Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. a koje ispitanik treba da opiše. uglavnom od 6-10. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju.. i to:  Direktni struktuirani. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč. dolazi do “dubine duše” ispitanika. Dok. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu. kako se kaže. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. . gde intervjuista vodi diskusiju. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. gde se ispitaniku da serija simultanih reči. Test tematske apercepcije (TAT). Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. Test asocijacije reči. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši.  Direktni nestruktuirani.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo.. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. prepuštajući razgovor članomima grupe. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. Test nedovršenih rečenica. Kod direktnog intervjua.

hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. 1. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji. Međutim. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. opravda i legitimiše svoje glediste. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. a u mass-medijima za široku javnost. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. više nego od strogosti izbora uzorka). znanja. . živopisnosti. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. ocenjujemo. neodobravamo. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr. pomaže subjektu da reši problem. profesije. kao i empatsku raspoloženost. odobravamo.2. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje.2.

Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. nepravilna. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. tumačenja. do onog skrivenog. kao ni dvosmisleni izrazi koji. mogu izazvati različita. njihova vrednost. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. kao što smo rekli. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. a sem toga. kao sto smo već pomenuli. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. odziv može da bude čak manji i od 5%. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su.

• odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće). testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom. 3 http://209. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika.  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način.ffri. • standardizovanost upitnika. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju. Uprkos ovome. brza i razmerno jeftina . zahvalnost.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika. mogućnost slanja reklamnih materijala. u vreme koje im odgovara. I pored poštovanja ovih faktora.  Nagradu za učestvovanje u anketi.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. • veće poverenje u anonimnost. ispitanici popunjavaju na miru. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.85.129.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www.doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a .  Zaključne recenice. • ostaju nepopunjena pitanja. ekonomična.ako ne zahteva više ponavljanja. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. jer nema mogućnosti pojašnjenja.

unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i . problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika. podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje.

jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar.htm . 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo.hr/kvantitativne. . Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti.2. nakon završenog telefonskog intervjua. Još 1982. http://www. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak.3. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. uključujući opremu.analitik. Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara.

analitik.htm . 5 http://www. • standardizacija upitnika. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. • istovremeni unos i kontrola podataka. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu.2. • pouzdana kontrola uzorka. • niži troškovi. • kontrola rada anketara. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže.4.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. • standardizacija upitnika. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. • niži troškovi. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja. 1. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti.hr/kvantitativne. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće. Kompjuterski podržano lično anketiranje .

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1.6. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. komentarišu promotivni materijal.hr/kvantitativne.2. komentarisu promotivni materijal.2. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. ambalažu i sl. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.htm . Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1.5.analitik. ambalažu i sl. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.

Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. komentarišu promotivni materijal. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju.8. komentarišu promotivni materijal. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. ambalažu i sl. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: .2. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. robne kuće. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1.2. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.7. ambalažu i sl.

postavlja mnogo pitanja i sl.10. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.9. Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda. * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. 2004. Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje.2. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik. 1. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping .tajanstvena osoba. Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti.2.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda.-144 str. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža. Prednosti mystery shoppinga su: 7 West. Blind test . koja je predstavnik agencije. .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1.

Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.rs/marketing . 8 www.ac.iim.11.uns.

Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. tako da ima više različitih sadržaja. u kraćem i dužem roku i dr. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. Tako proizvođač određenog proizvoda. razlikujemo panel potrošača..Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. geografske. psihografske i dr. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. panel televizijskih gledalaca. panel trgovca. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. pomoću panela.. socioekonomske. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena.

rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. na primer. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima. Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. stav potrošača prema određenoj marki.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. Ako su. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača.

postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja. identifikovali glavni elementi problema. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www.iim. očekivanja. percepcije i sl. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem. intervjuom. stavovi. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd.ac.uns. osećaji. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2. Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.rs/marketing .2. vrednosti.

beleži njihove odgovore i usmerava raspravu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. . in-depth interview). Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli. Primenom ove metode istražuju se: mišljena. stavovi. pažljivo sluša. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika.13. ponašanje i navike ispitanika. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu.2.12. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika.2. Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja.

14. brendu ili proizvođaču. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva. menadžeri. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1. Polustruktuirani intervju. Nestruktuirani intervju. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua.60. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final. lekari. itd. 1. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. upotrebi proizvoda. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. Najčešće se upotrebljavaju kolaži. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena. uverenja.2. slike. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika. ispitanici koji su dislocirani.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena.pdf .10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. a to su npr. Ne postoje unapred zadata pitanja. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti.wikipedia.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove. potrebe.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193. ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike. 3. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua.198. a koja su ista za sve ispitanike. Workshops . teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. 2. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. Struktuirani intervju. želje i osećaje. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''. mišljenja.

Ne može se odvojiti 12 13 http://www. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja . kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. kao da izbegavaju kontakt . a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju.„Pazi kako voziš“. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: . Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. da smo deo statistike.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. Deset hiljada je povređeno.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti. ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen. tvrdi profesor. Znači. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju. koje su karekteristike robe. Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj.slobodnaevropa.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418.html&usg .dnevniavaz. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis. Hoće li ova kampanja uticati da vozači. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo.org/content/article/1363334.

loše održavane i dotrajale.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja.“ „Ovo mi se jako sviđa . pogotovo mlade osobe .“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. Ulice su zastarele. pogotovo u poslednjem periodu. Umeće je proći kroz grad.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto. Svi su seli za volan.i to se direktno implementira u saobraćaju.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina..“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica.“ „Vrlo teško. Iako je cilj uvek isti. inače. Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila.“ „Zakrčeno je dosta. naime. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih. Ispod bilborda postavljena su. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica. Samo po nuždi. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa. veliki je broj vozila.. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . katastrofa.da poludiš od njega. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi.“ „Ne znam ništa o toj kampanji.“ „Nastojim da vozim što manje. barem u vizuelnom smislu. ali ne možemo promeniti situaciju. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin .u nekim slučajevima možda i jeste tako .“ „Velika je gužva. ali to je bruka po mom mišljenju. ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija.

yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01. Sarajevo.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada.16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar.geof.wikipedia.doc+televizijski+intervju 17 http://www. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem..14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem.pdf http://sr. 2004. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima. a sa unapred određenim planom razgovora. 3.su.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata.eccf. str. M. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora.Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima.mi smo zakazali u tom delu. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje. lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku. Ljudi će upotrebljavati automobile. .hr/~bstancic/kiksgnh.pdf 18 Akademik Filipović. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. upravljanja saobraćajem .15 Intervju (en. Svjetlost.unizd. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva.ac.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora.org/sr-el 16 http://personal.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara. Druga stvar. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju. 104.

u pravilu. koji nije vođen) itd. Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. . . mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. Grupni intervju. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji. dijagnostički. Individualni intervju. Međutim. 19 Prof. Dr. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. . sadržajnih i psiholoških ograničenja. Slobodni intervju. Grupni intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. Zelenika. pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih.prema funkciji (istraživački. optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). R. 200. grupni). Vrste intervjua:19 1. Standardizovani intervju.usmereno intervjuisanje (dubinski intervju)..: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. sociopsiholoških i sličnih procesa). da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača).slobodni intervju (nekontrolisani. 2. 368. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. . Rijeka. str. da slobodno pristaje na razgovor. 3. Prema različitim kriterijima. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. jer se takvim intervjuom. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. god. . terapijski). Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. . osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. duži). ima i specifične probleme. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. inteligencije i društvenog statusa. Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. 4. Ekonomski fakultet u Rijeci. dobijaju kvalitetniji odgovori.prema vremenu trajanja (kraći. Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru.

kose itd. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. poslovnost. A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. ili fizički izgled. boja glasa i način govora itd. ljubaznost.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. prilagodljivost. on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični. opšta urednost ili neurednost itd. snalažljivost. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom.). o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. oblik i izgled lica. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama.). . šarmantnost. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. boja odela. elastičnost. Naime. povučenost ili živahnost. ili nečeg drugog (npr.. stvara sud o celoj osobi. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka. nosa. a od ispitivača zahteva tačnost. duhovitost. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. posebno individualnog i grupnog anketiranja. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. spontanost.

prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima. .odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa.org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a .njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik.wikipedia.). . Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: . životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena. . društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl. uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu.utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5. 20 http://bs. izbor tipa i veličine uzorka.

dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika. o negativne informacije imaju veću težinu. str.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine. 379.ffst. o može se oceniti znanje kandidata. 378. R.Prednosti i nedostaci intervjua 1.zpr.3.http://www.fer. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije.pdf . 21 .http://www. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu.4. Nedostaci o procene su subjektivne.INTERVJU. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua.hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA. Zelenika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6. Rijeka. 200. Dr. Ekonomski fakultet u Rijeci. .hr/static/erg/2005/poljak/intervjui. god. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata.Prof.html . 1. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto..

. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. Zelenika. Dr. pa će zato ispitanik. 3. str. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu. 4. o nisu pouzdani kao testovi. Ekonomski fakultet u Rijeci. 200. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. god. 7. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. R. 379.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. 380. 2. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. .Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. Ugled institucije koja sprovodi intervju. pristojnost i šarmantnost intervjuera.. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. Direktna materijalna stimulacija ispitanika. Rijeka. Znatiželja ispitanika. bez obzira na svoju rezervisanost.. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. 5. Uljudnost. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. 22 Prof. o znatno poskupljuje istraživanje. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. a retko kao jedini stimulativni oblik. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju.

on neće odgovoriti na neka pitanja. 3. 5. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. 7. 6. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. ali i kao strah. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. Negativni motivi su: 1. U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. U strahu da ispadne neznalica. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. Treba pronaći njegovu zamenu. 2. tj.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. Ispitanik je zaštićen intervjuima. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. 4. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. Ako do takve situacije dođe. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. . te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. Ugled vlasti. pružajući mu za to određene garancije. drugog odgovarajućeg ispitanika. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme.

Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. a uz to i neodgovoran i površan. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. ni preterano agresivan. 2. Prilagodljivost. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. od koji su najvažnije: 1. vrlo informisan i inteligentan. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. 6. ni preterano društven.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. 4. Tačnost. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. Poštenje i moralnost. ali i obrnuto. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. kako bi razumeo. 5. Zainteresovanost. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. . shvatio. 3.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. 7. Obrazovanje i inteligencija. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. Suydryanost i temperamentnost.

pitanja postavljena stručnim jezikom. tj. . pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora.

10. pokusna aplikacija upitnika. 4. Više pitanja u jednom (složena pitanja). Uključivanje odgovora «ne znam». Forma pitanja (otvorena. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. Naglasak i navođenje u pitanjima. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. kombinovana). 11. Akviesencija (potvrđivanje). Ne posedovanje stava. . 3.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. Izbor reči i formulacija. 6. 7. 2. zatvorena. 5. Dvosmislena ili nejasna pitanja. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. 9. Redosled pitanja. Neuravnotežena pitanja. o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. 8. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost.

. informacije. 1999.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. Sarajevo.ffzg. str. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.asp?kljuc=2007012 Prof. odnosno. Dr.24 23 24 http://infoz. FSK. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. Npr. Š. nakon odluke o sadržaju.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav. 73. . Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. god. Čekić. važnost koja se pridaje nekom stavu.

Svjetlost. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela).hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama.unsa. Međutim. koja se najčešće koristi u javnom životu. ili usmeno. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. zatim jednostavna. Vrednost ankete je ograničena.pdf 28 http:www. stavovima i ponašanju. uverenjima. Sarajevo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi. ako je njeno sprovođenje sporo.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. netačni.org/wiki/Anketa .: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. Anketa traži. putem intervjua. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. dobro konstruisan i sproveren upitnik.foi. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. npr. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. 26 http://infoz.. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. jednostrani i subjektivni. ili cele populacije nekog društva.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. 2004. uz primeren problem istraživanja. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike. i to mali broj tih pitanja. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem. 105.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima. ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.ffzg.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa.doc+primer+anke 29 http://hr. pre svega. jasna. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode. precizno određenje populacije koja se ispituje. koja interesuju veće grupe ljudi. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja.wikipedia. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. str. M. Pitanja se mogu postaviti pismeno. pomoću otisnutog upitnika.

pre svega. Dr. Zelenika. R. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. koji će biti ispitan. Anketa. 1. demografskim. u užem značenju. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. Ako se anketa vodi telefonski. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora. Rijeka. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice.. sociološkim. 2000. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. Ako to nije slučaj. odnosno matematički izraz rezultata ankete. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. profesionalni i interesni. 2. ili jednog grada. str.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje. označava istraživački postupak kojim se direktno. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. Osnovni parametri su polni.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.5. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. zapravo postupcima statističkog računa. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. god. starosni. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. Anketa. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. Ekonomski fakultet u Rijeci. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. iz prve ruke. kvalitativne i kauzalne analize. Pitanja se 30 Prof. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. u širem značenju. već je anketa. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. Tako npr. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. tj. . obrade dobijeni podaci. edukacioni parametri. Ove metode su moćne. 367.

Testove. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. 3.php . 1.2. Anketu u užem smislu.hr/znanstveni_rad_anketiranje. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. Intervju. kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. 2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1.kiphz. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori. sposobnostima i interesima ispitanika. Pitanja su jednostavna. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja.15. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi.

Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. a nema troškova intervjua. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. 3 milijarde pripada online istraživanju. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. ipak smatram da. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. ali se u novije doba usporilo. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji. zvukom i videom. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. ako polazite od te pretpostavke. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. i tu nema nikakve sumnje.ne treba mnogo ljudi. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. Sve je ispred vas. Taj je način brz. a u prestonici je taj postotak verovatno veći. čitate i ocenjujete. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. poput Bugarske i Litvanije. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. Međutim. rekla bih da su u Srbiji . Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. Kad govorimo o Srbiji. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje. koristiti se slikom. koristiti se slikom. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. zvukom i videom.

može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom. postoje brojne komercijalne. 1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast. grananja. I primer web – ankete32 32 http://www. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . a možda i cele populacije. ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika.rtvmo. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije.ba/index. Ponavljam. farmaceutske do financijske industrije. Evropske agencije su takav nivo već dostigle. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija.2. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike. rotaciju i slučajan odabir pitanja. od kozmetičke. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje.16.

16.gov.16.ba/index.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1. http://www.2.2.1.mupusk.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz.1.ffzg.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen). 1.asp?kljuc=6 .

odustajanja ispitanika (tzv. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. drop – off point).2. postupke. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. 11.17. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. već to može da učini onda kada to želi. 1. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. samim tim što se upitnik popunjava off-line. preglednika. Prednosti i nedostaci ankete . anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. obrađuje pristigle ispunjene ankete. u prvom planu – bez pomicanja teksta). odgovaranje na pojedino pitanje. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. jednoj stranici.

Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. Dr.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. Društvene poteškoće. dobijaju se nerealni. . Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. tj. R. Zelenika. 3. a rezultati nisu pouzdani. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. Isto tako. Anketa je. stavovi. Ekonomski fakultet u Rijeci. emocije. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. 2. sadašnjosti i budućnosti. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu.. kao što su: sposobnosti. 3. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. stručnosti ispitanika. 2. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. ali i planovi za budućnost. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. Ako se o tome ne vodi računa. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. u pravilu. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. ekonomična. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. str. Psihološke poteškoće. pogledi na određene stvari. 368. Epistemološke poteškoće. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. kao što su:35 1. Rijeka. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. Jednima ista naketa može biti vrlo teška. 200. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima. pojave i događaje. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. mišljenja. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. a drugima prelagana. karakter. god.

kada se pravilno koristi. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. naravno. upoređivati i proveravati. velika greška. ispitivanje velikog broja ljudi. To je.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.. problem istraživanja. na početku istraživanja definisanu hipotezu. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete. što je nesumnjivo velika prednost ankete. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. Npr. ima veliku mogućnost verifikacije. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. nedopustivo. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. tj.asp?kljuc=6 . jer anketa kao istraživačka metoda.ffzg. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. rezultira velikim brojem podataka. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz. tržišno orentisanih istraživanja. analizirati.

Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. Kada se spomene metoda anketiranja. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. S druge strane. tj. mišljenja ili stavovi. definisanje načina formiranja uzorka. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. Dakle. Drugim rečima. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. . Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. nepouzdani i neupotrebljivi. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. odnosno statstičkog skupa. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. anketa. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. a rezultat bi bio porazan. definisanje načina anketiranja. na kom će se izvršiti anketiranje. svrha i ciljevi istraživanja. željom udovoljavanja ispitivaču itd. strahom. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom.

te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4. naime. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. 1. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. 3. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. indikator se odnosi na varijablu. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. i to: 1. Pri dizajniranju ankete. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. definišemo sledeće: 1. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. koji ne sadrži nejasna pitanja. 2. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja.6. Koja vrsta pitanja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. da li su pitanja razumljiva? 5. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. jer se svako od njih odnosi na indikator. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. varijabla na hipotezu. da li su korišćene odgovarajuće reči. . Utvrđeno je.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. tj. aranžirana? 3.

ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. jer je lakše zaokružiti odgovor. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost. 2. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni.: • takva je pitanja teže sastaviti. Zatvorena pitanja. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. prirodno i spontano. nego ga opisivati svojim rečima. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. onako kako njemu najviše odgovara. Otvorena pitanja. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku. i to: 1. kao npr. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. ispitanici su pred lakšim zadatkom. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. kao npr. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. moguće je postaviti veći broj pitanja. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. postoje dve grupe pitanja.7. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. . Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori.

69 2.asp?kljuc=6 http://www. Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost. Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1. Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA . Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05. roleri i sl. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .77 NE .) DA .327 NE . Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.ffzg. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu.375 NE .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora.225 NE – 171 5.ekotim.pdf . i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu.256 NE ZNAM – 67 Primer 4.21 3. Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA .

a smisao merenja je u registrovanju tih promena. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. te da je ovo neobična i dobra ideja. 5. Na jednom od foruma. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. jer su varijable promenljive. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. godine. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. 2. brži saobraćaj. Za neke je ovaj projekat promašaj. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. tj. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. čisto s ekološkog gledišta.. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. projektu. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . 6. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. poginulih i povređenih lica. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. Tako npr. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja. kulturnom događaju i sl. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu. Ali. 4. brzu izgradnju.viseći tramvaj nad Miljackom. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. niti ih mogu umanjiti. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. po imenu Schwebebahn. Viseći tramvaj. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. već i jednu svetsku atrakciju. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. 2. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. a ne viseća ili nešto slično tome. domaći čelik i nove zaposlene. 3. i to: 1. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1.

o njegove veštine. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. 1. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. Primer pitanja s potpitanjem . Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. zahteva manje truda i vremena. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem".2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu. Osim toga. itd. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi. temperamentu. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. Moguće je postaviti više potpitanja. motivisanosti.18.: omogućava anonimnost ispitanika. spretnosti i sl. kao npr. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja.

Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja. 39 http://infoz.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice.asp?kljuc=6 .ffzg.19.2.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.

Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. Istovremeno. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi. . uz plaćanje premije osiguranja. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju.potrebu za Osiguranjem nove generacije. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. kola i druge vrste životnih osiguranja. dobrovoljno penzijsko osiguranje. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. poslednjih godina. doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. rentno. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. Osiguranje života. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu.20. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . kako fizickim tako i privrednim subjektima. osiguranje imovine. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo.2. tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije.

Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti . koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. ishlo na putovanje. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama. upisivalo skole i slično. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama.54 % 100 % . Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi.45 % 37. ugovorenom trajanju i polu. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi. zdravstvenom stanju.

njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv.65 % 13. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da. Anketni upitnik 1.89 % 15. zaposlenih gradjana Novog Pazara. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje. koji zive i rade u Novom Pazaru. gdje? . zanimanju i zivotnom dobu.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9.08 % 27 % 34. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3.

Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. samo se 23% potvrdno izjasnilo. 11% slaba.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. . nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju. potrebnu investiciju. od 1 do 5. potom poverenje. od zivotno neosiguranih. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. Koliko je. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. 34% osrednja. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. 24% velika i isto vrlo velika.

. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. pre svega.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. definisali hipotezu. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. Anketa se implementira tako što. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. možemo krenuti na izradu ankete. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. definišemo cilj i rezultate anketiranja. jasan. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. te odredili varijable i indikatore.

ppf. M.hr/Afric http://www. FSK. R. Ekonomski fakultet u Reci. Čekić. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima. god.ba http://www. 2004. Filipović. 1999. Sarajevo. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. 2. god. Svjetlost. 2000. 3. Š.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela.: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela.wikipedia. Sarajevo. 14. Internet: − − − − http://www. Zelenika.unsa. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. 4. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka.org/wiki/Intervju .wikipedia. Reka. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera.ffzg. West. Literatura 1. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti.: Metodologija znanosti i naucnog rada.bs.infoz. – 5. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom. 2004.hr. god.org/wiki/Anketa http://www.

.............................2......2..............wikipedia.....................htm http://hr............................3............ Ispitivanje poštom.hr/~bstancic/kiksgnh......ac................pdf http://www.......5.........3 1.....2........1..........geof.....2............gov.......hr/kvantitativne..3 1...................... Uvod.........................................2.2.......hr/hrv/po/34qn................7 1..............1 2............com/clanak/ http://www.ffri...... Tehnike ispitivanja................................fer............................ba/index http://www...hr/naucni_rad_anketiranje...12 1....................hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.................. Kompjuterski podržano lično anketiranje ...................yu/Download/mljr/analiza http://www...........dnevniavaz................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www..kiphz............................................ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1....zpr............dnevniavaz......5 1.........4..................CAPI (Computer aided personal interviewing) .....rtvmo...net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05................................php http://www.doc+anketno_istraziva http://www..slobodnaevropa...13 .........org/content/ http://www....org/wiki/Produbljeni_intervju http://www...............................................puls.................hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.................... Intervjui licem u lice (Face-to-face) ...................ba/dogadjaji/intervju http://www...........mupusk.............su............ba http://www.......... Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) ...................... Intervju u kućanstvu ...ekotim................ Kvantitativne metode istraživanja tržišta..sarajevox.......2.............html http://www.......pdf http://www.............analitik........eccf...........htm http://www........11 1.

...............................................slepo testiranje................ Blokovi i matrice........... Prednosti i nedostaci intervjua .....17........14 1....................................................................................37 1........................ Dizajniranje ankete ...................15 1.... Neke od najčešćih grešaka u upitnicima.............................2................2....... Vrste anketa....2............................................16..............20 1...............................................14 1..........................1...........................11.................................2............41 11................2.............................................................................................. Zaključak............................................... Intervju na izlazima iz trgovina......................................................................... Motivi intervjuisanja..........................................................................kreativne radionice.......................10..32 10... Fokus grupa................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1............27 6.....................................2...14....................................................................................8...... Web ankete........... Ostale tehnike ispitivanja.............................................................. Prednosti i nedostaci ankete................................................................................ Kvalitativne metode istrazivanja trzista......................41 12.....2..........................................2........... Psihološka strategija pitanja...28 1........ Intervju na ulici......................7. Vrste pitanja u anketnom upitniku........6.......39 1............................... Izrada anketnog upitnika................................................................................................ Metoda ankete..........34 1........56 ...6................13 1.............................7...........................................21 3............. Intervju na centralnoj lokaciji.......19 1........ Glavne faze izrade intervjua.50 1...........................51 13............................. Sprovođenje intervjua......................... Nedostaci.........................................3..........................31 9.. On – line ankete......................................................20 1.........46 1................................. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem...........2.......................4.......................................26 5................................2...13.....19.................................................2...... Metoda intervjua....................................................40 1.2.......................................................................................16 2..........................28 1..........................................44 1. Literatura..18.................36 1.. Workshops .......5........ Blind test ....2...........................................................................................................................................29 8............................................................ Kvaliteti ispitivača..................................................2...................... E – mail ankete........................... Tajna kupovina (Mystery shopping) ........................................................................................................16..15 1........45 1.........15...............12......................................................... Prednosti...........................................................................................................................2............................................................................2......................................9.........................................24 4..............................................................................................2.................. Produbljeni intervju ili dubinski intervju .........55 14............................................................................................................................................................49 1.................................................28 7....... Elementi dobrih web anketa .....................20....

.............Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj................57 ..................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful