Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 1. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5538

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ANALIZA

Administracija SAD o Balkanu

Nesre}a

Zenica: Kobi} tra`io `eljezo zajedno sa sinom

(Foto: A. D`onli})

B

Dodik vi{e nije najve}i krivac Mi znamo {ta Bo{njaci ne}e, no, znaju li makar bo{nja~ki lideri {ta ho}e, pita se jedan zvani~nik
vih stvari koje u Va{ingtonu mo`ete ~uti je da nikome ne pada na pamet da se ponovo upu{ta u nove avanture poput aprilskog ili butmirskog paketa. Odbijanje ponu|enog, za {ta krive ponajvi{e bo{nja~ke politi~ke lidere, otupilo je `elju Va{ingtona za bilo kakvom inicijativom. 2. strana

osna i Hercegovina stabilno se nalazi na petom mjestu interesa ameri~ke vanjske politike na zapadnom Balkanu. Jedna od pr-

Sabita zatrpao otpad
15. strana

Dok se borio da prehrani porodicu

Sindikat: Burna sjednica Glavnog odbora
3. str.

Narod se ne da zavarati Mubarakovim potezima

Eurosong 2011.: Na{a numera se finalizira

P{enica: Selimovi}i tra`ili 20.000 tona

Na ulicama Kaira 250.000 ljudi
4. strana

23. strana

[okantno: Dok ~eka odluku pravosu|a
8. str.

D`eko }e blistati idu}e sezone
57. strana

SAFET SU[I]

BiH protiv tradicije u Litvaniji

EUROBASKET

Ba~ena bomba na ’Telemach’

SARAJEVO

14. strana

60. str.

2. str.

Selimovi}i tra`ili 20.000 tona p{enice

Propali pregovori „Klasa“ i Vlade KS
Dogovor je bio da im pozajmimo 4.500 tona, ka`e premijer Musi}

2
- Bojim se da }e se BiH raspasti. Vi ve} imate fakti~ko stanje podjele i nije mi jasno kako bo{nja~ki politi~ari pristaju na to. Vidim da ste ve} formirali vlast neke „muslimanije“ u ~etiri kantona. Dodik ima svoje. Tamo gdje ^ovi} dr`i kontrolu, niko nije u stanju napraviti pomak da se nova vlast izabere... Kako Bo{njaci gledaju na pona{anje svojih lidera i njihovu javnu nebrigu za dr`avnu vladu bez imalo uvijanja pita jedan odli~ni poznavalac bh. situacije, anga`iran u nevladinom sektoru.

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

aktuelno
Va{ington: Prva briga je stanje u Albaniji

„Vidim da ste ve} formirali vlast neke muslimanije“

Pregovori „Klasa“ i Vlade Kantona Sarajevo o pozajmici 4.500 tona p{enice ovoj kompaniji u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a propali su. Iz „Klasa“ su ju~er saop}ili da odustaju od dogovora jer nisu dobili tra`enu pozajmicu p{enice iz robnih rezervi u koli~ini tromjese~nih potreba kompanije koja iznosi oko 20.000 tona. Isti~u da Direkcija robnih rezervi KS-a ne raspola`e ni pribli`no dovoljnim koli~inama p{enice te da Federalna direkcija robnih rezervi ne raspola`e ni dovoljnim koli~inama ni kvalitetnom p{enicom. Premijer Vlade KS Fikret Musi} sino} je bio zate~en ovom informacijom.

Musi}: Zate~en informacijom

je Musi}. Dodaje da je „Klas“ od Vlade KS prvobitno tra`io da im omogu}i kupovinu

Pekari odbili da kupuju bra{no od „Klasa“
Pekari s podru~ja KS potvrdili su nam da su im iz „Klasa“ prije raskida dogovora s Vladom KS ponudili bra{no proizvedeno od p{enice iz robnih rezervi, ali kao kupcima. - To bi zna~ilo da }emo imati pristup robnim rezervama, ali ako damo pare „Klasu“, {to mi ne `elimo i na to nikad ne bismo pristali - kazali su nam u Udru`enju pekarskih obrtnika FBiH.

ANALIZA Administracija Baraka Obame ima ve}e brige

BiH na petom mjestu prioriteta na Balkanu
Dodik vi{e nije najve}i krivac Mi znamo {ta Bo{njaci ne}e, no, znaju li makar bo{nja~ki lideri {ta ho}e - pita se jedan zvani~nik
mnim bojama, ali je i za njih klju~ni test - otvaranje dijaloga s kosovskim liderima. Onda dolazi na red BiH. Jedna od prvih stvari koje u Va{ingtonu mo`ete ~uti je da nikome ne pada na pamet da se ponovo upu{ta u nove avanture poput onih u formi aprilskog ili butmirskog paketa. Odbijanje ponu|enog, za {ta krive ponajvi{e bo{nja~ke politi~ke lidere, otupilo je `elju Va{ingtona za bilo kakvom inicijativom. Ako bilo koga u vlasti vode}e sile svijeta, ali i u nevladinom sektoru, pitate ho}e li se Va{ington upetljati u formiranje vlasti, dobit }ete vrlo kratak i jasan odgovor - ne}e! - Jedno je kada administracija nudi pomo} u promjenama ustava zemlje. To je velika stvar, ogroman je posao u pitanju i mo`e se za to anga`irati i dr`avni sekretar, njegov zamjenik, pomo}nici... Formiranje vlasti je ne{to sasvim drugo. To politi~ari u BiH moraju sami napraviti. Zamislite da se oni sada

(Specijalno za „Dnevni avaz“ iz Va{ingtona)
Bosna i Hercegovina stabilno se nalazi na petom mjestu interesa ameri~ke vanjske politike za zbivanja na podru~ju zapadnog Balkana. Svi oni koji se bave regionom bili su fokusirani na Albaniju, koju su nedavno potresale demonstracije. Poslije nje na listi prioriteta je Crna Gora. Milo \ukanovi} povukao se iz izvr{ne vlasti, a naslijedio ga je Igor Luk{i}. Amerikanci se pitaju kakav }e mu biti u~inak. U Stejt departmentu }e vam, u neslu`benim razgovorima, re}i da i Luk{i} i \ukanovi} znaju {ta (ne) trebaju raditi. Luk{i} ima svoj posao i \ukanovi} se ne bi trebao mije{ati. Onda na red dolaze Kosovo i Srbija. Nema lijepih rije~i za kosovske lidere. Korupcija i kriminal su dvije naj~e{}e rije~i kojima ih opisuju. Srbijanski zvani~nici se portretiraju malo manje ta-

Interes za slu~aj „Reket“
Nadalje, u nizu sastanaka i razgovora u Va{ingtonu susreli smo se s veoma mnogo pitanja u vezi sa slu~ajem „Reket“ i ulogom Zlatka Lagumd`ije u tome. pozovu u Va{ington i dogovori se koalicija. Ho}emo li mi morati ubrzo nakon toga zvati bh. strana~ke lidere opet u Va{ington ili - jo{ vjerovatnije - i}i svakom od njih ponaosob na noge kako bi se sazvala sjednica vlade? [ta je, onda, sljede}e? Kle~anje na koljenima da se sazovu izbori - pita se jedan zvani~nik, dobar poznavalac bh. prilika. U nevladinom sektoru su ~ak i o{triji. Prema bh. liderima, naravno. Korumpiranost, nesposobnost, nisu dr`avnici... samo su neki od epiteta koji im se pri{ivaju. Posebno je o{tra kritika prema bo{nja~kim liderima koji nikako da razumiju situaciju u kojoj su svijet i BiH. Kao rijetko kada ranije, i u vladinom i u nevladinom sektoru postoji jedinstvo u odnosu prema BiH. Nakon punih 15 godina ~ak ni Va{ington vi{e nije spreman stalno priticati u pomo} BiH. U administraciji vlada ~vrsto uvjerenje da je vrijeme da se problemi po~nu rje{avati dogovorom, kompromisima... - U jednom trenutku u `ivotu roditelj mora odlu~iti Postavljana su nam brojna pitanja o tome je li istraga gotova, za{to Lagumd`ija nije prozvan, kada bi istraga mogla rezultirati odbacivanjem prijave ili podizanjem optu`nica... da je vrijeme da dijete samo uzme ka{iku i jede, a ne da ga se stalno mora hraniti. Je li te{ko? Jeste. Ho}emo li dopustiti da „dijete“ umre a ne nau~i koristiti ka{iku? Ne}emo! Ali BiH mora po~eti sama rje{avati svoje probleme. Mora se prekinuti s praksom da sve te`e odluke neko drugi donosi umjesto njih - re~eno nam je u Stejt departmentu. Va{ington je okrenuo novu stranicu u odnosima prema BiH. U Sarajevu toga jo{ nisu svjesni. Zanimljivo, za sva ka{njenja i neuspjehe Dodik nije najve}i krivac. Ako je suditi po kuloarima Stejt departmenta, Dodik bi se, i u ovom slu~aju, mogao na}i na strani na kojoj su „dobri momci“. Ili, barem, oni manje lo{i. Niko jo{ nije spreman uprijeti prstom ni u koga, ali se posebno bo{nja~kim liderima zamjera isklju~ivost. - Mi znamo {ta Bo{njaci ne}e. No, znaju li makar bo{nja~ki lideri {ta ho}e - pita se jedan zvani~nik.
Sead NUMANOVI]

Kosovski lideri

P{enica iz robnih rezervi ne}e biti pozajmljena

On navodi da ne zna za ovakvu odluku „Klasa“. - Iz „Klasa“ nismo dobili nikakvu obavijest i te{ko mi je komentirati ne{to {to prvi put ~ujem. No, mogu potvrditi da „Klas“ od nas nikad nije tra`io 20.000 tona p{enice niti smo im mi to obe}ali. Dogovor je bio da im pozajmimo 1.000 tona iz na{ih robnih rezervi te 3.500 iz federalnih i ovakve tvrdnje iz „Klasa“ za mene su iznena|enje - kazao nam

10.000 tona p{enice koju su ve} rezervirali u Sloveniji. - No, mi se nismo htjeli zadu`ivati i mogli smo im pomo}i samo tako da im damo na{u p{enicu koja se ve} nalazi uskladi{tena u njihovim silosima te onu koju bismo posudili od Federalne direkcije robnih rezervi. Odluka o pozajmici „Klasu“ bila je ~isto na{a dobra volja jer mi nismo bili du`ni intervenirati na taj na~in - navoM. A. di Musi}.

Dobri momci

www.dnevniavaz.ba

- Morali bismo se ugledati na Tunis i Egipat. Kada pomislimo da neki indolentni narodi ne}e nikada ustati protiv korupcije, siroma{tva, bezna|a, eto desi se i to i padnu vlade. Nadam se da i na{i gra|ani imaju granicu strpljenja, jer hrana je bespotrebno skupa, rije~ je o klasi~noj (Zdravko Bo{njak) plja~ki.

PORTAL - komentar dana Osnovne namirnice u 2010: Poskupjela sva hrana

Merkel ima podr{ku Va{ingtona
S pa`njom se iz Va{ingtona prati {ta donose razgovori koji se s bh. strana~kim liderima odvijaju u Berlinu. Ono {to ured kancelarke Angele Merkel radi ima o~itu punu podr{ku Va{ingtona. O~ekivanja su minimalna, skoro nikakva. Ali svaki pomak je dobrodo{ao, mada se prije svega ra~una na jo{ jedan zapadni neuspjeh u razgovorima s ne toliko tvrdoglavim koliko nekompetentnim bh. liderima, zabavljenim isklju~ivo vlastitim interesima.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

SSSBiH Burna sjednica Glavnog odbora

Bajramovi} poku{ava u{utkati sindikaliste
Dogovoreno da }e ubudu}e odluke Saveza javnosti prezentirati isklju~ivo predsjednik ili lice ovla{teno od predsjednika Ni rije~i o radnicima Kratko saop}enje

Jalovi prijedlog

Za{to predsjednik Hrvatske poku{ava reanimirati neu~inkovito Me|udr`avno vije}e za suradnju
Predsjedni{tvo BiH od ju~er boravi u Zagrebu. Ve} su razgovarali s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovi}em, a danas }e se susresti s ~elnikom Sabora Lukom Bebi}em i predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor. Nadati se i vjerovati da }e nakon ovog posjeta Predsjedni{tva BiH Zagrebu mnogo toga, po gra|ane obiju dr`ava, biti bolje. No, stanovitu dozu sumnje na realni optimizam za mogu}e pobolj{anje bilateralnih odnosa Sarajeva i Zagreba baca izjava predsjednika Josipovi}a. Naime, on cijeni da su „otvorena pitanja izme|u BiH i Hrvatske rezultat raspada SFRJ i da je njihovo rje{avanje u ingerenciji Vlade Hrvatske i Vije}a ministara BiH“ te da bi „`elio s kolegama iz BiH dati jasan politi~ki podsticaj njihovom br`em zatvaranju i da zajedno pozovu na sastanak Me|udr`avno vije}e za suradnju ~im to bude mogu}e“. Me|udr`avno vije}e za suradnju izme|u BiH i Hrvatske je, vi{e je nego sigurno, najjalovije tijelo koje je oformljeno kako bi se unaprijedili bilateralni odnosi Sarajeva i Zagreba. Sastajalo se u po~etku svakih {est mjeseci, sumiralo bi rezultate izme|u dvaju susreta i, redovito, konstatiralo da pomaka nema. Nije ih, naravno, moglo ni biti. Jer isto to vije}e bi se samodeklarativno izja{njavalo o nu`nosti rje{avanja otvorenih pitanja i, istodobno, konstatiralo kako je na vladama obiju dr`ava da ta pitanja rije{e. Vremenom se uvidjelo da Vije}e bez izvr{nih ovlasti nije od bogzna kako velike pomo}i te se po~elo sastajati „s vremena na vrijeme“. Helem, nijedno od otvorenih pitanja nije rije{eno zahvaljuju}i radu i djelovanju Me|udr`avnoga vije}a za suradnju. To {to su mnogi uvidjeli nakon godina postojanja Vije}a, poodavno je uvidio biv{i ~elnik Vije}a ministara BiH Adnan Terzi}. On je, zapravo, jo{ prije sedam godina tvrdio da su „pro{la vremena kada se o odnosima BiH i Hrvatske razgovaralo u kontekstu raspada biv{e dr`ave: mi se sada kre}emo od Dejtona prema Briselu i taj proces treba prilagoditi odnosima dviju dr`ava“, a konstatirao je i to da je „Me|udr`avno vije}e zastarjeli oblik djelovanja i da odnose dviju zemalja treba razvijati na razini vlada i ministarstava“. Iako je to Terzi} kazivao prije sedam godina, danas Josipovi} poku{ava reanimirati Vije}e i odnose dviju dr`ava vratiti u, iskustva kazuju, jo{ jedan ko zna koliko dug jalov period. Vije}em se samo stvara iluzija da se ne{to radi na rje{avanju otvorenih pitanja, a rezultate - koje treba ostvariti na razini vlada - niko nikada nije vidio.

Rije~ima „Ko vas je zvao“ uposlenica Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH do~ekala je malobrojne novinare na ju~era{njoj sjednici Glavnog odbora SSSBiH. Da su novinari nepo`eljni dao je do znanja i Ismet Bajramovi}, predsjednik SSSBiH, koji je medije zamolio da snime po~etak i napuste sjednicu. Za{to Bajramovi}u smetaju mediji osjetili su ju~er na svojoj ko`i pojedini sindikalisti, jer se ispostavilo da je sjednica iskori{tena za obra~un s neistomi{ljenicima. Tako je s njenim sadr`ajem javnost upoznata u kratkom saop}enju, u kojem je re~eno da je na sjednici raspravljano, izme|u ostalog, o de{avanjima koja se ti~u rada i djelovanja Saveza. Ponukan najnovijim medijskim istupima odre|enog broja sindikalnih aktivista, GO je, kako stoji u saop}enju, usvojio zaklju~ak kojim se osu|uje najnovija medijska kampanja uperena, prije svega, protiv jedinstva unutar SSSBiH i njegovih ~lanica - granskih sindikata. - Medijski istupi vezani za

Sa sjednice: Mediji bili nepo`eljni

(Foto: M. @ivojevi})

odluke organa i tijela SSSBiH regulisani su Statutom SSSBiH i ubudu}e }e odluke organa javnosti prezentirati isklju~ivo predsjednik SSSBiH ili lice ovla{teno od predsjednika - navodi se u saop}enju. Da ovo prakti~no zna~i da je Savez pretvoren u privatni sindikat, u kojem odluke donosi i pre-

do~ava javnosti isklju~ivo predsjednik s uskim krugom saradnika, potvrdile su nam pojedine vo|e granskih sindikata. No, iako je sjednica bila vi{e nego burna, a pojedini sindikalisti javno su se usprotivili potpisivanju protokola SSSBiH i ~etiri stranke potpisnice SDP-ove platforme, niko od njih nije `elio javno komentirati de{avanja u Savezu. ^elni ljudi Saveza ni ovaj put ni rije~i nisu progovorili o polo`aju radnika, posebno onih u privredi, koji svojim mizernim pla}ama finansiraju sva|e svojih „za{titnika“. F. KARALI]

Me|usobne sva|e

Granski sindikati prijete razdru`ivanjem
Ju~era{nju burnu sjednica GO SSSBiH Bajramovi} je, kako saznajemo, planirao iskoristiti kako bi isklju~io nepodobne ~lanove. U tome ga je sprije~ela prijetnja pojedinih sindikalista da }e zatra`iti razdru`ivanje od SSSBiH, {to su pojedinci prokomentirali kao po~etak kraja Saveza, nakon 107 godina postojanja.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Zabrinjavaju}i podaci za manji bh. entitet

U Republici Srpskoj pu{i oko 37 posto stanovni{tva, dok je prosje~na dob u kojoj se po~inje pu{iti 15 godina. Iako ovaj entitet ima dobru zakonsku regulativu o zabrani reklamiranja i prodaje duhanskih proizvoda osobama mla|im od 18 godina, kao i zabrani pu{enja na javnim mjestima, ona se ne po{tuje u dovoljnoj mjeri, kazali su na

U RS pu{i oko 37 posto stanovni{tva
ju~era{njoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci predstavnici Ministarstva zdravlja ovog entiteta Izneseni su i podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da u svijetu danas pu{i oko 20 posto stanovni{tva, dok ih oko 4,5 miliona godi{nje umre od direktnih posljedica pu{enja. Povodom 31. januara, Nacionalnog dana boposto djece uzrasta od 13 do 15 godina u~estalo pu{i

Rezultati 7,7

posto djece eksperimentiralo je s cigaretom rbe protiv pu{enja, koordinator za kontrolu duhana u RS Darko Markovi} kazao je da je najefikasnija borba protiv pu{enja visoka cijena duhanskih proizvoda. Istra`ivanje je pokazalo je da oko 7,7 posto djece uzrasta od 13 do 15 godina u~estalo pu{i, 36,4 posto ih je eksperimentiralo s cigaretom, a tri od 10 u~enika namjeravaju po~eti pu{iti u narednom periodu, dok je osam od 10 u~enika izjavilo da je svakodnevno izlo`eno pasivnom pu{enju na B. S. javnim mjestima.

36,4

U svijetu zbog pu{enja godi{nje umire 4,5 miliona ljudi

Brisel se boji vjerskog ekstremizma
[efovi diplomatija zemalja ~lanica EU zalo`ili su se ju~er za mirnu tranziciju u Egiptu i Tunisu i upozorili da bi vjerski ekstremisti mogli preuzeti vlast u tim dr`avama. Ministar vanjskih poslova Italije Franko Fratini E{ton: Za miran dijalog (Franco Frattini) vjeVisoka predstavnica EU ruje da }e „Egip}ani `eljeti da se opredijele za demokratiju za vanjsku i sigurnosnu poi gra|anska prava, a ne za ra- litiku Ketrin E{ton (Catherdikalizam ili ektremizam“. ine Ashton) izjavila je da [ef austrijske diplomati- egipatski narod treba odlu~iti je Majkl [pindeleger (Mich- o svojoj budu}nosti, a EU ael Spindelegger) rekao je spremna je pomo}i i poziva da je Be~ zabrinut zbog mo- na suzdr`anost i mirni i otvogu}eg dolaska na vlast ektr- reni dijalog s opozicijom i civilnim dru{tvom u Egiptu. emista, prenio je AP.

4
Evakuacija bh. dr`avljana
Ministarstvo vanjskih poslova BiH primilo je dopis Ambasade BiH u Kairu kojim se tra`i evakuacija bh. dr`avljana, nakon ~ega je ovaj zahtjev dostavljen Predsjedni{tvu i Vije}u ministara BiH. Prema najnovijim informacijama, me|u dr`avljanima BiH u toj zemlji nema stradalih i povrije|enih. Bh. zvani~nici za gra|ane BiH rezervirali su mjesta na letovima „Turkish Airlinesa“ za potrebe

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

aktuelno

njihove evakuacije iz Egipta. - Grupa od 25 bh. studenata koja se trenutno nalazi u Luksoru je sigurna i s njima se nalaze predstavnici MVP-a Egipta. Za sada im je sugerirano da ostanu u Luksoru - rekao je Feni savjetnik u Uredu za odnose s javno{}u MVP-a BiH Sulejman Vlaj~i}.

Egipatska filmska legenda Omar [arif pridru`io se ju~er apelima za smjenu predsjednika Hosnija Mubaraka. On je objasnio da Mubarak nije uspio pobo-

[arif: Vrijeme je za odlazak Mubaraka

[arif: Filmska zvijezda

lj{ati `ivotni standard svojih sunarodnika i da je 30 godina na vlasti dovoljno dug period. U izjavi za Radio „France Inter“, 78-godi{nji glumac iz svog doma u Kairu kazao je da je „egipatski predsjednik ve} trebao podnijeti ostavku“. - Egipatski narod ga ne `eli, a na vlasti je ve} 30 godina, {to je sasvim dovoljno - dodao je on, prenosi Reuters.

Oslobo|eno {est novinara „Al-Jazeere“
Katarska TV-mre`a „Al-Jazeera“ izvijestila je da je {est novinara njenog engleskog servisa ju~er pu{teno na slobodu, nekoliko sati nakon {to su privedeni u Kairu. „AlJazeera“ je informaciju o pu{tanju novinara objavila u kajronu (pokretna traka s tekstom) na svom kanalu na arapskom jeziku, gdje je navedeno da su snage sigurnosti novinarskoj ekipi zaplijenile kameru, prenosi Reuters.
I nakon postavljanja nove vlade Egip}ani `ele pad re`ima
(Foto: AP)

EGIPAT Politi~ki potezi Mubaraka ne uspijevaju smiriti proteste

Na ulicama Kaira 250.000 ljudi
Opoziciona koalicija pozvala da danas na ulice iza|e milion ljudi Sva|e i tu~e izme|u stranih dr`avljana na Me|unarodnom aerodromu u Kairu
lo je „`elimo pad re`ima“. Mubarak je najavio raspu{tanje prethodne vlade u petak uve~er, kada je i imenovao za novog premijera Ahmeda [afika, ali su tu odluku demonstranti odbacili smatraju}i da tim potezom predsjednik samo `eli da ostane na vlasti. U sastav nove vlade nije u{lo nekoliko funkcionera i privrednika koji su dr`ali va`ne sektore u ekonomiji proteklih decenija, a bili su bliski saradnici Mubarakovog sina Gamala. Gamala narod smatra odgovornim za produbljivanje jaza izme|u bogatih i siroma{nih, zbog ekonomske politike koju je vodio, a pretpostavlja se da Mubarak ju~era{njim potezom `eli da se distancira od politike svoga sina. Oko 250.000 demonstranata okupilo se ju~er poslijepodne na trgu Tahrir u Kairu, sedmog dana antivladinih protesta, izvijestila je TV mre`a „Al-Jazeera“. Oni pozivaju na generalni {trajk i gra|ansku neposlu{nost, a opoziciona koalicija pozvala je da danas na ulice iza|e milion ljudi.

Demonstracije protiv vlade

Protesti u Sudanu eskalirali su u nedjelju, a u no}i na ponedjeljak stradala je i prva `rtva me|u demonstrantima Mohamed Abdelrahman, sudanski student. Mladi} je podlegao u no}i s nedjelje na ponedjeljak od ozljeda zadobivenih u protestima protiv tamo{nje vlade u gradu Omdurmanu. I u sudanskom glavnom gradu Kartumu policija se obra~unala sa studentima koriste}i silu i su-

U sudanskim protestima ubijen student

(Foto: AP)

zavac, prenosi Reuters. Sudan, najve}a afri~ka zemlja, nalazi se u te{kom ekonomskom stanju, optere}ena rastu}om inflacijom i odvajanjem ju`nog dijela zemlje od sjevera. Podsje}amo, u nedavno odr`anom referendumu gotovo ~etiri miliona glasa~a odlu~ilo je da se ju`ni dio zemlje, bogat naftom i naseljen prete`no kr{}anskom populacijom, odvoji od ostatka zemlje.

Egipatski predsjednik Hosni Mubarak postavio je ju~er novu vladu, a jedna od najva`nijih promjena u novom kabinetu jeste smjena ministra unutra{njih poslova Habiba al-Adlija, prenijela je dr`avna televizija. Adlija, omra`enog u narodu zbog brutalnosti policije i primjene sile prema aktivistima opozicije, zamijenio je policijski general Mahmud Vagdi.

Poziv opozicije
Na vijest o postavljanju nove vlade, me|utim, hiljade demonstranata, okupljenih na glavnom trgu Tahrir u centru Kaira, uzvikiva-

Logor na mermeru
Me|unarodni aerodrom u Kairu ju~er je bio prizor haosa i konfuzije, gdje su se slijevale hiljade stranaca

koji poku{avaju napustiti zemlju. Mnoge zemlje {alju ~arter avione da evakuiraju svoje gra|ane, prenose agencije. Neki su opisali aerodrom kao veliki izbjegli~ki logor na mermeru. Putnici, s ve} istanjenim nervima, sva|aju se, a neki se i tuku. Turska je poslala ~etiri aviona i vratila 1.444 svojih gra|ana u posljednja dva dana, Izrael i Rusija po dva, a ^e{ka jedan. Time je donekle ra{~i{}ena gu`va na aerodromu u Kairu, ali samo nakratko, jer stranci i Egip}ani koji `ele napustiti ovu zemlju stalno pristi`u.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

5

SARAJEVO Tridesetak gra|ana okupilo se pred Ambasadom

Podr{ka egipatskom narodu
Demonstracije }e biti nastavljene i danas u isto vrijeme ponizio, ka`e Husein [erkavi
kog broja policajaca koji su okru`ili zgradu Ambasade, iako su protesti proteki potpuno mirno. Relativno mali broj okupljenih, me|utim, nije pokolebao gra|ane koji su se, kako ka`u, spontano okupili da iska`u podr{ku demontrantima u Egiptu. Jedan od njih, Husein [erkavi, koji je na proteste do{ao zajedno s porodicom, kazao je kako je krajnje vrijeme da Mubarak odstupi i oslobodi ljude svoga re`ima. - Ne mo`emo vi{e podnijeti re`im koji je na vla-

Mubarak nas je

Mirne demontracije podr{ke egipatskom narodu u borbi protiv re`ima predsjednika Hosnija Mubaraka odr`ane su ju~er ispred zgrade Ambasade Egipta u Sarajevu. Tridesetak gra|ana, mahom Egip}ana koji `ive i rade u BiH, okupilo se dr`e}i zastave i transparente kojima se tra`io odlazak Mubaraka i promjena vlasti. - Dolje, Mubarek! Odlazi, Mubarek! Sloboda Egiptu! - uzvikivali su okupljeni pod budnim okom veli-

Nakon godinu pustili su me i rekli: „Izvinite, mi smo pogrije{ili“
Opisuju}i re`im koji ve} 30 godina vlada Egiptom, [erkavi je kazao kako je on, ni kriv ni du`an, proveo godinu u zatvoru 1995. godine, jer je kao humanitarni ra[erkavi: Bio dnik boravio u Bosni i Hercegovini. - Kada sam se vratio na odmor, uhapsili u zatvoru su me bez ikakvog razloga i uzeli od mene 34 hiljade maraka koje su bile donacija egipatskih ljekara bolnici u Tuzli. Nakon godinu pustili su me i rekli: „Izvinite, mi smo pogrije{ili“. Takvo je stanje u Egiptu. Ima ljudi koji su proveli i po 20 godina u zatvoru bez ikakvog su|enja - ka`e [erkavi. sti 30 godina, a on `eli da i nakon njegove smrti vlast naslijedi njegov sin. Do{li smo re}i da je dosta vi{e, narod to vi{e ne mo`e trpjeti. Egipat ima 85 miliona stanovnika, a Mubarek je u~inio sve da budemo jedan od najponi`enijih naroda u svijetu. Odlazi, Mubarek! - ka`e [erkavi.

Krajnje vrijeme

Karabati}: Predvodnik trofejne generacije

Li~nost dana

Muslimani i kr{}ani
Prema njegovim rije~ima, protesti u Sarajevu bit }e nastavljeni svaki dan u isto vrijeme u 15 sati pred Egipatskom ambasadom, sve dok Mubarek i njegov re`im ne odstupe. - Stotine hiljada ljudi u Egiptu na Trgu oslobo|enja tra`e njegov odlazak. Ja sam ro|en u blizini tog trga. Svi Egip}ani to `ele, ne samo muslimani ve} i kr{}ani i svi sindikati su protiv njega. To narod u Bosni treba da zna i da nam pru`i podr{ku - isti~e [erkavi. Niko od predstavnika Ambasade nije se obratio demonstrantima, niti mediT. LAZOVI] jima.

Ro|eni pobjednik
Najbolji igra~ Svjetskog prvenstva za rukometa{e vodio Francusku do titule
sno najkorisniji igra~ 22. mundijala u [vedskoj. Posebno se istakao u finalu u kojem je postigao deset golova. Karabati} je nekoliko puta biran za najboljeg igra~a na svijetu. Ro|en je 11. aprila 1984. u Ni{u. Trenutno je ~lan Monpeljea, s kojim je bio ~etverostruki prvak dr`ave, osvaja~ francuskog kupa te evropski prvak. S njema~kim Kilom osvojio je, tako|er, Ligu prvaka te prvenstvo Njema~ke 2006., 2007., i 2008. godine. Rijetko koji srednji vanjski je toliko dobar i u odbrani, {to Karabati}a ~ini najpo`eljnijim A. ^. igra~em na svijetu.

Nikola Karabati}

Poruka s protesta: Narod vi{e ne mo`e trpjeti Mubarakov re`im

(Foto: F. Fo~o)

Vije}e Ustavnog suda RS

U svijetu rukometa ni{ta novo. Ve} tri godine svakog januara, bilo da je svjetsko ili evropsko prvenstvo, Francuska rukometna reprezentacija demonstrira ono u ~emu je protivnici poku{avaju kopirati, ali im ne uspijeva. U njihovom slu~aju snaga nije ta koja klade valja, ve} je, poduprta pame}u i izuzetnom vje{tinom, dominantna karakteristika najuspje{nije rukometne reprezentacije posljednjih godina, ali i ina~e tokom historije. Predvodnik generacije odli~nih, neprobojnih rukometa{a koji su odbranili svjetsko zlato svakako je Nikola Karabati}, MVP odno,

Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS ju~er je u Banjoj Luci utvrdilo da nije povrije|en vitalni interes Bo{njaka izborom Aleksandra D`ombi}a za predsjednika Vlade, ~ime je i po-

Primjedbe Bo{njaka odba~ene, D`ombi}eva vlada potvr|ena
tvr|en izbor entitetske Vlade. Predsjednik Ustavnog suda RS Mirko Zovko obrazlo`io je da osporenom odlukom nije povrije|en interes bo{nja~kog naroda, jer od navedenih funkcija najvi{e

Josipovi} s ~lanovima Predsjedni{tva

Dodik: Po{tujemo sva~ija prava
Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je ju~er za Srnu da je zahtjev Kluba Bo{njaka kojim je osporavan izbor Vlade od po~etka bio besmislen i da je u pitanju zloupotreba procedura. - Mi po{tujemo sva~ija prava, pa i prava Bo{njaka za za{titu nacionalnog interesa. Ali , ovo je bila klasi~na {pekulacija, {to je Sud na kraju i potvrdio rekao je Dodik.

dvije mogu biti popunjene iz reda jednog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih. - Time {to je izabran za predsjednika Vlade predstavnik srpskog naroda Vije}e smatra da Narodna skup{tina nije povrijedila definiciju iz ~lana 69. Ustava RS jer se upravo kretala u okviru navedene norme - navodi se u saop}enju Ustavnog suda RS. Iz Kluba Bo{njaka je krajem januara (27. januar) zatra`eno da aktivno u~estvuju u raspravi o ovom predmetu, {to je Ustavni sud tako|er odbio, uz obrazlo`enje da je odr`ana sjednica, a ne raspra-

(Foto: M. Lugi})

Ustavni sud RS: Nema povrede nacionalnog interesa

va, kao i da su zahtjev zaprimiV S. . li kasno.

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}, nakon ju~era{njeg sastanka s ~lanovima Predsjedni{tvom BiH u Zagrebu, kazao je da su odnosi Hrvatske i BiH na vrlo visokom nivou, jer je rije~ o dvjema prijateljskim zemljama Zagreb: S ju~era{njeg susreta koje su sposobne nferenciji s predsjedavaju}im otvorena pitanja rje{avati Predsjedni{tva BiH Neboj{om me|usobnim dogovorom, javi- Radmanovi}em. la je Fena. Trojica ~lanova Predsje- BiH je jedan od najva`ni- dni{tva BiH, Neboj{a Radmajih partnera Hrvatske i na{ na- novi}, Bakir Izetbegovi} i jbli`i susjed s kojim dijelimo @eljko Kom{i}, susretom s Jopuno toga dobrog - rekao je Jo- sipovi}em po~eli su dvodnevnu sipovi} na zajedni~koj pres-ko- slu`benu posjetu Hrvatskoj.

Odnosi Hrvatske i BiH na visokom nivou

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 1.februar/velja~a 2011.

mozaik

GRIPA Iako se bilje`i manji broj novooboljelih

Zraka topi metal

Dva pacijenta u Sarajevu i dalje u te{kom stanju

Opasnost od H1N1 jo{ nije pro{la

Zaraza otkrivena kod jo{ 27 osoba

Konstruirao zraku 5.000 puta ja~u od Sunca
Erik D`ekmejn (Eric Jacqmain, 19) iz SAD prekrio je obi~ni satelitski tanjir s 5.800 sitnih stakalaca te ka`e da mo`e napraviti ubojitu zraku ukoliko dobro usmjeri svjetlost. Ja~ina topline jednaka je ja~ini topline koju bi emitiralo

Eksperiment iz SAD

5.000 sunca, tvrdi mladi}. Zrake mogu rastopiti `eljezo i alumunij te pretvoriti zemlju u lavu. Svoj izum nazvao je R5800 solarna smrtonosna zraka. Tanjir nije dugo izdr`ao pa se zapalio i u potpunosti izgorio. Ali Erik ve} planira izgradnju novog satelitskog tanjira na koji }e zalijepiti 32.000 stakalaca.

Zvijer se zabavljala u studiju

Dvoje pacijenata, 58-godi{njak iz Cazina i 41-godi{njakinja iz Kiseljaka, koji su pro{le sedmice zbog infekcije virusom H1N1 preba~eni na Internisti~ku terapiju KCUS-a, i dalje se nalaze u te{kom stanju. - Oba pacijenta priklju~ena su na mehani~ku ventilaciju. Trenutno su stabilni i pod stalnim su nadzorom ljekara - ka`u u KCUS-u. Na Infektivnoj klinici u Sarajevu lije~i se 25 pacijenata s potvr|enim virusom H1N1. Nova oboljenja registrirana su {irom BiH. Na sarajevskoj Mikrobiologiji analizirano je 35 briseva pristiglih tokom vikenda. Kod 16 osoba potvr|eno je prisustvo H1N1, a svi oboljeli su iz Sarajeva. Za sada se zbog H1N1 ne uvode radikalnije epidemiolo{ke mje-

Deset umrlih 10
umrlih u BiH oboljelih u KC Banja Luka

Problemi s gripom trajat }e jo{ najmanje mjesec

94 27

oboljelih u KCUS-u

re jer, kako stru~njaci smatraju, za tim nema potrebe. Jedina novost je {to su skoro sve bolnice ograni~ile posjete ili ih potpuno zabranile, poput KCUS-a. U RS prijavljeno je jo{ 11 novooboljelih od nove gripe. Do sada je u ovom entitetu zara`eno 247 osoba. U bolnicama se nalazi 115 pacijenata, a samo u banjalu~kom KC-u 94 oboljelih.

- Broj novoinficiranih je manji nego prethodnih dana, ali to ne zna~i da je opasnost pro{la, jer se o~ekuje da }e problem s gripom trajati bar jo{ mjesec - ka`e pomo}nik ministra zdravlja i socijalne za{tite RS Amela Loli}. Ona je poru~ila da vakcinisanje protiv gripe i dalje ima efekta. U RS ove zime od H1N1 umrle su tri osobe, a E. Ha. - V. S. u FBiH sedam.

Tigar nije mirovao

Mili} od danas uposlenik Tigar postao medijska zvijezda „Al-Jazeere Balkans“
njegov krotitelj davao intervju. Ali tigri} se nije htio pomiriti samo s ulogom maskote, ve} je preuzeo inicijativu i svu pa`nju u studiju usmjerio na sebe. Malo je grickao noge zaposlenima na radiju, malo se valjao, malo pozirao i postao zvijezda.

Popunjava se tim utjecajne katarske mre`e u Sarajevu

Sada ja nastupam, ka`e poznati novinar Tarik \o|i} preuzima du`nost generalnog direktora do 10. februara

U jednom od rijetkih izlazaka iz cirkuskog kafeza jedan tigri} dao je sebi odu{ka. Tokom emisije u`ivo na jednoj ruskoj radijskog stanici on je znati`eljno hodao po studiju dok je

Stavio ime na popis terorista
Carinski du`nosnik iz ureda za imigraciju u Velikoj Britaniji odlu~io je da mu je dosta njegove supruge i stavio je na popis terorista. Identitet du`nosnika nije otkriven, a on je ime supruge stavio na popis osoba kojima je zabranjen let u Veliku Britaniju, nakon {to je ona odletjela u Pakistan, u posjetu porodici. Kad je nesretna `ena po{la reze-

Poku{ao se rije{iti supruge

rvirati kartu za povratak u Britaniju, na aerodromu u Pakistanu joj je samo re~eno da to ne mo`e uraditi. Nikakvo obja{njenje nije dobila. Nazvala je supruga, a on joj je rekao da }e se raspitati o svemu, ali njegovo raspitivanje potrajalo je tri godine. Du`nosnik je u me|uvremenu tra`io unapre|enje, a kada su njegovi {efovi shvatili da mu je supruga na popisu terorista, upitali su ga za obja{njenje. On nije, naravno, imao izbora, ve} je priznao {ta je napravio.

Legendarni TV novinar Goran Mili} od danas (utorak) je i zvani~no uposlenik „Al-Jazeere Balkans“ i njen direktor programa i vijesti. Ovo je za „Dnevni avaz“ ju~er potvrdio sam Mili}, isti~u}i da jo{ ~eka dobivanje radne dozvole u BiH. Iako se {pekuliralo da }e Mili} 31. januara potpisati ugovor sa „Al-Jazeerom“, on to nije `elio potvrditi, dodaju}i da o tome ne `eli javno govoriti. - Ja od sutra (utorak) nastupam. U Sarajevo }u do}i najvjerovatnije u srijedu ili ~etvrtak najkasnije. U toku su pripreme studija i sli~ni poslovi. Sve se radi temeljito. Ne `uri se po svaku cijenu, jer se i najmanji propust osje}a godinama. U pitanju je jedan fini ritam. Krug odabira kadrova tako|er se su`ava. Ali, osim trojice vode}ih ljudi, niko jo{ nije primljen - kazao je za „Avaz“ Mili}, koji je od 24. januara i zvani~no u penziji.

Mili}: Direktor programa “Al-Jazeera“: Su`ava se krug odabira kadrova

\o|i}: Va`na uloga

Osim Mili}a, u timu „Al-Jazeere Balkans“ su, za sada, budu}i generalni direktor T arik \o|i}, te direktor tehnike i biv{i uposlenik RTL-a i

Nove TV Miljenko Logo`ar. \o|i} }e, saznajemo, funkciju generalnog direktora preuzeti do 10. februara ove F. VELE godine.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Petar ^obankovi}

ZABRINJAVAJU]E Kakva je demografska slika u BiH

Opstati se mo`e samo radom
^obankovi}: Opravdao povjerenje

Sve vi{e razvoda u BiH
Opada i broj ra|anja djece Broj vjen~anih parova smanjen za 5,16, a onih koji su se odlu~ili za razvod pove}an za 9,40 posto
U periodu januar-septembar pro{le godine u BiH je bilo 25.264 `ivoro|enih beba, {to u odnosu na isto razdoblje 2009. godine pokazuje smanjenje od 2,04 posto. Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH o demografiji pokazuju da je za devet mjeseci 2010. sklopljeno 15.389 brakova, a da ih je 745 razvedeno. Porede}i te brojke s onim iz istog perioda 2009., dolazi se do zaklju~ka da je sklopljenih brakova manje za 5,16 posto, ali da je broj razvoda pove}an za 9,40 posto.

- Opstati se mo`e samo radom. Pozicija i u stranci i u vladi mo`e se ostvariti i opravdati jedino rezultatima rada. Moja je pozicija u stranci dobra, potpredsjednik sam HDZ-a. Vjerujem da sam svojim radom uvijek opravdao povjerenje koje mi je bilo ukazivano.
(Hrvatski politi~ar za „Globus“)

Tomica Milosavljevi}

Atmosfera lin~a postala mi je uvredljiva
- Razlog ostavke jeste duboko li~ni. Zato {to je moja stvar, duboko li~na, to {to sam se osjetio potpuno usamljeno! Osjetio sam da poslije svih ovih godina javna slika po- Milosavljevi}: staje mnogo vi{e stvoreni utisak, a ne ~in- Li~ni razlozi jenica i istina! Atmosfera lin~a, minimiziranja ve}ine rezultata, svjesnog prikrivanja istine za mene je postala uvredljiva.
(Biv{i srbijanski ministar zdravstva za „Press“)

Ivan Golac

O~ekujem puno golova u Zenici
Podaci za prvih devet mjeseci 2010. 15.389 sklopljenih brakova
745 razvedenih brakova
Dr`ava se mora pozabaviti populacionom politikom Golac: Navijam za Su{i}ev tim

Pad nataliteta
Komentiraju}i podatak da se u BiH ra|a manje djece, sklapa manje brakova, a da je broj razvoda u porastu, demograf Stevo Pa{ali} nagla{ava da u ovu statistiku ne ulaze jesenji mjeseci, kada se mnogi parovi odlu~uju na vjen~anje. Uprkos tome, ka`e da je procent razvoda u stalnom porastu. - To se de{ava prije svega zbog ekonomske situacije, brakovi u kojima vlada ekonomska nesigurnost uglavnom nisu dugotrajni.

- Za mene je BiH favorit protiv Rumunije iz vi{e razloga. Prije svega, {to va{i igra~i igraju u boljim klubovima, ali i zbog atmosfere koja }e vladati na Bilinom polju. O~ekujem utakmicu s puno golova i pobjedu selekcije koju s klupe vodi Safet Su{i}.
(Biv{i nogometni as za „Avazov Sport“)

[to se ti~e sklapanja brakova, to nije zadovoljavaju}i procent. Tako|er, ekonomska situacija, ali i odgo|eno sklapanje brakova i ra|anja razlozi su za pad nataliteta ka`e Pa{ali}.

Posao i stan
Obja{njavaju}i razloge odgo|enog stupanja u brak

i ra|anje djece, ka`e da se to de{ava jer je ve}i broj mladih uklju~en u visoko{kolsko obrazovanje, te da imaju nerije{ena egzistencijalna pitanja, {to se prvenstveno odnosi na stambeni prostor i stan. - Podaci za 2008., 2009. i devet mjeseci 2010. pokazuju da je BiH u{la u negativnu stopu prirodnog pri-

ra{taja. BiH, entiteti, kantoni i lokalne zajednice moraju se aktivirati na utvr|ivanju mjera populacione politike - zaklju~uje Pa{ali}. U periodu januar-septembar 2010. u BiH je umrlo 25.577 osoba, {to je smanjenje za 0,33 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
B. TURKOVI]

Miro Gavran

Dosada je glavni smrtni grijeh
- Dosada je glavni smrtni grijeh. Za histeriju je pak posebno zaslu`an ameri~ki film. Treba prikazati svijet u svim njegovim dimenzijama. Ako u sat vremena filma utr- Gavran: pate samo spolnost, onda je rezultat porno- Ameri~ki film film.
(Dramaturg za „Slobodnu Dalmaciju“)

Radost u porodici Popovi} iz Zenice

Ro|ene i druge trojke na Jezeru
U obnovljenoj Klinici za ginekologiju i aku{erstvo na Jezeru u Sarajevu u nedjelju nekoliko sati poslije pono}i ro|ene su i druge trojke. Sretni roditelji su supru`nici Popovi} iz Zenice, a majka

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

1. 2. 2011.

Vjerovatno}a jedan naprema hiljadu
Kako saznajemo, u staroj zgradi poro|ajnog odjela bolnice Ko{evo posljednje trojke ro|ene su prije dvije godine. U obnovljenoj klinici na Jezeru ovo je drugi slu~aj. Vjerovatno}a da se rode trojke za~ete prirodnim putem je, otprilike, jedan naprema hiljadu.

2

Zbog gripe posjeta zabranjena do daljnjeg

je na svijet donijela dva zdrava dje~aka i djevoj~icu. - Bebe su ro|ene carskim rezom. Ina~e, rije~ je o priro-

dnoj trudno}i, {to je veoma rijetko kada se ra|aju trojke. Porod je pro{ao bez komplikacija, a majka, kao i bebe, sta-

A. KARAMAN

Predstavnici AUBiH-a dobili poziv

Akcija srbijanske policije u Beogradu
Srbijanska policija ju~er je po nalogu tu`itelja za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a pretresla stan Darka Mladi}a, sina odbjeglog ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a, objavilo je srbijansko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine, prenijela je Fena. Cilj pretresa je, kako se navodi, potraga za dokazima i tragovima koji bi ukazali na mjesto gdje se skriva Ratko Mladi}, a pretres je obavljen u stanu njegovog sina u Beogradu. Milo{ [alji}, advokat porodice Mladi}, rekao je Srni da pripadnici ove slu`be prilikom pretresa nisu prona{li ni{ta. Ju~er je i biv{i na~elnik Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije Aco Tomi} priveden na saslu{anje zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladi}a.

tima, a ponegdje i prije0 podne o~ekuje se magla ili niska obla~nost, a tokom 6 dana malo do umjereno MOSTAR obla~no i sun~ano vrijeme, dok }e u Hercegovini biti sun~ano uz malu do umjerenu NEUM obla~nost. Ne{to vi{e obla~nosti 8 o~ekuje se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima.

SARAJEVO

GORA@DE 0

Prci}, Bond i Gani} na Pretresen stan Mladi}evog sina Klintonovoj konferenciji
Biv{i predsjednik SAD Bil Klinton (Bill Clinton) uputio je poziv rukovodstvu Ameri~kog univerziteta u BiH (AUBiH) da 9. februara u Njujorku prisustvuju konferenciji o temi ‘’Amerika na raskrsnici - Dejtonski sporazum i po~etak diplomatije 21. vijeka’’, saop}eno je ju~er iz ovog univerziteta, prenijela je Fena. Poziv je upu}en predsjedniku i potpredsjedniku Ameri~kog univerziteta u BiH Denisu Prci}u i Klifordu Bondu (Clifford) te direktoru Univerziteta za odnose s vladinim sektorom Esmiru Gani}u.

UTORAK
1. 2. 2011.

SRIJEDA
2. 2. 2011.

^ETVRTAK
3. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -14 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -14 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -130C do 50C
DNEVNE TEMPERATURE

od -30C do 100C

od -20C do 110C

od -30C do 110C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Anticiklon iznad na{e zemlje uvjetuje povoljne biometeorolo{ke prilike. Kod osjetljivih osoba ne}e biti izra`enijih tegoba, ali bi ipak trebale izbjegavati te`e aktivnosti i posvetiti vi{e pa`nje za{titi od hladno}e, naro~ito u jutarnjim i ve~ernjim satima. Tokom dana, usljed vi{ih temperatura, ugodnije }e biti u Hercegovini.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.04 Zalazak 16.55

1. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 05.15 14.26

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

bilno su i dobro. Djevoj~ica i dje~aci smje{teni su na Pedijatrijsku kliniku tako da se nadamo da bi za ~etiri do pet dana trebali i}i ku}i - kazao nam je ginekolog Boris Nikulin, koji je obavio porod. Prema rije~ima de`urne sestre, dje~aci su te{ki po 2.050 grama i dugi 42 i 44 centimetra, a djevoj~ica je ne{to lak{a i ima 1.700 grama, a duga~ka je 43 centimetra. Zbog gripe, na vratima Klinike za ginekologiju i aku{erstvo na Jezeru do~ekao nas je natpis „Zabranjena posjeta do daljnjeg“ tako da nismo uspjeli do}i do majke i beba. U telefonskom razgovoru Popovi}i su odbili za sada detaljnije pri~ati o sretnom doga|aju.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 1 1 BANJA LUKA BR^KO 1 TUZLA 1 ZENICA 0

VRIJEME DANAS

Umjereno obla~no saU Bosni u jutarnjim

LIVNO

8

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

teme

INCIDENT Slu`ba za strance i policija u rezidenciji diplomate

Incko: Posjeta i ICD-u

Tuzla

Incko }e danas posjetiti ICMP

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) posjetit }e danas objekte Me|unarodne komisije za nestala lica (ICMP) i Identifikacioni projekt Podrinje u Tuzli, javila je Srna. Incko }e posjetiti ICMPov Centar za koordinaciju identifikacija (ICD), u kojem se ~uvaju krvni uzorci prikupljeni od ~lanova porodica nestalih lica kao i ko{tani uzorci primljeni od vladinih institucija iz regiona i svijeta u svrhu analize DNK u laboratorijama ICMP-a.

Saudijski ata{e `eli otpustiti Filipinku?
Ana Marija Malari legalno zaposlena kao posluga Rije~ je o privatnom incidentu, ka`e Dragan Mekti}, direktor Slu`be za strance BiH Lokalna policija

Porezna uprava FBiH

PU FBiH

Besplatni seminari

Policija Kantona Sarajevo i Slu`ba za poslove sa strancima BiH intervenirali su prekju~er u rezidenciji diplomate iz Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ Dragan Mekti}, direktor Slu`be za strance. Prema njegovim rije~ima, u rezidenciji je prona|ena dr`avljanka Filipina koja je zaposlena u rezidenciji kao posluga.

Porezna uprava (PU) FBiH organizirat }e od 2. do 14. februara u Tuzli, Biha}u, Mostaru, Zenici i Sarajevu besplatne seminare za porezne obveznike. Kako je ju~er re~eno Feni u PU FBiH, cilj seminara je educirati porezne obveznike o primjeni novih zakonskih rje{enja iz porezne politike. Svi prezentanti su iz PU FBiH.

Francuska

Uhap{en „[korpion“

Poslanici

Prodanovi} u Va{ingtonu

Poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} otputovat }e danas u Va{ington, gdje }e, na poziv ameri~kog Kongresa, sutra prisustvovati 59. nacionalnom molitvenom doru~ku. Prodanovi} je prije odlaska na put rekao Srni da mu je ovo tre}e putovanje na molitveni doru~ak u Va{ington.

Ku}a ata{ea Al-[atrija: Ambasada bez komentara na nesporazum sa slu`avkom

(Foto: F. Fo~o)

slena u BiH. Do{lo je do nekog neporazuma, ne mogu re}i incidenta, izme|u njih dvoje. On `eli da raskine taj
Mekti}: Nije bilo pretresa

odnos, ali je rije~ o privatnom incidentu i ne znamo druge detalje - ka`e Mekti}. Prema saznanjima na{eg

Statistika

U BiH 522.052 nezaposlenih

Prema podacima zavoda i slu`bi zapo{ljavanja u BiH, sa 31. decembrom 2010. godine na evidencijama su prijavljene 522.052 nezaposlene osobe, {to u odnosu na 30. novembar 2010. godine predstavlja pove}anje za 3.034 osobe ili 0,58 posto, prenijela je Onasa.

Mekti} je demantirao informacije koje je objavila agencija Srna da je rezidencija pretresena i da je Filipinka dr`ana prisilno, ali nije mogao ni precizirati za{to je i ko je pozvao policiju. - Na{i slu`benici iza{li su na teren zajedno s lokalnom policijom. Utvrdili smo da je dr`avljanka Filipina sasvim legalno boravila i bila zapo-

Nema nikakve prijave
Govore}i o tvrdnjama agencije Srna da je Filipinka prona|ena „neuhranjena, lo{e tretirana i vjerovatno seksualno zlostavljana“, Mekti} te informacije nije mogao potvrditi. - Nesporazum je nastao u pogledu njenog anga`mana i pozvana je policija. Ona je ostala u rezidenciji nakon svega. Regularno je ovdje i mi }emo pratiti {ta se de{ava. Ne znamo da li se ona tamo hranila ili nije, ali ako bude bilo kakvih prijava i problema, mi }emo se prema njima odnositi kako treba. Za sada se to nije dogodilo - isti~e Mekti}.

lista, rije~ je o ata{eu ambasade Ibrahimu Al-[atriju (Al-Shatri) te Filipinki Ani Mariji Malari, ro|enoj 1980. godine. Portparol MUP-a KS Irfan Nefi} nije htio govoriti o slu~aju i uputio nas je na Slu`bu za strance BiH. Iz Saudijske ambasade ju~er nisu imali nikakvog komentara, samo nam je re~eno da je „cijeli slu~aj predat Ministarstvu vanjskih poslova BiH“. No, u slu`bi za odnose s javno{}u MIP-a re~eno nam je da ni{ta ne znaju o ovom T. LAZOVI] slu~aju.

Biv{i pripadnik srpskih paravojnih snaga koji je u~estvovao u masakru u Srebrenici u julu 1995. godine uhap{en je ju~er ujutru na francuskim Alpama, gdje se sklonio prije nekoliko godina pod la`nim imenom, saop}ila je policija. Srbijanske vlasti izdale su evropsku potjernicu za 47-godi{njim Miloradom Momi}em zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti, a uhap{en je blizu Grenobla dok je i{ao na svoje radno mjesto, u firmu specijaliziranu za izradu fasada, javila je agencija AFP .

Bez komentara

Sud BiH

Danas izja{njenje o slu~aju „Purda“
Tu`ila{tvo i odbrana Tihomira Purde izjasnit }e se danas pred Sudom BiH o okolnostima na osnovu kojih ga Srbija potra`uje zbog sumnje za zlo~ine u Vukovaru 1991. godine. - Sjednicu }e odr`ati sudija koji vodi ovaj predmet. Nakon toga on }e svoje mi{ljenje dostaviti Krivi~nom vije}u, koje }e donijeti kona~nu odluku u ovom slu~aju izjavila je Srni portparol Suda BiH Selma Had`i}.

Rendi} u pritvoru nema ni grijanja
Natekao zbog jake zubobolje, ali ga ne `ele odvesti zubaru Arnaut sutra u posjeti Jasminu Rendi}u Ambasador
Dok ~eka odluku Apelacionog suda u Novom Sadu o mogu}em izru~enju Afganistanu, Jasmin Rendi}, Tuzlak koji je od kraja aprila pro{le godine zato~en u Srbiji, susre}e se i s drugim neugodnostima. Rendi}, {to nam je potvrdio i ambasador BiH u Beogradu Bori{a Arnaut, boravi u zatvoru u kojem uop}e nema grijanja, iako su temperature tokom ve}eg dijela dana i naro~ito no}u daleko ispod nule. Uz to, Rendi} je natekao i ima jaku zubobolju, ali zatvorske vlasti u tri navrata odbile su njegov zahtjev da ga odvezu u bolnicu. Zbog toga je Rendi} pisao i ambasadoru Arnautu, koji bi ga ve} sutra trebao posjetiti. Mitrovici kojim mu je produ`en pritvor, a utvr|eno je da nema prepreka za njegovo izru~enje Afganistanu. - Odluku Apelacionog suda o~ekujemo u roku od deset dana i nakon toga }emo poduzeti sve potrebne mjere da se sprije~i Rendi}eva ekstradicija - kazao je Arnaut. Ukoliko Apelacioni sud ne prihvati `albu advokata i prihvati rje{enje o izru~enju Afganistanu, kona~nu odluku mora donijeti ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Ambasador Arnaut ve} je vodio razgovore u Ministarstvu pravde Srbije, nakon kojih je kazao da je „prili~no optimisti~an“ da se Rendi}u ne}e desiti najcrnji mogu}i E. H. scenarij.

Dok ~eka odluku srbijanskog pravosu|a

Udru`enja

„Korektiv“ za ukidanje FBiH

Sarajevo

Udruga za unapre|enje i koordinaciju aktivizma u lokalnoj zajednici „Korektiv“ uputila je poziv udru`enjima za aktivno uklju~enje u proces stvaranja pravednije dr`ave te ukidanje Federacije, javila je Fena. - Politi~kim elitama u ve}em entitetu predla`emo ve} vi|eno, ali jednostavno rje{enje ukidanje FBiH i prijenos njenih ovlasti na `upanije - navodi se u saop}enju.

Preminula Mira Jadri}Winterhalter

Rendi}: Pisao ambasadoru Arnautu

Arnaut: Razgovarao s ministricom

- Zatvor u kojem boravi Rendi} uop}e nema grijanja. Posjetit }u Rendi}a u srijedu i vidjeti {ta se mo`e u~initi za pobolj{anje njegovog medicinskog tretmana i

uvjeta boravka u pritvoru kazao je Arnaut za „Avaz“. U me|uvremenu, Rendi}ev avdokat Jovan Pavlovi} uputio je `albu na rje{enje Vi{eg suda u Sremskoj

Dugogodi{nji ~lan SDP-a BiH i ~lan Glavnog odbora SDP-a BiH prof. dr. Mira Jadri}-Winterhalter preminula je 29. januara 2011. u 69. godini `ivota. Komemorativna sjednica ~lanova GO SDP-a i Op}inskog odbora SDP-a bit }e odr`ana danas u 11.00 sati u sali Op}ine Centar. Sahrana }e biti obavljena na sarajevskom groblju Bare u 14.30 sati.

teme

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

9

Miloj~i} dobio izvje{taj iz Afganistana

TUZLANSKI KANTON Muke zbog formiranja vlade SDP-a i SDA

Me|u kandidatima za ministre i osu|enici
Aid Berbi} (SDP) osu|en pravomo}no za nesavjestan rad, protiv Asima Alji}a (SDA) vodi se istraga Mandatar ^au{evi} iznena|en kandidaturom Senije Bubi}
Kao {to se o~ekivalo, formiranje Vlade Tuzlanskog kantona ne ide nimalo lako, a sude}i prema posljednjim doga|anjima, cijeli proces potrajat }e jo{. Mandatar Sead ^au{evi} (SDP) sutra bi trebao znati imena svih ministara iz svoje partije. Nakon ocjene u Centrali SDPa date su mu sugestije i prepu{teno mu je da me|u ponu|enim kandidatima odabere one koje on `eli. ostat }u pri tome da za osobe koje su osu|ivane nema mjesta u Vladi TK. Tako|er, ~uo sam i za istragu protiv jednog kandi-

Nisu ugro`eni `ivoti bh. vojnika
Pri~e o lo{im uslovima `ivota ~iste su {pekulacije, tvrdi Miloj~i}
Nekoliko na{ih oficira koji slu`e mirovnu misiju ISAF u Afganistanu prije nekoliko dana boravili su na desetodnevnom godi{njem odmoru u BiH, saznaje „Avaz“. Tu priliku iskoristili su da provedu {to vi{e vremena sa svojim porodicama, ali i da o `ivotu u opasnoj afganistanskoj provinciji Helmand iz prve ruke informiraju svoje nadre|ene. Kako je sve {to se ti~e boravka na{ih vojnika u misiji ISAF zbog sigurnosnih razloga obavijeno velom tajne, tako je i dolazak dijela na{e jedinice bio sakriven od javnosti. No, na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH generalpukovnik Miladin Miloj~i}, u onoj mjeri u kojoj

Fazli}: Ako zatreba, mijenjat }emo kandidate
Predsjednik Kantonalnog odbora SDA TK Amir Fazli} u izjavi za „Avaz“ potvrdio je da je i on obavije{ten o istrazi koja se vodi protiv kandidata za ministra Asima Alji}a. - Anonimne prijave su jedno, a zvani~na istraga ne{to sasvim drugo. Ako se poka`e da je ta informacija ta~na, zamijenit }emo kandidata i predlo`iti drugog. Na putu sam za Sarajevo i to pitanje }emo danas (ponedjeljak) razmotriti na kolegiju i Kadrovskoj komisiji. Predsjedni{tvo SDA donijet }e kona~nu odluku o tome kazao je Fazli}.

Miloj~i}: Uskoro nova rotacija

Krivi~no djelo
No, dilema je puno. Za sada je, ~ini se, jedino izvjesno da }e nova ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta biti Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, a ministrica obnove, razvoja i povratka Dijana Bilanovi}. Izvjesno je i da }e ministar industrije biti @eljko Kne`i~ek, kandidat NS Radom za boljitak. Najve}i problem mandataru ^au{evi}u predstavlja informacija da je najozbiljniji kandidat za ministra trgovine, turizma i saobra}aja Aid Berbi} pravomo}no osu|en i ka`njen nov~anom kaznom zbog krivi~nog djela nasavjestan rad u slu`bi. Ju~er je „Avazu“ iz Tu`ila{tva TK zvani~no potvr|eno i da je Asim Alji}, kandidat SDA za ministra za bora~ka pitanja, pod istragom zbog zloupotrebe polo`aja. - Ve} ranije sam rekao i

On je demantirao navode koji su procurili u javnosti da su na{i vojnici smje{teni u {atore, navo-

data iz SDA. Za mene je i to eliminiraju}i faktor - kazao je ^au{evi} za „Avaz“.

Raketama nije pogo|en sektor s na{im vojnicima
Miloj~i} je potvrdio da je prije izvjesnog vremena do{lo do raketnog napada na bazu u Helmandu, ali je smio, prenio nam je ono {to je ~uo od komandira na{e jedinice u Afganistanu. - Prva polovina jedinice bila je na godi{njem odmoru i 20. januara vratili su se nazad. Li~no sam razgovarao s komandirom jedinice i nije se `alio na bilo {ta {to se ti~e `ivota i rada u bazi. Na{i vojnici nisu ugro`eni ni u ~emu, niti su u nepovoljnijoj poziciji od danskih vojnike. Komandir jedinice rekao mi je da nije bilo niti jednog problema ni primjedbe. Kako za hranu i smje{taj tako ni za opremu - rekao je Miloj~i} za „Dnevni avaz“. nije pogo|en sektor gdje su bili na{i vojnici. Niko, kako je istakao, ni s jedne ni s druge strane nije stradao. de}i da se radi o ~istim {pekulacijama. Istakao je da su svi detalji o njihovom kretanju i boravku vojna tajna, koja im garantira koliko-toliko sigurnost, pa o tome nije mogu}e govoriti. - Uskoro bi drugi dio jedinice trebao do}i na godi{nji odmor. U zavr{noj smo pripremi za slanje nove rotacije koja }e u skladu s planom i vremenskim tajmingom zamijeniti prvu naglasio je prvi ~ovjek OSBiH. Naveo je i da su na{i vojnici, {to se ti~e profesionalnosti, dobili izuzetno visoku ocjenu u misiju u Afganistanu, te da se to od njih i o~ekivalo. S. RO@AJAC

Tihi}ev izbor
Ovakav stav mandatara mogao bi dodatno zakomplicirati situaciju, jer je Alji} kandidat kojeg je podr`ao KO SDA TK. Tako|er, problema bi moglo biti i s prihvatanjem drugih SDA-ovih kadrova, prije svega Senije Bubi} za ministricu poljoprivrede, koja je li~ni izbor Sulejmana Tihi}a. - Prije imenovanja ministara obavit }u razgovore sa svima i vidjeti kakve su njihove biografije. Iskreno sam iznena|en prijedlogom za ministra poljoprivrede i vidjet }u kakve su njene kvalifikacije za tu funkciju te eventualno ponuditi zamjenu resora - kazao je ^au{evi}. E. HUREMOVI]

^au{evi}: Za kompromitirane nema mjesta u Vladi

Mla|an Lazi} ministar finansija?
SDA je u me|uvremenu prona{la i nedostaju}eg kandidata za ministra finansija. Me|u nekoliko imena odlu~ili su se za Mla|ana Lazi}a, direktora preduze}a „Gradski i prigradski saobra}aj“ Tuzla. Ve}inski vlasnik GIPSa je Nijaz Suljki}, mu` odlaze}e ministrice obrazovanja Mirzete Had`i}-Suljki}, pa zlobnici ve} komentiraju kako }e Suljki} i Had`i}Suljki}, ipak, imati „svog“ ministra, iako obnova mandata „gospo|i ministarki“ nije uspjela.

Unsko-sanski kanton dobio novu vladu

Dogovor koalicionih partnera u ZDK

Hamdija Lipova~a i zvani~no premijer
Skup{tina Unsko-sanskog kantona (USK) potvrdila je ju~er ve}inom glasova sastav nove Vlade USK, s premijerom Hamdijom Lipova~om na ~elu. Za Vladu sastavljenu od po ~etiri ministra iz SDP-a i SDA te jednog ministra NSRzB-a glasalo je 17 zastupnika. ^etiri zastupnika DNZ-a bila su suzdr`ana, dok su protiv bila ~etiri zastupnika Asda, tri SBiH i dva SBB BiH. Lipova~a je u ekspozeu obe}ao ekonomsku obnovu, investicije i nova radna mjesta, rje{avanje problema „Agrokomerca“, krupne infrastrukturne projekte, ali i racionalizaciju javne potro{nje i {tednju, te da bud`et mora prestati biti isklju~ivo u funkciji odr`avanja kantonalne birokrM. D. atije. Sa sjednice: Polaganje zakletve

SDA je prihvatila zahtjev SDP-a
Izvr{ni odbor SDA ZDK prihvatio je sino} zahtjev SDP-a da njemu pripadne mjesto mandatara Vlade, {to je bio kamen spoticanja izme|u dviju stranaka koje u Skup{tini ZDK imaju po deset poslanika. - Prihvatili smo prijedlog da SDP daje budu}eg premijera i ~etiri ministra, a SDA {est ministara i predsjedavaju}eg Skup{tine. Narodnoj stranci Radom za boljitak ne}emo mo}i dati ministarsko, ali }e im pripasti neko mjesto u upravi - kazao je sino} novinarima predsjednik KO SDA ZDK Mirsad Zaimovi}, dodaju}i da su se SDA i SDP obavezali da }e „u svojim redovima“ imenovati po jednog ministra sr-

Adnan Ba{i} nije dobio prijedlog

Novi sastanak lidera za sedam dana?
Predstavnici parkako bi najva`nije lamentarnih stranaka institucije u dr`avi u BiH jo{ danas imakona~no po~ele fuju rok da privremenkcionirati. nom predsjedava- Nisam dobio niju}em Predstavni~jedan prijedlog za pakog doma Adnanu rlamentarnu ve}inu. Ba{i}u dostave piSutra (danas, op. a) smenu obavijest o totrebao bih se sastati s me jesu li od poslje- Ba{i}: dva sekretara Doma dnjeg sastanka do sa- Jo{ jedan kako bismo se dogoda osigurale parla- poku{aj vorili ho}emo li zakamentarnu ve}inu za odr`ava- zivati novi sastanak. Na taj nje nastavka konstituiraju}e sastanak trebali bi biti pozvasjednice ovog doma. ni isklju~ivo predsjednici, a Ukoliko to ne u~ine, pr- ne predstavnici stranaka. ivremeni predsjedavaju}i u Ako ni tu ne bude uspjeha, roku od sedam dana zakazat ne znamo ho}emo li vi{e re}e novi sastanak politi~kih agirati kao Parlament ili lidera, na kojem bi trebali }emo jednostavno pustiti razmijeniti informacije o stranke da se dogovaraju - ratome kakav je pomak do sa- zo~arano nam je ju~er rekao S. R. da napravljen i {ta u~initi Ba{i}.

Zaimovi}: NSRzB-u mjesto u upravi

pske i hrvatske nacionalnosti. On je istakao da }e tek pregovarati sa SDP-om o rasporedu ministarstava te konkretnim imenima koje bi mandatar trebao predlo`iti A. D@. Skup{tini.

Klub poznatih

Armin Muzaferija

Bitan mi je svaki dan u `ivotu
Li~ni profil pjeva~a

10
decembar novembar oktobar septembar avgust juli juni

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

teme

Broj nezaposlenih u 2010.
522.052 519.096 517.203 517.004 517.565 516.045 511.806 maj april mart februar januar

512.349 515.966 519.160 519.336 516.185

Ime i prezime: Armin Muzaferija. Datum i mjesto ro|enja: 1. 12. 1988. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Podstanar. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svaki dan `ivota. Koji automobil vozite: „Buba“. Kako se odmarate: Odlazak na planinu. Omiljeni muzi~ar: Brajan Adams (Bryan Adams), Laura Pausini, Zara. Volite li kuhati: Zavisno od raspolo`enja. Najdra`a knjiga: „Mesnevija“, „Divan“. Omiljeni pisac: Rumi. Umjetnik kojeg cijenite: Mnogo ih je. Za koji klub navijate: Barcelona. Koga biste poveli na pusti otok: Porodicu i prijatelje. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Duhovnost i ~isto}u. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, nogometom. Omiljena hrana i pi}e: Sve iz bosanske kuhinje. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja, a ~esto anga`iram profesionalce, ako je u pitanju neki ve}i projekt. Volite li i}i u {oping: Ako moram. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Ima ih nekoliko.

TR@I[TE Podaci Agencije za rad i zapo{ljavanje

BiH u 2011. u{la sa 522.052 nezaposlenih
Bez posla u decembru ostalo 6.584 radnika
nom 2010., najvi{e je KV radnika 185.247 ili 35,48 posto, NKV radnika - 160.166 ili 30,68 posto, te radnika sa srednjom stru~nom spremom, kojih je 127.584 ili 24,44 posto. Od ukupnog broja nezaposlenih, novoprijavljenih osoba koje tra`e posao bilo je 14.815. S evidencije zavoda i slu`bi zapo{ljavanja izbrisano je 11.819 osoba, od ~ega je radni odnos zasnovala 5.521 osoba. U decembru 2010. godine poslodavci su od zavoda i slu`bi zapo{ljavanja u BiH potra`ivali 3.267 novih radnika, dok je u istom mjesecu bez posla ostalo njih 6.584. U skladu s va`e}im zakonskim propisima, u decembru 2010. godine nov~anu naknadu koristilo je 7.686 osoba ili 1,47 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba. Pravo na zdravstvenu za{titu ostvarile su 351.634 osobe ili 67,36 posto od ukupnog broja nezaposlenih u na{oj dr`avi.
B. TURKOVI]

Muzaferija: Odmor na planini

Va{ najbolji prijatelj je: Roditelji. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Uveo u sve {kole i obrazovne ustanove predmet „ljubav“. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Samo ako je muzi~kog karaktera, ina~e ne.

U 2011. godinu Bosna i Hercegovina u{la je sa 522.052 nezaposlenih. Toliko ih je, naime, bilo na evidencijama zavoda i slu`bi za zapo{ljavanje 31. decembra 2010., a {to je vi{e za 3.034 osobe ili 0,58 posto u pore|enju sa 30. novembrom pro{le godine. Prema najnovijim podacima Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH, u strukturi onih koji tra`e zaposlenje, zaklju~no s posljednjim da-

Nov~ane naknade

Novi na birou

SMS
ZAMKE U MOSTARU - U Mostaru nema nijednog {ahta na kanalizacijskim odvodima. Neko ih skida, a otkupljiva~i `eljeza te {ahtove kupuju. Tako su gra|ani direktno izlo`eni zamkama koje mogu biti kobne. Niko od vlasti ni policije ne reagira, svako {uti dok neko ne pogine ili, u najboljem slu~aju, polomi nogu. ZDRAVI LJUDI Za koga truba svira? Odgovor je - za onoga ko ima „u{i“, sluha, ali imamo li ga mi? Sada ili nikada treba slu{ati poruku velikog akademika Muhameda

Dnevni avaz 061-142-015
me|unarodna zajednica! Nama su potrebni novi ljudi, kompetentni i stru~ni da upravljaju politi~kim i privrednim procesima dr`ave! ROK TRAJANJA Mnogo frke kod nas oko ira~kog duga. Bojim se da }e i to ra{~erupati {to prije da ne bi rok trajanja istekao. REFORMA ZDRAVSTVA Kod nas je me|u brojnim reformama koje treba provesti, svakako i ona u oblasti zdravstva. Ovdje dok bolesnik ili onaj ko tra`i ljekarske usluge do|e na red, mo`e dva puta umrijeti.

ANKETA

Filipovi}a. Od zdravih ljudi neko ho}e napraviti slijepo crijevo u bo{nja~koj naciji. DRU[TVENI PROCESI - Ko je ko u BiH i koliko vrijedi, rekao je narod na demokratskim izborima. [to nije valjalo, narod je pomeo i poslao na smetlji{te historije. I ovi }e isto pro}i ako ne opravdaju ukazano povjerenje. To su dru{tveni procesi kroz koji su zapadne zemlje pro{le u 19. stolje}u. NOVI LJUDI Rje{enje za na{u dr`avu je da mi sami odlu~ujemo o BiH, a ne Evropa i

- Nisu jedini problemi, ali su zasigurno najve}i. Vlast je kriva za takvo stanje i jedina je koja to mo`e ispraviti, samo ako ovi na Amer Badi} vlasti `ele.

Uz na{u vlast, te{ko }emo na noge
- Jedni su od najve}ih problema, kojim je te{ko stati ukraj. Kriva je vlast zato {to dopu{ta takvo stanje u dr`avi, Bahrija nema ko drugi Vlahovljak biti kriv. - Najve}u odgovornost za te{ko stanje velikog broja gra|ana imaju predstavnici vlasti. Krajnje je vrijeme da po~nu razmi{ljati o na- Faketa Ibri} ma. - Jesu najve}i problem i dobro se zna da su vlade krive za to {to ne radimo, za to {to smo siroma{ni i {to nam je natalitet sve manji. - Naravno da su najve}i. To su glavni problemi dr`ave, koje je te{ko iskorijeniti. Krivi su nadle`ni organi u vladi koji ne rje{avaju pr- Amila Bajraktarevi} obleme. - Naravno da su siroma{tvo i nezaposlenost trenutno najve}i problemi u BiH, a glavni krivci za ovakvo stanje Omer su na{i poliHusi~i} ti~ari. - Uz siroma{tvo i nezaposlenost, problem je i kriminal. Da nije kriminala koji pokriva i vlast, sigurno bi nam svima Milenko bilo bolje.

me|u gra|anima Sarajeva, Srebrenika i Prijedora Jesu li nezaposlenost i siroma{tvo najve}i problem BiH?

Sarajevo Srebrenik Prijedor

- Jesu najve}i problemi s kojima se suo~avaju gra|ani, a za oba ova problema glavni krivci su oni koji su do sada bili na vlasti u Husnija Fazli} BiH. - Ovo je propast i potpuni bankrot. Sve manje nas radi, pla}e i penzije su mizerne i pitanje je ho}e li ih uop}e biti. Vlast ne radi svoj po- Petra Mirkovi} sao.

Slobodan Savi}

Ad. K. - O. M. - M. Z. Zeljkovi}

teme

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

11

PROCESI Bi~ak~i} i ^ovi} ponovo pred Sudom BiH

Tu`ilac tra`i poni{tenje osloba|aju}e presude
Postignute imovinske koristi nema, pa su navodi `albe samo lai~ka mi{ljenja, kazao je Bi~ak~i}ev advokat @arko Buli}

Asan` tvrdi da SAD ne mogu zaustaviti Wikileaks
Optu`io Bajdena i Pejlin da pozivaju na njegovo ubistvo
Osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) optu`io je najvi{e ameri~ke dr`avnike, potpredsjednika D`oa Bajdena (Joe Biden) i kongresmenku Saru Pejlin (Sarah Palin), da pozivaju na njegovo ubistvo. Asan` je u intervjuu za program CBS-a „60 minuta“ ocijenio da su osude Wikileaksa od ameri~kih politi~ara „potpuno nedopustive“, dodav{i da je to „najgora forma cenzure koju smo vidjeli jo{ od 50-tih i Makartijeve ere“. - Izjave ameri~kog potpredsjednika D`oa Bajdena, koji je rekao da sam visokotehnolo{ki terorist, Sare Pejlin, koja je pozvala da me tretiraju kao talibana, da me ulove, pozivi su na mo-

Osniva~ internet-stranice za ameri~ke medije

Pred Apelacionim vije}em Suda BiH ju~er je otpo~eo drugostepeni proces protiv biv{eg premijera Federacije BiH Edhema Bi~ak~i}a i njegovog zamjenika, odnosno tada{njeg ministra finansija Dragana ^ovi}a, a po osnovu `albe Tu`ila{tva BiH na prvostepenu presudu od 8. aprila pro{le godine kojom je ovaj dvojac oslobo|en svih optu`bi za zloupotrebu polo`aja ili ovla{tenja pri dodjeli stanova federalnim zvani~nicima. Kako je kazao predsjedavaju}i Apelacionog vije}a, sudija Mirza Jusufovi}, odluka }e biti donesena u zakonskom roku. Zakon taj rok, istina, ne precizira, ali se o~ekuje da }e presuda biti poznata najdalje za mjesec. Bi~ak~i} i ^ovi} su se, po-

Asan`: Postupili smo kao i svaki drugi izdava~

je ubistvo ili ubistvo mojih saradnika - rekao je Asan`.

Novi pretres

Depe{e: Rusija pravi haos na Balkanu
(Foto: S. Saletovi})

Bi~ak~i} i ^ovi} nakon ro~i{ta: Anga`iran dvanaesti tu`ilac

`ilac u ovom postupku, osloba|aju}a presuda zbog pogre{no utvr|enog ~injeni~nog stanja treba biti poni{tena i preina~ena tako da se op-

ci postati privatno vlasni{tvo podobnih pojedinaca. Branioci obojice optu`enih zatra`ili su da se oni oslobode i da se `alba na osloba|aju}u presudu odbije. Smatraju da u `albi nema novih ~injenica koje bi mogle bitno izmijeniti tok postupka. Odbrana je istakla da su svi navodi `albe u sferi {pekulacija. - Zloupotrebe polo`aja nije bilo niti `alba ukazuje na bilo {ta u tom smislu. Postignute imovinske koristi nema, pa su navodi `albe samo mi{ljenja koja su lai~ka, ali ne pravni~ka - rekao je advokat @arko Buli}. Sam Bi~ak~i} dodao je da u svom radu nije iskakao iz zakonskih okvira te da stanove nije dijelio nikome, pa ni samome sebi. Otkup stanova, istakao je on, gra|anima je doF. VELE zvolio zakon.

Zakonski okvir

Frans Timermans (Timermans), biv{i holandski dr`avni sekretar za evropska pitanja, upozorio je Amerikance jo{ 2007. godine da Kosovo vode ljudi koji `ive od kriminala, navodi se u depe{i iz Haga koju je objavio Wikileaks,

prenosi „Balkan Insight“. - Timermans je, tako|er, izrazio ozbiljnu sumnju da }e EU ikada posti}i konsenzus o Kosovu - navodi se u dokumentu. On je primijetio „da Rusija pravi haos na Balkanu kao i da }e Kosovo biti jedna zamr{ena pri~a“.

Narativna optu`nica
^ovi}ev advokat Zdravko Raji} isti~e da je nevjerovatno da T u`ila{tvo BiH nakon {estogodi{nje istrage tek sada ide za konstrukcijom da su optu`eni znali ko }e otkupiti stan. Ponovio je da je Federalna vlada usvojila sve tro{kove iz bud`eta te da je to potvrdio i Parlament FBiH. dsjetimo, teretili da su u januaru 1999. i 2000. donijeli odluke kojima je iz sredstava teku}ih rezervi nezakonito izdvojeno visokih 7,8 miliona KM za stanove. Kako je na ju~era{njem ro~i{tu kazao dr`avni tu`ilac Sa{a Sarajli}, ina~e 12. po redu tu- Ovo je tipi~an primjer narativne optu`nice koja u sebi ne sadr`i klju~ne elemente za dokazivanje krivi~nog djela, jer nema relevantnih ~injenica. Ona nema minimalnih uvjeta. A optu`nica ne smije ostaviti utisak proizvoljnosti - tvrdi Raji}. tu`eni proglase krivima. U suprotnom, po njemu, treba se odr`ati novi pretres. Sarajli} je naglasio da su Bi~ak~i} i ^ovi} djelovali s umi{ljajem, {to optu`ba ranije nije dokazivala. Po njemu, oni su znali da }e stanovi koje su dodjeljivali u kona~ni-

Mi smo igrali u okviru pravila, rekao je Asan` CBS-u, dodaju}i da su postupili kao i svaki drugi ameri~ki izdava~. - Postoje specijalna pravila za vojnike, za ~lanove Stejt departmenta, kako da postupaju s klasificiranim informacijama. Podi}i optu`nicu protiv izdava~a... to se nije desilo - ukazao je Asan`. On je, tako|er, rekao da nema na~ina da se zaustavi Wikileaks, dodav{i da vlada SAD nema tehnologiju da obori sajt ili sprije~i daljnje objavljivanje T. L. dokumenata.

Uzorci hrane `ivotinjskog porijekla, uvezene u BiH iz Njema~ke, ne sadr`e kancerogeni dioksin u koli~ina- Poznati preliminarni rezultati ma koje bi mogle biti opasne za zdravlje ljudi, potvrdili su za „Avaz“ iz Ureda za veterinarstvo BiH. - Radi se o preliminarnim rezultatima analiza koje je proveo laboratorij u Mariboru, a ta~ne koncentracije koje su ustanovljene znat }emo za nekoliko dana - kazao je Sanin Tankovi}, sekretar Ureda za veterinarM. A. stvo BiH.

U uzorcima iz BiH Iz PIO-a tvrde da }e nema dioksina penzije biti na vrijeme

Analiza hrane iz Njema~ke

Vlada FBiH jo{ nije obavila uplatu

Vlada FBiH do ju~er nije uplatila skoro 13 miliona KM za povla{tene penzije. No, i pored te ~injenice, u PIO-u tvrde da }e isplata penzija biti obavljena 3. februara, kako su to ranije najavili. O~ekuju da }e danas, a najkasnije sutra, Vlada obaviti svoj dio posla. - Upravni odbor Kvesi}: Prekosutra PIO-a odlu~io je ranije isplata da isplata januarskih penzija po~ne 3. februara. Ta~no je da Vlada nije uplatila svoj dio, ali o~ekujemo da to u~ini. Sigurni smo da ne}e biti nikakvih problema te da }e isplata po~eti u najavljenom terminu - kazao nam je ju~er portparol PIO-a Tomislav E. Ha. Kvesi}.

Simboli~no podijeljeno 7.000 evropskih paso{a
U organizaciji Centra za promociju civilnog dru{tva i drugih nevladinih organizacija, u devet bh. gradova, me|u kojima je i Zvornik, organizovana je podjela 7.000 evropskih paso{a radi skretanja pa`nje javnosti i izabranih predstavnika vlasti na potrebu uklju~ivanja svih kapaciteta dru{tva u ispunjavanje uslova na evropskom putu BiH. -Simboli~ni evropski paso{i koji su pred zgradom lokalne uprave dijeljeni gra|anima Zvornika, kao i predstavnicima vlasti, sadr`e preporuke, odnosno konkretne korake koji moraju biti preduzeti na evropskom putu BiH. Istra`ivanja pokazuju da vi{e od 85 odsto gra|ana BiH `eli da

Zvornik me|u devet bh. gradova

12

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

panorama

VLA[I] Kakva je sigurnost skija{a u Ski - centru Babanovac

[ehi}: Podnijet }e tu`bu Savi}: Put ka EU

ona {to prije postane dio Evropske unije - ka`e Milena Savi} iz NVO CIPP Zvornik. Osim u Zvorniku, podjela paso{a organizovana je i u Bugojnu, Mostaru, Doboju, Biha}u, Srebrenici, Sarajevu, Derventi i M. M. @ivinicama.

[ta mi se (ne)svi|a u Prozoru

Pomirenjeposljednje i vra}anje povjerenja -Ono {to mi se u
vrijeme najvi{e svidjelo je zajedni~ka priredba hrvatskih i bo{nja~kih KUD-ova za Udrugu „Djeca nade“ kojom je obilje`en Svjetski dan osoba sa invaliditetom, a koja predstavlja veliki korak u pomirenju i vra}anju povjerenja naroda. Svi|a mi se rekonstrukcija nogometnog stadiona i uspjeh op}ine da udvostru~i prihode Osman Osmi}, zavariva~ od kori{tenja hidroakumulacija. Ne svi|a mi se nedovoljna briga o javnim povr{inama, zbog ~ega grad pru`a ru`nu sliku, kao ni dopu{tenje nadle`nih da u privatizaciji bude uni{teno pet fabrika sa oko 1.000 radnih mjesta, a nema nikakvih investicija za novo H. M. zapo{ljavanje - ka`e Osman Osmi}, zavariva~.

Dje~ak upao u naza{ti}eni {aht pored staze
Centar nema ni prve pomo}i, ni sanki za prijevoz unesre}enih ograda u blizini provalija
Petnaestogodi{nji Ismar [ehi} iz Gora`da zadobio je prijelom ruke u nezgodi koja se prije nekoliko dana desila u Ski - centru Babanovac na Vla{i}u, kada je upao u {aht pored same skija{ke staze. Od te`ih posljedica spasio ga je snowboard koji se zaka~io za rub {ahta. - Taj {aht nalazi se pored baby ski -lifta i uop{te nije obilje`en, niti pokriven. Ljudi koji izdaju apartmane ka`u da je to mjesecima tako. Pao je na glavu i visio je na rubu {ahta. Snowboard je sprije~io da padne u otvor dubok oko dva i po metra i slomi lobanju. Zato je „samo“ slomio ruku - ka`e Ismarov otac, ljekar iz Gora`da Mesud [ehi}. Dodaje da su dodatne komplikacije nastale kada u Ski - centru nije bilo saniteta. - Izvukli su ga ljudi i stavili na obi~ne sanke, jer nema ni prve pomo}i, ni sanki za prijevoz unesre}enih. Zbrinut je u Kantonalnoj bolnici u Travniku i zahvaljujem se osoblju koje zaslu`uje najvi{e ocjene - ka`e [ehi}. Dodatnu opasnost za skija{e predstavlja nedostatak za{titnih ograda u blizini provalija. [ehi} namjerava podnijeti tu`bu, a eventualnu od{tetu uplatiti u humanitarne svrhe - To ne radim zbog sebe, ve} da se sli~no ne dogodi

[aht pored staze obilje`en tek naknadno

Nema ni za{titnih

Tradicionalno ribarsko dru`enje na Drini

Otvor dubok oko 2,5 metra

drugoj djeci. Njih interesuju samo pare, a ne ljudski

`ivoti - isti~e [ehi}.
Al. BAJRAMOVI]

Opozicija zvi`danjem i lupanjem blokirala rad
Sporne ta~ke imenovanja direktora javnih ustanova
skup{tinska ve}ina usvojila odluku o imenovanju direktora Doma zdravlja TomiTre}i put zaredom prekinuta je 22. sjednica Skup{tine op{tine Rudo, kada je
Ribari nisu imali sre}e

Tre}i put prekinuta sjednica Skup{tine op{tine Rudo

Peticiju potpisalo 450 gra|ana
Na~elnik op{tine Rudo Milko ^olakovi} rje{enje situacije koja poprima incidentne razmjere vidi u anga`ovanju nadle`nih organa RS, a imenovanje Kusmuka za direktora Doma zdravlja smatra legalnom odlukom skup{tinske ve}ine. slava Kusmuka. Podsje}amo, 25. januara sjednica je prekinuta kada su ~lanovi opozicionog bloka, odbornici SDS, SRS RS, Pokret za Rudo i DNS Marko Pavi}, ga|ali jajima svoje strana~ke kolege kada su na red do{le ta~ke oko imenovanja direktora javnih ustanova. Sjednica je nastavljena 28. januara ali je i tada prekinuta zbog dojave o postavljenoj bombi u skup{tinskoj sali. Nakon {to je ustanovljeno da se radi o la`noj dojavi, zasjedanje je nastavljeno i ponoDr. Kusmuk jedini ima saglasnost resornog ministarstva, a peticiju za njegovu smjenu koju je potpisalo oko 450 Ru|ana smatra neozbiljnom, jer je inicirana od strane predsjednika crkvenog odbora i njegove supruge, kako bi se poni{tile skup{tinske odluke. vo prekinuto kada je skup{tinska ve}ina, koju ~ine odbornici SNSD, SRS Vojislav [e{elj, PDP, Nove SPS i jedan nezavisni kandidat, izglasala smjenu v.d. direktora Doma zdravlja Marina Miliki}a, kako bi na tu du`nost imenovali dr. Tomislava Kusmuka. Tokom ju~era{njeg zasjedanja dr. Kusmuk je izglasan za direktora Doma zdravlja, ~emu se usprotivio opozicioni blok i pi{tanjem, zvi`danjem i lupanjem o stolove onemogu}io dalji rad SO. M. An.

Mladicu niko nije ulovio
U organizaciji Sportskog-ribolovnog dru{tva „Halil Sofrad`ija“ iz Ustikoline tokom vikenda odr`an je 8. tradicionalni Kup u lovu mladice na Drini. Na dru`enju u prirodi i ulovu mladice na obalama ove rijeke okupili su se brojni ribolovci iz svih krajeva BiH. Me|utim, niko od ribara nije upecao kraljicu na{ih voda. Mada je Drina poznata po bogatstvu ve}ih primjeraka mladice, ovaj put jednostavno riba nije „grizla“. Nijaz [ahinovi} iz Breze, Haris Sijer~i} i Ramiz Gu{o iz Sarajeva, ka`u da su do{li u Ustikolinu radi dru`enja, a ulov je bio u drugom I. B. planu.

Pokupovali sve pi{taljke
Dok je trajala sjednica SO, ispred zgrade su se okupila dva tabora posmatra~a, oko stotinjak ljudi. Jedni su pi{tali i dovikivali pozicionom, a drugi opzicionom bloku. Ka`u da su pokupovali sve pi{taljke u Rudom pa su morali nabavljati nove u susjednom Priboju.

Dogovor o nastavku konstituiraju}e sjednice Skup{tine LK
Sjednica pro{irenog kolegija Skup{tine Livanjskog kantona, na kojoj bi predstavnici politi~kih stranaka koje imaju delegate u novom skup{tinskom sazivu trebalo da se dogovore o nastavku konstitutivne sjednice, zakazana je za 2. februar u Tomislavgradu - potvrdio je predsjedavaju}i Skup{tine u starom sazivu Drago Stani}, pi{e Srna.

Odbornici opozicije ne dozvoljavaju rad predsjedniku SO

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

13

Omladinski centar Jajce

Obuka za turisti~ke vodi~e
Omladinski centar Jajce jedina je nevladina organizacija koja mladima pru`a podr{ku u zapo{ljavanju tokom turisti~ke sezone. Naime, mladi mogu pro}i obuku za turisti~ke vodi~e ili za izradu suvenira. Taj projekt vodi tim entuzijasta, na ~ijem ~elu je Samir Agi}, menad`er Centra. Kako ka`e, primarni cilj projekta je ja~anje turisti~kih infrastrukturnih kapaciteta i promocija Jajca kao turisti~ke destinacije. Agi} je naglasio kako je s tim u vezi anga`ovan internacionalni volonter Giorgio Fruscione iz Italije, koji }e devet mjeseci biti anga`iran na realizaciji i postizanju ciljeva projeS. Be. kta.

FOJNICA Sportsko rekreacioni centar „Poljana“

Ljubitelji zimskih sportova do{li na svoje
Skija{i u redu za ski-lift

Agi}: Promocija grada

Op}ina Vitez pozvala udru`enja

Do 15. februara dostaviti izvje{taj o radu
Op}ina Vitez uputila je dopis udru`enjima iz te op}ine da dostave izvje{taje o radu za proteklu godinu kao i planove i programe rada za 2011. godinu, pi{e Fena. Izvje{taj za 2010. godinu mora sadr`avati opisno aktivnosti kroz cijelu godinu, a za sva sredstva koja su dobivena od Op}ine Vitez za odre|ene projekte i rad potrebno je pravdanje i obrazlo`enje. Udru`enja koja ne dostave izvje{taj o radu do 15. februara ne}e mo}i aplicirati za op}inska sredstva u teku}oj godini. Kako ka`e Marija Grabovac, pomo}nica op}inskog na~elnika za dru{tvene djelatnosti, takva je praksa uobi~ajena u ve}ini op}ina BiH, a intencija je transparentniji rad op}inskih struktura, kao i udru`enja.

Mada snijega ima tek tridesetak centimetara, staze su odli~ne za skijanje
Vlasnicima bh. skijali{ta kona~no se vratio osmijeh na lice. Mada visina novog snijega nije velika, dovoljno je da ljubitelji zimskih sportova mogu u`ivati. Sportsko rekreacioni centar „Poljana“ iznad Fojnice tokom vikenda imao je veoma dobru posjetu. Do ovog skijali{ta, smje{tenog na 1.600 metara nadmorske visine, sti`e se asfaltnom trakom do Bakovi}a, zatim veoma dobrim makadamskim putem preko Bistrice i Kozovgrada. Prvog dana vikenda kolone autoBilo je i onih koji su malo zagazili u snijeg i zaglavili se, ali tu je voza~ka solidarnost i terenac se brzo izgura na put. Ispred RC „Brusnica“ stotinjak automobila, u sali motela dvadesetak gostiju u`iva u toplini kamina i lijepom pogledu. Na skijali{tu gu`va, ~uje se graja djece, a od dva u pogonu je mali ski-lift du`ine 450 metara. Snijega je tridesetak centimetara, staze odli~ne za skijanje, a ima ih vi{e u ukupnoj du`ini od nekoliko kilometara. Za one koji ne znaju ski-

[ahovski memorijal u Donjem Vakufu

Najbolji Bugojanac Sead Robovi}

Terenac se zaglavio na putu

Smje{taj u vikendicama
RC „Brusnica“ ima 12 apartmana sa 60 le`aja, veliku salu i saunu. Cijena punog pansiona je 75 KM, polupansion 67 i no}enje sa doru~kom 60 KM. Dnevna ski-karta ko{ta 20 KM, poludnevna 15 KM za odrasle, a za djecu do 14 godina 15 KM dnevna i 12 poludnevna. Mogu}e je na}i i smje{taj u dvadesetak vikendica, a ima ih na Poljani nekoliko stotina. Mogu}e je iznajmiti skiopremu, kao i na}i osvje`enje i hranu u nekoliDnevna ski-karta 20 KM ko objekata. mobila ve} u jutarnjim satima kretale su se ka Poljani. jati tu su instruktori i ski-{kola. Sude}i po registarskim oznakama na vozilima, gostiju je najvi{e iz Hrvatske, Split, Dubrovnik, [ibenik, Rijeka itd. H. ^UKLE

Na turniru u~estvovao 21 igra~

Nezadovoljni radnici novotravni~kog BNT-a

U petak }e blokirati zgradu Kantonalne vlade
Blokada planirana ju~er otkazana jer nije bila na vrijeme najavljena
Radnici novotravni~kog preduze}a „Bratstvo“ odustali su od blokade zgrade Kantonalne vlade u Travniku, koja je bila najavljena za ju~er, jer nisu na vrijeme najavili protest, potvrdila je zamjenik predsjednika Sindikata ovog preduze}a Gordana ^ur~i}, pi{e Srna. Ona je najavila da }e protest biti odr`an u petak, 4. februara, kada }e vi{e od 300 radnika ovog preduze}a blokirati zgradu Kantonalne vlade, zahtijevaju}i pomo} u rje{avanju svog socijalnog statusa. - Mi smo svoje po{teno zaradili i tra`imo da se za 2.000 radnika uve`e radni sta` od napla}enog duga iz Iraka u iznosu od 14 miliona dolara i da se izvr{i blokada tog novca, kako bi premijer Vlade FBiH Mustafa Mujezinovi} i ministar energetike, rudarstva i industrije Vahid He}o prestali da raspar~avaju na{ krvavo zara|eni novac - rekla je ^ur~i}. Ona je dodala da nijedan dogovor sa predstavnicima resornog ministarstva privrede u SBK nije urodio plodom. - Svi oni opravdavaju na{e zahtjeve, a niko ne rje{ava. Glavni krivci za na{u agoniju koja traje 17 godina su Mujezinovi} i He}o. Oni su na{ krvavo zara|eni novac u Iraku usmjerili kupuju}i mir u drugim preduze}ima, a pogotovo He}o u svoju firmu KTK Visoko - izjavila je ^ur~i}.

U Donjem Vakufu uprili~en je Prvi memorijalni turnir u {ahu „Salih ^ajdin“. U~estvovao je 21 igra~ s podru~ja SBK. Igralo se sedam kola, po {vicarskom sistemu i tempom 15 minuta po igra~u. Prvo mjesto zauzeo je Bugojanac Sead Robovi}, drugoplasirani je Edin Miki} iz Travnika, a tre}eplasirani Eniz Omeragi} iz Donjeg Vakufa. Pokrovitelj turnira bilo je preduze}e „Silver ost“, a uz diplome i pehare trojici prvoplasiranih {ahista pripale su i skromne nov~ane naAz. M. grade.

^ur~i}: Na{im novcem kupuju mir

Tri prvoplasirana takmi~ara

14

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

crna hronika

SARAJEVO Ulica Josipa Vanca{a u centru grada

Mjesto na kojem se desila nesre}a

Banjalu~ka policija uhapsila je ju~er A. J. zbog sumnje da je prekju~er vozilom „fiat brava“ usmrtio biciklistu \ulagu ]o{abi}a (54) iz Banje Luke, a zatim pobjegao sa mjesta nesre}e. Prema podacima u policiji, po~inilac krivi~nog djela pu{ten je na slobodu nakon saslu{anja, a protiv njega bit }e podnesen izvje{taj na-

Uhap{en voza~ koji je usmrtio biciklistu

Banja Luka

Bomba eksplodirala ispred sjedi{ta firme „Telemach“
Nije bilo povrije|enih, razbijeno staklo na portalu firme kablovskih operatera za tr`i{te Borba

dle`nom tu`ila{tvu za nepru`anje pomo}i povrije|enom u saobra}ajnoj nesre}i. Policija je, na osnovu izjava o~evidaca, utvrdila tokom uvi|aja da je voza~ „fiata“, nakon {to je udario biciklistu, dodao gas i oti{ao. O~evici su pozvali Hitnu pomo}, ali je biciklist ve} bio V. S. mrtav.

Oteo novac i pretukao radnicu
U sarajevskoj ulici Kemala Kapetanovi}a nepoznati po~inilac izvr{io je razbojni{tvo nad radnicom u sportskoj kladionici „Milenium“. Razbojnik je, prijete}i pi{toljem, ukrao novac nanijev{i radnici povrede, a zatim je pobjegao. Povrije|enoj je pomo} ukazana u bolnici Ko{evo, gdje su joj ljekari konstatirali lak{e povrede. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za razbojnikom.

U kladionici u Sarajevu

U sarajevskoj ulici Josipa Vanca{a do broja 10, op}ina Centar, ju~er oko ~etiri sata ujutro aktivirana je eksplozivna naprava. Povrije|enih nije bilo, a pri~injena je manja materijalna {teta, potvrdio je Irfan Nefi}, portparol Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. Policija je ju~er u 7.30 sati obavije{tena o doga|aju, a u eksploziji, najvjerovatnije

Otrovao se prekomjernom

Samoubistvo u Banjoj Luci

Pri~injena materijalna {teta Jusi}: [okirani doga|ajem

(Foto: F. Fo~o)

dozom tableta

Tijelo Suada Had`i}a (61) prona|eno je u subotu u dvori{noj zgradi porodi~ne ku}e u Banjoj Luci, a sumnja se da je Had`i} izvr{io samoubistvo, re~eno je Srni u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Prema nezvani~nim informacijama, pored Had`i}a u dvori{tu u ulici Marka Lipovca prona|ene su razbacane razli~ite vrste tableta pa se sumnja na samoubistvo trovanjem. Uvi|aj na mjestu doga|aja

izvr{ili su pripadnici CJB Banja Luka i doktor mrtvozornik Rade Dujakovi}, koji se nije izjasnio o uzroku smrti. Tijelo nastradalog prevezeno je u prostorije Novog groblja u Banjoj Luci, a naknadno }e biti odre|eno vrijeme vanjskog pregleda i obdukcije u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. O ovom doga|aju obavije{ten je de`urni tu`ilac Okru`nog suda u Banjoj Luci.

ru~ne bombe, razbijeno je staklo na portalu firme „Telemach“. Ova firma je internetski i kablovski provajder, a od ju~er ujutro dio njenih korisnika nema internet. Eksplozija je uznemirila gra|ane, a na mjestu gdje je

bomba ba~ena, ostao je manji krater. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a KS, koji rade na pronala`enju po~inioca i utvr|ivanju motiva. Generalni direktor „Telemacha“ Husejin Jusi} ju~er je u saop}enju za javnost naveo da su vlasnici kompanije - Evropski investicioni

fond „Mid Europa Partners“ iz Londona, kao i svi zaposleni, {okirani ovim doga|ajem te da im nije jasan motiv, kao ni po~inilac. - „Telemachov“ jedini grijeh mo`e biti to {to je donio najbolju i najnapredniju tehnologiju i uveo Sarajlije u digitalnu eru. Ovaj slu~aj preuzeli su nadle`ni organi

i mi vjerujemo da }e motiv i po~inilac ubrzo biti otkriveni - dodao je Jusi}. Firma „Telemach“ u posljednje vrijeme bori se s drugim kablovskim operaterom za ovladavanje sarajevskim tr`i{tem, a koji su ih nedavno optu`ili da „nezakonito“ preuzimaju korisniB. C. ke.

Sa spomenika kod Bosanskog Novog

Policija iz Bosanskog Novog traga za vandalima koji su s centralnog partizanskog spomenika u Velikoj Ruji{koj kod Bosanskog Novog ukrali devet spomen-bista narodnih heroja i revolucionara NOR-a. Policiji je slu~aj ju~er prijavio Drago Todi}, predsjednik Udru`enja SUBNOR-a iz Bosanskog Novog, koji pretpostavlja da se drska kra|a metalnih bista dogodila, najvjerovatnije, za vrijeme {kolskog raspusta. Todi} je uvjeren da su biste, najvjerovatnije, zavr{ile na nekom od otpada sekundarnih sirovina, gdje su prodate u bescjenje. Na partizanskom obilje`ju

Ukradeno devet bista narodnih heroja

Dok broj po~injenih krivi~nih djela svih oblika kriminala u Federaciji BiH rapidno raste, na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu, koju su organizirali pripadnici Federalne uprave policije, novinarima je re~eno da je stanje sigurnosti u FBiH zadovoljavaju}e. U izvje{taju o radu za 2010. godinu federalni policajci naveli su da su na podru~ju FBiH po~injena 533 krivi~na djela, {to je za ~ak 233 vi{e nego 2009. godine. Edin Vranj, na~elnik Odjela za borbu protiv organiziranog i me|ukantonalnog kriminala FUP-a, kazao je da su policajci tokom 2010. go-

Stanje sigurnosti zadovoljavaju}e

Federalna uprava policije

S ju~era{njeg pressa u Domu policije

(Foto: M. Kadri})

dine izvr{ili 344 pretresa. U spomenutim aktivnostima oduzeli su veliku koli~inu

vatrenog i hladnog oru`ja, municije, kompjuterske i druge elektronske opreme, ciga-

reta, novca, droge, automobila te krivotvorenih diploma, zna~ki i iskaznica. Vranj je istaknuo i nekoliko velikih policijskih akcija radi suzbijanja organiziranog kriminala posebno izdvojiv{i akciju „Kamen“, u kojoj je zadat jak udarac automafiji. I pored ocjene federalaca da je sigurnost zadovoljavaju}a, i ju~er se na ulicama Sarajeva na svakom koraku mogao vidjeti policajac kako patrolira. Gra|ani i dalje strahuju od obra~una vatrenim oru`jem, kao i od bomba{kih napada, koji su u posljednje vrijeme u~estali u Sarajevu, ali i u ostalim gradovima u FedeAd. A. raciji.

(Foto: D. Stojini})

Todi} na mjestu kra|e

u Ruji{koj, osim devet bista narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata koje su pokradene, nalaze se i imena 3.800 boraca i `rtava fa{isti~kog terora iz podgrme~kog dijela Bosanskog Novog koji su poginuli od 1941. do 1945. godine. M. Z.

Oplja~kao kladionicu
Banjalu~kim policajcima prijavljeno je da je maskirani mu{karac, prijete}i pi{toljem, od radnice sportske kladionice oteo skoro 2.300 KM nakon ~ega je pobjegao u nepoznatom pravcu. Policajci su izvr{ili uvi|aj, a o doga|aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci.

Usmrtilo ga stablo bukve
[ezdesetogodi{nji Nikola Gali} iz Ribnika poginuo je kada je na njega palo stablo bukve koju je sjekao. Uvi|aj na mjestu doga|aja izvr{ili su pripadnici Policijske stanice Ribnik i mrtvozornik Doma zdravlja Ribnik. Nesre}a se dogodila prekju~er u 9.15 sati. Tijelo nastradalog prevezeno je u prostorije Novog groblja u Banjoj Luci radi obdukcije.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

15

ZENICA Nesre}a na odlagali{tu Ra~a

U diskoteci „Pasha“ u @ivinicama, u kojoj je u gostovao folk pjeva~ Osman Had`i}, ju~er je sat poslije pono}i E. M. (30) iz @ivinica pucao iz pi{tolja zbog za sada nepoznatih razloga. U ovom incidentu nije bilo povrije|enih osoba, a policija radi na rasvjetlja- „Pasha“: Gostovao pjeva~ Osman Had`i} li ga u policijske prostorije vanju ovog slu~aja. Iz Ministarstva unu- radi kriminalisti~ke obrade, tra{njih poslova Tuzlanskog dok mu je pi{tolj oduzet. O kantona saop}eno nam je da svemu je obavije{ten kasu pripadnici Policijske upr- ntonalni tu`ilac, a preduzeave @ivinice, nakon {to su te su sve potrebne radnje na zaprimili dojavu o pucnja- rasvjetljavanju i utvr|ivanju vi, izi{li na mjesto incidenta okolnosti zbog kojih je te su uhapsili E. M. i prive- do{lo do pucnjave. Sa. M.

Pucao iz pi{tolja u diskoteci „Pasha“

Incident u @ivinicama

Policajac pored tijela nesretnog 55-godi{njaka

Sabita Kobi}a zatrpao odron od nekoliko tona otpada
Kasno za pomo}
ta otkopavanja, uspjeli su doprijeti do zatrpanog tijela. Ljekari su mogli samo konstatirati da Kobi} ne daje znakove `ivota, a naknadni pregled na Patologiji utvrdit }e {ta je bio uzrok smrti, gu{enje ili neka od fizi~kih povreda zadobivenih u zatrpavanju. Nedaleko od mjesta nesre}e zatekli smo i Sabitovog sina, koji nije `elio da razgovara niti je dozvolio da ga fotografi{emo. On, njegov otac i, prema nezvani~nim procjenama, nekoliko stotina, a nekada i hiljadu ljudi iz okolnih naselja, svakodnevno prekopavaju kop tragaju}i za komadima `eljeza.
Mjesto pogibije na Ra~i

(Foto: A. D`onli})

Nevenka Gari} (73) iz sela Babi}i u ^elincu smrtno je stradala ju~er u 13.30 sati, kada je, zbog za sada neutvr|enih raloga, izbio po`ar u njenoj porodi~noj ku}i. Prema tvrdnjama policije,

Starica smrtno stradala u po`aru

Gorjela ku}a u ^elincu

Nevenka Gari} bila je invalid. Po`ar su prijavile kom{ije, koje su poku{ale ugasiti vatru do dolaska vatrogasaca. Uvi|ajem bi trebale biti utvr|ene okolnosti koje su dovele do tragedije. V. S.

Bez posla i penzije, sa sinom kopao u potrazi za komadima `eljeza pogodnim za prodaju

Pedesetpetogodi{nji Sabit Kobi} iz zeni~kog naselja Gradi{}e poginuo je ju~er nakon podne na odlagali{tu `eljeznog otpada Ra~a izme|u naselja Gradi{}e i Tetovo. Na njega se sru{ilo nekoliko tona otpada, koji nastaje kao produkt rada u zeni~koj „@eljezari“. Taj otpad ve} petnaestak godina nelegalno prekopavaju desetine firmi, ali i pojedinci, u potrazi za „bernom“, odnosno za metalnim ostacima pogodnim za prodaju na lokalnim otpadima. Kako smo saznali od radnika koji su se nalazili dvadesetak metara od nastradalog, za~ulo se samo odronjavanje mase, a jedan od radnika kazao je kolegama da se u podno`ju nalazio Kobi}. Pozvani su Hitna pomo}, vatrogasci i policija, a nakon vi{e od pola sa-

Sarajevski policajci uhapsili su prekju~er I. I. (30) i I. F.(27), obojica iz Sarajeva, jer su napali policajca. Osumnji~eni su prilikom intervencije na raskrsnici ulica Kotromani}a - Hiseta u Sarajevu fizi~ki napali

Napali policajca i o{tetili vozilo Hitne pomo}i

Uhap{ene siled`ije u Sarajevu

policajca nanijev{i mu lak{e povrede te su o{tetili vozilo Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

Bio na ~ekanju
- Sabit je radio sa mnom u „Hidrogradnji“ i malo mu je ostalo do penzije. Bio je na vi{egodi{njem ~ekanju posla i ovako je, zajedno sa sinom, prehranji-

vao porodicu - kazao nam je jedan od kopa~a koji su pomogli u izvla~enju tijela. Rekao nam je i da „samostalni kopa~i“ poput Sabita, dnevno uspiju iskopati `eljeza u vrijednosti od deset do dvadeset KM. U posljednjih nekoliko godina desila su se ~etiri smrtna slu~aja na Ra~i, a broj povrije|enih znatno je ve}i. Op}ina Zenica na-

javljivala je u vi{e navrata sre|ivanje stanja i uvo|enje zakona i reda u eksploataciju. Upravo u podne, u vrijeme kada su na Ra~i poku{avali da do|u do tijela nesretnog Kobi}a, u Op}ini je zatvoren konkurs te je obavljeno otvaranje ponuda za preuzimanje posla sanacije i zatvaranja deponije Ra~a.
A. D@ONLI]

Te`e ranjen Zehrudin Karamuja
Na lokalitetu povr{inskog kopa Vrtli{te, koji posluje u sastavu Rudnika Kakanj, ju~er se desio obra~un uz upotrebu vatrenog oru`ja, u kojem je jedna osoba zadobila prostrelnu ranu u predjelu kuka. Saznajemo da je te{ko ranjen Zehrudin Karamuja iz Kaknja. Karamuja je vozilom Hitne pomo}i prevezen u Dom zdravlja u Kaknju, odakle je transportiran u Kantonalnu bolnicu Zenica na Urgentni blok, gdje je i operisan. Prema posljednjim informacijama, nije `ivotno ugro`en. Policija je privela M. H. iz Kaknja za kojeg se sumnja da je pucao u Karamuju. Obojica se sumnji~e da su krali ugalj te da je do{lo do nesuglasica zbog raspodjele ukraAz. S. denog plijena.

Pucnjava u Kaknju

Bacili heroin iz vozila Izgorjela ra~unarska oprema
U nastavku akcije pod nazivom „Tranzit“, koju u okviru „Mre`e 2010“ zajedni~ki provode policijski slu`benici Centra javne bezbjednosti Banja Luka i SJB Mrkonji}-Grad, kod dr`avljana Republike Hrvatske D. S. i I. B. prona|eno je 114,7 grama heroina, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske. Osumnji~eni su u mjestu Crna Rijeka, op}ina Mrkonji}-Grad, poku{ali sakriti drogu od policajaca izbaciv{i je iz vozila kojim su se kretali. Oni su uhap{eni i privedeni u slu`bene prostorije. Protiv njih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj zbog po~injenog krivi~nog djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. U zgradi Op}ine Tuzla ju~er je ne{to iza 16 sati izbio po`ar koji su, odmah nakon prijave, pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla lokalizovali i ugasili. Povrije|enih nije bilo, a navodno je po`ar izbio na tre}em spratu u kancelariji

Mrkonji}-Grad

Po`ar u zgradi Op}ine Tuzla

i namje{taj u kancelariji

S ranijih privo|enja u akciji „Tranzit“

{efa Slu`be za prostorno ure|enje i za{titu okoli{a, Slavka Stijepi}a. Uzrok po`ara jo{ nije poznat. Pri~injena je materijalna {teta, jer je izgorjela ra~unarska oprema, namje{taj u jednoj kancelariji te dio dokumentacije koju posjeduje A. Mu. ova slu`ba.

Promet od 241.983 KM

Najve}i rast dionica Sarajevo-osiguranja
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 54 transakcije ostvaren promet od 241.983 KM. Najve}i rast vrijednosti

16

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

biznis

MOSTAR Odr`an ekonomski forum o zajedni~kim projektima

Vrijednost indeksa
BIFX -1,20% 1.604,63 SASX-10 +0,18% 1.093,22 SASX-30 +0,16% 1.020,16

Kursna lista SASE na dan 31. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
Promjena kursa (%)
3,12 9,30

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
4 1 3 5 2

Nijemci nezainteresirani za investiranje u BiH
Na`alost, trenutno ne postoji nijedan segment u BiH koji bi mogao privu}i neke strane investicije, tvrdi Juratovi}
Visoka delegacija njema~kog Bundestaga, zatim regije Heilbron - Franken, te Evropske unije u BiH, razgovarala je ju~er na ekonomskom forumu u Mostaru s bh. privrednicima i predstavnicima lokalne vlasti u Hercegovini o zajedni~kim projektima koji bi doprinijeli razvoju ekonomije u na{oj zemlji. Kako je istaknuto, cilj je da se potakne stvaranje poslovnog ambijenta za konkretnu saradnju privrednika, kao i kori{tenje fondova EU. Josip Juratovi}, poslanik u Bundestagu i potpredsjednik parlamentarne grupe za na{u zemlju, kazao je da je trenutno u Njema~koj veoma mala zainteresiranost za investiranje u BiH zbog ~injenice da ova dr`ava nije ure|ena. - Na`alost, trenutno ne

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO MFTS 15,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO MFTS 8,70 ZIF CROBIH FOND DD MOSTARMFTS

621 33

9.317,00 287,10 4.100,25 10.445,10 4.400,00

KOTACIJA FONDOVA

5,25 -4,55 781 PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE

FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 79,89 0,49 131 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE KRAJINAPUTEVI D.D. BIHAC Aukcija 4,00 0,00 1.100

zabilje`ile su dionice Sarajevo-osiguranja (9,30 posto) i dostigle su cijenu od 8,70 KM, dok su najve}i dnevni pad registrirale obveznice FBiH za ratna potra`ivanja (5,00 posto). Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka, u iznosu od 9.317 KM, po kursu od 15 KM, a na kotaciji fondova dionicama

ZIF Crobih fond Mostar 4.100,25 KM, po kursu od 5,25 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama Sarajevske pivare, u iznosu od 72.120 KM, po kursu od 15 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Krajinaputeva Biha} - 4.400 KM, po kursu od 4,00 KM.

Obim trgovine 344.490 KM

Pad vrijednosti akcija ^ajaveca za 65,56 posto
Na Banjalu~koj berzi kroz 86 transakcija ostvaren je promet od 344.490 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Tr`nica Banja Luka, u iznosu od 57.954 KM, po prosje~noj cijeni od 1,51 KM. Kod zatvorenih investici-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS +0,02% +1,38% 967,30 1.665,15

Sa skupa u Mostaru: BiH neure|ena dr`ava

nskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama ^ajaveca Banja Luka, u iznosu od 75.020 KM, po prosje~noj cijeni od 0,31 KM

Jaro~evi}: Pri~a se samo o politici
Boris Jaro~evi} (Iarochevitch), otpravnik poslova Delegacije EU u BiH, naglasio je da se trenutno u na{oj dr`avi pri~a samo o politici, a nikako o ekonomiji. Ocijenio je da to nije dobro, te da EU, koja `eli biti prisutnija u BiH, trebaju projekti poduzetni{tva i biznisa.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 31. 1. 2011.
Naziv emitenta
Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ^ajavec a.d. Banja Luka Lutrija RS a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,51 4,5 0,31(A) 2

Promjena u%
0 13,92 -65,56 50,38

Maks. cijena
1,51 4,7 0,31 2

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 3,95 0,31 2 57.954,00 1.313,15 75.020,00 1.296,00

postoji nijedan segment u BiH koji bi mogao privu}i neke vanjske investicije. Ali to mo`emo promijeniti tako {to }e ova dr`ava, za po~etak, iskorisiti svoje potencijale i prezentirati ih stranim investitorima. Trebamo zajedni~ki raditi na tome da od Hercegovine napravimo jaku ekono-

msku regiju - kazao je Juratovi}. Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} ocijenio je da je nu`no zaustaviti daljnji pad privrede u mostarskoj regiji i istakao da je potrebno ostvariti {to prije ekonomsku saradnju izme|u bh. i njema~kih privrednika. A. DU^I]

SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@IŠTE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@IŠTE - TR@IŠTE AKCIJA

Komisija za vrijednosne papire u FBiH

onih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Polara invest fond Banja Luka (13,92 posto), ~ija je prosje~na cijena bila 4,50 KM. Na slobodnom berza-

(pad od 65,56 posto). Najve}i rast imale su akcije Lutrije RS (50,38 posto), kojima se trgovalo po cijeni od dvije KM, u vrijednosti od 1.296 KM.

Hypo banci dozvola za brokerske poslove
Komisija za vrijednosne papire u FBiH dodijelila je dozvolu za obavljanje brokerskih poslova mostarskoj Hypo Alpe Adria banci, koja je tako postala prva i jedina banka koja je objedinila kompletnu uslugu investicionog bankarstva, prenijela je Srna. Oboga}ena novom uslugom, Hipo banka je u mogu}nosti da svojim klijentima, postoje}im i potencijalnim, ponudi pakete usluga investicionog bankarstva, kreirane u zavisnosti od specifi~nih potreba klijenata, pri ~emu }e klijenti biti oslobo|eni dodatnih procedura i dupliranja provizija. Dozvola za obavljanje brokerskih poslova, koja postaje aktivna danas, rezultat je vi{emjese~nog rada na procesu spajanja Brokersko-dilerske ku}e Hypo Alpe Adria vrijednosnice iz Sarajeva i Hypo banke.

Berzanski barometar za 31. 1. 2011. godine
S pres-konferencije: Savremena tehnologija

Nakon preuzimanja Ilid`anskog dijamanta
Euro/dolar 1,3716 Nafta +0,78% 99,12 Zlato -0,30% 1.324,10 -1,31%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,417525 1,426230 26,303278 0,080541 0,261717 0,712413 1,734323 0,565032 0,246113 0,220023 1,513413 0,887922 2,266163 1,424876 0,047823 1,865053 1,955830 1,421078 1,429805 26,369201 0,080743 0,262373 0,714198 1,738670 0,566448 0,246730 0,220574 1,517206 0,890147 2,271843 1,428447 0,047943 1,869727 1,955830 1,424631 1,433380 26,435124 0,080945 0,263029 0,715983 1,743017 0,567864 0,247347 0,221125 1,520999 0,892372 2,277523 1,432018 0,048063 1,874401

KAP predstavio novi brend vode i sokova
Kompanija KAP novi je proizvo|a~ vode i sokova u BiH. Grupa doma}ih investitora okupljenih u kompaniji KAP tokom pro{le godine zapo~ela je proces preuzimanja biv{eg Ilid`anskog dijamanta. Paralelno s preuzimanjem tekao je proces razvoja vlastitog brenda vode i sokova pod novim imenom KAP . - Posjedujemo savremenu opremu za proizvodnju prirodnih izvorskih voda, prirodnih mineralnih voda, gaziranih mineralnih voda, te razli~itih vrsta sokova. Na{i trenutni kapaciteti su 6.000 boca na sat, u ovoj fazi imamo 25 uposlenika, s realnim izgledima da se s pove}anjem kapaciteta i broj zaposlenih pove}a na 40 do kraja godine - rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Nedim ]erimovi}, direktor kompanije KAP .

Hypo banka Mostar: Objedinjene usluge

oglasi

Dnevni avaz

utorak 1. februar/velja~a 2011.

17

@ak [irak nema Alchajmerovu bolest
Supruga biv{eg francuskog predsjednika @aka [iraka (Jacques Chirac, 78) demantirala je da on boluje od Alchajmerove bolesti i potvrdila da }e se u martu pojaviti na su|enju. - Ljekari su mu rekli da ne boluje od Alchajmerove bolesti i ja im vjerujem izjavila je Bernadet [irak (Bernadette) za privatni radio „Evropa 1“ i dodala da, kada bi njen suprug bolovao od ove bolesti, ne bi oklijevala da govori o tome. Bernadet je potvrdila da se @ak [irak kre}e s pote{ko}ama, da slabije ~uje, a ponekad ima problema s pam}enjem („rupe u sje}anju“). List „Nedjeljni dnevnik“ objavio je prethodno da postoji mogu}nost da biv{i francuski predsjednik pati od Alchajmerove bolesti. [pekulacije o zdravlju @aka [iraka sve su u~estalije kako mu se pribli`ava su|enje, od 7. marta do 8. aprila, zbog malverzacija u vrijeme kada je bio gradona~elnik Pariza. - On je uvijek govorio da `eli biti tretiran kao ostale stranke. Rekao je da }e oti}i u sud i da }e prisustvovati su|enju - izjavila je Bernadet [irak.

Supruga demantirala medije

18

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

globus

FRANCUSKA TV o organiziranoj mre`i sitnih kradljivaca

Djeca d`eparo{i s kolodvora Yu
Ovim „poslom“ u Francuskoj bave se uglavnom djevoj~ice i djevojke s prostora biv{e Jugoslavije

[irak: @eli na su|enje

Sud odbacio prijedlog o referendumu

Kazahstanski Ustavni sud odbacio je mogu}nost raspisivanja referenduma za produ`enje mandata predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu do 2020. godine, tako da }e se on kandidirati na izborima zakazanim 2012. godine. Kazahstanski predsjednik u svom ranijem godi{njem obra}anju naciji rekao je da }e se kandidirati za predsjedni~ke izbore 2012. godine ukoliko Ustavni sud odbaci odluku o odr`avanju referenduma. Poslanici kazahstanskog parlamenta podr`ali su jednoglasno 14. januara odr`avanje referenduma za produ`enje mandata predsjedniku Nazarbajevu na tre}u deceniju, ~ime bi on izbjegao izlazak na izbore 2012. godine. Ovaj referendum SAD nazvale su „korakom unazad

Kazahstanski ’Papa’ mora na izbore

Teren na kojem „ordiniraju“ su vozovi metroa u Parizu i drugim evropskim gradovima Dnevna „zarada“ jedne grupe od ~etiri-pet djevoj~ica u prosjeku iznosi 400 eura
U mre`i d`eparo{a i sitnih kradljivaca u evropskim gradovima, ~iji je organizator Fehim Hamidovi}, uglavnom se nalaze djevoj~ice i djevojke s prostora biv{e Jugoslavije, objavio je Prvi program francuske televizije. Policija je privodila oca i dvojicu sinova koji upravljaju mre`om od stotinjak ili vi{e djevoj~ica dobi od dvanaest do dvadesetak godina, ali je njihov ta~an broj nemogu}e utvrditi. Teren na kojem „ordiniraju“ su vozovi metroa u Parizu i drugim evropskim gradovima. Dnevna „zarada“ jedne grupe od ~etiri-pet djevoj~ica u prosjeku iznosi 400 eura. Sve djevoj~ice ka`u da se prezivaju Hamidovi}. Neke od maloljetnih su trudne, iako reporteri nisu ustanovili prostituciju. @ive u je-

Profit pet miliona eura
Fehim Hamidovi}, za kojeg je konstatirano da je s prostora biv{e Jugoslavije, navodi se kao {ef klana koji koristi djecu u veoma velikoj mre`i sitnog kriminala, zbog ~ega je ve} bio osu|ivan, dok se kao {ef pariskog klana spominje Esad Hamidovi}. Procjenjuje se da on godi{nje ima profit od pet miliona eura. nte odbace. Dio novca zadr`e, ali se ve}i dio {alje ekspresnom po{tom. S obzirom na to da je za slanje novca potrebna li~na karta, u mre`i su i besku}nici s francuskim dokumentima.

Otac i sin

Posao u Italiji
Nazarbajev: Izbori zakazani 2012. godine

Fehim Hamidovi}: Osu|ivan ranije

za demokratiju“. Nazarbajev, kojeg u Kazahstanu nazivaju i „Papa“, nekada{nji je radnik u ~eli~ani i jedini lider Kazahstana od raspada SSSR-a.

Fehim Hamidovi} danas `ivi u Italiji, gdje je, tako|er, velika mre`a organiziranog d`eparenja kojom operativno upravlja drugi sin. Na lokaciji gdje `ive policija u pretresima nije pr-

ona{la novac, ali jeste luksuzne automobile, navodi francuska televizija. Francuski reporteri konstatirali su da klan ima velike investicije u nekretninama.

ftinim motelima uz autoput, smje{tene po tri u sobi koja ko{ta oko 35 eura. Djeca u ovoj mre`i nisu nasilna, kradu samo novac, dok nov~anike i dokume-

Nisu nasilni

Najmanje 30 osoba poginulo je u autobusu i kamionu koje je odnijela nabujala rijeka u Boliviji, saop}ila je ju~er policija.

Tridesetero mrtvih u nabujaloj rijeci

Nesre}a u Boliviji

Na sjeverozapadu Pakistana

Izvu~ena tijela iz rijeke

Na~elnik policije ^ukvisake Iver Markez izjavio je da su dobrovoljci uspjeli izvu}i 30 tijela. Trinaest osoba uspjelo se spasiti. Strahuje se da ima i nestalih. Intenzivne padavine nekoliko sati prije nesre}e dovele su do izlijevanja rijeke koja je suha ve}im dijelom godine. Na mjestu koje su autobus i kamion poku{ali pre}i nema mosta, prenosi AP .

Napad se dogodio u predgra|u Pe{avara (Foto: AP)

Na sjeverozapadu Pakistana u napadu talibanskog tinejd`era samoubice poginule su ju~er ~etiri osobe, od kojih su trojica policajaca, a 11 je povrije|eno, saop}ili su pakistanski zvani~nici. Napad se dogodio u pre-

Tinejd`er samoubica oduzeo ~etiri `ivota
dgra|u Pe{avara, a na udaru se na{lo policijsko vozilo u kome se nalazio zamjenik narednika policije Ra{id Kan, a osim njega poginuli su jo{ voza~, pripadnik osiguranja i civil, slu~ajni prolaznik.

- Primili smo ~etiri tijela, trojice policajaca i civila - potvrdio je direktor glavne pe{avarske bolnice Abdul Hamid Afridi za AFP . Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani.

Dvije tre}ine {kola u Srbiji ne radi ili su ~asovi skra}eni na 30 minuta zbog {trajka prosvjetnih radnika. Sindikati o~ekuju da im se priklju~e i obrazovne ustanove koje do sada nisu {trajkovale, javlja B92. Istovremeno, sindikati su, ka`u, ogor~eni izjavom premijera Mirka Cvetkovi}a da, tra`e}i vi{e pla}e i ulaganje u obrazovanje, ru{e ekonomsku stabilnost dr`ave. Istaknuli su kako je Cvetkovi} svojom izjavom dodatno potaknuo prosvjetne radnike na {trajk.

Zatvorene {kole

Srbija

Ukratko

Potres u Crnoj Gori

globus

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

19

PODGORICA - Deset kilometara zapadno od Plu`ina ju~er je registriran zemljotres ja~ine 3,4 stepena po Rihteru, koji je izazvao manje materijalne {tete u epicentralnom podru~ju.

Uhap{eni Marokanci

RIM - Italijanska policija saop}ila je da su na jugu Italije uhap{ena trojica Marokanaca pod sumnjom da podr`avaju

Islamski centar u predgra|u Detroita Dirbornu: Jedna od najve}ih d`amija u Mi~igenu

DETROIT Policija uhapsila mu{karca nakon dojave
Optu`be za terorizam

Ruslan Umarov (35), brat vo|e ~e~enskih terorista Dokua Umarova, priveden je u Veneciji, prenosi ju~er italijanska novinska agencija Ansa. Agencija navodi da je Ruslan Umarov doputovao u Italiju kako bi zatra`io politi~ki azil. Doku Umarov, koji je preuzeo odgovornost za dvostruki napad u metrou u Moskvi u martu 2010. godine u kome je poginulo 40 ljudi, nalazi se na ameri~koj crnoj listi me|unarodnih terorista. Sredinom januara lider ^e~enije Ramzan Kadirov

Ruslan tra`io politi~ki azil u Italiji

Uhap{en brat Dokua Umarova

Doku Umarov: Na crnoj listi SAD

izjavio je da je terorist broj jedan, za kojim se do sada tragalo, uhap{en i likvidiran.

me|unarodni terorizam. Uhap{eni su otac i sin te jo{ jedan mu{karac.

Akcija „Fabrika“
SOFIJA - Pripadnici bugarske policije upali su u ilegalnu fabriku za proizvodnju cigareta u plovdivskom selu Patrarh Evrtimovo. U akciji

Predstavnici d`amije izrazili su zabrinutost da bi objavljivanje ovog doga|aja moglo dovesti do sli~nih namjera u drugim sredinama
[ezdesettrogodi{nji Rod`er Stokham (Roger Stockham) iz ju`ne Kalifornije uhap{en je pro{le sedmice u predgra|u Detroita Dirbornu zbog posjedovanja eksploziva kojim je namjeravao raznijeti jednu od najve}ih d`amija u Mi~igenu, javljaju ju~er agencije. Stokham je uhap{en u ponedjeljak na parkingu Ameri~kog islamskog centra, dok je velika grupa ljudi bila u d`amiji, a na osnovu telefonske dojave policiji, rekao je {ef policije Ronald Hadad. Protiv njega podnesena je krivi~na prijava za la`nu dojavu o opasnosti od terorizma i zbog posjedovanja eksploziva. Kod Stokhama je prona|ena neodre|ena koli~ina pirotehni~kih sredstava cklase, uklju~uju}i petarde m-80, koje su zabranjene u Mi~igenu. Ta jedna petarda mo`e da sadr`i najmanje tri grama eksploziva, a poneke i vi{e od pet grama. Zbog materijalne {tete i povreda na tijelu koje mogu prouzrokovati civilima je zabranjeno da nose sredstva za vatromet koja sadr`e vi{e od 50 miligrama pirotehni~kog svjetle}eg baruta. Hadad je rekao da vlasti vjeruju da je Stokham radio sam, ali da ipak ozbiljno shvataju ovu istragu. - Stokham ima dugu historiju antivladinih aktivnosti - rekao je Hadad, ne `ele}i iznositi vi{e detalja. Hadad je rekao da su se sastali s glavnim imamom Hasanom el-Kazvinijem i predstavnicima d`amije i obavi-

Amerikanac htio raznijeti d`amiju
U pritvoru
Stokham, za kojeg je odre|ena kaucija od 500.000 dolara, i dalje je u pritvoru, a prvo ro~i{te zakazano je za petak. Dirborn, oko 12 kilometara zapadno od Detroita, prijestonica je arapsko-ameri~ke zajednice Detroita, jedne od najve}ih u zemlji.

Na zahtjev crnogorskog pravosu|a

Italijansko tu`ila{tvo ustupilo je crnogorskom pravosu|u predmet protiv Du{ka [ari}a (39), brata odbjeglog Darka [ari}a, koji je u Srbiji

Italija ustupila predmet Du{ka [ari}a Crnoj Gori

Ilegalna tvornica

pod nazivom „Fabrika“ zaplijenjene su ma{ine, 12 transportnih kutija s cigaretama i uhap{eno 11 radnika.

Ljudi klanjali

[ari}: Osumnji~en za {verc kokaina

optu`en za krijum~arenje velikih koli~ina kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu. Prema pisanju podgori~kog „Dana“, Du{ko [ari} je u Italiji osumnji~en za {verc 112 kilograma kokaina, a predmet je proslije|en na zahtjev crnogorskog pravosu|a. Jedan od uvjeta italijanske strane je da njihovi tu`ioci ispitaju [ari}a posredstvom videolinka. Du{ko [ari} uhap{en je u Pljevljima sredinom novembra pro{le godine i nalazi se u pritvoru. On je odbacio sve optu`be koje ga dovode u vezu s trgovinom narkoticima na teritoriji Italije.

Ruski {pijun prona|en mrtav
MOSKVA - Oficir ruske vanjske obavje{tajne slu`be prona|en je mrtav ispred zgrade u Moskvi po{to je, najverovatnije, ispao kroz prozor svog stana, objavila je agencija Ria Novosti. Tijelo pukovnika Genadija Ambarnova prona|eno je ispred zgrade u jugozapadnom dijelu Moskve.

Radio sam

jestili ih o ovom hap{enju. Prema njegovim rije~ima, predstavnici d`amije izrazili su zabrinutost da bi objavljivanje ovog doga|aja moglo dovesti do sli~nih namjera u drugim sredinama, {to policija odli~no razumije. - Nikad ne iznosimo informacije o na~inu rada i djelovanja takvih osoba - rekao je on, dodaju}i da Stokham `ivi u blizini San Dijega.

Novi broj

Evakuacija u Japanu

TOKIO - Vi{e od hiljadu stanovnika evakuirano je s japanskog otoka Kju{u zbog opasnosti od erupcije vulkana. Nakon {to iz vulkana ve} {esti

Opasnost od erupcije

dan izlazi vrela pra{ina vlasti su naredile evakuaciju stanovni{tva, javlja Reuters. Ljudi su privremeno smje{teni u obli`nju {kolu.

Jedan policajac poginuo je, a na desetine osoba povrije|ene su ju~er kada su se demonstranti sukobili s policijom zbog vladinog plana da uzme njihovu zemlju radi gradnje novog aerodroma. Banglade{ka policija ispaljivala je suzavac i gumene metke kako bi rastjerala mje{tane koji su zapalili policijski logor tokom protesta, saop}ili su svjedoci, prenosi Reuters. Demonstranti koji su nosili palice, baklje i strijele zapalili su policijski kombi i blokirali glavne puteve. Mje{tani i opozicijske politi~ke stranke protive se planu izgradnje me|unarodnog aerodroma samo nekoliko kilometara od aerodroma „Hazrat Shahjalal“ u Daki.

Seljaci vlastitom krvlju brane imanja
(Foto: Reuters)

Sukobi zbog vladinog plana o oduzimanju zemlji{ta

Vi{e od pedesetero ljudi povrije|eno je u demonstracijama

Policija je saop}ila da je jedan njen pripadnik ubijen i da je pedesetak osoba, me|u kojima najmanje devetorica policajaca, povrije|eno u sukobima. To je sukob snaga sigurnosti i hiljada demonstrana-

ta koji dolaze iz svojih sela, rekao je drugi plicajac koji se zatekao na mjestu sukoba. Dr`avni ministar pravde Kamrul Islam izjavio je dan ranije da }e se projekt nastaviti i da proteste provociraju „neprijatelji vlade“.

[ta je steatoza Poreme}aji metabolizma Lo{e navike Narodni LIJEKOVI Ljepota i njega

20 Utorak, 1. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

21

SUDBINE Mika Dejvis polako se oporavlja

Trogodi{njakinja imala mo`dani udar i ostala paralizirana
Zahvaljuju}i stalnim vje`bama, uspjela je nekoliko puta pomaknuti desnu ruku i lijevi palac
Trogodi{nja Mika Dejvis (Mikka Davies) iz Velike Britanije ostala je u potpunosti paralizirana nakon {to je, le`e}i kod ku}e na sofi, pretrpjela te`ak mo`dani udar. Djevoj~ica u jednom trenutku nije mogla dohvatiti keks iz maj~ine ruke i po~ela je plakati. - Prvo sam mislila da pla~e jer `eli pa`nju, pa sam je ignorirala. Ubrzo sam shvatila da se ne{to ~udno doga|a - rekla je majka Rej~el Dejvis (Rachel Davies, 26). Hitno je Miku odvela u bolnicu, gdje su nakon pretraga utvrdili da je djevoj~ica stalnim vje`bama, uspjela je nekoliko puta pomaknuti desnu ruku i lijevi palac. - Iz emisija na televiziji znam koji su simptomi mo`danog udara. Pomislila sam da nije mogu}e da tako malo dijete ima mo`dani udar. Govore o paraliziranoj jednoj strani tijela, ali ovaj udar je paralizirao obje - rekla je majka. Miku ~ekaju tri sedmice intenzivne terapije. Majka Rej~el i njen partner Ri~ard Volmsli (Richard Walmsley, 28) prikupljaju novac da bi mogli biti u hotelu blizu bolnice. Nadaju se da }e vje`be pomo}i i da }e se Mika uskoro mo}i samostalno kretati.

Kaper pored svog holograma

Aerodrom u Man~esteru

Putnike do~ekuju hologrami radnika
Putnike na aerodromu u Man~esteru do~ekivat }e hologramski radnici. Novinu uvode ve} od naredne sedmice kako bi smanjili gu`ve u redovima za sigurnosne provjere. Trenutno su na staklenoj podlozi izradili holograme dvoje zaposlenika D`ona Vol{a (John Walsh) i D`uli Kaper (Julie Capper). - Neobi~no je vidjeti sebe u virtuelnom obliku, ali se nadam da }e hologramska D`uli preuzeti dio posla na sebe - rekla je Kaper. Hologrami }e do~ekivati putnike te ih podsje}ati da pripreme svoje karte i dati im jo{ neka upozorenja. Toliko su uvjerljivi da su im putnici zaista pokazivali paso{e, vjeruju}i da su D`on i D`uli stvarne osobe.

Mika s roditeljima u bolnici

imala mo`dani udar te da je nepokretna. Roditelji su bili u

{oku. Mika je pro{la terapije i sada je kod ku}e. Zahvaljuju}i

Najnesretniji ~ovjek na svijetu

Najve}i brod na svijetu na solarni pogon

„Turanor PlanetSolar“ stigao na Galapagos
Brod je duga~ak 31 metar i opremljen je sa 530 kvadratnih metara solarnih }elija
Najve}i brod na solarni pogon „Turanor PlanetSolar“ stigao je na oto~je Galapagos. Brod koji je u {vicarskom vlasni{tvu isplovio je iz Monaka prije ~etiri mjeseca. Brod je duga~ak 31 metar i opremljen je sa 530 kvadratnih metara solarnih }elija. Rafael Domjan (Raphael), za~etnik projekta „PlanetSolar“, ka`e da `eli da brod pridonese rastu zanimanja za nu`nost upotrebe {to je mogu}e vi{e alternativnih i obnovljivih izvora energije. - Imamo tehnologiju i snagu za promjene. @elim, koliko god je to mogu}e, pokazati svijetu {to sve danas mo`emo - rekao je Domjan. Kapetan broda, Francuz Patrik Mar{eso (Patrick Marchesseau) rekao je da je oto~je Galapagosa, sa svojom bogatom biolo{kom raznoliko{}u, idealna lokacija za ovaj brod. - Ovo je plovilo izgra|eno da pridonese novoj vrsti energije koja se mo`e koristiti na Galapagosu - rekao je Mar{eso.

Ejgena udario grom dok je telefonirao
D`on Vejd Ejgen (John Wade Agen, 47), samoproklamirani najnesretniji ~ovjek na svijetu, u roku od ~etiri godine pre`ivio je nekoliko opasnih situacija, a nedavno ga je udario grom dok je u svom domu telefonirao. Ejgen iz Tampe u Floridi probudio se u lokalnoj bolnici okru`en ljekarima, a na ~arapi je imao rupu. Ispri~ao je da se sje}a da je razgovarao telefonom i da se nagnuo nad metalnu sudoperu kada je ~uo neku buku nalik eksploziji i zatim mu se smra~ilo pred o~ima. On je prije ~etiri godine prijavio policiji da je bio oplja~kan i dr`an na ni{anu dok je vozio taksi, a zatim i uguran u gepek. Zatim se, 2008. godine, pojavio u vatrogasnoj stanici s mesarskim no`em zabodenim u grudima. Godinu je tvrdio da su ga istovremeno ujele dvije zmije. Iako stru~njaci ne vjeruju da mu se sve to desilo i sumnjaju u pri~u o incidentu sa zmijama, Ejgen stoji iza svojih tvrdnji.

Brod za novu vrstu energije

Britanka prestala piti sokove

Smr{avila nevjerovatna Savjetnica u {koli imala Vratila psa jer se „ne sla`e“ 82 kilograma sa zavjesama u sobi aferu s u~enikom
Amerikanka suo~ena s kaznom Bizarna pri~a iz Britanije
Profesoricu Kurtni Bouls (Courtney Bowles, 31) iz SAD uhvatili su prilikom intimnog odnosa s u~enikom (16) na stra`njem sjedi{tu njenog automobila. Policajac je uhvatio kako gola le`i na dje~aku. Prona{ao je i polupraznu bocu votke u automobilu. Mladi ljubavnik prvo je rekao da ima 20 godina, a kasnije je priznao da mu je tek 16. Bouls je ina~e u {koli bila zaposlena kao instruktorica koja kolegama obja{njava kako se kloniti seksualnih afera s Boules: Do deset godina zatvora u~enicima. Profesoricu su priveli te je terete za seks s maloljetnikom. Pu{tena je iz pritvora uz kauciju te ne smije komunicirati s mla|ima od 18 godina, uklju~uju}i i njene dvije k}erke. Prijeti joj i do deset godina zatvora ukoliko je proglase krivom po svim ta~kama. Neimenovana `ena iz Velike Britanije vratila je psa Harvija (Harvey) u uzgajiva~nicu jer se boja njegove dlake nije „slagala“ sa zavjesama u dnevnom boravku. Psa je nekoliko puta posjetila prije nego {to ga je odvela ku}i. Ve} istog dana nazvala je vlasnika i rekla da postoji problem sa psom jer ne pristaje uz zavjese. Harvija je vratila nakon dva dana. [ef uzgajiva~nice Beri [atlvort (Barry Shuttlewo- Harvi vra}en u uzgajiva~nicu rth) rekao je da je u`asnut `eninim postupkom. Njegova supruga Korina (Corrina) ka`e da ima puno pasa koje ljudi ostavljaju zbog blesavih razloga poput slu~aja labradora koji nije htio lajati. - Kad nas je nazvala, rekli smo joj da ga smjesti u drugu sobu. Nakon dva dana ga je donijela nazad i rekla da je dala i previ{e novca za zavjese da joj pas ne bi pasao uz njih - ispri~ala je Korina. Britanka Suzan Benthem (Suzanne Bentham, 36) iz Svintona godinama je svaki dan pila velike koli~ine gaziranog napitka s okusom tre{nje. Pila je do ~etiri litre soka dnevno. Nakon {to se udebljala 82 kilograma sin je natjerao da promijeni stil `ivota. Te`ila je skoro 165 kilograma. Njen sin se upisao u atleti~arski klub i prvo je samo pomagala s organizacijom takmi~enja, a zatim se i sama uklju~ila. - Nisam puno jela, ali sam zato pila puno soka. ^im sam to izbacila, kilogrami su po~eli nestajati - rekla je ova majka ~etvero djece. Uspjela je izgubiti 82 kilograma, a pohvalila se da sedmi~no pretr~i 30 kilometara. - Iako sam uvijek pazila da djeca zdravo jedu, na se-

Benthem: Redovno tr~i

be nikada nisam pazila - dodala je Suzan.

22
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

kultura

[panska kinematografija u Bugojnu Izlo`ba „Typo, graff i ja“
U okviru 9. ciklusa {panske kinematografije, koji organiziraju Sarajevski otvoreni centar i Ambasada [panije u BiH, ju~er je u Bugojnu prikazana drama „Tamnoplavoskorocrno“ Danijela San~eza Arevala (Sanchez). Do 3. februara ljubitelji filmske umjetnosti mo}i }e pogledati jo{ tri filma: „Labirint strasti“, „Gradnja“ i „Tapas“. U sarajevskoj Galeriji „Black Box“ 10. februara bit }e uprili~ena izlo`ba „T ypo, graff i ja“. Tom prilikom ljubitelji umjetnosti mo}i }e u`ivati u autorskom radu dvojice mladih sarajevskih umjetnika Denisa Isakovi}a i Sandina Me|edovi}a. Izlo`ba, koja }e trajati deset dana, rezultat je saradnje ovog dvojca, koji dugogodi{njim radom izu~ava alternativnu stranu umjetnosti kroz grafite, uli~nu umjetnost i grafi~ki dizajn.

„Drveni sanduk“ u NPS
Na Maloj sceni „En Face“ Narodnog pozori{ta Sarajevo ve~eras }e biti izvedena predstava „Drveni sanduk Tomasa Vulfa“. Adaptaciju teksta Danila Ki{a i re`iju potpisuje Gradimir Gojer. Uloge u ovoj duodrami tuma~e Vlado Jokanovi} i Miraj Grbi}.

Ameri~ka premijera bh. filma „Ostavljeni“
Nakon projekcije bit }e uprili~en prijem za zvanice iz Los An|elesa
Na Me|unarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari ve~eras }e biti uprili~ena projekcija bh. filma „Ostavljeni“ scenariste Zlatka Top~i}a i reditelja Plakat za ameri~ko tr`i{te Adisa Bakra~a. Projekciji }e prisustvova- novi} i glumica Mira Furlan. ti producent Almir [ahi- Kako nam je rekao [ahinovi}, on je prisustvovao i otvorenju Festivala koje je okupilo brojne ugledne filmske autore iz svijeta. - Ve~eras je na{a premijera. Nakon toga, organizirat }emo prijem za goste Festivala i zvanice iz svijeta {ou biznisa iz Los An|elesa. To }e biti dobro za promociju na{eg filma, ali i za ostvarivanje kontakata za budu}e projekte - rekao nam je [ahinovi} iz Santa Barbare. Za ameri~ku premijeru „Ostavljenih“ ura|en je i poseban plakat koji najavljuje A. G. projekciju filma. [ahinovi}: Novi kontakti

Ve~eras u Santa Barbari

PREMIJERE U Banjoj Luci prikazan film „Balkanski vitezovi“

Publika na nogama pratila pri~u o apsurdima rata
Luci, voljeli bismo da film prika`emo na nekom od festivala u regionu upravo zbog problematike koju obra|uje. Vjerujem da bi film bio interesantan i publici na inozemnim festivalima zbog druga~ijeg koncepta i pristupa ratnoj tematici - rekao nam je Nemanja Savanovi}. Njemu je na filmu pomagao Sa{a Hajdukovi}, mladi i talentirani reditelj, poznat po uspje{nom debitantskom ostvarenju „32. decembar“. Uloge u „Balkanskim vi-

Kratki igrani film Nemanje Savanovi}a nastao na osnovu pri~e Dragi{e Vasi}a
tezovima“ ostvarili su glumci Narodnog pozori{ta Republike Srpske u Banjoj Luci Aleksandar Blani}, Slobodan Peri{i}, Ljubi{a Savanovi}, Du{ko Mazalica, Nata{a Ivan~evi}, Danilo Popr`en... Svi oni su za svoj anga`man nagra|eni dugotrajnim aplauzom nakon projekcije. Kuriozitet ovog filma je i u tome {to nije raspolagao normalnim filmskim bud`etom. Podr{ku filmu pru`ili su jedino Gradska uprava Banje Luke, a producenti su Centar za vizuelnu komunikaciju „Protok“ i ku}a „VizArt“.
V. STEVANOVI]

Film „Balkanski vitezovi“, rediteljski prvjenac mladog Banjalu~anina Nemanje Savanovi}a, premijerno je preksino} prikazan u sali Gradskog pozori{ta „Jazavac“ u Banjoj Luci. Projekciju ovog kratkog filma pratio je neo~ekivano veliki broj gledalaca, koji ~ak ni zbog manjka stolica u sali nisu odustali od `elje da prisustvuju doga|aju. Film je, ina~e, nastao prema kratkoj pri~i Dragi{e Vasi}a i tematski je vezan za Prvi svjetski rat, a kroz for-

Stolica vi{e

Savanovi}: Rediteljski debi

U Mariboru je postavljeno {ezdesetak bilborda sa provokativnom najavom predstave „Evropa danas“ Miroslava Krle`e u re`iji Harisa Pa{ovi}a. Podsje}amo, rije~ je o predstavi u kojoj u~estvuju Miki Manojlovi}, Edvard Klug Dizajn potpisuje Enes Husejin~ehaji} (Edward Clug) i „Laibach“, ijestonicom Maribor 2012. Plakat i bilborde dizaa koja }e premijerno biti izvedena 16. februara u Slo- jnirao je Enes Husejin~ehavenskom narodnom gleda- ji}, jedan od najboljih dizali{~u, u koprodukciji sa sar- jnera u regionu i stalni sarajevskim East West Centrom adnik Slovenskog narodnog i Evropskom kulturnom pr- gledali{~a Maribor. A. G.

U Mariboru postavljeni bilbordi

Pripreme za „Evropu danas“

tne ideologije. - Sude}i prema prvim reakcijama nakon premijerne projekcije, doma}a publika prepoznala je poruku filma. Nakon premijere u Banjoj

mu komedije progovara o poistovje}ivanju patriotizma i nacionalizma, su{tinski ukazuje na besmisao ideje rata, stradanje ~ovjeka kroz apsurdne ra-

Pomo} Hajdukovi}a

Me|unarodni festival Sarajevo „Sarajevska zima“, 27. po redu, bit }e otvoren karnevalom 7. februara, a odvijat }e se pod slo-

Na otvorenju 100 u~esnika iz 15 zemalja
ganom „Art od Love“ ili „Umjetnost ljubavi“. U karnevalu }e u~estvovati umjetni~ki stvaraoci, umjetni~ka dru{tva, uli~ni

Ususret Festivalu „Sarajevska zima“

Dramski studio A-A i „ART Club“ iz Sarajeva pripremaju dvije predstave. Prva je namijenjena za djecu, nastala je prema motivima teksta „Plava boja snijega“ Grigora Viteza, a imat }e radni naziv „Kraljevina gurabija“. Re`iju }e kolektivno po-

U pripremi dvije predstave

Dramski studio A-A

tpisati ~lanovi studija. Druga predstava namijenjena je za odrasle. Nastala je prema tekstu „Klupa“ Milana Markovi}a, a u interpretaciji sarajevskih entuzijasta nosit }e naziv „Gajba“. Ovu predstavu re`irat }e Adis Omerovi} i Doris ZuM. ^u. bac.

Spahi} i Begovi} na pres-konferenciji

(Foto: S. Jordamovi})

plesa~i, majstori vatre, svjetla i pokreta, ali i 30 konja koji }e pro}i naju`im centrom Sarajeva, pi{e Fena. Direktor „Sarajevske zime“ Ibrahim Spahi} kazao je ju~er na pres-konferenciji da se na otvorenju Festivala o~ekuje skoro 1.000 ljudi, a u samoj ceremoniji u~estvovat }e stotinu ljudi iz 15 zemalja. Reditelj cijelog projekta ceremonije otvorenja „Sarajevske zime“ i ove godine je Ned`ad Begovi}, koji je kazao da se radi o izuzetno zahtjevnoj ceremoniji, s velikim brojem u~esnika na mnogo lokacija. - Na{ osnovni cilj je da budemo druga~iji, svje`iji, da prenosimo pozitivnu energiju i da animiramo cijeli grad - istakao je Begovi}.

U Poljskoj je objavljena antologija slavenske umjetnosti „Od Ohrida do Buga („Miedzu Ochryda a Bugiem“) u kojoj je zastupljeno 200 autora iz slavenskih zemalja. Od bh. stvaralaca, u antologiji su se na{li knji`evnici, humoristi i aforisti~ari Bojan Bogdanovi}, Jovo Nikoli} i Bo`o Mari}. U antologiji su na 430 strana predstavljeni razli~iti oblici knji`evnog stvarala{tva - poezija, kratke pri~e, drame i aforizmi, kao i slike, crte`i, grafike i umjetni~ke fotografije. Antologiju „Od Ohrida do Buga“ otvaraju pjesme nobelovca ^eslava Milo{a, a zaklju~uju je stihovi bjeloruskog poete Aleksandra Jemeljanova, kazao nam je Zeni~anin A. D@. Bogdanovi}.

Aforisti~ari iz BiH

Poljska antologija

jet set

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

23

„Stereo MC’s“: Pro{logodi{nji u~esnici

Dino Merlin pjesmu finalizira u Sloveniji
Na{a zvijezda napravila je stilski odmak od svog posljednjeg albuma i to je vrlo zanimljiva fuzija savremenog zvuka, otkriva nam Kukri}
[ou na BHT 1 po~inje u 21 sat i trajat }e 75 minuta Du`ina pjesme 3 minute Prijenos i na portalu wwweurovision.tv

Pripreme za premijeru bh. numere 20. februara

Organizatori ~etvrtog izdanja banjalu~kog „Demofesta“ raspisali su konkurs na koji se mogu prijaviti svi regionalni demo bendovi. Kako isti~e Brankica Stojanovi}, portparol festivala, konkurs }e biti otvoren do 15. marta. - Iz godine u godinu imali smo sve ve}i broj prijava i ne sumnjamo da }e taj trend biti nastavljen. Lani se na konkurs javilo ~ak 370 bendova, a sada o~ekujemo jo{ ja~u cifru - govori Stojanovi}. „Demofest“, koji se odr`ava od 27. do 30. jula u Banjoj Luci, nastavit }e sar-

Pregovori s velikim imenima svjetske scene

^etvrto izdanje banjalu~kog „Demofesta“

adnju s muzi~kim kanalom MTV. - Kao {to je to ve} tradicija, pobjedni~koj grupi }e biti omogu}eno snimanje spota u produkciji MTV-ja. Upravo ovih dana beogradski „Threesome“, pro{logodi{nji pobjednik, treba objaviti CD i snimiti videoklip u re`iji ljudi s MTV-ja. U pregovorima smo i s nekoliko velikih imena svjetske scene. Lani smo u Banjoj Luci ugostili ~uveni „Stereo MC’s“ i sigurno je da ove godine ne}emo i}i ispod tog standarda - zaklju~uje StojaH. P. novi}.

Merlin: Ve}inu produkcije radi u svom sarajevskom studiju

Kukri}: Poslu{ao numeru

Dok Dino Merlin finalizira snimanje pjesme kojom }e na Eurosongu 2011. predstavljati BiH, na BHT 1 se za 20. februar uveliko priprema {ou u kojem }e premijerno biti predstavljena na{a numera za Dizeldorf. [ef BH Eurosonga Dejan Kukri} jedan je od rijetkih koji je imao priliku poslu{ati Merlinovu kompoziciju i on ne krije odu{evljenje. - Pjesma je druga~ija od svega {to je Merlin do sada radio. Napravio je stilski odmak od svog posljednjeg albuma, ali je to, naravno, i dalje Dino Merlin. Vrlo za-

Retrospektiva hitova
U okviru {oua BH Eurosong na BHT 1 Dino }e s prate}im bendom u`ivo izvesti retrospektivu svojih najve}ih hitova. - Sve te pjesme Merlin nimljiva fuzija savremenog zvuka. Pjesma se sada finalizira. Singl }emo od{tampati do BH Evrovizijskog {oua. O~ekujemo pravu eksploziju zadovoljstva nakon 20. februara - poru~uje Kukri}. Ve}ina produkcije pje}e izvesti u druga~ijem aran`manu. On gotovo nikad ne nastupa na televiziji, pa je to izazov i za nas i za njega - isti~e Kukri}. sme radi se u Sarajevu u studiju Dine Merlina, a snimalo se i u studiju Muzi~ke produkcije BHRT-a. Sada je na{a zvijezda u Sloveniji, gdje snima guda~e, nakon ~ega bi trebao uslijediti miks i mastering numere.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Marija [erifovi} [erifovi}: zimski odmor prove- Svratila i la je na Jahorini. Srbi- do Ba{~ar{ije janska pjeva~ica s dru{tvom je u`ivala u skijanju, a lijepo vrijeme iskoristila je i za dolazak u Sarajevo, gdje je provela nekoliko sati u {etnji Ba{~ar{ijom. - Naravno da sam navratila u Sarajevo. Bila sam na }evapima, a prijala nam je i {etnja Ba{~ar{ijom ka`e Marija, koja se ju~er vratila u BeogrHuseinbegovi}. ad. - Ni{ta nije isklju~eno. S Pobjednica Eurosonga 2007. uskoro ulazi u studio i Eldinom sam ranije pri~ala po~inje snimati pjesme za o pjesmama, ali jo{ nisam novi album, a me|u autorima donijela odluku - ka`e MaD. Z. bi se trebao pojaviti i Eldin rija.

Marija [erifovi} skijala na Jahorini

Odmor u BiH

Ljepotica dana Super Stejsi
Kibler: Ponosna na svoj izgled

24

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

show biz

LOS AN\ELES Uru~ene nagrade Udru`enja glumaca

Bez iznena|enja
Laureati posljednjeg zagrijavanja uo~i dodjele Oskara Natali Portman i Kolin Firt
Portman: Lijepa trudnica

U Los An|elesu preksino} su uru~ene nagrade Ameri~kog udru`enja glumaca (Screen Actors Guild Awards). Posljednje zagrijavanje uo~i dodjele Oskara nije donijelo nikakva iznena|enja. Laureati su bili Natali Portman (Natalie Portman) i Kolin Firt (Colin Firth). Lijepa glumica nagra|ena je za briljantnu izvedbu u filmu „Crni labud“.

Ponosna hrva~ica
Manekenka, glumica i profesionalna hrva~ica Stejsi Kibler (Stacey Kiebler), poznatija kao Super Stejsi, pozirala je za nadolaze}e izdanje ameri~kog ~asopisa „Maxim“. Ka`e kako svoje tijelo smatra veoma seksepilnim te je ponosna na svoj izgled. Osim toga, ponosna je i na sebe kako je odradila snimanje za mu{ki ~asopis, posebno zato {to je tek odnedavno u manekenskim vodama. Ipak, ve} se nekoliko puta pojavila u sporednim ulogama TV serija i sitkoma poput „Kako sam upoznao va{u majku“.
Vergara: Izazovan dekolte Karda{ijan: Pokazala obline

Eva i Toni sada i slu`beno razvedeni

Glumica i ko{arka{ slobodni

Crveni tepih
Na crvenom tepihu preksino} su u Los An|elesu zasjale brojne ljepotice. Natali Portman pokazala je u jednostavnoj bijeloj haljini svoj trudni~ki trbuh, D`ejn Krakovski (Jane Krakowski) napravila je isto, ali u ne{to kra}oj i jo{ sve~anijoj haljini. Crvenim tepihom vladali su i novope~eni roditelji Nikol Kidmen (Nicole Kidman) i Kit Urban (Keith Urban). Kristijan Bejl (Christian Bale) do{ao je u pratnji svoje supruge, a Anet Bening (Annette Bening) u pratnji Vorena Bitija (Waren Beaty). Kim Karda{ijan (Kardashian) i Sofija Vergara (Sophia) mamile su pa`nju svojim uskim haljinama i bujnim oblinama.

Firt: Zahvalio osiguranju

- Zahvaljujem svojim roditeljima, jer su me nau~ili da budem perfekcionist - rekla je Natali. Kolin Firt, kao najbolji glavni glumac za ulogu u filmu „Kraljev govor“, raspolo`en za {alu, zahvalio je osiguranju {to ga je pustilo u dvoranu. Najbolja sporedna glumica je Melisa Leo (Mellisa), a

nagra|en je i Kristijan Bejl (Christian Bale), oboje za film „Borac“. Televizijska serija „Boardwalk Empire“ nagra|ena je s dva kipi}a. Alek Boldvin (Alec Baldwin) nagra|en je za ulogu u seriji „Televizijska posla“, a Beti Vajt (Betty White) nagra|ena je u `enskoj kategoriji za ulogu u seriji „Hot In Cleveland“.

Kontroverzna pjeva~ica

vra}a se na scenu

Novi album 15. marta

Britni Spirs
~ekali na ovo - napisao je njen menad`er Adam Leber na svojoj T witter stranici. Kontroverzna pjeva~ica novi album najavila je nedavno povratni~kim singlom „Hold It Against Me“.

Toni i Eva: Navodno su sada sretni

Eva Longorija (Longoria) i Toni Parker (Tony) sada su i slu`beno razvedeni. Kako javlja TMZ, Parkerov advokat je u petak sudu u Teksasu predao dokumente kojima je brakorazvodna parnica ovog slavnog para okon~ana. Zbog finaliziranja ovih pravnih detalja u vezi s razvodom i Eva i Toni su, navo-

dno, sretni, jer sada mirno mogu nastaviti sa svojim `ivotom. Posljednjih sedmica ameri~ki mediji pi{u i o tome kako je lijepa Longorija ve} prona{la novu ljubav. Po~ela je izlaziti s mla|im bratom gluma~ke kolegice Penelope Kruz (Cruz) Eduardom, s kojim se, navodno, vi|ala i dok je bila u braku s Parkerom.

Tri godine poslije albuma „Circus“ Britni Spirs (Britney Spears) vra}a se na scenu albumom koji izlazi na tr`i{te 15. marta. Rije~ je o njenom sedmom albumu, koji }e biti prodavan u klasi~nom i deluks izdanju, uz nekoliko dodatnih pjesama. - Britnini fanovi trebali bi biti uzbu|eni. Album je nevjerovatan, video je lud, fotografije su ~isti g l a m u r. „Patience“ nije samo sjajna pjesma benda „Guns ’N’ Roses“. Sve najbolje onima koji su

Spirs: Fanovi bi trebali biti zadovoljni

specijalni prilog

UTORAK, 1. FEBRUAR/VELJA^A 2011. GODINE

NOVITETI FIAT }e u @enevi predstaviti model Freemont

Dodge s italijanskom zna~kom
Jedine vizuelne razlike o~ituju se u dizajnu aluminijskih naplataka i re{etke hladnjaka
minijskih naplataka i re{etke hladnjaka. Freemont je prvi automobil napravljen u partnerstvu sa Chrysler grupom. Bit }e proizvo|en u meksi~kom gradu Toluki. Poput svog ameri~kog blizanca, FIAT-ov model serijski je opremljen sa sedam sjedala, a vanjske dimenzije od 4.890 x 1.880 x 1.720 milimetara jam~e da ona ne slu`e samo kao dekoracija. Treba spomenuti i me|uosovinski razmak od 2.890 mm, kao i kapacitet prtlja`nika koji s preklopljenim stra`njim sjedi{tima raste na 1.461 litar. Iako fotografije enterijera jo{ nisu objavljene, realno je o~ekivati da ni tu ne}e biti bitnijih promjena u odnosu na unutra{njost Journeya. Ono {to, ipak, jeste izmijenjeno je 2,0-litarski a predstoje}em Salonu automobila u @enevi bit }e predstavljen novi FIAT Freemont, koji }e se na}i u prodaji u drugoj polovini ove godine. Prostrani SUV, zapravo, nije ni{ta drugo nego Dodgeov model Journey sa zna~kom italijanskog proizvo|a~a, a jedine vizuelne razlike o~ituju se u dizajnu aluFIAT Freeomont: Napravljen na bazi Dodge Journeya

Aston Martin V8 Vantage 420

N

dizela{, koji Dodge proizvodi po Volkswagenovom receptu. Italijani su odlu~ili ugra|ivati svoju MultiJet dizelsku jedinicu, koja je dostupna u izvedbama sa 140 i 170 KS, uparenu sa manuelnim mjenja~em. Jedini benzinac u ponudi je Chryslerov 3,6-litarski sa 276 KS, koji je dostupan isklju~ivo s automatskim M. T. mjenja~em.

Aston Martin predstavio je specijalnu ediciju modela V8 Vantage, kodne oznake 420, koja se isti~e brojnim optimizacijama. Kori{tenjem karbona „skinuto“ je 27 kilograma. „Konjicu“ ~ini 4,7-litarski V8 benzinski motor, koji osigurava vrhunske performanse, poput ubrzanja do 100 ilometara na sat za 4,5 sekundi. Prve isporuke po~inju krajem S. Pa. ljeta, a o~ekivana cijana iznosi 115.000 eura.

115.000
Vijest u slici

Vijest u brojci

Giulietta: Najsigurnije malo porodi~no vozilo

Budu}nost autoindustrije jedan je od najve}ih izazova na{eg vremena. Proizvo|a~i se utrkuju ko }e svijetu prikazati efikasniji koncept u smislu niske po-

Vozilo koje tro{i 0,9 litara!
tro{nje, ali najnoviji prototip iz Volkswagena najradikalniji je primjer do koje se mjere mo`e podi}i efikasnost. Volkswagenov XL1, koji je debitirao na Sajmu automobila u Kataru, odlikuje se potro{njom od nezamislivih 0,9 litara na 100 kilometara, a emitira 24 grama CO2 po kilometru! Ovaj hibrid pokre}u ele-

Volkswagenov koncept budu}nosti XL1

EuroNCAP objavio je imena najbolje ocijenjenih automobila u 2010. godini u pet razli~itih kategorija kada je rije~ o sigurnosti. Pobjednik exclusive segmenta je BMW serije 5, dok je Alfa Romeo Giulietta najsigurniji automobil u kategoriji malih porodi~nih vozila. Najbolje ocijenjeni supermini je Honda CR-Z, a u kategoriji 4x4 KIA Sportage. Toyotin Verso osvojio je prvo mjesto M. T. u kategoriji malih MPV vozila.

Pet pobjednika sigurnosti
Na radaru

Volkswagen XL1: „Plug-in“ hibrid

ktromotor i 0,8-litarski dvocilindarski dizelski agregat od 48 KS. Uz upotrebu sedmostepenog DSG mjenja~a, XL1 do brzine od 100 kilometara na sat sti`e za 11,9 sekundi, a maksimalna brzina mu je 160 kilometara na sat. Uzimaju}i u obzir da je koncept osmi{ljen kao „plug-in“ hibrid, XL1 mo`e raditi isklju~ivo na elektromotor, pri ~emu autonomija iznosi 35 kilometara. Baterija se mo`e puniti preko standardne ku}ne uti~nice, a dopuna se, kao i kod ostalih hibrida, vr{i i tokom vo`nje uz pomo} sistema regenerativnog ko~enja. U automobil du`ine 3,89 metara mogu se udobno smjestiti dva putnika, kojima ulazak olak{avaju nekonvencionalna, krilna M. T. vrata.

Toyota uzburkala strasti
FT-86: Prete~a novog sportskog modela

Sajam automobila u @enevi u martu ove godine bit }e obilje`en i premijerom nove evolucije Toyotinog FT-86 sportskog koncepta, koji je prvi put predstavljen 2009. u Tokiju. FT-86 II concept dat }e do sada najjasniju indikaciju finalnog dizajna Toyotinog sljede}eg sportskog automobila. Japanska kompanija gaji 50 godina dugu historiju kreiranja uzbudljivih vozila, a ovaj novi koncept obnavlja Toyotinu strast za vo`nju sportskih automobila. M. T.

208 SUV: Neobi~ni gradski crrossover

Na j v i a a Pe ug otz e a

26

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

auto market

39

SUPERAUTOMOBILI Zamjena za sjajni 612 Scaglietti

208 Cabrio: Vra}a se mekani krov

Peugeot priprema novi gradski model 208, koji bi, prema svemu sude}i, pored sta nda r dnih ha tchba ck izvedbi s troja i petera vra ta trebao imati i nove karoserijske varijante, poput kabrioleta sa mekanim krovom i SUV-a. Tako|er, najavljuje se i kultni GTI sa 1,6-li ta r skim tu r bo be nzi ncem od 200 KS. Britanski „AutoExpress“ domogao se ekskluzivnih rendera ovih modela. Coupe verzija trebala bi biti tr`i{no pozicionirana ispod RCZ-a, od kojeg }e preuzeti i motore, a na tr`i{tu se o~ekuje 2013. Na bazi Cou-

ka­ ­ ­ e­ ­­skim ros rij obli­ i­ a cm

Mo­no­vo­lu­men­do­pa­dlji­vog­sti­la u­no­ im­ v
S novodizajniranim stra`njim ovjesom i sistemom TVC, u vo`nji je bolji od velikog broja konkurenata l Uobi~ajena prakti~nost
a da di za jne r i ma ka`ete da nacrtaju sportski automobil, ve}ina }e ih tr~e}i odjuriti po olovku, ali ako im naredite da skiciraju lijep i prakti~an monovolumen, vjerovatno }ete ih rasplakati. Kako osmisliti monovolumen za koji }e ljudi re}i da je lijep? To je isto kao nacrtati atraktivnu peglu, zgodan usisiva~ ili primamljiv ormar. Jer, monovolumen slu`i da bi bio koristan, a ne lijep, ali ipak, dizajneri nekako izlaze nakraj sa svojim poslovima pa nam povremeno lansiraju neki zgodan model, koji }e

VOZILI SMO Ford C-MAX 1,6 TDCi DPF Titanium

Pr­ i­Fe­ ­ ­ ­ i v rrar
sapo­go­nom­na­sve­to~ko­ve
Osim {to nudi dovoljno prostora za ~etvero, donosi i solidan pr tlja`nik, zapremine od 450 litara
Performanse su, o~ekivano, vrhunske - ubrzanje do 100 kilometara na sat traje 3,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 334 km/h. Zahvaljuju}i HELE start&stop sistemu, ne}e biti pretjerano rastro{an za istinski sportski automobil, jer }e u prosjeku „gutati“ 15,4 litra na 100 kilometara. solidan prtlja`nik, zapremine od 450 litara (800 litara sa preklopljenim stra`njim sjedi{tima). Ispod prednjeg poklopca na}i }e se biser italijanske strojogradnje, 6,3-litarski V12 s direktnim ubrizgavanjem, koji razvija 651 KS pri 8.000 o/min, i impr esivni obrtni moment od 683 Nm pri 6.000 o/min.

K

uprkos tome {to nudi visok nivo prakti~nosti i odli~ne vozne osobine, djeluje konzervativno, naro~ito za moderna i dinami~na vremena u kakvim `ivimo. Ovaj je, zaista, pravo os-

208 GTI: 200 „konja“

pea trebao bi nastati i Roadster, koji }e, za razliku od 208 CC, biti klasi~ni dvosjed sa mekanim krovom, a na

tr`i{te bi trebao sti}i 2014. Pomodni SUV bazirat }e se na ko nce ptnom mo de lu S. Pa. HR1.

ntralna konzola „a la Fiesta“ s uko{enim komandama. Iznad je displej za radio, putni ra~unar, pomo} pri parkiranju, poruke, bluetooth konekciju... Ispod su komande klima-ure|aja. Mada se ni onom starijem ne mo`e na}i zamjerka na dizajn, upravlja~ je do`ivio izmjene mada je i dalje ~etverokraki, kao kod svakog novijeg Forda. Instrumenttabla izgleda kao Fiestina, nepravilnih, ali atraktivnih linija, s duboko usa|enim obrtomjerom, brzinometrom,

ekranom putnog ra~unara te pokaziva~ima temperature motora i stanja goriva. Novi je i font brojki. Ru~na ko~nica je neobi~na, ali takvu smo ve} vi|ali kod Forda. Kao i ve}ina ovakvih monovolumena, C-MAX pun je pretinaca i prostora, a u onom izme|u dva sjedi{ta je USB konekcija. Putnici natrag imaju na raspolaganju i stoli}e na stra`njoj strani prednjih sjedi{ta, a zahvaljuju}i velikim staklenim povr{inama, u C-MAX su dobrodo{li i oni klaustrofobi~ni.

ski a ski li t r benzi n d Fo r C-MAX u BiH mo- si na 1,6model sa 105 KS. U ponudi i gu}e je kupi t sa pet ili seske nzi n opcii{ta, s tim {to je ova su jo{ dvije be dam sje d r i je iste za p emne, ali sa snaa dr ug za izme|u 1.000 i lja od gom od 125 i 150 KS. Dize 1.500 KM sku p u o|er, ima j i, lski moto r ta k obi~ne. a od 1,6 lita r i r mi e a Startna ci j n C-MAX-a za p e nu 115 KS. no 95, odno s je 35.050 KM, a ona se odnoOvaj monovolumen ima jo{ jedan jak argument prakti~nosti, a to je inovativni Ford Comfort System, koji nudi tri zasebno preklopiva sjedi{ta u drugom redu. Ako preklopite srednje, dva ve}a bo~na mogu se nezavisno pomjerati natrag ili naprijed. Svi Fordovi, pa ~ak i oni najkabastiji, odlikuju se odli~nim voznim osobinama i uzornim dr`anjem na cesti, pa tako i ovaj. U skladu s „downsizing“ politi kom, Ford je C-MAX nao ru`ao agregatima manje zapremine, ali ve}e snage, koji tro{e manje i zaga|aju manje. Testni model pokretao je 1,6-litarski dizelski motor od 115 KS, ali su njegove osobine skoro podjednake onima koje su imali 2,0-litarski iz prethodnih generacija. S no vo di za jni r a nim stra`njim „multilink“ ovje som i sistemom raspodjele obrtnog momenta izme|u pogonskih to~kova (TVC), C-MAX bolji je u vo`nji od velikog broja konkurenata. Na platformi koju }e dijeli ti s Focusom nove generacije, vrlo je stabilan i odmjer en, a dinamika vo`nje nima lo ne naru{ava komfor putnika. Obrtni moment od 270 Nm dovoljan je za kvalitetna, ali ne brutalna ubrzanja. Na{ model bio je opremljen i Hill assistom, koji dr`i automobil u mjestu pri kretanju na uzbrdicama, te parking-senzorima. Potro{nja? Deklarisana je veoma niska za ovaj segment, oko pet litara. U praksi je, naravno, ne{to ve}a, ali ipak u granicama zadovoljavaju}eg.
M. TANOVI]

am i{t Pet­ili­se­d ­sje­d a

Ferrari je objavio detalje o svom novom modelu je dno sta vnog na zi va FF (Ferrari Four), koji }e zamijeniti 612 Scaglietti i biti najja~i Ferrarijev ~etverosjed svih vremena te prvi sa pogonom na sve to~kove. Premijera je zakazana za @enevu. Izuzetno atr a kti van i elegantan oblik djelo je slavnog Pininfarine i predstavlja kombinaciju rje{enja sa modela 458 Italia, California i 599 GTB Fiorano. U du`inu mjeri 4.907 milimetara, u {irinu 1.953 mm te u visinu 1.374 mm, {to ga ~ini du`im, {irim i vi{im od Scagliettija. Osim {to nudi dovoljno prostora za ~etvero, tu je i
Ferrari FF: Atraktivan oblik djelo je slavnog Pininfarine

Vr­ u­ ske­pe­ ­o­ ­ a­ se hn rf rm n

Prijenos snage vr{i se putem F1 mjenja~a s dvostrukim kva~ilom transaxle koncepcije (motor naprijed, mjenja~ nazad) te potpuno novog pogona na sve to~ko ve, na zva nog 4Ro u te Mo tr i ci, ~ije su komponente 50 posto lak{e od onih kod konvencionalnog integralnog po S. Pa. gona.

Konceptni Subaru

rt Li~na­ka­ ­a
e u Di m nzije
0 / 1.828 / 1.626 d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 . . . . . . . .1.490 ...... i zno a ma s pr a g vo z la (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . 473 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.560 i a zapre m n (ccm) . . . . . . . . . . . . . . /o/min) . . . . . . . . . . . . .115 / 3.600 a v na j e}a sna g (KS . . . . . .270 / 1.750 t n okre t i mome n (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .184 a v na j e}a brzi n (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,0 r a u b z nje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . .5,4 / 4,1 / 4,6 d/ot r po t o{nja gr a v./komb. (l . . . . ci e i do re g str a j . . . . . . . . . . . . . .

Manje, ali vi{e

Nova sportska egzotika

u Motor 1,6

u Performanse
Ford C-MAX: Uop}e ne podsje}a na prethodnika

Huayra: Neobi~na pojava

neko, izme|u ostalog, kupiti i zato {to izgleda lijepo.
Impreza Coupe: Atraktivan dizajn

Stilski dotjerana Subaru Impreza Coupe jo{ je u konceptnoj fazi, ali ve} izgleda kao gotov automobil. Ina~e, novi 2+2 kupe razvija se uporedo s dugonajavljivanom Toyotom FT86 i bit }e postavljen na modificiranu platformu Legacyja te }e pod prednjim

Ka­ko­}e­izgle­da­ti­Impr­e­za­Co­u­pe
poklopcem imati 2,0-litarski ~etverocilindarski boxer. Ovaj motor u Imprezi trenutno razvija 148 KS, ali bi u kupeu trebao biti poja~an na 200 KS, odnosno ~ak 300 u turboizdanju. Umjesto pomodnih mjenja~a s dvostrukim kva~ilom, Subaru }e i dalje ko -

ristiti {estostepeni manuelac. Sasvim o~ekivano, ovjes i upravljanje bit }e podre|eni maksimalnoj dinamici. To yo ta FT-86 sti`e na tr`i{te tokom sljede}e godine, a i Subaruov Coupe ne}e mnogo kasniti. Jedva ~eS. Pa. kamo. U i{~ekivanju novih modela, Subaru osvje`ava postoje}e pa je Foresteru blago zategnuo bore. Redizajnirana izvedba donosi nova prednja svjetla, pokaziva~e smjera u retrovizorima, felge, krovne nosa~e i sli~no. Osim dizajnerskih, promjene su se desile i ispod prednjeg poklopca u vidu osvje`enog 2,5-lita rskog boxer benzinca sa 170 konjskih snaga, dok }e za evropsko tr`i{te nesumnjivo u ponudi biti i boxer dizela{.

Novi Ford C-MAX upr avo je takav. Kada se pogleda iz profila, mora se priznati da ima dinami~ne, stilske, skoro pa kupeovske linije, kakvih se ne bi postidjeli ni automobili iz drugih, ljep{ih segmenata. Uop}e ne podsje}a na prethodnika, {to je za veliku pohvalu, jer pro{li C-MAX,

„A la Fiesta“

vje`enje. Ne samo izvana, ve} i iznutra, jer enterijer po~iva na linijama lansiranim s novom Fiestom, koje su Fordova vozila od konzervativnosti okrenuli ka budu}nosti. Unutra{njost ostavlja dojam visoke zavr{ne obrade. Lijepo je osmi{ljena, a dominira izba~ena ce-

u Cijena testiranog modela. . . . . .48.379 KM .

Pa­ a­ i­Hu­ ­ r­ g n ay a
Iz kultne manufakture Horacija Paganija sti`e zamjena za Zondu. Nova vrhu nska sportska kreacija Huayra nazvana je po bogu vjetra. Ovaj superautomobil pokre}e mo}ni AMG-ov 6,0-litarski biturbo V12 s vi{e od 700 KS i 1.000 Nm obrtnog mo menta. U kombinaciji sa sedmostepenim sekvencijalnim mjenja~em, ovaj agregat 1.350 kilograma te{ku Huayru do 100 kilometara na sat dovede za samo 3,3 sekunde, odnosno do maksimalne brzine od 370 km/h. Proizvodnja po~inje krajem 2011. i bit }e limitirana na 40 pr i mje r a ka go di{nje, a ve} je najavljena i startna cijena od okruglo S. Pa. milion eura.

Re­ i­ a­ni­ ­ ­ i­Fo­ ­ ­ te­ d z j ran res r

Da­­ a­su­na­ u{ta­evr­ ­ sko­tr`i{te ih t p op

u Sude}i prema posljednjim {pekulacijama, Daihatsu napu{ta evropsko automobilsko tr`i{te. Razlozi su - slabi prodajni rezultati i rastu}a konkurencija me|u jeftinim automobila, kao {to su Dacia i Suzuki. Daihatsu je ve} napustio tr`i{te Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Australije, a prema svemu sude}i, od sada }e se prodavati samo u azijskim zemljama. S. Pa.

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

28

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Prodaja
Prodajem |ip Toyota Rav4, VVT-i 2.4, automatik-tiptronik, benzinac, godina proiz. 2007., klima, tempomat, 8 airbaga, 4 el. stakla, CD-MP3, pre{la 45.000, metalik siva. Mogu}a zamjena za jeftinije vozilo uz doplatu. Tel. 061 564 177. 1310-1Nd`
Alfa spider 2002 g. Tel. 061 807 927 Astra 2008. g., GTC-sport cupe, 1.5, 115 KS, crvena met., max oprema, 8 airbaga, dig. klima, bord komp., ekstra stanje, samo 17.500. Tel. 061 173 947. Atego 815, registrovan, 2004. god., 57.000 km, cijena 32.000 KM. Tel. 061 784 790. Audi 100-A6.limuzina, 2.0, benzin+LPG, 92 godina, Reg. 7/11, sva oprema osim klime, daljinsko zaklju~avanje, alarm, maglenke, MP3.Auto je kao nov, hitno i povoljno. Tel. 063 443 609 Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg., sivi, al. felge, nove gume, dig. klima, 5 vrata, kupljen u Nipexu Tuzla, extra stanje, mo`e zamjena za skuplje. Tel. 066 364 848. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Audi A4 1.9tdi g.p.2004 reg.do 9.2011 odli~an ful. Tel. 061 135 262 Auto felge ~eli~ne polovne Merc. 15 cola, BMW 15 cola, Golf 13 i 14 cola. Tel. 062 213 732. Auto gume polovne: 245/70/16 4 kom.; 215/55/16 4 kom; 205/55/16 4 kom; 195/65/16 4 kom; 185/60/15 4 kom. Tel. 062 213 732. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Monterey. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 318i 93 god. 5300 KM, zamjena ne dolazi u obzir. Tel. 062 117 989 Cady SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. Chevrolet Aveo, limuzina, 1.2, 2008, jo{ pod garancijom, cijena 10600 KM. Tel. 063 629 592 Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 D`ip „Isuzu“, 1999. god., 3.1, prodajem ili mijenjam za manje auto. Tel. 061 702 762. Fiat Punto 1.2 benz., 12./2003., novi model, met. siva, 2 vrata, ful oprema, tek uvezeno i regist., 6.200 KM. Tel. 061 244 181. Fiat Punto, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, klima, kao nov, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.300 KM. Tel. 061 107 285. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispra-

van, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Fiat-Panda 1.0, 1997. g., teretna dvosjed 2x2, registrovano do 6. mj., povoljno. Tel. 061 184 796. Ford Eskort dizel, 86. god., reg. do 4. 2011., metalik sivi, 800 KM. Hitno! Tel. 062 315 616. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., klima, ABS, CD, reg. do avgusta. Tel. 061 067 748. Ford Siera, 1989. god., benzinac, snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., u jako dobrom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 033 537011. Golf 2 89 god. Dizel, bijeli, registrovan, cijena 2900 KM. Tel. 061 173 331. Golf 2, 1.3 benzin, god. 86., bordo boje, reg. do maja, cijena 1.600 KM. Tel. 063 812 871. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, 92., benzin, tek registrovan, vrlo povoljno. Tel. 061 172 050. Golf 2, dizel, 85. god., reg. do 4. 2011., nove gume, dobro o~uvan. Hitno! Tel. 062 322 467. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf 3 karavan, 1995. crveni, TDI, ABS, aerbag, centralna, CD, {iber, kuka, tek registrovan, 7.000 KM. Tel. 062 607 461. Golf 3 TDI 95.god. prodajem ili mijenjam za Golf 5 ili Audi 4 uz doplatu. Tel. 061 781 110 Golf3, 1.4, crne boje, god. 96. reg. do januara 2012. Tel. 061 484 904 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Hyundai Sante Fe 2.0 CRDI, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato furgon maxi, 2.8 JTD, 12/2003. god., pre{ao 88.000 km, u dobrom stanju i registrovan na firmu. Tel. 061 153 130, 061 196 744. MB Atego 815, registrovan 2004.god. 54000 km, Cijena 29 000 KM. Tel. 061 784 790 Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, tamna stkala, odli~an, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes A 170 CDI, elegans, automatik, trip-tonik, CD, radio, full oprema, alu felge, nove gume. Tel. 061 906 886. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes pogrebni 124 d. Tel. 063 418 328 Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Nove disk plo~ice i diskove za Mazdu 121, jeftino. Tel. 061 200 345. Novu njema~ku pumpu za pumpanje automobilskih guma sa manometrom, cijena 20 KM. Tel. 061 709 772. Opel Astra G 1.7 turbo dizel, model 2000. god., siva, 3 vrata, dosta opreme, tek registrovan, extra stanje, prvi vlasnik od uvoza, cijena 7.700 KM. Tel. 601 835 565. Opel Corsa 2004. god., 1.0 B, siva, 3 vrata, registrovan, ful oprema i vlasnik od uvoza, o~uvan, cijena 7.400 KM. Tel. 062 548 408. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997.

god. Tel. 061 167 222. Opel Vektra 1600I 1992. registrovan do januara slede}e godine. Tel. 061 171 770 Opel Vektra 1600i, 1992. god. Tel. 061 171 770. Opel-kadet, 1986. god., cijena 500 KM. Tel. 063 316 458. Peugeot 607, 2.2 hdi, 2002 registrovan, super stanje, mo`e zamjena. Tel. 063 993 190 Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zel. metalik, daljinsko zaklju., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi 3 vrata, full orema, pla}eni carina i PDV, 76.00 pre{ao, kao nov, cijena do registr. 8.100 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carinai PDV, 92.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206 HDI 1.4, 2004. god., registrovan, boja metalik sivi, klima, CD, tamna stakla. Tel. 033 644-590. Pe`o 307 2.0 HDI, 66 KW, 2002. god., 4 vrata, ful oprema, registrovan, 140.000 pre{ao, gara`iran, 1 vlasnik od uvoza, extra stan9j, cijena 10.700 KM. Tel. 061 158 202. Polo 1.3 benzin, 1994. god., registrovan, u dobrom stanju, zvati od 18-22 h. Tel. 061 173 173. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom, cijena 4.800 KM. Tel. 061 206 689. Polovne auto gume i ~eli~ne felge po 4 kom.: 245/70/16, 215/55/16, 205/55/16, 195/65/16c. Felge Merc. 15 col, BMW 15 col, Golf 13 i 14 co.. Tel. 061 209 057. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Audi a4 tdi, 1.9 kv96, met crna, ful ekstra, reg do 30 april cjena 17800 KM. Tel. 061 283 618 Prodajem Audi A6. Tel. 062 324 819 Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Citroen AX 1,4 u dijelovima, dizel sa ispravnim motorom i dijelove od Dihatsu Roky. Tel. 061 777 186 Prodajem Citroen Xsara 2004. Veoma o~uvan, ~etvera vrata. Cijena 8800 KM. Tel. 061 893 681 Prodajem D`ip Kia Sorento 2003 met.sivi, ko`a klima. Cijena 14.000 KM. Tel. 061 410 518 Prodajem Isuzi Troper {koljka bez motora u extra stanju sa dvoja vrata. Tel. 061 777 186 Prodajem Peugeot 306 karavan, 1.6 benzin, 99.g. full oprema, 5900 KM. Tel. 061 233 007 Prodajem Reno Megan 2, 2.0 16v coupe 2003 110000km registrovan do 26 decembra 2011 full extra oprema 10.800 KM. Tel. 061 141 901 Prodajem Toyotu Land Cruiser 2002g, model 90 D4D, 120kw/176 ks, reg do 07/2011, dugi 7 sjedi{ta, abs, esp, klima, vebasto grijanje, grijanje sjedi{ta i retrovizora, kuka, spera, zimske i ljetne gume, redovno servisiran. Tuzla. Tel. 061 372 067 Prodajem D`ip Kia Sorento 2003 metalik sivi, ko`a, klima. Cijena 14000 e. Tel. 061 410 518 Prodajem Ford Sieru, dizel, 1991., ispravna, odjavljena. Cijena 700KM.Tel. 035 850 565. Prodajem Golf 2, 91. godina, reg do septembra 2011, cijena 3300 KM. Tel. 061 534 041 Prodajem Golf 2, dizel 1,6, 88god., prva registracija 90god. Registrovan do 10.2011, cijena 2.800KM. Tel. 063 112 081. Prodajem Golf 2, extra stanje, registrovan, dizel 88god.Tel. 2800 KM. Tel. 063 346 463 Prodajem hladnja~u VW Kedi, 1.9tdi, 2002 godina, extra sta-

nje, registrovana.Tel. 061 141 292 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mjenjam za luksuzno Seat teretni dizel 99. god. Cijena: 4400 KM. Tel. 061 109 095 Prodajem Jetta dizel 87 god. Tel. 061 899 233 Prodajem Kadet karavan turbo dizel, 1991.g. U voznom stanju, bez papira 750KM. Tel. 062 349 807 Prodajem Mercedes C 180 99 godina. Tel. 061 157 354 Prodajem Nissan Patrol 2.8 td, 4x4, 1993god, 76kw 100ks, dugi 7 sjedi{ta, registrovan do 11. 06. 2011., extra stanje, 6500 KM fiksno.Tel.062 332 090 Prodajem Opel Corsa 1.0.B, 1998.god, 2 x zra~na jastuka, radio cd, vozilo u solidnom stanju.Tel. 061 969 590. Prodajem Opel Corsu, 98god, 1.0 benzin, reg do 5.2011g, 2 vrata, crna, servo, 2xairbeg, esp, abs, {iber. Cijena 4500 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 466 887 Prodajem Opel Kadet, 1.6 dizel, registrovan, mo`e zamjena za slabije uz nadoplatu, Bugojno. Tel. 061 329 421 Prodajem Opel Omegu 2002 god. 2.5 dti, u fullu, extra stanje. Tel. 061 745 885 Prodajem Opel Vectru, 1988god, 1.8, benzin, o~uvana, registrovana, pre{la 170000 km, stanje EXTRA! Tel. 062 889 647 Prodajem Peugeot 406 turbodisel, veoma dobro o~uvan, sve ispravno. Hitno. 2100 eura. Tel. 061 560 693 Prodajem Peugeot, 505 karavan, 1989 godi{te. Tel. 061 540 855 Prodajem Pucha, kratki, godina 1980, dizel. Tel. 061 158 226 Prodajem Reno Megan sport kupe, 1.9 dizel, 76kw, 20 00.god., metalik sivi, servo, klima, elektri~ni podiza~i, el.retrovizori, registrovao, cjena po dogovoru. Tel. 061 555 782 Prodajem [kodu Fliciju 1.3 b, 2000 god., zelena, 4/5 vrata, 43 kW, reg.do 05/11, povoljno. Tel. 033 512 576 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju. Tel. 061 373 530.

Renault Megane 1.4 2001god, 130.000km, 2. vlasnik, registrovan do juna 2011, cijena 6.500KM. Tel. 061 623 175 Renault Megane-Sedan, 1.5 dCi/105 KS, 11./2007., 75.000 km, servisna, full oprema, reg. do 11./2011. Cijena 16.500 KM. Tel. 061 213 286. Reno - Dacija 2007. god. boja siva, 1.4 motor, klima, servo, radio cd, + ljetne gume. Tel. 061 204 074 Reno Kangu, 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Megan II 1.6 16V, 12. 2003., klima, ABS+esp, bord, ko`a, crni, 3 vrata, registrovan. Tel. 061 202 888. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [evrolet Lacleti, 2007., reg., klima, ABS, daljinsko el. pode{avanje, nove gume, CD, MP3, pre{ao samo 14.000, nov. Tel. 033 809 035. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Twingo 1.2 97 god. Super stanje tek registrovan, Visoko. Tel. 0d61 136 638 Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - pozovite. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Caddy SDI, registrovan 1997.god, cijena 4 500 KM. Tel. 061 784 790 VW Caddy SDI, registrovan 2003.god, 180000km, cijena 6 500 KM. Tel. 061 784 790 VW Jetta 90.god, turbo-disel, tamnoplave boje, {iber, duboke karambolke, centralna, registrovan do 11,2011.god. Cijena 4.600 KM. Tel. 063 798 978. VW Jetta 90.god, turbo-disel, tamnoplave boje, {iber, duboke karambolke, centralna, reg.do 11,2011.god. Cijena 4.500 KM. Tel. 063 798 978 VW Passat TDI karavan 2002, 130kS, siva metalic, full oprema (poklon 4 gume sa ~eli~nim felugama i navigacija).Tel. 033 537 853 Za Fapa 16-20, anlaser, altenator, za Tami}a 2000 anlasaer i dinama, za Forda tranzit anlaser i alternator, kilo klju~ za mehaniku. Tel. 061 169 243. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Prodajem novu euro kuku za Golf V, VI i KIA sorento. Tel. 061 557 755 Prodajem dijelove za Golf 3 i 4 veoma povoljno. Tel. 066 474 574 Auto retrovizorska ogledala, zakrivljenost Q=5,1 zatamnjena. Tel. 066 249 980 i 061 297 095 Mjenja~ 4 brzine za Golf 2 1.3B i hauba za R-5. Tel. 061 532 548

Kupovina
Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena. Tel. 061 315 798. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama, i sl. Tel. 061 758 217. Kupujem automobil. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887.

Izdavanje
Izdajem namje{ten jednosoban stan na Grbavici. Tel. 061 275 810. 1442-1tt Grbavica, preko puta [um. fak., kod „HS“-tel., izd. dvokr. namj. sobu sa kuh., poseban ulaz, sve odvojeno. Cijena 100 KM po krevetu. Tel. 062 390 721, 061 574 603. 1322-1Nd`
Aerodrom. naselje, izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061 857 012. Alipa{ina ul., blizu stadiona Ko{evo, opremljen ugostiteljski objekat. Tel. 062 434 290.

AUTO DIJELOVI
Prodajem 4 ~eli~ne felge za Golfa 5, Pasata i Oktaviu i dvije ljetne gume, cijena jako povoljna. Tel. 061 048 343

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

29

30

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Aneks - garsonjera namje{tena sa centralnim grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani i sobe za preno}i{te 15 i 20 KM, Stari Grad, Sarajevo. Tel 061 537 479 Apartmani i sobe, preno}i{te 15 i 20 KM, Stari Grad. Tel. 061 245 907. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bare-[ip, novogradnja, 2,5-soban stan, neopremljen, p. mjesto, I sprat. Tel. 061 214 306. Bistrik, stan u privatnoj ku}i, 100 kvadrata 300 KM.Tel. 033 667 145 Bjelave, namje{ten dvos. stan 500 KM. Tel. 061 142 704. Blizu Pionirske, dvosoban namje{ten komforan stan. Tel. 061 606 406. Blizu Veterinarskog fakulteta, komfornu sobu sa zasebnim kupatilom. Tel. 033 956-069, 061 519 915. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, sturja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, dvos. i trosoban namje{ten stan, stamb. zgrada. Tel. 061 925 649. Centar, izdajem pos. prostor 33 m2, sve novo, 600 KM. Tel. 062 907 831. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^. Vila, dvosoban moderno opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 031 330. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem dvosoban stan. Tel. 062 666 893. Dobrinja, izdajem nov lijepo namje{ten stan, vlastito cen. grijanje, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dogladi, 100 m2 poslovno skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije sobe za 2 studentice, upotreba svega, po sobi 120 KM na D. Malti. Tel. 033 613-972. Dvos. konf. stan namje{ten s grijanjem. Tel. 061 606 406. Dvosoban stan 70 m2, kompletno namje{ten, cen. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657697, 061 507 240. Garsonjera studenticama na Bjelavama, blizu Med. fakulteta. Tel. 061 35 92 95. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban stan za stranca, apsolutno opremljen, 250 EUR-a. Tel. 061 271 102. Hitno izdajem pos. prostor, 400 m2 u Zenici, nedavno renoviran. Tel. 061 814 306. Hotonj, izdajem stan kod po{te, nenamje{ten, povoljno, u ku}i. Tel. 061 936 964, 033 482453. Hrasnica, na autobuskoj stanici, izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673, 061 330 979. Hrasno 1, izdajem namje{ten stan, 5. sprat. Tel. 061 021 583. Hrasno, izdajem dvosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 061 021 583 Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, kod „Policije“, dvoso-

ban fino opremljen stan u zgradi, centralno, I sprat. Tel. 061 031 330. Ilid`a, zaseban lijepo namje{ten trosoban stan sa grijanjem i ba{tom, na du`i period. Tel. 061 338 924. Izdaje se posl. prostor, ul. Grbavi~ka br. 46A, veli~ine 27 m2, N. Sarajevo. Tel. 061 141 809. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, opremljen, Nove daire, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m. Tel. 061 481 605 Izdajem apartmane u Gradcu. Tel. 00385 21 697 156 Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Fabrike duhana i kampusa. Tel. 062 439 329 i 061 437 719. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. T 061 207 582, el. 033 237 814 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Dolac Malti, povoljno. Tel. 062 761 730 Izdajem dvosoban namje{ten stan plinsko grijanje, Stari Grad, Hrvatin 45. Tel. 062 440 984 Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i kod Stud. doma Bjelave. Tel. 061 530 205. Izdajem dvosoban stan 60 m2 Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066 634-794. Izdajem dvosoban stan na Ilid`i-Pejton, na du`i period. Tel. 061 531 756 Izdajem dvosoban stan u Binje`evu sa centralnim grijanjem. Cijena po dogovoru. Tel 062 737 242 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem dvosoban stan, 54 kvadrata, Logavina 72, 2. sprat, prazan ili namje{ten, 400 KM. Tel. 061 722 439 Izdajem dvosoban stan, op{tina Stari grad, nenamje{ten, sa cent. grijanjem, povoljno.Tel. 061 174 010 Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u na Grbavici.Tel. 061 263 614 Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Tel. 061 497 592. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem garsonjeru kod Bugarske ambasade u Kova~i}ima. Tel. 061 864 086. Izdajem i prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033 612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan na Dobrinji zvati od 08 do 10. Tel. 061 183 366 Izdajem dvosoban stan u Binje`evu sa centralnim grijanjem cijena po dogovoru. Tel. 062 737 242 i 062 737 074 Izdajem jednosoban stan, sa centralnim grijanjem u Starom gradu. Tel. 033 237 266 Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442131. Izdajem komfornu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, kablovska, internet. Tel. 033/225-747. Izdajem magacinski prostor u Doglodima povoljno. Tel. 061 106 893

Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. Tel. 033 614-628, 061 357 634. Izdajem na Otesu opremljen i uhodan frizerski salon. Tel. 062 875 808. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi, Vele{i}i. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan u centru. Tel. 061 13 44 33. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vogo{}i. Tel. 062 534 973. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Skenderija. Tel. 062 672 090 Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{tenu garsonjeru bra~nom zaposlenom paru bez djece, priv. ku}a, poseban ulaz, K. Demirovi}a 41, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem nenamje{ten, dvoiposoban stan u ulici „Bra}e Kreso 48“ u Vogo{}i. Tel. 058 720 295 ili 066 306 922 Izdajem nov extra namje{ten stan u Sarajevu iza `eljezni~ke stanice 63 km. Prvi sprat centralno grijanje,kablovska. Tel. 063 188 369 Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pod najam poslovni prostor 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica-centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor 30 m2 Juki}eva 136. Tel. 062 910 675 Izdajem poslovni prostor 40 m2 u Hrasnom, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 199 008 Izdajem prazan jednosoban stan, Vojni~ko polje. Tel. 066 226 314. Izdajem privatnu ku}u sa oku}nicom, namje{tenu 140m2 ul.Gornja breka Centar. Strancima ili ozbiljnoj porodici. Cijena po dogovoru. Tel. 061 244 300 Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637494, 061 257 567. Izdajem stan na Dolac Malti (jednosoban). Tel. 062 905 850. Izdajem stan u Sarajevu na Bjelavama-Podhrastovi.Samo za djevojke.Cijena 350 KM plus re`ije. Tel. 062 821 714 Izdajem stan u ulici Paromlinskoj, novo gradnja 103m2, na ^engi} Vili, stan je ful namje{ten, mo`e se koristiti i kao poslovni prostor. Tel. 061 702 366 Izdajem tros. lux. namje{ten stan Ciglane, c. grijanje, zgrada, 600 KM. Tel. 061 925 849. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 061 266 438. Izdajem u Boljakovom potoku na spratu u privatnoj ku}i, prazan trosoban stan. Tel. 459-817, 062 366 874. Izdajem vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Tel. 066 136 470. Izdajem-prodajem dvoeta`ni prostor 40 m2 na Dobrinji III, za kancelarije, predstavni{tvo, i sl. Uredni papiri o vlasni{tvu. Tel. 062 718 737. Jednoipos. namje{ten stan, ce-

ntr. grijanje, Saraj Polje. Tel. 066 276 246. Jednokrevetnu sobu kod Veterinarskog fakulteta. Tel. 061 519 915, 033 956-069. Jednos. namje{ten stan, pos. ulaz, studentima. Tel. 535-539. Kazazi 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Kod Vlade Fedeacije, centar, iznajmljujem garsonjeru studenticama. Tel. 066 528 873, 033 205-277. Kova~i}i, tros. namje{ten, 1 sp., kod OHR-a. Tel. 061 493 323. Kvadrant - Novo Sarajevo, dvosoban, 60m2, prazan ili namje{ten, dugoro~no ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Tel. 061 701 128 Kvadrant-^. Vila, dvosoban namje{ten stan, grijanje obezbije|eno. Tel. 062 368 243, 061 347 539. Ljubljanska 4A, kod OHR-a, dvosoban polunamje{ten stan, I sprat. Tel. 033 202-419. M. Dvor, dvosoban moderno opremljen stan kod Unitika, 60 m2, eta`no. Tel. 062 465 466. Namje{ten dvosoban stan u priv. ku}i, cen. grijanje, poseban ulaz, kablovska televizija. Tel. 061 812 524. Namje{ten stan studentima kod FDS, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{tenu jednokrev. sobu, upotreba kuhinje, kupatila, `enskoj osobi. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Nudim no}enje u apartmanu, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Pos. prostor na Ilid`i, 25 m2, (mala aleja). Tel. 061 260 598. Posl. prostor na [ipu (nov) od 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Poslovni prostor na ulazu u Trg heroja. Kon. tel. 062 858 151. Soba studentici kod Filozofije, cent. grij., mo`e upotreba kuhinje. Tel. 033 213-467. Sobe namje{tene sa grijanjem. Tel. 033 643-500. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu zaposl. samcima, pos. ulaz, Stup, blizu tramv. stanice. Tel. 033 464-363. Studenticama dvok. soba, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, kablovska TV, internet. Tel. 061 378 867. Studenticama dvokrevetna soba, cen. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, mogu}nsot priklju~ka interneta. Tel. 061 378 867. Studentu ili studentici jednokrevetnu sobu sa cen. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Stup (kod OMW pumpe), novogradnja, dvosoban moderno namje{ten stan, 400 KM. Tel. 033 615 540 Titova, izdajem stan 96 m2, namje{ten, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Tros. namje{ten u priv. ku}i, ulaz pos. Tel. 062 376 354. U Ferhadiji stan 700 KM, trosoban, namje{ten. Tel. 061 142 704. U neboderu iza hotela Holiday inn, izdajem komfornu sobu studentici. Tel. 033 202-729. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. U Vogo{}i izdajem jednosoban stan 37 m2, II sprat. Tel. 066 006 071. Ve}u namje{tenu sobu sa kuhinjom, c. grijanje. Tel. 033 643500, 061 147 099. Vele{i}i, izdajem stan za porodicu i sobu za studente. Tel. 033 242-238. Vogo{}a, Bra}e Kr{o 48, nenamje{ten dvoiposoban stan. Tel. 058 720-295 ili 066 306 922. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2.

Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj osobi namje{tena jednokrevetna soba, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033 541-365, 066 897 849.

Prodaja
Prodajem ~etverosoban stan na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv, papiri uredni. Kontakt telefon: 061 183 669. PTT „AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT ^. Vila - prodajem dvosoban stan 57 m2, V.P a mo`e i ., zamjena za jednosoban do 38 m2 na istoj lokaciji, uz dogovor. Tel. 061 493 323. 1381-1tt Adaptiran jednosoban 30 m2/II, 2 velike prostorije, plinsko grijanje, pored autobuske stanice Ko{evsko, blizina fakulteta, pogodno za studente, sa stvarima. Tel. 061 559 235. 111
A. Ferhatovi}a 63 m2, 2 sp., 2 balkona, centr. grijanje. Tel. 062 156 882. A. polje, B-faza, 78 m2, balkon, III spr., useljiv, 1.600 KM/m2. Tel. 062 907 831. A. Polje, Trg ZAVNOBiH-a, 76 m2, 3. sprat, 1.600 KM/m2. Tel. 062 907 831. A.Polje C faza ul. Geteova dvosoban stan 54 m/XII plus balkon, stanje solidno,hitno. Cijena povoljna., A.Polje od 30 m2, 43 m2 ,48m, 54 i 63m. Tel. 061 269 835 Adema Bu}e, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Aerod. naselje, vis. priz., stan 50 m2 = 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Al. polje, ul. Nerk. Smajlag., 6. spr., 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Alip. polje, ul. Trg ZAVNOBiH-a, stan 59 m2 = 100.000 KM. Tel. 066 801 737. Alipa{ina ulica, centar, 80 m2, na I spratu. Tel. 062 390 945. Alipa{ino polje, ulica Bosanska (preko puta Merkatora), C faza, jednoiposoban stan (48 m2 plus balkon), dvanaesti sprat, useljivo stanje, 72.000 KM. Tel. 062 068 901 Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Alipa{ino, ul. Geteova, dvosoban, 54 m/XII, plus balkon. Tel. 062 762 572 Aneks, I sp., 64 m2, dvoipos., balkon, centralno. Tel. 061 325 840. Aneks, I sprat, 64 m2, dvoiposoban, balkon, cen. grijanje. Tel. 061 325 840. Asima Ferhatovi}a, 63 m2, 2. sprat, 2 balkona, centralno, dvostrano orijentisan. Tel. 062 156 882. Banjlauka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5 m, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje, na placu 890 m2. Tel. 061 218 659 Bare-[ip, stan 64 m2/IV, novogradnja, par. mjesto, 130.000 KM. Tel. 061 214 306. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano,

vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Su{i}a. Tel. 033 544-398, 061 132 416. Bu}a potok, Adema Bu}e, novogradnja, jednosoban 33 m2, VI kat, lift, plinsko eta`no, 59.000 KM. Tel. 066 340 748. Bu}a Potok, novogradnja, 2. spr., Tibra Pacifik, stan 111 m2/2.000 KM. Tel. 065 819 136. Bu}a Potok, ve}a, nedovr{ena, jedan stan useljiv, pogodno za dva ili vi{e kupaca. Tel. 061 893 681 Bugojno, naselje Kula-Vrbac, ku}a sa gara`om i 6.000 m2 zemlji{ta, cijena 82.000 KM. Tel. 062 660 167. Centar - garsonjeru namje{ten 350 KM plus re`ije. Tel. 061 409 638 Centar M. Dvor, Kralja Tomislava, dvosoban stan 65 m2, prizemno, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Centar, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, v. pr., c.g., gara`a. Tel. 065 061 966. Centar, kuk}a 230 m2, sa grijanjem i videonadzorom, za stanovanje ili kao pos. prostor. Tel. 061 732 581, 061 498 267, 033 220-964. Centar, naselje Bare-[ip, novogradnja, dvosoban 46 m2/II, sa ugradbenom kuhinjom, apartima, plakarima i sl., eta`no grijanje, podrum, 92.000 KM. Tel. 061 269 835. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, Pru{~akova, 85 m2, 1. spr., austrijska gradnja, 215.000 KM. Tel. 061 702 881. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Drvenija, troiposoban 96 m2 + terasa, II sprat, lift, 2 mok. ~vora, 2.500 KM/m2. Tel. 065 061 966. Ciglane Donje - prodajem 3soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. ^. Vila, 53 m2, 1.700 KM/m2. Tel. 061 415 787. ^. Vila, ul. D`. Bijedi}a, 2. spr., stan 82 m2/1.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. ^engi} Vila, ul. Bul. Me{e Selim., 11. spr., 54 m2 = 105.000 KM. Tel. 061 320 439. D. Ozme, 64 m2, 3 sp., adapt., balkon, centralno gr. Tel. 062 156 882. Danijela Ozme, stan luksuzan, sve novo, 136 m2/3.300 KM. Tel. 061 801 737. Dobrinja 5, nov ne useljen dvosoban stan 65 m2, sprat 1, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja C-5, ul. Luja Pastera, 2. spr., 68 m2 = 105.000 KM. Tel. 061 320 439. Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja II, lift, stan 55 m2. Tel. 061 214 306. Dobrinja kod okretaljke, stan 37 m2, 58.000 KM, II sprat. Tel. 061 214 306. Dobrinja, dvoiposoban stan od 65 m2, sa dva balkona, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, kod trolej. okretnice, prodajem 3-soban stan. Tel. 061 366 852, 033 455-471. Dobrinja, Rudija Alva|a 10, gara`u 14 m2. Tel. 061 897 959. Dobrinja, trg sarajevske olimpijade, 97m2/v+10m2, lo|a, 1300km/m2. Tel. 061 980 114 Dobrinja, ul. Vahide Maglaj.,

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

31

32

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

1. spr., 37 m2 = 62.000 KM. Tel. 066 801 737. Doglodi, ku}a 12x12 sa 1.200 m2 zemlje. Tel. 062 215 250. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Donje Ciglane 73m/III, plus 2 terase, stanje solidno, 208 000 KM. Tel. 062 762 572 Donje Ciglane, Alipa{ina ulica (iza Urban namje{taja, ~etverokatnica, crvena fasadna cigla), trosoban stan, 76 m2 plus veliki balkon, drugi sprat, uradjeno kupatilo i kuhinja, ostalo u odli~nom stanju, centralno grijanje, 245.000 KM. Tel. 062 068 901 Donje Ciglane, ul. Alipa{ina, trosoban stan sa balkonom, na II spratu, 245.000 KM. Tel. 061 510 964. Donje Ciglane, ul. H. Red`i}a, trosoban stan na III spratu, 208.000 KM. Tel. 061 269 835. Drvenija, 96m2/ll, troiposoban, trostrano orjentiran, parking mjesto, 2500km/m2. Tel. 061 350 682 Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg Me|. prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. stan u centru Ilid`e. Tel. 621-401. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina. Tel. 036 809 009, 062 114 903. Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P , sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Garsonjera 25 m2, 5 sp., Titova, 56.000 KM. Tel. 065 819 136. Grbavica 68 m2, 5 sp, 1.800 KM/m2. Tel. 062 907 831. Grbavica, B. Muteveli}a, `uti neboder, dvosoban stan 60 m2, sprat 4, renoviran, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Grbavica, K. Kapetanovi}a, 54 m2, 11. spr., lift, c. grij., sve novo, 108.000 KM. Tel. 066 801 711. Grbavica, novija gradnja, dv. stan, V sprat, nema lift, fiksno 105.000 KM, zvati iza 17 h. Tel. 061 515 968. Grbavica, stan 59 m2, dvoiposoban, I sprat, 115.000 KM. Tel. 061 214 306. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica, V spr., nema lift, 69 m2, 1.800 KM/m2. Tel. 062 907 831. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno prodajem stan trosoban, Zije Dizdarevi}a 14,Zenica 6. sprat. Tel. 066 787 348 Hotonj - Orahov brijeg gra|evinska parcela 1.430 m2. Vlasni{tvo 1/1. Urbanisti~ka saglasnost, sve komunalije do parcele. Tel. 061 803 715 Hotonj, Orahov brijeg, gra|evinska parcela 1.430 m2. Vlasni{tvo 1/1. Urbanisti~ka saglasnost, sve komunalije do parcele. Tel. 061 803 715 Hrasno, IV sp., 58 m2, dva balkona. Tel. 061 325 840. Hrasno, P Ribar, 38 m2, 2. spr., .

80.000 KM. Tel. 061 415 737. Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, 2. spr., 68 m2/2.200 KM. Tel. 061 320 439. Hrasno, ul. Ant. Br. [imi}a, 2. spr., garsonjera 28 m2 = 68.000 KM. Tel. 065 819 136. Ilid`a, 57 m2, novogradnja, rou-bau, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 325 840. Ilid`a, centar stan od 48+5m/2, cijena 75.000 KM. Tel. 061 272 136 Ilid`a, kod stare op{tine, ku}a sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, pos. prostor 15 m2, S. ^atovi}a Kobre. Tel. 062 215 250. Ilid`a, stan u nizovima, Pejton, ba{ta, renoviran, 145.000 KM. Tel. 066 801 711. Ilid`a-Lu`ani, dvosoban 57 m2 + 2 terase, 2 mok. ~vora, 1.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, dvosoban 57 m2 + 2 terase, III sprat, 2 mokra ~vora, c.g., 1.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, ku}a 240 m2 stamb. prostora, plac 700 m2, 300.000 KM. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilija{, Miso~a, prodajem 3 duluma zemlji{ta kraj asvalta, sa urednim papirima. Tel. 066 898 356 Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jezero 82 m2, 1 sp., 2.350 KM/m2 kod Higijenskog zavoda. Tel. 065 061 966. K. Brdo, M. Had`ijahi}a, 44 m2, 2. spr., plin, balkon, 85.000 KM. Tel. 061 702 881. Kanton Sa, prodaja vikendice, Rakovica, 2objekta, ekstra.Cjena 155.000 KM.Tel. 061 213 273. Kasindo, prodajem vikend ku}u 56 m2, sa pomo}nim objektima i 870 m2 ba{te. Tel. 065 795 065. Kod Muzi~ke {kole, Katedrala, poslovni prostor 10 m2, 1/1. Tel. 066 963 554. Kod Pivare stan 68 m2, sa gara`om, na Ciglanama stan 83 m2 sa gara`om, u ul. D. Ozme stan 66 m2, na M. Dvoru stan 57 m2. Tel. 061 177 711. Ko{. brdo, jednoiposoban renoviran stan 41 m2, III kat, plinsko eta}`no, 82.000 KM. Tel. 061 899 209. Ko{. brdo, ul. Nusreta [i{i}a, I kat, jednosoban 36 m2, I kat, 67.500 KM. Tel. 061 899 209. Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kova~i}i, ul. Ljubljanska, 2. spr., 39 m2 + 2 balkona = 80.000 KM. Tel. 065 819 136. Kozija }uprija, dev. ku}a sa 1.280 m2 zemlje. Tel. 062 215 250. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a Stari Grad, ul. Ke~ina, kod Islamskog fakulteta, 330.000 EUR-a. Tel. 061 510 964. Ku}e u nizu, ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, parno grijanje, gara`a , ba{ta . Tel. 062 341 250 Ku}u P+P+S+P i pos. prostor 65 m2, 2 gara`e + garsonjera na placu 576 m2, vl. 1/1, ul. Skendera Kulenovi}a 40, Vogo{}a. Tel. 062 488 918. Kunovska, 42 m2, adaptiran, Dobrinja, 70.000 KM. Tel. 061 415 787. La|anica-Glavati~evo, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Logavina, 29 m2, 1. sprat, 2 sobe, u super stanju, 2.300 KM/m2. TEl. 061 702 881. Lu`ani, stan 54 m2, prvi sprat.

Tel. 065 645 108 Lu`ani, stan 54 m2,prvi sprat. Tel. 065 645 108 M. Dvor - Kranj~evi}eva, 102 m2/III, 3 spava}e, dnevna, hobi soba, 2 balkona, 2 kupatila, 325.000 KM. Tel. 061 269 835. M. Dvor, ul. Hamida Dizdara, 1. spr., 123 m2/2.100 KM. Tel. 066 801 737. M. Dvor, ul. K. Tvrtka, suteren, 77 m2, adaptiran, 195.000 KM. Tel. 062 907 831. M. M. Ba{eskije, prizemlje 53 m2, plin u stanu, podno za p.p., 2.000 KM/m2. Tel. 062 156 882. Mahmutovac ku}a dev. jeftino. Tel. 062 215 250. Malta 66 m2, 1 sp., kod Razvojne banke, 2.100 KM/m2. Tel. 061 320 439. Malta, ul. Paromlinska, 1. spr., adaptiran stan 79 m2/2.200 KM. Tel. 065 819 136. Malta, ul. Paromlinska, vis. priz., 66 m2/2.100 KM. Tel. 061 320 439. Marin Dvor - Prodajem gara`u 16 m2 u skupnim gara`ama. Cijena: 25000 KM Tel. 061 566 350 Mejta{, ul. Mejta{, adaptiran, vis. priz., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065 819 136. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar, Potoci, garsonjera, ekstra renovirana, super gara`a u kojoj je bio poslovni prostor, prelijepa ba{ta. Tel. 061 232 245 Na samoj obali desne strane Drine, parcela - Ti{ine, 10 km iznad Gora`da, prilaz i dozvoljena gradnja. Tel. 061 217 321. Ned`ari}i, dvosoban nov stan 58 m2, 2. spr., balkon, klima, 1.600 KM/m2. Tel. 066 801 711. Ned`ari}i, novi stanovi 32, 34, 57 i 58 m2, odmah useljivi, 1.600 KM/m2. Tel. 066 801 711. Ned`ari}i, novogradnja, garsonjera 34 m2, 8. sp., 1.600 KM/m2. Tel. 066 801 711. Ned`ari}i, prod. povoljno pos. objekat od 3.000 m2, sa parkingom, ura|en „rau-bau“. Informacije od 16 do 20 h. Tel. 061 130 504. Neum, prodajem ku}u 200 m2 stam. prostora sa oku}nicom, vl. 1/1. Tel. 063 909 777. Nova Vogo{}a-Rosulje, II kat, jednoiposoban stan, novogradnja, plinsko eta`no, 1.550 KM/m2 sa PDV-om (fixno). Tel. 061 247 777. Novogradnja, Ned`ari}i, razli~ite kvadrature, 1.500 KM/m2. Tel. 061 702 881. Odoba{ina, I sp., 65 m2/2.300 KM. Tel. 062 907 831. Orebi}, prodajem apartman, 27m2, balkon, klima, cijena 34 000 eura. Tel. 00385989246035 Otes, ul. Trg Ote{kog bataljona, 77 m2 + gara`a 17 m2 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka, dvosoban 55 m2, 5. sprat, i dvoiposoban 76 m2, 9. sprat. Tel. 061 493 323. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638-125. Plandi{te 1.360 m2 zemlje kod d`amije, 80.000 KM. Tel. 061 170 254. Podhrastovi, 600 m2 zemlji{ta za gara`u, pos. prostor, granap i sl. Tel. 536-559. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Poslovni prostor 150 m2, pored Katedrale, luksuzno uradjen, pogodan za ordinaciju, manju kliniku, predstavnistvo. 700.000 KM. Tel. 066 813 754 Poslovni prostor 200 m + parking, glavna cesta Stup - Aerodrom, povoljno. Tel. 062 227 788

Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem poslovni prostor Ilid`a centar, 62m2. Tel. 062 435 756 Prodaja Vogo{}a, kod Doma zdravlja, dvoiposoban 65m2/l c.g. dva balkona, blind vrata, novija gradnja. Tel. 061 980 114 Prodaja, Skenderija, ekskluzivan stan, 120m2/ll+terasa, 24m2+dva gara`na mjesta. Tel. 061 350 682 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se vikendica u Blagaju uz samu rjeku Bunu povr{ina, oku}nice 600 kvadrata ku}a povr{ine 120 kvadrata. Tel 061 419 993 Prodaje se zemlji{te 850 metara kvadratnih, Bra~ - Milna. Tel. 0038269414747 Prodajem adaptiran, jednosoban stan, 30 kvadrata, drugi sprat, dvije velike prostorije i kupatilo, plinsko grijanje, pored autobuske stanice Ko{evsko brdo, blizina fakulteta, sa stvarima. cijena , dogovor. Tel. 061 559 235 Prodajem boks na pijaci Ciglane 40 m2. Tel.062 270 669 Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem delux stan, 2-soban u ul. Aleja Lipa. Tel. 061 142 947. Prodajem dunum zemlje sa gra|evinskom dozvolom na putu Sarajevo-Kiseljak (Han Plo~a). Tel. 033 205 846 Prodajem dvosoban stan 59m2, dva balkona, dvostrano orjentisan, Porodice Ribar. Tel. 061 819 081 Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, cijena po dogovoru. Tel. 063 016 749 Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, cijena 50.000 KM, potpuno adaptiran, namje{ten, eta`no grijanje. Mo`e i zamjena za ve}i ~etverosoban stan sa gara`om uz moju doplatu. Tel. 061 102 470. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, fiksno 50.000 eura, potpuno adaptiran, namje{ten, eta`no grijanje. Mo`e i zamjena za ve}i ~etverosoban stan sa gara`om uz moju doplatu. Tel. 061 102 470. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, cenralno grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem ili izdajem radnju u Poslovnom centru Skenderija, 15 m2. Tel. 061 228 600. Prodajem ili mjenjam stan 142 m2 po papirima, stvarnih 157m2, na M. Dvoru za manji ili ku}u uz doplatu bez posrednika. Tel. 061 350 680 Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem stan 43m na Alipasinom polju. Tel. 033 452 557 Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497 Prodajem jednosoban adaptiran stan na ^engi} Vili, centralno

grijanje, 37 kvadrata, na drugom spratu, ima balkon.Tel. 061 225 573 Prodajem jednosoban stan ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, 63.000 KM. Tel. 062 814 470. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. ., 066 125 453. Prodajem ku}u donja Vogo{}a, useljiva pored ceste cijena po dogovoru. Tel. 062 526 663 Prodajem ku}u na Ilid`i (Lepeni~ka ul.) sa 2 stana + oku}nica. Tel. 061 247 837, 063 353 349. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u sa oku}nicom, Vrbanju{a. Tel. 061 350 682 Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u u Cajdrasu sa oku}nicom, 2 i po duluma, sve 1/1. Tel. 00385916104889 Prodajem ku}u u Galavicine, Konjic, ku}a na dva sprata, posebno gara`a, oku}nica 400kv. Cjena po dogovoru. Tel. 065 636 705 Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgradnja. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem manju vikendicu + 3,5 duluma zemlje, u lepenici. 22 000 KM. Tel. 065 306 498 Prodajem novosagra|enu useljivu ku}u i plac, 1 dulum u Gra~anici, cijena 50000 e. Tel. 061 410 518 Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcele u Osijeku Ilid`a povoljno. Tel. 033 699 195 i 066 645 525 Prodajem razra|enu radnju, klju~ar, fotokopir, obu}ar. Tel. 061 531 226 Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 i 065 510 412 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 50 m2, Grbavica, renoviran, ugradbena kuhinja, 110.000 KM. Tel. 061 250 855. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-faza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u Lu`anima, 69 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Prodajem stan u Otesu, povoljno. Tel. 065 604 278 Prodajem stan, Alipa{ino polje, 65m2, 6. sprat. Tel. 062 534 704 Prodajem trosoban namje{ten stan u ku}i s grijanjem na Soukbunaru, Porodice Foht 68. 033 225 045 Prodajem trosoban stan 74 m 2 na Grbavici kod drvenog mosta 14. sprat 1800 m2, fixno. Tel. 061 080 257 Prodajem zemlju na moru [ibenik - Ra`anj. Tel. 061 172 997 Prodajem zemlju u ogradi i zapo~eti objekat, Tvorni~ka do broja 9. Tel. 061 177 815.

Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Rakovica, [. Gaj, prodajem dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556 033/514-565. Rakovica, [amin gaj 21, dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Rakovica, zemlja 2.800 m2, kod d`amije, 30 KM/m2. Tel. 061 415 787. S. Grad, Logavina, 29 m2, 1. spr., jednosoban, 66.000 KM. Tel. 061 702 881. S. Grad, Logavina, dvosoban 50 m2, v. pr., c.g., 135.000 KM. Tel. 061 177 556. S. Kolonija, stan u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM. Tel. 061 177 556. S. Kolonija, stan u nizu 100 m2, gara`a, potkrovlje, dvori{te, 120.000 KM. Tel. 065 061 966. Sarajevo, 2 stana Ned`ari}i (Tibra Pacifik) 33,37 m2 i 49,40 m2, nova gradnja. Tel. 061 887 349. Sarajevo, prodajem firmu DOO, registrovana 1997. godine (maj), radi odlaska u penziju/mirovinu, izmirene sve obaveze do 2011. god. Tel. 061 313 177, 061 100 135. Semizovac, zemlji{te 650m, urbanisti~ka, ravnica, asvalt, infrastruktura. Tel. 061 318 976 i 033 982 043 Skenderija, I sp., 63 m2, plin, 140.000 KM. Tel. 062 907 831. Skenderija, stan 118 m2, 2 gara`e, ba{ta, gradnja 2009., 250.000 EUR-a. Tel. 062 907 831. Slavinovi}i, Tuzla, ku}a 70 m2, 2,5 duluma, grunt 1/1, vo}njak, cijena po dogovoru. Tel. 061 131 364. Socijalno, dvosoban 50 m2, 16. spr., 2 lifta, adaptiran, c. grij., 83.000 KM. Tel. 061 702 881. Socijalno, stan prizemlje, adaptiran, 41 m2/2.000 KM. Tel. 065 819 136. Stan 38 kv., V.P bez balkona, ., prodajem, idealan za studente i manju porodicu. Tel. 062 110 722. Stan 54 m2, stara zgrada, bez grijanja, N. Sarajevo, 1/1 grunt, 60.000. Tel. 061 358 971. Stan jednosoban 35 m2, prodajem. Tel. 061 157 879. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stara Breka, dvije ku}e. Tel. 062 215 250. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup, tamb. posl. objekat, ul. Pija~na. Tel. 062 215 250. Superpovoljno prodajem ku}u u centru Kiseljaka, zvati nakon 16 h, vl. 1/1. Tel. 063 784 585. [vrakino kod MUP-a, prodajem garsonjeru. Tel. 061 812 829. Titova, 5. spr., garsonjeru 25 m2/2.400 KM. Tel. 065 819 136. Travnik, prod. plac 850 m2, Kalibunar, objekat ne dovr{en uz cestu. Tel. 061 748 785. U centru Kiseljaka prodajem ku}u, vlasni{tvo 1/1. Tel. 063 702 576 Ul. Gabelina, kod Stomatologije, prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Ul. Ote{kog bataljona, extra renoviran potkrovni dvosoban stan 60 m2, plinsko eta`no, 65.000 KM. Tel. 061 526 243. Useljiva dvojna ku}a 240 m2, 1/1 + plac kod pijace Vrap~i}i

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

33

Mostar, ili mijenjam za Trebinje za sli~no. Tel. 061 301 772. Vele{i}i, ku}a sa pos. prostorom, I. Samokovlije. Tel. 062 215 250. Visoko, naselje Prijeko br. 2, useljiva ku}a, novija gradnja, 240 m2 i ba{te 500 m2. Tel. 033 640064, 061 153 130. Vogo{}a centar, adaptiran jednosoban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni nedovr{en, 100 m2, povoljno, hitno. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, novogradnja, stan 112 m2, adaptiran, 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, stan 77 m2 + 2 balkona, I sp., 1.300 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 6. spr., 61 m2 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca, dvosoban 64 m2, devastiran, terasa, III sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 061 177 556. Vraca, ku}a sa pos. prostorom u izgradnji, D. Numi}a. Tel. 062 215 250. Vraca, stan 92 m2, I sp., plin, 1.550 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zabr|e, dvije dev. ku}e sa 1.200 m2 zemlje. Tel. 062 215 250. Zemlja 6 duluma, blizu Resnika, 5 dunuma kod Osenika - Zasje~a, op{. Had`i}i. Tel. 032 785905. Zenica, pos. prostor 60 m2, pogodan za sve namjene (suteren). Tel. 061 753 131.

soban stan u Sarajevu (^.vila, Malta, Hrasno, Otoka). Tel. 061 079 791 kupujem stan u prizemlju ili poslovni prostor uz dom zdravlja ili ambulante, Sarajevski kanton. Tel. 061 172 516 Kupujem jednosoban, jednoiposoban stan u Hrasnom, Grabavici ili Pofalicima u zgradama nize spatnostili. Tel. 066 813 754 Kupujem manji stan stan, garsonjeru na Ilid`i, Alipa{ino polje, Dobrinja do 40.000 KM. Tel. 061 510 964 Kupujem trosoban stan na Grbavici do 5. sprata. Tel. 061 559 235 Uzimam opremljen kafi} pod zakup. Tel. 063 694 742 Ageniciji potrebni stanovi za prodaju ili zamjenu, a za potrebe poznatih klijenata, isplata odmah. Tel. 061 269 835

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1450-1tt „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1281-1ND@
lovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff “ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Dva kombi plinska bojlera Ravenheat 24 i 30 KW. Tel. 061 185 753. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 3 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM i meso prepelica = 15 i 20 KM. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Tra~nu {lajfaricu i ru~ne ma{ine iz stolarske radnje. Tel. 061 145 885. Rakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac. Tel. 035/816-359, 062 200 897. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Mediven njema~ke ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem 5 m metalne balkonske ograde, 30 KM/m. Tel. 033 526-100, 061 914 956. Ispravan {poret, cijena je 200 KM. Tel. 061 244 290. Stol za dnevni boravak, cijena 120 KM. Tel. 061 244 290. Pelene za odrasle, po paketu cijena 15 KM. Tel. 061 244 290. Ispravan fri`ider, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/1 m2. Tel. 061 516 910. Sony plej stej{n 2, ugra|en ~ip + d`ojstik 10 igrica. Tel. 061 259 655. Proljetni kostim, jakna i suknja drap, vel. 42-44, 30 KM. Tel. 210-736. Mehani~ku, }irili~nu pisa}u ma{inu Underwood, cijena 400 KM. Tel. 061 566 482. Moderan namje{taj kori{ten: dva kau~a, dvije fotelje, regal i sto, vrlo povoljno. Tel. 474-454, Getetova 13, Sarajevo. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Rashladni ormari, vitrine, vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Kvalitetne {tigli}e 15 i 20 KM. Tel. 061 547 280. To~ak-kilometar za mjerenje du`ine sa broj~anikom, 100 KM. Tel. 061 547 280. Kvalitetno sir}e od divljih ja-

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam tros. stan 88 m2, Bolni~ka, XI sprat za manji u centru do 45 m2, uz doplatu. Tel. 061 375 995. Kvalitetan dvos. stan Otoka sa odli~nim c.g., za garsonjeru uz dogovor ili prodajem. Tel. 065 463 156. Mjenjam dvosoban stan I dvije podzemne gara`e (Sarajevo) za sli~no u Tuzli. Tel. 061 567 193 Mjenjam plac sa ru{evnom ku}om u Tar~inu za sli~no u Zvorniku, Karakaju. Ulaz sa asfalta, blizina `eljezni~ke stanice i puta m 17.Tel. 061 583 708

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Tra`im ku}u sa prostorom za dr`anje prepelica i dr. peradi, na podru~ju Kantona Sarajevo. Mogu}nost odr`avanja i ~uvanja napu{tene ku}e uz dogovor. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Kupujem poslovni prostor do 15 m2 ili trafiku na Kantonu Sarajevu. Tel. 061 710 125. Kupujem stan bli`e centru, isplata gotovinska (agencija). Tel. 061 106 825. Stan na Dobrinji do 70.000 KM. Tel. 061 222 422. Potreban manji stan bli`e centru za novinarku iz Austrije na ~etiri mjeseca. Tel. 061 142 704. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potrebno vi{e stanova manjih u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306. Agenciji potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033/203-127, 061 437 732. Kupujem garsonjeru na Al. polju, Dobrinja, [vrakino, Mojmilo, Ilid`a. Tel. 062 068 901. Agenciji potreban manji stan u zgradi, lok. ^. Vila - Centar, za zaposlenu `enu, na du`e vrijeme. Tel. 062 465 466. Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posredujemo uz 3% provizije. Tel. 033 654-793. Potrebno vi{e ku}a, stanova i gra|. zemlji{ta za prodaju, na podru~ju opo{tine Ilid`a i Novog Grada. Tel. 062 737 207. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Pla}am 7000 KM. Tel. 061 224 601 Kupujem dvoiposoban ili tro-

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! „DOO Gori vatra“ nudi drva i ugalj za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Za ostale posebna ponuda. Tel. 061 173 949. 1268-1tt „SUHA KO BARUT“! Bukova i grabova od 40 do 60. Kreka drveni 80. Kameni Banovi}i 150. Briketi 180. Sva roba mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1153-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA PENZIONERIMA“! Prodaja bukovih i grabovih drva. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1318-1Nd`
Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane po-

buka-zukava 2 KM/1 l. Tel. 061 547 280. Razne polovne kaveze za ptice, ve}e i manje, povoljno. Tel. 061 547 280. Skije „Elan“ sa Tirol vezovima, vis. 1,7 m, {tapovi, cipele br. 38 po dogovoru. Tel. 061 165 156, 033 469-477. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 062 877 535. Raznu opremu za ptice i CDove i kasete sa pjesmom ptica. Tel. 061 547 280. Komplet akvarij sa opremom, 80 lit, 100 KM. Tel. 061 547 280. O~uvanu {iv. ma{inu Bagat, 80 KM. Tel. 062 923 917. Korpe-kreveti}e za bebe i ve{ korpe razne stalke i opletene boce. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Rasprodaja stolica, fotelja i stolova od pru}a, cijene vi{e nego povoljne. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Povoljno, stolice za ljuljanje, korpe i kaveze za ma~ke, pse, tacne i klofere. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Povoljno, stolice za ljuljanje, korpe i kaveze za ma~ke, pse, tacne i klofere. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Prodajem njema~. ov~are, 2 mjeseca, vakcinisani, o~i{}eni od parazita, povoljno. Tel. 061 862 756. Ma{inu za graviranje Gravograph IM3 sa priborom. Tel. 062 610 617. Plin. pe} Agro Plej{tej{n 2+37 igrica i 2 d`ojstika ~ipovan, kompjuter 3 sa opremom povoljno. Tel. 033 630-154, 061 828 756. @ive i zaklane ~ure}e meso prirodno hranjene, dostava na adresu. Tel. 061 349 238. Ve{ ma{ina Gorenje od 1100 obrtaja, potpuno ispravna. Tel. 061 510 390. Laptop malo kori{ten, fix. 400 KM. Tel. 061 079 751. Mio Standard, sto~larska ma{ina ispravna. Tel. 033 538-638. Laptop IBM malo kori{ten, uvoz iz Njema~ke intel pentium 1.73 procesor, monitor 19, 512 MB ram, 450 KM. Tel. 061 173 947. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Ma{ine za hem. ~i{}enje. Tel. 062 165 566. Nov komplet „1001 no}“ 4 knjige, 70 KM. Tel. 061 227 869, Sarajevo. Japanski fotoaparat s automatskim fokusom i polaroid kameru. Tel. 061 869 333. Antidekubitusni du{ek, kori{ten mjesec dana, cijena 300 KM. Tel. 063 353 349. Ispravan elektromotor 5.5 kW. Tel. 061 209 057. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Izra|ujem i prodajem daljinske upravlja~e za gra|evinske ma{ine, beton pumpe, prese, dizalice.. 18 paralelnih kanala dometa 300 metara. Tel. 066 716 220. Mu{ku ko`nu jaknu „Meklaud“ u dobrom stanju, postavljena krznom, cijena 50 KM. Tel. 061 709 772. Telefax „HP“ sa ugra|enim skenerom, printerom i kopirure|ajem, telefax „Panasonic“ sa digitalnom sekretaricom. Tel. 061 869 333. Prodajem flat monitor Samsung 17, jako o~uvan, 50 KM. Tel. 061 215 235. Vrlo povoljno ve{ ma{ina LG. Tel. 033 235-325. Nov komplet „1001 no}“ 4 knjige - 70 KM. Tel. 061 227 869. Polovan elektro motor, ispravan, 5.5 kW. Tel. 061 209 057. Tri garderobera i vitrina sa ladicama, se 350 KM, sanduk ^iko za igra~e dje~ije 100 KM. Tel. 956055, 061 813 354. Pentium 4, 2.4 GHz HT,

512MB, ram, 40 GB HDD, win XP 140 K, 18“ LCD 150 KM, dostava na adresu. Tel. 062 621 581. Ulje na prirodnoj bazi, spoj bosansko azijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Balkonska vrata i prozor 250x80, 140x140. Tel. 033 472004, 062 712 611. Dva para Elan skija, dva para pancerica Alpina i Sanmarko. Tel. 062 725 792. Brandname ra~unari i LCD monitori iz uvoza, dostava na adresu, {irom BiH. Tel. 062 267 695. Drvene police za butik, prodavnice, itd. Povoljno i hitno. Tel. 062 111 849. Ro{tilji ugostiteljski plinski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. Komplet uhodanu {tampariju, ma{ine marke Hajdelberg. Tel. 061 177 815. Mladi kanarinci, mladi papagaji. Tel. 061 709 658. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brod. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem original karticu za HRT (HRT1, HRT2 i HRTplus). Tel. 061 218 659 GPS navigacija, nova, 5 in~a, 13 cm, 180 KM. Tel. 061 199 419 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Blic za Canon ili NIKON DSLR, nov, 220 KM. Tel. 061 199 419 GPS navigacija 7 in~a, 18 cm ekran, nova sa full opremom, 280 KM. Tel. 061 199 419 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem ma{inu za pakovanje ugostiteljskog {e}era. Cijena povoljna. Tel. 066 249 484 i 057 351 078. Prodajem bra~ni krevet vrlo povoljno, hitno. Tel. 062 364 523 Prodajem pleteni namje{taj, stolove, stolice od pruca razne vrste korpi. Tel. 061 214 008 Prodajem mobitel Samsung SGH - D 880 dual sim, 3,0 MP kamera, za 160 KM ili zamjena za Playstation 2 SBK TR. Tel. 061 360 163 Prodajem biciklo dje~ije „Nakamura“, 5 brzina, amortizeri, skoro novo, cijena 150 KM. Tel.062 469 410. Prodajem drvene police 4komada.Tri police 220 x 120 i 1 =180 x 200. Pogodne za razli~ite namjene. Tel. 062 532 992 Prodajem tea pe} ~etvorku u ispravnoj funkciji. Tel. 057 350 597 i 066 176 314 Prodajem pancerice broj 37 i 43, svake po 50 KM, Sarajevo @rtava fa{izma 2. Tel. 062 738 448. Prodajem tri para skija sa vezovima, svake po 50 KM, Sarajevo @rtava fa{izma 2. Tel. 062 738 448 Prodajem mikrovalnu pe}nicu, skoro nova, 70 KM, Sarajevo @rtava fa{izma 2. Tel. 062 738 448 Prodajem solarij, black power, kori{ten, ispravan. Tel. 062 644 962. Aparat za {e}er i 50 traka novo 100 KM, Bayer Ellite trake 50 KM. Tel. 062 926 426 iza 15 h. Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 997 840 Prodajem destilacioni aparat u pola cijene i poliesterski alat za izradu betonskih stubi}a za ogradu. Tel. 063 332 098 Prodajem balirano sijeno. Tel. 065 472 216 Kompletan pribor za jelo za 12 osoba marke „Nivella Rostfrei“ 23/24 KARAT HARTVERGOLDET. Novo. cijena 400 KM, HITNO! Tel. 061 903 051 Prodajem kafe aparat, dva barska stola, stolove i stolice za ugostiteljstvo. Tel. 061 229 033 Prodajem fri`ider sa zamrziva~em 150 KM. Tel. 061 207 361

Prodajem masinu za pakovanje ugostiteljskog secera. Cijena povoljna. Tel. 066249484, 057351078. Prodajem kafe aparat, dva barska stola, stolovi i stolice za ugostiteljstvo. Tel. 061 229 033 Prodajem inventar za butik, police inox,lutke za izlog, kori{teno jednu godinu, povoljno. Tel. 065 734 738 Prodajem plastenike od 100 kvadrata nove bez folije sa besplatnim prijevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem polovnu Kon~ar el.pe}-150 KM, Philips plinsku pe} za kuhanje 100 KM. Tel. 033 446 769

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 693-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 1162-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650400, 033 610-000. N. „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 1275-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, instal. - el. i vodo, osigura~a i sl., sa garancijom. Tel. 061 222 228. 1277-1Nd` VODOINSTALATERELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 1316-1Nd` PC SERVISER nudi usluge opravke ra~unara, instaliranja windowsa, antivirusa i drugo. Tel. 062 328 044. 1455-1tt
Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Prof. engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel.061 252 294 i 033 659 133 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog uspje{no. Tel. 061 566 590.

34

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

35

Prof. engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 061 252 294 i 033 659 133 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP . Tel. 061 130 787 i 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763 Vr{im molersko farbarske radove lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763 Moler majstor izvodi molersko-farbarske radove povoljno. Tel. 062 073 760 Moler radi molersko-farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Izvodimo sve molersko-farbarske radove uredno, ~isto i kvalitetno. Tel. 061 394 321 Vr{imo kvalitetnu adaptaciju stanova. Tel. 061 386 732 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Prekucavam maturske, seminarske i ostale radove pisane forme. Tel. 061 234 836 Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Najkvalitetnije, najpovoljnije, organizujemo svadbe, seminare i ostale sve~anosti u prelijepom ambijentu sa 200 mjesta, parking obezbje|en. Tel. 061 109 199 i 062 555 520 Pazila bih stare i bolesne po mogu}nosti Tuzlanski kanton. Tel. 066 297 845 Prekucavanje svih vrsta textova i prevo|enje sa engleskog, povoljno. Tel. 062 737 377 Vr{imo sve usluge masa`a. Vrlo povoljno. Tel. 062 674 442. Nudim knjigovodstvene usluge zanatskim, uslu`nim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 062 003 002 Detaljno izra|ujem horoskope radim i uporedne ljubavne horoskope. Tel. 062 104 226 Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu. Tel. 061 566 787 Njega starih i oboljelih lica (odvo|enje ljekaru, medicinska pomo} - te pomaganje u ku}nim

poslovima). Tel. 066 145 615 Sviramo sve vrste slavlja, derneci, svadbe, privatne proslave, ro|endani, kr{tenja, zaruke, ispra}aji, mature. Tel. 062 214 983 Mlade djevojke studentice, sprema~ice, spremaju i ~iste stanove i poslovne prostore. Tel. 066 655 435 Fizioterapeut, dolazak na ku}nu adresu, manuelna masa`a, ku}na fizikalna terapija, vje`be za DE I GE kod djece s oboljenjima veoma povoljno. Tel. 062 841 339 ^istim stanove na podru~ju Ilid`e. Tel. 063 429 346 Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Izrada zubnih proteza od nakvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Stomatolo{ke usluge pru`amo povoljno i brzo, preko puta Televizije. Tel. 061 147 712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Profesionalno izvodimo molerske, vodoinstalaterske i kerami~arske radove. Tel. 062 713 921. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062

451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. T 062 941 274. el. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.

Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molerskofarbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463.

Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751.

Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Ui{tavamo `ohare i `ute mrave, 100% efikasno, u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Ui{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 033 219-761, 061 928 535. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove.

36

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiroprakti~ar - uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazim na adresu. Tel. 062 006 352. Instruiram fiziku i matematiku za osnovne {kole, dolazim ku}i. Tel. 0’62 417 695. Iskusan instruktor matematike i fizike za osnovne {kole dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 691 202. Iskusni prevodioc, prevodi sve vrste textova (bos.-engl. i obrnuto). Jako povoljno. Tel. 061 312 126. Agencija „Tera“ njega starih i oboljelih, pomo} u ku}i, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Kvalitetno izvodim gra|evinske radove. Tel. 061 820 119. Arhitektonski biro izra|uje glavne projekte za legalizaciju objekata, cijena 3 KM/m2. Tel. 061 557 005, 033 471-375. Zidar radi zidanje, maltanje, keramiku, estrih, obrada {paleta, sve vrste dekorativnih maltera, itd. Tel. 062 688 766. Radim sve vrste PVC i alu stolarije, ugradnja nove i popravka stare. Tel. 061 501 799. Elektri~ar vr{i opravku {poreta, bojlera, TA pe}i, instalacija, osigura~a. Tel. 063 155 868. Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova (5 KM/h) i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Molersko-farbarski radovi, keramika, oblaganje stepeni{ta, postavljanje laminata, zamjena fuga. Tel. 062 171 165, 066 911 599. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Lije~im biljem: bronhitis, ~ir, {titnja~u, `enske bolesti, srce, kosti, vene, grlo, zubobolju, opadanje kose. Tel. 033 533-180, 062 087 246. Prof. engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 061 252 294 i 033 659-133. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel.

061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata,

kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691384. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Dimnjake i pe}i za pizze zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947.

Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakira-

nje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588.

Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378.

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

37

Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 822 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i

amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge popravak starog - izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613-414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. Tel. 062 820 498, 062 869 258.

Ponuda-potra`nja
„BOSANSKI BUREK“ Stadion Grbavica, potrebne 2 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Tel. 061 546 443. 1132-1Nd` Kafi} u centru Ilid`e - hitno potrebna ~ista~ica. Tel. 061 273 323. 1309-1Nd` Taxi slu`ba u Sarajevu, potrebno vi{e voza~a B kategorije sa polo`enim dr`avnim ispitom. Telefon: 063 826 800 (zvati od 8-17 h). 1431-1tt
NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. Tel. 061 237 641. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061

171 399. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Novootvorenom restoranu na Dolac Malti, potrebna 2 konobara ili konobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061 247 166. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Isplata svaku no}. Tel. 061 246 143. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Ozbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. ^istim stubi{ta, poslovne prostore, ku}e i stanove. Mob. 065 594 022, fiksni: 440-747. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili ~istila posl. prostore, stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Potrebna komunikativna djevojka sa iskustvom u sport. radnji, plata dobra. Butik „ABA“, Skenderija, Terezije bb. Fizioterapeutske usluge svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689. Ispomo} u doma}instvu, njega starijih, odr`avanje ~isto}e radnje. Tel. 062 226 588. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vul. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Dubinsko pranje i ~i{}enje unutra{njosti auta i podova, sjedi{ta, tapeta, vrata i krova. Tel. 062 213 732. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem gra|.-zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Mlada ozbiljna `ena sa iskustvom u administraciji tra`i posao. Tel. 062 421 153. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Iskoristite akciju bespl. u~lanjenja, kat. prodaja kozmetike, zarada 30 posto+pokloni. Tel. 061 622 304. Zidanje, maltanje, kre~enje, gletovanje, renoviranje stanova, povoljno. Tel. 061 511 488. Manuelna masa`a, dolazak na adresu, rehabilitacija, kineziterapija, fizioterapeut, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str) i trebate pravnu pomo}, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, prigovori). Tel. 063 190 722. Ako `elite ostvariti dodatnu zaradu u vlastitoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. ^uvala bi stariju osobu ili dijete po dogovoru. Tel. 062 923 917, 033 482-453. Elektri~ar za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Tel. 063 845 592, Stupska ul. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u

ozbiljnoj porodici. Tel. 062 069 216. Obrazovana osoba ~uvala bi dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 062 970 631. Izra|ujem daljinske upravlja~e za beton pumpe, prese, dizalice, 18. paralelnih kanala. Tel. 066 716 220. Prof. engleskog i ovla{teni sudski prevodilac, daje ~asove i prevodi. Tel. 033 659-133, 061 252 294. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Potrebna radnica za rad u grilu, pijaca Ciglane. Tel. 061 223 361. Fizioterapeutska tehni~arka polo`en ispit sa/bez iskustva, Sportlife, 20 sati sedmi~no. Tel. 062 619 663. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Popravljam ve{ ma{ine Gorenje, starija tipa PS i WA, popust 30 posto. Tel. 061 510 390. Kombi prevoz, selidbe, ~i{. stanova i odvoz kab. otpada, povoljno, obezbije|ena radna snaga. Tel. 061 552 366. Uz garanciju radimo termo (stiropol) fasade, moleraj, {panski zid, iskustvo. Tel. 061 278 188. Potrebne 2 radnice u restoranu, stan, hrana i dnevnica 50 KM, Ka}uni-Zenica. Tel. 061 691 824, Zenica. Postavljam, brusim, lakiram parkete, {ipod, postavljam laminat, lamperiju, stolariju. Tel. 061 156 286. Radim rigips, laminat, moleraj, edel putz, gletovanje, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306, 061 149 388. @elite li dodatno zaraditi i promijeniti svoj `ivot, javite se. Tel. 061 622 304. Kvalitetne usluge fizioterapeuta, dolazak na adresu, manuelna masa`a, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. ^istim brzo i kvalitetno stambene i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Medicinski tehni~ar nudi pomo} starim i njegu bolesnim osobama u Kantonu Sarajevo. Tel. 066 338 336. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Knjigovodstvene usluge za sva fizi~ka i pravna lica, povoljno. Tel. 061 793 403. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Ispomo} u doma}instvu, njega starijih, odr`avanje ~isto}e. Tel. 062 226 588. Potrebna radnica za rad u grilu, pijaca Ciglane. Tel. 061 223 361. Poma`em studentima, |acima, diplomantima u pisanju radova, iskusna prof. jezika u penziji. Tel. 062 393 096. VKV vodoinstalater, svi radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. ^uvala bih djecu u va{em stanu ili u svom. Tel. 033 543-905. ^uvala bih stariju `ensku osobu u va{em stanu ili ku}i. Tel. 033 543-905. ^istim poslovne prostore i stubi{ta u zgradama. Tel. 033 543905. ^uvala bih stariju pokretnu osobu. Tel. 033 971-594. Lak{i invalid moli humane poslodavce za bilo kakav posao, SSS, vozacka B kategorije. Tel. 062 423 952 Potreban radnik na poslovima picmajstora I radnika u supermarketu.Minimalno iskustvo rada jedna godina.Tel.066 515 277 Agenciji potrebne mlade djevojke, studentice, sprema~ice za

spremanje i ~i{}enje stanova i poslovnih prostora. Tel. 066 655 435 Ozbiljan 48 godina, tra`im posao radio bih kao no}ni ~uvar. Tel. 066 751 804 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Brinula bi i njegovala starije i bolesne osobe plata po dogovoru.Tel. 066 297 845 Pizza majstoru potreban posao, extra recept,a poznajem i rad u kuhinji. Tel. 063 950 014 Potrebna komunikativna i atraktivna radnica za rad za {ankom kao i u sali. Razgovore vr{imo svaki dan od 10h do 19h. Tel. 061 360 287 Gospo|a slobodna, 57 godina, brinula bi starije, njegovala starije osobe, po mogu}nosti tuzlanski kanton. Tel. 066 297 845 Radio bih kao no}ni ~uvar. Tel. 456 290 ^istila bih posllovne prostore. Tel. 065 347 154 ^istila bih ku}e, stanove ili ~uvala stariju pokretnu `enu. Tel. 062 106 794 Moler sa iskustvom tra`i posao u Sarajevu ili inostranstvu, hitno. Tel. 061 497 000 Potrebna djevojka i momak za rad u restoranu u centru grada sa radnim iskustvom. Tel. 062 571 027 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u manjem restoranu u centru grada. Tel. 062 571 027 ^uvala bih dijete do godine u svom stanu kod Socijalnog. Tel. 062 824 334 ^uvala bi dijete od 2 do 4 godine u svom stanu. Tel. 033 545 315 Pekaru potreban stalni posao. Tel. 062 782 403 @ena srednjih godina, zavr{ena SSS, hitno tra`i posao. Tel. 061 161 981 ^uvala bih stariju osobu. Tel. 062 669 458 Imam B kategoriju RVI sam, tra`im bilo kakav posao, gra|evinac sam po struci. Tel. 061 242 044 Agenciji potrebne mlade djevojke studentice sprema~ice do 30god za spremanje i ~i{}enje stanova i poslovnih prostora. Tel. 066 655 435

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice, isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 916-1Nd`
Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dio-

nice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujemo polovne mobitele Nokia, Samsung i SonyEricson, dr. modele putem komisione prodaje, servis i prodaja mobitela i opreme. Otvorena pijaca Otoka, boks-B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem obveznice, ratnu od{tetu i deviznu {tednju, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, akcije, obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem stare kablove i stare i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem gramofonske plo~e. Ex YU rock i strani rock. Tel. 061 244 290. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, dionice, od{teta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237. Kupujem ratnu {tetu, staru dev. {tednju, dionice, akcije sa Banjalu~ke i Sarajevske berze. Tel. 065 974 799 i 061 188 488. Primam na komisionu prodaju ugostiteljsku opremu. Tel. 065 903 989. Najjeftinije u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Tel. 067 563 292 Kupujem bijelu tehniku, ma{inu za ve{, ma{inu za su|e, televizore, sve samo ako je povoljno i da nije starije od 3 mjeseca. Tel. 063 015 334 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine.Tel. 061 540 363 Kupujem dvije Chicco autostolice za djecu do 36kg.Tel. 061 540 363 Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i sli~no.Tel.061 139 767 Kupujem stare radio aparate,lustere, d`epne satove,}ilime, ogledala, slike, stari nakit i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem CAM dje~ija kolica ili Peg perego da nisu starija od 3 godine.Tel. 061 540 363 Izgubljeni klju~evi, zeleni, crni i dva obi~na. [vrakino-A. Polje. Nagrada pronalaza~u.061 598 501 Prodajem knjigu iz gramatike italijanskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem heklanje ru~ni rad. Tel. 062 206 199 Prodajem razne predmete od drveta, kola, mostove, bunareve, vodenice, to~kove, itd, sve po narud`bi. Tel. 065 387 380 Kupujem knjige, ljubavne romane, stripove, pisane romane, ~asopise. Tel. 061 244 290 Kupujem polovan {tampa~ u ispravnom stanju do 50 KM. Tel. 063 949 218 Prodajem stare poker aparate za rezervne dijelove. Tel. 062 355 557. Prodajem zna~ke i stare nov~anice knjigu, sveznadar od 1954 god. Tel. 062 644 203 Kupujem nakovanj i srafstuk kova~ki i bravarski. Tel. 061 106 893

38

Utorak, 1.februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

208 SUV: Neobi~ni gradski crrossover

Na j v i a a Pe ug otz e a

26

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

auto market

39

SUPERAUTOMOBILI Zamjena za sjajni 612 Scaglietti

208 Cabrio: Vra}a se mekani krov

Peugeot priprema novi gradski model 208, koji bi, prema svemu sude}i, pored sta nda r dnih ha tchba ck izvedbi s troja i petera vra ta trebao imati i nove karoserijske varijante, poput kabrioleta sa mekanim krovom i SUV-a. Tako|er, najavljuje se i kultni GTI sa 1,6-li ta r skim tu r bo be nzi ncem od 200 KS. Britanski „AutoExpress“ domogao se ekskluzivnih rendera ovih modela. Coupe verzija trebala bi biti tr`i{no pozicionirana ispod RCZ-a, od kojeg }e preuzeti i motore, a na tr`i{tu se o~ekuje 2013. Na bazi Cou-

ka­ ­ ­ e­ ­­skim ros rij obli­ i­ a cm

Mo­no­vo­lu­men­do­pa­dlji­vog­sti­la u­no­ im­ v
S novodizajniranim stra`njim ovjesom i sistemom TVC, u vo`nji je bolji od velikog broja konkurenata l Uobi~ajena prakti~nost
a da di za jne r i ma ka`ete da nacrtaju sportski automobil, ve}ina }e ih tr~e}i odjuriti po olovku, ali ako im naredite da skiciraju lijep i prakti~an monovolumen, vjerovatno }ete ih rasplakati. Kako osmisliti monovolumen za koji }e ljudi re}i da je lijep? To je isto kao nacrtati atraktivnu peglu, zgodan usisiva~ ili primamljiv ormar. Jer, monovolumen slu`i da bi bio koristan, a ne lijep, ali ipak, dizajneri nekako izlaze nakraj sa svojim poslovima pa nam povremeno lansiraju neki zgodan model, koji }e

VOZILI SMO Ford C-MAX 1,6 TDCi DPF Titanium

Pr­ i­Fe­ ­ ­ ­ i v rrar
sapo­go­nom­na­sve­to~ko­ve
Osim {to nudi dovoljno prostora za ~etvero, donosi i solidan pr tlja`nik, zapremine od 450 litara
Performanse su, o~ekivano, vrhunske - ubrzanje do 100 kilometara na sat traje 3,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 334 km/h. Zahvaljuju}i HELE start&stop sistemu, ne}e biti pretjerano rastro{an za istinski sportski automobil, jer }e u prosjeku „gutati“ 15,4 litra na 100 kilometara. solidan prtlja`nik, zapremine od 450 litara (800 litara sa preklopljenim stra`njim sjedi{tima). Ispod prednjeg poklopca na}i }e se biser italijanske strojogradnje, 6,3-litarski V12 s direktnim ubrizgavanjem, koji razvija 651 KS pri 8.000 o/min, i impr esivni obrtni moment od 683 Nm pri 6.000 o/min.

K

uprkos tome {to nudi visok nivo prakti~nosti i odli~ne vozne osobine, djeluje konzervativno, naro~ito za moderna i dinami~na vremena u kakvim `ivimo. Ovaj je, zaista, pravo os-

208 GTI: 200 „konja“

pea trebao bi nastati i Roadster, koji }e, za razliku od 208 CC, biti klasi~ni dvosjed sa mekanim krovom, a na

tr`i{te bi trebao sti}i 2014. Pomodni SUV bazirat }e se na ko nce ptnom mo de lu S. Pa. HR1.

ntralna konzola „a la Fiesta“ s uko{enim komandama. Iznad je displej za radio, putni ra~unar, pomo} pri parkiranju, poruke, bluetooth konekciju... Ispod su komande klima-ure|aja. Mada se ni onom starijem ne mo`e na}i zamjerka na dizajn, upravlja~ je do`ivio izmjene mada je i dalje ~etverokraki, kao kod svakog novijeg Forda. Instrumenttabla izgleda kao Fiestina, nepravilnih, ali atraktivnih linija, s duboko usa|enim obrtomjerom, brzinometrom,

ekranom putnog ra~unara te pokaziva~ima temperature motora i stanja goriva. Novi je i font brojki. Ru~na ko~nica je neobi~na, ali takvu smo ve} vi|ali kod Forda. Kao i ve}ina ovakvih monovolumena, C-MAX pun je pretinaca i prostora, a u onom izme|u dva sjedi{ta je USB konekcija. Putnici natrag imaju na raspolaganju i stoli}e na stra`njoj strani prednjih sjedi{ta, a zahvaljuju}i velikim staklenim povr{inama, u C-MAX su dobrodo{li i oni klaustrofobi~ni.

ski a ski li t r benzi n d Fo r C-MAX u BiH mo- si na 1,6model sa 105 KS. U ponudi i gu}e je kupi t sa pet ili seske nzi n opcii{ta, s tim {to je ova su jo{ dvije be dam sje d r i je iste za p emne, ali sa snaa dr ug za izme|u 1.000 i lja od gom od 125 i 150 KS. Dize 1.500 KM sku p u o|er, ima j i, lski moto r ta k obi~ne. a od 1,6 lita r i r mi e a Startna ci j n C-MAX-a za p e nu 115 KS. no 95, odno s je 35.050 KM, a ona se odnoOvaj monovolumen ima jo{ jedan jak argument prakti~nosti, a to je inovativni Ford Comfort System, koji nudi tri zasebno preklopiva sjedi{ta u drugom redu. Ako preklopite srednje, dva ve}a bo~na mogu se nezavisno pomjerati natrag ili naprijed. Svi Fordovi, pa ~ak i oni najkabastiji, odlikuju se odli~nim voznim osobinama i uzornim dr`anjem na cesti, pa tako i ovaj. U skladu s „downsizing“ politi kom, Ford je C-MAX nao ru`ao agregatima manje zapremine, ali ve}e snage, koji tro{e manje i zaga|aju manje. Testni model pokretao je 1,6-litarski dizelski motor od 115 KS, ali su njegove osobine skoro podjednake onima koje su imali 2,0-litarski iz prethodnih generacija. S no vo di za jni r a nim stra`njim „multilink“ ovje som i sistemom raspodjele obrtnog momenta izme|u pogonskih to~kova (TVC), C-MAX bolji je u vo`nji od velikog broja konkurenata. Na platformi koju }e dijeli ti s Focusom nove generacije, vrlo je stabilan i odmjer en, a dinamika vo`nje nima lo ne naru{ava komfor putnika. Obrtni moment od 270 Nm dovoljan je za kvalitetna, ali ne brutalna ubrzanja. Na{ model bio je opremljen i Hill assistom, koji dr`i automobil u mjestu pri kretanju na uzbrdicama, te parking-senzorima. Potro{nja? Deklarisana je veoma niska za ovaj segment, oko pet litara. U praksi je, naravno, ne{to ve}a, ali ipak u granicama zadovoljavaju}eg.
M. TANOVI]

am i{t Pet­ili­se­d ­sje­d a

Ferrari je objavio detalje o svom novom modelu je dno sta vnog na zi va FF (Ferrari Four), koji }e zamijeniti 612 Scaglietti i biti najja~i Ferrarijev ~etverosjed svih vremena te prvi sa pogonom na sve to~kove. Premijera je zakazana za @enevu. Izuzetno atr a kti van i elegantan oblik djelo je slavnog Pininfarine i predstavlja kombinaciju rje{enja sa modela 458 Italia, California i 599 GTB Fiorano. U du`inu mjeri 4.907 milimetara, u {irinu 1.953 mm te u visinu 1.374 mm, {to ga ~ini du`im, {irim i vi{im od Scagliettija. Osim {to nudi dovoljno prostora za ~etvero, tu je i
Ferrari FF: Atraktivan oblik djelo je slavnog Pininfarine

Vr­ u­ ske­pe­ ­o­ ­ a­ se hn rf rm n

Prijenos snage vr{i se putem F1 mjenja~a s dvostrukim kva~ilom transaxle koncepcije (motor naprijed, mjenja~ nazad) te potpuno novog pogona na sve to~ko ve, na zva nog 4Ro u te Mo tr i ci, ~ije su komponente 50 posto lak{e od onih kod konvencionalnog integralnog po S. Pa. gona.

Konceptni Subaru

rt Li~na­ka­ ­a
e u Di m nzije
0 / 1.828 / 1.626 d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 . . . . . . . .1.490 ...... i zno a ma s pr a g vo z la (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . 473 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.560 i a zapre m n (ccm) . . . . . . . . . . . . . . /o/min) . . . . . . . . . . . . .115 / 3.600 a v na j e}a sna g (KS . . . . . .270 / 1.750 t n okre t i mome n (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .184 a v na j e}a brzi n (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,0 r a u b z nje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . .5,4 / 4,1 / 4,6 d/ot r po t o{nja gr a v./komb. (l . . . . ci e i do re g str a j . . . . . . . . . . . . . .

Manje, ali vi{e

Nova sportska egzotika

u Motor 1,6

u Performanse
Ford C-MAX: Uop}e ne podsje}a na prethodnika

Huayra: Neobi~na pojava

neko, izme|u ostalog, kupiti i zato {to izgleda lijepo.
Impreza Coupe: Atraktivan dizajn

Stilski dotjerana Subaru Impreza Coupe jo{ je u konceptnoj fazi, ali ve} izgleda kao gotov automobil. Ina~e, novi 2+2 kupe razvija se uporedo s dugonajavljivanom Toyotom FT86 i bit }e postavljen na modificiranu platformu Legacyja te }e pod prednjim

Ka­ko­}e­izgle­da­ti­Impr­e­za­Co­u­pe
poklopcem imati 2,0-litarski ~etverocilindarski boxer. Ovaj motor u Imprezi trenutno razvija 148 KS, ali bi u kupeu trebao biti poja~an na 200 KS, odnosno ~ak 300 u turboizdanju. Umjesto pomodnih mjenja~a s dvostrukim kva~ilom, Subaru }e i dalje ko -

ristiti {estostepeni manuelac. Sasvim o~ekivano, ovjes i upravljanje bit }e podre|eni maksimalnoj dinamici. To yo ta FT-86 sti`e na tr`i{te tokom sljede}e godine, a i Subaruov Coupe ne}e mnogo kasniti. Jedva ~eS. Pa. kamo. U i{~ekivanju novih modela, Subaru osvje`ava postoje}e pa je Foresteru blago zategnuo bore. Redizajnirana izvedba donosi nova prednja svjetla, pokaziva~e smjera u retrovizorima, felge, krovne nosa~e i sli~no. Osim dizajnerskih, promjene su se desile i ispod prednjeg poklopca u vidu osvje`enog 2,5-lita rskog boxer benzinca sa 170 konjskih snaga, dok }e za evropsko tr`i{te nesumnjivo u ponudi biti i boxer dizela{.

Novi Ford C-MAX upr avo je takav. Kada se pogleda iz profila, mora se priznati da ima dinami~ne, stilske, skoro pa kupeovske linije, kakvih se ne bi postidjeli ni automobili iz drugih, ljep{ih segmenata. Uop}e ne podsje}a na prethodnika, {to je za veliku pohvalu, jer pro{li C-MAX,

„A la Fiesta“

vje`enje. Ne samo izvana, ve} i iznutra, jer enterijer po~iva na linijama lansiranim s novom Fiestom, koje su Fordova vozila od konzervativnosti okrenuli ka budu}nosti. Unutra{njost ostavlja dojam visoke zavr{ne obrade. Lijepo je osmi{ljena, a dominira izba~ena ce-

u Cijena testiranog modela. . . . . .48.379 KM .

Pa­ a­ i­Hu­ ­ r­ g n ay a
Iz kultne manufakture Horacija Paganija sti`e zamjena za Zondu. Nova vrhu nska sportska kreacija Huayra nazvana je po bogu vjetra. Ovaj superautomobil pokre}e mo}ni AMG-ov 6,0-litarski biturbo V12 s vi{e od 700 KS i 1.000 Nm obrtnog mo menta. U kombinaciji sa sedmostepenim sekvencijalnim mjenja~em, ovaj agregat 1.350 kilograma te{ku Huayru do 100 kilometara na sat dovede za samo 3,3 sekunde, odnosno do maksimalne brzine od 370 km/h. Proizvodnja po~inje krajem 2011. i bit }e limitirana na 40 pr i mje r a ka go di{nje, a ve} je najavljena i startna cijena od okruglo S. Pa. milion eura.

Re­ i­ a­ni­ ­ ­ i­Fo­ ­ ­ te­ d z j ran res r

Da­­ a­su­na­ u{ta­evr­ ­ sko­tr`i{te ih t p op

u Sude}i prema posljednjim {pekulacijama, Daihatsu napu{ta evropsko automobilsko tr`i{te. Razlozi su - slabi prodajni rezultati i rastu}a konkurencija me|u jeftinim automobila, kao {to su Dacia i Suzuki. Daihatsu je ve} napustio tr`i{te Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Australije, a prema svemu sude}i, od sada }e se prodavati samo u azijskim zemljama. S. Pa.

40

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

auto market

IZ HISTORIJE Austin 7 (1922 - 1939)

Prvi mali automobil
Ve} u prvoj godini proizvodnje prodato je skoro 2.500 primjeraka, a do kraja karijere ~ak 290.000

Touareg Gold Edition: Umeci od 24-karatnog zlata

Volkswagen mudro ispipava mi{ljenje bogatih kupaca u Kataru pa je na lokalni sajam automobila dovezao dva neobi~na koncepta, ~ija proizvodnja nije isklju~ena ukoliko bude zainteresiranih. Prva je studija cestovne izvedbe trka}eg Race Touarega 3, dizajnerski identi~na originalu, ali prilago|ena cesto-

Zlatni Touareg
2,2 posto pokazuje znake defekta

Novi neobi~ni modeli iz Volkswagena

vnoj upotrebi. Touareg Gold Edition donosi, pak, umetke od 24karatnog zlata na 22in~nim felgama, krovnim nosa~ima, masci hladnjaka, okvirima stakala, ku}i{tima retrovizora i oznakama modela. Ista zlatna tema prenesena je i u unutra{njost. To je nesumnjivo najsofisticiraniji SUV u svijetu. S. Pa.

Austin 7: Rodona~elnik gradskih minijatura (Austin 7 200 POL)

Zlatna medalja za Toyotin Prius

Austin 7, koji je od 1922. do 1939. godine proizvo|en u Velikoj Britaniji, zapravo je prvi maleni gradski automobil u svijetu. Poznat i kao baby Austin, ovaj ma-

li{an jedan je od najpopularnijih automobila ikad proizvedenih na Otoku. Preko no}i je osvojio srce nacije, jer se pokazao kao idealan izbor za prena-

Uspjeh izvan domovine
Austin 7 postigao je veliki uspjeh i izvan svoje domovine, kroz licencnu proizvodnju. Tako je nadaleko poznati BMW Dixi zapravo licencirani Austin 7, a njegov dizajn i rje{enja obilato su koristili i u Francuskoj, Japanu i Australiji.

pu~ene ulice Londona i ostalih britanskih gradova. Ve} u prvoj godini proizvodnje (1923.) prodato je skoro 2.500 primjeraka, a do kraja karijere ~ak 290.000. Austin 7 bio je osjetno manji od Forda T, koji je tada bio mjera automobila. Me|uosovinski razmak iznosio je tek 1.905 milimetara, a {irina 1.016 mm. Zbog male mase od tek 360 kilograma, za adekvatan pogon bio je dovoljan redni ~etverocilindra{ za-

premine od 747 „kubika“ s tek 10 konjskih snaga, koji je, u saradnji s trostepenim mjenja~em, omogu}avao maksimalnu brzinu od 84 kilometra na sat. Za ono vrijeme, sasvim dovoljno. Kako to i dolikuje britanskom proizvodu, maleni Austin bio je dostupan u ~ak 24 karoserijske varijante, ali su skromne mjere uvijek bile prisutne. Tehni~ke dorade bile su koS. Pa. nstante.

Toyota Prius: Uzorna pouzdanost

Njema~ka vode}a asocijacija za tehni~ke preglede TUV nagradila je zlatnom medaljom Toyotin hibrid Prius kao najpouzdaniji u kategoriji automobila starih dvije do tri godine.

Prema nalazima TUV-a, svega 2,2 posto pregledanih Priusa pokazivalo je znake defekta. U istoj kategoriji, Auris je zauzeo drugo mjesto s rezultatom od samo M. T. 2,3 posto.

Dacija „zamrznula“ cijene

Nakon {to je Renault „zamrznuo“ cijene svojih najpopularnijih automobila, i Dacija je odlu~ila da na isti na~in ponudi svoj hit model Sandero Stepway. Popularni Stepway, koji se u ovoj akcijskoj ponudi mo`e kupiti ve} za 15.555 KM uz jednostavno Renault finansiranje, dolazi s benzinskim motorom 1,6 od 90 KS i opremom koja, izme|u ostalog, uklju~uje ABS + sistem pomo}i pri naglom ko~enju (BAS), klima-ure|aj, radio CD MP3 2X15W, 16in~ne aluminijske naplatke, zra~ni jastuk za voza~a, centralno zaklju~avanje... [to se ti~e Renaulta, u akcijskoj ponudi do isteka zaliha su odre|eni modeli Clia (od 16.999 KM), Meganea Generation (od 20.999 KM) i Fluencea (od 21.499 Sandero Stepway: Po~etna cijena KM).
15.555 KM

Volvo }e na martovskom Sajmu automobila u @enevi predstaviti model V60 Plug-in Hybrid, i to, kako je navedeno, skoro spreman za serijsku proizvodnju. Emisija ugljendioksida ovog automobila iznosi ispod 50 grama po kilometru, {to odgovara prosje~noj potro{nji od tek 1,9 litara na 100 kilometara. Volvo V60 Plug-in Hybrid donosi najbolje karakteristike tri razli~ita automobila u jednom atraktivnom sportskom karavanu. To podrazumijeva i vo`nju do 50 kilometara samo na elektri~nu energiju. Prednje to~kove pokre}e petocilindarski 2,4-litarski D5 turbodizela{ sa 215 KS i 440 Nm, dok stra`nje pokre}e elektri~ni motor sa 70 KS, koji se snagom snabdijeva O. L. Emisija ugljendioksida ispod 50 grama po kilometru iz 12 kWh litij-ionske baterije.

U @enevi debitira Volvo V60 Plug-in Hybrid

Skoro spreman za produkciju

Toyotino rje{enje za ogrebotine

Vlasnici Toyota koji ne `ele gledati ogrebotine na svojim metalnim ljubimcima, od sada imaju jednostavan na~in da rije{e problem. Naime, Japanci su proizveli set od 33 unaprijed izrezane ljepljive zakrpe, koje se mogu jednostavno postaviti preko ogrebotina. Otporne su na UV zra~enje, toplotu i hladno}u, pranje i proliveno gorivo, a mogu se odlijepiti uz pomo} fena za kosu. Proizvod nosi naziv Stickerfix, mogu}e ga je kupiti kod svih ovla{tenih Toyotinih partnera, a dostupni su u svakoj M. T. boji laka.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

41

Ta~no Neta~no
turisti~ko mjesto ju1.Ancio je luka iRima osnovano u 17. goisto~no od stolje}u? duha~ki instr2.Fagot jes veliki drveni cijevima? ument dvostrukim 3.Nevjerovatne suu pri~e o stvarima zaboravljenim ladicama hotelskih soba?
1. NETA^NO

ZDRAVLJE Problemi koji se vide na licu

Vrlo blijeda put upu}uje na anemiju zbog nedostatka `eljeza, ali mo`e ukazati i na naru{eno zdravlje plu}a i bronhija
Na osnovu izgleda ko`e mo`emo lako zaklju~iti {ta nije uredu s na{im zdravljem. @u}kasta ili isuvi{e blijeda ko`a, osip, pri{ti}i ili perut na ko`i ponekada mogu uputiti na to da postoji problem u radu unutra{njih organa. Evo na {ta ukazuju ~etiri tipa promjena na ko`i lica: Bljedilo je znak anemije. Vrlo blijeda ko`a upu}uje na anemiju zbog nedostatka `eljeza, ali mo`e ukazati i na naru{eno zdravlje plu}a i bronhija. Potrebno je uraditi analizu krvi, a ako sumnjate na anemiju, poja~ajte ishranu povr}em, ribom i vitaminom C. Suha ko`a zbog manjka vode. Ako je ko`a isu{ena i peruta se, ne unosite dovoljno te~nosti. No, ako uz ove simptome primje}ujete i otoke na licu, onda je problem u radu bubrega i organa za izlu~ivanje. Uradite analizu mokra}e, nalaz krvi i ultrazvuk karlice. Fleke ukazuju na alergiju. Pojava krupnog osipa na licu, kao i pri{ti}a na obrazima, ukazuje na tegobe sa `elucem ili crijevima pa bi trebalo pripaziti na kvalitet ishrane. Ako se na vratu ili licu povremeno pojavljuju crvene fleke, rije~ je o alergiji na hranu ili neki lijek. @u}kasta ko`a signal je lo{eg varenja. Ako je ko`a dobila `u}kastu nijansu, hitno treba pregledati jetru i `u~nu kesu, jer je, mo`da, do{lo do zastoja u lu~enju `u~i ili upalnih procesa.

Fleke mogu biti znak alergije

Ancio (Anzio) luka je i turisti~ko mjesto jugoisto~no od Rima, Italija. Prema legendi, osnovao ga je Antej, sin Odiseja i Kirke. Kada su ga 338. godine prije nove ere osvojili Rimljani, Ancijum (kako se tada zvao) postao je odmarali{te imu}nih Rimljana. U njemu su se rodili Neron i Kaligula. Razorili su ga Saraceni u devetom, a od desetog stolje}a ostao je doslovno napu{ten sve do 1698. godine, kada je u njegovoj blizini papa Ino}entije XII sagradio luku. Godine 1944. bio je mjesto krvavog, ali uspje{nog iskrcavanja tenkova savezni~kih snaga tokom Drugog svjetskog rata.
2. TA^NO

Antej je osniva~ rimskog Ancija

Kola~i s vo}em
Potrebno je: 300-400 g kivija. Za biskvit: 4 jaja, 110 g {e}era, 1 vanilin {e}er, 50 ml ulja, pola ka{i~ice cimeta u prahu, prstohvat karanfili}a u prahu, 100 g mljevenih badema, 120 g o{trog bra{na tip 400, 1 pra{ak za pecivo, 50 ml vrhnja za kuhanje, 1 ka{ika ruma. Za posipanje: 1 ka{ika {e}era u prahu. Na~in pripreme: 1. Kivi oguliti i narezati na kri{ke. @umanjke odvojiti od bjelanjaka. Bjelanjke umutiti u ~vrsti snijeg. @umanjke pjenasto izmije{ati sa {e}erom i vanilin {e}erom. Dodati jo{ ulje, cimet, karanfili}, bademe, bra{no pomije{ano s pra{kom za pecivo, vrhnje, rum i, na kraju, snijeg od bjelanjaka. 2. Pleh za pe~enje (veli~ine

Kivi na biskvitu

20 x 30 cm) oblo`iti papirom za pe~enje. Izliti pola koli~ine pripremljene biskvitne smjese, staviti u rernu zagrijanu na 180 stepeni i pe}i oko 5 minuta. 3. Biskvit izvaditi iz rerne i po povr{ini polo`iti pola koli~ine narezanih kri{ki kivija. Vratiti ga u rernu i kola~ nastaviti pe}i oko 10 minuta. 4. Zatim biskvit ponovo izvaditi iz rerne, po povr{ini kola~a izliti preostalu smjesu biskvita, rasporediti preostale kri{ke kivija i nastaviti pe}i jo{ 20-25 minuta da dobije lijepu boju.

Sin je ostvario pravo na porodi~nu penziju nakon smrti supruga. Imao je prije godinu saobra}ajni udes u kojem je ostao djelimi~no nepokretan. Sada je na rehabilitaciji. Kako }e u 2011. napuniti 25 godina `ivota, postoji li mogu}nost da mu bude produ`eno kori{tenje porodi~ne penzije, pita P. [. iz Tuzle. ^lanom 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmijenjen je ~lan 66. ovog zakona tako da je u stavu 3. propisano da dijete koje u toku trajanja i kori{tenja prava na porodi~nu penziju, a prije navr{enih 25 godina `ivota, postane trajno i potpuno nesposobno za samostalan `ivot i rad, zadr`ava pravo na porodi~nu penziju. Stoga je potrebno da po-

Utvr|ivanje nesposobnosti

dnesete zahtjev nosiocu osiguranja koji je priznao pravo na porodi~nu penziju va{em sinu s potrebnom medicinskom dokumentacijom pa, ukoliko Institut za medicinsko vje{ta~enje kod va{eg sina utvrdi trajnu i potpunu nesposobnost za samostalan i `ivot i rad, on }e zadr`ati pravo na porodi~nu penziju i nakon navr{enih 25 godina `ivota.
Federalni zavod PIO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Fagot je veliki drveni duha~ki instrument s dvostrukim cijevima. Glavni tenor-bas instrument u orkestarskoj duha~koj familiji pretka je imao u starom instrumentu kartalu (ili dulcijanu) iz 17. stolje}a. Izra|uje se od javorovog drveta. Pripada instrumentima tenora. Odlikuje ga iznimno velika izra`ajnost pa mo`e izraziti skoro sve - od humora do hladno}e ili groteske. U orkestru odli~no podr`ava guda~ku dionicu basa. Za poduku djece izra|uje se fagotino, dvostruko manjih dimenzija, i zvu~i za kvartu vi{e od uobi~ajenog fagota. Opseg kontrafagota, velikog metalnog instrumenta, za oktavu je ni`i od onoga koji daje fagot.
3. TA^NO

Fagot je veliki drveni duha~ki instrument

BRITANSKA PJEVA^ICA TANITA IME GLUMCA I MODELA NA SLICI

KOZA^KI POGLAVICE

GRUPE PTICA ILI RIBA

SEKUNDA

RITUAL

NA[A NEGACIJA RIJEKA U ITALIJI OSNIVA^ ZADU@BINE (gr~.)

”Oxford ITALIJAN. Forestry Insti- FUDBALSKI tute” KLUB

MALA BRADA

NA ZNANJE (lat.)

GLUMICA RINA

PREZIME GLUMCA NA SLICI DIJELOVI MOLEKULA SLAVNI [AHIST JAN GROBNA JAMA ADNAN ODMILJA RASTAVNI VEZNIK IZDATI, PROKAZATI ALUMINIJ ITRIJ KOMPOZIT. ZAJC MALA KOLA TONA

UPALA SLUZNICE OKA

NEPROFE SIONALCI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
RADIJ

KARAKAS, LEO, ALO, TRAJEKT, LIMA, SMOTRA, I, ATLETA, AP, FARAON, KUNA, AMIR KAZI], L, TAO, ATOMIKA 2422

DRUGO IME JUGOIST. AZIJE VOJNA DIKTATURA

Postoje zaista nevjerovatne pri~e o stvarima zaboravljenim i prona|enim u ladicama hotelskih soba. Tako je 1953. godine televizijski novinar iz ^ikaga Irv Kupcinet boravio u Londonu da bi propratio krunisanje Elizabete II. U jednoj od ladica u svojoj sobi u hotelu „Savoy“ prona{ao je nekoliko stvari za koje se poslije utvrdilo da pripadaju Heriju Haninu (Harry Hannin), zvijezdi poznatog ko{arka{kog kluba Harlem globtroters, koji je bio veoma dobar Kupcinetov prijatelj. No, pri~a ima nevjerovatan obrat. Samo dva dana poslije, prije nego {to je Kupcinet bio u prilici da Haninu ka`e da je na{ao njegove stvari, dobio je pismo od Hanina. U pismu ga on obavje{tava da je za vrijeme boravka u hotelu „Maurice“ u Parizu u ladici svoje hotelske sobe prona{ao kravatu - s Kupcinetovim imenom na njoj!

[ta se zaboravlja u ladicama hotelskih soba

42

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Hotelu Hollywood hitno potreban recepcioner/ka sa radim iskustvom. Obavezno poznavanje turskog i engleskog jezika i rada na ra~unaru. Prijeve na tel:033-773-100 ili lièno na adresu: Dr.Mustafe Pintola 23,Ilid`a.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

43

UVJETI ZA UPIS: NAJMANJE ZAVR[ENA SREDNJA [KOLA. PO ZAVR[ETKU EDUKACIJE KANDIDATI SU OSPOSOBLJENI ZA OBAVLJANJE SLJEDE]IH POSLOVA: POSLOVNI TAJNIK, ADMINISTRATOR, KNJIGOVO\A, RECEPCIONER, BLAGAJNIK I OPERATER.

POSLOVNA [KOLA SARAJEVO

OGLA[AVA
UPIS POLAZNIKA XXIX GENERACIJE EDUKACIJA TRAJE PET MJESECI, NASTAVA SE IZVODI IZ SLJEDE]IH PREDMETA: - UREDSKOG MENAD@MENTA - ENGLESKOG JEZIKA - RA^UNOVODSTVA/KNJIGOVODSTVA I - RA^UNARA.

ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU SE PRIJAVITI NA INDIVIDUALNE TE^AJEVE. KNJIGOVODSTVO JE MOGU]E POHA\ATI I ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO INTERNETA www.icmc-skola.com.

Najve}a i najstarija {tamparija u BiH, GIK „OKO“ d.d. Sarajevo - Ilid`a, raspisuje
UPIS OD 01. 02. DO 04. 02. 2011. GODINE U VREMENU OD 15 DO 18 SATI U PROSTOIRJAMA [KOLE, OBALA KULINA BANA 3 (PROSTORIJE U^ITELJSKE [KOLE).

za popunu radnog mjesta na neodre|eno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca 1. KOTLOVNI^AR..............................................................1 izvr{ilac - Opis poslova: Rukovanje postrojenjima u kotlovnici centralnog grijanja i sistema za hla|enje Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i ostale uslove:

KONKURS

PLA]ANJE U RATAMA. UKUPAN IZNOS [KOLARINE JE KM 1.290 (UKLJU^EN PDV). POJEDINA^NI TE^AJEVI KM 468 (UKLJU^EN PDV).

INFORMACIJE NA TELEFONE: 061 218404, 061 102181, 061 106499, 061 167842

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

1. KV instalater centralnog grijanja (sa 5 godina radnog iskustva) ili VKV (sa 3 godine radnog iskustva), 2. UVJERENJE o polo`enom stru~nom isitu zanimanja ma{inski energeti~ar - termoenergeti~ar, kategorije slo`enosti: „Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja“, sa instituta - IGT - istra`iva~ko - razvojni centar za gasnu tehniku Sarajevo - BiH, 3. Prijava sa kra}om biografijom, 4. Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o neka`njavanju (dostavit }e se nakon izbora kandidata). Ako ispunjavate naprijed navedene uslove i `elite biti dio kompanije koja ispunjava najbolje standarde u {tamparskoj djelatnosti, pru`a mogu}nost usavr{avanja i napredovanja, obezbje|uje izvanredno radno okru`enje, kompanije koja se kontinuirano razvija i unaprije|uje, onda svoju prijavu po{aljite na adresu: GIK „OKO“ d.d. Sarajevo - Ilid`a, D`emala Bijedi}a br. 185. sa naznakom za konkurs. Konkurs ostaje otvoren do 10. 02. 2011. godine. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti pozivom na broj telefona 061/724-381. NAPOMENA: ne obavezujemo se vra}ati pristigle prijave.

i jo{ mnogo toga...

44

Utorak 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 132300 10 Ps Sarajevo, 18. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja „SPANISH MARKET“ DOO SARAJEVO, Ul. Bojni~ka br. 44 Sarajevo, koga zastupa Omerovi} Elvedin advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog TRADE DIS KOMERC DOO BANJA LUKA, ul. Dunavska br. 1 C, radi duga, vs. p. 4.124,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i. Dana 24. 03. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog TRADE DIS - KOMERC DOO BANJA LUKA, ul. Dunavska br. 1 C, radi duga v.sp. 4.124,40 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 4.124,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 11. 2009. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove spora, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. sta 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 134778 10 Ps Sarajevo, 24. 01. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`ioca GIK „OKO“ DD SARAJEVO, Ul. D`emala Bijedi}a br. 185, Ilid`a, protiv tu`enog NOVI KEVSER DOO SARAJEVO, Ul. Vrbovska br. 3 Sarajevo, radi duga v.s.p. 16.795,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja GIK „OKO“ DD SARAJEVO, Ul. D`emala Bijedi}a br. 185, Ilid`a, protiv tu`enog NOVI KEVSER DOO SARAJEVO, Ul. Vrbovska br. 3 Sarajevo, radi duga v.s.p. 16.795,80 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 07. 01. 2011. godine, donio je slijede}u:

OGLAS

- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 16.795,80 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 162,70 KM po~ev od dana 18. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 7.000,00 KM po~ev od dana 09. 03. 2009. godine do isplate, - na iznos od 2.389,81 KM po~ev od dana 07. 04. 2009. godine do isplate, - na iznos od 7.243,29 KM po~ev od dana 07. 04. 2009. godine do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 755,81 KM, a sve u roku od 30 dana. U tu`bi zaprimljenoj dana 13. 04. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 07. 12. 2010. godine, s obzirom da mu je dostavljenje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 503,87 KM i odluku suda u iznosu od 251,94 KM, {to ukupno iznosi 755,81 KM. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.

PRESUDU

Obrazlo`enje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 044377 08 P Sarajevo, 19. 01. 2011 godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA D.D. Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34., protiv tu`enog RAPA FE\A iz Sarajeva, ul. Kalemova br. 21., radi duga v.sp. 3.369,66 Km, na osnovu ~lana 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 103276 90 P Sarajevo, 18. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, 3., 4., i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirsada Heli}, u pravnoj stvari tu`itelja Kujund`i} Vatrenjak Faiza iz Sarajeva, ul. Sagrd`ije br. 60, zastupana po Esadu Hrva~i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Op}ina Novo Sarajevo zastupano po Op}inskom pravobranila{tvu ul. Zmaja od Bosne br. 55, Sarajevo, 2. FBiH, Vlada FBiH, slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH, Sarajevo, Musala br. 8, zastupana po Federalnom pravobranila{tvu ul. Valtera Peri}a bb, 3. Kantonalni stambeni fond Sarajevo, ul. Hiseta br. 13 i 4. Mi~evi} Nada iz Sarajeva, ul. Igmanska br. 5, radi utvr|enja, v.s. 1.000,00 KM

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR

OGLAS
Poziva se tu`eni RAPA FE\A iz Sarajeva, ul. Kalemova br. 21. da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu od 23. 05. 2008. godine, kojom je tu`eni tu`itelju du`an isplatiti glavni dug u visini od 3.369,66 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama i naknadama u ukupnom iznosu od 191,07 KM i tro{kovima parni~nog postupka i to sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu ~l. 74. st 1. ZPP-a. Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA SANELA GORU[ANOVI] - BUTIGAN

Dana 06. 04. 1990. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba tu`itelja, a kona~no ure|ena po podnesku od 16. 11. 2009. godine tu`itelj Kujund`i} Vatrenjak Faiza iz Sarajeva, ul. Sagrd`ije br. 60, zastupana po Esadu Hrva~i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Op}ina Novo Sarajevo, zastupano po Op}inskom Pravobranila{tvu ul. Zmaja od Bosne br. 55, Sarajevo, 2. FBiH Vlada FBiH, slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH, Sarajevo, Musala br. 8, zastupana po Federalnom Pravobranila{tvu ul. Valtera Peri}a bb, 3. Kantonalni stambeni fond Sarajevo, ul. Hiseta br. 13 i 4. Mi~evi} Nada iz Sarajeva, ul. Igmanska br. 5, radi utvr|enja, v.s. 1.000,00 KM. U tu`bi se navodi da je tu`itelj Kujund`i} Mehmed dana 06. 04. 1990. godine ustao sa tu`bom u ovoj pravnoj stvari kojom tra`i da se utvrdi da je rje{enje prvotu`ene od 06. 02. 1976. godine kao i rje{enje drugotu`ene od 12. 02. 1964. godine u cjelosti ni{tavo, te da se nalo`i tre}etu`enom da raskine ugovor o kori{tenju br. 05/14-1453/75. Odr`ano je nekoliko ro~i{ta, a postupak je prekinut zbog ratnog stanja. U me|uvremenu, dana 26. 11. 1992. godine umro je Kujund`i} Mehmed, te su kao zakonski nasljednici progla{eni k}erka Kujund`i}-Vatrenjak Faiza i supruga Kujund`i} Bisera koja je umrla 02. 07. 1997. godine, te kao zakonski nasljednik ogla{ena Kujund`i}-Vatrenjak Faiza {to je vidljivo iz kopije rje{enja o naslje|u br. 0-110/95 od 22. 02.1995. godine i rje{enja br. 0-426/98 od 18. 03. 1998. godine. Rje{enjem prednika II) tu`ene tada{nje Komande Garnizona Sarajevo od 12. 02. 1964. godine predniku IV tu`enoj Mi~evi} Zagorki dodijeljen je stan u ul. Igmanska br. 1 sada Igmanska br. 5., kao privremeni nu`ni smje{taj. Na kraju rje{enja iza potpisa i pe~ata dokucan je tekst u kojem se isti~e da je rje{enjem od 27. 05. 1975. godine Zagorki dodijeljen stan u ul. Lenjinova br. 27, a da je njena sestra Nada `ivjela sa njom, da nije u radnom odnosu u JNA ve} u Bosnalijeku, da zbog toga nije mogla ni dobiti stan od Armije, te Nada ostaje i dalje korisnik stana i ista se upu}uje da se obrati SO Novo Sarajevo da bi se na imenovanu prenijelo stanarsko pravo. IV tu`ena se obra~a I tu`enoj koja je dana 06. 02. 1976. godine donijela rje{enje i imenovanoj priznala stanarsko pravo na predmetnom stanu u ul. Igmanska br. 1 - sada br. 5, na kojem je nsp. bila njena sestra Zagorka. Prije dono{enja spornog rje{enja Mi~evi} Nada dana 30. 06. 1975. godine sa prednjikom III tu`enim zaklju~uje ugovor o kori{tenju stana u kojem se navodi da je osnov zaklju~enja ugovora rje{enje Komande Garnizona Sarajevo od 12. 02. 1964. godine. Aktom od 01. 03. 1989. godine prednjik II tu`ene Komande Garnizona Sarajevo po upitu tada{njeg tu`itelja Kujund`i} Mehmeda odgovara da u spisu Mi~evi} Zagorke ne postoji nikakva saglasnost koja se odnosi na Mi~evi} Nadu, te da komandi nije poznato koji organ je izdao saglasnost na ime Mi~evi} Nade u vezi kori{tenja predmetnog stana. Imaju}i u vidu prednje da je vlasnik spornog stana prednjih tu`iteljice, da Komanda Garnizona nije nikada imala pravo raspolaganja ovim stanom, niti je dala bilo kakvu saglasnost na ime kori{tenja u korist Mi~evi} Nade, stoga je nesporno da je I tu`ena rje{enje koje je donijela 06. 02. 1976. godine o prenosu stanarskog prava ni{tavo, jer imenovana nije imala pravo raspolaganja. Stoga je ni{tav i ugovor o kori{tenju stana 30. 06. 1975. godine izme|u prednjika III tu`ene i IV tu`ene, shodno odredbi ~l. 103. ZOO-a. Stoga je tu`itelj predlo`io da Sud nakon provedenog dokaznog postupka donese odluku kojom }e se utvrditi da su ni{tavi rje{enje I tu`ene br. 07-372-661/75 od 06. 02. 1976. godine, rje{enje prednjika II tu`ene Komande Garnizona Sarajevo br. 1525/62 od 12. 02. 1964. godine, ugovor o kori{tenju stana zaklju~en izme|u prednjika III tu`enog Stambenog preduze}a Sarajevo i IV tu`ene Mi~evi} Nade, br. 05/14-1453/75 od 30. 06. 1975. godine. Ovim putem se IV tu`enoj Mi~evi} Nadi, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03), a u skladu sa odredbom ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, te IV tu`ena u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom), sudu mo`e dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana. U protivnom }e se odluka donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja - Zakon o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, br. 53/03, 73/05, 19/06). Sudija Mirsada Heli}

Dnevni avaz
Dana 1. februara 2011. godine navr{ava se 5 bolnih godina od preseljenja na ahiret najtoplije i najvoljenije majkice
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

45

majci na{eg kolege Armina

ZEJNEBE (h. hfz. JUNUZ ef.) FI[EVI], ro|. SOKOLOVI]
Samo dragi Allah d`.{. zna koliko nam nedostaje{, koliko patimo i koliko je sve pusto bez tebe. Zahvaljujemo dragom Allahu d`.{. {to nas je nagradio da nas rodi i odgoji takva majkica. Bila si na{ najve}i i jedini prijatelj, na{e najve}e blago na ovom svijetu. Molimo dragog Allaha d`.{. za lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na djeca
1435-1tt

SABINI KAJMAKOVI]
J.P Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo .
N

SJE]ANJE

ZLATA (HAD@ISANOVI]) MUJKANOVI]
1. 2. 1993 - 1. 2. 2011.

Porodica
1226-1nd`

Zauvijek nas je napustila na{a draga prijateljica

Dana 1. 2. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg supruga i baba

POSLJEDNJI SELAM

rodici

MIRA JADRI] VINTERHALTER

SALKO (FEHIMA) MUSI] SEADI JAJ^ANIN
Neka ti dragi Allah d`. {. podari D`ennet.

Hvala za iskreno prijateljstvo. S du`nim po{tovanjem, Porodica Bravo: Fahrudin - Caki, D`anela i Vedad
1461-1tt

Supruga Nura, sinovi Hajro, Ramiz i Kemal, k}erke Hajrija, Mu{ija i Halima sa porodicama Tevhid }e se prou~iti 6. 2. 2011. u ulici Adema Bu}e 425 1460-1tt u 12.00 sati.

Od Advije, Bahrije, Bedrije, [a}ira, Seja, Faruka, Fuade, Fuada i ostale rodbine
1447-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majki na{eg kolege

Dana 1. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

na na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

NADA MELEZ

NIHAD (VELIJA) HORI]

I ako te nema uvijek }e{ biti s nama. UPOSLENICI BH TELECOM ODSJEK VOGO[]A
1434-1tt

Porodice: Hori}, Durmo, Ni{i} i Uk{ini
1439-1tt

ADEMA OMANOVI]A
1. 2. 2008 - 1. 2. 2011.

MEHMED - MEHO (OSMAN) MUHI]
1. februar 2004 - 1. februar 2011.

Prvog februara 2011. godine navr{ava se 19 godina od smrti na{eg dragog oca i dide

Dana 1. februara 2011. godine navr{ava se 19 godina od smrti na{eg dragog oca, supruga, dide, svekra i punca

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se 7 godina od smrti moje majke

TU@NO SJE]ANJE

Navr{avaju se tri godine kako je preselio na ahiret. PORODICA
1377-1tt

Fuko i Suada
1457-1tt

Dana 1. 2. 2011. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg dragog

ATIF PERVI]
1924 - 1992.
S ljubavlju i po{tovanjem, Azra sa k}erkama
37-1ze

ATIF PERVI]
1992 - 2011.
S po{tovanjem, Porodica
34-1ze

MILKA @IVKOVI]
Draga majko, mnogo mi nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj sin Hikmet
1383-1tt

HAMED (MUJA) HAD@IAHMETOVI]
Vrijeme prolazi, ali ostaje sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Sa ljubavlju i ponosom ~uvam te u svom srcu. Supruga E{efa
1412-1tt

1. 2. 1992 - 1. 2. 2011.

SAFETA (OSMAN) BE]IREVI]A
S ljubavlju te se sje}amo i nikada ne zaboravljamo. Neka ti Allah d`.{. podari lijep D`ennet. Tvoji: supruga Hiba, sinovi D`evad i Almir, snahe Enisa i Elvira i unu~ad Adna i Esma
1444-1tt

46

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

AKADEMIKU LADISLAVU O@EGOVI]U
S velikom zahvalno{}u i po{tovanjem UPOSLENICI KLINIKA VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
1454-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava tu`nih {est mjeseci, otkako su nas iznenada napustile na{e najmilije

Prof. emeritus dr. MIRI JADRI] VINTERHALTER
Dugogodi{njem {efu Instituta za fiziologiju i biohemiju, Medicinskog fakulteta u Sarajevu. S ljubavlju i po{tovanjem UPOSLENICI INSTITUTA ZA FIZIOLOGIJU I BIOHEMIJU
1456-1tt

DUNJA AGANOVI]
1961 - 2010.

FATIMA AGANOVI]
1932 - 2010.

Ne postoji utjeha, niti bol jenjava, ostaje velika ljubav, predivna sje}anja i neizmjeran ponos {to smo ovaj kratki san dijelili zajedno. Otac i mu` Midhat, brat jedini i sin Damir, nevjesta Kenana, unu~ad i brati}i Dino i Kan
1451-1tt

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama na{ voljeni i nikada zaboravljeni otac, suprug i dedo

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se 7 godina kako nije sa nama na{ dragi otac, punac i dedo

SJE]ANJE

Dana 31. 1. 2011. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 1. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti mojeg prijatelja, kuma, saborca

[EMSO (A\ULA) KOKOR
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe, jer si bio i ostao uzor svega {to je lijepo, dobro i plemenito. Za tvoje veliko srce i po`rtvovanost molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Rabija, sin Senad i unuci Almin i Sejo 1308-1nd`

[EMSO (A\UL) KOKOR
Vrijeme ne umanjuje na{u bol, niti blijedi uspomena na tvoj dragi lik i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Senada, zet Haris, unu~ad Adnan, Aldijana i Alem
1441-1tt

ISMET (AVDE) [EHI]
Zauvijek }e{ biti dio nas. S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Mediha, sinovi Elvir i Vernes i k}erka Muvedeta sa porodicama
1302-1nd`

NED@ADA ZEKI]A
Sjetim te se ~esto i svima nama nedostaje{ jer si imao osje}aje i razumijevanje za sviju i bilo je lak{e sa tobom i}i kroz `ivot. Lindov Osman, Zumra, Faris i Lamija
1437-1tt

Dana 1. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine bola i tuge otkako nas je napustila voljena supruga i majka

SJE]ANJE

SEMIR (HUSEIN) BRKI] AZEMA SABLJI] (ro|. D@ANKOVI])
1944 - 2009.
Bog ti podario D`ennet. O`alo{}eni: suprug Hamzo i sin Vedran
132-1mo

1. 2. 2004 - 1. 2. 2011.
Dragi brate, kad bi srce moglo da pri~a, kad bi rije~i tako mo}ne bile da iska`u svu na{u bol, tugu i prazninu, pri~ale bi pri~u bez kraja... Tvoji najmiliji: sestre Hidajeta, Sabaheta i Semira
29-1tr

Dana 1. 2. 2011. navr{ava se godina od smrti supruga, oca, dede i svekra

SJE]ANJE NA

POSLJEDNJI SELLAM

na{eg dragog babu

na{em dragom amid`i

IDRIZ (OMER) SUBA[I]

ATIF (ZAHIRA) KAPID@I]
1. 2. 2007 - 1. 2. 2011. godine

had`i NUSRET (HAMIDA) ME[EVI]
Tu`an je ovaj dan kada se rastajemo od tebe i velika bol i praznina ostaju, ali mi }emo pamtiti svu tvoju dobrotu i ljubav kojom si nas obasipao. Tvoji: snaha Hajrija, brati} Samir, Amel sa suprugom Sabinom, brati~ne Azra i Anela te porodica Me{evi} 1446-1tt i Daci}

Supruga Hasna, sin Sead, k}erka Suada, unu~ad Adnan, Ajna, Naima, snaha Lamija
1453-1tt

S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, supruga Medhiba, sinovi Fuad i Senad sa porodicom
1317-1nd`

Dnevni avaz
Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se trinaest godina od smrti
SJE]ANJE

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

47

Prim. dr. ISMET [EHALI]
1944 - 1998.

Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj vedri i dragi lik, osmijeh i dobrotu koju si nam poklanjao. Tvoji najmiliji: ^amka, D`enana, Sabina i Emina
1445-1tt

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni

HAMDIJA (D@EMAIL) HOT
Ne postoji utjeha niti zaborav, samo neizbrisiva praznina u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo Tvoj plemeniti lik i Tvoju dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i neka Ti je vje~ni rahmet. TEVHID ]E SE PROU^ITI U SUBOTU, 5. 2. 2011. GODINE U 14.00 SATI U STANU RAHMETLIJE U ULICI ULOMLJENICA br. 8/IV. Tvoji: supruga Suvada, k}erke D`enana i Neira, unuk Kerim i zet Ze}ir
1443-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac, djed i punac

SLAVKO STANKOVI] - CANE prof. dr. MIRI JADRI] - VINTERHALTER
S po{tovanjem, Mavri} Ferid, Ljunora, Hasko, Haris, Mersiha i Jasna
1440-1tt

Tuga i bol ne mjere se vremenom, nego prazninom ostalom iza tebe. Na{a tu`na srca {ute i podnose bol {to smo te izgubili. Bio si na{ veliki oslonac u `ivotu i ostavio trag koji se ne bri{e. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i TI u na{im srcima. Tvoji: supruga Mirjana, k}erke Jadranka, Ru`ica i Ljubica, zetovi Branko, Bratislav i Mihajlo, unuke Andrea i Sonja, unuci Sa{a i Dejan, bra}a i sestre
1438-1tt

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od prerane smrti na{eg supruga i oca

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg zeta, bad`e i tetka

mr. sci. HASANA (JUSUF) HRBATA
Kada bi mogao vidjeti suze u o~ima na{im, kada bi mogao ~uti bolni jecaj srca na{ih, znao bi da je te{ko i besmisleno `ivjeti bez tebe i tvojih bri`nih osje}aja prema nama. Tvoji: supruga Zakira i sinovi Ajdin i Adis
1424-1tt

mr. sci. HASANA (JUSUF) HRBATA
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Tvoji: punica Zlata, svastike Mirsada, Emina i Jasmina, bad`e Hasan, Osman i Fikret, teti}i Ensar, Teneida, Ismar, Lamija i Selma
1424-1tt

SJE]ANJE

na drage roditelje

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke i nane

SJE]ANJE

IZETE AHMETOVI], ro|. BA[I]
Draga na{a, kad bi srce moglo da pri~a, kad bi rije~i tako mo}ne bile da iska`u svu na{u bol, tugu i przaninu, pri~ale bi pri~u bez kraja... Tvoji najmiliji: suprug Asim, k}erka Samima, sin Samir, zet Ramo, snaha D`emka i tvoje unuke Ilda i D`ejla
1307-1nd`

na na{e drage roditelje, sestru, djeda i nanu

MIRJANA (JOVO) PUSTAHIJA
7. 8. 1950 - 1. 2. 1993.

AVDIJA (MU[AN) PUSTAHIJA
1. 1. 1953 - 3. 2. 2009.

ISMAILOVSKI (RED@EP) ISMET
3 godine

ISMAILOVSKI (IBRAHIMAGI]) D@EMILA
142-1tz

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Uvijek }ete biti u mom srcu i biti uz mene, jer voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Sin Adnan 1428-1tt

6 mjeseci Porodice: Ismailovski, Mehi}, Kanji} i Ibrahimagi}

48

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

Danas se navr{avaju 4 godine kako nas je napustio u svojoj 16-toj godini `ivota na{ voljeni

ADNAN (NED@AD) [PAGO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.

Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje. Tvoj nasmijani lik, toplinu, zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. Mama Zlata, sestra Dijana
ptt

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi

FADIL ([U]O) KAPI]
Dragi Fadile, ni vrijeme koje je pro{lo, a ni ono koje dolazi, ne mogu popuniti prazninu koja postoji u na{im `ivotima poslije tebe. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Prave ljudske vrijednosti koje su te krasile, na{ su ponos i uzor kako ~asno `ivjeti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Emira, sinovi Emir i Amir, k}erka Belma i snaha Arijana
1160-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

ADNAN (NED@AD) [PAGO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.
Najmiliji, voljeni na{. Zauvijek u srcu, mislima i sje}anjima. Ti si ve}i od `ivota, a tvoj osmijeh od radosti. Volimo te... Nena Fata i tetka Azra
ptt

DUNJA AGANOVI]

FATIMA AGANOVI]

Pro{lo je {est mjeseci nevjerice, tuge... Va{e Enela, Mimica, Amila
1305-1nd`

Dana 1. 2. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od preranog odlaska na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ADNAN (NED@AD) [PAGO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.

Ocu radne kolegice Skaka Zakire

Ocu na{e radne kolegice Skaka Zakire

MUNIB (BAJRO) HRBINI]

MUNIB (BAJRO) HRBINI]
Molimo Allaha d`. {. da mu podari lijepi D`ennet, a njegovoj porodici sabur. KOLEKTIV UROLO[KE KLINIKE
1436-1tt

Bol nije u rije~ima, ve} u srcu, gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoja Alma sa porodicom
ptt

Neka mu dragi Allah d`. {. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. prof. dr. D`elaludin Junuzovi}
1436-1tt

Dana 1. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada sa nama nije draga

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na

na

na

Dana 1. februara 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na Ahiret na{a

VASVIJA KADRIBEGOVI], ro|. ZVIZDI]
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. K}erke Jasminka Kadribegovi} i Maida Hasanbegovi} sa porodicom
1280-1nd`

ESMA SINANOVI] ESMA SINANOVI]
Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe. K}erka Fetka, zet Halil, unuci Adnan i Adin
1304-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje i bol u na{im srcima gdje }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. K}erka Masa, zet Latif, unuka Alma i suprug Edin, praunu~ad Anel i Minela
1304-1nd`

ESMA SINANOVI]
Od zaborava ~uvat }emo sve trenutke provedene s tobom. K}erka Heda, zet Halid, unuka Amela i suprug Admir, unuk Amel i supruga Senada, praunu~e Adin
1304-1nd`

ESMA SINANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: k}erka Behka, unuka Sajma, unuk Sejo i supruga Rukija, unuk Niho i supruga Mirzeta, praunu~ad Edin, Suad, Sanela, Azra, Adelisa, Lejla, Edvin i Ajdin
1304-1nd`

ESMA SINANOVI]
Bolna je istina da vi{e nisi sa nama. Ostala je velika praznina i tuga iza tebe. Tvoj unuk Amir i snaha Alisa Tevhid }e se prou~iti danas u 13.00 sati u ku}i `alosti, ul. ^esma 9 Rakovica.
1304-1nd`

Dnevni avaz
SAVEZ DOBITNIKA NAJVE]IH RATNIH PRIZNANJA „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“ KANTON SARAJEVO

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

49

SJE]ANJE
NA POGINULE - UMRLE HEROJE ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE U MJESECU FEBRUARU ZLATNI LJILJAN HAD@IAHMETOVI], MUJO, HAMED
4. 7. 1951. - 1. 2. 1993.

HASOVI], [A]IR, VEJSIL
18. 5. 1956 - 9. 2. 1994.

KRUPALIJA, SALIH, AMIR
13. 6. 1968 - 17. 2. 1993.

MUHOVI], ADIL, MIRSAD
18. 1. 1969 - 5. 2. 2000.

DIZDAREVI], VEHID, FERID
5. 6. 1958 - 10. 2. 1994.

[UKALI], FATIMA, DAUT
15. 1. 1968 - 18. 2. 1993.

SOKOLI], IBRO, AZIZ
26. 9. 1961 - 6. 2. 1993.

D@ANANOVI], MUHAMED, MURIS
14. 2. 1971 - 10. 2. 1994.

SAMARD@I], SMAIL, EMIN
4. 1. 1956 - 28. 2. 1993.

ZLAT. POLIC. ZNA^KA
GAVRANOVI], MARIJAN, EMIL
3. 11. 1968 - 12. 2. 1993.

PA[OVI], KARLO, ROBERT
21. 3. 1973 - 14. 2. 1993.

ALISPAHI], HAMDO, FAHRUDIN
31. 3. 1955 - 16. 2. 1993.

LEKI], IBRAHIM, HARIS
19. 8. 1968 - 13. 2. 1993.

[KALJI], BAJRO, SAMIR
23. 3. 1966 - 14. 2. 1993.

AHMETSPAHI], RAMO, SAFET
20. 5. 1968 - 24. 2. 1996.
N

Iskazujemo duboku zahvalnost i sje}anje svim {ehidima i poginulim borcima Armije RBiH i MUP RBiH. Neka im je vje~iti rahmet i slava

Dana 2. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako nas je zauvijek napustila na{a draga

MUBERA OMANOVI], ro|. HAD@I]
Dana 2. 2. 2011. u 12.00 sati posjetit }emo njen mezar i polo`iti cvije}e. Tvoj sin Dragan Omanovi} - Mufla sa familijom, rodbinom i mnogobrojnim prijateljima.
133-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 1. 2. 2011. navr{ava se {est godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

na{oj dragoj profesorici

HALIL (HASANA) [EJTANI]
Vrijeme prolazi, a svakim danom sve vi{e nam nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet njegovoj du{i. S neizmjernom tugom, ljubavlju i ponosom uvijek }emo te se sje}ati i `ivjet }e{ vje~no sa nama.
N

PROF. DR. MIRI WINTERHALTER - JADRI]

Uposlenici Apomedical d.o.o.

Porodica
1469-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj prijateljici

JASMINI (STOVRAG) KALIMAN
Bila si i ostat }e{ simbol dobrote, plemenitosti i ljubavi. Porodica Hamzi}: Samir, Mirza, Azra, Samra i Faruk
1470-1tt

na na{eg dragog zeta

TU@NO SJE]ANJE Danas 1. 2. 2011. navr{ava se 18 godina od kada nije sa nama na{ voljeni

NED@ADA
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima... Porodica D`anovi}
1467-1tt

ASIM (HUSO) PILAV
Pro{lo je 18 godina, a kao da je bilo ju~e. Svima nam puno fali{. U na{im `ivotima postoji velika praznina jer si oti{ao kada si nam najvi{e trebao. Uvijek }e{ biti u na{im mislima i u srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Begija, sin Amel, k}erke Amela i Asima, zetovi Asim i Vejsil, te unu~ad Amer i Arnel, Nejra i Hamza
1328-1nd`

MIRA JADRI] - VINTERHALTER
Nermin Pe}anac i ~lanovi Predsjedni{tva SDU BIH
N

1953 - 1993.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{oj penzionisanoj radnici

prof. dr. MIRI WINTERHALTER JADRI]

prof. dr. MIRI WINTERHALTER JADRI]

JASMINI KALIMAN
Predsjednici Udru`enja medicinskih biokemi~ara u BiH Zaposlenici u „ROBOT“ DOO SARAJEVO
N

^lanovi Udru`enja
1464-1tt

Kolektiv OJ Klini~ka hemija i biohemija KCUS-a
1464-1tt

50

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{oj nani

had`i FATIMA (HAM[O) BAJRAMOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. El-Fatiha Porodica Rastoder: zet Sead, unuka Samra, praunu~ad Abela i Rejhan
1480-1tt

POSLJEDNJI SELAM IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom zetu i tetku

na{em dragom zetu i tetku

SJE]ANJE

Cpt. pilot HAN@EL DRAGOTIN DRAGEC
1. 2. 1999 - 1. 2. 2011.

had`i NUSRET (HAMID) ME[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Svastika Saida Avdibegovi} sa djecom Almom Duri} sa porodicom i Aidom Dizdar sa porodicom
1473-1tt

had`i NUSRET (HAMID) ME[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. [ura Kasim Drnda sa porodicom
1473-1tt

AMIR (FEHIM) RAMI]
Strmac - Rogatica 1. 2. 2008 - 1. 2. 2011.
S dubokim po{tovanjem i ljubavlju. Brat Munir, Munevera i Emir
1334-1nd`

Masica sa djecom
1479-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 1. februara 2011. navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

FAHRUDIN TURSI] ADNAN (NED@AD) [PAGO
18. 4. 1991 - 1. 2. 2007.

NED@AD (MUMIN) [PAGO
27. 10. 1954 - 12. 12. 2009.
ptt

Kratko ste `ivjeli, a ostavili ste dubok trag u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice [pago i Heri}

Najdra`i na{, Tuga za tobom je nemjerljiva. Bio si i ostao na{a snaga i ponos. Nedostaje{ do beskraja, volimo te zauvijek... Tvoja porodica
145-1tz

Dana 2. februara 2011. godine navr{avaju se 3 godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em muteveliji

had`i NUSRETU ME[EVI]U HASIB - HASAN (MUSTAFA) BERBI]
Lako te bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e bez tebe `ivjeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i osvijetli Kabur. Tvoji najmiliji: supruga Nejra, sinovi Haris i Adis, snaha Milada, unu~ad Nejra i Benjamin
ptt

Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti. Ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koju ne mo`emo preboljeti. Bio si i ostao veliki ~ovjek i takvog }emo Te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. I zato Ti na{ mutevelija, upu}ujemo posljednji selam uz dovu Allahu d`.{. da Ti lijepi D`ennet podari. Tvoje d`ematlije d`emata Panjina Kula i Tvoj Hamo.
1475-1tt

Sa tugom i po{tovanjem

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege

SJE]ANJE

NED@AD ZEKI]
1. 2. 2009 - 1. 2. 2011.

\ULA (SELMAN) SARA^EVI], ro|. ALBINOVI]

BESIM TUZLAK
1. 2. 2009 - 1. 2. 2011.

Tvoji veliki i mali ^arkad`i}i: Denis, Jana, Haris, Lejla, Timur i Ema
1339-1nd`

Sa neizmjernim po{tovanjem i ljubavlju, HTZ d.o.o. Sarajevo
1338-1nd`

Porodica
1324-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

51

na{oj dragoj prijateljici

na velikog ~ovjeka i jarana

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

RASIM ([E]E) MUHI]
5. V 1928 - 30. I 2011.
preselio na ahiret. D`enaza je 2. II 2011. godine u Malmeu - [vedska. ^uva}emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sinovi Fadil i Adil, k}erka Zuhra, bra}a [ahin i Asim, zet Edhem, unuci i mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici
1477-1tt

MIRI JADRI] VINTERHALTER

AMIR HAFIZOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Mirzah, Emira, Ajla i Naida
1333-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, DRAGICA, MUAZEM, ZLATKO, ZLATA, MIRVAD I ALBERT
32-1tr

Pro{le su dvije godine dana od preseljenja na ahiret Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da se dana 1. 2. 2011. navr{ava 7 dana od smrti na{e drage majke

SJE]ANJE

NED@ADA ZEKI]A
1966 - 2009.

INGA (FERDE) TALANGA
preminula 31. 1. 2011. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju bare. O@ALO[]ENI: brat Ivan, sestra Mira, obitelji Talanga, Zolota, Kompari, te ostala mnogobrojna rodbina, prija111 telji i susjedi

„I sve {to je `ivo na ovom dunjaluku je prolazno i umire voljom bo`ijom u ~asu su|enom“. I to je jedina utjeha...

AMIR RAMI] IZETE VINKOVI]
Tuga je u na{im srcima, a tvoj lik, tvoja ljubav i toplina osta}e vje~ite uspomene. Gordan Vinkovi} sa obitelji
137-1mo

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hiba, Nezim, Almira, Ahmed i Amila
65-1go

1. 2. 2008 - 1. 2. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem! Supruga Amina, svastika D`enita
1466-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj prijateljici

na{oj nani

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i FATIMA (HAM[O) BAJRAMOVI] SABINA KAJMAKOVI]
Molimo dragog Allaha d`. {. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. D`emila sa porodicom
1320-1nd`

prof. dr. MIRA JADRI], VINTERHALTER

Molimo dragog Allaha da ti podari d`ennetske blagodati.

Osoblje ordinacije i labaratorije DR. BEGETA
1462-1tt

Tvoji: unu~ad, Eldin, Edmir i Samra, snaha Danijela, zet Sead, praunu~ad Abela, Delila, Almedina i Rejhan
1459-1tt

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

velikom ~ovjeku i prijatelju

SADIJA PA[ALI]
1. 2. 1995 - 1. 2. 2011.
Draga majko, Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Uvijek }emo te se rado sje}ati i voljeti. Tvoja djeca: Vermija, Favzija, Mahmut i Zehro sa svojim porodicama
1332-1nd`

had`i NUSRETU ME[EVI]U
Nije rana ona koju doktor {ije, ve} tuga i bol bez rije~i i utjeha za prijateljem i ~ovjekom kakav si bio i ostao kod onih koji te istinski volje{e i takvog poznava{e. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici i nama sabur. Prijatelji: had`i Mehmed ]osovi} i had`i Hajrudin Kadrispahi} sa porodicama. 1337-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

NIHAD JUNUZOVI]

Crni sa porodicom
138-1mo

SJE]ANJE

Dana 1. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

na na{eg dragog

HASANA (IBRAHIM-bega) DEOVI]A
1. 2. 2000 - 1. 2. 2011.

HALID (SAFETA) HASANOVI]
Rije~ima se tuga ne mo`e iskazati, a bol vrijeme ne mo`e ubla`iti. Hatma dova }e se prou~iti u nedjelju 6. 2. 2011. godine u 13.00 sati u ku}i `alosti, Dobrinja V, Trg Grada Prato br. 9/2 Tvoji supruga Zineta, sin Safet, k}erka Fatima, snaha Amra, unuci Almir, Adis i Emir
1483-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji
1485-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage i plemenite

na na{e roditelje

ADEMA (HASIB) OMANOVI]A
1. 2. 2008 - 1. 2. 2011.

had`i OMERA (HASIB) OMANOVI]A
11. 1. 2007 - 1. 2. 2011.

TAHVILU OPRA[I]
2008 - 2011.

i

SALKU OPRA[I]
2000 - 2011.
1471-1tt

Ne mo`e umrijeti sje}anje na osobe iza kojih ostaju dobra i lijepa djela. Sestra Devla Omanovi} i Safija Omanovi} sa k}erkama Muberom, Sabinom i Aminom
1481-1tt

Dragi na{i, svaki dan mislimo na vas. Mnogo nam nedostajete i puno vas volimo. Va{e k}erke s porodicama

52

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SABINA (SELIM) KAJMAKOVI], ro|. [UKALO
preselila na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom mezarju BARE. O@ALO[]ENI: sin Armin, sestre Sanija i Zehra, unu~ad Din i Ada, snahe Diana i [efika, brati~ne Dijana i Snje`ana, sestri} Edin, sestri~ne Aida, Amra i Alma, zaova Safeta, te porodice: Kajmakovi}, [ukalo, Dori}, Karabeg, Budalica, ^au{evi}, [tiftar, Kahrimanovi}, Had`iomerovi}, Kulagli}, Dizdarevi}, Bijedi}, Buljevi}, Ajanovi}, Had`iosmanovi}, Fejzi}, Barnjak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Ferhadija. Ku}a `alosti: ul. Edhema Eke D`ubura 8/I, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ZINETA (]AMIL) MUSI], ro|. ^ERKEZ
preselila na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Jela~i}i - Trnovo. O@ALO[]ENI: suprug Began, sin Alem, k}erka Alma, snaha [ida, zet Asmin, unu~ad Benjamin, Belmin i Lajla, brat Izet sa porodicom, sestra Zibija sa porodicom, te porodice: Musi}, ^erkez, Gagula, Hod`i}, Bijelonja, Kljuno, Katana, Imamovi}, Beganovi}, Popara, ^engi}, \ozo, Bjelica, Me{i}, Kolar, Bunar, Kari}, Ja{ar, Vra`alica, Rizvanovi}, Delija, Ibri~i}, ]ati}, [abi}, @igo, [ehovi}, Budnjo, Sarajki}, Ceri}, Div, Bajramovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Avde Karabegovi}a 23, Sokolovi} Kolonija. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 12.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i - Studentski domovi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

JUSUF (MU[AN) ]EBIRI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Gornja Mahala - Rakovica. D`enaza polazi ispred ku}e `alosti u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: sestra Zilka, sinovi Ramiz i Safet, k}eri Izeta i Sedika, snahe Sejda i Zlatka, zetovi Azem, Izet i Ismet, unu~ad, praunu~ad, te porodice: ]ebiri}, Vreto, Sinanovi}, Sulji}, Huji}, Halilovi}, Re{idovi}, Dupovac, Tur~inovi}, [ukman, Fejzi}, Hrnji}, Paljanin, Drina, Fati}, Duharki}, Hasanovi}, Kold`o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, Gornja Mahala 88, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo akademsku javnost da je 29. 1. 2011. godine preminuo u 90. godini

HAMDIJA (HALIL) AVDI]
iznenada preselio na ahiret 27. januara 2011. godine u 13.20 sati u 78. godini. Ispra}aj d`enaza }e se obaviti ispred Br|anske d`amije u utorak, 1. februara 2011. godine, /28. Safer 1432. h.g. u 11.45 h, a ukop na mezarju Ilin~ica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Fikreta, sinovi Asim i Asmir, brat Mehmed, sestra Bahrija, snaha Murisa, unu~ad Jasmin i Maida, sestri}i Murat i Haris, brati~na Mirsada, sestri~ne Alma, Hajra i [emsa, porodice Avdi}, [ekambet, Demirovi}, Stankovi}, Hasanba{i}, Feuki}, Omerefendi}, Piri}, Top~i}, Dupanovi}, Ma{inovi}, Muranovi} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Vikaljskoj d`amiji.
144-1tz

akademik LADISLAV O@EGOVI]
Zajedni~ka komemorativna sjednica Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i Akademije nauka BiH, odr`at }e se u srijedu, 2. 2. 2011. godine u 12 sati u Velikoj Sali. Uposlenici i studenti Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

HASAN (SALKO) MERKEZ
preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. januara 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. februara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Zagoni - Jo{anica - Ustikolina. O@ALO[]ENI: supruga Stana, k}erke Rejhana i Sanela, zet Adnan Duran, unuci Amar i Mirza, unuka Amina Nur, bra}a Ibro i Halil, sestre Almasa, Zubejda i Hankija, snaha Katica, zetovi Edhem, Osman i Hamo, brati}i, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Vojislav i Vujadin sa porodicama, te porodice Merkez, Kova~evi}, Seki}, Duran, Mahmutovi}, Sofrad`ija, Halak, Lagarija, Ba{i}, Dedovi}, Cagara, Sefer, Mara{evi}, Had`ihajdarevi}, Honi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hivzi Bjelavca br. 170/IV.
036323

TAJIB (RA[ID) MIRVI]
preselio na ahiret 31. 1. 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 1. 2. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji poslije podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Vasvija, sin Enver, snahe Mulija i Behka, unu~ad Mirela, Muris, Elvir, Adnan i Ernest, brat Salko, sestra Bahra i ostala mnogobrojna rodbina, 66-1go kom{ije i prijatelji

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRA JADRI] VINTERHALTER
Cijenjena prof. Mira ugradila je izuzetno veliki dio svoga rada u organizaciju i djelatnost Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od samog njegovog osnivanja. Njen dugogodi{nji rad univerzitetskog profesora, iskren, bri`an i odan odnos prema kolegama, prema uposlenicima, a naro~ito studentima, trajno je urezan u povijest bosanskohercegova~ke farmacije. Ostajemo duboko zahvlani za sve {to je uva`ena i draga prof. Mira uradila za sve nas, ponosni {to nam je bila u~itelj, kolega i saradnik, a porodici upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a. Farmaceutski fakultet N Univerziteta u Sarajevu

NURIJA (MUHAMED) BRKI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. januara 2011. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. februara 2011. godine u 15.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Ned`ad, unuci Ned`ad i Benjamin, snaha Merima, brat E{ref, sestre Uzejfa i Zahida, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Budakovi}i.
036322

Dnevni avaz

utorak, 1. februar/velja~a 2011.

53

Uposlenici, nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izra`avaju tugu i su}ut povodom smrti

Prof. emeritus, dr.sci. med. MIRE JADRI] WINTERHALTER
Dugogodi{njeg nastavnika ovog Fakulteta. Smr}u prof. dr. Mire Jadri}-Winterhalter Medicinski fakultet je izgubio uzornog nau~nika, dragog profesora i dobrog pedagoga. Generacije studenata i postdiplomaca, te specijalizanata i specijalista dugo }e se sje}ati njenog svijetlog lika i nastavnog djela. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u utorak, 1. 2. 2011. g. u fiziolo{kom amfiteatru Medicinskog fakulteta u Sarajevu sa po~etkom u 13.00 sati.
1449-1tt

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

MUHAMED (SULEJMEN) ZULFI]
preselio na ahiret dana 26. 1. 2011. u 36. godini. D`enaza namaz }e se klanjati dana 2. 2. 2011. godine u 13.30 sati u Minhenu - Njema~ka Waldfriedhof Furstenrieder Str. 288 in 81377 Munchen. Tevhid }e se prou~iti sa po~etkom u 11.30 sati u LigsalzstraBe 31 a, 80339 Munchen-Westend. Polazak ispred ku}e `alosti, Jachenauer str 15 81369 Munchen sendling u 11,00. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: otac Sulejmen, majka Ru`a, supruga Leona, k}erka Sara, sestre Tenzila, Senada, porodice: Zulfi}, Rade, Musi}, Zuli}, Pusi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
141-1tz

15. 11. 1974 - 26. 1. 2011.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i FATIMA (HAM[O) BAJRAMOVI], ro|. D@ANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. godine u 99. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Remzija, k}erke Razija, Sevda i [evala, bra}a Haso i Husko, sestra [evka, pastorci Adem i Almasa, unu~ad, praunu~ad, zetovi, snahe, te porodice: Bajramovi}, D`anovi}, Had`ovi}, Badi}, Homovi}, Salcak, Ali}, Imamovi}, Rastoder, Kindl, Zorni}, Zekovi}, Jusi}, Valjev~i}, \ip, Ra{inli}, Tursumovi}, Pra{ovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Adema Bu}e 247, Bu}a Potok. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Pofali}a - Fabrika duhana, sa polaskom u 12.00 sati sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tu kod fabrike Zrak - Bu}a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
1459-1tt

had`i NUSRET (HAMID) ME[EVI]
preselio na ahiret u petak, 28. januara 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. februara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju HUMKA. O@ALO[]ENI: supruga Galiba, sinovi Haris i Adis, snahe Emira i Sibela, unu~ad Emir, Faruk i Erduana, sestre Ai{a i Hajrija, zet Hrustem, snahe Hajra, Uma i Hajrija, brati}i Ermin, Eldin, Samir i Amel, brati~ne Mubera, Elzana, Azra, Nizama i Anela, sestri}i Mesud i Alija, sestri~ne Rasema, Dervi{a, Samija i Hasena, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Kasim sa porodicom, svastike Ferida i Saida sa porodicama, te porodice: Me{evi}, Drnda, ]osovi}, ^au{evi}, Kruho, [abani, Smaji}, Tabakovi}, Lika, Cviko, Hela}, Srna, D`aferovi}, Gibanica, Memi}, Ciguljin, D`ebhani}, Smajlovi}, Avdibegovi}, Mirvi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Grdonj br. 63.
No 036319bak

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MU[KA (HUSO) ADEMOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. 1. 2011. u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 2. 2011. godine u 13.00 sati na porodi~nom mezarju Bulugovina - Srebrenica. O@ALO[]ENI: sinovi Hamed i Hamdija, k}eri Hajrija i Alija, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Gaj brdo 25, Osijek - Ilid`a. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATIMA (BAJAZIT) KARABEGLERI, ro|. PROZORAC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. 1. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 2. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: unuk Berkant, snaha Ay{e, te porodice: Karabegleri, Prozorac, Karabeg, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bijeloj d`amiji na Vratniku. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

IZET (KASIM) DIZDAREVI]
nakon te{ke bolesti preselio na ahiret u nedjelju, 30. januara 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. februara 2011. godine u 12.30 sati na mezarju u Bosanskom Dubo~cu. O@ALO[]ENI: supruga Senija, k}erke Dijana, Jasmina i Sanela, zet Alen, sestre Mukelefa, Munevera i Begzada, snaha Besima, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, {ura Zijad sa porodicom, svastika Taiba sa porodicom, te porodice Dizdarevi}, Had`i}, Ibrahimovi}, Ali{ahovi}, Merd`anovi}, Bajramovi}, Va`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZDRAVKA JOVI^I] PEJI^I]
preminula 29. 1. 2011. godine u 78. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sestra Ksenija, sestri}i Aleksandar, @ivojin i Sr|a, snahe Irena i Julija, sestrin unuk Nikola, ro|aci Jagoda i Stevan, te porodice Jovi~i}, Peji~i}, Obradovi}, Mati} i [imi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Himze Polovine br. 3, stan porodice Ksenije Obradovi}. 111

LJUBICA KOBA^I], ro|. [IMI]
preminula 30. 1. 2011. godine u 77. godini. Ukop }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Kopi{anj u Had`i}ima. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Sv. Ivana u Tar~inu, nakon ukopa. O@ALO[]ENI: k}erke Jelena i Antonela, zet Jakov, djever Kre{o, te obitelji Koba~i}, [imi}, Vla{i}, Mehi}, ]iri}, Horvat, Andra{i}, Mom~inovi}, Tomi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Igmanska br. 105, Had`i}i. 111

\ULA SARA^EVI], ro|. ALBINOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. januara 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Sead, k}erke Amra i Amela, snaha Jasmina, bra}a [inaz i Re{ad, sestre Fadila i [inaza, zaova Dila sa porodicom, djeveri Muhamed i Alija sa porodicama, te porodice Sara~evi}, Albinovi}, Serdarevi}, Muli}, Avdi}, ^ustovi}, Boran~i}, Nik{i}, Nevesinjac, Breko, Jakubovi}, Berbi}, Lendo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Trg Solidarnosti br. 23/V - Sarajevo.

54

Utorak, 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ otac, djed, svekar i punac

had`i KEMAL ef. (ALIJE) ^AU[EVI]
11. 3. 1923 - 31. 1. 2011.

Dana 31. januara 2011. godine u 88. godini preselio na ahiret. O@ALO[]ENA PORODICA D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. februara 2011. godine na groblju Bare. Vrijeme ukopa objavit }e se naknadno.
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
1478-1tt

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSMAN (HALIL) LULI]
preselio na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Halil, supruga Munevera, sin D`enan, k}erke D`ana i D`ejna, sestre Zemira i Mevza, zetovi Hariz i Izet, sestri}i Aldin i Ajdin, {ure Ferid i Hasan, svastika Rusmira sa porodicom, daid`e Mujo, Ismet, Himzo i Adem sa porodicama, tetke sa porodicama, teti}i, te porodice: Luli}, Kozi}, ]ati}, Demir, Insani}, Tucakovi}, Pobri}, Mrnd`i}, Voloder, Banda, Halilovi}, Imamovi}, Hebibovi}, Brkan, Perte{i, ]esir, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u „Had`i Eminovoj d`amiji u He}a mahali. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta „Alipa{in most II“ sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

VAHIDA (MUSTAFA) [EGALO, ro|. AJANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. januara 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. februara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: suprug Salem, k}erke Advija, Azemina i Aida, sestra Fadila, zetovi Sead, Hikmet, Rusmir i Husein, unuci Nermin, Nihad i Berin, unuke Belma i Berina, praunu~ad Emina, Faris, Adi i Lamija, brati}i i sestri~ne, teti~ne, te porodice [egalo, Ajanovi}, Zorbi}, Zeljkovi}, Imamovi}, Parla, Jamakovi}, Selimovi}, Kova~evi}, Oru~evi}, Opija~, Hamzi}, Mujanovi}, Mandi}, Garibovi}, Bajramovi}, Brankovi}, Mehi~evi}, Rami}, Stomornjak, Torlak, Preljevi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Adema Bu}e br. 7.

FATIMA (HAM[O) BAJRAMOVI], ro|. D@ANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. 1. 2011. godine u 99. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Remzija, k}erke Razija, Sevda i [evala, bra}a Haso i Husko, sestra [evka, pastorci Adem i Almasa, unu~ad, praunu~ad, zetovi, snahe, te porodice Bajramovi}, D`anovi}, Had`ovi}, Badi}, Homovi}, Salcak, Ali}, Imamovi}, Rastoder, Kindl, Zorni}, Zekovi}, Jusi}, Valjev~i}, \ip, Ra{inli}, Tursumovi}, Pra{ovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Adema Bu}e 247, Bu}a potok. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Pofali}a - fabrika duhana, sa polaskom u 12.00 sati sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tu kod fabrike Zrak - Bu}a potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMINA (SADIK) KALIMAN, ro|. STOVRAG
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. 1. 2011. godine u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. 2. 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: otac Sadik, k}eri Vildana, Sanela i Alisa, bra}a Edin i Senad, sestra Dina, rodica Mejrema, te porodice: Kaliman, Stovrag, D`onko, Hamzi}, Gojak, Demi}, Ausi}, Tutund`i}, Selimovi}, Sokolovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u „Had`i ]amilovoj d`amiji“ - Panjina Kula. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RASEMA (RAMO) ^ELEBI], ro|. SADIBA[I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. januara 2011. godine u 91. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 2. februara 2011. godine u 15.00 sati ispred [ari}a d`amije u Mostaru, a ukop }e se obaviti u [ari}a haremu u Mostaru. O@ALO[]ENI: sin Sead, k}erka Na|a, unu~ad Amina, Adnan i Nermin, snaha Fatima, zet Ned`ad, praunu~ad Efrem i Omar, porodice ^elebi}, Begovi}, Trebovi}, Hod`i}, Muji}, Boer, Aganovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Juraja Najtharta br. 9/I - Sarajevo.
036324-1bak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 119880 07 I (raniji broj: 065-0-I-07-002199) Sarajevo, 17. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NOVA BANKA AD BIJELJINA, zastupan po punomo}niku ^elik Kerimu, advokatu iz Sarajeva, protiv izvr{enika DELI] BEHIJA iz Sarajeva, Ante Babi}a br. 7/5, radi izvr{enja v.s. 5.917,95 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348 st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

odre|eno dana 19. 06. 2007. godine po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 08. 06. 2007. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijski broj AF0828549, protestirane dana 16. 05. 2007. godine, kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 426/07, protiv Deli} Behije iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 5.917,95 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 16. 05. 2007. godine pa do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno: - popisom procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Deli} Behija na adresi Ante Babi}a br. 7/5, kao i vozila koja su u vlasni{tvu izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz nov~anog iznosa dobijenog prodajom. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim stvarima u smislu ~lana 123. Zakona o izvr{nom postupku. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 170,00 KM SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz

utorak 1. februar/velja~a 2011.

55

56

Utorak 1. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Slu`bena pravila nagradne igre „U Novu godinu sa novim autom!!!“
^l.1 Organizator i slu`bena pravila nagradne igre Nagradna igra „U Novu godinu sa novim autom!!!“ je organizovana i provedena od strane kompanije Orbico d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u ulici Lu`ansko polje 7, 71 000 Sarajevo, Orbico d.o.o Sarajevo provodi Kampanju za i u ime kompanije Procter&Gamble. Kampanja }e biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve U~esnike. Organizator zadr`ava pravo da mo`e izmijeniti i dopuniti ova Pravila tokom trajanja Kampanje, i objaviti izmjene na isti na~in kao {to su prvobitna Pravila bila objavljena. Nagradna igra je marketin{ka promocija organizovana kao poticaj za kori{tenje vise brendova: Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head&Shoulders i Blend-a-Med. ^l.2 Pravni izvori Kampanja je nastala u skladu sa odredbama Zakona o za{titi potro{a~a. ^l.3 Teritorija Kampanja je organizovana i bi}e provedena na teritoriji Bosne i Hercegovine po odredbama ovdje obja{njenim. Maloprodajni objekti koji }e u~estvovati u promociji su Delta d.o.o prodajni centri. ^l.4 Trajanje Kampanja }e po~eti 20. decembra 2010. i trajat }e do 28. februara 2011.Pravila nagradne igre }e biti objavljena u dnevnim novinama, kao i svim objektima Tempo, Maxi, Mini Maxi I Market 99. ^l.5 Podobnost U nagradnoj igri mogu u~estvovati sve osobe preko 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini, koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu U~esnici). Uposlenici Organizatora, uposlenici agencija uklju~enih u Kampanju i dobavlja~i za Organizatora ili ~lanovi najbli`e porodice ovih osoba (sin/k}erka, roditelji, brat/sestra ili supru`nik) ne mogu u~estvovati u ovoj Kampanji. Sudjelovanjem u Kampanji, U~esnici potvr|uju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izra`avaju svoju saglasnost u pogledu toga. U~estvovanje u ovoj Kampanji jednako je obavezi po{tivanja navedenih Pravila. ^l.6 Odre|eni proizvodi i uslovi Uslovi u~estvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba iz Bosne i Hercegovine koja mo`e u~estvovati u nagradnoj igri je ona koja: tokom promotivnog perioda od 20. decembra 2010. do 28. februara 2011. u objektima iz liste (vidi ~l.3) kupi bilo koja najmanje dva razlicita artikla koji ucestvuju u nagradnoj igri: Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head&Shoulders i Blend-aMed, usagla{eno sa mehanizmom promocije opisanim u ~l.8 ispod i po Pravilima ove nagradne igre. ^l.7 Nagrade U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijede}e nagrade: 1 (jedan) x automobil „Skoda Fabia“; 2 (dva) x vikend u Hotelu Termag na Jahorini; 2(dva) x Nintendo konzola; 5 (pet) x GPS uredjaj; 20(dvadeset) x Braun poklon paket Ukupna vrjednost nagrada je 23.207KM. (PDV ura~unat) po fiksnom kursu Centralne Banke. ^l.8 Mehanizam nagradne igre Za u~estvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 20. decembra 2010. do 28. februara 2011. u ta~no odre|enom lancu trgovina navedenim u ~lanu 6, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo u~estvovati u ovoj Kampanji, po ~l. 5, treba kupiti najmanje dva razlicita proizvoda koji ucestvuju u nagradnoj igri: Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head&Shoulders i Blend-a-Med, popuniti nagradni kupon i sa~uvati originalni ra~un. Na osnovu ra~una, on/ona }e primiti kupon na kasi, koji treba popuniti sa svim podacima koji se tra`e (ime, prezime, adresa, broj telefona, broj ra~una). Za svaki ra~un koji potvr|uje kupovinu najmanje dva razlicita proizvoda od navedenih(Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head&Shoulders i Blend-a-Med) na jednom ra~unu, jedna osoba }e dobiti jedan kupon za svaki ra~un. Za vi{estruke pojedina~ne ra~une koji ispunjavaju uvjete u~estvovanja, dobi}e se vi{estruki broj kupona. Jedan ra~un mo`e biti iskori{ten samo za jedno popunjavanje kupona. U svrhu validnosti, originilani ra~un treba biti sa~uvan.U slu~aju da bude prona|eno vi{e kupona sa istim brojem ra~una popunjenih od strane iste osobe ili razli~itih osoba, ne}e biti validni.Kuponi }e biti dijeljeni od strane zaposlenika objekta (na kasi). Nakon popunjavanja, kuponi }e se staviti u promotivnu kutiju koja }e biti smje{tena u svakom objektu, iza kase. Jedino }e kuponi koji su originalni, stavljeni u promotivnu kutiju i imaju unesene sve tra`ene podatke biti validni i mogu u~estvovati u sretnom izvla~enju i, naravno, imaju mogu}nost osvajanja jedne od nagrada.Na kraju promotivnog perioda (od 20.decembra 2010 do 28.februara 2011.) 5. marta 2011. Sa pocetkom u 14.00 casova bi}e organizovano sretno izvla~enje. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici su obavezni pokazati originalni ra~un.Na kraju promocije komisija }e izvu}i 30 dobitnika. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u ~l. 3. Pobjednik (pobjednici). Kuponi iz svih kutija ce biti pomjesani i za svakog dobitnika }e biti izvu~eno 5 rezervi.Tempo d.o.o je du`an da prikupi sve kutije sa kuponima iz svojih u~estvuju}ih prodajnih objekata i provede organizaciju nagradnog izvla~enja uz prisustvo Organizatora. ^l.9 Dodjele nagrada Sretno izvla~enje dobitnika nagrada }e biti izvr{eno 5. marta 2011. za objekte u kojima je nagradna igra bila organizovana i iz kutija koje su bile smje{tene u tim objektima. Kutije iz svih objekata }e biti dostavljene u Delta-Tempo Hypermarket Banja Luka. Ra~uni iz svih kutija }e se pomje{ati. Broj izvla~enja, dobitnika i rezervi }e biti odgovaraja}i broju obezbje|enih nagrada nevedenom u ~l. 7. Sretno izvla~enje dobitnika nagrada vr{it }e se na taj na~in {to }e ovla{teni predstavnik Organizatora objaviti vrstu i koli~inu nagrada za koje se odr`ava nagradno izvla~enje, nakon ~ega }e se uprili~iti izvla~enje nagrada. Za svaku nagradu se izvla~i jedan dobitnik i pet rezervi.Za vrijeme izvla~enja komisija zapisuje imena dobitnika uklju~uju}i ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvla~enja i spoznaje o sretnim dobitnicima-U~esnicima nagradne igre, dobtinici }e biti obavje{teni o nagradama i na~inu preuzimanja. Dobitnici }e biti obavje{teni telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvla~enja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slu~aju da u~e{}e nije validno, rezerve }e biti kontaktirane po redoslijedu izvla~enja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran licni dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji }e im predo~iti Organizator. ^l.10 Validacija nagrada i njihova dodjela Krajnji rok za preuzimanje nagrada je 15 radnih dana od dana kada je sretni dobitnik obavje{ten o dobijanju nagrade. Osvojena nagrada ne mo`e biti unov~ena ili zamijenjena, niti prenijeta na tre}a lica.Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada. Ukoliko u roku od 15 (petnaest) radnih dana Organizator ne mo`e kontaktirati dobitnika, Organizator je oslobo|en svake obaveze da obavijesti dobitnika nagrade za taj mjesec. ^l.11Povjerljivost Organizator }e preduzeti sve potrebne mjere predostro`nosti da osigura za{titu li~nih podataka, za{titu od gubitka, zloupotrebe, neovla{tenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, U~esnici }e se izri~ito i jasno slo`iti da njihovi li~ni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizaotorovu bazu podataka, u svrhu u~estvovanja u ovoj Kampanji.Organizator }e sve potrebne li~ne podatke prikupljene od U~esnika sa~uvati za potrebe ra~unovodstva u skladu sa va`e}im Zakonima. ^l.12 Porezi Ako ukupni fond nagrada prelazi 1000KM (511,29 Eur), tada porez na dobit mora biti pla}en. Porez na dobit od totalne vrijedosti nagrada }e biti pla}en od strane Organizatora. ^l.13 Progla{avanje dobitnika nagrada Lista sa svim dobitnicima }e biti objavljena na kraju Kampanje, 15. Marta 2011. na web stranici www.orbico.ba ^l.14 Vi{a sila U pogledu ovih Pravila, vi{a sila podrazumijeva doga|aje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uklju~uju}i i nemogu}nost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i ~ija prisutnost se ve`e kasnije za nemogu}nost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slu~aju vi{e sile gdje doga|aj spre~ava ili odla`e kompletno ili djelimi~no izvr{enje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator }e biti oslobo|en ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je do{lo do spre~avanja ili odlaganja. ^l.15 Sporovi U slu~aju bilo kakvih sporova nastalih izme|u Organizatora i U~esnika, oni }e biti rije{eni u duhu dobrih poslovnih obi~aja. U slu~aju da strane ne mogu na}i zajedni~ko rje{enje, obje strane uklju~ene u spor, isti }e rje{avati u nadleznom mjesnom Sudu. Sve mogu}e `albe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj Kampanje mogu se slati na slijede}u adresu: Orbico d.o.o, Lu`ansko polje 7, 71 000 Sarajevo, u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma zavr{etka kampanje. Nakon ovog roka Organizator ne}e uzimati u obzir bilo kakve `albe. ^l.16 Slu`bena Pravila Kampanje U~e{}em u Kampanji U~esnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju. Pravila ove Kampanje bi}e objavljena u jednim dnevnim novinama, kao i bez ikakve naknade u svim Delta-Tempo prodajnim centrima.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 117151 09 Ps Sarajevo, 26. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudijka Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DOO „RAIFFEISEN LEASING“ DOO SARAJEVO, protiv tu`enog VETTER DOO, radi isplate duga, v.s. 12.179,81 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje: Dana 13. 11. 2009. godine tu`ilac „Raifaisen Leasing“ d.o.o. Sarajevo je podio tu`bu protiv tu`enog Vetter d.o.o. Banja Luka radi isplate duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Vetter d.o.o. Banja Luka, ID broj: 4400879400000, ul. Cetinjska br. 1, 78000 Banja Luka, koga zastupa dir. Vintonjiv Maja, da isplati potra`ivanje tu`iocu Raiffeisen Leasingu d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo u ukupnom nov~anom iznosu od 12.179,81 KM (slovima: dvanaesthiljadastotinusedamdesetdevet i 81/100 KM) {to odgovara iznosu EUR 6.227,44 KM (slovima: {esthiljadadvijestotinedvadesetsedam i 44/100 EUR), sa zara~unatim zakonskim zateznim kamatama ra~unaju}i od 20. 10. 2009. godine, pa sve do isplate. Tu`eni je du`an tu`iocu nadoknaditi sve tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Istovremeno se predla`e ukoliko tu`eni u skladu sa odredbama ~lana 182 Zakona o parni~nom postupku FBiH ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriju FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge ih kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudijka Tatjana Arapovi}

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 109812 09 P Sarajevo, 25. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA ul. Mar{ala Tita br. 34, Tuzla protiv tu`enih Re~ Fadil iz Sarajeva ul. Gora`danska br. 38, Pramenkovi} Ulfet iz Sarajeva ul. Naseje starosjedilaca bb i Had`i} Jakup iz Sarajeva ul. Hifzi Bjelavca br. 4 radi duga, v.s.p. 7.444,21 KM dana 25. 01. 2011. godine donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana 348 ZPP-a sljede}i:

dan 30. 03. 2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 318/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP ka, zniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupka, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti Sudija Nermina Sijer~i} s.r.

OGLAS
Za RE^ FADIL IZ SARAJEVA UL. GORA@DANSKA BR. 38 I HOD@I] JAKUP IZ SARAJEVA UL. HIFZI BJELAVCA BR. 4. Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za

POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 048256 06 P Sarajevo, 19. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Merdanovi} Vesna u pravnoj stvari tu`itelja Had`ira Beganovi} iz Sarajeva ul. Bajrama Zenunija 5/V, protiv tu`ene Aida Kozica - Hodovi} iz Sarajeva, ul. Bajrama Zenunija br. 5, radi raskida ugovora o do`ivotnom izdr`avanju, dana 19. 01. 2011. god., donio je slijede}u

PRESUDU

Raskida se ugovor o do`ivotnom izdr`avanju zaklju~en dana 13. 09. 2000. godine, ovjeren kod Op}inskog suda II u Sarajevu dana 21. 09. 2000. godine pod brojem RO-757/00, izme|u tu`iteljice kao primaoca izdr`avanja i tu`ene kao davaoca izdr`avanja. Svaka stranka snosi svoje tro{kove postupka. SUDIJA Vesna Merdanovi} s.r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog Suda, a u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema iste. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, za Sud i za suprotnu stranu. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

sport

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

57

Spisak Meksika me ne zanima, svi }e vidjeti kakva je to ekipa
D`eko }e sljede}e sezone biti jedan od najboljih strijelaca Premijer lige
Nakon {to je pro{le sedmice iz Francuske poslao spisak kandidata za prijateljsku utakmicu protiv Meksika (10. februar u Atlanti), selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} doputovao je u Sarajevo. Pape je radostan {to vikend nije donio nikakve lo{e vijesti u smislu da se neki od igra~a sa spiska povrijedio pa ne mora razmi{ljati o njihovim zamjenama. - Koliko ja znam, ni{ta se nije desilo. Svi sa spiska narednog ponedjeljka trebaju putovati u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave - ka`e Su{i}. Pape je bio na putu za Sarajevo dok se Man~ester si-

REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} doputovao u Sarajevo

Ovo je poseban trenutak
Uvijek nastojim dati sve od sebe, ali nekada se gol postigne, a nekada ne
U sve bogatijoj biografiji Edina D`eke pro{la nedjelja ostat }e upisana po prvom golu koji je postigao u dresu Man~ester sitija. U tre}em nastupu za „Gra|ane“ otkako je pre{ao iz Volfsburga, u ~etvrtom kolu FA kupa, D`eko je sprije~io blama`u svog tima protiv ni`erazrednog Nots kauntija i pogotkom za 1:1 izborio ponovljeni me~. - Bila je to te{ka utakmica. Tjerali su nas da se borimo svih 90 minuta. Svi su mi govorili da je FA kup ne{to posebno, a u to sam se i uvjerio. Te`ak teren nije dozvolio lijepu igru, ali su na kraju postignuta dva gola - rekao je D`eko za zvani~nu internet-stranicu Man~ester sitija. Svoj pogodak na{ napada~ nazvao je „specijalnim trenutkom“ zahvaliv{i Mikiju Ri~ardsu (Micah Richards) na asistenciji. - Bilo je fantasti~no. To je bio poseban moment, nadam se da }e ih biti jo{ mnogo. Uvijek nastojim dati sve od sebe i boriti se, ali nekada se gol postigne, a nekada ne. Jo{ se trebam navi}i na engleski stil fudbala, koji je dosta druga~iji nego u Njema~koj istakao je D`eko. (M. T.)

Edin D`eko zabio prvi gol u dresu Sitija

Su{i}: Vikend bez vijesti o povredama

Nema otkaza

ti mu~io protiv Nots kauntija u engleskom FA kupu, ali je ~uo da je Edin D`eko kona~no postigao prvi gol. - Za jednog golgetera vrlo je bitno da zabija golove, ina~e gubi samopouzdanje. [teta je {to u prvoj utakmici u kojoj je igrao nije postigao pogodak, to bi mu jo{ vi{e zna~ilo - selektorov je komentar. Pape dodaje da ne sumnja u D`ekin uspjeh na Otoku. - Sljede}e sezone bit }e jedan od najboljih strijelaca lige. Ekipa mu se jo{ ne mo`e nazvati velikom, ali je dobra i perspektivna. Nedostaje im jo{ mnogo da budu veliki, ali imaju novac i sigurno }e napraviti jaku ekipu i igrati va`nu ulogu u Premijer

Rahimi}u i Be{i}u ne daju vize
Odlazak Elvira Rahimi}a u SAD pod znakom je pitanja, jer vezni igra~ moskovskog CSKA ima problema s izdavanjem ameligi i Ligi prvaka. O~ekujem da krenu stopama ^elzija, koji je za desetak godina od skromne ekipe postao jedan od najja~ih klubova u svijetu, a u tome }e im D`eko biti klju~ni faktor govori Su{i}. Tra`ili smo od selektora komentar o spisku meksi~ke reprezentacije. Hoze Manuel de la Tore (Jose Torre) pori~ke vize. Kako saznajemo, sli~an problem ima i Muhamed Be{i}. Ipak, Su{i} se nada da }e obojica putovati u Atlantu. zvao je samo doma}e igra~e. - Ne interesira me njihov spisak. Znam da igramo protiv reprezentacije koja je na Mundijalu bila me|u 16 najboljih. Koga je on zvao, ne zanima me. Oni imaju veliki izbor igra~a. Ne vjerujem da nepozivanjem svojih zvijezda `ele eksperimentirati i potcjenjivati nas. Vidjet }ete, ne}e to biti slaba ekipa - rekao nam je Su{i}.
M. TANOVI] D`eko: Bilo je fantasti~no

Imaju izbor

Volfsburg je posljednjeg dana prijelaznog roka u Evropi doveo ~ak trojicu fudbalera. Rije~ je o veznjacima Kou Ja~eulu iz ju`nokorejskog D`ed`u junajteda, Venecuela-

Volfsburg doveo Koa, Orozka i Helmesa

Posljednjeg dana prijelaznog roka

ncu iz Zulije Johandriju Orozku (Yohandry Orozco) te njema~kom fudbaleru Patriku Helmesu (Patrick), koji je izgubio mjesto u postavi Bajera iz Leverkuzena. (M. T.)

58

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

sport

@ELJEZNI^AR Amar Osim na polovini pulskih priprema

Avdi} protiv Travnika: Slijedi provjera s „Ro|enima“

Dovodimo provjerenog i poznatog igra~a
Ako do|e, a trebao bi, bit }e senzacija Sutra protiv Vele`a
Dok i{~ekuju vijesti o Paragvajcu Montijelu Nunjezu (Montiel Nunez), koji zbog odugovla~enja njegovog kluba Re|ine jo{ nije do{ao u Sarajevo, a mo`da uop}e ne}e, klubu s Ko{eva nom Bojanom Jovi}em, koji je u subotu branio u prijateljskoj utakmici protiv Travnika i ostavio vrlo dobar dojam. Zadovoljilo je jo{ nekoliko igra~a, ali je saradnja s njima upitna.

Had`ialagi} najavljuje iznena|enje

Spahi}, Balji} i Nikoli} mogu nadoknaditi odlazak Popovi}a
Standardni napada~ blizu transfera u kazahstanski Aktobe

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Iako su igre i rezultati tri odigrane utakmice u Puli bolji nego pro{le sezone, menad`er i trener @eljezni~ara Amar Osim smatra da to ni{ta ne zna~i, jer je ekipa tek po~ela s ozbiljnim radom. @eljezni~ar je remizirao (2:2) s Cibalijom (uz pogo|ene dvije pre~ke i dvije stative), savladao je ~etvrtoliga{a Istru sa 4:1 te istim rezultatom slovenski Rudar iz Velenja. - Normalno je da djelujemo uigranije nego pro{le godine, ali jo{ je rano davati neke posebne ocjene. Igra~i su do{li prili~no spremni, rade

Sta`ira turski trener
U proljetnoj polusezoni na klupi Sarajeva sjedit }e i mladi turski trener Fatih Kolu, ukazala se druga, kako tvrdi sportski direktor Edim Had`ialagi}, jo{ bolja mogu}nost. No, nije nam rekao ime mogu}eg poja~anja. - Samo }u re}i da je provjeren igra~ za kojeg ljudi znaju. ^ak smo dogovorili i detalje, ali ipak, ne `elim re}i o kome se radi. Ako do|e, a trebao bi, bit }e senzacija - kazao je Had`ialagi}. Kada je rije~ o ostalim igra~ima, izgledno je da }e biti potpisan ugovor s golmakoji }e u bordo klubu sta`irati za licencu. On }e se ekipi priklju~iti u Antaliji. - Svidio nam se Aladin \akovac, ali s njim mo`emo potpisati samo ako ne budemio morali platiti naknadu za treniranje Crvenoj zvezdi i klubu iz Novog Pazara, u kojem je prije branio. Sli~na je stvar i sa Miljenkom Bo{njakom - ka`e Had`ialagi}. Prije odlaska u Antaliju (petak), Sarajevo }e sutra u Mostaru odigrati pripremnu utakmicu protiv VeM. T. le`a.

Osim: Uigraniji nego pro{le godine

Dilema zbog [vicarca
Na pripremama je i dalje [vicarac liberijskog porijekla Patrik Gerhard Nijema (Patrick Gerhardt Niyema), koji je pokazao da mo`e igrati i kao zadnji vezni i kao stoper. - Definitivno je interesantan igra~ i mo`e nam ri de{avaju za vrijeme priprema, a nadamo se da }e ih biti sve manje - ka`e trener @eljezni~ara. Ako transfer Lazara Popovi}a u kazahstanski Aktobe bude realiziran, @eljezni~ar }e ostati bez standardnog napada~a, a kako sada stvari stoje, ne}e biti anga`iran igra~ koji }e ga zamijeniti. pomo}i, problem je to {to, kad dovodi{ igra~a sa strane, svi o~ekuju da on bude prevaga, mnogo bolji od onih koje ima{, a on to ipak nije. Jo{ se dvoumimo, bit }e tu s nama, tim vi{e {to nije dovoljno spreman - govori Osim. - Pa, Lazo je bio sam u {picu, a sada imamo oporavljenog Spahi}a, malog Balji}a i Nikoli}a koji jesenas nisu bili u prvom planu. Sigurno je da }e biti druga~ije nego pro{le polusezone, ali ne mora zna~iti da }e biti lo{ije. Ova trojica napada~a pokazala su da mo`emo ra~unati na njih - odgoZ. [ARI] vara Osim.

Fudbaleri Slobode zbog vremenskih neprilika nisu odigrali nijednu pripremnu utakmicu, a zale|eni teren u Ora{ju razlog je {to je unaprijed otkazan za danas planirani susret s Drinom. - To nam je sa- Sadikovi}: Ne mo`e vidjeti igra~e na probi da glavni problem. Na probi je di izdvojiti stopera iz Srbije odre|eni broj igra~a koje Milo{a Jovankovi}a te Hari`elimo vidjeti na djelu, ali sa Bajramovi}a, 21-godi{njeg zbog leda i lo{ih terena nismo odbrambenog igra~a koji je do u mogu}nosti igrati. Poku{at sada nastupao za ekipu Sevo}emo da na pomo}nom terenu jna. Sutra bi se trebao priodigramo me|usobni duel - klju~iti i Samir Efendi} koji ka`e trener Denis Sadikovi}. je bio na probi u holandskoj E. M. Od igra~a na probi, vrije- Fortuni iz Sitarda.

Otkazan duel s Ora{jem

Zale|eni tereni stvaraju problem Slobodi

@eljezni~ar }e danas u Medulinu odigrati pripremnu utakmicu protiv slovenskog prvoliga{a Triglava, a do kraja boravka u Puli za svaki dan zakazana je po jedna provjera. U srijedu je protivnik srbijanski prvoliga{ Spartak, u ~etvrtak hrvatski prvoliga{ Slaven Belupo, u petak hrvatski ni`eliga{ Vodnjan, a u subotu hrvatski drugoliga{ Gorica.

Danas protiv Triglava

dobro i za sada sve ide onako kako smo zamislili - govori Osim. Povrede nekoliko igra~a jo{ ne zabrinjavaju stru~ni {tab, jer nijedna, osim one Milana ]uluma, koji }e jo{ sedam dana morati mirovati, nije ozbiljna. - ]ulum je do{ao povrije|en, imao je nezgodu. Stan~eski je stigao nespreman i istegao je ligamente, ali o~ekujemo da se brzo vrati. Jamak je imao problema s kopa~kama, Kari} je nezgodno stao, Balji} se malo namu~io u pijesku, Vi{}a je dobio udarac protiv Rudara, a Be{lija je ve} bolje. Normalno je da se te stva-

[ef stru~nog {taba Zvijezde Dragan Jovi} ju~er je poveo 22 igra~a na pripreme u

Jovi} poveo 22 nogometa{a
Medulin. Grada~a~ki nogometa{i trebali bi u Istri odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, koje }e treneru Jovi}u poslu`iti da selektira ekipu za proljetnu polusezo-

Zvijezda otputovala u Medulin

Leotar - Branitelj 2:0
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 100. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). Strijelci: 1:0 - Stojanovi} (50penal), 2:0 - Prelo (60). LEOTAR: Kukrika, Vu~ini}, Todorovi}, Radovi}, [araba, Mandi}, Andri}, Kujund`i}, Bond`i}, Marjanovi}, Stojanovi}. Jo{ su igrali: Sredanovi}, Vrane{evi}, Dre~, \aji}, Prelo, Mijanovi}. Trener: Dragan Spai}. BRANITELJ: Pand`a, Vazge~, Klopka, Pehar, Dragi}evi}, Margeta, Suton, Babani}, Ferenc, Eminovi}, Sli{kovi}. Jo{ su igrali: ^ugalj, ]osi}, Bari{i}, Petrovi}, Knezovi}, Rajkovi}, Koli~i}. Trener: M. P. Denis Zovko.

Prijateljska utakmica

Ekspedicija Zvijezde uo~i polaska na put

nu. Za ~etvrtak je najavljen duel protiv slovenskog prvoliga{a Troglava iz Kranja. Na Hrvatskom primorju formu }e brusiti: Raif Smaji}, Adel Jukan, Muamer Nezi}, Emir Prlja~a, Mersad Bedak, Dragan Risti}, Senad Husi}, Joco Stoki}, Armin Deli}, [erif Hasi}, Jasmin Moranjki}, Rusmir Jusi}, Omer Jahi}, Adnan Sulji}, Samir Nuhanovi}, Branislav Niki}, Amir Hamzi}, Ognjen \elmi}, Ilija Prodanovi}, Damir Tosunovi}, Alvin Karad`a i Eldin Ma{i}. Pored Jovi}a, stru~ni {tab ~ine treneri Amir Durgutovi} i Mirsad Smaji} te fizioterapeut Elvis Suljkanovi} i ekonom Asim Ahmeta{evi}. D`. D.

Mada su nogometa{i Travnika u prvoj test-utakmici visoko pora`eni (1:5) od Sarajeva na umjetnoj podlozi Ko{eva, trener

Selimovi}: Daleko smo od takmi~arske forme
Ned`ad Selimovi} ne pridaje mnogo va`nosti ovom rezultatu. - Sarajevo je trenutno uigranije, vidi se da su mnogo radili na umjetnoj podlozi, na koju smo mi stigli sa snijega. Vidjelo se da smo daleko od takmi~arske forme. Ovako visok poraz nije stva-

Travnik pora`en u prvoj testnoj utakmici

rni odraz kvaliteta na{eg tima. Rezultatu je kumovalo i to {to je na{a zadnja linija igrala dosta komotno - rekao S. P. je Selimovi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

59

Me|unarodni fudbal

[PANIJA Je li gotova borba za titulu

Osasuna ubila Realove snove
Vi{e volim izgubiti ovako nego kada protivniku poklonimo pobjedu, ka`e @oze Murinjo
- Ne mogu kriviti igra~e. Odradili su svoje, ali nismo zaslu`ili da izgubimo. Osasuna je, o~ito, dala sve od sebe i sedam dana se naporno pripremala za utakmicu. Branili su se odli~no. To {to smo primili jedan gol, nije stra{no, ali je lo{e to {to mi nismo postigli nijedan. Ipak, vi{e volim izgubiti utakmicu u kojoj protivnik u~ini sve za pobjedu nego onu koju prodamo svojim gre-

Aguero: Produ`io ugovor

Aguero odbio Totenhem

Na malima se titule osvajaju, a ako Barcelona do|e do {panske, to ne}e biti zato {to je pobijedila Real nego zato {to njihov glavni konkurent nije pobijedio Osasunu i Almeriju. Remi protiv Almerije u pro{lom kolu bacio je Real na ~etiri boda iza Barcelone, a preksino}nji poraz od 0:1 u Pamploni kod Osasune, koja osam kola nikoga nije dobila, vjerovatno je stavio

Totenhem je ponudio Atletiku 45 miliona eura za Serhija Aguera (Sergio), ali do transfera ne}e do}i, jer je Argentinac odlu~io da produ`i ugovor sa Madri|anima. Menad`er Spursa Hari Rednap (Harry Redknapp) bio je prije nekoliko dana u Madridu, gdje je, kako ka`e, gledao Dijega Forlana (Diego), ali prije }e biti da je posmatrao njegovog klupskog kolegu.

Taktika s tribina
Fudbaleri Osasune imali su u pohodu na pobjedu veliku pomo} navija~a, i to ne samo verbalnu. Naime, doma}i simpatizeri su u nekoliko navrata ubacivali lopte na teren kako bi zaustavljali ta~ku na {ampionske ambicije Madri|ana. Sedam bodova manjka za strojem kakav je Barcelona izgleda kao Mont Everest. [panski mediji o~ekivali su od trenera @ozea Murinja (Jose Mourinho) da u bijesu zbog poraza obaspe paljbu po svemu i sva~emu, ali je Portugalac bio neobi~no miran, kao general koji nakon izgubljene bitke zna da vi{e ne mo`e dobiti rat. prijete}e napade Reala. - To nije fer-plej. Ubacili su loptu na teren tri puta, ne slu~ajno. Izgleda da ovdje, u [paniji, ubacivanje druge lopte na teren spada u odbrambenu taktiku - rekao je Murinjo. {kama - rekao je utu~eni Murinjo. Portugalac je polagao velike nade u Emanuela Adebajora (Emmauiel Adebayor). Napada~ iz Toga do{ao je prije samo nekoliko dana u Madrid iz Man~ester sitija, a Murinjo ga je odmah poslao na teren. No, nije i{lo. Nije i{lo ni Kristijanu Ronaldu (Cristiano). Bojazni da Real od njega i previ{e zavisi, jo{ jednom su potvr|ene.

Kin pozajmljen Vest Hemu

Totenhem je pristao pozajmiti Robija Kina (Robbie Keane) Vest Hemu do kraja sezone, s opcijom potpisivanja trajnog ugovora. - Svi|a mi se kao igra~, ali ima i karakter koji nam treba. Inteligentan je fudbaler - rekao je menad`er „^eki}ara“ Avram Grant. Kin je do sada u svojoj bogatoj karijeri igrao, izme|u ostalog, za Inter, Liverpul, Seltik i Lids.
Adebajor: Prvi nastup za Real za zaborav

Real je u Pamploni do`ivio tek drugi poraz u sezoni, ali s 12 izgubljenih bodova u gostuju}im utakmicama, izgubio je korak za Ba-

rcelonom, koja je dobila svih 10 me~eva na strani. Ipak, sportski direktor Reala Horhe Valdano (Jorge) ne priznaje poraz.

- Rezultat je lo{, ali ova ekipa se ne predaje tako lako. Prvenstvo se ne zavr{ava na polovini sezone - rekao je Va(M. T.) ldano.

Tri mjeseca pauze za D`onsona

Polufinale Kupa Njema~ke spojit }e prvoliga{e i drugoliga{e pa }e tako Bajern igrati sa [alkeom, a Duisburg protiv Energija. Utakmice su u martu, a finale je 21. maja u Berlinu.

Bajern protiv [alkea

Potra`ite na kioscima

Biv{i bek reprezentacije Italije Nikola Legrotalje (Nicola Legrottaglie) pobjegao je iz stromoglavljenog Juventusa u Milan u jednom od najiznena|uju}ih transfera zimskog prijelaznog roka u Italiji.

Nikola Legrotalje pobjegao u Milan

Juventus ostao bez iskusnog beka
D`onson: Povreda ligamenata

Trideset~etverogodi{nji Legrotalje, koji je u Juventusu bio rezerva \or|u Kjeliniju (Giorgio Chiellini) i Leonardu Bonu~iju (Bonucci), potpisao je s „Rosonerima“ ugovor do (M. T.) kraja sezone.

Legrotalje: Ugovor do kraja sezone

U Beogradu je ju~er po~elo su|enje legendi Crvene zvezde i biv{e Jugoslavije Draganu D`aji}u, koji je optu`en da je kroz igra~ke transfere ukrao milione dolara. D`aji} se izjasnio da nije kriv. - Uvijek sam radio u okviru zakona i nisam uzeo ni~iji novac. Uvijek sam dobro zara|ivao i imao dobre prihode za 42 godine rada u Zvezdi, od igra~a do direktora - rekao je on. D`aji} je optu`en da je ukrao novac od transfera barem ~etiri igra~a beogradske Crvene zvezde u klubove zapadne Evrope. U slu~aju da

Nisam ukrao pare

Dragan D`aji} na po~etku su|enja

D`aji}: Radio u okviru zakona

bude progla{en krivim, on i biv{i visoki funkcioneri Crvene zvezde Vladimir Cvetkovi}

i Milo{ Marinkovi} te nogometni menad`er Ranko Stoji} suo~avaju se sa mogu}no{}u da narednih 12 godina provedu u zatvoru, {to je maksimalna kazna za zloupotrebu slu`benog polo`aja u Srbiji. Grupa je, navodno, otu|ila 7,2 miliona eura od prodaje Zorana Njegu{a u Atletiko Madrid 1998. godine, Perice Ognjenovi}a u Real 1999., Ivana Dudi}a u Benfiku 2000. i Gorana Druli}a u Saragosu 2001. godine. D`aji} je uhap{en prije tri godine i zadr`an u pritvoru (M. T.) pet mjeseci.

Krilni igra~ Man~ester sitija Adam D`onson (Adam Johnson) ne}e igrati tri mjeseca nakon {to je na treningu uo~i utakmice FA kupa protiv Nots kauntija povrijedio ligamente ~lanka. - Ovo je velika nesre}a, jer nemamo igra~a poput Adama - rekao je menad`er Roberto Man~ini (Mancini). Osim premijerliga{kih, D`onson }e propustiti i duele {esnaestine finala Evropske lige protiv gr~kog Arisa, kao i kvalifikacioni me~ Engleske i Velsa.

Bre{a smijenila trenera

Pretposljednji tim italijanske Serije A Bre{a otpustio je trenera Marija Baretu (Baretta), a na njegovo mjesto vratio je nekada{njeg stratega Bepa Jakinija (Beppe Iachini). Bareta je na klupu sjeo prije mjesec, ali nije uspio da donese Bre{i i{ta dobro. (M. T.)

Slavija pre`ivjela do srijede

60
Rije~ selektora
Sabit Had`i} (BiH)
- Grci i Hrvati su favoriti. Crnoj Gori hendikep predstavlja ostavka selektora Du{ka Vujo{evi}a, dok ne vjerujem da Makedonci mogu napraviti bolji tim od onoga iz kvalifikacija, u kojima smo ih jednom pobijedili. S druge strane, realno je da mi uklju~ivanjem nekolicine igra~a budemo bar za 30 posto ja~i.

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

sport

Na vanrednu sjednicu Skup{tine Ko{arka{kog kluba Slavija do{lo je samo 14 od 31 delegata. Zbog nedostatka kvoruma, nisu dono{ene odluke, {to zna~i da je Slavija pre`ivjela do sutra, kada }e biti poznato ho}e li putovati u ^apljinu. - Imamo obe}anja da }e se finansijska situacija popraviti. U protivnom, obavijestit }emo Ko{arka{ki savez BiH da nismo u mogu}nosti nastaviti takmi~enje - rekao je predsjednik Skup{tine Slavije Goran Mutabd`ija. Perica Pej~i} je, u me|uvremenu, digao ruke i odstupio sa mjesta trenera. Njega }e zamijeniti Adnan Bajramovi} koji }e imati dvostruku ulogu, G. I. trenera i igra~a.

Josip Vrankovi} (Hrvatska)

- Bilo je veoma va`no izbje}i doma}ina te Italiju, koja, prema mom mi{ljenju, ima zavidan kvalitet. Valja biti oprezan, dobro se pripremiti i na pravi na~in shvatiti svaku utakmicu. Sistem takmi~enja je takav da od svih tra`i veliki napor i zato }emo prije odlaska u Litvaniju morati napraviti dobar posao.

Dejan Radonji} (Crna Gora)
- Kada se pogledaju sve grupe, mislim da ne mo`emo biti nezadovoljni. U na{oj grupi su tri sudionika posljednjeg EPa Gr~ka, Hrvatska i Makedonija, a sigurno je i da selekcija BiH ima izuzetno kvalitetnu ekipu. Nadam se da se, i pored snage rivala, mo`emo plasirati u drugu fazu.

KO[ARKA Veliki izazov za na{u selekciju na Eurobasketu

\edovi} ponovo odli~an

BiH u Litvaniji i protiv tradicije
S Gr~kom i Hrvatskom imamo 0-6 na finalnim turnirima Mogu}e provjere i na doma}em terenu Start u grupi C

\edovi}: Postigao 23 poena

Ko{arka{ki reprezentativac Bosne i Hercegovine Nihad \edovi} ponovo je odigrao odli~nu partiju za rimsku Lotomatiku, koja je u 17. kolu italijanske lige kod ku}e s visokih 85:53 porazila Skavolini. \edovi} je postigao 23 poena te ubilje`io 7 ukradenih lopti, 3 skoka i 2 asistencije. Nemanja Gordi} postigao je 5 poena (V. B.) uz 3 skoka.

Ko{arka{i Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Litvaniji borit }e se i protiv suparnika i protiv tradicije! Petnaest utakmica bez pobjede u prvoj fazi nanizala je na{a reprezentacija na zavr{nicama Eurobasketa, od kojih se opra{tala ve} nakon prvog kruga. Jedini put kada smo se uspjeli probiti dalje bilo je 1993. godina, kada je na{ najbolji tim, predvo|en Mirzom Deliba{i}em sa selektorske klupe, u debitantskom nastupu osvojio, do sada neprevazi|eno osmo mjesto u Njema~koj. Kvalifikacije za 1995. nismo pro{li, a potom su uslijedili ve} spomenuti porazi na pet finalnih turnira od 1997. do 2005. (posljednja dva smo propustili). 1. kolo (31. avgust): Gr~ka - BiH 2. kolo (1. septembar): BiH - Crna Gora 3. kolo (3. septembar): BiH - kvalifikant 4. kolo (4. septembar): BiH - Hrvatska 5. kolo (5. septembar): Makedonija - BiH U Litvaniji nas kao favoriti ~ekaju dvije selekcije protiv kojih, kombinirano, imamo omjer 0-6 na Eurobasketu (Gr~ka 0-4, Hrvatska 02). Sa Makedoncima smo igrali u kvalifikacijama (omjer 3-4), protiv Crne Gore tek }emo se u Litvaniji prvi put sastati u zvani~nom me~u.

Raspored

Novi duel nakon {est godina: Teletovi} (BiH) i Zizis (Gr~ka) na EP-u 2005.

Prvenstvo BiH za ko{arka{e nastavlja se me~evima 19. kola: Danas: ^elik - SL IAT Leotar (19 sati), Varda HE Borac Nektar (19.30). Sutra: Zrinjski - Hercegovac (18), Brotnjo - Mladost (19), ^apljina Lasta - Slavija (19). Ranije su igrali Kakanj - Sloboda (88:91).

^elik doma}in Leotaru

Grupu }e dopuniti jedna od ekipa iz bara`a (Portugal, Ma|arska, Finska). Svih ovih brojki i neugodnih iskustava svjesni su u na{em taboru, ali kako ka`e predsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nihad Imamovi}, koji je s generalnim sekretarom Harunom Mahmutovi}em prisustvovao `rijebu u litvanskoj prijestonici Viljnusu, osvajanje jednog od prva tri mjesta u grupi C i prolazak u drugu fazu nije nemogu}a misija. - Nemamo razloga da budemo nezadovoljni, jer smo

Turnir u Belgiji

u `rijebu mogli pro}i mnogo gore. Naravno, ne mo`emo re}i da smo favoriti, taj status pripada drugim selekcijama, ali ne}emo biti ni autsajderi. Posjedujemo igra~ki

potencijal da se borimo za drugi krug - ka`e Imamovi}. Boravak u Viljnusu iskori{ten je i za ugovaranje pripremnih me~eva. Prema Imamovi}evim rije~ima, po-

Doma}in u grupi C bit }e Alitus, grad od 70.000 stanovnika na jugu Litvanije. Utakmice }e se igrati u novosagra|enom Sportskom centru, ~iji je kapacitet 5.500 mjesta. U slu~aju da pro|e u drugi krug, na{a reprezentacija nastavila bi takmi~enje u grupi F, u prijestonici Viljnusu, koji je od Alitusa udaljen 105 kilometara. Grupa C u drugoj fazi ukr{tava se s grupom D (Slovenija, Rusija, Belgija, Gruzija, Bugarska, Ukrajina).

Preko Alitusa do Viljnusa

Bh. ko{arka{ki reprezentativac Ermin Jazvin ostao je bez anga`mana po drugi put ove sezone. Prvo je u novembru napustio ukrajinski Dnjipro Azot u kojem je odigrao samo osam me~eva. U gr~kom Iraklisu 30-godi{nji centar sakupio je jedan nastup manje, a na odlazak se odlu~io zbog ka{njenja pla}a.

Jazvin napustio Iraklis

tvr|en je nastup na Kupu nacija u Ljubljani (7. - 11. avgust), gdje }e se okupiti svih {est selekcija iz biv{e Jugoslavije (BiH je u grupi sa Makedonijom i Srbijom). - Tu nas o~ekuju tri utakmice i jo{ tri krajem avgusta na turniru u Belgiji, gdje }emo igrati s doma}inom, Francuskom i Velikom Britanijom. Odmah poslije turnira sve ~etiri ekipe zajedno ~arter-letom putuju na EP u Litvaniju. @elja nam je da izme|u ova dva turnira organiziramo jednu ili dvije provjere u BiH - rekao je Imamovi}. E. JESENKOVI]

Lengford: Najbolji igra~ Eurolige

Ameri~ki bek Kit Lengford (Keith Langford) iz ruskog Himkija, o kojem smo ve} pisali, glavni je kandidat da kao naturalizirani igra~ obu~e dres na{e reprezentacije na zavr{nici Eurobasketa u Litvaniji. Selektor Sabit Had`i} ka`e da je rije~ ne samo o sjajnom ko{arka{u (statisti~ki

Kit Lengford najbli`i bh. dresu
najkorisniji igra~ i najbolji strijelac prve faze Eurolige) nego mu je plus i to {to su se o njemu pozitivno izjasnili sami bh. reprezentativci. - Konsultirao sam i neke od na{ih igra~a, oni imaju veoma povoljno mi{ljenje o Lengfordu. To je bitno, jer nama treba ne samo kvalitetan igra~ nego i karakter za stvaranje dobre

Ko }e biti naturalizirani igra~ u na{em timu

atmosfere u timu. Kona~nu odluku nismo donijeli, jer su opcije jo{ Henri Domerkant (Henry Domercant), koji je ve} ranije igrao za nas, i Alan Anderson iz Barcelone, ~ije se ime prije nekoliko godina dovodilo u vezu s reprezentacijom Hrvatske - rekao je E. J. Had`i}.

sport
Foto dana
Kanadski takmi~ari za vrijeme nastupa na X-igrama u Aspenu (Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave).

Dnevni avaz, utorak, 1. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci Izjava dana
- Reprezentativna natjecanja su besmislena. Znate li ko besplatno daje svoje igra~e da bi drugi zara|ivali na njima? Idioti. Svi smo mi idioti.
(Vlasnik Dalas maveriksa Mark Kuban o pu{tanju NBA ko{arka{a u reprezentacije)

400

Dvije i po sezone na klupi Barcelone Pepu Gvardioli (Guardiolu) bile su dovoljne da s Kataloncima prema{i brojku od 400 postignutih golova. Gvardiola je do sada vodio Barcelonu u 157 utakmica, a njegovi fudbaleri su za to vrijeme postigli 401 pogodak. Jubilarni 400., koji je zabilje`en u susretu s Herkulesom, djelo je, simboli~no, Lionela Mesija (Messi), koji je, ujedno, zabio i najvi{e pogodaka za Gvardiolinog mandata, ~ak 122. M. T.

Trener u Turskoj pretukao navija~a

Ofsajd

Umit Ozat teatralno je okon~ao mandat na klupi turskog Ankaragu~ua. Nakon {to je njegova ekipa kod ku}e izgubila od fudbalera Manisaspora, Ozit je podnio ostavku, a napu{taju}i teren, usput je nokautirao jednog od navija~a koji je u{ao na teren. Ozat ga je prvo udario {akom, a kada je navija~ pao na zemlju, „dovr{io“ ga je nogama. Nesretnika su od pobje{njelog trenera spasili redari i (M. T.) igra~i.

RUKOMET Na Svjetskom prvenstvu nastavili dominaciju

Grandiozna Francuska
Fernandez: Francuska je odbranila titulu svjetskog prvaka

21 gol u Raliju
U Raliju, iz kojeg dolazi ekipa Karoline, odigran je NHL „All Stars“ me~, prvi u novom izdanju, u kojem je ekipa Niklasa Lidstroma (Nicklas) iz Detroita savladala tim doma}eg ljubimca Erika Stala (Eric Staal) sa 11:10. Pro{lih godina „All Stars“ je igran u formatu Istok - Zapad.
(M. T.)

„All Stars“ me~ NHL lige

Te{ko je kada morate integrirati nove igra~e i pri tome i}i na zlato, ali smo uspjeli, kazao je selektor „Trikolora“ Klod Onesta
Nastavkom trofejnog niza rukometa{a Francuske obilje`eno je 22. prvenstvo svijeta. „Trikolori“ su se u [vedskoj na{li na najve}em isku{enju jo{ od Olimpijskih igara 2008. godine u Pekingu s obzirom na to da je ostatak rukometnog svijeta imao neskrivenu ambiciju da ih najzad smakne s trona. Ipak, u~enici selektora Kloda Oneste (Claude) dokazali su nesumnjiv kvalitet poraziv{i u finalu i Dance (37:35 produ`eci). Iskusni fr-

Brir zabija pogodak za Lidstromovu ekipu (Foto: Reuters)

Nesumljiv kvalitet

Hrvati iznenadili
Bronzana medalja oti{la je u ruke [panaca, ~iji selektor, vi{egodi{nji trener Barcelone Valero Rivero nije mnogo mijenjao sastav koji je na minulim velikim takmi~enjima ostajao bez odli~ja. Najneprijatnije iznena|enje priredila je reprezentacija Hrvatske, koja je branila srebrenu medalju. ^ini se da je nestala ona mentalna ja~ina koju je sastav imao u doba kada je neprikosnoveni komandant bio Lino ^ervar. Ivano Bali} djelovao je previ{e usamljeno, briljirao je tek s vremena na vrijeme, golman Mirko Alilovi} je zakazao, a mnogo se spo~itava i selektoru Slavku Golu`i. Ipak, nije malo biti peti na svijetu pa se nejasnom doima ba{ tolika koli~ina srd`be hrvatskih novinara. Uz Hrvate, zakazali su prili~no ra{timovani Poljaci i Nijemci. Island je bio dobar u prvom krugu dok su Olafur Stefanson i vreme{ni drugovi imali snage.

ancuski tim do ~etvrte titule prvaka svijeta u historiji do{ao je bez poraza. Onesta, veliki stru~njak koji vi{e li~i na hladnokrvnog mafija{kog „bosa“ nego na rukometnog trenera, bio je primoran na odre|ene takti~ke promjene, jer nije mogao ra~unati na dvojicu bitnih igra~a (Narcisa i Gijoma @ila), ali ni to protivnicima nije bilo dovoljno. - Igra~i obje reprezentacije u~inili su finalnu utakmicu odli~nom. ^estitao bih svojim igra~ima na posve}enosti i borbenosti. Ukazao sam {ansu mladim igra~ima Akambreu i Bara{etu, koji su zamijenili povrije|ene @ila i Narcisa. Uvijek radim s onim {to imam, to je moj posao, podr`avam ih sve i guram ih do limita. Te{ko je kada morate integrirati nove igra~e i pri tome i}i na zlato, ali smo uspjeli. Danci, tako|er, ima-

ju mlade igra~e i vjerujem da }emo se u budu}nosti sretati ~esto - kazao je Onesta. Danska je u finalu zaista bila odli~na. ^ini se da su u~enici selektora Ulriha Vilbeka najvi{e od svih finalista u minule tri godine namu~ili „Galske pijetlove“. Hrvati su pred Francuskom dva puta pali u trenucima kada je do izra`aja dolazila njihova slabija fizi~ka sprema, a Islan|ani su im olimpijsko zlato prepustili zbog manjeg broja igra~a u rotaciji. Danska je, me|utim, bila ozbiljan rival, o ~emu najbolji govori i ~injenica da su do finala do{li sa maksimalnim skorom. U podmla|enom timu, uz ve} provjerene Larsa Kristijansena, Lasea Boesena i Boa Spelerberga, najbolje su se sna{li golman Landin Jakobsen i ubita~ni {uter Mikel A. ^. Hansen (Mikkel).

Revijalna utakmica

Mladi igra~i

Tradicionalni hula ples uo~i po~etka „Pro Bowla“

Poraz prvaka u derbiju

Duel dvije najtrofejnije NBA ekipe i pro{logodi{njih finalista pripao je Boston seltiksima, koji su razbili aktuelne prvake Los An|eles lejkerse (109:96). Seltikse su predvodili Pol

Seltiksi razbili Lejkerse
Pirs (Paul Pierce, 32 poena), Rej Alen (Ray Allen, 21) i Kevin Garnet (Garnett, 18 poena i 13 skokova). Doma}ine nije spasio 41 poen Kobija Brajanta (Kobe Bryant). Rezultati: Oklahoma -

@estoki obra~un NBA rivala

Tim NFC-a vodio je na poluvremenu sa 42 razlike da bi na kraju „Pro Bowla“, revijalne utakmice najve}ih zvijezda profesionalne lige u ameri~kom fudbalu, pobijedio rivalski AFC sa 55:41. Odbrambeni igra~ Va{ingtona Dean|elo Hol (DeAngelo Hall) progla{en je najkorisnijim igra~em utakmice.

Zvijezde NFL-a na Havajima

(Foto: Reuters)

„Pro Bowl“ ponovo je odigran u Honoluluu, na Havajima, nakon {to je tradicija prekinuta lani, kada je me~ uprili~en u Majamiju. Ovo je drugu godinu zaredom da se igra sedmicu prije „Super Bowla“, utakmice za prvaka NFL-a, u kojoj }e se u nedjelju u Dalasu sastati Grin Bej i Pitsburg.

Poraz Brki}a i Ba{i}a u Zagrebu

Majami 103:108, LA lejkers Boston 96:109, Orlando - Klivlend 103:87, Filadelfija - Denver 110:99, Njujork - Detroit 124:106, Feniks - Nju Orleans 104:102, Golden stejt (E. J.) Juta 96:81.

Bosanskohercegova~ki teniseri Tomislav Brki} i Mirza Ba{i} nisu uspjeli da se plasiraju u 450.000 eura vrijedan glavni `rijeb ATP turnira u Zagrebu. Obojica su zastavljena u drugom kolu kvalifikacija. Brki} je izgubio od prvog nosioca, Slovenca Bla`a Kav~i~a sa 2:6, 4:6, a Ba{i} od Amerikanca Aleksa Bogomolova mla|eg (Alex Jr.) sa 3:6, 4:6.

UTORAK 1. 2. 2011.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

18.20

VILLA MARIA

19.00

KE^ERI

21.00

HAYAT PRODUCTION SHOW

21.15

AMIGI SHOW

1001 no}
Eda slu~ajno sretne profesora Ozd`ana, koji je na fakultetu predavao i njoj i [eherzadi te ga pozove na ru~ak. Burak i Sezen vra}aju se s medenog mjeseca i useljavaju u novi dom, ali se ubrzo posva|aju. Kerem otkriva da je Semih volio njegovu majku...

21.00
SERIJA, BHT 1

Ezel
Ezel i D`engiz igraju poker na visoke uloge, ali D`engiz stalno gubi. Aliju se Ezel uop{te ne svi|a na prvi pogled. Ej{anin sin odlazi na jahanje i nestaje u {umi. Ej{an zove D`engiza, ali on ne napu{ta igru. Ezel {alje svog pomo}nik u potragu za dje~akom, i shvata da je Ej{anina slabost njen sin Kan.

09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 13/52 09.30 Nema problema 09.50 Intermeco 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 275/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 56/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira: Ugursuz, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 26/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 2/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Baletani, drama 15.50 Istinite pri~e, animirana serija, 1/10 16.05 Kiri Klaun , animirana serija, 1/28 16.10 Nau~na postignu}a, 14/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 27/230 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 3/136 21.55 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Istorijske tajne: Atomska bomba, strani dokumentarni pro. 23.35 Poli Adler, austrijski igrani film 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.30 Pregled programa za srijedu
21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.30 Jukebox 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 117. epizoda, r. 10.00 Mekanike u misiji, crtani film 10.10 Tomica i prijatelji, crtani film 10.20 Pingu, crtani film 10.25 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 21. epizoda 10.45 Kako to, program za djecu 11.05 Villa Maria, igrana serija, 46. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 118. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 Ameri~ki top model, reality serijal, 9. epizoda, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 111. i 112. epizoda 16.20 Tomica i prijatelji, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Ezel, igrana serija, 2. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 47. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 ^arli i Mimo, crtani film 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Dopunska nastava, 19. emisija 21.00 Laku no} i sretno, ameri~ki igrani film 21.30 Dnevnik, najava (u prekidu filma) 22.36 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Nada 23.35 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Ipak jedan grad 23.50 Ha{ki dnevnik 00.15 Federacija danas, r. 00.45 Dnevnik 3, r. 01.30 Pregled programa za srijedu

08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Stol za 4, The Best Off sezone III 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.35 Telering, talk show 13.25 Top shop 13.45 Top Shop 14.00 Moja desna ruka, reality show 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 OBN Info 16.25 Gümüº, turska telenovela -nastavak 16.35 Stol za 4, The Best Off sezone III 17.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri-Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Dejana Talk Show: „Kako pobijediti rak dojke“, talk show 22.10 Vox populi 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
20.50 21.30 21.50 22.00 22.50

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 26. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 23. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 27. i 28. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 2. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 6. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 2. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 2. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 129. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 107. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 133. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 130. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 42. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 43. ep. 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 134. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.25 Ludi Max 2, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 88. epizoda
21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Dobar kom{ija 19.10 Ljubav u zale|u 20.00 Dvor, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, zabavna 21.00 Dvor, izbor slu{kinje i nadzornika 21.15 Amigi show, u`ivo 22.30 Dvor 00.00 Gvozdena pesnica, film 02.00 City
21.00 Crno na bijelo 22.00 TV document 22.30 Dnevnik 3

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.35 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program (u 10.30 i 11.30 vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti ISTINA - repriza Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Intervju dana Sportske legende

20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

21.35 Sa Zemlje mira, reporta`a 6/11 22.05 Dnevnik KISS, r. 22.20 KONTRAVERZE BY DRAGO PLE^KO

Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK TV SHOP Ple{i, ple{i Smrt {pijunima, dok. pr.

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

TV OSM
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

TV Visoko
18.50 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 Drugo poluvrijeme r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Dragulj u palati, serijski program 22.15 TV Liberty 22.45 Aktuelnosti r. 23.00 TV strane

TV Kakanj
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 Glas naroda Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Druga~iji pogled Budimo humani Ja sam tvoja sudbina, serija Vijesti TV sahar Glas Amerike

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 Frejzer, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog 22.00 Klinika, igrana serija 23.00 Zenica danas, repriza

HIT TV
20.00 Serija - Taina 21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Triumph 00.00 Tri minutra 00.05 Film

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima, r. 17.00 Final Score, sportski program , r. 18.00 Informativni program 19.00 TV Liberty 20.00 Na{i razgovori 21.00 Reporta`a 22.00 Hema magazin

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija Ja sam tvoja sudbina, serija 25/212

TV USK
18.00 ^itaj BiH: Doma}a lektira Branko ]opi}: Gluvi barut (r) Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV Intervju

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
17.00

21.45
FILM, HRT 2

21.50

TABLOID

20.00

BOKS

FRISTAJL SKIJANJE

19.00

ZLATIBOR BOXING

16.00

POVRATAK NOSOROGA

22.40

RENO 911

22.15

PSYCH

21.10 DVA I PO MU[KARCA

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 48 sati- Svadba 21.45 Vijesti 21.50 Tabloid 22.45 TV mre`a 23.15 Od Kazablanke do crne ma~ke

18.00 Ski skokovi, S.KUP Klingental 19.00 Svi sportovi 20.00 Boks, T. Adamek V. Madalone 21.00 Boks, R. Austin O. Solis 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 Ski skokovi, S.KUP Klingental

17.00 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup Lejk Plesid 17.45 Ko{arka 18.00 Ko{arka, KK Hemofarm Uniks Kazan 19.45 Vijesti 20.00 Ko{arka, Cedevita Zagreb Gran Kanarija 21.45 Snowboard, FIS Svjetski Kup Denver

17.30 Pregled FA Cup 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Zlatibor boxing - Nenad Borov~anin 20.15 Najava Premier League 20.45 U`ivo: Premier League. Arsenal - Everton

16.00 Povratak nosoroga 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Megagra|evine 21.00 Rastavljanje najve}ih 22.00 Granica

17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 19.50 MTV Express Tbf 20.10 Just See MTV 21.20 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Buzzin’ 22.20 Chapelle Show 22.40 Reno 911

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Psych, serija 23.10 Zakon i red, serija

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.10 Dva i po mu{karca, serija 22.10 Switch Reloaded 23.10 TV total

Jednog lijepog dana
Rastavljena arhitektica Melani mora jednog jutra odvesti svog sina Semija u {kolu odakle on ide na izlet. S njima treba i}i i malena susjeda Megi. Kad pozvone na Megina vrata, niko ne odgovara. Majka je ostavila Megi kod svog biv{eg mu`a D`eka, koji je potpuno zaboravio na taj dogovor... Uloge: Mi{el Fajfer, D`ord` Kluni, Me Vitman Reditelj: Majkl Hofman

UTORAK 1. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN
21. III - 20. IV

Ljubav: Svojim specifi~nim, posebnim magne-

21.55

CRNI GUJA

18.15

KOD ANE

23.40

LA@I MI

18.25

IN MAGAZIN

tizmom, potpuno zaokupljate svu pa`nju voljene osobe. Posao: Va`ni poslovi stagniraju. Potreban vam je poticaj sa strane da biste se ja~e vezali za svoje obaveze. Zdravlje: Ja~a potreba za odmorom.
BIK
21.IV - 22.V

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Mala princeza, crtana serija 09.34 Mimo i ^arli, crtana serija 09.39 Svijet divljine, program za djecu 09.44 Miniskule, program za djecu 09.50 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.15 Kvizolog ( jedan dan sa Tarikom Filipovi}em), repriza 10.40 Filmske avanture, film za djecu 11.05 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera - Madam Baterflaj, muzi~ki serijal Mala tv 13.30 Nodi, crtana serija 13.42 Mala princeza, crtana serija 13.54 Mimo i ^arli, crtana serija 13.59 Svijet divljine, program za djecu 14.04 Ostrvo kornja~a, crtana serija 14.30 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re.publika - Dobojsko -trebavska regija 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela [arene ka`e 18.00 Nagradna igra „Nove banke“ izvla~enje nagrada 18.15 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina , Majami 8, serija 21.55 Crni guja, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 No limit, muzi~ka emisija 23.25 Samari}anka - film 01.00 Nekad bilo

11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Debbie Travis preure|uje 2 (10/14)* 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (R) 12.32 More ljubavi, telenovela (141/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 1, serija (17/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 14.55 Moja obitelj 9a, humoristi~na serija (2/2)* 15.25 Proces 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Klub prvih `ena, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e: Zar i mu{karci pla~u?, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela (18/106)* 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.26 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Pra{ko prolje}e, dokumentarna serija (1/2)* 21.05 Misija: Zajedno 22.00 Paralele 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (1/16)* 00.05 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (8/22)*

07.55 Mala TV TV vrti}: Kokosov orah Ninin kutak: Tangram Neli i Cezar, crtani film* Danica i medvjedi} 08.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (24/39)* 08.50 [kolski program: Mala plove}a {kola brodogradnje Navrh jezika: Ili-ili Kratki spoj: Glazba, ton 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (7/26)* 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (17/106) (R)* 10.45 Globalno sijelo (R) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.00 Jelovnici izgubljenog vremena: O{tri pupoljak Sredozemlja 12.20 Euromagazin (R) 12.50 Mala TV (R) TV vrti}: Kokosov orah (R) Ninin kutak: Tangram (R) Neli i Cezar, crtani film (R)* Danica i medvjedi} (R) 13.20 [kolski program: Mala plove}a {kola brodogradnje (R) Navrh jezika: Ili - ili (R) Kratki spoj: Glazba, ton 14.05 Mama, ja }u te ~uvati - nizozemsko-belgijski film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (2/22) (R)* 16.30 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (2/22)* 17.00 ATP Zagreb Indoors, prijenos prvog me~a Putovanje po Arabiji, dokumentarni film (2/3) (R)* 19.45 Hit dana 19.53 Ve~eras... 19.55 Ko{arka, ULEB Eurokup: Cedevita - Canaria, prijenos 21.45 Ciklus romanti~nih komedija: Jednog lijepog dana, ameri~ki film* 23.30 Dnevnik plavu{e: Zar i mu{karci pla~u?, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.40 La`i mi, serija (12) (4/13)* 00.25 ATP Zagreb Indoors, snimka drugog me~a

06.40 Na{i najbolji dani, serija (98/260) 07.30 Gospodin Magoo, crtana serija (61/65) 07.55 Bumba, crtana serija (121-122/150) 08.10 Graditelj Bob, crtana serija (38/39) 08.25 Roary, crtana serija (52/52) 09.25 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija R 11.45 Asi, serija R 13.00 IN magazin R 13.40 Zauvijek zaljubljeni, serija (89/140) 14.40 Slomljeno srce, serija (97/130) 15.35 Najbolje godine, serija R 16.35 Gumus, serija (57/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus , serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (86/152) 21.00 Asi, serija (30/71) 22.15 Crno svitanje, igrani film (12)* 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Crno svitanje, igrani film (12)* - nastavak 00.20 ^uvari zakona, igrani film R 02.35 Bra~ne vode, serija (11/28) 03.05 Bra~ne vode, serija (10/13) 03.30 Heroji, serija (22/26) 04.20 Ezo TV, tarot show (18)* 05.20 Uskrsnu}e, igrani film (15)* 06.40 Kraj programa

Ljubav: Spremni ste se i `rtvovati za ljubav. Pr-

istajete na vezu koja odgovara va{im veoma visokim kriterijima. Posao: @elite prihvatiti odgovornost i sve ono {to se od vas tra`i. U nagovije{aju je i slu`beni put. Zdravlje: Slu{ajte poruke organizma.
BLIZANCI Ljubav: Brojne prilike za ljubav su tu, pored i
23.V - 22.VI

oko vas. Mogu}nosti za sre}u se nude, samo ih treba prepoznati. Posao: Svu energiju usmjeravate na pobolj{anje finansijskog stanja. Ipak, neki manji nesporazumi traju. Zdravlje: Kondicija na niskom nivou.
RAK

Ljubav: Tra`ite sigurnost i razumijevanje, ali ih

23.VI - 22.VII

ne nalazite. Ipak, imajte povjerenja u sebe i partnera. Posao: Poslovni partneri vam ote`avaju provo|enje ideja. Nije isklju~en ni otvoreni sukob sa nekim. Zdravlje: Izbacite masna jela iz prehrane.
LAV

Ljubav: Prati vas promjenljiva sre}a. Mogu}e je da vam se ~ini kako ste propustili sudbono23.VII - 22.VIII snu {ansu... Posao: Nalazite se u poziciji - sam protiv svih. Razmislite dobro, jer i vi mo`ete pogrije{iti u procjeni. Zdravlje: Izvrsno. Ljubav: Nesigurnost nepovoljno uti~e na vas. Name}e vam se niz suvi{nih pitanja o vezi, lju23.VIII - 22.IX bavi, partneru. Posao: Borba za poziciju i uporan rad moraju, najzad, uroditi plodom. Naravno, treba vam i mnogo strpljenja. Zdravlje: I pored svega, imate energije.
VAGA
23.IX - 22.X

DJEVICA

Ljubav: @udite za romantikom, razgovorom,

nje`nostima. Ne ustru~avajte se to priznati voljenoj osobi. Posao: Mogu se javiti novi partneri, sa novom ponudom. Budite borbeni, sigurni u sebe i svoje sposobnosti. Zdravlje: Radite na otpornosti.
[KORPIJA Ljubav: Dru`eljubivi ste, {irite oko sebe vedru i

Gvozdena pesnica

FILM, PINK BH
U vrijeme depresije, ^eni, sna`an i tih uli~ni borac, udru`uje se sa Spidom, promoterom ilegalnih borbi u boksu. Oni zajedno odlaze u Nju Orleans, gdje Spid pozajmljuje novac kako bi sredio boks- me~ za ^enija. Stvari im ne}e i}i od ruke, prokocka}e novac i svaku {ansu za pobjedom... Uloge: ^arls Bronson, D`ejms Koburn, D`il Ajrlend Reditelj: Volter Hil

00.00

21.00
FILM, FTV
50-tih godina pro{log stolje}a neustra{ivi Edvard Murou, koji nikad ne ide malen ispod zvijezda, na TV stanici CBS ure|uje i vodi emisiju ’See It Now’ ~ija se ure|iva~ka politika bazira na bavljenju najaktuelnijim dru{tvenim temama tog vremena. Iza njega je vjerna ekipa novinara s visokim moralnim na~elima... Uloge: Dejvid Stretern, Patri{a Klarkson, D`ord` Kluni Reditelj: D`ord` Kluni

ugodnu atmosferu. Posebno se trudite oko voljene osobe. Posao: Osje}ate sve vi{e volje i `elje za radom. Ako ne prepoznate {ansu, sve mo`e ostati na `eljama. Zdravlje: Bar razmislite o dijeti.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Glas ljubavi kao da postaje nejasan,

pun proturje~nosti. Trebate se vi{e posvetiti osobi koju volite. Posao: Mogu}e su neke te{ko}e na {irem planu. Zadr`ite nepokolebljivo samopouzdanje i radnu energiju. Zdravlje: Izbjegavajte umiruju}a sredstva.
23.XI-22.XII

Laku no} i sretno

Gorko - slatko

16.30
SERIJA, BHT 1
Agata je bijesna na Aldu. Stefano shvata da je napravio gre{ku kad je u pitanju njegov dje~ak. Veronika odbija Karmelov poziv, a Feli}e priznaje Ra{idu da je odu{evljen predstavom koju je pripremila njegova kolegica Lena, i razmi{lja o svom povla~enju sa trenutne funkcije.

Dejana 21.20 talk TOK - [OU, OBN show

U ve}ini zemalja svijeta, posljednjih decenija, rak dojke je u stalnom porastu i sve ~e{}e oboljevaju `ene mla|e `ivotne dobi. Vi{e od milion `ena godi{nje {irom svijeta oboli od ove vrste karcinoma. U BiH taj je broj oko 1300 `ena godi{nje. U ovoj emisiji go{}e otvoreno govore o svom lije~enju i strahovima.

Ljubav: U pravom ste emotivnom vrtlogu. Spremni ste za osvajanje osobe koju volite ili koja 23.XII-21.I vam se svi|a. Posao: Izuzetno ste ambiciozni, odlu~ni, spremni na brze odluke, djelovanje i akciju. Uspjeh }e do}i. Zdravlje: Napetost zbog pretjerane aktivnosti. VODOLIJA Ljubav: Sve vi{e dolaze do izra`aja va{a senzualnost i spremnost da se prepustite ljubavi. Zra~ite {armom. 22.I-19.II Posao: Pogotovo ako `elite napredak u karijeri, na po~etku ste povoljnog perioda, u kojem bilje`ite uspjeh. Zdravlje: Osje}ate se sretno.
RIBE
20.II-2O.III

JARAC

Ljubav: Osje}ate uzbu|enje, kakvo nosi isti-

nska zaljubljenost. Nema razloga da strepite za budu}nost veze. Posao: Intelektualne sposobnosti su izrazito poticajne. To zna~i da je dan povoljan za va`ne odluke. Zdravlje: Ja~ajte imunitet.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Hitna evakuacija

Nakon poplava razoran ciklon

SIDNEJ - Sna`an tropski ciklon „Jasi“ pribli`ava se sjeveroisto~noj Australiji, koja je ranije bila te{ko pogo|ena poplavama, pa su australske vlasti ju~er naredile hitnu evakuaciju stanovni{tva jer bi oluja mogla biti najja~a do sada. Brzina vjetra dostigla je ju~er 102 kilometra na sat, ali se o~ekuje da }e obalu australske dr`ave Kvinslend za dva do tri dana pogoditi tropski ciklon ja~ine ~etvrte kategorije, s udarima vjetra do 260 kilometara na sat, prenio je AP .

Kembel: Progovorila i o strahu za vlastiti `ivot

GOLA ISTINA NAOMI KEMBEL Zatvor zbog
Manekenka govorila o „krvavim dijamantima“ i svjedo~enju u Hagu
Progovorila je tako, kona~no, o „krvavim dijamantima“, strahu za vlastiti `ivot, razuzdanim partijima, drogiranju te `ivotnim lekcijama koje je nau~ila. Naomi, koja je u aprilu 1988. godine bila prvi crni model koji je osvanuo na naslovnici pariskog „Voguea“, u svijetu mode nalazi
Irham: Slavni pjeva~

Ispovijest supermodela u britanskom ~asopisu

(Foto: AP)

LONDON - Zanosna „crna pantera“ posve gola pozirala je za naslovnicu novog broja britanskog izdanja ~asopisa GQ. U broju za mart, nazvanom „Gola istina“, 40-godi{nja Naomi Kembel (Campbell) nije otkrila samo svoje nauljeno tijelo ve} je ogoljela i svoju du{u.

se od svoje 15. godine. Tokom 25-godi{nje karijere imala je i uspona i padova, a o svojoj pro{losti i uzimanju kokaina kazala je: - Nisam shvatala koliko je to sna`no. U intervjuu se Naomi osvrnula i na su|enje biv{em liberijskom predsjedniku ^arlsu Tejloru (Charles

Taylor), kojem sud u Hagu sudi za ratne zlo~ine, a u vezi s ~im je Naomi bila pozvana kao svjedokinja jer je i njoj poklonio „krvave dijamante“. - Ako ~ujete da je neko pobio hiljade ljudi, naravno da se bojite za svoj `ivot i `ivot svoje porodice priznala je slavna manekenka.

porno-snimaka

Pla}a prosjacima tokom Kupa
^ITAGONG - Vlasti u gradu ^itagongu u Banglade{u saop}ila je ju~er da }e pla}ati prosjacima da ne izlaze na ulice tokom odr`avanja Svjetskog kupa u kriketu idu}eg mjeseca. Gradona~elnik ^itagonga Manzurul Alam rekao je da }e oko 300 obogaljenih prosjaka tri mjeseca dobivati oko dva dolara dnevno kao od{tetu za „gubitak zarade“. Alam je dodao da }e se tokom idu}e sedmice sastati s predstavnicima prosjaka i drugim zvani~nicima da bi pripremili listu prosjaka.

D@AKARTA - Sud u Indoneziji osudio je jednu od najpoznatijih pop zvijezda u toj zemlji Nazrila Irhama na tri i po godine zatvora zbog snimanja i distribucije seksualnih videosnimaka putem interneta. On je prva slavna li~nost koja je osu|ena po indonezijskom zakonu o pornografiji, koji je 2008. godine stupio na snagu. - Kao javna li~nost, optu`eni je trebao biti svjestan da }e obo`avaoci imitirati njegovo pona{anje - isti~e sudija Badi Prakoso.

Iskosa

„Vjetrovi“ zlo~in
Prepoznati kadrovi iz „Top Guna“

Banglade{ je doma}in Svjetskog kupa u kriketu idu}eg mjeseca (Foto: AFP)

PEKING - Kineska javna televizija na meti je izrugivanja korisnika interneta koji su primijetili da je televizijski izvje{taj o vje`bi kineskog zrakoplovstva sadr`avao isje~ke iz filma „Top Gun“ snimljenog 1986. godine. Kineska televizija objavila je snimke na kojima se vidi avion koji ispaljuje rakete u drugu letjelicu. Potonja je spektakular-

Kinezi „posudili“ scenu

no eksplodirala i te su snimke popra}ene razgovorom s ~asnicima. No, ljubitelji ameri~kog filma zapazili su da su snimke zapravo preuzete iz „Top Guna“. The „Wall Street Journal“ objavio je na svojoj internetskoj stranici snimke CCTV-a i isje~ke iz filma kako bi pokazao da je rije~ o istim snimcima.

LILONGVE - Ispu{tanje vjetrova moglo bi uskoro postati zlo~in u jednoj afri~koj zemlji. Vlada Malavija planira ka`njavati ljude koji redovno kr{e ovaj zakon da bi tako odgojila naciju „odgovornih i discipliniranih gra|ana“. Kriti~ari ovog zakona isti~u da }e biti te{ko odrediti krivca kad do|e do incidenta te upozoravaju da mo`e do}i do ometanja pravde i la`nog svjedo~enja kako bi se krivica svalila na drugu osobu.