P. 1
steta

steta

|Views: 4,386|Likes:
Published by Jelena Vujovic

More info:

Published by: Jelena Vujovic on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Šteta pojmovi Šteta je • • • umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje

drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)

(ZOO čl.155). Štetnik (dužnik naknade štete) je lice koje je prouzrokovalo štetu Oštećeni ili žrtva (poverilac naknade) je lice kome je prouzrokovana šteta Zastarelost – potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik saznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo (subjektivni rok). U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok). Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorna obaveze zastareva za vremem određeno za zastarelost te obaveze. (ZOO, čl. 376) Posle nastupanja zastarelosti prava da zahteva naknadu štete, oštećenik može zahtevati od odgovornog lica, po pravilima koja vaće u slučaju sticanja bez osnova, da mu ustupi ono što je dobio radnjom kojom je prouzrokovana šteta. (ZOO, čl. 209) Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugom može prouzrokovati šteta. (ZOO čl. 16) Vrste štete 1. Materijalna i nematerijalna šteta – materijalna šteta nastaje na imovinskim (materijalnim) dobrima; nematerijalna šteta nastaje na neimovinskim dobrima (život, zdravlje, fizički i psihički integritet, čast, sloboda, ugled itd.) 2. Stvarna šteta i izmakla dobit – stvarna šteta predstavlja umanjenje postojeće imovine; izmakla dobit predstavlja sprečavanje uvećanja imovine 3. Neposredna i posredna šteta – neposredna šteta je direktna posledica štetne radnje, dok je posredna šteta indirektna posledica štetne radnje 4. Pozitivni i negativni interes – pozitivni interes (šteta zbog neispunjenja) je šteta koja nastaje zbog neispunjenja ugovorne obaveze; negativni interes je šteta koju određeno lice trpi zato što je opravdano verovalo da će zaključiti određeni ugovor sa određenim licem ili pak zato što je opravdano verovalo da je ugovor koji je već zaključen punovažan 5. Konkretna i apstraktna šteta – konkretna šteta je ona šteta čije je postojanje stvarno dokazano i iznos konkretno utvrđen; apstraktna šteta je ona šteta čije se postojanje i iznos ne moraju dokazivati pošto se njeno postojanje pretpostavlja, a iznos naknade štete se procenjuje na osnovu unapred propisanih opštih kriterijuma

1

eventualna šteta je ona šteta za koju postoji mogućnost da će nastupiti u budućnosti. Nesvesni nehat postoji kada određeno lice uopšte ne predvidi da svojom radnjom može prouzrokovati štetu.6. Svesni nehat postoji kada određeno lice predvidi. Postojeća. ali je morao i mogao predvideti. Protivpravnost postoji u slučaju kada se nekom ljudskom radnjom krše određene pravne norme kojima se štite imovinski interesi ili neimovinski interesi koji se brane imovinskim sankcijama. Da bi se određeno lice smatralo krivim za određenu radnju potrebno je da ono bude sposobno za rasuđivanje. buduća i eventualna šteta – postojeća šteta je ona šteta koja je već pruzrokovana i čije posledice su već nastale. To su: 2 . pri čemu je jedna pojava uslovljena (izazvana) drugom. uzročna veza između štete i radnje štetnika. između uzroka i posledice. buduća šteta je ona šteta koja će u budućnosti sigurno nastupiti – može da se manifestuje kao nastavak štete koja se već trpi ili kao šteta koja tek treba da nastupi nakon što je štetna radnja preduzeta. Nehat (nepažnja) može biti svesni i nesvesni. zna da svojom radnjom može prouzrokovati štetu. Umišljaj (namera) postoji kada određeno lice ima svest o tome da svojom radnjom pričinjava štetu drugome i volju da drugome nanese štetu. Zakon o obligacionim odnosima razlikuje tri stepena nehata: gruba nepažnja. tj. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) (ZOO čl. Predvidiva i nepredvidiva šteta – predvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora mogla predvideti. Krivica postoji kada se jedno lice ne ponaša onako kako se ponaša razuman i pažljiv čovek u određenoj situaciji.155). odnosno da je sposobno da shvati značaj svoga dela i da je sposobno da upravlja svojim postupcima. ali olako drži da do toga ipak neće doći. Postoje izvesne okolnosto koje isključuju protivpravnost. krivica i protivpravnost štetnikove radnje. nakon što je štetna radnja preduzeta Uslovi odgovornosti Uslovi odgovornosti za štetu su: • • • • šteta. Uzročna veza je veza koja postoji između dve pojave. Šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). obična nepažnja i odsustvo pažnje koje se poklanja vlastitim poslovima. Međutim. nepredvidiva šteta je ona šteta koja se u vreme zaključenja ugovora nije mogla predvideti 7. ne mora svaka radnja kojom je izazvana šteta da bude i protivpravna. Oblici krivice su umišljaj i nehat.

dozvoljena samopomoć – ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebu samopomoći. ukoliko ne dokaže da je nastala bez njegove krivice (ZOO čl. 169). 2. Pristanak nije dozvoljen ako se odnosi na radnju koja je zakonom zabranjena. krajnja nužda – postoji kada neko lice izazove štetu da bi od sebe ili drugog lica otklonilo istovremenu protivpravnu opasnost. nije protivpravna. 154). nužna odbrana mora biti srazmerna napadu kome se suprotstavlja. odgovornost roditelja maloletnih počinilaca štete koji su sposobni za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje 3 .162). 5. Pretpostavlja se da je štetnik kriv. lice koje je prouzrokovalo štetu svojom krivicom dužno je da je nadoknadi. Dakle. Objektivna odgovornost postoji nezavisno od krivice štetnika. ako je takva zaštita nužna i ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikima u kojima nastaje opasnost (ZOO čl. isključive odgovornosti oštećenog ili nekog trećeg lica.1. 3. odgovornost neuračunljivih lica za štetu koju prouzrokuju drugome. nužna odbrana – je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad. 158). To znači da lice koje je prouzrokovalo štetu može dokazati da nije krivo i tako se osloboditi odgovornosti po osnovu krivice. Štetnik (počinilac) se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala kao posledica više sile. pod uslovom da se nadoknada ne može dobiti od lica koje bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. 6. Pod dozvoljenom samopomoći podrazumeva se pravo svakog lica da otkloni povredu prava kad neposredno preti opasnost. vršenje javne dužnosti – radnja lica koje u vršenju službene dužnosti svojom radnjom izazove štetu drugome. korišćenje svojim pravom – lice koje korišćenjem svog prava drugome nanese štetu. Da bi oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete potrebno je da dokaže da oštećeni ima obavezu da snosi rizik štete. ali takva radnja je dozvoljena samo ako je vrednost spasenog dobra nesrazmerno veća od vrednosti dobra koje se žrtvuje. 4. ali je ova pretpostavka oboriva. nije dužan naknaditi je. 2. neminem laedit – Ko koristi svoje pravo. odnosno neophodno je da oštećeni dokaže da je pretrpeo štetu i da između štete i štetnikove radnje postoji uzročna veza. pristanak oštećenog – postoji kada određeno lice dopusti drugom da preduzme radnju kojom mu nanosi štetu. pod uslovom da ju je službeno lice preduzelo u okviru svojih službenih ovlašćenja. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom (ZOO čl. nije dužno da je nadoknadi (Qui suo iure utitur. nikom ne nanosi štetu) Vrste odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice (subjektivna odgovornost) – ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je. Odgovornost po osnovu pravičnosti – u odgovornost po osnovu pravičnosti spadaju: 1.

Maloletna lica starija od 14 godina su deliktno sposobna i odgovaraju za štetu po opštim pravilima o odgovornosti. ali se to lice može osloboditi odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. za štetu odgovaraju roditelji. rđavih primera ili poročnih navika koje su mu roditelji dali. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. ili se i inače šteta može upisati roditeljima u krivicu. odgovornost za maloletnike – maloletna lica do navršene sedme godine života su deliktno nesposobna i za štetu koja ona prouzrokuju drugim licima odgovaraju njihovi roditelji. Odgovornost za drugog: 1. odgovornost za lica nesposobna za rasuđivanje (duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja) – za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili iz nekog drugog razloga nije sposobno za rasuđivanje. zdravstvena ustanova) odgovara to lice pod čijim se nadzorom dete nalazilo. koje oštećeni mora da trpi (lica čija su dobra žrtvovana da bi se zadovoljio određeni javni interes ili pak pretežniji interes nekog drugog). odluke nadležnog državnog organa ili ugovora dužno da vodi nadzor nad njim. ono ima pravo da od roditelja traži regres. Roditelji neće odgovarati ni ako je šteta nastala dok je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno za štetu. Ovo lice se može osloboditi 4 . ako roditelji ne žive zajedno za štetu odgovara roditelj kod koga se dete nalazilo u trenutku prouzrokovanja štete. Roditelji mogu po osnovu pravičnosti biti obavezani da nadoknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje pod uslovom da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu i da je materijalno stanje roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. Ako se lice koje je vršilo nadzor nad detetom oslobodi odgovornosti. Za štetu koju prouzrokuje dete odgovaraju oba roditelja solidarno.roditelja znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog lica (ZOO čl. ipak. Ako dete prouzrokuje štetu dok se nalazi pod nadzorom nekog trećeg lica (vrtić. Dete do navršene sedme godine života može. nadoknada štete koja je prouzrokovana pravno dopuštenim radnjama. za štetu će odgovarati roditelji ako je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika. Ako je dete prouzrokovalo štetu dok je bilo pod nadzorom trećeg lica. U ovom slučaju oštećeni može da zahteva nadoknadu štete direktno od roditelja. 2. internat. Za štetu koju počini dete starije od sedam godina odgovaraju roditelji. bez obzira na svoju krivicu. iz razloga pravičnosti biti obavezano da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovalo pod uslovom da senadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i da je materijalno stanje deteta (štetnika) znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog (ZOO čl. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokažu da postoji neki od opštih razloga za isključenje odgovornosti. odgovara lice koje je na osnovu zakona. međutim. 169). ukoliko štetu nadoknadi lice koje je vršilo nadzor nad detetom. 3. 169). 169). škola.

Gospodar posla se može osloboditi odgovornosti ukoliko dokaže da je u napred navedenim situacijama bio pažljiv koliko je trebalo. Pomoćnik prilikom obavljanja posla treba da pokaže onoliko znanja. Ovde možemo razlikovati dve situacije: 1. to pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade (ZOO čl. odgovornost poslodavca za zaposlene – za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. Poslodavac odgovara samo za štetu koju zaposleni pričini u radno vreme i na radnom mestu u delokrugu poslova koji su mu povereni. Gospodar posla odgovara jedino za štetu koja je prouzrokovana radnjama pomoćnika koje su preduzete u cilju izvršenja obaveze gospodara posla ili u vezi sa tim. Radnje koje je preduzeo pomoćnik smatraju se radnjama gospodara posla. odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ – pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Lice koje je oštećenom nadoknadilo štetu koju je zaposleni prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete (ZOO čl. određeno lice dogovori sa zidarom da mu sagradi šupu. ako je šteta prouzrokovana za vreme svetlih trenutaka i 2. 170). 5 . 4. pažnje i umešnosti. on se može osloboditi odgovornosti jedino ako dokaže da se radnja kojom je prouzrokovana šteta njemu ne bi mogla upisati u krivicu. Zato gospodar posla odgovara uvek kada bi se određena radnja njemu mogla upisati u krivicu. 2. 5. pomoćnik može prouzrokovati štetu licu koje je sa gospodarom posla zaključilo ugovor o delu (npr.kada određeno lice (gospodar posla) angažuje pomoćnika kako bi obavilo određeni posao ono je odgovorno za štetu koju pomoćnik prouzrokuje. Solidarno sa gospodarom za štetu odgovara i pomoćnik. ili prilikom davanja instrukcija i opreme. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo. dakle između odgovornog lica i oštećenog od ranije postoji obligacioni odnos. pomoćnik može prouzrokovati štetu nekom trećem licu (npr. ima pravo od tog zaposlenog da zahteva naknadu plaćenog iznosa (pravo na regres od zaposlenog). Duševno bolesna lica i lica zaostalog umnog razvoja su odgovorna za štetu: 1. slučajnom prolazniku padne cigla na glavu koju je pomoćnik ispustio) u kom slučaju gospodar posla odgovara ako nije pokazao potrebnu pažnju prilikom izbora ili u nadziranju pomoćnika. Oštećeni ima pravo da zahteva nadoknadu štete od poslodavca. koliko se zahteva i od gospodara kada on sam lično obavljao posao. po osnovu pravičnosti. 3. Sa druge strane treba znati da ukoliko određeno lice angažuje sebi zamenika za jedno tačno određeno vreme onda odgovara jedino ako je pogrešio u izboru lica. 171).odgovornosti ako dokaže da je nadzor vršilo onako kako je trebalo ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora. 172). ali i direktno od zaposlenog ako je on štetu prouzrokovao namerno (umišljajno) (ZOO čl. ako se nadoknada ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim i ako je materijalno stanje štetnika znatno povoljnije od materijalnog stanja oštećenog. ako je kriv. a zidar sa sobom povede još jednog kolegu da mu pomogne). odgovornost za pomoćnike . Pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom.

javnih demonstracija ili manifestacija Odgovornost organizatora priredbi Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći Odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa Odgovornost u slučaju povrede autorskih i srodnih prava Podeljena odgovornost postoji u slučaju kada je oštećeni doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. za štetu ne odgovara on. 6.Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti – šteta nastala u vezi sa opasnom stvari. i isto kao on. izbeći. a nije se mogao predvideti ni izbeći. ako je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica. one stvaraju rizik štete koji se ne može uvek izbeći ni pri najvećoj mogućoj pažnji. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi (ZOO čl. ali koja je 6 . svojstvima ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu. i to je upravo ono što ih čini opasnim. odnosno opasnom delatnošću smatra se da potiče od te stvari. a nije kod njega na radu. 4. ni uz najveću pažnju. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. Ako imalac poveri opasnu stvar licu koje nije osposobljeno ili nije ovlašćeno da njome rukuje. 3. Odgovornost usled terorističkih akata. 174). odnosno delatnosti. odgovaraće za štetu od opasne stvari. tada oštećeni ima pravo na naknadu štete. 5. ako imalac nije za to odgovoran (ZOO čl. Opasna delatnost je svaka ljudska delatnost od koje preti veća. 3. Umesto imaoca stvari. Prema definiciji koju je dao Mihailo Konstantinović opasne su sve pokretne i nepokretne stvari koje svojim položajem. nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar. Stvari od kojih preti prekomerna opasnost štete jesu opasne stvari. 2. ili lice koje je inače dužno da je nadgleda. 4. neuobičajena opasnost štete. Ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete (ZOO čl. Imalac opasne stvari se može osloboditi odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari. 173). koja se ne može uvek. odgovara lice kome je imalac poverio stvar da se njome služi. 175). 2. odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom odgovornost za štetu koju je izazvala životinja odgovornost za štetu koju je izazvala građevina Posebni slučajevi odgovornosti: 1. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari: 1.

208). Krivica oštećenog može biti osnov za isključenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa namerom ili grubom nepažnjom) ili osnov za umanjenje odgovornosti počinioca (ako je oštećeni doprineo nastanku štete sa običnom nepažnjom). neizbežni (nije se mogao izbeći ni sa najvećom mogućom pažnjom razumnog čoveka) i spoljni.207). svi učesnici odgovaraju solidarno. Krivica oštećenog postoji u situaciji kada oštećeni svojim postupcima omogući štetniku da mu prouzrokuje štetu ili da šteta bude veća nego što bi inače bila. Naručilac i izvođač radova na nepokretnosti solidarno odgovaraju trećem licu za štetu koja mu nastane u vezi sa izvođenjem tih radova (ZOO čl. a postoji u situaciji kada počinilac štete nije znao i nije bio dužan da zna da njegova radnja može izazvati štetu. Udeo svakog štetnika u prouzrokovanoj šteti.206). Isključenje odgovornosti OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU ILI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST ZA UČINJENU ŠTETU Slučaj isključuje odgovornost i označava odsustvo krivice kod lica čijom je protivpravnom radnjom izazvana šteta. Odgovornost više lica za istu štetu (solidarna odgovornost) – za štetu koju je više lica prouzrokovalo zajedno. se određuje prema njegovoj krivici i težini posledice koja je proizašla iz njegovog delovanja. 7 . Viša sila isključuje odgovornost. a može se i predvideti nadoknada samo za određenu štetu. a prema njemu i udeo u iznosu naknade štete. Ako se na ovaj način ne može utvrditi udeo onda na svakog štetnika pada jednak deo. Solidarni dužnik koji je isplatio oštećenom više nego što otpada na njega ima pravo da od svakog od ostalih solidarnih dužnika zahteva da mu naknadi ono što je platio za njega (ZOO čl. Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti – odgovornost se može isključiti samo za štetu izazvanu običnom nepažnjom. Kada se ne može utvrditi koji deo potiče od radnje oštećenog lica tada sud određuje iznos naknade vodeći računa o okolnostima konkretnog slučaja. ako se ne mogu utvrditi njihovi udeli u prouzrokovanoj šteti (ZOO čl.umanjena srazmerno njegovom doprinosu nastanku štete. odgovornost se može ograničiti tako da se ugovori najviši iznos nadoknade koju će dugovati ugovornik. Solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu i lica koja su je prozrokovala radeći nezavisno jedan od drugog. Viša sila predstavlja određene događaje koji su izvanredni (nije ga mogao predvideti ni veoma pažljiv čovek). Slučaj može biti neki prirodni događaj ili ljudska radnja.

4. prinudom ili zloupotrebom nekog odnosa podređenosti ili zavisnosti navedeno na kažnjivu obljubu. ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena. Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda – u ovom slučaju javlja se pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. Naknada štete Šteta je neznati 8 . 3. naruženosti i za pretrpljeni strah. o sposobnosti drugog lica.199). ali i braća i sestre i vanbračni partner. ili o nečemu drugom. dužan je da mu nadoknadi troškove lečenja i druge potrebne troškove koji su nastali u vezi sa lečenjem. kao naknadu za tu štetu (ZOO čl. 2. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Ko drugome povredi čast kao i ko iznosi ili prenosi neistinite navode o prošlosti.. Ako povređeno lice zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu (ostvaruje manju zaradu) ili su mu potrebe. Ako je naneta povreda ugledu.195). Satisfakcija u posebnim slučajevima – pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog pretrpljenih duševnih bolova ima lice koje je prevarom. Povređeno lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. časti.202). troškovi sahrane i u vezi sa sahranom i običajima. kao i lice prema kome je izvršeno neko krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala (ZOO čl.. o znanju. šteta zbog izgubljenog izdržavanja ili pomoći (pravo na naknadu štete imaju lica koja je umrli izdržavao ili lice koje je po zakonu imalo pravo da od poginulog zahteva izdržavanje). U slučaju smrti pravo na nematerijalnu štetu usled pretrpljenih duševnih bolova imaju članovi uže porodice umrlog (bračni drug. kao i zaradu koja je izgubljena zbog nesposobnosti za rad koja traje za vreme lečenja.). a zna ili bi morao znati da su navodi neistiniti. U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica pravo na novčanu naknadu za duševne bolove mogu imati i najbliži srodnici (deca. zbog nanetih povreda. slobodi ili pravima ličnosti postoji i pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete. roditelji . U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti objavljivanje presude. izgubljena zarada računajući od nastupanja povrede pa do smrti. ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života. Naknada štete u slučaju telesne povrede ili narušavanja zdravlja – ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. odnosno ispravke. ili mogućnost njegovog daljeg napredovanja više ne postoji ili je smanjena. trajno povećane. odgovorno lice je dužno da povređenom licu plaća određenu novčanu rentu. ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom (ZOO čl.Naknada štete Posebni slučajevi Posebno o naknadi štete u slučaju smrti – u slučaju smrti se mogu javiti sledeći oblici materijalne štete: 1. i time mu prouzrokuje materijalnu štetu dužan je naknaditi je. bračni drug. troškovi lečenja od zadobijenih povreda i drugi potrebni troškovi koji su nastali u vezi sa lečenjem do nastupanja smrti. deca i roditelji).

Odgovorno lice je dužno. koje je izazvalo tu reakciju. Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice. određuje se prema cenama u vreme presuđenja. 9 . a ne i pravna lica. svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli. Za štetu koju pričini maloletno lice mlađe od 7 godina uvek odgovaraju roditelji. Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od radnji oštećenog. Za štetu koju pričini maloletno lice. Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička. Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno nominalno opredeljen. Naknada štete dosuđena u novcu. Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije bilo štetne radnje. jednokratno. a ukoliko nije. odgvorno je lice koje je dužno da vodi nadzor nad tim licem. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se može platiti u određenim slučajevima. da uspostavi stanje koje je bilo pre nastanka štete. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. a naknada štete je satisfakcija za taj neprijatan doživljaj.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu naknaditi. koja je nastala na radu i u vezi sa radom. a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist. Ako su za nastanak štete odgovorni i oštećeni i štetnik ili je šteta nastala obojici. a koja nastane radom njenih organa u vršenju svojih funkcija i/ili u vezi sa njima. ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom. obeštećenje u novčanom iznosu. Naknada štete ne može biti veća od štete. Radnik odgovara za štetu Poslodavcu. srazmerno svojoj krivici. da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim ekvivalentom. a ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu kontinuirano od prestanka stvaranja štete. a prouzrokovao ju je namerno ili krajnjom nepažnjom. Umanjenje nečije imovine je obična šteta. kao i od štetnikovih radnji. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica. Šteta je neprijatan doživljaj. nije dužno da tako nastalu štetu nadoknadi. solidarno su odgovorni i mal. a ako to nije moguće. Svako je ovlašćen zahtevati uklanjanje izvora opasnosti od kojeg može nastati znatnija šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete. Poslodavac odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti. Obaveza naknade štete dospela je od trenutka nastanka štete. lice i njegovi roditelji. Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu. ako je to moguće. Ukoliko je moguće oštećeni dobija obeštećenje naturalnom restitucijom. Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja. Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja od te stvari nastane.

Gž.869 od 29.2002. čijim je posredovanjem stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao.10. 3 ZOO koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba.g. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice.11. (Vrhovni sud Srbije.06.)  Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. bez obzira na konkretne radnje. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari. Rev.1999.09.g.1797/02 od 09.)  Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele. Rev.br.295/89)  Naknada štete koju prouzrokuje sud. Pri tom nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.05. (Vrhovni sud Srbije.br. Rev.g. (Vrhovni sud Srbije. Naknada materijalne štete  Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. Rev. 3849/95 od 13. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza.854/87)  Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja.09. lovostajem zaštićena divljač pričini.09.10.1015/90)  Tužilac ima prava na naknadu štete u smislu člana 156 st. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države. Rev.07.)  Advokat. (Vrhovni sud Vojvodine. 854/87)  Preduzeća koja vrše komunalnu i drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. a ne kao protiv pravni napad na tuženog.g. dužan je stranci naknaditi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla. Rev.1999. (Vrhovni sud Srbije.g.183/98 od 11. inače pristao. (Vrhovni sud Srbije.)  Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.1995.2004.g. (Vrhovni sud Srbije.)  Za štetu koju pričini medved. 2714/92)  Fudbalski klub – domaćin.• Za štetu nastalu usled akata terora odgovara država. koja je dužna da pruži sigurnost i zaštitu svim licima i imovini na svojoj teritoriji. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je. (Vrhovni sud Vojvodine.2002. (Vrhovni sud Srbije.563/99 od 22.1997. Rev. (Vrhovni sud Srbije.)  Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.br. Rev. već lice koje je vatru zapalilo. čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni 10 .2142 od 16. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će se vršiti prskanje.4459/97 od 08. Rev.g.2001. koje su u izvršenju krivičnog dela preduzimali.)  Saizvršioci krivičnog dela su solidarno odgovorni za prouzrokovanu štetu.g. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. Rev. za koga je propisana trajna zabrana lova odgovara Republika Srbija. Rev. i Presuda Okružnog suda u Užicu Gž. tj.3186/99 od 01. kako bi ovi preduzeli zaštitne mere.)  Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari. (Presuda Opštinskog suda u Ianjici P.2002.g.6203/2002 od 10.

)  Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. (Vrhovni sud Srbije.1048/98 od 18.g. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. (Viši privredni sud Pž.1998.2005.3973/97 od 30..1995.1997. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka – imalac opasne stvari.g. telesna povreda.2655/97 od 09. Pž.. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke.222/84)  Greda za fizičke vežbe je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac-škola.)  Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene. (Vrhovni sud Srbije.1997.1995..)  Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. Rev. kao opasnom stvari.1065/85)  Proizvođač odgovara za opasna svojstva stvari ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči.3119/95 od 16. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici. (Vrhovni sud Srbije. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile. odgovorna su društveno pravna lica koja su nosioci prava korišćenja.1516/98)  Usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.05.03. Rev. Sudska praksa privrednih sudova 4/95)  Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude.01. Rev. Rev. Rev.09.4436/88)  Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kada je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima.g.1997. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara.3849/95 od 13.09.g.g.)  Šteta nastala od ujeda psa.1995. koji je posledica više sile. rev. po pravilima objektivne odgovornosti. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu. Gž. Rev.11.1997.05.)  Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja. Rev.09. (Vrhovni sud Srbije. odgovara isključivo štetnik. .) koju neko pretrpi usled izvanrednih 11 . (Viši privredni sud.1607/95 od 26.g. odgovorna je organizacija udruženog rada-javnog prevoza u kojoj je vozač zaposlen.)  Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari. (Vrhovni sud Srbije.g. otkloni u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj. već lice koje je vatru zapalilo. (Vrhovni sud Srbije. Rev. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini.3618/04 od 26. Rev.g.4525/97 od 19.07. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe. (Vrhovni sud Srbije. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu. (Vrhovni sud srbije.preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.)  Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive.2978/95 od 12.g. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac.)  Isporučilac je dužan da proizvođaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. pa nema uslova za podeljenu odgovornost.

)  Učesnik sportske igre kome drugi igrač pri igri nanese telesnu povredu.g. Gž. (Vrhovni sud Srbije.)  Troškovi podušja (četrdesetodnevni. (Vrhovni sud Srbije.g.) 12 . Rev.7022/02 od 30. a ne i nematerijalne štete.)  Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno politička zajednica na čijoj teritoriji je šteta nastala. Rev. kao što su odeća žalosti pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike. nema pravo na naknadu štete nastale telesnom povredom. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.g. Rev. izuzev ako mu je povreda nanesena namerno ili grubim kršenjem pravila sportske igre.106/86)  Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja.10. (Načelni stav Zajedničke sednice Saveznog suda. Gž.god. polugodišnji i godišnji pomen) uzimaju se u obzir pri odmeravanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.g. (Vrhovni sud Srbije. pripada pravo na naknadu štete zbog povrede imovinskog i moralnog autorskog prava.) Naknada nematerijalne štete • • • • • Naknada nematerijalne štete je satisfakcija koja se daje oštećenom fizičkom licu za štetu koju je pretrpeo na nekom svom nematerijalnom dobru.1994. republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 23. (Presuda Višeg trgovinskog suda.g.108/94 od 05.05. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.)  Autoru scenarija reprizno emitovane drame posle isteka ugovorenog roka od tri godine.04. Rev.g.406/83.1994.4765/99 od 27.1986.g.05.567/98 od 17. (Rešenje Okružnog suda u Požarevcu. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikon obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. Bilten sudske prakse VSS 4/94)  Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala. Pž.1998.) Utvrđivanje novčane naknade (satisfakcije) za neimovinsku štetu predstavlja primenu materijalnog prava. Gž. pa se ne može vezivati za slučaj povrede ugleda pravnog lica.2002.2002.okolnosti – gibanja publike i opšteg nereda.6348/98 od 24.1998.1998.. Bilten sudske prakse Višeg privrednog suda u Beogradu. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa. Rev.1979. ono ima pravo samo na naknadu materijalne. troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja.02.) Imovno stanje štetnika nije bitan element kod odmeravanja visine naknade neimovinske štete.g. I-VI/1984.1999.230/94 od 17. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.) Pravno lice nema prava na naknadu nematerijalne štete.611/01 od 25.g. (Zaključak Savetovanja predstavnika Saveznog suda.g.03. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima.1504/98 od 21.12.10. (Vrhovni sud Srbije.01. vrhovnih sudova republika i autonomnih pokrajina i Vrhovnog vojnog suda o problemima nematerijalne štete od 15. Rev.10.) Zbog povrede poslovnog i društvenog ugleda pravnog lica.

Rev.g.) Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja. dosuđuje se u jedinstvenom iznosu. kao poseban vid nematerijalne štete. (Vrhovni sud Srbije.1999.1997.) Lice prema kome je odbijena optužba zbog odustanka javnog tužioca od krivičnog gonjenja. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševni bol zbog povrede ugleda. po principu objektivne odgovornosti. Rev.g.g. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja vesti o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za bezčasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti. Rev.09. nema pravo na naknadu štete zbog povrede ugleda. koja posebno s obzirom na lokalizaciju.02. P. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog. pripada pravo na pravičnu novčanu naknadu u skladu sa čl. Gž. (Vrhovni sud Srbije.• • • • • • • • • • • • Neobjavljivanje čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista. koji obuhvata sve štetne posledice nematerijalne prirode. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. Rev.09. Rev. (Vrhovni sud Srbije.2794/81) 13 . (Savezni sud. (Okružni sud u Beogradu.183/98 od 11.g.) Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog. prouzrokuje kod povređenog duševne bolove i stvara kompleks inferiornosti. zbog izloženosti okolini.1742/91) Brojni ožiljci na licu predstavjaju naruženost jakog stepena. GŽ. a ne i članovima njegove uže porodice.2002.41/97 od 26. Rev. za šta mu.11.g.2001. (Vrhovni sud Srbije. jer je reč o jedinstvenoj nematerijalnoj šteti.10. koja predstavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju.) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanja pritvora pripada samo napred oštećenom licu.504/ od 17. (Vrhovni sud Srbije.5987/94) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike ukoliko je potraživanje utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom ili sporazumom.) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode. proistekle iz neosnovanog lišenja slobode.6875/98 od 06. (Presuda Opštinskog suda u Ivanjici. Gž.2003. (Vrhovni sud Srbije.07.1996. a ne kao protivpravni napad na tuženog.br.4528/96 od 13. (Vrhovni sud Srbije.6734/99 od 22. i Presuda Okružnog suda u Užicu. vezane za ličnost oštećenog.g.2142 od 16.3/91) Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja.) Duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode predstavljaju jedinstveni vid štete.2000.1998. supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu. kao satisfakcija trpljenjima. a krivičnom presudom mu je izrečena kazna uslovne osude u određenom trajanju. kao i naknada štete zbog neopravdane osude.1032/85) Pravo na naknadu štete prpada i licu zadržanom u pritvoru.g. Pri tom kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima se uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode.07. Rev.br.200 ZOO.03. Rev.) Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog obolenja – vibracione bolesti. Rev.1776/98 od 28.g. (Vrhovni sud Srbije.

(Vrhovni sud Srbije.04. (Vrhovni sud Srbije.1421/97 od 02.• • • • • • • • Jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha.470/05 od 12. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Rev. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti.1999.) Obmana o trudnoći koju je učinila supruga nije dovoljna da suprug prema njoj ostvari naknadu neimovinske štete zbog osećaja poniženosti i uvređenosti.g.4283/01 od 24. Rev. ima pravo na naknadu nematerijalne štete za doživljeno poniženje.1997. sud može dosuditi njegovom bračnom drugu. koje još nije rođeno. opravdavaju dosuđivanje novčane naknade za navedene vidove nematerijalne štete. 4/97) • • • • • 14 .06.) Novčana naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah može se dosuditi iako oštećeni u saobraćajnom udesu nije pretrpeo telesnu povredu. zbog mentalne retardiranosti.10.) Kada je sud dosudio naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenog straha lakog intenziteta.) Duševni bol zbog smrti bliskog srodnika je subjektivan.) Lice pogođeno neistinitom informacijom ima pravo na naknadu nematerijalne štete prema osnivaču i glavnom uredniku lista.) Majka ima pravo naknade štete za duševne bolove koje je pretrpela u štetnom događaju smrću zametka ljudskog bića u njenom telu. Gž.g.1159/03 od 07.02.1017/2001 od 11.) Vanbračni drug ima pravo na pravičnu naknadu za duševne bolove zbog smrti lica koje je živelo sa njim. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu..2003.) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica.03. Rev.2002.g. Rev.) Lice kome su bez njegovog znanja prenete stvari u drugu hotelsku sobu da bi u prethodnoj bio smešten drugi gost. ako je između njega i umrlog postojala trajna zajednica života. Rev. (Vrhovni sud Srbije.g.04.1192/04 od 05.1997.g. a nije se izjasnio o intenzitetu straha.11.g.2003.465/97 od 06.g.2005. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. Gzs.g. Gž. (Presuda Okružnog suda u Požarevcu.g.498/04 od 22. (Presuda Okružnog suda u Čačku.2001. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije.2002.318/05 od 24. (Presuda Saveznog suda.04.2004.) Naknada štete zbog dugog trajanja krivičnog postupka zavisi od toga da li je sud takvim svojim ponašanjem povredio neko od prava ličnosti okrivljenog.189/02 od 11.05. (Vrhovni sud Srbije. odnosno sestre postoji i kad je.03. (Vrhovni sud Srbije. deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.) Zajednica života kao uslov prava na naknadu štete za duševne bolove zbog smrti brata. Rev.) Prilikom određivanja visine naknade za umanjenje životne aktivnosti uzima se u obzir činjenica u čemu se sastoji umanjenje pojedinih životnih aktivnosti.113/03 od 05. Gž. (Vrhovni sud Srbije.g.08.g.2606/99 od 06.g.03. Rev.2004.200 ZOO. Gž.2002. (Vrhovni sud Srbije. morao biti smešten u ustanovu za zbrinjavanje. individualan i zavisi od psihološke strukture ličnosti. Gž. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg ili jakog inteziteta.01. tada je imajući u vidu odredbe čl.2/02 od 13.g.2005. materijalno pravo pogrešno primenjeno.

prvo izdanje. koja zbog dužine trajanja sudskog postupka nije mogla da vidi svoje dete 8 (osam) godina. a zbog uvreda izrečenih na račun nastradalog vojnika!  Evropski sud u Strazburu obavezao je državu Srbiju da..000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima!  Presudom Okružnog suda u Beogradu obavezani su dnevni list . 2006. na ime štete plati majci.000.o. Rev.. Više od 90 Beograđana tužilo je Grad i tražilo naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 26 miliona dinara zbog ujeda pasa lutalica...g. Do sada su završene tri parnice .000.000 dinara porodici pokojnog gardiste Dragana Milovanovića.380/83) Izvori: . Tužba će obuhvatiti i medije koji su snimali i objavili tok hapšenja.A na ime odštete zbog fizičkih i duševnih bolova iznos od 150. da Danilu Dimitrijeviću na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997. zbog narušavanja prava na suđenje u razumnom roku. priprema tužbu za naknadu štete protiv države Srbije. iznos od 15.. !  Vrhovni sud Srbije obavezao je državu Srbiju da na ime naknade nematerijalne štete isplati sudiji Okružnog suda u Beogradu.900. zbog načina na koji su uhapšeni. koji je zajedno sa Draganom Jakovljevićem nastradao u vojnom objektu . Izbor iz sudske prakse ...Glosarijum.o. D. Blic.Kurir.A – petnaestogodišnjeg Roma je. Beograd.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom i sudske troškove u iznosu od 176.000 € i za troškove postupka 4. Sudski postupak je u toku!  Advokatski tim Džajića.• Tabela osiguravajućih organizacija o visini naknade za pojedine vidove neimovinske štete ne obavezuje sudove prilikom rešavanja sporova ove vrste. dipl. . presrela grupa skinhedsa.. na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 2. zanimljivosti Srbija  . (Dnevne novine ..350 € !  Više od hiljadu građana Pančeva tužilo je Naftnu industriju Srbije..)  Opštinski sud u Bačkoj Topoli obavezao je državu Srbiju da žrtvama policijske torture – Stevanu Brančiću i Saši Gojkoviću isplati iznos od po 270. urednik Đoko Kesić i njegov zamenik Svetomir Marijanović.000 dinara!  Prvi opštinski sud u Beogradu obavezao je državu Srbiju da. iznos od 4. Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. i pri tom 15 . ..000 din.000. Beograd. pa će štetnici morati da im isplate milionsku odštetu!  Opštinski sud u Nišu. kao odgovornu za zagađivanje vazduha i životne sredine u Pančevu i okolini.Poslovni biro.. da Mlađanu Dinkiću zbog povrede časti i ugleda solidarno plate iznos od 1.Karaš.000.. priredila Gordana Stanojčić.godine isplati iznos od 250. (Vrhovni sud Srbije. kada se vraćao iz škole.pravnik. d.000 dinara .11. koja ga je udarala pesnicama po glavi i čitavom telu.oo din. 22.. Po mišljenju oštećenih došlo je do kršenja zakona na njihovu štetu. dosudio je D.oo dinara na ime naknade nematerijalne štete!  Država Srbija obavezana je presudom Opštinskog suda u Novom Sadu.. Cvetkovića i Marinkovića.Naknada štete kroz sudsku praksu. na Topčideru – Beograd. sa zahtevom za naknadu štete..g. a u toku je izvršenje naplate štete u vrednosti od 590.08.

2006. zbog redovnog masturbiranja na radnom mestu.. dobio je na ime obeštećenja 6.prepreku.kompjutersku šaku. kao proizvođač .. bio žrtva ozbiljnog rasističkog napada i zato mu je dosuđena naknada štete.. .000 australijskih dolara .. Za popravku voza obavezan je da plati na ime štete iznos od 4.D. ! (Izvor NetPortal)  Minhen – Nemac koji je bezuspešno pokušao da se ubije skokom pod voz.000.200 € ! (Izvor Večernji list 11. g.. jer je Steward priznao da je 20% odgovornosti na njemu jer nije izbegao tu .. zahtevajući da imaju seks najmanje tri puta dnevno .04. Opštinski sud u Nišu je smatrao da je maloletni A. prilikom davanja sperme. i to na obe šake.2008. pojaseva sa 65%.godina kada je Svetozar počeo da uzima vijagru .06.09. uz obrazloženje da je on ipak otac ta tri dečaka! (Izvor Index. U sudskom postupku utvrđeno je da je oštećeni doprineo nastanku štete sa 35% . dobio je obeštećenje od 422.. dobio je na ime odštete 17.seksu preko telefona. a ..Takata.)  Švedska – Vrhovni sud Švedske potvrdio je presudu po kojoj donator sperme mora da plaća izdržavanje biološkoj majci.II/06) 16 . Advokat koji ju je zastupao postigao je nagodbu i isplatu zadovoljavajućeg novčanog obeštećenja ! (Izvor Iskoninternet 10. Ona je na radnom mestu dobila sindrom .2007. ostvarila je pravo na naknadu štete zbog povrede na radu.04. rodila trojicu dečaka.Ciganine šta ćeš ti u Srbiji.000 US$ od japanske kompanije .vikali: . 03.. Tužilja tvrdi da je namamjena u prvi seksualni odnos obećanjima da će imati srećan brak. Sud u Sidneju je dosudio oštetu . jer se optuženi na krajnje bezobziran način ponašao prema svojoj supruzi . da bi im pružila što bolje uživanje u .hr.08.Takata. presudio je sud u Minhenu. ili tzv..g.05. Sud je obavezao donatora sperme i pored toga što se on.)  Malezija – Jedna 30 – g. za duševne bolove zbog povreda sina. )  Hilo – Muškarac koji je ostao paralizovan u saobraćajnoj nesreći 2000. (Izvor 24 časa . zbog toga što ju je godinama mentalno i seksualno maltretirao..karpalnog tunela. godine)  Florida – Žena sa Floride (USA) zaposlena kao seksualni operater na telefonu.000.g. koja je proizvela pojaseve u njegovom sportskom automobilu sa kojim je doživeo nesreću. koja je dok je bila u lezbijskom braku.. Izvor: B 92 28.)  New York – Portir iz New Yorka (USA) koji se okliznuo na golubiji izmet i pao na stepeništu stanice metroa. morao je da plati štetu koju je tom prilikom izazvao.670.000 US$ odštete i kamatu.000 US$ zbog gubitka devičanstva.06. obzirom da on nije ispunio obećanje dato pre braka.g. dogovorio i ogradio od svih daljih obaveza. Sud je oštećenom dosudio 7.500 US$ ! (Izvor Večernji list 22.05. a gradski prevoz New Yorka je obavezan da plati 80% tog iznosa.. međutim umesto toga od supruga i njegove rodbine u braku trpi poniženja i psihička zlostavljanja ! (Izvor NetPortal 07.. Sve je počeo aprila 2001. godine i u padu slomio nogu i povredio vrat. Shelton Steward (56) okliznuo se 1998. ponekad i po sedam puta na dan. godine. Bračni par je srpskog poreka ....000 US$ i kamatu. dok je razgovarala sa klijentima telefonom.nemarno izrađenih. Otac oštećenog koji u nesreći nije bio povređen.2008.g.. moraće svojoj 27 godina mlađoj supruzi da plati odštetu od 232. Malezijka tuži svog supruga tražeći odštetu od 882. zanimljivosti Svet  AUSTRALIJA – Svetozar Varmeđa (80 godina) iz Sidneja . zbog svakodnevnog masturbiranja. čak tri tablete dnevno .

000 € ! (Izvor NetPortal)  Nemačka – Jens Lorek. kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev poznatog režisera Emira Kusturice ..yu)  Milo Đukanović je na ime nematerijalne štete tražio milion evra za povredu ugleda i časti . Sud ga je obavezao da na ime naknade štete oštećenoj – bivšoj supruzi isplati 35. 2004. na ime duševnih bolova i patnji zbog objavljivanja teksta . Andrej Nikolaidis i taj list .000 € . ima njegova bivša supruga. Dželatov šegrt ..glavnu ulogu.000 US$ . Politika . da se čak testirao na HIV. (Izvor www.milion evra .000 € . Prosečna suma koja se isplaćuje u SAD . U SAD 15% pacijenata traži naknadu štete zbog lekarske greške. zajedno isplate obeštećenje od 100. ! (Izvor NetPortal X/06)  U Norveškoj je najmanja suma koja se isplaćuje u slučaju stopostotne lekarske greške .napravili budale. Kanada – Kanađanin koji je priznao da je ukrao žilete vredne cca 70 €... Vijeće Višeg suda je preinačenom presudom Kusturici dosudilo naknadu štete od 14. MONITORA . Van Miguel Hartless tvrdi da je u svom hamburgeru pronašao upakovani kondom pod listom salate. Hartless tvrdi da ga je to jako uznemirilo. uglavnom posle hirurškog zahteva i to najviše plastične hirurgije . svakog meseca po 700 € ! (Izvor NetPortal XI/06)  USA – Jedan Amerikanac tužio je jedan lanac brze ishrane jer je u hamburgeru pronašao neiskorišćen kondom.. Vijesti . Tužbu je podneo protiv direktora dnevnika .2007.)  Viši sud Crne Gore je nedavno preinačio prvostepenu presudu .co.. Ginekolog je dužan plaćati izdržavanje deteta dok ne navrši 18 godina života. Srećom nije zaražen. (Izvor: www. preko interneta je distribuirao porno snimak u kojem ...800 € zbog povrede koju je zadobio kada ga je obezbeđenje prodavnice prilikom hvatanja u krađi povredilo.g. 14.cafemontenegro. iako joj je on ugradio kontraceptivni inplantat.. nakon što je ona ostala trudna. Advokat smatra da postoji potreba za tom vrstom pravne pomoći. dobio je odštetu od cca 7. Željka Ivanovića zbog izjave i komentara u kojim je optužio bivšeg premijera da stoji iza napada na njega . kao naknada štete za lekarsku grešku iznosi oko 450. a da je problem jedino u tome što se ljudi plaše da prijave takvo svoje iskustvo da ne bi od sebe .com) 17 . godine ... Čuvari su po mišljenju sudije William Ehrcke primenili prekomernu silu! (Izvor NetPortal IV/07)  Nemačka – Ginekolog je obavezan odlukom suda da mora plaćati izdržavanje detetu svoje pacijentkinje. ali ne odustaje od zahteva za obeštećenje (izvor: NetPortal /XII 07)  Nemačka – Ljubomorni Nemac Ferdinand Holzc u želji da se osveti bivšoj supruzi koja ga je napustila. kojim je tražio da mu novinar ..09. advokat iz Drezdena očekuje da će razgranati posao tražeći odštetu od države za ljude koji veruju da su ih oteli vanzemaljci. (Izvod .blic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->