P. 1
steta

steta

|Views: 4,322|Likes:
Published by Jelena Vujovic

More info:

Published by: Jelena Vujovic on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Oblici krivice su umišljaj i nehat. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. između uzroka i posledice.6. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. ali olako drži da do toga ipak neće doći. ali je morao i mogao predvideti. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. uzročna veza između štete i radnje štetnika. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. To su: 2 . Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. Postojeća.155). ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. Međutim. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. tj. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu.

nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. 158). 5. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. 154). isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 . Pretpostavlja se da je štetnik kriv. 2. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. 4. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. 6. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika. dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći.162). 3. 2. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost. Dakle. ali je ova pretpostavka oboriva. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. nije dužan naknaditi je.1. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je. 169). pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. nije protivpravna. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi.

ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. 169). 169). rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. 169). za štetu odgovaraju roditelji. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. Ovo lice se može osloboditi 4 . ono ima pravo da od roditelja traži regres. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. škola. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. Dete do navršene sedme godine života može. međutim. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. 2. internat. Odgovornost za drugog: 1. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. bez obzira na svoju krivicu. odgovara lice koje je na osnovu zakona. 3. ipak. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl.

170). Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. odgovornost za pomoćnike . slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. 3. ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. pažnje i umešnosti. 2. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. 5 . on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. 172). Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom.odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. 4. Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. po osnovu pravičnosti. 171). pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. 5. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. ako je kriv. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne).kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog. dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete.

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. ali koja je 6 . za štetu ne odgovara on. neuobičajena opasnost štete. i isto kao on. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. 4.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. 2. 175). 173). Odgovornost usled terorističkih akata. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 6. izbeći. svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. koja se ne može uvek. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. ni uz najveću pažnju. 3. odnosno delatnosti. a nije se mogao predvideti ni izbeći. javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. 2. 5. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar. 3. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. 174). odgovaraće za štetu od opasne stvari. a nije kod njega na radu. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1. Umesto imaoca stvari. i to je upravo ono što ih čini opasnim. odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. 4.

Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. svi učesnici odgovaraju solidarno.umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta.207). Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. 208). Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog. 7 . neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. Viša sila isključuje odgovornost. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl.206). Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila.

. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. o znanju. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem.Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. zbog nanetih povreda. Naknada štete Šteta je neznati 8 . Ako je naneta povreda ugledu. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. o sposobnosti drugog lica. Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. naruženosti i za pretrpljeni strah. ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. 3. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. deca i roditelji). prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl.. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl. kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). časti.199).). i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. roditelji . odnosno ispravke. ali i braća i sestre i vanbračni partner. bračni drug. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. 4.195). 2. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl. trajno povećane. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca.202). ili o nečemu drugom.

Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. Naknada štete ne može biti veća od štete. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. solidarno su odgovorni i mal.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. obeštećenje u novčanom iznosu. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. ako je to moguće. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. Odgovorno lice je dužno. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. a ne i pravna lica. kao i od štetnikovih radnji. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. srazmerno svojoj krivici. lice i njegovi roditelji. jednokratno. Šteta je neprijatan doživljaj. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. 9 . a ukoliko nije. Za štetu koju pričini maloletno lice. Naknada štete dosuđena u novcu. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. a ako to nije moguće. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. koje je izazvalo tu reakciju. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici.

koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji.2142 od 16. (Vrhovni sud Srbije.6203/2002 od 10. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez.g.g.183/98 od 11.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju.)  Advokat. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Vojvodine.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. Rev.1797/02 od 09. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu.3186/99 od 01. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Rev.4459/97 od 08.1995. bez obzira na konkretne radnje.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st. Rev. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija. Rev. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. Rev.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu. Rev.07.1997. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud.09. Rev. Rev.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. Gž.1999. a ne kao protiv pravni napad na tuženog.1999. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba. lovostajem zaštićena divljač pričini.g.g.2002. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.06.2002. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.10. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza.br. tj. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje.)  Za štetu koju pričini medved.br.2001.563/99 od 22.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari.2002. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla.g. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.br.g.05. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države.g. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. (Vrhovni sud Vojvodine.09.869 od 29.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali. već lice koje je vatru zapalilo.g.2004.09.11. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 .• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. (Vrhovni sud Srbije. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je.g. Rev. 3849/95 od 13. Rev.10. inače pristao.

05.11.1997. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac.3849/95 od 13.3618/04 od 26. Rev.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 . koji je posledica više sile. (Vrhovni sud srbije. (Vrhovni sud Srbije.1995. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu.2005. odgovara isključivo štetnik. Rev. (Viši privredni sud Pž.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja. Rev. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj.1998.01. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt.g. (Vrhovni sud Srbije.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive.g.03.)  Šteta nastala od ujeda psa.g.1997. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile.g. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.4525/97 od 19.g.2655/97 od 09.09. (Viši privredni sud. kao opasnom stvari. rev.09. Rev. (Vrhovni sud Srbije.09.2978/95 od 12.g.1048/98 od 18. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen..222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g.1607/95 od 26.07.. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu. Rev. Rev.. Pž.1997.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara. Rev.1995.3119/95 od 16. Gž. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici. (Vrhovni sud Srbije.05.1997. pa nema uslova za podeljenu odgovornost.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči.g. .g. po pravilima objektivne odgovornosti.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. (Vrhovni sud Srbije. već lice koje je vatru zapalilo. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene.1995. telesna povreda.3973/97 od 30. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev.

nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15.6348/98 od 24.g. (Vrhovni sud Srbije. a ne i nematerijalne štete. Rev. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa. (Vrhovni sud Srbije.10.1998.1998.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.g.230/94 od 17.7022/02 od 30.1994.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine.4765/99 od 27.05.2002. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja.1998.10.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. (Vrhovni sud Srbije.01.567/98 od 17. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu.108/94 od 05.god.g. Rev. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda.05. Gž.611/01 od 25. (Vrhovni sud Srbije.. Rev.1979.g.12.g.1504/98 od 21. Rev. Gž. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu.) 12 . kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike.g. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima. (Vrhovni sud Srbije.g.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda. Gž.02. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Višeg trgovinskog suda. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.10.1986.g.2002. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre. (Vrhovni sud Srbije.03. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23. ono ima pravo samo na naknadu materijalne.1999. (Vrhovni sud Srbije. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.04.g.1994.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni. Rev.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica. Rev.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete.g.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. I-VI/1984.406/83. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava. Pž.

a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog.03. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju. Gž. koja posebno s obzirom na lokalizaciju.200 ZOO. P.6875/98 od 06. Rev.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti.1998. zbog izloženosti okolini. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda.2002.504/ od 17. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. vezane za ličnost oštećenog.br.2000.1776/98 od 28. (Vrhovni sud Srbije.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. a ne kao protivpravni napad na tuženog.2142 od 16. (Vrhovni sud Srbije. Rev.41/97 od 26.10. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. Rev. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista.11.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu. kao i naknada štete zbog neopravdane osude. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Rev.1999.g. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode.183/98 od 11.09.07. za šta mu. i Presuda Okružnog suda u Užicu. (Savezni sud. kao satisfakcija trpljenjima.g. Rev. po principu objektivne odgovornosti.g. Gž.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog.2003.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom. GŽ. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl.09. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti.g.br. a ne i članovima njegove uže porodice. Rev.2001. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici.1997.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti. (Vrhovni sud Srbije.02. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode. (Vrhovni sud Srbije.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru.6734/99 od 22.07.g.1996. Rev.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja. kao poseban vid nematerijalne štete. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu. Rev.g.g. (Okružni sud u Beogradu. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti. (Vrhovni sud Srbije.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete.g.2794/81) 13 . (Vrhovni sud Srbije.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. (Vrhovni sud Srbije. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena.4528/96 od 13.

Gž. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje. a nije se izjasnio o intenzitetu straha.g. (Vrhovni sud Srbije.g.2005.g. materijalno pravo pogrešno primenjeno. Gž. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Rev. (Vrhovni sud Srbije.11. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu.2002.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost.113/03 od 05. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.2001. Rev.g.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.1017/2001 od 11.189/02 od 11.08.1421/97 od 02. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti.06. (Presuda Okružnog suda u Čačku. Rev.g. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta.1999.g. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu.2002. Rev.2003.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu.01. (Vrhovni sud Srbije.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.2003.g. odnosno sestre postoji i kad je.2/02 od 13.2002.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti.05. zbog mentalne retardiranosti. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje.10.2004.200 ZOO. (Presuda Saveznog suda.1159/03 od 07.470/05 od 12.g.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.465/97 od 06.g.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica. 4/97) • • • • • 14 .) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan. Rev. tada je imajući u vidu odredbe čl.03.g.2005.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života.1997. Rev.g.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta. Gzs.1997.318/05 od 24. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.04.4283/01 od 24. (Vrhovni sud Srbije.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu. Gž. Gž. (Vrhovni sud Srbije.2606/99 od 06. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete.1192/04 od 05.04. Rev.498/04 od 22.03.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha.g.2004. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove. (Vrhovni sud Srbije.04.02.03. koje još nije rođeno. Gž. (Vrhovni sud Srbije.g..

Cvetkovića i Marinkovića. Beograd. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2..000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini. Rev. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina.. prvo izdanje. i pri tom 15 .A – petnaestogodišnjeg Roma je. Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja. (Dnevne novine . Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije.. Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997...Naknada štete kroz sudsku praksu.. sa zahtevom za naknadu štete.380/83) Izvori: ..000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176. iznos od 4. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica.g. iznos od 15.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list . Blic. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku... priredila Gordana Stanojčić.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da. !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu. dipl.o. .A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150.oo din..Kurir.Karaš.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste. . dosudio je D. kada se vraćao iz škole...000.. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da. zanimljivosti Srbija  .o.08.000.Poslovni biro. 22.000.godine isplati iznos od 250.11. zbog načina na koji su uhapšeni.000 din. Izbor iz sudske prakse . da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu.350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. D.900.. Do sada su završene tri parnice . presrela grupa skinhedsa. Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića..)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270.000 € i za troškove postupka 4.. d.g.Glosarijum.pravnik. 2006.000 dinara . pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu. na Topčideru – Beograd. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu .000. na ime štete plati majci. Beograd. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590. urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović.

dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza. jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu ..g.. zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao. dobio je obeštećenje od 422. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao. .000 US$ od japanske kompanije .)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci.2006.seksu preko telefona.06. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882.g. ili tzv. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index.II/06) 16 .g.04.Ciganine šta ćeš ti u Srbiji. 03. Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4. koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću. za duševne bolove zbog povreda sina.. Sve je počeo aprila 2001.. ponekad i po sedam puta na dan. U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% . kao proizvođač .vikali: . Shelton Steward (56) okliznuo se 1998.Takata.2008.. čak tri tablete dnevno .200 € ! (Izvor Večernji list 11.000 australijskih dolara . rodila trojicu dečaka.g.. ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz.. presudio je sud u Minhenu.2007.000. dobio je na ime obeštećenja 6. g.Takata. Izvor: B 92 28. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu. Sud je oštećenom dosudio 7. i to na obe šake. godine i u padu slomio nogu i povredio vrat.04. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A.2008. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07.)  Malezija – Jedna 30 – g.000 US$ odštete i kamatu..670. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno .09..05.. a .D. Sud u Sidneju je dosudio oštetu .. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja .godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru . prilikom davanja sperme. pojaseva sa 65%.. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000.000 US$ i kamatu.500 US$ ! (Izvor Večernji list 22..prepreku. zbog svakodnevnog masturbiranja.karpalnog tunela.06. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on.05.nemarno izrađenih..000 US$ zbog gubitka devičanstva.000. koja je dok je bila u lezbijskom braku. Ona je na radnom mestu dobila sindrom .. (Izvor 24 časa . godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu. Bračni par je srpskog poreka . a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa..hr.08. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu. Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10.. dok je razgovarala sa klijentima telefonom. dobio je na ime odštete 17.. da bi im pružila što bolje uživanje u .kompjutersku šaku.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa. godine. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete. jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi . moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232.

dobio je odštetu od cca 7. Srećom nije zaražen.000 € . Politika .000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. kojim je tražio da mu novinar .. zajedno isplate obeštećenje od 100. 14. Andrej Nikolaidis i taj list .. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem .com) 17 . 2004. U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške.2007. Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu . Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje. Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći. (Izvor www..000 US$ . MONITORA . na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega ..napravili budale.cafemontenegro. Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35.. ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške . Vijesti .. Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD .. nakon što je ona ostala trudna..800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo. uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila.. Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate.000 € . (Izvor: www. Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe .. ima njegova bivša supruga. da se čak testirao na HIV. (Izvod .blic. advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci. Dželatov šegrt . Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €.09.glavnu ulogu..milion evra . kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice . svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom.co.. Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika . kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat. Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14. godine .yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti .g.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->