P. 1
KEMIJA 1. godina - za obrazovanje odraslih - DOPUNJENO 2010.

KEMIJA 1. godina - za obrazovanje odraslih - DOPUNJENO 2010.

|Views: 3,939|Likes:
Published by flestia

More info:

Published by: flestia on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

KEMIJA
I. razred strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije

Obrazovanje odraslih

Priredio: Kazimir Kovač, dipl. ing.

Varaždin, 2010.

2

............21 DISPERZNI SUSTAVI...............................................................21 OSNOVNI POJMOVI ELEKTROKEMIJE..................................... 1 Dopunjeno šk................................................................................ 3 . god.................................................................................................... 2010............................................SADRŽAJ1 KEMIJA I OKOLIŠ...................................15 KEMIJSKE VEZE I JEDNADŽBE KEMIJSKIH REAKCIJA..21 NEMETALI...............22 1........................../11.......

Relativna atomska masa je broj koji kazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od unificirane atomske jedinice mase ( u = 1. Promjer elektronskog omotača jednak je promjeru atoma. Od 112 atoma danas je poznato oko 4 miliona različitih spojeva. Atomi obično nisu u prirodi samostalni nego se nalaze u formi molekula. određena je građa atoma (engleski fizičar Rutherford i danski fizičar Bohr) Veličina atoma Najsitnija čestica elementa koji još predstavlja dotični element nazivamo atomima. st. Broj koji se dobije naziva se relativna atomska masa .grčki filozof Demokrit pretpostavio je da se tvari sastoje od malih nedjeljivih čestica (grč. Proton • je elementarna čestica pozitivnog električnog naboja. Promjer mu je 75 pm (pm= pikometar2). Mase atoma uspoređuju se sa atomskom jedinicom mase. protona i neutrona. Atomi različitih elemenata 2 1 pm = 10-12 m 4 . engleski istraživač John Dalton obnovio je atomsku teoriju 20. Krista .elektrona. Oko jezgre kreću se elektroni i to tako da čine omotač oko jezgre. 10-27 kg) Relativne atomske mase su zapisane u periodnom sustavu elemenata Građa atoma Subatomske ili elementarne čestice • svi atomi izgrađeni su od subatomskih (elementarnih čestica) . STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SUSTAV ELEMENATA Atomi Povijest: 5. • veličina el. st. 10-27 kg. da bi se doznalo. Broj elektrona u omotaču jednak je broju protona u jezgri. • masa neutrona je približno jednaka masi protona.6603 . prema tome poznato je 112 različitih atoma. koliko je puta masa nekog atoma veća od dogovorene jedinice. Najmanji je atom vodika. Neutron • je elementarna čestica bez električnog naboja. Svaki atom je građen tako da se u njemu mogu razlikovati "dva dijela" . st.jezgra i elektronski omotač. naboja protona jednaka je el. U samom središtu atoma na vrlo malom prostoru zgusnuti su svi protoni i neutroni koji čine jezgru atoma. • masa elektrona je oko 1836 puta manja od atomske jedinice mase.67 . naboju elektrona samo sa suprotnim predznakom. atomein = nedjeljiv) 19. pr.2. Elektron • je elementarna čestica koja posjeduje negativni električni naboj. • masa protona približno je jednaka atomskoj jedinici mase. Danas je poznato 112 elemenata. Masa atoma vodika je 1.

Općenito broj elektrona koji mogu primiti pojedine ljuske jednak je 2 n2. deuterij. Ista orbitala ne može imati dva elektrona istog spina. Takva dva elektrona čine elektronski par. Označavaju se brojevima od 1 do 7 ili slovima K L M N O P Q. Izotopi vodika: procij. To je ujedno i redni broj elementa u periodnom sustavu elemenata. Protonski (atomski broj) Z Broj protona u jezgri atoma nazivamo protonski ili atomski broj. protonski broj = broj protona = broj elektrona Z = N(p) = N(e) Nukleonski broj (maseni broj) A To je zbroj protona i neutrona u jezgri atoma nukleonski broj = broj protona + broj neutrona A = N(p) + N(n) 56 Zadatak za vježbu: Odredite broj protona. Orbitale Pokazalo se da i elektroni iste ljuske nemaju jednaku energiju. Maksimalni broj elektrona u ljuskama iznosi: • 1(K) ljuska 2 elektrona. Može ih biti sedam. Općenito vrijedi da broj protona u jezgri atoma određuje kemijski element kojemu taj atom pripada. • 2(L) ljuska 8 elektrona. ( Na pr. itd.Svaka orbitala može primiti najviše dva elektrona uz uvjet da se ta dva elektrona međusobno razlikuju po svojem spinu. izradite još nekoliko primjera! Fe 26 Izotopi Atomi istog elementa mogu se međusobno razlikovati samo po broju neutrona što ih sadrži jezgra. Raspored elektrona po ljuskama i orbitalama naziva se elektronska konfiguracija i svojstvena je svakoj vrsti atoma. Atomi s istim atomskim brojem i različitom masom nazivaju se izotopi. Zato u ljuskama razlikujemo još i orbitale . elektronska konfiguracija za kisik je 1s22s22p4) 5 . • 3(M) ljuska 18 elektrona. (spin = vrtnja elektrona oko vlastite osi).međusobno se razlikuju po broju protona u jezgri odnosno broju elektrona u omotaču. tricij Elektronski omotač atoma Ljuske Elektroni su u elektronskom omotaču raspodijeljeni u ljuske ili energetske razine. Neki imaju manju a drugi veću. neutrona i elektrona u atomu željeza N(p) = 26 N(e) = 26 N(n) = 56 – 26 = 30 Koristeći periodni sustav elemenata. • 4 (N) ljuska 32 elektrona.

Elementi su svrstani u periodni sustav prema rastućem protonskom broju.) koji je svrstao elemente prema rastućim "atomskim težinama" (danas: relativnim atomskim masama). 5.html PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. 3.org/wiki/Atom PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. Odredi broj protona neutrona i elektrona u atomu natrija. posebno strukturu elektronskog omotača.com/tekst38_2. (U nekim tablicama nalazi se i puno više raznih drugih podataka).O atomima na internetu: http://www.pse. Atomi kemijskih elemenata u istoj skupini imaju isti broj elektrona u vanjskoj ljusci i slična kemijska svojstva. nemetali. Koliko ljusaka ima u elektronskom omotaču atoma i kako se ljuske označavaju? 6. Što znate o građi atoma? 2. st. L. Elementi su razvrstani u sedam vodoravnih redova – periode i u osamnaest okomitih stupaca – skupine.wikipedia.drvoznanja. a što periode? 3. Izračunajte maksimalni broj elektrona u M ljusci! Periodni sustav elemenata Popis kemijskih elemenata: Periodni sustav elemenata je popis do sada otkrivenih kemijskih elemenata. Periodni sustav elemenata odražava strukturu atoma. Nabrojite izotope vodika i objasnite kako su građeni.hr/ http://www. U 19. Gdje se u tablici nalaze metali. Što znate o otkriću periodnog sustava elemenata? 2.os-pperice-ma. god. Elemente sličnih svojstava stavio je u istu skupinu! Periodni sustav elemenata na internetu: http://www.ppt http://hr. Svaki je element u tablici označen simbolom. Povijest otkrića periodnog sustava: U 18. najuspješniji je bio ruski kemičar D.org/wiki/Periodni_sustav_elemenata http://www.hr/ATOMI1. polumetali. Opazio je da se slična kemijska i fizikalna svojstva elemenata pravilno (periodički) ponavljaju (zakon periodičnosti). Atomi kemijskih elemenata u istoj periodi imaju jednak broj ljusaka.ktf-split. I. Lavoisier). nemetali i polumetali? 6 . Što su to skupine. Što su to izotopi? 4.wikipedia. protonskim brojem (Z) i relativnom atomskom masom (Ar).skole. Mendeljejev (1869.pbf. Elementi su u tablici razvrstani prema kemijskim svojstvima: metali. stoljeću javljaju se prvi pokušaji da se napravi popis kemijskih elemenata po nekim pravilima (francuski kemičar A.hr/ http://hr.

važno je koristiti se periodnim sustavom elemenata! 7 . vježbanja ili rješavanja zadataka.Kod učenja kemije.

Relativna atomska masa (Ar) je broj koji kazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od unificirane atomske jedinice mase (u = 1. Kolika je množina molekula sumporne kiseline H2SO4 u uzorku mase 200 g? 8 . Što je to molarna masa? 7.01 = 17.6603 .012 kg ugljika izotopa C-12. Zadatak: Izračunaj relativnu molekulsku masu dušične kiseline HNO3 zbrajanjem relativnih atomskih masa.01 + 14. Mr(NH3) = Ar(N) + 3Ar(H) = 14. Mr(HNO3) = Ar(H) + Ar(N) + 3Ar(O) = 1. Što je to relativna atomska masa? 2. UVOD U KEMIJSKI RAČUN Mase atoma uspoređuju se sa atomskom jedinicom mase.03 g/mol PITANJA I ZADACI ZA PONAVLJANJE : 1. 1023 Molarna masa Molarna masa je fizikalna veličina definirana omjerom mase i množine.03 M(NH3) = 17.3. Mol je množina onog sustava koji sadrži onoliko jedinki koliko ima atoma u 0.01+ 3 .02 Množina i mol Množina (oznaka n) Jedinica za množinu je mol (oznaka mol). Relativna molekulska masa (Mr) je broj koji pokazuje koliko je puta masa neke molekule veća od unificirane atomske jedinice mase. da bi se doznalo. Koliko iznosi (u kg) unificirana atomska jedinica mase? 4. 1. Broj koji se dobije naziva se relativna atomska masa . 10-27 kg) Relativne atomske mase su zapisane u periodnom sustavu elemenata. Što je to mol? 6. Relativnu molekulsku masu možemo izračunati zbrajanjem relativnih atomskih masa svih atoma koji grade molekulu.01 + 3 . Što je to relativna molekulska masa? 3. 8. Izračunajte molarnu masu fosforne kiseline H3PO4. Avogadrov broj iznosi: 6. Izračunajte relativne molekulske mase za a) ugljičnu kiselinu H2CO3 b) natrijev hidroksid NaOH 5. m(X) M(x) = n(X) Jedinica za molarnu masu je g/mol. Mol je jedna od sedam osnovnih jedinica Međunarodnog sustava jedinica. Zadatak: Izračunaj molarnu masu amonijaka NH3.00 = 63. koliko je puta masa nekog atoma veća od dogovorene jedinice.02 . 16.

4. Kovalentna veza Veza između atoma nemetala Kovalentna veza nastaje stvaranjem zajedničkih elektronskih parova.→ NaCl Ionska veza nastaje elektrostatskim privlačenjem iona metala (kationi) s ionima nemetala (anioni). a točkicama oko simbola se prikazuju elektroni vanjske ljuske (valentni elektroni) 3 4 Oksidacija je proces otpuštanja elektrona Redukcija je proces primanja elektrona 5 G. američki kemičar. ). One se sastoje od simbola elemenata. Kation – pozitivno nabijeni ion.→ Cl. teorija kemijske veze 9 .(reakcija oksidacije3) Anion – negativno nabijeni ion. koji pripada i jednoj i drugoj jezgri povezujući oba atoma. Na → Na+ + e. stvarajući zajednički elektronski par. N. Osnovne vrste kemijskih veza su: Ionska veza Kovalentna veza Metalna veza Ionska veza Atomi su neutralne čestice (broj protona = broj elektrona).(reakcija redukcije4) Na+ + Cl. Svaki atom daje po jedan elektron. – 1946. Samo su plemeniti plinovi u prirodi u elementarnom stanju. Pravilo okteta: Svaki atom u molekuli stvara zajedničke elektronske parove dok njima ne postigne oktet (osam elektrona u valentnoj ljusci) odnosno konfiguraciju najbližeg plemenitog plina. Cl + e. Nastajanje kovalentne veze može se prikazati Lewisovim5 oznakama. Lewis (1875. Ioni su čestice (atomi) s pozitivnim ili negativnim nabojem. Ioni nastaju tako da atomi otpuštaju ili primaju elektrone. KEMIJSKE VEZE I JEDNADŽBE KEMIJSKIH REAKCIJA Kemijske veze Atomi elemenata se međusobno povezuju i nastaju spojevi. Valencija atoma u ionskim spojevima jednaka je broju primljenih ili otpuštenih elektrona.

Metali imaju kristalnu strukturu. vodljivost električne struje i dr. Osim jednostruke. U kristalnoj rešetki su pravilno razmješteni ioni metala. Elektronegativnost je mjera sposobnosti jezgre jednog atoma u vezi da jače privlači zajednički elektronski par. 6 Delokalizirani elektroni – valentni elektroni koji ne pripadaju određenom atomu.Jednostruka kovalentna veza nastaje stvaranjem jednog zajedničkog elektronskog para između atoma. Jednadžbe kemijskih reakcija Jednadžbe kemijskih reakcija su najjednostavniji prikaz nekog kemijskog procesa. Metalna veza Svojstva metala (talište.) posljedica su metalne veze. a između njih su lako pokretljivi delokalizirani 6 elektroni. postoje još i dvostruka i trostruka kovalentna veza. vrelište. kovnost. Molekula vode (H2O) je polarna. Valencija u spojevima s kovalentnom vezom određena je brojem elektronskih parova što ih atom elementa ostvari s drugim atomima. nego se rasprostiru oko više atoma u kristalu ili molekuli 10 . Reakcija natrija i kolora može se prikazati kemijskom jednadžbom: 2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s) Neka pravila za rješavanje jednadžbi: 1. Neke molekule prikazane pomoću Lewisovih oznaka: . Polarnost molekula Molekule mogu biti polarne. Polarnost molekula uvjetovana je razlikom elektronegativnosti povezanih atoma i građom molekula. Moramo znati što su reaktanti i produkti u reakciji.

Koloidni sustavi . Uz simbole i formule mogu se staviti oznake agregatnog stanja: (s) – čvrsto. (l) – tekuće.2. sapunica (pjena). Što znate o valenciji? 7. (g) . Broj svake vrste atoma s obje strane jednadžbe mora biti jednak. 2. U otopini se disperzno sredstvo naziva otapalo. Brojevi ispred atoma i molekula nazivaju se stehiometrijski brojevi.čestice disperzne faze su manje (1 do 200 nm). Otapalo je najčešće tekućina. dim (aerosol). Disperzni sustavi dijele se prema veličini čestica disperzne faze na: grubo disperzne sustave (suspenzije).plinovito. koloidne sustave i prave otopine. Što su to kationi i anioni? 4. a disperzna faza je otopljena tvar. DISPERZNI SUSTAVI Disperzni sustavi Disperzni sustavi su smjese u kojima je jedna ili više tvari raspršena (dispergirana) u drugoj tvari. 10-9m) Tyndallov fenomen – raspršivanje zraka svjetlosti na česticama koloidnih dimenzija 11 . gel). mlijeko (emulzija). 3. Disperzna faza – tvar koja je raspršena u disperznom sredstvu. Koji elementi se vežu kovalentnom vezom? 5. Takvi sustavi nemaju neka posebna svojstva. PITANJA I ZADACI ZA PONAVLJANJE: 1. prolaze kroz pore filtrirnog papira i pokazuju Tyndallov fenomen8. Neki primjeri koloidnih sustava su: magla. Što su to ioni i kakao nastaju? 3. Cl2 ili HCl 6. veće od 200 nm (nm = nanometar7) i brzo se talože na dnu (taloženje – sedimentacija). Maseni udio 7 8 1nm = 1. maslac (čvrsta emulzija). Formule reaktanata i produkata treba pravilno napisati i više se ne smiju mijenjati. a otopljene tvari mogu biti u sva tri agregatna stanja. Dovršite jednadžbe slijedećih kemijskih reakcija: a) H2(g) + O2(g) → H2O(l) b) C(s) + O2(g) → CO(g) c) Al(s) + O2(g) → Al2O3(s) 5. 5. šećer u čaju i sl. • Sastav otopine Sastav otopine može se iskazati na više načina: maseni udio. Nabrojite osnovne vrste kemijskih veza. Prave otopine (otopine) – čestice disperzne faze su vrlo sitne (manje od 1 nm). želatina (sol. masena koncentracija i množinska koncentracija. • • Suspenzija (grubo disperzni sustav) – čestice disperzne faze su velike. Primjeri: vodovodna voda. Disperzno sredstvo – tvar u kojoj je nešto raspršeno. morska voda. Lewisovim oznakama prikažite nastajanje molekula H2. Jednadžbu treba uravnotežiti. 4.

Što znače oznake %. KISELINE. klorovodična kiselina. BAZE I SOLI Kiseline Kiseline u svakodnevnom životu (octena kiselina. m(X) w(X) = m(otopine) Zadatak: Treba pripremiti 150 g otopine natrijevog klorida NaCl u kojoj je maseni udio w(NaCl) = 5 %. 3.Maseni udio (w) je omjer mase otopljene tvari i ukupne mase otopine9. promilima (‰) i dijelovima u milijun dijelova(ppm). Izračunajte maseni udio natrijevog hidroksida NaOH u otopini.) – gdje se koriste? Ionizacija kiselina: HCl H2SO4 H2 O H2 O H+ + Cl2H+ + SO42- 9 Maseni udio se iskazuje postocima (%). Izračunajte masu vode u kojoj treba otopiti 10 g glukoze C6H12O6 da se dobije 2 % otopina glukoze.5 g natrijevog klorida NaCl. 0.05 m(NaCl) = ? m(NaCl) w(NaCl) = m(otopine) m(NaCl) = m(otopine) . ako je u 500 g otopine otopljeno 20 g natrijevog hidroksida. Gdje se u svakodnevnom životu susrećemo s otopinama određenog masenog udjela (%)? 5. sumporna kiselina i td. Izračunaj masu NaCl koja je potrebna za pripremu otopine. Masena i množinska koncentracija Masena koncentracija (γ) jednaka je omjeru mase otopljene tvari i volumena otopine. w(NaCl) = 150 g . ppm = parts per milion = dijelova na milijun dijelova 12 . Kako se pripremaju otopine određenog masenog udjela? m(otopine) = 150 g w(NaCl) = 5 % = 0. R: w(NaOH) = 0.05 m(NaCl) = 7.04 = 4 % 2.5 g Za pripremu otopine potrebno je 7. Iskazuje se jedinicom g/dm3 ili g/L Množinska koncentracija (c) jednaka je omjeru množine otopljene tvari i volumena otopine. ppm? 6. Potražite u udžbeniku kako se priprema otopina zadanog masenog udjela. 4. Jedinica množinske koncentracije je mol/dm3 ili mol/L PITANJA I ZADACI ZA PONAVLJNJE: 1. ‰.

Na mnogim kozmetičkim proizvodima piše pH = 5. OSNOVNI POJMOVI ELEKTROKEMIJE Povijest 18. Volta (1745. ionski spoj. švedski kemičar. Kakve su to otopine? 6. dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 13 .). 3. 2. Što je reakcija neutralizacije? 7. . Elektroliti 10 S. – talijanski liječnik i prirodoslovac L. Prema Volti i Galvaniju nazvani su mnogi uređaji i mjerna jedinica električnog napona (volt V).Prema Arrheniusovoj10 teoriji kiseline su tvari koje u vodenim otopinama povećavaju koncentraciju vodikovih iona H+. Što znate o pH? 5.5. VUK pravilo za razrjeđivanje kiselina.1798. st. H2SO4). Kiseline se dijele na jake (na pr. • pH može imati vrijednosti od 0 do 14. b) pomoću instrumenta ( pH – metar) I 0 kiselo I 7 neutralno bazično I 14 PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. 4.) radio je pokuse sa žabljim kracima koji su se trzali u dodiru s različitim metalima. fenolftalein. Galvanijeve pokuse proučavao je talijanski fizičar A. Galvani (1737. Arrhenius (1859. Suprotno. Definicija kiselina prema Arrheniusovoj teoriji. Hidroksidi topljivi u vodi nazivaju se lužine. Oprez pri radu s kiselinama: Kod razrjeđivanja koncentriranih kiselina s vodom treba ulijevati kiselinu u vodu. – 1827) i objasnio da je trzanje mišića posljedica elektriciteta koji nastaje između dva metala povezana elektrolitom. Vrijednost pH • pH (pe-ha) je mjera za kiselost otopine. u vodenoj otopini se razdvaja na ione (reakcija disocijacije): H2 O NaOH Na+ + OHPrema Arrheniusovoj teoriji baze su tvari koje disocijacijom u vodenim otopinama daju hidroksidne ione OH-. • pH se može odrediti: a) indikatorima (metiloranž. To je objasnio kao "životni elektricitet". • pH ovisi o koncentraciji H+ iona u otopini. Navedite formule i nazive za nekoliko važnijih kiselina. Baze Natrijev hidroksid. srednje jake (H3PO4) i slabe (H2CO3). univerzalni indikatorski papir). voda u kiselinu je opasno zbog prskanja kiseline (vuk pravilo). – 1927.

bakar i dr. PITANJA ZA PONAVLJNJE: 1. (Na pr.70. Što znate o Volti i Galvaniju? 2. Sastoje se od dvije elektrode (od različitih metala) koje su uronjene u otopinu elektrolita. U elektrolitima postoje električki nabijene čestice – ioni. klor. Reakcije na elektrodama su redoks – reakcije: na katodi redukcija. aluminij. Što je to redukcija? 5. baze i soli. str. Slika – elektroliza vode Produkti reakcije su: vodik (na katodi) i kisik (na anodi) Primjena elektrolize: Elektroliza se primjenjuje pri industrijskom dobivanju mnogih elemenata: vodik. 14 . Što znate o elektrolizi i gdje se elektroliza primjenjuje? 3. izvor istosmjerne električne struje i elektrolitna otopina. Isto tako koristi se u zaštiti metala od korozije11. kisik. alkalijski i zemnoalkalijski metali. otopina šećera. U elektrolite ubrajamo kiseline.) Galvanski članci Uređaji u kojima se kemijska energija pretvara u električnu. Što su to elektroliti? Koje tvari ubrajamo u elektrolite? 8. Udžbenik: Kemija oko nas. a na anodi oksidacija. Primjena: elektrokemijski izvori električne struje. Što je to oksidacija? 4. Procesom galvanizacije jedan metal se prevlači tankim slojem drugog metala (kromiranje. alkohol i sl. 64 . poniklavanje.Elektroliti su tvari čije otopine ili taline provode električnu struju. Glavni dijelovi elektroliznog članaka su: elektrode (katoda i anoda). pocinčavanje i sl. Na elektrodama dolazi do reakcija oksidacije i redukcije (redoks reakcije). NEMETALI Nemetali: 11 12 Korozija je kemijsko ili elektrokemijsko nagrizanje metala. Elektrolite dijelimo na jake i slabe.) Elektroliza Elektroliza je kemijski proces pri kojem se djelovanjem istosmjernog električnog polja ioni usmjereno gibaju i reagiraju na elektrodama. baterije i akumulatori12. koji omogućuju provođenje struje. Sve ostale tvari koje u otopinama ili talinama ne provode električnu struju nazivamo – neelektroliti.

U donjem dijelu troposfere nastaju oblaci i meteorološke promjene. boja. znanost 15 . skupina: Plemeniti plinovi 17. skupina: Ugljikova skupina KEMIJA I OKOLIŠ Pozitivni utjecaj kemije na uvjete života i rada Mnoga otkrića u kemiji imaju pozitivan utjecaj na uvjete života i rada čovjeka. vode i tla.sadrži ione koji nastaju zbog Sunčeva zračenja. Sastojci zraka: Zrak je smjesa plinova. kisik. dušik. Nije otrovan. alpinisti. kisik O2 (20. Tu se nalazi ozonski sloj o Mezosfera – 50 do 80 km visine (temperatura -900 C) o Termosfera – 80 do 690 km visine . Ionosfera – električki vodljiv sloj koji omogućuje telekomunikacije na velike udaljenosti. o Stratosfera – do 50 km visine. Osnovni sastojci su: dušik N2 (78. ugljik. kisik. Primjeri: umjetna gnojiva. ronioci. Nazivi glavnih skupina nemetala: 18. Temperatura raste. Važan za stvaranje INERTNE ATMOSFERE u reakcijama koje se provode u odsutnosti kisika. učinak staklenika.plin za punjenje balona. te njihovih odnosa prema neživu svijetu što ih okružuje. o Kisik – molekula O2 . Neke od njih nalazimo u prirodi u elementarnom stanju. Pri izgaranju s vodikom ili acetilenom postižu se jako visoke temperature – primjena u plamenicima za autogeno zavarivanje. Kemija i ekologija Ekologija13 – znanost koja se bavi proučavanjem međusobnih odnosa živih bića .plin bez boje i mirisa. kisele kiše.plin koji ne gori i ne podržava gorenje. ugljikov(IV)oksid CO2 (340 ppm) o Dušik – molekula N2 . poluvodiči. Važni su za stvaranje inertne atmosfere kod raznih reakcija. Helij . 13 grč. punjenje žarulja. Primjena: Aparati s kisikom – u bolnicama. Zemljina atmosfera Osnovni dijelovi atmosfere su: o Troposfera – do 11 km visine. skupina: Dušikova skupina 14. Kemijski procesi uzrokuju razne ekološke probleme: onečišćavanje zraka. skupina: Halogeni elementi 16.95%). jako oksidacijsko sredstvo. dom + logos = riječ. o Plemeniti plinovi su kemijski inertni (ne reagiraju s ostalim elementima). fosfor. na pr. lijekova itd.93%). dušik i plemenite plinove. halogene elemente i plemenite plinove. skupina: Halkogeni elementi 15. sinteza plastičnih masa. U tom dijelu ima najviše zraka.08%). oikos = kuća.U nemetale ubrajamo: vodik. ali guši jer sprečava pristup kisiku. Velike količine dušika koriste se za proizvodnju amonijaka NH3. argon Ar (0. i dr. vatrogasci. selen. sumpor.

Učinak staklenika Vodena para (H2O). Međunarodni sporazum o zaštiti ozonskog sloja je Montrealski protokol (1987. Na taj način zemljina površina reflektira oko 70 % sunčevog zračenja dospjelog na njezinu površinu. Zemlja se zagrijava i emitira toplinsko zračenje. Oni izmiješani u cjelokupnom sloju atmosfere. NO2). čine zračni toplinski omotač oko Zemlje. haloni – u uređajima za gašenje požara i dr. građevina i dr. otapanjem ugljikova dioksida CO2 iz zraka. Ozon u stratosferi – na visini 15 – 55 km nalazi se ozonski sloj koji je važan za opstanak života na Zemlji. razara organske tvari. god. Zemljina površina održava klimu koja je povoljna za živa bića. Pojava ozona u troposferi je štetna (fotokemijski smog).Ozon i ozonske rupe Ozon je alotropska modifikacija14 kisika čija se molekula sastoji od tri atoma kisika O3. zakiseljavanje tla. Zbog toga je u prirodnim uvjetima kiša slabo kisela (pH oko 5. hladna i beživotna poput površine Marsa.).4 0.). rujan je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Svojstva ozona – plin blijedoplave boje. Nastaje djelovanjem Sunčevog zračenja i štiti Zemlju od štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja. a 16. Kao rezultat. Smanjenje koncentracije ozona u stratosferi uzrokuje pojačano UV – zračenje. NO. U malim je koncentracijama osvježavajućeg mirisa. u kapljicama kiše nastaje manja količina ugljične kiseline H2CO3. koje povećavaju kiselost kiše.15 vrlo je jako oksidacijsko sredstvo. imunološkog sustava i dr. Takve se kiše zovu kisele kiše. Izgaranjem ugljena i ostalih fosilnih goriva nastaju sumporovi i dušikovi oksidi (SO2. nepovoljna za živa bića. Sastavni je dio gradskog smoga. Ozon u troposferi – nastaje kao posljedica onečišćenja zraka. Uzrokuje teškoće pri disanju i oštećenje biljaka. Ljudi svojim aktivnostima ispuštaju i druge stakleničke plinove.8 ºC. SO3. što se naziva "učinak staklenika". Kisele kiše Kiša otapa tvari koje se nalaze u atmosferi. Njihovo djelovanje je štetno – uništavanje vegetacije. otapala. U proteklih 100 godina globalna temperatura je porasla u prosjeku 0. metan (CH4) i didušik oksid (N2O) su staklenički plinovi nastali prirodnim aktivnostima. 14 15 Alotropija je pojava da se elementarna tvar pojavljuje u dva ili više strukturnih oblika. miris ozona osjeća se već pri razrjeđenju 1 : 500 000 16 . izgaranje fosilnih goriva i sječa šuma uzrokuju povećanje količine ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi. koje može uzrokovati rak kože (melanom). Ozon nalazimo u troposferi i stratosferi. Upotrebljava se kao sredstvo za dezinfekciju vode i pročišćavanje zraka u zatvorenim prostorijama (operacijske dvorane i sl. Pojave ozonske rupe uzrokuju razni spojevi koji dospijevaju u atmosferu: freoni – u rashladnim i klimatskim uređajima. Taj omotač sprečava gubitak toplinske energije u svemir i doprinosi da je klima na Zemlji povoljna za život. površina Zemlje bi bila 30ºC hladnija nego što je danas. grč. ugljični dioksid (CO2). ozo = mirišem. To sve može u budućnosti dovesti do klimatskih promjena. Staklenički plinovi u atmosferi apsorbiraju dio tog zračenja čime dolazi do zagrijavanja atmosfere.6). Pojava prorjeđivanja ozonskog sloja u stratosferi nazvana je "ozonska rupa". Staklenički plinovi nastali ljudskim aktivnostima utječu na cijeli sustav dovodeći do dodatnog globalnog zagrijavanja. uništavanje spomenika. Bez omotača od stakleničkih plinova. raspršivači. Oni s vodom stvaraju sumpornu i dušičnu kiselinu. oštećenje očiju. Međutim. kao što su metan (CH4) i didušik oksid (N2O).

Ozon – svojstva? 5. Prirodne vode se razlikuju po sadržaju otopljenih soli. Koji su glavni izvori stakleničkih plinova 10. • korištenje automobila koji troše manje goriva i • pošumljavanje. Nabrojite važnije slojeve atmosfere. 9. • promjena tehnologija u industriji.125 17 . Koji su osnovni sastojci zraka? 3. • povećanje energetske učinkovitosti. • industrijski procesi. Jedinica za iskazivanje tvrdoće vode je stupanj tvrdoće. Nabrojite važnije stakleničke plinove. • poljoprivredna proizvodnja i • stočarstvo. 80 . • razvrstavanje otpada. Koje su važnije mjere za smanjenje emisije stakleničkih plinova? 16 Detaljnije o raznim ekološkim problemima pogledati u poglavlju Kemija oko nas. Takve vode u prirodi nema. Što znate o nastajanju i važnosti ozona u stratosferi? 7. • izolacija zgrada.hr/ PITANJA ZA PONAVLJANJE: 1. Mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova su: • korištenje obnovljivih izvora energije. • odlaganje otpada. Što znate o nastajanju ozona u troposferi? 6.Glavni izvori stakleničkih plinova su: • izgaranje fosilnih goriva. lužine. prostornog uređenja i graditeljstva http://www. str. Što je to ekologija? 4. fenoli.16 Zaštita okoliša na internetu: Ministarstvo zaštite okoliša. Količina otopljenih soli u vodi označuje se kao "tvrdoća vode". Kako nastaju kisele kiše i zbog čega su štetne? 8. Voda Kemijski čista voda jest spoj vodika i kisika H2O. Najčešći onečišćivači vode jesu kiseline. bez sadržaja drugih tvari. umjetna gnojiva. 2. • korištenje javnog prijevoza. • energetsko korištenje otpada.mzopu. a dobiva se procesima destilacije ili deionizacije. detergenti. soli teških metala. U mekoj vodi (kišnici) nema otopljenih soli. • sječa šuma. Zbog toga je važno pročišćavanje otpadnih voda. Kod nas se koristi njemački stupanj tvrdoće (10 mg CaO/dm3). pesticidi itd.

Na) pet su metali. Si. odnosno ugljik(II)oksidom u visokim pećima.9. Reakcije: C + O2 → CO2 CO2 + C → 2CO 18 . Svojstva metala: Fizikalna svojstva metala kristalna struktura: pri sobnoj temperaturi metali su čvrste kristalne tvari boja: neprozirni su. aluminij teški metali . bakar. a ostale smatramo obojenima kovkost: većina metala može se kovati. većinom su bijele ili sive boje. U prirodi se većinom pojavljuju u spojevima . slabije reaktivni reagiraju samo s kiselinama koje su oksidacijska sredstva. nikal i njihove legure). Ca. U primjeni su od pribora za jelo do konstrukcija mostova i nebodera. Iz oksidnih ruda željezo se dobiva redukcijom ruda koksom. prema boji dijele se na crne (željezo. olovo Kemijska svojstva metala reakcija s kisikom: daju okside metala (ne reagiraju živa.5 g/cm3 .5 g/cm3 . Fe. bizmut. paladij i meteorno željezo). a od svih poznatih kemijskih elemenata 4/5 su metali.natrij. plemeniti ne reagiraju s kiselinama Tehnički važni metali ŽELJEZO Fe Dobivanje željeza: Za dobivanje željeza danas se upotrebljavaju isključivo oksidne i karbonatne rude. Rasprostranjenost: od sedam najzastupljenijih elemenata na Zemlji (O. izvlačiti u žice (električni i telefonski vodovi) ili valjati u folije (aluminijska folija koja se koristi u domaćinstvu) vodljivost: dobri su vodiči topline i elektriciteta gustoća: laki metali . srebro. Mn. zlato i platina) reakcija s kiselinama: reaktivniji istiskuju vodik iz kiselina koje nisu oksidacijsko sredstvo.do 4. METALI Metali u našoj svakodnevnici imaju veliku važnost. a vrlo rijetko u elementarnom stanju (zlato. Tako velika primjena metala dolazi od kombinacije njihovih raznih svojstava. kobalt. što ovisi o njihovoj reaktivnosti.željezo.više od 4. magnezij.mineralima. platina. kositar. Al.

a manje kao sirovog ili lijevanog željeza.7% ugljika.hr/~gordpint/kemija/metali/Metali. Prema sastavu mogu biti ugljični i legirani. volfram. Što znate o rasprostranjenost elemenata? 2. To je najvažniji tehnološki i konstrukcijski materijal.carnet. troska i grotleni plinovi Primjena željeza: • Primjena željeza je prvenstveno u obliku čelika.html Pitanja za ponavljanje: 1.Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 Proizvodi koji nastaju u visokoj peći su: sirovo željezo. molibden i kobalt. vanadij. • Čelik je legura željeza s 0.143 19 . Čelik se legira s brojnim metalima. krom. Što znate o primjeni željeza i važnijim legurama? 17 Udžbenik: Kemija oko nas. To su najčešće nikal. 138 . aluminij i silicij. alatne i specijalne čelike.05 . ali mogu biti i bakar. mangan. a poznato je više od tisuću vrsta čelika. Što znate o dobivanju željeza u visokoj peći? 3. BAKAR Cu ALUMINIJ Al17 Metali na internetu: http://public.1. • Prema namjeni čelike možemo podijeliti na konstrukcijske.

PRILOG: o o PREGLED PROGRAMA ZA 1. Kovačević. Zdjelarević. Zagreb. Zagreb. Profil. 2008. Školska knjiga. 2007. RAZRED PERIODNI SUSTAV ELEMENATA 20 . LITERATURA LITERATURA ZA UČENIKE: jedan od odobrenih udžbenika za 1. Sever. Alfa. • Petreski. Tkalčec. Popović. Profil. • Krnić. Kemija oko nas. • Petreski. Zagreb. Pavlović. Kemija 1. Kemija. 2006.10. Osnove opće i anorganske kemije. 2007. Zagreb. razred strukovnih škola: • Herak. Herak.

indikatori Neutralizacija.ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN KEMIJA – 1. otapala Iskazivanje sastava otopine.uvod Kiseline Lužine (baze) Ionizacija vode. pH. RAZRED PREGLED PROGRAMA • STRUKTURA ATOMA I PERIODNI SUSTAV ELEMENATA Uvodni sat: zadaci kemije. BAZE. mol Molarna masa Molarni volumen Vježbanje zadataka iz kemijskog računa • KEMIJSKE VEZE I JEDNADŽBE KEMIJSKIH REAKCIJA Vrste kemijskih veza – uvod Ionska veza Kovalentna veza – jednostruka Kovalentna veza – dvostruka Kovalentna veza – trostruka Polarnost molekula i elektronegativnost Vodikova veza Kemijske reakcije i jednadžbe kemijskih reakcija • DISPERZNI SUSTAVI Disperzni sustavi – vrste i svojstva Koloidni sustavi Prave otopine Otapanje tvari. podjela i svojstva tvari Sastav tvari: atomi i molekule Struktura atoma. SOLI Kiseline . soli • OSNOVNI POJMOVI ELEKTROKEMIJE 21 . elementarne čestice Izotopi Elektronski omotač atoma Elektronski omotač – elektronske konfiguracije Periodni sustav elemenata Uvod u kemijski račun: relativna atomska i molekulska masa Množina. maseni udio Masena koncentracija Množinska koncentracija • KISELINE.

Kemija oko nas. zagađenje – SO2) Kisik. efekt staklenika Tlo – sastav. Zagreb. zagađivanje. udžbenik za 1.) ---------------------------------------------------------------- 22 . 2008. svojstva. vrste. sredstva za zaštitu bilja • METALI Metali u prirodi. Kovač. elektroliti. • KONZULTACIJE I ISPITI (K. CO2. neelektroliti Elektroliza Galvanski članci. aluminij. Zdjelarević.Vodljivost otopina. elektrokemijski niz elemenata Izvori istosmjerne električne struje • NEMETALI Nemetali – uvod Pregled svojstava nemetala po skupinama Zrak (sastav.sastav. razred strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije. metalna veza Tehnički važni metali: željezo. bakar • LITERATURA: Herak. vrste Prirodna i umjetna gnojiva. ozon Kisele kiše Voda . atmosfera. Profil. čišćenje Ugljikovi spojevi. Sever. prof.

23 .

24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->