UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

..................................................................................................2 Upravni odbor..............................................................................12 11 Transformacija društva......................1 Skupština društva.................................................................................................................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva...............................................................................................................................................................................................................................................................................7 5........................................................6 4 Uplata i unošenje uloga........................11 9 Prestanak članstva u društvu...6 5 Organi društva..................................................................................................................9 7 Obaveze članova društva.........................................................................14 2 ..........................................................................................3 Direktor.............................................12 12 Prestanak društva...........................................8 6 Prava članova društva.........................................................................................................................................13 13 LITERATURA.....................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva.....................7 5...........................................................4 Nadzorni odbor.................................................................................7 5............................................8 5......................................................................4 3 Osnovni kapital i ulozi..............................................................................................3 2 Osnivanje društva......10 8 Raspolaganje udjelima................................................................................................

godine. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. odnosno fizičkih lica. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. 2007.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. što važi i za gubitak. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. Dobit društva se po pravilu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. Svaki član može imati samo jedan udio. regulisano zakonom iz 1892. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. radi obavljanja djelatnosti. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. Danas. Za obaveze društva odgovara samo društvo. ___________________________________ 1 Prof. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. i to ograničeno u visini uloga. dr Vitomir Popović. član 327. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. već ulozi. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. Prof. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. 3 . koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. ali se od njega i razlikuje. odnosno društva kapitala. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. jedan udio može imati više vlasnika. kakve su akcije. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. str. dr Dragutin Mirović. dok su članovi odgovorni prema društvu.110.godine1. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika.

ograničenju prava zastupnika.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova.drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. . poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. .zastupanju društva. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. . Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .osnivačkom ulogu.firmi osnivača i adresi. osim ako je trajanje neograničeno.imenovanju direktora i zastupnika društva.ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. Društvo može imati najviše 30 članova.povlačenju uloga. . . osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3.sjedištu i obliku društva.drugim pitanjima značajnim za društvo. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: . odnosno sjedištu.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova. . .uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika. . .isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. a drugi opšti akti su pravilnik.zaštiti životne sredine.firmi i sjedištu društva. zastupanju i potpisivanju društva. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. .načinu i vremenu uplate novčanih uloga.firmi. . a ako ima više zastupnika . .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju. Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva.djelatnosti društva. 4 . .trajanju društva.pravima. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. Statut je osnovni opšti akt društva. . .o načinu poslovodstva. adresi i matičnom broju tog fizičkog lica.nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti. član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. . . . Društvo ima svoj statut.

. .odluka o imenovanju direktora. .obrasci 1. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . drugim pitanjima značajnim za rad društva. ukupnom iznosu osnovnog kapitala.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.5. .visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio.društvenoj svojini.mješovitoj svojini. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. zastupanju. .državnoj svojini. postupku izmjene statuta. 5 .ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva. vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: . opozivu i djelokrugu organa društva.statut društva. načinu promjene oblika društva.ime i adresa. . rezervama.zadružnoj svojini. . Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar.akt o osnivanju društva.tekst oglasa. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka.privatnoj svojini i . .dokaz o uplaćenoj taksi.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. . Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: . Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.drugi podaci značajni za društvo.6. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi. izboru.potvrda banke o uplaćenom depozitu. . . izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.3. odnosno firma i sjedište svakog člana društva. .izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. .4.2. prestanku društva.7 .

dr Vitomir Popović. 6 . ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. Članovi društva imaju pravo preče uplate. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. stupanjem novog člana u društvo. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. član 331 Prof. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. iz rezultata poslovanja i sl. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. s razmjerno ranijim uplatama5. Društvo ne može osloboditi člana društva. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. Prof. U slučaju. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. saglasno ugovoru o osnivanju.114. u cjelini ili djelimično. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. Odluka o smanjenju. 2007. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. niti odložiti izvršenje obaveze. dr Dragutin Mirović. str. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar.

. . promjeni oblika i prestanku društva. predsjednika i članove nadzornog odbora. .priprema godišnje izvještaje o poslovanju.postavlja i razrješava direktora. kao organ poslovođenja i . . . kao organ vlasnika. revizora i likvidatora i određuje im primanja.donosi statut. 5. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. kao organ upravljanja. ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. Skupština se saziva pismenim putem. .utvrđuje poslovnu politiku. . . kao organ nadzora. . . .Nadzorni odbor.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: .donosi opšte akte koje ne donosi skupština.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: . Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. . .Direktor. 7 .odlučuje o statusnim promjenama.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju).2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: .odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.predlaže raspodjelu dobiti.bira i opoziva članove upravnog odbora. Skupštinu društva saziva direktor. ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. . .odlučuje o dopunskim uplatama. Skupština se obavezno saziva.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. 5.Upravni odbor.donosi poslovnik o svom radu.

Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. . Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. .organizuje i vodi poslovanje društva.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. . .obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost.3 Direktor Djelokrug direktora: . Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. osnivačkim aktom i statutom. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. . Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. 8 . 5. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: . Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom. U slučaju jednake podjele glasova. glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno.zastupa društvo. kao i iz reda lica izvan društva. 5.

a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. pravo pobijanja odluka organa društva. razmatra izvještaje revizora. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu.upravljačka prava. donosi poslovnik o svom radu. .imovinska prava. . Članovi društva imaju: . Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. osnivačkim aktom i statutom. pravo informisanja. 9 . Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. actio pro socio i actio negatoria. a po podmirenju obaveza društva. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika.specijalna prava i .prava iz obligacionih odnosa sa društvom. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini.

tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. pružanje usluga društvu. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost.). Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. 10 . Tu spadaju npr. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. prodaji.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. prema društvu. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. za svoj ili tuđ račun. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva. 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . jemstvo. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. . a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju.obavezu dodatnih uplata. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva.obavezu uplate uloga.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . dozvoljena je u njemačkom pravu. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva.obavezu nekonkurencije društvu. „Actio pro socio“ tj. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. . aval i sl. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva.

gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. ali on mora biti u pismenom obliku. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos.kupovinom. . Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. u skladu sa statutom. . ni u imovinskim pravima. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Smrću ili prestankom člana društva. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. poklonu. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. 11 . Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . odnosno društva. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. udio prstaje uz saglasnost članova društva. trampi.povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. ugovor o prodaji. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. njegov udio se prenosi na nasljednika. Član društva čiji je udio prestao. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva.

poslovanje sa gubitkom više godina. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. Takođe. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. kao način prestanka članstva u društvu. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. transformisati se u neko drugo društvo. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. a na način predviđen statutom. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. odlukom organa upravljanja. uz saglasnost svih članova društva. dioničko društvo i 12 . 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova).UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva.

Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. ispunjenje cilja. promjenom (pripajanje. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). likvidacijom. Društvo prestaje brisanjem iz registra. spajanje. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. Nasuprot ovome. istek vremena osnivanja. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. stečajem. podijeljena na dionice. podjela). Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. I ova promjena upisuje se u sudski registar. uz odluku o transformaciji. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. Pored ovih uslova. 13 . potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar).

dr Milenko Stanić.godine 5. dostupne internet stranice 14 . 62/02.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. Banja Luka. godine 2. Zbirka propisa Republike Srpske. mr Stanislav Lakić. dr Vitomir Popović. Prof dr Dragutin Mirović. br.24/98. Bijeljina. Prof. Banja Luka 2007.godine 3. Zakon o preduzećima Republike Srpske. Prof. 66/02. 38/03. Službeni glasnik Republike Srpske. 2007. 2008. Privredno pravo. 97/04 i 34/06 4. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika.