Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

prepuštajući razgovor članomima grupe. Test asocijacije reči. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč. dolazi do “dubine duše” ispitanika. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. . Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. gde intervjuista vodi diskusiju. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. Test nedovršenih rečenica. Dok..  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju.. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina. Kod direktnog intervjua. gde se ispitaniku da serija simultanih reči.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. kako se kaže. a koje ispitanik treba da opiše. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja. gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu. Test tematske apercepcije (TAT). i to:  Direktni struktuirani. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način.  Direktni nestruktuirani. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši. uglavnom od 6-10. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi.

U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). a u mass-medijima za široku javnost. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. živopisnosti. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. profesije. ocenjujemo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. neodobravamo. znanja. .2. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. više nego od strogosti izbora uzorka). Međutim. Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji. 1. kao i empatsku raspoloženost. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr.2. odobravamo. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. opravda i legitimiše svoje glediste. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj. pomaže subjektu da reši problem. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin.

U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. njihova vrednost. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. nepravilna. kao sto smo već pomenuli. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. tumačenja. kao što smo rekli. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. mogu izazvati različita. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. kao ni dvosmisleni izrazi koji. odziv može da bude čak manji i od 5%. do onog skrivenog. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . a sem toga. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva.

u vreme koje im odgovara. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo.85. • ostaju nepopunjena pitanja. jer nema mogućnosti pojašnjenja. • veće poverenje u anonimnost.129. mogućnost slanja reklamnih materijala.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju. ekonomična. I pored poštovanja ovih faktora. 3 http://209.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća.  Nagradu za učestvovanje u anketi. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika.  Zaključne recenice.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika. ispitanici popunjavaju na miru.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.ffri. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak.ako ne zahteva više ponavljanja. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće).doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a .  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način. • standardizovanost upitnika. brza i razmerno jeftina . zahvalnost. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti. Uprkos ovome. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi.

podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika. problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i .

Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. Još 1982. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. .2. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar. uključujući opremu. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. nakon završenog telefonskog intervjua. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1.hr/kvantitativne. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara.htm . http://www.3.analitik. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu.

• pouzdana kontrola uzorka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru.4. • niži troškovi.htm . Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja. • niži troškovi. • standardizacija upitnika. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.2. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. 1. Kompjuterski podržano lično anketiranje . Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka. 5 http://www.analitik. • kontrola rada anketara. • standardizacija upitnika. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže.hr/kvantitativne. • istovremeni unos i kontrola podataka.

ambalažu i sl. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.htm .6. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.2. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.analitik. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.5.hr/kvantitativne. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.2. komentarišu promotivni materijal. ambalažu i sl. komentarisu promotivni materijal.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www.

komentarišu promotivni materijal.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju.8.2. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: . robne kuće. ambalažu i sl. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra.7. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl.2. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. komentarišu promotivni materijal. ambalažu i sl. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.

Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti. Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici.-144 str. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik.9. . Prednosti mystery shoppinga su: 7 West. 2004. 1.2. Blind test .10. koja je predstavnik agencije.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . postavlja mnogo pitanja i sl. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces.tajanstvena osoba.2. * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.2.11. 8 www.iim.ac.uns. Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.rs/marketing .

panel televizijskih gledalaca.. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. tako da ima više različitih sadržaja. psihografske i dr.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. pomoću panela. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. u kraćem i dužem roku i dr. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena. Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika.. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako. socioekonomske. Tako proizvođač određenog proizvoda. razlikujemo panel potrošača. panel trgovca. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. geografske. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te .

stav potrošača prema određenoj marki. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. Ako su. Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima. na primer. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje.

Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.rs/marketing . vrednosti. identifikovali glavni elementi problema. stavovi.ac.uns.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2. percepcije i sl. osećaji. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www. intervjuom. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd.2. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem.iim. postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. očekivanja.

stavovi. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. Primenom ove metode istražuju se: mišljena.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja.12.13. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. . in-depth interview). Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. pažljivo sluša. ponašanje i navike ispitanika.2.2.

Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva.198. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. Najčešće se upotrebljavaju kolaži. brendu ili proizvođaču. lekari. itd. a to su npr.wikipedia. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. slike. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. Ne postoje unapred zadata pitanja. upotrebi proizvoda. potrebe. ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike. 1. 2. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. 3. Struktuirani intervju. Polustruktuirani intervju. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. ispitanici koji su dislocirani. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti.2. Workshops .202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. želje i osećaje.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu. mišljenja. a koja su ista za sve ispitanike. Nestruktuirani intervju. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu.14.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193. menadžeri. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. uverenja. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove.60. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua.pdf . Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH. Znači. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis. kao da izbegavaju kontakt . kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju. Hoće li ova kampanja uticati da vozači. Ne može se odvojiti 12 13 http://www. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja . ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto.„Pazi kako voziš“. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina. Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj.dnevniavaz.html&usg . znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo. da smo deo statistike.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: .org/content/article/1363334.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. tvrdi profesor. Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. koje su karekteristike robe. Deset hiljada je povređeno.slobodnaevropa. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen.

barem u vizuelnom smislu. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih. inače. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto.i to se direktno implementira u saobraćaju.“ „Vrlo teško.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo. da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje.“ „Ovo mi se jako sviđa .“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. Umeće je proći kroz grad. Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila. Ispod bilborda postavljena su. pogotovo u poslednjem periodu.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin . pogotovo mlade osobe . Samo po nuždi. Svi su seli za volan.u nekim slučajevima možda i jeste tako . Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja. loše održavane i dotrajale.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. katastrofa. ali ne možemo promeniti situaciju. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi. Iako je cilj uvek isti.“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija. Ulice su zastarele.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd.da poludiš od njega. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. ali to je bruka po mom mišljenju. Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge..“ „Ne znam ništa o toj kampanji. naime.“ „Velika je gužva. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica.“ „Zakrčeno je dosta. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. veliki je broj vozila.“ „Nastojim da vozim što manje.

lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe. upravljanja saobraćajem .. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva. Svjetlost. Druga stvar. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora. 2004. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www.doc+televizijski+intervju 17 http://www.eccf.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora. 104.16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.org/sr-el 16 http://personal.ac. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima.geof.Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima. a sa unapred određenim planom razgovora.15 Intervju (en.unizd. 3. M. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje. .su. str.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem. Sarajevo. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države.hr/~bstancic/kiksgnh.pdf http://sr. Ljudi će upotrebljavati automobile.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse.pdf 18 Akademik Filipović.mi smo zakazali u tom delu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara.wikipedia.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda.

200. u pravilu. god. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. 3. 2.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. Grupni intervju. inteligencije i društvenog statusa. duži). Standardizovani intervju. Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. Individualni intervju. dijagnostički. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). 368. da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. Dr.prema funkciji (istraživački. Slobodni intervju. 4. grupni). Vrste intervjua:19 1. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika. ima i specifične probleme. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). Rijeka. . . Ekonomski fakultet u Rijeci.prema vremenu trajanja (kraći. R. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. Grupni intervju. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. . jer se takvim intervjuom. . . 19 Prof.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . osim problema svojstvenih individualnim intervjuima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan..slobodni intervju (nekontrolisani. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih. Međutim. sociopsiholoških i sličnih procesa). Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru. terapijski). kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. . Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. Zelenika. koji nije vođen) itd.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. str. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. sadržajnih i psiholoških ograničenja.usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). dobijaju kvalitetniji odgovori. Prema različitim kriterijima. da slobodno pristaje na razgovor.

spontanost. on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete. stvara sud o celoj osobi. najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. boja odela. . kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama. šarmantnost. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. duhovitost. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom. nosa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. a od ispitivača zahteva tačnost.). o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. boja glasa i način govora itd. kose itd. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. poslovnost. opšta urednost ili neurednost itd. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. oblik i izgled lica. povučenost ili živahnost. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. prilagodljivost. ili fizički izgled. ili nečeg drugog (npr. posebno individualnog i grupnog anketiranja..). A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. snalažljivost. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. Naime. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. ljubaznost. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. elastičnost.

njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik. 20 http://bs. izbor tipa i veličine uzorka. . društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl.prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka.odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa. . .). Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: .wikipedia.utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa. uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu.org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5. životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima.

o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu. Dr. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine. R. Zelenika. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua.4.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6.http://www.ffst. Ekonomski fakultet u Rijeci.zpr.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.INTERVJU. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije. god. Rijeka. Nedostaci o procene su subjektivne. .. o negativne informacije imaju veću težinu.html . o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno.Prednosti i nedostaci intervjua 1.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.Prof. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika. 379. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke. 200. str.pdf . 1. 378. o može se oceniti znanje kandidata. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata.http://www.fer. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto. 21 .hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA.3.

Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. 4. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. 380. 200.Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1..: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 5. o znatno poskupljuje istraživanje. Rijeka. 22 Prof. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju. 2. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. Direktna materijalna stimulacija ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua.. a retko kao jedini stimulativni oblik. Dr. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu. 379. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. o nisu pouzdani kao testovi. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. Ekonomski fakultet u Rijeci. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. bez obzira na svoju rezervisanost. god. . str. pa će zato ispitanik. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. Znatiželja ispitanika. pristojnost i šarmantnost intervjuera. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. R. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim.. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. Ugled institucije koja sprovodi intervju. Zelenika. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. 3. 7. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. Uljudnost.

pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. 5. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. Negativni motivi su: 1. 4. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. tj. on neće odgovoriti na neka pitanja. U strahu da ispadne neznalica. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. Ako do takve situacije dođe. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. Ispitanik je zaštićen intervjuima. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. 6. 2. Treba pronaći njegovu zamenu. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. . pružajući mu za to određene garancije. 3. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. 7. Ugled vlasti. drugog odgovarajućeg ispitanika. ali i kao strah.

. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. shvatio. 5. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. Obrazovanje i inteligencija. od koji su najvažnije: 1. 6. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. a uz to i neodgovoran i površan. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. 3. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. Poštenje i moralnost. Prilagodljivost. 7. 2. vrlo informisan i inteligentan. Suydryanost i temperamentnost. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. Tačnost. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. ni preterano društven.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. ni preterano agresivan. ali i obrnuto. 4. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. kako bi razumeo.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. Zainteresovanost.

tj.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima. . pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9. pitanja postavljena stručnim jezikom. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja.

pokusna aplikacija upitnika. Neuravnotežena pitanja. 11. Dvosmislena ili nejasna pitanja. Uključivanje odgovora «ne znam».Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. 2. Naglasak i navođenje u pitanjima. Forma pitanja (otvorena. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. 6. . Izbor reči i formulacija. 8. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. 10. Više pitanja u jednom (složena pitanja). Akviesencija (potvrđivanje). izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. kombinovana). Ne posedovanje stava. 9. Redosled pitanja. zatvorena. 4. 7. 3. 5.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja.ffzg.24 23 24 http://infoz. FSK. Dr.asp?kljuc=2007012 Prof.. Čekić. god. Sarajevo. važnost koja se pridaje nekom stavu. informacije. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. str. Npr.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. . Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. nakon odluke o sadržaju. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav. odnosno. Š. 1999. 73.

org/wiki/Anketa . pomoću otisnutog upitnika.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela).Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi. putem intervjua. Međutim. str. uverenjima. ili cele populacije nekog društva.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa. M. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode.pdf 28 http:www. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. uz primeren problem istraživanja. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna. jasna.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. jednostrani i subjektivni. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. 26 http://infoz. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije. i to mali broj tih pitanja. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene. precizno određenje populacije koja se ispituje. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. ili usmeno.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf.ffzg. 105. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. Sarajevo. Svjetlost. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. koja se najčešće koristi u javnom životu. ako je njeno sprovođenje sporo. koja interesuju veće grupe ljudi.foi. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju. pre svega. dobro konstruisan i sproveren upitnik. netačni. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. zatim jednostavna. Vrednost ankete je ograničena. Pitanja se mogu postaviti pismeno. npr. stavovima i ponašanju..wikipedia.doc+primer+anke 29 http://hr.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. Anketa traži. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike. 2004.unsa.

. Tako npr. kvalitativne i kauzalne analize. Osnovni parametri su polni. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. Ako to nije slučaj. Dr. iz prve ruke. Pitanja se 30 Prof.5. demografskim. starosni. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. Ako se anketa vodi telefonski. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. u širem značenju. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. pre svega. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju.. str. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. profesionalni i interesni.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. sociološkim. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. u užem značenju. Anketa. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. edukacioni parametri. označava istraživački postupak kojim se direktno. R. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. Rijeka. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. Ove metode su moćne. zapravo postupcima statističkog računa. 1. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. god. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. odnosno matematički izraz rezultata ankete. već je anketa. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. Ekonomski fakultet u Rijeci. 2.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. 2000. koji će biti ispitan. Anketa. 367. Zelenika. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. ili jednog grada. tj. obrade dobijeni podaci. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice.

sposobnostima i interesima ispitanika. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. 2. 3. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju. Intervju. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1.2. Anketu u užem smislu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. Testove. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori. 1. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja.hr/znanstveni_rad_anketiranje.php .kiphz.15. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. Pitanja su jednostavna.

tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . rekla bih da su u Srbiji . Taj je način brz. zvukom i videom. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. ako polazite od te pretpostavke. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. i tu nema nikakve sumnje. Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. koristiti se slikom. čitate i ocenjujete. Međutim. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. a u prestonici je taj postotak verovatno veći. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. ali se u novije doba usporilo. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. 3 milijarde pripada online istraživanju. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. Sve je ispred vas. koristiti se slikom. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. a nema troškova intervjua. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje.ne treba mnogo ljudi. ipak smatram da. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. Kad govorimo o Srbiji. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. poput Bugarske i Litvanije. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. zvukom i videom.

ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika. - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja. okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije.rtvmo.2. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. a možda i cele populacije. od kozmetičke. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. farmaceutske do financijske industrije. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. I primer web – ankete32 32 http://www.ba/index. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. Ponavljam. grananja. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. Evropske agencije su takav nivo već dostigle.16.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . postoje brojne komercijalne. rotaciju i slučajan odabir pitanja. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike. 1.

php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz.1.asp?kljuc=6 .gov.2. 1.ffzg.2.16. http://www.1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).16.ba/index.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.mupusk.

postupke. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi. 11. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. u prvom planu – bez pomicanja teksta). Prednosti i nedostaci ankete . 1. drop – off point). jednoj stranici.17.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. samim tim što se upitnik popunjava off-line. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. preglednika. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. odgovaranje na pojedino pitanje. već to može da učini onda kada to želi.2. anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. obrađuje pristigle ispunjene ankete. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. odustajanja ispitanika (tzv. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima.

pogledi na određene stvari. Epistemološke poteškoće. Društvene poteškoće. 2. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. 3.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. stručnosti ispitanika. Psihološke poteškoće. mišljenja. Anketa je. Jednima ista naketa može biti vrlo teška. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Rijeka. Ekonomski fakultet u Rijeci. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. Dr. 2. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. Ako se o tome ne vodi računa. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. 200. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. dobijaju se nerealni. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. R. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. tj. . a drugima prelagana. karakter. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. Isto tako. a rezultati nisu pouzdani. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. ali i planovi za budućnost. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. Zelenika. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. 368. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao.. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. sadašnjosti i budućnosti. kao što su:35 1. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. stavovi. 3. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. pojave i događaje. kao što su: sposobnosti. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. god. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. emocije. ekonomična. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. str. u pravilu. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja.

To je. rezultira velikim brojem podataka. kada se pravilno koristi. problem istraživanja. tj. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. što je nesumnjivo velika prednost ankete. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. na početku istraživanja definisanu hipotezu.asp?kljuc=6 . tržišno orentisanih istraživanja. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. upoređivati i proveravati.ffzg. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. Npr. ispitivanje velikog broja ljudi.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. jer anketa kao istraživačka metoda. ima veliku mogućnost verifikacije. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete. analizirati. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. nedopustivo. naravno.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz.. velika greška.

odnosno statstičkog skupa. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. S druge strane. Dakle. mišljenja ili stavovi. a rezultat bi bio porazan. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. definisanje načina anketiranja. . prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. anketa. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. tj. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. na kom će se izvršiti anketiranje. nepouzdani i neupotrebljivi. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. Drugim rečima. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. strahom. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. definisanje načina formiranja uzorka. željom udovoljavanja ispitivaču itd. Kada se spomene metoda anketiranja. svrha i ciljevi istraživanja. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija.

naime. . i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. koji ne sadrži nejasna pitanja. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. definišemo sledeće: 1. da li su korišćene odgovarajuće reči. Utvrđeno je.6. 2. varijabla na hipotezu. jer se svako od njih odnosi na indikator. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. 1. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. Koja vrsta pitanja. Pri dizajniranju ankete. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. da li su pitanja razumljiva? 5. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. indikator se odnosi na varijablu. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. i to: 1. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. aranžirana? 3. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. 3. tj.

kao npr.7. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. moguće je postaviti veći broj pitanja. prirodno i spontano. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. Otvorena pitanja. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja.: • takva je pitanja teže sastaviti. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. postoje dve grupe pitanja. i to: 1. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor. 2. nego ga opisivati svojim rečima. onako kako njemu najviše odgovara. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak. kao npr.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. jer je lakše zaokružiti odgovor. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. Zatvorena pitanja. ispitanici su pred lakšim zadatkom. Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti. .

) DA .asp?kljuc=6 http://www. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu. Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli. Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA .net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.77 NE . Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA . Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.375 NE . Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.256 NE ZNAM – 67 Primer 4.ffzg. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .327 NE .ekotim.69 2.pdf .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora. roleri i sl.21 3. Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz. i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu.225 NE – 171 5.

poginulih i povređenih lica. a smisao merenja je u registrovanju tih promena. brzu izgradnju. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . jer su varijable promenljive. iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. 6. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . kulturnom događaju i sl. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. već i jednu svetsku atrakciju. niti ih mogu umanjiti.. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. 3. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. 2. brži saobraćaj. čisto s ekološkog gledišta. Tako npr. godine. Za neke je ovaj projekat promašaj. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu. 4. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. Na jednom od foruma. i to: 1. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke.viseći tramvaj nad Miljackom. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. domaći čelik i nove zaposlene. po imenu Schwebebahn. projektu. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. te da je ovo neobična i dobra ideja. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. 2. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. Ali. a ne viseća ili nešto slično tome. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. 5. tj. Viseći tramvaj.

Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu.: omogućava anonimnost ispitanika. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija. Moguće je postaviti više potpitanja.2. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. zahteva manje truda i vremena. spretnosti i sl. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem". kao npr. Primer pitanja s potpitanjem . Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi.18. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. temperamentu. 1. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. itd. o njegove veštine. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. motivisanosti. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. Osim toga.

ffzg. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice. 39 http://infoz.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.2.19.asp?kljuc=6 . Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1. upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.

Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. . Osiguranje života. osiguranje imovine. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi.2. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. kako fizickim tako i privrednim subjektima. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu. uz plaćanje premije osiguranja. poslednjih godina. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo.potrebu za Osiguranjem nove generacije. Istovremeno. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. rentno. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. kola i druge vrste životnih osiguranja.20. dobrovoljno penzijsko osiguranje. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja.

S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. zdravstvenom stanju. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. ishlo na putovanje. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti . upisivalo skole i slično. Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. ugovorenom trajanju i polu. nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika.54 % 100 % . procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava.45 % 37.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv.89 % 15. zanimanju i zivotnom dobu. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2.08 % 27 % 34. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3.65 % 13. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da. zaposlenih gradjana Novog Pazara. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje. gdje? . koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu. Anketni upitnik 1. koji zive i rade u Novom Pazaru. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9. njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih.

Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. 11% slaba. potom poverenje. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. Koliko je. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. samo se 23% potvrdno izjasnilo. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju. od 1 do 5. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. od zivotno neosiguranih. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. 34% osrednja. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. . Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. 24% velika i isto vrlo velika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. potrebnu investiciju. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost.

sadržavati mali broj otvorenih pitanja. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. te odredili varijable i indikatore. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. jasan.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. možemo krenuti na izradu ankete. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. pre svega. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. Anketa se implementira tako što. definišemo cilj i rezultate anketiranja. definisali hipotezu. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. . potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo.

: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela.hr.org/wiki/Anketa http://www. god. Zelenika. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima. Internet: − − − − http://www. 2004. R.bs. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti.wikipedia.org/wiki/Intervju . Sarajevo.ffzg. god. Literatura 1. 2004. Reka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.ba http://www.unsa.hr/Afric http://www. 2. 1999.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela. Š. Filipović. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka. 3. Ekonomski fakultet u Reci. god. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. Sarajevo.: Metodologija znanosti i naucnog rada.wikipedia. 4. Čekić. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. 14.infoz. 2000. M. Svjetlost.ppf. FSK. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima. West. – 5.

....hr/naucni_rad_anketiranje....ekotim..........11 1....php http://www.........org/content/ http://www..................................12 1.................sarajevox............................dnevniavaz...........................................ba/dogadjaji/intervju http://www................ Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) ..rtvmo........hr/static/erg/2005/poljak/intervjui...pdf http://www.......puls.............html http://www............13 ...................................................su.......kiphz.................2.....org/wiki/Produbljeni_intervju http://www.....................hr/hrv/po/34qn.................................2...............ac....Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www..........................................mupusk......1.......... Tehnike ispitivanja..3 1.....5.. Ispitivanje poštom..5 1....................zpr.......net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05...... Kvantitativne metode istraživanja tržišta....2............fer............................pdf http://www.................analitik..........3 1..................2.......1 2......4..........eccf.geof...ba http://www.... Intervjui licem u lice (Face-to-face) .............ffri.......dnevniavaz................gov...........htm http://hr....slobodnaevropa.......................hr/~bstancic/kiksgnh... Kompjuterski podržano lično anketiranje .yu/Download/mljr/analiza http://www...............ba/index http://www............ Uvod.7 1.......ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1......3...................2.. Intervju u kućanstvu ...............................................doc+anketno_istraziva http://www.............hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.................2...........................wikipedia...htm http://www..........com/clanak/ http://www................2...............hr/kvantitativne.CAPI (Computer aided personal interviewing) ....

.........10................2.........................................29 8........... Intervju na ulici..................................20..........................................34 1................................................................................2...2............40 1.............................................................................................................................................................................................................14 1.... Intervju na centralnoj lokaciji...................................................... Metoda ankete.......5.........31 9.. E – mail ankete......18.. Metoda intervjua.......... Izrada anketnog upitnika..........................................................................................................................17.........2..............2...............................41 12.....................................................7.....................................15 1............................................. Literatura......................9.....................16................. Web ankete.......................11.........................................19...45 1................... Kvalitativne metode istrazivanja trzista.....55 14....................................2...................................................................................... Sprovođenje intervjua..............................................24 4........2.....................................6.........................................................................................................2...........................................2...................................8.........13 1................15......3..........................................36 1...............51 13....................................21 3......................................................................................................2........................... Workshops ..26 5..16..........................................46 1...................16 2............................................................................49 1..............14 1........................................... Vrste pitanja u anketnom upitniku........................................ Prednosti i nedostaci intervjua ..........................7...........20 1........28 7....... Nedostaci..........2................................................. Kvaliteti ispitivača...........................1.............................................................................................. Vrste anketa....................................................................................2...........................................................................2............... Produbljeni intervju ili dubinski intervju ..................................... Glavne faze izrade intervjua.......44 1....27 6....................................................2..............kreativne radionice..............................14......................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1.... Prednosti..2.................................... Motivi intervjuisanja............. Intervju na izlazima iz trgovina.............................................................39 1.... Blind test ............................. Fokus grupa.............................. Ostale tehnike ispitivanja......... Neke od najčešćih grešaka u upitnicima..............................32 10............41 11..........19 1..........................................................2......2........... Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem............. Psihološka strategija pitanja...............................................................50 1..........................28 1..........slepo testiranje. On – line ankete...........................12...........6......................13..............28 1........4............................ Tajna kupovina (Mystery shopping) ................37 1....... Dizajniranje ankete .................... Prednosti i nedostaci ankete................................................................................................... Blokovi i matrice..................15 1....56 ............20 1.......................................................................................... Zaključak. Elementi dobrih web anketa .

......................................................................................................................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj........57 .