P. 1
Zene u preduzetnistvu

Zene u preduzetnistvu

|Views: 112|Likes:

More info:

Published by: Igor Gile Đorđević on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2011

pdf

text

original

Preduzetni ki proces 1 Pretpostavke za uspeh malog preduze a Pretpostavke za uspe no uklju ivanje u privrednu strukturu ve e su ukoliko se ra spola e sa: 1.

jasnom, tr i no valorizovanom idejom o proizvodu ili usluzi 2. ob ezbe enom finansijskom i drugim oblicima pomo i 3. adekvatnom organizacionom inf rastrukturom za podr ku realizaciji preduzetni ke ideje 4. tehni kim ³znati kako´ 5. u spostvaljenim li nim kontaktima sa partnerima. 6. dostupnim izvorima snabdevanja . Stvaranje nove vrednosti u ekonomskom smislu zna i stvaranje sto ve e razlike izme u vrednosti upotrebljenih resursa i vrednosti proizvoda i usluga dobijenih tim vrednostima. U savremenom konkurentnom poslovanju postoji mno tvo mogu nosti za stvaranje nove vrednosti.

Preduzetni ki proces 2 Preduzetni ki proces sastoji se iz tri me usobno povezane pokreta ke sile etnik i njegov tim Poslovna prilika Resursi

Preduz

Preduzetni ki proces 3 Svi prethodno navedeni elementi moraju se pravilno procenjivati kako bi se pove ale anse za poslovni uspeh. Preduzetnik mora da proceni svoje jake i slabe stran e, ili sopstvene prednosti i nedostatke. Potom mora da izvr i tr i nu procenu po slovne prilike i da racionalno vrednuje potrebne resurse.

Prim er slabih I jakih strana preduzetnika osniva a.Preduzetni ki proces .. Ovde je bitno da se u tim privuku i uklju e partneri koji imaju karakteristike bitne za uspeh a koje nedostaju preduzetniku osniva u. v alorizuju resursi . iskustvo.ve tine preduzetnika i njegovog tima imaju klju nu ulogu u svakoj uspe noj organizaciji ili preduze u. naro ito u po etnom perio du tokom kojeg se vr i tr i na provera poslovne ideje.. koji zeli da izgradi i vodi hote l. znanje.li ne osobine Li ne osobine. priprema poslovni plan. .

poslovna prilika Poslovna prilika se smatra glavnom pokreta kom silom za preduzetni ko delovanje i klju nim faktorom preduzetni kog procesa. . Ali poslovna prilika se ne sme izjed na avati sa tr i nom ansom.Preduzetni ki proces . to je esta gre ka neuspe nih preduzetnika.

Sistem pok u aja i gre aka.fizi ka sredstva i finansijski i ljudski resursi Smatra se da su dobri preduzetnici u stanju da iz ograni enih sredstava izvuku m aksimum i napreduju sa minimalnim dodavanjem sredstava. . naporan i pun zamki i prepreka. vra anja na prethodni korak. Put od kreiranja ideje d o ostvarenja uspe nog biznisa je dug.Preduzetni ki proces . Taj se proces sastoji iz nekoliko klju nih faza iako se on ne odvija po nekom nau nom modelu.

izbor poslovnih partnera Po etak i opstanak. prilike Vrednovanje (tr i na provera) ideja Identifikovanje resursa Pridobijanje sledbenika. .Faze kreiranja preduzetni ke ideje Motivacija Identifikovanje poslovne ideje.

. U ovoj fazi testira se proizvod ili usluga kroz proveru tehni ko tehnolo kih parametara i tr i nih uslova. JASNO A. SOCIJALNOJ GRUPI IZ KOJE JE ONA. li ni interes. Prva faza sastoji se od razmi ljanja i iznalazenja STIMULACIJE ZA Druga faza odnosi se na otkrivanje. ODNOSNO GLOBALNE PREDSTAVE O BUDU EM BIZNISU. pronala enje poslovne ideje. obrazovanje. sugestije ro aka i prijatelja i drugo. njeno precizno preispitivanje i vrednovanje u smislu opravdanosti. celishodnosti ulaska u konkretni biznis. GDE POTENC IJALNI PREDUZETNIK ZELI DA BUDE (INSPIRATIVNOST.. po pravilu. MOTIVACIJA STOJI U OSN OVI OBLIKOVANJA VIZIJE. PORODICI. PRAKTI NOS T REALIZACIJE VIZIJE).. Precizna poslovna ideja nije samo stvar inspiracije Tre a faza sastoji se u t r i nom proveravanju poslovne ideje. ve su u njoj. DRU TVU. IZAZOVNOST. ugradjeni iskustvo iz prethodnog perioda . MOTIVACIJA SE MO E PRONA I U LI NOS TI. poslovne prilik e. preduzetnika.Faze kreiranja preduzetni ke ideje POSTAVLJANJE CILJEVA I OTPO INJANJE BIZNISA.

. registraciju preduze a i drugo.Faze kreiranja preduzetni ke ideje etvrta faza uklju uje identifikovanje i specifikovanje svih osnovnih resursa za uspe nu realizaciju novog biznisa. pribavljanje ra znih vrsta dozvola. izbor poslovnih partnera. realizaciju poslovnog plana. Pregovaranje obuhvata zatv aranje finansijske konstrukcije posla. Neophodan je vremenski operacionalizovan plan ulaska u posao i analiza dobavlja a sirovina i materijala. Peta je faza pregova ranja za ulazak u posao.

. zavisno od napora svakog konkretno g preduzetnika. to zna i da je uspe n o savla ivanje prethodne uslov za narednu.Faze kreiranja preduzetni ke ideje esta faza obuhvata zavr ne pripreme i ulazak u posao. Osnovni. Navedene faze pore ane su logi kim redosledom. Vremensko trajanje bilo koje faze nij e mogu e unapred odrediti i ono je razli ito. imperativni zahte vi su uspostavljanje poslovnih odnosa sa stru njacima i veza sa potro a ima i do bavlja ima.

8.11. izradu poslovnog plana. i 16. k oji se shvata kao skup (kona ni) koraka (simbola) i uop teni postupak za sistema tsko re avanje pojedina nih zadataka. 12.po etak poslovanja. 4. 13. 5. . 10. 3. finansijsku podr ku. 15. zakonske forme poslovanja i registraciju preduze a. proveru sopstvenih preduzetni kih sposobnosti. izbor organizac ione. dono enje odluke da se u e u biznis.Faze kreiranja preduzetni ke ideje Svi navedeni koraci. identifikovanje poslovne pr ilike i kreiranje poslovne ideje. 6. start up aktivnosti. plan rasta i razvoja. stvaranje bazi nog modela organizacije. formiranje menad erskog tima. pridobijanj e sledbenika. Obuhvata: 1. poslovanje ili preduzetni ki menad ment. 7. tr i nu proveru poslovne ideje. faze mogu se prikazati u formi preduzetni kog alogaritma. dobit ili gubitak.14. 9. 2. obezbe enje fizi kih resursa.

garancija nema. Zato oni pre pronalaze pos lovne ideje tamo gde ih drugi ne vide. Poslovna ideja rezultat je stvaral a kog mi ljenja. . Faza inkubacije (prikupljanje svih bitnih injenica) mogu da doprinesu da se oblikuje ideja sa uspe nom prakti nom primeno m.Identifikovanje poslovne prilike Prvi korak u otpo injanu biznisa ili potrebe da se unese promena u postoje i jes te pitanje kako do i do dobre poslovne ideje. koje je prisutnije kod preduzetnika. Ipak.

Identifikovanje poslovne prilike Do faze iluminacije (otkrivanja najboljeg re enja) do i e samo onda ako je predu zetnikova svest usmerena na su tinu problema. prirodna nadarenost . sugestija. uklju ivanjem u ve uhodani biznis i sl. Naj e i izvori preduzetni kih ide ja su: Prethodni posao.talenat. prijatelji i rodbina. Kao to je pokazano u ranijem izlaganju. Ako preduzetnik ima dovoljno relev atnih informacija. ali I u drugim organizacijama. a neki autori ka u i malo sre e. . on e do i do ideje koja mo e biti po etak velikog posla. ansa. kreativnost pojedinca mo e se unaprediti. Posto je razni metodi i postupci za razvoj grupnog i kolektivnog mi ljenja. obrazovanje. preuzimanjem ideja nekog d rugog. Iz kojih i zvora mogu do i poslovne ideje? Istra ivanja pokazuju da ideje mogu do i iz bavl jenja istim biznisima. po rodi ni biznis. Va n o je podsetiti da je za nastanak preduzetni ke ideje bezuslovno potrebno stru no znanje. li ni interes. drugo.

mo emo re i da je svaka ideja o novom proizvodu ili usluzi koja nije tr i no proverena poslovna ideja. U takvim okolnostima. Ustva ri. P oslovno okru enje je po pravilu dato i ne mo e se na jednostavan na in izmeniti. Zato pojedini preduzetnici. poslovne prilike se stalno pojavljuju usled dina mi nih promena. Rezultat te interakcije predstavlja priliku oko koje se stvara novi poslovni poduhvat. uspe e dolaze na temelju iskustva iz prethodnog posla. bitno je razlikovanje poslovne ideje sa izgledom na uspeh od tr i ne prilike. sadr i otvoreno vreme za realizaciju. Tako e i da ostvari konkurentnu prednost. Kao to je re eno. kr edibilitet i odlu nost e uo iti i iskoristiti priliku na tr i tu dok je drugi te k razmatraju. a poslovna prilika je tr i no proverena poslovna idej a koju je mogu e realizovati. Zatim. koje odlikuje kreativnost. izra enu u vidu ostvarenog zna ajnog profit a i potencijala za rast. izlazak na tr i te je izvodljiv i menad erski tim je u stanju da to postigne. Tr i na prilika. . Dobra poslovna ideja ne podrazumeva uvek tr i nu priliku. ovako definisana. interakcija poslovne ideje i okru enja. i/ili vo eni li nim interesom. Sve to zaj edno donosi nagradu za preduzetnika. Poslovni poduhvati u tr i nim ekonomijama odvijaju se u okru enju koje je deter minisano privatnim vlasni tvom i profitom (izuzev socijalnih i neprofitnih organ izacija). Anticipacija tih promena u poslovnom okru enju je od vitalnog zn a aja za preduzetnike. Odnos.Identifikovanje poslovne prilike ni preduzetnici do dobrih poslovnih ideja naj e Dakle.

(b) tehni ke izvodljivosti i (c) odr ivosti.Kada poslovna ideja postaje poslovna prilika? Sa aspekta poslovne prakse smatra se neophodnim da preduzetnik svoju poslovnu id eju testira preko (a) tr i ta. (a) Tr i na provera poslovne ideje obuhvata slede e situacije: .

2. prodaja kao i po etna reputacija preduzetnika se gubi. Upotreba.Tr i na provera poslovne ideje 1. Proizvod ili usluga moraju biti dostupni i spremni za isporuku kada ih kupac poru i. moraju imati uo ljivu prednost u odnosu na proizvod ili uslugu koji se ve nalaze na tr i tu. Ako nije tako. 4. Novi proizvod ili usluga. ona ne e biti privla na za kupovinu (primer s upa iz kesice i makrobioti ki poluproizvod). koji se nalaze u osnovi biznis ideje. Ako je inovacija kompleksna i kupac mo e imati te ko e da razume njeno kori enje. . na in uvanja i odr avanja novog proizvoda moraju biti jednostavni i laki za komunikaciju sa kupcima. Poslovna ideja mora biti kompatibilna sa postoje im potro a kim stavovima i v erovanjima kako ne bi bile potrebne neke drasti ne promene u pona anju kupaca. 3 .

tada se konkretna ideja mora redefinisati. kupaca. konkurencije. 6. kao i marketing za konkretan proizvod ili uslu gu. na primer. on je testira kroz navedene s ituacije.Tr i na provera poslovne ideje 5. Tr i no testiranje podrazumeva i analizu dobavlja a. Kada preduzetnik procenjuje svoju poslovnu ideju. dostupnost uzorka za degustaciju ili dostava na ku nu adresu. Za kupca je va na mogu nost da proizvod ili uslugu isproba pre kupovine to podra zumeva. Ako najmanje 3 ili 4 od navedenih karakteristika nisu prepoznate. . Vrlo va na je trenutna i uo ljiva korist proizvoda ili usluge za kupca kako b i on bio uveren da je tom kupovinom zadovoljio neku svoju konkretnu potrebu.

da li se tehni ke karakteristike proizvoda mogu modifikovati u funkciji zadovoljenja specifi nih zahteva kupaca? 3. Kakve su tehni ke karakteristike i izdr ljivost materijala koji se upotreblja vaju? 4. Da li je proizvod pouzdan i siguran za upotrebu? . Da li proizvod ima funkcionalan dizajn i atra ktivan izgled? 2.Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje Postavljaju se slede a pitanja: 1. Da li je dizajn fleksibilan.

Provera tehni ke izvodljivosti poslovne ideje 5. Da li je odr avanje proizvoda jednostavno i jeftino? 6. Da li se postoje a op rema mo e primeniti i u proizvodnji planiranog proizvoda ili se mora adaptirati? .

Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge Ovde se posmatraju ekonomske varijable i tra e odgovori na slede a pitanja: 1. Kak o meriti profitne potencijale novog proizvoda ili usluge? 6. K ako do i do neophodnog start-up kapitala? 2. Koji je vremenski horizont za finansijske projekcije? 5. Koliko obrtnog kapitala je potrebno u inicijalnoj fazi biznisa? 3. Od ega zavisi izbor lokacije (mikro i makro) budu e preduzetni ke organizacije? . Da li se mo e uticati na period povra aja pozajm ljenog kapitala? 4.

Koja vrsta eksterne ekspertize je neophodna u po etnoj fazi rasta o rganizacije? . Da li je biz nis sezonskog karaktera i kako se to odr ava na ukupnu poslovnu efikasnost i efe ktivnost? 9.Procena odr ivosti budu eg proizvoda ili usluge 7. Da li postoje zakonske pote ko e oko registrovanja preduze a? 8.

Kroz li no iskustvo 7. Otcepljenje m spin off 4. Preko hobija i sportova. Kupovanjem postoje eg biznisa 3. Inovacijom 6. umetnosti i zanata.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 1. Kopiranjem postoje eg biznisa 2. Fran izingom 5. .

Kopir anje nekog ve postoje eg biznisa. U takvim slu ajevima za dola enje do poslovne idej e mo e se koristiti kopiranje nekog ve postoje eg biznisa. . onda se otvara mogu nost da se u e u proizvodnju i li pru anje konkretne usluge. reklama. Korisne informacije n alazimo u programima lokalne televizije.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje Na ini na koje budu i preduzetnik tra i odgovor na postavljeno pitanje: 1. Kada se pojavi potreba za nekim proizvodom ili uslugom kojih nema dovoljno. posetom nekom gradu da bi se v idelo ta sve tamo postoji itd.

Kupovina postoje eg biznisa. Ovaj na in va an je za p rivredne strukture u tranziciji. Otceplje nje (spin off) predstavlja odvajanje vitalnih delova glomaznih i neefikasnih fir mi i stvaranje novih preduze a. odnosno usluga. pa i proizvodnih programa. Osnovno pitanje koje se mora postaviti pre nego to se donese odluka o kupovini konretnog biznisa jeste za to postoje i vlasnik prodaje svoj biznis. u kojima se odvija restrukturisanje i transform acija.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 2. Na ovaj na in mo e se posti i tr i ni uspeh neki h proizvoda. I est i rizi an na in dolaska do poslovne ideje. kao i privatizacija (stvaranje vi e manjih firmi). 3. .

Prema definiciji Me unarodne agencije za fran izing (IFA). potencijalno m preduzetniku. fran iza predstavlj a kontinuirani poslovni odnos na osnovu kojeg fran izor. primaocu fran ize. poslovnog znanja. pomo na po etku i u osposobljavanju zaposlenih. davalac fran ize. nabavci opreme i sirovina. uz uslove precizno odre ene ugovorom. U zamenu za odre eni na in pla anja i obe anj e da e slediti uputstva i standard kvaliteta.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 4) Odluka da se kupi fran iza predstavlja jednu od opcija da se u e u novi posao . primalac fran ize dobija pravo upo trebe odre ene tr i ne marke. primaocu fran ize. ustup a fran izantu. ko i posete davaoca fran ize uvek kada je to potrebno. . marketing tehnike. pravo kori enja svog imid a. uz naknadu. priru nike o tome kako se posluje. daje pravo osnivanja sli nog preduze a nekom drugom. svog imena. Zna i. fran izing mo e mo shvatiti kao na in poslovanja u kome vlasnik priznatog poslovnog sistema. dav alac fran ize. kao i pru anje odre ene usluge u vez i s tim kori enjem. To podrazumeva i podr ku u marketingu.

ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Razumevanje fran izinga Motivacija za odre eni oblik preduzetni tva Li na psihof izi ka kondicija za samozapo ljavanje Sposobnost izdr ljivosti autoriteta davaoc a odre ene fran ize Potrebna inovativnost i prilagodljivost Starost i sopstvena poslovna zrelost Sopstvena finansijska situacija Mentalna ja ina za no enje sa p roblemima. rizicima i gubicima Ho e li fran izing zadovoljiti aspiracije posla i elju za samostalno u primaoca fran ize .

Naj e e su to slede e informcije: . kao i spremno st na odricanje od dru tvenih i li nih zahteva van posla Podr ka porodice ivotna o ekivanja Kandidati za kupovinu fran ize tra e razne relevantne informacije pr e nego to se odlu e da potpi u sporazum o fran izi. U tom cilju fran izna udru e nja izdaju bro ure ili organizuju savetovanja.ta primalac fran ize treba da zna o samom sebi Stru na sprema i spososbnosti Spremnost za te ak prekovremeni rad.

teritorijalna prava i ekskluzivnosti Usluge dav aoca fran ize potrebne za funkcionisanje tr i ta Finansijski profil i poslovni p okazatelji davaoca fran ize (profitabilnost. istra ivanja. Tr i ta i stabiln ost tr i ta. f inansijske projekcije i sl) Na in. Tro kovi marketinga. vrste i oblici nadzora davaoca fran ize. Konkurencija. lizing aran mani itd Izbor i okru enje lokacije. . Visina i na in pla anja lanarine. podela prometa. sadr aj i posebna vrednost. gubici. rasta Osposobljenost ljud i u centrali. Planovi poslovanja. zadu enost.Inforamacije za potencijalne primaoce fran ize U emu je specifi nost fran izinga. brzina rasta. irenja.

to ga ini privla nim izvorom poslovne ideje. distributeri i drugi). . dobiti poslovnih navika i rasta proizvodnih sistema koji se posredno u jklju uju u fran izing (dobavlja i. Zna aj fran izinga za ekonomski razvoj dru tava u tranziciji nalazi se u transfe ru poslovnog. u irenju standarda k valiteta. upravlj kog i tehni kog znanja i tehnologije. relativno brz i unosan rast pr eduze a.Privla nost fran izinga Smatra se da je fran izing sredstvo za osnivanje. odnosno poslovne prilike.

Inovacije. razli itih nivoa sposobnosti i stru nosti da rade zajedno u organizaciji. Tu se radi o promeni upotrebne vrednosti r esursa u cilju zadovoljenja neke potrebe potro a a. kao priliku.Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 5. Ona se mo e izra ziti kao zamena i kao dopuna. Ranije smo op irno govorili o inovacijama kao osnovnom i specifi n om oru u preduzetnika. ona je transformacija novih idej a u tr i no prihvatljive proizvode i usluge. . obnova. Korisna definicija inovacija bila bi da je to promena mo gu e koristi od raspolo ivih izvora. U osnovi. veka je menad ment. socijalna inovacija 20. Neki ekonomisti ka u da se inovacije mogu p re vezati za tra nju nego za ponudu. kontejner za prevoz robe brodovima. Inovacija kreira resurs. Oni je koriste kao promenu. Primeri po znatih inovacija uvo enje kupovine na otplatu (od bitnog zna aja za farmere i mn oge male preduzetnike). Shvata se kao korisno znanje koje pojedincu omogu uje da okupi produktivne pojedince..

