Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

1

Intervju i anketa kao metod

1.Uvod

I

straživanje tržišta je primena naučnih metoda u procesu prikupljanja, obrade i

interpretacije informacija vezanih za sve učesnike tržišta: proizvođače, potrošaće, trgovinu i konkurenciju. Pružanje relevantnih informacija osnovni je cilj istraživanja zbog toga informacije dobijene istraživanjem tržišta moraju biti objektivne, iscrpne i pravovremene. Na istraživanje tržišta postavljaju se veoma odgovorni zadaci, prvenstveno jasna slika željenih ciljeva, poznavanje metodologije donošenja poslovnih odluka, kao i naučnih metoda istraživanja. Istraživanje tržišta je aktivnost koja zahteva vrlo često mnogo sredstava, educiran i kvalitetan kadar, te brižljivu pripremu za sam proces istraživanja. Savremene metode istraživanja zahtevaju timsku aktivnost stručnjaka raznih profila. Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Preduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju preduzeća zahtevaju veliki fond informacija iz tržišnog okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta. Kvantiteta informacija dobijenih u samom procesu istraživanja ne određuje i njegovu kvalitetu. Samo kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduslov je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti preduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Finansijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno. Tržište je veliko, procenjuje se na 24 milijade dolara, mnogo se brže razvija nego pre deset godina, a konkurencija je vrlo jaka. Iako će i ove godine industrija istraživanja tržišta i dalje rasti, neće moći postići stopu rasta iz prethodnih godina. Stopa će svakako rasti više od stope inflacije, tako da u svetskim razmerama se očekuje prosečan rast od 6%. Mnogo brži rast industrije za istraživanje tržišta i dalje možemo očekivati u Aziji kao i u istočnoevropskim zemljama dok će se u zapadnoevropskim zemljama kretati prema nižoj stopi od 4%. U Aziji će se rast tržišta nastaviti sledećih pet godina, a onda će se stabilizovati na osam do deset posto. Velika potražnja za istraživanjem u medijskom i

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

2

Intervju i anketa kao metod

financijskom sektoru, tako da industriji koja se bavi brigom za zdravlje, a sve je više zahteva i za šta specijaliziraniju industriju istraživanja tržišta. Kompanije za istraživanje tržišta su pre deset godina određivale što će se dogoditi, što će se proizvoditi i u kojem će se pravcu tržište razvijati. I danas je to do odredjene mere, ali na drugačiji način. Kompanije za istraživanje tržišta moraju biti svesne što klijenti žele, slušati ih, odgovarati na njihove zahteve i sve se više usmeravati savetovanju klijenata, partnerskom odnosu i specijalizaciji. Nije dovoljno znati kako prikupljati podatke, već te podatke treba u saradnji sa marketing sektorom kompanijeklijenta interpretirati i pomoći u strateškom odlučivanju. Postoje metode istraživanja koje nam daju prestavu o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i delovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svetu, u svetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i one koje pripadaju subjektivnom pojavnom svetu. To su pojave vezane za čovekova subjektivna stanja, pojave vezane za ljudsko mišljenje, za njegova uverenja, osećanja i raspoloženja. Nauka je razvila i odgovarajuće metode istraživanja i takvih pojava, te možemo reći da postoje i takve metode, koje nam omogućavaju da saznamo šta ljudi misle, kako se osećaju, šta osećaju, kako ocenjuju neka stanja i odnose u kojima učestvuju i o kojima razmišljaju. Te metode daju nam predstavu o mišljenjima, u kojima ljudi učestvuju, ili ih posmatraju, ili ukazuju na njihovu ocenu i namere, u odnosu na određene procese ili pojave, iz čega se može zaključivati na moguća njihova dejstva. To su metode istraživanja stavova ljudi i one su veoma važne u nauci, jer ljudski faktor se ne može izlučiti ni iz jedne vrste odnosa prema svetu u kojem živimo, niti se može događati bilo šta, što ulazi u ljudski svet i u horizont ljudskog delovanja, a to znači ni u polju saznanja, a da to nema veze sa ljudima, njihovim stavovima i praktičnim delovanjima. Zbog toga je istraživanje ljudskih stavova i odnosa prema nekim pojavama i odnosima između ljudi i između ljudi i prirode, veoma bitno za nauku. U svrhu istraživanja tih stavova razvijene su metode koje omogućavaju da dobijemo takva saznanja, koja nam omogućavaju uvid u ljudske stavove i odnos ljudi prema nekim pojavama i uopšte odnosima i namerama ljudi. Među najvažnije metode, koje upotrebljavamo u svrhu postizanja saznanja o stavovima ljudi, su metode posmatranja i samoposmatranja, metode intervjua, ankete i upitnika. U ovom radu ćemo videti kakve nam informacije i saznanja može pružiti upotreba navedenih metoda, tj. metoda ankete, upitnika i intervjua, i kako svaku od njih možemo koristiti.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

3

Intervju i anketa kao metod

2.Tehnike ispitivanja
Tehnike ispitivanja i “izvlačenje informacija” iz ispitanika kod nas i u svetu postala je jako cenjena profesija. Postoje mnoge teorije i knjige napisane isključivo na tu temu. Kasnije, sa razvojem tehnologije veliki značaj se, poslednjih decenija, pridaje televizijskim kao i elektronskim načinima ispitivanja. Osnovna podela: K vantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta

1.2. Kvantitativne metode istraživanja tržišta
Kvantitativnim metodama istraživanja podacti se prikupljaju na temelju standardiziranog i strukturiranog upitnika. Kvantitativne metode istraživanja rezultiraju podacima koji se mogu kvantificirati, standardizovati, analizirati primenom statističkih metoda i međusobno komparirati. Kvantitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeće pitanja:

• Ko je Vas potrošač ? • Koje grupe potrošača kupuju Vaš proizvod ? • Koliko je velik Vaš tržišni udeo ? • Kako potrošač upotrebljava Vaš proizvod ? • Gde potrošač kupuje Vaš proizvod ? • Hoće li se prodajom novog proizvoda podmiriti njegovi troškovi ?
• Sl. Kvantitativne metode istraživanja tržišta su:

• Face to face interwiev ( lični intervju ) • Ispitivanje poštom • CATI (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) • CAPI (kompjuterski podržano lično anketiranje)

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Intervju u kućama • Intervju na ulici • Intervju na izlazima iz trgovina • Intervju na centalnoj lokaciji • Blind test • Mystery shoping (tajna kupovina) • Ostale tehnike ispitivanja •

4

Intervju i anketa kao metod

Panel Omnibus

Šema 1: Klasifikacija metoda ispitivanja1
1

www.iim.uns.ac.rs/marketing

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista

5

Intervju i anketa kao metod

1.2.1. Intervjui licem u lice (Face-to-face)

2

Upotreba intervjua se širi i jača u periodu od 1940-1945. godine. To širenje pospešuju: 1) velike firme da upoznaju nesvesna kretanja potrošača i da na njih odgovore prilagođenim situacijama (tok istraživanja motivacije) i 2) pazvoj malade socijalne psihologije. Prvi tip intervjua će se obavljati polazeći od predhodno napravljenog upitnika i dozvoliće da rad na širokim masama, na reprezentativnom uzorku i pomoću sondaze (ekstenzivni intervju). Drugi tip je takozvani intenzivni tip intervjua i odnosi se na produbljene slučajeve, ne na serije i proseke. Prednost intervjua i ankete. Kao što smo već pomenuli ovim postupkom se ličnom komunikacijom dolazi do informisanja, a komunikacija je oruđe da se razume psihički momenat koji je sastavni deo društvene pojave, ono što je lično u društvenim pojavama i na čemu je posebno insistirala socijologija razumevanja: razumeti unutrasnje znacenje. Međutim, ovo oruđe ima i svoja ograničenja, saznajna psihološka i društvena. Saznajno ili epistemolosko ograničenje je da su stavovi ispitanika izričito subjektivni. Psihološko ograničenje se odnosi na razumevanje simbola ispitanika, njihovo iskustvo i znanje; a društveno: lični i grupni interesi utiču na iskrivljavanje odgovora ispitanika. Lični intervju (lično intervjuisanje, ispitivanje) predstavlja najrasprostranjeniji vid ispitivanja. Ostvaruje se neposrednim kontaktom intervjuiste (anketara) i respodenta (ispitanika). Rezultate razgovora, odgovore ispitanika, intervjuista upisuje u unapred pripremljen upitnik; ukoliko pak pitanja nisu unapred ubeležena u upitnik, intervjuista razgovara sa ispitanikom (rukovodeći se instrukcijama o vrsti informacija koje treba da prikupi), beležeći odgovore u toku ili po završenom intervjuisanju. Ovo dovodi do rašćlanjavanja odn. podele intervjua na više podvrsta. U slučaju da intervjuista ima unapred sastavljena pitanja (ili nekih drugih unapred pripremljenih materijala, kao sto su slike, skice i slično) koja su strogo formulisana (visoko struktuirana), sa redosledom, tu vrstu ličnog intervjua nazivamo još i struktuirani. Dok, imamo vrstu intervjua gde intervjuista ima slobodu izbora (nestruktuiranih) pitanja, bez određenog redosleda, za tu vrstu intervjua kažemo da je nestruktuiran.

2

http://www.puls.hr/hrv/po/34qn.htm

bez okolišavanja i prikrivanja ciljeva. i to:  Direktni struktuirani.  Indirektni struktuirani i  Indirektni nestruktuirani lični intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 6 Intervju i anketa kao metod Sa druge strane postoji podela na direktan i indirektan intervju. Kod direktnog intervjua. se sastoji od niza nedovršenih rečenica koje ispitanik treba sam da dovrši. Obrađeni su još neki načini ispitivanja sa kojim se. U intervjuu sve zavisi od interakcije anketiranih. Tad onaj koji ispituje uz dobro formulisana pitanja na indirektan način. gde intervjuista vodi diskusiju. Dok. čija je primena u tržisnim istraživanjima veoma ustaljena. . gde ispitanika pitamo sta neko drugi misli o datom problemu. Test nedovršenih rečenica. kako se kaže. kod indirektnog intervjua prikrivamo ono što želimo da znamo. gde se ispitaniku da serija simultanih reči.. Test tematske apercepcije (TAT). na koje ispitanik treba odmah da kaže prvi pojam koji ga asocira na tu reč. Diskusija se uglavnom snima na traci ili na kameri da bi se kasnije analizirala.  Direktni nestruktuirani. i one se zasnivaju na prijekciji ličnosti i njihovih osobina. Kombinacijom ovih podela dobijamo sledeće tipove ličnog intervjua. uglavnom od 6-10. gde se prikazuju slike situacija koje su predmet istraživanja.. Grupni intervju je tip intervjua gde se okupi par ljudi. Poseban tip indirektnog (nestruktuiranog) ispitivanja predstavlja grupni intervju. Test asocijacije reči. a koje ispitanik treba da opiše. vrsi projekciju osobina ispitivane ličnosti. dolazi do “dubine duše” ispitanika. Neke od tih tehnika su i:      Tehnika trećeg lica. U tom odnosu ispitivani može različito da deluje: 1) inhibicijom koja se izrazava u blokadi ili bekstvu od odgovora. Te tehnike se stručno nazivaju projektivne tehnike. prepuštajući razgovor članomima grupe. ispitaniku postavljamo otvorena pitanja o onome sto želimo da znamo.

Intervju zahteva vrlo jaku disciplinu u nekomentarisanju i neintervenciji.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 2) opreznim učestvovanjem.2. Informacija u naučnom intervjuu mora biti interesantna najpre za malu grupu istraživača. neodobravamo. Međutim. Često je žena bolja za komunikaciju od muškarca. u drustvenim naukama (marketingu) i u oblastima mass-medija. odobravamo. jer upitnik može da popuni drugi član porodice ili organizacije. ali i ne pruža mogućnost ispitanicima da pravilno razumeju postavljeno pitanje. kao i empatsku raspoloženost. profesije.2. više nego od strogosti izbora uzorka). intervju čoveka na ulici zavisiće od godina. ali se taj sistem odbrane razvija potrebom subjekta da se sam izrazi. znanja. hipotetičan i proverljiv dok informacija u mass-medijima ulazi u novinarske norme i vrlo često ima jedan spektakularan cilj. najjaču barijeru (rodžerijanski princip) za komunikaciju predstavlja naša težnja da sudimo. Ispitivanje poštom Ispitivanje poštom ima očiglednu prednost nad ličnim intervjuom što može da pokrije veoma veliku geografsku oblast. . Sam intervju izaziva sistem odbrane ispitivanog. pomaže subjektu da reši problem. Afektivna energija u intervjuu radio televizije će biti kaptirana. 7 Intervju i anketa kao metod 3) nastojanjem da se racionalizuje tj. opravda i legitimiše svoje glediste. trazi takozvanu pseudoreprezentativnost (npr. Glavna karakteristika ovakvog načina ispitivanja jeste odsustvo intervjuiste. U socijalnoj psihologiji afektivna energija drugog procesa koju intervju oslobađa koristi se u praktične svrhe (psihoterapija). 1. ocenjujemo. Sledeća bitna razlika između naučnog intervjua i intervjua mass-medija je da prvi poklanja veliku metodološku i stručnu brigu njegovoj pripremi i traži da subjekt intervjua bude reprezentativan za datu populaciju dok intervju mass-medija ne poznaje pravila. potrebom za komunikacijom: “Da li je ta potreba povecana rastućom individualizacijom koja istovremeno izoluje svakog i rađa želju da se otkrije svoje biće za koje se veruje ili hoće da se veruje da je autentično?” Intervju je lična komunikacija izazvana u cilju informisanja ali sem informacije u intervjuu postoji i psihoafektivni efekat uspostavljen samom informacijim. živopisnosti. uhvaćena i sprovedena ka gledaocu da bi dobio emocije koliko i informacije. što eliminiše pristrasnost intervjuiste u pogledu izbora ispitanika. Nedostatak ličnog kontakta znači i mogućnost da davalac odgovora ne bude onaj kome je upitnik poslat. Ova dva procesa koja sadrži intervju: informativni i psiho-afektivni koriste se na razlicit nacin. a u mass-medijima za široku javnost. Među faktore koji se odnose na intervjuera ili ispitivaca na prvom mestu je njegov izgled u očima intervjuisanih. Informacija u društvenim naukama ulazi u jedan metodoloski sistem.

Zna se takodje da i redosled postavljanja pitanja utiče na odgovore. i da upitna osoba izabere jedan paragraph koji najbolje odgovara njegovom mišljenju. tumačenja. Privlačnost potvrdnih pitanja je poznata u socijalnoj psihologiji. Intervju kao i ovaj način intervjuisanja su. Formula se sastoji u postavljanju dva paragrafa od kojih jedan izrazava pozitivan a drugi negativan odgovor. kao što smo rekli. jer ona u suprotnom su nesposobna da dosegnu duboku motivaciju ispitivanog. Glavni principi koje treba poštovati kada se formuliše upitnik su: • • • • • Postavljeno pitanje treba sadržati samo jednu ideju. specifičnog za veliki broj društvenih pojava. Da se ne koriste komplikovani izrazi čiji je smisao nepoznat velikom delu javnosti i kojim se služe samo posebne grupe. Kako nebi došlo do ovih ili sličnih efekata. kao ni dvosmisleni izrazi koji. Formulacije pitanja u kojim se javljaju negacije moraju biti zapisane kao i što je potrebno obezbediti prihvatanje da nadjača negaciju. Formulisanje upitnika Upitnik je važan instrument za intervju. postoje i problemi kao što je nizak nivo odziva. odziv može da bude čak manji i od 5%. ona uvode skoro uvek bar još jednu dodatnu ideju pitanju. Iskustvo je otkrilo da formulacija pitanja igra važnu ulogu u orijentisanju odgovora. Razlika između intervjua i ispitivanja poštom nije odlučujuća da bi se govorilo o dve metode. Opasna su takođe i pitanja eksplikativnog tipa: dajući jednu iformaciju rizikuju uvek da zaobiđu rezultat. naspecificniji metodi za drustvene pojave jer se njima može doći do stanja svesti. njihova vrednost.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 8 Intervju i anketa kao metod Intervju je usmeni naučni razgovor. dok je ispitivanje poštom naučni razgovor putem pisanog upitnika. nepravilna. U slučaju da ne postoji osoba koja će ga podsetiti ili motivisati da se odazova na ovaj vid intervjuisanja. Treba izbegavati pitanja i mišljenja koja izazivaju odgovore sa da ili ne. I pored velikog broja pozitivnih strana ovog načina ispitivanja. kao sto smo već pomenuli. mogu izazvati različita. jer odgovori na pitanje koje sadrži dve ili više ne mogu biti protumačeni na koju ideju su pitane osobe odgovorile i da li su sve odgovorile na istu ideju. pismo treba da se sastavi tako da sadrži sledeće elemente: . a sem toga. do onog skrivenog. Od njegovih kvaliteta i njegovih “podsticaja” zavisiće kvalitet odgovora tj.

Objašnjenje kako je došlo do adrese ispitanika. ekonomična.ako ne zahteva više ponavljanja. odziv ispitanika može da bude tako nizak (od 2040%) da nije reprezentativan za odabrani uzorak. • odziv ispitanika je mali (40% je zadovoljavajuće). u vreme koje im odgovara. brza i razmerno jeftina . zato što je ono prihvatljiv kompromis između pouzdanosti i valjanosti i zato što nije skupo.   Objašnjenje njene društvene i druge korisnosti. testnih proizvoda i ambalaže zajedno s upitnikom.85.132/search?q=cache:Zq0co_fYckJ:https://www.  Zaključne recenice.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 9 Intervju i anketa kao metod Razlog zbog kojih se anketa sprovodi. jer nema mogućnosti pojašnjenja. zahvalnost.129.  Potpis i titula osobe koja sprovodi intervju. • standardizovanost upitnika. Prednosti poštanske ankete:3 • • • • mogućnost provođenja dužih upitnika. Uprkos ovome. mogućnost slanja reklamnih materijala.ffri. • nema kontrole ko odgovara na pitanja.hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1. • ostaju nepopunjena pitanja. 3 http://209.  Razloge zbog kojih se traze odgovori bas od tog ispitanika.doc+anketno_istrazivanje_1&cd=1&hl=bs &ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a .  Obećanje da će se poštovati anonimnost ispitanika i da se njegovo ime neće pominjati nigde u rezultatima niti koristiti na bilo koji drugi način. ispitanici popunjavaju na miru. I pored poštovanja ovih faktora. • veće poverenje u anonimnost. • ne može se kontrolisati redosled odgovaranja što može uzrokovati pristranost.  Upustvo o postupku u slučaju problema ili nejasnoća. ipitivanje poštom je rasprostranjeno u praksi.  Nagradu za učestvovanje u anketi. Nedostaci poštanske ankete: • pitanja moraju biti potpuno razumljiva i dorađena.

problemi i ciljevi istraživanja upitnik raspoloživa sredstva i vreme varijanta prik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 10 Intervju i anketa kao metod • problem selektivnog odziva ispitanika. podataka odabir metode prihvatljiv raspon grešaka uzorak sastavljanje upitnika i kontrola određivanje veličine uzorka Trening anketara Prikupljanje podataka Kodiranje. unos i obrada Kodiranje otvorenih odgovora Interpretacija podataka i .

. Još 1982. nakon završenog telefonskog intervjua. Telefonsko ispitivanje pomoću racunara štedi vreme i olakšava kontrolu sprovođenja intervjua. Prednosti CATI metode su: • istovremeni unos i kontrola podataka.3.2. Kako su podatci dostupni čim se unesu u racunar.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 11 Intervju i anketa kao metod pisanje izveštaja Šema 1: pisanje izvestaja 1. Računar se koristio za skladištenje upitnika tako da računar.htm .godine je istaknuta veza između telefonskog intervjuisanja i upotrebe miniračunara i terminala velikih račinara. omogaćava dogovor intervjua s ispitanicima u njima najpovoljnije vreme i alocira uzorak. http://www.analitik. Zbog toga neki istrazivači tvrde da je telefonsko ispitivanje pomoću računara. U telefonskom ispitivanju koje se danas sprovodi pomoću računara. uključujući opremu. • 4 sprovođenje velikog broja intervjua u kratkom vremenskom periodu. može da odabere i prikaže pitanja postavljena svakom pojedinom ispitaniku te da skladišti odgovore koji se odmah mogu podvrgnuti analizi. anketar postavlja pitanje preko telefona dok odgovore upisuje u racunar pomoću tastature ili pomoću svetleće olovke na ekranu kompjutera koji je osetljiv na svetlo. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. jeftinije od konvencionalnih tehnika pomoću papira i olovke. 4 Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) Sa razvojem savremene informatičke tehnologije potencirana je uloga i značaj ovog oblika intervjuisanja. Od tada je ta tehnika ispitivanja stalno napredovala.hr/kvantitativne. predhodni rezultati ispitivanja mogu se veoma brzo dobiti. Programski sistem vrši odabir telefonskih brojeva na principu slučajnih brojeva.

Kompjuterski podržano lično anketiranje .hr/kvantitativne. Analitik je jedino preduzeće u Srbiji koje u svojoj ponudi ima CAPI metodu.CAPI (Computer aided personal interviewing) 5 Kvantitativna metoda istraživanja tržišta kod koje računar asistira anketarima prilikom anketiranja. • direktni kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće. • kontrola rada anketara. 5 http://www. • standardizacija upitnika. 1. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovaraju unapred definisanoj kvoti.htm .Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • kontrola rada anketara. Prednosti CAPI metode su: • mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže. 12 Intervju i anketa kao metod • pouzdana kontrola uzorka.2.analitik. ispitanici se intervjuišu u CAPI centru. • standardizacija upitnika. Na temelju programskog sistema računar prilikom anketiranja određuje sledeće pitanje na temelju poslednjeg ispitanikovog odgovora. • niži troškovi. • istovremeni unos i kontrola podataka. • pouzdana kontrola uzorka. Time se osigurava potpuna kontrola rada anketara i eleminiše mogućnost izostavljanja pitanja prilikom anketiranja. • niži troškovi.4. Za svako CAPI istraživanje programira se sistem koji sadrži strukturirani upitnik istraživanja.

2.analitik. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. ambalažu i sl.2.5. Intervju na ulici Intervju na ulici je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 13 Intervju i anketa kao metod 1. Anketar kontaktira ispitanike na ulici i ukoliko odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. Intervju u kućanstvu 6 Intervju u kućanstvu je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervju ispitanika u njegovom domu. Prednosti intervjua u kućanstvu su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda posmatranja reklamne poruke testiranja ambalaže Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne     nejasnoće Ispitanici su opušteniji budući da se nalaze u vlastitom okruženju 1. Anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik. komentarisu promotivni materijal.6. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. ambalažu i sl. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.htm .hr/kvantitativne. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Prednosti intervjua na ulici su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 6 http://www. komentarišu promotivni materijal.

Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika.8. Budući da se intervju sprovodi na centalnoj lokaciji anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. Intervju vodi iskusan i obučen anketar koji ne utiče na odgovore ispitanika. komentarišu promotivni materijal. Prilikom intervjua anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 14 Intervju i anketa kao metod 1. Budući da se intervju sprovodi lično anketar može ispitanicima dati da testiraju proizvod. ambalažu i sl. Anketar kontaktira ispitanike na izlazima iz trgovine i ukoliko ispitanik odgovara unapred definisanoj kvoti anketar ispitaniku čita pitanja iz anketnog upitnika i beleži njegove odgovore u upitnik.2. Ispitanici se kontaktiraju telefonski i dogovora se njihov dolazak na njima najbližu centalnu lokaciju. Intervju na centralnoj lokaciji Intervju na centalnoj lokaciji je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika na centralnoj lokaciji poput tržnog centra. Prednosti intervjua na centralnoj lokaciji su:  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Metoda pogodna za testiranje novih proizvoda  Neutralnost centalne lokacije izolira uticaj irelavatnih faktora istraživanja na odgovore ispitanika  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Niži troškovi 1. posebno uređene prostorije za ovu vrstu istraživanja i sl.2. komentarišu promotivni materijal. ambalažu i sl. robne kuće. Intervju na izlazima iz trgovina Intervju na izlazima iz trgovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na ličnom intervjuu ispitanika.7. Prednosti intervjua na izlazima iz trgovina su: .

Blind test .9.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 15 Intervju i anketa kao metod  Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda  posmatranja reklamne poruke  testiranja ambalaže  Lični kontakt omogućava anketarima da ispitanicima objasne eventualne nejasnoće  Brz i jednostavan pronalazak ispitanika koji odgovaraju ciljanoj grupi 1. Tajna kupovina (Mystery shopping) 7 Mystery shopping ili tajna kupovina je kvantitativna metoda istraživanja tržišta koja se može realizovati na tri načina: * Primary mystery shopping . 2004. logo proizvoda ili proizvođača i popunjavaju odgovarajući upitnik. Među sudionicima nalazi se i predstavnik agencije ili klijent koji se prestavlja ostalim sudionicima kao kupac i zajedno s njima je akter u kupovnom procesu i tajno posmatra njihovo ponašanje. 1. Ispitanici testiraju više proizvoda iste grupe bez ikakavog utjecaja prepoznatljivih obilježja proizvoda kao što su originalna ambalaža.tajanstvena osoba. Prednosti mystery shoppinga su: 7 West.-144 str. predstavlja se na prodajnom mestu kao potencijalni ili stvarni kupac proizvoda ili korisnik usluge i prolazi kroz celi kupovni proces.2. .2. * Go shopping metoda – agencija regrutuje ciljnu grupu potrošača i dogovara sa njima termin kupovine određene grupe proizvoda u tržnom centru ili simuliranoj prodavaonici. Blind test je metoda koja se najčešće koristi prilikom uvođenja novih proizvoda jer daje podatke o percepciji proizvoda i omogućava razvoj i modifikaciju proizvoda u skladu s očekivanjima i percepcijom korisnika proizvoda.slepo testiranje Blind test ili slepo testiranje je kvantitativna metoda istraživanja kojom se ispituje percepcija ispitanika o određenom proizvodu/marki proizvoda. * Tajno snimanje – tajno posmatranje kupaca tokom kupovnog procesa pomoću skivenih uređaja za audio/video snimanje. Tajanastvena osoba najčešće „glumi“ zahtevnog kupca koji traži dodatne pogodnosti. postavlja mnogo pitanja i sl.10. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd. koja je predstavnik agencije.

11. 8 www.rs/marketing .uns. Ostale tehnike ispitivanja Od ostalih tehnika koje se sve vise koriste pomenućemo Panel i Omnibusispitivanje.iim.2.ac.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 16 Intervju i anketa kao metod * Analiza konkurencije * Analiza zaposlenika * Definisanje prednosti i nedostataka u kupovnom procesu * Analiza ponašanja potrošača tokom kupovnog procesa * Razgovor sa kupcima/djelatnicima tokom kupovnog procesa Tabela 1 : prednosti i nedostatci obradjenih tehnika ispitivanja 8 1.

karakteristike Kakvo je reagovanje potrošača na cene proizvoda Kako. od 1000 automobilista ili od 200 menadžera u maloj privredi te . kada i zašto potrošači menjaju marku proizvoda pri kupovini i kakve su karakteristike tih potrošača Koliko potrošača ostaje verno istoj marki proizvoda i kakve su njihove karakteristike Kako i u kojoj meri vrsta prodajnog objekta utiče na ponašanje potrošača pri kupovini Kakve su sezonske varijacije tražnje Kako su nove marke proizvoda prihvaćene od potrošača. geografske.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 17 Intervju i anketa kao metod Panel predstavlja oblik kontinualnog ispitivanja istih respodenata u vremenu. panel televizijskih gledalaca.. Omnibusispitivanja se ponavljaju u regularnim (unapred utvrđenim) vremenskim intervalima. može dobiti sledeće informacije: • • • • • • • • • • • Koliko proizvoda te vrste tržište apsorbuje u određenim periodima Kolika je učestalost kupovine kod pojedinih vrsta potrošača Koliko je tržišno učeščće njegove marke proizvoda Koliko je tržišno učešće glavnih konkurenata Kako se potrošači ponašaju pri kupovini s obzirom na njihove demografske. pomoću panela. Osnovna prednost panela je u tome što pruža veoma detaljne informacije o ponašanju članova panela i analizu ponašanja potrošača tokom vremena. tako da ima više različitih sadržaja. panel trgovca. u kraćem i dužem roku i dr. socioekonomske. Razlikuju se po specifikaciji uzorka ispitanika. psihografske i dr. Uzorci mogu biti sastavljeni od 5000 odrasnlih građana. razlikujemo panel potrošača. Sprovodi se uz pomoć upitnika koji sadrži pitanja većeg broja klijenata. a pitanja variraju u zavisnosti od klijenta – korisnika rezultata istraživanja.. Tako proizvođač određenog proizvoda. Oblici ispitivanja u Omnibus-ispitivanjima jesu konstantni. Sa obzirom na jedinice uzoraka (Panela) i sadržaj istrazivanja.

Omnibus-ispitivanja se mogu koristiti u razne svrhe. na primer. ponašanje potrošača Način korišćenja proizvoda Imidž određene marke na tržištu • Zadovoljstvo propagandnim porukama • Stavovi ispitanika prema različitim političkim i društvenim sadržajima . Ako su. Oblik ispitivanja se ne prilagođava datom klijentu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 18 Intervju i anketa kao metod zemlje. ista pitanja postavljena u uzastopnim ispitivanjima. rezultati se mogu ili sjediniti u veći uzorak – radi smanjenja greške uzorka. već se ispitivanje istog oblika ponavlja u regularnim vremenskim intervalima. ili analizirati – radi ustanovljenja promena u vremenu. stav potrošača prema određenoj marki. Omnibus anketom dobijate kvantitativne podatke koji Vam daju odgovore na pitanja kao što su: • • • • Koliko je poznata određena robna marka/usluga/preduzeće • Koju marku potrošač preferira Navike potrošača.

stavovi. Kvalitativne metode istrazivanja trzista Kvalitativnim metodama istraživanja tržišta podaci se prikupljaju posmatranjem. intervjuom. Primenjuju se da bi se ispitala nepoznata tržišna područja. postavile hipoteze detaljnih istraživanja i razumela motivacija potrošača. Kvalitativne metode istraživanja tržišta su: • • • 9 Fokus grupe Dubinski intervju Workshops (kreativne radionice) www. Kvalitativne metode istraživanja tržišta daju Vam odgovore na sledeća pitanja: • • • • • • • • Kako izgleda tipični potrošač mog proizvoda/usluge? Koji način oglašavanja najbolje odgovara mom proizvodu/usluzi? Kako razviti prepoznatljivost moje marke/usluge na tržištu? Po čemu se razlikuje moj proizvod/usluga od konkurentskih proizvoda/usluga? Kako sponzorstvom uticati na vrednost mog brenda? Na koji način se koristi moj proizvod? Kako i kada razvijati novi proizvod? Itd. osećaji.2.ac. očekivanja. vrednosti.uns. verbalnim interakcijama i/ili kombinacijom tih postupaka. percepcije i sl.rs/marketing . Kvantitativne metode stavljaju fokus interesa na psihološke karakteristike ispitanika kao što su: mišljenja.iim.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 19 Intervju i anketa kao metod Tabela 2: Komparativna evaluacija metoda posmatranja9 2. identifikovali glavni elementi problema.

2. . tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućava razgovor između dve osobe.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 20 Intervju i anketa kao metod 1. beleži njihove odgovore i usmerava raspravu. Prednosti fokus grupe su: • • • • • • • Otvorena rasprava stimulira kreativnost i inovativnost ispitanika Mogućnost direktnog isprobavanja proizvoda/posmatranja reklamne poruke/testiranja ambalaže Neometano posmatranje rasprave od strane klijenta Neposredna analiza rasprave u saradnji sa klijentom Velika količina informacija u kratkom vremenskom roku Fleksibilnost diskusije koja može ukazati na neka nepoznate/nepredviđene elemente problema Nestrukturiranost upitnika 1.12. pažljivo sluša. Fokus grupa Fokus grupa je kvalitativna metoda istraživanja tržišta koja se zasniva na grupnoj diskusiji o određenoj temi. Produbljeni intervju ili dubinski intervju (Engl. Diskusiju vodi stručan moderator na objektivan način ne uticajući na mišljenja i izjave ispitanika. Na taj način klijent direktno doživljava reakcije ispitanika.2. stavovi.13. Fokus grupe se upotrebljavaju u sledećim situacijama: • • • • • • • • • Prikupljanje ideja o novom proizvodu Prikupljanje ideja o reklamnoj kampanji Prognoze prodaje i uspeha novog proizvoda Definisanje razloga opadanja prodaje Spoznaja načina upotrebe proizvoda Procena konkurentskih proizvoda Ocena pakovanja Uvid u razmišljanja kupaca Sl. Primenom ove metode istražuju se: mišljena. in-depth interview). Fokus grupe se sprovode u specijalizovanom prostoru koji je opremljen audio/video opremom za snimanje fokus grupe i jednosmernim staklom koje klijentu omogućava praćenje razgovora. Fokus grupa se sastoji od osam do deset ispitanika reprezentativnih ciljanom segmentu. Tokom rasprave moderator ispitanicima postavlja set pitanja. ponašanje i navike ispitanika. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli.

kreativne radionice Workshops (kreativne radionice) su kvalitativne metode istraživanja koje se zasnivaju na kreativnosti i/ili projektivnim tehnikama.10 Koristi se u slučaju:11 • • • privatnih i osetljivih tema istraživanja koje nisu prikladne za grupnu diskusiju. Struktuirani intervju. Ovaj intervju omogućava da se nepoznata tematika istraži i da se dobije uvid u sve što ona podrazumeva. potrebe. pa ona nastaju spontano tokom razgovora na osnovu odgovora koje ispitanik daje. slike.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 21 Intervju i anketa kao metod osećaje i ponašanje o važnim pitanjima.198. 2. uverenja. Postoje tri tipa dubinskih intervjua: 1. Polustruktuirani intervju. a redosled pitanja i potpitanja nisu unapred određena. Najčešće se upotrebljavaju kolaži. 1. ''Intervjuista mora biti visoko uvežban u motivacijske tehnike. Ne postoje unapred zadata pitanja. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana. teme koje zahtevaju posebnu detaljnu analizu. iskrena i subjektivna osećanja o predmetu istraživanja na određen objekt ili neku drugu osobu. a to su npr. Pogodan je kada ima veći broj ispitanika. Set otvorenih pitanja koja su unapred određena. 3. Ovaj intervju se koristi za pripremu struktuiranih intervjua. brendu ili proizvođaču. upotrebi proizvoda. Sastoje od 6 – 12 učesnika koji uz pomoć iskusnog moderatora na kreativan način izražavaju svoje stavove. želje i osećaje. da koristi nestrukturirani upitnik ili predmetnu skicu kako bi omogućio da ispitanik reaguje na interesna područja''. menadžeri.14. Na taj način indirektno spoznajemo stavove i motivaciju ispitanika.60. Nestruktuirani intervju. ispitanici koji su dislocirani. mišljenja. a koja su ista za sve ispitanike. kada je ciljnu grupu ispitanika teško skupiti.org/wiki/Produbljeni_intervju http://193.2. itd. te stoga dopušta intervjuistu da podstakne ispitanika da govori podrobno o interesnoj temi.202/nastava/IsTrz_Matutinovic/GVH_Primarni_podaci_kvalitativne_metode_final. Ispitaniku se postavlja niz pitanja koja se vrednuju tokom samog intervjua. lekari. Projektivne tehnike omogućavaju ispitanicima da izraze svoja skrivena. priče i druge kreativne tehnike koje stimulišu slobodne emotivne reakcije prema proizvodu. Najčešće korišćene projektivne tehnike su: 10 11 http://hr. Workshops .pdf .wikipedia.

kaznama i kampanjama za sigurnost u saobraćaju. ko god krene ujutru na posao mora biti svestan činjenice da taj dan može eventualno poginuti u saobraćaju ili biti povređen. ali i pešaci budu pažljiviji? U poslednje dve godine u Srbiji zabeležen je porast broja poginulih u saobraćajnim nesrećama za oko 10 posto. Neki profesor sa Saobraćajnog fakulteta na to je odgovorio sa: „Broj mrtvih u prošloj godini je 418.slobodnaevropa.html&usg . Sigurnost na ulicama nije zadovoljavajuća. To vam je 360 ljudi dnevno povređeno. Često oni koji prodaju neku robu ne znaju šta prodaju tj. Ne može se odvojiti 12 13 http://www. Nedavno je pokrenuta još jedna kampanja . tvrdi profesor. Odmah Vam trube ako ste barem i sekundu zakasnili na zeleno svetlo krenuti. Takođe mi smeta to što dugo čekam da mi poprave stvari koje dam na servis. broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama na srpskim ulicama sve je veći.Vaši ljudi su nestrpljivi u saobraćaju. a zapanjujući nedostatak napora i novca usmerenih ka izgradnji novih saobraćajnica ima smrtonosne efekte: „Razvoj društva se direktno implementira na posledice u saobraćaju. rizično preticanje i vožnja u alkoholizovanom stanju. da smo deo statistike.org/content/article/1363334.dnevniavaz. Najčešći uzroci nesreća su prekoračena brzina.„Pazi kako voziš“.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • Test asocijacije • Test završetka rečenice/priče • Tehnika treće osobe • Ostale metode Primer 1:12 22 Intervju i anketa kao metod Hteli smo saznati šta se ne sviđa strancima koji iz ovih ili onih razloga borave u BiH. koje su karekteristike robe. čiji je cilj smanjenje žrtava i povređenih osoba.“ Broj nesreća u Srbiji deset puta je veća nego u ostatku Evrope. Deset hiljada je povređeno. Hoće li ova kampanja uticati da vozači.zapazio je Khairul Nazran iz Malezijske ambasade u Sarajevu. Tako da smo tražili da navedu nekoliko konkretnih stvari koje im se ne sviđaju: . znači više od jednog čoveka dnevno je ginulo. Ponekad je teško doći do neke pozicionirane osobe jer se ne javljaju na telefon ili su nečim zauzeti.ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju-ljuti-konobari http://www. kao da izbegavaju kontakt . Primer 2: 13 Vožnja ulicama postaje rulet Uprkos brojnim upozorenjima. Znači.

ministarstva unutrašnjih poslova odlučili su se za pokretanje još jedne kampanje.“ „To je za jednog vozača koji prođe na semafor ružna slika. veliki je broj vozila.“ Problemi u saobraćaju ne odnose se samo na vozače. Svesni smo činjenice kakvo se društvo razvija. barem u vizuelnom smislu. katastrofa.u nekim slučajevima možda i jeste tako . da ljude upozorimo na opasnost kršenja saobraćajnih propisa. Svi su seli za volan. pogotovo u poslednjem periodu.“ „Vrlo teško. loše održavane i dotrajale.ali ipak ono što smo želeli i postigli smo.“ „Ne znam ništa o toj kampanji.da poludiš od njega. da imamo protok saobraćaja kroz grad itd. Inspektor za saobraćaj u MUP-u kaže: „Vi kad naiđete na putu na saobraćajnu nesreću i vidite razlupana vozila. Ulice su zastarele.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 23 Intervju i anketa kao metod jedno od drugog.. Jedino izgradnja novih saobraćajnica koja bi rasteretila dve glavne gradske ulice može doprineti boljem odvijanju saobraćaja.“ „Zakrčeno je dosta. Umeće je proći kroz grad.“ „Ovo mi se jako sviđa .sa postavljanjenim automobila jer deluje šokantno i upozorava.i to se direktno implementira u saobraćaju.“ „Meni izgleda jako nakaradno za ovako urbanu sredinu i mislim da to nije primeren način obaveštavanja onih koji krše zakon ili evenetualnih učesnika u saobraćaju.“ „Nastojim da vozim što manje. tako da ona vozila koja su postavljena ispod bilborda imaju svoj efekat.“ Sa ciljem smanjenja najtežih saobraćajnih posledica.. Inspektor za saobraćaj u MUP-u navodi da su gužve na ulicama i problem sa parking mestima svakodnevni: „Postojeća mreža saobraćajnica ne može zadovoljiti potrebe da imamo neki nivo usluge. Mada neko kaže da odvraćaju pažnju . Putevi u Srbiji su među najlošijim u Evropi. veliki je broj starih vozila koja ne bi trebala da budu na ulicama. ali to je bruka po mom mišljenju. Samo po nuždi. pogotovo mlade osobe . normalna je stvar da ćete posle toga smanjiti brzinu kretanja i povećati pažnju. ali ne možemo promeniti situaciju. Ispod bilborda postavljena su.“ Profesor sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu: . Iako je cilj uvek isti. U poslednjih 20 godina u Srbiji nije izgrađeno dovoljno saobraćajnica. inače. vozila razlupana u saobraćajnim nesrećama. naime.“ Mišljenja građana o vizuelnom izgledu ove kampanje su podeljena: „Super ideja da se malo otvore oči vozačima jer drugačije nema načina. dok je broj vozila za samo godinu dana povećan za oko 30 posto. iz policije navode da je ovogodišnja kampanja drugačija od prethodnih.“ „Velika je gužva.“ I Beogradjani kažu da se zbog gužve i nesigurnosti u saobraćaju trude da voze što manje: „Jako je fin .

ali se u nauci upotrebljava kao adaptirana metoda. a cilj mu je da nam da informacije o onome što neki čovek zna o nekom pitanju značajnim za nauku.''18 Intervju nije ništa drugo nego razgovor sa čovekom o nekom krugu pitanja. Interview) je svako prikupljanje podataka putem razgovora.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 24 Intervju i anketa kao metod „Ne može se graditi deset velikih građevinskih objekata.pdf http://sr. Mora se uporedo s tim graditi i infrastruktura puteva.“ Odluka o razvijanju saobraćajniih centara. Upitnik po kome se vodi razgovor naziva se osnova razgovora. 104.pdf 18 Akademik Filipović.16 Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. s ciljem da se dobijena obaveštenja upotrebe u naučne svrhe. a da infrastruktura puteva ostane na onim kapacitetima koje ima. Ljudi će upotrebljavati automobile. lišena svake posebne namere i ciljeva izuzev saznanja o ljudskim stavovima vrednim i interesantnim za nauku.geof.doc+televizijski+intervju 17 http://www. 3. Ne možemo mi naterati čoveka da ostavi automobil i vozi se javnim gradskim saobraćajem.17 ''Ova metoda se razvila iz medicinske i psihijatrijske prakse. Svjetlost. Za svaki intervju je bitno da je on dat 14 15 http://www. kao i novih puteva u zemlji presudna je za Srbiju.ac.org/sr-el 16 http://personal.eccf. a sa unapred određenim planom razgovora.unizd. 2004.. Druga stvar.wikipedia.15 Intervju (en. M. kao i iz prakse policijskih i sudskih istraga u kojima se primenjuje. str.su.hr/~bstancic/kiksgnh.hr/~nrotar/medijski%zanrovi/televizijski%2520intervju %2520seminar. upravljanja saobraćajem .Metoda intervjua Intervjuisanje je specijalan oblik razgovora koji se vodi sa tačno određenom svrhom i ciljevima. Stručnjaci se slažu da će upravo izgradnja ili odustajanje od novih saobraćajnica odrediti sudbinu države. Sarajevo.yu/Download/mljr/analiza%20i%20dizajn%20rada01.14 Intervju je razgovor dve osobe usmeren profesionalnim ciljem.mi smo zakazali u tom delu.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. .

Ekonomski fakultet u Rijeci. Takav intervju je sličan ''običnom'' razgovoru. R.prema funkciji (istraživački. Vrste intervjua:19 1. To je najviše primjenjiva vrsta intervjua. tako da je govor ispitanika vođen unapred pripremljenim pitanjima. Dr. 4. mogu se razlikovati različiti tipovi intervjua: . da je zaštićen tajnom i da se o sadržaju intervjua vodi tačan zapisnik. preti opasnost da intervju ne uspe ili da njegovi rezultati budu nekvalitetni. Prema različitim kriterijima. sadržajnih i psiholoških ograničenja. Zelenika. . .: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Takav je intervju formalno i sadržajno razrađen.ponovljeno ili naknadno intervjuisanje (da bi se pratio razvoj socijalnih. Primenjuje se u slučaju kada se istovremeno intervjuiše više ispitanika (prema tradicionalnoj metodologiji. terapijski). pa se pusti ispitanik da slobodno govori kako bi se oslobodio formalnih. 368.slobodni intervju (nekontrolisani. Slobodni intervju. osim problema svojstvenih individualnim intervjuima. njegove sposobnosti i veštine da ''vlada'' grupom.. Standardizovani intervju. god. da slobodno pristaje na razgovor. u pravilu. dijagnostički.prema vremenu trajanja (kraći. 2.prema broju osoba koje učestvuju (individualni. Rijeka. kod grupnog intervjua često se javlja problem uloge intervjuera (ispitivača). inteligencije i društvenog statusa. Primjenjuje se u intervjuisanju samo jednog ispitanika. Ako je grupa nehomogena u pogledu obrazovanja. . koji nije vođen) itd. jer se takvim intervjuom. . Važno je da su intervjueri sposobni stvoriti ugodnu atmosferu za vreme intervjua da bi se smanjila napetost ispitanika. str. grupni). Međutim. Grupni intervju. duži). optimalna veličina je od 10 do 12 ispitanika).Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 25 Intervju i anketa kao metod pod uslovima da intervjuisani zna o čemu će biti pitan. Praktikuje se u slučajevima kada se želi dublje ući u problematiku koja se istražuje. 3.usmereno intervjuisanje (dubinski intervju). Sličan je slobodnom i standardiziranom intervjuu. Individualni intervju. Grupni intervju. ima i specifične probleme. Praktikuje se u ekstenzivnim istraživanjima radi proveravanja postavljenih hipoteza. sociopsiholoških i sličnih procesa). 19 Prof. kao što su: problem homogenosti grupe sa intelektualnog i društvenog statusa. . . 200. dobijaju kvalitetniji odgovori. Ima brojne prednosti u odnosu na grupni intervju.

ili fizički izgled. Bit te pojave je u tome da ispitanik na osnovu spoljnog izgleda (načina odevanja. U procesu stvaranja prvog kontakta sa ispitanikom.) ili nastupa i ponašanja (sigurnost ili bojažljivost u držanju. boja odela. Prvi kontakt intervjuera i ispitanika presudno utiče na sudbinu celog intervjuisanja. stvara sud o celoj osobi. Početak intervjua smatra se jednom od najtežih. poslovnost. Zato je važno da prvi dojam o intervjueru bude povoljan. nosa. U pronalaženju ispitanika treba biti posebno pažljiv. a od ispitivača zahteva tačnost. Zbog toga je potrebno dati intervjueru primerene upute. najodgovornijih i najvažnijih faza intervjuisanja. oblik i izgled lica. Nakon završenog intervjuisanja sledi složena faza obrade prikupljenih podatka i informacija u smislu planiranog naučnog istraživanja. prilagodljivost. boja glasa i način govora itd. rešava se postavljeni problem te svrha i ciljevi istraživanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 26 Intervju i anketa kao metod 4. Naime. snalažljivost. spontanost. a to čini prema adresi i popisu koji je dobio na osnovu uzorka.). on treba voditi računa da u takvoj prilici ne bira samo ljude koji su mu simpatični. kose itd.Sprovođenje intervjua Sprovođenje intervjua ima mnogo zajedničkih elemenata sa sprovođenjem ankete. ljubaznost. Intervjuer treba pronaći pravu osobu za intervju. šarmantnost. povučenost ili živahnost. jednu od najvažnijih uloga ima pojava koja se naziva halo-efekt. .). treba sprečavati da uzorak bude psihološki pristrasan. ili nečeg drugog (npr. duhovitost. o toj osobi ispitanik već nešto zna od ranije i sl. kao što je to slučaj sa kvotnim uzorkom ili u nekim drugim situacijama.. A kada je pronalaženje ispitanika prepušteno intervjueru. elastičnost. posebno individualnog i grupnog anketiranja. opšta urednost ili neurednost itd.

.njihove teorijske i operacione izrade – da se postavljeni ciljevi teorijski razrade i zatim što adekvatnije prevedu na operacioni jezik.). . uspeh zavisi od toga da li je način kako se prikupljaju podaci ispitanicima razumljiv i pristupačan i da li se tražena obaveštenja nalaze u njihovom životnom iskustvu.utvrđivanje osnovnih ciljeva ankete – proizilaze iz opštih ciljeva istraživanja i uloge koju je u njemu dobila anketa.wikipedia.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 27 Intervju i anketa kao metod 5. izbor tipa i veličine uzorka.org/wiki/Intervju#Glavne_faze_izrade_interview-a .prilagođavanje operacionog plana prikupljanja podataka. društvene i kulturne karakteristike pojedinih delova osnovnog skupa i sl. . Glavne faze izrade intervjua20 Izrada intervjua vrši se u nekoliko faza: . 20 http://bs. životnom iskustvu ispitanika u sadržinskom i jezičnom pogledu – upitnik se ne stvara prostim izmišljanjem pitanja koja će u anketi biti postavljena.odluka o formalnom obliku razgovora (pismenog upitnika) i konačnoj strukturi njegove osnove (odredbi osnovnog skupa. kao i o finansijskim i kadrovskim mogućnostima.

http://www. Ekonomski fakultet u Rijeci.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. dok se ostatak vremena koristi za potvrdu odluke. .http://www. o intervju se može menjati tako da se dobiju dodatne informacije.hr/dokumenti/izdavastvo/studentski/sociologija/metodoloski %20predmeti/2/4/BATURINA.ffst. o mogu se dobiti dodatne informacije o kandidatu. o ispitaniku se mogu pojasniti pitanja koja mu nisu skroz razumljiva i tako ga sprečiti da po automatizmu daje bilo kakav odgovor na pitanje koje mu nije jasno. god. o može se oceniti znanje kandidata.4. Prednosti 21 o korisni za utvrđivanje da li kandidat ima komunikacijske ili socijalne veštine.. R.3.pdf .Prednosti i nedostaci intervjua 1. Rijeka. o negativne informacije imaju veću težinu.hr/static/erg/2005/poljak/intervjui.zpr. 21 . Nedostaci o procene su subjektivne. 379. str. o ispitivači stvaraju stereotipe o karakteristikama potrebnim za radno mesto. 200.fer. Zelenika.html . 1.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 28 Intervju i anketa kao metod 6.INTERVJU. o korisno je kada se treba odlučiti između više jednako kvalifikovanih kandidata.Prof. 378. o može se videti da li postoji kompatibilnost između kandidata i zaposlenika. Dr. o odluke se donose u prvih par minuta intervjua.

380. jer se intervju obavlja u različitim situacijama pod većim brojem intervjuera. Materijalnu stimulaciju treba primenjivati kao dodatni oblik drugim oblicima moralne stimulacije. Dr. Ugled institucije koja sprovodi intervju. Uljudnost. a sastoji se u novčanoj nagradi za uloženi trud u intervjuisanju. o usmeno postavljanje pitanja čini intervju dugotrajnim. Ugled institucije često deluje motivirajuće na ispitanika koji se može osećati polaskanim što je njega tako ugledna institucija odabrala za pomoć u tako važnom istraživanju.. Zelenika. jer su ljudi po svojoj prirodi izuzetno znatiželjni.. Javlja se gotovo pri svakom ispitivanju. 5. a retko kao jedini stimulativni oblik.Motivi intervjuisanja22 U intervjuisanju najvažniji pozitivni motivi su: 1. Takva je spremnost često prisutna kod većine ljudi. o ne mogu se osigurati standardni uslovi. Tu želju ispitanika treba pozitivno iskorisititi intervjuer. pa će zato ispitanik. Spremnost ispitanika da saopšti javnosti svoje mišljenje i svoj sud o aktuelnom problemu. jer od njih direktno zavise odgovori upitnika. o znatno poskupljuje istraživanje. pristojnost i šarmantnost intervjuera. god. o intervjueri moraju biti pažljivije odabrani i bolje pripremljeni za intervju nego za pismenu anketu.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 29 Intervju i anketa kao metod o nema previše dokaza o valjanosti intervjua. 2. Ekonomski fakultet u Rijeci. 3. uvek biti spreman da ''malo zaviri'' u tajne intervjua. Direktna materijalna stimulacija ispitanika. .. Ponekad se praktikuje i takav oblik stimulacije ispitanika. 22 Prof. Znatiželja ispitanika. To može presudno uticati na učestvovanje ispitanika u intervjuu. 4. jer jedan intervjuer potroši jednako vremena na razgovor s jednim ispitanikom koliko bi u grupnom pismenom ispitivanju potrošio na pedesetak ispitanika. 7. R. bez obzira na svoju rezervisanost. o nisu pouzdani kao testovi.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. str. 379. pa intervju treba pravovremeno najaviti kao traženje mišljenja o određenom problemu. Rijeka. 200.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 30 Intervju i anketa kao metod 6. U određenim slučajevima ugled vlasti može motivacijski delovati na ispitanika. Pravovremeno obaveštavanje ispitanika o svrsi i ciljevima istraživanja i dolasku intervjuera. To može vrlo delotvorno uticati na uspeh intervjuera. . Negativni motivi su: 1. Ispitanik je zaštićen intervjuima. intervjuer treba spretno preći na sledeće pitanje. U strahu da ispadne neznalica. Ugled vlasti. Treba pronaći njegovu zamenu. ali i kao strah. 4. pa se u pogodnom trenutku ponovo vratiti na ''sporedno'' pitanje. te da će oni moći poboljšati i promeniti postojeće stanje. 5. 7. pružajući mu za to određene garancije. 6. ali da ipak ne veruje u primenu rezultata intervjuisanja. tj. Ispitanik je sprečen nekim svojim poslom. Ispitanik ne vidi u prvi mah svrhu i ciljeve intervjua. 3. Rešenje u dogovoru za neko povoljnije vreme. 2. Ima slučajeva da ispitanik shvati svrhu i ciljeve intervjua. Ispitanik može biti revoltiran nekim pitanjima. Ispitanik se boji učestvovati u intervjuu zbog mogućnosti posledica. Ako do takve situacije dođe. drugog odgovarajućeg ispitanika. Intervjuer treba preduzeti sve da ispitanika razuveri i oslobodi straha. Takav se motiv može dvostruko manifestovati: kao popularnost i poverenje. Ispitanik ne zna odgovoriti na neka pitanja. on neće odgovoriti na neka pitanja.

Kvaliteti ispitivača Pri izboru ispitivača potrebno je voditi računa o brojnim njegovim kvalitetima. usvojio i primenjivao i najkomplikovanija uputstva u intervjuisanju. Suydryanost i temperamentnost. Dobro poznavanje jezika intervjuisane grupe. Intervjuer treba biti enciklopedijski obrazovan. Prilagodljivost. jer je to važna pretpostavka za uspešno komuniciranje. 7. neizbežno će doći do grešaka i neprimerenih rezultata istraživanja. Intervjuer mora imati sklonost brzom i uspešnom prilagođavanju najsloženijim okolnostima. Obrazovanje i inteligencija. . 6. kako bi razumeo. a uz to i neodgovoran i površan. ni preterano društven. Intervjuer mora dobro savladati jezikom mesta boravka intervjuisane grupe. vrlo informisan i inteligentan. ni preterano agresivan. 2. od koji su najvažnije: 1. 5. Poštenje i moralnost. Zainteresovanost. ali i obrnuto.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 31 Intervju i anketa kao metod 8. Tačnost. 3. Intervjuer treba biti umeren u ponašanju. 4. Ako intervjuer nije zainteresovan za svoj posao. Stoga je dobar intervjuer i dobar glumac. shvatio.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 32 Intervju i anketa kao metod 9. odnosno pitanja postavljena jezikom koji ispitanici ne razumeju i sugestivna pitanja koja sugerišu neki od ponuđenih odgovora. tj. pitanja iz kojih je nemoguće razabrati što se u stvari pita. . pitanja postavljena stručnim jezikom.Neke od najčešćih grešaka u upitnicima Pre početka ispitivanja upitnik treba pomno analizirati kako bi se izbegle moguće greške u postavljenim pitanjima. Najčešće greške su nerazumljiva pitanja.

9. Uključivanje odgovora «ne znam». Način podizanja valjanosti i pouzdanosti anketnih upitnika: stručna ekspertiza. 6. 2. Izbor reči i formulacija. Ne posedovanje stava. Forma pitanja (otvorena. 5. kombinovana). Neuravnotežena pitanja. Više pitanja u jednom (složena pitanja). pokusna aplikacija upitnika. Dvosmislena ili nejasna pitanja. o Poređenje odgovora sa verodostojnim podatkom iz nekog drugog izvora. 11. . 8. o Postavljanje većeg broja pitanja iz istog domena i poređenje odgovora. zatvorena. 4.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 33 Intervju i anketa kao metod Primer pogrešno postavljenih pitanja u upitniku Takođe. 10. Osetljiva pitanja i društvena poželjnost. Naglasak i navođenje u pitanjima. Redosled pitanja. Akviesencija (potvrđivanje). 7. izvori grešaka u anketnom upitniku su: 1. posmatranje i koordiniranje ponašanja koja upućuju na probleme tokom glavnog ispitivanja. 3.

informacije. odnosno. str.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. FSK. stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja. 73. Dr. U anketi se može podići valjanost i pouzdanost rezultata ako se za pojedini stav. Npr. 1999.24 23 24 http://infoz. Š. nakon odluke o sadržaju. Čekić.ffzg. važnost koja se pridaje nekom stavu. Sarajevo.asp?kljuc=2007012 Prof.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 34 Intervju i anketa kao metod Snaga i kristalizacija stavova je pojam kojim se označava razlika u jasnoći i čvrstini uverenja. Metoda ankete Metoda anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika istražuju i prikupljaju podaci.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade znanstvenog i stručnog djela. ''Koliko čvrsto verujete u to?'' Anketa 23 10.. god. dodatnim pitanjem izmeri intenzitet uverenja. .

jer je flukcija mišljenja nešto što teče i anketa može biti antidatirana (zastarela). Ponekad je vrlo teško ili nemoguće opažati ponašanje ljudi ili saznati njihovo neposredno doživljavanje u nekim situacijama. ali koja u osnovi ima naučnu osnovu da se dobiju saznanja o stavovima šire populacije.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/Prikupljanje_podataka. uz primeren problem istraživanja. ako je njeno sprovođenje sporo. koja se najčešće koristi u javnom životu. 2004.29 Ti odgovori su obično nepotpuni. ili cele populacije nekog društva. Razlog tome je pojava velikog broja raznih pseudoanketa koje kompromituju naučnu vrednost te metode. Ova je metoda pouzdana u tolikoj meri u kolikoj su meri pouzdane same informacije prikupljene tom metodom. 105. koja interesuju veće grupe ljudi. koje je u fokusu neke određene populacije u momentu ispitivanja i nekog aktuelnog stanja. pre svega. ali mogućnosti ove metode su najčešće ograničene.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 35 Intervju i anketa kao metod Anketa je metoda za dobijanje informacija o mišljenju i stavovima ljudi.: Metodologija znanosti i znanstvenog rada. nedvosmislena i nesugestivna pitanja. To znači da je anketa koncentrisana na površnije i kratkoročnije stavove opsteg karaktera i trenutne ocene i mišljenja o nekom pitanju.unsa. i to mali broj tih pitanja.asp?kljuc=2007012 27 http://ppf.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.ba/pdf/Predavanje%203%20seminarski%20Anketa. jednostrani i subjektivni. precizno određenje populacije koja se ispituje.doc+primer+anke 29 http://hr.27 ''Anketa predstavlja najrasprostranjeniju metodu prikupljanja podataka. ili usmeno.wikipedia. npr. M. putem intervjua. Njime se koristimo i onda kada želimo saznati mišljenja ljudi o raznim političkim i socijalnim pitanjima.org/wiki/Anketa . U takvim primerima možemo se poslužiti anketnim ispitivanjem.pdf 28 http:www. reprezentovan uzorak ispitanika i uz konkretno 25 Akademik Filipović. Međutim.25 Anketa je poseban oblik neeksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni izvor podataka koristi personalni iskaz o mišljenjima. Vrednost ankete je ograničena. Svjetlost. jer informacije koje nam ona može dati zavise od iskrenosti ispitanika i od njihove sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. u trenutku koji je prethodio saobraćajnoj nesreći. jasna. dobro konstruisan i sproveren upitnik.''28 Prvo načelo ankete sastoji se u stavu da se njom mogu dobiti mišljenja o malom broju pitanja. pribavljen odgovarajućim nizom standardizovanih pitanja.ffzg. a u većini slučajeva anketirani uopšte ne odgovaraju na anketne upitnike.26 Anketa je metod koji koristi anketni upitnik za prikupljanje podataka koji trebaju dalje biti analizirani uz korišcenje različitih analitičkih metoda. 26 http://infoz. str. Sarajevo. netačni.foi. a od sredine XIX veka pa do današnjih dana prošla je dug razvojni put. Anketa traži. Pitanja se mogu postaviti pismeno. zatim jednostavna. U nekim slučajevima pouzdanost informacija može biti potpuna. uverenjima. Anketa traži da se ispitivanje sprovede u jednom kratkom vremenskom periodu. pomoću otisnutog upitnika. tokom kojeg je njena vrednost bila osporavana. stavovima i ponašanju..

Ako se anketa vodi telefonski. R. god. . demografskim. odnosno podataka i informacija o predmetu istraživanja. a cilj je dobiti što više istinitih odgovora. oni koji određuju mesto svake od tih grupa u strukturi stanovništva u celini. iz prve ruke. tada se mora voditi strogo računa o strukturi vlasnika telefona i u tom smislu korigovati rezultate. Ove metode su moćne. zapravo postupcima statističkog računa. u širem značenju. profesionalni i interesni. obrade dobijeni podaci. Ekonomski fakultet u Rijeci. Vrste anketa O tome je li metoda anketiranja ''metoda'' ili ''tehnika'' u literaturi postoje različita mišljenja. Potrebno je naglasiti da u naucnom istraživanju. anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. psihološkim i drugim osobinama grupe ljudi ili društvene zajednice. tada nam uzorak kojeg ispitujemo putem ankete. označava istraživački postupak kojim se direktno. Zelenika. vodi računa o celini populacije koja se istražuje preko tog uzorka i da se uzorak statistički odnosi što vernije prema toj ukupnoj masi. Ako ispitujemo mišljenje cele populacije jedne zemlje. Nakon toga se odgovori podvrgavaju raznim vrstama kvantitativne.30 Prema Vujeviću anketa je posebna metoda za prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima ispitanika. U širem smislu za njega je anketa svako prikupljanje podataka i informacija uz pomoć postavljenih pitanja. Tako npr. jer nikada struktura vlasnika telefona ne izražava i ne oslikava strukturu stanovništva u celini. Dr. Anketa. tj. U planiranju i sprovođenju ankete posebno je važno da se odgovrarajućim matematičkim metodama. mora istražiti sve odnose strukture tog stanovništva i to po svim bitnim parametrima koji utiču na stanje mišljenja i stavove populacije. ali samo ako su primenjene precizno i u skladu sa svim pravilima koja vrede za svaku od njih. edukacioni parametri. već je anketa. prikupljaju podaci i informacije o ekonomskim. Osnovni parametri su polni.. kao što je važno i da se u planiranju uzorka. 1. postavljanje određenih pitanja određenoj i odabranoj vrsti i broju ljudi. 367. na tačno isplaniran način sa svrhom i ciljem. Zvonarević reč anketa koristi u dva značenja: 1. Pitanja se 30 Prof. anketa nije samo postavljanje pitanja i na njih traženje odgovora. 2000. koji će biti ispitan. na koja oni takođe usmeno ili pismeno daju odgovore. sociološkim. u užem značenju. Rijeka.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. starosni.5. ili jednog grada. označava samo onaj postupak u toku kojeg se odabranim ispitanicima postavljaju usmeno ili pismeno određena pitanja. 2. str. tada one mogu veoma dalekosežno kompromitovati rezultate istraživanja i dovesti do ozbiljnih zabluda o onome što istražujemo. odnosno matematički izraz rezultata ankete. Ako to nije slučaj. kvalitativne i kauzalne analize. pre svega. Anketa se oprema šifriranim i izračunljivim oznakama određenih tipova odgovora i tako omogućava istraživačima da brzo i sigurno izračunaju brojnu relaciju. Anketa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 36 Intervju i anketa kao metod prikupljanje i prikladnu analizu podataka.

hr/znanstveni_rad_anketiranje. 1. Anketu u užem smislu. kratka i jasna sa ponuđenim odgovorima. Anketa je pismeno prikupljanje podataka i informacija o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika uz pomoć upitnika. sposobnostima i interesima ispitanika.php .2. Pitanja su jednostavna. postavlja se na internet stranice pored drugih sadržaja i ispunjava prema nahođenju ispitanika sa ciljem da se u kratkom vremenu ispita mišljenje javnosti (ili nekog njenog dela) o određenoj temi. 2. On – line ankete31 On-line anketa je anketa koja se sastoji od jednog ili manjeg broja pitanja. To je specifična vrsta ankete u kojoj se uz pomoć posebno konstruisanih pitanja prikupljaju podaci i informacije o znanju. pa Vujević u tom smislu razlikuje: 1.kiphz. Primer anketnog upitnika na web stranici 31 http://www. Intervju.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 37 Intervju i anketa kao metod mogu postavljati na različite načine i o različitim temama. 3. Testove.15. To je vrsta ankete u kojoj se usmeno postavljaju pitanja i daju odgovori.

Iako će skeptici reći da statistički gledano internetski korisnici ne predstavljaju celokupno tržište. Možda se internetskim istraživanjem ne može dobiti reprezentativni uzorak za celu Srbiju. koristiti se slikom. poput Bugarske i Litvanije. što se ne može klasičnom telefonskom metodom i . a u prestonici je taj postotak verovatno veći. Konferencije o istraživanju tržišta su pre dvadeset godina osnovali direktori vodećih firmi za istraživanje tržišta iz Europe i SAD-a kako bi kompanijama koje se žele širiti na svetsko i regionalno tržište ponudili što kvalitetniju i bržu uslugu istraživanja. Telefonsko intervjuisanje opada već dve godine. što uglavnom nije moguće klasičnom metodom. U Velikoj Britaniji tradicionalno intervjuisanje licem u lice i danas je moguće. i tu nema nikakve sumnje. znatno većim u zemljama koje se ubrzano razvijaju. Upravo trendovi i predviđanja u toj industriji glavne su teme konferencije o istraživanju tržišta u Srbiji.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 38 Intervju i anketa kao metod Jedna od prednosti istraživanja tržišta putem interneta jeste i to da se može prikazati proizvod. zvukom i videom. ipak smatram da. * Šta će se onda dogoditi s ostalim. U SAD-u internet istraživanje tržišta raste neverovatnom stopom od 25 do 27 % godisnje. rekla bih da su u Srbiji . ništa se ne može izmeriti niti izračunati. a kompanije imaju dobre mogućnosti razvoja putem razmene zaposlenih. Kad govorimo o Srbiji. brži i jeftiniji od intervjua licem u lice ili pak telefonskog intervjua. sa prosečnim godišnjim rastom od 6%. *Kakva su obeležja Srpskih kompanija za istraživanje tržišta u poredjenju sa ostalim evropskim kompanija? Zaposleni u Srpskoj industriji za istraživanje tržišta školovani su profesionalci. * U svetskoj industriji za istraživanje tržišta 13 posto odnosno oko 1. ideja i produkta u neformalnom povezivanju sa evropskim mrežama. čitate i ocenjujete. Međutim. a možete kontrolisati što ispitanici vide i kada. Jedna od prednosti on-line istraživanja tržišta jeste i to da proizvod može prikazati. Srpske će kompanije takođe ići tim putem i nemaju drugog izbora. tradicionalnim metodama istraživanja tržišta? Uverena sam da će se neke teme koje uključuju testiranje proizvoda uvek odrađivati u intervjuima licem u licem. a nema troškova intervjua. 3 milijarde pripada online istraživanju. Industrija istraživanja tržišta jedna je od najuspešnijih u Evropi. ali se u novije doba usporilo. a uverena sam da će se takodje uprkos padanju udela nastaviti još najmanje 20 godina. zvukom i videom. koristiti se slikom. Sve je ispred vas. Mislim da će se internet i dalje brzo razvijati u istočnoevropskim zemljama jer je povoljniji. ako polazite od te pretpostavke. Uverena sam da će se istraživanje putem interneta razvijati i u sledećih pet godina. negde između 33 i 39 posto privatnih korisnika ima pristup internetu. i mislim da će se taj trend nastaviti jer ga zamenjuje internet. Pojavom internet telefonskog intervjua tržište Velike Britanije doživelo je pre 10 do 15 godina rapidan rast. ali mislim da se mogu dobiti dobri uzorci i da bi se moglo sprovoditi intenzivnije internetsko istraživanje. gde dostiže rast od 22 do 35 posto. Taj je način brz.ne treba mnogo ljudi.

okrenute su potrebama klijenta i nisu klasične kompanije za istraživanje tržišta. U Srbiji se na istraživanje tržišta u pravilu odlučuju velike kompanije s velikim proračunom. I primer web – ankete32 32 http://www. razgovarati pitati ih šta bi hteli pre nego što bi trebali imati i zameniti priču o metodologiji savetovanjem i servisom klijentima. od kozmetičke. 60 do 70 posto su srednje velike kompanije. a možda i cele populacije.php?option=com_poll&task=results&id=17&Itemid=60 . - Web ankete mogu sadržavati kompleksna logična pitanja. farmaceutske do financijske industrije. Ponavljam. U istočnoevropskim zemljama postoji veliki potencijal za rast. Prema podatcima kuce za istrazivanje trzasta iz Londona govorimo o 45 do 50 zahteva godisnje. postoje brojne komercijalne. Javljaju se različiti profili kompanija iz različitih industrija.16. i to je zapravo vezano uz novi način gledanja na marketing. treba razvijati partnerski odnos sa klijetnima. ali i besplatne aplikacije za generisanje složenih anketnih upitnika. može se postići poseban nivo interakcije sa ispitanikom.rtvmo. dok klijenti žele saradnju na interpretaciji rezultata istraživanja i dobijanja reprezentativnog uzorka određenog segmenta populacije što mogu biti ljubitelji piva ili recimo kupci kozmetike.2. 1. a 25 do 35 čine velike međunarodne kompanije. rotaciju i slučajan odabir pitanja. Evropske agencije su takav nivo već dostigle. grananja.ba/index.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 39 Intervju i anketa kao metod kompanije za istraživanje tržišta usmerenije na metodologiju.

1.ba/index. anketa • 33 34 Elementi dobrih web 34 kreirati slogan dobrodošlice (welcome screen).hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.16.ffzg.mupusk.2.16. http://www.2.php?option=com_poll&id=2:da-li-ste-zadovoljni-radom-policijehttp://infoz.gov.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 40 Intervju i anketa kao metod II primer web – ankete III primer ankete33 web – 1. 1.1.asp?kljuc=6 .

odustajanja ispitanika (tzv. a posebna aplikacija manjkavost je nemogućnost interakcije sa ispitanikom. E – mail ankete E-mail anketa je poseban vid Internet istraživanja koji je prilagođen našim potrebama i mogućnostima. postupke.2. i to jedino u slučaju kada će sledeće potrebno je napraviti ravnotežu između ankete koja sadržava sva pitanja na oprezno pristupiti pitanjima sa puno mogućih odgovora (ispitanik ih treba videti ispitanik treba znati gde se nalazi u anketi. i ankete koja nudi jedno pitanje po satranici. odgovaranje na pojedino pitanje. anketa se direktno šalje ispitaniku putem mail adrese. pitanje zavisiti o prethodnom odgovoru. Osnovne karakteristike e-mail ankete su: • • • funkcionišu putem e – pošte. u prvom planu – bez pomicanja teksta). 11. ali je uzorak ograničen na korisnike elektronske komunikacije. samim tim što se upitnik popunjava off-line. prilagoditi dužinu i format teksta pojedinog pitanja ograničenjima web treba navesti instrukcije za sve računalne postupke koji mogu biti potrebni za priložiti odgovarajuće instrukcije uz pitanje koje zahteva vezane računalne onemogućiti ispitanika da preskače pitanja. Troškovi ovakvog prikupljanja podataka su mali.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • • • • • • • 41 Intervju i anketa kao metod posebnu pažnju usmeriti na prvo pitanje. 1. Ispitanik stoga ne mora da troši vreme na Internetu da bi popunio upitnik. jednoj stranici. Prvo pitanje je najveći generator format pitanja treba biti sličan formatu papirnatih (hard – copy) upitnika. već to može da učini onda kada to želi. preglednika. Prednosti i nedostaci ankete . obrađuje pristigle ispunjene ankete. drop – off point).17.

Nedostaci anketa ili poteškoće u pribavljanju podataka i informacija pomoću anketa su sledeći: 1. Pošto je anketa kvantitativna metoda i 35 Prof. a drugima prelagana. pa se zbog toga dobijaju rezultati koji su u pravilu pozitivniji od stvarnog stanja. To se uspešno postiže anonimnom naketom i indirektnim pitanjima. Zelenika. 3. Ekonomski fakultet u Rijeci. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o prošlosti. Pomoću anketa mogu se saznati podaci i informacije o doživljaju. stavovi. u pravilu. Dr. Društvene poteškoće.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 42 Intervju i anketa kao metod Anketa ima više prednosti. Anketa je. pri čemu se ne uzima u obzir kako je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa. ali i planovi za budućnost. anketom se mogu pitati ispitanici o pojavama iz prošlosti o kojima nije ostao nikakav trag osim u sjećanju ljudi. god. Isto tako. kao što su:35 1. 3. Ako se o tome ne vodi računa. a čime se istovremeno smanjuju troškovi istraživanja. kao što su: sposobnosti. 2. stručnosti ispitanika. Pomoću ankete može se u kratkom vremenu doći do velikog broja podataka i informacija. str. pojave i događaje. 200. a rezultati nisu pouzdani. Do ovakvih i sličnih spoznaja može se doći anketom. Jedan od značajnijih nedostataka ankete je njeno često poistovećivanje sa celim istraživanjem. mišljenja. ekonomična.. Jednima ista naketa može biti vrlo teška.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. pri čemu su jedni stručniji od drugih i čiji odgovori zbog toga ne mogu imati jednaku vrednost. Takve poteškoće nastaju zbog toga što je anketu vrlo teško prilagoditi svim ispitanicima. Epistemološke poteškoće. Takve se poteškoće utemeljuju na tendenciji da ispitanici ne odgovaraju ono što stvarno misle. Psihološke poteškoće. neobjektivni i pogrešni podaci i informacije. Stručnost ispitanika direktno utječe na tačnost i iskrenost njihovih odgovora. karakter. pogledi na određene stvari. Zbog toga anketu treba prilagoditi najnižem nivou ispitanika kako bi bili sigurni da će ih svi razumeti. . jer ono zavisi o velikom broju činilaca koji se nalaze u organizmu. Dok se kod opažanja mogu prikupiti podaci i informacije o onome što je nazočno u trenutku opažanja. To je razlog da treba omogućiti ispitanicima da bez straha od odgovornosti daju odgovor i kada on nije u skladu sa društvenim vrednostima. a ravnopravno čine statističku masu koja predstavlja osnovu za anketno istraživanje. R. sadašnjosti i budućnosti. 2. Takve poteškoće nastaju zbog različitog stepena obrazovanja i pismenosti ispitanika. mogu se ispitati sadašnji stavovi i mišljenje. Ponašanje čoveka ne može se objasniti samo pomoću podražaja i reakcija. dobijaju se nerealni. tj. emocije. Rijeka. Na taj se način zanemaruju drugi aspekti istraživanja (najčešće oni teorijski) i istraživanje gubi smisao. 368. već daju odgovore koji su u skladu sa društvenim vrednostima.

ali ostaju na tom nivou iznošenja i prikazivanja ''golih'' činjenica bez donošenja vlastitih zaključaka i povezivanja sa postavljenim hipotezama. tržišno orentisanih istraživanja. ispitivanje velikog broja ljudi.ffzg. Zato se i sprovodi istraživanje – da bismo dokazali ili ređe odbacili. dešava se da istraživači ''upadnu'' u vlastitu zamku: oni dobijene podatke klasifikuju i prikazuju u obliku stotina grafikona i tabela. Ako smo pogrešili pri odabiru ispitanika najverovatnije će nam celo istraživanje biti u potpunosti promašeno. To je. pa često dolazi do ''probijanja'' roka što je u današnje vreme. velika greška. Npr..hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. što je nesumnjivo velika prednost ankete.asp?kljuc=6 . nedopustivo. Treba istaći i to da su neki nedostaci ankete. na početku istraživanja definisanu hipotezu. Kod ankete je vrlo važno odabrati reprezentativni uzorak. kada se pravilno koristi. tj. problem istraživanja. rezultira velikim brojem podataka. ima veliku mogućnost verifikacije. jer anketa kao istraživačka metoda. Intervju i upitnik su oblici ankete36 36 http://infoz. analizirati. upoređivati i proveravati. naravno. upravo rezultati njenih najvećih prednosti.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 43 Intervju i anketa kao metod dobijeni podaci se mogu veoma lako kompjuterski obrađivati.

Ovo je pogrešan sud o anketi i rezultati takve ankete su u pravilu netačni. Temeljna pitanja kvalitete anketnog upitnika vezana su za ostvarivanje dveju psihometrijskih odlika: valjanosti i pouzdanosti. a rezultat bi bio porazan. definisanje načina formiranja uzorka. nećemo biti u stanju kvalitetno izvršiti istraživanje. odnosno nećemo imati informacije potrebne za kreiranje rešenja problema i donošenja efikasne odluke. prva pomisao kod većine ljudi je: niz jednostavnih i dosadnih pitanja na koje odgovara određeni broj osoba. Drugim rečima. ili smo dobili odgovor iskrivljen neiskrenošću. odnosno statstičkog skupa.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 44 Intervju i anketa kao metod 12. prikupljeni odgovori se na određeni način interpretiraju i anketa je gotova. na kom će se izvršiti anketiranje. pretpostavlja se da mu je poznat predmet istraživanja sa hipotezom. strahom. Problem valjanosti u anketi najvise je vezan za pitanje je li anketnim pitanjem «merimo» ono što želimo. Dakle. Kreiranje metode anketiranja podrazumeva: • • • kreaciju anketnog upitnika. Pripremati anketu bez nabrojanih spoznaja značilo bi raditi naslepo. svrha i ciljevi istraživanja. S druge strane. mišljenja ili stavovi. . ukoliko kvalitetno ne predvidimo sve informacije koje trebamo dobiti anketiranjem. Pre nego što istraživač počne sastavljati pitanja za anketu. nepouzdani i neupotrebljivi. Izrada anketnog upitnika Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. potrebno je da se u potpunosti spozna i prouči bit metode anketiranja kako bi se navedeni problemi izbegli. U anketnim istraživanjima veliki broj poteškoća proizlazi iz nedovoljno stručnog i savesnog pristupa konstruisanju anketnog upitnika – instrumenta kojim se pismenim putem (bilo u ličnom kontaktu ili na distanci) od ispitanika prikupljaju činjenice. pouzdanost rezultata ankete se svodi na to odgovaraju li ispitanici na istovetna pitanja dosledno. željom udovoljavanja ispitivaču itd. Kada se spomene metoda anketiranja. sva aktuelna literatura i rezultati dosadašnjih istraživanja kao i naučne metode koje su korišćene u prethodnim istraživanjima. anketa. definisanje načina anketiranja. tj.

Pitanja u upitniku ne ulaze slučajno. Koja vrsta pitanja. ako se ta tehnologija dobro poznaje i primenjuje. Teorijsku utemeljenost na spoznajama psihologije stavova i mišljenja. jer se svako od njih odnosi na indikator. ako su pitanja zasnovana na valjanim indikatorima varijabli koje su izvedene iz hipoteze. a hipoteza proizilazi iz predmeta (problema) istraživanja. Na koji način pitanja trebaju biti raspoređena. koji je jednostavan za aplikaciju i koji će nam obezbediti sve neophodne informacije koje smo definisali ciljem istraživanja''. aranžirana? 3. i to: 1. ako se pitanja odnose na ponašanje koje je pokazatelj stavova. Teorijska utemeljenost obuhvata tri područja. i ako su hipoteze odgovor na precizno formulisan problem. definišemo sledeće: 1. Dizajniranje ankete Dizajniranje ankete uključuje precizno definisanje pitanja koja trebaju biti izvor informacija koje su nam neophodne za istraživanje i njihov grafički raspored. 2. naime. Da li upitnik treba biti reanžiran ili revidiran? Potrebno je istaći da većina problema s valjanosti i pouzdanosti ankete upravo proizlazi iz načina postavljanja i sadržaja anketnih pitanja. da razlike u odgovorima ispitanika često više proizlaze iz. i ako su utemeljene na teoriji znanosti unutar kojih se istraživanje sprovodi. tj. Pri dizajniranju ankete. Teorijsku utemeljenost na spoznajama o predmetu istraživanja. Anketa je utemeljena na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. 3. te ako se dobro poznaje metodologija naučnog istraživanja. Teorijsku utemeljenost na spoznajama iz metodologije anketnih istraživanja. Anketa je teorijski utemeljena na spoznajama o predmetu istraživanja. Kako pitanja treba postavljati – koje fraze i termine koristiti? 2. varijabla na hipotezu. te koji njihov raspored će na najbolji način doprinositi cilju istraživanja? 4.6. ako su pitanja postavljena na visini habitualnih mišljenja. indikator se odnosi na varijablu. različitog doživljavanja i razumevanja pitanja. koji ne sadrži nejasna pitanja.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 45 Intervju i anketa kao metod ''Kreiranje anketnog upitnika treba biti takvo da dobijemo anketni listić koji je pregledan. . da li su pitanja razumljiva? 5. Utvrđeno je. Treba znati kako ispitanici doživljavaju problematiku pitanja. nego iz razlika u stavovima i mišljenjima. 1. da li su korišćene odgovarajuće reči. Anketni upitnik treba biti teorijski utemeljen. Da li upitnik treba testirati pre ankete? – izvršiti anketiranje na testnoj grupi kako bi videli da li su pitanja dobro definisana. Anketa je utemeljena na spoznajama psihologije stavova i mišljenja.

7. postoje dve grupe pitanja. Zatvorena su ona pitanja kod kojih pored pitanja stoje ponuđeni odgovori. Zatvorena pitanja. I zatvorena pitanja imaju svoje nedostatke. i to: 1. kao npr.: • • • • • • ona zahtevaju solidno obrazovanje i pismenost ispitanika. Otvorena pitanja. veliki broj ispitanika daje odgovor na takva pitanja. Otvorena pitanja imaju i svoje nedostatke. odgovori na takva pitanja mogu dobro poslužiti za sastavljanje zatvorenih pitanja takva pitanja imaju veću heurističku vrednost. 2. Prednosti otvorenih pitanja su ove: • • • • lako ih je sastaviti. . Obično se iza pitanja ostavlja prazan prostor u koji ispitanik upisuje odgovor. takva pitanja stavljaju pred ispitanika teži zadatak. jer se sve kategore ispitanika ne suzdržavaju jednako u davanju odgovora na otvorena pitanja. nego ga opisivati svojim rečima. jer je lakše zaokružiti odgovor. moguće je postaviti veći broj pitanja. kao npr. pa ta činjenica može različito delovati na motivaciju ispitanika. prirodno i spontano.: • takva je pitanja teže sastaviti. nije moguće postaviti veći broj pitanja i teža je obrada otvorenih pitanja. Prednosti zatvorenih pitanja su isto što i nedostaci otvorenih: • • • • • • ne zahtevaju veće obrazovanje i pismenost ispitanika. ne usmeravaju ispitanika na određeni odgovor. onako kako njemu najviše odgovara. Otvorena su ona pitanja na koja ispitanik daje odgovore svojim rečima. lakše ih je obrađivati i veća im je verifikacijska vrednost. ona imaju malu verifikacijsku vrednost. Vrste pitanja u anketnom upitniku Prema svom obliku. ali stepen te težine nije isti za sve ispitanike. ispitanici su pred lakšim zadatkom. Kod tih pitanja ispitanik odgovara tako da izabere jedan ili više odgovora koji su mu ponuđeni.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 46 Intervju i anketa kao metod 1. na takva se pitanja dobije malo dobrih odgovora.

) DA .69 2. Jeste li čuli za dan bez automobila? DA .pdf .375 NE . Da li su u gradu potrebne obeležene biciklističke staze? DA .asp?kljuc=6 http://www.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. roleri i sl.net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05. Udruženje "Narodu pravda i posao" nudi 37 38 http://infoz. i postojeću saobraćajnu agoniju u Sarajevu.ekotim.ffzg. Projekt: Viseći tramvaj nad Miljackom u BiH S obzirom na višegodišnje nerešeno pitanje i problematiku u gradskom prevozu.21 3.327 NE . Primer otvorenog i zatvorenog pitanja37 Primer 3.225 NE – 171 5.77 NE . Koristite li alternativna sredstva prevoza (bicikli.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista • • • 47 Intervju i anketa kao metod ispitanik je ograničen u davanju odgovora. takva pitanja mogu ispitanike učiniti pasivnim i takva pitanja imaju manju heurističku vrednost. Rezultati ankete sprovedene povodom „Dana bez automobila 2005“ 38 1 1.256 NE ZNAM – 67 Primer 4. Da li smatrate da je izgradnja mosta širine 36 metara preko Miljacke u Vilsonovom šetalištu opravdana? DA .

Pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja. Određena grupa misli da tramvaji nisu krivci za gužve u gradu.viseći tramvaj nad Miljackom. Kod pitanja sa ponuđenim odgovorima intenziteta ne preporučuje se više od pet intenziteta. projektu. pošto se sam grad nalazi u kotlini kroz koju protiče reka Miljacka.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 48 Intervju i anketa kao metod projekat koji može i rasteretiti promet na Kantonu Sarajevo . 2. siguran saobraćaj bez svakodnevnih zastoja. Na jednom od foruma. odnosno da se odvija preko visećeg tramvaja nad rekom Miljackom što je mnogo jeftinije nego po zemlji ili ispod zemlje. godine. Forumi mogu poslužiti kao primer ankete sa otvorenim pitanjem. Zatvorena pitanja mogu imati veliki broj ponuđenih odgovora. Najvažnije prednosti usmene ankete su: . dobili bi ne samo jedno jeftino rešenje. jer zaokružuje odgovore o onome čime se zaista bavi. 3. tj. Određeni broj misli da bi se trebala graditi podzemna železnica. a tok Miljacke ostaje nepromenjen. jer i jedna i druga imaju svoje prednosti i nedostatke. iz razloga što bi uništio izgled i panoramu grada. već i jednu svetsku atrakciju. brzu izgradnju. Kako je saopšteno iz ovog udruženja. 5. Kada bi se u Sarajevu odlučili za takav način gradskog prevoza. Velika većina misli da je ovo puno skuplje od tramvaja po ulicama i da nema smisla upuštati se u takav projekat. reakcije su bile većinom negativne i neozbiljne: 1. Često se u vezi sa oblikom ankete javlja dilema: usmena ili pismena anketa. čisto s ekološkog gledišta. i to: 1. slobodno se odgovara na pitanja i iznose sopstvena mišljenja o nekom problemu. Ispitanik lako odgovara na ovakva pitanja. Pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta. domaći čelik i nove zaposlene. onda on može ponuditi više odgovora koji ga zanimaju. a smisao merenja je u registrovanju tih promena.. 2. jer su varijable promenljive. Viseći tramvaj. po imenu Schwebebahn. jer ispitanici obično nisu osetljivi za kvalitetnije nijansiranje. 4. Zatvorena anketna pitanja mogu biti dvojaka. Mali broj njih misli da je ovo izvodljivo. tako da je ova ideja promašaj i neće popraviti stanje. brži saobraćaj. 6. ako istraživača zanima čime se ispitanik bavi u vanjskoj trgovini. Za neke je ovaj projekat promašaj. Ali. a grad se razvija s jedne i druge strane teške strukture tla. te da je ovo neobična i dobra ideja. niti ih mogu umanjiti. u gradu Wupoetalu (Nemačka) u upotrebi je od 1897. kulturnom događaju i sl. a ne viseća ili nešto slično tome. poginulih i povređenih lica. Tako npr. Za neke je puno bolje i efikasnije taj novac uložiti u postojeći saobraćaj. predlaže se da se gradski prevoz podigne u vazduh. nije preporučljivo nuditi ni manje od pet intenziteta.

18.2. 1. to jest moguće je postaviti ''jednostavno pitanje s potpitanjem'' i "složeno pitanje s potpitanjem".: omogućava anonimnost ispitanika. Primer pitanja s potpitanjem . Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem Kada želimo produbiti određeno pitanje moguće je postaviti i pitanje s potpitanjem. Osnovni nedostatak usmene ankete je u tome što ona isključuje anonimnost ispitanika. jer se istovremeno može ispitati veći broj ispitanika. isključuje delovanje osobe anketara na odgovore. motivisanosti. ubrzava postupak prikupljanja podataka i informacija i minimizira troškove anketiranja. a prisutnost anketara garantuje i veću ozbiljnost ispitanika pri davanju odgovora. o njegove veštine. kao npr. pa im niko ne može pomoći u odgovorima na komplikovana pitanja. Pismena anketa ima određene prednosti u odnosu na usmenu. spretnosti i sl. Naravno potpitanje se uvek odnosi na neku od odgovorenih solucija. Moguće je postaviti više potpitanja. Osim toga. itd.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 49 Intervju i anketa kao metod mogu se postavljati i komplikovana pitanja. zahteva manje truda i vremena. Nedostatci pismene ankete: ispitanici su prepušteni sami sebi. kod usmenog anketiranja odgovori ispitanika u velikoj meri zavise od anketara. temperamentu.

Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 50 Intervju i anketa kao metod Primer pitanja sa složenim potpitanjem 1. Blokovi i matrice39 Kada moramo postaviti čitav blok potpitanja.asp?kljuc=6 . 39 http://infoz.19. upitnik se može dizajnirati tako da se određeni blokovi pitanja preskaču.ffzg.2.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. Odnosno pitanja možemo postaviti i u formi matrice.

Zivotno osiguranje predstavlja sigurnost svakog pojedinca kao i nacin i sredstvo za ushtedu. prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Zivotno osiguranje je u proteklih par godina pojam koji je uzeo maha medju. Primer 4: Anketni upitnik Uvodno izlaganje Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi. doba nove generacije nosi i veću neizvesnost. mahom potenciraju sve vrste organizacija i ustanova. Treba izbegavati pitanja koja bi mogla zbuniti ispitanika. a time i povećanu potrebu za sigurnošću . Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo.20.2.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 51 Intervju i anketa kao metod 1. Izbegavati skokovite prelaze i lagano i oprezno prelaziti s jedne grupe problema na drugu. Mnoga osiguranje nude paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre. Pravila za uspešnu psihološku strategiju prilikom vođenja intervjua ili izrade upitnika su: • • • • • Interes mora rasti postepeno u toku anketiranja. Psihološka strategija pitanja Postoji nekoliko jednostavnih pravila kojih se treba držati prilikom sastavljanja upitnika. rentno. kako fizickim tako i privrednim subjektima. poslednjih godina. Ne smeju se postavljati preuranjena ili iznenađujuća pitanja. dobrovoljno penzijsko osiguranje. Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom. Osiguranje života. Pitanja moraju ići od lakših prema težim. osiguranje imovine.potrebu za Osiguranjem nove generacije. . Istovremeno. kola i druge vrste životnih osiguranja. dopunsko osiguranje uz osiguranje života. uz plaćanje premije osiguranja. tako da učešće ispitanika bude sve jače i neposrednije.

45 % 37. Prikaz zivotno osiguranih lica u Novom Pazaru Kao sto je vec pomenuto. cije pojedinosti nisu poznate prosecnim stanovnicima grada Novog Pazara. Zivotno osiguranje je postalo preduslov kako bi se pokretali poslovi.54 % 100 % . nas interesuje prikaz koliko su ljudi upoznati sa pojmom zivotnog osiguranja i njega samog kao oblika stednje i njihovog mišljenja o odnosu zivotnog osiguranja i stednje u bankama. rizičnosti zanimanja osiguranika i slično. Osigurati se mogu osobe od 14-65 godina u trajanju od 5 do 30 godina zavisno od godina osiguranika. koja se nalazi u daljem sve vecem narastanju prosto zahteva poznavanje ovog pojma. Takodje ono na sta bismo voleli da dobijemo odgovor je koliko bi oni mesecno bili spremni da daju za zivotno osiguranje kako bismo odredili njegovu korisnost kod obicnih ljudi. fizickih lica i time prilagodili budzetu potencijalnih osuguranika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 52 Intervju i anketa kao metod Zivot je neshto najdragocenije i treba ga pravovremeno i dobro zashtititi. upisivalo skole i slično. ishlo na putovanje. Putem iztrazivanja dosli smo do zakljucka da je 8552 ljudi osigurano iz ovog ili onog razloga. Iz tabele mozemo videti i zastupljenost prema polu. zdravstvenom stanju. ugovorenom trajanju i polu. pol mushki zenki ukupno Broj ziv. S obzirom da privreda i zivotni standard grada Novog Pazara neprestano raste. procenat zivotnih osiguranika kako privrednih tako i fizickih lica se iz godine u godinu sve vise povecava. Zivotno osiguranje je fenomen danasnjeg vremena. Nagli porast zastupljenosti zivotnog osiguranja ne vodi mnoge koji nisu osigurani na razmishljanje i ispitivanje beneficija koje se dobijaju za isto. Neophodnost savremenog zivota i rada i njegove sveopste slozenosti i dinamicnosti . kako bi se i prosecnim stanovnicima putem saznanja otvorile nove mogucnosti kroz zivotno osiguravanje. Osiguranik uglavnom sam odabira iznos svote na koju želi biti osiguran zavisno o svojim potrebama i preferencijama. osiguranika 5341 3211 8552 Procentualno uceshce 62.

08 % 27 % 34. njihovo vidjenje na odnos zivotnoh osiguranja i stednje u banci prema sigurnosti njegove stednje. Starosna dob 14-18 godina 18-25 godina 26-40 godina 41-60 godina 61-65 godina 3. Pol Pol Muški Ženski þÿ Vaše zanimanje 2.65 % 13. koji zive i rade u Novom Pazaru. zaposlenih gradjana Novog Pazara.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 53 Intervju i anketa kao metod Starosna dob 14-25 26-35 36-45 46-55 56-65 ukupno Broj ziv.89 % 15. poverenje koje vlada kod datih ispitanika vezano za isto kao i koliko oni smatraju da bi mogli mesecno da izdvoje za zivotno osiguranje. zanimanju i zivotnom dobu. Anketni upitnik 1. koji je procenat buducih potencijalnih zivotnih osiguranika. gdje? . Uzorak Ispitanici su 100 nasumice izabranih. osiguranika 846 1286 2309 2966 1145 8552 Procentualno uceshce 9. Jeste li trenutno životno osigurani? Da Ne þÿ Ako da.38 % 100% Definisanje cilja istrazivanja Cilj ovog istrazivanja jeste pikazivanje zastupljenosti zivotnih osiguranika prema polu.

. nesto manji broj ispitanika rekao je da za njega to predtavlja nepotrebnu investiciju. Vecina ispitaknika je ogovorila da za njih zivotno osiguranje predstavlja sigurnost. nepoverenje i najmanje zastupljen odgovor bio je nesigurnost. Smatrate li da je štednja u banci sigurnija od ulaganja u životno osiguranje? Da Ne þÿ Zašto? 6. Na poslednje pitanje u vezi mesecnog placanja za zivotno osiguranje zakljucili smo da bi se trebalo kretati izmendju 30-50 eura. Jeste li znali da je životno osiguranje oblik štednje? Da Ne 8. samo se 23% potvrdno izjasnilo. od 1 do 5. Na pitanje koliko je vashe poverenje u osiguravatelje samo se 7 % izjasnilo kao vrlo slaba. 34% osrednja. potom poverenje. potrebnu investiciju. Vaše poverenje u osiguravatelje? Vrlo slaba Slaba Osrednja Velika Vrlo velika 7. Koliko ste mesečno spremni izdvojiti za životno osiguranje? (iznosi u eurima) Rezultati Od 100 ispitanih zaposlenih gradjana Novog Pazara 73% njih se izjasnilo da nije zivotno osigurano od cega 63 % je zainteresovano za osiguranje i mogu se smatrati potencijalnim osiguranicima. Na pitanje da li su znali da je zivotno osiguranje oblik shtednje. Biste li se želeli uskoro osigurati? Da Ne 5. Na šta vas asocira životno osiguranje? (moguće je više odgovora) Sigurnost Nesigurnost Potrebnu investiciju Nepotrebnu investiciju Poverenje Nepoverenje 10. Koliko je. 11% slaba. Samo 34% ispitanika kaze da je stednja u banci sigurniji nacin stednje od zivotnog osiguranja od kojih sa samo 2% od istih vec osigurani. od zivotno neosiguranih. 24% velika i isto vrlo velika.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 54 Intervju i anketa kao metod 4.

te odredili varijable i indikatore.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 55 Intervju i anketa kao metod 13. . Zaključak Anketa je metod istraživanja koji pomoću anketnog upitnika prikuplja informacije neophodne za donošenje rešenja problema i odluke. Naglasila bih da je najvažnije voditi računa da je ona samo jedna od faza istraživačkog procesa i da kao takva mora biti izvedena iz predmeta istraživanja. mora biti testiran kako bi bili sigurni da ćemo dobiti kvalitetne i potpune informacije o pojavi koju istražujemo. Ona se obično sprovodi na određenom uzorku koji mora biti repreznentativan i efikasan. jasan. Anketni upitnik je metoda prikupljanja kvantitativnih podataka o određenim stavovima velikih populacija. pre svega. način formiranja i veličinu uzorka i način izvođenja ankete. definisali hipotezu. sadržavati mali broj otvorenih pitanja. Tek nakon što smo odredili cilj i predmet istraživanja. definišemo cilj i rezultate anketiranja. Kada su u pitanju prednosti i nedostaci ankete. Tek ćemo tada dobiti pouzdane podatke u skladu sa kojim ćemo donositi valjane zaključke i moći početi delovati i menjati društvo u kojem živimo. mislim da anketa kao istraživačka metoda ima znatno više prednosti. Kreirani anketni upitnik mora biti pregledan. Anketa se implementira tako što. možemo krenuti na izradu ankete. potom metodu anketiranja koja definiše anketni upitnik.

Sarajevo.ba http://www. M. Reka.: Osnovi metodologije i tehnologije izrade naucnog i stručnog dela.org/wiki/Intervju . FSK.org/wiki/Anketa http://www.Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 56 Intervju i anketa kao metod Intervju je metod koji predstavlja odvijanje konverzacije između analitičara i jednog ili više eksperata. god.bs. R. Intervju kao istraživačka metoda sa svim svojim manama i prednostima opet ostaje metoda koja može biti i koja će biti korišćena u mnogim istraživanjima koja se mogu ticati širokog dijapazona problema i odvijana u najrazličitijim društvenim kontekstima.ppf.hr/Afric http://www. ipak se pokazuje dobrim i praktičnim načinom za prikupljanje empirijskih podataka. 2004. 14. Internet: − − − − http://www. 2000.infoz. intervju će ostati među poželjnijim i češće korišćenim metodama u društvenim istraživanjima. Zelenika.unsa. Chris Istraživanje tržišta / Chris West Beograd.: Metodologija znanosti i naucnog rada. – 5. Literatura 1.wikipedia. Filipović.hr. god.wikipedia. Stoga mislim da zbog svojih širokih mogućnosti. 2. Iako u mnogome zavisi o umeću intervjuera. prilagodljivosti i otvorenosti prema kvantitativnom ali i prema kvalitativnom. 1999. Sarajevo.: Metodologija i tehnologija izrade naucnog i stručnog dela. 2004. Svjetlost.ffzg. 4. Čekić. Š. West. 3. Ekonomski fakultet u Reci. god.

........com/clanak/ http://www...doc+anketno_istraziva http://www.................htm http://www..........................ffri.............ba/dogadjaji/mozaik/nervoza-u-saobracaju- Sadržaj 1..................net/sarajevo/html/carfreeday/rezultatianketedba05.................dnevniavaz........CAPI (Computer aided personal interviewing) ..........11 1................................7 1.........pdf http://www.............hr/hrv/po/34qn...................org/wiki/Produbljeni_intervju http://www.....ba http://www..................2...puls................. Ispitivanje poštom........fer............org/content/ http://www.............sarajevox.......................hr/~bstancic/kiksgnh..............................ekotim..mupusk.........2.....3 1..hr/naucni_rad_anketiranje........rtvmo........................gov...................kiphz....ba/index http://www............pdf http://www...............2.........Nezrina Dolovac istrazivanja trzista − − − − − − − nje − − − − − − − 57 Intervju i anketa kao metod http://www........................wikipedia............................... Tehnike ispitivanja....................yu/Download/mljr/analiza http://www............hr/static/erg/2005/poljak/intervjui...slobodnaevropa.......3 1...2.13 ........................geof............3..htm http://hr....html http://www....su....................................... Kvantitativne metode istraživanja tržišta.analitik..5...........hr/kvantitativne........1..............................2..2.............. Telefonski intervju pomocu računara – CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) .hr/datoteke/anketno_istrazivanje_1.... Intervjui licem u lice (Face-to-face) ....................... Uvod..ba/dogadjaji/intervju http://www.......1 2................4............................................................2.............dnevniavaz.... Intervju u kućanstvu .... Kompjuterski podržano lično anketiranje ............5 1........php http://www....................zpr..........eccf........12 1...ac..

..................................................................................46 1......................7...............................1.....slepo testiranje......... Prednosti i nedostaci intervjua ...........2.............................................................................. Izrada anketnog upitnika..................2................36 1.....15 1......................................................2............................18.................. Kvaliteti ispitivača........... Neke od najčešćih grešaka u upitnicima... Kvalitativne metode istrazivanja trzista...........41 12.............2........................... Sprovođenje intervjua.................................................................................................24 4........................15 1...... Metoda ankete.................................................................3..28 7..........................................6.................10.......................... Jednostavna i složena pitanja s potpitanjem..................................................................................... Fokus grupa......................37 1..............................................................51 13.......20...................................... Prednosti...........................29 8..................................12.........................................................11................................7.......16................... Blokovi i matrice....................................................................................................................41 11....... Intervju na centralnoj lokaciji..............16 2........55 14.................... Blind test ...........................19...............14...................................45 1..............................26 5...32 10...........................................2.................................. Nedostaci.....................................................14 1..................................................... Intervju na izlazima iz trgovina................................................................................................. Elementi dobrih web anketa ....................... Metoda intervjua..8.........19 1........28 1........kreativne radionice.......................... Web ankete........................................ Zaključak.............5........4...........................16.....................................................17.2..........................................2.................................27 6.............. Motivi intervjuisanja............................ Prednosti i nedostaci ankete.............14 1...................................................................................................... Intervju na ulici.......................................40 1......................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 58 Intervju i anketa kao metod 1........ Vrste pitanja u anketnom upitniku..................2.......20 1...2..................................34 1......50 1.......................9..........................56 ........... Dizajniranje ankete ....................................................................49 1................................................................. Produbljeni intervju ili dubinski intervju ...........13............................................... Psihološka strategija pitanja... Glavne faze izrade intervjua...............................................................................................28 1........................................................ Literatura..............2.......................................21 3...................................................... Ostale tehnike ispitivanja...... Vrste anketa...............20 1............2.................... E – mail ankete..................................2............................................. Tajna kupovina (Mystery shopping) .44 1........................................ Workshops ...............................................................................................39 1............ On – line ankete.........................................................31 9..................................6........15..........................................2.................13 1........2.................................................2.............2.....2............................

...............................Nezrina Dolovac istrazivanja trzista 59 Intervju i anketa kao metod Sadržaj.........................................................57 .......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful