Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. Test asocijacije reči.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se. Test tematske apercepcije (TAT). Dok. Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. prepuštajući razgovor članomima grupe. uglavnom od 6-10. kako se kaže. dolazi do “dubine duše” ispitanika. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. i to:  Direktni struktuirani.  Direktni nestruktuirani. Test nedovršenih rečenica. a koje ispitanik treba da opiše. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina.. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši. gde se ispitaniku da serija simultanih reči. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. Kod direktnog intervjua. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. . gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu.. gde intervjuista vodi diskusiju. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč.

Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji.2. znanja. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog.2. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. ocenjujemo. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. a u mass-medijima za široku javnost. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. opravda i legitimiše svoje glediste. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. profesije. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. . neodobravamo. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. odobravamo. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. pomaže subjektu da reši problem. više nego od strogosti izbora uzorka). kao i empatsku raspoloženost. hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. 1. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. Međutim. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. živopisnosti. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr.

do onog skrivenog. mogu izazvati različita. kao sto smo već pomenuli. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. nepravilna. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. njihova vrednost. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. tumačenja. a sem toga. kao što smo rekli. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju. odziv može da bude čak manji i od 5%. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. kao ni dvosmisleni izrazi koji.

• standardizovanost upitnika. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak. zahvalnost. u vreme koje im odgovara. I pored poštovanja ovih faktora. mogućnost slanja reklamnih materijala. ekonomična. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. brza i razmerno jeftina .132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www. testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi. 3 http://209.  Zaključne recenice. jer nema mogućnosti pojašnjenja. • veće poverenje u anonimnost.ako ne zahteva više ponavljanja. • ostaju nepopunjena pitanja.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće).doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a .85. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena.ffri.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju.129.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.  Nagradu za učestvovanje u anketi.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika. Uprkos ovome. ispitanici popunjavaju na miru. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo.

podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i . problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik.

predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti. http://www. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu. Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. nakon završenog telefonskog intervjua. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka. . Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva.htm .analitik. uključujući opremu.hr/kvantitativne. Još 1982. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak.3.2. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara.

Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu.hr/kvantitativne. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće. Kompjuterski podržano lično anketiranje . • pouzdana kontrola uzorka. • kontrola rada anketara. • niži troškovi. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka.4. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže. • istovremeni unos i kontrola podataka. • standardizacija upitnika. • niži troškovi.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja.htm .2. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti.analitik. 1. • standardizacija upitnika. 5 http://www. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja.

Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.2. ambalažu i sl. komentarisu promotivni materijal. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.2. ambalažu i sl. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.5. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. komentarišu promotivni materijal.analitik.htm . Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.6. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu.hr/kvantitativne.

ambalažu i sl.2.7. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl. komentarišu promotivni materijal. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: . robne kuće.2. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.8.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. ambalažu i sl. komentarišu promotivni materijal. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.

* Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje.10.2.2. postavlja mnogo pitanja i sl.9. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici. 2004. Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje. . koja je predstavnik agencije.-144 str. Blind test . Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti. 1. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda. Prednosti mystery shoppinga su: 7 West. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik. Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1.tajanstvena osoba. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces.

Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.iim.ac.rs/marketing .2.uns.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.11. 8 www.

Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja. tako da ima više različitih sadržaja.. razlikujemo panel potrošača. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. panel trgovca. u kraćem i dužem roku i dr. psihografske i dr. panel televizijskih gledalaca. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. geografske.. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. Tako proizvođač određenog proizvoda. socioekonomske. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. pomoću panela.

Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača. već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu. Ako su. rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . stav potrošača prema određenoj marki. na primer.

rs/marketing . stavovi. osećaji. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja.ac. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www. identifikovali glavni elementi problema. postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd.iim.uns. percepcije i sl. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem.2. vrednosti. intervjuom. očekivanja. Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2.

2. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika.13. .12. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. stavovi.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. ponašanje i navike ispitanika. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl.2. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja. Primenom ove metode istražuju se: mišljena. Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. in-depth interview). Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. pažljivo sluša.

org/wiki/Produbljeni_intervju http://193. Ne postoje unapred zadata pitanja. a to su npr. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. mišljenja. upotrebi proizvoda. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena.2. ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final.198.60.pdf . Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua. uverenja. 1. brendu ili proizvođaču.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. ispitanici koji su dislocirani. 2. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua. menadžeri. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. Workshops . te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva. a koja su ista za sve ispitanike. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama.14. slike. lekari.wikipedia. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika. Najčešće se upotrebljavaju kolaži. itd. želje i osećaje. Nestruktuirani intervju. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. 3. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu. potrebe. Polustruktuirani intervju. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena. Struktuirani intervju. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1.

Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja .html&usg . znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti.slobodnaevropa. Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno.„Pazi kako voziš“. kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. tvrdi profesor. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: .dnevniavaz. koje su karekteristike robe.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. kao da izbegavaju kontakt . Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj.org/content/article/1363334. Hoće li ova kampanja uticati da vozači. da smo deo statistike. Znači. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju. Deset hiljada je povređeno. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina. Ne može se odvojiti 12 13 http://www.

“ „Zakrčeno je dosta.i to se direktno implementira u saobraćaju.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju.“ „Ovo mi se jako sviđa . da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa. ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. Ulice su zastarele.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . Svi su seli za volan. Umeće je proći kroz grad.“ „Velika je gužva. ali to je bruka po mom mišljenju. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . Samo po nuždi. pogotovo u poslednjem periodu. Iako je cilj uvek isti. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd..“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. katastrofa. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih.“ „Vrlo teško. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog. inače. pogotovo mlade osobe . naime. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin . ali ne možemo promeniti situaciju.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina.“ „Ne znam ništa o toj kampanji.da poludiš od njega. loše održavane i dotrajale. Ispod bilborda postavljena su.. Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo. barem u vizuelnom smislu.“ „Nastojim da vozim što manje. veliki je broj vozila. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica.u nekim slučajevima možda i jeste tako . Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija.

2004.wikipedia.mi smo zakazali u tom delu. M. Druga stvar.pdf 18 Akademik Filipović. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada.15 Intervju (en.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem. lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku.eccf. Ljudi će upotrebljavati automobile. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora. str. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima.unizd. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar. a sa unapred određenim planom razgovora. 104.Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima.org/sr-el 16 http://personal. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje. upravljanja saobraćajem . 3.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www.geof. .16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države.pdf http://sr. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara.su. Svjetlost.ac.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata. Sarajevo.doc+televizijski+intervju 17 http://www.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva.hr/~bstancic/kiksgnh.

. Individualni intervju. 4. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. grupni). jer se takvim intervjuom. . Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. 200.prema vremenu trajanja (kraći. osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. dobijaju kvalitetniji odgovori. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. Međutim.usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). Slobodni intervju. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . sadržajnih i psiholoških ograničenja. Dr.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. . ima i specifične probleme. . Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. god.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. Grupni intervju. inteligencije i društvenog statusa. Grupni intervju. sociopsiholoških i sličnih procesa). terapijski). . . koji nije vođen) itd. 3. pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih. R. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika. da slobodno pristaje na razgovor.prema funkciji (istraživački. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. . Rijeka. u pravilu. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). 2. Zelenika. da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. 368.slobodni intervju (nekontrolisani. Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru. optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). 19 Prof. Ekonomski fakultet u Rijeci. Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. Standardizovani intervju. Vrste intervjua:19 1.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. Prema različitim kriterijima. str. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. duži). dijagnostički. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. snalažljivost. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. duhovitost. ljubaznost. A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. ili fizički izgled. kose itd. posebno individualnog i grupnog anketiranja. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. elastičnost. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama. spontanost.. oblik i izgled lica. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. boja odela. nosa.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. poslovnost. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. opšta urednost ili neurednost itd. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. . prilagodljivost. a od ispitivača zahteva tačnost. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični. Naime. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. boja glasa i način govora itd.). najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. stvara sud o celoj osobi.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. šarmantnost. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. ili nečeg drugog (npr. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka. povučenost ili živahnost.). Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja.

odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa.njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik. .org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a . uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu. . životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena.wikipedia. 20 http://bs. društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl. izbor tipa i veličine uzorka.). .utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa. Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima.prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka.

hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA. str. Ekonomski fakultet u Rijeci. . 200.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine.. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu.zpr.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.INTERVJU. R.ffst. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika.http://www.pdf .3. Rijeka. o može se oceniti znanje kandidata. god. Nedostaci o procene su subjektivne.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6. 378. 379. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata.Prednosti i nedostaci intervjua 1. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno. Zelenika.fer. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua.Prof. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto.4.http://www. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke. Dr.html . 21 . 1. o negativne informacije imaju veću težinu.

Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. 7. Uljudnost. Znatiželja ispitanika. 2.. 3. o znatno poskupljuje istraživanje. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. str. pristojnost i šarmantnost intervjuera. Ugled institucije koja sprovodi intervju. god.Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. R. Ekonomski fakultet u Rijeci. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju. 200. 379. Rijeka. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. . Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. 4.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. bez obzira na svoju rezervisanost. o nisu pouzdani kao testovi. Dr.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Direktna materijalna stimulacija ispitanika. a retko kao jedini stimulativni oblik. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. 22 Prof.. Zelenika. pa će zato ispitanik. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. 380. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu.. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. 5.

U strahu da ispadne neznalica. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. drugog odgovarajućeg ispitanika. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. on neće odgovoriti na neka pitanja. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. 3. Negativni motivi su: 1. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme. 7. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. ali i kao strah. 2. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. 6. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. tj. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. Ispitanik je zaštićen intervjuima. . Ugled vlasti. Ako do takve situacije dođe. Treba pronaći njegovu zamenu. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. 5. 4. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. pružajući mu za to određene garancije.

Obrazovanje i inteligencija. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. kako bi razumeo. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. 7. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. 4. Poštenje i moralnost. Suydryanost i temperamentnost. a uz to i neodgovoran i površan. vrlo informisan i inteligentan. ali i obrnuto. 2. shvatio. ni preterano agresivan. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. Tačnost. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. Zainteresovanost. 5. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. od koji su najvažnije: 1. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. . 6. ni preterano društven. Prilagodljivost. 3.

Najčešće greške su nerazumljiva pitanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9. tj. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora. pitanja postavljena stručnim jezikom. . pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima.

Uključivanje odgovora «ne znam». Redosled pitanja. pokusna aplikacija upitnika. 7. Izbor reči i formulacija. 2. kombinovana). 10. 6. Neuravnotežena pitanja. zatvorena. 9.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. Forma pitanja (otvorena. 5. Akviesencija (potvrđivanje). 4. 11. Više pitanja u jednom (složena pitanja). izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. . 3. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. Ne posedovanje stava. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. Naglasak i navođenje u pitanjima. o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. 8. Dvosmislena ili nejasna pitanja. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza.

Š. . informacije. god.ffzg. Npr.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. str. Dr.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. odnosno. važnost koja se pridaje nekom stavu. Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. Čekić..asp?kljuc=2007012 Prof. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav. nakon odluke o sadržaju. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. 73. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja.24 23 24 http://infoz. FSK. 1999. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. Sarajevo.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.

hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi. pre svega. 2004.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. uz primeren problem istraživanja.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. dobro konstruisan i sproveren upitnik. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. M. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. Vrednost ankete je ograničena. uverenjima. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela). koja se najčešće koristi u javnom životu. str.. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa.org/wiki/Anketa .wikipedia.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. netačni.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. Međutim. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna. ili cele populacije nekog društva. i to mali broj tih pitanja. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći. ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene. Anketa traži. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.unsa. ili usmeno.foi. Pitanja se mogu postaviti pismeno. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode. pomoću otisnutog upitnika. Sarajevo.doc+primer+anke 29 http://hr. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike. precizno određenje populacije koja se ispituje. putem intervjua.pdf 28 http:www. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju. koja interesuju veće grupe ljudi. npr. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. Svjetlost. zatim jednostavna.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. 105.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. 26 http://infoz.ffzg. jasna. stavovima i ponašanju. ako je njeno sprovođenje sporo. jednostrani i subjektivni.

mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. Ako se anketa vodi telefonski. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne.5. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. obrade dobijeni podaci. Zelenika. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. god. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. Osnovni parametri su polni. 1. sociološkim. 2000. starosni. 367. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. Rijeka.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. str. Ekonomski fakultet u Rijeci. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. Pitanja se 30 Prof. u užem značenju. 2. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. Dr. edukacioni parametri. označava istraživački postupak kojim se direktno. u širem značenju. već je anketa. profesionalni i interesni. zapravo postupcima statističkog računa. tj. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice. . Ove metode su moćne. pre svega. Anketa. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. Tako npr. demografskim. Anketa. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. kvalitativne i kauzalne analize. ili jednog grada. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. Ako to nije slučaj. iz prve ruke. koji će biti ispitan. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. odnosno matematički izraz rezultata ankete.. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. R. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje.

To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori.kiphz. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja.php . kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. 3.hr/znanstveni_rad_anketiranje. sposobnostima i interesima ispitanika. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. Anketu u užem smislu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. Pitanja su jednostavna. Intervju.15. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju.2. 2. 1. Testove.

Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. Kad govorimo o Srbiji. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. ako polazite od te pretpostavke. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . ipak smatram da. poput Bugarske i Litvanije. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. Međutim. i tu nema nikakve sumnje. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. zvukom i videom. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. rekla bih da su u Srbiji . Sve je ispred vas. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. a u prestonici je taj postotak verovatno veći.ne treba mnogo ljudi. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. zvukom i videom. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. 3 milijarde pripada online istraživanju. Taj je način brz. koristiti se slikom. čitate i ocenjujete. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. a nema troškova intervjua. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. ali se u novije doba usporilo. koristiti se slikom. Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi.

Ponavljam. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. postoje brojne komercijalne. I primer web – ankete32 32 http://www. grananja. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta. od kozmetičke. ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika.16.2. a možda i cele populacije. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija. 1. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. farmaceutske do financijske industrije. - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja.rtvmo.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike. Evropske agencije su takav nivo već dostigle. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije.ba/index. rotaciju i slučajan odabir pitanja.

2. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).ffzg. http://www.gov.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz.1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1.ba/index.mupusk.asp?kljuc=6 .hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.16. 1.1.16.2.

odgovaranje na pojedino pitanje. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. Prednosti i nedostaci ankete . ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. odustajanja ispitanika (tzv.2. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima. jednoj stranici. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi. preglednika. 1. obrađuje pristigle ispunjene ankete. 11.17. drop – off point).Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. samim tim što se upitnik popunjava off-line. već to može da učini onda kada to želi. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. u prvom planu – bez pomicanja teksta). prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. postupke.

a rezultati nisu pouzdani. Rijeka. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. dobijaju se nerealni. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. pojave i događaje. 3. tj. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima. mišljenja. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. Ekonomski fakultet u Rijeci. stručnosti ispitanika. Jednima ista naketa može biti vrlo teška. 368. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. 3. emocije. karakter. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. Epistemološke poteškoće. sadašnjosti i budućnosti.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. Ako se o tome ne vodi računa. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. Dr. pogledi na određene stvari. 200. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. . ali i planovi za budućnost. kao što su: sposobnosti. u pravilu. Isto tako. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. stavovi. Psihološke poteškoće.. a drugima prelagana. god. kao što su:35 1. str. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. Društvene poteškoće. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. Zelenika. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. Anketa je. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. ekonomična. R. 2. 2.

Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.ffzg. naravno. analizirati. jer anketa kao istraživačka metoda. kada se pravilno koristi. ima veliku mogućnost verifikacije. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. velika greška. rezultira velikim brojem podataka. tj. Npr. ispitivanje velikog broja ljudi.asp?kljuc=6 . na početku istraživanja definisanu hipotezu. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. što je nesumnjivo velika prednost ankete.. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. upoređivati i proveravati.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. problem istraživanja. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. To je. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. tržišno orentisanih istraživanja. nedopustivo.

Drugim rečima. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. strahom. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. definisanje načina anketiranja. svrha i ciljevi istraživanja. a rezultat bi bio porazan. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. Dakle.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. tj. na kom će se izvršiti anketiranje. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. S druge strane. željom udovoljavanja ispitivaču itd. anketa. Kada se spomene metoda anketiranja. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. odnosno statstičkog skupa. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. mišljenja ili stavovi. . definisanje načina formiranja uzorka. nepouzdani i neupotrebljivi.

različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. Koja vrsta pitanja. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. i to: 1. da li su korišćene odgovarajuće reči. tj. aranžirana? 3. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. koji ne sadrži nejasna pitanja. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. jer se svako od njih odnosi na indikator. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi.6. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. Utvrđeno je. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. naime. . te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. 3. indikator se odnosi na varijablu. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. definišemo sledeće: 1. 1. varijabla na hipotezu. da li su pitanja razumljiva? 5. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. Pri dizajniranju ankete. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. 2.

7. nego ga opisivati svojim rečima. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. jer je lakše zaokružiti odgovor. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. prirodno i spontano. onako kako njemu najviše odgovara.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. postoje dve grupe pitanja. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku.: • takva je pitanja teže sastaviti. Otvorena pitanja.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. 2. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. Zatvorena pitanja. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti. kao npr. moguće je postaviti veći broj pitanja. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor. Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. ispitanici su pred lakšim zadatkom. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. i to: 1. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. kao npr. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor. . Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni.

pdf .hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.77 NE .256 NE ZNAM – 67 Primer 4. Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA .327 NE . Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA . Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz. Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli.ffzg.21 3.225 NE – 171 5. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.) DA .69 2. i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu.asp?kljuc=6 http://www.375 NE .ekotim. Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3. roleri i sl.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora. Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost.

te da je ovo neobična i dobra ideja. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. poginulih i povređenih lica. 4. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. godine. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. 2. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. čisto s ekološkog gledišta. niti ih mogu umanjiti. jer su varijable promenljive. i to: 1. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. brzu izgradnju. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. a smisao merenja je u registrovanju tih promena. tj. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. kulturnom događaju i sl. domaći čelik i nove zaposlene. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. već i jednu svetsku atrakciju. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. 5. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. Za neke je ovaj projekat promašaj.. a ne viseća ili nešto slično tome. 3. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. po imenu Schwebebahn. Na jednom od foruma. Viseći tramvaj. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje. Ali. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. Tako npr. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. 2. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada.viseći tramvaj nad Miljackom. brži saobraćaj. 6. projektu.

kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. Osim toga. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. Moguće je postaviti više potpitanja. 1.2. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore.: omogućava anonimnost ispitanika. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem". o njegove veštine. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija. kao npr. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu. spretnosti i sl. motivisanosti. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika.18. Primer pitanja s potpitanjem . pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. zahteva manje truda i vremena. itd. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. temperamentu. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.19. upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice. Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.2. 39 http://infoz.asp?kljuc=6 .ffzg.

Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika.potrebu za Osiguranjem nove generacije. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije. poslednjih godina. . doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju. dobrovoljno penzijsko osiguranje. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu. Istovremeno. kako fizickim tako i privrednim subjektima. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. uz plaćanje premije osiguranja.20. osiguranje imovine.2. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. rentno. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. Osiguranje života. kola i druge vrste životnih osiguranja.

fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. zdravstvenom stanju. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. upisivalo skole i slično. Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama.45 % 37. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. ishlo na putovanje. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. ugovorenom trajanju i polu. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi.54 % 100 % . pol mushki zenki ukupno Broj ziv. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti .

zanimanju i zivotnom dobu. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu. gdje? . Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da.89 % 15.08 % 27 % 34.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv.65 % 13. koji zive i rade u Novom Pazaru. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9. njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Anketni upitnik 1. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje. zaposlenih gradjana Novog Pazara. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih.

Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. 11% slaba. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. . 24% velika i isto vrlo velika. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. 34% osrednja. od zivotno neosiguranih. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. od 1 do 5. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. samo se 23% potvrdno izjasnilo. potom poverenje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. Koliko je. potrebnu investiciju. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. možemo krenuti na izradu ankete. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. definisali hipotezu. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. Anketa se implementira tako što. . Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. pre svega. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik. jasan. definišemo cilj i rezultate anketiranja. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. te odredili varijable i indikatore. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete.

Sarajevo. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti. 3. Internet: − − − − http://www. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka. 2004.unsa. 2. 14. Sarajevo. Ekonomski fakultet u Reci.: Metodologija znanosti i naucnog rada.hr.bs. Čekić.ppf. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima. god. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima. god.ffzg. 2004. god. M. Svjetlost.org/wiki/Anketa http://www. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. Š.org/wiki/Intervju . Zelenika. West.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela. – 5. 1999. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom.infoz.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.wikipedia. 4. Literatura 1. 2000. R.hr/Afric http://www.: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela.ba http://www. Filipović. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.wikipedia. FSK. Reka.

.....net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05....CAPI (Computer aided personal interviewing) ....doc+anketno_istraziva http://www.........htm http://www................. Uvod..............php http://www.......................................13 ...........zpr....2...............4.....................12 1.........hr/naucni_rad_anketiranje............2............................html http://www.puls..............ac.................................5 1.hr/~bstancic/kiksgnh..................................................................1...2........ Intervjui licem u lice (Face-to-face) .........com/clanak/ http://www............3 1.......yu/Download/mljr/analiza http://www.....analitik... Intervju u kućanstvu .............................htm http://hr...hr/hrv/po/34qn....ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1...............fer.............1 2...... Ispitivanje poštom.........pdf http://www......slobodnaevropa.3......................................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www........ekotim........hr/kvantitativne.pdf http://www.........su..............sarajevox.........................................................geof........ba/index http://www.....5..eccf...org/content/ http://www.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui..................................2..............ba http://www....kiphz.......org/wiki/Produbljeni_intervju http://www...................3 1.......mupusk..........................wikipedia.......7 1..................11 1........ Kvantitativne metode istraživanja tržišta...........gov..2...2.. Kompjuterski podržano lično anketiranje ...................ba/dogadjaji/intervju http://www......... Tehnike ispitivanja.................rtvmo....hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1................2..........ffri.dnevniavaz. Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) ....dnevniavaz.............

.......................................................................................16 2.1.36 1..............................15 1............2..........................................................2.............................. Ostale tehnike ispitivanja............................................................................................41 12.........20...............................6...................................8............... Intervju na ulici..... Blokovi i matrice............................2..................................20 1.....................................................5..............56 .................................................................................................................... Vrste pitanja u anketnom upitniku....................7.. Neke od najčešćih grešaka u upitnicima................................................................................ Izrada anketnog upitnika......18.. Dizajniranje ankete .................28 1.....................19.. Elementi dobrih web anketa .........17..................9.37 1........6....10..............................................................................2.................................................................3............19 1......13...........2................51 13........................................................................................ Prednosti i nedostaci ankete............................................ Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem.........2...............kreativne radionice..........11..........29 8.............slepo testiranje..................2.............14 1.......................................................................4......... Prednosti i nedostaci intervjua .........................28 7........................................24 4.....................................................................15................................ Kvaliteti ispitivača..................................................................................... Workshops ................................45 1.................................49 1......................... Sprovođenje intervjua..... Fokus grupa......... Intervju na centralnoj lokaciji.............................................. Blind test .................. Nedostaci... E – mail ankete................................................................................................ Literatura.2..............................50 1............2...........44 1............................................................................................................................... Motivi intervjuisanja...............14.....Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1..26 5.....................................................7...........55 14..................2........................ Tajna kupovina (Mystery shopping) ......................15 1.....16........................41 11....................................................... Metoda ankete..............................................................................40 1..14 1...............................................................................................2...................................................21 3..........39 1...........................28 1............................. On – line ankete..............................2..........2.........................................20 1....... Glavne faze izrade intervjua.........................................16.....2....... Psihološka strategija pitanja.12....27 6.................................................................. Vrste anketa.........31 9...................... Zaključak.................................................................................................13 1.................... Prednosti..................................................................2.......... Produbljeni intervju ili dubinski intervju ........................................2............................................................. Web ankete...........32 10...........................................................................................................................2.. Intervju na izlazima iz trgovina.................................. Kvalitativne metode istrazivanja trzista......... Metoda intervjua.34 1........................46 1...........

..............................57 ...........................................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj......................