Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. Oblici krivice su umišljaj i nehat. Međutim. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta.155). uzročna veza između štete i radnje štetnika. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale.6. ali je morao i mogao predvideti. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Postojeća. To su: 2 . Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. između uzroka i posledice. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. ali olako drži da do toga ipak neće doći. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). tj. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi.

ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. Pretpostavlja se da je štetnik kriv. 5. Dakle. pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 . 2. 4. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. 2. nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena.162). Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost. 3. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. 158). 169). ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. 154). nije protivpravna. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je.1. ali je ova pretpostavka oboriva. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. 6. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi. nije dužan naknaditi je. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile.

Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. odgovara lice koje je na osnovu zakona. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. Dete do navršene sedme godine života može. ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. 2. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). za štetu odgovaraju roditelji.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. 169). rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. bez obzira na svoju krivicu. ipak. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. međutim. ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. Odgovornost za drugog: 1. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. 169). odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. Ovo lice se može osloboditi 4 . Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. 3. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. internat. 169). škola. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. ono ima pravo da od roditelja traži regres. Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje.

Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1.kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. ako je kriv.odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. 172). po osnovu pravičnosti. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. 5 . 4. Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. odgovornost za pomoćnike . to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. 170). Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. pažnje i umešnosti. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. 5. Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. 2. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. 171). 3.

173). Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. neuobičajena opasnost štete. a nije kod njega na radu. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. koja se ne može uvek. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. i to je upravo ono što ih čini opasnim. Odgovornost usled terorističkih akata. Umesto imaoca stvari. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. 174). a nije se mogao predvideti ni izbeći. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1. za štetu ne odgovara on. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 4. 3. ni uz najveću pažnju. 4. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. 6. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. 2. izbeći. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. 3. 175). odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. odgovaraće za štetu od opasne stvari. svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. ali koja je 6 . odnosno delatnosti. 2. i isto kao on. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. 5.

Viša sila isključuje odgovornost. 7 . neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja.umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom).207). a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno. svi učesnici odgovaraju solidarno. Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog.206). 208).

195). Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. 2. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. bračni drug. časti.). kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. roditelji . Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl. 3. naruženosti i za pretrpljeni strah. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem. ili o nečemu drugom. kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja. 4. ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. deca i roditelji). prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. odnosno ispravke. zbog nanetih povreda. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl.Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. Ako je naneta povreda ugledu. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. ali i braća i sestre i vanbračni partner. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. Naknada štete Šteta je neznati 8 . šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje).202).. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe..199). o sposobnosti drugog lica. o znanju. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima. trajno povećane.

Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. koje je izazvalo tu reakciju. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. 9 . jednokratno. lice i njegovi roditelji. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. Odgovorno lice je dužno. srazmerno svojoj krivici. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. solidarno su odgovorni i mal. kao i od štetnikovih radnji. obeštećenje u novčanom iznosu. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. Šteta je neprijatan doživljaj.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. a ne i pravna lica. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. a ako to nije moguće. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. Naknada štete dosuđena u novcu. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. Za štetu koju pričini maloletno lice. ako je to moguće. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. Naknada štete ne može biti veća od štete. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. a ukoliko nije. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička.

(Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.br. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza. Rev.g. Rev.)  Advokat.2001. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st.07.1995. lovostajem zaštićena divljač pričini. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog.1797/02 od 09. inače pristao.1999.11.g.09.2002.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država.3186/99 od 01.869 od 29.6203/2002 od 10.2002.g.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. (Vrhovni sud Vojvodine.4459/97 od 08. Rev. Rev.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.09. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. (Vrhovni sud Srbije. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji. Rev.2142 od 16.g.09.05. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 .)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele.1997.1999. tj. Rev. Rev.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.g.br.g.10.g.g. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države.2002.06.br. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. bez obzira na konkretne radnje. 3849/95 od 13. Rev. Rev.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud.183/98 od 11. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. (Vrhovni sud Srbije. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. (Vrhovni sud Srbije. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je.)  Za štetu koju pričini medved. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.10. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P. već lice koje je vatru zapalilo. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje. Rev. (Vrhovni sud Srbije. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin. (Vrhovni sud Srbije. a ne kao protiv pravni napad na tuženog. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu.g.2004. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.563/99 od 22. Gž.

09.11. (Vrhovni sud Srbije. po pravilima objektivne odgovornosti. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja.01. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara.g. Rev.1995.g.1997.05.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. Pž.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. Rev.1607/95 od 26. .09. Gž. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. odgovara isključivo štetnik.g. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu.1048/98 od 18. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.1997. Rev. koji je posledica više sile.g.4525/97 od 19.3618/04 od 26.)  Šteta nastala od ujeda psa.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.1998. telesna povreda. kao opasnom stvari.2655/97 od 09. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke. Rev. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj. (Viši privredni sud Pž. (Vrhovni sud Srbije..1997. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu.3973/97 od 30. (Vrhovni sud Srbije.3849/95 od 13.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari.g. rev. Rev.g.g.1997. već lice koje je vatru zapalilo. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom.2978/95 od 12.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.2005. Rev. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici.1995.3119/95 od 16. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima.05..03. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene. (Vrhovni sud srbije. (Vrhovni sud Srbije. Rev.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči. Rev.. Rev.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola. (Viši privredni sud. pa nema uslova za podeljenu odgovornost. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe.g.09.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen.1995.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 . (Vrhovni sud Srbije.07.g. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile.

) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.2002.12.g.04.10.1994.611/01 od 25. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda.. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja.1504/98 od 21. Rev.02. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima.g.g.1979.567/98 od 17.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. Rev. Rev.10. Rev. (Vrhovni sud Srbije. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15. (Vrhovni sud Srbije. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda.01. Rev. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava. (Presuda Višeg trgovinskog suda. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre.6348/98 od 24. ono ima pravo samo na naknadu materijalne.230/94 od 17. (Vrhovni sud Srbije.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. (Vrhovni sud Srbije.1998. (Vrhovni sud Srbije.406/83.g.g.03.g. I-VI/1984.2002.god. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala.05. (Vrhovni sud Srbije.1986. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.1994.1999.1998.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete.4765/99 od 27.) 12 .10. Pž. (Vrhovni sud Srbije. Rev.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu.108/94 od 05.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom.g. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu. Gž.1998.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. Gž. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.g.g. (Vrhovni sud Srbije. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23.7022/02 od 30.05.g. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa. a ne i nematerijalne štete. Gž.

za šta mu. (Vrhovni sud Srbije. vezane za ličnost oštećenog.504/ od 17.183/98 od 11. Rev.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti.02. i Presuda Okružnog suda u Užicu. Gž. Rev. Rev. koja posebno s obzirom na lokalizaciju. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. Rev.g.g.2000. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru.41/97 od 26. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode.4528/96 od 13.200 ZOO. (Vrhovni sud Srbije.09.2794/81) 13 .) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja.1999.1997. Rev.09. kao poseban vid nematerijalne štete. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju.br. a ne i članovima njegove uže porodice.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista.g.br.6875/98 od 06.g.07.g. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog. Rev.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti. GŽ. (Savezni sud.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda.g. zbog izloženosti okolini.2002.03. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl.g. (Vrhovni sud Srbije. P.6734/99 od 22.1998.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti. Rev.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici. (Vrhovni sud Srbije. (Okružni sud u Beogradu.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode.1996. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom.10.2001. (Vrhovni sud Srbije. a ne kao protivpravni napad na tuženog. Rev. Rev. Gž. kao i naknada štete zbog neopravdane osude. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. (Vrhovni sud Srbije. kao satisfakcija trpljenjima.2142 od 16.1776/98 od 28. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju. po principu objektivne odgovornosti. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda.2003.11.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete.07.g.

Rev. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje. Gzs. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje.02. tada je imajući u vidu odredbe čl.03. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.1997.g. odnosno sestre postoji i kad je.g. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.2003.2002. Rev.2005.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu.03. Gž.g.g. Rev.g.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista. (Vrhovni sud Srbije.1421/97 od 02.1017/2001 od 11. (Vrhovni sud Srbije. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu.4283/01 od 24.2005.06.g. Rev.g.1192/04 od 05.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata.2001.04.05.465/97 od 06. (Vrhovni sud Srbije.01. Rev. Gž. Gž. zbog mentalne retardiranosti.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.2004. materijalno pravo pogrešno primenjeno.2606/99 od 06.04. (Vrhovni sud Srbije. koje još nije rođeno. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti.g.2002.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete.2003. (Presuda Okružnog suda u Čačku. Gž.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost.g.g.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu.1999.2/02 od 13. 4/97) • • • • • 14 . Gž. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu. a nije se izjasnio o intenzitetu straha..) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti. Rev.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan.08.11. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta.189/02 od 11. Rev. (Vrhovni sud Srbije.g.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života. (Vrhovni sud Srbije.318/05 od 24. (Presuda Saveznog suda.03.10.2002. (Vrhovni sud Srbije. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.1159/03 od 07.200 ZOO.g.04.113/03 od 05.g.498/04 od 22.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica.1997.2004.470/05 od 12. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu.

g. .A – petnaestogodišnjeg Roma je. iznos od 4. dosudio je D..000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da. (Dnevne novine . priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića.380/83) Izvori: . Blic.. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu. i pri tom 15 ..• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176.Glosarijum.o. !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu. Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja.Poslovni biro. d.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu. dipl. 22. zbog načina na koji su uhapšeni. Do sada su završene tri parnice . Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da. zanimljivosti Srbija  . Izbor iz sudske prakse ..oo din.godine isplati iznos od 250.o.350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. sa zahtevom za naknadu štete...Kurir. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku. Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590. Beograd. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini. presrela grupa skinhedsa. 2006.08.000 € i za troškove postupka 4. prvo izdanje. iznos od 15. . urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović. na Topčideru – Beograd. na ime štete plati majci. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1.000 din.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list . Rev.. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica..000.Karaš.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150.g.pravnik.000 dinara ...000.900. (Vrhovni sud Srbije.. pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu.11.000. D. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina..)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997.000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu .. Cvetkovića i Marinkovića.. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2. Beograd.000. priredila Gordana Stanojčić.. kada se vraćao iz škole..Naknada štete kroz sudsku praksu.

jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu .2008.nemarno izrađenih.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru .000 US$ od japanske kompanije . pojaseva sa 65%. presudio je sud u Minhenu. koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću. da bi im pružila što bolje uživanje u . Ona je na radnom mestu dobila sindrom . Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000.. koja je dok je bila u lezbijskom braku.prepreku.. 03.09. zbog svakodnevnog masturbiranja.vikali: . (Izvor 24 časa .g.karpalnog tunela. rodila trojicu dečaka.seksu preko telefona.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa.Takata.g. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka. dobio je obeštećenje od 422.kompjutersku šaku. ... ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz.2006. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete.hr. Sud u Sidneju je dosudio oštetu ..670... zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao. Izvor: B 92 28.. Sve je počeo aprila 2001. Bračni par je srpskog poreka .05. kao proizvođač . U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% .. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao. Sud je oštećenom dosudio 7.000. i to na obe šake. godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu.D.000 US$ zbog gubitka devičanstva. g. jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi .. ponekad i po sedam puta na dan.. godine i u padu slomio nogu i povredio vrat.200 € ! (Izvor Večernji list 11.Takata.g. prilikom davanja sperme.04.)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci.g.. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index..04. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja .500 US$ ! (Izvor Večernji list 22. Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4.06..05. moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232. ili tzv.06.Ciganine šta ćeš ti u Srbiji. dok je razgovarala sa klijentima telefonom....2007.000 US$ odštete i kamatu. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882.000.08.II/06) 16 . Shelton Steward (56) okliznuo se 1998. dobio je na ime obeštećenja 6. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A. a . Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on.2008.. za duševne bolove zbog povreda sina. godine. dobio je na ime odštete 17. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno . dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza.)  Malezija – Jedna 30 – g. čak tri tablete dnevno . Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak.000 US$ i kamatu.000 australijskih dolara .

Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života.. Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika .000 US$ ..com) 17 ... uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . godine .2007. Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći. zajedno isplate obeštećenje od 100.co. Dželatov šegrt . Andrej Nikolaidis i taj list . MONITORA . Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD . Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14.napravili budale.800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo. Vijesti .. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške . kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. ima njegova bivša supruga.. Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate.cafemontenegro. dobio je odštetu od cca 7. nakon što je ona ostala trudna.glavnu ulogu.000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. da se čak testirao na HIV.g.. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe .000 € .. advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu .. U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške. Srećom nije zaražen. (Izvod .milion evra . ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila. Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €.000 € . Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo. Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35. 14.. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem . kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice .. Politika .. (Izvor www.yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti . Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje.blic. svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom. (Izvor: www. kojim je tražio da mu novinar .09. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat. 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful