Preduzetni ki proces 1 Pretpostavke za uspeh malog preduze a Pretpostavke za uspe no uklju ivanje u privrednu strukturu ve e su ukoliko se ra spola e sa: 1.

jasnom, tr i no valorizovanom idejom o proizvodu ili usluzi 2. ob ezbe enom finansijskom i drugim oblicima pomo i 3. adekvatnom organizacionom inf rastrukturom za podr ku realizaciji preduzetni ke ideje 4. tehni kim ³znati kako´ 5. u spostvaljenim li nim kontaktima sa partnerima. 6. dostupnim izvorima snabdevanja . Stvaranje nove vrednosti u ekonomskom smislu zna i stvaranje sto ve e razlike izme u vrednosti upotrebljenih resursa i vrednosti proizvoda i usluga dobijenih tim vrednostima. U savremenom konkurentnom poslovanju postoji mno tvo mogu nosti za stvaranje nove vrednosti.

Preduzetni ki proces 2 Preduzetni ki proces sastoji se iz tri me usobno povezane pokreta ke sile etnik i njegov tim Poslovna prilika Resursi

Preduz

Preduzetni ki proces 3 Svi prethodno navedeni elementi moraju se pravilno procenjivati kako bi se pove ale anse za poslovni uspeh. Preduzetnik mora da proceni svoje jake i slabe stran e, ili sopstvene prednosti i nedostatke. Potom mora da izvr i tr i nu procenu po slovne prilike i da racionalno vrednuje potrebne resurse.

. znanje. Prim er slabih I jakih strana preduzetnika osniva a. Ovde je bitno da se u tim privuku i uklju e partneri koji imaju karakteristike bitne za uspeh a koje nedostaju preduzetniku osniva u.ve tine preduzetnika i njegovog tima imaju klju nu ulogu u svakoj uspe noj organizaciji ili preduze u. iskustvo.. naro ito u po etnom perio du tokom kojeg se vr i tr i na provera poslovne ideje. koji zeli da izgradi i vodi hote l. priprema poslovni plan.Preduzetni ki proces . v alorizuju resursi .li ne osobine Li ne osobine..

to je esta gre ka neuspe nih preduzetnika.Preduzetni ki proces .poslovna prilika Poslovna prilika se smatra glavnom pokreta kom silom za preduzetni ko delovanje i klju nim faktorom preduzetni kog procesa. Ali poslovna prilika se ne sme izjed na avati sa tr i nom ansom. .

Put od kreiranja ideje d o ostvarenja uspe nog biznisa je dug. Taj se proces sastoji iz nekoliko klju nih faza iako se on ne odvija po nekom nau nom modelu. naporan i pun zamki i prepreka. Sistem pok u aja i gre aka.fizi ka sredstva i finansijski i ljudski resursi Smatra se da su dobri preduzetnici u stanju da iz ograni enih sredstava izvuku m aksimum i napreduju sa minimalnim dodavanjem sredstava. .Preduzetni ki proces . vra anja na prethodni korak.

prilike Vrednovanje (tr i na provera) ideja Identifikovanje resursa Pridobijanje sledbenika.Faze kreiranja preduzetni ke ideje Motivacija Identifikovanje poslovne ideje. izbor poslovnih partnera Po etak i opstanak. .

Faze kreiranja preduzetni ke ideje POSTAVLJANJE CILJEVA I OTPO INJANJE BIZNISA. li ni interes. . PRAKTI NOS T REALIZACIJE VIZIJE).. poslovne prilik e. GDE POTENC IJALNI PREDUZETNIK ZELI DA BUDE (INSPIRATIVNOST. MOTIVACIJA STOJI U OSN OVI OBLIKOVANJA VIZIJE. sugestije ro aka i prijatelja i drugo. SOCIJALNOJ GRUPI IZ KOJE JE ONA. njeno precizno preispitivanje i vrednovanje u smislu opravdanosti. obrazovanje. PORODICI. U ovoj fazi testira se proizvod ili usluga kroz proveru tehni ko tehnolo kih parametara i tr i nih uslova. po pravilu. pronala enje poslovne ideje. Precizna poslovna ideja nije samo stvar inspiracije Tre a faza sastoji se u t r i nom proveravanju poslovne ideje. DRU TVU.. preduzetnika. MOTIVACIJA SE MO E PRONA I U LI NOS TI. ugradjeni iskustvo iz prethodnog perioda . ODNOSNO GLOBALNE PREDSTAVE O BUDU EM BIZNISU. Prva faza sastoji se od razmi ljanja i iznalazenja STIMULACIJE ZA Druga faza odnosi se na otkrivanje. JASNO A. ve su u njoj. IZAZOVNOST. celishodnosti ulaska u konkretni biznis.

pribavljanje ra znih vrsta dozvola. Neophodan je vremenski operacionalizovan plan ulaska u posao i analiza dobavlja a sirovina i materijala. realizaciju poslovnog plana. Peta je faza pregova ranja za ulazak u posao. Pregovaranje obuhvata zatv aranje finansijske konstrukcije posla. registraciju preduze a i drugo. izbor poslovnih partnera. .Faze kreiranja preduzetni ke ideje etvrta faza uklju uje identifikovanje i specifikovanje svih osnovnih resursa za uspe nu realizaciju novog biznisa.

Vremensko trajanje bilo koje faze nij e mogu e unapred odrediti i ono je razli ito. Navedene faze pore ane su logi kim redosledom.Faze kreiranja preduzetni ke ideje esta faza obuhvata zavr ne pripreme i ulazak u posao. zavisno od napora svakog konkretno g preduzetnika. imperativni zahte vi su uspostavljanje poslovnih odnosa sa stru njacima i veza sa potro a ima i do bavlja ima. . Osnovni. to zna i da je uspe n o savla ivanje prethodne uslov za narednu.

dono enje odluke da se u e u biznis. obezbe enje fizi kih resursa. tr i nu proveru poslovne ideje. 5. pridobijanj e sledbenika. 9. 8. identifikovanje poslovne pr ilike i kreiranje poslovne ideje. k oji se shvata kao skup (kona ni) koraka (simbola) i uop teni postupak za sistema tsko re avanje pojedina nih zadataka. finansijsku podr ku. dobit ili gubitak. izradu poslovnog plana. start up aktivnosti. 12. izbor organizac ione. plan rasta i razvoja.11. stvaranje bazi nog modela organizacije. formiranje menad erskog tima. 13.14.po etak poslovanja. 15. i 16. 7. poslovanje ili preduzetni ki menad ment. 10. . zakonske forme poslovanja i registraciju preduze a. 4. proveru sopstvenih preduzetni kih sposobnosti. Obuhvata: 1. 3. 6. faze mogu se prikazati u formi preduzetni kog alogaritma.Faze kreiranja preduzetni ke ideje Svi navedeni koraci. 2.

. garancija nema. koje je prisutnije kod preduzetnika. Faza inkubacije (prikupljanje svih bitnih injenica) mogu da doprinesu da se oblikuje ideja sa uspe nom prakti nom primeno m. Ipak.Identifikovanje poslovne prilike Prvi korak u otpo injanu biznisa ili potrebe da se unese promena u postoje i jes te pitanje kako do i do dobre poslovne ideje. Zato oni pre pronalaze pos lovne ideje tamo gde ih drugi ne vide. Poslovna ideja rezultat je stvaral a kog mi ljenja.

Naj e i izvori preduzetni kih ide ja su: Prethodni posao. a neki autori ka u i malo sre e. Kao to je pokazano u ranijem izlaganju.talenat. drugo. po rodi ni biznis. ansa. uklju ivanjem u ve uhodani biznis i sl. on e do i do ideje koja mo e biti po etak velikog posla. prirodna nadarenost . kreativnost pojedinca mo e se unaprediti. sugestija. Iz kojih i zvora mogu do i poslovne ideje? Istra ivanja pokazuju da ideje mogu do i iz bavl jenja istim biznisima. Va n o je podsetiti da je za nastanak preduzetni ke ideje bezuslovno potrebno stru no znanje. prijatelji i rodbina. . li ni interes. Posto je razni metodi i postupci za razvoj grupnog i kolektivnog mi ljenja. ali I u drugim organizacijama. preuzimanjem ideja nekog d rugog.Identifikovanje poslovne prilike Do faze iluminacije (otkrivanja najboljeg re enja) do i e samo onda ako je predu zetnikova svest usmerena na su tinu problema. obrazovanje. Ako preduzetnik ima dovoljno relev atnih informacija.

bitno je razlikovanje poslovne ideje sa izgledom na uspeh od tr i ne prilike. Poslovni poduhvati u tr i nim ekonomijama odvijaju se u okru enju koje je deter minisano privatnim vlasni tvom i profitom (izuzev socijalnih i neprofitnih organ izacija). Ustva ri. Sve to zaj edno donosi nagradu za preduzetnika. i/ili vo eni li nim interesom. Tako e i da ostvari konkurentnu prednost. Rezultat te interakcije predstavlja priliku oko koje se stvara novi poslovni poduhvat. U takvim okolnostima.Identifikovanje poslovne prilike ni preduzetnici do dobrih poslovnih ideja naj e Dakle. Tr i na prilika. koje odlikuje kreativnost. . uspe e dolaze na temelju iskustva iz prethodnog posla. sadr i otvoreno vreme za realizaciju. a poslovna prilika je tr i no proverena poslovna idej a koju je mogu e realizovati. kr edibilitet i odlu nost e uo iti i iskoristiti priliku na tr i tu dok je drugi te k razmatraju. izra enu u vidu ostvarenog zna ajnog profit a i potencijala za rast. izlazak na tr i te je izvodljiv i menad erski tim je u stanju da to postigne. mo emo re i da je svaka ideja o novom proizvodu ili usluzi koja nije tr i no proverena poslovna ideja. Anticipacija tih promena u poslovnom okru enju je od vitalnog zn a aja za preduzetnike. ovako definisana. Kao to je re eno. P oslovno okru enje je po pravilu dato i ne mo e se na jednostavan na in izmeniti. interakcija poslovne ideje i okru enja. Zatim. Dobra poslovna ideja ne podrazumeva uvek tr i nu priliku. poslovne prilike se stalno pojavljuju usled dina mi nih promena. Odnos. Zato pojedini preduzetnici.

Kada poslovna ideja postaje poslovna prilika? Sa aspekta poslovne prakse smatra se neophodnim da preduzetnik svoju poslovnu id eju testira preko (a) tr i ta. (b) tehni ke izvodljivosti i (c) odr ivosti. (a) Tr i na provera poslovne ideje obuhvata slede e situacije: .

Proizvod ili usluga moraju biti dostupni i spremni za isporuku kada ih kupac poru i. 4. ona ne e biti privla na za kupovinu (primer s upa iz kesice i makrobioti ki poluproizvod). Ako je inovacija kompleksna i kupac mo e imati te ko e da razume njeno kori enje. na in uvanja i odr avanja novog proizvoda moraju biti jednostavni i laki za komunikaciju sa kupcima. Upotreba. koji se nalaze u osnovi biznis ideje. . prodaja kao i po etna reputacija preduzetnika se gubi. 2.Tr i na provera poslovne ideje 1. moraju imati uo ljivu prednost u odnosu na proizvod ili uslugu koji se ve nalaze na tr i tu. Poslovna ideja mora biti kompatibilna sa postoje im potro a kim stavovima i v erovanjima kako ne bi bile potrebne neke drasti ne promene u pona anju kupaca. 3 . Novi proizvod ili usluga. Ako nije tako.

Ako najmanje 3 ili 4 od navedenih karakteristika nisu prepoznate. tada se konkretna ideja mora redefinisati. kao i marketing za konkretan proizvod ili uslu gu. konkurencije. dostupnost uzorka za degustaciju ili dostava na ku nu adresu. on je testira kroz navedene s ituacije. 6. Tr i no testiranje podrazumeva i analizu dobavlja a. na primer. kupaca. Za kupca je va na mogu nost da proizvod ili uslugu isproba pre kupovine to podra zumeva. Kada preduzetnik procenjuje svoju poslovnu ideju.Tr i na provera poslovne ideje 5. . Vrlo va na je trenutna i uo ljiva korist proizvoda ili usluge za kupca kako b i on bio uveren da je tom kupovinom zadovoljio neku svoju konkretnu potrebu.

Da li je dizajn fleksibilan.Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje Postavljaju se slede a pitanja: 1. da li se tehni ke karakteristike proizvoda mogu modifikovati u funkciji zadovoljenja specifi nih zahteva kupaca? 3. Kakve su tehni ke karakteristike i izdr ljivost materijala koji se upotreblja vaju? 4. Da li proizvod ima funkcionalan dizajn i atra ktivan izgled? 2. Da li je proizvod pouzdan i siguran za upotrebu? .

Da li se postoje a op rema mo e primeniti i u proizvodnji planiranog proizvoda ili se mora adaptirati? . Da li je odr avanje proizvoda jednostavno i jeftino? 6.Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje 5.

Kak o meriti profitne potencijale novog proizvoda ili usluge? 6. Koliko obrtnog kapitala je potrebno u inicijalnoj fazi biznisa? 3. Da li se mo e uticati na period povra aja pozajm ljenog kapitala? 4. Od ega zavisi izbor lokacije (mikro i makro) budu e preduzetni ke organizacije? . K ako do i do neophodnog start-up kapitala? 2. Koji je vremenski horizont za finansijske projekcije? 5.Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge Ovde se posmatraju ekonomske varijable i tra e odgovori na slede a pitanja: 1.

Da li postoje zakonske pote ko e oko registrovanja preduze a? 8. Koja vrsta eksterne ekspertize je neophodna u po etnoj fazi rasta o rganizacije? .Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge 7. Da li je biz nis sezonskog karaktera i kako se to odr ava na ukupnu poslovnu efikasnost i efe ktivnost? 9.

Kroz li no iskustvo 7. Fran izingom 5. Inovacijom 6. Otcepljenje m spin off 4.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 1. Kupovanjem postoje eg biznisa 3. Kopiranjem postoje eg biznisa 2. Preko hobija i sportova. umetnosti i zanata. .

posetom nekom gradu da bi se v idelo ta sve tamo postoji itd. reklama. onda se otvara mogu nost da se u e u proizvodnju i li pru anje konkretne usluge. Korisne informacije n alazimo u programima lokalne televizije. Kopir anje nekog ve postoje eg biznisa.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje Na ini na koje budu i preduzetnik tra i odgovor na postavljeno pitanje: 1. U takvim slu ajevima za dola enje do poslovne idej e mo e se koristiti kopiranje nekog ve postoje eg biznisa. Kada se pojavi potreba za nekim proizvodom ili uslugom kojih nema dovoljno. .

3. . Na ovaj na in mo e se posti i tr i ni uspeh neki h proizvoda. u kojima se odvija restrukturisanje i transform acija. Otceplje nje (spin off) predstavlja odvajanje vitalnih delova glomaznih i neefikasnih fir mi i stvaranje novih preduze a.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 2. kao i privatizacija (stvaranje vi e manjih firmi). odnosno usluga. Ovaj na in va an je za p rivredne strukture u tranziciji. I est i rizi an na in dolaska do poslovne ideje. pa i proizvodnih programa. Osnovno pitanje koje se mora postaviti pre nego to se donese odluka o kupovini konretnog biznisa jeste za to postoje i vlasnik prodaje svoj biznis. Kupovina postoje eg biznisa.

Zna i. primaocu fran ize. pravo kori enja svog imid a. To podrazumeva i podr ku u marketingu. kao i pru anje odre ene usluge u vez i s tim kori enjem. fran iza predstavlj a kontinuirani poslovni odnos na osnovu kojeg fran izor. primaocu fran ize. daje pravo osnivanja sli nog preduze a nekom drugom. primalac fran ize dobija pravo upo trebe odre ene tr i ne marke. svog imena. Prema definiciji Me unarodne agencije za fran izing (IFA). pomo na po etku i u osposobljavanju zaposlenih. priru nike o tome kako se posluje. fran izing mo e mo shvatiti kao na in poslovanja u kome vlasnik priznatog poslovnog sistema. dav alac fran ize. uz naknadu. U zamenu za odre eni na in pla anja i obe anj e da e slediti uputstva i standard kvaliteta. potencijalno m preduzetniku. ko i posete davaoca fran ize uvek kada je to potrebno. ustup a fran izantu. nabavci opreme i sirovina.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 4) Odluka da se kupi fran iza predstavlja jednu od opcija da se u e u novi posao . davalac fran ize. . uz uslove precizno odre ene ugovorom. marketing tehnike. poslovnog znanja.

ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Razumevanje fran izinga Motivacija za odre eni oblik preduzetni tva Li na psihof izi ka kondicija za samozapo ljavanje Sposobnost izdr ljivosti autoriteta davaoc a odre ene fran ize Potrebna inovativnost i prilagodljivost Starost i sopstvena poslovna zrelost Sopstvena finansijska situacija Mentalna ja ina za no enje sa p roblemima. rizicima i gubicima Ho e li fran izing zadovoljiti aspiracije posla i elju za samostalno u primaoca fran ize .

ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Stru na sprema i spososbnosti Spremnost za te ak prekovremeni rad. Naj e e su to slede e informcije: . kao i spremno st na odricanje od dru tvenih i li nih zahteva van posla Podr ka porodice ivotna o ekivanja Kandidati za kupovinu fran ize tra e razne relevantne informacije pr e nego to se odlu e da potpi u sporazum o fran izi. U tom cilju fran izna udru e nja izdaju bro ure ili organizuju savetovanja.

Tro kovi marketinga. sadr aj i posebna vrednost. istra ivanja. vrste i oblici nadzora davaoca fran ize. irenja. brzina rasta. .Inforamacije za potencijalne primaoce fran ize U emu je specifi nost fran izinga. rasta Osposobljenost ljud i u centrali. gubici. Planovi poslovanja. zadu enost. teritorijalna prava i ekskluzivnosti Usluge dav aoca fran ize potrebne za funkcionisanje tr i ta Finansijski profil i poslovni p okazatelji davaoca fran ize (profitabilnost. f inansijske projekcije i sl) Na in. Tr i ta i stabiln ost tr i ta. Visina i na in pla anja lanarine. podela prometa. lizing aran mani itd Izbor i okru enje lokacije. Konkurencija.

distributeri i drugi). dobiti poslovnih navika i rasta proizvodnih sistema koji se posredno u jklju uju u fran izing (dobavlja i. relativno brz i unosan rast pr eduze a. . upravlj kog i tehni kog znanja i tehnologije. u irenju standarda k valiteta.Privla nost fran izinga Smatra se da je fran izing sredstvo za osnivanje. Zna aj fran izinga za ekonomski razvoj dru tava u tranziciji nalazi se u transfe ru poslovnog. to ga ini privla nim izvorom poslovne ideje. odnosno poslovne prilike.

Tu se radi o promeni upotrebne vrednosti r esursa u cilju zadovoljenja neke potrebe potro a a. Ona se mo e izra ziti kao zamena i kao dopuna.. socijalna inovacija 20. razli itih nivoa sposobnosti i stru nosti da rade zajedno u organizaciji. Ranije smo op irno govorili o inovacijama kao osnovnom i specifi n om oru u preduzetnika. Inovacije. Neki ekonomisti ka u da se inovacije mogu p re vezati za tra nju nego za ponudu. U osnovi. Oni je koriste kao promenu. Inovacija kreira resurs. Korisna definicija inovacija bila bi da je to promena mo gu e koristi od raspolo ivih izvora. ona je transformacija novih idej a u tr i no prihvatljive proizvode i usluge. veka je menad ment.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 5. . Primeri po znatih inovacija uvo enje kupovine na otplatu (od bitnog zna aja za farmere i mn oge male preduzetnike). Shvata se kao korisno znanje koje pojedincu omogu uje da okupi produktivne pojedince. kontejner za prevoz robe brodovima. obnova. kao priliku.

Imitacija je kreativna reaplikacija ve postoje eg poslovnog koncepta (Wal Mart . .Tipovi inovacija u poslovnoj praksi Razlikuju 4 tipa inovacija u poslovnoj praksi.Holiday Inn. us luge ili procesa. Primena postoje eg prozvoda. imit acija i sinteza.Federal Express). Aleksandar Bell . To su invencija. usluga ili proces (Thoma s Edison . 2. Invencija je potpuno novi proizvod.personalni kompjuteri.telefon ). adaptacija. Sinteza je kombin cija i upotreba postoje ih poslovnih koncepata i faktora na novi na in (Fred Smi th .sijalica. Pizza Hut pica radnja. Ray Kroc MCDonalds.robne ku e. Kemmons Wilson . Adaptaciaj (pro irenja) pre dstavlja novu upotrebu ili razli ite aplikacije. Gateway . 4. Cilj preduzetnika je uvek da pretvore materijal u resurs ili da kombinovanjem postoje ih resursa dobiju nove i produktivnije konfiguracij e. oblike tih resursa. 3. 1.

Poznati sportisti ot varaju prodavnice sportske opreme. Li no iskustvo je est izvor za pronla enje ideja za otpo injanje uspe nog biz nisa (primer putovanja u razne zemlje kao izvor inaspiracija za nove biznise) Ho biji i sportovi mogu biti dobar izvor preduzetni kih ideja. . Kuvanje kao hobi mo e biti inspiracija.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 6. podst icaj za otvaranje vlastitog restorana.

ili lebdi neki pojam spolja njeg ili doma eg tr i ta. na ta je ve prethodno ukazano. U elji da uspe potencijalni preduzetnik esto odlu uj e na osnovu intuicije. Nakon toga dolazi odluka da li kupiti postoje i biznis ili otpo eti sasvim n ov preduzetni ki poduhvat. a kupac se eksplicite n e spominje. . obezbe enja materi jalnih inputa. Prvi korak je dono enje odluke da se postane preduzetnik . kako i sa kojom odl ukom i i ka budu nosti. lokacije poslovnog prostora. po kojim cenama e se prodavati i s l. Pogre no se obi no kre e od re avanja pitanja finansiranja.Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Pre dono enja odluke o izboru na ina ulaska u mali biznis. me u kojima su glavne kada. prvo utvrditi ta i kome e se prodavati. bez prethodne detaljne tr i ne procene. tehnologija.. pred budu im preduzet nikom otvaraju se brojne dileme. Realni privred ni procesi name u da je nu no. kojeg e kvaliteta biti..

Na osnovu analize svih tih delova utvr uju se podru ja za vo stvo u tro kovima ili drugi izvor za diferenciranja.Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Od posebne je va nosti ocena mogu nosti konkretnog preduzetnika da stekne uslove za uspe nu borbu na tr i tu i ili prestizanje konkurencije. to preduzetnik svoju diferentnu predn ost nalazi u mogu nosti da istu korist ponudi po ni oj ceni od konkurencije ili da obezbedi korist koja je vi a od tra ene cene. Identifikovanje podru ja za sti canje konkurentne prednosti podrazumeva detaljno ra lanjavanje ukupne aktivnosti preduze a na relevantne segmente. Kako je vrednost ono to su kupci spremni da plate. . kao komponn ete za sticanje konkurentnih prednosti. Vrednost koju je pr eduze e u stanju da kreira za kupce mora da nadma uje njegove tro kove.

naj e e kroz aukciju kao na in kupovine.Na ini ulaska u preduzetni tvo Kao to je re eno. . U Srbiji je tokom tran zicionih procesa veliki broj aktuelnih preduzetnika kupio ve postoje i biznis kr oz procese privatizacije. To su osni vanje novog preduze a ili kupovina ve postoje eg biznisa. Zato je od in teresa da se analiziraju dobre i lo e strane ovog puta u vlastitu preduzetni ku budu nost. savremena filozofija preduzetni kog menad menta stavlja u prvi plan dve mogu nosti za ulazak u vlastiti biznis u tr i nim uslovima.

prednosti Opravdanost. Proizvodna oprema i inventar se ve nalaze u funkciji. Radnici sa odre enim kvalifikacijama ve se nalaze u proizvodnje i prometa. Kanali distribucije i finansiranja ve su uspostvaljeni. prednosti kupovine postoje ih biznisa mogu se formulisati u nekolik o slede ih: Postoje i biznis je manje rizi an.Odluka o kupovini postoje eg preduze a . postoje e preduze e ve ima reputa ciju na tr i tu. uz ste en zn anja i iskustva. Metode i sistemi rada su ve ve kreirani. odnosno u fazi eksploatacije. .

kreditori. mogu tra iti nove vlasnike firme. Zastarelost prozvodne opreme i inventara. Neadekvatno izabrana lokacija. Finansijeri. kao i kupc i. to zahteva r ekonstrukciju i modernizaciju. nedostaci kupovine postoje eg preduze a: Preduze e mo e biti ponu eno na prodaju zbog gubtika i nerentabilnosti u poslovanju.Odluka o kupovini postoje eg preduze a ± slabe strane Slabe strane. Pti tome aktuelni vl asnik mo e pre utati te injenice. Preduze e ne prozvodi upotrebne vrednos ti kakve zahteva tr i te. Ukoliko je neophodno odre eno proizvodno i organizaciono prestruktuiranje preduze a. . dobav ja i. tro kovi da se to uradi mogu biti veom a visoki.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Budu i preduzetnik mora da istra i i mnoge druge aspekte postoje eg biznisa pola ze i od ve navedenih slabih strana. Mogu e da su razlozi prodaje opravdani. . privatizacija dr avni h preduze a u zemljama tranzicije. Takvi su: Za to akuelni vlasnik eli da proda taj biznis Fizi ko stanje firme Tr i te te firme Finansijski uslovi postoje eg biznisa Objektivni uslovi plasmana. Izuzetak je prodaja. Takv i su bolja re enja za biznis i na temelju toga potreba za ve im ulaganjima za ko ja vlasnik nije sposoban ili spreman.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Odluka vlasnika da proda biznis mo e biti motivisana eljom da se povu e iz bisni sa. na kome je postoje i biznis. treba da istr a i: Sastav populacije Konkurenciju Pona anje kupaca . da u e u neki drugi. Budu i preduzetnik u proceni tr i ta. unosniji i sli no. Razlog mogu biti i gub ici i konstantno smanjenje prodaje u uslovim apojave nove konkurencije i drugo. da ga smanji.

izve tajima odre enih institu cija. dohadak. tr eba analizirati i slede e Karakteristike populacije (obrazovni nivo. od nosno plate. Da li j e to grad. kao to su privredne komore. neki njegov odre eni deo. nacionalne slu be za zapo ljavanje. starosnu strukturu. Trendove u rastu stanovni tva Sve faktore koji su poslednjih desetak godin a determinisali karakteristrike konkretnog tr i ta Procenu mogu eg broja potenci jalnih kupaca u odnosu na ukupan broj stanovnika grada ili regiona. ma pa gradskog prevoza i saobra ajnica. . Prvi korak je definisanje tr i ta na koje je ono usmereno. Primeri. Ovi podaci mogu se na i u statisti kim publikacijama. stopu nezaposlenosti. Pored toga. periferija. Tu su od koristi mape grada. spisak potencijalnih kupaca.Odluka o kupovini postoje eg preduze a Stanovni tvo. etno psiholo ka obele ja i dr.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a

Za dobru odluku o kupovini postoje eg biznisa potrebno je napraviti detaljnu ana lizu konkurencije na tr i tu. Takva analiza uklju uje odgovore na slede a pitanj a: Koliko se direktnih konkurenata nalazi na datom tr i tu? Koliko je potencijal nih konkurenata na istom tr i tu? Koliko je preduzetnika (konkurenata) u posledn jih nekoliko godina napustilo biznis? Koliko se novih konkurenata u poslednjih p et godina pojavilo na tr i tu? Kakva je politika cena konkurencije? Kakvu garanc iju i servise nudi konkurencija?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Kakva je efikasnost kanala distribucije (uzimaju i u obzir i propagandu i promoc iju) konkurencije na tr i tu? Odredite sve konkurente i klasifikovati u dve grup e sna ne i slabe. Faktori koji determini e finansijski bonitet kupovine postoje eg biznisa. Da bi se oni mogli utvrditi i sistematizovati, potrebno je koristiti slede i redosled koraka: Kakav je bio trend gotovine i profita u poslednjih 10 godina? Istra iti trend prodaje u poslednjih 5 godina? Da li je aktiva vrednovan a objektivno? Da li je mogu e, nakon dono enja odluke o kupovini biznisa, obezbe diti dovoljno sredstava za pokri e dugova? Da li je o ekivani profit u skladu sa kupovnom cenom?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Pre kupovine postoje eg biznisa treba uzeti u obzir i slede e zakonske aspekte: Obezbediti uvid i u celosti istra iti kompletnu evidenciju koja se odnosi na pos toje e vlasni tvo nad biznisom. ISPITATI DA LI JE LOKACIJA U VLASNI TVU ILI JE P OD ZAKUPOM. Da li su zalo na prava i dugovi izmireni ili padaju na teret novog k upca. Da li su patenti i trgova ka marka za ti eni prema va e im zakonskim propi sima. Da li postoje a firma ima ekskluzivne ugovore sa dilerima. Pribaviti infor macije o vlasni tvu, zakupu nad objektima, proizvodnom opremom, inventarom i dru gim. Da li postoje a firma ima nere ene sporove. Sve navedene aktivnosti usmeren e su ka tome da se do e do valjane procene opravdanosti i vrednosti ulaganja u b udu i biznis.

Osvajanje novog biznisa prednosti Opredeljenje da se kreira potpunon novi biznis nosi mnogo vi e izazova i rizika nego to je preuzimanje postoje eg biznisa. Ona uklju uje put od sopstveno d efinisane poslovne ideje do uspe nog i stabilnog biznisa. U osnovi ovog izbora je elja potencij alnog preduzetnika za kreativnim zadovoljstvom. Kada budu i preduzetni k kupuje postoje i biznis on na osnovu pa ljive analize ima realne anse da dodje do prili no ta ne prognoze o biznisu u koji ulazi. To nije slu aj kod osnivanja novog biznisa. .

inventar. lo kaciju. . Da bi sa mostalno doneli odluku o finansijerima. dobavlja e i radnike. Da bi izgradili lojalnost potencijalnih kupaca.Osvajanje novog biznisa Pojedini preduzetnici daju prednost osnivanju novih biznisa i iz slede ih razlog a: Da bi izbegli negativne efekte proiza le iz gre aka biv ih vlasnika. odabrali proizvodnu opremu.

Osvajanje novog biznisa Zaklju ak iz dosada njeg izlaganja jeste da je za poslovni uspeh budu eg biznisa neophodna realna poslovna prilika. privu e dovoljan broj potro a a koji e svojom kupovinom proizvesti pro fit. Projektovani biznis treba tako e da animira. Stvaranje koncepcije marketinga koje polazi od istra ivanja tr i ta jedan je od najzna ajnijih koraka u pripremanju poslovnog plana. Validna poslovna odluka o otpo injanju biznisa temelji se na celovitom i ko mpleksnom istra ivanju tr i ta da bi se utvrdili faktori koji uti u na formiranj e potreba. . potra nje i potro nje. To zna i da je potreba za odre enim proizvod om ili uslugom kreirana od strane potro a a.

. Neatrak tivnost preduzetni kog poduhvata. Nerea lne finansijske procene. Ignorisanje zakonskih zahteva. Nijedan proizvod nije trenutno profitonosan niti je uspeh ne to ve ito (na dinami nom tr i tu). Radnik za ti en na radnom mestu. 4.Osvajanje novog biznisa ± slabe strane Mogu e zamke pri izboru novog biznisa: 1. Tr i na kratkovi dost. pre svega preterano optimisti ka o ekivanja u pogledu o bezbe enja finansijskih sredstava za po etak i operativno poslovanje. pojedini preduzetnici ulaze u proizvodnju bez prethodnog sagledavanja svih relevantnih aspekata proizvodnog procesa. Umesto obezb e ivanja stru ne pomo i sa strane. Nedostatak objektivne procene. Novi biznis mora biti atraktivan da privu e ku pce i da ostvari diferentnu prednost u odnosu na konkurenciju. patentirani. 3. zakonom za ti eni kao autorsko delo i td. 6. Kupac treba da vi di superirnost novog proizvoda da bi ostavio svog starog snabdeva a i do ao kod novog. Sigurn i proizvod i usluga za kupca. 5. Neadekvatno razumevanje tehni kih zahteva. 2. Umesto toga zaljubljenost u ideju o odre enom proizvodu ili usluzi.

. me usobni odnosi. Tre i oblik je korporacija koja podra zumeva nevidljivost vlasnika. 1. one su osniva i preduze a. Ugovorom o osnivanju partnerske firme utvr uju se ciljevi. operativni ruko vodilac. izvr ilac i radnik na mnogim drugim zadacima. Partnerstvo uklju uje vi e osoba koje dele vlasni tvo.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Svaki preduzetnik mora da izabere tip vlasni tva koji e koristiti. odnosno osniva biznisa. organizacija preduze a. Kod ovog tipa vlasni tva u jednoj li nosti su sjedinjeni vlasnik. kao i sredstva koja se unose u preduze e. 2. Naj e i ob lik u razvijenim privredama je pojedina no vlasni tvo.

. Va nost anga ovanja pravog pravnog eksperta. prihvata onu formu vlasnika ko ja se ini najsvrsishodnijom. JEDNA OD NAJVE IH TE KO A za preduzetnika su mnogobrojni strani termini u pravnim dokumentima. .Izbor vlasni ke strukture poslovanja Preduzetnik koji ulazi u posao. Zadatak je pravnog eksperta da informi e i savetuje budu eg vlasnika kako bi izbor bio u injen sa t o manje lutanja. novi ili uhodani. Za to je potrebna pravna pomo . Ova vrsta pomo i n aro ito je va na kod kupovine postoje eg preduze a ili fran ize.

rizikuje u planirani biznis. Pr i izboru odgovaraju eg legalnog oblika vlasni tva. 2. poreskim ograni enjima i drugim. preduzetnik mora da 1.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Najprihvatljivija forma vlasni tva determinisna je specifi nostima delatnosti bu du eg preduzetnika. . njegovim preferencijama. odlu i kolik o od sopstvene imovine eli da ulo i. odlu i koliko e kapitala biti potrebno za konkretni poslovni poduhvat.

odlu i kakvu i koliku kontrolu eli da ostvari. 7. 4. . razmotri olak ice i tro kove organizacije.Izbor vlasni ke strukture poslovanja 3. odlu i da li eli da interna strana poslovanja ostane u relativnoj tajnosti 5. uzme u obzir neophodnost stabi lnosti i kontinuiteta delatnosti i pote ko a pri (eventualnom) transferu vlasni tva. razmotri poreske obaveze u odnosu na razli ite forme poslovanja. zadrzi nad poslovnim poduhvato m. 6.

kao i u ostalim regionima. Pojedina no vlasni tvo je poslovanje iji je titular jedan ovek i ono je pod k ontrolom jedne osobe. bistroi i sl.Opis osnovnih tipova vlasni tva 1. Ovaj oblik vlasni tva je naj e i u trgovini na malo i uslu nim delatnostima. kao i osetiti gor inu neuspeha. mali restorani. Poznato je da se ova forma vlasni tva smatra bitnim motiv atorom za ve u poslovnost. agen cije za promet nekretninama. Primeri su uslu ne radionice. Ova je forma vlasni tva najstarija a danas i naj ire zastu pljen au zemljama EU. poslovni uspeh i profit. . Ova forma vlasni tva omogu uje vlasniku potpunu kontrolu nad poslovanjem. Jedino podle e mnogobrojnim zakonskim odredbama dr ave. Ovde je vlasnik taj koji e i skusiti poslovni uspeh i ostvariti profit. Nijedna druga forma poslovanja nema tako izra enu k oncentraciju kontrole.

ulaganju itd. Tako e nisu potrebni dokumenti o ujidin jenju. to je slu aj kod korporacija. lako a i niski tro kovi zapo injanja biznisa. Glavna prednost je to kao for ma poslovanja ovaj oblik vlasni tva nije podlo na pla anju poreza na prihod. Ovde nema potrebe za ugo vorom to je slu aj kod partnerske firme. Prednost je tako e jedno stavnost.Opis osnovnih tipova vlasni tva Prednosti pojedin nog vlasni tva su i to to vlasnik u iva pravo maksimalne tajno sti i slobode da ne mora da podnosi izve taje javnosti. Vla snik pla a porez na ostvareni profit. .

Vlasnik je u nepovoljnoj situaciji ako eli da obezbedi ve e sume kapitala. . Kada investira mora da se osloni na sopstvene re surse budu i da nema deoni are ili partnere. veliki kap ital retko je u pojedina nom vlasni tvu. Ova forma vlasni tva tako e ograni ava iznos koji se mo e pozajmiti. Neograni ena odgovornost pojedina nog vlasnika zna i da on ne mo e odvajati svoje poslov anje od li ne imovine prilikom ispunjavanja zahteva kreditora.Pojedina no vlasni tvo Nedostaci pojedina nog vlasni tva 1. Ipak. sem u slu aju da poseduje veliku li nu imovinu . Vlasnici kao pojedinci odgovorni su za sve poslovne dogovore. 2. Nagla ena rizi no st poslovanja. Vrlo esto ak i valsnici malih radnji se susre u sa ozbiljnim preprekama zbog ograni enih sredstva. mali broj budu ih preduzetnika ima veliko bogatstvo. Oni zala u svoju imovinu i ona im se mo e oduzeti ako ne po tuju dogovore. Zapravo.

Osobe sa visokim stru nim kompetencijama u oblasti menad menta. in injerstva i drugih nerado se zapo ljavaju kod pojedina nih vlasnika. povla enjem vlasnika u penziju i drugim. Mo e se zavr iti bankrotstvom .Pojedina no vlasni tvo 3. Pojedina no vlasni tvo je i vrlo nestabilna forma poslovanja. Ipak. . za ve inu ma lih firmi kontinuitet u poslovanju je va an i po eljan (PREDUZETNI KE GRA EVINSK E FIRME. PRODAVNICE NA MALO).. Tako e se pokazuje da vlasnici malih firmi ne mogu da plate i zadr e visoko obrazovane stru njake za poslove za koje oni nemju vremena ili znanja da ih obav e. 4. jer u tom slu aju sig urnost njihovog zaposlenja zavisi od zdravlja i drugih osobina vlasnika male fir me.

Sli no je pojedina nom vlasni tvu sem u broju partnera. Parnerstva su u razvijenim ekonomijama re i oblici vlasni tva od pojedina nog i korporacija. to je ugovor koji ima obavezuju i karakter. u uslu nim delatnostima. os iguravaju im kompanijama i trgovini nekretninama. Partnerstvo mo e b iti zasnovano na pismenom ugovoru ili na usmenom dogovoru. Savet je da se ne stupa u partnerske p oslovne odnose bez precizno.Partnerstvo Partnerstvo je oblik poslovne organizacije u kojoj se udru uju dva ili vi e part nera.. pa ljivo i jasno napisanog ugovora. Ug lavnom se sre u u veleprodajama i prodajama na malo. . U pravnom smislu.

Partner sa neograni en om odgovorno u. . ima pravo da nast upa kao zastupnik partnerstva. zavisno od udela u profitu. dolazi do al okacije dogovora firme. po zakonu. partneri. kao i u slu aju pojedina nog vlasnika. Obi no u estvuje u upravljanju i odgovara za sve poslovne dugove.Partnerstvo Partnerstvo po iva na principu neograni ene odgovornosti. Ukoliko ne postoji interni ugovor. U slu aju da partnersko poslovanje bankrotira. nezavisno od veli ine svog udela u vlasni tvu. dele dugove. a svi partneri imaju dovoljno li ne imovine.

No. ako je to elja partnera. a o stali mogu biti sa ogarni enom ili specijalnom odgovorno u.Partnerstvo Ugovor o partnerstvu obi no reguli e raspodelu profita. Me u partnerima sa neogr ani enom odgovorno u. ugovorom se mo e predvideti i druga ije. profit se obu no deli prema veli ini investiranog kapitala . U slu aj u partnerstva mora postojati bar jedan partner sa neograni enom odgovorno u. .

Udru ivanjem vi e pojedinac a mo e se u i u poslovanje koje je jednoj osobi nedostupno.. . Tako e postoje odre ene olak ice kada je oporezivanje u pitanju.prednosti Prednost partnerstva u odnosu na pojedina no vlasni tvo jeste to ono omogu ava n ekoj firmi da obezbedi ve i kapital za investiranje. kreditori su voljni da daju kredite. Kako je li na imovin a vi e lica podlo na odgovornosti.Partnerstvo .

njegovim povla enjem mora se imenovati novi partener. neograni ena li na o dgovornost.Partnerstvo . njegov udeo se prodaje novoj osobi. onda problem zakonske o dgovornosti postaje ve i. Zato se javlja problem transfera vlasni tva. .nedostaci Glavni nedostatak je neograni ena odgovornost partnera. Kako svaki partner sa neograni enom odgovorno u moze slobodno nastup ati u odnosu na ugovaranje i ostale obaveze u ime firme. Partneri prihvataju tu no vu osobu. Ako je dan partner ode u penziju ili umre. Ustvari. tj. Nedostatk je nestabilnost i ote an kontinuitet.

ta treba da sadr i ugovor o partnerstvu .

Prema zakonima . Sredstva se obezbe uju prodajom ude la u vlasni tvu. prodaje robu. pozajmljuje n ovac i podlo na je zakonskim potra ivanjima.Korporacija Ve ina korporacija (akcionarska dru tva) u razvijeniom zemljama su u privatnom v lasni tvu. . ma ine. dugovati i njihova dugovanja se mogu sudski potra ivati. Korporacije mogu posedovati imovinu. uzimanjem kredita od banaka ili pozajmicama od ulaga a prodajom obveznica i na druge na ine. Cilj im je ostvarivanje profita.korpor acija je ta koja kupuje gra evinske objekte.

ODVAJANJE VLASNI TVA OD UPRAVLJANJA KORPORACIJOM OMOGU UJE ONIMA KOJI NISU VLASNICI DA IMA JU STATUS I AUTORITET. Vlasnici deonica je dne korporacije imaju ograni enu odgovornost i nisu odgovorni za dogovore korpor acije. Tako e se omogu uje klj u nim menad erima da steknu svoj udeo u ukupnom fondu akcija.Korporacija Korporacija je oblik poslovanja u malim i velikim biznisima. . Tako se upravne delatnosti stavljaju u ruke kompetentnih stru njaka. a esto i da ih dob iju pod povoljnim okolnostima. Vlasnici korporacije. to pospe uje menad erski talenat. deoni ari. Korporacija zakonski ima ulogu odgovornog lica i pravi je vlasnik poslova nja. upravlja ku mo delegiraju Upravnom odboru.

. Akcionari mogu prodavati akcije kome god ele. Korporacija tako e dozvoljava ve i obim poslovanja nego to je slu aj sa pojedina nim vlasni tvom ili partnerstvom. Povla enje bilo kog deoni ara ne uti e na ivot korporacijre. a poslovna politika se menja kada se povu e glavn i deoni ar. Prednost je i dugoro nost i stabilnost. Aktiv nost korporacije se nastavlja.Korporacija .prednosti Prednost korporacije je u lakom preno enju vlasni tva. POSTOJI OTVORENO TR i TE AKCIJA.

prednosti korpora cije su Ograni ena odgovornost Delegiranje uprave Prenosivost vlasni tva Dugoro nost i stabilnost Ve i obim poslovanja .Korporacija . S obzirom na odvojenost vlasni tva i up ravljanja. Pla anje poreza na prihode. Administrativno osoblje. profit. a deoni ari pla uju porez na dividende. su slu benici kompanije i njihove plate su zagarantovane bez obzira na uspe nost firme Ukratko. menad eri ne moraju imati neposredni interes za porast profita kompan ije. kao i menad eri.nedostaci Jedan od najve ih je dvostruko oporezivanje.

.Korporacije Nedostaci Oporezivanje Neadekvatna kontrola vlasnika Tro kovi i problemi organiz acije Opasnost od nedostatka li nih interesa Nedostatak tajnosti i sve ve a kont rola dr ave.

Ipak. Nek i poslovni projekti ne mogu da se realizuju zbog nedostatka kapitala. smat ra se da u na elu. a potom da se na u mogu nosti za fizi ko poslovanje. . va i tvrdnja da se uvek mogu na i sredstva za dobre projekte.Kako obezbediti po etni kapital Nakon izbora oblasti privredne delatnosti i prave odluke strategijskog karaktera izbora oblika vlasni tva. Prvi korak je da se realno proceni visina nov anih sredstava potrebnih za r ealizaciju novog posla. preduzetniku predstoji da odgovori na pitanje kako da osigura finansijska sredstva neophodna za organizaciju i realizaciju novog bizn isa.

Iz toga se vidi da je profesionalno ura eni poslovni plan osnova za obe zbe ivanje finansijske podr ke. Bez dobrog poslovnog plana mnogi biznisi nikada ne e dobiti ansu za otpo injane. . Biznis plan je instrument pristupa poten cijalnim finansijerima celog projekta (bankarima i ostalim potencijalnim finansi jerima). Najva nija je izrada integralnog poslovnog plana. To je neophodno ako preduzetnik eli da bi se izo trila biznis ideja i ocenila op rvadanost ulaganja u njenu realizaciju. budu i preduzetnik i vlasnik malog preduze a ne e mo i da ubedi bankare i zainteresovane ulaga e u to da su njegove projekcije realne i odr ive.Kako obezbediti po etni kapital Bez temeljne analize tr i ta i konkurencije.

kao to su posedovanje sopstvenog kapitala. U drugom slu aju preduzetnik treba da se odlu i da li e aplicira ti za kredit kod banke ili e se obratiti nekom privatnom izvoru. .Kako obezbediti po etni kapital Preduzetnik ima vi e mogu nosti za obezbe ivanje finansijskih sredstava za reali zaciju novog biznisa. Naj e i izvori preduzetni kog finansiranja su du ni ki kapital i trajni kapital.ili anga ovanje tu eg kapitala.

koji zavr ava tako to korisnik vra a pozajmljenu sumu. Izme u korisnika i ponu a a du ni kog kapitala uspostvalja se poverila ki odnos.Kako obezbediti po etni kapital Du ni ki kapital. . lizing. finansi sjko posredni tvo. Pozajmica podrazumeva da ponu ava kap itala osigurava svoj novac upisivanjem hipoteke na imovinu korisnika du ni kog k apitala. Naj e e oblici du ni kog kapitala su bankarski krediti. glavni cu i tako e pla a pla a dogovorene kamate. finansiranje od strane kupaca i dobavlja a.

Bankarski krediti se poajvljuju u svim fazama ivotnog ciklu da preduze a. kao i instrumenti za garanciju jo uvek predstavljaju zna ajne te ko e za preduzetnike. sa stabilnim i razu enim finansijskim tr i tima. sa relativno jednostavnim postupcima i procedurama za dobijanje i njihovo kori enje. tro kovi. 1. uklju uju i i Srbiji.Kako obezbediti po etni kapital DU NI KI KAPITAL. . kriterijumi vrednovanja biznis planova. vreme. iako je dosta ura eno na uvo enju procedura. U razvijenim privredama. ove procedure . U zemljama u tranziciji. bankarski krediti su relativno jednostavni na ini za obezbe ivanje potre bnog kapitala.

Drugi se odnosi na norme ko je mora da ispunjava preduzetni ka organizacija. Prvi se odnosi na li nost preduz etnika (njegove spososbnosti za preduzetni ku trku). Po pravilu se tra i da preduzet nik. Dva osnovna bankarska zahteva. pored kredita. Uslovi. I proverav ati Za pravilan pristup banci. Informacije o finansijskom tr i tu su promenljive i svaki preduzetnik ih mora pazljivo pratiti. vrlo je va no da preduzetnik ima svest ta banka o d njega zahteva. vrste i raspolo ivi obim k reditnih sredstava su razli iti u razli itim bankama. obezbedi i sopstveno u e e.Kako obezbediti po etni kapital Bankarski krediti smatraju se naro ito primerenim za finansiranje rane faze razv oja preduze a. . ka i za pro irenje poslovanja.

kreditne informacije i transfer novca. Ovo e uticati da preduzetnik formuli e kreditni zahtev stru nije. pored nov anih pozajmica.Kako obezbediti po etni kapital Banke. racionalnije i sa ve im izgledima da dobije kredit. nude i profesionalne savet. Korisno je da preduzetnik zatra i sav etodavnu fiansijsku pomo od bankara pre nego to treba da podnosi kreditni zahtev . To je dobar na in da bankari bolje upoznaju i preduzetnika i njegov preduzetni ki poduhvat i uspostave poslovni odnos. . finansisjke referen ce.

Kako obezbediti po etni kapital Lizing uklju uje nabavku opreme u uslovima kada je ivotni vek opreme relativno k ratak. To su preduze a koja obezbe u ju novac iz razli itih izvora. a onda ga pozajmljuju pojedincima i preduze ima. Tro kove svog poslovanja pokrivaju iz razlike izme u kamatne stope koju pla aju vlasnicima finasijskih sredstava i kamatne stope koju zara unavaju svojim strank ama. FINANSIJSKIH POSREDNIKA. Budu i preduzetnici znaju ili treba da znaju da va an izvor finansiranj a mogu biti i kupci i dobavlja i kroz razne oblike avansa ili to mo e biti zadu ivanje kod dobavlja a. Za finansijske posrednike je karakteristi no da imaju precizno regulisane o dnose sa vlasnicima finansijskih sredstava koji svoj novac ne mogu povu i. komitenti mogu povu i svoje depozite i tako smanjiti kreditene mogu nosti banaka. Kod b anaka. POZAJMICE KOD TZV. .

2. kao to su bankarski krediti. Venture ili rizi ni kapital. Poseban oblik trajnog kapitala su i fondovi. vlasni ki trajni kapital ili neki oblici finansij ske podr ke dr ave. tzv. Ovaj vid finansiranja mo e biti dopuna drugim vidovima finansiranja . Javna prodaja vlasni kih vrednosnih papira na tr i tu. dobvlja a. . Privatna ulaganja drugih preduzetnika u realizaciju preduzetni kog poduhvata konkretnog preduzetnika. pod odre enim us lovima. 4. ve ¶i za pove anje trajnosti stabilnosti preduze a u o ima kupaca. i samih zaposlenih. Trajni kapital se mo e obezbediti a ko se proda deo preduze a ili ono podeli. esto se korist i ne samo za sni avanje tro kova kapitala. dokapitalizacije preduze a ili promen u vlasni tva. Prodaja donosi gotovinu.Kako obezbediti po etni kapital Trajni kapital obuhvata slede e izvore 1. ali i decentr alizaciju. 3. ko nkurenata.

One obezbe uju kapital firmama koje imaj u nagla en potencijal za rast i konkurentsku poziciju. Investitori rizi nog kapitala zah tevaju ve i prihod u odnosu na druge oblike kapitala. Rizi ni kapital re tko ima ve inski udeo.. U r azvijenim zemljama prodaja udela rizi nog kapitala realizuje se izme u 5 i 7 god ina od osnivanja preduze a. Za razliku od banaka. riz i ni kapital ne tra i povra aj sredstava ve o ekuje zaradu na prodaji akcija jed nog dana po znatno vi oj ceni od njihove po etne investicije. Rizi ni kapital dolazi do prihoda tek nekoliko godina. jer je rizik ve i. Strplje nje. Riz i ni kapital pru a pomoc u upravljanju firmom. Obi no u estvuje sa 20 do 40% u vlasni tvu preduze a.Kako obezbediti po etni kapital Ko mo e biti nosilac rizi nog kapitala Nosioci rizi nog kapitala mogu biti insti tucije u dr avnoj i privatnoj svojini. Zavise od uspeha pro izvoda i razvijenosti finansijskog tr i ta. . politi ke i ekonomske situacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful