Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 5. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5542

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

APSURDI Dok se mlinari i pekari `ale na nesta{icu bra{na

IZ BIH LANI IZVEZENO 43.000 TONA P[ENICE
Otkup ove `itarice prvo ponu|en doma}im mlinovima, no oni su to odbili Ko `eli kupovinu `ita nacrno kako bi izbjegao pla}anje PDV-a Vrijednost izvezenog sada duplo ve}a Virus H1N1: Dvanaesta `rtva nove gripe

U

vrijeme kada se mlinari i pekari, predvo|eni sarajevskim „Klasom“ u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a, `ale na ne-

sta{icu p{enice i di`u cijene hljeba i bra{na, bh. poljoprivrednici podsje}aju da je pro{le godine iz BiH izvezeno vi{e od 43.000 tona ove `itarice.

Radi se uglavnom o p{enici proizvedenoj u RS, dok je dio uvezen u BiH, uglavnom iz Ukrajine, a zatim prodat u druge zemlje. 4. strana

Reprezentacija

Umro 58-godi{nji Cazinjanin
Egipat: Protesti u Kairu i Aleksandriji

10. strana

Slu~ajevi: Ogor~enje zbog ku}ne pomo}nice

SAUDIJCI BLOKIRAJU NOVAC ZA OHR
3. strana

Su{i}: Va`nije mi je da se Edin adaptira u Sitiju i da ga protiv Rumunije imam u najboljem izdanju

HRI[]ANI TIJELIMA [TITILI MUSLIMANE
8. str.

Danas prilog ’Sedmica’

NOVINA U NOVINI

D`eko nije insistirao da bude po{te|en
Voz usmrtio nepoznatu `enu
BANJA LUKA PRIJEDOR
15. strana

Selektor Safet Su{i} pred Meksiko

58. strana

Narkoman divljao u policiji

14. str.

2

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Mi~i}, Kebo i Kri{to: Nejasan i upitan potez

potpisali izbor sudija
Imenovani Babi}, Had`iomerovi} i odranije sporni Kolak
Predsjednica FBiH Borjana Kri{to ju~er popodne iznenada je donijela, s ustavnog aspekta, vrlo sumnjivu odluku o imenovanju troje sudija Ustavnog suda FBiH, a koju su potpisali i potpredsjednici Mirsad Kebo i Spomenka Mi~i}. Na samom kraju svog mandata oni su potpisali izbor Milo{a Babi}a iz reda srpskog naroda, D`enane Had`iomerovi} iz bo{nja~kog i odranije spornog Andrije Kolaka iz hrvatskog naroda. Upravo je Kri{to prije vi{e od dvije godine blokirala izbor nedostaju}ih sudija Ustavnog suda FBiH zbog Kolaka, kojeg je `eljela imenovati suprotno prijedlogu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a

Incko tra`i hitno imenovanje delegata u Dom naroda FBiH! Kri{to, Kebo i Mi~i}
Odluka o Ustavnom sudu FBiH
Me|unarodna zajednica frustrirana Nisu isklju~ene dodatne mjere
(VSTV) BiH. Me|utim, ju~era{nja ne mo`e stupiti na snagu bez saglasnosti Doma naroda Parlamenta FBiH koji jo{ nije konstituiran. Odluka je ju~er stigla u Parlament FBiH, a sekretar Doma naroda Izmir Had`iavdi} potvrdio je da ona nije primjenjiva sve dok je ne potvrdi Dom naroda FBiH. [ta je pozadina ove iznenadne odluke nismo uspjeli saznati, jer se Kri{to nije javljala na na{e pozive i ostavljene poruke. Potpredsjednica Mi~i} tek je kratko rekla da odluka „nije donesena odjednom“, te da }e je trebati potvrditi i Dom naroda. Kako saznajemo, osim Parlamenta FBiH, i za OHR je ova odluM. K. ka problemati~na. Ured visokog predstavnika reagirao je ju~er na rok koji su postavile ~etiri stranke potpisnice platforme za uspostavljanje vlasti SDP , SDA, HSP i NSRzB nakon prekju~era{njeg sastanka u Mostaru. Iz OHR-a ka`u da su frustrirani blokadama i da „ne mogu isklju~iti mogu}nost poduzimanja dodatnih mjera“. - Me|unarodna zajednica duboko je frustrirana i razo~arana {to delegati u skup{tinama i politi~ke stranke u ~etiri kantona i dalje nastavljaju opstruirati provedbe izbornih rezultata tako {to blokiraju formiranje Doma naroda Federacije, a na taj na~in i druge institucije u zemlji, uklju~uju}i i Dom naroda BiH, koji je dejtonska institucija - izjavila je ju~er Ljiljana Radeti}, portparol Ureda visokog predstavnika, za „Dnevni avaz“. Prema njenim rije~ima, aktivnosti „koje ugro`avaju formiranje dejtonskih insti-

ODGOVORI Reakcija na rok koji su postavile ~etiri stranke

Za{tititi interese

Radeti}: Blokiranje provedbe izbornih rezultata

Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija izjavio je da vjeruje da }e vlast na nivou BiH biti uspostavljena do kraja februara i izrazio nadu da }e SDP sa SNSDom, koji je u RS pobjedni~ka

Lagumd`ija vjeruje u dogovor sa SNSD-om

Predsjednik SDP-a za BN televiziju

tucija moraju biti razmatrane s velikom ozbiljno{}u“. - ^etiri preostale kanto-

^ovi} i Ljubi} trebaju dati instrukcije
Radeti} na odgovornost posebno poziva predsjednike dva HDZ-a Dragana ^ovi}a i Bo`u Ljubi}a. - Osobe kojima je izborno tijelo 3. oktobra dalo mandate moraju uraditi svoj posao bez daljnjeg odlaganja. Posebno predsjednici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 moraju sada dokazati da su opredijeljeni po{tivanju Ustava i zakona tako {to }e dati instrukcije svojim ~lanovima u predmetnim kantonalnim skup{tinama da urade ono {to je potrebno kako bi osigurali da delegati u Dom naroda Federacije budu imenovani bez ikakvog novog odlaganja ka`e Radeti}.

stranka, uskoro posti}i dogovor. Lagumd`ija je za BN televiziju rekao da SDP nije remetila~ki faktor i da je otvoren za ~ist, jasan i iskren dogovor, prenijela je Srna.

nalne skup{tine trebaju hitno imenovati svoje delegate u Dom naroda FBiH. Delegati u skup{tinama i politi~ke stranke u ovim kantonima ne mogu Federaciju i BiH beskrajno dr`ati kao taoce. Politi~ari su, prije svega, izabrani da {tite interese i slu`e potrebama gra|ana koje predstavljaju te svih ostalih gra|ana u zemlji. Njihovo nedjelovanje utje~e na `ivote miliona gra|ana u Federaciji i u BiH u cjelini ka`e Radeti}. Iz OHR-a navode da „izabrani zvani~nici i njihove stranke svjesno ignoriraju oba-

Hrvatska udru`enja proistekla iz posljednjeg rata zajedno s organizacijama iz civilnog dru{tva organizirat }e od 10. do 20. februara potpisivanje peticije pod nazivom „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“, kazao je ju~er u Mostaru predsjednik Organizacijskog odbora udruga branitelja Nikica Tomi}. Zloupotreba implementacije izbornih rezultata i SDP-

Peticijom protiv SDP-ove zloupotrebe izbornih rezultata

Projekt „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“

Ima vremena

veze da slu`e gra|anima i po{tuju zakone“. Isti~e da jo{ ima vremena „da oni koji su odgovorni urade pravu stvar“. Dodaje se da visoki predstavnik zajedno s Upravnim odborom Vije}a za provedbu mira stalno prati situaciju. - Ukoliko se nastave blokade, OHR ne mo`e isklju~iti mogu}nost poduzimanja dodatnih mjera kako bi demokratskim institucijama bilo omogu}eno da funkcioniraju te da stranke i pojedinci koji opstruiraju formiranje ovih institucija u potpunosti odgovaraju za svoja djela - isti~e portparol T. L. OHR-a.

ovo la`no predstavljanje u ime hrvatskog naroda dvije su pojave koje su ponukale udruge branitelja da pokrenu potpisivanje ove peticije. - Du`ni smo ukazati na nepostojanje ustavnih rje{enja koje }e osigurati punu ustavnu i institucionalnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda i svakog gra|anina na cijelom podru~ju BiH - kaA. Du. zao je Tomi}.

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je ju~er u Beogradu da ne vjeruje da }e do kraja februara biti formirana

Dodik: Tra`imo MVPBiH, Tihi}ev prijedlog nije a ostalo po dogovoru prihvatljiv za dva HDZ-a
vlast na nivou BiH. On je naglasio da je pozicija RS jasno definirana Dejtonom i da RS pripada jedan broj ministarskih mjesta. - Treba da nam pripadnu ~etiri ministarska mjesta. Tra`imo Ministarstvo vanjskih poslova, a o ostalom mo`emo da se dogovorimo rekao je Dodik novinarima Srne i Radio-televizije RS. On je naveo da je SNSD zajedno sa SDS-om, kao i jo{ nekim politi~kim partijama iz RS, spreman da u|e u strukture vlasti na nivou BiH. Dodao je da je jedina obaveza partija iz RS Dejton i RS, a ne BiH, u smislu kako to `ele nametnuti iz Sarajeva. Portparol HDZ-a 1990 Veso Vegar izjavio je za Srnu da je za dva HDZ-a neprihvatljiv prijedlog o raspodjeli funkcija koji je iznio predsjednik SDA Sulejman Tihi} i da hrvatske pozicije pripadaju ovim dvjema strankama koje imaju ve}inski izborni legitimitet hrvatskog naroda. Vegar je ponovio da mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH pripada ovim strankama po principu rotacije, dok bi i za ostale pozicije trebalo po{tivati princip rotacije, s tim {to bi one bile predmet dogovora lidera vladaju}ih stranaka. On je ponovio da dva HDZ-

Predsjednik RS Milorad Dodik

Vegar o raspodjeli funkcija

www.dnevniavaz.ba

- He}ino je odzvonilo! On i njegova SBiH do`ivjeli su debakl na izborima i jedino {to sada, kao, poku{ava je napraviti {to ve}i problem budu}em ministru koji na tu poziciju do|e. Zna se njegov kriminal od „Krivaje 1884“, „Naftnih terminala“, UNIS-Pretisa, rudni(Adriano) ka, energetskih projekata...

PORTAL - komentar dana He}o opet tra`i smjenu direktora „Terminala FBiH“

Vegar: Princip rotacije

Dodik: ^etiri mjesta

a ne}e pristupiti platformi SDP-a.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

SKANDAL Ogor~enje zbog slu~aja ku}ne pomo}nice s Filipina

Glavni tu`ilac BiH Bara{in zatra`io pismeno o~itovanje tu`ioca Romana proslije|en VSTV-u OHR bez komentara
Kraljevina Saudijska Arabija razmatra uskra}ivanje finansiranja rada Ureda visokog predstavnika zbog skandala u kojem su zaposlenik NATO {taba i strani tu`ilac u Tu`ila{tvu BiH prekora~ili ovlasti i prijetili ata{eu Saudijske ambasade u Sarajevu, re~eno je „Dnevnom avazu“ iz izvora bliskih ovoj ambasadi. - Saudijska Arabija ~lanica je Vije}a za implementaciju mira i godi{nje izdvaja vi{e od milion dolara za finansiranje rada OHR-a. O~ekujemo da ova institucija koja je 2006. Mili{i}: Ve} je godine imenovala uklju~ena tu`ioca D`ada Ro- policija

Saudijska Arabija }e blokirati novac za OHR
^lanica PIC-a

Radni~ka solidarnost

Umjesto da budu s obespravljenim radnicima u svakoj prilici, sindikalne vo|e o~ito imaju pametnija posla
Stotinama hiljada prevarenih, obespravljenih i otpu{tenih bh. radnika glavna za{tita bi, prema op}eprihva}enom dru{tvenom ustroju, trebale biti sindikalne organizacije, prvenstveno Savez samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) kao krovna organizacija. Upravo za te svrhe radnici izdvajaju oko 1,5 posto svoje mizerne pla}e koja je u privredi daleko ispod dr`avnog prosjeka. Naravno, oni radnici koji jo{ imaju mjese~na primanja. Zauzvrat radnici ne dobivaju ni{ta. Odavno su ostali sami, prepu{teni na milost i nemilost privatizacijskim me{etarima. Jasno je to svakom radniku koji je u~estvovao na nekom od skoro svakodnevnih protesta {irom BiH. Malo koji od njih mo`e se sjetiti kada je na proteste do{ao neko iz vrha SSSBiH. Iako im daju dio svoje pla}e, samo su sretnici me|u radnicima imali „~ast“ da se rukuju s Ismetom Bajramovi}em, Avdom Bahtom ili Salihom Kru{~icom. Ve}ina radnika ih poznaje samo iz medija kada se, nerijetko, pojavljuju u dru{tvu onih politi~ara koji su radnike i doveli do propasti. Umjesto da uz njih budu rame uz rame u svakoj prilici, sindikalne vo|e o~ito imaju pametnija posla. Kola su jo{ br`e nizbrdo krenula dolaskom nove garniture rukovodilaca na ~elo SSSBiH. Ve} nakon manje od godinu pojedini granski sindikati najavljuju sindikalne referendume na kojima bi se radnici izjasnili kakav savez `ele. Pokazala je to i posljednja sjednica Glavnog odbora SSSBiH, na kojoj su usvojene mjere koje bi trebale pobolj{ati stanje u Savezu. No, mjere su se odnosile samo na stanje u Savezu, ta~nije kako ubrati vi{e para od ~lanarina, kako {to bolje prodati ono {to su radnici stvarali du`e od 100 godina... Ni rije~i o obi~nom radniku. ^ak ni obja{njenja {ta }e s parama. - Gdje je nestala ona radni~ka solidarnost koju smo imali kada smo stvarali na{u imovinu i Savez - upita nedavno jedan od radnika. Odgovori mu kolega u dvije re~enice: - Ma kakva solidarnost kad sindikalne vo|e imaju po 3.000 maraka mjese~no, a ti i ja radimo za 500 maraka. A, malo im i to!

Slu~aj

Faksimil paso{a Filipinke: Ku}na pomo}nica u centru skandala

jskog diplomate. Portparol OHR-a Oleg Mili{i} ju~er nam je rekao da Ured nema

NATO nije dobio pritu`bu
Portparol NATO {taba u Sarajevu Derek ^apel (Chapell) rekao je ju~er za „Avaz“ da nije dobio zvani~nu pritu`bu od Ambasade Saudijske Arabije. - Ako je dobijemo, naravno da }emo je razmotriti. Sve {to znamo iz medija jeste da su oni izrazili `aljenje. Gospodin Hamer bio je u privatnom aran`manu, ^apel: Imamo bez ikakve veze s NATO-om. Svi mi imamo i privai privatne tne `ivote i reagiramo u njima. Ne vidim da je uradio `ivote ne{to lo{e - ka`e ^apel. mana (Jude) poduzme adekvatne mjere u ovom slu~aju - kazao nam je diplomatski izvor. Istovremeno, kako saznajemo, ata{e Ibrahim el-[atri, u ~ijoj se rezidenciji incident dogodio, razmatra i pokretanje privatnih tu`bi protiv aktera. Ambasada Saudijske Arabije izrazila je ogor~enje zbog toga {to su tu`ilac Romano i politi~ki savjetnik iz NATO {taba Ole Hamer (Hammer) kasno nave~er 30. januara upali u rezidenciju diplomate Bara{in: Brza prijete}i, pri ~emu reakcija su tra`ili da preuzmu Filipinku Anu Mari Malari (Anna Marie Mallari), koja je bila zaposlena kao ku}na pomo}nica kod saudi-

nakon {to je „Dnevni avaz“ objavio detalje skandala. Prema saop}enju koje je do{lo ju~er iz ovog tu`ila{tva, Bara{in je zatra`io od me|unarodnog tu`ioca Romana da se „u pismenoj izjavi o~ituje o navedenom doga|aju“. - S obzirom na to da je zaklju~eno da boravak me|unarodnog tu`ioca u spomenutoj rezidenciji nema veze s radom na predmetima niti bilo kakve veze s Tu`ila{tvom BiH te da se me|unarodni tu`ilac privatno nalazio u navede-

Informirati VSTV

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Slu`ba za strance jo{ nije dobila obavijest
Direktor Slu`be za poslove sa stranica BiH Dragan Mekti} rekao je ju~er za na{ list da jo{ nisu dobili nikakvu slu`benu obavijest od Ministarstva vanjskih poslova u vezi sa statusom filipinske dr`avljanke. Mekti}: - Ukoliko budemo obavije{teni da joj je ukinuta Nepoznat iskaznica za diplomatsku poslugu, poduzet }emo sve status mjere iz na{e nadle`nosti - ka`e Mekti}. nikakvih „izvornih informacija o ovom slu~aju“. - Koliko vidimo, policija je ve} uklju~ena, stoga smatramo da neki komentar od OHR-a ne bi bio na mjestu - kazao nam je Mili{i}. Me|utim, za razliku od OHRa, glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in hitno je reagirao noj rezidenciji, Tu`ila{tvo BiH ne}e davati nikakve komentare o tom doga|aju - navodi se u saop}enju. Me|utim, iz Tu`ila{tva dodaju da }e „o ovim aktivnostima informirati Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH“, koje je nadle`no da razmatra sve pritu`be o radu sudija i tu`ilaca. T. LAZOVI]

Zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Tomas Kantrimen (Thomas Countryman) izrazio je o~ekivanje da }e Ustav BiH biti uskla|en s Konvencijom o ljudskim pravima. Kantrimen je u Va{ingtonu u razgovoru sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Anom Tri{i}-Babi} izrazio nadu da

Rije{iti pitanje bh. dr`avne imovine
Tri{i}-Babi} i Kantrimen: Razgovor u Va{ingtonu

Susret Kantrimena i Tri{i}-Babi}

}e se u BiH uskoro rije{iti pitanje dr`avne imovine, re~eno je Srni u kabinetu zamjenika ministra vanjskih poslova BiH. Tri{i}-Babi} je u Va{ingtonu u~estvovala na tradicionalnom molitvenom doru~ku u organizaciji ~lanova ameri~kog Kongresa i uz prisustvo predsjednika SAD Baraka Obame (Barack).

4

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

aktuelno

APSURDI Dok se mlinari i pekari `ale na nesta{icu

Iz BiH lani izvezeno 43.000 tona p{enice
Otkup ove `itarice prvo smo ponudili doma}im mlinovima, no oni su to odbili, ka`e Vladimir Usorac

Pak: Sporost politike

EU treba na}i neka nova sredstva u BiH
[to je prije mogu}e BiH trebaju funkcionalne institucije, poru~ila Pak
Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak (Pack) poru~ila je da gubi strpljenje zbog sporosti politike u BiH, prenijela je Srna. - [to je prije mogu}e BiH trebaju funkcionalne institucije koje }e se baviti rje{avanjem problema svih gra|ana... Ako funkcionalna vlada bude radila kako treba, EU }e odgovoriti na konstruktivan i koristan na~in. Ako samo pritisak dovodi do rezultata, EU bi trebala da na|e neka nova sredstva - navela je Pak u poruci gra|anima BiH. Ona je istakla da bi nju kao politi~arku bilo sramota da je neko izvana tjera da radi svoj posao za koji je izabrana. - Svaki politi~ar u BiH koji po{tuje Dejton i odluke Suda za ljudska prava treba uraditi svoj doma}i zadatak {to je prije mogu}e u interesu gra|ana BiH - naglasila je Pak.

Evropska parlamentarka Doris Pak

U vrijeme kada se mlinari i pekari, predvo|eni sarajevskim „Klasom“ u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a, `ale na nesta{icu p{enice i di`u cijene hljeba i bra{na, bh. poljoprivrednici podsje}aju da je pro{le godine iz BiH izvezeno vi{e od 43.000 tona ove `itarice.

Izvoz u brojkama
40.000
tona p{enice izvezeno lani u Tursku tona izvezeno p{enice u Srbiju

Kupovina nacrno
Radi se uglavnom o p{enici proizvedenoj u RS, dok je dio uvezen u BiH, uglavnom iz Ukrajine, a zatim prodat u druge zemlje. U Udru`enju poljoprivrednih proizvo|a~a RS navode da su prvo ponudili doma}e mlinove da otkupe p{enicu, no oni su to odbili.

725

tona izvezeno ove `itarice u Crnu Gora

2,9

2.184
izvezeno u ostale zemlje
Prodali p{enicu zbog trenutnog interesa

^lan Predsjedni{tva BiH u Tuzli

Zasijati oranice
Jele~ isti~e da je vi{e od pola oranica u BiH nezasijano jer vlade entiteta i doma}i mlinovi nemaju nikakvog interesa za to. - Da se od tih 200.000 hektara plodnog zemlji{ta zasije barem 30-50 hiljada, proizveli bismo 150-200 hiljada tona p{enice, {to su zna~ajne koli~ine - ka`e Jele~.

- Razlog odbijanja je {to mi tra`imo da se sva p{enica koju prodajemo uknji`i i da bude u sistemu PDV-a jer tako punimo dr`avni bud`et iz kojeg dobivamo subvencije. No, na{im mlinarima se vi{e isplati da kupuju p{enicu nacrno - kazao nam je Vladimir Usorac, predsjednik Udru`enja. Dodaje da je sramotno {to je sva p{enica izvezena, ali

smatra da to nije sramota proizvo|a~a ve} dr`ave i mlinara. Navodi da su p{enicu prodali po cijeni od 35 feninga za kilogram, odnosno 350 KM po toni, a da je njena vrijednost sada duplo ve}a.

Apsurdan potez
U Udru`enju poljoprivrednika BiH navode da oni koji trguju p{enicom imaju

svoju logiku i da njih ne zanima interes bh. gra|ana. - Taj izvoz je vrlo lo{ potez jer su ve} u vrijeme prodaje mogli predvidjeti pove}anje cijena. Prodali su p{enicu zbog trenutnog interesa, a sada je moraju uvoziti po duplo ve}im cijena. To je s asepkta ekonomije apsurdan potez - kazao je Sead Jele~, predstavnik UdrM. AVDI] u`enja.

Tuzla: Kom{i}u Statua husinskog rudara

^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} posjetio je ju~er Jedinstvenu organizaciju boraca rudnika (JOB) Kreka i na sastanku u Tuzli s predstavnicima rudnika razgovarao o polo`aju rudara u FBiH kao i o odnosima rudnika i „Elektroprivrede BiH“. Na sastanku je izra`ena nada da }e se u narednom periodu pobolj{ati uvjeti za

Kom{i} posjetio borce rudnika Kreka

Hrana }e i dalje poskupljivati
Bra{no i hljeb poskupjeli za 20 do 30 posto, {e}er za 30 posto
jena prehrambenih namirnica nastavljeno naglim poskupljenjem {e}era. - Kilogram {e}era je lani u februaru ko{tao 1,30 KM, donedavno mu je cijena bila 1,50, dok se sada popela na vi{e od dvije marke. Ulje je pro{le godine u februaru ko{talo 2,20 KM, a sad ko{ta u prosjeku 3,15 KM. Maslac je u istom periodu lani ko{tao oko 13,50 KM, a sad se popeo na vi{e od 16 maraka za kilogram - ka`u u Udru`enju. Talas poskupljenja u BiH s po~etka ove godine nastavlja se i u februaru. Nakon poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica hljeba, bra{na, mlijeka, ulja, {e}era, konditorskih proizvoda proizvo|a~i u Federaciji najavljuju nova poskupljenja bra{na i hljeba za 20 posto. U RS pored bra{na planiraju povisiti i cijene mesa i mesnih prera|evina za ~ak 30 posto. U Udru`enju za za{titu interesa potro{a~a KS navode da je divljanje ci-

Nove cijene `ivotnih namirnica

rad u rudnicima, ali i da }e do}i do preispitivanja sveukupnog odnosa „Elektroprivrede BiH“ i rudnika u FBiH. Predstavnici JOB-a rudnika Kreka uru~ili su Kom{i}u Statuu husinskog rudara, navodi se u saop}enju Predsjedni{tva BiH. Kom{i} je polo`io vijenac na spomen-obilje`je poginulim borcima rudnika Kreka.

Svjedok Tu`ila{tva BiH na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici govorio je o de{avanjima od 14. do 16. jula 1995. u vezi s mu{karcima s podru~ja Srebrenice koji su bili zatvoreni u {koli i Domu kulture u selu Pilica u zvorni~koj

Boji} svjedo~io protiv Kosa i ostalih

Su|enje za genocid u Srebrenici

Prostor za mahinacije
Petrovi} smatra da nadzor tr`i{ta u BiH nije dobro ure|en, {to ostavlja prostor trgovcima za mahinacije. - Vlada RS napravila je spisak artikala ~ije se cijene nadziru, dok su u Federaciji ograni~ene samo mar`e. Smatram da je to nedovoljno za za{titu potro{a~a i da bi se jednak princip nadzora trebao uvesti na cijeloj teritoriji BiH jer se radi o jedinstvenom ekonomskom prostoru - ka`e Petrovi}.

Cijene hrane }e rasti i u februaru

op}ini, javio je Birn. Boji} je svjedo~io na su|enju biv{im pripadnicima Desetog diverzantskog odreda Glavnog {taba VRS, Francu Kosu, koji je bio komandir voda u ovom odredu, te Stanku Koji}u, Vlastimiru Golijanu i Zoranu Goronji.

Dodaju da su apsurdne tvrdnje koje proteklih dana plasiraju iz mlinsko-pekarske industrije da }e poskupljenje hljeba povisiti tro{kove potro{a~ke korpe za samo 3,5 maraka mjese~no. - To nije ta~no jer }e tro{kovi biti uve}ani za 18 KM. Ra~unica je jednostavna, vekna hljeba poskupje-

la je za 30 feninga, a ~etvero~lanoj porodici potrebne su dvije dnevno, {to zna~i 0,60 KM vi{e. Za 30 dana to je ta~no 18 maraka vi{e - navode u Udru`enju. Dragovan Petrovi} iz Pokreta potro{a~a RS smatra da trgovci di`u cijene gotovo svake sedmice i da se radi o klasi~nom monopolu. M. AVDI]

pogledi

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

5

INTERVJU Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda FBiH

Roditelji govore djeci da se trebaju pona{ati kao „uspje{ni ljudi“ koji za „jedan sat straha“ zarade bogatstvo Huliganstvo izdvojiti kao posebno krivi~no djelo
Razgovarao: Faruk VELE
Tri godine nakon mu~kog ubistva 17-godi{njeg Denisa Mrnjavca ulice Sarajeva jo{ ne miruju. Razbojnici plja~kaju, puca se na sve strane, a akteri nemilih doga|aja ~esto su „neki novi klinci“, brutalniji nego stariji kriminalci. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Amir Jaganjac u intervjuu za „Dnevni avaz“ primje}uje da problem mo`e biti i u ~injenici da su roditelji ~esto frustrirani i da djeci ~esto ukazuju na pogre{ne modele pona{anja. - Oni im govore, dakle, da se neke univerzalne vrijednosti ne trebaju priznavati i da se djeca trebaju pona{ati kao „uspje{ni ljudi“, koji su za jedan dan, za jednu no}, za „jedan sat straha“ zaradili neko bogatstvo! Kada ve} i do|e do delinkvencije, dr`ava se jo{ nije u dovoljnoj mjeri organizirala da te osobe izvede na pravi put i uka`e im na pogubnost njihovog pona{anja. Jer, recimo, maloljetni~ka delinkvencija samo kao krajnju mjeru predvi|a maloljetni~ki zatvor. Ima ~itav sistem drugih mjera i sankcija na koje na{e dru{tvo ne odgovara kvalitetno. Postoje disciplinske mjere, mjere poja~anog nadzora... Nisam siguran da se to provodi. Ni dru{tvo, niti porodica nisu u stanju u velikom broju slu~ajeva da djeci u BiH pru`e pravilne uzore pona{anja. Lo{ {kolski sistem, nemogu}nost zapo{ljavanja... Sve to dovodi do ovog {to danas imamo. Maloljetnici dokazuju sebe kroz ~injenje krivi~nih djela time da o njemu pi{u novine, govori televizija, da se o njemu govori kao o opasnom tipu ili nasljedniku nekog starijeg kriminalca - govori Jaganjac. [ta pravosu|e mo`e uop}e u~initi kako bi kriminalitet bio smanjen i da bi se gra|ani osje}ali sigurnije? - ^injenica je da `ivimo u jednom turbulentnom vremenu. Sudovi u FBiH, pa i Vrhovni sud FBiH na smanjenje kriminaliteta mogu utjecati samo kaznenom politikom. Ali, mislim da je to jedan od relativno limitiranih faktora. Prema teoriji, odre|eni procent nezaposlenih u dru-{tvu, siroma{tva u dru{tvu, neminovno dovodi do pojave kriminaliteta i to je logi~no. Zakoni su dosta dobro predvidjeli mogu}nost sankcioniranja krivi~nih dijela. Predsjednici kantonalnih sudova i ja jednom u pola godine ocjenjujemo kaznenu politiku. Na sastanku pro{le godine do{li smo do toga da se razni vidovi huliganskog pona{anja na sportskim i zabavnim doga|ajima mo`da trebaju izdvojiti u posebna krivi~na djela. U svrhu prevencije treba analizirati kakva je kaznena politika u tim krivi~nim djelima. Huli-

Moramo procesuirati organizirani kriminal
Mije{anje politike nedopustivo
Kako komentirate zahtjeve za redefiniranjem uloge Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) kako bi politika birala sudije i tu`ioce? - Najve}i uspjeh reforme pravosu|a u BiH jeste formiranje VSTV. Mo`e se razgovarati o modalitetima njegovog rada, rada njegovog vodstva, ali koncept imenovanja sudija i tu`ioca od VSTV-a nema alternative. Sve {to bi dovelo do uru{avanja tog sistema bilo bi katastrofalno! ganska pona{anja de{avaju se na na~in koji je neprihvatljiv i izaziva zabrinutost javnosti. Mada se govori da su to samo navija~i, te{ko je normalnom ~ovjeku pojmiti da neko na stadionu ima jedno, a na radnom mjestu ili u {koli druga~ije pona{anje. T bi, recimo, o bila jedna od stvari koju treba definirati na adekvatniji na~in. Treba, jasno, i hrabrosti na su|enju tih predmeta. Vrhovni sud FBiH donio je pro{le godine kona~nu presudu u slu~aju „Ga{i“. Koliko borba protiv organiziranog kriminala mo`e vratiti vjeru u dr`avu i pravosudni sistem, pa i djelovati na modele pona{anja o kojima govorite? - Ne `elim govoriti o konkretnim predmetima, ali borba protiv organiziranog kriminala je ne{to {to se apsolutno mora provoditi. Mi smo imali ratne zlo~ine koji su strukturu ovog dru{tva jednom ve} dovele u pitanje i skoro uni{tile. Sada imamo organizirani kriminal koji, prema na{im informacijama, zaista prijeti da ugrozi, upropasti samu supstancu ovog dru{tva! Ovog puta vi{e materijalnu nego biolo{ku. Nema opravdanja da se taj kriminal ne procesuira. Dr`ava, dakle sudovi, moraju razvijati metode procesuiranja predmeta organiziranog kriminala kao metod borbe protiv tog oblika kriminaliteta. T o neprestano moramo procesuirati i ja~ati kapacitete policije, tu`ila{tava, sudova... Ima li mafije u BiH? Ukidanje ili uni{tavanje VSTV-a i vra}anje na izbor sudija od politike bilo bi ogroman korak unazad. Jer, na koji se na~in mo`e utjecati na nezavisnost sudova? Ili izborom ili razrje{enjem sudija i tu`ioca, {to je sada van politi~ke vlasti. To mora tako da ostane! Ina~e }emo na ozbiljan na~in dovesti u pitanje i uni{titi ono {to smo do sada uradili. Osim toga, mislim da bi sudovi i tu`ila{tva morali imati svoje bud`ete.

- Vrlo te{ko je dati neki imenilac, prije svega, {ta se smatra mafijom. Ako pitate ima li organiziranog kriminala, o~igledno ima. Postoje presude protiv osoba uklju~enih u organizirani kriminal gdje se jasno zna ko je nalogoda-

Huseinovi}: Tu`ba zlo~inca ne}e ga pokolebati

Li~nost dana Avdo Huseinovi}

^uvar istine o zlo~inima
Huseinovi} je beskompromisni istra`iva~ i hroni~ar tragedije BiH i Bo{njaka
Publicist i autor dokumentarnih filmova koji svjedo~e o ratnim zlo~inima tokom agresije na BiH Avdo Huseinovi} nedavno se na Op}inskom sudu u Sarajevu na{ao o~i u o~i s ratnim zlo~incem @eljkom Lelekom, koji je Huseinovi}a tu`io zbog toga {to je u njegovoj knjizi „D`elati naroda mog“ objavio izjavu za{ti}ene svjedokinje sa su|enja koja je objelodanila Lelekove gnusne zlo~ine. Zlo~inac Lelek izgubio je i ovu pravnu bitku. Huseinovi}, koji je oslobo|en ovih nebuloznih optu`bi, poru~io je da ga Lelekova tu`ba i mnoge prijetnje zlo~inaca koje je prozvao u svojim djelima ne}e pokolebati u namjeri da otrgne od zaborava zlo~ine koji su po~injeni nad Bo{njacima i da istinu iznese navidjelo. Svojom knjigom „D`elati naroda mog“ i filmovima „Vanzemaljci iznad Sarajeva“, „Krvavi ples po {eheru“ i „Daleko je Tuzla“ Huseinovi} je pravosu|u u BiH i u Hagu ponudio mnogo dokaza i ~injenica o zlo~incima koji nisu procesuirani. Tim djelima Huseinovi} je snagom argumenata u{ao u plejadu beskompromisnih istra`iva~a i hroni~ara tragedije BiH i Bo{njaka. Ro|en je 25. novembra 1973. godine u R. AD@OVI] Sarajevu.

Pogre{ni modeli

vac, izvr{ilac djela i sli~no. Osim toga, BiH je tranzicijsko podru~je. Vrlo ~esto krivi~na djela po BiH ~ine ljudi koji ne `ive ovdje ve} u na{u zemlju dolaze radi bavljenja kriminalom i odlaze. To je veliki problem za na{u dr`avu.

Oduzimanje imovine
Koliko mo`emo u~iti iz iskustava regiona? U vilama narko-bosa Darka [ari}a uskoro }e biti lije~eni narkomani i zbrinuti socijalno ugro`eni. Kriminalci su najosjetljiviji kada ih se udari po d`epu. -T amo gdje je nesporno da imovina potje~e iz krivi~nog djela i na{ zakon predvi|a mogu}nost da se onda oduzme. Istina, u nas to u praksi ide sporo. To je ne{to {to nas ~eka i {to moramo uraditi. Recimo, u jednom slu~aju gdje su bili o{te}eni komitenti banke koja je krivi~no-pravnim radnjama oti{la u ste~aj, ljudima ni{ta ne zna~i da taj koji im je pokrao pare ode na do`ivotni zatvor. Oni tra`e svojih 10 ili 20 hiljada maraka. Nove izmjene Krivi~nog zakona FBiH nagla{avaju upravo satisfakciju `rtava Ono {to je sporno i diskutabilno jeste oduzimanje imovine za koju se mo`e sumnjati da potje~e iz izvr{enja krivi~nog djela, a da vlasnik mora dokazati da je ste~ena legalnim putem. Ja sam prvi za to da se nezakonito ste~ena imovina oduzme, ali treba biti senzibilan. Treba to pitanje dobro zakonski osmisliti, jer mo`emo upasti u zamku kr{enja ne~ijih prava.

U organizaciji {efa policije Br~ko Distrikta BiH u Br~kom je odr`an sastanak Koordinacije direktora policijskih agencija u BiH i glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH Milorada Bara{ina. Razgovarano je o analizi stanja u oblasti korupcije u BiH te ja~anju kapaciteta u agencijama za provo|enje zakona u borbi protiv korupcije kao i o budu}em radu

Razgovarano o borbi protiv korupcije

Policijske agencije s tu`iocem BiH

Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Jedna od tema sastanka odnosila se na operativnu grupu za borbu protiv terorizma u kojoj sudjeluju agencije za provo|enje zakona, a razgovarano je i o mogu}nostima priklju~enja BiH mre`i kontaktnih ta~aka za otkrivanje i borbu protiv cyber kriminala.

Jaganjac: Zatvor za maloljetnike samo je krajnja mjera

Revizija nezakonite privatizacije
[ta je s revizijom privatizacije? Vi ste dali podr{ku ideji da nelegalna privatizacija ne mo`e zastarjeti. - Ja kao gra|anin i pravnik podr`avam procesuiranje svakog krivi~nog djela. U privatizaciji se, o~ito, de{avaju neke nezakonite stvari. Apsolutno to podr`avam. Bojim se samo da je na pravosudnim institucijama u jednom trenutku puno zadataka. Od ratnog zlo~ina, preko privatizacija, do organiziranog kriminala. Ali, gdje postoji bunt ljudi, gdje postoji indicija da je ne{to ura|eno nezakonito, organi se moraju uklju~iti.

Ministar unutrmljama koje su ranije a{njih poslova RS Stadobile ovu privilegiju nislav ^a|o izjavio je - rekao je ^a|o Srni. da gra|ani BiH nisu u ^a|o je ocijenio da ve}em obimu zloupota ~injenica samo gotrijebili bezvizni vori u prilog tome da re`im. su sva nastojanja i ar- Podaci govore da gumenti koji su davaimamo gotovo zaneni s ciljem dobivanja marljiv broj onih ko- ^a|o: Broj bezviznog re`ima bili ji su zloupotrijebili zanemarljiv utemeljeni i da BiH ukidanje viznog re`ima u po- mo`e i}i naprijed kada ima re|enju s nekim drugim ze- koristan i definiran status.

Bezvizni re`im nije zloupotrijebljen

Ministar unutra{njih poslova RS

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

mozaik

SARAJEVO Pro{lo 17 godina od masakra na tr`nici Markale

Dan kada je ubijeno 67 i ranjeno 142 gra|ana
Kiosk Muhameda Dizdara nalazi se i danas na istom mjestu

Ison je ponosna na nokte

Ima nokte duge 60 centimetara
Pjeva~ica Ison Sinkfild (Sinkfield) iz SAD svoje nokte pu{ta i njeguje ve} 22 godine. Najdu`i nokat duga~ak je 60 centimetara te i dalje raste. Ison se za svoje nokte marljivo brine te svaki mjesec ide na manikuru koja traje i po pet sati. Ka`e da je na svoje nokte ve-

Rekorderka iz SAD

oma ponosna te bi ih voljela pokazati i u „Oprah Showu“. Na pitanje kako ljudi komentiraju njene nokte, Ison je rekla da uvijek ima onih koji je ne shvataju, ali i onih koji joj se dive. - Nema toga {to s njima ne mogu raditi, osim vezati cipele. Ne skidam ni brojne narukvice jer ne mogu - izjavila je.

Na dana{nji dan prije 17 godina ispaljena je minobaca~ka granata s agresorskih polo`aja VRS-a u Mrkovi}ima koja je pala na prepunu tr`nicu Markale u Sarajevu. Ubijeno je 67 i ranjeno 142 Sarajlija koji su, ne slute}i, tog popodneva do{li na tr`nicu. Kobnog dana dobro se sje}a Muhamed Dino Dizdar, ~iji se kiosk i danas nalazi na istom mjestu. - Tr`nica je vrvjela od lju-

Stravi~ne slike u Sarajevu od 5. februara 1994. godine

Strava u Rusiji
Dizdar: Pomogao koliko je mogao

di koji su do{li kupiti {to im je bilo potrebno za pre`ivljavanje. Granata je pala negdje iza 12 sati, a pukom sre}om ja sam nekoliko minuta prije oti{ao samo koji metar dalje do Gradske tr`nice. Nakon

Obustava saobra}aja
Od 12 do 12.30 sati do}i }e do potpune obustave saobra}aja na dijelu ulice Mula-Mustafe Ba{eskije (od raskrsnice s ulicom Pehlivanu{a do Ni`e banje). Tako|er, autobuska linija 31e Vije}nica - Dobrinja bit }e preusmjerena na Trg Austrije.

{to je pala granata uslijedio je {ok, a krvi je bilo posvuda kazao nam je Dizdar. Samo nekoliko minuta kasnije do{li su pripadnici UNPROFOR-a, ali i obi~ni gra|ani da pomognu ranjenim civilima. - Svi smo potr~ali. U sekundi sam do{ao do svog radnog mjesta, a samo nekoliko metara dalje le`alo je tijelo bez glave. Podigao sam ga u kamion i onesvijestio se. Ja sam te ljude znao, a najedanput ih vi{e nije bilo. Sa-

mo raskomadana tijela - s tugom se prisjetio Dizdar. Povodom obilje`avanja 5. februara, Dana sje}anja na sve poginule gra|ane Sarajeva od 1992-1995. godine i 17. godi{njice masakra na Markalama, danas u 11 sati u Narodnom pozori{tu bit }e odr`ana zajedni~ka komemorativna sjednica Skup{tine, Gradskog i op}inskih vije}a KS. U 12 sati delegacije }e odati po~ast i polo`iti vijence na spomen-obilje`je na S. [a. pijaci Markale.

S Kostantinovnom `ivjelo 11 pasa

Udomila pse pa je pojeli i kasnije uginuli od gladi
Ruskinju Tatjanu Kostantinovnu (62) navodno su pojeli psi koje je udomila jer joj ih je bilo `ao {to su vani na ulici. Policija je nesretnu Tatjanu prona{la mrtvu u njenom domu, a prona{li su i le{ine 11 pasa koji su `ivjeli s njom. Psi su uginuli od gladi. - Psi su doslovno pojeli

`enu do kosti - izvijestila je policija. Susjedi su ignorirali zavijanje pasa koji su poku{avali pobje}i. Normalno im je bilo svakodnevno ~uti lave`, ali su primijetili kako ne{to nije uredu nakon {to su psi nekoliko dana bili mirni. Svetlana Kovaleva, koja `ivi blizu Tatjaninog stana, rekla je da su psi bili Tatjanina jedina porodica te nije imala prijatelja.

Komandant NATO {taba u BiH Dejvid Enjart (David Enyeart) prilikom ju~era{nje posjete Zavodu za djecu s posebnim potrebama „Mjedenica“ u Sarajevu izrazio je zado-

Kombinacija znanja i entuzijazma
voljstvo uspjehom projekta obrazovanja djece KABAS, koji vodi profesorica Nirvana Pistoljevi} s Univerziteta Kolumbija u Njujorku. - Impresioniran sam voljom i predano{}u ovog zavoda. Kombinacija znanja i entuzijazma veoma je va`na za obrazovanje djece s posebnim potrebama - rekao je Enjart, saop}eno je iz NATO {taba Sarajevo, pr-

General Enjart posjetio Zavod „Mjedenica“

enijela je Srna. Pistoljevi} je istakla da je ovaj projekt izuzetan primjer saradnje ameri~kih stru~njaka i stru~njaka iz Bosne i Hercegovine.

TV BINGO
73 43 51 62 6
1 10 19

5. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

82 71 57 83 58

2

33 61 78 63 88

3

75 35 48 17

4

39 47 65 74

5

2 15 40 72

6

87 18 3 46

7

55 36 26 64

8

13 85 27 84

9

11 20

12 21

13
22 31

14
23

15
24

16
25

17
26

18
27

Stavljao mi{eve u hljeb i ucjenjivao pekare
Pred sudom u Mariboru po~elo je su|enje 36-godi{njaku koji je u hljeb i jogurte stavljao mrtve mi{eve, a onda iznu|ivao novac prijete}i proizvo|a~ima da }e u suprotnom obavijestiti medije kako ne ispunjavaju osno-

Po~elo su|enje Slovencu

28 37

29 38

30 39

32

33

34

35

36

vne sanitarne uvjete za proizvodnju hrane. Ucjena je Sandiju Godecu iz mjesta Podvelka uspjela samo u jednom slu~aju, kad je dobio hiljadu eura, dok su ga drugi proizvo|a~i hljeba i mlijeka prijavili policiji, pa je tako u martu 2008., prilikom primanja obilje`enog novca, i uhap{en.

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 034 0034825 06 2. 034 3534048 61 3. 034 3806053 82 4. 034 2956905 51 5. 034 3769553 74

Jack pot: Nije izvu~en Bigno 36: Nije izvu~en Bigno 37+: 1 dobitak - 51. 742, 18 KM Kartica kupljena u Tuzli Deseterac: 41 dobitak - 757, 20 KM Peterac: 13. 674 dobitka - 4,51 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 300.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Branka Kati}

SKANDAL Optu`be na ra~un rektora Univerziteta u Sarajevu

^aklovica ponudio da „sredi“ upis na fakultet
On je rekao da „ima neke ljude“ i da mo`e „na}i vezu“ da se Nafija upi{e na neki drugi fakultet, tvrdi njen suprug Jusuf Mehmedovi}
Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Faruk ^aklovica ponudio je da „na|e vezu“ prilikom upisa Nafije Mehmedovi} na neki od sarajevskih fakulteta, bar prema tvrdnjama „Avazovih“ sagovornika. znatih razloga, ne dozvoljava polo`iti ispit, dok on tvrdi da ona nije zaslu`ila prolaznu ocjenu. Nafijin suprug Jusuf Mehmedovi}, koji je i sam magistrirao na ovom fakultetu, poku{ao je na nekoliko adresa rije{iti ovaj problem, odnosno saznati zbog ~ega se njegovoj suprugi ne dozvoljava da polo`i ispit. Ka`e da je o tome razgovarao i s rektorom ^aklovicom, ali da je dobio odgovor koji ga je {okirao. - ^aklovica mi je kazao da je to poku{ao rije{iti, ali da nije uspio. No, rekao je da, ukoliko bi se Nafija ispisala s Filozofskog fakulteta, on „ima neke ljude“ i mo`e bez problema „srediti“, odnosno „na}i vezu“ da se ona upi{e na neki drugi fakultet - ispri~ao nam je Mehmedovi}. prije tri dana uputio dopis ^aklovici s molbom da nam prokomentira ovu tvrdnju, ali odgovor nismo dobili. G. M.

Holivud je ma{inerija s pogre{nim pristupom
- Trenutno je kriza u cijelom svijetu. U Holivudu su dotjerali honorare do nenormalnih granica, {to je potpuna budala{tina. Ali sve je to ogromna ma{inerija s pogre{nim prKati}: Nenormalne istupom, tako da se nerijetko doga|a da ulogranice gu dobije neko ko nije za nju samo zato {to (Glumica za „Blic“) je popularniji od nekog drugog.

Hari Vare{anovi}

Ne podvla~im crtu u poslovnom smislu
- Veoma sam zadovoljan i privatno i poslovno. Naravno, kao i svaki ~ovjek, imam dana koji i nisu ba{ najbolji. Iako ima neke godine, ne podvla~im crtu u poslovnom smislu, nasta- Vare{anovi}: vljam dalje. Namjeravam raditi i na projektu Zadovoljan sam pozitivnih vrijednosti u mojoj okolini, jer `ivot (Pjeva~ za „Azru“) je puno vi{e od same karijere.

Ivano Bali}

Maratonski ispit
Kako smo ju~er objavili, Nafija je studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu koja ve} deset godina poku{ava polo`iti ispit iz predmeta Historija filozofije VI kod profesora Samira Arnautovi}a, koji je i prorektor UNSA-e. Nafija tvrdi da joj Arnautovi}, iz njoj nepo-

Bez odgovora
Prema njegovim rije~ima, rektor je dodao da je „mo`da tako najbolje, da se s ovim ne zezamo“, ali Mehmedovi}i na to nisu `eljeli pristati. „Avaz“ je

Kad stoji{ na postolju, niko ti nije ravan
- Svako priznanje ispunjava me ponosom, ali nekako su mi najdra`e medalje jer rukomet je ekipni sport. Pa, kad zna{ koliko si Bali}: Najbolji znoja i muke ulo`io u treninge i utakmice, dio zajedno s jo{ dvadesetero ljudi - to je najbolji dio nagrada. Kad stoji{ na pobjedni~kom postolju niko (Rukometa{ za „Gloriju“) ti nije ravan.

Hroni~ni problem
Upis studenata „preko veze“ hroni~ni je problem Sarajevskog, kao i ostalih univerziteta u BiH, a na nekim fakultetima takve primjere nedavno je dokumentirala Kantonalna inspekcija. Iako je javna tajna da se na nekim visoko{kolskim ustanovama ~ak do 50 posto studenata upisuje pomo}u li~nih veza njihovih roditelja, nikada nijedna istraga o ovome nije pokrenuta, niti je neko suspendiran.

Damir Kajin

Protiv dr`ave su oni koji nisu po{tovali zakon
^aklovica: Mo`e „srediti“ upis

- Nisu protiv Hrvatske oni branitelji koji se trude po{tovati zakone, ve} oni koji nisu po{tovali ni zakone ni tu|e `ivote, oni koji su na temelju „[u{kova pravilnika“ do- Kajin: bivali stanove, kao i oni koji su se registri- La`ni branitelji rali kao la`ni branitelji.
(Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“)

Apel za pomo} bolesnom dje~aku

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

5. 2. 2011.

Haris Grahi} mora u zagreba~ku bolnicu
Upitno postavljanje dijagnoze u Sarajevu
U na{u redakciju stigao je apel za pomo} jednoipogodi{njem Harisu Grahi}u, koji se mjesecima lije~io na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, a kojem je po ro|enju dijagnosticiran Down sindrom. - Ve} du`e se borimo za zdravlje na{eg djeteta. Posljednje komplikacije po~ele su prije vi{e od pola godine, ali vi{estruki boravci u Pedijatrijskoj klinici Sarajevo na Odjelu gastroenterohepatologije nisu do sada urodili plodom i njegovim izlje~enjem. Tako|er, i postavljanje dijagnoze upitno je jer postoje sumnje na vi{e razli~itih bolesti, ali nije jasno o ~emu se ra-

promjenljivo

Za po~etak potrebno 10.000 maraka
ljniju gastroenterolo{ku obradu i postavljanje dijagnoze u neku od drugih klinika u okru`enju. - Prve kontakte ostvarili smo s klinikama iz Hrvatske i, prema prvim informacijama, dijagnostika bi mogla ko{tati minimalno 10.000 KM, dok bi se svako daljnje lije~enje posebno pla}alo. Molimo dobre ljude da nam pomognu u prikupljanju novca - pi{e Elma. Uplate za Harisa u BiH mogu}e je obaviti na `irora~un: 5550058103093914, primalac Elma Fazli}, u svrhu humanitarne donaE. Ha. cije.
ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano

BIHA] 11 10 BANJA LUKA BR^KO 7 TUZLA 7 LIVNO 10
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

VRIJEME DANAS

Umjereno obla~no

ZENICA 8 SARAJEVO 6 15 MOSTAR GORA@DE 6

Grahi}: Neophodna gastroenterolo{ka obrada

di - navode u pismu dje~akovi roditelji Elma i Ismedin. S obzirom na to da su se

iscrpile mogu}nosti na Pedijatriji, najbolje rje{enje bilo bi da se dijete izmjesti na deta-

Kuvajtski ministar zdravstva u KCUS-u An|eli} na su|enju za zlo~ine u Trusini

U Bosni se o~ekuje umjereno, a prijepodne ponegdje prete`no obla~no vrijeme, tokom dana sa sun~anim periodima, dok }e u Hercegovini biti vedro. Po kotlinama i uz rije~ne tokove s maglom ili niskim oblacima.
SUBOTA
5. 2. 2011.

NEUM

15

Dogovorena saradnja Seid Padalovi} medicinara dviju zemalja spasio mi je `ivot
Delegacija iz Kuvajta s ministrom zdravstva te dr`ave Helalom el-Sajerom na ~elu posjetila je ju~er KCUS. Cilj posjete je da se utvrde mogu}nosti saradnje izme|u zdravstvenih institucija Kuvajta i sarajevske bolnice. - Kuvajtski ministar je u razgovoru s direktorom KCUS-a Farisom Gavrankapetanovi}em izrazio zainteresiranost za anga`man na{ih zaposlenika u kuvajtskim bolnicama - saop}eno je iz KCUS-a. E. Ha.
Svjedokinja Tu`ila{tva BiH Celija An|eli} ispri~ala je na su|enju za zlo~ine u Trusini kod Konjica kako joj je vojnik Seid Padalovi} spasio `ivot za vrijeme napada na selo kada su ubijeni mje{tani hrvatske nacionalnosti. Tu`ila{tvo BiH tereti Mensura Memi}a, D`evada Sal~ina, Senada Hakalovi}a, Ned`ada Hod`i}a, Nihada Bojad`i}a i Zulfikara Ali{pagu za napad na Trusinu 16. aprila 1993. godine, kada je ubijeno 18 civila i ~etvorica pripadnika Hrvatskog vije}a obrane (HVO).

NEDJELJA
6. 2. 2011.

PONEDJELJAK
7. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -11 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -8 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -50C do 100C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 150C

od 60C do 160C

od 70C do 160C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilizacija i proljep{anje, uz dodatni porast temperatura zraka, povoljno }e djelovati na ve}inu populacije. Tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata, s odmicanjem dana, trebale bi u potpunosti biti umanjene.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.59 Zalazak 17.02

5. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 7.39 19.41

8

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

teme

EGIPAT Stotine hiljada ljudi u Kairu, protesti i u Aleksandriji

Incko: Zahtjev Unije

Pismo Incku

Unija za odr`ivi povratak i integracije u BiH uputila je otvoreno pismo visokom predstavniku Valentinu Incku (Inzko) i politi~kim partijama koje }e participirati u vlasti, pozivaju}i na hitno formiranje izvr{ne i zakonodavne vlasti u BiH i implementaciju Revidirane strategije za provedbu aneksa 7. Dejtonskog sporazuma. U pismu se podsje}a na te{ko i nepodno{ljivo stanje u kojem se nalazi najugro`enija kategorija stanovnika - povratnici, raseljene osobe i izbjeglice.

Hitno formirati vlasti u BiH

Hri{}ani tijelima {titili muslimane tokom d`ume
U Kairu je ju~er odr`an masovni protest simboli~no nazvan „Dan odlaska“ Ispaljena raketa

Grabovac: Tra`enje alibija

Grabovac

Usred krvavih nemira u Egiptu svijet je obi{la fotografija zajedni{tva koja prikazuje hri{}ane koji su stali u za{titni~ki „obru~“ oko muslimana tokom d`ume i tako ih {titili od mogu}eg napada. Nakon d`ume, koja je pro{la u mirnom tonu, deseci hiljada Egip}ana glasno je stala pozivati Hosnija Mubaraka na odlazak s vlasti, javlja BBC. U Kairu je ju~er odr`an masovni protest simboli~no nazvan „Dan odlaska“. Na trgu Tahrir okupilo se oko 200.000 demonstranata, a

Profesor ekonomije i menad`menta Nikola Grabovac izjavio je da je ekonomija BiH na koljenima, {to zbog svjetske ekonomske krize, {to zbog rata i kriminalne privatizacije. - I u ekonomskoj situaciji, evo u privatizaciji, tra`imo alibi, kao da je neko tre}i kriv, a isto tra`imo i u poslovanju privrede - pod pojmom svjetske ekonomske krize mi sve opravdavamo - rekao je Grabovac za Radio „Slobodna Evropa“, prenijela je Srna.

Ekonomija BiH na koljenima

Sve~anosti

Bolonja

Rezultati nepovoljni

Rezultati implementacije Bolonjskog procesa nisu povoljni i javnost o~ekuje da se to ka`e, izjavio je ju~er u Sarajevu pomo}nik u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke Predrag Mitrovi}, javila je Fena. - Mi nismo Bolonju primijenili u onoj mjeri u kojoj se to o~ekivalo, ali mislim da su i o~ekivanja bila preoptimisti~na - kazao je Mitrovi}.

„@eljeznice RS“

Uprava tra`i odgodu {trajka

Katarska televizijska mre`a „Al-Jazeera“ saop}ila je ju~er da su nepoznate osobe u{le u njene prostorije u Kairu i uni{tile opremu. Egipatske vlasti su pro{le sedmice zatvorile dopisni{tvo „Al-Jazeere“ u Kairu, oduzele dozvolu za rad njenim izvje{ta~ima i pritvorile nekoliko njih. Napadi na strane novinare u Egiptu intenzivirani su tokom ove sedmice, mnogi od njih bili su na meti napada, dok su pojedini stavljeni iza re{etaka.

Uni{tena oprema „Al-Jazeere“

Jubilej BIHAMK-a
Hri{}ani ~uvaju muslimane tokom d`ume
(Foto: @NevineZaki)

skup protiv predsjednika Hosnija Mubaraka organiziran je i u Aleksandriji, gdje je na desetine hiljada ljudi uzvikivalo parole protiv ~ovjeka koji je na vlasti u Egiptu ve} tri decenije. Vojska je raspore|ena izme|u njih kako bi sprije~ila novo nasilje. Ministar obrane Mohamed Husein Tantavi ju~er je obi{ao vojne snage u Kairu, a nije bilo znakova prisustva ljudi lojalnih Mubaraku u prijestonici, {to je bio slu~aj prethodnih dana. - Vojska i narod su ujedi-

Mubarak }e pobje}i u Crnu Goru?
Mubarak bi mogao nakon povla~enja prona}i uto~i{te u Crnoj Gori, naga|a podgori~ki list „Monitor“. List isti~e tu mogu}nost jer je Mubarakov sin Gamal vlasnik znatnog dijela dionica tvrtke „Orascom“ koja je 2010. godine s crnogorskom vladom potpisala ugovor o zakupu poluotoka Lu{tice kod Tivta, gdje namjerava graditi turisti~ko naselje vrijedno 1,1 milijardu eura i koje }e sadr`avati hotele, golf tenjeni! - uzvikivali su jednoglasno ljudi u masi. „France Presse“ javio je da je u El-Ari{u, mjestu na granici Egipta i pojasa Gaze, nepoznati napada~ ispalio protutenkovsku raketu na zgradu u kojoj je sjedi{te slu`be sigurnosti. Obamina administracija raspravlja s egipatskim du`nosnicima o prijedlogu da predsjednik Hosni Mubarak odmah podnese ostavku i prrene, {kolu, trgovine, restorane, barove i apartmane. Ve}inski vlasnik Tvrtke Naguib Saviris pro{le sedmice pobjegao iz Kaira s Mubarakovim sinovima i dijelom egipatske politi~ke elite koji su se privremeno smjestili u Dubaiju, Londonu i na Kipru. Monitor pi{e da Saviris uskoro namjerava do}i u Crnu Goru kako bi „pripremio teren za mogu}i dolazak Mubaraka i obitelji“. eda vlast prijelaznoj vladi na ~elu s potpredsjednikom Omarom Sulejmanom, uz podr{ku egipatske vojske. Iako je Mubarak do sada oklijevao da odmah odstupi s du`nosti, du`nosnici dviju vlada nastavljaju razgovore o planu po kojem bi Sulejman, potpomognut glavnim zapovjednikom egipatskih oru`anih snaga Samijem Enanom i ministrom odbrane feldmar{alom Mohamedom T antavijem, odmah zapo~eo proces ustavnih reformi.

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub (BIHAMK) obilje`it }e 65 godina postojanja i rada. Povodom toga danas }e u hotelu „Hollywood“ na Ilid`i biti uprili~ena sve~ana skup{tina BIHAMK-a, na kojoj }e biti uru~ena priznanja kolektivima i pojedincima zaslu`nim za doprinos u ostvarivanju programskih ciljeva ovog autokluba, javila je Fena.

Hipoteke

Uprava „@eljeznica RS“ zatra`ila je ju~er odga|anje {trajka koji su sindikati ovog preduze}a najavili za 7. februar, ocijeniv{i da pritisci i ucjene nisu dobar metod za pobolj{anje situacije, javila je Srna. Rukovodstvo tra`i rok od 60 dana da bi se poku{ale prevazi}i klju~ne pote{ko}e i stvorio ambijent za rje{avanje nagomilanih problema.

MVP BiH: Nema novih zahtjeva za evakucije
Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH za sada ne planira novu evakuaciju gra|ana BiH iz Egipta, jer trenutno za tim vi{e nema zahtjeva, re~eno je Srni u Ministarstvu. Iz MVP-a isti~u da u Egiptu sada boravi od 30 do 50 gra|ana porijeklom iz BiH koji su vi{e vezani za Egipat nego za BiH i trenutno ne osje}aju potrebu za napu{tanjem zemlje. - Osim toga, imamo slu~aj jedne `ene i djeteta iz Aleksandrije, koji se nisu mogli prebaciti do Kaira, i jedne porodice s dvoje djece, koja iz istog razloga nije evakuirana. Oni }e najvjerovatnije ostati jo{ jedno vrijeme - istakli su u MVP-u.

Prodata imovina „Ma{instva“

Sulejman preuzima?

Poreska uprava RS prodala je nepokretnu imovinu poreskog obveznika „Ma{instvo“ iz Tesli}a za 663.711 KM. Poreska uprava saop}ila je da je imala upisanu hipoteku radi osiguranja potra`ivanja kod „Ma{instva“. Trenutno se vodi postupak protiv vi{e poreskih obveznika, a ova aktivnost, najavljuju iz Poreske uprave, bit }e intenzivno nastavljena.

NSRS

Obuka

Prisustvo mladih na sjednicama

Omladinski savjet RS jedna je od pet organizacija koje su stekle pravo da prisustvuju sjednicama Narodne skup{tine RS i svih odbora u parlamentu. Omladinski savjet saop}io je da }e biti nastavljena ranije utvr|ena praksa kojom se zainteresiranim mladim ljudima omogu}ava aktivno u~e{}e u raspravama, javila je Srna.

Biv{i pripadnik paravojne jedinice „[korpioni“ Milorad Momi}, osumnji~en za u~e{}e u ubistvu Bo{njaka u Srebrenici 1995. godine, bit }e slobodan gra|anin ako Hrvatska ne zatra`i njegovo izru~enje, navodi se u

Biv{i „{korpion“ mogao bi biti pu{ten
obavje{tenju koje je Hrvatski helsin{ki odbor za ljudska prava dobio od francuskih kolega, javljaju hrvatski mediji, prenosi Srna. U obavje{tenju se isti~e da Momi} sada ima francusko dr`avljanstvo, ali da je

Ako Hrvatska ne zatra`i izru~enje

Energetski certifikatori

ranije imao hrvatsko. Momi} je u ponedjeljak, 31. januara, uhap{en u francuskim Alpima. Za njime je Srbija izdala me|unarodnu potjernicu. Ministrica pravde Sne`ana Malovi} je dan nakon

Malovi}: Najavila zahtjev

hap{enja Momi}a najavila da }e Srbija od Francuske tra`iti njegovo izru~enje.

Centar za ekonomski, tehnolo{ki i okolinski razvoj Sarajevo (CETEOR) ovla{ten je kao nosilac Programa osposobljavanja i usavr{avanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata. Osposobljavanje prvih generacija energetskih certifikatora u FBiH zapo~inje u Sarajevu 9. februara, javila je Fena.

teme

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

9

PRENOSIMO Bakir Had`iomerovi} o formiranju vlasti

Koalicija s Tihi}em i SDA kardinalna je gre{ka SDP-a
Kako od Tihi}a preko no}i napraviti reformatora a da pri tome i sam ne primjenjuje{ politi~ke metode {efa SDA zasnovane na la`ima, sitnim i krupnim prevarama

(Foto: M. @ivojevi})

Sa sve~anosti: Prezentirani rezultati poslovanja NIS „Naftagasa“

Bakir Had`iomerovi}, poznati urednik magazina „60 minuta“ na Federalnoj televiziji, objavio je ju~er na portalu „@urnal“ tekst o formiranju nove parlamentarnme ve}ine na entitetskom i dr`avnom nivou. S obzirom na zanimljive teze koje iznosi Had`iomerovi}, tekst prebnosimo u cjelosti: - Volio bih da me vrijeme demantira, ali bojim se da je SDP sklapanjem pakta sa SDA izgubio historijsku priliku da od BiH napravi normalnu dr`avu. Ni pet mjeseci nakon izbora Bosna i Hercegovina jo{ nema d`avnu vladu. Da stvar bude gora, u ovom trenutku se niti ne naziru konture budu}e vladaju}e koalicije koja bi, kao, na{u zemlju trebala povesti u evropske integracije. Za to vrijeme vlast u Republici Srpskoj, uz podr{ku tamo{njih mafija{kih medija, privodi kraju sata-

Nafta u RS pote}i }e 2014. godine?
Bit }e ulo`eno izme|u 10 i 20 miliona eura
Preduze}e za istra`ivanje i proizvodnju nafte i plina na teritoriji Republike Srpske „Jadran - Naftagas“ tokom 2011. godine zapo~et }e istra`ivanje nalazi{ta nafte u RS. Istra- Radanovi}: Tri `ivanja }e trajati tri regiona godine, tokom kojih }e biti ulo`eno izme|u 10 i 20 miliona eura. Predrag Radanovi}, generalni direktor ove kompanije, ~iji su suosniva~i ruske kompanije „Gazprom neft“ i „Zarube`njeft“, koju su osnovali preko svojih k}erki fi60 bu{otina, nijedna nije otkrila komercijalno nalazi{te. Me|utim, Boris Ziljberminc, zamjenik generalnog direktora „Gazprom nefta“ za istra`ivaZiljberminc: nje i proizvodnju, Ima optimizma kazao nam je da je tehnologija mnogo napredovala, zbog ~ega postoji optimizam da }e biti prona|ena nafta i u RS i Federaciji BiH. - S obzirom na to da je tehnologija znatno napredovala, ipak postoji optimizam da }e biti prona|ene rentabilne zalihe. Predvi|amo provo|enje dodatnih seizmi~kih istra`ivanja i onda na osnovu toga i dopunsko

Nalazi{ta u manjem bh. entitetu

Dodik i juri{nici

Lagumd`ija i Tihi}: Ko stvarno okuplja parlamentarnu ve}inu

BiH dakle, traje iscrpljuju}a borba oko (ne)ulaska dva HDZ-a u vlast. Identi~no Dodiku, Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} izborne su rezultate svojih stranaka pretvorili u svojevrsni „svehrvatski referendum“ koji ih, eto, legitimira kao jedine istinske zastupnike nacionalnih interesa bh. Hrvata. Iako se s razlogom o~ekivalo da }e nakon {to su SDP SDA, HSP i Narodna str, anka Radom za boljitak potpisale ~uvenu platformu vlast u Federaciji biti formirana relativno brzo, to se, evo, jo{ nije dogodilo. Mnogo je ~injenica koje bi se u pri~i o neformiranju federalne vladaju}e koalicije mogle tretirati kao „politika pritiska“ na pobjedni~ki

se, zahvaljuju}i „vje{tini pregovara~ke obmane“ svog predsjednika, ipak ugurala u vladaju}u koaliciju. I umjesto da bude sretan i zadovoljan zbog ~injenice da je za sebe i svoje saradnike osigurao jo{ ~etiri godine lagodnog `ivota (u kojem se tradicionalno dobro zara|uje i ni{ta korisno ne radi), Tihi} se od najve}eg krivca za sve lo{e {to se u bh. politici doga|alo u protekle ~etiri godine samopromovirao u lidera „platformske“, da ne ka`emo reformske vladaju}e koalicije. On je taj, a ne Zlatko Lagumd`ija, koji okuplja novu parlamentarnu ve}inu. On je taj koji danas senzacionalno otkriva kako je „dr`ava u krizi i da nam treba odgovorna vlast“. Tihi}, a ne Lagu-

Tri regiona

Zainteresirani za istra`ivanja u FBiH
Predrag Radanovi} kazao nam je da je ova kompanija zainteresirana za istra`ivanje naftnih rezervi i u Federaciji BiH, te da je ve} bilo kontakata s ~elnicima ovog entiteta. - @elimo da prvo zavr{imo rmi Naftne industrije Srbije (NIS) i „NeftegazInKora“, kazao nam je da je cilj da nafta u RS pote~e ve} 2014. godine. - RS smo podijelili na tri regiona: Posavina, isto~na Hercegovina i zapadni dio RS. Prenma nekim procjenama, u RS ima oko 60 miliona tona geolo{kih rezervi nafte. S obzirom na to da je 20 posto koeficijent iskori{tenosti, zna~i da je mogu}e dobiti izme|u deset i 12 miliona tona nafte - kazao nam je Radanovi}. On dodaje da postoji saglasnost nau~notehni~kog centra iz „Gasprom nefta“ i Sankt Peterburga da postoje dobre {anse da se prona|u nafta i plina. Iako je do sada na teritoriju BiH izbu{eno oko pri~u sa RS, u koju ne sumnjamo, a ~ini mi se da ne}e biti problema ni s FBiH i pojedinim kantonima. Naravno, ne}e nas interesirati cijela FBiH, nego samo odre|eni kantoni - kazao nam je Radanovi}. bu{enje, {to }e zavisiti od toga da li }emo imati pozitivne rezultate - ka`e Ziljberminc. Na ju~era{njoj sve~anosti u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu povodom po~etka rada „Jadran - Naftagasa“ prezentirani su i rezultati poslovanja NIS „Naftagasa“ u 2010. godini. Ziljberminc nam je kazao da je porastao obim proizvodnje nafte i plina u odnosu na 2009. godinu, i to nafte za gotovo tre}inu, a plina za vi{e od 40 posto. Kako se o~ekuje zna~ajan rast i u 2011. godini, on smatra da }e se NIS „Naftagas“ razvijati ne samo na teritoriju Srbije i BiH ve} i isto~ne F. KARALI] Evrope.

Had`iomerovi}: Glasna {utnja

niziranje svakog ko druga~ije misli od Velikog vo|e i sve to uz glasnu {utnju me|unarodnih zvani~nika. Budu}i da novca u republi~kosrpskoj kasi vi{e nema („kiseli“ se na ra~unima probranih re`imskih autoriteta), a da je glad zakucala na vrata svakog stanovnika ovog bh. entiteta, re`im je krenuo u medijski projekt izmi{ljanja neprijatelja i navodnog o~uvanja ustavne pozicije RS. Tako doju~era{nji „oslobodioci Republike Srpske“, nakon {to su najavili proteste zbog neispunjenih obe}anja SNSD-a, postaju izdajnici, a javne li~nosti koje imalo dr`e do vlastitog obraza progla{avju se reketa{ima, kriminalcima i pla}enicima. I dok politi~kim ucjenama nezabilje`enim u postdejtonskoj BiH Milorad Dodik i njegovi juri{nici blokiraju formiranje dr`avnog parlamenta, „tehni~ko“ Vije}e ministara Nikole [piri}a svojim vi{emjese~nim (ne)radom ubija i ono malo preostalog me|unarodnog kredibiliteta jedne podijeljene i razorene dr`ave. U vrijeme kad Dodikov re`im svakodnevno granatira Sud i Tu`ila{tvo BiH, dok „zapi{ava entitetsku me|u“ i u svakoj zgodnoj prilici osporava cjelovitost dr`ave ~lanice Ujedinjenih naroda, na drugom kraju zemlje, u Federaciji

Tihi} i Kebo obi~ni su petljanci
Ovih dana sam se i na vlastitom primjeru uvjerio da je Sulejman Tihi} (kao, uostalom, i njegov najbli`i saradnik Mirsad Kebo) obi~an petljanac, ali moje privatne impresije o njemu ipak su SDP Ipak, ne ~ini mi se nerazu. mnom konstatacija da je najve}i krivac za pat-poziciju u kojoj se trenutno nalazimo Stranka demokratske akcije, preciznije poznata me{etarska politika lidera te stranke Sulejmana Tihi}a. Oni koji du`e pamte sjetit }e se da je Tihi} u svojim prvim reakcijama na platformu govorio o novoj parlamentarnoj ve}ini „otvorenoj za sve stranke koje `ele da se pridru`e i potpi{u dokument“. Nije pro{lo ni mjesec otad, a Tihi} je okrenuo plo~u i poru~io kako je „neophodno da oba HDZ-a u|u u vlast, bez obzira na odbijanje tih stranaka da potpi{u platformu“. Rekli bismo, ni{ta neo~ekivano od zagovornika politike ~ija je najblistavija doktrina da se „do podne misli jedno a popodne drugo“, ali u ovom slu~aju radi se o znatno ozbiljnijoj manifestaciji politi~kog licemjerstva. Iako je, dakle, SDP na kritici katastrofalne politike biv{e vlasti prvi put uvjerljivo pobijedio na izborima, SDA manje bitne u odnosu na politi~ka muljanja osobe pod ~ijim je rukovodstvom 3. oktobra pro{le godine SDA ostvarila najgori izborni rezultat u svom dvadesetogodi{njem postojanju. md`ija, najavljuje bolje dane za svakog stanovnika zemlje, borbu protiv kriminala i korupcije, velike infrastrukturne projekte... Da nije tragi~no, bilo bi komi~no. Ulaskom u vlast sa SDA (a Tihi} }e se potruditi da se tu na|u i njegovi prijatelji iz oba HDZ-a te SNSD) SDP je napravio mogu}e i kardinalnu gre{ku. Jer kako krenuti naprijed sa strankama i liderima koji su nas i gurnuli u ovo blato? Kako od Tihi}a preko no}i napraviti reformatora, a da pri tome i sam ne primjenjuje{ politi~ke metode {efa SDA zasnovane na la`ima, sitnim i krupnim prevarama? Te{ko je, skoro pa nemogu}e napraviti bilo kakve promjene u koaliciji sa SDA i dva HDZ-a. Postavlja se tada pitanje za{to su gra|ani u BiH glasali za promjene. ^emu, onda, izbori? Ili je na repertoaru ona: Uzalud vam trud, bira~i..., pi{e u tekstu Bakira Had`iomerovi}a.

Zna~ajan rast

Glas za promjene

Turisti iz BiH na drugom su mjestu po broju dolazaka u Crnu Goru, zbog ~ega je potrebno uspostaviti jo{ bolju saradnju, posebno izme|u privrednika, izjavio je ju~er u Bosanskoj Gradi{ci crnogorski ambasador Dragan \urovi}, javila je Fena. \urovi} je naglasio da je polo`aj Crnogoraca u cijeloj BiH dobar, da su ljudi iz Crne Gore prihva}eni i da taj dobar odnos predstavlja na~in uva`avanja, saradnje i razvoja me|usobnih odnosa.

Dobar polo`aj Crnogoraca u BiH

Ambasador Crne Gore Dragan \urovi}

\urovi}: Saradnja i uva`avanje

Klub poznatih

Miodrag Te{i}

Trudim se da novac odmah potro{im
Li~ni profil nogometnog trenera
Ime i prezime: Miodrag Te{i}. Datum i mjesto ro|enja: 8. 8. 1954. u Travniku. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar, ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje sina. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Uz TV i novine. Omiljeni muzi~ar: Safet Isovi} i Parni valjak. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „U kolibi“. Omiljeni pisac: Ima ih nekoliko. Umjetnik kojeg cijenite: Mersad Berber. Za koji klub navijate: Travnik i ^elik. Koga biste poveli na pusti otok: To je te{ko pitanje. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Lik i stas. Biste li ikad oprostili nevjeru: Da. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Riba i pelinkovac. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Kad imam novca, ne mogu se smiriti dok ga ne potro{im. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

10
VIRUS H1N1 Dvanaesta `rtva nove gripe u BiH

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

teme

Umro 58-godi{nji Cazinjanin
Ranije lije~en na Hematologiji @ena iz Kiseljaka u te{kom stanju Ne treba pani~ariti, imamo lijekova i osposobljen kadar, ka`e Omerovi} Nije bilo spasa

Virus H1N1 odnio je jo{ jedan ljudski `ivot u na{oj dr`avi. Na Internisti~koj terapiji KCUS-a umro je 58godi{nji Cazinjanin. On je ranije lije~en na Klinici za hematologiju, ali je dobio i infekciju virusom H1N1, {to je zakompliciralo njegovo stanje. Sa Hematologije je 28. januara preba~en na Internisti~ku terapiju, gdje su ljekari poduzeli sve da ga spase. Na`alost, njegovo stanje nije se mijenjalo nabolje. Bio je prikop~an na respirator i imao je te{ku klini~ku sliku. Borbu za `ivot izgubio je preksino} u 18.35 sati. Ovo je
Te{i}: Promijenio bih sve

Bolest u brojkama
umrlih ove zime u BiH umrlih u FBiH umrlih u RS
Internisti~ka terapija KCUS-a: Podlegao jo{ jedan rizi~ni pacijent

12 9 3

Koji je va{ zivotni moto: Rad, red i po{tenje. Va{ najbolji prijatelj je: Fadil Huri}. Pratite li politi~ku scenu: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Promijenio bih sve {to se mo`e nabolje. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

U RS 37 novooboljelih
U RS prijavljeno je jo{ 37 osoba koje su inficirane virusom H1N1. Time se ukupan broj oboljelih od nove gripe u ovom entitetu popeo na 341. U Banjoj Luci hospitalizirano je 77 osoba, od kojih je jedna na Jedinici inteV. S. nzivne medicine.

SMS
VATROGASCI U TUZLI - Ispred sva~ijih vrata medo zaigra. Ve} du`e vrijeme iz Op}ine Tuzla plasirana je pri~a kako vatrogasci ko{taju puno, kako ih ima puno, kako ni{ta ne rade, {to, naravno, nije istina. Ja kao obi~ni gra|anin Tuzle uvjerio sam se mnogo puta da su tuzlanski vatrogasci jedna od najboljih slu`bi u gradu i {ire. Da nije bilo vatrogasaca prije nekoliko dana, kada je gorjela zgrada Op}ine, vjerovatno bi sada na~elnik bio u sojenici na Panonskom moru. PROBLEMI U SLOVENIJI - Sto posto je ta~no da nas Slovenci izrabljuju godinama i li~no sam to iskusio. Na{i radnici su robovi. Poznata je ona njihova izreka: „Sve {to je i} je za ni~“, dakle, ne valja niko kome prezime zavr{ava na i}. Ja sam u firmi imao radno mjesto voza~ kamiona i autodizalice i polo`io sam ispit u Sloveniji, ali nikad nisam sjeo za volan, jer mi je gazda rekao otvoreno: „Gdje Bosanac zna da vozi“? OSTALI NEZADOVOLJNI - Predstavnici MUP-a Kantona

Dnevni avaz 061-142-015
Sarajevo izjavljuju da su gra|ani zadovoljni policijom. To mogu re}i samo gra|ani. A i rekli su. Svi se redom `ale na besplatnu telefonsku liniju za borbu protiv korupcije u kojoj su se `alili na policajce i ostali nezadovoljni. NEMA LIJEKOVA - Kada sam prije nekoliko dana do{ao da uzmem lijek za krvni pritisak, u Domu zdravlja u Kiseljaku rekli su mi da sam zakasnio mada je bio tek tre}i u mjesecu. Pitam se ko uzima pare za te lijekove. Zvao sam ministarstvo zdravstva gdje su mi rekli da }e ispitati slu~aj. Ja li~no mislim da od toga nema ni{ta i da doktori uzimaju i ovo malo sirotinje {to imamo. UNOSAN POSAO Na{em narodu je najbolje da svi zajedno idemo u politi~are. Treba gledati gdje ima love. U politici, onoj koja se vodi od rata pa do danas, ni{ta ti ne treba samo malo la`e{ i dobro `ivi{, svaka dva-tri mjeseca kupi{ sebi stan, auto ti kupi dr`ava, slu`beni put namjesti{ sebi negdje u [paniju ili na Tajland i niko ti ne}e ni{ta.

12. `rtva novog virusa ove zime u na{oj zemlji. Devet osoba umrlo je u FBiH, a tri u RS. Na Internisti~koj terapiji KCUS-a jo{ se nalazi 41-godi{nja pacijentica iz Kiseljaka. I ona je ranije lije~ena na Hematologiji. Kako je saop}eno iz KCUS-a, nema promjena u njenom zdravstvenom stanju, koje je i dalje te{ko, ali stabilno. U KCUSu se trenutno lije~i 29 pacije-

nata s potvr|enim virusom H1N1. Novih sedam slu~ajeva zaraze potvr|eno je na Mikrobiologiji. Sve novozara`ene osobe su iz Sarajeva. Federalni ministar zdravstva Safet Omerovi} kazao je ju~er da ne treba pani~ariti zbog novog virusa jer ima dovoljno lijekova i osposobljenog kadra koji se mo`e nositi s ovim problemom.

Smrtni ishod

- Na{ zdravstveni sektor nosi se uspje{no s novom gripom i uglavnom se bolest dijagnosticira na vrijeme. Bilo je i smrtnih ishoda, ali se uglavnom radilo o pacijentima s komorbiditetom, zbog ~ega su imali naru{en imunolo{ki sistem - kazao je Omerovi}. Dodao je da svjetske statistike pokazuju da dva i po puta vi{e ljudi umire od sezonske nego od nove griE. HALA] pe.

Majci Ani svaki dan bez sina je kao stolje}e
Trg u dvori{tu K[C-a nosit }e ime Denisa Mrnjavca, a bit }e postavljena i bista
bruara 2008. godine u sarajevskom tramvaju dok se vra}ao iz {kole. Na ju~era{njoj komemoraciji u ovoj {koli Denisovi {kolski drugovi, ali i ostali u~enici svojim recitalima dirnuli su sve prisutne. Majka Ana ka`e da jo{ ni{ta konkretno nije ura|eno kako bi se sigurnost u gradu popravila. - Ni danas ne mogu da vjerujem da Denisa nema. Ka`u da su brzo pro{le ove tri godine, ali meni je svaki dan bio kao stolje}e. Od njegove smrti ja samo vegetiram, a ne `ivim - pri~a Ana Mrnjavac. Eol Hrenovica s Denisom je i{ao u razred i sje}a ga se kao dobrog druga, uvijek spremnog pomo}i. Pro{le su tri godine od ubistva Denisa Mrnjavca, u~enika Katoli~kog {kolskog centra „Sv. Josip“, koji je podlegao od uboda no`em 5. fe-

Tri godine od ubistva Denisa Mrnjavca

U~enici se recitalima podsjetili na {kolskog druga

(Foto: J. Brutus)

Bista „Denis Mrnjavac“

Stipendije Fondacije „Denis Mrnjavac“
Fondacija „Denis Mrnjavac“ i ove godine nastavila je sa stipendiranjem u~enika i studenata slabog imovinskog stanja. Tako su ju~er potpisani ugovori sa 40 u~enika i studenata. Radi se o 30 potpora po 50 KM te deset stipendija po 150 maraka.

- Nikada mi se nije desilo da sam nekoga kra}e poznavao, a da je ostavio sna`niji utisak na mene. Bio je u isto vrijeme i primjeren u~enik i dru{tven - ka`e Hrenovica. Ina~e, ju~er su predstavljeni idejno rje{enje spomen-obilje`ja i bista „Denis Mrnjavac“, kako }e biti nazvan i trg u dvori{tu K[C-a. U jednom uglu }e biti bista skulpture dje~aka i djevoj~ice

koji gledaju u laptop, dok }e ispred biti ucrtani „labirinti znanja i `ivota“. Direktor Ivica Mr{o ka`e da }e trg i bista biti posve}eni svim u~enicima K[C-a, Sarajeva, ali i dr`ave. - Skulptura simbolizira `elju mladih za znanjem. Na{a poruka odavde nisu o~aj i suze, ve} vinuti se iz te boli i krenuti dalje - kazao je A. JAMAKOVI] Mr{o.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

11
Problem na vrhu Dalmatinske

ALARMANTNO Vlada ukinula grant „Toplanama“ za otplatu plina

Ho}e li gra|ani ostati bez grijanja!?
Isporuka komunalnih usluga mo`e do}i u pitanje Ovo nije bud`et koji sam predlo`io, sve mi je servirano na papiru, ka`e Jusi} Nesagledive posljedice
ri bud`eta - rekao je Jusi} aludiraju}i na premijera Fikreta Musi}a i ministra finansija Muhameda Kozadru. Nijedan od njih dvojice ju~er se nisu javljali na telefone kako bi obrazlo`ili razloge ovakvog poteza. Ali svoj stav iznio je direktor „Toplana“ Suad Zeljkovi}. - Neformalno sam ~uo da nema para „Toplanama“ za pla}anje duga za plin. Sve mislim da to nije tako i da }e me neko nazvati i re}i da je sve {ala. Nacrt bud`eta nam jo{ nije dostupan, pa nisam mogao vidjeti. Ako ovako osta-

Odlukom Vlade ili, bolje re~eno, jednog njenog dijela, lako se mo`e desiti da gra|ani KS ostanu bez centralnog grijanja prije isteka grijne sezone! Naime, nacrtom bud`eta teku}i grant „Toplanama“ iznosi nula KM! A taj novac namijenjen je isklju~ivo za otplatu isporuke plina ovog preduze}a „Sarajevogasu“. Iako je u njegovom resoru, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi} ogor~en je ovakvom kreacijom bud`eta. - Ovo nije bud`et koji sam predlo`io! Sve mi je doneseno na papiru kojim nisu predvi|eni teku}i grantovi preduze}ima, segment okoli{a je skroz izbrisan, kao i sufinansiranje op}inskih projekata. Najgore od svega je {to nisu predvi|ene pare za pokri}e gubitaka „Toplanama“. A isto se odnosi i na ostala preduze}a. Isporuka komunalnih usluga mogla bi do}i u pitanje. [ta }e i kako dalje biti, neka obja{njavaju kreato-

Rije~ poslanika

Musi} i Kozadra

„Toplane“: Ho}e li se ponoviti mart 2010. godine

Bud`et Ministarstva
miliona KM 2010. miliona KM 2011. miliona KM optimalan

57

ne, to }e imati nesagledive posljedice. Na kraju }e opet ispa{tati gra|ani. Ovakav potez nije napravila niti jedna struktura vlasti do sada. Apsurd je ve}i {to je bud`et pove}an u odnosu na pro{lu godinu, a grant nam se ukida - ka`e Zeljkovi}. Iz „Sarajevogasa“ ka`u da se nadaju da }e Vlada ugraditi teku}i grant „Toplanama“. - Ne vidimo alternativu. S januarskom fakturom dug

49

Nema alternative

56-60

„Toplana“ prema nama je 64 miliona. A mi „BH-Gasu“ dugujemo 37,8 miliona. Ako se taj iznos ne bude smanjivao, do}i }e do redukcije ili prekida isporuke plina - ka`e Adis Salki}, portparol „Sarajevogasa“. Isto je potvr|eno i iz „BH-Gasa“ te je apelirano na sve karike u lancu da redovno izmiruju obaveze za plin kako se ne bi ponovio mart 2010. godine, kada su gra|ani ostali bez grijanja.
N. PILAVD@I]

D`evad Rad`o, SBB BiH: - Nacrt jo{ nisam dobio. Ako se ovo ispostavi ta~nim, tra`it }emo tokom rasprave na sjednici Skup{tine da se taj novac ugradi u bud`et. Vlada i Skup{tina postoje zbog gra|ana i mi moramo raditi u interesu naroda. Nermin Pe}anac, SDU: - Dok je SDP bio opozicija, tra`ili su da se rije{i otplata duga za plin. A sad, o~igledno, produbljuju te probleme. Pitam se je li ovo neka provokacija. Ne mogu da povjerujem {ta se de{ava. Tra`it }emo na sjednici da se uvrsti u nacrt. Ne}emo dozvoliti da ispa{taju gra|ani.

Ograda u ulici Dalmatinska nageta je na trotoar i ometa kretanje prolaznika. Kako su nam kazali, o{te}ena je nakon saobra}ajnog udesa, me|utim, ve} danima to N. G. niko da sanira.

O{te}ena ograda

Prodaja penzionerskih kupona po~inje 9. februara. Penzioneri s penzijom od 301 do 400 KM kupone mogu kupiti na prodajnim mjestima ]umurija, Otoka, Alipa{in Most, Vogo{}a, Dobrinja, Ilid`a i Had`i}i. Od 401 do 500 KM na Latinskoj ]upriji, Alipa{inom Mostu, Ilid`i, Otoci, Dobrinji, Had`i}ima, Ned`ari}ima i Vogo{}i. Oni s vi{e od 501 KM na ]umuriji, Alipa{inom Mostu, Ilid`i, Otoci, Dobrinji i Vogo{}i. Kuponi se najkasnije mogu zamijeniti do 15. februara. Va`enje besplatnih penzionerskih kupona produ`ava se do kraja marta, ka`u u A. J. GRAS-u.

Penzionerski kuponi od 9. februara

Ma koliko se odgovorni u Op{tini, zadu`eni za brigu o prohodnosti puteva, trudili da ubijede javnost kako je ove godine taj posao kvalitetno odra|en, ~injenice govore suprotno. Tako je tokom protekle nedjelje u Hitnoj pomo}i prnjavorskog Doma zdravlja zbog prijeloma noge zavr{ila dr. Bogdana Lazi}, koja je stradala prilikom dolaska na posao, na samom ulazu u Dom zdravlja. Pored doktorice Lazi}, u gipsu je zavr{io i po{tar Ljubinko Du{ani},

Doktorica i po{tar zavr{ili u gipsu

Poledica na prnjavorskim ulicama

12

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

panorama

koji se okliznuo na ledu u centru grada dok je raznosio po{tu i slomio nogu. - Zbog ovakvog stanja najbolje je nazuti priglavke na cipele i tako, koliko-toliko, biti siguran da u gradu ne}ete stradati. Mo`ete zamisliti kako je onima koji se kre}u uz pomo} {taka - pri~a nam jedan gra|anin, koji smatra da bi zbog ovakve situacije trebalo tu`iti prnjavorske komunalce, kojima je povjereno odr`avanje gradskih ulica, ali i one u Op{tini koji su im taj D. ^. posao povjerili.

[ta mi se (ne)svi|a u Teo~aku

Novinari iz Londona
Besim Nik{i}, Teskered`i} i fotograf „Monocla“ za stolom „Daisy“

Nijedna ulica nema naziv
- U Teo~aku mi se svi|a ure|en objekat Doma zdravlja na kojem nam mogu zavidjeti i ve}e sredine. Svi|a mi se razmi{ljanje mladih u pogledu obrazovanja i ~injenica da sve vi{e upisuju i zavr{avaju fakultet. S druge strane, ne svi|a mi se to {to se ne radi dovoljno kako bi se mladi zadr`ali na ovim prostorima, odnosno ne postoji strategija koja bi to zaokru`ivala i vodila u pozitivnom smjeru. Ne dopada mi se neure|enost komunalnih usluga. Kod Senajil Husi}, {ef Biroa za nas ne postoji niti jedan naziv zapo{ljavanje ulice i nemamo nijedan kulturno-sportski objekat. Nemamo ve}ih prodajnih objekata kao ni tr`ni centar - ka`e SeE. D`. najil Husi}, {ef Biroa za zapo{ljavanje.

Ovih dana „Rukotvorine“ je posjetila ekipa londonskog magazina „Monocle“. Kroz reporta`u o ovom kolektivu, `ele pokazati da kroz spoj ru~nog i modernog nastaje prava vrijednost.

PRIZNANJA Konji~ki drvorezbari na sajmu u Kelnu

Spoj tradicije i modernog Sto „Daisy“ dizajnirao Salih Teskered`i}, {ef odsjeka za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu
„Imn cologne 2011“ naziv je sajma namje{taja koji je nedavno odr`an u njema~kom gradu Kelnu, a na kojem je jednu od presti`nijih nagrada u svijetu „Interior innovation awand 2011“ za dizajn namje{taja dobila firma „Rukotvorine“ iz Konjica, u vlasni{tvu Besima Nik{i}a. Rije~ je o stolu „Daisy“, koji je dizajnirao Salih Teskered`i}, {ef odsjeka za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a koji je ura|en kao spoj tradicije i modernog namje{taja. - Za mene je ovo bio veliki izazov. Rije~ je o jednoj transformaciji od manufakturnog ka modernom dizajnu i

’Rukotvorine’ nagra|ene za dizajn namje{taja
Kupci sa zapada
Uz ve} prepoznatljivi sto „Daisy“, u salonu namje{taja „Rukotvorine“ nalaze se i novi elementi poput stolica, trpezarijskih stolova, dvosjeda, komoda... - Nagrada je priznanje za na{ rad i trud, a ve} ima interesanata iz zapadnih zemalja, potencijalnih kupaca koji `ele na{ namje{taj - kazao je Besim Nik{i}.
Ku}a Nik{i}a u kojoj je salon namje{taja

Ju~er izmjereno u Bijeljini

Sumpordioksid na najkriti~nijoj ta~ki
Koli~ina sumpordioksida u vazduhu ju~er je u Bijeljini dostigla najkriti~niju ta~ku do sada, pi{e Srna. Prosje~na dnevna vrijednost sumpordioksida ju~er je bila 201,41 mikrogram po metru kubnom, {to prelazi prosje~nu godi{nju vrijednost od 90 mikrograma po metru kubnom, navode u Tehni~kom institutu Bijeljina. Prema podacima Tehni~kog instituta, u vazduhu je ju~er zabilje`eno i pove}ano prisustvo lebde}ih ~estica, koje iznosi 58,6 mikrograma po metru kubnom, u odnosu na dozvoljenih 50, {to je prosje~na godi{nja vrijednost.

Crnogorski ambasador u Bosanskoj Gradi{ci

Novi dizajn

poku{aju stvaranja originalnog identiteta, koji se ve`e na tradicionalna iskustva, u ~emu smo uspjeli - kazao je Teskered`i}, naglasiv{i zadovoljstvo {to je internacionalni `iri u Kelnu prepoznao ovaj kvalitet. Tradicija drvorezbarskog namje{taja u Konjicu, kroz vj-

e{te ruke majstora u „Rukotvorinama“, ve} je postala prepoznatljiva u jednoj novoj formi, koja je zadovoljila ukus modernog dizajna. Uz dizajnera Teskerd`i}a, tu su i Jasna Mujki}, Denisa [pago te Adem Nik{i}, koji je od svog oca Besima u~io vrijednosti drvoreM. ]OSI] zbarstva.

\urovi} i Kragulj: Konkretiziranje saradnje

Zainteresirani za ekonomsku saradnju
Crna Gora je veoma zainteresovana za ekonomsku saradnju sa BiH, a posebno sa op{tinom Bosanska Gradi{ka, koja ima zna~ajnu poljoprivrednu proizvodnju. Ovo se ~ulo prilikom susreta crnogorskog ambasadora u BiH Dragana \urovi}a sa na~elnikom bosanskogradi{ke op{tine Nikolom Kraguljem. Na sastanku je bilo rije~i i o saradnji u oblasti kulture i sporta te o `ivotu crnogorske nacionalne manjine u ovoj op{tini. -Impresionirani smo potencijalima iz oblasti poljoprivrede u Bosanskoj Gradi{ci, pogotovo kada je u pitanju proizvodnja vo}a, povr}a i mesa. To su proizvodi koji su neophodni na crnogorskom tr`i{tu, i to ne samo u vrijeme turisti~ke sezone - rekao je \urovi}. On je pohvalio ~injenicu da je odbornik iz reda nacionalnih manjina u skup{tinskim klupama lokalnog parlamenta upravo Crnogorac. Ambasador \urovi} razgovarao je i sa predstavnicima Udru`enja Crnogoraca u Bosanskoj Gradi{ci „Lu~a“. B. G.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za obnovu 18 povratni~kih ku}a u op{tini Doboj izdvojilo je 300.000 KM, a klju~eve obnovljenih ku}a korisnicima je ju~er uru~io ministar Safet Halilovi}. Klju~eve su dobili Hamza Bukvi}, Feriz Ahmetovi}, Sezaija Kavazovi}, Hariz Nezirovi}, Nedim Be~i}, Sabira ^vori}, Hasan Had`i}, Semir ^aji}, Omer Sejdina, Hazem Spahi}, Mevludin Me{i}, Mirzet Mrkanovi}, Jasmin Muji}, Mustafa Mehinovi}, Nijaz ^aji}, Uzeir Muji}, Zurijeta ^atak i Hajrudin Muratovi}.

Uru~eni klju~evi 18 obnovljenih ku}a

Povratnicima na podru~je op{tine Doboj

^aji}i osam godina ~ekali obnovu

Nakon osam godina od povratka u Poto~ane klju~eve

obnovljene ku}e dobila je tro~lana porodica ^aji}, koja je

bila podstanar u amid`inoj ku}i. - Mnogo nam zna~i kada znamo da imamo svoj krov. Dugo smo ga ~ekali, ali smo do~ekali - ka`e Sabina ^aji}. Safet Halilovi} je sa na~elnikom Obrenom Petrovi}em razgovarao o realizaciji projekta vodosnabdijevanja Sjenine i Sjenine Rijeke, kojim je predvi|eno napajanje oko 500 doma}instava vodom. - Za projekat vodosnabdijevanja u Sjenini i Sjenini Rijeci izdvojeno je 70.000 KM za prvu fazu, a naknadno jo{ 150.000 KM - kazao je HaliloS. ^a. vi}.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

13

ZENICA Neformalni protest zbog zaga|enja zraka

Mladi jajima zasuli Op}inu
Policija intervenisala, a bilo i nekoliko privo|enja Najavili sljede}e okupljanje pred Mittalom
Edin Sikira uru~uje pehar na~elniku

Oko hiljadu, uglavnom, mladih ju~er se u 14 sati okupilo ispred Op}ine Zenica tra`e}i ~i{}i zrak i primoravanje velikih zaga|iva~a da ubrzano postave filtere. Na skupu nije bilo govora, kao ni formalnog organizatora, jer je okupljanje vr{eno uglavnom putem dru{tvene mre`e „Facebook“ i plakata po gradu. Ispo~etka je i policija potcijenila zvani~no nenajavljeni skup, ali kako je on odmicao, pristizala su i poja~anja iz svih policijskih stanica. Prisutni su mogli vidjeti nekoliko privo|enja, ali zvani~nih izjava policije nije bilo. Nakon {to su na nekoliko u~esnika sa prozora

Predstavnici OK „Kakanj“ predali nagradu

Pehar krasi vitrinu op}inskog na~elnika

U povodu nagrade koja je, na tradicionalnom izboru najuspje{nijih sportista u BiH za 2010. godinu, u konkurenciji mu{kih ekipa dodijeljena Odbojka{kom klubu „Kakanj“, op}inski na~elnik Mensur Ja{arspahi} organizirao je prijem za predstavnike uprave i igra~e Kluba. Uprava i igra~i OK „Kakanj“ smatrali su da pehar koji su dobili treba krasiti ured na~elnika pa ga je Edin Sikira, predsjednik OK „Kakanj“, uru~io Ja{arspahi}u. Na sastanku je razgovarano o aktivnostima Kluba, planovima za budu}nost te Az. S. ambicijama za ovu godinu.

Zbog problema na izvori{tu „Milkino vrelo“

Uvedene redukcije vode u Brezi
Protest pro{ao u zvi`danju i negativnom spominjanju na~elnika

Zgradu ga|ali jajima

(Foto: J. Had`i})

Op}ine pali upalja~i i drugi sitni predmeti, po~elo je ga|anje prozora i ulaza u Op}inu jajima, pa je policija intervenisala. Ostatak jednoiposatnog protesta protekao je uglavnom u zvi`danju i negativnom spominjanju na~elnika Husejina Smajlovi}a, koji je u tim trenucima bio u Rijadu, u slu`benoj posjeti zbog novog kreditnog zadu`enja Op}ine radi izgradnje glavne gradske magistrale. Naredni petak gra|ani imaju namjeru da se ponovno okupe, ali pred upravnom zgradom Arcelor Mi-

Prekora~enja u januaru
Prema podacima sa zvani~nih mjernih ure|aja, po koli~ini lebde}ih ~estica limit od 100 mikrograma tokom januara prekora~en je 18 puta, iako federalni propisi dozvoljavaju prekora~enje sedam dana u godini. Jo{ je gore sa sumpordioksidom. ttala, kojeg smatraju najve}im zaga|iva~em grada.
A. D@ONLI]

Zbog smanjenja koli~ina vode na izvori{tu „Milkino vrelo“ i problema prouzrokovanih niskim temperaturama te smrzavanjem zemlje u zoni izvori{ta, JP „Komunalno“ Breza je bilo primorano uvesti prvi stepen redukcije vode na podru~ju grada Breze i naselja Bate, Mahala, Bulbulu{i}i, Zalo`je, Smailbegovi}i i dio Kamenica (sjeverni). Napajanje vodom prekida se u 23 sata i traje do {est sati, a redukcije su na snagu stupile 27. januara. - Ukoliko dotok vode na izvori{tu „Milkino vrelo“ u narednim danima ne bude normaliziran, korisnike javnog vodovoda o~ekuje i drugi stepen redukcije - stoji, izme|u ostalog, u obavje{tenju korisnicima javnog vodovoda koji E. Av. se napajaju sa izvori{ta „Milkino vrelo“.

Me|u 50 stra`ara-pripravnika u KPZ Zenica

Obuku pro{li i sportisti [kaljo, [ehi} i ^i~ak

Muftija zeni~ki Ejub ef. Dautovi} u uredu u Zenici organizovao je sastanak sa predstavnicima aktuelnih i novoizabranih vlasti RS i ZDK. Gosti muftije i glavnog imama Med`lisa IZ Zenica Jakuba Salkice bili su Enes Suljkanovi}, potpredsjednik RS, Obren Petrovi}, na~elnik Op{tine Doboj, Bajro ef. D`afi}, glavni imam Med`lisa IZ Doboj, te Murvet Bajraktarevi}, predsjednik Med`lisa IZ Doboj. Sastanku su prisustvovali i mandatar nove i premijer aktuelne vlade ZDK Fikret Plevljak i Miralem Galija{evi}, predsjednici SDP i SDA ZDK Mirsad Me{i} i Mirsad Zaimovi} te nekoliko zeni~kih privrednika. - @eljeli smo na{e goste iz RS i vlasti ZDK upoznati sa

Dautovi} upoznao predstavnike nove vlasti sa problemima povratnika

Sastanak u uredu muftije zeni~kog

Me|u 50 stra`ara-pripravnika, koji su u junu pro{le godine dobili posao u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, nalaze se i troje poznatih sportista: svjetska rekorderka u strelja{tvu Emma [kaljo, dr`avna rekorderka u bacanju kladiva Pa{a [ehi} i karatista Damir ^i~ak, koji su ovih dana okon~ali {estomjese~nu obuku i, zajedno sa kolegama u naredna tri mjeseca polagat }e stra`arski ispit pred komisijom Federalnog ministarstva pravde. Po prvi put je edukacija i obuka zatvorskih stra`ara obavljena u Policijskoj akademiji FMUP-a na Vracama u Sarajevu, {to bi trebalo doprinijeti stru~nijem i profesionalnijem radu, a certifikate svim polaznicima obuke zajedni~ki su uru~ili direktor KPZ Zenica Nihad Spahi} i direktor Policijske akademije Taib Spahi}. Po ugledu na KPZ Zenica, u narednom periodu edukaciju i obuku pro}i }e i zatvorski policajci-pripravnici iz sarajeV. B. vskog, biha}kog i busova~kog KPZ-a.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Besplatne ulaznice za sedam ~italaca

Ejub ef. Dautovi} u razgovoru sa svojim gostima

problemima na njihovom podru~ju. T ema razgovora bili su rje{avanje problema grupe nacionalnih predmeta u {kolama RS, aktuelna pitanja povratnika u Kotorsko kod Do-

boja poput vra}anja bespravno oduzete imovine, zaustavljanja eksploatacije {ljunka na uzurpiranom zemlji{tu, vra}anje u posjed Nogometnog stadiona lokalnom klubu, te mo-

gu}nost zamjene uni{tenog vakufskog zemlji{ta, ali i dono{enja odluke o upravljanju grobljima - mezaristanima kazao nam je muftija DautoA. D@. vi}.

„Dnevni avaz“, u saradnji sa Bosanskim narodnim pozori{tem Zenica, svoje ~itaoce nagra|uje ulaznicama za predstave. Zbog velikog interesa Zeni~ana za predstavu“Mortal kombajn“, gostovanje Narodnog pozori{ta Sarajevo, koja je na repertoaru ve~eras u 19,30 sati, ovaj put po dvije ulaznice dobilo je sedam na{ih ~italaca. To su Kenan [esti}, Azra Agi}, Jasmina Ali}, Azudin Turudi}, Amir Buzo, Ilma Terzi} i Una Selimovi}. Nagra|eni ulaznice mogu podi}i na blagajni Pozori{ta danas od 10,30 do 12,30 i od 17,30 do 19,30 sati.

14

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

crna hronika

Izvla~enje obavljeno uz pomo} patrolnog ~amca

(Foto: B. Grgi})

Izvu~eno tijelo nepoznatog utopljenika
Patrola Grani~ne policije primijetila je preksino} le{ mu{karca koji se, plutaju}i Savom, zaustavio u {iblju pored vode u neposrednoj blizini Orahove, naselja izme|u Bosanske Gradi{ke i Bosanske Dubice. Patrolnim ~amcem uz pomo} pripadnika kriminalisti~ke policije i pogrebnih radnika le{ je u petak u prijepodnevnim satima privu~en obali. Prvi rezultati ukazuju da se radi o mu{karcu srednje `ivotne dobi. - Najvjerovatnije da se radi o utapanju, po{to na prvi pogled na le{u nisu vidljivi znakovi nasilja. Pretpostavljamo da je tijelo nesretnog ~ovjeka bilo u vodi desetak dana, mo`da i du`e. Obdukcija }e utvrditi ta~an uzrok smrti - rekao je dr. Bogdan Milenkovi}, direktor Doma zdravlja u Bosanskoj Gradi{ci, koji je, tako|er, bio na mjestu doga|aja. Tijelo utopljenika prevezeno je u Op}u bolnicu u Bosanskoj Gradi{ci, gdje }e biti obavljena obdukcija, a kriminalisti~kim vje{ta~enjem i razmjenom informacija obavit }e se i identifikacija. Prema raspolo`ivim informacijama, ne radi se o osobi s podru~ja bosanskogradi{ke op}ine, pa je mogu}e da je tijelo doplutalo iz susjedne Hrvatske ili neke od op}ina u BiH koje se nalaze uzvodno B. G. uz rijeku Savu.

Iz rijeke Save kod Bosanske Gradi{ke

Pomahnitali narkoman krampom demolirao kiosk i divljao u policiji
Da bi smirili drogiranog Aleksandra Jeli~i}a (18), policajci pozvali ljekare Hitne pomo}i
Aleksandar Jeli~i} (18) iz Prijedora preksino} oko 22 sata zavr{io je u pritvorskoj jedinici SJB Prijedor nakon {to ga je policija zatekla kako krampom razvaljuje kiosk „Glasa Srpske“ u ulici Save Kova~evi}a u Prijedoru. Jeli~i}, koji je bio pod dejstvom narkotika, divljanje je nastavio i u prostorijama SJB Prijedor. Tamo je do dolaska Hitne pomo}i, koju je pozvala policija da ga smiri, polupao lavabo i vodom natopio zatvorski du{ek. Mladi} koji se tereti za te{ku kra|u i o{te}enje tu|e stvari i ju~er je zadr`an u policiji na kriminalisti~koj obradi, nakon koje }e, po nezvani~nim saznanjima, biti upu}en i na psihijatrijsko posmatranje. Radnici u kiosku koji su se tokom pro{le i ove godine ~ak pet puta na{li na meti provalnika koji su ukrali ve}u koli~inu raznih vrsta cigareta ju~er nisu `eljeli komentirati posljednji incident, osim {to su kazali da iz kioska ni{ta nije odneseno. Materijalna {teta nastala ovim vandalskim ~inom iznosi oko 300 maM. Z. raka.

PRIJEDOR Incident u centru grada

[teta procijenjena na oko 300 KM
(Foto: D. Stojni})

Pripadnici Grani~ne policije Bijeljina prekju~er su prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine na prijelazu Pavlovi}a most uhapsili N. A. (31), dr`avljanku BiH.

Uhva}ena osumnji~ena za ubistvo
Aerodromsko Naselje u Sarajevu

Pavlovi}a most kod Bijeljine

Provjerom je ustanovljeno da je za njom Interpol Sarajevo raspisao potjernicu zbog sumnje da je po~inila ubistvo. O doga|aju je obavije{ten Sud BiH.

Radnica Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH napadnuta je preksino} sat iza pono}i ispred sjedi{ta OHR-a u ulici Drage Mali}a u Banjoj Luci dok je ~uvala ovaj objekt. Policiji je prijavljeno da su dvije nepoznate osobe fizi~ki nasrnule na djevojku, tako {to je jedan od napada~a po~eo gurati ku}icu u kojoj se nalazila, a drugi joj je poku{avao ukrasti slu`beni pi{tolj.

Radnica na osiguranju napadnuta ispred sjedi{ta OHR-a

Dok je ~uvala zgradu u Banjoj Luci

Napad izveo registrirani narkoman

(Foto: M. Lugi})

Radnica je zvala kolegu koji je isti objekt ~uvao samo s druge strane zgrade, nakon ~ega su napada~i pobjegli. Policija je nekoliko sati nakon incidenta po~ela potragu za napada~ima, pa je tako odmah i uhap{en Miroslav Kova~evi} (21), policiji odranije poznat kao heroinski ovisnik. Policija i dalje u Banjoj Luci provodi aktivnosti kako bi identificirala V. S. i drugog napada~a.

Vrata obijena pajserom

Nepoznata osoba provalila je u apoteku u Aerodromskom Naselju koja se nalazi u ulici Rudolfa Rude Tomi}a broj pet u Sarajevu. Razbojnik je pajserom razvalio ulazna vrata te u{ao u unutra{njost objekta. Tada se aktivirao alarm koji je povezan s Agencijom za za{titu ljudi i imovine DSC te sprije~io lopova u njegovoj namjeri. - De`urni u DSC-u na li-

Sprije~ena provala u apoteku

ce mjesta uputio je interventnu ekipu i pripadnike Policijske uprave Novi Grad. U veoma kratkom roku interventne ekipe stigle su na mjesto doga|aja te ustanovili da ni{ta nije ukradeno. Pripadnici PU Novi Grad izvr{ili su uvi|aj i poduzeli daljnje mjere na pronalsku po~inioca. Ina~e, u objektu postoji videonadzorni sistem koji }e biti kori{ten u istrazi - saop}eno je iz DSC-a.

Zavr{nim rije~ima odbrane ju~er je u Sudu BiH zavr{eno su|enje Almiru [alji}u, Enisu Hajdarevi}u i Amiru Gud`evi}u, optu`enima za organizirani kriminal i {verc heroina. Suprotno navodima Tu`ila{tva BiH, koje tra`i da se optu`eni kazne po zakonu, branioci optu`enih ju~er su zatra`ili da se njihovim branjenicima, usljed nedostatka dokaza, izreknu osloba|aju}e presude. Presuda [alji}u i ostalima bit }e izre~ena 9. februara. Prema navodima iz optu`nice, [alji} i Hajdarevi} su od decembra 2008. do kraja marta 2009. godine organizirali i rukovodili zlo~ina~kom organizacijom

Karkin tvrdi da optu`ba nije pru`ila dokaze
radi me|unarodne kupoprodaje heroina. Drogu su nabavljali na podru~ju Turske i drugih dr`ava, s ciljem daljnje prodaje na podru~ju BiH i Hrvatske. Upravo je ovaj ~injeni~ni opis bio meta kritike [alji~evog branioca, advokata Fahrije Karkina, koji je ukazao da je optu`nica nejasna i neprecizna. Karkin je rekao da }e sud imati problema s optu`nicom koja, nakon {to su pojedini osumnji~eni ranije potpisali sporazum o priznanju krivice, nije precizirana pa se po njoj ne mo`e ni postupati. Analiziraju}i dokaze i izjave svjedoka, Karkin je, tako|er, ustvrdio da njegovog

Presuda [alji}u i ostalima 9. februara

Advokat Karkin i optu`eni [alji}

branjenika Almira [alji}a nema ni u jednoj ta~ki optu`nice gdje se navodi kupovina i prodaja heroina. Karkin je naglasio i da optu`ba nije pru`ila nijedan dokaz u prilog tvrdnji

da novac prona|en kod [alji}a potje~e od prodaje droge. Suprotno tome, odbrana je pru`ila dokaz o podizanju kredita u porodicama [alji} i B. C. ^olpa.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

15

NESRE]A Milo{evi}i kod Banja Luke

Putni~ki voz usmrtio nepoznatu `enu
Na osnovu izjave ma{inovo|e i dosada{njih istra`nih radnji, mogu}e je da je rije~ o samoubistvu

Gorio stan na tre}em spratu

(Foto: S. ^akarevi})

Putni~ki voz koji saobra}a na relaciji Bosanski Novi - Banja Luka ju~er je oko 5.50 sati u mjestu Milo{evi}i udario za sada nepoznatu `enu koja je smrtno stradala na licu mjesta. Istraga je, kako nam je re~eno u policiji, ote`ana jer poginula nije imala li~ne dokumente kod sebe. Na osnovu izjave ma{inovo|e te dosada{njih detalja istrage, mogu}e je da je rije~ o samoubistvu jer je `ena nastavila hodati prugom ~ak i kada je bilo o~igledno da nailazi voz. U drugoj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Banja Luka - Doboj, u selu Baji}i u op}ini ^elinac, U drugoj nesre}i voz udario u kamion povrije|eni su Miladinko Grmu{a iz Banja Luke i onom „mercedes“, vla- sada neutvr|enim okolnonjegova dvojica suvoza~a. sni{tvo kompanije „Grmu{a stima direktno udario u puGrmu{a je upravljao kami- transport“, kada je pod za tni~ki voz. Povrije|eni su

Milan Pa{ali} (83) iz Ljeskovih Voda kod Doboja izgorio je u po`aru koji je izbio u njegovoj ku}i u zaseoku Rakovac. Pa{ali}evo ugljenisano tijelo prona|eno je na le`aju u kuhinji na kojem je spavao. Po`ar je izazvan nepa`njom Pa{ali}a, odnosno, najvjerovatnije, neuga{enom cigaretom, jer je starac bio pu{a~. Vatra je uni{tila i unutra{njost ku}e, namje{taj, stolariju i krovnu konstrukciju ku}e.

Starac izgorio u po`aru

Ljeskove Vode kod Doboja

U drugom po`aru koji se dogodio u dobojskom naselju Pijeskovi vatra je zahvatila stan na tre}em spratu u kojem je `ivjela nepokretna Stanojka Popovi}. Ona je u te{kom stanju prevezena u Klini~ki centar Banja Luka. Prema nezvani~nim informacijama, Popovi} je `ivjela sama, a poku{avaju}i se spasiti od vatre, pala je s kreveta koji je bio u plamenu te je zadoS. ^a. bila povrede glave.

(Foto: M. Lugi})

hospitalizirani s lak{im tjelesnim povredama, a istraV. S. ga je u toku.

Samozadovoljavao se pred djecom
Aslan Morina (43) iz Prizrena na Kosovu, nastanjen u Livnu, osu|en je na {est mjeseci zatvora zbog zadovoljavanja pohote pred djecom. Prema presudi koju je izrekao sudija Oliver Badrov, Morina se 21. oktobra Smje{ten u mostarski zatvor 2010. godine izmdjelo. Osu|eni je uhap{en 21. e|u 13 i 14 sati u krugu oktobra pro{le godine, otkad Dje~ijeg vrti}a „P~elice“ u se nalazi u KaznenopopraLivnu samozadovoljavao vnom zavodu u Mostaru. posmatraju}i djecu i njiho- Posjeduje dr`avljanstvo BiH, ve odgajateljice. ima suprugu s kojom nema U istrazi koju je proveo djece, a koja `ivi u jednom seMUP Livanjskog kantona lu kod Prizrena, i do sada niMorina je priznao krivi~no je bio poznat policiji.

Ispred vrti}a u Livnu

Sprije~en {verc sirove kafe i cigareta

Kod Gacka i Bile}e

Oduzeto vi{e od 19 tona kafe

(Foto: P. Mucovi})

Zaplijenjene cigarete

Organiziranim aktivnostima slu`benici Policijske stanice Gacko preksino} su u Avtovcu prilikom kontrole kamiona „mercedes“, kojim je upravljao S. L., prona{li 320 vre}a sirove kafe „rio minas“ ukupne te`ine 19.200 kilograma. U trenutku kontrole vo-

za~ kamiona nije posjedovao potrebnu dokumentaciju. Policajci su uz potvrdu oduzeli vozilo i robu. Nastavljaju}i aktivnosti na spre~avanju ilegalne trgovine akciznom robom, slu`benici Policijske stanice Bile}a na magistralnom pu-

tu M-20 u Matovu Hanu zaustavili su i kontrolirali automobil „{koda octavija“, kojim je upravljao D. J. Kontrolom vozila prona|ena je 751 {teka cigareta razli~itog proizvo|a~a za koje J. D. nije posjedovao dokumentaciju.

Prona|ene cigarete su uz potvrdu oduzete, a J. D. li{en je slobode i nakon kriminalisti~ke obrade pu{ten iz prostorija PS Bile}a. Nakon dokumentiranja slijedi podno{enje izvje{taja tu`ila{tvu u Trebinju za po~injeno krivi~no djelo nedoP M. . zvoljena trgovina.

Tramvaj udario pje{aka

Pofali}i u Sarajevu

U Bosanskom Brodu na izlazu iz BiH

Uhap{en par koji je tra`io Interpol Sarajevo
Osumnji~eni za vi{e kriminalnih djela na podru~ju Belgije
zilu „VW touareg“ hrvatskih registarskih oznaka, saop}eno je iz Grani~ne policije. Provjerom je ustanovljeno da je za njima Interpol Sarajevo raspisao potjernicu zbog sumnje da su po~inili vi{e krivi~nih djela na podru~ju Belgije, i to kriminalno udru`ivanje, te{ke kra|e i iskori{tavanje maloljetnika Na me|unarodnom grani~nom prijelazu slu`benici Jedinice grani~ne policije Bosanski Brod prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine, a na osnovu raspisanih potjernica, uhapsili su 35-godi{nju N. A., ro|enu u Torinu (Italija), i K. G. (36) iz Slavonskog Broda, dr`avljane Republike Hrvatske. Oni su se nalazili u vou kriminalne svrhe. Prilikom pregleda kod N. A. otkriveno je 10.490 eura. S obzirom na to da ih nije prijavila slu`benicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, 8.000 eura privremeno je oduzeto i predato Deviznom inspektoratu RS-a. O doga|aju su obavije{teni Tu`ila{tvo BiH i Sud
Mjesto udesa u Pofali}ima
(Foto: M. @ivojevi})

Nisu promakli budnosti grani~ara

BiH. Osumnji~eni su predati Sudu BiH na daljnje postupanje. Odre|en im je ekstradicioni pritvor.

Dok je prelazio preko pruge u blizini tramvajskog stajali{ta u Pofali}ima u Sarajevu, ju~er oko 10.15 sati tramvaj je udario 77-godi{njeg pje{aka Mileta Radi{i}a. Na mjesto nesre}e ubrzo je stigla policijska patrola kao i ekipa Hitne pomo}i te je povrije|eni Radi{i} prevezen u bo-

lnicu Ko{evo, gdje je zbrinut. Iz pres-slu`be KCUS-a saznajemo da je pje{ak zadobio lak{e povrede glave. Nakon saniranja povrede starac je pu{ten na ku}no lije~enje. Uvi|aj su obavili saobra}ajci koji su sa~inili zapisnik, a saobra}aj je normaAd. A. liziran u 11 sati.

Promet od 451.642 KM

Dionice Postbanke BH vrednije za 19,99 posto
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 99 transakcija ostvaren promet od 451.642 KM. Najve}i porast vrijedno-

16

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velj~a 2011.

biznis

GRA^ANICA Proizvodnja pile}eg mesa po evropskim standardima

Vrijednost indeksa
BIFX +0,01% 1.643,88 SASX-10 -0,24% 1.116,87 SASX-30 +0,87% 1.049,70

Kursna lista SASE na dan 4. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
16,30 3,80 28,81

Promjena kursa (%)
-1,15 -4,52 19,99

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
13 2 1

Tov pili}a uspje{an biznis porodice Oki}
Nakon {to se povezao s organizatorom tova, problema u plasmanu nema
Peradarstvo je grana koja je nakon rata prva pokrenuta s mrtve ta~ke, a bh. peradari jo{ jednom su pokazali da znaju i mogu proizvesti najkvalitetnije pile}e meso po evropskim standardima. Me|u onima koji u tovu brojlera (tovnih pili}a) posjeduju veliko iskustvo je i Mustafa Oki}, peradar iz Stjepan Polja kod Gra~anice. On je u blizini svoje ku}e u Stjepan Polju prije trideset godina sagradio modernu farmu za tov pili}a kapaciteta 15.000 brojlera u turnusu. U farmi je zaposlio ~lanove svoje porodice i tako razvio porodi~ni biznis. Poslom su vi{e nego zadovoljni. Oki} se trideset godina bavi ovim poslom, usavr{io nistrativnih barijera oti{le „pod led“. - Mali peradari moraju se vezati za organizatore tova, za firme koje posjeduju zaokru`en proces, od proizvodnje jaja do klaonice i plasmana. Ko zna {ta bi bilo i s mojom farmom da se na vrijeme nisam opredijelio i povezao s firmom „Brovis“ iz Visokog - ka`e Oki}, koji je za proizvedene hiljade tona pile}eg mesa dobio brojne nagrade i priznanja. On dodaje da nema problema s nabavkom sto~ne hrane, zdravstvenom za{titom pili}a u tovu i, {to je najva`nije, nema problema s plasmanom pili}a i naplatom.
H. ^ALI]

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO

2.771 2.095 50

45.167,81 7.961,00 1.440,50

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE AUTOMEHANIKA D.D. SARAJEVO 21,59 0,00 3.675 79.343,25 2

sti zabilje`ile su dionice Postbanke BH (19,99 posto) i dostigle su cijenu od 28,81 KM, a najve}i pad dionica imao je ZIFa Prof plus Sarajevo (4,52 posto), ~iji je kurs iznosio 3,80 KM. Na Kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo (45.167 KM, po kursu od 16,30 KM), a na kotaciji fondova dionicama ZIF-a Herbos fond Mostar, u iznosu od 66.114 KM, po kursu od {est KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je

Postbanka: Dobar dan

Oki} na svojoj farmi: Tridesetogodi{nje iskustvo

dionicama BH Telecoma (41.006 KM, po kursu od 22,23 KM), a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Automehanike Sarajevo, u iznosu od 79.343 KM, po kursu od 21,59 KM.

ga je i, kako ka`e, iznad svega zavolio.

Mnoge njegove kolege su zbog nemara dr`ave i admi-

Proslava 20 godina poznate kompanije

„Delta“ u RS zapo{ljava 1.100 radnika
Strate{ki biznis srbijanske kompanije ’’Delta’’ u narednom periodu bit }e agrar, a u narednih nekoliko godina ova firma gradit }e nove {oping molove u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Banjoj Luci i Ni{u, rekao je ju~er predsjednik kompanije Miroslav Mi{kovi} na sve~anom skupu povodom 20 godina postojanja ’’Delte’’. Predsjednik RS Milorad Dodik, koji je s premijerom RS Aleksandrom D`ombi}em u Beogradu prisustvovao proslavi 20 godina postojanja ’’Delte’’, rekao je da ova kompanija zapo{ljava vi{e od 1.100 radnika u RS, a ~iji je promet u pro{loj godini bio skoro 200 miliona maraka.
Mi{kovi}: Strate{ki biznis

Berzanski barometar za 4. 2. 2011. godine

Euro/dolar 1,3595 Nafta -0,29%

101,80 Zlato +0,04%

1.350,10 -0,21%

Obim trgovine 124.556 KM

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,455274 1,450729 26,285913 0,081228 0,261717 0,721635 1,750979 0,565032 0,249881 0,221233 1,506052 0,897561 2,302810 1,431253 0,048770 1,880419 1,955830 1,458921 1,454365 26,351792 0,081432 0,262373 0,723444 1,755367 0,566448 0,250507 0,221787 1,509827 0,899811 2,308581 1,434840 0,048892 1,885132 1,955830 1,462568 1,458001 26,417671 0,081636 0,263029 0,725253 1,759755 0,567864 0,251133 0,222341 1,513602 0,902061 2,314352 1,438427 0,049014 1,889845

Akcije Tr`nice i dalje vode
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 83 transakcije ostvaren promet od 124.556 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Tr`nice Banja Luka, u iznosu od 28.318 KM, po prosje~noj cijeni od 1,50 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Zepter

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS +0,63 +0,46 972,91 1.706,19

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 4. 2. 2011.
Naziv emitenta
Tr`nica a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,5

Promjena u%
0

Maks. cijena
1,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 4,76 1,21 28.318,50 2.723,26 384,78

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,86 1,25 4,89
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

fonda Banja Luka (1,25 posto), ~ija je prosje~na cijena bila 4,86 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i rast imale su akcije Agrokrajine Banja Luka (12 posto). Po pr-

Lutrija RS a.d. Banja Luka

1,21

-39,5

1,21

osje~noj cijeni od 0,28 KM trgovalo se za 4.965 KM. Na-

jve}i pad (39,50 posto) zabilje`ile su akcije Lutrije RS.

oglasi

Dnevni avaz

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

17

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i kadrovske poslove (telefon 033/275-926).

Premijer izabran za predsjednika MAKEDONIJA Su|enje zbog tajnih zatvora CIA-e

Mjanmar

18

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

globus

El-Masri tra`i 50.000 eura i izvinjenje
Obavje{tajci su ga u Makedoniji, prema njegovom iskazu, dr`ali tri sedmice

[ein: Umjerena gledi{ta

Premijer Mjanmara i biv{i general Tein Sein izabran je ju~er za predsjednika ove zemlje kao kandidat civilnih ~lanova Donjeg doma parlamenta. Tein [ein (65) porazio je drugu dvojicu kandidata jednog iz redova civilnih ~lanova Gornjeg doma parlamenta i drugog iz grupe ~lanova oba doma parlamenta koje bira vojska. Tein, koji se na mjestu premijera nalazi od oktobra 2007. godine, penzionirani je vojni general koji predsjedava Strankom solidarnosti i razvoja unije, koju podr`ava hunta koja se na vlasti u biv{oj Burmi nalazi od 1962. godine. Tein je ~etvrti ~ovjek hunte i smatra se da zastupa relativno umjerena gledi{ta. Izbor predsjednika najnoviji je korak u takozvanoj tranziciji ka demokratiji u Mjanmaru, za koju kriti~ari ka`u da zapravo predstavlja masku za u~vr{}ivanje vojne vladavine, pi{e AP.

U Skoplju je ju~er po~eo sudski proces po tu`bi Nijemca libanskog porijekla Kaleda el-Masrija, koji tvrdi da je bio otet u Makedoniji, a potom mu~en u Afganistanu. El-Masri je tu`io dr`avu Makedoniju i tra`i 50.000 eura od{tete i izvinjenje ako se doka`e da je u Makedoniji bilo tajnih zatvora CIA-e.

SAD bez komentara
Ameri~ki zvani~nici odbili su javno komentirati El-Masrijev slu~aj, ali ameri~ke diplomatske depe{e koje je objavio Wikile{trajkovao gla|u 27 dana i da je poslije toga ostavljen u planinskoj oblasti u Albaniji. El-Masri tvrdi da je i pored toga {to je CIA utvrdila da se radi o pogre{nom ~ovjeku u pritvoru bio ~etiri mjeseca. aks pokazuju da su diplomati u Njema~koj i Makedoniji imali problema da slu~aj zadr`e u tajnosti i daleko od pravosu|a. vje{tajci dr`ali tri sedmice. Vlada SAD i Makedonija ve} nekoliko puta negirali su El-Masrijeve navode, a on protiv makedonske vlade vodi proces i u Evropskom sudu za ljudska prava. El-Masri je tu`io makedonsku vladu poslije neuspjelih poku{aja da proces pokrene pred sudovima u SAD i Njema~koj.

Bio na odmoru
On tvrdi da je 2003. kidnapiran u Skoplju, gdje je bio na odmoru, potom dr`an u tom gradu, a onda odveden u Afganistan, gdje je u centru obavje{tajne slu`be SAD bio mu~en. Rekao je da je u pritvoru u Afganistanu

Vlada negira
El-Masri ( lijevo): Otet u Makedoniji, a potom mu~en u Afganistanu

U Makedoniji su ga, prema njegovom iskazu, oba-

Mu{karci oslobo|eni, `ena zadr`ana
Italijanska turistkinja (56) koja je putovala s voza~em i vodi~em kidnapirana je u Sahari, na jugu Al`ira, saop}ili su ju~er sigurnosni izvori. - Ona je oteta u srijedu u Alidemu, na oko 130 km ju`no

Oteta italijanska turistkinja u Sahari
od D`aneta, najve}eg grada na jugoistoku Al`ira - izjavio je sigurnosni zvani~nik u regionu kojeg je pozvao AFP. Voza~ i vodi~ koji su bili s njom oslobo|eni su nakon otmice, a istra`iteljima su rekli da ih je otelo „14 mu{karaca koji su bili u dva kombija marke „toyota“. Vojska koja kontrolira pustinjsku oblast Alidem krenula je u potragu za ovim vozilima, ali izgleda da su otmi~ari ve} napustili zemlju. Dnevnik „Esh-Shoruk“ pi{e ju~er da su otmi~ari, najvjerovatnije, ovu `enu koja je boravila na jednomjese~nom odmoru u tom regi-

onu odveli u susjedni Niger. List je naveo da je lokalna turisti~ka agencija rekla sigurnosnoj slu`bi da se otmica dogodila u oblasti u kojoj je aktivan jedan ogranak ElKaide.

globus

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

19

SAD Knjiga biv{eg ameri~kog ministra odbrane Donalda Ramsfelda

Izostalo o~ekivano izvinjenje
Ramsfeld nema rije~i kajanja ni kada se radi o tehnikama islje|ivanja zato~enika, konstatiraju}i da je i administracija predsjednika Obame odlu~ila zadr`ati zatvor Gvantanamo
ispostavilo, nepostoje}a skladi{ta oru`ja za masovno uni{tenje, Ramsfeld bi je sada najradije povukao, pi{e „Washington Post“, koji je imao uvid u knjigu. [to se rata u Iraku ti~e, ka`e da je vrijedio truda jer bi Bliski istok, da je ostao na vlasti Sadam Husein, bio daleko opasnije mjesto nego danas. Ramsfeld nije mogao da se uzdr`i da u knjizi napisanoj na 800 strana ne iznese i komentare na ra~un biv{ih dr`avnih sekretara Kolina Pauela (Colin Powell) i Kondolize Rajs (Condoleezza Rice) kao i nekih kongresmena i novinara. I{ao je toliko daleko da prikazuje predsjednika Bu{a kao ~ovjeka na ~elu poslova nacionalne sigurnosti koje vodi na osnovu nekoherentnog procesa dono{enja odluka i politi~ke inercije. Ramsfeldova knjiga potvr|uje ranije tvrdnje o disfunkcionalnosti ameri~kog Vije}a za nacionalnu sigurnost
Skandal nakon kojeg je trebao oti}i

Biv{i ameri~ki ministar odbrane Donald Ramsfeld (Rumsfeld, 78), majstor so~nih {ala, sada priznaje da je znao i pretjerati u tome, pi{e „Washington Post“ u osvrtu na autobiografsku knjigu „Znano i neznano“, koja se na tr`i{tu treba pojaviti idu}e nedjelje.

Plja~ke se de{avaju
^ovjek koji je u administraciji predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) bio oli~enje razmetljivosti i samouvjerenosti sada je spreman priznati da se ponekad stvari doga|aju, naprimjer plja~ke u Iraku odmah poslije invazije. On, tako|er, priznaje da se njegova izjava o staroj Evropi, kako je krstio Njema~ku i Francusku jer nisu podr`ale ameri~ku upotrebu sile u Iraku, te{ko mo`e smatrati diplomatskim umije}em. [to se ti~e izjave „Znamo gdje se nalaze“, date u prvim danima invazije na Irak, a koja se odnosila na, kako se

Ramsfeld: Rat u Iraku vrijedio truda

Knjiga pokriva cijeli Ramsfeldov `ivot, ali oko 60 posto ipak se odnosi na {est godina dok je bio ministar odbrane, od 2000. do 2006. Osim toga, izrazio je `aljenje {to nije oti{ao s polo`aja u maju 2004. godine, kada je izbio skandal u vezi s tretmanom zatvorenika u irakom zatvoru Abu Graib. Predsjednik Bu{ tada je dvaput odbacio njegov zahtjev za ostavku, da bi ga poslije dvije i po godine i poraza na kongresnim izborima pustio da ode. jetio je Ramsfeld. Iako o Bu{u govori s komplimentima, zamjera mu {to nije u~inio vi{e da razrije{i neslaganja me|u svojim savjetnicima. Ramsfeld nema rije~i kajanja ni kada se radi o tehnikama islje|ivanja zato~enika, konstatiraju}i da je i administracija predsjednika Baraka Obame (Barack) odlu~ila zadr`ati zatvor u bazi Gvantanamo i da osumnji~enim teroristima ne pru`i status ratnih zarobljenika.

Zbog ~ega `ali

zbog stalnih nepetosti izme|u Pentagona i Stejt departmenta, za {ta su mnogi, ina~e, krivili upravo njega.

Zamjerke Bu{u
Povodom primjedbi da nije uputio dovoljno trupa za

taj rat, Ramsfeld ka`e da je nekad, mo`da, bilo bolje s ve}im brojem vojnika, ali da ga visoki oficiri nikada o tome nisu obavijestili. - Bilo je mnogo ruku za volanom, {to je formula da se kamion na|e u jarku - primi-

Ukratko

Pove}an broj `rtava

U Ankari 16 mrtvih pogiANKARA - Broj
nulih od dvije eksplozije plina u razmaku od nekoliko sati u industrijskoj zoni turske prijestonice Ankare pove}ao se ju~er sa 10 na 16.

Napad u Kongu LUBUMBA[I - Nepoznati napada~i napali su vojsku koja ~uva aerodrom u Lubumba{iju, u rudarskom regionu Katanga, na jugoistoku Konga, poslije ~ega je uslijedio oru`ani sukob. Vjerovatno se radi o pripadnicima grupe secesionista.

Sa zvani~ne stranice Tirola izbrisan je biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader kao dobitnik visokog odlikovanja „Tirolski orao“, koje mu je dodijeljeno 2004. godine, a nema ni videopriloga kada mu je to priznanje uru~eno. Priznanje biv{em hrvatskom premijeru tada je uru~io predsjednik regionalnog parlamenta Tirola Hervig van Sta (Herwig van Staa), koji je poznat i kao jedini visoki austrijski politi~ar koji je posjetio Sanadera u austrijskom pritvoru. Pri~a u vezi s visokim priznanjem Sanaderu po~ela je kada su tirolski desni~ari od poslanika Narodne stranke, kojoj pripada Van Sta, najavili da }e zatra`iti obja{njenje o njihovim vezama s biv{im hrvatskim premijerom, a posebno kako je on uop}e mogao dobiti visoko tirolsko odlikovanje. Tirolskim desni~arima tada je odgovoreno da }e Sanaderu biti oduzeto odliko-

Izbrisani i Sanader i njegov ’Tirolski orao’

Ni traga o visokom odlikovanju

Wikileaks o Britaniji

London: Britanija u ovoj borbi zavisna od SAD i njihovih tajnih slu`bi

Sanader: Vijest i videoprilog nestali sa zvani~ne stranice Tirola

vanje ukoliko bude pravomo}no osu|en. Poslanik tirolskih zelenih Gebi Mair proteklih dana pitao je za{to Sanadera vi{e nema na stranicama Tirola kao dobitnika visokog priznanja i je li to zna~i da mu je sada priznanje i oduzeto. Maira posebno zanima i

zvani~no obrazlo`enje kako je Sanader uop}e dobio visoko tirolsko priznanje, jer je nemogu}e na}i i zvani~ne razloge za dodjelu odlikovanja iz 2004. godine. On je ironi~no upitao koja je uop}e procedura da se nekome oduzme red „Tirolskog orla“.

Jasi odnio `ivot SIDNEJ - Potvr|ena je
prva `rtva ciklona Jasi, koji je poharao Australiju i iza sebe ostavio goleme {tete. Nesretni 23-godi{njak iz mjesta Bambaru ugu{io se od isparavanja dizela iz generatora dok se u svojoj ku}i skrivao od ciklona, javlja ABC.

Savezno udru`enje podunavskih Nijemaca i Kulturna fondacija podunavskih Nijemaca zatra`ili su od njema~kog predsjednika Kristijana Vulfa (Christian Wulff) da se Josipu Brozu Titu posthumno oduzme najvi{e njema~ko odliko-

Zahtjev za oduzimanje odlikovanja

Udru`enja Nijemaca

Britanski list „Daily Telegraph“ na naslovnoj strani prenosi sadr`aj novih dokumenata objavljenih na sajtu Wikileaks, zaklju~uju}i da je britanska obavje{tajna slu`ba MI6 „veoma zabrinuta“ zbog mogu}eg novog talasa teroristi~kih napada na doma}em tlu. Radikalni muslimani ro|eni i odgajani u Velikoj Britaniji prolazit }e detaljnu obuku za teroriste i postajati „operativci-samoubice“ koje }e biti veoma te{ko otkriti sve dok ne bude prekasno, pi{e list na osnovu dokumenata objavlje-

Doma}i teroristi brinu o MI6

nih na sajtu Wikileaks. Ministar vanjskih poslova Vilijem Hejg (William Hague) je, uprkos upozorenjima s raznih strana, najavio kresanje i bud`eta za antiteroristi~ke akcije, {to naro~ito brine Amerikance, navodi list. Britanija je, kako se navodi, u velikoj mjeri u borbi protiv terorizma „zavisna od SAD i njihovih tajnih slu`bi“ koje istovremeno insistiraju na tome da britansko Ministarstvo vanjskih poslova planirane u{tede poku{a ostvariti u nekoj drugoj oblasti.

vanje „Savezni krst za zasluge“. Izvje{tavaju}i o tome, hrvatski mediji ju~er su javili da je to zatra`eno zato {to je za vrijeme Titove vladavine iz Jugoslavije protjerano 200.000 Nijemaca, od kojih je 50.000 umrlo.

Tito: Odgovoran za protjerivanje

Italijanski parlament blokirao je zahtjev tu`ila{tva da u okviru istrage navoda da je premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) imao seksualne odnose s maloljetnom prostitutkom pretra`i kancelariju njegovog ra~unovo|e. Glasanje u Donjem domu parlamenta uslijedilo je nakon zahtjeva suda u Milanu da se pretra`i kancelarija premijerovog ra~unovo|e \uzepea Spinelija (Giuseppe Spinelli). Me|utim, poslanici su vratili slu~aj tu`iocima osporavaju}i nadle`nost.

Poslanici {tite Berluskonijevog knjigovo|u

20 Subota, 5. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

21

PREVARE D`ozef Kid zagor~avao `ivot Leriju Smitu

Uhap{en besku}nik koji je 17 godina `ivio pod tu|im imenom
Nevolje su i{le toliko daleko da su Smita nekoliko puta pritvorili zbog prekr{aja koje je prevarant po~inio
dozvolu. Nevolje su i{le toliko daleko da su ga nekoliko puta pritvorili zbog prekr{aja koje je Kid po~inio. Smit je godinama, kontaktiraju}i brojne agencije, poku{avao prona}i ~ovjeka koji je za sobom ostavljao samo nepla}ene ra~une i haos, ali Kid je bio neuhvatljiv. Ipak, policija je privela Kida, i to zbog sumnje da je potra`ivao povlastice pod tu|im imenom. - Odgodit }u svoju penziju kako bih ovo popravio. Stvarno ne}u oti}i u penziju dok ova situacija ne bude rije{ena - rekao je detektiv okruga Plejser D`im Hadson (Jim Hudson).

Ker~er: Ubijena u Italiji

D`ozef Kid (Joseph Kidd, 56) uhap{en je u okrugu Plejser u Kaliforniji, gdje su ga optu`ili za obmane i prevare koje je ~inio 17 godina. Policija ka`e da su Kida nebrojeno puta hapsili i slali u zatvor, gdje je imao pravo na socijalno i zdravstveno osiguranje, a sve pod imenom Lerija Smita (Larry Smith, 67). Pravi Leri Smit 17 godina bezuspje{no je poku{avao „o~istiti“ svoje ime. Njegov ugled bio je toliko okaljan da su mu uskratili zdravstveno osiguranje i oduzeli voza~ku

Otac `rtve Meredit Ker~er zgro`en
Otac Britanke Meredit Ker~er (Meredith Kercher, 21), koju je ubila Amanda Noks (Knox), o{tro je osudio film koji opisuje dramu koju je njegova k}erka pro`ivljavala prije nego su je u Italiji ubili Amanda, Rafael Solesito (Raffaele Sollecito) i Rudi Gjud (Rudy Guede). U jednoj sceni prikazuje se kako su Meredit Rafael i Rudi sru{ile na pod te im se ona `estoko opire. - Stresno je vidjeti ove

Snimljen film o ubici Amandi Noks

Kid i Smit: Kra|a identiteta

scene u filmu, stra{ne su. Kao da nije dovoljno samo zamisliti {ta su ubice napravile mojoj k}erki - zgro`eno je rekao D`on Ker~er (John), otac djevojke. Dodao je da su njemu prije snimanja filma objasnili da }e se u filmu spominjati ubistvo, ali ne i da }e prikazati sve onako kako je zapravo bilo. Naglasio je i da on i njegova supruga Arlin (Arlene) ne `ele gledati su|enje Amandi Noks u Italiji jer je to za njih {okantno.

Jedina `elja joj je da bude visoka jedan metar
Za mene je lom kosti kao prehlada za druge ljude, kada se ne{to slomi, samo legnem u krevet i ~ekam da se zalije~i, ka`e Nikol
- Za mene je lom kosti kao prehlada za druge ljude. Kada se ne{to slomi, samo legnem u krevet i ~ekam da se zalije~i. Gips vi{e ni ne stavljam - pri~a Nikol. Do svoje osme godine bila je u kreveti}u jer nije mogla sjediti. Kasnije joj je najdra`e mjesto u stanu bio sto u trpezariji s kojeg joj se pru`ao pogled na cijeli stan. Njeni roditelji pru`ili su joj sve, ali je nisu razmazili. Nikol je tako i{la u normalnu {kolu, polagala maturu i s 18 godina imala prvog de~ka. Ova djevojka sada `ivi u svom stanu i ima stalnu njegu. Nikol Fut (Nicole Foote), 33-godi{nja studentica povijesti umjetnosti, visoka je samo 84 centimetra i cijeli `ivot jedina joj je `elja bila biti malo vi{a. - Bila bih neizmjerno sretna kada bih narasla jo{ tih 16 centimetara. Jedan metar, to zvu~i mnogo bolje - ka`e Nikol. Ona boluje od rijetke bolesti Osteogenesis imperfecta ili bolesti staklenih kostiju. Ova genetska bolest ~esto je povezana s patuljastim rastom.

Djevojka boluje do sindroma staklenih kostiju

Mu{karca koji je iz kasina „Bellagio“ u Las Vegasu u decembru pro{le godine ukrao ~ipove vrijedne 1,5 miliona dolara uhapsili su u hotelu u kojem se nalazi taj kasino. Policija je uhapsila Entonija C. (Anthony, 29) nakon {to se sastao s policajcima u civilu te im poku{ao prodati ~ipove. Pretpostavljaju da je od plja~ke do hap{enja bio gost u hotelu.

Oplja~kao kasino pa se skrivao u istom hotelu

Nikol je studentica

Jurio zaru~nicu Nero|ena beba poslala sjekirom po imanju poruku iz stomaka
Okupljanje mladih ispred farme u Velikoj Britaniji izlu|ivalo je D`ona Pauela (John Powell, 28) i njegovu zaru~nicu Lusi Volton (Lucy Walton) te su ih odlu~ili upla{iti. Lusi je zamrljala svoju majicu ke~apom, a D`on je za njom tr~ao nose}i veliku sjekiru. Dotr~ala je do parkiranog automobila te je po~ela vri{tati da je puste unutra. Uspjeli su prepla{iti tinejd`ere, ali se nisu nadali da }e oni pozvati policiju. D`ona su priveli pod optu`bom da se ruga zakonu. Pauel je rekao kako su tiSve je uredu, poru~ilo je Britanki Doni Sejer (Donna Sayer, 29) njeno nero|eno dijete na snimci s ultrazvuka. Roditelji su se zabrinuli jer je bebi na prija{njim snimkama glava bila premala i izdu`ena, ali do petog mjeseca trudno}e dostigla je normalnu veli~inu, a mali{an je mami, podignuv{i palac gore, poru~io da se ne brine. Mama i medicinska sestra dugo su se smijale ugledav{i bebin prsti} na snimci. - Nakon {to su nam rekli da je beba dobro sestra je rekla da }e napraviti jo{ nekoliko snimaka. Ali beba se kr-

Par poku{ao upla{iti tinejd`ere

Snimak ultrazvuka

Sejer pokazuje snimak

Par zavr{io u policiji

nejd`eri policiji rekli da je sjekirom udarao po prozorima automobila. Iako on to negira, ~eka ga su|enje zbog prijetnje sjekirom te mogu}nosti nano{enja psihi~ke boli.

ila i sve {to je mogla snimiti je ruka s podignutim palcem kao da nam govori da je sve uredu - rekla je Dona, dodav{i kako joj je ljekar na posljednjem pregledu rekao da je s bebom sve uredu.

22
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

kultura

„Mortal Kombajn“ u Zenici
Predstava „Mortal Kombajn“ Narodnog pozori{ta Sarajevo gostovat }e ve~eras na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica. Komad Pavela Sale (Pawel) u re`iji Dine Mustafi}a izvest }e Ermin Sijamija, Alen Muratovi}, Josip Pejakovi}, Ejla Bav~i}, Adnan Haskovi}, Miraj Grbi}...

Promocija knjige u Bijeljini
U Bijeljini je promoviran roman „Zauvek u srcu“ beogradske novinarke Vesne Dedi}-Milojevi}. Tema romana, koji je za samo {est mjeseci postao naj~itaniji u Srbiji, jeste `ivot tri glumice u tridesetim godinama. Rije~ je o melodrami koja se bavi pitanjima roditeljstva, bogatstva, razvoda, tabloidima... Roman je objavila izdava~ka ku}a „Laguna“.

Marija FeketeSalivan u Oksfordu
Englesko izdanje slikovnice „Sirenin san“ Marije Fekete-Salivan (Sullivan), nedavno je predstavljeno u Galeriji „O3“ u bajkovitom zamku Oksford. Autorica se na{la me|u piscima i umjetnicima iz cijelog svijeta ~iji su tekstovi i umjetni~ki radovi predstavljeni na me|unarodnoj izlo`bi u Oksfordu.

Izlo`ba u Istiklal-d`amiji

KONCERTI Muzi~ari iz Sarajeva i Tirane u Zetri
(Foto: F. Fo~o)

Had`imejli}eva „Estetika pera“
Had`imejli}: Kaligrafija je umjetnost za sebe

U galeriji sarajevske Istiklal-d`amije ju~er je, u organizaciji Med`lisa Islamske zajednice Sarajevo, otvorena izlo`ba kaligrafskih radova „Estetika pera“ ]azima Had`imejli}a. Na izlo`bi, koju je otvorio Ferid ef. Dautovi}, predstavljeno je {ezdesetak radova, nastalih u posljednjih {est godina.

- Moja izlo`ba nije samo moja nego svih nas. ^ast mi je {to je otvorena za vrijeme bitnog mjeseca za sve muslimane rebiul-evela i ro|enja poslanika Muhammeda, a. s. Islamska kaligrafija je umjetnost sama sebi i sama za sebe. Kaligrafija na neki na~in i jeste apstraktno slikarstvo i ~ini sakralni dio islamske umjetnosti kazao je Had`imejli}. M. ^u.

Albanija i BiH slavile bezvizni re`im
Prisustvovao veliki broj osoba iz javnog i politi~kog `ivota ove dvije zemlje Specijalna go{}a mecosopranistica Bernarda Fink-Incko
Incko (Inzko), ina~e supruga visokog predstavnika u BiH Valentina Incka. Dirigent iz Albanije Zani Ciko (Zhani) bio je impresioniran reakcijama publike nadaju}i se da }e i koncert u Tirani, koji }e biti odr`an 6. februara, biti ba{ kao sarajevski. - Ovo je osvje`enje za sve nas. Sarajevska publika imala je priliku ~uti albanske umjetnike, a i Albanci }e uskoro imati priliku ~uti na{e - kazao je Cikov kolega, maestro Miroslav Homen. Sve~ani koncert samo je po~etak saradnje pozori{ta iz Sarajeva i Tirane, {to je najavio i Gradimir Gojer, direktor Ku}e na Obali. - Saradnja }e biti pozicionirana na tri plana. Prvi je razmjena solista, reditelja, scenografa i kostimografa, drugi, razmjena predstava i tre}i plan su zajedni~ki i koprodukcijski projekti. Tako }e na{a dva projekta, opera „Hasanaginica“ i balet „Katarina bosanska kraljica“ i}i u Albaniju. Na prijedlog kolege iz Tirane, da u ovaj krug saradnje uvrstimo i crnogorske teatarske radnike, pristao sam jer }emo time, kao tri dr`ave, lak{e dobiti novac od pristupnih fondova u Evropskoj uniji - kazao je Gojer. Koncertu, koji je organiziran pod pokroviteljstvom Vlade FBiH i Predsjedni{tva BiH, prisustvovao je veliki Pred brojnom publikom u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Zetri preksino} je odr`an sve~ani koncert povodom liberalizacije viznog re`ima za gra|ane Bosne i Hercegovine i Albanije. broj osoba iz javnog i politi~kog `ivota BiH i Albanije.

Projekt „Proizvodplus“ studenata Odsjeka za produkt-dizajn Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu uspje{no je predstavljen na Sajmu namje{taja u Kelnu, u okviru platforme „D3 Designt Talents“. Tako je studentica Narda Nik{i} zapo~ela pregovore s njema~kim proizvo|a~em o realizaciji svog projekta. Jo{ jedan dokaz uspje{nosti ovog projekta je i rezultat studentice Neire Si-

Nagrade za studente

Uspjesi dizajnera sa ALU

Nastavak saradnje
- Ovo je prvi korak u kulturnoj saradnji BiH i Albanije. Za mjesec-dva grupa novinara i turisti~kih operatera putuje u Albaniju kako bi se upoznala sa svim njenim kulturnim i turisti~kim bogatstvima. Nakon toga, krajem septembra istim povodom grupa stru~njaka iz Albanije do}i }e u BiH. Cijela godina bit }e u znaku razmjene kulturnih ba{tina izme|u ove dvije zemlje - kazao je ambasador Albanije u BiH Flamur M. ^USTOVI] Ga{i.

nanba{i}, koja je sa 13 mladih dizajnera iz biv{e Jugoslavije pobijedila na konkursu „Young Balkan Designers“, u organizaciji Festivala „Mikser“ iz Beograda. Njen rad bit }e predstavljen na presti`nom Sajmu namje{taja u Milanu. U okviru „Ghost Project: New Simplicityja“ nagra|eni su Amila Hrusti}, Dragan Denda, Emina Sulejmani i D`ana Mirkovi}. A. G.

Solisti iz obje dr`ave
Nastupili su solisti Hora Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, Orkestar Sarajevske filharmonije te solisti Hora i Orkestra Opere i baleta Narodnog pozori{ta iz Tirane. Program su zapo~eli izvedbom himni ove dvije dr`ave i Evropske unije. Specijalna go{}a bila je mecosopranistica Bernarda Fink-

Beogradski slikar Milenko Mihajlovi} preksino} je u izlo`benom salonu Kulturnog centra Banski dvor u Banjoj Luci predstavio ciklus radova pod nazivom „Ne{to s an|elima“. Rije~ je o tridesetak ulja na platnu koje je slikar stvarao od kraja 2008. godine. - Jedan dio radova nastao je u Beogradu, a drugi u Banjoj Luci. Sada ih namjeravam predstaviti {irom Republike Srpske. Zami{ljeni su kao govor ili slika an|ela o nemogu}em, {to je inspiracija svima nama, po~etak i kr-

Govor an|ela u Banjoj Luci

Izlo`ba Milenka Mihajlovi}a

Mihajlovi}: Ulja na platnu

aj ili `ivot i smrt - rekao je V. S. Mihajlovi}.

U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli preksino} je promovirana knjiga „Zato~enik slike“ Fatmira Alispahi}a. Rije~ je o prvom miksmedijalnom romanu u na{oj knji`evnosti, a u knjizi su zastupljeni razli~iti mediji i `anrovi, poput stripa, radija, televizije, reporta`e i umjetni~ke fotografije. - Knjiga nastoji da svoju narativnu strukturu prika`e kroz razli~ite medije kako bi se pokazalo da je roman otvorena forma i mogu}nost za dopisivanje i eksperimentiranje, tim prije jer se nalazimo u vremenu tehnoestetike - kazao je Alispahi}.

Uz roman se prodavala i tahan-halva
Roman „Zato~enik slike“ zasnovan je na istinitoj pri~i, a govori o te{ko oboljeloj `eni koja nadu pronalazi u ljekovitim slikama, ~iji je autor slikar i iscjelitelj Fikret Vr{anin. Upravo je Vr{anin, koji je na promociji govorio o romanu, i glavni lik ove pri~e. Ina~e, promocija je ma{tovito osmi{ljena tako da su posjetioci imali priliku da kupe suho meso, tahan-halvu, erotske masa`ere, kao artikle koji se pojavljuju u marketin{kom dijelu knjige. Promotor knjige bila je Indira Ku~ukA. Mu. Sorgu~.

Neobi~na promocija knjige Fatmira Alispahi}a

(Foto: M. Lugi})

Alispahi} s likovima iz svog romana

(Foto: A. Bajri} Blicko)

jet set

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

23

SARAJEVO Slaba posjeta na humanitarnom koncertu „Prijatelji Gora`du“

Be{li}: Svaki {araf je zakazao
(Foto: B. Nizi})

Napokon dobio „hyundai matrix“
Nakon pjeva~eve tu`be, postignut vansudski dogovor
OBN-ov {ou „Zvijezde sa zvijezdama“, koji je zavr{en po~etkom 2009. godine, za pobjednika Envera Lugavi}a Kiceta tek je nedavno postao pro{lost. Naime, nakon {to su Kice i njegova partnerica Selma Bajrami osvojili `iri u finalnoj no}i, glavna nagrada, automobil „hyundai i20“ pripao je pjeva~ici, dok je pjeva~ ostao praznih ruku. Uslijedila je Kicetova tu`ba protiv OBN-a, koja je uo~i nove godine rije{ena sporazumno. - Nesporazum je rije{en, i to vansudskim putem. Sada je sve super, OBN je ispunio svoje obaveze i na kraju smo opet svi zadovoljni - govori Kice, koji je tako „golfa 2“ zamijenio novim „hyundai matrixom“ bordo boje. Pjeva~ isti~e da ima korektnu saradnju s ovom TV ku}om te da mu tamo vrata nikada Osim {to je promijenio ~etveroto~ka{a, Kicetu je krenulo i na drugim poljima. - U studiju „Tempo“ producenta Damira Be~i}a zavr{avam snimanje novog singla „Kad la`em“. Ni sam se ne sje}am kada sam posljednji put izbacio ne{to

Kice rije{io spor s OBN-om

Dvorana „Mirza Deliba{i}“ izgledala je sablasno

Lugavi}: Novi automobil

U dvorani „Mirza Deliba{i}“ okupilo se tek nekoliko stotina posjetilaca
Humanitarni koncert „Prijatelji Gora`du“ do`ivio je, na`alost, fijasko. U dvorani „Mirza Deliba{i}“ preksino} se okupilo samo nekoliko stotina posjetilaca, koji su pomogli u prikupljanju novca za renoviranje ku}a o{te}enih u nedavnim poplavama u ovom gradu na Drini. Ulaznice su ko{tale 5 KM te 10 KM za firme.

Obe}avali spektakl
Spisak pjeva~a koji su nastupili na ovom koncertu, obe}avao je spektakl i odli~nu zabavu, ali je to ostalo samo `elja organizatora. Dvorana „Mirza Deliba{i}“ izgledala je sablasno. Halid

Dragolj: O~ekivali smo ve}u posjetu
D`emal Dragolj ispred Centra Skenderija, koji je bio jedan od organizatora, nije zadovoljan posjetom, ali isti~e da su brojne firme i privatnici kupili ulaznice za koncert te da nisu do{li u Be{li}, Hari Vare{anovi}, Enes Begovi}, Hanka Paldum, Semir Ceri} Koke, Dragan Koji} Keba, Elvir Lakovi} Laka, Al’Dino, Kemal Hasi}, samo su neka od imena s dugog spiska onih koji su pjevali za Gora`de. Na{a muzi~ka legenda Halid Be{li} s nevjericom je ulazio nekoliko puta u dvoranu i prije nastupa bio je, malo je re}i, izuzetno razo~aran. dvoranu „Mirza Deliba{i}“. - Mnogi su finansijski pomogli koncert kupovinom velikog broja ulaznica, ali i donacijama. Naravno da smo o~ekivali ve}u posjetu - ka`e Dragolj. ranu kao {to pojedinci misle. Ovo }e, izgleda, biti posljednji put da pjevam na humanitarnom koncertu u Sarajevu. Nezadovoljan sam svim segmentima. Svaki {araf je zakazao - s ogor~enjem govori Be{li}. Sli~no mi{ljenje dijeli i Gora`danin Elvir Lakovi} Laka, koji je nastupio sa sestrom Mirelom. - @ao mi je {to nije do{lo vi{e ljudi. Plakat je bio mali da se stave imena svih pjeva~a koji su do{li, a mislim da je glavni razlog za slabu posjetu slaba kampanja D. Z. - ka`e Laka.

nisu bila zatvorena. - Nedavno sam dao intervju za jednu od njihovih najgledanijih emisija i, kad god me pozovu, rado se odazovem - tvrdi Kice.

novo i vjerujem da }e mi od ove pjesme sve krenuti nabolje. A posebno mi je drago {to sam se kona~no posvetio studiju engleskog jezika, koji `elim zavr{iti {to prije - dodaje Kice. A. I.

Potpisujem za „City Records“
Armin Muzaferija fokusiran je posljednjih dana na pripremanje novog albuma. Mladi pjeva~ uskoro putuje u Zagreb, gdje }e dogovarati detalje snimanja pjesama, a potom }e oti}i u Beograd. - Sa „City Recordsom“ dogovorio sam sve detalje izda- Muzaferija: U Zenici za Dan zaljubljenih vanja albuma za 11. februara, a tri dana poslitr`i{te Srbije i Crne Gore. je dru`it }e se sa publikom u Ostalo je jo{ samo da po- zeni~kom hotelu „Dubrtpi{emo ugovor. Tako }u s ovnik“. novim nosa~em zvuka pokr- Za Dan zaljubljenih iti cijeli region - ka`e zadovo- Zeni~anima pripremam ljni Muzaferija. specijalni nastup tako da sa [to se ti~e nastupa, u je- svojim bendom uvje`badnom zagreba~kom klubu vam novi repertoar - ka`e mladi bh. muzi~ar pjevat }e pjeva~. D. Z.

Armin Muzaferija dogovorio saradnju

Nikad vi{e
Begovi}, Paldum i Be{li} prije nastupa

- Koncert je bio nabrzinu organiziran. Nije bilo pri~e. Nije tako lako napuniti dvo-

„Avaz“ poklanja ulaznice za Gibonnijev koncert u Zetri
Svakog dana do 10. februara po 15 ~italaca dobit }e po dvije ulaznice
dvije ulaznice, bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 16 do 17 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Brojevi telefona 15 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice, su: 061/227-448, 061/171791, 062/788-888, 061/447347, 061/782-034, 062/574170, 061/205-467, 061/488410, 061/079-075, 062/336886, 062/204-277, 062/727759, 062/994-207, 061/513H. P. 410, 063/876-519. Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 210 ulaznica za koncert koji }e Zlatan Stipi{i} Gibonni odr`ati u ~etvrtak u sarajevskoj Zetri. Svakog dana do 10. februara po 15 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice za nastup hrvatskog pjeva~a. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101. Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te GIBONNI. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po

Hrvatski muzi~ar u glavnom gradu BiH

Gibonni: U ~etvrtak pred sarajevskom publikom

Legendarni australski kantautor Nik Kejv (Nick Cave) nastupit }e sa svojim novim bendom „Grinderman“ na ovogodi{njem EXIT-u, od 7. do 10. jula u Novom Sadu. Kvartet „Grinderman“ istoimeni debi album objavio je 2007. godine, a kri-

Nik Kejv na EXIT-u

Slavni muzi~ar potvrdio dolazak

ti~ari su se slo`ili da je to sirova rokenrol verzija Nika Kejva. Na najpopularnijem regionalnom muzi~kom festivalu slavni Australac predstavit }e i materijal s albuma „Grinderman 2“, koji je objavljen u septembru pro{le H. P. godine.

Ljepotica dana Erin Hederton
Hederton: Novi katalog

24

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

show biz

Lili Alen se udaje 11. juna
Par se zaru~io za vrijeme odmora na Baliju nedugo nakon {to je Lili pobacila u {estom mjesecu trudno}e
Ameri~ka ljepotica Erin Hederton (Heatherton), jedna od novih uzdanica „Victoria’s Secreta“, snimila je novi seksi katalog u donjem ve{u. Ova 21-godi{nja ljepotica, pravog imena Erin Heder Babli (Heather Bubley), visoka je 180 centimetara, sa proporcijama od 83-62-86, a jedna je od najvi{e tra`enih manekenki

ZVIJEZDE Britanska pjeva~ica planira vjen~anje

Lil i Sem: Budu}i mladenci

Nova uzdanica „Victoria’s Secreta“

za donji ve{. Revije za „Victoria’s Secret“ Erin je po~ela nositi 2008. godine, a od lani za njih snima i kampanje. Osim za VS, nosila je i revije za renomirana dizajnerska imena i brendove kao {to su „Blumarine“, „Dolce & Gabbana“, „Gianfranco Ferre“, „Lacoste“, „Marc Jacobs“, „Moschino“...

Lili Alen (Lilly Allen) i njen 32-godi{nji zaru~nik Sem Kuper (Sam Cooper) odredili su datum vjen~anja. Britanska pjeva~ica izre}i }e sudbonosno „da“ 11. juna u uskom krugu porodice i najbli`ih prijatelja. Kako navode izvori bliski pjeva~ici, 25-godi{nja Lili ne `eli veliko {ou biznis vjen~anje. - Ona i Sem su veoma sretni. Vjen~at }e se u blizini svog doma u Kotsvoldsu - navode neimenovani izvori. Podsjetimo, par se zaru~io za vrijeme odmora na Baliju nedugo nakon {to je Lili pobacila u {estom mjesecu trudno}e. Pjeva~icu je gubitak djeteta sna`no potresao, a trebali su dobiti sina. Pro{le godine

Alen: Ne `eli veliku svadbu

u avgustu, Lili je na Twitteru objavila da je trudna, a u novembru je pobacila. Isto joj se dogodilo i 2008., kada je bila trudna s tada{njim momkom Edom Simonsom. Objavila je da je trudna u decembru, a svega mjesec nakon toga izgubila je dijete. Nakon {to je prevladala crne misli, Lili je odu~ila da nastavi sa `ivotom te je najavila kako }e ona i Sem u ovoj godini ponovno poku{ati dobiti prinovu. - Sem me tretira druga~ije od ostalih. Rekao mi je da `eli da se zauvijek brine za mene. To je ono {to sam uvijek `eljela - izjavila je Lili nedavno.

Ku}ni ljubimci

Helena Kristensen `ivi s gu{terom
Kristensen: Tako je to kad imate sina

Majli ima novog momka i tetova`u
Sajrus: U vezi s glumcem D`o{uom Boumenom Henks: Unuka ro|ena u Los An|elesu

Tinejd`erka zaljubljena u kolegu

Poznata manekenka i nekada{nji supermodel Helena Kristensen (Christensen) ima neobi~nog ku}nog ljubimca, koji `ivi s njom i njenim sinom u njihovom stanu u Njujorku, a rije~ je o ogromnom gu{teru dre~avonarand`aste boje. - Moj sin je strastveni kolekcionar `ivotinja. Imamo velikog gu{tera, koji mnogo jede, a kako se hrani insekti-

ma, nabavljamo mu cvr~ke u velikim koli~inama. Tako je to kad imate sina - objasnila je Helena te je dodala da njen sin namjerava otvoriti radnju sa `ivotinjama kada poraste. Ina~e, kada nije zauzeta hranjenjem pro`drljivog gu{tera, Helena sakuplja antikvitete i male figure `ivotinja te je jasno od koga je njen sin naslijedio ljubav prema njima.

Glumica i pjeva~ica Majli Sajrus (Miley Cyrus) ima, navodno, novog momka. Prema pisanju ameri~kih medija, rije~ je o britanskom glumcu D`o{ui Boumenu (Joshua Bowman), a par se upoznao na setu filma „So Undercover“. I dok jedni tvrde kako za sada nije rije~ o ne~emu ozbiljnom te da se Majli i D`o{ua „samo zaba-

vljaju“, drugi pi{u kako je par bio nerazdvojan za vrijeme snimanja, ali im sada problem predstavlja to {to se Majli vratila u Los An|eles, dok je D`o{ua u Luizijani. Majli je s Lajamom Hemsvortom (Liam Hemsworth) prekinula u novembru pro{le godine, dok su Boumena mediji povezivali s Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse).

Osim {to je, navodno, prona{la novu ljubav, u `ivotu 18-godi{nje Majli ima jo{ novosti - nedavno je na svoje tijelo dodala petu tetova`u. Ovu je napravila u ~ast svoje bra}e i sestara. Tetovirala je sliku hvata~a snova kako visi nad njenim krevetom. Hvata~ snova ima ~etiri pera, koja predstavljaju njenu bra}u i sestre.

Ameri~ki gluma~ki veteran Tom Henks (Hanks) ove sedmice je prvi put postao djed. Oskarovac je u utorak dobio unuku, kojoj su njegov sin Kolin (Colin) i snaha Samanta (Samantha) dali ime Olivija D`ejn (Olivia Jane). Beba je ro|ena u Los An|elesu. - Cijela porodica je zajedno kod ku}e. Svi su sretni i zdravi - izvijestio je porodi~ni portparol. Kolin Henks, koji je, tako|er, glumac, i Samanta Brajant (Bryant) vjen~ali su se u maju pro{le godine.

Tom Henks postao djed

Prinove

u EKSKLUZIVNO

VIZNER jO[ NEma ScENaRIj Za RjE[ENjE HaOSa U EgIptU

u BRISEL

BH. VLaStIma NIjE StaLO dO ^LaNStVa U NatO-u?

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

5. fEBRuAR/VELJA^A 2011.

INtERVjU aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Ruske federacije u BiH
Ba­ kan­je­re­ i­ a­gdje­smo­uvi­ ek­bi­ i­ l gj j l pr­ ­ u­ ni­i­sa­ a­jo{­vi{e­`elimo­ is t d l Eko­ o­ i­ a­je­pr­ ­ ­ ­ ­ et­za­Ru­ i­ u­ n mj iorit sj l Ni­ mo­na{li­pa­ ­ ne­ e­u­Fe­ e­ ­ ­ i­ i s rt r d rac j BiH­ l Mo­ a­bi­ i­ri­ e{eno­pi­ a­ je­ r t j t n kli­ ­ n{kog­du­ a­ l Ko­ i{te­ je­ ri g r n bo­ skih­ovla­ ti­sa­ o­po­ or{ava­ n s m g stva­ i,­a­ni{ta­ne­rje{ava r

BiH mO@E fUNKcIONIRatI I KaO KOmpLIcIRaNa ZEmLja

2

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

BiH mo`e funkcionirati i kao komplicirana zemlja
Ekonomija je prioritet za Rusiju Nismo na{li partnere u Federaciji BiH Mora biti rije{eno pitanje klirin{kog duga Kori{tenje bonskih ovlasti samo pogor{ava stvari, a ni{ta ne rje{ava
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
usija smatra da }e Bosna i Hercegovina uvijek biti komplicirana zemlja, ali da kao takva mo`e funkcionirati, izjavio je u intervjuu za „Avaz“ ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko. Prema njegovim rije~ima, Moskva prioritet svog djelovanja u BiH vidi u ekonomskoj saradnji te u zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR). Har~enko je kritizirao i odluke visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) o privremenom finansiranju u FBiH, kojima je, kako on ka`e, preuzeo odgovornost od doma}ih lidera.

INTERVJU

Aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Ruske Federacije u BiH

R

Mogu}nosti dr`ave
- Sada je u toku postizborni proces, ali mi smo odu{evljeni, i nismo izuzetak, na~inom na koji su odr`ani izbori. To je dokaz da zemlja ima mogu}nosti da funkcionira, izbori su uvijek zaokret u politi~kom smislu i odgovoran zadatak za vlasti. Uz to, mi smo od po~etka bili spremni na to da formiranje vlasti ne ide brzo. Nismo iznena|eni i zato smo suzdr`ani. Naravno, nadamo se da }e to biti {to prije, ali smo realni. S obzirom na dejtonski temelj, ovo je dosta komplicirana dr`ava. Strpljivo ~ekamo rezultat razgovora politi~kih stranaka. Stvar doma}ih institucija i rukovodstva je da odlu~e ko ili kakva koalicija }e biti u vlasti. Za nas je va`no da imamo efikasnu vlast, Vije}e ministara BiH i vlade, da mo`emo nastaviti dijalog i saradnju, a imamo puno zadataka u ekonomskom smislu.
Ima li BiH vremena za tako dugotrajne razgovore, imaju}i u vidu te{ku situaciju u ekonomiji i politi~ke probleme, od kojih neki ~ekaju godinama? Kako vidite politi~ku situaciju u BiH nakon oktobarskih izbora?

Bocan-Har~enko: Strpljivo ~ekamo dogovor stranaka

(Foto: S. Jordamovi})

blema ~ije se rje{avanje odugovla~i. Zato sam rekao {to br`e - to bolje, ali to ima dvije strane. Konfiguracija vlasti i koalicija osiguravaju stabilnost u svakoj zemlji. Ako `elimo rje{avati pitanja, morate imati funkcionalnu vladu koja odgovara dejtonskom temelju. Samo takva vlast mo`e rje{avati probleme.
Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) nedavno je pohvalio platformu ~etiri stranke, kazav{i kako je to dobar po~etak. Sla`ete li se s tim?

- Ne mogu niti `elim davati javnu ocjenu nekih prijedloga koji se ti~u unutra{njeg procesa. Mi ~ekamo kompromis i viziju koja je prihvatljiva svima.
Kako komentirate to {to neke zemlje imaju aktivnu ulogu u formiranju vlasti?

go da se to poku{a izvana.
Ka`ete da vlast mora biti zasnova na dejtonskom temelju uz u~e{}e sva tri konstitutivna naroda. Kako u tom smislu gledate na polemiku o u~e{}u dva HDZ-a u vlasti?

- Ne znam, ne vidim takvo ne{to. Izjave su uglavnom uravnote`ene, svi `ele {to prije efikasnu vladu. Ne vidim da se neko direktno mije{a u formiranje vlade i to ne bi ni imalo smisla. Unutra{nji faktori mogu bolje rije{iti stvar ne-

- Te{ko mi je dodati ne{to konkretnije o tome. Neophodno je osigurati zadovoljavaju}e prisustvo svakog naroda, to je tako po Dejtonu. Ali, ko ili kakve stranke, to nije stvar me|unarodne zajednice.
Rusija je bila protiv posljednjih odluka OHR-a. Za{to?

sija smatra da je prioritet program pet plus dva, a imovina jedan dio toga koji je preostao. Brine nas {to nema rje{enja, jer sve ostalo je rije{eno, ~ak i Br~ko. Otkloniti to i do}i do konsenzusa mogu}e je samo uz politi~ko u~e{}e OHR-a u smislu inicijative za dijalog.
Ho}ete re}i da OHR opet treba da pokrene razgovore o dr`avnoj imovini?

- Da, trebaju pokazati dobru volju, a ne koristiti bonske ovlasti.

izlaza i da se moraju koristiti bonske ovlasti. Sada imamo apsolutno drugu situaciju. Do{ao je novi zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur (Roderick Moore) i ponudio neku drugu viziju, obnovio dijalog u vezi sa strujom za Br~ko i, evo, u toku nekoliko mjeseci do{lo se do rje{enja. To dokazuje da ima izlaza. Bonske ovlasti ni{ta ne rje{avaju, nego samo dodatno kompliciraju situaciju. @ivot, evo, pokazuje da smo u pravu.
Ali, kada je dr`avna imovina u pitanju, zar nije RS krenula u odlu~ivanje o ne~emu {to mora biti predmet dogovora. Donijeli su unilateralni zakon o dr`avnoj imovini i OHR je to zaustavio. Kako komentirate postupak RS? Zar to nije nekorektno s njihove strane?

Problemi moraju i}i na teret doma}ih vlasti
- Politi~ke odluke, zabrane, kori{tenje bonskih ovlasti nemaju nikakve veze s prirodom tih ovlasti. Za odluku o privremenom finansiranju FBiH nemam ni komentara. Zabrinuti smo stanjem u Federaciji i shvatamo da postoji dio stanovni{tva izlo`en problemima, ali u svakoj zemlji to mora i}i na teret doma}ih vlasti. To je normalno za svaku zemlju i nema razloga za bonske ovlasti. Postoji mandat i treba djelovati u okviru njega.

- Ve} sam po~eo odgovarati na to pitanje u svjetlu na{ih bilateralnih odnosa i to je bolje za mene kao predstavnika druge dr`ave. Ali, mi pratimo situaciju. BiH ima puno te{kih pro-

- Mi smo protiv primjene bonskih ovlasti, izuzev u slu~aju potkopavanja ili prijetnje stabilnosti i nepo{tivanja Dejtona. Oba slu~aja iz januara, dr`avna imovina i finansiranje u FBiH, nemaju nikakve veze s tim. Potpuno se sla`em da postoji problem dr`avne imovine i niti jedna strana u toku razgovora nije bila spremna za kompromis, ali tu postoji niz doga|aja. Ru-

- Jeste. Ali pitanje je te{ko i tra`i vi{e tih napora i poku{aja. Rusija je spremna pomo}i u ovom smislu, ali ne podr`avati bonske ovlasti. Zar mislite da ova odluka OHR-a mo`e rije{iti problem? Ne vidim nikakvog pomaka. Imate primjer Br~kog. Jo{ 2009. godine su iz OHR-a govorili da kompromis nije mogu}, da nema nikakvog

Oni tvrde da su to radili godinama, napravili su popis imovine...

- Tu je situacija dosta komplicirana i postoji cijeli lanac doga|aja. Kada mi cijenimo stanje, ne cijenimo samo jedan poku{aj jedne strane, ve} gledamo na cije-

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

3

Razgovori u Berlinu ne li~e na butmirsko nametanje rje{enja
Kako gledate na inicijativu njema~ke kancelarke Angele Merkel o formiranju vlasti i rje{avanju ustavnih promjena?

- Rusija nije uklju~ena u taj proces i ne znam detalje. Ne vidim razloga za brigu da taj proces ide protiv odluka Vije}a za implementaciju mira. Ovo je poku{aj Berlina da da svoj doprinos. Te{ko je govoriti o rezultatima, jer sve jo{ traje. Razumijemo da su politi~ki lideri uklju~eni i o~igledno da postoji `elja za saradnju i konsultacije sa svima.
Imali smo sli~ne poku{aje u Butmiru, pa poku{aj Madrida da ne{to dogovori, sada je to Njema~ka. Generalno, {ta mislite koliko takve inicijative imaju {ansi za uspjeh?

- Ne bih pravio paralele izme|u Butmira i konsultacija u Berlinu, jer li proces. Poslije razgovora u Prudu, gdje je na~elno postignut neki dogovor, do{lo je do zao{travanja za koje nije samo kriva RS. Moramo razmi{ljati {ta me|unarodna zajednica mora uraditi da rije{i to pitanje iz programa pet plus dva i da rije{imo uvjet za zatvaranje OHR-a. Najva`nija je izjava rukovodstva RS da su spremni za dijalog i kompromis. Kakav? To niko ne zna, jer nema razgovora. - Za nas je BiH veoma va`na. Balkan je regija gdje smo uvijek bili prisutni i sada jo{ vi{e `elimo. Naglasak je sada na sferi ekonomije. BiH ima izuzetno veliki zna~aj za stabilnost cijele regije. Ali, za nas je prioritet razvoj ekonomije. Tu smo spremni za ulaganja, ugovore i razvoj bilateralnih odnosa. Znate da ve} imamo zadovoljavaju}u saradnju sa RS, htjeli bismo napraviti osjetljiv napredak u FBiH. Mislim da }e nova vlast biti spremna, ja sam vodio razgovore u Predsjedni{tvu BiH i to me ohrabrilo. Politi~ki, najva`nije je da se implementiraju odluke PIC-a i promijeni na~in djelovanja me|unarodne zajednice.
[ta je, onda, za Rusiju klju~no pitanje u BiH?

butmirski proces je bio poku{aj nametanja ustavnog ure|enja i ustavne reforme. To su bili zvani~ni pregovori koje su poku{ali ostvariti SAD i EU. Nisu uspjeli, jer takav na~in rje{avanja nije mogu}. Rje{enje je mogu}e samo uz saglasnost svih i na temelju doma}e inicijative. [to se ti~e berlinskih konsultacija, na osnovu mojih informacija ne vidim nametanje prijedloga i izjava. Rije~ je o razgovorima o opcijama i ne bih rekao da to ima sli~nosti s Butmirom. [to je najva`nije, Njema~ka, ovo je na{a ocjena na osnovu saradnje, je uvijek bila uklju~ena u pregovore i prirodno da `eli odigrati neku ulogu. Kada je o Balkanu rije~, mi imamo i imat }emo dobru saradnju s Njema~kom. tegiji koju je PIC ranije dogovorio.
Rusija je ulo`ila dosta u Republiku Srpsku, {ta nudite Federaciji BiH?

Lonac s tri poklopca
Svojim posredni~kim misijama u BiH, evropske politi~ke sile vi{e podmiruju sopstvene suparni~ke ra~une nego {to poma`u da se zava|eni doma}i takmaci pribli`e dogovoru
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

DIPLOMATSKA ZBRKA [ta ho}e Merkel, Bilt i Davutolu

- Najvi{e je u RS ulo`io „Zarube`njeft“. Rukovodstvo te kompanije je na visokom nivou dolazilo i u Federaciju BiH prije godinu. Nisu oni do{li radi prazne pri~e, ve} s konkretnim prijedlozima. Na`alost, nismo imali zadovoljavaju}i razvoj dijaloga, a rije~ je o nafti i energetskom sektoru. @elim vjerovati da je tako ispalo zbog izbora. Nadam se da }e nove vlasti biti bolji partner i ubrzati razgovore. Interesantan nam je i plin, posebno za FBiH. Gasifikacija je ekonomski prioritet, plin je neophodan za ekonomiju i industriju. Mi smo spremni za ulaganje i modernizaciju. Ali, postoje neka klju~na pitanja bez ~ijeg rje{avanja ne}e biti napretka. - Prije svega, problem klirin{kog duga koji spominjemo bezbroj puta. Moramo to rije{iti, jer prema iskustvu drugih zemalja, to je jak podsticaj saradnji na modernom nivou izme|u Rusije i BiH. Odmah kada se to rije{i dolaze konkretni dogovori i ulaganja.
Koje opcije za dogovor Rusija sada ima u vidu, jesu li jo{ aktuelne ponude da se dug vrati u robi i tehni~koj pomo}i? Na koja pitanja mislite?

V

rijeme velikih me|unarodnih inicijativa, sra~unatih na rje{avanje krize u na{oj zemlji, izgleda da je bespovratno pro{lo. Glavni igra~i svjetske politike, SAD i Evropska unija, sve vi{e se dr`e po strani. To, me|utim, ne zna~i da je do{ao kraj me|unarodnim igrama s Bosnom i Hercegovinom. Umjesto glavnih, aktivirale su se manje, ali nimalo bezna~ajne evropske politi~ke sile: Njema~ka, Turska i [vedska.

Bolji partneri
- Da, BiH }e uvijek biti komplicirana zemlja. Ona je decentralizirana, ali je mogu}e funkcioniranje i takve dr`ave na bazi kompromisa i dogovaranja. Ali, neophodna je samostalnost, jer pod takvim pritiskom OHR-a, me|unarodne zajednice nikada, ne}e biti inicijativa i osje}aja odgovornosti doma}ih institucija i tu, izvinjavam se, moram opet spomenuti situaciju u FBiH. Kori{tenje ovlasti i preuzimanje odgovornosti od doma}ih politi~ara ne odgovara straMislite na odlazak i ga{enje OHR-a?

Sve je po~elo s Angelom Merkel, koja je ve} u prvim postizbornim danima uplivala u na{ politi~ki prostor. Aktivnosti njema~ke diplomatije nekoliko mjeseci su bile jedine zna~ajnije me|unarodne aktivnosti usmjerene prema Bosni i Hercegovini. Mislilo se da Berlin radi ono {to i drugi misle, u prvom redu Va{ington i Brisel, pa se u taj prostor niko vi{e nije ubacivao. No, kad se shvatilo da Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave s tim nemaju ni{ta, te da se njema~ka akci-

Solo igra~i

ja ne vodi ni u ime Evropske unije, prema nama su po`urili i drugi igra~i koji ovaj prostor za sebe smatraju osobito zna~ajnim. Njema~ki interes za Balkan oduvijek je prisutan i poznat. Berlin nikad nije skrivao svoje pokroviteljske ambicije prema Hrvatskoj, zbog ~ega va`i za najja~eg me|unarodnog za{titnika njenih nacionalnih i dr`avnih interesa. [vedska se dr`avni~ki nije pretjerano zanimala za na{ prostor, pa je mnoge za~udilo da je upravo ona, preko svog {efa diplomatije Karla Bilta (Bildt), pro{le sedmice prva ugrozila njema~ku ekskluzivnost u bavljenju krizom formiranja vlasti u BiH. Tajna, me|utim, nije u politici [tokholma nego je u gospodinu Biltu, koji u dobro obavje{tenim krugovima va`i za svojevrsnog advokata srpskih interesa na Balkanu, odnosno kao nezvani~ni glasnogovornik Rusije i jo{ nekih evropskih zemalja koje u na{oj krizi favorizuju srpske interese. Nakon Merkelove i Bilta, nikoga nije za~udila ni ekspresna misija turske di-

Turska igra po svom taktu
Sve ~e{}e i ofanzivnije diplomatsko prisustvo Turske na ovom dijelu Balkana nekako se poklapa sa sve pasivnijom ulogom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u ovda{njim politi~kim doga|anjima. To je davalo podstreka mi{ljenjima da Istanbul, ustvari, igra po skrivenom va{ingtonskom taktu. plomatije. Staro je i poznato suparni{tvo Turske s Njema~kom i Rusijom za upliv na Balkanu, koje je zvani~nu Ankaru i ponukalo da pro{log vikenda prema nama hitno uputi svog ministra inostranih poslova Ahmeta Davutolua (Davutoglu). Ovaj se, dabome, potrudio da tokom razgovora u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru poka`e kako u turskom anga`manu Bo{njaci treba da prepoznaju svoju za{titni~ku ekspediciju, a Tursku kao mo}nog me|unarodnog igra~a. Mije{anje pomenutih politi~kih i diplomatskih sila u na{u krizu, osim za{titni~kim i posredni~kim, o~ito je motivisano i njihovim sopstvenim (veliko)dr`avni~kim interesima. U maratonskoj borbi koja se odvija za novi poredak na Balkanu, posebno zapadnom, oni mjerkaju svaki potez i svako zna~ajnije gibanje tla, ne dopu{taju}i da njihovi konkurenti za sebe ostvare neku strate{ku prednost ili da njihovim dugoro~nim interesima nanesu neku {tetu. Stoga se s razlogom mo`e zaklju~iti kako svoMnogo bli`e istini su, me|utim, procjene po kojim Turska, u poku{aju zahuktavanja sopstvene globalne politi~ke renesanse, i kod nas radi samo za svoj ra~un. Balkan je prioritet u njenom projektu {irenja me|unarodnog uticaja, pa je u tom kontekstu i pove}ano tursko zanimanje za krizu u BiH sasvim prirodno i o~ekivano. jim posredni~kim misijama u BiH, pomenute evropske politi~ke sile, u stvari, mo`da i vi{e brinu o sopstvenom suparni{tvu nego {to `ele pomo}i da se zava|eni doma}i takmaci pribli`e dogovoru o izgledu nove vlasti. Uostalom, pomenutim stranim emisarima, koji gromko tvrde da }e prihvatiti sve {to se mi sami dogovorimo, mo`da bi se moglo odgovoriti u istom stilu: i mi }emo prihvatiti sve ono {to se oni o nama dogovore! U tom slu~aju, ponovo bismo shvatili ono {to odavno znamo. A to je da mnogo na{ih problema proisti~e upravo iz ~injenice da je po pitanju Bosne i Hercegovine me|unarodna zajednica jako podijeljena i sukobljena. Ilustruje se to, uostalom, i ovim slu~ajem u kojem se na lonac doma}e vlasti poku{avaju navu}i ~ak tri strana poklopca! Na{a kriza u prvom redu se rasplamsava zbog krupnih unutra{njih konflikata i nesloge vladaju}ih politi~kih snaga. I strani vatrogasci su, me|utim, jako trapavi i neefikasni. Mo`da i toliko da se u njih bolje i ne uzdati!

Diplomatski rivalitet

- Mediji ~esto navode ne{to {to nema veze sa stvarnosti, a stvarnost je da du`e vremena nema nikakvih razgovora. Na{ prijedlog je jednostavan - da po~nemo razgovore. Da imamo delegaciju BiH koja ima jedan stav. Kada sjednemo, onda mo`emo razgovarati o konkrektnim prijedlozima. Rusija ima vi{e opcija i svaka zemlja na|e {ta je njen najve}i interes. Rje{avanje klirin{kog i duga za plin otvara mogu}nost dugoro~nih projekata.

„Drveni“ advokati
U tri mo}ne strane politike koje su trenutno umije{ane u na{a zbivanja svi lako mogu da prepoznaju svoje „drvene“ advokate. Hrvatska politika ne sumnja u odanost Berlina njenim interesima; srpskim krugovima Bilt je odavno miliji od drugih evropskih diplomata, a Haris Silajd`i} se tokom svog predsjednikovanja neprestano upinjao da poka`e kako Bo{njaci s najvi{e povjerenja mogu da gledaju put Istanbula. Ako je to tako, a blizu je istini, onda su tri pomenute strane inicijative pristrasne i svaka svakoj protivne. Ako svaka nacija ima svog tutora, neza{ti}ena je jedino - Bosna i Hercegovina. A svi se njom, tobo`e, bave!

4

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

PRESSIJA

Tajni dokumenti otkrivaju da je Aco Tomi} skrivao zlo~inca Mladi}a
Tomi} je, kako je navedeno u naredbi o istrazi, omogu}io Mladi}u da zajedno s osiguranjem, koje je ~inilo 47 ljudi, boravi prvo u kasarni „Stragare“
unih pet sati trajalo je policijsko saslu{anje Ace Tomi}a, biv{eg na~elnika vojne bezbjednosti Srbije, nekada jednog od najmo}nijih ljudi u isto~nom susjedstvu, koji je osumnji~en za skrivanje i pomaganje odbjeglog ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a.

JATACI Saslu{anje biv{eg {efa vojne bezbjednosti

P

Bajati hljeb na policama u Gora`du

Ju~era{nji hljeb za siroma{ne

Kriva je vlast!
Kada iz naroda progovori glad, sudbina povla{tene manjine postaje vrlo upitna
Prvo su im oduzeli fabrike koje su izgradili, zatim pravo na normalan `ivot. Danas oduzimaju i ono malo dostojanstva {to je preostalo u `ivotu jednog gora`danskog penzionera. Jo{ su me|u `ivima ljudi koji su zakopali temelje „Azotari“, „Pobjedi“ te drugim fabrikama koje su zapo{ljavale, hranile i {kolovale generacije stanovnika ovog grada. Isti ti ljudi danas imaju mizerne penzije, spisak dijagnoza, kesu lijekova i bajat hljeb za ve~eru. Ono {to ve} odavno slutimo potvrdilo je kratko obavje{tenje na TV BPK Gora`de. „Obavje{tavamo penzionere da od tada i tada u prodajnim objektima tim i tim mogu kupiti ju~era{nji hljeb“. Ova re~enica oda{ilje tako sna`nu poruku i zvoni ja~e od svih zvona za uzbunu. Opominje da smo, umjesto pred vrata Evropske unije, stigli na kapiju srednjeg vijeka, historijske epohe u kojoj je sitna buranija jela malo hljeba i povr}a, a plemstvo u`ivalo u boljem hljebu, mesu, miro|ijama. Ponos pada u vodu u trenucima kada 2.550 ljudi, starih i bolesnih, u ovom gradu prima 296 KM mjese~no i svako jutro kuca na vrata tra`e}i pomo}. Za to je kriva vlast! Ista ona hobotnica ~iji svaki poslanik mjese~no naplati godi{nju penzionersku crkavicu, koji za godinu svog (ne)rada naplati koliko penzioner za 12 godina, ako do~eka da toliko po`ivi. Kriva je vlast koja je penzioneru propisala da mjese~no primi onoliko koliko ima u Fondu PIO, a dr`avu zadu`ila 6,25 milijardi maraka, MMF-u na koljena padala da bi sebi uzela nezaslu`ene pla}e, pau{ale, naknade za odvojene, pohlepne du{e, tople obroke, putne tro{kove, limuzine! Kriva je vlast koja, osim na papiru, ne poduzima nijednu mjeru da olak{a `ivot ugro`enim kategorijama u ovoj dr`avi! Kriv je svako u ovom dru{tvu ko pre{uti da se najstarijima i najslabijima me|u nama „poma`e“ {trucom koju danas niko nije htio! Iz stanja srednjevjekovne podijeljenosti me|u ljudima na ve}inu koja trpi i manjinu koja u`iva samo su dva izlaza. Prvi je da povla{tena manjina shvati da i ve}ina voli fri{ak hljeb, ima istu veli~inu stomaka i solidarizira se s njom. Ili da nastavi kao i do sada, da mirno spava dok kom{ija gladuje, dok borac {trajkuje, dok se penzioner „bori“ sa bajatim hljebom, da sutra u reklamama za penzionere bude rezerviran „ubu|ali sir“, „taze ukislo mlijeko“, „pro{losedmi~no meso“... U ovoj opciji nezadovoljstvo ve}ine }e kulminirati, a kada iz naroda progovore obespravljenost, siroma{tvo i glad sudbina povla{tene manjine postaje vrlo upitna.
A. BAJRAMOVI]

Tomi} je nakon saslu{anja pu{ten na slobodu,

Puka farsa

Tomi}: Pu{ten na slobodu

a prema tvrdnjama njegovog advokata koje su prenijeli srbijanski mediji, odgovor na ve}inu pitanja bio je da se ne sje}a. Ho}e li i islje|ivanje biv{eg {efa vojne bezbjednosti, kao i nedavno su|enje Mladi}evim jatacima, biti tek puka farsa, znat }e se vrlo brzo. U svakom slu~aju, srbijansko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine, po ~ijem je nalogu i saslu{an, kao i pravosu|e Srbije, znaju, prakti~no, sve o Tomi}evoj ulozi u skrivanju Ratka Mladi}a i pru`anju uto~i{ta ratnom zlo~incu i njegovoj pratnji u vojnim objektima. To se vidi i po nalogu o pokretanju istrage, ~ije je detalje „Avaz“ potkraj pro{le godine ekskluzivno objavio. U dokumentu koji je ozna~en „dr`avnom tajnom“, navedeno je da je Tomi} s jo{ ~etvoricom oficira, na~elnikom {taba VJ, ha{kim osu|enikom Neboj{om Pavkovi}em te s Ljubi{om Vu-

Faksimil naredbe o istrazi

Koristio vojni „yugo florida“
Prema Tomi}evom nare|enju, Nikoli} je Mladi}u i \ogi stavio na raspolaganje vojno vozilo „yugo florida“. Tim vozilom, zajedno s \ogom i majorom Milo{em ^ekovi}em, Mladi}a su prvo prevezli u Gardijsku kasarnu VJ u Beogradu, a odatle u stan Ratka Vu~eti}a. Snabdijevanje Mladi}a hranom i drugim potrep{tinama Tomi} je organizirao sve do oktobra 2002. godine, a tehni~ko odr`avanje njegovog voznog parka do 5. maja 2003. godine.

kovi}em, Draganom @ivanovi}em i Branislavom Puhalom, organizirao Mladi}ev boravak u vojnim objektima te njegov izlazak poslije i prebacivanje do stana u Beogradu. U tom dokumentu Tomi} je ozna~en mozgom cijele operacije. Tomi} je, kako je navedeno u naredbi o istrazi, omogu}io Mladi}u da zajedno s osiguranjem, koje je ~inilo 47 ljudi, boravi prvo u kasarni „Stragare“, a ne{to poslije organizirao je njegovo prebacivanje u vo-

Objekt „Cer“

Buranija i plemstvo

jni objekt „Cer“. Mladi}evo skrivanje u vojnim objektima trajalo je od novembra 2000. do 1. juna 2002. godine, ali je Tomi} nastavio da mu poma`e i nakon toga. Tomi} je, kako je navedeno, nalo`io Srboljubu Nikoli}u da primi tada glavnog Mladi}evog saradnika Jovana \ogu te da s njim dogovori detalje Mladi}evog prebacivanja u beogradske stanove. U to vrijeme, osim naloga za hap{enje Ha{kog tribunala, ve} je bila izdata i srbijanska potjernica za MlaE. H. di}em.

RATNI ZLO^INI Nakon hap{enja Batkovog saradnika

Ubu|ali sir

Sa{a Bari~anin bio autolakirer
Njegovo ime prvi put javno povezano sa zlo~inima u filmu „Krvavi ples po [eheru“
Veselinu Vlahovi}u Batku iza re{etaka se pridru`io jedan od njegovih „ratnih saradnika“ u ~injenju stravi~nih zlo~ina u Sarajevu. Sa{a Bari~anin, uhap{en zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti, u~estvovao je na Grabavici i Vracama tokom agresije u ubistvima, silovanjima, plja~kanju i zastra{ivanju civila nesrpske nacionalnosti. Bari~anin se, izme|u ostalog, sumnji~i da je 13. juna 1992. godine u Radni~koj ulici u Sarajevu ubio bra}u Amira i Emira Balvanovi}a, a nakon toga i njihovu majku Otiliju. Na du{u mu se stavlja i silovanje jedne Bo{njakinje, koja sada `ivi izvan BiH i koja }e, kako saznajemo, biti za{ti}eni svjedok na su|enju koje slijedi. Na{ list dobio je potvrdu da postoji jo{ mnogo svjedoka zlo~ina po~injenih na Grbavici i Vracama, koji }e se, tako|er, pojaviti na sudu i svjedo~iti protiv Batkovog saradnika. Zanimljivo je da je Bari~anin bio skoro zaboravljen i da je njegovo ime prvi put javno spomenuto i povezano sa zlo~inima u dokumentarnom filmu „Krvavi ples po [eheru“ autora Avde Huseinovi}a. O Bari~aninovoj ulozi u tim krvavim de{avanjima govorio je Nedim Bunar, {to je, vjerovatno, utjecalo i na odluku bh. pravosu|a da bude uhap{en. Da je i sam Bari~anin vjerovao u

Sklon kriminalu
Prema nekim tvrdnjama, Sa{a Bari~anin, koji je prije rata `ivio u Sarajevu, a po~etkom agresije na BiH pridru`io se srpskim snagama, bio je ranjen prilikom napada srpske vojske na porodili{te Jezero 1992. godine. Na{ izvor tvrdi da je Bari~anin i prije rata bio sklon kriminalu te da je trenirao borila~ke vje{tine.

Bari~anin: Brojni svjedoci

svoju sigurnost i u to da }e ga izbje}i ruka pravde, na neki na~in potvr|uje i ~injenica, koju nam je otkrio na{ izvor, da je bezbri`no `ivio i da je u posljednje vrijeme radio kao lakirer u radnji „Terzi}“ u Mokrom. Ipak se prR. AD@OVI] evario u procjeni.

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

5

KATEDRA

Poreme}ene vrijednosti

]osi} i Nobelova nagrada Nema nove vlasti, ali ima `ohara
Zgrada zajedni~kih institucija Ako bi se dogodilo da neko dodijeli nagradu ]osi}u, tada bi jedan ~ovjek koji je bio ~ak i predvodnik i ideolo{ki autor politike genocida bio nagra|en tom nagradom
Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]

PRESSIJA

B

eogradski nedjeljnik NIN ne da se vi{e ~itati. Donedavno ga se moglo kupiti, jer ako mi nije donosio zanimljivo {tivo s doma}e javne scene, donosio je ipak prijevode priloga stranih uglednih ~asopisa, pa je bilo korisno imati ga u svojoj ruci. Ali, kako je prestao da donosi te priloge i kako se posvetio praznini dana{njeg srpskog duhovnog i politi~kog svijeta, prestao je biti interesantan u bilo kom smislu rije~i. Na tu okolnost ve} odavno me upozorila moja `ena Nadija, ina~e strasni ~italac na{e cjelokupne {tampe, rekav{i mi: „Nemoj vi{e kupovati NIN, samo baca{ pare“. Ipak sam, iz rutine, nastavio da kupujem taj list i nedavno u njemu nai|em na neku vrstu polemike ili komentara o inicijativi pjesnika poznatog po spjevu „]era}emo se“, koji je navodno napisao prijedlog Komitetu Nobelove nagrade za knji`evnost da se ta presti`na i `u|ena nagrada dodijeli bardu srpske knji`evnosti na{eg doba poznatom i vi{e nego kontroverznom knji`evniku, politi~aru, adorantu Tita i potom njegovom smrtnom protivniku, tvorcu strategije obnove srpskog carstva od Rijeke do Skadra i Valone i od Virovitice do Soluna Dobrici ]osi}u.

]osi}: Tvorac strategije obnove srpskog carstva

Mo`e biti da neki stvaralac kao ~ovjek mo`e biti nemoralan, ali niko ~ije su akcije bile nemoralne i ~ije je djelovanje uvjetovalo tragediju stotina hiljada ljudi, kao {to je to slu~aj s Dobricom ]osi}em, ne bi smio dobiti to priznanje
avlja. Poznato je da su Nobelove nagrade veoma drage raznim mo}nicima, ali i dr`avama, kao i da su mnogi mo}nici raznih vrsta preko svojih adoratora poku{avali da dopru do Komiteta koji dodjeljuje te nagrade. Tu niko nema {ta da ka`e, jer je i to stvar ukusa. Ono {to je u ovom slu~aju interesantno nije pravo ljudi da predla`u nekoga za tu nagradu, nego koncipiranje same nagrade u glavama odre|enih ljudi. Koliko mora da je ve} iskrivljena slika zna~enja i smisla te nagrade, kao i odnosa literarnog i moralnog njenog zna~enja, kada se za nagradu mo`e predlagati ~ovjek koji je sam priznao da je po~inio zlo~in genocida. Nije tu u pitanju ~injenica da je on bio na vrhu upravlja~ke i politi~ke piramide i kreator politike iz koje je nastao i pod kojom je izvr{en akt agresije na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i genocid nad Bo{njacima, tj. muslimanima u Bosni i Hercegovini,

ljeni Srbi koji bi osigurali da koridor izme|u Beograda i Banje Luke bude naseljen isklju~ivo Srbima. Taj sporazum je evidentno i po svom smislu i po efektima i po pravnim kvalifikacijama koje ima sporazum dvojice fa{ista i zlo~inaca koji su mislili da je genocid legitimno sredstvo ostvarenja nacionalne politike. Naime, Deklaracija OUN-a o genocidu izri~ito kvalificira kao genocidni zlo~in svako preseljavanje ili primoravanje bilo koje nacionalne, vjerske ili kulturne zajednice da napusti mjesto svog tradicionalnog `ivljenja i da ta zajednica bude nasilno premje{tena na neko drugo mjesto. [tavi{e, ova dva zlo~inca su se dogovarala o sudbini naroda tre}e zemlje, {to implicira dodatnu te`inu tog zlo~ina. Ako bi se dogodilo da neko, a umije{anost politike u nagra|ivanje je ve} evidentna, dodijeli nagradu ]osi}u, tada bi jedan ~ovjek koji je sudjelovao u akcijama i bio ~ak i predvodnik i ideolo{ki autor politike genocida bio nagra|en tom nagradom. Ona bi tada izgubila svaki moralni zna~aj. Mo`e biti da neki stvaralac kao ~ovjek mo`e biti nemoralan, ali niko ~ije su akcije bile nemoralne i ~ije je djelovanje uvjetovalo tragediju stotina hiljada ljudi, kao {to je to slu~aj s Dobricom

Moralni zna~aj

U nedostatku „ozbiljnijih“ dnevnih aktivnosti zbog neuspostavljanja vlasti na dr`avnom nivou, Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH donijela je odluku o „zabraDr`avni slu`benici smiju se hraniti samo u ni uno{enja hrane“ u zgra- internom restoranu kamo ukusnije peksimete i du institucija BiH na Marislastice mobilnih restorana jin-Dvoru za sve svoje u okolici, ali na bolju se ne slu`benike. mo`e ra~unati sve dok se Kao razlog za dono{enje odluke, koja je iza- ne okon~a borba s „najezdom malih i opakih zvala buru negodovanja pojedinih dr`avnih slu`be- {teto~ina“. Ukoliko je to mogu}e, nika, navedena je „najezda apeliraju dr`avni slu`beni`ohara u kancelarijama, ci, dok se Slu`ba za zajehodnicima i skup{tinskim dni~ke poslove institucija klupama“?! BiH „ne obra~una s Indikativno, „`ohari“ ne`eljenim gostima“, bilo se nisu pojavili samo u rebi po`eljno produ`iti rastoranu kojim nominalno upravlja Slu`ba za zajedno vrijeme restorana, jer dni~ke poslove institucija sada{nje, do 13 sati, ne BiH, gdje „posao“ cvjeta ispunjava njihove ni najokao nikad prije. snovnije potrebe za dva Hrana nije ne{to, ka`u obroka dnevno tako da ve} dr`avni slu`benici, navikli u 15 sati nisu u mogu}nosti na prefinjenija jela, kudiJ. B. pojesti desert.

PRESSIJA
Iako bi Vlada KS trebala {tedjeti

Prijedlog i mi{ljenje o tome da ]osi} zaslu`uje takvu nagradu, a time mu se ujedno pridaje i epitet najzna~ajnijeg srpskog pisca na{eg doba, ali se i sva ideologija koja iz njegovog djela proizlazi `eli rehabilitirati u svjetskim razmjerama, je stvar ukusa ljudi koji to rade, a o ukusima se ne raspr-

Dvojica fa{ista

Jo{ jedan kuriozum
Jo{ je jedan kuriozum vezan za ovu inicijativu. U historiji Nobelove nagrade dogodio se slu~aj da je jedan odista zna~ajan knji`evnik, a radi se o norve{kom knji`evniku Knutu Hamsunu, s pravom dobio tu nagradu, a kasnije je zna~aj nagrade i Nobelo{to bi svakog, ma i najve}eg pisca apriorno diskvalificiralo za bilo kakvo, a osobito za ovako visoko i moralno veoma zna~ajno priznanje kakvo bi trebala da bude Nebelova nagrada, nego je ovdje u pitanju da je sam Dobrica ]osi} u razgovorima sa svojim biografom Slavoljubom \uki}em ne samo priznao nego se ~ak i hvalio da je on kreator sporazuma izme|u Srbije i Hrvatske (sporazum Milo{evi} - Tu|man) o „humanom“ preseljenju Hrvata i konsekutivnom progonu Bo{njaka iz bosanske Posavine, kako bi u njoj mogli biti nasevu fondaciju osramotio time {to je sara|ivao s nacistima. Zbog toga je bio osu|en i u Norve{koj i u svijetu. Ovdje imamo isti, mada obrnut slu~aj, istina, slu~aj koji se jo{ nije dogodio, ali ga kao eventualiju implicira navedena inicijativa. ]osi}em, ne bi smio dobiti to priznanje. Ali ne bi smio biti ni predlagan ako oni koji to ~ine uop}e cijene ukupan knji`evni i moralni zna~aj te nagrade. U vremenima kada se do najvi{ih nagrada i polo`aja u svijetu me|unarodne politike uzdi`u ljudi koji su prolijevali mora tu|e krvi, ni{ta nije nemogu}e, pa ~ak ni to da Dobrica ]osi} dobije Nobelovu nagradu. Nekada se govorilo da nas ni{ta ne smije iznenaditi, pa smo bivali okrutno iznena|ivani. Sada mo`emo re}i da nas u ovom svijetu u kojem `ivimo ni{ta ne smije za~uditi.

Ministar Suljagi} zaposlio savjetnika za informiranje
Ostaje nejasno za{to mu on treba kada u Pres-slu`bi ve} besposleno sjedi pet `ena
Prema procjenama ekonomskih analiti~ara, u BiH je 25 posto vi{ka administracije, ali izgleda da u Vladi Kantona Sarajevo za to nisu ~uli. Iako bi smanjivanje javne potro{nje trebalo biti prioritet svake nove vlade, a to zahtijeva i Me|unarodni monetarni fond, jedan od prvih poteza novog ministra obrazovanja KS Emira Suljagi}a bio je da zaposli savjetnika za informiranje. Ministar Suljagi} na to ima zakonsko pravo, ali ostaje nejasno za{to mu treba savjetnik za informiranje kada u Pres-slu`bi njegove Vlade ve} sada besposleno sjedi pet `ena. No, ve} se po~elo {u{kati po hodnicima zgrade Kantonalne vlade da ni ostali ministri ne}e dozvoliti da Suljagi} bude bolje „savjetovan i informiran“ od njih pa }e i oni uskoro

Izgubljen ugled
I sama nagrada je uveliko izgubila sjaj i zna~enje koje je nekada imala. Neka vrsta nesre}e je i nju pratila od samog po~etka. Poznata je ~injenica da je osrednji maniristi~ki pjesnik Sali Prudhom (Sally Pudhomme) dobio nagradu u konkurenciji sa Lavom Nikolajevi~em Tolstojom, {to nije neobi~no za bilo koju vrstu priznanja koje dolazi arbitra`om ljudi koji su po svom intelektualnom i moralnom formatu daleko manjeg zna~aja nego oni kojima se nagrade dodjeljuju. ^ak je i sam Komitet koji dodjeljuje tu nagradu znatno doprinio gubljenju njenog ugleda time {to je kriterije nagra|ivanja uveliko politizirao i upregao u neke teku}e politi~ke ideje i tendencije, izgubiv{i iz vida da je nagrada knji`evna i da se mora dodjeljivati isklju~ivo na temelju nesumnjive i univerzalno prihva}ene knji`evne vrijednosti ostvarenja nekog od kandidata.

Suljagi}: Prvi potez

po~eti sa zapo{ljavanjem savjetnika. D`aba je premijer Fikret Musi} ponavljao da novog zapo{ljavanja u kantonalnim institucijama ne}e biti, ministri ga nisu ~uli. Ili su se vodili onom starom narodnom: „^ujem, al’ M. A. ne hajem.“

PRESSIJA

6

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Sarajevo opasnost BiH iz ~injenice nesiguran Krajnja 12 mjesecizamoglaproizilazi ambasadorada bi, u klju~nim trenucima za MAP, i punih biti bez pri NATO-u grad U Kontradiktorni
podaci Kantonalnog i Federalnog MUP-a
Sarajevo je jedan od najsigurnijih gradova u regionu, a gra|ani imaju puno povjerenje u policiju s kojom sara|uju, poru~ili su prije nekoliko dana iz Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo na prezentaciji godi{njeg izvje{taja. Samo nekoliko sati nakon toga, u sarajevskoj op}ini Novi Grad dogodila se pucnjava u kojoj je na maloljetnika pucao 21-godi{njak. Iste no}i dogodio se jo{ jedan sli~an incident, novi u nizu uli~nih obra~una mahom golobradih mladi}a, koji ni rat nisu upamtili. Procentima MUP-a KS, prema kojima je broj krivi~nih djela u padu, moramo vjerovati. No, pitanje je osje}aju li se Sarajlije sigurno u gradu u kojem su uli~ni obra~uni skoro svakodnevni. Ko se osje}a sigurno ako zna da su naoru`ani maloljetnici ~esto opasniji i od okorjelih kriminalaca i mafija{a, jer ne znaju za posljedice, `eljni su dokazivanja i ne prezaju ni od ~ega? Upravo zbog takvih na dana{nji dan prije tri godine `ivot je izgubio 17-godi{nji Denis Mrnjavac. Za razliku od podataka MUP-a KS, broj kriminalnih djela na podru~ju Federacije BiH, prema podacima FMUPa, u zna~ajnom je porastu lani u odnosu na 2009. godinu?! Iako na stranicama crne hronike dominiraju doga|aji iz Sarajeva, ostaje nam samo da pretpostavimo da neki od MUPova ima pogre{ne podatke ili da novinari iz Sarajeva bolje rade svoj posao od kolega iz drugih gradova. kakvom se blatu valjaju bosanskohercegova~ke vlasti koje ovu zemlju nezadr`ivo odvla~e od euroatlantskih integracija, najbolje ilustrira primjer njihovog odnosa prema Sjevernoatlantskom savezu (NATO). Iako je ~lanstvo u najmo}nijem vojno-politi~kom savezu dugo bilo jedan od najva`nijih dr`avnih strate{kih interesa, u posljednje dvije godine cijeli proces umnogome je obezvrije|en, prvenstveno pogor{avanjem kompletne situacije u zemlji, optere}ene dnevnom politikom. I ovom prilikom barem jednaku odgovornost, uz politiku iz Republike Srpske, snose bo{nja~ki lideri vladaju}ih stranaka (i onih koje su vladale) te i ~lanovi Predsjedni{tva BiH, koji predla`u i imenuju diplomate za neposrednu komunikaciju s ~elnicima NATO-a u Briselu. Tako je u avgustu pro{le godine tada{nji predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, a na prijedlog starog-novog hrvatskog ~lana kolektivnog {efa dr`ave @eljka Kom{i}a, imenovao SDP-ovku Lidiju Kora} za ambasadora BiH pri NATO-u. U startu - kardinalna politi~ka gre{ka i jo{ skandalozniji odnos ~elnika dr`ave prema NATO-u s obzirom na to da su i Silajd`i} i

Bh. vlastima nije stalo do ~lanstva u NATO-u?
Velika odgovornost na Predsjedni{tvu BiH, prvenstveno na Kom{i}u

BRISEL

Skandaloznim odnosom dr`ava opstruira vlastiti put

Alkalaj lobira

Bez komentara
Iako smo istrajno poku{avali dobiti stav NATO-a u vezi sa poraznom ~injenicom da BiH pola godine nema ambasadora, iz [taba u Sarajevu poru~ili su nam da ovo pitanje nije za njih nego za sjedi{te Alijanse u Briselu. No, iz sjedi{ta nam nisu odgovorili. Kom{i} itekako dobro znali da je Lidiji Kora} utvr|en sukob interesa zbog ~ega nije mogla dobiti neophodni dokument Ministarstva sigurnosti BiH („sigurnosnu provjeru“ koju mora pro}i svaki zvani~nik imenovan na klju~ne pozicije). A bez tog dokumenta Kora} nije imala pristup tajnim podacima. Neboj{a Radmanovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, ka`e za „Avaz“ kako nije siguran ho}e li ime novog kandidata biti poznato i na narednoj sjednici kolektivnog {efa dr`ave. - Sljede}a sjednica Predsjedni{tva BiH bit }e, najvjerovatnije, krajem naredne sedmice. Kadrovska pitanja, imenovanja i razrje{enja bit }e ta~ka dnevnog reda, ali se ne mo`e re}i ho}e li ovo pitanje biti na sjednici, jer to zavisi od predlaga~a - ka`e Radmanovi} podsjetiv{i da je praksa u razvijenim demokratskim zemljama da se imena ambasadora saop}avaju javnosti tek nakon dobivanja agremana. Negdje iz prikrajka sve vrijeme svoju {ansu vreba aktuelni {ef bh. diplomatije Sven Alkalaj. Znaju}i da mora produ`iti vlastiti politi~ki `ivot, a istovremeno svjestan ~injenice da je njegova SBiH izborno krahirala, Alkalaj je odmah nakon izbora poku{ao pri}i SDP-u. I upravo se ovdje zapli}e pri~a, koja bi, prema

Faksimil rje{enja o imenovanju Lidije Kora}

[olaja: Posljedica konfuzije
Milo{ [olaja, direktor Centra za me|unarodne odnose iz Banje Luke, upozorava da BiH u klju~nom trenutku {alje vrlo lo{u poruku prema Briselu. - Na~in na koji se radi, posljedica je konfuzije i odraz ~injenice da su u pitanju grupni i strana~ki interesi. To {to dr`ava jo{ nema ambasadora, unazadit }e sam proces pristupanja MAP-u, koji podrazumijeva reforme u svim oblastima `ivota - ka`e [olaja. On podsje}a da je prethodni ambasador pri NATO-u Nikola Radovanovi} bio dobro rje{enje i da je u vrijeme svog mandata uradio dobre stvari za dr`avu. - U Briselu je komunikacija na dnevnom nivou, stoga je vrlo zna~ajno ko je ambasador - nagla{ava [olaja, koji zaklju~uje da u BiH, uprkos dnevnoj politici, ipak postoji op}a saglasnost za pristupanje NATO-u, koja je definirana i dokumentima i zakonima.

„Avazovim“ saznanjima, mogla rezultirati velikom brukom po dr`avu. Naime, uveliko se {pekulira da je novi ozbiljni kandidat za funkciju bh. ambasadora pri NATO-u upravo Alkalaj. Uostalom, ovaj neponovljivi politi~ar ve} ima briselsko iskustvo, jer je, kako mu to pi{e u biografiji, dr`avu u Kraljevini Belgiji i pri NATO-u predstavljao od 2004. do 2007. godine. No, krajnja opasnost za BiH proizilazi iz ~injenice da bi dr`ava koja ~eka na po~etak provedbe Akcionog plana za ~lanstvo (MAP), {to je posljednji korak ka punopravnom ~lanstvu, i do 12 mjeseci mogla biti bez ambasadora

Nema agremana

F. KARALI]

pri NATO-u! Ukoliko, dakle, samoubila~kom kadrovskom kombinatorikom Alkalaj bude imenovan za ambasadora, potpuno je jasno da }e onima koji se kunu u NATO, narasti nos. Prvenstveno zato {to znaju da ni Alkalaj ne mo`e dobiti agreman u Briselu niti pro}i „sigurnosnu provjeru“, jer je i on, poput Lidije Kora}, u sukobu interesa (kazna mu traje do januara 2012). Na Kom{i}u je, stoga, velika odgovornost, kao i na njegovom SDP-u. Oni }e najprije na primjeru predlaganja kandidata na jednu od klju~nih ambasadorskih pozicija s koje se bije „strate{ka euroatlantska bitka“ jo{ jednom biti u prilici pokazati koliko su dr`avotvorna stra-

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

7

Tehni~ka uhljebljenja
D
ok se u na{oj zemlji ve} peti mjesec ~eka formiranje vlasti, gra|ani ne mogu ni naslutiti koliko se mutnih poslova obavlja u institucijama kojim upravljaju premijeri i ministri u takozvanom tehni~kom mandatu. Gotovo je nedoku~ivo {ta se sve u proteklom periodu „zavaljalo iza brda“, odnosno u njihovim kabinetima koje i dalje dr`e zaposjednutim, iako su na to izgubili svako pravo od 3. oktobra pro{le godine. Sumnjive rabote odvijaju se daleko od o~iju javnosti, ali i ono {to procuri u medijima dovoljan je alarm za uzbunu, mada njega, o~ito, nema ko da uklju~i. Nastavljeni anga`man „tehni~kog“ federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e samo je jedan od primjera koliko oni koji su s danom odr`avanja pro{logodi{njih op}ih izbora u BiH izgubili svaki legitimitet da odlu~uju o bilo ~emu osim o svojim `ivotima, i dalje poku{avaju krojiti tu|e sudbine. Ni to {to se za vrijeme stvarnog mandata razotkrila njegova upletenost do gu{e u korupcijske afere, kroz koje je, sre}om, bezuspje{no, poku{ao rasprodati najve}e bogatstvo na{e zemlje sumnjivim elektroenergetskim partnerima, nije ga sprije~ilo da nastavi s malverzacijama. O tome najbolje svjedo~e posljednje, najbla`e re~eno, sumnjive He}ine i egzibicije „tehni~kog“ premijera Mustafe Mujezinovi}a s raspodjelom novca od ira~kog duga, kao i njihovi uporni poku{aji rje{avanja va`nih kadrovskih pitanja u Federaciji BiH. Zarad li~nih i strana~kih intere-

POLITI^KI POLIGON

PRESSIJA

Kako je mogu}e da oni koji su od 3. oktobra pro{le godine izgubili svaki legitimitet da odlu~uju o bilo ~emu osim o svojim `ivotima, i dalje poku{avaju krojiti tu|e sudbine
sa koje `eli ostvariti kroz uhljebljenje svojih podobnih kadrova iskompromitirani ministar za narednu sjednicu Vlade FBiH, ko zna koji put po redu, delegirao je prijedloge imenovanja pojedinaca u va`nim dr`avnim kompanijama, poput „Terminala Federacije“, „Hidrogradnje“, „Unisa“... S obzirom na to da He}ina kadrovska kri`aljka ve} mjesecima ne uspijeva dobiti potrebnu podr{ku ostalih ~lanova izvr{ne federalne vlasti, ipak treba priznati da, ako ima ikakve koristi od vi{emjese~nog jalovog poku{avanja da se postigne dogovor o tome ko }e ~initi budu}u vlast u Federaciji, onda ona le`i upravo u me|ustrana~kim sukobima. Na putu instaliranja podobnih, a ne sposobnih kadrova na ~elne pozicije u brojnim firmama i institucijama stoji nepostizanje politi~kog dogovora o njihovoj raspodjeli, prije svega izme|u SDA, dva HDZ-a, SBiH, a nakon izbora, svakako, i SDP-a, koji tra`i da se bez njega, odnosno do formiranja vlasti ne vr{e nikakva imenovanja. Me|utim, mo`e li iko i zamisliti {ta je s onim kadrovskim pitanjima za koja nije potrebna odluka Vlade i saglasnost ve}ine? Na`alost, vjerovatno se nikada ne}e otkriti koliko je, naprimjer, donedavnih savjetnika ministara samo u posljednjih nekoliko vakuum mjeseci „promaknuto“ u dr`avne slu`benike u ministarstvima i drugim institucijama, kao {to ne}emo saznati ni ko je sve i na koji na~in za to vrijeme do{ao na dr`avne jasle po ro|a~ko-strana~ko-zavi~ajno-prijateljskim linijama.

Bubi} i Tihi}: Bje`anje iz RS

Mandat u mini prijelaznom roku

Seniji fotelja zbog dobre veze s Tihi}em
Je li to u KO SDA u TK nemaju kadrova koji mogu obavljati ministarske funkcije
Senija Bubi}, nekada{nja predsjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije BiH, ina~e kadar ove stranke iz Republike Srpske, zahvaljuju}i dobroj vezi sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi}em, postat }e ministrica na podru~ju Federacije BiH, ta~nije u Vladi Tuzlanskog kantona. Ova pravnica po zanimanju, koja }e se u ~etverogodi{njem mandatu brinuti za prostorno ure|enje i za{titu okoli{a u TK, na oktobarskim izborima bila je kandidat SDA za Narodnu skup{tinu Republike Srpske iz izborne jedinice 4. Dobila je 514 glasova i, naravno, nije dobila mandat. Kada je postalo jasno da od stolice u Narodnoj skup{tini RS nema ni{ta, Tihi}eva favoritkinja promijenila je br`e-bolje mjesto prebivali{ta pa }e, kao kandidat teo~a~ke SDA, ipak sjesti u funkcionersku fotelju. Je li to u Kantonalnom odboru SDA Tuzlanskog kantona nemaju kvalitetnih kadrova koji mogu obavljati ministarske funkcije pa su se, poput kakvog nogometnog kluba, odlu~ili da u mini prijelaznom roku poja~aju redove Senijom Bubi} ili je rije~ o ne~emu sasvim drugom, pitanje je koje SDA-ovci, prije svega, moraju postaviti sami sebi. A {ta misle o „novom poja~anju i njenom menad`eru“, najbolje govori crnohumorni komentar jednog od njih: - Tihi} je dovo|enjem Senije Bubi} u TK podr`ao etni~ko ~i{}enje Bo{njaka iz RS. Jer, ako je ona tako dobar kadar, onda je trebala zastupati interese stranke u RS. Ovako, umjesto da „guramo“ povratak takvih kadrova, mi ih iseljavamo u FBiH - brutalan je, ali ne daleko od istine, komentar jednog uglednog SDA-ovca. E. H.

Raspodjela novca

Pi{e:

Mirela KUKAN

Promaknuti savjetnici

S obzirom da He}ina kadrovska kri`aljka ve} mjesecima ne uspijeva dobiti potrebnu podr{ku ostalih ~lanova izvr{ne federalne vlasti, treba priznati da, ako ima ikakve koristi od vi{emjese~nog jalovog poku{avanja da se postigne dogovor o tome ko }e ~initi budu}u vlast u Federaciji, onda ona le`i upravo u me|ustrana~kim sukobima

Meliha Hused`inovi} tra`i pare za izjavu!
Meliha Hused`inovi}, direktorica Umjetni~ke galerije BiH, po~ela je napla}ivati izjave za medije! Naime, u nakani da ~itaocima predstavimo umjetni~ko blago koje se nalazi u Umjetni~koj galeriji BiH, prije nekoliko dana kontaktirali smo odgovorne u toj ustanovi. Dobili smo zapanjuju}i odgovor - Hused`inovi} nam je ekspresno poru~ila da }emo informacije dobiti jedino pod uvjetom da platimo! - Nakon konsultacije s direktoricom, moram Vas obavijestiti da je Umjetni~ka galerija BiH zbog svog nerije{enog statusa koji dijeli sa jo{ {est dr`avnih kulturnih institucija primorana svoje stru~ne usluge napla}ivati. Ukoliko ste s tim saglasni, molim Vas da kontaktirate direktoricu radi daljnjih dogovora - stoji u pismenom odgovoru na na{u molbu za informacije koji je potpisala kustosica Ivana Udovi~i}. Imaju}i na umu ~injenicu da se radi o direktorici jedne dr`avne kulturne institucije koja je ovom prilikom {iroj javnosti treba-

PRESSIJA

Skandal u Umjetni~koj galeriji BiH

PRESSIJA
Nova avantura nebeskog leta~a

Alkalaj iz Australije ide u Ameriku

Hused`inovi}: Sraman postupak

Faksimil odgovora iz Umjetni~ke galerije

la predstaviti umjetnine iz Umjetni~ke galerije i na taj na~in mo`da privu}i ve}i broj posjetilaca u ustanovu kojom gazduje kao da je rije~ o privatnoj galeriji, njen ~in mo`e se smatrati klasi~nom ucjenom. Stoga poja{njenje Hused`inovi} B. T. nikome i ne treba.

Ambasador BoAli, ono {to nije sne i Hercegovine u poznato jeste da Va{ingtonu Mitar Alkalaj, u situaciji Kujund`i} dobio je, kada bh. dr`avljani navodno, prije nekospa{avaju `ive glave liko dana u zadatak iz Egipta, a dr`ava i da zavr{i povjerljivu njegovo Ministarmisiju - „nafatati“ stvo grcaju u finansi{to vi{e me|unarojskim problemima, dnih kandidata za iz Australije planira sastanke koje u ame- Alkalaj: direktno doletjeti do Besposleni ri~koj prijestonici Amerike, gdje naministar planira odr`ati bemjerava boraviti od sposleni {ef bh. diplomatije 11. do 18. februara. A u Sven Alkalaj. Va{ington ga, zapravo, niko Bh. javnost manje-vi{e nije ni zvao!? sve zna o Alkalajevom naOn, pak, „preko bare“ jnovijem suludom turinamjerava s jasnom privasti~kom izletu po Australiji tnom ra~unicom. Alkalaj, (i Novom Zelandu), gdje je, naime, ima ameri~ki zeleni izme|u ostalog, kao karton i du`an je da se sva„strastveni“ teniser u`ivao kih {est mjeseci pojavi u Sjeu finalu teniskog turnira. dinjenim Dr`avama. A. [.

8

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

9

Voze}i se od Ambasade BiH (koja je danas kad ovo pi{em uspje{no organizirala evakuaciju na{ih zemljaka ~arter letom do Sarajeva) do svog stana, pro{ao sam mostom iznad Tahrira. Gledaju}i nered oko Muzeja i {etali{ta pored Nila, masovne tu~e i dim, pogled mi se zamutio, grudi stegle i kako ne bi primijetio taksista, kri{om sam obrisao suzu. Apsolutno svaki Egip}anin kojeg sretnete na rije~ „Bosnia“ izrazit }e `aljenje zbog ratnih razaranja koja su nas zadesila po~etkom devedesetih i re}i „uvijek ste dobrodo{li u Egipat“. Egipatska vlada stipendira bosanske studente i dodjeljuje im jednom godi{nje povratne avionske karte. Svake godine organiziraju se kursevi za studente iz BiH koji `ele da u~e arapski jezik, kursevi i seminari za na{u policiju, studente medicine, i to se nikada ne smije zaboraviti. Razumljivo je da bilo koji Bosanac i Hercegovac bude pogo|en zbog onoga {to se de{ava na ovim prostorima. Ovo su jednostavni ljudi kojima treba malo da budu nasmijani i sretni i koji na mali znak pa`nje uzvra}aju dvostruko. Nadam se da }e do`ivjeti mnogo bolje godine od 2011., jer to zaista zaslu`uju.
Grafika koja prikazuje hronologiju haosa u Egiptu

Narod je zaslu`io vi{e

Vizner jo{ nema scenarij za rje{enje
Radi se o o~itom nepodudaranju Obamine podr{ke demokratskim promjenama na Bliskom istoku s dugoro~nim ameri~kim strate{kim interesima koje je lak{e realizirati „gvozdenim pesnicama“ poput Mubaraka
Pi{e: Erol Avdovi}

EKSKLUZIVNO Iz ureda Obaminog izaslanika za Egipat

Mubarakovo „obe}anje“ da on niti njegov sin Gamal ne}e biti kandidati na predsjedni~kim izborima narednog septembra sigurno je rezultat i poruke koju mu je do{apnuo li~no Frank Vizner. Poku{aj je to i kupovine vremena kako bi neki ne manje proameri~ki i prijateljski kandidat dobio {ansu na tim izborima. A to je sasvim legitimna pozicija saveznika iz Va{ingtona o kojoj }e, naravno, odlu~ivati ustalasani egipatski narod. Ali njegovih izvanrednih diplomatskih usluga Va{ington se ne mo`e tek tako odre}i. Ipak, mnogima jo{ nije jasno kakav epilog Obamina administracija pri`eljkuje u Egiptu, iako je na~isto da Sjedinjenim Dr`avama ne odgovara „neizvjesna“ promjena koja bi na krilima demokratske tranzicije na vlast dovela mogu}e „nekooperativne snage“ poput Muslimanske bra}e ili druge radikalnije snage. Ili, kako to primje}uje vode}i ameri~ki dnevnik „The Washington Post“, Obamina „freedom agenda“ („slobodarski“ dnevni red) za Bliski istok, koju je predsjednik najavio u ~uvenom govoru na „AlAzharu“ u junu 2009., mo`e se pretvoriti u kontradikciju. Radi se o o~itom nepodudaranju Obamine (na~elne) podr{ke demokratskim promjenama na Bliskom istoku (uklju~uju}i i Egipat) s dugoro~nim ameri~kim strate{kim interesima koje je lak{e realizirati „gvozdenim pesnicama“ poput Mubaraka. Ameri~ki mediji upozoravaju da bi se, ukoliko se demokratske promjene u Egiptu dogode i Mubarek doista padne s trona, mogao ponoviti „scenarij iz Gaze“. Palestinci su 2006. izbarali Hamas, ali na {tetu Amerike i njenih saveznika. Zapravo, niko jo{ pouzdano ne zna {ta je u Viznerovoj diplomatskoj torbi. A vrag je oduvijek bio u detaljima!

[ta je do{apnuo Mubaraku

A

mbasador Frank Vizner (Wisner), kojeg je predsjednik SAD Barak Obama (Barack) u svojstvu svog specijalnog emisara odaslao u Kairo, odli~an je izbor za ovaj posao, navode dobro upu}eni analiti~ari u Va{ingtonu. Ovaj 72-godi{nji diplomat veteran osobni je prijatelj 82-godi{njeg predsjednika Hosnija Mubaraka. Uzdrmanom {efu egipatske dr`ave poruku iz Bijele ku}e „u svim nijansama“ mo`e ponajbolje dostaviti upravo diplomat Viznerovog kova, tvrde oni koji Franka osobno poznaju.

Li~ilo je na po~etak 1992. u BiH
Pla~ majki i k}erki, zabrinutost na licima sinova i o~eva. U tom momentu de{ava se spontana i organizirana odbrana
[ut: Svjedok pobune

SPECIJALNO ZA AVAZ IZ KAIRA Dani haosa i krvavih obra~una

U

prkos najavama analiti~ara globalne politike da }e talas otpora, protesta i socijalnog bunta potopiti jo{ pokoju arapsku zemlju, de{avanja u Egiptu u posljednjih sedam dana {okirala su svjetsku javnost. Nezavisni (a Boga mi i zavisni) posmatra~i o~ekivali su pokoji glas nezadovoljstva tu i tamo, stidljivo, o~ekivali su mirne demonstracije, sa sigurnosnog aspekta kontrolirane i podno{ljive kao {to je to i obi~aj u Egiptu, ali je razvoj doga|aja nakon pro{log petka, 28. januara, nadma{io o~ekivanja i onih s dijagnozom hroni~nog pesimizma. Kako je sve po~elo?

Dan bijesa - ovako su, dakle, organizatori protesta nazvali dan u kojem }e se desiti prvo organizirano masovno okupljanje na Tahriru - centralnom i administrativno najva`nijem dijelu Kaira. Naravno, protesta je bilo i dva dana ranije, ali }e mnogi tek u petak, 28. januara,

Glad i represija

shvatiti da stvari izmi~u kontroli. ^lanovi organizacije „6. april“, pristalice Muhameda el-Baradeija, biv{eg {efa IAEA pri UN-u, simpatizeri stranke i pokreta Muslimanska bra}a i, generalno re~eno - svi nezadovoljni, neko prije, a neko poslije d`uma-namaza, iz raznih dijelova Kaira uputili su se na Trg Tahrir i nedugo nakon okupljanja sukobili se s policijom, jer, prema njihovom mi{ljenju, razloga je vi{e nego dovoljno: oslabljena ekonomija, siroma{tvo, nedovoljno radnih mjesta za mlade ljude, represija pomije{ana s ograni~enom slobodom govora i pisanja. Ve} oko 14 sati na trgu je bilo prisutno oko 40 hiljada ljudi koji su uzvikivali do tada nezamislive i sulude parole „Dolje Mubarak“ i „Vlada mora oti}i“. Policija je reagirala odlu~no i sna`no - ba~eni su suzavci, a vodenim topovima poku{avalo se rastjerati demonstrante. Ubrzo je stigao odgovor - demonstranti su

na snage sigurnosti po~eli bacati sve {to im se na{lo u ruci, od kamenica do stakla, a neki nisu `alili ni vlastite cipele. Sukobi }e prerasti u najkrvaviji okr{aj policije i demonstranata u posljednjih 20 godina, a trajat }e do kasno u no}. Oko 21.30 desit }e se ne{to {to niko nije o~ekivao. Policija }e dobiti instrukcije da se potpuno povu~e. Oko pola sata vladala je nevjerica i zbunjenost jer niko nije znao {ta bi taj potez mogao zna~iti dok trgom Tahrir nije protutnjao prvi tenk kao nagovje{taj dolaska vojske. Trebalo je samo jo{ pola sata da se demonstranti raspr{e po okolnim, manje zna~ajnim ulicama. S egipatskom vojskom nije bilo naga|anja jer Egip}ani gaje veliko po{tovanje i ljubav prema svojim vojnicima za razliku od policije, koja za njih predstavlja simbol neprolazne vlasti, pritiska i zloglasnih mu~enja. Koliko su se prevarili u takvoj percepciji bit }e svima ja-

sno za samo nekoliko dana. Neredi su nastavljeni nesmanjenim intenzitetom u idu}ih nekoliko dana. Na Tahriru, trgu na kojem je velika koncentracija turista, a nedaleko od Egipatskog nacionalnog muzeja gorjelo je sjedi{te Demokratske narodne stranke, vladaju}e partije s mo}nom ve}inom u parlamentu i po infrastrukturi najja~om strankom Bliskog istoka uop}e. Na dr`avnoj radio-televiziji gra|anima }e se obratiti predsjednik Hosni Mubarak pozivaju}i na okon~anje nasilja i optu`uju}i jedan dio demostranata zbog eskalacije sukoba. To }e jo{ vi{e razbjesniti njegove protivnike pa rje{enje nije bilo na pomolu. Policija je jo{ „sklonjena“, a to }e iskoristiti jedan dio razularene mase sitnih kriminalaca, sjecikesa i d`eparo{a da oplja~kaju sve {to im se na|e pod rukom, pardon pajserom, bankomati su porazbijani a nekoliko {oping molova i ve}ih supermarketa opuhano kao u vje~nim nastavcima filma

„Resident Evil“. Ali, ne lezi vra`e, na ulici }e se ubrzo pojaviti osu|eni zatvorenici, a scenarij njihovog bijega sa`et je u iskazima onih koji su naknadno uhap{eni: „Odjednom smo ostali sami u zatvoru, a primijetili smo da su vrata otklju~ana, ~ak i kapije“. Opozicionari su optu`ili vladaju}i re`im za ovaj potez jer je, prema njihovom mi{ljenju, htio na ulicama stvoriti haos koji bi odvratio pa`nju od goru}ih problema. Ta~no ili ne, to }e rezultirati novim problemom. Po kairskim ~etvrtima po~et }e masovne plja~ke, a u`asnuto i prepla{eno stanovni{tvo po~eti pre`ivljavati trenutke koje smo mi u BiH do`ivljavali po~etkom 1992. Pla~ majki i k}erki, zabrinutost na licima sinova i o~eva. U tom momentu de{ava se spontana i organizirana odbrana po principu „svako ~uva svoju

Hrabri momci

mahalu, a poslije }emo vidjeti“. Momci sa {tapovima, {ipkama i ponekim no`em patrolirali su ulicama u potrazi za „baltagijom“ - huliganima, hordama, plja~ka{ima. ^ak se i autor ovih redova jedne no}i istakao herojstvom, stajao je punih 45 minuta ispred svog ulaza s plasti~nom dr{kom od metle u ruci. Strugnuo sam ~im sam shvatio da mogu dobiti po bubrezima. Mnogo plja~ka{a je zaista i uhva}eno, a bijesni i ogor~eni momci teritorijalci dodijelili su im marisanu i predavali vojnoj policiji. Ubrzo }e na ulicama biti raspore|eni momci koji }e od svakog u~esnika u saobra}aju tra`iti voza~ku dozvolu i li~nu kartu kako bi se stalo ukraj biv{im zatvorenicima i hrsuzima. Egip}ani su to nazvali Narodna komisija i Op}enarodna odbrana. Znam, tukne na komunizam.

To je „zapravo jedini preostali izbor“ ameri~kom predsjedniku nakon ambivalentnih poruka koje je Va{ington u proteklih 10 dana slao uzavrelim ulicama Kaira. Predsjednik Obama, o~ito, nikoga nije zadovoljio do kraja: (biv{eg) saveznika Mubaraka, a demonstrante, sigurno, jo{ manje. ^ak je i „superdiplomat“, vje~ito blagi {ef UN-a Ban Ki-mun bez ustezanja poru~io Mubaraku da ode; Obama te rije~i jo{ nije izgovorio. I odlazak Viznera u Kairo nije protekao bez peripetija. Organizacije za monitoring ljudskih prava taj potez ve} kritiziraju, prisje}aju}i se njegovih izjava nakon izbora u Egiptu 2005. Vizner je tada veli~ao Mubaraka, iako se zna da egipatski re`im nije mario za po{tiva-

Odlazak s te{ko}ama

Vizner s na{im dopisnikom u Njujorku

(Foto: Webpublicapress)

nje ljudskih prava, uklju~uju}i i navodnu torturu u

zatvorima. Tada{nju pobjedu Mubaraka (sa 88 posto

Seanse uvjeravanja
- Kad Vizner po~ne da vas uvjerava, bolje da odmah pristanete. Vi samo gubite vrijeme, jer }ete na kraju sigurno popustiti. Vizner uvijek izlazi kao pobjednik iz svojih diplomatskih seansi uvjeravanja. Dobro upu}eni tvrde da bi se ovaj biv{i ambasador SAD u Egiptu, Indiji i Zambiji, na Filipinima i iz Egipta mogao vratiti obavljenog posla, naravno, u korist ameri~kih interesa - napisao je „New York Times“.

glasova) Vizner je nazvao „historijskom“, iskazuju}i punu ameri~ku lojalnost egipatskom vlastodr{cu. Ameri~ka potpora Mubaraku, koji je vladao uz policijsku represiju i lojalne oficire, {to pokazuje i izbor generala Omara Sulejmana, ima, naravno, svoju prethistoriju. Naime, SAD su svake godine slale oko 250 miliona dolara pomo}i egipatskoj vojsci (najve}u poslije Izraela), pla}aju}i tu bliskoisto~nu lojalnost Mu-

barakovog re`ima i ra~unaju}i na Egipat kad zatreba. Kada u|ete u njujor{ki ured ambasadora Viznera, prvo {to vam upada u o~i su portreti ~etvorice otomanskih sultana iznad njegovog radnog stola. To je sasvim odgovaraju}i ambijent, re}i }e Viznerovi poznanici za diplomatu koji govori arapski, dobro poznaje Levant i za kojeg prijatelji ka`u da ga „titula ambasadora ne opisuje u potpunosti“. Za Viznera treba priznati da je „pa{a“ me|u elitom ameri~kih diplomata. Prvi susret s ovim legendarnim diplomatom (~iji je otac Frank Vizner stariji bio jedan od osniva~a CIAe i za~etnika ameri~kih obavje{tajnih operacija u isto~noj Evropi) ostavlja dojam da se radi o potpuno druga~ijem profesionalcu od nedavno preminulog Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke). Vizner je izuzetno prijatan sagovornik, koji bira rije~i i pazi da vas ne uvrijedi, pa`ljivo slu{a {ta ga pitate do kraja. Ugledni „New York Times“, kao i druge vode}e ameri~ke novine, proteklih dana na naslovnim stranama pi{u o ovom Obaminom izaslaniku za Egipat. Nagla{avaju da je Vizner sasvim druga~iji posrednik od Holbruka. Dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillari Clinton), s ~ijim je uredom Vizner razgovarao dok smo bili kod njega, ve} je, navodno, tra`ila da on preuzme Holbrukovu ulogu emisara za Afganistan i Pakistan. Pi{e se i kako }e Vizner „tu ponudu odbiti“.

Scenarij iz Gaze

Ideologija koja zabrinjava Zapad
Zapad dvoji namjerava li grupa uvesti islamsko {erijatsko pravo i ukinuti demokratiju
Grupa Muslimanska bra}a uvjerljivo je najja~a opoziciona snaga u Egiptu, a samim tim pod lupom je svjetskih centara mo}i. Zbog toga je sasvim jasno da su izjave poput one italijanskog {efa diplomatije Franka Fratinija (Franco Frattini) da se Evropskoj uniji ne bi svidjelo da vlast u zemlji preuzmu ekstremisti, jasna aluzija upravo na ovu grupu, koju je Hosni Mubarak 1954. godine zabranio tvrde}i da predstavlja prijetnju stabilnosti zemlje. Najdecidniji u protivljenju Muslimanskoj bra}i su, o~ekivano, zvani~nici i analiti~ari iz Izraela koji upozoravaju da grupa ne}e oklijevati da se u pravom trenutku otarasi sekularnih figura, pozivaju}i se u ovim tvrdnjama na iskustva Homeinija u Iranu i Hamasa u Palestini. Mnogi protivnici ovog pokreta na umu, svakako, imaju politi~ki program Bratstva iz 2007., u kojem je predlo`eno osnivanje islamskog vije}a koje bi imalo pravo stavljati veto na zakone, kao i zabraniti da se `ene i kr{}ani kandidiraju za predsjednika Egipta. Grupa je u me|uvremenu odustala od nekih kontroverznijih dijelova dokumenta, kao {to su religijska vije}a. S obzirom na veliki broj simpatizera, kojih je vi{e od stotine hiljada, vjeruje se, me|utim, da bi pokret na slobodnim i fer izborima u Egiptu pro{ao veoma dobro. Nezavisni analiti~ari, me|utim, ne spore da je grupa (osnovana 1929. godine u Egiptu), {to se ideologije ti~e, s godinama postajala sve umjerenija, a od nasilja je definitivno odustala prije nekoliko decenija. Preokret je naro~ito vidljiv poslije teroristi~kih napada na Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave 11. septembra 2001. godine, kada su jo{ vi{e po~eli insistirati na demokratiji i politi~kim reformama. Zapad, me|utim, dvoji namjerava li grupa uvesti islamsko {erijatsko pravo i ukinuti demokratiju ili je to nenasilna organizacija koja te`i dru{tvu koje bi po{tovalo pravila zapadne demokratije te, istovremeno, prihvatalo islam. Treba istaknuti da su Muslimanska bra}a ogor~eni neprijatelji „ElKaide“.

OPOZICIJA Ko su Muslimanska bra}a, politi~ka grupa koja ru{i Mubaraka

Sedin [UT, Bosanac s adresom u Kairu

8

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

9

Voze}i se od Ambasade BiH (koja je danas kad ovo pi{em uspje{no organizirala evakuaciju na{ih zemljaka ~arter letom do Sarajeva) do svog stana, pro{ao sam mostom iznad Tahrira. Gledaju}i nered oko Muzeja i {etali{ta pored Nila, masovne tu~e i dim, pogled mi se zamutio, grudi stegle i kako ne bi primijetio taksista, kri{om sam obrisao suzu. Apsolutno svaki Egip}anin kojeg sretnete na rije~ „Bosnia“ izrazit }e `aljenje zbog ratnih razaranja koja su nas zadesila po~etkom devedesetih i re}i „uvijek ste dobrodo{li u Egipat“. Egipatska vlada stipendira bosanske studente i dodjeljuje im jednom godi{nje povratne avionske karte. Svake godine organiziraju se kursevi za studente iz BiH koji `ele da u~e arapski jezik, kursevi i seminari za na{u policiju, studente medicine, i to se nikada ne smije zaboraviti. Razumljivo je da bilo koji Bosanac i Hercegovac bude pogo|en zbog onoga {to se de{ava na ovim prostorima. Ovo su jednostavni ljudi kojima treba malo da budu nasmijani i sretni i koji na mali znak pa`nje uzvra}aju dvostruko. Nadam se da }e do`ivjeti mnogo bolje godine od 2011., jer to zaista zaslu`uju.
Grafika koja prikazuje hronologiju haosa u Egiptu

Narod je zaslu`io vi{e

Vizner jo{ nema scenarij za rje{enje
Radi se o o~itom nepodudaranju Obamine podr{ke demokratskim promjenama na Bliskom istoku s dugoro~nim ameri~kim strate{kim interesima koje je lak{e realizirati „gvozdenim pesnicama“ poput Mubaraka
Pi{e: Erol Avdovi}

EKSKLUZIVNO Iz ureda Obaminog izaslanika za Egipat

Mubarakovo „obe}anje“ da on niti njegov sin Gamal ne}e biti kandidati na predsjedni~kim izborima narednog septembra sigurno je rezultat i poruke koju mu je do{apnuo li~no Frank Vizner. Poku{aj je to i kupovine vremena kako bi neki ne manje proameri~ki i prijateljski kandidat dobio {ansu na tim izborima. A to je sasvim legitimna pozicija saveznika iz Va{ingtona o kojoj }e, naravno, odlu~ivati ustalasani egipatski narod. Ali njegovih izvanrednih diplomatskih usluga Va{ington se ne mo`e tek tako odre}i. Ipak, mnogima jo{ nije jasno kakav epilog Obamina administracija pri`eljkuje u Egiptu, iako je na~isto da Sjedinjenim Dr`avama ne odgovara „neizvjesna“ promjena koja bi na krilima demokratske tranzicije na vlast dovela mogu}e „nekooperativne snage“ poput Muslimanske bra}e ili druge radikalnije snage. Ili, kako to primje}uje vode}i ameri~ki dnevnik „The Washington Post“, Obamina „freedom agenda“ („slobodarski“ dnevni red) za Bliski istok, koju je predsjednik najavio u ~uvenom govoru na „AlAzharu“ u junu 2009., mo`e se pretvoriti u kontradikciju. Radi se o o~itom nepodudaranju Obamine (na~elne) podr{ke demokratskim promjenama na Bliskom istoku (uklju~uju}i i Egipat) s dugoro~nim ameri~kim strate{kim interesima koje je lak{e realizirati „gvozdenim pesnicama“ poput Mubaraka. Ameri~ki mediji upozoravaju da bi se, ukoliko se demokratske promjene u Egiptu dogode i Mubarek doista padne s trona, mogao ponoviti „scenarij iz Gaze“. Palestinci su 2006. izbarali Hamas, ali na {tetu Amerike i njenih saveznika. Zapravo, niko jo{ pouzdano ne zna {ta je u Viznerovoj diplomatskoj torbi. A vrag je oduvijek bio u detaljima!

[ta je do{apnuo Mubaraku

A

mbasador Frank Vizner (Wisner), kojeg je predsjednik SAD Barak Obama (Barack) u svojstvu svog specijalnog emisara odaslao u Kairo, odli~an je izbor za ovaj posao, navode dobro upu}eni analiti~ari u Va{ingtonu. Ovaj 72-godi{nji diplomat veteran osobni je prijatelj 82-godi{njeg predsjednika Hosnija Mubaraka. Uzdrmanom {efu egipatske dr`ave poruku iz Bijele ku}e „u svim nijansama“ mo`e ponajbolje dostaviti upravo diplomat Viznerovog kova, tvrde oni koji Franka osobno poznaju.

Li~ilo je na po~etak 1992. u BiH
Pla~ majki i k}erki, zabrinutost na licima sinova i o~eva. U tom momentu de{ava se spontana i organizirana odbrana
[ut: Svjedok pobune

SPECIJALNO ZA AVAZ IZ KAIRA Dani haosa i krvavih obra~una

U

prkos najavama analiti~ara globalne politike da }e talas otpora, protesta i socijalnog bunta potopiti jo{ pokoju arapsku zemlju, de{avanja u Egiptu u posljednjih sedam dana {okirala su svjetsku javnost. Nezavisni (a Boga mi i zavisni) posmatra~i o~ekivali su pokoji glas nezadovoljstva tu i tamo, stidljivo, o~ekivali su mirne demonstracije, sa sigurnosnog aspekta kontrolirane i podno{ljive kao {to je to i obi~aj u Egiptu, ali je razvoj doga|aja nakon pro{log petka, 28. januara, nadma{io o~ekivanja i onih s dijagnozom hroni~nog pesimizma. Kako je sve po~elo?

Dan bijesa - ovako su, dakle, organizatori protesta nazvali dan u kojem }e se desiti prvo organizirano masovno okupljanje na Tahriru - centralnom i administrativno najva`nijem dijelu Kaira. Naravno, protesta je bilo i dva dana ranije, ali }e mnogi tek u petak, 28. januara,

Glad i represija

shvatiti da stvari izmi~u kontroli. ^lanovi organizacije „6. april“, pristalice Muhameda el-Baradeija, biv{eg {efa IAEA pri UN-u, simpatizeri stranke i pokreta Muslimanska bra}a i, generalno re~eno - svi nezadovoljni, neko prije, a neko poslije d`uma-namaza, iz raznih dijelova Kaira uputili su se na Trg Tahrir i nedugo nakon okupljanja sukobili se s policijom, jer, prema njihovom mi{ljenju, razloga je vi{e nego dovoljno: oslabljena ekonomija, siroma{tvo, nedovoljno radnih mjesta za mlade ljude, represija pomije{ana s ograni~enom slobodom govora i pisanja. Ve} oko 14 sati na trgu je bilo prisutno oko 40 hiljada ljudi koji su uzvikivali do tada nezamislive i sulude parole „Dolje Mubarak“ i „Vlada mora oti}i“. Policija je reagirala odlu~no i sna`no - ba~eni su suzavci, a vodenim topovima poku{avalo se rastjerati demonstrante. Ubrzo je stigao odgovor - demonstranti su

na snage sigurnosti po~eli bacati sve {to im se na{lo u ruci, od kamenica do stakla, a neki nisu `alili ni vlastite cipele. Sukobi }e prerasti u najkrvaviji okr{aj policije i demonstranata u posljednjih 20 godina, a trajat }e do kasno u no}. Oko 21.30 desit }e se ne{to {to niko nije o~ekivao. Policija }e dobiti instrukcije da se potpuno povu~e. Oko pola sata vladala je nevjerica i zbunjenost jer niko nije znao {ta bi taj potez mogao zna~iti dok trgom Tahrir nije protutnjao prvi tenk kao nagovje{taj dolaska vojske. Trebalo je samo jo{ pola sata da se demonstranti raspr{e po okolnim, manje zna~ajnim ulicama. S egipatskom vojskom nije bilo naga|anja jer Egip}ani gaje veliko po{tovanje i ljubav prema svojim vojnicima za razliku od policije, koja za njih predstavlja simbol neprolazne vlasti, pritiska i zloglasnih mu~enja. Koliko su se prevarili u takvoj percepciji bit }e svima ja-

sno za samo nekoliko dana. Neredi su nastavljeni nesmanjenim intenzitetom u idu}ih nekoliko dana. Na Tahriru, trgu na kojem je velika koncentracija turista, a nedaleko od Egipatskog nacionalnog muzeja gorjelo je sjedi{te Demokratske narodne stranke, vladaju}e partije s mo}nom ve}inom u parlamentu i po infrastrukturi najja~om strankom Bliskog istoka uop}e. Na dr`avnoj radio-televiziji gra|anima }e se obratiti predsjednik Hosni Mubarak pozivaju}i na okon~anje nasilja i optu`uju}i jedan dio demostranata zbog eskalacije sukoba. To }e jo{ vi{e razbjesniti njegove protivnike pa rje{enje nije bilo na pomolu. Policija je jo{ „sklonjena“, a to }e iskoristiti jedan dio razularene mase sitnih kriminalaca, sjecikesa i d`eparo{a da oplja~kaju sve {to im se na|e pod rukom, pardon pajserom, bankomati su porazbijani a nekoliko {oping molova i ve}ih supermarketa opuhano kao u vje~nim nastavcima filma

„Resident Evil“. Ali, ne lezi vra`e, na ulici }e se ubrzo pojaviti osu|eni zatvorenici, a scenarij njihovog bijega sa`et je u iskazima onih koji su naknadno uhap{eni: „Odjednom smo ostali sami u zatvoru, a primijetili smo da su vrata otklju~ana, ~ak i kapije“. Opozicionari su optu`ili vladaju}i re`im za ovaj potez jer je, prema njihovom mi{ljenju, htio na ulicama stvoriti haos koji bi odvratio pa`nju od goru}ih problema. Ta~no ili ne, to }e rezultirati novim problemom. Po kairskim ~etvrtima po~et }e masovne plja~ke, a u`asnuto i prepla{eno stanovni{tvo po~eti pre`ivljavati trenutke koje smo mi u BiH do`ivljavali po~etkom 1992. Pla~ majki i k}erki, zabrinutost na licima sinova i o~eva. U tom momentu de{ava se spontana i organizirana odbrana po principu „svako ~uva svoju

Hrabri momci

mahalu, a poslije }emo vidjeti“. Momci sa {tapovima, {ipkama i ponekim no`em patrolirali su ulicama u potrazi za „baltagijom“ - huliganima, hordama, plja~ka{ima. ^ak se i autor ovih redova jedne no}i istakao herojstvom, stajao je punih 45 minuta ispred svog ulaza s plasti~nom dr{kom od metle u ruci. Strugnuo sam ~im sam shvatio da mogu dobiti po bubrezima. Mnogo plja~ka{a je zaista i uhva}eno, a bijesni i ogor~eni momci teritorijalci dodijelili su im marisanu i predavali vojnoj policiji. Ubrzo }e na ulicama biti raspore|eni momci koji }e od svakog u~esnika u saobra}aju tra`iti voza~ku dozvolu i li~nu kartu kako bi se stalo ukraj biv{im zatvorenicima i hrsuzima. Egip}ani su to nazvali Narodna komisija i Op}enarodna odbrana. Znam, tukne na komunizam.

To je „zapravo jedini preostali izbor“ ameri~kom predsjedniku nakon ambivalentnih poruka koje je Va{ington u proteklih 10 dana slao uzavrelim ulicama Kaira. Predsjednik Obama, o~ito, nikoga nije zadovoljio do kraja: (biv{eg) saveznika Mubaraka, a demonstrante, sigurno, jo{ manje. ^ak je i „superdiplomat“, vje~ito blagi {ef UN-a Ban Ki-mun bez ustezanja poru~io Mubaraku da ode; Obama te rije~i jo{ nije izgovorio. I odlazak Viznera u Kairo nije protekao bez peripetija. Organizacije za monitoring ljudskih prava taj potez ve} kritiziraju, prisje}aju}i se njegovih izjava nakon izbora u Egiptu 2005. Vizner je tada veli~ao Mubaraka, iako se zna da egipatski re`im nije mario za po{tiva-

Odlazak s te{ko}ama

Vizner s na{im dopisnikom u Njujorku

(Foto: Webpublicapress)

nje ljudskih prava, uklju~uju}i i navodnu torturu u

zatvorima. Tada{nju pobjedu Mubaraka (sa 88 posto

Seanse uvjeravanja
- Kad Vizner po~ne da vas uvjerava, bolje da odmah pristanete. Vi samo gubite vrijeme, jer }ete na kraju sigurno popustiti. Vizner uvijek izlazi kao pobjednik iz svojih diplomatskih seansi uvjeravanja. Dobro upu}eni tvrde da bi se ovaj biv{i ambasador SAD u Egiptu, Indiji i Zambiji, na Filipinima i iz Egipta mogao vratiti obavljenog posla, naravno, u korist ameri~kih interesa - napisao je „New York Times“.

glasova) Vizner je nazvao „historijskom“, iskazuju}i punu ameri~ku lojalnost egipatskom vlastodr{cu. Ameri~ka potpora Mubaraku, koji je vladao uz policijsku represiju i lojalne oficire, {to pokazuje i izbor generala Omara Sulejmana, ima, naravno, svoju prethistoriju. Naime, SAD su svake godine slale oko 250 miliona dolara pomo}i egipatskoj vojsci (najve}u poslije Izraela), pla}aju}i tu bliskoisto~nu lojalnost Mu-

barakovog re`ima i ra~unaju}i na Egipat kad zatreba. Kada u|ete u njujor{ki ured ambasadora Viznera, prvo {to vam upada u o~i su portreti ~etvorice otomanskih sultana iznad njegovog radnog stola. To je sasvim odgovaraju}i ambijent, re}i }e Viznerovi poznanici za diplomatu koji govori arapski, dobro poznaje Levant i za kojeg prijatelji ka`u da ga „titula ambasadora ne opisuje u potpunosti“. Za Viznera treba priznati da je „pa{a“ me|u elitom ameri~kih diplomata. Prvi susret s ovim legendarnim diplomatom (~iji je otac Frank Vizner stariji bio jedan od osniva~a CIAe i za~etnika ameri~kih obavje{tajnih operacija u isto~noj Evropi) ostavlja dojam da se radi o potpuno druga~ijem profesionalcu od nedavno preminulog Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke). Vizner je izuzetno prijatan sagovornik, koji bira rije~i i pazi da vas ne uvrijedi, pa`ljivo slu{a {ta ga pitate do kraja. Ugledni „New York Times“, kao i druge vode}e ameri~ke novine, proteklih dana na naslovnim stranama pi{u o ovom Obaminom izaslaniku za Egipat. Nagla{avaju da je Vizner sasvim druga~iji posrednik od Holbruka. Dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillari Clinton), s ~ijim je uredom Vizner razgovarao dok smo bili kod njega, ve} je, navodno, tra`ila da on preuzme Holbrukovu ulogu emisara za Afganistan i Pakistan. Pi{e se i kako }e Vizner „tu ponudu odbiti“.

Scenarij iz Gaze

Ideologija koja zabrinjava Zapad
Zapad dvoji namjerava li grupa uvesti islamsko {erijatsko pravo i ukinuti demokratiju
Grupa Muslimanska bra}a uvjerljivo je najja~a opoziciona snaga u Egiptu, a samim tim pod lupom je svjetskih centara mo}i. Zbog toga je sasvim jasno da su izjave poput one italijanskog {efa diplomatije Franka Fratinija (Franco Frattini) da se Evropskoj uniji ne bi svidjelo da vlast u zemlji preuzmu ekstremisti, jasna aluzija upravo na ovu grupu, koju je Hosni Mubarak 1954. godine zabranio tvrde}i da predstavlja prijetnju stabilnosti zemlje. Najdecidniji u protivljenju Muslimanskoj bra}i su, o~ekivano, zvani~nici i analiti~ari iz Izraela koji upozoravaju da grupa ne}e oklijevati da se u pravom trenutku otarasi sekularnih figura, pozivaju}i se u ovim tvrdnjama na iskustva Homeinija u Iranu i Hamasa u Palestini. Mnogi protivnici ovog pokreta na umu, svakako, imaju politi~ki program Bratstva iz 2007., u kojem je predlo`eno osnivanje islamskog vije}a koje bi imalo pravo stavljati veto na zakone, kao i zabraniti da se `ene i kr{}ani kandidiraju za predsjednika Egipta. Grupa je u me|uvremenu odustala od nekih kontroverznijih dijelova dokumenta, kao {to su religijska vije}a. S obzirom na veliki broj simpatizera, kojih je vi{e od stotine hiljada, vjeruje se, me|utim, da bi pokret na slobodnim i fer izborima u Egiptu pro{ao veoma dobro. Nezavisni analiti~ari, me|utim, ne spore da je grupa (osnovana 1929. godine u Egiptu), {to se ideologije ti~e, s godinama postajala sve umjerenija, a od nasilja je definitivno odustala prije nekoliko decenija. Preokret je naro~ito vidljiv poslije teroristi~kih napada na Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave 11. septembra 2001. godine, kada su jo{ vi{e po~eli insistirati na demokratiji i politi~kim reformama. Zapad, me|utim, dvoji namjerava li grupa uvesti islamsko {erijatsko pravo i ukinuti demokratiju ili je to nenasilna organizacija koja te`i dru{tvu koje bi po{tovalo pravila zapadne demokratije te, istovremeno, prihvatalo islam. Treba istaknuti da su Muslimanska bra}a ogor~eni neprijatelji „ElKaide“.

OPOZICIJA Ko su Muslimanska bra}a, politi~ka grupa koja ru{i Mubaraka

Sedin [UT, Bosanac s adresom u Kairu

10

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

RAZGOVOR Mr. Mirnes Kova~, ekspert za Bliski istok
Uloga Saudijske Arabije
Tako|er, Kova~ cijeni da zna~ajnu ulogu u demokratskim kretanjima u arapskom svijetu ima i socijalna slika. Ne smiju se zaboraviti ni prirodni resursi, posebno nafta, ali i na~in na koji se tim resursima upravlja i u {ta se oni ula`u. - Ako pogledate bruto doma}i proizvod po glavi stanovnika za Bliski istok, mo`ete sa~initi kartu de{avanja i previranja u ovom dijelu svijeta po~nete li s kraja liste. Upravo su na dnu Egipat, Tunis, Jemen, Sirija - to su oficijelno „republike“ i u njima je daleko te`e, i re`imi su daleko opresivniji nego u nekim „apsolutisti~kim“ ure|enjima. Stotine hiljada Egip}ana odabralo je da iz svoje „republike“ trbuhom za kruhom ode u „apsolutisti~ku monarhiju“ Saudijsku Arabiju i od toga novca ne samo da poma`u svoje porodice ve} i svoju djecu {koluju po Evropi i Americi. Pogledajte dalje, Dubai, Abu Dabi, Katar i Bahrein su, evo, apsolutisti~ke monarhije, ali je u njima GDP po osobi me|u najve}im u svijetu. [to se ti~e stava Saudijske Arabije (koja je podr`ala Hosnija Mubaraka, op. a.), mislim da je bio ishitren i rezultat je slabih procjena. A u ~emu se to taj po~etni stav Saudijske Arabije razlikuje, recimo, od prili~no rezigniranog po~etnog stava prema krizi od administracije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava - pita se analiti~ar Kova~.

Vlada u Banjoj Luci: Ne odustaju

Trojica srpskih vladika do`ivotno primaju 2.300 KM
Vlada RS donosi novi zakon o privilegiranim penzijama
Iako je Ustavni sud RS po~etkom sedmice proglasio neustavnom odredbu Zakona o PIO RS kojom su regulirane izuzetne penzije, koje su, izme|u ostalih, dobivala trojica vladika Srpske pravoslavne crkve i nosioci zlatnih olimpijskih medalja u ovom entitetu, Vlada RS nastavit }e ispla}ivati ovakve penzije. Prema najavi premijera RS Aleksandra D`ombi}a, po hitnom postupku bit }e usvojen novi zakon kako bi odabrani pojedinci, iako neustavno, nastavili ostvarivati ovo pravo. U RS ima ukupno 39 korisnika ovakvih penzija, a me|u kojima su i episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije, banjalu~ki episkop Jefrem i mitropolit dabrobosanski Nikolaj, a kojima je prema odluci Vlade RS iz polovine pro{le godine po~ela isplata do`ivotnih penzija u iznosu od 2.300 maraka. Na inicijativu Drage Vu~enovi}a iz Banje Luke, Ustavni sud RS donio je odluku da odredba Zakona o PIO kojom se odobravaju izuzetne penzije nije u skladu s Ustavom RS, ustvrdiv{i da je povrije|eno ustavno na~elo ravnopravnosti gra|ana. Prema ocjeni ovog suda, prekr{en je ~lan 10. Ustava RS, a prema kojem su gra|ani ravnopravni u slobodama, pravima i du`nostima, jednaki su pred zakonom i u`ivaju istu pravnu za{titu bez obzira na rasu, spol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, ro|enje, obrazovanje, imovno stanje, politi~ko i drugo uvjerenje, dru{tveni polo`aj ili drugo li~no svoB. S. jstvo.

Protivno odluci Ustavnog suda RS

Stabilizacija u Egiptu zavisit }e od stava vojske
Vjeruje da }e de{avanja u Egiptu zauvijek promijeniti odnos naroda i njihove vlasti
ubarakov re`im tone, ali pitanje je koliko }e nevinih `rtava povu}i za sobom taj brod tiranije - pita se u razgovoru za „Dnevni avaz“ ekspert za Bliski istok Mirnes Kova~, magistrant me|unarodnih odnosa Univerziteta „Sussex“ u Velikoj Britaniji. Kova~, koji je proteklih dana detaljno pratio zbivanja u Egiptu i arapskom svijetu, tvrdi da je opravdana zabrinutost {ta }e iza sebe ostaviti vrtlog potonulog re`ima velikog bliskoisto~nog diktatora. - Ali, ta briga ne smije ni u kom slu~aju blokirati me|unarodnu podr{ku demokratskom izra`avanju volje egipatskog naroda. Ona, ta briga, zasnovana je na predrasudama i godinama akumuliranom strahu. Svjedoci smo jednog krajnje civiliziranog i dostojanstvenog revolta naroda, posebno mladih, protiv ugnjetavanja, neslobode, straha i naro~ito siroma{tva. On sve vi{e zadobiva obrise jedne prave revolucije. Blokiranje interneta i telekomunikacija, zatvaranje medija, prijetnje diplomatima, novinarima i aktivistima za za{titu ljudskih prava... U svim tim potezima, a koje je Mubarak do sada

M

Su|enje Milunu Kornja~i, optu`enom za zlo~ine u ^ajni~u, po~et }e u petak, 11. februara, kada je zakazano izno{enje uvo-

Su|enje Kornja~i po~inje 11. februara
Darko Samard`i}, predsjedavaju}i Sudskog vije}a, upitao je optu`enog Kornja~u `eli li na operaciju srca u Tuzlu ili da „u|e u proces u skra}enom obliku“, na {to je optu`eni rekao da bi pristao na operaciju u Srbiji. Sudsko vije}e je ranije saop}ilo da ne postoje mogu}nosti za njegovom operacijom u inozemstvu. Kornja~a je prvobitno bio optu`en s Miloradom @ivkovi}em i Du{kom Tadi}em za u~e{}e u {irokom i sistemati~nom napadu na nesrpsko stanovni{tvo na podru~ju op}ine ^ajni~e, te zatvaranju, mu~enju, ubijanju i prisilnom preseljenju civila s ovog podru~ja, ali je postupak odvojen zbog Kornja~ine bolesti.

Zlo~ini u ^ajni~u

na~inio, jasno se da prepoznati rukopis tiranina Sadama Huseina. Mubarak djeluje po modelu: „Ili }ete `ivjeti pod mojom ‘sigurno{}u’ ili }ete imati haos i nered“. Taktika koja ima za cilj podjelu i trganje dru{tvenog tkiva veoma je opasna - govori nam mr. Kova~. Svijet je, veli, rezerviran

iznjedrili ideologe i lidere dana{njeg globalnog terorizma. Dakako, strah i predrasude koje Zapad ima u tom pogledu mogu se razumjeti, ali se ne mo`e stalno zaklanjati iza njih i pogre{no tuma~iti ~itav jedan demokratski revolt i revoluciju. U tim procesima islamisti jesu uzeli u~e{}e, ali su samo je-

}e oti}i Mubarak, tj. ho}e li on „si}i“ ili „oti}i“ kao {to su ga demonstranti pozivali ili }e pak „pasti“. - Ne zaboravite, on je, kao uostalom i njegovi prethodnici predsjednici, bio vojnik koji se borio za Egipat koji je, na kraju krajeva, pokazao da je igra~ na koga se mo`e osloniti kada je u pi-

Ljudi ginu, CNN i BBC o novcu
- Vidite, u svom ovom neredu, kada svaki dan mirni demonstranti ginu i kada ih na stotine biva pretu~eno i povrije|eno, na CNN-u i BBC-ju raspravlja se koliko }e zapadne ekonomije eventualno izgubiti novca ukoliko, recimo, do|e do zatvaranja Sueckog prema legitimnim zahtjevima Egip}ana da bolje `ive. Taj strah ponovo proizlazi iz predrasuda prema zagovornicima politi~kog islama, takozvanim islamistima, koje je, naposljetku, generirao i sam Mubarak. - Egipat i sam Mubarak su probleme s radikalnim skupinama imali i ranije i rje{avali ih, ponekad krajnje uspje{no, ali su taj svoj poduhvat koristili i svaku organiziranu opoziciju tog karaktera trpali u isti ko{. Ne treba zaboraviti da su egipatski zatvori, izme|u ostalih, kanala, koliko du`e }e trajati transport robe i sirovina. Takav jedan brutalno realisti~ki pristup u me|unarodnim odnosima je rezultat i pokazatelj razmjera duhovne krize u kojoj se nalazi dana{nji svjetski poredak. To je „novi svjetski poredak“ ~ije „satanske slike“ dna od nekoliko razli~itih politi~kih struja i u~estvuju zajedno sa svim ostalim politi~kim orijentacijama: sekularistima, komunistima, Vefd partijom, Kifaja pokretom i, na kraju, obi~nim ljudima - poja{njava Kova~. Na pitanje ho}e li eventualnim padom Hosnija Mubaraka u Egiptu do}i do stabilizacije ili }e ovi doga|aji dovesti do jo{ ve}eg haosa, ~ega se mnogi boje, Kova~ odgovara da stabilizacija zavisi i od toga kako nereda i haosa gledamo u`ivo na ulicama Kaira. Kada je u pitanju Egipat, mnogi svjetski igra~i imaju itekako mnogo interesa, SAD prvenstveno zbog Izraela i nafte, a u posljednje vrijeme tu je i veliki ruski ekonomsko-investicijski upliv - isti~e Kova~. tanju mir sa Izraelom. A i sama ~injenica da se toliko dugo odr`ao na vlasti govori o njegovim sposobnostima. I, naravno, klju~na stvar stabilizacija ponajvi{e }e zavisiti od stava koji zauzme egipatska vojska. Tu je situacija prili~no nepredvidiva - napominje Kova~. Vjeruje da }e de{avanja u Egiptu zauvijek promijeniti odnos izme|u egipatskog naroda i njihove vlasti. S obzirom na zna~aj Egipta, smatra on, taj trend }e sigurno imati implikacije na cijeF. VELE li arapski svijet.

Opasna taktika

Sud BiH: Mi{ljenje vje{taka

dnih rije~i, javio je Birn, prenosi Onasa. Na statusnoj konferenciji odr`anoj pred Sudom BiH, vje{taci kardiologije i neuropsihijatrije iznijeli su nalaz i mi{ljenje, rekav{i da je optu`eni Kornja~a sposoban pratiti sudski proces, te da je neophodno da ima operaciju srca.

Klju~na stvar

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

11

@ele `ivi do~ekati privatizaciju
- Na{i ra~uni i dalje su blokirani. Svakodnevno nam dolaze presude i blokade ra~una. Prodajom firme u Frankfurtu ne}emo rije{iti problem „[ipad ExportImporta“, on se mo`e rije{iti samo velikom privatizacijom, ali poku{avamo sanirati bar trenutne probleme. @elimo da `ivi do~ekaSjedi{te „[ipad Export-Importa“ u Sarajevu: Ve} godinama propada

mo tu veliku privatizaciju. Sada{nje obaveze „[ipad Export-Importa“ iznose, otprilike, dva miliona maraka. Trenutno imamo 28 uposlenika i s pla}ama stojimo veoma lo{e, sve se to te{ko izmiruje, ali nadamo se da }emo pre`ivjeti i da postoji interes da privatizacija uspije - isti~e Dautovi}.

NEKADA[NJI GIGANTI

Od Federalne vlade zatra`ena saglasnost

’[ipad Export-Import’ prodaje jedinu preostalu imovinu izvan BiH
J
Predvi|eno da „Sidex“ u Frankfurtu, koji ima samo osniva~ki kapital, bude prodat za 123.029,25 eura
htjevom „[ipada“ od novembra pro{le godine. Nadzorni odbor (NO) „[ipad Export-Importa“ odobrio je 25. oktobra 2010. prodaju k}erke firme u Frankfurtu, ali je Vladina saglasnost neophodna radi njenog decembarskog zaklju~ka. Njime je Vlada „[ipad Export-Import“ stavila u stanje mirovanja, a Nadzorni odbor i menad`ment obavezala da donesu odluke o zabrani prodaje imovine bez prethodne saglasnosti resornog ministarstva, Agencije za privatizaciju FBiH (APF) i Vlade FBiH. Istovremeno im je zabranjen i prijem novih radnika, a APF-u je dat nalog da ubrza izradu programa privatizacije. Oktobarskom odlukom NO-a odre|eno je da }e prodaja vlasni~kog udjela „Sidexa“ biti izvr{ena putem javnog oglasa po po~etnoj cijeni od 123.029,25 eura, a da }e zara|eni novac i}i za potrebe dospjelih obaveza i dijelom za otplatu kredita kod „Union banke“. Direktor „[ipad Export-Importa“ Alija Dautovi} u izjavi za „Dnevni avaz“ potvrdio je da Vladin zaklju~ak ne predstavlja prepreku da se „Sidex“ proda ako se dobije saglasnost te je objasnio zbog ~ega se ovo preduze}e odlu~ilo na prodaju jedine preostale imovine u inozemstvu. - Mi ve} dugo od te na{e k}erke firme nemamo neke efektivne koristi nego samo tro{kove. To vi{e nije firma koja stvara dohodak i prihode od kojih bismo imali neku korist i zato je NO odlu~io da je prodamo, da nam ne stvara tro{kove i dalje - ka`e Dautovi}. Prema njegovim rije~ima, „Sidex ExportImport“ u Frankfurtu nalazi se u unajmljenom prostoru i ima samo jednog uposlenika Nuragu Kuki}a, koji upravlja njome. Registrirana je za uvoz i izvoz, odnosno iz BiH uvozi namje{taj „[ipada“ i prodaje ga na njema~kom tr`i{tu, ali su prihodi iz tog prometa dovoljni tek da pokriju tro{kove poslovanja. Dautovi} ka`e da edinu svoju preostalu imovinu koju ima izvan BiH, nekada{nji bh. privredni gigant „[ipad Export-Import“ iz Sarajeva, koji ve} godinama propada i posluje blokiranih ra~una, primoran je prodati. Pred Vladom Federacije BiH naredne sedmice na}i }e se zahtjev ovog preduze}a da dobije saglasnost za prodaju k}erke firme „Sidex Export-Import“ sa sjedi{tem u Frankfurtu.

Dautovi}: Nikakve koristi

Ima kupaca

Davanje saglasnosti za prodaju „Sidexa“ Vladi FBiH prije desetak dana preporu~ilo je Federalno ministarstvo trgovine, na ~elu s Desnicom Radivojevi}em, rukovode}i se za-

Stanje mirovanja

„Sidex“ ima samo osniva~ki kapital za prodaju i zbog toga je odre|ena cijena od 123.029,25 eura. - To je, otprilike, iznos kapitala koji ta firma ima. Mi smo imali neke zainteresirane kupce i u Njema~koj i ovdje, u BiH, ali to nije ni{ta konkretno, potrebno je prodaju obaviti putem javnog oglasa - isti~e Dautovi} potvr|uju}i da je i APF rekao da nema nikakvih smetnji za ovu prodaju ako Vlada za to dadne saglasnost. Ina~e, „[ipad ExportImport“ prije agresije na BiH, osim imovine u biv{oj Jugoslaviji, imao je ~ak 24 predstavni{tva u Sjevernoj Americi te jo{ desetak u Evropi, Aziji i Australiji.

Samo imovina u SAD i Australiji ranije je procjenjivana na skoro 150 miliona ameri~kih dolara. No, njena sudbina je nepoznata, ali se zna da „[ipad“ njome vi{e ne raspola`e. Podsje}anja radi, luka u [ibeniku odavno je u{la u pasivni podbilans preduze}a, a njena vrijednost je ranije, tako|er, procijenjena na vi{e od 60 miliona eura. I u ovogodi{njem planu Agencije za privatizaciju FBiH, kao {to je bilo u onima u proteklih nekoliko godina, predvi|eno je da putem tendera u velikoj privatizaciji bude prodato 66,56 posto dr`avnog kapitala „[ipad Export-Importa“.

M. KUKAN

PRESSIJA
Kakvu }e Vladu dobiti TK

KRIZA

Ogor~eni radnici u Bijeljini

Robovlasnici bolji od privatnika Kanton }e plakati za Enesom, ali Enesa vi{e biti ne}e
Nova Vlada uklju~it }e se s velikim {ansama u utrku za najgoru do sada
Rijetki su oni u Tuzlanskom kantonu koji se ne}e slo`iti s ocjenom da je odlaze}a Vlada TK, na ~ijem je ~elu bio banovi}ki kadar Enes Muji}, najgora koju je ovaj kanton imao od svog osnivanja. Jedini koji se, mo`da, ne bi slo`ili s ovom ocjenom su ministri i poneki od ~lanova njihovih porodica. Zbog toga je pravo olak{anje bila spoznaja da je Muji}evoj Vladi kona~no istekao mandat. No, olak{anje je trajalo vrlo kratko, tek dok se nisu saznala imena kandidata za nove kantonalne ministre. Ako ne bude nekih drasti~nih promjena, nova Vlada uklju~it }e se s velikim {ansama u utrku za najgoru Iako ekonomska kriza, objektivno, ugro`ava poslovanje dovode}i mnoga preduze}a na rub egzistencije, predstavnici sindikata u Bijeljini tvrde da bilje`e cijeli niz kr{enja radni~kih prava, pravdanih upravo krizom. Produ`eno i nepla}eno rado sada. ^ak dno vrijeme, neispla}ene ili bi se moglo Muji}: pokazati da Banovi}ki kadar drasti~no smanjene pla}e, nepla}anje poreza i doprinoje Muji}eva sa, samo su neki od razloga Vlada bila jo{ i dobra u za zabrinutost sindikalista. odnosu na dolaze}u. Izvr{ni sekretar RegionaZato se u pojedinim polnog sindikalnog centra Neliti~kim krugovima sve boj{a Andri} ka`e da u ~e{}e ~uje krilatica: „Kanton }e plakati za Enesom, gra|evinskoj djelatnosti poali Enesa vi{e biti ne}e.“ stoje slu~ajevi da poslodavci E. H. po godinu ne ispla}uju pla}e

da vlasnik i nije obaradnicima, dok su ravezan da mu da dnici u trgovinskim pla}u. Ali, taj radnik preduze}ima ~esto bio je obavezan da primorani da rade po radi u tri smjene?! 10-12 sati dnevno, a No, svakako najzanipla}eni su za osmosamljivija je izjava jetno radno vrijeme. U dnog od mnogih rapekarskoj djelatnosti radnici rade u tri Andri}: Dosta dnika koji primaju minimalnu pla}u od smjene, a no}ni rad slu~ajeva 370 KM. im se ne pla}a pose- Robovlasni{tvo je bilo bno. Radnik Fabrike su{enog bolje. Vlasnik ti da odje}u i stan, hrani te da bi mogao vo}a i povr}a „Semberka“ raditi za njega. I sada radiiz Janje, koji, kao i njegove mo kao robovi, a pitam vas kolege, dvije godine nije mogu li se sa 370 KM osiprimio pla}u, ali ponekada gurati stan, hrana i odje}a jeste bonove za hranu, izjarekao je ogor~eni radnik. vio je da je Fabrika u kojoj radi privatno vlasni{tvo te E. M.

12

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Ljudi koji su danas samo politi~ka povijest Krajine
U petnaest godina Unsko-sanskim kantonom vladalo je trinaest premijera
nsko-sanski kanton „proizveo“ je za 15 godina kontinuirane krize vlasti sa 13 premijera i 11 vlada. Posljednji premijer [emsudin Dedi}, iako je jedini ~etiri godine „presjedio“ u fotelji prvog ~ovjeka izvr{ne vlasti, bio je jedan od najkomi~nijih

FUNKCIONERI Svi premijeri USK: gdje su, {ta rade

U

Uzeir Kahvi} s k}erkom Sedinom

Uzeir Kahvi} ne odustaje od istine
Jedino pravosudni organ iz BiH mo`e zatra`iti dokumente o usvajanju djece
Uposlenici Ambasade Italije u BiH reagirali su na pismo koje im je poslao Uzeir Kahvi} iz Sarajeva te organizirali sastanak s predstavnicima Udru`enja roditelja „Nestala djeca“, koje poma`e Kahvi}u da sazna istinu o usvajanju svoje k}erke Sedine u Italiji. Kako nam je potvr|eno u Udru`enju, Kahvi} `eli saznati jesu li molbe koje su iz Italije poslate Ministarstvu vanjskih poslova BiH zaista stigle na ovu adresu. Italijanske vlasti `eljele su do}i do roditelja djece koja su iz ratnog Sarajeva preba~ena u Italiju. Do roditelja ovi dokumenti nikada nisu stigli. - Uva`ili su patnju jednog ~ovjeka i pojasnili kakav je put da Kahvi} dobije ovu dokumentaciju. O tome odluku donosi Ministarstvo vanjskih poslova Italije, a zahtjev im mora uputiti pravosudni organ iz BiH. Ovaj predmet nalazi se u Tu`ila{tvu BiH. Do sada nije ni{ta konkretno ura|eno, a jedno vrijeme su ~ak tvrdili da nema osnova krivi~nog djela - ka`u u Udru`enju.
E. Ha.

Udru`enje roditelja nestale djece BiH

vlastodr`aca. Za ~etiri godine Skup{tini USK nije podnio nijedan izvje{taj, a ostao je „u sedlu“ puni mandat. ^ak ni kad je izglasano nepovjerenje njegovoj vladi, u maju pro{le godine, na vol{eban na~in Dedi} je oti{ao na dan-dva i

vratio se na premijerski tron. Dedi}a }e uskoro svi, osim ~lanova porodice i onih kojima je direktno valjao, zaboraviti. I raniji unsko-sanski, {to premijeri {to ministri, dio su politi~ke povijesti Krajine.
M. DEDI]

Privatni biznismen
Esad Brkovi} do{ao je na premijersko mjesto iz op}inske administracije Cazina, a nakon mandata jedno vrijeme radio je kao zamjenik direktora Federalne direkcije robnih rezervi, odakle je smijenjen 2002. godine. U Sarajevu se bavi privatnim biznisom.

Esad Brkovi}

Vje~iti savjetnik
Sabid Lipovi} je premijersku fotelju zamijenio ugodnom pozicijom savjetnika eks-federalnog ministra za bora~ka pitanja Ibrahima Nadarevi}a i sve do dana{njih dana zadr`ao se na savjetni~kim funkcijama u ovom ministarstvu. Nakon Nadarevi}evog ministarskog mandata Lipovi} je ostao da i dalje „savjetuje“ naredne bora~ke ministre, a na USK se pojavi s vremena na vrijeme, kao nedavno, kada je s buketom cvije}a stigao na mezar rahmetli generala Mehmeda Alagi}a.

Sabid Lipovi}

Peti premijer bio je Amir Avdi}, a prije nego mu je istekao mandat izabran je za predsjednika USK. Avdi} je, vjerovatno, najbolje iskoristio svoj mandat za razli~ite vrste zloupotreba, o ~emu brine i Kantonalno tu`ila{tvo i sudstvo, ali opet se aktivirao u politici i sada je federalni poslanik u Sarajevu.

Federalni poslanik

Amir Avdi}

[emsudin Dedi}

Trinaesti „baksuz“

Politi~ka penzija
Lipovi}a je zamijenio dr. Mustafa Rami}, ali on je ubrzo podnio ostavku i oti{ao u politi~ku penziju.

Mustafa Rami}

PRESSIJA

Trinaesti „baksuz“ bio je [emsudin Dedi}. Hamdija Lipova~a bit }e 14. premijer 12. Vlade USK. On }e tako biti prvi premijer kojeg „nije dala“ SDA, nego SDP .

Ne ubijajte vukove
Za 12. februar u [ipovu je zakazana lova~ka hajka na vukove, a tim povodom Dru{tvo za za{titu `ivotinja NOA iz Banje Luke apelira da se ne ubijaju `ivotinje koje su jedino kod nas „`rtve pijanih ubica i razvratnika“. - Vuk je jedna od `rtava pau{alne i lo{e procjene i vjerujemo da }e odgovorne institucije donijeti odluku o za{titi vuka prije nego {to to bude prekasno za ovu fascinantnu `ivotinjsku vrstu - navode iz NOA-a. S obzirom na to da je vuk strogo za{ti}ena vrsta u zemljama EU te da je za{ti}en i u zemljama okru`enja, u ovome dru{tvu nadaju se da }e se i u BiH uskoro pristupiti ozbiljnoj analizi brojnog stanja. Kako navode, analiza bi zasigurno pokazala da je vuk ugro`ena vrsta koja ni iz daleka ne ugro`ava ~ovjeka i njegovu imovinu u mjeri u kojoj to prikazuju institucije zadu`ene da bri-

Apel iz dru{tva za za{titu `ivotinja

Jedan arogantan, drugi bez posla
Naredni premijer Ismet Kumali} nije dugo obavljao ovu du`nost, a svoj kratki mandat obilje`io je arogancijom i, na kraju, sudskim procesom. Osman ]ehaji}, aktuelni na~elnik op}ine Klju~, bio je 12. premijer. Nije se najbolje sna{ao, pa je nakon premijerovanja ostao ~ak bez posla (zbog sukoba s tada{njim mo}nim dekanom Isakom Karabegovi}em).

Kumali} i ]ehaji}

Vr{ioci du`nosti
Nakon Dervi{evi}a dolazilo je i odlazilo mnogo vr{ilaca du`nosti premijera i ministara. Muhamed Ibrahimpa{i} bio je osmi, ali „vede“ premijer, a na funkciji ministra prostornog ure|enja. Zatim je iz Bosanske Krupe do{ao Atif Hod`i}, kao deveti i s iskustvom ministra privrede iz ranije vlade. Hod`i} se potom posvetio nauci i radu na T ehni~kom fakultetu u Biha}u, nedavno je doktorirao i odskora je v. d. dekana ovog fakulteta.

Osmi i deveti premijer

Fadil Islamovi}

@rtva SDA

Za{ti}ena vrsta u EU

nu o divljim `ivotinjskim vrstama u na{oj zemlji. Iz NOA-e navode i da je tokom proteklih zima u Banjoj Luci bilo mogu}e vidjeti stravi~an prizor koji kao da je iz nekih drugih, davnih vremena Divljeg zapada. Radi se o vo`nji gradom s razapetim ustrijeljenim vukom na prednjem dijelu terB. T. enskog vozila.

Jubilarni, deseti premijer Fadil Islamovi}, kadar SDA, bio je `rtva unutarstrana~kih podjela sukoba, a s premijerske pozicije oti{ao je jer nije `elio provesti vi{emilionsku nezakonitu radnju, na {ta su ga tjerali njegovi partijski drugovi. Islamovi} je danas doc. dr. na Tehni~kom fakultetu i prodekan Univerziteta u Biha}u.

Prvi poratni premijer Mersud Ferizovi} nakon premijerske stolice jedno vrijeme radio je kao direktor Agencije za privatizaciju USK, a onda se, prije nekoliko godina, „skrasio“ na Biha}kom univerzitetu, gdje je zasnovao radni odnos na Ekonomskom fakultetu.

Profesor na univerzitetu
Fikret Dervi{evi}

Mersud Ferizovi}

Nakon njega kao v. d. premijera postavljena je ministrica privrede Nafija [ehi}-Mu{i}. Ona }e ubrzo radnu karijeru nastaviti u Sarajevu i malo ko je se vi{e sje}a. Prof. dr. Fikret Dervi{evi} s Ekonomskog fakulteta u Biha}u kao sedmi premijer ekspertne Vlade USK na toj poziciji zadr`ao se tek stotinjak dana. Dervi{evi} je po struci i znanju najvi{e „li~io“ na premijera, ali politika je mislila druga~ije.

Najvi{e li~io na premijera

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

13

NOVI PROJEKTI Optimisti~ne najave iz ZZO-a i KCUS-a

Blokirana imenovanja

Izbor direktora BHRT-a i BHT-a ni na vidiku
Cijeli proces blokiran zbog spora s Mehmedom Agovi}em
Rje{enje trakavice oko izbora generalnog direktora Javnog radio-televizijskog servisa BiH (BHRT), koja traje du`e od dvije godine, kada je smijenjen biv{i direktor Mehmed Agovi}, nije ni na pomolu. Na ~elu BHRT-a je vr{ilac du`nosti generalnog direktora Nermin Durmo, a funkciju v. d. direktora BHT-a obavlja Belmin Karamehmedovi}. Nakon {to je po ko zna koji put smijenjen, Agovi} ma Statutu, direktora BHT-a predla`e direktor BHRT-a, Nermin Durmo kazao nam je da je on pro{le godine predlo`io Kostu Jovanovi}a za ovu funkciju, {to je UO BHRTa odbio. - Upravni odbor BHRTa odlu~io je jo{ u decembru da ne `eli izabrati direktora BHT-a dok ne bude rije{en spor s biv{im generalnim direktorom Mehmedom Agovi}em. Tek kada bude izabran generalni direktor BHRT-a, on }e, onda, raspisati konkurs za izbor di-

Ovako }e izgledati hibridna sala u Centru za srce

Uskoro deset novih operacionih sala
U toku zavr{ni radovi u Centru za srce Pola bolnice bit }e preseljeno u novi objekat, a ostatak }e ostati u postoje}im zgradama koje su novijeg datuma izgradnje

Krivi~na prijava

N

akon zavr{etka novog porodili{ta na Jezeru u Sarajevu, Zavod zdravstvenog osiguranja KS (ZZO) u skorije vrijeme planira realizirati nove projekte koji }e biti od velike koristi pacijentima iz ovog, ali i drugih kantona

dama. Nabavka }e biti okon~ana do kraja godine. Dio novca smo osigurali, a kroz finansijski plan za 2011. godinu izdvojit }emo ostatak. Time }emo napraviti klju~ni potez za otvaranje Centralnog medicinskog bloka (nova zgrada u kojoj se

Prioritet i po odluci Skup{tine KS
Na upit {ta je s ostalim javnim zdravstvenim ustanovama u Sarajevu i njihovom modernizacijom, \apo ka`e da je KCUS prioritet, {to je bila i ranija nalazi DIP) u punom kapacitetu. Kona~no }e biti napu{tene stare zgrade iz austrougarskog perioda u kojima se operacije rade u izuzetno te{kim uvjetima - ka`e \apo. U toku je faza projektiranja, koja }e biti zavr{ena u naredna dva mjeseca, a onda slijedi raspisivanje tendera za opremu. - Za deset operacionih sala bit }e potrebno oko 20 miliona maraka. Imamo `elju, novac i sve uvjete za taj posao. Tako|er, u tenderskoj dokumentaciji za isporu~ioca opreme bit }e postavljen uvjet da se na{im medicinarima omogu}i obuka, odnosno jedna vrsta nadogradnje za rad na novoj opremi ka`e \apo. Govore}i o planiranoj modernizaciji KCUS-a, direktor ove ustanove Faris Gavrankapetanovi} poja{njava da }e Centralni blok biti podijeljen na stacionar sa 772 kreveta i dijagnosti~ko-terapijski dio, koji }e tehni~ki biti odvojeni na sedmom spratu. - Ukupna povr{ina tog objekta iznosi 50.000 kvadratnih metara, a za stacionar je planirano 26.000 kvadratnih metara. U Centralnom bloku odluka Skup{tine KS. - Ljudi se lije~e u te{kim uvjetima, uzaludno se tro{i novac na odr`avanje starih zgrada - poja{njava \apo. bit }e ulazni hol s javnim sadr`ajima, garderoba osoblja, restoran za osoblje, Uprava, centar informati~kog sistema, prostori za vjerske obrede, prijem bolesnika, centralni operacioni blok, sterilizacija, centar za intenzivnu njegu, klini~ka apoteka, Institut za patologiju, dio Radiologije i Radioterapije - ka`e Gavrankapetanovi}. Trenutno se u Centralnom bloku izvode radovi na {estom spratu za potrebe Centra za srce. Grade se tri operacione sale te dvije angiosale sa 36 kreveta. Uz sredstva ZZO-a koja se odnose na kupovinu opreme, novi sadr`aji u Centralnom bloku bit }e pla}eni novcem od kredita koji je KCUS dobio od Saudijskog fonda za razvoj (SDF). Taj novac bit }e iskori{ten za izgradnju Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju, Klinike za bolesti uha, grla i nosa, Hematologije, Nuklearne medicine, apoteke, Uprave i restorana u Centralnom bloku. Skoro polovina posteljnih kapaciteta KCUS-a bit }e smje{tena u Centralni blok, a druga polovina ostat }e u postoje}im objektima koji su novijeg datuma izgradnje. E. HALA]

@ili}: Tehni~ki mandat

Durmo: Odbijen Jovanovi}

je, naime, podnio krivi~nu prijavu Tu`ila{tvu BiH protiv ~lanova Upravnog odbora BHRT-a optu`uju}i ih za zloupotrebu polo`aja. Iz BHRT-a saznajemo da su, dok se ovaj slu~aj ne rije{i, sva imenovanja rukovode}ih kadrova blokirana. S obzirom na to da, pre-

rektora BHT-a. Nema potrebe da ja raspisujem konkurs kada je to stav Upravnog odbora, koji mora dati saglasnost za imenovanje direktora - kazao nam je Durmo. Iako je 2011. odre|ena kao godina kadrovskih rje{enja u BHRT-u, ova ku}a suo~ava se s brojnim problemima zbog kojih je upitno ho}e li tokom ove godine biti izabrani ~elni ljudi. Naime, kako nam je kazao Ahmed @ili}, predsjednik UO-a BHRT-a, postoje brojna otvorena pitanja u ovoj ku}i. - Dva ~lana UO-a su, ne svojom krivicom, u tehni~kom mandatu. Istovremeno, imamo i zahtjeve ~lanice UO-a BHRT-a Marije Putice iz reda hrvatskog naroda za nacionalnom izbalansirano{}u rukovode}ih kadrova u na{oj ku}i, {to je u skladu sa statusom konstitutivnih naroda ka`e @ili}. F. KARALI]

Klju~na godina

Gavrankapetanovi}: Sve u jednoj zgradi

\apo: Treba 20 miliona KM

(Foto: J. Brutus)

koji se lije~e u glavnom gradu BiH. Budu}i projekti isklju~ivo se odnose na izgradnju novih sadr`aja u najve}em bh. medicinskom centru, Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Iako je vrijeme recesije, direktor ZZO-a Mahmut \apo optimisti~no najavljuje nove i skupe projekte. - U toku su pripreme za nabavku opreme za vi{e klinika KCUS-a koje su trenutno smje{tene u starim zgra-

Klju~ni potez

U javnosti su se pojavile pri~e kako }e u okviru novih projekata u krugu KCUS-a biti izgra|eni i stanovi navodno za ljekare. - Razvojna strategija podrazumijeva samo izgradnju hospitala i drugih medicinskih sadr`aja, dok izgradnja stanova nije predvi|ena tvrdi Gavrankapetanovi}.

Ne}e biti stanova

Dobili kredit

- Mi moramo imati direktora BHRT-a u punom kapacitetu kako bi on predlo`io svoje saradnike, poput direktora BHT-a ili BH Radija. Ako to damo v. d. direktoru da u~ini, na neki na~in izlazimo iz zakonskog okvira. Klju~na stvar je situacija sa Mehmedom Agovi}em, jer je odlukama Suda BiH blokiran rad poslovodstva BHRT-a - tvrdi @ili}.

Odluke Suda blokiraju rad

14

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

Zaslu`ni pioniri demokracije i istinske heroine
Optu`ivati neke ljude da su dru{tveno {tetni, da {ire zlo, a braniti istovremeno one koji su sara|ivali s kreatorima nezapam}enog zla - zaslu`uje pa`ljivu analizu, da ne ka`em duboki prezir
itaju}i novinske natpise u kojima autori pretendiraju da promoviraju vrhunske domete demokracije, slobodu medija i javne rije~i, istinsku gra|ansku hrabrost, a ~esto usput i svoju zgro`enost nad svima onima koji ne uva`avaju ove plemenite ciljeve, ne mo`ete ne primijetiti brojna odstupanja od principijelnosti i logi~ke utemeljenosti. U jednom tako opredijeljenom elektronskom magazinu koji okuplja sarajevsku ko-je-ko gerilu i za sebe tvrdi da je „jedina slobodna teritorija u BiH“, osvanuo je prije nekoliko dana tekst pun napada i osuda svih onih koji ne misle i ne govore na jedan jedini dopu{ten (~itaj: omalova`avaju}i, trova~ki i diskriminatorski) na~in. Kojim povodom? Povodom napada na jednu organizaciju i osobu koja je vodi. U ~emu je problem ako svako ima pravo da pi{e o kome ho}e i kako ho}e? Sasvim ispravno, o ~emu ho}e, ali ipak ne i kako ho}e. Pogotovo je neodr`ivo pozivati se pri tome na principijelnost u ime koje ~itaocima {aljete najgore objede na ra~un napadnute osobe i novina za koje ona pi{e, u ovom slu~aju „Avaza“. Dodu{e, mo`ete sasvim opravdano re}i da svako ima pravo da voli ili ne voli izvjestan medij ili da preferira neki sasvim drugi. Tako je, ali kada kori-

KULTURA DIJALOGA [ta ho}e sakuplja~i sarajevske ko-je-ko gerile

^

Dr`anje lekcije

stite izvjestan kriterij da diskvalificirate neki medij, onda ga ne mo`ete koristiti da obranite neki drugi, izuzev po cijenu va{e principijelnosti i smisla za logiku. O ~emu je zapravo rije~? Autor zlo}udnog „principijelnog teksta“ na on line `urnalu javno tvrdi da ne `eli da se nikome desi ono {to je on imao nesre}u da do`ivi ili Slobodan Vaskovi}, koji zbog svog anga`mana „pro`ivljava prijetnje smr}u u RS“, ili pak „istinska heroina“ Svetlana Ceni}. U isto vrijeme dok veli~a navedene osobe, „Avaz“ okrivljuje da: „truje javni prostor, vr{i javni odstrel neistomi{ljenika svoga gazde, optu`uje protivnike za silovanja i ubistvo maloljetnih Ciganki, za organizovanje dr`avnog udara, za islamofobiju, drugima spominje majku lopovsku, najistraknutija imena intelektualne scene naziva slinom, a urednike konkurentskih novina klozetskom krpom, inspirira fa{isti~ko djelovanje po Sarajevu i ugro`ava prava manjina“, te na kraju zaklju~uje da u takvim novinama izvjesna (tobo`e napadnuta) osoba jo{ `eli „dr`ati drugima (sic!) lekcije iz kulture dijaloga“. Lijep izazov, nema {ta. E pa evo za{to bi mogla, barem u ovim konkretnim slu~ajevima na koje se poziva ovaj autor, „dr`ati drugima lekcije iz kulture dijaloga“. I to ba{ iz ove i ovakve novine. Za po~etak da naglasim da

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
zagovornica kulture dijaloga u ovim novinama: Nikada nije branila ekstremne nacionalisti~ke vrijednosti. Nikada svojim ~itaocima nije nudila uratke autora koji su veli~ali pobjedu „srpskih branilaca“ dok su ovi ulazili u Srebrenicu, kao {to je to u~inio spomenuti borac za ljudska prava u svojim direktnim javljanjima 12. jula 1995. (Ako se ne varam, taj hrabri ulazak u Srebrenicu je Sud u Hagu proglasio genocidom, najve}im zlo~inom u novijoj povijesti Evrope?) Nije veli~ala vrline onih koji su napustili Sarajevu da bi na Radiju RS na Palama, kroz muziku i dosko~ice u emisiji „Svilen konac“, dizali moral Mladi}evim vojnicima i Karad`i}evim sljedbenicima. Nimalo stoga ne ~udi {to spomenuti izvjestilac iz Srebrenice u magazinu „Reporter“ jo{ od 1998. godine radi na ru{enju prve demokratski izabrane vlasti u RS. Nije lako izdati vrijednosti za koje se neko toliko zalagao u ratnom periodu. Kada vidite s kakvom uporno{}u i bijesom i dan-danas ovaj novinar nastavlja da se bori za povratak otpisanih, onda vas obuzme jeza kada pomislite {ta bi bilo kada bi ta borba doista ostvarila svoje ciljeve. Niti je potpisnica ovih redova, a koliko znam niti ova novina, bila ikada u slu`bi antiha{kih lobija. Ali jeste novina „Patriot“, koja je po~ela izlaziti krajem 2001. godine. Njenog urednika Vaskovi}a ve} odavno

na javnom servisu Federacije i bratskom on line `urnal servisu slave kao samoprijegornog „borca za demokraciju“. Nedavno im se pridru`io i sarajevski ~asopisa za `enu i dom u kojemu ~itamo tu`nu pa}eni~ku pri~u ovog neshva}enog borca za istinu. [teta {to ovom prilikom nije spomenuo svoje velike zasluge u otvaranju medijskog prostora novoj „srpskoj javnosti“ koja je trebala biti „melem na ranu srpskoj javnosti“, kako Karad`i} sugerira Miroslavu Toholju, a nakon ~ega je ~asopis „Patriot“ bio i pokrenut. „Heroji tekstova objavljivanih u kontinuitetu u tom listu bili su svi oni koji su u Hagu bili optu`eni za zlo~ine, ali i glavni likovi u mre`i njihove podr{ke.“ „Patriot“ 23.4.2002. godine objavljuje i pismo Radovana Karad`i}a Kosti ^avo{kom u kojem se ovaj `ali {to mu prijete prijateljima i porodici. Nije to prvo direktno ili indirektno Karad`i}evo obra}anje javnosti u toj novini. Imalo bi se tu {ta pro~itati. Sve do 2007. trajala je ova borba za „istinitu i pravednu rije~“. Ta~nije, sve dok heroj demokracije nije zatvorio novinu i pre{ao na javni servis Federacije. „Istinska heroina“ Ceni}, ne tako davno, 2005. godine, u intervjuu novom „Reporteru“, u broju 102, izjavljuje: „...pred rat sam

Gra|ani znaju

po~ela nezavisan `ivot. Rat me zatekao u Sarajevu, odakle sam oti{la s porodicom bez i~ega. Do kraja rata sam radila u kabinetu profesora Nikole Koljevi}a. Njega se uvek setim s ljubavlju i po{tovanjem.“ Nakon toga je heroina ministrica u esdeesovskoj vladi, ne jednom, nego dva puta. Ne u ovoj novijoj koja se suprotstavila ratno-poratnoj esdeesovskoj karad`i}evsko-koljevi}evskoj, nego upravo u toj prethodnoj vladi. Eto tako, i neka su ovi ljudi radili {ta god su smatrali da je opravdano i u {to su vjerovali, ali govoriti o istinskim multikulturnim vrijednostima za koje se bore, hrabroj i herojskoj borbi za skidanje fa{isti~ke Dodikove vlasti, fa{izmu u ovoj novini i koje~emu drugome je neprincipijelno, neutemeljeno, neodr`ivo, zlurado, neeti~no i nema te vrijednosti kojom mo`e biti opravdano. Optu`ivati neke ljude da su dru{tveno {tetni, da {ire zlo, a braniti istovremeno one koji su sara|ivali s kreatorima nezapam}enog zla - zaslu`uje pa`ljivu analizu, da ne ka`em duboki prezir. Gra|ani treba da znaju ono {to na{i ovda{nji gerilci uporno skrivaju od o~iju javnosti, a {to dovodi u sumnju sve ono za {ta se zala`u. I ne treba zaboraviti da sve to nema nikakve veze ni s demokracijom, ni sa slobodom rije~i, a ponajmanje sa slobodom medija.

SUMNJIVI DUG

Ako je profesionalac, Smlati} treba sam sebe procesuirati
Smlati}evi prsti i ruke do ramena su uklju~eni u stvaranje ovog nezakonitog duga, ka`e Mulali}
Na~elnik op}ine Velika Kladu{a Admil Mulali} prozvao je novog ministra policije Unsko-sanskog kantona [efika Smlati}a, koji je bio direktor u podru`nici firme „Lijanovi}i“ u Velikoj Kladu{i, zbog, kako je kazao, nezakonito nastalog dugovanja „Agrokomerca“ prema kompaniji „Lijanovi}i“. Dug od skoro 500.000 KM, za koji na~elnik Mulali} tvrdi da je nastao na sumnjiv na~in, omogu}io je „Lijanovi}ima“ da poku{aju naplatiti ova potra`ivanja, i to preko sudske prodaje „Mesne industrije“, ina~e vitalnog dijela „Agrokomerca“, ~ija je vrijednost 22 miliona KM.

Na~elnik op}ine Velika Kladu{a proziva

Mulali}: [ta je sa ma{inama

Ministar: To su nebuloze
[efik Smlati} negira apsolutno sve Mulali}eve navode nazivaju}i ih nebulozama za dnevnopoliti~ke svrhe. - Dug od 500.000 KM klasi~na je pozajmica „Lijanovi}a“ preduze}u „Agrokomerc“, s kojom ja nemam ni{ta. [to se ti~e „Agrokomercovih“ ma{ina, radi se o tehnologiji kupljeDodaje da je veoma sumnjivo da je neko ko je uzeo od „Agrokomerca“ prostor u zakup, kao „Lijanovi}i“, na osnovu dvadesetak aneksa ugovora do{ao u poziciju da mu je zakupodavac du`an. noj prije 35 godina, koju nam servisiraju stru~njaci iz Njema~ke. U ove ma{ine do na{eg dolaska nije ulo`ena ni marka za investiciono odr`avanje, radi se o strojevima koji su i u Albaniji izba~eni iz upotrebe prije petnaestak godina ka`e Smlati} i negira da je i{ta otu|eno. Mulali} je Smlati}a optu`io i za izuzimanje ma{ina „Agrokomerca“ koje su, navodno, oti{le na reparaciju u [iroki Brijeg.
M. DEDI]

Smlati}: Klasi~na pozajmica

- Smlati}evi prsti i ruke do ramena su uklju~eni u stvaranje ovog nezakonitog duga. Vjerujem da }e ministar policije, ako je profesionalac, sam sebe procesuirati - ka`e kladu{ki na~elnik.

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

15

PROFIL
Ramovi}: Odli~na u~enica prvog razreda gimnazije

GOSTOVANJA Najmla|i simfonijski orkestar u regiji dolazi u BiH

Crnogorska ’[eherzada’ za sarajevske prijatelje
Ono {to smo naslijedili u umjetni~koj muzici za nas u Crnoj Gori, uglavnom, ima historijsku vrijednost, ka`e Mirkovi}
Simfonijski orkestar Crne Gore: Ponovo u na{oj zemlji

Adela Ramovi}, humanitarka

Djevoj~ica velikog srca
Petnaestogodi{nja Gora`danka odlu~ila je pomo}i svojim sugra|anima prodajnom izlo`bom fotografija
Iako pripada generaciji koja jo{ tra`i vlastiti `ivotni put kojim }e u}i u ne tako obe}avaju}i svijet odraslih u ovoj zemlji, petnaestogodi{nja Adela Ramovi} iz Gora`da ve} sada je odlu~na da mijenja sumornu bosansku realnost. Mlada Gora`danka autorica je izlo`be „Valja nama preko rijeke“, koju u Art galeriji „ZOI Movens“ u sarajevskoj Zetri posjetioci mogu pogledati do 7. februara. Radi se o fotografijama nastalim tokom najve}e poslijeratne katastrofe koja je po~etkom decembra pogodila njen rodni grad. - Ina~e, imam obi~aj zabilje`iti bilo {ta {to se de{ava. Tokom poplave {etala sam gradom, uzela sam aparat i fotografisala poplavljene ulice kako bih imala uspomenu. Nakon lji. Pro{le godine u~estvovala je u pripremi humanitarne aukcije slika, ~iji su autori djeca Gora`da, a prihod upla}en Otvorenoj mre`i, za pomo} bolesnoj djeci. U~enica generacije Osnovne {kole „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Vitkovi}a, a trenutno odli~an |ak prvog razreda gimnazije, namjeravala je upisati Tursko-bosanski koled` u Sarajevu, ali je prevagnula `elja da ostane sa roditeljima u Gora`du. ^lanica je XY asocijacije i jo{ jednog omladinskog udru`enja „Wake up“. - Nakon srednje {kole odlu~ila sam upisati Medicinski fakultet, s tim {to bih prije toga upisala Policijsku akademiju jer me to dvoje najvi{e privla~i. Po{to sam ~lanica XY asocijacije za seksualno i repr-

C

rnogorski simfonijski orkestar, jedan od najmla|ih nacionalnih orkestara u regiji, formiran je nakon stjecanja nezavisnosti i vra}anja dr`avotvornosti Crne Gore. Kao i Crna Gora, koja „koracima od sedam milja“ grabi ka evroatlantskim integracijama, tako se i ovaj orkestar razvija na ~vrstim temeljima oli~enim u orkestru koji je formiran 1959. godine, a koji je do prije ~etiri godine djelovao u okviru Radio-televizije Crne Gore

Benedikt“ Hektora Berlioza (Hector), najpopularniji koncert za gitaru „Aranhues“, Hoakina Rodriga (Joaquin)) i remek-djelo orkestarske muzike „[eherzada“ Nikolaja Rimskog-Korsakova - naglasio je Mirkovi}.

Snaga muzike
Govore}i o saradnji s BiH, Mirkovi} je naglasio da smo dio istog prostora i „ni{ta prirodnije nije nego sara|ivati s ljudima i institucijama koje cijenite“. - Znam da je saradnja na{ih teatara veoma dobra, da smo u Podgorici gledali mnogo bosanskih predstava, sarajevski balet, slu{ali hor „Allegro“, Ivica [ari} i Vedrana [imi} dio su na{eg operskog projekta, rediteljkom Radmilom Vojvodi}, koja je bila glavni ~ovjek ~itavog projekta, ostvarili smo ono {to je u Crnoj Gori do prije koju godinu bilo te{ko i zamisliti. Svakako da razmi{ljamo o sli~nom projektu. Na{ orkestar je jo{ u fazi razvoja, {to kao programski prioritet name}e „i{~itavanje“ obavezne orkestarske literature. U aprilu smo planirali veliki koncert na kojem }e na{ orkestar i na{i horovi izvesti djela savremenih crnogorskih autora, {to smatramo veoma va`nim i ~emu se posebno radujemo - ka`e Mirkovi}. On dodaje da to {to je Crnogorski simfonijski orkestar mlad i nije hendikep. - Naprotiv, svi na{i gosti, me|u kojima su i zna~ajna imena evropske muzi~ke dragi prijatelji i ~esti gosti, na{ i va{ Miroslav Homen ve} je dirigirao Crnogorskim simfonijskim orkestrom. Ibro Spahi} nas je odavno {armirao svojom otvoreno{}u i menad`erskom invencijom. Uvjeren sam da }e na{ koncert na „Sarajevskoj zimi“ potvrditi snagu muzike i prijateljstva i otvoriti nove prostore zajedni~kog djelovanja. scene, osim profesionalnog odnosa i spremnosti na{eg orkestra isticali su poseban entuzijazam i posve}enost, koje je danas veoma te{ko prona}i. Ono {to smo naslijedili u umjetni~koj muzici za nas u Crnoj Gori, uglavnom, ima historijsku vrijednost. Vjerujemo da je svijest o zna~aju muzi~ke kulture u Crnoj Gori danas druga~ija i da su i dobar odnos na{e koncertne publike i muzi~ke javnosti u regionu, kao i podr{ka dr`ave koju u`ivamo, potvrda da muzici kona~no posve}ujemo zaslu`enu pa`nju, da imamo {to da ponudimo i da mo`emo sara|ivati s drugima, primati od njih, i kao takvi imati svoje mjesto i u regionu i van njega - naglasio je Mirkovi}.

Medicina ili policija

Aukcija slika

Osim {to njeguje djela najve}ih svjetskih muzi~kih klasika, Simfonijski orkestar potrudio se da stvori i ne{to svoje, autohtono i autenti~no. Naime, rije~ je o prvoj crnogorskoj operi „Balkanska carica“, ra|enoj na temelju literarnog djela crnogorskog kralja Nikole, koju su Sarajlile ve} imale priliku vidjeti. Orkestar }e ponovo nastupati u Sarajevu 9. februara u okviru festivala „Sarajevska zima“, a @arko Mirkovi}, direktor Muzi~kog centra Crne Gore, u okviru kojeg djeluje Simfonijski orkestar, za „Dnevni avaz“ je izjavio da sarajevsku publiku o~ekuje dobar koncert. - Program koji }emo izvesti veoma je atraktivan, a to su uvertira „Beatris i

Prva opera

Mirkovi}: Atraktivan program

Govore}i o prvoj crnogorskoj operi „Balkanska carica“, on je kazao da je to bilo izuzetno iskustvo, a iznad svega i dobar produkcijski i umjetni~ki rezultat. - Opera je do sada imala petnaest izvo|enja i vjerujem da joj predstoji dug `ivot. Veliki ansambl, predvo|en dirigentom Aleksejem [atskim, a prije svega

Nemaju ni pola sata za nas
- Svi govore da na mladima svijet ostaje, ali niko ni{ta ne poduzima. Mi smo jo{ uvijek sami sa sobom. Ako nemamo vlastitu inicijativu ne}emo imati ni{ta. ^ak i ono {to sami pokrenemo mnogi ne}e da podr`e ve} se sve zavr{i na vertoga, prijatelj Jasmin Hasanovi} predlo`io mi je da uradimo ne{to korisno za na{ rodni grad. Bez i~ije pomo}i, bez vlasti i politi~ara, preko omladinskog udru`enja „Praskozorje“ organizovana je humanitarna izlo`ba. Tim fotografijama smo ono {to smo ovdje pro`ivjeli poku{ali prenijeti i drugima - ka`e Adela. Prihod od prodatih fotografija namijenjen je stanovnicima ugro`enim od poplava. Nije prvi put da se Adela bavi humanitarnim radom i da na svoj na~in poku{ava animirati i druge da pogledaju oko sebe i u~ine ne{to za ljude u nevobalnoj podr{ci. Toliko se projekata mo`e uraditi. Ja planiram jedan pod nazivom „Afirmiraj mlade u svom gradu“. Imamo potencijal, talenat, ali nemamo podr{ku, nikoga da izdvoji pola sata za nas - konstatira mlada Gora`danka. oduktivno zdravlje poznato mi je da u na{em gradu nema toliko ginekologa. Upisala bih ginekologiju. Iako sam jo{ mlada znam, a i kroz asocijaciju saznajem, kakav je osje}aj oti}i ginekologu mu{karcu i zato `elim da ja budem `enama, posebno mladima na usluzi otkriva Adela Ramovi}. Osim {kolovanja nastavit }e raditi na akcijama pomo}i ugro`enima, ali i animirati mlade da promjene situaciju u ovoj zemlji. Mladi mogu, znaju i `ele, ali nemaju podr{ku, jer ~injenica da na njima svijet ostaje u ovoj je zemlji samo otrcana fraza. A. BAJRAMOVI]

Dug `ivot

R. AD@OVI]

Prethodnici Kotromani}a su Ibzen, King, Garbo i Mocart
Nakon niza „neobi~nih“ spomenika izgra|enih posljednjih desetak godina, op}inske vlasti u Tuzli kona~no su razmatrale prijedlog o izgradnji spomenika jednom velikanu koji je vezan za na{e krajeve. Tako bi uskoro nakon rekonstrukcije, Gradski park na Korzu trebala krasiti bista bosanskog bana, a kasnije i na{eg prvog kralja Tvrtka I Kotromani}a. Izgradnju Kotromani}eve biste naro~ito treba podr`ati jer s velikim ~u|enjem Tuzlaci ve} godinama gledaju biste holivudske dive, [ve|anke Grete Garbo, norve{kog pisca Henrika Ibzena (Ibsen), austrijskog kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Mozart) ili borca za ljudska prava Afroamerikanca Martina Lutera Kinga (Luther). Svi nabrojani o Tuzli su

PRESSIJA Gradi se jo{ jedan spomenik u Tuzli

znali malo (~itaj: nikako). ^esto su zbog njih, a na ra~un op}inskih vlasti, zbijane i {ale da bi u Tuzli, kao uostalom i u Mostaru, jednoga dana mogao „osvanuti“ Brus Li (Bruce Lee) ili ^ak Noris (Chuck Norris). Ipak, da je rije~ o vrijednim spomenicima, pokazuje i vi{estruka kra|a bista Martina Lutera Kinga ili Grete Garbo, koja se jo{ vodi kao „nestala“, jer glava njene

biste nikada nije prona|ena. Zanimljivo je da su kradljivci njihovih bista bili najvi{e o~arani materijalom od kojih su napravljene. Rije~ je, naime, o skupim legurama kakve su bronza i bakar. A. Mu.

Glava biste Grete Garbo nikad nije prona|ena

16

5. FEBRUAR/VELJA^A 2011.

@ivotopis ABDULAHA SIDRANA

Ako ni{ta drugo, barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam.

Ima li na onom svijetu kakva dobra biblioteka?
Otkup sirove ko`e (105)

N

ikakav, eto kakav ulazim u dan. Jesi l’ ~uo, Sidrane - zabranjeno ~itanje?! Kao iz kakve dje~je rugalice, u san mi, predjutro, kad prispah smoren i zdrobljen nesanicom, do|e prijete}a re~enica o nekom stravi~nom svijetu u kojemu je zabranjeno ~itanje. Iz dubina sna po~eh se ~upati trzajima cijeloga tijela, onako kako se ~upaju noge iz ~izama zarobljenih u masnom, tustom glibu... Jesi l’ ~uo, Sidrane zabranjeno ~itanje!? Prije mnogo godina zapisao sam - a ne rekoh: da ne ~uje zlo! - kako mi nikakav problem ne bi napravio onaj koji bi mi zabranio da pi{em, ali bih onoga koji bi mi zabranio da ~itam - zamolio da me odmah ubije! Odmah! Bolje bi tako bilo, i njemu i meni. Eto za{to nikakav ulazim u novi dan. Sve mi jasno, sve, i znam iz ~ega se iskopilio taj san i u njemu rugalica Jesi l’ ~uo, Sidrane - zabranjeno ~itanje!?

jetilo da ga nema. Toga moga pisanja. Zar ikome treba ovaj moj sentimentalni:

Nakon operacije desnog oka na Klinici Sveti Vid u Beogradu i neveselih rezultata tre}e kontrolne pretrage pomo}u najsuvremenijih instrumenata, ljekari mi kazuju da mi se vid, na`alost, ne mo`e popraviti, i da je smisao operacije i postoperativnog dugog lije~enja u tome da se zaustavi razvoj koji prijeti gubitkom vida na oba oka. Ho}e to od [e}era, ho}e to od [e}erefendije. Potrebno je reducirati ~itanje. Radikalno reducirati ~itanje. Prisje}am se: kad su ljekari u Parizu Danilu Ki{u na{li karcinom na plu}ima, pa kazali kako }e morati odmah prestati s pu{enjem, on im - nespreman da se odrekne pu{a~ke navike i u`i}a - re~e: Ali, znate, ja i pijem! Zabranite mi da pijem! Pi}a bi se Danilo, eto, nekako i odrekao, ali kako da se odrekne pu{enja?! Pisa}a ma{ina radi na dim od cigarete! Da reduciram ~itanje? Ja? Koji svakoga dana ~itam najmanje ~etvere dnevne novine, nekoliko tjednika u svakoj sedmici, dva-tri polumjese~nika i nekoliko internet portala, svaki dan, svaku no}? Koji ~itam i kad ne znam da to ~inim, koji ~itam nesvjesno, u prolazu ulicom, sve {to pi{e po fasadama, staklima, vozilima, tarabama i moma~kim majicama? Kako? Jednom sam vidio karikaturu nekog dobrog Francuza: u tramvaju, ~ovjek koji dr`i i ~ita novine, naginje se naprijed i preko svojih novina virka u novine ~ovjeka koji ispred njega tako|e ~ita novine. E, taj sam! Da reduciram ~itanje ja, pokraj ~ijeg uzglavlja le`i desetina knjiga, na~etih, zapo~etih, pro~itanih i prepolovljenih, onih koje sam samo omirisao, i onih koje ~ekaju da iz njih isprepisujem ozna~ene fragmente, pametne misli, lijepe re~enice i duhovite obrte? Da smanjim ~itanje ja koji i pred samu smrt kupujem i sabiram knjige tako kao da ne}u u grob, nego u ~itaonicu, i kao da me Tamo ne ~eka stra{no lice Ni{tavila, nego topla, udobna, {iroka bibliote~ka dvorana? Do|e mi da vrisnem: Ali, znate, ja i pi{em! Za{to mi ne zabranite pisanje? Mogao bih bez pisanja, lako. I kad bi nestalo, kad bi se sa svijeta izgubilo to moje pisanje - malo bi se izgubilo. Toliko malo da se ne bi ni primi-

A [e}er-efendija radi li radi

Nje`nost i ljubav s kojom su ga u svojim domovima primale sarajevske katoli~ke obitelji Kne`evi}a i Ver{i}a, gimnazijalac Sidran nije mogao razumijevati druk~ije nego kao dokaz op}e ljudske dobrote. U svom uzburkanom mozgu sudove je donosio u krupnim potezima: svijet je dobar, ljudi su dobri, i samo ljudsko postojanje je ne{to veoma dobro. Njegova mlada du{a nije znala za nijanse, do njegovih ruku jo{ nisu bile doprle knjige u kojima se pominje kr{}ansko milosr|e, a kamo li da bi svojim pubertetskim mozgi}em mogao doslutiti kako su Ver{i}i - s ljubavlju njeguju}i sina jednog politi~kog krivca - na neki svoj prikriveni na~in - prkosili Re`imu. Ako taj Meho Sidran njima ne valja, onda mora biti da je dobar ~ovjek! To ~ika-Ivan nije rekao, ali je teta-Ana umjela ~itati misli svoga mu`a i uzdi`u}i malog Avdu u ver{i}koga posinka vjerovala da uga|a njegovim neizgovorenim `eljama. Omaleni {kolski drug njihove k}erke

Spomen dobroj du{i plemenitog gospodina Ivana Ver{i}a

Sa {vedskim prevodiocem, g. Svenom Gustavsonom u Akademiji nauka i umjetnosti BiH nakon promocije knjige pjesama „Varfor sjunker Venedik“ („Za{to tone Venecija“) u oktobru 2000.

sr|a, a po~elo poprimati obrise tihe, nevidljive i bezopasne, ali nesumnjivo subverzivne dru{tvene akcije. ^ika Ivan Ver{i} bi poslije ru~ka oprao ruke, pogladio svoje ri|e br~i}e i - odlaze}i u bra~nu sobu na poslijepodnevni po~inak - {kolskog drugara svoje k}erke Brankice usput pomilovao po kosi. Nije kazivao ni{ta, ali ostarjeli knji`evnik Sidran u tome milovanju rukom po kosi danas ~ita re~enicu: „Ti, dr`avo, maltretiraj, a mi }emo, kao normalni ljudi, pomagati onome koga maltretira{!“

Knji`evnik Sidran godinama ~uva ovu kopiju fotografije iz vremena kada se oko njegove k}erke Mirande motao filmski ~arobnjak Alfred Hi~kok! (Original se ~uva u londonskom Muzeju „Madam Tiso“)

Brankice Avdo Sidran nikako nije mogao biti stvarna zamjena za sina im Brunu, zagreba~kog studenta, niti je svojim sarajevskim {u{kavim govorom i mutiraju}im glasom mogao nadomjestiti Brunovo baritonsko brundanje, ali je ponekad punio prazninu za trpezarijskim stolom, sjede}i u onoj stolici koju su zvali Brunina stolica. Kako je vrijeme promicalo, tako je njegovanje gimnaziste Abdulaha Sidrana u sarajevskom domu {jor Ivana Ver{i}a prestajalo bivati samo lijepa i bogougodna kolektivna gesta, ~in plemenitoga kr{}anskog milo-

Nekoliko dana prije svenarodne pobune u Egiptu, na jednom srbijanskom internet-portalu prenesena je agencijska vijest o ~udesnoj pogibiji jednog morskog psa! Ah, kako je samo razveselila moje tu`no srce! Pa kako bih ja mogao bez ~itanja!? [arm el [eik, 10. decembar, 2010 (Njuz) Ajkula koja je tokom pro{le nedelje u [arm el [eiku povredila ~etvoro i usmrtila jednog turistu savladana je rano jutros kada je jedan srpski turista sko~io na nju sa litice nedaleko od pla`e, saop{tilo je Ministarstvo turizma Egipta. Iz ministarstva su rekli da je srpski turista u more sko~io pod dejstvom alkohola i pao direktno na ajkulu, usmrtiv{i je na licu mesta. - Iako je turista iz Srbije sasvim slu~ajno savladao opasnu `ivotinju, Ministarstvo turizma mu se zahvaljuje u ime cele zemlje i svih turista koji se trenutno nalaze u Egiptu {to nas je oslobodio te napasti. To je spasilo ovaj deo turisti~ke sezone u Egiptu - ka`e se u saop{tenju egipatskog ministarstva. More izbacilo trofej srpskog turiste Telo ajkule je posle incidenta odneto na ve{ta~enje koje je pokazalo da je re~ upravo o ajkuli koja je proteklih dana sejala teror u egipatskom letovali{tu, koje su mnogi u {ali ve} po~eli da nazivaju [ark el [eik. Egipatska obalska stra`a je cele nedelje bezuspe{no poku{avala da uhvati ajkulu, a neimenovani srpski turista do{ao joj je glave pro{le no}i kada

Bez pisanja mo`e, bez ~itanja - nikako!

je posle burnog provoda sa litice sko~io u more. Redakcija Njuza nije uspela da do|e do njega jer je, kako saznajemo, trenutno u bolnici gde se oporavlja od preterane konzumacije alkohola, ali smo uspeli da do|emo do Milovana Ubiparipa (27), jednog od njegovih prijatelja koji mu je pravio dru{tvo u trenutku incidenta sa ajkulom. Ubiparip ka`e da je njegov prijatelj Dragan Stevi} te no}i dosta popio i da su u jednom trenutku odlu~ili da pro{etaju. - Iza{li smo iz jednog no}nog kluba ne{to pre ~etiri ujutru, ve} je bila zora, i odlu~ili da pro{etamo pre spavanja. Ta litica nam je delovala interesantno jo{ prethodnih dana, ali nikako nismo stizali da se popnemo gore. Do{li smo do ivice, fotografisali mobilnim telefonom krajolik, a Dragan je u jednom trenutku rekao „Dr`i ovo pivo i gledaj sad!“, uhvatio zalet i sko~io sa litice. Nisam mogao ni da poku{am da ga spre~im. Kad sam stigao do ivice, video sam ga u moru kako pliva i vi~e ne{to, ali ni{ta nisam razumeo. Ispostavilo se da je pao na ne{to mnogo tvr|e od vode i uganuo ~lanak na levoj nozi. Nismo ni sanjali da je u pitanju bila ajkula. Saznali smo to jutros iz novina - rekao je Ubiparip za Njuz. Egipatska Vlada }e, kako nezvani~no saznajemo, Stevi}u i Ubiparipu pokloniti vau~er za besplatno letovanje u [arm el [eiku narednih deset godina, a dobi}e i zvezde sa svojim imenima u Ulici Srpsko-egipatskog prijateljstva. Ajkula je trebalo da bude preparirana i poklonjena prirodnja~kom muzeju, ali se ispostavilo da su o{te}enja suvi{e velika da bi prepariranje moglo da se obavi. Egipatski novinari naravno nisu mogli uo~iti nevjerovatnu znakovitost u prezimenu drugoga aktera ove uzbudljive pri~e, Milovana Ubiparipa. UBIPARIP Ortaci sa egi. patske no}ne terevenke: jedan, ~ije prezime ~uva sje}anje na pretka koji je ubio konja, paripa, i drugi, koji je ubio morskog psa! Ova je vijest u egipatskoj {tampi objavljena pod naslovom SRBIN UBIO AJKULU UBICU U [ARM EL [EIKU, ali su na srbijanskom portalu taj naslov mal~ice promijenili: A [TA BI TEK URADIO DA JE BIO (nastavak u idu}em broju) TREZAN!

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

41

Ta~no Neta~no
bilo izvoza 1.U staromnivijeku nijeGr~koj? i uvoza pa u staroj ko je u 2.Ne mo`e se pouzdano re}i kurziv? Engleskoj prvi upotrijebio 3.Viking je ameri~ki svemirski brod bez posade?
1. TA^NO

ZDRAVLJE Rezultati istra`ivanja na „Harvardu“

Pu{enje izaziva i rak dojke
Nau~nici ne mogu objasniti za{to pu{enje uzrokuje karcinom, ali vjeruju kako postoji mogu}nost da toksini iz cigareta lako i brzo ulaze u tkivo dojki
zlo}udnom bolesti. Tokom oba istra`ivanja nau~nici su uo~ili da je stopa `ena oboljelih od raka dojke znatno ve}a me|u onima koje su pu{ile, i to za ~ak 30 posto. Kao najrizi~nija grupa pokazale su se `ene koje su po~ele pu{iti prije 20. godine `ivota, kao i one koje su prvu cigaretu zapalile najmanje pet godina prije svoje prve trudno}e. Nau~nici jo{ ne mogu ta~no objasniti za{to pu{enje uzrokuje rak dojke, ali vjeruju kako postoji velika mogu}nost da toksini iz cigareta relativno lako i brzo ulaze u tkivo dojki.
Najrizi~nija grupa su `ene koje su po~ele pu{iti prije 20. godine

Nau~nici s „Harvarda“ otkrili su da postoji poveznica izme|u pu{enja i raka dojke. Niz dosada{njih istra`ivanja otkrio je da pu{enje lo{e utje~e na sveukupno zdravstveno stanje, a ovo je prva ozbiljna studija koja pokazuje da je zloglasna navika uzro~nik i raka dojke. Dr. Fei Sjui (Xue), zajedno sa svojim timom, prou~io je vi{e od 3.000 slu~ajeva raka dojke kod pacijentica koje su bile bolesne od 1982. do 1996. Osim toga, stru~ni tim pregledao je u proteklih pet godina i niz aktuelnih slu~ajeva kod `ena od kojih se neke jo{ bore sa

Ne mo`e se re}i da u starom vijeku nije bilo izvoza i uvoza, pa ni u staroj Gr~koj. Historija govori o tome da su gradovi na kopnenom dijelu Gr~ke uvozili ogromne koli~ine `ita, vina, maslinovog ulja, slane ribe i drugih proizvoda za ishranu svog stanovni{tva koje se sve vi{e uve}avalo. S druge strane, stara Gr~a bila je i veliki izvoznik. Najvi{e je izvozila fino izra|ene zemljane posude, nakit i druge proizvode svog zanatstva u mediteranske zemlje.

Stara Gr~ka veliki izvoznik-uvoznik

Hirurzi bi ubudu}e, umjesto crno-bijelih rendgenskih snimaka, mogli imati 3D sliku u bo-

Rendgen odlazi u historiju Tre}ina `ena u Evropi pati od gubitka libida
ji. Posebni kompjuterski program britanske kompanije „BodyViz“ prikazuje rendgenske zrake i ultrazvuk u 3D obliku, i to u boji. [to je najzanimljivije, hirurzi sada mogu virtuelno isprobati operaciju, ali i na vrijeme otkriti koliko je rizi~na. Ljekari se mogu upravlja~em kretati ispod ko`e, pro}i pored kostiju i kroz `ile, krvna zrnca i organe. Hirurzi mogu virtuelno zarezati ko`u kako bi istra`ili anatomiju pacijenta te upotrijebiti virtuelne instrumente. Kako bi bili {to precizniji, hirurzi organe ili dijelove organa mogu staviti u neku drugu boju. Program ko{ta 4.000 funti i radi na obi~nim kompjuterima zajedno s upravlja~em.
BOKSERI TE[KE KATEGORIJE

Revolucija u medicini

Krivci su PMS, stres i umor

2. NETA^NO

^ak tre}ina `ena u Evropi pati od dramati~nog smanjenja `elje za seksom, a razlozi za to su naj~e{}e psihi~ke i stresne prirode, a potom i fizi~ke. Prema istra`ivanju, na pr-

Hirurzi }e operaciju isprobati virtuelno

vom mjestu razloga zbog kojih `ene ne `ele seks je predmenstrualni sindrom (PMS). U tim danima, zbog niskog nivoa endorfina, `ene izbjegavaju seks. Na drugom mjestu je umor. Nakon dana provedenog na poslu i u ku}nim obavezama, `ene vi{e nemaju snage za ljubav i zavo|enje. Na tre}em mjestu je stres, koji ubija hormon serotonin, a mo`e ga izazvati bilo {ta, od lo{ih ocjena djece u {koli, napetosti na poslu, straha Nakon posla i ku}nih obaveza, `ene nemaju od otkaza, nepla}enih snage za ljubav ra~una...
STRA@NJI DIO TIJELA U NEKIH @IVOTINJA PLESA^ICA BURLESKE FON TIS BESPLAT-NO RIMSKI ISTORI^AR KORNELIJE STARIJI STRIP CRTA^ MAUROVI]

Pouzdano se mo`e re}i da je prvi {tampar koji je u Engleskoj upotrijebio kurziv (u tipografiji tip je udesno nako{enih slova koja izgledaju skoro kao da su pisana rukom) bio De Vinkin Vorde (Wynkyn Worde), pravog imena Jan van Vinkun (Van Wynkun). Bilo je to 1524. godine. Radio je u {tampariji Vilijama Kakstona od njenog otvaranja 1476. godine do Kakstonove smrti, kada ju je preuzeo. Za razliku od Kakstona i mnogih tada{njih {tampara, nije ni ure|ivao ni prevodio. Kako je bio mudar poslovan ~ovjek, poslije 1501. godine objavio je najmanje 600 naslova. Ro|en je u Alzasu oko 1534/1535. godine.
3. TA^NO

Vinkin prvi u Engleskoj upotrijebio kurziv

STOMAK (med.)

S.A.

TEMPO

UDARAC RUKOM U FUDBALU

VRSTA EKSPLOZIVA

ITRIJ

TIPKA KOJI NIJE BITAN MU@JAK KOZE ZEMLJA NA DALEKOM ISTOKU NISU VLA@NI IME TV VODITELJA NA SLICI MASNO TKIVO LOMITI, KR[ITI NIKAL

”Electronic Brake Assist”

RIMSKI 400 POMJERITI, POMAKNUTI

[.D. ONAJ KOJI KOSI TRAVU ISL. VELIKA RIJEKA U RUSIJI PREZIME TV VODITELJA NA SLICI POBUDA, PODSTREK, POTICAJ

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA DOMINIKANKE, OK, NAVALA, K, STATI, LUTER, KOSIDBA, AKA, OBIM, IMALIN, RAJAN FILIP, ARA, BERISAV 2426

JOD VANADIJ

Viking je ameri~ki svemirski brod (dva) bez posade koji je 1975. godine lansirala NASA. Poslije deset mjeseci Viking jedan i dva u{li su u orbitu oko Marsa i ispustili sonde na ovu planetu, koje su prenijele podatke o osobinama njegove atmosfere i tla i fotografije njegove povr{ine u boji. Ovi eksperimenti, koji su izvedeni kako bi se otkrio dokaz o postojanju `ivih organizama na Marsu, nisu dali nikakve uvjerljive dokaze o postojanju `ivota na povr{ini Marsa. Orbiteri su prenijeli fotografije velikih prostranstava sa povr{ine ove planete.

Viking jedan i dva ispituju povr{inu Marsa

42

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Otoka kod Merkura, dvos. fino opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 031 330. Pofali}i, izdajem polunamje{ten stan. Tel. 062 138 500. Pos. prostor 70 m2 kod gradske tr`nice, za sve namjene. Tel. 061 863 444. Pos. prostor na Katedrali, 96 m2, I sp., opremljen. Tel. 061 079 751. Pos. prostor na odli~nom mjestu, 60 m2 na du`e vrijeme, povoljno. Tel. 061 304 339. Pos. prostor u Ferhadiji i ^. Vili. T el. 033 668-096. Pos. stamb. 100 m2 i 150 m2 stambenog prostora kod hotela Delminija. tel. 061 561 132. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno. Tel. 061 572 742. Preko puta stadiona Ko{evo, izdajem opremljen ugostiteljski objekat, saq ba{tom. Tel. 062 424 290. Soba sa dva le`aja na Al. Polju. Tel. 062 972 616. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz. Tel. 061 866 409. Stan 2,5-soban, novogradnja, neopremljen, Bare-[ip, 400 KM. Tel. 061 214 306. Stan izdajem povoljno, N. Grad. T el. 474-118. Stan na Ciglanama, 78 m2, sa vlastitom ba{tom. Tel. 061 079 751. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, priklju~ak na internet. Tel. 061 878 867. Studentu izdajem jednokrev. sobu sa centr. grijanjem, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Tros. prazan stan u centru, prizemlje. Tel. 061 628 168. U centru izdajem opremljen prostor za vrti}. Tel. 061 808 097. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vi{e kanc. prostora u centru. T 061 el. 214 306. Vi{e kancelarija razli~itih kvadratura u centru. Tel. 061 214 306. Vojni~ko polje, izdajem stan 50 m2. Tel. 061 554 140. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Bare-[ip stan 64 m2/IV nvogradnja, , p. mjesto, 130.000 KM. T 061 214 306. el. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Su{i}a. T el. 033 544-398, 061 132 416. Bu~a Potok, ulaz sa asfalta, prodajem ku}u, 3 sprata, sa ba{tom, cijena po dogovoru. Tel. 617-890, 066 689 889. ^. Vila 54 m2, 2 sp., adaptiran sa ugradbenom kuhinjom, 110.000 KM. Tel. 062 156 882. ^. Vila, stan 54 m2, dvosoban, balkon, cijena 90.000 KM. Tel. 061 325 840. Centar, Ko{. brdo pored autobuske, jednosoban stan 30 m2/II, adaptiran, pogodan za studente, blizina fakulteta, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. ^ekalu{a, I sp., 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. Ciglane, 94 m2 ~etverosoban stan, prvi sprat, dobar pogled, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526. D. Ozme 64 m2, 3 sp., M. M. Ba{eskije 53 m2, pr. Tel. 061 079 751. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja II stan 55 m2, II sp., lift. Tel. 061 214 306. Dobrinja, prodajem stan 54 m2, 2 balkona. Tel. 065 350 217, 00381 64 344 9118. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a 14 m2, R. Alvad`a, Dobrinja, prodajem. Tel. 062 759 008. Gravica, stan 59 m2, dvoipos., I sp., 115.000 KM. Tel. 061 214 306. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp. kod stadiona Grbavica. Tel. 061 493 323. Grbavica-[oping, 87 m2, nadzi|avanje, de lux ura|en, plin. eta`no. Tel. 062 156 882. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i, prodajem ku}u 9,5x8 m, P+S+P dvije gara`e, oku}nica 618 , m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Hrasno, IV sp., 58 m2, dvosoban, dva balkona. Tel. 061 325 840. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Kod garnizona prodajem zidanu gara`u, 5,5x4,5 m, kanal, struja + mehani~arski alat. Tel. 061 986 743. Kod OHR-a, useljiv stan 62 m2, nov, extra opremljen, sa tavanom 34 m2 - cijena 160.000 KM. Tel. 062 270 704. Kranj~evi}eva 54 m2, 2 sp., plin pred vratima, 2.300 KM/m2. Tel. 061 079 751. Ku}a u Pofali}ima iznad FDS, 95.000 EUR-a. Tel. 061 079 751. M. Dvor, ul. Te{anjska, 96 m2, 4-soban, velika terasa. Tel. 061 325 840. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Namje{ten ili nenamje{ten stan od 60 m2, dva balkona i gara`om prodajem, te Stojadina i Jugu za 115.000 KM. Tel. 033 624-099, Bla`uj-Zujevina. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 37 m2, cijena povoljno. Tel. 061 504 425. Novogradnja „Tibra“ u Ned`ari}ima do Avaza od 30-70 m2. Tel. 062 156 882. Obala Kulina Bana, trosoban stan 77 m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 476 549.

MALI

OGLASI
Prodaja
Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, tamna stakla, odli~an. Tel. 061 500 037. Mercedes 312 maxi, kmobi termoking. Tel. 061 141 292. Mercedes 815 vario, 2002. god., sanduk 5 metara. Tel. 061 141 292. Motor za Tami}a 2000, gume 11x20 7 kom. Tel. 061 169 243. Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 062 072 013. Opel Astra siva met., klima, 2001. god., 1.6 benzin, 170.000 km, povoljno. Tel. 062 419 347. Opel kadet, 1.3. benzin, 87. god, reg. 30. 4. 2011. Tel. 061 207 582 Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Polo VW 2005., reg. 10. oktobar 2011., pre{ao 58.000 kao nov. Tel. 061 356 485. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom, cijena 4.800 KM. Tel. 061 206 689. Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193. Prodajem ili mijenjam za vozilo ni`e vrijednosti, Opel korsu 1.7 diz., 1999. god. Tel. 062 086 406. Prodajem Mercedes E220 CDI, full oprema, 2004. g., extra stanje, crni, metalic, automatic. Tel. 061 101 410. Prodajem [evrloet Camaro 79. god., klima, servo, mo`e zamjena. Tel. 062 376 032. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju. Tel. 061 373 530. Reno Kangu, 2005. g., zatvoreni. T el. 061 958 001. Reno Megan II 1.6 16 V, 12/2003., god. registr., klima, ABS, ESp, bord, ko`a, centr. 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Reno Xangoo 1.9 dizel, 2003. god., putni~ki, klima. Tel. 061 141 292. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW kedy 2002. god., hladnja~a. Tel. 061 141 292. VW Polo 1.2, I vlasnik, regist. do 7./2011., 5 vrata, crvena boja. Tel. 061 489 556. VW T4 2.5, TDI, 2000. god., (1+5) putar. Tel. 061 141 292. VW Toureg TDI, 2005. god., str. table. Tel. 061 141 292. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.

„Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Alnasera 3 kom., altenatora 3 kom, plinske boce 10 litara. Tel. 061 169 243. Astra 2008. g. 1.6 115 KS, GTC, 3 sport clips, crvena met., max oprema, gara`irana, kupljena nova u BiH, garancija, hitno, povoljno. T 062 156 882. el. Atego 815, registrovan, 2004. god., 57.000 km, cijena 32.000 KM. Tel. 061 784 790. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg., sivi, al. felge, nove gume, dig. klima, 5 vrata, kupljen u Nipexu T uzla, extra stanje, mo`e zamjena za skuplje. T 066 364 848. el. Auto felge ~eli~ne polovne Merc. 15 cola, BMW 15 cola, Golf 13 i 14 cola. Tel. 062 213 732. Auto gume polovne: 245/70/16 4 kom.; 215/55/16 4 kom; 205/55/16 4 kom; 195/65/16 4 kom; 185/60/15 4 kom. Tel. 062 213 732. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto poja~alo Pionir 150 KM, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Autolimar radi sve vrste autolimarskih radova brzo, kvalitetno, jeftino. Tel. 061 270 427, Had`i}i. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Caddy SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Clio 1.2, benzin, hitno i povoljno, 2000. godina. Tel. 062 175 796, 033 664482. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fap 16-20, motor, mjenja~, diferencijal, auto cerada. Tel. 061 169 243. Fiat Dukato 2.8 D, 2000. god., putar. Tel. 061 141 292. Fiat Punto 1997. god., benzin 1.1, registr. 3.900 KM. Tel. 061 141 292. Fiat Uno 75 E, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Fiat-Panda 1.0, 1997. g., teretna dvosjed 2x2, registrovano do 6. mj., povoljno. Tel. 061 184 796. Ford Fiesta, god. 2003., benzin 1.3, ful oprema, klima, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 7.700 KM. Tel. 061 107 285. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., u odli~nom stanju, reg., klima, ABS, CD. Tel. 061 067 748. Ford Siera, 1989. god., benzinac, snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., u jako dobrom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 033 537-011. Golf 2 dizel, 85. god., reg. do 15. 4. 2011., nove gume i akumulator, dobro o~uvan, hitno. Tel. 062 322 467. Golf 2 turbo dizel, 4 vrata, boja bijela, registr. do 20. 12. 2011. T 061 207 361. el. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 4 TDI crveno I, godina 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Golf III, karavan, 1995., crveni, airbag, centralna, CD, {iber, kuka, tek registrovan, 7.000 KM. Tel. 062 607 461. Golf TDI 87., crveni, registrovan do 1. 10. 2011., cijena 2.750 KM. Tel. 061 519 750. Hitno Reno Megan coupe, 2001., benzin, full oprema. Tel. 061 338 433. Hyundai Sante Fe 2.0 CRDI, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor na atraktivnoj-frekventnoj lokaciji, Kranj~evi}eva br. 8 - Centar, 45 m2, izlog 8 m, 50 m trotoarom od Dr`avne bolnice. Tel. 062 127 417. 1538-1tt A. Polje B, jednokrevetna soba zainteresovanim iz Federacije, 120 KM. Tel. 062 467 823. Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Aneks - garsonjera namje{tena sa centralnim grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani i sobe, preno}i{te 15 i 20 KM, Stari Grad. Tel. 061 245 907. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bjelave, 40 m2, namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061 381 651. Breka, izdajem jednosoban, namje{ten, internet, kablovska. Tel. 061 183 645. ^. Vila, nov tros. i nov dvos. prazan stan 100 m2 i 56 m2, nova zgrada. Tel. 061 145 853. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, dvos. stan izdajem. Tel. 061 818 644. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, nov lijepo namje{ten stan, sat TV kablovska, vlastito centr. grijanje. Tel. 061 188 065. Dvos. komf. stan namje{ten, grijanje, blizu Pionirske. Tel. 061 606 406. Dvos. namje{ten stan, ^. Vila-Kvadrant. Tel. 061 347 539, 062 368 243. Dvos. stan Hrasno, namje{ten, 450 KM. Tel. 061 214 306. Gara`u na ^. Vili, kod Velepekare, Paromlinska. Tel. 061 147 742. Garsonjera na Dobrinji i garsonjeru u [vrakinom. Tel. 061 214 306. Garsonjera na du`e vrijeme zapos. mu{karcu kod MUP-a N. Grad. Tel. 677-504. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica kod OHR-a dvoipos. lijepo opremljen stan, eta`no grijanje. Tel. 062 465 466. Grbavica kod [opinga, dvos. fino namje{ten stan u zgradi, eta`no 400 KM, izdajem. Tel. 061 145 853. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica, manji dvos. stan renoviran, prazan 44 m2, centralno, I kat, 350 KM. Tel. 061 031 330. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Triglavska, izdajem sprat ku}e namje{ten, grijanje, sve odvojeno. Tel. 033 526-547, 061 172 269. Ilid`a, kod Policije, dvos. fino opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 522 190. Ilid`a-Pejton, praznu garsonjeru, poseban ulaz, plin, struja, na du`i period. Tel. 033 213-130, 062 690 946. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, opremljen, Nove daire, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem dio poslovnog prostora, stomatolo{ke ordinacije, stadion Grbavica. Tel. 061 134 836. Izdajem dvosoban namje{ten stan bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, sve odvojeno, K. Demovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Aneksu, blizu trolejbuske. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Breki, povoljno. Tel. 033 440-902. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 249 467. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798.

Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem garsonjeru namje{tenu, bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, na du`i rok, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem jednosoban stan zaposlenim osobama, privatna ku}a, zaseban ulaz - centar. Tel. 061 487 702. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima, sre|eno, namje{teno. Tel. 061 156 262. Izdajem lijepo namje{tenu garsonjeru, eta`no grijanje (Budakovi}i). T 063 el. 190 878. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. T 061 207 582, 033 237 el. 814 Izdajem na Otesu opremljen i uhodan frizerski salon. Tel. 062 875 808. Izdajem namje{ten dvosoban stan, c. grijanje, kablovska, svi uslovi. T 062 el. 610 060. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan u centru. Tel. 061 13 44 33. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor od 100 m2, kod Muz. akademije - Katedrala. Tel. 061 101 941. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 15 m2, 100 EUR-a mjese~no. Tel. 033/214-384. Izdajem poslovni prostor 50 m2, u Malom Bosmalu. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor 90 m2, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan jednosoban stan, Vojni~ko polje. Tel. 066 226 314. Izdajem prazan stan 54 m2, Alipa{ino polje, na du`i period. Tel. 061 390 764. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem u Boljakovom potoku na spratu u privatnoj ku}i, prazan trosoban stan. Tel. 459-817, 062 366 874. Izdajem vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Tel. 066 136 470. Izdajem zasebnu sobu zaposlenoj `eni, kod hotela Evropa. Tel. 061 22 60 49. Iznajmljujem apartmane: Stari Grad (Papagajka) 20 KM po osobi, studentske le`aje 200 KM po osobi, grijanje i voda ura~unati. Tel. 061 519 750. Kanc. prostor extra sre|en, 160 m2, I sp., kod hotela Evropa. Tel. 061 214 306. Ko{. Brdo, jednos. prazan stan u zgradi, III kat, balkon, 250 KM. Tel. 062 465 466. Ku}u izdajem sa jednim stanom oko 60 m2, blizu Ba{~ar{ije-Mihrivode (plin, struja, voda, telefon). Tel. 033 542-765. Namje{ten dvos. stan kod Penija. Tel. 062 762 258. Namje{ten dvos. stan u priv. ku}i, samcima, centralno gr., pos. ulaz. Tel. 061 812 524. Namje{ten dvos. stan u zgradi kod Merkura-Otoka, centralno, 300 KM. Tel. 062 465 466.

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Centar, prodajem poslovni prostor 157 m2, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. 1595-1tt Neum, dvosoban stan 63 m2, uz more, odmah useljiv, 1/1, bez posrednika. Tel. 0031 104 782 765, poslije 18 sati. PTT Neum, ku}a 150 m2 stambenog prostora sa velikom potku}nicom, mogu}a jo{ 1-2 objekta, 2 km od mora, bez posrednika, 155.000 EUR-a. Tel. 0049 72 473 476. PTT Prodajem dvoiposoban stan na Breki, sa gara`om i podrumom, 85 m2 povr{ine, ulica Safeta Pa{ali}a 44, cijena 215.000 KM. Zvati od 10 - 20 sati. Tel. 061 140 055. 1573-1tt Prodajem jednosoban stan 39 m2, Marin Dvor, ul. Odoba{ina, I kat, eta`. grijanje. Tel. 066 488 818. 1501-1Nd` Prodajem ku}u, 10x11, tri eta`e, gara`a, ul. Nahorevska (iza Pionirske doline). Tel. 061 304 599, 033 665-419. 1595-1tt Prodajem stan 29 m2, Stari Grad, II sprat, gara`u centar 12 m2, apartman u Neumu 46 m2, poslovni prostor 80 m2 kod „BBI“ centra. Tel. 061 573 640. 1604-1tt A. Polje, A faza tros. 70 m2, 1 sp. kod ASE. Tel. 061 493 323. A. Polje, VI sp., 71 m2 trosoban, balkon. Tel. 061 325 840. Adema Bu~a, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Alipa{ino, stan 65 m2, useljiv, c. grijanje, balkon, vodomjer, sat za struju automatski. Tel. 545-977.

Dnevni avaz
Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~. c.g., vl. 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, 20. sprat, prodajem. Tel. 062 422 290. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pofali}i, ku}u dupleks. Tel. 065 673 906. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban stan 56 m2, u centru, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom 50 m2, ul. Azize [a}irbegovi} 12/14, blindirana vrata, dva balkona, 3 lifta, pogled na panoramu Sarajevaisto~na strana, fiksno 95.000 KM. Tel. 033 649-629. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, cenralno grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te, 35.900 EURa. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, 63.000 KM. Tel. 062 814 470. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u sa oku}nicom, uredna dokumentacija. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgradnja. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem novi stan od 70 m2, u centru Ilid`e, cijena po dogovoru. T 033 el. 473-796. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac Travnik, Kalibunar, 850 m2, objekat IIXIO ne dovr{en uz cestu. Tel. 061 748 785. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno, hitno, ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Prodajem stan 37 m2 + 4 m2 terasa, Hrasno, ul. D`amijska, 81.000 KM. Tel. 061 906 566. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. T 062 920 191. el. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Prodajem stan na Breki 84 m2, sre|en, 200.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan u Lu`anima, 69 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Prodajem trosoban stan sa dva balkona, IV sprat, 66 m2, Grbavica - Zagreba~ka, cijena povoljna. Tel. 033/481399. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Rajlovac-naselje Reljevo-Perivoj, 3.250 m2 zemlje. Tel. 065 705 214. Stan 38 kv., V.P bez balkona, pro., dajem, idealan za studente i manju porodicu. Tel. 062 110 722. Stan 60 m2, gara`a 15 m2, Trg heroja Hrasno. Tel. 061 047 960. Stan 61 m2 u Had`i}ima, potpuno nov, uknji`en. Tel. 066 756 602. Stan Dobrinja kod okretaljke 37 m2, 58.000 KM, II sp. Tel. 061 214 306. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan na Grbavici 50 m2, dvosoban, ul. Grbavi~ka. Tel. 062 50 50 50. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Tar~in, ku}a 8x9 m na sprat, i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. U Vogo{}i prodajem poslovni prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Useljiva dvojna ku}a 240 m2, 1/1 + plac kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje za sli~no. Tel. 061 301 772. Vogo{}a centar, adaptiran jednosoban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni nedovr{en, 100 m2, povoljno, hitno. Tel. 061 169 935. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja 3.700 m2 sa objektima, Lukavica kod pijace. Tel. 033 647462, 061 047 960. Mostar, centar, 2-soban stan za Sarajevo, mijenjam od M. Dvora do Otoke. Tel. 036 580-834, 063 222 441. Zamjena-prodaja, Sarajevo, stan 52 m2 mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1450-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1281-1nd` Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Manji fri`ider ispravan, 40 KM. T el. 062 972 512. Garniture stilskog namje{taja u dobrom stanju, uvoz iz Italije. Tel. 063 936 801. Veliki Fructalov fri`ider za ugostiteljstvo + zidna tenda 4,50x2,50 m. Cijena 1.150 KM. Tel. 061 519 750. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i novu norve{ku pe} Jotul 300 KM. Tel. 062 474 657. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Ra~unar AMD 300+, 16 B rahm, 80 GB HDD, VGA Nvidia 7300 GS, 256 m, DVD RW Win7, 240 KM. Tel. 063 714 557. Pentium 4 3.2 GHz HT, 16 B, ram, 160 GB HDD, DVD/CORW, kao nov, dostava na adresu, 260 KM. Tel. 066 739 251. Dva para pancerica ve}i brojevi, Alpina i San Marko. Tel. 062 725 792. Dva para Elanovih skija i 2 para pancerica. Tel. 062 725 792. Magnetni nakit, nov, energetix 60 posto popusta od prodajne cijene. Tel. 062 56 99 90. Komplet monitor, lego igrice 5 kutija i izdajem namje{ten stan djevojkama, pos. ulaz. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Sadnice najkvalitetnijeg duda, crvenog bagrema, oskoru{a, cvijetna loza itd. Tel. 062 006 768, 033 227-077. Industrijske ma{ine za tekstil Juki (specijalke), nove, povoljno. T 061 724 el. 597. Dugu bundu polarna lisica, vel. 4244, 2.000 KM. Tel. 062 56 99 90. Vodenicu poto~arku prodajem. Tel. 061 154 540. El. pe} za pizze i pite. Tel. 061 138 561. Balkonska vrata i prozor 250x80, 140x140, kao novo. Tel. 033 472-004, 062 712 611. Zna~ke JNA, knjige sarajevske Olimpijade. Tel. 062 967 832. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Stari novac iz vi{e zemalja, metalni. Tel. 062 967 832. Trosjed i dvosjed, stari tri godine. Tel. 061 357 846. Skije 30 KM par, skije sa marker vezovima 50 KM. Tel. 062 967 832. Skije Fiberlas J 702 {tapove i pancerice, sve 60 KM. Tel. 062 967 832. Kazan za pe~enje rakije. T 061 367 el. 103. Obodin fri`ider dobro o~uvan, u ispravnom stanju, povoljno. Tel. 033 665-230. Harmonika 120 basova, 30 EUR-a, I, Brki}a 5, Otes-Ilid`a. Oprema za ugostiteljstvo: {ank, rashladni stolovi, stolice, kuhinjska oprema, vaga, tende. Tel. 061 160 631. Ulje na prirodnoj bazi, spoj bosansko-azijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prod. violon~elo sa gud. 900 KM, 3 ormara, vitrina sa ladicom 350 KM, sanduk ^iko za igra~ke dje~ije 100 KM. Tel. 956-055, 061 828 709. Tri gardarobera i jedan uski stakleni dio, vitrina sa ladicom, sanduk za igra~ke ^ikov, sve 350 KM. Tel. 956055, 061 828 709. [iv. ma{inu za sve materijale, njema~ka-kofer, garancija 2 god., 230 KM. Tel. 061 145 504. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Mob. Samsung D 40 i TV LCD Samsung 32 in~a, povoljno. Tel. 062 376 032. PVC cisterna 1.000 litara, za vodu, nova. Tel. 061 184 444. [tenad Maltezera sa paso{em 450 KM, sa rodovnikom 500 KM, vakcinisani i o~i{}eni od parazita. Tel. 062 282 233. Neum, prodajem kolekciju 2.000 CD rock muzike + 100 DVD filmovi - gratis. Tel. 036 880-139, od 7-14 h. Pisa}u staru ma{inu „Mercedes“, stara oko 150 god., cijena 100 KM. Tel. 062 257 606, Maglaj. Rashladni ormari, vitrine - kasa Oliveti, vage, police trgova~ke. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 061 958 001.

subota, 5. februar/velja~a 2011.

43

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „SUHA KO BARUT“! Bukova i grabova od 40 do 60. Kreka drveni 80. Kameni Banovi}i 150. Briketi 180. Sva roba mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1153-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA PENZIONERIMA“! Prodaja bukovih i grabovih drva. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1318-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! DOO „Gori Vatra“ nudi drva i ugalj za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Za ostale posebna ponuda. Tel. 061 173 949. 1540-1tt „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` Prodajem garniture stilskog namje{taja, u izvanredno dobrom stanju - uvoz iz Italije. Garniture se sastoje od: dnevni boravak (trosjed, dvije fotelje i dva klub stola), trpezarija (sto i {est stolica) i vitrina. Tel. 063 936 801. 1574-1tt U prodaji su iscijepana bukova drva, isporuka odmah, cijena po dogovoru sa kupcem. Tel. 061 556 799. 1507-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771. Rakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac. Tel. 035/816-359, 062 200 897. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Mediven njema~ke ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Ispravan {poret, cijena je 200 KM. Tel. 061 244 290. Sony plej stej{n 2, ugra|en ~ip + d`ojstik 10 igrica. Tel. 061 259 655. Proljetni kostim, jakna i suknja drap, vel. 42-44, 30 KM. Tel. 210-736. Mehani~ku, }irili~nu pisa}u ma{inu Underwood, cijena 400 KM. Tel. 061 566 482. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, b. pod, povoljno. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem {tampariju, ma{ine „Hajdelberg“, sve u funkciji. Tel. 061 177 815. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 el. 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi, 100% original, izuzetno povoljno. Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo, povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1353-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 1275-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 1413-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Profesor engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Izrada zubnih proteza od nakvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Stomatolo{ke usluge pru`amo povoljno i brzo, preko puta Televizije. Tel. 061 147 712. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695.

Potra`nja
Agenciji potreban manji stan u zgradi za zapos. `enu na du`i period u najam. Tel. 062 465 466. Agenciji potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306. Bra~ni par sa djecom tra`i ku}u, stan, na ~uvanje uz pla}anje re`ija, itd., na Dobrinji. Tel. 033 469-695. Hitno kupujem stan do 40 m2, Skender.-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Hitno potrebno vi{e stanova razli~itih kvadratura za prodaju. Tel. 061 437 732. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan na Dobrinji, 47 m2. Tel. 061 222 422. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje za ozbiljne klijente, agencija. Tel. 061 145 853. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Tra`im cimera nepu{a~a u 2-sobnom namjet{enu stanu, cijena povoljna. Tel. 066 336 200.

Zamjena
Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam na Vi{njiku troipos. 78 m2 za dvosoban u centru. Tel. 061 188 846. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.

Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Prevoz skija{a na sve planine u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja.

44

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
[ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. T 641-144. el. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. T 535-659, 062 139 034. el. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Tel. 063 155 868. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Vr{imo gra|evinske radove: malterisanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061 788 076. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vul. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Dubinsko pranje i ~i{}enje unutra{njosti auta i podova, sjedi{ta, tapeta, vrata i krova. Tel. 062 213 732. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem gra|.-zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Kompletna obuka {ivenja autopresvlaka, prva i druga ugradnja, uz naknadu. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Masa`a medicinska, sportska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 066 977 976, 061 712 710. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. 8 ozbiljnih za rad sa hranom i dodacima prehrani. Mjes. isplata u dolarima. ZE-DO, SA. Pon.-pet. od 10-15 h prijave. Tel. 062 288 691. Ozbiljna `ena ~isti poslovne prostore, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebna djevojka ili `ena za rad za ro{tiljem, pla}a 500 KM, plus prijava. Tel. 061 559 091. Povoljno prevozim sve vrste roba, selidbe, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 880, 033 472-954. Imate ku}nog ljubimca, a nemate vremena da pro{etate s njim, tu sam da vam pomognem. Tel. 061 989 097. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i Udru`enja. T 061 150 368. el. Elektri~ar, opravke el. instalacija, ugradnja razvodnih plo~a sa osigura~ima. Tel. 061 133 829. Radim sve vrste popravki, {telovanje, puc i al. stolarije i ostalo. T 061 501 799. el. Engleski i njema~ki, uspje{no, 5 KM/~as, dolazak na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h) i posl. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Tra`im bilo kakav posao, VSS, voza~ka B kat. Tel. 066 257 531. ^asovi engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno. T el. 066 917 391. Instrukcije matematike, te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Nudim pomo} i njegu starih i bolesnih osoba: obilazak, obilazak, presvla~enje, kupovina i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Ako `elite zaraditi u vlastitoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Autoprevoznik kamion 10 tona, prevozim sve vrste materijala, pijeska, {ljunka i {ute. Tel. 061 147 404. Instrukcije iz vo`nje za one koji su davno polo`ili a nisu vozili. T 061 249 el. 382. Zidar radi: zidanje, maltanje, prezide, obrada oko stolarije, keramiku itd. Tel. 062 688 766. Kvalitetne usluge iskusnog fizioterapeuta, dolazak na adresu, masa`a, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. VKV vodoinst. svi radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, antivirusi. Tel. 061 700 863. Vizit kartice - plastificirane 100 kom. = 20 KM. Tel. 061 700 863. Zubni tehni~ar, 10 god. radnog iskustva u fixnoj protetici - kerami~ar (pokrivena sam). Tel. 062 450 882. ^uvam djecu u svom stanu, Alipa{ino B-faza, mo`e i na sat (pokrivena). Tel. 062 465 316. Izra|ujem daljinske upravlja~e za beton pumpe, prese, dizalice... 18 paralelnih kanala. Tel. 066 716 220. Radila bih kod ozbiljne porodice u ku}i sedmi~no, mjese~no, ozbiljna `ena. Tel. 062 422 290.

Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728.

Ponuda-potra`nja
Frizerskom salonu potreban `enski frizer, Dobrinja 2. Tel. 061 235 262. 1583-1tt Potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika. Info. 061 203 684. 1664-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. T el. 061 237 641. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje rada na ra~unaru, engleski i {panski jezik, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Novootvorenom restoranu na Dolac Malti, potrebna 2 konobara ili konobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061 247 166. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Isplata svaku no}. Tel. 061 246 143. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili ~istila posl. prostore, stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Fizioterapeutske usluge svih dijagnoza, potreban ljekarski nalaz, dolazak na adresu. Tel. 061 308 689.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare kablove i stare i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice, vrlo povoljno. T el. 061 268 892. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem deviznu {tednju Jugobanka i Privredna banka, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am do 200 KM. Tel. 061 400 190.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 131602 10 P Sarajevo, 10. 12. 2010. godine

subota 5. februar/velja~a 2011.

45

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Stojakovi} Gordana u pravnoj stvari tu`itelja „MPP ZLATNA DOLINA“ DOO STOLAC, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a bb, koju zastupa Gajevi} Sead advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog, D`inovi} Hamdije Ramiz iz Sarajeva, ul. Vejsila ^ur~i}a br. 42, vl. Samostalna zanatske radnje pekara „Galeb“ Ilid`a, ul. Trg 22. April, radi izvr{enja obaveze, v.s. 9.301,61 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje sljede}i

Poziva se tu`eni da dostavi odgovor na tu`bu tu`itelja „MPP ZLATNA DOLINA“ DOO STOLAC, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a bb, protiv tu`enog, D`inovi} Hamdije Ramiz iz Sarajeva, ul. Vejsila ^ur~i}a br. 42, vl. Samostalne zanatske radnje pekara „Galeb“ Ilid`a, ul. Trg 22. April, kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu: Obavezuje se D`inovi} Hamdije Ramiz iz Sarajeva ul. Vejsila ^ur~i}a br. 42, vlasnik Samostalne zanatske radnje pekare „Galeb“ Ilid`a, ul. Trg 22. April, da tu`itelja „MPP ZLATNA DOLINA“ DOO STOLAC, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a bb, za kupljenu i preuzetu robu plati 9.301,61 KM (slovima devethiljadatristojedan i 61/100 KM), sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj u Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana 23. marta 2007. godine pa do kona~ne isplate i da MPP „ZLATNA DOLINA“ DOO STOLAC, ul. Kneza Mihajla Vi{evi}a bb, naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 30 (trideset) dana pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`eni u zakonom predvi|enom roku ne dostavi odgovor na ovu tu`bu tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev tu`itelja u cijelosti (~l. 182. ZPP FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih Zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (^lan 334 Zakona o parni~nom postupku). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Gordana Stojakovi}, s.r.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 107904 09 p Sarajevo, 13. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Rami} Beganovi} Fata iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 17/12 koju zastupa Gajevi} Sead advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Jankovi} Shar Shar Slobodanka 5426 N Spaulding Ave Chichoago IL 60625 USA, radi duga, v.s. 100,00 KM, objavljuje slijede}i,

OGLAS
POZIV

Za JANKOVI] SHAR SHAR SLOBODANKA Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 01. 03. 2011. godine u 09,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 317/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavje{tene, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Gordana Stojakovi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Univerzitet „D`emal Bijedi}“ EKONOMSKI FAKULTET Mostar

OBAVJE[TENJE
Raspisan konkurs za upis studenata na magistarski/master studij „4+1“ smjerova: „Menad`ment i preduzetni{tvo“ i „Finansijsko - ra~unovodstveni“ ostaje otvoren do 01.03.2011.god.

Popunjenu prijavnicu (dostupnu na: www.fpm.ba), uz ostalu tra`enu dokumentaciju, dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Univerzitet „D`emal Bijedi}“ Ekonomski fakultet USRC „Midhat Hujdur - Hujka“ 88000 Mostar Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj: 036/ 570731 kao i na web stranici: www.fpm.ba

46

Subota 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Peta gimnazija broj: 11-1063/11 od 25. 01. 2011. godine i Odluke [kolskog odbora JU Gimnazije Dobrinja broj: 06-46 od 18. 01. 2011. godine, JU Peta gimnazija i JU Gimnazija Dobrinja objavljuje

ZA IZDAVANJE PROSTORA ZA [KOLSKI KAFE
1. Zajedni~ki prostor JU Peta gimnazija i JU Gimnazije Dobrinja, namjenjen za {kolski kafe, povr{ine 150 m2, smje{ten u zgradi Pete gimnazije i Gimnazije Dobrinja u ulici Senada Poturka Sen~ija bb, izdaje se pod zakup na period od 15. 02. 2011. do 30. 06. 2011. godine 2. Uslovi: - Registrovana firma za djelatnost ugositeljstva - Uslovi pla}anja - Ponuda (pi}a napitci i sl.) - Ostvarenja u kulturnom, umjetni~kom i sportskom `ivotu - Mogu}nosti organizovanja kulturno umjetni~kog programa (izlo`be, promocije, prezentacije i sl.) - Biografski podaci vlasnika firme 3. Ponude sa prate}om dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za {kolski kafe“ 4. [kola zadr`ava pravo provjere navedenih podataka 5. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja, a ponude slati na sljede}u adresu „JU Peta gimnazija“, ul. Senada Poturka Sen~ija bb. - 71000 Sarajevo.

OGLAS

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 5. februar/velja~a 2011.

47

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 5 godina otkada vi{e nije sa nama na{ dragi

MITHAT (MUSTAFE) HASANBEGOVI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Edina, Mustafa i Munira
1670-1tt

Danas 5. 2. 2011. godine navr{ava se punih 6 ({est) godina otkada je preselila na ahiret na{a draga MAJKA

i

Dana 6. 3. 2001. 2 (dvije) godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog OCA

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se deset godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

AI[A (BAJRO) PRA[OVI], ro|. MUJOVI]

[U]RO (PA[O) PRA[OVI]

Trudimo se presko~iti svaki peti u mjesecu, ali nam ne polazi za rukom. Trudimo se svoj `ivot `ivjeti, ali uzalud sve, pro`ivljavamo svaki dan. Borimo se sami sa sobom. Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju su rije~i „majka i otac“. To su male i velike rije~i u isti mah ispunjene nadom, ljubavlju i osje}ajima uop}e, neizmjernom nje`no{}u i zanosom koje sadr`i ljudsko srce. Majka i otac su sve, utjeha u tuzi, nada u o~aju, izvor snage i slabosti, oni su izvor nje`nosti i samilosti. Ko izgubi majku i oca, izgubio je grudi na koje glavu naslanja, ruke koje ga hrabre, o~i koje nad njima bdiju. Te{ko nam se naviknuti na ~injenicu da vi{e ne postojite, a najbolnija od svega je {to ste postojali, a mi vas nismo uspjeli upoznati. Te{ko, ~udno, neshvatljivo. U~imo se `ivjeti, disati i smijati bez vas. Znamo da ovaj svijet nije vje~an i poslije }e do}i ne{to {to se zove vje~nost, molimo dragog Allaha d`.{. da nas tamo spoji zauvijek. Ako je na{ `ivot ikad imao ne{to vrijedno, ako je i u jednom trenutku se poistovje}ivao sa savr{enstvom, to je onda bilo vrijeme kada ste bili uz nas i kada ste nas voljeli. Hvala vam {to ste nas rodili i {to se danas ponosimo re}i da smo va{a djeca. Dok `ivimo mi, `ivjet }ete i vi. Majko, o~e... volimo vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. VOLIMO VAS MAJKO, O^E...! 1660-1tt VA[A DJECA: sinovi Huzeir i Safet i k}erke Bisera i Sabaheta

ZIJAH - ZIJO BUCALO
Vrijeme prolazi, ali ni{ta se promijenilo nije. Uvijek si u na{im mislima, pri~ama. Molimo se dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Halima, Bakir, Aldijana, Merjem i Fehim
1551-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Petog februara 2011. navr{ava se sedam tu`nih godina od kad nas je zauvijek napustila na{a draga

GOSPAVA MR[I]
Ljubav i sje}anje na tvoj plemeniti lik uvijek }e `ivjeti u nama. Tvoji: sin @eljko i suprug Slavko
1400-1nd`

ZIJO (MUJO) IVANKOVI]

SENAD (ZIJO) IVANKOVI]

Ponosni smo {to ste bili uz nas. Krasila vas je ljubav, pa`nja, dobrota. Imali ste veliko srce, dobru du{u, puno razumijevanja za sve ljude. Vje~no zahvalni Porodica Ivankovi}

1370-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na drage

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 5 tu`nih godina otkako nije sa nama na{ voljeni, koji si bio najbolji suprug i babo na svijetu

HA[IM KURSPAHI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikada ne zaboravimo. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Beskrajno smo ponosni {to smo te takvog imali. Tvoji: supruga Esma, sin Mirza i snaha Ornela
1441-1nd`

iz Vi{egrada

[AHZUDIN ([ABAN) HAD@I]
5. 2. 2005-5. 2. 2011.

HAJRA HAD@I], ro|. HATI]
5. 9. 2010-5. 2. 2011.

RABIJA KO[ARI], ro|. ^OHODAR
5. 2. 2004-5. 2. 2011.

AVDIJA KO[ARI]
22. 2. 1993-22. 2. 2011.

Ni vrijeme koje je pro{lo, ni koje }e do}i ne}e u~initi da vas zaboravimo. Neka vam je vje~ni rahmet. Sin Nijaz i k}erka Selma 1411-1nd` SJE]ANJE

Uvijek Vas se rado sje}amo i stalno }ete `ivjeti u na{im srcima. 1422-1nd` Sin Meho i snaha Lidija
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

na moju dragu

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na na{eg dragog

IFET DRUGOVAC
Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 16 godina od pogibije na Markalama. Vrijeme koje prolazi ne poma`e da ispuni prazninu ni tugu za tobom. Tvoja k}erka Edina Neka ti je vje~ni rahmet.
1431-1nd`

dr. AMIRA BEGI]
5. 2. 2010-5. 2. 2011.
Tu`an je ovaj dan, jer podsje}a na rastanak. Vrijeme prolazi, ostaju uspomene i sje}anja. Va{a medic. sestra Jadranka Maleti}
1420-1tt

MIRZA RAMI]
5. 2. 2004-5. 2. 2011.
Nikada zaboravljen i uvijek sa nama. S ljubavlju i po{tovanjem, sin Mirza i k}erka Aida sa porodicama.
1619-1tt

SENAD AVDI]
- SEN]O @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Prijatelji iz }evabd`inice „Azra“ Sifet, Nerma, Gagi, Osmo, ]ure, Almir i Mirza
1664-1tt

FETAH (ABID) JAMAKOVI]

MUHAMEDA (HAMANU) FETAHOVI]A
5. 2. 1994-5. 2. 2011.
Bio si i ostat }e{ u na{im mislima u na{im srcima. Tvoja porodica
1683-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Jamakovi}
1668-1tt

48

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

Petog februara 2011. godine navr{ava se 19 godina od preseljenja na ahiret na{eg babuke, dede, punca i svekra

had`i ASIM-age JABU^ARA
Najljep{i dar od Stvoritelja {to smo mogli dobiti bio si Ti, na{ dragi babuka. Vrijeme koje je pro{lo i koje prolazi te{ko je opisati rije~ima, a ne pustiti ki{u suza, jer smo ostali osiroma{eni pa`njom i ljubavlju koju si nam pru`ao. Sa velikom sjetom {to smo te imali ~uvat }emo drage uspomene na tebe, ali i ~e`njom da se opet ako Allah d`.{. da, sastanemo na drugom (vje~nom) svijetu zajedno sa Tobom i na{om Majkom. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i Magfiret, a nama koji smo izgubili Velikog dosta i prijateja Veliki sabur. Tvoji: sin h. NASIR, k}erke HATID@A i RABIJA sa porodicama
1582-1tt

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLEDNJI POZDRAV

pokojnom

Dana 5. februara 2011. godine navr{ava se devetnaest godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikad pre`aljenog babuke, punca i dede

ADILA PAJI], ro|. OBHO\A[
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti 6. 2. 2011. u nedjelju u 11.00 sati, 1662-1tt ul. Bra}e Begi} br. 38.

had`i ASIM-age JABU^AR ZLATKU OBRDALJ
ocu na{eg radnog kolege Na{ najdra`i babuka, iako vrijeme prolazi, bol i tuga za tobom vje~no }e ostati. Ni{ta i niko ne mo`e zamijeniti tvoju dobrotu, plemenitost, iskrenost i ljubav koju si nam u svakom trenutku pru`ao. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i njegova prostranstva. Oni koji su izgubili velikog dosta i prijatelja.
1676-1tt

F-RENT A CAR Braco, Sanjin, Vahid, Ned`ad

K}erka Rabija, zet Avdo i unuka Amina

1478-1nd`

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog oca, svekra i dede

SENAD (MUSTAFA) AVDI]
Hamed, „Me~ka“, Ekrem, Mirso, Kemo, Doktor, Maka{, Ho{o, Damir, Lutor, Mand`o, Zahir, Suljo, Boris, Nino, Pirke, Slavi{a i ostali prijatelji iz bifea „Hami}“
1669-1tt

HA[IMA (MEHMED) KURSPAHI]A
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcu zauvijek ~uvamo. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Mirsad, snaha Mujesira i unuci Ajdin i Ahdin
1647-1tt

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se jedna tu`na godina otkako je preselio na ahiret moj brat

Danas se navr{ila jedna tu`na godina kako je preselio na ahiret

na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

HUSNIJA BILALOVI]
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sestra Elfa
1492-1nd`

HUSNIJA BILALOVI]

@ivot u trenutku nestaje, ali sje}anje zauvijek ostaje. Molim dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i osvijetli Kabur. Prijateljica Nezira
1492-1nd`

MUJO (RAMIZA) ]OROVI]
5. 2. 2009-5. 2. 2011.

i

MEJREMA (ZAIMA) ]OROVI]
17. 12. 2006-5. 2. 2011.

Bili su dobri i plemeniti roditelji puni ljubavi i razumijevanja. Puno nam nedostaju. 1614-1tt K}erka Indira i sin Samir sa porodicama. POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

SJE]ANJE

na moju dragu prijateljicu i kolegicu

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se punih 40 dana od tragi~ne smrti

dr. AMIRA BEGI], ro|. HAJRO
5. 2. 2010-5. 2. 2011.
5. 2. 1994-5. 2. 2011. 8. 2. 1988-8. 2. 2011. Vrijeme ne donosi zaborav sve dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: suprug - otac Aljo, sin - brat Sead, snahe Emira i Emina, 1472-1nd` unuci - brati}i Edin i Nermin i praunuka Esma

ZENAID (MUHAMED) VEHABOVI]
Dragi na{ Zen~e, te{ka i zla sudbina prerano te je otrgnula od nas, ali znaj da }e tvoj dragi lik i najljep{e uspomene na tebe vje~no `ivjeti u na{im tu`nim srcima.
1493-1nd`

8. 10. 1960-25. 12. 2010.

ZLATKA DURMO, ro|. KRUPALIJA

D@EVAD DURMO Neka ti je vje~ni rahmet. [efika sa porodicom

Sa ljubavlju tvoja rodica Esmeralda, familije Hod`i} i 1500-1nd` Halilovi}
SJE]ANJE

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na{a draga

SJE]ANJE

na na{eg dragog sestri}a

na na{eg dragog sestri}a

ALMASA ZUBANOVI]
preselila na ahiret.

EDIN SELMANOVI]

EDIN (NIJAZA) SELMANOVI]
6. 6. 1976-9. 12. 2010.

Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Hrasno u 13.00 sati. Porodice: Kadrija i Zubanovi}
1628-1tt

Vrijeme prolazi ali tuga i praznina zauvijek ostaju. Tvoje: tetke Selveta, Mikica i sestra D`ana
1564-1tt

S ljubavlju i tugom nosimo te u na{im srcima. Tvoji: daid`a Faruk Ramusovi} sa suprugom Jasminom i djecom Amarom i Elmom
1564-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

subota, 5. februar/velja~a 2011.

49

Na na{e drage i nikad pre`aljene

RIFETA (ro|. RO[I]) BA[AGI]
(19. 3. 1943-5. 2. 2005.)
Danas se navr{ava {est godina punih bola i tuge zbog tvog preranog odlaska. Draga na{a mama, osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoje k}erke Sabina i Edina
PTT

HEDIN [ETKI]
1991-2011.

HAJRO [ETKI]
2006-2011.

Zauvijek ste u na{im mislima i na{im srcima. Va{i: supruga i majka Hajra, k}erka i sestra Hedija, zet Adem, unuci i sestri}i Amar i Anes

1455-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na moju milu i dragu sestru Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 1 godina otkako je moja mila sestra preselila na bolji svijet.

na voljenog brata

Prim. dr. AMIRA BEGI] (ro|. HAJRO)
Dani prolaze a bol i tuga se ne smanjuju. Oti{la si ali iz na{ih srca nikada. Utjeha ne postoji, bol je prevelika, a tuga je vje~na. Vrijeme }e prolazit a sje}anje na tebe i tvoju dobrotu, vje~no }e ostati `ivjeti sa nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra dr. Jasminka, sestri{na Mirna - Eminna i zet Krvavac Hamid
1469-1nd`

SUAD CERIBA[I] - BEGOVAC
5. 2. 2009-5. 2. 2011.
Sa ponosom i toplinom si u na{im srcima. Sestra i bra}a sa porodicama
1430-1nd`

SJE]ANJE

SUAD CERIBA[I] - BEGOVAC
5. 2. 2009-5. 2. 2011.

Tvoji prijatelji i kolege: Ismeta, Sa{ka, Sanja, Zlatan, Jasmina, Dino, Hazim, Sne`ana, Bisera, Jasna, Hajra, Amira, Aida, Gaga, Dejan, Alem, Dragan, Sarma, Omer, Selmir, Azra i Lejla
1549-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na drage roditelje iz Kaknja

HIMZO (MUSTAFA) JA[ARSPAHI]
ro|. 1912. godine 5. 2. 1992-26. 10. 2011.

VASVA (NAZIF) JA[ARSPAHI], ro|. D@AFI]
ro|. 1920. godine 26. 10. 2007-26. 10. 2011.

SUAD CERIBA[I] - BEGOVAC
5. 2. 2009-5. 2. 2011.

Hvala za sve {to ste u~inili za nas. S ljubavlju i po{tovanjem, Zahvalna djeca
1665-1tt

Prijatelju, nedostaju mi na{i razgovori. Ismeta Dervoz
1550-1tt

Had`i KEMAL ^AU[EVI]

HANEFIJA BAJROVI]

Posljednji selam uva`enom ~lanu Zavi~ajnog kluba Pljevljaka u Sarajevu. PREDSJEDNIK ZAVI^AJNOG KLUBA
1672-1tt

Posljednji selam uva`enom ~lanu Zavi~ajnog kluba Pljevljaka u Sarajevu. PREDSJEDNIK ZAVI^AJNOG KLUBA
1672-1tt

50

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Dana 5. februara 2011. godine navr{ava se 14 godina od smrti na{e drage POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{em dragom

na na{eg oca

FARUK (ABDULAH) BRKANI]
5. 2. 1994-5. 2. 2011.
Koliko god vremena da pro|e utjehe nema, samo ogromna tuga i bol ostaju u srcima onih koji te vole. S ljubavlju: supruga Mubera, sin D`enan, k}erka Lejla, snaha Belma, unuka Zara te tvoji 1515-1nd` Faris i Amela

MAHIRE (AHMETA) VELEDAR
Draga Mahirice, sve dok `ivimo uvijek }emo te se sje}ati, voljeti i ~uvati od zaborava. Jer takvi kao {to si ti bila nikad ne umiru i nisu za zaborav. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: otac Ahmet, majka Mirsada, brat Anel, dedo Osman i nene \ulsa i Emina
153-1mo

SENADU AVDI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja raja iz Sportskog pofali}kog kluba
1679-1tt

EDHEMA ZAHIRAGI]A
Navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog Babe. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tvoj plemeniti lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti daruje lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova }e se u~iti poslije podne namaza u Begovoj d`amiji 6. februara 2011. godine. Uz vje~no sje}anje Tvoja djeca: Enisa, Sanida, Mad`ida, Edin i Mersida sa porodicama
1677-1tt

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

Dana 5. februara navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od smrti mojih dragih mame i tate

STOJE LUBURA, ro|. DO[LO

U subotu, 5. 2. 2011. u 12 sati posjetit }emo njen grob na groboju porodice Lubura u Donjim Mladicama i polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica
1503-1nd`

HAJRIJA - RICA ORU^EVI], ro|. LA^EVI]

[EFKET - [EKI ORU^EVI]

Granata ba~ena na „Markale“ je prekinula tvoj `ivot, a mnogima donijela neizmjernu tugu. 1634-1tt Beskrajno vas voli va{a }erka Seada sa suprugom Fudom i }erkom Jasminom.
SJE]ANJE

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 5 godina kako nisi sa nama

Danas se navr{avaju 3 godine od smrti moje supruge

DIKA DELI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ne}emo te dati zaboravu. Pamtit }emo te po dobroti koju si nam pru`ala. Tvoji: suprug Osman - Coca, sin Admir, k}i Aida, zet Semir, nevjesta Vanesa, unu~ad Amar, Adla, Tajra i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
164-1mo

JAGODE FRENJO, ro|. DENJO

Imala si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za mene. Rifa Frenjo
162-1mo

SALKO ZILI]
5. 2. 2000-5. 2. 2011.

DIKA ZILI]
1. 1. 2001-5. 2. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i najmiliji
163-1mo

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac, punac i djed

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj tetki

Danas se navr{ava 40 dana punih bola i tuge otkako je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka, nana i pranana

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret mog brati}a

ZARIFA (EFENDI]) SULJI] AJNA (HABIB) KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestri} Ned`ad, sa suprugom Nerminom, k}erkom, Aminom i sinom Denisom
1521-1nd`

]AMILA (SABRIJE) GRLJEVI]A
1994-2011.
Dragi ]amile, uvijek }emo Te se sje}ati jer si bio oli~enje dobrote, plemenitosti i svega {to ~ini dobrim ~ovjeka.

iz Stoca

IZET (OMERA) KAVGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Hajrija, djeca Lejla i Azra, zetovi Mustafa i Suad, unu~ad Armin, Maida, Eldar i Damir
160-1tz

O`alo{}ene porodice: Sulji}, Klapuh, Kari}, Kova~evi}, Kola{inac, Muharemovi} i Pupovi}
1506-1nd`

Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka Ti je rahmet plemenitoj du{i. Ad`o Ismo, rodica Adisa i zet Elmir
159-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Mojoj dragoj tetki

Mojoj dragoj sestri

na rahmetli

na rahmetli

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina otkada sa nama nije na{ dragi otac, punac i dedo

HA[IM (MEHMEDA) KURSPAHI]
Samo ja i moje srce znamo koliko nam, babo nedostaje{. Za sve ove godine ni{ta se nije promijenilo. U na{im si srcima i najljep{im uspomenama, beskrajno nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molit }u dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i, a ja }u te vje~no voljeti i u srcu nositi. Tvoja k}erka Mediha, zet D`evdet, unuka Irma i unuk Haris Kaltak
1511-1nd`

AJNA (HABIB) KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i hvala ti puno za sve {to si u~inila za nas. Tvoji: sestri} Sead sa suprugom Muneverom i sinom Sanelom
1521-1nd`

AJNA (HABIB) KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
Ne postoje rije~i koje }e opisati moju bol. Ne}e postojati dan, da te se ne}u sje}ati. Nisam te mogla sa~uvati od smrti ali }u te uvijek sa~uvati u svom srcu. Tvoja sestra Mali}a, sestri~na Mesuda sa suprugom Muhidinom i k}erkom Norom
1521-1nd`

]AMIL GRLJEVI]
Dragi na{ ]amile, Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja sestra Amra, zet Faris, Lejs, Sumejja i Reem.
1476-1tt

1964-1994.

]AMIL GRLJEVI]

Sestra Sanvila sa suprugom i djecom
1476-1tt

Dnevni avaz

subota, 5. februar/velja~a 2011.

51

AJNA KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {aljemo ti posljednji selam, a pamtit }emo te po tvojoj velikoj ljubavi, plemenitosti i dobroti. HVALA TI ZA SVE. Tvoji: sinovi D`evad i Semir, k}erke Azra i Suada, snahe Aida i Adisa, zet Aziz, unu~ad Sad`ida, Belma, Ismir, Anesa, Lajla i Amila
1517-1nd`

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

ZAHVALNICA

MIRE JADRI] - VINTERHALTER
Prof. emeritus Univerziteta u Sarajevu
Osala je velika praznina u du{i, ali i veliki ponos {to smo je imali. Porodica

Svoju neizmjernu zahvalnost izra`avamo doktorima: Dunji Latifi} - Jasni~, Ibrahimu Edhemovi}u, Nad`i Paraganliji - Ljaljevi} i Ismetu Suljevi}u za prije svega ljudski, a potom profesionalni odnos i pristup. Svoju veliku zahvalnost izra`avamo i gospo|i Stojanki Kopecki, te sestrama Elviri, Dragani i Besimi iz agencije za ku}nu njegu starih i bolesnih lica „Maxivita“ gospo|e Spomenke Vr~ek, koje su posljednje dane borbe sa te{kom bolesti u~inile dostojnim ~ovjeka. Porodica
1695-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih kolega D`evada i Semira

FAIKU (ARSLANA) GA[I

AJNI KUKULJAC

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Brat Sadik, snaha Ljubica, brati}i Zlatko, snaha Sandra, brati~na Dijana i teta Bla`enka
1524-1nd`

Od raje Salem, Alija, Ramiz, [eha, Samir i Mirnes
1529-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na Markalama

na{oj dragoj snahi i dainici

SUADA ([U]RIJA) KURTOVI], ro|. BA[I]
iz Gacka

HASAN (MUJO) DELAHMET FATIMA DURMO (ZAHID), ro|. LOKVAN^I]
Draga na{a majka, uvijek }emo te nositi i ~uvati u na{im srcima. Bila si plemenita i hrabra srca. Zato molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Suprug Meho sa djecom, unu~adima, snahom i zetovima
1682-1tt

Tvoju dobrotu nikad ne}emo zaboraviti. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: svekrva Mejra, zaove Jasna [kalji} i Sabina ^elik sa porodicama
46-1ze

Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na sve ono {to smo tvojim odlaskom izgubili. Supruga Hajrija, sin Mujo, k}erke Sehija i [evala
70-1go

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 17 godina od preseljenja na{eg dragog supruga i oca

]AMIL BEGI]
(1938-1994.)
Hvala Allahu d`.{. {to nas je po~astio ocem kao {to si ti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Dika, k}erka Alma, sin Almir sa porodicama
1525-1nd`

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 17 godina kako je na ahiret preselio na{ dragi i jedini sin

rahmetli

]AMIL (SABRIJE) GRLJEVI]
Bio si ponos i uzor u svemu {to je dobro, plemenito i po{teno. Ne pro|e dan, a da nisi sa nama, u na{im srcima i mislima. Ta sje}anja su lijepa, a stvarnost je bolna i tu`na. Utjeha ne postoji, ostaje samo ponos {to smo te takvog imali. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet, a nama sabur. Tvoji roditelji Sabrija i Suada
1476-1tt

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret
SJE]ANJE

na na{eg dragog

SAMIJA OMI], ro|. MA[NI]
iz Doboja Draga na{a Majko bol i tuga za tobom ne prolazi. Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca: sin Omer, k}erke Nerma, Narcisa i Na|a sa porodicama Tevhid }e se prou~iti dana 6. 2. 2011. godine (nedjelja) u 13.00 sati u ku}i `alosti Samira 1516-1nd` ]atovi}a Kobre 41 Ilid`a.

SJE]ANJE

Pro{lo je sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

JUSUFA (HAKIJE) EFENDI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a nama sabur. Tvoji: supruga Naza, sin Hakija i snaha Kada, k}erka Suada, k}erka Nusreta i zet [efik sa porodicama
1514-1nd`

NANSUR (MUHAMED) ^ENGI]
1954-1995.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica ^engi}
1688-1tt

Dana 5. II 2011. navr{avaju se 52 bolna dana otkada je preselio na ahiret na{ voljeni otac i suprug

[ABAN (NAZIFA) AJKUNI]
Nije istina da vrijeme lije~i bol... Zauvijek }e{ biti suza u oku, rana na srcu i bol u du{i. Uvijek voljen i nikad pre`aljen! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Advija, sin Eldin i tvoja k}erka Melica Tevhid }e se prou~iti u stanu rahmetlije u subotu 5. II u 10.30 Ustani~ka 7/IV.
1528-1nd`

52

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Dana 5. 2. 2011. navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

HUSNIJA (HRUSTAN) BILALOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Harun i Vildan s porodicom
1684-1tt

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti voljenog supruga i oca

LATIF VRANA
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Nikad te ne}emo zaboraviti. Supruga Izeta i sin Amer Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
1687-1tt

Dana 7. februara 2011. navr{ava se tu`na godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo

TU@NO SJE]ANJE

Dana 5. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

AHMET ([ERIFA) TINJAK
Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da se opi{e neizmjerna tuga i praznina koja je nastala tvojim odlaskom. Ponosni smo i zahvalni Allahu d`.{. {to si bio dio na{ih `ivota. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RED@I’UN Tvoji: supruga Nusreta, k}erke Alma, Aida i Elmina U nedjelju, 6. 2. 2011. prou~it }e se hatma dova u Begovoj d`amiji iza podne namaza.
1502-1nd`

JAGODE (DERVI[) FRENJO
Bolna je i tu`na istina od kada vi{e nisi sa nama. Ne postoji ni utjeha ni zaborav na tvoj lik i dobrotu koju si nam svima darivala. Hvala ti za tvoju neizmjernu ljubav. Uvijek }e{ `ivjeti u srcima onih koje si voljela i onih koji te vole. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te rano izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Taiba, k}erka Maja, unuka Rea, bra}a Semir i Jasmin sa porodicama.
157-1mo

Pro{lo je 40 tu`nih dana otkako nas je napustila

SJE]ANJE

na uva`enog Profesora, dugogodi{njeg saradnika i dragog prijatelja

BOSILJKA LEKI], ro|. SIMANI]
Vrijeme prolazi, ali bol, tuga i ljubav zauvijek ostaju. Ni sve rije~i svijeta ne mogu opisati tugu i prazninu koju osje}amo zbog tvog odlaska. Dana 5. 2. 2011. posjetit }emo njen grob u 11,30 sati na gradskom groblju u Miljevi}ima. O`alo{}ena porodica, rodbina i prijatelji.
1508-1nd`

Prof. Dr. ZLATKA PUVA^I]A
4. 2. 2010-4. 2. 2011.
S po{tovanjem, Direktorica i zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
N

SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac punac i dedo

AHMET - @UNA PEHLI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ne prestaje. Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika. Tvoja supruga Fatmira, k}erke Elvira, Elma i Azra, te zetovi i unuci
161-1mo

TAHSIN ]EMALOVI]
1975-2011.

JAVORKA ^OLAKOVI], ro|. ]EMALOVI]
5. 2. 1997-5. 2. 2011. Sretan, Sanja, Ena, Danial Dan

[EFIKA ]EMALOVI], ro|. PEKU[I]
1982-2011.

158-1mo

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 5. februar/velja~a 2011.

53

Dragoj kolegici, na{oj prijateljici prim. dr. AMIRA BEGI]
5. 2. 2010-5. 2. 2011.
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na Vas. Va{i sindikalci JU KS Zavod za za{titu zdravlja studenata
1691-1tt

SJE]ANJE

prim. dr. AMIRA BEGI]
5. 2. 2010-5. 2. 2011.
Sje}anje na Vas su tu`na bolna ali vje~na. Ponosni smo {to smo Vas imali za prijateja i druga. Va{i: Jasmina, Indira, Mensura, Ceca, Samira, Alma P Lejla H., Ejub, Elvedin J., Refka, ., 1691-1tt Samija, Sena, Ljuba, Minka, [evala, Mirjana, Zlata, Jelena

prim. dr. AMIRI BEGI]
^uvamo u na{im srcima svaki zajedni~ki trenutak. KOLEKTIV JU KS ZAVOD ZA ZA[TITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU, ^LANOVI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA I DIREKTORICA LAKETA GORDANA
N

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

HASNA JAHI], ro|. SALKI] SEVDI MILI]
Nakon 40 tu`nih dana jo{ uvijek ne vjerujemo da te nema. O`alo{}ena porodica
1708-1tt

GA[I FAIKU
Sestra Fadila i zet Ha{im Durmo sa porodicom
1680-1tt

Od k}erke Sabine, zeta [emsudina, unu~adi Dalila, Nedim i Tarik
036327

Dana 5. 2. 2011. godine navr{avaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na{oj dragoj

ZAHIR ZUBOVI]

IBRAHIM JUSUFBEGOVI]

MENSURA (ALIJE) MUTAP^I]
Po dobroti i s ljubavlju }emo te pamtiti i u srcima vje~no ~uvati.

Po dobroti }emo te se sje}ati i s ljubavlju spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice: Zubovi}, Softi} i Merdan
1689-1tt

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Jusufbegovi} D`evad i Haris sa porodicama
1698-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet i da smiraj tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka Amela, zet Haris, unuk Faris
1699-1tt

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

dragoj sestri

AJNA KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
Sa po{tovanjem na{oj hrabroj strini

MENSURA MUTAP^I]

SUAD CERIBA[I] BEGOVAC
5. 2. 2009 - 5. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem te u srcu ~uvamo. Supruga Edina, sin Anaid, k}erka Naida
1696-1tt

AJNI
Sestra Mirsada, sestri}i Nedim i Adnan
1698-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a njenoj djeci sabur. Helja Fikret, Sabina, Kenan, Dalila, Adisa, Kerim 1518-1nd` i Vedad

Navr{ilo se 40 dana od kad je na ahiret preselio na{ dragi brat, zet, amid`a, daid`a, prijatelj

AJNA KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
jetrvi i strini Ajni Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: D`emila, Zajko, Asifa, Elvis, Jasmin, Lejla, Haris
1519-1nd`

AJNA KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]

SULJO (MUJO) BOROZAN
Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Porodica
1520-1nd`

Posljednji selam snahi, jetrvi i strini, a njenoj djeci sabur. Tvoji: [emso, Hajrija, Zakir, Zehra, ^ima i Sadija

Tevhid }e se prou~iti 6. 2. 2011. godine (nedjelja) u 12.00 sati u ul. Donji Hotonj IV br. 62.
1539-1nd`

54

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 5. 2. 2011. godine se navr{ava 17 dugih i te{kih godina od pogibije na{eg voljenog

D@EVADA (ALIJE) DURMO
Voljeni nikad ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Supruga Sadeta i sin Haris
1703-1tt

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je na{a draga majka i nana preselila na ahiret

FATIMA PELJTO - udova (ASIMA)
Po dobroti }emo te pamtiti, jer dobri ljudi ostave trag koji se ne mo`e izbrisati. U na{im srcima }e{ zauvijek ostati voljena. Tvoji: Mujo, Maca, Nata{a, Edin i Rijad
1707-1tt

SJE]ANJE

na dragog supruga, oca i dedu

Dana 6. februara 2011. godine (nedjelja) navr{ava se tu`nih 5 godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

ISMET (HAMDIJA) ZEJNELAGI]
Ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i ispuniti prazninu koja je ostala iza tebe. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Da je na{a ljubav mogla da te sa~uva `ivio bi vje~no. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga \ulizara, sinovi Suad i Denis, snahe Enida i Senada, unuci Adna, Edna, Sajra, Ismir, Amar
1531-1nd`

ADNAN (KINA) SULJEVI]
Ju~e se navr{ilo 11 godina kako nisi sa nama. Nema dana da ne mislimo na tebe i da se ne sjetimo lijepih trenutaka provedenih sa tobom. Sje}anja na te trenutke umrijet }e sa nama. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.

(2003 - 2011)

MIRJANE (BJELI]) RADAKOVI]

O`alo{}eni: suprug Du{an, sin Sa{a, snaha Marina i unuk Viktor
1537-1nd`

Tvoji: Ado i Hana
1705-1tt

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 7 dana otkako je preselila na ahiret moja draga beba

Dana 6. 2. 2011. se navr{ava sedam tu`nih dana, otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 5. februara 2011. godine, navr{ava se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{ dragi

KASEMA OMERHOD@I] - DALIPAGI]
Tvoje veliko srce i plemeniti lik su osobine koje su te krasile. S ljubavlju }u te pamtiti i spominjati i u svome srcu nositi i nikada te ne}u bebo mila zaboraviti. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja Amra Ku{und`ija
1532-1nd`

KASEMA OMERHOD@I], ro|. DALIPAGI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 2. 2011. u 13.00 u ku}i `alosti, ul. Grada~a~ka 7/I.
1533-1nd`

LJUBAS (KAZIMIRA) FRANJO

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji
1538-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

AJNA KUKULJAC

Dana 5. 2. 2011. navr{ava se 17 tu`nih godina otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i djed

POSLJEDNJI POZDRAV

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Bali}evac Daut sa porodicom
1534-1nd`

MUNIB TORLAKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennt. Zauvijek tvoji: supruga Safija, sin Nurija, k}erka Sabina, snaha Pepica, Namik, Zlatko i unu~ad Maja, Lejla, Omar, Toni i praunuk Isa

ZLATKO OBRDALJ

U subotu, 5. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a majka, nana, svekrva

POSLJEDNJI SELAM

Beni, Sandra, Ajla, Dragan i Du{anka
1692-1tt 15411md`

Dana 5. 2. 2011. godine navr{ava se pet godina otkako se preselio na ahiret na{ dragi

Navr{ilo se 40 dana otkako je preminuo moj dragi brat

^OKO (HOD@I]) DIKA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Meho, snaha Munira, unu~ad Lejla, Benjamin i Arman
1427-1nd`

AJNA KUKULJAC
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Bali}evac Mahmut sa porodicom
1535-1nd`

HAZIM HAD@OVI]

BRANKO JURI[I]

Porodica Had`ovi}
1505-1nd`

Sestra Mira sa porodicom
1512-1nd`

Dnevni avaz
„INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN (SVI SMO BO@IJI I BOGU SE VRA]AMO) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 5. februar/velja~a 2011.

55

had`i JUSUF (SALKO) PA[OVI]
preselio na ahiret 4. 2. 2011. u 77. godini.
D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 6. 2. 2011. godine u 12.00 sati na mezarju u selu Gosti~aj. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu na Mravinjcu i 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Miralem i Meho, k}eri Mirza i Senida, sestre Had`ira, Tid`a i Mejra, zetovi Jakub, Adem, [aban, Muradif i Sakib, brati}i Salem i Rasim, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, unuci, unuke, te porodice: Pa{ovi}, Bukva, Hamzi}, Hod`i}, Dragolj, Gabela, Tanjo, ^impo, Kurtovi}, Rahman, Sipovi}, kao i ostala 71-1go mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RA[ID (HAMID) MR[O
preselio na ahiret u petak, 4. 2. 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 6. 2. 2011. u 14.00 sati na mezarju Fao~i}i Ilova~a - Gora`de. O@ALO[]ENI: sinovi Ramiz i Ahmed, k}erke Mina, Ramiza, Fadila i Rasema, sestra Hankija, snahe Zineta i Hasiba, zetovi Mujo, Senadin i Edib, snahe Sajma i Elvira, brati}i Enes, Hamid, Vehid, Sejdalija, Damir, Sead i Mehemed, brati~ne Adisa i Hankija, sestri}i Rasim, Kasim, Nezir, Nail, Omer i Samir, sestri~ne Taiba, Hankija i Nezira, unuci Anel, Jusuf, Edis i Kerim, unuke Minela, Amra, Advija i Had`era, te porodice: Mr{o, Nuki}, Dedi}, Toti}, Hrelja, Korjeni}, Spahovi}, Pljevljak, Gu{i}, Drugovi}, Ligata, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Envera ^olakovi}a 14. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 10.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

MENSURA (ALIJA) MUTAP^I], ro|. ^EBIRI]
preselila na ahiret 2. februara 2011. godine u Seattle - SAD, u 63. godini. D`enaza i tevhid su obavljeni u petak, 4. 2. 2011. godine u 15.30 sati po lokalnom vremenu u Seattle SAD. O@ALO[]ENI: k}erke Amela i Edina, sin Edin, sestre Mirsada i Ned`ada, brat ]amil, zetovi Nesad, Haris i Omer, unu~ad Enida, Ajla i Faris, te porodice: Mutap~i}, ^ebiri}, Mehmedovi}, Kola{inac, [abanovi}, Du~i}, Karakus, Lazovi}, Lipa, Buljuba{i}, Jaganjac, Delija, Ja`i}, Opankovi}, Sinanovi}, Smajlovi}, ^izmi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ZLATKA SMJE^ANIN, ro|. PAMUK
preselila na ahiret u petak, 4. februara 2011. godine u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 5. februara 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi, a ukop }e se obaviti u 15.00 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: sin Dervan, snaha Mina, brat Ismet, sestre Tima, Zada, Hiba i [uhra, snaha [ida, zet Mujo, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, zaova Vahida sa porodicom, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice: Smje~anin, Pamuk, [ehovi}, [ahovi}, Tabak, Serdarevi}, Lisica, Me{i}, Bibi}, ^oko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji na [ipu. Ku}a `alosti: Alipa{ina br. 195 A.
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i voljena

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEVDA MILI], ro|. VRA@ALICA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 3. februara 2011. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. februara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: sinovi Suad i Admir, k}erke Suada, Sabina i Senada, snaha Alma, zetovi [emsudin, Samil i Nail, unu~ad Mirzet, Mersiha, D`enan, Narcisa, Amina, Dalila, Dalila, Nazario, Nedim, Tarik i Abdulah, praunuka Sara, bra}a Mehmedalija i Sulejman, snahe Muniba i Zuhra, brati}i, brati~ne, zaove Mujesira i Adila sa porodicama, jetrva Kada sa djecom, te porodice: Mili}, Vra`alica, Krivi}, Ismi}, Divjan, Be{i}, Suljagi}, Bahtanovi}, Suljevi}, Osmanovi}, Salman, [atrovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Mala Brku{a br. 52.

EMINA (MUHAREM) RESI], ro|. ^USTI]
preselila na ahiret u petak, 4. februara 2011. u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 7. februara 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.15 sati na mezarju Ravne Bakije. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug had`i Rizah-beg, sin Salahudin-Dino, k}erka Enisa, unuci Eldar i Emir, brat Ibrahim ^usti} sa porodicom, sestra Fatima Ba{i} sa porodicom, tetka Fatima Had`iahmetovi} sa porodicom, djever Idriz Resi} sa porodicom, te porodice: Resi}, ^usti}, Bajraktarevi}, Ba{i}, ^eljo, Sijer~i}, Lagumd`ija, Hamzanija, Begeta, Za~ina, Bratovi}, Ceri}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Safvet-bega Ba{agi}a br. 25. 111

AJNA KUKULJAC, ro|. TAHIROVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 3. februara 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred [KOLE u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi D`evad i Semir, k}erke Azra i Suada, snahe Aida i Adisa, zet Aziz, unu~ad Sad`ida, Ismir, Belma, Anesa, Lajla i Amila, bra}a Be{ir, Naso i Hamid, sestre Mali}a i Hana, snahe i zet, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`a Lutvo sa porodicom, tetka Lata, djever [emso sa porodicom, te porodice: Kukuljac, Tahirovi}, Vrebac, [urkovi}, Menzilovi}, Memovi}, Koli}, Ba{ovi}, Podbi~anin, Bali~evac, Helja, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Rifeta Burd`evi}a br. 54.

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ocu na{eg prijatelja

SUADA ([U]RIJA) KURTOVI], ro|. BA[I]
iz Gacka
nakon te{ke bolesti preselila na ahiret 3. 2. 2011. u 49. godini u Detroitu, SAD. D`enaza }e se obaviti u Detroitu, SAD.

ZLATKU - ZLAJI OBRDALJ
Dado, Anes, Vedran i Bakir sa porodicama
1540-1nd`

O@ALO[]ENI: suprug Re{ad-Braco, sinovi [erif i Kemal, majka Sabira, otac [u}rija, brat [emsudin, sestre Bisera i Rabija, sestri~na Ena, sestri}i Adnan i Aner, svekrva Mejra, zaove Jasna i Sabina sa porodicama, daid`a, amid`e, tetke, te porodice: Kurtovi}, Ba{i}, Dilberovi}, ^ampara, Rahi}, Tanovi}, D`eko, Prguda, \idelija, ]enanovi}, ^ustovi}, D`ankovi}, ]imi}, [kalji}, ^elik, Babovi}, Krvavac, Oru~, Dizdarevi}, Zvizdi}, Bo{njak, Avdi}, Varatanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 45-1ze

Dana 3. 2. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

S tugom i bolom u srcu javljamo svim prijateljima i poznanicima da je na{ dragi nikad pre`aljeni

OSMAN (MUJO) SINANOVI]
1948-2011.
preselio na ahiret dana 3. 2. 2011. god. ili 30. SAFER-a 1432. hid`retske godine u 13.00 sati u svojoj 63. godini. Ispra}aj }e se obaviti dana 5. 2. 2011. godine (subota) u 13.00 sati ispred ku}e `alosti u Lukavcu, ul. Ratka Peri}a C-9. D`enaza }e se klanjati i obaviti na mezarju „HALIMA“ u Lukavcu Mjestu.

MUNIB (ZAHIDA) RIZVAN
Tevhid }e se prou~iti 6. 2. 2011. (nedjelja) u ulici Geteova 8/II u 11.30 sati. PORODICA
1704-1tt

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refika, sin Jasmin, k}erka Sandra, snaha Amira, bra}a Emin, Nuraga zv. Boban, brati}i i brati~ne, porodice: Sinanovi}, Osmanovi}, [erbed`i}, Burgi}, Ljubinac, Red`i}, Alji}, Gosi}, Polji}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
163-1ze

56

Subota, 5. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{ dragi

ZLATKO (ANDRIJE) OBRDALJ
preminuo 3. 2. 2011. godine u 62 godini.
Sahrana }e se obaviti 5. 2. 2011. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Igor, k}erka Tamara, unuk Omar sa mamom Mirom, brat @eljko, snahe Mirjana i Mila, brati~na Irena sa obitelji, prijateljica Mila, te obitelji: Pavi}, ^ali}, Kova~, Tatomirovi} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi. 111

FAIK (ARSLAN) GA[I
preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. februara 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. februara 2011. u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Mevla, supruga Fata, k}erke Edita i Edina, zet Rasim, unuci Enis i Ermin, brat Sadik sa porodicom, sestra Fadila sa porodicom, {ure Adem i Arif sa porodicama, te porodice: Ga{i, Mlinarevi}, Brdari}, Bajri}, Durmo, Bilalovi}, Ga~anovi}, Purivatra, Hrelji}, Alagi}, Kr{o, Muj~i}, Avdi}, ^ajlak, Gagula, Salman, [ili}, Wrghith, Halvad`ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Bosanska br. 4/I. 111

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015903 07 Mal Zenica, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`ene Kopi} Sabina, ulica ^urukovi}a put broj 22 A, Zenica, radi duga, v.s. 71,40 KM, van ro~i{ta, dana 15. 10. 2010. godine, donio je slijede}u

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 71,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 23,65 KM po~ev od 08. 08. 2006. godine do dana uplate - na iznos od 24,40 KM po~ev od 08. 09. 2006. godine do dana uplate - na iznos od 21,65 KM po~ev od 08. 10. 2006. godine do dana uplate - na iznos od 1,70 KM po~ev od 08. 11. 2006. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 104,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

- zbog propu{tanja -

PRESUDU

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 004452 07 Mal Zenica, 24. 12. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: Mile{i} Ivi iz Zenice, ul. Reisa ^au{evi}a br. 1, se dostavlja:

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

Op}inski sud u Zenici, sudija Dedi} Miralem, u pravnoj stvari tu`itelja „CROATIA OSIGURANJE“ d.o.o. Ljubu{ki, koga zastupa punomo}nik Irsan Kuki}, advokat iz Travnika, protiv tu`enog Mile{i} Ive iz Zenice, ul. Reisa ^au{evi}a br. 1, radi isplate duga v.s. 1.481,02 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, van ro~i{ta, dana 24. 12. 2010. godine, donio je slijede}u:

OGLAS

PRESUDU zbog propu{tanja

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 1.481,02 KM (hiljadu~etiristotineosamdestjedna i 02/100 KM), sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 09. 2003. godine do dana isplate, - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 10. 2003. godine do dana isplate, - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 11. 2003. godine do dana isplate, - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 12. 2003. godine do dana isplate, - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 01. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 89,47 KM po~ev od 01. 03. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 06. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 07. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 08. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 09. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 10. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 11. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 12. 2004. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 01. 2005. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 02. 2005. godine do dana isplate, - na iznos od 94,42 KM po~ev od 01. 03. 2005. godine do dana isplate, da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u izosu od 429,00 KM (~etiristotinedvadesetdevet KM), sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Dedi} Miralem PRAVNA POUKA: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj. 32 0 Mals 044926 08 Mals Tuzla, 19. 01. 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 118595 09 Mals Sarajevo, 17. 01. 2011. godine

Dnevni avaz

subota, 5. februar/velja~a 2011.

57

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Amiri Ferizbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „SANPRO“ @IVINICE, zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`ene „Peciva progres“ d.o.o. Tuzla, ul. Rade Pele{a br. 21, radi duga u iznosu od 163,64 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. do stava 7 ZPP-a u vezi ~lana 349. st. 3 ZPP-a

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudijka Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, protiv tu`enog FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO, radi isplate duga, v.s. 1.375,30 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 01. 12. 2009. godine, tu`ilac DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO podnio je tu`bu protiv tu`enog FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO, radi isplate potra`ivanja, v.s. 1.375,50 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati iznos od 1.375,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 711,70 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 58,50 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 312,60 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do dana uplate kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. sta 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudijka Tatjana Arapovi}

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca DOO „SANPRO“ @IVINICE, zastupan po punomo}iku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`ene „Peciva progres“ d.o.o. Tuzla, ul. Rade Pele{a br. 21, radi duga u iznosu od 163,64 KM. Dana 9. 10. 2008. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`ene radi duga u iznosu od 163,64 KM. U istoj navodi da je tu`ilac sa tu`enom zaklju~io ugovor o kupoprodaji roba i usluga broj 119/08. dana 25. 02. 2008. godine. Kao dokaz tu`itelj predla`e pomenuti ugovor i uvjerenje o PDV registracije tu`enog. Tu`itelj je tu`enoj po osnovu naprijed navedenog ugovora isporu~io robu po fakturi broj 570710 dana 11. 04. 2008. godine, na iznos od 54,55 KM i po fakturi broj 645/10 od 28. 04. 2008. godine, na iznos od 109,09 KM, sa rokom pla}anja odmah po prijemu robe, odnosno izdavanjem ra~una. Kako tu`ena nije isplatila pomenute ra~une, to tu`itelj predla`e da se obave`e da isplati tu`itelju iznos od 54,55 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 04. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, zatim iznos od 109,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 04. 2008. godine, pa do kona~ne isplate, zajedno sa tro{kovima po odluci suda. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. st. 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~l. 71 ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be - dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Upozorava se tu`ena da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Oavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH. Dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
Sudija Amira Ferizbegovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HRCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 111282 09 P Sarajevo, 07. 07. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. ZPP-a Op}inski sud u Sarajevu donosi sljede}i oglas

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 122228 10 P Sarajevo, 20. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „Lider“ Sarajevo, zastupan po punomo}niku Mutap~i} Jasminu, advokatu iz Zenice, protiv tu`enih Hil~i{in Zorana iz Sarajeva, Ul.Lo`ioni~ka broj 5. i Tabak-Hil~i{in Jolande iz Sarajeva, Ul. Antuna Branka [imi}a broj 1., radi duga u iznosu od 7.423,23 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

postupka donese odluku kojo }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju solidarno isplate iznos od 7.423,23 KM sa ugovorenom zateznom kamatom od 0,0625 % dnevno po~ev od 10. 07. 2009. godine pa do isplate, kao i da naknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enim se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Sudija Nives Abdagi}

OGLAS
Op}inski sud Sarajevo po sudiji Nermini Sijer~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari predlaga~a mjere osiguranja kraji{nik Mile iz Sarajeva ul. Alpe br. 11, zastupan po punomo}niku Feridi Had`imuratovi} advokatu iz Sarajeva i protivnika mjere osiguranja Mulali} Muhidin iz Sarajeva ul. Kromolj do br. 112, Muharemovi} Mevludin iz Sarajeva ul. Huma~ka plo~a br. 69, Bali} Zaid iz Sarajeva ul. Kromolj do br. 108, Hod`i} Nermin iz Klju~a ul. Branilaca BiH bb, Be}irevi} Mirsad iz Sarajeva ul. Kromolj do br. 112, Jeli} Sahrudin iz Sarajeva ul. Avede Jabu~ice br. 3 radi izdavanja mjere osiguranja, nakon odr`anog ro~i{ta povodom mjere osiguranja dana 29. 06. 2010. godine u prisutnosti punomo}nika predlaga~a mjere osiguranja, te prvog i tre}eg protivnika mjere osiguranja, dana 07. 07. 2010. godine, donio je slijede}e:

OBJAVLJUJE
Dana 21. 12. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih radi isplate duga u iznosu od 7.423,23 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog

RJE[ENJE
Usvaja se prijedlog za dono{enje mjere osiguranja te se zabranuje kori{tenje kanalizacijskih cijevi za odvod fekalija i odvodnih voda iz individualno stambenih objekata tu`enih, koje su postavili tu`eni kroz parcele tu`itelja ozna~ene u posjedovnom listu br. 742/01 kao k.~. 1711 i 1712 KO Nahorevo, kao posjed tu`itelja 1/1, {to po starom premjeru odgovora dijelu parcele broj 118/2, upisane kao vlasni{tvo tu`itelja u zk. ulo{ku broj 4560 KO Ko{evo SP i nala`e se tu`enim da izvr{e isklju~enje svojih pojedina~nih priklju~aka sa postavljene kanalizacijske cijevi kroz zemlji{te tu`itelja sve u roku od 8 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ova mjera ostaje na snazi do pravosna`nog okon~anja postupka po tu`bi zbog smetnja posjeda u predmetu broj 65 0 P 111282 09 P . Ovo rje{enje zamjenjuje rje{enje o odre|ivanju privremene mjere broj 65 0 P 111282 09 P od 03. 02. 2010. godine. Nala`e se predlaga~u mjere osiguranja da u roku od 8 dana na depozit suda na ime jemstva za {tetu koja bi protivnicima osiguranja mogla nastati odre|ivanjem i provo|enjem mjere osiguranja, polo`i iznos od 1.500,00 KM, pa ukoliko ne postupi po nalogu suda u ostavljenom vremenskom roku, i sudu ne dostavi dokaz o tome sud }e rje{enje o odre|ivanju mjere osiguranja staviti van snage i odbiti prijedlog za odre|ivanje mjere osiguranja. SUDIJA SIJER^I] NERMINA sr. POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda, u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otpravka rje{enja. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostava se smatra obavjenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Me|unarodni fudbal

58
REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} pred Meksiko

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

sport

Metsu: Podbacili na Azijskom kupu

Bruno Metsu nije vi{e selektor reprezentacije Katara. Fudbalska asocijacija ove zemlje odlu~ila je da se zahvali Francuzu na dosada{njoj saradnji, nezadovoljna time {to je Katar na nedavnom Azijskom kupu, ~iji je bio doma}in, do{ao samo do ~etvrtfinala. Selekciju Katara izbacio je Japan.

Katar otjerao Metsua

D`eko nije insistirao na tome da bude po{te|en, ja sam odlu~io
Va`nije mi je da se Edin adaptira u Sitiju i da ga protiv Rumunije imam u najboljem izdanju
nastup u gradskom derbiju. I tako, valjda, treba biti. No, iako bi mogao biti na meti kritika zbog odluke da pusti D`eku, selektor Safet Su{i} odaje dojam ~ovjeka koji zna {ta radi. Ka`e da je po{teda napada~a Sitija njegova odluka i da zna za{to je to uradio. - Morao sam odlu~iti tako. Jedini izlaz iz }orsokaka bio je da Edin u ponedjeljak ujutro

Ne bojim se fijaska

Operacija engleskog stopera Ledlija Kinga (Ledley) morala je biti prolongirana za narednu sedmicu, jer je fudbaler Totenhema izgubio paso{. King je ju~er trebao biti operisan u Njema~koj, ali nije mogao krenuti na put, jer nije mogao prona}i paso{ pa }e Totenhem bez njegovih usluga ostati du`e nego {to se mislilo.

Operacija odgo|ena zbog paso{a

Edin D`eko ne ide u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, jer ga je selektor Safet Su{i} odlu~io po{tedjeti nastupa protiv Meksika. Ova odluka izazvala je razli~ite komentare, a vjerovatno je vi{e onih koji ka`u da na{a najve}a zvijezda nije smjela biti izostavljena te da je selektor morao istrajati u namjeri da D`eko zaigra u Atlanti. Ako ni{ta, onda zbog autoriteta, ali i mira u ku}i, jer je u isto vrijeme odbio po{tedjeti neke druge igra~e, poput Elvira Rahimi}a i Senijada Ibri~i}a. I dok D`eko ostaje da se priprema za Sitijev sudar sa Man~ester junajtedom 12. februara, napada~ „Crvenih |avola“ Havijer Hernandez (Javier) ima druga~ije planove. Meksikanac, koji igra u ve}em klubu od Sitija, sa mnogo autoritativnijim i prgavijim trenerom za kormilom, nosit }e dres svoje reprezentacije u susretu protiv Bosne i Hercegovine pa makar na kocku stavio

Primjer Hernandeza

Zabava za Sitijevu neslavnu godi{njicu

Nakon {to je u debiju za Lokomotiv postigao gol protiv imenjaka iz Plovdiva, Senijad Ibri~i} je i u drugom nastupu za moskovski klub prona{ao put do mre`e. Ibri~i}, kojeg je Lokomotiv platio pet miliona eura, realizirao je u 75. minuti jedanaesterac u pobjedi nad Videotonom (M. T.) od 1:0.

Ibri~i} ponovo dao gol

Su{i} i D`eko: Odluka nakon razgovora

Crveni dio Man~estera Sitijeve muke do`ivljava s rado{}u pa }e tako biv{i ~lan Junajteda Dejvid Mej (May) organizirati veliku zabavu u povodu obilje`avanja 35. godi{njice Sitija bez osvojenog trofeja. Mej, koji je bio ~lan generacije koja je osvojila titulu prvaka Evrope, zakazao je zabavu za ve~er prije gradskog derbija izme|u Junajteda i Sitija, koji se igra 12. februara na Old trafordu, na kojem }e, kako ka`e organizator, „Plavi“ zavr{iti utrku za titulu.

Drago mi je {to je Meksiko ja~i
I dok je na{ sastav slabiji u odnosu na prvobitni spisak, Su{i}ev kolega s klupe Meksika Hoze Manuel de la Tore (Jose Torre) odlu~io je da poja~a tim. Uprkos tome, Papeta raduje to {to }e na drugoj strani terena biti Havijer Hernandez (Javier) i \ovani dos Santos (Giovanni). - Volio bih da izvedu najja~i tim. Jer, ako budemo igrali protiv slabije ekipe Meksika, ne bi valjalo kako god da se zavr{i. Da dobijemo, svi bi rekli: „Lako je njih dobiti“, a da izgubimo, onda bi komentari bili: „Od koga ste to izgubili?“ Zna~i, ne bi bilo nikakve koristi. Volim igrati protiv jakih - ka`e Su{i}.

do|e u Sarajevo da vadi vizu, a ne znam bismo li prije polaska tog poslijepodneva stigli sve zavr{iti. Naime, Man~ester siti ima obavezu da ga pusti na utakmicu, ali nema obavezu da mu dozvoli odlazak u London, u na{u Ambasadu po vizu - ka`e Su{i}. Osim ovim tehni~kim problemom, selektor D`ekino izostavljanje obja{njava i `eljom da se Edin {to prije skrasi u Sitiju kako bi protiv Rumunije bio u top-formi. - Treba do}i do Atlante, odigrati utakmicu i vratiti se, a u tom slu~aju, vjerovatno ne bi igrao protiv Man~ester junajteda, a on ima veliku `elju da nastupi. Pri~ao sam s njim i, da odmah razjasnim, Edin nije insistirao na

Be{i} bi ipak mogao na put
Kada je rije~ o Muhamedu Be{i}u, njegov odlazak u SAD nije otpao. Mladi igra~ Hamburga ipak bi mogao na vrijeme dobiti vizu. - Ameri~ka ambasada u Sarajevu intervenirala je tome da ne ide u SAD. Ovo je moja odluka, a ne njegova. D`eko bi se odazvao pozivu, ali je u ovom trenutku zna~ajnije da se adaptira u novom klubu i da po~ne davati golove kako bismo ga protiv Rumunije imali u najboljem izdanju nego da mu odlazak u Ameriku dodatno ote`a adaptaciju. Jer, sude}i prema onome {to sam vidio u duelu Sitija i Birmingema, kod svog osoblja u Njema~koj pa postoje {anse da Be{i} u ponedjeljak dobije vizu - rekao je Su{i}. Situacija s Elvirom Rahimi}em, koji nije predao zahtjev za vizu, jo{ je neizvjesna. nije mu nimalo lako - obja{njava Su{i}. Upitan je li ga strah da provjera protiv Meksika ne ispadne fijasko, selektor je odgovorio: - Ne. Ne brinem se za to. ^ak i bez jednog ili dvojice igra~a, imamo dobru ekipu. Pa i u kvalifikacijama se de{ava da neko bude suspendiran. Bit }e sve dobro - rekao nam je Su{i}.
M. TANOVI]

Bit }e dobro

Navija~i Korintijansa iskalili bijes

Navija~i Korintijansa, nezadovoljni ispadanjem iz Libertadores kupa, „ukrasili su“ zidove klupskih prostorija uvredama na ra~un Ronalda, a automobile fudbalera ekipe zasuli su kamenjem. Poraz od kolumbijskog Deportesa zna~i da je Korintijans postao prvi brazilski tim u historiji koji je takmi~enje u Kupu zavr{io ve} u kvalifikacijama. Navija~i Korintijansa do~ekali su igra~e na aerodromu kako bi ih vrije|ali, ali kako su oni iz aviona direktno pre{li u autobus, ostalo im je samo da razbiju njihove automobile.

Meksikanci protiv BiH ja~i za Hernandeza i Dos Santosa
Selektor De la Tore pozvao {estoricu fudbalera iz Evrope
ezentacije, s kojom }e na{ tim u no}i s 9. na 10. februar u Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine osipa, Meksikanci se poja~avaju. Selektor sjevernoameri~ke reprAtlanti odigrati prijateljski me~, poja~ao je kadar uvrstiv{i {estoricu fudbalera. Hoze Manuel de la Tore (Jose Torre) na preliminarnom spisku objavio je samo doma}e fudbalere, bez igra~a tri kluba koji nastupaju u Kupu Libertadores. Ju~er je na popis uvrstio i {estoricu internacionalaca, s napada~em Man~ester junajteda Havijerom Hernandezom (Javier) na ~elu. Osim njega, Meksikanci }e biti ja~i za \ovanija dos Santosa (Giovanni). Kompletan spisak Meksikanaca: GOLMANI: Hezu Korona (Kruz Azul), Alfredo Talavera (Toluka); ODBRANA: Pol Aguiljar (Pa~uka), Ivan Estrada (Santos), Francisko Havijer Rodrigez (PSV), Edgar Duenas (T oluka), D`oni Megalon (Gvadalahara), Hektor Moreno (Alkmar), Horhe Tores Nilo (Tigres), Karlos Salsido (Fulam); VEZNI RED: Herardo T orado (Kruz Azul), Izrael Kastro (UNAM), Luis Perez, Hezus Zavala (Monterej), Antonio Nelson Zinja (T oluka), \ovani dos Santos (Rasing); NAPAD: Edgar Pa~eko (Atlas), Pablo Barera (Vest Hem), Nestor Kalderon (T oluka), Joze Masija Kardenas (Santos), Aldo de Nigris (Monterej), Havijer Hernandez (Man~ester junajted). (M. T.)

Dok se na{a selekcija osipa

Hernandez: Naknadni poziv selektora

sport

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

59

EUROVIKEND

@ELJEZNI^AR Aktuelni prvak odigrao novi pripremni me~ u Puli

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)

„Plavi“ rutinski Tores debitira protiv Vodnjana protiv Liverpula
Tores: Ovog puta igrat }e u plavom dresu

Zanimljiv program u Engleskoj

Osam golova u mre`i protivnika i osam razli~itih strijelaca

Ra{timani Man~ester siti bez prava na kiks protiv Vest Bromvi~a

Nakon dva poraza na pripremama u Puli, od srbijanskog Spartaka i hrvatskog Slavena, ekipa @eljezni~ara ispraznila se ju~er na sastavu hrvatskog ~etvrtoliga{a Vodnjana. Iako se odmaralo nekoliko standardnih prvotimaca aktuelnog prvaka, doma}in je bio preslab, a na kraju je zavr{io sa osam golova u mre`i. Skoro svi fudbaleri kluba s Grbavice koji su nastupili, upisali su se u listu strijelaca. @eljezni~ar je nastupio u sastavu: Kari} (Kjosevski), Stani} (Vi{}a), Radovanovi}, Gan~ev, Vasili}, Svraka, E. ^oli}, Zoloti}, Balji}, Jamak (]ulum), Perak. U prvom poluvremenu bilo je 3:0 golovima Peraka iz penala, E. ^oli}a i Radovanovi}a, dok su u nastavku pogodili Svraka, Vi{}a, ]u-

Prije samo tri sedmice, Man~ester siti bio je na vrhu tabele engleske lige, ali kako ga je dotakao, tako se raspao. Klub na{eg reprezentativnog napada~a Edina D`eke od tada se srozao na tre}e

imali smo odbranu koju niko nije mogao probiti, a sada vrlo lako primamo golove - ka`e Sitijev golman D`o Hart (Joe). O~i engleske javnosti bit }e uperene na Stemford brid`, gdje }e Fernando Tores (Tor-

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 26. kola: SUBOTA: Stouk - Sanderlend (13.45 sati), Aston vila - Fulem, Everton - Blekpul, Man~ester siti - Vest Bromvi~, Njukasl - Arsenal, Totenhem - Bolton, Vigan - Blekburn (16), Volverhempton - Man~ester junajted (18.30). NEDJELJA: Vest Hem - Birmingem (14.30), ^elzi - Liverpul (17). Svraka: Jedan od strijelaca u ju~era{njem me~u (12.30), Bre{a - Bari, \enova - Milan, Lacio - Kjevo, Le~e - Palermo, Napoli - ^ezena, Parma - Fiorentina (15), Inter - Roma (20.45).

Njema~ka
Parovi 21. kola: Sino}: Borusija Dortmund - [alke. SUBOTA: Keln - Bajern, Nirnberg - Bajer, Majnc - Verder, Hanover - Volfsburg, Hofenhajm - Kajzerslautern (15.30), Borusija Menhengladbah - [tutgart (18.30). NEDJELJA: Hamburg - Sent Pauli (15.30), Frajburg - Ajntraht (17.30).

lum, Balji} i Zoloti}. Posljednju utakmicu na pripremama u Puli @eljezni~ar }e odigrati danas, a

protivnik }e biti lider hrvatske Druge lige Gorica. Nakon utakmice, slijedi povratak u Sarajevo, a za 9. febru-

ar planiran je odlazak na finalnu fazu priprema, u Me|ugorje.
Z. [ARI]

Francuska
Parovi 22. kola: SUBOTA: Kaen Lorijen, Monpelje - Sent Etjen, Nica - So{o, Marsej - Arl, Lens Valensijen, Brest - Nansi (19), Ren - PSG (21). NEDJELJA: Okser - Lil, Tuluz - Monako (17), Lion - Bordo (21).

[panija
Parovi 22. kola: SUBOTA: Atletik - Sporting, Hetafe - Deportivo, Osasuna - Majorka, Saragosa - Rasing, Almerija - Espanjol (18), Viljareal - Levante (20), Barcelona Atletiko (22). NEDJELJA: Sevilja - Malaga (17), Real Madrid - Real Sosijedad (19), Valensija - Herkules (21).

Bordo tim na zavr{nim pripremama u Antaliji
Za sada dogovorene ~etiri kontrolne utakmice
Nakon {to su od po~etka priprema radili na pomo}nom terenu Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“ odigrav{i tri kontrolna susreta (Travnik, Vele`, SA[K Napredak), fudbaleri Sarajeva otputovali su ju~er u Tursku, gdje }e u Antaliji obaviti zavr{ne pripreme uo~i nastavka premijerliga{ke sezone. Na put je krenuo i \enaldin Hamzagi}, koji je tokom zimske pauze poku{ao prona}i inozemni anga`man. Tako|er, bordo timu priklju~io se biv{i igra~ Sarajeva Zoran Belo{evi}, a u Antaliju je otputovao i Damir Had`i}, koji se polako oporavlja od povrede. Prema ranije utvr|enom planu, ko{evski premijerliga{ trebao bi u Antaliji ostati 12 dana i odigrati ~etiri kontrolne utakmice. Stru~ni {tab namjerava na licu mjesta ugovoriti jo{ neki susret s nekom od brojnih evropskih i azijskih ekipa koje su na pripremama u A. Dr. Antaliji.

Fudbaleri Sarajeva otputovali u Tursku

Italija
Parovi 24. kola: SUBOTA: Udineze - Sampdorija (18), Kaljari - Juventus (20.45). NEDJELJA: Bolonja - Katanija

(Foto: M. Kadri})

Igra~i Sarajeva na Sarajevskom aerodromu prije leta za Tursku

Trivunovi} i zvani~no u Krakoviji
Kapiten Borca Vule Trivunovi} potpisao je ju~er za poljsku Krakoviju na dvije i po godine. Detalji nisu saop}eni, ali je direktor Banjalu~ana Radmilo [ipovac istakao da su sve strane zadovoljne. Golman Asmir Avduki} i dalje trenira s ekipom u Antaliji, a njegov kona~ni status, s obzirom na to da ga zove Visla, trebao bi biti poznat u naredna S. K. dva ili tri dana.

Bo{njak ipak ide u Slobodu

Nije se dogovorio sa Sarajevom

mjesto sa osam bodova manje od jo{ nepora`enog gradskog rivala Junajteda pa engleska javnost sa pravom tvrdi da bi dana{nji kiks protiv Vest Bromvi~a bio ujedno i Sitijev poraz u borbi za titulu. Siti igra lo{e i nepovezano. Ekipa puna skupo pla}enih zvijezda, djeluje kao ra{timani orkestar u kojem svako svira svoju pjesmu, a u svemu tome ~ini se da najvi{e ispa{ta Edin D`eko. Kako nema od koga dobiti zadnji pas, na{ napada~ ne uspijeva opravdati reputaciju ubojitog strijelca. - Skr{eni smo. Utakmica protiv Birmingema bila je jedna od onih koje se moraju dobiti. Na po~etku sezone

res) debitirati u ^elzijevom dresu, u utakmici protiv svog doju~era{njeg kluba Liverpula. U [paniji, Real }e se nadati da }e mu njegov gradski rival Atletiko pru`iti malo pomo}i u neravnopravnoj borbi s Barcelonom za titulu. Ipak, duel na Kamp nouu, u kojem }e tra`iti 16. liga{ku pobjedu zaredom, lider do~ekuje kao apsolutni favorit. Derbi italijanske lige igrat }e Inter i Roma u Milanu. U Njema~koj, Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi} s Hofenhajmom do~ekuju Kajzerslautern, a najzanimljiviji me~ francuske lige igra se na @erlanu, gdje }e Lion ugostiti Bordo.
(M. T.)

Bo{njak: Ide s ekipom u Medulin

Biv{i mladi hrvatski reprezentativac Miljenko Bo{njak ipak }e nastaviti karijeru u Slobodi nakon {to se s ~elnicima Sarajeva nije uspio dogovoriti o potpisivanju ugovora. Dvadesettrogodi{nji Bo{njak porijeklom iz Ljubu{kog, koji je nosio dresove Croatije Sesvete i rumunske Astre, ju~er nije otputovao s igra~ima Sarajeva u Tursku nego se zaputio u Tuzlu na potpisivanje ugovora sa Slobodom. Bo{njak }e biti u ekspediciji Tuzlaka koja }e danas otputovati E. M. na pripreme u Medulin.

Nogometa{i [irokog Brijega od ~etvrtka su u Be~u, gdje }e danas odigrati utakmicu s Austrijom. Dva kluba gaje prijateljske odnose od me|usobnog okr{aja u Evropskoj ligi pro{log ljeta. - Ovo }e nam biti pravi test, da vidimo koliko mo`emo u ovoj fazi priprema. Austrija }e sigurno istr~ati u najja~em sastavu, jer njihovo prvenstvo po~inje idu}eg vikenda i ovo im je genera-

[iroki protiv Austrije bez ~etvorice

Tim s Pecare u Be~u

lna provjera. S druge strane, mi imamo odre|enih zdravstvenih problema, ~ak ~etvorica standardnih igra~a Dalibor [ili}, Marsijano, Renato i [evrot uop}e nisu krenula na put - telefonski je reportirao iz Be~a trener Ivo I{tuk. Na ovu turneju [irokobrije`ani su oti{li o tro{ku be~kog kluba, a u dogledno vrijeme uzvratit }e istom mjerom. D. K.

60

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

sport

EUROLIGA Okr{aj bh. internacionalaca u tre}em kolu drugog kruga

Sinanovi} potopio Bajramovi}a
Gorostas iz Zavidovi}a za Unikahu dao 15 poena bez proma{aja iz igre
Dva metra i 22 centimetra visoki gorostas iz Zavidovi}a je, tako, tek u 28. godini pokazao da nije uzalud bio ~lan Reala, odnosno da je postojao razlog za{to su ga 2003. godine, kao 54. „pik“ druge runde NBA drafta, izabrali Portland trejl blejzersi. Sinanovi} je, na`alost, oduvijek odbijao pozive u reprezentaciju. Unikaha je, ina~e, dobila Litvos ritas sa 98:91, ali bi od ovog rezultata najve}u korist mogli izvu}i Mirza Teletovi} i njegov Kaha Laboral, koji su u pro{lom kolu izgubili od Litvanaca kod ko}e, a sada su savladali Panatinaikos (77:70). Na{ krilni centar opet je bio sjajan sa 17 poena i 4 skoka. Povratak u Barcelonu s rimskom Lotomatikom ne}e ostati u lijepom sje}anju Nihadu \edovi}u (2 p, 2 sk i 2 as), koji je, uz slab nastup, visoko pora`en (56:80). Nemanja Gordi} postigao je 13 V. B. poena za Rimljane.

Garnet: Izjedna~it }e se s O’Nilom, Melonom i Vestom

(Foto: AFP)

Garnet igra po 14. put uzastopno
Samo dvojica debitanata nastupit }e u Los An|elesu
Krilni centar Bostona Kevin Garnet (Garnett), po ~etrnaesti put uzastopno, igrat }e „All Star“ utakmicu ko{arka{ke NBA lige, 20. februara u Los An|elesu, nakon {to ga je u tim Istoka uvrstio njegov trener Dok Rivers (Doc). Trener Seltiksa i Greg Popovi} (Gregg Popovich) iz San Antonija, koji }e voditi tim Zapada, objavili su imena rezervnih igra~a za uta(Malone) i D`erijem Vestom (Jerry West). Asu doma}ih Lejkersa Kobiju Brajantu (Kobe Bryantu) bit }e to trinaesti put zaredom da igra „All Star“. Navija~i su u po~etnu petorku Istoka izabrali Lebrona D`ejmsa (LeBron James) i Dvejna Vejda (Dwyane Wade) iz Majamija, Dvajta Hauarda (Dwight Howard) iz Orlanda, Amara Studemira (Amare Stoudemire) iz Nju-

Uo~i utakmice svih zvijezda NBA lige

51 poen Lebrona
Najneizvesnija od tri utakmice NBA lige odigrana je u Los An|elesu, gdje je San Antonio savladao Lejkerse, i to ko{em Antonija Mekdajsa (Antonio McDyess) u posljednjoj sekundi. Lebron D`ejms postigao je ovosezonski rekord Lige sa 51 poenom pa je, uz 11 skokova i osam asistencija, donio prevagu Majamiju u gostuju}oj pobjedi nad Orlandom. Rezultati: Orlando - Majami 100:104, Golden stejt - Milvoki 100:94, LA lejkers San Antonio 88:89. kmicu svih zvijezda, me|u kojima su jedini debitanti Blejk Grifin (Blake Griffin) iz LA klipersa i Rasel Vestbruk (Russell Westbrook) iz Oklahoma Sitija. Garnet }e se 14. uzastopnim nastupom izjedna~iti sa [akilom O’Nilom (Shaquille O’Neal), Karlom Melonom jorka i Derika Rouza (Derrick Rose) iz ^ikaga. U po~etnoj postavi Zapada, uz Brajanta, su Kevin Duren (Durant) iz Oklahoma Sitija, Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) iz Denvera, Kris Pol (Chris Paul) iz Nju Orleansa i Jao Ming iz Hjustona.

Sjajnu pri~u preksino} je u tre}em kolu drugog kruga Eurolige ispisao Ned`ad Sinanovi}, koji je u tim {panske Unikahe iz Malage usko~io kao d`oker iz njihove filijale Klinike Rinkon. U svom drugom nastupu u Euroligi za samo 12 minuta na parketu sa 15 poena (44 za 2 i 7-7 za 1) i 8 skokova potopio je Litvos ritas kapitena reprezentacije BiH Kenana Bajramovi}a (7 p i 3 sk), s kojim je, zanimljivo, prije osam godina zajedno trenirao u zeni~kom ^eliku. S indeksom 27, Sinanovi} je imao tre}i u~inak kola. Najbolji su bili ko{arka{ Makabija Lior Elijahu (Eliyahu) i ~lan Reala Dor Fi{er (D’or Fisher) s indeksom 30. Sinanovi}u je ovo bio drugi nastup u Euroligi nakon {to je u Atini protiv Panatinaikosa (56:82) igrao 15 minuta uz u~inak od 5 poena i 2 skoka. U {panskoj ACB ligi jo{ nije igrao za Unikahu.

Rezultati i poredak
GRUPA E: Kaha Laboral - Panatinaikos 77:70, Unikaha - Litvos ritas 98:91. Poredak: Kaha Laboral i Panatinaikos 2-1, Unikaha i Litvos ritas 1-2; GRUPA F: Makabi TA - Union Olimpija 104:67, Barcelona - Lotomatika 80:56. Poredak: Barcelona 3-0, Makabi 2-1, Olimpija 1-2, Lotomatika 0-3; GRUPA G: Real Madrid - Efes Pilsen 89:86 (produ`etak), Partizan - Sijena 58:66. Poredak: Real 3-0, Efes Pilsen 2-1, Sijena 1-2, Partizan 0-3; GRUPA H: Fenerbah~e Ulker - @algiris 80:72, Olimpijakos - Valensija 77:62. Poredak: Fenerbah~e Ulker 3-0, Olimpijakos 2-1, Valensija 1-2, @algiris 0-3.

(Foto: AFP)

Sinanovi} u napadu pokraj Bajramovi}a: Nije niti }e igrati za BiH

Ko{arka{ki vikend
Prvenstvo BiH za mu{karce (20. kolo): Danas: Borac Nektar - Bosna ASA BH Telecom (14), Hercegovac - Brotnjo (19), Mladost - ^elik (19), SL IAT Leotar - Kakanj (19), Sloboda - Varda HE (19), Slavija Zrinjski (0:20). Prvenstvo BiH za `ene (13. kolo): Danas: Sloboda - Borac ML-IEFK (18), Tomislav - Mladi Kraji{nik (18.30), Igman - RMU Banovi}i (16). Sutra: Rudar Sport - Trebinje (14.30). Sino}: @eljezni~ar - Jedinstvo BH Telecom (18). NLB liga za ko{arka{e (20. kolo): Danas: Cibona - Crvena zvezda (17), Krka - Radni~ki (18), Budu}nost - Cedevita (19), Hemofarm - Zagreb (19). Sutra: [iroki TT kabeli - Union Olimpija (17), Partizan Nimburk (17), Zadar - Igokea (17).

Nakon petog uzastopnog poraza u zaostalom susretu 12. kola regionalne IWB lige od {ibenskog Jollyja (68:78), ko{arka{ice zeni~kog ^elika ve~eras }e

Silvana Mirvi} debitira protiv Medve{~aka
(18 sati) u Areni ugostiti najslabiji sastav ovog takmi~enja, zagreba~ki Medve{~ak. Go{}e do 19. kola imaju samo jednu pobjedu, a ^elik }e, {to smo kao mogu}nost najavili prije desetak dana, biti ja~i za nekada{nju reprezentativku Silvanu Mirvi} (40 godina) pa treba o~ekivati da }e ve~eras Rukometni klub Vele` organizirat }e ovog vikenda Deseti me|unarodni turnir „Mostar 2011“. Uz doma}u ekipu, u~estvovat }e prvaci BiH i Srbije Bosna BH-Gas i Partizan, zatim Radni~ki iz Kragujevca te Metkovi} 1963. - Publika u Mostaru imat }e priliku da na djelu vidi dva dr`avna prvaka, odnosno ekipu koja igra Ligu prvaka (Bosna) te dva kluba koji su u ^elend` kupu (Partizan i Radni~ki). Mislim da je to najbolja mogu}a pozivnica gledaocima, a ujedno prilika da Vele` osjeti {ta zna~i na}i se u ovakvom dru{tvu - ka`e sportski direktor MoF. I. staraca Almin Huma~ki}.

^elik anga`irao najavljeno poja~anje

i prekinuti neugodnu seriju poraza. Aldijana Iri{ki} ne}e mo}i igrati, jer je jo{ u bolnici, gdje }e joj biti ura|eni dodaV. B. tni nalazi.

Vele`ov rukometni turnir

Rukometa{i Konjuha odradili su mini turneju po Srbiji tokom koje su odmjerili snage s tri kvalitetna rivala. @ivini~ani su izgubili od Partizana sa 32:39 i od PKB-a sa 20:28, a remizirali su s Dinamom u Pan~evu (26:26). Trener Nikola Markovi} nije mogao ra~unati na Selmana Be{irevi}a, Senada Jagodi}a, Almira Alji}a i Harisa Begi}a, koji nisu i{li s ekipom zbog poslovnih obaveza. Konjuh }e u prvoj utakmici nastavka Premijer lige BiH E. M. 12. februara do~ekati Bosnu BH-Gas.

Dva poraza i remi Konjuha u Srbiji

Problemi za stru~ni {tab Slobode ne prestaju. Ve} sedam dana je zbog gripe van stroja najbolji igra~ ove sezone, centar Dra{ko Albijani} i skoro je izvjesno da ne}e igrati ve~eras protiv Varde. Zbog povrede sko~nog E. M. zgloba, pauzirat }e i Zlatan Halilbegovi}.

Van stroja i Dra{ko Albijani}

^elik raskinuo s Avdi}em
^elik se razi{ao i s krilnim centrom Kemalom Avdi}em (21 godina, 204 centimetra). Kao i u slu~aju kada su se pro{log mjeseca odlu~ili na spora-

zumni raskid s prvim centrom Murisom Andelijom, i ovim potezom `ele dati priliku svojim mla|im iga~ima, koji bi trebali stjecati iskustvo za

narednu sezonu. Avdi}evu poziciju na gostovanju kod Mladosti u Mrkonji}Gradu najvjerovatnije }e popuniti Kornelije JiziV. B. ld`i}.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 5. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci
U sporu Bla`a Sli{kovi}a protiv Hajduka biv{i direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ahmet Pa{ali} svjedo~io je o tome kako je nekada{njem selektoru splitski klub ostao du`an. U to vrijeme predsjednik Hajduka Igor [timac, koji se opet nije pojavio na raspravi na Op}inskom sudu u Splitu, Sli{kovi}u je, u Pa{ali}evom prisustvu, obe}ao 90.000 eura po sezoni, a nakon raskida ugovora od{tetu od 150.000 eura. Baka te pare nikada nije dobio. Sutkinja je [timca pozvala na sljede}e ro~i{te, uz prijetnju privo|enjem.

Izjava dana
- Igra~i Siska vode tekicu gdje zapisuju njegove provale, a jedna od njih je kad su igra~i igrali lo{e u odbrani, a on im je rekao: „Kako to igrate, odbrana vam je {uplja kao {vedski sir“ (Nenad Kljai} o izjavama selektora hrvatske rukometne reprezentacije Slavka Golu`e)

Ofsajd

150.000

„Topovski udar“ na ku}u predsjednika Barija
Pijani navija~i Barija, kluba koji zauzima posljednje mjesto na tabeli Serije A, do{li su pred ku}u predsjednika kluba Vin~enca Matarezea (Vincenzo Matarrese), izvrije|ali njega i njegovu suprugu i na ku}u bacili „topovski udar“. Policija tra`i po~inioce. Matareze, ~ija je porodica ve} 30 godina vlasnik Barija, izjavio je da je pomi{ljao na odlazak, ali da se predomislio.

Kazahstanski kliza~ Denis Ten za vrijeme nastupa na Azijskim zimskim igrama (Foto: Reuters)

SKIJANJE Sjajna vo`nja Austrijanke u Arber-Cvizelu

[ild na putu do pete pobjede ove sezone
(Foto: AFP)

„Modri“ otkazali posjetu Kosovu
Samo dva dana nakon {to je objavio da }e i}i u Pri{tinu, zagreba~ki Dinamo odlu~io je otkazati gostovanje, kojim je trebao u~estvovati u obilje`avanju tre}e godi{njice nezavisnosti Kosova. Planirano je da utakmica bude odigrana 19. februara, ali je Kosovski savez odlu~io promijeniti mjesto odigravanja utakmice, u Kosovsku Mitrovicu, na {ta Dinamo nije pristao. Jedan od razloga za otkazivanje me~a su i o{tri protesti iz Srbije. (M. T.)

[ild preuzela vodstvo
Austrijska skija{ica Marlis [ild (Marlies Schild) sjajnom drugom vo`njom pobijedila je u ju~era{njem slalomu za Svjetski kup u njema~kom Arber-Cvizelu. [ild je ubilje`ila peti trijumf ove sezone, s kojim se vratila na prvo mjesto poretka slaloma{ica prestigav{i Mariju Ri{ (Maria Riesch). U odsustvu povrije|ene Amerikanke Lindzi Von (Lindsay Vonn), Ri{ je mo-

Bez pu{enja na stadionima u Baskiji
Ri{ nije iskoristila odsustvo povrije|ene Von Gruba gre{ka Pjetile-Holmner
Parlament regije Baskije usvojio je zakon o zabrani pu{enja na sportskim borili{tima, prvi takve vrste u [paniji. Dozvoljeno je postojanje posebnih prostorija u kojima }e biti dozvoljeno pu{enje. Sli~an zakon priprema se i u Ka(M. T.) taloniji.

Svjetski kup
Generalni plasman: Marija Ri{ 1.232, Lindzi Von 1.087, Tanja Poutijainen 640, Elizabet Gergl 628... Poredak u slalomu: Marlis [ild 500, Tanja Poutijainen 460, Marija Ri{ 420, Marija Pjetile-Holmner 287...

gla napraviti jo{ ve}u bodovnu prednost u generalnom plasmanu Svjetskog kupa, ali je ispala nakon prve vo`nje. Na prvoj stazi najbr`a je bila [ve|anka Marija Pjetile-Holmner (Maria PietilaeHolmner), ispred Veronike Zuzulove i [ild. Ipak, u lo{im vremenskim uvjetima Pjetile-Holmner napravila je u drugoj vo`nji grubu gre{ku i na kraju se morala

Rezultati
1. Marlis [ild (Austrija) . . . . . . . . . . .1:55,19 2. Veronika Zuzulova (Slova~ka) . . . . 1:55,87 3. Tanja Poutijainen (Finska) . . . . . . .1:56,97 4. Manuela Melg (Italija) . . . . . . . . . .1:57,60 5. Sarka Zahrobska (^e{ka) . . . . . . . . 1:57,82
zadovoljiti osmim mjestom. - Bilo je veoma te{ko, zaista sam morala kopati duboko. Bila bih zadovoljna samo da sam se popela na podij, ali }e mi ova pobjeda dati veliko samopouzdanje uo~i Svjetskog prvenstva sljede}e sedmice - kazala je [ild. Danas se u njema~kom ski-centru vozi veleslalom.
(A. ^.)

Hambur{ki derbi osigurava 2.000 policajaca

Robert Prosine~ki ponizio zagreba~ki klub

Dinamo se ne mo`e mjeriti sa Zvezdom
Izjava vladara zagreba~kog kluba Zdravka Mami}a da je Dinamo prvo fudbalsko ime regije podigla je dosta pra{ine, a prvi koji se javio s demantijem je novi trener Crvene zvezde Robert Prosine~ki. Perjanica hrvatskog fudbala i ~lan {ampionske generacije beogradskog kluba odgovorio je Mami}u da se Dinamo ni po ~emu ne mo`e mjeriti sa Zvezdom, dodav{i da ga nije briga ako }e mu zbog te izjave neko u Zagrebu zamjeriti. - Dinamo se ne mo`e mjeriti sa Zvezdom ni po trofejima niti po bilo ~emu drugom. Dinamo u posljednje vrijeme igra dobro u Evropi, ali je s ovih prostora samo Zvezda osvojila titulu prvaka Evrope. A ako }e mi neko predbaciti zbog ovoga {to sam rekao, nije bitno. Neka svako misli {ta ho}e - rekao je (M. T.) Prosine~ki.

(Foto: AFP)

McLaren predstavio bolid za 2011.
McLaren je ju~er u Berlinu predstavio bolid za 2011. godinu. Britanci Luis Hamilton (Lewis) i D`enson Baton (Jenson Button) prije}i }e prve kilometre u modelu MP426 na predsezonskim testiranjima u {panskom Herezu idu}e sedmice. Nova sezona Formule 1 po~inje 13. marta u Bahreinu. Gradski derbi izme|u Hamburga i Sent Paulija odvijat }e se sutra uz poja~ane snage sigurnosti, jer je policija na stadionu HSV-a prona{la tri dimne bombe. Policija je prona{la pirotehniku u ju~era{njem pretresu stadiona, i to u dijelu tribina na kojem trebaju biti smje{teni navija~i Sent Paulija. Na utakmici, kojoj }e prisustvovati 57.000 gledalaca, o~ekuje se skoro 2.000 policajaca. (M. T.)

Imaju reprezentaciju, ali nemaju igra~ice
Teniska reprezentacija Malezija planirala je da u~estvuje na Fed kupu za `ene, ali se povukla nakon {to su ~elnici tamo{njeg Saveza shvatili da im nedostaje samo jedna sitnica - igra~ice! Kako su saop}ili iz Federacije, svi poku{aji da prona|u dovoljno kvalitetne teniserke, nisu bili uspje{ni pa su zaklju~ili da je najbolje otkazati nastup.

Prosine~ki: Samo Zvezda ima evropsku titulu

SUBOTA 5. 2. 2011.

15.55
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.05 MJESTO ZLO^INA NEW YORK

20.10

NEBO IZNAD KRAJOLIKA

19.10

PITAJMO ZAJEDNO

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

18.45

CITY

Engleska Premier liga: Manchester City - West Bromvich Albion

20.00
FILM, OBN

Otkucaj smrti
Detektiv iz Los An|elesa Rej Netls premje{ten je u ^ikago radi posebnog zadatka. Istra`uju}i jednu od brojnih provala u gradu, Netls hapsi nau~nicu Kler Mening koja je ~lan teroristi~ke grupe koju predvodi Svon. Uloge: Tom Sajzmor, Denis Hoper, Stiven Sigal Reditelj: Albert Pin

08.00 BHT vijesti 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 09.10 Pe~at, doma}a igrana serija, 16/36, r. 09.45 BHT vijesti 09.55 Arber - Zwiesel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 1. utrka, prijenos 10.55 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.20 Tribunal 11.55 BHT vijesti 12.05 Obalska stra`a, igrana serija, 35/61 12.55 Arber - Zwiesel: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 2. utrka, prijenos 13.55 Ko{arka: Prvenstvo BiH: Borac Nektar - Bosna ASA BH Telecom, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Manchester City - West Bromvich Albion, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Hitorama, muzi~ka emisija 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Putomania, dokumentarna serija, 4/4 20.10 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 8/14 21.05 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 1. epizoda 21.50 BHT vijesti 22.05 Sve~ani koncert povodom liberalizacije viznog re`ima, snimak 23.35 Vikend kod Bernija, ameri~ki igrani film 01.10 Hitorama, muzi~ka emisija, r. 02.00 Pregled programa za nedjelju

07.55 ^arli i Mimo, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 121. epizoda, r. 09.00 ZIZ Bo u pokretu Medo Rupert Tomica i prijatelji Pingu Kako to La Linea, 1. epizoda [oni i njegovo stado 11.30 Mozaik religija, vjerski pr. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 122. epizoda 13.05 Sarajevska hronika 13.30 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 6. epizoda 14.20 Beverly Hills 90210, igrana serija, 37. epizoda Crtani filmovi: 15.10 Tajna o Anastasiji 16.10 Tomica i prijatelji, crtani film 16.20 Vijesti 16.30 Glineni golub, doma}i igrani film 17.50 Dnevnik, najava 18.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 3. epizoda 18.45 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nebo iznad krajolika, doma}a igrana serija, 1. i 2. epizoda 21.05 Greh njene majke, igrana serija, 1. epizoda 21.54 Dnevnik, najava 21.55 Na{a mala klinika, igrana serija, 22. epizoda 22.41 Loto,dobitna kombinacija brojeva 22.45 Dnevnik 3 23.05 Teksa{ki masakr motornom pilom, ameri~ki igrani film 00.30 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 6. epizoda 01.15 Beverly Hills, igrana serija, 37. epizoda 02.00 Pregled programa za nedjelju

07.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 09.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 13.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.20 Ke~eri, zabavni program 15.10 Daleko od nje, film 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.20 Pitajmo zajedno, Gost. Neda Ukraden 18.10 Arhiv srca, Gost. Ivan Ivanovi} 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Pitajmo zajedno, Gost: Nenad Kne`evi} Knez 20.00 Filmski maraton: Otkucaj smrti 21.30 Filmski maraton: Ro|en za odbranu 23.00 Filmski maraton: Nasljedstvo mr`nje 00.30 Otkucaj smrti, film

06.10 Timmy, crtani film, 26., 27., 28. i 29. epizoda 07.00 Fifi, crtani film, 27., 28. i 29. epizoda 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 24. epizoda 08.00 @ablja patrola, crtani film, 24. epizoda 08.30 Bakugan, crtani film, 51., 52. i 1. epizoda 10.00 Iron kid, crtani film, 16. epizoda 10.30 Iron kid, crtani film, 17. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 1. epizoda 11.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 42. i 43. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 133. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Moje dvori{te, informativni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 16.00 1001 no}, igrana serija, 137. epizoda 16.50 Sport centar 16.52 Indija, igrana serija, 128. epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Muzi~ki program 18.20 Nema vi{e. Zeko rek’o, istra`iva~ko-dokumentarni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 138. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo 23.00 Sport centar 23.05 Zora o~ajnika, igrani film 01.00 Vremenska prognoza

08.00 More }e pri~ati 1, film 10.00 Dvor 11.00 Birajte svoj hit, zabavna muzika 12.00 Info top 12.20 Gold music 14.00 Info top 14.05 Bo`e mili, film 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Info top 18.45 City 19.00 Javna tajna, emisija 20.00 Dvor, pregled dana 21.00 Dvor, nominacije 21.15 Zvijezde granda 23.00 Dvor 00.00 Rezervne ubice, film 02.00 City
15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 19.30 20.00 20.35 21.30 22.30 TV {op Dnevnik 1 Tu|e sla|e Preljubnici Kao kod svoje ku}e Dnevnik 2 Vitafon BN music Tu|e sla|e Dnevnik 3

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.30 10.00 11.30 12.30 13.00 14.30 14.35 16.30 16.45 17.15 18.15 18.40 19.10 20.00 21.00 22.30 23.00 Dje~iji program EPP Muzika Crtani filmovi Liberti - repriza Ja sam tvoja sudbina indijska serija, repriza (Vijesti u 10.30) Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Kafe Azra, repriza Jukebox Za svaku bolest trava raste repriza Centralna informativna emisija Jukebox Jukebox Igrani film Jukebox Centralna informativna emi-

sija, r. 23.35 Igrani film

TV OSM
17.30 17.55 18.15 18.30 18.55 19.05 19.35 19.45 20.00 21.10 21.15 22.30 TV vita shop Muzi~ki predah Portal DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Game Zone Muzi~ki predah Scena Vremenska prognoza Ve~e, vino, pijanino Film

22.00 Intervju, informativni program 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Pop top

TV Kakanj
18.00 Koliko kupi}, duplo dobije{, zabavni program 18.30 Ashabi Bo`ijeg poslanika, vjerski program 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 21.00 Legende BH sporta, kola`ni program 21.30 Peta dimenzija, turska serija 23.00 Svjedok prirode, dokumentarni program

TV USK
17.45 Za svaku bolest trava raste dok. serijal, 12. emisija 18.00 Duhovni svijet Vjerski program 18.40 Bajke iz cijelog svijeta Program za djecu 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Hronika kraji{kih gradova, inf. program 20.45 Tajanstvene pri~e Dok. serija 18/26 21.30 Vijesti 21.35 Bingo show - zabavni program TVTK 23.05 Plan B

TV Bugojno
16.50 19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 Indija Sedmi~ni informator Muzika 1001 no} - igrana serija Igrani film Na{i snovi - igrani film

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 21.05 21.50 23.30 00.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus Film: Novokain Muzi~ki program Odjavni telop

HIT TV
16.30 16.35 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.30 00.35 Tri minuta Film Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta Film

TV HEMA
15.00 Ku}ni ljubimci 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Na{i razgovori, intervju, r. 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 20.00 Kiseonik, igrani film 22.00 Iz arhiva TV hema 23.00 Show na moj na~in, muzi~ko zabavni program 00.00 Program za dijasporu

TV KISS
18.20 Zagrljaj ljepote 19.05 FIS SHOP 19.30 Dnevnik HRT 20.00 ^ovjek i zdrav. kultura 21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 29/212, r. 21.35 Lifestyle TV 22.15 Mali no}ni razgovori, @eljko Malnar

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Autovizija 21.00 Klinika, igrana serija

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 Me|u nama, r. Mali oglasi, obavje{tenja Vijesti Muzi~ki program Igrani film Vijesti, repriza Iz razmjene: Portreti TVSA

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

BN
13.00 Smeh terapija 14.45 BN koktel r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
15.30

20.05
FILM, HRT 2

19.30

DNEVNIK

22.30

BORILA^KI SPORT

FC KOLN - BAJERN M.

16.00

NEWCASTLE - ARSENAL

19.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI...

21.30

OFFICIAL TOP 20

18.00

DA, DRAGA

14.35

RED@ENESIS

17.50 Ulicom 7mladih 1.dio 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 TV lica 22.00 Trendseter 22.45 Svijet sporta 23.15 Novi francuski film 2011

16.00 Ski skokovi, S.KUP Oberstdorf 17.45 Kros -kantri skijanje, S.KUP Rjabinsk 18.15 Snuker 19.00 Snuker 20.30 Bijatlon 21.45 Snuker 22.30 Borila~ki sport

15.30 Fudbal, FC Koln - Bajern M. 17.30 Fudbal, FC Nurnberg - Bajer Leverkuzen 18.30 Fudbal, Monchengladbach - VFB Stuttgart 19.15 Vijesti 19.30 Fudbal, Monchengladbach - VFB Stuttgart

16.00 U`ivo. Premier League. Newcastle Arsenal 18.00 NBA Live 18.30 U`ivo. Premier League. Wolves - Manchester United 20.30 NBA. Phoenix - Oklahoma City 22.15 NBA Action 22.45 ATP Johannesburg 1/2 Finale

17.00 Ubijaju}i Hitlera 18.00 Potapanje Hitlerova superbroda 19.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 20.00 Tabu 21.00 Nevjerovatno na National Geographicu! 22.00 Bijeg 23.00 ^udesni trenuci

17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 So 90’s 21.30 Official Top 20 Rihanna 23.00 MTV World Stage 00.00 Party Zone

17.15 Rokerka Rita 18.00 Da, Draga 18.50 Houp i Fejt 19.35 Svi gradona~elnikovi ljudi 20.25 Kao slu~ajno 21.10 Ulica sje}anja 22.00 O~ajne doma}ice 22.50 D`oi 23.15 Porodi~na praksa

14.35 Red`enesis 15.25 I{~ezla 16.10 Prevaranti 16.55 Odstrel 17.40 Brojevi 18.25 [ark 19.10 I{~ezla 20.00 Prevaranti 20.45 Nova uprava 21.30 Nova uprava 22.15 Okru`en mrtvima

[ibicari
Sredovje~ni Roj Voler iskusni je varalica, izuzetno spretan i slatkorje~iv, koji naivne `rtve obra|uje uz pomo} svog mladog i podjednako vje{tog partnera Frenka Mersera. Roj pati od opsesivno-kompulzivnog poreme}aja, pa vrata svog stana uvijek zatvara tri puta, a sve goste prisiljava na izuvanje cipela. . Uloge: Nikolas Kejd`, Sem Rokvel, Alison Lohman Reditelj: Ridli Skot

SUBOTA 5. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
odnos prema voljenoj osobi. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete... Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao. Lako je u~initi pogre{an korak. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije. Ljubav: Trenutno mislite da ste najsretniji kada BIK ste sami, kada vas svi, pa i partner, ostave na miru?! 21.IV - 22.V Posao: Veoma uspje{an dan. Me|utim, optere}eni ste mi{lju da za vas nije dovoljno biti dobar, ve} najbolji. Zdravlje: Problemi sa grlom. Ljubav: Sredite, najzad, svoje emocije. U suprBLIZANCI otnom, mo`e se desiti da voljena osoba zaklju~i da ste nepouzdani. 23.V - 22.VI Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog novca. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta. Zdravlje: Bez promjena. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. PogotoRAK vo, ako ste iskoristili pru`enu {ansu na najbolji mogu}i na~in. 23.VI - 22.VII Posao: Sve dobro provjerite prije nego krenete na poslovni sastanak. Mo`e se desiti da ne uspijete zbog sitnica. Zdravlje: Obavezno pro{etajte. Ljubav: Morate ulo`iti prili~an napor da se LAV izvu~ete iz situacije koja vam se ne dopada i budi nezadovoljstvo. 23.VII - 22.VIII Posao: Shvatate da ste previdjeli jednu sitnicu. Zbog toga sada imati pune ruke posla, ~ak i nepredvi|enog. Zdravlje: Razdra`ljiviji ste nego ina~e.
21. III - 20. IV

OVAN

Ljubav: Ponekad je dobro preispitati svoj

18.05

TNT

20.10

DORA

22.00

@IVOT NA MARSU 2

13.15

KA[MIR MAFIJA

08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija (53. i 54./100) 09.25 Mimo i ^arli, crtana serija (3. i 4./52) 09.36 Tomica i prijatelji, crtana serija (54. i 55./100) 09.46 Dilajla i D`ulijus, crtana serija (5./26) 10.10 Mali dnevnik 10.35 Rimske misterije, serija (17./20) 11.10 TNT, serija, repriza (23./26) 12.00 Dnevnik 1 12.20 Moj biznis, finalna emisija 14.00 Na{a pri~a, Sanja Ili} Balkanika 14.25 Dru`ina slatkog potoka: Legenda o ribi velikoj kao ~amac - film 15.40 Pri~e o pjesmama 16.10 Zauvijek mlad (iza kulisa braka) - serija, repriza (6./27) 16.40 Gastronomad (Teriyaki beef sa tempura pov}em) (7.) 17.00 Vijesti 17.07 RTRS preporu~uje 17.10 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, rijaliti {ou (15./46) 17.40 Za. Druga, emisija za mlade 18.05 TNT, serija za mlade (24./26) 18.55 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Timo~ka buna, film 22.05 Brojevi, serija (70./79) 22.50 Dnevnik 3 23.10 Vremenska prognoza 23.15 Prislu{kivanje, serija (14./60) 00.10 Prvi talas, serija (61./66) 00.50 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija (14./24)

09.53 10.00 10.08 10.09 10.10 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.35 14.40 15.10 15.25 16.00 16.30 16.35 16.36 16.45 17.48 18.45 19.15 19.20 19.21 19.30 19.56 20.01 20.10 22.15 22.30 22.40 00.35 02.20

Vijesti iz kulture (R) Vijesti Vrijeme danas HAK - Promet info Ku}ni ljubimci Generacija Y: Sre}a u malim stvarima Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Kulturna ba{tina: Stari Grad Opera box* Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra HAK - Promet info Reporteri: Europa, {to dalje?* Ekspedicija na Novu Gvineju, dokumentarna serija (1/3)* Potro{a~ki kod LOTO 7/39 Dora - idemo na Eurosong Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Dora 2011 Vijesti Vijesti iz kulture Ciklus filmova Clinta Eastwooda: Kalibar 20 za specijalista, ameri~ki film (12)* Filmski maraton: No} vje{tica, ameri~ki film (18)* Filmski maraton: [ibicari, ameri~ki film (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 Garfield i prijatelji, crtana serija (46/52)* 08.35 Plesne note, serija za djecu (13/18)* 09.00 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* 09.25 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i* 09.50 Pse}a ophodnja, serija za djecu (2/5) (R)* 10.15 ni DA ni NE: Legalizacija lakih droga 11.10 Hinterstoder: Svjetski skija{ki kup - super G (M), prijenos 12.30 Briljanteen (R) 13.10 K.[.Gjalski: Ku}a duhova 14.00 Ostanimo prijatelji, francusko-{panjolski film (R)* 15.40 Osijek: Jedan je `ivot, a prijatelja puno - snimka humanitarnog koncerta 17.00 ATP Zagreb Indoors, prijenos prvog polufinala 19.30 Katy Perry i Arcade Fire, glazbeni specijal 20.00 Ve~eras 20.05 [ibicari, ameri~ki film* 22.00 @ivot na Marsu 2, serija (12) (3/8)* 23.00 @ivot na Marsu 2, serija (12) (4/8)* 23.55 Vrijeme je za jazz: [imun Mati{i} trio, Davor Kri`i} Quintet 01.00 Dora 2011 (R) 03.00 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program: Hit dana (R) No}ni glazbeni program: Novi fosili, snimka koncerta

06.20 Frikovi, serija (8/16) 07.15 Televizijska posla, serija (21/22) 07.40 Bra~ne vode, serija (12/13) 08.10 Bra~ne vode, serija (13/28) 08.40 Gospodin Magoo, crtana serija R 09.05 Peppa, crtana serija (15-16/26) 09.25 Timmy Time, crtana serija (41/52) 09.40 Winx, crtana serija (41/52) 10.05 Chuggington, crtana serija (43/52) 10.20 Ben 10: Alien Force, crtana serija (21/26) 10.45 Televizijska posla, serija R 11.15 Frikovi, serija R 12.15 Privatna praksa, serija (15/22) 13.15 Ka{mir mafija, serija (1/7) 14.15 Medvjed Winnie, igrani film 15.55 Policijska akademija, igrani film R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Policijska akademija, igrani film - nastavak 17.55 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Troja, igrani film 22.55 Univerzalni vojnik: Povratak, igrani film (12)* 00.35 Neslomljivi, igrani film (12)* 02.25 Ezo TV, tarot show (18) 03.55 Utrka s vremenom, igrani film R 05.35 Na raskrsnici `ivota, igrani film

DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Ne budite suzdr`ani. Ako odugo-

vla~ite, prokockat }ete sve mogu}nosti za ostvarenje davne `elje. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad. Samo vas posao mo`e, na pravi na~in, izvu}i iz trenutne krize. Zdravlje: Umor izazvan preoptere}eno{}u.
VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Ne ~ekajte davno propu{teno. Pomirite

se sa ~injenicama i poku{ate sre}u na drugom mjestu. Posao: Nemojte prebrzo odustati. Ni{ta nije sasvim izgubljeno, naprotiv, sve skupa i nije tako lo{e. Zdravlje: Pazite na prehranu.
[KORPIJA Ljubav: Uzmite predah i prepustite se u`ivanju

Zora o~ajnika

FILM, HAYAT TV
Mek Mekusik je diler drogom koji se `eli prestati baviti nezakonitim stvarima. Njegov stari i najbolji prijatelj, Nik Fre{a, sada je policajac koji ima zadatak da istra`i slu~aj Mekusika i privede ga pravdi. Mek je zaljubljen u D`o An, vlasnicu jednog restorana. Nik joj se pribli`i kako bi doznao vi{e o Mekovim poslovnim planovima i vezama sa meksi~kim dilerom Karlosom. Uloge: Mel Gibson, Mi{el Fajfer, Kurt Rasel Reditelj: Robert Tauni

23.05

Daleko od nje

15.10
FILM, OBN

sa voljenom osobom. To uveliko doprinosi boljim odnosima. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje. Promjena vam mo`e koristiti, pa {to prije prihvatite novu situaciju. Zdravlje: Izvrsno!
23.X - 22.XI

Fiona i Grant u braku su ve} ~etiri decenije, ali su se na{li pred velikim isku{enjem. Fiona je oboljela od Alchajmerove bolesti, koja napreduje tolikom brzinom da je Grant prinu|en smjestiti je u dom za njegu. No, ne mo`e je vidjeti naredni mjesec, a za to vrijeme mnoge stvari }e se promijeniti. Uloge: Gordon Pinsent, Stejsi LaBer`, D`uli Kristi Reditelj: Sara Poli

STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: Do odre|ene granice je dobro ponekad

se distancirati i od partnera. Pazite, ipak nemojte pretjerati. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u najve}oj krizi. Iako situaciju smatrate u`asnom, ipak }ete uspjeti. Zdravlje: Osje}ate malaksalost i zamor.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: Nedostaje vam hladnokrvnost. Kada je

Greh njene majke

21.05
SERIJA, FTV
Mlada studentkinja iz Sremskih Karlovaca, Ranka na svetosavskom balu upoznaje mladi}a Svetislava u koga se zaljubljuje i nakon jednogodi{nje veze oni se vjere. Na raspustu u Karlovcima, Ranka susre}e zgodnog i bogatog bankara Du{ana za koga se ubrzo udaje. Svetislav ne mo`e da preboli raskid sa Rankom, te poku{ava da izvr{i samoubistvo.

Hitorama

18.00
MUZI^KI [OU, BHT1
MTV je {irom otvorio svoja vrata za regionalne muzi~ke zvijezde u najve}em muzi~kom {ou „Hitorama“, u kojem }e se predstaviti kroz `ivo izvo|enje svojih pjesama, ali i velikih MTV hitova. Gosti prvog izdanja su Massimo, Dubioza kolektiv i SevdahBABY. Voditelji su glumac Sergej Trifunovi} i pjeva~ica hrvatskog benda „Lolobrigida“ Ida Prester.

u pitanju delikatna situacija, ipak popri~ajte otvoreno sa partnerom. Posao: Saznat }ete ugodnu novost. To }e vas, makar nakratko, izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema. Zdravlje: Prijeti kostobolja. VODOLIJA Ljubav: O~ekuje vas dosta ugodno iznena|enje. To }e vas vratiti u stari, dobro uhodani zajedni~ki `ivot. 22.I-19.II Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji. Zdravlje: Problemi sa cirkulacijom.
RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira. Imate

veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. U tome vam, u najve}oj mjeri, mo`e pomo}i osoba sa kojom ste bliski. Zdravlje: Glavobolja, kao posljedica nervoze.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Izbjeglo 20.000 ljudi

Sukobi u Pakistanu

(Foto AP)

ISLAMABAD - Najmanje 20.000 ljudi pobjeglo je od sukoba izme|u pakistanskih vojnika i militanata u regionu Mohmand. Mnogi raseljeni smje{teni su u privremene kampove. Prema izjavama o~evidaca, vojni helikopteri i te{ko naoru`anje u proteklih sedam dana ga|aju polo`aje militanata. Pakistanski zvani~nici saop}ili su da je vojska pretrpjela odre|ene gubitke, a da je vi{e od 70 pobunjenika ubijeno.

Bindhen: Ne koristi ni{ta sinteti~ko

Brazilska manekenka izjavom isprovocirala medicinare

Izjava da je mlijeko za sun~anje otrov za svaku je osudu, poru~uju ljekari
RIO DE @ENEIRO - Brazilski supermodel @izel Bindhen (Gisele Bundchen) kritizirana je nedavno zbog izjave da je mlijeko za sun~anje „otrov“, pi{e londonski „Telegraph“. Iako je do sada reklamirala brojne kozmeti~ke preparate za sun~anje, lijepa Brazilka ka`e da ih ona sama nikada ne koristi. - Ne mogu taj otrov staviti na ko`u - izjavila je 30-godi{nja manekenka govore}i o upotrebi hemikalija u losionima koji absorbiraju UVA i UVB zrake. Ona je objasnila da nikada ne koristi ni{ta sinteti~ko i da se obi~no izla`e suncu prije osam sati ujutru. Njeni komentari izazvali su burne reakcije me|u onkolozima i dermatolozima koji smatraju da je njena izjava nesmotrena. - Mlijeka za sun~anje spre~avaju o{te}enja ko`e i od su{tinskog su zna~aja za prevenciju raka. To nije otrov - isti~u oni, dodaju}i da ovakvi stavovi stvaraju konfuziju u javnosti, {to je za svaku osudu.

Srednji prst gledaocima

Konflenti: Zaboravio na kamere

NJUJORK - Najpopularnija dru{tvena mre`a na internetu Facebook ju~er je obilje`ila punih sedam godina postojanja. Facebook danas ima vi{e od 600 miliona korisnika {irom svijeta. Ova dru{tvena mre`a ujedno je i najpopularnije mjesto za objavljivanje fotografija, s vi{e od 14 miliona novih dodatih fotografija dnevno. Njegov kreator Mark Cukerberg (Zuckerberg) stvorio je ovu dru-

Sedam godina Facebooka

{tvenu mre`u dok je bio student na Univerzitetu Harvard. Prvobitno ~lanstvo na ovoj internetstranici bilo je dozvoljeno samo studentima s Harvarda koji su tim putem mogli me|usobno komunicirati i razmjenjivati informacije. Kasnije su se mre`i priklju~ili mnogobrojni univerziteti, srednje {kole i velike kompanije u Americi, a potom se Facebook pro{irio po Evropi i ostatku svijeta.

HJUSTON - Televizijski voditelj Oven Konflenti (Owen Conflenti) iz Hjustona `elio se na{aliti s kolegama pa je pokazao srednji prst pred kamerama. Iako je to trebala ostati samo interna {ala, Konflenti je u jutarnjem programu KPRC televizije srednjak pokazao i gledaocima, jer je zaboravio da su u studiju postavljene nove kamere koje hvataju {iri kadar od onih prethodnih. Snimke su, o~ekivano, vrlo brzo preplavile internet, ali ih je KPRC sve cenzurirao pozivaju}i se na „kr{enje autorskih prava“, iako se isje~ci iz njihovog programa ina~e normalno prikazuju na YouTubeu.

Iskosa

Mi{evi kao skeneri

Tunel ispod Femarnbelta, moreuza izme|u Njema~ke i Danske

KOPENHAGEN - Danska namjerava izgraditi najve}i podvodni tunel na svijetu ispod Femarnbelta, 18 kilometara {irokog moreuza izme|u Njema~ke i Danske, odnosno izme|u njema~kog otoka Femarn i danskog otoka Loland. Izgradnja tunela bi trebala po~eti 2014., dok se pu{tanje u promet predvi|a za 2020. Tranzitni prolaz bi se sastojao od

Najve}i tunel ispod mora

tri tunela: kroz dva bi i{ao autoput s ~etiri trake, a kroz tre}i `eljezni~ka pruga s dva kolosijeka. Mada bi tunel u ekolo{kom smislu predstavljao povoljnije rje{enje od mosta o ~ijoj se izgradnji preko moreuza razmi{ljalo jo{ od 1920., ekolozi mu se ipak protive jer bi se tokom izgradnje poremetilo morsko dno, podigao mulj i uznemirio `ivi svijet u moru.

TEL AVIV - Izraelska kompanija „BioExplorers“ tvrdi da trenirani mi{evi bolje obavljaju posao od skenera tijela u otkrivanju eksplozivnih naprava ili zabranjenih supstanci, pi{e ~asopis „New Scinetist“. Eran Lumbroso autor je ove ideje koja mu je pala na pamet dok je radio u izraelskoj mornarici. Predvi|eno je da svaki mi{ u danu „radi“ po ~etiri sata, a ukupni radni vijek trebao bi im trajati 18 mjeseci.

Facebook danas ima vi{e od 600 miliona korisnika {irom svijeta