P. 1
SEMINARSKI RAD poslovno pravo

SEMINARSKI RAD poslovno pravo

|Views: 1,924|Likes:
Published by Aleksandar Ostojic

More info:

Published by: Aleksandar Ostojic on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

..........7 5..........................................................................................................................................................13 13 LITERATURA.........................................................................................1 Skupština društva....................12 11 Transformacija društva..........................................................................................................................................................................................................................................................4 3 Osnovni kapital i ulozi.8 5............................10 8 Raspolaganje udjelima..............................................................................................................................................................................................................................................................................................8 6 Prava članova društva...............................................................................14 2 ........2 Upravni odbor..............3 Direktor...................................................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva..............................................................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva...........................................................................................................................................................................................11 9 Prestanak članstva u društvu.........7 5.........................................................................................12 12 Prestanak društva...................................................................................................................4 Nadzorni odbor........................................7 5............3 2 Osnivanje društva...................................9 7 Obaveze članova društva......................6 5 Organi društva......................6 4 Uplata i unošenje uloga............................................................................

godine1. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. ___________________________________ 1 Prof. 3 . Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. Dobit društva se po pravilu. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. dr Vitomir Popović. Prof. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. što važi i za gubitak. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. ali se od njega i razlikuje.godine. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. kakve su akcije. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. regulisano zakonom iz 1892. 2007. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. dr Dragutin Mirović. odnosno društva kapitala. već ulozi. Za obaveze društva odgovara samo društvo. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. odnosno fizičkih lica. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. Svaki član može imati samo jedan udio. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. radi obavljanja djelatnosti. Danas. jedan udio može imati više vlasnika. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. i to ograničeno u visini uloga. dok su članovi odgovorni prema društvu.110. str. član 327.

osnivačkom ulogu. . . Statut je osnovni opšti akt društva.ograničenju prava zastupnika. poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. .zastupanju društva.trajanju društva. adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. zastupanju i potpisivanju društva.zaštiti životne sredine. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: .ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . .iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova. . .o načinu poslovodstva.pravima. a drugi opšti akti su pravilnik.imenovanju direktora i zastupnika društva.firmi i sjedištu društva. . . . osim ako je trajanje neograničeno. Društvo ima svoj statut. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju.povlačenju uloga.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova. . a ako ima više zastupnika .uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju.firmi osnivača i adresi. Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva.sjedištu i obliku društva. osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. . .načinu i vremenu uplate novčanih uloga. . . Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. .firmi.djelatnosti društva. . .drugim pitanjima značajnim za društvo. odnosno sjedištu.drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. 4 . Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti. Društvo može imati najviše 30 članova.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa.

društvenoj svojini.5. zastupanju. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva.zadružnoj svojini.drugi podaci značajni za društvo.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. .ime i adresa. ukupnom iznosu osnovnog kapitala. rezervama.tekst oglasa.4. odnosno firma i sjedište svakog člana društva. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: .potvrda banke o uplaćenom depozitu. . U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: . .odluka o imenovanju direktora.obrasci 1.privatnoj svojini i .7 .akt o osnivanju društva. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva.2. izboru.ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva. drugim pitanjima značajnim za rad društva. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. . . .rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva.mješovitoj svojini. 5 . . diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka.državnoj svojini. . Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. postupku izmjene statuta.3. načinu promjene oblika društva. opozivu i djelokrugu organa društva. .6. .dokaz o uplaćenoj taksi. . vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: . Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.statut društva. . prestanku društva. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. niti odložiti izvršenje obaveze. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. iz rezultata poslovanja i sl. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka.114. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. Članovi društva imaju pravo preče uplate. saglasno ugovoru o osnivanju. Društvo ne može osloboditi člana društva. član 331 Prof. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. dr Vitomir Popović. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. 6 . ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. s razmjerno ranijim uplatama5. dr Dragutin Mirović. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. Prof. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. U slučaju. 2007. stupanjem novog člana u društvo. u cjelini ili djelimično. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. str. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. Odluka o smanjenju.

kao organ upravljanja.daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. . . .predlaže raspodjelu dobiti.utvrđuje poslovnu politiku. .donosi statut.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. kao organ nadzora. kao organ poslovođenja i .donosi poslovnik o svom radu. .2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . . .odlučuje o dopunskim uplatama. Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova. . .donosi opšte akte koje ne donosi skupština. . 5. predsjednika i članove nadzornog odbora.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: .Upravni odbor.odlučuje o statusnim promjenama.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju). ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. Skupštinu društva saziva direktor.Direktor. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. .postavlja i razrješava direktora.priprema godišnje izvještaje o poslovanju.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: .Nadzorni odbor. . Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. revizora i likvidatora i određuje im primanja. 7 .odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. Skupština se saziva pismenim putem. kao organ vlasnika. promjeni oblika i prestanku društva. .odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala. . ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. 5. .bira i opoziva članove upravnog odbora. Skupština se obavezno saziva.

Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. . .utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. kao i iz reda lica izvan društva.zastupa društvo. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika. . obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. .obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom. glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. 8 .organizuje i vodi poslovanje društva. U slučaju jednake podjele glasova. 5. osnivačkim aktom i statutom. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. 5. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. .3 Direktor Djelokrug direktora: . Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: . Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine.

ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. razmatra izvještaje revizora. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. donosi poslovnik o svom radu. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. Ako su više lica vlasnici jednog uloga.specijalna prava i . a po podmirenju obaveza društva. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. actio pro socio i actio negatoria. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. 9 . . Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja.prava iz obligacionih odnosa sa društvom. pravo informisanja. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica.imovinska prava. pravo pobijanja odluka organa društva. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Članovi društva imaju: . osnivačkim aktom i statutom. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti.upravljačka prava. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. . a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.

Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. .obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . „Actio pro socio“ tj.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu. 10 . . 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva. Tu spadaju npr. pružanje usluga društvu. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. za svoj ili tuđ račun. a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje.). kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. prema društvu.obavezu nekonkurencije društvu. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu.obavezu uplate uloga. prodaji.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana.obavezu dodatnih uplata. aval i sl. dozvoljena je u njemačkom pravu. jemstvo. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva.

Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Smrću ili prestankom člana društva. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. trampi. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. ugovor o prodaji.povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. u skladu sa statutom. udio prstaje uz saglasnost članova društva. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. poklonu. ali on mora biti u pismenom obliku. Član društva čiji je udio prestao. ni u imovinskim pravima. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. njegov udio se prenosi na nasljednika. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. . odnosno društva. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. 11 . Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . .kupovinom. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla.

Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. transformisati se u neko drugo društvo. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. a na način predviđen statutom. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. utvrđuje se na autonomnoj osnovi.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. dioničko društvo i 12 . uz saglasnost svih članova društva. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). poslovanje sa gubitkom više godina. odlukom organa upravljanja. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. kao način prestanka članstva u društvu. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Takođe.

I ova promjena upisuje se u sudski registar. Nasuprot ovome. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. ispunjenje cilja. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. likvidacijom. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. stečajem. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). istek vremena osnivanja. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. Pored ovih uslova. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala).UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. uz odluku o transformaciji. Društvo prestaje brisanjem iz registra. spajanje. 13 . Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. podjela). podijeljena na dionice. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). promjenom (pripajanje. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni.

Banja Luka. 2007. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta.godine 5. Banja Luka 2007. Prof dr Dragutin Mirović. dr Vitomir Popović.24/98. Bijeljina. 97/04 i 34/06 4. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. dostupne internet stranice 14 . Zbirka propisa Republike Srpske. mr Stanislav Lakić. br. Službeni glasnik Republike Srpske. dr Milenko Stanić. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. 2008. Privredno pravo. godine 2. 62/02.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. 38/03.godine 3. 66/02. Prof. Zakon o preduzećima Republike Srpske. Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->