P. 1
Sredovjecni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

Sredovjecni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

|Views: 648|Likes:
Published by Eduardo Quasimodo

More info:

Published by: Eduardo Quasimodo on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

PROF.

G J U R O

SZABO

SREDOVJEČNI
u HRVATSKOJ I

GRADOVI
SLAVONIJI.

IZVANREDNO

IZDANJE

MATICE

HRVATSKE.

U ZAGREBU. TISAK KR. ZEMALJSKE TISKARE 1920.

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji.
U našoj domovini Hrvatskoj i Slavoniji ima kojih dvjesta razvalina sredovječnih gradova (burga), a uz to ima i nekoliko još prilično saču­ vanih i znatan broj pregrađenih i dograđenih gradova. Istina, svi ti gra­ dovi i njihovi ostaci nisu još potanje ispitani, za to će trebati još kroz decenija rada, nu kako je ipak najveći dio ispitan, može se učiniti pri¬ kaz naših sredovječnih gradova. A to h o ć e da bude ovaj sastavak. Svrha je ovoj knjižici, pokazati, da razvaline naših gradova ne mogu biti samo objektom r o m a n t i č n o g snatrenja, već da se u p o z n a zadatak ovih građevina, da se u p o z n a , kako su ove gomile kamenja svjedoci ži¬ vota već davno minulih generacija, a bez rada ovih ne bi bilo ni našega sadašnjega kulturnoga stanja. A opet ne misli nitko, da u posmatrača ubije ono voljko osjećanje, koje m i s a o n o g a čovjeka snađe, kad ugleda koju razvalinu u r o m a n t i č n o m kraju: nasuprot ova će knjižica pokušati, da nauči vidjeti i one, koji su jedva vikli gledanju. O n a želi uputiti bez nasilnoga dociranja, da onaj golemi rad, onaj tegotni, često nevjerovatno tegotni rad, nije bio hir pojedinca, već da je taj rad p r o u z r o č e n n u ž d o m vremena, koje mi danas jedva tek kao kroz maglu razabiramo. N a š e je doba spojilo nevjerovatno čvrsto i najudaljenije prostore našeg planeta i svezalo ih nerazrješivim vezom, ali ni ono n e m a sile, da spoji čvrsto o n o , što je vremenom r a z d a l e k o : tu je svaki uspjeh tek teškim radom i z n u đ e n . I nijemi kamen može m n o g o pričati, ali će to razumjeti samo onaj, koji se potrudi, da taj govor i razumije, dok će svakomu drugom ostati kamen tek k a m e n o m , a razvalina bit će mu pusta rpa kamenja. Nu to nije jedina zadaća, koju h o ć e ovaj spis da p o l u č i . Za onoga, koji ne razumije govor prošlosti, što se čuje magički iz onog ziđa, za onoga je razvalina sve prije no zanimljiva: on se ne će žacati, da u zgod¬ n o m času upotrebi ove ostatke kao građevni materijal ili izvrsno sredstvo za pošljunčenje cesta. Nu onaj to sigurno ne će učiniti, koji dobro znade, da su ti ostaci isto takovi, nerijetko i važniji dokumenti prošlosti od onih pisanih na pergameni, koji znade, da svaki narod, ako želi da bude smatran kulturnim n a r o d o m , mora imati i dokumente, da se je razvio od nižega do višega kulturnoga s t e p e n a : jer svako je kulturno stanje samo
Prof. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. 1

2 rezultanta svega dojakošnjega razvoja, a ovi su s p o m e n i c i svjedoci, da je i naš narod prošao dugim fazama razvoja do sadašnjega stanja. T k o to spozna i osjeti, ne će nikada bez n u ž d e uništavati tih razvalina, bilo da ih poruši, bilo da ih k a k o m glupom nazovi-restauracijom učini bez¬ vrijednima, da im o d u z m e m o ć tajanstvenoga govora, kojim nose glase iz dalekih stoljeća u naše dane. Jer u većini slučajeva ne m o ž e m o mi ništa drugo učiniti, već priječiti, da vandalizam neukih ljudi ne pospješi djelovanje vremena, koje kule niz kotare gradi, kule gradi pa ih razgra¬ đuje. Šta znade pastirče, da čini ludo, kad lomi gotsko kružište prozora propaloga grada, tko će ga prekarati, kad i tobožnja inteligen¬ cija ne čini često ništa drugo, samo to krsti boljim nazivljem! Nu još je j e d n a svrha ovome djelu. J e d a n ljudski vijek nije do¬ statan ni za to, da ispita samo nabrzo ni same naše gradine, a opet treba, da se u p o z n a d e m o i sa tuđim s p o m e n i c i m a , koji su u m n o g o č e m bili našim drevnim majstorima uzorom u radu. Z a t o bi ovo djelo bilo rado putokaz k daljem radu, ono bi htjelo stvo¬ riti nove ozbiljne saradnike i na tom polju. Ovdje je upotrebljen sav dojakošnji rad m n o g i h od m n o g o godina, nu opet ostaje još m n o g o i m n o g o neriješenih problema, n a m e ć u se sve češće novi problemi, nova pitanja, a samo dalja istraživanja, koja se ne mogu zamisliti bez požrtvov¬ noga rada, unijet će u ovu tamu n o v o g svijetla, riješit će mnogu SI. 1. Prosjek kroz branič kulu (berchfrit). Ulaz u I. spratu; u prizemlje (tamnicu) ulazi zagonetku i postaviti nove pro¬ bleme — koje mi danas ni na¬ se samo na otvor u stropu. slutiti ne m o ž e m o . D r u g i , sretniji narodi imadu dosta djela ove vrsti, u nas je takovo djelo još sasvim manjkalo. D a k a k o , ti su sretniji narodi živjeli oduvijek u boljim životnim prilikama, pa kako su i brojem veći bili, našao se u njih i u drugim vremenima obilan broj radnika. I u nas je radnika bilo, pa ću im djela kasnije prikazati, nu svi su ti radovi nastali u novije vrijeme, dok je prošlost u tom za nas gotovo posvema izgubljena. Mi i m a d e m o samo neznatna p o m a g a l a iz prošlih vijekova, dok su n. pr. Nijemci imali

dodavši i nacrte i tlocrte. Ne mislim ovdje upozoravati na brojne zbirke starih isprava. ma da i nisu njihovi bezbrojni bakrorezi o n o . Pa opet je to naivno prikazivanje krajeva i pojedinih gradova često iznijelo baš o n o . što su nam ih osta­ vili pređi naši. pa sama Rijeka. koje smo mi tekar u najnovije doba mogli tek dijelom u p o z n a t i . 29. kad vidimo. m o ć i će kasniji radenici sabrani znatni materijal upotrebiti za dalje izučavanje. vijeku još sve više činilo. Ne z n a m o . Senj s Nehajem. arkiv. 1636. koja i danas služe na čast onima. a potanje ga je prikazao E. kako brojni letači d o n o s e i slike i tek¬ stove. to su u X V I I . što mi danas tražimo od vjernoga prikaza grada. Slovenci svoga Valvasora. koje nam toliko dragocjenih bilježaka i prikaza iz¬ nose. Pred osam g o d i n a osnovan je u Z a g r e b u p o s e b a n institut za proučavanje i čuvanje tih spo¬ m e n i k a : zem. do 1639. koji se poglavito dotiču gradova i ure¬ đaja njihovih. Izvještaji su kratki — tek o Karlovcu i Rijeci nešto su p o v e ć i — nu ipak d o n o s e m n o g u značajnu crtu. već samo na onake izvore. pa se ta sbirka nalazi u b e č k o m ratnom arkivu pod n a p i s o m : Vierzig zwey saubre Abrisse verschiedener Granzfestungen. što su ih izrađivali. naročito L e n k o v i ć a . da u p o z n a d e m o barem nekako naše gradove i životne prilike. R a t o v i su s T u r c i m a primorali strani svijet. Tu je prikazan K a r l o v a c . kraj od Senja do Rijeke. povjerenstvo za očuvanje spomenika umjetnosti i povijesti. Ogledat ćemo ovdje malo potanje ona pomagala. prolazio je našim stranama vojni inžinir Ivan Pieroni. M e r i a n a . da po višem nalogu u p o z n a stanje naših gradova." nalazi se danas u Ljubljanskom R u d o l finumu. Ovdje ću s p o m e n u t i samo ponajglavnija.3 svoga Vischera. Laszowski u „ S t a r i n a m a " knj. pa je P i e r o n i ocrtao u svojim izvještajima isključivo te krajeve. koji su upravo ču­ desna golema djela stvorili. Nu kud i kamo su važniji i brojniji origi¬ nalni nacrti.) dao je i knez Raymond Montecucculi sabrati i nacrtati sbirku prikaza starih naših gradova. U to su vrijeme bili ponajviše važni krajevi od K a r l o v c a do mora. u kojima su oni nikli. nije z a č u d n o . pa kad o n o j e d n o m dovrši pretraživanje i ispitivanje zemlje. . dok će naj¬ veći dio ostati za istraživanje m o ž d a sretnijih generacija. Od g. T e k a r je u X V I . a to se u XVII. Vrlo lijepu zbirku ovakovih slika posjeduje zemalj. vijeku ipak najvažnija p o m a g a l a opširni izvještaji generala. a uz taj zavod i arkeološki odjel n a r o d n o g a muzeja u Z a g r e b u . vijeku p o s t a o tisak i drvorez o p ć e n i m d o b r o m naroda. Veliko njegovo djelo »Relazioni di anno 1639. a priloženi nacrti objašnjavaju te izvještaje vrlo d o b r o . Pa dok su nam za poznavanje gradova u X V I . rasijani po svim većim knjižnicama i zbirkama E v r o p e . pa gradovi od K a r l o v c a do Senja. Baš u ovih zadnjih dvadesetak g o d i n a otkrilo se m n o g o toga. vijeku nastala divot-djela. N e k a k o u isto vrijeme (oko god. da se sebe samog radi zainteresuje za naše gradove. a kako su u borbi s T u r c i m a postali i naši gradovi važniji. 1660. čega ne bi bilo bez one naivnosti. Schlofiern und Stadte.

do g. arkiva" X. svjedoči i eksistencija analognih slika u drugim arkivima. preko nje vodi most do vrata u Bakačevoj kuli. Legrada. arkivu u Karlsruhe. 1660. Utvrde oko stolne crkve zagrebačke. To je djelo u velikom folio formatu. jer je za ono doba z n a č a j a n : „Abrisz und Relationen tiber die windische und Banatische Grantzen. U prvom su prikazani gradovi od V a r a ž d i n a do Petrinje. 8608. Koprivnice i Zagreba (to je do sada p o z n a t a najstarija slika grada Z a g r e b a ) . a da su učinjene po n e k o m predlošku. a p o d br. I to je djelo vrsti iz XVII. Rekonstrukcija: oko tornjeva graba. a u drugom od Karlovca do Trsta. Naslov je odugačak. Varaždina. pa nekoliko istarskih gradova. SI. Najljepše je djelo ove Martina Stiera. 1657. čuva se u rukopisu u bečkoj dvorskoj knjižnici potanje prikazao Laszowski u „Vjesniku zem. Zidovi imaju strijelnice. nu priopćujem ga. prikaz Varaždina u gen. 2. dasz in jeden Orth vorhandenen Geschitz. pr. Munition dess anderen Zeugss Requisiten auch wass zu Ausstehung einer dreymonatlichen Belagerung noch . izmedju kula obram­ beni hodnici. koja su do biskupa Vrhovca bila jedini ulaz do crkve. Za nas vrijedi oso­ bito prikaz Čakovca.4 po kakovim su p r e d l o š c i m a narisani ovi prikazi — ima ih 29 na broj — nu svakako su gdjekoji iz znatno starijega vremena. wie sich solche anietzo befinden vor eines Feindes Gewalt in etwas verbessert undt dann Realiter konnten fortifiziert — werden mit der dartiber formirten Landtkarten und angehenckter Tabellen. str. a razdijeljeno je u dva dijela. n. 197. vijeka veliki izvještaj inžinira učinjeno u vrijeme od g.

110. 75. i 84. 91. U kratko ću iznijeti sadržinu djela. plan Petrinje. nisu njegovi. svesci toga g r a n d i o z n o g a djela za ono d o b a nalaze se opisi naših mjesta i gradova. povjerenstvo za oču­ vanje spomenika u Zagrebu. plan Prozora i Brloga u Lici. d o n o s i plan Varaž­ dina i predlog za pregradnju. 39. a na ovećem listu prikazana je sisačka bitka. 53.. str.9 9 . Sličan je napis i pred drugim dijelom ogromnoga izvještaja. str. predloži za r e n o vaciju nigdje provedeni. Lede­ nicom. Stierove su bilješke dragocjene: on je kao stručnjak inžinir poslan u ove strane. planove Siska. Tovunja. — 104. i 36. Plan Ogulina nalazi se na str. plan Svihovca. Senja (na p o s e b n o m listu). pa su d o d a n e i slike: Zagreba. 107. 43.—114. plan Barilovića. l .. str. Petrinje. — 121. često vrlo opsežni. 117.1) Poslije Stierova djela m o r a m o s p o m e n u t i Valvasorovo: „ E h r e des H e r z o g t u m s K r a i n " . Virovitice. planove Ivanića. nalazimo vrlo lijepe slike Slu¬ nja. 85. Na str. str. Siska. 57. gdje je opet jasno ) Fotografske kopije nacrta i slika ovog djela čuva zem. U koliko se do sada moglo ustanoviti. Zvečaja. Na str. ne samo da konstatuje sadašnje stanje utvrda. 40.. P o k r e t n i most.. 52.—80. Slunja. str. prikazan Brinj vrlo li¬ j e p o . kojima dodaje na str. 47.. On je to i u č i n i o : ostavio nam često izvrsne slike i tlocrte i opise. plan Gjurgjevca. Sudačkoga. 102. prikazan je SI. 3. a Brinja (Briindel) na str. Rijeka s Trsatom. U drugom dijelu nalazimo na str.. 87. K a k o vidimo.—74. u ovom dijelu svoga djela n e m a slika mjesta i gradova. isto za Koprivnicu. Oštarija (sa slikom). 66. 83. planove Karlovca. Modruša (sa slikom). na str. Barilovića i Skrada. Karlobag. 59. i str. ne spomenuvši izvora. vidimo sliku i planove Otočca s forticom. Bihaća. na str.5 darinen zu verschaffen vonndten". Na str. i pla¬ nove. nu u koliko je m o g a o upotrebio je Pieronijeve nacrte. 56. dok je na 92. 35. Tovunja i Ogulina. fablanac. sliku Belaja i Velemerića. Na str. 48. str. . 49. 9 3 . Karlovca (na p o s e b n o m listu). sliku Senja s p l a n o m i pri¬ kaz Nehaj-grada. 89. plan i predlog za pregradnju Križevaca. tek je nekoliko sitnijih detalja doista p r i h v a ć e n o . već da učini predloge za modernizovanje tada već zastarjelih utvrda. 86. U IV.

Iz g. Većina slika loši su akvareli. Spominjem samo Kladusu (vrlo lijep akvarel). Otočac. Bečki ratni arkiv ima u odsjeku Kartenabteilung G l a zbirku nacrta pod naslovom: „Sammlung einiger Plane und insbesondere alter Schlosser von Croatien. *Zrin. Kopriv¬ nice i Crkvene. Nu i ovako nije Valvasorov rad bio u z a l u d a n : na tim slabim slikama vidimo ipak i promjene što su se zbile na onim gradovima. koji nam nacrt tek podaje pravu sliku grada. vijeka. 1748. *Gjurgjevac. prikaz Klokoča i Slunja. Slike su te vrlo nejednake vrijednosti. Barilovič. U bečkoj dvorskoj knjižnici čuva se rukopis (br. * Križevci. Gjurgjevca. čuva i rukopis n e z n a n a autora p o d napisom: Quadraginta ichnographiae et delineationes propu­ gnaculorum Graecii. *Mittergradac in Croatia. 8655. Križevaca. a napis mu j e : Mappae geographicae regni Hungariae adjectis ichnographiis. U istoj se knjižnici p o d br. Dubice. 1744. ostalo je tekst.) M a t t h . Senja. Zrina. 3. većina ih je gotovo djetinjasto slabo nacrtana. koje je već Pieroni na¬ crtao n. arkivu) prikazani su nacrti primorskih gradova. Dabar. Hrastilnice. kod Tovunja.. Senj. Gradca i *Topolovca. *Cirkvena. Ovi su nacrti svi redom va¬ ljani. pa sve dalje do M o d r u š a i nekih gradova u Lici i Krbavi. Vrlo je blizu ovomu rukopisu drugi p o d br. Sisak. Slunja (vrlo dobra slika). D a k a k o da tu ima i brojnih slika madžarskih gradova. Holstein und Weiss zu befestigen projectiert und gezeichnet worden sind". Brinja. 1729. 1746. Zvečaja. koji potječe iz XVIII. I on sadržava nacrte i slike (većinom akvarele) naših gradova. Slankamen. U istom su arkivu sačuvani i pojedini nacrti gradova naročito iz X V I I I . pa Budački. pa slike Rijeke s Trsatom. Ostale ne trebam ni spominjati. Otočca. Koprivnica (plan). K a r l o v c a i okolice. Bihaća. Weiss: Relatio germanica de statu li­ mitom contra Turcas in Croatia cum mappa. 8607. Slunja. Jesenke. I tu sam zvjezdicom označio vrednije k o m a d e . Furjana i Modruša. Siska. Labaci et illorum in Hungaria. . potječe prikaz Krstinje. Zagreba*. Croatia et Dalmatia contra Turcas. vijek nije zaostao za XVII. XVIII.6 nacrtan sisački grad. Zagreba — taj je dapače vrlo dobar —. 14. Od str. nu bolji su prikazi: Varaždina. *Brinj. adjectis simul delineationibus et prospectibus propugnaculorum et arcium. pr. vijeka. *Drežnik. *Tržac. a vrlo je bliz djelu Weissovu. Na 60 listova (većina nalazi se u kopijama i u zem. naslikani su naši gradovi: Trsat. * Zagreb (plan). Osim karte Hrvatske i Slavonije nalazimo tu nacrte Dabra. iz g. Ant.—35. a najbolja je slika Senja. a slike su na str. Zrina. Zvjezdicom o z n a č e n i nacrti bolji su radovi. welche fir die damalige Landesdefension gegen die Tirken wahrend der Jahre 1640—1740 durch die Ingenieure Tobias Breistaller. do 17. R u k o p i s ima 41 list. jer si s onim slabim n a c r t o m u Valvasora ne bi nitko nikakove slike m o g a o stvoriti. Drežnika. a iz g. 8609 u istoj knjižnici. Bihać. ako i nisu u svem p o t p u n o dovršeni.

M a k s . a još nekoliko drugih Sparr u velikom ruko¬ pisnom djelu: Atlas du Cours du Danube. . vrlo dobar nacrt Petrovaradina iz vremena. i to očito po naravi i nisu to nikakove fantastičke risarije. Vues et Perspectives des Villes. vijeka ostavili su nam dobre bilješke naročito Taube u djelu: Hist. N e k o l i k o nacrta donio je Marsigli u svom a g r o m n o m djelu „ D a n u b i u s . vijek. tri nacrta Vukovara. Virovitice. avec les Plans. koji su se pozabavili ovim s p o m e n i c i m a . a to je potraživanje p o č e l o tek u n e t o m minulim g o d i n a m a . 1608. p r i o p ć e n o je u Vjesniku zem. A sad treba da se s p o m e n u najglavniji pisci. dok još nije bio tvrđavom već je bio utvrđen o n a k o . IXb 113. Prije svega valja da u p o z o r i m na v e o m a važne p o d a t k e . a izdao ih je pokojni Tadija Smičiklas u svojoj 200-godišnjici oslobođenja Slavonije. 1702. P o d kraj XVIII. pa ostavio svoj putopis. koje smo potonje našli i drugdje. Zagreba i Varaždina. 205. nije uspjeh potraživanja uzmanjkao. N a c r t e je narisao S. Schmalkalder. iznijet će se u ovom djelu iz najglavnijih zbiraka barem po j e d a n nacrt ili slika. 1777. arkiva X I I . i Csaplovics: Slavonien und zum Teil Kroatien. ) .7 K a k o se vidi iz ovoga prikaza. B u d a e 1771. Iloka. već se istinitost njihova m o ž e još i danas usta¬ noviti. Prandstetter p u t o v a o je kao tajnik carskog poslanika A d a m a Herbersteina g. pa nam je valjda on sačuvao izvrstan prikaz staroga Slankamena. u Carigrad. gledeći dakako ponajpače na historiju naših gradova. . opet manjkaju risarije. što ih sadržavaju službeni popisi. tek u lijepom i zanimljivom rukopisu Prandstetterovu nalazimo vrlo dragocjenih prikaza. 1819. qui se trouvent le long du Cours de ce fleuve depuis Ulm. und geogr. G V I . učinjeni o d m a h poslije reokupacije Slavonije g. W i e n .. nu slike. Nu kolikogod su nam dobro došle. To je tek j e d a n dio p o m a g a l a i izvora. Beschreibung d. Baš su ovim stranama prolazila brojna poslanstva iz B e č a u Carigrad kroz cijeli X V I . kako je opisao Pigafetta g. Vrlo se dragocjenih prikaza našlo u g e n e r a l n o m arkivu u Karlsruhe. Ti n a m popisi d o n o s e opise tadašnjega stanja naših gradova.". najmanje n a m je sačuvano slika gra¬ dova u Slavoniji. J o š se našao nacrt Požege sa starom utvrdom. a da se i čitatelji u p o z n a d u s n a č i n o m prikazivanja ovih risača. pa su nam p u t o p i s c i ostavili dosta bilježaka o srijemskim grado¬ vima. koji se čuva u knjižnici grofa Khuen-Hedervaryja. . 1687. Markgrof Badenski vojevao je u vrijeme oslobađanja Slavonije u ovim stranama. a što se god nas tiče. R u k o p i s se nalazi u ratnom arkivu u Beču (B. Kdnigreichs Slavonien und des Herzogtums Syrmien. Chateaux et Abbayes. pa nacrt Valpovačkoga grada i k o n a č n o nacrti Cernika. d o n o s e vijesti o turskim gospo¬ darima i u koliko je to još bilo m o g u ć e o prijašnjoj kršćanskoj vlasteli. pa Piller i Mitterpacher u svom puto¬ p i s n o m djelu: Iter per Poseganam Slavoniae provinciam. K a k o se vidi. Lpz.. premda su vrlo lijepo izrađene. nisu sasvim istinite. . Fait en MDCCLI (1751). jusque Widdin dessine sur le lieux.

a to je tek sačuvani dio cije¬ loga rada. Trakošćan i V. Turskoj Hrvatskoj. već je god. arheološkog društva". izađe djelo Rade Lopašića: Bihać i Bihaćka krajina. Fras izdao je g. K a k o g o d su ovi pisci važni naročito za Slavoniju. zv.8 Ova su djela pisali naobraženi ljudi velikoga znanja i poznavanja svijeta. nu i u tom je djelu priku¬ pljeno toliko dobrog materijala. Topographie der Karlstddter Militargrenze. pisao. Drežnik. izdao je Truhelka svoje djelo: „Naši najljepši gradovi". a opisi su mu zato veoma važni. sv. izdavač bezbrojnih pisanih spome¬ nika. a nekih je međutim i sasvim nestalo. Ozalj. kako do danas nije ni jedan drugi kraj naše d o m o v i n e . to je ipak Lika i Krbava najranije p o t p u n o opisana. pa to tako. 1869. U p r a v o je ogroman njegov neizdani rad. (XII svezaka) pribrao sam silu materijala i napisao uzornu monografiju: Dogođaji Medvedgrada (u III. izašlo g. nije sam R a d e dokrajčio. sveske. To je djelo bilo zamišljeno kao p o č e t a k oveće serije sličnih djela. nije došlo dalje od I. mjerio. Kalnik. S a m o b o r . a god. dopunio je Laszowski. G. koji i m a d e m o daleko bolja p r o m e t n a sretstva. Zagreb 1875. . Osobito je vrijedan radnik bio major Mihajlo Sabljar1). On se prvi u nas potanje osvrće na građevni sastav tih spomenika. arkiva". izdao Neke gradine i gradovi u kra¬ ljevini Hrvatskoj. 1869. „Vjesnik hrv. tako da mu se i danas m o r a m o diviti i mi. Ne samo da je u svom Arkivu za jugoslavensku povjesnicu. djelo p o d na­ s l o v o m : Vollst. U t o m je djelu opisao cijelu Liku i Krbavu. koji je sve do svoga k o n c a donosio prikaze naših gradova. U to je doba (g. Senj.). pa sav kraj oko Slunja. /. 1904. Krapinu. 1895. D r u g a manje važna djela ne spominjem. Hrvatske i Slavonije.) p o č e o izlaziti i „ V i e n a c " . u kojem je prikupio svoje rasijane radove. „ S t a r i n e " sabrale su obilje zanimljiva materi¬ jala. a što sam nije više m o g a o učiniti. Ivan je Kukuljević i na tom polju vrlo marljivo radio. šteta ] ) H i r e : Spomen-listak Mijatu Sabljaru. 1890. Vienac. Bilježio je. te u tom djelu o p i s a o : Susedgrad. da ju preda „ S a v r e m e n i k u " .. da se taj svezak može smatrati osebnim djelom. Slunj. 818. istraživao svakuda i na sve strane. U 25 p o giavja opisao je L o p a š i ć sav kraj oko Kupe i K o r a n e . risao. u kojem je pisac monografije Karlovca. koji je u šezdesetim g o d i n a m a prolazio n e u m o r n o radeći cijelom našom zemljom. pa „Vjesnik zem. 1835. ma da i ona sadržavaju nerijetko gdjekoju dobru vijest. a kasnije je tu zadaću preuzela i „ P r o ¬ svjeta". Veliko zamišljeno djelo Laszowskovo: Hrvatske povjesne građevine. a k tomu su u ono doba naši gradovi bili daleko bolje sačuvani. 1896. ocrtao povijest gradova u t. gdje su prikazani bosanski sredovječni gradovi i njihove razvaline. nu već slijedeće djelo: Oko Kupe i Korane. što su v e ć i n o m vrlo dobri i točni. Brinj. i 1870. pa su i danas zadržala svoju vrijednost. A pet je go¬ dina kasnije izdao to djelo p o m n o ž a n o sa fotografijama S t a n d l o v i m : Fo¬ tograf ijske slike iz Dalmacije.

On je imao biti ujedno ) Riječ je indoevropska.9 samo. a tako i u drugim brojnim djelima. 1912. kad su prilike onoga doba zahtijevale njegovu eksistenciju. Krivo se uzimlje. Nekoliko studija objelo­ danio je i pisac ovog djela. Kukuljevića iz g. jer su tu prikazani i gradovi u Turskoj Hrvatskoj. O. Rijeka pa Karlovac imadu također svoje monografije. U najnovije je doba izdao sam grad Zagreb djelo. Pišući o Frankopanima iz­ nosi on spomenike iz njihova vladanja.). nu žalibože nije se osvrtao na ostala pitanja. o plemićima Zemčejevcima itd. x . o Krapinskim gra­ dovima. Stadt. kao da bi varoš ili var bila riječ madžarskoga porijetla. 1827. koji nisu posebno pisali djela ove vrste. kozepkori varak. bilježeći izvatke isprava za građu ličko-krbavske županije u srednjem vijeku. burgus = manja utvrda. a Klaić je napisao kao uvod monografiju. Horvat monografiju grada Petrinje. 1905. donosi svu silu važnih vijesti. 0 pojedinim gradovima nastale su i monografije. Petrovaradin. treba istaći naročito brojne radove Klaićeve. 1860. K6ny6ki J. o Zelini. 1912. 1877. Ze­ mun. koje je već prije opisao Lopašie. Vrste zidova u jednom gradu. Uz to je naročito za ličke gra­ dove pribrao silu historijske građe. pa već g. gdje su naši umjetnici nastojali prikazati zanimivosti grada... U zadnje vrijeme bavi se direktno ovim pitanjima. a za grad Za­ greb priredio je Ivša Tkalčič upravo monumentalnu monografiju u uvodima u svoje Spomenike grada Zagreba. 4. Noršić napisao je monografiju grada SI. iznoseći studiju o Duvanjskom polju. Kukuljević je napisao monografiju Senja (u „Leptiru" g. izdao djelo: Topografija i povjest grada Senja. koji je nastao. Samobora g. 1883. Za nas je važno. to su tek riječi. koja se tiču gradova. A. napose za urbs. koji piše i s mozgom i sa srcem. dok Srbi upotrebljavaju za ovo potonje varoš. koji je tijekom stoljeća pregrađivan. Od onih naših istraživača. V. piše Ebner: Beschreibung der k. što su ih Madžari posudili. Piper: Burgenkunde. da je ilustrativno slabo uspjelo. Miinch. Freistadt Varasdin. Mi Hrvati nemamo napose riječi za burg. kaku može napisati čovjek go­ lemog znanja. 1 G r a d (burg ) jest sredovječni utvrđeni stan. a Magdić je god. Bp. Grad Zrin i njegovi gospodari monografija je Iv. od 22 prikaza cijeloga djela otpada 12 baš na gradove ovoga kraja. veoma bliza grčkoj riječi nop^og toranj i lat.

izvedenih na daleko s bastijonima u obliku peterokuta. u nas nema uopće takih građevina. te zidova. a kod nas ih je najveći broj. Ribnik). te visina nije više podavala nikakve sigurnosti. Dugo su vremena mislili. pa je često prevladavala u gradnji briga za utvrđenjem svaku drugu brigu. Nu zato je sve građeno neobično čvrsto. Ta još u tursko doba traže komandanti kra­ jine tako neznatan broj stražara za gradove. gdje se je pobrinulo dovoljno i za udobnost. zgrade za stanovanje tek su sporedna stvar. uvijek bi se pazilo. a konačno su ti dijelovi. T e k pod kraj srednjega vijeka nastaju prostranije građevine. tako da je boravak u njima bio i za ono doba sve prije no udoban. Grad je sagrađen na osobito zgodnom mjestu. sve. a i u gdjekojim se na­ šim gradovima dalo i udobno boraviti.10 i tvrđava i stan. sasvim napušteni. Grad se (burg) veoma razlikuje od dvora. već su nasuprot visoki tornjevi bili izvrstan cilj. a za obranu gradova nije se moglo upotrebiti mnogo ljudi. i tu je redovno bio krut život. kad je artilerija postala savršenijom. (Medvedgrad. nestalo je potrebe dijelova lih za obranu. Dvor se spustio. Orahovica. kojeg svijet također obi­ čava nazivati gradom. potrebni za obranu. jer su se tako mogli lako braniti sve do vremena. Zato je u sredo­ vječnom gradu sve ponajprije i ponajbolje udešeno za obranu. (okolni zidovi sa strijelnicama. nu to već i nisu pravo gradovi. Sredovječni je grad sazidan ponajviše na visini. kako je taj neznatni broj i onda mogao dostajati. A razlogu se nije teško domisliti. koje su samo pregrađene rimske utvrde. ako se ikako moglo. da se svaka točka grada može lako obraniti. pa je morao grad biti tako stisnut. tornjevi. Moramo se promatrajući gradove kloniti svakoga romantičnoga veličanja života u gradovima. dižu se do znatne visine. po­ najviše na bregovima. a tvrđava se priklonila sasvim ravnini terena. redovno je veoma malen. po­ glavito glavna kula. dapače i kasnije prelazni . Dakako da je bilo u vanjskom svijetu golemih burga sa velikim dvoranama i brojnim prostorijama sa sjajnim kapelama. Dakako da su se i u nas upotrebljavali ostaci rimskih građevina i za gradnju gradova. Prvo i najglavnije bila je čvrstoća i otpornost grada. I doista ima i takovih utvrda. da ga i ona šaka ljudi uzmogne braniti. na kojemu su građeni. pa naročito kule). nu to su ipak iznimke. to su već prelazi do kasnijih dvorova. nu ima i takovih. da se je sredovječni grad razvio iz rim­ skih utvrda. tek je sporedno. te su jedva bedemi odskočili od tla. ili se smjestio barem na pristupačnijem mjestu. Za obranu služe odsad tvrđave. nu te su posvuda rijetke. što se zove udobnost. zadržani neko vrijeme kao dekorativni elemenat. a koliko sam mogao sam ispitati. Kad je nastao dvor. borba je bila uvijek glavno. Samobor. Prostor. da se danas teško može pojmiti. Dakako da je bilo dosta gradova. dok su dijelovi. učinjene iz nasipa i graba. pa je sav stisnut i svi se dijelovi grada privinuli jedan do drugoga. koje je vlast uzela u svoje ruke. pa je glavna postala zgrada za stanovanje. u nizinu. koji su bili neobično stiješnjeni.

koje su branile važnu cestu iz Optuja (Poetovium) do Osijeka (Murse). koji govore. Dakako da je tu bilo i hoti­ mičnih neistina. gdje su stajala i rim­ ska (a sigurno i predrimska) naselja (Banoštor = Bononia ili Malata. a ono miješanje stučene ciglje u maz moglo je zaostati u onim stranama do srednjega vijeka po tradiciji. U našim je stra­ nama postojala također neka vrst limesa uz Dravu. Luka Ilić pripovijeda. što je naličila rimskom taboru: kvadrat. Za mnoga mjesta znademo pouzdano. t. premda je osnovna vrsta utvrda bila uvijek ona. koji su tvrdili. pr. našla rimska ploča s napisom. a *) Jedan od najznatnijih limesa je gornjo-germanski i raetijski limes od Rajne do Dunava. gdje je nekad stajao rimski utvrđeni gradić Bassianae. jer i u nas se je našlo i ozbiljnijih ljudi. Kako su limesi 1 ): pogranični niz utvrda. Nu i tu ima i znatnih razloga. n. da je ta zagonetna utvrda postala u srednjem vijeku. Ima dapače i takovih lokaliteta. zv. sredovječnom gradu nedaleko B a s taj a u Slavoniji. Štogod sam gradina u Hrvatskoj i Slavoniji prošao. koje su sagrađene na teško pristupačnim mjestima pa su sasvim drugačijega oblika. spojen nasipima i zidovima. gdje je kamenje poredano u zidu u koso na lijevo i na desno poput ribljih kosti ili poput zrna u klasju. Nu Piper je u svojem djelu Burgenkunde upozorio s pravom na dosta česte rimske utvrde. da se je išta od rimskih građevina sačuvalo u kasnijim građevinama. Slankamen = Acumincum). tako su i utvrde bile raznolike. U Dalmaciji će biti i drugih primjera: Dioklecijanova je palača sagrađena sasvim prema osnovi rimskoga utvrđenoga logora. kako to vidimo u gradu Sisku. kako se na Stupčanici. na što upućuje upotreba stučene ciglje u mazu (mortu). zvane specula (izgledišta). da se nalaze na istom mjestu. gdje je morao biti znatan broj utvrda. kojim su dva puta prolazila unakrst. a u kasnije doba je mjesto ostalo pusto. ili D a ­ ruvar. te se u mnogom približavaju sredovječnom obliku grada. pa dalje do Taurunuma (Zemun). dapače i klesanoga kamenja. kako je na Kamengradu lugar otkrio tri kamena s napisima. gdje se nalazi sijaset rimskih opeka. pri­ povijeda. gdje se je nekad nalazio golemi rimski tabor. prolazili raznolikim terenom. gdje se još i danas nalaze znatniji ostaci rimskoga naselja. a opet ne možemo ustvrditi. Možda je barem dijelom rimska građevina ruševina Lopar kod Novoga Vinodolskoga. Petrovci u Srijemu. opus spicatum. jer se nalaze samo antikni fragmenti.11 oblici sagrađeni su barem dijelom od takova materijala. Ilok = Cuccium. nigdje nisam našao onoga značajnoga načina zidanja rimskih zidova. a u srednjem vijeku nije taj lokalitet bio utvrđen. a danas je jezgra grada Splita. To vrijedi na­ ročito za osamljene tornjeve. jer je tu veza s Italijom ostala življa sve do današnjega dana. . Ovaj se je odnošaj naših gradova prema rimskima morao istaći. što je kod rimskih građevina redovno bivalo. da su sve sredo­ vječne utvrde u nas rimskoga podrijetla.

jer je slabo vjerovatno. rimskoj nema ni traga. da se je sredovječni grad razvio iz prethistorijskih utvrda. u Srbiji i Bugarskoj: kad je ugnjetavač Turčin izniknuo. da je taj kraj bio sasvim poturčen. oni su znali vrlo dobro izabrati gradilište za svoje utvrde. po koja riječ i pet. nego da je i tamo pro­ lazio Rimljanin. ona je u mnogom bila barem ravna samoj rimskoj kulturi. da bi takova nastala nad grobom iz rim­ skoga doba. stara načela za gradnju postojala su pod onim narinutim i nametnutim tuđim pokrovom. Rimljani su posvuda našli već autohtonu kulturu. pr. Nešto — dakako tek u malom — slično zbilo se n. Nahođaji rimskih novaca. Osobito se dobro sačuvale takove utvrde na Glasincu kod Romanije planine u B o s n i . jer i u to je doba graditelju najbolje pristajao onakav teren. da tamo nije postojala rimska utvrda. dapače. opet je bila nametnuta. Slankamen. pokazuju posve turska mjesta s džamijama i karavanserajima. Rimljanin je namijenio svoju kulturu tim narodima. dok je u Bosni malo svijeta. a ta nije bila nipošto neznatna. u Slavoniji.12 kad tamo: sve te napise sastavio je sam Luka Ilić po napisima na rim­ skim novcima. . ostao je opet isti narod. grobova i drugih starina na mjestima sredovječnih gradova ne dokazuju ništa. čim je ne­ stalo tuđinskoga pritiska. dok bi unutar tih šančeva dogradili prebivalište od suhozida ili drveta. pa odbacili ili pro­ gutali sve. kao što n. Mnogo je podesnije mišljenje. Nerijetko je iz takovog prethistorijskoga utvrđenja nastao sredovječni grad. nađen u ruševinama Krčin-grada nad Kozjak-jezerom kod Plitvica. Ilok i Vukovar. Ilok je sav izgrađen od sre­ dovječne ciglje. rimski grob. I doista je bio sav poturčen: stari nacrti mjesta. tek je u Rumunjskoj prevladao ro­ manski jezik. Prethistorijski su ljudi bili neobične inteligencije. Sporadički je samo upotrebljena po koja rimska ciglja kod grada Slankamena. da tamo nije bilo utvrde. znali su dobro u gorskom sklopu odabrati pravo brdo za gradnju i svojski ga utvrditi. koji su oslobođeni od turskoga gospodstva. Tako mo­ žemo zamisliti i razvitak gradova: stare forme. kako je nestalo svega turskog n. gdje samo po koji običaj. kad je nestalo pritiska i nastale nove potrebe. koja se je kasno oslobodila od Turčina. koji znade turski. koji je postojao i prije Turčina. pa su se pojavili ostaci. pr. Ti ostaci pomalo su jačali. kao što se to zbilo u Rumunjskoj ili u Bosni. dokazuje. Gdjekad prevlada da­ kako tuđinski upliv. raz­ vijala dalje do sredovječnoga grada.pređašnje kulture. ali ma da je ona potrajala i tisuću godina. pa su se u srednjem vijeku. a ono malo tragova turskoga doba uskoro će nestati. pr. Često dapače dokazuju takovi nahođaji. kako se je to zbivalo i u prethistorijsko doba. U cijeloj su Evropi poznate takove utvrde: na zgodnom brijegu učinili bi šančeve i bedeme i prilagodili ih terenu. ma da je stalno tu bio rimski Cuccium. U nijednom sredovječnom gradu u Hrvatskoj (izuzevši grad Sisak) nisam našao nigdje rimskoga ciglja. pr. što je tuđa rimska kultura nametnula. šest građevnih ostataka svjedoči. kao n. koje je našao.

na pr. Zvonigrad ili Brinje. Slično su utvrđene bile terase za obitavanje Japoda u Lici.13 ma da su jednostavne građevine. koji bi bili doduše u sklopu gor­ skom. koji su nastali u ravnici. da se na njemu gradi grad. da grad mora biti sazidan na brdu. Nu nije svako brdo podesno. i takove. pr. Kad se uspnemo na Sljeme. vidi se taj odnošaj j o š jasnije i sve da je neprijatelj zaposjeo sve visove nad Medvedgradom. Sačuvali su se ti ostaci zato tako dobro. Nijedno gorsko brdo nije tako odijeljeno od masiva gorskog. koja je s druge strane okruživala grad. da je tamo većina znatnijih gradova po­ stala od prethistorijskih utvrda. jer je poslije taj cijeli kraj opustio i nije se više naselio. na kojem je sazdan Medvedgrad. Sigurnost je grada bio prvi postulat kod gradnje. nijedno se ne može tako lako braniti kao ono. opet mu sa svojom artilerijom ne bi bio mo­ gao nahuditi. za lijepoga dana zagledaju Medvedgrad. Prozor s gotskim okvirom i pločom u V. ponajbolje su toj svrsi odgovarali onakovi dijelovi gorja. a baš se s toga mjesta vidi daleko u cijelu zagrebačku okolicu daleko u Turopolje. 6. pa baš s ove strane nije ni bilo ni gradske grabe. pa je više no vjerovatno. U široj se publici učvrstila nekako predodžba. što je daleko odmaklo od glavnoga gorskoga sklopa. jer se zaista najveći broj gradova sačuvao u brdima. Isto je tako n. Po tom možemo razdijeliti gradove na ta­ kove. Strijelnice n starim dijelovima grada Ribnika. koji se uzdigao na pećini na brdu. da se je koja prethistorička građevina upotrebljavala i u rimsko i u sredovječno doba. ali opet dostatno odijeljeni od njega. da se je najprije gledalo na lokalitet. pa se je samo s jedne strane moglo lakše doprijeti do . smješten grad Okić. kao što je na prethistorijskom tlu smješten i grad Kolođvar u virovitičkoj županiji. Taboru« SI. ipak su na raznolik način bile utvrđene s grabama i bedemima. Zagrepčanima je dostatno. želja za iskorišćenjem terena uklonila je bezbrojne gradove. gdje će se graditi. ravnica nije podnosila ruševina. da SL 5. pa je razumljivo. koji su sagrađeni na brdu. a ta se predodžba učvrstila zato. Nu i tamo ima pri­ mjera.

nad mo­ rem. Vrhovci kod Požege 443 m. Orahovica 387 m. koji su nerijetko bili sasvim bez graba. koji je gra­ đen u okrug. Grebengrad 502 m.. To je tako uvijek bivalo i uvijek je od one strane. kako su tu duboke i široke grabe oko . Oštre u Zagorju 736 m. što se tamo stere. a kad taj (9 metara debeli zid u šilj u) nije više do­ stajao za obranu. sagradili su tamo polukružni bastijon s 11 strijelnica za topove. koja je iznutra četverostrana.. Tako je bilo i u nekim ličkim gradovima.. Mali 466 m. okrenuo se četverostrani toranj jednim kutom prema najslabijem otpor­ nom mjestu.. a gdje nije bilo šilja. Medvedgrad je sagrađen na brdu visokom 587 m. naročito njegov odnos prema okolnim brdima. Visina brijega sama po sebi nije odlučna. od podnožja brijega. Kalnik Veliki oko 600 m. Bilaj 638 m. Zato i jesu ti gradovi drukčije gra­ đeni.. tako je sazidan i grad Gjurgjevac u obliku nepravilnoga poligona.. Turjan 298 m. koja znatno oteščava dostatno utvrđenje grada. a dubok je samac odijelio grad od gorja. do kojega se lako dopiralo samo sa strane gore. koji su zgodni za obranu.. Garić grad 356 m.. Cetin 314 m. Lede­ nice 378 m. Prema prostranom zaravanku okrenuo se grad u Orahovici (Ružica). Dakako da su se gradovi morali graditi i u ravnici. koji se primaknuo do ravnice. Stupčanica 409 m. da više od 600 m.. prema kojoj je okrenut šilj. tima se dapače graditelji uklanjaju uvijek. Vrdnik 384 m. Tako je sagrađen i grad Velika kod Požege: na vrhu brijega. Grad je Komić (1029) na brijegu 350 m. Tu prikladnost daje položaj brda. a prema toj je strani okrenuo grad svoju najjaču stranu. visoko. Starigrad nad Orahovicom 664 m. da okolni viši bregovi ne smetaju. pa se baš ovamo okrenuo šilj grada. tako da se je lakše mogao braniti sa sviju strana.. najlakši bio napadaj. Udbina 849 m.. Za druge gradove u raznim stranama Hrvatske i Slavonije iznosim visinu nad morem: Zvonigrad u Lici 392 m.. pojačana zidom u šilj prema livadi.? Milengrad 465 m..14 grada.. Ruševina jugoistočno od Turjanskoga u Lici leži na visini od 1029 m. Tako su radili već ljudi u prethistoričko doba i upravo je začudno.... redovno dublja i šira od graba oko gradova na bregovima. a pred ulazom postavile se j o š dvije kule za obranu. — to je u ovim stranama najviši grad —. ali to je tako odabrano. da je to najviši lo­ kalitet. Nitko ne će i ne može graditi grada na Sljemenu. Dakako da nije uzmanjkala duboka graba. tako da je grad sagrađen na brdu 290 m. Okić je na brdu visokom oko 500 m. visokom. Modruš 680 m... Mrzin grad u Lici leži na brdu 1097 m.. ali rav­ nica je pod tim brijegom 665 m. Kalnik . Lijep primjer takove gradnje daje grad Ribnik na Kupi. gdje je u nas nastao grad. dok je ravan pod njom 739 m. pa mislim. relativne visine nije u nas nikada sagrađen grad. nad podnožjem brijega. Vočin 302 m. nad morem. Mislim. Gradovi su u gorskim krajevima postavljeni na takove loka­ litete. pa naši gradovi nisu ni sagrađeni na znatnim visinama.. Drivenik 181 m. Tako je glavna kula grada Čak lovca (nedaleko Pakraca). dok se na Mrzin grad treba od podnožja penjati 432 m.

u okolici Kremsmunstera. akad. a poglavica župan. gdje već odavna nema Slavena. sijelo varaždinske žu­ panije. ta mi ne možemo više ni sve županije. Danas ne možemo više odrediti. zamjenik comesa kao suca. pr. župan Physso. da se iz njenih strijelnica uzmognu zidovi lako braniti na sve strane. U toj je fazi razvitka plemstvo zadržalo svoj osobiti položaj: comes nije bio njihov sudac. Grad je bio redovno sijelo gospodara okolnoga posjeda. Grabe oko gradova na bregovima nisu bile dakako ispu­ njene vodom. . jer je tu ban bio redovni sudac plemstva. ili castrum de Vorosd. plem­ stvu je sudio samo s ovlaštenjem banovim. Rechtsgeschichte. 1914. tako je podjednako bilo i u Hrvatskoj. 777. I tu je župan bio sudac neplemićima. da se utjeraju kraljevski porezi. bio castrum de Zagoria (valjda Krapina). Klokoč grad).15 gradišta n. satnik i pristav. comes. 138). a uz njega bio je podžupan. kako je to n. a comes je činovnik kraljev. već su potpadali izravno pod kraljevski sud. pr. vojvoda vojske županije. Osim njega bilo je i drugih činovnika: iudex regis (bilotus) za manje važne sudbene stvari. koji je bio glavni sudac comitata. pa niži sudbeno-upravni činovnici: pristaldL Tako je bilo u Ugarskoj 1 ). Žalibože. već je u nas imalo i pojedino pleme svoj grad. gdje se spominje g. Samo je tu birala župa svoga župana. a grad je Varaždin okružen golemim zemljanim bedemima i opkopima. Županije su nastale jamačno svuda iz plemenskih župa. l ) Akos Timon: Ung. sagrađen u obliku trokuta s tri kule na uglovima. pr. glavar grada i njegove oko­ line. koji su gradovi bili nekada župa­ nijski. a usred svake stranice toga četverokuta izbočila se polukružna kula. ali su dosta česti primjeri gradova. kao n. pa su se tragovi tomu sačuvali još u kasnija vremena (n. Kad je uređen sustav županija. Iz tih je župa nastao sistem županija. castellanus. je vijeka uredba županija poglavito vojnička. nastali su županijski gradovi. maior ili dux exercitusy nadglednik vojske. Iz kasnijega je vremena grad Konjščina u Zagorju: četverokut opasan grabom. kao središta županija. comes je i kao sudac i kao vojvoda podređen banu. koje se spominju u spisima. Do XIII. kod Slakovaca u Srijemu. jednu je takovu župu — podgorsku — prikazao Laszowski (u Radu jugosl. Verfassimgs u. gdje je centar života bio castrum. comes carialis castri. a okolni posjed (često i blizo mjesto istoga imena) pripadao bi drugomu gospodaru. baš se od gradova u ravnici sačuvalo tek malo njih. u koje se dovodila voda. Beri. lokalizirati. pr. od kojih je jedna trećina pripadala njemu. koje su se opet u tragovima sačuvale do današnjega dana. I u kasnija su se vremena gradile utvrde u ravnici drukčije: iz vremena prelaza od gradova do tvrđava postoji grad Sisak. Nu nije bilo samo ovakih gradova u privatnom posjedu. pa im tragove nalazimo i ondje. Ta je uredba ple­ menskih župa nešto prastaro slavensko. koji su imali drugoga vlasnika. te se brinuo.

naročito u vojsci. kako je to njima najbolje odgovaralo. u Turopolju i oko Kalnika. kad mu je vlasnik u doba razvratnosti postao prosti otimač. da dogradi grad. „udvornici" zvana). S jedne su strane kraljevi sami napuštali tu uredbu. da uzmognu podjeljivati dozvolu za gradnju onako. pa Jastrebarsko g. Baš se po . Tako je koncem XIII. već i starih plemenskih župa. pa su si nakon tatarske provale ishodili u kraljeva redom privilegija slobodnih općina. Neispravno je nazivlje »viteški" grad. vijeka kralj Andrija poklonio župu Podgorje Radoslavu Baboniću. U prvo je vrijeme bila većina gradova u ru­ kama vladara. kako bi im ustrebalo. darujući čitave županije pojedinim moć­ nim velikašima. da ih što jače vežu uza se. da ne potječe iz madžarskoga jezika. nastanjeni oko castra u varoši ili suburbium. Nu čini se. Jobagjoni su neplemići slobodnjaci.. 1252. rihtardus. da se već u samo doba srednjega vijeka krnjilo to kra­ ljevsko pravo. Početkom novoga doba. pa su morali zato obavljati stanovite službe. Samobor g. 1242. pa im nitko drugi nema suditi do njega. Pomalo je ponestalo krute organizacije comitata. 1242. u nas ponajviše njemačkoga. Tako nestade starih županija. 1257. kad je Turčin zaprijetio ovim stranama. pa nisu morali redovno u vojsku. Pravo gradnje gradova nastojali su u svako vrijeme vladari pridržati za sebe. madžarskoga i talijanskoga podrijetla. jer se veli i jobagiones regni. da pomoću njihovom organizira obranu zemlje. a poslije njega sam je kralj posljednja instancija.16 Narod se je u županiji dijelio — plemstvo je bilo izuzeto — na jobagjone. hrvatskom knezu. 1 2 3 4 . Hospites (cives) su kolonisti. postali su posve neovisni od comesa i castra i stekli autonomiju. 1209. a pri­ brajali bi ih i među castrenses. što ga je već počeo bio graditi. da hospites imaju pravo sami birati suca. tako je rod Celjskih knezova dobio županiju zagorsku i varaždinsku kao nasljedno imanje. nu sve do danas sačuvali se ostaci ne samo tih državnih tvorevina. već oznaka odličnika. koji bi ih podjeljivali. U današnjoj se varaždinskoj županiji spominje prvi put ca­ strum g. Vukovar g. 1247. U nas su po­ stali tako autonomni: Varaždin g... Gradec do Zagreba g. samo su rijetki vlasnici bili doista vitezovi u smislu sredovječnom. zalagali i prodavali. Križevci g. pa ona sad postaje privatno vlasništvo te porodice. jednaka njemačkomu Graf. pa naslov comes nije više oznaka kraljeva činovnika. koji su imali zemlje u županiji. 1231. tek je sasvim sigurno. na pr. U drugu su ruku ojačali hospites. castrenses i hospites (u Ugarskoj bila je posebna grupa.. kad župan Farkaš za zasluge.) Castrenses su bili jače vezani uz castrum. Naziv jobagjon potpuno je nejasan. a znači kmet. stečene u boju s Tatarima. a krivo je nazivlje grad viteza otimača (Raubritterburg): svaki je grad mogao takov postati. dobiva pravo. to jest. Virovitica g.. preuzela je mnoge gradove dr­ žavna vlast. (Dakako ne u kasnijem značenju kmet. Na pr­ vom se mjestu u tim dokumentima uvijek ističe. maior villae.

da otvori gradska vrata. a za Svinicu. vršio to staro vladarsko pravo. Martina nedaleko Našica Aleksandru od plemena Aba g. 382. a slično se daje dozvola za gradnju grada kod sv. 1251. pa je ta odredba ušla u Corpus juriš hungar. društva X. Za OberGradecz se javlja. koji je g. pa ban pozove upravi­ telja. dok je banovac ostao na mjestu sve dotle. vrati se ban u Krapinu. daje se dozvola za gradnju grada u Siraču kod Daruvara. a dozvola je došla post festum. . 2 . da se „curia Šabac in modo fortalitii erecta" u blizini Krapine ima po­ rušiti. nala­ zimo slučaj. dok nije grad do temelja bio porušen (ad fundamentum esset destructum).). 39. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. da su već porušeni. predloženi su mnogi na ru­ šenje. Kad je Franjo Nelipić. G. Gradiusu. Kasnije nala­ zimo slučaj. kako vidimo n. Prof. da se poruše. kojom Bela daruje Ivanu sinu Jaroslavovu zemlje oko Okića. 1515. što je g. 1557. Zrin. . U ispravi od g. pa je doista mnogo gradova po odredbi zapovjednika porušeno. i učinjeno. IV. da se god. . Nitko se ne odazove. već ih je mogao dati i porušiti. diplom. Pedalj. Prekovrško. a kad je taj bio porušen. ne mogavši natrag zadobiti svoj grad Dobru kuću. tek nam nisu sačuvane takove isprave. 1581. a na to provale služ­ benici banovca Gregorijanca kroz prozor u grad i spuste pokretni most. Ne možemo ustvrditi. jer po toj je darovnici Farkaš već započeo s gradnjom. da je ban. faciendi habeat facultatem et pecuniam suam ad opus castri in eadem expendere v a l e a t . gdje se n. i 1516. jer nije bilo sredstava ni za obranu ni za uzdržavanje njihovo. za Čuntić. arheol. 1514. da se taj kaštel poruši. kao prorex. Sad navale svi u grad i počnu rušiti krov. Kad su gradovi prešli u vojničku vlast. u doba kad se burgi više nisu gradili. Gore. veli s e : montem quendam Lipouch nomine contulerimus pro castro constituendo et idem suis propriis sumptibus et expensis ad honorem et confortationem regni fidelitate previa castrum extruxit. uvijek bezuspješno. od 1471. zak. podigne u Hresnu kod Gline grad. čl. sazidao pod tim gradom utvrđeni dvor. Jamnicu se javlja. . da se nije kod gradnje drugih gradova tražila i dobila dozvola. 1471. dao radi nevjere porušiti gradove Blaža Huszara Farklevcz i Knesjevec u požeškoj županiji. da se već u to doba nije marilo puno za pravne odredbe. . pa je kralj opetovao g.. 1430. da je samo ispaljen.17 joj dozvoli vidi. 1 3 1 2 — castrum edificare seu construere voluerit. Hrastovicu. da je vanredni sud pod predsjedanjem banovim zaključio. Ajtić. pr. (Smičiklas: Cod. Pri tom se postupalo ovako — kako prikazuje Klaić u svojoj raspravi o krapinskim gradovima 1 ) —: Sam ban i banovac dođoše sa jedno 500 ljudi pred grad. ali da nije sasvim razvaljen. kako je to učinio i kralj Matija. l ) Vjesnik hrv. iz Lenkovićeva popisa utvrda. naloži kralj Vladislav. pr. Gvozdansko preporuča. J o š daleko kasnije. on je imao pravo ne samo gradove oduzimati. Nu u to se vrijeme već slabo marilo za kraljeve naloge. . Nu uvijek se kralj smatrao vrhovnim gospodarom gradova. 27. već utvrđeni kašteli. pa tako dozvoljava ban Erdody. svoju zapovijed. čini se.

N..—1250. koja govori o tom kraju. Na pitanje. da se opet počne zidati kamenom i cigljom. daje kralj Bela zagrebačkom SI. ali opet ima toliko bezbrojnih slučajeva. Veoma je malo gradova. nego i u većih na­ roda. 1247. a nešto je prije morao nastati Samobor. isto tako castrum Gregorii (g. nu s prestan­ kom rimske vladavine izgubila se je ne samo u nas. Nema sumnje. da svako doba ima svoj način gradnje. da je pojedini kameni grad već po­ stojao. kada se dižu uopće sredovječni gradovi. da je takav sigurno postojao. Susedgrad je morao postati poslije g. te je trebalo jačega impulza. Za gdjekoje možemo približno sigurno naslutiti.. pa je polovica XIII. kada su građeni. 1202. da su ti gradovi kao i crkvene građevine bile ponajvećim dijelom sagrađene od drva. možemo odrediti recimo godinu. spo­ menut g. jer se prije nigdje ne spominje. da je castrum Nicola kod sv. Posega. u kojem je nastala većina zidanih gradova. Istina je. možda danas Kalnik). castrum Greben g. kako su nekad pomišljali. sposobnost i sprema za gradnju iz tvrdoga materi­ jala.. . suditi po vrsti zidova o dobi postanja grada. Između sjedala strijelnica. Cris. bio zidan. gdje se spominju ili comes ili comitatus. dapače rekao bih. Možemo uzeti. g. da posvuda grade čvrste gradove. da je n. nu možemo uzeti. kojima bi iz pisanih spomenika znali za godinu osnutka. a ne spominje nikako grada. Walkow. Varasd. pa je trebalo tek ponovno stvo­ riti tim poslovima vješte ljude. da su se razvile iz daleko starijih utvrda.7. što bi se moralo zbiti. Prozor sa postranim sjedalima.18 Na pitanje. 1209. kao n. pa se svrnuti na ispravu.. Germana. Tako zvana provala Mongola primo­ rala je ljude. pr. da su već davno u doba narodnih vladara postojale utvrde. Nu mi nemamo iz kasnijega romanskoga vremena nijedan sigurni ostatak grada. da je n. po sastavu maza upravo ništa ne može odlučiti. veoma je teško u većini slu­ čajeva dati približno ispravan odgovor: sasvim je nemoguće. za koje s pra­ vom sudimo. gdje se po sastavu zida i po kakovim osebinama n. Ljudevit Posavski gradi grad kao sklonište svojima. Sigurno znademo. pr. koji grad nastao kasno zato. pr. Nu taj jači impulz nije izostao. vijeka ono doba. pa castra Graz ili Gradec. 1217. pr. Istina je. pa se baš i u ovim stranama spominju izričito za obranu i sklonište podesni gradovi u ono vrijeme.. 1245. Medvedgrad postao u razdoblju od g. možemo lakše odgovoriti. a ničim se ne da dokazati. ponovno otkriti. kako se pravi ciglja i crijep. kada je koji grad postao. pa moramo uzeti. kad se prvi put spominje. Ivana Zeline. 1209. pr. da su tada još po­ svuda postojale i u nas rimske utvrde od kamena ili ciglje.

kad je nov način obrane u formi tvrđava s da­ lekim nasipima. da nisu pojedinci bili prepametni. da je kralj imao pravo odrediti porušenje grada. kad bi se međe neprijateljske pomakle ili bi se posjed priklopio drugom posjedu. koji nosi ime nekadašnjega grada. Možda je katkad bilo i političkih razloga. pa je sve više gradova došlo u ruke krajišnika. vijeka dalje već bitno različite od starih burga. n. To bi bili rijetki primjeri barem donekle datiranoga postanja sredovječnoga grada. kao što n. Turske navale tražile su učvršćenje starih gradova na granici. pa ipak ga je krajiška vlast prodala na bubanj seljaku. oficirski i župnički stanovi i t. često bitno promije­ nila i modernizovala. kad bi se vlasnik iznevjerio. dobiva Ivan sin Irislavov mjesto i dozvolu za gradnju Lipovca. Svakako su se prilike već početkom XVI.19 kaptolu brdo Gradyz. Kamenjem drugih gradova gradile su se ceste. vijeka u toliko promijenile. uzanj se vezala uspomena na ce­ tinski izbor. svojinom Blaža Huszara. Spomenuto je. Tako smo se domakli i pitanju. Varaždinski grad primjer je građevine iz kraja XVI. Mnoge su utvrde srušene samo iz gluposti. 1866. Kod pojedinih gradova moći ćemo po cijelom sastavu građevine približno odrediti vrijeme po­ stanka. Guščerovac (i taj je porušen). Drugi su gradovi izgubili važnost i vrijednost uslijed novoga načina ratovanja. g. da se zaštite daleki prostori oko gradova. 1251. da dobije svu kupovninu peterostruko iz bo­ gate drvene građe. Valjda im nije više trebalo utvrde. a sada nema tamo od grada ništa. među njima n. d. pr. jer se je većina gradova. Utvrda gradova nestalo je. a pravi nam uzroci nisu poznati. bio više ni izdaleka sredovječni grad. ali se u njem pokazivao sav razvitak u gradnji gradova do najnovijega doba. Ovdje možemo odgovoriti i na pitanje. kako i kada se gradovi i utvrde ruše. koja je četiri do pet stotina godina bila nastavana. gdje se rano spominje koji grad. kad se grad počeo širiti i kad su i one postale sasvim suvišne. već postoji kasniji dvor. kasarne. već se sav posao svraćao na izgradnju onakih gradova. pr. pr. prepustili bi ih njihovoj sudbini. Ima i dosta takovih slučajeva. pa kako ih nisu mogli pregrađivati. nu kod većine i to ne će biti moguće. da si onđe sagradi utvrdu (Popov turen). da su knezovi Celjski dali brojne svoje gradove srušiti. koji su upropastili naše gradove. Nove su građevine od AVI. bastijonima i t. bedemima. vijeka: tu su . Tako je pala Bakačeva kula u Zagrebu pred stolnom crkvom. koji ga je naravski dao porušiti. a ta se ne­ prestano pomicala. koji su dakako preudesili gradove za svoje potrebe. te bi mogle j o š stoljeća potrajati. Lepoglavu. Virovitica. naročito onda. kao što se to zbilo s gradovima Farklevcz i Knezjevec u požeškoj županiji. Nu o tom je već u javnosti izrečen sud. kada se prestaje s gradnjom gradova u nas. omogućio. Ludbreg. koji su se i dalje mogli upotrebiti. Te je iste godine osnovao Stjepan grad u Jablancu. Dobro očuvani Cetingrad nije g. da nije bilo uputno graditi nove gradove. d. Kadšto su velikaši dali srušiti koji grad. znademo.

vijeka. tu su j o š posvuda strijelnice. Tu se nalaze već u velikom broju prostrane sobe za stanovanje. on je osjećao. da se je i malo mjesto zakrililo unutar tih utvrda. Polovicom XVI. Sve su ove novogradnje kasnijih vijekova nastale u vrijeme. pak toranj nad gospodskim ulazom. grad plemenite općine Turopoljske. Tu je glavni dio trokatna palača u oblicima njemačke renesanse. Nu usavršenje je artilerije promijenilo znatno i stare gradove. pa ću tu upozoriti na neke od tih promjena. Osobito je za­ nimljiv grad Novi Zrinj. Tu su doduše četiri kule na uglovima. da je ta cijela građevina posve zlo sa­ građena. što su ga sazidali Zrinjski na sutoku Mure i Drave. djelo XVII. da učine mjesto sadašnjem gradu. pa opet u pre­ gledu napose svrnem na nje.20 sagrađeni teški baterijski tornjevi. U to je doba mogao nastati i petokutni bastijon samoborskoga grada. pa se kasnije urešava usko dvorište galerijom. sa dva pokrajna tornja i jednim četverostranim tornjem u sredini. čvrsto i masivno građena održala se gotovo intaktno do današ­ njega dana. koji su redom nestali. tako. Kasnije bi takove rondelle gradili uz glavnu kulu ili koju važniju drugu kulu. I prije je jamačno imala ova općina svoj grad. Taboru i gradu Varaž­ dinu. tu se pomišljalo prije svega na obranu pomoću artile­ rije. da je to zastarjelo. a sačuvao se u slici od g. vijeka kod gradnje otočke fortice: opet tri tornja vezana zidom. građena od drva. a opet je sva ta utvrda opasana grabom i nasipom sa četiri bastijona i dva rondela na ulaznoj strani. Posljednja je utvrda ove vrsti današnji grad Lukavec. kad je usavršenje artilerije učinilo stare burge suvišnima. a valjda je sagrađen i onaj u gradu Orahovici sa 11 strijelnica za artiieriju baš u to vrijeme. kad je svaka obrana s visine postala nemoguća. tu se razabiraju ostaci graba i nasipa oko grada. spominjući dva grada. 1664. u V. Gotovo isti se način utvrđivanja upotrebio početkom XVII. U stare se gradove zidalo tada koješta: dvorišta su pomoću arkada pretvarali u renesanska dvorišta kao n. a nasipe su sa svake strane čuvali j o š i redovi palisada. a spomenici to potvrđuju. tu je grad već za ono vrijeme moder­ nim bedemima utvrđen. vijeka. I tu se pomišljalo prije svega na obranu pomoću topništva. Taj je dvor opasan nasipom i grabom sa četiri omanja tornjića i petokutnim bastijonom pred ulazom u palaču. koji sa postojali već od prije. uspomenom na nekadašnje braničkule. koji nije imao nikada prave obrambene vrijednosti. kako to vidimo kod grada Novoga u Vinodolu i kod Ogulina. Oko cijele te građevine bila je napuštena voda. Nu već malo poslije misli vojnički inžinir Stier. ali i taj je grad zapravo tek noviji dvor. ostav­ ljajući da druge promjene istaknem na drugom mjestu. vijeka nastaje sisački grad: tri teška okrugla baterijska tornja spo­ jena sa zidovima. jer su topovi sve dalje nosili. pr. koji je nastao tek sredinom XVIII. . Malo ne u isto vrijeme sa sisačkim gradom nastao je Nehaj grad kod Senja: jedna jedinstvena gra­ đevina.

t. da se sredovječni zid uzmogne po svom sastavu razaznati od rimskoga i već je spomenuto. j. ima u svako doba dobro i pomno. ali ima i tako­ vih građevina. a sa svake bi strane obložili zid plaštem od lijepo tesanoga ili barem pritesanoga kamenja. Buckelquaderima učvršćeni. Zidovi su Modrušgrada učinjeni isto tako. Čini se. u Slankamenu. S toga razloga nije do sredovječnoga grada gotovo ni­ kada vodila prava cesta. Veliki je Tabor dobio valjda tek u to vrijeme treću najjaču kulu sa velikim strijelnicama u prizemlju. Kostelgrad dobio je okruglu kulu u istu svrhu. koji su građeni od cigle. I oni zidovi. t. U nas je zanimljivo smješten ulaz u Medvedgrad. da pripada kasnijem vremenu onaki način gradnje. da se shema rimskoga načina gradnje u zidovima naših gradova ne razaznaje. Rimski je maz bio često izmiješan komadićima opeke. a nije nipošto moguće po sastavu samih zidova odrediti postanje građevina. jezgra sastoji od nabacanoga kamena lomljenca i morta. dočekali bi ga s lijeva s obzidanoga humka braniči. koja se s gornjih zidova dala . već bi samo reske izmazali. u okrugloj kuli na Cesargradu. pa je tako posvuda bilo pokušaja preudezbe gradova. Čim je došljak prošao prva vrata. Takov se barbakan sačuvao na pr. nu to se nalazi i u kasno-sredovječnih građevina. Tako i na gradu Sokolcu u Brinju. Orahovica velik bastijon sa 11 otvora za to­ pove. dok su noviji dijelovi izrađeni surovije. barbakan. koji je doduše stanovnicima samim bio nezgodan. koji bi uvijek omogućio. Primjere daje grad Ilok. ali je za napadača bio kud i kamo nezgodniji. zv. u okrug izvedena građevina sa strijelnicama i inim napravama za obranu. a jamačno je u to vrijeme nastala okrugla kula do ulaza u grad Kostajnicu. d. a i loše građenih zidova. vidi se dobro jezgra. gdje su svi stariji dijelovi prekriveni pomno izrađenim plaštem. pa petokutnik za artileriju uz ulaz. Sastav sredovječnih zidova jest preraznolik. U glav­ nom nisu se zidovi ožbukali. nu ponajviše tako. t. da se pristup do grada očuva i za obranu podesnim učini. tek se te nisu sve sačuvale. Ne­ rijetko je već prije ulaza u grad stajala kakova brana. gdje je posljednji potres odvalio velike komade plašta s kapele. u Krakovu. Debeli su zidovi svi tako zvani Gussmauer. Cesargrad je pregrađen i pojačan za topništvo. Lijepe primjere te gradnje vidimo u Medvedgradu. rondel do florijanskih vrata. koje su bile ožbukane. gdje bi između slojeva velikog kamenja umetali slojeve manjega kamenja: na pr. zv. Preduga je bila stanka između drvenih građevina u ranom srednjem vijeku i sredovječnih kamenih gra­ đevina. dostajao je puteljak. Morović. u tuđim je stranama nastao tu posebni građevni dio u tu svrhu. pa dogradnja Medvedgrada i t. u Garić gradu. Belec okrugli bastijon pred ulazom. nepravilna jezgra obložena lijepo poredanim opekama na raznolik način.21 Samobor dobio je petokutni baterijski toranj. da je i tu probijao kamen. pa kako je plašta nestalo na nekim dijelovima. Osobito se pazilo na to. a tad mu je tek valjalo proći grabu. učinjeni su na sličan način. uglovi t. Šarengrad. Nema ni kriterija. zv.

Dalje je morao proći mimo oveće stražarnice. koji te kule nemaju. Fallgitter. koji je do biskupa Vrhovca bio uopće jedini put.22 izvrsno braniti. zv. gdje se drvenim mostom valjalo popeti do ulaza u prvom spratu. Kule u današnjoj Albaniji nisu drugo no sredovječne braničkule. Sličan je način ulaženja bio i kod grada Siska. sveđer predan na milost i nemilost braniteljima. na pr. pa je tek okolišajući mogao doći do ulaznoga dijela grada. Bakačevu kulu. pa obiđe kasnije sagrađenu okruglu kulu. kao na pr. Klokoč. Slično je branjen bio pristup do nutarnjega Vrhovačkoga grada. Brinje i drugi. ona na Trakošćanu moderna je imitacija. Ta je kula najjači dio grada i služi po­ glavito za obranu 1 ). pa se odavle opet kroz posebnu zgradu dolazilo do same glavne kule. a tek tada bi dopro do četvrtih vrata. što ga je Lopašić prerisao iz nezna­ noga arkiva). a odavle polazilo kroz visoko smje­ štena vrata ljestvama opet na tle. t. Velika kod Požege) mogu smatrati u cijelosti braničkulom. dok se gdjekoji (na pr. (ako je istinit nacrt. Za sredovječni je grad značajna glavna kula ili branič kula (Berch|rit). a uz taj je ulaz bila smještena stražarnica. proviđen nekada jamačno hod­ nikom za obranu. nakon što je prešao gradsku grabu. kojim se dolazilo u predvorje crkve. Sačuvala se nije dakako ni jedna takova rešetka. zv. Napose ističem i tu ulaz u t. Kad je tko htio doći do prostorija za stanovanje u Cesargradu. koja u ruševinama postoji i sada. koji je nastao tako. gdje se osobito čvrsto građenom ulaznom kulom dolazilo u predvorje. Samobor. i tu je valjalo proći vrlo dobro smješten ulazni trakt. trebalo je da prođe ulaznom kulom. da se uzmogne doći u predvorje. kada su se gradovi gradili. gdje se još danas nad kućama mjesta koči desetak takovih braničkula. pa se ulazilo drvenim ljestvama do čardaka. . a odavle je valjalo mimo osobito čvrste kule proći do unutrašnjega grada. Slunj. podajući mjestu osebujan karakter. da se malo otesao kamen živac. naročito u Italiji. a postavljena je na najopasnije mjesto (na pr. Kad je prošao kroz treća vrata i minuo grabu. Stup>) U srednjem su vijeku imali pojedini plemići svoje kule i u samim varošima. koje su se u onim stranama poradi krvne osvete uzdržale do danas. koji za pravo ne spada više sredovječnim gradovima. nu ima dosta gradova iz sviju vremena. da se neprijatelj ne bi mogao učvrstiti u kuli. Zvečaj i brojni drugi gradovi bili su sasvim opasani zidom. gdje ih u jednom mjestu nalazimo katkada u velikom broju. ako je to postojalo. da se dođe do predvorja. na lijevo mu je bio čvrst zid bez ikakvoga otvora. koji je zatvarao pristup. Sama ulazna kula bila je redovno dobro građena. a kula je bila samo ljuska (Schale). Mnogi su gradovi imali jednostav­ nije obranjene ulaze. Vrlo je zanimljiv i ulaz u grad Pernu. Vrlo je zanim­ ljivo smješten ulaz u grad Orahovim (Ružicu). kad bi već prodro u ulaz. Svakako se uvijek dolazilo najprije u predvorje grada. gdje se je do ulazne kule dolazilo pokretnim mostom preko gradske grabe. Ljestvama se polazilo do povišega ulaza. Posjetnik Okićgrada morao se proverati do ulaza. Put do Kostelgrada vodio je uz bastijonsku kulu do zida. u San Giminanu u Toskani. sam ulaz je branila nerijetko pomična rešetka s oštrim zupcima.

u Driveniku je najvećim dijelom odskočila iz ugla grada. Osobita je braničkula grada V. Broj okruglih braničkula nekako je podjednak broju četverostranih kula. Caklovac) ili na najjače. imali okrugle braničkule. Tabora. dva susjedna grada. Po obliku je u nas ta kula ili četverokut ili krug. Prozoru. Ulazilo se redovno ula­ zom u prvom spratu. po većoj prostranosti odaja i ne spada zapravo među braničkule. gdje se drvenim mostom na očuvanim zidanim potpornjima dolazilo do ulaza u visini prvoga sprata. Vrdniku. već nalikuje većma na utvrđen -konak. Uređaj je braničkule prilično isti posvuda. osim možda na Medvedgradu i Samoboru. nu i tu je iznutra kula četverostrana. gdje je zaštićena polukružnom pe­ ćinom. Lapcu i Brlogu u Lici. na pr. akoprem se posvuda zapaža ista ideja kod gradnje. jer se uvijek gradilo prema zahtjevima terena i prilikama graditeljevim. koja bi slu­ žila samo za obranu. koji bi bili jednaki. prošlo tim ulazom u zidu. tako su gradovi Požega. a čini se. U gradovima izvan Hrvatske ima brojnih drugih oblika braničkule.23 čanica. da je između nje i okolnoga zida ostao uzan prolaz. u Vrhovačkom gradu iskače tek neznatno iz okolnoga zida. ako se i mogu po svojim osobinama smatrati vrlo blizima. Drežnik. moglo se do nje samo uskim hodnikom. ni u nas nema dvije jednake. Takov se ulaz upotrebljavao i kod ulaza u sam grad. Kalnika stajala branič­ kula. Nu ima dosta i takovih braničkula. Ona je peterokutna. u Klokoč. kamo se dolazilo drvenim ljestvama ili stepenicama. u Orahovici. pa u Driveniku. u Dobroj kući kod Daruvara. a ovako se pokazuju i braničkule u Klokoču. samo u Čaklovcu nalazimo peterokut. (Piper zove ove potonje: bewohnbarer Berchfrit. na pr. U nas nema osim četverostrane i okrugle kule druge forme do braničkule u Čaklovcu i one u Vrdniku. Zvečaj.) Koliko se po današnjim ostacima može zaključit^ nije u nas nikada i nigdje bilo takove braničkule. . a Stupčanica i Dobra kuća. koja ima oblik slova D. četverostrane. da se donekle tu radilo po lokalnoj tradiciji. a to držim više no vjerovatnim. kako se to vidi na Stupčanici. nu po velikim i lije­ pim prozorima. U Viškovačkom gradu smještena je tako. U Zrinju je ta kula ujedno štitnica ulaza. Dobroj kući. koji je iz prvoga kata sačuvane kule vodio do vrhunca brijega. Gracu kod Gline. tako je bio udešen i ulaz u mnoge druge gradove i u kasnije vrijeme. Tako je i sa braničkulama. u koje se ulazilo već u pri­ zemlju (Medvedgrad). ili u Vrdniku. Viškovcima. Katkada se u ino­ stranim gradovima nalaze i po dvije braničkule. ali u nas nema toga nikada. gdje se uspinjalo najprije ljestvama do čar­ daka pred ulazom. pa Viškovci i Vrhovci. gdje je sazidana na klisuri. a prema strani napadaja priklopljen je četverokutu još trokut od zida sa stubištem. Uopće nema dva grada na svijetu. Slunj. U njemačkim se stranama razlikuje braničkula određena samo za obranu i kula. na pr. Ako je na najvišem mjestu V. pa prema materijalu. koja je ujedno za stanovanje udešena. pa silazilo opet ljestvama do tla.

ugrađenim radi tijesnoga prostora u stijenu. da se u veoma razrušenim našim gradovima komini nisu baš često sačuvali. — ako uopće mo­ žemo sačuvanu okruglu kulu sa velikim svođenim prostorijama smatrati braničkulom. Žalibože sve su te građevine veći­ nom nesmiljeno razrušene. — Bosiljevo. gdje je na strani napadaja silno pojačan zid. Tu su bile bolje odaje. Novi u Lici. tu je redovno bio jedan prostor. Ne vjerujem. Greben grad u Zagorju. Udbini. 1 ) Zidovi su prema višim spratovima bili sve tanji. nerijetko bi se branič­ kula završavala kruništem. opasane zi­ dovima. tragova drugih većih zgrada redovno tu nema. Medvedgrad. Kamengradu. zv. Vrhovci. tek se po analognim građevinama u drugim zemljama može zaključiti. Drugi su gradovi dakako imali osim glavn^ kule i posebne zgrade za stanovanje. da ih ima mnogo. Kalniku. onda je taj konak bio na svaki način udešen za obranu. na Cesargradu. Takova se braničkula sačuvala u Bosiljevu. ono što nalazimo u nekim frankopan­ skim gradovima na pr. gdje se takova dvo­ rana sačuvala toliko. Klokoču. Tršcu. na koje se oslanjalo krovište kule. Svi ovdje spomenuti gradovi sastoje u glavnom od braničkule. Ako ogledamo sastav gradova sa braničkulama. Krstinji. Gracu kod Gline. u odaji drugoga kata braničkule u Čaklovcu. to je ipak djelo kasnijega doba. gdje osim te kule i nije bilo drugih znatnijih građevina u gradu. Taboru. gdje još staro krunište postoji. da se u svodu ostav­ ljala tek nevelika rupa. Zvonigrad u Lici. Garić grad. M.m 24 Donji sprat braničkule pod ulazom nije redovno imao postrance nikakvih otvora. tako da se je cijeli grad pokazivao nekako kao veoma proširena braničkula. u Orahovici. kroz koju bi puštali sužnjeve. Velikoj kod Požege. Viškovci. Brinje. T a k o je na pr. x . nu nutarnjost je posve izmijenjena. Perušiću i Karlobagu. U gornje se spratove polazilo ste­ penicama. Zvečaju. a uvijek je gotovo svođen tako. da se i danas još upotrebljava. To je bila redovno tamnica. palača ili hiža. pa se je i plašt komina sačuvao na pr. t. Drugi su gradovi imali uz braničkulu poseban konak: Novi u Vinodolu. opazit ćemo. Prozoru. koji se dao i ložiti. s većim i lijepo izrađenim prozorima. Lapcu. Dobra kuća kod Daruvara. Velikoj kod Požege. u Furjanu. kako je to na pr. Lijep nam primjer daje za to stara braničkula grada Ribnika uz Kupu. u gradu Novom u Vinodolu. konak (palas). gdje su po temeljima su­ deći osim glavne kule postojale samo još neznatne građevine. da je i u jednom našem doista sredovječnom gradu postojala kakova dvorana ovećih dimenzija. Modrušgradu. Tako je bilo i u Driveniku. Tu su pokrovci komina počivali na lijepo tesanim konsolama. Kad po) Sasvim je naravski. pa nekoliko komina u Orahovici. da su tu bile prostranije i udobnije odaje. Ako nije postojala bra­ ničkula. kako i pismeni spomenici potvrđuju. pa je sasvim uzaludno govoriti o njima. kad su se gradovi počeli pretvarati u dvorove. Bribir. Samobor. pa se na zidovima sačuvali i dijelovi pokrovaca. u Stupčanici i Čaklovcu. Valpovo. koja se nalazi do zazidanoga ulaza s frankopanskim grbom. Gvozdanskom. Ostatke nalazimo u V.

pa bi se nekako mogli odrediti i tipovi sredovječnoga grada u nas. Nikola Zrinjski sagradio t.25 mislimo na pr. pa su sve te viteške dvorane u romanima bile mnogo skromnije no što i zamisliti možemo. dok bi dakako ostalo još obilje gradova. 8. na Modrušgrad (Tržan) ili V. koje bi dostajale i za kud i kamo veći broj stanovnika. vidjesmo. omašnost. no ih je ikada bilo. kao da se želi odštetiti za stiješnjenost prijašnjih dana. Modruš. bilo i takovih s ogrom­ nim palačama. Sve one građevine s bezbrojnim velikim odajama u prednjem dijelu grada Ozlja djela su baroknoga doba. Vrata sa kasnogotskim okvirom i komin u V. da tu nije nikad moglo biti pro­ stranih dvorana. ali pravi sredovječni grad morao je biti u svem stiješnjen. Brinje. da si je plemstvo. na pr. pa je tako nastao znatan broj velikih odaja. romanski palas grada Heba (Eger) u Češkoj. kad je počelo graditi u drugo doba dvorove. Prema tomu spadali bi u jedan red gradovi sa četverostranom braničkulom i posebnim konakom: Medved­ grad. gdje se koji od tih dijelova ne nalazi. U ovom razmatranju spoznasmo dva glavna dijela grada. da ga uzmogne šaka ljudi braniti i obraniti. Samobor. u drugi gradovi s okruglom . stvorilo obilje velikih i veoma velikih prostorija. koje je u svemu nastojalo postići neku SI. da ima dosta gradova. gdje su i carevi i kraljevi boravili i prolazili. Dobra kuća. a znademo. ali to su i u onim krajevima tek izuzetni slučajevi. zapravo palaču s velikom dvoranom u prvom spratu. da su zahtjevi onih dana bili znatno manji od potreba kasnijih vremena. zv. spoznat ćemo. v. Dakako da je drugdje. kad je polovicom XVI. a razumljivo je. Kalnik. Taboru. Tako je morao biti veoma tijesan i Ozalj grad. žitnicu. gdje su si sami kraljevi gradili gradove. koji kao posvemašnji individualiteti ne bi spa­ dali ni u jednu grupu tih gradova.

Gjurgjevac i Slunj. vrelu vodu i t. a drugo među tim se konzolama ostavile izlijevnice (Gusslocher). J o š bi valjalo dva grada napose istak­ nuti: Veliki Tabor i Vinicu. Mnogi su gradovi imali ulazne kule. d. Kupinovo. Milengrad. Prema posebnom položaju imaju posebne oblike gradovi: Ribnik. pogotovo kad #se kroz cijeli srednji vijek Bosnom i Dalmacijom prolazilo na istok. jer su smješteni u ravnici. pa kad vidimo na pr. gorući sumpor. Perušić. nešto više od one u Brinju. Kamengrad u požeškoj župa­ niji. I susjedna Kranjska i Štajerska imala je i veći broj gradova i kud i kamo znatnije građevine od naših. pa u rimsko doba jače razvijenu kulturu od ove u našim^stranama. tako da na njima počivaju zidovi gornjih spratova. dok Bakar. Klokoč. Slunj. Oblik četverokuta s okruglim kulama na uglovima imao je grad Zemun. Njemačkoj i Italiji. iz kojih bi za obranu zidova lijevali rastopljenu smolu. u Bosni već u prethistorijsko. naši su gradovi poprijeko malene gra­ đevine. Grobnik. pa se trebalo braniti na sve strane. Grebengradu. Grobnik i Ogulin možemo smatrati utvrđenim gradovima iz vremena prelaza k dvorovima. kako će se to vidjeti u preglednom prikazu tih gradova. na ne­ prijatelja. koji imaju zapravo sama konak: Cesargrad. a najbolje je saču- . moramo i u srednjem vijeku očekivati znatnije građevine. pa su te zemlje ostale u jačoj vezi s drugim zemljama. Vrhovci.26 braničkulom i konakom: Barilović. pa kasnije Konjšćina. Gradovi Okić i V. Prozor. ako ih usporedimo s onima u drugim stranama. Što se tiče veličine gradova. pa se tamo veći broj gradova i bolje sačuvao. recimo u Češkoj. (tu je zapravo ulaz pokraj kule u zidu grada). Kostel. Cernik. koji imaju kao glavni dio braničkulu. koji su sagrađeni u spiljama. Kalnik razlikuju se ponešto od drugih gra­ dova. Gvozdansko.. Gdjekada i nema grad druge kule osim te ulazne. Pakrac. a nemaju p o ­ sebnog konaka: Krstinja. Dubrava. ali ima znatan broj za obranu udešenih spilja. nu kod mnogih je ulaz bio raz­ mjerno slabo zaštićen. a morala su tu do ulaza pred braničkulu biti još troja vrata. u četvrti red oni gradovi. Krapinska je spilja prorovom spojena s gornjim dijelom grada. Belec. Ali i u poredbi s gradovima B o s n e i Dalmacije naši su gradovi kud i kamo neznatniji i opsegom i sastavom od onih u tim zemljama. U drugim zemljama ima i takovih gradova. Požega. kod nas ih nema. Od ulazne kule u Medvedgrad nije se sačuvalo gotovo ništa. dok su se u nas jedva tri četiri grada tek nekako uzdržala. Karlobag. Dri­ veniku. Udbina. Lapac. Gračac. gdje su pri gradnji upotrebljene u velikom broju konzole. u treći onaki gradovi. Sasvim je za­ seban grad Orahovica. Viškovci. Ovim se postiglo dvoje: jedno su prostorije postale prostranije. Mi vjerujemo u neprekidnost razvitka. A to nije ni čudo. Malo se sačuvalo od ulazne kule u Samobor. Movigrad. od kojih je najpoznatija spilja pod gradom Krapinom i ona nedaleko grada Tovunja. Uopće su frankopanski gradovi u mnogočemu građevine svoje vrsti. jer su dijelom ugrađeni u samu pećinu.

na kojemu je stojao grad. Oso­ bito je pomno zaštićen bio ulazu grad Perriu. da se naročito kod gradova u ravnici gledalo. da budu u blizini ka­ kove rijeke ili potoka. Zidani je most preko grabe nastao u kasno doba. koja je j o š i onda ostala. kad je odavna nestalo grada. Tako je Varaždin bio optočen vodom do g. važan je dio gradskih utvrda. kao i drugi ) Dakako. a j o š ima i tragove naprava za dizanje po­ kretnoga mosta. da se uzmogne i voda za obranu upotrebiti. Izvrsno je zaštićen ulaz u Milengrad: preko duboke provalije vodio je most do ulaza. Morović u Srijemu. d. 1S07. Veoma je pros|rana graba oko grada Ozlja. već su same po sebi služile za obranu. nu stari na­ crt je j o š pokazuje i tako se može protumačiti uređaj velike ulazne zgrade. na pr. pogotovo tamo. da je graba uokolo suvišna. 1 ) to se redovno i činilo. prema sjevernoj strani grabe. gdje i nema ničega drugoga do glavne kule. I oko utvrda stolne crkve bila je sigurno nekad graba barem na zapadnoj strani. Okolni zid gradova. često veoma znatne dubine. dok se je to u dru­ gim krajevima nerijetko zbivalo. gdje je danas sam ulaz sazidan. tako Gjurgjevac. Pred svakim je ulazom bila graba. iskopana je barem tamo. u Subockom gradu u pož. županiji. tako te je potrebna bila građevina usred grabe za njenu obranu.. u Gračanici kod Baćindola. je vijeka sačuvana ulazna kula grada Ozlja. da bi dignuti dio mosta pristajao u okvir ulaznih vrata. Oko Medvedgrada obilazi platno cijeli grad. gdje se već znatno manje pazilo na obranu ulaza. što ga je pok. Do nutrašnjosti Cesargrada valjalo je proći ulaznom kulom. drugi su gradovi sasvim okruženi grabom. a jedan dio toga platna stoji i danas. Iz XVI. a kad je grad sazidan na ta­ kovoj strmini. U našim stranama rijetko bi se dvije grabe nalazile. a k o j £ ispravan nacrt. tragovi su se posvuda još sačuvali. tako je Konjšćina. koji je po­ strance čuvala okrugla kula. x . Medvedgrad nema na pr. Nerijetko je gradska graba zatrpana. otkuda se na sve strane mogla graba čuvati. u Sagovini. da ga tako odijeli. Na tom stupu počiva i danas most preko grabe. koji se mogao u onom dijelu. u Varaždinskom gradu. Grad opasuje redovno gradska graba. dignuti bilo lancima bilo gre­ dama i to tako. platno. pa je baš tako pomno izrađen. To je vanredno lijepo izra­ đen stup s prostorijom u visini sprata. koja i danas osamljena stoji. preći preko grabe mimo okrugle kule na lijevo i oveće zgrade na desno. gdje se gradište priključuje okolnomu terenu. pa ući u ulaznu prostoriju i tek zakrenuvši doći u dvorište grada. U gradu su Gjurgjevcu dvije kule stajale za obranu ulaza. Tako se nalazi još čunj. Ribnik na Kupi. u koje se dakako i nije nikako mogla dopremiti voda. koji je bio do ulaza. Katkada i nema za­ pravo tog platna. dok je katkada platno vanredno veliko. kao na pr. Gdje se je mogla graba ispuniti vodom. Lopašić prerisao u nekom arkivu. Stara Gradiška i t. tu dostaje strmina. na pr.27 vana ulazna kula u Ribniku na Kupi. nu većina gradova na bregovima opasana je grabama. preko koje je vodio drveni most.

koje zakriljuje cijelo gradište gradsko. Uopće se čini. Grbovi u Nehaj gradu kod Senja. u samoborskom gradu. Tako je sigurno nekada bio i Cetingrad opkoljen platnom. bilo je platno pojačano kulama i polukulama (Schalen). 9. Gdje je trebalo. Šest ovakovih polukula nalazi se i u platnu grada Ozlja.). koji bi mogli biti opasni i samom gradu. pa opasava dalje i mjesto. Ozaljsko je platno također znatno. ali jer su se mo­ rali spojiti s gradom vršci suprotnog brežuljka. kad je uslijed poboljšanja topništva prestao uopće svaki boj iz bliza. dok bi prije bio zid ravan ili bi ugradili okrugle kule. u V. 1 ) Trag ) Kasnije su polukružne kule imale redovno donji dio u koso građen. tabije. koji te osobitosti nemaju. koje je (kao i u Vrdniku) po­ jačano izvanjskim otpornjacima. kamengradsko platno ima šest polukula. Medvedgradsko platno nije trebalo toga pojačanja. nu posve je sigurno. u raznim visinama. koje su se katkad sačuvale. Slab je razmjerno zid predgrađa grada V. Taboru. kako ga nalazimo u jednakom položaju i na pr. da su tek kasnije izvađali u gradskom platnu polukule. da se uzmogne taj gradski zid i postrance braniti. kruništa sa zupcima. veliki prijoratski grad Pakrac opasavao je gradski zid sa sedam okruglih kula. tek su na uglo­ vima kule pretvorene u bastijone. x . obrambene trijemove (Wehrgang) i doksate. da se uzmogne lakše braniti podnožje zida. To su radili već i Rimljani (tornjevi Aurelijeva grada u Rimu). u No­ vom okrugla kula (sada porušena r t . Kamengrad u požeškoj županiji očuvao je platno. gdje se do ulaza u šilju smjestio peterokutni baterijski toranj za težu artileriju. naročito iz onoga vremena. SI. Kod frankopanskih gradova opkoljuje platno i grad. Tabora. Danas je svako gradsko platno znatno porušeno. a tek od kordonskoga vijenca dizali se zidovi vertikalno u vis (na pr. orahovički grad ima samo jednu polukulu u gradskom platnu. nu tu su već upotrebljene druge naprave za obranu.28 dijelovi grada. nije se moglo učiniti drugo već sve dijelove spojiti zidom u jednu cjelinu. da je redovno imalo naprave za obranu i strijelnice. Na desno grb Lenkovićev. Cesargrad je razmjerno malena građevina. koji su davali zaštitu strijelcu. d. nu i u potonje je vrijeme dosta tornjeva.

zv. koji je radi lakše obrane razdijeljen bio u pojedine odsječke. drugdje su bili samo maleni prozorčići. Zvonigrad i Novi u Lici. u gornjem renesanske. kojih ima doista nerijetko pod stranim gradovima. prozori su u našim gradovima vrlo rijetko sačuvani. ranogotski dvostruki prozor postojao je do pred par godina na Medvedgradu. koji nalazimo na pr. koliko je sigurno istraženo. da je Ozalj grad pripadao u XIII. od grada Babonića nije ostao valjda ni jedan kamen. Taboru. a tako je i u V.. i Cetingrad postao od sredovječnoga grada turska tvrđa. Tako je na pr. gdje se sačuvala i drvena greda u prozoru. Krstinja.29 ovakovoga obrambenoga hodnika sačuvao se na platnu između kula oko prvostolne crkve zagrebačke. pa mi se čini. a možda i neki lički gradovi kao na pr. Takovim Zwingerom možemo smatrati i obzidani prostor s južne strane Medvedgrada. gdje su se sačuvali dijelovi i kamenih križeva prozorskih. koji ga dobiše iz kraljevih ruku. u Šarengradu. u Malom Kalniku (u gornjem spratu). 1 ) Mnogi su gradovi imali dva dijela: sam grad i predvorje. naročito oni u starijim građevinama. restauracija u profane zgrade umeću takovi prozori. . nema tim hod­ nicima danas traga. pa su rijetki gradovi. Kako su se gradovi dalje do novoga doba razvijali. Veoma su veliki prozori očito iz kasnijega vremena i na sigurnim dijelo­ vima gradova upotrebljeni kao na pr. na pr. pa sklop kasarna. sagrađen poslije Zrinjskih i Frankopana. u Samoboru u donjem dijelu pročelja prema ulazu gotske prozore. Kod kasnijih se dogradnja nisu nikada umetali gotski prozori. kad se kod t. Ti su veliki prozori bili samo na onim dijelovima zgrada. kako danas postoji. Taboru. već renesanski. U vanjskom bi svijetu pred predvorjem j o š jedan dio gradišta opasali zidom. gdje je gospodar prebivao sa svo­ jom svojtom. da je tek Cetingrad imao takovo drugo predvorje. dok su drugi sačinjavali jedinstven sklop građevni. Tako se događalo. premda su se sigurno i tu nalazili. sasvim je pogrješno. U našim stranama. Zwinger. tako je grad Novi u Vinodolu preinačen u pro­ strani dvor. Iz kasnijega se gotskoga doba sačuvalo nekoliko primjera lijepo urešenih prozora. A najveći je dio grada. U nas je to rijetkost. pa tako vidimo na pr. tako je grad u Valpovu posvema pregrađen. Isto je tako u našim gradovima rijedak potajni izlaz. P o ­ vijest nam kazuje na pr. da su se gradovi u toliko promijenili. Ovi su kasnogotski prozori !) Vrlo se često spominju u tradiciji podzemni hodnici. zv. pokazuju nam brojni primjeri. Medvedgrad. stoljeću Babonićima. pa tako stvorili jaču obranu t. kasnije je grad Zrinjskih i Frankopana. Gotski prozori u šilj s križištem nalazili su se isključivo na kapelama. romanski se prozor nije nijedan sačuvao. i u bosanskim gradovima. na pr. s pomno izdjelanim doprozornicima. u donjem dijelu srednje zgrade u V. da se od prvotnoga stanja nije sačuvalo gotovo ništa ili baš ništa. S a ­ mobor. Lijepo je uokviren kasnogotski prozor u gradu Ribniku na Kupi u drugom spratu kapele. koji nije morao ni biti u istoj ravnini s drugim dijelovima grada. koji bi od svoga postanja ostali nepromijenjeni.

u Šarengradu sačuvali komadi rebara staroga svoda. a zatvarali bi ih rijetko bra­ vama. pa su ih učvr­ stili dijelom u zidu. Svodovi nisu bili u sredovječnim gradovima česti. u Dobroj kući kod Daru­ vara. Staklo se nije mnogo upotrebljavalo. Prozori se u prijašnje doba nisu zatvarali krilima. Kalnik). Klesarski znakovi. ž d j e z o m < K a t k a d a . što ju je polovicom XVI. a tek na početku novoga vijeka dolaze prozori sa staklom u komadima. a kako je zid i tu veoma debeo. Kasnogotski okvir vrata sačuvao se u ¥. koji bi se turnuli u žlijeb u zidu. a u dvorani nad tim prizemljem već su gore zaob­ ljeni prozori. Taboru. J platnom ili su umetnuti bili komadići roga. U našim je gradovima sve suviše razrušeno. Vrata se nisu u starijim građevinama ni­ j < : a j c 0 sačuvala. ali se dakako i važnije prostorije svo­ dile. ili bi na kamenite konzole metali gredu. u Dobroj se kući sačuvao s bačvastim svodom prekriti donji dio grada). ' Q b i j e n a f. tako su u Valpovu u glavnoj kuli sa polukulama svođene prostorije. 10. jer je bilo vanredno skupo. svilom. Jaka su bila vrata. Valpovu (u glavnoj kuli). žitnici grada Ozlja. Zanimljiv je takov prozor u gradu Ribniku. redovno su tek donje prostorije bile svođene (na pr. da se u postranim žljebovima dizala gore. ostavili su u zidu do pro­ zora sa svake strane po jednu klupu. gdje se kuhinja valjda nalazila između glavnoga dijela grada i postranoga cetverostranoga tornja na zapadnoj strani. a nekoliko gotskih dovratnika u drugim gradovima (V. d. gdje je pod samim prozorom ostavljena okrugla strijelnica. Kalnik. Cesargrad. zv. vijeka sagradio N. gdje su ostaci balvana ostali do današnjega dana. Obično su prostorije bile stropom odijeljene. t. zv. si. a oveći su jamačno imali i posebne građevine u tu svrhu. bila su redovno teška drvena _ f a Nalaze s e u starom dijelu grada u Varaždinu. u V. redovno okruglim ili mnogokutnim. Kuhinje su svakako postojale u svim gradovima. Sasvim su sačuvani gotski prozori (s kamenitim prozornim križevima) u t. Zrinjski. S nekom vjerovatnošću možemo to samo učiniti kod grada Orahovice u Slavoniji. kao na pr. b i z a p j e š a k e _^ učinili u tim velikim vratima manja vrata. Butzenscheiben. Taboru. a na ovu učvrstili balvane. tako su se na pr. kad bi vrata otvarali. već redovno balvanima. Perušiču i t. već je pro-4-^ zor bio oblijepljen prozirnom kožom. jednostavna ploča zatvarala prozor tako. već je. Milengradu. pa se ti žljebovi sačuvali na pr. Medvedgrad).30 imali redovno i kamenu ploču. gdje se nekada kuhinja nalazila. koja su visjela u kretaljkama. koja su vodila u braničkulu. ti su prozori u prizemlju. Kasnije je po današnjem načinu bilo i prozora sa dva krila. gdje se nalazi i sada ostatak . da bi mogli odrediti. pa naslon na vanjskoj strani. Ovako su veoma često bili izvedeni prozori: u Orahovici. Gotski su graditelji poredali grede stropova veoma gusto (V.

pogotovo. koji su današnjem bliži. Trebalo je ili kopati zdence. U glavnom je krov dosta strm. a sad. 1 u nas nalazimo gdjegdje ta­ kovih zidova. Nu bilo je i u kasno doba naročito manjih kaštela od . Rijetki su gradovi. vrlo teško izvedeni. Krovovi se nisu u nas nigdje sačuvali. tako da često mo­ X v/ žemo tek naslutiti mjesto. v. gdje je grad sazidan. koji su imali lako pristupačne izvore unutar grada ili u neposrednoj blizini. Krovovi su bili pokriti slamom. već radi toga. a teško da je i jedan u nas imao kapu od kamena. nu nalazili se redovno ondje. koji su na lokalitetima. nalik onima. da se lakše odbiju strijele i vijenci omazani go­ rućom smolom. gdje nisu nikomu smetali. Nu na žalost je rušenje gra­ xv. u kojima su nekad bile usađene drvene grede. dova i te opet zarušilo. a iz živca je ka­ mena istesana cisterna u Dobroj kući 14 me­ tara duboka. pa bi ga spo­ jili s gradom. Ponajviše je upotrebljavan strmi krov t. Velika je cisterna po­ stojala u Garićgradu. J o š je teže odrediti u ovim pustim ruševinama zahode. još danas postoji u gradu Novom-Vinodolskom.X V I . ostali su kanali u zidovima. Pultdach. drvom ili crijepom. koji su nerijetko bili smješteni u doksatima. da su braničkule bile rijetko pokrivene krovom. Vrlo se mnogo upotrebljavalo kod gradnje drvo. a uz to je nerijetko upotrebljavan i t. jer je samo jedna ploha bila izvrgnuta napadaju. ma da je bilo i takovih. gdje se cisterna na­ XVII. lazila. Crijep je sredovječni ponešto različit od današnjega. ili sa­ graditi cisterne. nu ima i oblika. Brinje. U potonjem se slučaju sagradio posebni toranj nad izvorom. kad su istrunule. Veoma je važna opskrba grada vodom. n. ^ X V . nu od starijeg se pokrovnoga materi­ jala nije do danas ništa sačuvalo do nekoliko komada u muzejima. ako nemamo starih tlocrta. mjesto polukružno završuje nerijetko u šilj. kako nam to pokazuju sačuvani nacrti. pr. Satteldach. ali se to mišljenje pokazalo sasvim neispravno. koja je postojala nad tom cisternom. j o š se vide ostaci zgrade. naročito kod gradova u tuđim stranama. Ima mnogo zidova od kamena. Tornjevi su imali redovno visoke krovove. Jedan takov pri­ mjer pokazuje nam grad Ribnik na Kupi. zv. koji je sve dalje u gotsko doba bivao sve strmiji. što se zovu „Pechnase". U gdjekojim je krajevima uobičajeno bilo pokrivanje žljebnjacima kao u nas u Primorju i Bosni. Nekada se pomi­ šljalo. zv.31 komina. rijetko se upotrebljavalo pokrivanje krovova na način rimski a još rjeđe se pokrivalo škriljavcem. u kojima su označeni. ali ih dobro poznamo po sta­ rim nacrtima. naročito na zgradama za pre­ bivanje.

jer je većina gra­ dova u nas veoma razrušena. Kasniji popisi spominju često hiilzen Castell. . pa su dosta česte stri­ jelnice u koso. 1441. još g. koji se dolje proširuje u okrug. Na žalost se nije kod nas sačuvalo mnogo strijelnica. ili bi ih umetnuli poput prozora u strjeljačnice (Schiesskammern). pr. da su i prvi i drugi kaštel turopoljski (prvi oko g. Cetinu. dok je sadašnji grad sagrađen tek u prvoj polovici XVIII.32 drveta. Kostajnici. obrambeni hodnici. to su ostaci u zid ugrađenih dijelova skela. znamo. ponovno Rovišće u bjelovarsko-križevačkoj županiji. onaj Lenkovićev od g. 98. Često bi takove strijelnice izrezali iz jedne kamene ploče. ulaz i uzlazi i u same gradove i u nutrašnjosti njihovoj. (StupčanicaCaklovac).. Gotovo bih ustvrdio. koji su poslije izgradnje grada ostali u zidu. pokazuje još drveni obranbeni hodnik pod krovom kule grada Klokoča. sve je okruženo palisadama i optočeno vodom. jer strijelnicama se je mijenjala forma prema savršenosti oružja i po mjestu. gdje bi s vremenom istrunuli. Često se u zidovima vide okrugli otvori u velikom broju. pa bi im ostavljali u zidu samom toliko prostora. veli celjska kronika: do was ein burg in einem egg daselbst. pa bi ostao otvor u zidu. vijeka. Preraznovrsni su oblici strijelnica (Schiessscharte). a već položaj i sićušnost tih „stri­ jelnica" pokazuje. da su to sve prije no strijelnice. rijetko bi postojao u nas posebni tornjić sa stubama (Valpovo). pa pred ulazom stoji na stupovima po jedan čardak. V. Dapače i u Varaždinu bio je isprva grad od drva. koje su dakako raznolike i po vremenu gradnje. primitivnu drvenu tvrđavu. a Valvasor donosi sliku. pr. Kasnije bi strijelnice pomnije izrađivali. a katkada bi u jednoj izdubli dvije takove strijelnice. drugi oko g. T a ­ boru i Ribniku. n. u Klokoću. u ruševinama Rudinske opa­ tije. koje izvana izgledaju kao kviz. XIX. n. Od drva su bili načinjeni mostovi. 1553. a fotografija iz g. kako ih nalazimo na Ka­ menitim vratima u Zagrebu. Grad je Ilok imao silu strijelnica na zupcima kruništa: sve su te strijelnice samo uske pukotine. u gradu Varaždinu i drugdje. Malene su kućice stisnute u četverokut jedna do druge na uglovima i u sredini četverokuta. 1479. v. Zanimljive su strijelnice na tornju crkve u Moroviću. vijeku sazidano n. gdje su strijelnice bile smještene.). u gradu Ribniku. Smjestili bi ih ili u samom zidu. a u drugim dijelovima grada dostajale bi drvene stepenice. T e š k o je bilo iz ovakih strjelnica braniti podnožje zidova. Slunju. pr. die von gezain gemacht was. Od drva su bili izgrađeni brojni tornjići na gradovima sve do kasnoga doba. Wallachisch dorff (XII. 1576.) bili od drva. Dubica je nova na našoj strani također sabijena od drvenih balvana. Ulazna kula grada Kostajnice imala je pod krovištem cijeli vijenac takovih kosih strijelnica. Na takov je način još u XVII. da je najčešća forma uskoga otvora. iz kojeg se puca. a tako nalazimo i u starom gradu bi­ skupske palače u Đakovu. kako ih nalazimo u gradu Konjšćini. da strijelac može gađati ne pruživši puške iz zida. kako to nalazimo u gradu Konjšćini. Stepenice su u braničkuli sigurnosti radi bile redovno smještene unutar zida.

gdje je ubilježena godina MDCCCII i nekoliko. Na gradu Krapini navodno je postojao grb Ivaniša Korvina. s nejasnim da­ ljim datumom.. Od XVI. a dugo je ležao u gradu Ozlju. vijeku nalazimo nekoliko zapisa s godinom. Tu je vanredno fino izdjelan grb biskupa Ernušta Čakovačkoga s napisom: Arma Sigismundi epi. pa rijetko se nalaze i klesarski znakovi. koji je žalibože veoma rastrošen. to su tek kasna vremena činila. što ga je opisao Baltazar Krčelić. sasvim je nepoznat grb nad ulazom u Mali Kalnik. gdje je taj grb mogao postojati. Vrlo je star onaj trostruki grb nad trećim vratima Medvedgrada. Meni je poznat samo napis nad vratima branič kule u Bribiru. nad nu­ tarnjim ulazom grb Tome Erdoda s napisom i ubilježenom godinom 1592. Grb Kaštelanovića resi ulaz grada Bisaga. usjekli bi strijelnice koso u zid. zv. muzeju u Za­ grebu). Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. rijetko oznaka godine. U Nehaj gradu kod Senja nalaze se u donjem spratu strijelnice podijeljene tako. 3 . kao na pr. vijeku nalazilo se češće zabilježenih godina: nad vratima u Trakošćanu zabilje­ žena je g. današnje t. pa dok u starijim gradovima nalazimo samo male strijelnice. Spomenut je još grb kralja Matije i žene mu Beatrice u Kaštelu u Senju. 1562. Da bude sigurnost strijelcu veća. Horvacka). a i od tih se nije mnogo sačuvalo.33 dok je iza toga križa unutri niša za streljača. u gradu Sisku. vijeka rijetko poznate. Prof. a gdje je bio smješten frankopanski grb. za koji vele. u kasnijim takovih sasvim nestaje. nu to više nisu burgi već dvorovi. koji prikazuje dva lava. od kojega se tragovi nalaze u blizini. 1562. i XVIII. Najljepši je grb bio smješten na gradu Gjurgjevcu (i taj je^ danas u Zagrebu). a tek se u XVI. 1705. U našim je gradovima sigurno bilo rijetko kakovih napisa. Uopće mi je poznat samo jedan napis s gradine. muzeju u Zagrebu. Rijetki su bili grbovi. Čim je artilerija postala veća. U XVI. u Garić gradu. na pr. U XVII. što lome kruh. se vijeka dalje meću grbovi sve č e š ć e : nad ulazom u varaždinski grad grb je Erdody-Rakoczy od g. rijetko se gdje metao grb. nad prozorom glavne kule grb Erdod-Ungnadov. a danas je pohranjen u arheol. quique. Vida u Bakovcu kod Kosinja u Lici. napis na crkvi sv. U starijim se građevinama svega toga uopće ne nalazi. a na drugom mjestu toga grada g. ecclesiensis anno doi 1488. arapske cifre bile su prije XIV. da je nekada bio na gradu Ribniku. već je jedino budi pismeno budi usmenom tradicijom sačuvana uspomena na njihovu eksistenciju. Nad sada zazidanim ulazom u grad Ribnik na Kupi stoji i sada frankopanski grb: šestero traka zvijezda. (Novi dvori kod Klanjca. da trojica mogu u isto vrijeme kroz isti otvor strijeljati. Godine su se pisale isprva rimskim pismenima. pa Lenkovićev grb u Nehaj gradu. danas neodgonetnutih slova. (sada je u arheol. Nu doista se nad ulazom nalazi danas pra­ znina. morale su se dakako znatno povećati strijelnice. kako ih mi danas upotrebljavamo. nije sasvim sigurno ustanovljeno. vijeku oblik tih cifra ustalio onako.

Okič je imao kapelu. nu po nacrtu oberstara Gideona Maretića morala je biti negdje na zapadnom dijelu. ni gdje se je nalazila. ta je kapela posvećena bila sv. možda zato. Tlocrt je sasvim neobičan: zidovi su slomljeni tako. Najljepša je građevina te vrsti svakako kapela grada u Brinju. pa u gradu Valpovu L? ^ . a i tu su pro­ zori bili veliki.34 Klesarski znakovi nisu u nas uopće česti. koja je imala šiljato završene prozore. vlasnici Bijele Stijene sam papa do­ zvolio upotrebu takovoga oltara. kako se danas općeno sudi. A opet je u mnogim gradovima bilo barem odaja prepuštenih bogoslužju. Jakoba do danas sačuvala kao spomen na iščezlu kapelu. svetište je stalo u sam pročelni. označivanje rada pojedinih klesara. pa su se vlasnici poslužili katkada prenosnim oltarima. kako to viđamo kod obrambenih crkava u Sedmogradskoj. dok opet ima takovih građevina. pa i u ranogotsko doba. Bili su dakako poznati već u antikno doba. potjecati od te građevine. kako je na pr. Njihova je svrha bila. te se do sada nisu otkrili. da . koji su imali svoje kapele. pa se je kapela na brdu sv. nalaze ih i u romansko. kako bi se plaća dala lakše ustanoviti. Tabora. donji i treći udešen je za obranu. pa je samo srednji dio bio prava kapela. Bilo je takih znakova na kamenju stolne crkve zagrebačke. Nisu brojni gradovi. najveću je kapelu imao grad Orahovica. Cesargrad imao je kapelu u prvom spratu. prizidanu kod ulaza s polukružnom apsidom. mnogi su kasnije prema­ zani. Ja mislim. Inače su se našli takovi znakovi na starijim L I dijelovima Vel. koji su posuti tim znakovima. osim možda onoga znaka na kamenu u razvalima Krčingrada nad jezerom Kozjakom kod Plitvica: f"1""! . tu je bila zapravo prava crkva/gotski svođena s otpornjacima izvana i velikim šiljem završenim prozorima. Ne znamo pravo. možda je to učinjeno radi terena. srednji za crkvu. nu po ostacima sudeći bio je i on udešen za obranu. Biskupska građevina Medvedgrad imala je dakako veću kapelu kao posebnu zgradu. I to je građevina na tri sprata. koje su zapravo crkveni kašteli. a što je meni poznato. a valjda će ranogotski kapitel. da je bio gradski toranj. I ta je kapela nad svodom crkve imala prostoriju udešenu lih za obranu. Samobor je imao pravu gradsku kapelu: donji je dio udešen za obranu. za koji je do­ kazano. u šilj završeni. a gornji nije sačuvan. da je nastao među njima dosta oštar kut. na glavnoj kuli grada varaždinskog. Među nje­ mačkim se gradovima nalazi dosta takovih. Filipu i Jakobu (File zvao se kanonik. koji je upravljao gradnjom grada). gdje nema nikakva znaka. neobično debeli zid. kako ih redovno u gotsko doba nalazimo u crkvenim građevinama. mnogo ih nalazimo na kamenju crkve u Oštarijama itd. da svi ti znakovi potječu u nas iz kasnogotskoga doba. muzeju u Zagrebu. Na profanim su gradjevinama još rjeđi. koji je sačuvan u arheol. to je već skučeni prostor grada rijetko dozvoljavao. nu naši su sigurno svi kasnogotski.

35 i kapela pridonese svoje za obranu grada. Prozori su u kapeli također gotski, izrađeni kao sva klesarija crkvena veoma lijepo i pomno, veoma su veliki, sačuvalo im se dapače i kružište. Posebno je građenu kapelu imao grad Ozalj, koja je danas uklopljena u sastav u gradu, ali je nekada sigurno bila više osamljeno postavljena. Ne možemo ustvrditi, da je ka­ pela u gradu smještena uvijek na određeno mjesto, ali sigurno bi je smje­ štali tako, da i ona posluži obrani, naročito obrani ulaza, kako to vidimo u Okiću ili u Orahovici. I drugdje su se nalazile kapelice n. pr. u gradu Novom u Lici, u Karlovića dvorima na brdu Komiću i t. d. U njemačkim krajevima imaju t. zv. dvogube kapele: gornja, redovito bogatije izvedena, i donja, mnogo jednostavnije građena. Obje su bile spojene otvorom u svodu, koji je dopuštao i onima dolje, da čuju sve­ ćenika. Prava svrha tih „Doppelkapelle", kojih ima jedno trideset na broj, nije sasvim točno ustanovljena; kod nas ih nema, pa ako i pomislimo na ponešto slične kapele u Brinju i Samoboru, opet postoji bitna razlika. Donji dio nije nikada uređen kao kapela, već je mogao služiti ili kao grobnica ili kao prostor za obranu. Ovdje treba upozoriti na brojne crkve, koje su služile za obranu, ali tih je pomalo ponestalo. 0 utvrdama stolne crkve reći će drugo po­ glavlje. Tu moram istaknuti kao osobit primjer crkvu u Moroviću u Sri­ jemu, gdje je toranj opremljen strijelnicama za manje strijelno oružje. Jedno od najžalosnijih poglavlja u nauci o sredovječnim gradovima pitanje je o rekonstrukciji ili bolje tako zvanoj restauraciji gradova. Ne možemo zanijekati, da je tu odlučan osjećajni momenat: svijet s pravom osjeća, da je s tim ruševinama skopčan jedan dio njegove prošlosti, sve ako ona i nije poznata, pa želi, da bude opet onako, kako si to zamišlja u mislima. Ali pri tom se događa, da je sav kras i sva romantičnost, koja se u velike mase ljudi veže uz te gradove, samo u njihovoj fantaziji, da je nije nikad uistinu ni bilo. To je tako onima, koji si stvaraju ljepotu Venecije u duši, a ne nalaze je, kad stoje u tom gradu: prebujna je fan­ tazija dovela do spoznaje, da njihova Venecija postoji samo u duši nji­ hovoj. Prava je znanost neumitna: ona hladnim radom prikazuje istinu, pokazuje, da je mjesto onoga umišljenoga čara i sjaja tu postojala samo teška borba za život, kako je onaj život bio prema današnjem u mnogom i mnogom kud i kamo kukavniji. Ipak se nisu ljudi htjeli odvratiti od misli, da se nešto, što je iščeznulo zauvijek, može opet stvoriti, nisu htjeli vjerovati, da je ta nova tvorevina uvijek nešto sasvim različno od onoga, što je nekada tamo postojalo, nisu htjeli ni mogli pojmiti, da se ono, što je odgovaralo našemu životu prijašnjih stoljeća, ne može učiniti po­ desnim za današnje doba, nisu htjeli uvidjeti, da oni svojim radom ne dočaravaju prošlost, već krnje sadašnjost, pokazujući njenu nemoć, a ruše svetost prošlosti: što je mrtvo, nek ostane mrtvo, da se na njem nov život razvija, a ne stvaraj tobože oživjele mrtvace: taj je život samo prividan.

36 Istina, istraživanje nam je pokazalo sve jasniju sliku sliku sredo­ vječnih gradova, ali nikad ne će nitko moći sa svim istraživanjem i svim

trudom i najmanju stvar onako sagraditi, kako je nekada bila. U pede­ setim su godinama Nijemci obnovili neke svoje gradove na Rajni (n. pn

37 Rheinstein), a domala se našla sličica grada, koja je dokazala, da ta t. zv. restauracija nema ništa zajedničko s istinom, ma da su graditelji bili uvjereni, da su sve ,,u stilu" restaurovali. A tako je bilo posvuda i ka­ snije. Car je Vilim dao Hochkonigsburg restaurovati — on je uopće živio u sjaju sredovječnoga „viteškoga" doba — s troškom od milijuna, a kad je djelo bilo gotovo, mogao se svako nepristran uvjeriti, da je tu gotovo sve učinjeno, što prije nije ni moglo postojati. Grof Wilczek, prebo­ gati austrijski velikaš, dao je u novije doba „obnoviti" svoj grad Kreuzenstein na Dunavu. On je dao pokupovati pravo sredovječno kamenje

SI. 12. Utvrđena stolna crkva u Zagrebu. Dio staroga tlocrta iz g. 1517.—29.

za gradnju, prave ciglje, stupove i t. d. A kad je vrlo fragmentarna ru­ ševina postala opet gradom, bilo je sve tu pravo i istinsko, a sve je skupa bila puka igrarija, nalik na kazališnu kulisu. A opet su se graditelji trudili, da sve, što znanost i iskustvo podaje, bude u tom dvoru prikazano. Kako je bilo vani, tako je bilo i u nas, samo mi, siromašan i malen narod, nemamo toliko takih restauracija, koje traže silne svote i velikoga oduševljenja. Mi te rijetke ljude, koji su se laćali ovakovoga posla, ne grdimo, mi im se možemo diviti, ali djela su im bila i ostala jalova.

38 Jedan je od prvih takovih ljudi bio grof Laval Nugent, tuđinac pod­ rijetlom, svjetski čovjek osjećajem. On je ruševine Trso^-grada „obnovio", stvorio opet grad, pometao kruništa, gdje ih nije nikad bilo, metao stu­ pove, grčke trijemove i t. d. — i nestalo je staroga stanja grada zauvijek. Tako je obnovio Dubovac, pometao i tu kruništa, a što ima taj grad sada zajedničko sa starim gradom, kako nam ga još slika pokazuje?! T a k o je i Bosiljevo restaurirano, a sad je ponovno promijenjeno, tako da od sta­ roga stanja nije ostalo gotovo ništa. Istina je, da su i u pređašnja vremena pregrađivali gradove, ali nikad nisu oponašali prošlo stanje, već bi nove dijelove stvarali u novim formama, koje pristaju svom vremenu, kako se je zbilo to kod bezbrojnih gradova: kod Ozlja, V. Tabora, Varaždina i t. d. Najpoznatija je u nas restauracija grada Trakošćana, što ga je u pede­ setim godinama XIX. v. Juraj Drašković s velikim trudom dao „obnoviti", ali ta je obnova učinjena sasvim u duhu onih obnova na Rajni, pa je gotovo sasvim uništila staro stanje grada. Sve kad bi nam uspjelo, da s današnjim poznavanjem obnovimo koji grad, — već bi bu­ duća generacija vidjela, da je i ta obnova kriva. Svakako je bolje, da se gradovi, odnosno ruševine uzdrže u njihovu stanju, koliko je to moguće, a nikako, da se stvara tobože staro, što zapravo i nije ni staro ni novo. J o š treba u nekoliko redaka spomenuti sredovječno oružje. Za napadaj i za obranu služili su lukovi 1 , od kojih su se dva primjerka sačuvala iz kasnijega vremena u zagrebačkom arheo­ loškom muzeju. Za razaranje zidova upotrebljavali su u sred­ njem vijeku isto oružje, koje su poznavali Rimljani: baliste i katapulte, pa ovnove i pomični toranj. Bilo je svakojakih kon­ strukcija tih sredovječnih bacala, a sva su bila sazdana po istoj ideji: jakim se uzetima pritegao čvrst balvan, pa kad bi naglo na­ petost užeta popustila, odskočio bi balvan i odbacio često veoma teško kamenje ili druge štetne stvari. Preraznolika su i imena tih naprava, od kojih se nije dakako ništa sačuvalo do starih slika. Razlikovao se triboc, blidda, onager, a ima i brojnih drugih naz : va. Kamenje, izbačeno iz teških naprava te vrsti, bilo je teško i do 12 centi. Sve se znatno promijenilo, kad su se stale upotrebljavati puške i topovi. To se je zbilo u početku XIV. vijeka: oko g. 1326. Fiorenca je dala načiniti topove, g. 1334. podsjedan je s ognjenim oružjem grad Meersburg na Bodenskom jezeru, ali uz to su se i dalje upotrebljavali 2 stari strojevi. Kako je u nas bilo, nije u spomenicima ubilježeno, ali za susjednu Bosnu znamo, daje za bosanskog kralja Tvrtka I. učinjen prvi top (bombarda) 3 u Dubrovniku g. 1378. , pa ih je domala bio tu i velik broj. Najstarije
) Lukom, a i drugim se napravama izbacivale strjelice, od kojih željezne šiljke, nalik na rimske, često nalazimo u ruševinama gradova. U te su šiljke umetali drvene drške s perjem. 2 ) Piper: Bugenkunde. 401. 3 ) Glasnik muzeja za Bosnu i Hercegovinu. 1914. 244.
1

u prednji širi dio kamen. dozvoliše Dubrovčani kralju Tvrtku deset libara . vi­ jeka potječu topovi.39 su bombarde vrlo primitivne. Što se to­ pova našlo u našim starim gradovima. Najstariji je oblik t. no na­ skoro se počeo barut proizvađati u većim količinama. U vri­ jeme turskih ratova li­ jevali su se topovi na bojištu samom. što bi se usadila otraga u jaki . u stražnji dio (16 cm. Barut je star izum. 1379.de pulvere pro bumbardis". u dulju se stražnju cijev metao barut. Lafette su kasnije upotreblja­ vane. vijeka. pa je u glavnom kod njih već moderna forma nađena. a iz XV. a proširuje prednji (Haubitze).. a luntom se pri­ paljivalo. G. Hackenbiichse. metao se ba­ rut. kukasta puška. sve to potječe iz kasnoga doba. U p oznije se doba skraćuje stražnji dio. muzeju u Za­ grebu. scioppo) javlja se ta­ kođer u polovici XIV. zv. Puška (scolpo. koja nije no dugoljasta cijev. koji se je skidao.). no upotreba je za to­ pove novija. Isprva je barut bio skup. kojih se nekoliko pri­ mjeraka sačuvalo u arheol. pa se upo­ trebljavao i za mini­ ranje zidova. pa se nije mogao općenito upotrebljavati. Cijev (93 cm) okovana je jakim obručima. kasnije kuglja.

Forme štitova u našim stranama bit će da su bile jednake onim formama. a od XV. koji se u starijim ispravama redovno zove Saploncha. Nelipića i t. Viteško doba poznaje isprva samo oklope od željeznih kolutića.40 drveni potporanj. Biskupi ga zidaju. (N. Povijest gradova zapravo je redovno samo povijest izmjene gospo­ dara.. kako se je u bezbrojnim primjerima sačuvala u muzejima. gdje sve do najnovijega doba ne prestaje borba između križa i polumjeseca. je vijeka upotrebljavana općenito željezna odora. pr. Ali velik je broj onih. . već se i samo ime izgubilo ili sasvim promijenilo. Soploncha. a mnogim se gradovima ne zna ne samo ništa iz njihove povijesti. o kojima se ne može danas ništa više kazati. d. pa i privatni život i vlastele i kmetova. lik T a hijev u župnoj crkvi u Stubici. koplje. buzdovan i štit. n. koje su nam sačuvane na stećcima u Bosni i Hercegovini. luk. Dakako da ima brojnih gra­ dova. Nekoliko primjeraka imaju bosanski i zagrebački muzej. kraljevi se bore za posjed grada. što su bili svojina moćnih rodova Zrinjskih. pravni na­ zori. gdje se obavlja izbor kralja. pr. grobni spomenici knezova iločkih. Kurjakovića. pr. Frankopana. a Stupčanica je sigurno moderni pučko-etimološko protumačeni naziv grada. Koliko je gradova samo po tom do­ bilo cijenu. Medvedgrad. Ne vjerujem n. što dolazi u ruke čas ovom čas onom velikašu. Ili Cetin-grad. po današnjem možda Šupljanica. da je Gračanica kod Baćindola u požeškoj županiji imala od iskona ovo ime. a najjasnije nam ih prikazuju nadgrobni spomenici. Suploncha.) Inače se je u borbi upotrebljavao ravan mač s jednostavnim balčakom. vojno umijeće. Pri tom se očituje cijelo kulturno stanje pojedinoga odsjeka vremena. koji imaju sudbinu zemlje u rukama. još jedino kamenje njihovo odaje nešto iz dana njihove prošlosti. uz koje se veže sva povijest zemlje. a sa kukom u prednjem dijelu u kaku gredu.

da je u to doba bilo znat­ nije naselje u današnjem Šćitarjevu (Andautonia). Nema sumnje. i II. da je tu od davnine moralo postojati mjesto: na ogranku zagrebačke gore. . ali jasni dokazi za istinitost te tvrdnje. razvio se oko crkve sv. Zagreb je svojom prošlošću neobičan grad. Marka gradić. Tlocrt ruševina Medvedgrada. DE okoliš grada opasan zidom. F plateau za artileriju. te se može lako braniti. tek su doslije na­ đeni samo omanji. koji je u u srednjem vijeku već za rana postao važnim mjestom. gdje je otkrito rimsko groblje. kad se u njem osnovala biskupija. J o š je jasnije. B dvorište. naročito to posvjedočavaju nalazi u današnjoj Petrinjskoj ulici. C ostatci zgrada za stanovanje. koji štiti ulaz kod 29. 1093. Taj je Gornji grad ili Varoš na Gričkih goricah tako zgodno smješten. I. koji je sa tri strane teže pristupačan. da se tu i u prethistorijsko vrijeme nalazilo napučeno mjesto. oko g. u prvo dvorište. dok je Gornji grad sačinjavao po­ sebni dio sve do najnovijega vremena. Zagreb se spominje prvi put tek onda. budući da je sisačke biskupije nestalo. 14. već samo za kasniji Kaptol. da je i u rimsko doba bio Zagreb nastavan. A prostor za braniče. Nu taj naziv Zagreb nije bio za cijelo SI. Dakako. naselje. kule. kad je Gornji i Dolnji grad s Kap­ tolom ujedinjen u jedno tijelo.Sredovječni gradovi u zagrebačkoj županiji. a sezalo je isprekidano gotovo do Stenjevca. pa je takovim ostao do današnjega dana.

koje su i kasnije opetovano popravljali. prije su tu bile strijelnice. Oko grada vodi zid. a na jugu nešto istočnije od Dveraca opet okrugla kula. 15. kula. U dvorskoj je knjižnici u Beču pod br. Na sjeveru se digao Popov turen. koji se vijuga prema obliku brijega. Ali cijelo je mjesto bilo utvrđeno. jamačno odmah iza provale Mongola. nije dapače ni posve stalno utvrđeno. pa su dije­ lovi tih utvrda. a prema zapadu je utvrđen sa pet četverostranih SI.42 Pravoga burga nije Zagreb zapravo imao. vijeka. vijek. valjda kod okrugle kule sjeverno od Kamenitih Vrata. ali o njoj ne znamo dalje ništa. sačuvan nacrt grada Zagreba iz XVI. 9609. ipak se pokazuje u glavnom posve vjernim. premda tradicija hoće. da je bila nasu­ prot Dveraca. koja je stajala do današnje gimnazije sve u XIX. Mjestimice je taj zid i dvostruk. Na sjever su vodila (kod Popova tornja) Nova Vrata ili „Frauenthor". Medvedgradske ruševine g. te možemo uzeti. Prozori su u drugom spratu nad prolazom u Dugu ulicu nastali tek u najnovije doba. vijeka. Nu Kamenita se Vrata nisu sačuvala u svojoj staroj formi. na istoku okrugla kula nešto p o ­ dalje od Kamenitih Vrata. kako to jasno pokazuju građevni oblici. Spominje se doduše i kraljevska palača. da se u biti svojoj nisu te utvrde promijenile od svoga postanja. ostali do današ­ njega dana. pa i ako je dosta naivno narisan. 1889. na zapad Surove dverce. nego su bitno pregrađena valjda u XVL vijeku. koja se spominju polovicom XIV. učinjen po svoj prilici lih u strateške svrhe. gdje je stajala. Na starom nacrtu vidimo* . koja su se sačuvala do danas. Ban je stolovao neko vrijeme na Kaptolu.

I Mesnička su vrata po­ stojala do prvih decenija XIX. Arkiv za povjest. 1850. BakaČeva. svezana s povješću 2 zemlje. eccl. ima jedan „Pechnase". zagr. pa i dosta znatni.. kojom se jedino ulazilo u crkveno predvorje. koja je najvećim dijelom sada zatrpana. sjev. zv. koji još dijelom po­ stoji i sada. sačuvala se u sjev. Ta nije u doba svoga postanka (godine 1517. Vrata su Dverce nastala oko g. 1335. kako spo­ menuti nacrt pokazuje. 1510. kao što je povijest Medvedgrada ) nad Šestinama kod Zagreba. Kralj je Matija dozvolio. a porušena su g. jugosl. Vide se tra­ govi obrambenog hodnika. ) V. utvrdili su napose stolnu crkvu. Stjepana. jedna prema sjeveru. ili pokraj te kule. Nacrt ruševina Susedgrada. Na spomenutom je nacrtu Kaptol još utvrđen palisadama. u koju je valjalo najprije ući. 1854. zap. Možda nema u svoj Hrvatskoj grada. Baš su zato. (g. Jaki zid opasao je cijelu građevinu.). već je bila t. 16. uglu (iza Kaptolske škole) još i jedna kula.) da se zbog turskih napadaja Kaptol utvrdi palisadama i gra­ bama: . smještena su bila poviše Streljačke ulice. Na južnoj strani nije još bilo veli­ koga biskupskoga dvora. . već je postojao samo onaj dio. čija bi povijest tako tijesno bila. jer nije Kaptol bio utvrđen. Schale. u gradskom muzeju u Zagrebu. bila su zapravo toranj.) bila ni zatvorena ni pokrivena.. i svojom veličinom i svojom poviješću. 2 *) V. nu toranj se i tu sačuvao do danas. a sačuvano je i ime vrata. koja se sačuvala i danas u susjednoj kući.43 da su i Kamenita Vrata kao i Dverce zapravo sastojali od nenatkrivene četverouglate zgrade. Kasnije je mjesto palisada sagrađen čvršći zid. 1792. kojim se prolazilo. o koju su se kasnije bili ljuti bojevi. druga.. na četiri su ugla postav­ ljene četiri jake kule. kako spominje Krčelić (Hist. i sagradili Popov turen u Gornjoj Varoši. ljene strijelnicama za tešku artileriju. da tu biskup Bakač sazida poznatu kulu. po­ stojala sve do polovine XIX. zap. Kukaljevič: Dogođaji Medvedgrada. Emerika. na sjevernoj strani još jedna omanja u sredini. pa su je porušili (g. 181. Sredovječni su gradovi u sadašnjoj zagrebačkoj županiji brojni.ut cum prope Turcarum incursiones fierent capitulum sepibus munire et fossatis cingere ac propugnaculis se possit". Kaptol je utvrđen kasnije. kao u južnim vratima.). prema jugu. danas biskupska bogomolja. zvanim Dverce. vijeka. Pred stolnom je crkvom bila župna crkva sv. kula SI. jer je Kaptol bio tako slabo utvrđen. B a š zato. Dvoja su vrata. Sliku Zagreba iz g. ali im ne možemo točno odrediti mjesto. 1 ) I prema zapadu vodila su jamačno kakova vrata. a onda bi se prola­ zilo kroz kulu kod Kamenitih Vrata. III. 1811. a sve su kule oprem­ Nacrt majora Sabljara oko g. vijeka. u kojem se nalazi prastara kapela sv. a do toga je tornja stajala kućica za stražare.

) već u kraljevskim rukama. nu i pogled na zagrebačku goru s juga pokazuje to dostatno. ali se ipak tako poodmaknuo. Torustija upraviteljem. gradi biskup zagrebački taj grad. koji je doduše u sklopu za­ grebačke gore. djelo češkoga kralja Otokara. postavlja Nik.44 Sredinom XIII. Ma da se kaptol trudio. uzima ga kralj Andrija. da se može lako braniti. ostadoše Babonići gospodari grada do god.. 1272. nećacima biskupa Eberharda. da je bi­ skupa Filu sklonulo na zidanje grada to. Malo zatim nalazimo za neko vrijeme bana Mikca Prodanića gospodarom grada. tu gospodari župan Gardun. gradnje (oko g. Osobito se taj zgodni položaj razabira s piramide na Sljemenu. 1250. 1870. odabravši za smještaj grada zaravanak brijega. dok oko g. da su već ljudi u kameno doba jasno i ispravno shvaćali važnost ove pozicije. Tragovi prethistorijskoga naselja na Medved­ gradu samo posvjedočavaju. jer je kralj povratio bio grad biskupu Timoteju (g. Ruševine grada Suseda g.). što je u to doba nastao grad Samobor. 1323. a s okolnih viših bregova ne može se nikako s uspjehom napasti. 1297. da opet zadobije grad. 1262. a sin Torustijev smatra grad svojim vlasništvom i prodaje ga rodu Babonića. vijeka oko g. — misli se. 1290. Grad nije ostao dugo u rukama biskupovim. a i s grada se je mogao razgledati dalek komad naše domovine Hrvatske. koji je grad prekupio od biskupa Ivana I. Knezovi Celjski . — jer je malo poslije dovršene SI. a onda je opet svojina kraljevska. dok ga kralj Sigismund ne pokloni Hermanu i Rudolfu Albenu. 17. Samo par je go­ dina Gardun gospodar Medvedgrada. Grad se vidi u veliku da­ ljinu sa sviju strana. god.

da u njem (g. Nevjera Vitovčevih sinova nadade kralju Matiji Korvinu priliku. pa taj proda grad Mariji. zidove Medvedgrada. pa je valjda on izveo i povišenje glavne kule s ciglom. po njemu spade grad — koji je već tada bio razvalina — na Julijanu Moskon. u viji dio grada. Grad se dakako nije izgradio odmah sav. te se g. 1531. Pregledajmo još j e ­ dnom ono malo vijesti o gradnji Medvedgrada. sazidao grad. 1487. 1574. H peterokutni bastijon. pa su ga god. 1590. kako je njegova povijest doista tijesno vezana s dogođajima stoljeća. a gradom će zavladati Zrinski. a po svoj prilici potječe od kapele sv. (O gradnji drugih gradova ne­ mamo gotovo ništa ubilježeno). G predvorje. d. Filipa i Jakoba Zanimljivo je. udovu grofa Sermaža. i 1250. određuje sabor. 1436. potres oštetia silno Medvedgrad. je dakle nastao u doba po­ A B polukule. Kad je g. G. 1610. Već iz ovoga se kratkoga pregleda vlasnika Medvedgrada vidi. opet vrate ovamo. popravlja Jerolim Arkonati. ženi Ljudevita II. ono vrijeme. za gospodovanja Stjepana Gregorijanca. i kupili. J . da po njegovoj smrti postane svojinom Jurja Brandenburškog. Poslije kobne bitke na Muhačkom polju kupi Medvedgrad Ivan Karlović. D kapela.) i umre. da se imaju prednji zidovi Medvedgrada opraviti. da je i danas na brdu nad Medvedgradom kapela sv. koji su odlučivali sudbinom zemlje. Jakoba. Vidjet ćemo. sa silnim rodovima.45 poželješe taj važni grad. da je biskup File izmedju g. Susedgrad. C ostatak branič kule. 1244. a kad je izumro njihov rod. koji je oženio udovicu Ivaniševu. Filipa i Jakoba. 1 ) Grad SI. koji je pohranjen u zagre­ bačkom arheološkom muzeju. g. se je i brijeg prozvao. izumro rod Gregorijančev. O k i ć . nu založe ga grofu Tomi Mikuliću na neko vrijeme. nije Stjepan Gregorijanec mogao ostati više u gradu^ ) Među ruševinama našao se je ranogotski kapitel. Garićgrad i t. 1657. a po Sermažima dođe u ruke da­ našnjega vlasnika grofa Kulmera od Rosenpichela. da prisvoji i Medved­ grad. koji su se svršili u Bečkom Novom Mjestu smrću Zrinskog 1 Frankopana. kad je na­ stao i velik broj drugih gradova: Samobor. već se dograđivao i popravljao tijekom stoljeća. Poslije događaja. koji pripade dakako Korvinovu sinu Ivanišu. 18. dođu Zrinski po drugi put u posjed grada. da je graditelj bio kanonik Benko. Tlocrt g r a d a u Samoboru. da je u gradu bila kapela o s to /s ro -4 i 1 1 U2 sv. F no­ slije provale Mongola. pa na neko vrijeme Erdddyjevi i Gregorijanci. dade komora zaplijenjeni Medvedgrad Franji barunu ČikuUnu. Kad je g. po kojoj. zapade i taj grad njihova vojvodu Jana Vitovca.

Gradnja je potrajala više godina. koja je okruživala cijeli grad od a do x. pridružujući se predvorju F — E . koji je sada prenesen u arheološki odjel narodnoga muzeja. . a mi stupamo u prostor 6. Zid 28 postoji još i danas. koji pripadaju najsta­ rijoj građevini. te je već g. što okružuje grad. Kod 35 bila su treća vrata. kojim su bili zarubljeni uglovi. da se tu podigne grad. to su komadi duži od metra. da je Medvedgrad arx diruta. da je zemljište za gradnju sam darovao. Na stotine je preostalo još takvoga kamenja. koji je nekada bio utvrđen zidom (35). tu se je svršavala duboka gradska graba. a s krajeva pomno otesani (Bosselquader. Kod 34 valjalo je proći drugim vratima. 1642. širi od pol metra. Kalnika. pa nije ni trebalo grabe. Od ulaznih vrata (31) nije preostalo više mnogo zida. nu žalibože je grb tako oštećen. To je lijepa gotska radnja. Buckelquader). 19. Nalijevo se diže brežuljak sa zaravankom F F . a kako je kralju bilo milo. pokazuje činjenica. čuvajući ulaz 3 1 . pa valjda nije nitko više u gradu prebivao. očito utvrđena kulom. U nas ima sličnih kamenova samo j o š u onim dijelovima V. izrijekom spomenuto. da se tek u jednom može na­ slućivati grb Albena. gdje je nadesno zid (32) sasvim iščeznuo. dok je na sjevernoj strani dostajala strmina brijega. pa je služio kao neka vrsta bastijona. Sad se nalazimo u predvorju D — D .46 već se preselio u dvor u Šestinama. tu se navodno nalazio onaj trogubi grb. Svakako je i za gradnju Medvedgrada trebalo kraljeve privole. SI. Ruševine-grada u Samoboru. koje je na jugu odijeljeno zidom 9 od predvorja 0. što se pokazuje već po vrlo pomno tesanom kamenju. Nalijevo se diže zid 29 do okolnoga zida.

oveći prozor. dok je kasniji ciglom dozidani sprat utvrđen običnim kamenjem tesancem. Prošavši mimo zida 18—19. a nekad je služio lih za obranu grada. gdje zidovi 6 i 7 zatvaraju predvorje E pridružujući se okol­ nomu zidu 8. Okić grad. da je ova kula [služila i za prebivanje i za obranu (bevvohnbarer Berchfrit). tek se može sasvim točno razabrati kod nastavka 3. saču­ A grad. koji je danas krcat ruševinama. nad ulazom. pred kojim je spomenuta već duboka graba.47 Zid 27 veoma se porušio. Zidovi su 2 4 0 m debeli. još danas preko SI. SI. lazilo u predvorje. 20. pa sad ulazimo u prostor A. kojima se pro­ grada Okića. 21. koji je bio prizemno. koji se gotovo srasao sa brdom.. nutrašnji prostor iznosi 7'45 m X 6*25 m. Ona je u dva sprata gra­ đena u prvo vrijeme. zidovi su joj na uglovima utvrđeni sa . Tlocrt ostataka Kod 10 bila su mala vratašca. vala se još najbolje. Značajan primjer grada. Prema jugu ima kula samo uzane prozorčiće. Zapadni se dio sasvim porušio. u jednu cjelinu. B kapela. koja se u novije doba gotovo sasvim zarušila. Strateški vanredan položaj brda. Poprečni zid 16 dijelio je prostor A od prostora B. na kojem je sazidan.. gdje su sigurno postojala četvrta gradska vrata. kakovim vratima nema danas više ni traga. Nema sumnje. Glavna branič kula I. pa mimo lošijega zida 4. Izvana je kula 11*50 m široka. a još se do nedavna viđao dvogubi gotski prostor na . Tu je stajala u kutu druga kula II.Buckelquadrima". 12 m visoka. pa je opremljen bio i obrambenim hodnikom. koji je izvrsno građen. dolazimo do 6.

22. kojima se danas ni temelj ne može razaznati. uglovi su bili jednostavno otesanim kamenjem učvršćeni. zem. da je grad imao prostrano predgrađe i gornji grad. također ostatak nekakove gra­ đevine. palača. Kasniji dijelovi (zid 4. Vrbas et Galas". (Gussmauer). Kada je grad sazidan? Karlo Robert veli g. Ivančan: Pleme Aka. i VII. 1316.. 1855. I ta je kula na uglo­ vima bila pojačana pupčastim ugaonim kamenjem. Grad Slavetić. nu ono malo trošnih ostataka ne išta sudimo. pred kojom je bio prostor C. pokazuje. 23. Nu Ivančan upozoruje na ispravu od g. Prosvjeta 1898. koji se lagano brani. ga danas nalazimo. Kod c c bile su oveće zgrade. U novije se vrijeme vrlo porušio. gdje je i danas sačuvan komad kule. 1299. tu je bio „palas". da po njima brijegu. 22 je osobito jak zid. Ziđe je manje pomno izrađeno. učinjen u gotsko vrijeme. Grad je smješten dobro na gospoduje putem u Zagorje. što je očito kasnija prigradnja. SI. Tu je negdje morala opstojati i gradska kapela. kako to gotski prozor po­ kazuje. Vjes. ) Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj. Ovaj je dio očito određen za prebivanje. Sa svake strane zida je lijepo obrađeno kamenje kao plašt. str. Ta se kula vrlo često opravljala i to većinom cigljom. gdje čitamo: „castra nostra Zumzed. pa 20. Susedgrad1) je također star dozvoljava nikako. quod edificari fecimus in portu Zaue".48 zapadnoj strani. 21) izrađeni su mnogo lošije. a ide i željeznica. Na Standlovoj grad. Tlocrt grada mnogo lošije izvedena od drugog ziđa. arkiva VI. a između njega ziđe. Zid 20 zanimljiv je stoga..: . nu i taj je zid Lipovca. tu nema više plašta. 157. Nacrt majora Sabljara iz g.sub castro nostro. Tehnika je zidova u starim dijelovima posvud jednaka. koja je znatno manjeg formata no današnja ciglja. x . kojim danas se fotografiji zapaža znatno više ziđa no SI.

a tek po smrti Tahijevoj (g. nu osim nešto temeljnih zidova nije se ni tu ništa sačuvalo. koji s njom dobije i susedgradsko i stubičko imanje g. nu od tog se nije ništa sačuvalo.. pa u rukama te familije ostaje. da je i Jakov Sekelj Kevendski faktički posjedovao grad. koji je kasnije prigrađen sada zapuštenom dvoru. tek se u Dolj. da je grad već postojao. jedan dio grada natrag dobili. gdje se spominje darovanje okolice Susedgrada cistercitima. Odsad su se brzo mijenjali gospodari grada. a don Pedro Lasa od Kastilije. slike str. — Noršić: Samobor. Ivan Ungnad.49 pa na ispravu od g. većinom uslijed ženidbenih veza. snije je imanje prelazilo u ruke raznih po­ rodica. Kao većina gradova bio je i Susedgrad kraljevski posjed sve do g. a sazdan je neposredno poviše mjesta Samobora. gdje je stojao grad. koji su bili muževi žen­ skih članova porodice Henning. mijenjajući se dakako prema potrebi 0 Kukuljević: Grad Samobor. što i ona isprava od g. pa tu vidimo članove porodica Frankapana.. Nije vjerovatno. koji su tek g. kad ga Ludovik predaje Nikoli sinu Grgura Arlandovića od ple­ mena Aka. 1 5 6 4 . Deeshaza. Prof. dobiše doduše darovnice za Sused­ grad. pa biskup Šimun Erdody. pa je grad s imanjem doista pripao Andriji Batoru i Andriji Teufenbachu. 1 3 1 6 . 32). Banfija od D.) kupe nasljednici Si. . ne poriče. 1574.. a na to upućuju i ostaci grada sami. jer se međutim s uspjehom borili za Susjedgrad članovi familije Henning po ženskoj lozi. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. domogne se nasiljem Franjo Tahi grada. 24. zvanom Tot. Grad Samobor1) spada među oveće podore sredovječnih gradova u Hrvatskoj. Stubici pokazuje mjesto. Ovo Podgradie svjedoči. 1912. pa je to bio i uzrok.quandam particulam terre sue hereditarie sub P o d gradie contiguam aque Zawa".^ Henning-Teufenbach ovaj dio Tahijev. 1439. vijeka nastao. a jedan je dio posjeda pripao i banu Jelačiću. pa je valjda u trećoj četvrti XIII. 1287. nu već slijedeće ga godine ubiše Zrinjski. pa se održi usprkos na­ valama Henningovaca. S poviješću Susedgrada tijesno je vezana i povijest grada Stubice. 1345. 4 . 1 5 7 1 . sve dok se Dora kći Ivanova ne uda za Andriju Henninga. 1537. da se je dugo održao. (Standlove: Fotogr. Lendave. Nu g. KaOstaci grada u Žumberku. ali nisu nikad grada doista posje­ dovali. U Gornjoj je Stubici također postojao grad. Neko vrijeme zadrži silom Susedgrad Petar Keglević. Jednu godinu dana gospodova tu Ivan Kocijan (Katzianer) g.

Porušeni dijelovi grada. zv. Prema zapadu iskaču dvije jake polukule A i B iz zida. Zrin. a uređena je po prilici onako. Tlocrt grada Ozlja. Sama je građevina izvedena većim dijelom na pećini. P a i Jakova. 2 kapela. Vjesnik hrv. 1 ) jer je Okićki oteo Samobor grad Otokaru. da se grad Samobor sam brani. 1242. i Slav. 'i * v } k skoga. Nu nema dvojbe. Do te kule prislonila se gradska kapela D. 25. Po katastralnoj mapi: 1. Sagrađen je na ogranku Samoborske gore. kako smo to u Medvedgradu zapazili. To je bio pravi sredovječni grad. da je već otprije tu nekakova utvrda postojala. Iz kule A polazilo se u predvorje grada G. t.8 . ulazna kula. svjedoči. to se danas više ne da ustanoviti: tu se isprepleću zidovi iz raznih epoha. dobilo svoje sloboštine. sazidan na nosu bri­ jega. oko g. a u dva gornja sprata prostrani renesanski prozori. tu se uz krasno uokvi­ reni gotski prozor nalaze stupovi baroknoga doba. 3. 8 . 1260. do 1264. što od kapele vodi do ulaza kod L. i one su dakako znatno pro­ mijenile svoje l i c e : i tu su kasnije učinjeni veliki renesanski prozori.50 vremena. Kukuljević drži. g. 1. da ga već par godina kasnije pokloni Ivanu Okićkom skupa s portarinom. Na južnu se stranu prislonio građevni sklop F. gl. 1272. morala je postojati nekakova utvrda. . dade kralj regiam villam Samobor Babonićima. koja je imala više spratova. nedalekom Gradišću gdje toranj (?). žitnica. tu su duboki i široki podrumi. a iz ovoga u kasnp dograđeni bastijon H s velikim strijelnicama za artileriju.6 . smješten tamo. da je Samobor sazidao češki kralj Otokar II. kad je nestalo potrebe. F i l i grada. a i ta je u donjim dijelovima mogla služiti i za obranu. 6 . ono je već g. Grad je sačuvao dijelom svoju glavnu kulu C.. a i na SI. koliko je bilo pregrađivanje: u donjem su dijelu j o š mali uzani gotski prozorčići. Iz pred­ građa C izilazilo se dobro obranjenim vratima kod L iz grada preko pokretnog mosta. gdje je odvajkada bila blizu međa. koji je svakako veoma kasno prigrađen. 1351. u barokno doba izgrađeni dijelovi s e n a i a z i a a n a s Kapela sv. Što se još nalazilo u pro­ storu K i I. Mjesto je Samobor prastaro. 4. Spojni zid između kule A i bastijona H proviđen je brojnim omanjim strijelnicama. Ma da se grad veoma često pregrađivao. VII. zapravo konak N. Kasniji vlasnici nisu određeni. Već pročelni zid. društva. nad kojim je bio sagrađen doksat za obranu (Pechnase). arheol. gdje su prije postojali tek mali gotski prozorčići. ipak se vidi jezgra nje­ gova i dandanas. 2 ) Klaić: „Indagines" i „Portae" u Hrv. a g. koji je samo s jedne strane bio lako pristupačan. 5 . 7 .

koji ga založiše svojim rođacima Albenima. a kad se ovaj povratio iz zarobljeništva. Polovicu grada kupi g.51 upravlja Samoborom meštar Petar. Jastrebarsko. udata za Muskona. sjedini u svojoj vlasti Samobor. Grad se međutim promijenio sasvim u .). Ubrzo su se odsad mijenjali gospo­ dari uslijed obiteljskih veza i intriga: drugi muž Doroteje Gruberove Ni­ kola Frankapan Tržački. zapravo konak N. Neko je vrijeme držala grad Katarina Brankovićeva. Leonard Gruber. zet Ungnadov. otevši jedan dio silom. Gregorijanca. Kerestinec. T o m o Bakač-Erdody. suprug Klare Tahijeve. vlasnik Ruda. dok je drugi otkupio od B. žena zarobljenoga N. g. Kristofor Gruber. Li­ povac. svečano uveden u posjed. a god. Frankapanka. kaštelan Mirko od Komte. bude uveden u posjed grada (g. sazida u mjestu samostan franjevcima i ostavi grad zetu Ivanu Ungnadu. Ivanu Henningu Susedgradskom. da ga dade Barbari Frankapanki za grad Ormužd. a po njegovoj smrti dobi Samobor kći mu Jelena. 1534. od kojih prekupe grad Erdodyjevi. Kasnije zagospoduju gradom Auerspergi. Zrinskoga. Kasnije dobije Samobor Jelena Turijeva rodj. Petheo. 1534. Jelisava rođ. Drugo je sve pregrađeno u doba baroka. a kasnije ga navodno kupi od senjskoga kapetana Petra Tarnoka kralj Matija. 1492. a ženidbom pređe vlas­ ništvo na Kiepache i Alnoche. pa Kristofor Ungnad. a ova ga proda g. kupi tri godine kasnije grad. 1599. 1395. Okić. 1513. 26. Franjo Tahi. je vijeku i Samobor u rukama knezova Celjskih. Na desno se vidi „žitnica". pa Kulmeri. Grad Ozalj. župan zagrebačke županije. pa bude SI. koji je opet sjedinio sve posjede Samobora. Ulazna kula iz g. Frankapana. U XV.

1416. sazidali su Erdodyjevi pod Okićem dvor Kerestinec. Početkom XIX. 1470. koji su valjda kupom došli u posjed grada. pa doskora nalazimo novoga go­ SI. Sigismund dade Okić Tomi Bevenjudu za 10. bio i ban hrvatski. spominje se Okhuz. 1494. dakle sve ako je kakova utvrda u Samoboru po­ stojala. 1349. potvrdio. Međutim su gradom zavladali Babonići. u rukama kraljevim. a u ispravi. 1282. Okić je bio već važan grad. pa je nacrt cijeloga grada još sačuvan. kao posjednik zemalja oko V. Okić je izvrsno smješten na brijegu. protiv Tatara. a sin njegov Ivan vojuje god. pa odsad nema spomena tomu rodu. Kalnika. a taj prodaje Okić Tomi uglastom donjem dijelu smještena pomoću konsola četverostrana sobica sa strijelnicama Bakacs-Erd6dyju. 1242. da si sazida Lipovac g. bio je stalno Okić već razvaljen. Ime se Okić1) spominje veoma rano: već gubernator Kalan govori o desetini Okića. opet je kraljevski. kojom se Samoborcima daju sloboštine g.52 dvor. Kasnije dobiše dobro Pallavicinijevi. kupi ga Martin Frankapan Tržački. potvrdi Petru posjed Okića.). 1251. spominje i Ivan II. koji je još g. Sam je grad sagrađen na pećini.000 f. Novi­ grada. nu već g. . Zelina. 1183. Krapine g. a g. a u borbi protiv kralja Karla R o ­ be rta izgube Okić. 1864. Lipovca. 27 Mosni stup grada Ozlja. 1214. van dobi od kralja dozvolu. Hrastilnice. vijeka bio je navodno j o š cijel. Cesargrada. ali je s njom ipak u vezi.. Taj je Ivan dobio mjesto Samobor. tako te s njom *) Kukuljević u koledaru Dragoljub g. (g. nu doskora se pretvorio u ruševinu. prope castrum Oclych existentes. a g. 1616. koji je g. Rod Erdoda zadrži grad i okolni posjed sve do kasnijih vremena. spodara Ivana Horvata od Saga i Jedinstvena građevina te vrste: na troBreze. veli s e : hospites nostri de Zamobur. Pristupačan nije taj brijeg ni s jedne strane. Podgorja. najlakše j o š sa zapada. 1575. Okićki. Kao prvi vlasnik Okića navodi se Jaroslav (Irislav). Za Bele III. 1393. God. jer je Okić bio suviše izvrgnut napada­ jima. Ferdinand I. J o š se g. što je kralj Vladidislavg. Jaske. — Hire: Prosvjeta 1903. — Laszowski: Prosvjeta 1897. 1393. koji se dobrano udaljio od Plešivice.

go­ spodari tu Strizmer. a onda se mimo gradske kapelice ulazi u sam grad. sinu Jaroslavovu. 1349. jelio u dvoje. Kapela je sazidana na ma­ lom zaravanku. a ti su tad učinili Lipovac središtem župe. gospodar je grada Nikola Seč.. akad. Povj. . Tu je svakako bila stražarnica. Lipovac se ne vidi. Dok je taj sazidan na vrlo vidljivu mjestu. Građevni napis na ploči. Da je kraj već u neolitičko doba bio nastavan. cognatus comitis Wratizlai. svje­ doče nalazi iz tog vremena. koji dobije s njom i taj grad. 1209. da bi išta mogli tačnije odrediti. visokom brijegu (Okić je 495 m. otkuda se do grada može najlakše pristupiti.53 čini gotovo jednu cjelinu. uzidanoj u ulaznu noga zida. pa sin Rafaelov Ivan. jedna do druge. God. od koje se ra­ zabiraju tek fragmenti. Iz g. ostavio je među kršnim liticama tek neznatni puteljak. članak Podgorje. kći Ivanova. 1283. koja se je sastojala od tri prostorije. Odsad je povijest grada vezana usko s poviješću grada Okića. sve dok mu ne sti­ gneš na domak. Kako je grad bio dosta ma­ len. Nije jasno. koji je grad dikulu grada Ozlja. Samobor 248 m). Odavle teče put strminom brijega do okrugle kule. Kasniji su gospodari grada vacki biskup Ivan i braća mu Rafael i Mihajlo de Mutina. x ) Laszowski: Rad jugosl. a šilj je okrenut prema za­ padu. Gradjevine.). ali se je od ziđa pre­ malo sačuvalo. podloživši mu i neka mjesta podgorske župe. X. proda županu Radoslavu od plemena Babonića. kako su Babonići izgubili Li­ povac (oko g.ad honorem et confortationem regni". morao je biti znatnije visine. Sagrađen je na 589 m. 1599. Bela IV. imala je polukružnu apsidu. da ga 26. 28. daruje posjed Ivanu. — Hrv. udala se za Martina Frankapana. Sredovječni graditelj nije učinio nikakova pravoga puta do grada. tamo gdje se put do grada utisnuo u liticu. te u nje­ govo ime gospoduje gradom Leukus. koji sazida grad Lipovac . Posjed se Lipovački spominje rano: već g. tek * se opaža fragment poprečSI. Oblik se samoga grada priljubio obliku zaravanka brijega. 139. pa je jedan dio grada sazidao znatno niže. Jelena. sin Ivana sina Tyboldova od ple­ mena Zemče-Svetački. s koje se danas — tek su temelji ostali s a č u v a n i — vidi da­ leko do Zagreba. Po svom je sastavu Lipovac1) vrlo nalik na Okić grad. 1330.

Grad je smješten bio tako. 3. 1257. sadašnji ulaz 2. dobiva Jastrebarsko povlastice. nad vratima grb Frankapana.. Povj. U Jastreharskom1) stoji danas kasniji dvor grofova Erdoda sa dvije kule na uglovima pojačan.). koji donosi Jelena Muchyna sa Lipovcem. kasnije prozva Turerf). od koga se kod sela Drage sačuvao komad kule i nešto okolnoga ziđa. 151. 23. 9. da se nije sačuvalo više ziđa.4 zgrade za prebivanje. T a d a se spominje samo oppidum. Iz dvorišta A. pa je kaštel Podgorje prestao biti središtem županije. Gradjevine I. 1283. Kad je g. br. koji je vanjski šilj okrenuo prema pri­ stupačnoj strani.54 Lipovac je vrlo malen grad. Mjesto je vrlo staro i oduvijek bilo dosta znatno. 29. SI. kapela. . ulazi se u zidom odijeljeni dio grada B. 1. 1442. J 2 ) Lopašić: Vienac. Kostajnicom i Komogovinom u miraz svome mužu Martinu Frankapanu g. da je čuvao prelaz u goru. a g. 1881. akad. kupio Radoslav od Ivana sina Jaroslavova. Radoslav Babonić dobio županiju podgorsku. pominje se castrum. Laszowski u Radu jugosl. što ga je g. 17 branič kula. Drevna župa podgorska imala je svoj grad castellum Podgoria (1543. te nije ni čudo. ) Laszowski: Hrv. posta ono nasljedno imanje toga roda. koje je kralj Bela IV. gdje su na lijevo bile prostorije za gradsku čeljad. 138. Grad je sav sazidan od kamena lomljenca. prilično po­ vršno. ta već g. 1293. Tu je već u srednjem vijeku stajao grad. sazidan posve po osnovi Okić grada. 15 sada sazidani glavni ulaz. podario i Petrinji i Samoboru. 1520. 16. Središtem postade grad Lipovac. Tlocrt grada Ribnika.

Tabor. širok. koji su pretvoreni u zahode. koje je nosilo iščezli doksat. Gradjevine I. 2 x . Ime se Slavetić spominje rano. također su pripadali starom gradu. koji se prislanjaju uz tu kulu. I Slavetić je pripadao podgorskoj županiji. a kasnije Frankapana. čujemo za castrenses de Schlauetich. 18 m. 1898. 2 ) Na lijevo je kasnija zgrada SI. te su odslije Oršići Slavetićki ostali gospodarima grada sve do g. tada su na pročelju pod krovom naslikane strijelnice. ovaj potonji imao bi biti stari grad Žumberak. Ribnik na Kupi. 30. Nad ulazom ubilježena je g. a na uglovima postavljeno rubno kamenje. Ruševine u Žumberku slabo su dosad ispitane. 1639. 3 ) Ta je morala nekad biti znatno viša. Grad je smješten na zaravanku nevisokoga brijega. dok je nad Poganom ) Laszowski: Hrv. v. kad je prešao u ruke Levina Raucha i ostao u vlasti te porodice sve do najnovijega vremena. bio u rukama Babonića. ) Tako je u isto doba urešen i V. 1487. dok ga g. povjerenstvo istraživalo među. ali ne možemo si više predočiti prijašnje stanje grada. pa grad Varaždin. da je taj grad bio 60 m. Kad je g.. a nešto se tragova sačuvalo i na kuli kod Kamenitih vrata u Zagrebu. Tu su na granici stajala dva grada: Sichelberg i Sichelburg. Građevni di­ jelovi.55 Nedaleko Podgorja-Turnja nalazi se mjesto Slavetič1) sa svojim gradom. dugačak. sa dva doksata na uglovima prvoga sprata. Povj. ne podijeli [kralj Matija Korvin Petru Horvatu s pridjevom: Oršić de Gorica. gdje je na desno sačuvana glavna kula 3 ) s uzanim prozorčićima i s dva „Pechnase". i već u XIII.. 1869. pokazuje i tu kasnu pregradnju. nu zapis na desnoj zgradi 1763. Prošavši ulazom dolazimo u tijesno dvorište. jer se još sada pod krovom vidi ka­ menje (Kragsteine). 99. a tijekom stolje­ ća opetovano je pregrađivan i pomalo pretvoren u dvor. Nu još se posvuda vide tragovi gotike: gotski prozorčići i gotski dovratnici. ustanovilo je.

1639. i 1399.56 jamom stajao Sichelburg 1 ). 1701. Kod diobe imanja g. Kralj ga SI. Prosvjeta 189fi. Oko g. 73. 856. Po nacrtu M. kog je prika­ zao naslikana Valvasor (XII 74). 433. 31. 1691. Kroatien. dijelom Senja i Krke Nikolu. 1 . proda komora grad s posjedom ) Oster. te grad ostaje tom rodu. v. Pjesmom proslavljeni grad Ozalp) lijep je primjer grada. Str. 1244. pa ga Stjepan Babonić otimlje. a valjda ga prikazuje i slika na jednoj karti u Kriegsarchivu B. XVIII. 68. Ung. 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane str. Tlocrt tvrđave Karlovca.. 377. Nikola Zrinjski grad u svoje ruke. Militargrenze str. u bečkom Kriegsarchivu odnose na taj Sichelberg. zapade Ozalj s Ribnikom. Već je u prethistorijsko doba bio taj kraj nastavan. Sigismund ponovno zalaže krčkim knezovima Frankapanima (g. Grižanima. pa tad ostaje grad u njihovu posjedu sve do kobnoga ustanka. proda tome rodu. da ga naskoro za 42. i si. Vidi i Fras: Topographie d. Tada su grad nemilice oplijenili. 1398. a kad su ženidbom došli Frankapani u vezu sa Zrinjskima. 1550. Bd. Ruševine nad selom Žumberkom sasvim su neznatne. 1449. Monarchie in Wort u. pa se nacrt Pieronijev od g. dobije g. u rukama je kraljevim. pa nam slabo što kazuju. Stiera iz pol. dok ga nisu izgubili u borbi protiv Karla Roberta 1327. koji se pomalo sasvim pretvorio u dvor. Bild. i onaj od g. 193:.).000 for. IXa. kako pokazuju nalazi u ozaljskoj spilji. a kad je po­ sljednji Zrinjski Adam umro g.

Do g. 1766. kupi ga s Grobnikom i Brodom grof Rajmund Perlas. Tlocrt grada Dubovca. u tom je traktu bio nekad i nekakov samostan. što se čuva u zem.» 57 Petazijevima i g. tako te se mogao odavle braniti pristup u gradsku grabu. pa se opaža. zv. NICO COM ZR Slika iz vremena. f ^ prije par decenija imala svoj krov.. jer ih nacrt grada iz g. nad po­ drumskim vratima čitamo g. 1556. Usred te grabe nalazi se stup. . 33. gdje se ona prikučila polukružnoj grad­ skoj kuli. na desno je prostorija s ve­ likim četverostranim prozorima. Kad dođeš u unutrašnjost. koja ga i sada posjeduje. kako je tu grad pre­ stajao. sazidao Nikola Zrinjski. Zgrada ima dva sprata. Ulazi se u grad mostom preko gradske grabe. stajala je na lijevo gotska kapelica sv. j o š se do sada sačuvali koloturi toga mosta. danas ruševina. Bathyany. vijeku sagrađene. na lijevo je pećina doprla do malne prvoga sprata. 1821. tek je gradska kapela sačuvala svoj gotski dovratnik i gotske prozore. a konačno dođe u ruke obitelji Thurn i Taxis. U drugom je spratu . 1725.. Sve je ostalo pregrađeno u dvor s prostranim odajama. kupi ga Th. G. žitnica. Na dvorišnoj strani grada do kapele vide se gotski lukovi. Na trokutnoj osnovci sazidana je pomoću konsola četverostrana pro­ storija sa strijelnicama na svakoj strani. • . 1599. koji imaju kameni gotski prozorni križ. arkivu. kako to svjedoči i zapis na podnožju kule u kutu na desno. kako to pokazuje napis na gotskim vratima prvoga sprata SI. 32. bio je tu diživ most. 1556.. dok je grad još čitav bio. Na litici tik uz Kupu (tom liticom prolazi sada željeznica) diže se t. a za pravo pravi sredovječni palas. Kad dođeš u predsoblje. 1870. stajale su neke zgrade. . ma da ga je tek g. a tek su u XVIII. 1770. remek-djelo klesar­ stva i ratnoga graditeljstva. Dubovac (kod Karlovca). Ulazna je kula sagrađena g. Na desno SI. Tu se izvana vide u zidu pod prozo­ rima kapele uzidani konsoli. Vrlo je kasno pregrađen istočni dio. još ne pokazuje. Antuna. koje se viđaju j o š na fotografiji Standlovoj iz g. 1814. koja je j o š . Od staroga grada nije se baš mnogo sačuvalo.

Gradjevine I. 173. zemlju razdijeljena na tri prostorije. koja prikazuje grad. da je to najstariji grb te vrsti. Iz predvorja su vodila spomenuta već vrata drvenim hodnikom do suprotne kule. da bi tu bio postojao kakov sredovječni grad. Pod grad Ozalj spadalo je i dobro Brlog1). pl. 2 Sudbina je grada Ribnika ) na Kupi srodna sudbini grada Ozlja. Poslije dade gradačka komora grad grofovima Petazzi u za­ mjenu za posjede u Istri. a kasnije je predijeljena drvetom služila kao žitnica. Gal. kad prelazi u ruke Zrinjskih. Prema tome je i udešen. strani (1). Cijeli je grad bio okružen zidom pojačanim s pet polukula. Tlocrt Zvečaj grada na ^rao braniti. vi­ jeka. E. pa u njihovoj vlasti ostaje grad do pod kraj XVI. graditelj lujzinske ceste. pa je najvećim dijelom razvaljen. G. dobije grad general Filip Vukasović. kasnije Dovolića. I tu su najstariji gospodari grada Babonići. i Lopašić: Oko Kupe i Korane 79. Očito je to bila velika dvorana Zrinjskih. gdje je tijekom vremena nastao lijep dvor. Ivana PeranNacrt prof. koji su imali sjedala po strani. 34. Po nacrtu M. U samom se gradu sačuvala na stijeni slika. 35. skih. ona 4 ima sazidanu strijelnicu u prizemlju. Stiera na juž. prekupi grad knez Nikola Frankapan.^ a ona 3 u prvom spratu okruglu 1 2 ) Laszowski: Hrv. a sad je to sve poravnano. nije nemoguće. . u pri­ iz polov. Povj. 1839. Tu je u predvorju ležala dugo ploča od crvenoga mramora s kasnijim gr­ bom Frankapana (dva lava lome hljeb). Krambergera. vijeka. skog i kasnije drugih gospodara. nu taj je sada prodan u seljačke ruke. Nema traga. Brlog se spo­ minje tek u drugoj polovini XVI. Na desno je zgrada. v. 1394. Danas je ulaz iz novijega doba Mrežnici. jer se sa sviju strana moSI. Grad je smješten uz obronak brijega. a g. Novigrad na Dobri.58 osim predsoblja samo jedan veliki prostor s pet gore zaokruženih pro­ zora. a kasnije ga dobije Jos. a Lazowski misli. da je to bila stara braničkula. kojim vodi cesta sasvim u ravnici. ka­ kav je bio sve do novijeg vremena. XVII. pa se nalazi u vlasti Zrinj­ SI. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane 228. Poslije njihove propasti dobije Adam polovicu ribničkog imanja.

U prvom je spratu (gotski svod) bila kapela za služinčad. Grad je raz­ mjerno dobro sačuvan. J o š g. koja je očito prezidana u isto doba.59 puškarnicu. kako smo ih našli pri turopoljske. 1660. da je tek nedavno sa 6 „Paluarden" od zemlje (Bollwerk) podignuta. do njih se sada ne može doprijeti. pr. šiljem je okrenuta prema napadaču. stari grad plemenite općine strijelnice. gdje je lijepo uokviren gotski prozor. 4 učvršćeni su tesanim kamenjem. Uglovi branič­ kule i zgrade 2. kud se nekad ulazilo u dvorište. Iz prostorije 7 ulazi se u kasnije prezidanu kapelu 9. K a r l o v a č k a je t v r đ a bila s početka slabo građena. Nad tim se vratima vide otvori. nalaze se pomno klesanim okvirom opremljena vrata. koja je u prizemlju presvođena bačvastim svodom: u tom je svodu četverouglasti otvor. I ta zgrada i bra­ ničkula i ulazna kula sazidana je u gornjem dijelu mnogo nehajnije. Lukavec. te se mora braniti sa sviju strana. kojima je nekad prolazio lanac diživoga mosta. u prostoru 10 jedna. a zidovi gradski okreću gotovo polukružno do braničkule. nestalo je prava za opstanak sredovječnih burga. stari grb Frankapana. a po svojoj biti najbliži je gradu Gjurgjevcu u bjelovarsko-križevačkoj županiji. nu kako je spomenuto. . 36. ili se posvema na­ puštali. U prostoru 7 probijen je zid. gdje je taj hodnik zazidan. ~ " ] ~ ~~ su tu dvije strijelnice usječene. Uz ovaj su toranj prizidali Frankapani kasnije ulaznu zgradu 15. dalje. Očito je hod­ nik obilazio u samom zidu do stri­ jelnica. koje su sada nepristupačne. Kod 14. U stijenama su brojne oveće strijelnice. Prostorije drugoga kata nad 6 i 7 jamačno su kasnije prigradnje. 3. a u prizemlju ima iste onakove SI. 1579. kao n. Kapela je imala obrambenu zadaću. P o ­ drumska je prostorija 11 sada pra­ zna. P o d kraj XVI. u drugom. Četiri oveće strijelnice brane taj ulaz. Nestalo je srednjega vijeka. prva u svoj Hrvat­ skoj od g. Kod 13 ide se nekad diživim mostom preko gradske grabe. debeo. javlja inžinir M. sve uokvirene gotskim rezom. Kod 16. nu da su utvrde preslabe. Stier. pa se ovi modernizirali prema zahtjevu novoga doba. bila je očito kapela za gospoštiju. Varaždin. pa T. vijeka gradi se Karlovac. Prema istoku diže se braničkula. na­ laze se gotski uokvirena vrata. zid je tu 2*45 m. Karlovac je zamišljen i izgrađen kao tvrđava. pa tu vodi 14 ste­ penica do prvoga sprata. kad su Fran­ kapani sazidali ulazni dio grada. a nad njima zvijezda u štitu. starom ulazu. koji je također sagrađen u ravnici.

i kralj. valjda plemen­ Utvrda XVI. Tlocrt grada Siska. zastupstvo grada Karlovca otkup grada Dubovca. gradom. SI. kad su u gradu pospodovali Čupori Moslavački. imamo nacrte Pieronijeve. ko­ ruškog. dođe grad u ruke Zrinjskih. 1544. vijeka. Blagajski i od g. pa je jasno. Za izgradnju te tvrđave odabralo se mjesto na sutoku Kupe i Korane. a pogotovo bude to od g. Utvrda XVI.. kojim su nadjevena imena: novog. pa se tada grad ponešto opravio. Auerspergova i Zrinjskog bastijona. 37.. turanjskog. v. sačuvani su u djelu car. pa odsad upravljaju njim karlo­ vački generali. je vijeku bila u gradu smještena barutana. Laval grof Nugent sazidao novu barutanu. inženjera Martina Stiera. vijeka za tešku artileriju sa tri skinuti s grada krov i providi grad kruništem.60 da nose teške topove. l . Brojni su nacrti tvrđave karlovačke sačuvani. knezovi Frankapani. Već g. 1582. Sve zidovlje je tako slabo. 1896. koji su konačno sasvim dobili grad u svoje ruke. G. a kad je sagrađena karlovačka tvrđa. da samo jedan čovjek za drugim može ići. 1442. danas u c kr. pa su pravo na taj grad zadržali i kasnije. Po ugovoru izmed Stjepana Frankapana i Nikole Zrinjskoga od g. sredovječni grad. a put na nasipu tako je uzak. dobiju od kralja Ludovika zemlju oko Dubovca braća Zudar od Olnoda (Mirko je tada bio biskup jegarski) a domala dobiju i sam Dubovac. Lavalov sin Artur Nugent dade SI. još brojniji kojekakovi predloži za preinaku 1 ). U X IX . da ne pruža baš ni­ kakve sigurnosti. 1594. 38. kad je Karlovac postao slob. 1777. ski grad dubovačkoga plemena. kralj Dubovac od Jurja Zrinjskog za 14000 for. dvorskoj knjižnici u Beču. koji nijesu nikada izvedeni. u kom se razvila vrlo živa trgo­ vina. kranjskog. Tvrđa je građena u obliku šesterokuta. Koncem XIV. Pomalo poče tvrđava svoju važ­ nost gubiti. na svakom je uglu po jedan bastijon. 1837. Grad je u Dubovcu bio pravi Ulazilo se prije samo kroz previsoki ulaz u kuli B. a ne za obranu ostataka kraljevine Hrvat­ ske. 1639. ) Nacrti iz g. dok nije g. Iz g. Grad u Sisku. zaključi baterijska tornja. prekupi g. da je ta tvrđa podignuta u prvom redu za obranu Kranjske i Štajerske. 1650. morao se Karlovac odupirati turskoj navali.

1800.). Restauracija Artura Nugenta pravi je primjer posve neistinske ob­ nove grada (isto tako Trsat). nije se ništa sačuvalo. Četverokut. Od Zrinjskoga grada na Švarči. . a na druga tri polukružne kule. a na istočnoj strani iskače manja polu­ kula iz zida. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. sagrađen u obliku nepravilna tro­ kuta. 1639. Turku. Postoji i sada nacrt Ant.. 1660. pokazuje grad pri­ lično dobro. da se od obrambenih naprava nije sačuvalo ništa do nekoliko strijelnica. daju sliku grada. akademije. Tlocrt Klinac g r a d a . 180. a bio je četverokut na dva sprata. bar. Temeljni je oblik nepra­ vilni četverokut. vijeka i ujedno projekte za izgradnju. Nad Mrežnicom stoje ostaci Zvečaj ) grada. 1809. koja nije nikad izvedena. Maltežani prodadu grad barunu Stj. da ga ostavi maltežkom reda. Patačiću (g. Grad Turanj počeli su graditi g. 1146. da li je četverostrana kula stara braničkula. kad ga je prodao Haraminčiću. koji prikazuje tlocrt te utvrde XVI. Novigrad1) na Dobri bio je posjed Fran­ kopana. ga general Herberstein dobi kao svoje vlasničtvo.. i to onaj dio nad Mrežnicom. koji je podigao knez Petar oko g. Scherndinga od g. Primjer najrani­ hove ruke. Nacrt SI. opasan palisadama. kada je dospio u nji­ SI. pa pro­ dao karlovačkom veleposjedniku Franji pl. koji x 2 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane.. Velika okrugla kula smještena je na šilju trokuta. koja nema ništa zajedničkog na starim stanjem. erar. Scherdinga u ark. nije sigurno. kako se razvio do toga vremena. kojem je na jednom uglu sagrađena četverostrana kula. 1790. vijeka p o ­ kazuje grad već znatno blizu kasnim dvo­ rovima. nu nezna se. zemalj. kad Houfnaglinsovu. 0 Grad je smješten na brdu nad rijekom ^umiiiili/inlliiiliiil//}^ Dobrom. 318. Slika grada iz konca XVIII. Od njegovih ga nasljednika kupio hrv. a njegov ga je rod držao do g. 39. 1580. na drugim su uglovima još dvije kule. Pijeronijev iz g. i drugi nacrt od g. a tlocrt ga Pijeronijev predočuje još bolje. jugosl. Grad je tako temeljito obnovljen. 40. U rukama te obitelji osta Novi­ jih tvrđava u nas. Tlocrt Petrinje u kršćan­ skim rukama.61 Nacrt bar. Po nacrtu grad sve do propasti roda Frankopana. te se diživim mostom ula­ zilo preko grabe u grad.

žene Ivaniša Korvina. a njegovi su potomci tražili svoje pravo i kasnije. to je bilo sve. a u sredini okruglu glavnu kulu. Gradca (kod Gline). pa ga ostavi Zrinjskima. a odavle se u prvom spratu ulazilo u grad. knjižnice u Beču br. Tlocrt Ko­ četverostranim kulama. . koji je stajnice. 281. 1 Laszowski: Povijest Turopolja I. Ulazilo se drvenim stubama do čardaka izvan zida. pa markgrof Juraj Brandenburški. možda i prije svoj grad. svjedoče j o š brojne strijelnice u svim dijelovima grada. gdje i današnji stoji. Ivaniš Korvin. a poslije pada te familije pripoji general Ivan Herberstein Zvečaj karlovačkomu generalatu. 1544. Ta je vrst ulaza bila uobičajena i kod drugih gradova. kad su gradom gospodovali kralj Matija. Da je i taj ve­ oma kasni grad imao obrambenu zadaću. 1700.—1479. 41. Polazeći od Zagreba prema Sisku ravnim Turopoljem vidimo kod D. u rukopisu dvor. Lukavca turopoljski grad Lukav ec1). 8609. Stara su vlastela bila rod Zvečajskih. Nu grad je bio razvaljen. 1553. obećali vratiti grad Turopoljcima.62 na uglovima ima okrugle kule. dobiju ovi svoj grad natrag. pa tek oko g. Sa karte Weigelove iz g. komu su uglovi utvrđeni SI. kasnije dobiše dobro i grad Ozaljski Frankapani. Šematski prikaz V. Ivan Karlović Krbavski kupi s Medvedgradom i Lukavec. 1576. sazidali Turopoljci nov grad od drva na istom mjestu. Nad ulazom je toranj. 1474. nu od toga se nije ništa sačuvalo. Glavni dio braničkula s ulazom u prvom spratu. grad od drva. drugi muž B e a trice. Taj je grad sa­ zidan u formi četverokuta. prije bio pokrit baroknom kapom. koji je sazidan tek u prvoj polovici XVIII. koji su g. pa su tek u vrijeme turskih napadaja sagradili oko g. No uskoro se tamo smjesti medvedgradski gospodar Ivan Thuz od Laka. nu nisu toga učinili. pa su do g. Prastara je župa turopoljska imala SI. vijeka. 42. Orig.

da se grade okrugli tornjevi (grad su gradili talijanski majstori). 1593. 1550. nisu više ničemu služili. vijeka postali obi­ čajni. što ga je priopćio Klaić u svojoj Po vješti Hrvata. Na zidovima između kula bile su drvene izgradnje. 43. da se je moglo na sve strane pucati. l ) Laszowski: Hrv. Tlocrt grada oblik četvorine. u svakom su bile oveće strijelnice za artileriju. primoran je Kaptol. Gradjevine. Kasnije je mjesto palisada učinjen Dubice. pa je na šilju tog novog trokuta sagrađen petovoj mapi iz g. Grad je imao iz­ nutra još jedan sprat. 1552. da na sutoku Save i Kupe sagradi novi grad Sisak1) u vremenu od g. . 181. nekad ulaz u grad. nu niti dva se ne slažu međusobom. G. te nacrt iz g. Možda se isprvine nije ni pomišljalo. koji su od XV. pa tlocrti Martina Stiera iz g. 44. i kr. Grad u Kostajnici na Uni. koji i danas stoji. hodnici sa strijelnicama za obične puške. Od sviju nacrta (osobito je loš Valvasorov) najviše će odgovarati istini onaj iz c. pregledavao je prefekt pješaka zagrebačkih Grgur Mindszenti grad i ostavio točan opis grada. u kojoj je potučen Hasan paša bosanski. Doskora se naime uz postojeći tro­ kut učinio drugi od palisada. pa je cijeli grad dobio SI. a branilo ga 10 topova razne veličine. Grad je bio sagrađen u formi trokuta sa tri bastijonska tornja. Povj. U zidu tog novog trokuta bio je uz kulu B. što ga je pri­ općio Lazowszki. Već g. do g.63 Kad je propao Keglevićev grad Ustilonja. kutni bastijon. ratnoga arkiva u Beču. Cijelo je prizemlje danas zatrpano.. I. 1700. mogli su još do­ nekle služiti svojoj svrsi. 1650. nu čim je ona postala te­ škom. Dok je artilerija bila slabija. 1672. SI. Iz raznih godina imamo u raznim djelima silu nacrta grada. smještene tako. bila se ovdje glasovita bitka. Tornjevi su imali tri sprata. Po Weigelozid. 40 velikih i 4 manje puške.. 1545.

To je petokutni gelovoj iz god. hrv. 45. Kaptol je bio vlasnik Mitter Graza i Ober Gradacz. grad veoma zna­ tan. knjižnice br. dobilo od kralja povlastice. . pa se g. Thurn. da se „Klinbnagor" poruši. a po SI. Na ušću Petrinjčice u Kupu sagradi Hasan paša g. tvrđu: četverokut sa četverostranim tornjem: jedan iskače na svakom uglu. 1617. Ovaj je potonji g. 1578. Zagrebački je biskup imao i dva grada u Hra­ stovicu gdje se oko stare (nedavno izgorjele) crkve sv. Bubica.64 Petrinja je starodrevno mjesto. U svrhu obrane od Turaka podigao je g. 1592. Od g. 1597. popaljen. da je razorio Hra­ SI. toranj s puškarnicama. 1573. da bolje čuva Hrastovicu.). 1584. pa je talijanski arhitekt Porta sagradio modernu tvrđavu u formi petokuta sa petokutnim bastijonima. da je stara Petrinja stajala na mjestu današnje Petrinje. jedan usred zidova. G. ali gornja čuva.) dozvoljava kralj Rudolf. Hrastovicu zauzeše Turci. 1242. Duha vide trošni ostaci grada. kaptol i toranj u Čuntiću. bana i biskupa Jurja Draškovića. Tlocrt grada stovicu i Gradac porušio.) posta grad svojinom biskupa zagrebačkih. Houfnaglius. 8655. izvješćuje J o s . potvrđene g. 46. Po karti WeiKlinac grad postoji i danas. 1596. koji tu podigoše tvrđu (Lopašić: Spom. Zrina. Sliku nam je sačuvao iz g. I tu je tvrđavu narisao žalibože nepouzdani g. krajine II. 1700. Kasnije (g. 1563. Slika iz rukopisa bečke dvor. a podigli su ga biskupi za­ grebački. po­ zivlje kralj Maksimilijan II. J o š g. Petrinja je stalno u hrvatskim rukama. 1552. 417). koji je uz Sisak imao biti glavna utvrda na ovoj liniji (g. od kojih se nešto sačuvalo. 1240. koji i sada postoji. 1583. Nu nije sigurno. Houfnaglius g. 1563. 1479. predlaže. Kasnije (g. koje je g. da se donja Hrastovica razori. kojoj je dodao sličnu utvrdu (Hornwerk) na suprotnoj obali Kupe. a biskupu pripadao je i grad Pecki (Thurn und ringmauer Potsch bey Hrastobiz).

G. G o r e su bile sijelo župe ili županije. dobiva grad kao miraz sa ženom Jelenom Muchyn de Lyppowch i castrum Koztanicha et Komogoyna x ) Szabo: Kostajnica. od kog su s e tek tragovi sačuvali. 1577. 1242. a ovaj ga dade Zrinjskima. Grad se spominje u XV. koji je nekad dijelio sudbinu Bijele Sti­ jene u požeškoj županiji. 1205. nu od njega se nije ništa sačuvalo. koja se spominje g. pa sve dalje do g. 1578.. a u XVI. 1258. kad bi Gore morale pasti u obranbenu liniju protiv Turaka. koji ga vrati kralju. U Vinodolu kod Petrinje imali su svoj grad Kerečenji. kojoj g. 1560. Gjuro Szabo. u koliko nije bila templarska. 8655. a kasnije dospije u ruke Barilovića i Banffyja. pa je valjda od­ mah i porušen. a g. 5 Prof. dozvo­ ljava se rušenje toga grada. 1550. a g. Bliži grad Prevršac (Prekovrški) dao je Zrinjski g. vijeku. Brankovića i njegove že­ ne Barbare. 1579. ponovno daruje kralj Matija „castellum nostrum Komogoyna". I u Gorama bio je grad. (castrum Wiwar).65 ali nije razoren. prastarom mjestu. SL 47. Ne­ kad je pripadao bisku­ pima zagrebačkim. Acha. Često se spominjao i grad u Blinji. G. sam razoriti. . Terram Gore po­ klanja Andrija samostanu Topuskom g. poklanja cijelu županiju. u koji se ulazi utvrđenim vratima. 1211. 12 haramija. u Beču br. u koji se ulazi ljestvama u prvi sprat i pod krovom ima drveni hodnik sa strijelnicama. koje se spo­ minje već g. 1200. 1485. Sredovječni gradovi. knjižnici u Beču narisan je u djelu Mappae geographicae regni Hugariae Mittergradaz: na brijegu nepravilan četverokut. U dvor. spominje se već castrum de Guora. u posjedu familije Arlandovića de gen. a za Mitter-Gradacz traži se još g. a u zidu je veliki (šesterokutni) toranj. s t a f i p f i k a z g f a d a Z f i n a a bio je svojina Vuka p 0 originalu u dvor. knjiž. jer se kasnije spominje samo kao castrum dirutum. Savremenik 1916. jer se izričito veli g. je vijeku pri­ padao Keglevićima. Tako smo se primakli Kostajnici1). da se Turci u njem ne ugnijezde. 1442. Prema Ko­ stajnici postojao je grad Komogovina. quoddam castrum episcopatus zagrabiensis Wynodol vocatum.

koji je skrenuo šilj prema strani. . Kako su kasnije došli Zrinjski u posjed Kostajnice. odakle se grad može najlakše napasti. Nu kad je kralju Matiji ustrebao grad. Kralj je Ljudevit premještao opasne mu velikaše iz Bosne i Dalmacije u hrvatske krajeve. dvor. da se je kraj oko grada znatno promijenio do današnjeg dana. 1258. a na dva suprotna ugla dvije okrugle kule. predao se Laudonu. U prvo je vrijeme (od g. ali jer imamo i tlocrt i nacrt grada. pa vidimo. vi­ jeka (u ruk. Tom je prilikom Weig. nije jasno. a onda pokloni Ivanu Bevenjudu Ostrožinskom (g. naslikao C Schutz i grad Dubicu. a između njih su sagrađene prostorije od drveta. 1729. Z. Lovri i Ugrinu za 250 maraka bečkih dinara na jednu godinu. Grad je pao g. da ga založi.66 Martin Frankapan. Kasnije dobije grad kralj. 1556. T a k o *) Kukuljević: Zrin grad i njegovi gospodari. Na sjevernoj strani sačuvala se dva četverostrana tornja. u c.). Već g. Na Weigelovoj karti karlovačkoga mira od g. 1480. 1788. pa s do­ zvolom Karla Roberta založi Ivan Babonić g. u turske ruke. a kasnije dobije Ivan Bevenjud ipak K o ­ stajnicu natrag. već je grad poklonio Vuku Brankoviću. koja ima gore strijelnice za kosi hitac. 1538. 1689. Već g. 1302. spominje se castrum Dobicha. Tu su županiju dobili templari u zamjenu za grad Senj.) u rukama Babonića. da se stari grad nije bitno promijenio. Na vrlo solidnoj kamenoj supstrukciji uz Unu sagrađen je grad u formi ne­ pravilna trokuta. To je mjesto bilo veoma znatno: po njem se prozvala stara županija dubička. Ulaz je na istočnoj strani. Južna je strana sva porušena. možemo ga spomenuti. Drugi toranj prema sjevero-zapadu ima oblik peterokuta. Tlocrt grada samostani. 1699. Danas nema u Dubiti nikakova grada. knjižnici u Beču) opazit ćemo. Zrinj meštrima Ivanu. pa im odu­ zimao stare djedovske domove i darivao im u novoj domovini nove. 1883. a Gvozdanskoga. 1700. 1328. koji ima na uglu prema Uni četverokutu kulu sa strijelnicama. 48. Tu su bili stari pavlinski i cistercitski SI. vidimo tlocrt grada: četverokut. a tako pokazuje Dubicu i Weissova slika iz vremena oko g. kad je na hrvatskoj strani po­ stojala Nova Dubica: mali drveni kaštel. Zadaća je grada Kostajnice obrana prelaza u Bosnu preko Une. nije se on mnogo obazirao ni na svoje darovnice. Ako pogledamo staru sliku Kostajnice iz XVIII. Grad je Zrin1) bio središte ogromnoga posjeda Zrinjskih u ovim stranama. tek se oko njega sagradile moderne utvrde. Tu je kasnije prizidana polukružna kula. mape iz g. nu poslije ubijstva Kocijanova oni su faktički gospodari grada.. kog im je i sam kralj Ferdinand potvrdio darovnicom. aug. i kr. a poslije njih dođoše tu do vlasti ivanovci i priorat vranski. pade Kostajnica u turske ruke i ostade turska sve do g. koja je sezala daleko preko Save. ali se grad ne vrati nikad više u ruke Babonića. djelu: Weiss Relatio. Sa 26.

Grad je bio središte znatnoga rudarstva. zauzmu Turci grad. Rude su opet počeli razni zakupnici vaditi. a u Weissovu rukopisu iz XVIII. pa je ostao u vlasti Zrinjskih. što se od grada sačuvalo. što od gladi. Ušavši u grad vidiš na lijevo još jednu kulu. Gradjevine I. a dosadašnjem vlasniku Zrina Lovri Totu. nala­ zimo prilično dobar tlocrt grada. Gvozdansko1) bio je grad u formi četveroSI. Ilačom i Viljevom. uspije osvojenje. komu su uglovi bili učvršćeni polukružnim kulama. koji se postavio na brijegu nad selom istoga imena. U ovom su kraju imali j o š ne­ koliko gradova: Gorička. ostadoše bezuspješni. Pedalj. to bi po prilici bilo sve. 49. a valjda i sagrađen prije njega. koja po­ kazuje grad još u dobrom stanju. tražilo. ) Laszowski: Hrv. dade u zamjenu Rahoczu s Bakvom. Pedalj2) grad bio je veći od Gvozdanskoga. u zamjenu za grad Ostrovicu. Glavna je kula bila okrugla. Hrvatinićima i drugima.67 je učinio s Kurjakovićima. s privolom kraljice Jelisave. Povj. pa se prikučila do desnoga ugla nasuprot ulaznoj kuli. . 1699. Grad se Gvozdansko opirao dugo turskim navalama. kad su svi branitelji izginuli. Jamnicu. Povj. da se stalno otme grad Turčinu. G. vijeka. dođe u grad straža. vi­ jeka vrlo vjernu risariju. kad je Turčin bio konačno protjeran. 1563. kad je već Kostajnica pala. pa su davali rudnike u zakup. darovao Grguru Šubiću i njegovu sinovcu jurju na vječna vremena grad Zrin. Tu nije nikad ni bilo ovećih zgrada: jaki zid okru­ žuje ovalno zaravanak. među ostalima i Leonardu Gruberu Samoborskom. matere i vojvode Stjepana svoga brata. 1654. Ponovni pokušaj. 1577. te se prozvaše po tom posjedu Zrinjski. Zrin je pravi sredovječni grad. Gradjevine I. do koje se dolazilo kroz predvorje. G. 1347. tek poslije g. Rude su otkrili valjda tek Zrinjski. premda se g. 1578. posta Zrin turski i ostade u njihovoj vlasti sve do konca XVII. a glavni toranj ima Još i krov. a kod ulaza se uzdigla visoka i jaka kula. a ulazilo se u grad četverostranom ulaznom kulom. da se grad poruši. što od rana. jer se uvidjela važnost toga grada na turskoj međi. Na nevisokom brijegu diže se grad u formi nepravilnika 1 2 ) Laszowski: Hrv. Šubići ostadoše do turske invazije gospo­ dari grada. 123. županu vašvarske i šopronjske županije. 1635. VII. ali grad se pretvorio u ruševinu. Na mapi karlovačkoga mira od g. a g. pa tako je i 31. kuta. Grad Gvozdansko. Gvozdansko. 105.

sko predvorje i sam grad opasavao je zid. zidom opasan i posebnim braničem C branjen. Grad je tada već postojao i ostao u rukama Zrinjskih. I grad­ A. Blagay. Glavna se kula A ponešto sačuvala. koji prodaje posjed Babonićima. kao svojina meštra Ratolda. 267. Šubića i njegovoj svojti. a ti gospoduju tu do g. G. isti pukovnik. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. utvrđen okruglim i četverostranim kulama. založi kralj Ludovik 2 *) Thaloczy-Barabas: Cod. pa prodaju grad meštru Olivieru. gdje su blagajski knezovi imali svoj grad od XIV. a ulazilo se u gradsko predvorje SI. obristen zerschlaifft". Jugozapadno od Topuskog nalaze se neznatni ostaci grada Perne2). a grad su zadržali do turske provale. oštete Turci i grad Pedalj. a Vuk Geczi javlja. 1558. županu zoljskom i rođacima njegovima. pa su ga držali sve do g. mjesta. Tlocrt grada Pedlja kroz ulaznu kulu a. kad su izgubili svoja imanja oko Save i Kupe. da su to učinili zagrebački kanonici. grad Jamnim uz Unu porušio je g. Pernjani su prvi dobili sloboštine u svoj Hrvatskoj g. 1637. po opisu Lopašićevu bio je veoma velik. Bruman) u kom je g. 3 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. 1327. koji je i Pedalj dao razoriti. 50. te tragovi utvrđenoga ulaza. 1261. jer je Lenković izvijestio. sinu Pavla bd Bribira od plem. Grad je sva­ kako veoma star. G. Babonići su mu najstariji gospodari. 1347. B kule. darova kralj Ludovik Zrin Šubićima. Sjeverozapadno od Perne nalazi se i sada podor grada Steničnfakaz)> a mjesto se do njega zove sada Sjeničak. suprotna kula B. Ti peranski Šubići kao da nisu bili iste loze sa Šubićima Zrinjskim. grad „durch h. pa se kod b uspinjalo Po nacrtu majora Sabljara. 1225. posve je razvaljena. 1346. Grad se osovio na teško pri­ stupačnom brdu.1 žara. sina bana Rolanda. a mogle se razabrati još tri kule i ostaci zgrada za stanovanje. 1287. možda iz kojeg arkiva. 1563. . Polazeći k zapadu dolazimo do Brub1 na ). da je g.. a iste godine daju taj posjed kralju u zamjenu za druge posjede. Kralj Sigismund dade Pernu Jakovu. U Lopašićevoj se zbirci našao preris tlocrta grada Perne. 1563. vijeka (Brumen. pa je taj cijeli kompleks zgrada bio opasan zidom. stajala posada od 14 stra. koji su grad opravili i zadržali ga do poslije g. vijeka. G. Posjed se Pedalj spominje rano. 1380. Najprije g. ljestvama do ulaza c u glavnu kulu d. Grad Gorička nije još ispitan. koji pokazuje grad u obliku četverokuta. Međutim pade i Pedalj u ruke Turcima. C branič ulaza.68 sazidan. nu opet bude grad opravljen. 210. pa je tada i Pedalj došao u ruke Zrinjskih. ma da se mjesto spominje tek pod kraj XIII.

došao grad u ruke hrvatskog bana i kasnijega palatina Tome Nadažda* koji je grad i dobro zadržao uza sve napadaje knezova Frankapana. u vlasti je Nikole sina Petra od Ludbrega. 1672. Ivana Zeline (g.69 za 10. vijeka opustio. arheol. Mnogo je sasvim iščezlih gradova u županiji zagrebačkoj. pa 1. To je castrum Nicola2) u kraju oko sv. 1202. dok nije udajom Uršule. dobije grad Fridrik Celjski. Ovaj S. G. Kasnije gospodari gradom ban hrvatski Ladislav Egervarski. a g. opozivlje kralj tu donaciju i daje Zelinu Ivanu Kaštelanoviću. dok nisu odstupili najveći dio posjeda za regulaciju krajine. a kad je izumro rod Celjskih. nu g. a po kćeri Ivanovoj Bar­ SI. G. Već g. 1435. 1334. spominje se castellanus de Zelna.Lopašić u neznanom A-v . koji je već početkom XVII. koji su g. a po ženidbi zapade grad Kanižajeve. Isto se tako ° R. ) Klaić u Vjesniku hrv.v. a nema sumnje. Neko su vrijeme držali Auerspergi u zakupu grad. dobije Martin Frankapan Steničnjak.• r žinski. nije se Precrta sačuvalo ništa do rpe kamenja. 345. Pokupskog. a tu darovnicu potvrđuje kralj 1. Poslije dobiva grad Petar Palffy. 1320.000 dukata imanje Stjepanu Frankopanu. Kvirina de Bouvich. bila crkva sv. spominje se crkva sv. . kupili Bevenjudi Okićki 1 ). 1672. koji se diže na vanredno istaknutom brdu jedno šest kilometara od Bovića. grad je u rukama familije Bychkele. veliko imanje Banluk u torontalskoj županiji. sinovac biskupa Šimuna Erdoda. . koji u l a z a su pripadali opatiji topuskoj: Bovića. poput kakova pisma. spominje se uz Degoj. a u rečenoj bilješci od g. S. Nikole de Zelna. 1788. 1295. 1527. Primjer dobro branjenoga ) O B e v e n j u d i m a O s t r o ž i n s k i m v.. Ženidbom dođu u posjed imanja grofovi Draškovići. ark. na ogromnim balvanima toga fundamenta usje­ čeni su čudni znakovi. Frankapana. u Lopašićevim Spomenicima hrv. VIII. kćeri Ladislava Kanižaja. . Od g. G. 1334. a tako i od onih ostalih. Q u i r i n u s i Bowich. a kasnije je gospodar grada Ivan Zapolja. . koji je ujedno bio i gospodar Bistrice. II. koji se spominje u vrlo davno vrijeme. Spanougrad.. z. pa je taj došao udajom kćeri Ivana ^ Bevenjuda Katarine za Ivana Zempčaja u ruke tom rodu. nu samo za svog života. Tu se nalaze još funda­ menti prastaroga grada. bari u ruke Stjepana Kapitanića. društva XI. Tu ću spomenuti samo jedan. lipnja 1535. da je taj grad postojao u blizini Doljnje Zeline. prozvani Oštro. 56. 1536. 1415. 51. Tlocrt grada Perne. V t ne vidi vise msta do gradišta J gradova. daruje Ferdinand castrum Zelyna Joannis de Zapolja Petru i Ivanu Mihaljeviću Sinjskom i Andriji sinu Petrovu. Sredičkog. krajine II. koji je oženio Elizabetu. Od grada Ostrožina. Quirinus bit će identičan sa Kiringradom. koje spominje bilješka od g. kćer Stjep. 1 2 arkivu.). pa su zato dobili g. 13. Vjes. gdje je g. 1543. 1434.

a i takovih. Zrin i Samobor. koji dosad još nije ispitan. prostranih gradova. Ima ih. vidjet će. Na tom se teritoriju nalaze naši najviđeniji i najvažniji gra­ dovi Medvedgrad. da se u tim gradovima. malne sve pokazuje. koji su odlu­ čivali sudbinom zemlje. što smo o našim gradovima uopćeno kazali. a u XVII.70 grad je u rukama Kerečenja. koji su bili i ostali svo­ jina plemena. koji su proživjeli stoljeća. Ivana Zeline. Osvrnemo li se još jedared na svekolike gradove u prostranoj žu­ paniji zagrebačkoj. Ima tu i velikih. pa opet malenih. Možda je identičan s podorom. pa i takovih. da su u tim gradovima gospodovali svi rodovi. kojima se jedva tragovi još zapažaju. udaljenim jedan sat od Sv. . Tko pročita taj pregled. vidjet ćemo. Ozalj. vijeku spominje se taj castrum kao posvema razvaljen. koji su bili sijela pojedinih rodova. ima ih dosta dobro sačuvanih. Sisak.

a kako su tu terenske prilike za svaki razvoj podesnije. često su se događale s njima znatnije građevne promjene. da nemaju glavnu kulu (berchfrit). pa Erdody de Monyorokerek. koji i nemaju ništa do jedne kule. da su se gotovo uvijek razvili gradovi s ove i one strane rijeke. 208. oko kojega se na tijesno privinule druge zgrade za prebivanje. Taj grad ima na najvišem mjestu klisure sagrađen jak toranj. U ono je doba u glavnom svaki grad ujedno i tvr­ đava.. Tabor prikazani su potanje u Vjesniku hrv. ali ima ih neko­ liko i u ravnici. A u tvrđavi nema komforta. koji su taj posjed zadržali do novijeg vremena. Prvi se put spominje g. koliko za sigurnost. nu u glavnom se ipak i s njima po­ dudaraju. Ova je stiješ­ njenost baš osobita značajka naročito starijih gradova srednjega vijeka. vijeku kao svojina plemića od Kunšperga. Većina ih je i tu posagrađivana na bregovima. a u ono se doba i nisu brinuli toliko za udobnost. arh. jer Sutla je prastara međa. Danas je svojina kneza Windischgratza. x . Cesargrad i V. Razdragan sjajnim prikazama fantazije zamišlja svijet svaki sredovječni grad raskošno i bogato uređenim. a poslije gospodare tu i prebivaju članovi hrvatske familije Erdoda. Važnije se zgode ne vežu uz spomen ovoga grada. pa tako vidimo i u nas mnogo gradova. Polazeći Sutlom od Klanjca k sjeveru opažamo. od kojih preuzimlju grad Tattenbachi. Prvi je na dohvatu grad Kunšperg1). Za seljačke ) Gradovi Kunšperg. društva XII. Cesargrad se razlikuje od susjednoga Kunšperga gotovo u svemu. pa su i dugo vrvrijeme živjeli i razvijali se za sve to vrijeme. Ka­ snije nalazimo i taj grad u vlasti Hermana Celjskoga. Gradovi se u varaždinskoj županiji razlikuju u mnogočemu od gra­ dova u drugima dijelovima Hrvatske. T o m a Bakocz. 1399. kada ga kralj Sigismund dariva Hermanu Celjskomu. Kao najznatniju osebinu možemo spomenuti. koji se javlja već u XII. tako da ih ne trebamo postavljati naposeb. da su često opse­ gom znatniji od gradova u drugim našim stranama. komu su kasniji gospodari bili Andrija Paumkircher. kletvenika krčkih (Gurk) biskupa. Stoga ćemo se morati barem katkada osvrnuti i na ove gradove prijeko u Š t a ­ jerskoj. str. nu to je tek izuzetan slučaj: uopće su svi ti gradovi maleni. i si.Sredovječni gradovi u Varaždinskoj županiji.

dolazi u odio K. gdje Položajni nacrt ruševina. Te | S u ^prostorije služile lih za obrambene svrhe.72 je bune g. pa i više prostora. ali je kasnije ipak opravljen. uz koji se prislonio bastijon E. Cesargrad nema braničkule. a prostorije L M N tek tragove tih svodova. Iz daleka se vidi samo glavni dio grada. Cesargrad je prostran. a taj je vrlo zgodno smješten. Ulazi se kroz kulu S. a za obranu protiv daljega prodiranja po­ dignuta je kasnije kula A (koja pokazuje i sasvim drugačiju gra­ đu). pa se dolazi do grabe. grad postradao. pa se čini vjerovatnim. u koji se ulazi pokrajnim ulazom F. 1673. te se po cijelom svom sastavu bitno razlikuje od susjednoga Kunšperga. Nutarnjost glav­ noga dijela sastoji iz dvorišta G. Pred prostorom K na­ stao je neke vrsti hodnik J — I . da je ovo tip gradova. Cesargrad. nu u XVII. se vijeku napušta. a od toga vodi zid do kule A. 52. nastalih u kasnije doba. koju je nekada branio zid. a spratovi su bili odijeljeni gredama. kad je za obranu grad­ sku trebalo više ljudi. Mimo oveće zgra­ de B prolazi se neutrtim putem do glav­ noga dijela grada. da se je mo­ gao i s grada bra­ niti. su jedino bile odaje za ^stanovanje. učvršćen okru­ glim kulama. . otkuda se SI. da je s tri strane uspon do njega ve­ oma oteščan. Kula H sačuvala je u prizemlju svoj svod. Prednji dio grada ima neobično debele zidove. Sa­ građen je na brijegu tako.

proda Keglevićima.: ra slika grada sa sli­ ke Vischerove (Topographia Styriae 1682) jedva će i približno vjerno predočivati sta­ ri grad. te ga g. vojvodi kne­ zova Celjskih. Kostel uzanu dolinu Sutinsko kod Pregrade. da su valjda u kasnije doba sazidani bastijon Px i P 2 . COMES P E R P E T U U S MONTIS CLAUDII 1603. U prvom spratu nad prostorijom N bila je kapelica. tek se od toga malo sačuvalo. nu slabo je sačuvan. 1523. To je tipičan dvor. a s udovicom Ivaniševom dobi ga Juraj Brandenburški. koji su ostali gospodari grada do propasti njegove. građen u četverokut s kulama . od kojih su zidovi polazili prema ulaznoj kuli S i k sjevernomu zidu do P. Kostel grad ne­ daleko Pregrade pravi je sredovječni grad. Ni jedan ni drugi nemaju braničkule. dade on grad svomu sinu Ivanišu. sagrade si Erdody Nove Dvore pod Cesarom. Kad su gradovi postali suvišni. pa je razumljivo. 1398.. iako da je cijeli prostor bio zatvoren. Sta. kako veli napis nad ulazom u grad: THOMAS E R D O D Y . a grad g. Ime se Kostel spo­ minje prvi put u po­ pisu župa Ivana arciđakona iz g. kojoj je svetište bilo u deblji­ ni pročelnoga zida. Kad su se Vitovčevi sinovi od­ metnuli od Ivana Korvina. da ostane Ivanu Vitovcu..73 jer se tu trebalo pomišljati na navalu s artilerijom. kad ga dobivaju knezovi Celj­ ski. Grad je dakako imao više spratova. 1334. % Cesargrad brani tjesnac Sutlin kod Klanjca.

Tabor dobila je porodica Ratkaj od Ivana Korvina g. kasnije postaje grad opet vlas­ ništvo komore. Sada je sav gradski posjed rasparceliran. 1793. pa se naročito s istoka puna već odronilo. Kralj Franjo II. snabdjeven strijelni­ cama za topove.. Nu Ratkaji su jamačno već nekakov grad tu našli. Pristup je do grada smješten bio tako. U kasnije je vrijeme sazidan još najbolje uzdržani bastijon M.. Na ist°čnoj je strani smješten sam grad. te je imao samo jednu ugaonu kulu.. koji i sada postoji. Kostel grad je vrlo slabo sačuvan. pregrađen je kasnije u dvor. koje sad više nema. Na desno od te kule podignut je peterokutni bastijon za težu artileriju. nu taj dvor nije ni­ kada bio dovršen. pa ga izgrađivali dalje. . kako to svjedoče ne samo gra­ đevni oblici. 1502. koji su bili graditelji toga grada. SI. ako je htio do grada. Novi Dvori kod Klanjca. gdje je postojala po­ sebna ulazna kula. Ulazilo se u grad sa zapada. djelo Keglevića. Od sviju se gotovo sredovječnih gradova najbolje sačuvao grad V. Tako nastaje pod K o stelom grad Gorica kod Pregrade. Grad je sagrađen na zaravanku brijega. hodnicima i s lukovima u dvorištu.. Žalibože ne znamo.74 na uglovima. pa financijalnoga erara. Danas mu je gospodarom slikar Oton Iveković. uperenima baš u dolinu Sutinsko. Tabor kod Desinića. da je došljak morao obilaziti gradsko platno i proći kulu K. od kojega su ga prekupila braća Griinvvald. daruje ga ministru Thugutu. već i klesarski znakovi na vanjskim kulama. kad ga je prisvojila komora. Postanak grada pada jamačno pod kraj srednjega vijeka. a sav je gradski prostor opasan slabim zidom. Grad V. 54. tek je nešto zemljišta preostalo. a kako je bio dugo nastavan. pa ga je zadržala do izumrća g.

koja je tek do­ nekle bila glavna kula (Berchfrit). Isprave ga spominju ra­ nije od V. iz kasnijeg doba. kako to po­ kazuju strijelnice. nije novi dvor pod V. od kojih je jedan navodno od ministra Thuguta. tu je u najvišem dijelu bila i kućna kapelica sa slikarijama. Kas­ nije se grad sve više preobražavao u dvor. današnji raspored nutrašnjosti te kule potječe SI. da je u odajama te prizidine svršila život Veronika Desinićeva. Zidovi dijela I prislonjeni su tek uz ziđe: tradicija priča. jednostavnije konsole. Na ka­ menju zidova prednjih kula nalaze se kasnogotski klesarski znakovi. Prošavši kroz vrata B stojimo u dvorištu grada. Peterokutnik je isprva imao samo dva sprata. Sam grad osta svojinom Ivaniša Korvina. gornji je udešen lih za obranu. Prošavši pro­ storijama A i Hj prolazimo vratima B u dvorište. koje su danas djelomice zazidane. Tu su još do nedavna bile prostorije s renesanskim stropovima. dok još nije bio podignut ovaj ulazni dio grada.75 Ulaz kod a) morao je 1 prije tu postojati. Petra. kako je to bio običaj u dvorova XVI. Dovratnik kod B po­ kazuje gotski rez. Usred toga dvorišta stoji ve­ lika peterokutna kula. 1497. Taborom nastao. Šilj je peterokutnika okrenut prema starom ulazu. koji su do danas sačuvali gotske prozore. daruje Ivan Korvin Nikoli Kotviću od Holdendorfa pristojališta toga grada. imaju drugačije. Značajno je za grad V. Ulazni trakt ima dva sprata. Prednje kule E i F. jer su sa­ građeni na konsolama. a pred tim su šiljem postavljene dvije polukule E i F. U pokrajnoj kuli G smještena je u dva gornja sprata ka­ pela sv. dakle prema naj­ slabijoj strani.. . jer je udešena ponajprije za udobno sta­ novanje a manje za obranu. da su gornji spratovi širi. 55. Između svakog drugog para konsola ostavljen je izljev (Gussloch). Tloris kostelgradskih ruševina. nu ti su izljevi kasnije opet dijelom zatrpani. Tabor. koje je kasnije do­ bilo renesansku galeriju. i XVII. proviđene strijelnicama. bogatije na drugim dijelovima građevine. Velika kula H ima strijelnice za veću artileriju. Nad tim (baroknim) ulazom smještena su dva izli­ zana grba. Nedaleko prišlinske crkve stoji Mali Tabor. koje su nešto niže. e dok je gornji dio prigrađen u r e n e sansko doba. opet su drugačije. Tabora. a kako se je to zbog prostranosti moglo lako učiniti. vijeka.

hrv. Oštrcu. da je baš egzistencija spilje u gradu. grad rušiti. ne zavladaju i Krapinom knezovi Celjski. i si. Loboru. Belcu. bila uzrokom. v. Poslije Keglevića dopade grad u ruke obitelji baruna Lichtenberga. da je Krapina bila prilično velik grad. kad se spominje kao županija de Crapuna. 1330. Konjšćini i Gotalovcu Vjes. Čini se. Ladislava Ratkaja. 1222. 1523. 56. Po razmjerno neznatnim ostacima (danas se tamo učinilo šetalište) možemo još jedino zaključiti. Ruševine Kostelgrada kod Pregrade. 106. Sada je vlasnik grada porodica baruna Kavanagha. nije više sredovječni grad. u rukama Petra Hercega Gissingovca. kupuju Imreffyjevi i K e glevići Krapinu i Kostel s prostranim posjedima. Već u XVIII. što danas tu postoji. a g. 1399. da se je tu postavio sredovječni grad. arkeol društva. gdje je i ) Vidi o Krapini. 1524. Grad je imao predgrađe H H. Castrum se Krapina spominje prvi put g. poče se SI. sv. koje se spominje već g. Građevina. U sredini kasnije prizidan toranj sa strijelnicama za artileriju. Nema sumnje. Kasnije je u kraljevskim rukama. a kasnije je bio posjed baruna Ottenfelsa. l .) i svoj grad.76 pa pređe u ruke Jurja Brandenburškog. g. Milengradu. dok g. već po­ nešto za obranu udešeh dvor s dva krila. komu je u ovim stranama jedino Greben grad i Varaždin ravan bio veličinom. utvrđena s tri kule i jednom zgradom za obranu ulaza. 1193. Kralj Matija pokloni i Krapinu svomu sinu Ivanu Korvinu. Krapina1) je prastaro mjesto. XIII. imala (g. u koje se ulazilo kod A. od koje se može umjetno učinjenim kominom doprijeti do gornjeg dijela grada. dok se kod B ulazilo u nutrašnji dio grada. da je Krapina.

U prednjem dijelu grada. u kojem su prebivali sve do najnovijih vremena. Nacrt grada na starom akvarelu. Na brijegu suprot ovomu gradu zabranio je prolaz do Krapine kasnije gradić (novum castrum ex opposito castri Castri Crapina fundatum). a g. da konačno postane svojina Petra Keglevića. pa je gradište uvalom odijeljeno od drugog dijela brijega. Sve je ostalo samo fragmentarno sačuvano. nije no više manje fantazija. gdje je prikazan grad još čitav. gdje se vide dva sprata. od kog su se sačuvali samo tragovi. 1259. Kasnije dobivaju i Lobor knezovi Celjski. 1 ) Ostaci su grada neznatni.77 rečena spilja i gdje se na starim supstrukcijama kasnije sagradila zgrada C. Marija daruje sinu Puchyninovu. tako da se jedva može stvoriti ikakva slika. ) Nedaleko mjesta Lobora sazidali su si Keglevići krasan dvor. a dva polukružna zida opasavala su dvorište i sav grad pred tim dijelom za prebivanje. T a b o r a .. Tlocrt prizemlja grada V. Gtad je smješten na nosu brijega. 57. Berislavića. Lobor grad je smješten u uzanom defileju. kojim se prolazi od L o bora do Lepoglave. zatim Jakov Sekelj. kad ga kraljica SI. Castrum Lobor spominje se g. stanovalo se. pređe u vlasništvo Fr. 1504. x . pa Jan Vitovec i njegovi sinovi.

Zidovi H—H i K . stijon A prizidan je kasnije. Gornji je dio ovalnog oblika. kad ga je (Bieltz) imao grof od Sanecka pre­ dati u vlast magistra Petra Gissingovca.. dok ne zavladaše prostranim imanjem Oštre grada Keglevići. kad se je razvila artilerija. a spominje se g. pa kralj Matija zove g. 1615. pa u prostorijama D — G . 1635. gdje su se još sačuvali gotski prozori i dovratnici. Grad Veliki Tabor kod Desinića. dobi . 1334. Grad se podigao na šilju brijega. K čine uski hodnik i brane grad prema istočnoj strani. Ivana Korvina i drugih gospodara. s ostalih strana gotovo nemoguć. Podor grada Belec dosta je dobro sačuvan. Sa zapadne je strane pristup moguć. Ba- Sl. na kojem je sagrađen grad. Tu je na sjevernoj strani ziđa bila prizidana okrugla kula kao braničkula. proviđenom s nekoliko strijelnica.78 Oštre grad nije bolje sačuvan. dok u XVI. a po njoj obitelj Turoczy. 58. God. u vlasti P e ­ tra Hercega Gissingovca. u koje se ulazilo malom uskom kulom. ne zagospodova ovdje porodica Gjulaj. a da bi ih mogli potanje protumačiti. a ka­ snije četverostrana kula na suprotnoj strani. Stanovalo se u najsigurnijem dijelu grada u prostoriji C. 1330. Kasnije je grad stigla ista sud­ bina. Donji je dio grada predgrađe. glavni je ulaz bio kod 7. v. a kasnije pade u ruke knezova Celjskih i Jana Vitovca. Čini se. gdje su prozori sa sjedalima pretvoreni u strijelnice. Benedikta Turoczy de Ludbreg liber baro in Belecz. kao i druge zagorske gradove. Oblik se grada prila­ godio formi zaravanka na nosu brijega. Ostali su dijelovi grada suviše raspali. da se grad Belec spominje prvi put g.

pa proviđen još strijelnicama. Rukavine. Prema prostranomu dvorištu B B okre­ nuti su prozori tih zgrada. ma da si pred njim. a mala četverostrana kula G brani južnu stranu gradsku. Po starim nacrtima i fotografijama vidimo. da ga jedva zapažaš. To je sijelo porodice Gotala. Oko grada graba s vodom. Ulaz u grad V. 1824. Wildenstein.. Tri prostorije G I E služile su za prebivanje. pa prelazi ženidbom u ruke familije Patačić. J o š su se nekoliko puta promijenili vlasnici. 1544. U XVII. . a polukružna je kula A na lijevo branila zgodno taj ulaz. u prostoru G saču­ vao se ostatak komina. vijeku spominje se kao arx diruta. dao Stj. str. 1 ) Podor Milengrada (ili Melengrada) još je ponajbolje sačuvan. kad je Aleksandar Mikulić izgubio grad. Na četvrtoj strani bio je utvrđen ulaz. 1864. postavivši ga na zaravanku od vapnenca tako. 59. u vlasti je obitelji Herkffy. nici daje nam grad Konjšćina. bio čitav. Prosvjeta 1914. Ta je kula smještena na naj­ slabijem dijelu grada. gdje je i zid 3—3 neobično pojačan. Erdody grad opravljati. Preko duboke provalije K dolazilo se drvenim mostom u grad. da je tu bio grad pre­ tvoren u dvor. T a b o r .000 for. u kojima se nalaze strjeljačnice (Schiesskammer). od fiska. bje­ žeći nakon izgubljene bitke. Grad je Gotalovec porušen u novije doba. Lijep primjer grada u ravSI. a još je god. još je g. Sjeverna je izvrsno obranjena zgodnim po­ ložajem nad dubokim ponorom. Kasnije ga kupe Erdody za 12. Grad je prava sredovječna građevina. 33. Ime je dobio grad od baruna. Otkako se spominje. Hrv. l ) Laszowski: Grad Belec. Stari ga je graditelj izvrsno smjestio. Četverokut. u koju se srušio g. koji s tri strane ima izbočene polukružne kule u sredini zidova. a sada je posjed Amona bar.79 s Ludbregom Tomo Mikulić i Belec.

da je veća polo­ vica grada morala biti uklonjena. gdje se i sada razaznaju zazidana vrata.id. Odavle ide vrlo ruševan zid 13. Danas je tako zarušena. Nu nekada je bio glavni ulaz kod 2. koje su branile taj prvotni ulaz. Tu je postojala jaka kula. povj. pa se vide znatniji ostaci utvrda. isCprema j. na lijevo je litica s trošnim ostacima glavnoga dijela grada B.80 kasnijih grofova Konjskih. gdje je kod 12 bila neka naprava za obranu toga dijela grada. 60. Pred glav­ nim ulazom kod 1. da se mora ulaziti x ) Laszowski: Hrv. 36. Pogled na najveću polukružnu kulu se prozor s postranim sje­ V. Prošavši tim ulazom brani grad na desno jaki z. koja svojom vrlo solidnom strukturom odaje drugo vrijeme gradnje. Tabora. vijeku. da su se morali sazidati četiri nespretna stupa. gradjevine I. Do toga je grada nastao kasnije omanji dvor. danas već gotovo sa­ svim zatrpana. str. koji s para­ lelnim zidom 15 čini uzak hodnik do drugoga dijela grada. iz kojega se kod 6 ulazilo u nutrašnjost. Litica. gdje nalazimo neko neznano gradište. pa je pokriven krovom tako. . Grad je smješten na zaravanku 502 m visokoga brijega od sj. Među zagorske gradove. Danas je grad svojina nadbiskupije zagrebačke. dalima. zap. spada Grebengrad1) nad Kamenom goricom. koji su izumrli u XVI. koji se najranije spominju i najduže su bili nastavani. Csanki: K6r6smegye. bila je graba. taj je na uglo­ vima bio pojačan tesanim kamenom. na kojoj je sazdan nutarnji dio grada. Nad dobro za­ štićenim ulazom kod 8 vidi SI. Kroz taj se ulaz dolazilo u predvorje A. zahvata i u ovaj dio. koji drže krov. kog je potres tako oštetio. Posebni je dio kapela C. 30.

sve povlasticeo S malom stan­ kom ostadoše potomci Gardunovi (Petar. Sigurno su ovi gospodari Grebengrada sazidali lijepu gotsku crkvu (nekad franjevačku crkvu) u Remetincu pod Grebengradom. 1481. pa se pišu Hermanffjr de Gereben. Laszovvski drži s pravom. VI. ) posljednji toga« roda. ako i nije falsifikat.) tiče Grebengrada. Geschichte Bosniens und Serbiens in Mittelalter. 1322. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. (Cod. koji zadrži grad. pa ga preda svojim sinovima. a kako Ladi1 slav. Treći dio grada G j o š je niži. komu su se rebra upirala j o š na sačuvane konsole.. a danas je ta­ kođer sasvim prazan. 63. da su j o š prije no su Vitovčevi sinovi grad izgubili.. Nikolu i Hermana. S t e phan i Pows-u za grad i zemlje na vrelištu Lonje. 61. 6 x . Potomci ovoga su gospodari Grebengrada. 1445. Njegovu sinu i sinovima Vukoslavovim Hektoru i SI. nu ta listina. Grad se Greben spominje u listini od g. Gardun i brat mu Vukoslav bili su znatni boljari.81 u grad ondje. 221. Fyle. 1914.. Njihov je grb zubato kolo s četiri žbice a nad njim kroči lav. posini Baltazara Bacana g. nije sasvim razjaš­ njena. gdje je nekad bio svod. Puneku potvrdi kralj Karlo Robert g. vojvoda knezova Celjskih. koji su u velike prijateljevali s kraljem Andrijom. što uokolo leži. Vanjski su uglovi kapele zaobljeni. 1209. U toj listini daje Gardun sin Gardunov i brat Wlkuslav neke zemlje Jurju sinu Braničevu i braći Mark. kako to svje­ doči silno krovno crepovlje. koja je također vrlo oštećena. premda je tu moralo biti više zgrada. Prof. diplom. I u povijesti Medvedgrada sasta­ jemo se Gardunom. Selk. da se listina od g. nije imao djece. sin Punekov) gospodari grada sve do g. Prostor E je nešto niži. Nu čini se. već stari vlasnici zadobili grad natrag. Vidi i Thalloczy: Studien z. Tlocrt ruševina grada Krapine. kojom kralj Andrija II. ma da je neko vrijeme bio u rukama Ivana ) Punekov sin Lorand imao je dva sina. 1277. a u njem nema danas ništa do kule F. str. a to ne može biti no Grebengrad. kad ga osvoji Ivan Vitovec. Miinch. zahvaljuje Varaždincima.

) Csanki: Korosmegve. 1710. Gottalima. 1445. Najstariji su mu vlasnici Bisaški (Bikszadi) rođaci gospodara grebengradskih. Gereczyma. Petheovcima. Zemčejevcitna. P a t a č i ć " nalazi se potpuno rodoslovje familije Bikszadi. Duha u današnjoj požeškoj županiji. da preda imanje sestri Ani. Grebengrad ruševina. Ipak se domognu Bacani (i suvlasnici dobara Greben grada. Ma da su se i Hermanffy de Gereben otimali poslije za to dobro. pa že­ nidbom pređe grad u posjed Erdoda. . a pod njim se u ravnici diže dvor novomarofski. Stara slika mjesta Krapine s ostacima staroga grada. U djelu „Status fam. a sačuvao se tako. Grb se Kaštelanovića nalazi i sada nad ulazom u grad. SI. pa vidimo. knjižnici u Zagrebu. dozvoli kralj Ma-' tija.82 Korvina. Ratkajevcima. Original u grad. sinovi Mojsije Humskog) grada. pa bude (nakon što je sastavljen inventar) uveden u posjed grada. koji ga posjeduju i danas. x 2 ) Klaić: Banovanje kneza N. kako ženidbom dolaze u vezu s Kaštelanovićima. str. Grad se Bisag2) spominje također veoma rano. muzeju u Zagrebu. ostadoše Kaštelanovići posjednici grada do svog izumrća. Patačićima. Budući je Fr. Status familiae Patačić u svšuč. podban. udatoj za Nikolu Kaštelanovića od Sv. da se je pomalo pretvorio u dvor. Već je g. 62. zauze po nalogu kraljevu ban Nikola Frankapan Greben 1 ) g. Bacan bio pristaša Bethlenov. a kad je njegov sin Petar umro bez odvjetka. 1621. Bradačima. Frankopana. 193. Gjuro Bisaški bio je g.

dobi oba grada Vladislav Kosaca. gospodovao je tu neko vrijeme i Juraj Zrinjski. kad su okolna zemljišta rasparcelirana. nu sve je to kasnije modernizovano. Orel ) Kukuljević: Neki gradovi i gradine III. U donjem su dijelu uzani gotski pro­ zori. 1556. pa je osamljen ostao. koja se dosta dobro sačuvala. Ostaci Starog Lobora. potvrdio. Grad je bio na dva sprata. uze Fr. osta u Malom Kalniku vlasnik Petar Balša. a kad je SI. koja je kasnije (za Draškovića?) znatno povišena. 1481. da je grad branio jedino njegov izvanredni položaj. Mali Kalnik s posjedom u Gor. što je kralj Bela g. U novije je vrijeme bio grad svojina grofova Draškovića. dok je od svega drugoga ostalo tek nešto fragmenata. pa se drvenim mostom dolazilo preko njega do ulaza. Te su se gornje pro­ storije mogle grijati. . u gornjem široki pro­ zori s gotskim prozornim križem. Podigao se na hrptu razderane i vrlo teško pristupačne kli­ SI. Vidi se. 64. 1870. koji su dobivali i dijelove posjeda bisaškog. 63. pa je stoga on i narisan u spome­ nutom djelu Status familiae Patačić. Kalnikom. a sad je prešao u druge ruke. 1620. Kalnik prešao u ruke Gašpara Alapića. Ti su ljudi od kralja dobili od g. Oko g. Oko grada bio je dubok šanac. a g.83 Keglevićima. Na istočnoj je strani prizidana gradska kapelica. Od starog se sredovječnog grada sačuvalo tek nešto malo: donji dio ulazne kule. i grad Rakovac. u najneprohodnijem dijelu. Kasnije je mijenjao svoje gospodare. Nikola Balša proda god. gradić. G. 1250. Rijeci Ivanu Gesztiju. 1245. Tlocrt ruševina surine. M Grad je bio svojina Abrahama i Nikole sinova župana od Moravča. pa je do­ lazio u sve tješnju vezu sa susjednim Vel. 1581. Grad Mali Kalnik1) smjestio se baš na međi župe i varaždinske i bjelovarsko-križevačke. Četiri okrugle kule razne veličine smještene su na četiri ugla gradska. Vel. Patačići su do­ ista neko vrijeme i posjedovali grad. Bio je doista mali grada Lobora. nepravilno polukružna oblika s jakom ulaznom četverostranom kulom.

Knezovi su Celjski. Dijelove posjeda dobiše kasnije Keglevići i Patačići. Saneck u. koje se tiču M. . Na brijegu nad crkvom u Kamenici nalaze se ostaci nekadašnjega kaštela: donji dio peterokutnoga tornja. Kalnika. novi dvor.!) porušili znatan broj gradova. nalaze se neznatni ostaci gradića Čanjeva.84 hovački grad u zakup. Mjesto je bilo izvrsno odabrano: osamljeni humak davao je svojini položajem izvrsno sredstvo za obranii. zinu. pa se u arkivu Keglevićevu sačuvalo dosta isprava. Lobor dvor Keglevića. ihre Chronik als Grafen v. 1663. potvrdio. I taj je grad darovao g. Cilli. SI. 65. II. zašto su to učinili. gdje se danas nalazi kapela sv. otkupi._ Nema sumnje. koji je kao bra­ nič čuvao prilaz u lepoglavsku ni­ SI. Tlocrt ruševina grada Oštrca. 66. Sigismund Hermanu Celjskomu. dasselbst bei haben sie ein Kloster Hermaniterorderisaufgehobenundgestifftet". a nije sasvim jasno. 157. gdje je Gašpar Orehovački sazidao oko g. U blizini Gornje Rijeke. 1591. 1435. a kad je darovnicicu g. kako priča njihova kronika. *) Krones: die Freien v. Ivana i gdje su se do nedavna nalazili još tragovi te građevine. da ga g. da je to bila utvrda u Lepoglavi na onom mjestu na brdu Gorici. . pa opet oba Kalnika sjedini u svom posjedu. Među tim gradovima spominje se i „Schonhaupt. 1398.

Kad je izumro rod Petheoovaca (g. Tlocrt ruševina grada Belca. Tamo. Kasnije dobiše taj dvor Kukuljevići kao potomci Petheoovaca. Sačuvalo se l ) Laszowski: Vjes. Ostalo je djelo Bastijon A kasnije prizidan.1) koji čuva taj drevni prolaz. Ivanec Ladislavu Erdodu. dvora. Oko dvora je bila graba. 1740. hrv. a desno od glavnoga ulaza. uvedena je Frakcija Choron. . a spo­ minje se u potvrdnici kralja Ferdinanda Ivancz. već je taj kraj spadao pod posjed Ivanovaca u Beli. 1730. spominje se. dok se g. nad kojim je i sada grb Erdoda. nalazi se podor Pusta Bela. pokloni Karlo VI. gdje se krasna gorska cesta iz Podruta spušta prema Beli. preko koje je vodio most. kasnijih generacija. G. stoji četverouglata kula. valjda najstariji dio SI. 1632. arheol. žena Benka Petheoa — obitelj Petheo de Gerse dobila SI. spominje već kao razvalina. simul cum castello in eadem noviter exstructo. društva. da je kaštel u Ivancu po tradiciji sagrađen iz ruševina stare križarske crkve. 67. Kasnije dobije grad s posjedom Ivaniš Korvin. da je u Ivancu postojao u srednjem vijeku grad. koji je popravljao dvor do svoje smrti. VIII. Nije vjerovatno. g. G.85 bio je grad j o š čitav. Ruševine grada Oštrca. 191. je Ivanec na poklon od Ivana Korvina — u posjed kaštela Ivanca. 1558. 68.). 1463.

vidi se. okružena zidom. kog su držali ivanovci. 1063. a prije njih g. P o d gradom nastadoše dva dvora. sada sijelo bar. 1434. G. posvoji prior Matko Talovac Belu. a da­ rovanjem familiji Petheo de Gerse. a drugi. Johannis Jerosolimitani de Bela. prior ordinis s. Jedan sad sasvim na­ pušten ima dvije okrugle kule. Ruševine grada B e l c a . Ivan od Paližne. Vitovca i njegovih sinova. I Bela dodje u ruke Jana SI. G. ali nutrašnjost je sva rpa kamenja. 1553. pr. n.86 dosta okolnoga zida. pa kasnije ju vlasništvo Ivana Korvina. po­ kazuje se kao masivna zgrada. templari. gdje je bio ulaz. To je po svoj prilici središte posjeda Bela. izričito se spominje dirutum castrum Bela. . Ožegovića. koji ima na četiri ugla Četiri omanje okrugle kule. Kasniji priori nose naslov de Bela. 69.

SI. spominje se prvi put. bratu zagrebačkoga biskupa. kako ga danas vidimo. pregradi ga podmaršal grof Juraj Drašković onako. spominje se i Tra­ koščan. str. posjed s gradom Gašparu Draškoviću. 1503. Nu sredovječni je grad stajao nešto dalje. i 1592. za takovu građevinu. 234. Položajni nacrt grada Gotalovca iz god. 1397. 1864. Kasnije dobiše posjed Draškovići. I Maruševac je noviji dvor.smje­ šten po jedan četverostrani toranj za obranu ulaza. 1856. 70. u rukama je kralja Sigismunda. pa odsad ostade grad u vlasti Draškovića do danas. Među gradovima. a u XIX. Velikom i Zlogonjem Mihajlu. S jedne strane strmina brijega. vijeka. Na nekim starijim dijelovima još su ubilježene go­ 1 dine 1564. tu se j o š vide ostaci zidova. koji se dalje izgrađivao tijekom XVIII. Pred ulazom je na obje strane. županu varaždinskomu. Nu kad je rod Gjulaja izumro. a kasnije je svojina Jana Vitovca. str. stoljeća. Mitteilungen d. Najstariji je dio sagradio Baltazar Vragović g. pa Ivana Korvina. ) Laszowski: Prosvjeta. osterr. Najpopularniji je od sviju zagorskih gradova svakako Trakoščan. gdje su se j o š saču­ vale strijelnice. koje pokazuju. 1899. 1618.. kada se je grad pregrađivao. god. 71. današnji grad Trakošćan nema mnogo zajedničko sa starim gradom. 1244 oduzimlje kralj Bela IV. grad Puchuni i daje ga zajedno s Loborom. da je tu odavno postojao grad. vlasnik 0 Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj.87 U Klenovniku stoji danas dvor iz početka XVII. 435. Nu to su sve igrarije. v. dade kralj Maksimilijan II. s druge jezero Bednje. 1391. koji ga po­ kloni g. svom podbanu Ivanu Gjulaju. 1353. g. G. Klenovnik se rano spominje. Kasnije je posjed Patačića. Centralkommission. koje su dobili knezovi Celjski. 2 . ) Od grada se Vinice2) razmjerno dosta sačuvalo. jer je mjesto kao stvoreno SI. Nema sumnje. Tlocrt ruševina Milengrada. U pedesetim godinama XIX. g. koji su sazidali sadašnji dvor. vijeku sagradi veliku kulu posjednik njegov Schlippenbach. kako ga pokazuje slika u samom gradu.

a poslije izumrea knezova Celjskih gospodari tu Jan Vitovec sa svojima sinovima. koji je nekad bio branjen opkopom i diživim mostom. Ban Benko Turoczi umre u Vinici. . Na granici prema Štajerskoj nalazi se dvor Križovljan. Ruševine grada Gotalovca. kod 4 čini se da su postojala vrata.. U gornjem dijelu bila je kuhinja. a u tornju (sa urom i zvonom) j o š dvije sobice. Tabor. a osim ovih postojao je još jedan ulaz. sa sjevera su vo­ dila srednja vrata. glasoviti historičar Nikola Ištvanffy. pa se još vide koloturi. na zapadu branište (Wehrgang) i kupaonica.„ Erdoda. dok drugi dobiše Turoczijevi. dok i taj grad ne dođe u ruke Ivaniša Korvina. Pod krovom iznad kuhinje bile su tri omanje sobice. Sada je vlasnik grada grof Bombelles. Kad su g. odavle se stubama pola­ zilo u palaču. veliku dvoranu. koji ga pokloni svom podbanu Ivanu Gjulaju. Varaždinski je grad lijep primjer razvitka ratnoga graditeljstva. Kao u V. Draškovića. pa se njegov lik vidi na grobnoj ploči u starinskoj župnoj crkvi u Vinici.. koji je bio u pred­ građu C Osim ulazne kule još su dvije polukružne kule A i B štitile ovu stranu grada. Ostaci grada Vinice pod­ sjećaju u mnogom na grad Vel. da si stvorimo točnu sliku grada. Posjed pređe kasnije u ruke Keglevića. U okolišu Vinice nastali su tijekom vremena veći dvorovi: Opeka i Zelendvor. Taboru tako je i tu posvuda prvi kat bio građen na vrlo lijepo tesanim konzolima. na ko­ jima se je digao most. popisan je i opisan i grad Vinica. 72. Od okolnoga su se zida sačuvali još pojedini dijelovi s ku­ lama D i E. 1566. kraj nje „stara kuća" sa peći. 1568. da taj opis nije dostatan. Dakako. Gornji dio grada okrenuo se šiljem prema ulazu. Nad tim (sada unutrašnjim) je vratima j o š grb nekadašnjih posjednika Bakica de Lak. a kule se od kordonskoga vijenca prema tlu znatno proširuju. Od gornjega se dijela saču­ vala samo gomila kamenja. spavaonicu i sobu za boravak. Si. Nad ulaznim vratima bio je toranj. Malakocijevih. Tu je od davne davnine postojao grad. „.88 mu je Herman Celjski. dobije jedan dio grada g. sijelo drevne županije varaždinske. Dolje kod ulazne kule stanovali su stražari. popisana Gjulajeva imanja. Kad je posljednji Gjulaj umro.

pa markgrofa Jurja Brandenburskog. IX. priSl. Zatim ga dobije ugarski palatin Stjepan Bathöry. die von gezein gemacht was. Povijest je grada Varazdina tijesno vezana s povijescu varosi varazdinske. 1528. narocito po onom voj. veli kronika celjska. Tlocrt prvoga sprata stalice Ivana Zapolje. da ni varos ni grad varazdinski nisu utvrdeni: Nu was dieselbe statt W a rasdin keinerley zain noch graben umbfangen. 27. inzenjera Martina Stiera iz g. pa ga posjeduju jos i sada. 1585. die hette der graff Ulrich von Cilli machen lassen. drugoga muza udovice Korvinove. poznamo dobro utvrde varosi i grada Varazdina. Od toga se drevnoga grada ni je nista sacuvalo. dobiju Erdödy grad. J o s g. pa je u to vrijeme grad pretrpio navalu ceta Krste Frankopana. pade grada Konjscine. Grad Konjscina (krov djelo novijega doba). Krsto pod Varazdinom. . Do was ein burgg in einem egg daselbst. Po brojnim starim nacrtima. I taj grad dopade ruku Jana Vitovca. stoljece spominju imena zupana te zupanije.89 Kroz cijelo se XIII. SL 74.). kasnije Ivanisa Korvina. 73. Iza Bathöryja dobi grad Ivan Ungnad. 1660. 1441. a kad se kci Ungnadova Marija udala za bana Tomu Erdöda (g.

Isprva nije bio taj prostor svođen. 1705. već su tu bile varoške dveri. Kula VI. Tako se mnogo očekivalo od tih tornjeva. Potanjim je istraživanjem ustanovljeno. a dvoja su vrata: Porta gegen Ungarn i Porta gegen Crobaten vodila iz grada mo­ stom preko gradske grabe. okruženo zgradama. Ta okru­ gla kula ima u gornjem spratu tek strijelnice za omanje oružje. dok je gradska graba sva zasuta. koji se nisu baš nikako pokazali zgodni. 1807. u koje je to doba učinjeno. Zatim se dolazilo do ulazne kule. U prizemlju je smješten dapače i komin za grijanje gradske straže. Kroz okruglu se kulu polazi u grad. pa je njegova platforma opremljena za tešku artileriju i stari je toranj dobio velike strijelnice. osobito je čvrsto (trbušasto) građena. kroz koje se i kolima prolaziti moglo. Nad ulazom je grb Erdody-Rakoczyjev iz g. (oko g. J o š su sačuvani okrajni kamenovi (Prellsteine) S desna i lijeva bile su dvije kamene klupe. Krov je kasnije tek metnut. I po treći put je toranj povišen. utisnutima u maz. Napose je utvrđen grad Varaždin. Zidovi su postojali sve do g.. U to su doba jamačno nastale one dvije bastijonske kule V. T o m o Bakač prizidao je zapadni i sje­ verni dio grada. Kasnije je toranj povišen. pa sada reže svod i dijelove onih klesarija nad klupama. te postao bastijonski toranj. pa učinio tako dvorište. da je najstariji dio grada četverouglali toranj na desno od okrugloga tor nj a > kojim se sada ulazi u grad. dolje za manju artileriju. 1592. koje sada više nema. gore za velike SI. nije dakako ni moglo biti krova. i VI..). kojima su dvorišne stijene urešene bile na slikanim stupovima i ornamentima. 75. a sad je tek fragmenat ostao. . a zapravo nije pripadao gradu. nu j o š u gotsko je doba načinjen svod s re­ brima. kako smo slično vidjeli u gradu V. Iz varoši dolazilo se u grad kroz stražarnicu. Taboru. dok je služio kao bastijonski t o ­ ranj. Taj je toranj bio sprva znatno niži. koja je i sada j o š sačuvana. Na lijepo tesanom kamenju nalazimo i više klesarskih znakova. grb Ungnadov pokazuje. Jaki zemljani nasipi brane pristup sa sviju strana. kad se je grad opravljao. kojima su zasloni bili ukrašeni vanredno lijepom gotskom klesa­ njem. Tlocrt ruševina Grebengrada. najčešće se ponavlja znak W.90 Oko grada bili su zidovi s polukulama i bastijonima na uglu.

Već . Taboru. da je tu postojao grad SI. kad ga je brat kralj Emerik svladao. Ludbreg. Sat daleko od Varaždina nalazi se mjesto Kneginec. 76. s tri druge kule. (fragment velikoga spomenika od bronca nalazi se u arheološkom muzeju u Za­ grebu). koje se drži istovjetnim s mjestom Kene. tek naknadno pokrivena krovom od crijepa. Danas se tamo nalazi fragment okrugle kule do crkve. nije sačuvao ništa od svoga sredo­ vječnoga grada. urešeno je galerijama na lukove. kasnije vlasništvo Turoczijevih. kako smo to sasvim jednako našli u V. gdje je nekad stajalo znatnije rimsko naselje. u kojem je kralj Andrija bio zatvoren.91 topove opremljena. Ova nam kula ne kazuje ništa osobito. U ovoj je županiji još jedino mjesto Rasinja. Glavna kula Grebengrada. Uzano dvorište IV. Mjesto je prastaro. koje je osim dvora spasio barem jedan toranj sredovječne građevine. a još postoji opravdana tradicija. a crkva da je ugrađena kasnije usred toga obzidanoga prostora. dakako da je i ova kula i ona kula V.

vide se slabi tragovi grada Opoja (ili Apaja). Od g. vijest Istvanffijevu. Osi s Ivanom radi posjeda Rasinje. L ) Csanki: Korosmegge. oko g. daje biskup Prodan templarima zemljište oko Rasinje. poklonio je Opoj ban SI. 77. svoj grad templarima za pokoj duše svoje. 12. Po nacrtu u djelu Status familiae Patachich. 1326. a pri­ padala im je i bliza utvrda Herbortjra. 1527. koji su Rasinju zadržali. da je g. Oko g. parbi se Stj. 1 } Iz kasnije povijesti grada bilježim SI. 1170. Na jednom brdu u blizini Rasinje. 1746. Grad Bisag. . Potomci Opoj bana de gen. koje nosi drevno ime Budim. Tlocrt ruševina Maloga Kalnika. Herbort de gen. Krsto Frankapan razvalio Pekrijevu Ra­ sinju. gospodari su ovdje baruni Inkey de Pallin.92 oko g. 78. 1329. Gut-Keled bili su Bočkajevci i Apajfijevci.

Kralj se Andrija sjeća još zahvalno Varaždinaca. a najvećim su dijelom ostale u porabi do da­ našnjih dana. da je pre­ govaranje Kolomana s Hrvatima bilo kod Drave. a Rimljanin si ih je samo po svom preudesio. U zimsko doba nije pre­ stajao život. Važni su se događaji odigrali na tlu te županije. To je ostatak sredovječnoga grada. pa se baš tu razvila kultura svoje vrsti. koji je vrlo često pregrađivan. I kad je nestalo si. Varaždinske su toplice jamačno već i prije bile poznate. U srednjem vijeku nastaju tu omanje plemenske župe pa se pomalo stvaraju oveće žu­ panije: zagorska s glavnim gradom (valjda) Krapinom i varaždinska žu­ panija. pa nam ne kazuje ništa o tom. koji su od davnine vodili ovuda. koji ga nisu zaboravili. pa su gradovi iz­ gubili svoju važnost. 79. pa u brončano doba još je život bio bujniji: na brojnim su mjestima ostali tragovi toga života do današnjega dana. pa moćni rod knezova Celjskih do­ biva te krajeve u svoj posjed. Ulazna kula g r a d a Maloga Kalnika. Tu je j o š u pradoba živio čovjek: u krapinskim spiljama u pješčenjaku povlačio se u paleolitsko doba. Pomalo nestaje i županija. srednjega vijeka. Te su ceste ostale sve do srednjega vijeka. ta Rimljani su i u ovim stranama nadovezali na ono. taj zapravo naj­ svoje tlo — a i samih . kako je bio opremljen za obranu. a do nje zgrada općinskoga ureda. U današnjoj je varaždinskoj županiji od pradavnih vremena bio ose­ bujan život. sve se više diže polagano i nečujno stariji plemić toga kraja. Tradicija tvrdi. Rimske su ceste samo poboljšani putovi. pa se često spo­ minju kao via antiqua. što su našli. U kasnije mlađe kameno doba. kad je ča­ mio u Knegincu. plemstva. ostaje plemstvo Zagorja u kurijama. a uz to se j o š spominju omanje župe: hrašćinska i moravečka.93 U samom selu stoji četverouglata kula. svojim novosagrađenim Ali pomalo nestaje toga seljak. pa opet uzima natrag dvorova pomalo već nestaje s površine zemlje.

Od davne je davnine ta klisura upotrebljena za utvrdu: i prethistorijski i rim­ ski je čovjek tu obitavao. gdje su u tlo­ crtu prikazana i utvrđena mjesta onoga kraja u ono vrijeme. Počnimo s najstarijim gradom toga kraja. koji su u polukrugu pola­ zili od Koprivnice do Sv. Stier na „Mappa iiber die Windische. postojala utvrda. a od ovih su jedva tri četiri znatnija grada. a . a kad se na izmaku srednjega vijeka pojavio Turčin. Dvor u Ivancu. osobito koplje iz rimskoga vremena. No u plodnim je ovim krajevima (koji su sačinjavali u XV. C'sanki: X6rosmegye 7. a vjerovatno je. Starec zvanom. Waldverhackima. klec i Vranilec zvanih. da je i na nedalekom brijegu. ) Kukuljević: Neke gradine i gradovi u Hrvatskoj. Križa. vijeku dio ogromne županife krizevačke) bilo sva sila važnih gradova.l) Između dva gorska vrhunca odlo­ mio se u pravrijeme silan komad pećine: to je brdo Katalina između brda VuSI. s Ve­ likim Kalnikom.Sredovječni gradovi u bjelovarsko-križevačkoj županiji. P e trinianische und Banatische grantzen". zv. pa od današnjega Bjelovara do ispod Gjurgjevca. Pro­ svjeta 1903. M. Broj je gradova u današnjoj bjelovarsko-križevačkoj županiji sada razmjerno neznatan. j o š je veći broj mjesta bio utvrđen. kako je to narisao g. 80. Da­ pače se međa prema tur­ skom posjedu napose utvr­ dila t. kako to pokazuju nahođaji. 1650.

a doljnji. Vjerovatno je. pa se danas ne može do njega do­ prijeti. dijelom na konsolama. veoma razrušeni dio noviji. Buckelquader. Prozori su . sve je ostalo podrtina kasnoga dvora. I on i drugi držali su. a inače ih u cijeloj Hrvatskoj nema osim na Medvedgradu. nu arhitekt je pukotinu prekrio balvanima. Nu ostaci. potječu iz daleko kasnijega vremena: samo je gornji dio razvaline pripadao starom sredovječnom gradu. ma da su i kraljevi i kraljice opetovano boravile u njem. 81. koje nalazimo i u zgradama 1 i 2. uglovi su utvrđeni tesanim kamenom t. Taj je hodnik dovodio u gornji sprat te prostorije. Katarini. B e l a . Iz toga se najvišega dijela polazi uskim hodnikom 9 — 9 do glavne zgrade 7. vijeka. Kula 7 bila je glavno obitavalište u gradu: vanredno je čvrsto građena. da je Kalnik stajao još u doba narod­ nih kraljeva. na lijevo je bila prostorija. jamačno je tu stajala uz utvrdu i kapela. a tradicija možda ima pravo. ma da je ziđa gotovo SI.95 Sredovječni grad Kalnik nije nastao najednom. nestalo. da je cijeli kalnički kraj prastara plemenska općina poput one u Turopolju. Već je Kukuljević opazio. Prizemlje je podijeljeno u dvoje: na desno je ostavljena pećina. dvor XVIII. nu ispitivanje grada nije toga potvrdilo. Podnice prvoga sprata — po gotskom običaju vrlo na blizu metnute — počivale su dijelom u rupama. posvećena sv. sagrađen na raspukloj klisuri. koje danas tu nalazimo. zv. da je gornji (romanski) dio stariji. koji i sada postoje. da je to bila kapela. Najviši je dio poligon 10. da je odavna na tom mjestu postojala utvrda i više je no vjerovatno. Taj je stari grad bio veoma malen. U kutu je stubište 8 s gotskim dovratnikom.

jer je Ochuz druga osoba. Dva gotska otpornjaka jačaju zgradu. . koji se sasvim ras­ pao. koja veli. Nije baš sasvim stalno. u listini. Sve drugo ziđe nije no ruševje kasnoga dvora. dakle je pogrešno učiniti Dioniža komesom „novoga grada Okića". gore široki. U ispravama se čita ovako: Dionisius. Iz starijega vremena SI. dipl. polukružno završeni. 1243. što prikazuje i zid. I tragovi se grabe j o š i danas razaznaju. Tu nema nigdje ništa više romanskoga. koji je na daleko pred gradom zatvarao gradsko predvorje. (pravoga puta nema ni tu između tih zgrada.96 u prizemlju maleni. do nekoliko u živac tesanih stuba) to se danas ne može više ustanoviti. postoji jedna litografija. Čemu su služile zapravo zgrade 1. da se castrum Kalnik spominje prvi put g. 82. . ma da je njegova bila bliza Kamešnica. pa i kula 6. 3. pa doista u mno­ gom podsjeća Kalnik na Okić. Kukuljević misli. da je kraljev grad Kalnik . grad je možda nastao tik pred mongolsku provalu ili koji čas poslije nje. Meni se čini. Položajni nacrt g r a d a Trakošćana. O c h u z .). . da je ban Dioniz Ochuz posjedovao i Kal­ nik. gdje se nalazi trošna gotska crkvica. comes Novi castri. (Cod. tu je bio stari ulaz u grad. a bio je znatno prostraniji od grada Kalnika. da su vlasnici Okić grada bili i vlasnici Kalnika. U zgradi 1 bilo je očito stubište. 191. 2. IV. oba su grada uzidana u pećinu i na nju.

pokloni kralj Stjepan Kalnik banu Rolandu od plemena Ratoldova. koji se spominje god. 1245. 83. Kemnuk. 1453.). G. osvoji Ulrrik Celjski oba Kalnika. Zatim steknu pravo na grad Keglevići.97 branio od Tatara Filip Bebek. koji dade g.. U ispra­ vama od g. God. Čini se. Kem­ luk i t. 1685. Nasljedstvom dođu u posjed grada Draškovići i Orehovački. pa ga proda zagreb. 1244. Gjuro Szabo : Sredovječni gradovi.. 7 . spominje se comes de Kemnuk i iobagiones castri. možda samo Malog Kalnika. koji ga prodade Baltazaru Alapiću i Benku Bacanu. Kad je kralj Matija umro. 1270. 84. Grad Trakošćan prije restauracije. Ovi su sazidali novi drugi dio grada. a župani ili ba­ novi upravljaju njim. grad je u rukama Ivaniša Korvina. Kasnije dobije grad Vuk Branković.: castellum muratum sub castro Nagy Kemlek situatum defuncti Ladislai Orechoczi. Si. (Ime Kalnik pisalo se u službenim spisima svakojako: Kalnik. pa grad dođe poslije smrti zadnjega kneza Celjskoga u ruke Janu Vitovcu i malo kasnije kralju Mati j i. Save. SI. pa konačno familija Ožegović. Nu ne za dugo. po njima Patačići. spominje se uvijek j o š samo terra Kemluk. Već g. neko vrijeme uze ga kralj Sigismund opet u svoju vlast. d. oba grada Vladislavu vojvodi od [sv. Grad Trakošćan u sadašnjosti. da je dakle i Kalnik bio isprva svojina kraljeva. 1481. U gradu su se brzo mijenjali gospodari. Nu i ta je darovnica sumnjiva. Taj je morao već biti otprije faktički posjednik Kalnika. a poslije skoroga izumrća toga roda opet je grad kraljev. pa ga Vukoslav Grebenski brani protiv Austrijanaca. ali zagrebačka crkva podigne parnicu i dobije s njom grad natrag. biskupu Ivanu Albenu. najstarijem sinu Stjepana Kosače. Mali je Kalnik Prof. 1264.

Od tih se utvrda nije sačuvalo ništa. Važni su se sabori držali često u Križev­ cima: g. od koje se sačuvalo spremište za sakramenat. ivanovaca. Križevci su prastari grad. nom. Glogovnica s drevnom crkvom bila je posjed templara. pa krvavi sabor g. U Guščerovctf) stajao je do pred par decenija dvor Ožegovića. 1324. 1405. Kasnije je u vlasti Ljud. utvrda. 1397. Sigismund odredi. Nu već u drugoj polovici XV. 1299. koji je desetak godina poslije Zagreba dobio prava slobodnoga grada. Apatovac je dobio ime po tom. koju su podigli Kustyeri de Szent Erno. 85. Jedna su vrata vodila u grad. Bedemom je bio cijeli grad opasan. vijeka nalazila se tu SI. što je to mjesto s posjedom pripadalo nekad opatiji tiirjejskoj u županiji zaladskoj. da se nutarnji grad utvrdi (g.. Kalnik. časom ima opet zasebnu povijest. koji su sačuvali spomen prošlosti. U kraju kalničkom ima dosta lokaliteta. 1390. Pekrija.. koji više nije bio !) Csanki: K6r6smegye. Zenthernye već g. kasnije i isusovaca. koji je prodan i porušen. . a svojom je historijom čas vezan uz V. 9. petokutni bastijoni bili su na uglovima. a drugima se išlo prema franjevačkom samostanu. pa se i posjed zove Kwsthyerolcz al.98 nastao jamačno kasnije. ali su se sačuvali tragovi kasnijega utvrđenja. Između toga Gradca i sela Oseka nalazila se gotska crkva sv. Mihalja. Na brdu Gradcu su neispitani doslije ostaci utvrda s velikim opko­ pima.). Tlocrt ruševina g r a d a Vinice.

215. Vitovec. zem. (Vjes. g. I drevna crkva sv. 1650. ark. fortalicium novum Prasnycza Martini Keressy. a taj je u oporuci odredio. D o ­ skora zadobiju i Koprivnicu knezovi Celjski. biskupu zagrebačkom. a i u nedalekom mjestu Trema postojala je dugo vremena utvrda. da li je stojao tamo. Stiera iz g. Kralj Matija uze Koprivnicu u svoju vlast. Nacrt utvrđenoga mjesta nalazi se u dvor. 1543. 8 3 ) spominju se utvrde u županiji križevačkoj u odjelu Ivana Gerdaka. zem. gdje je stajala. brata kralja Ludovika I. U katastralnoj su mapi od g. koji ju je posjedovao do g. 1303. knjižnici u Beču br. . gdje se danas nalaze neznatni ostaci i Staroga grada. povla­ stice poput slobodnih varoši. . 1. od Katarine Brankovićeve. a po njihovu izumrću Ivan SI. da grad Kuvvar ima zapasti njegova brata Rudolfa Albena. dvorski i „Genssbiiller Pastey'\ U glavnom je ostala Koprivnica takova sve do druge polovice XIX. koji je Koprivnicu s razvaljenim gradom „Kibrom" kupio g. Križa nije bila unutar utvrda. Nu osim varoši postojao je tu i grad Kuwar ili Kukaproncza. Petru Čvrstecu (noviter erectum). tek se ne može stalno odrediti. 86. fortalicium Reuche domine Laszowski: Vjes. (po prilici sat daleko od Koprivnice) ili u Koprivnici samoj. podijeli im te povlastice sam kralj Ludovik. Nu daleko je važnija utvrda bila u Koprivnici. IX. fortalicium Konzka Georgii Wragoych. a g. udove posljednjega Celjskog. pa se razaznaje j o š mjesto. Quadraginta iehnographiae . zvali su se bastijoni: popovski. 8607.99 unutar opkopa.. kad je utvrda nestalo do slabih osta­ taka. 170. još stare utvrde urisane. Od gradića u Lepavini nije ostalo ništa do gradišta. 1504.1) Mjesto je dobilo od Stjepana. 1864. Tlocrt S t a r o g a grada u Varaždinu. arkiva II. U popisu daća kraljevine Slavonije od god. vijeka. florijanski. da je ostavi svom sinu Ivanišu Korvinu. . Po nacrtu M. u Sv. Kralj je Sigismund dao Koprivnicu s tvrđom u zalog Ivanu Albenu. je vijeku bila Koprivnica pre­ tvorena u modernu tvrđavu s četiri bastijona i četiri „ravelina". 1356. pa je napose bila utvrđena. U XVII. 1461.

jugosl. fortalicium Megywreche. fort. 2 ) Csanki: K6rosmegye 6. nu i toga je ne­ stalo. sagrađen na uzvisini. fort. nedaleko Raića. a pripadao je nekoč obitelji Borotva (Britvić). 1710. — Lopašić: Urbari 166. Kerecheny. Praschowczy. I vrbovečki je posjed došao u ruke Zrinjskih i kasnije Patačića. proda komora imanje Rakovec i Vrbovec barunu Baltazaru Patačiću. Jedan su dio grada držali sve do g. Zenth Pal Johannis Horwath. pa nam je u ) Csanki: K6rosmegye 4. Pučići. fortalicium Iwanch. fort. Stariji prikaz grada Varaždina. ark. koja se je zvala vrbovečkom ili trsteničkom. 1531. pa Vitovec. pa su ovi ostali gospodari grada do propasti svoje.100 relicte Dersfy. potomci prvih gospo­ dara Rakovečkih. VIII. . Kochycze rel. grad njegov nećak Nikola Zrinjski. z. 341. Slika sačuvana u rukopisnom djelu: v Status familiae Patachich". Po njegovoj smrti dobije god. Kao jedina uspomena na vladanje Zrinjskih postojao je do nedavno zdenac. dok su drugi dio držali knezovi Celjski. V. Swybowcz. Chzyrquena Lad. 1540. SI. opasanoj širokom grabom. zvan Zrinjski zdenac. Na zapadnoj strani županije nalazi se mjesto Rakovec. Posjed Britvićevina ležao je blizu Trstenice u požeškoj županiji. fortalicium Gwdowcz Chrystophori Megywrechey.Vidi Vjes. Bwschyncz Michaelis Zempchey. fort Praschowcz Steph. razorili su navodno seljaci i grad Rakovec. koji ga dade Ivanu Karloviću. — Arkiv za povj. gdje se i sad razaznaju ruševine Britvić grada. G. fort. preko koje vodi diživi most.1) koje se prije zvalo Rakonog. 1 . a imalo je svoj grad. a za bune od 1755. 1 i VIII. Johannis Bannffy. od kog se danas razaznaje gradište. a po odmetnuću sinova Vitovčevih dobije i taj grad Ivaniš Korvin. 87. Vrbovec2) je spadao nekada velikoj rakovečkoj gospoštiji. 21. fort. poka­ zuje već noviji dvor.

danas više ne znamo. Osim Varaždina. Tu su unesene utvrde onoga doba na toj medji: Varaždin. Zanimljivo je. od Čazme . Druge starije utvrde nisu u to doba imale strateške vrijednosti. Drnje. Uz crkvu se prislonio trostrani dvor sa dvije ugaone kule. Tu je bio glasoviti sabor g. prikazuje se granica prema turskoj krajini. a mjesto je središte veli­ koga posjeda. Ivanić i s. vlasništvo Rakovečkih. Weissenthurn (Virje?). pa Križevci. koji je Ferdi­ nand darovao Ambrozu Gregorijancu g. Gjurgjevac. arkivu u Zagrebu. z. gdje su pristaše Ivana Zapolje njega izabrali hrvatskim kraljem. Na spomenutoj već karti Martina Stiera od g. također vlasništvo biskupovo. nu bliza Dubrava. kasnije (god. Gjurgjevca i Rovišća sve su to ma­ lene utvrde. da je i Belovar označen takovom utvrdom. najprije u rukama kraljevim. 1650. Cirkvena. jer su SI. načinjene nasipima u četverokut s kulama na uglovima. sačuvani objekti doista točno urisani. Možemo je smatrati dosta vjernom. Koprivnica. Crkva je stajala pred gradom. Svibovec. Legrad. sve zajedno okruženo grabom. Trema. preko koje vodi most.Toproisa".101 spomenutom djelu „Status fam.. arkiva VIII. a u jednom je kutu bio grad u obliku četvorine s četiri ugaone kule. 1393. 88. Rovišće}) (Riucsa. 1550. Kakove je utvrde imao pra­ stari posjed zagrebačkih biskupa Gradec. . R o višće. 1527. U Lovrečini1) stojao je kaštel. Čazma. Reucsa i slično) imalo je i u srednjem vijeku utvrdu. 19. Grad Varaždin u sadašnjosti. Koprivnice. Topolovac. pred kojim je bila oveća graba. Sigetec.. Patachich" sačuvana slika grada Vrbovca. bila je obro utvrđena. ako povjerujemo nacrtu u zem. Mjesto je okruživao zid s devet polukula. Novigrad. Belovar.) u vlasti !) Vjesnik z.

u koji se ulazilo ljestvama u prvi sprat. vijeku. a oko grada ograđen je prostor drvom (palisade). a po­ novno je sagrađena g. Novi grad (Ujudvar) traži Csanki negdje na zapad Palešniku. knjižnice br. U blizini današnjih Sredica stajalo je mjesto Svobočina. 257. Nu od sveg se toga nije ništa sačuvalo. i 163. Stiera. pokazuje nacrt u djelu M. da je utvrda u Čazmi bila četverokut. 3 ) Starine IV. a blizu Ilove Berivoy Sz. J o š se i danas razabiraju ostaci vrlo jakog zida od ciglje. 154). arkivu u Zagrebu pokazuje. koji se vrlo rano spominju. Vj. Jakob. Ivan. okt. do čega nije nikada došlo. za­ ložio Mikcu Prodaviću za 8000 for. te više boravili tamo no u Zagrebu. razorio. ma da je bilo sijelo županije. dana familiji Fanč.1) gdje su sa­ gradili utvrdu. U blizini toga Novigrada ležale su i tvrđe Decse. gdje je po svoj prilici sta­ jala utvrda Jdko-Szerdahely. Južno od Sredske nalazi se i danas sv.) javlja. 69. z. gdje su oni podigli samostan i crkvu. pa niti mjesto grada Garešnice nije poznato. utvrđen na uglovima ba~ stijonima. koji je stavio predlog. x . koji su imali i posjed Topolovac. Nu i osim ovih ima i drugdje ) Po nacrtu u rukopisu dvor.102 Derzsfyevaca Sredičkih. 2 ) Csanki: K6rosmegye 20. Desnicza. koja je u pri­ jašnja vremena imala veoma veliku važnost. I današnji su Zdenci. 89. imali svoju tvrđu. iznutra je do polovice plota nabacana zemlja. Musina grad nalazio se po mi­ šljenju Csankijevu sj. 8609. Na sličan je način bio građen i kasniji kaštel u Rovišću. Utvrdu je Malkoč beg g. arkiva VIII. 144. Stari nacrt u zem. da je kaštel gotov. unutar toga prostora nalazilo se nekoliko kućica. 1455. 3 ). 5. i pre- SI. (WenczelVII. U srednjem su vijeku bile u ovim stranama još druge utvrde. da se dosadašnja jednostavna tvrđa izgradi daleko po modernom načinu. 1597. 1244. Raca je također bila utvrđena. jer kapetan Laibacher (Starine 19. gdje se castrum spominje već g. 1396. bio je Topolovac u četverokut zidani grad. Čazma je pra­ stari posjed zagrebačkih biskupa. četiri male bastije i jedna kod ulaza pojačavaju utvrdu. a isto tako i Grđevac (Gordova). očito današnji Dišnik. Kako su utvrdu tamo cijenili u XVII. te opasan grabom. kojem je pripadao i Svibovec2) gdje je i u srednjem vijeku stajao kaštel. 1559. Toranj grada u Rasinji. pa ju je kralj Sigismund g. a ovomu na zapad grad Mogor. pa da u ogradi ima još mjesta za 40 kuća. od Rače. izvješćuje Grasswein o gradnji Rovišća: visok plot opasuje utvrdu. ist.

nad Turnašicom Gradačko brdo. 1^*1 SI. U XIV. koje još postoje. i sada grad Gjurgjevac. da se po­ zabavimo pobliže s ono par po­ znatih ruševina. a nije poznato. SI.r « . . .103 tragova iščezlim utvrdama: nad Sirovom Katalenom nalazi se Gradina.« . Pogled na ruševine V. . a posjed dobi Detrik x ) Csanki: K6rosmegye 17. . koje j e mjesto bilo Q o r n j .1) Kraj je već u prethistorijsko doba nastavan. Tuda je morala pro. . đ i o s u o s t a d s t a r o g a b u r g a ^ d o n j i d i o j e znatno u srednjem vijeku. . . . Kalnika. u bližim se peskima našao kamen s rimskim napisom. vijeku u vlasti je nasljednika bana Mikca Prodavića. a do nje Zidina. jer su očito bila u nekoj vezi. koji ga izgubiše zbog nevjere. . LR. Preostaje dakle jedino.s$ laziti i rimska cesta Podravinom. blizini Virja. Neko se vrijeme zvalo mjesto Sušica ili je postojalo 1T . nedaleko Šandrovea ostaci su neznane kule. Nad Mikleuškom nedaleko Ku­ tine nalazi se također Gradina.irKalnika. ™ ™ * v . Istočno od Koprivnice u ~. Tlocrt ruševina V. stoji o s t a t a k kasnijega dvora. Spominjem i ova mjesta iz susjedne viro­ vitičke županije. 91. tik današnjega Gjurgjevca. zapadno od Špišić Bukovice Gradina. otkuda ime selu Gračanici zapadno od Kutine. 90.

zem. koji je zamislio znatno proširenje utvrda. opet je kraljev. Pred ovim poligonom bio je zid u trokut. 22. dok ne dođe u vlast knezova Celjskih. arkivu. Jedan nacrt iz početka XVIII. 1549. te izmijeni ponovno gospo­ dare. pa se morao sa sviju strana braniti. braći Talovcima. 1477. quique ecclesiensis anno doi 1488. Na gradu je do nedavna postojao van­ redno lijepo izrađen grb biskupa Sigismunda s napisom: Arma Sigismundi epi. koji ga založiše za 13. Kasnije uze i taj grad Jan Vitovec. SI. U turskim je bojevima bio Gjurgjevac vrlo znano mjesto. XVII.000 for. Tlocrt grada Dubrave. nu domala posta opet kraljevski grad. . Kasnije je pred ulaz postavljen toranj SI. koji ga g. pa grad ostaje u rukama njegove svojte poslije njegove smrti. 8607. s velikim strijelnicama na najvišem katu. Grad je sagrađen u ravnici. 1800. nalazi se u zem. daje Ernuštu Čakovačkomu. 1660. dvije okrugle kule štitile su l ) Csanki: Kor6smegye 14. Po nacrtu M. Tlocrt tvrđave Koprivnice. Sliku Gjurgjevca sačuvao je rukopis dvor. muzeju u Zagrebu. Opis Gjurgjevca od g. Stiera iz pol. nu g. zato je građen u formi poligona. arkiva XV. Martin Stier. kamo su se često zalijetali.. očito nekaki bastijonski toranj. 93. u Vjes. v. Na mjestu te tvrđave stajao je valjda stari koprivnički burg. 92.104 Bebek. v. knjižnice u Beču br. a dosta je vjerna slika na nekoj mapi iz vremena oko g. nacrt je učinio g. 1465. Sad se taj fini posao nalazi u arheol.

Danas je put do gradine teži: gusta je šuma sa­ krila razvalinu. Unutrašnjost nutar­ njeg grada danas je za­ rasla velikim drvećem. Stubama se u zidu može j o š i danas prilaziti do viših spratova.Wasserburg". pa nedaleko Križevaca postoji Garić brdo. čini se da su vrata bila gore polukružno zatvorena. kao nekako pre­ dvorje. da strijelac bude zaštićen. da se je nekad ulazilo u prvom spratu. a šilj je okrenut prema napadaču. Zidovi su i tu debeli (oko 2*30 m). Utvrda u Čazmi. Ulaz je danas do zemlje. knjižnice. i grad i župu Garić na dar. Stier također utvrditi.105 uglove toga trokuta. Glavni je ulaz kod E bio veoma masivno građen. ugrađena druga kula B. iz­ nutra je kula 8 m široka. već se primiče tvrđavama. pa branič-kula A i na najslabijoj strani SL 94. koje je stajalo podalje na nekom otočiću. jer je dugački most vodio do mjesta. Nema sumnje. bio je Gjurgjevac donekle . u gornjem su strijelnice u koso u zid usječene. Nutarnji je dio grada gotovo potpuni oval. da se priljubila zidu. Pred ulazom bila je graba. pa se biskupi pišu katkada comes de Garich. mjestimice i više. a preko nje je vodio pokretni most. nu čini se. Usred Moslavačke gore. 1277. . Kula je utvrđena na uglovima tesanim kamenjem. da je Garić grad bio nekad župski grad u kraljevoj vlasti. na kojem se navodno također nalaze ostaci utvrda. Iz kasnoga vremena. Ime se Garić opetuje često i u Hrvatskoj i u Bosni. pa je među pojedinim sloje­ vima kamenja metnut po jedan sloj lapora. a među njima bio je vanjski ulaz. Pravi je sredovječni grad Garićgrad. da na južnoj strani kod glavnoga ulaza ostaje veći prostor G. nu popravljana je mnogo cigIjom. U mnogom naliči na grad Ribnik na Kupi. građena od kamena. U doljnjem je spratu oveća strijelnica za direktni hitac. koji je podignut pristajao u okvir vrata. a vanjski okružuje grad tako. Zidovi su 2 5 0 m debeli. smje­ šten na kamenom brdu. nu j o š se jasno razabiraju zgrade kod ulaza D D F .. velika iz kamena istesana cisterna C. pa samo komad gotskoga rebra pokazuje na vrijeme postanja grada. koja se pružila od jugozapada k sjeveroistoku. Manja je kula B postavljena tako. Kula A je 12 m široka j o š jedno 18 m visoka. Taj je otočić htio M. Biskup Timotej dobi od kralja g. Kako pokazuje nacrt iz rukopisa dvor. a spominje se kao castrum g. Svi su gotovo zidovi građeni od kamena lomljenca. Danas je grad posve preudešen za školu. 1256.

nalaze ostaci grada Bršljanca. sinu Vukoslavovu. gdje je ubilježen naziv Crkvena. G. a spadali su pod taj samostan i samostani u Strezi (Pavlin Kloštar) i u Dobroj kući (sv. Smješten je tako u skrovište. te daje castrum nostrum Borsonovvch . Original u rukopisu bečke dvor. Hrvatiniće. . a j o š se više porušio samostan pavlina sv.. prodao je biskup Ivan oba grada Gardunu. nu Medvedgrad je kud i kamo gospodskije građen. Dakako. dade on Bršljanac Latku. a 5. tek se raza­ bira na nosu brijega obzidani četverokut. g.). u zamjenu za bosanski Ključ. gdje vojn. U biskupskim su se rukama našla oba grada. 15. Nu grad se taj u povijesti ističe. Grad se u novije vrijeme veoma porušio. Zato nalaže g. . 8607. a kad je kralj Ludovik opasne plemiće (Šubiće.Quadraginta ichnographiae. Ana SI. si. koji spada među naj­ starije i najznatnije u Hrvatskoj (osnovan g. Nelipiće) preselio u one strane. koji su odslije i ostali gospodari grada. 1380. kod Bastaja). Marije pod Garičem. 1295. što se već po njegovu sastavu vidi. pade grad u turske ruke nehajstvom branitelja. nu ta se nalazi nešto niže kod kote 161. cum villis Zenthamas. Nalazi se tamo.106 Grad je dakle nastao nekako u isto doba. 1409. G. žena kralja Sigismunda. da je taj veoma razvaljen. 95. da ustanovi međe grada Bršćanovca. in qua . 1364. a tamo se. da nitko ne može lako do njega doprijeti. . Zapravo je tu Crkvina. čazmanskom kaptolu. Bršljanice bilježi ta karta znak razvaline i označuje sa „Crkvena". Isprva svojina kraljeva. Od tog se drevnog samostana sačuvao samo komad zida. a pred njim fundamenti okrugle kule. koji su svi do nekolicine umaknuli u Ivanić. kad je nastao i Medved­ grad. . formalnu darovnicu. ali sedam godina kasnije osvoji biskup Mihalj natrag Garić. Stari n a c r t g r a d a Gjurgjevca. pa opet je svojina biskupa. biskupa zagrebačkog. karta bilježi oznaku Bela crkva.. 1290.. grad je kraljev. posjeduje ga Barbara Celjska. knjižnice br. g. Sva dalja povijest grada nije no neprestana izmjena gospodara. izdaje kralj Ludovik I. 1363. Sjeverozapadno od sela M. 1412. 1544. III.

107 ecclesia in honorem s. Thome apostoli constructa extitit item Zobochyna, in qua eccl. in honorem s. Johannis evangeliste extitit edificata, nec non Kotenya in qua eccl. in honorem 0. Sanctorum extitit. Zobochyna (koja se zvala i Latkovina) je, kako je gore spomenuto, bilo mjesto kod Sredica, a pripadao je k tomu mjestu i kasniji kaštel Svibovec God. 1366. izuze kralj Ludovik Latka od sudačke vlasti banove i palatinove, pa na­ laže g. 1367., da se protiv Latka ne izdaju inkvizitorni spisi. 1 ) Kasnije je grad u rukama Treutula Ivana od Nevne (Lev. Varoši). Kutina21) je prastaro mjesto, nu od svog sredovječnog grada nije sačuvala ništa do gradišta u šumi, okružena dubokim šancem. Jedan su dio posjedovali Bršljanovački, a glavni su gospodari grada bili Roh de Decse. Kasnije je Kutina u rukama Tome Bakača, a on ostavlja Kutinu s Moslavinom, Zarvaskoom (= Jelengradom), Dianvarom i Blodynom Erdodyma, koji su doista ostali vlasnici grada sve do novijega vremena (1521.). Gradište se grada Dijanovca j o š danas zna nedaleko Ilove, a Blodyn je utvrda južno od Kutine, gdje je na katastralnoj mapi zabilje­ ženo Balatin, dok narod zove grad Plodin. Među dva potočića nalazi se u okrug gradište, opasano dubokim šancem. 1529. tražio je Ivan Kaštelanović Dianvar, Plo­ din i opp. Kothin vlasništvo P. Erdoda uzaludno za sebe. U okolici se je kutinskoj našlo mnogo rimskih ostataka, naročito na oranici Crkvište kod Fratrice, nedaleko Repušnice. Ku­ SI. 96. Nacrt ruševina Garić grada. tina se spominje kao župa g. E gl. ulaz, G predvorje, D—D zgrade za sta­ 1334. i 1364., najprije s crkvom novanje, C cisterna, A gl. kula sa stubištem u sv. Svetih, g. 1488. sv. Kata­ zidu, B manja kula za obranu najslabijega dijela rine, a g. 1501. spominje se grada. samo pleb. de Kothenya. Sjeverno od Kutine nalaze se ostaci Kutinjca grada, koji je sazdan tamo, gdje vojn. karta bilježi kotu 184. To je sasvim neobično gradište: na ostrmom brijegu dva su cunja, pokrita ruševjem ciglje i kamenja, jedan do drugoga, svaki okružen dubokim šancem. Čini se, da su tu nekad stajala dva okrugla tornja. Moslavina ima dva novija dvora, sagrađena u doba, kad su tamo gospodovali Erdody. Od sredovječnoga grada nije se sačuvalo ništa više. Tu je već rano postojao grad, kako vidimo iz darovnice od 20. XII. 1316., kojom Karlo Robert daruje Ivanu B a b o n i ć u : posessionem Petri de ) Thalloczy: Studien z. Geschichte Bos. u. Serb. str. 337 i si. Glasnik z. mu­ zeja za Bos. i Herc. 1906. 401—444. Csanki: Korosmegye 28. Vjes. z. ark. 224. 2 ) Csanki: K6rosmegye 27. — Nadgrobna ploča jednog člana familije Roh de Decse s njihovim grbom prenesena je u arheološki muzej u Zagrebu.
1

108 Monozlou, cum castro similiter vocato, pa dalje: castrum Borsonouch c. possessione et villis Sup. et Inf. Gersunche, possess. Polosnycha (= Položitica) cum castro in com. de Garyg, poss. Megeryuche c. castro. U XV. je vijeku Moslavina vlasništvo Čupora Moslavačkih. Pavao Čupor bio je župan križevački, pa ban hrvatski g. 1412.—1415., Hrvoja ga je utopio zašivši ga u volovsku kožu. Sa Stjepanom Čuporom izumro je taj rod g. 1492., a dobra dobije T o m a Bakač, pa po njemu Erdodyjevi, koji nose i danas naslov Moslavački. Gjuro Čupor, miles Zagrabiensis, osnovao je prije g. 1460. u Varalji (Podgrađu, danas ostaci kod sela Hruškovice) samostan franjevački. Moslavina pade Turcima u ruke, ali je Tomo Erdody 1591. opet ote, pa zato svjetova general Grasswein, da se ta tvrđa opet opravi, jer Turci kane Jelengrad kod Moslavine opraviti. Podori Jelengrada i Košutgrada nisu još doslije ispitani. J o š bi dvije utvrde kasnijega doba u ovoj županiji zaslužile spo­ mena. Jedno je Ivanić tvrđa, drugo Cirkvena. Ivanić je staro mjesto, mlađe je Ivanić Kloštar, ali utvrđen nije bio sve do g. 1567., kad je u četverokut utvrđen velikim bedemima s četiri bastijona. Po nacrtu Martina Stiera vidimo, da je cijela ta utvrda bila u močvari, a most je vodio do biskup­ skoga grada, koji je Stier također htio utvrditi. Cirkvena je nekada bila dapače i kralj, i slobodni grad za kralja Leopolda, nu taj su privi­ legij izgubili, pa uzalud natrag tražili g. 1790.^ U rukopisnom djelu c. kralj. dvor. knjižnice br. 8607. narisan je kaštel u Cirkveni: velika kula s ulazom u prvom spratu, uz nju poveća zgrada. Oko cijele te zgrade podignut je zid od palisada, u kojem su bila dvoja napose utvrđena vrata.
l

) V. Vjes. zem. arkiva VIII. 193.

Sredovječni gradovi u županiji požeškoj.
Razmjerno se je mnogo gradova u ovoj županiji sačuvalo, naročito u gorskim stranama te županije. Ne smijemo zaboraviti, da je opseg te županije u srednjem vijeku bio znatno manji: gotovo cijela zapadna po­ lovica županije pripadala je staroj križevačkoj županiji. Gradovi su dakako iz raznih epoha opstanka sredovječnih gradova uopće, pa pokazuju i oso­ bine svoga vremena i osobine kraja, u kojem su nastale. Počinjem prikaz s gradovima sjeverozapadnoga dijela te županije, gdje je u rimsko, a sigurno i u predrimsko vrijeme postojala znatnija kul­ tura. Rimski tragovi vode od sela Kreštelovca prema Daruvaru (rimske terme) i dalje gore prema Bastajima. Stupčanica je gradina, sat daleko od mjesta Bastaja udaljena. Mjesto Bastaji nalazište je rimskih starina, naročito onoga rimskoga grobnoga napisa, što se čuva u dvoru u Daruvaru, kamo s j e donesen g . 1842. i z Bastaja. |K | ^

Gradić je Stupčanica sagrađen na tijesnom |,e ^ " • ^ I I T ^ ^ / **^!| zaravanku brežuljka tako, da se na daleko vidi. | Usred toga zaravanka diže se jedno 18 m vi» * >» ^ ^ \^ \ soko glavna kula (Berchfrit) 7 m široka. Vrlo je ^'^^^r pomno građena, a ulazilo se u nju vratima u S1 g? T l o c f t f u š e v i n a prvom spratu, donja prostorija nije imala ni vrata stupčanice. l. Branič kula, ni prozora. Unutra vode uzidane kamene ste- 7—10 zgrade za prebivanje, penice u prvi sprat, pa dalje u drugi, koji je kasnije nadozidan cigljom. U svakom je spratu samo po jedan prozor nad ulazom. Uglovi te glavne kule su pojačani tesanim kamenom, a oko nje je bilo prigradnja u kasnije doba, od kojih se tragovi razaznaju još i sada. J o š se nekoliko omanjih prostorija nalazilo na kraju uzanoga hodnika, nu svrhu im ne možemo razaznati. Prema jugu opada šilj bri­ jega, pa je tu grad čvrsto podzidan. Za obranu grada vrijedio je po­ najviše njegov položaj na teško pristupačnom brijegu, a zid prema jugu morao je baš zato i biti čvrst, što je tu pristup do grada prikladniji. Ovaj neznatni gradić ima veliku povijest. 1 ) U srednjem se vijeku zove u spisima „Soploncza", pa su u blizini te gradine postojala i dva
) Csanki: K6r6smegye XV. szazadban. Bp. Szabo: Vjesnik hrv. arheol. društva. XI. str. 40. Klaić: Plemići Svetački, naroč. str. 15.
a

110 mjesta: Gornja i Dolnja Soploncza. Sama je gradina od prvoga časa, kad se u povijesti javlja, u rukama plemena Tiboldovića; pa u njihovu posjedu ostaje i onda, kad je kralj Robert uzeo posjed Pavlu sinu Michalchovu od plemena Tiboldovića. Oko g. 1356. vlasnik je grada župan abaujske županije Petar Poharos, a oko g. 1408. u rukama je kraljevim. Sigismund pokloni grad ženi svojoj Barbari, nu još iste godine 1428. posta vlasni­ kom grada Nikola Gorjanski, rođak Sigismudov, ban hrvatski i palatin ugarski, pa je odslije Stupčanica po­ sjed Gorjanskih sve do g. 1481., kad je taj rod domro s Jobom Gorjanskim, a gradom i posjedom zavladaše Banfijevci de Also Lendva, pa ovi ostaju gospodari grada sve do turske invazije. Kralj je Ferdinand da­ rovao doduše g. 1527. castrum Soproncza, tada vlasnost Ivana Banfija, pri­ staše Zapoljina, Valentinu Toroku, ali to je tek papirnata darovnica, pa je isti Ferdinand g 1541. potvrdio Stje­ panu Banffyju sve posjede, pa i Viro­ viticu i Szopronczu. G. 1542. pade Stupčanica u turske ruke, te su se SI. 98. Stupčanica gradina kod Bastaja tu smjestili najgori turski age. Okolnedaleko Daruvara. noga je žiteljstva nestalo, pa si je Turčin amo dovukao Vlahe iz Bosne. G. 1702. opisuje popisivač i podor Stupčanice, te veli, da je posve raz­ rušena, zidovi goli, velik toranj bez krova, a Turci da su g. 1688. po_ ^ b j e g l i odavle u Gradišku. Tada su jr tu stanovali dva age Kassum i Murat sa 40 nefera (vojnika). Stanovnici su Stupčanice živjeli u vječnoj svađi s gospodarima su­ sjednoga grada Dobre kuće, koji je u srednjem vijeku spadao među naj­ važnije utvrde u ovom kraju, te se veoma često spominjao. Taj je grad SI. 99. Tlocrt ruševina Dobre kuće. bio u neku ruku središte svega života Na desno A branič kula, B, C, D zgrade u ovom nekada vrlo živom i bogatom za stanovanje, F cisterna; £ ulazna kula. k r a j u # Q r a d j e m o r a o n a s t a t i u X I V . vi­ jeku, možda nešto kasnije od Stupčanice, a spominje se prvi put g. 1335. Dok se podor Stupčanice na daleko vidi, Dobra je kuća sazidana na osamljenom brežuljku, okruženom sa sviju strana bregovima, pa je bila

Oko g. Glavna kula A. a odavle je obilazio zid oko cijele građevine. 1480. od koje se jedva nešto sačuvalo. jer se ne vidi. U dosta tijesnom dvorištu nalazi se cisterna. biskup pečuvski. nu već je g. 1476.111 pravi refugium. grad je u rukama Sekelja de Kevend. Ruševina Dobre kuće kod Daruvara u Slavoniji. I taj je gradić malen. 1412. nisu više Nelipići. sazidana na litici. nu sva je građevina izvedena znatno slabije i površnije od one u Stupčanici. gospodar grada Gjurgjevca. . Grad je bio isprva kraljevsko dobro. Jedan od gospodara Dobre kuće Benedikt Nelipič utemelji na svom pristojalištu ne­ daleko Bastaja g. koji su tu držali 30 vojnika. 1542. Na desno ostaci branič kule. već Ernušt Hampo. Ane. ti potomci Hrvatinovi. sve dok nisi tik pod njom. 1358. te služi pravoslavnima kao proštenište. Poslije odlaska Turaka osta taj grad pust i razvaljen. Dobru kuću dade kralj Hrvatinićima u zamjenu za bosanski grad Greben. gospodari grada. dok ga g. a crkva se tog samo­ stana sačuvala do danas. Na lijevo od ulaza vidi se podor četiriju prosto­ rija. javlja se njegov sin Georgij SI. 100. 14 m duboko isklesana iz živca kamena. a poslije g. tek kad je kralj Ludovik skršio premoć staroga Gregorija. (pišu ga i Gregorij) kao kaštelan Dobre kuće. Zidovi su glavne kule 1*5 m široki. imala je ulaz u prvom spratu. preuzeo od goričkog i tirolskog grofa Meinharda grad Ratspurch. ne oteše Turci. sina Kurjakova. pavlinski samostan sv. Ulaz E branila je kula. pod onom sa B označenom sačuvao se dijelom i svod podruma. a prozori su bili na jednoj strani (kao i u susjednoj Stupčanici).

1782.). Kud i kamo znatniji su ostaci druge benediktinske utvrđene 2 opatije u Bijeloj. XI. ) jedno dva -i sata od Daruvara prema j. Vjes. arh. te je postojao već g. U novije je vrijeme dakako i tu mnogo porušeno. Ruševine utvrđenoga samostana u Bijeloj djeli i drevne slikari je (požeš. Sa­ Sl. Kasnije dođe u ruke svjetov­ njaka. jedno je kod Končanice. ) Szabo: Tri benediktinske opatije u žup. a od okolnoga zida. Ova velika i lijepa građevina djelo je članova obitelji Tiboldović-Zemče.112 U okolici ima još gradišta. pa u tursku vlast. sačuvalo se dosta tragova. ( n i 2 *) Szabo: Dobra kuća. arh. Vjes. društva. a isprva se zvao samostan: monasterium Bela sive Grab. Helene. kojemu je biJa zadaća braniti tjesnac. udaljenoj. jakim kulama sa strijelnicama. zvano Otkope. . koji su još vi­ SI. 1234. i.). Sada stoji još samo dio tornja na lijevo. 6 Nešto južnije od Bijele leži mjesto Sirac ) s građevno neznatnom ruševinom sredovječnoga grada. nu od nje su se sačuvali tek tragovi. hrv. 33. Tlocrt ruševina utvrđenoga samo­ mostan s crkvom bio je okružen stana u Bijeloj. arheol. hrv. pred kojim je na lako pristupačnim mjestima bila iskopana graba. 51. a poslije izgona Turaka ostade u ruka­ ma pravoslavnih. 1 ) Nedaleko Daruvara stajala je na osamljenom brežuljku bene­ diktinska opatija sv. vijeka ostaviše nam Piller i Mitterpacher (iz god. koji su tu u blizini sazi­ dali manastir Pakru. Lijep opis te građe­ vine iz XVIII. drugo je kod Puklice. sva­ kako utvrđena građevina. na zidovima. društva. društva. nu starije fotografije pokazuju još dosta od drevnih utvrda. treće nedaleko Batinjana. 102. nu zato se i danas zapažaju ostaci rim­ skih građevina i utvrda u parku do kupališta. požeš. Vjes. IX. 201. 101. Sam Daruvar nije iz srednjega vijeka ništa sačuvao. žup. hrv. X. str.

tik uz potok Bijelu. g. koji je položen tako. je kaštel. nu od toga se nije ništa sačuvalo. društva XI. U Sat daleko od Pakraca stoji na brijegu kod sela Dragovića (u kojem su se sačuvali ostaci male gotske crkvice) gradina Čaklovac. a spominje se od XIV. jeme kralja Ferdinanda igrao važnu ulogu. J o š g. U glav­ nom je četverokut s dvije kule. zauzimlju se staleži za očuvanje toga grada. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. I to je bio posjed Tiboldovića-Zemčejevaca. a g. Nije ispravno nazivati Pekrijevce „Pakračkima". Sam je kaštel bio na četverostranom prostoru. da brani prelaz preko gore. opasanom šancem. žup. a pred tim je bio velik. bio u turskim ru­ kama. jer s Pakracem nemaju nikakva posla. SI. od kojeg su potekli SI. Duha. Sat hoda od Sirača u brdima nalazi se podor grada Zelnjaka (Solnock). opasan šancem tako. Tlocrt grada Caklovca Pekrijevci. 1537. te je od njih Nikola Pekri za vri­ u pož. kao possessio Zirch. Više je no vjerovatno. Ziđa se i tu malo sačuvalo. vijeka. 53. Obrambena vrijed­ nost toga gradića postojala je ponajpače u njegovu položaju: samo s jedne je strane grad bio pri­ stupačan. koji je također bio u vlasti Kaštelanovića i ostao njiho­ vim posjedom do g. da je tu pred nama ostatak Petrovine. nepravilno četverast prostor. 103. G. što ga zovu „zidina". dobi Gašpar Kaštelanović do­ zvolu. 1430. da je u stalnim razmacima polu­ kružna izbočina. Tu su kasnije gospodovali Horvati Litavski. Kasnije postaje vlasništvo Kaštelanovića od sv. Nu do samoga mjesta nalazi se u ravnici gradište.113 nad kojim je sagrađen. Nacrt ruševina grada Željnjaka U susjednoj Badljevini1) bio kod Sirača. 1343. pa Zapolja i Tahi. Poslije zgona Turaka do­ bije grad Arsenije Carnojević na neko vrijeme. Iz slabo sačuvanih ostataka jedva se može uspostaviti i u mislima slika toga grada. Grad je bio *) Vjesnik hrv. 104. 1543. Prof. u koji se mogla puštati voda. 1542. da tu sazida castrum. što je pri­ padala plemenu Teteny.1 I i 1 | jednom okruglom ijednom četvero­ stranom. 8 . Isprva je tu stajao castellum. spominje se mjesto: ad metas filiorum Bagin. 1. 1343. pa dođe opet u ruke Tiboldovića. arheol. ali su ostale znatne utvrde od zemlje. I taj je grad već g.

in Puchruch. isklesan u got­ sko doba. gospodara Bijele Stijene. a u bitci između Jana Vitovca. 1439. Gredysthyerew. smatra Pakrac vlasništvom njihovim. 1476. da se grad sačuva. Vidi se još i danas. 3 ) Krones: Die Chronik der Grafen von Cilli.. Ivanu Tahiju. te se još prije g. u rukama Petra Keglevića. G. nu poslije gospodari i tu Tahi. da se je u tom naj­ tvrđem dijelu grada stanovalo : u srednjoj je prostoriji sačuvan ostatak kamina. 1523. otkud je pristup najlakši. leži pred njim poljana. Zloboschyna et Thernowa in regno nostro Sclavoniae. Ivana i priorata vranskog u ovim stranama.114 vjerojatno dobro priorata vranskog. Šilj je petokutnika okre­ nut prema onoj poljani. a prema j. Graz 83. kao gubernatoru priorata Pa­ krac. nalazimo tu i braću Talovce. Uopće je građevina izra­ đena veoma solidno. Albert. Tu su u velikoj i jakoj utvrdi stolovali priori vranski Filip od Kapne. vlasnik Kamengrada požeškog. 1 ) Najznatniji je grad u ovom b e z sumnje Pakrac}) To je bilo sijelo vitezova reda sv. Branič kula grada Čaklovca okrenula šilj petokuta k pristupačnoj strani. Poslije zagospodovaše Zrinjski opet barem *) U blizom selu Brasniku našao se rimski nadgrobni spomenik. 1537. SI. Po svojem sastavu spada grad u onu vrstu gradova. 1543. is. arheol. 105. vojvode Celjskih knezova i priorata pade tu g. vel in domo nostra Pukricsa". Kasnije založi kralj Ludvik II. Cornuto Baudon i Bebek . U Pakracu je bila kratko vrijeme i kovnica novca. Uglovi su glavne kule utvrđeni napose tesanim kame­ njem. dok je g. muzej. 2 ) Vjes. te je ostala polovica petokutnika. branič Beograda. k r a J u b i o . 55. G. 1446. Jovan Talovac. pa je tu odijeljen grad dubokim šancem i učvršćen jakim zidom. arheol. Pristup je do grada dosta tegotan. društva XI. koji je prenesen u hrv. ma đa su iste godine staleži u P o žunu tražili. pa se već god. 3 ) Poslije preuzima prioratska dobra Ni­ kola Zrinjski. guber­ nator priorata. spominje kao Csaktornya u prioratskom posjedu. Od manjih se di­ jelova nije mnogo sačuvalo. bio je već Pakrac napušten. Božjakovinu. a glavna se kula porušila uzduž tako. hrv. nec non curiae Rasse. kako smo ih upoznali u Stupčanici i Dobroj kući. a u ono je doba spadao Pakrac možda još u dubičku župa­ niju.

kako je viđamo još na starim fotogra­ fijama. . pokazuje i pro­ zor na sačuvanoj kuli. predade se Pa­ krac carskom generalu Croyu.115 na neko vrijeme gradom. Nepravilni peterokut opasan je čvrstim zidom. 150 Turaka i 6 topova. a na uglovima su peterokuta bile okrugle kule. a njegova ga udovica proda barunu Trenku za 96. jedna prema glavnom trgu sačuvala se do danas. koji je bio proviđen strijelnicama za veće i . a g. pa Kanižajevci. manje oružje. 106. kako se to vidi iz jednoga pisma od 26. SI. ali još je do pred par godina bilo od njega znatnijih ostataka. Marija Terezija pokloni Pakrac barunu Sandoru de Szlavnica. Arsenije Čarnojević učini Pakrac sijelom eparhije. 1 ) Pakrac postade sijelom sandžakata. Da je grad j o š u renesansko doba bio izgrađivan. X.000 for. Zapadno od Pakraca. kula. 1559. a g. 4 . gdje su u srednjem vijeku gospodovali Morovićki. kulica i nešto okolnoga ziđa. 1691. VI. 513. 1864. 17. Grad je Pakrac danas gotovo sav razvaljen. nalazi se gradište grada Međurtća. koji tu zaplijeni 40 konja. ponešto potkovasta oblika. Kasnije je gospodar Pakraca bio barun Imbsen. kad su se pravile katastralne mape. Po tom tlocrtu i po starijim fotografijama možemo si dosta vjerno predočiti cijeli grad. učinjen je tlocrt. Grad u Pakracu u vrijeme dok je postojala glavna kula. 1760. Osim tih kula još su dvije postojale. Tlocrt grada u Pakracu. *) Barabas: Cod. Zrinyi I. na međi županije. 107. Iza ove sačuvane kule bila je glavna " ^ i ^ S S SI. kupi ga tada­ šnji podžupan požeški Janković.

SI. dotično kasnije prioratu vranskom. Tlocrt Gra­ Ivanu Hunyadu. 1913. II.. Laszovski. 109. pa rod Banffy. Nu svojim položajem bio je dostatno zaštićen. a dolazi sprva pod imenom castrum nepotum Thyboldi. da je tu doista postojala kakova opatija. dade kralj diške. 6 cisterna. umro. gradište opasano zidom sa 6 polukula. Frankapanki dobije grad Franjo Berislavić Grabarski. daruje kralj Ferdinand I. ali ipak ostade u rukama toga plemena sve do polovice XV. 1476. 108. U staro se vrijeme ovdje kopala željezna rudača. 1700. Ognjenom Vuku Greguroviću. Prosvjeta g. pa nije nemoguće. U nedalekom Ben­ kovcu gradište je nepoznatoga grada. 1485. szazadban.. I. 1529. koji je tu g. unutarnji grad. Po njegovoj udovici Barbari rodj. Sa karte WeiMatija Korvin Bijelu Stijenu srpskom despotu Zmaj gelove iz g. Zagr.1) Cijeli je ovaj kraj do Save pripadao nekad ivanovcima. jedva se vide tragovi triju polu­ kružnih kula. Marije de Bela Stena. koja je dala i ime potoku Rašaški. vijeka. a u su) Csanki: K6rosmegye XV. pa se mjesto zove u službenim spisima „Vas megywrechye". jer je još danas sačuvan naslov opata sv. pa je kroz sve vrijeme turskoga gospodstva bio nastavan i ciljem brojnih navala. castellum in possessione Megyeriche Grguru Steffkoviću i Gašparu Gusiću. Kasnije je Bijela Stijena glavno sijelo zname­ nitoga plemena Tiboldović-Zemče. x . a kasnije ga se dočepa biskup Petar Berislavić. grad je bio i drugima podijeljen. 1898. Tlocrt ruševina Kamengrada. Polazeći prema jugu dolazimo do neznatnih ostataka grada Bijele Stijene. kad je kralj Ladislav Posthumus darovao grad gubernatoru SI.116 a g. Klaić: Plemići Svetački. koje narod zove Cogolj. Grad je danas posvema razvaljen. U neposrednoj blizini toga grada ležala je nekad prioratska tvrđa Racessa (Rača). a valjda već g. Istina.

Vywar je dana­ šnja Novska. a u Su­ zidani. Na karti međa karlovačkoga mira narisan je i tlocrt stare tvrđice: tik do Save bio je četverokut sa dva bastijona. već da valja Britvićevinu i Apparovac. budući da su uništiti. Taj je srednji dio *) Vidi Šišić: Sabori II. 274. spaliti. (Šilj okrekasnije je preuzeo upravu toga posjeda velikim n u t p r e m a napadaču). koji je pripadao Svetačkima. Krambergera iz g. Na karti učinjenoj nakon karlovačkog mira narisan je tlocrt toga grada: nepravilan trokut opasan šancem. pa pnoratu vranskom. U kraju na zapadu Bijele Stijene bilo je brojnih utvrda. koji je bio napunjen vodom iz Save. da je identičan s gradom Čubinom. Stara Gradiška ima tvrđavu sazidanu g. Zombathel Wywar i Brytwychewina se spominju vima. koji bocki grad i Szenchewywar (== Novska). Na sutoku Save i Une bio je grad Jasenovac. Barabas: Zrinyi Miklos levelek es okiratok II. Vywar. Nekad je taj sav kraj pripadao do ^ Pakraca ivanovcima. opasan šancem. Jesenovacz vocatum. 110. a n e d a i e k o Požege. nu sačuvalo se nije ništa. I taj je grad spadao familiji Zemče-Svetački. Brytwychewyna nobilium de Zemche". koji je nekada spadao familiji Britvić. Tu se veli. pa se g. 1536.117 sjednom selu Cagama našlo se rimskih ostataka. . Zemčej ne može svojih gra­ su od drva. 1762. spominje izričito: „Zombothel. G. koja je glavni po­ sjed imala kod Vrbovca blizu Križevaca. 1878. ne može se sasvim g. kao i u svem kraju oko Bijele Stijene. Kod Bujavice i kod Kukunjevca dva su druga gradišta. vrh brijega. Kamengrad u Slavoniji. za koji drži Klaić. „Borotva" de Verbovecz. pod kojim se Nacrt ravnatelja E. Tu je još jedno neznano gradište na­ SI. da Krsto dova čuvati. To je mjesto prastari prelaz preko Save. spo­ minje se castrum dicti Michaelis Z e m p t h e i . tim vadum Gradysche polazilo se od nepametara prema Jajcu. dijelom Ivan Tahi (V. 1537. da je oko cunja načinjen dubok šanac. . 1471. pa sada izgleda poput kratera.1) gdje se na­ laze dva gradišta a nad se­ lom Roždanikom nalaze se ostaci Britvić grada. 121). među onim grado­ . Subocki grad bio je sazidan na vrhu brijega tako. koje treba utvrditi. čunjevi opasani šancem s nešto ka­ mena. što ga je Usref beg osvojio. prolazilo do Subockoga grada.

1687. Kraljeva Velika. županiji. a ulaz u taj ob­ zidani prostor bio je na zapadu.118 bio utvrđen zidom u trokut sa bastijonima. Nutarnji je grad. pa kad su si g. a Sigismund je pokloni Ivanu M o roviću i sinu mu Ladislavu. koji ostadoše tu go­ spodarima do XVI. Polazeći od Pakraca prema Požegi. odstupa Ferdinand svoja prava Franji i Gjuri Tahiju. Početkom XVI. jednom osobito čvrstom prema za­ padu. gdje se nalazila i cisterna. vijeka. 1564. taj grad (papirnati dar) Ivanu Hoberdancu. Ruševine grada u Velikoj u požeš. danas bijedno selo. komu su u XV. 1435. 112. oslobođen. treba skrenuti kod Kamenskog mimo Striježevice (gdje su nađeni rimski spomenici) do Kamengrada. gdje je nekad postojala i stražarnica. leži mjesto Velika. Tu su se sačuvale razmjerno znatne ruševine kasno sredovječnoga grada. 1544. ist. Turci su tu držali 35 konjanika i 50 pješaka. G. dobije grad ban Lad. jer da je bio samo Nikoli Treutulu samom poklonjen. Lopašić je u svojem djelu: Dva „Dva hrvatska junaka" priopćio i sliku Kraljeve Velike. nakon njega zagospoduju Kanižajevci.. Ipak se domogne zet Treutulov Petar Čeh grada. 1702. Nešto prema j. koja je sprva bila u rukama kraljevim. Egervarski. Nad tim se mjestom dižu ostaci staroga grada Velike. spominje se i . koje je sada sasvim nestalo. bogati plemić požeške i vukovske županije. a Franjo si dade taj posjed potvrditi još g. a kad je taj rod domro. imala je nekad važnu utvrdu. te bude tek g. Nacrt Gradišća in Schiavonia u zem. nu ta je puka fantazija. 1535. vijeku gospodovali Velički i rođaci im Bekefijevci. jedva se viđaju neki ostaci odaja. kako se to radilo pod kraj XVI. spominje ga popisivač kao sasvim ruševnu. arkivu u Zagrebu nije no fantazija. G. veoma razvaljen. vijeka gospoduje tu kralj Ivan Zapolja. u koji se ulazilo pod tornjem 7. a iza bitke na Muhačkom polju boravi tu Krsto Frankapan. nu g. koji je pojačan s četiri polukule (Schalen) prema jugu. posjed dijelili. 1528. Taj je dio grada opasan na daleko čvrstim zidom. I u selu Buču postojala je malena utvrda. vijeka. nu po njegovoj smrti dosudi palatin Gorjanski grad kralju. dok je jedna polukula iskočila na sjevernoj strani. pade u turske ruke. koje su danas gustom šumom prikrite. Vlasnik je grada bio Nikola Treutul. kad je grad već odavna bio u turskim rukama. a kralj Ferdinand dariva g. Kasnije je vlasništvo roda Nadasdy. SI. Sve su polukule proviđene strijelnicama za manje oružje.

Srednji je dio bio jamačno također pregrađen. . učinjen je šilj. Popisivač od g. Svakako je bio središte velike gospoštije. gdje se brijeg prislanja na susjedni brijeg. koji je zamijenio diživi most. a na suprotnom je kraju u XVIII. kod Treštanovaca temelji rimske zgrade i rimske skulpture. nekad samostanska. . Bangradac i Gradac. pa se pro­ lazi kroz četverouglatu ulaznu kulu. Od ove je na lijevo jedan dio grada u ruševnom stanju s okruglom kulom na uglu. 113. koja danas služi kao magazin. Jurja. aedificiis ornatum. a prema onoj strani. veli. koja je podijeljena bila u tri dijela. una turris tecturis carens ac in medio ejusdem castri quaedam domus seu camere deserte et una cisterna seu puteus". Grad je pripadao kaptolu požeškom. gdje su bili umetnuti balvani. I u Radovancima iska­ paju se rimske ciglje. Gradić je malen. nekad glasovita opatija templarskoga reda. U trokutnom dijelu grada bilo je također prostorija za stanovanje. unum palacium stratum et longum. za pravo samo oveća glavna kula. vijeku sazidana lijepa crkva sv. sačuvala j o š nešto iz doba gotike. 1702. od koga SI. tu se j o š opažaju tragovi kamina. Kutjevo. je i mjesto zadržalo svoje ime. i s t od Kaptola nalazi se Pogana gradina. Po temeljnom rasporedu građevine vidi se. a kraj je prema . koje su slu­ žile nekad za obranu grada. a da su bila tu barem dva sprata. da je grad — srodan onom u Cerniku — nastao negdje pred tursku invaziju. Utvrda je vrlo zgodno smještena. Stari grad u Kaptolu. Kod Vranića na­ đeni su i rimski novci na skupu. nije od sredovječnoga svoga stanja ništa sačuvalo. koji je opasan bio dubokim šancem.119 Velika: . Na sje­ veru je zid pojačan polukulom. U Londžici našlo se ostataka iz broncanog doba. očito prethistorijske kolonije. pokazuju u zidu brojni otvori. Ne vidi se više nikakovih naprava. kod Vetova rimski spomenik. a od svoga gradića sačuvalo je tek nešto ziđa. U kraju sjeverno od Požege sačuvan je barem dijelom grad Kaptol usred istoimenoga mjesta. I u prethistorijsko je vrijeme bio kraj dobro napučen. sadašnja je župna. U grad. da grad nije od pamtivijeka nastavan bio. pristup do nje — ona leži na kljunu kamenoga brijega — vrlo je težak i danas. ulazi se danas zidanim mostom. I taj je završen okruglom kulom.. ali i u okolini Kutjeva našlo se obilje i predrimskih i rimskih ostataka. U mjestu Velikoj postojale su nakon izgona Turaka dvije crkve. Kraj je ovaj u prošlosti imao daleko više utvrda. Gradište je također na­ lazište prethistorijskih ostataka. . S. a na desno je dio grada u novije vrijeme opet uspostavljen.

kao da je rimski Inicerum istovjetan s današnjom Požegom. a od grada Stražemana. koje je dalo cijeloj žu­ paniji ime. a jamačno je tu postojalo naselje već od pradavnih vremena. da se uzmogne lakše obo­ desno okrugla kula. od koga se nešto zida sačuvalo. a mati po­ sljednjega Arpadovića Tomasina Morosini boravi često u Požegi. riti na bogomile. vijeka nose Frankapani i naslov župana požeških. darova kralj Ferdinand Požegu Ivanu Haber- . Kasnije je Požega u rukama ugarske kraljice Ma­ rije od g. a ovilo oko gradskoga brijega (Burgberg). Borba Hrvoja Vukčića Hrvatinića sa Sigismundom do­ vršila se je tako. gdje se kasnije digao lijep dvor. županiji). Tlocrt grada u Požegi.. k prastaroj Požegi Mjesto seprivinulo uz požeška brda. ubi erat curia reginalis. J. ma da se ne može ustvrditi. 114. od Velike bio je u Poljanskof gotski samostan franjevačkoga reda. su Hedervarijevi prodali za 6000 for. a i Sigismund daje povelje u Požegi. Poslije g. nu čini se. dosude velikaši Požegu Hedervarijevoj obitelji.120 jugu ostao do danas slabo ispitan. Od po­ četka XIV. Podvrško (u požeš. da je opravdano mišljenje. nadbiskupu kaločkomu Ugriljestvama se ulazi do gornjega dijela. Kad je Fr. Andrija II. poklonio Požegu Orig. dok je mjesto s okolišem Sl. 1227. u ark. Mjesto se s gradom spominje g. da se stvori še­ talište. zap. te izdaje odavle povelje. 1445. gdje je na nu. u Karlsruhe. 1423. Kraljica Jelisava boravi sa kćeri Marijom in Posegavara. pravo patronata nad opatijom Rudinom i tamošnje posjede. Da­ nas nema od toga grada go­ tovo ništa.. a g.). tamo se redilo i planiralo. Hedervar izgubio Beograd. gospoduje u P o ­ žegi familija Tamasi (Vajdafi). kojoj zadnji ostatak staroga grada. da je Hrvoje za­ držao Požegu do svoje smrti (1416. Tako smo se primakli mjestu. 115.—1273. 1242. da je samo grad bio u njihovoj vlasti. došlo u ruke obitelji Dežefi. kad je kralj SI. Na lijevo predgrađe. ostala je rpa kamenja. kako se izraziti]e jedva gdje vidi.

116. Tlocrt Gračanice. a još je više fantazija nacrt u zemalj. 1770. drugi u zem.) dala nekako i slika grada stvoriti. pa ma da su bile na njima izvrsno sačuvane fresko slikarije.). SI. do turskih vremena. nema ništa za­ jedničko s istinskim stanjem grada. potvrdu i za grad Požegu. Odavle se niže okolo Požege vijenac gradova i utvrda/od kojih su se neki dosta dobro sačuvali. žup. G. trebalo je tvrđu pregledati. a naročito onomu nad selom Viškovcima. gdje je prema jugu bila vojarna SI. srodan drugima u požeškoj okolici. koja se spo­ minje od g. Reiner zidove otkopati. . pa se iz za­ pisnika o tom pregledanju (Kempf: Požega 371. grada u požeš.121 danczu de Zalathnok (g. arheol. Za malo je godina pala Požega u turske ruke (1536. U donjem trokutnom di­ jelu bio je ulaz i stražarnica. Slika. 201. 1751. pa si možemo sad grad prilično točno predsta­ viti. IX. je­ dan u ratnom arkivu u Karlsruhe. reparabilis. 1702. 1210. Odmah do Orljavca nalazi se kod sela Čečavca nešto kamenja prastare benediktinske opatije R u d i n . 1 ) Tvrđa je požeška bila još g. 2 ) Prije par godina dao je vlasnik dr. Sve u svemu bio je to pravi burg. 1550. društva. a usred toga dijela zasuti bunar. koji je sezao do pod ra­ zinu samog mjesta Požege. Na kraju te zgrade bio je okrugli toranj.) za 100 ljudi na dva sprata. 1528. Vraćajući se na zapad prema Kamen­ skom nalazimo kod mjesta Orljavca ostatke cigljom zidanoga gradića. ali o njegovoj prošlosti nema spomena. arkivu u Zagrebu. što ju je priopćio Lopašić u djelu: Dva hrv. a taj se zid do danas sačuvao. Preko brda j o š je jedno oveće neznano gradište. jer je kći Lovre Iločkoga dobila od kralja Ferdinanda g. razbiti i kamenje x 2 ) Kempf: Požega. Možda su i Iločki imali neko pravo na Požegu. arkivu u Zagrebu Possega in Schiavonia.). Dvor u Cerniku (pož. junaka. a odavle se drvenim ljestva­ ma ulazilo u gornji sprat. ) Vjes. žup. hrv. 117. Nu kasnije su nađena i dva nacrta stare utvrde. bila u njoj i posada. pa je do g. Pregrađen od staroga grada. Prema zapadu silazio je zid iz polovine gor­ njega dijela grada prema mjestu do Kamenitih vrata.

prijašnji vlasnik Lorantović. 1413. 1453. Grad je smješten u ravnici. da je grad bio slično građen s onim u Kaptolu i u Cerniku. kad je kupuje Ivan de Thomassi. okružen grabom i drugim velikim. Neki su komadi upotrebljeni pri gradnji crkve u blizom Čečavcu. ) Csanki: K6rosmegye. gdje su prije par godina našli rimski nadgrobni spomenik. nu konačno se oslobodi od turske sile nakon poraza Turaka kod Beča. Hedervari posjed za 3000 f. Petru Kegleviću. G. učinjen valjda odmah nakon reokupacije Slavonije. a mjesto je bila sandžakom proglašeno. 1521. a protiv toga prosvjeduje još g. 2 Grad Cernik ) leži ne­ što južnije. 1443. spominje. 118. a bilo je u vlasti Dežefijevaca. koji i danas nose pridjev de Csernek. Ipak se čini. ) U voj. žup. uvađa budimski kaptol Lovru Hedervarskog i sina mu Emerika u posjed. gdje je narisan grad Cernik. zauzeše Herberstein i Lenković cernički grad. a curia Podvarsa g. Arhitektonski fragmenti po­ kazuju na doba ranije gotike. u kojem su bile isječene strijelnice za manje oružje. Među tim kamenjem našlo se nekoliko lijepih klesanih komada našli se napisi i kamenje. Mjesto se u SI. 1595.. očito je i taj samostan bio utvrđen. založi Fr. šancem uokrug. gdje se mora proći iz Požege do Save. arkivu u Karlsruhe nalazi se nacrt. uze mu kralj za kaznu Pod­ vrško i dade uvesti Simeona Meršića u posjed te tvrđe. Sav je drugi lokalitet utvrđen na daleko zemljanim nasipom s ba~ stijonima. 2 1 . budući da se saču­ vala samo jedna okrugla kula. G. a kad je Hedervari izgubio Beograd.122 razvesti. Gradić je smješten pod brijegom. 1 2 6 4 .1) Mjesto se spominje već g. Ulazna kula grada Gračanice srednjem vijeku dosta često nedaleko Cernika u pož. a ma da je pre­ građen. a tlocrt se njegov jedva može konsta­ tirati. Nešto južnije leže ostaci tvrđe Podvrško. Tu su u Cerniku sjedjeli najljući turski age. G. ipak je temeljnu osnovu zadržao do dana­ šnjega dana.

Tu je bilo prstenja. da se može dostatan tlocrt učiniti. Silber. tek mu fale zi­ dovi s prednje strane (kod F ) . Možda je to za pravo castrum Brestovcz u požeškoj županiji.u. Toliko se j o š sačuvalo.u. da se s ove točke vidi daleko k Savi. kojom se ulazilo. Grad je bio svo­ jina Andrije Drežničkog. a među pristojalištima toga castruma nalazi se i Dolac. k. koje pokazuje. turskog ^ J grada. VII. Hampel: A regibb kozepkor I. U XVIII. Ostrožiću de Giletinci g. Pred vratima bio je diživ most. 3 ) Thalloczy-Horvath: Also szlavoniai okmanytar. 1527. (Vjes. Monumente d. da je ta kula bila glavni dio grada za j / prebivanje. 1537. 1821. d. Gradiške našla se oveća neolitska kolonija. 1525. zv.) Turci su osvojeni gradić g. koji je građen po onom načinu. naušnica i t. a temeljna mu je osnova ostala: četverokut utvrđen sa 4 kule na četiri ugla. u koji je dignuti most prista­ jao. još se i sada vidi okvir. koji je g. stojalište iščezle tvrđe Orljave. Ludovik II. odlomaka grada D o l c a * fibula. koja je viđena bila i u Zagrebu. Grad je četverouglat. Na zapadu je uzidana u okolni zid polukružna kula. alio nomine Eleskevv. y I Nad Dolcem sačuvali su se ostaci t. koje je priopćio Arneth 2 ) u svom Nacrt ostataka djelu pod br. među njima naj­ gore Caprara. Nad barok­ nim je ulazom grb familije Marković. Dežefiju cerničkom: castrum Brewsthowcz. opasan šancem. 3 ) Istočno od Dolca nalazi se Vrhovački grad. na brdu Slavči kod N. uze mu kralj Ferdinand Šagovinu i dade je Nik. Britvićevina i t. Građen je u okrug. opet opravili. a ujedno se može sav kraj od zakreta ceste iz Požege u ravnicu pregledati. Miinz. tako. kako otvori za balvane svje­ doče. 1 ) Zapadno od Cernika nalazi se kod mjesta Šagovine nešto ziđa isto­ imenoga grada. Badava tražimo u spisima išta. U jednom i drugom dijelu grada bilo je dakako pregradnja. da je tvrđa bila veoma malena i služila za prebi­ vanje sve do u kasno vrijeme. Na vrh brijega postavljen je gradić. Antiken Cabinets. U zid je ugrađena okrugla kula E. ) Kraj je Cernički bio i u predrimsko doba nastavan. Na vrhu se brijega posadio grad na po­ ravnatom prostoru. zem. oko kojeg je učinjen dubok šanac. je vijeku grad znatno pregrađen. 291.123 Sad su pak njemački generali bješnjeli u Cerniku. 191. što bi prošlost toga gradića osvijetlilo. k. pa budući je on skrivio gubitak „finitimae arcis Zwechan". Istočno od Cernika vidi se u gori podor Gračanice. U srednjem je vijeku Dolac pri(„Turski grad"). Čini se. d. Sačuvalo se nešto malo ziđa. kako je građen i grad u Subockoj. 2 ) Arneth: Die Antiken Gold. x 0T\ . Tu se našlo dosta predmeta iz rimskoga i ranijega srednjega vijeka. arkiva. 2 1 0 — 2 2 2 . Gradić je izvrsno smješten. tako. kojeg je dijelio poprečki zid u dvoje. potvrdio Fr.

Od g. do 1500. uzeo Turčin. 1536. da se jedva čovjek može provući. Tu su nekad gospodovali Pleternički i Toroki. o kojoj govori Corpus juriš z. Viškovci. Tu je još sačuvana u blizini gotska samostanska crkvica. kojem je redu pripadala. pa se dosta dobro sačuvala. gdje je prelivena. 1471. Ta je kula sazidana tako. našao je graničar Ferić u Malinu „krunu" od zlata. gdje su bile prostorije za stanovanje. 39. kojoj su skinuli svod nad svetištem.: „castrum (regis) de P o s o g a Dornoch vocatum iuxta fluw. 148). čl. G. 1444. izuzimlje kralj Matija Ivana Pleterničkog od Sz. ne znamo danas više. Gračanica. U po­ pisu tvrđa. 1230. a malim četverostranim predvorjem ulazilo se u nutrašnjost. od svake županijske vlasti. nad Slatinikom. bilježnika kr. mačvanske banove. (starine XVII. Danas se tu nalazi (na prehistorijskom tlu) sredo­ vječna gotska crkvica. gdje se veli. 21 i 22. preko 900 for.124 da tek ponešto iskače iz zida. za koju su mu platili u Beču. a ka­ snije u vlasti Banfijevaca. da je između nje i okolnoga zida ostalo toliko pro­ stora. Kobaš je imao također kaštel. Vrhovci. U Pleternici stoji j o š dvor iz vremena Trenkovih. Na suprotnoj je strani okrugla kula pravi sredovječni berfrit. Kako se vidi iz dosadašnjih pri­ kaza. 1818. čitamo na 7. Nedaleko Stupnika vide se ostaci ne­ kog gradišta. u koji se ulazilo ulazom u prvom spratu. bila je okrugla glavna kula bitna sastavina u gradovima Požega. Nikoli. ) G. ali je bez sumnje bio grad u Drenovcu. Miklosa. kancelarije i brata mu Stjepana. pa sazidali tu kulu na dva sprata za obranu. Ciglenik i Malino1) nalazišta su prethistorijskih starina. 1620. da s e : „idem quod castella infrascripta Knesjevec (Knežci?) et Farklevec in comitatu posegano Blasii Huszar sub nota infidelitatis infra viginti quinque dierum spatio a die datorum huius decreti computando distraSL 120. koji se spominje već g. Nu ulazilo se u grad kroz predvorje kod A. mjestu i Kobach. ali od staroga se grada nije ništa sačuvalo. kako potvrđuje Georgiceo g. br. U nedalekom selu Frkljevcima stojala je utvrda. Nedaleko sela Viškovci nalazi se podor utvrde. l . Vidi Gundrum: Prosvjeta 1905. To je prehistorijski nakit. Orioa". koja je građena od izvrsnog materijala. Kubas a un Castelletto dishabitato che fuori ha da cento case et altretante persone. spominju se Vrhovci među pristojalištima grada Požege. da je kralj Matija naložio. Ostaci grada Dolca. Ratkovice i Bučja. nu nije nedvojbeno ustanovljeno. Kakova su gradišta kod Bzenice. da se otešča ulaz nepozvanom. od g. koje je g. 1470. gdje je sve učinjeno bilo. Crkva je u Pleternici i sada posvećena sv. Grad je sazidan u oval­ nom obliku. Kasnije su Berislavići došli u posjed toga grada. hantur et penitus aboleantur".

pala Turcima u ruke. a nedaleko Zapolje smatralo se odavna za rodno mjesto Ivana Zapolje. d. 1910. Cimbe. d. Dolina. Već je Mesić ispravno naslućivao. Utvrđena crkva u Drenovcu požeškom. nazvali Marsonija. ad ripas flumini Savi et ex~ pugnationem castelli de Brod in quo 1500 homines in presidiis reliquisse dicuntur". Siče nahodišta su pret­ historijskih ostataka. otočić pred Brodom činio je taj prelaz laganim.) nije Soliman dozvolio dalje pljač­ kanja. 1536. i Slav. a kasnije u vlasti Gorjanskih. 115. 3 Taj despot bio je Berislavić. U Vrbovi nalazi se gradište tvrđe. kad je turska vojska došla do Zapolja.125 alio nomine Gyleth Kaštel 1 ). Na onom se otočiću. dolazimo do staroga prelaza u Bosnu kod Dubočca. habetur. Mačkovac. 1914. 118) nabraja se posjed Berislavića ovim redom: Brod. edificationem castelli Kobas Nad svetištem podignuta kula sa strijelnicama. 1339. a pišu se sve do pod kraj svoga vladanja „comes de Dobor" (na pr. Turcos post SI. Brod je u srednjem vrjeku bio vla­ stitost obitelji Berislavića Grabarskih. 121. Brod je j o š u predrimsko vrijeme morao biti važan prelaz preko Save. 163. U ispravi g. N. u posjedu S. Zagr. da to nije bosanski Dobor. Rimljani su tu našli mjesto. A među onim gradovima. a isto tako i Brod2) sa svom svojom okolinom. Franjo B.Ex litteris episcopi zagr. sp. pa po Istvanffiju (XI. Festung Brod a/S. Thomycza. Oštri Vrh nad Petrovimselom nalazište je rimskih starina. na listu od god. koju donosi Ivić (u. S. našlo rimskih novaca. Stadt u. koje je uzeo Turčin g. Kanila je nahodište prethistorijskih predmeta.) veli s e : . U ispravi od g. 162. koja se spominje od g. 1536... 1516. 1470. Gesch. 2 ) Lešić: D. u koji je usađen stup mosta. Starine V. gdje je bila tvrđica. ) !) Ivić: Spomenici Srba u Ug. Polazeći uz Savu do Broda. Grad je bio vlasnost Berislavića barem neko vrijeme. 1536. Hrv. naći ćemo u Tisovcu spo­ menut grad. kojim je ovaj cijeli kraj do turske invazije pri­ padao. Svrnemo li još pogled na zapad Orljave. pa su ga po drevnom predrimskom na­ zivu. Entstehen d. koji je sačuvan u imenu potoka Mrsunje. 3 ) Berislavići su potomci Borić bana. koja je g. spo­ minje sa na četvrtom mjestu: Brod — despoti. djelu s. 168). Dobochacz^ . (Sta­ rine V. Militargrenze u.

*Ozonychky. Moreu. mjestu. Dobor. minje g. 1282. Ono Zwyna bit će kasniji Svinjar. Petra. Nad Petnjom ziđa od potokom je ostalo nešto Posjed se spo­ a grada Petnje. koji se zvao i Redemlye. pa možemo s pravom sma­ da je to j o š tvrđica iz predturskoga doba. Dobowyk. koja je pripadala bosanskim biskupima. Brod. utvrda u Garčinu. Komoricza. a spadao je jednom gradu Orjavi. možda prema Po-fi crkavlju. bila nalazimo kasnije je vlasti Berislavića. su još gdje j o š rada danas naziv Gradina upućuje na iščezlu 1 f 7 U SI 122.. *Boroschyan. spominje kao terra Burstian. Možda sama utvrda niti nije bila u današnjem Kopaš. Herman. 1700. To su omanje gotske crkvice. da se posjed Berislavića nalazio u okolici Broda i uz Orljavu. a opasana je bila šancem. Kasnije su Berislavići postali srpsk udespote (udova Vuka Brankovića preudala se za Franju Berislavića). Hrwsthycza. (Csanki: Magyarorszag foldrajza II. uzidana u zid. 1282. trati. koje e možemo sigurno odrediti. a malo podalje crkvica sv. koji se već g. a na s. Lad. Zarwas et Petrocz in de Walko et Posega comitatibus aliisque. Nad Pocrkavjem je žalibože u novije vrijeme porušena crkva sv.. Boroschyan. U tom su zidu bila troja vrata. Ta mjesta poznajemo i danas. Zalathnok. possessio Pethna cumturri u rukama u Veličkih i Bekefijevaca. gdje je i prije stajala utvrda. jest posjed u blizini Broda.126 Danas se ruši u Brodu tvrđava. sagrađena u XVIII. a malo podalje tekla je Mrsunja u Savu. Na istoku je još valjda zakupu. okrugle kule. despoti et nobilium communis Plethernycze — despoti. Novigrad. Darnocz. a pripadao je g. Garčin. današnji Davor. U onom popisu zauzetih tvrđa. *Mozuchky. Stjepana. Jarak. Lyzko. Benedikta. što ga je priopćia Ivić (sp. Vinica je bila očito nad današnjim Podvinjem. gdje je stajao kaštel. Ogle­ damo li ta. vijeku na istom Mi poznamo tlocrt te tvrđice po koji je na nacrtu na mapi karlovačkoga mira iz g. mjesta vidjet ćemo. dj. dva ugla imao iskočio je mali bastijon. Valjda je i gradište nad Slatinikom ostatak utvrde Berislavića. E braničkula. Owari Zwyna. 1536. u kasnije ga 4 spomenici Berislavića. Petnja i Pleternica. 163) navodi se : Arky — despoti Vywar — despoti Brod — despoti Garchyn — despoti Wynycz — despoti Pethnyewar. Mjesto je pri­ padalo vukovskoj županiji. Hrwsewa. ostali oko Pocrkavja. U tom je kraju morao biti i Dobor. je Ta je utvrda ležala baš pred otočićem u Savi. sive castro. U kraju utvrdu. pa su zadržo svoj posjed sve do turske navale. Paka. zap. . 401). drugi put Ovaru (Starigradu). 01/ ulaz^kod A. Libuguschy. uglu I Četverokut. Zenth Laczlo. mjesto Brod bilo strane mjesto. T l o c r t grada u Vrhovcima. utvrđeno: zid s bastijonima opasavao samo je sa tri prema Savi nije bilo utvrde. kod Glogovice sačuvala se crkvica sv.

koja se spominje već g. kojemu je gospodovala familija Pakosi. Po Weigelovoj mapi iz g. 1560. veliki redovi imaju tu svoje posjede: Kutjevo u rukama templara. Isto je tako teško odrediti. a dijelom se ne mogu s današnjim stanjem identifikovati. županiij. a po ispravama sudeći nalazio se taj grad na brdu Trbošnjaku kod Šapne. u rukama Veličkih i Bekefijevaca. Benediktinci imaju tri znatna manastira. Šagovinu. Pregledamo li j o š jednom sve. Istočno od Požege kod Blackog vidio je Luka Ilić nekakovo crkvište s ostacima utvrde. Orja grad i Csukancz. vidimo. pa se tragovi Broda. gdje je i danas mjesto istoga imena. Ka­ kova je to bila utvrda. kralj Ivan Zapolja gospodar je Kamengrada. da ga moramo tražiti u okolici Broda. . 1290. ne znamo.Foldrajza II. a budući da je ta imala posjeda u Ple­ ternici. vidjet ćemo. gdje je stajala tvrđa Orljava. a od Gradiške do Pakraca sav je kraj u vlasti ivanovaca i kasnije prio­ rata vranskog. a danas se tamo nalazi samo gradište. Mi doduše zna­ mo pristojališta te utvrde (Csanki: Tort. Kroz cijeli srednji vijek bilo je u toj županiji veoma živo. 393). syjevi smatrali svojim j o š uvijek tvrđu Gradac. možda je ispravno mišljenje Csankijevo. kao possessio Oryva cum castro suo. spominje se castellum Gradach. gdje se doista nalazi gradište. kojima ne možemo od­ rediti točno mjesta. 304. 124. ne ćemo krivo poći. U XV. Isprva je u rukama familije Treutul Čeh. da je tu od prethistorij­ skoga vremena bilo posvuda sve na­ pučeno. koju je dapače i narisao. Sama kraljica vlasnica je grada Požege. varoš Szent-Miklos (Pleternicu) i grad Csuckans. Nešto nam pomaže tražiti tu utvrdu darovnica Ferdinanda I SI. Možda je taj grad bio nad današnjim Orijovcem. gdje karta bilježi Gardun grad. već podalje u gori. ako uzmemo. okmanytar. (Csanki: Tort. Nacrt ruševina od g. ne možemo ustanoviti. 123. Sav kraj oko Broda 0 Thalloczy-Horvath: Also szlav. foldrajza II. ali ta imena su se dijelom izgubila.) iz raznih vremena. popisa pod kraj XVII. U požeškoj je županiji bilo i drugih utvrda. 1700. v. selo Orjavicu. se vijeku spominje i castellum Terbus. A iz u pož. po kojoj dobiva familija P a k s y : g r a d a kod Viškovaca Gradac. str. što smo u požeškoj županiji opazili. da su PakNa desno okrugla bra­ nič kula tik zida. Tlocrt tvrđe i zidova mjesta digla znatnija mjesta. a dalje se mi­ jenjaju gospodari dosta brzo. rimske kulture viđaju na mnogim mje­ stima. vlasništvo Berislavića. a u rimsko se doba ovdje SI. 1442. da je Gradac bio tamo do Pleternice. Od g. 445.*).127 mjestu. Gdje je bio Ovar (Starigrad).

Tu su najstarije forme u onim gradovima. a rod Tiboldovića. Inače su vlasnici gradova većinom tuđinci. budući je stopedesetgodišnje tursko gospodstvo promijenilo tok života. pa oni omanji sredovječni gradovi: Gračanica. dok je samoga grada posvema nestalo. U drugim se krajevima pod starim burgima kasnije podigli dvorovi. koji su drugačije građeni. jer su položeni u ravnici. j o š su jedino Kaštelanovici od sv. centar prostrane gospoštije istoga imena. kasnije Zemče prozvani a konačno Svetački pokazuju već u toj promjeni imena približavanje autohtonomu pučanstvu. .128 u rukama je obitelji Berislavića. Dobra kuća. koji ga zadržaše sve do pada pod tursku vlast. Duha (danas Dežanovac) domaći plemići. U kasnije doba nastaje Pakrac i Kamengrad. Ipak je i tu nastao na pr. Viškovci i Vrhovci. koji imaju glavnu kulu (berfrit) četverostranu ili petostranu: Čaklovac. Po obliku (i po vremenu postanja) ima u ovoj županiji gotovo svih tipova sredovječnih gradova. nu ovdje je to tek iznimno učinjeno. Stupčanica. lijep dvor u Stražemanu. Iz najkasni­ jega vremena bit će gradovi tipa grada u Kaptolu i Cerniku.

Osijeka. njevaca u Virovitici g. 1527. Gorjanima. (Vjes. Podgajaca (miljokaz). 184 i 259). ark. nu budući da je pristajao uz Zapolju. Đ a ­ kovu. kojom kraljica Marija potvrđuje sloboštine Virovitici. nije sa­ čuvala ništa do gradišta svoga sredo­ vječnoga grada. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. Točno su ozna­ čene međe grada Virovitice (Wereuche) u ispravi od g. 1684. 1 ) SI. VII. . da je već u predrimsko doba tu bio bogato napučen kraj: nahođaji u Marjancima. Tu su prolazile i rimske ceste. Dalja. poglavito ona uz Dravu do Osijeka i dalje prema Dalju. Valpovu. Dalju. pa u Virovitici.) Satnici. Original u Rano se već spominje i samostan fra­ arkivu u Karlsruhe. 1243. u ispra­ vama srednjega vijeka Bakva. Viroviticu i daruje je kraljici Ani. A to prirodno bogatstvo bit će uzrok. uze mu Ferdinand g. koje joj je dalo i ime.. Mikleušu. God.Sredovječne utvrde u županiji virovitičkoj. 1541. Pred turskom provalom bio je grad u rukama Ivana Banffyja od D. bogati nalazi u Bizovcu (80 kom. Satnice. Glavni nahođaji iz rimskoga doba našli su se kod Đakova. nalaze se i dominikanci u tom mjestu. kojom te sloboštine dobiva i grad Zagreb. Naši­ cama. G. Virovitica je od davnine bila najznatnije mjesto te županije. Miholjcu. Ova ravna i bogata županija nije dakako sačuvala mnogo sredovječ­ nih utvrda: kultura je tu skrivila. pa među ostalima i Viroviticu i Stupčanicu u požeš. Nu g. Bijelom brdu. Lendave. U srednjem su vijeku opet i ti krajevi bili često spominjani. Prikaz oslobođenja Virovitice iz turskih ruku g. a ovdje je izdana i isprava. 1280. da ih je gotovo sasvim nestalo. 374-376. Samatovcima. županiji. jasno svjedoče za istinitost gore iznesene tvrdnje. Grad se virovitički nalazio od iskona tamo. 1290. u Čepinu. 1248. Budincima. Tenja. da druge i ne spominjem. potvrdi Ferdinand Stjepanu Banffyju sve njegove posjede. Bijelog brda. pa je već god. Današnja Špišić Bukovica. z. 125. D. 9 Prof. IV. gdje se danas l ) C. dobilo sloboštine od kralja Bele.

Kako su se u to doba veselili toj pobjedi. 237. 276.. koji bude g. a sada dariva Bela IV. Grad je od g. 1904. Kraj nedalekoga Mikleuša nalazile su se još u drugoj polovini XIX.130 nalazi dvor. 1532. dokazuje i SI. 1841. što je po­ daren templarima. samo onaj dio. kad ga je general Leslie g. koja je opkoljena bila i palisadama. Vaška je bila ne­ kada posjed biskupa zagrebačkih.—1684.) nu ni od toga se nije ništa sa­ Izvana su zidovi obloženi tesanim ka čuvalo. koja je bila uvijek napunjena vodom. 1463. prikaz u Prosvjeti od g. a bio je malena zgrada. cijelu tu župu svom vjernom banu Prijezdi. 126 Tlocrt ruševina grada njemački Flugblatt. Nedaleko Sopje je također imalo svoj kaštel. Mi ga donekle poznajemo iz nacrta. zem. što su ga sazidali grofovi Pejačevići. ne spada pod nje­ govu jurisdikciju 8 ). a diživim se mostom prelazilo preko široke grabe. Bio je obzidan zidom sa bastijonima na uglovima te imao četiri tornja. Sjeveroistočno od Virovitice dva su važna mjesta u srednjem vijeku. da je Gyula d. 1 ) kod Drenovca u virov. 1800. Roth. Ostaci grada u Vočinu. str.—1804. kao ni od kaštela u Slatini menjem. . veli. a može se donekle smatrati . Ulaz je bio napose utvrđen. karta bilježi tu uz znak ruševine Ruine Zrinyi). danas pusta sela. Isprava od 30. Novaki bilo je nekad sijelo župe. III. pa saziđe g. 1684. bio u turskom posjedu: zapovjednik grada Brodarić nije ga mogao od Turaka ni bra­ niti. 1193. koji pri­ kazuju grad u vrijeme. Kan Novake dao nekada templarima. vijeka ostaci grada (vojn. Sam je grad bio unutar te utvrde. pro­ dan knezu Schaumburg-Lippeu. novi dvor 2 ). 1255. Poslije reokupacije kupi grof Pejačević grad. žup. ) Graditelj je bio N. oteo Turcima. arhiva VIII. J3 rtno>sac 2 *) O toj stvari v. izdan tom prigodom. *) Vjes. Iz ratnoga arkiva u Karlsruhe imamo sliku opsade Lesslijeve. vlasništvo Ivana Rachkusa i Martina Betlena (ili Beglina) koji se zovu sopjanski (g. a da­ nas je vlasništvo grofa Draškovića. nu ta je više no fantastična. a spominje se već g. g. što je nekad pripadao grani Gorjanskih. SI. Za posjed se toga mjesta često bili ljuti bojevi.Wasserburgom". 127.

gospodar je drenovacki Sigismund Vocinski. ) Od grada se Drenovca 2 1 sacuvalo dosta malo ostataka. Na uzanom plateauu navrh brda poredale se tri okrugle 2 0 Csänki: Körösmegye 54. Kasnije dobise jedan dio grada i posjeda drenovackoga Desa i Ivan Gorjanski.131 koji su posjedovali i Drenovac. daje Egyd od plem. G. 1484. ) Povijest grada Drenovca vezana je s povijescu grada Vocina. 1308. sinu Lovre od plem. Moslavackog svom zetu Nikoli. a g. Odslije se ta grana Gorjanskih prozvala Bänffy de Därnocz. . da nam pokazu sasvim neobican sastav gradine. God. ) Csänki: Körösmegye 52. dobiju Gorjanski i srodnici im Kishorvati-Hlapcici cijeli posjed. nu i ti dostaju. smjestene na tesko pristupacnom brdu povrh sela Drenovca./85. Aba grad u bastinu. 1418.

2 bio se ovdje ljuti boj. a i u Posavini nedaleko Kupinova nalazimo Vočinsku baru. ) Kad su konačno Turci morali grad ostaviti. pa se i Vočin spomi­ nje među posjedima Matijina sina Ivaniša Korvina. Turci su i krasni samostan — ) Csanki: K6r6smegye 50.132 kule. 10. a kad je taj umro bez potomstva. koje se je za Anžuvinaca dostalo znatna ugleda. Isto se tako zove i današnji Šarengrad. 2 x . 1424. sama tvrđa bila je posve razvaljena. Vjes. 1686. (Vočin se zove u ispravama: Athyn. Nu oko g. koja i for­ mom i sastavom živo sjeća na rimsku ciglju. Othyn. Sigismund Vočinski sve dobro posjedovao. a osobito je jak i dobro uzdržan branič zid E — E . dok se od srednje sJabi tragovi nalaze.) Ta je familija ogranak plemena Aba. a najmanja C još je naj­ bolje sačuvana. Materijal je građevine bila ciglja. 1508. vijeka u vlasti familije de Atina. Turski osta do g. Dakako. nije ni 10 kuća ostalo pošteđeno. 1687. dobiše Gor­ janski g. 1538. da je g. Po opisu Ibrahim paše Merimbegovića imao je Vočin 70 kuća i davao je 70 vojnika. Vočinski1) se grad spominje od početka XV. kad ga zauzeše Turci.. da Turci nisu lako pustili grada. od kojih se najveća A dobro razaznaje. Kad je s Jobom rod Gorjanskih domro. arhiva III. 73. sept. te je ostalo tek nešto nutarnjih zidova. 1434. koji je sagrađen na najpristupačnijem mjestu. pa osta njihov do g. uze grad kralj Matija. 154. zem. grad je u rukama Batthyana. pa im je i sam kralj odstupio svoja prava na grad za 6000 f. Ma da im je kralj Sigismund i oduzeo dijelove dobra vočinskog. Na­ ziv se nalazi i u Moslavačkoj gori. taj posjed. Sve tri kule spajao je zid. ) Smičiklas: 200 godišnjica oslobođenja Slavonije II. opet je uspjelo.

133 crkva se gotska do danas barem dijelom sačuvala — upotrebljavali kao kamenolom. Iza Turaka dobije posjed s tvrđom general Caraffa (g. 1793.), nu domala zagospodova opet fiskus, dok nije g. 1776. kupio imanje Erdody, te je od ovih prešao posjed na grofove Jankoviće. Grad se osovio na brdu nad Vočinom, koje se dalo dobro braniti. Od tog je grada preostao samo komad zida, građen od kamena i ciglje, a izvana obložen vrlo lijepo tesanim kamenom. Tlocrt se po ovim slabim ruševinama više ne može učiniti. Ako nije najveća gradina u svoj Hrvatskoj, a ono je svakako jedna od najvećih ona kraj Orakovice,1) što je na­ rod zove Ružica. 2 ) S ime­ nom Orahovice sasta­ jemo se u historiji prvi put g. 1228. u međašnom listu, kojim se od­ ređuju međe neznanoga mjesta Aszuagy. (Da­ kako da ni ime Orahovica ne smijemo dovo­ diti u vezu s orahom, to ime dolazi svako­ jako pisano Raholcza, Rahocia i slično.) Grad se u Orahovici spominje g. 1357. kao kraljevski posjed. Knez je Ivan Blagajski (odnosno njegov zet Petar Herczeg d. g. Heder) založio g. 1328. Lovri, Ugronu i Ivanu svoj grad Zrin, nu nije grada nikad iskupio, već SI. 130. Ruševina gotske crkve g r a d a Ružice su sinovi Lovrini palatin kod Orahovice. Nikola Kont i Leukus i rođaci g. 1357. Zrin prepustili kralju, da ga on preda Šubićima, kako to posvjedočava kralj 28. III. 1357., a zato su ovi prijašnji vlasnici Zrina dobili Orahovicu. 3 ) Nikola je Kont (ime ovo svakako je u vezi s gradićem ) Szabo: Orahovičke gradine. Vjes. hrv. arheol. društva XIII. 94. ) Ime Ružica nema s ružom dakako ništa zajedničkog, te mu je tek pučka eti­ mologija dala to značenje. U srednjem se vijeku spominje Rosoncz u kraju oko Ča­ đavice (kako misli Csanki: K6r6smegye 52), a nije nemoguće, da je to ova ista gradina. 3 ) Vjes. zem. arkiva VIII. 250.
2 x

134 Kontovci nedaleko Grubišnogpolja, koji je do turske invazije pripadao tom rodu) član familije kasnijih knezova iločkih, pa je grana toga roda držala Orahovicu i prozvala se Raholezai t. j. Orahovički, nu i sami go­ spodari Iloka smatrali su se barem donekle gospodarima i Orahovice. Kad

SI. 131. T l o c r t Staroga grada nad Orahovicom.

je na posljednjeg kneza Iločkoga Lovru zavojštio kralj Ladislav, umaknuo je Lovro iz Iloka u Orahovicu, koja mu je j o š jedino preostala. Tu ga u kraljevo ime podsjedne despot Vuk, a branič te tvrđe, za koju veli Istvanffi: ,,arx natura et arte egregie munita", Lad. Backocz nije mogao grada obraniti. Kasnije se Lovro izmiri nekako s kra­ ljem, koji mu ostavi Oraho­ vicu. Kad se Lovrina druga žena Magdalena de Bakowcz preudala za Ladislava Morea de Chula, brata pečujskoga biskupa Filipa, dobije on s njom Orahovicu. More je bio tako opak čovjek, da su ga oba kralja i Ferdinand i Ivan Zapolja proskribovali, a Zapoljevci ga opsjednu u Orahovici, dignu lagumom gradske zidove u zrak, sasijeku sve branitelje, ali More umače. Ma da je Orahovica bila dana braći Rafaelu i Ivanu Podmanickom, osta faktičkim po­ SI. 132. Ostaci Bedemgrada nedaleko Našica. sjednikom grada i nadalje More, pa piše odavle o kret­ njama turske vojske g. 1536.; bio je dapače još g. 1543. u gradu. Odavle je konačno uzmaknuo u Gornju Ugarsku, ali ga Turci uhvatiše i odaslaše u Carigrad, gdje je prešao na islam. J o š g. 1550. potvrdi kralj Ferdinand

135 Katarini, kćeri Magdalene More, pravo na dobra iločkih knezova, pa se tu spominje i Raholcza. G. 1685. budu Turci kod Orahovice razbijeni, a g. 1687. izvješćuje Diinewald, da je Orahovicu zauzeo bez velikog na­ pora. Službeni popis od g. 1702. opisuje i grad Orahovicu. Zidovi su j o š bili visoki, nu krova nije nigdje bilo. U donjem dijelu grada bilo je devet odaja sa stropom, a tri odaje nisu više ni stropa imale. Gornji grad bio je sav razrušen, tek su postojali krasni podrumi. Dosta velika kapela imala je još svod. Pod gradom su bile ruševine plemićke kurije. Cijeli spahiluk dobi bar. de Cordua, g. 1723. kupi ga bar. T. Fleischmann, da ga doskora prepusti grofovima Pejačevićima, od kojih ga za 35.000 f. kupi Dimitrija Mihalović. Grad je Orahovica zapravo i grad i dvor i tvrđa. Danas se ulazi u grad kroz provaljenu kulu A., nu tu nije od prije bilo ulaza, već je trebalo preći mostom, kojemu su se sačuvale supstrukcije kod 14, 15 i 16. do ulaza u prvom spratu, te bi ovako dospjeli u predvorje O-O. Na desno je tu stajala kapela B, gra­ đena u gotskom slogu s otpornjacima, koja je nad svodom (s rebrima) imala prostoriju za obranu. Kasnije je kapela dobila bačvasti svod, ali i taj se već sasvim raspao. Kod 4. ulazi se u veliko predvorje E, gdje se vidi trag uzanog hodnika. Iz te prostorije, koja je tijekom vremena bila opetovano pregrađi­ vana, polazilo se na desno u četiri prosto­ rije F, koje su služile za stanovanje, pa imale velike prozore sa prostranim sjedalima. Na protivnoj je strani osam manjih prostorija, koje su dijelom i svodove sačuvale. Tu je prema jugu zid izrađen u šilj, komu je naj­ veća debljina 9 metara, a učinjeno je to zato, si. 133. Stari tlocrt grada u jer je na toj strani pred gradom prostrana Valpovu. Original u arkivu u livada. Sa polukružnim je zidom tu nekada Karlsruhe. grad bio završen i dubokom grabom odijeljen od drugoga dijela brijega. Na zapadnoj je strani prigrađen gradu toranj L sa renesanskim prozorima i teško protumačivim rovom kod 9. Polukula M štiti još napose prostor N N, koji se prislanja na bastijon I, uređen za težu artiljeriju i pojačan sa tri cunju slična otpornjaka. Toranj H spajao je zid 0 - 0 sa sakristijom kapele. Nu kad je artilerija teža postala, nisu te naprave dostajale, pa je učinjen polukružni zid na južnoj strani P P sa 11 ovećih strijelnica, koje su tako smještene, da se može svaka točka spomeuute opasne ravnine unišaniti. Sav je grad građen gotovo isključivo od kamena lomljenca, ovaj je dio sazidan ponajviše cigljom, tek je donji dio od kamena. Kako je pomno izrađivana ta građevina, o tom svjedoče

136 još pojedini dobro sačuvani tesani komadi: brojni konsoli po cijeloj vini, za koje dakako danas ne znamo, što su nosili. Na više je sačuvano tragova komina. građe­ mjesta

Sat daleko u gori baš nad samom Ružicom nalaze se ostaci Staroga grada, koji dužinom zidova gotovo prestižu i donji grad Ružicu. Dakako, taj je grad doista stariji, karakter je zidova posve drukčiji, a b a d a v a ćemo tražiti uređaj za raskošno stanovanje kao u donjem gradu. Tlocrt trošnih zidova pokazuje razdiobu grada u četiri dijela. Stari graditelj n i j e ni tu micao pećine, već ih je zgodno upotrebio za temelje svojim zidovima. Gradina se protegla od sjevera k jugu: na oba su kraja bili p o s e b n i ure­ đaji za što jaču obranu. Povijest ne zna ništa o toj građevini k a z a t i . Nekada se baranjskoj županiji 1 ) pribrajali gradovi i mjesta Našice, Matučina, Podgorač, Szeglak (kod Harkanovaca) i Valpovo. Našice (Nekche) spominju se već u XIII. vijeku, kad su tu gospodovali templari, nu uz ove imali su tu posjed i članovi plemena Aba, kojem kralj Karlo dariva g. 1310. i templarski po­ sjed u Našicama, p a g. 1312. i posjed s v . Mar­ tin kod Našica ( g d j e se i danas nalazi prastara crkvica). Tada dozvo­ ljava kralj Aleksandru od plemena Aba, da si „si in ipsa possessione Scenmortum . . . castrum edificare seu construere voluerit, faciendi habeat facultatem et pecuniam SI. 134. Glavna kula grada u Valpovu. suam ad opus castri in eadem expendere valeat tanquam in sua propria hereditaria possessione . . . V) Poslije ukinuća templarskoga reda preuzeše njihov posjed, barem u većem dijelu, Ivanovci. Za vrijeme kralja Sigismunda dobiše Gorjanski Našice, a ženidbom čini se da su Iločki došli u posjed grada, jer je god. 1499. Lovro Iločki od Fružine, udove Joba Gorjanskoga, dobio gradove Gorjan, Našice i Novigrad, a od Katarine, udove Ivana Krbavskoga grad Vočin. Protiv toga prosvjeduje Ivan Korvin 6. VII. g. 1499. 3 ) Te dvije žene bile su se­ stre Lovrine. G. 1532. padoše Našice u ruke Turcima. Da li je u samom mjestu Našicama postojao grad ili je našički grad bio podignut u nedalekim brdima nad selom Gradcem, gdje se danas vide
2

') Csanki: Foldrajza li. 456 i si. ) C. D. VIII. 329. 3 ) Vjes. z. ark. VIII. 265.

1438. vijeka. spominje se castellamus Poygoracz. Zid između crkve i dvora ima krunište sa strijelnicama za kosi hitac. dok se od drugih građevina vidjaju tek temelji. a g. 1481. vijeku u vlasti Motičinajevaca. Matucsina spominje se već u XIV. nije lako odrediti. dobili su stari gospodari grad i posjed natrag. 1469. a dijelom su uglovi tesancem pojačani. Đakovo. Utvrda u Motičini. Po smrti Matije Morovićkog dobiše grad Petar i Matija Gerebi od kralja Matije (g. 135. pa se tu g. dobiva ga Ivan Morovićki. . tek su neko vrijeme ovdje gospodovali Morovićki (Marot). Nu od tog se Bedemgrada sačuvao samo ulazni toranj. I Podgorač je bio vlasništvo Gorjanskih. Najprije je posjed u vlasti Ivana Solyaga. pa ostadoše gospodari grada. Nu i ti ostaci pokazuju. 1397. i to tek dijelom. 1467. SI. da je tu opstojao vrlo lijepo građeni gotski grad: zidovi su dijelom tesanim kamenom obloženi.137 ostaci Bedemgrada.). Valpovo (tu je navodno postojalo rimsko mjesto Jovalia) ima i danas sačuvane ostatke svoga grada. nu g. koji se spominje od XV. spominje i grad. g.

Doroszma. ovijen zma­ SI. 1721. bio vitez zmajskoga reda. 136. da se je sačuvalo i nešto staroga grada. U prvom i drugom spratu nalazi se po jedna okrugla prostorija.. dok su krila tako pregrađena. koja i danas postoji. prvi na stuba- . 1269. 1543. grad i dobro barun Petar Prandau. pa na dovratniku svuda se nalaze kasnogotski klesarski znakovi CP ma i prozoru nekoliko puta. svo­ đena niskom kupulom. da je nekada bio taj toranj drugačije vezan s okol­ nim zgradama. vijeka. vlasnik je grada ban i palatin Emerik Perenj. 1244. u koje se dolazi zavojitim stu­ bama. Dva se krila spajaju tako. Početkom XIX. Prozori su proviđeni sjedalima. smještenim u posebnom tornjiću. ulazni okvir gotska je radnja.138 G. pokloni kralj Bela to mjesto Ivanu de gen. pa sad osta grad u rukama njegovim i njegove svojte. gdje se žalibože saču­ valo samo gradište znamenitoga grada cijele velike familije Gorjanskih. Naročito se sa stražnje strane prikazuje grad kao sačuvan u starom stanju: započetu modernu „restauraciju" zaustavio je svjetski rat. a prikazuje se kao lijepa dvospratna građevina s tornjem nad ulazom. a odavde mostom do neke zgrade. da su od staroga grada ostali samo vanjski zidovi. jer je Morovićki Ostaci grada po akvarelu Hotzendorfovom. vi­ jeka bude tu sagrađen dvor i to tako. a po­ svuda se vide tragovi.. Mostom se dolazilo u „palatu". Na kamenju stubišta i na prozorima. U okruglom su tornju tri sprata. U srednjem se vijeku piše Gora i Gara. a oko cijeloga grada gradska graba. Kao terra Gora spominje se već g. Poslije oslobođenja od turskoga go­ spodstva dobije g. Današnji dvor sagrađen je valjda i na starim temeljima. neku vrstu plotom ograđe­ noga predvorja. otkuda se tek ulazilo valjda u prvom spratu u grad. Krećući prema jugu nalazimo neznane ostatke sredovječnoga grada kod Budimaca. a po njemu naslijediše gospoštiju grofovi Normann Ehrenfelski. Tlocrt grada nije se bitno promijenio: oko dvorišta bila je galerija na stupovima. . da se u sastavku tih krila sačuvala gotovo intaktna okrugla kula. G. a sjeverno od Đakova leži Gorjan. U sredini kupule prvoga sprata nalazi se grb navodno Mo­ rovićki. Kolođvar. U vojnom arkivu u Karlsruhe sačuvao se nacrt grada iz XVII. 1512. opsjedne Murat beg Valpovo i osvoji ga teškom mukom. jem. a g.

Dosta je. biskupije 52. Među gradovima. rim­ skih grobova i rimskih novaca. ) Csanki: Tort. građene iz ciglje. pali Turcima u ruke. dobi jedan dio posjeda Zay de Csomor. pa je kamen četverostranoga grada rasprodan. koji su g. castellum Gara. 1702. U Selcima nađen je rimski mozaik. Martina) našlo se rimskih ostataka. a mjesto je i u srednjem vijeku bilo znano. Đakovo jest danas za pravo oveće selo. 137. Tomu opisu ne može se ništa dodati. jer je cijeli kraj oko Đakova velika ravan. se vijeku spominje č e š ć e : g. U samom je mjestu kuća Jaić bega pretvo­ rena u crkvu. U okolici Gorjana nalazi se i prethistorijskih starina. I u samom se Đakovu našlo rimskoga kamenja s na­ pisima. To je i izvrsno građena kula. 1408. U Klokošici našlo se predrimNacrt slikara Hotzendorfa. foldrajza II. 2 ) Smičiklas: 200-godišnjica oslobođenja Slavonije II. spominje se Gara —Petri Markos. proviđena u prizemlju na tri strane strijelnicama. tek to. Jedan je prozor zadržao u gornjem dijelu orijentalni luk. U službenom popisu Đakovštine od g. pa i to je naselje samo nastavak predrimskoga mjesta. 282. Kad su domrli Gorjanski s Jobom Gorjanskim. te se sada viđaju samo porazbacane ciglje. 316. iz rimskoga doba po­ tječe nalaz novaca u skupu. Jugo­ istočno od Viškovaca nalazi se i predrimskih i rimskih starina. x . sa sviju strana prirodnom uzvisinom za­ tvorena kao bedemom. kojega isto se nahode nikoji temelji i zlamenje. 1 ) U XV. 2 ) opisuje se grad: ovdena u selu od starine jest grad bio. 270. a nedaleko same gradine ostaci gotske crkve. te se uvjerimo o istinitosti te tvrdnje. castrum Gora.139 praocu Gorjanskih. a u Štrbincima našli su se ostaci oveće zgrade s mozaikom. 1467. u Ivanovcima (gdje je u predtursko vrijeme postojala crkva sv. SI. 1536. a drugi palatinov dio Ivan Korvin. Opet nije taj pri­ rodni bedem nigdje priječio prometa. g. da su u novije doba razvaljeni i kameni fundamenti. okolo kojega i sada su grabe pojake. koji sada sa svime jest ra­ zoren. Nu u prošlosti je od vajkada cijeli ovaj kraj bio veoma va­ žan i za naselja zgodan. — Pavić: Glasnik đakov. skih predmeta. da ogledamo kartu. U Satnici su dva gradišta iz predrimskog vremena. Erdutski grad prije restauracije.

Bp.in Dyaco. 1893. 281. dok se drugi dio još pod zemljom nalazi. 1244. Nema sumnje. koji je još vrlo bliz romanskom dobu.in Dyaco. z. 1395. veli se izrijekom: . Kasnije je toga sredovječnoga biskupskoga grada u Đakovu nestalo. a unutra u gradu bila je crkva za dosta velika. U opisu Đakovštine od g. 1702. da je tu grad doista postajao i da je to 8 mjesto identično sa sredovječnom Nevnom ). uz njega podor ovalne zgrade. G. — Pavić: Glasnik biskupije đakovačke g. a čini se opravdanim mišljenje. 1898. i 1903. već je g. 2 ) g. a nije sasvim objašnjeno. — Hodinka: Tanulmanyok a bosnyak-diakovari piispokseg tortenetebol. 1437. foldrajza II. 361. a ovaj je dade u zalog Korođijevcima. a pripadala je Treutulu od Nevne. 1486. 1399. od kada je Turčin iz ovih strana odagnat". Već je u XIV. vijeku tu postojala biskupska crkva. 1238. — Šišić: Županija virovitička u prošlosti. kakovu su svrhu imale te građevine. zašto se ovamo preselio. 3 ) Csanki: Tort. kako se u nas drugdje nije nigdje sačuvalo. Bosanski kaptol (osnovan g. da sazida sadašnju katedralu. . muzeju u Zagrebu br. gdje od XV. Kralj je Sigismund dva puta u Đakovu boravio. koje temelji do sada nahode se . izvedene iz ciglje. pa je ženid­ bom došla u ruke Petra Čeha. 2 ) Od ove crkve potječe kapitel u arh. a između tih zubaca izbočeni su dijelovi za kosi hitac na obranu podnožja zida. U turske šake pade g. 1474. *) Brunšmid: Kameni spomenici br. . pa dalje castrum Newnawara do g. iz poja graba od grada i od onoga vrimena.140 Kao possessio Dyacou spominje se Đakovo 1 ) prvi put u spomenicima g. U parku biskupskoga dvora nalazi se podor tornja. foldrajza. nu ja ih više nisam vidio. Pred tim ovećim tornjem nalazi se pod­ zemni hodnik. pa je tu sačuvano krunište. vijeka stalno boravi. dade kralj Matija i taj posjed kaločkom biskupu Gabrijelu i bratu mu Sigismundu Matučinskom (po današnjoj Motičini). pa ga je zamijenio novi dvor. od kojega spoja duvarovi jesu za asnu dobri. Neko je vrijeme Ču­ por Moslavački držao grad u zalog.. Kao castrum spominje se već g. koju nastavlja zid. . U srednjem su je vijeku pribrajali čas u požešku žu­ paniju. arkiva II. a g. 285. in palacio solite nostre habitationis". 1526. veli s e : „ovde jošte grad stoji. veli s e : in turri de Newna. — Fermendžin: Acta Bosnae. Zupci su kruništa uređeni za ravni hitac. 1355. a staru je crkvu Strossmayer dao porušiti. G.) nije dugo Bosni ostao. II. — Csanki: Tort. čas u vukovarsku. Iz sada poznatih ostataka je­ dva se može zaključiti. 1355.Klaić: Vjes. u Đakovu. Stariji pisci spominju tu kraj sela ostatke sredovječnoga grada s bedemima. Nu ipak je još jedan komadić o s t a o : spojni zid između crkve i dvora ostatak je staroga grada.. Zapadno od Đakova nalazi se mjesto Levanjska Varoš. spominje se biskupska palača: . . prope ecclesiam cathedralem". koji su kasnije ostali gospodarima grada i posjeda. 103. da je to tek jedan dio građe­ vina. 820.

napose upozorujem na crkvu sv. po smrti Čuporovoj dobije grad Ivan Pongracz de Dengeleg od kralja Matije. 19. Original s oznakama u španj. 270. Taj je humak s grabom još u prethistorijsko doba načinjen. 1730. cuius dominus terrestris ignoratur tani turcicus quam Christianorum (Smičiklas: 200 god. a ko­ načno dobije grad familija Adamovića Čepinskih i Ervin pl. stoljeća grad Korođ1). Drauwe. castrum Koorong ultra fluv. spo­ minje se dirutum castellum Korogyvar. g. cijel sačuvan. nu kasnije su Korođijevci opet gospodari grada. koji se spominje g. ) Csanki: Tort foldrajza II. Od g. Nad Dunavom diže se nešto ostataka grada Erduta2). a g. nu na njem se nije kasnije ništa više gradilo. G. castr. Zuaniju. pa je još u srednjem vijeku poslužio za gradište. Gradište s nešto ziđa postoji i danas južno od Osijeka. Drenovcu. koji si tu dade urediti grobnicu. a takovo prethistorijsko gradište s dubokim šancem nalazi se i kod današnjega mjesta Slakovaca u Srijemu. 1526. Povj. J o š je najbolje saču­ vana okrugla kula s izbočenim gornjim dijelom (na konsolama. Slično se do­ godilo valjda i drugdje. II. g. koji se spominje g. Građevine I. dok i taj grad ne dobiju Nikola Ču­ por Moslavački i Ivan Ungor de Nadasd. g. koje pod­ sjećaju na talijanske građevine XV. 1472. bude i Erdut oslobođen. kao zalog Ivanu bar. grad u jeziku u arhivu u Karlsruhe. Od okolnih zidova sačuvali *) Csanki: Tort foldrajza II. 1746. 271. gotovo je nepre­ SI.). Kourough. Danas je glavna kula snižena. 1687.141 Porodica Korođijevaca držala je od XIII. 1608. 2 . 138. vijeka). u rukama je Rozgonjijevaca. Dimitrije u požeš. ad quod nullus aditus ob palustria nisi hiberno gelido tempore. Lendave. To je nešto povišen humak. G. iz vremena oslobođenja od Turaka. vrlo lošem stanju. Tlocrt grada u Vukovaru kidno u turskim rukama. u vlasti titeljske prepoštije. proviđena neistinskim kruništem sa malenim zupcima i pretvorena u grobnicu. Od g. 60. okružen dubokom grabom. bude prodan Ivanu Palfyju od Erdoda. Cseh. a kasnije ga na­ lazimo u rukama familije Banffy od D. šao je g. a na njem je u okrug sagra­ đen od ciglje grad. nu u glavnom bio je ipak. Grad je danas putopisac Prandstetter na­ sasvim iščeznuo. 1472. ma da zapušten. osi. Slav. 1474. Laszowski: Hrv. U Prandstetterovu je putopisu narisan grad Erdut sasvim šematički. 1697. pa dođe u ruke komore. 1296. 1290.

Od sredovječnoga grada nema danas dakako ni najmanjega traga. rano se spominje i tributum portus fluvii Draue. 1526.. vijek. tu sagrađena tvrđava. grad je u turskim ru­ kama. I u srednjem je vijeku zadržao Osijek svoju važnost: već se rano spominje kao oppidum. pa ga dade Gerebu Vingartskom. Najvažniji grad virovitičke županije i drugi grad cijele zemlje Osijek1) prastara je ljudska naseobina. U rimsko doba zvalo se mjesto Mursa. a poslije njih Nikola Čupor i Ivan Ungor. dobiše posjed Rozgonjijevci. a sudeći po ostacima i čestom spo­ minjanju bilo je to i tada veoma znatno mjesto. žalibože onako romantički. Slikar Hotzendorf narisao je grad u polovici XIX.). Od g. kako je to ono doba tražilo. što pokazuju nahođaji iz neolitskoga doba. a poslije reokupacije bude od g. možda već i g. dobije grad s posjedom budimski kaptol. 1460. . pa sve kroz XV. 1712. vijeku (g.—1687. Kad je umro Čupor. vijeka. 1719. l ) Csanki: T o r t foldrajza II. 1472. Vlasnici mjesta i grada bili su Korođijevci od XIV. Kad su ovi domrli. koja se dobrim dijelom do danas sačuvala. vijeka.142 su se samo poveći fragmenti. 282. Kaštel se u Osijeku spominje u XV. do g.

kad je narisao tlocrt toga gra­ dišta. . Hedervarijevih i Iločkih. za 12. od kralja Matije. što ga svijet nazivlje Despotovcem. bio je negdje kod Bosuta.) vlasništvo je Alsana. da je život uvijek bez ikakvoga prekida trajao. kasnije Morovićkih. da za poznavanje gradova ne mogu ti ostaci mnogo značiti. našnji je Šarengrad. U sred­ njem je vijeku bio veoma velik broj gradova u Srijemu.Sredovječni gradovi u srijemskoj županiji. za koje ni mje­ sta ne znamo. Ako ikoji kraj naše domovine Hrvatske svje­ doči. Castrum Berekszo jest bez sumnje identičan s Berkasovom. 1463. Sadašnja je srijemska županija nastala iz dviju sredovječnih županija: iz vukovarske i srijemske. gdje je despot Vuk Branković gospodovao. onda mora taj kon­ tinuitet posvjedočiti srijemska županija. Bezbrojna su mjesta dala do­ kaze za život u svim prethistorijskim epohama.000 for. Castrum Alsan (g. Castellum Belethyncz. misli se. foldrajza II. vlasništvo Tamasijevih. da je to današnja Ašanja. Vukovar SL m G r a d Castellum Athya daiz Prandstetterova putopisaa iz g. sinovi Stjepana despota. Velik je broj takvih utvrda. 1608. Kraj sela Berkasova. rimski kanal još danas postoji (Jarčina). Poslije smrti Vukove dobiše grad Georgije i Ivan. Marsigli je našao isto tako malo ostataka. velik je broj gradišta sa­ čuvan. nalaze se i danas veliki opkopi grada. ali se sačuvalo tako malo. o kojima baš ništa ne znamo. 268 i si. Csanki 1 ) je u biv­ šoj vukovskoj župa­ niji nabrojio 33 grada. od ovih su se tek tra­ govi sačuvali. 0 Tort. rimske se ceste vijugale mimo rimskih gradova.

1491. K o ­ ro đ. Castrum Marot jest Morović. 1453. Castrum Palina daruje g. kad je izumrla . 1480. Tu je bio i znamenit samostan sv. Tlocrt ostataka grada i druge familije. Duha. da je to ime postalo od castra romana. Castellum Neszth. ali se lokalizirati taj kaštel ne može. Ivaniš Korvin SI. 1389. U Ivankovu (Ivanka Sz. vlasništvo Gorjanskih. U Smičiklasovoj: 200 godišnjici oslobođenja Slavonije ubilježeno je g. Stj.. castrum Mikola možda je postojao kod Mikluševaca.).exstat etiam in ruderibus castellum olim habitum dictumque Herman". Bozotha.. abbatis S. koji ga odstupaju Talovcima.) ne može se od­ rediti. Kasnije je grad u kraljevskim rukama. Spiritus nunc apud Nicolaum. utvrda. Lad. da je postojao kod današnje Trpinje. kad je Ferdinand darovao kaštel Valentinu Toroku. Kosztormdn Sz. 140. Gyorgy) spo­ minje se kaštel g.): . U današnjem Borovu bio je kaštel: castellum Boroh (g. 1461. pa Banfijevaca. vlastništvo Alšana. a u Nijemcima spo­ minje se castrum od g. sinova Nikole. dictum Berzethe. 1495.: castelum Nempthy iuxta Fluv. a poslije smrti njihove od g. gdje je nekad stajao kaštel (g. Dienes jest Kostroman. 1474.. Kod Antina nalaze se na obali Vuke ostaci velikoga gra­ da. Er­ dut. a vlasnici su mu bili Nikola Gorjanski. G. Gdje je stajao kaštel Šarengrada. mogao bi biti današ­ nji Neštin. Andr. vlasništvo Iločkih. pa opet Korođijevci. Garčin požešškoj županiji. 1527. do g. (str. koji su g. Csanki tek naslu­ ćuje. Jednom se spominje castrum regale Borcz. god. koji je imao i posjeda: 1377. pa dalje g. Osijek i Gorjani pripadaju danas virovitičkoj županiji. castrum Nevna postojao je kod Levanjske Varoši u virovitič­ koj županiji. preuzeli cijeli posjed u svoju vlast. 1481. Kalatynch (g. 45. Korođ je spomenut među gradovima virovitičke županije. kralj Matija. ne može se odrediti. Gdje je bio kaštel Leve i uz taj kaštel mjesto. 1498. possessio Monostor.144 Kod Nuštra nalazi se gradina zvan lokalitet. pa i patronat nad benediktin­ skom opatijom. Od grada u Cerni sačuvalo se nešto malo ziđa. od koje se sačuvalo gradište kod Babine grede. nu u isto su doba imali dijelove posjeda Gorjanski. spominje s e : castrum et districtus Ceuerna ubi fluvius Bygh et Baza conjunguntur. 1435. 1408. 1427. Gereb-Vingardski. neko vrijeme Nikola Čupor. Misle..) u vlasti Mirka i Filipa. 1697. kad ga g. bez sumnje ostaci Hermangrada. daje kralj Sigismund Petru Perenju.. Bothos. Po ovim gospodarima zove se kaštel Berzetemonostor. Đakovo. 1401.

pa se i od tih jedva od triju sačuvali znatniji ostaci. U negdašnjoj srijemskoj županiji nabrojio je Csanki 1 ) 17 gradova. od kralja Sigismunda castrum seu ca­ stellum VJeruar. kasnije posjed kaločkih biskupa. gdje je stajao Kaštel Poltos. pa ga predali Klementu Berzsenyiju. 1437. SI. Ne može se odrediti ni mjesto. u vlasti Morovićkih. . Castrum Vicahdalpenes Danubium (1408. prepoštima Petru i Urbanu. 231.). vlasništvo Iločkih. gdje je bio castellum Sywycza. Svakako je taj kaštel stajao u Virovcima kod Otoka. vlasništvo kaločkih biskupa. kasnije Talovaca. bit će da je postajao u današnjem Suseku. koji su nakon smrti Ivana Alšana dobili g. koje se mogu potanje prikazati. gdje se nalazio također grad. ne može se odrediti.145 familija Bakonyai sa Stjepanom. gdje se i danas vidi gradište tik uz cestu. da se je taj Kaštel nalazio u današnjim Vinkovcima. Castellum Zilzeeg. U Podgrađu (Varalja) spominje se kaštel Alšanijevih. T e š k o da će biti ispravno mišljenje. vlasništvo Iločkih. Kaštel Arky (1465. Castrum Szata. 10 Prof. što ga traži Csanki zapadno od Rače. Laurencii iuxta aquam Baza (1408. Familija Gorjanskih držala je kaštel u današnjim Slakovcima: castellum Zlaakowcz. 141. Ilok i Vu­ kovar imali su utvrde. bio je kod Sotina. Ruševine g r a d a Šarengrada. U Laslovu postojao je kaštel Berislavića Grabarskih. vlasništvo Gorjanskih. Uz Bosut je negdje ležala utvrda Sz. Raškajevih i Gereba vingardskih.) vlasništvo Horvata. Lorincz: ca­ strum S. Gorjan­ skih. vlas­ ništvo Gorjanskih. postojao je kod mjesta Vučedola nedaleko Vukovara. kasnije svojina Batorijevih. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi.) x ) Csanki: T o r t Foldrajza II.

Stephani prothomartvris situm in loco. Na desno gore jak bastijon. 52.) s mjestom istoga imena. gdje se govori o svim znatnijim mjestima u Srijemu. 1198. Kaštel de Dombo. što se g. pa g. 221. traži Csanki mjesto kaštelu Kovalu. arheol. Vjes. qui dicitur Keu. u blizini Beočina. spominje medju posjedima Iločkih. Gorjanski pa kasnije Ivaniš Korvin držali su kaštel u Čereviću. Vrdnik. jugosl. 183. a za kaštel Martonics. !) O rimskim ostacima (tu je bilo mjesto Bononia ili Malata) v. Karom 1465. pokazao je Klaić u Vjes. a od g. gdje se nalazi Kuvalova bara. Csanki dvoji. a ne Kamenica.) stari je naziv za današnje Karlovce. kasnije despota Georgija i Ivana Brankovića. stajao je u Jarku. Na lijevo dolje samo. društva I. društva (stare serije) 1880. Gdje je ležao kaštel Bdrdnd. pa V. 1495. IV. Kod Šimanovaca. 1309. koji se spominje među posjedima kaločkih biskupa. Batorijevaca. Despotima je pripadao kaštel u Irigu. a okolni zid sa 3 polukule i tri četverostrane kule okružuje grad do samostana. 1477.146 posjed Morovićkih. Civitas de Ku que alio modo Monasterium Bani nominatur. 148. 1388. to se ne može odrediti. U podrumu jedne kuće nalazi se i sad lijepo tesani romanski stup s dobro sačuvanim kapitelom. Povjesničke crtiee Srijema od Ilije Okrugića. 65. posjed Moro­ vićkih. Karom (castellum SI. 1886. Vidi i Arkiv za povjest. da li je ležao u srijemskoj županiji. U Banoštru1) (Ban monostora) imali su srijemski biskupi svoj kaštel. na desno palača knezova Odelscalchija. Petrovaradin. ne može se odrediti položaj. arh. 142. Kaločki su biskupi imali kaštel Barić negdje uz S a ­ vu. stan franjevaca. Da je u srednjem vijeku Banoštor.. Tlocrt grada Iloka. S. kaštel Arpatarro (1498.. traži Csanki u današnjoj Rumi. stare serije g. Kupinovo (Kolpenv) spominje se kao castrum regale Kulpen g. gdje je postojala opatija sv. kasnije je vlasništvo despota i Hunjadijevaca. hrv.. . nekada posjed Moro­ vićkih. koja spaja zid sa 2 polukule. monast. Jurja. stajao je valjda kod Dumbova. Mjesto se kao Ku (Ko) spominje vrlo rano: G.

. da je to Teutoburgum. 3 cd *3) g Castrum je u Vuko­ varu star. ja S o o *-* 43 iž *o rt cd . 1526.) u rukama Barinskih Szentgyorgyskih grofova. ma do toga nije nikad došlo. a ko­ liko se može po današnjem stanju prosuditi. Mitrovica je imala svoj kaštel. U Zemunu su sačuvani ostaci grada. Demetrius. da je Vukovar zidana varoš s gradom. taj je na­ crt vrlo točan. da je velika varoš i da je tamo znatan most.147 Slankamen zaslužuju poseban prikaz. 1382. koji se vrlo rano spominje kao castrum Zemlen g. G. U Georgiceovom opisu bosan­ skoga pašaluka veli se. Karlo Rym spominje tu gradić na brežuljku i drži. a pod kraj XV. veleći. vijeka u rukama Andrije Botha od Bajne. Napose je nacrtan profil grada. vlas­ ništvo Ivana Hunjada i despota Georgija Brankovića. G. koji ima . To je uopće najstariji tlo­ crt ikojega grada u Hrvat­ skoj. 1567. pa do tur­ skih vremena. 1173. J o š su prikazane mošeje i karavanseraj. Laurencii ducis castellum). 1231 dobiše hospites juxta castrum Walkow po­ vlastice od slavonskoga vojvode Kolomana. 13 jx 13 . najprije je po­ sjed kraljev. koji su nam po­ znati iz starijih nacrta ili po znatnijim ostacima. uči­ njenih od španjolskih mjer­ nika za vrijeme reokupacije. U turske ruke pade Vukovar g. U ratnom arkivu u Karlsruhe postoji nekoliko nacrta gra­ da i mjesta Vukovara. spominje putopisac Pigafetta Vukovar. Po drugim nacrtima iz istoga arkiva sudeći. namjeravali su mjesto utvrditi kulama i zidom. pa odslije saznajemo za taj grad iz putopisa carskih poslanika u Carigrad. kasnije (god. kasnije posjed Ni­ kole i Lovre Iločkoga (S. bio i Jtf CD • a c3 cd •4-* V * . f Tako ne preostaje dru­ go no prikazati ono malo gradova.

• sein gleicwol zimblich viel Veldtstiickhel darinnen". Potanje opisuje Vukovar Prandstetter (g. wie andere tiirggische Heiiser. Kao posjed Athya spominje se već g. 144. 1608. u gradu da ima nešto artilerije. aber inwendig ist. Dariiber ein lange Pruggen so Kheyser Solimanus. und zeitlich auf Walkowar khomen. saznajemo o njemu nešto iz putopisa. Dieser fluss ist sonst nit Schifreich. wie es noch ein starckh gemeuer aussen herumb unnd seine Tacher hat. 1481. Oko cijele te gra­ đevine bilo je gradsko platno. Kad je i taj grad dopao u turske ruke. vijeka. Nu ime je Šarengrad niknulo u novije doba.. Das Schloss ist vor Jahren. auf einem runden und freyen Perg ligent. ..ad Athyavar. a to je bio naziv i mjestu i gradu Vočinu u današnjoj virovitičkoj županiji. arcem l ) Vjesnik zemaljskog arkiva XII. bawen lassen. doch zimblich braidt. tamo stoluje aga. koji je bio sagrađen tamo. : .148 u svem 100 kuća i 150 (!) stanovnika.. Južno od Šarengrada nosi neka rudina j o š i sada naziv Vočin. ograđen je palisadama. a kao varoš g. . Vrančić kaže g. dok se je prije mjesto zvalo Athya. wie der Augenschein gibt ein fein lustig und zimblich vest Hauss gewest. Prošavši tim ulazom dolazilo se do uzanoga dvo­ rišta. vast alles ganzt verw(iest und unsauber. . Othin ili u novijem obliku Vočin. alda der fluss Valko in die Thonau fleust. dok se castellum Athya spominje po­ četkom XV.) 1 ) „ • . 1 5 5 3 . Šarengrad nad Dunavom sačuvao je dosta znatne ostatke svoga grada. Humak pred gradom SI. . als er fiir Sigeth dies belegern gezogen. 208. okružena sa sviju strana zgradama za stanovanje. Ilok u sadašnjosti. pojačano jednom polukružnom i jednom četverostranom kulom. I to je dakako mjesto već u predrimsko doba bilo napučeno. pa si po toj risariji i na­ crtima u Karlsruhe možemo predočiti sliku grada. 1275. unnd hat klein einiche Wohnung . znatan skupni nahođaj na brdu Bašćine iz halštatskoga doba to po­ tvrđuje. gdje se danas nalazi samostan franjevaca. thief und sumpfig. a od ovoga je humka vodio pokretni most preko grabe do ulazne kule. Prandstetter je narisao vukovarski grad.

u koji će uljesti bosanski franjevci.149 dirutam. David Ungnad zna također (g. dok je u drugom spratu bila gotski svo­ đena prostorija. Tik uz Dunav diže se k zapadu mjesta Šarengrada ruševina opasana dubokim šancem. Duha. kad se javlja. Rym (g..). da je tu odavna postojalo ljudsko naselje. od ko­ jeg se nešto zidova sa­ čuvalo.Krunište zidova grada u Iloku. zidovi su čvrsto izrađeni od ciglje. dobiše grad Matija i Petar Gerebi Vingardski. . Sve što se j o š sačuvalo komadi su okolnoga zida: strijelnica i kruništa nema više. da gradinu Athiavar zovu domaći Otthin. pa je pokopan u samostanu pod svojim gradom Athyom g. Kad je s Matijom Morovićkim domro taj rod. koja je u donjem spratu bila bačvastim svodom pokri­ vena. vijeka.) spominje četverast gradić na brdu nazvan Athya. 1917. 1507. kako to pokazuje slika iz XVIII. 1 4 0 5 . danas više ne znamo. a Salomon Schweiger spominje u „Vokingu" bijeli zid od razvaljena gradića i crkve. kako ih u sredovječnom gradu nigdje ne nalazimo na takovom mjestu. pa napose obloženi plaštem od iz­ vrsno pečene ciglje. Već sam lokalitet svjedoči. i Ta je prostorija bila rasvijetljena velikim prozorima. S v a k i d r u g l d i o i m a stri elnicu konsol i komad rebra. Povj. veli grof Aspermont u jednom pismu: Wotschin oder in den Landtkarten Attina genannt Čini se. Što se nalazilo u prostranom dvorištu grada. 1687. Grad je sigurno djelo Ivana Morovićkoga. da ih nije ni bilo. K. koji su j o š u XVI. vijeku spomenuti kao vlasnici grada. Ladislav III. S južne se strane ulazilo u onisko četverostrano predvorje. da je tu postojalo i znatno rimsko mjesto: čini se. pa se prostra­ nim vratima dolazilo u glavnu kulu B. Gereb. Ochinum indigenae vocant". da se u ispravama spominje prvi put Šarengrad g. Gradjevine I. J o š se SL 1 4 5 u kutu vidi kasnogotski . 1572. umro je na svom dobru Teleku (južno od Bapske). 57. a nahođaji govore z a t o . nu ne možemo kazati. Tako pomnu radnju nalazimo i u ostacima grada Moro vica. 1 Povijest grada Iloka ) prikazao sam u Savremeniku g. a drugo se drži još onako. 1571. J o š g. Sjevernih dijelova grada već je odavna nestalo. nadbiskup kaločki. nu sav dalji njegov izvještaj radi za pravo o Iloku. da se *) Laszowski: Hrv. da je Ivan Morovićki osnovao u svom gradu „Athia nuncupato" samostan sv.

pa mu se tek prividno pokorio. Stjepana i Nikolu. On je posljednji član toga r o d a . koji je bio najznatniji član cijele familije. Na zapadnoj su strani bila . Ladislav je imao tri sina: Ivana. da je tu bio Cuccium. smrti lobije najveći dio iločkih imanja njegova udovica Magdalena od Bukovice. Već je godinu dana iza smrti Lovrine bio Ilok u tuđim rukama (g. Za pravo tu moramo govoriti samo o sredovječnoj utvrđenoj varoši. pa je napokon dobio i naslov kralja bosanskoga. gospodari Ilokom Nikola Kont. u ark. pod uvjet. nu kralj mu ote Ilok.) Grad se Ilok podigao na brijegu nad Dunavom. po njegovoj SI. Sin mu Lovro samo je slaba kopija očeva. ostali su tek fragmenti. i on se je usprotivio svomu kralju Vladislavu. pa mu ga vrati. u Karlsruhe. Od g. kad se s njim izmirio. da se uda za Ladislava More-a de Chula. 1526.150 s pravom drži. Nikola nije uzmaknuo ni pred silnim kraljem Matijom. obnašao brojne časti. Predikat Iločki (Ujlaky) nose tek unuci Nikole Konta: Mirko i Ladislav. 146. a možda je baš tu stajao i rimski castrum. Nu po nacrtu iz arkiva u Karlsruhe poznamo dobro cijeli okolni zid. 1365. a za pravo se sav svoj vijek smatrao njemu ravnim. kasniji palatin. praotac knezova Iločkih. gdje je duboka graba (Halsgraben) dijelila varoš od da­ ljega dijela brijega. Na tom je mjestu nastala kasnija tvrđava. jer se grad knezova Iločkih nije sačuvao: današnji dvor knezova Odescalchi (koji su nakon reokupacije Slavonije dobili ogromni posjed iločki i naslov vojvode Srijema) stoji na mjestu sredovječnoga grada. J o š se do danas uzdržao najveći dio okolnih zidova: samo na zapadnom dijelu. Tlocrt utvrda staroga Petrovaradina. Lovro nema više naslova kralja Bosne. te je dapače kovao kao kralj Bosne svoje novce. Orig.

Taj je dio putopisa priopćen u Vjesniku zem. kad se je ovdje učinio pristup do grada. a osim toga postoje dvoja manja vrata.. SI. da je grad Lovre Iločkoga tada zapušten* ali ga Turci pomno čuvaju. 1567. spominje Vrančić. S karte Weigelove iz g. koju je narisao neki Schmalkalder.. svez. te je priložio ovom opisu i sliku turskoga Iloka. pa su u svakom obziru bili podesni. Nešto je opširniji prikaz Davida Ungnada iz g. Zidovi da imaju „starke und weite stant zur Wehr" — krunište. a dvije polukule pojačavaju nepravilno izveden zid na sjevernoj strani. Zupci kru­ tvrđave u Petroništa nisu posvuda isti: na sjevernoj su strani ma­ varadinu. 1700. koja i sada postoji. 148. danas Šaren­ grada. 1608. dok K. 1572.151 vrata. do kojih se dolazi mostom. da očuvaju strijelca. arkiva XII. Slika Petrovaradina iz p o č . Pigafetta spominje Ilok g. Na zidu se je sačuvalo krunište. Jugozapadno stoji i danas kolosalni bastijon. Mje­ stimice imaju svi zupci strijelnice. nu s obje je strane bio zid oblo­ žen plaštem najbolje ciglje. zaštićen nach teutscher Manier. koji su nekad mogli nositi drveni obrambeni trijem. Iz doba reokupacije potječe i slika. gdje se nalaze velika vrata. u koliko to možemo danas prosuditi. pet ukoso ugrađenih kula i dvije polukružne pojačavaju zid s južne strane. samo mu manjka krov. a najvažniji je prikaz Iloka iz god. leni: tu je na vanjskoj strani niz konsola. Tlocrt . a svaki drugi ima usku strijelnicu. v. 1553. bio omanji petokutnik uza zid. koja međutim nikako ne odgovara onomu. : Grad da je sazidan na povišem brijegu. koji je iščeznuo. učinjena dijelom franjevačkoga samostana. i ona posve odgovara istini. Već g. 147. U vrijeme turskoga gospod­ stva donose putopisci i o Iloku dosta bilježaka. Grad da SI. zatim zidom i grabom na zapadu. XIX. razmak između pojedinih zubaca iznosi 61 cm. Na sjevero­ istoku stoji i sada okrugla kula. što ga je dao Prand­ stetter. nutarnji je sloj s manje pomnje izveden. dok je na sjeverozapadu zid samo u fragmentima sačuvan. Na istoku je ne­ daleko polukružne kule. Na toj se slici vidi j o š i grad knezova iločkih. 2 0 5 . Najkarakterističniji su zubci kruništa na istočnoj strani: svaki je 2*52 m širok. mjestimice svaki drugi zubac. Zidovi su građeni od izvrsne ciglje. 2*35 m visok (s nutarnje strane). str. što možemo očekivati. Pokriveni su ukoso crijepom. koji je dosta dobro uzdržan. Rym meće opis Iloka pogrješno kod Athyje.

. Svakako je tu posto­ jala i sredovječna utvrda. Koncem XV. Beschreib v. Gor­ janski dobiva g. gdje kralj Bela daje cistercitskoj opatiji 1 ) dobra. 1439. u Zagrebu g. primakne se grof Aspremont do Iloka. ali taj je posve trošan.152 naliči na Ostrogon. Naziv Belefons ostaje i kasnije: Civitas Waradini Petri et abbacia B. spratu. 1259. 1687. • Petrovaradin (rimski Cusum.. Nad zakukom Dunava diže se klisura. — Schams: Topogr. na kojoj se danas diže kasnija tvrđava. pa ostade turski do g. Mjesto Petrovaradin i Kamenica pripadali su biskupima kaločkim. Od g. pade Ilok Caprari u r u k e . 1250. Locus ubi monasterium est constructum.)... U turske ruke pade g. Peturwarad et regale palacium ibidem. nu Turci pokušaše j o š jednom sreću g. Tlocrt ruševina grada Vrdnika. foldrajza II. 1688. kasniji rcerpfaov) je smješten na tako zgodnom lokalitetu. postojala.. na Savskom otoku g. U gradu je bio i dvor. 1277.—1766. u njem se nalaze oštećene crkve i samostani. 1820. da je tu od iskona morala postojati utvrda. vijeka spadala je i utvrda po svoj pri­ 2 lici tim biskupima ). 1718. C predgrađe. ali Eugen Savojski porazi tu Ali pašu velikoga vezira hametom. ) Cistercite nalazimo u Topuskom g. Izvan grada je veliko selo. .. na mjestu one. 1687. 2 ) Csanki: Tort. 1477. kad ju je Weigel na mapi karlovačkoga mira narisao. 149. SI. Belefontis de monte Waradinipetri (g. u Kutjevu g. M. qui antea Ukurd sed modo Belefons appellatur . 1699. u Samoboru g. B ulazna kula. 1754. kako vidimo iz listine od 24. jula g.. D braničkula s ulazom u 1. od kralja Alberta grad i patronat nad opatijom.. x . okružen posebnim zidom. Mačvanski ban Lad. Peterwardein. 233. kamo je i opatija spadala. VI. Mjesto je često promijenilo ime.. 1716. 236. pa i kraljevsku palaču u Petfovaradinu. 1237. ali tek 12. 1205. . 1526. Kad je skoro poslije Prandstettera putovao Ilokom biskup Katić. V. koja je tu već g. gradi Marija Terezija tvrđu. držao je dvor ostatkom biskupskoga dvora. G.

na koru crke vidio je M 70 što drži godinom 1070. tu da su Turci za opsade izgubili 40. Poslaniku su Turci pokazivali tvrdoću kule i topove s grbom cara Sigismunda. koja naliči turskoj mošeji. koju su Turci pretvorili dijelom u mošeju. Rym (g. Rednuk. Vrdnik u Srijemu. od kojih je jedan imao grb Ivana Orsaga. 1573. nađen u Karlsruhe. tamo se nalazi još stara kršćanska crkva. posvjedočava istinitost opisa putopisaca. Tuda je nekada valjda vodila cesta iz Rume do Dunava. a dvije polukule pojačavale su grad s protivne strane.) Pigafetta kao gradić na brijegu ograđen zidinama i kulama na okrug. 254.) spominje Petrovaradin. 1572. pa spominje Petrovaradin. Podalje od prastaroga glavnoga puta uz Dunav nalaze se ostaci grada Vrdnika1) 14 kim. Gerlach putopisac D. Osim ulazne kule još su dvije četverostrane kule branile grad prema Dunavu. K. a u sredini je tvrđica na isti način sagrađena. a dijelom u hambar. 1567. Vrdnik se spominje u srednjem vijeku kao Rednak. . 2 ) Csanki: Tort. gdje se možda kod Ratkovca nalaze ruševine opatije Dumbovo. Schweiger opisuje put poslanika Sinzendorfa. 233. stoljeća spominje Petrovaradin (g. 237. Jaki je zid okruživao brdo. u Petrovaradinu. Ungnada noćio je g. od Rume.00D ljudi. Utvrdi stanuju sami T u r c i . SI. a drugi napis kralja Vladislava. silu vreća s brašnom i tri topa. Braničkula staroga grada.153 Od putnika XVI. sjev. 150. stara slika (nacrt) Petrovaradina nije ni­ malo vjerodostojna. nu tlocrt. koji se visoko podizao. foldrajza II. jednim se samo ulazom ula­ zilo u unutarnjost te utvrde. biskupa srijemskoga. To je sve dakako iščeznulo. gdje se je nalazio nutarnji grad s gotskom crkvom. nu on nije vidio ništa do u kuli.

društva 1. Na sjeveru nema više zida. 225. — Arkiv za povj. otkuda su stube vodile u vina utvrde kod gornje prostorije. l . Taj je zaravanak (suburbium) bio odijeljen zidom od višega dijela. Zid je u funda­ mentu 2-90 m debeo. 151. Tlocrt ruše­ ulazom u prvom spratu. tek se u gornjim dijelovima vide opravci s cigljom iz kasnijega vremena. Kameni okvir toga ulaza pokazuje got­ Slankamena. Prema zapadu nalazi iz g. ski rez. gdje stoji glavna kula. vijeka u vlasti kaločkoga nadbiskupa. u predrimsko doba. 181. da se s temeljem urušio. 181. hrv. pa kasnije g. 1072. a pred nju sagradio (s juga) čvrst zid. a u rimsko je doba postojala tu varoš Acumincum. Na istočnoj }e strani bio valjda ulaz u grad. branič kula u formi potkove. imao svoje sajmove. u koju se ulazilo sa zapadne strane SI. komu se može još pri­ lično odrediti sastav. na kojem se danas ne vidi ništa do malo ciglje. kad ju je kralj Sigismund darovao ujedno s Kupinovom Gjurgju Brankoviću. vlasnikom. a on je još g. Nu mjesto je sigurno nastavano SI. Gradina se posadila na vrh nevisoka brijega. Slika utvrde i mjesta Slankamena iza oslobođenja od Turaka. 1451. čini se. arheol. Uglovi su kule pojačani tesanim kamenjem. 152. — Vjes. Nacrtao Schmalkalder. 1315. Već g. Zemun 1892. spominje ga Florianus. Na zaravanku ostavio je stari graditelj klisuru. Original u Karlsruhe. pa je već g. 1287. Sav je grad građen od smeđega kamena. Danas je veoma razvaljena i obraštena.154 Regnicz. to je pravi sredovječni berchfrit. se nešto niži zaravanak. koji se može sa svih strana lako braniti. i dalje. jugosl. ) Ruvarac: Stari Slankamen. nu ipak je u svem Srijemu za pravo jedini sredovječni grad. — Marsiglijevi nacrti u dijelu Danubius. IV. Sa karte Weigelove nutrina je potpuno ruševna. Sredo­ vječna se tvrđa spominje g. Mjesto se Slankamen1) spominje vrlo rano. podbočivši ga j o š otpornjacima. Grad se spominje po­ lovinom XV. kod zgrade B.. 1425. te se rimske starine j o š i sada nalaze i na samoj površini gradine. 1700. Na pećini sa­ zidao je graditelj okruglu kulu E za zaštitu glavnoj kuli D.

cd k a m e n . Drugi putopisci sla­ bo ističu Slankamen: Sal. Barić. Više je šematična slika Slankamena u c. kako se kasnije još izrijekom ističe. arkiva u Karlsruhe).. 1 5 2 L nisu mogli Fr. 1691. 1553. 1498. zv. Zemun. Imalo je tri crkve.I 155 Kasnije je u rukama Hunyada. gdje su zapadno od mjesta urisani ostaci rimske utvrde. Petrovaradin i Ilok. pa sul­ tan javlja pobjedonosno. Hedervari i Blaž Šuljok obraniti tvrđe od Turaka. s s obzidanu tankim zidom u CD nizini. ratnom arkivu u Beču.) cd podaje sliku onoga. a cd co dvije katoličke sasvim ruO cd T3 G ševne. u Slankamenu veliku 5 w) razrušenu crkvu.5 cd CO Vrančić je g. da se vrati SU g SlanBeograd. što je a preostalo. Nejasno je. gdje su uneseni još dosta dobro sačuvani zidovi. a posred grada bila je lijepa crkva. 1702. gospoduje tu Ivaniš Korvin. CL 67 hvati širok. Službeni • * cd popis od g. Postojala je i turska kupka. £ 1 0 . Za grad veli. Do danas se od svega toga ponešto sačuvalo. a g. 8« C li 1577. (SmičiI klas: 200 godišnjica oslo­ c« & co « > bođenja Slavonije II. da je gradom gospodovao Peseyi. Grad je bio posve o razrušen 131 hvat dugačak. i kr. da su njegove čete opustošile Berkasovo. G. Mjesto Slanka­ ca men imalo je troja dobro . Posla­ nici Ferdinandovi zatražili 1598. tek bez krova. da je >o c "5 slab i starim zidovima ogra­ iS 73 đen. Sabac.5 '> građena vrata. 1502. t. pa i dijelove 4> zida. Kupinik. varoš. G. pa Mitrovicu. JZ vidio grad na brdu. * 4 Schweiger spominje god. Slankamen i Karlovce. G. . mjesto je u vlasti kraljevskoj: civitas regis Zalonkamen. a takov će biti i Marsiglijev nacrt u djelu „Danubius". 292. Marsiglijeva linija. pa je odavle prema Moro vicu tekla granica poslije karlovačkoga mira. bila se tu osudna bitka. Kako je izgledao Slankamen poslije od­ laska Turaka pokazuje vrlo dobra slika Schmalkalderova (iz voj.

Možda su to ostaci vrata iz g. pa tu silazi lagano k Dunavu (jedno 90 m). u zidu. gdje su krajne točke 140 m razdaleko. da je u podrumu župne kuće u Slankamenu sačuvana još turska kupka: u zidovima su cijevi (kao i u srodnoj kupki u Iloku). tamo na zakretaju ceste Sa karte Weigelove put Novoga Slankamena. 1699.. koji ga je zatekao još čitava. Sad je tu uokolo groblje. Ziđe je te crkvice naskroz različito. ostaci neznane građevine. SI. pa nema sumnje. a narisao ga Weigel na karti karlovačkoga mira od g. Tako je nastao nepravilno polukružni oblik toga utvr­ đenja. U dru­ gim dijelovima nalazi se nešto rimske ciglje. 1700. dade kralj Matija Morović . T l o c r t grada ta tu je bijesnila bitka g. 1702. na stijenama u maz utisnuti ornamenti. Kulama ili drugim građevinama nema danas više traga. Crkva u Moroviću.156 Ogromnu površinu praporastoga brijega uz Dunav okružuje danas sasvim trošan zid (oko 410 m dugačak). veoma loše kvalitete. Tu je si­ SI 155. Naročito se istaknuo Ivan. a postojalo je već od XVIII. pa je kanalom bio odijeljen od mjesta. 1699. kako se to vidi po tlocrtu sa mape Weigelove od g. koju spominje opisivač g. Grad je Morović (Maroth) sagrađen na sutoku Studve i Bosuta u formi nepravilna četverokuta. 154. Zanimljivo je. ban mačvanski. od okolnoga zida. U samom su mjestu Morovića. osnivač -samostana u Šarengradu. 11*5 m široke crkvice. koji se zovu Morovićki ili službeno Marothi. 1691. vijeka. tek je u sredini toga prostora ruševina 20 m dugačke. Grad se smatrao važnim: Nikola Olah zove ga propugnaculum Slavoniae. Gut—Keled. kojemu se mogu posvuda barem tragovi ustanoviti. K jugoistoku je zid najbolje uščuvan. Na cijelom terenu opažaju se veliki šančevi. a nedaleko bližih Batrovaca sačuvana je neo­ litska kolonija. Kad je taj rod domro. koji je mjesto opasavao. da je to crkvica. pa se domogli silne vlasti i ogromnoga posjeda u Hrvatskoj. I taj je kraj od pravijeka nasta­ van: prethistorijski i rim­ ski nahođaji govore jasno o tom. jelo članova od plemena Toranj sa strijelnicama u obliku križa. Materijal je ovoga grada svuda pješčenjak.

izdao bio darovnicu Vladislavu. da se može ustanoviti oblik građevine: četverokut od ciglje sa polukrajnim kulama na uglovima. Od grada Zemuna1). vojvodi od Sv. pa je već onda stajao usred tih ruševina drveni toranj za izgledanje. jedna je navodno bila okrugla. nešto više ostataka. Od grada se sačuvalo i danas nešto okolnoga zida. sa­ 156 T l o c r t fada građenog na brdu Gardošu (predSIg Kupinovahistorijski nalazi) sačuvalo se to­ liko. 1388. na molbu Ivana Morovićkoga darovao prepozituru. stojalo je još g. Uz mjesto sačuvala se stara crkva s obrambeuim tornjem. koje se spo­ minje kao castrum regale g. 1789. Umgebung. s kulama na uglo­ vima utvrđen. 1481. Ruševine su gotovo kao danas narisane na slici Beograda od g. koju je izravno sebi pod­ ložio. Od Kupinova. 1890. premda je 18.157 svom sinu Ivanišu Korvinu. *) Soppron: Monographie von Semlin u. građena od vrlo dobre ciglje. a bio je kasnije u vlasti Hunyadijevaca. 1905.. I. Tu je papa Ivan 23. nu većinom ciglja.. a kasnije je despotski grad. 1173. Grad je bio u četvero­ kut zidan. Danas je tamo neukusni milenijski spomenik. Usred toga zidom opasanoga prostora stoji danas parohijalni stan. Save. tri su osmerostruke. Visoke su zidane bile do 4 m . taj je zid oko 2m debeo i potpornjacima utvrđen. koju je narisao kapetan Mancini. u Floriana: castrum Zemlen. Grad se spominje već g. opasana grabom. . Materijal je kamen lomljenac.

Bakar. Novi sačuvali su ostatke rimskoga doba. gdje se već od god. dade kralj Ferdinand grad Petru Kružiću. Sv. Rijeka. 1 Grada Belaja ) nema više. 43. l ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. . Gašpar Tomašić u Tursku pobjegao. Turci su opetovano napali Belaj. pa im je i kralj Matija potvrdio imanje oko Korane. Slunj. Bosiljevo. Grižani. Čakovac. 1639. po koje^\ Iz Stierovog djela. 1535. Josipdol. dala ga je vojna oblast ruševinu sasvim porušiti.Sredovječni gradovi u modruško-riječkoj županiji. Trsat. pa se poturčio. strani Tržac. Perjasica. Munjava. u koji se ulazilo kroz ulaznu kulu. Tribalj. U ovoj su županiji gradovi neobično brojni i znatni svojom histo­ rijom. Otok. pa Grobnik.. Naro­ čito treba istaknuti brdo Viničicu kod Čakovca. Ali osim ispitanih gradova ima sila tragova neistraženih gradišta. 1360. Duga gora. g. kako bi to za­ služile. Petar na Mrež­ nici. Mogorovića. pa uz more: Grobnik. Glavnu kulu (četverokut) opasuje zid. Plaški. 1660. Novi. Rijeka. Bakarac. 157. ponajglavnija su nalazišta prethistorijskih predmeta. Stier g. Čakovac. spominju plemići Tomašići od plem. j e dobila ime jedna grana Frankapana: Tržački. Bribir i Novi. Drežnik. 1639. pod ko­ jim je u ravnici nastao rimski grad istoga imena. Od sredovječnih su gradova najznatniji Cetin. gdje je stojao japodski grad Metulum. a na bosanskoj SI. Modruš. kasni Ogulin. tek se nisu još ni izdaleka istražile onako. Nacrt je grada učinio Pieroni g. Grižani. a po njem je učinio kopiju M. Kad je g. Budački. Nekada je spadao Belaj pod Steničnjak. Slika ruševina grada Belaja. 1834. sudeći po nađenim ostacima. Već u predrimsko doba bila je kultura u ovim dosta neprohodnim stra­ nama znatna. Oko g.

1650. uzela krajiška uprava grad. Kad je g. 1672. pa obitelj Prešern. Ulazilo Snimak arh. Klokoč. po kojoj sudimo. smje sti tu kapetaniju (g. ma da je sam nasilni Stjepan Frankapan g. God. D zgrade za obitavanje. preuze Belaj Vojna Krajina. 80 momaka) sa vojvod­ stvima: Budački. Perjasica. smještena je tu osma kumpanija slunjske regimente. 1584. G. Rudolf Paradeiser. Su­ deći po nacrtu iz g. a F toranj na uglu grada. pade grad u turske ruke. opasan zidovima. Tlocrt grada Barilovića. 1596. ali ka1 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. M. koji su navodno došli ovamo iz Budaka u Lici. Stierovom djelu. Od blizoga grada Velemerića nije se sačuvalo ništa do slike u M. pa su taj grad i zadržali. nu to je sasvim neispravna djeti­ njasta crtarija. kasnije zagospodova tu grof Fridrik Sauran. 1564. osim zgrade E (staje) i zgrade G. 219. 90. Grad je Barilović1) na na Korani posjed drevne familije Barilovačkih. Pilara. Skrad. se stubama kod C u grad. . 1768. 158. Građevine I. Do danas je sve sačuvano. danas uzdržan. 1575. odoše Barilovački na svoje imanje kod Ozlja. gdje je po­ sljednji član umro god. koji je sa dvije polukule bio pojačan. gdje je nekada bila straža.) našao u Bariloviću: „ vielmehr etliche ubrige stickgh von alten gemauer" a sam donosi nacrt dobro uzdržanoga grada. oteo na čas grad Gašparu Barilovačkom. grad je dosta dobro do S l . 1749. G. 1638. Stier spo­ minje. da je bio dosta velik: nutarnji grad sa okruglom branič kulom. ) Oko Kupe i Korane. B je okrugla glavna kula. — Laszowski: Hrv. daje (oko g. Kupom dobije posjed g. 1701. To je bilo sijelo familije Budačkih. Povj. a posljednji je umro g. 1690. Kad je krajiška uprava uzela grad.159 nadje ga Pieroni pusta. Danas je ti gradu općinski ured. 2 Od blizoga grada Sudačkoga ) nije se sačuvalo ništa. 35. U Valvasorovu je djelu priopćena slika gra­ da Barilovića.

1 . 1569. a g. a kad su g. 1790. soba za sluge. dozvoli. te jednom četverostranom^ gdje je kaštelan stanovao. pa on preda g. gospodaru Okića i Cetina. ma da je od toga grada sat daleko. za njima gospoduju knezovi Celjski.). Kasnije steknu Bevenjudi opet Skrad. zidana u [če­ tverokut sa četverostranom glavnom kulom. Schernding načinio je dobre nacrte oko g. Tada je u prizemlju bila staja. a novi je učinjen tamo u kuli. u dru­ gom spratu sobe za kape­ tana. 1686. već je g. Slunjskog Juraj Babonožić od pl. God. grad bio zapu­ šten. vijeka narisao je grad Schiltinger prilično vijerno (i taj se nacrt nalazi u ratnom arkivu). da je taj ulaz napušten. Grad se sastojao iz nutarnjega dijela. Turci su češće bili pod Skradom. preudešeno je tako. SI. 1699. 159. u prvom spratu bile su tri sobe. utvrđen sa dvije omanje i jednom većom polukružnom kulom.. 1504. a bar. 259. Iz XVIII. da pomogne Martinu. pa ga g. 1456. Grad Barilović. 1466. koji je opasavao zid. Nedaleko Budačkoga nalaze se danas ostatci Z/~ mić grada. grad Ivanu. vijeka *) Lopašić: Oko Kupe i Korane. da smije s gradom po volji raspolagati. koga je Hanž zarobio. svojine plemićke porodice istoga imena. sinu T o m e Bevenjuda Ostrožinskog. pa je taj tlocrt sačuvan u bečkom ratnom arkivu. gdje je ka­ štelan prebivao. 1558. U Skradu ) su Fran­ kapani najstarija vlastela. kuhinja i smočnica. 1790. drvarnica. U grad se ulazilo stubama kod F. urede za krajišku stražu. i opet Frankapani. A. Mogorovića. Kasniji su gospodari Zrinjski. domrli. dok ga god. do­ bije od Franje Frankapani. komu kralj Matija g. Valvasorova je slika djetinjasta risarija. popale Turci grad i on osta razvalinom zauvijek. nu već slijedeće godine ote grad Bernardin Frankapan. ne dobi od kralja Ladislava Andrija Kreiger. 1585. Nu opet ostade grad u rukama Martina Frankapana. dade kralj Vladislav Skrad i Ostrožin Ivanu Bornemisi. Skoro iza toga snimio je tlocrt grada inžinir Hollstein (g. Valvasorova slika Skrada posve je neispravna: tu je Skrad narisan nasuprot Bariloviću. koji ga zatim odstupi u zalog Hanžu Frankopanu. koji je bio posvojio i Kostelgrad u Zagorju. 1464.160 snije ga oslobode i g. Oko polovice XVIII..

vijeka bude po zaključku sabora opravljen. zagospoduju tim gradom krčki knezovi Franka­ pani. Stara slika grada Budačkoga. 51. Prof. koji su držali i Blagaj u Bosni.u Beču G Ia2.161 ima nacrt Skrada u ratnom arkivu u Beču. oko kojega su postojale nuz. a malo po­ slije g. 170L pokazuje j o š grad u glavnom onako. 1681. te sad spadne kape­ taniji barilovićkoj. u koji se ulazi stepenicama kod C. da ih kasnije zamijene knezovi Celjski. pade cijeli kraj pod Turčina. Blagaj je posve razvaljen. Tlocrt od g. pa Jan Vitovec. Od svega se ponešto još sa­ čuvalo. Središte plemena klokočkoga bio je Klokoč2) grad. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. zgrade. 1701. vidi se. Nešto je južnije grad Blagaj1) na Korani. pa dobije stražu od 40 momaka. a pomalo se SI. 1557. To je pleme postalo g. a g. da opašu cijelo mjesto. 1865. da je tu još sa­ čuvan sredovječni burg sa glavnom SI. 1701.. Do polo­ vice XIX. a. ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. mašnja ruševina. Po nacrtu od g. 1530. 160. u ratnom arkivu rištem. Četverostrani zid. God. kasnije stvori od njega posve­ Po originalu u bečkom Kriegsarchivu B. AB nutarnji grad. u svem sasvim po običaju frankapanskih gradova. neovisno o tom castrumu. Tlocrt ruševina grada Budačkulom (pačetvorina). pa postade sijelo blagajske kumpanije. grad je vla­ sništvo Ivana Karlovića. kad ga je Herberstein zauzeo i opravio. Poslije pada Bihaća ostaviše ga naši. od kojega se zidovi odvajali dalje. God. kakov je bio od svoga postanja. 1584. poveljom kralja Bele IV. Orig. dok se ova ne odijeli u Veljun. istočno od B l a ­ gaja. 1387. 161. nu već je god. pa on osta napušten do g. zidan u trokut okružen zidom. 1224. a tu se vide tek puste razva­ line. drevni posjed blagajskih knezova. IX. na jednom uglu odskače 2 *) Lopašić: Oko Kupe i Korane. pokazuje grad. predvorjem i dvo­ kog iz g. Kod ulaza bila je crkva. 142. Tlocrt grada od g. 11 . 1701. vijeka stanuje u njem krajiški časnik. krajiški grad. Pod kraj XVI. Poslije karlovačkoga mira bude grad opet opravljen.

U bečkom je ratnom arkivu sa­ čuvana slika grada iz godine 1746. kad nam pokazuje fotografija grad. G. koji opasuju varoš do grada. arkivu u Zagrebu. Ulazilo se u grad ljestvama do čardaka. povj. pa graba. Tlocrt ruševina grada Blagaja polukulom. — Od grada se odvajaju zidovi. dobiva Krstinja krajišku posadu. 1585. Okrugla glavna kula opasana je uokolo zidom. imala svoju župu. narisao je dva nacrta i tri tlox 2 ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. a poslije g. a iza njih pre­ uzima grad i posjed slunjska loza Frankapana. da se opet siđe do tla. ) Kukuljević: Neki gradovi i gradine. drveni obrambeni trijem. 197. grad je turski. Malo koji nam je grad sačuvan u tolikim i tako dobrim nacrtima kao grad Slunj. U blizini SI. 162. P o d krovom glavne kule j o š je g.2) Martin Stier. 166. kasnije kupe to imanje Frankapani cetinski. bila porušena. 1863. — Laszowski: Hrv. na Korani g. pojačanim s tri polukule i ulaznom kulom. 1572. Grad je od pada Bihaća ostao pust.. (živo vrelo). 1701. Ulaz kod F G. c inžinir. 163. koja je već g. — Klaić: Krčki knezovi Frankapani. zem. preko koje vodi most. Tlocrt grada Skrada. 1744. Krstinja1) je g. Tu je prebivalo pleme Ladihovića. narisao je netko Krstinju. sijela plemena otmićkog. građevine. Pro­ strano predvorje okružuje zid s SI. Oko grada palisade. — K ruševina crkve. pa se i taj nacrt čuva u bečkom' ratnom arkivu. .162 okrugla glavna kula. Klokoča ostali su još zidovi glavne kule i nešto ziđa grada Otmica. 1701. 1334. Unutar zida drvene građevine. Od god. Drveni su čardaci bili na dva ugla grada sagrađeni. pa dalje do ulaza u prvom spratu. A B D nutarnji grad. Po originalu u kr.

G. 1193. Klokoč u sadašnjosti. Zrinjskima grad. a iz god. 1746. pa je tek poslije smrti nasilnoga Nikole Frankapana došlo do izmirbe. pa je radi toga za­ loga došlo do svađe između Zrinjskih i Frankapana. 1572.). 1701. K graba. W e i s s : Relatio ^ H ^ m i n ^ germanica . koja je očito narisana po kakovom tlocrtu i ne odgovara baš nimalo istini. njem. narisana je izvrsna slika grada Slunja. 1660. 164 Tlocrt grada Klokoča iz g. pa i bar. . a ta slunjska loza domre g. 165. ka­ snijim Frankapanima. to­ čan nacrt Slunja.163 crta grada Slunja (g. dobije Slunj Dujam Frankapan. God. jer su ovi uzeli iliiittiilii SI. 1323. B je drežničku sa gradom Slubranič kula. Valvasor donosi sliku. ima u bečkom rat­ nom arkivu nacrt grada. . 8655. 1790. ne namirivši ih nikada. A. Kod diobe frankapanskih dobara g. preko koje vodi most kod L. do­ bije na neko vrijeme Slunj u zalog Pavao Zrinjski. 1390.. knezu Fridriku III. Schernding učinio je oko g. 1700. podari Karlo Roberto SI. župu U grad se ulazilo ljestvama preko čardaka D. a na Weigelovoj mapi karlovačkoga mira (od g. nu ne kao herediI je štit od palisada. U rukopisu dvorske knjižnice u Beču br. 1449. krčkim knezovima. Sav je kraj oko Slu­ nja darovan navodno god. tarni posjed.) narisan je dobar tlocrt grada.

Kako je iz g. pa je od g. a g. 1790. Na Stierovoj slici još je točno SI. 856. 1578. 166. pa sad traju bojevi o Slunj gotovo ne­ prekidno. uzaludno na Slunj. Na zgodnom je mjestu podalje od grada narisan na Stierovoj slici i „Polterturm". U grad se ulazilo ljeSl. urisan. Prvi put navale Turci g. uze državna vlast grad Slunj sasvim u svoju vlast. Skoro pade na kratko vrijeme u turske ruke. a . opasana okolnim zi­ dom s četiri polukule. stajao je u Slunju barun de Vins. kad je Slunj postao sjedište krajiškoga zapovjedništva. koji je g. do 1775. Trojstvu. posvećena sv. gdje utječe ova u Koranu. Prekovrški. 1671. 1744. a šest godina kasnije određuju štajersko-kranjski staleži 5000 for. a kako se mo­ gao sa sviju strana braniti. kupi Stjepan Frankapan o d l i k e . bio izgrađen nutarnji grad. 1561. Svinicu i novi Slunj. 1573. Stara slika ruševina grada Krstin je iz g. Komogovinu. Tlocrt grada Krstinje stvarna preko čardaka do ulazne kule. kako je po­ stojao i nedaleko grada Brinja. arkivu u B e č u G I a 28. G. Istočno od Slunja nalazi se podor Kremen grada 1 ). n a c r t a b a n Schernđinga od g. 167. pa kasnije spade pod Herendiće iz *) Lopašić: Oko Kupe i Korane. 1558. 1822. te ju nadvojvoda Ernest god. osam­ ljen stražarski toranj. dan mu je oblik nepravilnoga šesterokuta. pa je pregrađen prema tadašnjim potrebama. 1 7 8 8 — 1 7 9 0 . . B cisterna. (koji se tu prvi put spominje. Poslije g. 1442. F ulazna kula. zapovijedajući general u Hrvat­ skoj. bio Slunj glavnim mjestom slunjske regi­ mente.. odluče staleži. bude u po­ sjed grada uveden Marko od Čave. a crkva mu. dao opravljati. 1454. da kralj utvrdi i Zrin. Grad je Slunj sagrađen na brdu uz Slunjčicu. stojala je na mjestu današnje župne crkve. a tlocrt je prikazan na onom Po originalu u bečkom Kriegsarchivu. možda plemenski grad Ladihovića. Niski krov nad nutarnjim gradom pokrivao je obrambeni hodnik. kćeri Blaža Kapitanića Kremen. G. 1701.164 s Franjom Frankapanom. nu g. uništila je vatra grad. U Slunju je postojao / utvrđeni franjevački samostan. Gradac. koji je malo kasnije postao krajiškom utvr­ dom. C. kako se to vidi na Stierovoj slici. D polukule. grada Slunja. za ponovno utvrđenje grada. od g. 153. već G zarušena vanjska vrata. što se čuva u ratnom B I X . udove Domše od Ladihovića. na uglovima smješteni su j o š drveni čardaci za lakšu obranu zidova. 1746. znamo samo iz A branič kula. postradao prigodom turske provale. dok je drugi Slunj nedaleko sela Zbijega).

U dvorskoj se knjižnici u Beču sačuvao nacrt toga gradića. III. . Značajan pristup u grad po ljestvama do čardaka. pa ga Turci j o š g. i 1891. 1790. opraviše. Stiera iz pol. M. nije tada Kukuljević: Neki gradovi i gradine. kasnijih tlocrta nalazi u arkivu zem. Napisi. 1866. Slunj. sa­ građena u obliku nepravilna trokuta. 1527. povjerenstva za očuvanje spomenika u Zagrebu. Kremen je turski.. n. komu je u šilj u ugrađena glavna kula. Kako je još do g. a grad je malo zatim po nalogu krajiške SI. G. s hrpom g# 1700. v. 1864. — Vjes. J o š je u katastralnoj mapi od g. Nešto prema jugoistoku leži kod Furjana gradić prozvan i Sokolac. dok je j o š na kuli postojao dijelom krov. XVII. „Vijenac" god. 101. nekada vlasništvo Frankapana^ koje je spadalo pod Tržac. a g. hrv. 173. 1582. 1645. društva.165 Bužima u Lici. — Lopašić: Oko Kupe i Korane. 76. Tlocrt pokazuje gradić u obliku nepravilnoga trokuta. Dakako. Grad sastoji od okrugle kule. 1884. hrv. 49. a sV^e*WdgeTov^Tz izvrstan se tlocrt iz vremena oko g. društva. S Cetingradom1) za uvijek je združena uspo­ mena na izbor kralja Ferdinanda g. — Napisi sa Drenđule: Vjes. 239. u kojem se birao kralj. 1897. urisan čitav grad. Po nacrtu inž. arh. sačuvala se i fotografija grada iz ovih posljed­ njih dana. arh. 169. 396. i Kukuljević. od staroga Cetina. — „Prosvjeta".Imanje je konačno ostalo frankapansko. ser. Na lijevo gore na pogibeljnom mjestu zaseban toranj čuvar. koja polovicom iskače iz okolnoga zida. 1888. uprave prodan i razoren. stanovao u gradu vojnički zapovjednik korduna. 1699. zaposjedne ga opet naša vojska.

već su na njihovu mjestu poligonalni bastijoni. 170. g. vijeka. kakovi nastaju tamo od XVI. a nalazi se u zem. g. 1646. a kasnije u krajišku kasarnu. 1790. 1739. na sjev. između Hergarske tabije i Nebojše bio je pašin stan. Po turskim napi­ sima (sada u zagrebačkom arh. Tabije su se zvale: kod ulaza Begova tabija..166 više mnogo postojalo: grad je g. kao što je i glavna kula Drenđula očito samo pregrađivana i ona nije drugo već sredovječna branič kula (berchfrit). muzeju) sagradio je glavnu kulu Drenđulu g. Sada otpadoše kasnije SI. na­ pušten. da se Cetingrad pokazivao sasvim drukčije no ostali naši gra­ dovi: nema tu više okruglih kula i polukula. g. arkivu u Zagrebu. Nu čini se. 1756. kroz ciganska se vrata kod Hergarske tabije ulazilo u predvorje. Pred glav­ nim je ulazom bila mošeja. 1670. J o š g. a Hergarsku kulu g.) Mehmed paša. Nije čudo. Cetin se grad pretvorio u turska tvrđavu. 1559. podignuta je u gradu velika kasarna za 50. pokazuje grad sa sjevera: na lijevo Lenkovićev bastijon.000 for. lagumom dignut u zrak. da su te tabije sagrađene na mjestu starih utvrda. postade turski grad i bude opet sasvim opravljen. 1581. (ili 1765. Ruševina grada Slunja u sadašnjosti. prigrađeni zidovi. na zapadu kod ciganskih vrata Hergarska. 1849. zapadu Lenkovićeva tabija. Zanimljiva je slika zauzeća grada Cetina iz g. koja prilično vjerno pokazuje Cetin. oko Drenđule kuće žitelja. 1638. temeljito obnovljen. a vole ih o s o ­ bito turski graditelji. Ali paša b o ­ sanski. na jugu Nebojša. u sredini Drenđula s drvenim . pa se pomalja jezgra kule. Fotografija od g. osvojen i razoren. 1866.

koji su g. da grad digne lagumom u zrak. ali bez uspjeha. 146. 1429. te se odslije na zgrada. oteše ovi Anžu. ostave ga na neko vrijeme. Sve u svemu: porušeni Cetin-grad tek je u naj­ manjem dijelu bio onaj grad. Ivan Cetinski jem. 1435. koji je kod diobe dobara A dvorište. Kad su se Frankapani zavadili sa Sigismundom i njegovim banovima braćom Talovcima.). pa založi Cetin najprije Zrinjskima. Tlocrt Kremen doše samo prava frankapanska imanja. 1578. grad utvrditi. . Od g. Nikola Frankapan ugovori s bosanskim pašom. a i zadnji je cetinski knez Ivan Franjo ob­ našao istu čast i umro g. 1438. sinu Ivanovu. 1713. 1449. osvoji general Wallisch grad. B kula. E palisade. 42—47. jer se već g. da će Cetin ostati pust. nu g. 1739. pogibe kod Udbine (g. a u rimsko doba sigurno prava cesta. pa pokušaše sreću i g. D drveni tri­ ta grana Frankapana zove cetinska. na desno Begova tabija. pa mu osta­ SI. što mu ih ostavi tast Ivaniš Nelipić. l ) Klaić: Krčki knezovi Frankapani I.. 1584. pred njom gradski zid s kruništem. Oko g. 1834. 1670. Krčki knez Ivan dobi Cetin od Sigismunda na dar. a g. 1813. knjižnici u Beču. ovadobra. 172 Furjan.. ali Turci ne zaboraviše grada. Cetin je konačno turski. nu već . 20—81. 1536. G. 1542. 1493. Grgur umre kao nadbiskup kaločki g. o koji se veže uspo­ mena na izbor hrvatskoga kralja. mora. Bevenjudima Okićkim. u dvor. Tek g. Cetin. 1387.167 čardacima. bude trošan grad napušten. 1809. 1646. jer je oslobodio kraljicu Mariju (g. a sin Ivanov Nikola dobije ponovno potvrdu za Cetin od Sigismunda. preuze ga kralj Rudolf. a g. otkupe Frankapani Cetin. 1638. ulaz s diživim mostom. — Laszowski: Prosvjeta. i g. vezir paša Ećimović dade da­ pače g. dozvolu. 1894. kupili Ostrožin kod Bovića i prozvali se Ostrožinskima. 1790. Borba se ipak nastavila: Turci zauzmu Cetin g. nu Gašpar im ga Frankapan ote i razori grad. 171. ~ " 1 g. opet domogoše na kratko vrijeme Cetina. pa Cetin pripade slunjskoj lozi. Lopašić: Urbari I. Fotografske slike izdao Standl.. C drve­ g. uzalud podsjeda careva vojska god 1737. a Vuk Frankapan dobije g. lazio je već u predrimsko doba put do Po orig. ali Turci nisu za to marili. pripao Jurju. grada iz g. sinu Nikolinu. 1521. oteše Turci na neko vrijeme Cetin.. Pokraj razvalina grada Modruša1) po­ SI.). 1696.

dok je kapela sv. pa ruševina gotske crkve sv. a opremljen je bio sa dva oveća topa. a Fras u svojoj Vollst. 1742. bila je SI. dozvoljen je za opravak Modruša i Ogulina iznos od 3000 for. U Modrušama prebiva biskup krbavski od g. pa je u njem bilo 12—20 momaka. a car ga je Josip II. Pieroni pro­ lazio ovim krajem. što ga je g. Oko g.. 1380. Topographie spominje (na str. Marka (prije sv. već od onoga. 1493. 1786.! 7 2 0 . zapremi grad krajiška voj­ ska. G. da je daleko poslije njega ostao stolno mjesto. opisao je i grad Modruš: posto­ jala je četverostrana kula bez krova. • «on Original u arheol. osta­ vio je opis grada Riceputi. Kad je g. 1708. koji se pretvorio u krajišku kasarnu. od kojih je najveća sv.. Antuna. 31 puškom i 10 manjih pušaka. koji je odbio g. odavle ode pred Turcima u Novi. Tlocrt pokazuje g. Frankapani su u Modrušama gospodari do turske invazije. 1791. 1642. Poslije g. 1790. utemeljio je knez Ivan. ^ d ^ ^ h nu Po službenom planu vojne krajine oko god. nu razvaline. a po tradiciji i Širingrad i Trojangrad. a u spo­ menicima se spominje g. — 1 4 9 3 . u njoj je stajala straža. 1 4 6 0 . Marije). T l o c r t grada Cetina. obnovio pavlin Matevčić. kad je morao odseliti iz Udbine. napušten. 1639. otac bana Nikole. ne potječu izravno od onoga samostana. Uzalud su često tra­ žili Frankapani grad natrag. te opravio grad tako.168 Ime je prastaro kao i mjesto. 173. navodno nekad samostanska crkva. samo­ stan sv. ukinuo. u kojem je živjelo do 80 redovnika pavlina. U kaštelu se moglo stanovati tek u sobi nad ulazom. poklonio župu Modruše trškim knezovima Frankapanima. . g. Grad se sam zvao Thersen. Turke od Modruša. 1553. Tržan. a sve do g. još i danas u porabi. Matija Korvin potvrdi j o š posjed toga grada Stjepanu Frankapanu i sinu mu Bernardinu. nu na žalost je ta darovina sve prije no vjerodostojna. koje danas postoje. muzeju u Zagrebu. koja se i danas razaznaje. 293) šest ruševina crkvi oko grad Modruša. Iz g. Duha. pa se nalazi i u drugim krajevima. kad je Bela II. Nikole južno od Modruša. 1193. te 10 centi praha. § r a d J e posvema stanje grada. pet mužara.

on je našao još ostatke kuća u podgrađu. Sve je zidano od kamena. pa se prikučili gradskim zidovima. U izbočini toga zida stajala je župna crkva sv. koja je pre­ tvorena u obrambenu kulu. Od staroga se frankapanskoga grada. ali pokazuje glavne dijelove: veliku kulu A.169 Na vrhu 680 m. 1639. 1185. Pieroni je vidio g. Prelazeći iz M o ­ druša prema Plitvi­ cama dolazimo u mje­ sto Plaški. 1660. glavni dio gra­ da. Stierova je slika iz g. daleko više zidova. 1663. pa zi­ dove oko mjesta sa dva ulaza i tri polu­ kružna tornja. sa­ mo kopija Pieronijeve. koji se nalazi sat daleko od mjesta . a još se daleko kasnije spominje comitatus Plazy. u predvorju stražarnicu E. Petar Zrinj­ ski. 1701. Ma­ rije (kasnije sv. Parochia Plaši spominje se u krbavskoj biskupiji već g. od koje se sa­ čuvao tlocrt u ratnom arhivu. Stier misli. koje su zidovi opasavali.. (u ratnom arhivu u Beču G I a 46) nije sasvim ispravan. dok je sredina samo masa lomljenca i maza. a sazidao je god. visokoga cunja leži ruševina znatnoga nekada grada. gdje je stajala četverostrana kula. Mar­ ka). da je ta kula bila zvonik crkve. t. zv. Tlocrt iz g. Gussmauer. zidovi su s obje strane oblo­ ženi plaštem od tesa­ nog kamenja. do nje zgrade za boravak.

konačno turski i ostaje u njihovim rukama. koji predaju grad Babonićima. kojoj su na uglovima prizidane dvije okrugle kule. gospoduju tu Giissingovci. U njemu je g. a j o š g. 1588. Nu Frankapani su grad uvijek držali svojim vlasni­ štvom. a sada je u njem smještena škola. Herberstein osvojio. nu samo na kratko vrijeme. potvrđuje Matija Korvin knezu Nikoli Frankapanu posjed toga grada. Kasnije je tamo boravio časnik. Nelipići dobiju doduše opet grad od Karla Roberta g. 1278. J o š se na fotografiji od g. nu g. vidi grad — dakako već sasvim pregrađen — j o š dosta dobro sačuvan. nekad glavno mjesto istoimene župe. koju je g. veli procjembena isprava: castrum Plaaz est totale desertum. 1475. pa on bude g. u vlasti Dujma Frankapana. 1788. 1558. Carska vojska nije mogla obraniti Drežnika. Cetingradske ruševine u sadašnjosti. potvrdi. 2 ) Laszowski: „Hrv. jer je već g. 1683. 1321.170 Plaškoga. Nu borba za Plaški potraje i dalje. Prosvjeta". Glavni je dio nepravilan četverokut s okruglom kulom. 1253. građevine I. 1871. 1592. Bela III. darovao pređima knezova Nelipića. 1323. Tek g. 1592. 201. nalazi još ostatak glavne kule i nešto okolnoga ziđa. 175. što im kralj Andrija II. 1 5 4 4 .. a na uglu dvorišnoga zida nalazi se treća okrugla kula. grad posvema napušten. oteše ga Turcima i preudesiše za stanovanje časnika. Sjeveroistočno od Plitvica — prolaz do njih bio je također utvrđen — leži mjesto Drežnik2). Već g. bilo 40 ljudi. ma da ga je na neko vrijeme g. a ula*) Laszowski: Hrv. SI. U najnovije je doba svojina općine drežničke. pa je tek g. a skoro ga zatim posjedne krajiška vojska. opasan zidovima sa dvije četverostrane kule. . 1914. povj. U Jesenki1) nastao je gradić Frankapana veoma kasno. Gradić sastoji od zgrade. prvi put se spominje g.

1500. Stier. javlja se. da su Turci grad oplijenili. 1625. Već g. da se Tržac brani (g. a Lenković preporuča kralju. opasane zidom.).M. do g. Jalovik. pa se već sin njegov Nikola zove Tržački. nu g. Modruš. da se grad ima SI. Sokol i Bihać Bartolu Franka­ panu. osvoje Turci ipak grad i zadržaše ga neko vrijeme. Po starom nacrtu u bečkoj dvor. koji je oko g.. a mjesto s crkvom naokolo opasivao je drugi zid s četiri polukule. da su Drežnik i Tržac Turci protiv ugovora opravili. 1685. Po nacrtu Pieronijevu precrtao M. bio je ipak još g.. Članak III. Brinje.). porušiti. odredio međe grada Ogulina. već ga je vjerovatno poslije razorenja Modruša sagradio Bernardin Frankapan. mira u Gjarmatu od g. 1588. Nu gradu Ogulinu nije bilo — kako Lopašić ispravno drži. Mutnik i Drežnik 200 konjanika. pa „Gračac" za tu tvrdnju. Ogulinski je kraj od pravijeka nastavan: nedaleko mjesta svjedoče lokaliteti . 1551. uzevši nešto zemlje od Modruša i . nu ostade pust. pa je knez Nikola dobio za gradove Tržac. učvršćenim polukružnim kulama. i V. dok ga Turci polovicom XVII. vijeka ne opraviše. Već je na Weigelovoj mapi karlovačkoga mira nacrtani tlocrt grada označivao grad ruševine m (1700. G. traga.171 žilo se u grad stepenicama do ulaza u visini prvoga sprata. 1590. čitav. 1530. Na Korani leži selo Tržac u staroj drežničkoj župi. spominje. vijeka. 1486. knjižnici sastojao je grad Tržac od okrugle kule. Kod diobe dobara Frankapana pripade Tržac. Ma da se zaključilo g. Gradišće". 1576. 176 Modruški grad u početku XVII. oplijeni ga Herberstein.

1701. Mostom se preko pro­ valije dolazilo do ula­ za. Pieroni i Stier ostavili su tlocrte i nacrte te građevine. 1451. J o š se u dobro sačuvanim fragmentima vidi golemost ovoga djela. koji je za SI. 178. diobe dobara g. 8. koji je za turskih provala iščeznuo. so aber'eingangen". 10'55 m široko. Pieroni je nacrtao tlocrt grada g. 1701. Lokalitet je za grad bio već zato podesan. Grad J a s e n k a . Oko g. Na desno grad. Gomirje je spadalo pod Vitunj.. 1481. 1449. služi danas kao zatvor. u kojoj je ladja 32 m duga. koja se do danas sačuvala. U predvorju grada urisao je risač od god. a budući da je oko g. Tu je nekada bila katolička župa.172 Vitunja. već je u doba Stierovo crkva bila razrušena. bio je grad već zapušten. koji i sada postoji. 1639. ostade Vitunj za uvijek pust.. možda ipak ostatak kakove pri­ jašnje utvrde. po­ sjedu Frankapana. stajao je kaštel. pokraj kojega je stajala kapela. 177. 1500. jednom je kulom grof Strassoldo dao načiniti rondel. 1575. a drugi potječe iz g. a kasnije osnuju pravoslavni žitelji iz Bosne tu svoj samostan. tlocrt četverostranoga tornja: „die Temnitz. sazidali su Frankapani u Osta­ ri/ama1) veliku crkvu. Ruse\ine Modrusgtvda. 20 m široka. inžinira i arhitekta. Q. br. dok je Valvasorova slika grada Ogulina neispravna. u sve­ tištu je danas samom župna crkva. što se radi ponora Dobre dao lako braniti.. a kralj je Matija Korvin taj posjed potvrdio g. utvrđen sa dvije kule. a i u blizom Gomirju. već sa­ zidan bio Ogulin. a svetište 24-80 m dugo. zapao Stjepana Frankapana. . g. Pred si. gdje se nad selom toga imena vide i sada ruševine frankapanskoga grada. 1901. kojeg je davno ne­ stalo. Vijesti društva hrv. U susjednom Otoku postojao je frankapanski dvor.

1870. 165. povj. 1334. po­ kazuje uz glavnu kulu SI. a kada je grad 2 2 I? :f *) Laszowski: Hrv. pa ga je krajiška vojska g. 1558. obrambeni tornjevi. zgradu. I. 180. Gradišće kod Bosiljeva. doslije neobjelodanjen nacrt toga grada. Iznimno je do­ bio u boravište krajiške straže. glavna kula. rovu djelu: Ehre des Herzogtums Krain. a g. 1481. (sa lijepom crkvom. Tu je još u XV. Tlocrt od g. Ostaci grada Drežnika g. Na jednom se uglu po­ digla jaka braničkula. . 1701. nekada Tovunjska peć prozvan. bra slika u ValvasoIII. 11. Unutar zidova postojale su drvene kućice stanovnika. Na Stierovu tlocrtu vidi se nasuprot glav­ noj kuli još jedna omanja okrugla kula. Lopašić: Urbari 306. i II. našlo ga je povjerenstvo praznog. Bosiljevo se spominje g. Neolitski hu­ mak kod sela Hrsine. građ. groblje kod Troš-Marije. rimske starine iz Čatrnje kod Lešća. I. zaposjela. građ. kao župno mjesto u popisu župa te godine. 1830. Tlocrti Pieronijevi i Stierov poka­ zuju gradić obzidan u četverokut zidom. Kraj je oko Bosiljeva ) od iskona bio nastavan. gdje je knez Vuk Frankapan ute­ meljio kasnije samo­ stan dominikanaca) posvjedočuju to jasno. Stjepanu Frankapanu. a u njegovoj je zbirci j o š jedan zanimljiv. 1577. A i uz sam grad B o SI. I. ) Laszowski: Hrv.173 Sjeverno od Ogulina leži Tovunj1). j o š jednu prizidanu Tlocrt je učinjen u vrijeme. 179. vijeku živjelo pleme bosiljevačko. siljevo bilo je rimsko groblje. B ulaz. I taj je grad spadao g. tri humka kod Korenić sela. te se nije nikad više vratio u ruke Frankapana. povj. kad je stari burg pretvoren. Tlocrt Drežnika oko g.

nije poznato. stara drobantnica. Pred gradom se spominje čardak. 181. za tamnicom turnić. 1648.. . spominje se most lančanik. 1697. dolnja hiža. 1862. U njihovim se rukama spominje prvi put g. 1449. od kojih ga kupi Laval grof Nugent. Ušavši u prostrano dvorište. nu kasnije nalazimo grad i dobro u vlasti tržačke loze Frankapana. Glavni je dio grada jaka braničkula na tri sprata sa starim pravim kruništem. koje već odulje vremena nema. 1461. stražare).174 sagrađen i kako je dospio u ruke Frankapana. koje su već davno prije porušene. Nugent preudesio. u kojem je grad potanko opisan. a kod diobe dobara od g. hrastova tamnica. veletršca iz Rijeke. dijelom na stupovima. koje je grof SI. stisnule se zgrade. na lijevo je u uglu trokuta kapela s kulom. koji je nekad bio spojen s građevinom. kakovo je grof Nugent postavio tamo i nad sam ulaz s dva sitna tornjića po strani. do kojega se digla okrugla kula. pivnica pod velikom palačom. Na jugozapadnom uglu grada stoji omanja nepravilno okrugla kula. Pred ulazom u grad nalazila se stražarnica sa sićušnim kruništem. koji je dao grad sasvim „obnoviti". koji je grad obnovio i u njemu umro g. postoji invetar grada Bosiljeva. dijelom podzidan. a ženidbom stekoše ga Auerspergi. U najnovije je doba došao grad u ruke Cossulicha. pređe u vlast Erdoda. Iz g. ne spominje se napose. gvozdena vrata. nu ne mogu se pojedini dijelovi više točno odrediti. koja je u novoj restauraciji izgubila krov i dobila terasu! Na lijevo od ulaza. a do nje stoji trospratni konak. G. Grad Drežnik u sadašnjosti. trabantnica (za trabante. druga i treća gradska vrata. dolje sa štalom za konje. a između konaka i kapele bilo je i drugih gradjevina.

u po­ SI. pa ga ta familija drži do g. posjed od kralja Leopolda. zapao Stjepana II. 1460. 1480. Šematski prikaz T r š c a grada. da potječe iz XIV. Stjepanu i sinu mu Bernardinu. kad ga proda Ambrozu Vraniczaniju. 1766. Po tom se mjestu Severinu prozvala i županija.) 2 1 . ) Lopašić: Oko Kupe i Korane. 1558. Grad je star. pojačanim jednom kulom i trima polukružnim kulama. Stjepanu Frankapanu. koje im je dobro darovao g. 1580. odstupi Stjepan III. gradačkoj komori. Juraj i Krsto Zrinjski. već je i njegova okolica veoma zanimljiva. jugosl. Ivan fr.. Sadašnji je dvor dovršio Ivan Oršić g. 249. Martina na Gorici. (Možda je to isto ono zvono. 1682. te stavio nanj spomenploču. 1481. knjižnice u Beču. Ne samo da je mjesto. Taj je posjed pripadao Frankapanima. Tu gradska kapela. od koje ga porodice kupi kneginja Viktorija Thurn-Taxis. 1725. kralj Matija Korvin. a po njoj dobiše grad sinovi joj Nikola. 1776. sazidan u obliku trokuta. g. nalazimo ga u rukama Frankapana. 1560. učvršćen kulama i polukulama i opasan zidom. grofu Theodoru Bacanu. 1786. pa ga g.). Tradicija hoće. rodici Zrinjskih ostaje grad do Original u rukopisu dvor.175 Uz Kupu leži danas mjesto Severin1) s dvorom. tek g. Polazeći u primorske strane početi moramo s Grobnikom. našli su procjenitelji u Lukovdolu veliku kulu. a g. 1823. 130. postojao je već prije stvorenja zakonika vinodolskog (1288. grad svojoj sestri Katarini. koja je postojala od g. prenijeli zvono u Slavetić. otkud su navodno g. a taj proda posjed g. da su pod Grobnikom potučen tatarski čopori. koje je svojom formom odavalo. Kralj je Matija potvrdio posjed g. b. Bili su vlastela u Gorici i Dolu kraj Krnjaka. a prigodom snimanja kod rekvizicije je uništeno.. Taj je grad već zapravo prelaz do kasnijih dvorova. vijeka. nu grad se ne spominje. te je kod diobe do­ bara g. do g. Nasljedstvom su dobili Lukovdol Zrinjski. a njegova ga udova preda kulama. pa ga još neko 8609. Oršić 2 ) dobije g. 1449. ) Postojbina Oršića bila je u krajevima oko Karlovca. U vojnićkom se kotaru nalaze tragovi njihova Mrsingrada. okolo mjesto opasano zidom s polu­ Adam. a kad se javlja.. akademiji I. pa u vlasti Frankapana ostaje posjed do propasti toga roda. 182. a u njegovo ime upravljahu gra­ dom podknežini. O njima postoji monografija u ark. Grobnik je pravi frankapanski grad. 1803. da se je grad nekada zvao Zelengrad. G. u vlasti je Raimunda grofa Perlasa. a zvao se Lukovdol po bližnjem selu. i 1466. Nutarnji grad s branič-kulom i omanjim vrijeme drži posljednji Zrinjski kulama. odstupiše Gašparu Frankapanu Tržačkom. 1550. te patroni crkve sv. njihove propasti. gdje su nedaleko Skrada imali posjed Oršovac i Lipovac (Generalski stol).

ote Bernardin Frankapan grad. javlja se opet Trsat. da ga zadrži do svoje smrti g. 1449. 183. restauracije grofa Nugenta izgubio svoje obilježje sredovječnoga grada. pa g. vać davno prije njih bio utvrđen. povj. građevine I.176 Od grada se spuštahu zidovi oko cijeloga mjesta. ali nije nevjerovatno. a te godine predali grad Martinu Frankapanu. osvojili i Rijeku i Trsat. Stiera. Trsat baštini njegov unuk Stjepan Frankapan Ozaljski. po svoj prilici prethistorijsko naselje. Po nacrtu M. 1533. 1509. Nadvojvoda Karlo založi grad *) Laszowski: Hrv. pa on ostade u njegovim rukama po ugovoru požunskom. tek je nasljednik njegov Maksimilijan imao grad vratiti. a još nije ispitano. zv. Dali je rimska Tarsatica istovjetna s današnjim Trsatom. ne može se stalno odrediti. zauze car Fridrih Trsat. a g. a stalno je. 1. To se međutim ne dogodi. već su Mlečani g. pa se grad smatrao svojinom Zrinjskih i Frankapana. 1490. nu kao važna utvrda ostade u rukama carske vojske. da je taj izvrsni lokalitet SI. Nedaleko grada nalazi se brdo Straža. Tlocrt g r a d a Ogulina. a na jugu kod ulaza postojala je velika okrugla kula. 1508. pa se pokazuje kao maskerada. Grad je Trsat1) nakon t. G. gdje su do g. zajednički vladali. gospoduje tu Ivan Lenković sa svojim stražarima. Svakako su si Frankapani odmah tamo sagradili grad. Do njega se nalazi lokalitet zvan Grobišta. kasnijih Frankapana. 1563. Tek u vrijeme gospodstva krčkih knezova. . koje je nekad bilo također opasano starim zidom.

pred glavnom je kulom C izgrađena grobnica s antiknim stupovima. grad u rukama Nikole Frankapana. opet je. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. 1660. Pokraj polukule D učinio je Raab spomenuti već izlaz. sjeverni dio. kojih nije prije kada bilo. Grad se dijeli u dvoje: u prednji dio. Manzonijeva slika od g. Već je u rimsko doba Rijeka1) bila veoma znatno mjesto. W. barem za kratko vrijeme. gdje je i danas ulaz. a i danas je ta porodica vlasnica grada. nu nema nikakvoga razloga. v. i stražnji. Silvio Gigante: Fiume nel Quattrocento. a i cisternu je valjalo opraviti. Stier. Umgebung.177 g. koju tradicija krsti rimskom ku­ lom. senjskom kapetanu Gašparu Raabu. koji je učinio vrata na zapadu grada i ostavio Trsat svom zetu Gašparu Knežiću. 1869. U prostoru E bile su oveće zgrade za stanova­ nje. 1616. Nasuprot ulaz­ noj kuli nalazila se polu­ kula B na uglu. već su fa­ lili krovovi i stubišta. pa ga dade po graditelju Pavonuzziju pregraditi. Nakon tako zvane restauracije na­ stalo je tu nešto. kupi ga grof Laval Nu­ gent. koju je grof Nugent dao kasnije izgra­ diti. Prof. 1913. Na sve strane pometana su neznatna kruništa. hrvatskoga bana. inžinir M. Nu oko g. pokazuje podrtine grada dosta vjerno. da povjerujemo toj tradiciji. 12 l . koji je narisao i sliku grada s gradom Rijekom. 1826. 1582. Tlocrt je narisao g. To znatno mjesto Liburnije možda Tersatica ) Topographie von Fiume u. kako se to vidi na Valvasorovoj slici. G. što nam i novije iskopine potvrđuju. 1827. Poslije njega dobije grad sin mu Artur Nugent (f 1897). Na malenom zara­ vanku nad Rječinom diže se grad Trsat. a odslije pod krajiškom upravom. C je glavna kula. Stier je našao grad dosta trošan. što nema ništa zajedničko sa sta­ rim gradom.

kamo je Rijeka tada spadala. G. G. Tlocrt grada Bosiljeva. do g. a iz­ Tlocrt je učinjen prije nedavno izvedene teme­ vještaj je o Rijeci štampan u ljite restauracije. pa su g. 1338. Karlo Veliki. Od g. samo je na jugoistoku jednostruk . 187. prizna kralj Ferdinand Rijeku kao SI.. 1139. 1779. 1809. 1728. dobila Rijeka i svoj stijeg. Tovunja. dok se u pozadini diže kaštel. 1530. pa se opet javlja g.. 1776. 185. 1659. Tovunj u vrijeme SI.kako Valvasorovo. 1471. Tlocrt samostalno tijelo. str. potječe iz g. 29.. pa to ostade do g. pa odslije upravljaju Rijekom do g. 1639. 1822. gospoduju tu Francuzi. kad ga biskupi u Pulju.. vijeka. 1579. kad je priklope kao corpus separatum Ugarskoj. spada pod Austriju. do 1814. a od g. kad je grof Wolfgang odstupio caru Fridriku III. te prikazuje u glavnom grad. proglasi Karlo VI. do 1365. 1399. a onda ju opet priklope Ugarskoj. G. pa je Rijeka napose potpisala prag­ matičku sankciju. 186. 799. Gigante donosi u svom djelu reprodukciju te slike kao naslov­ nu sliku.178 uništio je g. grad slobodnom lukom. 1776. a napose se ističe stolna crkva. do­ bili Rijeku od Austrije grofovi Wallsee. Rijeka je u rukama Frankapana kao zalog. ljubljanskom Rudolfinumu. nalazi se u SI. pa je g. daju u leno knezovima divinskim. Divinski su knezovi odbili gospodstvo patrijarke akvilejskog. Grofovi Wallsee drže Rijeku do g. od ko­ jega vode dvostruki zidovi oko grada. Najstarija se slika grada Rijeke nalazi u bečkom ratnom arkivu. sjeveru urisan je kaštel. koji tu gospoduju do kraja XV. Pieronijev tloris grada Rijeke iz g. jer je Rambert od toga plemena bio suprug UH zadnje divinske kneginje Katarine.. po­ vrati Marija Terezija Rijeku Hr­ vatskoj. se već i prije priznavalo. carski namjesnici. 17. a pokazuje grad opasan zidovima. koji se tik do mora spuštaju. Starinama sv. Na kakov je bio za grofa Nugenta.

Tako je po Pieronijevu nacrtu mogao grad izgledati. Buccari. vidi se po tom. I na sjeveru treba izgraditi bastijone. Sasvim je jednak nacrt inžinira Mart. Pogled na grad Bosiljevo prije restauracije u prošlom deceniju. 1871. Do mora je mala fortezza. jer ne može ni grada braniti. 1875. L. Kaštel nema više vrijednosti. niti obale. str. Salvator: Der Golf v. 495. koji zidove zove Haupt und Zwingermauer. 1896. g. pojačaju tornjevi. jer ovako budući predaleko od bližnjega tornja ne štiti dovoljno zidove. 37. Sličan je i izvještaj Stierov. da se opravi sjeverni zid kaštela. traži. dižu se zidovi. Nu ipak će biti približno dobro prikazan tu riječki kaštel: oko četverostranoga zida. pratilac Pieronijev. Tornjevi su tek dijelom dobri. Prilozi za povijest gr. što je riječki kaštel narisan sasvim jednako kao i Trsat grad. (možda ) Ad.179 zid. U rimsko je doba bilo tu znatnije mjesto. 1660. Kreuzthaler. „Vijenac". gdje je sada grad Bakar1). nu koliko to vrijedi. — Mažić M. učvršćeni na uglovima polukružnim kulama. Stier je ostavio i dobru sliku grada Rijeke. br. a i taj je dakako kasnije znatno pregrađen. koji je od toga kaštela sasvim različit. isto da se pojačaju i zidovi nove bastije. koja se u koječem razlikuje od Stierove. 30—35. a iz nešto je kasnijega doba slika Valvasorova. Stiera iz g. Sušak. 1649. I. usred kojega se diže braničkula. u djelu o Carnioliji. a i toranj Sokol treba poput bastije izgraditi.38. Posvuda treba dići bastije. — Sabljar: Bakar i Turopolje: Književnik. SI. 188. Veber: Bakar. x . Bakra. I Merijan je nacrtao Rijeku g. Od svih tih utvrda stoji danas toranj sa satom na Corsu. sve za težu artileriju. Već je sigurno u predrimsko doba postojalo naselje tamo. da se između njih učini platforma.

uz njega se prislanja drugi u obliku potkove. tu se našli brojni rimski spomenici. pa je dobio Bakar. Odslije je Bakar podpadao čas pod ovu. O sredovječnom Bakru ima malo vijesti. kćerju Stj. Položajni nacrt dvora u Severinu. 1480. Treći . da se ima Ulrik Celjski uvesti u posjed grada i ostati u njem dotle. 1405. arheol. nu u renesansko je doba posve izmijenjen. oženio se Friderik Celjski s Jelisavom. 1882. društva od g. vijeka spominje grad u rukama Frankapana. dok Frankapani ne plate 32. mape. zapade Bakar Martina Frankapana. 1422. Ali kralj Sigmund izda nalog g. pa su ga g. Frankapanski je grad u Bakru utvrda iz gotskoga doba. što odgovara glasovno riječi Bakar). 1670. podijelili dobra.180 Volcera. Glavni je toranj do ulaza. morade grad povratiti Frakapanima. nu kad je g. dobiju po kraljevoj smrti natrag. ali ovi ga SI. ubio svoju ženu. tek se u početku XV. 189. G. Ljubić u Vjesniku hrv. 1577. 1449.. Ugovorom predje g. o kojima izvješćuje S. Između ta dva tornja nalazi se u prvom spratu kapelica s ostacima gotike.000 forinti. Frankapana. te se primaknuo tipu dvora. Kad su si Frankapani g. te služio i kao bolnica i kao kasarna. čas pod onu upravu. oplijenili vojnički komesari. grad u posjed Zrinjskih. ote Frankapanima Bakar kralj Matija. Oko g. Iz kat. 1435.

pa dalje preko Triblja u Novi. sagrađena navodno g. u kojem se nalazi cisterna. 190. U jugozapadnom je kutu sačuvano nešto SI. koji je gromom oštećen. Salvator. Nacrt majora Sabljara iz g. a u sredini je mjesta velika građevina s tornjem. Nekad je zid polazeći od grada opasavao i mjesto Grobnik. Hreljin1) je napušteno mjesto. široke). Sabljar je tu zgradu držao crkvom. Tu su nađena tri rimska miljokaza za ceste.181 je toranj polukružan s glagolskim napisom. koji veli. sada sasvim preudešene. L. 1699. Položajni nacrt grada Grobnika. Buccari. na mjestu starije frankapanske l ) Laszowski: Hrv. 1854. kao i Ledenice: mjesto nije više odgo­ varalo potrebama pučanstva. U nedalekom Bakarca nalaze se doslije neispitane ruševine (40 m duge. 3-5 m. kapitan armade kraljevske svitlosti g. Građevine I. 31. nižu se druge zgrade. Povj. frankapanskog grada. koje su vodile iz Bakra u Bakarac. Der Golf v. Oko malenoga dvorišta. a do te zgrade stoji i sada uzdržana kapelica. . od kojeg obilaze zidovi oko cijeloga mjesta. da je tu bastiju dao učiniti Jerolim iz Zadra. 1530.

137. okru­ žena arkadama. A. da po njegovoj smrti (f 1691. gospodari tu Petar Zrinjski. dobi Hreljin knez Ivan Frankapan. kad je znatno preudešen — dignut je za vrijeme boravka isusovaca cijeli sprat — ostadoše tragovi bogatoga *) Laszowski: Hrv. gore na oblim stupovima.182 crkvice. BuccarL . P. — nižu se prostrane odaje. Građevine I. u bitci kod Slankamena) i taj posjed uzme komora. dolje na četverostranim. 1449. Hreljin je zaplijenjen. Danas se mjesto pomaknulo dalje. a gornje imaju plosnate lukove. ali su lijepi primjeri graditeljstva iz onoga vremena. 1651. Salvator: Der Golf v. a g. što se danas čuva u arheol. Povj. a pri diobi dobara g. te darovan posljednjem Zrinjskom Adamu. komu je na svakom uglu po jedna okrugla kula ugra­ đena. a s jedne se strane prislonila crkva. Drugo je dvorište još] veće. G. 1649. Z. a zovu ga Piket: u župnoj se crkvi saču­ vala iz frankapanskih vremena divotmonstranca. 1481. Novi grad je prava renesanska građevina. remek djelo umjetnosti. U ovom su Hreljinu krčki kne­ zovi često boravili. potvrdi posjed Hreljina kralj Matija Stjepanu Franka­ panu i sinu mu Bernardinu. 1670. iz koje potječe lijepi kameni okvir za svetohranište. U sredini je dvorište s arkadama. — L. a tu su arkade u gornjim dijelovima za­ zidane. Stari grad uz crkvu ima dva dvorišta. sagrađena na rtu do mora u formi četvero­ kuta. Dvorovi u Kraljevici1) ne spadaju za pravo u razmatranje o sredovječnim gradovima. oni su doista samo dvorovi. G. muzeju u Zagrebu. Oko toga dvorišta — u njem je cisterna s grbom Zrinjskih i napisom C. a priopćen je u Laszowskovom djelu. od kojih su doljnje polukružno završene. J o š i danas. Tlocrt mjesta učinio je Sabljar.

v. iza kojega se digla omanja građevina. vrata pod djelomice sačuvanim bačvastim svodom. Ivana Frankapana. Grad je sagrađen u formi četverokuta s četiri polukule u zidovima i s glavnom kulom na jugo­ istočnom uglu. Na rtu Srščici vide se ostaci fortice frankapanske. gospodara Hreljina.. na desno je glavna kula. 1670. Iz vinodolske se ravnice diže osamljeno sedlasto brdo: na jednom se njegovu kraju uzdigao stari grad Frankapana Drivenik. bogato urešeni podovi i stu­ povi. Na južnoj se strani ulazi u grad kroz polukružno završena SI. a većim odskočila od njega. Na okretu ceste iz Drivenika u Crkvenicu stoji na brijegu Badanj grad. renesanski kipovi nad vratima. XVII. koja je po nacrtu majora Sabljara imala nepravilno četverostran oblik. vlasništvo g. izvrstan branič pristupa u Vinodol s ove strane. Iz djela M. iznutra četverostrana. Jugoistočna fortica i nije za pravo drugo no zid s brojnim strijelnicama. Na suprotnom . koja se manjim dijelom utisnula u ugao zida. 172.183 uresa grada. Ulaz u kulu bio je u prvom spratu. koji spominje g. a pred njom bio je podignut zid. koji je nešto viši — nisu bile nikada posve zatvorene. T l o c r t grada Trsata. a navodno potječe s ove građevine. već za pravo samo .. U arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se komad kamena s gla­ golskim napisom. s prizidanom kulom i ulazom. ma da su i taj grad nemilice poharali g. 1449. Stiera iz pol. Na lijevo je štitila ulaz omanja kula. Gotovo polukružne kule na sjevernoj strani grada — sjeverni je dio dvorišta odijeljen zidom od većega dijela dvorišta. 1572. Kula je izvana okrugla.Schale\ Strijelnice su gradske posve malene.

a pri diobi dobara Frankapana zapade Belgrad i Kotor kneza Martina. SI. Badanj s Griža­ nima sačinjavao jedno imanje. Damnjan satnik. ali poslije smaknuća Petra Zrinjskoga dobije grad Adam Zrinjski. te još i danas dominira svojim položajem nad cestom. . pa gradačke komore i *) Lopašić: Urbari 82. koji g. Dragomir i Vidomir Vlčić zastupaju Grižane. u kojem su u najnovije doba učinjene strijelnice. a tradicija hoće. 193. Kad je Petar Zrinjski bio zatvoren u Bečkom Novom mjestu. Dunat. Belgrad. 1474. te ga ujedini. oplijeni grad senjski potkapetan Gali. tek Belgrad dade pavlinskom samostanu u Novom na brdu Ospu. a Kotor dade franjevačkom samostanu na Trsatu. tu je Petar Zrinjski imao 360 kmetova. Prije je Kotor. Po ugovoru glede zajednice dobara familije Frankapana i Zrinjskih postadoše Zrinjski gospodari grada. Badanj je frankapanski grad. Crikvenica je tada bila luka grižanska. U vrijeme stvaranja Vinodolskog zakonika postojao je već grad u Grižanima1): Ljuban i Petar popovi.184 je brijegu Kotoru danas ruševina stare crkve. kupi i druge dijelove posjeda. koji je u svojim ruše­ vinama sačuvao sliku sastava pravog sredovječnog grada: predvorje i glavni dio grada su ovalnoga oblika. Kasnije je grad u rukama ugarske. Grad T r s a t nakon nazovi-restauracije maršala Nugenta. da je i tu postojao grad. oko kojeg se opet diže zid.

Rijeka i Trsat u XVII.185 konačno je upravljala njim Banco Gefohlen Administration im Herzgotgtum Krain und Littorale Austriacum tako. koji je ženidbom došao za neko vrijeme G. Po nacrtu Stierovu iz pol. v. kad se je stvarao zakonik vino­ dolski. i doživi jednaku sudbinu kao i grižanski grad. te spade po ugovoru u vlast knezova Zrinjskih. tonji posta gospodarom grada. 195. XVII. vijeka opet je u rukama Frankapana. pa ovaj po° °rig. . nu pod kraj XV. Utvrde grada Rijeke. l ) Klaić: Frankapani. Po onim osta­ cima sudeći imao je i taj grad četiri kule. 56. dade kralj Matija grad po senjskom kapetanu Blažu Mađaru i SI. v. 1480. dvije se dijelom sačuvale. Stiera. I Bribir1) je dao svoje zastupnike. p Maroju Žunjeviču oteti. SL 194. " djelu M. I to je grad Frankapana. da je grad posve propao.

. u kojem se *) Laszowski: Hrv. 1527. zakonik vinodolski. Vanredno lijepo i pomno sagrađena je glavna kula (četverostrana). pa je razumljivo. koji kazuje.186 U arheološkom se muzeju u Zagrebu nalazi ploča s glagolskim napisom. što se tamo sačuvali narodni običaji. osebujno po tom. pa se žene redovno samo među sobom. 197. koji je tu tradiciju u duši svojoj nosio. Novoga potječe tvorac Smrti Smail SI. narodna nošnja i narodna pjesma. 225. povj. glavnom mjestu Vinodola. G. te je u profinjenoj formi svijetu dao. da je knez Bernandin g. da baš iz. 1878. Grad B a k a r . stvara se u Novom. kad se gradila ženska škola. sačuvan. Buccari. 1288. Glavno je mjesto Vinodola ođ 1 davnine Novi ). J o š je do pred par decenija bio bribirski grad čitav. odlično svojim polo­ žajem. Mjesto je Novi nastavano u rimsko doba. age Čengića. kad se gradio općinski ured. građevine I. koji su cijelo mjesto opasavali. 1891. Tolcrt prizemlja grada Bakra. Tradicija je narodna neobično jaka. na jednim zazidanim vratima uklesano je Anno dni M C C C II i još neka neprotumačiva pismena. a bilo je napučeno jamačno i u predrimsko vrijeme. sad je tek jedan dio još. G. J o š se i sada smatraju Novljani nečim poseb­ nim. drugi g. Od grada su išli zidovi. porušen je jedan dio. dozidao grad. a SL 196. . ban Mažuranić. Iz djela Salvatorova: Der Golf v.

G. pa Novi spade pod komoru. 1481. 1692. SI.) između Stjepana Frankapana i šurjaka mu Nikole Zrinjskog.) ostavio bratu si Vuku. 1670. G. posljednji toga roda. upravlja i njim Banco Gefohlen . Kotorom i Bakrom. pa je tamo često boravio.. kad je Markantun Venier navalio na grad i za neko ga vrijeme zauzeo. pa opet g. Starigradom.187 kodificiraju tradicijonalni pravni običaji i uredbe. 1598. zaposjedne grad senjski potkapetan Ernest Gali. te ga po smrti (g. 1580. Već su češće dolijetali Turci pod Novi. i 1615. 1613. 1544. odstupaju Juraj i Nikola Zrinjski grad Gašparu. I Novi je dakako u rukama Frankapana. a Mlečani napadoše grad g. Nikoli i Jurju Frankapanu. a od god. 1449. 1647. otimlje grad kralj Matija. a g.. 198. Nu knez ga je Nikola opravio. Bribirom. dođu Zrinjski u posjed grada. da ga daruje Stjepanu Frankapanu i sinu mu Bernardinu. Po uzajamnom ugovoru o zajednici dobara (g. dobiva ga knez Martin s Okićem. sjedini opet svu djedovinu u svo­ jim rukama. Razvaline mjesta Hreljina. ali g. Franjo Krsto Frankapan.

stari uzani su dijelom sačuvani.188 SI. Građen je u četverokut. Tlocrt dvora u Kraljevici iz g. Na suprotnoj je strani stajala okrugla kula. U to je doba bio grad okružen malim kućicama. koje su se priljubile uz njegove zidove. a tek u novije su doba odstranjene. u kojoj su veliki prozori i vrata u prizemlju učinjeni u novije doba. 1858. općinski ured. Nekada je bio završetak tornja drukčiji. 200. Sačuvano gradsko krilo između tih dviju kula s nepravilnim pročeljem sklop je prostranih i omanjih odaja. zatvor. 199. U toj se dvorani sačuvao vrlo oštećeni Sam je grad . spremište. a najstariji je dio jamačno „kvadrac". kako se i sada opaža. Krunište je samo kasnija igrarija. Iz katastr. koji je još na katastralnoj mapi od g. Novi posve preudešen prema zahtjevima kasnijega vremena. koje služe za SI. i pokrajnim prostorijama. D—G sobe. iz kojih se dolazilo do onoga krila. mape. gdje je danas škola. 1701. koja je čuvala Vela vrata do nje. C cisterna. a bez nužde je porušena. Položajni nacrt stražarnicu. Pred kulom bio je kasnije sagrađen „rondel". U g r a d a i mjesta Drivedrugom je spratu velika dvorana s predsobljem nika. četverostrana branič-kula. B ulaz. urisan.

Samo se crkvica sv. Sjevernoga i istočnoga krila nema već odavna. Stier nacrt grada. od kojeg se je na groblju sačuvala crkvica. osnivača slunjske loze Frankapana. 1449. koji mu se učinio važnim. Grad je bio g.189 stari drveni strop s bijelim ornamentima na modrom polju. svojina kneza Dujma IV. podori kućica zapažaju. kojoj se g. Grad Drivenik. gdje je sada škola. svod urušio. sijelom modruškoga kaptola. Nacrt ruševina Badanj savilo. I Ledenice imaju davnu povijest. Mjesto se oko grada SI 202. 1572.. 1288. pa dva pro­ zora sa sjedalima. tu je bila i gradska kapelica. Stjepana uzdržala i bila je sve do g. da su i na sjevernoj strani bile dvije kule. pa je i opravke preporučao. a g. druga četverouglasta. Tradicija hoće. župna crkva. 1827. jedna okrugla. 1916. 1462. 21. J o š g. i one su sudjelovale g. 1463. a već odavna je napušteno. učiniše ga senjski kapetani krajiškim gradom. osnovao knez Martin Frankapan pavlinski samostan. U sam se grad ulazilo nekada tamo. tek se grada kod Crkvenice. kod sastava zakonika vinodolskoga. SI. Tu je g. učinio je inžinir M. Novi je postao g. 1660. kamo ga je doveo biskup Kristofor. Tu je bio do crkve ulazu mjesto i još su do nedavna stajala tu gotski uokvirena .

da je to rimska građevina. uz koje se na­ slanja trokutni dio. što i sada postoji. Grad Belgrad kod Grižana. Sam grad je danas iznutra hrpa kamenja. ali zadaća njena nije jasna. nu vide se još vanjski zidovi s dvije okrugle kule.190 vrata. Prednji dio zida do mora fali. . koji upućuju na to. a prednji dio uz more čuva sa svake strane po jedna kula. Vjerovatnije se čini. Poprečni zid di­ jeli cijelu građevinu u dvoje tako. Iz kojega je vremena ova građevina? Ima znakova. Ni­ gdje nema traga kakovim zgra­ dama za stanovanje. 203. Diže se dosta dobro uzdržana tik uz more u obliku peterokutnika. da je do mora veliko četverostrano dvorište. Unu­ tar zidova još je kamenito tlo u svom prirodnom stanju: nije ga nitko trebao dirati i ravnati. nu to je slabo vjerovatno. a taj je nekada bio proviđen kruništem. Oko te građevine velik je zid polukružno od mor­ ske obale do obale izveden. a možda i nije nikada više zida postojalo do onoga. komu je šilj okre­ nut prema cesti. Pomišljalo se na škver. podi­ gnuta u pomorske svrhe. Ili je samo stražarnica ili stovarište r o b e ? Možda će se u kasnije vrijeme to moći odrediti. da je to sredovječna frankapanska građevina. Ali sa svake strane postoje velike kamene ste­ penice. koje vode na zid. Pri sastavu ovih dvaju dijelova vide se ostaci omanjih kula ili doksata na zi­ du. a dvije polukule iskaču iz gradskoga zida. SI. Na koncu mi je spomenuti zagonetnu ruševinu sa zagonetnim imenom Lopar kod Novoga. nu opet se drugi tomu protive.

arheološkom muzeju u Zagrebu. nebljuška. kako su se plemena Parentina i Ortoplina pogodili glede upotrebe vode. — Frass: Vollst Topographie d. lapačka. arheol. željeznica prikučila pradavnom putu. zv. Drugi su poznati po imenu. društva n. sasvim osebujan svijet živio je tamo. t. pi­ sani kamen. hrv. dok se brojni drugi gradovi uopće i ne spo­ minju. zv. unska. . Krasnoga. preživjele su rimsko doba. Karlstadter Militargrenze. dr. Arupium. VII. bile su već u predrimsko vrijeme. prethistorije 1 ). kojima se da­ nas prolazi Likom. krajine. Zeit W. 1900. J o š danas Na lijevo sada porušena okrugla kula. odnosno žu­ panije: odorjanska. — Brunšmidove radnje u Vjesniku hrv.) — Klaić: Krčki knezovi Frankapani. Pa nisu to samo pojedini nalazi: tu je u predrimsko doba bilo veoma velikih naselja: dostaje pogled u niz ormara s nalazima iz Prozora u hrv. serije. Vegium. U tom se obilju može s Likom isporediti u nas možda jedino još Srijem. — Lopašić: Spomenici hrv. VI. otučka. skoj dulibi j. Curcum. ali o njihovoj egzistenciji SI. Pilara. pa živi i danas. Sve glavne ceste. danas se jošte upotrebljavaju. na desno svjedoči napis na pećini u Lomkvadrac Snimak arh. Epidotium. Po malo se javljaju u Lici sredovječne župe.Sredovječni gradovi u ličko-krbavskoj županiji. krbavska. U prošlosti je Lika bila kud i kamo važnija: upravo je nepregledan broj nalazišta predmeta iz sviju epoha t. — Hire: Lika. Monetium. Ausancalio. I—III. M. Lika je od pradavnih vremena sasvim posebnim životom živjela. tek se ne mogu točno lokalizirati. lička. Ancus. pa se i moderno prometno sredstvo. *) Patsch: Die Lika in rom. U rim­ sko su doba nastali ili bolje tek proširili gradovi i gradići u Lici: Senia. — Klaić: Građa za topografiju ličkokrbavske županije u srednjem vijeku (Vjes. arheol. 204. svjedoče brojni nalazi. Tlocrt grada u Novom Vinodolskom.

Brinje1). 97. arheol. 478. Grad u Novom u Vinodolu. 1. pa je niknuo silan broj gradova. Na nedalekom Humcu nalazi se terasa s predrimskim opko­ pima. postojao je tu grad Monetium. pa se nekako začahurila i prividno obamrla. !) Devčić: Prosvjeta 1907.192 buška. ali domrla nije. — Valvasor XII. 202. kulu. Žalibože ti su gradovi doslije slabo ispi­ tani. gačka. brinjska i podgorska. misli Patsch. glavni grad brinjske županije. — Laszowski: Prosvjeta 1895. Pogled na pročelje i gl. koji su bili nastavani do turskoga doba. već je u prethistorijsko doba bio nastavan. pa se mogu tek glavniji prikazati. I njoj se sprema novo doba. 116. a za studij tih gradova trebat će život dugovječnoga marljivoga radnika. SI. društva VI. U rimsko doba. 1908. Malo po malo ostaje Lika po strani velikih prometnih putova. . a danas se još veći dio istih nalazi u ruševinama. 205. — Klaić: Vjesnik hrv. senjska. — Kukuljević: Neke gradine i gradovi.

odseliti u najmijeni Kosinj. G. a SI. koji ga otme knezu Anžu. da se izmire i zajedno krenu na krbavsko polje. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. slijedeće godine boravi u Brinju i kralj Sigismund. Prof. Ulaz u grad Ledenice. pa se spominje prvi put g. Grad je ostao u rukama Frankapana do Matije Korvina. 1493. gdje ih dočekao silan poraz. 1411.. 207.193 Grad se u Brinju zove Sokol ili Sokolac. 206. te ovaj morade SI. sastanu se vojske Frankapana s banskom vojskom. a tek poslije smrti kralja Matije dobije grad natrag. kad se u Brinju sastaju Nikola Frankapan i Ivaniš Nelipić. Tlocrt ruševina Lopara kod Novoga Vinodolskoga. 13 .

194 Ivan Anž osta do smrti g. 1521. u Brinju, a naslijedi ga sin Krsto, koji je bio na saboru u Cetinu kao pristalica Iv. Zapolje. Poslije Krstine smrti dobije brat mu Vuk Brinje; taj nasilni čovjek pogibe kao pristalica kralja

SI. 208. Ruševine Lopara kod Novoga u Vinodolu.

Ferdinanda g. 1546. Brinje spade g. 1537. pod vojničku upravu, pa se g. 1553. opravi grad na kraljev trošak. Turci su često dolazili pod grad (g. 1530., 1623., 1630., 1661.). G. 1613. grad je ruševan ,,an Gebaude zerissen und an anderen Kriegsnot,\\'!.W. "i/)„ durffen gar ode", a g. 1651. opet se opravljao, pa je tada i novi most učinjen. G. 1639. snimio g a j e carski inžinir Pieroni, a g. 1650. inžinir Mart. Stier, koji spominje, da je grad dobro sačuvan i ima dobre zidove. Unutar zidova ima mnogo drvenih kuća. Ulice su veoma uske. Obrambeni trijemovi na zidovima i podovi u kulama pro­ pali su. On predlaže opravak za 1850 for. Brinje je pravi frankapanski grad; sazidan na obranu mjesta, koje je zakriljeno zidovima grada, kao što sa SI. 209. Tlocrt grada Brinja i zidova gotovo svi oveći frankapanski gradovi. oko varoši. Po Pieroniju. Iz god. 1639. Nacrt Pieronijev (g. 1539.), Stierov (g, 1660.), nacrt iz g. 1701. (ratni a arhiv u Beču G. I 49.), slažu se u glavnom posvema. Pieronijeva je slika slabo risana, Stier je priložio izvrstnu risariju, Valvasorova je slika na­ risana samo na temelju tlocrta i posve je neispravna; dobar je šematički prikaz grada iz početka XVIII. vijeka u bečkoj dvorskoj knjižnici
r

195 (oko g. 1729.). U gradske zidove ulazilo se kroz čvrstu kulu, ulaz je bra­ nio mali doksat (Pechnase), četir polukružne kule, petokutnik i okrugli veliki bastijon (na Valvasorovoj slici je tu kula!) pojačavaju zidove. Sam grad sastojao je od branič-kule G, koja je bila vrlo pomno izrađena, pa u gornjim dijelovima lizenama raščlanjena. Na suprotnoj je strani bila kapela B, koja zaslužuje sama potanji prikaz, a između tih objekata bile su zgrade za prebivanje C. Spomenuti bastijon E branio je gradski zid, koji je spajao kapelu sa branič-kulom. Na Pieronovu su nacrtu urisane unutar zidova i skupine kuća: čini se, da se grad nije u bitnosti ništa promijenio do svoje propasti, pa je slika Stierova primjer grada i varoši i za daleko ranija vremena.

SI. 210. Brinje. Nacrt iz vremena M. Stiera, u pol. XVIII. v. Grad je čitav, na desno se vidi gl. kula i crkva.

Najbolje je od cijeloga drada sačuvana gradska kapela. Tlocrt joj je naskroz nepravilan. Kapela ima tri sprata: srednji sprat je prava kapela: rebra, okvir vrata, kružište prozora i doprozornici izvedeni su neobičnom pomnjom a sve upućuje na kasnije gotsko doba. I donja je prostorija svođena: strijelnica pokazuje, da se i tu pomišljalo na obranu, dok je gornji sprat s ovećim otvorima udešen lih za obranu. Sva je kapela građena od kamena, izvana je u znatnoj visini kordonski vijenac oko cijele građevine, a rubovi su njeni napose pojačani. U svem je ta kapela jedinstven spomenik graditeljstva, napose graditeljstva Frankapana. Gradina kod Starog Brinja nedaleko sela Lučana nije ispitana.

196 Glavno je mjesto senjske župe grad Senj1). Patsch drži, da je ime grada „keltsko". Rimskih spomenika našlo se dosta, gdjekoji su rimski napisi opet izgubljeni. Kod stolne crkve moralo je postojati rimsko groblje, a osim toga postojala su još dva rimska groblja. Jedan napis govori i o rimskim kupkama. U srednjem se vijeku spominje Senj rano: parochia (kotar senjski) već g. 1185. U to je nekako doba darovao kralj Bela II. (III.) Senj templarima, koji su ga držali tamo do godine 1269., kad ga je kralj preuzeo, a templarima dao u zamjenu dubičku županiju. Senj je odslije imao svoje knezove, načelnike i podnačelnike (potestates), suce i vijeć­ nike. G. 1271. izabrali su Senjani krčkoga kneza Vida IV. Frankapana i

SI. 211. Brinjski grad. Na lijevo kapela, na desno ostaci glavne kule. potomke mu nasljednim potestatima svoje općine, no već se doskora Dujam II. od g. 1302. poče nazivati knezom senjskim, prisvojivši si svu vlast nad gradom. Kralj Matija Korvin ote Frankapanima grad, pa on ostade kraljevskim gradom pod upravom kapetana, dok ga u XVIII. vijeku sasvim ne priklopiše krajini. Na kaštelu stoji i danas grb kralja Matije. Senj je također opasan zidom, g. 1558. porušeno je sve izvan grad­ skih zidova radi lakše obrane. Kako je duga borba s Mlečanima i Turcima ) M. Magdić: Topografija i poviest grada Senja 1877. — Kukuljević: Grad Senj (Leptir g. 1860.), pa kasnije u djelu: Neke gradine i-gradovi.- — Klaić: Krčki knezovi Frankapani.
l

197 Senj učinila poznatim i važnim mjestom, nije čudo, da su se sačuvali brojni nacrti i prikazi grada, tek se u svem ne slažu. Pieronijev nacrt

SI. 212. Slika grada Senja iz XVII. vijeka. Po nacrtu u djelu M. Stiera. Grad je opasan kulama, koje dijelom i sada opstoje, na desno je Nehaj grad, a pod njim crkvica Marije od Arta. potječe iz g. 1639., Stierov iz g. 1660,, a treći je iz g. 1701., prikazi su najbolji još onaj u Valvasorovu djelu r E h r e des Herzogtums Krain XII. 78." i u Stierovu rukopisu. Grad ima oblik pe­ terokuta; u jednom se je kutu smjestio ka­ štel Frankapana, današnji konvikt Ožegovićanum s četverostranim tornjem i okruglom kulom, što je Stier krsti Philippturm, pa dalje Turaš toranj, zlatni toranj (peterokut), Salapanock (okrugli to­ SI. 213. Tlocrt grada i utvrda oko varoši senjske. ranj), Trybenack (polu­ A mjesto, B kaštel. kružna kula), papinska kula (okrugla), St. Prossy Thurn, Turina, Šabac, naša Thurn i Mera Thurn 1 ). ) Lenković spominje g. 1550. druga imena. Na istoku: Radomerić, kulu kod v. vrata, na sjeveru Lipicu, rondel, papinsku kulu, na zapadu: barutanu, Lađarsku kulu, Gatsku kulu, Šabac, na južnoj strani Zvančić i Tulac.
l

dao sredstva za njenu izgradnju i držao za svoga života tamo stražu. za koju se upotrebljavao materijal porušenoga franjevačkog samostana i okolnih zgrada. koj i se nalazio poviše nad tlom? pre­ inačen. Sada je taj ulaz. Na pustom brdu nad Senjom sazidao je Lenković g. sačuvao još neki dio utvrda s papinskom kulom. već se tek mostom moralo hitac u Nehaj gradu kod Senja. od kojih je jedan strijela i oborila. da je grad imao viel Thore. Nehaj grad. treća na južnoj strani. preći od toga stubišta do ulaza. najveća u trećem. a opet male pod krovištem. veće u drugom spratu. što je Leo X. Tlocrt je te utvrde. četverokut. koje nije dopiralo do vrata. 214. Šabac kula. vijeka za težu artileriju i strijelce. Grad ima tri sprata. Danas se. U gradski se prostor ula­ zilo g. Najdonje strijelnice su t. Nehaj-grad kod Senja. zv. osim kaštela. gdje je danas mlin. Valvasor spominje. u donjem su najmanje strijelnice. za 3-struki građeno stubište. Utvrda Lenkovićeva iz polovice XVI. SI. .. zv. sam grad se prema gore sužuje. od kojeg su učinili nacrte Pieroni i Stier. so zum Theil vermauert worden. na troja vrata: jedna su bila kod kaštela. druga na moru. 1558. 1701. prije je pred njim bilo sa­ Strijelnica (Hosenscharte). a uglove brane doksati na konsolima. Nad ulazom je odulji doksat.198 Papinska kula je dobila ime po tom. pa t.

ali ga Senjani oduzmu. 1563. je zovu) u ravnici. Kod Vrhovina postojao je grad Stari Perušić. Prostor je izvrsno izrabljen. pa je stvoreno mjesta za brojne branitelje. Hosenscharten". 216. Od frankapanskoga se Dabra malo sačuvalo. Stier je predložio daleke utvrde od palisada. Nacrt M. koja na polovinu iskače iz zida. G. mjeri u opsegu 54 m. XVII. U sredini dvorišta nalazi se cisterna. wird mit vier knechte fiir ain skardt peseczt. 1550. Četverokut s okruglom kulom. veli general L e n k o v i ć : Das od schloss Dabar an den guetigen Turkhen passen gelegen soli auf ir M. Prosjek kroz Nehaj grad. zv. Nacrt M. pa Petar Zrinski sagradi u Drenovu klancu2) kulu za obranu toga klanca. die tor. Tlocrt Nehaj grada. jer u isti čas mogu tu trojica strijeljati. SI. . 215. dacher und wahr gebessert werden. 1575. i 1502.. 1449. Ta kula postoji i sada (Šimšanovka SI. U gornjim je spratovima bila smještena artilerija. Usred četverostranoga uskog dvorišta nalazi se cisterna. Zanimljive strijelnice t. bewilligung dieses 61 jahr eingenommen. kog je zajedno x 2 ) Mjesto je bilo i u rimsko i u predrimsko doba nastavano (Patsch 90). Taj se castrum spominje g. . Nedaleko Brloga nalazi se Gusića grad na brdu Siminovcu. ) Frass 256. od kojih je onaj na lijevo (sa zmajem) grb Lenkovićev. J o š se u sačuvanom dijelu vide tri strijel­ nice raznoga oblika. kod Babinpotoka. a zidovi su nejednake debljine. Stiera pol. dakle nekako bastijonski toranj. zidana od kamena lomljenca. kod mjesta Doljana. Polazeći prema Otočcu dolazimo do Brloga1) grada nad Gackom. ovako: Dieser stargher thurm von tuffstain mit angehengkhten vieregkhedten ringmauern . dvogube strijelnice osobite vrsti. a Lenković opisuje Brlog g. Turcima u ruke. Stiera. spratu trostruki grb. Ruševine postoje još kod Brezovice. koji pade g. a pod jednim prozorom u II. .199 Hosenscharte. v.

pa veli. Stiera iz g. G. 217. 1316. . 1543. nu spome­ nuti nacrti i nacrt Jurja Frankapana od g. Lopašić: Spom. ) Laszowski: Hrv. Iz g. kad Karlo II. pa r ^ se grad ponešto opravio. pa 1623. 1449. 85. C. Na brdu nad Kozjak jezerom kod Plitvica nalazi se neznani Krčin grad. pa Lenković traži. kralj Sicilije. 100^ Kad je g. 1461. 1600. Otočac Sigismund. . da se graba iskopa. G. 1642. Kralj Matija uze grad Ivanu Anžu g. grad je trošan. a kad je do diobe dobara došlo. Utvrde Otočca porušene su do nekih ostataka g. 1660. 1578. biskupiju s crkvom sv.. vijek. Otočac. E crkvica. I. 1650. Keglević Turke kod Otočca. 50 o srušio se komad zida. Prvi se put spominje Otočac g. 1486. Prikaz mjesta daje nam Valvasor u svom djelu: Ehre des Herzogtums Krain. te g. da je platno mje­ stimice propalo. 1639. bilo je sve u redu. dobije g..200 s gradom u Crnoj Vlasti zauzeo i razorio Gašpar Frankapan g. da se nov zid saziđe i okrugla kula poruši. — B. nu g. Glavna je kula tada još postojala. . 1586. . a g. nu možemo ga smatrati donekle Wasserburgom. razbije P. pa sad upravljaju kaštelani gradom. Povj. nu inžinir Stier nije je više g. koja je osamdeset godina opstojala. G. A branič­ kula. 1829. već omanje utvrđeno mjesto. krajine II. tada je još glavna kula postojala. potvrđuje knezu Dujmu posjede. za župu Gheczke . (v. po­ novnu darovnicu daje kralj Karlo Robert g. 1639. javlja se.. 1300. 1701. Lenković opisuje g..V Otočci našem gradu" kroz cijeli XV. dokinuta.. opet su Turci ku­ šali grad zauzeti. T l o c r t utvrda grada Otočca. Građ. 1660. do­ šao inžinir Pieroni u Oto­ čac. narisao je tlocrt grada. 310) te nacrt od g. Dy kule. l SI. Bolja je slika M. nu g. hrv. samo je krivo ubilježio nad slikom fortezze ime Prozor. Nikole. 1550. da je glavna kula ve­ oma rastrošena. Po Pieroniju. item castrum Othochach cum terra Obrich. 1535. Otočac1) nije bio za pravo grad. 1551. našao. 1581. pa osnuje tu g. pre­ grade vrata i novi most sa­ gradi. Z). Frankapani gospoduju tu . daju nam posve jasnu sliku tih utvrda. da se učine palisade.

koji je jedno osamdesetak godina prije nastao.zanimljiva građevina. . da je pred jedno 20 godina sagrađena s troškom od 30 tisuća forinti. Za tu fortezzu trebalo bi 60 ljudi. Stier veli (g.). sazidana u formi trokuta na dva sprata. a danas je ta utvrda razrušena. g. J o š je g. Ulaz je bio 2 hvata nad zemljom. Svakako je ta fortica . svaki drukčije veličine. 1650. 1619. tako da bi trebalo jednu stranu ponovno zidati. 1861. U svojim relacijama prigovaraju vojni inžiniri Pieroni i Stier toj građevini. da je loše zidana. g.201 Za obranu mjesta sagradili su g. kasnije drvenim stubama. U svojoj biti sasvim je nalik na grad Sisak. a dolazilo se do njega najprije ljestvama. Forticu na susjednom brijegu. Na svakom je uglu po jedan toranj. 1882. fortica opravljena. bila je najveća kula pokrivena. 1804. bila je čitava. onaj na istoku je najveći.

Vida s glagolskim napisom. 1701. Sinac]e mjesto nastavano već u neolitsko doba. 1408. a g. (11).. kad «lit ga dobiva kod diobe Frankapana Sigismund s Otočcem. — Ljubić: Popis g. Orig. ___ __ kapelica sv. . — Vjesnik hrv. 2 1 . brojni drugi napisi. Južno od Lešća nalazi se Kosinj Gornji. koji na) Patsch: Lika 76. IX. 1489. rudera modo supers u n t . serije III. 1619. da je indentičan s ostacima Bočaj grada. tantum castrum est in edito situm. Nedaleko mjesta nalaze se ostaci Karin grada (ne Carin grada): polukružna kula sa dva spoj na zida uzidana u liticu. (23). . arheol. Vital (557 m.). Grad je sagrađen u podobi četvero­ kuta. nu 1499. pre­ uze Frankapan grad definitivno . 2 ). in septem templis prius adorabat populus deum in hoc distričtu. baza carskoga kipa itd. G. Mjesto je u predrimsko i rimsko doba bilo nastavano 3 ). (110). na jednom uglu iskače jaka okrugla kula. 1449. na suprotnom je unutar zida četvero­ marnih strani toranj.: Kossin. a kod ulaza. koje je služilo i dalje u latensko doba. Ovaj je grad tipičan za mnogo­ Lici g. gradini nalazi se Vel. po­ novno utvrđen. (106 i 249). pa iz rimskoga doba: napisi.202 Kraj oko današnjega mjesta Prozora bio je u prošlosti veoma znatan Nasuprot sredovj. (1). X. pa bude zapušten. dok je predrimsko naselje bilo na brdu Tu se našlo ostataka velikoga hrama: sarkofag s napisom. Grad se Kosinj spominje g. kad ga je Anž Frankapan iznajmio na 7 godina od Jurja Kosinjskoga. za koji drži Klaić.ki je v Bužah v B o ćaći i kneštvi Buškom". opsjedaju ga Turci. 220. 219. Tu je u srednjem vijeku bio samo­ SI. društva 1881. u bečkom rat. Tlocrt je grada sačuvan u Stierovu djelu. Tlocrt grada stan pavlina. iz rimskoga je vremena ostao relijef Mitre. — D ulaz stubama u nuspomenuti. V. (509). 1696. 236). a drugi je tlocrt iz god. s velikim halštatskim grobljem na zapadnoj strani 1 ). kako ću ih kasnije arkivu. Tlocrt grada Prozora u tornjić. društva n. I blizu je Lešća nalazište starina iz halštatskoga vremena. samo će smještaj glavne kule trašnjost grada. variirati. pa do rimskoga vremena. (Na tabli prikazan šematski položaj Vitla). a kao villa Synacz spominje se g. arheol. još je jedan SI. tu je bila japodska naselbina. brojne ličke gradove. 1578. d. 1889. (185. 1889. dva mitre ja i t. 1 7 0 1 . ) O tim nalazima: Vjesnik hrv. 3 ) Patsch 71.. Glavinić spominje u opisu Like g. Rimski je grad Arupium bio u ravnici. Sredovječni se grad spominje g. do kojeg se do­ lazilo ljestvama ili stubama. 1887. Uz cestu prema zapadu nalazi se Perušića. jer mu je kralj Matija oteo brinjski grad Sokolac. B glavna kula. u gatskoj župi. gdje je stajao Kosinj građ.

sin Novaka Disislavića ustupi Nikoli IV. skup krbavski frater Radoslaus davao Po orig. Drugi je Ribnik sjeverozapadno od Metka. Grad je Perušić2) opasan dvostrukim zidom. Povj.—1641. koji bi posjetili crkvu D predvorje. zidovi su joj do 1'60 m. Od prvoga se na strmom brijegu sačuvalo nešto ziđa u dužini od 16 m. u bečkom ratnon arkivu. a druga je u staroj ličkoj župi. Jugoistočno leži mjesto Kvar te. 2 ") Radić: Starohrv. debeli. od Perušića. postojbina Novaka Disislavića de Ostrovica de genere Mogorovich (g. 1636. druga 7-95 1. 163. prevezene u Zagreb. J o š se razbiraju tragovi kruništa sa sjedalima. — oprost onima. Ostrovica je česti naziv lokaliteta u Lici (ima ih jedno dvanaest). uzeše grad Turci. od kojih je jedna držala 33*3 litre. Građevine I.. U gornjem spratu kule SI. prosvjeta II. istočno od Gospića. 1527. pa ostadoše u njem osim u razdoblju od g. dok se mjesto spominje g. Ime je dobilo mjesto po javnim rimskim kamenim mjerama. Pazarišta zap. Mihalja u Ostrovici pod istoimenom grada za stanovanje. 221. morali predati Herbersteinu. 1372). Ostaci grada Perušića. Petar Novaković. treća 1 3 5 1. u sredini stoji razrušena okrugla kula. G. ali su ga g. Ckapela. ) Laszowski: Hrv. u širini 5*5 m. E pred­ utvrdom. od kojih je Gašpar Perušić najpoznatiji. Tu je po svoj prilici stajalo mjesto Epiđotium. Taj se castrum spominje g. tri su prozora. vijeka bio je još grad čitav. visoka. Tlocrt grada Novoga u Lici. koje se steralo oko humka zvanog Megdan. Dva se grada u Lici zovu tim imenom: jedan je kod D. koje su g. 9. Ulazilo se sa zapada kroz poru­ šeni ulaz. 222. Turci su grad ponovno opravljali. od kojih dva imaju sjedala. 1482. komu se ruševine i sad razaznaju 1 ). . kad je bi­ SI. Grad je sijelo familije Perušićkih. U ne­ dalekom mjestu Štitaru nalaze se ostaci grada. Do XVIII. 1685. A nutarnji dio. Ta je još sada do 10 m. B dio sv. 1899. gdje su se našli rimski mozaici i baza s nečitljivim napisom.203 vodno potječe od grada Ribnika (i taj je bio frankapanski grad). 1341. drugi je istočno od Gospića. Ovo je Ostrovica u buškoj župi.—1492. građe. koji se u sred­ njem vijeku ne spominje.

Od grada Mrsina kod Korenice.204 Frankapanu castrum Ostroviza in provincia Like "u zamjenu za grad Ozalj (g. na brdu Kozjanu nedaleko Bunića vide se ruševine u okrug sazidanog gradića. tribus destructa contignationibus. javlja Krsto Frankapan. E. ovalna. f do Po originalu u bečkom ratnom arkivu. 20 visoki. visok zid grada Starog Budaka (danas ga zovu Bešić gradina). U Turjanskom su ostaci Trojan grada: zidovi su 29 m dugački. Po nacrtu iz g. U oko­ lici Kule spominje Sabljar 22 gradine.). kula. s nešto preostaloga ziđa i ostacima dviju četverostranih kula. 75 m dugačka.). a Fras veli. Po svoj je prilici tu postojalo mjesto Ancus. a kod diobe njihovih dobara dobi Ostrovicu Dujam IV.). 1701. F predgrađa. dok je grad Pro­ zor kod Otočca). ) V. sed tecto carentem (g. društva IV. 2 . 1527. U sjeveroistočnom dijelu Like ima još nekoliko omanjih podora. Vjes. 1696. 177. vjerovatno rimskoga podrijetla. 1403. . Zapadno od kule nalaze se na 745 m l • y s 560. Budaka. n 4 . a mjestimice su još 12 m visoki. vodno Budački imali svoj grad. Kod Mušaluka postoji 6 m. mjesta. Nešto se sjevernije od Mrzina grada nalaze ostaci Prozora (zapravo se zove Prozorina. Vrlo su brojni gradovi postojali i u južnom dijelu Like. a pred njom je bilo oveće predvorje. Tu se našli pred­ meti halštatskog doba. u kojem su naCglav. sačuvalo se tek nešto zidova. • / k \ . Na istočnoj strani ima ruševina gradića. (g. posjeda krbavskih knezova (g. Nešto južnije nalazi se neznana gradina na 1029 m. visokom brdu. Kod mjesta Nebljusi nalaze se ostatci Nebljuške gradine. B konak. o kojoj piše Glavinić: perampla curia alta simul et rotunda. pa si sagraditi grad Budački južno od Karlovca. središta sredo­ vječne župe istoga imena. nu morali se odseliti pred Turcima. Mrsi nj i Komić). a za blizu razvalinu Grebenar: accedit hic arx Grebenar e ruderibus suis vix prospiciens. grad se sastojao iz četverostrane kule. koji se i kasnije spominje. rimski miljokaz i rimski napisi. o o Tlocrt D M • i Polazeći _ d Gospića k sjeveru dolazimo o SI. valjda ista. arheol. ali ti su do— slije tek u najmanjem dijelu istraženi. hrv. Budak appelatam. c i o 2 3 . agrada Bilaja -u -Lici. da bosanski paša utvrđuje Udbinu. Kralj Ladislav Posthumus i kralj Matija potvrdi im taj posjed 1 ). za koji veli Glavinić: mons vicinus turrim habet olim sibi impositam. satis altam et rotundam. 25 m široka građe­ vina. kojoj su vanjski uglovi bili zaobljeni. Sjeveroistočno od Grebenara nalazi se „Gradina kod razvala". 1468. da je to bio prostran grad. pa su Frankapani ostali gospodari grada. gradišta i crkvišta. Po tom se gradu prozvala jedna grana krbavskih knezova mrsinjski.

224. Kod Smiljana bilo je prethistorijsko groblje. Južno od Gospića nalaze se kod sela Novi temelji istoimenogaf grada. nekad frankapanska svojina. Grad Bužim1) nalazi se razrušen uz selo istoga imena na 654 ni visokom brdu. ratnom arhivu u Beču. 1507. Lukavcem. Nutarnji je grad bio sagrađen u formi nepravilnoga peterokutnika. Sastav grada Novoga poznamo iz tlocrta u c. provinciis".) u vlasti Ivana Karlovića. 545. Mutnicom.. Dujmu IV. Na istočnom je uglu kula 6 m duga 4*20 m široka.Zlyvnykom". Belajem. 1906. pripao kod diobe dobara g. Zvonigradom. . na brdu Krčmaru do Smiljana vide se temelji grada. a početkom XVI.. i kr.. a i u samom mjestu Smiljanu pa u nedalekom Bogdaniću zapažaju se tragovi iščezlih. Ostaci grada Bilaja u Lici.. Novakima i Novigradom u ličkoj župi. SI. prema zapadu 30 m visoki. Barletama. imao l ) Devčić: Prosvjeta. Sagrađen je u obliku četvorine. Mnogima se od tih gradova zameo svaki trag. str. s Počiteljem. Zthermechkym i Grahovcem . Lovincem.205 visokom brdu ostaci Oteškoga grada. prema istoku 2 4 7 m. koji je. po-svoj prilici sredovječnih građevina...in Hothuza et Odria. . šurjaka Nikole Zrinjskoga. kojoj su zidovi 39 m dugački. 1449. je vijeka (g. Komićem. nekad svojina knezova Frankapana (u buškoj župi).

grad ovako: Novi in inferiori Lika arx est in colle sat alto posita. Do glavne se kule (peterokutnik. Od grada se do danas malo sačuvalo. U Barletama spo­ minje Glavinić castellum. Holl.platno. 1740. Vre­ bao je. Tlocrt g r a d a Udbine iz g. nalazište predmeta iz kame­ noga i halštatskoga. 226. svoj grad Belay in comitatu Like.206 toranj i konak. pa i njegova sva oko­ lina. drugi Šupljača. G. a sastav nam njegov pokazuje tlocrt u bečkom ratnom arhivu. pa rimskoga d o b a : neki drže. a na sjeveru j o š omanje predvorje. Od sredo­ vječnoga se grada nije navodno ništa sačuvalo. Po orig. 1696. muri adhuc assurgunt et iniuriis temporum sine tecto semper expositi. uz koji se nalazila kapela. cestu iz Gospića u Gračac leži jugo­ istočno od Gospića grad Belaj ili Bilaj. Glavinić primje­ Original u bečkom ratnom arkivu G l a 5 5 . . G. doklegod posjeduje castrum Osteruiza in com. ćuje g. da je tu možda bio rimski grad Ancus. Glavinić opisuje g.: castellum Faulo­ A glavna kula. Po svom je sastavu kula. 1509. Glavinić naslućuje. vlasnik je grada Ivan Karlović. 1696. s 1*50 m debe­ lim zidovima. opasano zidom. a tek tragovi gra­ dova kod Pavlovca: jedan više kuća Zorojevih. Oko toga dijela bilo je pred­ građe. Uz gl. . koji okreće šilj prema najslabijoj strani) dignuo konak. U Mogoriču sačuvala se kula sredovječnoga grada i nešto tragova zidova.neka kapelica postojala. 1451. nika u Lici. quattuor habuit propugnacula dum floreret. v r i 0 Blizu sela Barleta nalazi se podor grada. U neposrednoj se okolini grada našli bronsani prethistorijski predmeti. jam vero vix prostat ex ruderibus. te mu se obvezuje na službu. To je četvorina 10 m dugačka. Frass ostatke Krmpotića kule. Cijeli taj nutarnji grad opasavalo je gradsko ac -tSI. nešto podalje. banu hrvatskom. SI. Tlocrt grada Rib. Po . Lika. 225. va c in gratioso colle. tvoreći tako predgrađe.da je taj grad bio nekad rezidencija kojega veli­ steinovu u bečkom rat­ k a š a : ut valvarum et fenestrarum elegantius fabrenom arkivu. B glavna f a c tarum vestigia testantur . 8 m široka. pred kojim je još. usko dvo­ rište zatvarao je zid od glavne kule do nutarnjega ulaza. odstupa Tomo Tvertkowich Petru Thallovczu. što ga narod zove Županskom gradinom. F ulazna kula. C ulaz nalik na susjedni grad Novi.

Grad se spominje prvi put g. a narod ga zove Vuksanova gradina. gospodari tu Petar de Bellanti. 1345. gdje su se našli rim.. od druge manje (10 m. duge.207 svoj prilici postojbina plemena Mogorovića.—1260. 1-3 m. Vraćajući se do Metka. davši ih Petru od plem. a g. grad: arx et turris destructa. SI. a 6 m. Nešto sjevernije nalaze se tragovi grada Ribnika. namjerit ćemo se i na ostatke sredovječnoga grada. grad je svojina župana Jurja Vlaškovića. 1691. a g. 1263. Ostaci grada u Udbini. široke). str. za koje veli Glavinić: Medak est arx vetus ad litora fluminis Likae exaedificata. široke. Turris alta et integra adhuc perstitit. Po Hollsteinovu tlocrtu u bečkom ratnom arkivu bio je to grad u obliku četverokuta s glavnom kulom na uglu. 4 . cetinskoga kneza Jovana Nelipića. dugačke. Među znatnije gradove u Lici moramo ubrojiti Počitelj1). koji prema zapadu ide 17 m. kad je kralj Bela zamijenio grad Počitelj za neke druge zemlje. Zavoj Like bio je prokopan i utvrđen zidovima. miljokazi dva sarkofaga s napisima. Glavinić opisuje g. 467. duge. Mogorović. 4 m. 1371. 227. 1332. buški l ) Devčić: Prosvjeta 1907. G. tu se preko mosta dolazilo u grad ulazom. ingressus ad portam versus ecclesian veterem. i sastaje se s većom zgradom. sagrađena u okuki potoka Like. široke zgrade. Po opisu Devčićevu sastojao je grad od tri dijela: jedne 13-5 m. taj se kraj „terrae Mogorovich" spominje kao međa terrae Tethacsics 1248.. komu se podor sačuvao podalje od mjesta Počitelja. Pred gradskim je platnom ostatak zgrade 12 m. probijenim u tom zidu. pa od zida..

Sačuvalo se do danas nešto okolnoga zida. na tvrdi turski grad Udbinu. Dva velika predgrađa bila su zidom opasana: ulaz u grad bio je kroz ulaznu kulu nasuprot mošejh Kasnije su se unutar starih zidova posagradile vojničke zgrade. (hrvatski Udvinac). 678. Grad je g. 1491. 144. Granze 177—184. VII. grad je vlasništvo krbavskih knezova Kurjakovića. Stolna je crkva stajala na brdu Kalauriji. opsjede ga i prisili glađu grad na predaju. g. da je grad sagrađen ili dograđen od ruševina crkve i biskupije. v. ' ' t protiv Turaka. Uzalud je Andrija Auesperg udarao g. Oko g.208 knez. pr. 1894. . S punim pravom drži Klaić. arheol. a potomci mu se zovu Kurjakovići i kasnije Karlovići. obzidanim terasama. Karlstadt. in campis Corbaviae sub oppido Uduina. 1620. 1689.Vjes. SI. Metulum kod današnjega Čakovca nedaleko Josipdola bio je u ravnici. izvješćuje biskup Glavistojala je od prije. 1582. kad su biskupi pobjegli pred Turcima u Modruše. velike opkope. koje se j o š za doba narodnih kraljeva spominje i koje je bilo dugo sijelo krbavske biskupije. 133. prope Uduinam. G. čitamo: in Vrpille. 1393.n i ć d a | e Udbina postala stražom nom u XVIII. mjestom. Turci. posto­ jala je tu turska varoš sa 300 kuća. kao i na ostacima crkve. Od g. a dvostruki je zid uokolo opasavao tu kulu. 1460. Nerijetko se tako doga­ đalo. kneza krbavskoga. — Starine XVII. Fras je vidio još znatne ostatke grada. Tlocrt Zvonigrada u Lici. Glavna kula Ds po. gdje su g. a Krčki knez Ivan Frankapan V. Tlocrt je grada sačuvan u ratnom arkivu u Beču. Glavna je kula okrugla.—1527. pa donji dio glavne kule 1 ). Grad okružen a bilo je i pješadije i konjaništva. pa je svoj grad podigao nešto sjevernije od današnjega mjesta. 1493. Orig. drugo je sazdano veći. — Devčić: Pro­ svjeta. da je Udbina identična s krbavskim gradom. u bečkom ratnom arkivu. tek g. 1527.Q. otkriveni mnogi ostaci. U srednjem je vijeku u vlasti Kurjaka od plemena Gusić.. pa okrugli toranj. koji drži i Komić i Podlapčec. 1829. u rukama Ivana Karlovića. 1509. da se predrimsko mjesto napustilo. 1696. 228. Kad je grad došao u turske ruke opravljaju ga g. sve do g. n. Za vrijeme ustanka protiv kralja Sigismunda Počitelj je u rukama ustaša Ivana Paližne i braće Horvata. On je uvjeren. stube su vodile do ulaza u prvi sprat. ruševine. kako se to vidi po nacrtu barona Scherndinga iz g. pa se nešto podalje rimsko podiglo. Mil. U današnjoj je Udbini našao već Rimljanin naselje. oslobo­ đena je Udbina za uvijek turskoga gospodstva. *) Fras: Vollsi Topographie d. 1790. hrv. . jer se na utvrdama vide isti uresi. dok je taj istoimeni grad Japoda bio na brdu. društva. — Patsch: 36.

U kraju oko Konića nalaze se još ostaci kula podno Mirkače i na Samogradu. širok. u Podlapcu ostaci su castrum Podlapchec. Kapelica je 12 m duga. Fras opisuje ruševine toga dvora potanko: Auf dem sehr steilen und ziemlich hohen Berg Sarancsa nachst SI. a na polju pod ovom gradi­ nom nalazi se crkvica s građevnim ostacima nepoznate rimske naseobine. 1509. jedan je dio na vrhu brijega. gdje se nalazio grad. Po Devčićevu opisu sav je grad 90 m dugačak. 14 . bio u vlasti Ivana Karlovića i Nikole Zrinjskog. Kod sela Kurjaka nalaze se tragovi grada. kod Mutilića nalaze se predrimski grobovi i neznana gradina na Ivanovu vrhu. Polazeći od Udbine k jugu dolazimo do mjesta Komića. Rebrićka gradina. kod Mekinjara (nekad Mekynjane g. Sehr dichte mit schon ausgehauten Steinen teils umgestiirzte und teils noch stehende Mauern nehmen in verschiedenen Richtungen diesen hier befindlichen Raum ein. a drugi niže na jednom zara­ vanku. U Lovincu spominje Glavinić (1696) castellum. prema podacima Frasovim prostrana gradina gra­ bama i šančevima opasana). Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi. 1466. 229. dessen Gipfel eine Felsenmasse bildet. nu do danas se nije ništa sačuvalo. a između Mekinjara i Udbine još je gradina na Crnom vrhu. 60 m. findet man die Schlossruiue des Grafen Johann Carlovich (Carlovicha dvori genant). U blizini je mjesta brdo Cvituša Prof. Ruševine Zvonigrada u Lici.) nalazi se nad školskom zgradom ostatak predrimske utvrde. stolica krbavskih knezova. koji je g. a spominje ga kasnije i Fras. des Dorfes Komich. zv. Fras spominje nad Visučem podor većega grada. za koji Klaić drži da je postojbina Kurjakovića. (t.209 U kraju oko Udbine ima posvuda još neispitanih ostataka. 5 m široka.

Stiera. 1895. G. 1699. da je taj grad nekada branio daleka polja. da slobodno raspolaže svojim gradovima. Tragovi grada Gračaca. SI. fautor hereticorum. sačuvalo se nešto vijesti o prošlosti Zvonigrada 1 ). vide se i danas nedaleko katoličke crkve na mjestu zvanom Gradina. *) Devčić: Prosvjeta. od koga stoji još dio okrugle glavne kule i nešto okolnog ziđa. supruzi Ivana Frankapana. 1509. među kojima je castrum Zvonygrad cum contrata eius Odorya nuncupata. otkrila se halštatska nekropola. kad se nalazi u posjedu Ivana Karlovića. 230. Oko g. gospodar je Zvonigrada Buysenus. Kasnije je grad u rukama Kurjakovića. U staroj su se župi odorjanskoj prema dalmatinskoj međi sačuvala dva grada: Rakovnik. koji se digao na osam­ ljenom brijegu zrmanjske doline. što ju zovu i Vinodol. nobilis vir de Luca in Suinigrado. . Položajni nacrt grada Jablanca. 1509. do g. Kod Ploče. gdje je Fras ruševine sviju kula naveo. 1302. nad Otučom potokom: nepravilnik.210 s ostacima zidova. daruje Ivaniš Nelipić taj grad svojoj kćeri Katarini. I tu je dakako postojalo naselje i u predrimsko doba. 82. polovicom XVII. Iz djela M. u koji se ulazilo kulom. negda sijela otučke županije. v. a g. od druge gradine Petrovače nema navodno više ni tragova. vlasnik mu je Ivan Karlović. dozvoljava kralj Sigismund Ivanišu Nelipiću. Danas se jedva razbiraju tragovi. a spominje se od g. U bečkom vojnom arkivu-nalazi se tlocrt grada iz g. g. Kod Raduča spominje Sladović i Fras gradinu. a Glavinić veli. našlo se rimskih ostataka. 1412. Dok pisani spomenici malo znaju za Rakovnik. i Zvonigrad. str. 1220. 1435.

što ga je kralj Sigismund založio Nikoli Frankapanu (g. Stiera polovinom X V I I . pleme se Lapčana spominje od davne da­ vnine. kasnolatenskih predmeta itd. dobio ga Juraj Frankapan s Cetinom. Na Oblaju. 1449.. daje castrum Conuba. našli su se ostaci starih šančeva. Grad je opasan na daleko zidovima.) stanovala je neko vrijeme u Rmnju i pisala se kneginja Rmanjska. Lapac. Kod mjesta Boričevca nalaze se ostaci grada. U lapačku je župu spadao grad Rmanj. gdje je postojao grad. lapačka i nebljuška. Na Netečkoj gradini usta­ novljeni su rimski ostaci. kad se grad znatno pregradio. 231. među Oblajem i Lapcem na brdu Kuku. Klaić misli. Ermen. za­ lažu kralj Sigismud casi. koji su opet tako razdijeljeni. G. 1431. gdje je stajao castrum. 1396 spominje se suppanus đe Lapach.. Lapačka je župa stara. Glavno mjesto unske župe bilo je u srednjem vijeku Srb.211 Sabljar spominje. koji je Ivan Nelipić g. 1431. nedaleko razvalina staroga srpskoga manastira. a g. nu nije istraženo. Udova Anža Frankapana (f 1436. Slika razvaljenoga Karlobaga iz djela strum Laab Nikoli knezu M . da je grad dobio dvostruko predvorje. koji se spominje u lapačkoj župi. već u ono doba (g. da je grad bio dobro sačuvan do g.) razrušen. 1449. Po tlocrtu na mapi Weigelovoj bio je to grad u četverokut s okruglom kulom nasuprot ulazu. kad je župnik Brkić dao kamenje lomiti i mlin si graditi. 1525. nu od ovih se danas ne da ni četvrtina konstatirati. na Crkvini. Sabljar je spomenuo ništa manje no 11 gradišta i nalazišta u okolici Srba. 1345. Orman). g. v. 1699. morao ustupiti kralju Ljudevitu s gradovima Unac. 1699. spominje se kaštelan Georgij Kosatowyth castri Orman. građen u četvero­ kut s okruglom kulom na jednom uglu. Fras i izvještaji kasnijega doba upozoruju na Rađenovića gradinu. (Ermin. dobio je knez Juraj Lapac i Rmanj. U bečkom ratnom arkivu postoji nacrt Zvonigrada iz vremena oko g. Počitelj i Ezek. Uz bosansku su granicu u južnoj Lici postojale župe: unska. Baskom i Ribnikom. G. Frankapanu. No j o š se razaznaje glavna kula. a glavno je mjesto župe moralo biti D. nazvanoga Mišljenovac gradina. a prigodom diobe g. Razvaline se nalaze i danas podalje od mjesta. a valjda su i nove zgrade sagrađene na mjestu staroga konaka. iz kojega doba ova gradina potječe.). identičan . 1826.

232. Prvi put se javlja Ablana (s jablanom nema ime toga mjesta ništa posla) g.: ein oedes kloster. Juraj templarima. glavna kula A. a postojao je i veći komad gradskoga zida. Jurju našlo se dosta ostataka predrimskoga i rimskoga doba. i 1480. da je na­ šao fortezzu ganzlich ruiniert und blos etwa wenigs Gemauer steht da. J e r i m s k o mjesto Murula tu p o stojalo. J o š se moramo osvrnuti na gradove u hrvatskom Primorju niže Senja. U srednjem je vijeku pripadao Sv. da bi ime Rmanj potjecalo od Hermana.Ulazilo se . nu između g. pa Patsch misli. pa je g. ban cijele Slavonije. Nikole. arheol. koji je g. te se svađali s Rabljanima. do­ spio je grad u vlast kraljevsku. Glavno mjesto nebljuške župe jest Nebljusi. Stieru iz polovine XVII. Za kralja P. 1449. U Starigraday kamo Patsch meće rimsko mjesto Ortopla zvano. Tlocrt g r a d a Karlobaga. koji je tu doista svoje posjede imao. Kad je Stier do­ šao onamo. Po nacrtu majora Sabljara kroz kulu B. a još ga Stier spominje g. riječi Stinica = mala stijena. P o M . Povijest grada Jablanca iznio je Brunšmid (Vjesnik hrv.212 s Rmnjem. imena kneza Celjskoga. Krešimira spominje se g. „castrum latine Murula vocitatum. spominje. društva V. drugo 684 m visoko i treće 1083 m visoko s oznakom Gradina. jer se zbog zgodnosti mjesta mogao tamo podignuti kr. selo s nebljuškom gradinom na sjeveru. 1650. jedno 515 m visoko. pa grad dobiva iste povlasti. v. . No sasvim je nevjerovatno mišljenje.. bio je grad sagrađen u obliku nepravilnoga četverokuta s prigrađenom kulom. što ih imađahu Trogirani i Šibeničani. Crnčić je pomišljao. a osnovao ga je Stjepan. 1179. 1489. 59). da je tu postojalo mjesto Lopsica. Grad je sam zasnovan g.. a držao ga je i g. a na izbočini brijega j o s je postojala omanja utvrda. U Sv. 1469. 1251. da SI. Kasnije su tu gospodovali Frankapani. sclavonice Stenice". U Stinici našlo se rimsko groblje. pa tri brda. Maličnik sin župana Borislava i njegovi rođaci sklapaju ugovor s Rabljanima radi paše i upotrebe crkve sv. dobio knez Martin Fran­ kapan. Gotska se crkvica s ornamentiranim kamenjem još do nedavno u tragovima sačuvala. bio neki Georgius kaštelan grada. postoje i sada dosta znatne ruševine grada. U Kladi spominje Fras ostatke grada. 1072. Oko toga mjesta uokrug bilježi vojnička karta lokalitete crkvinu. Naziv Murula prijevod je hrv. kaštel za obranu tamoš­ njega pučanstva. 1455.

knez bribirski. a žitelji tvrde. 1889. 150. Dva starija tlocrta. Tu je vrh brijega opasan 2 — 4 m. okružena zidom. . 1884. — Vjesnici hrv. traže Bažani potvrdu svoga teritorija: . G.213 koje je štitio Pavao. m K u I a gimsanovka. Sličan je slučaj kod mjesta Blinje.Vienac. gdje je Patsch našao mnogo zi. ser. Tu se našao rimski Značajne razne vrsti strijelnica. napis. Tekar g. uzeše ga knezovi Kurjakovići. siječnja 1580. prvi put spominje Karlobag. nu j o š ga je Stier g. Bažani su od g. 1480. dova i fragmenata od hrbina. nu g. Danas zapušteni Karlobag1) bio je u pro­ šlosti kud i kamo važnije mjesto. posuđe.a parte boreali dicti burgi nostri Scrisie". dozvoljava kralj Ferdinand HI. a zid s dvije polukule bio je podno grada. U rimsko se doba zvalo mjesto \egium. nakon što je g. U srednjem onom razdjelu prema kopnu nalaze se ostaci japodskih kuća. a groblje je rimsko otkriveno u Baskom dolcu. da se odavle zapriječi ulaz u luku. preporuča Herberstein obnovu grada. a Mlečani traže porušenje grada. obnovu Karlobaga. samo tamo. pokazuju grad u obliku nepravilnika. Takov je zid postojao i od Rijeke na sjever. 1579. G. pa se čini. 1531. gdje je vjerovatno bio ulaz. 1646. a poslije g. društva 1885. von Venetianern im vorigen Kriege ruiniert. 47. Nu Jablanac je poznato nalazište i prethistorijskih predmeta: koji se bitno razlikuju od predmeta u drugim prethist. Stier spominje u svojoj relaciji: ein Schlol3 auf einer Hohe liegend. tuži se Nikola Frankapan Tržački. premda g. grobljima Like i Krbave. 1481. G. Sjeverno od toga brežuljka ide suhozid 10 kilo­ metara prema Velebitu. 1639. 4 Knechte. utvrđenim sa četiri polukule. 105. 1639. jedan Stierov. gdje se utvrda u njem zove Novi. potvrdio. Obnovljeni Karlobag napadne mletački general T i e polo. pa se to mjesto protezalo oko Vidovgrada prema Drvišici. arheol. a mjesto Vegium.—170. Mjesto se zove ka­ snije i Scrissa. drugi u bečkom ratnom arkivu. 1660. 1323. kako Patsch ispravno misli.. koje im je kralj Matija g. nalazi se jedno 10 m zida s mazom. — n. fibule i t d . HI. da je grad imao ime Scrisia. imali svoje po­ vlastice. da mu Herberstein otimlje od Turaka opustošeni Starigrad i Jablanac. daje nadvojvoda Karlo novu varoš podići. grad oteo. pa se 26. G. da se taj zid može pratiti sve do Apatišanske kose i Kosinja. Taj je prostor razdijeljen s dva istosmjerna zida.s . 1432. našao u razvalinama. pa je obnova Patsch 106. 1387. . popale Turci Bag. krasan brončani sarkofag. U Prizni se nedaleko župnoga stana i sada nalaze ostaci grada. 97. 321. G. Na brdu Klačenici j o š se danas nalaze prastari zidovi. smjestio je Ferdinand posadu u grad: 1 Pfleger u. u Cesarici spominje se castrum još g. 1525. 1307. uzimlje ban Pavao Bag Tugomirićima. 1891. debelim suhozidom. 1537. a narisao ga je j o š Valvasor. pa grad ostaje dugo zapušten.

dobiva novu župnu crkvu. dok sada Mlečani odnose u potaji mnogo drveta. dok ga Josip II. bombardira grad engleska flota. — 1 7 7 6 . isto gotska građevina. bombarduje francuskošpanjolska flota grad. A za taj posao poslužit će i ovaj pregled. dade malu luku sagraditi. Marija Terezija podvrgnu grad intendanti u Trstu. 1704. Vanjski su zidovi široki 8 3 5 m. važan za obranu krasnih morlačkih šuma. 1672. Stier je nacrtao tlocrt razrušenoga grada. 1813. iz kojih bi se godimice mogla sila novca zaslužiti. 1773. razrušeni su stari zidovi. G.. U ovom su pregledu sredovječnih gradova ličko-krbavske županije istaknuti tek poznatiji lokaliteti. 1704. koji će se tek kasnije moći ispitati. Grad je sagrađen na dva poda. G. ali je tu bila tada samo vojnička postaja. jer je prijašnja postradala za nasljednoga rata g. Na Baskom dolcu nalazi se zidom opasana ruševina nekakove crkvice. 1712. 1700. u gradu. grad je slobodna luka. Marije još su postojali. sagrađen u četverokut od tesanoga kamenja. Podgrađe je sasvim razvaljeno. Velika okrugla glavna kula s manjom utvrdom pred ulazom opasana je zidovima. Ispod Videvgrada ruševna je crkvica sv. Od g. Vida. a g. 1693. ostavljajući grad i opasujući mjesto zidovima sa bastijonima. Franjevci se spominju od g. . utvrđenim s tri četverokutna tornja. nu još je velik broj takovih. Stier predlaže i plan za opravak grada. Od Senja do Veća branila bi ta utvrda Primorje.214 izvedena tek g. g. uglovi su tesanim kamenjem pojačani. opet pripaja Krajini. I za većku kulu predlaže modernizovani opravak. medju ruševjem ima sila ciglje. G. Taj da je grad. spominje biskup Brajković novosa­ građenu crkvu sv. Karla Boromejskog. 1825. Južno od Karlobaga nalazi se Vidovgrad. g. a južno od te crkvice tragovi su napuštenoga mjesta. Ivana i sv. temelji crkve sv. a kralj Karlo VI. ulaz je bio sa zapadne strane u visini gornjega sprata. spade Bag pod komoru. veli on. 1788.

vrijeme i način rušenja. — Napisi. — Krovovi. str.—214. . 40. str. klesarski znakovi u gradovima. — Sredovječno oružje. — Restaurovanje gradova. — Gradska graba. — Prozori str. str. — Okolni zidovi. 16. — Opskrba grada vodom. 41. 15. str. 38. — Artilerija mijenja način gradnje gradova. grbovi. str. — Vrata u gradovima. — Predvorje. — Vrijeme postanja grada. 13. str. 32. utvrda str. 34. 30. str. 33.. str. Vrela. str. str. 29. str. str. str. 27. str. — Kuhinje. str. — Pravo gradnje gradova. str. — Strijelnice. 29. str. 19. str. 11. str. — Povijest gradova. — Razvitak burga iz rimskih ili prethist. — Braničkula str. — Konak (palas). 35. 30. str.. str. 31. str. — Veličina gradova. 26. str. 18. str. str. na kojima nastaje grad. 20. — Sastav zidova u gradovima. 2 1 . Zadatak djela. 30. 27. 25. 1—9. 12. — Lokaliteti. — Župski i plemenski gradovi. 24 — Tipovi sredo­ vječnih gradova. 22.Sadržina djela: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. 31. — Kapele u gra­ dovima. — Pregledni prikaz lokaliteta i gra­ dova po županijama. — Svodovi.

143 144 145 146 . 123 . 183 113 119 181 146 146 159 206 137 85 • 158 78 143 112 116 206 82 161 65 211 113 69 . . . .) Bijela Stijena Bilaj (Belaj) u Lici Bisag Blagaj na Korani Blinja (Ujvar) Boričevac Bosiljevo Bović Bribir Brinje Britvić grad Brlog na Kupi . Dolac (Turski grad) Dombo (Dumbovo) Drenovac (pož.) Drenov klanac Drežnik Drivenik Dubica Dubovac * Dubrava Đakovo 106 68 159 204 . . žup. . 110 . . . 199 . . . . . • . koja se spominju u pregledu gradova po županijama. 185 192 117 58 199 125 . . Badljevina Bakar Bakarac Banoštor (Ku) Barand Barilović Barlete .) Drenovac (virov. Crni Vrh (Rebićka gr. Dijanovac Dobra kuća . . .Bedemgrad Bela u Zagorju Belaj Belec Berkasovo Bijela (pož. . Bršljanac Brubno Budački Budak Bužim Cerna Cernik Cesargrad Cetingrad Cirkvena . Decse (Dišnik?) . . .Imena lokaliteta i gradova.) . Čaklovac Čanjevo Čazma Čuntić Dabar . 146 124 131 199 170 183 66 60 101 139 .205 144 122 71 165 108 209 113 84 102 64 . . . . Brlog nad Gackom Brod na Savi . . Arpatarro (Ruma?) Badanj kod Crikvenice . 102 107 . Strana: Strana: Alsan castrum Antin (Hermangrad) Arky (Jarak) . . . .

. Gotalovec Gračac Gračanica (pož. 161 Kneginec 91 Kobaš 124 Komić (Karlovića dvori) . . . . . . . 103 141 165 102 105 112 65 14 68 138 19 210 123 64 101 117 119 204 80 102 184 175 199 98 67 64 181 149 146 .) 84 Kaptol 119 Karingrad 202 Karlobag 213 Karlovac . Gradište (pož. . . . 209 Komogovina 65 Konjšćina 79 Koprivnica 99 Korođ 141 Kosinj gornji . . . . Gorica k . . vci 108 144 139 212 68 117 Jastrebarsko (Jaska) Jesenice . . . . . . . . 202 Kostajnica . . . . . . . . . . Dienes) 144 Krapina 76 Kraljeva Velika 118 Kraljevica 182 Krčingrad 199 Kremengrad 164 Križevci 98 Križovljan 88 Krstinja 162 Kula .) . . Hrastovica Hreljin Ilok Irig Ivanec Ivanić tvrđa Ivankovo Ivano Jablanac Jamnica Jasenovac . . 107 . 59 Karom (Karlovci) 146 Kiringrad 69 Klada 212 Klenovnik 87 Klinac grad 64 Klokoč . . 157 Kurjak . . Gorjan . . . Gomirje Gore . . . . . Garićgrad • . . . . . 204 Kunšperg 71 Kupinovo . . . .217 Strana: Strana: Đurđevac Erdut Furjan Garešnica . Mittergradacz) Gradec Gradiška Stara . . . . . . Gorička . . . . . 146. . . . Grižani (Belgrad) Grobnik Gusića grad Guščerovac Gvozdansko . .) Gradac kod Gline (Ober Gradacz. . . . . . 209 Kutina 107 Kutinjac grad . . Grebenar Grebengrad Grđevac . 65 Kostel 73 Kostroman (Kosztorman sz. . . . 54 170 Kalnik V 94 Kalnik M 83 Kamengrad 118 Kamenica (varažd. . . Pregrade .

218 Strana: Strana: .

219 Strana: .

25 9. Tlocrt Medvedgrada 41 15. Tlocrt ostataka grada Okića • 47 2 1 . Prozor s postranim sjedalima 18 8 . 1889. Vrata s kasnogot. B. Vrsti zidova 9 5. Grad Ozalj • 51 27.*Mostni stup grada Ozlja • • • -52 28. Prozor s gotskim okvirom u V. Ostaci grada u Žumberku 49 25. Tlocrt grada Ozlja 50 26.—1529. Tlocrt grada Lipovca • • • • • 48 23. Građevni napis na ploči. Utvrde oko stolne crkve zagrebačke. 1517. Ribnik na Kupi 55 3 1 . Tlocrt tvrđave Karlovca • • • 56 i f ! \ I k \ % \ l ): \ 1 l \ U l ^ \i !I 4 . . Okić grad 47 22. . 42 16. . 1792. Strana: 1. Klesarski znakovi u starom dijelu grada u Varaždinu 50 (Nacrte 1—10 načinio dr. -36 12.Pregled slika i nacrta. . Strijelnice u gradu Ribniku 13 7. Tlocrt grada Ribnika . . 39 14. Ruševine Susedgrada g.) 11. Ruševine grada u Samoboru • • 46 20. 54 30. Taboru . Šenoa. Utvrđena stolna crkva u Zagrebu • • • • • 37 13. Taboru 13 6. . Pokretni most • 5 4. Grad Slavetić * • 48 24. . Medvedgradske ruševine g. okvirom i kamin u V . Grbovi u Nehajgradu kod Senja • • • • -28 10. Gornji grad Zagreb g. Rekostrukcija obrambenoga stanja • • 4 3. uzidanoj u ulaznu kulu grada Ozlja * • • 53 29. Prosjek kroz branič-kulu 2 2. Nacrt utvrđenoga Zagreba iz g. Tlocrt ruševine Susedgrada 43 17. 1870. • • • 44 18. Tlocrt grada u Samoboru • 45 19.

37. Novi dvori kod Klanjca Tloris ruševina Kostelgrada • • Kostelgrad kod Pregrade Tlocrt prizemlja V. Gradca kod Gline Tlocrt Kostajnice • • • Kostajnica. grad u Turopolju Tlocrt grada Siska Grad u Sisku " • Tlocrt Petrinje Tlocrt Klinac grada Šematski prikaz V. 43. 50. 45. 66. 59. 42. 53. Tabor Pogled na najveću kulu V. 54. Grad Belec Tlocrt Milengrada • . 40. . 68. . 62. 33. (Snimio arh. 49. Tabora. ' • • 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 66 66 67 68 69 Tlocrt ruševina Cesargrada • • • • Pogled n a pročelje glavne zgrade Cesargrada . 52. M.) V. 48. 61. Tabor kod Desinića Ulaz u V. 60. 44. 67. 70. Tlocrt grada Konjšćine 87 • • • 88 89 . . grad na Uni Tlocrt grada Dubice • • • Dubica Tlocrt grada Zrina Stari prikaz grada Zrina • Tlocrt Gvozdanskoga • • • Grad Gvozdansko Tlocrt grada Pedlja Tlocrt grada Perne. 35. 65. Tlocrt grada Gotalovca • • 72. . 46. Pilar. 56. 55. Tlocrt grada Dubovca Dubovac • Novigrad na Dobri Tlocrt Zvečaj-grada na Mrežnici • • Lukavec. 57. 41. • • • • • • * . Tabora Tlocrt ruševina grada Krapine Stara slika grada Krapine • Tlocrt ruševina Lobora • Ostaci Loborgrada Dvor Lobor • • Tlocrt Oštrc-grada Oštrc-grad Tlocrt grada Belca. 34. 39. 72 . 64. 69. . Ruševine Gotalovca 7 3 . . 38. 63. 58. 47.221 Strana: 32. 36. 51. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 -83 84 84 85 85 86 87 71.

".. . 83. . . Tlocrt grada u Požegi • 120 1 1 5 .222 Strana: 74. Tlocrt Gradiške 116 1 0 9 . 119 1 1 4 . Tlocrt grada Pakraca 115 107. dvor XVII v. Kalnika • Pogled na ruševine V. 77. 81. . . • • • 113 1 0 5 . 89. 82. .. 93. 85.) • Tlocrt M. 76. . 90. 75. 87. Grad Konjšćina Tlocrt Grebengrada Glavna kula Grebengrada Bisag. . Tlocrt ruševina utvrđenoga samostana u Bijeloj •• 112 102. . Branič-kula Stupčanice 9 9 . . Podvrško • • • • • 120 1 . . 94. Ruševine grada kod Velike 118 1 1 3 . . 79. Tlocrt ruševina Dobre kuće • • • no 100. Patachich. 96. . • . 80. Kamengrad u Slavoniji • 117 1 1 1 . Tlocrt grada kod Velike 117 112. . . Stari grad u Kaptolu . 78. Tlocrt ruševina Stupčanice • • • 9 8 . 95. 114 1 0 6 . • . kula • • 115 1 0 8 . . .'• • • • 112 1 0 3 . 91. Tlocrt ruševina Kamengrada • • • 116 1 1 0 . Kalnika Tlocrt grada Dubrave Tlocrt tvrđave Koprivnice Utvrda u Čazmi Stari nacrt grada Đurđevca • • • Nacrt ruševina Garić-grada • • • • 89 90 gi 92 92 93 94 • • • 95 95 97 97 98 99 100 101 -102 103 103 • • • 104 104 105 106 107 • • • 109 no 97. Tlocrt grada Caklovca . Grad Pakrac u vrijeme. . Ruševine utvrđenog samostana u Bijeloj • .. (Po nacrtu u status fam. 88. . Branič-kula grada Čaklovca . . . Nacrt ruševina grada Željnjaka kod Sirca 113 104.. ' Položajni nacrt grada Trakošćana Grad Trakošćan Grad Trakošćan prije restauracije Tlocrt ruševina grada Vinice Tlocrt grada u Varaždinu • • • Stara slika grada Varaždina • Grad Varaždin u sadašnjosti • Toranj grada u Rasinji Tlocrt ruševina V. . 92. Kalnika Mali Kalnik Grad u Ivancu Bela. Ruševine Dobre kuće m 1 0 1 . dok je postojala gl.• . 84. 86. .

Tlocrt grada Kupinova . 129. . Tlocrt tvrđave u Petrovaradinu • -151 148. vijeka • • • • • • 151 149. . . 134 -135 136 137 138 139 . . Tlocrt grada Iloka 146 143. Tlocrt grada Morovića • • • • • 156 # • 155. . 127. 1608. . .. 134 . Slika Petrovaradina iz početka XIX. . . 121. Tlocrt Gračanice • Ulazna kula grada Gračanice Nacrt ostataka grada Dolca Ostaci grada Dolca Utvrđena crkva u Drenovcu požeškom • • Tlocrt grada u Vrhovcima • Nacrt ruševina grada kod Viškovaca Tlocrt tvrđe i zidova mjesta Broda Prikaz oslobođenja Virovitice god. . 137. Stara slika grada Iloka • • • . 120. . Tlocrt Staroga grada nad Orahovicom • • . 135. . • . Ostaci grada u Vočinu Tlocrt ruševina grada Ružice kod Orahovice • • .223 Strana : 116.1. Ruševine Šarengrada 145 142. Tlocrt grada u Vukovaru 141 139. 132 .22 123 124 • • 125 126 127 127 129 130 130 • 131 . 118. 125. . Tlocrt utvrda staroga Petrovaradina 150 1 4 7 . Vrdnik u Srijemu 153 151. 126. Tlocrt ruševina utvrde kod Slankamena 154 152. Utvrđena crkva u Moro vicu • 156 156. 157 . . . 131. . . 122. . . 130. . Ilok u sadašnjosti • • 148 145. . 133 . . . . 143 140. . . . 138. . . 119. . Ruševine grada Ružice kod Orahovice . Slankamen danas 155 154. 134. . . Tlocrt ruševina grada Vrdnika • • 152 150. Grad u Vukovaru god. . Slika utvrde i mjesta Slankamena iza oslobođenja od Turaka • • 154 153. . . 136. . . Dvor u Cerniku ' . Ruševina gotske crkve grada Ružice kod Orahovice . « . . . . 124. . . . . . . . . . 123. 132. . Tlocrt ostataka Šarengrada 144 141. . . 128. 133. . . . . . . 1684. Stari tlocrt grada u Valpovu Glavna kula grada u Valpovu Đakovo Kolođvar Erdutski grad -• • • • 121 121 . . 147 1 4 4 . 117. • Tlocrt ruševina grada kod Drenovca . . . Ostaci Bedemgrada nedaleko Našica • • . . . . . Krunište zidova grada u Iloku 149 1 4 6 . . .

224 Strana: .

15 .225 Prof. Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->