Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

tj. ali je morao i mogao predvideti. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi. ali olako drži da do toga ipak neće doći. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. To su: 2 .155). između uzroka i posledice. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. uzročna veza između štete i radnje štetnika. Međutim. eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima.6. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. Postojeća. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. Oblici krivice su umišljaj i nehat.

vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. 5. 158). Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost. 6. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. Dakle. odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 . Pretpostavlja se da je štetnik kriv. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. 3. pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. 2. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je. ali je ova pretpostavka oboriva. dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći.162). 2.1. 169). lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. nije dužan naknaditi je. 154). nije protivpravna. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. 4.

ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. 2. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. škola. za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. internat. Ovo lice se može osloboditi 4 . Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji. ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. 169). ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. odgovara lice koje je na osnovu zakona. 169). odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. Dete do navršene sedme godine života može. ono ima pravo da od roditelja traži regres. 169). zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. ipak. međutim. Odgovornost za drugog: 1. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. bez obzira na svoju krivicu. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. za štetu odgovaraju roditelji. 3.

pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. 172). ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog.odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. 3. dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. 5. Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. 170). pažnje i umešnosti. Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom.kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. odgovornost za pomoćnike . a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). ako je kriv. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). 171). to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. po osnovu pravičnosti. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. 5 . koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. 2. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. 4. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl.

odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. Odgovornost usled terorističkih akata. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. ni uz najveću pažnju. 4. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. Umesto imaoca stvari. odnosno delatnosti. 173). izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 4. i to je upravo ono što ih čini opasnim. za štetu ne odgovara on. izbeći. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. 3. 5. koja se ne može uvek. ali koja je 6 . 2. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar. 6. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. a nije se mogao predvideti ni izbeći. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. 175). odgovaraće za štetu od opasne stvari. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. i isto kao on. 3. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. 2. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. neuobičajena opasnost štete. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. a nije kod njega na radu. 174). Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1.

Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom.207). Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu.206). Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta.umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. Viša sila isključuje odgovornost. svi učesnici odgovaraju solidarno. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. 208). neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. 7 .

časti. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem.195). kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. o sposobnosti drugog lica. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. 4. ali i braća i sestre i vanbračni partner. naruženosti i za pretrpljeni strah. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. ili o nečemu drugom. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. trajno povećane. bračni drug.199). Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. deca i roditelji). 3.. 2. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. Ako je naneta povreda ugledu. zbog nanetih povreda. o znanju.). odnosno ispravke. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti.202). Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. roditelji .. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. Naknada štete Šteta je neznati 8 . slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl.Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu.

a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. Za štetu koju pričini maloletno lice. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. Šteta je neprijatan doživljaj. Naknada štete ne može biti veća od štete. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. kao i od štetnikovih radnji. obeštećenje u novčanom iznosu. ako je to moguće. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. a ne i pravna lica. a ako to nije moguće. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. Naknada štete dosuđena u novcu. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. koje je izazvalo tu reakciju. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. Odgovorno lice je dužno. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. 9 . lice i njegovi roditelji. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. a ukoliko nije. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. solidarno su odgovorni i mal. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. jednokratno. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. određuje se prema cenama u vreme presuđenja.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. srazmerno svojoj krivici.

2001.g. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. inače pristao. Rev.1999.2002. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari.1997.11.4459/97 od 08. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je.)  Za štetu koju pričini medved. (Vrhovni sud Vojvodine.2142 od 16.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. a ne kao protiv pravni napad na tuženog. već lice koje je vatru zapalilo.06.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari. (Vrhovni sud Srbije. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž.10. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog.2002. 3849/95 od 13. Rev.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla. (Vrhovni sud Srbije.10. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin.3186/99 od 01.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.563/99 od 22. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.2004. Rev. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. Gž. (Vrhovni sud Vojvodine.g.2002.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.6203/2002 od 10. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. Rev. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. lovostajem zaštićena divljač pričini.1797/02 od 09.g.183/98 od 11.09.g.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele.br. Rev. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. (Vrhovni sud Srbije.)  Advokat.869 od 29. (Vrhovni sud Srbije. Rev.09.g.g. tj. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država.br. Rev.1999.g.07.br. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 . bez obzira na konkretne radnje.1995.05. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje. (Vrhovni sud Srbije. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju.09. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza.g. Rev. Rev. Rev.g. Rev. (Vrhovni sud Srbije. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba.

g. (Vrhovni sud Srbije. po pravilima objektivne odgovornosti.3618/04 od 26.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči. telesna povreda. rev.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja. već lice koje je vatru zapalilo.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive..g. Rev.05.1607/95 od 26. pa nema uslova za podeljenu odgovornost. . Rev. (Vrhovni sud Srbije. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 . Rev.1995. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene.4525/97 od 19.11. Rev.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud srbije. Rev.03.1995.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. koji je posledica više sile.2005. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe.05. Rev. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.g. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja.g.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. (Viši privredni sud.07.g.1997.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.)  Šteta nastala od ujeda psa.1048/98 od 18. (Vrhovni sud Srbije. Rev. kao opasnom stvari.01. (Vrhovni sud Srbije.3849/95 od 13. Pž.1998.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini. Rev. (Vrhovni sud Srbije. odgovara isključivo štetnik.. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima.3973/97 od 30.09.3119/95 od 16.g.1997.g.09. (Viši privredni sud Pž. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.g. Rev.2978/95 od 12. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici.2655/97 od 09. (Vrhovni sud Srbije.1995.g.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus. (Vrhovni sud Srbije. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac.. Gž. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile.09.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari.1997.1997. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.

a ne i nematerijalne štete.god. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g. I-VI/1984.1994.05.2002.406/83.10. (Vrhovni sud Srbije.6348/98 od 24.g.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja. (Vrhovni sud Srbije.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni. (Vrhovni sud Srbije. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23. (Vrhovni sud Srbije. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.1504/98 od 21.108/94 od 05.7022/02 od 30. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom.1999.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda.611/01 od 25. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15. ono ima pravo samo na naknadu materijalne.1979.10.12. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda.g. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala. Rev.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava.1998.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika.1986. (Vrhovni sud Srbije.. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja. Rev.05.g. (Vrhovni sud Srbije. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda. Gž.03. Rev.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete. (Presuda Višeg trgovinskog suda.04.g.2002.230/94 od 17. Gž. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike.10.) 12 .g.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu.1998.g. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa.4765/99 od 27. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.02. Rev.g.01. Pž. Rev.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica. Rev.1998.567/98 od 17.g. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine.g. Gž.1994.

11.2003. (Vrhovni sud Srbije. kao i naknada štete zbog neopravdane osude.07.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena. (Okružni sud u Beogradu. Rev.2001.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode. Rev.g. Rev.1999. a ne kao protivpravni napad na tuženog. Rev.g. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.br.41/97 od 26.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti. po principu objektivne odgovornosti.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru. (Vrhovni sud Srbije.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti. za šta mu. Rev. P. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju.g.4528/96 od 13.br.1997.g.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista. zbog izloženosti okolini. (Vrhovni sud Srbije. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode.2002. (Vrhovni sud Srbije.09. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda. Gž. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl. (Vrhovni sud Srbije.1996.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. vezane za ličnost oštećenog. Rev. kao satisfakcija trpljenjima.07. kao poseban vid nematerijalne štete.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti. a ne i članovima njegove uže porodice. (Savezni sud.504/ od 17. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu. koja posebno s obzirom na lokalizaciju. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete.g. (Vrhovni sud Srbije.02.g.10. i Presuda Okružnog suda u Užicu. Rev. Rev. GŽ.2794/81) 13 . a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog. Gž.200 ZOO. (Vrhovni sud Srbije.2000.09. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode. Rev.g.2142 od 16.1776/98 od 28.g.03.6875/98 od 06.183/98 od 11.6734/99 od 22.1998.

g. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti.4283/01 od 24.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost.2004.2001. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje.2003.03. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.g. (Vrhovni sud Srbije.g.189/02 od 11. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.1421/97 od 02.03. (Vrhovni sud Srbije. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje. (Vrhovni sud Srbije.g. Rev. koje još nije rođeno. tada je imajući u vidu odredbe čl.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu.g.04. 4/97) • • • • • 14 .2002.1997.g.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista.03. (Presuda Okružnog suda u Čačku. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta.g. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu.1999.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu.g.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica.06. Gž. (Vrhovni sud Srbije.04.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.05.498/04 od 22.1192/04 od 05.2002.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta.200 ZOO. materijalno pravo pogrešno primenjeno. Rev.g. Rev.470/05 od 12. Gž. Rev.01. Rev. Gž.2002. (Vrhovni sud Srbije.465/97 od 06. (Vrhovni sud Srbije. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života. Gzs.1159/03 od 07.g.1997. Rev.2606/99 od 06.2004.318/05 od 24. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. zbog mentalne retardiranosti.1017/2001 od 11.g.04. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha.10.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata.08. odnosno sestre postoji i kad je. Gž. (Presuda Saveznog suda.g.2003. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu.02. (Vrhovni sud Srbije.113/03 od 05. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Gž.2/02 od 13.2005.2005. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete. a nije se izjasnio o intenzitetu straha.11. Rev.g..

Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica.. . koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu.. dipl.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150.. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku. Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja. dosudio je D. Do sada su završene tri parnice . 22. Izbor iz sudske prakse . na Topčideru – Beograd. zanimljivosti Srbija  .. zbog načina na koji su uhapšeni. urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović. Beograd.000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176.000.000. (Dnevne novine .Karaš.godine isplati iznos od 250. !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu.Kurir. na ime štete plati majci.. Blic... d. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu .oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list . a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590.. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini.000 € i za troškove postupka 4... 2006.pravnik.11. Cvetkovića i Marinkovića..g.Glosarijum.)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270. Beograd.oo din.350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. kada se vraćao iz škole. pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu.000.. iznos od 15.A – petnaestogodišnjeg Roma je. Rev. (Vrhovni sud Srbije.o. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da.08..000 dinara .900.g.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da. presrela grupa skinhedsa. i pri tom 15 .380/83) Izvori: . Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997..000. priredila Gordana Stanojčić. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. iznos od 4.. prvo izdanje.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste. D.. sa zahtevom za naknadu štete.Naknada štete kroz sudsku praksu.000 din.Poslovni biro. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina.o. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2. .

.. ili tzv. ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz.seksu preko telefona.09. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A. ponekad i po sedam puta na dan. rodila trojicu dečaka.. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru . Shelton Steward (56) okliznuo se 1998. U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% .II/06) 16 .000 US$ i kamatu.06. prilikom davanja sperme.nemarno izrađenih. . Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4. koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću..08. 03.. pojaseva sa 65%.500 US$ ! (Izvor Večernji list 22.)  Malezija – Jedna 30 – g. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882.000 US$ odštete i kamatu. za duševne bolove zbog povreda sina.000 US$ od japanske kompanije . Sud u Sidneju je dosudio oštetu .g. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000. dobio je na ime obeštećenja 6.. čak tri tablete dnevno .. Sve je počeo aprila 2001. g. Sud je oštećenom dosudio 7.kompjutersku šaku. (Izvor 24 časa ..05. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa.g.200 € ! (Izvor Večernji list 11.g. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu. Ona je na radnom mestu dobila sindrom . da bi im pružila što bolje uživanje u .2006. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak.. Izvor: B 92 28. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno .000.)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci.D. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa.karpalnog tunela. zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao. koja je dok je bila u lezbijskom braku.000 US$ zbog gubitka devičanstva. jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu . presudio je sud u Minhenu.2007. dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza.prepreku.05.2008.670. dok je razgovarala sa klijentima telefonom. zbog svakodnevnog masturbiranja.000. jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi . Bračni par je srpskog poreka .Takata...04. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja . Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10.. godine. dobio je na ime odštete 17.vikali: .Takata. i to na obe šake. a . moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232. godine i u padu slomio nogu i povredio vrat. godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu..Ciganine šta ćeš ti u Srbiji.g..06.hr.04. dobio je obeštećenje od 422. kao proizvođač .. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao....000 australijskih dolara .2008.

Dželatov šegrt . ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom.. (Izvod ..yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti . Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo.milion evra . kojim je tražio da mu novinar . Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života. Srećom nije zaražen.. (Izvor: www.. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem . advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci. 14.glavnu ulogu.. Politika . dobio je odštetu od cca 7. U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške. na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice . Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD . (Izvor www.g. Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35.. ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške .000 € . ima njegova bivša supruga. da se čak testirao na HIV..09. Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate.000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat. Vijesti .blic.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu .000 US$ .cafemontenegro...800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo. 2004. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe . MONITORA .2007. Andrej Nikolaidis i taj list .. Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14. Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €. nakon što je ona ostala trudna. Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje.000 € . uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . zajedno isplate obeštećenje od 100.napravili budale.co. godine ... Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika . Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći.com) 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful