UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

...12 11 Transformacija društva...............................................................................................................................................................................................................................................................................................7 5.......................................................................11 9 Prestanak članstva u društvu...........................................................................................................................................................................12 12 Prestanak društva................................13 13 LITERATURA..................3 Direktor.............................................................8 6 Prava članova društva............................................6 5 Organi društva..............................................................................................................4 3 Osnovni kapital i ulozi......................................................................................................10 8 Raspolaganje udjelima..............................7 5..........................................................................................................................................................................................................6 4 Uplata i unošenje uloga..........................2 Upravni odbor........................................................................................................................................................................................................9 7 Obaveze članova društva.............................................................................................................................4 Nadzorni odbor...........................................................................1 Skupština društva..............................7 5....12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva............................14 2 ....................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva.............3 2 Osnivanje društva.8 5......................................................................

osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. kakve su akcije. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. što važi i za gubitak. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2.godine.110. dok su članovi odgovorni prema društvu. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. već ulozi. Svaki član može imati samo jedan udio. i to ograničeno u visini uloga. dr Dragutin Mirović. odnosno fizičkih lica. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. Dobit društva se po pravilu. odnosno društva kapitala. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. dr Vitomir Popović. str. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. ali se od njega i razlikuje.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. 3 .godine1. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. ___________________________________ 1 Prof. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. Prof. član 327. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. Danas. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. Za obaveze društva odgovara samo društvo. radi obavljanja djelatnosti. 2007. regulisano zakonom iz 1892. jedan udio može imati više vlasnika.

. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču. Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. . Statut je osnovni opšti akt društva. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju.zaštiti životne sredine. 4 . poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. odnosno sjedištu. zastupanju i potpisivanju društva. . član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . .drugim pitanjima značajnim za društvo. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske.ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata.imenovanju direktora i zastupnika društva. osim ako je trajanje neograničeno.zastupanju društva.drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu.osnivačkom ulogu.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova. . .nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti. a drugi opšti akti su pravilnik. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda.djelatnosti društva. . . . . . adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. .povlačenju uloga. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju. .ograničenju prava zastupnika.uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika. Društvo ima svoj statut. a ako ima više zastupnika .broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.firmi.načinu i vremenu uplate novčanih uloga. Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .o načinu poslovodstva.sjedištu i obliku društva. Društvo može imati najviše 30 članova.firmi osnivača i adresi.trajanju društva.pravima. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: . osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. . . .firmi i sjedištu društva. .

.društvenoj svojini.izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva.akt o osnivanju društva.zadružnoj svojini. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: .ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. . . prestanku društva.5. . zastupanju. načinu promjene oblika društva.ime i adresa. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: .državnoj svojini. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. . .obrasci 1.potvrda banke o uplaćenom depozitu. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti.3. . izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.7 .6. odnosno firma i sjedište svakog člana društva.tekst oglasa. izboru. . drugim pitanjima značajnim za rad društva.odluka o imenovanju direktora. .visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio.4. . Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. ukupnom iznosu osnovnog kapitala.drugi podaci značajni za društvo. 5 . Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga.privatnoj svojini i . opozivu i djelokrugu organa društva. rezervama.mješovitoj svojini.2. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi. .dokaz o uplaćenoj taksi.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. postupku izmjene statuta. Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.statut društva. . .

ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. saglasno ugovoru o osnivanju. dr Vitomir Popović. iz rezultata poslovanja i sl. 2007. 6 . stupanjem novog člana u društvo. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. Odluka o smanjenju. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. s razmjerno ranijim uplatama5. U slučaju. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. u cjelini ili djelimično. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. niti odložiti izvršenje obaveze. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. Prof. Društvo ne može osloboditi člana društva. dr Dragutin Mirović. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. str. član 331 Prof. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti.114. Članovi društva imaju pravo preče uplate. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Skupština se saziva pismenim putem.daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. .donosi statut. .odlučuje o statusnim promjenama. .Nadzorni odbor.postavlja i razrješava direktora.utvrđuje poslovnu politiku. revizora i likvidatora i određuje im primanja.predlaže raspodjelu dobiti.priprema godišnje izvještaje o poslovanju. kao organ vlasnika.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke.odlučuje o dopunskim uplatama. . promjeni oblika i prestanku društva.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: . Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. . 5. . Skupštinu društva saziva direktor.donosi opšte akte koje ne donosi skupština. Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. .bira i opoziva članove upravnog odbora. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: . .donosi poslovnik o svom radu. . ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. kao organ poslovođenja i . Skupština se obavezno saziva. . . predsjednika i članove nadzornog odbora. ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. 5. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. kao organ upravljanja. .odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala. . .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju).Direktor.2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . 7 . .Upravni odbor. kao organ nadzora.

zastupa društvo. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.organizuje i vodi poslovanje društva.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. 5. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. 8 . Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih.3 Direktor Djelokrug direktora: . osnivačkim aktom i statutom. kao i iz reda lica izvan društva. . .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. . dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. . obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. 5. U slučaju jednake podjele glasova. .4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: .

9 . osnivačkim aktom i statutom. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. Članovi društva imaju: .imovinska prava. actio pro socio i actio negatoria. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. pravo pobijanja odluka organa društva. Ako su više lica vlasnici jednog uloga.upravljačka prava. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. . podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica.specijalna prava i . a po podmirenju obaveza društva. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. donosi poslovnik o svom radu.prava iz obligacionih odnosa sa društvom. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. razmatra izvještaje revizora. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. pravo informisanja. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. . Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu.

niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. aval i sl. . Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu.obavezu nekonkurencije društvu. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. Tu spadaju npr. pružanje usluga društvu.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. . a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom.). jemstvo. 10 . „Actio pro socio“ tj. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. dozvoljena je u njemačkom pravu. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . za svoj ili tuđ račun. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. prodaji. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva.obavezu dodatnih uplata. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. prema društvu. a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva.obavezu uplate uloga.

povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. . gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. 11 . Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. trampi.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti.kupovinom. odnosno društva. Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. udio prstaje uz saglasnost članova društva. Član društva čiji je udio prestao. ugovor o prodaji. u skladu sa statutom. . „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. ni u imovinskim pravima. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. njegov udio se prenosi na nasljednika. Smrću ili prestankom člana društva. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. ali on mora biti u pismenom obliku. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. poklonu.

Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. poslovanje sa gubitkom više godina. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. uz saglasnost svih članova društva. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. dioničko društvo i 12 . ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. Takođe. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. a na način predviđen statutom. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). kao način prestanka članstva u društvu. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. odlukom organa upravljanja. transformisati se u neko drugo društvo.

članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. I ova promjena upisuje se u sudski registar. podijeljena na dionice. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. Društvo prestaje brisanjem iz registra. 13 . Pored ovih uslova. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. istek vremena osnivanja. spajanje. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. promjenom (pripajanje. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). podjela). 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. uz odluku o transformaciji. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. Nasuprot ovome. ispunjenje cilja. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). stečajem. likvidacijom.

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1.godine 3. Banja Luka. Prof. godine 2. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. Zbirka propisa Republike Srpske. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. dostupne internet stranice 14 . 62/02. 66/02. Banja Luka 2007. Privredno pravo. Prof dr Dragutin Mirović. br.24/98.godine 5. Bijeljina. Zakon o preduzećima Republike Srpske. mr Stanislav Lakić. 2008. dr Vitomir Popović. 97/04 i 34/06 4. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Prof. dr Milenko Stanić. Službeni glasnik Republike Srpske. 38/03. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful