P. 1
IX_TEORIJA_KOCENJA

IX_TEORIJA_KOCENJA

|Views: 494|Likes:

More info:

Published by: Небојша Радић on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

IX. T E O R I J A K O Č E NJ A Kočenje vozila je proces kojim se vrši sa ciljem da se vozilo uspori ili zaustavi.

Uređaj kojim se vrši kočenje je ustvari ceo niz elemenata i posebnih uređaja, tako da svi ukupno čine sistem za prinudno smanjenje brzine odnosno kočenje. Ukoliko na vozilo dejstvuje neka propulzivna pogonska sila, kočenje može da bude i pri konstantnoj brzini, na primer kočenje na nizbrdici gde je gravitaciona sila ustvari ta propulzivna pogonska sila. Sistem za kočenje je ujedno i uređaj bezbednosti vozila, tako da se kočne osobine vozila mogu da posmatraju i sa tog aspekta. Vozilo u pokretu ima izvesnu kinetičku energiju, tako da je proces kočenja praćen promenama niza energetskih i dinamičkih karakteristika, koje se vrše po određenim zakonitostima, te se one proučavaju sa aspekta energetske i dinamičke analize. Energetska analiza određuje energetske promene u procesu kočenja. Dinamička analiza predviđa zakonitosti kretanja kočenog vozila – usporenje vozila i puta kočenja, a takođe i stabilnost vozila u procesu kočenja. IX.1 Energetska analiza Vozilo prema slici IX.1 poseduje kinetičku i potencijalnu energiju koje se mogu iskazati jednačinom energetskog bilansa E Ek 1 + E p1 = Ek 2 + E p 2 + a + Et (9.1)

ηa

Gde su : Ek, Ep, Ea Et odgovarajuća kinetička, potencijalna i akumulirana energija energija koja se kočenjem pretvara u toplotnu stepen korisnosti pri transformisanju energije radi akumulacije iste

ηa

Slika IX.1 Shematski prikaz promene energije kretanja vozila U gornjoj jednačini upravo zbir energija odvodi od vozila u procesu kočenja.

ηa

Ea

+ Et predstavlja energiju koja se

Proces kočenja predstavlja neracionalan proces s obzirom da predstavlja čist gubitak energije, ukoliko se ista ne akumulira, recimo prevođenjem u električnu energiju a potom adekvatno ponovo koristi. Jasno je, da se i sa aspekta ekonomičnosti i veka trajanja kočnih elemenata znatno veća ekonomičnost vozila postiže kada je deo akumulirane energije veći od dela koji se, kao toplota, bespovratno predaje okolini. Sa aspekta sigurnosti takođe je bolje da se bespovratni deo smanji, stoga što se dobija povoljniji režim kočnica rada, što u krajnjem slučaju doprinosi funkcionalnim karakteristikama celog kočnog sistema i dugotrajnosti istog. Energija koja se bespovratno gubi (Et =ΔEk + ΔEp) u principu se prevodi u toplotnu energiju Et i kao takva predaje okolini. Ovaj deo energije sastoji se iz dela promene kinetičke energije (ΔEk), koji se gubi usporavanjem ili kočenjem do zaustavljanja, dok se deo promene potencijalne energije(ΔEp) gubi kočenjem na nizbrdicama (shodno slici IX.1). IX.1.1 Promena kinetičke energija vozila Uopšte posmatrano kinetička energija vozila se sastoji od kinetičke energije masa koje se kreću translatorno (Ekt) i kinetičke energije masa koje imaju obrtno kretanje (Eko). Ukupna kinetička energija je Ek = Ekt + Eko odnosno promene obeju kinetičkih energija ΔEk = m ∫ vdv + ΣJ ∫ ω dω = m ∫ vdv + J z
v1 v2

(9.2)
ωz 2 ωt 2

ω2 ω1

v2

v1

∫ ω

ωz dωz + i ⋅ J t

z1

∫ ω dω ω
t
t1

t

(9.3)

gde su:

ΔEkt

- promena kinetičke energije masa koje imaju translatorno kretanje kretanje, koja se izražava kao ΔEkt = m ∫ vdv
v1 v2

(9.4)

ΔEko - promena energije masa koje imaju obrtno kretanje (zamajac motora sa svojim momentom inercije Jz i točkovi vozila sa svojim momentom inercije Jt, kojih ima „i“ komada) ima se kao
ΔEko = ΣJ ∫ ω ⋅ d ω = J z
ω1 ω2 ωz 2 ω z1

∫ω

z

⋅ dωz + i ⋅ J t

ωt 2 ωt1

∫ ω ⋅ dω
t

t

(9.5)

Pretpostavka je, radi lakšeg proračuna, je da je uticaj ostalih obrtnih masa (kardansko vratilo, snopovi zupčanika u menjaču i pogonskom mostu) zanemarljivo mali u odnosu na prethodno dve navedena elementa. v Kako je periferna brzina točka vt = rd ⋅ ωt , sledi da je ugaona brzina ωt = t , rd dok je ugaona brzina zamajca ωz = ωt ⋅ i0 ⋅ iM , odnosno diferencijal brzine zamajca
2 2 d ωz = d ωt ⋅ i0 ⋅ iM , tako da je ω z ⋅ d ωz = ωt ⋅ i0 ⋅ iM Radi lakšeg proračuna, kinetičku energiju zamajca treba svesti na kinetičku energiju točka, tako da je ista u ovom slučaju

8) ⎛ J ⋅ i 2 ⋅η 2 J ⎞ ΔEko = m ∫ vt ⋅ dvt ⎜ z 0 2 T iM + i ⋅ t 2 ⎟ m ⋅ rd ⎠ ⎝ m ⋅ rd vt1 odnosno smenom članova gornje jednačine.9) (9.13) ΔEko = m ⋅ δ ∫ vt ⋅ dvt v1 v2 Za slučaj kočenja sa usporenjem.11.012 ÷ 0.11) 2 ΔEko = m ∫ vt ⋅ dvt + m (σ 1 ⋅ iM + σ 2 ) ∫ vt ⋅ dvt v1 v1 v2 v2 (9.025 ÷ 0.10) ΔEko = m (σ 1 ⋅ i + σ 2 ) ∫ vt ⋅ dvt 2 M v1 v2 (9. tako da je rd rd J ⋅ i 2 ⋅ i 2 ⋅η ΔEko = z 0 2M T rd vt 2 vt 2 J ∫ vt ⋅ dvt + i ⋅ rd2t vt 1 vt 2 vt 1 ∫ v ⋅ dv t t | m m (9.14) .ωz 2 Jz ωz 1 ∫ω z ⋅ dω z = J z ⋅ i ⋅ i M ⋅ηT 2 0 2 ωt 2 ωt 1 ∫ ω ⋅ dω t t (9.uticaj obrtnih masa zamajca i elemenata sklopa spojnice σ1 = 0.12) 2 Uvođenjem izraza δ = 1 + σ 1 ⋅ iM + σ 2 kinetičke energije vozila sledi konačan izraz za promenu (9.uticaj točkova kao obrtnih masa σ2 = 0.02 ÷ 0. značicama J ⋅ i 2 ⋅η i ⋅ Jt σ1 = z 0 2 T i σ2 = m ⋅ rd m ⋅ rd2 sledi promena kinetičke energije obrtnih masa (9.11) U jednačini 9.045 za putnička vozila σ2 = 0.4 i 9. promena kinetičke energije vozila je m ⋅δ 2 2 ΔEk = ( v1 − v2 ) 2 (9.045 za teretna vozila .6) Unošenjem jednačine 9.6 u 9. sledi promena kinetičke energije obrtnih masa 2 ΔEko = J z ⋅ i02 ⋅ iM ⋅ηT ∫ ωt ⋅ dωt + i ⋅ J t ∫ ωt ⋅ dωt ω2 ω1 ω2 ω1 (9.5.7) gde su: i0 – prenosni odnos u pogonskom mostu iM – prenosni odnos u menjaču ηT – stepen korisnosti transmisije v 1 kako je ωt = t sledi diferencijal dωt = dvt .038 ÷ 0. značice σ1 i σ2 zamenjuju članove: σ1 .055 za teretna vozila σ2 Promena kinetičke energije vozila sada može da se napiše kao zbir promena kinetičkih energija translatornih i obrtnih masa (jednačine 9.06 za putnička vozila σ1 = 0.

1. koje se kreće brzinom od 35 m/s ( ≈ 125 km/h) (uticaj obrtnih masa se pretpostavlja da je δ =1.Za slučaj kočenja do zaustavljanja ( v2 = 0 ).000 kg. odnosno gubitak kinetičke energije vozila je ΔEk = 460 kJ. koje se kreće brzinom od 20 m/s (72 km/h) (uticaj obrtnih masa se pretpostavlja da je δ =1. trenjem u kočnicama.22) .19) energije vozila je ΔEk = Et = 4000 kJ. pretvara u toplotnu energiju. promena.15) Da bi se bolje razumelo o kolikim energijama se radi. IX.5 ⋅ v1 . (9. trenjem u kočnicama.16) .Za slučaj kočenja sa usporenjem do v2 = 0.teretnog vozila mase 20.kretanje u najvišim stepenima prenosa u menjaču) .Za slučaj kočenja do zaustavljanja ( v2 = 0 ). gubitak kinetičke (9.a za slučaj kočenja do zaustavljanja ΔEk = m ⋅ δ ⋅ v12 2 (9. opšta jedanačina za slučaj promene kinetičke energije vozila pri kočenju je E δ ⋅m 2 2 ΔE = ( v1 − v2 ) + m ⋅ g ( h1 − h2 ) − Et − η a 2 a Energija koja se kočenjem frikcionim kočnicama ili retarderima prevodi u toplotnu ima se kao promena kinetičke i potencijalne energije.kretanje u najvišim stepenima prenosa u menjaču) .20) Kako je već rečeno.17) energije vozila je ΔEk = Et = 612 kJ .18) .5 ⋅ v1 promena odnosno gubitak kinetičke energije vozila je ΔEk = 3000 kJ koja se u principu.putničkog vozila mase 1000 kg. koja se u principu. (9. promena potencijalne energije vozila se ima kao ΔE p = m ⋅ g ( h1 − h2 ) (9.2 Promena potencijalne energije vozila Shodno slici IX.Za slučaj kočenja sa usporenjem do v2 = 0.21) Promena ukupne energije za slučajeve kočenja glasi: . gubitak kinetičke (9.sprečavanja ubrzanja i održanja konstantne brzine na nizbrdici (bez promene brzine kretanja Δv = 0) Et = ΔE p = m ⋅ g ( h1 − h2 ) (9.1. pretvara u toplotnu energiju. odnosno Et = δ ⋅m 2 (v 2 1 2 − v2 ) + m ⋅ g ( h1 − h2 ) (9. navodimo sledeće primere kočenja: .

Radi shvatanja o kakvim se snagama radi pri kočenju. s obzirom da praktično nije moguće odmah. S obzirom da se so oduzimanje potencijalne i kinetičke energije vozila vrši u realnom vremenu. na točkovima je potrebno ostvariti odgovarajuću snagu. ima samo teorijski karakter. na pretpostavljenoj dužini od 3000 m. ostvariti maksimalnu snagu.24) . to jest kada je razlika u visini h1 .25) gde su: Pk . na početku kočenja.vreme kočenja Promena snage po vremenu u procesu kočenja može da bude različita. ali za kočenje na nizbrdici nagiba 6%.2 Slika IX. energija koja se „oduzima“ kočnicama se ima kao E = ∫ Pk dt 0 t (9.- Za slučaj kočenja do zaustavljanja ( v2 = 0 ) Et = ΔEk = δ ⋅ m ⋅ v12 2 (9. Energija koja treba da se oduzme radi održanja konstantne brzine je: . što je dato na slici IX.snaga kočenja na točkovima t . Poređenja radi.23) Radi shvatanja o redu veličina energije ponovo navodimo prethodna dva primera vozila.h2 = 180 m. Iz tih razloga realan dijagram kočenja do zaustavljanja dat na slici a).putničko vozilo Ep = 1 765 kJ (9.početna brzina v = 35 m/s . daćemo ponovo primer kočenja već predloženog putničkog vozila: . poznato je da se pri potpunom sagorevanju benzina dobija oko 44 000 kJ energije.2 Promena snage i energije po vremenu a) realni izgled b/ Teorijski moguće sa Pmax c) Kočenje pri v=const na početku kočenja (na nizbrdici) sa Pmax na 1/3 t Jasno je da promena snage sa kočenjem do zaustavljanja.usporenje a = 5 m/s2 . data pod b).teretno vozilo Ep = 35 316 kJ Očigledno je da se u oba slučaja radi o velikim energijama.mase m = 1000 kg .

19) Vreme kočenja tk = v : a = 20 : 4 = 5 s v +v Srednja snaga Pk = Ek : t = Fk ⋅ vsr = m ⋅ a ⋅ 1 2 = 4000 : 5 = 800 kW 2 Maksimalna snaga Pk = Fk ⋅ vmax → Pk = m ⋅ a ⋅ vmax = 20000 ⋅ 4 ⋅ 20 = 1600 kW Za kočenje na već predloženoj nizbrdici. energija kočenja sračunata u (9.5 kW 2 Maksimalna snaga Pk = Fk ⋅ vmax → Pk = m ⋅ a ⋅ vmax = 1000 ⋅ 5 ⋅ 35 = 175 kW Za kočenje na nizbrdici.9 kW Za kočenje predloženog teretnog vozila: . . koja se odvodeći od kočnica predaje okolini. otporom vazduha. tako da ukupnu energiju kočenja preuzimaju kočnice vozila. energija kočenja sračunata u (9. sledi: . koji se u suštini javlja u sistemima koji nemaju uređaj za sprečavanje blokiranja točkova (ABS) i dešava se na kraju procesa kočenja. to jest kada je razlika u visini h1 .snaga kočenja za izračunato vreme od 300 s Pkmax= Ep : tk → Pkmax = 1765 : 300 = 5.otpor klizanju točkova* do 4 % „ „ .Udeo kočnica 90 % od ukupne snage .otpor vazduha 3 – 6 % (zavisno od brzine) Kod proračuna kočnica svesno se svi otpori zanemaruju. sa istim parametrima kao za putničko vozilo.Vreme kočenja tk = S : v → tk = 3000 : 10 = 300 s.otpor kotrljanju do 1 % „ „ .početna brzina v = 20 m/s za kočenje do zaustavljanja (v2 = 0) na ravnom putu. sa već primera radi datim parametirma: nagib 6% na pretpostavljena dužina od S = 3000 m. Parcijalni udeo pojedinih otpora je različit i približno iznosi: . snaga kočenja za ukupan rad kočenja od 35 316 kJ će biti Pkmax= Ep : tk → Pkmax = 35316 : 300 = 118 kW Očigledno je da se u oba slučaja radi o velikim snagama koje se pretvaraju u toplotu.za kočenje do zaustavljanja (v2 = 0). otporom kotrljanju i otpor klizanju točkova.h2 =180 m.17) Vreme kočenja tk = v : a = 35 : 5 = 7 s v +v Srednja snaga Pk = Ek : t = Fk ⋅ vsr = m ⋅ a ⋅ 1 2 = 612 : 7 = 87. otporom u ležajevima točkova.otpor u ležajevima točkova 1 -2 % „ „ . Činjenica je da se proces kočenja u opštem slučaju odigrava ukupnim otporima koji se javljaju u procesu kočenja: kočenje kočnicama. te je .usporenje a = 4 m/s2 . uz pretpostavku da se kočenjem održava konstantna brzina od 10 m/s.mase m = 20 000 kg .

2 DINAMIČKA ANALIZA KOČENJA Dinamičkom analizom se predviđaju zakoni kretanja kočenog vozila. tako da se spojnica pri kočenju ne mora isključivati.26) rd dω . suprotnog smera od smera kretanja vozila.Moment otpora kotrljanju . zbog usporenja. Međutim kod naglog kočenja. . zamah zavisi i od promene ugaone brzine dω/dt. usporenje. sledi da je Xk =Ri dok iz momentne ravnoteže proizilazi T + T f + Tr − Ti ΣT A = 0 Ri ⋅ rd + Ti − T f − Tk − Tr = 0 → Ri = X k = k (9.Tangencijalna reakcija tla uzrokovana momentom kočenja Postavljanjem ravnoteže horizontalnih sila ΣXk = 0. radi smanjivanja uticaja obrtnih masa.Moment trnja u glavčinama i prenosnom sistemu . kojima se zamenjuje uticaj odstranjenih delova vozila pri analizi . Time se na spoju točka i podloge izaziva tangenciona reakciona sila. Kod laganog kočenja promena ugaone brzine dω/dt je relativno mala. Slika IX.IX. vreme i put kočenja. jasno sledi i Kako je moment količine kretanja (zamah) svih obrtnih masa Ti = J dt činjenica da pored sopstvenog momenta inercije masa J. potrebno je spojnicom isključiti uticaj zamaha obrtnih masa. Proces kočenja otpočinje početkom dejstva obrtnog momenta kočenja. ima smer kretanja vozila.Kočni moment .3 Shema dejstva sila i momenata na kočenom točku Ri [N] Ti [Nm] Tk [Nm] Tr [Nm] Tf [Nm] Xk [N] -Inerciona sila. a ostvaruje se u kočnicama vozila ili usporivačima.Moment količine kretanja svih obrtnih masa vozila . koji ima suprotan smer od smera obrtanja točkova. gde je promena ugaone brzine dω/dt velika. te time i smanjenja ukupnog momenta kočenja. kojom se ustvari uravnotežuje komponenta težine vozila G ⋅ sin α (kada se vozilo koči na nizbrdici) i sila inercije. koja sada.

Jasno je da je maksimum horizontalne sile ograničen athezionom silom X k max = G ⋅ μ IX. da bi se našle granične vrednosti sila kočenja.Uz pretpostavku da je moment trenja neznatan (Tr ≈ 0 ) .29) (9.4 Dinamičke sile koje dejstvuju na vozilo u kretanju Postavljanjem jednačine ravnoteže momenata za tačku oslonca prednjih točkova sledi Z 2 ⋅ l − G ⋅ l p ⋅ cos α ± G ⋅ hT ⋅ sin α − Ri ⋅ hT − Rv ⋅ hv = 0 (9. Slika IX.28) .27) odnosno iz ravnoteže momenata za tačku oslonca zadnjih točkova sledi Z1 ⋅ l − G ⋅ lz ⋅ cos α ± G ⋅ hT ⋅ sin α + Ri ⋅ hT + Rv ⋅ hv = 0 Uprošćavajući jednačine pretpostavkom da je hT =hv sledi za prednju osovinu na zadnju osovinu Z1 = Z2 = G ⋅ lz ⋅ cos α + hT ( Ri − Rv ± G ⋅ sin α ) l G ⋅ l p ⋅ cos α − hT ( Ri − Rv ± G ⋅ sin α ) l (9.2.26 sledi da je moment horizontalne sile X k ⋅ rd = Tk + T f . iz jednačine 9.30) (9. potrebno je prethodno pronaći vrednosti otpora tla po osovinama.1 MAKSIMALNE VREDNOSTI SILE KOČENJA Kao i kod proučavanja vučnih karakteristika vozila.

u primeni je kočenje svim točkovima. Naravno kod savremenih vozila svih klasa osim O1 i manjih traktora iz klase T. to jest Fk1max = Z1 ⋅ μ to unošenjem izraza (9.39) (9.35) l Zavisno od vrste vozila moguće je u praksi kočenje samo točkovima prednje osovine .4 suma svih horizontalnih sila ( ΣX = 0 ) koje dejstvuju na vozilo su: Fk1 + Fk1 + R f 1 + R f 2 + Rv − Ri ± G sin α = 0 Fk1 + Fk1 = Fk sledi i Rf 1 + Rf 2 = Rf (9.34) i sređivanjem. to jest Fk max = Fk1 + Fk 2 = μ ( Z1 + Z 2 ) = G ⋅ μ ⋅ cos α (9.40) .31) (9.30) sledi Z1 = G ⋅ lz ⋅ cos α + hT ( Fk + R f ) l G ⋅ l p ⋅ cos α − hT ( Fk + R f ) (9.36) l − hT ⋅ μ Kočenje samo zadnjim točkovima Već je rečeno da je Fk 2max = Z 2 ⋅ μ te unošenjem izraza (9.37) Kočenje svim točkovima Kako je već napred rečeno maksimalna sila kočenja je jednaka athezionoj sili za sve kočne točkove.33) u jednačine (9. Za slučaj potpunog iskorišćenja koeficijenta prianjanaja sledi: Kočenje samo prednjim točkovima Kako je maksimalna sila kočenja jednaka athezionoj sili za kočne točkove.Shodno slici IX.34) (9.29) (9. točkovima samo zadnje osovine ili kočenje svim točkovima.35) i sređivanjem. sledi l +h ⋅ f Fk = Fk1 = G ⋅ cos α z T (9. Z2 = sledi Fk = Fk 2 = G ⋅ cos α l p − hT ⋅ f l + hT ⋅ μ (9.32) (9.33) Uzimajući da su Fk + R f = Ri − Rv ± G sin α smenom (9.38) odnosno sile kočenja po osovinama Fk1 = G ⋅ μ ⋅ cos α Fk 2 = G ⋅ μ ⋅ cos α lz + hT ( μ + f ) l l p − hT ( μ + f ) l (9.

sledi da su Fk (9. koeficijent raspodele sile kočenja se ima kao (9.41) Fk 1 = β . kada je koeficijent prianjanja višestruko veći od koeficijenta f ).44) Za realan slučaj. koji se ima kao Fk 1 lz + hT ( μ + f ) = Fk 2 l p − hT ( μ + f ) Ako se uzme da je koeficijent raspodele sila kočenja βk . posebno značajno pronaći odnos kočnih sila po osovinama. . odnosno o veličini kočnog momenta koje kočnice moraju da proizvedu. tako da je kod proučavanja dinamike kočenja. IX.46) Očigledno je da je sila kočenja na točkovima prednje osovine veći od sila kočenja na točkovima zadnje osovine. odnosno Fk1 = Fk ⋅ β k tako da je odnos sila kočenja i (9.43) β= lz + hT ( μ + f ) lp (9. sledi kotrljanja ( μ β= lz + hT ⋅ μ l i 1− β = l p − hT ⋅ μ l (9. Drugim rečima na savremenim motornim vozilima u principu uvek kočnice prednjih točkova ostvaruju veću silu kočenja nego kočnice na zadnjim točkovima. preostaje jedino sila kočenja .45) te su u tom slučaju sile kočenja po osovinama.te otuda proizilazi i činjenica da se kod projektovanja vozila posebno vodi briga o raspodeli sila kočenja po osovinama.3 ODREĐIVANJE MAKSIMALNOG USPORENJA Za idealizirani slučaj zaustavljanja vozila. kada se zanemare svi otpori koji potpomažu bržem zaustavljanju. u odnosu na ukupnu silu kočenja Fk1 = Fk lz + hT ⋅ μ l i Fk 2 = Fk l p − hT ⋅ μ l (9. dakle Rα = Rv = 0.Iz gore datih jednačina jasno proizilazi da sile kočenja na prednjim i zadnjim točkovima međusobno nisu jednake.42) Fk 2 = Fk (1 − β k ) Fk 1 lz + hT ( μ + f ) βk = = Fk 2 l p − hT ( μ + f ) 1 − β k Drugim rečima.

sledi maksimalno usporenje za kočenje zadnjim točkovima az = g (l p ⋅ μ + l ⋅ f ) δ ( l − hT ⋅ μ ) ⎡m⎤ ⎢ s2 ⎥ ⎣ ⎦ (9. Drugim rečima. potpomaže sila otpora kotrljanju. u jednačini 9. Očigledno je da obrtne mase vozila. potrebno izuzeti. čak potrebno.52 uzete preko koeficijenta “δ” smanjuju maksimalno usporenje. Njoj. sledi da je kočni koeficijent kk . isključiti spojnicu.47) lz + hT ⋅ f +G⋅ f (9. što se postiže isključivanjem spojnice. Za idealizirani slučaj.81 m/s2. sa težinom vozila. a kako je G = m ⋅ g . čak ni u idealiziranim uslovima. kada jedino silom kočenja treba savladati silu inercije. sledi maksimalno usporenje m ⋅ a ⋅ δ = Fk 1 = G ⋅ cos α ⋅ ap = g ( lz ⋅ μ + l ⋅ f ) δ ( l − hT ⋅ μ ) ⎡m⎤ ⎢ s2 ⎥ ⎣ ⎦ l p − hT ⋅ f (9. koje se postižu na ispitnim valjcima.48. te sledi da ih je. što je slučaj kod svih savremenih vozila (čak zakonska obaveza proizvođačima vozila) m ⋅ a ⋅δ = G ( μ + f ) → Fk = Fk1 + Fk 2 = G ( μ + f ) (9. koji je zakonom propisan u zavisnosti od vrste vozila. samim tim što je vrednost δ ≥ 1 .a) l − hT ⋅ μ s obzirom da je pretpostavljeno da je cosα = 0. U ovom slučaju posredno se ispituje kvalitet kočnica.48) Za slučaj kočenja samo zadnjim točkovima Fk = Fk 2 = Z 2 ⋅ μ → m ⋅ a ⋅ δ = Fk 1 = G ⋅ cos α ⋅ +G⋅ f (9.49) l + hT ⋅ μ uz već rečeno da je cosα = 0 i G = m ⋅ g .51) (9. prilikom intenzivnih kočenja poželjno je. Drugim rečima Ri = m ⋅ a ⋅ δ = Fk + R f Za slučaj kočenja samo prednjim točkovima Fk = Fk1 = Z1 ⋅ μ → (9.52) odnosno maksimalno usporenje iznosi a= g δ (μ + f ) ⎡m⎤ ⎢ s2 ⎥ ⎣ ⎦ Drugim rečima.50) Za slučaj kočenja svim točkovima. Kvalitet kočnica u praksi je najlakše proveriti poređenjem sila kočinja svih točkova. radi kraćeg zaustavnog puta. uvođenjem takozvanog kočnog koeficijenta. nije moguće postići veće usporenje od 9. kako je već objašnjeno u poglavlju V (sigurnost vozila). u izvesnoj meri.kojom treba savladati silu inercije.

a znak . ima se da je ΣR = 0 → Rv + R f + Rα + Fk = ΣR + Fk = Ri Ri = G dv ⋅ ⋅δ g dt Rv = K ⋅ A ⋅ v 2 R f = G ⋅ f ⋅ cos α Rα = ±G ⋅ sin α [N] (9. iz bilansa sila sledi jednačina dv g = ( K ⋅ A ⋅ v 2 + G ⋅ f ⋅ cos α ± G ⋅ sin α + ξ ⋅ G ⋅ μ ⋅ cos α ) dt G ⋅ δ (9. Iz opšte jednačine za bilans sila.2). to jest Fk max = G ⋅ μ ⋅ cos α . odnosno. IX.znači kočenje na nazbrdici koeficijent “ξ” predstavlja odnos između stvarne i maksimalne sile kočenja ξ = pri čemu je: ξ =1 za intenzivno kočenje. pravilnik IX („tehnički uslovi kojima moraju odgovarati pojedini uređaji na vozilu“). kada se i ostvaruje maksimalna sila kočenja ξ < 1 za prikočivanje radi usporenja kretanja Fk .53) Dakle. Ova vrsta ispitivanja se sprovodi na ispitnim valjcima. Uslovi ispitivanja propisani su "Zakonom o bezbednosti u saobraćaju". Fk max . odnos ostvarenog usporenja prema ubrzanju zemljine teže. a prema slici IX. pod kočnim koeficijentom podrazumeva se količnik ukupno ostvarene kočne sile prema težini vozila.55) a maksimalna sila kočenja pri kočenju svim točkovima jednaka najvišoj mogućoj atehezionoj sili.56) pri čemu je uzeto da: znak + znači kočenje na uzbrdici.4 ZAKONI KRETANJA KOČENOG VOZILA Pod zakonima kretanja kočenog vozila podrazumevaju se vrednosti puta koje vozilo prevali u procesu kočenja do zaustavljanja (put kočenja) i vremena potrebnog za ostvarenje potpunog zaustavljanja vozila (vreme kočenja).kk = Fk m⋅a a = = m⋅ g m⋅ g g (9. znači u uslovima statičkog ispitivanja.54) Kako je inerciona sila Otpor vetra Otpor kotrljanju Otpor uspona (9. izražene u procentima.4. kojim je definisan najmanji kočni koeficijent za pojedina vozila (tabela V.

56 kao dt = G ⋅δ dv 2 g ( K ⋅ A ⋅ v + G ⋅ f ⋅ cos α ± G ⋅ sin α + ξ ⋅ G ⋅ μ ⋅ cos α ) (9.56 a= sledi a= dv g dv = dS = ( K ⋅ A ⋅ v2 + G ⋅ f ⋅ cos α ± G ⋅ sin α + ξ ⋅ G ⋅ μ ⋅ cos α ) = v dS dt G ⋅δ Integraljenjem gornje jednačine dobija se Sk = odnosno Sk = dv dS dv dS dv = =v dt dS dS dt dS (9.4.4.60) .56) za slučaj da je kočenje na ravnom putu (α = 0). sledi rešenje integrala tk = v δ ⋅ v1 v = 1 .59) δ ⋅G 2⋅ g ⋅ K ⋅ A ln K ⋅ A ⋅ v12 + f ⋅ cos α ± sin α + μ ⋅ cos α 2 K ⋅ A ⋅ v2 + f ⋅ cos α ± sin α + μ ⋅ cos α (9.56) IX. odnosno za maksimalno usporenje tk min ≈ 1 10μ g (μ + f ) a (9. do potpunog zaustavljanja ( v2 = 0.58) δ g ∫ ⎛ K ⋅ A⋅v v2 v1 vdv 2 ⎜ ⎝ G ⎞ + f ⋅ cos α ± sin α + ξ ⋅ μ ⋅ cos α ⎟ ⎠ (9.IX.) te da je Rv = 0.2 PUT KOČENJA Uvođenjem transformacije jednačine 9.1 VREME KOČENJA Vreme kočenja direktno sledi iz jednačinu 9.57) (9.56) odnosno integraljenjem gornje jednačine sledi tk = v1 v2 δ ⎜ ⎝ G brzina na početku kočenja brzina na kraju kočenja g ∫ ⎛ K ⋅ A⋅v v2 v1 dv 2 ⎞ + f ⋅ cos α ± sin α + ξ ⋅ μ ⋅ cos α ⎟ ⎠ (9.

62 IX. a takođe nisu uzeti u obzir ni parametri koji zavise od mogućnosti i psihičkog stanja vozača. takozvani “trag kočenja” v12 S k min = (9. tako da se stvarne veličine vremena i puta kočenja razlikuju od teorijski sračunatih.61) δ 2 ⋅ g ( μ + f ) 2 ⋅ amax Uz pretpostavku da je kočenje do potpunog zaustavljanja (v2 = 0) i da je spojnica isključena (δ = 1) .1 Stvarni parametri procesa kočenja U napred opisanom procesu kočenja. odnosno da se radom sile kočenja [(ΣR+Fk)Sk] mora da savlada kinetička energija vozila m ⋅ v12 ⋅ δ Ek = 2 Za već pretpostavljene uslove α = 0. kako bi se jednačine uprostile za rešavanje.62) 2 ⋅ amax Identično rešenje se dobija ako se ono traži iz energetske jednačine.Za slučaj za slučaj da je kočenje na ravnom putu (α = 0) i da je Rv = 0 .5 Realni dijagram u procesu kočenja . da iz navede jednačine proizilazi da put (trag) kočenja ne zavisi od mase vozila. Slika IX. f = 0 sledi rešenje identično kao jednačina 9. Istraživanja rađena u tom pravcu su pokazala da put kočenja ipak zavisi od mase vozila i da se povećava u granicama 10 do 15 % od teorijski sračunate vrednosti prema jednačini 9. Interesantno je zapaziti. Realno snimljeni dijagrami procesa kočenja prikazuju i stvarnu sliku i parametre u tom procesu.2. dosta parametra je je uzeto idealizirano. sledi minimalni put kočenja. δ = 1. rešenje sledi kao 2 2 1 v12 − v2 v12 − v2 Sk = = (9.4.62. mogućnosti samog sistema za kočenje i sličnog. Rv = 0.

kao i promena usporenja u tom procesu. sa aspekta udobnosti putnika ali i samog vozača. Isto tako izvestan broj ispitanika. kao i . s obzirom da praktično niti je moguće niti poželjno.4 sekundi ili čak i manje. Ispitivanja su pokazala da svega 10% ispitanika ima vreme reakcije 0. predstavlja vreme reakcije vozača od početka opažanja i shavtanja situacije da je potrebno kočenje. Slika IX.Na slici IX. Vreme t1 je individualno i za prosečne i pažljive vozače kreće se u granicama 0.5 dat je realan dijagram snimljen u procesu kočenja uređajem kojim se meri usporenje vozila (crvena linija predstavlja zapis usporenja).idealiziranom dijagramu (prikazan kao donji dijagram na slici IX. Daljim rasčlanjivanjem ovog vremena mogu da se razlikuju vremena t1' (vreme opažanja i shvatanja vozača da treba da koči) i vreme t1" .8 sekundi. ostvarivanje maksimalnog usporenja u jednom trenutku. prikazano na uprošćenom . koje predstavlja takozvano motorno vreme vozača (premeštanje noge vozača na pedalu kočnice). precrtan isključivo radi dalje analize.6 Realni i idealizirani parametri u procesu kočenja gornja slika: realni dijagram donja slika: idealizirani dijagram Vreme t1.6). u kojima se proces kočenja odigrava.6 do 0.6 dat je realan dijagram snimljen u procesu kočenja. Na samom dijagramu jasno mogu da se uoče vremena t1 do t6 . Na gornjoj slici IX.

U slučaju intenzivnog kočenja. Vreme t2 predstavlja vreme reakcije sistema za kočenje. takozvano vreme odziva kočionog sistema (savlađivanje praznog hoda komandi.5 sekundi za vozila sa hidrauličnim sistemom prenosa za vozila sa vazdušnim sistemom prenosa (veća vremena odgovaraju vučnim vozovima) Vreme t5 predstavlja vreme aktivnog dejstva maksimalne sile kočenja sa približno maksimalnom silom na pedali kočnice. Vreme t6 je vreme takozvanog zaostajanja ili otkočivanja i zavisi od sistema za kočenje.testiranje umornih vozača i vozača pod uticajem alkohola.4 sekunde. Ovo vreme iznosi za vozila sa hidrauličnim sistemom prenosa t6 = 0.05 sekundi „ za vozila sa vazdušnim sistemom prenosa t2 = 0. reagovanja kočnog sistema vozila i vremena dejstva maksimalne kočne sile. U zavisnosti od vrste kočionog sistema.3 sekundi „ za vozila sa vazdušnim sistemom prenosa (veća t6 = 1. tek u tački 6 vozač prestaje sa dejstvom na komandu (sila Fp pada na nulu). konačnost brzine talasa porasta pritiska i sličnog). ali još uvek nema vidljivog usporenja vozila (vidi gornju sliku IX. elastične deformacije cevovoda.6). Vreme t4 predstavlja vreme potrebno za postizanje maksimalnog usporenja vozila. Najčešće se smatra da " je t4 ≈ t4 i da ovo vreme iznosi t4 = 0.5 sekundi. Ovo vreme je različito i zavisi od uzroka kočenja odnosno intenziteta kočenja i samim tim držanja maksimalne sile na pedali kočnice. koje može i da se zanemari) i " vreme t4 koje predstavlja takozvano vreme aktivnog usporenja. ovo vreme se kreće u granicama za vozila sa hidrauličnim sistemom prenosa t2 = 0.0 sekund t4 = 2. ovo vreme se ocenjuje kada se postigne 90% maksimalne komandne sile kočenja (sila na pedali kočnice).2 do 1. Poželjno je da isto bude što kraće kako bi kočenje bilo potpuno kontrolisano. znatno sporije vreme reakcije.5 do 2. . Zbog relativno sporog postizanja maksimuma komandne sile.0 do 2.8 sekundi. da je kod njih.5 vremena odgovaraju vučnim vozovima) Drugim rečima ukupno vreme zaustavljanja je zbir vremena tu = t1+ t2 + t4 + t5 dok je vreme aktivnog dejstva kočne sile tak = t4 + t5 i sastoji se od vremena reagovanja vozača. čak do 1.03 do 0.15 do 0. Daljom analizom ovog vremena pokazlo se da je moguće njegovo rasčlanjivanje ' na vremena t4 (vreme završnog odziva kočnog sistema. pokazalo je. I ovo vreme je individualno i kreće se u granicama 0.5 Tek na kraju vremena t2 (tačka 3 na dijagramu) usporenje vozila postaje vidljivo i na dijagramu se odslikava porastom usporenja. unutrašnjeg trenja. Vreme t3 predstavlja vreme aktiviranja komande.2 do 0. ali se usporenje nastavlja.2 do 0. Drugim rečima u ovom vremenu sila u sistemu za kočenje tek počinje da raste. Ispitivanja su pokazala da 90% vozača ima ovo vreme oko 0.

na kojima se vide promene brzine vozila i pređenog puta u procesu kočenja. sa aspekta kočnog sistema. zbog stišljivosti vazduha. Shodno ovako definisanim vremenima reakcija sistema kočenja. tokom vremena t1 (vreme reakcije vozača od početka opažanja i shavtanja situacije da je potrebno kočenje) i vremena t2 (vreme reakcije sistema za kočenje. Naime. češće nazvanog srednje usporenje. Ukupno srednje usporenje ausr se odnosi na ukupno vreme zaustavljanja U praksi se najviše koriste definicije srednjeg maksimalnog i ukupnog srednjeg usporenja. Propisima je utvrđeno da od početka dejstvovanja na komandu kočnog sistema (početak pritiska na pedalu kočnice).4 sekundi. Samim tim podleže ispitivanju saobraznosti sa propisima (takozvana homologaciona ispitivanja). s tim da odziv odgovarajućeg dela mehanizma na vučnom vozilu (tegljaču) tada može da iznosi najviše 0. ima se kao " t4 t ' tm = t 2 + t4 + ≈ t2 + 4 (9. ne sme da protekne više od 0.64) 2 2 Kao posebno značajan parametar kočnog sistema ovo vreme spada u grupu ispitivanih performansi kočnog sistema. Na sličan način se zahteva da vreme odziva vazdušnog mehanizma prikolice ne sme da bude veće od 0. Srednje usporenje asr odnosi se na ukupno vreme kočenja tk .8.Ukoliko se vremenu aktivnog kočenja doda i vreme odziva kočnog sistema. Srednje maksimalno usporenje asrmax odnosi se na vreme aktivnog dejstva maksimalne sile kočenja (t5) i za njega se u uprošćenom dijagramu (donji dijagram na slici IX. odnosno od trenutka kada pritisak u najudaljenijem kočnom cilindru postigne 10% svoje maksimalne vrednosti. Kako je prikazano na dijagramu IX.2 sekunde. što može da doprinese znatnom zakašnjenju odziva kočnog sistema.7. odnosno vreme odziva kočionog sistema).63) Međutim. .6 sekundi. maksimum ovog vremena je definisan međunarodnim propisima za ispitivanje kočnica vozila (pravilnik ECE 13). pa do trenutka kada ovaj pritisak postigne 75% maksimalne vrednosti. datog kao t2. srednje usporenje i ukupno srednje usporenje). pa time i usporenje vozila. pritisak kod vazdušnih sistema prenosa se relativno sporo prenosi. postoje i različite definicije srednjeg usporenja (srednje maksimalno usporenje. Analiza ovih promena se može lepše prikazati dijagramima IX.5) pretpostavlja da je konstantno.7 i IX. to jest vreme od početka dejstvovanja na komandu kočenja do zaustavljanja vozila tk = t2 + t4 + t5 = tak + t2 (9. vreme reagovanja i aktiviranja kočnog sistema. sledi vreme stvarnog kočenja. Naime. vozilo ima brzinu koju je imalo na samom početku kočenja. Put kočenja Opisani proces kočenja pokazuje da se tokom vremana u procesu kočenja značajno menjaju sile kočenja. koji odgovara realnom stanju.

koje traje do postizanja maksimalnog usporenja vozila.7 Promena brzine vozila u procesu kočenja Tek po isteku vremena reakcije kočnog sistema otpočinje usporenje vozila.66) t4 Shodno promeni usporenja menja se i brzina vozila prema zakonu t a a v = v1 − ∫ max tdt = v1 − max t 2 t4 2 ⋅ t4 0 (9. Promena usporenje u ovom vremenskom intervalu ( 0 ≤ t ≤ t4 ) se menja prema zakonitosti a a = max t (9.68) S 2 = ∫ vdt = v1 ⋅ t4 − max t4 6 0 Slika IX.drugim rečima ta brzina kretanja vozila je konstantna. To vreme je na dijagramu definisano kao vreme t4.7 Promena puta vozila u procesu kočenja .65) Slika IX.67) čime se i put kočenja za vreme protoka vremena t2 menja prema sličnom zakonu t a 2 (9. U tom vremenskom intervalu vozilo pređe put S1 = v1 (t1+t2) (9.

odziva kočnog sistema i pređenog puta koji se vrši sa maksimalnim usporenjem.72) što može da se prikaže u rasčlanjenom obliku S3 = 3 1 2 ⋅ amax 2 ⎡ 2 amax 2 ⎤ v1 + t4 − v1 ⋅ amax ⋅ t4 ⎥ ⎢ 4 ⎣ ⎦ (9.69) gde je brzina vozila v1' krajnja brzina na isteku vremenskog perioda t4.74) Zanemarivanjem poslednjeg člana kao veoma malog. na dijgramu definisano kao vreme t5. u obliku a t4 ⎞ v12 ⎛ 2 Su = S1 + S 2 + S3 = v1 ⎜ t1 + t2 + ⎟ + − max t4 2 ⎠ 2 ⋅ amax 24 ⎝ (9.70) Vreme potrebno da se vozilo potpuno zaustavi. dobija se uzimajući brzinu v1' kao početnu. nastaje i period maksimalnog usporenja amax u kome je brzina vozila jednoliko opadajuća do zaustavljanja vozila (v = 0) i menja se prema prema zakonu v = v1' − amax ⋅ t (9. daje konačan oblik jednačine za pređeni put u procesu kočenja t ⎞ v2 ⎛ Su = S1 + S2 + S3 = v1 ⎜ t1 + t2 + 4 ⎟ + 1 (9. koga vozilo prevali u vremenskom intervalu t5 amax 2 v1'2 S3 = ∫ v ⋅ dt = v ⋅ t5 − t5 = 2 2 ⋅ amax 0 ' 1 t5 (9.Posle postizanja maksimalne sile kočenja u vremenskom intervalu t5.71) Na osnovu početne brzine v1' dobija se put.73) Na osnovu svih puteva ∑ S i pređenih u vremenskim intervalima t1 do t4 1 nalazi se ukupan put u toku celog procesa kočenja .75) 2 ⎠ 2 ⋅ amax ⎝ Napred izračunati put naziva se zaustavni put vozila i očigledno predstavlja zbir puteva koje vozilo prevaljuje u fazi reagovanja vozača (tako zvana psihička sekunda). odnosno početna brzina na početku perioda t5 i ima se kao v1' = v1 − amax t4 2 (9. definiasan kao S3. .do zaustavljanja vozila. odnosno t5 = v1' v t = 1 − 4 amax amax 2 (9.

ali se još uvek može nači u literaturi s obzirom da slikovito izražava pređeni put kada je u sistemu postignut maksimum sile kočenja. Princip rada kočnica se svodi na pretvaranje kinetičke energije vozila u neiskoristivu toplotnu energiju. U današnje ovaj izraz je već prevaziđen. dok 2⎠ ⎝ koeficijent B definiše dvostruku vrednost maksimalnog usporenja. Radne kočnice su skup uređaja i mehanizama kojima vozilo može bezbedno i kontrolisano da se zaustavi bez obzira na prethodnu brzinu kretanja i opterećenja toga vozila.78) S max = A ⋅ v1 + B v1 [km/h] .77). . što je ustvari izazivalo da pneumatici ostavljaju trag po kolovozu.1 u iznosima Tabela V. dobija se vrednost puta kočenja (9. zaustavljanje vozila ili održavanje zakočenosti vozila u mestu.1) t ⎞ ⎛ Očigledno je da koeficijent A predstavlja zbir vremena ⎜ t2 + 4 ⎟ .Početna brzina vozila pri ispitivanju (prema ECE 13 ne manja od 80 km/h .Put za vreme psihičke sekunde Put kočenja (“trag kočenja”) S1 = v1 ⋅ t1 (9. kočni uređaji se dele na radne.15 115 IX. maksimalna vrednost zaustavnog puta se ima kao binom v12 [m] (9. Koeficijenti A i B su različiti. Kada se iz jednačine 9. Već prema tome. može kontrolisano i trajno održavati u zakočenom stanju. koga mora da zadovolje kočni uređaji vozila za korišćenje u javnom saobraćaju.75 isključi član koji definiše put pređen za vreme “psihičke sekunde” (jednačina 9.77) 2 ⎠ 2 ⋅ amax ⎝ Napomena: Izraz “trag točenja” predstvalja recidiv prošlosti. u funkcionalnom smislu. parkirne i pomoćne kočnice.5 KOČNI UREĐAJI VOZILA Pod kočnim uređajima vozila podrazumevaju se svi uređaji i elementi sistema kojima se vrši usporenje.1 Vrednosti koeficijenata pri ispitivanju vozila Koeficijenti Vrsta vozila A B Laka putnička 0. a na osnovu zahteva međunarodnog pravlnika ECE 13.15 130 Teretna 0. Pod parkirnim kočnicama se podrazumevaju vrsta kočnice kojim se već zaustavljeno vozilo bez prikolice (ili sama prikolica). kada vozila nisu imala uređaj koji sprečava blokiranje točkova (ABS uređaj). koja predstavlja samo jednu od faza ispitivanja vozila pri homologacionim ispitivanjima.1 150 Dostavna 0. usled čega se smanjuje brzina vozila do zaustavljanja. u zavisnosti od vrste vozila i imaju se prema tabeli V. sa punim opterećenjem.76) t ⎞ v2 ⎛ S k = S2 + S3 = v1 ⎜ t2 + 4 ⎟ + 1 (9.uslovi dati u poglavlju “sigurnost vozila” tabela V.76). Shodno navedenom pravilniku.

pre svega koncepcijski i konstruktivno. parkirna i pomoćna kočnica mogu da budu kombinovane tako da: a) postoje najmanje dve komande nezavisne jedna od druge i da komanda radne kočnice bude nezavisna i odvojena od parkirne kočnice b) da komanda pomoćne kočnice bude nezavisna od parkirne. Samim tim jasno proizilazi da je mogućnost primene ovog mehanizma dosta ograničena. kojima se energija kretanja transformiše u struju koja se u termootpornicima pretvara u toplotu . uz stvaranje određene sile kočenja na točkovima. Mehanički prenosni mehanizam je tipičan primer sitema kod kojih nema servo pojačanja veće se energija vozača ili rukovaoca mašinom direktno prenosi do kočnica. Usporivači pripadaju uređajima kojima se može da se vrši kontrolisano i bezbedno dugotrajno usporenje vozila.hidraulički sa ili bez servo pojačanja . Vozila savremene konstrukcije u principu nemaju posebnu pomoćnu kočnicu. koji rade na principu vihornih struja .mehanički prenos .elektromagnetski retarderi.hidro-pneumatski sa servo pojačanjam ili sa punim servo dejstvom Koji će se od sistema izabrati zavisi od više faktora.kolika energija se mora predati kočnicama. a zakonska obaveza je za vozila najveće dozvoljene mase veće od 5 t i autobuse.Pomoćnim kočnicama smatra se uređaj kojim može da se vozilo bezbedno zaustavi nezavisno od radne ili parkirne kočnice. gde je svaki pojedinalni sistem nezavisan. Ovu vrstu kočnica mogu da imaju sva vozila. Kod radnih kočnica mehaniki prenos se danas primenjuje samo kod sporohodih lakih vozila i manjih traktora. ako je parkirna kočnica takve konstrukcije da ne može da se stavi u funkciju pri kretanju vozila.hidraulički sa punim servo dejstvom . Ovakav energetski sitem može da samo potpomaže aktiviranju kočnica pojačavajući silu (servo pojačivači sile kočenja) ili mora da preuzme kompletan zadatak aktiviranja kočnog sistema i energetskog obezbeđenja kočenja. U tom smislu danas su u upotrebi sledeći prenosni kočni mehanizmi: .hidro usporivači (hidroretarderi) .1. te su samim tim i vrste usporivača različite: .elektrotermički.1 Prema načinu prenosa komande Prenosni mehanizam predstavlja deo kočnog mehanizma čiji je zadatak da komandu za aktiviranje porenese do kočnica. Ovaj zadatak se rešava na više načina. Način izvođenja usporenja nije definisan. od kojih je jedan osnovni . Radna.5. .pneumatski sa punim servo dejstvom .5. Sa aspekta koncepcije postavlja se pitanje da li sistem prenosa mora da prenese energiju vozača do kočnica ili se voljom i radnjama vozača samo komanda predaje nekom posebnom spoljnom energetskom sistemu. takozvani mehanizmi sa punim servo dejstvom.Prigušivanjem izduvne grane motora IX. a parkirnom kočnicom može da se vrši kočenje i pri kretanju vozila. s obzirom da se radna kočnica izvodi kao dvokružni ili trokružni sistem kočenja.1 PRENOSNI MEHANIZAM IX.

9 . Nedostaci mehanički prenosa su takođe brojni.praktično i lako se vrši razvod do parkirne kočnice (najčešće na kardanskom vratilu ili na zadnjim točkovima vozila) i omogućava odgovarajući prenosni odnos: sila na ručici komande prema sili na kočnicama Pored toga mehanički prenos je relativno jednostavan i jeftiniji od ostalih prenosnih sistema. Čelično uže Slika IX. Poluga za aktiviranje kočnice Slika IX. Glavni kočioni cilindar 5. Ozubljeni doboš sa skakavicom 4. Prenosna poluga 3. atmosferalije kao i mogućnost oštećenja. 7. Shema mehaničkog prenosnog mehanizma parkirne kočnice putničkog vozila 1.Radne kočnice prednjih točkova 2. Pedala radne kočnice 4. razvod ka svim točkovima je komplikovan i nepouzdan. Kočnice zadnjih točkova (radna i parkirna) 6.Međutim kod izvođenja parkirnih kočnica ovaj mehanizam je veoma široko rasprostranjen i to iz više pozitivnih razloga: .8 Shema mehaničkog prenosnog mehanizma parkirne kočnice teretnog vozila 1. Poluga parkirne kočnice 3. isključivo mišićima rukovaoca. a svode se na nekoliko osnovnih: može da se prenese relativno mala energija. Čelično uže 5. osteljiv je na uslove okoline. Razvodna zatega 7.tokom vremena ne dolazi do slabljenja dejstva sile kočenja . Zavojni mehanizam za podešavanje zazora 6. 8. Polužni mehanizam 9. Ručica parkirne kočnice 2.

masa do 1000 kg. najčešće vakuumskog tipa su već serijska oprema svih putničkih vozila. svaki vozač može da razvije dovoljnu energiju za kočenje tako da nije potrebno pojačanje sile kočenja servo pojačivačima. Ova vrsta prenosnog mehanizma je dosta komplikovanje gradnje od mehaničkog i svoj rad zasniva na prenosu pritiska kočione tečnosti od glavnog kočionog cilindra na kočione cilindre u kočnicama.Slika IX.10 „Standardna“ izvedba mehaničkog prenosnog mehanizma radne i parkirne kočnice traktora Hidraulični prenosni mehanizam predstavlja najrasprostranjeniji sisemem prenosa pogotovo kod kočnih mehanizama putničkih i lakih teretnih ili dostavnih automobila. Međutim kod lakih teretnih i dostavnih vozila najčešće je neophodna pomoć servo pojačivača sile kočenja. Slika IX. Pritiskom na klipove unutar cilindara stvara se sila kojom se kočnice aktiviraju. servo pojačivači. Kod putničkih automobila isključivo radi udobnosti i povećanja bezbednosti vozila i putnika.11 Funkcionalna shema raspodele pritiska i zapremine kod hodrauličkog sistema kočenja . Kod lakih vozila.

odnosno hoda klipa u glavnom kočionom ciulindru. ali sa smanjenim performansama kočenja. Princip rada je sledeći: pritiskom noge na pedalu kočnice. Ceo sistem se sastoji od: komandne pedale koja seaktivira potiskom noge. radnih kočionih cilindara u kočnicama i same kočnice.Shodno slici IX. sila noge povećava pritiska u glavnom kočionom cilindru.12 prikazan je hidraulični razvodni sistem sa dva nezavisna kočiona kruga. jedna od bitnih prednosti ovakvog sistema prenosa komandi je relativno lako zadovoljenje zahteva navedenih u ECE pravilniku da kočionice moraju da imaju i pomoćni sistem kočenja. čime se bitno povećava bezbednost vozila i sigurnije kočenje. što uglavnom zavisi od veličine radnih cilindara.11 očigledno je da glavni kočioni cilindar mora da ima zapreminu koja je jednaka zbiru zapremina svih pojedinih cilindara u kočnicama. te shodno Paskalovom zakonu. talas pritiska veoma brzo ravnomerno rasprostire do radnih cilindara. pri čemu doboš kočnice omogućuju lakše ostvarivanje konstrukcije ručne kočnice sa zadovoljavajućim performansama. Slika IX. drugi je i dalje u funkciji.12 Funkcionalna shema hidrauličkog prenosa komandi kod kočnog sistema Međutim. razvodnog sitema. tako da vozilo može da se koči. Na vozilima novije generacije. Hidraulični sietemi rade sa pritiscima reda veličina 120 bar a kratkotrajno i do 200 bar. . Hidraulični sistemi spadaju u red veoma „zahvalinih sistema“ za odavanje s obzirom da mogu da rade bez posebnog održavanja duži vremenski period. Kod hidrauličkih sistema je moguće razvod do cilindara na kočnicama moguće izvesti u više nezavisnih razvodnih grana. Na slici IX. kočioni krug prednjih kočnica i kočioni krug zadnjih kočnica. Upravo u tome se i ogleda ograničenost ovakvog sistema kočenja na laka i dostavna vozila. u kojima se klipovi razmiču i dejstvuju na kočne elemente u kočnicama. glavnog kočionog cilindra sa dve nezavisne komore usled čega se i naziva tandemski glasvniu kočioni cilindar. kao prednje kočnice su u primeni u principu disk kočnice a na zadnjim disk ili doboš kočnice. tako da u slučaju otkazivanja jdnog kočionog kruga.

sa različitim mogućnostima rasporeda rada kočnica. Dvokružni kočioni sistema se u principu konstruiše sa tri načina raspodele: takozvani „crno-beli“ sistem (slika IX. Raspodela kočnih sila po osovinama je moguća u svakom odnosu (zavisno od raspodela težina).13 c). ali kod teretnih vozila je najčešće 70% : 30%.13 a Funkcionalna shema dvokružnog sistema sa „dijagonalnom“ raspodelom .13 a). Stoga je kočenje prednjih kočnica potpuno nezavisno od rada zadnjih kočnica. hidraulični sistem prenosa omogućava korelativno lako konstruisanje sistema sa više nezavisnih kočionih krugova – najmanje dva do četiri.Raspodela kočionih krugova Kako je već rečeno.13 a Funkcionalna shema dvokružnog sistema sa „crno-belom“ raspodelom „Crno – bela“ varijanta raspodele je u tome što jednu granu čine kočnice prednjih a drugu kočnice zadnjih točkova.13 b) i trougaoni sistem (slika IX. I u ovakvom sistemu je moguće ostvarivanje različitih sila kočenja prednjih i zadnjih točkova izborom radnih cilindara različitih prečnika s obzirom da je pritisak kočione tečnosti u sistemu jednak. s tim što su u jednom krugu uvek po jedan prednji i jedan zadnji točak. takođe je nezavisno kočenje po dva točka. Slika IX. Kod dijagonalnog sistema. dijagonalni sistem (slika IX. Slika IX.

pa time i pritisak kočione tečnosti u celom sistemu. Iz ovih razloga ovaj sistem raspode stada u grupu „istorijskih“ sistema Trougaoni sistem raspodele se primenjuje u principu kod više cilindričnih disk kočnica (dva do četiri radna cilindra po jednoj kočnici). Slika IX. čime se pružaju praktično neograničene mogućnosti primene. Servo pojačivačima je moguće silu aktiviranja kočenja.Velika negativnost ovakvog sistema je što pri „ispadanju“ jednog kočnog kruga ili razlike u pritisku iz bilo kog razloga (recimo curenje tečnosti). Međutim logičku nadgradnju hidrauličkih sistema raspodele predstavlja ugradnja servo pojačivača sa punim servo dejstvom. Sva tri gora navedena sistema raspodele nemaju nikakvo servo dejstvo. to jest nemaju pojačanja sile kočenja u sistem. što sa svoje strane ih odraničava na primenu samo kod relativno lakih vozila. koju inicira vozač. Time se sila kočenja koju daje vozač sada svodi samo na iniciranje kočenja. višestruko povećati.14 Hidraulični sistem prenosa sa servo pojačivačem sile kočenja . tako da je moguće da uvek oba kruga dejstvuju na oba prednja točka i na po jedan zadnji. Slika IX. moguće je zanošenje vozila u stranu. usled dejstva nejednakosti sila kočenja na točkovima jedne osovine.13 c Funkcionalna shema dvokružnog sistema sa „trougaonom“ raspodelom Posebna podvarijanta ovog sisema je raspodela gde jednom kočionom krugu pripadaju sve četiri kočnice a drugom kočionom krugu samo prednje kočnice.

2 bar). moguće je da se u jednu komoru dovede i nadpritisak iz kompresora. U slučaju otkaza servopojačivača. što se primenjuje kod manjih teretnih vozila. te na osnovu razlike u pritiscima između atmosferskog i vakumskog podpritiska pojačati silu kočenja. Kod vozila sa dizel motorom. koja energiju dobija direktno od motora. koji imaju kompresor. Servopojačivač sile kočenja na bazi podpritiska Kod vozila sa benzinskim motorom moguće je iz usisne cevi motora „razdeliti podpritisak“ i isti sprovesti do servopojačivača. S obzirom da servo pojačivači rade na principu razlike u pritiscima u komorama ispred i iza membrane. s tom razlikom što je potrebno znatno veća sila vozača na pedalu kočnice. . koji sadrži pumpu visokog pritiska.15 Presek servopojačivača sile kočenja na bazi podpritiska S obzirom da je podpritisak u usisnoj cevi dosta mali (oko -0. Slika IX. što se odražava na produženje vremena reakcije kočnog sistema. čiju funkciju preuzima membrana.15). Nasuprot servopojačivaču na bazi podpritiska. ali i zahteva veće vreme punjenja i pražnjenja komora. podpritisak se stvara u posebnoj vakuumpumpi.Princip ugradnje servouređaja je u tome da se ispred glavnog kočionog cilindra postavi servopojačivač. Hidraulični servopojačivač sile kočenja Kod vozila sa servo sistemom za upravljanje. za stvaranje dovoljne sile za pojačanje potrebne su relativno velika zapremina komora i površina „klipa“. na primer podpritisak iz usisne grane kod benzinskih motora ili posebne vakuumpumpe kod dizel motora. kako bi se ostvario željeni efekt kočenja. funkcija kočenja ostaje i dalje. koji energiju dobija od nekog spoljnog izvora. s obzirom da se prenos sile i dalje vrši mehanički od klipne poluge na potisnu polugu (slika IX. moguće je pritisak iz akumulatora pritiska odvesti do hidrauličkog servopojačivača sile kočenja. gde je podpritisak u usisnoj grani neznatan. Ovakav uslov onemogućuje kompaktnost konstrukcije.

hidraulički servopojačivač ne zahteva veliki prostor za ugradnju. te je kao takav ima više pozitivnih karakteristika od vakuumskog. tako da je sa aspekta bezbednosti isti značajno sigurniji. U slučaju otkaza motora. to je moguće najmanje 10 puta. kada je kočenje sa pojačanjem na bazi podpritiska sprovesti 2 do 3 puta. hidrauličkim servopojačivačem. nezavisan od rada motora a dejstvo pojačanja je ravnomernije i brže. iz akumulatora pritiska. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->