Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

To su: 2 . obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. ali olako drži da do toga ipak neće doći. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. tj. eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti.6.155). Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. Međutim. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji. ali je morao i mogao predvideti. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. uzročna veza između štete i radnje štetnika. Postojeća. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. Oblici krivice su umišljaj i nehat. Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. između uzroka i posledice. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu.

Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika.1. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. 3. pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. nije protivpravna. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. 154). Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći. Pretpostavlja se da je štetnik kriv. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. nije dužan naknaditi je. To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. 2. 2. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. ali je ova pretpostavka oboriva. 158). 6. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. Dakle. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je. nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. 4. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost.162). Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. 5. 169). odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 .

rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. 169). odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. 169). odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. 3. ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). Dete do navršene sedme godine života može. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. škola. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. međutim. ono ima pravo da od roditelja traži regres. Odgovornost za drugog: 1.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. odgovara lice koje je na osnovu zakona. 169). Ovo lice se može osloboditi 4 . za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. ipak. odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. 2. za štetu odgovaraju roditelji. bez obzira na svoju krivicu. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno. internat. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete.

5. 172). koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. odgovornost za pomoćnike .kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. 5 . Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. 4. pažnje i umešnosti. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog).odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. po osnovu pravičnosti. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. ako je kriv. 3. Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr. 2. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). 171). Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. 170). Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl.

one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. a nije kod njega na radu. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 3. odgovaraće za štetu od opasne stvari. 2. ni uz najveću pažnju. 4. koja se ne može uvek. 4. izbeći. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. 6. Umesto imaoca stvari. 175). odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar. 5. i isto kao on. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. 2. i to je upravo ono što ih čini opasnim. Odgovornost usled terorističkih akata. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. neuobičajena opasnost štete. za štetu ne odgovara on. ali koja je 6 . svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1. 174). odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. a nije se mogao predvideti ni izbeći. 173). javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. odnosno delatnosti. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. 3.

Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti.207). svi učesnici odgovaraju solidarno. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. 208). Viša sila isključuje odgovornost.206). Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. 7 . se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja.umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja. Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog. Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl. neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno.

Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. deca i roditelji). bračni drug. U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl. Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl.). ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. roditelji . ali i braća i sestre i vanbračni partner. 4. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima.. U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje).199). troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem. Ako je naneta povreda ugledu. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. časti. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. o znanju. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. ili o nečemu drugom.202). Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. zbog nanetih povreda. Naknada štete Šteta je neznati 8 . o sposobnosti drugog lica. prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. naruženosti i za pretrpljeni strah. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja.. trajno povećane. 3.195). odnosno ispravke. 2. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom.

Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. Naknada štete dosuđena u novcu. Odgovorno lice je dužno. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. koje je izazvalo tu reakciju. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. ako je to moguće. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. lice i njegovi roditelji. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. obeštećenje u novčanom iznosu. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. Za štetu koju pričini maloletno lice. a ako to nije moguće. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. Naknada štete ne može biti veća od štete.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. srazmerno svojoj krivici. a ne i pravna lica. Šteta je neprijatan doživljaj. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj. 9 . a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. kao i od štetnikovih radnji. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. solidarno su odgovorni i mal. jednokratno. a ukoliko nije.

2714/92)  Fudbalski klub – domaćin.g.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.2002.)  Advokat. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba.1797/02 od 09. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. (Vrhovni sud Srbije.g. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali. (Vrhovni sud Srbije. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 . Rev. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice.6203/2002 od 10.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st.g. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja.g.07. (Vrhovni sud Srbije. Rev.563/99 od 22.g.06.3186/99 od 01.2002.br. Rev. (Vrhovni sud Srbije.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud. (Vrhovni sud Srbije.10.4459/97 od 08.2002. (Vrhovni sud Vojvodine. (Vrhovni sud Srbije.05. tj.1999.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Rev. bez obzira na konkretne radnje. Rev.09.g. Gž. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država.183/98 od 11. (Vrhovni sud Srbije.2001.869 od 29.g. Rev.10. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari.br.1995. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. Rev.09. (Vrhovni sud Vojvodine.1999. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija.1997.g. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu.g. a ne kao protiv pravni napad na tuženog. 3849/95 od 13. Rev.09. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države. lovostajem zaštićena divljač pričini. (Vrhovni sud Srbije. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari.br. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog.2004.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju. Rev.)  Za štetu koju pričini medved. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je. Rev.2142 od 16.11. inače pristao. Rev. već lice koje je vatru zapalilo. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P.

3849/95 od 13.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus. Rev. (Viši privredni sud.1995.3973/97 od 30. . Rev.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. Pž.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. već lice koje je vatru zapalilo.. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima. Rev.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja.1995. rev. (Vrhovni sud Srbije. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen.07.11.)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. (Vrhovni sud Srbije.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara. (Vrhovni sud Srbije.. kao opasnom stvari. koji je posledica više sile. Rev.1995.g.)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom.4525/97 od 19.1048/98 od 18.2655/97 od 09. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici. (Vrhovni sud Srbije.) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 .g. telesna povreda.g. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja.09. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari.3119/95 od 16.g. (Viši privredni sud Pž. Rev.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari. Rev.1997. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.1998. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj. (Vrhovni sud Srbije. Gž..05.g.3618/04 od 26.03. (Vrhovni sud srbije. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči. Rev.09.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini.g. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu.1997.1997.2978/95 od 12. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.01. Rev. (Vrhovni sud Srbije.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola.g.g. odgovara isključivo štetnik.)  Šteta nastala od ujeda psa. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu. Rev.05. po pravilima objektivne odgovornosti.1997.1607/95 od 26. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac. (Vrhovni sud Srbije. pa nema uslova za podeljenu odgovornost. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile.2005.g.09.

g.03. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15.g. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.1979. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika.10. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu.g.611/01 od 25. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda.4765/99 od 27.1994.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica.1998. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23. (Presuda Višeg trgovinskog suda. Gž.g. Rev. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.10. (Vrhovni sud Srbije.2002..g.1994. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu.02. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima.g.01.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru. (Vrhovni sud Srbije.1504/98 od 21. Rev. (Vrhovni sud Srbije.1999.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete. (Vrhovni sud Srbije.04.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja.12. Rev. Gž. (Vrhovni sud Srbije.)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu.567/98 od 17.406/83. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike.230/94 od 17. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa.g.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala.) 12 .10. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom.1998. Rev.05.108/94 od 05.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni. I-VI/1984.1998. Gž.g.god.7022/02 od 30. Pž. (Vrhovni sud Srbije.05. ono ima pravo samo na naknadu materijalne.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. (Vrhovni sud Srbije.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda.g.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja.1986.6348/98 od 24.2002. a ne i nematerijalne štete. Rev. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre.g.

(Presuda Opštinskog suda u Ivanjici. (Vrhovni sud Srbije. Rev.1997. (Vrhovni sud Srbije. za šta mu.504/ od 17.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru.br. (Vrhovni sud Srbije.g. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena.09. Rev.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. vezane za ličnost oštećenog. (Savezni sud.183/98 od 11.g.2794/81) 13 .) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja. a ne kao protivpravni napad na tuženog.6875/98 od 06.07. (Okružni sud u Beogradu.2000.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu.03. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti.br. a ne i članovima njegove uže porodice. Rev.2003. zbog izloženosti okolini.2142 od 16. Gž. kao poseban vid nematerijalne štete.07.09. (Vrhovni sud Srbije.1998.6734/99 od 22. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Rev. koja posebno s obzirom na lokalizaciju. kao i naknada štete zbog neopravdane osude. (Vrhovni sud Srbije.10.1776/98 od 28. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. i Presuda Okružnog suda u Užicu. P. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. po principu objektivne odgovornosti.g. Gž. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog.g.4528/96 od 13.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog.g. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom.2001. Rev.2002. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti.200 ZOO. Rev.11. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl.1999. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju.02.1996.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti. Rev.g. kao satisfakcija trpljenjima.g. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja.g. GŽ.41/97 od 26.

g. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu. (Vrhovni sud Srbije.189/02 od 11.1159/03 od 07. (Vrhovni sud Srbije.06.2606/99 od 06.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života.2/02 od 13.g.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. (Presuda Okružnog suda u Čačku. Gž.2001.04.10. (Vrhovni sud Srbije.2005. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete. 4/97) • • • • • 14 . individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti. zbog mentalne retardiranosti. (Presuda Okružnog suda u Valjevu..11. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.2004.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.470/05 od 12.g. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu. Gž.g.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.04. Rev.02. Gž.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta.g.03. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje.2005.g. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu. (Vrhovni sud Srbije. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.1421/97 od 02.03. (Presuda Saveznog suda.2002.1017/2001 od 11. Rev.04.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica. Rev.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost.2002. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje. Rev. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan. Gž.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu.01.2003.g.1999.05. (Vrhovni sud Srbije.g. koje još nije rođeno.03.498/04 od 22. tada je imajući u vidu odredbe čl.1997.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti.08. odnosno sestre postoji i kad je.g. (Vrhovni sud Srbije.200 ZOO. a nije se izjasnio o intenzitetu straha.1192/04 od 05.g.465/97 od 06. Rev.g. Rev.113/03 od 05.2004.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata.2003.g. materijalno pravo pogrešno primenjeno. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta. Gž.g.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha.1997. Rev.4283/01 od 24.318/05 od 24. (Vrhovni sud Srbije.2002. Gzs.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista.

..350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije. priredila Gordana Stanojčić...08.000 din. Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića. D. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1.)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270.godine isplati iznos od 250.o. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu.Glosarijum.000.000. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu .11.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da.o.. ...g.. Rev. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997. Beograd.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu.A – petnaestogodišnjeg Roma je. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina..Naknada štete kroz sudsku praksu.Kurir. Do sada su završene tri parnice .oo din... zanimljivosti Srbija  . dipl. Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku. iznos od 4.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150.. Blic. i pri tom 15 . !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu. Beograd. 2006. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica.. Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. prvo izdanje. Izbor iz sudske prakse .000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića. na Topčideru – Beograd.000 dinara .000.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list .000. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590. Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu.pravnik. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. kada se vraćao iz škole.. Cvetkovića i Marinkovića.380/83) Izvori: ...000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176. d. presrela grupa skinhedsa. 22. (Vrhovni sud Srbije.000 € i za troškove postupka 4. dosudio je D.Poslovni biro. na ime štete plati majci.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste.g. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da. zbog načina na koji su uhapšeni. pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu. (Dnevne novine .900.Karaš. urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović. sa zahtevom za naknadu štete. . iznos od 15.

.04. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on.g.05. Ona je na radnom mestu dobila sindrom .670..500 US$ ! (Izvor Večernji list 22. .2007.. Shelton Steward (56) okliznuo se 1998.. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak. koja je dok je bila u lezbijskom braku. kao proizvođač . međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07. U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% . zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu.000 US$ zbog gubitka devičanstva. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno . jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi .000. za duševne bolove zbog povreda sina..II/06) 16 .seksu preko telefona. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000. Sud je oštećenom dosudio 7. rodila trojicu dečaka. godine. pojaseva sa 65%. i to na obe šake. dobio je na ime obeštećenja 6. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu..000.04.. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja . zbog svakodnevnog masturbiranja. (Izvor 24 časa . koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću.g.. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao. g. Sud u Sidneju je dosudio oštetu . jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu .kompjutersku šaku.09.nemarno izrađenih..)  Malezija – Jedna 30 – g.Takata.. dobio je obeštećenje od 422. dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza.. Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4. prilikom davanja sperme.000 US$ od japanske kompanije . a . presudio je sud u Minhenu.2008. Sve je počeo aprila 2001. ponekad i po sedam puta na dan.Ciganine šta ćeš ti u Srbiji.hr. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru .)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci.000 US$ odštete i kamatu.200 € ! (Izvor Večernji list 11.08.vikali: .g. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen. moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232..... Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10.2006.prepreku. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A.D.g.Takata.06. zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao. Izvor: B 92 28. godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu.000 australijskih dolara . ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz. dok je razgovarala sa klijentima telefonom. 03.06. Bračni par je srpskog poreka . godine i u padu slomio nogu i povredio vrat. čak tri tablete dnevno . da bi im pružila što bolje uživanje u ..000 US$ i kamatu.. dobio je na ime odštete 17.05.karpalnog tunela. ili tzv.2008. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa.. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882.

godine .g..000 € . Vijesti . Srećom nije zaražen.. Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje.. da se čak testirao na HIV. Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života.. ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške . Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći.2007.000 US$ . ima njegova bivša supruga. Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD . MONITORA . advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci.09. svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom.milion evra ..blic. 2004.glavnu ulogu.. nakon što je ona ostala trudna.000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem .)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu ..000 € .napravili budale..com) 17 . Politika . uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške.. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . (Izvor: www. dobio je odštetu od cca 7. Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika . kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice .cafemontenegro.yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti .. ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat... Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate. na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. (Izvod . Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35. zajedno isplate obeštećenje od 100. Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo.co. Dželatov šegrt . a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe . kojim je tražio da mu novinar .800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo. Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14. (Izvor www. Andrej Nikolaidis i taj list . 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful