ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 105.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 28. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5534

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

INTERVJU

Tomas Kantrimen, zvani~nik administracije SAD

amjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Tomas Kantrimen ne krije svoje razo~arenje neuspjehom stranaka da se do-

Z

Vlast treba napraviti tako da donosi boljitak gra|anima To {to radi Merkel i njeni savjetnici veoma je pozitivno Bilo bi pogre{no tuma~iti svaku rije~ na{eg ambasadora u Sarajevu kao podr{ku ovome ili onome
govore o formiranju vlasti u BiH. No, isti~e i da se SAD, za sada, ne planiraju upetljati u same koalicione dogovore i odlu~no odbacuje tvrdnje dijela javnosti da se ameri~ka administracija, posebno kroz istupe ameri~kog ambasadora u Sarajevu, stavlja u ulogu portparola SDP-a. 5. strana

Trebinje: Sje}anje na Sr|ana Aleksi}a

Sarajevo

OTAC I DANAS PONOSAN NA DJELO SVOGA SINA
Delali} i Biti}i: Sva|a kriminalnih grupa

11. strana

Obra~uni na ulicama Incko posjetio trojke
Incko s majkom Belmom i bebama: @eli pomo}i da imaju uvjete dostojne ~ovjeka
(Foto: S. Saletovi})

Visoki predstavnik solidarizirao se s porodicom Vuk{i}

19. strana

7. strana

Sve se pla}a: Cijena predizborne kampanje

Protekcija: \ipa isti~e ogor~enost pekara

SELJACI PRED SUDOM ZBOG STRANA^KIH JUNICA!
9. strana

SRAMOTNO DAVANJE P[ENICE „KLASU“
3. str.

Sedmicu sa slomljenom nogom

ALEKSEJ NE[OVI]

67. strana

2

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

DOM NARODA FBiH Uprkos neizboru delegata iz svih kantona

Sa sastanka u Sarajevu: Ba{i} i Incko

Pozvano svih 30 do sada izabranih delegata, ako do|u svi, predvi|eno da polo`e zakletvu ili dogovore deklaraciju s pozivom na formiranje vlasti
Delegati iz reda SDP-a koji su do sada izabrani iz pet kantona u Dom naroda Federalnog parlamenta sazvali su za danas sjednicu ovog doma, premda nisu sigurni ho}e li imati kvoruma za njeno odr`avanje.

SDP sazvao sjednicu, niko iz CIK-a ne}e do}i
Internet-stranica
Ljubijanki}: Mogu}e dono{enje deklaracije

Politi~ari u BiH gube vrijeme igraju}i se mo}i
Pregovori o formiranju koalicije moraju hitno biti ubrzani, poru~io visoki predstavnik
Tempo formiranja vlasti je neprihvatljivo spor, izjavio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) na ju~era{njem sastanku u Sarajevu sa v. d predsjedavaju}eg Zastupni~kog doma BiH Adnanom Ba{i}em, saop}eno je iz OHR-a. ijeme igraju}i igre mo}i, kada bi trebali po~eti s rje{avanjem pitanja koja postaju urgentnija svakim danom: borba protiv kriminala i korupcije, ekonomski oporavak i povratak na program reformi za integraciju u EU i NATO - naglasio je Incko.

Incko razgovarao s Ba{i}em

Primjena Konvencije UN-a
Konstatiraju}i da je BiH ve} ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom 18. decembra 2009. godine, Incko i Ba{i} razgovarali su o zastoju u njenoj implementaciji. - Osim uspostavljanja ViKako se navodi, Incko je kazao da pregovori o formiranju koalicije moraju hitno biti ubrzani, te da stranke moraju okon~ati postoje}i zastoj. - Politi~ari su od bira~a dobili mandate da upravljaju ovom zemljom. Oni gube vrje}a za osobe s invaliditetom, ~iji ~lanovi jo{ nisu imenovani, nadle`na dr`avna ministarstva uradila su malo po ovom pitanju. Ohrabrujem nove vlasti, kada budu uspostavljene, da ovo pitanje stave na dnevni red - kazao je Incko. Incko je rekao Ba{i}u da je me|unarodna zajednica spremna da pomogne, ali da ona ne mo`e formirati vlasti umjesto bh. politi~ara. Dodao je da oni moraju pokazati odgovornost, odlu~nost i spremnost za kompromisna rje{enja.

Pozivi na sjednicu upu}eni su na osnovu inicijative 17 novoizabranih delegata koji se nadaju da }e danas do}i svih 30 do sada izabranih, a predvi|eno je da sjednicom predsjedava najstariji me|u njima Ivan Brigi} (SDP). Iako niko iz CIK-a ne}e do}i da im uru~i certifikate o dodjeli mandata, oni su se pozvali na ~injenicu da su na slu`benoj internet-stranici www.izbori.ba objavljena imena 30 novoizabranih delegata. Ako ih do|e svih 30, predvi|eno je da polo`e zakletvu, a ako ne, prema rije~ima Mire Ljubijanki} iz SDP-a, onda }e biti dogovoreno dono{enje deklaracije kojom }e pozvati nadle`ne da {to prije izvr{e obavezu formiranja Doma naroda. U CIK-u ju~er nisu imali dodatnih komentara na sazivanje dana{nje sjednice Doma naroda FBiH, osim {to su ponovili da se nisu stekli uvjeti za dodjelu mandata zato {to nije izvr{en izbor delegata iz svih deset kantona. Ina~e, na dana{njoj sje-

Sala Parlamenta FBiH: Ne zna se ho}e li biti kvoruma

Tadi} iz HDZ-a }e do}i
Iako se ju~er {pekuliralo da na sjednicu ne}e do}i Ivo Tadi} iz HDZ-a BiH, koji je za delegata izabran iz Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona, on je za na{ list to demantirao. - Do}i }u, premda ne dnici ne}e biti potrebe ni da se delegati izja{njavaju o privremenom finansiranju Federacije BiH, {to je ranije bilo najavljivano, jer je odluku o toznam razlog zbog kojeg je sjednica sazvana, pogotovo kada se zna da nam CIK nije dodijelo mandate. No, ne znam za{to neko iz HDZa BiH ne bi do{ao, jer mi jesmo za to da se vlast formira - kazao je Tadi}. me prekju~er nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko). Zbog te ~injenice dosada{nji predsjedavaju}i starog saziva Doma Stjepan

Kre{i} nije sazvao ovu sjednicu koja }e bud`etske korisnike ko{tati nekoliko hiljada maraka, jer }e morati biti pla}ene dnevnice i putni tro{kovi onima koji do|u.

Imenovanje i izbor
Kao {to je poznato, Dom naroda FBiH ima nadle`nost da imenuje delegate iz reda Bo{njaka i Hrvata za Dom naroda Parlamenta BiH te izabere predsjednika i potpredsjednike FBiH koji, pak, imenuju mandatara nove Federalne M. KUKAN vlade.

Izvr{ni sekretar pominje, a da je na SNSD-a Rajko Vasi} prvo mjesto svoje plaocijenio je da je jedan tforme stavio SDP od po~etnih instruBiH i da na njoj insimenata za stvaranje stira lider SDA Sulepreduvjeta centralijman Tihi}, po povrzacije i unitarizacije atku s berlinskih raBiH evropska klauzgovora. Tihi}eva pozula koja bi omodvala da evropska gu}ila usvajanje inte- Vasi}: Tihi}eva klauzula ne zna~i ukigracionih propisa mi- podvala danje entitetskog glamo ustavnog i prasanja predstavlja povnog poretka u BiH i RS. ku{aj razbla`ivanja odlu~no- Zanimljivo je da evro- sti RS da sa~uva i vrati svopsku klauzulu niko od evro- je nadle`nosti koje joj pripapskih ili briselskih faktora ne daju - prenijela je Srna.

Vasi} protiv evropske klauzule

Reagiranje izvr{nog sekretara SNSD-a

[ta je Ustavni sud rekao 2007.
Kako saznajemo, CIK je upori{te za svoje tuma~enje na{ao i u saop}enju za javnost koje je 23. januara 2007. godine dao Ustavni sud FBiH, tada s Ne|om Mili~evi}em na ~elu. Tu je osporeno tada{nje tuma~enje OHR-a da je za rad Doma naroda FBiH potrebna samo prosta ve}ina, a to je 30 delegata. - Ovakva interpretacija nema osnova u odredbama Ustava FBiH koji, garantiraju}i punu ravnopravnost konstitutivnih naroda i odgovaraju}e u~e{}e pripadnika ostalih naroda, propisuje: „Dom naroda sastoji se od 58 delegata, i to po 17 iz reda svakog od konstitutivnih naroda i sedam iz reda ostalih.“ Kada bi se postupilo po mi{ljenju OHR-a, nastao bi presedan s nesagledivim posljedicama. Ne samo {to bi se odluke u Domu naroda mogle donositi protiv volje i legitimnih interesa pojedinog naroda nego bi se i sve druge institucije mogle uspostavljati s tijesnom natpolovi~nom ve}inom u Ustavu predvi|enog sastava. Time bi se, definitivno, napustio princip vladavine prava, uklju~uju}i i princip ravnopravnosti, pa time i oduzeo legitimitet najva`nijim institucijama sistema - navedeno je u tada{njem saop}enju Ustavnog suda. Ina~e, OHR je 15. januara 2007. dao pomenuto tuma~enje i CIK je tri dana kasnije dodijelio mandate delegatima, ali oni su bili izabrani iz svih deset kantona. Tada su nedostajala po tri delegata iz reda srpskog i iz reda ostalih naroda, a koji uop}e nisu postojali u kantonalnim skup{tinama. Prema CIK-u, to je potpuno druga~ija situacija u odnosu na sada{nju, kada delegati nikako nisu izabrani iz ~etiri kantona, a i za peti jo{ nije izvr{ena potvrda njihovog izbora.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Protest otpu{tenih vojnika OSBiH koji tra`e svoja prava: Djeca su nam gladna!
- Skoro 20 godina vladaju}a struktura pokazuje nebrigu za ovim narodom. Nije ih ni najmanje briga za gladnu djecu, a i za{to bi bilo kada njihova imaju {ta da jedu, studiraju po londonskim fakultetima, voze skupocjene automobile, a sve to zahvaljuju}i ovom oja|enom narodu. Nisu vojnici jedini ~ija su djeca gladna. Vlastodr{ci su se pobrinuli da skoro polovina ovog stanovni{tva gladuje, samo da bi oni i njihovi najbli`i imali. (Mkengle mengle)

Slijedi smjena Dragana Paji}a?
Ka`njena sedmorica funkcionera, me|u kojima je i Selim Be{lagi}
izborima i 1.000 KM kazne. Na ovu odluku Paji} ima pravo `albe Sudu BiH, a ukoliko bude potvr|ena sankcija CIK-a, on prema zakonskim odredbama treba odstupiti s mjesta gradona~elnika. CIK je za naredne ~etiri godine zabranio kandidiranje i [emsi Sakovi}u i Sejfudinu Zahirovi}u, poslanicima SBiH u Skup{tini Br~ko Distrikta, kao i Selimu Be{lagi}u. Zbog sukoba interesa ka`njena i trojica op}inskih vije}nika, Drago Kati} i Zvonimir An|eli} iz Usore, te Admin Mosti} iz M. K. Visokog. Sedmorica bh. funkcionera ka`njena su ju~er odlukama Centralne izborne komisije (CIK) BiH donesenim zbog sukoba interesa. Me|u njima je i gradona~elnik Distrikta Br~ko Dragan Paji} (SNSD), kojem je izre~ena ~etverogodi{nja zabrana kandidiranja na
Paji}: Odlu~uje Sud, a potom Skup{tina Br~ko Distrikta

CIK izrekao sankcije zbog sukoba interesa

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

PROTEKCIJA Za{to nova vlast jednima poma`e, a druge zaobilazi

davanjem `ita Selimovi}ima smanjiti cijenu hljeba
Mali pekari ogor~eni {to vlada SDP-a i SDA spa{ava samo „Klas“! Vi{e se brinu za tajkune nego za gra|ane

Re`imi \ipa: Vlada se vara da }e u strahu

Nema dana da u BiH neko ne {trajkuje ili prijeti {trajkom, dok vlasti uzvra}aju samo prijetnjama i politi~kim manipulacijama sindikatom
Socijalni nemiri koji ve} sedmicama tresu Tunis, a {ire se na Egipat, prijete da prerastu u prvu pravu revoluciju u 21. stolje}u. ^ini se da su se u Tunisu obistinila predvi|anja stru~njaka da }e veliku globalnu recesiju pratiti val bolnih socijalnih i politi~kih promjena i previranja {irom svijeta. Desetine hiljada gladnih i prevarenih Tuni`ana svrgnulo je korumpiranog predsjednika, izazivaju}i domino-efekt u dr`avama sjeverne Afrike koje dijele zajedni~ku kulturu, vjeru, jezik, ali i iskvarene totalitarne re`ime. Nezadovoljni gra|ani, prevo|eni opozicijom, iza{li su proteklih dana na ulice u Egiptu i Albaniji, izazivaju}i ozbiljnu nestabilnost. Uzroci i scenarij tih doga|aja mahom su isti. Recesija i ekonomska kriza je u o~ima obi~nih ljudi, ne samo u Africi ve} i u na{oj avliji, do kraja ogolila korumpirane vlasti koje su prije krize nalazile na~ina da kupe socijalni mir. Ali kriza je donijela suo~avanje s realno{}u i vlastima i gra|anima. Glad je razbistrila ~ula, probudila opravdani bijes i nagomilano nezadovoljstvo. Dok mnogi u BiH sa simpatijama gledaju na doga|anja u Tunisu, pitaju se je li takav scenarij mogu} i u BiH? Nema dana da u na{oj zemlji neko ne {trajkuje, tra`i svoja prava i prijeti blokadom saobra}ajnica. Prekju~er su to bili otpu{teni pripadnici Oru`anih snaga BiH, ranije radnici „Feroelektra“, „Bratstva“, „Krivaje“, „Granita“, „Pretisa“, „Sarabona“ i mnogi drugi. Proteste su najavili `eljezni~ari iz RS, a samo prije nekoliko sedmica vozovi su stajali u Federaciji BiH. [trajkom ve} neko vrijeme prijete korisnici bora~ke za{tite u RS i policajci u FBiH. Za to vrijeme arogantne vlasti i strana~ki lideri uzvra}aju samo prijetnjama i politi~kim manipulacijama. Jedni, poput predsjednika RS Milorada Dodika, borcima {alju kontraultimatum, utjerivaju}i im strah u kosti. Drugi, oni u FBiH, politi~kim igrama kupili su naklonost sindikalnih lidere, ostavljaju}i tako radnike bez pravog i kredibilinog liderstva.

\ipa: Podjela svim pekarima

Vlada planira posuditi „Klasu“ 4.500 tona p{enice

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Udru`enje pekarskih obrtnika FBiH o{tro je osudilo diskriminiraju}u odluku Vlade Kantona Sarajevo da sarajevskom „Klasu“ u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a posudi 4.500 tona p{enice! - Vlada KS nema pravo na takav na~in favorizirati jednog proizvo|a~a na ra~un ostalih. Ako su `eljeli pomo}i gra|anima i proizvo|a~ima, logi~no bi bilo da su tu p{enicu podijelili svim pekarima na podru~ju Sarajevskog kantona prema udjelu na tr`i{tu - kazao je za „Avaz“ Sead \ipa, predsjednik

Robne rezerve

Udru`enja. Dodaje da je pozajmica „Klasu“ sramotna i zbog toga {to ovaj proizvo|a~ ima najmanji udio na tr`i{tu KS od svih industrijskih proizvo|a~a, ali i malih pekara. Vlada KS, s druge strane, o~ekuje da }e njenom intervencijom do}i do smanjenja cijene hljeba za 10 posto. - Kantonalna vlada se grdno vara ako misli da }e posudbom p{enice „Klasu“ rije{iti problem visokih cijena hljeba, odnosno da }e one biti ni`e. „Klas“ je manjinski u~esnik na tr`i{tu i mi ne}emo dozvoliti takve neopra-

vdane povlastice. Na Upravnom odboru Udru`enja razmotrit }emo ovu mjeru i odrediti na{e daljnje djelovanje prema diskriminatorskom odnosu Vlade KS - zaklju~uje \ipa. S obzirom na to da }e „Klasu“ Direkcije za robne rezerve KS hitno dati 1.000 tona p{enice, dok }e preostalih 3.500 biti pozajmljeno od Federalne direkcije robnih rezervi, \ipa isti~e da je i ta posudba nejasna. - Direktor Federalne direkcije Ton~o Bavrka javno je u nekoliko navrata izjavio da nema razloga za intervenciju p{enicom na tr`i{tu i sad odjednom oni je daju Vladi KS da ona uradi to isto - ka`e \ipa. S druge strane, Bavrka isti~e da je pozajmica Direkciji za robne rezerve KS jo{ neizvjesna jer je potrebno da je prvo odobri Federalna vlada. - Pripremio sam prijedlog odluke koji }e, navjerovatnije, biti na dnevnom redu naredne sjednice Vlade i na njima je da odlu~e ho}e li pozajmiti ili ne}e. Vlada KS, navodno, daje ovu pozajmicu da bi zaustavila rast cijena i pokazala svoju dobru volju i interes da za{titi gra|ane. Iako je to deklarativno dobra ideja, na terenu je te{ko provodiva - tvrdi Bavrka. Kako god, nakon ovakvih planova kantonalne vlade i Federalna dobivaju na argumentaciji pri~e da upravo Selimovi}i stoje iza ~vr{}eg uvezivanja crveno-zelene koalicije SDP-a i SDA, a slu~aj s p{enicom plasti~no pokazuje kakve povlastice od te vlasti o~ekuju i o~ito ve} dobivaju ovi ratnoprofiterski tajkuni. M. AVDI]

Ve} su im jednom dali p{enicu

Politi~ki pakt

„Klas“: Selimovi}ima profit, drugima velika nepravda

\ipa podsje}a da je prije nekoliko godina i Federalna vlada dala p{enicu iz robnih rezervi sarajevskom „Klasu“ kako bi se tobo`e sprije~ilo poskupljenje hljeba.

- Tad su dali p{enicu mlinovima koji su u vlasni{tvu Selimovi}a, iako u zemlji postoji jo{ tridesetak mlinova. I tad nam je nanesena velika nepravda - ka`e \ipa.

4

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

KADROVI Kako su odabrani SDA-ovi ministri u Vladi TK

Listu skrojili Tihi} i Kuki}
Tra`i se Srbin za ministra finansija Senija Bubi} preselila se hitno iz RS u FBiH Zeleno svjetlo

Kom{i} i Izetbegovi}: Te{ke kritike

Odlaskom u Berlin Kom{i} i Izetbegovi} ru{e ugled BiH
Rije~ je o potcjenjiva~kom odnosu naspram najvi{e funkcije u dr`avi, navodi SDU
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH smatra nedopustivim i neprimjernim odlaske ~lanova Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a i Bakira Izetbegovi}a u posjetu Njema~koj u sklopu delegacija politi~kih partija kojima pripadaju. - Osnovni postulat funkcije ~lana Predsjedni{tva kao da nije poznat Kom{i}u i Izetbegovi}u, koji u sklopu delegacija stranaka kojima pripadaju ovih dana u Njema~koj prisustvuju sastancima s politi~kim savjetnicima kancelarke Angele Merkel, saop}eno je iz SDU-a, prenosi Onasa. U ovoj stranci smatraju nedopustivim da ~lanovi Predsjedni{tva BiH na ovaj na~in „ru{e ugled dr`ave BiH pristaju}i na strana~ka nadmudrivanja i ni`erangirane diplomatske protokole koji neprili~e njihovom statusu koji odra`ava i status dr`ave BiH“. - SDU izra`ava `aljenje zbog njihovog potcjenjiva~kog odnosa naspram najvi{e funkcije u dr`avi koja se, uglavnom, svodi na stavljanje funkcije ~lana Predsjedni{tva BiH u slu`bu stranaka kojima pripadaju, umjesto u slu`bu svih gra|ana i naroda koji su im na proteklim izborima dali svoje povjerenje, saop}eno je iz ove stranke.

SDU o posjeti Njema~koj

Kantonalni odbor SDA TK kona~no je, nakon pravog unutarstrana~kog rata, utvrdio listu ministara u Vladi TK. Me|utim, ni ova lista nije kompletna, jer u SDA jo{ ne znaju koga da predlo`e za ministra finansija. To mjesto trebalo bi pripasti kandidatu srpske nacionalnosti. Takvog u SDA jo{ nemaju. KO SDA TK u sarajevsku centralu poslat }e listu s ~etiri imena, koja }e, sude}i prema razvoju doga|aja, dobiti zeleno svjetlo predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a. Naime, upravo su Tihi} i „svemo}ni“ Mirsad Kuki} iz Banovi}a skrojili listu. Tako }e nova ministrica poljoprivrede biti Senija Bubi}, biv{a predsjednica Glavnog odbora SDA, zastupnica u Narodnoj skup{tini RS, ina~e, po zanimanju pravnica. Ona je kandidatkinja SDA iz Teo~aka. Da stvar bude zanimljivija, Senija Bubi} je na oktobarskim izborima bila kandidat SDA za Narodnu skup{tinu RS iz izborne jedinice 4, kao kandidat iz Ugljevika. Mandat nije dobila, a u svojoj izbornoj jedinici osvojila je 514 glasova. Otkud onda Bubi} u Vladi TK i kada je prijavila prebivali{te u FBiH? Na imenovanju Bubi} u Vladu TK, kako nam je potvr|eno, posebno je insistirao Sule-

Tihi} i Bubi}: Predsjednik pripazio blisku saradnicu

Vladika zahumsko-hercegova~ki Grigorije rekao je

Jedino Srbi funkcioniraju na obje strane Mostara

Vladika zahumsko-hercegova~ki

jman Tihi}, kazav{i da ona mora biti ministar „bilo ~ega“. Ministar MUP-a bit }e Bego Guti} iz Banovi}a, koji u ministarsku fotelju dolazi s pozicije komandira u PU

Krivi~na prijava

Grigorije: Spor povratak

za beogradski nedjeljnik „Vreme“ da je Mostar danas podijeljen grad u kome jedino Srbi funkcioniraju na obje strane, „ali ih ima malo jer povratak i obnova ku}a napreduju veoma sporo“, prenijela je Srna. On je naveo da je pred posljednji rat u Mostaru bilo oko 40.000 Srba, a sada ih ima oko 5.000 do 6.000, prete`no starih, ali ima i mladih i djece. Nedavno vra}anje sjedi{ta Eparhije u Mostar, koje se tamo nalazilo do 1992. godine, vladika Grigorije ocijenio je kao jedan od najva`nijih doga|aja u novijoj historiji Eparhije.

Fazli}a nisu pitali
S obzirom na to da tzv. banovi}ki lobi, s Mirsadom Kuki}em na ~elu, nije podr`ao Tihi}a na strana~kim izborima, i u samoj stranci prili~no su iznena|eni rasplamsalom politi~kom ljubavlju izme|u Tihi}a i Kuki}a. Tako je potpuno u drugi plan guFazli}: Pao u rnut dosada{nji Tihi}ev miljenik, aktuelni drugi plan predsjednik KO SDA TK Amir Fazli}, koji se o~ito malo pitao u odabiru ministara. Nezadovoljstvo na~inom na koji su birani ministri pokazali su i Bajazit Ja{arevi}, Rasim Omerovi}, Muhamed Ibrahimovi}, Hazim Ran~i}..., tako da se u KO SDA s punim pravom mo`e o~ekivati vru}e prolje}e.

Kako su izabrani SDAovi ministri, najbolje pokazuje komi~na scena koja se odvijala na sastanku Kadrovske komisije, odr`anom prije sjednice Kantonalnog odbora. Naime, zamjenik predsjednika Kadrovske komisije Mirsad Kuki} iskoristio je odlazak predsjednika Komisije Rasima Ome@ivinice. Ministarstvo za bora~ka pitanja povjereno je Asimu Alji}u iz @ivinica, za kojeg dio njegovih strana~kih kolega tvrdi da „u miraz“ donosi krivi~nu prijavu. Ministar za prostorno ure|enje bit }e Im{ir [kahi}, pravnik iz Srebrenika. Budu}i ministri malo su

Glasali dok je predsjednik boravio u WC-u!?

rovi}a u WC i stavio na glasanje listu ministara. Kada se Omerovi} vratio na sastanak, polovina ~lanova Komisije ve} je, obavljenog posla, napustila kancelariju. Zanimljivo je da jedan od ~lanova Komisije nije uop}e glasao, jer je, kako je kasnije ispri~ao, „mislio da se {ale“.

poznati u javnosti, pa ~ak i u ozbiljnijim strana~kim krugovima, a zanimljivo je da ministarske pozicije nisu povjerene nijednom kandidatu ~ijim se imenima do sada licitiralo u javnosti, poput Salke Bukvarevi}a, Enesa Gegi}a, Naila [e}kanovi}a...
E. HUREMOVI]

^lan Udru`enja za za{titu `iranata BiH Sr|an Teki} rekao je Srni da se u dugom nizu `iranata ~ije je povjerenje zloupotrijebljeno ili su prevareni nalazi i veliki broj onih koji o ovom slu~aju te{ko progovaraju, jer su zaposleni u privatnim firmama i podi`u kredite za poslodavce. - U BiH ima vi{e od 200.000 prevarenih `iranata,

Mnogi prevareni `iranti dizali su kredite za poslodavce

^lan Udru`enja Sr|an Teki}

Zahtjev premijera APF-u i Zavodu PIO

me|u kojima i onih koji o tome ne mogu pri~ati. Rade u privatnim firmama kod poslodavaca koji su u bankama ve} prezadu`eni te tra`e od radnika da za njih podi`u gotovinske kredite ili da stavljaju vlastitu imovinu pod hipoteku. Strahuju}i da ne izgube posao, radnici to i prihvataju - rekao je Teki}, koji je i sam jedan od prevarenih `iranata.

S ciljem iznala`enja rje{enja koje bi svim uposlenicima nekada{njih preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu kojima do trenutka privatizacije nije bio uvezan sta` omogu}ilo ravnopravan polo`aj u procesu njegovog uvezivanja, te stvaranja uvjeta za izmirenje doprinosa za PIO, premijer FBiH Mu-

Mujezinovi} se na kraju mandata sjetio radnika
stafa Mujezinovi} uputio je ju~er zahtjev direktorima Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) Enesu Gani}u i Federalnog zavoda PIO Zijadu Krnji}u, saop}eno je iz Vlade FBiH, prenijela je Onasa. Premijer tra`i da ove dvije federalne institucije, u me|usobnoj saradnji, Vladi

FBiH do ponedjeljka, 31. januara, dostave pregled svih privatiziranih preduze}a iz nadle`nosti APF-a, po svim metodama prodaje, uklju~iv{i i malu privatizaciju. Tako|er, potrebno je, na osnovu po~etnih bilansi svakog preduze}a, dostaviti analiti~ki prikaz ugovorene obaveze izmirenja potra`ivanja

Mujezinovi}: Zaka{njela rekacija

po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ka`e se u saop}enju.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

5

INTERVJU Tomas Kantrimen, zamjenik pomo}nika Hilari Klinton

Nemamo namjeru zvati lidere iz BiH u Va{ington
Vlast treba napraviti tako da donosi boljitak gra|anima To {to radi gospo|a Merkel i njeni savjetnici veoma je pozitivno
SAD u BiH nedavno re~e da je Va{a zemlja veoma puno investirala u BiH i da ne}e dopustiti da ta investicija propadne. Zna~i li to da se ipak razmatraju opcije ameri~kog dubljeg uklju~ivanja u pravljenju vlasti u BiH, posebno u kontekstu razgovora u Berlinu? Razgovarao: Sead NUMANOVI]

Svojevrsni staratelj za podru~je zapadnog Balkana, zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Tomas Kantrimen (Thomas Countryman), ne krije svoje razo~arenje neuspjehom stranaka da se dogovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. No, isti~e i da se SAD, za sada, ne planiraju upetljati u same koalicione dogovore i odlu~no odbacuje tvrdnje dijela javnosti da se administracija SAD, posebno kroz istupe i pona{anje ameri~kog ambasadora u Sarajevu, stavlja u ulogu portparola SDP-a.

Odluka o mom novom anga`manu je na Bijeloj ku}i
Kako su objavili neki blogovi, Kantrimen bi polovinom ove godine trebao biti unaprije|en na poziciju u vrlo bitnom odjelu ameri~ke diplomatije koji se bavi razoru`anjem u svijetu. On o tome nije `elio govoriti. - Jo{ ni{ta nije odlu~eno o mom anga`manu. Odluka o tome je na Bijeloj ku}i i dok ona ne bude donesena, ja }u i dalje predano raditi za boljitak regiona u kojem `ivite deset, jedanaest, pa i dvanaest sati dnevno kazao je Kantrimen. vno. To mo`e biti veliki doprinos za ~elnike stranaka u BiH da razgovaraju o svim temama ne samo me|u sobom ve} i Nijemcima, drugim Evropljanima, Amerikancima... Ne znam ho}e li razgovori u Berlinu donijeti ne{to konkretno. No, Va{e pitanje je ho}emo li ne{to konkretnije ponuditi. Nemam nekih vijesti u vezi s tim.
Na: Prvi put u finalu nekog gren slem turnira
(Foto: AP)

Kineska heroina
Pobjedom nad Voznijacki se plasirala u finale Australian Opena
Kineska teniserka Li Na ostvarila je ju~er najve}i uspjeh u karijeri, plasirav{i se u finale Australian Opena u Melburnu. U ju~era{njem polufinalu nakon velike borbe u tri seta savladala je prvu teniserku svijeta, Dankinju Karolinu Voznijacki (Caroline Wozniacki). Iako je izgubila prvi set, uporna Na uspjela se vratiti u me~ i napraviti preokret. Ovo }e za Kineskinju, trenutno sedmoplasiranu igra~icu na WTA listi, biti prvo finale na jednom gren slem turniru. U domovini je ve} stekla status heroine, jer }e biti prva Kineskinja koja }e se boriti za naslov jednog od ~etiri najva`nija turnira na svijetu. Na je ro|ena 26. februara 1982. godine u Vuhanu, a kao dijete bavila se badmintonom. Napuniv{i devet godina, po~ela je trenirati tenis, a u karijeri je osvojila ~etiri WTA turnira. Samo od nagrada na turnirima zaradila je 3,4 miliona dolara. A. Dr.

Li~nost dana Li Na

- To {to radi gospo|a Merkel i njeni savjetnici veoma je poziti-

O~igledni zastoj
Kako vrijeme odmi~e, vlast u BiH je sve te`e konstituirati. Kako prevladati o~igledni zastoj?

- Ne mogu re}i da pratim svaki detalj, svakodnevne rasprave me|u strankama u vezi s formiranjem koalicije. Naravno, razo~arani smo i mi, a posebno narod u BiH, da do sada vlast nije konstituirana. Ne radi se samo o „obi~nim“ problemima, ve} i bitnim detaljima, kompromisima koji su neophodni za napredak prema NATO-u i EU. BiH prema tim institucijama ne mo`e nastupiti bez novih vlasti. Do sada se mi nismo mije{ali u to ko s kim treba praviti koaliciju i kome treba pripasti koja fotelja. Jo{ je to na{ pristup. Insistirali smo i insistiramo na tome da vlast treba biti napravljena tako da donese neke rezultate, neki boljitak gra|anima. Nemam neku veliku mudrost da ponudim, ve} samo na{e ohrabrenje da stranke {to prije zavr{e taj proces.

- Trenutno nemamo takve namjere.

Ne planirate, dakle, pozvati strana~ke lidere u Va{ington, po uzoru na ono {to se odvija u Berlinu? U dijelu bh. javnosti smatra se da je aktuelni ambasador SAD u Sarajevu, prakti~no, glasnogovornik SDP-a i platforme te stranke za formiranje vlasti. Kako gledate na to?

Ljubi} razgovarao s Merkel

Rekli ste da se do sada niste mije{ali. Ambasador

Kantrimen: Razo~arani smo sporim dogovorima me|u strankama

- Mislim da je to pogre{no shvatanje. Mi smo uvijek jasno isticali da svi koji dijele cilj da BiH postane funkcionalna dr`ava, koja ima realnu budu}nost kao ~lanica NATO-a i EU, imaju na{u podr{ku. Bilo bi pogre{no tuma~iti svaku rije~ na{eg ambasadora u Sarajevu kao podr{ku ovome ili onome.

Ljubi} i Merkel: Sastali se u Berlinu

Nema rokova
- Nisam. To je ne{to novo? Nisam to vidio. Moram priznati da sam preokupiran doga|ajima u Albaniji.

Jeste li vidjeli „platformu“ HDZ-a BiH?

Pitanje nepokretne vojne imovine
- Rasprava o rje{avanju pitanja nepokretne imovine u BiH i dalje te~e. @elimo vidjeti {to prije neki uspjeh u tome. Jo{ prije mjesec i po u Sarajevu sam rekao da je kompromis o tom pitanju mogu} ~ak i prije formiranja vlasti. Ne znam je li to jo{ realno. No, bez obzira ho}e li se to desiti prije ili poslije formiranja vlasti, to je ipak jedan od najhitnijih zadataka svih stranaka u BiH. Mislim da je i PIC to jasno istakao u svom kominikeu. Dakle, razgovara se o tome. Treba li to pitanje raspravljati formalnije, je li potreban neki „podstrek“ me|unarodne zajednice... to nije pitanje koje se ovdje rje{ava. Nadalje, svi znaju da to nije najte`i problem BiH. No, lak{e ga je rije{iti nego neke druge promjene u politi~kom sistemu BiH koje }e biti neophodne kako se BiH bude pribli`avala NATO-u i EU.

- Ne bih rekao da je iko postavio poseban datum. Mi jesmo frustrirani {to se do sada dogovor nije postigao. No, na{a frustracija je neuporediva s onom koju imaju gra|ani BiH zbog tog neuspjeha.

Postoji li neki rok do kojeg je Va{ington spreman ~ekati formiranje vlasti u BiH?

Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} sastao se ju~er u Berlinu s njema~kom kancelarkom Angelom Merkel, koja se interesirala za trenutnu politi~ku situaciju u BiH i njenom putu prema evropskim integracijama. T okom razgovora s Kristofom Hojzgenom (Christoph Heusgen), savjetnikom za vanjsku politiku i sigurnosna pitanja u kabinetu Merkel, Hojzgen je rekao da je neophodna promjena Ustava, koja }e izjedna~iti prava konstitutivnih naroda i svih gra|ana u BiH, te i hrvatskom narodu omogu}iti izbor legitimnih

Izjedna~iti prava bh. konstitutivnih naroda

predstavnika u institucijama na svim nivoima u BiH, posebno u Predsjedni{tvu BiH i Domu naroda. Ljubi} je Hojzgena upoznao o potrebi da se u procesu odlu~ivanja u Parlamentu BiH izjedna~e prava sva tri konstitutivna naroda. Sagovornici su se usaglasili da je potrebno hitno usvojiti evropsku klauzulu koja bi omogu}ila nesmetano i ubrzano usvajanje neophodnih reformi iz seta obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju i pravne ste~evine EU - saop}eno je iz HDZa 1990, prenijela je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

mozaik

AFERE @eljko Mitrovi} iz klinike u Njema~koj za „Avaz“

Policija istra`uje trovanje
Osje}am se odli~no, poput tinejd`era sam, rekao nam je ju~er vlasnik Pinka Do{li gosti

Opu{taju}e putovanje

Vagon tramvaja preuredili u saunu
U Milanu je predstavljen prvi tramvaj koji je i sauna. Dizajneri su pri opremanju tramvaja zadr`ali njegov stari oblik pa i stare drvene klupe. Smjestili su ga tra~nice unutar jednog velnesa u Milanu. Autori projekta ka`u da

Predstavljen koncept u Milanu

U cijelom regionu ju~er je poput bombe odjeknula vijest da @eljko Mitrovi}, vlasnik kompanije Pink koji se ve} ~etiri sedmice u Njema~koj lije~i od aplasti~ne anemije, rijetkog i te{kog oblika malokrvnosti, sumnja da ga je neko tokom {est mjeseci kontinuirano trovao! Rekao je da je uvjeren da mu je neko u hranu i pi}e sipao supstance sli~ne citostaticima i najavio da }e po dolasku u Beograd s Pinka otpustiti stotinjak zaposlenih koji su o njemu {irili tra~eve. Vlasnik Pinka je odmah najavio da }e slu~aj trovanja biti predat nadle`nim slu`bama u policiji. Mitrovi}, koji je smje{ten na klinici „Malteser Krankenhauses St. FranziskusHospital“ u njema~kom Flencburgu, ju~er poslijepodne na na{e pitanje kako se osje}a odgovorio je: - Odli~no. Poput tinejd`era sam! Imam ovdje neke goste, vizitu, a imam i policijske organe koji istra`uju ovo. Manje-vi{e sve znate... Pojasnili smo mu da zna-

su putnicima `eljeli pokazati da svakodnevna putovanja ne moraju biti stresna. - Ovaj inovativni dizajn pokazuje da ne moraju ba{ sva sredstva javnog prijevoza biti stresna i frustriraju}a te da se u njima mo`emo i opustiti - rekao je portparol dizajnerske ku}e „QC Termemilano“.

Mitrovi}: U bolnici do kraja februara

Ku~ini} tra`i 150 hiljada dolara od{tete

Kongresmen tu`i restoran

mo dosta toga, ali da je zaista veliki interes izazvala njegova tvrdnja da su ga poku{ali otrovati. - Dobre vijesti su da se osje}am fantasti~no, sve bolje

Podnio krivi~nu prijavu
@eljko Mitrovi} prije dvije sedmice podnio je, preko punomo}nika, beogradskoj policiji krivi~nu prijavu protiv nepoznatih osoba za koje sumnja da su ga trovali, saznaju neki beogradski mediji. Prijava je potom proslije|ena Vi{em tu`ila{tvu u Beogradu, koje je policiji naredilo da pokrene postupak.

i bolje. Ura|ene su mi sve mogu}e analize. Nemam nikakvih malignih }elija, nemam rak, leukemiju, HIV hepatitis... , Svi organi su mi u odli~nom stanju. U principu, jedna nevjerovatna situacija naspram onoga kakav sam ja neuredan `ivot vodio - isti~e Mitrovi}. Nagla{ava da mu je otkriven poreme}aj u krvnim }elijama, iako su testovi na dopinge, alkohol i tablete bili negativni.

Dokazi policije

- U bolnicu sam primljen s pet puta manje krvnih }elija nego {to je to dozvoljeno. U principu, to je odmah ukazivalo na aplasti~nu anemiju - zaklju~io je Mitrovi}. Sve ostalo zasigurno }e morati istra`iti i dokazati policija, a kako doznajemo, Mitrovi} bi na klinici trebao ostati do kraja februara, a potom iza}i na ku}no lije~enje. Ipak, ne bi se odmah vra}ao u Srbiju, ve} }e ostati u Njema~koj i primati teL. S. R. rapiju.

Raste broj oboljelih od H1N1
U RS 11 novoinficiranih, a u FBiH 13
ni~kog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS), na Infektivnoj klinici lije~e se 22 pacijenta, od ~ega je kod 18 potvr|en H1N1, dva imaju sezonsku gripu, a dvoje je dalo briseve na analizu. Bolest je otkrivena kod jo{ 13 Sarajlija, ~iji su nalazi pozitivni na H1N1. Za sada nema `ivotno ugro`enih pacijenata. Na podru~ju Br~ko DiKu~ini}: U sendvi~u bila maslina s ko{picom

Lo{a situacija u oba bh. entiteta

Ameri~ki politi~ar hrvatskih korijena Denis Ku~ini} (Dennis Kucinich) odlu~io je tu`iti restoran jer je ozbiljno o{tetio zube zagrizav{i u ko{picu masline. Incident se dogodio 2008. godine u restoranu u Longvortu, na njegovom radnom mjestu. Kongresmen Ku~ini} je

jeo sendvi~ u kojem su ina~e masline bez ko{pica. Ali radnicima restorana jedna je, o~ito, promakla, uzrokuju}i demokrati ozbiljne i hroni~ne probleme sa zubima zbog kojih je morao na nekoliko operacija. Zbog svega od tri kompanije koje upravljaju lancem restorana u Longvortu tra`i 150 hiljada dolara od{tete.

Nova oboljenja od virusa H1N1 zabilje`ena su i prekju~er u BiH. U manjem bh. entitetu prijavljeno je jo{ 11 novozara`enih pacijenata, pa se ukupan broj oboljelih u ovom dijelu na{e dr`ave popeo na 167 osoba. Na bolni~kom lije~enju nalaze se 84 osobe. Prema ju~era{njem izvje{taju Kli-

Ku}no lije~enje

strikta od 10. januara brzim testiranjem utvr|eno je da kod 20 pacijenata postoji vjerovatno}a da su zara`eni virusom H1N1. U Br~kom su do sada testirane 32 osobe, a 20 njih bilo je pozitivno na H1N1. Od tog broja samo jedna osoba se nalazi na Infektivnoj klinici u Tuzli, dok su ostale upu}ene na ku}no lije~enje u izolaciji. Me|u zara`enima ima djece pred{kolskog i srednjo{kolskog uzrasta. - Prije po~etka drugog polugodi{ta uradili smo dezinfekcije svih {kolskih, pred{kolskih i visoko{kolskih objekata, tako da smo i na taj na~in sprije~ili da ne do|e do ve}eg broja oboljenja. Za sada su ograni~ene i posjete bolesnicima u bolnici dok se epidemiolo{ka situacija malo ne stabilizira - kazala je Mirjana Kuzmanovi}, {efica Epidemiolo{ke slu`be u Br~kom. Ove zime od novog virusa umrlo je osam ljudi u BiH. E. Ha. - V. S. - E. R.

Majstorovi}: Niske temperature

Dezinfekcija {kola

Rusu oduzeli vrijedno zlato
Jedan ruski farmer prona{ao je rijetko zlato vrijedno milion funti, a poku{ao ga je prodati na internetu za samo 50 funti jer je mislio da se radi o sme}u. Genadij Zimin (59) sada bi mogao biti i

Propao poku{aj prodaje

ka`njen zbog poku{aja prodaje rijetkog zlata. - Policija je do{la i uzela zlato. Ja sam ga na{ao i otkopao ga, ali sada nemam ni{ta - rekao je Zimin. Da Zimin prodaje zlato na internetu otkrili su zaposlenici moskovskog muzeja.

Brzim testom u Br~kom potvr|eno 20 zaraza

(Foto: E. Ra`anica)

Hladno vrijeme kakvo vlada proteklih dana, zadr`at }e se i u narednom periodu. - Jutarnje temperature bit }e niske, a dnevne }e zavisiti od sun~anih intervala. U svakom slu~aju, o~ekuje nas prohladno i promjenljivo vrijeme s naoblakom i suncem. U kotlinama je mogu}a magla. [to se ti~e padavina, ne}e ih biti mnogo. Snijega }e biti u pojedinim krajevima, ali ne u nekim ve}im koli~inama - ka`e klimatolog @eljko Majstorovi}. Prema njegovim rije~ima, ovakvo vrijeme vladat }e do kraja januara. Za naredni ponedjeljak i utorak predvi|a se jutarnja temperatura od minus 14 stepeni u Sarajevu, a ove sedmice do minus 10 stepeni ujutro te oko nule preko dana. E. Ha.

Minusi i sljede}e sedmice

Prognoze

mozaik

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Jelisaveta Seka Sabli}

Duhovitost je vrlo ozbiljna stvar
Sabli}: Bila brza

- Duhovitost je vrlo ozbiljna stvar. O~arana sam onima koji umiju kratko i duhovito formulirati situaciju, ljude, `ivot. Nekada sam i sama bila brza, hrabra i duhovita. Sada mi to polazi za rukom veoma rijetko. Moram osjetiti bliskost u okru`enju da bi mi se upalili ti motori.
(Glumica za „Blic“)

Ognjen Svili~i}

Kao nacija opsjednuti smo sami sobom
- Problem je u tome {to smo kao nacija opsjednuti sami sobom. Doma}e vijesti stalno prenose {to je neko izvana rekao ili napisao o Hrvatskoj. Zbog toga ljudi misle da }e sve {to napravimo u granicama na{e male zemlje zanimati nekoga va- Svili~i}: (Hrvatski reditelj za „Ve~ernji list“) Na{e granice ni, a to nije istina.

Arsen Dedi}

Sadr`aji tra~ emisija su poni`avaju}i
Incko s bra~nim parom Vuk{i} i trojkama
(Foto: S. Saletovi})

SARAJEVO Visoki predstavnik kod roditelja trojki

Incko posjetio porodicu Vuk{i}
@elim pomo}i da imaju uvjete dostojne jednog ~ovjeka, kazao je visoki predstavnik u BiH
ta u porodici imao sam blizance i znam koliko treba sredstava za bebe. @elim samo da imaju lijepu budu}nost, a imat }e je samo zahvaljuju}i dobrim ljudima koji poma`u ovakve slu~ajeve. Ljudska solidarnost mo`e napraviti veliki pomak, posebno u ovakvim situacijama. Uvijek me raduje kada se pojavi novi `ivot i nova generacija ljudi, jer su oni na{a budu}nost. @elim pomo}i da imaju uvjete dostojne jednog ~ovjeka i nadam se da }emo uspjeti u tome, jer ova djeca to zaslu`uju - istakao je Incko. Visoki predstavnik je naglasio kako }e ih i u budu}nosti posje}ivati, jer se u njihovoj ku}i osjeti toplina prave bosanske porodice. - Kada sam ~uo da }e nam Incko do}i, bio sam presretan. Nisam ni o~ekivao da }e to biti neko od na{e vlasti, jer njih zanimaju samo fotelje, a ne kako narod `ivi. Da nije dobrih ljudi kao {to je ovaj ~ovjek, ne bismo uspjeli pre`ivjeti. Zahvaljujem svima koji su nam do sada pomogli na razne na~ine, a posebno ljekarima koji su spasili moju suprugu Belmu, jer joj je `ivot visio o koncu - rekao nam je Kre{iA. Nu. mir Vuk{i}.

- Stvarno ne gledam televiziju pre~esto jer moj se dan uglavnom vrti oko pisanja, skladanja i obitelji. Ne gledam zabavne programe i {oue realnosti, na to uop}e ne stignem Dedi}: ^isto zlo tro{iti vrijeme, a iskreno - nemam ni interesa. Ne gledam ni tra~ emisije i magazine jer su mi ti sadr`aji prili~no po(Muzi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“) ni`avaju}i. To je ~isto zlo!

Vlado ^aplji}

Regionalna liga bi podigla kvalitet nogometa
- Regionalna liga bi bila pravo rje{enje i ja sam zagovornik njenog osnivanja. Na taj na~in bi se kvalitet nogometa podigao na puno vi{i nivo, a mladi igra~i bi imali motiva da se du`e zadr`e i igraju na ovim prostorima. ^aplji}: To bi rezultiralo zna~ajno ve}om afirmacijom klubova Afirmacija i pojedinaca. (Legenda @eljezni~ara za „Avazov Sport“) klubova

Nakon {to je „Avaz“ nekoliko puta pisao o te{kim uvjetima u kojima `ivi porodica Kre{imira i Belme Vuk{i} iz Sarajeva, koja je nedavno dobila trojke, ju~er ih je u njihovom domu posjetio i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). Incko je kazao da je u posjetu do{ao kao ~ovjek koji razumije njihovo stanje te se nada da }e roditelji trojkama Nejri, Sari i Farisu uspjeti stvoriti bolje uvjete za `ivot. - Pro~itao sam u novinama i nisam mogao da ne do|em. Dva pu-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

28. 1. 2011.

promjenljivo

Sarajevski komitet Udru`enja studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) organizirat }e od 22. do 27. februara ove godine drugu po redu me|unarodnu razmjenu studenata, pod nazivom „EESTEC Winter Olympic Games Sarajevo’’. Zanimljivo je da se radi o manifestaciji koja ima za cilj o`ivljavanje duha Olimpijskih igara ’84., a manifestacija }e ugostiti studente iz razli~itih evropskih dr`ava. Program razmjene podijeljen je u dva dijela, a osim edukacijskog programa, gostuju}i studenti bit }e upoznati s kulturno-historijskom ba{tinom i obi~ajima u Sarajevu i BiH. Posjetit }e i planinu Igman, gdje }e kroz mnogobrojne aktivnosti osjetiti olimpijski duh Sarajeva. Prva ovakva razmjena organizirana je krajem deB. T. cembra 2009. godine.

Studenti o`ivljavaju olimpijski duh

U Sarajevo dolaze mladi iz Evrope

Rektorat Univerziteta u Sarajevu
ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 0

2 BANJA LUKA BR^KO 0 TUZLA ZENICA 1
SARAJEVO 0

S ju~era{nje sve~anosti u Sarajevu

S pro{logodi{nje razmjene

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je odr`ana promocija deset doktora nauka. Promovirana su ~etiri doktora medicinskih nauka, i to Vesna ^uki}, Sabaheta Bekta{, Ferid Selmanovi} i Darko Goli}. Jasmin Ho{o, Eldin Mehi} i Snje`ana Brki} promovirani su u doktore ekonomskih nauka, a u doktore poljoprivrednih nauka Mehmed Cero i Amela Semi}. Fikret Kasumagi} promoviran je u doktora tehni~kih nauka. Do sada, zvanje doktora nauka na Univerzitetu stekla su 2.473 kandidata iz 44 nau~ne oblasti. Na Univerzitetu u Sarajevu do sada je diplomiralo vi{e od 140.000 studenata. Rektor Univerziteta u Sarajevu Faruk ^aklovica istakao je da promocija doktora nauka predstavlja najve}u ~ast na Univerzitetu i veliki doprinos cijeloj akaAd. K. demskoj zajednici.

Promovirano deset doktora nauka

LIVNO te`no obla~no vrijeme, povremeno i pone2 gdje sa slabim snijegom, a u Hercegovini sun~ano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove s maglom ili sumaglicom. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini bura.

6 MOSTAR

GORA@DE 0

NEUM

9

PETAK
28. 1. 2011.

SUBOTA
29. 1. 2011.

NEDJELJA
30. 1. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -8 C do 4 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -120C do 30C
DNEVNE TEMPERATURE

od -30C do 90C

od -30C do 90C

od -10C do 100C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Promjenljivo vrijeme, pra}eno pove}anim naobla~enjem i slabim padavinama, uvjetuje relativno nepovoljne biometeorolo{ke prilike. U Hercegovini }e, uz vi{e sun~anih intervala, biti ugodnije nego u ostatku zemlje. Kod osjetljivih osoba, ponajvi{e astmati~ara i reumati~ara, bit }e poja~ane tegobe vezane za njihove bolesti.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.08 Zalazak 16.51

28. 1. 2011.
Izlazak Zalazak 2.29 11.37

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no Preovladavat }e pre-

0

Ukratko

8

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

teme

PROTESTI Ako im dr`ava uskoro ne osigura novac za penzije

Primorac: Pre{ao u HDZ BiH

NO „HT Mostar“

Primorac na ~elu Uprave

Otpu{teni vojnici sprije~it }e odr`avanje Vojne olimpijade
Izdvojili su 50 miliona za manifestaciju, a mi nemamo {ta da jedemo, ka`e Hubjer MOBiH ~ini sve da novac bude osiguran

[krbi}: Ubistvo kom{ija

Biha}

Nadzorni odbor „HT Mostar“ ju~er je ponovo za predsjednika Uprave ove kompanije imenovao Vilima Primorca, aktuelnog zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kako je obrazlo`eno iz ove kompanije, za Primorca, koji je izabran putem javnog konkursa, glasala je ve}ina ~lanova NO HT-a te su za ovu odluku, kako su naglasili, prikupljene sve potrebne saglasnosti ve}inskog vlasnika, a to je A. Du. Vlada FBiH.

NATO

Miloj~i} u Briselu s na~elnicima

Vojnici koji su pro{le godine otpu{teni iz Oru`anih snaga (OS) BiH odlu~ili su se na radikalan potez kako bi im dr`ava kona~no po~ela ispla}ivati penzije koje ih sljeduju prema izmjenama Zakona o slu`bi u OSBiH. Naime, ako nadle`ni uskoro ne po~nu provoditi izmjene zakona koje su sami donijeli, vi{e od 1.000 pripadnika OSBiH sprije~it }e odr`avanje Svjetske vojne olimpijade koja bi u BiH trebala po~eti 21. februara. Na ovoj manifestaciji o~ekuje se u~e{}e stotine takmi~ara s ~etiri kontinenta, te dolazak dr`avnih zvani~nika, vojnih ata{ea i ambasadora. - Blokirat }emo sve prilazne puteve prema Bjela{nici i Igmanu, gdje je planirano odr`avanje Vojne zimske olimpijade. Primorani smo na taj korak, jer oni su izdvojili vi{e od 50 miliona KM za tu manifestaciju, dok mi borci i na{a djeca nemamo hljeba da jedemo. Prvi put se de{ava da su nas ovi gore, ministar Cikoti} i politi~ari koji negiraju ovaj zakon, toliko ujedinili da nikada ni-

Potjernica za Milanom [krbi}em

Po naredbi Kantonalnog suda Biha}, objavljena je potjernica za Milanom [krbi}em (63) s nadimcima Kozar i Stevo zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. [krbi} je ro|en u Sanici kod Klju~a, a tereti se za ratni zlo~in po~injen u MZ Sanica- Ravan, odnosno za ubistvo nekoliko svojih kom{ija u maju M. D. 1992. godine.

Zlo~ini

Ostali bez hljeba

Vlatko Jarak negirao krivicu
Otpu{teni pripadnici OSBiH: Primorani da protestiraju

Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH generalpukovnik Miladin Miloj~i} prisustvovao je u Briselu, sjedi{tu NATO-a, sastancima Vojnog komiteta na nivou na~elnika {tabova oru`anih snaga. Miloj~i} je prisustvovao sastancima zajedno s delegacijom vojnog dijela misije BiH pri NATO-u, prenijela je Srna.

smo bili jedinstveniji - kazao nam je Senad Hubjer, jedan od predstavnika demobilisanih pripadnika OSBiH. Iako je ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} ju~er boravio u Madridu, pa nam nije mogao komentirati najavljene proteste, iz instituci-

je kojom rukovodi dobili smo informaciju o tome {ta je do sada poduzeto na provedbi ovog zakona. Federalni zavod PIO, kako je navedeno u Informaciji MOBiH, smatra da provedba zakona nije upitna, ali da, prije po~etka izdavanja rje{enja o penzionisanju vojnika, institucije BiH moraju dati garanciju da }e osigurati novac za provedbu zakona. Sredinom ovog mjeseca tim povodom odr`an je i sastanak nadle`nih, na kojem se nisu pojavili predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH. Ministarstvo odbrane BiH pokrenulo je inicijativu za odr`avanje novog sastanka kako bi se utvrdilo na koji na~in osigurati novac za penzije otpu{tenim vojnicima. Dogovori u vezi s tim su u toku. Me|utim, iz Ministarstva finansija i trezora BiH

Tra`e garancije

Na ro~i{tu za izja{njenje o krivici pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH optu`eni Vlatko Jarak izjasnio se da nije kriv za zlo~ine u Stocu, saop}io je Sud BiH. Sud BiH potvrdio je 23. decembra 2010. godine optu`nicu koja Jarka, biv{eg pripadnika Brigade knez Domagoj, tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva.

Turizam

BiH je u novembru pro{le godine posjetilo 45.276 turista, {to je za 28,3 posto manje nego u oktobru, a u pore|enju s novembrom 2009. vi{e za 24,3 procenta. Turisti su u novembru ostvarili 91.096 no}enja ili za 31,9 posto manje nego u oktobru, odnosno za 24,1 posto vi{e nego u novembru 2009, javila je Srna.

BiH posjetilo 45.276 gostiju

Vi{e od 1.000 ljudi blokirat }e prilaz planinama
Proteste je podr`ao veliki broj otpu{tenih vojnika, {to dokazuje i peticija pod nazivom „Svojeru~nim potpisom potvr|ujem da }u biti u~esnik javnog okupljanja povodom blokade Vojne zimske olimpijade“. O~ekuje se da do kraja sedmice na spisku „putnika“ prema olimpijskim planinama bude svih 1.459 biv{ih vojnika koji imaju pravo na penziju.

Sud BiH

Hubjer: Nemamo hljeba

O izru~enju Tihomira Purde 1. februara

Vlada Japana

Faksimil peticije koju su potpisali vojnici

jo{ ranije su nam rekli da Parlament BiH mora {to prije usvojiti bud`et za 2011. godinu u kojem bi bio osiguran novac za ove ljude, jer je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. No, prije toga najvi{e zakonodavno tijelo zemlje mora biti formiA. BAJRAMOVI] rano.
- S. RO@AJAC

Stipendije za bh. predava~e

Vlada Japana nudi stipendije predava~ima iz BiH koji `ele vr{iti istra`ivanje {kolskog obrazovanja na japanskim univerzitetima, najavljeno je iz japanske ambasade u BiH. Oni koji `ele aplicirati moraju biti ro|eni 2. aprila 1976. godine ili kasnije, da imaju najmanje pet godina predava~kog iskustva, te da su spremni da u~e japanski jezik. Dokumentacija se mo`e predati Ambasadi Japana do 28. februara, javila je Srna.

Oru`ane snage (OS) BiH preduzet }e mjere u vezi s kra|om municije u magacinu kasarne na lokaciji „Dam“ u Busova~i nakon {to pot~injene komande i jedinice ispitaju slu~aj i ustanove stepen povrede vojni~ke discipline, re~eno je Srni u Ministarstvu odbrane BiH.

Ispituje se slu~aj kra|e municije u Busova~i
Nedostatak municije i ru~nih bombi utvr|en je tokom rada popisne komisije, o ~emu su obavije{teni organi vojne policije OSBiH te MUP i Tu`ila{tvo SBK. Nakon {to istraga bude zavr{ena javnost u BiH bit }e detaljnije obavije{tena o preduzetim mjerama. Kra|a municije iz maga-

OSBiH poduzet }e odgovaraju}e mjere

Sud BiH zakazao je za 1. februar saslu{anje na kojem }e se zastupnici tu`ila{tva i odbrane Tihomira Purde izjasniti o zahtjevu za njegovo izru~enje koje od bh. pravosu|a tra`i Srbija, potvr|eno je ju~er Hini u Sudu BiH. Purda se u pritvoru u Zenici nalazi otkako je, 5. januara, prema srbijanskoj potjernici uhap{en na grani~nom prijelazu Ora{je u BiH, prenijela je Srna.

Ekonomija

Doktori za upravljanje

cina u kasarni OSBiH u mjestu Draga, op}ina Busova~a, prijavljena je policiji prije sedam dana. Nepoznate osobe provalile su u magacin, odakle su, prema nezvani~nim saznanjima, ukrale 6.860 metaka kalibra 7,2 milimetra, 1.751 metak od 7,65 milimetara, 1.744 metka od 9,3 milimetra i 40 ru~nih bombi.

Busova~a: Prijavljen nestanak

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu otvara novi doktorski studij. Rije~ je o studiju koji je namijenjen prvenstveno poslovnim ljudima koji `ele svoje profesionalno znanje usavr{iti i upotpuniti ga akademskim zvanjem „doktor poslovnog B. T. upravljanja“.

teme

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

9
Kruezi: Na redu tek 2012.

SVE SE PLA]A Cijena predizborne kampanje nakon 11 godina

Seljaci pred sudom zbog strana~kih junica!
Poljoprivrednici tvrde da im je obe}ano kako }e kredite vra}ati Ministarstvo privrede Iako je ugovorena stopa od dva posto godi{nje, kamata sko~ila na 80 posto Robni kredit
gra|anima podijeljeno je 100 junica. Rok otplate kredita bio je pet godina, {to je uklju~ivalo i grejs period od jedne godine, uz godi{nju kamatnu stopu od dva posto! Budu}i da se stoka dijelila uo~i izbora, rekli su im da nema potrebe da vra}aju kredit i da }e to vratiti Vlada KS, odnosno Ministarstvo privrede, ali da oni samo moraju formalno potpisati ugovore ka`e za „Avaz“ Kadrija Koli}, advokat jednog od tu`enih poljoprivrednika.

Faksimil presude Vrhovnog suda

Nadaleko poznato predizborno poklanjanje junica u re`iji Stranke za BiH (SBiH) dobilo je ove sedmice svoj epilog pred Op}inskim sudom Sarajevo! Naime, junice simentalske pasmine koje je stranka Harisa Silajd`i}a dijelila u januaru 2000. godine uo~i op}inskih, ali i op}ih izbora odr`anih te godine, a preko Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na ~ijem ~elu je tada bio ministar Zaim Backovi} iz SBiH, sada su stigle na naplatu seljacima iz Rakovice, ali i drugih ruralnih dijelova Kantona Sarajevo.
Poklonjena goveda obila im se o glavu

Penzionisan, ali ve} {est godina ne prima penziju
PIO ne priznaje odluke Vrhovnog suda i ombudsmena
Iako je penzionisan prije {est godina, Zeni~anin Enver Kruezi ni do danas nije primio nijednu penziju i nema zdravstvenog osiguranja. Pedesettrogodi{nji Kruezi penzionisan je u Vojsci Federacije 1. januara 2005. godine, s otpremninom, odlukom, isplatom pla}a i svim drugim prinadle`nostima koje dobiva neko ko odlazi iz Oru`anih snaga BiH. dnih dana, odnosno te dvije sedmice, kazao nam je Kruezi, napominju}i da ni to nije bilo dovoljno. Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu Op}inskog suda i donio kona~no rje{enje da je Kruezi u pravu, te da prekid od deset dana i da je postojao, nije prekid po zakonu koji se mo`e odraziti na njegov penzioni sta`. Ipak, Fond PIO, dvadesetak dana nakon {to im je dostavljena presuda Vrhovnog suda, donosi rje{enje da vra}a slu~aj na ni`i, Kantonalni sud.

Nevolje Zeni~anina Envera Kruezija

Zatezne kamate
Nadalje, Koli} obja{njava da je rije~ o zelena{kom poslu koji je „po svojoj prirodi ni{tavan“. Nada se da }e sud odbiti tu`bu i poni{titi ugovor. - Naime, i pored toga {to

Sporan sta`
No, prilikom „prikupljanja papira“ ustanovio je da mu nadle`ni ne ra~unaju sta` u jednoj od jedinica od 24. aprila 1998. godine, kada je dobio rje{enje i pre{ao, te se javio u jedinicu, nego od 9. maja iste godine, kada ga je nadle`na jedinica postavila na odre|enu du`nost. Izme|u ta dva datuma bilo je deset radnih dana, koje je Kruezi proveo u kasarni. No, umjesto dr`ave, za koju se borio i bio pripadnik njene vojske, Enver je morao {est godina dokazivati da je u pravu. - Od va{eg pro{logodi{njeg ~lanka, u ovo vrijeme, tu`ena Vlada Federacije priznala je gre{ku i uplatila nedostaju}ih deset ra-

Koli}: Zelena{ki poslovi

Tu`ila ih je Intesa Sanpaolo banka, nasljednica biv{e UPI banke, koja je prije vi{e od 11 godina ugovarala robne kredite u ime Ministarstva privrede KS. Radilo se o projektu obnove sto~nog fonda koji je podr`ala i Komisija evropske zajednice. Naime, Intesa Sanpaolo banka tu`bom tra`i realizaci-

Zloupotreba socijalnog stanja
Koli} tvrdi da su seljaci zate~eni i da su se na{li u „neobranom gro`|u“ jer svima dolaze prijedlozi za izvr{enje tu`bi. - To su siroma{ni ljudi i ne mogu vratiti novac koji im se tra`i. Posebno je nevjerovatno da se koristi kamatna stopa od 80 posto. To je protivno i Zakonu o zaju mjenice na iznos od 3.000 KM koje su poljoprivrednici potpisivali prilikom sklapanja ugovora o kreditu na iznos od 1.800 KM, koliko su, navodno, vrijedile junice. Ro~i{te za prvi od stotinjak takvih slu~ajeva odr`ano je na sarajevskom sudu u srijedu, 26. januara, ove godine, a presuda bi trebala biti donesena za mjesec. - Po~etkom 2000. godine kao pomo} siroma{nim konskoj zateznoj kamati. Isto tako, Zakon o obligacionim odnosima zabranjuje zelena{ke ugovore zloupotrebom ne~ijeg socijalnog stanja - rekao je Koli}. Ukoliko Koli}ev klijent ne plati kamatu, njemu, ali i trojici njegovih `iranata prijeti pljenidba pokretne imovine do namirenja duga. je ugovorena kamatna stopa od dva posto godi{nje, kao sredstvo osiguranja uzeta je mjenica od 3.000 KM, a osnovni kredit bio je 1.800 KM. Zna~i, u prijedlogu za izvr{enje zara~unali su im, prakti~no, kamatu od ~ak 80 posto! Dakle, osim 3.000 KM na ime mjenice, tu`eni bi sada trebali platiti i zakonske zatezne kamate od 2. jula 2009. godine - isti~e Koli}.
F. VELE

Neko naredio
- ^ak su im pisali i ombudsmeni Federacije, ali PIO ne priznaje ni{ta, nego me vra}a na ni`i sud. U Kantonalnom sudu Sarajevo re~eno mi je da }e sudija otprilike zadu`iti predmet u jesen ove godine, a razmatrati sredinom 2012. godine. To zna~i jo{ dvije godine ganjanja po sudovima, iako postoji presuda, upla}en je sta`. Svi s kojima sam razgovarao u PIO-u ka`u - tu`ite nas, dobit }ete nas, ali imamo naredbu da razvla~imo slu~aj - kazao nam je Kruezi.
A. D@ONLI]

Backovi}: Ni{ta nismo obe}ali
Tada{nji resorni mogu}e. Smije{no je ministar Zaim Bada sada meni... Ne ckovi}, ina~e aktueznam vi{e {ta ljudi ne lni zastupnik BPS-a pi{u, {ta ne ganjaju i u Skup{tini Kantona ne tra`e. MinistarSarajevo, tvrdi da nistvo jeste platilo za ko od poljoprivrenjih osiguranje tih dnika nije potpisijunica, lije~enje, kavao ugovor s Minirantene. Ali, kako }e starstvom, ve} s ba- Backovi}: To im Ministarstvo prije smije{no nkom. vrede vra}ati pare? - Kako, onda, mogu ja Postoji li napismeno da je obe}ati da }u podnijeti neko njima obe}ao platiti taj tro{ak? To je ne{to {to je ne- kredit - pita Backovi}.

Me|unarodni dan sje}anja na `rtve holokausta, odnosno stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu, obilje`en je ju~er nizom manifestacija u Sarajevu. Komemoracija `rtvama holokausta odr`ana je u sali Jevrejske op}ine. Predsjednik Op}ine Boris Ko`emjakin podsjetio je da je {est miliona ljudi stradalo samo zbog ~injenice da su bili Jevreji te da je cilj bilo totalno uni{tenje tog naroda. Na skupu kom je prisustvovao i visoki predstavnik Valentin Incko Ko`emjakin je ista-

Negiranje holokausta zakonom zabraniti

Obilje`en dan stradanja Jevreja

S komemoracije: Sje}anje na nevino stradale

(Foto: M. @ivojevi})

kao da bi u~enje o ovim doga|ajima trebalo uvesti u nastavne planove i programe u {kolama u BiH, a apelirao je na politi~are da donesu zakon o zabrani negiranja holokausta. Nakon toga odr`ano je predavanje o spa{avanju Jevreja u BiH, potom je prikazan film o logoru Jasenovac te je uprili~ena promocija knjige „Pisma Haimu Altarcu iz koncentracionih logora u II svjetskom ratu“. Sino} je u galeriji Novi hram otvorena izlo`ba „Logori u kojima su stradali G. M. Jevreji BiH“.

Direktor Fonda za povratak BiH Mla|en Bo`ovi} potpisao je ju~er sporazume o sufinansiranju sanacije {teta od nedavnih poplava s predstavnicima 12 op}ina iz BiH. Ugovori su potpisani s predstavnicima op}ina Bijeljina (130.000 KM), Zvornik (50.000 KM), Bratunac (25.000 KM), Novo Gora`de (50.000 KM), Gora`de (100.000 KM), Fo~a-Ustikolina (50.000 KM), Fo~a (60.000 KM), Trebinje (35.000 KM), Ravno (20.000 KM), Bile}a (30.000 KM), ^apljina (60.000 KM) te Tomislavgrad (30.000 KM). Rije~ je o iznosu od 630.000 KM. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilovi} kazao je da je ovo ministar-

Za 12 poplavljenih op}ina 630.000 KM

Ministarstvo za ljudska prava BiH

S potpisivanja: Najvi{e dobili Bijeljina i Gora`de

stvo jo{ polovinom decembra uputilo inicijativu Vije}u ministara BiH za pomo} ugro`enim op}inama. No, iako su tra`ili 400.000 KM iz teku}e rezerve bud`eta institucija BiH, novac nisu dobili jer Ministarstvo finansija i trezora nije dalo pozitivno F. K. mi{ljenje.

Klub poznatih

Edin Cocali}

Pomogao bih siroma{nima
Li~ni profil fudbalera Panioniosa

10

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

teme

CIJENE Podaci za pet gradova u Federaciji BiH

Ime i prezime: Edin Cocali}. Datum i mjesto ro|enja: 5. 12. 1987. godine, Vi{egrad. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Nemam ih. Koji automobil vozite: Automobil od kluba, „peugeot 308“. Kako se odmarate: [etnja pored mora. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Imam ih vi{e. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Nikoga posebno. Za koji klub navijate: Za @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu Merimu. Jeste li ljubomorni: Nisam. [ta najprije primje}ujte kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, fudbal. Omiljena hrana i pi}e: Pasta i cije|ena naran~a. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Da, macu Siv}u. Koji je Va{ `ivotni moto: Dobro se dobrim vra}a. Va{ najbolji prijatelj je: Otac, mama, sestra i supruga. Pratite li politi~ku situaciju: U

Hrana najskuplja u Mostaru
U Sarajevu se prodaju najskuplji hljeb, banane i luk, dok Tuzlaci kupuju junetinu, pastrmku i margarin po najvi{im cijenama u Federaciji
U manjim mjestima hrana je skuplja

Prema podacima o cijenama u pet gradova Federacije BiH koje je objavilo Federalno ministarstvo trgovine, najskuplji grad u decembru bio je Mostar. Ako se uporede cijene 20 osnovnih namirnica u pet gradova, u Mostaru je osam njih najskuplje: ri`a, piletina, sir, jaja, banane, jabuke, grah i {e}er. Svaki od ostala ~etiri grada ima po tri najskuplje namirnice, pa je te{ko ustanoviti u kojem su od njih cijene hrane najni`e. U Sarajevu se prodaje najskuplji hljeb, banane i luk, dok Tuzlaci kupuju junetinu, pastrmku i margarin po najvi{im cijenama u Federaciji. Najskuplje bra{no prodaje se u Biha}u, kao i maslac i kafa, dok Zeni~ani pla}aju najvi{u cijenu mlijeka, ulja i krompira. U Udru`enju za za{titu potro{a~a Kantona Sarajevo isti~u da su iznena|eni informacijom da

Cijene namirnica (u KM)
Cocali}: Dobro se dobrim vra}a

Namirnica Biha} Ri`a Bra{no Hljeb Mlijeko Jaja Maslac Ulje Krompir [e}er Kafa 3,86 1,52 1,90 1,45 0,23 16,49 2,90 0,95 1,74 13,39

Mostar 4,75 1,33 2,24 1,42 0,27 16,13 2,85 0,84 1,90 12,19

Sarajevo 3,75 1,27 2,50 1,41 0,26 15,57 2,74 0,90 1,80 14,04

Tuzla 3,28 1,14 2,12 1,44 0,26 14,84 2,71 0,90 1,89 12,42

Zenica FBiH 2,69 1,14 2,09 1,48 0,20 15,44 2,99 0,97 1,85 12,02 3,62 1,26 2,19 1,44 0,25 15,60 2,82 0,91 1,84 12,88

posljednje vrijeme ne pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Pomogao bih siroma{nima. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

SMS
SPRIJE^EN POVRATAK - Drago Kova~ instaliran je u dr`avnu komisiju da spre~ava povratak, naro~ito Srba. I zato nije ~udo {to je na njegovu inicijativu u posljednje tri godine iz Fonda za povratak namijenjenih srpskim povratnicima iznos od sedam miliona usmjerio za ostanak Srba u RS. To je novac, izme|u ostalih, i srpskih povratnika u Tuzlanski kanton. MEDICINSKA BRUKA - Ovo je sramota {ta se radi u na{im bolnicama. Po~ela su nam se ra|ati i djeca bez ruku u Zenici, jer neki doktori ne rade svoj posao, jer neki o~evi nemaju novca da kupe po-

Dnevni avaz 061-142-015
OMRZNUTI KERLA - Stanovnici vogo{}anskih naselja Svrake i Semizovac, odakle je Ibrahim Kerla, glasali su protiv SDA. Ljudi su ogor~eni na Kerlu, jer je on stajao iza kriminala Asima Sarajli}a. I iz ostalih naselja tra`e Kerlinu smjenu, jer je on omrznut u narodu zbog svega {to je radio sa Sarajli}em. Pozdrav iz Vogo{}e RADE [TA HO]E - Treba pitati gospodu koja je pustila SCT u BiH kako su mogli dozvoliti najproblemati~nijoj firmi u Sloveniji da tako ne{to radi ovdje. Tri vode}a ~ovjeka ove firme imaju zaplijenjenu imovinu u Sloveniji, a po Bosni rade {ta ho}e.

su neke vrste vo}a i povr}a najskuplje u Mostaru, ali da je ostatak informacije uglavnom realan. - Veliki gradovi u Federaciji su cjenovno prili~no ujedna~eni, dok je u manjim mjestima hrana dosta skuplja, {to lokalni prodava~i pravdaju visokim cijenama transporta - navode u Udru`enju. M. AVDI]

klone i malo po~aste doktore. Sramota, jer svako ima pravo na ljekarske usluge bio bogat ili siroma{an. Arman, Br~ko UVIJEK BLOKADE - Kod nas je sistem tako postavljen da ima blokada i uvijek }e ih biti. Neka nam vrate Ustav RBiH, odnosno bilo kakav normalan, a ne ovaj Franken{tajn ustav. RAZJEDINJENI LIDERI - Najve}i neprijatelji Bo{njaka nisu ni Srbi ni Hrvati. Na{i najve}i neprijatelji su na{i korumpirani i razjedinjeni lideri koji uglavnom izvr{avaju ono {to su unaprijed donijeli najve}i neprijatelji i BiH i Bo{njaka.

ANKETA me|u gra|anima Zenice, Tuzle i Sarajeva

Divljanje cijena treba zaustaviti vlast
- Cijene ska~u i bez kontrole i bez najave. Trgova~ki lobiji koriste i ovu situaciju kada nemamo formiranu novu vlast i kome se `ali- Harun Bo{njak ti. - Kontrole rasta cijena osnovnih `ivotnih namirnica u BiH uop}e nema. Cijene formira kako kome padne na pamet. Amar Ne{to se mora Selimba{i} uraditi. - Ma jo{ su nam samo poskupljenja falila u ovakvoj dr`avi. Narod se treba pobuniti, nego {ta drugo, ali mi i dalje nastavljamo ku- Admira Uglje{a povati. - Divljaju cijene. To je vi{e nego jasno, a najavljuju se i nova poskupljenja. Kriva je dr`ava i vlast, koju to ama ba{ nimalo i ne zani- Nazif Golub ma. - Cijene rastu uprkos ~injenici da je plate`na mo} stanovni{tva sve slabija. Kao i za sve u ovoj dr`avi, kriva je vlast, koja se Dajana ne brine o Bo`i} gra|anima. - [to se ti~e ove teme ostajem bez komentara, nema se tu {ta vi{e re}i. Dr`ava koja je stvorila ovakvo stanje trNormela eba tome stati Hatibovi} ukraj. - Na{a vlast je najvi{e kriva za sve {to nam se de{ava. Svaki nas dan zateknu nove cijene, radi ko {ta ho}e, a vlast nijeMustafa mo gleda.
Kobilica

Ko je kriv za svakodnevna poskupljenja?

Zenica

- Bezobrazno je da cijene, pogotovo osnovnih namirnica, formira kako ko stigne. Kriva je dr`ava, odnosno Adnan oni koji upraFerhatbegovi} vljaju njom. - Ovome nema kraja, cijene rastu bez ikakve kontrole. Dr`avna politika treba regulirati cijene i uvesti konkretne zakoEldina Menzil ne.
V. B. - A. Mu. - Ad. K.

Sarajevo

Tuzla

teme

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

11

Isma Jakupovi} negira optu`be KCUS-ovog advokata

TREBINJE Sje}anje na Sr|ana Aleksi}a

Otac Rade i danas je ponosan
Kada ~ujem kako hvale Sr|ana, ~ovjeku zadrhti i srce i du{a i suza krene, pa ne zna bi li tugovao ili bi se radovao, pri~a Rade Aleksi}

Nije bilo mito, ve} posudba od 500 eura
Novac sam vratila 5. aprila, a to su znali i u bolnici, ali su mi ipak dali otkaz, tvrdi otpu{tena medicinska sestra
Isma Jakupovi} iz Sarajeva, medicinska sestra koja je u maju pro{le godine dobila otkaz sa KCUS-a, demantirala je navode advokata KCUS-a Inje Pa{ali} da je otpu{tena zbog uzimanja mita od pacijentice Zdenke Mitra{inovi}. Sud u Sarajevu izrekao je pravomo}nu odluku po kojoj se Jakupovi} mora vratiti na posao, ali KCUS ne `eli provesti ovu mjeru.

Krivi~na prijava
Zbog toga je advokat Hakija Kurtovi}, koji zastupa otpu{tenu medicinsku sestru, podnio krivi~nu prijavu protiv direktora KCUS-a Farisa Gavrankapetanovi}a. - Mito nije u pitanju. Sa Zdenkom sam bila u prijateljskim odnosima. Ona se lije~ila od 12. aprila do 9. maja 2006. godine. Kada je ~ula da imam privatnih problema, posudila mi je 500 eura, 1. oktobra 2009. godine. Tada nije bila pacijentica. Zdenka je umrla u aprilu 2010. godine, a novac sam vratila njenoj k}erki 5. aprila. Tada sam potpisala potvrdu o povratu novca, a to je u~inila i Zdenkina

Jakupovi}: Ako bude trebalo, ide do Strazbura

Sr|an Aleksi}: Heroj BiH

k}erka - ka`e Jakupovi}. Bolnica je, dodaje Jakupovi}, znala da je vratila novac, ali to nisu uzeli u razmatranje, ve} su joj uru~ili otkaz, i to dok je bila na bolovanju.

Nov~ana kazna
- Samo zbog istine sam dobila otkaz. Sud je to isto utvrdio i vra}a me na posao, ali KCUS to ne dozvoljava. Za sve je kriva {efica pravne slu`be KCUS-a koja mi je

Rade Aleksi}: Sr|anov ~in za zajedni~ku dobrobit

(Foto: I. Rozi})

Svoj jad nau~io sam nositi sam, a dobrotu dijeliti s drugima, rije~i su Radeta Aleksi}a, kojeg smo ju~er u Trebinju posjetili na 18. godi{njicu smrti njegovog sina Sr|ana, istinskog bosanskohercegova~kog heroja. Nakon {to je s porodicom, rodbinom i prijateljima polo`io cvije}e na Sr|anov grob, s ovim plemenitim 72godi{njim ~ovjekom razgovarali smo u centru Trebinja, nedaleko od mjesta gdje su njegovog sina ~etvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kundacima pretukla, nakon {to je od njih poku{ao odbraniti svog prijatelja Bo{njaka Alena Glavovi}a.

mi kroz Beograd uzdignute glave hodamo zahvaljuju}i Sr|i“. To je, zaista, divna pohvala. Nekoliko puta dobio sam nov~ane uplate od nepoznatih ljudi iz Njema~ke koji su mi rekli kako ne mogu do}i, ali da {alju taj novac, uz izvinjenje, da polo`im cvije}e na Sr|anov grob. Ili, kad sam nedavno ~uo jednog Sarajliju u Beogradu kako pri~a s mojim prijateljem, ne znaju}i ko sam ja, kako je Trebinje divan grad koje ima divne platane, Du~i}ev spomenik, krasnu rijeku, ali da Sarajevo najvi{e zna Trebinje po Sr|anu Ale-

pa ne zna bi li tugovao ili bi se radovao - govori nam Rade Aleksi}. Na 18. godi{njicu Sr|anove smrti, njegov otac je, kako nam priznaje, razmi{ljao o tome da se njegovom sinu na taj dan rodilo dijete, danas bi to bio, ka`e nam, momak ili djevojka s kojim bi kao s ~ovjekom razgovarao i ponosio se.

rekla da ne priznaje privremene mjere suda i advokat Inja Pa{ali}. Direktora toliko i ne krivim, ali mu zamjeram {to me nakon 30 godina mog rada nije primio da me saslu{a. On bi trebao vidjeti {ta mu rade medicinski radnici po organizacionim jedinicama isti~e Jakupovi}. Dodaje da }e, po odluci suda, KCUS morati pla}ati nov~ane kazne sve dok je ne vrati na posao. E. HALA]

Lijepa djela
- Ipak, ja se danas ponosim s vama koji se starate da Sr|anovo djelo u|e u du{u {to vi{e ljudi. Jer, smatram da onoliko koliko ljudi usvo-

Uzdignuta glava
[est dana kasnije, od zadobivenih povreda, Sr|an Aleksi} je podlegao. Tih dana Rade Aleksi} ne `eli da se sje}a. Radije, ka`e nam, `eli da razgovara o Sr|anovom djelu, jer, kako veli, jo{ nije nai{ao na ~ovjeka koji je osudio njegovog sina. - Poslije prikazivanja filma „Sr|o“, koji je veoma lijepo ura|en, trebinjski studenti su mi rekli: „^ika Rade,

Djelo normalnog ~ovjeka u jedno opako vrijeme
- Ka`em, poginuo je Sr|an, ali postoje ljudi kojima }e to u~initi dobro. Obi~no ljudi ho}e da ka`u da je to herojsko djelo, ali ja `elim da podvu~em kako je to bilo djelo jednog normalnog ~ovjeka u jedno opako ksi}u. E, ~ovjeku tada zadrhti i srce i du{a i suza krene, vrijeme, dok je herojstvo usvojiti to djelo i te`iti da bude{ ~ovjek, da u svakom slu~aju prijatelju, ali i nepoznatom ~ovjeku pritekne{ upomo} onda kada je to nu`da - zaklju~uje Rade Aleksi}. ji Sr|ana, toliko su spremniji za lijepa djela i ljep{i `ivot - ka`e nam Aleksi}. Godinu i po prije Sr|anove smrti, ovaj veliki ~ovjek izgubio je sina Vujadina, koji u trenutku nesre}e nije imao ni 17 godina. Kako mu je `ivjeti s tim, samo on zna. No, kako nam priznaje, kada ~ovjek shvati da se to ne mo`e promijeniti, a da ljudi koji su danas `ivi mogu Sr|anov ~in iskoristiti za zajedni~ku dobrobit, onda, kako veli, postaje ponosan ~ovjek i otac. M. SMAJKI]

Bio je talentiran glumac
Dok se prisje}a Sr|ana, kao osmogodi{njaka, kako veli, bezgre{nog dje~a~i}a, kada je bio republi~ki prvak u plivanju, u disciplini 50 metara prsno, na licu Radeta Aleksi}a neki druga~iji osmijeh... - Po prirodi je imao blagu narav, ali je bio jako talentovan pliva~. Dugo godina je dr`ao taj rekord. Ali, bio je talentovan i kao glumac. U trebinjskom Pozori{tu dobio je zlatnu plaketu kao najuspje{niji glumac. Imao je dobrotu i ljepotu, iz ~ega je proiza{lo djelo koje mi danas treba da cijenimo - kazuje nam Aleksi}.

12

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

teme

BANJA LUKA Karl Bilt susreo se s Dodikom i Radoji~i}em

Odlu~uju}i koraci ka EU u naredne dvije godine
Sadika i Admir Deli} sa sinom Emrahom
(Foto: E. Ra`anica)

Postoji mogu}nost za napredak i zna~ajno je da BiH bude dio tog procesa, poru~io Bilt
[vedski {ef diplomatije i biv{i visoki predstavnik u BiH Karl Bilt (Carl Bildt) izjavio je ju~er u Banjoj Luci kako vjeruje da }e BiH za godinu-dvije na~initi zna~ajne i odlu~uju}e korake u evroatlantskim integracijama. Bilt je rekao da je optimista uprkos tome {to BiH, kako je naglasio, zaostaje za susjedima u regiji.

Dobri ljudi poma`u porodici Deli}

Djeca skakala od sre}e kad su dobila struju
Iz Sarajeva im uru~ena koverta s novcem, od kojeg su odmah kupili lijekove k}erki
Nakon {to je „Dnevni avaz“ u utorak objavio potresnu pri~u o {estero~lanoj porodici Deli} iz Br~kog, koja `ivi na rubu egzistencije i koja od marta pro{le godine nije imala elektri~nu energiju, na{em dopisni{tvu u Distriktu javilo se na desetine ljudi koji su spremni pomo}i ovim siroma{nim ljudima. - Va{a novina je animirala brojne dobre ljude da nam pomognu. Dug za struju uplatio je direktor firme „Vo}ar“ iz Gornjeg Rahi}a Esed Musi}, djeca su od sre}e skakala i stalno palila i gasila svjetlo. Bra~ni par Nura i Safet Ho{o do{li su li~no iz Sarajeva i predali nam kovertu s novcem, od kojeg sam odmah kupila lijekove k}erki, koja boluje od astme - kazala nam je Sadika Deli}. Dodaje da je bilo jo{ ljudi koji su pomogli, a koji su zamolili da se ne spominju njihova imena. Sadika i Admir, kao i njihova djeca, nisu mogli sakriti svoju radost. Svi su od sre}e plakali. - Djeci, bar za neko vrijeme, mogu priu{titi i u`inu u {koli. Ma ne znam {ta bi bilo da „Avaz“ nije objavio na{u pri~u - govoE. R. ri Sadika.

BiH zaostaje
- Sve to podrazumijeva dobru saradnju me|u politi~arima. Hrvatska se vrlo dobro kre}e na evropskom putu, Srbija }e na~initi odlu~uju}e korake ove godine, kao i Crna Gora, a BiH je, na`alost, u zaostatku. Me|utim, postoji mogu}nost za postizanje napretka i vrlo je zna~ajno da BiH bude dio tog procesa - kazao

Banja Luka: Bilt tokom razgovora s Dodikom

(Foto: M. Lugi})

Kako pomo}i?
Uplate na ime Sadika i Admir Deli} mogu se izvr{iti na ra~un UniCredit bank Banja Luka. Transakcijski ra~un banke je 5510099999999-32, poziv na broj 45214404000 za uplate u KM, a za devizne uplate poziv je na broj 45214404001.

je Bilt novinarima. On je s predsjednikom RS Miloradom Dodikom i

„Lo{u situaciju“ prave mediji
Bilt je naglasio kako je tokom dva dana imao „ugodne i korisne razgovore“, najprije u Sarajevu, a onda u Banjoj Luci, istaka{i da mu je bilo zadovoljstvo vratiti se u BiH. - Mislim da situacija u BiH nije toliko lo{a kakvom je prikazuju mediji zaklju~io je Bilt.

predsjednikom Narodne skup{tine RS Igorom Radoji~i}em razgovarao o ekonomskim pitanjima i evropskim integracijama, a, kako je rekao, nije bilo mnogo rije~i o statusu OHR-a.

Evolucija Ustava
- Mislim da je za gra|ane zna~ajan ekonomski razvoj, koji treba staviti u sredi{te interesiranja - dodao je Bilt.

Na pitanje je li bilo govora o ustavnim reformama, Bilt je podsjetio na svoje stavove kako mora postojati odre|ena evolucija Ustava, ali da to nije zamjena za rje{avanje `ivotnih pitanja, kao {to su ekonomija i obrazovanje. On je zaklju~io da }e bh. lideri za odre|eno vrijeme posti}i dogovor o formiranju vlasti na dr`avnom nivou.
A. [I[I]

Bilt posjetio gradili{te d`amije u Banjoj Luci

Poslanici SBB BiH ispunjavaju obe}anje

Sabina Gu{o i Osman Mari} stipendiraju dvije studentice

Ferhadija simbol mira, su`ivota i tolerancije
Gradnja objekta koji je na listi spomenika svjetske ba{tine UNESCO-a velika odgovornost
U okviru posjete Banjoj Luci i sastanaka sa zvani~nicima RS biv{i visoki predstavnik u BiH i aktuelni ministar vanjskih poslova [vedske Karl Bilt (Carl Bildt) obi{ao je ju~er i gradili{te Ferhat-pa{ine d`amije u Banjoj Luci. Bilt je razgovarao s banjalu~kim muftijom Edhemom ef. ^amd`i}em, predsjednikom Med`lisa Islamske zajednice u Banjoj Luci Kasimom Muji~i}em te rukovodstvom tima za izgradnju ove u ratu poru{ene d`amije. - Ferhadija je uvijek bila simbol mira, su`ivota i tolerancije - rekao je muftija gostima, s ~ime se Bilt u potpunosti slo`io. Banjalu~ki muftija upoznao je Bilta s tokovima gradnje Ferhadije i s ~injenicama koje govore o tome koliko je zahtjevno, komplicirano i odgovor-

Gora`de: Gu{o i Mari} sa stipendisticama

Sabina Gu{o i Osman Mari}, poslanici Saveza za bolju budu}nost BiH u Skup{tini BPK Gora`de, ove sedmice potpisali su ugovore o stipendiranju dviju studentica iz Gora`da. Rije~ je o Ameri Malokos, studentici druge godine Ma{inskog fakulteta u Sarajevu, i Erni Dardagan, s Medicinskog fakulteta u Fo~i. Prema rije~ima predsjednice Kantonalnog odbora SBB BiH Gora`de Sabine Gu{o, dvije stipendistice izabrane su izme|u vi{e

kandidata. - Ovo je jedan od rijetkih primjera da politi~ari u ovoj dr`avi znaju ispuniti svoje obe}anje - kazala je Gu{o. Ugovori o stipendiranju bit }e obnavljani svake godine, a jedina obaveza stipendistica je da ispite polo`e u roku i upi{u narednu studijsku godinu. - Puno nam ovo zna~i s obzirom na te{ku ekonomsku situaciju, pogotovo za nas, studente koji studiramo van svoga grada - kazala nam je Al. B. Amera Malokos.

Ju~er na gradili{tu: Ef. ^amd`i} i Bilt

(Foto: M. Lugi})

no graditi objekt koji je na listi spomenika svjetske

ba{tine UNESCO-a. Bilt je ju~er posjetio i novoi-

zgra|eni Hram Hrista Spasitelja u Banjoj Luci. V S. .

teme

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

13

Evropski zvani~nici `estoko kritizirali na{u delegaciju

PROCESI Ho}e li Srbija isporu~iti bh. dr`avljanina

Rendi}eva sudbina je u rukama ministrice Malovi}
Osim samim rje{enjem, advokat Pavlovi} {okiran i njegovim obrazlo`enjem, za koje ka`e da je nazapam}eno u sudskim analima

BiH }e samu sebe suspendirati iz PS VE
Poru~eno nam je da bismo zbog nekonstituiranja Parlamenta mogli imati ozbiljnih problema
Bosna i Hercegovina mogla bi imati ozbiljnih problema ukoliko do polovine marta Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope (PS VE) ne dostavi imena ~lanova nove delegacije koja bi u ovom tijelu trebala predstavljati BiH! Da bi na{oj zemlji to po{lo za rukom, mora {to prije konstituirati Parlament BiH, {to }e, sude}i prema dosada{njim neuspjesima, biti veoma te{ko. ^injenica da ni ~etiri mjeseca od oktobarskih izbora nije konstituirano najvi{e zakonodavno tijelo u zemlji bila je povod `estokih kritika koje je na{a sada{nja delegacija do`ivjela prije nekoliko dana tokom zasjedanja PS VE u Strazburu. Kako nam je ju~er prenijela ~lan delegacije Milica Markovi}, predsjednika PS VE Mevluta ^avu{olua (Cavusoglu) zanimalo je za{to jo{ nije imenovana nova delegacija BiH i dokle je stiglo konstituiranje vlasti u BiH. Isto je zanimalo i sekretara monitoring tima pri PS VE za BiH Karolina Ravu (Caroline Ravaud). - Bilo nam je veoma nepr-

Vije}e Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici donijelo je {okantno rje{enje, po kojem su se stekli uvjeti da Tuzlak Jasmin Rendi} bude isporu~en Afganistanu zbog navodno po~injenog krivi~nog djela prevare. Rje{enje koje je doneseno 21. januara Rendi}evom advokatu Jovanu Pavlovi}u zvani~no je dostavljeno ju~er i od tog trenutka te~e trodnevni rok za `albu. - Ja ve} danas pi{em `albu i na ovo i na rje{enje o podu`enju pritvora, jer su oba nezakonita - ka`e Pavlovi}. U slu~aju da `alba bude odbijena, {to je sude}i po dosada{njim nevjerovatnim potezima suda u Sremskoj Mitrovici vrlo mogu}e, to ne}e automatski zna~iti da }e Rendi}, koji se nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, biti preba~en u Afganistan i isporu~en tamo{njem pravosu|u. Kona~nu odluku u tom slu~aju donijet }e, prema va`e}em zakonu, ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Rendi}eva sudbina tako je u njenim rukama. Osim samim rje{enjem,

Markovi}: Osje}ala se neprijatno

Nezakonita rje{enja

Vije}e Evrope: Razo~arni situacijom

Rendi}: Nalazi se u pritvoru

advokat Pavlovi} {okiran je i njegovim obrazlo`enjem, za koje ka`e da je nazapam}eno u sudskim analima Srbije. - Doslovno se navodi da je Sud ocijenio da su zamolnica Afganistana i prilo`eni dokumenti, iako nisu dostavljeni u originalu i ovjerenoj kopiji, kako to zakon

predvi|a, ipak dovoljna dokumentacija za izru~enje i pored toga {to se istra`ni sudija protivio ovakvoj odluci - ka`e Pavlovi}. Dalje je navedeno da je Sud prihvatio zamolnicu i dokumente iz Afganistana jer su „dostavljeni diplomatskim putem, da Vije}e nije posumnjalo u njihovu vjerodostojnost, te smatra da nije potrebna njihova provjera“. - Prema sudu u Sremskoj Mitrovici diplomatskim putem mogli su da budu poslati otrov ili bomba i oni bi to prihvatili - navodi rezignirani Pavlovi}, koji o~ekuje da }e Vi{i sud u Sremskoj Mitrovici odluku po `albi donijeti naredne sedmice. E. HUREMOVI]

ijatno na tim sastancima. Nismo imali usagla{en stav, pa su gospo|a Had`iahmetovi} i gospodin Ivani} rekli kako vlast ne}e biti formirana do ljeta, dok sam ja navela kako o~ekujem da bi Parlament BiH mogao biti konstituisan do marta. U toj nedefinisanoj situaciji na{i sagovornici iz PS VE bili su iznena|eni i razo~arani - rekla nam je Markovi}, koja boravi u Strazburu na zasjedanju PS VE.

Upitana postoji li mogu}nost da budemo isklju~eni iz ~lanstva u PS VE, Markovi} je rekla kako to ne o~ekuje, ali kako postoji mogu}nost da sami sebe suspendiramo ako do 15. marta ne dostavimo obavje{tenje o tome ko }e sa~injavati novu delegaciju. Ukoliko to ne u~inimo, do po~etka idu}e godine ne}emo mo}i u~estvovati u zaS. R. sjedanju.

Molba iz Afganistana

Ambasador Arnaut optimista
Ambasador BiH u Srbiji Bori{a Arnaut, odmah po saznanju da je Vi{i sud u Sremskoj Mitrovici donio rje{enje o Rendi}evom izru~enju Afganistanu, zatra`io je sastanak u Ministarstvu pravde Srbije. - Danas (ju~er, op. a.) razgovarao sam sa sekretarom Ministarstva pravde Srbije i osobom koja prati taj slu~aj. Kazano mi je da treba sa~ekati odluku Apelacionog suda po `albi advokata, te da }e u slu~aju da bude potvr|eno rje{enje, Ministarstvo pa`ljivo sagledati sve aspekte ovog slu~aja. Taj sastanak djelovao je na mene prili~no smiruju}e - kazao je Arnaut za „Avaz“.

Ugledni londonski advokati zastupat }e Srebreni~anke
Randolf i Merser trebali bi za desetak dana doputovati u BiH
ima vi{e od 20 godina iskustva u parnicama vezanim za pitanja EU i zakone o konkurenciji. Proveo je 15 godina u Br- Randolf: Vi{e iselu, prvo u od 20 godina pravnoj slu- iskustva `bi Evropske komisije, a potom i kao ~lan komora u okviru Komisije. Kao pravnik pojavljivao se, izme|u ostalog, pred Domom lordova britanskog parlamenta, Uz Damira Ali}a, koji }e koordinirati rad tima u BiH, Srebreni~anke }e u tu`bi koju namjeravaju podi}i protiv biv{e ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) zastupati dvojica uglednih londonskih advokata Fergus Randolf (Fergus Randolph) i Hju Merser (Hugh Mercer), potvr|eno je „Avazu“. Randolf i Merser trebali bi za desetak dana doputovati u BiH, gdje }e se sastati s predstavnicama srebreni~kih udru`enja i Ali}em, kako bi dogovorili strategiju. Ina~e, Fergus Randolf prvostepenim sudom u Luksemburgu, te Evropskim sudom pravde. Hju Merser je predsjednik Komiteta za vezu izme|u svih advokata EU i Evropskog suda pravde, ~lan je stalne delegacije u Evropskom sudu pravde i Generalnom sudu EU. Ovi biografski podaci govore da biv{u ha{ku tu`iteljice ~eka vrlo ozbiljna tu`ba zbog uni{tavanja vi{e od 1.000 dokaza kori{tenih pred Tribunalom, uglavnom, li~nih stvari `rtava iskopanih iz masoE. H. vnih grobnica.

Priprema tu`be protiv Karle del Ponte

14

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

panorama

BIJELJINA Sitni obrtnici nisu mogli izdr`ati teret krize

Tuzla: Odavanje po{te ispred spomenika „Suza“ (Foto:A. Bajri} Blicko)

Uz sje}anje na `rtve holokausta

U Tuzli i Mostaru polo`eno cvije}e
U povodu Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta, tuzlanski na~elnik Jasmin Imamovi}, ~lanica Jevrejske op{tine Tuzla Frida ^orbi} i predstavnici Op}inskog vije}a ju~er su polo`ili cvije}e i odali po{tu ispred spomenika „Suza“ u znak sje}anja na stradanje tuzlanskih Jevreja. Jevrejska op{tina u Tuzli izme|u dva rata bila je jedna od mnogoljudnijih. Tokom Drugog svjetskog rata iz Tuzle je odvedeno oko 300 Jevreja, a vratilo ih se tek oko 20. Jevrejska op{tina Tuzla danas broji 114 ~lanova. - Moramo obilje`avati Dan sje}anja na holokaust i Srebrenicu, kako se to ne bi ponovilo nama ili budu}im generacijama. Na ovom mjesto bila je stanica sa koje su Jevreji, Srbi, Hrvati i Bo{njaci odvo|eni u koncentracione logore - kazao je Jasmin Imamovi}. U povodu Me|unarodnog dana holokausta, predstavnici Gradske uprave i Gradskog vije}a Mostar, zajedno sa predsjednicom @idovske op}ine Mostar Ernom Danon Cipra, ju~er su na `idovskom groblju polo`ili vijenac i zapaA. Mu. - A. Du. lili svije}e.

Trend zatvaranja malih radnji pove}an i uvo|enjem fiskalnih kasa (Foto: G. Bobi})

[ta mi se (ne)svi|a u @ivinicama

Kao razlozi navode se velike poreske obaveze, banke koje nude nepovoljne kredite, veliki tro{kovi za struju, vodu, telefon
Tokom 2010. i po~etkom 2011. godine na podru~ju op{tine Bijeljina trajno je zatvoreno ili privremeno odjavljeno oko 500 privatnih prodavnica, zanatskih radnji, kafi}a i drugih uslu`nih djelatnosti. Teret krize, drasti~nog pada potro{nje, te dolaska velikih trgovinskih lanaca u Semberiju, sitni obrtnici nisu mogli izdr`ati, a negativni pro{logodi{nji trend nastavljen je i u ovoj godini. U op{tinskom Odjeljenju za privredu i poljoprivredu ka`u da je u 2010. godini trajno zatvoreno 286 radnji, dok je 171 radnja odjavljena privremeno, na jednogodi{nji rok. Uz privredu koja odavno ne radi, ekonomska kriza uzima danak i u trgovinskoj djelatnosti, ali i mnogim uslu`nim djelatnostima. - Kao razlozi privremenog zatvaranja radnji navode se velike poreske obaveze, neadekvatni uslovi finansiranja, jer banke nude nepovoljne kredite, te veliki tro{kovi za elektri~nu ener-

Zatvoreno 500 radnji
giju, vodu, telefon, kao i tro{kovi radne snage. Trend zatvaranja malih radnji traje ve} niz godina, a mnogi tvrde da je pove}an sa dolaskom krize i uvo|enjem fiskalnih kasa - ka`e Tanja Vuji}, {ef Odjeljenja za privredu pri op{tinskoj upravi. Posljedice ovakvih ekonomskih kretanja vidljive su na svakom koraku u Bijeljini. Stotine poslovnih prostora, pa i onih u centru grada, zatvoreno je i nalazi se u ponudi agencija S druge strane, pad kupovne mo}i stanovni{tva, nekontrolisan uvoz i dolazak velikih trgovinskih lanaca sa velikim tr`nim centrima, o~iti su razlozi ga{enja sitnih preduzetnika koji nisu bili spremni da znanjem ili kapitalom izdr`e konkurenciju „velikih“. za nekretnine. Na`alost, zainteresiranih je sve manje.
E. MUSLI

Mito i korupcija u {kolama
- U pojednim `ivini~kim {kolama postoje neregularnosti pri prijemu u radni odnos, koje su izvan zakonskih okvira i tu vlada mito i korupcija. [kolstvo je poprimilo politi~ke konotacije. Javna je tajna da postoje odre|eni prosvjetno-mafija{ki klanovi na ~elu sa rukovodiocima pojedinih {kola u @ivinicama, koji diktiraju gdje }e se neko zaposliti, iako ne ispunjava uslove konkur- Osman Me{tri}, profesor sa. Tome jednom mora do}i historije kraj. Nadam se da }e pozitivne reakcije imati nova vladaju}a struktura i rije{iti pitanje ovih poblema - ka`e Sa. M. Osman Me{tri}, profesor historije.

Dolazak „velikih“

Apsurdi iz Vlasenice

Slasti~arna bez kola~a
U Vlasenici postoji samo jedna slasti~arna, ali ako po`elite u njoj kupiti ili pojesti kola~, to ne}ete mo}i. Naime, kola~a za slobodnu prodaju na komad nema, ve} ih morate naru~iti unaprijed na „kilo“ ili cijele torte. Tako obja{njava radnica, koja i pored izlo`enih kola~a u vitrinama ne `eli uslu`iti potencijalne kupce kojima ostaje gorak ukus u ustima i jedina mogu}nost da se obrate nadle`noj inspekciji, tra`e}i obrazlo`enje ~emu i kome zapravo ovakva slasti~arna slu`i. I dok se drugi, u ovim kriznim vremenima, trude prodati M. M. svoju robu, imamo i ovakve apsurdne situacije.

Mje{tani Osamskog kod Bratunca nezadovoljni

Danas protestvuju pred zgradom Op{tine
Grupa gra|ana iz Osamskog Stanici javne bezbjednosti Bratunac dostavila je prijavu za proteste koji }e biti odr`ani danas pred zgradom Op{tine. Kako saznajemo, razlog za proteste su neravnomjerne raspodjele sredstava za poplavljena podru~ja. Ovoj grupi gra|ana }e se na protestima pridru`iti i ljudi iz drugih mjesnih zajednica ~iji su domovi i imanja pretrpjeli {tetu u nedavnim Goli}: Nije upoznat poplavama koje su zahvatile i op{tinu Bratunac. Predsjednik SO Bratunac Mustafa Goli} kazao je da nije upoznat s ~injenicom da }e protesti I. R. biti odr`ani.

U zgradi Skup{tine Posavskog kantona u Domaljevcu odr`an je sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka koji imaju zastupnike u Skup{tini PK. Sastanak je vodio privremeni predsjedavaju}i Skup{tine Zvonko Mi{kovi}, a prisutni su bili predstavnici HDZ BiH, HDZ 1990, SDA, Posavske stranke, HSP BiH, HSSNHI, Stranke za BiH, SDP i SBB BiH. I pored zahtjeva da se na prvoj sljede}oj sjednici ide u formiranje vlasti i izbor predstavnika klubova naroda u Dom naroda Parlamenta

U ponedjeljak o privremenom finansiranju

Dogovor parlamentarnih stranaka u Posavskom kantonu

Sa sastanka strana~kih predstavnika u Domaljevcu

FBiH, preovladalo je mi{ljenje da se u taj proces ne ide

do formiranja parlamentarne ve}ine na vi{im nivoima.

Predsjednik Vlade PK u tehni~kom mandatu Mijo Matanovi} i ministar finansija Marijan Or{oli} iznijeli su prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Posavskog kantona za period januar-mart 20011. godine. Prisutni su se slo`ili da je Odluku neophodno donijeti te }e sjednica Skup{tine biti sazvana u ponedjeljak, 31. januara, u Domaljevcu. - Ovim dogovorom sve {pekulacije o nesuradnji HDZ BiH i HDZ 1990 u Posavini padaju u vodu - rekao je predsjednik @O HDZ BiH E. \. Ivo Vinceti}.

Zastupnik Nikola Simi} sazvao je za danas nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine SBK. U pozivu za nastavak sjednice Simi} je potpisan kao „predsjedavaju}i konstituiraju}e sjednice po odluci Skup{tine“. Predsjednik @upanijskog odbo-

Lovrinovi} tvrdi da zastupnici iz Kluba Hrvata ne}e do}i
ra HDZ-a BiH Nikola Lovrinovi} ju~er nam je potvrdio da zastupnici ove stranke, ali i dobar dio zastupnika iz Kluba hrvatskog naroda, ne}e prisustvovati sjednici. S druge strane, Nikola Simi} (SDP) tvrdi da ima podr{ku i ovla{tenje ve}ine zastupnika u Skup{tini SBK. Ne{to ranije predsjedavaju}i konstituiraju}e sjednice Mirko Batini} (HDZ BiH) i predsjednik Kluba Hrvata u Skup{tini SBK Josip Kvasina (HDZ BiH) podnijeli su krivi~nu prijavu protiv Nikole Simi}a (SDP). Kako doznajemo, na da-

Danas nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine SBK

na{njem nastavku konstituiraju}e sjednice trebali bi biti izabrani ~elni ljudi Skup{tine SBK, a Senad Selimovi}, predsjednik Kluba SDP, potvrdio nam je kako su stranke okupljene oko SDP-ove platforme vrlo blizu da formiraju i izvr{nu K. K. vlast u SBK.

panorama

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

15

Bh. mozaik

NOVI TRAVNIK Radnicima BNT-a MUP SBK zabranio protest

Najavljena blokada zgrada Vlade SBK i Vlade FBiH
Ne odustaju od svojih zahtjeva Sredstva iz tzv. „ira~kog duga“ za uvezivanje sta`a
Vi{e od 1.000 radnika „Bratstva“ ve} du`e vrijeme ~eka na uvezivanje radnog sta`a, {to bi zna~ajnom broju radnika omogu}ilo odlazak u penziju. Sredstva za ove namjene trebala je uplatiti Vlada FBiH, nakon {to je nedavno napla}en dug iz Iraka iz 1990. godine. Radnici tvrde da su glavni krivci za njihovu agoniju, koja traje ve} 17 godina, premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} i federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vahid He}o, koji su taj novac raspodijelili preduze}ima koja nikada nisu radila u Iraku.

Za ju~er najavljeni protest radnika Kombinata „Bratstvo“ iz Novog Travnika nije odr`an jer su radnici upozoreni iz MUP-a SBK kako nisu ispo{tovali zakonsku proceduru prilikom podno{enja zahtjeva za blokadu saobra}ajnice. Radnici su odustali od protesta, ali ne i od svojih zahtjeva, re~eno je na sastanku u krugu Kombinata u Novom Travniku. - Mi ne odustajemo od svojih zahtjeva i vjerovatno }emo idu}e sedmice, a to je dana{nji zahtjev sa zbora, svaki dan blokirati zgradu Vlade SBK, a idemo sa zahtjevom za protest i blokadu zgrade Vlade FBiH - kazala nam je Gordana ^ur~i}, predstavnica radnika. Radnici tra`e da se obustavi dalja raspodjela sredstava iz tzv. „ira~kog duga“ i da se ova sredstva prebace na ra~un Vlade SBK kako bi se uvezao sta` radnicima Kombinata „Bratstvo“ koji su taj novac prije rata i zaradili u Iraku. - Ako se to ne ispo{tuje

Agonija traje Operativni {tab op}ine Zenica 17 godina ArcerolMittal mora smanjiti
potro{nju uglja
Na ju~era{njem sastanku Operativnog {taba op}ine Zenica nalo`eno je @eljezari ArcelorMittal da potro{nju uglja u proizvodnji smanji na pet tona po satu. Uvidom u rezultate mobilne mjerne stanice na lokalitetu Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“ registrovane su pove}ane koncentracije sumpordioksida u zraku a posebno u no}nim satima izme|u 25. i 26., te 26. i 27. januara. Tako je u no}i izme|u srijede i ~etvrtka zabilje`eno ~ak devet sati u kontinuitetu vrijednost sumpordioksida iznad 500 mikrograma {to, prema federalnim zakonima, podrazumijeva progla{enje „stanja uzbune“. Od kompanije ArcelorMittal zahtijeva se da razliku enerA. D@. gije obezbijedi zemnim plinom.

Najve}e zaga|enje tokom no}nih sati

„Bratstvo“: Nekada{nji gigant metalne i namjenske industrije

U humanoj akciji u Bosanskom Novom

mi smo donijeli zaklju~ak da }emo tu`iti Vladu SBK i Vladu FBiH, odnosno premijera Mustafu Mujezinovi}a i ministra Vahida He}u jer su oni najvi{e krivi za sve ovo - isti~e Hidajet Pranjga, jedan od radnika koji ~eka

na uvezivanje radnog sta`a. Ukoliko Vlada Federacije ne ispo{tuje zahtjeve radnika nije isklju~eno da oni ne posegnu i za nekim radikalnijim na~inima da ostvare svoja prava, poru~eno je sa ju~era{njeg oku-

pljanja radnika u krugu nekada{njeg giganta metalne i namjenske industrije „Bratstvo“ u Novom Travniku.
K. KAVAZOVI]

Ponovo protestirali nesu|eni stanari zgrade ’Aleksandrija’ Porodica ]iri} dobila stan
Raili} uru~ila klju~eve Draganovim roditeljima

Nezadovoljni odlukama Osnovnog suda u Doboju

(Foto: D. Stojni})

Protestnom {etnjom kroz grad i okupljanjem ispred zgrade Opštine i Osnovnog suda u Doboju, udru`ioci sredstava za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Aleksandrija“ jo{ su jednom izrazili nezadovoljstvo odlukama ove pravosudne institucije. Iako su jo{ prije osam godina trebali useliti u svoje prostore, koje su uredno platili, do danas se to nije dogodilo. Udru`ioci sredstava, njih 120, isti~u kako su za izgradnju „Aleksandrije“ u Vidovdanskoj ulici prije osam godina Milenku Bo`i}u, zvanom Me}ina, predsjedniku Udru`enja „Slo`no“, za ze-

Trebali jo{ prije osam godina useliti u svoje prostore koje su uredno platili

O{te}eni gra|ani tra`e da zgrada pripadne njima

mlji{te i izgradnju stanova, poslovnih prostora ili gara`a platili 3,2 miliona ma-

raka. Iako su prostore trebali preuzeti u avgustu 2003. godine, to se do danas nije

dogodilo. Zgrada, ~ija izgradnja je po~ela bez validne gra|evinske dokumentacije, nikada nije dovr{ena, a novac je nestao. U me|uvremenu sud u Doboju je Bo`i}a, zbog prevare, osudio na tri godine zatvora nalo`iv{i mu da ih obe{teti. Prvobitno je Osnovni sud u Doboju, putem javnog nadmetanja zgradu prodao Slobodanu Karagi}u, ali je prodaja poni{tena jer u predvi|enom roku nije uplatio 1,7 miliona KM. Potom je za 1,1 miliona KM prodata dobojskoj firmi @GP ali i taj rok , je istekao, zbog ~ega o{te}eni gra|ani tra`e da zgrada pripaM. ^. dne njima.

^etvero~lana porodica Dragana ]iri}a (14) iz Rakana kod Bosanskog Novog, koji boluje od cerebralne paralize i epilepsije, dobila je stan u Bosanskom Novom u humanoj akciji koju je inicirala novska op{tina. Jednosobnom stanu najvi{e se obradovala Draganova majka Radmila. Ona ka`e da je Dragan s ~etiri mjeseca ostao nepokretan. Dragan zbog ljekarskog - Nije u stanju govoriti, ne hoda niti {ta razumije. Potre- nadzora mora `ivjeti u gradu bna mu je stalna ljekarska njega pa smo zbog toga morali `ivjeti u gradu, a ne u rodnim Rakanima. Do sada smo se snalazili na razne na~ine, uglavnom borave}i u podstanarskim sobama koje smo jako te{ko pla}ali, jer ni suprug Milan ni ja ne radimo - kazala je vidno sretna Radmila. Uz klju~eve stana ]iri}i bi, prema obe}anju Snje`ane Raili}, na~elnice Bosanskog Novog, trebali dobiti i ne{to namje{taja, posebno krevete, jer u novom stanu trenutno M. Z. imaju samo jedan.

Op{tine iz RS u regionu Gornjeg Podrinja jo{ nisu donijele odluke o izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Tre{njici kod Gora`da, upitno je i dalje u~e{}e op{tine Fo~a koja je pokazivala najvi{e spremno-

Upitno dalje u~e{}e op{tine Fo~a
sti da u~estvuje u ovom projektu, tako da bi izgradnju mogle po~eti samo op}ine Gora`de, Pale - Pra~a i Fo~a - Ustikolina iz BPK Gora`de. Ovo je istaknuto na sastanku posve}enom rje{avanju problema upravljanja otpadom u ovom dijelu BiH sa kojeg je op}inama u regionu jo{ jednom upu}en poziv da neophodne odluke donesu u narednih 15 dana. I ako se to i ne desi, zaklju~eno je, op}ine iz FBiH pristupit }e radovima, uz obe}anje iz Fe-

Gradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom kod Gora`da

Za sanaciju {teta od poplava 30.000 KM

deralnog ministarstva okoli{a da }e u~initi sve da sredstva Svjetske banke namijenjena izgradnji sanitarnih deponija budu odobrena, i pored toga {to po broju stanovnika ne ispunjavaju poAl. B. trebne uvjete.

U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH ju~er je potpisan ugovor izme|u Fonda za povratak BiH i op}ine Tomislavgrad o odobravanju 30.000 KM za sanaciju {teta nastalih usljed poplava u decembru pro{le godine. Ugovor je u ime Fonda potpisao direktor Mla|en Bo`ovi}, a u ime op}ine Tomislavgrad Jozo Jaki}, pomo}nik na~elnika za Civilnu za{titu. Ve} je ranije i Ministarstvo finansija FBiH odobrilo u istu svrhu Tomislavgradu 50.000 KM. A. Ka.

Ukupan promet 359.479 KM

Najtra`enije dionice Energoinvesta
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 106 transakcija ostvaren promet od 359.479 KM. Najve}i porast vrijednosti

16
AGENCIJE Sedam uspje{nih godina REZ-a

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

biznis

Vrijednost indeksa
BIFX +0,32% 1.597,04 SASX-10 +1,18% 1.093,55 SASX-30 +2,27% 1.018,85

Kursna lista SASE na dan 27. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,50

Promjena kursa (%)
-0,68

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
4 1 32 2 1

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO MFTS ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC MFTS ENERGOINVEST D.D. SARAJEVOMFTS NAMJEŠTAJ DD GRADACAC Aukcija GP GP DD SARAJEVO Aukcija

752

10.911,20 17.600,00 84.608,68 31.000,00 3.984,50

Kroz sto projekata vi{e od 78 miliona maraka
Direktan rezultat sedmogodi{njeg djelovanja REZ-a je novih 755 radnih mjesta
Regionalna razvojna agencija za centralnu Bosnu REZ u februaru }e obilje`iti sedmu godi{njicu. Ona je dodala da je kroz stotinu projekata implementirana pomo} stranih organizacija i ambasada u ukupnoj vrijednosti od devet miliona KM. Sedmogodi{njim djelovanjem priskrbljen je direktni efekt saradnje i biznisa u iznosu od 78 miliona KM. Na{im djelovanjem stvoreno je novih 755 radnih mjesta, koja funkcioniraju uprkos ekonomskoj krizi - kazala je

KOTACIJA FONDOVA

3,52 -4,86 5.000 PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE 5,96 7,75 6,50 11,33 -1,90 18,18 14.202 4.000 613

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

(18,18 posto) zabilje`ile su dionice GP @GP Sarajevo i dostigle su cijenu od 6,50 KM, dok je najve}i pad registrirao ZIF Fortuna fond d. d. Biha} (4,86 posto), ~iji je kurs dionica bio 3,52 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo, u iznosu od 10.911 KM, po kursu od 14,50 KM, a na kotaciji fondova

dionicama ZIF Fortuna fond d. d. Biha}, u iznosu od 17.600 KM, po kursu od 3,52 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najvi{e je trgovano dionicama Energoinvesta Sarajevo, u iznosu od 84.608 KM, po kursu od 5,96 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Namje{taja Grada~ac, u iznosu od 31.000 KM, po kursu od 7,75 KM.

Pomo} stranaca
Direktorica REZ-a Amela Mali}begovi} ka`e da privrednici i administracija {esnaest op}ina Srednjobosanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona te dijela RS mogu biti ponosni na rezultate ove agencije.

Uskoro testni laboratorij za drvoprera|iva~e
Menad`er za razvoj poslovanja REZ-a Senad Pa{ali} kazao je da je u toku realizacija mo`da najve}eg projekta testnog laboratorija za drvoprera|iva~e. - On }e biti certificiran od jedne njema~ke certifikacijske ku}e, ~ime }e se omogu}iti drvoprera|iva~ima srednje Bosne da njihovi proizvodi na|u direktniji i br`i put ka kupcima u EU kazao je Pa{ali}.

Sa pres-konferencije: Ponosni na rezultate

ju~er novinarima u Zenici Mali}begovi}.

Obim trgovine 2.221.465 KM

Krediti i grantovi
Direktorica REZ-a za poslovni razvoj Maja Ki{i} naglasila je da su poslovni savjetnici REZ-a u {esnaest op}ina pro{le godine uspostavili 836 kontakata doma}ih i stranih

Pad akcija Banjaluka filma od 44,44 posto
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 109 transakcija ostvaren promet od 2.221.465 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Tr`nica Banja Luka, u iznosu od 41.200 KM, po prosje~noj cijeni od 1,50 KM.

Vrijednost indeksa
BIRS +0,42 FIRS +0,98 969,18 1.613,74 ~ijim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,01 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena zabilje`ile

privrednika, te u 600 slu~ajeva pomogli u poslovnom planiranju, izradi internet-stranica, uvezivanju sa stranim partnerima, kao i pisanju aplikacija i dobivanju 3,45 miliona KM povoljnih poslovnih kredita i grantova, te vi{e od 3,5 miliona KM inveA. D@ONLI] sticija.

Anketa ~asopisa „Global Custodian“

UniCredit najbolja banka za skrbni~ke usluge u BiH
UniCredit banka u anketi renomiranog ~asopisa „Global Custodian“ nagra|ena je za skrbni~ke usluge na tr`i{tu kapitala u BiH u 2010. godini. Renomirani me|unarodni magazin za skrbni~ke usluge „Global Custodian“ proveo je anketu „Banke agenti na tr`i{tima u razvoju u 2010.“, koja je rangirala UniCredit banku kao najbolju banku za skrbni~ke usluge na tr`i{tu kapitala u BiH u 2010. godini. UniCredit banku ocijenile su tri kategorije klijenata: vode}i, prekograni~ni (Cross-Border) i doma}i klijenti, saop}eno je iz te banke.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 27. 1. 2011.
Naziv emitenta
Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka Vitinka a.d. Kozluk

Prosje~na cijena
1,5 4,01 2,6 4,01

Promjena u%
0 -1,23 4 0,25

Maks. cijena
1,5 4,01 2,6 4,01

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 4,01 2,6 4,01 41.200,50 368,92 353,60 802,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - AKCIJE IF-OVA

SLOBODNO BERZANSKO TR@IŠTE - TR@IŠTE AKCIJA

Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Bors invest fond a. d. Banja Luka (4,00 posto), ~ija je prosje~na cijena bila 2,60 KM, dok je gubitnik dana ZIF Balkan investment fond a. d. Banja Luka (-1,23 posto),

su samo akcije Vitinke a. d. Kozluk (0,25 posto), kojima se trgovalo po cijeni od 4,01 KM, u vrijednosti od 802 KM. Akcije preduze}a Banjaluka film ostvarile su pad od 44,44 posto, a njihova prosje~na cijena bila je 0,50 KM.

UniCredit: Zna~ajno priznanje

Odluka novoosnovane italijanske grupe

Berzanski barometar za 27. 1. 2011. godine
Siemens: Dobri rezultati

Siemens
Euro/dolar 1,3736 Nafta +0,17% 98,53 Zlato +0,63% 1.334,10 -0,03%

FIAT industrial prodaje 2,2 milijarde eura obveznica
Novoosnovana italijanska grupa FIAT industrial, filijala za izradu kamiona i traktora koja je odvojena od FIAT-a i od Nove godine posluje kao posebna jedinica, planira da proda do 2,2 milijarde eura (tri milijarde dolara) obveznica za refinansiranje kredita uzetih u decembru pro{le godine, izvijestio je ju~er Bloomberg, pozivaju}i se na izvor blizak kompaniji. FIAT industrial mogao bi da krene s prodajom do kraja mjeseca, tvrdi izvor koji je `elio ostati anoniman, navode}i da }e se u prodaji na}i obveznice osam kreditnih aran`amana italijanskog proizvo|a~a industr-

Rast profita za 25 posto
Kompanija Siemens je u prvom tromjese~ju teku}e poslovne godine ostvarila neto profit od 1,79 milijardi eura, {to je rast od 25 posto u odnosu na isti period lani. Siemens je u tromjese~ju od oktobra do decembra 2010. godine zabilje`io i rast prometa za 12 posto, na 19,5 milijardi eura, prenijele su svjetske agencije. Ovi rezultati posljedica su potra`nje koja je pove}ana prije svega u zemljama ~ija su tr`i{ta u ekspanziji.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.409130 1.429156 26.321377 0.080484 0.261738 0.714892 1.712854 0.565032 0.246238 0.220565 1.507682 0.900712 2.269723 1.422383 0.048002 1.873073 1.955830 1.412662 1.432738 26.387345 0.080686 0.262394 0.716684 1.717147 0.566448 0.246855 0.221118 1.511461 0.902969 2.275412 1.425948 0.048122 1.877767 1.955830 1.416194 1.436320 26.453313 0.080888 0.263050 0.718476 1.721440 0.567864 0.247472 0.221671 1.515240 0.905226 2.281101 1.429513 0.048242 1.882461

FIAT industrial: Proizvodnja traktora i kamiona

ijske opreme i kamiona, prenio je Tanjug. Ina~e, na berzi u Milanu akcije FIAT-a prekju~er su porasle 8,1 posto, najvi{e od 3.

januara, kada je po~ela njihova prodaja, na rekordnih 10,65 eura, ~ime je ukupna tr`i{na vrijednost kompanije dostigla 12,8 milijardi eura.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

17

[OKANTNO Prema tvrdnjama osniva~a Udru`enja „Utjeha“

Slu~aj zlostavljanja retardirane djevojke Na ulici pretukao `enu trebao biti zata{kan
Sud u Mostaru: Napada~u odre|en pritvor

Kantonalni sud Mostar

Ton}o Glavina naveo kako se ~etiri mjeseca znalo za silovanje, ali da niko od nadle`nih nije reagirao

Dok se Dominik Ramljak (76), Jerko Ba{i} (50) i B. Mandi} (36), trojica silovatelja 18-godi{nje djevojke T. ^. s umanjenim sposobnostima iz Posu{ja, i dalje nalaze na slobodi, jer im Tu`ila{tvo ZHK jo{ nije odredilo pritvor, potvr|eno nam je da je ovaj slu~aj trebao biti zata{kan.

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Mostar Nurko Pobri} odredio je jednomjese~ni pritvor Danijelu Prci (33) iz Mostara zbog sumnje da je 18. januara ove godine po~inio razbojni{tvo. Prce je osumnji~en da je metalnim pajserom napao I. ^. ispred njenog stana u Mostaru tra`e}i da mu da 20.000 KM, prenosi Fena. Kad mu je napadnuta re-

kla da joj je novac u banci, osumnji~eni joj je zaprijetio da }e je ubiti iz pi{tolja. Za to vrijeme napadnuta se branila i zvala u pomo} te joj je osumnji~eni, nakon nekoliko udaraca u vrat pajserom, istrgao iz torbe nov~anik u kojem je bilo 20 kuna te kreditna kartica s pinom i kodom kojom je osumnji~eni, u razli~itim vremenskim razmacima, podigao s bankomata UniCredit banke 1.000 KM.

Boravili na ulici
Osniva~ Udru`enja za pomo} osobama s invaliditetom „Utjeha“ iz [irokog Brijega Ton}o Glavina kazao nam je ju~er da se nekoliko mjeseci znalo za zlostavljanje, ali da niko od nadle`nih nije reagirao.
Djevojka smje{tena u sigurnu ku}u ^uljak: Te{ka sudbina

Vid Stjepanovi} (50) prekju~er je izvr{io samoubistvo u svojoj ku}i u jestu Bistrica kod Banje Luke. Tijelo je prona|eno u srijedu oko 12.20 sati sa vidnim tragovima krvi, a nakon {to je slu~aju obavije{tena policija na lice mjesta su iza{li pripadnici kriminalisti~ke policije

Prerezao vene na podlaktici

Samoubistvo kod Banja Luke

iz Banje Luke koji su uvi|ajem utvrdili da je u pitanju samoubistvo. Stjepanovi} je sebi prerezao vene na podlaktici lijeve ruke. Tijelo Stjepanovi}a ju~er je prevezeno u prostorije Novog groblja u Banjoj Luci, gdje }e se obaviti obduB. S. kcija.

Glavina: Potrebna i pomo} dr`ave

- S obzirom na to da je brat ove djevojke Pero ^uljak, tako|er osoba s umanjenim sposobnostima, bio zaposlen u na{em centru za preradu plastike koji djeluje u okviru Udru`enja, jo{ prije ~etiri mjeseca dobili smo neke informacije o nevolji koja je zadesila njegovu sestru. Mi smo se obra}ali svima da hitno reagiraju i da djevojku sklone s ulice. Dakle, svi su bili upoznati s ~injenicom da je djevojka seksualno zlostavljana; i Centar za socijalni rad Posu{je i Op}ina, pa ~ak i Vlada ZHK, ali, jednostavno, niko nije reagirao.

Cijela zajednica je znala za ovaj slu~aj i {utjela je - istakao je Glavina. On nagla{ava da su djevojka i njen brat stalno boravili na ulici. Vi|ani su, ka`e, ~esto i na magistralama kako stopiraju. Glavina tvrdi da bi i njenog brata Peru vjerovatno zadesila sli~na sudbina da ga ovo udru`enje nije sklonilo s ulice.

Tra`ila {ansu
- Pero je radio dvije godine u na{em centru. Nije se desilo da jedan dan zakasni na posao. I njegova sestra je mogla biti sklonjena s ulice,

ali nikoga nije zanimala njena sudbina. Ta djevojka je tra`ila {ansu, no svi su je odbacivali - ka`e Glavina. On isti~e da je djevojka trenutno u stanju traume, ali da joj se pru`a vrhunska pomo} u ustanovi „Maj~ino selo“ u Bijakovi}ima kod Me|ugorja. - Na`alost, neminovno je da rodi dijete. Me|utim, sada se treba uklju~iti cijelo dru{tvo, cijela zajednica, da joj se pomogne da prevazi|e traumu i da prihvati ovo dijete. Puno }e va`nije biti kakvu }e joj pomo} dr`ava pru`iti nakon poroda - govori nam GlaA. DU^I] vina.

Oplja~kao U „Sinexu“ samoposlugupre- izbio po`ar Nepoznata osoba U preduze}u „Sinex“,
kju~er je u ulici Prve zeni~ke brigade u samoposluzi „Has komerc“ izvr{ila razbojni{tvo nad radnicom I. E. iz Zenice. Napada~ je iz blagajne ukrao neutvr|enu koli~inu novca. Policija je izvr{ila uvi|aj. vlasni{tvo I. M., u mjestu Matuzi}i preksino} je oko 18.20 sati izbio po`ar koji su ugasili pripadnici Vatrogasne jedinice Te{anj. Na objektu je nastupila ve}a materijalna {teta, dok povrije|enih osoba nije bilo. Obavljen je uvi|aj.

U Ora{ju je prekju~er oplja~kana kladionica „Formula“, koja se nalazi u sklopu porodi~ne ku}e autoelektri~ara Marka Raj~evi}a, uz regionalnu cestu Ora{je Grada~ac. Dvojica maskiranih razbojnika od radnice kladionice Katarine P. (20), prijete}i, otela su 400 KM. Nakon toga obojica su pobjegla u nepoznatom pravcu, a radnica je odmah pozvala policajce. Tokom saslu{anja Katarina P. pojasnila je istra`iteljima da se radi o mla|im osobama. - Sjedila sam za pultom i

Dvojica razbojnika od radnice otela 400 KM

Upad u kladionicu „Formula“ u Ora{ju

Kladionica „Formula“: O{te}ena saslu{ana u policiji

(Foto: T. Bjelo{evi})

u jednom trenutku u kladionicu je utr~ao mu{karac s fantomkom na glavi. Vikao je na mene, rekao da je plja~ka i, prijete}i, tra`io novac. Upla{ila sam se i predala mu kovertu u kojoj je bilo 400 maraka. Zgrabio je plijen i istr~ao napolje, a za to vrijeme drugi razbojnik dr`ao je stra`u ispred kladionice - ispri~ala nam je potresena djevojka. Iz ora{ke Policijske stanice apeliraju na mje{tane da im pomognu u identifikaciji i hap{enju dvojice razboTa. B. jnika.

Nepoznati maskirani mu{karac, uz prijetnju automatskom pu{kom, ukrao je 600 KM iz trgovine „\otlo“ u Novom Travniku, potvrdio je de`urni policajac Operati-

Prijete}i pu{kom, odnio 600 KM
Iz CJB Banja Luka

Novi Travnik

vnog centra MUP-a Srednjobosanskog kantona. Plja~ka se dogodila preksino} u 19.30 sati u ulici Ivana Me{trovi}a. Uvi|aj je obavila policija iz Novog Travnika.

Policajci su u Bosanskoj Dubici i Kotor-Varo{i kod dvije osobe prona{li i oduzeli nelegalno oru`je, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Od M. Z. iz Bosanske Dubice oduzeta je automatska pu{ka M-70 kalibra 7,62 milimetra i 14 metaka kalibra 7,62 milimetra. Izvr{ena je kriminalisti~ka obrada, a na-

Oduzeti pu{ka, municija i bomba

dle`nom tu`ila{tvu }e protiv M. Z. biti podnesen izvje{taj. Slu`benici Policijske stanice Kotor-Varo{ su, na osnovu naredbe Osnovnog suda, u mjestu Zabr|e izvr{ili pretres ku}e koju koristi I. R. Tom prilikom su prona{li i privremeno oduzeli 20 metaka kalibra 7,62 milimetra i ru~nu bombu M-75. Daljnja istraga je u toku.

18 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

19

SARAJEVO Poslije pucnjave nastavljeni obra~uni

Bosanski [amac: Policija na{la vozilo

Dvojica mu{karaca ukrala su automobil „mercedes“ u Bosanskom [amcu u trenutku kada je vlasnik iza{ao iz njega da bi zatvorio kapiju dvori{ta, ali je policija nakon 20 minuta prona{la automobil. Kra|a se dogodila preksino}, kada je vlasnik automobila J. T. izvezao „mercedes“ iz dvori{ta i ostavio ga sa startovanim motorom da bi zatvorio dvori{nu kapiju. U tom trenutku dotr~ala su dvojica mu{karaca koja su u{la u vozilo i udaljila se u nepoznatom pravcu. Nakon toga vozilo je prona|eno napu{teno u mjestu Grebnice kod Bosanskog [amca, neo{te}eno. Uvi|ajem je utvr|eno da su lopovi prilikom napu{tanja vozila ukrali torbu i klju~eve, me|u kojima se nalazio i klju~ od zlatare u vlasni{tvu J. T. [irim pregledom lica mjesta policija je prona{la napu{teno vozilo „reno laguna“ s registarskim oznakama Hrvatske. Naknadnom provjerom utvr|eno je da su registarske tablice ukradene u @upanji u Hrvatskoj. Sumnja se da su se ovim vozilom dovezli lopovi koji su ukrali „mercedes’’. Policija nastavlja rad na pronala`enju lopova.

Lopovi odvezli „mercedes“

Bosanski [amac

Eldin Biti}i iz odmazde napao Delali}evog prijatelja
Zajedno s Vernesom ^anku{i}em (28) i Alenom Papi}em (27) Biti}i na trolejbuskom stajali{tu pi{toljem izudarao Nermina Sari}a

Pu{ka bila u vozilu

Kontrola u Had`i}ima

Sarajevski policajci uhapsili su prekju~er Vernesa ^anku{i}a (28), Eldina Biti}ija zvanog Tica i Alena Papi}a (27), svi iz Sarajeva, zbog sumnje da su na trolejbuskom stajali{tu u Zvorni~koj ulici pretukli Nermina Sari}a iz Sarajeva. Nezvani~no saznajemo da je Sari} prijatelj s Benjaminom Delali}em i Kemalom Fazli}em, koji se sumnji~e da su u~estvovali u vatrenom obra~unu na Dobrinji u kojem je Biti}i ranjen u desno rame.

U Had`i}ima kod Sarajeva policajci su zaustavili i kontrolirali automobil „golf“ (491-J-863), kojim je upravljao N. M. (31) iz Mostara, nastanjen u Sarajevu. S njim su u vozilu bili G. B. (27) iz Fo~e i A. E. (23) iz Mostara, svi nastanjeni u Sarajevu. Prilikom pregleda vozila prona|ena je poluautomatska pu{ka PAP kalibra 7,62 milimetra i 240 metaka raznog kalibra te jedan okvir za pu{ku. Tako|er je oduzeto nekoliko ma{ina i sitnog alata. Osumnji~eni su uhap{eni i zadr`ani u MUP-u Kantona Sarajevo. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

Oduzeta pu{ka i 240 metaka

Nasilni~ko pona{anje
Trojica osumnji~enih sa~ekala su Sari}a na stajali{tu i, navodno, iz osvete zbog Biti}ijevog ranjavanja pi{toljem ga izudarali, nanijev{i mu lak{e tjelesne povrede. Povrije|enom je pomo} ukazana u Zavodu za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a protiv napada~a }e biti podnesene krivi~ne prijave zbog nasilni~kog pona{anja, ka`u iz MUP-a Kantona Sarajevo. Biti}i i ostali su nakon saslu{anja u policiji pu{teni na slobodu. Delali}u je ju~er sudija

^anku{i} i Biti}i: Saslu{ani u policiji, pa pu{teni

Iz MUP-a KS

za maloljetnike Op}inskog suda odredio jednomjese~ni pritvor zbog bojazni da }e uni{titi, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove va`ne za krivi~ni postupak, kao i zbog sumnje da bi mogao ponoviti ili dovr{iti zapo~eto krivi~no djelo.

Provaljivali u kladionice
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili M. A. (25), R. E. (35) i H. E. (30), svi iz Sarajeva, zbog sumnje da su po~inili te{ku kra|u. S njima je uhap{en i A. E. (20) iz Sarajeva zbog prikrivanja kra|e i po~inilaca. Osumnji~eni su provaljivali u sportske kladionice na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo. Nakon saslu{anja A. E. je pu{ten na slobodu, dok su M. A., R. E. i H. E. zadr`ani u MUPu Kantona Sarajevo.

Napad se desio u Zvorni~koj ulici

Eskalacija sukoba
Podsje}amo da su ove dvije grupe mladi}a u konfliktu jo{ od 22. januara, kada je Edin Fazli} (21) pucao na Arnela Kurtaja, ali ga nije pogodio. Nakon toga ove dvije grupe razmje-

Sanski Most

Oduzeta marihuana
Policajci iz Sanskog Mosta na parkingu ispred sportske dvorane pretresli su automobil „alfa romeo“ u kojem su se nalazili vlasnik A. E. (21) i [. N. (21), nastanjeni u Donjem Kamengradu. Pregledom su kod [. N. prona|ena ~etiri paketi}a marihuane. Osumnji~eni su privedeni u policiju na saslu{anje. Daljnja istraga je u toku.

njivale su prijete}e SMSove. Sve je eskaliralo kada su se, prije pet dana, sreli na Dobrinji, a nastavljeno je i prekju~er napadom na Sari}a. Delali} je, navodno, iz „tetejca“ ispalio dva hica u

Biti}ijevom pravcu od kojih ga je jedan pogodio u desno rame. Biti}i je prevezen u bolnicu Ko{evo. Nakon {to su mu ljekari o~istili ranu samovoljno je napustio bolnicu, iako mu nije izva|en metak iz lopatice. Ad. A.

Biv{im kolegama prijetio ru~nom bombom
[}epo Mari} u nedjelju upao naoru`an u PU ~ije ~elnike smatra odgovornim jer je izgubio posao u za{titarskoj firmi
svjedoka ovog doga|aja, Mari} je po ulasku u PU provukao prst kroz osigura~ bombe i izvukao ga napola. - De`urni policijski slu`benik, vidjev{i ozbiljnost situacije, krenuo je da savlada Mari}a, no uspio mu je samo oduzeti pu{ku, nakon ~ega ga je ovaj {akom udario u glavu. Mari} je stalno dr`ao prst na osigura~u bombe te je zahtijevao da raBiv{i policajac [}epo Mari} u nedjelju je u sedam sati ujutro upao je u Policijsku upravu ^apljina naoru`an automatskom pu{kom i ru~nom bombom. Nakon vi{esatnog uvjeravanja slu`benici PU su ga uspjeli razoru`ati, a za slu~aj se saznalo nakon nezvani~nih informacija koje su tek ju~er procurile u javnost. Kako smo saznali od

Zata{kana tala~ka kriza u PU ^apljina

Udes u Ora{ju

Povrije|ena `ena u „golfu“
Ivka Gavranovi} (50) iz sela Turi} u op}ini Pelagi}evo povrije|ena je u srijedu u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnoj cesti Ora{je - Tuzla, nedaleko od ora{kog grani~nog prijelaza. Nesre}u je izazvao voza~ kamiona „scania“ Miljenko L. (38) iz sela Ple{kovec kod ^akovca, koji je udario u zadnji dio „golfa 2“, koji je vozila Ivka Gavranovi} . Povrije|ena je prevezena u Kantonalnu bolnicu u Ora{ju, gdje je de`urni ljekar Anto Cvijeti} utvrdio da su njene poTa. B. vrede lak{e.

CJB Bijeljina

Uhap{eni zbog kra|e
Bijeljinska policija uhapsila je D. B. i F. A. iz Bijeljine zbog sumnje da su iz pomo}nog objekta u vlasni{tvu S. I. u ovom gradu ukrali dva polovna akumulatora i motor za ve{ma{inu. Po naredbi Osnovnog suda, izvr{en je pretres porodi~nih ku}a osumnji~enih, gdje su prona|eni ukradeni predmeti. Daljnja istraga je u toku.

]ori}: Bit }e podnesena prijava
Na~elnik PU ^apljina Vinka ]ori}a kazao nam je da je ovaj doga|aj evidentiran u biltenu te da se trenutno saslu{avaju svjedoci. - Uspjeli smo kroz pregovore s njim rije{iti situaciju. Vjerujem da }e u toku od dva dana protiv njega biti podnesena prijava nadle`nom tu`ila{tvu. On nije prijetio policijskim slu`benicima direktno, nego je do{ao da negoduje u vezi s odre|enom situacijom. On je sada proce- ]ori}: Doga|aj je evidentiran suiran - kazao je ]ori}.
PU ^apljina: Savladan nakon vi{esatnih pregovora

zgovara s na~elnikom PU ^apljina Vinkom ]ori}em. Ova svojevrsna tala~ka kriza trajala je vi{e sati, a policijski slu`benici na kraju su jedva uspjeli odvojiti Mari}a od bombe - kazao nam je jedan od sudionika doga|aja. Saznajemo da je Mari} nedavno dobio otkaz u je-

dnoj za{titarskoj firmi te je, kako nam je re~eno, naoru`an upao u PU ^apljina jer je smatrao da su mu otkaz namjestili upravo ~elnici ove policijske uprave. Mari} tog dana nije uhap{en, a doga|aj je zaveden u formi slu`bene zabilje{ke.
A. Du. Odgovoran voza~ kamiona

Ruske snage sigurnosti tragaju za ruskim pripadnikom sjevernokavkaske islamisti~ke grupe, osumnji~enim za umije{anost u bomba{ki napad na moskovskom aerodromu u kojem je ubijeno 35 ljudi, izvijestio je ju~er dnevnik „Komersant“. Niko nije preuzeo odgovornost za samoubila~ki bomba{ki napad u ponedjeljak na aerodromu „Domodedovo“, ali stru~njaci su ukazali na to da akcija nosi obilje`ja islamskih pobunjenika

Policija traga za islamistom iz Dagestana

Istraga o napadu u Rusiji

20

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

globus

Ukratko

sa Sjevernog Kavkaza, na jugu Rusije, prenosi Reuters. „Komersant“ je, pozivaju}i se na izvore iz snaga sigurnosti, naveo da policija traga za ~ovjekom kojeg zovu Razdobutko, iz podru~ja Stavropolja. Vjeruje se da je Razdobutko ~lan pobunjeni~ke grupe „Nogaj d`amat“ („Nogajske grupe“), ~ija je baza u nemirnom Dagestanu, i da je on organizirao samoubila~ki bomba{ki napad na aerodrom, a mo`da ga i izveo.

Bliski istok

Osuda napada na hri{}ane
STRAZBUR - Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope ju~er je u Strazburu osudila napade na hri{}ane na Bliskom istoku i pozvala zemlje tog regiona da unaprijede vjerske slobode. VE tra`i od zemalja Bliskog istoka da osude nasilje i sve oblike diskriminacije i netolerancije zasnovane na religiji i vjerovanjima.

U manjoj eksploziji nije bilo povrije|enih

(Foto: AP)

DAVOS Bomba u ostavi hotela

Niko nije preuzeo odgovornost za samoubila~ki bomba{ki napad

Eksplozija potresla ekonomski forum
U hotelu je ju~er trebao biti odr`an radni ru~ak o temi „Kriminalci bez granica“, na kome je trebao govoriti kolumbijski predsjednik
uzrok eksplozije, javio je AP. Hotel „Morosani“ udaljen je dva kilometra od mjesta na kome se odr`ava godi{nji Svjetski ekonomski forum. U ovom hotelu smje{teni su ~lanovi {vicarske vlade, predsjednica Mi{elin KalmiRej (Micheline Calmy-Rey) kao i ostale zna~ajne li~nosti. Prema izvje{taju dnevnika „20 minuta“, odgovornost za eksploziju preuzeli su protivnici Foruma.

Poginuli rudari

Glavni posrednik za formiranje vlade Belgije dao je ju~er ostavku zbog propasti jo{ jedne runde pregovora s politi~kim strankama, ~ime se produ`ava sedmomjese~na politi~ka kriza. Posrednik Johan Vande Lanot (Lanotte) uru~io Lanot: Dao ostavku je ostavku kralju Albertu ne mogu da se dogovore o prDrugom, koji je rekao da }e eraspodjeli prava dviju zajesam po~eti konsultacije s dnica koje ~ine ovu zemlju politi~arima. Belgija ima sa- {est miliona holandski govomo tehni~ku vladu od izbo- re}ih i 4,5 miliona francuski ra 13. juna 2010., jer stranke govore}ih gra|ana.

Propali pregovori o formiranju vlade

Politi~ka kriza u Belgiji

U hotelu „Morosani“ u Davosu, koji se nalazi u blizini mjesta na kome se odr`ava Svjetski ekonomski forum, ju~er se dogodila manja eksplozija, a povrije|enih nema, saop}ila je {vicarska policija.

Razbijeni prozori
Eksplozija se dogodila ju~er oko devet sati u ostavi hotela „Morosani“ i tom prilikom su razbijena dva prozora. Policija poku{ava utvrditi

Propaganda kapitalizma
Na demonstracijama koje su pro{le sedmice odr`ane u {vicarskom gradu Sent Galen dijeljeni su leci na kojima su aktivisti pozvani da „uni{te Svjetski ekonomski forum“. Na lecima je pisalo: „Krenimo u zajedni~ku borbu protiv nepodno{ljive propagande kapitalizma!“ Aktivisti su prethodnih godina zaobilazili Davos i organizirali demonstracije u drugim dijelovima [vicarske.

U hotelu je ju~er u podne trebao biti odr`an radni ru~ak o temi „Kriminalci bez granica“, na kome je trebalo da govore kolumbijski predsjednik Huan Manuel Santos i direktor Europola Robert Vejnrajt (Wainwright). Eksplozija se dogodila u trenutku kada se francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) obra}ao prisutnima na Forumu u zgradi koja je nedaleko od hotela gdje se dogodila detonacija.

BOGOTA - U eksploziji u jednom rudniku uglja na sjeveroistoku Kolumbije, najvjerovatnije izazvanoj metanom, ju~er je poginulo 20 rudara. Vjeruje se da je taj plin u istom rudniku uzrokovao eksploziju u kojoj su 2007. godine poginula 32 rudara.

Autobomba na Kavkazu

Veliko osiguranje
Svjetski ekonomski forum osigurava veliki broj policajaca budu}i da su ljevi~arske organizacije za vikend najavile proteste protiv ovog godi{njeg okupljanja politi~kih i ekonomskih lidera i dru{tvenih aktivista.

^etvero mrtvih

KHASAVIURT- ^etiri osobe ubijene su, a {est je ranjeno u eksploziji autobombe ispred kafi}a u Khasaviurtu, u Dagestanu, na ruskom Kavkazu.

U vilu od 400 kvadratnih metara, koju je dr`ava privremeno oduzela Darku [ari}u, optu`enom za {verc drogom, bit }e smje{tena novosadska djeca bez roditeljskog staranja, odlu~ila je Vlada AP Vojvodine.

U [ari}evoj vili `ivjet }e djeca bez roditelja

Oduzeta imovina u Vojvodini

Istraga o „`utoj ku}i“

[ari}: Optu`en za {verc drogom

Veleljepna vila, jedna od tri koje su pripadale [ari}u, nalazi se na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici na sremskoj strani Novog Sada. Pokrajinska vlada odlu~ila je da }e najugro`enija djeca Novog Sada koristiti tu vilu bez ikakve naknade, dok }e njeno opremanje biti osigurano donatorskim sredstvima. Vila ima prizemlje i potkrovlje, kao i podrum, a u njenom krugu nalaze se bazen i velika gara`a. Prvu od tri oduzete [ari}eve vile na Tatarskom brdu pokrajinska vlada dala je na kori{tenje Institutu za zdravstvenu za{titu djece i omladine Vojvodine, i to za potrebe Udru`enja roditelja djece oboljele od raka. Drugi [ari}ev objekt dat je na kori{tenje gradu Novom Sadu, odnosno njegovom Centru za socijalni rad.

Kancelarija biv{e tu`iteljice Ha{kog tribunala Karle del Ponte (Carla) dala je nalog za uni{tavanje dokaza iz istrage o „`utoj ku}i“, rekao je Frederik Svinen (Frederick Swinnen), savjetnik glavnog ha{kog tu`ioca Ser`a Bramerca (Serge Brammertz). Godine 2005. dat je nalog za uni{tavanje materijala ha{kih istra`itelja prikupljenog u blizini Burela u Albaniji u vezi s takozvanom „`utom ku}om“, gdje su va|eni organi zarobljenih Srba i nealbanaca, pi{e beogradski dnevnik „Blic“. - Me|u prikupljenim materijalom bilo je nekoliko fla{a i vi{e {priceva, a prije uni{tavanja sav materijal je

Hag optu`uje Del Ponte da je uni{tila dokaze

Del Ponte: Nalog dat 2005.

fotografiran i zaveden u dokumentaciji - tvrdi Svinen. On je rekao da je Del Ponte odlu~ila da se materijal uni{ti kada je zaklju~ila da ne mo`e biti iskori{ten i da nije mogu}e na}i dodatne svjedoke.

Rezolucija Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope, usvojena na osnovu izvje{taja Dika Martija (Dick Marty), poziva EU da pru`i politi~ku i svaku drugu podr{ku Euleksu da provede istragu, mada je otvorena mogu}nost da taj posao nastavi u saradnji s nekim drugim sudskim tijelom ili da dobije poja~anje nezavisnog tu`ioca kojeg bi izglasao EU. Pozivaju}i se na informaciju iz srbijanskog Tu`ila{tva za ratne zlo~ine, list navodi da se tu`ilac Vladimir Vuk~evi} sastao prekju~er s predstavnicima Euleksa. - Vjerovatno bi sve bilo lak{e da smo mi zadr`ali materijal. Bila je to nesretna odluka - rekao je Svinen.

Podr{ka Euleksu

U hotelu ubijen Francuz

TBILISI - Jedan francuski dr`avljanin ubijen je no`em u luksuznom hotelu u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije. Identitet `rtve nije saop}en.

Nesre}a na gradili{tu

Poginula desetorica radnika

MANILA - Na gradili{tu u Manili ju~er su poginula desetorica radnika, a jedan je u te{kom stanju, kada se gra|evinski lift otka~io i pao sa 32. sprata. Gradona~elnik je nalo`io zatvaranje gradili{ta.

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

21

22
EGIPAT @estok obra~un policije s demonstrantima

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

globus

Egip}anin Mohamed elBaradei, jedan od glavnih pristalica opozicije koji podr`avaju antivladine demonstracije i koji je posljednjih sedmica boravio u inozemstvu, najavio je svoj povratak u Kairo ju~er. Biv{i {ef Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) „vra}a se ve~eras (~etvrtak) iz Be~a“, izjavio je agenciji AFP njegov brat

Povratak El-Baradeija

Baradei: Pristalica opozicije

Ali el-Baradei, ne govore}i je li povratak direktno motiviran doga|ajima.

Najmanje hiljadu ljudi uhap{eno je otkako su, u utorak, po~ele demonstracije u Egiptu protiv re`ima predsjednika Hosnija Mubaraka, izjavio je ju~er zvani~nik sigurnosnih slu`bi koji je `elio ostati anoniman. Veliki broj snaga sigurnosti raspore|en je u centru Ka-

Uhap{eno vi{e od hiljadu ljudi
ira nakon dvodnevnih demonstracija bez presedana protiv Mubaraka, koji je na vlasti ve} tri decenije, u kojima je do sada {estero mrtvih i nekoliko desetaka ranjenih. „Pokret 6. april“, organizacija mladih prodemokra-

^etvrtak ne}e biti dan odmora, nastavit }e se akcije na ulici, objavila je ju~er grupa koja organizira proteste na svojoj stranici na Facebooku, uprkos represivnom odgovoru re`ima

Nastavljeni protesti

ta koja je inicirala okupljanja, pozvao je Egip}ane da nastave s demonstracijama koje je inspirirala tuniska pobuna i protjerivanje s vlasti tuniskog predsjednika Zinea el-Abidinea Ben Alija. - ^etvrtak ne}e biti dan odmora, nastavit }e se akci-

je na ulici - objavila je grupa na svojoj stranici na Facebooku.

Demonstracije i u Jemenu
Hiljade ljudi demonstrirale su ju~er u jemenskom glavnom gradu Sanina poziv opozicije, tra`e}i odlazak predsjednika Ali Abdalaha Saleha, koji je na vlasti ve} 32 godine. Tuniski predsjednik „je oti{ao nakon 20 godina, a 30 godina u Jemenu dosta je“, uzvikivali su demonstranti aludiraju}i na narodni protestni pokret bez presedana u Tunisu, koji je svrgnuo predsjednika Zinea el-Abidinea Ben Alija poslije 23 godine vlasti, prenio je AFP . Predsjednik Ali Abdalah Saleh je ponovo izabran u septembru 2006. godine na sedmogodi{nji mandat. Nacrt amandmana na ustav, o kome se raspravlja u parlamentu uprkos odbijanju opozicije, mogao bi otvoriti put za do`ivotni mandat sada{njem {efu dr`ave.

Demonstranti su preksino} u Suecu zapalili jednu vladinu zgradu i poku{ali zapaliti lokalnu kancelariju vladaju}e partije. Po`ar u kancelarijama lokalnih vlasti uga{en je prije nego {to je zahvatio cijelu zgradu. Skoro polovina od ukupno 80 miliona stanovnika Egipta `ivi ispod ili jedva iznad granice siroma{tva, a zbog lo{eg obrazovnog i zdravstvenog sistema i nezaposlenosti veliki broj Egip}ana nije u stanju da zadovolji ni najosnovnije `ivotne potrebe.

Polovina siroma{nih

Egipatska policija oslobodila je ju~er iz pritvora kamermana agencije AP i njegovog pomo}nika, koji su uhap{eni dan ranije dok su snimali sukobe izme|u snaga sigurnosti i demonstranata u Kairu. Haridi Husein Haridi i Hajtam Badri, koji rade za AP uhap{eni su tokom na, jmasovnijih protesta u Egiptu u proteklih nekoliko godina. Komitet za za{titu novinara (CPJ) upozorio je da su lokalni i strani novinari bili na udaru policije tokom okr{aja s demonstrantima i da je privedeno najmanje

Novinari hap{eni i isprebijani

Hap{enje fotoreportera

sedmero novinara, a pretu~eno njih {estero. Egipatska policija je, tako|er, prebila fotografa AP dok je snimao demonstracije.

Milanski tu`ioci tvrde da su prona{li jo{ jednu maloljetnu prostitutku u slu~aju u kojem je italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) optu`en za seks s maloljetnom plesa~icom poznatom kao Rubi (Ruby). Druga maloljetnica je 19godi{nja Iris Bernardi, koja je imala 17 godina kada je sudjelovala u zabavama koje su 2009. godine odr`avane u Berluskonijevim vilama. Prema dokumentima koji su sa suda do{li u italijanski parlament, Bernardi je istra`iteljima „poznata kao prostitutka“, pi{e ANSA. Snimke telefonskih razgovora pokazuju da je bila u premijerovoj vili u ljetova-

Nakon Rubi - Iris!

Italijanski premijer opet iznenadio javnost

Berluskoni: Napadaju me ljevi~arski tu`ioci

li{tu Porto Rotondo na Sardiniji 21. novembra 2009.

godine te u njegovoj rezidenciji Arcore izvan Milana 13. decembra iste godine. Prva maloljetnica iz Berluskonijevih vila, 18-godi{nja Rubi rekla je da je italijanski premijer nikada nije niti dotaknuo te da je novac dobila kao poklon. Berluskoni sve optu`be negira i ka`e da je `rtva ljevi~arskih tu`ilaca koji su ga {pijunirali da bi ga maknuli s vlasti. Najavio je da }e promijeniti zakon da bi ih kaznio. - Nemam ni{ta za re}i, sve je to skandalozno - kazao je Berluskoni. Napadi zbog ovog novog skandala sti`u iz opozicije, ali i iz Katoli~ke crkve, koja je zabrinuta zbog skandala.

Ivo [ari}, tast biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojeg Hrvatska tereti za korupciju, izjavio je za Hrvatsku televiziju da ga je zet iskoristio. [ari} nije otkrio detalje kako je biv{i premijer do{ao do nezakonito ste~ene imovine, ali priznaje da je njemu i njegovoj `eni dao da potpisuju dokumente, a da nisu

Sanaderov tast: Zet me iskoristio
znali {ta potpisuju. - Potpisivao sam neke dokumente na zetov nagovor. Za neke sam znao {ta potpisujem, a za neke nisam, ali me nije bilo ni briga. Sanader me je iskoristio za ne{to, a ko zna za {ta - rekao je [ari}. HTV izvje{tava da je, navodno, Ured za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u istrazi ustanovio

Istraga protiv biv{eg hrvatskog premijera

Me|unarodna potraga za slikama
Hrvatski MUP raspisao je me|unarodnu potragu za pet slika dubrova~kog slikara Vlahe Bukovca za koje se zna da su vlasni{tvo biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera, ali nisu na|ene u njegovoj vili ni u poslovnom prostoru u Zagrebu. Mediji isti~u da se radi o pet najvrednijih slika iz Sanaderove zbirke.

[ari}: Skromna primanja, vrijedna imovina

da, i pored skromnih primanja, Ivo i Karmela [ari}, tast i ta{ta biv{eg premijera, posjeduju vrijedne nekretnine.

oglasi

Dnevni avaz

petak 28. januar/sije~anj 2011.

23

24
BRITANIJA Rut Bartlet prona{la novi dom

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

kiosk

Meklod: Ima 127 kilograma

bi mogao na operaciju
Britanac Darin Meklod (McCloud, 45) iz Portsmaura ima 127 kilograma i o~ajni~ki trpa u sebe gomilu hrane kako bi se udebljao jer su mu ljekari rekli da je premr{av za operaciju. Ne odgovara kriterijima za besplatnu `elu~anu prijemosnicu koja }e mu spasiti `ivot. Sada vjeruje da je jedini

Za 200 funti mjese~no `ivi na imanju vrijednom 13,5 miliona Britanac se deblja da
Darin Meklod ne odustaje
U imanje spada dvospratna ku}a iz georgijanskog doba, crkva, porodi~no groblje te ~ak i nekada{nje srednjovjekovno selo
na~in da kona~no izgubi kilograme da ih prvo dobije. Cilj mu je dobiti jo{ sedam kilograma. Britansko zdravstvo pokriva tro{kove operacije samo ako je indeks tjelesne mase 45 plus dijabetes. - @elim na operaciju kako bih doveo dijabetes pod kontrolu. @elim prestati uzimati inzulin, a tako }u rije{iti i druge probleme - rekao je Darin, koji nikako ne mo`e izdr`ati uobi~ajene dijete.

Sergel Kvalin kre}e se pomo}u propelera na le|ima
Rus Sergel Kvalin na{ao je neobi~an na~in prijevoza. Naime, svaki dan izlazi iz stana opremljen skijama i propelerom na le|ima. Susjedi su mu dali nadimak Karlson po izmi{ljenom liku iz romana Astrid Lindgren koji je popularan me|u ruskom djecom. Ina~e, Kvalin se godinama bavi avijacijskim modelima, a do izuma je do{ao

Ruski izum

Britanka Rut Bartlet (Ruth Bartlett) postala je podstanar i skrbnik imanja „Brauncewell Estate“ pored grada Sliforda. Renta za imanje koje se prostire na 809 hektara i vrijedno je 13,5 miliona funti iznosi 200 funti mjese~no. U imanje spada dvospratna ku}a iz georgijanskog doba, crkva, porodi~no groblje te ~ak i nekada{nje srednjovjekovno selo. Bartlet je osam godina prije dolaska na imanje `ivjela u Parizu, a razlog za selidbu bila je `elja da bude bli`e roditeljima i da se posveti svojoj profesiji, slobo-

Bartlet: Ku}a je modernizirana

dnom prevo|enju, od kojeg planira napraviti i biznis. - Imanje je predivno. Kada se probudim i pogledam kroz prozor, vidim kako je

sve puno prastarog drve}a ka`e Ruth. Ku}a na imanju, dodaje, u potpunosti je modernizirana, s tim da su u potkrovlju osta-

vljeni originalni prozori i vrata. Ku}a ima ~etiri spava}e sobe, tri kupatila, dvije dnevne sobe, salon, kuhinju i ostavu. Imanje ima i ku}u za lov, a povremeno u posjetu dolazi i lokalno lova~ko dru{tvo. Osim toga, imanje le`i na mjestu koje krasi bogata povijest i mitovi koji idu uz to. Tako je ~ula pri~e o duhu jednog sluge i odzvanjanju njegovih koraka na stepeni{tu unutar ku}e. Ipak, kad se uzme u obzir sve to i cijena najma, jasno je da Rut ne razmi{lja o pri~ama o duhovima. Ipak, firma koja se brine za imanje i koja ga je iznajmila tra`i jo{ cimera koji bi zajedno s Rut skrbili o 809 hektara imanja.

spojiv{i motor kosilice, ru~no izra|en propeler i dijelove pokvarenog paraglajdera. Cijela sprava te`i oko 15 kilograma i mo`e povu}i osobu i do 40 kilometara na sat. - Rije~ je o novom na~inu prijevoza, a to mo`e razumjeti samo osoba koja ina~e skija - tvrdi Kvalin, ~iji susjedi ispo~etka nisu razumjeli njegovu strast i `ivcirao ih je zvuk propelera rano ujutro, ali sad jedva ~ekaju njegov novi izum.

Zato~io biv{u suprugu i dijete u ku}i
@ena je iz Srbije i najvjerovatnije }e se vratiti porodici
Robertson (Roger, 49) prvo policiji nije `elio otvoriti vrata te je tvrdio kako nikoga osim njega nema unutra. No, policija je pretragom stana prona{la njegovu suprugu i biv{u djevojku koja se zabarikadirala u sobi s djetetom jer se bojala Robertsona. Obje `ene navele su kako ih je Robertson zlostavljao, a suprugu je prije nekoliko sedmica poku{ao udaviti. Obje su se pla{ile pobje}i jer nisu imale gdje. Robertsonova supruga, koja je u SAD do{la sa studentskom vizom prije nego {to Mu{karac iz Long Bi~a u SAD zavr{io je u zatvoru nakon {to je njegova supruga poslala majci u Srbiji poruku da ju je zato~io. Majka je zatim kontaktirala srbijansku ambasadu koja je zatra`ila pomo} ameri~ke policije. Policija prvi put po dolasku nije prona{la nikoga u ku}i, a dan kasnije srbijanski konzul ponovo je tra`io pomo} policajaca koji su u ku}i prona{li dvije `ene. Rod`er

Amerikanac uhap{en zbog zlostavljanja

Djevojku zaprosio automobilima
Pjer [varc (Pierre Schwarz, 28) u njema~kom gradu [tutgartu prodaje automobile. Nedavno je odlu~io zaprositi svoju djevojku Melani (Melanie, 25). Od ukupno 86 automobila na parkingu napisao je: „Ho}e{ li se udati za mene?“ Nazvao je Melani i, kada je ona stigla, dizalica ukra{ena balonima podigla je par uvis. Melani je pro~itala poruku i odu{evljeno pristala. Par bi se trebao vjen~ati u septembru.

Ma{toviti Nijemac

Robertson: Odre|ena mu kaucija

su se vjen~ali, vratit }e se, najvjerovatnije, u Srbiju svojoj porodici. Robertson je za-

dr`an u okru`nom zatvoru i odre|ena mu je kaucija od 260.000 dolara.

Vjen~ali se 57 godina Odbjegla zvijezda nakon razvoda juri svemirom
Melani se pristala udati za Pjera

Drugi put u braku

Snimci iz svemira

Britanci Lesli (Leslie, 93) i Elsi (Elsie, 90) Harper su 57 godina nakon razvoda ponovo zajedno. Razveli su se 1954., nakon devet godina braka, i zakleli se da vi{e nikada ne}e razgovarati. Oboje su se vjen~ali sa svojim novim partnerima. Elsin suprug Piter Dan (Peter Dunn) umro je 2002., a Leslijeva supruga Mjuriel (Muriel) preminula je 2004. Tada je Lesli nazvao Elsi. - Nisam mogla vjerovati. Bilo je divno ~uti ga i vidjeti opet. Odmah smo se zbli`ili, kao da nikada nismo bili razdvojeni - rekla je Elsi. Elsi ka`e da je nakon ra-

Harperovi na vjen~anju

zvoda bila ljuta na biv{eg supruga i nije `eljela nikakve kontakte s njim. Ka`e da se nije puno promijenio.

Masivna zvijezda udaljava se od svog dosada{njeg pratioca i pluta kroz svemirsku pra{inu. Rezultat toga je prekrasni `uti luk koji je snimila NASA-ina sonda WISE. Zvijezda „Zeta Ophiuchi“ je ogromna, s masom 20 puta ve}om od Sunca. Na fotografiji se zvijezda vidi kao plava ta~ka u centru `utog luka. „Zeta Ophiuchi“ jednom je kru`ila oko jo{ ve}e zvijezde. Alil, kada je ta zvijezda eksplodirala u supernovu, „Zeta“ je ispaljena kao metak. Sada putuje brzinom od 24 kilometra u sekundi. Kako zvijezda putuje svemi-

Zvijezda stvara impresivan luk

rom tako izaziva mo}ne vjetrove koji ispred nje guraju plin i pra{inu, {to stvara impresivan luk.

kiosk

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

25

ISPOVIJEST Japanac napisao knjigu o svom zlo~inu

Ubio profesoricu pa se sam operirao da ga ne prepoznaju
I~iha{i je uhap{en u novembru 2009. godine, priznao je da je napao djevojku, ali je rekao da je nije namjeravao ubiti
je I~iha{i u knjizi. On nije otkrio motiv napada, ali je objasnio kako je uspio toliko dugo biti u bijegu. Naveo je da je prvo lutao ulicama Tokija, nakon ~ega se zaputio na sjever pokrajine Aomori, gdje je `ivio na cesti. Naglasio je i kako je sam na sebi obavljao plasti~ne operacije da ga ne bi prepoznali. Naveo je da je na internetu prona{ao informacije te da ga nije bilo strah operacija. U knjizi je napisao i da je jedno vrijeme boravio u hramovima na otoku [ikoku, gdje se molio da Lindzi o`ivi.

Japanac Tacuja I~iha{i (32), kojeg su zatvorili jer je ubio profesoricu engleskog jezika Lindzi En Houker (22), napisao je knjigu u kojoj opisuje dvije i po godine koje je proveo u bijegu. Njegovu knjigu „Do hap{enja“ objavila je japanska izdava~ka ku}a „Gentosha“. Tijelo djevojke prona|eno je u Tokiju na balkonu I~iha{ijevog stana 2007. godine. Mu{karac je uhap{en u novembru 2009. godine. Priznao je da je napao djevojku, ali je rekao da je nije namjeravao ubiti.

I~iha{i prije i nakon operacija

- Upla{io sam se i pobjegao. Ne samo da sam povri-

jedio jednu djevojku ve} sam povrijedio mnoge - napisao

Romanti~ni vojnik gre{kom zaprosio pogre{nu `enu
Dajana Pots, na ~ijoj je telefonskoj sekretarici ostavljena poruka, obavijestila je medije da bi poruka do{la do prave osobe
sam te ve} pitati, nemoj sad odgovoriti. O~ito je da ne mo`e{ sad odgovoriti, ali, `eli{ li se udati za mene - rekao je mladi}. Njegovu dirljivu poruku, umjesto Samante, ~ula je 44-godi{nja Dajana Pots (Diana Potts). Dirnuta pri~om mladi}a koji se javio iz mirovne misije potresen smr}u prijatelja, Dajana je odlu~ila obavijestiti medije o ovom neobi~nom doga|aju da bi poruka do{la do prave osobe. Cijela Britanija bacila se u potragu za tajanstvenom djevojkom u nadi da }e, kad sljede}i put nazove, vojnik dobiti odgovor na najva`nije pitanje.
Mladi} birao broj Dajane Pots

Britanci tragaju za misterioznom Samantom

U PRODAJI

Jedan britanski vojnik nazvao je iz Afganistana svoju djevojku i zaprosio je ostaviv{i joj poruku u govornoj po{ti. I radilo bi se o zaista romanti~nom gestu da nije birao pogre{an broj i nazvao pogre{nu `enu. Najgore je {to mladi} naredni mjesec ne mo`e obaviti niti jedan poziv. Misteriozni mu{karac bi se u aprilu trebao vratiti iz Afganistana. Identitet vojnika nije poznat, a u minutu i po dugoj poruci obra}a se svojoj trudnoj djevojci Samanti (Samantha). - Jako te volim, volim te cijelim svojim srcem. Htio

Tur~in koji `ivi u njema~kom Vajblingenu zatra`io je policijsku za{titu od supruge koja od njega svaki dan i po nekoliko puta tra`i seks. Par je u braku 18 godina. Posljednje ~etiri godine spava na trosjedu u dnevnoj sobi kako bi poku{ao izbje}i bra~ne du`nosti. Njema~ka policija saop}ila je da se otac dvoje djece odlu~io razvesti od `ene i iseliti iz ku}e jer se osje}a poni`eno. - @eli se, kona~no, naspavati i do}i odmoran na posao. Trenutno je to nemogu}e, jer mu `ena stalno upada u dnevnu sobu i zahtijeva da ispunjava bra~ne du`nosti. Zatra`io je pomo} od policije kako bi se naspavao - rekao je portparol policije.

Zbog bra~nih du`nosti Galaksija nastala odmah Mu` na medeni ne mo`e se odmoriti mjesec poveo mamu nakon Velikog praska Ljutita 36-godi{nja ItaSvemirski teleskop
lijanka zatra`ila je razvod samo nekoliko sedmica nakon vjen~anja jer je njen suprug na medeni mjesec poveo i mamu. Novope~eni bra~ni par krenuo je u decembru na bra~no putovanje u Francusku, a `ena se {okirala kad je na rimskom aerodromu „Fiumicino“ vidjela i svoju svekrvu, potpuno spremnu za put. Kada se pobunila, suprug s kojim se vjen~ala dva dana ranije rekao je da mamu ne mo`e ostaviti samu zbog njenog zdravlja. Njih su troje proveli medeni mjesec zajedno, ali ~im su se vratili iz Francuske, `ena je podnijela zahtjev za razvod zbog pretjerane emotivne povezanosti njenog supruga i njegove majke. NASA-e „Hubble“ otkrio je daleku galaksiju za koju nau~nici vjeruju da je najstarija ikad otkrivena. Nau~nici tvrde da je snimljena galaksija stara vi{e od 13 milijardi godina, a formirana je svega 480 miliona godina od Velikog praska. Tim stru~njaka iz NASA-e tvrdi da se radi o vremenu ranog svemira u kojem je formirana galaksija. Do sada je otkrivena samo jedna galaksija koja je nastala oko 500 miliona godina nakon Velikog praska. Nau~nici su otkrili znatno ve}i broj galaksija nastalih 650 godina nakon Velikog praska, odnosno njih deset. I ta se brojka udvostru~uje u razmaku od samo 100 miliona godina kasnije.

Zatra`io pomo} policije

Italijanka `eli razvod

Snimke „Hubblea“ pokazale

26 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Ps 061906 10 Ps

Tu`itelj: Uni Credit Bank dd sa sjedi{tem u Mostaru, Ul. K. Stepinca bb. IB 4227162980008 zastupana po punomo}. Vladimiru ]osi}u, zaposleniku banke Tu`enik: „LPS COMMERCE“ d.o.o. Mostar, Kru{evo - Sretnice bb, zastupana po zak. Zastupniku Davor Vrdoljak, direktor dru{tva Radi: vra}anja duga Vrijednost predmetnog spora 67.993,74 KM

TU@BENI ZAHTJEV
Du`an je tu`enik tu`itelju isplatiti dug u ukupnom iznosu od 67.993,74 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 22. 02. 2010. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do kona~ne isplate duga, kao i nadoknaditi mu parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Ukoliko tu`enik ne dostavi obvezan pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e Naslovljenim sudu temeljem odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku FBiH donijeti presudu zbog propu{tanja, te u skladu s odredbom ~l. 386. Zakona o parni~nom postupku ujedno stavljamo odre|en zahtjev za naknadu parni~nih tro{kova, a koj ise sastoje od pristojbe na tu`bu i pristojbe na presudu po odre|enju istog suda. Napomena: Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). SUDAC Angela Pu{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 013157 04 Mal Tu`itelj: HYPO ALPE ADRIA BANK FILIJALA VITEZ Stjepana Radi}a br. 6 Vitez. Tu`eni: FRANO BATALIJA iz Viteza, Kralja Kre{imira C4 i dr. Radi: duga, v.s. 1.257,06 KM

roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kom ste du`ni ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj, HYPO ALPE ADRIA BANK FILIJALA VITEZ Stjepana Radi}a br. 6 Vitez tra`i da sud donese presudu kojom }e se obavezati tu`eni da solidarno tu`itelju plati dugu u iznosu od 1.257,06 KM i to na ime dospjele obaveze iznos od 1.096,81 KM i kamate iznos od 160,25 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od dana 01. 04. 2004. god. pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom. SUDAC Miralem @ivkovi}

OGLAS

Dostava tu`be tu`eniku: FRANO BATALIJA iz Viteza, Kralja Kre{imira C4 Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

27
Program posve}en Aleksi [anti}u
U povodu obilje`avanja godi{njice smrti pjesnika Alekse [anti}a, Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo „Prosvjeta“ iz Mostara organizirat }e prigodan program 2. februara u ovom gradu, javlja Fena. Predvi|eno je polaganje cvije}e ispred mauzoleja Osmana \iki}a i na [anti}ev spomenik te recitiranje [anti}evih stihova i otvaranje izlo`be akademskog slikara Josipa Mi}kovi}a.

„Mila tra`i Senidu“ u Sarajevu
U sarajevskom kinu „Meeting Point“ publika }e od ve~eras mo}i gledati dokumentarni film „Mila tra`i Senidu“ reditelja Roberta Tomi}a Zubera. Rije~ je o filmu koji je prikazan na 16. Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio „Nagradu za ljudska prava“. Film govori o Mili Jankovi} (Senida Be}irovi}), djevoj~ici nestaloj u maju 1992. godine, kada su u njeno mjesto Caparde, u BiH, u{le srpske vojne snage.

„Cirkus Columbia“ u Roterdamu
Film „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a uvr{ten je u program Me|unarodnog filmskog festivala u Roterdamu, koji je otvoren 26. januara i trajat }e do 6. februara. Prva projekcija Tanovi}evog filma bit }e uprili~ena ve~eras, a ulaznice su davno rasprodate. Holandska publika „Cirkus“ }e mo}i pogledati i sutra te 1. februara.

BALET „Avaz“ na probi nove predstave u Narodnom pozori{tu

Strast i emocije Romea i Julije
Poznati komad na sarajevsku scenu postavlja koreograf iz [panije Ronald Savkovi} On }e nam donijeti duh Evrope, ka`e Edina Papo Novo vi|enje

Premijera u Dje~ijem pozori{tu

U Narodnom pozori{tu Sarajevo po~ele su probe za baletnu predstavu „Romeo i Julija“ Sergeja Prokofjeva i Masima Ranijerija (Massimo Ranieri), za koju koreografiju potpisuje Ronald Savkovi}, koji trenutno `ivi i radi u [paniji. Kako ka`e za na{ list direktorica Baleta NPS-a Edina Papo, Savkovi} je do{ao u Sarajevo na njen poziv, a ina~e je prvak vode}ih evropskih baletnih scena. - Rije~ je o savremenoj baletnoj predstavi u maniru dana{njeg modernog vremena. Vrlo je zanimljivo na koji je na~in gospodin Savkovi} i{~itao [ekspirovu (Shakespeare) dramaturgiju „Romea i Julije“. Njegovo koreografsko vi|enje potpuno je novo, savremeno, svje`e, napunjeno stra{}u i emocijama - ka`e Papo, koja je i baletni majstor u ovoj predstavi. Isti~e da je radna podjela jo{ uvijek jedna vrsta autorske za{tite Savkovi}a, ali ono {to

(Foto: M. Lugi})

Scena iz predstave: Lutke dizajnirala Svila Veli~kova

„Princeza“ }e `ivjeti i izvan Banje Luke
Lutkarsku predstavu re`irala Biserka Kolevska
Lutkarska predstava „Princeza na zrnu gra{ka“ Dje~ijeg pozori{ta Republike Srpske u Banjoj Luci premijerno je izvedena preksino} na ve~ernjoj sceni „Atelje 333“ ovog pozori{ta. - Ovo je velika predstava, koja je tra`ila vrijeme, ulaganje, trud i znanje. Siguran sam da smo je napravili vrlo kvalitetno. To }e se pokazati kada ona po~ne `ivjeti na sceni na{e ku}e, na scenama regije i po festivalima izjavio je za na{ list direktor DP-a RS Predrag Bjelo{evi}. Bajku Hansa Kristijana Andersena (Hans Christian Andersen) na banjalu~ku scenu postavila je Biserka Kolevska. Rad na predstavi rediteljica je, zajedno s banjalu~kim glumcima Svjetlanom Andri}, Bo`anom Bijeli}, Aleksandrom Spasojevi}, Du{kom Mazalicom, Aleksandrom Blani}em i Slobodanom Peri{i}emm po~ela jo{ krajem novembra. Scenografiju, lutke i kostime potpisala je Svila Veli~kova, izbor muzike Nikolaj Zaharjev, prijevod s bugarskog Predrag Bjelo{evi}, scenski pokret Slobodan Peri{i}, a asistent reditelja je SaV. S. nela Jankovi}.
^lanice baletnog ansambla na svakodnevnim probama
(Foto: M. Kadri})

se za sada zna je da u ovoj predstavi u~estvuje ansambl Baleta NPS-a, ukupno 19 plesa~a. Ipak, saznajemo da }e Romea igrati Mihail Matesku (Mihail Mateescu), dok su za Juliju predlo`ene balerine Nata{a Pavlovi} i Tamara Ljubi~i}. Merkucija }e igrati Boris Vidakovi}, a Benvolija Evgenij Gapanjko. - Presretna sam {to umjetnik kakav je Savkovi} radi na ovoj predstavi. Poznaje evropsku scenu i taj duh Evrope prenijet }e u Sarajevo. Sretnom me ~ini i to {to na{i baletani potvr|uju svoj kvalitet na ovaj na~in - poja{njava Papo.

Obavezna na repertoarima velikih ku}a
- „Romeo i Julija“ je predstava koja je na neki na~in obaveza velikih pozori{nih ku}a koje nose prefiks narodni. Mi smo na svom repertoaru nekoliko puta imali ovu predstavu s razli~itim koreografima. Najpoznatija baletana u onom {kolovanom, akademskom smislu. Rije~ je o savremenom izrazu s elementima klasi~nog baleta. - Sve baletne tehnike su zastupljene: {pic patike, za `ene i neka lijepa {tikla, bosa noga i meka patika. Vrlo je zanimljivo i vrlo u trendu. Savkovi} poku{ava smjestiti svoju koreografiju u tijela na{ih je, naravno, ona od prije rata, koreografa Franje Horvata, s kojim je ovaj balet obi{ao svijet i napravio veliki uspjeh. Najbolja na{a Julija iz tog perioda je Katarina Kocka, poznata prvakinja Baleta NPSa do rata - ka`e Papo. igra~a, koji su, zaista, sretni zbog toga - zaklju~uje Papo. U autorskom timu su, pored Savkovi}a, scenograf Josip Lovrenovi}, kostimografkinja Amna KunovacZeki} i njena asistentica Mia Jahi}, dok je inspicijent Boris Jeli~anin. Premijera je planirana za sredinu aprilu.
M. ^USTOVI]

Novo „Divlje meso“

U banjalu~kom pozori{tu

Sve tehnike
Papo: Savremeni izraz

Dodaje da je ovo takva savremena baletna tehnika koja zahtijeva pripremljeno tijelo

Povodom Bijenala savremene umjetnosti „D-O Ark Underground - Time Machine - „No Network!“, koji }e biti odr`an krajem maja u Konjicu, organizatori su za naredni period pripremili brojne aktivnosti. Uz podr{ku Turske ambasade u BiH, ve} se priprema otvaranje prodavnice suvenira, kao i ure|ivanje

Umjetnici }e danas posjetiti Titov bunker
pristupa bunkeru. U okviru priprema za Bijenale, profesor skulpture s Akademije umjetnosti Estonije Vilu Janisu (Villu Jaanisoo) ju~er je na sarajevskoj Akademiji likovnih umjetnosti odr`ao radionicu za studente iz klase profesora Mustafe Skopljaka. Nekoliko najtalentiranijih studenata bit }e njegovi asistenti pri postavljanju instalacije za Bijenale. Tako|er, planirano je da danas ovo skloni{te posjeti peta grupa umjetnika, u kojoj }e biti Alard van der Hoek (Allard) iz Holandije, D`aner Aslan (Caner) iz Turske, Vilu Janisu, bh. umjetnica [ejle Kameri} i ~lanovi grupe „Spomenik“ iz Ljubljane, Tuzle, Beogr-

Pripreme za Bijenale savremene umjetnosti u Konjicu

ada i Mastrihta Milica Tomi}, Jelena Petrovi}, Branimir Stojanovi}, Jasmina Husanovi}, Damir Arsenijevi}, Elvis Ku{ljugi} i Dubravka Sekuli}. U Konjicu }e boraviti i selektor Bijenala Branislav Dimitrijevi} te histori~arka umjetnosti iz Beograda Je{a Denegri.
M. ^u.

Predstava s brojnim nagradama

Na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske u Banjoj Luci ve~eras }e biti izvedena predstava „Divlje meso“ Gorana Stefanovskog, u re`iji Larija Zapije, koja je posljednjih dana decembra obnovljena, a glavnu ulogu sada igra Petar Kralj. Ova ansambl predstava premijerno je izvedena u

Narodnom pozori{tu RS 2008. godine, nakon ~ega je osvojila niz festivalskih nagrada u BiH i regiji. U predstavi igraju jo{ Sla|ana Zrni}, Ljubi{a Savanovi}, Radenka [eva, Slobodan Peri{i}, Branko Jankovi}, Aleksandar Stojkovi}, Snje`ana [tiki}, Bo{ko V. S. \ur|evi}...

VREMEPLOV

28. januar 2011.

DOGODILO SE
1573. - Po~ela je velika hrvatsko-slovenska selja~ka pobuna pod vodstvom Matije Gupca. Pobuna je ugu{ena u krvi 9. februara, a njen vo|a je zarobljen te je, nakon nekoliko dana, umro od posljedica svirepog mu~enja. 1821. - Proklamirana je nezavisnost Perua, ~ime ipak nije bila okon~ana skoro tristogodi{nja kolonijalna vladavina [panije u toj zemlji, jer je jo{ tri godine potom [panija poku{avala na-

28

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

sveznadar

UPOZORENJE Ameri~ka Uprava za hranu i lijekove

Silikoni uzrokuju rijetki tip raka krvi?
Trenutno se istra`uje mogu}a veza izme|u implantata i kanceroznog oboljenja pod nazivom anaplasti~ni limfom velikih }elija, koji napada imunolo{ki sistem
koje su pove}avale grudi, „pod veoma malim, ali zna~ajnim“ rizikom obolijevanja od ALCL-a. U FDA napominju da znaju za {ezdesetak slu~ajeva obolijevanja od spomenute vrste raka `ena koje imaju ugra|ene silikonske umetke, ali i one na bazi slanog rastvora. Istaknuto je, me|utim, da je taj broj te{ko verificirati, kao i da su neki slu~ajevi mo`da dva puta navedeni u izvje{tajima. Procjenjuje se da u svijetu postoji od pet do deset miliona `ena s implantatima u dojkama, koje ve} godinama povremeno prate glasine da nisu sigurne.
U svijetu postoji od pet do deset miliona `ena s implantatima

1807. - U londonskoj ulici Pal Mal postavljena je prva plinska rasvjeta. metnuti Peruu svoju vlast. 1878. - U Nju Hevnu (New Haven, SAD) pu{tena je u rad prva telefonska centrala dvije godine nakon {to je Aleksander Grejem Bel (Alexsander Graham Bell) patentirao telefon. 1935. - Island je postao prva zemlja u kojoj je legaliziran abortus. 2002. - Predstavnici BiH i Italije potpisali su Sporazum o saradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, kojim je predvi|eno formiranje ureda italijanske policije u BiH. 2002. - Evropska unija (EU) odlu~ila je da u BiH po{alje od 500 do 600 pripadnika policijskih snaga, koji bi, u zadacima obuke lokalne policije i odr`avanja javnog reda i zakona, zamijenili dotada{njih 1.800 policajaca Ujedinjenih naroda (IPTF), a kojima je istekao mandat krajem 2002. godine. 2005. - Penzionirani general Vojske Srbije i Crne Gore (SCG) Vladimir Lazarevi} dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu (ICTY), pred kojim je optu`en za zlo~ine po~injene na Kosovu.

@ene koje imaju ugra|ene implantate u dojkama, mo`da su pod ve}im rizikom od rijetke, ali ozbiljne vrste karcinoma, upozorila je ameri~ka Uprava za hranu i lijekove (FDA). U FDA trenutno istra`uju mogu}u vezu izme|u ovih implantata i kanceroznog oboljenja pod nazivom anaplasti~ni limfom velikih }elija (ALCL), koje napada imunolo{ki sistem, prenijeo je Reuters. Za sada, me|utim, jo{ va`i pretpostavka da su grudni implantati sigurni, isti~u u FDA iako podaci koji se sada istra`uju, ukazuju na to da su `ene

ORDINACIJA Liposukcija nije rje{enje za debele osobe
Je li liposukcija trajno rje{enje za smanjivanje tjelesne te`ine i vra}a li se gojaznost ponovno nakon operacije, pita ~itateljica iz Visokog. Liposukcija nije operacija za smanjivanje tjelesne te`ine. Naj~e{}e se kod prosje~no informiranog pacijenta prihvata kao metoda „usisavanja masnih }elija“. Ona se koristi za pobolj{avanje kontura tijela (podbratka, pazuha, grudi, nadlaktica, trbuha, str-

Istra`ivanje na starijima od 50 godina

RO\ENI
1457. - Ro|en je engleski kralj Henrik (Henry) VII, otac Henrika VIII i osniva~ dinastije Tjudor (Tudor). 1884. - Ro|en je {vicarski fizi~ar, balonist i istra`iva~ morskih dubina Ogist Pikar (Auguste Piccard), profesor Univerziteta u Briselu. 1887. - Ro|en je poljski pijanist Artur Rubin{tajn (Arthur Rubinstein).

uka, bokoDr. Amela Karabeg va, natkoljenica, kospecijalista ljena, poplasti~ne hirurgije tkoljenica, itd). Uljep{avanjem ili smanjivanjem obima struka, odstranjivanjem masnih }elija s bokova radi smanjivanja obima i sli~no, mo`e se odstraniti 5-7 kilograma masnih }elija, {to ne zna~i mnogo osobi koja, primjera radi, ima 130 kilograma, ali zna~i osobi koja ima 75 i koja }e dobiti ljep{i izgled i mo`da idealnu te`inu. Pacijent od 130 kilograma prvo }e morati smr{aviti, a potom oti}i plasti~nom hirurgu. Liposukcija nije zamjena za pravilnu prehranu i dijete za one sklone gojaznosti ili za neophodnu fizi~ku aktivnost. Istina je da se odstranjene }elije nikada vi{e ne mogu „vratiti“, ali se preostale mogu „nahraniti“ masno}om iz nezdrave hrane i pacijent mo`e ponovo dobiti na te`ini.

Istra`iva^est je nje provedeno problem me|u osobao{te}enja ma starijim od hrskavice 50 godina, pokazuje kako su ravna stopala povezana s ve}im izgledima za hroni~ne bolove u koljenima. Ameri~ki nau~nici vjeruju da postoji mogu}nost da ravna stopala u nekim slu~ajevima pridonose razvoju osteoartritisa u koljenima. Nalazi koje je objavio ~asopis „Arthritis Care & Research“, prikupljeni su od 1.900 ispitanika. Osobe s ravnim stopalima imale su, u prosjeku, za 31 posto ve}i rizik za hroni~ne bolove u koljenima te za 43 posto ve}i rizik za o{te}enja hrskavice u koljenima. Ranije provedena studija pokazala je kako 19 posto Amerikanaca starijih od 65 godina ima ravna stopala. postupku i kad zakonom nije ovla{ten da pokre}e postupak, mo`e poduzimati sve radnje u postupku radi za{tite prava i pravnih interesa maloljetnika. Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji objekata izgra|enih bez odobrenja za gra|enje i gra|evina privremenog karaktera Kantona Sarajevo od 20. maja 2008., blagovremenim se smatraju svi zahtjevi podneseni do 31. decembra 2008. S obzirom na to da je objekt sagra|en 1964., upitno je za{to do ostavljenog roka niste podnijeli zahtjev za legalizaciju.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Od ravnih stopala bole koljena

UMRLI
1596. - Umro je engleski gusar i admiral Frensis Drejk (Francis Drake), prvi Englez koji je oplovio svijet (1577. do 1580.). Prenio je 1586. godine krompir u Evropu iz Amerike. 1939. - Umro je irski pjesnik i dramski pisac Vilijam Batler Jejts (William Butler Yeats), najzna~ajnija li~nost irskog nacionalnog preporoda, jedan od osniva~a i upravnik narodnog pozori{ta („Teatar Ebi“). 1986. - U eksploziji ameri~kog svemirskog {atla „^elend`er“ 72 sekunde poslije lansiranja iz Kejp Kanaverala poginulo je svih sedam astronauta. 2001. - U Zagrebu je umro hrvatski knji`evnik Ranko Marinkovi} (88). 2002. - U [tokholmu je u 95. godini umrla {vedska knji`evnica Astrid Lindgren, tvorac „Pipi Duge ^arape“.

Budu}i da je zaostav{tina ure|ena Zakonom o vanparni~nom postupku, njime je propisano da u vanparni~nom postupku sud po slu`benoj du`nosti poduzima mjere radi za{tite prava i pravnih intere-

Postao sam vlasnik - suvlasnik nekretnine, odnosno zemlji{ta kao maloljetna osoba. Imam li ista prava kao i druga dva vlasnika - suvlasnika ovih nekretnina? Trenutno se pred sudom vodi postupak i tu`ilac tvrdi da je nekretnina bila predmet prodaje u vrijeme dok sam ja bio malodoban. Sud i mene poziva kao stranku, odnosno tu`enog. Ima li sud obavezu da za{titi moja prava iz tog vremena? Ho}e li uskoro biti ponovna legalizacija bespravno sagra|enih objekata u Kantonu Sarajevo, uz napomenu da imam objekt koji ne mogu legalizirati, a koji je sagra|en 1964. i o{te}en tokom rata, pita T. R. iz Sarajeva.

Naslje|ivanje imovine

sa maloljetnika o kojima se roditelji ne staraju, kao i drugih osoba koje nisu u mogu}nosti da se same brinu za za{titu svojih prava i pravnih interesa. Kada se u postupku odlu~uje o pravima i pravnim interesima maloljetnika i drugih osoba pod posebnom za{titom, sud }e obavijestiti op}inski organ uprave nadle`an za poslove starateljstva - organ starateljstva, o pokretanju postupka, pozivati ga na ro~i{ta i dostavljati mu podneske sudionika i rje{enja protiv kojih je dozvoljen pravni lijek bez obzira na to sudjeluje li organ starateljstva u postupku. Kada smatra da je to potrebno, sud }e pozvati organ starateljstva da u~estvuje u postupku i odrediti mu rok u kojem mo`e prijaviti svoje u~e{}e. Sud }e zastati s postupkom za vrijeme dok ovaj rok ne istekne, ali organ starateljstva svoje pravo da sudjeluje u postupku mo`e koristiti i poslije isteka tog roka. Organ starateljstva koji u~estvuje u

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar
ZDRAVLJE Kad posjetiti ljekara

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

29
Osim {to podi`e energiju, manja {oljica ili {aka ora{astih plodova na dan mo`e oja~ati kosu i sprije~iti }elavost, pokazala su razli~ita istra`ivanja. No, osim oraha, badema i lje{njaka, `eljezom su bogati i crveno meso, tamno zeleno povr}e te su{eno vo}e. Doru~ak je za ~itav organizam, pa tako i za kosu, najva`niji obrok u danu. Iako }e bilo kakav jutarnji obrok usporiti i sprije~iti gubitak kose, najbolja su jaja, jer su bogata bjelan~evinama, koje podi`u koli~inu keratina u organizmu. I u druge obroke dobro je ubaciti {to vi{e namirnica bogatih proteinima, kao {to su riba, crveno meso i piletina.

Ta~no Neta~no

Kosa voli proteine
Uvrstite u jelovnik i hranu bogatu bjelan~evinama

Kutak za ljepotu

1.Geofon je instrument koji je nekada bio u upotrebi? starogr~kog matemati~ara 2.Ideje2.000geometriji prevladavale Euklida u su skoro godina? 3.Ajstedvod je formalno okupljanje vel{kih bardova i muzikanata?
1. NETA^NO

Ne mo`e se re}i da je geofon instrument koji je nekada bio u upotrebi. To je geoakusti~ki ure|aj za primanje i poja~avanje zvuka koji prolazi kroz unutra{njost Zemlje. Koristi se i danas u istra`ivanju podzemnih naslaga, podzemnih voda, za pronala`enje osoba zatrpanih u rudnicima, ispod ru{evina zgrada i drugog. Za njega se nerijetko upotrebljava i naziv seizmometar (ure|aj za primanje valova potresa).
2. TA^NO

Geofon ure|aj za otkrivanje zatrpanih

Ljekar }e otkriti uzrok povi{ene temperature

[est tegoba koje ne smijete zanemariti
Ako sedmicama osje}ate bol u grudima, ka{ljete ili imate visoku temperaturu, obavezno se obratite ljekaru, jer je jasno da ove tegobe ne}e pro}i same od sebe. Navodimo vam {est simptoma koje, prema rije~ima ljekara, ne biste trebali ignorirati, jer mogu uputiti na ozbiljno oboljenje. Zasljepljuju}e glavobolje. Bilo da potje~u od problema s vidom, nezdravog `ivota ili ne~ega ozbiljnijeg, potrebna je adekvatna terapija. Dugotrajni ka{alj. Ka{alj je redovni pratilac prehlade ili gripe, ali ako se nastavi i nekoliko sedmica nakon {to ozdravite, ponovo posjetite ljekara.

Ka{alj je redovni pratilac prehlade ili gripe, ali ako se nastavi i nekoliko sedmica nakon {to ozdravite, oti|ite na pregled

Temperatura. Ako se tjelesna temperatura kre}e od visoke do normalne bez nekog vidnog razloga, trebate otkriti {ta nije uredu. Dijareja. Bez obzira na to je li uzrok pokvarena hrana ili virusi, dijareja mo`e biti opasna i, {to du`e traje, sve je opasnija, jer organizam mo`e dehidrirati. Bol u grudima. Mo`e biti naivan simptom, ali ako je udru`en s bolom u lijevoj ruci, trebate oti}i na pregled, jer mo`e biti simptom sr~anog udara. Te{ko}e s disanjem. Iznenadno ote`ano disanje mo`e ukazati na mnoga oboljenja, od astme do alergijske reakcije.
BODLJIKAVA BILJKA (mn.) PREZIME SKIJA[A NA SLICI OSOBINA AGRESIVNIH OSOBA SIJE]I VRHOVE GRANA I SL. U TO VRIJEME

Potrebno je: 100 g integralnog bra{na, 200 g ra`evog bra{na, 100 g mekog, bijelog bra{na, 3 {oljice suhih {ljiva, kesica kvasca, malo soli, 1,5 {olja toplog mlijeka, 30 ml ulja.

Hljeb od ra`i sa suhim {ljivama

Predla`emo da pripremite

Na~in pripreme: 1. Umije{ati sve vrste bra{na, so, kvasac, sjeckane suhe {ljive. 2. Dodati ulje i mlijeka toliko da se dobije srednje tvrdo tijesto te ostaviti neko vrijeme da nado|e. 3. Ponovo ga izmije{ati i sipati u kalup za hljeb pa opet ostaviti da nado|e. 4. Pe}i na 180 stepeni oko sat, s tim da u drugoj polovini pe~enja hljeb prekrijete papirom za pe~enje da ne pregori suvi{e. 5. Ostaviti da se ohladi.

Ideje starogr~kog matemati~ara Euklida u geometriji prevladavale su skoro 2.000 godina. Poznat je po djelu „Elementi“ (preveden na latinski s arapskog 1482. godine), u kojem je uveo aksiomatsku metodu u nauku. Dokazao je da je skup prostih brojeva beskona~an, a na{ao je i postupak za odre|ivanje najve}e zajedni~ke mjere dva cijela broja - Euklidov algoritam. Mnogi pojmovi u matematici zovu se njegovim imenom, a najpoznatiji je euklidska geometrija (zasniva se na aksiomima koje je on dao). Potpuni skup aksioma euklidske geometrije dao je 1899. godine D. Hilbert. Ta se geometrija sla`e s intuitivnom predod`bom o prostoru. U 19. stolje}u pokazano je da aksiomi euklidske geometrije nisu univerzalni nego da postoje i druge vrste geometrija, gdje ne vrijede svi Euklidovi aksiomi (neeuklidske geometrije, Loba~evski, Rijeman).
3. TA^NO

Euklidova geometrija na snazi 2.000 godina

GRANA, ODVOJAK

SREDI[NJI DIO

FILM NASTASJE KINSKI

ESADA ODMILJA

VRSTA PJESNI^K. UKRASA (anagram TOTALI)

IME SKIJA[A NA SLICI

].N. ISTI SAMOGLASNICI TEMELJI, BAZE

OSION ^OVJEK

O^ISTITI SE

MLIJE^NI PROIZVOD JEVREJSKI MJESEC VRSTA ZVIJERI VELIKI VREMENSKI PERIOD PRAMJERE ISTA SLOVA NA[ NEKAD MO]NI PRIVREDNI GIGANT SEKUNDA RADOVI LIKOVNOG UMJETNIKA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA N, ARBITRA@A, AKT, ATO, NAR, HUAN MARTIN, OP, DEL POTRO, ^OPORI, PAOK, ANIL, JAL, VO, DITA, AKOLIT 2418

”User Network Interface”

GLUMICA BULOK

BILO KADA

Ajstedvod (Eisteddfod; sjedjeljka) okupljanje je vel{kih bardova i muzikanata. Po~etak susreta ve`e se za festival poezije i muzike, odr`an 1176. godine na dvoru u Kardiganu (na slici). Prvi ajstedvodi bili su takmi~enja muzi~ara i pjesnika iz kojih su se razvile nove muzi~ke, knji`evne i besjedni~ke forme. Najraniji pravi veliki ajstedvod za koji bez sumnje postoje dokazi je „Karmarten Eisteddfod“ iz 1451., kad je ustanovljena stroga metrika vel{ke poezije. Sljede}i veliki ajstedvod odr`an je u Kervisu 1568. godine. Dodijeljene nagrade su bile: minijaturna srebrena stolica za najuspje{nijeg pjesnika, mala srebrena violina za violinistu pobjednika, srebreni jezik za najboljeg pjeva~a i malena srebrena harfa za najboljeg muzi~ara na harfi. Moderni ajstedvod obnovljen je u 19. stolje}u, odr`ava se jednom godi{nje i dodjeljuju se nagrade za muziku, prozu, dramu i umjetnost, ali vrhunac predstavlja izbor najboljih pjesnika.

Ajstedvod progla{ava najbolje pjesnike

Tra`i svoju {ansu u Milanu
Manekenka Olja Babi}, koja `ivi na relaciji Amerika - Bosna i Hercegovina, otputovat }e u srijedu u Milano, gdje je o~ekuju brojni kastinzi za revije, kataloge i reklame. Putovanje joj je omogu}ila slovenska agencija „Bernie Models“, na ~ijem ~elu se nalazi nekada{nja Miss Jugoslavije Bernarda Marovt. - Znala sam da Bernarda radi na tome i presretna sam, jer mi se snovi kona~no ostvaruju. Nadam se da }u uspjeti i da }u se svidjeti agentima u ovom svjetskom modnom centru - govori Babi}. Za lijepu Banjalu~anku zainteresirani su i agenti iz Istanbula, s kojima sara|uje putem beogradske agencije „Model Tattoo“. - Za tr`i{te u Turskoj uradila sam poseban foto{uting, a odgovor u vezi s anga`manom trebala bih dobiti u ponedjeljak. Nadam se da mi se posao ne}e poklopiti sa Milanom. Ako se to, ipak, desi, ne}u mnogo razmi{ljati, jer Milano je Milano - dodaje maA. I. nekenka.

Lijepa Banjalu~anka Olja Babi}

30
KONCERTI Miroslav Ili} 19. februara u Zetri

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

jet set

Odri~e se honorara u humanitarne svrhe
Novac }e biti upu}en „SOS - Dje~ijim selima“ u BiH Dolazak najavili brojni gosti
Ili}: Veliko zanimanje za koncert u Zetri

Babi}: Foto{uting za Istanbul

Neuspje{na promocija su prije nekoli^lanice grupe „Feminnem“ uprili~ile
ko dana u Zagrebu promociju novog albuma „Ba{ mi je dobro“. No, stvari nisu ispale onako kako su Pamela, Neda i Nika planirale s obzirom na to da hrvatski mediji pi{u o izuzetno slaboj posjeti ovom doga|aju. Djevojke su same sebi i menad`erice te sve rade same, jer su uvjerene da bi ih tu samo neko oplja~kao. No, s obzirom na to koliko je ljudi prisustvovalo promociji albuma, uskoro im se ne}e imati {ta oplja~kati kada „tako znala~ki rade sve same“, pi{e jedan hrvatski portal.

Za veliki solisti~ki koncert Miroslava Ili}a „Ova no}“, koji }e biti odr`an 19. februara u sarajevskoj Zetri, vlada veliko zanimanje i organizator je prezadovoljan brojem prodatih ulaznica. - Ostvaren je pun pogodak s ulaznicama za dame, koje, na Ili}evo insistiranje, ko{taju 10 KM i duplo su jeftinije od „mu{kih“. Mjesta na tribinama su numerisana, a svaki kupac uz ulaznicu dobiva specijalnu narukvicu koja, ujedno, predstavlja rezervaciju, kao i CD s najve}im hitovima Miroslava Ili}a - ka`e Faruk Drina, organizator ko-

ncerta „Ova no}“. Veliki pjeva~ trenutno je u Parizu, ali je u svakodnevnom kontaktu s organizatorima sarajevskog koncerta. - Pretpostavljam da }e u Zetri biti pet puta vi{e publike nego {to je stanovnika u mojim Mr~ajevcima. Ali, nadam se da }e se na}i mjesta i za goste koji dolaze izdaleka. Kada je ne{to moje va`no kao {to je ovaj koncert, ne prolazi to bez moje mom~adi, seoskog fudbalskog tima Orlovac, s kojima u Sarajevo dolazi i moj otac @ivojin. On od osnivanja predstavlja simbol kluba -

^estitke u Srbiji
Ili} isti~e da se prelijepa atmosfera iz Sarajeva prelila i u Srbiju. - Na ulici me ljudi susre}u i ~estitaju mi. Kada sam pro{log mjeseca na svom tradicionalnom ro|endaporu~uje Ili} te isti~e da }e ga u publici bodriti i porodica u pro{irenom sastavu. Ili} je dao nalog organizatoru koncerta da njegov honorar bude upla}en na ra~un Me|unarodne humanitarne nskom koncertu u Sava centru u Beogradu najavio publici da odlazim u Sarajevo i ponudio im da prenesem pozdrave, prolomio se takav aplauz da ga je bilo te{ko zaustaviti - govori pjeva~. organizacije „SOS - Dje~ija sela“ u BiH, koja se brine za napu{tenu i djecu bez roditelja. - Valjda }e to probuditi savjest svih onih koji su u poziciji da ~ine sli~na dobra djela - ka`e Ili}. D. ZEBA

„Bombaj {tampa“ u Hrvatskoj i Sloveniji

Nakon performansa „Moj je `ivot moja pjesma“ u Sarajevu

Slijede Srbija, Hrvatska i Makedonija
Nastupom u BKC-u ~etiri pjeva~ice odu{evile su prisutne, ali su i na najbolji mogu}i na~in promovirale kampanju
^etiri pjeva~ice iz ~etiri zemlje regiona - Nina Badri}, Karolina Go~eva, Aleksandra Radovi} i Maja Sarihod`i} - uspje{no su u srijedu nave~er realizirale dvije misije. Koncertom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu odu{evile su publiku te su na najbolji mogu}i na~in promovirale humanitarnu kampanju „Moj je `ivot moja pjesma“ za prludan, {to najbolje ilustrira burni aplauz na kraju dvosatnog performansa. O sjajnoj reakciji bh. gra|ana na kampanju „Moj je `ivot moja pjesma“ govori i podatak da je na dan ranije odr`anoj aukciji umjetnina prikupljeno 10.000 KM, {to }e, tako|er, biti upla}eno Fondu za borbu protiv raka grli}a materice. - Veoma smo zadovoljni i ponosni. Obi~no ljudi misle da, kada je ne{to humanitarnog karaktera, ne mora biti i kvalitetno. Mi to nismo `eljeli nego upravo suprotno, postavili smo visoke produkcijske standarde. Na ovome ne}emo stati. Donijeli smo odluku da koncerte trebamo odr`ati i u Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj, jer su reakcije na kampanju u cijeloj regiji veoma dobre - ka`e Mahir Sarihod`i}, producent koncerta, koji je, zajedno sa suprugom Majom, kreirao kompoziciju „Moj je `ivot moja pjesma“.
H. PROLI]

S nastupa u „Dvornom baru“

^lanovi „Bombaj {tampe“ promovirali su u Zagrebu i Ljubljani novi album „Neka DJ odma’ dole CJ“. - Rije~ je o malim promotivnim svirkama. Nastupali smo u „Dvornom baru“ u Ljubljani i u „Hard Placeu“ u Zagrebu. Bilo je odli~no. Svirke su bile za zatvoreni krug ljudi tako da su mnogi ostali uskra}eni da ~uju na{e pjesme. U Ljubljani su nas ~ak ~etiri puta vra}ali na

U Ljubljani tri puta pjevali „Nedima“

bis, a tri puta smo pjevali „Nedima“ - ka`e lider grupe Branko \uri} \uro. Ve} naredne sedmice sarajevska grupa putuje u Srbiju, gdje }e u Beogradu nastupiti na „Oskaru popularnosti 2010“. - Jo{ nismo sigurni jesu li na{e nove pjesme na{le put do publike u Srbiji, jer jo{ nemamo izdava~a u toj zemlji - ka`e \uro.
D. Z.

Priznanja Lige humanista
Na koncertu u BKC-u Maji Sarihod`i}, Aleksandri Radovi}, Karolini Go~evoj i Nini Badri} uru~ena su priznanja Internacionalne lige humanista. Ispred ove me|unarodne asocijacije plakete i zna~ke umjetnicama uru~io je potpredsjednik Lige Josip Vrbo{i}.
Sarihod`i}, Radovi}, Go~eva i Badri} na sceni BKC-a
(Foto: I. [ebalj)

evenciju karcinoma grli}a materice. Kako }e kompletan prihod od koncerta biti upla}en Fondu za borbu protiv raka grli}a materice, ~estitke zaslu`uje i publika, koja je do posljednjeg mjesta ispunila BKC. Iako to nije najva`ni-

je u ovakvim prilikama, mora se priznati da su pjeva~ice iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine dale sve od sebe kako bi kvalitetnom izvedbom zahvalile prisutnima na takvoj podr{ci. Njihov trud nije bio uza-

show biz

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

31

Ljepotica dana Olivija Mun

Majka Ronaldovog sina je mrtva!
Ne postoji nikakva `ena koja ga zove. Ne postoje majka niti ikakvi telefonski pozivi, ni{ta, kazala je Katja Aveiro
Sestra Kristijana Ronalda (Cristiano) Katja Aveiro (Katia) tvrdi da je misteriozna majka nogometa{evog sina mrtva. - Ne postoji nikakva `ena koja ga zove. Ne postoje majka niti ikakvi telefonski pozivi, ni{ta. Majka tog djeteta je umrla. Dijete nema majku - rekla je Katja za portugalske medije. Dodaje da ne `eli otkriti kako je dijete do{lo u njihovu porodicu. - Ali, dje~ak je na{. Garantiram vam da je Kristijanov sin i moj ne}ak, na{e je krvi - ka`e Aveiro. Kada je Ronaldo pro{log jula otkrio da je postao otac, rekao je kako `eli da identitet dje~akove majke ostane tajan. On ima starateljstvo nad djetetom, kojem je dao ime Kristijano Ronaldo mla|i (Junior).
Nogometa{ sa sinom

TVRDNJE Sestra nogometa{a {okirala izjavom

No, nedavno su se pojavile glasine o tome da je majka dje~aka 20godi{nja britanska studentica, koja je dijete za~ela tokom jednono}ne afere s nogometa{em, a pravo na starateljstvo prepustila je Ronaldu za 10 miliona dolara. Navodno se poslije predomislila te je po~ela zivkati Kristijana i tra`iti da vidi sina, a napisi o tome u medijima potaknuli su Ronaldovu sestru da izjavi kako je dje~akova majka, ustvari, mrtva.

Mun: Sarkasti~na ljepotica

Ostavljena, jer je htjela seks
Seksepilna Olivija Mun (Olivia Munn) otkrila je nedavno jedan od naj~udnijih razloga zbog kojeg su je momci ostavljali. - De~ki su prekidali sa mnom, jer sam htjela previ{e seksa. @elim da to svi znaju. „Olivija, ponekada si toliko odli~na i stalno `eli{ seks, a osim toga, kuha{ sve vrijeme“ - izjavila je rije~ima jednog od momaka koji ju je ostavio. O~ito sarkasti~na glumica i voditeljica ubraja se me|u najseksepilnije `ene na svijetu pa je te{ko povjerovati da ozbiljno misli kada ovo ka`e.

Pjeva~ Enrike Iglesijas (Enrique Iglesias) i biv{a teniska zvijezda Ana Kurnjikova o~ekuju, navodno, svoje prvo dijete. Par je u vezi jo{ od 2001. godine, a iako su se tokom godina vi{e puta {irile glasine o tome ka-

Enrike i Ana o~ekuju svoje prvo dijete?
ko su se zaru~ili, pa ~ak i vjen~ali, do sada su svaki put to demantirali. Da o~ekuju prinovu, Kurnjikova i Iglesijas pohvalili su se, navodno, pred najbli`im prijateljima u svojoj vili u Majamiju. [u{kanja o trudno}i lijepa Ana potaknula je i {irokom odje}om, koju nosi u posljednje vrijeme. Slu`beno, vijest o tome da par o~ekuje prinovu za sada nije potvr|ena. Kurnjikova je 2009. dobila ameri~ko dr`avljanstvo,

Pohvalili se pred prijateljima

o kojem je svojevremeno kazala: - Oduvijek sam se smatrala napola Ruskinjom, a napola Amerikankom. Nikada mi nije bilo bitno imam li ameri~ki paso{ ili ne.
Kol: Anga`irala cijeli tim

Lejdi Gaga ponovo u akciji

Ambiciozna ^eril Kol

Nada se karijeri u Holivudu
Atraktivna britanska pjeva~ica ^eril Kol (Cheryl Cole) ma{ta o filmskoj karijeri u Holivudu, a navodno je anga`irala cijeli tim kako bi joj pomogao u tome. Biv{a ~lanica „Girls Alouda“ i ~lanica `irija talent {oua „X Factor“ uvjerena je kako bi joj filmska uloga pomogla da stekne popularnost u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. - Svi su anga`irani kako bi joj prona{li neku dobru ulogu. To bi bila odli~na odsko~na daska u njenoj karijeri. Uloga fatalne zavodnice ili anga`man u nekom akcionom trileru najbolje bi joj odgovarali. ^eril `eli iskoristiti svoj izgled i zbilja `eli uspjeti u Holivudu - ispri~ao je jedan izvor za „Digitalspy“.

Moj parfem }e mirisati na krv!
Lejdi Gaga (Lady) spremna je da ponovo {okira. Pjeva~ica ka`e da je dizajnirala parfem koji }e mirisati na krv i spermu. Zvijezda koja je brzo uspjela da se upi{e na listu skandaloznih slavnih li~nosti, rije{ila je, izgleda, na najbolji mogu}i na~in pitanje marketinga za novi album. Pro{le sedmice pojavila se vijest da se vjerila, a sada je progovorila o parfemu, ~iji je izlazak najavila jo{ prije ~etiri mjeseca. Ako tome dodamo i kostim od mesa sa {e{iri}em od {nicli u kojem se pojavila na dodjeli nagrada, postavlja se pitanje {ta je sljede}e.

32 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

33

POTRA@ITE NA KIOSCIMA VA[ PRIMJERAK

34 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

35

36

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

37

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\EWA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja Objavljuje

JAVNI POZIV
za uvid u GLAVNI PROJEKAT MAGACINA DEKORA I OPREME ZA SCENOGRAFIJE, autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar, investitor: „Narodno pozori{te Mostar“ 1. Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za obnovu (rehabilitaciju) magacina dekora i opreme za scenografije, na gra|evinskom zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 3508/1 i 3509 K.O. Mostar I, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 24/34, 34/127 i 24/128 K.O. Mostar I, na podru~ju Grada Mostara, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanog razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku od 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-419/10

„avaz-roto press“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje:

OGLAS
Za izdavanje gara`nih mjesta Najvi{i poslovni objekat u regionu „Avaz Twist Tower“ izdaje pod zakup gara`na mjesta u {esteta`noj gara`i na lokaciji Te{anjska 24a. Gara`a je obezbje|ena videonadzorom i fizi~kom za{titom 24 sata dnevno. Vi{e informacija mo`ete dobiti svaki dan u periodu od 08:00 - 16:00 sati na brojeve telefona: 033/281-479; 033/281-472; 033/281-391.

38 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

39

40

Petak 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak 28. januar/sije~anj 2011.

41

42 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

UVJETI ZA UPIS: NAJMANJE ZAVR[ENA SREDNJA [KOLA. PO ZAVR[ETKU EDUKACIJE KANDIDATI SU OSPOSOBLJENI ZA OBAVLJANJE SLJEDE]IH POSLOVA: POSLOVNI TAJNIK, ADMINISTRATOR, KNJIGOVO\A, RECEPCIONER, BLAGAJNIK I OPERATER.

POSLOVNA [KOLA SARAJEVO

OGLA[AVA
UPIS POLAZNIKA XXIX GENERACIJE EDUKACIJA TRAJE PET MJESECI, NASTAVA SE IZVODI IZ SLJEDE]IH PREDMETA: - UREDSKOG MENAD@MENTA - ENGLESKOG JEZIKA - RA^UNOVODSTVA/KNJIGOVODSTVA I - RA^UNARA.

ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU SE PRIJAVITI NA INDIVIDUALNE TE^AJEVE. KNJIGOVODSTVO JE MOGU]E POHA\ATI I ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO INTERNETA www.icmc-skola.com.

UPIS OD 01. 02. DO 04. 02. 2011. GODINE U VREMENU OD 15 DO 18 SATI U PROSTOIRJAMA [KOLE, OBALA KULINA BANA 3 (PROSTORIJE U^ITELJSKE [KOLE).

PLA]ANJE U RATAMA. UKUPAN IZNOS [KOLARINE JE KM 1.290 (UKLJU^EN PDV). POJEDINA^NI TE^AJEVI KM 468 (UKLJU^EN PDV).

INFORMACIJE NA TELEFONE: 061 218404, 061 102181, 061 106499, 061 167842

Dnevni avaz

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Multi lok [korpio za VW vozila, za{tita od kra|e na mjenja~u,1 50 KM. Tel. 061 200 203. Neocarinjena vozila automatik, dizel, Pasat, Ford, Pe`o 407. Tel. 061 133 750. Nove disk plo~ice i diskove za Mazdu 121, jeftino. Tel. 061 200 345. Opel Astra dizel-G, 1999., karavan, zvati poslije 16 h. Tel. 033 617-578. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Opel Vektra 1.9 DTCI, GTS, 07. god., i Pasat TDI, 04, 06 i 08. god. Tel. 061 133 750. Opel-kadet (suza) 1.3 E, 1988. god. Tel. 062 183 913. Pasat 1.9 TDI, 06. i 08. god., crni, limuzine, cijena do reg. 23.000 KM i 25.500 KM. Tel. 061 133 750. Pasat TDI 04., kar-automatik, 11.500 KM, neocarinjen, mo`e povlastica. Tel. 061 133 750. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zel. metalik, daljinsko zaklju., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. T 061 528 084. el. Pe`o 307 HDI lim. 07. god., 307 SW HDI 06. god., Pe`o 407, HDI, 08. god. automatik. Tel. 061 133 750. Pe`o 407 automatik, 05. god., kar i 08. limuzina, str. table. Tel. 061 133 750. Polo 1.3 benzin, 1994. god., registrovan, u dobrom stanju, zvati od 18-22 h. Tel. 061 173 173. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom, cijena 4.800 KM. Tel. 061 206 689. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem za Renault alu felge 16''. Tel. 061 259 784. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Reno 25, 89. god., registdr. do marta, neispravne ko~nice, 1.400 KM. Tel. 062 908 844, Sarajevo. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Clio 3, benzin, 100 KS, registrovan do 1. 11. 2011., servisiran, gara`iran, cijena 12.000 KM. Tel. 062 605 978. Renault Megane, 1996. god., 1.6 benzin, registrovan, spu{ten, cijena 4.700 KM. Tel. 061 629 940. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane-Sedan, 1.5 dCi/105 KS, 11./2007., 75.000 km, servisna, full oprema, reg. do 11./2011. Cijena 16.500 KM. Tel. 061 213 286. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Kangu, 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Laguna, 1998. god., 2.0, ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 100 237. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Polo 1.2, god. 2004., I vlasnik, reg. do 7./2011. Tel. 061 489 556.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.

Prodajem Jugu 45, prvi vlasnik, pre{ao {ezdeset hiljada, registrovan do 15. 12. 2011. g. Cijena: 1.250 KM. Tel. 061 526 308. 1174-1tt Prodajem Opel Astra kupe, 2002., benzinac 2.2, 16 ventila, 150 KS, pr. reg. 2006., oprema Bertone. Cijena po dogovoru. Tel. 033/639052, 061 136 309. 1108-1Nd` Airbag na volanu i tabl. Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprinter, Opel 3-4. Tel. 061 200 203. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. T 066 271 815. el. Autodijelovi Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. T 061 200 203. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW-5, 90. god., havarisan, bijeli, reg. do 20. 5 2011. cijena 500 EUR-a. Tel. 062 155 042. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen C-5 HDI, 07. god. navig. i Pe`o 407 2.0 HDI, 08. god., limuzina automatik. Tel. 061 133 750. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., klima, ABS, CD, dobro o~uvan, reg. do augusta. Tel. 061 067 748. Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Ford Siera, 1989. god., benzinac, snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., u jako dobrom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 033 537-011. Golf 2, 1.3 benzin, god. 86., bordo boje, reg. do maja, cijena 1.600 KM. Tel. 063 812 871. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, 92., benzin, tek registrovan, vrlo povoljno. Tel. 061 172 050. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 3 karavan, 1995., crveni, TDI, ABS, airbag, centralna, CD, {iber, kuka, tek registrovan, 7.000 KM. Tel. 062 607 461. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, god. proizv. 12. 2003., ispravan, pre{ao 88.000 km, cijena 11.500 KM. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., sive boje, tamna stakla. Tel. 061 500 037. Mercedes A 170 CDI, elegans, automatik, trip-tonik, CD, radio, full oprema, alu felge, nove gume. Tel. 061 906 886. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848.

Izdavanje
Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, ima centralno, uglavnom sami u stanu. Tel. 062 633 248. 1217-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan sa plinskim grijanjem (radijatori), na Otoci. Tel. 061 132 399. 1264-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, studentuci ili samcu-ici, SA - Ko{evsko brdo, ul. Muhameda Had`ijahi}a. Tel. 061 510 425. 1151-1Nd` Izdajem poslovni prostor 30 m2 za predstavni{tvo, a pogodno za ordinaciju. Grbavi~ka bb, do stom. ord. „Zina Dent“. Kont. tel. 033 210-756, 061 358 098. 1211-1tt Izdajem stan - namje{ten, Bademe Sokoli} 25, Kolonija. Tel. 061 262 323. 1155-1Nd` Izdajem stan 55 m2, Grbavica, novogradnja, zaposlenim ili strancu, ekstra opremljen. Izdajem p. prostor, I sprat, 76 m2, centar, sa svim priklju~cima. Tel. 061 573 640. 1106-1tt Sarajevo. 1-soban stan/apartman se iznajmljuje na du`i period. Solidno i potpuno namje{ten/opremljen za stanovanje tro~lane porodice. Povr{ina 40 m2. Grijanje centralno. Internet. Kablovska. Balkon 6 m2. Parking. Lokacija: Sarajevo Novi Grad - ul. A. Mulabegovi}a. Mbt +45 2386 2863. E-mail: rentps@gmail.com 9291-1Nd` Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Alipa{ino, dvoipos. prazan stan 65 m2, kuh. elementi, centralno. Tel. 062 465 466. Apartman na Vla{i}u, blizu starta `i~are. Tel. 061 210 650. Apartmani i sobe, preno}i{te 15 i 20 KM, Stari Grad. Tel. 061 245 907. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. ^. Vila, dvos. namje{ten stan, centralno. Tel. 061 080 197. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem ve}i dvosoban namje{ten stan, stambena zgrada, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Ciglane G., dvos. lijepo opremljen stan, eta`no, blind, 500 KM. Tel. 062 465 466. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, dvoipos. fino opremljen stan u zgradi, centralno, 350 KM. Tel. 061 522 190. Dobrinja, izdajem dvosoban stan. Tel. 062 666 893.

Dvokrev. soba, upotreba kuhinje, centralno grijanje, kablovska, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Dvos. moderno opremljen stan, Alipa{ino u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. Garsonjera namje{tena solidnog osobi kod Bosmala, jeftino. Tel. 065 286 158. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica kod OHR-a jednoipos. stan 40 m2, u zgradi, centralno. Tel. 062 465 466. Grbavica kod Palme, dvos. fino opremljen stan u zgradi, centralno, 400 KM. Tel. 061 145 853. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasnica, na autobuskoj stanici, izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673, 061 330 979. Hrasno, II sp., 132 m2, pogodno za kancelarije i ordinacije. T 061 325 840. el. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Izdaje se sprat ku}e, Medrese, Stari Grad. Tel. 061 085 782. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan 69 m2, parno grijanje, telef., kabl., Vojni~ko polje, 300 KM. Tel. 033 212022, 061 502 773. Izdajem dvole`ajnu sobu, upotreba kuhinje i kupatila, ima centralno. Tel. 062 633 248, Bosanska 9/II. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Fabrike duhana i kampusa. Tel. 062 439 329 i 061 437 719. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i kod Stud. doma Bjelave. Tel. 061 530 205. Izdajem dvosoban namje{ten stan u novoj zgradi u Bu~a Potoku. Tel. 061 221 706. Izdajem stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem dvosoban stan 60 m2, Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066/634-794. Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273 995. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Tel. 061 497 592. Izdajem i prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033 612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban stan u centru, namje{ten. Tel. 061 134 433. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje, studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. T 033/464-614. el. Izdajem jednosoban stan u centru, cijena KM 400. Tel. 061 213 286. Izdajem jednosoban stan u stambenoj zgradi, Vojni~ko polje. Tel. 066 226 314. Izdajem komfornu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, kablovska, internet. Tel. 033/225-747. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novogradnji, Vele{i}i. T 061 221 706. el. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Vele{i}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vogo{}i. Tel. 062 534 973. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 51. Tel. 062 347 301.

Izdajem namje{tenu garsonjeru bra~nom zaposlenom paru bez djece, priv. ku}a, poseban ulaz, K. Demirovi}a 41, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616136. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pod najam poslovni prostor 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnicacentar. Tel. 061 137 179. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan na Dolac Malti (jednosoban). Tel. 062 905 850. Izdajem trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 061 266 438. Izdajem u Boljakovom potoku na spratu u privatnoj ku}i, prazan trosoban stan. Tel. 459-817, 062 366 874. Izdajem vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Tel. 066 136 470. Jednoipos. namje{ten stan, parno, Saraj Polje. Tel. 066 276 246. Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Ko{. Brdo, jednos. prazan stan u zgradi, III sp., 250 KM. Tel. 061 522 190. Kvadrant-^. Vila, dvosoban namje{ten stan, grijanje obezbije|eno. Tel. 062 368 243, 061 347 539. M. Dvor kod UNITIC-a dvos. moderno opremljen stan, eta`no, 60 m2 izdajem. Tel. 061 031 330. Namje{ten stan studentima, pos. ulaz iza Merkatora Novo Sarajevo. Tel. 616-649. Opremljen stan 55 m2, pos. dad`bine, pos. ulaz, samo ozbiljne osobe. Tel. 515-231, 062 106 368. Pekaru sa dvije zidane pe}i i ma{inama izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129. Pos. prostor 80 m2 opremljen, voda, plin, struja, telefon i WC. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor 80 m2, voda, struja, telefon, plin, mokri ~vor. T 033 235-117, el. 061 265 588. Pos. prostor na Skenderiji na platou u prvom redu. Tel. 061 504 442. Posl. prostor na [ipu (nov) od 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Poslovno-stamb. 100 i stamb. prostora 150 m2 u Doglodima. Tel. 061 561 132. Prazan nov stan 84 m2, kod op}ine S. Grad, Zelenih beretki. Tel. 062 666 472. Soba studentima iz Federacije jeftino, kupatilo, kuhinja, kablovska i ostalo, blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel. 062 467 823. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Studenticama dvokrevetna soba, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, mogu}nsot priklju~ka interneta. Tel. 061 378 867. Studentici, manji stan, centr. grijanje. Tel. 525-867, Grbavica. Tibra Pacifik Stup, poslovni prostor 70 m2, sve novo. Tel. 061 031 330. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj osobi namje{tena jednokrevetna soba, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033 541-365, 066 897 849.

Prodajem pos. prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 264-1tt Prodajem povoljno garsonjere u Ned`ari}ima, useljive, novogradnja, vlasni{tvo 1/1. Kontakt tel. 061 351 465. N. Prodajem renoviran dvosoban stan sa podrumom u Sarajevu, ul. ^obanija br. 9, 1. sprat, uknji`en 1/1. Tel. 063 808 094. 21-1Tr Prodajem stan, Ciglane-centar, ul. Husrefa Red`i}a, trosoban 81 m2, na drugom spratu, vl. 1/1, odmah useljiv + lo|a. Tel. 066 219 150. 1234-1tt Prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, voda + struja, 1/1, Puhovik put prema Rakovici. Cijena po dogovoru. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 11081-1Nd` Prodajem-izdajem kiosk na prometnoj lokaciji, namjena trgovina, vl. 1/1. Cijena po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 238 322. 1163-1Nd` Vratnik - Mejdan, ku}a kod {kole, uslovna za `ivljenje, ravna ulica, vl. 1/1, 32.000 KM. Tel. 061 916 208. 1280-1tt A. Polje, 30 m2/IX + 5 m2 balkon, ul. Geteova, veliki hodnik sa plakarima, kupatilo, soba, kuhinja, blind vrata, cent. grijanje, 28.000 EUR-a. Tel. 061 269 835. Adema Bu~a, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Al. Polje A-faza, 70 m2 TMP 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bu}a Potok Tibra Pacifik, stan na 3 spatu, 60 m2, novogradnja. Tel. 033 639-190. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, kod trolej. okretnice, prodajem 3-soban stan. T 061 366 852, el. 033 455-471. Dobrinja, prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10. Te. 061 897 959. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 63 m2, u Hrasnom, M. Preloga, IX sp., 2 balkona, nova kuhinja, parno grijanje. Tel. 061 150 519. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hotonj, Orahov brijetg, gra|. parcele 1460 m2, komunalije do parcele, vl. 1/1, cijena dogovor. Tel. 061 803 715. Ilid`a, Bosanski ljiljan 17, Plandi{te, objekat p+1+p 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563.

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Centar - prodajem najljep{i hotel u Sarajevu, hotel America. Extra lokacija. Cijena po dogovoru. info@hotel-america.ba Tel. 061 147 110. 1137-1tt Prodajem ~etverosoban stan na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv, papiri uredni. Kontakt telefon: 061 183 669. PTT Prodajem dvosoban stan 54 m2, I sprat, c.g., na Aneksu. Tel. 065 887 827. 866-1tt Prodajem ku}u na oku}nici 550 m2, korisnog prostora 140 m2, 2 ulaza, sa gara`om, Trebevi}ka 47 u Sarajevu (na kraju Ljubljanske ulice). Cijena po vi|enju. Tel. 033/213-095, 065 261 518. 1263-1tt

44

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Prodajem stan 70 m2, Ilid`a, III/IV, c.g., kod Muzi~ke {kole. T 061 107 156. el. Prodajem stan 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. Prodajem stan 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem useljivu ku}u od 240 m2 ili zamjena Trebinje, pijaca Vrap~i}i Mostar. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju u ogradi i zapo~eti objekat, Tvorni~ka do broja 9. Tel. 061 177 815. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. S. Kolonija, prodajem eta`ni stan u nizu, hitno, povoljno. Tel. 061 207 899. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. U centru, ^ekalu{a, tros. stan 65 m2, I sprat sa balkonom. Tel. 061 974 942, 061 615 287. Ul. Gabelina, kod Stomatologije, prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Vogo{}a centar, adaptiran jednosoban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni nedovr{en, 100 m2, povoljno, hitno. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlje 5.000 m2+2 vikend ku}e devastirane Rakovica, naselje Kakrinje. Tel. 033 458-700, 061 906 641. Zidanu gara`u u nizovima 13 m2, na Vracama, A. Smailovi}a. T 062 295 919. el. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Zamjena-prodaja, Sarajevo stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 716-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 975-1nd` HITNO! PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA XP SP3 SISTEMOM, TAS, MI[, INTERNET, DVD, ITD. CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 517. 1141-1ND@ Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Mediven njema~ke ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem 5 m metalne balkonske ograde, 30 KM/m. T 033 526-100, 061 el. 914 956. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cijena po dogovoru. Tel. 033/651-641. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Ve{ ma{inu Gorenje, o~uvana, mali kvar. Tel. 466-856, Sarajevo. Ve}u koli~inu nove garderobe i obu}e uvoz Njema~ka i ne{to polovnog Sarajevo. Tel. 062 270 366. Komodu dim. 156x89x56. Tel. 061 250 763. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 062 877 535. Dvije nove Elzet brave, povoljno i 120 zna~ki. Tel. 063 02 33 77. Dvije korpe za biciklo po 10 KM. Tel. 063 02 33 77. Ma{inu za {i{anje Clatronic 12 KM. Tel. 063 02 33 77. Puzle za djecu 10 KM-50 KM. Tel. 063 02 33 77. Mu{ki mantil „Bugatti“ br. 56 70 KM i 2x mu{ke `. jakne XXL. Tel. 063 02 33 77. Tri ruksaka (1x planinarski+2 {kolska), povoljno. Tel. 063 02 33 77. Dugu bundu polarna lisica, vel. 4244, 2.000 KM. Tel. 062 56 99 90. Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063 190 935. O~uvane i ispravne manje mehani~ke ma{ine, pis. i ra~unsku. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Mu{ke balon mantile. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom 6x60. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Razne vrste plin. gorionika ru~ne izrade sa diznama i bez. Tel. 033 534087 i 062 682 690. Nov tanjir sat. antene 60 cm. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. O~uvanu sobnu garnituru trosjed na izvla~enje, dvosjed, fotelju. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Nove klizaljke sa bijelim ko`nim cipelama br. 39. T 062 682 690, 033 534el. 087. O~uvane zidne kuhinjske elemente vise}e. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Raznu bi`uteriju prodajem. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti sve po 2 KM. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Zimske {tofane duge mu{ke kapute. Tel. 062 682 650, 033 534-087. T elefon marke Iskra-Kranj sa broj~anikom. T 062 682 690, 033 536-087. el. Nove braon `enske ko`ne zimske ~izme sa kalupima br. 39. Tel. 062 682 690, 033 534-087. @enske zimske {tofane kapute. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Novu i dobro o~uvanu zimsku mu{ku-`ensku i dje~iju odje}u i obu}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske balon i {tofane mantile. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Klizaljke br. 38, skoro nove u odli~nom stanju i povoljno. Tel. 033 232-312. Rashladni ormari, vitrine, vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 782-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija. Sanitarija, Aut: osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Mob. 061 132 149, 061 180 120. 979-1nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 1080-1tt Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 1213-1tt Ozbiljna `enska osoba bi davala mjese~nu naknadu i do`ivotno izdr`avala stariju osobu. Protuusluga prepis stana/nekretnine. Mbt +45 2386 2863. E-mail: rentps@gmail.com 9291-1Nd` VR[IM: Popravku, monta`u i demonta`u namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 1121-1Nd` VR[IM: Selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja. Odvoz kabastog otpada, prevoz klavira i muzi~ke opreme. Po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864 999. 1121-1Nd` ARHITEKTONSKI BIRO izra|uje glavne projekte za legalizaciju objekata. Cijena: 3 KM/m2. Tel. 033/471-375, 061 557 005. 1126-1Nd` EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 1138-1Nd` ADAPTACIJE stanova, ku}a i poslovnih prostora. Tel. 061 856 463. 1140-1Nd` KERAMI^ARI rade povoljno sa garancijom, dolazimo i na manje poslove. Tel. 061 245 992. 1140-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 1148-1Nd` Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 1157-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 1162-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. VAMA NO]NA MORA, A NAMA JE TO POSAO! AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVO I PORESKI KONSALTING. TEL. 033/232-181. PTT Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Iskusni vodoinstalater radio bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543988, 066 255 504. Profesionalno izvodimo molerske, vodoinstalaterske i kerami~arske radove. Tel. 062 713 921. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arski radovi, kamen, mozaik, povoljno uz garanciju. T 061 565 el. 961. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429.

Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Kasindo, prodajem vikend ku}u 56 m2, sa pomo}nim objektima i 870 m2 ba{te. Tel. 065 795 065. Klju~, podru~je Bebi}i, ul. Kulina Bana, prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222-928. Kod Muzi~ke {kole, Katedrala, poslovni prostor 10 m2, 1/1. T 066 963 554. el. Logavina 29 m2, 1 sp., dvije sobe, hodnik, banja u dobrom stanju, 2.300 KM/m2. Tel. 061 702 881. Manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Plac 400 m2, u Doglodima, vlas. 1/1. Tel. 061 866 412. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Poljine, ve}a lokacija za ku}u na sun~anoj strani. Tel. 061 201 039. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etverosoban stan kod BBI. Tel. 061 548 278. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban stan 56 m2 u centru, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgradnja. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, svi priklju~ci, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 212 241. Prodajem nov stan 70 m2, centarIlid`a, cijena po sporazumu. Tel. 033 473-796. Prodajem novoadaptiran stan 70 m2, u centru Ilid`e, cijena po sporazumu. Tel. 033 473-796. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu u Otesu uz cestu, 1.350 m2, 140 KM/m2, svi priklju~ci. Tel. 061 749 442. Prodajem povoljno hitno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem radnju u centru Breze 148 m2, povoljno radi selidbe. T 061 799 040. el. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 50 m2, Grbavica, renoviran, ugradbena kuhinja, 110.000 KM. Tel. 061 250 855. Prodajem stan 61 m2, visoko prizemlje, ul. Paromlinska 17, mo`e i zamjena za dva manja. Tel. 062 272 346.

PENZIONERIMA NA 8 RATA! Prodajem bukova i grabova drva u svim oblicima. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 878-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja kamenog uglja Banovi}i, Breza, kocka, orah i to sve na vagu. Ta~na mjera. Drveni Kreka mogu}nost dostave isti dan. Po`eljno va{e prisustvo pri vaganju istog. Tel. 063 544 343. 1083-1Nd` Prodaja i dostava: Banovi}ki ugalj za centralno grijanje, kocka, orah, original seperacija. Tel. 061 265 811, 061 289 961. 1102-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` U prodaji su drva i ugalj u vre}ama, sa dostavom. Ugalj (Kreka) i drva 6 KM. Ugalj Banovi}i (orah i kocka) 10 KM. Dostava brza i ta~na. Tel. 063 011 084. 1133-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! „DOO Gori vatra“ nudi drva i ugalj za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Za ostale posebna ponuda. Tel. 061 173 949. 1268-1tt „SUHA KO BARUT“! Bukova i grabova od 40 do 60. Kreka drveni 80. Kameni Banovi}i 150. Briketi 180. Sva roba mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1153-1Nd` Bukova drva samo NABACANA 30 KM po metru. Imamo kamion i kombi dostavu. Tel. 062 669 739. 1154-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem gra|. kompresor, pjeskaru, vi{e vrsta pikanera, bu{ilica, {piceva i {tanpova. Tel. 061 240 044. Dva kombi plinska bojlera Ravenheat 24 i 30 KW. Tel. 061 185 753. Moderni namje{taj povoljno: 2 kau~a, fotelje, regal i sto. Tel. 061 209 991, Geteova. Dugu bundu od nerca, svijetlo-drap, br. 42-44, povoljno. T 033/456-703. el. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 3 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM i meso prepelica = 15 i 20 KM. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Povoljno kvalitetan, nov madrac. Tel. 061 749 442. Ispravan fri`ider „Gorenje“, 70 KM. Tel. 062 972 512. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Tra~nu {lajfaricu i ru~ne ma{ine iz stolarske radnje. Tel. 061 145 885. Chicco auto-sjedalicu, 0-18 kg, u odli~nom stanju. Tel. 061 213 286. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553865, 061 895 017. Rakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac. Tel. 035/816-359, 062 200 897.

Protra`nja
Agenciji potreban dvosoban stan fino opremljen, bli`e centru za strankinju na du`i period. Tel. 062 465 466. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033/203-127, 061 437 732. Kupujem manji stan u Kantonu Sarajevo od vlasnika po pristupa~noj cijeni. Tel. 062 762 572. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Potrebno vi{e stanova manjih u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306. Potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente, agencija. Tel. 061 145 853. Stan kupujem u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 170 254. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Tra`im ku}u sa prostorom za dr`anje prepelica i dr. peradi, na podru~ju Kantona Sarajevo. Mogu}nost odr`avanja i ~uvanja napu{tene ku}e uz dogovor. Tel. 061 138 184, 062 134 551.

Zamjena
Sarajevo. Apartman/1-soban namje{ten stan, 39 m2 u Sarajevu, mijenjam za odgovaraju}u nekretninu, na period od 2 do 5 godina. Po`eljno predgra|e - selo - planina. Mo`e i van podru~ja BiH. Mbt +45 2386 2863. E-mail: rentps@gmail.com 9291-1Nd` Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka sa odli~. c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 693-1Nd`

Dnevni avaz
Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Ozbiljna `ena ~istila bi stanove, poslovne prostore, molim ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Ozbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Medicinska sestra, dolazim, mijenjam pelene, kupam, fizikalne vje`be i medicinske usluge. Tel. 033 645-042, 062 387 688. ^istim stubi{ta, poslovne prostore, ku}e i stanove. Mob. 065 594 022, fiksni: 440-747. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili ~istila posl. prostore, stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Agenciji potrebno vi{e mladih djevojaka studentica do 30. god., sprema~ica za spremanje stanova. Tel. 066 655 435. Vr{im masa`u i pravim strunu `enama. Dolazim ku}i. Tel. 065 025 521. Potrebna komunikativna djevojka sa iskustvom u sport. radnji, plata dobra. Butik „ABA“, Skenderija, Terezije bb. Fizioterapeutske usluge svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Dubinsko pranje }iima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Kerami~ar radi sve vrste plo~ica i mozaik, povoljno. Tel. 061 275 263. ^uvala bi stariju osobu 4 sata dnevno, Al. Polje. Tel. 061 949 447. Radimo mol. farb. radove, rigips, keramiku, laminat, termo fasade i adaptacije. Tel. 061 250 253. Pomo} u~enicima sa problemima u u~enju pedagog-psiholog i nastav. matematike i fizike. Tel. 063 02 33 77. Instrukcije iz njema~kog jezika povoljno i uspje{no. Tel. 062 330 770. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica redovna i vanredna. Tel. 061 244 181, Sarajevo. Prof. engleskog jezika daje ~asove. Tel. 061 252 294. Knjigovodstvo na STR, SZR, SZR, SUR i usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615-732. Engleski za u~enike i odrasle, instruktor provjereno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, dolazim na ku}. adresu. Tel. 061 451 056. Kerami~arske usluge profesionalno uz garanciju. Tel. 061 083 369. Kombijem vr{im prevoz robe. Tel. 061 758 031, 033 460-655. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. T 544-932, 062 522 986. el. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

45

Mlada ozbiljna `ena sa iskustvom u administraciji tra`i posao. T 062 421 el. 153. Prof. engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 659-133 i 061 252 294. Potrebni saradnici za kat. prodaju kozmetike, akcija bespl. u~lanjenja, zarada 30% + kreditiranje + pokloni. Tel. 061 622 304.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 916-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujemo polovne mobitele Nokia, Samsung i SonyEricson, dr. modele putem komisione prodaje, servis i prodaja mobitela i opreme. Otvorena pijaca Otoka, boks-B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru deviznu {tednju, od{tete, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. Kupujem obveznice, ratnu od{tetu i deviznu {tednju, isplata odmah. T el. 061 271 935. Kupujem dionice, akcije, obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem stare kablove i stare i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem srebro, nov~i}e, nakit, figure i sve {to je od srebra. Tel. 061 139 767. Kupujem polovnu garderobu i obu}u o~uvanu, Sarajevo. Tel. 061 752 418. Dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, kupujem, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989.

Ponuda-potra`nja
Tra`i se djevojka do max 20 god. starosti bez obaveza - za obavljanje poslova u doma}instu. Rad u inozemstvu. Smje{taj, hrana i {kolovanje obezbije|eni. Ukoliko je osoba malodobna - razgovor }e se obaviti sa roditeljima/starateljima. Plata po dogovoru. Mbt +45 2386 2863. E-mail: rentps@gmail.com 9291-1Nd` „BOSANSKI BUREK“ - Stadion Grbavica, potrebne 2 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Tel. 061 546 443. 1132-1Nd` Potreban mehani~ar za rad u autoservisu na Ilid`i. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 1150-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. T el. 061 237 641. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Potreban posao SSS, trgovac, voza~, KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Isplata svaku no}. Tel. 061 246 143. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

46

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 034321 07 Mal Mostar, 28. 12. 2010. godine

oglasi
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar protiv tu`enog Petar Kova~evi}, Zrinskih Frankopana 2/2, iz Mostara radi duga u iznosu od 464,07 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st.1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpissati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 001174 08 Mal Livno, 12. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije D.D. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika Ivo ]osi}, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o. SARAJEVO Broj: 03-^M-/51 /11 Dana: 20. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 32. i 33. Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo, broj: 01-302030-3/10 od 17. 12. 2010. godine, generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo, dana 20. 01. 2011. godine, donio je

o 2. vanrednom osmomartovskom kolu igre na sre}u TV TOMBOLA BINGO ^lan 1. Drugo vanredno osmomartovsko kolo igre na sre}u TV Tombola Bingo prire|uje se dana 09. 03. 2011. godine - srijeda (u daljem tekstu: Vanredno Bingo.) ^lan 2. Prodaja kartica Vanrednog Binga po~inje te}i od 29. 01. - 09. 03. 2011. godine, do 17 sati. Cijena jedne kartice sa tri kombinacije iznosi 2,00 KM. Fond dobitaka Vanrednog Binga je 60% od ukupne uplate. Vrijeme izvla~enja dobitaka: srijeda 09. 03. 2011. godine, u 20 sati, u direktnom izvla~enju na Federalnoj televiziji. ^lan 3. Vanredni Bingo ima slijede}e vrste dobitaka: - dobitak prve vrste Jackpot Jackpot se dobija ako je na jednoj od tri kombinacjie, ispisanoj na potvrdi ili zvani~noj kartici, pogo|eno svih 15 do tada izvu~enih brojeva, zaklju~eno sa 33 (tridesettre}im) izvu~enim brojem. Jackpot ~ini akumulacija predhodnih redovnih kola + fond za Vanredni Bingo, u skladu sa Pravilima igre na sre}u TV Tombola Bingo. - dobitak druge vrste ostvaruje se zaklju~no sa 33 (tridesettre}im) izvu~enim brojem, ako je pogo|eno svih deset brojeva u bilo koja dva od tri reda jedne kombinacije ispisane na potvrdi. - dobitak tre}e vrste ostvaruje se zaklju~no sa 33 (tridesettre}im) izvu~enim brojem, ako je pogo|eno svih pet brojeva u bilo kojem redu jedne kombinacije ispisane na potvrdi. Nagrada za u~esnike u studiju Za u~esnike u studiju utvr|uju se nagrade u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM (~lan 25. Pravila) i 7 nagrada u iznosu od po 100,00 KM. Dobici putem SMS poruka Dobici putem SMS poruka u Vanrednom Bingu su: 1. 3 automobila Golf VI sa pla}enim porezima u iznosu od 40.000,00 KM po jednom automobilu, 2. 2 TV-a Panasonic 3D, sa svim pla}enim porezima i 3. 1 putovanje na Siciliju za dvije osobe. Dobici iz ta~ke 1. i 2. ispla}uju se iz formiranog fonda dobitaka Vanrednog Binga. Prire|iva~ }e iz baze podataka poslanih SMS poruka za Vanredni Bingo, izvu}i jednog dobitnika putovanja na Siciliju za 1. Maj, za dvije osobe, koje se dodjeljuje u saradnji sa Turisti~kom agencijom Relax Tours. U izvla~enju ovih dobitaka u~estvuju brojevi potvrda o uplati Vanrednog Binga, poslani putem SMS poruka, u periodu prodaje bingo listi}a iz ~lana 2. ove Odluke. Dodjela dobitaka Dodjela robnih dobitaka je javna. ^lan 4. Raspodjela fonda dobitaka Ukoliko se do 33 broja ne ostvari Jackpot, fond dobitaka Vanrednog Binga iznosi 60% od ukupne uplate tog kola. Nakon {to se od formiranog fonda dobitaka ovog kola odbije vrijednost tri automobila Golf VI i 2 TV-a Panasonic 3D, ostatak fonda dobitaka se dijeli kako slijedi: - 50% za deseterce i - 50% za peterce i nagrada za u~esnike u studiju iz ~lana 3. ove Odluke. ^lan 5. Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primjenjivat }e se Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavi}e se u listu „Dnevni avaz“. Ova Odluka }e se dostaviti Federalnom Ministarstvu finansija. GENERALNI DIREKTOR Edhem Pa{ukan, s.r.

ODLUKU

OGLAS
Dana 25. 07. 2008. godine tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije D.D. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enika Ivo ]osi} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika na isplatu glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u iznosu od 664,72 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na oglasnoj plo~i Suda te da privitike dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPPa). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, pdonijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Jurica Babi}

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

47

SADIK POZDER, dipl.gra|.ing.
S po{tovanjem i zahvalno{}u opra{tamo se od velikog stru~njaka i dobrog ~ovjeka. Njegova kreativnost i stru~nost vje~no }e biti utkana u brojne Hidrogradnjine gra|evinske poduhvate {irom zemlje i svijeta. Menad`ment i zaposlenici „HIDROGRADNJA“ d.d. Sarajevo
1292-1tt

SADIK POZDER, dipl.gra|.ing.
S po{tovanjem i zahvalno{}u, Menad`ment i zaposlenici „HIDROGRADNJA“ d.d. Sarajevo Poslovna jedinica Libija
1292-1tt

POSLJEDNJI SELAM

najdra`oj tetki

Dana 31. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

MIRSADI MAKSUMI]
Draga na{a, nedostaje{... Nedostaju tvoji pozivi, poruke, tvoj tihi glas i na{i dugi razgovori... Nedostaje tvoj najljep{i osmijeh... Tvoje ruke... Tvoja plemenitost i ljubav koju si nesebi~no pru`ala... Volimo te!!! Tvoji: Arijana, Tajra, Amel

MUNTE (MEHO) D@EKMAN, ro|. ISAKOVI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 1. 2011. u 13.00 sati, ul. Paje 23 A. Porodica
1303-1tt 1295-1tt

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se godina od smrti voljenog supruga, oca, punca, svekra i dede

POSLJEDNJI SELAM

RAMIZ (ABDULAH) EDHEM
iz Gora`da Prolaze dani, tugu i bol nosimo u du{i, ljubav u srcu, a u mislima uvijek tebe dragi Edo. Beskrajno je tu`an ovaj dan jer podsje}a na rastanak s tobom. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Supruga Memsura, sin Iris sa porodicom i k}erka Aida sa porodicom
44-1go

majci na{eg radnog kolege

29. 1. 2010 - 29. 1. 2011.

RAHIMI SKORUPAN
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Radne kolege i Sektora za raseljena lica, povratak i repatrijaciju Kantona Sarajevo.
1171-1nd`

Dana 1. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je preselila na ahiret moja supruga, majka i nana

Dana 31. 1. 2011. je godina kako nije sa nama na{ dragi brat, {ura i daid`a

had`i I[A (JUSO) D@ANO, ro|. BEGANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da te za tvoja dobra djela nagradi D`ennetom i njegovim ljepotama. Hatma dova pred du{u had`i I{e bit }e prou~ena u utorak, 1. 2. 2011. godine poslije podne namaza u Begovoj d`amiji. Tvoji: suprug had`i Ejub, sin Samir, k}erke Mirsada i Mula, unu~ad Nasuf i Mirela i zetovi Miralem i Mahmut
1292-1tt

SAMIR KALKAN
Dragi braco, vrijeme koje je pro{lo nije ni{ta u~inilo da manje boli, samo mi oni koji te vole, u~imo da `ivimo sa tom boli da ti nisi vi{e sa nama. Bol, tuga, suze u o~ima, a ti u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah D`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji koji te vole: seka Samira, zet Mesud, Elma, Selma i 1294-1tt Muhamed.

Dana 31. 1. 2011. navr{ava se jedna tu`na godina od kako nije sa nama na{ voljeni otac, punac i dedo

SAMIR (HAMID) KALKAN
Ta~no prije godinu ova zemlja izgubila je svog borca. Ta~no prije godinu jedna k}erka izgubila je svog oca. Ta~no prije godinu jedna zvijezda izgubila je svoj sjaj. Ta~no prije godinu izgubila sam tebe ja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Voli te tvoja k}eka Sanela, zet Arnel, unuci Arman i Eman
1294-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj

na na{u dragu kolegicu

Dana 29. januara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret moga supruga

[UHRA BAJRAKTAREVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: svekrva Fadila, djever Midhat (Mido), jetrva Behi1290-1tt ja, djeveri} Meldin Bajraktarevi}

SAKIBA HODOVI]
Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo bol i tuga zbog tvog odlaska. Ako je `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Kolektiv HUDINY
1302-1tt

IBRAHIMA ([E]E) HOTA
Hvala Ti za tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet. Ovim putem zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz mene u ovim te{kim trenucima. Tvoja supruga Mersa
ptt

48

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
U subotu 29. januara 2011. navr{ava se najtu`nijih 40 dana od kako nije sa nama na{ najmiliji

MIRZA BANJAC
Dragi na{ Mirza, oti{ao si u cvijetu mladosti sa samo 27 godina. Za sobom si ostavio bolnu i neizmjernu prazninu u `ivotima onih koji su te voljeli i poznavali. Tvoj osmjeh, tvoja neizmjerna ljubav, tvoja dobrota, toplina i plemenitost }e zauvijek ostati u na{im srcima a uspomena na tebe }e `ivjeti sve dok budemo `ivjeli i svi mi koji te volimo. Neka te na nebeskim ti{inama prati na{a beskrajna ljubav koja je ja~a od vremena i zaborava i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti i pokloniti na mezaru u subotu 29. januara 2011. u 12,00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Tvoji najmiliji: majka Jasminka, otac Jasenko, sestra Aida sa k}erkom Nejirom, zet Almir, djevojka Mirela, amid`a Rusmir sa porodicom, te porodice Alibegovi}, ^ovi}, Ajanovi}, Krehi} i Mijatovi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
N

Dragom

MIRZI
Oti{ao si ~iste du{e daleko od mene. Nije istina kad ka`u da vrijeme lije~i bol, ova bol za tobom svakim danom sve je ja~a. Pitala se za{to je ba{ tebe Bog morao da uzme pa sam shvatila da i On bira an|ele. Za tobom }u plakati dok suze ne presu{e, zauvijek }e{ biti dio moje du{e. Voljet }u te do zadnjeg daha `ivota svog, tebi }e biti posve}en zadnji otkucaj srca mog. Nedostaje{ mi An|ele moj... Voli te tvoja Mirela
N

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od kada je na{a draga majka preselila u svoju vje~nu ku}u

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako nije sa nama na{ voljeni

MIRZA BANJAC D@EVADA BE[LIJA, ro|. BALI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati ljubav i uspomene na tvoj plemeniti lik koji nosimo u na{im srcima. Molimo Milostivog Allaha da ti daruje sve D`ennetske ljepote. Tvoji sinovi Senad i Emir Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 1 2011. godine u 12.00 sati u ku}i merhume u ul. 57-1go Zaima Imamovi}a 13.

Dragi Mirza, Tvoju dobrotu, mladost i osmijeh ~uvamo u srcima jer Tebe vi{e nema. Ostala je samo bol zbog Tvog preranog odlaska.

Obitelj Mijatovi}
N

Na{em nikad zaboravljenom prijatelju

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{e drage

SJE]ANJE

SENADU MA[I]U
Prijatelj veliki bio si, i zauvijek }e{ tako i ostati u na{em sje}anju i srcima. Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji: ^ubro, Mujo, Boban, ]u}a, Juki}, Rahmo, sa svojim porodicama
1297-1tt

NAIL (DERVI[) SALIHOVI]
28. 1. 2004 - 28. 1. 2011.
Ako je smrt bila ja~a od `ivota, onda je ljubav ja~a od zaborava. Tvoji: bra}a Omer i Nijaz, snahe Badema i Fata
1296-1tt

AVDO MULAOSMANOVI] MORNAR
2002 - 2011.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: Igbala, Mirsad i 1298-1tt Anela Jusovi}

IZET SADAGI]
28. 1. 1994 - 28. 1. 2011.

JELICE BARBI], ro|. TOPALOVI]
Sestra Zora sa sinovima Predragom i Draganom, te sestre Ankica, Ru`a, Vera i brat Zdravko sa porodicama, sestri~ne Marina i @eljka
738-1nd`

MIRSAD BUBALO
28. 1. 2004 - 28. 1. 2011.
Tvoji: Dina, Lara i Mia
111-1mo

Porodica
20-1ze

O
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dnevni avaz

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

49

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od kako nije sa nama na{ dragi suprug i babo

ocu, svekru i dedi

suprugu

ocu, puncu i dedi

EMIN ([ABAN) GU[I]

EMIN ([ABAN) GU[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Hamida
1152-1nd`

EMIN ([ABAN) GU[I]

SENAD MA[I]
Dani kao da su postali tmurniji i jutra nisu tako vedra kao dok si bio sa nama, a no}i su duge, mirne i pune sje}anja na tebe. Te{ko, bolno i tu`no je nastaviti dalje. Du{a jeca, more suza, a ruke drhte dok te i dalje tra`e. Velika praznina, sjeta i ti{ina je! Tako nam treba savjet tvoj, a odredba je od Boga da te nemamo, da kroz `ivot idemo sami... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sin Emir i k}erka Azra Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Doglodi br. 36 1144-1nd` Ilid`a.

od sina Memfada, snahe Jasenke i njegovog Dine
1152-1nd`

od k}erke Mirsade, zeta Hameda i njegovog Dade
1152-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{

POSLJEDNJI SELAM

amid`i

mom

dragom tetku

SENAD MA[I]
Tvoj iznenadni dolazak rastu`io je svaku pticu i biljku, a posebno nas koji smo te poznavali, dijelili s tobom dobro i lo{e, tra`ili savjet, ohrabrenje i prijateljski zagrljaj od tebe. Ponosni smo {to smo te imali kraj sebe i {to si bio dio nas. Oti{ao si kao veliki ~ovjek, ~ista srca i jo{ ~istije du{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja svastika Emira Vrabac

SENADU MA[I]U
Bilo mi je drago kada sam stigao da te vidim, a jo{ dra`e {to sam bio posljednji minut s tobom tvog `ivota. Bio si veliki ~ovjek i moj najdra`i tetak, koji si mi bio kao moj babo. T akvog }u te pamtiti i uvijek }e{ mi biti u najboljem sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj Senad Vrabac
1144-1nd`

EMIN ([ABAN) GU[I]

EMIN - BEGU
POSLJEDNJI SELAM

1144-1nd`

Sead Gu{i} sa porodicom
1152-1nd`

Neutje{ni unuk Dado
1152-1nd`

velikom tetku

SJE]ANJE

na na{u dragu mamu i nanu

Dana 29. januara 2011. navr{ava se tu`na ogdina

MIRJANU KAHRIMANOVI]
28. 1. 2005 - 28. 1. 2011.
Njeni, Seka i Mirza
1283-1tt

MEHMED (ADEMA) BULJUBA[I]
Zauvijek }emo pamtiti njegovu ljubav i dobrotu i sa ponosom spominjati plemenitost i nesebi~nu pa`nju. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. januara 2011. u 12 i 30 sati u BAKIJSKOJ d`amiji, Sagrd`ije - Ba{~ar{ija. O`alo{}ena supruga Munira, sin Dino, k}erka Senaida, unu~ad Enida i Elma, Mirza i Kanita i ostala familija
1299-1tt

1933 - 2010.

EMIN ([ABAN) GU[I]
Muniba, Senad, Samir, Fahra, Segmedina, Aldin i Sara
1152-1nd`

U subotu, 29. 1. 2011. navr{ava se godina otkako je Allahovom voljom preselio na istiniti svijet na{ dragi

Uz sje}anje na brata, djevera i amid`u Pro{lo je 40 tu`nih dana

Dana 25. 1. 2011. navr{ilo se 5 tu`nih godina od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra i svastika

EMINA \ULIMAN
Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo utjehu, ostali su nam samo dani za sje}anje i tuga, ali i veliki ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet. Tvoja sestra Ramiza i zet Salko Gusi}
114-1mo

had`i IBRO (HAMIDA) KOSO
AHMET (ADEMA) BULJUBA[I]
1947 - 2010.
S po{tovanjem i ljubavlju Porodica
1299-1tt

Upu}ujemo dovu Uzvi{enom Stvoritelju da ga obaspe Svojom milo{}u i da mu `ivot u Berzahu u~ini dostojnim Svoga vjernog sluge. Porodice Koso i ^au{evi}
1291-1tt

Dana 25. 1. 2011. navr{ilo se 5 tu`nih godina od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

EMINA \ULIMAN
Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo utjehu, ostali su nam samo dani za sje}anje i tugu, ali i veliki ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet. Tvoji: suprug Hakija, djeca Alen, Alma i Eldin
114-1mo

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj stipendstici

Dana 31. januara 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e majke, punice, svekrve i nene

ZILFE GOSTO, ro|. D@UBUR MIRZELI MEHMEDOVI]
Udru`enje „Obrazovanje gradi BiH“
1158-1nd`

Dana 28. januara prije d`uma namaza odr`at }e se hatma dova u [ari}a d`amiji u Mostaru. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet du{i. Tvoji: Adis, Ergina, Lejla, Amer, Rijad, Faris, Danis i 117-1mo Selma

50

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

HAJRUDINA (AJDIN) PAJEVI]A
Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju Tvoji najmiliji
PTT

Obavje{tavamo da je na{ penzionisani zaposlenik

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj uposlenici

EMIRA KOSO
preminula 23. 1. 2011. godine. S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}ajem KOLEKTIV JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJA“, SARAJEVO
N

SENADI HAMALUKI]
Kolektiv Op}inskog Suda u Sarajevu
N

S ljubavlju se
SJE]AMO

na{eg voljenog

Dana 29. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine kako je preselio na ahiret na{

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se 54 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Danas, 28. januara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog

ALBINA AVDAGI]A
27. 1. 1993 - 27. 1. 2011.
Vrijeme kao rijeka uzima i nosi sve pred sobom, jedino ljubav i uspomene na tebe ostaju zauvijek. Tvoji, porodice [ahinovi} i Hajdarevi}
1145-1nd`

JUSUF (AVDE) OSMANAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti 28. 1. 2011. godine u d`amiji u Bu}a potoku. Tvoji: Sadeta, Abdulah, Danira, Aldin, Amela i mala Ajna Marevac
1142-1nd`

EJUB (MUHAREM) [AROTI]
Uspomena na tebe vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji te vole. Tvoje sestre Emina i Safeta sa porodicama
109-1mo

DRAGANA [ELEDE
Posjetit }emo njegov grob u nedjelju 30. januara 2011. godine u 11.00 ~asova. Porodica
1282-1tt

SJE]ANJE IN MEMORIAM POSLJEDNJI SELAM

na voljenu majku

na{oj dragoj

DELIHASANOVI] MEDIJA NAIL OMERAGI]
24. 12. 1937 - 27. 1. 2006.
Njegov `ivot se ugasio, ali plemenitost i vrijednosti kojima nas je u~io ostaju. S ljubavlju i po{tovanjem, Saliha, Lejla, Senad, Sabrina, Tarik i Hamza

[UHRI BAJRAKTAREVI]
Porodica Zubovi} Mahir, Slavica, Maja i Nina
1279-1tt

2005 - 2011.
Maj~ice moja mila Evo opet zora bez tebe svi}e Dani se ni`u i godine I opet boli kao prije Jo{ ja~e jo{ bolnije A du{a zgori opominje INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RA\IUN Tvoji najmiliji: suprug sa djecom i njihove porodice
1278-1tt

1284-1tt

VAKIA MUJKOVI], ro|. KULENOVI]
Draga mama Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine bez tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Samir i Mima
1139-1nd`

SJE]ANJE

na na{u dragu

ZINKA D@ELILOVI], ro|. HUKI]
28. 1. 1999 - 28. 1. 2011.
Vrijeme koje je pro{lo nije izbrisalo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Zahvalna djeca s porodicama
104-1mo

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti moje drage supruge

AI[E KARI], ro|. HAD@IDEDI]
Ljubav i po{tovanje prema Tebi ~uvam u srcu, a dani koji prolaze ne lije~e bol i tugu za Tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Nusret Kari}
1136-1nd`

Dnevni avaz
Dana 29. 1. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a voljena

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

51

AMRA (ASIM) SELIMOVI]
iz Fo~e
Vrijeme prolazi, ali tuga i praznina zauvijek ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. O`alo{}ena porodica Hatma dova }e se pokloniti na mezarju na Ravnim Bakijama, poslije d`ume namaza.
1146-1nd`

Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana od kako vi{e nije sa nama

HAD@IEFENDI]

MUHAMED - BRACO HAD@IEFENDI]
15. 3. 1965 - 17. 12. 2010.
Dana 26. 1. 2011. pro{lo je 40 dana od prerane smrti na{eg Brace

MIRSAD - MIRSO HAD@IEFENDI]
15. 12. 1963 - 6. 4. 2004.
Dana 6. 1. 2011. pro{lo je 6 godina i 8 mjeseci od prerane smrti na{eg Mirse.

SABRIJA DELI], ro|. VLAHOVLJAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 1. 2011. u 15.00, ul. Trg heroja 17/III
1288-1tt PTT

Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti, a to je ljubav prema vama. Uvijek }emo vas voljeti, sje}ati se, ponositi {to smo vas imali, jer voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Majka Sadika, supruga i snaha Indira, k}erke i brati~ne Melita i Berina i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Dana 29. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od kako sa nama nije na{ dragi

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 54 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

HASAN NAMETAK
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Supruga Aj{a, djeca Meliha i Almir, zet Stephen, nevjesta Selma, unu~ad Teo, Todd i Emily, sestre Hatid`a i Hafiza i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
101-1mo

EJUB (MUHAREM) [AROTI]
Uspomena na tebe vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji te vole. Tvoja supruga Had`ira, sin Muharem, k}er Sanela, zet Adin, nevjesta Adisa i unu~ad Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se dana 28. 1. 2011. godine u ku}i `alosti prou~iti hatma dova u 11.30 sati.
118-1mo

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg brata - kuma

Dana 30. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

[UHRA (MUSTAFA) BAJRAKTAREVI], ro|. BE[LI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Kenan, Enela, Ermin i Armin
1288-1tt

BAHRIJA SOLAKOVI]
Tevhid }e se prou~iti 30. 1. 2011. (nedjelja) u 10.30 u porodi~noj ku}i, @agri}i 21 Sarajevo. O`alo{}ena porodica

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE na

POSLJEDNJI SELAM

PANDUR RAMIZU [UHRI (MUSTAFA) BAJRAKTAREVI]
Nek ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Dino, Hedija i Aldin Rajki}
1286-1tt

dragom bratu i daid`i

Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo, a u srcima vje~no ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova za merhumu je u subotu, 29. 1. 2011. poslije podne namaza. Tvoja majka Aziza, sestre, zetovi, sestri~na, sestri}i i brati}i.
1275-1tt

27. 7. 2010 - 29. 1. 2011.

SENAD (AZEM) MA[I]
Tvoj prerani odlazak je rana koja je neizlje~iva. Pamtit }emo te po tvojoj dobroti i nikada te ne}emo zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. neka ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Fahira, zet Ramiz, sestri}i Alen i Elvis sa suprugom Amrom.
1156-1nd`

SJE]ANJE

Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a draga

na moju dragu sestru

U nedjelju, 30. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada me napustio najve}i prijatelj - majka

D@EVKA HOD@I], ro|. ZEKOVI]
@ivimo od na{ih zajedni~kih trenutaka i sje}anja na tvoju nesebi~nu ljubav, dobrotu i sve uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Kima sa porodicom
1277-1tt

RAMIZU PANDUR
Pro{lo je 6 tu`nih mjeseci od Tvog odlaska zauvijek, a bol, praznina i tuga ostala u na{im srcima. Tvoja sestra Hajrija - @uta i sestri~na Sanida - Bucka sa 1275-1tt porodicom

AJI[A TANOVI], ro|. D@INOVI]
Molim Allaha d`.{. da ti otvori vrata D`enneta i oprosti sve grijehe, jer si to zaslu`ila, dobra majko. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 1. u 12.30 sati, d`amija Carina - Vratnik. Vje~no }u `aliti za tobom i uvijek }e{ `ivjeti u mom srcu. Tvoj sin D`emaludin - D`emo.
1289-1tt

52

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 31. 1. 2011. navr{it }e se godina od kako je prerano preselio na ahiret na{ dragi Dana 31. 1. 2011. navr{it }e se godina dana od smrti na{eg dragog Samira

TU@NO SJE]ANJE

RASIM MUSI]
Mnogo nam nedostaje{ u `ivotu. Ostalo je samo da te sanjamo i da tako provodimo vrijeme sa tobom. Volimo da mislimo na tebe, volimo da pri~amo o tebi i volimo sve {to podsje}a na tebe. @ivot uz tebe bio je privilegija. Na{e `ivote si obogatio i hvala ti na tome. Uz nas i sa nama i dalje `ivi{ i postoji{, to je tvoja zasluga kojom si nas zadu`io za `ivota. Brat Ragib, snaha Suvada, brati} Muamer, snaha Ermina, 1270-1tt brati~na Adisa

28. 1. 2001 - 28. 1. 2011.

ADEM (MUSTAFA) D@EBO
Pro{la je godina, a mi jo{ u nevjerici da se to desilo. A vi{e ni{ta nije isto. Iza tebe je ostala velika, velika praznina, koju ni{ta ne mo`e nadomjestiti. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj dobroj du{i podari sve d`ennetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 1. 2011. godine u 11 sati u ku}i rahmetlije u ul. Alipa{ina 249. Tvoji najmiliji: supruga Sabina, sinovi Haris i Izudin, snaha Er1222-1tt nesa, unuk Vedad

SAMIR (HAMID) KALKAN
Vrijeme prolazi, `ivot dalje te~e. S ponosom se sje}amo tebe, ali i sa bolom koja nikad prestati ne}e. Nedostaje{ za sve {to je pro{lo, za sve {to dolazi, fali{ nam Samire. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: babo Hamid, supruga Elvedina i sin Elmir, k}erka Sanela sa porodicom, brat Amir sa porodicom, sestra Samira sa porodicom. Tevhid }e se prou~iti 30. I. 2011. u 12.30 u porodi~noj ku}i.
1099-1nd`

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se godina otkako je na{a draga tetka

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a draga majka

REBIJA PERATOVI], ro|. GANI]
preselila na ahiret. Neka joj dragi Allah podari D`ennet, a o`alo{}enima sabur. Tevhid }e se prou~iti 29. 1. 2011. u d`amiji Blatu{a u Zenici poslije podne namaza. Tvoji najmiliji
1219-1tt

RABIJA - BIBA BE[IREVI], ro|. MUTAP^I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na na{u dragu majku i molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 28. 1. 2011. petak, u 14 sati u stanu, Br~anska 11/III. O`alo{}ena porodica
no036306-bak

Dana 28. I. 2011. navr{avaju se 3 godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

D@EVKA HOD@I], ro|. ZEKOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji Hrasno u petak, 28. I. 2011. iza d`uma namaza. Porodica Dervovi}
853-1nd`

Danas, 28. januara 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti moje voljene supruge

had`i NAD@IJAhanuma MISIRLIJA
Tevihd }e se prou~iti u nedjelju, 30. januara 2011. godine u 13 sati u ku}i `alosti, Ul. Antuna Hangija br. 31/1, stan Omi}evi}. Porodica
1271-1tt

ALME (ADEMA) KRU[KI], udate SVOBODA
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje, kao i bol u mom srcu. Ostavila si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. S po{tovanjem i tugom, tvoj neutje{ni suprug @eljko
1272-1tt

Dana 27. 1. 2011. navr{ila se godina dana od kada nije sa nama na{a draga

REMZA FERHATOVI], ro|. ARAP
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koju osje}amo. Pamtit }emo te po tvojoj dobroti, sa ljubavlju spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati. Tvoji: k}erka Nevzeta, sinovi AbdulahBraco i Amir, brat Sabit, snahe Hava, Ferida i Snje`ana, unuci Elvir, Nino, Edita, Elvis i Amir. Tevhid }e se prou~iti 29. 1. 2011. (subota) u 13 sati u Vogo{}i, Bra}e Kr{o 2.
1218-1tt

Wir nehmen Abschied vom Vater unseres Freundes Thomas Meyer

HEINRICH ANTON MEYER
„Ich habe mich für die Liebe entschieden. Es ist weniger wahr und weniger wahrscheinlich, aber es ist edler. Und schöner. So hat alles mehr Sinn. Auch der Tod. Auch das Leben.“ M. Selimovi} Enes, Nermin, Vernesa und Aida
sm-000201

Dana 27. 1. 2011. navr{ila se godina od kako sa nama nije na{a draga majka

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se 1 godina od smrti drage majke, svekrve i nene

17. 6. 1935 - 17. 1. 2011. Steinheim

ZIBA (OMERA) GAKI], ro|. BAHTIJAR
Ljubav i sje}anje na tvoju neizmjernu roditeljsku plemenitost ostaje vje~no u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Gospodara da te Svojom milo{}u uvede u lijepi D`ennet. Tvoja djeca: Esma, Esad, Kemo, Zineta i Nihad sa porodicama

AI[A KURTOVI], ro|. TARABA
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet. Sinovi Mirsad i Zijad, snahe Sejda i Samira, te unu~ad Eldar, Adnan i Vedad Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^engi} Vila (Vjetrenja~a) u 13.00 sati.
815-1nd`

ptt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u voljenu majku

na na{eg voljenog

SJE]ANJE

FATIMA GAKOVI]
Vrijeme prolazi, a na{a bol je vje~na. @ivjet }e{ u na{im srcima, sve dok `ivimo i mi, oni koji smo te istinski voljeli. Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}erke Mirsada i Jasna sa porodicama
115-1mo

2006 - 2011.

ABDURAHMANA (ZAJIMA) MEHI]A
26. 1. 2000 - 26. 1. 2011.
Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitog lika. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe voljeni. Tvoji: supruga Sabira, sin Senad, k}erka Jasminka, zet Miro, nevjesta Slobodanka, unu~ad Azer, Miran i Sanjin
116-1mo

Dana 31. 1. 2011. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg voljenog

FADILA (SALKE) BA[OVI]A
Dragi Fadile vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaje uvijek prisutna u na{im srcima. Uvijek te se rado sje}amo i spominjemo, pa zato molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep D`ennet koji si i zaslu`io. Zauvijek tvoji: supruga Zahida i sin Edis i punica Hasiba
1149-1nd`

Dana 30. 1. 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti dragog brata, {ure, dajd`e

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog sina, brata

EDHEM MULAOSMANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova }e se prou~iti danas na d`uma-namazu u mesd`idu Hrasnica. Supruga Azemina, sinovi Zijo i Edin, snaha Fatima, unu~ad Omar, Zerina i Nejla
1164-1nd`

VAHID (ESAD) LOKVAN^I]
Ni vrijeme koje je pro{lo ni koje }e pro}i ne}e umanjiti bol i prazninu za tobom. Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati. U na{im srcima }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Subha, zet Ismet, sestri} Amer, sestri~na 1166-1nd` Amra sa porodicom

20. 12. 2010 - 28. 1. 2011.

VAHID (ESAD) LOKVAN^I]
Te{ko je rije~ima opisati bol i tugu za tobom. Svaki dan je sve te`e i te`e. Bili smo ponosni {to smo te imali a tu`ni {to smo te rano izgubili. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Mu{ki tevhid }e se prou~iti u petak 28. 1. 2011. prije d`uma namaza u Hrasni~koj d`amiji u Hrasnici. 1166-1nd` Porodica

20. 12. 2010 - 28. 1. 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

53

Dana 28. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kada nas je napustila na{a draga majka i supruga

na na{e drage i plemenite roditelje

MILKA MIRVI], ro|. RANKOVI]
Sretni smo {to smo te imali i beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i zauvijek u na{im srcima ~uvati najljep{e uspomene na Tebe. Volimo te Tvoji Nezir i Silvana
1077-1nd`

DRAGOLJUB KRTOLINA
13. 1. 2000 - 13. 1. 2011.

STOJA KRTOLINA
30. 1. 2008 - 30. 1. 2011.
1066-1nd`

Osta}ete vje~no voljeni, po{tovani i nikad zaboravljeni od va{ih k}erki Vesne i Sne`ane sa porodicama

Danas se navr{ila godina dana otkad nije s nama prijatelj i kolega

Dana 26. 1. 2011. godine navr{ilo se {est mjeseci kako nije sa nama na{a supruga, majka, svekrva i nana

AHMED - JARE (MEHMED) SULEJMANOVI]
Sa velikim po{tovanjem, Tvoja raja: Hamo, Asim, Sidro, [ihto, Hiko, Malac, Safet, Hamina, Lale, Bugar, Hopa, Trska, [napc, Mara, Koke, Ka~a, Cican, Dragan, Rame, Baku{, Akan, Ablak, Hata, Mirso, Dado, Besim, Fikro, Crn~alo, Parko, Zelo, Hans, Zlatan, Sudo, Huso, Miralem, Re{ko, Sad`ak i Poli~
1228-1tt

MEMNUNA KOBA[EVI], ro|. ^IZMI]
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe, jer tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 1. 2011. godine u 14 sati, u ulici Muhameda efendije Pand`e br. 391/II.
1227-1tt

TU@NO SJE]ANJE

otkada je preselio na ahiret

Dana 29. 1. 2011. godine navr{ava se godinu dana

Dana 29. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je na{ dragi

BEHIJA [ERTOVI]
31. 1. 1986 - 31. 1. 2011.
Godine prolaze, ali sje}anje na tebe, draga na{a, nikada ne umire. Tvoji: majka i brat
1100-1tt

SULEJMAN (AHMETA) RIBI]
Bio si uzor po{tovanja, dobrote i `ivota kakvog treba `ivjeti. Hvala ti za nesebi~nu ljubav kojom si ispunjavao na{e `ivote. Dok `ivimo mi `ivjeti }e{ i ti u na{im srcima. Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Vole te tvoji: supruga Senada, sinovi Amer i Alem, snahe D`enana i Alma i unuk Faris
PTT

SEAD (SAKIB) HAD@IAVDI]
preselio na ahiret. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a porodici Sabur. Tevhid }e se prou~iti 29. 1. 2011. godine u ku}i o`alo{}enih u Pruscu poslije podne namaza. Tvoji najmiliji, uposlenici „PERKINVEST“ d.o.o. Sarajevo „PERKONS“ Kft. Budimpe{ta
1265-1tt

iz Jajca

Dana 28. januara navr{ava se 11 godina od smrti na{e drage

Dana 28. I 2011. navr{ava se godina dana od smrti moje bake

HABIBE - BIBE (MUSTAFE) CILOVI], ro|. ZALIHI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koju si ostavila za sobom. Samo Allah d`.{. zna koliko te volimo! Tvoji najdra`i: suprug Zejnil, sinovi Azer i Nermin, bra}a i sestre, snahe i unu~ad
19431-1tt

JANJA JURI]
28. januar bolan i najtu`niji dan u mom `ivotu, jer si zauvijek sklopila svoje o~i i preselila na bolji svijet. Ti si dio mojih najljep{ih uspomena na djetinjstvo i to mi niko ne mo`e uzeti, protkana najplemenitijim bo`ijim darom, dobrotom, posijanim mnogo dobra oko sebe, uzorom ~asnog `ivljenja vrijednog po{tovanja i ljubavi. Imala sam ~ast biti tvoja unuka, ostavila si naslije|e da se ponosim ko mi je baka. Boli, boli, mnogo boli. Najdra`a bako zauvijek }u te voljeti. Pamtim te kao ~ovjeka najljep{ih ljudskih vrijednosti, u~ila si me da se bogatstvo nosi u du{i. Tvoja Sanja 917-1tt

Navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e majke, punice i nane

HUSNIJA (MEHO) RAMOVI]
Evo pro|e najtu`nija godina u na{im `ivotima. Svaki dan je sve te`e i te`e naviknuti se da nisi sa nama, ali ipak tje{i nas vjerovanje da si oti{la na bolji svijet. Tvoja du{a }e nas voditi i ljubav koju osje}amo prema tebi, davati snage da nastavimo dalje. Tvoji: k}erka Sabaheta, zet Ervin, unu~adi Medina i Harun Tevhid }e se prou~iti 30. 1. 2011. u 14 h u porodi~noj 1060-1tt ku}i, ulica Rami}a banja 2a.

SJE]ANJE Navr{ava se godina dana od kada nije sa nama

Dana 26. 1. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 31. januara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih i bolnih dana od preseljenja na ahiret na{e drage i najdra`e mame, nane i pranane

HUSNIJA (MEHE) RAMOVI], ro|. KORORA
Draga majko, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{ta vi{e nije kao prije. Rana na srcu mi je do`ivotna. Mila majko, sje}anje na tvoju ljubav i dobrotu kojom si zra~ila ostaje mi trajna uspomena, a tvoja skromnost i sabur primjer vjere i snage, koja nam je svima potrebna. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije 30. 1. u nedjelju, u ulici Rami}a Banja 2a u 14 sati. Tvoji najmiliji: suprug [emso, sin Sabahudin i snaha Amra
1241-1tt

RAMIZ (VEJSIL) PARALIJA
Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. U subotu, 29. 1. 2011. prou~it }e se hatma dova u Begovoj d`amiji u 12 sati i 20 minuta. Tvoji najmiliji: supruga Munira, k}erka Belma i Bahra sa porodicom
1253-1tt

HABIBE SARI] ro|. [OJKO
Draga na{a majka, te{ko je `ivjeti i gledati ovaj svijet, u poznata lica, a ne vidjeti tebe. Vrijeme ni{ta ne ~ini, dani prolaze a tuga u na{im srcima ostaje. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas i za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila. Neka ti je vje~ni rahmet na{a najdra`a. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji neutje{ni k}erka SABINA, unuk NERMIN, snaha MERIMA, te praunuke SELMA i AMELA Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 30. januara u ku}i `alosti u 13 sati ul. Branilaca Sarajeva 31.
1259-1tt

TU@NO SJE]ANJE Na 28. januar 2006. godine otkada nije sa nama na{ dragi, voljeni i plemeniti brat, nikad zaboravljen

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. I 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{e voljene supruge, majke, nane i svekrve

ALIJA (RA[IDA) MEMI]
iz Mostara Dragi Alija, tu`na je i bolna ova stvarnost, jer ve} pet godina ne osje}amo tvoju bri`nost i plemenitost i tako `ivimo bez tvoje pomo}i. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Od zaborava ~uvamo na{e likove i s po{tovanjem i zahvalno{}u te spominjemo. Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti na{u bol, niti donijeti zaborav. Nikad te zaboravu predati ne}emo, jer tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima, gdje }e{ vje~no ostati voljen i po{tovan, zato svakodnevno razgovaramo o na{em zajedni~kom `ivotu. Sestra Vasvija Memi} 987-1tt

RASIM (]AZIM) MUSI]
28. 1. 2001 - 28. 1. 2011.
Oti{ao si tiho i iznenada, ali iz na{ih srca nikada ne}e{ oti}i. Vrijeme koje prolazi ne mo`e ispuniti prazninu koju si ostavio svojim preranim odlaskom. Uvijek }emo te voljeti i pamtiti po osobinama koje su te ~inile dobrim ~ovjekom. Mirsada, Ajla i Alma
31-1ze

TAIBA HUJI], ro|. TUFO
Te{ko je `ivjeti bez Tvog velikog srca i dobre du{e. Hvala ti za ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Hamid sa sinovima i k}erima Tevhid }e se prou~iti u petak u 11.15 sati, 28. I 2011. u d`amiji Ljubov~i}ima.
1103-1nd`

54

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

SEMIJA ^OLI] (KARI])
(1932 - 2009.)
Na{a tuga za majkom je bolna i neizmjerna. Svaki dan je tu`niji od pro{log i ostaje nam samo molitva Svevi{njem Allahu da se jednom sretnemo u prelijepom D`ennetu. Amin.

Na drugu godi{njicu smrti, prou~iti }e se HATMA dova u Begovoj d`amiji - 30. januara (u nedjelju) nakon podne namaza.

Tvoje k}eri: Advija, Hasija, Amira, sin Emir - sa porodicama, mu` Avdo
1237-1tt

Dana 30. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ZAHID (RASIMA) JUSI]
Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da se opi{e neizmjerna tuga i praznina. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga D`evdeta, sin Munir, snaha Ermina, unuka Nejla Tevhid }e se prou~iti 29. 1. 2011. godine u 13 h u ku}i `alosti - Carina 36.
1214-1tt

Dana 26. 1. 2011. godine navr{ilo se 17 godina otkako je preselio na ahiret

MEHMED (ADEMA) ADILOVI]
Godine prolaze, a bol i tuga su uvijek tu! Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te rano izgubili. Nikad te ne}emo zaboraviti, jer u na{im srcima zauzima{ najljep{e mjesto! Dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomene na tebe, a najve}a utjeha nam je da }e nas Allah d`.{. na drugom svijetu opet spojiti. Tvoji: supruga Had`ira, sin Midhad, k}erka Razija, zet Edin i unuk Emir
1144-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi

na na{e drage roditelje

AHMED - JARE (MEHMEDA) SULEJMANOVI]
Neka mu je vje~ni rahmet. S po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo te u svojim srcima. Supruga Adila, djeca Ai{a i Aida sa porodicama
1258-1tt

KADRIJA RAMUSOVI]
1930 - 2007.

JAKUP RAMUSOVI]
1924 - 1983.

Hvala vam za mnogo lijepih uspomena koje podsje}aju na vas, va{u dobrotu i plemenitost. Va{i sinovi: Ervin, Erdal i Erol sa porodicama
1065-1tt

Dvadeset osmog januara 2011. navr{ava se ~etrnaest tu`nih godina otkako nas je zauvijek napustila na{a draga majka

ASIJA AVDI], ro|. DURAKOVI] MEDIHA TUTUND@I], ro|. ZUN\A
28. 1. 2008 - 28. 1. 2011.

SEVDINA PILAV, ro|. ZUN\A
14. 6. 2007.

Tvoje postojanje i tvoj `ivot bili su porodi~na snaga, a tvoje ime na{ ponos. Dok `ivimo, nosit }emo tvoj plemeniti lik u srcima kao ne{to najvrjednije {to nam je `ivot podario. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Emir i k}erka Aida sa porodicama
18854-1tt

Djeco moja, ostali smo uskra}eni za veliku ljubav i podr{ku koju ste nam pru`ali. Prolaze godine a vi niste sa nama, ali ste uvijek u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. 1052-1nd` Va{i: majka Refija, otac Halil, brat Reuf, snaha Sanela, brati~ne Lejla i Hana
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

U petak, 28. 1. 2011. godine navr{ava se 6 godina od kako nije sa nama na{ dobri i voljeni suprug, otac i dedo

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 7 godina kako je preselio na ahiret na{ voljeni

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se 8 godina otkako nije sa nama

SJE]ANJE

FIZA (HOD@I]) JANDRI]
28. 1. 2007 - 28. 1. 2011.
Kako vrijeme prolazi ti nam vi{e nedostaje{. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: brat i sestre sa porodicama
824-1nd`

SAMIJA OMANOVI], ro|. ZUBANOVI] SULEJMAN RIZVANOVI]
Godine prolaze al sje}anje na tebe nikad ne umire. Tvoja porodica
1009-1nd`

28. I 2002 - 28. I 2011.
Vje~no `ivi{ u na{im srcima. Sin Armin i k}erka Enisa sa porodicama
1097-1nd`

HRUSTEM SINAN^EVI]
Svaki dan je tu`an bez tebe a ovaj je najtu`niji jer podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Mizo sa porodicom
1260-1tt

[ABAN ([A]IR) MEHMEDSPAHI]
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Tvoji: supruga Hajrija, sinovi Hilmo i Himzo, snahe Sakiba i Sevda, unu~ad Admir, Belmin i Kenan
1261-1tt

dr. JOSIP VINCETI]
28. 1. 2000 - 28. 1. 2011.
Supruga Biljana i sin Daniel
816-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

55

ZARIFA (KAPETANOVI]) IBRI]
7. 3. 1992 - 28. 1. 2011.

MEHMEDALIJA IBRI]
30. 7. 1993 - 28. 1. 2011.

ENVER IBRI] TUMBA
28. 1. 2006 - 28. 1. 2011.

Postoji milion rije~i koje su izgovorene i one koje nikada ne}e biti, ali ni jedna koja bi opisala koliko nam nedostajete. Takvi ljudi se rijetko ra|aju! Uvijek }emo pamtiti va{u dobrotu i plemenitost. S ljubavlju vas spominjemo i u srcu ~uvamo. Porodica Ibri}, rodbina i prijatelji.
1231-1tt

Dana 26. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti moje nepre`aljene k}erke

ISMET (MEHMED) KAKRIN
S ponosom ~uvamo i po{tujemo tvoj plemeniti lik, po{tenje i nesebi~nu dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 29. 1. 2011. (subota) u 11.00 sati u d`amiji ^obanija. PORODICA
1171-1tt

EDINE PETERS
Vje~na tuga je u na{im srcima. Voljeni nikada ne umiru. Neka ti Allah da lijepi D`ennet. S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, vje~no o`alo{}eni: majka \ula Sijamhod`i}, brat Samir, snaha Kristina, brati} D`evad, sinovi Fredi, Ha}i i Elvis, njene 4 unuke i porodice Sijamhod`i} i Hebib
1269-1tt

Dana 30. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, punca, svekra, djeda i pradjeda

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se pedeset tu`nih dana od smrti moje drage sestre

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 8 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SALIHA (SALKE) KIKI]A
iz Doboja
Ljubav koju osje}amo prema tebi ~uva te od svakog zaborava. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka te Allah d`. {. nagradi D`ennetom. Hatma dova }e se prou~iti u nedjelju, 30. 1. 2011. poslije ikindije namaza u ku}i `alosti. Supruga Hanumica, djeca i njihove porodice.
22-1tr

\ULE POPOVAC
Neka joj dragi Allah d`.{. podari D`ennet. Brat Ahmet, snaha Ramiza, brati~ne Edina, Munevera i Aida
1107-1nd`

EJUB (HASIB) DURAKOVI]
Vrijeme koje je pro{lo bez tebe je velika praznina u na{im `ivotima, a ljubav koju si nam dao `ivi u na{im srcima. Hvala {to si bio najbolji mu` i otac. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi rahmet i vje~ni D`ennet. Supruga Semka, k}i Merima, sin Sanin
1004-1tt

DERVI[A (h. OSMAN-beg) ALJI], ro|. OMERBEGOVI]
Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se tri godine od preseljenja na{e drage majke. Porodice: Alji} i Alijevi}
1215-1tt

Navr{ile su se dvije godine od kako je umro na{ dragi

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je umrla na{a voljena

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca, svekra i dede

BAJRO PU[KA

ALMA SVOBODA, ro|. KRU[^I]
Vrijeme prolazi, ali na{a bol je sve ve}a. Stalno si u na{im mislima i na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Habiba, sin Armin Preljevi}, sestra Mirsada, brat Mirsad, brati~na Azra
1266-1tt 1203-1tt

MEHMEDA ([U^RIJE) MEMA
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Sin Samir, snaha Nermina, unuk Haris i unuke Harisa i Adisa Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, Nerkeza Smajlagi}a 5 7/31
1134-1nd`

Puno nam nedostaje{. Tvoja supruga Advija i sin Omer sa porodicom

56

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se 42 dana od smrti na{eg voljenog oca, supruga, dede

HAJDO (MEHA) MO]EVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje i bol u na{im srcima, gdje }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen. Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i ne mo`e u~initi da te zaboravimo i najljep{e dane provedene sa tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Almasa, k}erke Medina, Sabina i Belmera, zet Suad, unu~ad Adela i Amar. Hatma dova i jasini }e se pokloniti u d`amiji Hrasno u petak, 28. 1. 2011. godine.
1274-1tt

Dana 26. januara 2011. navr{ilo se {est mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a majka, nana, pranana, punica i svekrva

SJE]ANJE na na{e

MUNIRA ]ATOVI], ro|. DILBEROVI]
Draga na{a majko, Ponosno je biti ~ovjek kao {to si bila Ti. Nezaboravno je sje}anje na Tvoje vrline nada sve Tvoja dobrota, ljubav za sviju nas. @ivi{ i `ivjet }e{ u na{im mislima i srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 28. 1. 2011. godine u 12.45, u Gazi Husein begovoj d`amiji. DJECA
1105-1nd`

HAJDO (MEHA) MO]EVI]
16. 12. 2010 - 28. 1. 2011.

MURAT (MEHA) MO]EVI]
20. 5. 2010 - 28. 1. 2011.

Vrijeme prolazi, a tuga i praznina ostaju, dok `ivimo i Vi }ete u na{im srcima i mislima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Va{ brat Hajro i snaha Dervi{a
1273-1tt

Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage

SJE]ANJE

na na{eg dragog

BAJRE D@ANKOVI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na dane provedene s tobom. S ljubavlju i po{tovanjem nosimo sve uspomene na tebe. Hvala ti za lijepe i sretne dane koje smo proveli zajedno. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica: suprug [a}ir, sinovi [emso i Fahrudin, k}eri Fahra, Suada i Mirsa, unuke i unuci, snahe i zetovi
1100-1nd`

ALMIR - MIRE DOBRA^A
S ljubavlju koja nikada ne}e nestati i s tugom koju vrijeme ne}e izlije~iti, nosimo te u na{im srcima i na{im mislima. Tvoji: tetka Munevera, Sapko, Vildana i Benjamin
1240-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage i plemenite roditelje

Dana 25. 1. 2011. godine navr{ilo se 40 dana od kada se preselio na ahiret na{ dragi babo, dedo i svekar

HANKA ]ATI], ro|. AJANOVI]
29. 1. 2010 - 29. 1. 2011.

MEHO ]ATI]
17. 2. 1990 - 29. 1. 2011.

SULEJMAN (OMER) KOKOT
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a du{i vje~iti rahmet. El-Fatiha Tvoji: sinovi Nijaz i Nedim, snaha Naza, unuk Nadir i unuka Adna Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 1. 2011. godine u 14,30 sati u d`amiji ^engi} Vila.
1249-1tt

S ljubavlju i po{tovanje ~uvamo uspomenu na Vas. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Vam podari lijepi D`ennet. Sinovi i k}erke sa porodicama Hatme dove }e se predati 29. 1. 2011. subota, u Begovoj d`amiji iza podne namaza.
1043-1nd`

SJE]ANJE

Dana 30. 1. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

na

ESME KAPI^I], ro|. BRKOVI] HAD@U (SMAJLA) AVDI]A
29. 1. 1997 - 29. 1. 2011.
voljenog supruga, oca i dedu. Porodica
1267-1tt

Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Porodica Tevhid i hatma dova prou~it }e se u nedjelju, 30. 1. 2011. u 14.00 sati u ulici Trg nezavisnosti 12/III.
1262-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

57

na na{e drage

IBRAHIMOVI] MUHAMED
29. 1. 1990 - 29. 1. 2011.
S po{tovanjem, Uvijek }emo vas se rado sje}ati. Porodica Ibahimovi}

GRD@I] - IBRAHIMOVI] ZINAIDA
29. 9. 1991 - 29. 1. 2011.

121-1tz

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama na{ dragi

Iz na{ih redova odlazi jo{ jedan kolega

Dana 25. 1. 2011. navr{ilo se 5 tu`nih godina od kako je preselila na ahiret na{a majka, punica i nena

ADIS (AHMET) HOD@I]
Tugu i prazninu koju si ostavio svojim odlaskom te{ko je opisati rije~ima. Pamtit }emo te i zauvijek ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Daid`a Kemo, dainica Belma, daid`i}i Elma i Eldin
51-1go

SABAHUDIN DURAKOVI]
profesor historije

1946 - 2011.

EMINA \ULIMAN
Vrijeme koje prolazi tu`no je, `ivot bez tebe te`ak je, ljubav prema tebi vje~na je. Tvoja k}erka Alma, zet Haris, unu~ad Nejla, Anes i Hana
1300-1tt 119-1mo

Tu`ni smo jer smo izgubili prijatelja, patriotu, hroni~ara historijskih doga|aja i uva`enog profesora. UDRU@ENJE NASTAVNIKA HISTORIJE KANTONA SARAJEVO

SJE]ANJE Na na{eg dragog

U ~etvrtak, 27. januara navr{ilo se 19 godina od smrti na{eg dragog oca

AZIR (MU[ANA) ALJOVI]
Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se 13 tu`nih godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, brat, djever, daid`a, amid`a Azir (Mu{ana) Aljovi}. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu i plemeniti lik. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Porodice Aljovi} i porodica Zagorac
1169-1nd`

Dana 29. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od kako nije sa nama na{ dragi otac, punac i deda

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se 9 tu`nih godina od kako nije sa nama na{ voljeni

HUSNIJE HUSEINEFENDI]A
S dubokim po{tovanjem i ljubavlju. Sin Mensur, k}erke Mersija, Nasiha i Zakira
113-1tz

HIFZO MUJANOVI] JUSUF (AVDE) OSMANAGI]
PUNO NAM NEDOSTAJE[! Tvoji: Senada, Kerim, Arijana i Lamija
1168-1nd`

SJE]ANJE Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se pet godina od kako je preselio na ahiret

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kad nije s nama na{ dragi brat i daid`a

JUSUF (SULEJMANA) JA@I]
Ne postoje rije~i kojima bi opisali tugu {to vi{e nisi s nama. Mi tugujemo, a mala Hena te stalno spominje, svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. VOLIMO TE JUKICE. Zauvijek s tobom i tvoji: sestra Mithata, zet Muhamed Vrabac, sestri} Sanin, snaha Suada i tvoj mali cvijet Hena 1304-1tt

TEUFIK - TEFKO SALETOVI]
Te{ko je prihvatiti istinu da `ivot nestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Najdra`i, ma koliko vremena da pro|e, utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna praznina. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Mediha
107-1tz

1957 - 2006.

u~itelj Godine prolaze, a na{a bol i ljubav za tobom su sve ve}i. Tvoja ljubav i dobrota, plemenitost i velikodu{nost `ivje}e vje~no u nama i na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Zlata, sin Osman, k}erka Lejla, unu118-1tz ci Amar i Edah

1938 - 2002.

Dana 29. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 29. 1. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg prijatelja

SJE]ANJE

NA NA[E DRAGE RODITELJE
POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

STJEPAN (MARKO) NIKI] HASIBA DURMI[EVI], ro|. PLEHO
27. 1. 1996 - 27. 1. 2011.

SENADI HAMALUKI]
Uposlenici Op}inskog suda u Sarajevu Tvoj plemeniti i dragi lik uvijek }e biti u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a Tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Sindikat Op}inskog suda u Sarajevu
1178-1nd`

had`i MURADIF DURMI[EVI]
5. 8. 2009 - 27. 1. 2011.
1179-1nd`

S ljubavlju }emo vas ~uvati u na{im srcima. Zahvalna djeca

Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikada ne zaboravimo. Beskrajno smo ponosni {to smo te takvog imali. Tvoji najmiliji, supruga i djeca
120-1tz

[EFIK (MURATA) DURI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anja i uspomene ostaju. Tvoj prijatelj Sejmo Zulfi} sa porodicom
130-1tz

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

na{oj dragoj majci, svekrvi i neni

ocu na{eg radnog kolege

SENADI HAMALUKI]
Na{oj dragoj kolegici, saradnici i prijatelju Tvoj plemeniti i dragi lik uvijek }e biti u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a Tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Uposlenici Op}inskog suda u Sarajevu
1178-1nd`

MUJU (]AZIM) PAPI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici veliki sabur. Osoblje Pizzerije „Romance“, te porodice: Ali} Vahida, Had`i} Hamida, te Hota, Reicing, Elzam, i Sesak
1174-1nd`

ALMASI (FAIDBEGA) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
Tu`ni smo {to smo te izgubili, a ponosni {to smo te imali. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: sin Suad, snaha Envera i unuk Imran
1188-1nd`

58

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 28. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je prestalo da kuca srce na{eg sina, oca, supruga, brata

Dana 31. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog oca, supruga, djeda i punca

MUHAREM (HAKIJE) KAMARI]
Kad se izgubi neko najdra`i, utjehe nema, bol ostaje, a vrijeme to ne lije~i. S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i. Ponosni smo {to smo te imali. Tvoja supruga Fata, k}erke Alma i Amela, unuci Emina, Adna, Benjamin i Nejra, zetovi Mirsad i Kemal
PTT

D@EVAD (ADEM) MAZI]
@ivot nestaje u trenu, ali zauvijek ostaju uspomene i sje}anja na tebe. Ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koja se ne mo`e preboljeti. Moli}emo dragog Allaha neka ti podari D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Vje~no o`alo{}ena familija Mazi}, otac Adem, majka Fazila, supruga Jasminka, k}erka Sabina, brat Sead, snaha Hana, brati}i Ned`ad i Senad Tevhid }e se u~iti u 11.00 sati u d`amiji u Vi{}i.
1186-1nd`

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se 7 (sedam) tu`nih i bolnih dana od kada nas je napustio na{ voljeni mu` i otac

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 28. 1. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

MUHAREM (HASANA) MUZUR
Oti{ao si u trenutku kad nismo bile spremne na to. Te{ko je nastaviti `ivjeti, gledati u poznata lica, a ne vidjeti tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijep D`ennet. Tvoja supruga Jasmina i k}erke Adela i Sanela Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, 29. 1. 2011. godine u 11.00 sati u ulici Igmanskih Bataljona 163.
1192-1nd`

[UHRI BAJRAKTAREVI]

MEHMEDALIJE (VEHBIJE) HUBANI]A
S po{tovanjem i sje}anjem na tebe, molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Hubani}
1318-1tt

FIZE (MEHE) JANDRI], ro|. HOD@I]
Bol i tuga za tobom ne prestaju moja draga mama i sje}anje na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Alija, k}erka Senada i unu~ad Admir i Adnan
1314-1tt

Husnija i Sabira sa porodicom
1317-1rr

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

ocu na{e kolegice

EMIN GU[I]
Stomatolo{ka slu`ba O.J. Ilid`a
1310-1tt

KEMAL (JUSUFA) BA[I]
28. 1. 2007 - 28. 1. 2011.
Supruga i k}erke
1190-1nd`

Ispunjeni smo tugom, bolom i nevjericom {to nas je napustila draga kolegica

SENADA HAMALUKI]
S tobom je nestala draga pojava, ljudskost, vedar duh i optimizam kojim si uvijek zra~ila i nesebi~no {irila oko sebe. Draga Sen~i, ovo je te`ak trenutak za sve nas, a posebno za tvoje najmilije, Farisa i Jasmina, za koje si `ivjela i te{ko nam je rije~ima iskazati i ubla`iti njihovu i na{u bol! Da sje}anje na tebe ne}e biti zaboravljeno, ostavila si nam svoje sinove, a mi se od tebe opra{tamo na na~in dostojan po{tovanja i tuge koja je zajedni~ka! OP]INSKI SUD U SARAJEVU - DAKTILOBIRO - ASISTENTI
1312-1tt

TU@NO SJE]ANJE

MEDIHA (ro|. ZUN\A) TUTUND@I]
28. 1. 2008 - 28. 1. 2011.
Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun. „Mi smo Allahovi i njemu }emo se vratiti“. Njena sestra Seka sa porodicom
1307-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 31. januara navr{ava se godina dana od kako je prestalo da kuca srce voljenog nam supruga, oca, dede

Dana 28. 1. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od smrti mog dragog brata

na{em dragom

FADIL (SEJFE) BU@O
Imao si ljubavi za sve nas, bio si nam uzor i podr{ka u `ivotu, ostavio si trag koji se ne bri{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Nedostaje{ nam: supruga Vahida, k}erke Azra, Alma, Amra, unuci i unuke, zet Armin Tevhid }e se prou~iti 28. 1. 2011. iza d`uma namaza u d`amiji u Tar~inu.
1175-1nd`

EJUB [AROTI]
Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj brat Uzeir sa porodicom
1177-1nd`

SADIK ([ERIF) POZDER

Od Mustafe, Fatime, Melihe, Halida, Edina i Tarika
1193-1nd`

Dnevni avaz
Dana 29. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

59

ZAHIDA MEHMEDIKA, ro|. MUJANOVI]
(1930 - 2011.)
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ovim putem se zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 1. 2011. u 11.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Ilid`anska 22, Gornji Kotorac. O`alo{}ena porodica
1173-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg kolege Farisa

SENADI HAMALUKI]
Volonteri Op}inskog suda u Sarajevu
1311-1tt

Pro{lo je pola godine, a bol je ostao isti

ALMIR DOBRA^A
Znaj da si bio i ostao moj brat. Nedostaje{ do bola. @ivi{ u mom srcu i mislima zauvijek. Tvoj Adis Bunjo sa porodicom
1320-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se pola godine kako nisi sa nama

na na{eg dragog - legendu

ENVER IBRI] - TUMBA
2006 - 2011.
Tetak Omer (Po~itelj) Kenan T., Mahir F., Nijaz F., Sead T., Namik, F., Menso M., Dragan D`., Fikret U., Salko ]., Nedim F.
1306-1tt

ALMIR DOBRA^A
Vje~no te pamtim i ~uvam od zaborava. Tvoj Haris Karahmet
1320-1tt

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ voljeni

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{e majke

ALMIR DOBRA^A
Ne postoji zaborav za vrijeme koje prolazi. Voljeni se nikad ne zaboravljaju, vje~no `ive u na{im srcima. Ostaje samo tuga, praznina i vje~no sje}anje na trenutke koje si podijelio sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Azra i Irfan Gu{i}
1315-1tt

FATIMA (MEHMEDA) SOLAK
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti je rahmet i vje~ni D`ennet. Tvoji: k}erka Amela, sin Almir, zet Matko, snaha Mevzeta, unu~ad Inga, Amir i Ammar
1308-1tt

ANTONIJE - ANTO ANTONIJEVI]
28. 1. 2010 - 28. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Porodica
1172-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 28. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

na{em najboljem zetu, bad`i i tetku

penzionerki na{eg kolektiva

MUNEVERE (BE]IR) KE[O, ro|. HATI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i tugu za tobom. U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 28. 1. 2011. u 14.30 sati u Sokolovi} Koloniji u d`amiji kod {kole. Tvoji najmiliji: suprug [aban, k}erke Azra i Fatima, zetovi Avdo i Izet i unu~ad Sanjin, Armin i Nihad
1180-1nd`

MUJO (]AZIM) PAPI]
Tvoj plemeniti i dragi lik uvijek }e biti u na{im mislima i srcima. Tvoji: Nevzeta, Zeno, Edis i Edita sa porodicom
1187-1nd`

[UHRA BAJRAKTAREVI]
Sindikat KJUP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
1313-1tt

60

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE

ocu na{e drage kolegice Medihe Oru~evi}

na

AHMEDU ORU^EVI]U
Kolege i kolegice iz Sektora za komercijalne poslove - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
1323-1tt

AZRUDINA (MEHMED) PONDRO
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i da u`iva{ u njegovim ljepotama. Ajanovi} Fahira
1321-1tt

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

na na{eg dragog

MIRZU BANJAC
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i da u`iva{ u njegovim ljepotama. Tvoja tetka Ajanovi} Fahira
1321-1tt

MIRZU BANJAC
Oti{ao si tiho i brzo i za sobom ostavio tugu i prazninu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te: amid`a Rusmir, strina Suada, Armin, Lejla i Nerma

Na{oj voljenoj sestri

POSLJEDNJI SELAM

Na{a voljena

ALMASI (FAIDBEGA) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
Tu`an je ovaj dan kada se rastajemo od tebe i velika bol i praznina ostaju, ali mi }emo pamtiti svu tvoju dobrotu i ljubav kojom si nas obasipala. Tvoji: sestra Izeta Mufti}, sestri} Husen sa porodicom i sestri~na Senada sa porodicom
1188-1nd`

ALMASI (FAIDBEGA) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
Nek te Allah d`.{. nagradi najboljim d`ennetskim ba{}ama i vje~nim rahmetom. Tvoja snaha Naima Ajanovi}
1188-1nd`

ALMASA (FAIDBEGA) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {aljemo ti posljednji selam, a pamtit }emo te po tvojoj velikoj ljubavi za porodicom, plemenitosti i dobroti. Hvala ti za sve. Tvoji: brat Nihad, snaha Senija, te brati} Faruk i Haris sa suprugom Arminom
1188-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

TU@NO SJE]ANJE

ocu na{eg kolege

ALMASI (FAIDBEGA) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
Draga na{a Almasa, nek ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet za sve ono {to si nam ti podarila. Tvoj brat Mehmed, snaha Emira, brati~na Mulaosmanovi} Dinela sa suprugom Admirom i djecom, te brati~na Zul~i} Sabia sa suprugom Muamerom i djecom
1188-1nd`

na oca i supruga

BIDO [UBO
Nedostaje{... Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i sa velikim ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji Hatma dova }e se pokloniti u petak, 28. 1. 2011. prije d`ume namaza u d`amiji Magribija.
1183-1nd`

2006 - 2011.

FAIK HAD@I]

UG „Unija veterana“ JOB Generalne direkcije BH Telecom
1195-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 1. 2011. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg dragog prijatelja

Na{em dragom i cijenjenom kolegi i prijatelju

profesoru SABAHUDINU DURAKOVI]U

ADIS (AHMETA) HOD@I] ADIS (AHMET) HOD@I]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

28. 1. 2010 - 28. 1. 2011.
Tvoj `ivot je trajao kratko, a `ivjet }e{ vje~no u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Safet, Mjera, Mirela i Sanel Hod`i}
50-1go

[UHRI BAJRAKTAREVI]
Neka ti Allah dragi podari lijepi D`ennet. Aldin, Adis, Elvir i Ilhan
1305-1tt

Kolektiv Pete gimnazije Sarajevo
N

Daid`a Zijad, dainica Medina, daid`i~ne Dina, Mina i Amila
55-1go

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

61

BAHRA HAD@I], ro|. MEMI]
preselila na ahiret 26. januara 2011. godine u 18.45 sati u 64. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Had`ijske d`amije u Solini u subotu, 29. januara 2011. godine,/25. Safer 1432.h.g. u 11.45 h, a ukop na mezarju Ba{~a - Solina. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Sead, k}erka Samira, zet Osman, unu~ad Muhamed i Ramiz, pastorka Amira sa k}erkom Adijeta, svekrva Mejra, sestre Zlatija i Remza, zet Mirsad, brati}i i sestri}i Aziz, Remza, Kasida, Hasib, Safet, [efija, Safija, [erif, Denis, Raza, Bajro, Emir, snahe Emira i Biba, djeveri, jetrve i zaove sa porodicama, porodice: Had`i}, Memi}, Ga~anin, Hujdurovi}, Efendi}, \ozi}, Halilovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Had`ijskoj d`amiji.
127-1tz

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

iz Bratunca

MULIJA (RED@A) KORJENI], ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret 26. 1. 2011. godine u 90. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 28. 1. 2011. godine u 13.30 sati na Osanici na mezarju Korjeni}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i na Osanici u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Begija, bra}a Nurija i Ned`ib, sestra Hajra, zetovi Mujo i Osman, unu~adi i praunu~adi, familije: Korjeni}, [ehovi}, Adilovi}, Mulahmetovi}, [indra, Hrelja, Ligata, Salman, Brajlovi}, Pljevljak, Kova~, Terovi}, Rogo, Mr{o i ostala mnogobrojna 56-1go rodbina, kom{ije i prijatelji.

REFIK (HASANA) PANDUR - LEPA
preminuo dana 27. 1. 2011. godine u 61. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 28. 1. 2011. u 14.00 sati na Gradskom groblju Sutina. Prijevoz obezbije|en u 13.00 sati sa Vrha Avenije sa stajali{tima: Rondo, [panski trg, [emovac, Ograda, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: supruga Ziba, djeca Maja i Alen, bra}a Ramiz i Rasim, sestre Razija i Rasema, zet Mile Deli}, nevjeste Samija, Ljubica i Maja, brati}i Miro i Edin sa porodicama, sestri} Igor sa porodicom, sestri~ne Sanja i Vanja, rodica Senka, punica Hiba, svastike Sabaheta i ]amila, {ure [eval i Vahid sa porodicama, porodice: Pandur, Smajlhod`i}, Deli}, Kajgana, Ninkovi}, Zeki}, 120-1mo Manduri}, Pand`o i ostala rodbina i prijatelji.

1950 - 2011.

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EMINA ]ATI], ro|. LEMEZAN
preselila na ahiret dana 27. 1. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, dana 28. 1. 2011. u 13.00 sati (poslije d`ume namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Suljo, sin Mihad, k}erka Mediha, snahe Sadbera i Sanela, unuk Samir, unuke Selma i Sabina, sestra Fatima sa porodicom, zaove [uhra, [evka, Vezima i Mujesira sa porodicama, djever Muhamed sa porodicom, te porodice: ]ati}, Lemezan, D`ananovi}, Kumali}, Zijadi}, Prguda, Omerspahi}, Me{i}, Mirvi}, Ma{i}, Muminovi}, Hodo, Ajanovi}, Avdi}, Had`ajli}, Haskovi}, Had`iomerovi}, Omeragi}, Zili}, Im{irovi}, Curi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. TEVHID }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume, ulica Trg 22. Aprila br. 2 u 13.00 sa1176-1nd` ti - Sokolovi} Kolonija. Dana 28. januara 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{a draga

preselio na ahiret u srijedu, 26. januara 2011. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. januara 2011. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en iznad kasarne Viktor Bubanj (iznad Suda) sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Safa, sinovi Mirfat, Rifet i Suad, k}erka Zilha, snahe Esma i Sandra, zet Nihad, unu~ad Darmin, Armin, Benjamin, Edvin, Advan i Berina, bra}a Ze}o i Ramo, sestra \ula, snahe Esmana, Elmaza i Naza, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Zekrija, Hamdija i Alija-Aljko sa porodicama, svastike Sanija i Nevzeta sa porodicama, te porodice Papi}, Pra{ovi}, Hota, He}o, To{i}, Zorni}, Toti}, Balti}, [abanovi}, Sulji}, Tari}, Ibrovi}, Hasoti}, [alji}, Lakota, D`igal, Kurtovi}, Ba`dar, Vi{nji}, Vejsilovi}, Muhovi}, Sejdi}, Hasanovi}, Pre{li} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Kenana Demirovi}a br. 32.
036312

MUJO (]AZIM) PAPI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EFIKA (OSMAN) JAKI], ro|. AVDI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. januara 2011. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. januara 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Abdulah, k}erka Aida, unuk Amar, bra}a Meho i Ahmet, sestra Hajra, zetovi Alija, Hamo, Izet i Amir, snahe Mina, [emsa i Danica, djeveri Hajrudin i Emir, zaova Hajrija, jetrve Razija, Edina i Vera, brati~ne i brati}i, sestri~ne i sestri}i, te porodice: Jaki}, Rogonji}, Avdi}, Taslaman, Kreso, Tahirovi}, Zagi}, Had`imuratovi}, Osmi}, Klinac, Terzi}, Suba{i}, Delali} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Jar~edoli br. 33.
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

D@EVKA HOD@I], ro|. ZEKOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: D`afer, Sevdeta, Emir i Elma Zekovi}
1319-1tt

LUDVIG (HANSA) [TIRMER
preminuo 26. 1. 2011. godine u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 28. 1. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Dana, k}erke Erna i Darja, brat Anton, sestra Erika, sestri~na Anita sa porodicom, zet Mladen sa porodicom, {urjak Borislav sa porodicom, svastika Svjetlana sa porodicom, te ostala mnogobrojna porodica, kom{ije i prijatelji.

111

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju i radnom kolegi

na plemenitost, dobrotu i bezgrani~nu ljubav kojom nas je darivala na{a mila

SABAHUDIN (HUSNIJA) DURAKOVI]
Kolektiv JU Srednje {kole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo
N

HALIDA KUSTURICA
28. 1. 2002 - 28. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Osman, k}erke, unuk i unuka
1191-1nd`

Dana 27. 1. 2011. navr{ava se 14 godina od prerane smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava punih 11 godina od kako je preselila na ahiret na{a voljena mama, majka i pramajka U~iteljica u penziji

Dana 28. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

ESADA (RAMIZ) HERCO
Kako dani prolaze, tuga u na{im srcima je sve ve}a i ve}a. Te{ko se pomiriti sa bolnom istinom da vi{e nisi sa nama i nakon toliko godina. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najdra`i: supruga Memsuda, sinovi Samir i Adnan, snahe Sedina i Arlinda i unuci Kenan, Benjamin i Arman
1194-1nd`

FATIMA (Had`i Hafiz FEHIM) GU[I]
Banja Luka Najdra`a moja majka, da ti dragi Allah d`.{. otvori vrata D`enneta, da ti se svi sevapi upi{u, a grijesi oproste. Draga moja majka i ako je pro{lo ovoliko vremena, ti si svakodnevno prisutna u na{im dovama, mislima i dnevnom razgovoru. Tvoj plemeniti lik uvijek je sa nama. Molimo Svevi{njeg Allaha da te obaspe d`ennetskim ljepotama. Vole te tvoje k}erke: Azra i Belkisa, zetovi D`emal i Mesud, unu~ad Aras, Emina, Sabina i Alma, zetovi Jasmin, Edo i Masoud, praunu~ad Lejla, Meryem, Hanna, Sara, Halima, Haris, Fatima, Hadija Asma, Kamil, Adem, Aydin i Zaynab

Januar 10. 1928 januar 28. 2000.

MEDIHA (HALIL) TUTUND@I], ro|. ZUN\A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Ervin i sinovi Kerim i Teufik
1184-1nd`

62

Petak, 28. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[UHRA (MUSTAFE) BAJRAKTAREVI], ro|. BE[LI]
preselila na ahiret 27. 1. 2011. u 53. godini. D`enaza }e se obaviti 28. 1. 2011. godine na Hambinoj carini u 15.00 sati. O@ALO[]ENI: suprug Hasan-Bake, sin Amer, k}erka Aldijana, brat SabahudinKapo, sestra Sabaheta, snaha Aida, unuka Sara, zet Samir, snaha Merima, zet Pa{an, brati~na Amina, sestri~na Sabrina, sestri} Tarik. Tevhid }e se prou~iti 28. 1. 2011. u 15.00 sati u ku}i `alosti, Hambina Carina br. 2.
1286-1tt

preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. januara 2011. godine, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. januara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: suprug Hasan - Bake, sin Amer, k}erka Aldijana, brat Sabahudin - Kapo, sestra Sabaheta, snaha Aida, unuka Sara, zet Samir, snaha Merima, zet Pa{an, brati~na Amina, sestri~na Sabrina, sestri} Tarik, svekrva Fadila, djeverovi Midhat i Salko, jetrve Behija i Stan~e sa porodicama, zaova Nermina - Beba sa suprugom Idrizom i djecom, amid`e Ramiz i Meho, tetka Remza, amid`ince D`emila, D`emla i Bulka, amid`i}i D@enamir, Adnan, Ned`ad i Haris sa porodicama, amid`i~ne D`enana, Mediha, Nad`ida, Senada, Ai{a i Mersiha sa porodicama, daid`i}i Hajro, Eso, Senad i Muhamed sa porodicama, daid`i~na Adila sa porodicom, teti~na Igbala sa porodicom, Kenan \ipa sa porodicom, te porodice Bajraktarevi}, Be{li}, Be{lija, Tiro, Rajki}, Ekmek~i}, Lon~ar, Kapur, Had`ibajri}, Skalonji}, Ikanovi}, Keri}, [koro, Bostand`ija, Helja, Mujanovi}, Karkelja, Melez, Kajanija, Pintol, Avdibegovi}, Krmd`i}, Tahmaz, Nani}, Zubovi}, Me{inovi}, Ba{i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hambina Carina br. 2.
036313

[UHRA (MUSTAFA) BAJRAKTAREVI], ro|. BE[LI]

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SADIK ([ERIF) POZDER
preselio na ahiret u srijedu, 26. januara 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 28. januara 2011. godine poslije d`uma namaza (u 13.00 sati) u haremu d`amije Lizoperci Prozor, gdje }e se i ukopati. Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred direkcije Hidrogradnje u 9,30 sati sa zaustavljanjem ispred ku}e `alosti, sa autobuske stanice u Konjicu u 10.30 sati i sa autobuske stanice u Jablanici u 11.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Hana, sin Samir, k}erka Alma, sestre Fatima i Mejra sa porodicama, zet Enis, snaha Jesenka, unu~ad Omar, Eda i Ena, snaha Zijada sa porodicom, amid`a Rasim, te porodice: Pozder, Turajli}, Hebib, Proho, Kukolj, Tvico, Ov~ina, Pita, Deli}, Bali}, [}uk, Bu{atlija, Smaji}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 D`emala Bijedi}a br. 60/III - Sarajevo

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NURA (OMER) SARA^, ro|. HOD@I]
iz Vi{egrada Preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. 1. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Emir, k}erka Hava, bra}a Abid, Abdulah i Safet, sestre Sida i Safeta, snaha Mirsada, unuka Iman i ostala unu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Sara~, Hod`i}, Alispahi}, Nalo, ^an~ar, D`afo, Agi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (14.30 sati) u „Mahalskoj“ d`amiji na Dobrinji. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

SEVDA (SALIH) KERLA, ro|. LETI]
preselila na ahiret u srijedu, 26. 1. 2011. godine u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 1. 2011. godine poslije d`ume namaza na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sinovi Rasim, Seid i Muhamed, k}eri Izeta, Sefera, D`emila, Rasema, Fatima i [aha, unu~ad, praunu~ad, zetovi, snahe, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Kerla, Leti}, Duri}, Ejubovi}, Gond`o, Guven, Busulad`i}, Selimovi}, Daci}, Vural, Muj~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`ume namaza (13.00 sati) u d`amiji Ugorsko. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHIMA (HAJRO) SKORUPAN, ro|. KOSOVAC
preselila na ahiret u srijedu, 26. 1. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 28. 1. 2011. poslije d`ume namaza u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: suprug Mujo, sinovi Safet, Mevludin i Mirsad, k}erka Mirsada, snahe Tima, Fatima i Ramiza, brat Nail sa porodicom, sestra Umija sa porodicom, unuk Emir, unuke Elma, Merisa i Adela, praunuke Ajna, Lajla i Naida, djever Adem sa porodicom, zaove Hamida, Had`ira i Vezira sa porodicama, te porodice: Skorupan, Kosovac, Brajanovi}, Livadi}, Had`i}, Kaltak, Had`i}, D`ehovi}, Mrkuli}, Had`i}, Pecikoza, Ahmi}, ]osovi}, Abaz, Gibanica, Fazlagi}, Cviko, Mujezinovi}, Peljto, Efendi}, Srna, Me{evi}, [atrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`ume namaza (13.00 sati) u d`amiji Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SENADA (ASIF) HAMALUKI], ro|. SALKI]
preselila na ahiret u srijedu, 26. 1. 2011. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Faris i Jasmin, bra}a Hakija i Senad sa porodicama, sestre Samija, Zakira i Zumreta sa porodicama, svekrva Ajka, zaova Jasmina sa djecom, te porodice: Hamaluki}, Salki}, Kourbage, Huski}, Kapi}, Sulji}, Vehab, Gerin, Kari}, Had`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Branilaca [ipa 21. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Op}inskog suda Sarajevo (ul. Branilaca Sarajeva) sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EMIN ([ABANA) GU[I]
preselio na ahiret u srijedu 25. 1. 2011. u 69. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti dana 28. 1. 2011. u 13.00 sati (poslije d`ume namaza), na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Hamida, sin Memfad, k}erka Mirsada, zet Hamed, snaha Jasenka, unuci Vedad i Dino, bra}a Mehemed i Ibri{im, punica Masija, {ura [e}o sa porodicom, Muniba sa sinovima i njihovim porodicama, svastike sa porodicama, bad`o Akif, brati}i, brati~ne, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i i teti}i sa porodicama, te porodice: Gu{i}, Mili}, Me{anovi}, Uzunovi}, Fazli}, Kulovac, Muratovi}, Ibri~i}, [o{o, Avdi}, Selmanovi}, Omerovi}, Halilovi}, Mahmutovi}, D`altur, Serdarevi}, Bajrovi}, ]esko, Zorlak, Brki}, Hajdarevi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije TEVHID }e se prou~iti istoga dana u ku}i rahmetlije, ulica Ribnja~a br. 12. u 13.00 sati - Kova~i - Hrasnica. 1152-1nd`

POKOPNO DRU[TVO
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

ALMASA (FAID) SIJER^I], ro|. AJANOVI]
iz Rogatice
preselila na ahiret u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 28. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Suad, snaha Envera, unuk Imran, bra}a Abdulah, Mehmed i Nihad, sestra Izeta, snahe Naima, Zuhra, Emira i Senija, zaove Behija i Nafa, jetrve Remza, Sabaha i Fatima, brati}i, brati~ne, sestri} i sestri~na sa porodicama, te porodice: Sijer~i}, Ajanovi}, Teskered`i}, Mufti}, Pa{i}, Holu~li}, Had`ihasanovi}, Klino, He}o, ]urevac, Lali}, [i{i}, Karahod`i}, Bogdani}, Puri{, Mulaosmanovi}, Zul~i}, Böke, Karaavdi}, Deli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Nikole Kolumbi}a 97, Ilid`a. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Ned`ari}i i Stup - Energoinvest. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 021585 10 P Bijeljina, 25. 11. 2010. godine moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP RS). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP RS). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovnja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP RS). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP RS). NAPOMENA: Dostava za Niki{ Petra se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 RS). Sudija Cvijeta Sekuli}

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 019596 09 Mal Travnik, 27. 12. 2010. godine

petak, 28. januar/sije~anj 2011.

63

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Niki{ mldb. Ane zastupan po zakonskom zastupniku ]ebi} Luci i ]ebi} Luce, obje iz Bijeljine, Srpske vojske 130, protiv tu`enih Niki} Petra iz Gornje Obodnice kod Tuzle i A}imovi} Mladena Bijeljine, Srpske vojske 130, radi osporavanja o~instvo, pa kako sud tu`enom Niki} Petru nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Sud ovim putem dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Niki} Petru na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu

OP]INSKI SUD U TRAVNIKU po sudiji Jasmina Tahirovi}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE ADRIA BANK DD, Filijala Vitez, protiv tu`enika Branimir Mari}, Kru{}ica br. 78, Vitez, radi isplata duga, v.s. 746,79 KM vanraspravno dana 27. 12. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja i nala`e se tu`enom da tu`itelju plati iznos od v.s. 746,79 KM uve}ano za zateznu zakonsku kamatu po~ev{i od dana 27. 02. 2009. g. pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 147,50 KM sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelja podnesenu 24. 03. 2009. godine, sud je dana 07. 07. 2010. godine dostavio tu`bu tu`enom na obavezan odgovor (dostavnice ulo`ene u spis), a uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog proopu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o kamatama temelji se na ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate, („Slu`bene novine FBiH“, br. 27/98), a u vezi sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima, koji je propisao da du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze pored glavnice pla}a i kamatu. Odluku o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM i takse na presudu u iznosu od 22,50 KM, tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM {to ukupno iznosi 147,50 KM kako je rje{eno u izreci presude. SUDIJA Jasmina Tahirovi} Pouka o pravnom lijeku Protiv ove presude nije dopu{tena `alba! Tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u dovoljnom broju primjeraka, u roku od 8 dana od dana prestanka razloga za propu{tanje, odnosno saznanja za isto, a najkasnije u roku 60 dana od dana propu{tanja (~l. 183 stav 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine Federacije BiH broj: 53/033).

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 039310 07 Mal Mostar, 11. 01. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar protiv tu`enog Stevi} Dragan, ul. Sv. Leopolda Mandi}a br. 14, iz Mostara radi duga u iznosu od 1.747,62 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon

dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Prersuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Pavle Crnogorac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 90825004 Mal Mostar, 11. 01. 2011. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar e`u, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Tu`eni: Hatid`a Jusi}, ul. Kralja Tomislava 3/IV, Mostar Tu`enoj Hatid`i Jusi} dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor:

TU@BENI ZAHTJEV
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 030767 10 P Konjic, 12. 01. 2011. godine navedenu tu`bu tu`enom Merso D`afo, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve procesne prigovore, izjasniti se u skladu odredbi ~lana 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremno ro~i{te podnijeti protivtu`bu u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, s pozivom na broj predmeta. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Jasminka Pa{i}
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje telefonskih usluga iznos od 60,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dospije}a pojedinog ra~una pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.“ Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003) - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1 ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

OGLAS
Dostava tu`be na obavezan odgovor za tu`enog: 1. D`afo Merso, iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka 44/X Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Fazlagi} Lejle iz Sarajeva, zastupana po Kara~a R. Emiru, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Merso D`afe, radi isplate duga po osnovu ugovora o zajmu u vrijednosti od 20.000,00 KM Kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donse presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja

64 Petak, 28. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

65

SARAJEVO Igra~ka kri`aljka na Ko{evu

Paragvajski veznjak Hoze Arnulfo Montijel Nunjez (Jose Montiel Nunez), iako je bilo najavljeno, ju~er nije doputovao u bh. prijestonicu, gdje je trebao biti na polugodi{njoj pozajmici u Fudbalskom klubu Sarajevo. Mada je sve bilo dogovoreno, nastali su neo~ekivani problemi. - Re|ina, s kojom Montijel Nunjez ima ugovor, tra`i odre|eni iznos. Tokom cijelog dana bio sam u kontaktima s Italijanima i Nunjezovim agentom kako bismo rije{ili ovu situaciju na obostrano zadovoljstvo. Paragvajac je ve} ranije pristao da igra za pla}u prilago|enu bh. uvjetima i sada ostaje da zavr{imo dio dogovora s Re|inom - rekao je menad`er Muamer Zuki} u telefonskom razgovoru iz Njema~ke te je nastavio: - Dolazak Nunjeza na Ko{evo dio je dogovora sa Sarajevom, prema kojem bi rukovodstvo kluba dalo ispisnicu \enaldinu Hamza-

Montijel Nunjez na ~ekanju, Jahovi} odlazi u ^e{ku ponudu iz Kazahstana Popovi} prihvatio
]ulum na klupi s Gu{om, Be{lijom i Filipovi}em

S priprema @elje u Puli

Re|ina, s kojom paragvajski veznjak ima ugovor, tra`i odre|eni iznos, ka`e menad`er Ju`noamerikanca Zuki}

]ulum radi u teretani, ali ne mo`e trenirati s ekipom

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Dva jaka treninga dnevno na pripremama u Puli ve} po~inju ostavljati tragove na igra~ima @eljezni~ara, koji su ipak svjesni da }e im upravo sada{nji umor biti baza za dobre nastupe u proljetnom dijelu Premijer lige. Centarfor Lazar Popovi} odlu~io je prihvatiti ponudu iz Kazahstana. Zarada za robusnog centarofa i klub (spominje se obe{te}enje od 150 hiljada eura) svakako je pozitivna stvar, ali jasno je da }e odlazak standardnog prvotimca utjecati na kvalitet ekipe. Posebno zbog toga {to je Amar Osim na ve}ini utakmica bazirao napad na sna`nom Popovi}u, kojeg su ~esto ~uvala i po dvojica protivni~kih igra~a pa su Zajko

Danas protiv Istre
Nakon {to je otkazana utakmica protiv Karlovca, koja se trebala igrati u srijedu, @eljezni~ar je malo promijenio plan pripremnih me~eva u Istri. Tako }e danas „Plavi“ odmjeriti snage s doma}om Istrom, za 30. januar ostaje dogovoreni duel sa slovenskim Velenjem u Medulinu, gdje }e igrati i 1. februara protiv slovenskog Triglava. Zdravstveni bilten u Puli se malo popravio, Mirsad Be{lija trenira punim intenzitetom, Jadranko Bogi~evi} tr~i, ali ne radi s loptom. Perica Stan~eski nategao je ligamente u prvoj utakmici protiv Cibalije i jo{

Dio dogovora

Jahovi}: Transfer u ^e{ku realizirat }e Sead Su{i}

gi}u, kojeg ja zastupam. Hamzagi} je, prakti~no, sve dogovorio sa ma|arskim prvoliga{em Debrecinom i sada samo ~ekamo dokumente s Ko{eva. Tako|er, dogovorili smo da Sarajevo ima odre|en pr-

ocent od narednog Hamzagi}evog transfera. No, sve zavisi od Paragvajca, odnosno od Re|ine. I dok se Nunjez ~eka, Ko{evo }e nakon kapitena

Sti`e obe{te}enje

Dogovoren ostanak Ihtijarevi}a i Muharemovi}a, Obu}a potpisuje
- Postigli smo dogovor sa iskusnim Farukom Ihtijarevi}em i Veldinom Muharemovi}em, koji }e produ`iti ugovore sa Sarajevom. Tako|er, Emir Obu}a potpisat }e vjernost s na{im klubom, a vjerujem da }emo veoma brzo rije{iti i status Damira Had`i}a. U toku su pregovori s golmanom Irfanom Fejzi}em - istakao je Had`ialagi}.

Muhameda D`akmi}a (Ju`na Koreja), napustiti i Adis Jahovi}. - Transfer u redove jednog ~e{kog prvoliga{a, zasad ne bih govorio o imenu kluba, bit }e realiziran zahvaljuju}i na{em nekada{njem fudbaleru Seadu Su{i}u. Sarajevo }e, nakon {to izda potrebne dokumente, dobiti odre|eno obe{te}enje, a Jahovi} priliku da se poka`e na me|unarodnoj sceni. [to se ti~e Paragvajca, vjerujem da }emo ga uskoro vidjeti na Ko{evu - rekao je Edim Had`ialagi}, sportski direktor bordo kluba.
A. DRINJAKOVI]

Almir Memi} bodrio sina Elisa
Trener @eljezni~ara Almir Memi} susreo se u Puli sa sinom Elisom, perspektivnim rukometa{om Bosne BH-Gasa. Rukometni prvaci BiH pripremali su se u Pore~u, a u Puli su odigrali prijateljsku utakmicu s Istrom, na kojoj Zeba, Edin Vi{}a i Mirsad Be{lija imali mnogo vi{e prostora. - Razmislio sam dobro i odlu~io preseliti se u Kazahstan. U @elji mi je bilo zaista lijepo, ali mislim da je vrijeme da promijenim sredinu. Zadovoljan sam jer }emo profitirati i @eljo i ja - ka`e Popovi}. su imali podr{ku Almira Memi}a i trenera @eljinih golmana Adnana Gu{e. Elis u februaru puni 18 godina, velika je nada Bosne, a otac Almir ka`e da je ponosan zato {to sin pored rukometa sti`e da blista i u {kolskim klupama. je na po{tedi, kao i Milan ]ulum, koji ima problema sa zglobom. - Radim u teretani, ali jo{ ne mogu trenirati s ekipom. Povreda je neugodna, jedva ~ekam da pro|e i da {to prije poku{am uhvatiti priklju~ak s ostalim prvotimcima - ka`e Z. [ARI] ]ulum.

Darijo Puri} putuje na pripreme ^elika
Vezni nogometa{ ^elika Darijo Puri} ne `eli vi{e ~ekati poziv menad`era da prije|e u jedan ju`nokorejski klub te ka`e da }e danas poslije podne otputovati u Tursku kako bi se priklju~io pripremama Zeni~ana. - S obzirom na to da je direktor Nermin [abi} s ekipom na pripremama, razgovarat }u prije polaska s na~elnikom op}ine Husejinom Smajlovi}em o produ`avanju ugovora. Ho}u da znam na ~emu sam. Ako ne odem vani, `elim ostati u ^eliku ka`e Puri}, koji ostavlja minimalne izglede za inozemni anga`man. Zeni~ani }e danas u turskom ljetovali{tu odigrati prvu test-utakmicu. Protivnik }e im biti ju`nokoreV. B. jski Gangvon.

Borac je ju~er predstavio poja~anja u zimskom prijelaznom roku - Dra`ena Me|edovi}a (28), ofanzivnog veznog koji je do sada bio kapiten Sutjeske iz Nik{i}a, te Radeta Veljovi}a (24), napada~a poniklog u beogradskoj Crvenoj zvezdi. Me|edovi} je potpisao

Predstavljeni Me|edovi} i Veljovi}, Puziga}a odlazi u poljsku Krakoviju
do ljeta 2012. godine, a Veljovi} u Borac dolazi na {estomjese~nu pozajmicu iz rumunskog Klu`a. - Rije~ je o veoma kvalitetnim fudbalerima i siguran sam da }e biti zna~ajni za na{u igru, jer su njih dvojica upravo ono {to nam je jesenas nedostajalo - istakao je trener

Promocija poja~anja u Borcu

Me|edovi} i Veljovi} s Jagodi}em i Ljubojevi}em

(Foto: M. Lugi})

Vlado Jagodi}, dok Me|edovi} i Veljovi} nisu krili odu{evljenje novom sredinom te su uglas istakli da }e u~initi sve da pomognu svom novom klubu da se domogne prve titule prvaka BiH. S druge strane, Borac }e u nastavak prvenstva u}i oslabljen za Bojana Puziga}u, koji }e, prema svemu sude}i, potpisati dvogodi{nji ugovor s Krakovijom iz Krakova, trenutno posljednjeplasiranim timom Prve lige Poljske. - Ne}emo mu praviti probleme ako njegovi pregovori s Poljacima budu uspje{ni. Ipak, kako je on jo{ igra~ pod ugovorom, o~ekujemo propisano obe{te}enje - rekao je direktor Borca Radmilo [ipovac ne preciziraju}i o S. K. kojoj se sumi radi.

Sutra protiv [ibenika u ^itluku
Slaven Musa i njegovi igra~i privode kraju desetodnevne pripreme u Neumu, koji }e napustiti sutra nakon jutarnjeg treninga, a u povratku prema Mostaru, u ^itluku }e igrati tre}u kontrolnu utakmicu. Nakon Branitelja (4:1) i Zagreba (1:3), „Plemi}e“ }e testirati hrvatski prvoliga{ [ibenik, a Musa }e opet, kao i u prve dvije provjere, koristiti razli~ite sastave u dva poluvremena. - Jo{ smo u prvoj polovini priprema tako da je za konkretne zaklju~ke prerano. U prve dvije provjere bilo je dobrih i lo{ih stvari, a to je i logi~no s obzirom na fazu priprema. Pred nama je sedam-osam kontrolnih utakmica tako da imamo dovoljno vremena da otklonimo sve nedostatke - izjavio je Musa. Prve dvije provjere potvrdile su i ono {to je bilo jasno od starta, da je Musa na slatkim mukama kada je rije~ o sredini terena, a na pravima kada je u pitanju zadnja linija. Naime, potraga za provjerenim desnim bekom traje, dok jesenas standardni stoper Damir D`idi} jo{ ne trenira sa mom~adi. Ma. P.

Zrinjski privodi kraju pripreme u Neumu

Me|unarodni fudbal

66

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

sport

NAGRADE Izbor za „Zlatnu loptu“ u centru skandala
Van der Sar: Vi{e pa`nje porodici

Golman Man~ester junajteda Edvin van der Sar (Edwin) potvrdio je da }e se na kraju ove sezone, u maju 2011., oprostiti od fudbala. ^etrdesetogodi{nji Holan|anin do{ao je u Junajted 2005. godine pomogav{i mu da osvoji tri engleske i jednu evropsku titulu. Biv{i golman Ajaksa, Juventusa i Fulema ka`e da nakon zavr{etka karijere `eli posvetiti vi{e pa`nje porodici.

Van der Sar potvrdio penziju

Kakuta s D`onom Terijem

Zamjenu za Edina D`eku Volfsburg vidi u napada~u Kajzerslauterna Sr|anu Laki}u. Hrvatski internacionalac pridru`it }e se „Vukovima“ tek narednog ljeta. Laki} je predstavama za Kajzerslautern ove sezone osvojio njema~ku javnost. U 17 utakmica zabio je 11 golova, a najbolji je strijelac i Kupa. Volfsburg za Laki}a, kojeg je Kajzerslautern platio svega 400.000 eura, ne}e platiti ni{ta, jer mu narednog ljeta istje~e ugovor. U me|uvremenu, u Volfsburgovom napadu igrat }e fudbaler iz Konga Dijumerki Mbokani (Dieumerci), koji je pozajmljen iz Monaka do kraja sezone.

Laki} od ljeta u Volfsburgu

Mesi: Nije uzet u obzir dio glasova

Mesijeva pobjeda je falsificirana!
No, sada su se pojavile i informacije da izbor uop}e nije regularan, jer je organizacija glasanja bila, najbla`e re~eno - traljava. Navodno, prilikom zbrajanja bodova u obzir nije uzeto 15 posto glasova selektora, kapitena reprezentacija i novinara, koji su stigli prekasno. Kapiten reprezentacije Kolumbije Mario Jepes (Yepes) izjavio je da je na prvo mjesto stavio ^avija, ali je pet bodova pripisano [pancu

Nakon {to je utvr|en propust u vezi sa Marijom Jepesom, ostala je dilema koliko je glasova, umjesto ^aviju, pogre{no pripisano ^abiju

^elzijev fudbaler Gael Kakuta provest }e period do kraja sezone na pozajmici Fulemu. Francuski fudbaler, zbog ~ijeg je dovo|enja FIFA u septembru 2009. kaznila ^elzi, odigrao je 16 utakmica za engleskog prvaka. U decembru 2010. s ^elzijem je potpisao novi ~etveroipogodi{nji ugovor.

Kakuta na pozajmici Fulemu

Iz BiH dobio tri boda
Od mogu}ih deset bodova, Lionel Mesi dobio je svega tri iz Bosne i Hercegovine. Dok ga je selektor Safet Su{i} stavio na drugo mjesto, iza Kristijana Ronalda (Cristiano), a ispred Inijeste, kapiten na{e reprezentacije Emir Spahi} nije ga uvrstio u svoj poredak. Prema Spahi}evom mi{ljenju, najbolji je bio ^avi, ispred Inijeste i Ikesli~nog imena ^abiju Alonsu (Xabi). Fudbaler Reala na kraju je zauzeo visoko deseto ra Kasiljasa (Casillas). Sre}a pa postoji internet, jer da se pitaju ~uvari tajni iz Nogometnog saveza BiH, informaciju o tome kako su Su{i} i Spahi} glasali ne bismo ni doznali. Impresivna je njihova predanost za{titi podataka koji su, kakva li ~uda, do u detalje objavljeni na slu`benoj stranici FIFA-e i dostupni cijelom svijetu. mjesto, a koliko je glasova „ukrao“ od ^avija, to znaju sa(M. T.) mo organizatori.

Izbor Lionela Mesija (Messi) za najboljeg igra~a svijeta u 2010. godini bit }e jo{ dugo tema medija, naro~ito nakon posljednjih tvrdnji da su rezultati - falsificirani! Argentin~eva pobjeda nai{la je na veliko neodobravanje javnosti, koja je prili~no slo`na u ocjeni da je „Zlatnu loptu“ FIFA-e i magazina „France Football“ prije zaslu`io jedan od Mesijevih klupskih kolega iz Barcelone ^avi (Xavi) ili Andres Inijesta (Iniesta).

Benfika je potvrdila da je primila ponudu ^elzija za Davida Luiza i da su pregovori o transferu u toku. Luiz, kojeg smatraju jednim od nejperspektivnijih bekova u Evropi, s Benfikom ima ugovor do 2015. U Lisabon je do{ao 2007. iz Brazila, a pro{le sezone je u pohodu Benfike na prvu portugalsku titulu u pet godina odigrao ~ak 29 utakmica. U avgustu je izborio i poziv za brazilsku reprezentaciju.

^elzi dovodi Luiza

Real predstavio Adebajora

[PANIJA Sve bli`i finale Kupa Real - Barcelona

Bez Riberija jo{ tri sedmice

Kasiljasu fla{a u glavu, Sevilji poni{ten ~ist gol
Pogodak odluke postigao Karim Benzema
kon njihovog liga{kog me~a. Real je u Sevilji dobio pukom sre}om, zapravo sudijskom gre{kom, jer Luisu Fabijanu (Fabiano) nije priznat ~ist gol. Raul Albiol je, naime, u nadoknadi prvog poluvremena izbio loptu iz gola kada je ve} bila pre{la liniju. - Sve se desilo brzo. Bacio sam se na zemlju i vidio loptu na liniji. Prema mom mi{ljenju, nije bila u golu rekao je Albiol. Kako god, Sevilja je morala priznati poraz da bi iziritirani doma}i navija~i po zavr{etku me~a pogodili Ikera Kasiljasa (Casillas) fla{om u glavu. - Ovo je sramota. Neki me je vandal ga|ao fla{om. Navija~i trebaju pomagati svom klubu, ali me|u njima ima i idiota koji prave probleme. Nadam se da su kamere zabilje`ile incident i da }e po~inioci biti uhva}eni -

Riberi: Propustio ~ak 52 utakmice

Iako je trener Bajerna Luis van Gal (Louis Gaal) o~ekivao Franka Riberija (Franck Ribery) na terenu ve} u subotu, Francuz se u postavu njema~kog prvaka ne}e vratiti jo{ tri sedmice. Riberi se povrijedio pretpro{log vikenda u duelu protiv Volfsburga, a propustit }e jo{ susrete protiv Verdera, Kelna i Hofenhajma. O~ekuje se da }e biti spreman za utakmicu sa Majncom 19. ili za me~ s Interom u osmini finala Lige prvaka 23. februara. Riberi je od 184 Bajernove slu`bene utakmice do sada propustio ~ak 52.

Finale iz snova izme|u Reala i Barcelone sve je bli`i nakon {to su prve polufinalne utakmice Kupa [panije protekle u dominaciji dva najve}a kluba u zemlji. Real je u gostima pobijedio Sevilju s 1:0, dok je Barcelona slabu Almeriju pregazila s 5:0, {to zna~i da }e, ako u revan{ima ne bude senzacija, Evropa ove sezone svjedo~iti jo{ jednom okr{aju dva velikana, i to 20. aprila, samo nekoliko dana na-

Problemi golmana Almerije
U Barceloni nije bilo problema, izuzev onih koje je imao gostuju}i golman. Za samo 31 minutu igre katalonska ma{inerija strpala je Almeriji ~etiri gola, od ~ega dva Lionel Mesi (Messi), dovoljno da se ovjeri plasman u finale. rekao je Kasiljas, koji je nakon kratkotrajnog valjanja po terenu ipak ustao i na nogama napustio teren. I opet je, ba{ kao i pro{log vikenda, za pobjedu bio zaslu`an Karim Benzema. Francuski napada~, kojem @oze Murinjo (Jose Mourinho) ove sezone nije ~esto pru`ao priliku da igra, potvrdio je da ipak mo`e biti dobra zamjena za Gonzala Iguaina (Higuain). Njegov gol Realu ostavio je nadu da se mo`e do~epati prvog trofeja Kupa [panije od, vjerovali ili ne, 1993. go(M. T.) dine.

Adebajor: Zamjena za Iguaina

Madridski Real predstavio je ju~er Emanuela Adebajora (Emmanuel Adebayor), koji u [paniju dolazi kao pozajmljeni igra~ Man~ester sitija. Napada~ iz Toga bit }e zamjena u Realu za povrije|enog Gonzala Iguaina (Higuain).

Buskets produ`io

Fabijano prolazi Kasiljasa prije spornog trenutka

(Foto: Reuters)

Serhio Buskets (Sergio Busquets) produ`io je ugovor s Barcelonom do 2015. godine, a zavisno od nastupa, imat }e opciju da na Kamp nouu ostane jo{ jednu sezonu. Klauzulom ugovora odre|eno je da obe{te}enje za Busketsa, u slu~aju da ga neko bude `elio kupiti, iznosi izme|u 80 i 150 miliona (M. T.) eura.

sport

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

67

KO[ARKA Te{ka povreda Alekseja Ne{ovi}a

Ljekari tek nakon sedmicu otkrili da je slomio nogu
Uvjeren sam da }u do priprema reprezentacije biti maksimalno spreman, ka`e bh. plejmejker
Aleksej Ne{ovi} je jo{ 19. januara u me~u NLB lige protiv Partizana zadobio povredu zbog koje je propustio ~etiri naredne utakmice, ali su ljekari tek u utorak ustanovili da je ko{arka{ki reprezentativac Bosne i Hercegovine zadobio prijelom noge. - Za povredu ne postoji dobar trenutak, ali ovo se desilo ba{ u nezgodan, kad ekipi predstoje odlu~uju}i me~evi u borbi za plasman na zavr{nicu NLB lige. Jo{ gore je to {to se naknadno otkrilo da je pukla neka mala kost. Trenutno nosim gips, za tri ili ~etiri sene samo zbog klupskih obaveza nego i zbog ~injenice da se njegovo ime nalazi na spisku kandidata selektora BiH Sabita Had`i}a za Evropsko prvenstvo u Litvaniji krajem avgusta. - Uvjeren sam da }u do priprema biti maksimalno spreman i da mogu izboriti mjesto u ekipi - isti~e 25godi{nji Sarajlija, koji uo~i `rijeba grupa u nedjelju nema specijalnih `elja, jer kako ka`e, laganih rivala ne}e biti. - Mnogo je bitnije kako }emo se mi sami postaviti prema takmi~enju. Vjerujem u na{ tim i selektora. Poznajem saigra~e, imamo kvalitet da napravimo ne{to opipljivo i da doka`emo da to {to smo dobili naknadni poziv nije bila gre{ka - ka`e Ne{ovi}. Njegov prosjek iznosi pribli`no 17 minuta, {est poena i dvije asitencije u NLB ligi u kojoj je Budu}nost na diobi prvog mjesta s jo{ ~etiri kluba (omjer 11-7). - Liga je veoma izjedna~ena, mislim da }e borba za ~etiri mjesta do samog kraja biti otvorena. [to se ti~e Budu}nosti, mo`emo biti zadovoljni, mo`da je moglo i bolje, ali s obzirom na mladost ekipe, oscilacije su razumljive - rekao je Ne{ovi}. E. J.
Efes savladao Partizan

Drugo kolo Eurolige

Bajramovi}u bodovi protiv Teletovi}a
U duelu klubova bh. reprezentativaca u 2. kolu Eurolige za ko{arka{e na kraju se vi{e radovao Kenan Bajramovi} (19 poena, 5 skokova), ~iji je Litvos ritas u gostima savladao Kahu Laboral (89:86), za koju nastupa Mirza Teletovi} (20 poena, 3 skoka). Rezultati: GRUPA E: Kaha Laboral - Litvos ritas 86:89, Panatinaikos - Unikaha (sino}). GRUPA F: Makabi - Lotomatika, Union Olimpija - Barcelona (sino}). GRUPA G: Partizan - Efes Pilsen 76:79, Montepaski Real Madrid 68:78. GRUPA H: @algiris - Olimpijakos 64:71, Fenerbah~e Ulker (E. J.) Valensija (sino}).

Promijenio 12 klubova
Ne{ovi} ka`e je ugovorom s Budu}nosti vezan samo do kraja NLB lige, {to zna~i da bi ve} u martu ili aprilu mogao biti slobodan igra~, ali o tome trenutno ne razmi{lja. Crnogorski prvak njegov je 12. tim u karijeri, poslije Crvene zvezde, Egronoma, Borca i Hemofarma (Srbija), Ludvigzburga (Njema~ka), Zagreba (Hrvatska), Fuenlabrade ([panija), Patre (Gr~ka), Prokoma (Poljska), Olimpije (Slovenija) i Alijage (Turska).

KK Slavija bez predsjednika

[avija odstupio zbog nedostatka podr{ke
Zdravko [avija podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Ko{arka{kog kluba Slavija. Obrazlo`io ju je moralnim, zdravstvenim i principijelnim razlozima. - Ne `elim biti sau~esnik u uni{tavanju op}eg dobra kao {to je KK Slavija u trenutku kada nemam nikakvu podr{ku. Op}ina Isto~no Novo Sarajevo i Grad Isto~no Sarajevo finansiraju klub s 3.500 KM mjese~no, a za normalno funkcioniranje potrebno je 20.000 KM. I pored te{ke situacije, klub je uspio da izmiri obaveze prema igra~ima za septembar i oktobar pro{le godine, za novembar je ostao dug od 2.500 KM, kao i pla}e za decembar u iznosu od 7.500 KM... U ovoj situaciji nije se moglo bolje. A mo`da i jeste, a ja to mo`da ne vidim i ne znam pa zbog toga dajem priliku drugima da to urade bolje i kvalitetnije, jer je mnogo onih koji tvrde da to mogu i znaju - [avijine su rije~i.
G. I.

Ne{ovi}: Predstoji mu pauza

dmice znat }u ne{to vi{e ka`e Ne{ovi} za „Dnevni avaz“.

Plejmejker podgori~ke Budu}nosti ipak vjeruje u uspje{an povratak na teren,

Bosna sedam me~eva bez poraza

„Studenti“ pobjede pla}aju povredama
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma savladali su banjalu~ki Borac Nektar (94:82), ~ime su izborili plasman na finalni turnir Kupa BiH, u kojem brane titulu. Bila je to njihova sedma pobjeda u nizu, {to je serija koja na doma}oj sceni sarajevskim „Studentima“ nije tako ~esto polazila za rukom ni sa mnogo mo}nijim igra~kim kadrom. Ipak, situaciju u ekipi uo~i nastavka sezone remete problemi s povredama. Najte`a je situacija s krilom Nerminom Buzom, kojem zbog prijeloma zgloba ruke predstoji najmanje ~etiri sedmice pauze, ka`e klupski fizioterapeut Amer Salihagi}. Centar Emir Zimi} je van stroja zbog upale Ahilove tetive, a krilo Filip Kru{lin zbog povrede stopala. Ova trojka propustila je duel s Borcem, dok je Bo`o \urasovi} igrao pod temperaturom. Bosnu ve} sutra o~ekuje prvenstveni duel prE. J. otiv Varde.

Sedmorica ko{arka{a na treningu Slobode

Ko{arka{ki kuriozitet

Tuzlaci mo`da zatra`e odga|anje me~a s ^elikom
Zbog povreda i bolesti, ju~era{njem treningu Slobode prisustvovala su samo sedmorica ko{arka{a. Odranije je van stroja Zlatan Halilbegovi}, a na listi povrije|enih pridru`ili su mu se Mirza Hrn~i} i Darko Kastratovi}. Nekolicina igra~a ima gripu pa situacija uo~i sutra{njeg me~a sa zeni~kim ^elikom nije povoljna. Direktor Ekrem ^olo ka`e da je zbog toga mogu}e da Sloboda zatra`i odga|anje utakmice 18. kola Prvenstva E. M. BiH.

Na parketu svi mu{ki Lasetovi}i
Prvenstvo u ko{arci za pionire Regionalnog ko{arka{kog saveza Tuzla ostat }e u lijepom sje}anju Jadranu Lasetovi}u, koji je, vr{e}i du`nost delegata na utakmici izme|u Falconsa i Slobode, ispred sebe na parketu imao obojicu sinova. Mla|i Ademir igra~ je Falconsa, a Maid je bio sudija. - Nakon 34 godine bavljenja ko{arkom i niza utakmica u Prvenstvu BiH, NLB ligi i raznim FIBA-inim takmi~enjima, ova mi je, definitivno, bila najdra`a i najzna~ajnija do sada - kazao nam je Jadran Lasetovi}. V B. .
Lasetovi}i u Tuzli: Otac delegat, sinovi igra~ i sudija

^elik pora`en u Mariboru
Ko{arka{ice ^elika u 17. kolu regionalne IWB lige pora`ene su u gostima kod slovenskog Maribora, koji je slavio sa 77:72 (14:18, 23:16, 26:20, 14:18). Najefikasnija u timu ^elika bila je Vidovi} sa 19 poena, Pilav je imala 18 i Risti} 13. Zeni~anke (omjer 6-10) sutra V. B. do~ekuju zagreba~ki Lupo (18 sati).

68

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

sport

RUKOMET Ko }e u finale Svjetskog prvenstva u [vedskoj

Prodato je 1.556 ulaznica

Rukometa{i beogradske Crvene zvezde savladali su u Banjoj Luci doma}i Borac M:tel sa 30:27 (11:17) u prijateljskoj utakmici humanitarnog karaktera. Naime, sav prihod od 1.556 prodatih ulaznica - 7.780 KM - namijenjen je za lije~enje Andrije Laki}a, te{ko oboljelog trogodi{njeg dje~aka iz Trna kod Banje Luke. Zvezda je, ina~e, slavila zahvaljuju}i mnogo kvalitetnijoj igri u periodu izme|u 16. i 45. minute. Na

Rukometa{i Borca i Zvezde prikupili 7.780 KM za lije~enje Andrije Laki}a

Humanitarna utakmica u Banjoj Luci

[vedska na Francusku bez Kima Andersona
Mnogo neizvjesnije trebalo bi biti u drugom polufinalnom me~u, izme|u Danske i [panije

Banjalu~anima je bio vidljiv umor od {estodnevne turneje po Sloveniji, Njema~koj i Francuskoj, kao i posljedice gripe, od koje je bolovalo bezmalo pola ekipe. Za Borac su u ovoj utakmici igrali: Bla`evi} (7 odbrana, 3 sedmerca), Mali}, Gari}, Pucarevi}, Sablji}, Pani} 5, Prskalo 2, Halilbegovi} 2, F. Vranje{, Dejanovi} (8 odbrana), Miki} 2 (1), Trkulja, V. Vranje{ 3, [ubara 2, Kara~i} 4, Radulovi}, Meli} 7. S. K.

[esnaestogodi{nja teniserka iz T uzle Damira Muminovi} ponovo je, kao i lani, osvojila dvije titule u razli~itim starosnim konkurencijama na dvoranskom Prvenstvu BiH u [irokom Brijegu. ^lanica Slobode u finalu turnira za igra~ice do 16 godina pobijedila je Dajanu Cvjetkovi} iz Bijeljine sa 6:1, 6:2, dok je me|u dvije godine starijim juniorkama do naslova do{la savladav{i klupsku kolegicu Na|u D`afi} sa 6:1, 6:0. Kod dje~aka, titule su osvojili Mile ^ili} iz Me|ugo-

Damira Muminovi} opet najbolja u dvije konkurencije
Omejer brani udarac Huanina Garsije: S utakmice [panija - Francuska u prvom dijelu takmi~enja

Dvoransko Prvenstvo BiH u tenisu

Muminovi}: Pobijedila u konkurencijama do 16 i do 18 godina

rja u konkurenciji do 18 i Aziz Kijametovi} iz Tuzle me|u igra~ima do 16 godina.

Ho}emo li gledati skandinavski finale, kao {to mnogi prognoziraju, duel koji se ve} i odigrao, a u kojem je Danska savladala [vedsku, ili }e biti uprizorena jo{ jedna repriza, utakmica izme|u Francuske i [panije? Mo`e se, pak, desiti tre}i ili ~etvrti scenarij, a odgovor }emo znati ve~eras nakon {to budu okon~ana oba polufinalna me~a 22. svjetskog prvenstva za rukometa{e u [vedskoj. Zanimljivo je da su tri reprezentacije u zavr{nicu do{le bez poraza, a doma}in

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Osam pobjeda

[vedska upisala je ~ak dva, od Argentine u prvoj fazi i od Danske u glavnoj. Njihovi susjedi Danci jedini imaju maksimalan u~inak, ostvarili su svih osam pobjeda, ali se u pro{losti, skoro po obi~aju, de{avalo da takve selekcije ne do|u do samog vrha (Hrvatska je 2007. prvi i jedini put izgubila u ~etvrtfinalu...). Aktuelni olimpijski, svjetski i evropski prvak Francuska te [panija, koja kako vrijeme prolazi igra sve bolje, do{le su u polufinale s jednim (me|usobnim) remijem. Francuzi, koji u svojoj zemlji nailaze na kritike da

ne igraju kao prije, danas }e u uzavrelom Malmeu odmjeriti snage s doma}inom, koji }e u ovom me~u biti li{en usluga jednog od najboljih igra~a na svijetu, nesretnog Kima Andersona (Andersson), koji je morao na operaciju ruke. Ho}e li Kim Ekdal (Ekhdal), Dalibor Doder, Jonas Kalman, Jonas Larholm i Oskar Karlen (Oscar Carlen) imati snage protiv selekcije kojoj je snaga dominantna karakteristika? Te{ko. Francuzi su favoriti za plasman u svoj ~etvrti uzastopni finale na velikim takmi~enjima (imaju tri zlata i osam polufinala u nizu). Druga utakmica je istinski derbi. Reprezentaciju [panije, ~ija liga je, uz Njema~ku, najbolja na svijetu, krasi {irok izbor veoma kvalitetnih igra~a, koje je selektor Valero Rivera napokon poslo`io. Ovog puta, za razliku od prija{njih, igraju dobru odbranu, opasni su i s

[to se ti~e historije, Danci su na Euru 2010 nakon pet uzastopnih godina ostali bez polufinala na velikom takmi~enju. Igrali su, pri tome, samo dva finala, dok je „Furija“ svoje posljednje imala 2006., kada je na EP-u u [vicarskoj izgubila od Francuske. Ina~e, ~etiri selekcije imaju ukupno 27 plasmana u finala velikih me|unarodnih takmi~enja ([vedska 14, Francuska 7, [panija 4, Danska 2). krila, i s crte, i izvana, a kona~no i Ombrados (Hombrados) ima veliku podr{ku na golu u vidu Arpada [terbika. Danska je opet superbrza, standardno efikasna krila nisu sama, jer Mikel Hansen (Mikkel) ozbiljno prijeti da bude najbolji igra~ ovog Prvenstva. Lijevi vanjski briljira uz veliki procent efikasnosti odakle god da puca. A zna opucati i sa deset metara. Utakmice [vedska - Francuska (Malme) igra se od 18 sati, a me~ [panija - Danska (Kristijan{tad) od 20.30 sati. Finale je u nedjelju. (A. ^.)

27 polufinala

Katar doma}in SP-a 2015.
Svjetsko prvenstvo 2015. godine odr`at }e se u Kataru, objavila je ju~er Me|unarodna rukometna federacija (IHF). Katarska kandidatura dobila je ve}u podr{ku nego preostale tri: francuska, poljska i norve{ka. Podsjetimo, Kataru je po~etkom decembra senzacionalno dodijeljeno i doma}instvo Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine.

Hansen briljira

Rukometa{i Grada~ca savladali su hrvatskog prvoliga{a \akovo sa 39:38 (19:18) u prvoj pripremnoj utakmici, odigranoj u dvorani Grada~a~ki sajam. Za Grada~ac su igrali sljede}i igra~i: Doborac 10,

Grada~ac bolji od \akova
[ahdanovi}, Be{irovi}, [ijakovi} 7, Halilkovi} 3, Ignji} 3, Kadi}, Stojanovi} (9 odbrana), \uri} (4 odbrane), Isi}, Had`iomerovi} 5, [ari} 2, Sarajli} 2, Osmanovi} 3 i D`inovi} 4. Utakmicu su zbog prehlade propustili Du{an Markovi} i Alen Kulenovi}, koji je, kao posu|eni igra~ Borca, poja~ao redove Grada~ca ove zime. - Alen je ve} igrao za na{ tim i vrlo brzo se adaptirao. Igra na poziciji desnog va-

Prijateljska rukometna utakmica

njskog, ali njegova uloga bit }e zna~ajnija u odbrani - kazao je trener Mehmed Doborac. Grada~ac }e tokom vikenda nastupiti na Memorijalnom turniru u Gra~anici.
D`. D.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 28. januar/sije~anj 2011.

69
Vijest u brojci

330.000

Nastup [vicarca Stefana Vokera na Evropskom prvenstvu u umjetni~kom klizanju u Bernu (Foto: Reuters)

Organizatori Azijskog kupa u fudbalu prikupili su 330.000 ameri~kih dolara od prodaje ulaznica za polufinalne me~eve, a sav novac bit }e upla}en `rtvama poplava u Australiji, [ri Lanki i Tajlandu. U nedavnim poplavama u Australiji poginule su 22, a u [ri Lanki 43 osobe, dok su u Tajlandu nepogodom pogo|ene hiljade ljudi.

Izjava dana
- Za dobar nastup po~astit }u se kreditnom karticom svog supruga. On, ina~e, {pijunira moje naredne protivnike, a ja spavam, jer to nave~er ne mogu zbog njegovog hrkanja. (Finalistkinja Australian Opena u tenisu, Kineskinja Li Na)

Ofsajd

Devet godina zatvora biv{em predsjedniku CSKA

Biv{i predsjednik CSKA iz Sofije Aleksander Tomov osu|en je na devet godina zatvora. U isto vrijeme dok je bio predsjednik CSKA Tomov je bio i na ~elu kompanije za proizvodnju ~elika. U periodu od 2006. do 2009. godine nezakonito je prodao kompanijine nekretnine i opremu kako bi namaknuo sedam miliona eura da dovede poja~anja za klub. U me|uvremenu, ko(M. T.) mpanija je uga{ena.

AUSTRALIAN OPEN Srbijanski teniser u polufinalu porazio [vicarca

Nervozni Federer prepustio \okovi}u finale
Nekada prvi reket svijeta imao vodstvo od 5:2 u drugom setu, a nakon {to ga je izgubio, nije imao nerava za preokret
\okovi} sti`e skoro nemogu}e: Odigrao jedan od najboljih me~eva karijere (Foto: AP)

SKANDALI

Rezultati
va \okovi}u, u tre}em nije imao snage da se vrati u me~. - Bio sam spreman za jo{ dva seta, ali nisam se mogao izboriti za njih. Nemam zamjerki na sebe, dao sam sve {to sam mogao u tom trenutku - kazao je Federer, kojem je smetala prevelika buka \okovi}evih navija~a, odugovla~enje Srbijanca izme|u servisa u tre}em setu, ali i pitanje novinara nakon me~a: „Je li ovim porazom okon~ana Federerova i Nadalova era?“ - Postavili ste to pitanje veoma brzo. Sa~ekajmo {est mjeseci pa }emo onda pri~ati o tome - odgovorio je [vicarac, koji je ~etiri puta osvajao trofej u Melburnu. \okovi} je, zanimljivo, i 2008., kada je osvojio ovaj turnir, u polufinalu s 3:0 pobi-

To je bilo sve samo ne vrhunski tenis Ro`era Federera (Roger). Jedino ga je, valjda, tako mogu}e pobijediti iako je, istini za volju, Novak \okovi} odigrao odli~no zaslu`eno se plasirav{i u finale Australian Opena. Prvi nakon 2008. godine, kada je bio na tronu.

Bilo je 3:0 za tenisera iz Srbije. U prvom setu odlu~uju}i je bio taj-brejk, u drugom, Ro`er je nabijao lopte. Imao je vodstvo od 5:2, ali nakon {to je izgubio taj set prepustiv{i narednih pet gemo-

Prevelika buka

Polufinale: Teniserke: Li Na (Kina, 9) - Karolina Voznijacki (Danska, 1) 3:6, 7:5, 6:3, Kim Klajsters (Belgija, 3) - Vera Zvonareva (Rusija, 2) 6:3, 6:3 Teniseri: Novak \okovi} (Srbija, 3) Ro`er Federer ([vicarska, 2) 7:6 (7:3), 7:5, 6:4. jedio Federera. Izjavio je da je u posljednjem gemu bio pomalo nervozan, ali da je odigrao jedan od najboljih me~eva u karijeri. Kao prekretnicu, naveo je sredinu drugog seta. - Imao sam brejk prednosti, a onda sam poslije samo 20 minuta gubio sa 2:5. Da sam izgubio taj drugi set, samo Bog zna u kojem bi pravcu me~ i{ao. Jednostavno, sretan sam {to sam prevazi{ao taj te{ki trenutak A. ^. dodao je \okovi}.

Godina suspenzije za Alberta Kontadora
[panski biciklist na putu do pobjede na Tur d’Fransu koristio doping
Alberto Kontador (Contador) mogao je biti novi Lens Armstrong (Lance), ali se {panski biciklist, umjesto toga, pretvorio u jo{ jednu sramotu koja baca ljagu na ovaj sport. [estomjese~na istraga utvrdila je da je trostruki osvaja~ Tur d’Fransa u pro{logodi{njem nastupu na utrci po Francuskoj koristio nedozvoljenu materiju klenbuterol zbog ~ega mu je [panska federacija izrekla jednogodi{nju suspenziju, a u pitanje je do{ao i naslov koji je tada osvojio. Dvadesetosmogodi{nji [panac ima deset dana za `albu, ali ako ona ne upali, njegova karijera bit }e, ako ne uni{tena, onda, u najmanju ruku, ozbiljno ugro`ena, a Armstrongov rekord od sedam titula Tur d’Fransa vjerovatno }e mu ostati samo pusti san. ^ovjek koji je, ba{ poput Amerikanca, mogao prerasti svoj sport, nalazi se pred uni{tenjem. Kontador, koji je jo{ od avgusta na privremenoj suspenziji, ka`e da je za sve krivo meso koje je jeo za vrijeme utrke, ali su istra`ni organi utvrdili da je stvar ipak mnogo ozbiljnija od lo{e ishrane. Uzalud su bile [pan~eve prijetnje da }e, u slu~aju suspenzije, u znak protesta prekinuti karijeru i tvrdnje pojedinih stru~njaka da od ove materije nema ba{ velike takmi~arske koristi, naro~ito ne u tim koli~inama. Iz Kontadorovog kampa tvrdili su da je taj nivo trebao biti 180 puta ve}i da bi imao utjecaj na performanse. Kontador, koji glasi za diskretnog sportistu koji ne pri~a mnogo, pre`ivio je prije {est godina ozbiljnu bolest. Zahvaljuju}i upornosti i zalaganju, uspje{no se vratio i bio primjer za mnoge sportiste, a to mu je omogu}ilo da postane tek peti biciklist koji je osvojio sve tri najva`nije utrke svijeta (Tur d’Frans, \iro i Vuelta). Njegov slu~aj novi je te`ak udarac za biciklizam, koji je u posljednjih nekoliko godina suo~en sa sve ve}im brojem slu~ajeva dopinga, i to najboljih biciklista dana{njice, uklju~uju}i i (M. T.) Armstronga.

Biziklizam u kand`ama dopinga

Obra~un Li Na i Klajsters
Kineskinja Li Na do{la je do svog prvog gren slem finala savladav{i prvu teniserku svijeta, Dankinju Karolinu Voznijacki (Caroline Wozniacki), a tamo }e snage odmjeriti s Kim Klajsters (Clijsters), koja je bila bolja od Ruskinje Vere Zvonareve. Li Na je nedavno u finalu ATP turnira u Sidneju, uo~i Australian Opena, savladala Belgijanku iako je Klajsters imala vodstvo od ~ak 5:0 u prvom setu. - Ne}u gledati snimak tog susreta, ali mi je jasno koliko je Li Na opasna. Ona ~ini posebnu vrstu teniserke, kakvih je danas veoma malo. Mislim da imamo mnogo zajedni~kih karakteristika. U tom finalu nisam igrala najbolje {to mogu, a ona je bila fokusirana i sigurna - kazala je Klajsters.

Repriza 2008.

Uspon kineskog tenisa 2004.

@eng, tada 133. na WTA listi, nastupila je na Vimbldonu s pozivnicom organizatora i na putu do polufinala savladala je prvu nositeljicu Anu Ivanovi}.

2008.

Sun Tijantijan i Li Ting uzele su prvo olimpijsko tenisko zlato za Kinu osvojiv{i turnir parova. Li Na postala je prva Kineskinja s WTA naslovom u singlu pobijediv{i na turniru u Kantonu.

Li Na protiv Voznijacki: Prva Kineskinja u finalu jednog gren slem turnira
(Foto: Reuters)

2006. @engna Australian Openusu Ji i Jan Zi osvojile turnir parova

postav{i prve Kineskinje s gren slem titulom. Li Na je u junu igrala ~etvrtfinale Vimbldona, {to je do tada bio najve}i uspjeh u singlu na gren slem turnirima. @eng i Jan uzele su drugi naslov u dublu. Li Na postala je u avgustu prva Kineskinja me|u 20 najboljih teniserki svijeta na WTA listi.

plasirale su se u polufinale Australian Opena, {to je bilo prvi put da Kina ima dvije igra~ice me|u ~etiri na jednom gren slem turniru. Izgubile su od @astin Enen, odnosno Serene Vilijams. Li Na probila se me|u 10 na WTA listi.

2010. @eng i Li Na

Nakon {to je gubila s 0:5 u prvom setu, Li Na vratila se i pobijedila Kim Klajsters u finalu Sidneja, {to joj je bio ~etvrti WTA naslov ukupno, ali prvi u klasi „premijer“ turnira Li Na, trenutno sedma na WTA listi, savladala je prvu igra~icu svijeta Karolinu Voznijacki u polufinalu Australian Opena i postala prva Kineskinja u finalu jednog gren slema.

2011.

Komentatori „Sky Sportsa“ Endi Grej (Andy Gray) i Ri~ard Kiz (Richard Keys), koji su se pro{log vikenda „proslavili“ neukusnim izjavama na ra~un pomo}ne sutkinje me~a izme|u Volherhemptona i Liverpula, ne}e vi{e raditi na britanskoj te-

Grej dobio otkaz, Kiz podnio ostavku

@ene im do{le glave

leviziji. Nakon {to je Grej dobio otkaz, Kiz je odlu~io da podnese ostavku. Misle}i da je mikrofon isklju~en, njih dvojica su za vrijeme prijenosa utakmice komentirali kako sutkinja ne razumije pravilo ofsajda, (M. T.) jer je `ena.

PETAK 28. 1. 2011.

23.05
SERIJA, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

KONA^NO PETAK!

12.00

DNEVNIK 1

18.55

OBN INFO

19.00

VIJESTI U 7

23.30

ARENA B-13

Zakon bra}e
Dok promatra kako nova grupa zatvorenika ulazi u sobu za stra`are, Abruci otkriva Beliku svoju namjeru da ponovo preuzme kontrolu nad zatvorskom ekipom, ujedno tra`e}i od njega savjet kako postati njihov vo|a. Abruci govori Majklu kako mu vi{e nije stalo do dogovora oko Fibona}ija, ali da svejedno `eli pobje}i iz zatvora.

23.20
FILM, HAYAT TV

Silver City
Diki Pilager, bijesan zbog jedne politi~ke reklame tokom njegove guvernerske kampanje, unajmljuje Denija O’Brajena, nekada{njeg novinara, a sada privatnog detektiva, da istra`i vezu izme|u reklame i njegovih neprijatelja. Denija istraga vodi sve dublje u kompleksnu mre`u korupcije. Uloge: Kris Kuper, Ri~ard Drejfus, Kahardo Lindzi Reditelj: D`on Sejls

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Frenderi u BiH: Stolac, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, igrana serija, 12/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 273/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 54/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.45 Figure: Muhamed Muminovi}, program iz kulture, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 24/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Laloca, dokumentarni film 15.25 Uradi sam, uradi sama 15.30 Muzi~ki program 15.45 Mi, Evropljani, strana dokumentarna serija, 4/6 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 25/230 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 15/36 20.35 Povjerljivi dosijei: Kleopatra, strana dokumentarna serija, 6/13 21.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 7/14 22.00 BHT vijesti Filmski maraton 22.15 Izdava~, ameri~ko-kanadski igrani film 23.40 Kalibar 45, ameri~ki igrani film 01.15 Nepoznato, ameri~ki igrani film 02.35 Povjerljivi dosijei: Kleopatra, strana dokumentarna serija, 6/13, r.
20.45 Muzika i EPP 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 21.45 Istina 23.00 Centralna infomrativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza 19.35 19.40 19.50 20.00 21.15 22.00 22.25 22.30

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 114. epizoda, r. Program za djecu. 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.25 Tomica i prijatelji 10.35 Pingu 10.40 Fantasti~na ~etvorka, 19. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 44. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 115. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.10 CSI. Miami, igrana serija, 16. epizoda 14.55 Zelena panorama, program za agrar, r. 15.20 Vijesti 15.30 Crna hronika, doma}a igrana serija, 107. i 108. epizoda 16.30 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Villa Maria, igrana serija, 45. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 20. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.20 Napad na policijski stanicu br.13, ameri~ki igrani film 23.00 Dnevnik 3, najava 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Kao da je bilo nekad, srbijanski dokumentarni film 01.25 Federacija danas, r. 01.50 Dnevnik 3, r. 02.35 Pregled programa za subotu
Portal Game Zone Marketing 8 Peta no} Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Vremenska prognoza Glas Amerike 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 22.30

08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Odred za ~isto}u, zabavni program 11.55 OBN Info, informativni program 12.00 Top shop 12.35 Biseri sa Vanjom Buli}em, Gost: Branko @ivkovi} 13.25 Top Shop 13.45 Top Shop 14.00 Moja desna ruka, reality show 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 OBN Info 16.25 Gümüº, turska telenovela -nastavak 16.35 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri - Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Ke~eri, sportski program 22.10 Vox populi (Glas naroda) 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
20.00 Igrani film 21.30 TV izlog

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 24. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 21. epizoda 09.35 Fifi, crtani film 15. i 16. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 52. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 30. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 52. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 52. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 126. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 105. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.20 Bioclinica 15.30 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 130. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 127. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 43. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 44. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 131. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.20 Silver city, igrani film 01.30 Sport centar

08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u, serija 19.15 City 19.25 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, narodna 21.00 Grand show 22.30 Dvor 23.30 Arena B-13 00.30 Englez, film 02.30 City

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 Alfa mozaik, jutarnji program [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, r. Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti CRISS ANGEL, zabavna emisija - repriza Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana

Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ja sam tvoja sudbina, serija Hutba

HIT TV
19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Bugojno
15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.20 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV Gora`de
17.05 Klinika r. 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Igrani film 21.30 Turizam 22.00 Izgubljena soba, igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV KISS
17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 20/212 r. 17.50 [to uzrokuje bolesti 3/8 r. 18.20 Kuhinje 8/32 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sport i marketing 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Koncert klasi~ne glazbe, 5/7 21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 21/212 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Vesna Kljaji}, u`ivo

TV USK
17.10 18.15 18.45 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 Ple{i, ple{i Vikend ru~ak Crtani film Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Biografije Dnevnik 2 Ples, ple{i

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Dragulj u palati, igrana serija, r. 18.30 Razgovor s povodom, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.00 „1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane

TV HEMA
14.42 14.48 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Zastava BiH Top shop Informativni program Otvoreni studio (u`ivo) Otvoreni studio Informativni program El profe, serijski program 60. epizoda Bosanska dolina piramida, dokumentarni provram Religija u slu`bi `ivota Hema magazin Vremenska prognoza

BN
15.40 16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 TV {op Dnevnik 1 Doma}a serija: Kamiond`ije TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Doma serija: Bela la|a Dnevnik 3

TV Zenica
17.50 17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 Ze sport plus TV izlog Frejzer Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja

TV OSM
17.30 17.55 18.30 18.55 19.05 TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi

TV Kakanj
18.00 Biznis magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
20.30

20.10
FILM, HRT 1

21.05

VISOKI NAPON

17.55

SKI SKOKOVI

FUDBAL

18.50 PANATHINAIKOS - UNICAJA

15.00

SNAGA PTICA...

15.20

PIMP MY RIDE

20.15 KO @ELI BITI MILIONER?

13.15 MELKOLM U SREDINI

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu 21.05 Visoki napon 22.00 Vijesti 22.05 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Imam jednu `elju

14.00 Umjetni~ko klizanje 17.55 Ski skokovi, S.KUP Vilingen 19.00 Tenis 19.33 Umjetni~ko klizanje, Bern 22.30 Ski skokovi, S.KUP Vilingen 23.30 Fudbal, Azijski Kup Katar

18.00 Ski skokovi, S[ Juniori 19.00 Vijesti 19.30 Fudbal 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Bajer Leverkuzen Hannover 96 21.20 Fudbal, Bajer Leverkuzen Hannover 96 22.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

17.00 Premier League News 17.15 Pregled Euroleague 18.00 Copa del Rey 18.30 NBA Live 18.45 Premier League News 18.50 Euroleague. Panathinaikos - Unicaja 20.45 Copa del Rey 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker

15.00 Snaga ptica grabe`ljivica 16.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Stru~njaci za morske pse 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Granica

15.20 Pimp My Ride 15.40 Real World 24 New Orleans 16.40 Making The Video 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Today In Music 20.00 Just See MTV 20.30 MTV Take Over

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Tipi~na `ena tipi~ni mu{karac 22.15 Ja sam zvijezda

13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Film

Pirati s Kariba 2 : Mrtva~eva {krinja
Dok se pripremaju za vjen~anje, biv{i kova~ i pustolov Vil Tarner i Elizabet Svon, k}i guvernera Vederbija Svona, iznenada su uhap{eni. Lord Katler Beket osudi ih na smrt. Osuda ima svoj cilj: Beket se ustvari `eli domo}i kompasa gusara D`eka Sparova... Uloge: D`oni Dep, Orlando Blum, Kira Najtli Reditelj: Gor Verbinski

PETAK 28. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
sami osje}ate da su stvoreni uvjeti da ih rije{ite. Najgore je pre{utkivanje. Posao: Svaka va{a aktivnost ima podr{ku. Mo`ete se slobodno upustiti u ne{to novo, izazovno, pa i nedoku~ivo. Zdravlje: [etnja }e odagnati nervozu. Ljubav: Oslobodite se sputanosti. Dopustite BIK partneru da vam poka`e prava osje}anja, povede vas putem ljubavi. 21.IV - 22.V Posao: Kao da skrivate svoje prave namjere. Mo`ete, napokon, poduzeti odlu~ne poteze. Ne pla{ite se rizika. Zdravlje: Osje}ate se samozadovoljno. BLIZANCI Ljubav: Ne dopustite da vas isprovociraju ne~ije pri~e. Bitno je da vi i partner obostrano imate povjerenja. 23.V - 22.VI Posao: Pripazite kome posu|ujete novac, kome poma`ete. Neko `eli iskoristiti va{u plemenitost ili dobrodu{nost. Zdravlje: Prolazna depresija.
RAK
23.VI - 22.VII

OVAN

Ljubav: Ako imate problema sa partnerom, i

21. III - 20. IV

19.05

UPITNIK

18.37

U ISTOM LONCU

22.35 INSPEKTOR MONTALBANO 2

19.15

DNEVNIK

09.00 Vijesti 09.10 Nodi, crtana serija (91./100) 09.22 Mala princeza, crtana serija (26./65) 09.33 Mimo i ^arli, crtana serija (21./65) 09.38 Svijet divljine, program za djecu (27. i 28./52) 09.49 Miniskule, program za djecu (52. i 53/78) 10.15 Tajne rata, dokumentarni serijal (31./39) 11.05 Karmelita, serija (106./170) [arene ka`e 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.25 Skuplja~ du{a - film 15.00 Vijesti 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija (162./210) Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.00 Re.publika - Semberija 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija (107./170) 17.50 [arene ka`e 18.00 TV Bingo 18.45 Mala princeza, crtana serija (27./65) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju - gost: Milo \ukanovi} 21.10 Ranjeni orao, serija (15./17) 22.10 Kabare ~asna dokolica 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti Filmski maraton

11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Oprah show (1290.)* 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (R) 12.32 More ljubavi, telenovela (139/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija (15/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Hormonsko nadomjesno lije~enje (HNL) 14.55 Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (7/7)* 15.25 Igra na prstena, emisija pu~ke i predajne kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.12 Od Eritreje do [a{ine Grede, dokumentarni film 17.42 Iza ekrana 18.14 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.27 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je na prvom mjestu!, emisija pod pokroviteljstvom 18.37 U istom loncu, kulinarski show 19.22 Dora - idemo na Eurosong 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Mjesec superjunaka: Pirati s Kariba: Mrtva~eva {krinja, ameri~ki film* 22.40 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Peti dan, talk show 00.20 Filmski maraton: Roger Dodger, ameri~ki film (18)*

07.30 Gladijatorska akademija, crtana serija (14/26)* 07.55 Mala TV TV vrti}: Zamjena Zauvijek prijatelji, crtani film* Tajni dnevnik patke Matilde: Zaborav 08.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (22/39)* 08.50 [kolski program: Tko nosi ne prosi! Puni krug Glazbeceda: Spina 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (5/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Mala TV (R) TV vrti}: Zamjena (R) Zauvijek prijatelji, crtani film (R)* Tajni dnevnik patke Matilde: Zaborav (R) 13.55 [kolski program: Tko nosi ne prosi! (R) Puni krug (R) Glazbeceda: Spina 14.40 @upanijska panorama 14.55 Moja odluka, ameri~ki film (R)* 16.35 Briljanteen* 17.15 Ritam tjedna, glazbeni magazin 17.55 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M): Francuska - [vedska, prijenos polufinala* 19.40 Cocco Bill, crtani film 19.50 Hit dana 20.00 Ve~eras... 20.05 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 20.25 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M): Hrvatska - Island, prijenos za 5. mjesto* 22.10 Svjetsko prvenstvo u rukometu (M) - emisija* 22.25 Dnevnik plavu{e: Zdravlje je na prvom mjestu!, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Inspektor Montalbano 2, mini-serija (12)(106’35“) (3/4)* 00.20 Na rubu znanosti: Svijest i obrazovanje 01.10 Gara`a (R) 01.40 No}ni glazbeni program: Hit dana (R)

06.40 Na{i najbolji dani, serija (96/260) 07.30 Gospodin Magoo, crtana serija (59/65) 07.55 Bumba, crtana serija (117-118/150) 08.10 Graditelj Bob, crtana serija (36/39) 08.25 Roary, crtana serija (49/52) 09.25 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija R 11.45 Asi, serija R 13.00 IN magazin R 13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (87/140) 14.40 Slomljeno srce, serija (95/130) 15.35 Provjereno, informativni magazin R 16.35 Gumus, serija (55/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija (28/71) 22.00 Besmrtno oru`je, igrani film 23.35 Plimi val 1 i 2, mini serija 02.40 Apokalipsa androida, igrani film (15)* 04.15 Na rubu zakona, serija (12)* 05.05 Ezo TV, tarot show (18) 06.35 Kraj programa

Ljubav: Ne{to ste realniji. Ne gubite se u labiri-

ntu vlastite ma{te. Otvoreno govorite o svojim emocijama. Posao: Budite smireni, ne nasjedajte na provokacije, pripazite da ne izgubite va`ne papire. Ne budite brzopleti. Zdravlje: Uzimajte vi{e vitamina.
LAV

Ljubav: Nemate sluha za eventualne partnerove probleme. Kao da vas umara svojim prohtjevima, pa i nje`nostima. 23.VII - 22.VIII Posao: I najmanja provokacija, dovoljna je za nepromi{ljene odluke i reakcije. Strpite se, sve je u redu. Zdravlje: Odrecite se cigareta.

Napad na policijsku stanicu br.13

21.20
FILM, FTV
Stara policijska stanica 13 u predgra|u trebala bi prestati s radom dolaskom Nove godine. Nekoliko njezinih slu`benika se okuplja na do~eku povezanim s opro{tajem. Snje`na oluja spre~ava policijsko vozilo sa zatvorenicima me|u kojima je i ubica policajca, jedan od {efova organiziranog kriminala Bi{op, da nastavi put prema odredi{tu izvan Detroita, pa ih ostavlja u toj policijskoj stanici dok se vrijeme ne smiri. Uloge: Itan Hok, Lorens Fi{burn, Gabrijel Brn Reditelj: @an Fransoa Ri{et

Miris ki{e na Balkanu

21.05
SERIJA, BHT1
Riki se vratila u Beograd te je upravnik Predi} {alje na usavr{avanje u Pariz. Blanki i Marko i dalje `ive u harmoni~noj vezi. Nina se posva|a sa Blanki i daje joj otkaz. Za vrijeme jednog nastupa Riki osjeti stra{an bol u le|ima i sru{i se na sceni. Nekoliko Beogradskih ljekara joj postavlja razli~ite dijagnoze, a sefardski doktor Baruh joj otkriva bolnu istinu...

Gumus

19.55
SERIJA, OBN
Prijatelj Mehmeta Fikrija veoma dobro poznaje Dilrubu i njene dotada{nje prljave igre. Dilruba shvata kolika joj opasnost prijeti. Mehmet Fikri je ljut na Gokhana, koji je napustio svoju `enu i dijete.

BH gastro kutak

problema, budite blizu. Treba va{ savjet, privr`enost, toplinu. 23.VIII - 22.IX Posao: @elite li ostvariti svoje ciljeve i ambiciju, mo`ete se upustiti i u izvjesni rizik. Prihvatite i te`e poslove. Zdravlje: Stabilni ste i promi{ljeni. Ljubav: Osjetljivi ste na tra~eve, ogovaranja i VAGA mi{ljenje drugih o vama i va{oj vezi. Okrenite se sebi i partneru. 23.IX - 22.X Posao: Pripazite {ta, gdje, pred kim i u kojoj prilici govorite o poslu. Neko mo`e krivo protuma~iti va{e rije~i. Zdravlje: Pripazite na di{ne puteve. Ljubav: Suvi{e dramatizirate svoju situaciju. [KORPIJA Nesigurni ste u svoje ili partnerove emocije, {to vas izbezumljuje. 23.X - 22.XI Posao: Uz malo volje i koncentracije, posti`ete gotovo zadivljuju}e rezultate. Spoznajete kako je sve rje{ivo. Zdravlje: Nema razloga za brigu. STRIJELAC Ljubav: Ne budite toliko egocentri~ni. Posvetite se vi{e partneru, mo`da vas sada treba vi{e nego ikada prije. 23.XI-22.XII Posao: Iskoristite maksimalno svoju snala`ljivost i domi{ljatost. Naime, na najboljem ste putu da unaprijedite posao. Zdravlje: [etnja je odli~na preventiva. Ljubav: Ne dopustite da vas lo{a iskustva iz JARAC pro{losti zaustave ili onemogu}e. Uz nove emocije, okrenite se budu}nosti. 23.XII-21.I Posao: Pone{to nervoznija i napetija situacija vlada u va{em okru`enju. Najvi{e nemira unosi jedna zlurada osoba. Zdravlje: Porast samopouzdanja.
VODOLIJA Ljubav: Jedna bliska osoba uti~e na va{ `ivot.

DJEVICA

Ljubav: Ako osoba do koje vam je stalo ima

16.30
KULINARSKI [OU, BHT1
U ovosedmi~nom izdanju serijala „BH gastro kutak“ ne propustite pogledati kako Nihad Mameled`ija priprema tele}u koljenicu glaziranu medom od kadulje, narand`inim sokom i proljetnim povr}em.

Diskretno recite da nikome ne dupu{tate da se petlja u va{e emocije. Posao: Ovaj dan provedite za sre|ivanje i zatvaranje finansijske konstrukcije. Niste zadovoljni, ali ni nesretni. Zdravlje: Ne iscrpljujte energiju.
22.I-19.II

RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: Uklonite lo{e ostatke pro{losti. Nudi

vam se ne{to sasvim uzbudljivo. Mo`ete slaviti ljubavnu pobjedu. Posao: Na rad vas, uglavnom, motiviraju obe}anja o boljoj zaradi i misao da }ete sebi mo}i priu{titi ne{to vi{e. Zdravlje: Vi{e boravite na zraku.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI
(Foto: Reuters)

Erupcija na planini Kiri{ima

Proradio vulkan u Japanu

TOKIO - Vulkanska erupcija podigla je paniku na jugu Japana. Erupcija na planini Kiri{ima bacala je vru}i pepeo i kamenje do dva kilometra uvis, a lokalno stanovni{tvo evakuirano je. Lokalni vulkanolozi o~ekuju da }e vulkan biti aktivan i u narednih nekoliko dana.

Klum: @eli pomo}i `enama u organizaciji vremena

Volonterski posao supermodela

INTERNET-SAVJETNICA @ENAMA
Hajdi Klum }e dijeliti savjete o poslovnim i porodi~nim obavezama
va~em Silom (Seal) odgaja ~etvero djece, `eli da i drugim `enama pomogne u organizaciji vremena kako bi {to bolje uskladile poslovne i porodi~ne obaveze, kao i da im otkrije kako u taj LOS AN\ELES - Supermodel Hajdi Klum (Heidi, 37) odlu~ila je da putem interneta besplatno savjetuje `ene o ljepoti, roditeljstvu, ljubavi, vezama i modi. Hajdi, koja sa suprugom pjeraspored da uguraju i brigu o svom tijelu. - Za 15 godina, koliko radim ovaj posao, dobila sam toliko pitanja o razli~itim temama, od toga koja mi je omiljena ~etkica za zube do toga kako uskla|ujem porodicu s poslom. Zato `elim da vas upoznam sa stru~njacima koji su pomogli meni, pa, mo`da, nadahnu i vas - objasnila je svoju ulogu lijepa manekenka Hajdi. TEHERAN - Dr`avni mediji u Iranu su na fotografijama ministrice vanjskih poslova EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton) s iranskim pregovara~em Saedom D`alilijem, snimljenim na pregovorima koji su u petak vo|eni u Istanbulu, korigirali njen dekolte koji im se u~inio preslobodnim. Nakon objavljivanja fotografija predstavnica za {tampu E{ton prokomentirala je za britanske medije da je {efica EU bila „prikladno odjevena“ i da sporni dekolte „nije bio dubok“, pogotovo kada se ima u vidu ~injenica da se radilo o me|unarodnim pregovorima organiziranim u tre}oj zemlji. Bez obzira na to, E{ton se u drugim prilikama tokom pregovora o nuklearnoj energiji postarala
Podr{ka ozdravljenju heroju borbe protiv apartheida

Markes: Zabrana 17 godina

Markes oprostio Bugarima

Cenzuriran dekolte u Iranu

SOFIJA - Najpopularniji latinoameri~ki pisac Gabrijel Garsija Markes (Garcia Marquez), poslije 17 godina zabrane, dozvolio je Bugarima da izdaju njegove knjige. Autor knjiga „Sto godina samo}e“ i „Ljubav u vrijeme kolere“ nije dozvoljavao izdavanje svojih knjiga u Bugarskoj zbog prevara, skrivanja prihoda od prodatih tira`a, poligrafi~kih samovolja i gre{aka.

Iskosa

Katapultirali drogu

MEKSIKO SITI - Krijum~ari droge na ameri~ko-meksi~koj granici nove po{iljke prebacivali su katapultom. Uo~ile su ih vojne trupe koje osiguravaju granicu. Katapult od gotovo tri metra kao i znatna koli~ina droge zaplijenjeni su, ali dosjetljivi krijum~ari uspjeli su pobje}i.
E{ton: Korigirane fotografije

da bude smjernije odjevena, sa {alovima oko vrata i u bluzama s vrlo visokim izrezom.

Mandela u bolnici
JOHANESBURG - Stranka na vlasti u Ju`noj Africi pozvala je ju~er stanovni{tvo i medije „da ne pani~e“ zbog toga {to je prethodnog dana hospitaliziran 92-godi{nji biv{i predsjednik Nelson Mandela

radi „rutinskih pregleda“. Ju~er je policija kontrolirala ulaze u bolnicu pred kojom su se okupili mnogobrojni novinari u o~ekivanju vijesti o heroju borbe protiv apartheida.