P. 1
Nova skripta za pravosudni[1]

Nova skripta za pravosudni[1]

|Views: 3,615|Likes:
Published by Vladimir Vlado

More info:

Published by: Vladimir Vlado on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2015

pdf

text

original

• •

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO - RANKO NIKOLIĆ KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - MALIK HADŽIOMERAGIĆ GRAĐANSKO PRAVO

GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO – KATARINA MANDIĆ BEBA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – SUADA SELIMOVIĆ

• • • •

PRIVREDNO PRAVO – HAJRUDIN HAJDAREVIĆ, SILVIJA ČUPKA USTAVNO PRAVO I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA – DŽEMO M. UPRAVNO I RADNO PRAVO – KATA SENJAK, SADUDIN KRATOVIĆ

Stranica 1 od 248

1. ŠTA ČINI KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH? Krivično zakonodovastvo sačinjavaju: − KZ BIH − KZ Entiteta − KZ Brčko distrikta − Drugi zakoni BiH, Entiteta i Brčko distrikta, kojima su propisana krivična djela Ovo zadnje se naziva dopunsko krivično zakonodavstvo. Tu su ZKP BiH, Entiteta i Brčko distrikta, zakoni kantona u kojima su propisna krivična djela, s tim da oni ne mogu propisivati djela koja su već propisana zakonima BiH, Entiteta ili Brčko Distrikta. U širem smislu, ovdje se ubraja i ZKP BiH i ZKP Entiteta i Brčko distrikta.U svim zakonima koji čine dopunsko krivično zakonodavstvo, kazne i druge mjere mogu se propisivati u skladu sa odredbama sistemskog krivičnog zakonodavstva. Ti zakoni moraju biti u skladu sa krivičnim zakonom u pogledu uslova odgovornosti i kažnjivosti (npr zakon o prostronom uređenju, zakon o ravnopravnosti polova) tu se spominju neka krivična djela koja su nespretno umetnuta ali se tu nalaze. 2. NAČELO ZAKONITOSTI? Ovo načelo postoji u materijalnom i procesnom smislu. U materijalnom smislu ovo načelo je propisano u članu 4. KZFBiH. Ono znači da se krivična djela i krivične sankcije za ta djela mogu propisivati samo zakonom, a ne propisima niže pravne snage. Drugi aspekt ovog načela znači da se nikome na može izreči sankcija za djelo, ako ono prije nego što je učinjeno, u zakonu nije propisano kao krivično djelo i za koje u zakonu nije propisana sankcija. Princip zakonitosti u procesnom smislu (član 2. ZKP FBiH) - kombinacijom ova dva načela obezbjeđuje se pricip zakonitosti u krivičnom sistemu. 3. VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA (OBAVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA)? Ovaj princip znači da se na učinioca krivičnog djela primjenjuje zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela (Tempore Criminis). Ovo pravilo je u skladu sa ustavom u smislu da nema retroaktivne primjene propisa. Međutim, ako se poslije izvršenja krivičnog djela KZ izmjeni jednom ili više puta, primjeniće se onaj zakon koji je blaži za učinioca. U toj situaciji moguće je da bude primjenjen novi ili stari zakon, u zavisnosti od toga koji je od njih blaži. U zakonu nije eksplicitno propisano koji je zakon blaži, ali do zaključka o tome dolazi se neposrednom analizom svih tih zakona. Na taj način, teorija i sudska praksa utvrdili su jedinstvene standarde ili kriterije na osnovu kojih se utvrđuje koji je zakon blaži.

Stranica 2 od 248

4. KOJI SU KRITERIJI NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE KOJI JE ZAKON BLAŽI? Blaži je onaj zakon koji određeno ponašanje ne propisuje kao krivično djelo. Npr. u ranijem krivičnom zakonodavstvu postojalo je krivično djelo kockanje, uvreda, veći broj krivičnih djela protiv oružanih snaga. Međutim, ta djela i još neka u važećem KZ su dekriminisana. Također, u važećem KZ-u propisana su neka krivična djela koja nisu postojala u ranijem KZ-u. Prema tome, ako se utvrdi da je krivično djelo počinjeno u režimu ranijeg KZ-a, a sudi se po novom KZ-u, nema krivičnog gonjenja, a ako je preduzeto, postupak će se obustaviti. Isto tako, da je neko ponašanje učinjeno u vrijeme važenja ranijeg zakona, a sudi se u vrijeme važenja novog zakona, u kome je propisano to novo krivično djelo, primjeniće se raniji zakon kao blaži. Ovo je ključni kriterijum za utvrđivanje koji je zakon blaži i ukoliko se primjeni na konkretan slučaj, otpada potreba za utvrđivanje ostalih kriterija. − Blaži je onaj zakon koji iako propisuje to krivično djelo, isključuje krivično gonjenje. Npr. službeno lice prodre u tuđi stan radi hvatanja učinioca krivičnog djela - neće krivično odgovarati jer je to učinio u vršenju službene radnje. − Blaži je onaj zakon koji propisuje mogućnost oslobađanja od kazne ili blažu vrstu ili mjeru kazne, npr. krivično djelo krađe – blaži je važeći zakon jer postoji mogućnost izricanja blaže kazne, a osim toga, ne propisuje kažnjavanje za pokušaj. − Blaži je onaj zakon koji ne predviđa izricanje sporedne kazne ili određene mjere sigurnosti. − Blaži je onaj zakon koji previđa šire mogućnosti za ublažavanje kazne ili izricanje uslovne osude, sudske opomene ili blaže kažnjavanje za pokušaj. Kada je riječ o krivičnoj odgovornosti pravnih lica, blaži je raniji zakon jer nije propisivao krivičnu odgovornost za pravna lica.

5. KAKO SE PRIMJENJUJE BLAŽI ZAKON? Blaži zakon se primjenjuje u odnosu na konkretno djelo i konkretnog učinoca, a ne apstraktno i općenito. To znači da se analizom prethodnih kriterija utvrđuje kako se ti zakoni odnose na konkretnog učinioca. Blaži zakon mora se primjeniti u cjelosti, a ne parcijalno ili kombinovano sa drugim zakonima. Blaži zakon mora se primjeniti do pravosnažnosti presude. Izuzetno, ako je povodom pravnih lijekova (žalba ili ponavljanje postupka) presuda ukinuta i određeno novo suđenje, blaži zakon se mora primjeniti i u toj situaciji. Ovo iz razloga što više ne postoji pravosnažna presuda i suđenje počinje ispočetka. Ako nije ispoštovan ovaj princip tj, ako je sud primjenio strožiji zakon, postojaće povreda krivičnog zakona.npr krivično djelo silovanja ranije je važila samo jedna definicija da to može učiniti samo muško lice u odnosu na žensko a u novom zakonu je uopćeno i glasi ko nekoga silom.

Stranica 3 od 248

6. KRIVIČNE SANKCIJE? Krivične sankcije su: − Kazne − Mjere upozorenja − Mjere sigurnosti − Odgojne mjere − Preporuke Kazne, mjere upozorenja i mjere sigurnosti mogu se izreči samo učiniocu krivičnog djela koji je krivično odgovoran. 7. KRIVIČNO DJELO? Krivično djelo je protivpravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija su obilježja određena u zakonu i za koje je u zakonu propisana krivična sankcija. Da bi neko djelo bilo krivično djelo moraju biti kumulativno ispunjeni svi ovi elementi.
a)

Protivpravnost kao elemenat krivičnog djela?

Protivpravnost kao elemenat krivičnog djela znači da je određeno ponašanje u suprotnosti sa pozitivnim normama pravnog poretka. Međutim, pravni poredak dozvoljava u određenim situacijama i pod određenim uslovima postojanje nekog osnova koji isključuje protivpravnost. Ti osnovi mogu biti u krivičnom materijalnom i krivičnom procesnom pravu. U krivičnom materijalnom zakonu protivpravnost isključuje: djelo malog značaja, nužna odbrana i krajnja nužda. U procesnom pravu osnov isključenja protivpravnosti postoji u slučaju lišenja slobode učinioca krivičnog djela, određivanje pritvora, vršenje pretresa stana i lica, zadržavanje poštanskih pošiljki, preduzimanje posebnih istražnih radnji i sl. Osnov isključenja protivpravnosti može predstavljati i vršenje profesionalne dužnosti npr. ljekarska intervencija. Naređenje pretpostavljenog ne isključuje protivpravnost.
b)

Propisanost krivičnog djela u zakonu?

Vidi pricip zakonitosti u metrijalnom smislu (čl. 4 KZ FBiH) Ovo načelo postoji u materijalnom i procesnom smislu. U materijalnom smislu ovo načelo je propisano u članu 4. KZFBiH. Ono znači da se krivična djela i krivične sankcije za ta djela mogu propisivati samo zakonom, a ne propisima niže pravne snage. Drugi aspekt ovog načela znači da se nikome na može izreči sankcija za djelo, ako ono prije nego što je učinjeno, u zakonu nije propisano kao krivično djelo i za koje u zakonu nije propisana sankcija. Princip zakonitosti u procesnom smislu (član 2. ZKP FBiH) - kombinacijom ova dva načela obezbjeđuje se pricip zakonitosti u krivičnom sistemu.

Stranica 4 od 248

Te radnje mogu biti određene alternativno i kumulativno. odnosno. U slučaju ako bi se radilo o kumuliranju više ovih alternacija radilo bi se o jednom krivičnom djelu. elementima bića krivičnog djela. modaliteta izvršenja. a to bi se moglo uzeti samo kao otežavajuća okolnost kod odmjeravanja kazne. Krivično djelo ubistva sastoji se u tome da učinilac lišava života drugo lice. po ovim dodatnim obilježjima ovo djelo se razlikuje od krivičnog djela krađe. Činjenje postoji onda kada lice preduzima neku radnju koju ne bi smjelo preduzeti npr. Krivično djelo može biti izvršeno činjenjem i nečinjenjem. kod krivičnog djela ubistva radnja se sastoji u lišavanju života drugog lica. Međutim. Dakle. Kod nekih krivičnih djela zastupljeno je više radnji. već o pokušaju krivičnog djela razbojništva. U praksi. krivično djelo se najčešće čini činjenjem neke radnje. ispunjavanjem bilo koje alternacije. Kod ovih djela preduzimanjem samo jedne radnje neće se raditi o svršenom krivičnom djelu. radiće se o teškim slučajevima ubistva koji su zapriječeni strožijom kaznom. krivično djelo napuštanja nemoćne osobe. Ostala obilježja služe za bliže označavanje kažnjivog ponašanja i po potrebi za razgraničenje od drugih srodnih krivičnih djela. da se krađa vrši u vrijeme elementarnih nepogoda (poplave. iz bezobzirne osvete i sl. odnosno. kod krivičnog djela krađe radnja se sastoji u oduzimanju tuđe pokretne stvari. djelo je izvršeno. kod razbojništva jedna od radnji je primjena sile. Izvršenjem djela na bilo koji od ovih načina tj. kod činjenja uvijek se radi Stranica 5 od 248 . Prema tome. Te okolnosti nazivaju se obilježjima. Krivično djelo teške krađe sadrži sva ova obilježja.286 KZFBiH) bitna obilježja su: da se radi o tuđoj pokretnoj stvari. Postoje krivična djela kod kojih je radnja određena tako da postoje dvije ili više odvojenih radnji da bi djelo bilo svršeno npr. Npr. da se ta stvar oduzima i da se to čini u namjeri u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Moraju biti ostvarene obje propisane radnje kumulativno npr napuštanje nemoćnog lica i uslijed toga nastupanje smrti tog lica. Obzirom na prirodu pojedinih djela. ali i dodatno obilježjeu pogledu načina izvršenja krađe npr. svako djelo ima određene elemente koji čine biće tog krivičnog djela. da se krađa vrši obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih prostora. npr. Npr. što znači da se ovo djelo može izvršiti pravljenjem lažne isprave ili nabavljanja ili upotrebom lažne isprave. na okrutan način. d) Radnja krivičnog djela To je ona radnja kojom se izvršava krivično djelo i koja je označena u opisu krivičnog djela kao radnja izvršenja. ako se to lišavanje vrši iz nacionalnih. Kod nekih krivičnih djela radnja izvršenja sastoji se od dvije djelatnosti npr. Kod takvih krivičnih djela obje te radnje ulaze u sastav izvršenja krivičnog djela i njihovim preduzimanjem ostvaruje se krivično djelo. kod krivičnog djela pravljenja lažne isprave radnja izvršenja određena je alternativno.c) Obilježja krivičnog djela? Krivični zakon određuje krivično djelo tako da propisuje okolnosti koje karakterišu određeno ponašanje kao krivično djelo. vjerskih ili rasnih pobuda. a druga oduzimanje stvari. kod krivičnog djela krađe (čl. oduzima tuđu pokretnu stvar. upotreba sile. falsifikuje ispravu. zemljotresi itd). Kod alternativnog određenja radnja je označena na više načina i to se iskazuje kod određenog djela rječju «ili» npr. Da bi djelo bilo svršeno moraju biti ostvarena sva njegova obilježja. drugom nanosi povredu i sl.

