Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

tj. pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. Oblici krivice su umišljaj i nehat. uzročna veza između štete i radnje štetnika. eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. To su: 2 . Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. ali olako drži da do toga ipak neće doći. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. Međutim. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. između uzroka i posledice. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist).155). kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. Postojeća. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. ali je morao i mogao predvideti. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu.6. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost.

nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost. ali je ova pretpostavka oboriva. dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. 6. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. 3. 2. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika.162). Dakle. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi. odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 . Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. nije protivpravna. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. Pretpostavlja se da je štetnik kriv. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. 4. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja.1. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. 2. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. 5. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. nije dužan naknaditi je. 158). 154). 169). pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je.

bez obzira na svoju krivicu. odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. odgovara lice koje je na osnovu zakona. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). 2. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. 169). Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. Ovo lice se može osloboditi 4 . internat. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. škola. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. ono ima pravo da od roditelja traži regres.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. međutim. 169). 169). Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji. rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. ipak. za štetu odgovaraju roditelji. Dete do navršene sedme godine života može. 3. Odgovornost za drugog: 1.

5. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. 5 . pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1.kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. 4. to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. ako je kriv. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. odgovornost za pomoćnike . dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. 172). Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. 2. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. po osnovu pravičnosti. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu.odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. 171). Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. pažnje i umešnosti. 170). ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). 3. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog.

Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1. neuobičajena opasnost štete. javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. a nije kod njega na radu. i isto kao on. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. Umesto imaoca stvari. izbeći. 4. Odgovornost usled terorističkih akata. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. 175). odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. 174). ni uz najveću pažnju. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. 2. za štetu ne odgovara on. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. odnosno delatnosti. ali koja je 6 . koja se ne može uvek. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. 6. 4. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. 173). 2. svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. 3. 5. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. odgovaraće za štetu od opasne stvari. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. a nije se mogao predvideti ni izbeći. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. 3. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. i to je upravo ono što ih čini opasnim.

Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti. 208). Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik.206).umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. Viša sila isključuje odgovornost. Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. 7 .207). Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog. Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno. neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. svi učesnici odgovaraju solidarno.

ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. 3. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl. 4. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. ali i braća i sestre i vanbračni partner. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). roditelji . odnosno ispravke. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. Ako je naneta povreda ugledu. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima..202).Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. zbog nanetih povreda. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. deca i roditelji). ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. 2. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje.199). ili o nečemu drugom. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. trajno povećane. o sposobnosti drugog lica. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. o znanju.. časti.). izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. bračni drug. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl. naruženosti i za pretrpljeni strah. Naknada štete Šteta je neznati 8 . kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja.195). U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude.

a ukoliko nije. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. Naknada štete ne može biti veća od štete. jednokratno. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. Za štetu koju pričini maloletno lice. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. lice i njegovi roditelji. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. Naknada štete dosuđena u novcu. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. 9 . a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. Šteta je neprijatan doživljaj. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. Odgovorno lice je dužno. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. solidarno su odgovorni i mal. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. kao i od štetnikovih radnji.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. srazmerno svojoj krivici. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. a ako to nije moguće. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. a ne i pravna lica. obeštećenje u novčanom iznosu. koje je izazvalo tu reakciju. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. ako je to moguće. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem.

za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.br. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin.g. Rev.563/99 od 22. (Vrhovni sud Srbije.g.br. lovostajem zaštićena divljač pričini. već lice koje je vatru zapalilo. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. Rev. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.11.1997. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu.2142 od 16.g.g.06. Rev.09. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza.g. Rev. a ne kao protiv pravni napad na tuženog.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele.g.1999. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je.4459/97 od 08.2001. Rev. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.2002. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 . (Vrhovni sud Srbije. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države.09. Rev.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.2002.1999.)  Advokat.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.)  Za štetu koju pričini medved. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.br.6203/2002 od 10. (Vrhovni sud Srbije.1797/02 od 09.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari.183/98 od 11.1995.3186/99 od 01. 3849/95 od 13. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. bez obzira na konkretne radnje. (Vrhovni sud Vojvodine. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog. (Vrhovni sud Vojvodine. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla. Rev. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice.g.05. Rev.10. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P.2004. tj.2002.07. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja.869 od 29. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji. Rev.g. Rev.g. Rev. Gž. (Vrhovni sud Srbije.09. inače pristao. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali.10.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država.

odgovara isključivo štetnik. Rev. Rev.09. Rev. Gž.3973/97 od 30. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac. Rev.1995.11.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja.3618/04 od 26. (Vrhovni sud srbije. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.2655/97 od 09.g. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Rev. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe.1995. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari.1048/98 od 18. već lice koje je vatru zapalilo.2005. .g. (Viši privredni sud.g.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj. (Viši privredni sud Pž. (Vrhovni sud Srbije.g. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini...09.1997.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči.g. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.1998. (Vrhovni sud Srbije.1997.g.07. Rev.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive. (Vrhovni sud Srbije. Rev.05. Rev.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici.g. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen.1995. koji je posledica više sile. po pravilima objektivne odgovornosti.g. kao opasnom stvari.1997. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene.09.05. rev.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu. (Vrhovni sud Srbije.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. (Vrhovni sud Srbije.. Pž.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja.3849/95 od 13. (Vrhovni sud Srbije.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari. (Vrhovni sud Srbije.03.01. pa nema uslova za podeljenu odgovornost.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 . (Vrhovni sud Srbije.4525/97 od 19. telesna povreda.1997.2978/95 od 12.1607/95 od 26.3119/95 od 16.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.)  Šteta nastala od ujeda psa. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu.g. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara.

02.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda.01. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15. (Vrhovni sud Srbije.g.1994.g.05.03. Pž.4765/99 od 27. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike. (Vrhovni sud Srbije.611/01 od 25. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. Gž. Rev.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu. a ne i nematerijalne štete.) 12 . Rev. (Presuda Višeg trgovinskog suda. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.g.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. Rev.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete. (Vrhovni sud Srbije. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre.g. ono ima pravo samo na naknadu materijalne. Rev.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. Gž.g.567/98 od 17. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja.g.1998.108/94 od 05.1986. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica.g.10.1504/98 od 21. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa.04.1998.1979.2002. (Vrhovni sud Srbije. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom. (Vrhovni sud Srbije.406/83.10.. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev.1998.05. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima. Gž. (Vrhovni sud Srbije.12.g.1999.g.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni.2002. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala.god.10.7022/02 od 30.6348/98 od 24. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.1994.230/94 od 17. (Vrhovni sud Srbije. I-VI/1984.g.

02. P.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista.09. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti. (Savezni sud. (Vrhovni sud Srbije. Rev.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda.03. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. a ne i članovima njegove uže porodice. Rev.g. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode. Rev.4528/96 od 13. Rev. (Okružni sud u Beogradu.200 ZOO.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena. i Presuda Okružnog suda u Užicu. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.2794/81) 13 .g.1776/98 od 28.g.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti. (Vrhovni sud Srbije.g.183/98 od 11. Rev.6734/99 od 22. Rev. Gž.br.2001.g.41/97 od 26. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu.g. (Vrhovni sud Srbije.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju.1996.6875/98 od 06.2003. kao i naknada štete zbog neopravdane osude.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog.2000.br.1999. (Vrhovni sud Srbije.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. (Vrhovni sud Srbije. za šta mu. kao satisfakcija trpljenjima. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.07.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru.1997. (Vrhovni sud Srbije.10. vezane za ličnost oštećenog. Rev.11. Gž.2002. (Vrhovni sud Srbije.1998. Rev. Rev.504/ od 17. (Vrhovni sud Srbije. a ne kao protivpravni napad na tuženog. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti.g.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom. po principu objektivne odgovornosti. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. kao poseban vid nematerijalne štete.07.g. zbog izloženosti okolini. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda. koja posebno s obzirom na lokalizaciju.2142 od 16. GŽ.09.

) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata.02.03. Rev.2002.2005. Gž. Rev.2002.g.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan. odnosno sestre postoji i kad je.2005. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti. (Presuda Okružnog suda u Čačku.01.2002.1421/97 od 02.g.g.465/97 od 06.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu.4283/01 od 24.g.1999.1017/2001 od 11.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim.2003. Gž. Gž. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete.05.04.g. Rev. (Presuda Saveznog suda. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života.2606/99 od 06.1192/04 od 05.04. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista. Rev.1159/03 od 07..) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.06.g. tada je imajući u vidu odredbe čl.11. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica. zbog mentalne retardiranosti. (Vrhovni sud Srbije. 4/97) • • • • • 14 .10. Rev.08.318/05 od 24. Rev. a nije se izjasnio o intenzitetu straha. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu.g.1997.g. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu. Rev.g.g. materijalno pravo pogrešno primenjeno.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha. Gzs.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost. Gž.498/04 od 22.2004.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje.189/02 od 11. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.04.03.470/05 od 12. koje još nije rođeno.113/03 od 05.g.03. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.2001.g.200 ZOO.2/02 od 13. (Vrhovni sud Srbije. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g.1997.2003. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje.2004. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Gž.

dosudio je D. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590.g. Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića.pravnik.350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. 2006.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list . iznos od 15.000 € i za troškove postupka 4..godine isplati iznos od 250.000. Blic. zanimljivosti Srbija  .380/83) Izvori: . Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.A – petnaestogodišnjeg Roma je. Rev. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1. Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja.. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina.Glosarijum.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176. dipl.. (Vrhovni sud Srbije.. D..oo din.o. Beograd.Karaš... kada se vraćao iz škole.g. prvo izdanje..000 dinara . d.000 din.08. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2. 22. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku.. zbog načina na koji su uhapšeni. priredila Gordana Stanojčić... Beograd.Kurir. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu . kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini. Do sada su završene tri parnice . Cvetkovića i Marinkovića..900.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da.11. (Dnevne novine . na ime štete plati majci. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu.o.Naknada štete kroz sudsku praksu. presrela grupa skinhedsa.000. i pri tom 15 .. !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu.Poslovni biro. Izbor iz sudske prakse . . urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović. Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu... pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu. sa zahtevom za naknadu štete.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu..000. na Topčideru – Beograd.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste.000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150.000.)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270. . iznos od 4.

000 australijskih dolara . (Izvor 24 časa . jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi .. Shelton Steward (56) okliznuo se 1998.2006. zbog svakodnevnog masturbiranja.05. da bi im pružila što bolje uživanje u .. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru . U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% .g. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000.. ili tzv. pojaseva sa 65%. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja . Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa.g. Sud je oštećenom dosudio 7. ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz. kao proizvođač .II/06) 16 .seksu preko telefona. za duševne bolove zbog povreda sina. .000 US$ zbog gubitka devičanstva. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno .2008. rodila trojicu dečaka.kompjutersku šaku..Ciganine šta ćeš ti u Srbiji.06. Bračni par je srpskog poreka . zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao.g. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka.04..Takata.000 US$ odštete i kamatu.nemarno izrađenih.000..000. 03.. čak tri tablete dnevno .04. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao.. Izvor: B 92 28.000 US$ i kamatu. koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću.prepreku.g.000 US$ od japanske kompanije . ponekad i po sedam puta na dan. g. godine i u padu slomio nogu i povredio vrat.karpalnog tunela. dobio je obeštećenje od 422. dobio je na ime odštete 17.500 US$ ! (Izvor Večernji list 22. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882. i to na obe šake. Sve je počeo aprila 2001. dok je razgovarala sa klijentima telefonom. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on.Takata. dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza.. godine. a .09.06. koja je dok je bila u lezbijskom braku.05. Sud u Sidneju je dosudio oštetu ...200 € ! (Izvor Večernji list 11.670. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa.hr. prilikom davanja sperme.08. Ona je na radnom mestu dobila sindrom . godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index.2008. Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4.)  Malezija – Jedna 30 – g. presudio je sud u Minhenu. moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232.vikali: .)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci. Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07.. dobio je na ime obeštećenja 6... Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A. jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu ..2007....D.

blic. (Izvod . kojim je tražio da mu novinar .. Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14.. Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate.000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem .09.. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe .800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo.co. advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci. Dželatov šegrt .. Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje.milion evra .yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti ..000 US$ .. uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika . Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €. svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom. nakon što je ona ostala trudna. 2004.napravili budale. kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. (Izvor: www. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške . zajedno isplate obeštećenje od 100. Andrej Nikolaidis i taj list . godine .g.com) 17 . 14. ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila. dobio je odštetu od cca 7. Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD . iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu . Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći.000 € ..2007. Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35..glavnu ulogu. da se čak testirao na HIV.cafemontenegro. ima njegova bivša supruga. Srećom nije zaražen. Vijesti . Politika . (Izvor www. U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške. MONITORA . na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta .. Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života. kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice ... Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo.000 € ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful