Sarajevo

Godina XIV

2. februar/velja~a 2011. god.

2 KM

Izlazi srijedom

727
100 DIN 2E

H 14 KN

Darujemo vas

DK 19,00 DKK

Parfemi ‘Dior’ i ‘Lacoste’

Bra~ni brodolom Meme Haljevca

A 2,80 E D 2,80 E

NL 2,80 E

S 32,00 SEK

CH 4,40

@elio sam dijete vi{e od svega! Prve fotografije samo za ‘Azru’

Hari s Na|om i Ishakom

Najsretniji sam kad me zovu dedo

AZRACafe

ste“ na poklon „Dior“ i Laco

Darujemo vjerne ~itatelje
I u 2011. godini magazin „Azra“ nastavlja darivati svoje vjerne ~itatelje. Tokom narednih nekoliko mjeseci imat }ete priliku osvojiti parfeme s potpisima najekskluzivnijih proizvo|a~a magi~nih mirisa kao {to su: „Dior“, „Givenchy“ ... Iz broja u broj }emo nagra|ivati po nekoliko najsretnijih ~itatelja s po jednim parfemom. Potrebno je da odgovorite ta~no na postavljeno pitanje koje }e isklju~ivo biti iz sadr`aja na{eg magazina, jer time `elimo nagraditi ~itala~ku vjernost tokom dugih 15 godina, koliko se dru`imo.

Dobitnici nagrada kozmeti~ke ku~e „Avon“ iz pro{log broja su:
Amila Sautovi} - Ora{je Nafija Agovi} - Sarajevo Elma Mehmedovi} - Kakanj D`enana Korjeni} - Sarajevo

Svoju modnu torbicu ovog puta mo`ete obogatiti s jednim od dva mirisa: Diorov „Higher“ i Lacoste „Joy of Pink“.

Pitanje glasi:

Koji je slogan magazina „Azra“?
Ukucajte klju~nu rije~ OK, potom ta~an odgovor i {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Dobitnici tretmana lije~enje `adom su:
Alma Podgorica - Sarajevo Edna Mahalba{i} - Visoko Sana D`uba - Sarajevo Dragan Obradovi} - Sarajevo Ehlimana Panavli} - Sarajevo

Sretno!
4/azra 2011.

Imena dobitnika
Ta~an odgovor na pitanje iz pro{log broja: Ko je bila „Azrina“ `ena godine 2009., jeste: prof.dr. Ermina Iljazovi}-Latifagi}, a najbr`i su bili:

Mihra Deved`i} - Gra~anica Aida Muhasliovi} - Sarajevo Amra Husi~i} - Gra~anica

„Azra“ vas daruje
Po{tovani ~itatelji, i dalje vam ostavljamo mogu}nost da se pretplatite na izdanje magazina „Azra“. Ovoga puta vjernost `elimo i nagraditi. Sve nove pretplatnike darivat }emo jednim od parfema s potpisom ku}e „Dior“ i „Givanche“, ali i poklonom iznena|enja. Godi{nja pretplata na magazin „Azra“ umjesto 104 KM umanjena je za 10 posto. Da biste postali na{ godi{nji pretplatnik, dovoljno je da nas kontaktirate na jedan od redakcijskih telefona nazna~enih u impresumu magazina.

„Azra“ i „Deborah“ vam daruju:

Dva paketa Deborah „Trio Hi Tech“ sjenilo za o~i i „Euphoric Shine“ sjajilo za usne. Dovoljno je da ta~no odgovorite na pitanje: Iz koje zemlje dolazi makeup brand „Deborah“. Ukucate klju~nu rije~ OK, potom razmak i upi{ete ta~an odgovor. Poruke {aljite na broj telefona 091 510 101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

azra 2011./5

AZRAIz sadr`aja @eljko MITROVI]

Editorijal

14 19 28 56 64

Medijski magnat na meti „Bord`ija“
Izudin BAJROVI]

Nisam u sukobu s Had`ihafizbegovi}em
Dragana MIRKOVI]

O zrelim godinama i trudno}i
Una BEJTOVI]

Plivanje s delfinima u Meksiku
Zimska idila

Prekrasni ambijent hotela „Blanca“

Aida BUKVA

4 Cafe 38 Kolumna 77 Horoskop 88 Arte
magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica Elameri [KRGI]-MIKULI] Zamjenik glavne i odgovorne urednice D`emal D@AKMI] Pomo}nik glavne i odgovorne urednice Alma RED@EPAGI] Lektorica Indira PIND@O Redakcija Lejla LOJO Elvedina D@AKMI] Amela KESEROVI] Selma MULI] Foto-slu`ba s AVAZ-ROTO PRESS Stalna saradnja Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC

[minkanje 48 je umjetnost slikanja po licu
Hedija MEHMEDI] Jasmin HAD@I] Seid MASNICA D`emka KARA^A Melina KAMERI] Veselin GATALO Dizajn Larisa HASANBEGOVI] Direktor Dru{tva Sanja ISANOVI] Ilustracije Agencija „Shutterstock“ DTP studio AVAZ-ROTO PRESS Organizacija {tampe RADIN PRINT d.o.o. Zmaja od Bosne 4 71000 Sarajevo Adresa redakcije TE[ANJSKA 24 b Telefoni 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba m Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi i fotografije se ne vra}aju Transakcijski ra~uni UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.33832048932443 55 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002 PDV br.200934630002 Porezni broj: 01357333

AZRACafe

Diana JENKINS

- Mislim, nadam se, da sam s Dianom jo{ dugo - izjavio je 2009. godine za „Tatler“ magazin Roger Jenkins, jedan od najpoznatijih engleskih bankara. Nadanja se nisu obistinila, jer je iste godine okon~an njegov brak s Dianom Jenkins, Bosankom pravog imena Sanela ]ati}, s kojom ima dvoje djece. - Diana i Roger su se razveli krajem 2009. godine, nakon decenije zajedni~kog `ivota. Ostali su prijatelji i podr{ka jedno drugom, ali i posve}eni zajedni~kom odgoju njihove djece u Los Angelesu - stoji u zvani~nom saop}enju para. Par ne `ivi zajedno, a ukoliko se Sanela odlu~i i zvani~no rastaviti od Rogera, mogla bi dobiti polovinu njegovog bogatstva procijenjenog na vi{e od 150 miliona funti. [u{ka se, pi{u inozemni mediji, da je Sanela varala Rogera, a povezivana je i s biv{im Madonninim suprugom Guyem Ritcheyem, nogometa{em Riom Ferdinandom, te Justinom Timberlakeom, a navodno se, u posljednje vrijeme intenzivno dru`i s mladi}em iz Los Angelesa.

» Bogatstvo Rogera Jenkinsa procjenjuje
se na vi{e od 150 miliona funti

Umjesto Rogera, mladi} iz Los Angelesa

» Sanela s Guyem Ritcheyem u jednom od londonskih provoda
azra 2011./7

AZRACafe
Foto: Famepictures/JLP

Guccijeva no} Grad svjetlosti pohodile su pro{le sedmice brojne zvijezde. Red shoppinga, red modnih doga|aja u Parizu bili su poslastica za prelijepe Jessicu Albu, Diane Kruger i Kate Moss. Na partyju u Guccijevoj prodavnici „Fuborg Saint Honore“ na maj~inske obaveze je zaboravila Jessica, Diane na gluma~ke, a Kate, koja je u Parizu proslavila i svoj 37. ro|endan, na trenutak se „oslobodila“ zaru~nika Jamiea Hincea. Djevojke su u ~ast Guccija u`ivale i na ve~eri u Italijanskoj ambasadi u Parizu.

» Lena Gafi} jedna od ~lanova
udru`enja „Modiko“

„Modiko“ u Sarajevu Udru`enje modnih djelatnika i kostimografa „Modiko“, koje ~ine renomirani modni dizajneri i profesionalci, usko vezani za modnu struku i kostimografiju, u kafi}u „Gogo“ u sarajevskom naselju Ciglane do`ivjelo je i svoju zvani~nu promociju. Tom prilikom ~lanovi Udru`enja su predstavili i „Modikov“ portal.
Selma MULI] /Ivan [EBALJ

» Zanosna
Jessica Alba zaboravila je na maj~inske obaveze

» Kate Moss bez zaru~nika
8/azra 2011.

» Na partyju je bila i glumica i model Olivia Wilde

» Amna Kunovac - Zeki} i Jasna Had`imehmedovi} - Bekri} predstavile Udru`enje

» Zana Marijanovi} ~estitala je Jasni
/Elvedina D@AKMI]/

» Me{u zvanicama Lejla Hod`i} i Vanja Ciraj iz „Kao Pao Shu“ M:tel nagra|uje obrazovanje U okviru projekta „Stipendije za budu}nost“ kompanija M:tel }e stipendirati 27 studenata elektrotehnike iz cijele BiH. Do kraja prvog ciklusa studija, primat }e iznos od 300 KM (studenti zavr{ne godine), odnosno 400 KM mjese~no (apsolventi). - Ovom kampanjom potvrdili smo svoju opredijeljenost da podr`imo mlade, perspektivne studente iz BiH, a koji se {koluju u oblasti koja je na{ core business - izjavio je izvr{ni direktor za marketing i prodaju M:tela Milenko Cvijanovi}, koji je kao student tako|er bio stipendist ove kompanije. M:tel }e studentima pru`iti i mogu}nost prakse u trajanju od mjesec dana.
Sarajevski umjetnik Aid Rifatbegovi} pro{le sedmice je u knji`ari „Sejtarija“ u Sarajevu je promovirao „Sarajevsko - istanbulsku kocku“. Ljubitelji kolekcije 1001 kocka imat }e priliku kupiti ovo zanimljivo umjetni~ko djelo od februara u » Rifatbegovi}:Promovirao novo umjetni~ko djelo knji`ari „Sejtarija“.
azra 2011./9

» Milenko Cvijanovi} u Banjoj Luci dodijelio jednu od stipendija

AZRACafe

Rije~i kao nadahnu}e
Douglas COUPLAND

Severina se vratila s ljetovanja sa svojim novim de~kom Milanom Popovi}em. Svje`a, lijepa s novom frizurom, Severina je dobila i novi anga`man - promotorica hrvatskog turizma u Srbiji.

Kate Moss je u novom domu izgradila vlastiti privatni kafi}. U vili u Londonu napravila je raj „samo za odrasle“.

Kako saznajemo, Sa{a Bukvi}, vajar i vlasnik poznate sarajevske slasti~arne „Jadranka“, i talentirana novinarka FTV-a Kristina Ljevak su u ljubavi. Sretno!

U prepunoj dvorani BKC-a u Sarajevu protekle sedmice odr`an je humanitarni koncert „Moj je `ivot moja pjesma“ u sklopu kompanije za prevenciju karcinoma grli}a maternice.

Ako je prije toga ne uhapse, kontroverzna srbijanska folk diva Svetlana Ceca Ra`natovi} planira odr`ati koncert u Zagrebu. Navodno, njeni menad`eri pregovaraju o nastupu na stadionu u Maksimiru ve} u junu ove godine.

Nekada{nja loto-djevojka Suzana Man~i} prije tri dana snimila je duet s Davorom Radolfijem za pjesmu „Samo dvije rije~i“.

Enrique Iglesias (35) devet je godina u vezi s tenisa~icom Annom Kournikovom (29). [panski pjeva~ i biv{a tenisa~ica navodno }e naljeto postati roditelji.

Tuzlak Andrej Peji}, trenutno najtra`eniji model na svijetu, ponovo je ostavio bez daha. Desilo se to na reviji vjen~anica Jeana Paula Gaultiera. Lijepi Andrej je za{titno lice Marca Jakobsa i nosi revije samo najpoznatijih dizajnera.

10/azra 2011.

Gladan pa`nje, prestra{en od napu{tenosti, po~eo sam se pitati nije li seks samo isprika da bi se pogledalo duboko u o~i drugom ljudskom bi}u

Ljekar Michaela Jacksona, Conrad Murray, izjasnio se u srijedu u Sudu u Los Angelesu da nije kriv za ubistvo iz nehata. „Ja sam nevin ~ovjek“, kazao je na saslu{anju.

Kontroverzna ameri~ka pjeva~ica Lady Gaga planira lansirati parfem s mirisom krvi i sperme, prenose ameri~ki mediji. Parfem bi u prodaji trebalo da se na|e 2012. godine.

AZRACafe

Foto: Famepictures/JLP

» Anthony Hopkins, Alice Braga, Colin O’Donoghue Marijina svjetska premijera Svjetska premijera novog trilera „The Rite“, odr`ana pro{le sedmice u Hollywoodu, u kojem glavnu ulogu tuma~i neprevazi|eni Anthony Hopkins, privukla je veliku pa`nju medija. S obzirom na to da se rame uz rame s Hopkinsom pro{etala i srbijanska glumica Marija Karan, ova vijest bila je izuzetno va`na i za medije na na{im prostorima. Iako lijepa glumica u filmu o egzorcizmu tuma~i manju ulogu, pojavom na crvenom tepihu zasjenila je sve ostale, pa tako i glavnu junakinju, brazilsku glumicu Alice Braga.

» Marija je zasjenila
i glavnu glumicu

» Anthony u zagrljaju Marije Karan i Marte Gastini
azra 2011./11

AZRACafe
Lejla LOJO/Ivan [EBALJ

» ^lanovi benda „Maximum Power“ s ekipom na{eg magazina Zahvalnica „Maximum Powera“ Momci iz najmla|eg bh. rock&roll benda „Maximum Power“ nedavno su posjetili redakciju na{eg magazina kako bi nam, u znak zahvalnosti za podr{ku njihove karijere, uru~ili posebno priznanje. Pet talentiranih tinejd`era svijetla su ta~ka na{e estradne scene, a njihov talent prepoznao je i jedan od najve}ih producenata dana{njice Tony Cottura.

» Sa{a Pavlovi} i
[ejla Salihefendi}

» Naomi Watts s dje~ijim kolicima je savladavala
snje`ni pokriva~

» Vesna Andree
Zaimovi} jedan je od modela „Azrine“ Beauty pri~e

„Azrina“ Beauty pri~a Pro{le sedmice u prostorijama magazina „Azra“ slavila se `enstvenost! Redakcijski stolovi bili su prekriveni kremama, sjenama, karminima, parfemima... i svim onim lijepim stvarima u kojima u`ivamo. Radili smo beauty editorijale za ku}e: „Promands“, „Orbico“, „Everet“ i „Avon“, i u`ivale smo.

» Glumica Blake Lively je na snimanju novog filma u
New Yorku otvoreno pokazala da ne voli snijeg

12/azra 2011.

Foto: Famepictures/JLP

» Boli}, Granov i Arslanagi} s prijateljima su se odli~no zabavili u austrijskom Nasffeldu Bijela je boja sezone Zima ima
svoje nedostatke, ali samo rijetki }e ostati ravnodu{ni pred pogledom na prekrasne bijele pejza`e, ukra{ene nasmijanim licima i rumenim obra{~i}ima mali{ana koji se najvi{e raduju ovom godi{njem dobu. Dovoljan je samo jedan pogled pa da ka`ete - bijelo je boja sezone. Znaju to i brojne » Catherine Zeta-Jones u`iva u svjetske zvijezde, pa snje`noj {etnji New Yorkom su odmor od svako» Kate Middleton je pasionirani dnevice potra`ile na planinama, a neki od njih, poput Catherine Zeta-Jones, u`ivaju u {etnji gr- ljubitelj skijanja adom pekrivenim debelim snje`nim prekriva~em. U inozemstvu su ove godine skijali i Elvir Boli}, Emir Granov i Amar Arslanagi} koji su s prijateljima u`ivali u austrijskom Nassfeldu. Finalni izbor za Miss planete Zemlje BiH odr`at }e se u maju. Objavljujemo spisak kandidatkinja za koje mo`ete glasati. Ukucajte klju~nu rije~ OK, a zatim redni broj kandidatkinje za koju glasate. SMS {aljite na broj: 091 510 101. Tako|er, mo`ete glasati i za Miss „Azre“, tako {to }ete na isti broj poslati sms s klju~nom rije~i OK, potom ukucajte Miss Azra, te redni broj kandidatkinje za koju glasate. Pobjednicu o~ekuje naslovnica na{eg magazina kao i snimanje editorijala 1. Aleksandra Kova~evi} (22), Sarajevo 2. Ana Marija Juri{i} (19), Kiseljak 3. Emina Had`ipa{i} (22), Bosanka Krupa 4. Jasmina Tursunovi} (18), Srebrenik 5. Nata{a Borozan (20), Mostar 6. Nejra Pr{i} (19), Biha} 7. Sanela Fijuljanin (21), Sarajevo 8. Selma Ajnad`i} (21), Sarajevo 9. Selma Duvnjak (19), Sarajevo 10. Semira Had`imehmedagi} (20), Visoko 11. Tijana Jankovi} (23), Doboj
azra 2011./13

AZRAO njima se pri~a
Pripremila: Selma MULI] alkanski medijski mogul @eljko Mitrovi} u Njema~koj se ve} mjesec lije~i od aplasti~ne anemije, rijetkog i te{kog oblika anemije. Za srbijanske medije izjavio je kako sumnja da mu je neko u hranu i pi}e stavljao otrov, te da je zbog toga njegovo zdravlje sada ugro`eno. Sumnja da su ga trovali suprugina sestra Lola i njen suprug Zlatko Krmpoti}, biv{i nogometa{ „Crvene zvezde“. Zlatko je, navodno, Mitrovi}ev osumnji~enik broj jedan. Biv{i fudbaler, ina~e bad`o @eljka Mitrovi}a, iznena|en je optu`bama vlasnika Pinka. - Nikada nisam bio radnik, saradnik niti honorano zaposlen na TV Pink. Dakle, bavim se fudbalom i nemam nikakve veze s Pinkom, osim {to je moja supruga Lola sestra suvlasnice Pinka i supruge @eljka Mitrovi}a Milice. Ne razumijem kako da mi neko zabrani prilaz kada tamo i ne idem. Za tri godine sam tamo u{ao dva puta, i to sam bio kod moje `ene u kancelariji, jer je ona tamo zaposlena. Ne znam {ta da ka`em, osim da me je, najvjerovatnije, pomije{ao s nekim, mo`da zbog tih ljekova koje uzima - ka`e Krmpoti}. On, tako|er, negira da postoji transkript razgovora njega i jo{ jedne osobe u kome pri~aju o imovini koju }e dijeliti kad @eljko umre. - Ne znam ko vam je to rekao, ali ja nemam veze s imovinom, tom pri~om i

@eljko MITROVI]
navodno, poslali njegovi protivnici. Kako saznajemo, ve}i broj ljudi u TV Pink je ve} dobilo otkaz. Me|u njima je i Aleksandra Korica, sekretarica Milice Mitrovi}, ina~e vjen~ana kuma Ivane Buhe, supruge Ljubi{e Buhe ^umeta. Tako|er, otpu{tena je i majka Milice Mitrovi}, koja je tako|er radila na Pinku, kao i sekretarica Ivana Vlatkovi}a, direktora marketinga i drugog ~ovjeka kompanije, tvrde srbijanski mediji. - Ovdje je trenutno velika panika. Mnogi » @eljko sa
suprugom i djecom

B

se pla{e da }e ostati bez posla. Niko vam ne}e ni{ta re}i, jer sada svi misle da im se prislu{kuju telefoni i da su ozvu~eni na radnom mjestu - rekao je jedan od zaposlenih televizijskih radnika. Me|utim, poku{aj njegovog ubistva postao je glavna tema i najve}a briga svih, a problemi kao {to je trgovina organa na Kosovu stavljeni su u drugi plan. Vlasnik Pinka apelira na medije da se poku{aj njegovog

Uskoro party i osv
sli~nim glupostima - rekao je Krmpoti} u izjavi za medije. Izvor iz beogradske policije medijima je otkrio kako je Mitrovi} prije 15 dana podnio krivi~nu prijavu protiv nepoznate osobe za koju sumnja da ga je trovala. Odlukom Vi{eg tu`ila{tva pokrenut je postupak prikupljanja informacija i dokaza. Policija je razgovarala s ljekarima u KBC Be`anijska kosa koji su lije~ili Mitrovi}a kad je 20. decembra hitno do{ao u bolnicu. Nakon pretraga zaklju~ili su da je mogu}e da je vlasnika TV Pinka neko trovao, tvrdi izvor iz policije. U redakciji Televizije Pink, kojoj je Mitrovi} vlasnik, poja~ano je osiguranje. Rukovode}i ljudi Televizije otkrili su {ifrirane poruke koje su Mitrovi}u putem reality showa na konkurentskoj televiziji,
14/azra 2011.

Jedan je od najbogatijih ljudi u Srbiji trenutno je na lije~enju aplasti~ne anemije, koja je, kako srbijanski mediji navode, posljedica trovanja. Sumnja se da su ga trovali suprugina sestra Lola i njen suprug Zlatko Krmpoti}, biv{i nogometa{ „Crvene zvezde“

ubistva ne stavlja iznad pitanja od dr`avnog interesa, kao {to je trgovina organima. - Za dr`avu Srbiju i srbijanski narod mnogo je va`nije da istjeramo do kraja ovu pri~u o trgovini ljudskim organima na Kosovu! Time bi trebalo svi da se bavimo, to je dr`avno pitanje i nema nam tragi~nije i jezivije pri~e od te, a slu~aj jednog @eljka Mitrovi}a je nebitan - rekao je vlasnik TV Pink. @eljko je poru~io da ne mo`e iznositi detalje zbog pokrenute istrage. On ka`e da vjeruje samo svojoj majci, `eni i djeci. @eljko Mitrovi} pobijedio je opasnu bolest i za 20 dana se vra}a u Srbiju. Vlasnik „Ru`i~aste televizije“ otkriva da je aplasti~nu anemiju savladao zahvaljuju}i profesionalizmu ljekara, podr{ci porodice, prijatelja i saradnika, ali i neprekidnom radu na projektu novog

rijalitija „Dvor“, koji se emitira i na Pink BH, kojeg je li~no smislio i na ~ijem je postavljanju radio tokom boravka u bolnici. - Vjerovali ili ne, „Dvor“ me je oporavio. Ljekari koji brinu o meni i medicinsko osoblje klinike u Flensburgu, vrhunski profesionalci, saglasni su da ve}eg radoholika od mene nisu vidjeli. Bili su skepti~ni kad sam im rekao da ja iz bolnice `elim da radim kao da sam u Beogradu, a sad su ubije|eni da je upravo anga`man oko „Dvora“ bio taj koji je uz terapiju pomogao da sve ovo br`e prebolim. Milica je sve vrijeme uz mene i njena, kao i podr{ka porodice, bila mi je jednako bitna za ozdravljenje koliko i svi ljekovi i terapija. Ipak, moram da izdvojim nekog. To je prof. dr Nada Basara, `ena~udotvorac i jedna od najcjenjenijih stru~njaka u oblasti hematologije u cijelom svijetu, koja je zaslu`na {to me je vratila iz mrtvih u punu formu. U Beograd }u se vratiti zdraviji nego kad sam imao 17 godina. Kada je rije~ o planovima za budu}nost, @eljko }e po~etkom februara do}i u Srbiju, gdje odmah nastavlja s radom. Tako|er je najavio i `urku ozdravljenja, a na njoj }e se, osim brojnih prijatelja i poslovnih saradnika, na}i i Bob Sinclar, ~uveni DJ koji ga je posjetio u bolnici. Osim njega, bit }e jo{ nekoliko svjetski poznatih jetsetera i nije isklju~eno da neko od njih posjeti i dvorjane.

v eta
azra 2011./15

AZRACafe

Uo~i velikog solisti~kog koncerta ovog estradnog umjetnika u Sarajevu, najavljujemo vam njegove specijalne goste, koji su za svog kolegu imali samo rije~i hvale i divljenja

Kolege o Miroslavu Ili}u

@eljko SAMARD@I]
- Sve sam podredio terminu dolaska na koncert mog prijatelja Miroslava Ili}a, mada sam u februaru okupiran anga`manom u studiju, jer vr{im posljednje pripreme za snimanje novog albuma, koji treba da se pojavi na tr`i{tu krajem aprila ove godine. Zbog toga sam otkazao sve nastupe i gostovanja, ali ovakva ~ast ne de{ava se ~esto, da te pozove legenda kao {to je Miroslav, a pogotovo u Sarajevo koje mi je na srcu, {ta da vam ka`em, dolazim „lete}i“.

ijatelja, saradnika i pjeva~a, a, s druge strane, jako volim Sarajevo. On je po meni evergreen narodni pjeva~. Davno je prerastao titulu folk pjeva~a. Miroslav je u Srbiji ne{to poput Halida Be{li}a u BiH.

Sne`ana \URI[I]
- Otkako postoje njegovi koncerti, ja sam mu gost. Na`alost, bilo je nekoliko njih na koje nisam do{la, jer se nisam zadesila tu. Pjevam njegove prate}e vokale du`e od 20 godina, a mnogo vi{e od toga smo ku}ni prijatelji i to je vi{e nego dovoljan razlog da do|em na njegov koncert. Tu prosto nema pozivanja, samo me obavijestio da do|em,... Otkako su se desile one neda}e, nisam dolazila u Sarajevo i ovo je divan povod da opet do|em. Neopisivo sam sre}na zbog toga. Za Sarajevo me ve`u divne uspomene iz vremena kada smo jo{ dolazili na Ilid`anski festival i kada smo imali sjajne koncerte.

Hari VARE[ANOVI]
- Ne mogu a da ne priznam da mi mnogo imponuje poziv Miroslava Ili}a da mu budem gost/doma}in na njegovom slavljeni~kom koncertu u Sarajevu. Mada smo se ranije dosta sretali i dru`ili, nikada nismo sara|ivali, a i logi~no je, jer smo bili dva razli~ita pravca u muzici. Ali, kako sam ja pro{irio vidike, a i repertoar izvornom narodnom pjesmom, sevdalinkom, zaklju~ak se sam name}e. Osim toga, Miroslav je pozitivna li~nost, nema mrlje u svojoj blistavoj karijeri, mada je u vremenu koje je iza nas, pogotovo za njega, bilo dosta izazova na koje nije pokleknuo. Svaka mu ~ast!

Josip PEJAKOVI]
- Manje je poznato da sam prije rata u~estvovao na nekoliko vrlo va`nih koncerata Miroslava Ili}a. Bilo je to na njegov li~ni poziv, ba{ kao i sada. Ta na{a saradnja traje ve} skoro 30 godina. Proputovali smo pola Evrope zajedno i imali smo mnogo zajedni~kih nastupa na prostorima biv{e Jugoslavije. Rije~ je o ~ovjeku ~iji posao izuzetno cijenim i ~ovjeku koji je ostao dosljedan svom kvalitetu. Shodno tome i ja }u se svojim nastupom uklopiti najbolje {to znam. Bit }e to sigurno monolog: „On meni da nema Bosne“ I, ako bude dovoljno prostora, i ne{to pri~e o Sarajevu. Ovo je na{a prva saradnja poslije rata. Posebno me raduje {to }u u`ivo ~uti pjesmu koja je njegova li~na karta „Voleo sam devojku iz grada“. Iza te pjesme se krije Miroslav Ili}, ve}ega gospodina, a ~ovjeka koji vi{e voli selo nisam sreo na estradi.
azra 2011./17

Goca TR@AN
- Miroslav i ja smo, prije svega, prijatelji. Ve} 10 godina gostujem na njegovim koncertima. Nedavno sam, tako|er, bila gost na njegova dva koncerta u „Sava centru“, pa je logi~no bilo da me pozove da gostujem i u Sarajevu. Meni }e to biti veliko zadovoljstvo, jer ga veoma volim kao pr-

Gost iznena|enja

AZRAIntervju

Izudin BAJROVI]

I kad `elimo najbolje, radimo najgore
Razgovarala: Amela KESEROVI] Foto: Jasmin BRUTUS

Prvak Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo sredinom januara odigrao je Richarda III i postavio standarde kako se igra junak jedne od najzna~ajnijih Shakespeareovih drama. Za na{ magazin govori o gluma~kom pozivu, Williamu,politici, Emiru i „Fistu“

rebalo je pro}i devedeset godina da se na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo prvi put igra jedna od najzna~ajnijih historijskih drama Williama Shakespearea „Richard III“. Engleskog kralja, kojem se uz pohlepu pripisuje i egzekucija, odigrao je prvak Drame NP-a Izudin Bajrovi}. Reditelj Gor~in Stojanovi} je zadovoljan, zadovoljna je i publika. Bajrovi} je postavio standarde kako se igra Richard III.

T

Jeste li 15. januara u NP-u igrali u ulogu `ivota? - Nadam se da nisam i da je preda mnom jo{ zanimljivih uloga. Iako je nakon ove te{ko na}i jo{ neku koja bi predstavljala podjednako veliki izazov za glumca. Pohvale gode, iako nekad znaju biti i optere}enje, ali hvala svima koji su rekli lijepu rije~ o meni. Budu}i da ste se nedavno i politi~ki aktivirali, a da je Shakespeare aktuelan i danas kao i prije nekoliko stotina godina, nalikuje li Vam Richard III i na jednog bh. politi~ara? - On jeste zlikovac, ali je tako|er i {armantan. Ne nalikuje ni na jednog bh. politi~ara, jer njima fali ta doza fatalnosti koju on posjeduje. Osim toga, ne pi{e se ba{ o svakom zlom poli18/azra 2011.

ti~aru komad, treba i to zaslu`iti, a o~ito je Shakespeareu Richard III bio toliko izazovan da mu je posvetio i jednu od svojih najboljih drama i preto~io ga u nezaboravni knji`evni lik. Jedne prilike ste izjavili da niste sigurni da danas ba{ svi znaju ko je bio Shakespeare. Publika koja odlazi u pozori{te bez svake sumnje bi trebalo da zna. - Ako ra~unamo na pozori{nu publiku stari-

da opredmetiti. Ali, nisu mladi za to krivi, ve} dru{tvo, na`alost. Nije im lako, ~itav `ivot je pred njima, a u situaciji su kada je, {to bi rekao Sr|an Vuleti}, vrlo te{ko biti fin. Osim o odli~no odigranoj ulozi Richarda III, mnogo je posljednjih dana govoreno i o seriji „Dva smo svijeta razli~ita“. Pilot epizode u kojima igrate Fadila odli~no su prihva}ene u Hrvatskoj, ali uprkos tome, Nova TV tra`ila je od pro-

TV, koja je naru~ilac. Mislim da je produkcijska ku}a „Fist“ postupila neprofesionalno. Olako su u{li u realizaciju svega. Na koncu, nije im ni bilo bitno kako }e to neko do`ivjeti, bitno im je bilo da naprave projekt zbog kojeg }e uzeti pare. Da li }e to nekoga ko{tati na ovaj ili onaj na~in, nije u sferi njihovog interesa. Ne bih previ{e o ovoj temi govorio. Je li uobi~ajeno da glumci na ovakav na~in

» Bajrovi}: Ne trudim se da izgledam kao skroman ~ovjek niti skromnost gradim kao karakternu osobinu
jih generacija, ljudi koji su svoje {kole zavr{avali u periodu prije rata, za njih ne sumnjam da znaju, ali sumnjam da od mla|ih generacija ro|enih u ratu i nakon rata, mnogo njih zna. Za Romea i Juliju, ili za Hamleta, mo`da su i ~uli, ali vjerovatno ve}ina njih ne zna ko je njihov autor. Na`alost, to je slika dru{tva danas, gdje je to, na kraju, potpuno i nebitno. Koga interesira ko je Shakespeare i {ta je on pisao? Osim da ne znaju ko je William Shakesperae, samim tim i da ne ~itaju, {ta mladima jo{ zamjerate? - Mladima ne zamjeram ni{ta, jer oni se samo prilago|avaju vremenu u kojem `ive. Zamjeram starijima. U~e ih da su vrijednosti negdje drugdje, a ne tamo gdje smo ih mi u nekim svojim idealisti~nijim vremenima tra`ili. Znate, sad je cilj BMW! I danas se on vrlo lako

Osnovni razlog za{to vi{e nisam na Akademiji, iako su se slu{ala razna obrazlo`enja, jeste {to je do{lo do moje zasi}enosti tim poslom. Nisu mi odgovarali ni posao ni sredina u kojoj sam se nalazio

dukcijske ku}e „Fist“ da umjesto Vas anga`ira Emira Had`ihafizbegovi}a. Ima li u cijeloj pri~i sukoba na relaciji glumac-glumac? g - Nema nikakvog sukoba na relaciji glumac glumac. Ne mogu okriviti kolegu, ~ak ni Novu

ulaze u projekte svojih kolega? - Nije rije~ o tome da kolega kolegi ulazi u posao. Glumci su se mijenjali i oni }e se mijenjati, iz ovog ili onog razloga. Ne znam za sli~nu situaciju ovoj, pilot-epizode su se rijetko radile do sada. Ovo je uvo|enje kao neke svjetske prakse. Za ubudu}e svojim kolegama kao i sebi moram re}i da budu oprezni kada dogovaraju bilo koju varijantu s producentima, jer uvijek postoji {ansa da }e biti prevareni. Na`alost, nemamo nikakvu za{titu u tom smislu, niti udru`enje, nemamo ~ak ni agenta, ljude koji brinu o tome, tako da vrlo ~esto olako pristupimo svemu, vjeruju}i ljudima na rije~, a rije~, ~ini se i nema neke va`nosti danas. Da je situacija bila obrnuta, kako biste Vi postupili?
azra 2011./19

»

»

- Opet vra}ate na temu problema izme|u dva glumca. Ne treba razmi{ljati na taj na~in. Kolega }e raditi ono {to mu je ponu|eno, nema razloga da ne radi. Jedno vrijeme ste bili Direktor drame u Narodnom pozori{tu Sarajevo, tako|er i profesor na Akademiji. Ka`u da ste izveli sjajnu generaciju glumaca kao {to su: Aldin Omerovi}, Boris Ler, Lana Stani{i}, Maja Izetbegovi}, Adnan Haskovi}... Vi{e ne predajete, zbog ~ega? - Bio je to jedan buran period u mom `ivotu. Osnovni razlog za{to vi{e nisam na Akademiji, iako su se slu{ala razna obrazlo`enja, jeste taj {to je do{lo do moje zasi}enosti tim poslom. Nisu mi odgovarali ni posao ni i sredina u kojoj sam se nalazio. Postupio sam emotivno i napustio Akademiju bez mnogo razmi{ljanja i `ala. Mislim da sam dovoljno dugo radio na Akademiji, 13 godina, u po~etku kao asistent, a na kraju kao vanredni profesor. I ne `alim {to vi{e nisam na Akademiji, oti{ao sam, jer sam morao da odem, morao, u smislu moje nepotrebe da se vi{e bavim tim poslom, a ne morao, jer me neko otjerao. Prijatelji ka`u: On Vam nikada ne}e

U pri~i o seriji „Dva smo svijeta razli~ita“ ne mogu okriviti kolegu Emira, ~ak ni Novu TV, koja je naru~ilac. Mislim da je produkcijska ku}a „Fist“ postupila neprofesionalno

pri~ati ru`no o kolegama, nije ~ak ni zavidan. Umjereni ste u svemu {to govorite, kome na skromnosti najvi{e mo`ete zahvaliti? - Ako je rije~ o skromnosti, ne trudim se da izgledam kao skroman ~ovjek niti skromnost gradim kao svoju karakternu osobinu. Takav sam kakav jesam. Ro|en sam u porodici iz ~ije ku}e sam mogao da ponesem jedino skromnost i potrebu da se ne u~ini nikome ni{ta na`ao, pogotovo ne zlo. Ako nekome treba da zahvalim za to, onda sam zahvalan roditeljima i Bogu. U kakvom vremenu `ivimo danas? - U stra{nom, a za koje mi se ~ini da }e biti samo gore. Svi smo mi nekad bili mladi, imali iluzije, `elje, ideale ~ak, a onda su nam se desile stra{ne stvari,

pre`ivjeli smo rat i izlo`ili se pogibelji. U tom periodu sam dobio i dvoje djece, trebalo ih je, ako ni{ta drugo, odr`avati da budu ~isti i makar malo siti. Sve to ~ovjek na kraju nekako i podnese, nadaju}i se boljitku. Ali, onda vas sa~eka vrijeme nesigurnosti, ~ak i one osnovne, `ivotne nesigurnosti, u kojem se uru{avaju sve vrijednosti. Sarajevo je nekada bio siguran grad, najgora stvar koja vam se mogla desiti bila je da vas neko izd`epari u tramvaju... Odjednom je Sarajevo nesiguran grad. Zato ka`em da se pla{im da }e vrijeme biti i gore, jer mi ne popravljamo ni{ta {to bi ovo dru{tvo ~inilo po`eljnim za `ivotom. Dru{tvo danas jeste po`eljno za `ivot, ali samo za odre|enu vrstu ljudi. Jeste li ikad razmi{ljali napustiti ovaj komad zemlje i skrasiti se negdje gdje je dobro i ve}ini? - Rat je bio prilika da ode ko god je htio. Izlazio sam s nekim predstavama vani, ali sam jedva ~ekao da se vratim. Dakle, ako u tom trenutku nisam po`elio da napustim Sarajevo, onda pogotovo kasnije o tome nisam razmi{ljao. Ne `alim, jer i dalje mislim da je ovo na{e, i da je samo do nas kako }emo zemlju izgraditi. Na`alost, pokazujemo se kao veoma lo{i doma}ini. Niko Vam ne mo`e spo~itati da ste dru{tveno odgovorni. I

20/azra 2011.

kroz gluma~ki posao ste se prihvatali rukovode}ih zadataka, odnedavno ste i u politici. Jeste li ijednog trenutka po`alili {to ste se upustili u tu pri~u? - Nisam, jer mi je drago da mogu vidjeti kako stvari iznutra funkcioniraju. Na moj u`as, u ovom trenutku mi se ~ini da se i dalje sve radi isklju~ivo radi li~nih interesa, a da je op}i interes, manje-vi{e, nebitan vladaju}im strukturama. Ipak, ne}u da generaliziram, ima tu vjerovatno i dobrih i po{tenih i dobronamjernih ljudi, ali bojim se da se nakupilo mnogo onih koji su tu isklju~ivo radi svog i samo svog inetresa. Nerijetko ukazujete na to da gluma~ki posao nije nimalo lagan, da nije igra i da se ~esto potcjenjuje. - On u rezultatu mora biti igra, jedino takav i valja, ali do rezultata je te`ak put. Baviti se bilo kojom umjetno{}u, prvo morate imati potrebu da se njome bavite, a kad se njome bavite, onda se bojim da nemate potrebu da se bavite ni~im drugim. Kako idete kroz `ivot, vidite da se te{ko od toga `ivi, ali nemate kud dalje. Ja ne mogu sada zamisliti sebe da mijenjam zanimanje. Volim sva{ta da radim, od ruku mi idu i zanati, mo`da bih, da sam se tome posvetio, mogao biti i zanatlija, ili stolar naprimjer. Ako izuzmemo posao, biste li u svom `ivotu

i{ta druga~ije uradili? - Ne bih. @ivot je takav kakav jeste, ne treba ga mijenjati. Treba ga dovr{iti sa svim onim propustima koje smo napravili. Na kraju, ti propusti su nas mo`da vi{e napravili ovim {to jesmo nego ono {to smo uradili ispravno i ta~no, ako je i toga bilo, a bilo je vjerovatno. Na taj na~in ne `elim da razmi{ljam o svom `ivotu, jer kada bih krenuo ispo~etka, vjerovatno ne bih imao ovo iskustvo koje sada imam, ali bih opet napravio gre{ke, mo`da ~ak i ve}e. Dakle, bilo je puno padova, gre{aka, uspona, pobjeda... - A, znam da je bilo svega. Ali, moj `ivot je to. Svako je kova~ svoje sre}e, istina je to, ali nekada i iz najbolje namjere radimo najpogre{niju stvar.

@ivot je takav kakav jeste, ne treba ga mijenjati. Treba ga dovr{iti sa svim onim propustima koje smo napravili. Na kraju, ti propusti su nas mo`da vi{e napravili ovim {to jesmo

» U ulozi Richarda III,
igranog prvi put na daskama Narodnog pozori{ta Sarajevo

azra 2011./21

AZRAZvjezdana pra{ina

Murat YILDIRIM

Nisam seksualni o
Glavna uloga u seriji „Asi“ donijela mu je popularnost u Turskoj, na Bliskom Istoku, a sada i Balkanu. Na `alost pripadnica ljep{eg spola, Demir je u stvarnom `ivotu u sretnoj bra~noj vezi, a njegovo srce osvojila je turska glumica Bur~in Terzioglu
Priredila: Lejla LOJO
ada danas va`i za jednog od najuspje{nijih i najtra`enijih turskih glumaca, ovo `ivotno opredjeljenje za Murata Yildirima, kojeg trenutno gledamo kao glavnog junaka turske serije „Asi“, desilo se sasvim slu~ajno. Murat, naime, nikada nije razmi{ljao o tome da postane dijelom showbusinessa. Ali, sudbina je za ovog 31-godi{njeg glumca odredila drugi put, uprkos tome {to je diplomirao ma{instvo na Tehni~kom fakultetu „Yildiz“.

M
» Asi i Demir:
Ljubav ja~a od mr`nje

lno. Odjednom sam se na{ao u glumi. Trebalo mi je dugo vremena da se na sve naviknem. Sve je po~elo kao hobi, a danas mi je to posao od kojeg `ivim. Bila je to radikalna odluka, ali jo{ se nisam pokajao - ka`e atraktivni glumac. Ro|en je i odrastao u Konyji, a prvu ulogu dobio je jo{ kao dje~ak u {kolskoj predstavi. Dodijelio mu je njegov otac, koji je u {koli radio kao u~itelj. Tokom studija od glume ga je vi{e zanimala muzika, a ponajvi{e sviranje

Muzika i bubnjevi
- @elio sam sebi osigurati budu}nost, a zanimanje in`injera djelovalo mi je prili~no sigurno i stabi-

bubnjeva. Gluma~ki debi ostvario je 2003. godine u seriji „Olumsuz Ask“. Glavna uloga u seriji „Asi“ donijela mu je popularnost na ~itavom Bliskom Istoku, a danas i na Balkanu. Serija je bila toliko popu-

o bjekt

inteligenciju i samopouzdanje. S tim }e lako osvojiti `enu - ka`e glumac, kojemu je lako po{lo za rukom da prije ~etiri godine osvoji srce kolegice Bur~in Terzioglu. Prije dvije godine su svoju vezu i ozakonili.

Ljubomorna supruga
- @enidba je za mene do{la kao logi~an slijed stvari. Nisam uop}e dugo razmi{ljao o toj odluci i danas sam sretan i zadovoljan mu{karac. Bur~in zauzima posebno mjesto u mom `ivotu. S obzirom na to da se oboje bave istim poslom, sklopili su dogovor da ne gledaju ljubavne scene u kojima se pojavljuju, kako bi izbjegli ljubomorne i nepotrebne sva|e. No, Bur~in itekako ima razloga da bude ljubomorna na supruga, koji je progla{en sex simbolom u Turskoj. - Ne `elim da me `ene posmatraju samo kao seksualni objekt ili kao mu{karca koji dobro izgleda. Vi{e mi se dopada titula

» Murat je dvije godine u braku s glumicom Bur~in Terzioglu

larna u vrijeme njenog emitiranja na Bliskom Istoku, da su zgodnom glumcu platili basnoslovnu sumu kako bi ga doveli kao specijalnog gosta jedne tv-emisije u Dubaiju. Za sebe ka`e da je veoma samokriti~an, te da svoje serije gleda samo kako bi nau~io gdje grije{i. Likovi koje on tuma~i uvijek su dopadljivi ljep{em spolu, {to njegovu popularnost ~ini jo{ ve}om. - Uglavnom igram hrabre, bogate mu{karce, koji se ne stide pokazati svoje emocije. Ali, pravi mu{karac, prema mom mi{ljenju, mora imati

„uspje{nog glumca“ nego „zgodnog glumca“ - iskreno }e Murat, koji je osim tv ostvario i nekoliko filmskih uloga. O tome kako svoju karijeru vidi u budu}nosti, ka`e: - Nikada nisam planirao stvari da mi se dese. Kada se osvrnem, ne mogu re}i da sam imao neki plan koji me doveo do uspjeha. Tako }e biti i ubudu}e. Jednostavno prepu{tam da me `ivot nosi. Ipak, imam neke `elje. Hollywood je jedna od njih. Ako bih birao gluma~ke uzore, onda su to: Javier Bardem, Sean Penn, Robert Downey Jr i Johnny Deep.

azra 2011./23

AZRANa{a pri~a

Hajrudin VARE[ANOVI]
24/azra 2011.

Ro|enje unuka Ishaka u~inilo me boljim ~ovjekom

U 50 godina `ivota, koliko je nedavno proslavio, Hariju Vare{anovi}u se desilo mnogo lijepih stvari. Godine su ga u~inile sporijim, mirnijim i vjernijim, a poro|aj k}erke Na|e is~ekivao je ispred vrata poro|ajne sale
Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Samir SALETOVI]

V

elikim koncertom u Skoplju jedan od na{ih najboljih muzi~ara Hajrudin Vare{anovi} proslavio je 50. ro|endan. Ali, godine iza njega i buran estradni `ivot nisu ostavili traga na njegovom licu. Tek poneka bora i {armantna sijeda vlas u kosi, a u du{i je ostao isti, zaigrani mladi}. Ipak, dolazak na svijet jednog dje~aka - Ishaka, kojeg su mu podarili k}erka Na|a i zet Amar, u~inili su, ka`e, da postane ozbiljniji i bolji ~ovjek.

Vezan sam za Na|u
- Dok je Na|a bila u poro|ajnoj sali, ~ekao sam ispred vrata. Cijela porodica je bila tu i svi smo s nestrpljenjem o~ekivali dolazak novog ~lana na{e porodice. Kada mi je medicinska sestra javila da sam postao djed i da je sve pro{lo u najboljem redu, imao sam osje}aj da lebdim 30 centimetara iznad zemlje i dr`ao me prili~no dugo. Posebna sre}a, ne mogu to opisati. Izgleda da mu{karci mog tipa, tek kada dobiju unuke postanu svjesni da imaju djecu. Bio sam sretan

na poseban na~in - govori Hari o prvim danima nakon {to je postao djed. Nije ga, ka`e, strah dr`ati unuka u naru~ju, ali to izbjegava, jer je vrijeme gripa, pa ne `eli bebu nepotrebno izlagati opasnosti. Kada je to u pitanju, veoma je pragmati~an. - Vrijeme babina jo{ nije pro{lo, Ishaku je tek jedan mjesec. K}erka i zet su se odlu~ili za to ime, a ja sam predlagao da se mo`da zove Isa, {to je kra}e i meni ljep{e. Oni su odlu~ili i meni se svi|a - ushi}en je popularni pjeva~, koji svaki dan koristi za posjetu k}erki i unuku. - Mnogi mi ka`u da sam mlad djed, ali to je relativan pojam. Protok vremena zavisi od koli~ine stvari koje si uradio i pro`ivio, tako da mo`da imam vi{e `ivota i sadr`aja nego godina. Dopada mi se ta nova uloga i sam sebe zovem dedo, forsiram taj nadimak i sve u dru{tvu nagovaram da me tako zovu. Svi|a mi se to i super

»

Veoma sam zadovoljan i privatno i poslovno. Naravno, kao i svaki ~ovjek, imam dana koji i nisu ba{ najbolji. Mo`da su oni lijepi dani tako i fini zato {to imamo i lo{ih, pa mo`emo porediti. Generalno, nemam razloga za nezadovoljstvo: imam zdravu, pametnu i uspje{nu djecu, {to mi je najve}a nagrada

» Svakog dana svrati do Na|e i Ishaka
azra 2011./25

Sre}om, Jasminka nije ljubomorna, a ja joj sve manje dajem razloga za opravdanu ljubomoru. Kako idu godine, ~ovjek vi{e nema snage za budala{tine. Jednostavno, promijenio sam se u tom smislu, ovim godinama prirodna je vjernost. Bljutavo je da ~ovjek ne bude vjeran u ovim godinama

» mi je {to sam dedo, ponosan sam na to. Sve mi

je oko Ishaka merak i zaista u`ivam u tome - govori s ljubavlju Hari, koji je ponosan i na sinove Damira i Maka. - Vezan sam za Na|u, ali i za sinove. Sa svima imam specifi~an odnos. S Na|om fino funkcioniram od njenog djetinjstva, mladosti i njenih prvih izlazaka. U nekim va`nim `ivotnim situacijama uvijek smo bili zajedno. Svojoj sam djeci bio idol i ja sam to zloupotrebljavo da im na taj na~in komandujem, a ne vikom i kvaziautoritetom. Moje se mi{ljenje zbog toga {to sam im na neki na~in bio idol, apriori po{tovalo i neke svoje stavove sam nametao na blag na~in. Na njih je imalo utjecaja ~ak i ono {to izjavim u novinama, a kamoli ne{to direktno. Nikad nisam imao razloga za strogo}u. Zadovoljan sam u kakve su osobe izrasli. Na|a je diplomirala na Medicini, Damir je u Bo{nja~koj gimnaziji, a Mak je po~eo studirati na DIF-u. Drago mi je da svako od djece ima neke svoje `elje, afinitete i puteve. Sretan sam da nijedno od njih ne kopira moj `ivot i imaju {ansu prevazi}i me u svojim `eljama i snovima.

^estitka publike
Prije ro|enja unuka Hari je nedavno imao jo{ jedno slavlje. Pedeseti ro|endan proslavio je radno, na koncertu u Skoplju. - Svirali smo tri sata i u pono}, kada je nastupio 16. januar, publika mi je ~estitala. Cijela arena „Metropolis“ pjevala je i u`ivala u muzici, a u publici su bili i moja supruga Jasminka, Senad Ro`ajac, prijatelji iz Beograda i Sarajeva. Sa mnom na bini te su ve~eri bili i Haris D`inovi} i D`enan Lon~arevi}, cijeli moj bend. Ina~e, nisam pobornik nekih proslava i ne volim praviti spektakle. Posao mi je vezan za spektakle pa mi je toga pomalo na vrh glave. Vi{e volim `ivotne stvari. Nakon koncerta smo oti{li na ve~eru, a kako su cijeli dan bile probe i poslije trosatni koncert, ta je ve~era u krugu mojih saradnika i prijatelja vi{e imala nekih prehrambeni, nego slavljeni~ki karakter. Ipak, ostali smo do pet ujutro u prelijepoj atmosferi. Kada su okrugle brojke u pitanju, ljudi su skloni praviti `ivotne analize. Na{ sagovornik tvrdi da je veoma zadovoljan svim {to mu se desilo u proteklih pola vijeka. - Veoma sam zadovoljan i privatno i poslovno. Naravno, kao i svaki ~ovjek, imam dana koji i nisu ba{ najbolji. Mo`da su oni lijepi dani tako i fini zato {to imamo i lo{ih, pa ih mo`emo

» Tek kada dobijemo unuke postanemo svjesni da imamo djecu 26/azra 2011.

» Godine su u~inile da postanem smireniji

porediti. Generalno, nemam razloga za nezadovoljstvo. Imam zdravu, pametnu i uspje{nu djecu i to mi je najve}a nagrada. Imam karijeru, bavim se onim ~ime sam sanjao da }u se baviti jo{ kao dijete. Pa, iako imam te neke godine, ne podvla~im crtu u poslovnom smislu, nastavljam dalje. Namjeravam raditi i na projektu pozitivnih vrijednosti u mojoj okolini, jer `ivot je puno vi{e od same karijere - govori popularni pjeva~, dodaju}i kako su mu se najbolje stvari desile onda kada ih nije planirao. Iako je radoholik po prirodi, za velike uspjehe ka`e da su dar od Boga. - Koliko god da se mi trudimo i radimo, neke stvari se dese same, odnosno dâ ih Bog. Recimo, postao sam djed, to je dar od Boga, a i neke ta~ke u karijeri koje nisam planirao, ~ak nisam bio siguran da li uop}e da ih radim, do{le su od Boga. Jedna od njih je „Eurosong“. Kada ga spomenem, mislim na atmosferu koju smo uspjeli napraviti oko tog doga|aja. Nije to bio samo nastup, nego atmosfera zajedni{tva, u kojoj je bilo ~ast biti Bosanac. Lijepa stvar se tada doga|ala u Atini, ali mnogo va`nije je bilo {ta se de{avalo u Sarajevu, [irokom Brijegu i na Palama. Ljudi su navijali, a da ne govorimo o Beogradu, Zagrebu, Tirani. To mi je jedan od najve}ih trenutaka u karijeri. To je samo jedan od momenata u `ivotu

U mladosti sam bio br`i, hrabriji, alaviji i lo{iji kao ~ovjek, {to u poslu rezultira efikasno{}u. Sada sam dobar ~ovjek, a to je veoma troma kategorija

koje da Bog. Glavne stvari se ~ovjeku dese zbog Bo`ije volje, a ne zato {to ih on sam isplanira. Veli da je u mladosti bio mnogo hrabriji, nepromi{ljeniji i fokusiran tek na nekoliko stvari. S godinama ~ovjek pro{iri vidike i sve oko sebe {ire sagledava, {to ponekad, ka`e, mo`e stvoriti i probleme, jer postanemo neodlu~niji i pomalo se raspemo u pregr{tu opcija koje se nude. - Dok sam bio mla|i, imao sam nekoliko formula, a sada ih imam 4000 i toliko rje{enja. U mladosti sam bio br`i, hrabriji, alaviji i lo{iji kao ~ovjek, {to u poslu rezultira efikasno{}u, a sada sam dobar ~ovjek, a to je veoma troma kategorija. Zadovoljan sam generalno svojim `ivotom, sretan i zdrav, ali svaki dan ima neki problem i misli{ da se cijeli svijet vrti oko toga. Te me stvari malo zaslijepe, ~ine me malo nervoznim. Meni su dani tu`ni, ali mi je `ivot sretan. U sva-

kom slu~aju, na sve stvari gledam druga~ije: mirniji sam, nekako sve ide sporije, moj odos prema svemu se promijenio, {to je i prirodno. Promijenio se i njegov odnos prema braku. Godinama je na meti pripadnica ljep{eg spola, ali ka`e da se i to promijenilo. - Sre}om, Jasminka nije ljubomorna, a ja joj sve manje dajem razloga za opravdanu ljubomoru. Kako idu godine, ~ovjek vi{e nema snage za budala{tine. Kada sam bio mla|i, vezane su za mene te pri~e o `enama, ali objektivno zadnjih 10 godina nisam davao povoda za skandale. Jednostavno, promijenio sam se u tom smislu, ovim godinama prirodna je vjernost. Bljutavo je da ~ovjek ne bude vjeran u ovim godinama. Ne stoji to u pedestim, radostan sam {to sam te stvari pro{ao u pravo vrijeme, pa sam sada stabilan. Pred njim su novi koncerti, a u planu mu je da snimi i Hari-simfo CD, na kojem bi zajedno sa ljubljanskom filharmonijom otpjevao neke od njemu najdra`ih pjesama. Ne bi to bile samo njegove pjesme, ve} i kompozicije njegovih kolega koje voli, kao i neke samo njemu drage sevdalinke. Tako|er, aktivnije }e se uklju~iti u produkcijski i kompozitorski rad sa svojim izvo|a~ima Brenom, D`enanom i Dankom.
azra 2011./27

AZRARegion

Dragana MIRKOVI]

Tre}e dijete nije samo moja odluka
28/azra 2011.

» Dragana sa sinom Markom i
k}erkom Manuelom na skijali{tima u Kitzbuhelu i Semmeringu

Folk pjeva~ica proslavila je 43. ro|endan u Austriji, intimno, u krugu najmilijih, supruga i njihovo dvoje djece. O poklonima ovoga puta nismo razgovarali, ali jesmo o Kitzbuhelu, Semmeringu, trudno}i, kolegama i novim pjesmama
Pi{e: Amela KESEROVI]

nskih ljepotica. Umjesto [vicarske, ovoga puta su se odlu~ili za Austriju i ekskluzivna skijali{ta Kitzbuhel i Semmering. Tamo{njim profesionalnim slalomskim i veleslalomskim utrkama nije, ka`e, prisustvovala.

Novinski naslovi
- Skijali{ta su 50-ak kilometara udaljena od na{e ku}e, tako da se veoma lako mo`emo organizovati. Prakti~no ujutro mo`emo krenuti na put i nave~er se ve} vratiti ku}i. Za razliku od supruga, ja nisam skija{. Izbjegavam gu`vu i zato nisam ni prisustvovala skija{kim utrkama. U`ivam u grudvanju i sankanju, i nekako sam vi{e za varijantu da sjedim pored kamina s ~ajem u ruci i da se tako odmaram - govori. Dragana je posljednjih dana u medijima spominjana i zbog navodne trudno}e s tre}im djetetom. Zbog nje, tvrdili su neki, nije do{la ni u Sarajevo na dodjelu „Bh. muzi~kog oskara“. Pri~a je sljede}a: - Ne znam za sve naslove koji su se pojavljivali u novinama, jer {tampu ne sti`em ~itati, ali u Sarajevo na dodjelu „Bh. muzi~kog oskara“ nisam do{la, jer sam bila bolesna, a ne zato {to sam bila u drugom stanju. Tokom posljednjih pet godina, novinari me ~esto pitaju da li bih voljela roditi tre}e dijete. Moj odgovor je uvijek isti: „Naravno da bih. Pa, ko ne voli djecu?“ Me|utim, nikad
azra 2011./29

Z

a razliku od pro{le godine, kada je ro|endan proslavljala u {vicarskom Sankt Moritzu, Dragana Mirkovi} je 43. ro|endan, u drugoj polovici januara ove godine, do~ekala u Austriji. I ovog puta u krugu porodice, supruga Tonija Bijeli}a i njihovo dvoje djece, k}erke Manuele i sina Marka, koji su je prvi obradovali ~estitkama i poljupcima. ^etrdesete su joj mirne, stalo`ene i lijepe, ka`e. Donijele su joj samopouzdanje i sigurnost za kojima je dugo ~eznula.

ro~ito mi prijaju, iako sam i ranije bila miran tip, ~ak i previ{e, zbog ~ega se, moram priznati, nisam dopadala sebi. Biti povu~ena, nesigurna u sebe i stidljiva, jednostavno nije i{lo uz posao kojim sam se bavila. Ja sam, priznajem, samo imala sre}e da to bude dobitna kombinacija - ka`e Mirkovi} za na{ magazin. U januarskoj snje`noj idili, tradicionalno je s porodicom u`ivala na jednoj od evropskih plani-

Mirne ~etrdesete
- Sada je sve ljep{e. Sigurnija sam mnogo u sebe, znam {ta `elim, a prvenstveno {ta ne `elim. Ta stalo`enost i mirno}a koju daju ~etrdesete, na-

Nikad nisam rekla da }u imati tre}e dijete. Jer, koliko god da `elite jo{ jednom osjetiti ljepotu maj~instva, ne zavisi to uvijek samo od vas. Tu su i priroda i biologija. A na kraju i godine su tu

»

imati koliko » nisam rekla da }ujednomtre}e dijete. Jer, maj~instgod da `elite jo{ osjetiti ljepotu va, ne zavisi to uvijek samo od vas. Tu su i priroda i biologija. A na kraju i godine su tu. Budu}i da nisam sklona senzacijama i skandalima, u nedostatku pri~a neko se dosjetio i da Dragana malo bude trudna, ali, iskreno, nemam ni{ta protiv toga, jer bolje da pi{u to, mo`da se i dogodi, nego da pi{u neke druge gluposti. Trudno}a je makar lijepa i ako se dogodi, bit }u sretna, a ako ne, opet }u biti sretna. Ispunjena sam `ena, ne jurim niti tra`im bilo {ta. A, sve {to mi Bog da, time sam prezadovoljna - govori Mirkovi}. Sin Marko }e napuniti deset godina, k}erka Manuela za pola godine devet. Spremna je i da se suo~i sa svim fazama njihove tinejd`erske dobi. - Danas taj prelazak iz dje~ije u tinejd`ersku dob nastupa ranije, tako da sam svjesna da }u se brzo suo~iti i sa ovom fazom njihovog `ivota. Sve ~inim da ih odgojim u kvalitetne i dobre ljude. Najva`nije je da oni znaju {ta sebi smiju dozvoliti, a {ta ni po koju cijenu ne smiju. A, sve ostalo, pa i te tinejd`erske bubice, nekako }emo ve} prihvatiti, nema nam druge - ka`e Dragana. Pri~e i novosti s estrade ne prati. Nije ~ula da je Seka Aleksi} nedavno izgubila bebu. - Nas dvije se ne ~ujemo. Iskreno, `ao mi je ako joj se ne{to tako desilo. Neinformisana sam, ne dru`im se posebno s estradom, tako da zaista ne znam {ta se de{ava. Nakon zimskog odmora Dragana }e se posvetiti snimanju novog CD-a. Ne `uri s izborom pjesama, jer za vjernu publiku, ka`e, `eli otpjevati samo najbolje. - Ranije, albume sam snimala svake godine i nisam stigla da u`ivam u odabiru pjesama. To mi je jako smetalo, ali sada sebi mogu da dozvolim diskografsku pauzu, i zato polako radim i u`ivam u tome. Moji fanovi su veoma zanimljivi, pla{e se da ne prestanem pjevati i tra`e da snimam ne{to novo, jer im je to garancija da sam jo{ tu - ka`e Mirkovi}.

Sada je sve ljep{e. Sigurnija sam mnogo u sebe, znam {ta `elim, a prvenstveno {ta ne `elim. Ta stalo`enost i mirno}a koju daju ~etrdesete, naro~ito mi prijaju

30/azra 2011.

AZRA Razvodi

Bra~ni krah Meme Haljevca
Razvod pjeva~ice Nata{e Bekvalac i vatrepolista Danila Ikodinovi}a ovih dana punio je novinske stupce, a posljednje vijesti govore da se, uprkos me|usobnim optu`bama za prevaru, bra~ni partneri mo`da i pomire. Ipak, da ne odustaje od svoje odluke o razvodu, kategori~an je sarajevski slikar Memo Haljevac, koji se nakon samo nekoliko mjeseci razvodi od Lejle Hod`i}
Priredila: Alma RED@EPAGI]

» Memo Haljevac i Lejla Hod`i}: Sretni i zaljubljeni na vjen~anju, a sada pred razvodom

O
32/azra 2011.

razvodima slavnih holivudskih zvjezda, svim prljavim detaljima koji prate ovakve doga|aje mogli smo ~itati svakodnevno. Takve pri~e postale su sastavni dio biografija svjetski poznatih glumaca, pjeva~a, sportista. Na`alost, prekidi brakova postali su sastavni dio i bh. zbilje. Sve ~e{}e se mo`e ~itati i o na{im javnim li~nostima koje su se na{le u nezahvalnoj situaciji kada iz ko zna kojeg razloga `ele prekinuti zajedni~ki `ivot sa svojim partnerima. Jo{ se nije sti{ala euforija u vezi s

vjen~anjem sarajevskog slikara Sulejmana Meme Haljevca i njegove prelijepe izabranice Lejle Hod`i}, kad nas je iznenadila vijest da se ovo dvoje mladih ljudi razvode.

Te{ki trenuci
- Da, predao sam papire za razvod i s Lejlom nisam u kontaktu. Vi{e od svega `elio sam djecu i porodicu, ali eto sada smo u proceduri za razvod. Te{ko mi je, ali kroz rad i slikanje poku{avam prebroditi ovaj period u svom `ivotu - kratko je za „Azru“ izjavio Memo, dodaju}i kako ne vjeruje da }e se ikada vi{e odlu~iti na to da se o`eni. Ipak, Haljevac,

koji je prije `enidbe radio i kao voditelj na televiziji, nekoliko puta se vjerio s razli~itim djevojkama, ali na kraju se o`enio Lejlom Hod`i}, k}erkom Tarika Hod`i}a, najboljim inozemnim fudbalerom „Galatasaraya“ svih vremena, a sada vlasnikom istoimene }evabd`inice na Ba{~ar{iji. Mladenci su na svadbi prije samo nekoliko mjeseci izgledali zaljubljeno i sretno, ali od te ljubavi vi{e nema ni{ta. Pozvali smo i Lejlu, koja o razvodu sa slikarom nije `eljela govoriti. - Nisam javna li~nost i ne vidim nikakvog razloga da mediji prenose moju izjavu - kratko nam je kazala Lejla.

Bekvalac vs. Ikodinovi}

Nata{in put R od preljubnice do svetice

azvod koji nekoliko dana puni novinske stupce u cijelom Regionu jeste onaj poznate srbijanske pjeva~ice Nata{e Bekvalac i proslavljenog vatrepolista Danila Ikodinovi}a. Svakog dana u medijima bude objavljen novi detalj iz Nata{inog `ivota. Ina~e, par je i ranije imao problema, a mediji su se i prije dvije godine bavili njihovim razvodom. U javnosti je procurila informacija da je prelijepu pjeva~icu suprug, navodno, prevario s medicinskom sestrom Milicom Dra`in. Samo nekoliko dana kasnije navodna Danilova ljubavnica silno uvrije|ena demantirala je sve napisano i zaprijetila tu`bama.
azra 2011./33

»

- Ozna~ili ste me kao ljubavnicu Danila Ikovari koji }e joj koristiti u sudskom procesu, pa je dinovi}a, kao krivca, brakolomnicu i samim tim Milica odigrala klju~nu ulogu, pi{u srbijanski mediji. kao nemoralnu djevojku. Nakon velikog {oka Transkripti njenog dopisivanja s Danilom zakoji smo pretrpjeli i ja i moja porodica zbog svojevrsne hajke koja se vr{i protiv mene, `elim javnosti da ka`em: Nikada nisam bila u vezi s Danilom Ikodinovi}em. Jedina moja veza s njim je nekoliko povr{nih komunikacija, kad smo se sretali u gradu na » Govoreno je da se Nata{a, navodno, po~ela raznim mjestima. vi|ati sa svojim biv{im momkom Midragom Nikada nisam bila Kosti}em Koletom, novosadskim biznismenom ni u kakvoj ljubavnoj, emotivnoj niti bilo kakvoj » Danilo je s Nata{om pozirao za reklamnu vezi s doti~nim kampanju rublja „Extreem intimo“ ~ovjekom. Naslovne strane, moje fotografije, objavljivanje imena i prezimena, stavljanje mene u taj kontekst, ozna~avanje kao krivca, nanijelo je veliku bol, ne samo meni ve} i mojoj porodici navela je, izme|u ostalog, Milica Dra`in.

odmah uzela telefon, odnijela ga kod svog advokata kao krucijalni dokaz i zatra`ila razvod. Ali, prije izvjesnog vremena pjeva~ica je dovo|ena u vezu sa slavnim teniserom Novakom \okovi}em, a u medijima su osvanule njihove zajedni~ke fotografije. Simpati~na Nata{a sve je demantirala, kazav{i kako su ona i Novak samo dobri prijatelji. Slavni sportist bio je redovan gost na Nata{inim koncertima, a i Nata{a je pokazivala zainteresiranost ka bijelom sportu i posje}ivala neke od »Milica Dra`in: Demantirala da me~eva.
je u ljubavnoj vezi s vatrepolistom

Transkripti dopisivanja
Zlobnici su novosadsku barbiku u posljednje vrijeme dovodili u vezi i s njenim biv{im momkom Miodragom Kosti}em Koletom, biznismenom kojeg, otkako je kupio tri {e}erane, nazivaju slatki magnat. Ipak, papiri za razvod su predati, a novosadski advokat Dragan Gojkovi}, koji }e u brakorazvodnoj parnici zastupati i pjeva~icu i vaterpolistu, ka`e da se Milicin mobilni telefon nalazi kod Nata{e, ali nije `elio otkrivati detalje kako je Bekval~eva do{la u njegov posjed. Gojkovi} je, navodno, otkrio i to da mu je Ikodinovi} priznao prevaru s Milicom Dra`in, koju ona uporno negira. Danilo se iselio iz stana u kojem je `ivio s pjeva~icom, za koji su se dogovorili

@rtva javnosti
Mediji spekuliraju da je sve ovo {to se de{ava posljednjih dana Bekval~eva unaprijed smislila, u namjeri da Danilo izvu~e deblji kraj, a ona ispadne `rtva u o~ima javnosti! Navodno je Nata{in i Da~in brak odavno u krizi i bilo je pitanje dana kada }e se njih dvoje razi}i. Me|utim, po{to je ona dosad uvijek bila ozna~avana u medijima kao preljubnica, a Da~a kao „suprug s rogovima“, Nata{a je odlu~ila da sebi obezbijedi alibi u brakorazvodnom postupku! Prilika joj se ukazala kada je njena sestra Jelena Mrki} upoznala Da~u sa svojom drugaricom Milicom Dra`in, koja se vaterpolisti dopala i odmah je „zagrizao udicu“. Nati je bio potreban konkretan dokaz da je Ikodinovi} imao namjeru da je pre34/azra 2011.

» Mediji su pisali o navodnoj aferi pjeva~ice i
tenisera Novaka \okovi}a

Prije izvjesnog vremena pjeva~ica je dovo|ena u vezu sa slavnim teniserom Novakom \okovi}em, a u medijima su osvanule njihove zajedni~ke fotografije

»U vrijeme dok su pjeva~ica i proslavljeni vatrepolist `ivjeli u ljubavi

vr{ili su kod Bekval~eve. Danilo je, navodno, Milici poslao dvadesetak SMS-ova lascivne sadr`ine, na koje mu je ona odgovorila istom mjerom. Te poruke je Milica pokazala Nata{i i ova je

da pripadne njoj. U periodu dok joj se na `ivotnu pri~u s njenim suprugom i ocem njene k}erke Hane stavlja ta~ka, Nata{a Bekvalac se ne krije od javnosti ve} u`iva na zimovanju s djetetom, sestrama i majkom na Zlatiboru.

Danilo se iselio iz stana u kojem je `ivio s pjeva~icom, za koji su se dogovorili da pripadne njoj

azra 2011./35

AZRAZnanje je mo}

Suvad CIBRA

Promoviraju}i najbolje studente svih fakulteta u BiH, `elimo promovirati obrazovanje. Samo je znanje neotu|iva ~ovjekova imovina, ona mu osigurava egzistenciju bilo gdje u svijetu, ~ini ga boljim ~ovjekom. Neznalice odgajaju manipulatori i ne}emo pretjerati ako ka`emo da dana{njem ~emeru najvi{e kumuje neobrazovanje. Dana{nji sistem nas u~i da vrijedi{ koliko ima{. Ipak, sve materijalno mo`e biti uni{teno i zapaljeno. Vrijedi{ samo onoliko koliko zna{
Pi{e: Elvedina D@AKMI] Foto: Jasmin BRUTUS
je, naime, predsjednik Organizacije za prava studenata Filozofskog fakulteta (OPSFF). U slobodno vrijeme daje instrukcije iz engleskog jezika djeci u osnovnim i srednjim {kolama, a ljeti radi kao turisti~ki vodi~ za one koji govore engleski i italijanski jezik.

S

uvad Cibra, student anglistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ne isti~e se po svom uspjehu koliko po razli~itim anga`manima na Fakultetu, ali i van njega. Za sebe skromno tvrdi da je prosje~an student, te da postoji mnogo vi{e onih kojima bismo trebali posvetiti ove dvije strane. Ipak, s razlogom mu posve}ujemo naredne redove. Suvad

Vi{e truda
Suvad je na prvoj godini drugog ciklusa anglistike. Kako je prirodno talentiran za jezike, gradivo na Fakultetu mu nije predstavljalo veliki problem.

Imam nafak nego s
Lavina problema
Iako se, kako ka`e, u osnovnoj i srednjoj {koli ni po ~emu nije isticao, sada bi to volio uraditi, kako bi obezbijedio da se po{tuju i unaprijede studentska prava. - OPSFF je s asocijacijom studenata ekonomije i pokretom „Dosta“ organizirao proteste, kako bismo se izborili za studentske godi{nje karte. Tada smo imali jednu dobru viziju za organiziranje protesta, te smo smatrali ako krenemo s tim, da }e se studenti probuditi i da }emo napraviti veliki bum, koji }e pokrenuti i rije{iti lavinu pitanja i problema. Me|utim, sve je ostalo na poku{aju, mi smo se iscrpili, a pritisci raznih strana (MUP, Rektorat, Studentski parlament) ugasili su Alternativni studentski pokret. - Sramota je re}i, ali veoma malo vremena provodim uz knjigu, posebno sada na master studiju. Kada ste ve} do{li do master studija anglistike, prevodila~ki smjer, zna~i da ste toliko toga morali nau~iti da vam preostaje samo da koristite ste~eno znanje u svrhe prevo|enja i rada. Istina je da sam na neke ispite ulo`io vi{e truda, ponekad sam i padao na njima, ali sve je to dio stu-

36/azra 2011.

m vi{e k e, sre}e
Studentska ludovanja
- Pored svih ovih obaveza, `ivim mirnim `ivotom, nakon {to sam pro{ao sva ona studentska ludovanja, izlaske do jutarnjih sati, izlaske po studentskim domovima i sli~no. Naj~e{}e sam s djevojkom u {etnji po gradu. Moji su bili iznena|eni kada su me ugledali na dr`avnoj televiziji kako `ustro se borim za studente, kako pri~am, kako `elim da ne{to promijenim, jer niko to nije o~ekivao to od mene. Nana me zvala, govorila mi da sam bio lijep, a nanu su zvale njene kom{inice da joj ka`u kako su vidjele njenog unuka na televiziji - ka`e Suvad s osmijehom.

dentskog `ivota. Anglistika je takva da vas ~esto podsti~e na kriti~ko razmi{ljanje, a ne na u~enje „napamet“. Za ovaj studij, to ve} svi znaju, vlada velika zainteresiranost, ali samo mali broj kandidata uspije pro}i stroge kriterije pri upisu. Na{ sagovornik je imao sre}e.

Zna~enje imena
- Anglistika me mnogo privukla, jer volim u~iti strane jezike i prevoditi, bilo to simultano, konsektivno ili pismeno. Smatram da je to jedan od najboljih poslova danas. Pru`a mnogo mogu}nosti. Za po~etak volio bih raditi kao profesor engleskog jezika u osnovnoj {koli, a u budu}nosti namjeravam osnovati turisti~ku agenciju, okupiti u njoj ljude koji pri~aju razli~ite jezi-

ke, povezati sve prelijepe gradove u BiH, te isticati njihove ljepote kroz turizam. Vremena je malo za sve ono {to bi ovaj mladi} volio uraditi tokom jednog dana. Ipak, obaveze u studentskom udru`enju stavlja na prvo mjesto. - ^esto mi se de{avalo da propustim neka predavanja radi sastanaka s upravnim odborom, sa studentskim parlamentom, a jednom sam ~ak i morao propustiti ispit kako bih i{ao na Nastavno-nau~no vije}e Filozofskog fakulteta. Me|utim, na kraju uvijek nekako uspijem uraditi sve, mo`da zbog toga {to moje ime na arapskom zna~i „sre}a“. Ipak, prije bih rekao da imam puno vi{e nafake, nego sre}e. OPSFF je sebi postavio brojne zadatke. Neki od njih su:

- Povezivanje studenata, razmjena raznih informacija o stipendijama i putovanjima, organiziranje humanitarnih i kulturnih manifestacija, borba s pojedina~nim problemima svakog studenta, pomo} pri zapo{ljavanju i sli~no. Trenutno `elimo da pokrenemo dva projekta: prvi je online-oglasna plo~a, gdje }e svi odsjeci obavljivati informacije na na{oj web stranici, a drugi je „Access svim studentima“, koji bi vratio stari sjaj kultnom mjestu svih studenata UNSA. Tu su i mnoge druge stvari koje je relativno te{ko uraditi zbog nedostatka finansijskih sredstava. Tako|er, u saradnji sa SARTR-om obezbijedili smo na{im studentima po 15 karata za svaku predstavu i mnogo smo im zahvalni za to. Tako|er smo organizirali i odlaske u Srebrenicu, a i humanitarne predstave koje je izvodio Shakespeare Drama Club, tako|er u SARTR-u.
azra 2011./37

Ju`ina

Pi{e: Veselin GATALO

A ljubazne, po prirodi stvari, morate biti. ^isto da vas ne nazovu „kala{turom“, „seljankom“, „ufuranom“, „prepotentnom“ i „neotesanom“. Kad neko za mu{karca ka`e da je sirovina, on umisli da je jak kao hrastov balvan i samo se nasmije{i. Ne}u vam puno pomo}i kad vam ka`em da neki mu{karci, po{to uz pomo} „d`entlmenstva“ i „bontona“ u|u u va{u intimu, svaku pristojnost shvataju kao popu{tanje?
38/azra 2011.

edan moj prijatelj je radio u Iranu, ta~nije u Teheranu, kao in`injer u jednoj zagreba~koj firmi. I, pribli`avao nam je svoje novo okru`enje, slao nam poruke e-mailom i SMS-om. Opservacije bi bile takve da bismo mi padali sa stolice ~itaju}i ono {to je napisao. Kao onaj dnevnik Bosanca u Kanadi. Recimo, napisao bi: „Ovde se br’te zna red. U autobusu su mu{karci naprijed, `ene pozadi“ i takvo {to od ~ega se ~ovjeku dvadeset i prvog vijeka od ~uda i nevjerice obrve podignu. Hm, poneko papu~arsko mu{ko srce ponekad (ili ~esto) ~eznutljivo uzdahne za „starim dobrim vremenima“ kad `ene nisu imale ni pravo glasa. Usput, u [vicarskoj su `ene dobile pravo glasa tek sedamdesetih godina pro{log vijeka. Mi u ex-yu smo imali pravo glasa, ali smo morali dobrovoljno glasati za one koje nam odrede. Moralo se i na dobrovoljne radne akcije i na dobrovoljno prevaspitavanje, ali to nije ova pri~a. Proces segregacije i razvrstavanja nije zavr{en izjedna~avanjem zakonom, nije ni provalom demokratije na na{e prostore. Nove partije, recimo, ~esto imaju svoje odbore i pododbore za, ne}ete vjerovati, `ene! Forum `ena, `enske sekcije i sli~no. Kao u najboljim vremenima plemenskih dru{tava. Jako podsje}a na prili~no neformalne grupe koje, ako imaju {ta re}i, treba saslu{ati. Ne iz potrebe ve} zbog `enskih prava, jer, eto, mora se voditi ra~una o „`eni kao takvoj“. I zbog pristojnosti, bontona i takvih stvari. Jer, ni cvijetom na `enu, ka`u ova piskarala koja (~esto i pijano) baljezgaju o `eni kao ukrasu prirode i o „beskrajno nje`nim pupoljcima `enske ljepote“ te o sli~nim sintagmatskim u`asima. Da, znam da vam se povra}a od toga {to vas smatraju ukrasima i vole vas i cijene za 8. mart. Usput, to je veoma ~udan praznik, koji svojim postojanjem, u neku ruku, legitimira `enske muke ostalih 364 dana u godini. Mo`da neko ka`e: „^uj, sa~ekaj Osmi mart, Dan `ena, pa tra`i prava. Ovo su ostalo moji dani. Ima{ ti svoj!“. A i o ljubaznosti, srda~nosti i d`entlmenstvu bih ne{to rekao... Prvo o srda~nosti i neposrednosti, o otvorenosti i gostoprimljivosti prema nepoznatim. Ne volim kad me nepoznat ~ovjek u Sarajevu nazove „jarane“ ili u Mostaru „brato“. Ne volim taj ulazak u moju intimu. Odmah se pitam {ta je sljede}e. Ho}e li me pitati {ta mislim o onom {to je njemu drago pa mo-

@enska prava u odjeljku za `ene J

ra i meni biti, jer mi je „jaran“ ili „brato“? Nepoznatom ~ovjeku ne `elim biti ni „jaran“ ni „brato“. Ni velikom dijelu poznatih. Mogu samo pomisliti kako se nesretni `enski svijet kod nas nosi s tim ulaskom u tu|u intimu. Moram re}i da me nikad nijedna `ena nije zazvala tim rije~ima, „jarane“ ili „brato“. Moje dame, beskrajno sam vam za to zahvalan. Mogu samo zamisliti kako zakolutate o~ima kad vam lik kojem podvaljak visi preko kragne, otvori vrata i pusti vas da u|ete. Prije nego {to osjetite njegov pogleda na donjem dijelu le|a, dok idete ispred njega. Ili vam ustane u tramvaju pa gleda u dekolte i smje{ka vam se. Ne}u du{u grije{it’, nisu svi takvi. Ali, ~e{}e ih vi|am kako u tramvaju ustaju mla|im `enama, nego starijima. Ili u liftu! Otvara vam vrata s osmijehom ma~ke iz crti}a dok se sprema uhvatiti mi{a stjeranog u }o{ak. Onda vas pita na koji }ete sprat. Eto, da vam on pritisne dugme, da se ne mu~ite, toliko je ljubazan. I sve vrijeme vam se blesavo smje{ka. Vi, ve} upla{ene da ne izrekne svoje ime i ne pru`i vam ruku uz: „Drago mi je“ prije nego ste i{ta rekle; da mu onda ne moradnete re}i kako se zovete, gdje radite, jeste li udate, ko vam je otac i gdje kupujete cipele. Znojite se i molite Boga da lift stane na va{em odredi{tu prije sljede}e ljubaznosti tipa s kojim ste zato~eni u limenoj kutiji vertikalnog opredjeljenja. Prebrojavate i gr~evito ~uvate intimu koja vam je preostala dok se ovaj jo{ koji put i oblizne. Nemate pojma ho}e li uve}ati va{u nesre}u time {to }e iza}i na istom spratu na kojem i vi, mo`da se i uputiti kud i vi. A ljubazne, po prirodi stvari, morate biti. ^isto da vas ne nazovu „kala{turom“, „seljankom“, „ufuranom“, „prepotentnom“ i „neotesanom“. Kad neko za mu{karca ka`e da je sirovina, on umisli da je jak kao hrastov balvan i samo se nasmije{i. Ne}u vam puno pomo}i kad vam ka`em da neki mu{karci, po{to uz pomo} „d`entlmenstva“ i „bontona“ u|u u va{u intimu, svaku pristojnost shvataju kao popu{tanje? Onda svaku ljubaznost kao otvoren poziv? A onda, po{to su vas izbacili iz cipela, odbijanje shvate kao uvredu? Ne trebam vam re}i, znate to i same. Kad ~ovjek malo bolje promisli, ono o autobusima sa zadnjim dijelom samo za `ene, ne zvu~i mi toliko stra{no. Tamo bi vas barem ostavili na miru.

STYLISSIMO
Stilovi, trendovi, zdravlje i lifestyle novosti

I jo{:
Najve}a dama koju smo upoznali: Aida Halilovi} Era je tigrastih uzoraka Una Bejtovi}: januar na +40 Savjeti ginekologa i psihologa Test koji otkriva kakva ste prijateljica i koji parfem vam odgovara

Jeste li probali skijoring?
Bosanska djeca kona~no imaju priliku u~iti skijoring. To je posebna disciplina u kojoj skija{a vu~e konj, sam ili s jaha~em. Djeca mnogo vole konje i ~esto se jahanje koristi i u terapiji bolesne djece. Ovaj zanimljivi sport vodi porijeklo iz Skandinavije, a polako po~inje da `ivi i kod nas
azra 2011./39

STYLISSIMO
Aida HALILOVI]

Privr`ena svemu {to je damsko
40/azra 2011.

Lijepu Banjalu~anku je majka od malih nogu u~ila koliko su njega i urednost bitni za dobar izgled. I danas smatra da su to osnove na kojima svaka `ena treba graditi vlastiti, prepoznatljivi stil
Razgovarala: Elvedina D@AKMI] Foto: Berjamin NIZI]
Nekada je va`ilo da odijelo ne ~ini ~ovjeka, danas, prema svemu sude}i, misli se suprotno. Mislite li Vi tako? Mo`ete li na osnovu odijevanja zaklju~iti pone{to o karakteru osobe? - Prekrasna je definicija koja datira jo{ iz starog Rima, a glasi: „Stil, to je ~ovjek“. Stil nas otkriva. Frizure, boja kose, nakit, odjevna kombinacija, ili dalje - dr`anje, opho|enje, na~in na koji pri~amo, sve je to dio stila kojim, htjeli-ne htjeli, {aljemo neku poruku. U tom smislu, odijelo itekako ~ini ~ovjeka, odnosno i ono {to neko nosi mnogo govori o toj osobi. Ne bavim se mnogo time kakav neko ima smisao za modu, ve}, prije svega, primje}ujem koliko je neko uredan. Mnogo mi smetaju neuredni ljudi, u neurednoj i neispeglanoj odje}i. Preferirate li visoke potpetice? Do koje visine potpetica smijete i}i? - Obo`avam visoke potpetice i ne znam da hodam u ravnoj obu}i. One ba{ visoke su, ipak, samo za no}. U kojoj godini ste se po~eli {minkati i koliko ste mijenjali svoj stil od tada do danas? - Po~ela sam da se {minkam krajem osnovne {kole, ve} u sedmom razredu, tada sam imala 13-14 godina. Ali to nije bila {minka kakvu ~esto nanose djevoj~ice danas, sa {to vi{e boja i sjaja. Stavljala sam malo pudera, eyeliner i maskaru, i to mi je i u srednjoj {koli bio svakodnevni makeup. Za izlaske sam imala malo deblje izvu~en eyeliner i to je to. I danas ne volim da se {minkam u bojama, koristim neutralne sjenke, sive ili braon, mada ponekad volim da nosim crveni karmin. [ta ste nosili, odnosno {ta vam je mama najradije obla~ila, {ta ste nosili u srednjoj {koli kao tinejd`erka, za vrijeme studija, kao poslovna `ena i u slobodno vrijeme? - Pa, kao i svi, imala sam razne „modne“ faze. Kad pogledam slike iz djetinjstva, vidi se da je mama podjednako vodila ra~una o tome da budem i uredna i moderna. Sje}am se da sam imala more bijelih ko{uljica, prete`no crvene ili teget suknje i cipele od velura na vezanje u svim nijansama be` boje. Sestra i ja smo u specijalnim prilikama uvijek nosile haljine od pli{a u tamno bordo ili teget boji. I bilo je strogo razdvojeno {ta se obla~i u {kolu, {ta za „po ku}i“, a {ta za sve~anije prilike. Od malih nogu sam bila veoma njegovana, {to sam kasnije samo nastavila i ostala
azra 2011./41

P

osljednju deceniju posao PR-a je sve atraktivniji, ali i zahtjevniji. Potrebno je mnogo rada, truda i odricanja da biste bili uspje{ni u ovom poslu. Sposobnosti, ali i imid` samog portparola uveliko odre|uju imid` i uspjeh preduze}a. Jedna od rijetkih kompanija koje se mogu pohvaliti kvalitetnim slu`benikom za odnose sa javno{}u je i M:tel. Lijepa Banjalu~anka Aida Halilovi} ve} godinama obavlja ovu funkciju. Osim u stil poslovanja, mnogo ula`e i u vlastiti stil, koji gradi na trima osnovama: `enstvenost, elegancija i kvalitet.

radim veliko spremanje, i tada poku{avam da se rije{im stvari za koje sam sigurna da mi vi{e ne}e biti od koristi. Vjerujete li u „~arobne“ kremice protiv bora, da li ve} koristite neku? - Ne vjerujem da bore nestaju zahvaljuju}i kremama. Za dobar ten jedino vjerujte dobrim genima. Ja za svoj ten zahvaljujem dobrim genima svojih roditelja, redovnim osvje`avaju}im kozmeti~kim tretmanima i kremi „Vichy Aqualia Thermal“, koja je predivna za svaki dan i ima sasvim pristojnu cijenu. Koja je najskuplja stvar u Va{oj kozmeti~koj torbici, na {ta ne `alite dati mnogo novca? - Te~ni puder, jer ide direktno na lice, a nosim ga ve}i dio dana. Moji favoriti su „Dior Nude“ i „Lancome Adaptive“.

Koliko svoj stil uskla|ujete s trendovima? - Redovno pratim {ta se nosi u svjetskim centrima mode, ali i kod nas. Trendovi se toliko brzo mijenjaju, ili bolje re~eno smjenjuju, da samo oni koji su stoprocentno optere}eni novitetima mogu da prate takav ritam. Imam neki svoj stil, koji nadogra|ujem pojedinim novim trendovima, ali bez velikih odstupanja. Ili da se jednostavno prisjetimo Coco Chanel i historijske re~enice: „Fashion fades, only style remains the same.“ Smatrate li se modnom `rtvom? - Definitivno, ne. Imate li svog kroja~a ili preferirate kupovati „gotove“ stvari? - Uglavnom kupujem stvari, ali ih redovno prepravljam. Sestra mi ~esto skrene pa`nju da se ne sje}a kada sam ne{to kupila, a da nisam prepravila. Problem je {to rijetko kad kupim savr{eni komad garderobe. I kada sam nedavno kupila predivan kaput, savr{enog kroja, odlu~ila sam da jednostavno moram promijeniti dugmad, {to sam i uradila. [ta svaka `ena treba imati u ormaru? - Zavisi kakva `ena je u pitanju, ali mislim da sve, bez obzira na sadr`aj ormara, treba da vode ra~una o urednosti. Ja volim da je sve „pod konac“, jer tako najlak{e odaberem kombinaciju. Od bazi~nih komada uvijek zatrebaju: bijela ko{ulja, crna haljina, dobar {al. [ta su za vas bezvremeni modni predmeti, oni koji su uvijek u trendu? - Dobar kvalitet je uvijek u trendu, odnosno kvalitetni materijali. Imate li svoj modni feti{? - Haljine. Za sve prilike i za sva godi{nja doba. Koliko ~esto iz ormara izbacujete stvari koje ne nosite? - Po~etkom ljeta i po~etkom zime

privr`ena svemu {to je damsko. Tako je bilo i tokom {kolovanja, gdje sam najvi{e ekperimentirala s bojama kose. Danas sam uglavnom u takozvanom chic office fazonu, koji podrazumijeva da ozbiljne stvari iskombinirate s nekim potpuno party detaljem. A najbolji savjet koji mogu da dam svima koji ovo ~itaju jeste: budite njegovani. Va`i li u Va{oj kompaniji neki dress code i je li u skladu s Va{im li~nim modnim afinitetima? - Dress code postoji, kao i u svakoj ozbiljnoj i profesionalnoj firmi. Nije mi problem da se pridr`avam takvih pravila, jer ih u potpunosti podr`avam. Nosite li i kada trenirku i patike, jeans i obu}u bez potpetica? - Tokom {kolovanja mrzila sam fizi~ko, a po`eljela sam da taj predmet izbace iz {kole kada su rekli da djevoj~ice ne smiju vi{e nositi baletanke, ve} patike. Nikada nisam voljela sportsku ni odje}u ni obu}u, ali morala sam da kupim patike. Priznajem da su nekad zaista potrebne, naprimjer, kada idete s dru{tvom na ro{tilj negdje u prirodi. Dugo sam izbjegavala takva okupljanja, jer prosto nisam znala u ~emu da do|em. Kada su po~eli da se pojavljuju modeli koji su ne{to izme|u cipela i patika, kupila sam jedne, ali i dalje ne volim da ih nosim. Trenirku nemam, jer smatram da je to odje}a samo za sportiste, a ja sam skroz nesportski tip. Ne volim kada vikendom po centru grada vidim da ve}ina ljudi {eta u trenerkama. Meni to djeluje ru`no, ~ak i nepristojno. U ~emu `ena izgleda seksi i atraktivno, a da to nije minimalisti~ka odjevna kombinacija? - ^esta je izjava mnogih svjetskih dizajnera kako jednostavno morate znati da nosite to {to nosite. A rijetke su one koje mogu sebi dozvoliti minimalizam, a da ne ispadnu vulgarne. Ne znam odgovor na to pitanje. Zavisi, od `ene do `ene. Nosite li kravatu? - Mislim da kravate, ipak, treba ostaviti mu{karcima. Va{a omiljena boja i kombinacija boja? - Voljela bih da siva ostane zauvijek trendy. Volim i sve nijanse be`, iako mi svi govore da to nije boja. Volim i kombinaciju be`-crno. Predivan mi je trend „u boji ko`e“ - i u tom smislu biram cipele, haljine i torbe u nijansama boje pudera. Volite li nakit? Kakav? - Volim srebro. U posljednje vrijeme srebro s malim Swarovski kristalima. I volim min|u{e, njih imam zaista mnogo. Imate li neki odjevni predmet koji nosite tokom cijele godine i uz koji mo`ete mnogo toga kombinirati, a uvijek izgledati druga~ije? Ako ne, Va{ prijedlog koja bi to „krpica“ mogla biti? - Nemam ni{ta {to bi moglo da se nosi tokom cijele godine. Mo`da bi neki svileni {al mogao da se nosi i ljeti na pla`i oko struka i zimi oko vrata. Koje modne gre{ke naj~e{}e primje}ujete na `enama, a koje na mu{karcima? - Kada `ene po danu nose kombinacije za
42/azra 2011.

no}ni izlazak. Mada, to je vi{e neukus nego modna gre{ka. Kada je rije~ o mu{karcima, mislim da je naj~e{}a gre{ka kada na kraju dobrog odijela primijetite cipele s debelim |onovima. Postoji li me|u na{im „zvijezdama“ neko ~iji biste stil izdvojili u pozitivnom smislu? - Moj drag prijatelj Aleksandar Hr{um, koji je u odijevanju odavno broj 1 u BiH. Za koje prilike odijevate mini suknju? - Nemam mini suknju, ali imam mini haljine koje ~esto nosim nave~er, uz visoke ~izme. Crveni karmin ili sjajilo za usne? - Volim da naglasim o~i, a uz to ide samo sjaj. Ali, rekla sam ve}, za neke specijalne prilike stavim crveni lak na nokte i crveni karmin. Kako i kada se odlu~ujete {ta odjenuti na posao? Radite li to no} ranije ili u zadnji tren? - Obi~no nave~er pripremim kombinaciju za sutra. Ako se desi da zbog vremena to moram da promijenim, na~isto se sludim. Za mene je izuzetno stresno kada moram bilo {ta da radim u zadnji ~as. [ta biste voljeli odjenuti na svoje vjen~anje? - Nisam razmi{ljala o tome. Bijelu veliku vjen~anicu - sigurno ne. Koliko ~esto mijenjate frizuru, boju kose i jeste li pobornica drasti~nih promjena imid`a u tom smislu? - Boju kose ve} dugo ne mijenjam, ali polako popu{tam zbog nagovora frizera da je vrijeme da ne{to promijenim. Mo`da se do ljeta odlu~im da posvijetlim sada{nju boju, ali do tada sve ostaje isto. ^esto mijenjam frizuru - nosim i fenirano ravno i lokne, ali najvi{e volim kada mi je kosa pokupljena. Jeste li ikada isprobali neke recepte za uljep{avanje i njegu iz ku}ne radinosti? - Od onog {to sam isprobala na sebi, ~itateljkama savjetujem da ponekad prije spavanja cijelo lice o~iste u{e}erenim medom, koji djeluje kao prirodan piling, a nakon ispiranja da na lice nanesu tanak sloj maslinovog ulja. Nagla{avam da se nakon ovog ne smije nanositi bilo kakav make-up, a tretman se radi prije spavanja, jer prili~no iziritira ko`u, koja se do jutra smiri. Vjerujte, recept je odli~an! Biste li prijateljici otvoreno rekli da joj ne{to ne pristaje i o~ekujete li isto Vi od njih? - Uvijek ka`em ono {to mislim, pogotovo ako se kupuje ne{to novo. Imate li nekog modnog uzora ili modni brand koji Vam se posebno dopada? - Od brandova moj u`i izbor su - Hilfiger, Monsoon, Bisou Bisou, Mona, Zara. Od doma}ih kreatora, najbolji utisak ostavljaju kreacije Zorana Aragovi}a. Jakne pogotovo. Koji modni detalj najradije nosite? - U posljednje vrijeme bro{eve u obli-

ku cvijeta. Ba{ su chic. I lak za nokte, ako se uop}e mo`e nazvati modnim detaljem. Imam bezbroj lakova za nokte. Jeste li uvijek zadovoljni svojim odrazom u ogledalu? - Ne, ali ne izlazim na ulicu dok ne bude sve OK. I opet moram da citiram gospo|u Chanel koja je izjavljivala kako ne razumije da neke `ene uop}e mogu iza}i na ulicu bez da se bar reda radi, kako bismo mi rekli, „uljude“. A zaista ne mo`ete da znate na koga mo`ete da naletite. Dobro odjeven mu{karac nosi...? Lo{e odjeven mu{karac nosi...? - Opet zavisi od osobe... Ako govorimo o mojoj generaciji, dobro odjeven mu{karac nosi dobro odijelo i pa`ljivo odabranu ko{ulju, cipele, poneki detalj. Lo{e odjeven mu{karac i dalje bje`i u tinejd`erske varijante, pa nosi ~izme preko hla~a, zimsku jaknu koja izgleda kao lakirana, majice dre~avih boja i sli~no. Jeste li trenutno u potrazi za nekim odjevnim predmetom koji se mora na}i u Va{em ormaru ove zime? - Gumene ~izme su otkri}e sezone, a ja sam prona{la ~ak dva fancy para za sebe, iako ne volim ravnu obu}u. Razmi{ljam da kupim jo{ jedne. Gdje kupujete odje}u i obu}u? Najbolje mjesto za {oping...? - Naj~e{}e na putovanjima, ljetovanjima i sli~no. Kako nam je Zagreb najbli`i, moram da pohvalim odli~ne tr`ne centre kojima mo`e da parira Be~u. Garderobu ne volim da isprobavam, pa ~esto kupujem napamet, ali cipele biram dok god prodava~i mogu da me podnesu.

azra 2011./43

STYLISSIMO

» Dita Von Teese: Torba od leoparda dovoljna je da osvje`ite dnevnu kombinaciju

» @elite li
nositi haljinicu poput Cheryl Cole, morate prvo na sun~anje

» Katie Holmes u tigrastom mantilu
44/azra 2011.

na asfaltu

Tigrice

» Kao i marama koju nosi Elza Dushku

» Kim Kardashian: Tigrica u crvenom

» Rihanna

» Katy
Perry

» Nicky Hilton: Bogata{ice vole tigraste uzorke

» „Christian
Louboutin“ cipela u leopard dezenu

» Glumica
Amanda Bynes u suknjici od leoparda

Kad vidite divne kreacije leopard uzorka na poznatim damama, zasigurno ih po`elite imati u svom ormaru. Iako ih ve}ina ovaj uzorak bira na modnim detaljima, tek nekoliko njih ohrabri se „tigra“ nositi od glave do pete, poput glumice Rachel Bilson ili pjeva~ice Rihanne. @ivotinjski uzorak mo`e biti pravo osvje`enje za va{u garderobu, ali samo ako ga nosite na pravi na~in. Najbolji na~in na koji mo`ete nositi animal print je suptilno i jednostavno. Monokrome `ivotinjske uzorke nosite s garderobom jasnih linija, dok od leopard i sli~nih uzoraka mogu biti i tunike ili lepr{ave ko{ulje koje }ete nositi na traperice. Pogledajte kako to ~ine holivudske zvijezde.

» Eva Herzigova: » Kylie Minoge u tigrastim ~izmama
Bundica od leoparda azra 2011./45

Boje jedne gej{e
la? - Previ{e. Gledam se neprestano. Ali, to moje gledanje nema veze s ljepotom. Sve {to radim, provjeravam kako izgleda u ogledalu. To je kao neka vrsta deformacije. Kad usisavam, „zraknem“ prema ogledalu, da vidim kako izgleda. Volite li se vi{e sami {minkati ili se prepustiti rukama stru~njaka? - Volim se sama {minkati. Smatram i to nekom vrstom umjetnosti, kao slikanje po licu. Mislim da je {minka, isto kao i odje}a, na~in da se osoba izrazi. Koliko, otprilike, traje {minkanje za neku predstavu i u`ivate li u tome? - Zavisi iz kakvog je predstava perioda i kako je postavljena. Ako je to neki moderni komad, u modernoj postavci, ako je lik, naprimjer, siroma{an, onda ne nosi nikavu {minku, a neki put je to, barokna predstava, gdje su `ene prekrivale puderom i lice i vrat i dekolte, i to oduzme dosta vremena, ali opet, bez obzira na du`inu, jeste veliko u`ivanje. Ja, li~no, volim da razmi{ljam o {minkanju iz karaktera svog lika, i onda, u odnosu na njega se {minkam ili ne.

STYLISSIMO

Neseser slavnih

Koliko dnevno vremena provodite ispred ogleda-

Jeste li od {minkera „pokupili“ neki beauty savjet? - Jesam, i to mnogo savjeta. Ipak su profesionalci u pitanju, koji mene bolje vide, nego {to ja sebe vidim. Iz raznih projekata sam kupila savjete i danas, privatno, sve ih upra`njavam. Od toga kako se nanosi {minka generalno, do toga {ta su meni li~no savjetovali, da odgovara mom tenu, mom licu, mojoj osobenosti. Uglavnom su detalji u pitanju, ali detalji koji prave bitnu razliku. Koja glumica Vam imponira njegovanim izgledom? - Diane Kruger, koja izgleda veoma prirodno. U svijetu, ~ini mi se, poenta {minkanja je da izgleda „kao da ste ro|eni s time“, to jest neprimjetna. Volim prirodan izgled i ~esto mi se dopadaju glumice koje na ulici (gotovo) i ne nose {minku. To je izgleda sve vi{e i trend. Pro{la su vremena glamura i maltera na licu. Ipak, njegovan izgled je ne{to drugo. To je hranjene ko`e i odr`avanje, a hodati okolo, kao da je nova godina, vi{e i nije tako zanimljivo. Kada dobijate najvi{e komplimenata za svoj izgled? - Kada to najmanje o~ekujem. I kada se dobro naspavam.

46/azra 2011.

Aida BUKVA

Foto:Ivan [EBALJ; Produkcija: Magazin AZRA; Make-up artist: Ivana KOJOVI]; Kozmetika: Deborah

Na{a popularna glumica u`iva da se sama {minka, ali se ovog puta prepustila rukama profesionalaca, koji su je vidjeli u sasvim drugom svjetlu
azra 2011./47

18.50 KM

»

» Deborah
„Trio Hi-tech“ sjenila za o~i

„Euphoric Shine“ sjajilo za usne

» Deborah

12.80 K M

18.90 KM

» Deborah „Shine&Volume“ ru`

» Deborah
„Absolute Hi-tech“ maskara

16.10 KM

Pokloni za ~itatelje
Kozmeti~ka ku}a „Deborah“ odlu~ila je nagraditi i vjerne ~itatelje na{eg magazina. Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:

19.60 KM
» Deborah „Quaid Design“ sjenila za o~i
48/azra 2011.

»

Iz koje zemlje dolazi make-up brand „Deborah“?
Ta~an odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Dva najsretnija ~itatelja o~ekuju poklon-paketi „Deborah“.

»

» » »

»

21.50 KM

» Deborah „New Skin“
kompaktni puder

Savjet {minkera

- Ukoliko `elite posti}i intenzivniju boju sjenila na o~ima, viza`istica Ivana Kojovi} preporu~uje vam da nakvasite aplikator i njime nanosite sjenilo. Boja na va{im o~ima bit }e ja~a i ne}e se rasipati. Nove „Deborah“ sjene upravo su tako dizajnirane - vla`ni aplikator za intenzivniju boju, a suhi za bla`e nijanse.

26.80 KM
» Deborah „Comfort lift“ puder

16.90 KM

» Deborah „Extra Volume
Sprint“ maskara

»

azra 2011./49

STYLISSIMO

Razorna `enstvenost
Brinuti o svom licu zna~i podariti mu ono {to mu je najpotrebnije - dovoljno te~nosti i {to manje izlo`enosti {tetnim Sun~evim zrakama. Ovog puta predstavljamo vam kozmeti~ke preparate koji }e va{em licu obezbijediti potrebnu vlagu, te ga istovremeno za{tititi od UV zraka

Givenchy „Photo’perfexion Light“
Kozmeti~ka ku}a „Givenchy“ predstavlja vam „Photo’perfexion light“ puder, ~ija je tekstura mekana kao i sama ko`a. Ovaj puder omogu}ava potpuno prekrivanje nedostataka na ko`i, prikriva crvenilo i pro~i{}ava pore. Tako|er, njeguje i hidratizira ko`u, te joj daje zdrav sjaj. Apsolutni hit je „pjenasti“ aplikator, koji omogu}ava ravnomjerno nano{enje, a da pritom ne prljate ruke. Puder mo`ete na}i u osam razli~itih nijansi, kao i jednoj univerzalnoj nijansi No4.

Clarins „Extra Firming“ puder
72 KM
Clarins „Extra Firming“ puder je bogate, teku}e anti-age teksture za prirodan izgled lica. Sadr`i sastojke koji u~vr{}uju ko`u, smanjuju borice i sitne nepravilnosti lica, te je mogu}e kontrolirati stepen prekrivanja. Tako|er, {titi ko`u od {tetnih utjecaja, slobodnih radikala kao i {tetnog UV zra~enja. Profesionalna formula za profesionalne rezultate!

» »

Givenchy „Hydra Sparkling“ tonirana krema SPF 15
Kako biste ko`u odmorili od svakodnevne izlo`enosti stresu te joj podarili prirodan i zdrav izgled, potrebno joj je pru`iti mnogo vode. Kozmeti~ka ku}a „Givenchy“ preporu~uje „Hydra Sparkling“ toniranu kremu SPF 15 koja }e va{u ko`u {tititi od {tetnih utjecaja UV zraka i slobodnih radikala, te joj omogu}iti zdrav sjaj. Samo dva sata nakon nano{enja, nivo te~nosti u ko`i pove}at }e se za 73 %.

61.60 KM
50/azra 2011.

»

84 KM

»

76.50 KM

Clarins „BlushProdige“
Clarins „Blush Prodige“ je nova generacija rumenila iz „Clarinsa“, izuzetno mekane teksture oboga}ene mineralnim pigmentima i ekstraktima biljaka kao {to su bambus i paradajz, {to ko`i daje zdrav sjaj. Mo`ete ih prona}i u {est razli~itih nijansi, upakiranih u elegantna pakovanja boje zlata.

45.50 KM

Clarins „Hydra Nude“ ru` za usne SPF 6

Inovativna formula „Clarins“ ru`a za usne „Hydra Nude“ objedinjuje sve pozitivne karakteristike potrebne za savr{enu njegu usana. Lako se nanosi na usne, definiraju}i njihove konture. Usnama pru`a odli~nu hidratizaciju, ispravljaju}i manje nedostatke i {tite}i ih od {tetnih vanjskih utjecaja. Ru` mo`ete prona}i u ~etiri razli~ite nijanse.

Clarins „Multi-Active Night“ krema
Kozmeti~ka ku}a „Clarins“ dizajnirala je posebnu kremu za `ene s brojnim obavezama usljed ~ega su izlo`ene svakodnevnom stresu i nedostatku sna. Krema djeluje tako da ko`i vra}a mladena~ki sjaj, a va{e lice postaje mek{e i prozra~nije ve} s prvim bu|enjem. Uklanja znakove umora i zna~ajno umanjuje bore, te preventivno djeluje na prve znakove stresa. Sadr`i ekstrakte jasmina, frezije i heKM liotropa.

„Diorskin Crystal Nude“

Kako biste izbjegli nepo`eljni masni sjaj na licu, „Dior“ ku}a vam nudi „Diorskin Crytlan Nude“ - prirodni perfektor za matiranje ko`e. Njegova magi~na tekstura stapa se s ko`om u ultra tanki oreol, neprimjetan za oko i na dodir. Odgovara svim tipovima i tonovima ko`e, te pobolj{ava ten. Mo`ete ga nanositi i preko make-upa, {to }e ga ~initi svje`im i matiranim tokom ~itavog dana.

„Diorskin Nude“ gel krema SPF 20
Kozmeti~ka ku}a „Dior“ predstavlja vam prirodni make-up u obliku gel kreme. Namijenjen je `enama koje `ele posti}i prirodan i zdrav izgled ko`e istovremeno joj pru`aju}i vrhunsku njegu. Ultra-light tekstura se stapa s ko`om i transformira u puder,nude}i satenski fini{ i bar{unastu meko}u.

143

95.30KM

Kreirana tako da jednostavno slijedite svoju inspiraciju! Paleta sjenila iz „Clarinsa“ objedinjuje {est razli~itih sjenila za o~i, delikatnih tonova podijeljenih u tri razli~ite harmonije: sme|u, pink i ljubi~astu. Njihova specijalno dizajnirana tekstura mo`e se nanositi suhim aplikatorom za suptilan make-up ili, pak, vla`nijim aplikatorom, kako biste postigli intenzivnije rezultate.

58.00 KM

90 KM
azra 2011./51

»

Clarins „Neo pastels Eye palette“

„Rouge Dior“
Razornu `enstvenost, glamur i {arm visoke mode donosi vam „Rouge Dior“, najprodavaniji ru` ove ku}e s formulom koja }e vas odu{eviti. Savr{en sjaj, veli~anstven izgled, glatko}a i hidratiziranost - va{e usne bit }e besprijekorne.

»

» »

Dior „Vernis“ lak za nokte
Dior „Vernis“ je lak za nokte intenzivne nijanse i visokog sjaja. Proljetna edicija ovog laka ima jo{ intenzivniji sjaj. Nova formula uklju~uje koktel aktivnih sastojaka koji reflektiraju svjetlost. Tekstura Dior „Vernis“ lakova oslanja se na inovativnu kombinaciju polimera i smole, koje savr{eno nadopunjuju keratin, ~ine}i lak na noktima postojanim. Formula je oboga}ena silikonom i proteinom za ja~anje noktiju. Sama ~etkica prilago|ena je oblikom noktima, kako bi se lak nanosio {to jednostavnije i izgledao besprijekorno.

»

42.52 KM

75.90 KM

»

»

» Nejra Selimovi} i Lamija
Godinjak ve} nekoliko godina bave se jahanjem a u`itak jahanja kroz snijeg je, ka`u, poseban

STYLISSIMO

Skijoring

U`itak skijanja s

» Tanja \ozo, instruktorica
skijanja sa svojim polaznicima 52/azra 2011.

Pi{e: Alma RED@EPAGI] Foto: Samir SALETOVI]

H

konjima
» Skijoring: U ovoj disciplini
konj vu~e skija{a po unaprijed utvr|enoj stazi, a D`ana Ov~ina i Ma{a Maci} odli~no se se sna{le u tome azra 2011./53

ladan, snje`ni i pro~i{}en zrak do~ekao nas je po izlasku iz automobila. Iako je ovih dana i Sarajevo bez magle i ~a|i, reski planinski zrak je prijao. Borovi i jele pod snijegom i sve dokle pogled se`e u bijelom je mekanom ogrta~u. Radosna cika djece prekida ti{inu koja ovdje vlada. Pet kilometara od hotela „Mar{al“ na Bjela{nici, na putu prema [abi}ima, smje{ten je mali planinarski dom, na snje`noj padini ku}ica u drvetu iz ~ijeg se dimnjaka vije toli dim dobrodo{lice. Dvije mlade `ene - Senada Muratovi} iz Konji~kog kluba „Pegasos“ i Tanja \ozo iz Sportsko-planinarskog dru{tva „No Limit“, od po~etka januara na Bjela{nici {kolarce u~e vje{tinama skijanja, skijoringa, pre`ivljavanja, planinarenja, u`ivanja u prirodi i dru`enju. - Ovo je prvi put da djeca u na{oj zemlji imaju priliku u~iti skijoring. To je posebna disciplina u kojoj skija{a vu~e konj, sam ili s jaha~em. Ovaj zanimljivi sport vodi porijeklo iz Skandinavije, a evo polako po~inje da `ivi i kod nas - govori Senada, koja je na ideju da i bosanskoj djeci priu{ti ovaj poseban ugo|aj do{la razgovaraju}i s prijateljicom Tanjom iz Sportskog dru{tva „No Limit“. [kolarci su na olimpijskoj ljepotici od po~etka zimskog raspusta, pa iako prve dvije grupe nisu mogle u`ivati u svim ~arima snijega, njihovi doma}ini i u~itelji potrudili su se da im ne bude dosadno. Djeca su u~ila osnove planinarenja, pre`ivljavanja i orijentacije u prirodi, jaha-

Dvije mlade `ene - Senada Muratovi} iz Konji~kog kluba „Pegasos“ i Tanja \ozo iz Sportsko-planinarskog dru{tva „No Limit“, od po~etka januara na Bjela{nici {kolarce u~e vje{tinama skijanja, skijoringa, pre`ivljavanja, planinarenja, u`ivanja u prirodi i dru`enju

» Senada trenira konja
Winetua koji svoju vlasnicu slu{a bespogovorno

» Jedna od vje`bi pre`ivljavanje je prelazak preko konopca

» Djeca se igraju
s kobilom Donom

la planinskim prostranstvima, a nave~er uz domu uz toplu pe} i svjetlost lampi i svije}a slu{ala o zanimljivostima koje se mogu prona}i u planini i u`ivala uz zvuke gitare. - Djeca se mnogo lak{e nego odrasli sprijatelje i s konjima. Odrasli im prilaze s dozom nepovjerenja ili straha, a djeca potpuno otvoreno i konji to osjete pa i oni vi{e vole djecu. Prilikom jahanja koristimo za{titne kacige i prsluke i sve je bezbjedno, a za gradsku djecu koja nemaju priliku vidjeti `ivotinje i osjetiti prirodu ovo je pravo otkri}e - govori Senada. I sami smo se imali priliku uvjeriti u to. Za vrijeme na{e posjete Bjela{nici i prekrasnom planinarskom domu razgovarali smo s ovim malim ljudima. Neki su prvi put sami bez roditelja i odli~no se snalaze. Za {est dana, koliko traje jedna smjena, veselo dru{tvo od 20-ak mali{ana cijeli dan bave se sportskim aktivnostima, {to nakon svakodnevnog sjedenja za ra~unarom ili komandom za igrice u njima probudi sportski duh i `elju za kretanjem. Senada, koja je sociolog po struci, u Americi je zavr{ila edukaciju za rad s djecom i konjima, izme|u ostalog, i terapijsko jahanje, koje je izuzetno ljekovito za djecu s posebnim potrebama. - Konji su predivne `ivotinje i divni prijatelji. Djeca ih veoma vole i ~esto se jahanje koristi i u terapiji bolesne djece. Kod nas to jo{ nije toliko rasprostranjeno, ali u Americi, gdje sam provela tri godine na edukaciji i radila s djecom, dalo je izvrsne rezultate, tako da se nadam da }e uskoro terapijsko jahanje biti mnogo bolje prihva}eno i u BiH - ka`e Senada Muratovi}.
54/azra 2011.

Ovo je privi put da djeca u na{oj zemlji imaju priliku u~iti skijoring. To je posebna disciplina u kojoj skija{a vu~e konj, sam ili s jaha~em. Ovaj zanimljivi sport vodi porijeklo iz Skandinavije, a evo polako po~inje da `ivi i kod nas

» I sedmogodi{nji mali{ani iz veliku pomo} instruktora i u~itelja odli~no su se sna{li bez roditelja

@ene fudbalera

Pi{e: Zerina IBI[EVI]

Kad Vedo gubi...

S
Da se toliko toga „krije“ iza, na prvi pogled bezazlene igre na velikom zelenom terenu, zaista nisam znala. Stres, gri`nja savjesti, ljutnja, bijes, udarci, znoj, nepravda, sebi~nost samo su neki od opisa „igre“ u kojoj je najva`nije da se zatrese protivni~ka mre`a. U o~ima posmatra~a to izgleda jednostavno, ali „ni{ta nije onako kako izgleda“

ubota je i vrijeme je za utakmicu. Danas je jedan od najhladnijih dana ove zime. Kaput, rukavice, {al plus veliki optimizam i nada da }e sve biti u najboljem redu, moji su saveznici protiv hladno}e i negativnih misli. Na putu do stadiona sre}em navija~e i jedne i druge ekipe, koji svojim glasnim navijanjem i nekim ~udnim plesovima usporavaju saobra}aj. Ne dozvoljavam da me bilo {ta u~ini nervoznom, jer ~uvam pozitivnu energiju za narednih 90 minuta. I dok se polako pribli`avam stadionu, nazvala sam moje najdra`e bi}e i po`eljela mu sre}u. Na ulazu sretoh nekoliko poznanica i zajedno uz neku neobaveznu pri~u uputismo se prema na{im mjestima. „Danas moramo pobijediti“, „Dat’ }e ga danas, „, „Nisam ba{ siguran, jak je protivnik,“ „Bit }e te{ko ali..“ ...Uzvratim im laganim osmijehom i klimanjem glave vje{to izbjegnem du`i razgovor. Sjedam na svoje mjesto, ritualno na broj 19. Momci su ve} na terenu, lagano se zagrijavaju. Atmosfera je odli~na, navija~i glasni, divlji, `ele pobjedu. Po~elo je prvo poluvrijeme, i svaka {ansa, svaki napad di`e me s mjesta. Osjetim ne~iju ruku na ramenu kako me svaki put dotakne kad to u~inim. „Sjedi dolje, zar svaki put moram to govoriti“, re~e Kristina i glasno se nasmija. U tim situacijama po`elim da sam mu{karac pa da mogu onako moma~ki podici glas i re}i {to mi je na srcu. Pogledam oko sebe, pa ovdje i mu{karci sjede mirno i bez puno pompe prate igru. ^ast izuzecima - navija~ima. Protivni~ka ekipa postigla je gol u prvih 15 minuta. Samopouzdanje igra~a polako pada, ali znaju da imaju jo{ vremena da poprave rezultat. Sudija je svirao kraj prvog poluvremena. U{la sam unutra i uzela ~aj da se zagrijem. U unutra{njosti stadiona nalazi se nekoliko restorana, bar-

ova, mjesto gdje se sastaju biv{i i sada{nji igra~i, fudbalske zvjezde, njihove porodice, prijatelji, poznati glumci, politi~ari... Tu mjesta zu dosadu i izloaciju nema, odli~na prilika zu nova poznanstva. Drugo poluvrijeme je po~elo i na{a ekipa je mnogo bolja. [anse su tu, ali golova nema. Po~ela sam neprestano da cupkam nogama, pucam prste, grizem usne, ma kao i obi~no. Samo nekoliko metara me dijeli od terena. Gledam igra~e kako ubrzano di{u, ~ini mi se da mogu vidjeti kako im srca ludo lupaju od napora, umora i silne `elje za boljim rezultatom. Igra~i padaju, bez milosti guraju, ~upaju, udaraju jedni druge. Svaki put kada ga vidim da le`i na podu, imam osje}aj kao da mi srce na tren zastane od straha. Prsti su mi se uko~ili, noge gotovo da ne osje}am. Pitam se, kako li boli udarac po ovoj hladno}i?! Surova je to igra. Ugledala sam ga i vidim lice razo~arenja, ljutnje, u glavi mu ~itam bezbroj pitanja. Utakmica je gotova, izgubili su. Oti{li smo u VIP sobu, gdje se poslije utamice okupljaju porodice igra~a. Sjedam zu stol s drugim djevojkama i u nekom svom svijetu premotavam film i razmi{ljam kako da ga utje{im, kako li se on sada osje}a?! Da li da iza|emo ve~eras? Upitale su me djevojke. Hmm, ne znam, moram vidjeti s Vedom. Javim vam. Nisam se dugo zadr`ala, pozdravila sam ih i krenula ku}i. Uskoro, do{ao je i on. Trude}i se zadr`ati osmijeh na licu, potr~ala sam mu u zagrljaj. „Heeej, bit }e bolje, dao si sve od sebe. Borio si se do kraja. Ja se ponosim tobom!“ Nismo bili raspolo`eni za izlazak, legli smo negdje oko pono}i. Ali, kako to obi~no biva nakon utakmice, san ne dolazi na o~i tako lako. Analiziraju}i situacije koja su se desile, uz rije~i podr{ke i ohrabrenja nakon dva sata utonuli smo u san. Probudi me njegov nagli trzaj noge... Mora da je neka {ansa, pitat }u ga ujutro je li bio gol.;)
azra 2011./55

Moj januar na
U meksi~kom ljetovali{tu Puerto Vallartu ostvarila je `ivotnu `elju - plivala s delfinima
Pi{e: Elvedina D@AKMI]

STYLISSIMO

Z

emlja sunca, tradicije, tequile i dobrog provoda, tako bi se u nekoliko rije~i mogao opisati Meksiko. Ipak, ova sjevernoameri~ka dr`ava je mnogo vi{e od toga. Njene ljepote i blagodati „na vlastitoj ko`i“ je osjetila i Una Bejtovi}, novinar i PR menad`er. Istinski je u`ivala u svakom danu provedenom u ovoj zemlji, a najljep{e trenutke fotoaparatom je zabilje`io njen brat Suad, koji, ina~e, `ivi u Dallasu. Nakon nekoliko sedmica u ovom gradu, brat i sestra su odlu~ili oti}i na neko toplije mjesto i odmoriti se. - Imala sam samo jedan uslov, a to je da idemo na mjesto u kojem se mo`e plivati s delfinima, jer mi je to bila `ivotna `elja. Poslije kratkog pretra`ivanja interneta, odluka je pala na Puerto Vallartu. Ovaj grad je poznat po tome {to je u obli`njoj d`ungli sniman jedan od „Terminatora“, a mnogo godina ranije veliki reditelj John Huston je tu snimao „No}i iguane“. Put smo isplanirali preko web-sitea www.expedia.com, te smo za direktan let iz Dallasa, te allinclusive smje{taj u „Sheraton Buganvilias Resortu“, platili otprilike koliko i ovda{nje agencije napla}uju sedmodnevni aran`man u hotelima iste kategorije u Egiptu - ka`e Una.

Foto-safari s
Toplina, {arenilo, ljubaznost, lagani ritam `ivota, koji upotpunjuje osje}aj da ste na godi{njem odmoru, u~inili su da se Una, kako ka`e, u Meksiko zaljubi na prvi pogled. A, kako je izgledao prvi susret s delfinima? - Osje}aj je neopisiv, ~ista sre}a, zapravo, kako sam to objasnila svojim prijateljima. Uplatila sam aran`man da jedan cijeli dan provedem s ovim prekrasnim `ivotinjama, kako u vodi, tako i u tom kompleksu u Nuevo Vallartai, te da saznam vi{e o njihovom `ivotu, na~inu treninga, medicinske njege i sli~ne stvari. Osim delfina tog dana sam imala i dru`enje s fokama, koje su, tako|er, fascinantne na svoj na~in. Iz tog zabavnog centra sam oti{la potpuno ushi}ena, jer sam jo{ jednom sebi dokazala da su takva iskustva ne{to u {ta treba u `ivotu ulagati i bila sretna {to sam sebi ispunila `ivotnu `elju. S bratom sam i{la i na foto-safari s kitovima, koji u ovo doba godine do|u iz sjevernih voda da se pare u meksi~ki Banderas zaljev. Tura se sastojala od vo`nje gumenim gliserom skoro sat i to prema pu~ini, kako bi se do{lo u zonu gdje se ova fenomenalna bi}a mogu vidjeti kako elega56/azra 2011.

» Cesar ju je
„provozao“ po bazenu

» Kitovi se u Banderas zaljevu na povr{ini pojavljuju bez ikakve najave

+ 40

Una BEJTOVI]

» Cinthijin poljubac
je odu{evio Unu

Jednog dana, obilaze}i grad, zastali smo u malom, potpuno neuglednom objektu i odlu~ili da prezalogajimo nekoliko tacosa. Dvije autenti~ne Meksikanke spravljale su ih pred na{im o~ima, a mi smo, Boga mi, oblizali prste

Savr{en odmor
- To je bio moj prvi godi{nji odmor nakon skoro tri godine, koji je ispao ba{ onako kako je trebalo - savr{en. Zbog toga razmi{ljam da ve} sljede}e zime ponovim posjetu ovoj zemlji, koja ima i fascinantnu kulturu i historiju. u meksi~koj hrani.

» U zemlji dobrih provoda

ntno izranjaju na povr{inu vode. Fotografije je napravio moj brat, jer ima profesionalni fotoaparat, po{to se kitovi pojavljuju bez ikakve najave i te{ko je ostati na nogama u gumenom ~amcu na ogromnim valovima, te uhvatiti svaki pokret kitova obi~nim aparatima. Vidjeti ove divove u njihovom prirodnom okru`enju i biti im toliko blizu, potpuno je fascinantno i jedinstveno iskustvo. Iako taj susret nije bio u Meksiku nego u Dallasu, obi{li smo i azil za divlje ma~ke u kojem ljudi na dobrovoljnoj osnovi njeguju lavove i tigrove, koje je neko napustio kada je shvatio da to nisu ku}ne `ivotinje. Ono {to je bilo jedinstveno u ovom obilasku jeste ~injenica da ni u jednom zoolo{kom vrtu ne bih mogla biti tako blizu ovih velikih ma~aka pri~a Una. Iako se u medijima nerijetko pi{e o plja~kama, otmicama i drugim lo{im iskustvima turista u Meksiku, Una isti~e da nije do`ivjela nijednu neugodnost. [tavi{e, osim u prelijepim pejza`ima i ljubaznosti doma}ina, Una je u`ivala i

Vrhunski ugo|aj
- Jednog dana, obilaze}i grad, zastali smo u malom, potpuno neuglednom objektu i odlu~ili da prezalogajimo nekoliko tacosa. Dvije autenti~ne tete Meksikanke spravljale su ih pred na{im o~ima, a mi smo, Boga mi, oblizali prste. Hrana u Meksiku je odli~na. Ljudi su prirodno ljubazni, susretljivi i nasmijani. A all-inclusive smje{taj u na{em hotelu je zaista bio vrhunski ugo|aj - u cijenu je bilo uklju~eno ba{ sve. Mogli bi se malo lokalni ugostitelji ugledati na ljude koji imaju iskustvo u turizmu ve} decenijama. Ljubaznost, zapravo, ni{ta ne ko{ta, a dobrobit je nemjerljiva. Cijene su, ka`e, kao i svuda, te zavise od va{ih prohtjeva. Na kraju, svako mo`e prona}i ne{to za sebe. - Generalno govore}i potpuno su prihvatljive, zapravo i povoljnije od onoga {to se na{im gra|anima masovno nudi i {to, u nedostatku drugih opcija, masovno prihvataju. U Puerto Vallarti je dobro organiziran gradski prijevoz stariazra 2011./57

» Foka Diana je, tako|er, fascinantna na svoj na~in
llasu, u Americi, a Meksiko sam ostavila za odmor i relaksaciju. Kao svaka `ena, slaba sam na ta{ne i cipele, pa sam, izme|u ostalih sitnica, najvi{e novca potro{ila na nekoliko klju~nih komada „s potpisom“, {to sam sebi objasnila kao svojevrsnu nagradu za sav posao koji sam uspje{no radila u proteklom periodu. Naime, u 2010. sam, izme|u ostalog, uradila 20 projekata, odr`ala 30 press konferencija i objavila vi{e od 100 saop}enja za javnost. Period od 8. do 14. januara 2011., koji je provela u ovoj predivnoj zemlji, brzo je pro{ao. Uslijedio je povratak ku}i, „u stvarnost“. - Sarajevo rijetko po`elim kada negdje odem. Me|utim, sad sam bila uzbu|ena pri povratku i, osim roditelja, ba{ sam po`eljela svoje prijateljice i prijatelje, koji su mi se jednako obradovali, iako su putem Facebooka pratili sve moje dogodov{tine. Ali, promjena klime uzela je danak. Neposredno po povratku sam se prehladila i jedva disala nekoliko dana. Mo`da mi je to na neki ~udan na~in dobrodo{lo, da malo sa strane pogledam {ta se de{ava oko mene i pripremim se za nove radne pobjede. Vratila sam se odmorna, relaksirana i potpuno obnovljene `ivotne energije. To ima veze i sa ~injenicom da sam sa bratom provela vi{e vremena nego u posljednjih 20 godina, pa mi je i njegova pa`nja godila i napunila baterije. Sad je vrijeme za nove radne pobjede i, kao {to su to kolege novinari navikli od mene, upalila sam radne turbine za uspje{nu 2011! Do nekog novog Meksika.

» Predah od plivanja uz osvje`avaju}i koktel
nskim autobusima, pa smo i to probali, po mnogo ni`oj cijeni od na{eg GRAS-a, a ni taksi nije skup.

» Ve} planira novi put u Meksiko

Promjena klime
Tokom odmora isprobala je i omiljeni `enski „sport“ - kupovinu. - Klasi~ni `enski shopping obavila sam u Da58/azra 2011.

S bratom sam i{la na foto-safari s kitovima, koji u ovo doba godine do|u iz sjevernih voda da se pare u Banderas zaljev

Ginekolog
[ta uzrokuje bolne odnose

STYLISSIMO

Prof.dr. Senad MEHMEDBA[I]
[ta su kondilomi? Kako se lije~e i da li se mogu trajno izlije~iti? Kondilomi ili genitalne bradavice uzrokuje Humani papilloma virus (HPV). Papilloma virusi uzrokuju male izrasline (bradavice) na ko`i i sluzoko`i. Infekcija genitalne i analne regije HPV-om mo`e uzrokovati kondilome na penisu, vulvi, uretri, vagini, na grli}u materice i oko anusa. Zbog toga {to HPV mo`e dovesti do prekanceroznih promjena na cerviksu, va`no je da se ova bolest dijagnosticira i lije~i. HPV infekcija je veoma ~esta, iako ve}ina oboljelih nema simptoma. Ova je infekcija spolno prenosiva i zbog toga vrlo ra{irena. Identificira se modernim dijagnosti~kim sredstvima DNK PCR testovima ili hibridizacijskim testovima tipa Digene. Danas je poznato da tipovi 9 i 11 HP virusa izazivaju opisane bradavice. Specifi~no lije~enje ne postoji, mogu se davati razna antiviroti~ka sredstva. Lokalno se primjenjuju termi~ka sredstva: termokauterizacija ili krioterapija. Mogu davati Podofilin rastvor ili Aldara krema, ako su izra{taji mali. Jedina i prava za{tita jeste vakcina protiv HPV infekcije koja je vi{e valentna i sadr`i odbranu i od tipova 9, 11 HPV-a. Danas je kod nas registrirana i tzv. Kvadrivalentna vakcina. Ona, davana u tri akta, potpuno sigurno {titi od HPV infekcije. [titi, dakle, i od nastanka bradavice i od pojave karcinoma grli}a materice. Ona se ne daje u terapijske ve} samo u preventivne svrhe. Da li i koje pretrage treba da obavim prije uzimanja oralnih kontraceptiva? Prije po~injanja upotrebe kontracepcijskih pilula potrebno je da o svemu razgovarate sa svojim ginekologom, koji }e Vam uzeti detaljnu li~nu i porodi~nu anamnezu. Ukoliko imate problem s pro{irenim venama, zgru{avanjem krvi, prele`anu `uticu ili porodi~nu hroni~nu upalu jetre, pilula se ne preporu~uje. Ukoliko nema kontraindikacija, predlo`it }e Vam se uzimanje osnovnih nalaza krvi, hepatograma i koagulograma, metabolizam lipida i ispitivanje funkcije bubrega. Nakon toga potrebno je utvrditi lokalnu fiziolo{ku vaginalnu ~isto}u, {to }ete uraditi uzimanjem PA brisa i brisa na mikrobiologiju vagine. Nakon toga se sa svojim ginekologom mo`ete dogovoriti o vrsti kontracepcijske pilule i tajmingu kontrole kontracepcijskog u~inka. [ta uzrokuje suho}u rodnice i bol pri spolnom odnosu pri du bljoj penetraciji? Ovakvoj pojavi mo`e biti organski ili funkcionalni - psihogeni razlog. Organski razlog se javlja u menopauzi nakon gubitka funkcije jajnika i ~itave reproduktivne hormonske „osovine“. Psihogeni razlog javlja se kod svjesnog otpora odnosu. Potrebno je obratiti se psihoseksologu uz ~iju se pomo} ovakav problem mo`e prevazi}i.

SMS

Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja su na{e ~itateljke uputile dr. Senadu Mehmedba{i}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju. azra 2011./59

Psiholog

STYLISSIMO
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog
Ve} dugo imam vezu na daljinu, da li je to odr`ivo i iskreno? S.D. Sarajevo Sve {to `elimo da traje trajat }e. Tako i vas dvoje. Ako `elite ostati zajedno, onda }ete svoju vezu graditi onako kako se ona i do sada gradila, telefon, poruke, susreti, a ako i toga nema, to nije znak da nekoga ne volite i ne `elite. Ljubav se nosi u srcu, ona se njeguje i kada nekoga ne ~ujete, i ne vidite, ali ga osje}ate i volite. Mnoge ljubavi se odr`avaju i odr`ale su se i bez fizi~kog kontakta, ali su duhovne veze itekako jake. Bitno je da samo dobro poznajete onu drugu osobu, da joj vjerujete i da je `elite, sve ostalo se odvija samo. Zato ne o~ajavajte, budite sretni {to nekoga volite i {to neko Vas voli. I ne zaboravite, mo`da je ovo test va{e ljubavi, da saznate ja~inu va{e veze. Oboje potje~emo iz patrijarhalnih porodica. Volimo se, imamo i djecu. Ne mogu joj oprostiti, iako sam se trudio, {to u brak nije u{la nevina. Sve vi{e sam ubije|en da sam pogrije{io, iako mi je sve ispri~ala prije braka. C. A. Sarajevo ^esto sebe optere}ujemo stvarima za koje je kasno da reagiramo. Sada kada ste u braku, imate i djecu, {ta zna~i vra}anje na ono {to je bilo i {to ste znali? Mnogi mu{karci bi Vam sada rekli da ne `ele `enu koja ne zna ni{ta, koja ne umije da u`iva, koja nije imala iskustva prije i sl. Sve je stvar li~nosti, odgoja i emancipacije. To {to je neko bio s drugim prije braka, ne zna~i da je manje vrijedan od onoga ko to nije pre`ivio i do`ivio. Nekada djevojke ulaze u seksualne odnos, smatraju}i da je to pravi izabranik njenog `ivota, a onda shvate da je intimnost bila velika gre{ka, jer je samo pokazala da i na tom planu nemaju ni{ta zajedni~ko. Vjerujem da Vas Va{a supruga voli i po{tuje kao i Vi nju, i da Vam je odana u potpunosti. Zato mislite o budu}nosti, a to zaboravite, naro~ito ako Vam je to jedini `ivotni problem. U dana{nje vrijeme, sve je manje onih koji smiju javno re}i da nisu imale nikakvo seksualno iskustvo. Imam 60 godina i uskoro zbog dugog sta`a moram u penziju. To me pla{i. Ne finansijski, ve} strah od pasivnosti. M.M. Sarajevo Pa ima li i{ta ljep{e nego do~ekati da ubirete plodove svoga rada? Napravite plan aktivnosti tokom penzije. U~inite sve ono za {ta niste imali vremena. ^itajte, pi{ite, bavite se hobijem, dru`ite se, obra|ujte ba{tu, u~lanite se u {ahovski klub, aktivirajte se u mjesnoj zajednici. Svakog dana iza|ite na kafu, u {etnju. Odredite dan u sedmici kada }ete okupiti mu{ko dru{tvo. Dru`ite se porodi~no i brinite o svom zdravlju. To je dug `ivot, kada ste ispunjeni i aktivni. I o bolestima ne razmi{ljajte. Sretno!

Kako odr`ati vezu na daljinu
60/azra 2011.

SMS

Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima, magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije }ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.

STYLISSIMO

Novo iz Vichyja: Njega ko`e u menopauzi

O

~i i usne jedini su dijelovi lica koji izra`avaju na{e osje}aje. Mimika lica s godinama zamara ko`u, a najvi{e je optere}uju hormonske promjene koje uzrokuje menopauza. Laboratoriji „Vichy“ su tokom svog 80-godi{njeg istra`ivanja i otkri}a brojnih inovacija do{li do novog saznanja i postigli napredak na podru~ju njege u menopauzi. Za pomla|ivanje izraza lica ponovno su definirali linije navedenih podru~ja te prvi put primijenili tehnologiju za rekonstrukciju tkiva, pri ~emu su upotrijebili kombinaciju Proteic Gf i Pro-xylan.

Druga~ija tehnologija i novi ergonomski oblik
Laboratoriji „Vichy“ patentirali su kombinaciju Proteic Gf i Pro-xylana i ponudili je u ekskluzivnoj inovaciji njege NEOVADIOL GF, koja ve} nakon mjesec uspostavlja preoblikovan osmijeh i otvoren pogled. Aplikator za njegu podru~ja oko o~iju i usana ima ergonomski oblik koji je potpuno prilago|en specifi~noj anatomiji ovih podru~ja.

Iznimni rezultati
- Trenutni osje}aj ugode i svje`ine Zagla|ena ko`a: odmah dobiva hranjive tvari, zbog ~ega se ko`a napuni i zategne - Svje` i bitno mla|i izgled ko`e - Protiv mrlja: opti~ka tehnologija sadr`ava mikro~estice bisera i polimere koji posvjetljuju i ujedna~uju izgled obaju podru~ja - lice izgleda mla|e Tehnologija rekonstrukcije tkiva za potpunu njegu podru~ja oko usana dokazano djeluje ve} nakon prvog nano{enja, a nakon mjesec ponovo uspostavlja podignut izgled lica. Trenutna i maksimalna efikasnost posti`e se svakodnevnim postupkom koji se provodi ujutro i uve~er. Linija „Neovadiol Gf“, osim njege za podru~je oko usana i o~iju, uklju~uje dnevnu njegu „Neovadiol Gf“ i no}nu njegu za puniji i preoblikovan izgled ko`e lica. Dnevna njega i no}na njega na raspolaganju je u posudici (50 ml), a potpuna njega za podru~je oko usana i o~iju na raspolaganju je u tubi (15 ml).

Svje`a formula i trenutni u~inak
Aplikator pru`a ugodan osje}aj hla|enja koje odmah nakon nano{enja zagla|uje linije podru~ja oko o~iju i usana. Uz pomo} masa`e bogata i gusta tekstura promijeni se u svje`i gel koji u srcu ko`e osloba|a svoje hranjive sastojke bez masnih tragova na povr{ini ko`e. Iznimno svje`a formula koja masira, zagla|uje i djeluje odmah nakon nano{enja.
» Dnevna i no}na njega

» U apotekama od januara 2011. godine azra 2011./61

STYLISSIMO

Koji parfem vam najvi{e odgovara?
Ovo je „Lacoste joy of Pink“ kviz. Ne znate kakav ste prijatelj i koji parfem vam najvi{e odgovara? Zavalite se u udoban naslonja~, pripremite sebi vru}u ~okoladu i opustite se odgovaraju}i na pitanja. O~ekuje vas veliko otkri}e
U {kolskom godi{njaku za tebe bi vjerovatno rekli... a. Postat }e poznata, dru`it }e se sa „zvjezdama“ i biti rado vi|en gost na svim VIP zabavama. b. Udat }e se, roditi djecu i `ivjet }e sretno do kraja `ivota. c. Organizirat }e na{u desetu godi{njicu mature! Postat }e poznata planerica vjen~anja i organizatorica VIP doga|aja. d. Za deset godina ona }e sjediti na nekoj pla`i, bezbri`no se smijati i biti okru`ena prijateljima. Kako odr`ava{ kontakte sa svojim prijateljima? a. Facebook, Twitter, Skype, e-mail, SMS-ovi... b. Staromodna sam. Zovem prijatelje s fiksnog telefona. c. Vi|am ih po zabavama i razli~itim dru`enjima. Ponekad s njima razmijenim poneki poziv, e-mail ili SMS, ali vi{e volim da ih sretnem u`ivo. d. Kako god kome odgovara. S nekim prijateljima se ~ujem na Facebooku, Tweeteru ili Skypeu, s nekim razmjenjujem „mejlove“ i SMS-ove, s nekima pri~am putem telefona, a s nekima se redovno sastajem! Danas ti je ro|endan i ti... a. Ujutro odmah postavlja{ novi status na Facebook, u kome sve obavje{tava{ da te ve~eri pravi{ zabavu. Istu poruku postavlja{ i na Tweeter. Svi su pozvani! b. Nije ti do velikih zabava. Iskrade{ se na ru~ak s nekoliko kolegica, a nave~er ode{ na ve~eru s nekoliko najbli`ih prijateljica. c. Kako da po~nem? Doru~kujem sa svojom „boljom polovinom“, ru~am s kolegama s posla, priredim malu kancelarijsku ro|endansku zabavu s tortom (koju sam za svoje kolege sama ispekla), poslije posla, s prijateljima, odem na neko pi}e i na ve~eru u neki poznati restoran . d. Sretna sam {ta god da se desi. Sigurno }u dobiti nekoliko ro|endanskih ~estitki i poziva mo`da }u ~ak zavr{iti i s neplaniranom zabavom u svom stanu. Razmisli o svim prijateljima koje si ikada imala. Koliko njih jo{ vi|a{? a. Ve}inu {kolskih prijatelja - ali ne tako ~esto, jer imam mnogo novih prijatelja s fakulteta, posla, putovanja.
62/azra 2011.

b. Vi|am samo najbolje prijateljice iz {kole i s fakulteta, te jo{ nekolicinu bliskih prijatelja. c. Sve prijatelje iz {kole i organiziram zabave toliko ~esto da svi oni imaju priliku upoznati moje nove prijatelje, tako da se svi dru`imo. d. Sve njih, ali ne stalno. Ne zaboravljam ljude, ali nekako ljudi dolaze i odlaze, i to je dio `ivota. Dobila si novi posao i uskoro odlazi{ na kancelarijsku zabavu. Odmah }e{... a. Oti}i ravno po pi}e. Pijuckaju}i pi}e, imat }e{ dovoljno vremena da osmotri{ sve prisutne i odlu~i{ s kim bi bilo zanimljivo pri~ati. b. Ide{ pravo do cure koju jedino zna{ iz kancelarije. ^ini ti se kao fina osoba i nada{ se da mo`ete postati prijateljice. c. Odmah nudi{ pomo} {efu administracije, koji je i organizirao zabavu. Nije ba{ da `eli{ izigravati konobara, ali je to dobar na~in da upozna{ puno ljudi. d. Po~inje{ razgovor s prvom osobom koju sretne{. Jeste da si „novi kola~i}“, ali nema potrebe da bude{ stidljiva - ova zabava ti je savr{ena prilika da upozna{ ljude i zabavi{ se! Kada raskine{ s frajerom, prvo {to }e{ uraditi je: a. Staviti tu vijest na status na Facebooku i Tweeteru: to je najlak{i na~in da obavijesti{ sve koje poznaje{, a i zgodno je da dobije{ sve te silne poruke suosje}anja i podr{ke. b. Prihvatiti se velikog pakovanja sladoleda, nazvati najbolju prijateljicu i dobro se isplakati. To poma`e. S vremenom }e{ obavijestiti i sve ostale prijatelje, ali jednog po jednog. c. Poradit }e{ na svom socijalnom `ivotu. Poma`e to da se ne~im zabavi{. Recimo, organiziraju}i zabavu za sve svoje „single“ prijatelje! d. Cmizdriti, bilo kome ko }e te trpjeti. Nije tako lako ignorirati vlastita osje}anja, a ti nisi izbirljiva kada ti je potrebno rame za plakanje. Kada pada ki{a, najdra`e ti je gledati reprize: a. „Velikog brata“. Fascinantno ti je gledati kako se veze razvijaju i kako se otkrivaju prava lica u~esnika. b. „Prijatelje“. To kako Rossa i Rachel od prijatelja postaju ljubavnici te uvijek raznje`i! c. „Gossip Girl“. Da, ponekad je serija malo „previ{e“, ali ko ne bi po`elio takav njujor{ki gla-

murozni `ivot (i odgovaraju}u garderobu!) d. Bilo {ta. Nije mi bitno {ta gledam putem TVa, mijenjam kanale i gledat }u bilo koju emisiju koja mi se dopadne. Po tvom ukusu, savr{en odmor je ... a. Negdje gdje je centar svega, recimo u New Yorku. [oping i svi ti barovi, upoznavanje prijatelja tvojih prijatelja, osje}aj da si million kilometara od ku}e i predivno saznanje da je WiFi dostupan svuda. b. Rusti~na vila u Toskani (~itaj: nema signala za mobitel). Sami ja i moj mu{karac, i na{i najbli`i prijatelji. Jedemo pice, pijemo vino i sun~amo se. c. Skijanje s prijateljima. Iznajmljena vikendica.

c. Priznaje ti da je depresivna i ti se odmah daje{ u akciju. Poziva{ je na sve mogu}e zabave. Smatra{ da prijatelji postoje za to da te izvuku iz depresije. d. Zove te, ali ti si na drugoj liniji. Kada je napokon sutra nazove{, njoj je ve} puno bolje, ali je totalno bijesna {to joj se nisi odmah javila. [ta je za tebe savr{en vikend? a. [ansa da bira{, izmedju silnih pozivnica: ku}ne zabave, koncerti, otvaranje novih restorana... sve je to tako zabavno! b. Sresti se s dobrim prijateljima na kafi, oti}i na ~as joge, i kuhati ve~eru sa svojim momkom. c. Onaj koji je isplanira do posljednje minute. Bilo da organiziram izlet s prijateljima ili dru`enje u omiljenoj kafani. d. Vrijeme za koje ni{ta nije planirano. Probuditi se bez alarma, provjeriti Facebook i Twitter, jednostavno spontano provesti vrijeme. Udaje{ se. Opi{i svoje „djevoja~ku ve~er“... a. Organiziram zapravo tri odvojene zabave: jednu za kolegice iz kancelarije, jednu za stare prijateljice, a s najboljim drugaricama odlazim na sedmodnevnu zabavu na Ibicu. b. To je mala, ali savr{eno organizirana zabava za moje najdra`e prijateljice. Prvo se sastajemo u mom najdra`em „domu“, kod moje mame, a onda idemo u omiljenu kafanu, na nekoliko pi}a. c. To je zapravo vikend, pun ludiranja, pe~enja kola~a i isprobavanja razli~itih vina! d. Zabavno i jednostavno. @enski vikend. Sve moje prijateljice su tu, ~ak i prijateljice mojih prijateljica. Koji miris ti se najvi{e dopada? a. Crveni grejp - pun je energije. b. Ru`i~asta magnolija - mekan je, lijep i iznena|uju}e utje{an. c. Vanila - klasi~an je - nikada mi ne dosadi. d. Blue Curaçao - jer je tako razdragan i zabavan!

Kakva si prijateljica?
Saberi sve svoje odgovore pod A, B, C i D i saznaj...

Najvi{e odgovora pod A
Ti si „veza“ - tvoj telefon je pun brojeva telefona koje ti, zapravo, stalno i koristi{. Voli{ da upoznaje{ ljude jedne s drugima, i zna{ sve i svakoga. Ti zna{ {ta se de{ava sa svima koji ne{to zna~e u dru{tvu i time se ponosi{. U principu ti je stalo do tvojih prijatelja, ali se najbolje osje}a{ kada si u grupi ili kada ljudima poma`e{ da uspostave nove kontakte i upoznaju se. Voli{ da susre}e{ nove ljude i sti~e{ nove prijatelje bilo gdje da ode{. Ponekad ~ak i previ{e `rtvuje{ da bi pokazala kako si dobra prijatejica, ali u`iva{ kada povezuje{ ljude. Zabavna si, spontana i tip prijatelja kakvog svi `ele imati (pogotovo na zabavama!).

Najvi{e odgovora pod B
Ti si „njegovateljica“ - ti veoma dobro slu{a{ druge, tebi svi dolaze sa svojim problemima - za tebe svi vjeruju da daje najbolje savjete. Ti si ro|ena njegovateljica - obazriva, suosje}ajna i pa`ljiva, prijateljstva uzima{ za ozbiljno, ula`u}i u njih puno vremena. Odanost je za tebe veoma va`na i sastavni je uslov svakog odnosa. Mo`da nema{ previ{e prijatelja, ali oni koji ti jesu prijatelji su ti pravi prijatelji.

Najvi{e odgovora pod C
Ti si „organizator“ - ona vrsta prijatelja koji sve organiziraju. Ti rezervira{ sto za ve~eru, organizira{ odlaske na odmor i zabave iznena|enja. Nikada nisi zaboravila ni~iji ro|endan ili godi{njicu i time se ponosi{. Po prirodi si dru{tvena i za tebe su prijateljstva stvar zajedni~kih iskustava i predivnih momenata za sje}anje. Tebi se svi obra}aju za savjet gdje da iza|u, koji poklon kome da kupe, a ti si uvijek spremna da pomogne{. Ipak, povremeno tvoj smisao za organizaciju mo`e biti prepreka spontanosti, pa je bitno da povremeno jednostavno „samo“ provodi{ kvalitetno vrijeme sa svojim prijateljima.

Najvi{e odgovora pod D
Ti si „opu{tena“ - pozitivna osoba koja u svim ljudima pronalazi ono najbolje. To kao posljedicu ima ~injenicu da se ljudi za tebe lako ve`u. Lako odr`ava{ i prisna i povr{na prijateljstva, jer od ljudi ne o~ekuje{ previ{e. Jednostavna si i zato je ljudima lako da te zavole. S druge strane, ti si tip koji }e sigurno ~esto zaboraviti kada je ne~iji ro|endan - zato budi pa`ljiva, ponekad tvoj opu{teni stav mo`e ostaviti utisak da ti nije stalo. Imaj na umu da ti mo`da nema{ prevelika o~ekivanja od drugih, ali oni mo`da imaju od tebe.

Koji parfem ti najvi{e odgovara?
Ve~eru svaku no} kuha drugi par prijatelja, a nakon ve~ere igramo dru{tvene igre. d. Mrzim organizirane odlaske na odmor. Volim kada me moj de~ko iznenadi i odemo na romanti~ni vikend ili kad se spontano „spustim“ do obale sa svojim prijateljicama. Tvoja najbolja prijateljica ima probleme sa svojim de~kom i... a. [alje ti SMS, ti joj odmah odgovara{. Nisi trenutno pored nje, ali si uvijek tu pored svog mobitela, e-maila, Facebooka ili Tweetera. b. Zove te kasno nave~er pla~u}i, ti tr~i{ do njene ku}e, tje{i{ je i pri~a{ s njom do zore. Najvi{e odgovora pod A - Voli{ parfeme s notom citrusa, koji di`u raspolo`enje i koji podr`avaju tvoju energiju i razdraganost. Lacoste „Joy of Pink“ je `ivahan parfem pun energije, ba{ kao i ti! Najvi{e odgovora pod B - Voli{ parfeme nje`nih, ali intenzivnih cvjetnih nota koji odra`avaju tvoju bri`nu prirodu. @enstveni i delikatni miris HUGO „XX“ je za tebe. Najvi{e odgovora pod C - Ti si otjelotvorenje moderne `ene, organizirana i sposobna da se uhvati{ u ko{tac sa svim izazovima. Ti jednostavno posti`e{ sve. BOSS „Femme“ }e savr{eno podr`ati tvoju samouvjerenu i prefinjenu li~nost. Najvi{e odgovora pod D - Ti voli{ parfeme koji kombiniraju jestive vo}ne note i bijelo cvije}e, koji su razdragani i lepr{avi. Tvoja prirodna pozitivnost i opu{tenost su atributi BOSS „Orange Woman“ parfema.
azra 2011./63

AZRAInside: Hotel „Blanca“

Nikolina JOVANOVI]

» No} je rezervirana
za poslovne ve~ere, ali i dru`enja 64/azra 2011.

Mlada, ambiciozna, stroga, posve}ena poslu... osobine bi mogle i}i uz neku `enu u ~etvrtoj deceniji `ivota. Ipak, ona ima samo 27 godina. Ulice Londona zamijenila je Vla{i}kom kalju`om. I ponosna je zbog toga. „Odlu~ila sam se u potpunosti posvetiti hotelijerstvu, tako da se ovdje kona~no osje}am ispunjenom. Navikla sam se na ovaj planinski na~in `ivota, pa mi smeta gu`va i trka kada krenem u Split ili Zagreb obaviti neki posao“, rije~i su direktorice hotela „Blanca“ na Vla{i}u
Pi{e: Elvedina D@AKMI] Foto: Jasmin BRUTUS

Vla{i} je moja nova destinacija

I

ako je sa 27 godina pro{la gotovo cijeli svijet, obrazovala se i `ivjela u gradovima poput Osijeka, Dubrovnika, Londona, Peru|e, Be~a, [tokholma, te Havaja... okru`ena porodicom i brojnim prijateljima, Nikolina Jovanovi} je odlu~ila karijeru graditi daleko od urbane buke, na prelijepom Vla{i}u. Ova ambiciozna djevojka je direktorica Hotela „Blanca Resort & Spa“. Ne `ali {to kada iza|e van ne stane nogom na asfalt, ve} na travu ili blato, jer je, ka`e, kona~no dobila priliku da negdje iskoristi, poka`e i prenese svoje znanje o hotelijerstvu. - Ljudima je te{ko povjerovati da sam nakon svih svjetskih gradova, kultura, glamura i blje{tavila, ispunjenje na{la na Vla{i}u. Me|utim, ba{ kada proputujete pola svijeta, shvatite da sve to imate i na svome Balkanu - ka`e na po~etku Nikolina i dodaje: - Projekt Hotela „Blanca Resort & Spa“ na Vla{i}u otvorio mi je jednu novu dimenziju poimanja i vlastitog `ivota i okolice. Globalizacija nam je nametnula u`urban na~in `ivljenja i svi smo pomalo zaboravni kada su u pitanju osnovne ljudske vrijednosti, a o njima ovisi razvoj okolice. „Blanca“ me natjerala da malo stanem na loptu i napravim komparaciju izme|u planinskih benchmarkova u svijetu, Bosne i Hercegovine, Vla{i}a, okoline i sebe, te me natjerala da i sama po~nem prakticirati planinske ljepote. Kod nas, ljudi jo{ nemaju naviku konzumiranja planine, a i sadr`aji su bili oskudni, jednako kao {to je manjak kompetentnog menad`menta iz oblasti za turizam, koji bi pomogao ljudima da shvate va`nost zdravog na~ina `ivota i odvajanja vremena za sebe i svoje najmilije.

» Bogata ponuda i ~ist zrak

Gosti na prvom mjestu
- Nije lako uvijek imati osmijeh na licu, za to mora{ imati malo gluma~kih sposobnosti. Svi imamo lo{e dane i li~ne probleme, ali na poslu svi oni moraju nestati. Dobra volja zna~i po{tovanje gosta, a on je u „Blanci“ na prvom mjestu.

[umske staze
Njeno radno vrijeme traje 24 sata. Ustaje rano i odmah po~inje s aktivnostima. Jogging {umskim stazama i plivanje u bazenu su obavezni za odr`avanje kondicije i to su rijetki trenuci koje od

hotela „ukrade“ za sebe. Potom ulazi „u ma{inu“. - Ujutro imam mnogo posla u kancelariji: pregledam ra~une, ~itam i odgovaram na po{tu, dajem naloge za uplate i isplate, pregledam i planiram sistem rezervacija, ugovaram neke nove poslove i tako dalje. Popodne kreiram nove stavke, pratim uslugu, tra`im gre{ke, ispravljam ih, nadopunjujem... Nave~er su tu poslovne ve~ere, ali i dru`enja. To se zavr{i najkasnije do pono}i. Onda jo{ jednom obi|em Hotel da vidim je li popodnevna smjena finalizirala sve obaveze za no}nu smjenu. Tek tada odlazim u svoj apartman, gdje jo{ malo „prebiram“ po mejlovima i idem na spavaazra 2011./65

»

» Na vidnom mjestu izlo`ene su patike Blanke Vla{i},
kume hotela

» nje. Tako je svakog dana, nema slobodnih vikenda

i praznika, {to mi ne pada te{ko. Naprotiv. Svoj `ivot rado sam podredila „Blanci“ - isti~e Nikolina. Iako je gradsko dijete, brzo je uvidjela prednosti `ivota na planini. - U po~etku mi je, kao pasioniranoj pu{a~ici, bilo te{ko priviknuti se na ~isti vla{i}ki zrak. Pri tr~anju sam jedva uspijevala izbalansirati disanje. Sre}om, i to je pro{lost. Sada di{em punim plu}ima. Ljudi nisu svjesni koliko blagodati za zdravlje nudi ova planina. Dovoljno je re}i samo to da je Vla{i} zra~na banja, te da je nau~no dokazano da boravak ovdje popravlja krvnu sliku. Zbog toga svojim gostima organiziramo izlete i ro{tiljade vani, pa oni odlaze ku}i veoma zadovoljni. Vla{i} je, ka`e, podjednako atraktivan ljeti kao i zimi. Ipak, ljetni turizam na planinama jo{ nije dovoljno razvijen. Nikolina ima viziju kako to promijeniti, a ponuda i marketing „Blance“ }e u tome odigrati klju~nu ulogu. U uspjeh ne sumnja, jer su od februara pro{le godine, od kada je ovaj hotel zvani~no po~eo s radom, ostvarili zna~ajne rezultate i postali prepoznatljivo ime na tr`i{tu. Sve zahvaljuju}i kvalitetu. - Na Regionalnoj konferenciji o zdravstvenom, wellness i spa turizmu 2010, odr`anoj u Beogradu, `iri novinara i stru~njaka za turizam i wellness iz Regije izabrao je „Blancu“ za najbolji wellness hotel u Regionu i dodijelio nam nagradu „Wellness Award 2010“. Veoma smo ponosni na nju, jer

» Ni najmanje mi ne nedostaje moj `ivot prije „Blance“

» „Blanca“ je progla{ena najboljim wellness hotelom u Regionu

Obrazovanje i iskustvo
Nikolina je obrazovanje stjecala na vrhunskim obrazovnim institucijama kako kod nas, tako i u svijetu. Po zanimanju je dipl. ekonomist menad`menta u turizmu. Diplomu je stekla na Ameri~kom koled`u za menad`ment i tehnologiju / ACMT (American College of Management and Technology, Divizija Rochesterovog Instituta za Tehnologiju, New York) u Dubrovniku. Specijalizirala se za razvoj malog poslovanja - Small Business Development. Struku je prakticirala i usavr{avala u „Vail Marriott Mountain Resort & Spa, Vail“, Colorado u USA, a dodatnu edukaciju stjecala je na „Universita’ per Stranieri di Perugia“ u Italiji.
66/azra 2011.

» Mjesto za
popodnevnu kafu

Rijetko odstupam
- Imam dobro razvijene analiti~ke sposobnosti i znam brzo odreagirati. Ovdje je bilo prilika u kojima bih, da sam bila iole slabiji karakter, definitivno odstupila s ove pozicije. Moj `ivotni moto je da za sve postoji rje{enje. Nekada je potrebno di}i ruke, ali kada to ~ovjek ~ini, onda treba definitivno razabrati je li u~inio sve {to je u njegovoj mo}i i presje}i. Ali ja to rijetko radim.

U „Marriottu“ sam radila sve poslove, jer me sve zanimalo. Bila sam hostesa, konobarica, radila sam banketing, room service, na recepciji...

» Nikolina je postala
direktorica Hotela u 26. godini

smo mnogo ulo`ili u na{ wellnes program. Isto tako, namjeravamo mijenjati navike na{ih ljudi tako {to }emo im ponuditi nove sadr`aje koji }e ih okrenuti planinskom turizmu. U Austriji, Italiji, [vicarskoj i SAD-u turisti na planine odlaze tokom cijele godine, a ne samo zimi, i to kada ima snijega. Za{to ne bi i kod nas. Potencijala za to na Vla{i}u imamo mnogo - isti~e.

Segmenti poslovanja
Prakti~no znanje o hotelijerstvu Nikolina je stekla u „Vail Marriott Resortu“ u Coloradu, nadomak glamuroznog Aspena. Tamo je oti{la zahvaljuju}i razmjeni studenata.

- U Vailu sam upoznala potpuno novu dimenziju planinskog turizma. Sve je na vrlo visokom nivou. U „Marriottu“ sam radila sve poslove, jer me sve zanimalo. Bila sam hostesa, konobarica, radila banketing, room service, na recepciji... Kada sam im rekla da bih pored du`nosti koje me sljeduju kao studenta voljela i volontirati, ostali su bez teksta. Bila sam uporna i htjela sam nau~iti sve segmente poslovanja, od onog {to radi personal pa do top-menad`menta. Za svoj anga`man dva puta sam izabrana za uposlenika mjeseca i ~ak sam dobila nagradni put na Havaje. Sve {to sam tamo nau~ila je dragocjeno i namjeravam to prenijeti ovdje - pri~a Nikolina. Osim u Americi, {kolovala se u Londonu i Peru|i. Na to ju je, priznaje, od malih nogu podsticala njena majka, koja joj je i danas najve}a podr{ka.

- Odgojena sam da putujem, u~im, da se ne bojim, da probam, istra`ujem i uvijek sam imala podr{ku u tome. Mama je bila ta koja me doslovno gurnula u svijet. Ne sje}am se koji je praznik bio, znam da su sve moje drugarice dobile role, a ja kartu za Brighton. Poslala me na mjesec dana kod jedne porodice u Luton, gdjer sam poha|ala osnovnu {kolu i u~ila engleski jezik. Plakala sam i molila je da mi, ipak, kupi role, ali ona nije posustala. Tada sam imala 13 godina. Kada sam se vratila, bila sam joj beskrajno zahvalna {to me poslala tamo. Zato je to u~inila ponovo, prvom prilikom. Ovog puta imala sam 15 godina i bila sam kod jedne porodice u Londonu. S njima sam do iznemoglosti obilazila du}ane i {oping centre. Tada sam mislila da sam vidjela vrh svijeta - ka`e Nikolina.
azra 2011./67

AZRA Vje~nici

Sir Alex FERGUSON

Najbolji na svijetu,

Kad osvoji neki trofej, umjesto da bude zadovoljan, on ve} misli kako da osvoji sljede}i. To bi moglo da se opi{e kao neka vrsta patologije. Svim velikim sportistima i menad`erima svojstveno je da nikada nisu zadovoljni i uvijek `ele vi{e
68/azra 2011.

, a nikad zadovoljan K
Pripremila: Elvedina D@AKMI]
ada smo mladi, konstantno imamo snove, vizije i planove o tome {ta `elimo uraditi sa svojim `ivotima. Ma{ta nema granica i vjerujemo da mo`emo u~initi sve {to `elimo. Na`alost, kako starimo taj osje}aj kod ve}ine ljudi polako spla{njava. S godinama i prvim neuspjesima opada nam optimizam, entuzijazam, strast s kojom pristupamo ostvarenju na{ih `elja i svakodnevnom poslu.

Igra~ka karijera
Rijetki su oni koji mogu re}i da svoj posao ili bilo {ta drugo rade strastveno sa 50, 60 i 70 godina, kao {to su to radili u tridesetim ili ~etrdesetim. Jedan od njih je Sir Alex Ferguson, menad`er „Manchester Uniteda“, jednog od najslavnijih nogometnih klubova na svijetu. U dece-

osje}ajem za taktiku. Zna koje fudbalere treba da dovede u klub i kako da motivira svoje igra~e. Ali va`nija od svega je njegova glad za uspjesima. Kad osvoji neki trofej, umjesto da bude zadovoljan, on ve} misli kako da osvoji sljede}i. To bi moglo da se opi{e kao neka vrsta patologije. Svim velikim sportistima i menad`erima svojstveno je da nikada nisu zadovoljni i uvijek `ele vi{e. Takvi ljudi, kad osvoje titulu, nisu u stanju da ka`u - uredu, to je ono {to sam htio da postignem u `ivotu i sada mogu da se opustim i u`ivam. Uz to, mislim da Ferguson stvarno voli fudbal i da voli da se odmjerava s najboljima, kao {to su Jose Mourinho i Arsene Wenger - kazao je Mathew Syed, sportski komentator londonskog „Timesa“. S vi{e od 45 najve}ih klupskih trofeja, sedam puta trener godine, vi{e od hiljadu utakmica na klupi „Manchester Uniteda“, Sir Ferguson u svojoj sedmoj deceniji `ivota u`iva status jednog od najve}ih trenera u historiji nogometa. Nakon {to je zavr{io svoju igra~ku karijeru u

kojoj je nastupao za „Queen’s Park“, „St. Johnstone“, „Dunfermline“, „Glasgow Rangers“ i „Ayr United“, prve ozbiljnije trenerske korake napravio je s 32 godine u „East Stirlingshireu“. Autoritet koji ga je ~itavu karijeru krasio uveo je ve} kao trener po~etnik i igra~i su ve} tada pokazivali strah od njega. Zna~ajan iskorak u rezultatu njegovog kluba primijetili su ~elnici „St. Mirrena“, gdje je nastavio svoju karijeru do 1978.

@ivotno djelo

Uprkos skromnom bud`etu novog kluba, uspio ih je uvesti u prvu ligu nakon ~ega slijedi ponuda „Aberdeena“ u kojemu je definitivno dokazao da se radi o odli~nom treneru. Dominaciju „Celtica“ i „Rangersa“ prekinuo je na prili~no impresivan na~in, u osam godina, koliko je proveo u „Aberdeenu“, osvojio je tri prvenstva [kotske, ~etiri kupa i evropski Kup kupova 1983. „Manchester United“ u to vrijeme je bio u velikoj krizi, spekulacije o smjeni Rona Atkinsona

»

» On je megaloman i svaka objektivna i neovisna analiza njegove karijere ne bi bila potpuna bez te ~injenice
mbru 2010. napunio je 69 godina, a od toga je 25 na klupi ovog kluba. O~ekuje se da }e tu ostati barem jo{ dvije-tri godine, jer on tako `eli. Me|unarodni institut za nogometnu historiju i statistiku (IFFHS) nedavno je proglasio Alexa Fergusona najboljim nogometnim trenerom na svijetu u posljednjih 15 godina. Drugo mjesto zauzeo je „Arsenalov“ menad`er Arsene Wenger, a tre}i je selektor talijanske reprezentacije Marcelo Lippi. - On je briljantan menad`er s odli~nim

„Manchester United“ je postao njegovo `ivotno djelo. Radio je i radi 18 sati dnevno. Prvi je u Klubu ujutro, a zadnji iz njega odlazi

» Stalno je s nekim u sva|i. Kad bi mu neki novinar
postavio neugodno pitanje, znao mu je i na nekoliko sedmica ili mjeseci zabraniti ulaz na stadion azra 2011./69


»

S vi{e od 45 najve}ih klupskih trofeja, sedam puta trener godine, vi{e od hiljadu utakmica na klupi „Manchester Uniteda“, Sir Ferguson u svojoj sedmoj deceniji `ivota u`iva status jednog od najve}ih trenera u historiji nogometa

» U IFFHS- ka`u: Alex je najbolji
nogometni trener na svijetu u posljednjih 15 godina

bile su sve glasnije, a ta~nima su se pokazale u novembru 1986., kada Ferguson preuzima „Manchester“ nakon Atkinsonove definitivne smjene. Stanje koje je Ferguson zatekao u „Unitedovoj“ svla~ionici bila je katastrofalno, glavni igra~i Norman Whiteside, Paul McGrath i Bryan Robson bili su totalno van forme, a slobodno vrijeme su provodili uglavnom u pubovima. Prve tri sezone u „Manchesteru“ izgubio je samo dok je napravio red u svla~ionici, neki novi igra~i su donijeli svje`inu pa je i rezultatski skok bio logi~an. Prvi trofej u svojoj eri u „Unitedu“ Ferguson je osvojio 1989., koji mi je ujedno osigurao mjesto na klupi u idu}oj sezoni, budu}i da je nezadovoljstvo publike i novinara bilo sve ve}e, bio je to engleski FA kup. Ferguson je oduvijek imao sposobnost prepoznati pravog igra~a i nikad nije pitao za cijenu kad bi mu neko zapeo za oko. Viziju je uvijek imao, od samog po~etka. Ona mu je donijela velike uspjehe. „Manchester United“ je postao njegovo `ivotno djelo. Radio je i radi 18 sati dnevno. Prvi je u Klubu ujutro, a zadnji iz njega odlazi. Veliki je radoholi~ar, to }e re}i svi koji su radili s njim. @ivi i di{e za fudbal. Kada se to uzme u obzir, uspjeh koji je postigao je logi~an. Sve ovako napisano zvu~i jednostavno, ali samo ako zaboravite na novac, ambiciozne vlasnike i nikada zadovoljne navija~e koji ~ine Premier ligu tako nepredvidivom i nemilosrdnom prema onima koji imalo posustanu.

» Iz mla|ih dana

» Veliki je zaljubljenik konji~kih sportova

Nemilosrdan ~ovjek
Ipak, on na posao ne gleda kao na posao. Nogomet i sve {to je u vezi s njim za njega je ~isto zadovoljstvo. S druge strane, svi koji ga bolje poznaju ka`u da je strog i eksplozivan, te posebno nemilosrdan prema igra~ima koji ga iznevjere, a ni{ta bla`i nije ni prema novinarima. - Stalno je s nekim u sva|i. Kad bi mu neki novinar postavio neugodno pitanje, znao mu je i na nekoliko sedmica ili mjeseci zabraniti ulaz na stadion. Kako godine prolaze, Ferguson sve ~e{}e pokazuje sklonost megalomaniji. Mislim da niti jedna objektivna i neovisna analiza njegove karijere ne bi bila potpuna bez te ~injenice - kazao je Matthew Syed. Na jednoj konferenciji za novinare, nakon poraza „Manchester Uniteda“, jednom novinaru je rekao da mu je pitanje glupo i da ne zaslu`uje odgovor. Nakon {to je BBC 2004. godine u negativnom kontekstu spominjao poslovanje njegovog sina Jasona, Ferguson je prestao davati izjave za ovu medijsku ku}u. Veliku pa`nju sportske javnosti privukao je incident kada je u svla~ionici nakon utakmice kopa~kom ga|ao i pogodio u glavu Davida Beckhama.
70/azra 2011.

» Igra~ima je zabranio da na
treninzima nose ovakve {alove, koje je i sam nekada nosio

» Ferguson je prepoznao Ronaldov talent, a njegov transfer u „Manchester United“ vrijedan je 12.24 miliona funti

Titula od kraljice
Sezona 1998./99. bila je za „Manchester United“ najuspje{nija u historiji, kada je postao prvi engleski klub koji je osvojio trostruku krunu - osvojiv{i Premiership, FA kup i Ligu prvaka iste sezone. Ferguson je tada zbog svojih zasluga od kraljice dobio titulu Sir.

» Ljutiti Ferguson Beckhama je u svla~ionici
pogodio kopa~kom u glavu

Ferguson je Beckhama opisao kao „fantasti~nog momka“ sve dok se 1999. nije o`enio Victorijom. To ga je, ka`e, odvelo u svijet {oubiznisa i izazvalo velik interes medija. Beckhamov odnos sa Sir Alexom pogor{ao se 2003., uo~i njegovog odlaska u „Real Madrid“. - Kada se o`enio, u{ao je u drugi svijet i od tog trenutka se njegov `ivot drasti~no promijenio. Postao je me|unarodna zvijezda, ali najmanje zbog nogometa - rekao je Ferguson te dodao kako mu „posao“ u SAD-u ne}e biti nimalo lak.

No}ni klubovi
Kada je u „Manchester“ do{ao 17-godi{nji nogometa{ Federico Macheda, da bi ga „po{tedio“ no}nih izlazaka, Ferguson se odlu~io na drasti~an potez. - Dobar dan, ovdje Alex Ferguson. Ne{to bih vas zamolio. Ako vam na vrata do|e nogometa{ Federico Macheda, nemojte ga pustiti unutra. Taj de~ko jo{ nema 18 godina - re~enica je koju

» Kada ga je upoznala, Cathy je mislila da je Alex mafija{

su ~uli svi vlasnici no}nih klubova i casina u Manchesteru. Odmah je bilo jasno da problema s prepoznavanjem na ulazu ne}e biti, a Macheda je postao zvijezda u nogometom zalu|enom „Manchesteru“. [to se Sir Alexa ti~e, cilj je ostvaren. Ovaj menad`er „Manchester Uniteda“ na svom stolcu sjedi pune 24 godine i aktuelni vlasnici „crvenih vragova“, ameri~ka porodica Glazer, odlu~ili su Sir Alexa nagraditi pove}anjem pla}e. Za doprinos uspjehu kluba vlasnici „Manchester Uniteda“ povisili su mu pla}u s ~etiri na ~etiri i po miliona funti godi{nje. To je vi{e nego dovoljno da `ivi lagodno sa svojom suprugom Cathy. Par se vjen~ao 1966. godine. U jednom intervjuu otkrio je da je Cathy, kada su se upoznali, mislila da je on neki mafija{. - Nije bila daleko od istine - prokomentirao je to s osmijehom. Kada su se mediji nedavno raspisali o njegovom penzioniranju, Ferguson je i sam priznao da je vrijeme da to u~ini, ako ni zbog ~ega, onda zbog Cathy. - Ne vjerujem da }u biti u nogometu, ne du`e od tri godine, mo`da dvije. Moram imati po{tovanja i prema svojoj supruzi, jer ona pati. Ona je sve ovo vrijeme patila jer ne ide na utakmice. Ona nije nogometni navija~, ona je navija~ Alexa Fergusona, majka trojice sinova, baka svojim unucima... to je njen `ivot. Kad su utakmice u toku, ona ih ne gleda, ona gleda teletekst! Mo`ete li to vjerovati, ona sjedi i gleda teletekst - kazao je za~u|eno Sir Alex. Bra~ni par Ferguson ima tri sina. Mark je ro|en 1968. godine, a blizance Darrena i Jasona su dobili ~etiri godine kasnije.
azra 2011./71

Za doprinos uspjehu kluba vlasnici „Manchester Uniteda“ povisili su mu pla}u s ~etiri na ~etiri i po miliona funti godi{nje

AZRAMetro
» Cameron Diaz
nije propustila parisku Sedmicu mode

» Kate Moss u shoppingu

» Pjeva~ka senzacija Nicki Minaj na
Twiteru se pohvalila da je posjetila francusku prijestolnicu

Ruska „zima“ i Hollywood u Parizu U Pariz je John Galliano kroz novu „Diorovu“ kolekciju za jesen i zimu donio da{ak Rusije. Na modnoj reviji odr`anoj prije nekoliko dana kreator je predstavio baletane, ali i sna`ne sibirske mu{karce umotane u vunu koji se bore sa snje`nom olujom. Osim ruske „zime“, Pariz je ugostio i zvijezde, Cameron Diaz, Kate Moss kao i pjeva~ku senzaciju Nicki Minaj.

» Sarah i Pierce tokom
snimanja jedne od zajedni~kih scena u filmu „I don’t know how she does it“

Pereci za minus Sarah Jessica
Parker i Pierce Brosnan na Manhattanu snimaju svoj novi film „I don’t know how she does it“. U pauzama snimanja gluma~ki par se grijao zimskim jaknama, a vrijeme do snimanja nove scene kratio perecima.
72/azra 2011.

Ovako se vozi romobil U gotovo
svim intervjuima Hugh Jackman nagla{ava da mu je sre}a porodice na prvom mjestu. To je potvrdio i nedavno, kada je na januarskom minusu u New Yorku usvojenu k}erku Avu u~io kako se upravlja romobilom.

» Martines:
Ljubitelj motora

Voli i „Harley Davidson“ Francuski zavodnik Olivier Martines nije samo zaljubljen u australsku pjeva~icu Kylie Minogue, ve} i u „Harley Davidson’. Glumac i model snimljen je prije nekoliko dana u Hollywoodu u brzoj vo`nji na svom dvoto~ka{u.

» Blair: O~ekuje
ro|enje prvog djeteta

» Jackman s usvojenom k}erkom Avom

Sretna trudnica Glumica Selma Blair pokazala je zaobljeni stomak pro{le sedmice u Los Angelesu i prakti~no potvrdila da s de~kom Jasonom Bleickom o~ekuje ro|enje prvog djeteta. Osim lijepe vijesti od doktora da je u drugom stanju, dobila je i lijepu poslovnu vijest. Selma je, naime, nominirana za nagradu „Grammy“ za najbolji album izgovorene rije~i za djecu u audio-knjizi Anne Frank: „The Diary Of Young Girl“.
azra 2011./73

AZRAMetro
Napustila posao Do vjen~anja princa Williama i Kate Middleton ostala su tri mjeseca. Budu}a mladenka nijedan detalj u organizaciji va`nog dana ne `eli prepustiti slu~aju, zbog ~ega je prije nekoliko dana napustila i posao web dizajnera, fotografa i organizatora evenata u firmi svojih roditelja „Party Pieces“, koja se nalazi u blizini porodi~nog doma u Buckleburyju.

» Ivanka se
2009. godine udala za medijskog magnata Jareda Kushnera

» Shakira na dodjeli
muzi~kih nagrada u Cannesu

» Middleton:
Organizaciju vjen~anja shvatila kao posao koji zahtijeva puno radno vrijeme

Lijepa, a sama
Da raskid jedanaestogodi{nje ljubavne veze sa sinom biv{eg argentinskog predsjednika Antoniom De La Ruom nije ostavio bolan trag, Shakira je potvrdila pro{le sedmice prilikom dodjela 12. NRJ muzi~kih nagrada u Cannesu. Shakira je blistala u crnoj haljinici, a kako se na crvenom tepihu pojavila sama, gromoglasno su je pozdravili mu{ki fanovi.

» Sofila Loren i Pedro
Almodovar u Parizu

Almodovar i Loren za „Armani“ I dok Cameron Diaz ne mo`e odoljeti „Dioru“, slavni reditelj Pedro Almodovar i glumica Sophia Loren su vjerni „Armanijevom“ potpisu. Poznati dvojac ~ak je i zajedno sjedio na „Armanijevoj“ reviji u Parizu.
74/azra 2011.

» Penn s majkom i nepoznatom brinetom na ru~ku u Los Angelesu

Pennova nova ljubav Nakon razvoda od Robin Wright, Seana Penna su povezivali s mnogim djevojkama, me|utim, nijednu nije vodio na ru~ak i upoznavanje s majkom. Prije nekoliko dana paparazzi su ga snimili kako u dru{tvu majke i nepoznate brinete nakon ru~ka u jednom od restorana u Los Angelesu ~eka slu`benika da plati parking. Da li je zgodna brineta nova Pennova ljubav, znat }emo uskoro.

» Jaime sa
suprugom Simranom Singhom

» Ivanka i Donald
Trump: Ponosni otac uskoro i djed

Kritike iz Malavija Madonna posljednjih dana u`iva negativan publicitet stanovnika Malavija. Spo~itavaju joj da je na cjedilu ostavila tamo{nje stanovni{tvo nakon {to je priznala da su planovi za izgradnju Akademije za djevojke u Malaviju prakti~no otpisani. ^ak se i tamo{nji ministar obrazovanja Peter Mutharika tim povodom oglasio: - Kao vladu, zanima nas za{to je odjednom do{lo do promjene planova? U aprilu 2010. godine, Madonna je polo`ila prvu ciglu u Chinkhota Villageu Lilongwe i tom prilikom istakla da joj je san izgraditi {kolu u kojoj }e se obrazovati budu}e advokatice i doktorice. Ali, nakon manje od 12 mjeseci promijenila je plan, kazav{i da ipak `eli izgraditi srednju {kolu na nekom drugom mjestu u Malaviju. » Madonna
pro{le godine planirala izgraditi Akademiju za djevojke

Foto: Famepictures/JLP

Ivanka trudna Ivanka Trump (29), k}erka jednog od najbogatijih ljudi svijeta Donalda Trumpa, postat }e majka. - @elim podijeliti s vama nevjerovatnu vijest: trudna sam! - napisala je Ivanka na svom Twitter profilu. U oktobru 2009. godine udala se za Jareda Kushnera, vlasnika „New York Observera“. Sudbonosno da izgovorili su u „Trump National Golf Clubu“ u New Jerseyu pred 500 zvanica.

Bra~ni krah Nakon {to je prije tri sedmice uhap{ena zbog vo`nje u pijanom stanju, glumica Jaime Pressly suo~ava se i s bra~nim problemima. Kako pi{u ameri~ki mediji, Jaime se razvodi od supruga, advokata slavnih, Simrana Singha. - Me|u njima je gotovo - pi{e UsMagazine.com i prenosi izjavu neimenovanog izvora: - Mislim da je brak zapao u krizu, jer su u njega u{li brzo. On odaje dojam dobrog momka, ali u stvarnosti je pun sebe i prigovara joj za svaku sitnicu - pi{e UsMagazine. com.

azra 2011./75

AZRAHoroskop
OVAN
Priprema: Hedija MEHMEDI]
21.III - 20.IV

Poznati su prepoznajte se
VAGA
23.IX - 22.X
Haris BURINA, jedan od na{ih najboljih glumaca srednje generacije, nedavno je ostvario svoj davna{nji san: na sceni mati~nog Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenicu odigrao je dugo i bri`no pripremanu predstavu „]orkan“ prema djelu Ive Andri}a. Kao tipi~na Vodolija (2. II 1963.) Haris uvijek `ivi isklju~ivo od svog intelekta, svojih neobi~nih, pa i ekscentri~nih pogleda na svijet, umjetnost posebno. Sebi uvijek daje dovoljno prostora za istra`ivanje i eksperimentiranje. Ima napredne ideje, inventivne misli i sposobnost da sve dobro sagleda. Ziyi ZHANG, slavna kineska glumica, od prvog pojavljivanja u filmu „The Road Home“, za kojeg je na Berlinskom festivalu dobila „Zlatnog medvjeda“, preko „Sje}anja jedne gej{e“ do sna koji `ivi u holivudskoj „zvjezdarnici“, ne prestaje golicati znati`elju brojnih fanova {irom svijeta. Jedna od najpoznatijih i najljep{ih `ena Dalekog istoka, kao prava Vodolija (9.II 1979.) vrlo je dostojanstvena, voli i tradicionalno i novo, kao i eleganciju. Od onih je osoba koje }e ulo`iti ogromnu energiju u ono u {ta vjeruju. Ashton KUTCHER, oduvijek zra~i {armom i specifi~nom energijom koja fascinira sve one koji ga poznaju, ali i ljubitelje filma {irom svijeta. Rije~ koja ga najbolje opisuje jeste - provokativan. To je ponajbolje dokazao tokom dugogodi{nje veze i braka sa slavnom Demi Moore ([korpija 11. XI 1962.). Kao pravom predstavniku znaka Vodolija (7. II 1978.), veoma mu je stalo do slobode. Kutcher zna biti sasvim smiren i hladan, analiti~an. Zra~i misterioznom energijom, koja privla~i ljude da ga slu{aju, gledaju.

Ljubav: U svom ste elementu, {armantni i zavodljivi. I pored obaveza, prihvatite poziv za jedan obe}avaju}i izlazak. Posao: Ako ste se i namu~ili, posebno dokazuju}i kako su va{e ideje prave, pobjeda }e zbog toga biti jo{ sla|a. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.

Osvojite ih

Vrijeme je za Vodolije

Ljubav: Sretni ste, zaljubljeni, s konkretnijim planovima nego ina~e. Bez obzira na to radi li se o novom ili postoje}em partneru. Posao: Budite ne{to oprezniji, jer su mogu}i neo~ekivani problemi. Ne o~ekujte neku bitniju pomo} od kolega. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.

BIK

21.IV - 22.V

[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Veseli ste i razdragani, a ljubavni `ivot
je na zavidnom nivou. Ako ste slobodni, vi{e izlazite u dru{tvo. Posao: Ne dajte se smesti, krenite hrabro zacrtanim putem. Nije vrijeme za posustajanje, pasivnost i nerad. Zdravlje: Sve je dobro.

Mu{karac ro|en u Vodoliji ne `uri s brakom, iako su mu `ene neprestano za petama. Potrebna mu je `ena koja dijeli njegova interesovanja i koja ne poku{ava da dominira. @ena koja je odana, ali nenametljiva, koja ima {irok pogled na svijet. Treba i da se prilagodi njegovom stilu `ivota. To podrazumijeva prili~nu dru{tvenu aktivnost, no}i provedene van ku}e s prijateljima, kao i sportske aktivnosti. Po{to }e je ~esto ostavljati samu, njegova izabranica bi trebalo da ima i svoja li~na interesovanja. On ne mari pretjerano za materijalne stvari, te mu nije mnogo stalo do toga gdje stanuje, sve dok to mjesto dobro slu`i svojoj svrsi i dok je udobno i prijatno. Sve dok kod svoje partnerice u`iva potpunu slobodu, i dok je ona zainteresirana i interesantna, ostat }e vjeran. Brzo se razilazi sa svakom `enom koja poku{a da dominira ili da ga kontrolira. @ena ro|ena u Vodoliji ne voli biti vezana samo za ku}u. Pru`a joj se isuvi{e interesantnih prilika da se iska`e vani, i jedva ~eka da ih iskoristi. Naj~e{}e smatra da je samo ~i{}enje i odr`avanje ku}e i briga isklju~ivo o djeci suvi{na. U~init }e sve da za svakodnevne ku}ne obaveze na|e zamjenu. Brak je za nju, prije svega, prijateljstvo. Spremna je da u njemu preuzme ravnopravnu odgovornost, pa i finansijsku. Sklona je nekonvencionalnim vezama i eksperimentiranju koje odbacuje tradicionalna pravila. Ipak, kakav god na~in `ivota da izabere, vjerovat }e u ispravnost vlastitog izbora. Najbolje je da izabere partnera koji je isto toliko {irokih pogleda na svijet i `ivot, koji cijeni njenu prefinjenost i koji osloba|a dovoljno prostora njenoj beskrajnoj radoznalosti. Kada donese definitivan izbor, gotovo po pravilu postaje vjerna i odana supruga. @ivahnost njenog uma ne smanjuje se s godinama. Uvijek je puna iznena|enja i gotovo nevjerovatnih ideja. Svaki put je druga~ija i ni{ta joj nije strano.

Ljubav: U vama se javlja `elja za bijegom i
odmorom. Od svega i svih, uklju~uju}i i voljenu osobu. Sre}om, to je kratkotrajno. Posao: Finansijska situacija je sve bolja. To vam daje poticaj i ubje|enje da ste dobro radili, da ambicije idu u pravom smjeru. Zdravlje: Osje}at }ete se umorno.

BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Puno razmi{ljate o emotivnoj strani `ivota. Pogotovo ako niste sasvim zadovoljni. Strpljenja, dolaze pozitivne promjene. Posao: Pustite da se sve razvija bez va{eg prevelikog uplitanja. Tako }e i rezultati biti mnogo bolji od o~ekivanih. Zdravlje: Opustite se malo.

STRIJELAC 23.XI - 22.XII
Ljubav: Ako budete neoprezni ili brzopleti, lako
}e do}i do nesporazuma. Ako ste u ~vrstoj vezi, nema ni traga dosadi. Posao: Dolaze uvjeti koji donose mogu}nost za zaradu. Otvaraju se dobre prilike, samo treba prepoznati najbolju. Zdravlje: Prili~no ste stalo`eni.

RAK

23.VI - 22.VII

JARAC

23.XII - 21.I

Ljubav: Nemojte nipo{to prenagliti s dono{enjem va`ne odluke. Pogotovo {to vladate situacijom u svom ljubavnom `ivotu. Posao: Mnoge stvari rje{avaju se na va{e zadovoljstvo. Pogotovo ako ste strpljivi i spremni na kompromis. Zdravlje: Blistate punim sjajem.

Ljubav: Ako ste usamljeni, osvrnite se, u blizini je neko veoma zanimljiv. Ako ste u sretnoj vezi, sve je predvidivo. Posao: Morate ulo`iti dodatnu snagu. Mogu}e je {irenje posla ili va{e odgovornosti. To vam veoma odgovara. Zdravlje: Dosta dobro.

LAV

23.VII - 22.VIII

VODOLIJA

22.I - 19.II

Ljubav: Ovo je veoma uzbudljiva sedmica, puna emocija. Ljubav je svuda oko vas, a vi ste, naprosto - neodoljivi. Posao: Obuzdajte poriv za tro{enjem. Bar dio novca ulo`ite u neki posao. Pogotovo ako je u vezi s trgovinom. Zdravlje: Puni ste poleta.

Ljubav: Razmi{ljate puno o pro{losti. Mnogo
vi{e nego {to je neophodno, analizirate i svoje i partnerove postupke. Budite oprezniji. Posao: Slobodno ra~unajte na podr{ku jedne utjecajne osobe. Me|utim, ni to vas ne}e ~initi sasvim zadovoljnima. Zdravlje: Rekreacija je prava stvar.

DJEVICA

23.VIII - 22.IX

RIBE

20.II - 20.III

Ljubav: Sve vi{e cijenite sebe i vlastite vrijednosti. I voljena osoba po~inje shvatati da pored sebe ima nekog posebnog. Posao: Finansijski plodovi va{eg na~ina rada i razmi{ljanja po~inju da se naziru. Tu je i obe}avaju}i razgovor. Zdravlje: Forma se vidno pobolj{ava.

Ljubav: @udite za ljubavlju, ali `elje jo{ nisu ostvarive. Barem ne na na~in koji bi vas mogao zadovoljiti. Posao: Veoma }ete se u`ivjeti u posao i davati sve od sebe. Ipak, ~ini vam se da se to ne cijeni dovoljno. Zdravlje: Prili~no ste iscrpljeni.

Op{irne horoskope ovog top-modela i jo{ niz slavnih osoba, mo`ete prona}i u na{im aktuelnim specijalnim izdanjima „Horoskop zima“ i „Godi{nji Horoskop 2011“
azra 2011./77

AZRA Spotisti

Samir [EHI]

Na banketu kod milijardera

» Samir s roditeljima Amrom i Jasminom [ehi}em
O trinaestogodi{njem ko{arka{u iz na{e zemlje Samiru [ehi}u ve} smo pisali. U igri pod obru~em kontinuirano ni`e uspjehe, zbog ~ega nam iz Amerike ponovo sti`u lijepe vijesti. I u sezoni 2009./2010 njegov „Texas Titans“ nanizao je 53 pobjede i tek tri poraza, zbog ~ega je i ovog puta progla{en nacionalnim prvakom

» Organizatori su svakom igra~u ponaosob dodijelili trofej i prsten kao specijalni orden
Amerike u ko{arci za igra~e 13-U. Tim povodom vlasnik kluba, milijarder Kenny Troutt, u privatnoj ko{arka{koj dvorani u sklopu vlastite vile uprili~io je banket na kojem je stotinjak zvanica pozdravilo osvajanje pobjedni~kih prstenova i trofeja Samirovog „Texas Titansa“. - Veoma smo sretni i zadovoljni svim {to je na{ sin postigao. Zajedno sa suigra~ima odradio je odli~an posao, a rezultati koje su do sada postigli, o~ekuju se i u narednoj sezoni kazali su nam Samirovi roditelji Amra i Jasmin [ehi}, koji nekoliko godina `ive i rade u Americi. A.K.

78/azra 2011.

AZRARazonoda
GLUMICA SA SLIKE ROK PJEVA^ICA MARAJA SUMNJA, NEVJERICA (gr~.) ESPERANTO (skr.) GRADI] U BOKI KOTORSKOJ

SUPER MAMA
VAJARI, SKULPTORI ST. GR^KI KIPAR, ONATAS GRAM ORU@ANI SUKOB NARODA OBAR, AVARIN MA[TA, UOBRAZILJA

METALNI ZAKIVAK, KLINAC

PISAC RJE^NIKA (gr~.)

FERMENT U TANKOM CRIJEVU (medic.) NOVINSKO IZDAVA^KO PREDUZE]E (skr.) VRSTA MUZI^KE KOMPOZICIJE PAC, SALAMURA RIJEKA U HRVATSKOJ (slapovi) LJETOPIS, GODI[NJAK OTROVNA TROPSKA ZMIJA GRAD I LUKA U AL@IRU SELO STANOVNIKA KAVKAZA JEZERO U SAD-u AMERI^KA PTICA KUKAVICA GRAD U [VEDSKOJ EMA SAMS POSUDA ZA DR@ANJE VODOZEMACA (lat.) VOLT RIJE^NI RIBAR IME ST. BEOGRAD. GLUMICE MARKOVI] DIO KONJSKE OPREME (mn.) SIMBOL ERBIJA DOBIJANJE NA VISINI, PORAST OBROCI OTPLATE IMPORT SAT, DOBNJAK (pokr.) ^UDAN, NEOBI^AN (franc.) ST. AMER. GLUMAC, RAJAN

IME ST. GLUMICE GARDNER PROPASTI, RASPADI

PARA

IZMO^INA KOPNA U MORE MATERIJE

AUSTRIJA RI@A, PIRINA^ (pokr.)

RIMSKI: 50

DRVENI MATERIJAL ZA KROVOVE, [INDRA (turc.)

RIBONUKLEINSKI ACID (skr.)

GU[TER KOJI MIJENJA BOJU TIJELA

IZETA ODMILJA

ISTO^NA SKUPINA U TIHOM OKEANU

POKAZNA ZAMJENICA

IZVR[ILAC SANACIJE

EMANUEL LASKER

IMENJAK FOLK PJEVA^ICE SIJER^I]

INAD, PRKOS

VOLT

[AV NA @ENSKOJ ^ARAPI

STANOVNICE GRADA I LUKE U AL@IRU

SIMBOL SILICIJA

GRAD U NJEMA^KOJ

OSOBINA NE^EG [TO JE POSESIVNO DOMA]E PLATNO, ERIR (turc.) BRANICI, BRKLJE ST. @ENSKI PRIRODOSLOVAC, KARL MJESTO KOD BJELOVARA RASIMA ODMILJA IME ST. AMERI^KE PJEVA^ICE FRENKLIN VRSTA MINERALA VRSTA POLUMAJMUNA RIJEKA U ITALIJI KUKCI BESKRILCI (zool) STARIJI PARISKI AERODROM NINA RO[I] IME GLUMCA I PJEVA^A SMITA KNJI[KI SIN PRINCA VALIJANTA SIMBOL NOBELIJA JAPANSKI NOV^I] ILI MJERA OZNAKA TEMPA UVOJAK KOSE (umanjeno) RIJEKA RIJETKO RUSKO M. IME AUTOOZN. KARLOVCA NEUTRON SOURCE REACTOR (skr.) ST. GR^KI DIV ITALIJA PITA OD SIRA

ELIPSAST, JAJOLIK

SASTAVNI VEZNIK

OBLAST U JU@NOAFRI^KO J REPUBLICI

SJEVERNI JELEN, SOB

LJUT OV^IJI SIR (pokr.)

AMERI^KI MEDVJEDI]

DUGONOGE PTICE SELICE

NAJMANJI APOTEKARSKI UTEG

VELIKI EP UMA TURMAN

TURSKA GLUMICA SA SLIKE

MINERAL, KALCIJEV GLINENAC

NATRIJEV KARBONAT

IZVR[IOCI ATENTATA

Rje{enja1: AMILA,NOVINARSTVO,TN,MAN,EREB, ROBA,OPT,DA,OTARU, RESOR,PIK,TMORA,K,PENELOPE KRUZ,MIA, ANATOL,LAKTARIJ, KATEGORI^AN,ARAS,TMA,AGAT, OLTARI.

Rje{enja2: PRSTEN,KARANTANIJA,OTO,AUTOR,T, KADMIJ,PITA,TINEL,KATIL,E, OTARAK,RI,LP,AZEM,KETI PERI,SPLI]ANI,ERANOS,TANITA,ANATOMIJA,ARE,ITIRAZ,NASER. azra 2011./79

MIROSLAV MARKOVINOVI]

KNJIGA GEOGRAFSKIH KARATA

AZRAVeliki Bosanci

Mehmed SPAHO

Kako je njegov ubica dobio nadimak Spaho
Jedan je od pionira borbe za bosansku opstojnost, {to ga svrstava u galeriju najve}ih Bosanaca. Iako se najve}im dijelom `ivota nije bavio pravom, koje je doktorirao, nego trgovinom i finansijama, bio je vrstan pregovara~. [ta je rekao ~ovjek koji mu je prije smrti odnio kafu u apartman
Pi{e: D`emal D@AKMI] Foto: Fuad FO^O i privatni album
de, vrijeme „Spahine BiH“ i dana{nja politi~ka divljanja, gotovo su identi~ni. Od njegovog suprotstavljanja dijeljenju Bosne i Hercegovine kroz Sporazum Cvetkovi}-Ma~ek i misteriozne smrti do danas, gotovo se ni{ta nije promijenilo. Nesumnjivo je, ipak, da je Spaho jedan od pionira borbe za bosansku opstojnost, {to ga

G
80/azra 2011.

ovoriti i pisati o Mehmedu Spahi s ove vremenske distance, uvijek sobom neminovno povla~i i odre|enu rezervu, jer malo je utemeljenih nau~nih ~injenica o njegovom radu. Ako tu ulogu gledamo s odre|enom novinarskom dozom slobo-

» S bra}om Mustafom
i Fehimom, biv{im reisom Islamske zajednice Jugoslavije

» Mehmed Spaho
svrstava u na{u galeriju najve}ih Bosanaca kroz historiju. Njegovo pojavljivanje u pravnom, privrednom i politi~kom `ivotu tada{nje Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, mo`da je najbolje gledati kroz istra`ivanje {vicarske nau~nice Sare Bernasconi, koja njegovu porodicu gleda kroz prizmu prelaska Bosne iz tradicionalne u modernu u ukupnim tada{njim odnosima na Balkanu od 1878. do 1918. godine. Zapravo, gospo|a Bernasconi u prvi plan stavlja njegovog oca Hasana, sjajnog poznavaoca {erijatskog prava, koji je odlu~io obrazovati svoju djecu i napraviti svojevrstan preokret u shvatanjima tada{njih poznatih Bo{njaka.

» Faksimil porodi~nog stabla objavljen u knjizi {vicarske nau~nice Sare Bernasconi u Zürichu

» Kao u~enik Velike gimnazije u Sarajevu 1883. godine: Stoji peti slijeva
[kolovanjem djece pokazao je i drugima kojim putem treba da idu, {to }e se pokazati krucijalnim u budu}nosti. Do tada je podani{tvo okupatorima bilo na~in `ivljenja, a prakticiranje islama predstavljalo i odre|enu kulturu i tradiciju.

Obrazovanje
Hasan Spaho je shvatio da Bo{njaci imaju mnoge druge komparativne prednosti u odnosu na druge, podani{tvo je zamijenio borbeno{}u koja nudi nove, civiliziranije ideje, obezbje|uju}i svom narodu ravnopravniji tretman. Znao je da to sve ne}e mo}i realizirati, ali ho}e njegovi sinovi i njihove kolege. Ali, to mogu samo kao obrazovani i priznati u dru{tvu! - Dakle, njegov sin Mehmed, a moj djed, ro|en je 1883. godine u imu}noj porodici intelektualaca. Na{a porodica smatrana je mnogo otvorenijom u odnosu na druge sarajevske bo{nja~ke muslimanske obitelji. Pradjed Hasan bio je vrsni poznavalac {erijatskog prava i kao takav je slu`bovao u Jajcu, Kairu, Damasku i Sofiji kao kadija, odnosno sudac osmansko-{erijatskog prava. Ja sam ~etvrta ge-

Bio je vezan za porodicu, pa je djecu vodio i na neka putovanja. Znao je supruzi donijeti cvije}e, djeci ispuniti i najmanju `elju. Neposredno pred smrt kupio je zemlju i napravio ku}e u Jagomiru, jer se `elio vi{e odmarati

» Kao student u Be~u: Stoji prvi zdesna

neracija pravnika u politici, a moja djeca koja danas rade sa mnom u kancelariji, koju je svojevremeno otvorio moj otac Zijah, nekada predsjednik Okru`nog privrednog suda u Sarajevu, jesu peta - do~ekao nas je u svojoj kancelariji advokat Mehmed Spaho u ulici koja nosi ime njegovog djeda u centru Sarajeva. Osnovnu {kolu i Veliku interreligijsku gimnaziju Spaho je zavr{io 1902. godine u svom Sarajevu, a Pravni fakultet ~etiri godine kasnije u Be~u. Doktorski ispit polo`io je 1907., a titula doktora pravnih nauka dodijeljena mu je goazra 2011./81

»

» U porodi~noj ku}i kod Pivare sa~uvana brojna priznanja i dijelovi namje{taja:

»

Mehmed s majkom Jasminom

dinu kasnije. Radio je kao sudski prislu{nik, advokatski pripravnik, a po osnivanju Trgova~ko-obrtni~ke komore izabran je za njenog sekretara, ostav{i na toj funkciji do stupanja u politi~ki `ivot.

Sporazum
Spahina biografija je impresivna, mada mnogo toga nije istra`eno. Bio je ~lan Muslimanske narodne organizacije - prve bo{nja~ke politi~ke stranke. Bio je ministar u ~etiri vlade: u prvoj Vladi Kraljevine SHS bio je ministar trgovine, u vladi Nikole Pa{i}a uz trgovinu mu je dodata i industrija. Finansije je vodio u vladi Ljube Davidovi}a, gdje s kratkim prekidima ostaje do 1929. godine. Kao opoziconar je 1930. godine dospio ~ak i u zatvor od 20 dana. Funkciju ministra saobra}aja u vladi Petra Stojadinovi}a obavljao je

» Unuk Mehmed Spaho poznati je sarajevski advokat » Sin Zijah otvorio je kancelariju u dana{njoj
Ulici Mehmeda Spahe

» Brojna rodbina i prijatelji na promociji knjige „Mehmed Spaho-politi~ka biografija“
autora Husnije Kamberovi}a

Njegovo pojavljivanje u pravnom, privrednom i politi~kom `ivotu tada{nje Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, najbolje je gledati kroz istra`ivanje {vicarske nau~nice Sare Bernasconi, koja porodicu Spaho gleda kroz prizmu prelaska Bosne iz tradicionalne u modernu

sve do smrti 1938. godine. Njegov politi~ki `ivot, moglo bi se re}i, sve vrijeme je u vezi s opstojno{}u Bosne, odnosno ustavno-pravne nagodbe o njenom polo`aju, kako je bilo sve do kobnog Sporazuma Cvetkovi}-Ma~ek, koji je zna~io kraj Bosne, ali i kraj bosanskih muslimana. Sporazum je najlak{e bilo posti}i bez njega. Tako je 29. juna 1939. godine osvanuo mrtav u apartmanu jednog beogradskog hotela. Brojne su spekulacije o njegovoj smrti. - U porodici je malo govoreno o njegovoj smrti. Svojevremeno se javio ~ovjek koji nam je kazao da je odnio otrovnu kafu djedu, pa je po tome i dobio nadimak - Spaho. Ono {to znam - a dobio sam njegovo ime po `elji nane Habibe i imao 18 godina kada je umrla - sva djeca, Zijah, Emina i Avdo su mu bila maloljetna kada je umro. Iako ga je taj politi~ki `ivot vukao, bio je vezan za porodicu. Vodio je djecu i na neka svoja politi~ka putovanja. U prizemlju porodi~ne ku}e, u kojoj i danas `ivim, imao je biblioteku. Bio je blage naravi i znao je supruzi donijeti cvije}e, djeci ispuniti najmanju `elju. Neposredno pred smrt kupio je zemlju i napravio je ku}e u Jagomiru. Te ku}e i danas postoje, ali su nacionalizirane i dodijeljene bolnici. Govorio je da }e se vi{e odmarati - veli Mehmed Spaho mla|i. Spaho je imao dvojicu bra}e: Fehim je jedno vrijeme bio reis Islamske zajednice Jugoslavije, a Mustafa in`injer. Imao je dobre kontakte, znao je uspostavljati odnose u slo`enoj zajednici, kakva je na Balkanu uvijek bila, zbog ~ega je bio cijenjen. Danas ona ni{ta nije manje slo`ena. Djelitelji Bosne ne miruju, samo su na politi~koj sceni drugi igra~i. Stipe Mesi}, doskora{nji predsjednik Hrvatske, o njegovoj ulozi je znao re}i: „Spahi je bilo te`e nego Aliji Izetbegovi}u. Alija je imao vojsku, a Spaho nije.“

82/azra 2011.

AZRACocktail
Biv{i voza~ reli utrka, veoma uspje{ni menad`er „Peugeota“ 80-ih i direktor „Ferrarija“ u doba najve}ih uspjeha Michaela Schumachera, Jean Todt, pro{log vikenda posjetio je Sarajevo i pro{etao Ba{~ar{ijom. Todt, koji nakon odlaska iz Ferrarija obavlja du`nost predsjednika Me|unarodne automobilske asocijacije (FIA), u Sarajevo je do{ao kao gost Bosanskohercegova~kog auto-moto kluba (BIHAMK). [etnju je po~eo od Hotela „Europa“, gdje je i odsjeo, i najprije je posjetio mjesto Sarajevskog atentata, potom je oti{ao do Careve d`amije, obi{ao Vije}nicu i interesirao se o tome kada }e biti zavr{ena, te nastavio prema Ba{~ar{iji. Posjetio je i radnju Nasira Jabu~ara, koji mu je poklonio tradicionalni set za kafu, te najavio kako ima namjeru izraditi ukrasni automobil. Todt je jo{ obi{ao i Begovu d`amiju i Zlatarsku ulicu. Legenda auto-moto svijeta u Sarajevu je pro{la gotovo neopa`eno, jedino su ga prepoznala dva mladi}a kod Slatkog }o{eta, koji su se s njim fotografirali.

» Jabu~ar je kazao
da }e izraditi ukrasni automobil koji }e se mo}i i voziti

Jean TODT

Nekada{nji mag Formule 1 boravio u Sarajevu
» Posjetio je mjesto
Sarajevskog atentata

Foto: Almir Panjeta

» Jean u dru{tvu Elmedina Bajramovi}a, direktora BIHAMK-a

\okovi} osvojio Australiju
Novak \okovi} je pobjednik Australian opena! U finalu je, ubjedljivo, u tri seta, savladao odli~nog [kotlan|anina Andyja Murraya, ovojiv{i prvi Grand slem turnir u ovoj godini. Sjajnom \okovi}u je ovo drugi Grand slem, jer je 2008. godine osvojio Melbourn. U pobjedni~kom govoru Murrayu se zahvalio za dobru igru, ponadav{i se da }e [kotlan|anin ubrzo osvojiti jedan od narednih turnira. Kako to znaju veliki sportisti, sjetio se i nastradalih u nedavnim velikim poplavama. Ovaj trofej, kazao je poput Danisa Tanovi}a, namijenio je cijeloj Srbiji, svojoj djevojci, porodici i prijateljima. Prvi ovogodi{nji trofej, nadajmo se, ne i jedini.

Turniri

» Novakova sjajna partija
azra 2011./83

AZRAMladi talenti

Kenan MUSI]

Jedino sam trajno u vezi s muzikom
Film „Top je bio vreo“, reditelja Slobodana Bobana Skerli}a, ve} na samom po~etku snimanja nai{ao je na negodovanje i kritike publike. Musi}, koji u filmu glumi sedamnaestogodi{njeg Dinu, jednog od glavnih aktera, za na{ magazin govori o tematici filma, ali i prvim iskustvima sa seta
Pi{e: Selma MULI]

R

e`iser Slobodan Boban Skerli}, publici poznat po dobro prihva}enom filmu „Do koske“ iz 1996. godine, snima drugi film. Nakon duge pauze, za vrijeme koje se bavio snimanjem reklama i pisanjem bloga, kre}e u o`ivljavanje svoje profesije i to za film „Top je bio vreo“, koji je ve} na startu izazvao brojne kontroverze. Film se snima prema romanu Vladimira Kecmanovi}a, sina u BiH poznatijeg profesora i politi~ara Nenada Kecmanovi}a. Radnja filma smje{tena je u zimu 1994. godine u Sarajevu i govori o dje~aku - Srbinu, kojem u opkoljenom Sarajevu, od granate koja im je pogodila stan, ginu roditelji. O njemu tada brine kompletan kom{iluk. Dotada{nji ratni, okrutni `ivot se po~inje mijenjati i prilago|avati dje~aku; svi su zaokupljeni njime, uz `elju da on bude dobro i da ne osje}a gubitak roditelja. Dje~aka glumi {esnaestogodi{nji Kenan Musi}, kojem je ovo ujedno i prva zna~ajnija filmska uloga. Dje~ak je nijem sve do pred kraj filma, a akcent je na ljudskosti i dobroti koju ona podrazumijeva. - Do sada sam radio na nekim malim filmskim projektima kao u~enik filmskog smjera Gimnazije „Dobrinja“. Igrao sam glavnu ulogu u kraktometra`nom filmu, s kojim sam se predstavio na jednom festivalu u Francuskoj. Ali, kada je rije~ o velikom filmskom projektu kao {to je ovaj, ovo mi je prvo iskustvo.

» Film govori o dje~aku Srbinu, kojem u opkoljenom
Sarajevu od granate, koja je pogodila stan, ginu roditelji

Izazovna uloga
Kenan je u~enik Muzi~ke {kole na Odsjeku udaraljke, a muzi~ki talent imao je priliku pokazati i u samom filmu, koji za njega predstavlja ne
84/azra 2011.

samo izazov, ve} i veliko zadovoljstvo. - Sviram udaraljke u Muzi~koj {koli, a Skerli} je do{ao na ideju da to sve ukomponira u film. U filmu se zovem Dino i sviram bubnjeve. Taj lik mi je veoma blizak u `ivotu - sedamnaestogodi{njak, roker, ambiciozan, ali i buntovan. Najbitnije mi je bilo da se identificiram s tim likom. Prvo sam uspostavio vezu izme|u dva svijeta; onog u kojem `ivim i svijeta u kojem igram. Ro|en sam ratne ‘94. godine i ne znam kako je tada bilo. Sada igram osobu koja u ratnim okolnostima `ivi s porodicom i `eli sebi priu{titi u`itak sviranja bubnjeva, konstantno se prepiru}i s majkom. Izazov je itekako velik. Potrebno mi je bilo svakodnevno upoznavanje s ratnim okolnostima i situacijama na koje mogu nai}i. Ali, uz dosta truda i rada sve se posti`e - zadovoljan je Musi}. Kada je do{ao na audiciju, Kenan je `elio da

samo postane dio ekipe. Nije ni sumnjao da }e upravo on postati jedan od glavnih aktera filma. U augustu pro{le godine sam oti{ao s drugom na audiciju za film. Prvobitno sam oti{ao s namjerom da u filmu glumim puno mla|eg lika, ali zbog visine to nije bilo mogu}e. Odustao sam, ne sanjaju}i da bi me ponovo mogli pozvati, ali su me reditelj i njegov pomo}nik kontaktirali ve} u novembru iste godine, kazav{i da sam dobio ulogu i da u januaru po~injem sa snimanjem. Dobio sam skriptu, po~eo prou~avati scenarij i upoznavati se s likom u filmu. Mislim da je presudilo moje pona{anje pred kamerom u prvom filmu, koji su pogledali. Za moje dobro reagiranje na indikacije i dobar scenski pokret itekako su zaslu`ni profesori iz Gimnazije - profesorica drame Lana Stani{i} i profesor filma Sr|an Rodi}. Naravno, ne mislim da }e biti sve med i mlijeko do kraja snimanja, ali }u se ma-

@ao mi je {to je film u po~etku bio izlo`en i`ivljavanju pojedinih medija. Rijetko koji film kod nas je po~eo sa snimanjem, a da prethodno nije bio izlo`en kritikama. Mislim da }e ljudi koji pogledaju film shvatiti da isklju~ivo govori o ljudskosti i dobrim osobinama ljudi u ratu

Mire Banjac, Nikole \uri~ka, Sr|ana Todorovi}a, Bojane Maljevi}... Uz sjajnu gluma~ku postavu, odli~na je ekipa i iza kamere: reditelj Boban Skerli}, pomo}nik Du{an Varda, direktor fotografije Du{an Joksimovi}, producent Tihomir Stani}. Kenanova o~ekivanja su velika, ali najbitnije je, kako ka`e, da ekipa dobro funkcionira i da je uspostavljen prijateljski odnos, te da djeluju poput velike porodice. Iako je film pod udarom kritika, mi{ljenja je da }e privu}i publiku, a time i promijeniti dosada{nji stav, koji su nametnuli odre|eni mediji.

ksimalno truditi - veli Kenan. U~e{}e u filmu imaju mnogi velikani pozori{ne i filmske scene poput Slavka [timca, Ivice Vidovi}a, Gordane Gad`i}, Anite Man~i}, Mugdima i Fakete Avdagi}, Muhameda Bahonji}a,

Kao porodica
- Moja o~ekivanja su velika. @ao mi je {to je film u po~etku bio izlo`en i`ivljavanju pojedinih medija. To me nije puno iznenadilo, jer rijetko koji film kod nas je po~eo sa snimanjem, a da

prethodno nije bio izlo`en kritikama. Mislim da }e ljudi koji pogledaju film shvatiti da tu nema ni~ega {to bi moglo vrije|ati bilo koju nacionalnost. Isklju~ivo govori o ljudskosti i dobrim osobinama ljudi u ratu. Preporu~ujem svima da nakon premijere obavezno pogledaju film i tek tada }e shvatiti o ~emu se radi. Iskreno o~ekujem da }e se vrlo rado gledati kako u Sarajevu, tako i u Beogradu, Banjoj Luci i drugim gradovima gdje je to mogu}e. O svom `ivotnom pozivu jo{ se nije odlu~io, jer mu se `ivotni planovi mijenjaju iz dana u dan. Gluma~ki poziv u na{oj dr`avi je nesiguran, a jedino je trajno vezan za muziku. Glumci veoma malo rade, a i to je za male pare. Imao je u planu nakon srednje {kole upisati Fakultet politi~kih nauka ili Kriminalistiku, a potom i glumu. Dopada mu se kako su to spojili Arnold Schwarzenegger i Emir Had`ihafizbegovi}.
azra 2011./85

AZRAMade in BiH

Iva BILA]

[kola nakon koje }ete na}i posao
Od 1997. godine u Sarajevu egzistira Poslovna {kola „ICMC“. U ovoj jedinstvenoj obrazovnoj ustanovi u BiH za pet mjeseci, zahvaljuju}i vrhunskim predava~ima, stje~ete znanja i vje{tine za obavljanje danas neophodnih poslova kao {to su: poslovni tajnik, tehni~ki sekretar, administrativni radnik, knjigovo|a, operater, blagajnik i recepcionar. Lijepa vijest je {to poslodavci odli~no reagiraju na ste~enu diplomu i {to s njom br`e pronalazite posao
Pi{e: Amela KESEROVI] Foto: Samir JORDAMOVI]
ivimo u vremenu koje zahtijeva brojne administrativne du`nosti. A, da bi se obavljale valjano, neophodno je i adekvatno obrazovanje. U Sarajevu od 1997. godine egzistira Poslovna {kola „ICMC“ kroz ~ije klupe je pro{lo 28 generacija educiranih znanjem i vje{tinama u obavljanju poslova kao {to su: poslovni tajnik, tehni~ki sekretar, administrativni radnik, knjigovo|a, operater, blagajnik i recepcionar. Ove godine upisuje se 29. generacija.

@
86/azra 2011.

Uvjeti za upis
- Prve dvije godine radili smo pod patronatom Humanitarne organizacije „ICMC“, a od 1999. poslujemo kao samostalna obrazovna institucija. Kroz {kolu su do sada pro{la 1664 polaznika. Prema na{im saznanjima, gotovo 65 posto nezaposlenih je prona{lo posao - ka`e za na{ magazin direktorica Poslovne {kole, profesorica Iva Bila}. [kolovanje se odvija prema odobrenom Nastavnom planu i programu na{e zemlje. Edukacija traje pet mjeseci, a po zavr{etku, dobivena diploma

» Vrhunski predava~i
i velika zainteresiranost polaznika slika su „ICMC-a“

se upisuje u radnu knji`icu. - Uvjeti za upis su najmanje zavr{ena srednja {kola, mada nam se prijavljuju i kandidati s vi{om i visokom {kolskom spremom. Tako|er, imamo i jedan broj studenata koji uporedo studiraju i dolaze kod nas na edukaciju. Na temelju povratnih informacija koje dobivamo od njih, lak{e se zapo{ljavaju - govori Bila}. „ICMC“ je smje{tena u prostorijama U~iteljske {kole, nekada{nje Pete gimnazije u Sarajevu. Savremeno opremljene u~ionice i vrhunski predava~i, uglavnom magistri nauka, garant su temeljitog obrazovanja svakog polaznika. - Budu}i da u na{em obrazovnom sistemu ne postoji {kola koja obrazuje administrativni kadar, osnivanjem ove {kole, poku{ali smo popuniti tu prazninu. Ona je neophodna naro~ito danas, kada srednje {kole mahom nude teoretska znanja, ili kada se u administraciji nerijetko zapo{ljavaju gimnazijalci ili medicinski radnici naprimjer - ka`e Bila} i dodaje da su tokom ranijih godina, brojne inozemne organizacije kao {to su UNHCR, UNICEF, USAID...,svoje uposlenike slali na educiranje u „ICMC“ i pla}ali im {kolarinu.

Vlastiti posao
- I danas neki polaznici imaju sre}u da im firme pla}aju {kolarinu, ali ima i mnogo onih koji se sami finansiraju - ka`e Bila}. Nastava u Poslovnoj {koli „ICMC“ odvija se u dvije smjene, u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. [kolarina za pet mjeseci ko{ta 1290 maraka, i polaznici je mogu platiti u pet rata. Interes za upis

u {kolu, koji }e trajati od 01. do 04. februara ove godine, ve} sada je veliki. - Nastojali smo se prilagoditi i kandidatima koji rade, te ukoliko zbog posla zakasne na prvi ~as, uvijek mogu sti}i na drugi. Tokom ~etiri dana u sedmici kroz ~etiri nastavna sata polaznici u~e ~etiri predmeta: uredski menad`ment, ra~unovodstvo, ra~unare i engleski jezik. Danas su znanja iz ovih oblasti neophodna i prakti~no svakome potrebna. Ispiti se pola`u putem testa i usmeno, a jedino knjigovodstvo je mogu}e pratiti i online. Zainteresirani kandidati se mogu opredijeliti i za pojedina~ni te~aj - obja{njava Bila} i dodaje da je veoma zadovoljna svojim u~enicima, jer se zaista trude da na najbolji na~in savladaju znanja i vje{tine iz oblasti administrativnih zanimanja. - Nova generacija nam starta sedmog februara ove godine, i ve} sada se radujemo njihovom dolasku. Jedva ~ekamo da po~nemo zajedno raditi. Nerijetko se sjetim i na{e prve generacije u~enika. Bile su to `ene demobilizirani borci. Budu}i da smo po~eli raditi

u martu, nastava se odvijala i u ljetnim mjesecima, ali one su redovno dolazile, ~ak obu~ene u svoje uniforme. Ni visoke temperature im nisu smetale. Nakon zavr{etka {kolovanja, jedno vrijeme su nas i posje}ivale. Neizmjerno me raduje da su nakon „ICMC-a“ mahom prona{le posao. Danas, vi{e od 50 posto na{ih polaznika je zaposleno u raznim pravnim subjektima, i u {kolu su do{li radi usavr{avanja, kao i stjecanja novih i pro{irenja ve} ste~enih znanja. Neznatan broj polaznika pokrenuo je i vlastiti biznis. I zbog toga smo veoma sretni, jer znamo da smo doprinijeli da se ne~iji `ivot promijeni nabolje - ka`e na kraju Bila}.

azra 2011./87

AZRAArte

^ari Aladinove lampe u dana{njem svijetu

» Glumci su nasmijali djecu

» Nermin Tuli} kao Sultan

Pro{le nedjelje mali{ani, ali i njihovi roditelji, imali su priliku u Pozori{tu mladih u Sarajevu u`ivati u ~arobnoj predstavi „Aladin“. Ova razigrana i nimalo naivno ispri~ana bajka za djecu, ali i za odrasle, zavodi svojim `ivim bojama, songovima i dinamikom, te provocira na razmi{ljanje u
» Predstava je izazvala salve smijeha u publici

kakvom svijetu `ive na{a djeca i na koji na~in taj svijet, na{ svijet i svijet svoje djece mo`emo u~initi boljim. „Aladin“ u re`iji Ka}e Dori} i adaptaciji Ka}e Dori} i Nenada Veli~kovi}a, postaje jedna su{tinski savremena bajka, ali ipak samo bajka, jer se

mo} Aladinove lampe, odnosno duha D`in-D`ina - mogu}nost da se obi~nom ~ovjeku ostvari san da mu se ispuni jedna ili tri `ivotne `elje - iskori{tava u svrhu prevladavanja pozitivnih `ivotnih vrijednosti, kratko re~eno happyenda. @ivimo u vremenu kada su djeci, ali i odrasli-

Kako unov~iti ljudsku slabost
Predstava „Skapino“ osavremenjena je verzija Molierove drame „Skapenove podvale“, koja u autorskoj namjeri Ka}e Dori} i Nenada Veli~kovi}a ironizira, u maniru razigrane farse, generalnu ljudsku slabost ~iji su uzro~nici razne vrste strasti; izme|u ostalih, strast za novcem ili ljubavna strast. Pro{log petka ljubitelji pozori{ta imali su je priliku gledati na sceni Pozori{ta mladih u Sarajevu. Skapino je jedini koji prepoznaje mogu}nost da se ljudska slabost unov~i. Ne mo`emo da ga ne volimo kada shvatimo da je jedan od rijetkih lopova i varalica, koji svoje `rtve ne poni`ava, ve} svima daje onoliko koliko im je potrebno da ostanu u slijepom ubije|enju da nisu na gubitku, ve} na dobitku. Svi sretni i veseli, svi prevareni, na kraju se goste zajedno sa Skapinom. Ova farsa je metafora za na{e vrijeme, ako promi{ljamo o ispra-

88/azra 2011.

» Boris Ler kao Aladin: Za ljubav }e u~initi sve

ma, neophodne edukativne bajke koje naukuju kako svakodnevicu u~initi boljom za budu}nost koja ne mora ostati sli~na pro{losti. U predstavi igraju: Sanin Milavi}, Alma Merunka, Boris Ler, Narda

Nik{i}, Drago Buka, Ajla Cabrera, Mirza Tanovi}, Edhem Husiv, Damir Kustura, Sead Bejtovi} i Nermin Tuli}. Preporu~ujemo i roditeljima i djeci da pogledaju ovu zanimljivu predstavu.

» @ivopisni kostimi i scenografija

nosti na{ih mozgova i ako se zamislimo nad ~injenicom da zbog na{ih privatnih slabosti, nekad i svjesno pristajemo da budemo oplja~kani. Ali, naravno, sve se lak{e podnosi uz pjesmu i smijeh... Zato, nasmijmo se do suza! U predstavi igraju: Admir Glamo~ak, Mario Drma}, Aldin Omerovi}, Damir Kustura, Ajla Cabrera, Alma Merunka, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Suada Ahmeta{evi} i Mirza Dervi{i}.

» Ljudske strasti i slabosti tema su predstave „Skapino“

» Ova farsa je metafora za na{e vrijeme azra 2011./89

AZRAOff the records

Lena GAFI]

Na{a modna scena }e opstati
Ona za mnoge odavno ne postoji, ali novoosnovano Udru`enje modnih kreativaca „Modiko“ `eli Evropi i svijetu pokazati da ova dr`ava ima ljude koji mogu diktirati modu.
Razgovarala: Selma MULI]
Kada je nastala ideja za osnivanjem Udru`enja modnih radnika i kostimografa „Modiko“? - Jednog ljetnog popodneva u ba{ti Jasne Had`imehmedovi}-Bekri}, ona, Amna Kunovac-Zeki} i jo{ nekoliko nas dizajnera odlu~ili smo da po~nemo djelovati zajedno. Napravili smo listu talentiranih, kreativnih i uspje{nih ljudi iz sfere mode i kostimografije i kontaktirali ih da nam se pridru`e u realiziranju na{e ideje. Koji vam je primarni cilj i odakle taj naziv? - Promocija Udru`enja „Modiko“ i njegovih ~lanova. Va`no je da su ljudi i institucije, relevantne u kulturi i modnoj i tekstilnoj industriji, informirani o radu Udru`enja, dostignu}ima i kreativnim mogu}nostima ~lanova. Naro~ito u BiH i Regionu, za kojim kaskamo. Fokusirat }emo se na podizanje svijesti o modi kao ravnopravnoj grani umjetnosti. Tra`ili smo ime koje je melodi~no i lako pamtljivo, a koje opisuje na{e djelatnosti. Modiko je skra}enica za modu i kostimografiju Kako Udru`enje uspijeva o`ivjeti bh. modnu scenu? - Iako je formirano u julu, Udru`enje je pravno registrirano i djeluje od kraja 2010. godine. Napravili smo web-site www.modiko.ba, gdje je mogu}e prona}i biografije, fotografije radova i kontakte svih umjetnika. Kreirali smo i blog u sklopu web-sitea, koji redovno prati de{avanja i projekte, ne samo ~lanova udru`enja nego i cijele na{e modne i kostimografske scene. Koji su naj~e{}i problemi s kojima se susre}ete? - Najve}i problem u vezi s modom je dvoli~nost. S jedne strane, lepr{avost koja modu naizgled
90/azra 2011.

- Anna Wintour, urednica ameri~kog „Voguea“ i Carine Roitfeld, biv{a urednica francuskog „Voguea“. One stvaraju nove zvijezde i od njihovih kritika strepe ~ak i najuspje{niji dizajneri. Osim njih, tu je i Bernard Arnault, vlasnik brendova „Luis Vuitton“, „Givenchy“, „Fendi“, „Marc Jacobs“, „Christian Dior“, a on je sedmi najbogatiji ~ovjek na svijetu i ima nadimak „Pope of fashion“ (papa mode). Je li sve {to je moderno i nosivo? - Naravno da nije. I ne treba biti! Kao {to sve nenosivo nije nu`no, to je ta dvoli~nost mode. Kako napraviti granicu izme|u dnevne i no}ne odje}e? - Danas je moda fleksibilna i prakti~na, dizajnirana da pojednostavi ljudima brzi na~in `ivota. Nekoliko modnih dodataka ili promjenom ta{ne i cipela vi s posla mo`ete oti}i direktno u restoran ili bar. Ali, mislim da se kategoriziranje dnevne i no}ne odje}e ne treba toliko fosirati, osim ako ne radite u firmi gdje je potrebno pridr`avati se nekog dress koda. Koliko ste zadovoljni vlastitim djelovanjem? - U posljednje vrijeme imam mnogo posla i u`ivam u tome. Uvijek sam se najbolje osje}ala uz projekte koji su ispunjavali razli~ite strane moje li~nosti. Osim mojih klijenata u Sarajevu i izlaganja u butiku „Ljepostvarnica“, kolekcije mi se prodaju i u Zagrebu, u koncept radnji „Prostor“. Radim na pozori{nim predstavama kao kostimograf - upravo sam radila u drami „Richard III“ Williama Shakespearea, koja je premijerno prikazana u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Rad u Udru`enju „Modiko“ je pro-bono, ali dajem sve od sebe i u`ivam u kontaktu s kolegama. Trenutno radim novu kolekciju, ali o tome neki drugi put...

~ini neozbiljnom i previ{e frivolnom, a s druge, komercijalnost, ~iji je cilj prodaja. Ako se to ne popravi, kod nas moda ne}e opstati. Ali, to su problemi koji su odavno prisutni i cilj Udru`enja je rje{avati ih postepeno. Na`alost, po ugledu na susjede iz Hrvatske i Srbije, koji su imali sli~ne probleme, te stvari se ne rje{avaju preko no}i. Ko su najutjecajniji ljudi u kreiranju novih stilova?