ta opasnost je određena u biću krivičnog djela i ona se mora dokazivati kao i ostali elementi krivičnog djela. omisivni delikti. krivično djelo davanja lažnog iskaza.jer se ona pretpostavlja samim time što se radi o materijama koje su izuzetno opasne i čiji je promet u javnom saobraćaju izričito zabranjen. Dužnost majke na hranjenje djeteta propisana je u porodičnom zakonu. Međutim. ko oduzme tuđu pokretnu stvar. ovu opasnost ne treba dokazivati kao konkretnu opasnost. ugrožavanja i sl. npr. kod ovih djela uvijek se radi o tome da učinilac propušta tj. ali ona postoji i manifestuje se u stvaranju pogrešnog mišljenja kod sudije u postupku. u slučaju predaje u prevozno sredstvo lako zapaljivih. U praksi su najčešća krivična djela kod kojih se posljedica manifestuje u vidu povrede zaštićenog dobra. kod njih se posljedica zapaža čulima vida. eksplozivnih ili radioaktivnih materijala. kao u slučaju konkretne opasnosti. Uslovi krivične odgovornosti podudarni su i u slučaju činjenja i nečinjenja. Ta radnja može biti propisana u samom krivičnom djelu ili nekom drugom propisu npr. jer se njeno postojanje uvijek pretpostavlja. Kod pojedinih krivičnih djela subjekt izvršenja djela označava se na različite načine. f) subjekt izvršenja krivičnog djela Subjekt izvršenja krivičnog djela po važećem zakonu može biti fizičko i pravno lice. ko drugog liši života. U ovoj situaciji to praktično znači da Stranica 6 od 248 . zagađenje vode za piće. postoje onda kada učinilac ne preduzima radnju koju je dužan preduzeti. kod najvećih broja krivičnih djela ta posljedica je izričito istaknuta u opisu krivičnih djela npr. u ovom slučaju se uopšte ne dokazuje postojanje posljedice. teška tjelesna povreda. već ta opasnost nužno proizilazi iz radnje izvršenja. Međutim. apstraktna opasnost postoji kada je ona mogla da nastupi usljed preduzete radnje ali u konkretnom slučaju nije nastupila. Ima krivičnih djela kod kojih ta posljedica nije naglašena npr. e) posljedica krivičnog djela Svako djelo mora imati posljedicu. tjelesne povrede. Kod najvećeg broja djela subjekt se označava rječju «ko» npr. Čim je radnja izvršena. majka ne hrani djete i usljed toga nastupi zabranjena posljedica. Najčešća krivična djela čija se posljedica sastoji u dovođenju u konkretnu opasnost su krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine. krađa i sl. prenošenje zarazne bolesti. Dakle. Ta povreda se uočava čulima i kod ovih djela posljedica se uvijek određuje kao obilježje bića krivičnog djela npr. kod nekih krivičnih djela posljedica se sastoji u ugrožavanju zaštićenog dobra ili dovođenje u opasnost. Takva krivična djela ne sadrže opasnost kao obilježje krivičnog djela. povreda. Dužnost skretničara propisana je u odgovarajućim propisima u oblasti željezničkog saobraćaja. Ta opasnost može biti konkretna i apstraktna.o nekoj ličnoj aktivnosti učinioca koja dovodi od određenih promjena u spoljnom svijetu npr. a time i do donošenja pogrešne odluke. Dakle. Kod krivičnih djela gdje se radi o konkretnoj opasnosti. lišenje života. pobačaj. Posljedica nije unesena u opis krivičnog djela. To praktično znači da je kod takvih krivičnih djela nastupanje posljedice nužna i neoboriva pretpostavka. Posljedica krivičnog djela može se manifestovati u vidu povrede ili ugrožavanja. djelo se smatra svršenim samim činom predaje takvih materijala u prevozno sredstvo. Nasuprot tome. Krivično djelo nečinjenjem tzv. ne preduzima radnju koju mu nalaže status ili dužnost.

odgovorno. Blanketne dispozicije u krivičnom zakonu su najčešće kod krivičnih djela protiv bezbjednosti saobraćaja i protiv bezbjednosti ljudi i imovine. povrede ili pogibije ljudi. a lice B samo sredstvo kojim se lice A poslužilo. 8) BLANKETNE DISPOZICIJE? To su nepotpune ili okvirne dispozicije u krivičnom zakonu. kod krivičnog djela čedomorstva (ubistvo djeteta pri porođaju) učinilac. ljekar. Npr. Tek tada ćemo biti u mogućnosti utvrditi da li u konkretnom ponašanju postoje elementi krivičnog djela. KZ FBiH u kome su data značenja pojedinih izraza. svjedok. službeno lice. branilac. Npr. Subjekt krivičnog djela može se pojaviti kao izvršilac. Dakle. odnosno.takva krivična djela može počiniti svako lice. jer ako učinilac nema određeno svojstvo neće se raditi o tom krivičnom djelu. vozač motornog vozila. on će biti subjekt izvršenja krivičnog djela. pomagač i podstrekač. za utvrđivanje tog statusa biće neophodno potrebno konsultovati odgovrajuće pravne akte organa. vojno lice i sl. jer je kriv samo onaj za koga se to utvrdi pravosnažnom presudom. Utvrđivanje svojstva učinioca kod ovakvih krivičnih djela je veoma značajno. kod nekih krivičnih djela gdje je subjekt izvršenja označen kao službeno ili odgovorno lice. U slučaju dileme nužno je konsultovati član 2. krivično djelo ugrožavanja saobraćaja govori o postupanju u saobraćaju Stranica 7 od 248 . U slučaju da dođe do nesreće. Osim toga. učesnik u saobraćaju. odnosno. kod njih postoji najširi krug mogućih izvršilaca. Ova djela nazivaju se vlastoručna ili Delicta Propria. pa lice C pretrpi povrede ili nastupi smrt. vojno lice. lice A gurne lice B na lice C. nužno je konsultovati propise na koje se ta blanketna dispozicija odnosi. U praksi mogu nastati problemi kod utvrđivanja pojedinih pojmova u pogledu označavanja mogućeg subjekta izvršenja krivičnog djela. kod krivičnih djela protiv opšte opasnosti ljudi i imovine. Ako se neko lice posluži drugim licem da učini krivično djelo. odnosno subjekt tog krivičnog djela može biti samo majka djeteta. podstrekač ili saizvršilac. Da bi se u takvim slučajevima moglo utvrditi da li je u pitanju krivično djelo ili ne. Druga lica koja bi eventualno sa majkom učestvovala u izvršenju tog krivičnog djela odgovarala bi za neki od oblika sučesništva u izvršenju krivičnog djela ubistva kao pomagač. kao i ostalih građana. osnosno učinilac i krivac nisu sinonimi. Kod ovih krivičnih djela sužen je broj mogućih učinilaca tako da ova djela može učiniti samo lice koje ima određeno svojstvo. odgovorno lice. prije pokretanja postupka nužno je konsultovati normativne akte tog preduzeća da bi se utvrdilo ko je od uposlenih bio dužan da osigura bezbjedno izvođenje radova. Kod nekih krivičnih djela subjekt se označava prema svojstvu lica ili njegovom statusu a koje je bitno za izvršenje tog djela npr. To će najćešče biti slučaj u slučaju označavanja subjekata rječima službeno. U praksi se dešavaju slučajevi gdje preduzeće izvodi razne građevinske radove. Subjekt krivičnog djela. To je privilegovano djelo ubistva koje može učiniti samo majka u posebnom stanju do koga dolazi u vezi sa porođajem. Npr. ta lica bi odgovarala strožije jer nemaju svojstvo koje ima majka. privrednog društva gdje to lice radi. npr. subjekt izvršenja djela najčešće se nominira rječju odgovorno lice. Po građevinskim propisima postoji obaveza da se takva gradilišta posebno označe i osiguraju radi osiguranja ljudi koji rade. To će najćešče moći da se utvrdi uvidom u pravila tih firmi u kojima su sistematizovana radna mjesta svih odgovornih radnika i njihove konkretne dužnosti. Lice A je subjekt izvršenja krivičnog djela.

tako da je uzročna veza nesumnjiva. Iz ovih primjera se vidi da su nastupanju posljedice tj. najčešći slučajevi su da je ljudska radnja neposredni uzrok nastupanja zabranjene posljedice. ili u slučaju djela protiv bezbjednosti saobraćaja. npr. uslov predstavlja radnju nekog B lica ili predstavlja elementarni događaj odnosno rezultat djelovanja više sile. da li je u konkretnom slučaju ostvareno ovo krivično djelo utvrdićemo konsultovanjem ZOBS-a. učinilac puca iz vatrenog oružja u grudi žrtve u predio srca. Da bi utvrdili činjenicu da li je neko lice prouzrokovalo svojom radnjom krivično relevantnu posljedicu potrebno je da iz beskonačnog uzročnog toka izdvojmo ljudsku radnju i nastupjelu posljedicu. odnosno. koji su prethodili posljedici i doprinjeli njenom nastupanju izdvojiti ljudsko ponašanje kao relevantan uzrok nastupanja zabranjene posljedice. Npr. a kasnije se ispostavi da je žrtva bolovala od hemofilije ili učinilac povrijedi žrtvu. pa se rana inficira i žrtva umre. Ovo pitanje se rješava tako što se prema navedenoj teoriji uzima da ako je ljudska radnja ušla u uzročni lanac koji je doveo do posljedice to se ima uzeti da je ljudska radnja uzrok nastupanja smrti. 9) UZROČNA VEZA RADNJE I POSLJEDICE Između radnje izvršenja i zabranjene posljedice postoji uzročna ili kauzalna veza. nepotpune ili okvirne. Uzročna veza mora biti obuhvaćena sviješću učinioca koja se može ispoljavati u obliku umišljaja ili nehata. bez Stranica 8 od 248 . U ovakvoj situaciji treba utvrditi da li je radnja lica A uzrok smrti. Po ovoj teoriji uzročnost će postojati i u slučaju potpuno nepredvidivih i naknadnih pojava koje se nadovezuju na radnju učinioca. bližih i daljih. u praksi su mogući slučajevi da se između ljudske radnje i nastupjele posljedice interpolira jedan ili više događaja kod uslova nastanka posljedice. postoji pravilnik koji je donio federalni ministar zdravstva o postupku prekida trudnoće i ukoliko se isti vrši na način koji nije propisan u ovom aktu radit će se o ovom krivičnom djelu. To praktično znači da je potrebno iz kompleksa raznih faktora. Međutim. To praktično znači da se uzrokom smatra svaki onaj uslov bez koga konkretna posljedica ne bi nastupila. Do prekida uzročne veze i do otpočinjanja novog uzročnog lanca po pravilu dolazi u onim slučajevima kada kasniji događaj. Očigleno je da su u oba slučaja ove blanketne dispozicije. Po ovoj teoriji svi faktori koji su uslovili nastupjelu posljedicu imaju jednaku vrijednost. Kod optuženja i u izreci presude kod ovih krivičnih djela nužno je ugraditi određene članove zakona ili drugogo propisa na koji upućuje blanketna dispozicija. Tu je očigledno da postoji u potpunosti uzročna veza između radnje učinioca i nastale posljedice. U praksi. Utvrđivanje uzročne veze u konkretnom slučaju je činjenično pitanje i rješava se na osnovu prirodnih zakona i iskustvenog saznanja. smrti žrtve prethodilo više uslova. u dispozitivu se navodi da se prekid trudnoće izvodi protivno propisima o prekidu trudnoće. odnosno. tako da su svi ostali faktori bili irelevantni. i da bi u konkretnom slučaju postojalo krivično djelo moguće je utvrditi konsultovanjem propisa na koje ova dispozicija upućuje npr. Kod spornih slučajeva naša pravna teorija i sudska praksa prihvaćaju teoriju ekvivalencije (jednake vrijednosti). U tom slučaju postavlja se pitanje da li je usljed tog interpoliranja došlo do prekida uzročne veze između prvobitne radnje izvršioca i nastupjele posljedice. učinilac tjelesno povrijedi žrtvu. ili je samo jedan od uslova nastupanja posljedice.suprotno propisima ili kod krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće. što dovede do smrti. a B lice žrtvi zavije ranu septičkim zavojem.

oduzima stvar i odlazi. jer nije došlo do prekida uzročnosti. učinilac je oštećenom nanio tjelesne povrede. Nužna odbrana To je sukob prava i neprava. zatiče oštećenog i nanese mu teške tjelesne povrede i dovede ga u stanje da ovaj više ne može da vlada sobom. Napadnuti ima pravo odbiti napad od sebe i od drugog lica prema kome je napad usmjeren. bagatelnim djelima kojima nedostaje potrebni kvantitet ili kvalitet za postojane krivičnog djela. učinilac nije ranije osuđivan.obzira u kojem stepenu je doprinjela proizviođenju posljedice. Značajan kriterij za ocjenu da li je u pitanju beznačajno djelo ili ne. tjelesne povrede kao uzroka smrti. Ovaj drugi udes prekinuo je tok uzročnosti pa će prvobitni učinilac krivično odgovararati za nanošenje tjelesnih povreda oštećenom. Nužna odbrana postoji onda kada je ona neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog lica odbije napad. Napad može dolaziti samo od čovjeka. jer je čovjeka doveo u stanje da ne može da se spasi sam. usljed čega oštećeni pogine. izvršio je krađu u gladnom stanju ili su ukradeni predmeti oduzeti. Nakon toga dolazi do požara i čovjek pogine. neznatnost ili nepostojanje štetne posljedice i nizak stepen krivične odgovornosti učinioca. Lice koje vrši napad vrši nepravo. zbog prirode tih djela i zapriječene kazne nikada se neće moći raditi o beznačajnom djelu. a lice koje se brani vrši pravo na odbranu od napada. učinilac odgovara samo za posljedicu koja je nastupila prije prekida uzročne veze npr. Ovo iz razloga što prema navedenoj teoriji kasniji uslovi koji su usljedili nakon povređivanja žrtve nisu negirali niti isključili značaj prvobitnog uslova. Stranica 9 od 248 . U slučaju prekida uzročnosti. jeste i zapriječena kazna i priroda djela npr. u toku vožnje dođe do udesa krivicom drugog vozača. Drugi primjer: provalnik je provalio u tuđu kuću. 10) INSTITUTI KOJI ISKLJUČUJU POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA? a) Beznačajno djelo b) Nužna odbrana c) Krajnja nužda Beznačajno djelo Beznačajno djelo postoji kada određeno djelo sadrži obilježja krivičnog djela određena u zakonu. U praksi su poznati slučajevi krađe pakla ili šteke cigareta. Učinilac će odgovarati za krajnju posljedicu. Pri tome svakako treba cijeniti i stepen krivične odgovornosti učinioca npr. tako da ne zaslužuju krivični progon. U suštini radi se o tzv. a drugi vozač za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja kvalikfikovano smrtnom posljedicom. u slučaju razbojništva ili ubistva. Ovaj institut mogao bi imati primjenu kod imovinskih krivičnih djela. Ova tri elementa trebaju biti kumulativno ispunjena da bi se određeno ponašanje moglo ocijeniti kao beznačajno djelo. tj. ali ipak se neće raditi o krivičnom djelu zbog toga s obzirom na način izvršenja krivičnog djela. Odbrana treba da je srazmjerna napadu. artikala za ishranu. nakon toga ga vozilom vozi u bolnicu. Napad treba da je protivpravan i istovremen ili direktno predstojeći i neskrivljen. protivpravnog zauzimanja male površine zemljišta u državnoj svojini i sl.

