UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

............................................................................................................................................................1 Skupština društva.................................2 Upravni odbor.................................14 2 .......................................................................................9 7 Obaveze članova društva.......................10 8 Raspolaganje udjelima.........................................................................................................................................................................................8 6 Prava članova društva.................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva............................................................................................................................................13 13 LITERATURA...............................11 9 Prestanak članstva u društvu........................................................................6 4 Uplata i unošenje uloga............................4 3 Osnovni kapital i ulozi............................3 Direktor............8 5...................................................................................7 5...................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva...................7 5............6 5 Organi društva.......................................12 11 Transformacija društva..............................................................................................................................................................................7 5......................................................................................................12 12 Prestanak društva.............4 Nadzorni odbor................................................................................................................3 2 Osnivanje društva.

Dobit društva se po pravilu. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. dr Vitomir Popović. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. Svaki član može imati samo jedan udio. Danas. ___________________________________ 1 Prof. Za obaveze društva odgovara samo društvo. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. radi obavljanja djelatnosti. i to ograničeno u visini uloga. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. regulisano zakonom iz 1892. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. dijeli među članovima srazmjerno udjelima.godine1.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti.110. dr Dragutin Mirović. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. ali se od njega i razlikuje. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. što važi i za gubitak. član 327. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. odnosno fizičkih lica. Prof. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. str. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo.godine. 2007. 3 . Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. kakve su akcije. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. odnosno društva kapitala. dok su članovi odgovorni prema društvu. jedan udio može imati više vlasnika. već ulozi. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama.

uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika. .načinu i vremenu uplate novčanih uloga.trajanju društva. . obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju.nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju.osnivačkom ulogu. .drugim pitanjima značajnim za društvo. . . član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . .ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. . zastupanju i potpisivanju društva.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova. . odnosno sjedištu. Društvo ima svoj statut. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. osim ako je trajanje neograničeno. a ako ima više zastupnika .firmi osnivača i adresi.firmi i sjedištu društva. . adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: .djelatnosti društva. Društvo može imati najviše 30 članova. Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .ograničenju prava zastupnika.sjedištu i obliku društva.zaštiti životne sredine. .firmi.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. a drugi opšti akti su pravilnik.pravima. . 4 . poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda.o načinu poslovodstva.drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. . . . .zastupanju društva.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova. . Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. .imenovanju direktora i zastupnika društva. Statut je osnovni opšti akt društva. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. .povlačenju uloga.

2. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. načinu promjene oblika društva. drugim pitanjima značajnim za rad društva. izboru. .potvrda banke o uplaćenom depozitu.privatnoj svojini i . ukupnom iznosu osnovnog kapitala.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: .4. opozivu i djelokrugu organa društva. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. rezervama.tekst oglasa. .7 . .ime i adresa. odnosno firma i sjedište svakog člana društva. .odluka o imenovanju direktora.mješovitoj svojini.državnoj svojini. . .6.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti. postupku izmjene statuta. Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.drugi podaci značajni za društvo. zastupanju.obrasci 1.izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. 5 . . Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. .zadružnoj svojini. . . prestanku društva. .statut društva.ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva.3.akt o osnivanju društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . .5.društvenoj svojini. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi.dokaz o uplaćenoj taksi. vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. . Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: .

Prof. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. stupanjem novog člana u društvo. u cjelini ili djelimično. U slučaju. s razmjerno ranijim uplatama5. saglasno ugovoru o osnivanju. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. Društvo ne može osloboditi člana društva. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. 2007. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. 6 . Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. iz rezultata poslovanja i sl. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina.114. dr Vitomir Popović. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. Odluka o smanjenju. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. niti odložiti izvršenje obaveze. Članovi društva imaju pravo preče uplate. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. dr Dragutin Mirović. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. str. član 331 Prof. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati.

Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova. Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. kao organ nadzora. .donosi opšte akte koje ne donosi skupština.predlaže raspodjelu dobiti. kao organ upravljanja. .bira i opoziva članove upravnog odbora.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. .utvrđuje poslovnu politiku.donosi statut. kao organ poslovođenja i .Direktor.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. 5.odlučuje o dopunskim uplatama.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. . . predsjednika i članove nadzornog odbora. . Skupština se obavezno saziva.postavlja i razrješava direktora.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka.odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.odlučuje o statusnim promjenama.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: . . . Skupština se saziva pismenim putem.Upravni odbor. 5. . 7 . . .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju).priprema godišnje izvještaje o poslovanju. kao organ vlasnika. Skupštinu društva saziva direktor. .1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: .Nadzorni odbor. . revizora i likvidatora i određuje im primanja.2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . . .daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. .donosi poslovnik o svom radu. promjeni oblika i prestanku društva. ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina.

.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: . Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. kao i iz reda lica izvan društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. . 5.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. 8 .obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. osnivačkim aktom i statutom. . . Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva. .organizuje i vodi poslovanje društva.3 Direktor Djelokrug direktora: . glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. 5. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. U slučaju jednake podjele glasova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom.zastupa društvo. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom.

ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.specijalna prava i .prava iz obligacionih odnosa sa društvom. . Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. a po podmirenju obaveza društva. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva.upravljačka prava. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. donosi poslovnik o svom radu. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. Članovi društva imaju: . Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. razmatra izvještaje revizora.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. pravo informisanja.imovinska prava. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. 9 . osnivačkim aktom i statutom. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. pravo pobijanja odluka organa društva. actio pro socio i actio negatoria. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. . Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini.

7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . za svoj ili tuđ račun. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. 10 .obavezu dodatnih uplata. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. jemstvo. dozvoljena je u njemačkom pravu.obavezu nekonkurencije društvu. aval i sl. „Actio pro socio“ tj. prodaji.obavezu uplate uloga. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. Tu spadaju npr. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. pružanje usluga društvu. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. . a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. prema društvu.).

u skladu sa statutom.kupovinom. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. ali on mora biti u pismenom obliku. poklonu. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. ugovor o prodaji. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. Član društva čiji je udio prestao. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. 11 . Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. udio prstaje uz saglasnost članova društva. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. . .povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. ni u imovinskim pravima.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. Smrću ili prestankom člana društva. trampi. njegov udio se prenosi na nasljednika. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. odnosno društva. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla.

Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. transformisati se u neko drugo društvo. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. poslovanje sa gubitkom više godina. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. odlukom organa upravljanja. a na način predviđen statutom. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. uz saglasnost svih članova društva. dioničko društvo i 12 . član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. kao način prestanka članstva u društvu. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. Takođe. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi.

potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. Pored ovih uslova. Društvo prestaje brisanjem iz registra. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. I ova promjena upisuje se u sudski registar. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). podjela). stečajem. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). jer razlozi kao što su: smrt člana društva. 13 . I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. promjenom (pripajanje. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. istek vremena osnivanja. uz odluku o transformaciji. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. likvidacijom.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. Nasuprot ovome. ispunjenje cilja. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. spajanje. podijeljena na dionice. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno.

Službeni glasnik Republike Srpske. br.godine 3. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. 97/04 i 34/06 4.24/98. Bijeljina. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. 66/02. 62/02. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Prof. mr Stanislav Lakić. Prof dr Dragutin Mirović. Zakon o preduzećima Republike Srpske. Banja Luka. Zbirka propisa Republike Srpske. godine 2.godine 5. dr Milenko Stanić.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. Prof. dr Vitomir Popović. 2008. 2007. Banja Luka 2007. 38/03. dostupne internet stranice 14 . Privredno pravo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful