Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

Oblici krivice su umišljaj i nehat. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. tj. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. To su: 2 . zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. uzročna veza između štete i radnje štetnika. Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). Postojeća. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. ali je morao i mogao predvideti. između uzroka i posledice. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi.6. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama.155). ali olako drži da do toga ipak neće doći. Međutim.

dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. 2. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. 169). 6. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika. nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. Pretpostavlja se da je štetnik kriv. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je. Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. nije dužan naknaditi je. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. Dakle. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. nije protivpravna. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. 2. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. 158). 5.1. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost.162). 154). odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 . pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. 3. 4. ali je ova pretpostavka oboriva. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi.

škola. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. za štetu odgovaraju roditelji. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. ono ima pravo da od roditelja traži regres.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. 169). internat. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. 2. rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. Dete do navršene sedme godine života može. 169). Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. ipak. međutim. odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. 169). osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. Ovo lice se može osloboditi 4 . U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. bez obzira na svoju krivicu. ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. 3. Odgovornost za drugog: 1. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. odgovara lice koje je na osnovu zakona. Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji.

dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. 170). a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). odgovornost za pomoćnike . ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. 5. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog.kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. pažnje i umešnosti. Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. 5 . 171). Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. 2. po osnovu pravičnosti. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. 172). Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. 3. Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. 4. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. ako je kriv. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim.odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu.

javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. 175). 6. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. neuobičajena opasnost štete. 174). za štetu ne odgovara on. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 5. 4. Umesto imaoca stvari. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. 3. Odgovornost usled terorističkih akata. odgovaraće za štetu od opasne stvari. i isto kao on. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. ni uz najveću pažnju. a nije kod njega na radu. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. 2. 173). odnosno delatnosti. koja se ne može uvek. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. i to je upravo ono što ih čini opasnim. 3. a nije se mogao predvideti ni izbeći. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1. izbeći. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. ali koja je 6 . svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. 2. 4.

208). Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek).umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno.207). Viša sila isključuje odgovornost. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. 7 . svi učesnici odgovaraju solidarno. Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog.206). Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete.

šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). časti. roditelji . Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. trajno povećane.). ali i braća i sestre i vanbračni partner. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl. prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. deca i roditelji).195). Ako je naneta povreda ugledu. o sposobnosti drugog lica. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem. 4.. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena.199). zbog nanetih povreda. odnosno ispravke. ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. 3. 2.Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. bračni drug. Naknada štete Šteta je neznati 8 .. Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. ili o nečemu drugom. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl.202). o znanju. naruženosti i za pretrpljeni strah.

Naknada štete dosuđena u novcu. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. a ako to nije moguće. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. lice i njegovi roditelji. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. obeštećenje u novčanom iznosu. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. a ne i pravna lica. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. 9 . Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. srazmerno svojoj krivici. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. kao i od štetnikovih radnji. a ukoliko nije. jednokratno. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. Šteta je neprijatan doživljaj. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. Odgovorno lice je dužno. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. Za štetu koju pričini maloletno lice. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. koje je izazvalo tu reakciju. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. Naknada štete ne može biti veća od štete. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. ako je to moguće. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. solidarno su odgovorni i mal. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete.

)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.g.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja. Rev. Rev.1999. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.g. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza. (Vrhovni sud Srbije.g.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. Rev. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Rev. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali.g. bez obzira na konkretne radnje.6203/2002 od 10. Gž.br. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja.07. (Vrhovni sud Srbije. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. Rev. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla.06.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država.09.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud.)  Za štetu koju pričini medved.1999. (Vrhovni sud Srbije.3186/99 od 01. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. (Vrhovni sud Srbije.2001.2002.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari.869 od 29.11. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji.05.1997.1995. 3849/95 od 13.10.br. lovostajem zaštićena divljač pričini. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je.2004.g.10.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju. Rev.g.09.g. Rev. već lice koje je vatru zapalilo. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari. tj. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice.1797/02 od 09.)  Advokat.g.183/98 od 11.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.09.g. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 . (Vrhovni sud Srbije.br.563/99 od 22.2002.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba. (Vrhovni sud Srbije.2142 od 16. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje. inače pristao.2002. a ne kao protiv pravni napad na tuženog. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st. Rev.4459/97 od 08. (Vrhovni sud Srbije. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države.

09.1048/98 od 18.1997.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom.2655/97 od 09. Rev. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile.g. Rev. Rev.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari.g.)  Šteta nastala od ujeda psa. Rev.1998. (Vrhovni sud Srbije. telesna povreda. već lice koje je vatru zapalilo.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. odgovara isključivo štetnik. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.g. koji je posledica više sile.1995. Pž.3618/04 od 26. (Viši privredni sud.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj.. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.1997.g.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.07.3119/95 od 16. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari. (Vrhovni sud srbije. Rev.3973/97 od 30. Rev. (Vrhovni sud Srbije.1997. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja. (Vrhovni sud Srbije. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini. (Vrhovni sud Srbije.2005.1997. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu. (Vrhovni sud Srbije. po pravilima objektivne odgovornosti. .2978/95 od 12.05.g.09..g. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen. Rev.03.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 ..g. Gž.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. (Vrhovni sud Srbije. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima. Rev.g.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive.1995.3849/95 od 13.g. kao opasnom stvari.05. (Vrhovni sud Srbije. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac. pa nema uslova za podeljenu odgovornost.11. Rev. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu. (Viši privredni sud Pž.01.4525/97 od 19.1995. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude. (Vrhovni sud Srbije.09. rev.1607/95 od 26.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči. (Vrhovni sud Srbije.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.

god.10.1999.1994.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja. (Presuda Višeg trgovinskog suda.g. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda. Rev. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu. Rev. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda. (Vrhovni sud Srbije. Pž.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. Gž. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.g. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g.6348/98 od 24. ono ima pravo samo na naknadu materijalne. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine.1504/98 od 21.g. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima.10.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete.108/94 od 05.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.01.1998.g.1998.02.g. a ne i nematerijalne štete.04.1979.10. Rev.230/94 od 17.) 12 . Rev.7022/02 od 30. Rev.2002. Gž.g.g. (Vrhovni sud Srbije. I-VI/1984. (Vrhovni sud Srbije.1998.1994. (Vrhovni sud Srbije. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.4765/99 od 27.05.2002.g. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom.g..)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni. Gž. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre.406/83. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala.611/01 od 25.12.1986.567/98 od 17. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu. Rev. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike. (Vrhovni sud Srbije.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica. (Vrhovni sud Srbije. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda.03.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23.05.

02. Rev. Rev. (Vrhovni sud Srbije.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja.2002. (Savezni sud. po principu objektivne odgovornosti.2000. za šta mu. Rev.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete. (Vrhovni sud Srbije.1999. (Vrhovni sud Srbije. kao satisfakcija trpljenjima.g. koja posebno s obzirom na lokalizaciju.2001.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti.09.504/ od 17. (Vrhovni sud Srbije. i Presuda Okružnog suda u Užicu. Rev. Rev. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici. a ne kao protivpravni napad na tuženog. Gž. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. kao i naknada štete zbog neopravdane osude. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda.1776/98 od 28.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja.11.07.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja.br.g.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena. Gž. P.183/98 od 11.2003. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu.200 ZOO. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.1998.g. Rev. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog. vezane za ličnost oštećenog. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom.10. GŽ. kao poseban vid nematerijalne štete.g. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl.1996.1997. (Vrhovni sud Srbije.6875/98 od 06. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju.br.g.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista.2794/81) 13 . Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti.2142 od 16. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. (Okružni sud u Beogradu. Rev. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode.g.g.41/97 od 26.g. (Vrhovni sud Srbije.03. zbog izloženosti okolini.09.07. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti. a ne i članovima njegove uže porodice.6734/99 od 22.4528/96 od 13. Rev. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti.

1997.g.03.2004.318/05 od 24. a nije se izjasnio o intenzitetu straha.470/05 od 12.113/03 od 05. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.465/97 od 06. 4/97) • • • • • 14 .03.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu.1192/04 od 05. zbog mentalne retardiranosti.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.02. tada je imajući u vidu odredbe čl. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata.g.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim.g.2005. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti.01. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje. Gž.g.04.05.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu.06.g.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista.03. Rev. Gzs.2606/99 od 06. Rev. Rev. Rev. Gž.11.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha.2004. (Presuda Okružnog suda u Čačku.2002. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.g.g. (Vrhovni sud Srbije.4283/01 od 24. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života.1421/97 od 02.g.g.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan. Rev.2003. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Gž. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g. (Vrhovni sud Srbije.1017/2001 od 11.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti.498/04 od 22. Gž. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu.08.1159/03 od 07. Gž. Rev.200 ZOO.2002.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.2005.10.04. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta. (Vrhovni sud Srbije.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost. (Presuda Saveznog suda.189/02 od 11. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.g.g. Rev. koje još nije rođeno.2001..g.1999.2/02 od 13.1997.2003. odnosno sestre postoji i kad je.04.2002. materijalno pravo pogrešno primenjeno.

.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste. 22. iznos od 15.o. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2.Kurir.Karaš. Rev. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina. presrela grupa skinhedsa...000.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150..000 dinara . Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu. priredila Gordana Stanojčić. kada se vraćao iz škole.)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270. 2006. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da..A – petnaestogodišnjeg Roma je. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu .000..Naknada štete kroz sudsku praksu. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini.900. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997.. Izbor iz sudske prakse .000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića. na ime štete plati majci. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176.godine isplati iznos od 250.350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590. iznos od 4. d. zanimljivosti Srbija  . prvo izdanje.o. Cvetkovića i Marinkovića. . . na Topčideru – Beograd... Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja.08. (Vrhovni sud Srbije.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da.oo din. dipl.000 din. urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović. Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. i pri tom 15 . Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića. dosudio je D.380/83) Izvori: . !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu..Poslovni biro.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu..000 € i za troškove postupka 4.. Do sada su završene tri parnice . Blic. sa zahtevom za naknadu štete.g.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list .g.Glosarijum. (Dnevne novine ..000.11.. Beograd.000.pravnik. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu. D. zbog načina na koji su uhapšeni. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku... Beograd. pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu.

000 US$ i kamatu.05.Takata.vikali: .000. 03. ili tzv. da bi im pružila što bolje uživanje u . koja je dok je bila u lezbijskom braku.. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on..000 US$ odštete i kamatu. Shelton Steward (56) okliznuo se 1998.. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07. dobio je na ime obeštećenja 6.2008.. godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu. pojaseva sa 65%.06.II/06) 16 .. dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza.nemarno izrađenih.200 € ! (Izvor Večernji list 11.seksu preko telefona. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index.2006. Izvor: B 92 28. g. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka. (Izvor 24 časa . koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882. rodila trojicu dečaka.. .08. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno .D. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao.g.)  Malezija – Jedna 30 – g.000 US$ zbog gubitka devičanstva. jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu . Sud je oštećenom dosudio 7. jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi . Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4.2008.000. zbog svakodnevnog masturbiranja.04.. i to na obe šake.g.)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci... moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232. kao proizvođač .prepreku.000 australijskih dolara .2007.kompjutersku šaku.. U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% . godine i u padu slomio nogu i povredio vrat. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja .000 US$ od japanske kompanije .g. presudio je sud u Minhenu.hr. godine.500 US$ ! (Izvor Večernji list 22. prilikom davanja sperme.. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A.karpalnog tunela.670. zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao. Bračni par je srpskog poreka .09... dobio je na ime odštete 17. ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz.Ciganine šta ćeš ti u Srbiji.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru . bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete.04.g. čak tri tablete dnevno . ponekad i po sedam puta na dan.. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu... za duševne bolove zbog povreda sina. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak. Sud u Sidneju je dosudio oštetu . Sve je počeo aprila 2001. Ona je na radnom mestu dobila sindrom .. Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10.. dok je razgovarala sa klijentima telefonom.05. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa. a .Takata.06. dobio je obeštećenje od 422.

glavnu ulogu. uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . 2004. (Izvod ... Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života. (Izvor: www.milion evra . (Izvor www.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu .co..09. U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške.. advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci. kojim je tražio da mu novinar . Politika . Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika . Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem . ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške . ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila.g. Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate. da se čak testirao na HIV. Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje..000 US$ .. kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD .yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti . Dželatov šegrt .000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek.000 € . ima njegova bivša supruga. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći. godine .. zajedno isplate obeštećenje od 100. svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom. Srećom nije zaražen.cafemontenegro. kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice . nakon što je ona ostala trudna.com) 17 . na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . 14. Vijesti . Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €. Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35. Andrej Nikolaidis i taj list .2007. MONITORA ...blic. Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo..000 € .. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe .napravili budale. dobio je odštetu od cca 7.800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo..