UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

..................3 Direktor.......................................................................7 5..6 4 Uplata i unošenje uloga................................................................................................................................................................2 Upravni odbor......................................................................................................................................................................................................................................10 8 Raspolaganje udjelima........8 6 Prava članova društva.................12 11 Transformacija društva............UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva.........................................................8 5...........................................12 12 Prestanak društva......14 2 ..............................13 13 LITERATURA......................................................................3 2 Osnivanje društva......................................................4 3 Osnovni kapital i ulozi................................................................................1 Skupština društva.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 7 Obaveze članova društva.........7 5..........................................................................................................................................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 5 Organi društva...................................4 Nadzorni odbor...........................7 5..................11 9 Prestanak članstva u društvu............

dr Dragutin Mirović. radi obavljanja djelatnosti. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. jedan udio može imati više vlasnika. dr Vitomir Popović. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Svaki član može imati samo jedan udio. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. 3 . Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. odnosno fizičkih lica. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. već ulozi. str. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. Danas. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. što važi i za gubitak. Dobit društva se po pravilu. odnosno društva kapitala.110. kakve su akcije. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća. a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. član 327. Za obaveze društva odgovara samo društvo.godine. 2007. Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. Prof. ___________________________________ 1 Prof. regulisano zakonom iz 1892.godine1. i to ograničeno u visini uloga. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. ali se od njega i razlikuje. dok su članovi odgovorni prema društvu.

a drugi opšti akti su pravilnik.zaštiti životne sredine. .firmi i sjedištu društva. . .pravima. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču.djelatnosti društva. . .povlačenju uloga. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. . osim ako je trajanje neograničeno. Statut je osnovni opšti akt društva.načinu i vremenu uplate novčanih uloga. . Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. . poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja.zastupanju društva.osnivačkom ulogu. Društvo ima svoj statut. ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske.nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti. . .drugim pitanjima značajnim za društvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju.firmi. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. .broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata.imenovanju direktora i zastupnika društva. osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. . .uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika.trajanju društva.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova. .ograničenju prava zastupnika. .sjedištu i obliku društva.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa. . 4 . .drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: . odnosno sjedištu. . Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: . član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . a ako ima više zastupnika . Društvo može imati najviše 30 članova.o načinu poslovodstva.firmi osnivača i adresi. zastupanju i potpisivanju društva.

5 .izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. .2. . vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga.akt o osnivanju društva. opozivu i djelokrugu organa društva.mješovitoj svojini. .drugi podaci značajni za društvo. postupku izmjene statuta.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva. .odluka o imenovanju direktora. .zadružnoj svojini. rezervama.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti. zastupanju.statut društva. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: .privatnoj svojini i . odnosno firma i sjedište svakog člana društva.ime i adresa.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. izboru. ukupnom iznosu osnovnog kapitala.ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva. Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: .6. Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica. načinu promjene oblika društva. . . . dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva.4. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi.7 . prestanku društva. izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva.3. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: . .državnoj svojini. Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba.potvrda banke o uplaćenom depozitu. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. . .dokaz o uplaćenoj taksi. .društvenoj svojini.5.obrasci 1. drugim pitanjima značajnim za rad društva.tekst oglasa. .

u cjelini ili djelimično. obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. s razmjerno ranijim uplatama5. saglasno ugovoru o osnivanju. stupanjem novog člana u društvo. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. dr Dragutin Mirović. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. član 331 Prof. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. Odluka o smanjenju. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. dr Vitomir Popović. str. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama.114. Društvo ne može osloboditi člana društva. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. iz rezultata poslovanja i sl. Članovi društva imaju pravo preče uplate. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. 2007. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. niti odložiti izvršenje obaveze. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar. U slučaju. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. 6 . Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. Prof. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva.

donosi poslovnik o svom radu.Direktor. .Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju). . ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. .donosi statut. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju. Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova. . 5.odlučuje o dopunskim uplatama. 7 .daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. revizora i likvidatora i određuje im primanja.odlučuje o statusnim promjenama. .odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. kao organ nadzora. .odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka. .Nadzorni odbor.predlaže raspodjelu dobiti.postavlja i razrješava direktora.utvrđuje poslovnu politiku. Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. Skupštinu društva saziva direktor. . promjeni oblika i prestanku društva. .Upravni odbor. 5. . . predsjednika i članove nadzornog odbora. . kao organ upravljanja.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: . ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala.priprema godišnje izvještaje o poslovanju.priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. .bira i opoziva članove upravnog odbora.odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala. kao organ poslovođenja i .2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . . Skupština se obavezno saziva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: .usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. Skupština se saziva pismenim putem.donosi opšte akte koje ne donosi skupština. . kao organ vlasnika. .

Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. 5. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja. .3 Direktor Djelokrug direktora: . glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. . Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. . 8 .pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. kao i iz reda lica izvan društva. osnivačkim aktom i statutom. Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke. U slučaju jednake podjele glasova. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih.zastupa društvo. 5.organizuje i vodi poslovanje društva.obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. . Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom. .utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno.

imovinska prava. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. pravo pobijanja odluka organa društva. .prava iz obligacionih odnosa sa društvom. osnivačkim aktom i statutom. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Članovi društva imaju: . Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. a po podmirenju obaveza društva. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. razmatra izvještaje revizora. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. donosi poslovnik o svom radu. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. actio pro socio i actio negatoria.upravljačka prava. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva.specijalna prava i . . pravo informisanja. 9 . Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju.

tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. za svoj ili tuđ račun. pružanje usluga društvu. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. „Actio pro socio“ tj. prema društvu. aval i sl.obavezu nekonkurencije društvu. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. 10 . koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. dozvoljena je u njemačkom pravu.obavezu dodatnih uplata. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. jemstvo. . 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. prodaji.obavezu uplate uloga. a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu. potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga. . i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu.). Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva. Tu spadaju npr.

Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Smrću ili prestankom člana društva. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. ni u imovinskim pravima. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva. ali on mora biti u pismenom obliku. . Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos. njegov udio se prenosi na nasljednika. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. .kupovinom.povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. trampi. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. poklonu. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. u skladu sa statutom. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. ugovor o prodaji. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. odnosno društva. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. udio prstaje uz saglasnost članova društva. 11 . Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. Član društva čiji je udio prestao.

kao način prestanka članstva u društvu.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. transformisati se u neko drugo društvo. Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. dioničko društvo i 12 . Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. Takođe. uz saglasnost svih članova društva. poslovanje sa gubitkom više godina. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. a na način predviđen statutom. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. odlukom organa upravljanja. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva.

likvidacijom. I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva. I ova promjena upisuje se u sudski registar. Nasuprot ovome. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. podijeljena na dionice. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. podjela). promjenom (pripajanje. Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). 13 . spajanje. potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). jer razlozi kao što su: smrt člana društva. uz odluku o transformaciji. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. ispunjenje cilja. istek vremena osnivanja. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. stečajem. nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. Društvo prestaje brisanjem iz registra. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva. Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). Pored ovih uslova.

62/02. Banja Luka. 66/02. mr Stanislav Lakić. Prof dr Dragutin Mirović.godine 3. Zakon o preduzećima Republike Srpske. dr Vitomir Popović. 2007. br. Privredno pravo. 2008. Banja Luka 2007. Službeni glasnik Republike Srpske. Prof.24/98. Prof. dostupne internet stranice 14 . 38/03. Zbirka propisa Republike Srpske.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta.godine 5. dr Milenko Stanić. Bijeljina. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. 97/04 i 34/06 4. godine 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful