SEMINARSKI RAD poslovno pravo

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

.................14 2 ................7 5..............4 Nadzorni odbor...................................................................................................8 5.........................................................................................................3 2 Osnivanje društva...................8 6 Prava članova društva.........................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva.................................7 5........................................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva..........................................................................................................13 13 LITERATURA.....................................4 3 Osnovni kapital i ulozi......................2 Upravni odbor...................................................................10 8 Raspolaganje udjelima..................................................................3 Direktor........................................................................................................................................................................................................................................................1 Skupština društva..............................................................................11 9 Prestanak članstva u društvu...............7 5...................................................6 5 Organi društva...........................................................................................................................6 4 Uplata i unošenje uloga..........12 11 Transformacija društva............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 12 Prestanak društva...........................................9 7 Obaveze članova društva.............................................................................................................

Svaki član može imati samo jedan udio. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. odnosno fizičkih lica. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća.110. Za obaveze društva odgovara samo društvo. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. ali se od njega i razlikuje. Prof. regulisano zakonom iz 1892. Dobit društva se po pravilu. str. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937. kakve su akcije. odnosno društva kapitala. ___________________________________ 1 Prof. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. dr Vitomir Popović.godine1. dok su članovi odgovorni prema društvu. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. već ulozi. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. i to ograničeno u visini uloga. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. radi obavljanja djelatnosti. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. jedan udio može imati više vlasnika. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu.godine. Danas. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. dr Dragutin Mirović. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. 2007. član 327. 3 . ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. što važi i za gubitak. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu.

osim ako je trajanje neograničeno.zaštiti životne sredine. Statut je osnovni opšti akt društva. poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. . . . Društvo može imati najviše 30 članova. . zastupanju i potpisivanju društva.ograničenju prava zastupnika. a ako ima više zastupnika . Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Društvo ima svoj statut. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3.pravima. 4 .trajanju društva.firmi i sjedištu društva. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. . . .firmi. a drugi opšti akti su pravilnik.drugim pitanjima značajnim za društvo.osnivačkom ulogu. . Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: .djelatnosti društva.firmi osnivača i adresi. Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: .imenovanju direktora i zastupnika društva.povlačenju uloga. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču. .o načinu poslovodstva. .drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. .ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . . odnosno sjedištu.nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti.zastupanju društva. . . .načinu i vremenu uplate novčanih uloga. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. .uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika.sjedištu i obliku društva. .broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.

načinu promjene oblika društva. rezervama.dokaz o uplaćenoj taksi. .7 .tekst oglasa. . .ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva.odluka o imenovanju direktora. postupku izmjene statuta. . . Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi. .izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. prestanku društva.društvenoj svojini. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: .rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti. odnosno firma i sjedište svakog člana društva.statut društva. .zadružnoj svojini.6. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba.5.državnoj svojini.obrasci 1. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. . .3. Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.potvrda banke o uplaćenom depozitu. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva. . . izboru.privatnoj svojini i . opozivu i djelokrugu organa društva.ime i adresa.akt o osnivanju društva. .4.mješovitoj svojini.2. ukupnom iznosu osnovnog kapitala. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. drugim pitanjima značajnim za rad društva. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. . Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. 5 .drugi podaci značajni za društvo. zastupanju.

6 . u cjelini ili djelimično. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. dr Vitomir Popović. stupanjem novog člana u društvo. dr Dragutin Mirović. s razmjerno ranijim uplatama5. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. str. 2007. U slučaju. Društvo ne može osloboditi člana društva. član 331 Prof. saglasno ugovoru o osnivanju.114.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. niti odložiti izvršenje obaveze. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. Prof. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. iz rezultata poslovanja i sl. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. Članovi društva imaju pravo preče uplate. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. Odluka o smanjenju. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga.

priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. . Skupština se obavezno saziva.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. Skupština se saziva pismenim putem. .Direktor. . kao organ upravljanja.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju.Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju). ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina.daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: . Skupštinu društva saziva direktor.Nadzorni odbor.bira i opoziva članove upravnog odbora. . . . predsjednika i članove nadzornog odbora. . . kao organ vlasnika.priprema godišnje izvještaje o poslovanju. . . kao organ nadzora. 5.odlučuje o statusnim promjenama. ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. kao organ poslovođenja i . .odlučuje o dopunskim uplatama. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: . 5.donosi statut.utvrđuje poslovnu politiku. .postavlja i razrješava direktora. promjeni oblika i prestanku društva. .Upravni odbor. 7 . .predlaže raspodjelu dobiti. Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor.odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka. revizora i likvidatora i određuje im primanja.donosi poslovnik o svom radu. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju.2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . .donosi opšte akte koje ne donosi skupština.

. Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika. kao i iz reda lica izvan društva. . U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. .utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. 5.3 Direktor Djelokrug direktora: . . Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. U slučaju jednake podjele glasova. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. osnivačkim aktom i statutom. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva.organizuje i vodi poslovanje društva. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. .4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: .pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke. 8 . glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine.zastupa društvo. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. 5.

prava iz obligacionih odnosa sa društvom. a po podmirenju obaveza društva. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana.upravljačka prava. . Članovi društva imaju: . Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. donosi poslovnik o svom radu. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa.specijalna prava i . ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju.imovinska prava. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. . pravo pobijanja odluka organa društva. osnivačkim aktom i statutom. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. 9 . pravo informisanja. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. actio pro socio i actio negatoria. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. razmatra izvještaje revizora. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase.

Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. prodaji.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl.obavezu dodatnih uplata. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. Tu spadaju npr. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. „Actio pro socio“ tj. pružanje usluga društvu. za svoj ili tuđ račun. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. dozvoljena je u njemačkom pravu. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom. aval i sl. 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . 10 . prema društvu. . Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu.). a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu.obavezu nekonkurencije društvu. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu.obavezu uplate uloga. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. jemstvo.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva.

ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. ugovor o prodaji. 11 . Smrću ili prestankom člana društva. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. . Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva.povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. poklonu. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. u skladu sa statutom. Član društva čiji je udio prestao. trampi. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. ali on mora biti u pismenom obliku. odnosno društva. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. ni u imovinskim pravima.kupovinom. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. . Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. udio prstaje uz saglasnost članova društva. njegov udio se prenosi na nasljednika. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: .

uz saglasnost svih članova društva. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. odlukom organa upravljanja. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. transformisati se u neko drugo društvo. kao način prestanka članstva u društvu. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. poslovanje sa gubitkom više godina. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. dioničko društvo i 12 . a na način predviđen statutom.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. Takođe. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva.

Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. uz odluku o transformaciji. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). Pored ovih uslova. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. podjela). 13 . 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. Nasuprot ovome. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. spajanje. stečajem. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. podijeljena na dionice. promjenom (pripajanje. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. likvidacijom. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). I ova promjena upisuje se u sudski registar. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). Društvo prestaje brisanjem iz registra. Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. istek vremena osnivanja. ispunjenje cilja.

Banja Luka 2007. godine 2. dr Milenko Stanić. 2007. Privredno pravo. Prof dr Dragutin Mirović.godine 5. 2008. 62/02. dostupne internet stranice 14 .24/98. Zbirka propisa Republike Srpske. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Banja Luka. Prof. br. 97/04 i 34/06 4. mr Stanislav Lakić. 38/03. Zakon o preduzećima Republike Srpske.godine 3. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. Prof. dr Vitomir Popović. Službeni glasnik Republike Srpske. 66/02.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. Bijeljina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful