UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

................................................................................6 5 Organi društva...............................................10 8 Raspolaganje udjelima.......................................................................2 Upravni odbor.................................................1 Skupština društva..................................................................................................................8 5..........................................................13 13 LITERATURA.............9 7 Obaveze članova društva.....................................................................................................6 4 Uplata i unošenje uloga...............................................................................................................................................................................3 Direktor.....................................................................................................................................................................................................................4 Nadzorni odbor........................................................................................................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva.....................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva.......................................................................................................................................4 3 Osnovni kapital i ulozi.............14 2 ............................................8 6 Prava članova društva............7 5..................................................12 12 Prestanak društva.....................................12 11 Transformacija društva..........7 5............................................................................................11 9 Prestanak članstva u društvu................................................................7 5................................................................................3 2 Osnivanje društva............................................................................

godine1. ali se od njega i razlikuje. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. 3 . osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. Danas. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. jedan udio može imati više vlasnika. dr Dragutin Mirović. kakve su akcije. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. što važi i za gubitak. dok su članovi odgovorni prema društvu. dr Vitomir Popović. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. Za obaveze društva odgovara samo društvo. ___________________________________ 1 Prof. Prof. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937.godine. Svaki član može imati samo jedan udio. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga.110. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. 2007. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. već ulozi. regulisano zakonom iz 1892. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. član 327. odnosno fizičkih lica. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. odnosno društva kapitala. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. i to ograničeno u visini uloga. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. str. radi obavljanja djelatnosti. Dobit društva se po pravilu.

. Društvo može imati najviše 30 članova.osnivačkom ulogu.ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova.firmi. . a ako ima više zastupnika .drugim pitanjima značajnim za društvo. . Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: . Statut je osnovni opšti akt društva. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. . . zastupanju i potpisivanju društva. .zastupanju društva.firmi i sjedištu društva. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču.djelatnosti društva. . osim ako je trajanje neograničeno.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. član 328 Statut društva sadrži odredbe o: .sjedištu i obliku društva. 4 . .drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe.načinu i vremenu uplate novčanih uloga. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. . osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. .firmi osnivača i adresi. . odnosno sjedištu. .o načinu poslovodstva. .pravima. . .imenovanju direktora i zastupnika društva. Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .zaštiti životne sredine. Društvo ima svoj statut.povlačenju uloga. .trajanju društva. . adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva.ograničenju prava zastupnika. . a drugi opšti akti su pravilnik.uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti.

vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: . diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. . .ime i adresa. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: . 5 .ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva. .odluka o imenovanju direktora.obrasci 1.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio.potvrda banke o uplaćenom depozitu. .statut društva.5. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar.drugi podaci značajni za društvo.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.tekst oglasa.4. .2. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. opozivu i djelokrugu organa društva. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi.državnoj svojini. .privatnoj svojini i . drugim pitanjima značajnim za rad društva. .izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva.6.akt o osnivanju društva. odnosno firma i sjedište svakog člana društva. . prestanku društva. . . rezervama.3. postupku izmjene statuta.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. . dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. ukupnom iznosu osnovnog kapitala.društvenoj svojini. Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica. .zadružnoj svojini. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva. . načinu promjene oblika društva. zastupanju.dokaz o uplaćenoj taksi.7 .mješovitoj svojini. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . izboru. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba.

obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. Odluka o smanjenju. u cjelini ili djelimično. 2007. saglasno ugovoru o osnivanju. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. 6 . odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. član 331 Prof. str. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. iz rezultata poslovanja i sl. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. niti odložiti izvršenje obaveze. stupanjem novog člana u društvo. Članovi društva imaju pravo preče uplate. dr Vitomir Popović.114. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. Prof. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. U slučaju. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. dr Dragutin Mirović. s razmjerno ranijim uplatama5. Društvo ne može osloboditi člana društva. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga.

predlaže raspodjelu dobiti. .bira i opoziva članove upravnog odbora. kao organ vlasnika. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. . Skupština se saziva pismenim putem. .Nadzorni odbor. .odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova. . . . .donosi statut.Upravni odbor.odlučuje o dopunskim uplatama. revizora i likvidatora i određuje im primanja. .priprema godišnje izvještaje o poslovanju. kao organ upravljanja.donosi opšte akte koje ne donosi skupština. . kao organ nadzora. . promjeni oblika i prestanku društva.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka. 7 . 5. predsjednika i članove nadzornog odbora.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: .donosi poslovnik o svom radu. . Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor.postavlja i razrješava direktora. ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala.utvrđuje poslovnu politiku. Skupština se obavezno saziva. .daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike.2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . . Skupštinu društva saziva direktor. ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. . kao organ poslovođenja i .usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju.Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju).UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: .Direktor. 5.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. .odlučuje o statusnim promjenama.

glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. 8 . 5.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: .3 Direktor Djelokrug direktora: . Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova.organizuje i vodi poslovanje društva. U slučaju jednake podjele glasova. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. . . kao i iz reda lica izvan društva.zastupa društvo.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. . 5.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. . Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. . osnivačkim aktom i statutom.

prava iz obligacionih odnosa sa društvom. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. osnivačkim aktom i statutom. razmatra izvještaje revizora. pravo pobijanja odluka organa društva. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. pravo informisanja. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. actio pro socio i actio negatoria. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Članovi društva imaju: . Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. .imovinska prava. donosi poslovnik o svom radu.upravljačka prava. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. 9 . Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva.specijalna prava i . Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. a po podmirenju obaveza društva. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. .

tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. dozvoljena je u njemačkom pravu. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. „Actio pro socio“ tj. . prodaji. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. pružanje usluga društvu. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. aval i sl. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. Tu spadaju npr. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . prema društvu.). i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva.obavezu nekonkurencije društvu. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. 10 .obavezu uplate uloga. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. .obavezu dodatnih uplata. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. jemstvo. 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . za svoj ili tuđ račun. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva.

Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. ugovor o prodaji. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno.kupovinom. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. trampi. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. ali on mora biti u pismenom obliku. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. udio prstaje uz saglasnost članova društva. poklonu. odnosno društva. Prenos udjela među članovima društva je slobodan.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. njegov udio se prenosi na nasljednika. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. .povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. ni u imovinskim pravima.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. . Smrću ili prestankom člana društva. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. u skladu sa statutom. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. 11 . Član društva čiji je udio prestao.

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. transformisati se u neko drugo društvo. Takođe. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. poslovanje sa gubitkom više godina. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. odlukom organa upravljanja. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. uz saglasnost svih članova društva. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. kao način prestanka članstva u društvu. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. a na način predviđen statutom. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. dioničko društvo i 12 . Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo.

promjenom (pripajanje. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. I ova promjena upisuje se u sudski registar. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. stečajem. Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). uz odluku o transformaciji. podijeljena na dionice. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. istek vremena osnivanja. likvidacijom. Društvo prestaje brisanjem iz registra. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. 13 . Nasuprot ovome. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. podjela). ispunjenje cilja. spajanje. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. Pored ovih uslova. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno.

Zakon o preduzećima Republike Srpske. 66/02. 62/02. br. dr Vitomir Popović. dostupne internet stranice 14 .24/98. 2008.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. Banja Luka 2007. Banja Luka. 38/03.godine 5. Prof. godine 2. 97/04 i 34/06 4. mr Stanislav Lakić. Prof dr Dragutin Mirović. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. Prof. Zbirka propisa Republike Srpske. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. Bijeljina.godine 3. dr Milenko Stanić. Službeni glasnik Republike Srpske. 2007. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Privredno pravo.