Preduzetni ki proces 1 Pretpostavke za uspeh malog preduze a Pretpostavke za uspe no uklju ivanje u privrednu strukturu ve e su ukoliko se ra spola e sa: 1.

jasnom, tr i no valorizovanom idejom o proizvodu ili usluzi 2. ob ezbe enom finansijskom i drugim oblicima pomo i 3. adekvatnom organizacionom inf rastrukturom za podr ku realizaciji preduzetni ke ideje 4. tehni kim ³znati kako´ 5. u spostvaljenim li nim kontaktima sa partnerima. 6. dostupnim izvorima snabdevanja . Stvaranje nove vrednosti u ekonomskom smislu zna i stvaranje sto ve e razlike izme u vrednosti upotrebljenih resursa i vrednosti proizvoda i usluga dobijenih tim vrednostima. U savremenom konkurentnom poslovanju postoji mno tvo mogu nosti za stvaranje nove vrednosti.

Preduzetni ki proces 2 Preduzetni ki proces sastoji se iz tri me usobno povezane pokreta ke sile etnik i njegov tim Poslovna prilika Resursi

Preduz

Preduzetni ki proces 3 Svi prethodno navedeni elementi moraju se pravilno procenjivati kako bi se pove ale anse za poslovni uspeh. Preduzetnik mora da proceni svoje jake i slabe stran e, ili sopstvene prednosti i nedostatke. Potom mora da izvr i tr i nu procenu po slovne prilike i da racionalno vrednuje potrebne resurse.

Prim er slabih I jakih strana preduzetnika osniva a. znanje. koji zeli da izgradi i vodi hote l. . Ovde je bitno da se u tim privuku i uklju e partneri koji imaju karakteristike bitne za uspeh a koje nedostaju preduzetniku osniva u.li ne osobine Li ne osobine. priprema poslovni plan.. iskustvo. v alorizuju resursi .ve tine preduzetnika i njegovog tima imaju klju nu ulogu u svakoj uspe noj organizaciji ili preduze u.Preduzetni ki proces .. naro ito u po etnom perio du tokom kojeg se vr i tr i na provera poslovne ideje.

to je esta gre ka neuspe nih preduzetnika. Ali poslovna prilika se ne sme izjed na avati sa tr i nom ansom.poslovna prilika Poslovna prilika se smatra glavnom pokreta kom silom za preduzetni ko delovanje i klju nim faktorom preduzetni kog procesa.Preduzetni ki proces . .

Preduzetni ki proces . Put od kreiranja ideje d o ostvarenja uspe nog biznisa je dug. naporan i pun zamki i prepreka. vra anja na prethodni korak.fizi ka sredstva i finansijski i ljudski resursi Smatra se da su dobri preduzetnici u stanju da iz ograni enih sredstava izvuku m aksimum i napreduju sa minimalnim dodavanjem sredstava. Taj se proces sastoji iz nekoliko klju nih faza iako se on ne odvija po nekom nau nom modelu. . Sistem pok u aja i gre aka.

. izbor poslovnih partnera Po etak i opstanak.Faze kreiranja preduzetni ke ideje Motivacija Identifikovanje poslovne ideje. prilike Vrednovanje (tr i na provera) ideja Identifikovanje resursa Pridobijanje sledbenika.

celishodnosti ulaska u konkretni biznis. PORODICI... li ni interes. preduzetnika. poslovne prilik e. sugestije ro aka i prijatelja i drugo. JASNO A. Precizna poslovna ideja nije samo stvar inspiracije Tre a faza sastoji se u t r i nom proveravanju poslovne ideje. U ovoj fazi testira se proizvod ili usluga kroz proveru tehni ko tehnolo kih parametara i tr i nih uslova. po pravilu. ve su u njoj.Faze kreiranja preduzetni ke ideje POSTAVLJANJE CILJEVA I OTPO INJANJE BIZNISA. ODNOSNO GLOBALNE PREDSTAVE O BUDU EM BIZNISU. IZAZOVNOST. MOTIVACIJA STOJI U OSN OVI OBLIKOVANJA VIZIJE. PRAKTI NOS T REALIZACIJE VIZIJE). obrazovanje. pronala enje poslovne ideje. njeno precizno preispitivanje i vrednovanje u smislu opravdanosti. Prva faza sastoji se od razmi ljanja i iznalazenja STIMULACIJE ZA Druga faza odnosi se na otkrivanje. GDE POTENC IJALNI PREDUZETNIK ZELI DA BUDE (INSPIRATIVNOST. DRU TVU. ugradjeni iskustvo iz prethodnog perioda . SOCIJALNOJ GRUPI IZ KOJE JE ONA. . MOTIVACIJA SE MO E PRONA I U LI NOS TI.

realizaciju poslovnog plana. . Neophodan je vremenski operacionalizovan plan ulaska u posao i analiza dobavlja a sirovina i materijala.Faze kreiranja preduzetni ke ideje etvrta faza uklju uje identifikovanje i specifikovanje svih osnovnih resursa za uspe nu realizaciju novog biznisa. izbor poslovnih partnera. pribavljanje ra znih vrsta dozvola. Peta je faza pregova ranja za ulazak u posao. Pregovaranje obuhvata zatv aranje finansijske konstrukcije posla. registraciju preduze a i drugo.

Navedene faze pore ane su logi kim redosledom. zavisno od napora svakog konkretno g preduzetnika. Vremensko trajanje bilo koje faze nij e mogu e unapred odrediti i ono je razli ito.Faze kreiranja preduzetni ke ideje esta faza obuhvata zavr ne pripreme i ulazak u posao. Osnovni. imperativni zahte vi su uspostavljanje poslovnih odnosa sa stru njacima i veza sa potro a ima i do bavlja ima. . to zna i da je uspe n o savla ivanje prethodne uslov za narednu.

Faze kreiranja preduzetni ke ideje Svi navedeni koraci. k oji se shvata kao skup (kona ni) koraka (simbola) i uop teni postupak za sistema tsko re avanje pojedina nih zadataka. i 16. 9. 5.po etak poslovanja. 2. 13. izradu poslovnog plana. finansijsku podr ku. 12. plan rasta i razvoja. start up aktivnosti. formiranje menad erskog tima. izbor organizac ione. stvaranje bazi nog modela organizacije. . 10. poslovanje ili preduzetni ki menad ment. 8. tr i nu proveru poslovne ideje. 6. obezbe enje fizi kih resursa.14. dobit ili gubitak. 7.11. Obuhvata: 1. faze mogu se prikazati u formi preduzetni kog alogaritma. zakonske forme poslovanja i registraciju preduze a. 4. dono enje odluke da se u e u biznis. proveru sopstvenih preduzetni kih sposobnosti. identifikovanje poslovne pr ilike i kreiranje poslovne ideje. 3. 15. pridobijanj e sledbenika.

koje je prisutnije kod preduzetnika. Faza inkubacije (prikupljanje svih bitnih injenica) mogu da doprinesu da se oblikuje ideja sa uspe nom prakti nom primeno m. . Ipak. Zato oni pre pronalaze pos lovne ideje tamo gde ih drugi ne vide. Poslovna ideja rezultat je stvaral a kog mi ljenja.Identifikovanje poslovne prilike Prvi korak u otpo injanu biznisa ili potrebe da se unese promena u postoje i jes te pitanje kako do i do dobre poslovne ideje. garancija nema.

li ni interes.Identifikovanje poslovne prilike Do faze iluminacije (otkrivanja najboljeg re enja) do i e samo onda ako je predu zetnikova svest usmerena na su tinu problema. . Va n o je podsetiti da je za nastanak preduzetni ke ideje bezuslovno potrebno stru no znanje. preuzimanjem ideja nekog d rugog. Kao to je pokazano u ranijem izlaganju. a neki autori ka u i malo sre e. ansa. kreativnost pojedinca mo e se unaprediti. uklju ivanjem u ve uhodani biznis i sl. prijatelji i rodbina. sugestija. Iz kojih i zvora mogu do i poslovne ideje? Istra ivanja pokazuju da ideje mogu do i iz bavl jenja istim biznisima.talenat. obrazovanje. Naj e i izvori preduzetni kih ide ja su: Prethodni posao. Posto je razni metodi i postupci za razvoj grupnog i kolektivnog mi ljenja. prirodna nadarenost . on e do i do ideje koja mo e biti po etak velikog posla. ali I u drugim organizacijama. Ako preduzetnik ima dovoljno relev atnih informacija. drugo. po rodi ni biznis.

Poslovni poduhvati u tr i nim ekonomijama odvijaju se u okru enju koje je deter minisano privatnim vlasni tvom i profitom (izuzev socijalnih i neprofitnih organ izacija). ovako definisana. Kao to je re eno. mo emo re i da je svaka ideja o novom proizvodu ili usluzi koja nije tr i no proverena poslovna ideja. Anticipacija tih promena u poslovnom okru enju je od vitalnog zn a aja za preduzetnike. sadr i otvoreno vreme za realizaciju. Tako e i da ostvari konkurentnu prednost. Odnos.Identifikovanje poslovne prilike ni preduzetnici do dobrih poslovnih ideja naj e Dakle. poslovne prilike se stalno pojavljuju usled dina mi nih promena. bitno je razlikovanje poslovne ideje sa izgledom na uspeh od tr i ne prilike. izlazak na tr i te je izvodljiv i menad erski tim je u stanju da to postigne. a poslovna prilika je tr i no proverena poslovna idej a koju je mogu e realizovati. koje odlikuje kreativnost. kr edibilitet i odlu nost e uo iti i iskoristiti priliku na tr i tu dok je drugi te k razmatraju. i/ili vo eni li nim interesom. Ustva ri. Tr i na prilika. P oslovno okru enje je po pravilu dato i ne mo e se na jednostavan na in izmeniti. Rezultat te interakcije predstavlja priliku oko koje se stvara novi poslovni poduhvat. Dobra poslovna ideja ne podrazumeva uvek tr i nu priliku. U takvim okolnostima. Zatim. izra enu u vidu ostvarenog zna ajnog profit a i potencijala za rast. uspe e dolaze na temelju iskustva iz prethodnog posla. Sve to zaj edno donosi nagradu za preduzetnika. interakcija poslovne ideje i okru enja. Zato pojedini preduzetnici. .

Kada poslovna ideja postaje poslovna prilika? Sa aspekta poslovne prakse smatra se neophodnim da preduzetnik svoju poslovnu id eju testira preko (a) tr i ta. (a) Tr i na provera poslovne ideje obuhvata slede e situacije: . (b) tehni ke izvodljivosti i (c) odr ivosti.

Poslovna ideja mora biti kompatibilna sa postoje im potro a kim stavovima i v erovanjima kako ne bi bile potrebne neke drasti ne promene u pona anju kupaca. ona ne e biti privla na za kupovinu (primer s upa iz kesice i makrobioti ki poluproizvod). 4. . Ako je inovacija kompleksna i kupac mo e imati te ko e da razume njeno kori enje. Proizvod ili usluga moraju biti dostupni i spremni za isporuku kada ih kupac poru i. 3 .Tr i na provera poslovne ideje 1. na in uvanja i odr avanja novog proizvoda moraju biti jednostavni i laki za komunikaciju sa kupcima. moraju imati uo ljivu prednost u odnosu na proizvod ili uslugu koji se ve nalaze na tr i tu. Novi proizvod ili usluga. Upotreba. 2. prodaja kao i po etna reputacija preduzetnika se gubi. koji se nalaze u osnovi biznis ideje. Ako nije tako.

Tr i na provera poslovne ideje 5. Tr i no testiranje podrazumeva i analizu dobavlja a. konkurencije. tada se konkretna ideja mora redefinisati. kupaca. Za kupca je va na mogu nost da proizvod ili uslugu isproba pre kupovine to podra zumeva. . dostupnost uzorka za degustaciju ili dostava na ku nu adresu. 6. kao i marketing za konkretan proizvod ili uslu gu. Kada preduzetnik procenjuje svoju poslovnu ideju. on je testira kroz navedene s ituacije. Ako najmanje 3 ili 4 od navedenih karakteristika nisu prepoznate. Vrlo va na je trenutna i uo ljiva korist proizvoda ili usluge za kupca kako b i on bio uveren da je tom kupovinom zadovoljio neku svoju konkretnu potrebu. na primer.

da li se tehni ke karakteristike proizvoda mogu modifikovati u funkciji zadovoljenja specifi nih zahteva kupaca? 3. Kakve su tehni ke karakteristike i izdr ljivost materijala koji se upotreblja vaju? 4. Da li proizvod ima funkcionalan dizajn i atra ktivan izgled? 2. Da li je dizajn fleksibilan. Da li je proizvod pouzdan i siguran za upotrebu? .Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje Postavljaju se slede a pitanja: 1.

Da li je odr avanje proizvoda jednostavno i jeftino? 6.Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje 5. Da li se postoje a op rema mo e primeniti i u proizvodnji planiranog proizvoda ili se mora adaptirati? .

Od ega zavisi izbor lokacije (mikro i makro) budu e preduzetni ke organizacije? . Koji je vremenski horizont za finansijske projekcije? 5. K ako do i do neophodnog start-up kapitala? 2. Da li se mo e uticati na period povra aja pozajm ljenog kapitala? 4.Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge Ovde se posmatraju ekonomske varijable i tra e odgovori na slede a pitanja: 1. Kak o meriti profitne potencijale novog proizvoda ili usluge? 6. Koliko obrtnog kapitala je potrebno u inicijalnoj fazi biznisa? 3.

Koja vrsta eksterne ekspertize je neophodna u po etnoj fazi rasta o rganizacije? . Da li je biz nis sezonskog karaktera i kako se to odr ava na ukupnu poslovnu efikasnost i efe ktivnost? 9. Da li postoje zakonske pote ko e oko registrovanja preduze a? 8.Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge 7.

Inovacijom 6. Preko hobija i sportova. Fran izingom 5. Kupovanjem postoje eg biznisa 3. . umetnosti i zanata. Kroz li no iskustvo 7. Kopiranjem postoje eg biznisa 2. Otcepljenje m spin off 4.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 1.

Kada se pojavi potreba za nekim proizvodom ili uslugom kojih nema dovoljno.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje Na ini na koje budu i preduzetnik tra i odgovor na postavljeno pitanje: 1. Korisne informacije n alazimo u programima lokalne televizije. . reklama. U takvim slu ajevima za dola enje do poslovne idej e mo e se koristiti kopiranje nekog ve postoje eg biznisa. onda se otvara mogu nost da se u e u proizvodnju i li pru anje konkretne usluge. posetom nekom gradu da bi se v idelo ta sve tamo postoji itd. Kopir anje nekog ve postoje eg biznisa.

kao i privatizacija (stvaranje vi e manjih firmi). u kojima se odvija restrukturisanje i transform acija. 3. odnosno usluga. pa i proizvodnih programa.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 2. Ovaj na in va an je za p rivredne strukture u tranziciji. I est i rizi an na in dolaska do poslovne ideje. . Na ovaj na in mo e se posti i tr i ni uspeh neki h proizvoda. Otceplje nje (spin off) predstavlja odvajanje vitalnih delova glomaznih i neefikasnih fir mi i stvaranje novih preduze a. Osnovno pitanje koje se mora postaviti pre nego to se donese odluka o kupovini konretnog biznisa jeste za to postoje i vlasnik prodaje svoj biznis. Kupovina postoje eg biznisa.

daje pravo osnivanja sli nog preduze a nekom drugom. . Zna i. primaocu fran ize.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 4) Odluka da se kupi fran iza predstavlja jednu od opcija da se u e u novi posao . ko i posete davaoca fran ize uvek kada je to potrebno. primaocu fran ize. marketing tehnike. primalac fran ize dobija pravo upo trebe odre ene tr i ne marke. pravo kori enja svog imid a. kao i pru anje odre ene usluge u vez i s tim kori enjem. U zamenu za odre eni na in pla anja i obe anj e da e slediti uputstva i standard kvaliteta. svog imena. ustup a fran izantu. uz uslove precizno odre ene ugovorom. nabavci opreme i sirovina. Prema definiciji Me unarodne agencije za fran izing (IFA). fran izing mo e mo shvatiti kao na in poslovanja u kome vlasnik priznatog poslovnog sistema. uz naknadu. poslovnog znanja. fran iza predstavlj a kontinuirani poslovni odnos na osnovu kojeg fran izor. potencijalno m preduzetniku. To podrazumeva i podr ku u marketingu. pomo na po etku i u osposobljavanju zaposlenih. davalac fran ize. dav alac fran ize. priru nike o tome kako se posluje.

rizicima i gubicima Ho e li fran izing zadovoljiti aspiracije posla i elju za samostalno u primaoca fran ize .ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Razumevanje fran izinga Motivacija za odre eni oblik preduzetni tva Li na psihof izi ka kondicija za samozapo ljavanje Sposobnost izdr ljivosti autoriteta davaoc a odre ene fran ize Potrebna inovativnost i prilagodljivost Starost i sopstvena poslovna zrelost Sopstvena finansijska situacija Mentalna ja ina za no enje sa p roblemima.

Naj e e su to slede e informcije: .ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Stru na sprema i spososbnosti Spremnost za te ak prekovremeni rad. kao i spremno st na odricanje od dru tvenih i li nih zahteva van posla Podr ka porodice ivotna o ekivanja Kandidati za kupovinu fran ize tra e razne relevantne informacije pr e nego to se odlu e da potpi u sporazum o fran izi. U tom cilju fran izna udru e nja izdaju bro ure ili organizuju savetovanja.

. rasta Osposobljenost ljud i u centrali. Visina i na in pla anja lanarine. zadu enost. vrste i oblici nadzora davaoca fran ize. Tr i ta i stabiln ost tr i ta. Tro kovi marketinga. sadr aj i posebna vrednost. podela prometa. Planovi poslovanja.Inforamacije za potencijalne primaoce fran ize U emu je specifi nost fran izinga. Konkurencija. gubici. irenja. teritorijalna prava i ekskluzivnosti Usluge dav aoca fran ize potrebne za funkcionisanje tr i ta Finansijski profil i poslovni p okazatelji davaoca fran ize (profitabilnost. istra ivanja. f inansijske projekcije i sl) Na in. brzina rasta. lizing aran mani itd Izbor i okru enje lokacije.

odnosno poslovne prilike. upravlj kog i tehni kog znanja i tehnologije. dobiti poslovnih navika i rasta proizvodnih sistema koji se posredno u jklju uju u fran izing (dobavlja i. Zna aj fran izinga za ekonomski razvoj dru tava u tranziciji nalazi se u transfe ru poslovnog. u irenju standarda k valiteta. distributeri i drugi). .Privla nost fran izinga Smatra se da je fran izing sredstvo za osnivanje. to ga ini privla nim izvorom poslovne ideje. relativno brz i unosan rast pr eduze a.

kao priliku. Primeri po znatih inovacija uvo enje kupovine na otplatu (od bitnog zna aja za farmere i mn oge male preduzetnike). Ranije smo op irno govorili o inovacijama kao osnovnom i specifi n om oru u preduzetnika. Shvata se kao korisno znanje koje pojedincu omogu uje da okupi produktivne pojedince. Ona se mo e izra ziti kao zamena i kao dopuna. Inovacije. obnova. Inovacija kreira resurs. . razli itih nivoa sposobnosti i stru nosti da rade zajedno u organizaciji. U osnovi. veka je menad ment. socijalna inovacija 20. Tu se radi o promeni upotrebne vrednosti r esursa u cilju zadovoljenja neke potrebe potro a a.. kontejner za prevoz robe brodovima.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 5. Korisna definicija inovacija bila bi da je to promena mo gu e koristi od raspolo ivih izvora. Neki ekonomisti ka u da se inovacije mogu p re vezati za tra nju nego za ponudu. Oni je koriste kao promenu. ona je transformacija novih idej a u tr i no prihvatljive proizvode i usluge.

robne ku e. 3. Sinteza je kombin cija i upotreba postoje ih poslovnih koncepata i faktora na novi na in (Fred Smi th . Pizza Hut pica radnja. 4. usluga ili proces (Thoma s Edison .Holiday Inn. Invencija je potpuno novi proizvod. Primena postoje eg prozvoda. Aleksandar Bell . imit acija i sinteza.Tipovi inovacija u poslovnoj praksi Razlikuju 4 tipa inovacija u poslovnoj praksi. us luge ili procesa. To su invencija.Federal Express). Gateway . . Imitacija je kreativna reaplikacija ve postoje eg poslovnog koncepta (Wal Mart . adaptacija.telefon ).sijalica. Ray Kroc MCDonalds. Kemmons Wilson .personalni kompjuteri. 2. Cilj preduzetnika je uvek da pretvore materijal u resurs ili da kombinovanjem postoje ih resursa dobiju nove i produktivnije konfiguracij e. Adaptaciaj (pro irenja) pre dstavlja novu upotrebu ili razli ite aplikacije. 1. oblike tih resursa.

Li no iskustvo je est izvor za pronla enje ideja za otpo injanje uspe nog biz nisa (primer putovanja u razne zemlje kao izvor inaspiracija za nove biznise) Ho biji i sportovi mogu biti dobar izvor preduzetni kih ideja. Kuvanje kao hobi mo e biti inspiracija. podst icaj za otvaranje vlastitog restorana. Poznati sportisti ot varaju prodavnice sportske opreme. .Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 6.

U elji da uspe potencijalni preduzetnik esto odlu uj e na osnovu intuicije. obezbe enja materi jalnih inputa. Pogre no se obi no kre e od re avanja pitanja finansiranja. pred budu im preduzet nikom otvaraju se brojne dileme. tehnologija. Nakon toga dolazi odluka da li kupiti postoje i biznis ili otpo eti sasvim n ov preduzetni ki poduhvat. Realni privred ni procesi name u da je nu no.Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Pre dono enja odluke o izboru na ina ulaska u mali biznis. a kupac se eksplicite n e spominje.. kako i sa kojom odl ukom i i ka budu nosti. lokacije poslovnog prostora. kojeg e kvaliteta biti. me u kojima su glavne kada. Prvi korak je dono enje odluke da se postane preduzetnik . ili lebdi neki pojam spolja njeg ili doma eg tr i ta. na ta je ve prethodno ukazano. prvo utvrditi ta i kome e se prodavati.. . bez prethodne detaljne tr i ne procene. po kojim cenama e se prodavati i s l.

Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Od posebne je va nosti ocena mogu nosti konkretnog preduzetnika da stekne uslove za uspe nu borbu na tr i tu i ili prestizanje konkurencije. Na osnovu analize svih tih delova utvr uju se podru ja za vo stvo u tro kovima ili drugi izvor za diferenciranja. kao komponn ete za sticanje konkurentnih prednosti. Vrednost koju je pr eduze e u stanju da kreira za kupce mora da nadma uje njegove tro kove. . to preduzetnik svoju diferentnu predn ost nalazi u mogu nosti da istu korist ponudi po ni oj ceni od konkurencije ili da obezbedi korist koja je vi a od tra ene cene. Kako je vrednost ono to su kupci spremni da plate. Identifikovanje podru ja za sti canje konkurentne prednosti podrazumeva detaljno ra lanjavanje ukupne aktivnosti preduze a na relevantne segmente.

Na ini ulaska u preduzetni tvo Kao to je re eno. . naj e e kroz aukciju kao na in kupovine. savremena filozofija preduzetni kog menad menta stavlja u prvi plan dve mogu nosti za ulazak u vlastiti biznis u tr i nim uslovima. To su osni vanje novog preduze a ili kupovina ve postoje eg biznisa. U Srbiji je tokom tran zicionih procesa veliki broj aktuelnih preduzetnika kupio ve postoje i biznis kr oz procese privatizacije. Zato je od in teresa da se analiziraju dobre i lo e strane ovog puta u vlastitu preduzetni ku budu nost.

Proizvodna oprema i inventar se ve nalaze u funkciji. prednosti kupovine postoje ih biznisa mogu se formulisati u nekolik o slede ih: Postoje i biznis je manje rizi an. postoje e preduze e ve ima reputa ciju na tr i tu. Metode i sistemi rada su ve ve kreirani. Kanali distribucije i finansiranja ve su uspostvaljeni. odnosno u fazi eksploatacije. uz ste en zn anja i iskustva.prednosti Opravdanost.Odluka o kupovini postoje eg preduze a . Radnici sa odre enim kvalifikacijama ve se nalaze u proizvodnje i prometa. .

Neadekvatno izabrana lokacija. kreditori. Finansijeri.Odluka o kupovini postoje eg preduze a ± slabe strane Slabe strane. Zastarelost prozvodne opreme i inventara. nedostaci kupovine postoje eg preduze a: Preduze e mo e biti ponu eno na prodaju zbog gubtika i nerentabilnosti u poslovanju. mogu tra iti nove vlasnike firme. Ukoliko je neophodno odre eno proizvodno i organizaciono prestruktuiranje preduze a. dobav ja i. Pti tome aktuelni vl asnik mo e pre utati te injenice. tro kovi da se to uradi mogu biti veom a visoki. to zahteva r ekonstrukciju i modernizaciju. kao i kupc i. Preduze e ne prozvodi upotrebne vrednos ti kakve zahteva tr i te. .

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Budu i preduzetnik mora da istra i i mnoge druge aspekte postoje eg biznisa pola ze i od ve navedenih slabih strana. Takv i su bolja re enja za biznis i na temelju toga potreba za ve im ulaganjima za ko ja vlasnik nije sposoban ili spreman. Mogu e da su razlozi prodaje opravdani. . Takvi su: Za to akuelni vlasnik eli da proda taj biznis Fizi ko stanje firme Tr i te te firme Finansijski uslovi postoje eg biznisa Objektivni uslovi plasmana. Izuzetak je prodaja. privatizacija dr avni h preduze a u zemljama tranzicije.

unosniji i sli no. da ga smanji. Budu i preduzetnik u proceni tr i ta. da u e u neki drugi.Odluka o kupovini postoje eg preduze a Odluka vlasnika da proda biznis mo e biti motivisana eljom da se povu e iz bisni sa. treba da istr a i: Sastav populacije Konkurenciju Pona anje kupaca . na kome je postoje i biznis. Razlog mogu biti i gub ici i konstantno smanjenje prodaje u uslovim apojave nove konkurencije i drugo.

nacionalne slu be za zapo ljavanje. ma pa gradskog prevoza i saobra ajnica. od nosno plate.Odluka o kupovini postoje eg preduze a Stanovni tvo. Da li j e to grad. neki njegov odre eni deo. stopu nezaposlenosti. izve tajima odre enih institu cija. Tu su od koristi mape grada. periferija. spisak potencijalnih kupaca. . dohadak. Pored toga. Prvi korak je definisanje tr i ta na koje je ono usmereno. etno psiholo ka obele ja i dr. starosnu strukturu. tr eba analizirati i slede e Karakteristike populacije (obrazovni nivo. kao to su privredne komore. Trendove u rastu stanovni tva Sve faktore koji su poslednjih desetak godin a determinisali karakteristrike konkretnog tr i ta Procenu mogu eg broja potenci jalnih kupaca u odnosu na ukupan broj stanovnika grada ili regiona. Ovi podaci mogu se na i u statisti kim publikacijama. Primeri.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a

Za dobru odluku o kupovini postoje eg biznisa potrebno je napraviti detaljnu ana lizu konkurencije na tr i tu. Takva analiza uklju uje odgovore na slede a pitanj a: Koliko se direktnih konkurenata nalazi na datom tr i tu? Koliko je potencijal nih konkurenata na istom tr i tu? Koliko je preduzetnika (konkurenata) u posledn jih nekoliko godina napustilo biznis? Koliko se novih konkurenata u poslednjih p et godina pojavilo na tr i tu? Kakva je politika cena konkurencije? Kakvu garanc iju i servise nudi konkurencija?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Kakva je efikasnost kanala distribucije (uzimaju i u obzir i propagandu i promoc iju) konkurencije na tr i tu? Odredite sve konkurente i klasifikovati u dve grup e sna ne i slabe. Faktori koji determini e finansijski bonitet kupovine postoje eg biznisa. Da bi se oni mogli utvrditi i sistematizovati, potrebno je koristiti slede i redosled koraka: Kakav je bio trend gotovine i profita u poslednjih 10 godina? Istra iti trend prodaje u poslednjih 5 godina? Da li je aktiva vrednovan a objektivno? Da li je mogu e, nakon dono enja odluke o kupovini biznisa, obezbe diti dovoljno sredstava za pokri e dugova? Da li je o ekivani profit u skladu sa kupovnom cenom?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Pre kupovine postoje eg biznisa treba uzeti u obzir i slede e zakonske aspekte: Obezbediti uvid i u celosti istra iti kompletnu evidenciju koja se odnosi na pos toje e vlasni tvo nad biznisom. ISPITATI DA LI JE LOKACIJA U VLASNI TVU ILI JE P OD ZAKUPOM. Da li su zalo na prava i dugovi izmireni ili padaju na teret novog k upca. Da li su patenti i trgova ka marka za ti eni prema va e im zakonskim propi sima. Da li postoje a firma ima ekskluzivne ugovore sa dilerima. Pribaviti infor macije o vlasni tvu, zakupu nad objektima, proizvodnom opremom, inventarom i dru gim. Da li postoje a firma ima nere ene sporove. Sve navedene aktivnosti usmeren e su ka tome da se do e do valjane procene opravdanosti i vrednosti ulaganja u b udu i biznis.

Osvajanje novog biznisa prednosti Opredeljenje da se kreira potpunon novi biznis nosi mnogo vi e izazova i rizika nego to je preuzimanje postoje eg biznisa. . Ona uklju uje put od sopstveno d efinisane poslovne ideje do uspe nog i stabilnog biznisa. U osnovi ovog izbora je elja potencij alnog preduzetnika za kreativnim zadovoljstvom. To nije slu aj kod osnivanja novog biznisa. Kada budu i preduzetni k kupuje postoje i biznis on na osnovu pa ljive analize ima realne anse da dodje do prili no ta ne prognoze o biznisu u koji ulazi.

Da bi izgradili lojalnost potencijalnih kupaca. inventar. dobavlja e i radnike. Da bi sa mostalno doneli odluku o finansijerima. lo kaciju. .Osvajanje novog biznisa Pojedini preduzetnici daju prednost osnivanju novih biznisa i iz slede ih razlog a: Da bi izbegli negativne efekte proiza le iz gre aka biv ih vlasnika. odabrali proizvodnu opremu.

. Validna poslovna odluka o otpo injanju biznisa temelji se na celovitom i ko mpleksnom istra ivanju tr i ta da bi se utvrdili faktori koji uti u na formiranj e potreba. Projektovani biznis treba tako e da animira. Stvaranje koncepcije marketinga koje polazi od istra ivanja tr i ta jedan je od najzna ajnijih koraka u pripremanju poslovnog plana. To zna i da je potreba za odre enim proizvod om ili uslugom kreirana od strane potro a a. potra nje i potro nje. privu e dovoljan broj potro a a koji e svojom kupovinom proizvesti pro fit.Osvajanje novog biznisa Zaklju ak iz dosada njeg izlaganja jeste da je za poslovni uspeh budu eg biznisa neophodna realna poslovna prilika.

6. Umesto toga zaljubljenost u ideju o odre enom proizvodu ili usluzi. 3. pre svega preterano optimisti ka o ekivanja u pogledu o bezbe enja finansijskih sredstava za po etak i operativno poslovanje. patentirani. Nedostatak objektivne procene. 5. pojedini preduzetnici ulaze u proizvodnju bez prethodnog sagledavanja svih relevantnih aspekata proizvodnog procesa. Nerea lne finansijske procene. Umesto obezb e ivanja stru ne pomo i sa strane. Neatrak tivnost preduzetni kog poduhvata. Novi biznis mora biti atraktivan da privu e ku pce i da ostvari diferentnu prednost u odnosu na konkurenciju. 4. zakonom za ti eni kao autorsko delo i td. Radnik za ti en na radnom mestu. Neadekvatno razumevanje tehni kih zahteva.Osvajanje novog biznisa ± slabe strane Mogu e zamke pri izboru novog biznisa: 1. Kupac treba da vi di superirnost novog proizvoda da bi ostavio svog starog snabdeva a i do ao kod novog. Tr i na kratkovi dost. Sigurn i proizvod i usluga za kupca. 2. . Nijedan proizvod nije trenutno profitonosan niti je uspeh ne to ve ito (na dinami nom tr i tu). Ignorisanje zakonskih zahteva.

Ugovorom o osnivanju partnerske firme utvr uju se ciljevi. odnosno osniva biznisa. Partnerstvo uklju uje vi e osoba koje dele vlasni tvo. one su osniva i preduze a. me usobni odnosi. Kod ovog tipa vlasni tva u jednoj li nosti su sjedinjeni vlasnik. izvr ilac i radnik na mnogim drugim zadacima.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Svaki preduzetnik mora da izabere tip vlasni tva koji e koristiti. Tre i oblik je korporacija koja podra zumeva nevidljivost vlasnika. operativni ruko vodilac. 2. 1. kao i sredstva koja se unose u preduze e. organizacija preduze a. . Naj e i ob lik u razvijenim privredama je pojedina no vlasni tvo.

Zadatak je pravnog eksperta da informi e i savetuje budu eg vlasnika kako bi izbor bio u injen sa t o manje lutanja. prihvata onu formu vlasnika ko ja se ini najsvrsishodnijom. Va nost anga ovanja pravog pravnog eksperta. . novi ili uhodani. Za to je potrebna pravna pomo .Izbor vlasni ke strukture poslovanja Preduzetnik koji ulazi u posao. JEDNA OD NAJVE IH TE KO A za preduzetnika su mnogobrojni strani termini u pravnim dokumentima. Ova vrsta pomo i n aro ito je va na kod kupovine postoje eg preduze a ili fran ize..

preduzetnik mora da 1. 2.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Najprihvatljivija forma vlasni tva determinisna je specifi nostima delatnosti bu du eg preduzetnika. rizikuje u planirani biznis. odlu i koliko e kapitala biti potrebno za konkretni poslovni poduhvat. odlu i kolik o od sopstvene imovine eli da ulo i. njegovim preferencijama. . Pr i izboru odgovaraju eg legalnog oblika vlasni tva. poreskim ograni enjima i drugim.

odlu i kakvu i koliku kontrolu eli da ostvari. odlu i da li eli da interna strana poslovanja ostane u relativnoj tajnosti 5. 6. razmotri poreske obaveze u odnosu na razli ite forme poslovanja. razmotri olak ice i tro kove organizacije. zadrzi nad poslovnim poduhvato m. uzme u obzir neophodnost stabi lnosti i kontinuiteta delatnosti i pote ko a pri (eventualnom) transferu vlasni tva. 7.Izbor vlasni ke strukture poslovanja 3. 4. .

Ovde je vlasnik taj koji e i skusiti poslovni uspeh i ostvariti profit. . kao i osetiti gor inu neuspeha.Opis osnovnih tipova vlasni tva 1. Poznato je da se ova forma vlasni tva smatra bitnim motiv atorom za ve u poslovnost. Pojedina no vlasni tvo je poslovanje iji je titular jedan ovek i ono je pod k ontrolom jedne osobe. Ova forma vlasni tva omogu uje vlasniku potpunu kontrolu nad poslovanjem. Ovaj oblik vlasni tva je naj e i u trgovini na malo i uslu nim delatnostima. kao i u ostalim regionima. Ova je forma vlasni tva najstarija a danas i naj ire zastu pljen au zemljama EU. poslovni uspeh i profit. Jedino podle e mnogobrojnim zakonskim odredbama dr ave. agen cije za promet nekretninama. Primeri su uslu ne radionice. mali restorani. bistroi i sl. Nijedna druga forma poslovanja nema tako izra enu k oncentraciju kontrole.

.Opis osnovnih tipova vlasni tva Prednosti pojedin nog vlasni tva su i to to vlasnik u iva pravo maksimalne tajno sti i slobode da ne mora da podnosi izve taje javnosti. Vla snik pla a porez na ostvareni profit. lako a i niski tro kovi zapo injanja biznisa. Prednost je tako e jedno stavnost. Tako e nisu potrebni dokumenti o ujidin jenju. Glavna prednost je to kao for ma poslovanja ovaj oblik vlasni tva nije podlo na pla anju poreza na prihod. Ovde nema potrebe za ugo vorom to je slu aj kod partnerske firme. to je slu aj kod korporacija. ulaganju itd.

Vlasnik je u nepovoljnoj situaciji ako eli da obezbedi ve e sume kapitala. mali broj budu ih preduzetnika ima veliko bogatstvo. veliki kap ital retko je u pojedina nom vlasni tvu. Neograni ena odgovornost pojedina nog vlasnika zna i da on ne mo e odvajati svoje poslov anje od li ne imovine prilikom ispunjavanja zahteva kreditora. Vlasnici kao pojedinci odgovorni su za sve poslovne dogovore. Zapravo. Nagla ena rizi no st poslovanja. sem u slu aju da poseduje veliku li nu imovinu . Ova forma vlasni tva tako e ograni ava iznos koji se mo e pozajmiti. Vrlo esto ak i valsnici malih radnji se susre u sa ozbiljnim preprekama zbog ograni enih sredstva. Kada investira mora da se osloni na sopstvene re surse budu i da nema deoni are ili partnere. . Oni zala u svoju imovinu i ona im se mo e oduzeti ako ne po tuju dogovore.Pojedina no vlasni tvo Nedostaci pojedina nog vlasni tva 1. Ipak. 2.

Pojedina no vlasni tvo 3. . in injerstva i drugih nerado se zapo ljavaju kod pojedina nih vlasnika. za ve inu ma lih firmi kontinuitet u poslovanju je va an i po eljan (PREDUZETNI KE GRA EVINSK E FIRME.. Mo e se zavr iti bankrotstvom . jer u tom slu aju sig urnost njihovog zaposlenja zavisi od zdravlja i drugih osobina vlasnika male fir me. povla enjem vlasnika u penziju i drugim. PRODAVNICE NA MALO). Osobe sa visokim stru nim kompetencijama u oblasti menad menta. Pojedina no vlasni tvo je i vrlo nestabilna forma poslovanja. Tako e se pokazuje da vlasnici malih firmi ne mogu da plate i zadr e visoko obrazovane stru njake za poslove za koje oni nemju vremena ili znanja da ih obav e. Ipak. 4.

pa ljivo i jasno napisanog ugovora. os iguravaju im kompanijama i trgovini nekretninama. Parnerstva su u razvijenim ekonomijama re i oblici vlasni tva od pojedina nog i korporacija.. Ug lavnom se sre u u veleprodajama i prodajama na malo. Sli no je pojedina nom vlasni tvu sem u broju partnera. u uslu nim delatnostima. Savet je da se ne stupa u partnerske p oslovne odnose bez precizno. U pravnom smislu. .Partnerstvo Partnerstvo je oblik poslovne organizacije u kojoj se udru uju dva ili vi e part nera. to je ugovor koji ima obavezuju i karakter. Partnerstvo mo e b iti zasnovano na pismenom ugovoru ili na usmenom dogovoru.

kao i u slu aju pojedina nog vlasnika. Ukoliko ne postoji interni ugovor. nezavisno od veli ine svog udela u vlasni tvu.Partnerstvo Partnerstvo po iva na principu neograni ene odgovornosti. Partner sa neograni en om odgovorno u. a svi partneri imaju dovoljno li ne imovine. zavisno od udela u profitu. U slu aju da partnersko poslovanje bankrotira. dele dugove. . po zakonu. ima pravo da nast upa kao zastupnik partnerstva. dolazi do al okacije dogovora firme. partneri. Obi no u estvuje u upravljanju i odgovara za sve poslovne dugove.

ugovorom se mo e predvideti i druga ije. Me u partnerima sa neogr ani enom odgovorno u. ako je to elja partnera. U slu aj u partnerstva mora postojati bar jedan partner sa neograni enom odgovorno u. No. profit se obu no deli prema veli ini investiranog kapitala .Partnerstvo Ugovor o partnerstvu obi no reguli e raspodelu profita. . a o stali mogu biti sa ogarni enom ili specijalnom odgovorno u.

Tako e postoje odre ene olak ice kada je oporezivanje u pitanju. Kako je li na imovin a vi e lica podlo na odgovornosti. kreditori su voljni da daju kredite..prednosti Prednost partnerstva u odnosu na pojedina no vlasni tvo jeste to ono omogu ava n ekoj firmi da obezbedi ve i kapital za investiranje. . Udru ivanjem vi e pojedinac a mo e se u i u poslovanje koje je jednoj osobi nedostupno.Partnerstvo .

Ako je dan partner ode u penziju ili umre. Kako svaki partner sa neograni enom odgovorno u moze slobodno nastup ati u odnosu na ugovaranje i ostale obaveze u ime firme.Partnerstvo . njegov udeo se prodaje novoj osobi. . onda problem zakonske o dgovornosti postaje ve i. Nedostatk je nestabilnost i ote an kontinuitet. tj. Partneri prihvataju tu no vu osobu. Zato se javlja problem transfera vlasni tva.nedostaci Glavni nedostatak je neograni ena odgovornost partnera. neograni ena li na o dgovornost. njegovim povla enjem mora se imenovati novi partener. Ustvari.

ta treba da sadr i ugovor o partnerstvu .

Korporacije mogu posedovati imovinu. Cilj im je ostvarivanje profita. uzimanjem kredita od banaka ili pozajmicama od ulaga a prodajom obveznica i na druge na ine. prodaje robu. ma ine. Prema zakonima . Sredstva se obezbe uju prodajom ude la u vlasni tvu.korpor acija je ta koja kupuje gra evinske objekte.Korporacija Ve ina korporacija (akcionarska dru tva) u razvijeniom zemljama su u privatnom v lasni tvu. . pozajmljuje n ovac i podlo na je zakonskim potra ivanjima. dugovati i njihova dugovanja se mogu sudski potra ivati.

Tako se upravne delatnosti stavljaju u ruke kompetentnih stru njaka. Korporacija zakonski ima ulogu odgovornog lica i pravi je vlasnik poslova nja. upravlja ku mo delegiraju Upravnom odboru. . Vlasnici korporacije. deoni ari. Vlasnici deonica je dne korporacije imaju ograni enu odgovornost i nisu odgovorni za dogovore korpor acije. to pospe uje menad erski talenat. Tako e se omogu uje klj u nim menad erima da steknu svoj udeo u ukupnom fondu akcija.Korporacija Korporacija je oblik poslovanja u malim i velikim biznisima. a esto i da ih dob iju pod povoljnim okolnostima. ODVAJANJE VLASNI TVA OD UPRAVLJANJA KORPORACIJOM OMOGU UJE ONIMA KOJI NISU VLASNICI DA IMA JU STATUS I AUTORITET.

Korporacija . Povla enje bilo kog deoni ara ne uti e na ivot korporacijre. Akcionari mogu prodavati akcije kome god ele. Aktiv nost korporacije se nastavlja. Prednost je i dugoro nost i stabilnost.prednosti Prednost korporacije je u lakom preno enju vlasni tva. a poslovna politika se menja kada se povu e glavn i deoni ar. POSTOJI OTVORENO TR i TE AKCIJA. . Korporacija tako e dozvoljava ve i obim poslovanja nego to je slu aj sa pojedina nim vlasni tvom ili partnerstvom.

su slu benici kompanije i njihove plate su zagarantovane bez obzira na uspe nost firme Ukratko. menad eri ne moraju imati neposredni interes za porast profita kompan ije. S obzirom na odvojenost vlasni tva i up ravljanja. profit. a deoni ari pla uju porez na dividende. Administrativno osoblje. kao i menad eri.nedostaci Jedan od najve ih je dvostruko oporezivanje. prednosti korpora cije su Ograni ena odgovornost Delegiranje uprave Prenosivost vlasni tva Dugoro nost i stabilnost Ve i obim poslovanja .Korporacija . Pla anje poreza na prihode.

Korporacije Nedostaci Oporezivanje Neadekvatna kontrola vlasnika Tro kovi i problemi organiz acije Opasnost od nedostatka li nih interesa Nedostatak tajnosti i sve ve a kont rola dr ave. .

Ipak. smat ra se da u na elu. Nek i poslovni projekti ne mogu da se realizuju zbog nedostatka kapitala. a potom da se na u mogu nosti za fizi ko poslovanje. preduzetniku predstoji da odgovori na pitanje kako da osigura finansijska sredstva neophodna za organizaciju i realizaciju novog bizn isa.Kako obezbediti po etni kapital Nakon izbora oblasti privredne delatnosti i prave odluke strategijskog karaktera izbora oblika vlasni tva. va i tvrdnja da se uvek mogu na i sredstva za dobre projekte. . Prvi korak je da se realno proceni visina nov anih sredstava potrebnih za r ealizaciju novog posla.

Iz toga se vidi da je profesionalno ura eni poslovni plan osnova za obe zbe ivanje finansijske podr ke. . Najva nija je izrada integralnog poslovnog plana. To je neophodno ako preduzetnik eli da bi se izo trila biznis ideja i ocenila op rvadanost ulaganja u njenu realizaciju.Kako obezbediti po etni kapital Bez temeljne analize tr i ta i konkurencije. budu i preduzetnik i vlasnik malog preduze a ne e mo i da ubedi bankare i zainteresovane ulaga e u to da su njegove projekcije realne i odr ive. Bez dobrog poslovnog plana mnogi biznisi nikada ne e dobiti ansu za otpo injane. Biznis plan je instrument pristupa poten cijalnim finansijerima celog projekta (bankarima i ostalim potencijalnim finansi jerima).

Naj e i izvori preduzetni kog finansiranja su du ni ki kapital i trajni kapital.Kako obezbediti po etni kapital Preduzetnik ima vi e mogu nosti za obezbe ivanje finansijskih sredstava za reali zaciju novog biznisa. . U drugom slu aju preduzetnik treba da se odlu i da li e aplicira ti za kredit kod banke ili e se obratiti nekom privatnom izvoru. kao to su posedovanje sopstvenog kapitala.ili anga ovanje tu eg kapitala.

Kako obezbediti po etni kapital Du ni ki kapital. finansi sjko posredni tvo. Naj e e oblici du ni kog kapitala su bankarski krediti. Izme u korisnika i ponu a a du ni kog kapitala uspostvalja se poverila ki odnos. . finansiranje od strane kupaca i dobavlja a. lizing. glavni cu i tako e pla a pla a dogovorene kamate. Pozajmica podrazumeva da ponu ava kap itala osigurava svoj novac upisivanjem hipoteke na imovinu korisnika du ni kog k apitala. koji zavr ava tako to korisnik vra a pozajmljenu sumu.

bankarski krediti su relativno jednostavni na ini za obezbe ivanje potre bnog kapitala. U zemljama u tranziciji. kao i instrumenti za garanciju jo uvek predstavljaju zna ajne te ko e za preduzetnike. Bankarski krediti se poajvljuju u svim fazama ivotnog ciklu da preduze a. sa stabilnim i razu enim finansijskim tr i tima. tro kovi. uklju uju i i Srbiji.Kako obezbediti po etni kapital DU NI KI KAPITAL. U razvijenim privredama. vreme. ove procedure . kriterijumi vrednovanja biznis planova. 1. sa relativno jednostavnim postupcima i procedurama za dobijanje i njihovo kori enje. iako je dosta ura eno na uvo enju procedura. .

vrlo je va no da preduzetnik ima svest ta banka o d njega zahteva. .Kako obezbediti po etni kapital Bankarski krediti smatraju se naro ito primerenim za finansiranje rane faze razv oja preduze a. Informacije o finansijskom tr i tu su promenljive i svaki preduzetnik ih mora pazljivo pratiti. ka i za pro irenje poslovanja. Po pravilu se tra i da preduzet nik. I proverav ati Za pravilan pristup banci. Drugi se odnosi na norme ko je mora da ispunjava preduzetni ka organizacija. Dva osnovna bankarska zahteva. pored kredita. Uslovi. Prvi se odnosi na li nost preduz etnika (njegove spososbnosti za preduzetni ku trku). vrste i raspolo ivi obim k reditnih sredstava su razli iti u razli itim bankama. obezbedi i sopstveno u e e.

. racionalnije i sa ve im izgledima da dobije kredit. nude i profesionalne savet. kreditne informacije i transfer novca. pored nov anih pozajmica.Kako obezbediti po etni kapital Banke. Ovo e uticati da preduzetnik formuli e kreditni zahtev stru nije. finansisjke referen ce. To je dobar na in da bankari bolje upoznaju i preduzetnika i njegov preduzetni ki poduhvat i uspostave poslovni odnos. Korisno je da preduzetnik zatra i sav etodavnu fiansijsku pomo od bankara pre nego to treba da podnosi kreditni zahtev .

Za finansijske posrednike je karakteristi no da imaju precizno regulisane o dnose sa vlasnicima finansijskih sredstava koji svoj novac ne mogu povu i. Budu i preduzetnici znaju ili treba da znaju da va an izvor finansiranj a mogu biti i kupci i dobavlja i kroz razne oblike avansa ili to mo e biti zadu ivanje kod dobavlja a.Kako obezbediti po etni kapital Lizing uklju uje nabavku opreme u uslovima kada je ivotni vek opreme relativno k ratak. . FINANSIJSKIH POSREDNIKA. POZAJMICE KOD TZV. Tro kove svog poslovanja pokrivaju iz razlike izme u kamatne stope koju pla aju vlasnicima finasijskih sredstava i kamatne stope koju zara unavaju svojim strank ama. To su preduze a koja obezbe u ju novac iz razli itih izvora. Kod b anaka. a onda ga pozajmljuju pojedincima i preduze ima. komitenti mogu povu i svoje depozite i tako smanjiti kreditene mogu nosti banaka.

esto se korist i ne samo za sni avanje tro kova kapitala. Trajni kapital se mo e obezbediti a ko se proda deo preduze a ili ono podeli. i samih zaposlenih. Ovaj vid finansiranja mo e biti dopuna drugim vidovima finansiranja . dokapitalizacije preduze a ili promen u vlasni tva. kao to su bankarski krediti. Poseban oblik trajnog kapitala su i fondovi. ve ¶i za pove anje trajnosti stabilnosti preduze a u o ima kupaca. dobvlja a. Privatna ulaganja drugih preduzetnika u realizaciju preduzetni kog poduhvata konkretnog preduzetnika. Venture ili rizi ni kapital. Prodaja donosi gotovinu. tzv. ali i decentr alizaciju. 4. vlasni ki trajni kapital ili neki oblici finansij ske podr ke dr ave. ko nkurenata. 2. pod odre enim us lovima.Kako obezbediti po etni kapital Trajni kapital obuhvata slede e izvore 1. . 3. Javna prodaja vlasni kih vrednosnih papira na tr i tu.

Strplje nje. Rizi ni kapital re tko ima ve inski udeo. .. Zavise od uspeha pro izvoda i razvijenosti finansijskog tr i ta. U r azvijenim zemljama prodaja udela rizi nog kapitala realizuje se izme u 5 i 7 god ina od osnivanja preduze a.Kako obezbediti po etni kapital Ko mo e biti nosilac rizi nog kapitala Nosioci rizi nog kapitala mogu biti insti tucije u dr avnoj i privatnoj svojini. Investitori rizi nog kapitala zah tevaju ve i prihod u odnosu na druge oblike kapitala. jer je rizik ve i. riz i ni kapital ne tra i povra aj sredstava ve o ekuje zaradu na prodaji akcija jed nog dana po znatno vi oj ceni od njihove po etne investicije. Rizi ni kapital dolazi do prihoda tek nekoliko godina. politi ke i ekonomske situacije. Riz i ni kapital pru a pomoc u upravljanju firmom. One obezbe uju kapital firmama koje imaj u nagla en potencijal za rast i konkurentsku poziciju. Za razliku od banaka. Obi no u estvuje sa 20 do 40% u vlasni tvu preduze a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful