P. 1
SEMINARSKI RAD poslovno pravo

SEMINARSKI RAD poslovno pravo

|Views: 1,855|Likes:
Published by Aleksandar Ostojic

More info:

Published by: Aleksandar Ostojic on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije

SEMINARSKI RAD

IZ PREDMETA: Poslovno pravo

NAZIV SEMINARSKOG RADA: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Student: Broj indeksa:

Mentor: Dr Brana Komljenović

Bijeljina, 10.12.2009.

....................................................................................12 12 Prestanak društva........................................................................................................................7 5...............................................................................3 2 Osnivanje društva..............................................................................................................7 5..............................................................................12 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva...........................................................................3 Direktor.......................12 11 Transformacija društva.................................8 5.............10 8 Raspolaganje udjelima................................................................14 2 .......................................6 5 Organi društva.........4 Nadzorni odbor........................4 3 Osnovni kapital i ulozi....................................................................13 13 LITERATURA....1 Skupština društva...............9 7 Obaveze članova društva................................................................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Sadržaj: 1 Pojam društva....2 Upravni odbor................................................................................................................................8 6 Prava članova društva..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 5...........11 9 Prestanak članstva u društvu...................................................................................................6 4 Uplata i unošenje uloga.................................................................................................................................................................

Ukoliko društvo s ograničenom odgovornošću osniva jedno lice onda je ono jednopersonalno privredno društvo. već ulozi. Dobit društva se po pravilu. dijeli među članovima srazmjerno udjelima. Odredbe o ovom društvu sadržavao je i predratni jugoslovenski Trgovački zakon iz 1937.godine. osnivaju pravna ili fizička lica koja ne odgovaraju za obaveze društva. koji se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava mogu ostvariti preko zajedničkog predstavnika. Ovo društvo je slično akcionarskom društvu. odnosno fizičkih lica. Prof. Veličina učešća određuje se prema ulozima članova društva. kakve su akcije. Ulozi članova društva čine osnovni kapital društva2. ali se od njega i razlikuje. str. Svaki član može imati samo jedan udio. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. Sličnost sa akcionarskim društvom je u tome što ga može da osnuje jedno ili više pravnih. odnosno društva kapitala. Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom. dr Vitomir Popović. koji nisu izraženi u vidu prenosivih hartija od vrijednosti. Po svome obliku društvo sa ograničenom odgovornošću spada u privredna društva. dr Dragutin Mirović. i to ograničeno u visini uloga. 2 Zakon o preduzećima Republike Srpske. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. jedan udio može imati više vlasnika. radi obavljanja djelatnosti. Danas. ___________________________________ 1 Prof. član 327.110. 3 . a za obaveze koje terete članove odgovaraju solidarno. a snose rizik za poslovanje društva do visine svoga uloga. dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. regulisano zakonom iz 1892. Za obaveze društva odgovara samo društvo.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 1 Pojam društva Društvo sa ograničenom odgovornošću nastalo je prvi put u njemačkom pravu. Društvo sa ograničenom odgovornošću u sebi sadrži izvjesne karakteristike ortačkog društva i kao takvo je pogodno za institucionalno organizovanje malih i srednjih preduzeća.godine1. Razlika je u tome što u njemu ne postoje akcije. što važi i za gubitak. a odgovornost članova društva za rizik društva je u visini uloga. Iz tog razloga se ne mogu koristiti u berzanskim operacijama. dok su članovi odgovorni prema društvu. ovo društvo regulišu sva zakonodavstva. Društvo s ograničenom odgovornošću je društvo koje. 2007.

zastupanju društva.povlačenju uloga. .firmi i sjedištu društva. . član 328 Statut društva sadrži odredbe o: . . a kad je osnivač fizičko lice -o imenu. adresi i matičnom broju tog fizičkog lica. zastupanju i potpisivanju društva. . . . Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva. Osim navedenih odredbi ugovor može sadržavati i odredbe o: . . odnosno sjedištu. a drugi opšti akti su pravilnik. . ____________________________ 3 Zakon o preduzećima Republike Srpske. .drugim pitanjima značajnim za društvo. Društvo ima svoj statut.sjedištu i obliku društva. .uslovima i načinu utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenju rizika.načinu i vremenu uplate novčanih uloga. .drugim činidbama imovinske vrijednosti koji terete članove i visini ugovorne kazne koja se plaća u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja činidbe. osim ako je trajanje neograničeno. Društvo može imati najviše 30 članova.iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih članova.zaštiti životne sredine. poslovnik i odluka kojom se na opšti način utvrđuju određena pitanja. . . . Ugovor o osnivanju sadrži odredbe o: . osim ako su članovi društva zaposleni u društvu koji kupuju udjele pod povlašćenim uslovima u skladu sa zakonom3. . 4 .nenovčanim ulozima i njihovoj vrijednosti.pravima.ograničenju prava zastupnika.firmi osnivača i adresi. a ako ga osniva jedan osnivač onda je to odluka o osnivanju. .ovlašćenju skupštine članova na propisivanje dopunskih uplata. a ako ima više zastupnika . . Statut je osnovni opšti akt društva.djelatnosti društva. obavezama i odgovornostima osnivača prema društvu i društva prema osnivaču.trajanju društva.osnivačkom ulogu.o načinu poslovodstva.firmi.broju članova društva i postupku odlučivanja u slučaju jednake podjele glasova.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 2 Osnivanje društva Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se ugovorom o osnivanju. Potpisi osnivača društva ovjeravaju se kod nadležnog suda. .imenovanju direktora i zastupnika društva.isključenju prenosa uloga i podjele u slučaju pravnog sljedbeništva i nasljeđa.

dokaz o uplaćenoj taksi.3.rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti. odnosno firma i sjedište svakog člana društva. . drugim pitanjima značajnim za rad društva.6.odluka o imenovanju direktora. . zastupanju. . izdaje rješenje o izvršenom upisu i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva. U društvu s ograničenom odgovornošću vodi se knjiga članova društva koja sadrži sljedeće podatke: . Osnivači društva mogu biti sva domaća i strana pravna i fizička lica.2.visina osnovnog uloga svakog člana i iznos koji je uplatio. prestanku društva. . vrsti i visini uloga svakog člana i načinu upisa i uplate uloga. načinu promjene oblika društva. . Protiv rješenja o upisu dopuštena je žalba. .statut društva. opozivu i djelokrugu organa društva.zadružnoj svojini.obrasci 1. Da bi društvo steklo pravni subjektivitet mora se upisati u sudski registar. . Za upis u sudski registar uz prijavu za upis prilažu se sljedeće isprave i dokazi: . . izboru. Svaki član društva ima mogućnost da pregleda knjigu članova društva.5. .ime i adresa.privatnoj svojini i .ovjeren prepis lica ovlašćenih za zastupanje društva.tekst oglasa. . ukupnom iznosu osnovnog kapitala.potvrda banke o uplaćenom depozitu.izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova društva. postupku izmjene statuta. .4. diobi dobiti i načinu snošenja rizika i pokrića gubitka. rezervama. 5 .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije djelatnosti društva.akt o osnivanju društva.7 .državnoj svojini. . Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnivati u svim svojinskim oblicima: .mješovitoj svojini.drugi podaci značajni za društvo. Nakon što sud utvrdi formalnu i materijalnu vjerodostojnost prijave za upis i isprava za upis i utvrdi da su ispunjeni uslovi. dok druga zainteresovana lica to pravo stiču po prethodnom odobrenju društva.društvenoj svojini. .

obaveze uplate i unošenja uloga i odgovornosti. a novčani osnivački ulog pojedinog člana ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka4. Odnos novčanog i nenovčanog dijela uloga određuje se samim ugovorom. niti odložiti izvršenje obaveze. Osnovna glavnica povećava se izmjenom ugovora o osnivanju društva. Prof. U slučaju. stvarima i pravima izraženim u novčanoj vrijednosti. saglasno ugovoru o osnivanju. Povećanje osnovne glavnice ogleda se se u naknadnim ulozima članova. ali ni u kom slučaju ispod zakonom propisane minimalne granice. Članovi društva imaju pravo preče uplate. 2007. str. Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama. a ostatak se uplaćuje u roku od dvije godine od dana registracije društva. s razmjerno ranijim uplatama5. Ukoliko društvo posluje sa gubicima to može voditi smanjenju osnovne glavnice. ako novčani dio osnovnog kapitala prelazi iznos od 15000 konvertibilnih maraka do upisa društva u registar uplaćuje se najmanje 20% tog iznosa. 4 Uplata i unošenje uloga Ulozi članova društva moraju biti u cjelini upisani do prijave upisa u registar.114. Odluka o smanjenju. dr Vitomir Popović. Novčani osnivački dio osnovnog kapitala društva ne može biti manji od 2000 konvertibilnih maraka. kao i povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar. odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima. Zakonom propisana osnovna glavnica kao trajni kapital društva može se kasnije povećavati. dr Dragutin Mirović. odnosno unošenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora o osnivanju društva. Do upisa u registar uplaćuje se na privremeni račun kod ovlašćene banke najmanje 50% novčanog uloga pojedinog člana. Društvo ne može osloboditi člana društva. Trgovinsko pravo statusni dio-privredna društva. u cjelini ili djelimično. Odlukom skupštine društva može doći do smanjenja osnovnog kapitala društva. stupanjem novog člana u društvo. Članovi društva solidarno odgovaraju društvu i povjeriocima društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga. iz rezultata poslovanja i sl. Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Fakultet spoljne trgovine Bijeljina. član 331 Prof. ______________________________ 4 5 Zakon o preduzećima Republike Srpske. 6 .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 3 Osnovni kapital i ulozi Ulozi mogu biti u novcu.

2 Upravni odbor Djelokrug upravnog odbora: . .donosi poslovnik o svom radu. .utvrđuje poslovnu politiku. .daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike. . 5.Nadzorni odbor. kao organ vlasnika.donosi statut. . Skupštinu društva saziva direktor.Skupština (ako je to predviđeno ugovorom o osnivanju). predsjednika i članove nadzornog odbora.1 Skupština društva Djelokrug rada skupštine je: .priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke. .Upravni odbor.odlučuje o vraćanju naknadnih dopunskih uplata i sl. Skupština se obavezno saziva. revizora i likvidatora i određuje im primanja. 5. . Skupštinu mogu sazivati i članovi društva ili nadzorni odbor. kao organ poslovođenja i .odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka.priprema godišnje izvještaje o poslovanju. promjeni oblika i prestanku društva.odlučuje o dopunskim uplatama.postavlja i razrješava direktora.Direktor. . kao organ upravljanja. . . Skupština može donositi odluke ako su prisutni članovi koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.predlaže raspodjelu dobiti.donosi opšte akte koje ne donosi skupština. odnosno organ određen ugovorom o osnivanju.usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju. ako je prema bilansu društva došlo do bitnijeg smanjenja osnovnog kapitala. . . Skupština se saziva pismenim putem.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 5 Organi društva Organi društva sa ograničenom odgovornošću su: .odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala.bira i opoziva članove upravnog odbora. . . ako ugovorom o osnivanju društva odnosno statutom za rad skupštine nije predviđena druga kvalifikovana većina. 7 . .odlučuje o statusnim promjenama. kao organ nadzora. .

Direktor vrši svoju funkciju u interesu društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. .zastupa društvo. Upravni odbor se sastoji od najmanje tri člana. obavlja i druge poslove predviđene osnivačkim aktom i statutom. . 5.organizuje i vodi poslovanje društva.4 Nadzorni odbor Djelokrug nadzornog odbora: . .obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. glas predsjednika upravnog odbora je odlučujući. . 5.3 Direktor Djelokrug direktora: . osnivačkim aktom i statutom. Statutom društva može se predvidjeti postojanje zamjenika članova upravnog odbora.vrši nadzor nad zakonitošću rada društva. 8 . kao i iz reda lica izvan društva. U slučaju jednake podjele glasova. Pod zastupanjem se podrazumijeva mogućnost preduzimanja pravnih radnji u ime i za račun društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan obavezni organ (direktor) i upravni odbor koji može vršiti dio ili sve funkcije skupštine. Donošenje odluka je moguće ako je prisutno više od polovine članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova ako statutom nije drugačije predviđeno. Direktor je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje društva. Članovi upravnog odbora mogu se birati iz reda članova društva i zaposlenih. dok je predstavljanje takođe zastupanje društva ali bez pravnog obavezivanja.stara se o zakonitosti rada i odgovara za tu zakonitost. Skupština društva može opozvati člana upravnog odbora pod uslovima utvrđenim statutom. . U jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik ako odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije donosi investicione odluke.

upravljačka prava.prava iz obligacionih odnosa sa društvom. Ova prava su u direktnoj zavisnosti od veličine uloga u društvu. Imovinska prava obuhvataju pravo učešća u dobiti društva i pravo učešća u raspodjeli likvidacione ili stečajne mase.imovinska prava. Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati jednom licu ili većem broju lica. Članovi nadzornog odbora mogu učestvovati u radu skupštine bez prava glasa. 9 . Članovi društva imaju: .specijalna prava i . Nadzorni odbor se sastoji od najmanje tri člana. ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika. Članove nadzornog odbora bira skupština iz reda članova društva i drugih lica izvan društva. Ako su više lica vlasnici jednog uloga. Po izvršenom pregledu obavještava organe rukovođenja o utvrđenim eventualnim nepravilnostima kako bi se preduzele korektivne akcije u cilju njihovog otklanjanja. daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti. . Pravo na informisanje o radu organa društva i stanju poslovanja društva imaju članovi koji ne učestvuju u upravljanju i poslovođenju društva. pravo pobijanja odluka organa društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije izvještava skupštinu o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. Upravljačka prava obuhvataju pravo glasa u organima društva. nakon prestanka društva stečajem ili likvidacijom. podnosi skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. osnivačkim aktom i statutom. pravo informisanja. . Osnovna funkcija nadzornog odbora je da vodi računa o zakonitosti rada uprave i poslovanja društva u cjelini. actio pro socio i actio negatoria. a po podmirenju obaveza društva. a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno. 6 Prava članova društva Obim udjela u društvu u principu određuje prava i obaveze članova društva. donosi poslovnik o svom radu. razmatra izvještaje revizora. Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije društva na način utvrđen statutom.

obavezu ispunjenja dodatnih činidbi i . 7 Obaveze članova društva Obaveze članova društva obuhvataju: . a kod nas se zasniva na ugovoru o osnivanju. kao i zabranu nelojalne konkurencije društvu. Neka zakonodavstva izričito predviđaju da članovi uprave i poslovodstva ne mogu bez saglasnosti svih članova društva. a što se odražava na neko subjektivno pravo člana društva. Obaveza ispunjenja dodatnih činidbi utvrđuje se na ugovornoj osnovi i obuhvata obavezu rada u društvu. Specijalna prava iz određenih razloga se izričito daju nekom članu društva i ta prava se utvrđuju ugovorom o osnivanju. aval i sl.). prema društvu. jemstvo. . potrebna za rad društva upisivanjem novih uloga.obavezu dodatnih uplata. obavljati poslove koji spadaju u domen djelatnosti društva. i predstavlja obavezu lojalnog ponašanja članova društva. Nepoštovanje ove obaveze povlači određene sankcije prema prekršiocu. tužba jednog člana društva prema drugom članu društva da izvrši neku obavezu prema društvu preuzetu ugovorom o osnivanju ili stvorenu nekim drugim pravnim osnovom.obavezu uplate uloga. Obaveza nekonkurencije društvu predviđena je ugovorom o osnivanju i statutom društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije Pravo na pobijanje odluka organa društva je takvo pravo putem koga se poništavaju odluke i na taj način sprečava zloupotreba prava većine ili većinskog člana. Tu spadaju npr. Prava iz obligacionih odnosa sa društvom ogledaju se u mogućnosti stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. pružanje usluga društvu. dozvoljena je u njemačkom pravu. Obaveza dodatnih uplata proizilazi iz statuta društva u kojem je utvrđeno da će društvo pribavljati dodatna sredstva. „Actio pro socio“ tj. naročito članova koji upravljaju društvom i vode njegovo poslovanje. 10 . za svoj ili tuđ račun.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na veličinu svog uloga prema drugim ulozima u društvu i sl. koje se ogledaju u naknadi štete drušvu ili pak ustupanje društvu postignute koristi od takvog posla. . niti biti članovi uprave ili poslovodastva društva koje obavlja sličnu djelatnost. „Actio negatoria“ takođe je dozvoljena u njemačkom pravu i predstavlja pravo člana društva na podizanje tužbe protiv društva u slučaju protivpravnog prekoračenja ovlašćenja organa društva.obavezu nekonkurencije društvu. sklapanje nekog pravnog posla sa društvom od strane člana tog društva. prodaji.

.transformacijom društvenog prduzeća u društvo i sl. uz dozvolu da se statutom i ugovorom o osnivanju društva predvide određena ograničenja. u skladu sa statutom. Društvo može steći sopstveni udio („svojinu društva“) i to: .kupovinom. . U društvu sa ograničenom odgovornošću obavezno se vodi knjiga udjela. odnosno društva. Sopstveni udio ne daje pravo glasa u organima društva. Lice na koga je izvršen prenos stupa u pravni položaj člana koji mu je izvršio prenos.povlačenjem udjela nekog člana po pravilima o sniženju kapitala društva uz isplatu osnovnog uloga člana.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 8 Raspolaganje udjelima Prenos udjela vrši se pravnim poslom. ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. 11 . ni u imovinskim pravima. „porodična cesija“) nego prenosu uloga trećim licima. Prenos udjela ne mijenja ništa u imovini društva. Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugačije utvrđeno. poklonu. Zakon ne propisuje formu ovog pravnog posla. trampi. Ovakav prenos udjela je u principu bliži prenosu udjela među članovima društva (tzv. Član društva čiji je udio prestao. Do izmjene članskog sastava društva može doći i u slučaju kada organ upravljanja društvom donese odluku o povećanju osnovne glavnice društva na bazi dodatnih uloga novih članova. ali on mora biti u pismenom obliku. udio prstaje uz saglasnost članova društva. gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela. Prenos udjela među članovima društva je slobodan. ugovor o prodaji. Ovaj postupak se reguliše ugovorom o osnivanju društva. Povlačenje udjela se može vršiti teretno i besteretno. Sopstveni udio se mora u određenom roku (do jedne godine) otuđiti ili poništiti. i ne može biti izražen u prometljivim hartijama od vrijednosti. Sticalac uloga obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva. Zakon o preduzećima Republike Srpske nalaže mogućnost prenosa udjela trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva. već samo vrši u obimu prenosa odgovarajuće promjene u personalnoj imovini lica između kojih se odvija prenos. Smrću ili prestankom člana društva. njegov udio se prenosi na nasljednika. Prenos udjela ima pravno dejstvo od momenta upisa u knjigu članova društva.

transformisati se u neko drugo društvo. 10 Izmjena ugovora o osnivanju društva Zakon o preduzećima Republike Srpske ne sadrži norme o načinu izmjene ugovora o osnivanju društva. te bi primjenom opšteg pravila ugovornog prava takva izmjena bila moguća samo saglasnošću svih članova društva (osnivača i kasnijih članova). a na način predviđen statutom. Ako društvo s ograničenom odgovornošću ima dva člana. zloupotreba prava većine i nemogućnost zaštite manjinskih prava članova na drugoj osnovi. Neka zakonodavstva iz praktičnih razloga izričito predviđaju mogućnost izmjene osnivačkog ugovora većinom od ¾ glasova članova društva. dioničko društvo i 12 . Isključeni čaln ima pravo na naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. ovaj član ima pravo na naknadu prouzrokovane štete. kao način prestanka članstva u društvu. 11 Transformacija društva Društvo s ograničenom odgovornošću može promijeniti svoj oblik. Novonastalo društvo je pravni sljednik ranijeg društva. ako ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom o osnivanju ili iz opravdanih razloga. uz saglasnost svih članova društva. odlukom organa upravljanja. član koji istupa iz društva može protiv društva pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. poslovanje sa gubitkom više godina. i to u slučaju izuzetno važnih razloga kao što su: neispunjenje cilja društva. Ako se ostali članovi ne saglase sa istupanjem člana iz društva. Takođe.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 9 Prestanak članstva u društvu Raskid ugovora od strane nekog člana društva sa društvom. Skupština društva ima mogućnost da većinom od ukupnog broja glasova isključi pojedinog člana iz društva. utvrđuje se na autonomnoj osnovi. kao i naknadu procijenjene vrijednosti svog udjela. Član društva može istupiti iz društva iz opravdanih razloga. Ovakav način prestanka članstva u društvu može biti korišćen samo kao krajnje sredstvo. Isključeni član može pokrenuti spor pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz društva. Društvo sa ograničenom odgovornošću može se trnasformisati novim ugovorom u: komanditno društvo. jedan član ne može donijeti odluku o isključenju drugog člana.

Društvo prestaje brisanjem iz registra. ispunjenje cilja. Osnovna glavnica društva sa ograničenom odgovornošću postaje osnovna glavnica dioničkog društva. istek vremena osnivanja. Kada se društvo sa ograničenom odgovornošću transformiše u komanditno društvo. Transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. likvidacijom. kod „čistih“ društava lica upravo nevedeni razlozi su osnova prestanka postojanja ovih društava. podijeljena na dionice. promjenom (pripajanje. I u ovom domenu društvo ispunjava svoju veću sklonost društvu kapitala. te tako povjerioci ne mogu biti oštećeni. podjela). I u ovom slučaju interesi povjerilaca društva ne mogu biti oštećeni. Nasuprot ovome. ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno. I ova promjena upisuje se u sudski registar. 13 . Momentom upisa novog društva u registar briše se ranije društvo. uz odluku o transformaciji. 12 Prestanak društva Društvo sa ograničenom odgovornošću može prestati ako mu je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti od nadležnog suda. koje se ogleda u činjenici da oni preuzimaju neograničenu odgovornost za obaveze društva.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije ortačko društvo. društvo može prestati i u slučaju postojanja posebnih osnova karakterističnih za prestanak društva lica u skladu sa svojom pravnom prirodom (ima odlike i društva lica i društva kapitala). nepostojanja prirodnih i drugih uslova za obavaljanje djelatnosti. a ko postaje komanditor (status mu se praktično ne mijenja). Cjelokupna imovina ranijeg društva prenosi se u imovinu novog društva (univerzalna sukcesija). potrebno je i zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status ranijih članova društva: ko postaje komplementar (neograničeno odgovoran prema povjeriocima koji steknu potraživanja od upisa promjene u sudski registar). spajanje. članovi društva sa ograničenom odgovornošću u mjeri svojih udjela dobijaju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva. stečajem. jer razlozi kao što su: smrt člana društva. Pored ovih uslova. ne vode prestanku društva ako nisu predviđeni ovim aktima. Transformacija društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko društvo je manje prisutna u praksi iz razloga pogoršanja položaja članova društva.

Prof dr Dragutin Mirović. dr Milenko Stanić.24/98. Prof. dostupne internet stranice 14 . Bijeljina. 2008. Univerzitet u Istočnom Srajevu – Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini. Prof. Banja Luka. Poslovna ekonomija sa osnovama mikroekonomije – skripta. mr Stanislav Lakić. 2007. NIGD Dnevne nezavisne novine Glas Srpski – Grafika.godine 3. dr Vitomir Popović. br. 66/02. 62/02. Banja Luka 2007. godine 2. Zbirka propisa Republike Srpske.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE Banja Luka Fakultet za poslovne i finansijske studije 13 LITERATURA 1. Službeni glasnik Republike Srpske. Privredno pravo. 97/04 i 34/06 4. 38/03. Zakon o preduzećima Republike Srpske.godine 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->