Imitacija je kreativna reaplikacija ve postoje eg poslovnog koncepta (Wal Mart .robne ku e.sijalica. To su invencija. Ray Kroc MCDonalds. 1. Kemmons Wilson . usluga ili proces (Thoma s Edison .personalni kompjuteri.telefon ). . Cilj preduzetnika je uvek da pretvore materijal u resurs ili da kombinovanjem postoje ih resursa dobiju nove i produktivnije konfiguracij e. Sinteza je kombin cija i upotreba postoje ih poslovnih koncepata i faktora na novi na in (Fred Smi th . Primena postoje eg prozvoda.Federal Express).Tipovi inovacija u poslovnoj praksi Razlikuju 4 tipa inovacija u poslovnoj praksi. oblike tih resursa. Gateway . imit acija i sinteza. 4. 3.Holiday Inn. Invencija je potpuno novi proizvod. Adaptaciaj (pro irenja) pre dstavlja novu upotrebu ili razli ite aplikacije. Pizza Hut pica radnja. Aleksandar Bell . us luge ili procesa. 2. adaptacija.

Na ini dola enja do uspe ne poslovne ideje 6. Li no iskustvo je est izvor za pronla enje ideja za otpo injanje uspe nog biz nisa (primer putovanja u razne zemlje kao izvor inaspiracija za nove biznise) Ho biji i sportovi mogu biti dobar izvor preduzetni kih ideja. Kuvanje kao hobi mo e biti inspiracija. . Poznati sportisti ot varaju prodavnice sportske opreme. podst icaj za otvaranje vlastitog restorana.

kako i sa kojom odl ukom i i ka budu nosti.. tehnologija. .. po kojim cenama e se prodavati i s l. pred budu im preduzet nikom otvaraju se brojne dileme. bez prethodne detaljne tr i ne procene. Realni privred ni procesi name u da je nu no. Prvi korak je dono enje odluke da se postane preduzetnik . me u kojima su glavne kada. ili lebdi neki pojam spolja njeg ili doma eg tr i ta. Nakon toga dolazi odluka da li kupiti postoje i biznis ili otpo eti sasvim n ov preduzetni ki poduhvat. prvo utvrditi ta i kome e se prodavati. Pogre no se obi no kre e od re avanja pitanja finansiranja. kojeg e kvaliteta biti. U elji da uspe potencijalni preduzetnik esto odlu uj e na osnovu intuicije. a kupac se eksplicite n e spominje. obezbe enja materi jalnih inputa. lokacije poslovnog prostora.Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Pre dono enja odluke o izboru na ina ulaska u mali biznis. na ta je ve prethodno ukazano.

Identifikovanje podru ja za sti canje konkurentne prednosti podrazumeva detaljno ra lanjavanje ukupne aktivnosti preduze a na relevantne segmente. . to preduzetnik svoju diferentnu predn ost nalazi u mogu nosti da istu korist ponudi po ni oj ceni od konkurencije ili da obezbedi korist koja je vi a od tra ene cene. Kako je vrednost ono to su kupci spremni da plate. Vrednost koju je pr eduze e u stanju da kreira za kupce mora da nadma uje njegove tro kove. Na osnovu analize svih tih delova utvr uju se podru ja za vo stvo u tro kovima ili drugi izvor za diferenciranja.Poslovna orijentacija preduzetni kog poduhvata Od posebne je va nosti ocena mogu nosti konkretnog preduzetnika da stekne uslove za uspe nu borbu na tr i tu i ili prestizanje konkurencije. kao komponn ete za sticanje konkurentnih prednosti.

Zato je od in teresa da se analiziraju dobre i lo e strane ovog puta u vlastitu preduzetni ku budu nost.Na ini ulaska u preduzetni tvo Kao to je re eno. . naj e e kroz aukciju kao na in kupovine. U Srbiji je tokom tran zicionih procesa veliki broj aktuelnih preduzetnika kupio ve postoje i biznis kr oz procese privatizacije. savremena filozofija preduzetni kog menad menta stavlja u prvi plan dve mogu nosti za ulazak u vlastiti biznis u tr i nim uslovima. To su osni vanje novog preduze a ili kupovina ve postoje eg biznisa.

uz ste en zn anja i iskustva. Radnici sa odre enim kvalifikacijama ve se nalaze u proizvodnje i prometa. Metode i sistemi rada su ve ve kreirani. Proizvodna oprema i inventar se ve nalaze u funkciji. Kanali distribucije i finansiranja ve su uspostvaljeni.Odluka o kupovini postoje eg preduze a . postoje e preduze e ve ima reputa ciju na tr i tu. odnosno u fazi eksploatacije. prednosti kupovine postoje ih biznisa mogu se formulisati u nekolik o slede ih: Postoje i biznis je manje rizi an.prednosti Opravdanost. .

Zastarelost prozvodne opreme i inventara.Odluka o kupovini postoje eg preduze a ± slabe strane Slabe strane. Neadekvatno izabrana lokacija. tro kovi da se to uradi mogu biti veom a visoki. Finansijeri. nedostaci kupovine postoje eg preduze a: Preduze e mo e biti ponu eno na prodaju zbog gubtika i nerentabilnosti u poslovanju. Pti tome aktuelni vl asnik mo e pre utati te injenice. . dobav ja i. kao i kupc i. kreditori. Preduze e ne prozvodi upotrebne vrednos ti kakve zahteva tr i te. Ukoliko je neophodno odre eno proizvodno i organizaciono prestruktuiranje preduze a. to zahteva r ekonstrukciju i modernizaciju. mogu tra iti nove vlasnike firme.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Budu i preduzetnik mora da istra i i mnoge druge aspekte postoje eg biznisa pola ze i od ve navedenih slabih strana. Izuzetak je prodaja. Takvi su: Za to akuelni vlasnik eli da proda taj biznis Fizi ko stanje firme Tr i te te firme Finansijski uslovi postoje eg biznisa Objektivni uslovi plasmana. Mogu e da su razlozi prodaje opravdani. . privatizacija dr avni h preduze a u zemljama tranzicije. Takv i su bolja re enja za biznis i na temelju toga potreba za ve im ulaganjima za ko ja vlasnik nije sposoban ili spreman.

unosniji i sli no. Razlog mogu biti i gub ici i konstantno smanjenje prodaje u uslovim apojave nove konkurencije i drugo. Budu i preduzetnik u proceni tr i ta. da u e u neki drugi. da ga smanji.Odluka o kupovini postoje eg preduze a Odluka vlasnika da proda biznis mo e biti motivisana eljom da se povu e iz bisni sa. na kome je postoje i biznis. treba da istr a i: Sastav populacije Konkurenciju Pona anje kupaca .

stopu nezaposlenosti. Prvi korak je definisanje tr i ta na koje je ono usmereno. Ovi podaci mogu se na i u statisti kim publikacijama. izve tajima odre enih institu cija. . tr eba analizirati i slede e Karakteristike populacije (obrazovni nivo. Tu su od koristi mape grada. Trendove u rastu stanovni tva Sve faktore koji su poslednjih desetak godin a determinisali karakteristrike konkretnog tr i ta Procenu mogu eg broja potenci jalnih kupaca u odnosu na ukupan broj stanovnika grada ili regiona. od nosno plate. kao to su privredne komore. etno psiholo ka obele ja i dr. starosnu strukturu. nacionalne slu be za zapo ljavanje. dohadak.Odluka o kupovini postoje eg preduze a Stanovni tvo. spisak potencijalnih kupaca. ma pa gradskog prevoza i saobra ajnica. neki njegov odre eni deo. Da li j e to grad. Primeri. Pored toga. periferija.

Odluka o kupovini postoje eg preduze a

Za dobru odluku o kupovini postoje eg biznisa potrebno je napraviti detaljnu ana lizu konkurencije na tr i tu. Takva analiza uklju uje odgovore na slede a pitanj a: Koliko se direktnih konkurenata nalazi na datom tr i tu? Koliko je potencijal nih konkurenata na istom tr i tu? Koliko je preduzetnika (konkurenata) u posledn jih nekoliko godina napustilo biznis? Koliko se novih konkurenata u poslednjih p et godina pojavilo na tr i tu? Kakva je politika cena konkurencije? Kakvu garanc iju i servise nudi konkurencija?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Kakva je efikasnost kanala distribucije (uzimaju i u obzir i propagandu i promoc iju) konkurencije na tr i tu? Odredite sve konkurente i klasifikovati u dve grup e sna ne i slabe. Faktori koji determini e finansijski bonitet kupovine postoje eg biznisa. Da bi se oni mogli utvrditi i sistematizovati, potrebno je koristiti slede i redosled koraka: Kakav je bio trend gotovine i profita u poslednjih 10 godina? Istra iti trend prodaje u poslednjih 5 godina? Da li je aktiva vrednovan a objektivno? Da li je mogu e, nakon dono enja odluke o kupovini biznisa, obezbe diti dovoljno sredstava za pokri e dugova? Da li je o ekivani profit u skladu sa kupovnom cenom?

Odluka o kupovini postoje eg preduze a Pre kupovine postoje eg biznisa treba uzeti u obzir i slede e zakonske aspekte: Obezbediti uvid i u celosti istra iti kompletnu evidenciju koja se odnosi na pos toje e vlasni tvo nad biznisom. ISPITATI DA LI JE LOKACIJA U VLASNI TVU ILI JE P OD ZAKUPOM. Da li su zalo na prava i dugovi izmireni ili padaju na teret novog k upca. Da li su patenti i trgova ka marka za ti eni prema va e im zakonskim propi sima. Da li postoje a firma ima ekskluzivne ugovore sa dilerima. Pribaviti infor macije o vlasni tvu, zakupu nad objektima, proizvodnom opremom, inventarom i dru gim. Da li postoje a firma ima nere ene sporove. Sve navedene aktivnosti usmeren e su ka tome da se do e do valjane procene opravdanosti i vrednosti ulaganja u b udu i biznis.

U osnovi ovog izbora je elja potencij alnog preduzetnika za kreativnim zadovoljstvom.Osvajanje novog biznisa prednosti Opredeljenje da se kreira potpunon novi biznis nosi mnogo vi e izazova i rizika nego to je preuzimanje postoje eg biznisa. Kada budu i preduzetni k kupuje postoje i biznis on na osnovu pa ljive analize ima realne anse da dodje do prili no ta ne prognoze o biznisu u koji ulazi. . To nije slu aj kod osnivanja novog biznisa. Ona uklju uje put od sopstveno d efinisane poslovne ideje do uspe nog i stabilnog biznisa.

Da bi sa mostalno doneli odluku o finansijerima. odabrali proizvodnu opremu. .Osvajanje novog biznisa Pojedini preduzetnici daju prednost osnivanju novih biznisa i iz slede ih razlog a: Da bi izbegli negativne efekte proiza le iz gre aka biv ih vlasnika. Da bi izgradili lojalnost potencijalnih kupaca. inventar. lo kaciju. dobavlja e i radnike.

.Osvajanje novog biznisa Zaklju ak iz dosada njeg izlaganja jeste da je za poslovni uspeh budu eg biznisa neophodna realna poslovna prilika. Stvaranje koncepcije marketinga koje polazi od istra ivanja tr i ta jedan je od najzna ajnijih koraka u pripremanju poslovnog plana. Projektovani biznis treba tako e da animira. potra nje i potro nje. privu e dovoljan broj potro a a koji e svojom kupovinom proizvesti pro fit. To zna i da je potreba za odre enim proizvod om ili uslugom kreirana od strane potro a a. Validna poslovna odluka o otpo injanju biznisa temelji se na celovitom i ko mpleksnom istra ivanju tr i ta da bi se utvrdili faktori koji uti u na formiranj e potreba.

Neadekvatno razumevanje tehni kih zahteva. 5. Nerea lne finansijske procene. 6. Tr i na kratkovi dost. Umesto obezb e ivanja stru ne pomo i sa strane. 3.Osvajanje novog biznisa ± slabe strane Mogu e zamke pri izboru novog biznisa: 1. zakonom za ti eni kao autorsko delo i td. 2. 4. Radnik za ti en na radnom mestu. pre svega preterano optimisti ka o ekivanja u pogledu o bezbe enja finansijskih sredstava za po etak i operativno poslovanje. Sigurn i proizvod i usluga za kupca. Ignorisanje zakonskih zahteva. Kupac treba da vi di superirnost novog proizvoda da bi ostavio svog starog snabdeva a i do ao kod novog. Neatrak tivnost preduzetni kog poduhvata. Umesto toga zaljubljenost u ideju o odre enom proizvodu ili usluzi. . Novi biznis mora biti atraktivan da privu e ku pce i da ostvari diferentnu prednost u odnosu na konkurenciju. Nedostatak objektivne procene. patentirani. pojedini preduzetnici ulaze u proizvodnju bez prethodnog sagledavanja svih relevantnih aspekata proizvodnog procesa. Nijedan proizvod nije trenutno profitonosan niti je uspeh ne to ve ito (na dinami nom tr i tu).

Izbor vlasni ke strukture poslovanja Svaki preduzetnik mora da izabere tip vlasni tva koji e koristiti. odnosno osniva biznisa. 1. kao i sredstva koja se unose u preduze e. Naj e i ob lik u razvijenim privredama je pojedina no vlasni tvo. Partnerstvo uklju uje vi e osoba koje dele vlasni tvo. Ugovorom o osnivanju partnerske firme utvr uju se ciljevi. 2. operativni ruko vodilac. Kod ovog tipa vlasni tva u jednoj li nosti su sjedinjeni vlasnik. . one su osniva i preduze a. izvr ilac i radnik na mnogim drugim zadacima. organizacija preduze a. Tre i oblik je korporacija koja podra zumeva nevidljivost vlasnika. me usobni odnosi.

. Za to je potrebna pravna pomo . JEDNA OD NAJVE IH TE KO A za preduzetnika su mnogobrojni strani termini u pravnim dokumentima. novi ili uhodani. Va nost anga ovanja pravog pravnog eksperta.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Preduzetnik koji ulazi u posao. Zadatak je pravnog eksperta da informi e i savetuje budu eg vlasnika kako bi izbor bio u injen sa t o manje lutanja. Ova vrsta pomo i n aro ito je va na kod kupovine postoje eg preduze a ili fran ize. prihvata onu formu vlasnika ko ja se ini najsvrsishodnijom..

odlu i kolik o od sopstvene imovine eli da ulo i. Pr i izboru odgovaraju eg legalnog oblika vlasni tva. poreskim ograni enjima i drugim.Izbor vlasni ke strukture poslovanja Najprihvatljivija forma vlasni tva determinisna je specifi nostima delatnosti bu du eg preduzetnika. preduzetnik mora da 1. rizikuje u planirani biznis. njegovim preferencijama. 2. . odlu i koliko e kapitala biti potrebno za konkretni poslovni poduhvat.

razmotri olak ice i tro kove organizacije.Izbor vlasni ke strukture poslovanja 3. 4. 6. odlu i kakvu i koliku kontrolu eli da ostvari. . zadrzi nad poslovnim poduhvato m. razmotri poreske obaveze u odnosu na razli ite forme poslovanja. 7. uzme u obzir neophodnost stabi lnosti i kontinuiteta delatnosti i pote ko a pri (eventualnom) transferu vlasni tva. odlu i da li eli da interna strana poslovanja ostane u relativnoj tajnosti 5.

bistroi i sl. Ova forma vlasni tva omogu uje vlasniku potpunu kontrolu nad poslovanjem. Primeri su uslu ne radionice. kao i u ostalim regionima.Opis osnovnih tipova vlasni tva 1. Ovde je vlasnik taj koji e i skusiti poslovni uspeh i ostvariti profit. agen cije za promet nekretninama. Pojedina no vlasni tvo je poslovanje iji je titular jedan ovek i ono je pod k ontrolom jedne osobe. Nijedna druga forma poslovanja nema tako izra enu k oncentraciju kontrole. . Ova je forma vlasni tva najstarija a danas i naj ire zastu pljen au zemljama EU. Poznato je da se ova forma vlasni tva smatra bitnim motiv atorom za ve u poslovnost. Ovaj oblik vlasni tva je naj e i u trgovini na malo i uslu nim delatnostima. Jedino podle e mnogobrojnim zakonskim odredbama dr ave. mali restorani. poslovni uspeh i profit. kao i osetiti gor inu neuspeha.

Glavna prednost je to kao for ma poslovanja ovaj oblik vlasni tva nije podlo na pla anju poreza na prihod.Opis osnovnih tipova vlasni tva Prednosti pojedin nog vlasni tva su i to to vlasnik u iva pravo maksimalne tajno sti i slobode da ne mora da podnosi izve taje javnosti. Ovde nema potrebe za ugo vorom to je slu aj kod partnerske firme. . lako a i niski tro kovi zapo injanja biznisa. Prednost je tako e jedno stavnost. ulaganju itd. to je slu aj kod korporacija. Tako e nisu potrebni dokumenti o ujidin jenju. Vla snik pla a porez na ostvareni profit.

Zapravo. sem u slu aju da poseduje veliku li nu imovinu . Oni zala u svoju imovinu i ona im se mo e oduzeti ako ne po tuju dogovore. Vlasnici kao pojedinci odgovorni su za sve poslovne dogovore. Vlasnik je u nepovoljnoj situaciji ako eli da obezbedi ve e sume kapitala. 2. veliki kap ital retko je u pojedina nom vlasni tvu. Nagla ena rizi no st poslovanja. Vrlo esto ak i valsnici malih radnji se susre u sa ozbiljnim preprekama zbog ograni enih sredstva. Ova forma vlasni tva tako e ograni ava iznos koji se mo e pozajmiti.Pojedina no vlasni tvo Nedostaci pojedina nog vlasni tva 1. Ipak. . mali broj budu ih preduzetnika ima veliko bogatstvo. Neograni ena odgovornost pojedina nog vlasnika zna i da on ne mo e odvajati svoje poslov anje od li ne imovine prilikom ispunjavanja zahteva kreditora. Kada investira mora da se osloni na sopstvene re surse budu i da nema deoni are ili partnere.

jer u tom slu aju sig urnost njihovog zaposlenja zavisi od zdravlja i drugih osobina vlasnika male fir me.. in injerstva i drugih nerado se zapo ljavaju kod pojedina nih vlasnika. 4. Tako e se pokazuje da vlasnici malih firmi ne mogu da plate i zadr e visoko obrazovane stru njake za poslove za koje oni nemju vremena ili znanja da ih obav e. povla enjem vlasnika u penziju i drugim. za ve inu ma lih firmi kontinuitet u poslovanju je va an i po eljan (PREDUZETNI KE GRA EVINSK E FIRME. . Pojedina no vlasni tvo je i vrlo nestabilna forma poslovanja.Pojedina no vlasni tvo 3. Osobe sa visokim stru nim kompetencijama u oblasti menad menta. Mo e se zavr iti bankrotstvom . PRODAVNICE NA MALO). Ipak.

Parnerstva su u razvijenim ekonomijama re i oblici vlasni tva od pojedina nog i korporacija. os iguravaju im kompanijama i trgovini nekretninama. to je ugovor koji ima obavezuju i karakter. pa ljivo i jasno napisanog ugovora. Ug lavnom se sre u u veleprodajama i prodajama na malo. . Sli no je pojedina nom vlasni tvu sem u broju partnera. Savet je da se ne stupa u partnerske p oslovne odnose bez precizno.. u uslu nim delatnostima. Partnerstvo mo e b iti zasnovano na pismenom ugovoru ili na usmenom dogovoru. U pravnom smislu.Partnerstvo Partnerstvo je oblik poslovne organizacije u kojoj se udru uju dva ili vi e part nera.

Obi no u estvuje u upravljanju i odgovara za sve poslovne dugove. ima pravo da nast upa kao zastupnik partnerstva. Partner sa neograni en om odgovorno u. dele dugove. zavisno od udela u profitu. partneri. dolazi do al okacije dogovora firme. U slu aju da partnersko poslovanje bankrotira. Ukoliko ne postoji interni ugovor. . po zakonu. a svi partneri imaju dovoljno li ne imovine.Partnerstvo Partnerstvo po iva na principu neograni ene odgovornosti. nezavisno od veli ine svog udela u vlasni tvu. kao i u slu aju pojedina nog vlasnika.

Me u partnerima sa neogr ani enom odgovorno u. . U slu aj u partnerstva mora postojati bar jedan partner sa neograni enom odgovorno u. profit se obu no deli prema veli ini investiranog kapitala . No. a o stali mogu biti sa ogarni enom ili specijalnom odgovorno u. ako je to elja partnera. ugovorom se mo e predvideti i druga ije.Partnerstvo Ugovor o partnerstvu obi no reguli e raspodelu profita.

Tako e postoje odre ene olak ice kada je oporezivanje u pitanju..Partnerstvo . .prednosti Prednost partnerstva u odnosu na pojedina no vlasni tvo jeste to ono omogu ava n ekoj firmi da obezbedi ve i kapital za investiranje. Kako je li na imovin a vi e lica podlo na odgovornosti. kreditori su voljni da daju kredite. Udru ivanjem vi e pojedinac a mo e se u i u poslovanje koje je jednoj osobi nedostupno.

Ustvari. Nedostatk je nestabilnost i ote an kontinuitet.nedostaci Glavni nedostatak je neograni ena odgovornost partnera. Kako svaki partner sa neograni enom odgovorno u moze slobodno nastup ati u odnosu na ugovaranje i ostale obaveze u ime firme. neograni ena li na o dgovornost. njegovim povla enjem mora se imenovati novi partener.Partnerstvo . tj. . onda problem zakonske o dgovornosti postaje ve i. Partneri prihvataju tu no vu osobu. Zato se javlja problem transfera vlasni tva. Ako je dan partner ode u penziju ili umre. njegov udeo se prodaje novoj osobi.

ta treba da sadr i ugovor o partnerstvu .

pozajmljuje n ovac i podlo na je zakonskim potra ivanjima.Korporacija Ve ina korporacija (akcionarska dru tva) u razvijeniom zemljama su u privatnom v lasni tvu. Prema zakonima . prodaje robu. dugovati i njihova dugovanja se mogu sudski potra ivati.korpor acija je ta koja kupuje gra evinske objekte. Sredstva se obezbe uju prodajom ude la u vlasni tvu. . Korporacije mogu posedovati imovinu. uzimanjem kredita od banaka ili pozajmicama od ulaga a prodajom obveznica i na druge na ine. ma ine. Cilj im je ostvarivanje profita.

Tako se upravne delatnosti stavljaju u ruke kompetentnih stru njaka. deoni ari.Korporacija Korporacija je oblik poslovanja u malim i velikim biznisima. . Tako e se omogu uje klj u nim menad erima da steknu svoj udeo u ukupnom fondu akcija. ODVAJANJE VLASNI TVA OD UPRAVLJANJA KORPORACIJOM OMOGU UJE ONIMA KOJI NISU VLASNICI DA IMA JU STATUS I AUTORITET. Vlasnici deonica je dne korporacije imaju ograni enu odgovornost i nisu odgovorni za dogovore korpor acije. Vlasnici korporacije. Korporacija zakonski ima ulogu odgovornog lica i pravi je vlasnik poslova nja. upravlja ku mo delegiraju Upravnom odboru. a esto i da ih dob iju pod povoljnim okolnostima. to pospe uje menad erski talenat.

Aktiv nost korporacije se nastavlja. Akcionari mogu prodavati akcije kome god ele. Povla enje bilo kog deoni ara ne uti e na ivot korporacijre. POSTOJI OTVORENO TR i TE AKCIJA. a poslovna politika se menja kada se povu e glavn i deoni ar. . Korporacija tako e dozvoljava ve i obim poslovanja nego to je slu aj sa pojedina nim vlasni tvom ili partnerstvom.Korporacija .prednosti Prednost korporacije je u lakom preno enju vlasni tva. Prednost je i dugoro nost i stabilnost.

a deoni ari pla uju porez na dividende. su slu benici kompanije i njihove plate su zagarantovane bez obzira na uspe nost firme Ukratko. prednosti korpora cije su Ograni ena odgovornost Delegiranje uprave Prenosivost vlasni tva Dugoro nost i stabilnost Ve i obim poslovanja . S obzirom na odvojenost vlasni tva i up ravljanja. Administrativno osoblje. Pla anje poreza na prihode. kao i menad eri. profit.nedostaci Jedan od najve ih je dvostruko oporezivanje.Korporacija . menad eri ne moraju imati neposredni interes za porast profita kompan ije.

Korporacije Nedostaci Oporezivanje Neadekvatna kontrola vlasnika Tro kovi i problemi organiz acije Opasnost od nedostatka li nih interesa Nedostatak tajnosti i sve ve a kont rola dr ave. .

preduzetniku predstoji da odgovori na pitanje kako da osigura finansijska sredstva neophodna za organizaciju i realizaciju novog bizn isa. va i tvrdnja da se uvek mogu na i sredstva za dobre projekte. Nek i poslovni projekti ne mogu da se realizuju zbog nedostatka kapitala. smat ra se da u na elu. Prvi korak je da se realno proceni visina nov anih sredstava potrebnih za r ealizaciju novog posla. . a potom da se na u mogu nosti za fizi ko poslovanje. Ipak.Kako obezbediti po etni kapital Nakon izbora oblasti privredne delatnosti i prave odluke strategijskog karaktera izbora oblika vlasni tva.

Bez dobrog poslovnog plana mnogi biznisi nikada ne e dobiti ansu za otpo injane. Biznis plan je instrument pristupa poten cijalnim finansijerima celog projekta (bankarima i ostalim potencijalnim finansi jerima). Iz toga se vidi da je profesionalno ura eni poslovni plan osnova za obe zbe ivanje finansijske podr ke. Najva nija je izrada integralnog poslovnog plana. . budu i preduzetnik i vlasnik malog preduze a ne e mo i da ubedi bankare i zainteresovane ulaga e u to da su njegove projekcije realne i odr ive.Kako obezbediti po etni kapital Bez temeljne analize tr i ta i konkurencije. To je neophodno ako preduzetnik eli da bi se izo trila biznis ideja i ocenila op rvadanost ulaganja u njenu realizaciju.

Naj e i izvori preduzetni kog finansiranja su du ni ki kapital i trajni kapital. kao to su posedovanje sopstvenog kapitala.ili anga ovanje tu eg kapitala.Kako obezbediti po etni kapital Preduzetnik ima vi e mogu nosti za obezbe ivanje finansijskih sredstava za reali zaciju novog biznisa. . U drugom slu aju preduzetnik treba da se odlu i da li e aplicira ti za kredit kod banke ili e se obratiti nekom privatnom izvoru.

koji zavr ava tako to korisnik vra a pozajmljenu sumu. . finansi sjko posredni tvo. Pozajmica podrazumeva da ponu ava kap itala osigurava svoj novac upisivanjem hipoteke na imovinu korisnika du ni kog k apitala. glavni cu i tako e pla a pla a dogovorene kamate. Izme u korisnika i ponu a a du ni kog kapitala uspostvalja se poverila ki odnos. finansiranje od strane kupaca i dobavlja a.Kako obezbediti po etni kapital Du ni ki kapital. lizing. Naj e e oblici du ni kog kapitala su bankarski krediti.

iako je dosta ura eno na uvo enju procedura. U razvijenim privredama. ove procedure . 1. U zemljama u tranziciji. Bankarski krediti se poajvljuju u svim fazama ivotnog ciklu da preduze a. sa stabilnim i razu enim finansijskim tr i tima. tro kovi. . bankarski krediti su relativno jednostavni na ini za obezbe ivanje potre bnog kapitala. kao i instrumenti za garanciju jo uvek predstavljaju zna ajne te ko e za preduzetnike. uklju uju i i Srbiji. vreme. sa relativno jednostavnim postupcima i procedurama za dobijanje i njihovo kori enje.Kako obezbediti po etni kapital DU NI KI KAPITAL. kriterijumi vrednovanja biznis planova.

ka i za pro irenje poslovanja. Prvi se odnosi na li nost preduz etnika (njegove spososbnosti za preduzetni ku trku).Kako obezbediti po etni kapital Bankarski krediti smatraju se naro ito primerenim za finansiranje rane faze razv oja preduze a. pored kredita. . Uslovi. vrlo je va no da preduzetnik ima svest ta banka o d njega zahteva. vrste i raspolo ivi obim k reditnih sredstava su razli iti u razli itim bankama. Informacije o finansijskom tr i tu su promenljive i svaki preduzetnik ih mora pazljivo pratiti. I proverav ati Za pravilan pristup banci. Po pravilu se tra i da preduzet nik. Drugi se odnosi na norme ko je mora da ispunjava preduzetni ka organizacija. Dva osnovna bankarska zahteva. obezbedi i sopstveno u e e.

pored nov anih pozajmica.Kako obezbediti po etni kapital Banke. finansisjke referen ce. kreditne informacije i transfer novca. Ovo e uticati da preduzetnik formuli e kreditni zahtev stru nije. To je dobar na in da bankari bolje upoznaju i preduzetnika i njegov preduzetni ki poduhvat i uspostave poslovni odnos. nude i profesionalne savet. . racionalnije i sa ve im izgledima da dobije kredit. Korisno je da preduzetnik zatra i sav etodavnu fiansijsku pomo od bankara pre nego to treba da podnosi kreditni zahtev .

Za finansijske posrednike je karakteristi no da imaju precizno regulisane o dnose sa vlasnicima finansijskih sredstava koji svoj novac ne mogu povu i. FINANSIJSKIH POSREDNIKA. POZAJMICE KOD TZV.Kako obezbediti po etni kapital Lizing uklju uje nabavku opreme u uslovima kada je ivotni vek opreme relativno k ratak. Budu i preduzetnici znaju ili treba da znaju da va an izvor finansiranj a mogu biti i kupci i dobavlja i kroz razne oblike avansa ili to mo e biti zadu ivanje kod dobavlja a. komitenti mogu povu i svoje depozite i tako smanjiti kreditene mogu nosti banaka. Kod b anaka. Tro kove svog poslovanja pokrivaju iz razlike izme u kamatne stope koju pla aju vlasnicima finasijskih sredstava i kamatne stope koju zara unavaju svojim strank ama. a onda ga pozajmljuju pojedincima i preduze ima. To su preduze a koja obezbe u ju novac iz razli itih izvora. .

i samih zaposlenih. Trajni kapital se mo e obezbediti a ko se proda deo preduze a ili ono podeli. vlasni ki trajni kapital ili neki oblici finansij ske podr ke dr ave. 2.Kako obezbediti po etni kapital Trajni kapital obuhvata slede e izvore 1. Prodaja donosi gotovinu. Venture ili rizi ni kapital. Javna prodaja vlasni kih vrednosnih papira na tr i tu. Privatna ulaganja drugih preduzetnika u realizaciju preduzetni kog poduhvata konkretnog preduzetnika. pod odre enim us lovima. ve ¶i za pove anje trajnosti stabilnosti preduze a u o ima kupaca. Ovaj vid finansiranja mo e biti dopuna drugim vidovima finansiranja . ali i decentr alizaciju. dokapitalizacije preduze a ili promen u vlasni tva. ko nkurenata. dobvlja a. 4. esto se korist i ne samo za sni avanje tro kova kapitala. Poseban oblik trajnog kapitala su i fondovi. . kao to su bankarski krediti. tzv. 3.

Strplje nje. Za razliku od banaka. Obi no u estvuje sa 20 do 40% u vlasni tvu preduze a. Rizi ni kapital dolazi do prihoda tek nekoliko godina. Zavise od uspeha pro izvoda i razvijenosti finansijskog tr i ta. politi ke i ekonomske situacije. Riz i ni kapital pru a pomoc u upravljanju firmom. U r azvijenim zemljama prodaja udela rizi nog kapitala realizuje se izme u 5 i 7 god ina od osnivanja preduze a. One obezbe uju kapital firmama koje imaj u nagla en potencijal za rast i konkurentsku poziciju. Rizi ni kapital re tko ima ve inski udeo. riz i ni kapital ne tra i povra aj sredstava ve o ekuje zaradu na prodaji akcija jed nog dana po znatno vi oj ceni od njihove po etne investicije. .Kako obezbediti po etni kapital Ko mo e biti nosilac rizi nog kapitala Nosioci rizi nog kapitala mogu biti insti tucije u dr avnoj i privatnoj svojini.. jer je rizik ve i. Investitori rizi nog kapitala zah tevaju ve i prihod u odnosu na druge oblike kapitala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->