P. 1
dipl. final.verzija

dipl. final.verzija

|Views: 420|Likes:
Published by Nezrina Dolovac

More info:

Published by: Nezrina Dolovac on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2012

pdf

text

original

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

a koje ispitanik treba da opiše. Test asocijacije reči.. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. Test nedovršenih rečenica. Kod direktnog intervjua.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju. gde intervjuista vodi diskusiju. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. .. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. kako se kaže.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju.  Direktni nestruktuirani. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. gde se ispitaniku da serija simultanih reči. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja. Dok. dolazi do “dubine duše” ispitanika. i to:  Direktni struktuirani. prepuštajući razgovor članomima grupe. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. uglavnom od 6-10. gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši. Test tematske apercepcije (TAT).

ocenjujemo. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. . znanja. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. profesije. neodobravamo. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj.2. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. više nego od strogosti izbora uzorka).2. pomaže subjektu da reši problem. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. Međutim. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. 1. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. živopisnosti. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. opravda i legitimiše svoje glediste. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr. odobravamo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji. a u mass-medijima za široku javnost. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. kao i empatsku raspoloženost. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat.

specifičnog za veliki broj društvenih pojava. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. njihova vrednost. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. a sem toga. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. do onog skrivenog. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. tumačenja. kao ni dvosmisleni izrazi koji. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . kao što smo rekli. mogu izazvati različita. nepravilna. kao sto smo već pomenuli. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. odziv može da bude čak manji i od 5%. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat.

  Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti.85. ispitanici popunjavaju na miru. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. ekonomična. • ostaju nepopunjena pitanja.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju. u vreme koje im odgovara. • nema kontrole ko odgovara na pitanja. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika. I pored poštovanja ovih faktora.  Nagradu za učestvovanje u anketi. • veće poverenje u anonimnost.ako ne zahteva više ponavljanja. zahvalnost.129. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena. 3 http://209.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi.  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika. mogućnost slanja reklamnih materijala. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće).  Zaključne recenice. Uprkos ovome.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a . ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi. brza i razmerno jeftina .  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. • standardizovanost upitnika. testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom. jer nema mogućnosti pojašnjenja.ffri.

problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik. podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika.

Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. .2.3. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo. uključujući opremu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1. nakon završenog telefonskog intervjua. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu. http://www. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. Još 1982. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka.analitik.hr/kvantitativne.htm . omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara.

Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti. 1. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.hr/kvantitativne.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. 5 http://www. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. • standardizacija upitnika.4. Kompjuterski podržano lično anketiranje . • istovremeni unos i kontrola podataka.2. • pouzdana kontrola uzorka. • kontrola rada anketara. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće.htm . Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja. • niži troškovi. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže. • standardizacija upitnika. • niži troškovi.analitik.

Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. komentarisu promotivni materijal. komentarišu promotivni materijal.hr/kvantitativne. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.htm .2.2.5. ambalažu i sl. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1. ambalažu i sl. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.6. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.analitik. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu.

2. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.8. komentarišu promotivni materijal. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: . Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.7. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl. komentarišu promotivni materijal. robne kuće. ambalažu i sl. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.2. ambalažu i sl.

Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1.2.2. .9. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža.10.tajanstvena osoba. 2004. postavlja mnogo pitanja i sl. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces. * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. Prednosti mystery shoppinga su: 7 West.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . koja je predstavnik agencije.-144 str. 1. Blind test . Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici.

rs/marketing .iim. 8 www.uns.ac. Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.11.

Tako proizvođač određenog proizvoda. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. u kraćem i dužem roku i dr. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . panel televizijskih gledalaca. tako da ima više različitih sadržaja. Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika.. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. panel trgovca. geografske. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako.. psihografske i dr. pomoću panela. razlikujemo panel potrošača. socioekonomske.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima. Ako su. Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. stav potrošača prema određenoj marki. na primer. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu. već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima.

Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd. stavovi. postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. intervjuom. Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.rs/marketing .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja.2. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. očekivanja.iim. osećaji. identifikovali glavni elementi problema. vrednosti.uns. percepcije i sl. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www.ac.

stavovi. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. in-depth interview). Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi.13. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. .2. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja.12. Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl. Primenom ove metode istražuju se: mišljena.2. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. pažljivo sluša. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika. ponašanje i navike ispitanika. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu.

Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena. lekari. potrebe. 1. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''.198.2.wikipedia. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena. menadžeri. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti. a to su npr. 2.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. Polustruktuirani intervju. 3. mišljenja. upotrebi proizvoda. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove. a koja su ista za sve ispitanike. Workshops . Najčešće se upotrebljavaju kolaži.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. brendu ili proizvođaču. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. želje i osećaje. uverenja. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua.pdf . ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. ispitanici koji su dislocirani. Struktuirani intervju. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu.14. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva. Nestruktuirani intervju. Ne postoje unapred zadata pitanja. itd.60. slike. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1.

Znači. ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. tvrdi profesor.slobodnaevropa. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja . Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis.dnevniavaz. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. koje su karekteristike robe. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. da smo deo statistike.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen.org/content/article/1363334.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. Ne može se odvojiti 12 13 http://www. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. Deset hiljada je povređeno. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: . Hoće li ova kampanja uticati da vozači. znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo. kao da izbegavaju kontakt .html&usg . Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća.„Pazi kako voziš“. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina.

Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge. ali to je bruka po mom mišljenju. loše održavane i dotrajale. Iako je cilj uvek isti. barem u vizuelnom smislu. inače. pogotovo mlade osobe .da poludiš od njega.“ „Ne znam ništa o toj kampanji.“ „Nastojim da vozim što manje.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila. naime.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. Samo po nuždi. veliki je broj vozila. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi. ali ne možemo promeniti situaciju.“ „Ovo mi se jako sviđa .. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd. katastrofa. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja.u nekim slučajevima možda i jeste tako . Ispod bilborda postavljena su.“ „Velika je gužva.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika.“ „Vrlo teško.“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica. Ulice su zastarele..“ „Zakrčeno je dosta. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija. pogotovo u poslednjem periodu.i to se direktno implementira u saobraćaju. ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje. Umeće je proći kroz grad. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama. Svi su seli za volan. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin .

16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.. Druga stvar.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01.ac.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata. str. Svjetlost. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www. Ljudi će upotrebljavati automobile. 104. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima. Sarajevo. M.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse.doc+televizijski+intervju 17 http://www.org/sr-el 16 http://personal. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda.eccf.unizd.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar.15 Intervju (en.pdf 18 Akademik Filipović. lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku. upravljanja saobraćajem .Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima. 2004.su.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara.mi smo zakazali u tom delu. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem. . Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva.pdf http://sr. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.geof. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju. a sa unapred određenim planom razgovora. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje.hr/~bstancic/kiksgnh.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja.wikipedia. 3. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe.

Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika.prema vremenu trajanja (kraći. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. sociopsiholoških i sličnih procesa). koji nije vođen) itd. 200. jer se takvim intervjuom. 3. ima i specifične probleme. grupni).slobodni intervju (nekontrolisani. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji. . inteligencije i društvenog statusa. terapijski). Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. 2. duži). preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. Individualni intervju. Vrste intervjua:19 1. pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih.. Rijeka.usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. Prema različitim kriterijima. .prema broju osoba koje učestvuju (individualni. 19 Prof. Dr. Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru. da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. Zelenika. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . sadržajnih i psiholoških ograničenja. .prema funkciji (istraživački. str. . god. 368.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. Grupni intervju. da slobodno pristaje na razgovor. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. u pravilu. Ekonomski fakultet u Rijeci. . dijagnostički. Međutim. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. R. 4. Standardizovani intervju. Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. . optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). dobijaju kvalitetniji odgovori. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). Grupni intervju.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Slobodni intervju. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza.

). jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. . A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. boja glasa i način govora itd. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. posebno individualnog i grupnog anketiranja. elastičnost. šarmantnost. ljubaznost. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. ili nečeg drugog (npr. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka. nosa. stvara sud o celoj osobi. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja. ili fizički izgled. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama. on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. a od ispitivača zahteva tačnost. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. boja odela. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom. povučenost ili živahnost.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete..Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. prilagodljivost. poslovnost. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. oblik i izgled lica. snalažljivost.). spontanost. duhovitost. Naime. opšta urednost ili neurednost itd. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. kose itd.

. .). društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl.prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka. Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: . životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima.njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik.wikipedia.org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a . . izbor tipa i veličine uzorka.odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5.utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa. uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu. 20 http://bs.

ffst.fer. 1.4.3. 21 .html . Nedostaci o procene su subjektivne. 200. god. Ekonomski fakultet u Rijeci. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto. 378. o može se oceniti znanje kandidata.http://www.Prof.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.zpr. str. Zelenika.INTERVJU. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu. . 379. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke.hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua. o negativne informacije imaju veću težinu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6.pdf . R. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno.http://www.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.Prednosti i nedostaci intervjua 1. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata. Rijeka.. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika. Dr.

Ekonomski fakultet u Rijeci. 3.. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. Ugled institucije koja sprovodi intervju. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu.. str. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. . R. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. pristojnost i šarmantnost intervjuera. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. 4. Dr. Zelenika. 2. a retko kao jedini stimulativni oblik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. Rijeka. o znatno poskupljuje istraživanje. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. Znatiželja ispitanika. 379..Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. 380. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. o nisu pouzdani kao testovi. 7. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. Uljudnost. 22 Prof. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. bez obzira na svoju rezervisanost. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. pa će zato ispitanik. 200. 5. Direktna materijalna stimulacija ispitanika. god.

Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. Ugled vlasti. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. on neće odgovoriti na neka pitanja. Negativni motivi su: 1. 3. 6. U strahu da ispadne neznalica.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. Ispitanik je zaštićen intervjuima. . U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. drugog odgovarajućeg ispitanika. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. pružajući mu za to određene garancije. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. 2. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. 4. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. 7. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. tj. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. Treba pronaći njegovu zamenu. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. Ako do takve situacije dođe. ali i kao strah. 5.

od koji su najvažnije: 1. ali i obrnuto. Tačnost. Suydryanost i temperamentnost. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. ni preterano društven. 7. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. kako bi razumeo. shvatio. Poštenje i moralnost.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. Prilagodljivost. 2. Obrazovanje i inteligencija. 6. ni preterano agresivan. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. vrlo informisan i inteligentan. Zainteresovanost. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. . Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. a uz to i neodgovoran i površan. 3. 5. 4.

pitanja postavljena stručnim jezikom. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja. pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita. .Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima. tj. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9.

Izbor reči i formulacija. 9. 6. Dvosmislena ili nejasna pitanja. Forma pitanja (otvorena. 2. Neuravnotežena pitanja. izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. . 11. 8. pokusna aplikacija upitnika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. 10. Akviesencija (potvrđivanje). o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. 7. Naglasak i navođenje u pitanjima. 4. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. Uključivanje odgovora «ne znam». kombinovana). Više pitanja u jednom (složena pitanja). zatvorena. 5. Ne posedovanje stava. 3. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. Redosled pitanja.

73. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. Dr.ffzg. Š. Npr.24 23 24 http://infoz.asp?kljuc=2007012 Prof. važnost koja se pridaje nekom stavu. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. . dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja. str. odnosno. 1999. nakon odluke o sadržaju. god. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. Sarajevo.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. Čekić..: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. informacije. FSK.

Svjetlost. 26 http://infoz. ili cele populacije nekog društva. uz primeren problem istraživanja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. putem intervjua.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa.wikipedia. stavovima i ponašanju. zatim jednostavna. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. dobro konstruisan i sproveren upitnik.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. pre svega. precizno određenje populacije koja se ispituje. Međutim.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima. jasna.foi. M. pomoću otisnutog upitnika. jednostrani i subjektivni. i to mali broj tih pitanja.pdf 28 http:www.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf.unsa.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi. 2004. ili usmeno. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. 105. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike. str. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna.ffzg. Pitanja se mogu postaviti pismeno. Sarajevo.. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. netačni.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju.org/wiki/Anketa . koja se najčešće koristi u javnom životu. uverenjima. ako je njeno sprovođenje sporo. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela). ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene. Vrednost ankete je ograničena. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. Anketa traži.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. npr.doc+primer+anke 29 http://hr. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. koja interesuju veće grupe ljudi.

Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. 2000. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. sociološkim. Anketa. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje.5. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora. Pitanja se 30 Prof. zapravo postupcima statističkog računa. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne. R. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice. već je anketa. ili jednog grada. u užem značenju. Dr. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. 1. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. Tako npr. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. profesionalni i interesni. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. Ove metode su moćne. Anketa. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. . Rijeka. str. god. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. obrade dobijeni podaci. Osnovni parametri su polni. edukacioni parametri. 367. u širem značenju. odnosno matematički izraz rezultata ankete. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. označava istraživački postupak kojim se direktno. tj. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. koji će biti ispitan. demografskim. starosni.. Ako se anketa vodi telefonski. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. Ako to nije slučaj. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. 2.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. iz prve ruke. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. Zelenika. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. pre svega. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. kvalitativne i kauzalne analize. Ekonomski fakultet u Rijeci.

2. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja. Testove. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1. 2. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. Intervju. 1.php . Anketu u užem smislu. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori. sposobnostima i interesima ispitanika. kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi.kiphz.15. 3. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju.hr/znanstveni_rad_anketiranje. Pitanja su jednostavna.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika.

* U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. Sve je ispred vas. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. zvukom i videom. poput Bugarske i Litvanije. koristiti se slikom. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. čitate i ocenjujete.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. Međutim. Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji. a u prestonici je taj postotak verovatno veći. Taj je način brz.ne treba mnogo ljudi. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. rekla bih da su u Srbiji . Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. ali se u novije doba usporilo. Kad govorimo o Srbiji. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. i tu nema nikakve sumnje. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. zvukom i videom. 3 milijarde pripada online istraživanju. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje. ipak smatram da. ako polazite od te pretpostavke. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. koristiti se slikom. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. a nema troškova intervjua.

- Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja. rotaciju i slučajan odabir pitanja. I primer web – ankete32 32 http://www. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija. ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta.ba/index.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . Evropske agencije su takav nivo već dostigle.2. postoje brojne komercijalne. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. farmaceutske do financijske industrije. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. a možda i cele populacije. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. grananja. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. Ponavljam. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom. 1. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije.rtvmo.16. od kozmetičke.

2.16.ba/index. http://www.2.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz.1.1.asp?kljuc=6 .gov. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).mupusk.16.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1.ffzg. 1.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.

prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja.17.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. u prvom planu – bez pomicanja teksta).2. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. preglednika. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. drop – off point). odgovaranje na pojedino pitanje. anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. 11. postupke. Prednosti i nedostaci ankete . već to može da učini onda kada to želi. samim tim što se upitnik popunjava off-line. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. odustajanja ispitanika (tzv. jednoj stranici. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima. obrađuje pristigle ispunjene ankete. 1.

Jednima ista naketa može biti vrlo teška. tj. Rijeka. 2. 2. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. stručnosti ispitanika. a drugima prelagana. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. Ako se o tome ne vodi računa. 3. Društvene poteškoće. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. dobijaju se nerealni. Ekonomski fakultet u Rijeci. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima. R. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. a rezultati nisu pouzdani. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. god.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Psihološke poteškoće. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. str. Epistemološke poteškoće. stavovi. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. . emocije. Zelenika. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. sadašnjosti i budućnosti. pojave i događaje. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. Isto tako. 368.. u pravilu. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. ekonomična. 3. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Dr. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. kao što su:35 1. karakter. ali i planovi za budućnost. kao što su: sposobnosti. pogledi na određene stvari. Anketa je. 200. mišljenja.

Npr. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. velika greška.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. tj. ima veliku mogućnost verifikacije. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. nedopustivo. analizirati. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. kada se pravilno koristi. što je nesumnjivo velika prednost ankete.asp?kljuc=6 . naravno. jer anketa kao istraživačka metoda. To je. problem istraživanja. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete. tržišno orentisanih istraživanja.ffzg. rezultira velikim brojem podataka. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. upoređivati i proveravati.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz. na početku istraživanja definisanu hipotezu. ispitivanje velikog broja ljudi.

Kada se spomene metoda anketiranja. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. S druge strane. željom udovoljavanja ispitivaču itd. definisanje načina formiranja uzorka. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. svrha i ciljevi istraživanja. na kom će se izvršiti anketiranje. odnosno statstičkog skupa. Drugim rečima. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. mišljenja ili stavovi. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. anketa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. tj. Dakle. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. . Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. strahom. a rezultat bi bio porazan. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. nepouzdani i neupotrebljivi. definisanje načina anketiranja.

tj. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. da li su pitanja razumljiva? 5. aranžirana? 3. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. 3. indikator se odnosi na varijablu. 1. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. 2. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. Koja vrsta pitanja. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja.6. . naime. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. Utvrđeno je. da li su korišćene odgovarajuće reči. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. koji ne sadrži nejasna pitanja. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. jer se svako od njih odnosi na indikator. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. Pri dizajniranju ankete. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. i to: 1. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. definišemo sledeće: 1. varijabla na hipotezu. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja.

. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. kao npr. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. ispitanici su pred lakšim zadatkom. nego ga opisivati svojim rečima. onako kako njemu najviše odgovara. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. i to: 1. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. jer je lakše zaokružiti odgovor. Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. kao npr. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. postoje dve grupe pitanja. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. prirodno i spontano. Zatvorena pitanja.: • takva je pitanja teže sastaviti. Otvorena pitanja. moguće je postaviti veći broj pitanja. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku.7. 2.

) DA .225 NE – 171 5. Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA .ekotim.327 NE . Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu. Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora. roleri i sl. Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost.net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05. Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz.69 2. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .21 3.375 NE . Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA .256 NE ZNAM – 67 Primer 4. Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.ffzg.asp?kljuc=6 http://www.77 NE . i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.pdf .

kulturnom događaju i sl. a ne viseća ili nešto slično tome. Za neke je ovaj projekat promašaj. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. te da je ovo neobična i dobra ideja. Na jednom od foruma. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. 6. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. 2. tj. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. Viseći tramvaj. brzu izgradnju. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu.viseći tramvaj nad Miljackom. već i jednu svetsku atrakciju. godine. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. jer su varijable promenljive. 3. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. 2. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. brži saobraćaj. projektu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. 4. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. poginulih i povređenih lica. 5. po imenu Schwebebahn. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . domaći čelik i nove zaposlene. a smisao merenja je u registrovanju tih promena. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. Tako npr. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. čisto s ekološkog gledišta. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. niti ih mogu umanjiti. i to: 1. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. Ali.. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja.

kao npr.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. Moguće je postaviti više potpitanja. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi.: omogućava anonimnost ispitanika. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija. Osim toga. Primer pitanja s potpitanjem . 1. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. spretnosti i sl. o njegove veštine. zahteva manje truda i vremena. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem". motivisanosti. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. temperamentu.2.18. itd. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu.

19. Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1. 39 http://infoz. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice.2.asp?kljuc=6 . upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.ffzg.

mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . rentno. doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka.2. Istovremeno. dobrovoljno penzijsko osiguranje. . Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu. tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije. kola i druge vrste životnih osiguranja. Osiguranje života. poslednjih godina.20. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom.potrebu za Osiguranjem nove generacije. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju. uz plaćanje premije osiguranja. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. osiguranje imovine. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. kako fizickim tako i privrednim subjektima. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. dopunsko osiguranje uz osiguranje života.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1.

Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje.54 % 100 % . osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. zdravstvenom stanju. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. upisivalo skole i slično. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi.45 % 37. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. ugovorenom trajanju i polu. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. ishlo na putovanje. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti . Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama.

njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. zaposlenih gradjana Novog Pazara. Anketni upitnik 1. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje.08 % 27 % 34. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika.65 % 13. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv. gdje? . Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3. zanimanju i zivotnom dobu.89 % 15. koji zive i rade u Novom Pazaru.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu.

samo se 23% potvrdno izjasnilo. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. 34% osrednja. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. od zivotno neosiguranih.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. 24% velika i isto vrlo velika. od 1 do 5. 11% slaba. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. potrebnu investiciju. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. potom poverenje. . Koliko je. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima.

Anketa se implementira tako što. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. te odredili varijable i indikatore. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. . definisali hipotezu. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. definišemo cilj i rezultate anketiranja. možemo krenuti na izradu ankete. Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. jasan. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. pre svega.

intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima.org/wiki/Intervju . Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. 2004. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti. 2. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka. Filipović. 4. – 5. god. West.hr/Afric http://www.hr. Zelenika. Š. FSK. 2004. Ekonomski fakultet u Reci. Internet: − − − − http://www.: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela.infoz.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.org/wiki/Anketa http://www. Sarajevo. 3. Čekić. god. Reka. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom.ba http://www. 2000.ppf.unsa. Sarajevo. R. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. 14.ffzg. god.wikipedia. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima.: Metodologija znanosti i naucnog rada.wikipedia. Literatura 1. 1999. Svjetlost.bs. M.

....zpr.......dnevniavaz..................sarajevox..............................2....mupusk........................ Intervjui licem u lice (Face-to-face) ..............................3 1..11 1...gov..................hr/naucni_rad_anketiranje.......................ba/index http://www..........................com/clanak/ http://www....ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1........................3...............Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www........................2..hr/kvantitativne...........................................wikipedia..................analitik............................su... Kompjuterski podržano lično anketiranje ........................puls.................pdf http://www..2.3 1...5...................12 1......................CAPI (Computer aided personal interviewing) ....... Uvod...................4.htm http://hr...... Ispitivanje poštom...............fer...................7 1..kiphz................ba http://www........ffri....... Intervju u kućanstvu ...........yu/Download/mljr/analiza http://www.ekotim.......5 1..............rtvmo..............2..net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05........ Kvantitativne metode istraživanja tržišta.......pdf http://www....org/wiki/Produbljeni_intervju http://www..........................2.........hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1............ Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) .....ac.............1...............ba/dogadjaji/intervju http://www.............hr/hrv/po/34qn.hr/~bstancic/kiksgnh......................................hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.geof........13 ........htm http://www...............slobodnaevropa...eccf....2................................doc+anketno_istraziva http://www..html http://www. Tehnike ispitivanja............dnevniavaz...............................1 2.php http://www.....org/content/ http://www....2.................

.........................................................................................................................13 1...31 9.........2........21 3.......................................................................................................2...........2................10.................. Tajna kupovina (Mystery shopping) .................................7....41 12..........................................................................................................16....... Sprovođenje intervjua.....26 5............. Workshops ..................................................................................................................19 1..........................................15 1......... Prednosti i nedostaci ankete...................................14 1..............................20..........................................................................50 1... Motivi intervjuisanja..............36 1...4........................................... Prednosti.....2.................................... Kvaliteti ispitivača.................................................... Metoda intervjua...6........20 1................. Prednosti i nedostaci intervjua .51 13....... E – mail ankete.............................................. Zaključak................................... Psihološka strategija pitanja............................17................... Web ankete........................2........................5.....................................................9.............................................................14...................1...........28 1....8................28 1....... Intervju na izlazima iz trgovina............................................................... Dizajniranje ankete .......3......................24 4.............................2................................2................................kreativne radionice...........18......................................2...........32 10.............................40 1.......................................................................................................7...................16................................19...................2.15 1...20 1............... Kvalitativne metode istrazivanja trzista...............13......37 1............................46 1.............. Metoda ankete..........41 11...................................................................................................... Neke od najčešćih grešaka u upitnicima.... Blokovi i matrice.......................................... Intervju na ulici..............49 1. Vrste pitanja u anketnom upitniku.......................................................... On – line ankete..................12........................... Nedostaci.............2...................28 7.2..........................................................................slepo testiranje......2.................................................... Glavne faze izrade intervjua..........56 ...............................39 1.................................. Vrste anketa.....14 1......................2.... Elementi dobrih web anketa ..... Intervju na centralnoj lokaciji.................................................27 6.. Produbljeni intervju ili dubinski intervju .... Ostale tehnike ispitivanja......................................... Fokus grupa............................................................. Izrada anketnog upitnika............................................55 14............2.........................................................................................16 2..... Blind test ..............................................................................................................................6..................................................2.... Literatura....................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1..................................................................................2.......................................45 1..................................15.........................11....................2...................................................... Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem................34 1..............................................................29 8.....................................44 1.................

........................57 ..Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj.....................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->