Za ocjenu istovremenosti odbrane i napada odlučno je stvarno stanje u vrijeme preduzimanja odbrane. Protivpravnost napada znači da je napad objektivno u suprotnosti sa pravnim poretkom tj. Druga osoba realno može zaključiti da napad predstoji i može se braniti. Praktično. Srazmjernost odbrane i napada Odbrana mora biti neophodno potrebna da se napad odbije. Stranica 10 od 248 . Napadnuti nije dužan da se spašava od napada bježanjem. napadnuti može primjeniti ona sredstva koja daju najviše izgleda da se napad uspješno odbije. pljenidba stvari u izvršnom postupku i sl. a radi se o čovjeku koji je poznat kao siledžija i lako se hvata oružja. ne bi se priznalo pravo na nužnu odbranu od provociranog napada neuračunjljivog lica. Nužna odbrana u korist trećeg lica naziva se nužna pomoć. a time i srazmjerna napadu faktičko je pitanje i zavisi od načina. Tako. ali se prema poduzetoj prethodnoj radnji napadača realno može ocijeniti i očekivati da će radnja napada neposredno uslijediti npr. Prema sudskoj praksi. lišavanje slobode. Drugi primjer: napadač prilazi žrtvi i hvata se za džep kaputa. Pitanje istovremenosti odbrane i napada je faktičko pitanje i objektivno se primjenjuje u svakom konkretnom slučaju na osnovu utvrđenih činjenica. ima se uzeti da istovremenost postoji u situaciji kada napad još nije poduzet. Nužna odbrana dozvoljena je i u slučaju napada na drugo lice koje je izloženo napadu.Istovremenost napada i odbrane postoji ako napad neposredno predstoji. srazmjernost napada i odbrane ne može se cijeniti isključivo imajući u vidu upotrebljena sredstva u napadu i odbrani već treba cijeniti intenzitet napada. već treba uzeti u obzir i sve druge okolnosti pod kojima je odbrana preduzeta. npr. Također. nije dozvoljena nužna odbrana u slučaju provociranog napada. ako napadač prilazi stolu nekog gosta i počne ga napadati to je istovremen inapad i obdbrana bez sumnje. Ako napadnuti pogrešno smatra da postoji istovremenost tj. To znači da nužna odbrana nije moguća protiv napada koji je pravno osnovan i koji napadnuto lice mora da trpi. sredstva i mogućnosti sa kojima je napadnuti raspolagao u vrijeme napada. Imaju nesuglasice od ranije. ako se on nalazi u stvarnoj zabludi u pogledu te činjenice radiće se o tzv. duševno bolesnog lica i sl. jer se može smatrati da je sam napadnuti provokacijom prouzrokovao napad na svoje pravno dobro. pretresanje. a ne subjektivno shvatanje napadnutog. U svakom slučaju. ako je otpočeo i ako još traje. To praktično znači da nema nužne odbrane protiv službenog lica kada ono preduzima službenu radnju zasnovanu na zakonu. Da li je odbrana bila neophodno potrebna. Protivpravan je svaki napad na neko tuđe pravno dobro koji napadnuto lice nije dužno da trpi. snagu i spretnost napadača u odnosu na napadnutog. Pri tome treba posebno cijeniti kakvim je sredstvima odbrane napadnuti raspolagao u datoj situaciji da bi mogao uspješno odbiti napad. intenzitet napada i srazmjernost između odbrane i napada ne može se ocijenjivati isključivo prema upotrebljenom sredstvu. Nije dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu. drugačije će se prosuđivati u slučaju napada od strane djeteta. ne smije biti zasnovan na pravnoj normi. međutim. sredstva koja su bila na raspolaganju napadnutom za odbranu od napada. putativnoj nužnoj odbrani (uobraženoj).

Elementi su podudarni sa elementima nužne odbrane. Napadnuti u uvjerenju da je napadnut upotrijebi vatreno oružje ili nož ite povrijedi ili liši života napadača. U praksi su evidentirani slučajevi postojanja krajnje nužde. Uslovi za procjenjivanje krajnje nužde su rigorozniji nego u slučaju nužne odbrane iz razloga što u slučaju krajnje nužde oštećeni trpi štetnu posljedicu . Npr neko lice u noći sačeka drugo lice. vatrogasci pričine štetu na imovini nekog lica tokom gašenja požara. vozač vozi u bolnicu povrijeđeno lice i usljed neprilagođene brzine sleti s puta i udari u pješaka i povrijedi ga. Postoje slučajevi putativne nužne odbrane to je slučaj kada se lice nalazi u stvarnoj zabludi. Ili. To je tzv. Postoji prekoračenje krajnje nužde i tada se učinilac može blaže kazniti. npr. sud će uvijek koristiti pravilo «In dubio pro reo» (U sumnji – u korist optuženog) te će odlučiti da se radi o prekoračenju nužne odbrane jer postoji mogućnost od oslobađanja od kazne.Prekoračenje granice nužne odbrane ili tzv. ali uvijek je život čovjeka primaran i značajniji od imovine. može dolaziti od životinje ili prirodne sile. On je iz opravdanih razloga bio u zabludi da je napadnut. Opasnost koja prijeti može biti upravljena na bilo koje dobro. zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja. jer prema okolnostima slučaja smatra da se na njega vrši napad iako to nije slučaj. U metežu koji nastane ljudi bježe nekontrolisano i pri tome neko lice pregazi drugo lice i nanese mu povredu.poznanika i u mraku u njega usmjeri dječiji pištolj. Ako je nečije zanimanje ili profesija takve prirode da je ta osoba dužna da se izloži opasnosti. što znači da može biti jednake vrijednosti. Krivično djelo ubistvo na mah se čini u sličnom stanju. Opasnost treba da je stvarna. neko lice nasilno prodre u tuđi stan da bi iz požara spasilo drugo lice. npr. neskrivljena i istovremena. neće se smatrati krajnom nuždom. Stranica 11 od 248 . Kod krajnje nužde učinilac preduzima radnju da bi otklonio opasnost koja je istovremena i neskrivljena i na drugi način se nije mogla otkloniti. Krajnja nužda Krajnja nužda znači sukob dva prava ili kolizija dva interesa zasnovana na pravu. Kod ubistva na mah zakon ne propisuje ublažavanje niti oslobađanje od kazne. U ovoj situaciji radilo bi se o isključenju krivične odgovornosti zbog stvarne zablude u kojoj je preuzeta odbrana. Kada dođemo u situaciju da procjenjujemo da li se radi o nužnoj odbrani ili ubistvu na mah. U ovoj situaciji očigledno je obzirom na sve okolnosti slučaja da napadnuto lice nije bilo u situaciji da pravilno ocijeni da se prema njemu ne vrši napad i da se ne radi o pravom pištolju. Učinjeno zlo ne smije bito veće od zla koje je prijetilo. a on joj nije ni na koji način doprinjeo. Zakonsko ublažavanje kazne. Ne postoji rang lista vrednovanja interesa ili prava koja se štite. U slučaju da je to prekoračenje učinjeno usljed jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom. U slučaju prekoraćenja granica nužne odbrane. ljekar je dužan da se izloži u slučaju liječenja i tu nema krajne nužde / zarazna bolest/ Isto tako posao vatrogasca je opasan i on je dužan da pripadnici vatrogasnih brigada učestvuju u spašavanjuj ljudi i pripadnik te brigade se ne može pozivati na ovaj institut. u slučaju masovnih okupljanja nastupi požar ili dojava da je podmetnuta ekspolzivna naprava. Eksces nužne odbrane postoji u slučaju kada napadnuti prekorači granice koje su neophodno potrebne za odbijanje napada. učinilac se može osloboditi od kazne.

RAZLOZI KOJI DOVODE DO NEURAČUNLJIVOSTI SU: trajna duševna bolest. U slobodnim intervalima postoji duševno zdravlje i osoba je odgovorna za djelo učinjeno u tom stanju. To praktično znači da je neuračunljiva osoba. a time i isključenje krivične odgovornosti. a neuračunljivi izuzetno. jer je opšta predpostavka da su ljudi uračunljivi. ali postoje slučajevi. Ova stanja nemaju karakter duševnog oboljenja. tako da se smjenjuju periodi oboljenja i periodi duševnog zdravlja. ako je djelo kažnjivo iz nehata. nije mogla shvatiti zanačaj svoga djela. Kod ove bolesti smjenjuju se depresivno stanje i slobodni intervali. Privremena duševna poremećenost su nenormalna psihihička stanja. Ovakva definicija je odraz životne realnosti. droga. To se često javlja kod manično – depresivne psihoze. dovoljno je da je ispunjen jedan od dva navedena uslova.11. privremena duševna poremećenost i zaostali duševni razvoj. njihovo trajanje je privremeno. Privremena duševna bolest to su oboljenja koja se javljaju povremeno ili se razvijaju u određenim intervalima. stanje bunila usljed trovanja. Učinilac je kriv ako je djelo učinio sa umišljajem. KRIVIČNA ODGOVORNOSTI Da bi neko bio krivično odgovoran treba da je uračunljiv i da je kriv za učinjeno krivično djelo. Za postojanje neuračunljivosti. jer se radi o duševnim bolestima. odgovor nalazimo u samom zakonu. tj. koje redovito veoma dugo ili vječno traju i koje su skoro uvjek neizlječive. Zakon uračunljivost određuje negativno tj. kada je ispunjen samo jedan uslov. Kad je riječ o ovom osnovu u praksi uglavnom nema problema oko utvrđivanja neuračunljivosti. Ovo iz razloga što se posebnim sankcionisanjem želi naglasiti značaj zaštite života čovjeka. svjetli momenti. koja u vrijeme izvršenja krvičnog djela. kao i osoba koja nije mogla upravjati svojim postupcima. propisano je posebno krivično djelo ubistvo iz nehata. to je određeno u posebnom stavu odgovarajućeg člana. U praksi se najčešće dešava da su oba ova uslova kumulativno ispunjena. Omamljujuća sredstva. Svijest o značaju djela je intelektualna komponenta a mogućnost upravjanja postupcima voljna komponenata. Ova oboljenja poznata su i pod nazivom lucida intervala. ili koja nije mogla upravljati svojim potupcima. Kako se utvrđuje činjenica da li je djelo kažnjivo iz nehata. Neuračunljivost se uvjek procjenjuje u odnosu na konkretno učinjeno djelo. koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije mogla shvatiti zanačaj svog dejla. visoke temperature ili groznice. Uzrok ovih stanja mogu biti: alkohol. i dr. NEURAČUNJLJIVOST Sljedeće pitanje je uračunljivost. progresivne paralize i neki slučajevi poligofrernije. Pema zakonskom određenju neuračunljiva je ona osoba. a za djelo učinjeno iz nehata samo ako je to izričito u zakonu propisano. Naime. Izuzeno. Trajna duševna bolest najčešće se manifestuje u vidu šizofrenije. određuje ko se smatra neuračunljivim. Stranica 12 od 248 . mjesečarstvo i sl. kod krivčnog djela ubistva iz nehata. stanje hipnotisanosti. privremena duševna bolest. Ova dva uslova moraju biti kumulativno ispunjena.

