Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. i to:  Direktni struktuirani. gde se ispitaniku da serija simultanih reči. dolazi do “dubine duše” ispitanika. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo. . kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju. gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu.  Direktni nestruktuirani. Test nedovršenih rečenica. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. Test tematske apercepcije (TAT). Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina. uglavnom od 6-10. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. Kod direktnog intervjua. Dok. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena..Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se.. bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč. a koje ispitanik treba da opiše. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. kako se kaže. Test asocijacije reči. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. gde intervjuista vodi diskusiju. prepuštajući razgovor članomima grupe. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja.

Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. opravda i legitimiše svoje glediste. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem. 1. Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. a u mass-medijima za široku javnost. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. .2.2. živopisnosti. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. pomaže subjektu da reši problem. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. više nego od strogosti izbora uzorka). Međutim. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. kao i empatsku raspoloženost. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. neodobravamo. hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj. profesije. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. znanja. odobravamo. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. ocenjujemo.

kao što smo rekli. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. a sem toga. nepravilna. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. kao ni dvosmisleni izrazi koji. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. do onog skrivenog. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. odziv može da bude čak manji i od 5%. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . mogu izazvati različita. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. njihova vrednost. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. kao sto smo već pomenuli. tumačenja. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe.

• ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost. • ostaju nepopunjena pitanja.  Nagradu za učestvovanje u anketi. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi. • standardizovanost upitnika. brza i razmerno jeftina .85. testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način. ispitanici popunjavaju na miru.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi. 3 http://209.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika.129.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www. ekonomična. mogućnost slanja reklamnih materijala. Uprkos ovome.ako ne zahteva više ponavljanja. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće). • veće poverenje u anonimnost. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak. jer nema mogućnosti pojašnjenja. Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika. I pored poštovanja ovih faktora.  Zaključne recenice.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena. zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo. zahvalnost. u vreme koje im odgovara.doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a .ffri. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju.

podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje. problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika.

anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua.analitik. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja.godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara. http://www. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti.htm .3. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva. uključujući opremu. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi.2. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara. Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala. nakon završenog telefonskog intervjua. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu. Još 1982. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka.hr/kvantitativne. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1.

hr/kvantitativne. • standardizacija upitnika. • standardizacija upitnika. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti. • pouzdana kontrola uzorka.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. • niži troškovi. 1. 5 http://www.htm .4. • istovremeni unos i kontrola podataka. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. • kontrola rada anketara. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće. • niži troškovi. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja.2. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu.analitik. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka. Kompjuterski podržano lično anketiranje . Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže.

Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1.hr/kvantitativne.5. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. ambalažu i sl. komentarisu promotivni materijal. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. ambalažu i sl. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu. komentarišu promotivni materijal.analitik.2.htm .6. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.2.

8.7. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: . Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju.2. komentarišu promotivni materijal. ambalažu i sl. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra.2. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. robne kuće. komentarišu promotivni materijal. ambalažu i sl.

Prednosti mystery shoppinga su: 7 West.2. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik.9.2. * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti.tajanstvena osoba. Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda. postavlja mnogo pitanja i sl. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici. Blind test .10. 2004. 1. koja je predstavnik agencije. . Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.-144 str.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.uns.iim.ac.rs/marketing .2. 8 www. Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.11.

razlikujemo panel potrošača. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. u kraćem i dužem roku i dr. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata.. pomoću panela. geografske. Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika. psihografske i dr. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja. Tako proizvođač određenog proizvoda. panel televizijskih gledalaca. tako da ima više različitih sadržaja. panel trgovca. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana.. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. socioekonomske. karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako.

ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. na primer. rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu. Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača. Ako su. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . stav potrošača prema određenoj marki.

postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača.2. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2.rs/marketing . Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja. identifikovali glavni elementi problema. osećaji. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. percepcije i sl. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem.iim. očekivanja.uns. intervjuom. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd.ac. stavovi. vrednosti.

. pažljivo sluša. tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1. Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. stavovi. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli.2. in-depth interview).Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja.2. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. Primenom ove metode istražuju se: mišljena. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. ponašanje i navike ispitanika.12. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl.13. Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl.

Najčešće se upotrebljavaju kolaži.198. 1. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi. želje i osećaje. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena. brendu ili proizvođaču. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua. Ne postoje unapred zadata pitanja. 3.60. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove. Nestruktuirani intervju. potrebe. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima. Workshops . 2. ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike.kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama. lekari. menadžeri. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena. itd.14. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. upotrebi proizvoda. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. mišljenja.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final.2. a to su npr. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. Polustruktuirani intervju.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika. Struktuirani intervju. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. a koja su ista za sve ispitanike. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua.pdf . slike. ispitanici koji su dislocirani.wikipedia. uverenja. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva.

Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. koje su karekteristike robe.slobodnaevropa. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina.html&usg . Ne može se odvojiti 12 13 http://www.org/content/article/1363334. kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. da smo deo statistike.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima. tvrdi profesor. Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: .“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti. znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo. kao da izbegavaju kontakt .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH.„Pazi kako voziš“. ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418. Znači. Hoće li ova kampanja uticati da vozači.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. Deset hiljada je povređeno. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja .dnevniavaz.

i to se direktno implementira u saobraćaju. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama.“ „Vrlo teško.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija. ali ne možemo promeniti situaciju.“ „Ne znam ništa o toj kampanji. Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi.“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica.“ „Nastojim da vozim što manje. da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa.u nekim slučajevima možda i jeste tako . Svi su seli za volan. Samo po nuždi. pogotovo u poslednjem periodu.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju. inače. loše održavane i dotrajale. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd. normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju.“ „Velika je gužva.“ „Zakrčeno je dosta. katastrofa.da poludiš od njega. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja. Ulice su zastarele.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . ali to je bruka po mom mišljenju. pogotovo mlade osobe . tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače..“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina.. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih. Iako je cilj uvek isti. Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila.“ „Ovo mi se jako sviđa . Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge. naime. barem u vizuelnom smislu. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica.sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje. Umeće je proći kroz grad. Ispod bilborda postavljena su. veliki je broj vozila.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin .

Ljudi će upotrebljavati automobile. Druga stvar.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata. a sa unapred određenim planom razgovora. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima. . lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku..geof.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara. Sarajevo.pdf 18 Akademik Filipović.Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada.pdf http://sr. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe.org/sr-el 16 http://personal.16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. 3. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www.su. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje.mi smo zakazali u tom delu. upravljanja saobraćajem .doc+televizijski+intervju 17 http://www. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.wikipedia.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem.15 Intervju (en.unizd. M. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar. 2004.eccf. Svjetlost. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju.hr/~bstancic/kiksgnh. ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01.ac. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva. 104. str.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja.

: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Slobodni intervju. Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. . god.prema funkciji (istraživački. Individualni intervju. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom. ima i specifične probleme.prema vremenu trajanja (kraći. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. Vrste intervjua:19 1. 19 Prof. da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. str. 2. 3. . osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. Zelenika. Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. jer se takvim intervjuom. Ekonomski fakultet u Rijeci. Međutim. dijagnostički. sadržajnih i psiholoških ograničenja.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. Grupni intervju. koji nije vođen) itd. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. 200. Dr. da slobodno pristaje na razgovor. grupni). dobijaju kvalitetniji odgovori. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. . Grupni intervju. .slobodni intervju (nekontrolisani. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). Rijeka. pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. 368. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . sociopsiholoških i sličnih procesa). terapijski). Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. Prema različitim kriterijima. . optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika). Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. u pravilu. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen. inteligencije i društvenog statusa. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. R. Standardizovani intervju.. 4. duži).usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru. .

kose itd.). oblik i izgled lica.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. a od ispitivača zahteva tačnost. boja glasa i način govora itd. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični. prilagodljivost. nosa. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. poslovnost. povučenost ili živahnost. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. posebno individualnog i grupnog anketiranja. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama.). opšta urednost ili neurednost itd. treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. ili nečeg drugog (npr. šarmantnost. ili fizički izgled. boja odela. .. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. ljubaznost. duhovitost. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka. snalažljivost. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. spontanost. A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom. elastičnost. stvara sud o celoj osobi. Naime.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete.

kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima. izbor tipa i veličine uzorka.wikipedia. životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena. društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl. .prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka. . 20 http://bs.njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik. uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu. .).Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5.org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a .utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa.odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa. Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: .

3. Rijeka. str. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika.INTERVJU. . o može se oceniti znanje kandidata. 21 .http://www.zpr. Zelenika.fer. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.pdf .ffst.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto. Ekonomski fakultet u Rijeci. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije. 378.html . 379. o negativne informacije imaju veću težinu. 1.http://www. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno. 200.Prof. god. Dr. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata. Nedostaci o procene su subjektivne.4..Prednosti i nedostaci intervjua 1. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua. R. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke.hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA.

pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. Direktna materijalna stimulacija ispitanika. 379. pa će zato ispitanik.. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu. Zelenika. o znatno poskupljuje istraživanje. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni. . o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. Dr. 5. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju.Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. a retko kao jedini stimulativni oblik. str. Uljudnost. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. Ekonomski fakultet u Rijeci.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 7. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu.. 2.. o nisu pouzdani kao testovi. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. 3. pristojnost i šarmantnost intervjuera. 380. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. Rijeka. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. bez obzira na svoju rezervisanost. god. Znatiželja ispitanika. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. R. 22 Prof. Ugled institucije koja sprovodi intervju. 200. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. 4.

U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. Treba pronaći njegovu zamenu. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme. 7. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. tj. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. Ispitanik je zaštićen intervjuima. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. pružajući mu za to određene garancije. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. drugog odgovarajućeg ispitanika. 6. ali i kao strah. 2. . Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. 4. U strahu da ispadne neznalica. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. Ako do takve situacije dođe. Negativni motivi su: 1. Ugled vlasti. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. 5. on neće odgovoriti na neka pitanja. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. 3.

Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. 5. 2. 3. od koji su najvažnije: 1. shvatio. kako bi razumeo. a uz to i neodgovoran i površan. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. Prilagodljivost. Suydryanost i temperamentnost. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. ni preterano društven. ni preterano agresivan. 7.Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. Zainteresovanost. vrlo informisan i inteligentan.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. ali i obrnuto. . Poštenje i moralnost. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. 4. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. Obrazovanje i inteligencija. 6. Tačnost.

odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima. . tj. pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita. pitanja postavljena stručnim jezikom. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja.

5. Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. pokusna aplikacija upitnika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. Više pitanja u jednom (složena pitanja). 10. Dvosmislena ili nejasna pitanja. zatvorena. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. kombinovana). posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. 2. Redosled pitanja. 8. 9. 6. Ne posedovanje stava. Izbor reči i formulacija. Naglasak i navođenje u pitanjima. 7. Forma pitanja (otvorena. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. 3. 4. Uključivanje odgovora «ne znam». o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. Akviesencija (potvrđivanje). Neuravnotežena pitanja. 11. izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. .

24 23 24 http://infoz. nakon odluke o sadržaju. Npr. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav. informacije.. Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci. Dr. FSK.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja. 73.asp?kljuc=2007012 Prof. Sarajevo.ffzg.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. Čekić.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. 1999. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10. odnosno. god. str. . Š. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. važnost koja se pridaje nekom stavu.

uz primeren problem istraživanja. i to mali broj tih pitanja. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna. koja se najčešće koristi u javnom životu. npr. uverenjima.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. netačni. putem intervjua. koja interesuju veće grupe ljudi. Pitanja se mogu postaviti pismeno.org/wiki/Anketa . ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja. 105. jasna. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa. M. ili cele populacije nekog društva.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. Vrednost ankete je ograničena.foi. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike..hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka. precizno određenje populacije koja se ispituje.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. ili usmeno. 2004. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.ffzg. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima. Anketa traži.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi. ako je njeno sprovođenje sporo. Međutim. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode. pre svega. dobro konstruisan i sproveren upitnik. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju. stavovima i ponašanju. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom.pdf 28 http:www. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. 26 http://infoz.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf.wikipedia. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. Svjetlost. Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama. Sarajevo.doc+primer+anke 29 http://hr.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem.unsa. jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela). reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. jednostrani i subjektivni. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. pomoću otisnutog upitnika. zatim jednostavna. str.

2000. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. Ako to nije slučaj. ili jednog grada. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice. Anketa.5. kvalitativne i kauzalne analize. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. starosni. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. sociološkim. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. Pitanja se 30 Prof. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. već je anketa. odnosno matematički izraz rezultata ankete. Ove metode su moćne. Zelenika. iz prve ruke. R. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. pre svega. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. str. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. 2. obrade dobijeni podaci. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. koji će biti ispitan. u širem značenju. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. Anketa. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo. Ako se anketa vodi telefonski. zapravo postupcima statističkog računa. Osnovni parametri su polni. god. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. označava istraživački postupak kojim se direktno. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. edukacioni parametri.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Dr. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne. profesionalni i interesni.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. 1. Rijeka.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. Tako npr. u užem značenju. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. tj. Ekonomski fakultet u Rijeci. . 367. demografskim. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje.. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora.

postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www.2. 3. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1.php . kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. Anketu u užem smislu. sposobnostima i interesima ispitanika.15.hr/znanstveni_rad_anketiranje. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori. Pitanja su jednostavna. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja. Intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. Testove. 2. 1.kiphz. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju.

Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji. 3 milijarde pripada online istraživanju. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. Taj je način brz. i tu nema nikakve sumnje. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. ništa se ne može izmeriti niti izračunati. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. a nema troškova intervjua. zvukom i videom. čitate i ocenjujete. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. poput Bugarske i Litvanije. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. Kad govorimo o Srbiji. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. ipak smatram da. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. a u prestonici je taj postotak verovatno veći. Međutim. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. koristiti se slikom. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. Sve je ispred vas. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. ako polazite od te pretpostavke. zvukom i videom. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. ali se u novije doba usporilo. rekla bih da su u Srbiji . Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. koristiti se slikom. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje.ne treba mnogo ljudi.

ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika. postoje brojne komercijalne. Evropske agencije su takav nivo već dostigle. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. Ponavljam.rtvmo. farmaceutske do financijske industrije.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . od kozmetičke. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije. rotaciju i slučajan odabir pitanja. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija. grananja. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. I primer web – ankete32 32 http://www. 1.16. - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast. a možda i cele populacije. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta.ba/index.2. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom.

1.asp?kljuc=6 .ba/index.16.16.2.1.gov.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz. http://www. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).mupusk.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. 1.2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1.ffzg.

obrađuje pristigle ispunjene ankete.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje.2. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi.17. drop – off point). samim tim što se upitnik popunjava off-line. anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. u prvom planu – bez pomicanja teksta). odgovaranje na pojedino pitanje. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. 1. odustajanja ispitanika (tzv. postupke. Prednosti i nedostaci ankete . E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. jednoj stranici. već to može da učini onda kada to želi. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali. preglednika. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. 11.

. 3. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. ali i planovi za budućnost. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. u pravilu. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. 2. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. tj. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. Isto tako. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. a drugima prelagana. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. god. stručnosti ispitanika. Rijeka. Epistemološke poteškoće. 3. pogledi na određene stvari. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. stavovi. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. Dr. 200. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. dobijaju se nerealni. 2. a rezultati nisu pouzdani. 368. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. pojave i događaje. karakter. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. emocije. Društvene poteškoće. R. mišljenja. . Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. str. ekonomična. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. Zelenika. kao što su:35 1. Anketa je. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. kao što su: sposobnosti. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. Ekonomski fakultet u Rijeci. Psihološke poteškoće. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Jednima ista naketa može biti vrlo teška. sadašnjosti i budućnosti. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao. Ako se o tome ne vodi računa. Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1.

nedopustivo. upravo rezultati njenih najvećih prednosti. tj. tržišno orentisanih istraživanja.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. što je nesumnjivo velika prednost ankete. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. na početku istraživanja definisanu hipotezu. ispitivanje velikog broja ljudi.. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz. ima veliku mogućnost verifikacije. To je.ffzg. naravno. ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. kada se pravilno koristi. jer anketa kao istraživačka metoda. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete.asp?kljuc=6 . analizirati. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. Npr. problem istraživanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati. rezultira velikim brojem podataka. velika greška. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. upoređivati i proveravati.

Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. nepouzdani i neupotrebljivi. S druge strane. željom udovoljavanja ispitivaču itd. ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. mišljenja ili stavovi. strahom. svrha i ciljevi istraživanja. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. definisanje načina formiranja uzorka. Kada se spomene metoda anketiranja. Dakle. na kom će se izvršiti anketiranje. . tj. anketa. a rezultat bi bio porazan. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. definisanje načina anketiranja. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. odnosno statstičkog skupa. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. Drugim rečima. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija.

Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. Pri dizajniranju ankete. aranžirana? 3. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. koji ne sadrži nejasna pitanja. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. da li su korišćene odgovarajuće reči. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. tj. naime. 2.6. . indikator se odnosi na varijablu. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. 3. definišemo sledeće: 1. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. 1. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. Utvrđeno je. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. i to: 1. da li su pitanja razumljiva? 5. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. Koja vrsta pitanja. jer se svako od njih odnosi na indikator. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. varijabla na hipotezu.

kao npr. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor. moguće je postaviti veći broj pitanja. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. 2. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti. nego ga opisivati svojim rečima. kao npr. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. . Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. i to: 1. onako kako njemu najviše odgovara. ispitanici su pred lakšim zadatkom. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. postoje dve grupe pitanja. jer je lakše zaokružiti odgovor. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora. Otvorena pitanja.7. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor.: • takva je pitanja teže sastaviti. prirodno i spontano. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. Zatvorena pitanja.

Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA .256 NE ZNAM – 67 Primer 4.375 NE . Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA . i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu.21 3.69 2.) DA . Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1. roleri i sl. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu.77 NE . Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz.225 NE – 171 5. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost.net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.ffzg.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora.pdf . Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli.327 NE . Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.ekotim.asp?kljuc=6 http://www. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.

iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. Za neke je ovaj projekat promašaj. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. brži saobraćaj. a smisao merenja je u registrovanju tih promena. Tako npr. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. brzu izgradnju. projektu. kulturnom događaju i sl. 5. čisto s ekološkog gledišta. po imenu Schwebebahn. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . 2. Ali. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. 2. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. niti ih mogu umanjiti. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka. godine. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. a ne viseća ili nešto slično tome. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. poginulih i povređenih lica. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. te da je ovo neobična i dobra ideja. dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. Viseći tramvaj. domaći čelik i nove zaposlene. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja.viseći tramvaj nad Miljackom. i to: 1. tj. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. 4. 6. Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. jer su varijable promenljive. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza.. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu. Na jednom od foruma. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. 3. već i jednu svetsku atrakciju.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu.2. motivisanosti. 1. o njegove veštine. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. Osim toga. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem". zahteva manje truda i vremena. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. Moguće je postaviti više potpitanja. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. kao npr. itd. Primer pitanja s potpitanjem . Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija.18. spretnosti i sl.: omogućava anonimnost ispitanika. temperamentu. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara.

ffzg.2.19. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. 39 http://infoz. Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.asp?kljuc=6 . upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.

Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. kola i druge vrste životnih osiguranja. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. osiguranje imovine.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi. Osiguranje života. Istovremeno. uz plaćanje premije osiguranja. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju.2. kako fizickim tako i privrednim subjektima. tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo.20. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. rentno. poslednjih godina. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika.potrebu za Osiguranjem nove generacije. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu. dobrovoljno penzijsko osiguranje. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. . doba nove generacije nosi i veću neizvesnost.

Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. upisivalo skole i slično. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti .45 % 37. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. zdravstvenom stanju. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. ugovorenom trajanju i polu.54 % 100 % . ishlo na putovanje. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika. Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama. kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi.

38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv. njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2.08 % 27 % 34. gdje? . poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3. Anketni upitnik 1. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9.89 % 15. zaposlenih gradjana Novog Pazara. zanimanju i zivotnom dobu. koji zive i rade u Novom Pazaru.65 % 13. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika.

Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. 11% slaba. od 1 do 5. od zivotno neosiguranih. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. potrebnu investiciju. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. 24% velika i isto vrlo velika. Koliko je. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. 34% osrednja. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. samo se 23% potvrdno izjasnilo. potom poverenje. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. .

Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. . Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. te odredili varijable i indikatore. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. jasan. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. pre svega. možemo krenuti na izradu ankete. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik. definisali hipotezu. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. definišemo cilj i rezultate anketiranja. Anketa se implementira tako što. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan.

: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela. Zelenika. 2004. 2004. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima. 1999. 14.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela. 4. Čekić.unsa. 2000. Filipović. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. West. Literatura 1.bs.ppf. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka.wikipedia. Internet: − − − − http://www. god. Sarajevo. R. god. Ekonomski fakultet u Reci. Š. Svjetlost. Reka.: Metodologija znanosti i naucnog rada. Sarajevo.hr/Afric http://www. FSK.ba http://www.org/wiki/Intervju .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. M. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.ffzg. 3. god. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom. 2.hr.org/wiki/Anketa http://www.infoz. – 5.wikipedia. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima.

.......3 1...............rtvmo....Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www.3 1..........12 1............geof................dnevniavaz.1 2......ffri...hr/naucni_rad_anketiranje.....5..yu/Download/mljr/analiza http://www.... Kvantitativne metode istraživanja tržišta...............ac............hr/~bstancic/kiksgnh.......................kiphz..........13 ....... Intervjui licem u lice (Face-to-face) ..............ba/dogadjaji/intervju http://www.......wikipedia....htm http://www..slobodnaevropa........gov.........5 1........ekotim................ Tehnike ispitivanja.................................4...... Uvod..................................................................analitik..............php http://www..org/wiki/Produbljeni_intervju http://www...........ba http://www.......................sarajevox.............2................net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.....puls........com/clanak/ http://www.....................eccf.......CAPI (Computer aided personal interviewing) ...fer..........hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1........................hr/kvantitativne.......................2....................pdf http://www................ Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) .............................hr/static/erg/2005/poljak/intervjui........htm http://hr............11 1........................ Intervju u kućanstvu ....dnevniavaz.2.........doc+anketno_istraziva http://www....html http://www..........................ba/index http://www.....................................pdf http://www....................2....1....... Kompjuterski podržano lično anketiranje ............2...mupusk..............................................................3...zpr..................ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1.......................... Ispitivanje poštom.......2.........hr/hrv/po/34qn..2...7 1.....su.org/content/ http://www....

Nedostaci...........................................27 6.............................19 1............................................................12..........slepo testiranje........................................11.....15 1........................37 1....................................... Literatura................................................ Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem.................. Tajna kupovina (Mystery shopping) .........49 1............................ Prednosti i nedostaci ankete.....3...........13 1...............................................6..............................................................................4..........2.........31 9.45 1..........39 1.................................................................................................. E – mail ankete...10......2...............2..15........................................................18....29 8............................15 1.........................................50 1..... On – line ankete............ Neke od najčešćih grešaka u upitnicima........2.........................................................................2.............2.............. Dizajniranje ankete .................. Sprovođenje intervjua.........40 1.......... Workshops ....................2........... Metoda ankete...............2.....................................................2...............44 1....................................................................... Kvaliteti ispitivača............................................................................24 4.......................................................................21 3................................20.........20 1......................................................................9......2........51 13........................32 10.................................................................. Izrada anketnog upitnika....................................................6...............28 1.......28 7......................................................................... Produbljeni intervju ili dubinski intervju ................................................................ Prednosti.......... Vrste pitanja u anketnom upitniku............2................... Vrste anketa.......................................20 1......... Blokovi i matrice..............................................................................................7............................ Metoda intervjua..........2............. Intervju na centralnoj lokaciji............................................................8...................17................................................14 1...........................................................................56 ...............................................................14 1.........19............................................. Blind test ............ Elementi dobrih web anketa ...............Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1................2............................13........7........................46 1.......28 1........................................................................................36 1........14...................... Glavne faze izrade intervjua..................................................... Intervju na izlazima iz trgovina...2.................................................................................. Web ankete.................................................5. Zaključak..............................................................16............................41 11....................16 2...26 5............... Fokus grupa..1..........................................41 12.................................................................. Motivi intervjuisanja.........55 14...................................................... Prednosti i nedostaci intervjua ...kreativne radionice..............................................................................16............................... Intervju na ulici...........................2......................................................................................................34 1......................................................2............2....... Psihološka strategija pitanja............. Ostale tehnike ispitivanja.... Kvalitativne metode istrazivanja trzista........

..................................................................................57 .........................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful