UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

.....................................................................................................................3 Direktor..........................................................................................................................................................................................................9 7 Obaveze članova društva....................4 3 Osnovni kapital i ulozi..........................................4 Nadzorni odbor..........................................................................................................................................................................................................................14 2 ...............................................................................7 5..........12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva........................13 13 LITERATURA..........................7 5...........................12 12 Prestanak društva.....................7 5..................................................8 6 Prava članova društva...................................................2 Upravni odbor..............................................................................................................................................................12 11 Transformacija društva.......................11 9 Prestanak članstva u društvu...................1 Skupština društva.......................................6 5 Organi društva.......................................6 4 Uplata i unošenje uloga.......................................................................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva................................................8 5...............................................................10 8 Raspolaganje udjelima..........................................3 2 Osnivanje društva..............................................................................................................................................................................................................................................................................

i to ograničeno u visini uloga. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. Dobit društva se po pravilu. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. radi obavljanja djelatnosti. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. str. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. dok su članovi odgovorni prema društvu. član 327. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. Prof. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. jedan udio može imati više vlasnika. 2007. ali se od njega i razlikuje. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. odnosno društva kapitala. Danas. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. Za obaveze društva odgovara samo društvo. Svaki član može imati samo jedan udio. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. odnosno fizičkih lica. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva.110. ___________________________________ 1 Prof. 3 . Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. što važi i za gubitak. dr Dragutin Mirović. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. već ulozi. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. regulisano zakonom iz 1892.godine1. dr Vitomir Popović. kakve su akcije.godine. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika.

adresi i matičnom broju tog fizičkog lica.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova.drugim pitanjima značajnim za društvo.osnivačkom ulogu. . .djelatnosti društva. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. .trajanju društva. osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3.sjedištu i obliku društva.firmi i sjedištu društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju. . . a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . osim ako je trajanje neograničeno.povlačenju uloga.ograničenju prava zastupnika.drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. .firmi osnivača i adresi. . Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. a drugi opšti akti su pravilnik. . zastupanju i potpisivanju društva. . Društvo može imati najviše 30 članova. Statut je osnovni opšti akt društva.načinu i vremenu uplate novčanih uloga. 4 . . . . .ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.zaštiti životne sredine. . .nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti.firmi. . poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. Društvo ima svoj statut. odnosno sjedištu. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: .pravima.o načinu poslovodstva. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču. .imenovanju direktora i zastupnika društva. a ako ima više zastupnika . Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: . .zastupanju društva.uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika.

obrasci 1. .državnoj svojini.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. izboru.drugi podaci značajni za društvo. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. opozivu i djelokrugu organa društva. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: . Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.7 . rezervama. . .privatnoj svojini i .6.potvrda banke o uplaćenom depozitu. .društvenoj svojini. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. . odnosno firma i sjedište svakog člana društva. zastupanju.izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. .ime i adresa. 5 .odluka o imenovanju direktora. drugim pitanjima značajnim za rad društva.akt o osnivanju društva.4. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. .3. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.zadružnoj svojini. . ukupnom iznosu osnovnog kapitala. vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. prestanku društva. .statut društva.mješovitoj svojini. . Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar.ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. . načinu promjene oblika društva. . . Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . postupku izmjene statuta.2.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: .tekst oglasa.5. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi.dokaz o uplaćenoj taksi.

član 331 Prof. iz rezultata poslovanja i sl. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva.114. s razmjerno ranijim uplatama5. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. Društvo ne može osloboditi člana društva. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. dr Vitomir Popović. 6 . Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. dr Dragutin Mirović. niti odložiti izvršenje obaveze. Prof. stupanjem novog člana u društvo. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. str. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. 2007. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. u cjelini ili djelimično. U slučaju. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. saglasno ugovoru o osnivanju. Odluka o smanjenju. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. Članovi društva imaju pravo preče uplate.

kao organ vlasnika.Direktor. Skupština se obavezno saziva. . Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. . promjeni oblika i prestanku društva. .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju). Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.odlučuje o statusnim promjenama. . .postavlja i razrješava direktora. revizora i likvidatora i određuje im primanja. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. 5.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: .2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . Skupštinu društva saziva direktor. kao organ nadzora. predsjednika i članove nadzornog odbora.odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.donosi opšte akte koje ne donosi skupština.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: . .daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. kao organ poslovođenja i . . .predlaže raspodjelu dobiti.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka. . ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala.Upravni odbor. .usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. Skupština se saziva pismenim putem. ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. . . .utvrđuje poslovnu politiku.bira i opoziva članove upravnog odbora.Nadzorni odbor. kao organ upravljanja.donosi poslovnik o svom radu. . . 7 .priprema godišnje izvještaje o poslovanju.donosi statut. 5.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke.odlučuje o dopunskim uplatama. .

Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva.zastupa društvo. . . Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. U slučaju jednake podjele glasova. osnivačkim aktom i statutom. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. 5.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. .3 Direktor Djelokrug direktora: .organizuje i vodi poslovanje društva. kao i iz reda lica izvan društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. 5. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. . glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. . Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke. 8 . Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: . Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. pravo pobijanja odluka organa društva. donosi poslovnik o svom radu.upravljačka prava. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora.imovinska prava. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. . a po podmirenju obaveza društva. 9 . pravo informisanja. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. . Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. razmatra izvještaje revizora.prava iz obligacionih odnosa sa društvom. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. actio pro socio i actio negatoria. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. osnivačkim aktom i statutom. Članovi društva imaju: . Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva.specijalna prava i . daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti.

obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. prodaji. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. dozvoljena je u njemačkom pravu.obavezu dodatnih uplata.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. za svoj ili tuđ račun. . „Actio pro socio“ tj. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. . kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. 10 .obavezu nekonkurencije društvu. prema društvu. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu.).obavezu uplate uloga. jemstvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. Tu spadaju npr. pružanje usluga društvu. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. aval i sl.

povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. udio prstaje uz saglasnost članova društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. trampi. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. Smrću ili prestankom člana društva.kupovinom. ali on mora biti u pismenom obliku. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Član društva čiji je udio prestao. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. . Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: . . 11 . odnosno društva. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. u skladu sa statutom. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. njegov udio se prenosi na nasljednika. ni u imovinskim pravima. ugovor o prodaji. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. poklonu.

Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Takođe. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. dioničko društvo i 12 . ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. kao način prestanka članstva u društvu. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. odlukom organa upravljanja. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. poslovanje sa gubitkom više godina. uz saglasnost svih članova društva. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. a na način predviđen statutom. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. transformisati se u neko drugo društvo. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela.

Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. promjenom (pripajanje. I ova promjena upisuje se u sudski registar. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). likvidacijom. spajanje. podjela). Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. Pored ovih uslova. 13 . Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). Nasuprot ovome. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. podijeljena na dionice.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. stečajem. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. ispunjenje cilja. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. istek vremena osnivanja. Društvo prestaje brisanjem iz registra. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. uz odluku o transformaciji. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva.

godine 5. Privredno pravo. Prof dr Dragutin Mirović. 2008. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. dr Milenko Stanić. Zbirka propisa Republike Srpske. 66/02. dostupne internet stranice 14 . Banja Luka. 38/03.godine 3. 62/02. Prof. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Zakon o preduzećima Republike Srpske. br. Službeni glasnik Republike Srpske. Prof. 97/04 i 34/06 4. Bijeljina. godine 2.24/98. mr Stanislav Lakić. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. 2007. dr Vitomir Popović. Banja Luka 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful