Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

. gde intervjuista vodi diskusiju. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. Test asocijacije reči. dolazi do “dubine duše” ispitanika.. uglavnom od 6-10. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. a koje ispitanik treba da opiše. gde se ispitaniku da serija simultanih reči.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju. gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. Dok. i to:  Direktni struktuirani. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. kako se kaže. Test tematske apercepcije (TAT). U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo. Kod direktnog intervjua. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. Test nedovršenih rečenica. prepuštajući razgovor članomima grupe. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike.. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč.  Direktni nestruktuirani. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina.

jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. više nego od strogosti izbora uzorka). Međutim. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. živopisnosti. pomaže subjektu da reši problem. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr. neodobravamo. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj.2. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. opravda i legitimiše svoje glediste. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). 1. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. ocenjujemo. odobravamo. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. znanja. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. . hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj. profesije.2. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. kao i empatsku raspoloženost. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. a u mass-medijima za široku javnost.

Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. mogu izazvati različita. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. tumačenja. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. njihova vrednost. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. kao ni dvosmisleni izrazi koji. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. odziv može da bude čak manji i od 5%. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. do onog skrivenog. a sem toga. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. nepravilna. kao sto smo već pomenuli. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . kao što smo rekli. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju.

testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak.129.  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način.  Zaključne recenice.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika.ako ne zahteva više ponavljanja. • ostaju nepopunjena pitanja.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti.ffri.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www. ekonomična.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi. zahvalnost. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika. jer nema mogućnosti pojašnjenja. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju. • veće poverenje u anonimnost. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika.doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a . Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena. I pored poštovanja ovih faktora.  Nagradu za učestvovanje u anketi.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće).85. ispitanici popunjavaju na miru. • standardizovanost upitnika. mogućnost slanja reklamnih materijala. Uprkos ovome. u vreme koje im odgovara. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo. brza i razmerno jeftina .hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1. 3 http://209.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i . problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik. podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje.

Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara. .3.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara. http://www. nakon završenog telefonskog intervjua. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. Još 1982.analitik. uključujući opremu.htm .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak.hr/kvantitativne.2. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu.

5 http://www. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja.4.analitik. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. • istovremeni unos i kontrola podataka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka. • standardizacija upitnika.hr/kvantitativne. 1. • standardizacija upitnika. • niži troškovi. • niži troškovi. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja. • kontrola rada anketara.htm . Kompjuterski podržano lično anketiranje . • pouzdana kontrola uzorka.2. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora.

hr/kvantitativne. komentarišu promotivni materijal. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. ambalažu i sl. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.2. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.2.5. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. komentarisu promotivni materijal.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1. ambalažu i sl.htm . Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu.analitik. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www.6.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1.2. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. ambalažu i sl. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: . Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra. komentarišu promotivni materijal. komentarišu promotivni materijal.7. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. robne kuće. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1.8. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.2. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. ambalažu i sl.

Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda.2.10.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici. Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža. postavlja mnogo pitanja i sl. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik. Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda.2. koja je predstavnik agencije. 2004.tajanstvena osoba. 1. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.9.-144 str. . Blind test . * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . Prednosti mystery shoppinga su: 7 West. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces.

iim.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.ac.rs/marketing .11. Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.2. 8 www.uns.

pomoću panela. u kraćem i dužem roku i dr. geografske. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. razlikujemo panel potrošača. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. panel trgovca. Tako proizvođač određenog proizvoda. psihografske i dr. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. socioekonomske.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . panel televizijskih gledalaca. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika... tako da ima više različitih sadržaja. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja.

već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. stav potrošača prema određenoj marki. na primer. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima. Ako su.

percepcije i sl.2. postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. osećaji. Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.uns. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem.iim. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd. identifikovali glavni elementi problema. vrednosti. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www. stavovi. očekivanja.ac. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. intervjuom.rs/marketing .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2.

Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika.2. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl. ponašanje i navike ispitanika. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1.13. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli.2. in-depth interview). Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi.12. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. stavovi. pažljivo sluša. Primenom ove metode istražuju se: mišljena. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja.

kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti. mišljenja. a koja su ista za sve ispitanike. 3. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. Ne postoje unapred zadata pitanja.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. Workshops . ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike. 2.14. upotrebi proizvoda. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''.198. uverenja. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena.2. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. želje i osećaje. 1. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove. a to su npr. ispitanici koji su dislocirani. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu.60. slike. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua. lekari.wikipedia. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1. itd. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua. Polustruktuirani intervju. Struktuirani intervju. potrebe.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. Najčešće se upotrebljavaju kolaži. Nestruktuirani intervju. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193.pdf . brendu ili proizvođaču. menadžeri.

Deset hiljada je povređeno. Hoće li ova kampanja uticati da vozači. da smo deo statistike. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno. Ne može se odvojiti 12 13 http://www. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. tvrdi profesor. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. kao da izbegavaju kontakt . ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. Znači. kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju.dnevniavaz. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: . Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina.„Pazi kako voziš“.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope.slobodnaevropa.html&usg . Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. koje su karekteristike robe. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja .org/content/article/1363334.

Svi su seli za volan. da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa.“ „Nastojim da vozim što manje. katastrofa.“ „Ne znam ništa o toj kampanji.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava. Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila.da poludiš od njega. Umeće je proći kroz grad.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin .. Samo po nuždi. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija. inače.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi. veliki je broj vozila. pogotovo mlade osobe .u nekim slučajevima možda i jeste tako .i to se direktno implementira u saobraćaju. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto. pogotovo u poslednjem periodu.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju.“ „Velika je gužva. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . Ispod bilborda postavljena su. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih. Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. Iako je cilj uvek isti.“ „Ovo mi se jako sviđa . ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina.“ „Zakrčeno je dosta. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja. ali to je bruka po mom mišljenju.. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd. loše održavane i dotrajale. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. naime. barem u vizuelnom smislu.“ „Vrlo teško. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. ali ne možemo promeniti situaciju. Ulice su zastarele.“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica.

Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. upravljanja saobraćajem .pdf http://sr.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01. Svjetlost.eccf. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora.hr/~bstancic/kiksgnh.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem.org/sr-el 16 http://personal.. Druga stvar. M. . kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju. lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku.wikipedia. 3. Ljudi će upotrebljavati automobile.unizd.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada.Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima. Sarajevo. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara.mi smo zakazali u tom delu. str.ac.doc+televizijski+intervju 17 http://www. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www.16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. 104.su.15 Intervju (en. 2004. a sa unapred određenim planom razgovora.pdf 18 Akademik Filipović. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva.geof.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse.

3. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. . Dr.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. . osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. Zelenika. 368. jer se takvim intervjuom. 19 Prof.prema funkciji (istraživački.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. . Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. Grupni intervju. Slobodni intervju. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. u pravilu. duži). Ekonomski fakultet u Rijeci. . R. str. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. Prema različitim kriterijima.prema vremenu trajanja (kraći. da slobodno pristaje na razgovor. koji nije vođen) itd. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih. 2. Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. Vrste intervjua:19 1. Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. 200. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). sadržajnih i psiholoških ograničenja. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. Rijeka. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika. Individualni intervju. Standardizovani intervju. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji. Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. sociopsiholoških i sličnih procesa).usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). ima i specifične probleme. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. terapijski). Međutim.. grupni).slobodni intervju (nekontrolisani. dijagnostički. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. inteligencije i društvenog statusa. dobijaju kvalitetniji odgovori. 4. . . Grupni intervju. god. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: .

najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. stvara sud o celoj osobi. a od ispitivača zahteva tačnost. povučenost ili živahnost. elastičnost. . on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični..) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. Naime. opšta urednost ili neurednost itd. boja odela. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. poslovnost. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. kose itd. oblik i izgled lica. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom. ili nečeg drugog (npr.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete. boja glasa i način govora itd. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja. snalažljivost. o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. ljubaznost. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan.). prilagodljivost. posebno individualnog i grupnog anketiranja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. šarmantnost. nosa. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama. A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. spontanost. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. duhovitost.). ili fizički izgled.

. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima.njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik.prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka. izbor tipa i veličine uzorka. uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu.odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa. društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl.wikipedia.). Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: .org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a .utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa. . životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena. 20 http://bs. .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5.

379. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije. 378.4. god. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine.hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu. Nedostaci o procene su subjektivne.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6. o negativne informacije imaju veću težinu.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. R.Prednosti i nedostaci intervjua 1.INTERVJU.3. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata. str. 200. o može se oceniti znanje kandidata. 1. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke. .fer. Dr.Prof.http://www.html .http://www. 21 .ffst. Ekonomski fakultet u Rijeci. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno..pdf . o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika.zpr.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto. Zelenika. Rijeka.

. pristojnost i šarmantnost intervjuera. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. o nisu pouzdani kao testovi. R.. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. 379. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju. Ekonomski fakultet u Rijeci.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu. Uljudnost. 5. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. Znatiželja ispitanika. 7. . a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. Dr. Zelenika. str. 4. Ugled institucije koja sprovodi intervju. o znatno poskupljuje istraživanje. 200. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. 3. Rijeka. 380. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. a retko kao jedini stimulativni oblik. 22 Prof. bez obzira na svoju rezervisanost. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. pa će zato ispitanik. Direktna materijalna stimulacija ispitanika.. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. god. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. 2.Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu.

Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. Negativni motivi su: 1. . Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. ali i kao strah. 5. Ugled vlasti. Treba pronaći njegovu zamenu. pružajući mu za to određene garancije. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. 6. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. tj. 7. Ispitanik je zaštićen intervjuima. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. U strahu da ispadne neznalica. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. 4. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. drugog odgovarajućeg ispitanika. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. 2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. 3. on neće odgovoriti na neka pitanja. Ako do takve situacije dođe. U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika.

Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. Suydryanost i temperamentnost. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. kako bi razumeo. ni preterano agresivan. Zainteresovanost. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. 7. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. shvatio. 6.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. Prilagodljivost. 5. 3. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. Poštenje i moralnost. Obrazovanje i inteligencija. ni preterano društven. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. a uz to i neodgovoran i površan. . od koji su najvažnije: 1. ali i obrnuto. vrlo informisan i inteligentan.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. 4. Tačnost. 2.

pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9. . tj.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora. pitanja postavljena stručnim jezikom. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja.

pokusna aplikacija upitnika. 9. Neuravnotežena pitanja. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. 4. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. Uključivanje odgovora «ne znam». 3. Naglasak i navođenje u pitanjima. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. 2. zatvorena. Akviesencija (potvrđivanje). Izbor reči i formulacija. Ne posedovanje stava. 11. 5. 8. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. . Redosled pitanja. Forma pitanja (otvorena. 6. 7. Više pitanja u jednom (složena pitanja). kombinovana). izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. Dvosmislena ili nejasna pitanja. 10.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe.

Š. . odnosno.24 23 24 http://infoz.ffzg. god. Dr. str.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela.. Sarajevo. Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. informacije.asp?kljuc=2007012 Prof.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. nakon odluke o sadržaju. 1999. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. važnost koja se pridaje nekom stavu. 73. FSK. Čekić. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja. Npr. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav.

ili usmeno. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf. M. ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene. jasna. 105. stavovima i ponašanju. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. Svjetlost. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju. str. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela). Međutim. netačni. koja interesuju veće grupe ljudi. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.wikipedia. 26 http://infoz. Vrednost ankete je ograničena. ili cele populacije nekog društva.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja.pdf 28 http:www.doc+primer+anke 29 http://hr. i to mali broj tih pitanja. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama.foi. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode. nedvosmislena i nesugestivna pitanja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. precizno određenje populacije koja se ispituje. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.ffzg. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. putem intervjua.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. dobro konstruisan i sproveren upitnik.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima. zatim jednostavna. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. pre svega. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. uverenjima. uz primeren problem istraživanja. Sarajevo. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna. Pitanja se mogu postaviti pismeno. koja se najčešće koristi u javnom životu. npr. jednostrani i subjektivni.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa. 2004.. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći.29 Ti odgovori su obično nepotpuni.org/wiki/Anketa . pomoću otisnutog upitnika. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. Anketa traži.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. ako je njeno sprovođenje sporo.unsa.

367. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. odnosno matematički izraz rezultata ankete. koji će biti ispitan. obrade dobijeni podaci. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. u užem značenju. Rijeka.. iz prve ruke. tj. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. Anketa. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo. kvalitativne i kauzalne analize. Zelenika. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. god. . Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne. već je anketa. Ako se anketa vodi telefonski. starosni. demografskim. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. profesionalni i interesni. Ako to nije slučaj. Anketa. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. ili jednog grada. Pitanja se 30 Prof. označava istraživački postupak kojim se direktno. u širem značenju. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. edukacioni parametri. Tako npr. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. Ove metode su moćne. pre svega. str. 2000. sociološkim. R. Osnovni parametri su polni. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora.5. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. zapravo postupcima statističkog računa. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. 2. 1. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice. Ekonomski fakultet u Rijeci. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. Dr.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.

kiphz. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja. Anketu u užem smislu. Intervju.15. Testove. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju.php . sposobnostima i interesima ispitanika.2. 3.hr/znanstveni_rad_anketiranje. 2. kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. Pitanja su jednostavna. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi. 1. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1.

*Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. a u prestonici je taj postotak verovatno veći. ali se u novije doba usporilo. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. čitate i ocenjujete. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. Međutim. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. ipak smatram da. a nema troškova intervjua. Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. i tu nema nikakve sumnje. zvukom i videom.ne treba mnogo ljudi. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. 3 milijarde pripada online istraživanju. Taj je način brz. koristiti se slikom. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. koristiti se slikom. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . poput Bugarske i Litvanije. zvukom i videom. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. Kad govorimo o Srbiji. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. rekla bih da su u Srbiji . ako polazite od te pretpostavke. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. Sve je ispred vas.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina.

okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta. postoje brojne komercijalne. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije.ba/index. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike.rtvmo. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija.16. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom. rotaciju i slučajan odabir pitanja. 1. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. od kozmetičke. Evropske agencije su takav nivo već dostigle. Ponavljam. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. I primer web – ankete32 32 http://www. ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika. - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja. farmaceutske do financijske industrije. grananja.2. a možda i cele populacije.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast.

2.1.ffzg.16. http://www.ba/index.1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1.asp?kljuc=6 .mupusk.2.gov.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.16. 1.

anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. postupke.17. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. preglednika. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. jednoj stranici. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. odgovaranje na pojedino pitanje. samim tim što se upitnik popunjava off-line. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. 11. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. odustajanja ispitanika (tzv. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. u prvom planu – bez pomicanja teksta). Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi.2. Prednosti i nedostaci ankete . 1. drop – off point). već to može da učini onda kada to želi. obrađuje pristigle ispunjene ankete.

To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. sadašnjosti i budućnosti. Društvene poteškoće. Rijeka. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. 2. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima. Psihološke poteškoće. pojave i događaje. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. pogledi na određene stvari. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. str. . Ekonomski fakultet u Rijeci. 200. Anketa je. god. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. 368. a rezultati nisu pouzdani. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju.. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao. 3. dobijaju se nerealni. ali i planovi za budućnost. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. 2. a drugima prelagana. ekonomična. emocije. u pravilu. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. kao što su: sposobnosti. tj. R. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Isto tako. stavovi. kao što su:35 1. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. mišljenja. Ako se o tome ne vodi računa. Jednima ista naketa može biti vrlo teška. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. stručnosti ispitanika. karakter. Epistemološke poteškoće.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. Dr. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. 3. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. Zelenika.

problem istraživanja. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. Npr. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. ima veliku mogućnost verifikacije. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. upoređivati i proveravati. velika greška.. naravno. nedopustivo.ffzg. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. analizirati. tržišno orentisanih istraživanja. što je nesumnjivo velika prednost ankete. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete.asp?kljuc=6 . dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. kada se pravilno koristi. na početku istraživanja definisanu hipotezu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. tj. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. jer anketa kao istraživačka metoda. rezultira velikim brojem podataka. ispitivanje velikog broja ljudi. To je.

Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. Drugim rečima. anketa. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. S druge strane. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. mišljenja ili stavovi. strahom. odnosno statstičkog skupa. definisanje načina anketiranja. na kom će se izvršiti anketiranje. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. tj. Kada se spomene metoda anketiranja. Dakle. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. . a rezultat bi bio porazan. svrha i ciljevi istraživanja. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. željom udovoljavanja ispitivaču itd. nepouzdani i neupotrebljivi. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. definisanje načina formiranja uzorka.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. definišemo sledeće: 1. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. aranžirana? 3. te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. tj. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. da li su pitanja razumljiva? 5. i to: 1. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. varijabla na hipotezu. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. . Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. Koja vrsta pitanja. 1. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. naime. 3. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. indikator se odnosi na varijablu. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja. da li su korišćene odgovarajuće reči. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. 2.6. Utvrđeno je. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. jer se svako od njih odnosi na indikator. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. Pri dizajniranju ankete. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. koji ne sadrži nejasna pitanja.

kao npr. postoje dve grupe pitanja. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor.: • takva je pitanja teže sastaviti. jer je lakše zaokružiti odgovor. moguće je postaviti veći broj pitanja. . Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. Otvorena pitanja. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. 2. nego ga opisivati svojim rečima. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. i to: 1. Zatvorena pitanja. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku. prirodno i spontano. onako kako njemu najviše odgovara. ispitanici su pred lakšim zadatkom.7. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. kao npr. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost.

) DA .327 NE .77 NE . Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz.pdf .225 NE – 171 5.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu. Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1. roleri i sl.ekotim. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu.21 3.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora. Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.375 NE .256 NE ZNAM – 67 Primer 4. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA . takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost. Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA .asp?kljuc=6 http://www.net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.69 2. Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA . Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli.ffzg.

Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. 4.viseći tramvaj nad Miljackom. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. Tako npr. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. 2. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. domaći čelik i nove zaposlene. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. čisto s ekološkog gledišta. 3. 6. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. Viseći tramvaj. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. po imenu Schwebebahn. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. Ali. a ne viseća ili nešto slično tome. brži saobraćaj. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. tj. kulturnom događaju i sl. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . Za neke je ovaj projekat promašaj. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. te da je ovo neobična i dobra ideja. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. i to: 1. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. 5. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. a smisao merenja je u registrovanju tih promena. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. godine. Na jednom od foruma. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. poginulih i povređenih lica. niti ih mogu umanjiti. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. projektu. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. jer su varijable promenljive. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. 2. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu. već i jednu svetsku atrakciju.. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. brzu izgradnju.

temperamentu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija.18. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem". Osim toga. itd. spretnosti i sl. zahteva manje truda i vremena. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu. Primer pitanja s potpitanjem .: omogućava anonimnost ispitanika. Moguće je postaviti više potpitanja.2. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. o njegove veštine. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi. motivisanosti. 1. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. kao npr. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja.

2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice. 39 http://infoz. Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.19. upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.ffzg.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.asp?kljuc=6 .

tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. osiguranje imovine. kako fizickim tako i privrednim subjektima. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. rentno. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. Osiguranje života.2. kola i druge vrste životnih osiguranja. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi.potrebu za Osiguranjem nove generacije. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. uz plaćanje premije osiguranja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo. .20. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. Istovremeno. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. dobrovoljno penzijsko osiguranje. poslednjih godina. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu.

Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. upisivalo skole i slično.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62. ugovorenom trajanju i polu.54 % 100 % . Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti . nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. ishlo na putovanje. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga.45 % 37. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena. zdravstvenom stanju. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi.

Anketni upitnik 1.65 % 13. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje.08 % 27 % 34. zanimanju i zivotnom dobu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih. zaposlenih gradjana Novog Pazara. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2. koji zive i rade u Novom Pazaru.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu.89 % 15. njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9. gdje? . Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da.

Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. 34% osrednja. od zivotno neosiguranih. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. potrebnu investiciju. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. od 1 do 5. . Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. 24% velika i isto vrlo velika. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. 11% slaba. Koliko je. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. potom poverenje. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. samo se 23% potvrdno izjasnilo. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju.

mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. pre svega. te odredili varijable i indikatore. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. definisali hipotezu. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik. možemo krenuti na izradu ankete. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. Anketa se implementira tako što. Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. definišemo cilj i rezultate anketiranja. jasan. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13.

org/wiki/Intervju . god. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom. god. R. 2. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima. West.hr/Afric http://www.: Metodologija znanosti i naucnog rada. Filipović.ppf.infoz. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. FSK.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. 2004. 2004. Čekić. 2000. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka. – 5.ffzg.bs. Literatura 1. Internet: − − − − http://www. Sarajevo. Zelenika. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima. 1999. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.unsa. Reka. 3. Svjetlost. Š. 4.org/wiki/Anketa http://www.wikipedia. 14.: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela. Ekonomski fakultet u Reci.ba http://www. Sarajevo.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela. M.wikipedia. god.hr.

...........ffri....html http://www.........CAPI (Computer aided personal interviewing) ......hr/~bstancic/kiksgnh...........wikipedia..........rtvmo.............com/clanak/ http://www...3...............htm http://www.....................hr/kvantitativne............hr/naucni_rad_anketiranje.........fer...2.........................org/wiki/Produbljeni_intervju http://www....3 1... Intervjui licem u lice (Face-to-face) .......analitik...ba http://www............ac..............slobodnaevropa.................................hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1............hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.................12 1...net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05............1 2.......................... Intervju u kućanstvu ........................................su.......................pdf http://www...................2..............2................. Kompjuterski podržano lično anketiranje ..... Ispitivanje poštom..doc+anketno_istraziva http://www..........................................................sarajevox.........hr/hrv/po/34qn..........php http://www............11 1............ekotim.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www....5............1.............................................................zpr....... Tehnike ispitivanja...........dnevniavaz.....2............org/content/ http://www.....2....yu/Download/mljr/analiza http://www.....eccf.............htm http://hr..........geof......7 1.....pdf http://www......mupusk.....puls.............ba/dogadjaji/intervju http://www........................ Kvantitativne metode istraživanja tržišta........dnevniavaz..................4..........................5 1.... Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) ..........ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1....2................ Uvod.........kiphz..............ba/index http://www.............3 1...13 ..........gov....2...............

.6....................................... Produbljeni intervju ili dubinski intervju .................................................................................................15 1....... Vrste anketa.......................15 1.................................................................................................................... Kvaliteti ispitivača..................................................... Sprovođenje intervjua....................................13.... Dizajniranje ankete .................................................16 2.31 9........................19 1......................28 7...............2..3........................18.........................................2...................................................................... Literatura............46 1....21 3................................41 11...........................................2.......20 1.........................................6...2................................................7.........................................................................................................2.................28 1....................................2........... Prednosti.........slepo testiranje.......................14 1..29 8.......................................................................20............... Metoda ankete......................................kreativne radionice........................2..1................................................. On – line ankete..................................8.....................................................14.................................................................2......................... Web ankete.......17....... Zaključak...................................... Vrste pitanja u anketnom upitniku..............44 1.............................................................. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem... Workshops ...... Prednosti i nedostaci ankete.... Motivi intervjuisanja..........................20 1........................28 1...............7. Prednosti i nedostaci intervjua ....45 1..... Intervju na centralnoj lokaciji........................................... Intervju na izlazima iz trgovina.....19.2........................ Neke od najčešćih grešaka u upitnicima.40 1... Blokovi i matrice............37 1...........................................................14 1.......................... Blind test ..34 1.16................................2...15.................................................................................... Nedostaci.16......27 6............................................2................................................13 1...........................4.................................................................................................... Ostale tehnike ispitivanja......................................... E – mail ankete.................... Elementi dobrih web anketa .............................49 1..............5...................2........ Psihološka strategija pitanja............. Kvalitativne metode istrazivanja trzista.................2.............................. Intervju na ulici...........................39 1....................................51 13.................41 12..................................................................................................................................................11.................................................... Tajna kupovina (Mystery shopping) ....................................36 1...................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1..........................................................................9.........32 10.......................................................50 1..24 4.........................55 14....2............... Glavne faze izrade intervjua....... Metoda intervjua.........26 5..........2...................... Izrada anketnog upitnika..................................................................................................12...........2....................................... Fokus grupa............................56 ......2................................................................................10.............................................................................................................................................................

........57 ..............................................................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj.........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful