce: engl., bosanski, hemija, fizika, biologija, i ostali predmeti. Jako povoljno. Tel. 061 312 126. Dajem instrukcije za O[, bio., mat., fiz., hemiuja, bos., engl. i arapski jezik. Tel. 061 339 374. Stolar: monta`a kuhinja, plakara, zamjena baglama, ugradnja i pravljenje {tokova za vrata i ostale stolarske poslove. Tel. 061 277 067. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im ve-

oma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Prof. engleskog jezika daje ~asove. Tel.061 252 294 i 033 659 133 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Profesorica hemije daje instrukcije u~enicima.Tel.061 779 269 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju.Tel. 061 210 832 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. . 061 130 787 i 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. Moler kvalitetno povoljno i ~isto.Tel.033 456 290 Radim sve manje gra|evinske radove fasade, {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje, maltanje, jednostavne krovove.Tel.061 073 446 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Vr{imo brigu o starim osobama kao i smje{taj u mini domu kod pionirske doline.Tel.061 841 361 ^istim stanove, ku}e i poslovne prostore vrlo pedantno.Tel. 061 069 345 Prekucavam maturske, seminarske i ostale radove pisane forme.Tel. 061 243 836. Kombi prevoz i selidbe, popust za rvi i studente.Tel. 066 533 339 i 061 890 067 Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu.Tel. 061 566 787 Radim kompjutersko dizanje sistema,dolazim na ku}nu adresu,samo okolina Sarajeva,cijena 20 KM.Tel.062 906 287 Potrebna Vam je pomo} oko regi-

stracije STR, SUR, SZR, obratite nam se, vr{imo kompletnu uslugu registracije, kao i knjigovodstveno-ra~unovodstvene usluge. T 062 784 002 el..

Ponuda-potra`nja
Potrebna komunikativna djevojka za rad u prodavnici sport. opreme, uz prilo`en C.V. Razgovore vr{imo svaki dan od 17-19 h. Skenderija, butik „ABA“. 1133-1tt Radite ve} kao trgova~ki putnik i tra`ite dodatni program? Javite se na: 061 102 900. 1016-1Nd` Potrebna dva u~enika drugog razreda frizerskom salonu EVELINA, ul. Bolni~ka 16. Tel. 033/219-888. 1021-1Nd` Restoranu potrebna pomo}na radnica za rad u kuhinji, starosne dobi do 30. godina. Tel. 061 147 701. 1140-1tt
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. Tel. 061 237 641. Potreban posao SSS, trgovac, voza~, KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Isplata svaku no}. Tel. 061 246 143. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 213 732. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415. Ozbiljna `ena ~istila bi stanove, poslovne prostore, molim ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Ozbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Izrada najkvalitetnijih zubnih proteza. Dolazak na ku}nu adresu. Tel. 062 332 976. Medicinska sestra, dolazim, mijenjam pelene, kupam, fizikalne vje`be i medicinske usluge. Tel. 033 645-042, 062 387 688. Nudim ispomo} u ku}i kod gospo|e s potrebama, pet sati dnevno, osim vikenda. Tel. 065 313 162. ^istim stubi{ta, poslovne prostore, ku}e i stanove. Mob. 065 594 022, fiksni: 440-747. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili ~istila posl. prostore, stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424.

Agenciji potrebno vi{e mladih djevojaka studentica do 30. god., sprema~ica za spremanje stanova. Tel. 066 655 435. Medicinar sa iskustvom pomagao bi starijim osobama u K. Sarajevo. Tel. 066 338 336. Uz garanciju od 6 mjeseci popravljam fri`idere i sve rashladne ure|aje. Tel. 061 504 124. VKV vodoinst. svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu. Tel. 033 432-670, 061 814 628. Instrukcije za osnovnu i srednju {kolu. Tel. 061 339 374. Uspje{no podu~avam engleski jezik. Tel. 061 683 032, Sarajevo Radio bi kao ~uvar, posjedujem certifikat za za{titara. Tel. 062 205 793. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu, Sarajevo. Tel. 061 925 649. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Radim sve vrste PVC i al. stolarije, popravke i {telovanje, ugradnja. Tel. 061 501 799. Autoprevoznik kamionom od 10 tona prevozim sve vrste materijala, pijeska, {ljunka i ostale vrste. Tel. 061 147 404. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. ^uvala bih dijete od 2 god. na du`i period, u svom stanu. Tel. 061 578 160. Dajem instrukcije iz bos. jezika, pi{em lektire, maturske i seminarske radove, lektori{em. Tel. 061 865 068. ^uvala bih stariju osobu isklju~ivo `enu, imam iskustvo u gerijatriji. Tel. 033 523-476, 062 711 090. Instrukcije za O[, bosanski, engleski, arapski, matem., fizika, biologija, hemija. Tel. 061 339 374. Ozbiljna `ena ~isti stanove, posl. prostore. Tel. 062 422 290. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Zaradite novac i izgledaj dobro, uklju~ite se u kozmeti~ku kompaniju, mogu sve osobe iza 18 god. Tel. 033 611-067, 061 210 994. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje uspje{no iskusan nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbiljnoj porodici. Tel. 062 069 216. Pratim, instruiram va{e osnovca tokom godine iz svih predmeta - uspje{no. Tel. 061 911 652. Instrukcije - engleski i matematika, uspje{no. Tel. 062 051 964. Potreban radnik na poslovima picmajstora i radnika u supermarketu.Potrebno radno iskustvo, plata po dogovoru.Tel.066 515 277 Tra`im bilo kakav posao ~uvar ili sli~no.Tel.063 548 275 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Tra`im posao, iskustvo selidbe.Tel.063 548 275 Tra`im posao na poslovima uslu`ivanja ili ispomo} u kuhinji.Samo ozbiljne ponude vezane isklju~ivo za posao.Tel.062 132 889 Radim sve vrste fizi~kih poslova.Tel. 061 349 271. Bubnjar tra`i anga`man, sviram sve od narodne do Heavy Metala, Ljevak sam. Tel. 061 349 271. Caffe bar CUURY tra`i djevojku za rad.Tel. 061 472 706 Po{ten,iskren, fin de~ko 23god, tehni~ar drumskog saobra}aja, tra`i po{ten posao. Tel. 062 163 142 Agencija tra`i mlade djevojke studentice sprema~ice za spremanje i ~i{}enje stanova.Tel.066 655 435

Tra`im dijevojku za kucne poslove u [vedskoj, plata 400 eura.Tel. 00460700584041 Radio bih kao ~uvar.Tel.033 456 290 ^istila bih ku}e stanove ili ~uvala stariju pokretnu zenu. Tel. 062 106 794 Ozbiljna `ena tra`i posao, pomo}na radnica u kuhinji, ~ista~ica ili rad za komjuterom.Tel. 062 737 869 Moler sa iskustvom,mlad o`enjen,vrijedan tra`i posao u struci.Tel.061 497 000 ^uvala bih bolesnu stariju osobu u no}nim satima.Tel. 062 757 138 Zidar, `buker, kerami~ar tra`i posao na podru~ju BiH mo`e i Hrvatska.Tel.062 925 533 Savjetnik za biznise,rukovo|enje i organizaciju poslovanja tra`i posao.Tel.062 423 952 @ena 49 g, ~uvala bi dijete ili stariju osobu ozbiljna udata majka.Tel.061 438 983 Pizza majstoru sa iskustvom potreban posao.extra recept,a poznajem i rad u kuhinji.radim ~itav dan uz 1 dan slobodan.Tel. 063 950 014

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 916-1Nd`
Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. T 063 351 572. el. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem polovne mobitele vrijednosti do 100 KM. Pijaca otvorena Otoka, boks-B2, prvi od glavnog ulaza. Samo tip Nokia, Samsung i SonyEricson. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru deviznu {tednju, od{tete, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. Kupujem obveznice, ratnu od{tetu i deviznu {tednju, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, akcije, obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem stare kablove i stare i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem prozorsko staklo za auto-kamp prikolicu marke „Prima 430 TL god. 1989. Tel. 061 193 “, 528. Kupujem: srebreni nakit, nov~i}e, predmete od srebra i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem grobno mjesto na ateisti~koj parceli, gradsko groblje Bare. Tel. 061 312 075. Kupujem: staro oru`je, bode`e, sablje, kubure, bajonete i sli~no. Tel. 061 139 767.

Kupujem akcije i dionice sa Saraj. i Banjal. berze, staru dev. {tednju, ratna od{teta i dr. Tel. 065 974 799. Kupujem polovnu mje{alicu za beton u okolini Zenice. Tel. 032 421-679. Povoljno prodajem fasadnu plinsku pe} „ma|arica“2,5 kw.Tel. 063 436 060. Prodajem 3 komada ps-3 sa ugra|enim ~ipom + 10 igrica + 2 d`ojstika.povoljno 60 KM.Tel. 062 014 162 i 062 866 784 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine.Tel. 061 540 363 Kupujem dvije Chicco autostolice za djecu do 36kg.Tel. 061 540 363 Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i sli~no.Tel.061 139 767 Kupujem stare radio aparate,lustere,d`epne satove,}ilime,ogledala,slike,stari nakit i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem CAM dje~ija kolica ili Peg perego da nisu starija od 3 godine.Tel. 061 540 363 Izgubljeni klju~evi, zeleni, crni i dva obi~na.[vrakino-A. Polje. Nagrada pronalaza~u.061 598 501 Prodajem Laptop Fujitsu Siemens Amilo,jako dobro o~uvan,torba plus punja~,cijena 220 KM.Tel. 061 371 256 Dvije industrijske {iva}e ma{ine Necchi sa trofaznim motorima u ispravnom stanu Kladanj.Tel.061 193 569 Prodajem plinsku fasadnu pe} 2,5 kw „ma|arica“(kao nova).Tel. 063 436 060. Prodajem knjigu iz gramatike italijanskog jezika. Sve obuhva}eno.Tel. 061 243 836. Prodajem malo kori{tenu termoakomulacionu pe} AEG od 3 kilovata. Cijena: 100 KM Tel. 061 800 263 Prodajem komplet {tand za pijacu `eljezni rasklopivi,pokretni komplet dimenzija 195x95. Cijena:170KM.Tel. 062 963 333 Prodajem doma}i jabukov pekmez.Tel. 063 341 291 Kupujem nov drveni kavez za pili}e za uzgoj 30 komada do 2 mjeseca.Tel.061 106 893 Prodajem nove klizaljke brojevi(35,37),marka singerice. Povoljno! Tel.062 106 935 Detaljno radim horoskop za svaku osobu kao i uporedne ljubavne horoskope.Tel.062 104 226 Kupujem nakovanj i srafstuk kova~ki i bravarski.Tel.061 106 893 Prodajem suha bukova iscjepana drva,vre}a 6km.Tel.061 546 987. Prodajem stolni fudbal.Tel. 062 268 096 Prodajem ogrijev sve vrste drveta okolica Mostara.Tel.062 935 098 Prodajem album sa 176 razli~itih zna~aka. Cijena po dogovoru. Grude.Tel.063 655 288 Prodajem polovnu Kon~ar el.pe}-150 KM, plinsku pe} Philips-100 KM, zamrziva~ lati~ar Gorenje-100 KM. Tel. 033 446 769 Kupujem preslicu za predenje vune novu ili dobro ocuvanu za rad.Tel.061 106 893 Inventar za ugostiteljstvo. {ank rashladni uvoz, Italija, stolovi, stolice, radni kuhinjski stolovi inox, ostala oprema.Tel. 061 160 631 Kupujem sirove borove pulceve du`ine 3.5 m. 10 komada.Tel. 061 106 893 Kupujem nakovanj i srafstuk i preslicu za predenje vune.Tel. 061 106 893 Prodajem knjige Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Lenjin,Marks, komad 5 KM.Tel. 062 620 283 Prodajem poker aparate.Tel. 062 355 557

38

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

26

Dnevni­avaz,­utorak,­ 25.­januar/sije~anj­2011.

auto market

39

No­ i­di­ e­ski­mo­or­za­Ma­ du­5­ v z l t z

VOZILI­SMO­ Vo­kswa­ en­Pa­ sat­B7­2,0­TDI­Co­ fo­ ­li­ e l g s m rt n

Sno­vi­ko­ji­su­pr­e­sta­li­bi­ti­sno­vi
I­na­o­ o­ ­e­i­i­pr­ ­i­ ni­ i­VW-a­po­ nu­e­gla­ e­pr­­ nat­}e­da­je­no­ i­Pa­ sat­za­­ ta­vr­ u­ ski j k rj l j ot v c g t v iz v s is h n skr­ ­en­au­o­ o­ il,­ko­i­je­ko­ ku­ ­ ­ ci­i­vi­ o­ o­po­ ta­ io­le­vi­ u oj t m b j n ren j s k s v t c
ova perjanica nije izgubila nimalo od gena koji su je lansirali me|u najuspje{nije i najpo`eljnije modele u historiji. Ko zna kakav enterijer vlada u ina~ici CC, onda lako mo`e zamisliti unutra{njost na{eg Passata. Ravna stilska linija koja se prote`e od instrumentalne table, u ~ijem je centru ugra|en moderan sat, te panoramski krov s elektri~nim otvaranjem odmah daju do znanja u kakav automobil sjedate. Passat cije, od temperature, pritiska u gumama, potro{nje, audioure|aja, parking-senzora... Upravlja~ }e se naro~ito dopasti voza~ima koji vole volane sa malo vi{e „mesa“. Centralna konzola je tradicionalna, u sredini je displej audioure|aja, a ispod njega su novoskrojene komande klime i elegantna pepeljara s upalja~em. Oko mjenja~a, manuelnog {estobrizinskog, poredane su korisne komande

rt Li~na­ka­ ­a

No­ i­SLK:­U­pr­ ­ a­i­od­lje­a,­po~etna­ci­e­ a­38.675­eu­ a v od j t j n r

V

No­vi­Me­r­ce­des­SLK
Di­ a­ne­ ­ ke­ko­ ­­e­ e­vu~e­od­aktu­ ­ne­E­kla­ e,­odno­ no­mo­ e­a z j rs ri j n el s s d l SLS­AMG,­uz­za­ r`ava­ je­pr­ ­ o­ na­lji­ e­fo­ ­ e­i­de­a­ja d n ep z t v r m t l
dr`an je i sklopivi tvrdi krov, ~iji sredi{nji dio opcijski mo`e biti izra|en od stakla. Unutra{njost po mnogo ~emu podsje}a na SLS. Famozni Airscarf sistem grijanja vrata i glave i dalje je tu i omogu}ava vo`nju s otvorenim krovom ~ak i kada pomislite da vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Nakon brojnih {pijunskih fotografija i nagovje{taja, Mercedes je kona~no predstavio tre}u generaciju coupe-cabrio modela SLK. Ve} na prvi pogled je vidljivo da SLK dizajnerske korijene vu~e od aktuelne E klase, odnosno modela SLS AMG, uz zadr`avanje prepoznatljive forme i detalja kao {to su duga~ak poklopac motora i kratka „zadnjica“. Za-

Tre}a­ge­ e­ ­ ­ i­a­nje­ a~kog­ko­ pa­ tnog­spo­ ­i­ te n rac j m m k rt s

Si­ tem­gr­­a­ ja s ij n

Pr­ e­sli­ e­C­kla­ e­Co­ ­ e v k s up

Ponuda motora u po~etku }e uklju~ivati tri opcije, 1,8-litarski ~etverocilindra{ u verzijama sa 181 KS (SLK 200) i 201 KS (SLK 250), te vrhunski 3,5litarski V6 sa 302 KS (SLK 350). Svi agregati su opremljeni direktnim ubrizgavanjem i sistemom automatskog paljenja i ga{enja, zbog ~ega u prosjeku tro{e 25 posto manje goriva. No, performanse nisu `rtvovane. Ulazni SLK 200 do 100 km/h ubrzava za 7 sekundi i posti`e maksimalnu brzinu od 240 km/h, ja~i SLK 250 do 100 km/h sti`e za 6,6 sekundi i posti`e brzinski {pic od 240 km/h, dok vrhunski SLK 350 „stotku“ hvata za 5,6 sekundi i ide maksimalno 250 km/h. Ne{to kasnije o~ekuje se i ugradnja 2,4-litarskog dizelskog motora sa 201 KS, dok }e AMG imati twin turbo izvedbu V6 benzinsku. Za odli~nu voznu dinamiku brine se adaptivni ovjes, a za sigurnost famozni Pre-Safe sistem. Dolazak novog SLK na tr`i{te o~ekuje se tokom ljeta, po cijeni od 38.675 eura za SLK 200, 44.256 eura za SLK 250 i 52.300 eura za SLK 350. S. Pa.

olkswagen Passat je ne{to {to u Bosni i Hercegovini, vjerovatno, ~ini jednu od tri `ivotne `elje skoro svakog stanovnika, a ako imate zdravlja i sre}e, onda je vjerovatno na samom vrhu liste koju biste predali zlatnoj ribici. Dolazak nove, sedme generacije, u na{oj zemlji i{~ekivan je s nestrpljenjem. A ko ga je `eljno ~ekao, nije uzalud ~ekao, jer novi Passat, prema onome {to je pokazao na na{em testiranju,

glavu i koljena, a brojni pretinci i prtlja`nik od ~ak 565 litara u~init }e svako putovanje lagodnim. Mada je kompletan ambijent za svaku pohvalu, Passat ipak tek u vo`nji pokazuje svu svoju snagu. Na{ model, sa 2,0-litarskim dizelskim motorom od 140 konjskih snaga, pritiskom na papu~icu gasa iska~e iz odijela i postaje terminator na ~etiri to~ka. Mada mu se za snagu ne bi moglo re}i da je monstruozna, jer 140 KS vi{e nije

m n j u Di­ e­ zi­e­ ­ u Motor­2,0

9 / 1.820 / 1.470 d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.76 . . . . . . . .1.580 ......... masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . 565 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.968 zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 / 4.200 ga (KS/o/min) . . . . . . . . . najve}a sna . . . . . . .320 / 1.750 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .213 najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . .5,8 / 4,0 / 4,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . do registracije . . . . . . . . . . . . . . . .

r­ r­ n u Pe­ fo­ ma­ se

Tro{i­tek­5,2­li­r­ ta
1,6-li­a­ ­ ki­co­ mon­ra­l­agr­ ­ at­ra­ vi­a­115­KS­ t rs m i eg z j
mjenja~em, novi motor nudi solidne performanse za veliki porodi~ni automobil. Ubrzavanje do 100 km/h traje 13,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 180 km/h. Najve}a prednost ovog agregata je, nesumnjivo, potro{nja, koja iznosi tek 5,2 litra u prosjeku. Uz emisiju ugljendioksida od 138 g/km, bez problema zadovoljava Euro 5 normu. Japanski proizvo|a~ priprema jo{ nekoliko noviteta. Za 2012. godinu najavljena je nova generacija kultnog MX-5. I dalje }e to Mazda je po~ela komercijalizaciju MPV modela 5, pokretanog novim 1,6-litarskim dizelskim motorom. Iako zapreminom zvu~i nejako u odnosu na karoseriju koju pokre}e, ovaj common rail agregat razvija dovoljnih 115 konjskih snaga pri 3.600 obrta u minuti, odnosno 270 Nm obrtnog momenta u rasponu od 1.750 do 2.500 o/min. Dakle, uprkos manjoj zapremini, za 5 KS ja~i je od 2,0litarskog prethodnika. U kombinaciji sa {estostepenim manuelnim biti lagani roadster dvosjed, koji }e krasiti atraktivan dizajn, a ispod prednjeg poklopca o~ekuje se nova Sky generacija benzinaca od 1,6 i 1,8 litara, ukomponiranih sa {estostepenim manuelnim ili mjenja~em s dvostrukim kva~ilom. Pored nove Miate, sti`e nam i RX-9, duhovni nasljednik modela RX-7. Za o~ekivati je atraktivnu karoseriju. Za pogon 1.250 kilograma te{kog sporta{a, bit }e zadu`en novi Wankel rotacioni motor sa skoro 300 konjskih snaga. S. Pa.

Ma­ da­5:­ z So­i­ ne­ ld pe­ ­o­ ­ a­ se­­ rf rm n

­ l s r­ ­ j n u Ci­e­ a­te­ ti­ anog­mode­a­ . . . . 52.030 KM ..

zaista ne}e iznevjeriti o~ekivanja. [tavi{e! I najokorjeliji protivnici VW-a priznat }e pognute glave da je vrhunski skrojen automobil, koji je konkurenciji visoko postavio letvicu. Dizajnersko pero ~uvenog Valtera da Silve (Walter), kreatora Pola, odradilo je odli~an posao. U pore|enju sa starim, nema skoro nikakve sli~nosti. Zadr`ao je liniju krova, dok je sve ostalo novo. Uprkos tome, VW-

Unu­ra{njo­ t­sa­sti­om t s l

Ada­ ti­ ni­ovje­ p v s

U javnost su „procurile“ prve slike nove generacije Mercedesa C klase Coupe, ~ija je premijera najavljena za Sajam automobla u @enevi u martu. Coupe izvedba je do B nosa~a krova identi~na nedavno osvje`enoj C klasi,

dok iza B stuba po~inje osobnost. Ponuda motora bit }e prenesena iz sedana i karavana, ali je za o~ekivati specijalnu Black seriju koju }e pokretati 5,5-litarski twin turbo V8 sa 571 KS i 900 Nm momenta.

ostavlja sna`an dojam elegancije i visokog zavr{nog kvaliteta. Nakon {to se smjestite u sjedi{te u kojem, valjda, bez bolova u le|ima mo`ete do}i ~ak i do Banglade{a, ugledat }ete komandama bogat trokraki VWov trademark upravlja~ i vrlo ukusnu i ugla|enu instrumentalnu tablu, kao onu na novom Touaregu. Izme|u obrtomjera i brzinometra smjestio se displej putnog ra~unara, koji pru`a sve bitnije informa-

- elektronska ru~na ko~nica, opcija Auto Hold, koja na uzbrdicama automobil dr`i u mjestu, ESP parki, ng-senzori, dugme za Start/Stop sistem i komanda za elektri~no podizanje i spu{tanje roletne za za{titu od sunca ispod zadnjeg stakla. O prostoru je suvi{no govoriti. Passat je oduvijek nudio obilje. Svi putnici imaju na raspolaganju vi{e nego dovoljno mjesta za

Iz­odi­e­a­u­ri­ g­ j l n

ono {to je nekada bilo, ste}i }ete dojam da je Passatova konjica mnogo ja~a. Mada u ponudi postoje i DSG mjenja~i, na{ model bio je opremljen manuelnim {estobrzinskim. Nakon kratke prve brzine, koja slu`i samo za pokretanje iz mjesta, automobil ve} u drugoj ima strahovit potencijal obrtnog momenta (320 Nm). [irok raspon brzina nudi vam da u svakoj, pa ~ak i u {estoj, ostvarujete impresivna ub-

Ponuda kre}e ve} od Mada ste, vjerovatno, KM, koliko ko{ta svi primijetili reklamu na 43.000 ski benzinac od ta stoji ci- 1,8-litar kojoj pored Passa KS s opremom Cojena od 48.200 KM, Vo- 160 ,i rjanicu mfortline. To je, ujedno lkswagenovu pe dini benzinac u ponudi. mo`ete dobiti za manju su- je lski dvolitra{i imaju mu. Na oglasu je prezenti- Dize odnosno 170 KS, s ran odli~no opremljen mo- 140, dize- tim {to ovaj drugi nije dodel sa 2,0-litarskim sa manuelnim nelskim motorom, za koji se stupan najinter- go isklju~ivo sa DSG mje o~ekuje da }e biti em. nja~ esantniji kupcima u BiH.
rzanja i pretje~ete s nevjerovatnom lako}om. Pri tome je automobil i u najve}im krivinama stabilan poput gusjeni~ara, a za vo`nju je premalo re}i da pru`a veliki u`itak. Osim ambijenta i vo`nje, jo{ jedna stvar ostavila je sna`an dojam, a to je potro{nja. Ve}ina automobila ni u kojim uvjetima ne mo`e se pribli`iti deklasiranoj potro{nji, ali Passat to ~ini. Zahvaljuju}i BlueMotion tehnologiji, testnom primjerku prosjek je ~esto padao ispod pet litara, {to je za ovakvu kategoriju automobila izuzetno. Tom rezultatu poma`e i start/stop sistem, koji kod svakog stajanja automatski isklju~uje motor te ga pritiskom na kva~ilo ponovo uklju~uje, ~ime se potro{nja zna~ajno smanjuje. Volkswagenu kapa dole Passat B7 je vrhunski automobil. M. TANOVI]

Je­dan­be­nzi­nski­i­dva­di­ze­lska­mo­to­r­a

Ko­ ce­ t­Mi­ a­ i­na­a­ a n p ng jv ko­ pa­ tnog­SUV-a m k

Zbog strogih Euro 5 ekolo{kih normi, kultna Mazda RX8 povu~ena je s tr`i{ta u Evropskoj uniji, jer njen inovativni Renesis Wankel rotacioni motor sa 231 KS nije vi{e podoban. Sli~na je sudbina nedavno zadesila i Ford Focus ST, a lista nepodobnih }e do kraja godine nesumnjivo rasti.

RX-8­eko­lo{ki­ne­po­do­ba­n

Na ovogodi{njem Sajmu u @enevi osvanut }e konceptni model Minagi, najava SUV-a srednje veli~ine (oko 4,5 metara du`ine), odnosno modela CX-5, s kojim bi japanski proizvo|a~ u{ao u segment kojim caruju VW Tiguan, Audi Q5 i BMW X3.

Che­ r­ ­et­u­De­r­ ­­u­pr­ ­ sta­ io­mo­ el­So­ i­ v ol t oit ed v d nc

Pr­ e­info­ ­ a­ i­e­o­no­ om­Po­ ­ cheu­911 v rm c j v rs

Na­di­e­i­izgu­ io­20­ki­o­ r­ ­ a j t b l g am
Iako }e zvani~na prezentacija novog Porschea 911 biti uprili~ena tek na Sajmu u Frankfurtu, sti`u nam prve informacije u vezi s novim elferom. Oblik se ne}e pretjerano mijenjati u odnosu na aktuelnu seriju. U duhu modernih vremena, ukupna masa bit }e umanjena za dvadesetak kilograma. Za pogon }e biti zadu`en 3,4-litarski bokser (0,2 litra manja zapremina u odnosu na aktuelni motor) sa 345 konjskih snaga, koji }e omogu}avati ubrzavanje do 100 kilometara na sat za 4,8 sekundi i

maksimalnu brzinu od 290 km/h uz prosjek potro{nje od tek 8,7 litara. Mo}nu Carreru S pokretat }e 3,8-litarski boxer sa 395 KS, koji }e biti zadu`en za ubrzavanje do 100 km/h za 4,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 303 km/h uz prosjek potro{nje od 9,4 litra. S. Pa.

Ca­ ­ ­ ­ a­S:­ rrer Do­sto­ke­za­4,5­se­ u­ di­ t k n

Vo­kswa­ en­Pa­ sat:­ l g s Di­ a­n­po­pi­ u­e­~uveni­ z j t s j Va­ter­da­Si­va l l

Novi Passat dolazi s dosta dodatnih opcija koje odra`avaju stalni tehnolo{ki napredak Volkswagena. Tako model mo`e biti opremljen sistemom za prepoznavanje umora kod voza~a (ako ra~unar procijeni da vr{ite nepromi{ljene poteze upravlja~em, on }e vam zadrhtati u rukama), automatskom regulacijom razmaka sa sistemom nadzora okoline „Front Assist“, „City“ funkcijom ko~enja u nu`nim situacijama... Od ostalih zanimljivijih dodataka, izdvajamo i dinami~ku regulaciju dugih svjetala, koja u teoriji ne bi trebala zaslijepiti voza~a automobila iz suprotnog smjera.

Du­ a­svje­la­ko­a­ g t j ne­sme­a­u tj

Chevrolet je na Sjevernoameri~kom sajmu automobila u Detroitu predstavio Sonic za tamo{nje tr`i{te, koji }e u Evropi od ovog ljeta biti prodavan kao Aveo. I Sonic i Aveo imat }e dvije karoserijske verzije: {minkersku limuzinu sa ~etvera vrata i sportski nastrojeni peterovratni hatchback. Svaka nudi pregr{t prostora na stra`njoj klupi, skoro najvi{e u klasi, kao i veliki prtlja`nik. Iz svakog ugla limuzinska i peterovratna izvedba Sonica odaju dojam snage, stabilnosti i

Ame­ i~ka­ve­ ­ i­a­Ave­ r rz j a
profinjenosti. Moderna nagnuta linija karoserije sugerira kretanje ~ak i kada je automobil u mirovanju. Kabina je uskla|ena s elementima dizajna vanj{tine. Na detaljnoj intrument-plo~i nalazi se veliki analogni tahometar, smje{ten unutar asimetri~nog LCD zaslona, s

velikim digitalnim brzinomjerom. Struktura Sonicove karoserije napravljena je tako da bude me|u naj~vr{}ima u segmentu, a njena krutost omogu}ila je in`injerima da jo{ preciznije ugode ovjes i upravljanje. O motorima jo{ nema podataka. M. T.

Che­ r­ ­et­ v ol Aveo:­ Spo­ ­ska­ rt pe­e­ ­ ­ r­ ­na­izve­ ba t rov at d

SAVJET VI[E

40

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

auto market

Svje`a voda usporit }e korozivno djelovanje posipnog materijala

Preporu~uje se ru~no pranje jednom sedmi~no, a automatsko jednom mjese~no
Iako ve}ina voza~a to ne prakticira, pranje automobila zimi mnogo je va`nije nego ljeti. Naime, ako posipni materijal sa ceste predugo ostane na vozilu, naro~ito na nepristupa~nim mjestima, s vremenom mo`e dovesti do koroziranja ne samo karoserije nego i mehani~kih dijelova. Zbog toga je redovno i temeljito pranje, naro~ito podnice zimi, veoma bitno i preporu~ljivo. Svje`a voda uklonit }e ostatke posipnog materijala te usporiti njegovo korozivno djelovanje. Automatske praonice nude opciju podnog pranja, koje, ina~e, samostalnim pranjem nika-

Prvi automobil s dizelskim motorom Zimi potrebnije nego ljeti
Pranje automobila
Sa 45 konjskih snaga maksimalno brzo i{ao 95 km/h uz prosjek potro{nje od tada revolucionarnih 9,5 litara
da ne mo`ete obaviti onako kako treba. Ipak, automatske praonice imaju i manu - ne ~iste toliko dobro zavu~ene dijelove automobila kao {to su blatobrani ili za{titne plastike. Idealno bi bilo barem jednom sedmi~no u klasi~noj praonici obaviti vanjsko pranje obrativ{i dodatnu pa`nju na blatobrane i skrivene dijelove, a jednom mjese~no podno pranje u automatskoj praonici. Prije samog pranja, vozilo treba osigurati protiv smrzavanja. Preporu~ljivo je brave na vratima prekriti selotejpom kako bi se spriS. Pa. je~io prodor vode.

IZ HISTORIJE Mercedes-Benz 260D iz 1936. godine

Mercedes 260D: Popularan me|u taksistima, politi~arima, ali i kriminalcima

BMW Motorrad primio je nagradu „2010 Good Design Award“ za BMW S 1000 RR i BMW Concept 6. Utemeljena 1950. godine u ^ikagu, ovo je nagrada s najdu`om tradicijom u svije(M. T.) tu.

BMW-u nagrada za dizajn

U februaru 1936. godine, ta~no 50 godina nakon {to je Karl Benc (Carl Benz) izmislio automobil pokretan benzinom, predstavljen je Mercedes Benz 260D (W138), prvi produkcijski dizelski automobil na svijetu. Njegov 2,6-litarski OM 138 ~etverocilindarski agregat sa sistemom pretkomora i Bosch pumpom dizelskog goriva, razvijao je 45 konjskih snaga pri 3.200 obrtaja u minuti. Automobilu te{kom 1.530

kilograma omogu}avao je maksimalnu brzinu od 95 kilometara na sat uz prosjek potro{nje od tada revolucionarnih 9,5 litara. Automobil je bio ti-

pi~ni predstavnik Mercedesove {kole, udoban, prostran i nadasve kvalitetno sastavljen, a s vremenom su stigle i brojne karoserijske varijante te konsta-

Konstantni razvoj
Model 260D ozna~io je uvertiru u razvoj dizelskih motora po kojima je Mercedes bio i ostao nadaleko poznat. Njegov nasljednik iz 1949, model 170D (W136) bio je prva stepenica konstantnog razvoja i usavr{avanja dizelskih motora, koji su Mercedes u~inili slavnim.

ntna tehni~ka pobolj{anja. S obzirom na to da je s punim rezervoarom mogao prije}i oko 500 kilometara, 260D bio je idealan za duge rute. Do 1940. godine, kada se Mercedes potpuno orijentirao na vojnu ma{ineriju, proizvedeno je 1.967 primjeraka modela 260D. Bio je vrlo popularan me|u taksistima, politi~arima, ali i kriminalcima tog doba, a i nakon Drugog svjetskog rata.

S. Pa.

Automobilski vozovi budu}nosti polo`ili ispit
Svaki cestovni voz ima vode}e vozilo, koje saobra}a normalno, a za njim idu ostali automobili, kojima, prakti~no, ne treba upravljanje
ja, nakon brojnih simulacija u Geteborgu, uspje{no je proveo prvu demonstraciju u`ivo. - Automobilski vozovi nude vi{e sigurnosti, bolju iskori{tenost prostora, ve}u udobnost putovanja te manju potro{nju i nivo {tetnih emisija - ka`e Tom Robinson, koordinator projekta SARTRE. Ideja vodilja projekta je Automobilski vozovi kao novi vid putovanja na autoputevima mogli bi postati stvarnost u sljede}ih deset godina. Projekt SARTRE, koji finansira Evropska unida svaki cestovni voz ima vode}e vozilo, koje saobra}a normalno. Njime upravlja iskusan voza~, koji je podrobno upoznat s rutom. Naprimjer, vode}e vozilo mo`e biti taxi, autobus
Udobnije i bezbri`nije putovanje

U [vedskoj provedena prva demonstracija u`ivo

Novine i kafa
Prvi provedeni test uklju~ivao je vode}e i jedno prate}e vozilo. Volvo S60 je bez ikakvih te{ko}a pratio kamion Volvo po zavojitoj testnoj stazi. Voza~ prate}eg vozila mogao je ~itati novine i piti kafu a da se uop}e ne obazire na de{avanja na cesti. Test je dokazao da je razvoj tehnologije dobro napredovao i da bi ona mogla sti}i u serijsku proizvodnju u sljede}ih nekoliko godina. Ono {to bi moglo potrajati je prihvatanje javnosti i usagla{avanje zakona o sigurnosti saobra}aja u dr`avama ~lanicama EU.

Ovako bi trebao izgledati automobilski voz

ili kamion. Svako naredno vozilo u konvoju mjeri razdaljinu, brzinu i pravac kretanja te ga pode{ava u skladu s vode}im. Istra`iva~i cestovne vozove smatraju velikom predno{}u za putnike koji svakodnevno prelaze velike razdaljine na autoputu. Prednost le`i u tome {to svi drugi voza~i u koloni, osim vode}eg, imaju vremena za druge aktivnosti umjesto za upravljanje. Voza~ koji se pribli`ava svojoj destinaciji, preuzima kontrolu nad vlastitim vozilom, napu{ta konvoj isklju-

~ivanjem sa strane te nastavlja samostalno kretanje. Ostala vozila u kompoziciji popunjavaju prazninu i nastavljaju vo`nju. Automobilski vozovi dizajnirani su tako da pobolj{aju sigurnost s obzirom na to da se minimizira ljudski faktor, koji je uzrok skoro 80 posto saobra}ajnih nesre}a. Pored toga, smanjuje se potro{nja goriva i emisija CO2, a s obzirom na to da se konvoji kre}u jednakom brzinom, smanjuju se i saobra}ajne gu`ve, koje, uglavnom, nastaju zbog razlika u M. T. kretanju vozila.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

41
Predla`emo

Ta~no Neta~no
je tvorac 1.Nije poznato konaroda? ideje o stvaranju Lige je 2.Somerset Mom bio 20. jedan od naj~itanijih prozaista stolje}a? Legran` je ve} u go3.@ozef-Lujpoznat kao jedan 25. nadini bio od jve}ih `ivih matemati~ara?
1. NETA^NO

PREPORUKE Kako pobijediti zimsku depresiju

Dru`enje i boravak na svje`em zraku
Poja~ana tjelesna aktivnost poti~e izlu~ivanje endorfina, koji su klju~ni za osje}aj sre}e i zadovoljstva

Neraspolo`enost koja dolazi za vrijeme hladnih dana usljed manjka svjetlosti, prvenstveno je individualna, tvrde stru~njaci, a njoj su skloniji osjetljivi ljudi. Zimska depresija prvenstveno se o~ituje lo{ijim dru{tvenim odnosima, pote{ko}ama sa spavanjem te osje}ajem umora, iscrpljenosti i bezvoljnosti. Kako bi se izbjegli ti neugodni problemi, preporu~uju se redovno vje`banje i fizi~ka aktivnost. Naime, poja~ana tjelesna aktivnost, posebno ona koja ja~a kardiovaskularni sistem, poti~e izlu~ivanje endorfina, koji su klju~ni za osje}aj sre}e i zadovoljstva. Tokom sun~anih dana, kad god ste u prilici, preporu~uje se da boravite na svje`em zraku. Naime, zimska depresija nastupa i zbog manjka vitamina D te uzrokuje promjene raspolo`enja i pote{ko}e sa spavanjem pa nerijetko osje}amo tugu i glad. Zimska depresija ~esto

Iskoristite svaki sun~ani dan

nas poti~e da pronalazimo utjehu u nezdravoj hrani, prepunoj ugljikohidrata, stoga treba pripaziti i grickalice zamijeniti

zdravijom verzijom. Dru`enje s prijateljima i porodicom je, isto tako, va`an faktor.

Potrebno je: 300 g bijelog graha, 2 glavice luka, 2 suhe crvene paprike. Preliv: 200 g luka, 50 g mrkve, 3 ~esna bijelog luka, 1 vezica per{una, biber, ulje, so. Na~in pripreme: 1. Grah uve~er potopiti u hladnu vodu, a sutradan ga kuhati u nesoljenoj vodi. 2. Kada se napola skuha, dodati mu pola nasjeckanog luka i cijelu papriku pa kuhati dalje dok potpuno ne omek{a. 3. U posebnoj posudi prodinstati na ulju s ka{ikom vode preostali luk, rendanu mrkvu, sjeckani bijeli luk i sjeckani per{un. Posoliti i pobiberiti po ukusu. 4. Grah istresti u vatrostalnu posudu i preliti umakom od luka i mrkve. 5. Staviti posudu u zagrijanu rernu i pe}i na umjerenoj temperaturi dok se umak ne zgusne.

Grav~e na tav~e

Ideja Lige naroda potje~e od britanskog sekretara za vanjske poslove Edvarda Greja (Edward Gray), a s entuzijazmom prihvatili su je predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Vudrou Vilson (Woodrow Wilson - na slici) i njegov savjetnik, pukovnik Edvard M. Haus. Na pariskoj mirovnoj konferenciji prihva}en je prijedlog o stvaranju Lige na dana{nji dan, 25. januara 1919. godine i ona je ustanovljena Versajskim sporazumom, potpisanim 28. juna iste godine. Uprkos Vilsonovim naporima da uspostavi i promovira Ligu, za {ta je 1919. godine dobio i Nobelovu nagradu za mir, Sjedinjene Dr`ave niti su ratificirale Povelju niti su pristupile Ligi zbog protivljenja izolacionista u Senatu SAD.
2. TA^NO

Kako je stvarana Liga naroda

Nau~nici uspjeli dokazati

Nau~nici s Univerziteta u Masa~usetsu ka`u da je njihovo istra`ivanje prvo koje je uspjelo

Meditiranje mijenja strukturu mozga

Mozak: Tajne psihe

dokazati da meditacija mijenja strukturu mozga u podru~jima povezanim sa sje}anjem, empatijom i stresom, i to ve} nakon osam sedmica prakticiranja. Ispitanici koji su meditirali u prosjeku 27 minuta dnevno, osje}ali su znatna pobolj{anja u usporedbi s kontrolnom grupom, a to je i dokazano snimcima dobivenim magnetnom rezonancom. Saznanje bi moglo olak{ati lije~enje raznih psihi~kih poreme}aja i bolesti.

Ne postoji zakonski instrument koji bi vam garantirao da }ete i po~eti raditi u Kantonalnom sudu na spomenutoj poziciji s obzi-

Konkurisala sam pro{le godine na poziciju stru~nog saradnika u Kantonalnom sudu u Sarajevu i, nakon okon~ane procedure, bila sam prva na listi uspje{nih kandidata. Obavije{tena sam o rezultatima konkursa, a u istoj obavijesti navedeno je da, zbog nedostatka nov~anih sredstava, ova pozicija ne}e biti popunjavana u 2009. Obra}ala sam se Sudu vi{e puta i tokom ove godine i re~eno mi je da i dalje nema finansijskih mogu}nosti da se ova pozicija popuni. Mogu li se nadati da }u ipak biti primljena na rad u Sud, pita S. H. iz Sarajeva.

Dr`avna slu`ba

rom na to da nakon provedenog stru~nog ispita Sud nije postupio u skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH, odnosno nije zatra`io mi{ljenje za va{e postavljanje niti je donio rje{enje o postavljanju, a vi se na takvu odluku niste blagovremeno `alili.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Engleski pripovjeda~ i dramati~ar Vilijam Somerset Mom (William Maugham) bio je jedan od naj~itanijih prozaista 20. stolje}a. Mnogo je putovao, a od 1930. stalno je `ivio na Francuskoj rivijeri. Mom s pa`njom dijagnosti~ara izla`e stranputice volje i erosa obavijaju}i sudbine svojih junaka efektnom skepsom i objektivnom ironijom. Njegova reputacija zasnivala se prvenstveno na romanima „Ljudsko robovanje“, „O{trica britve“ i „Obojena koprena“. Ipak, njegovo djelo danas je manje uva`eno nego ranije. Ro|en je 25. januara 1874., a umro je 16. decembra 1965. godine.
3. TA^NO

Mom jedan od naj~itanijih prozaista

KNJI@EVNIK SIDRAN

VRSTA JABUKE

GLAVNI GRAD ITALIJE

@ENSKO IME PRENOSNI RA^UNAR VRSTA JAKOG EKSPLOZIVA

LANTAN

JEVREJSKA BOGOMOLJA

PORTUGAL

U TO VRIJEME

USTALJENO PONA[ANJE, NAVIKA

ALKOHOLI^AR

IME PJEVA^ICE NA SLICI

SJAJAN, BLJE[TAV HEMIJSKI ELEMENT OMILJENO, DRAGO MLADI] PJEVA^ TOCI PRA@ITELJ FRANCUSKE IVAN ODMILJA RIMSKA ^ETVORKA K]I ZEVSA I HERE IZ GR^. MIT. ITALIJA

PJEVA^ OFARIM UKRASI, NAKITI

NA[ KO[ARKA[ MR[I]

^.A. @ITELJ ]I]ARIJE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GOVORITI NEISTINU

PRISTANI[TA, REZ, ALEMDAR, OPRATI SE, [B, GLINA, ELITA, RI^I, ASASIN, AKACIJE, ANA, MAJA SAR, KAS 2415

[ARENA PAPIGA

PREZIME PJEVA^ICE NA SLICI

CELZIJUS

Francuski matemati~ar i astronom @ozef-Luj Lagran` (JosephLouis Lagrange), koji je ro|en u Torinu kao \uzepe Lodoviko (Lui|i) Lagran|a (Giuseppe Lodovico (Luigi) Lagrangia) - bio je ve} u 25. godini `ivota poznat kao jedan od najve}ih tada `ivih matemati~ara zbog varijacionog ra~una kretanja talasa i maksimuma i minimuma krivih. Bio je ~lan Pruske akademije nauka u Berlinu i Francuske akademije nauka. Napoleon ga je 1808. odlikovao Legijom ~asti. Njegovo obimno stvarala{tvo bazira se na djelu „Analiti~ka mehanika“. Dao je zna~ajan doprinos teoriji brojeva i klasi~noj i kosmi~koj mehanici. Ro|en je 25. januara 1736., a umro 10. aprila 1813. godine i sahranjen je u Panteonu.

U 25. godini najve}i `ivi matemati~ar

42

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053413 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog „VALATRANS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Rakovi~ka cesta broj 9., radi duga od 40,05 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 40,05 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: .- na iznos od 7,85 KM od 11. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 05. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 06. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 3,00 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053412 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog „VAKO EXPORT-IMPORT“ d.o.o. Sarajevo, ul. Grada Kalgarija broj 1., radi duga od 373,95 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 7,70 KM od 11. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 316,45 KM od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 9,30 KM od 11. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 16,45 KM od 11. 05. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,30 KM od 11. 06. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 28,00 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 056856 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog „GRAND EX COMPANY“ d.o.o. Sarajevo, ul. Halida Kajtaza broj 11, radi duga od 32,20 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 32,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 8,05 KM od 11. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 05. 2008.godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 2,40 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 373,95 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama,

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

43

Dvadeset ~etvrtog januara 2011. navr{ila se godina od smrti na{e drage mame i bake

MAHIRU GA^ANOVI]U

KALIOPE KARAHASANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo njegovati uspomenu na njenu plemenitost i dobrotu.
N

od kolektiva GENERAL SERVIS-a D.O.O. SARAJEVO

Porodica
1113-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Deset je godina otkako su na ahiret preselili na{i dragi

suprugu na{e radne kolegice Nermine

SMAJI MULAOMEROVI]U
KOLEKTIV JU SREDNJE GRA\EVINSKO-GEODETSKE [KOLE SARAJEVO
1118-1tt

]AMILA RAHMANOVI]
(jan. 2001 - 2011.)

i

HUSO RAHMANOVI]

(mart 2001 - 2011.) iz Breze S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek u srcima onih koji vas iskreno vole.
Sin Mehmed, snaha Bedrija i unu~ad Elvir i Ena
Danas se navr{ava 7 dana kako nas je napustila na{a draga
27-1ze

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj ljepotici

SJE]ANJE

na{em dragom

na{em dragom

Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret moje majke

MAHIRU GA^ANOVI]U
Od Stojke i Sene Barnjak
1037-1nd`

MAHIRU GA^ANOVI]U
Od: D`avid, Jota, \ozo, Leka, Hamko, Juka i Ena
1037-1nd`

NEJLA ([E]O) KARKELJA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i da u`iva{ u d`ennetskim ljepotama. Tvoji: tetak Enver, tetke Zaha i Nefa, ro|aci Almedina i Alem
1023-1nd`

GALIB (DERVO) D@EVLAN
25. 1. 2007 - 25. 1. 2011.
Nismo te zaboravili! Supruga Ham{a, djeca Adela i Adnan
1000-1nd`

SALIHA (ISMET) BARU^IJA
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, Medrese 14. K}erka Senada sa porodicom
1114-1tt

ZINETA D@ANANOVI]
Neka joj Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Kana s djecom i unucima
1103-1tt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

na{em prijatelju i kolegi

MAHIR GA^ANOVI]
Uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet, a tvojoj porodici sabur. Tvoji prijatelji i kolege: Nedim Junuzovi}, Haris ]esir, Behija Velijevi}-Pajevi}, Dobroslav Ratkovi}, Suad Kavazovi}, Adnan Bradarac i Edin ^olovi}.
1007-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

na{em dragom prijatelju

had`i DRAGIJE [I[I] - HOTA
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Tevhid (sedmina) }e se prou~iti u porodi~noj ku}i ul. Avde Hod`i}a 74 u srijedu 25. 1. 2011. godine sa po~etkom u 12.00 sati. Porodica
1019-1nd`

MAHIRU GA^ANOVI]U
KOLEKTIV ATA[E D.O.O. SARAJEVO
1012-1nd`

44

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Na na{eg dragog radnog kolegu

SUVADA (ZAHIDA) HAMZI]
Radne kolege FDS d.o.o. OJ „Odr`avanja i energetike“ Tulovi} Sejdalija, Sulejmanovi} Mirsada, Had`ihusejinovi} Baho, [ljivo Mirsad, Kurtovi} Ibrahim, Be{i} Medina, Pita Halid, D`anko Mehmed, Lisica Alija, Terza Salih, Ali} Ismet, Ba{i} Re{ad, Ahmethod`i} Senad, D`inali} Atif, Maksi} Sead, Bjelak D`emal, Kar~i} Halima, Kolar [u}ro, Lipa Hamdo, Bostand`i} Esad, Ceri} Mirsad, Hromo Fahrudin, Kordi} Zoran, Ali} Muhamed, Kudo Mirza, Bjelo{evi} Samir, [ahovi} Muharem, Do~kal Mario, Zejnilovi} Renata, Raoni} Aida, Piplica Amela, Demirovi} Lejla, Mujezin Muhamed, Osmanovi} Sead, Kamenica Vejsil, Feri} Nesib Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
1131-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg druga

MAHIR GA^ANOVI]
16. 10. 1983 - 22. 1. 2011.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Adnan i Amir Ga~anovi}
1127-1tt

SUVADA HAMZI]A
25. 1. 2010 - 25. 10. 2011.
Tvoji drugovi Haris, Kasim, Bojan, Orhan i Miro
1132-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. januara navr{ava se bolna i tu`na godina od kada nije sa nama na{ voljeni suprug i tata

MAHIR GA^ANOVI]
16. 10. 1983 - 22. 1. 2011.

MAHIR GA^ANOVI]
16. 10. 1983 - 22. 1. 2011.
Neka ti je vje~ni rahmet.

SENAD (RAMIZ) HRLOVI]
Sje}anje na Tebe dio je na{eg `ivota. Ostat }e{ u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: Rusmina, Samir i Lejla
1127-1tt

Raja iz VB LEASINGA Senad, Ajdin, Sena, Safet, Edib i Amir
1127-1tt

Amela i Amir

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 h u stanu, Dobrinjske bolnice br. 8.

1028-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

EMINA \ULIMAN
Dana 25. 1. 2011. navr{ava se pet tu`nih i te{kih godina od kako je prerano prestalo kucati srce moje drage i najdra`e sestre Emine. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje zaslu`uje{. Tvoji: neutje{na sestra [aha, zet \emo - Smajo Kajtaz i 89-1mo sestri~ne Sanja i Manja

na{em dragom prijatelju i poslovnom partneru

SMAJI MULAOMEROVI]U
Pavo, Ibro, Faruk, Refik i Zakir
1122-1tt

SMAJI MULAOMEROVI]U, dipl. ing. arh.
Zaposlenici u „PATERS“ d.o.o.
1121-1tt

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u majku

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Draga na{a

EMINA \ULIMAN
Dana 25. 1. 2011. navr{ava se pet godina od smrti moje sestre, svastike i tetke. Tvoja sestra Sala, zet Nezir Gusi} sa djecom
89-1mo

NUSRETA SERDAREVI]
Draga mama, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji Dunja i Samir
1029-1tt

VEJSIL (RIFAT) MUHAREMAGI]
Tuga {to nisi sa nama, uvijek }e imati svoj plam. Znaj da te po dobrom pamtimo, sa puno ponosa spominjemo i u na{im srcima, gdje vje~no `ivi{, ~vrsto ~uvamo. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Porodice: Muharemagi}, Musi} i Dedaji}
1026-1tt

MUHAMED HAMO HAR\ELA[
25. 1. 1999 - 25. 1. 2011.
Uvijek si u na{im mislima i srcima Tvoji: Jovanka, Aida, Elvedin, Jasmin, Eldar, Anes i Ajla
1110-1tt

MUHAMED HAMO HAR\ELA[
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav, dobrota i sje}anje na Tebe. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema Tebi dragi braco je vje~na. Tvoja sestra Minka sa 1042-1tt porodicom

25. 1. 1999 - 25. 1. 2011.

NUTA
Tu`ni smo i sjetni {to te nema, ali i sretni {to si bila dio na{ih `ivota! Hvala za sve! S ljubavlju Kata, Mi{o i djeca
1092-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

45

na{em dragom prijatelju

SMAJI MULAOMEROVI]U
Da mu dragi Allah podari lijepi d`enet Nihad, Sabaheta i Lejla Kapo
1136-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg voljenog mu`a, oca, dede i punca

Na{em dragom uposleniku i kolegi

MUNIR (JAKUFA) MUHAREMOVI] MAHIR GA^ANOVI]
16. 10. 1983 - 22. 1. 2011.
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Rana u srcima je do`ivotna, a ljubav prema tebi je vje~na. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Munevera, k}erke Elvedina i Elvira, zet Dino, snaha Rodika, unuci Anel, Adnan, Nihad i Adin
N

Kolektiv Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo

Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 1. 2011. u 11.00 sati u d`amiji Pazari} (Kahrimani).
1030-1nd`

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

NUNU
Tvoji prijatelji: Eko, Buri, Fiko, Cera, Seno, Damir
1128-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu i dajd`i

JUSO SEJFI]
2003 - 2011.
SUPRUGA [E]A I DJECA: JUSMIR, JUSMIRA I MELIHA SA PORODICAMA.
1032-1nd`

FETAHU HABIBIJA
Po dobrom }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Sanija, te porodice: Dervi{kadi}, Buturovi}, Tucakovi} i Falad`i}
PTT

SJE]ANJE

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{e drage i nikad pre`aljene supruge, majke i snahe

FUADE SULJI] BEGO (OMER) KRAKO
S ljubavlju i po{tovanjem rado te se sje}amo. Porodica
1130-1tt

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti mog dragog ro|aka

Ako je smrt ja~a od `ivota nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Ni vrijeme koje je pro{lo ni vrijeme koje }e do}i ne mo`e u~initi da te zaboravimo i najljep{e dane provedene s tobom. Bila si ~ovjek sa velikim srcem i du{om za sve nas. Hvala ti za lijepe i sretne trenutke. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: suprug Jasmin, sinovi Belmin i Ermin i svekrva Safeta PTT

(DOBOJ)

MUNIR (JAKUFA) MUHAREMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na tebe, tvoj dragi lik i dobrotu. Tirak \evada sa porodicom
1030-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE Na moje drage roditelje

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

sestri na{eg Osmana

MAHIRA BAJRAKTAREVI] ABAD@I]
Osoblje cvje}are Palma i slasti~arne Palma
1123-1tt

MAHIR (IRFAN) GA^ANOVI]
Nema rije~i kojima se mo`e iskazati bol i tuga koja nas je zadesila tvojim odlaskom. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: had`i Zekija, Mersiha, Merima, Kemal, Almir, Zejfa, Faris, Haris i Afan
1136-1tt

HATID@A TURKOVI]
25. 1. 2006 - 25. 1. 2011.

OSMAN TURKOVI]
25. 3. 1976 - 25. 1. 2011.

Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav, po{tovanje i stalno sje}anje na Vas. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a k}erka \ULSA sa svojom porodicom.
87-1mo

iz Stoca

46

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom radnom kolegi

MAHIR (IRFAN) GA^ANOVI]
Malo je rije~i da iska`e svu bol koju osje}amo. Uvijek }emo se rado sje}ati tvoga dragog i plemenitog lika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici utjehu i sabur. Tvoje radne kolege: Almir ^., Suad N., Edin O., Damir B., Sanela B., Sanela T., Amir, Faruk, Raul, Aldin, Narcis, Suada, Amira, Senada M., D`evad, Elma, Nijaz, Amela, Fatima, Mirzeta, Sena D`., Sena Z., Alma, Ana, Dina, Nermin, Miralem, Senad, Adnan A., Nedim J., Namik, Ahmet, Emir, Anis, Kasim, Enver, Hasan, Sanela M., Dobrica, Admir B., Amer R., Amer M., Muna, Nedim S., Faruk S., Emir, Amar, Ermin, Sad`id, Zlata, Edin M., Branimir, Haris ^., Nata{a, Almir K., Senada D., Damir K. 1129-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg kuma

Ing. SMAJI MULAOMEROVI]U FADILA DOBRA]U - BUCU
Neka mu Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet, a njegovoj porodici sabur. Njegovi: Edo A., Amir, Proha, Bibo, Maid, Edo E. i Mavro Ibrahim i Kenan Arnautovi} sa porodicom
1125-1tt 1124-1tt

Dana 24. 1. 2011. navr{ilo se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dragi na{, oti{ao si, ali u na{im srcima ostaje{ zauvijek.

na voljenu

SJE]ANJE

na moju dragu nanu

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkad nije sa nama na{ dragi

UZEIRA (SALKANA) SAL^INA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Na|a, sin Adnan sa suprugom Alom, k}erka Adisa i unuke Azra, Selma i Nejra
1031-1nd`

RAMIZ HUSARKI]
Vrijeme prolazi, a tuga i praznina ostaju. Vole te tvoji: supruga, djeca, zetovi, snahe i unu~ad
1134-1tt

DURSUM (AZIZ) SUBA[I]
1. 8. 1954 - 23. 1. 2011. Klju~ (Biljani)

NUSRETA SERDAREVI], ro|. ZVIZDI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S tugom i ljubavlju, Tvoji: snaha Ema i brati} Denis sa porodicom
1011-1nd`

FATU D@EVLAN, ro|. SOFTI]
25. 1. 1993 - 25. 1. 2011.

D@EMAJIL (SMAJO) BI^O
Dragi na{ D`emajile istina je prete{ka i bolna utjeha ne postoji. Tuga vje~na i bolna u srcima neizmjerna. Lako te je bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Vasvija i sin Ajdin
1002-1nd`

Njen unuk Mufid ^opelj
1003-1nd`

Tvoji: Senada, Rufad, Nermin i Adnan
ptt

Dnevni avaz
Dana 24. 1. 2011. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

47

Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni d`enet. Zahvaljujemo se na profesionalnom i ljudskom odnosu: - Dom zdravlja Vogo{}a, dr. Samira Durakovi} - Bejtovi}, te mobilnim timovima ambulante. - ORL KCUS, medicinskom osoblju „A“ odjeljenja, prof. dr. sci. med. Adnan Kapid`i}. - Klinika za Ortopediju i Traumatologiju KCUS, medicinskom osoblju petog odjeljenja, prim. dr. Karlo Masak, prim. dr. Edib Jerlagi}. - Klinika za Onkologiju KCUS, medicinskom osoblju klinike, spec. dr. Berisa Hasanbegovi}, spec. dr. Anes Pa{i}. - Klinika za Radiologiju KCUS, prim. dr. Danijela Troki}, prim. dr. Besima Had`ihasanovi}, prim. dr. Jasmina Arslanagi} - Zuban. Porodica Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od prerane smrti na{eg
SJE]ANJE
1116-1tt

IFETE @IVOJEVI]

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i dedo

ZAHID (HRUSTEMA) ]UTUK
@ivot je prolazan, to svi znamo, a uspomene na dobre ljude ostaju vje~no. Voljeni nikad ne umiru dok `ive u srcima onih koji ih najvi{e vole. Jo{ jednom za sve ti fala dragi babo. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Vahid, supruga Asima, k}eri Subhija, Sejka, snaha Senada, zetovi Vehbija i Sakib, unuci Almedin i Mirnes, Kerim, Irma, Muamer i Amar
1098-1tt

FUAD [TRBO
Tvoja porodica
1107-1tt

HA[IM MAHMUTOVI]
1986 - 2011.

FATA MAHMUTOVI]
2005 - 2011.

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i nagradi za sve {to ste dobro ~inili. 923-1tt Unuk Samir i ostala porodica

DANA 25. 1. 2011. NAVR[AVA SE NAJTU@NIJA I NAJBOLNIJA GODINA OD KADA NAS JE NAPUSTIO NA[ DRAGI I VOLJENI

POSLJEDNJI SELAM

voljenom mu`u, ocu i dedi

ZEJNIL (HUSO) BRKOVI]
UVIJEK ]EMO TE NOSITI U NA[IM SRCIMA, ZAHVALNI ZA SVU TVOJU DOBROTU I LJUBAV KOJOM SI NAS DARIVAO. TVOJI: SARA, MIRALEM, SABINA, ELMA, ERMIN
1051-1tt

[E]O (SALKO) NI[I]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati jer bio si veliki ~ovjek i takav }e{ i ostati u na{im srcima. Hvala ti za sve ~emu si nas nau~io i na pravi put pokazao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zejna, sin Enis, k}erka Enisa, zet Mustafa, unuci Tarik i Timur
1109-1tt

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SUVAD HAMZI]
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe, jer tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rifija, sinovi Haris i Eldar
1111-1tt

[E]O (SALKO) NI[I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj bad`o Enes Hebibovi} i svastika Hajra sa porodicom
1109-1tt

[E]O (SALKO) NI[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj brat Ibro i snaha [efika
1109-1tt

Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dede

Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{a draga

MIDHATA FERHATOVI]A - MIDE
Da mu dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Ponosni smo {to smo te imali a tu`ni {to smo te izgubili. U na{im srcima }e{ `ivjeti dok smo i mi `ivi. Porodica: Zekija, Senad, Jasmina, Samir, Ahmedina, Harun
1104-1tt

AI[A ^USTOVI]
Neka Allah d`.{. podari tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: Harun i Vildan
1023-1tt

48

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Na na{u dragu majku, svekrvu i nenu

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se deset godina od smrti voljenog supruga i oca

HABIBA BE]IROVI]
25. 1. 2002 - 25. 1. 2011.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Suad, Mensur, Amra, Emir, Amna, Fata, Adin, Samija, Samila
987-1nd`

ISMAIL (]AMILA) KALIS
(1921 - 2001.)

Porodica
618-1nd`

Dana 25. januara 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg oca, svekra i dede

DU[ANA (JOVE) SPASOJEVI]A
Nosilac Partizanske spomenice 1941. i dobitnik [estoaprilske nagrade grada Sarajeva
Ostavio si traga koji se ne bri{e, sje}anje koje ne blijedi, lijepe uspomene po kojima te pamtimo i s ponosom pri~amo da te ne zaboravimo. Porodica i BAKA
1101-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

GALIB D@EVLAN
25. 1. 2007 - 25. 1. 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Punac Ramo, punica Mu{kija, svastika Mirsada i D`ejna
1105-1tt

GALIB D@EVLAN
25. 1. 2007 - 25. 1. 2011.
^uvamo te u na{im mislima i molimo Gospodara da te nagradi lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom. [ura Hamed Trnka sa porodicom, suprugom Elvedinom, sinom Nerfidom i k}erkom Nejlom
1105-1tt

ANIS SEJADIN
1993 - 2011.

DU[AN (JOVO) SPASOJEVI]
25. 1. 2010 - 25. 1. 2011.
Nedostaje{ nam! Sje}amo te se po tvojoj dobroti i plemenitosti. Cica sa porodicom
1102-1tt

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Vrijeme ne ubla`ava tugu, ono nije lijek, ono je samo nijemi svjedok na{e boli. Ma koliko te voljeli, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava... Vole te vje~nom ljubavlju: majka Jadranka, otac Fuad, sestra Sanela sa porodicom, brat Denis sa porodicom, baka Ivanka, ujak @eljko, tetka Suada sa porodicom i tetka Mira sa porodicom
925-1nd`

SADIK (ALIJE) HAD@I]
25. 1. 2006 - 25. 1. 2011.

SABINA BAZDULJ, ro|. BA[I]
19. 2. 1954 - 25. 1. 1996

SJE]ANJE na voljenu sestru

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina od kada je preselio na ahiret

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1024-1tt

Suprug Ibrahim, sinovi Alija i Adis
19-1tr

SJE]ANJE

FAHIRA KAPETANOVI], ro|. PA[I]
(25. 1. 2007 - 25. 1. 2011.)
Danas se navr{avaju ~etiri godine kako nas je napustila, ali su njen lik i dobrota stalno prisutni u na{em sje}anju... Munevera i Faketa
965-1nd`

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

NUSRETU (VELIJE) SERDAREVI]
Pro{le su dvije godine od kada nisi sa nama. Vrijeme te~e, tuga se ne mijenja, a bol i dalje ostaje u na{oj du{i. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sestra Hikmeta Bisi} sa porodicom

EJUB (OMERA) PIZOVI]
Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe ne blijede. U na{im srcima zauvijek ostaje{ voljen, po{tovan i nikada zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ismet sa porodicom
988-1nd`

DIKA ZAHIROVI], ro|. ^ENGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Diana, Amra, Adi i Lamija
1117-1tt

838-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

49

Na{em ~lanu i dragoj kolegici

Dr. stom. ALMASI USTAMUJI]
KOMORA LIJE^NIKA - DOKTORA STOMATOLOGIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
N

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi sin, brat, djever i amid`a

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana kako nas je napustio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja

majci na{eg radnog kolege

MUNIR (JAKUBA) MUHAREMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: majka D`emila, brat Mustafa, snaha Fatima, brati~na Mirela sa porodicom i brati} Armin sa porodicom
1026-1nd`

HAD@I] ISKO SABAHUDIN (HUTKO)
Dragi buraz godina pro|e, tuga i vje~ni bol ostaju, a sje}anje na tebe nikada ne prestaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji brat Ru{ko, majka Tifa, sestra Mina, supruga Sena, snaha Mujka, zet Edo, djeca Anes i Zina, brati~ne Azra i Belma i sestri} Dino Tevihd }e se prou~iti u petak, 28. 1. 2011. u d`amiji Rakovica
1006-1nd`

EMIRI KOSO

Radonja Drago sa porodicom
1015-1nd`

EMIRI KOSO
Na{e iskreno sau~e{}e, KOLEKTIV PREDUZE]A TEMAX
1014-1nd`

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi brat, {ura i dajd`a

Dana, 25. 1. 2011. godine navr{ava se 16 godina otkako nisi sa nama

POSLJEDNJI SELAM

VEJSIL (MUJO) [ILJEVI] MUNIR (JAKUBA) MUHAREMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: sestra Sumbula [etki}, zet [efkija [etki}, sestri} Damir sa porodicom i sestri~na Amela sa porodicom
1026-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje i bol u na{im srcima gdje }e{ ostati uvijek voljen i nikada zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga D`emila, sinovi Ned`ad i Nihad, k}erke Nermina, Amela i Anela sa porodicama
1036-1nd`

ESMA ]ATO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mehmed, snaha Jasminka s porodicom Islamagi}
1033-1nd`

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ava se 7 godina od kako nije sa nama na{a

Dana, 25. 1. 2011. godine navr{ava se 16 godina otkako nisi sa nama

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ava se 11 godina od prerane smrti na{e drage

MELIHA (ro|. SAL^IN) SMAILHOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: babo Huso, suprug Bajro, djeca Nejra i Nerim sa porodicama, brat Edin i sestre Mevlida i Majda sa porodicama

ZADA (HAMIDA) FRA[TO
iz Fo~e Vrijeme koje je pro{lo bez tebe nije ubla`ilo tugu i bol. Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost traja}e dok `ivimo i mi. Iz na{ih srca nikada nisi oti{la. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote d`eneta jer si to i zaslu`ila.

VEJSIL (MUJO) [ILJEVI]
Dragi babo, uprkos vremenu koje prolazi brzo, ne}emo nikada dozvoliti da izblijedi sje}anje na tebe.
1001-1nd`

Tvoj sin Ned`ad sa porodicom

1034-1nd`

Tvoji: mu` Selim, sin Enver, snaha Mirza i unuk Adis

1018-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg

SJE]ANJE Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava godina dana od smrti na{e rodice, amid`i~ne

FETAH HABIBIJA DURSUM (AZIZ) SUBA[I]
1. 8. 1954 - 23. 1. 2011.

SUVAD (ZAHID) HAMZI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ura Bego, svastika Naza
1054-1nd`

EMIN (AHMET) DEDOVI]
iz Fo~e
Tvojim odlaskom ostala je neizbrisiva praznina i tuga u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem PORODICA
1055-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

ENISA JAMAKOVI], ro|. MAKA[
Navr{avaju se 3 mjeseca od kada je prestalo da kuca srce na{e plemenite mame, sestre, tetke, zaove. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im snovima i mislima. Sinovi Jusuf i Hasan
1154-1tt

DIKE ZAHIROVI], ro|. ^ENGI]
Sje}aju je se: Ernevaza-Erna Hrustanovi} i Edim ^engi}
1041-1nd`

Porodica Sulji} i Kahriman iz Sarajeva
1164-1tt

Od porodica Habibija, Daguda i Demirovi}
102-1mo

50

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

bratu na{eg Direktora

VELIKOM ^OVJEKU I ISKRENOM PRIJATELJU

SMAJO (Had`i DERVI[ - aga) MULAOMEROVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici Mulaomerovi} sabur. Direktorica i uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
N

SMAJI MULAOMEROVI]U
S PO[TOVANJEM, PORODICA HRUSTANOVI] FEJSALA
1141-1tt

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ava se 9 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda

Dana 25. januara 2011. godine, 3 godine prete{kog bola bez tebe

MEHMED (HAZIR) SAKOVI]
Imao si veliko srce i puno ljubavi za sve nas, bio si nam oslonac i podr{ka u `ivotu. Neka te u nebeskim ti{inama prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Devla, sinovi Hajrudin i [emso, k}erka Munevera sa porodicama
101-1tz

]AMIL - ]AME NI[I]
23. 3. 1985 - 25. 1. 2008.
Moje sunce ode negdje daleko, rastavi nas crna tama. Ve} tri godine u srcu bol, u du{i vje~na tuga. Sine, tvoja neutje{na crna majka
94-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi i velikom prijatelju

HRUSTEMU [E^I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Raja sa Filtera „Vogo{}a“
1143-1tt

HRUSTEMU [E^I]U
U srcu }emo te nositi s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikad zaboraviti. Tvoja supruga Kamera, sin Nijaz, snaha Muradija i unuke Berina i Amina
1140-1tt

Dana 25. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga i nikad pre`aljena

POSLJEDNJI SELAM

DINA POZDEROVI], ro|. ALAGI]
Draga na{a, ...la`u kad ka`u da vrijeme lije~i sve... oni ne znaju {ta zna~i izgubiti voljenu osobu... oni ne znaju {ta zna~i kada s nekim ode i dio tebe... ne znaju oni da vi{e niti jedan Bajram nije isti kao prije, jer ti nisi s nama... ne znaju oni da su najljep{i snovi u kojima ponovo vidi{ dragi lik i ~uje{ mio glas... oni ne znaju kakva praznina ostaje kada ode neko koga si volio kao {to smo mi voljeli TEBE... MI ZNAMO... Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji - majka Pa{a, suprug Ned`ad, k}erka Selma, sin Samir, zet Rijad, unuci Kenan i Zerina, snaha Amela
97-1tz

na{em dragom suprugu, ocu, dedi i svekru

MUHAREMU (OSMANA) SEFO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Alija i Amer, k}erka Azra, nevjesta Velida i unuka Ema Hatma dova }e se prou~iti u utorak, 25. 1. 2011. godine u ku}i rahmetlije, ulica Kukavac, 100-1mo Stolac

1939 - 2011.

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca, svekra, dede i pradede

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, dede i pradede

Navr{ava se 40 tu`nih dana bez na{e drage

MEHMEDA (ADEMA) ^AV^I]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Azem, snaha Minka, unu~ad Ermina, Sabina i Mirza, praunu~e Ella i zet Ismar
1039-1nd`

MEHMEDA (ADEM) ^AV^I]A
Tvoj odlazak ne zna~i zaborav, jer ti `ivi{ u srcu i sje}anju onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Raha, tvoji sinovi, snahe, unuci i praunuci
1039-1nd`

IZETA (ASIM) ]EBI]
23. 1. 1968 - 16. 12. 2010.

Sin Arnes, suprug Nijaz i mnogobrojna rodbina
104-1tz

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

51

na{oj dragoj majci, punici i nani

POSLJEDNJI SELAM

majci i punici

majci, punici i nani

NEZIRI [ABANI]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost uvijek }e biti prisutni u na{im srcima. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Od k}erke Ha{mete, zeta Senada, unu~adi Harisa i Jasmina
1042-1nd`

NEZIRI [ABANI]
Sje}anje na tvoju neizmjernu dobrotu i plemenitu du{u uvijek }e biti prisutno u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Od k}erke Sabine i zeta Zaima, unuka Kemala i Mensura
1042-1nd`

NEZIRI [ABANI]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost uvijek }e biti prisutna u na{im srcima. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Od k}erke Hajre, sina Ha{ima, zeta Muja, snahe Jasmine, kao i njenih unu~adi i praunu~adi
1042-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 25. 1. prije 6 godina zauvijek nas je napustio

FATIMA (MAHID) SMAJI]
25. 1. 2010 - 25. 1. 2011.
Navr{ava se godina od smrti na{e drage majke i supruge. Vrijeme prolazi, ali ti ostaje{ zauvijek u na{im srcima. Suprug Red`o i djeca Diana i Eldar
92-1tz

EJUB (OMER) PIZOVI]
Svjesni smo da je ovaj svijet prolazan i da je tako moralo biti. S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga i djeca
1146-1tt

FATIMA SMAJI]
25. 1. 2010 - 25. 1. 2011.
Uvijek }emo te se sa rado{}u sje}ati. Tvoji prijatelji: Violeta, Toni i Dejan
93-1tz

JUSUF IVOJEVI]
25. 1. 2009 - 25. 1. 2011.
Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati voljen i nikada zaboravljen. Supruga Ai{a, k}erke Belma i Sunita sa porodicama
100-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

na{em dragom ocu i dedi

MAHIRU (IRFAN) GA^ANOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Pa{aga i Samir Keserovi} sa porodicom
1150-1tt

BAJAZIT (SALIH) SALIHBEGOVI]
iz Bijeljine
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Altijana, zet Midhat, unu~ad Irma i Amar.
106-1tz

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 25. 1. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako je na ahiret preselio na{ suprug, babo, dedo i punac

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom

Pro{lo je 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret moj amid`a

SMAIL (SEJDO) OMERAGI]
Ostat }e{ zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
47-1go

AHMED MEHMEDOVSKI
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu da lijepi D`ennet. Porodice: Kapo i Kazamuji}
1151-1tt

HALIL - LILE (BAJRO) TUFO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. PORODICA
1145-1tt

D@EMAIL (SMAJO) BI^O
Neka ti je vje~ni rahmet. Junga

Tvoji: k}erke Alma i Aida, zetovi Elmir i Ermin i unuk Ajdin 1148-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na{oj

SENAD (RAMIZ) HRLOVI]
Vrijeme prolazi, utjehe nema, zaborav ne postoji, sje}anja su bolna, a ljubav prema tebi vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
1035-1nd`

ZORKI
od Bogdana i Biljane

Tvoji: babo Ramiz, bra}a Entaz i Ensad i sestra Suada sa porodicama
1038-1nd`

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

amid`i

SUVAD (ZAHID) HAMZI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u nama, kako se nositi s tim ne znamo. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, mislima i `ivotima. Tvoji: mama sestra, Aldin i Armin
1149-1tt

MAHIRU GA^ANOVI]U
Ne postoje rije~i kojima bi mogle opisati bol koju osje}amo... Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari najljep{e mjesto u d`enetu. Vole te i nikad te ne}e i ne mogu zaboraviti, tvoje: Enisa, Mahira i Amina
1050-1nd`

SMAJI MULAOMEROVI]U

od Mejre Vatri} sa porodicom
1049-1nd`

52

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

mom velikom prijatelju

HASAN SARAJLI]
Izgubio sam istinskog prijatelja, ~ovjeka koji iza sebe ostavlja duboko urezan trag u srcima svoje rodbine, prijatelja i kolektiva, ali i grada Srebrenika i Bosne i Hercegovine. Bio je marljiv i uspje{an ~ovjek, ispunjen ljubavlju prema svojoj porodici, prije svega prema svojim k}erkama. Imao je izra`en osje}aj za {iru zajednicu, koju je nesebi~no pomagao i podr`avao. Njegovim prijateljima }e ostati u sje}anju vedrina, koju je {irio oko sebe, kao i duboko povjerenje koje ih je vezalo. Jednom rije~ju, bio je plemenit ~ovjek, koji je imao sluha za svakoga i iza njega ostaje velika praznina. Porodici, prijateljima i ~lanovima kolektiva „KOPEX Sarajli}“ upu}ujemo izraze na{eg najdubljeg sau~e{}a. Faruk [irbegovi} sa porodicom i kolektiv [irbegovi} grupe Gra~anica
N

SJE]ANJE

na drage roditelje

OMER PAMUK
1929 - 23. 1. 1983.

MEJRA PAMUK
1933 - 4. 1. 1997.
1057-1nd`

Vje~no }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena i sje}anja. Va{i najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

za na{eg prijatelja

na{em dragom djeveru i amid`i

MAHIRU GA^ANOVI]U
Uvijek }emo te se sje}ati po dobroti tvojih djela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Mirnesa D., Samir H., Aida ^., Nedim A., Nermin A.
1058-1nd`

MAHIRA GA^ANOVI]A

[E]O (SALKE) NI[I]
Ko je za `ivota ostavio dubok trag u srcima drugih, tu ostaje vje~no. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: snaha Hata, brati~ne Dina i Aida, zet Nermin i prija Advija
1158-1tt

Mjesni odbor i Asocijacija mladih SDA Dobro{evi}i
1056-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se sedam dana kako je prestalo da kuca srce na{e plemenite majke, punice, svekrve i nane

na{em dragom prijatelju

ZIBIJE (EMIN) KE^O, ro|. SA^I] MAHIR GA^ANOVI]
Uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika i tvoje plemenite du{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: Keno B., D`eno B., Lili}, \ole, @iga, ^ura
1053-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti 25. 1. 2011. u 11 sati u ku}i `alosti u ulici Gaj brdo br. 9 Osjek. Porodica: sin Asim, k}erka Fazila, snaha D`emila, zet Osman, unuci i unuke.
1045-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM za

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

53

Dana 25. 1. 2011. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine kako nije sa nama na{ dragi

SELVETA KRAJ^IN
U vremenu koje postoji i koje prolazi s puno bola i nesnosne tuge, jer tebe nema. S tobom je oti{lo i pola na{ih srca, ali sva lijepa sje}anja `ive u uspomenama koja s ponosom nosimo, koja nikad ne umiru... Sve dok postoji nas i ljubav prema tebi `ivjet }e u na{im srcima, u nama. Tvoja sestra Sadeta, sestri}i Anes i Mirza, sestri~na Selma sa porodicom 1051-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MAHIR (IRFAN) GA^ANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 22. 1. 2011. godine u 28. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine poslije ikindije namaza (14.30 sati) na starom mezarju Ahatovi}i. O@ALO[]ENI: otac Irfan, majka Aji{a, brat Mehmed, snah Enida, dedo Ibrahim, nana Zehra, amid`e Asim, Muhamed i Zijo, amid`ince Di{a, Samija i Medina, daid`e Asim i Halim, daid`inice Mirzeta i Mevlida, tetkovi Ragib i Ekrem, tetke Nafija i Azra, amid`i}i Muhamed, Husein i Fahrudin, amid`i~ne Sembina, Indira, Fahira, Elvira, Nermina, Belma i Alma, daid`i}i Tarik, Hadis i Enis, daid`i~ne Amina i Amela, teti}i Edin i Edib, teti~na Aida, te porodice: Ga~anovi}, Mujki}, Muslija, Salki}, ^utura, Sikira, Loji}, [abanovi}, @iga, Zuki}, Kerla, Krupalija, Deljkovi}, Vra~o, Me{i}, Salihovi}, Fazli}, Uzunali}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Ranova~ka 46, Ahatovi}i. POSLJEDNJI POZDRAV RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

FUAD [TRBO
Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina od smrti moga brata S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja majka sa porodicom
1047-1nd`

SABAHUDIN - HUTKO HAD@I]
Uvijek }e{ biti u mojim mislima. Tvoji: sestra Mina, zet Edin, Dino i Muhiba i Aziz Efendi}
1120-1tt

POSLJDNJI SELAM dragom bratu, {uri i dajd`i

majci na{eg prijatelja i kuma
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja i kolege

na{em zaposleniku

MAHMUT (NAZIF) TORLAK HRUSTEM [E^I]
Sindikat - KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
1160-1tt

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Vasvija, zet Alija, sestri} Dino, sestri~na Alma sa porodicama
1025-1nd`

EMIRI KOSO
Sla|ana i Bojan
1152-1tt

EMIRI KOSO, ro|. AVDIBEGOVI]

Kolege iz EVERT d.o.o. Sarajevo
1154-1tt

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, pranana, punica i svekrva

HEDIJA (HUSO) TRHULJ, ro|. JAHI]
iz Zvornika
Neka dragi Allah d`.{. tvoju plemenitu du{u nagradi svim d`enetskim ljepotama i neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 1. 2011. u 12 sati u Sarajevu, u ulici Salke Neze~i}a 3/2. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
1163-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Na{em dragom

Prvom direktoru i jednom od osniva~a firme „NEIMARI“ d.o.o.

GORANU MALE[EVI]U
19. 8. 1962 - 22. 1. 2011.
O`alo{}ena porodica
1162-1tt

SMAJO (DERVI[) MULAOMEROVI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv firme „NEIMARI“ d.o.o.
1046-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom drugu

Dana 25. 1. 2011. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat, djever i amid`a

MAHIRU GA^ANOVI]U
@ivot nestaje u trenu, ali ono {to }e zauvijek ostati jesu uspomene na tvoj dragi lik. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima, jer rijetki su tako dobri drugovi kao {to si bio ti... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji drugovi: Aida, Elvis i Selma
1153-1tt

MUNIR (JAKUF) MUHAREMOVI]
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Brat Alija sa porodicom
1155-1tt

54

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
S tugom i bolom javljamo prijateljima i poznanicima da je na{ dragi Suba{i} Aziza Dursum napustio nas dana 23. 1. 2011. u 57. godini.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMIRA KOSO, ro|. AVDIBEGOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 23. januara 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. januara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju RAVNE BAKIJE. O@ALO[]ENI: sinovi Ermin i Jadran, snahe Alma i Pa{a, unu~ad Nejla i Imran, sestri}i Sabahudin i Sabit, zaova Feriha sa djecom, djeveri} Damir sa porodicom, te porodice: Koso, Avdibegovi}, Starogorac, Ceri}, Omba{i}, Ramezi}, Japalak, Hafizovi}, Smajevi}, Be{i}, Vejo, Ko{ari}, Osmi}, Duranovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Trg djece Dobrinje br. 15/IV
nr036305-b

DURSUM (AZIZ) SUBA[I]
1. 8. 1954 - 23. 1. 2011.
Klju~ (Biljani)
@ivjet }e{ vje~no sa nama. O@ALO[]ENI: supuga Emila, k}erka Azra, sin Emir
PTT

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FETAH (AVDO) HABIBIJA
preselio na ahiret nakon kra}e bolesti u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u Konjicu, ispred Repova~ke d`amije u utorak 25. 1. 2011. godine u 14.45 sati poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: supruga Zekija, sin Fuad, k}erka Melisa, unu~ad: Kenan, Alma, Ajla, Nejra, D`anan i Hana, zet Fadil, nevjesta Sadeta, sestre Sanija i Ferida, bra}a Mustafa i Abdulah, snahe [efika, Nefa i Ramiza, te porodice: Habibija, Sokolovi}, Huseinbegovi}, Dervi{kadi}, Hubana, ^orda, Ma{eti}, Durmi}, [}eki}, Leti}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. ptt Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti 25. 1. 2011.

SMAJO (DERVI[) MULAOMEROVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 23. januara 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 25. januara 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Nermina-Keka, sin Ned`ad, k}erka Lejla, snaha Selma, zet Samir, unu~ad Ali, Nora i Ada, bra}a Osman, Avdo i Alija, sestra Samka, snahe Em}a, Fatima i Azra, zet Mumin, brati}i i brati~ne, sestri~ne, tetka Munira, amid`i}i Sulejman i Zajko, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, svastika Ned`la, te porodice: Mulaomerovi}, Mahmutbegovi}, Aljovi}, Arnautovi}, Kapo, Dokara, Dedovi}, [ehovi}, Bajraktarevi}, Mili{i}, Krupalija, @ili}, Mehmedagi}, Me{uki}, Moranki}, Rami}, Mahmutovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Patriotske lige br. 22/VIII
Nr036304-b

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HRUSTEM (^AMILA) [E^I]
preselio na ahiret dana 24. 1. 2011. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine na mezarju Borovi - Svrake u 15.00 sati. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Svrakama poslije ikindije namaza. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti u Nebo}aju poslije ikindije namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: supruga Kana, sin Nijaz, k}erka Ai{a, unu~ad: Berina, Amina, Denisa, Emina, Amra, Amar i Faris, bra}a Atif i Safet, sestre Fekija i Hafiza, snahe: Muradija, Zehrija, Nizama, Ramiza i Sadeta, zetovi Amir i Hasib, te porodice: [e~i}, Dilberovi}, Gljiva, Klan}evi}, Iri{ki}, ^akal, Be{lija, 1139-1tt Sir}o, ^elik, [ahmanija i Bi~i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

MAHIRA (HALID) BAJRAKTAREVI], ro|. ABAD@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 23. 1. 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: k}erka Azra, brat Osman Abad`i} sa suprugom Fikretom, sestra Maksuma-Suma Za~inovi}, sestri} Goran-Braco, sestri~na Jasmina Kari} sa suprugom D`emilom i k}erkom Minjom, njena Vesna ^engi} sa porodicom i Emina-Minka i Fuad Hajdarevi}, Besim-Becan Bajraktarevi} sa porodicom, djeveri}i i djeveri~ne: Asmer, Aras, Belma i Adijata sa porodicama, teti}i, teti~ne, daid`i} i daid`i~na, te porodice: Bajraktarevi}, Abad`i}, Bajrovi}, Za~inovi}, Kari}, Kasumagi}, ]erimovi}, Bi~ak~i}, Mujagi}, Hajdarevi}, Ustamuji}, Mazalovi}, Musi}, Ed`elovi}, Ajanovi}, Memi{evi}, Karabeg, Koristovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul. Bolni~ka 32/IV. Ku}a `alosti: ul. Bolni~ka 32/IV. 993-1nd` RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

ZORA ARNAUTOVI], ro|. GULIJA
preminula dana 24. 1. 2011. godine u 83. godini. Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti 25. 1. 2011. godine na porodi~nom groblju Tilava u 14.00 ~asova. Povorka polazi ispred doma u Tilavi u 13.30 ~asova. O@ALO[]ENI: sin Goran, k}erke Tanja i Gordana, snahe Ljiljana, Dijana i Alex, zetovi Rade, Aco, Dragan i Neboj{a, unu~ad Dario, Stefan, Boris, Aleksandra, Igor i Renata, praunu~ad Nikolina, Milan, Nikola, Emilu, Luka, Mia, Elena i Marko, te porodice: Arnautovi}, Jugovi}, Kru{ko, Gulija, [olaja, D`ino, Bogdanovi}, Bjelica, Topalovi}, Stupar, Prodanovi}, Vukovi}, Popi}, Kusmuk, Poljakovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
1035-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MAHMUT (NAZIF) TORLAK
preselio na ahiret u nedjelju, 23. 1. 2011. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u Dujmovi}ima (Trnovo) u utorak, 25. 1. 2011. godine u 14.30 sati (poslije ikindije namaza), a tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i Mulaosmanovi} [abana u Trnovu. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke ]ima i Munevera, zet [aban, unuci Ismir i Sedin, unuka Semina, zet Adis, praunu~ad Arijana, Lamija i Ilhan, zet D`afer, unuka D`anela, zet Armin, praunuci Eldin i Ali, unuka Elma i zet Nihad, sestre Hasna i Vasvija, zet Alija, snaha Nurija, sestri}i, sestri~na, brati}i, brati~na, amid`i}i, dajd`i}i, teti}i sa porodicama, {ure Jakup, Himzo, Mustafa sa porodicama, te porodice: Torlak, Lindov, Mulaosmanovi}, Mulali}, Dedi}, Godinjak, Bjelica, Pand`i}, Ferizovi}, Mrakovi}, Rizvo, [ator, Podgorica, Krupalija, Durmo, Veli}, Brutus, Mulaomerovi}, Mahmutovi}, Ozdi}, Kara~i}, Ko1024-1nd` zi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

BAJAZIT (SALIH) SALIHBEGOVI]
nakon iznenadne bolesti preselio na ahiret 23. januara 2011. godine u 16.50 h u 71. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred d`amije u Moluhama u utorak, 25. januara 2011. godine, /21. Safer, 1432 h.g. u 11.30 h, a ukop na mezarju Moluhe. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, k}erke Alma, Altijana i Alisa, zetovi Fahro, Midhat i Mile, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u ku}i `alosti.
105-1tz

iz Bijeljine

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

55

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat

ALMA (SMAIL) [UKALO, ro|. PODRUG
preselila na ahiret u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Muradif i Smajo, k}erke Nezira i Mejra, snahe [efika i D`emila, zetovi Atif i Huso, unuke [efika, Sadeta i Mersiha, unuci Ned`ad, D`enan, Amil, Munir, Almir i Admir, praunu~ad Semir, Semina, Nedim, Enis, Lejla, Amar, Amina, Adel, Adna, Adela, Arnela i Robel, djeveri Sulejman i Edhem, jetrve Mula i Zuhra, te porodice: [ukalo, Podrug, Gradi{i}, Tvrtkovi}, Omerba{i}, \uli}, Lepir, Skenderi, ^apra, Muj~inovi}, Deli}, Sokoli}, Zagorac, Had`imusi}, Nazifovi}, Isanovi}, Gurdi}, Dedovi}, Dudo, Banda, Kundo, Kunovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Vrandu~ka do 18. Brije{}e. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije KJKP „Gras“ sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Bu}a potok - „@i{„ i benzinska pumpa „Petrol“ - Brije{}e - Fabulas. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ESMA (RED@O) ]ATO, ro|. RAONI]
preselila na ahiret u petak, 21. 1. 2011. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: sinovi Mehmed, Mu{an i Ahmed, k}erke Hankija i Fatma, snahe Sajma, Jasminka, Esada i Mirnesa, zetovi Samija i Ramiz, unu~ad Salih, Semir, Amina, Lejla, Eldar, Dalila, Abdullah, Lamija, Hamza i Belma, te porodice: ]ato, Raoni}, Hajdarevi}, Ba{i}, Mrguda, Islamagi}, Velad`i}, [i{i}, Mu{anovi}, Kadri}, \ip, Hani}, Hota, Ogle~evac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.30 sati) u d`amiji, ul. Milinkladska. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

RAGIB - BIGE (ISMET) SVJETLICA
preselio na ahiret u subotu, 22. januara 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. januara 2011. godine u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prijevoz obezbije|en sa Ba{~ar{ije u 12.00 sati, sa stajanjem na Mejdan - Vratnik do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: bra}a Muhamed i Ahmed, sestre Habiba, Muniba i [efika, snahe Ismeta i Fatima, zet [erif, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Svjetlica, \uliman, Begovi}, [uvalija, Gacki}, Skenderagi}, Hubijar, Vra`alica, Ba{i}, Serdarevi}, Kadri}, Kominlija, Opija~, Bakalovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji. 111

Sa dubokim bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga mama, majka i svekrva

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FATIMA (MEHMED) ZE]O, ro|. [EGETALO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. januara 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. januara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Edin, k}erka Edina, snaha Stana, unu~ad Larisa, Amila i Kenan, brati}i i sestri}i sa porodicama, djeveri i zaova sa porodicama, te porodice: Ze}o, Ibrahimagi}, [egetalo, Babi}, Kreso i [ari}. Ku}a `alosti: Azize [a}irbegovi} br. 2/VIII Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEZIRA [ABANI], ro|. JA[AREVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 23. januara 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Salko, k}erke Hajra, Sabina i Ha{meta, sin Ha{im, bra}a Sulejman i Kasim, zetovi Mujo, Zaim, Senad, Alija i Emin, zaova Fatima, zaovi}i i zaovi~ne, brati}i i brati~ne, djeveri} Muaz, jetrva Seviba, snahe Jasmina, Zikra, Behija i Semka, te porodice: [abani}, Ja{arevi}, Divovi}, Goli}, Hod`i}, @uni}, Zec, Halimi}, Ma{i}, ]urevac, Durmi{evi}, Dumanji}, Me{i}, Konakovi}, Hamzi}, Begi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u ulici Ka111 sindolska.

SEID (SALIH) IBRAHIMAGI]
preselio na ahiret dana 23. 1. 2011. godine u 53. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 25. 1. 2011. godine poslije podne namaza ispred ^ar{ijske d`amije gdje }e se prou~iti i ispratna dova, a iza ikindije namaza klanjat }e se d`enaza na mjesnom groblju Ljubetovo, gdje }e se obaviti i ukop, a ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije Zenica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga [uhreta, otac Salih, sinovi Birnas, Jahija i Mirnes, bra}a Eniz i Ferid, sestre Ramiza i Ferida, unuci Hana, Ensar i Davud, snahe Mersiha i D`enita, porodice: Ibrahimagi}, Hinovi}, Genjga, Imamovi}, [ari} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 29-1ze

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[E]O (SALKO) NI[I]
preselio na ahiret u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Zejna, sin Enis, k}erka Enisa, zet Mustafa, unuci Tarik i Timur, bra}a Ibro i Murat, snahe Hata, Tifa, [erifa i Rahima, brati}i, brati~ne, {ure, svastike, te porodice: Ni{i}, Jazvin, ^omor, Ljuca, Land`o, Imamovi}, Rajkovi}, Hebibovi}, Baji}, Vrce, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Provare 28. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA KADRI], ro|. DELIJA
preselila na ahiret 24. 1. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 25. 1. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ulici Hasana Kiki}a 61, naselje Obarak u ku}i Muniba Kadri}a u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Fikret, sinovi Mustafa-Mujo, Omer i Munib, snahe Dervi{a, Sena, Mubera, unu~ad Ned`ad, Ned`ada, Jasmin, Nermin, Mirela, Mahira, praunu~ad Mela i Ajna, brati}i Bego, Safet, Osman, Omer, Jasmin. O`alo{}ene porodice: Kadri}, Delija, Sali}, Deli}, [i{i}, Sopaj, Karaman, D`anko, Buri}, ]ato, Had`imusi}, Hajdarevi}, ^amd`i} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 48-1go

iz Gora`da

FATA (MURAT) KUSTURA, ro|. KARAMAN
preselila na ahiret u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Be}ir i Nusret, k}erka Zilka, zet Hamdija, snahe, unu~ad, praunu~ad, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, te porodice: Kustura, Karaman, Musi}, Titori}, Krd`ali}, Kasapovi}, Panjeta, Korman, Osmanagi}, ]uzovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Osjek Ilid`a. Ku}a `alosti: Mekote do br. 1, Osjek - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEADA (ZUHDIJA) JAJ^ANIN
preselila na ahiret u nedjelju, 23. januara 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 25. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: Porodica, rodbina, prijatelji i kom{ije

111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 051384 07 P Sarajevo, 16. 08. 2010. godine Tu`itelj: Rada Cvijeti} i dr. Tu`eni: Heft d.o.o. Export Import Sarajevo Radi: Naknada {tete

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SARAJEVO

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

POZIV
Za Rada Cvijeti} i Milena Vitkovi} n/r opunomo}enika advokat LUKA VRANJE[. Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan UTORAK 25. 1. 2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 305/III. Sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

56

Utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
- na iznos od 7,70 KM od 11. 07. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 08. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 09. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 7,70 KM od 11. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,55 KM od 11. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM od 11. 03. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 5,25 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 124675 10 Mals Sarajevo, 10. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja, JP ELEKTROPRIVREDA - „Elektrodistribucija“, Sarajevo ulica Zmaja od Bosne br. 49., protiv tu`enog, „PIKOK“ d.o.o. Sarajevo, lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju Grci} Nadira, ulica Skenderija br. 27, radi duga, v.s.p. 175,60 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 044042 08 Mals

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog „METALKA METCOM“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 60., radi duga od 70,50 KM, van ro~i{ta, donio je dana 31. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

OGLAS
Dana 25. 1. 2010. godine, tu`itelj, JP ELEKTROPRIVREDA - „Elektrodistribucija“, Sarajevo, podnio je tu`bu protiv tu`enog, „PIKOK“ d.o.o. Sarajevo, vl. Grci} Nadira, radi duga v.s.p. 175,60 KM. Podneskom od 22. 12. 2010. godine, tu`itelj je precizirao tu`beni zahtjev. Tu`bom i preciziranim tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`eni „PIKOK“ d.o.o. Sarajevo, Skenderija br. 27, tu`itelju, JP ELEKTROPRIVREDA - Elektrodistribucija, Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 49, isplatiti a) pripadaju}e zakonske zatezne kamate, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 151,45 KM po~ev od 11. 04. 2009. godine do 14. 05. 2010. godine, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 05. 2009. godine do 29. 12. 2009. godine, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 06. 2009. godine do 29. 12. 2009. godine, b) iznos glavnog duga od 8,05 KM, uz pripadaju}u zakonsku kamatu, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, po~ev od 11. 07. 2009. godine do isplate, uz naknadu tro{kova ogla{avanja u iznosu koji je imao tu`itelj, te tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedina Durakovi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 70,50 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115637 09 P Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Tu`itelj: MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA LOK MICRO Tu`eni: SADIK KARAPAND@I] Radi: ISPLATA DUGA VSP: 12.607,58 KM

POZIV
Za D@EMKA BRKOVI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 03. 02. 2011. godine u 12,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 303/III. Sudija Lejal Fazlagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu

raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odra`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva smatrat }e se izvr{enim protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 046799 06 P Sarajevo, 12. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 348. ZPP-a Op}inski sud u Sarajevu donosi sljede}i oglas

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se prvotu`enom i drugotu`enom da tu`itelju isplate glavni dug u iznosu od 3.024,85 KM, sa priapdaju}im zakonskim kamatama po~ev od dana 21. 02. 2006. godine pa do dana kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama i naknadama u ukupnom iznosu od 905,52 KM, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 151,00 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA SIJER^I] NERMINA s.r. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja `alba nije dopu{tena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. Shodno ~l. 348. stav 4. dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 100977 09 P Sarajevo, 20. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi} u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupano po Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Mari} Milomir iz Bijeljine, ul. Gornja Bukovica bb, Tanackovi} Rada iz Bijeljine, ul. V. Obarska bb, Simi} Biljana iz Bijeljine, ul. Pu{kinova br. 14, radi duga, vsp. 5.668,24 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudije Sijer~i} Nermina, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA d.d. Tuzla, ul. D`id`ikovac br. 1 protiv tu`enih Kadi} Azra iz Sarajeva ul. Poliglotska br. 99 Ilid`a i Dedu{i} Vahida iz Sarajeva ul. Porodice Ribar br. 35 radi duga, v.s.p. 3.024,85 KM van ro~i{ta dana 12. 01. 2011. godine donio je:

- dostava tu`be tu`enom Dana 17. 06. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu, protiv prvotu`enog MARI] MILOMIR iz Bijeljine, radi duga, vsp. 5.668,24 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom se obavezuje prvotu`eni Mari} Milomir, drugotu`ena Tanackovi} Rada i tre}etu`ena Simi} Biljana da solidarno na ime duga po osnovu kredita, uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 5.668,24 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 19. 03. 2009. godine pa sve do isplate, te nadoknade tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 045266 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog „MI“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hifzi Bjelavca broj 68., radi duga od 242,45 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 12. 2010. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH) objavljuje:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 242,45 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to

- na iznos od 28,70 KM od 11. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 29,45 KM od 11. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 35,90 KM od 11. 01. 2008. godine do isplate, - na iznos od 49,05 KM od 11. 02. 2008. godine do isplate, - na iznos od 53,00 KM od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 46,35 KM od 11. 04. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 18,00 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

Kandidati za Meksiko
GOLMANI
Kenan Hasagi} Asmir Begovi} Emir Spahi} Mensur Mujd`a Adnan Mravac Boris Pand`a (Bujuk{ehir, 40/0) (Stouk, 11/0) (Monpelje, 45/2) (Frajburg, 5/0) (Vesterlo, 18/0) (Mehelen, 17/0) Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor, 35/0) Muhamed Be{i} (Hamburg, 1/0) Ognjen Vranje{ (Krasnodar, 2/0)

ODBRANA

VEZNI RED
Haris Medunjanin Senad Luli} Elvir Rahimi} Miralem Pjani} (Makabi, 10/1) (Jang bojs, 5/0) (CSKA, 26/0) (Lion, 22/3)

Sejad Salihovi} (Hofenhajm, 22/3) Senijad Ibri~i} (Lokomotiv, 31/4) Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj, 55/17) Muhamed Suba{i} (Olimpic, 1/0)

NAPAD
Edin D`eko (Man~ester siti, 32/17) Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm, 30/7) Zlatan Muslimovi} (PAOK, 26/11)
Had`ialagi}: Uprava odlu~uje o zahtjevima ~etvorke

REPREZENTACIJA Selektor objavio spisak kandidata za Meksiko

Su{i} izostavio Jahi}a, a vratio Nadarevi}a
Pozvao sam najbolje {to imamo, jer nam je ovo veoma zna~ajna provjera uo~i martovske utakmice s Rumunijom, ka`e Pape
timu koji je dobro odigrao u Slova~koj. Ne bi mi bilo lako ukloniti nekoga sa spiska iz Bratislave, jer su svi, zaista, bili dobri i zaslu`ili su nove pozive - rekao nam je ju~er Su{i}, koji je spisak objavio na zvani~noj internet-stranici Nogometnog saveza BiH s obzirom na to da se zbog privatnih obaveza jo{ nalazi u Francuskoj. Kao {to je i najavio, selektor je na molbu Leha odlu~io da Semira [tili}a po{tedi putovanja u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, ali je ponovo pozvao Safeta Nadarevi}a, kojeg su svojevremeno izjave u medijima ko{tale privremenog izbacivanja iz reprezentativnog kadra. Nadarevi} nije igrao u Slova~koj. - Ve} neko vrijeme pratim Eski{ehirspor. Pod palicom novog trenera ide im odli~no. Safet pro{log vikenda nije igrao zbog suspenzije, ali je u posljednje vrijeme veoma dobar. Godinama je u reprezentaciji i zaNadarevi}: Dobro igra u Turskoj

Slijede razgovori s Fejzi}em i Smajlovi}em
Puri}u Ko{evo nije prva opcija
Upravni odbor Fudbalskog kluba Sarajevo razmatrat }e na dana{njoj sjednici, izme|u ostalog, mogu}nost produ`avanja ugovora s Fas Damirom Smajlovi}em, doju~era{njim napada~em Slobode - isti~e Had`ialagi}. Na Ko{evu bi rado volje-

Edim Had`ialagi}, sportski direktor

Duel protiv Vele`a u Mostaru
- Dogovorili smo se s upravom Vele`a da na{e dvije ekipe 2. februara odigraju kontrolni susret u rukom Ihtijarevi}em, Veldinom Muharemovi}em i Damirom Had`i}em. - Razgovarao sam s ovom trojicom igra~a i prenijet }u njihove uvjete rukovodstvu. Tako|er, raspravljat }emo i o ozvani~avanju povratka Emira Obu}e, koji ve} nekoliko dana trenira s ekipom - ka`e Edim Had`ialagi}, sportski direktor bordo kluba. [to se ti~e poja~anja, ona su jo{ na ~ekanju. - Golman Irfan Fejzi} vra}a se iz Irana u srijedu i razgovarat }emo o njegovom ponovnom dolasku na Ko{evo. Ovih dana o~ekujem da pregovaramo Mostaru. Dva ili tri dana poslije trebali bismo krenuti na pripreme u Tursku Had`ialagi}eve su rije~i. li vidjeti Darija Puri}a, kojem je istekao ugovor s ^elikom, a ima opciju odlaska u Ju`nu Koreju. - Kontaktirao sam Puri}a i on mi je rekao da ~eka signal menad`era da otputuje u Beograd, odakle bi letio za Aziju. Po`elio sam mu sretan put - dodaje Had`ialagi}. Sli~no nam je u telefonskom razgovoru kazao i Puri}, ali je i naglasio: - Jo{ ni{ta ne znam. Re~eno mi je da ~ekam i da bih za dan-dva mogao putovati. Ako ne bude ni{ta od odlaska u Ju`nu Koreju, onda }u prvo razgovarati s rukovoA. Dr. dstvom ^elika.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} objavio je ju~er spisak kandidata za prijateljsku utakmicu protiv Meksika 10. februara u Atlanti (SAD). Na Papetovom popisu nalaze se ve}inom fudbaleri koji su bili pozvani i za prijateljski me~ sa Slova~kom, koji je odigran 17. novembra pro{le godine (3:2). S obzirom na to da je selektor zadovoljan vi|enim u Bratislavi, odlu~io je da ne mijenja kadar. Zbog toga je izostavio i Sanela Jahi}a, {to je, mo`da, i najve}e iznena|enje. - Pa dobro, to i nije iznena|enje, jer je Jahi} neko vrijeme bio povrije|en. Kako vidim, njegovom klubu ide lo{e, izgubili su kod ku}e sa 0:4, a svakako sam `elio da ponovo uka`em povjerenje

Okupljanje u SAD

[tili} po{te|en

Bh. reprezentativci }e se, najvjerovatnije, okupiti u Atlanti 7. februara, jer }e u SAD putovati sa svojih destinacija. Iz Sarajeva }e krenuti samo jedna grupa fudbalera, s kojom }e biti i Safet Su{i} i ~lanovi Nogometnog saveza BiH. slu`uje da ponovo bude s nama - istakao je Su{i}. Selektor je ve} nekoliko puta nagla{avao kako na{i fudbaleri utakmicu sa Meksikom moraju shvatiti veoma ozbiljno. - Pozvao sam najbolje {to imamo, jer nam je ovo veoma zna~ajna provjera uo~i martovske utakmice s Rumunijom. Protivnik je vrlo kvalitetan i bit }e nam odli~an test. Poznajem mentalitet takvih selekcija, kod njih nema prijateljskih utakmica. Uvijek se trude da nadigraju protivnika. Zato i od nas o~ekujem da odigramo najbolje {to znamo i da se iz Atlante vratimo s povoljnim rezultatom - rekao je M. TANOVI] Su{i}.

Odli~an test

Sadikovi} tra`i novog pomo}nika

Pripreme Slobode na Kupresu

Sadikovi}: Razmi{lja o dovo|enju stopera

Su{i}: O~ekuje povoljan rezultat

Vele` je u tre}oj pripremnoj utakmici ju~er u Me|ugorju odigrao bez golova s Dugopoljem, ~lanom Druge lige Hrvatske. Trener „Ro|enih“ Milorad Mitrovi} koristio je 19 igra~a, a za ra-

Bez golova s Dugopoljem
zliku od utakmice protiv Zvijezde (3:2), u postavi su bili golman Emir Had`i|ulbi}, iskusni Admir Velagi} i novajlija Damir Rov~anin. Vele` je igrao u sljede}em

Pripremna utakmica Vele`a u Me|ugorju

sastavu: Had`i|ulbi}, Stoki}, Iveti}, Kazazi}, Zaimovi}, Kajtaz, Jazvin, Kodro, Zolj, Gad`o, Remeti}. Jo{ su igrali: Kadri}, Mari}, Demi}, Velagi}, ]emalovi}, RovF. I. ~anin i [kalji}.

Had`i|ulbi}: Branio u prvom poluvremenu

Trener Slobode Denis Sadikovi} razmi{lja o dovo|enju jo{ jednog odbrambenog fudbalera. I dok Samir Jogun~i} i Darko Raca treniraju punom snagom, Sadikovi}a zabrinjavaju Dejan Drakul i Darko Aleksi}, koji jo{ trpe posljedice povreda iz prvog dijela sezone. - Istina, tu je i povratnik iz dubrova~kog GO[K-a Adnan Zuki}, koji ima dobre predispozicije, ali ako se situacija s povredama iskomplicira, morat }emo razmi{ljati o jo{ jednom stope-

ru - isti~e Sadikovi}. Tuzlaci }e do ~etvrtka ujutro ostati na Kupresu, a ekipu je ju~er posjetila delegacija klupskog rukovodstva. Sadikovi} nam je prenio da }e tra`iti novog pomo}nika s obzirom na to da se Marijan \uri} nije dogovorio s upravom kluba o isplati dugovanja. Njegov prvi izbor je Nevzet Hasanba{i} Lija iz klupske {kole fudbala, koji je dao na~elni pristanak na anga`man u stru~nom {tabu. Kona~ni dogovor o~ekuje se po povratku u Tuzlu. E. M.

(Foto: M. Kadri})

sport

57

Sarajevo

Nogometa{i ^elika danas }e krenuti na dvodnevni put ka Antaliji, gdje }e se pripremati do 8. februara i odigrati pet kontrolnih utakmica. Dario Puri} i Aladin Isakovi} nisu me|u 23 imena na spisku putnika, koji je trener Abdulah Ibrakovi} na ju~era{njoj preskonferenciji podijelio novinarima. U subotu je u Antaliju otputovao Adnan Zahirovi}, koji }e se, ako ne uspije realizirati transfer, priklju~iti pripremama svog kluba. - Puri}u je ugovor istekao i pregovara sa drugim klubovima. Nema smisla da ide s nama. Isakovi} je povrije|en i ostat }e ovdje. Ostalo je jo{ jedno upra`njeno mjesto, a nadamo se da }e to biti povratnik Emir Had`i} - izjavio je Ibrakovi}. Na spisku putnika za Antaliju su: Bilobrk i Pjani}

Spisak putnika bez Puri}a i Isakovi}a

^elik danas odlazi u Antaliju

58

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

sport

ASOVI Vedin Musi} je za svoj 12. klub u karijeri izabrao ^elik

Dok sam nastupao u Italiji interesirao se i Juventus
@elim da sa Zeni~anima osvojim Kup BiH, ka`e biv{i nogometni reprezentativac
(Foto: J. Had`i})

Ibrakovi}: Jo{ se nada povratku Had`i}a

(golmani), Sadikovi}, ^ovi}, Brkovi}, Adilovi}, Nemeljakovi}, Milo{evi}, Hasanovi}, D`afi}, Kuduzovi}, Kapetan, Jusi}, Musi}, Hori}, ]ulov, Oki}, [i{i}, Stupar, Dilaver, Arnaut, Ali} i V. B. Smriko.

Biv{i reprezentativac Bosne i Hercegovine Vedin Musi}, uprkos poodmaklim igra~kim godinama, zvijezda je zimskog prijelaznog roka na{e Premijer lige. Omaleni nogometa{ velikog srca za svoj 12. klub u karijeri izabrao je ^elik. Zeni~ani su ga poku{ali anga`irati jo{ ratne 1994. - Bila je to moja prva utakmica protiv ^elika. Izgubili smo s 0:1, ali su mi u Zenici ponudili da odmah ostanem. No, bio je rat, a ljudi iz Gradine nisu me `eljeli

Porazi u finalu

Kup BiH, pogotovo zato {to sam ve} izgubio dva finala dok sam igrao za Slobodu, i to oba puta ba{ od ^elika. Ina~e, meni je na Bilinom polju uvijek bilo lijepo u dresu reprezentacije. Jedino u mojoj posljednjoj utakmici, u septembru 2006. protiv Ma|ara, koju smo izgubili sa 1:3, nije bilo onako kako smo planirali - ka`e Musi}. Zeni~kim gledaocima Musi} je ostao u lijepom sje}anju i kao akter kvalifikacionog duela za Svjetsko prvenstvo protiv [panije (1:1), posebno zato {to se vra}ao nakon te`e povrede trbu{nog zida. Prije te povrede bio je na meti nekoliko velikih klubova. - Kada sam odlazio iz Koma, bilo je pet-{est zainteresiranih ekipa, me|u kojima i Juventus. No, nije do{lo do realizacije transfera. Oti{ao sam u Modenu i za-

Povreda u Modeni

Halilovi} se vra}a u Vara`din?

Nekada{njem reprezentativcu Bosne i Hercegovine Nedimu Halilovi}u istekao je ugovor sa {vedskim Dalkurdom. Nakon nekoliko provedenih dana u Tuzli, 31godi{nji fudbaler trenira s hrvatskim prvoliga{em Vara`dinom, za koji je nekada igrao i koji ga `eli ponovo anga`irati. - Imam i neke ponude iz ^e{ke i Rusije, Dalkurd me, tako|er, `eli zadr`ati, ali jo{ nisam donio kona~nu odluku E. M. - rekao je Halilovi}.

Prozivka obavljena i u bugojanskoj Iskri

Uprava i stru~ni {tab Iskre izvr{ili su prozivku nogometa{a za po~etak priprema za nastavak sezone u Prvoj ligi Federacije BiH. @ele}i motivirati ekipu, ~elnik bugojanskog kluba Naim Basara najavio je nagrade.

Stimulativne nagrade za plasman u Premijer ligu

- Ako Iskra osigura plasman u Premijer ligu, igra~i koji budu na utakmicama imali 75 posto vremena provedenog na zelenom terenu, dobit }e kao nagradu po 1.000 KM, a ostali procentualno po u~inku - obrazlo`io je Basara. K. B.

Ro|en: 11. marta 1973. u Gra~anici. Igra~ka karijera: Gradina (1993-1994), Sloboda (1994-1996), Istanbulspor (1996-1998), Antalijaspor (1998-2001), Komo (20012003), Modena (20032005), Torino (2005-2007), Trevizo (posudba 2007), Padova (2007-2008), Pro Patrija (2008-2009), Areco (2009-2010), ^elik (2011-). Reprezentacija: 47 nastupa.

Li~na karta

Musi} u dresu ^elika: Uvijek je lijepo igrati na Bilinom polju

pustiti. Sada sam, evo, tu. Zahvalan sam upravi, treneru i direktoru {to su mi dali priliku da nosim dres ^elika ka`e Musi} u razgovoru za „Dnevni avaz“. Pitali smo ga otkud mu motiv da se, nakon bogate karijere, ponovo oku{a u Premijer ligi, od koje zazire ve}ina igra~a njegovog kalibra. - Jednostavno, volim no-

gomet. Pro{log ljeta nisam se uspio dogovoriti s klubovima u Italiji, gdje mi je nedostajala jo{ godina da bih stekao uvjet za dobivanje

Pregovarao sa Sarajevom
Musi} otkriva da je u septembru pro{le godine pregovarao o anga`manu u Fudbalskom klubu Sarajevo. dr`avljanstva - ka`e Musi} te nagla{ava da je, i pored pauze, u dobroj formi, jer je redovno trenirao. [ta ovog prolje}a mogu o~ekivati zeni~ki navija~i i ^elik od Vedina Musi}a? - @elim da osvojimo S porodicom se i nastanio u na{em glavnom gradu, a planira da ve} u maju upi{e trenerski seminar za stjecanje A-licence. dobio povredu zbog koje sam odigrao samo tri ili ~etiri utakmice. Da nije bilo te povrede, ko zna u kojem bi se smjeru moja karijera odvijala, ali zadovoljan sam i ovako - ka`e Musi}.
V. BEGUNI]

Nesretan poraz na Grbavici
Musi} je gledao nove saigra~e u jesenjem dijelu sezone, kada su na Grbavici protiv @eljezni~ara odigrali odli~nu utakmicu. - ^elik je nesretno izgubio sa 1:2 mada je bio mnogo bolji tim. No, golovi su, na kraju, bitni ka`e Musi}.

U PRODAJI NOVI BROJ

Pripreme Kakanjaca

Pripremama kakanjskog prvoliga{a Rudara priklju~io se Goran Ku{lji} (26), dosada{nji napada~ istoimenog prijedorskog premijerliga{a. Ku{lji}evi kvaliteti su dobro poznati treneru Kakanjaca Slavi{i Bo`i~i}u, koji ga je vodio u Borcu iz Bosanskog [amca. - Rije~ je o prodornom napada~u koji }e biti dostojna zamjena za Igora Remeti}a (vratio se u Mostar i pristupio Vele`u). Ima dobar skok, startnu brzinu i, {to je najva`nije, zna posti}i gol - ka`e M. Ko. Bo`i~i}.

Goran Ku{lji} u Rudaru

Bez Vukelje, Muminovi}a i Stan~eskog samo smo ja~i
Prinove Me|edovi} i Veljovi} treniraju s ekipom, ali jo{ nisu potpisali
Iako snijeg u Banjoj Luci ve} ~etvrti dan ne prestaje padati, fudbaleri Borca redovno treniraju, naj~e{}e na terenu s vje{ta~kom travom u Krupi na Vrbasu. - Najvi{e problema zadaje nam to {to nikada nisam siguran gdje }emo trenirati. ^este promjene podloge mogu biti uzro~nik povreda. Ipak, treninzi se redovno odr`avaju, a polako nas prolaze i problemi s prehladama i gripom tako da su trenutno samo dvojica igra~a van trena`nog procesa - istakao je prvi trener Vlado Jagodi}. Rije~ je o Du{ku Staji}u, koji je dobio vodene ospice i nalazi se na ku}nom lije~enju, te o mladom golmanu Nikoli Luburi}u, kojeg je savladala gripa. Iako jo{ nisu potpisani ugovori sa dvojicom novajlija, veznim Dra`enom Me|edovi}em i napada~em Radetom Veljovi}em, oni uveliko treniraju sa prvim timom. Za Veljovi}a se jo{ ~eka ispisnica iz Rumunije, nakon ~ega }e biti predstavljen kao novi igra~ Borca. Jagodi} je dao zanimljivu izjavu na komentar da je Borac oslabljen odlascima Ljubi{e Vukelje, Milana Muminovi}a i Perice Stan~eskog. - Ne `elim ni da pomi-

Vlado Jagodi} o pripremama Borca

Jagodi}: Najvi{e problema zadaje snijeg

slim da smo slabiji. Kako su igrali i kako su se jesenas zalagali i pona{ali, mi smo bez njih sada ~ak i ja~i. S. K.

sport

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

59

TENIS ^etvrto kolo Australian Opena

Malo poznati Ukrajinac ku}i poslao i Soderlinga
Aleksandar Dolgopolov nastavio impresivni niz Nadal pomeo ^ili}a
Poturak: Protiv Gite tre}i put

Dolgopolov: ^etvrtfinale u australskom debiju

(Foto: AP)

Junak dana na Australian Openu zove se Aleksandar Dolgopolov. To ime Robin Soderling upisat }e u crnu knjigu, jer je [ve|aninu re`irao poraz koji }e dugo boljeti. Donedavno anonimni 22-godi{nji teniser iz Ukrajine, koji zauzima 46. mjesto na ATP listi, pobijedio je Soderlinga sa 3:2 i u debitantskom nastupu u Melburnu trasirao put u ~etvrtfinale. Usput je pokupio i skalpove Benjamina Bekera

Nadal se ne znoji

(Becker) i @oa-Vilfrida Tsonge (Jo-Wilfried). Dvadeset{estogodi{nji Soderling do{ao je u Melburn s velikim ambicijama da kona~no u Australiji pro|e dalje od osmine finala. Sve dosada{nje protivnike dobio je bez izgubljenog seta, ali je opet stao na istoj prepreci. - Ovo je bio najve}i trenutak moje karijere i najve}a pobjeda do sada. Cilj mi je da budem me|u prvih 20 ili 10 tenisera svijeta, a da bih to ostvario, moram pobje|ivati igra~e poput Sode-

Nadal stigao Konorsa i Samprasa
U duelu s ^ili}em, Nadal je produ`io pobjedni~ki niz na gren slem turnirima na 25, ~ime je izjedna~io uspjehe D`imija Konorsa (Jimmy Connors) i Pita rlinga - rekao je Dolgopolov, koji je zabilje`io 50 direktnih poena u pore|enju sa Soderlingova 34. Rafael Nadal, pretendent na trofej, koji bi mu donio vlasni{tvo nad sva ~etiri gren-slema u isto vrijeme, do sada se `alio da se ne osje}a dobro, ali je protiv Marina ^ili}a izvukao impresivan arsenal i Me|ugorca pod zastavom Hrvatske zbrisao s australske zemlje. Nadal je zavr{io posao nakon dva i po sata borbe ostvariv{i pobjedu od 3:0. - Ve~eras se nisam znojio, ne onoliko kao prije dva dana. Bio sam umoran, ali Samprasa (Pete). Du`e nizove na najve}im turnirima svijeta imaju samo Rod Lejver (29) i Ro`er Federer (27 - u dva navrata). sada se osje}am savr{eno rekao je zadovoljni Nadal. Jo{ uvjerljiviji bio je Endi Marej (Andy Murray), koji je Austrijancu Jirgenu Melceru (Jurgen Melzer) prepustio pet gemova. Finalist iz pro{le godine tako je poja~ao optimizam Britanaca da mogu dobiti prvog osvaja~a gren slema nakon Freda Perija (Perry) 1936. godine. Mareja u ~etvrtfinalu o~ekuje susret s Dolgopolovom. Kod `ena, druga nositeljica Vera Zvonareva nastavila je put ka tre}em uzastopnom gren slem finalu, dok je Poljakinja Agnje{ka Radvanska (Agnieszka Radwanska) protiv Kineskinje Peng [uai spasila dvije me~-lopte. (M. T.)

[estorica bh. {ampiona odmjerit }e snage s najboljim borcima holandske MMA organizacije „Its Showtime“ na manifestaciji u avgustu u zeni~koj Areni. D`evad Poturak trebao bi se u glavnom me~u ve~eri boriti protiv Rumuna Danijela Gite (Ghita), u~esnika nedavnog K-1 Gran prija u Tokiju, s kojim ima omjer od 1:1. - Dobio sam ga na njegovom terenu u Bukure{tu u novembru 2008., a izgubio

Poturak `eli u Zenici okupiti bh. {ampione

Pripreme za borila~ku manifestaciju

sam u februaru pro{le godine u Pragu nepravednom odlukom sudija - ka`e Poturak. On je i organizator ove manifestacije. Ve} je potpisao ugovor sa „Showtimeom“ i dobio podr{ku zeni~kog na~elnika Husejina Smajlovi}a. Od na{ih boraca, kako najavljuje, nastupit }e i njegov brat D`enan, zatim Adnan Red`ovi}, Erhan Deniz [ehovi}, Muamer Tufek~i} i Adis Dadovi}.

Kasni se s izborom sportiste Trebinja

Uvjerljivi Marej

Rezultati 4. kola
MU[KARCI: Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) - Robin Soderling ([vedska, 4) 1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:2, Endi Marej (V. Britanija, 5) - Jirgen Melcer (Austrija, 11) 6:3, 6:1, 6:1, David Ferer ([panija, 7) - Milo{ Raoni} (Kanada) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4, Rafael Nadal ([panija, 1) - Marin ^ili} (Hrvatska, 15) 6:2, 6:4, 6:3. @ENE: Petra Kvitova (^e{ka, 25) - Robin Soderling ([vedska, 4) 1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:2, Vera Zvonareva (Rusija, 2) - Iveta Bene{ova (^epka) 6:4, 6:1, Agnje{ka Radvanska (Poljska, 12) - Peng [uai (Kina) 7:5, 3:6, 7:5, Kim Klajsters (Belgija, 3) - Ekaterina Makarova (Rusija) 7:6, 6:2.

Sada je jasno za{to se kasni s izborom najboljih sportista u Trebinju. Naime, Dragica Drapi}, ~lanica Karate-kluba Leotar, koja je nedavno izabrana za sportistkinju Republike Srpske u 2010. godini, uputila je ovih dana saop}enje za javnost, u kojem navodi: - Meni, kao najboljem sportisti RS, onemogu}ava se, bolje re}i zabranjuje, da i u svom gradu budem najbolja. Kako me to organizatori ovogodi{njeg izbora (JU „Trebinje sport“ i lokalni list „Glas Trebinja“) diskriminiraju? Jednostavno, pisanim

Dragica Drapi}: Diskriminiraju}i kriterij

„kriterijem“ kojim mi se kao karatistkinji, pod izgovorom da karate nije olimpijski sport, onemogu}ava da budem prva i ostavlja mogu}nost da se plasiram na tre}e mjesto?! Nevjerovatno i poni`avaju}e! - pi{e Drapi}. Revoltiran svim de{avanjima, d`udist Leotara Mitar Mrdi} obavijestio je `iri da ne `eli da njegovo ime bude u konkurenciji. Preostali kandidati su ko{arka{ Du{ko Markovi}, pliva~ica Nina @arkovi}, fudbaler Sr|an Andri} i kajaka{ Bojan Bo{kovi}. Neizvjesno je kada }e biti prM. P . ogla{avanje.

Babel ostaje u Liverpulu
Liverpulov fudbaler Rajan Babel (Ryan) ne}e prije}i u Hofenhajm, potvrdio je ju~er menad`er „Redsa“ Keni Dalgli{ (Kenny Dalglish). Pro{le sedmice izgledalo je da }e klub na{ih reprezentativaca Sejada Salihovi}a i Vedada Ibi{evi}a uspjeti ugrabiti Holan|anina nakon {to je Liverpul prihvatio ponudu od sedam miliona eu-

Propao plan Hofenhajma

ra, ali transfer ipak nije realiziran. Liverpul bi sada mogao iskoristiti Babela u nastojanju da od Ajaksa kupi Lui(M. T.) sa Suareza.

Babel: Razmjena za Suareza?

Predsjednik Hamburga Bernd Hofman (Hoffmann) odbio je ponudu madridskog Reala za Ruda van Nistelroja (Ruud van Nistelrooy). „Kraljevi“ su za holandskog fudbalera bili spremni isplatiti dva miliona eura obe{te}enja te odigrati prijateljski me~ s njema~kim prvoliga{em.

Hamburg odbio dva miliona eura i prijateljsku utakmicu

Van Nistelroj ne}e u Real

- Ponudu smo odbili. O tome smo obavijestili igra~a i njegovog zastupnika. Holandski napada~ ne}e promijeniti klub - rekao je Hofman. Van Nistelroj (34 godine) u januaru 2010. stigao je u Hamburg upravo iz Reala, koji zbog problema s povredama tra`i novog napada~a. (E. J.)

Teletovi} bez poena prvi put od oktobra 2008.
Mirza Teletovi} u porazu svog Kaha Laborala na gostovanju kod Alikantea (68:88) nije postigao nijedan poen, {to je, zaista, raritet. [panski statisti~ari otkrili su podatak da je reprezentativac BiH prethodno bez ko{a ostao jo{ u oktobru 2008., odnosno nakon serije od 96 prvenstvenih utakmica u kojima se upisao u strijelce! I pored ovog slabog dana, na{ najbolji ko{arka{ jo{ je najefikasniji igra~ aktuelnog prvaka [panije i sedmi u kompletnoj ACB ligi nakon 18 kola (prosjek 14,6 poena). U 30. kolu ukrajinske lige vode}i Donjeck Jasmina Huki}a (10) i Sa{e Vasiljevi}a, koji nije bio u ekipi, o~ekivano je savladao Himik (75:69). U pora`enom timu odli~an je bio Edin Bav~i} (15 poena, 9 skokova). U 16. kolu italijanske lige Lotomatika Nihada \edovi}a (2) i Nemanje Gordi}a (13) porazila je Brindizi (84:80). Marusi Feliksa Kojadinovi}a (4) savladao je Panionios (68:59) u 14. ko(V. B.) lu gr~ke lige.

Bh. ko{arka{i u Evropi

60

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

sport

Gurbindo u sendvi~u igra~a Islanda: [panija se poigrala s protivnikom

(Foto: Reuters)

Teletovi}: Prvi strijelac Kahe

RUKOMET Svjetsko prvenstvo ulazi u samu zavr{nicu

Ko{arka{i Igokee su tre}om uzastopnom pobjedom stigli na sedmo mjesto regionalne NLB lige s omjerom od 9-9. Pred pribli`no 2.000 gledalaca u Lakta{ima, me|u kojima i stotinjak gostuju}ih navija~a iz Kragujevca, bh. viceprvak porazio je Radni~ki (77:60). - Bodovi su najva`niji mada je bilo oscilacija. Ovo nam je ve} sedma utakmica u 18 dana. Nije lako pobijediti Radni~ki dva puta u sezoni, ali nama je uspjelo. Hvala publici na podr{ci - rekao je trener Igokee Slobodan Klipa.

Igokea cilja i na Eurokup

Bh. viceprvak ni`e pobjede

Krilo ^edomir Vitkovac pokazao je jo{ jednom koliko zna~i Igokei. Sa 22 poena, sedam skokova i ~etiri asistencije, bio je najbolji igra~ utakmice. Zna~ajnu podr{ku imao je u pleju Brajanu ^ejsu (Brian Chase, 18). - Sada je lak{e igrati, jer smo pobjegli iz zone ispadanja. Ako nastavimo dizati formu, mogu}e je da uhvatimo priklju~ak s timovima koji se bore za Eurokup - rekao je Vitkovac. Na zahtjev Igokee, utakmica ~etvrtfinala Kupa BiH protiv Slobode prolongirana Z. V. je za 8. februar.

[panija otela Islandu ulaznicu za polufinale
Iako je nakon prvog kruga imala maksimalan u~inak, skandinavska selekcija ne}e se boriti za medalje
nametnuo svoj ritam pove}avaju}i prednost po principu 2-1. Na svaki gol Islanda uslijedila bi dva [panije pa je ve} nakon poluvremena (20:10) pobjednik bio neupitan. Do kraja, me~ je vi{e li~io na revijalni susret. [panci su do sada imali tek jedan lo{iji nastup, protiv Francuske, me|utim, ni tada nisu pora`eni nego su u posljednjih pet minuta nekim ~udom uspjeli nadoknadili minus pet i remizirati (28:28). Reprezentacija Ma|arske napravila je iznena|enje u drugom ju~era{njem me~u savladav{i Nje(A. ^.) ma~ku 27:25.

Odigrana su dva posljednja me~a 17. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e. Slavija je u duelu s Hercegovcem pretrpjela deveti uzastopni poraz. Ekipa iz Lukavice radovala se posljednji put jo{ u 8. kolu, 28. novembra pro{le godine protiv Brotnja.

Deveti uzastopni poraz Slavije

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Dvorana SC Slavija u Lukavici. Gledalaca 150. Sudije: Dragan Kralj (Trebinje), Sa{a Babi} (Banja Luka), Ivan Bili} (Busova~a). Rezultat: Slavija - Hercegovac 80:81 (27:23, 20:25, 12:17, 21:16).

Slavija Hercegovac

80 81

SLAVIJA: Krsmanovi}, \uri}, Savovi} 13, Perovi}, Malovi} 9, Damjanovi} 17, Vukovi} 9, Ninkovi} 7, Klinac 4, Boljkovac 12, Be{ovi}, Bajramovi} 9. Trener: Petar Pej~i}. HERCEGOVAC: Lali} 13, Ba}ovi}, Pare`anin, M. Vukovi} 10, Vujovi}, Brati}, Gajovi} 23, Kulji}, Lalovi} 9, Pejovi} 14, S. Vukovi} 10, Savi} 2. Trener: Zoran G. I. Glomazi}.

Iako je imala maksimalan u~inak tokom prve faze Svjetskog rukometnog prvenstva u [vedskoj, reprezentacija Islanda ne}e se boriti za medalju. Sve dobro {to su uradili, prosuli su u prve dvije utakmice glavne faze izgubiv{i prvo od Njema~ke, a potom i ju~er, u sudaru koji je direktno odlu~ivao o putniku u polufinale, od [panije. „Furija“ je slavila sa 32:24, a plasmanom u polufinale potvrdila je predvi|anja stru~njaka da }e se boriti za najvi{e mjesto na postolju. U ju~era{njem me~u tim Valera Rivere je od samog po~etka

Grupa 1
1. kolo (subota): [panija - Norve{ka 32:27, Njema~ka - Island 27:24, Francuska - Ma|arska 37:24. 2. kolo (ponedjeljak): Island [panija 24:32, Ma|arska - Njema~ka 27:25, Norve{ka - Francuska (sino}). 3. kolo (utorak): Njema~ka Norve{ka, [panija - Ma|arska, Francuska - Island.
1. [panija 2. Francuska 3. Island 4. Ma|arska 5. Njema~ka 6. Norve{ka 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 118:103 95:75 109:107 103:117 99:107 72:87 7 5 4 4 2 0

Grupa 2
1. kolo (subota): Hrvatska - Argentina 36:18, [vedska - Srbija 28:24, Danska - Poljska 28:27. 2. kolo (nedjelja): [vedska Hrvatska 29:25, Srbija - Poljska 26:27, Danska - Argentina 31:24. 3. kolo (utorak): Hrvatska Poljska, Srbija - Argentina, [vedska - Danska.
1. Danska 2. [vedska 3. Poljska 4. Hrvatska 5. Argentina 6. Srbija 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 3 3 127:107 103:97 99:101 114:105 92:113 101:114 8 6 4 3 2 1

Tabela
. Bosna 2. Borac 3. ^apljina 4. Mladost 5. Leotar 6. Zrinjski 7. Hercegovac 8. Sloboda 9. ^elik 10. Kakanj 11. Varda 12. Brotnjo 13. Slavija 16 14 2 16 11 5 16 11 5 15 10 5 16 9 7 15 8 7 15 8 7 15 7 8 16 6 10 15 6 9 15 5 10 16 4 12 16 2 14 1341:1176 1275:1183 1267:1220 1212:1093 1217:1174 1223:1136 1113:1155 1165:1145 1108:1189 1218:1262 1053:1109 1191:1347 1073:1294 30 27 27 25 25 23 23 22 22 21 20 20 17 (-1)

Sportska dvorana u ^itluku. Gledalaca 900. Sudije: Haris Bijedi}, Hariz Bili} (Sarajevo), Mate Kri`anac (Tomislavgrad). Rezultat: Brotnjo - Sloboda 81:75 (28:19, 18:15, 15:15, 20:26). BROTNJO: Bunti}, Barbari}, Stefanovi} 28, Bubalo 5, Naki} 7, Josipovi} 13, Bre~i}, Lesko 5, ^utura 8, Gaurin 8, Pinjuh 7, Planini}. Trener: Jo{ko Pulja. SLOBODA: Hod`i} 1, Buli} 4, Kastratovi} 15, Hrn~i} 24, Albijani} 14, Jefti}, Sekicki 8, Jovanovi}, Tanasilovi} 9, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad Muminovi}.

Brotnjo Sloboda

81 75

Nakon {to su ga zbog `elje da promjeni ekipu `estoko izvi`dali nekoliko dana ranije, navija~i Denver nagetsa na kraju su ipak morali aplaudirati Karmelu Entoniju (Carmelo Anthony). U jedinom ju~era{njem NBA me~u najbolji ko{arka{ Nagetsa postigao je 36 poena protiv Indijane (121:107), uklju~uju}i 23 u spektakularnoj tre}oj ~etvrtini, u kojoj je pogodio svih {est „trojki“, {to je Entonijev rekord karijere. Bila je ovo i osveta Pejsersima, koji su u novembru ponizili Denver sa 144:113 pogodiv{i 20 {uteva zaredom u tre}em periodu. - To je bilo poni`avaju}e, ali i motiviraju}e prije ovog me~a

Entoni za ~etvrtinu nanizao 23 ko{a

Nagetsi se osvetili Indijani

Entoni: [est „trojki“ u tre}em periodu

- rekao je Entoni, deveti strijelac NBA lige (23,8 poena

u prosjeku).
(E. J.)

Rukometa{i Borca M:tela osvojili su tre}e mjesto na Me|unarodnom turniru u francuskom gradu Selestatu nakon {to su savladali njema~kog bundesliga{a Frizenhajm sa 27:25 (12:14). Prvo mjesto pripalo je doma}em Selestatu, koji je u finalu sa 36:31 dobio Sent Sir, ~lana francuske druge lige. Banjalu~ani su imali velikih problema, jer je skoro pola ekipe oboljelo od gripe pa je i to jedan od razloga za poraz od Selestata (25:29) u prvom me~u. Borac }e sutra (17.30 sati) s beogradskom Crvenom zvezdom igrati humanitarni me~ za lije~enje trogodi{njeg Andrije Leki}a, koji je obolio od tumora jetre. S. K.

Borac tre}i u Francuskoj

I pored gripe

sport
Foto dana

Dnevni avaz, utorak, 25. januar/sije~anj 2011.

61
Vijest u brojci
Sjajnim u~inkom proteklog vikenda u austrijskom Kicbilu, pobjedom u supervelaslomu i drugim mjestom u kombinaciji, hrvatski skija{ Ivica Kosteli} dodatno se u~vrstio na liderskoj poziciji generalnog poretka Svjetskog kupa. Ali, to nije sve. Kosteli} je na ime nagrada postao bogatiji za 121.000 eura.

Izjava dana
Znam da Lindzi Von grize to {to joj pu{em za vrat u brzim disciplinama. No, ne smije{ drugima pokazivati da si ljut ako ti ne ide.
(Njema~ka skija{ica Marija Ri{, vode}a u ukupnom poretku Svjetskog kupa, o najve}oj protivnici)

121.000

Danju fudbalski sudija, no}u dama

Ofsajd

Akrobacija Austrijanca Klemensa [et{najdera na SP-u u snoubordu u [paniji

(Foto: Reuters)

Fudbalski sudija Valerio Fernandes Gama danju dijeli pravdu u jednoj od lokalnih liga na istoku Brazilu, a no}u postaje - `ena! - Laleska je moje `ensko ime, a koristim ga da ple{em po klubovima. Svi me po{tuju kao da sam dama. Znam da sam jedini homoseksualac iz svog kraja - ka`e Gama.

Polaganje Rad`ija: Prvi „Super Bowl“ za Grin Bej u 13 godina
(Foto: Reuters)

Vlasnik engleskog fudbalskog premijerliga{a Njukasla Majk E{li (Mike Ashley) za ne{to vi{e od sat i po u kasinu potro{io je nevjerovatnih 1,2 miliona eura! ^ak je na odlasku dao bak{i{ slu`beniku kasina od 850 eura, navodi britanski „The Sun“. O~evici u kasinu „Aspers“, udaljenom manje od jednog kilometra od Sent D`ejms parka, stadiona Njukasla, tvrde da je E{li, uprkos izgubljenom novcu, bio nasmijan. E{liju novac nije problem, jer je na 25. mjestu liste najbogatijih ljudi u Veli(A. Dr.) koj Britaniji.

E{li za sat i po u kasinu potro{io 1,2 miliona eura

Rastro{nost vlasnika Njukasla

E{li: Ostavio bak{i{ slu`beniku kasina

NFL Grin Bej i Pitsburg borit }e se u Dalasu za titulu

Pekersi slave puna{nog Rad`ija
Odbrambeni igra~ prvi put u karijeri presjekao napad protivnika i poentirao za nedosti`nih 21:7 protiv najve}eg rivala ^ikaga

Komentatori kritizirani zbog seksisti~kih izjava

Prekr{ili pravila lijepog pona{anja

Za titulu prvaka profesionalne lige u ameri~kom fudbalu (NFL) igrat }e ekipe Grin Beja i Pitsburga, koje su, zahvaljuju}i uvjerljivim nastupima u prvim poluvremenima, osigurale pobjede u finalnim me~evima konferencija. Grin Bej je do prvog „Super Bowla“ u 13 godina do{ao pobjedom nad najve}im rivalom ^ikagom (21:14). - Ovo je ostvarenje sna, nevjerovatan osje}aj. Ostao sam bez rije~i - rekao je razigrava~ Pekersa Aron Rod`ers (Aaron Rodgers), ~iji je tim prvi u historiji do „Super Bowla“ do{ao kao {esti nosilac u svojoj NFC konferenciji.

Pitsburg stilers

Osnovani: 1933. Titule: 6 (6 u „Super Bowl“ eri). Nastupi u plej-ofu: 26. Trener: Majk Tomlin. Prvi razigrava~: Ben Rotlisberger. Bilans u regularnom dijelu sezone: 12-4, pobjednici Sjeverne divizije. Put do „Super Bowla“: Prvo kolo: slobodni, Polufinale konferencije: Baltimor 31:24, Finale: Njujork d`ets 24:19.

Grin Bej pekers

Osnovani: 1921. Titule: 12 (3 u „Super Bowl“ eri). Nastupi u plej-ofu: 26. Trener: Majk Mekarti. Prvi razigrava~: Aron Rod`ers. Bilans u regularnom dijelu sezone: 10-6. Put do „Super Bowla“: Prvo kolo: Filadelfija 21:16, Polufinale konferencije: Atlanta 48:21, Finale: ^ikago 21:14.

Heroj me~a bio je puna{ni odbrambeni igra~ Bi D`ej Rad`i (B. J. Raji), koji je u posljednjoj ~etvrtini prvi put u karijeri presjekao napad protivnika i poentirao za nedosti`nih 21:7. U finalu AFC konferencije Pitsburg je pobijedio Njujork d`etse sa 24:19 i izborio osmi nastup u „Super Bowlu“, a tre}i u posljednjih {est godina. Ba{ poput Grin Beja, i Pitsburg je rano do{ao do zna~ajne prednosti (24:0), koju je u drugoj polovini me~a te{kom mukom uspio zadr`ati. „Super Bowl XLV“ igra se 6. februara u Dala(M. T.) su.

Masi: Na udaru neukusnih komentara

Vode}i TV komentatori u Engleskoj Endi Grej (Andy Gray) i Ri~ard Kiz (Richard Keys) nai{li su na o{tre kritike nakon {to su snimljeni kako van prijenosa iznose seksisti~ke komentare o sutkinjama u fudbalu.

Grej i Kiz izvinili su se stanici „Sky Sports“ nakon {to su komentirali imenovanje [an Masi (Sian Massey) kao linijskog sudije za utakmicu izme|u Volverhemptona i Liverpula.
(A. Dr.)

Poljski klub Varta poku{ava prona}i spas od ispadanja iz Druge lige na neobi~an na~in - na ~elo kluba imenovana je biv{a zvijezda s naslovnice „Playboya“ Izabela Lukomska-Pizalska (Pyzalska).

Ljepotica iz „Playboya“ spa{ava poljsku Vartu
Tridesettrogodi{nja ljepotica u izjavi za kanal TVN24 istakla je da se ne pla{i fudbalske ma~o-scene te je obe}ala da }e dati sve od sebe da spasi Vartu. Lukomska-Pizalska, koja se u „Playboyu“ na{la 2001. godine, trenutno vodi kompaniju koja se bavi nekretninama i gra|evinarstvom. - Prije nekoliko godina radila sam kao model. Nakon toga sam se po~ela bavi-

Klub iz Poznanja imenovao novu predsjednicu

ti nekretninama i za samo pet godina moja firma je postala jedna od vode}ih u Poljskoj u svojoj bran{i. O~ekujem da u fudbalu postignem isto - rekla je Lukomska-Pi(M. T.) zalska.

Prema pisanju sportskog magazina „Kicker“, njema~ki fudbalski klubovi iz Prve i Druge bundeslige ostvarili su tokom pro{le sezone rekordan prihod od 2,1 milijarde eura.

Bundesliga{i u minusu prvi put od 2003. godine

Ni u Njema~koj nije bajno

No, rashodi iznose 2,2 milijerde eura pa tako ispada da su bundesliga{i u minusu od 100 miliona eura, i to prvi put od 2003. Iz vodstva Bundeslige odbili su komentirati navo(A. Dr.) de „Kickera“.

UTORAK 25. 1. 2011.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

17.30

VILLA MARIA

18.55

OBN INFO

21.00 HAYAT PRODUCTION SHOW

21.15

AMIGI SHOW

1001 no}
Onur je potresen zbog izjave njegove majke u novinama. Peride do`ivi {ok kad shvati da je Deniz iskoristila njihovo prijateljstvo. [eherzada doznaje istinu o Haldunu. Burhan i Nadida se sva|aju zbog Ali Kemala i Fusun. Ahu unosi teror u ku}u, a meta je Gani.

00.00
FILM, PINK BH

Vuk
Voze}i kroz olujnu no}, Vil Randal nalije}e na vuka koji istr~ava iz {ume pored puta. Kad iza|e iz kola da vidi {ta se dogodilo, vuk ga ujede, a potom nestaje u {umi. Od tog trenutka Vilov `ivot malo po malo se mijenja na na~in koji je te{ko objasniti: on postaje `ivlji, ~ula mu se izo{travaju i postaje mnogo dinami~niji i skloniji avanturi, u svim aspektima `ivota. Uloge: D`ek Nikolson, Mi{el Fajfer, D`ejms Spader Reditelj: Majk Nikols

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 12/52 09.30 Nema problema 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 270/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 51/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira: Grad u zrcalu, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 21/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Drugar, drama 15.25 Nau~na postignu}a, 13/47 15.40 Antologija bh. sevdalinke, muzi~ki program, 2/2 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 22/230 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 ^udesna istorija ameri~kog dolara, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Orao je sletio, britanski igrani film 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.15 Pregled programa za srijedu
21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 111. epizoda, r. Program za djecu. 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.25 Tomica i prijatelji 10.35 Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, 16. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 41. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 112. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.15 60 minuta, specijal, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 101. i 102. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 16.50 ^arli i Mimo 17.00 Federacija danas, inforamtivni program 17.30 Villa Maria, igrana serija, 42. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 17. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 ^arli i Mimo, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Dopunska nastava, 18. emisija 21.00 Ljubav i cigarete, ameri~ki igrani film 21.30 Dnevnik, najava 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Sarajevska {kola dokumentarnog filma. @ivot je lijep Dvije polovine srca 23.50 Ha{ki dnevnik 00.20 Federacija danas, r. 00.50 Dnevnik 3, r. 01.35 Pregled programa za srijedu

08.55 Ludo srce, turska telenovela 09.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.15 Stol za 4, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.20 Telering, talk show 13.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.55 Top Shop 14.15 Top Shop 14.35 Moja desna ruka, reality show 15.20 Gümüº, turska telenovela 16.40 OBN Info 16.45 Gümüº, turska telenovela-nastavak 16.55 Stol za 4, kulinarski show 17.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Dejana Talk Show. „@rtve medijskog lin~a ili `eljni ’brze slave’!“, talk show 22.15 Vox populi (Glas naroda) 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
20.50 21.30 21.50 22.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 21. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 18. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 19. i 20. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 49. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 27. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 49. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 49. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 123. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 102. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.10 Bioclinica 15.20 Top shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 127. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 124. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 40. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 41. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 128. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.18 Sport centar 22.20 Ameri~ki ninja 2, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 84. epizoda 01.00 Dokumentarni program, r.

08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u, serija 19.15 Dobar kom{ija 20.00 Dvor, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, zabavna 21.00 Dvor, izbor slu{kinje i nadzornika 21.15 Amigi show, u`ivo 22.30 Dvor 00.00 Vuk, film 02.00 City
21.00 Crno na bijelo 22.00 TV document

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.35 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti ISTINA - repriza Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Sportske legende

20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 18/212 21.35 Sa Zemlje mira, reporta`a 5/11 22.05 Dnevnik KISS, r. 22.20 Film, Ispovijedi opasnog uma (12)

Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK TV SHOP Ple{i, ple{i

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minutra Film

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog

TV OSM
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

TV Visoko
18.50 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 Drugo poluvrijeme r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Dragulj u palati, serijski program 22.15 TV Liberty 22.45 Aktuelnosti r.

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Glas naroda Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Intervju Biznis magazin Ja sam tvoja sudbina, serija

TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

BN
14.05 15.00 15.40 16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 Doma}a serija: Kamiond`ije Doma}a serija: Jelena TV {op Dnevnik 1 Doma}a serija: Kamiond`ije TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima, r. 17.00 Final Score, sportski program , r. 18.00 Informativni program 19.00 TV Liberty 20.00 Na{i razgovori 21.00 Reporta`a 22.00 Hema magazin

TV KISS
17.50 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 18.45 FIS Shop 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija

TV USK
18.00 U svemiru Dok. serijal 17/25 Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV Intervju

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
19.45

21.35
FILM, HRT2

21.00

TABLOID

21.30

BOKS

KO[ARKA

18.15

NBA LIVE

16.00 POVRATAK NOSOROGA

22.40

RENO 911

22.15

PSYCH

21.10 DVA I PO MU[KARCA

17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 Tabloid 22.00 TV mre`a 22.30 Summertime festival: Lena Kova~evi} 23.10 Vavilon

17.45 Alpsko skijanje, S.KUP [ladming 18.45 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open 19.45 Tenis 20.15 Alpsko skijanje 20.45 Alpsko skijanje, S.KUP [ladming 21.30 Boks, M. Huck - D. Lebedev

18.00 Vijesti 18.15 Fudbal, Azijski Kup Katar 19.15 Ko{arka, Galatasaraj Asefa Estudiantes 19.45 Ko{arka 20.00 Ko{arka, Galatasaraj Asefa Estudiantes 20.45 Ko{arka, Cedevita Zagreb - Uniks Kazan

16.00 Pregled Premier League 17.00 ATP Championship Tour Vale do Lobo 17.30 Pregled portugalske lige Portugol 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Svjetska liga Boks. Paris Istanbul

16.00 Povratak nosoroga 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Megagra|evine 21.00 Rastavljanje najve}ih 22.00 Granica

17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 19.50 MTV Express Tbf 20.10 Just See MTV 21.20 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Buzzin’ 22.20 Chapelle Show 22.40 Reno 911

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija 23.10 Zakon i red, serija

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.10 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Switch Reloaded 23.10 TV total

Ja, ja i Irena
Policajac s Roud Ajlenda ^arli Bejligejts nije imao nimalo lak `ivot. Vjen~ao se s voljenom djevojkom, ali ona ga je ve} nakon nekoliko dana prevarila s voza~em limuzine i potom rodila trojke. Godinama kasnije ^arli u`iva puno povjerenje svojih kolega i sugra|ana, ali samo kada pije lijekove, jer pati od poreme}aja podvojene li~nosti... Uloge: D`im Keri, Rene Zelveger, Kris Kuper Reditelj: Bobi Fareli i Piter Fareli

UTORAK 25. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN
21. III - 20. IV

Ljubav: Sve ste odlu~niji u namjeri da povu~ete

21.10 MJESTO ZLO^INA MAJAMI

18.15

KOD ANE

17.15

HANNAH MONTANA 2

18.25

IN MAGAZIN

odre|ene granice prema partneru. Kao da vam je „prekipjelo“?! Posao: Iskoristite dobru priliku da najbolji na~in. Poduzmite odlu~ne akcije, o kojima ve} dugo sanjarite. Zdravlje: Ne zamarajte se pretjerano.
Ljubav: Partner se ne zadovoljava va{om slatkorje~ivo{}u. Tra`i i konkretnije dokaze ljuba21.IV - 22.V vi. Posao: Ne dozvolite da vam izmakne uspjeh, koji vam se nudi. Ako ste ne{to zabrljali, izvucite se lukavstvom. Zdravlje: Smanjite aktivnosti.
BIK

09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija (87./100) 09.22 Mala princeza, crtana serija (22./65) 09.33 Mimo i ^arli, crtana serija (18./65) 09.40 Dilajla i \ulijus, crtana serija (1. i 2./26) 10.30 Rimske misterije, serija (13./20) 10.50 [arene ka`e (94.) 11.05 Karmelita, tv novela (103./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, muzi~ki serijal (15./25) 13.25 Povratak u rodni kraj, film 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela (159./210) 16.00 Re.publika - Podrinje 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.02 RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, tv novela (104./170) [arene ka`e (94.) 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija (23./65) 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina ,Majami 8, serija (13./24) 21.55 Crni guja, serija (15./24) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija (16./24) 23.50 No limit, muzi~ka emisija 00.15 Povratak u rodni kraj, film

11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Debbie Travis preure|uje 2 (9/14)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (R) 12.30 More ljubavi, telenovela (136/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija (12/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (4/7)* 15.25 Proces 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Sedmero djece, pa {to?, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je na prvom mjestu!, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela (14/106)* 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 [krinja: Oj! 21.05 Misija: Zajedno 22.00 Paralele 22.30 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Retrovizor: Kraljevi, serija (12) (41’15“) (10/12)* 00.00 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (4/22)* 00.45 Retrovizor: Dragi Johne 1, humoristi~na serija (14/22) (R)*

08.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (19/39)* 08.50 [kolski program: Glagolja{i Navrh jezika Kratki spoj: Rastoke 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (3/26)* 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (13/106) (R)* 10.50 Globalno sijelo (R) 11.20 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.05 Euromagazin (R) 12.35 Svijet profita (R) 13.05 Ve~er bluesa s Willijem Nelsonom i Wyntonom Marsalisom, snimka koncerta* 14.10 Mala TV (R) TV vrti}: D`ep (R) Ninin kutak: Grafika (R) Neli i Cezar, crtani film (R)* Danica i lastavica (R) 14.40 [kolski program: Glagolja{i (R) Navrh jezika (R) Kratki spoj: Rastoke 15.30 @upanijska panorama 15.45 Zamjena za tatu, ameri~ki film (88’) (R)* 17.15 Hannah Montana 2, serija za mlade (17/30)* 17.35 Hit dana 17.45 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 18.05 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M): Hrvatska - Poljska, prijenos* 19.45 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 20.05 Schladming: Svjetski skija{ki kup, snimka 1. vo`nje 20.40 Schladming: Svjetski skija{ki kup - slalom (M), prijenos 2. vo`nje 21.35 Ciklus komedija bra}e Farrelly: Ja, ja i Irena - ameri~ki film (112’)* 23.30 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je na prvom mjestu!, emisija pod pokroviteljstvom 23.40 CSI: Miami 7, serija (25/25)* 00.25 Ko{arka: ULEB Eurokup Cedevita - Unics, snimka (R)

06.40 Na{i najbolji dani, serija (93/260) 07.30 Gospodin Magoo, crtana serija (56/65) 07.55 Bumba, crtana serija (111-112/150) 08.10 Graditelj Bob, crtana serija (33/39) 08.25 Roary, crtana serija (46/52) 09.25 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija R 11.45 Asi, serija R 13.00 IN magazin R 13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (84/140) 14.40 Slomljeno srce, serija (92/130) 15.35 Najbolje godine, serija R 16.35 Gumus, serija (52/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus , serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (82/152) 21.00 Asi, serija (25/71) 22.10 Mamin de~ko, igrani film (12)* 23.55 Ve~ernje vijesti 00.10 Pritajena vatra, igrani film R 01.55 Bra~ne vode, serija (7/28) 02.20 Bra~ne vode, serija (6/13) 02.45 Heroji, serija (22/26) 03.35 Ezo TV, tarot show (18)* 04.35 Stari komadi, igrani film 06.00 IN magazin R 06.35 Kraj programa

BLIZANCI Ljubav: Sve vi{e ste posve}eni sebi. @elite se
23.V - 22.VI

pokazati u najboljem svjetlu. Nekom posebno igra srce. Posao: Sve je vi{e prilika da poka`ete svoje sposobnosti i iskoristite sve svoje potencijale. Intenzivan, uspje{an dan. Zdravlje: Dobro bi vam do{la rekreacija. Ljubav: Otkrivate sasvim nove vrijednosti kod RAK voljene osobe. Mogu}e je i da se ponovo zaljubite. 23.VI - 22.VII Posao: Va{e sposobnosti su izra`enije nego ina~e. Mo`ete slobodno preuzeti mno{tvo obaveza i anga`mana. Zdravlje: Na|ite vi{e slobodnog vremena.
LAV

Ljubav: Privla~i vas jedna tajanstvena osoba.

23.VII - 22.VIII

[armira vas iskustvom i elegancijom. Budite uporniji. Posao: Ta~no procijenite {ta `elite, koji su vam ciljevi u bliskoj, a koji u daljoj budu}nosti. Ne budite kruti. Zdravlje: I najve}a energija ima granice.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Najbolje rje{enje je da ulo`ite energiju

u animaciju postoje}e veze. Posavjetujte se sa prijateljem. Posao: Ako ne uspijete uskladiti ljubavnu i poslovnu sferu `ivota, ne}ete se osje}ati kao potpuna osoba. Zdravlje: Zdravi, dobro raspolo`eni.
Ljubav: Mogu}a je nova ljubav. Ako se potrudite, ne mora sve ostati samo na pogledima i 23.IX - 22.X osmijesima. Posao: Potaknuto je putovanje ili va`na odluka. Dan je kao stvoren za ispjeh. Savjet prijatelja je dragocjen. Zdravlje: Bezrazlo`no ste napeti.
[KORPIJA Ljubav: Va{a veza prolazi novu fazu preispitiVAGA

21.20 Dejana talk show TOK - [OU, OBN Ljubav i cigarete 21.00
FILM, FTV
Neki su ljudi zanimljivi zahvaljuju}i svom znanju, talentu, projektima, karizmi i ljepoti. A nekima ne ostaje drugi na~in afirmacije osim da skandalima skrenu pa`nju javnosti na sebe. Jedni ~uvaju svoju privatnost samo za sebe, dok je drugi na pladnju poslu`uju sami. U ovoj emisiji pri~amo i o jednim, i o drugim, ali i o onima tre}ima koji `ele znati sve o ovim prvim i drugim. Nik je gra|evinski radnik koji gradi i popravlja mostove. U braku je s kroja~icom Kiti, s kojom ima tri k}erke. Iako je u biti Nik dobar suprug i otac, kada upozna vatrenu crvenokosu Tulu, potpuno izgubi glavu. Neodlu~an u svojim `eljama, Nik balansira izme|u mirnog porodi~nog `ivota i uzbu|enja koje mu donosi ljubavnica. Uloge: D`ejms Gandolfini, Suzan Sarandon, Kejt Vinslet Reditelj: D`on Turturo

vanja. Ipak, preovladavaju ljep{a, toplija, nje`nija raspolo`enja. Posao: Nemojte se pokolebati zbog te{ko}a ili ne~ijih zlonamjernih sugestija. Najva`nije je da imate cilj. Zdravlje: Ne brinite, sve je dobro.
23.X - 22.XI

STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: [anse za pravu ljubav postoje, samo

se potrudite. Priredite voljenoj osobi romanti~no iznena|enje. Posao: Ako ste shvatili da vam posao ne donosi zadovoljavaju}e prihode, potrudite se i na|ite novi. Zdravlje: Nemate razloga za brigu. Ljubav: Sklad sa partnerom temeljite na iskreJARAC nosti, u zanimljivom razgovoru. Upoznajte se na nov na~in. 23.XII-21.I Posao: Suo~eni ste sa svojom pretjeranom ambiciozno{}u. Prihvatite svoje `elje kao realnost, krenite u akciju. Zdravlje: ^uvajte nerve.
VODOLIJA Ljubav: Privla~i vas osoba koja ulijeva povjere-

Gumus
Mehmet i Gumu{ odmaraju na [ri Lanki. U Istanbulu je situacija sve zategnutija. Berk se posva|ao s uku}anima i nije pozvan na Defninu ro|endansku proslavu.

^udesna istorija 21.00 ameri~kog dolara DOKUMENTARAC, BHT1
Ovo je saga o tome kako je dolar, za manje od dva vijeka, postao svjetska valuta broj jedan. Dolar }ete sresti svuda. To utjelovljenje „globalnog brenda“ mnogo je vi{e od sredstva pla}anja, to je postao univerzalni pojam bogatstva. Kad dolar samo kihne, cijeli svijet je prehla|en...

nje i sigurnost, uz koju se osje}ate za{ti}eno i voljeno. 22.I-19.II Posao: Jedna va`na osoba veoma vam je sklona. To }ete osjetiti na ukupnom poslovnom, ali i finansijskom planu. Zdravlje: Budite disciplinirani sa hranom.
RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: Kao da radite samo ono {to je za vas

19.55
SERIJA, OBN

dobro. Pritom, mo`ete povrijediti osje}anja voljene osobe. Posao: Za va{ posao i uspjeh od presudne va`nosti je dobra organizacija. Kada treba, vi ste majstor u tome. Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Lalejn: Preminuo u 96. godini

Preminuo fitnes guru
MORO BEJ - Ameri~ki fitnes guru D`ek Lalejn (Jack LaLanne) preminuo je u 96. godini u svom domu u Moro Beju u Kaliforniji. Slavni majstor fitnesa decenijama je zagovarao zdrav `ivot, vje`banje i reklamirao brojne sprave.

Proeski: Tragi~no stradao 2007.

[arapova i Vuja~i}: Bek-{uter Nju D`ersi Devilsa zaprosio je teniserku krajem oktobra

Ruska teniserka Marija [arapova i slovenski ko{arka{ Sa{a Vuja~i}

Posthumni orden
SKOPLJE - \or|e Ivanov, predsjednik Makedonije, odlu~io je posthumno odlikovati To{eta Proeskog, makedonskog pjeva~a koji je stradao u saobra}ajnoj nesre}i 2007. godine. Iz kabineta makedonskog {efa dr`ave isti~u da se Proeskom orden posthumno dodjeljuje zbog njegovih vrhunskih muzi~kih dometa, mnogobrojnih humanitarnih anga`mana i uspje{nog predstavljanja Makedonije u svijetu.

VJEN^ANJE NAKON VIMBLDONA
Obred }e biti odr`an u hramu Srpske pravoslavne crkve u Kaliforniji
SANTA ANA - U hramu Srpske pravoslavne crkve u Kaliforniji u julu, nedugo po okon~anju njenog nastupa na Vimbldonu, vjen~at }e se lijepa ruska teniserka Marija [arapova i slovenski ko{arka{ Sa{a Vuja~i}. Srbijanski mediji pi{u da }e ta~no mjesto obreda polaganja bra~nog zavjeta biti Crkva Presvete Bogorodice u Oran` Kauntiju, kalifornijskom okrugu ~iji je glavni grad Santa Ana. Jednu od najljep{ih sportistkinja na svijetu, 23-godi{nju [arapovu tri godine stariji bek{uter Nju D`ersi Devilsa zaprosio je krajem oktobra pro{le godine pokloniv{i joj prsten vrijedan 250.000 dolara.Prema informacijama iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, mladi par ve} naveliko planira detalje vjen~anja. Odabranu crkvu Vuja~i} je redovno posje}ivao dok je igrao za Los An|eles lejkerse.

Iskosa

Sarkozi na meti hakera
PARIZ - Stranica francuskog predsjednika Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) na Facebooku kratko je u nedjelju uve~er bila izlo`ena napadu hakera koji su podmetnuli poruku da se Sarkozi ne namjerava kandidirati na izborima 2012. godine zbog vanrednih okolnosti u Francuskoj, javljaju ju~er mediji. - Dragi sunarodnjaci, imaju}i u vidu vanredne okolnosti u na{oj zemlji, odlu~io sam da se, nakon isteka prvog predsjedni~kog mandata, ne kandidiram 2012. godine - napisali su hakeri na Facebook stranici francuskog predsjednika.

Sve za nagradu
VAL TORENS - Sponzor studentskog takmi~enja Veli Reli zakleo se da vi{e nikada ne}e sponzorirati doga|aj nakon {to su studentice izvodile psine. Na takmi~enju u Val Torensu u Austriji za besplatno putovanje fotografirale su se pred oko 500 gledalaca gole, ~ak su pile i urin. Neki timovi su na takmi~enju simulirali seks pred {okiranom publikom.

Berlin: Optu`be da je statua nelegalno stigla u Njema~ku

Egipat `eli poprsje natrag
KAIRO - Egipat je ju~er zvani~no zatra`io od Njema~ke da vrati poprsje ~uvene kraljice Nefertiti koje je izlo`eno u Berlinu, tvrde}i da je izneseno iz zemlje nezakonito. Zahtjev je upu}en u pismenoj formi Hermanu Percingeru (Hermann), predsjedniku Fonda pruske kulturne zaostav{tine, upravnog tijela svih dr`avnih muzeja u Njema~koj, uklju~uju}i muzej Nojes u Berlinu, gdje je poprsje izlo`eno.
Nikola Sarkozi sa suprugom Karlom: Hakeri podmetnuli poruku na Facebooku