UTVĐUJE SE VJEŠTAČENJEM I AKO SE UTVRDI DA JE UČINILAC NEURAČUNJLJIV DONOSI SE PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLČOBAĐA OD OPTUŽBE. tako da lice koje je učinilo djelo u takvom stanju. Ovaj institut poznat je i pod nazivom actiones libere in causa – radnje slobodne u uzroku a nisu slobodne u izvođenju. ali zakon određuje mogućnost blažeg kažnjavanja. kao što su strah. Ova stanja su prolazna. Najčešće se radi o povredama centralnog nervnog sistema ili preležanim bolestima koje izazivaju promjene na centralnom nervnom sistemu. Te promjene ili povrede mogu nastati i u periodu embrionalnog razvoja. kasnije dolaze u sasvim normalno stanje. Od zaostalog duševnog razvoja treba razlikovati duševnu nedozrelost djece i maloljetnika. koja mogu dovesti do neuračunljivosti. koji izvršava mjeru smještaja i liječenja takvih lica. Neuračunljivost kao i bitno smanjena uračunljivost procjenjuju se u vrijeme izvršenja krvičnog djela. 12. On je krivično odgovoran. Izuzetak od ovog pravila postoji u slučaju tzv. Stranica 13 od 248 . samoskrivljene neuračunljivosti . Suština ovog instituta je u tome da se učinilac doveo u stanje neuračunljivosti upotrebom alkohola ili drugih omamljujućih sredstava uslijed čega nije mogao shvatiti značaj djela ili upravljati svojim postupcima. Zaostali duševni razvoj je nenormalno psihološko stanje. Uračunljivost ovakvih osoba ne procjenjuje se u vrijeme izvršenja djela. Razgraničenje između neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti u praksi je veoma složbeno i ovo pitanje u praksi se razrješava isključivo vještačenjem od strane specijalizovanih zdravstvenih ustanova ili u lakšim slučajevima vještačenjem od strane ljekara neuropsihijatara kao pojedinaca. Pijanac ima vlastito iskustvo u pijanstvu. BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST Bitno smanjena uračunljivost postoji u slučaju kada su zbog navedenih stanja mogućnost učinioca da shvati značaj djela ili da upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene. pa su poznati tipovi zaostalog duševnog razvoja kao debili. a zakon za takvo djelo propisuje kažnjavanje za nehat.član 36 stav 3. Kod bitno smanjene uračunljivosti učinilac je odgovoran. sud na prijedlog tužioca donosi presudu kojom se utvrđuje da je to lice počinilo krivično djelo u neuračunjljivom stanju. U ovim stanjima dolazi do poremećaja psihičkih funkcija. tu se ne može primjeniti ovaj institut. radost. ako je u vrijeme dovođenja u neuračunljivo stanje krivično djelo bilo obuhvaćeno umišljajem ili je u odnosu na krivično djelo kod njega postojao nehat. tuga. dok recimo kod nekog ko nikad ne pije i iz nekih razloga se napije pa učini krivično djelo. tada se može isti pozvati na institut uračunljivosti. imbecili i idioti. JER NEURAČUNJLJIVOST ISKLJUČUJE KRIVIČNU ODGOVORNOST. nego u vrijeme kada se učinilac dovodio u takvo stanje. stepen duševne zaostalosti ovih lica može biti različit. razne vrste i različitog inteziteta. Po sada važećem zakonu u slučaju izvršenja krivičnog djela od strane neuračunjljivih lica. Nakon toga taj predmet i učinilac predaju se u nadležnost centra za socijalni rad. / pozna se da kad je pjan je prgav/ pa stalno pije i u takvom stanju učini krivično djelo. kod kojih je proces sazrijevanja ličnosti još u toku. Uzroci koji dovode do zaostalog duševnog razvoja su različiti.Privremenu duševnu poremećenost mogu izazvati i razna afektivna stanja.

tj. ali se ponaša u skladu sa tzv. to je direktni umišljaj. on mora biti svjestan da je saobraćaj opasna djelatnost u njegovoj svjesti je prisutno da alkohol smanjuje mogućnost u upravljanju i na kraju da mora da stigne na odredište i šta ga sve čeka na putu. iz male udaljenosti u predio vitalnih oregana i liši ga života. U vrijeme počinjenja bio je neuračunljiv. Teže je ovo laički cijenjeno nego kada učinilac učini djelo. kod odmjeravanja kazne. kod eventualnog umišljaja volja se manifestuje u vidu pristajanja na nastupanje posljedice. Eventualni umišljaj postoji kad je kod učinioca postojala svjest da zbog njegovog činjenja ili ne činjenja može nastupiti zabranjena posljedica. što u pravilu povlači blaže kažnjavanje. on hoće da učini djelo. Pošto je i pored tog saznanja pucao očigledan je zaključak da je on htio takvu posljedicu.ne isključuje krivičnu odgovornost samo kod odmjeravanja kazne 13. Tako se kod direktnog umišljaja volja učinioca manifestuje u htijenju. To se vidi i iz zaprijećenih kazni za ta djela. Nakon toga sjedne u auto i nastavi vožnju i dođe do prometne nezgode. on se ponaša suprotno pri čemu ispoljava upornost da djelo izvrši. To znači da je kod obadvije vrste umišljaja djelo obuhvaćeno svješćtu učinioca. Praktički značaj razlikovanja direktnog i eventualnog umišljaja dolazi do izražaja. Radit će se o eventualnom umišljaju . Najveći broj krivičnih djela učinjenih sa eventualnim umišljajem je u oblasti bezbjednosti saobraćaja i djela protiv opće opasnosti ljudi i imovine. pa je pristao na njeno nastupanje. UMIŠLJAJ Umišljaj kao institut postoji kad je učinioc bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. dakle djelo se javlja kao rezultat dugotrajnog i zrelog razmišljanja. Predumišljaj postoji u slučajevima kada je učinilac u dužem vremenskom periodu pripremao izvršenje djela. Naš zakon ne poznaje predumišljaj. U takvom stanju on neće moći redovito da reaguje u upravljanju. jer je imao mogućnost da tokom vremena uvidi štetnost svog budućeg ponašanja i da odustane od izvršenja. U ovom slučaju očigledno se radi o umišljaju jer je učinilac bio svjestan da pucanjem sa male udaljenosti u predjelu grudi može nastupiti smrt oštećenog. iako zakon ne poznaje ovaj oblik krivnje. Stranica 14 od 248 . jer je povećan stepen krivične odgovornosti učinioca . ali sudija da ima u vidu ovaj institut. Obično se kaže da se kod eventualnog umišljaja učinilac ne želi nastupanje posljedice. «Jedan manji broj teoretičara da se predumišljaj uzima kao olakšavajuća okolnost a to je van pameti. mi ga osuđujemo zbog toga što je kada je sjeo da pije bio sjestan jer je vozač profesionalac. pripremao i na koncu ga učino. Razlika između ovih vrsta umišljaja javlja se u sveri volje. ako dođe do djela neka dođe. Nasuprot tome. Međutim. a to bi došlo kao otežavajuća okolnost. Dakle kod oba oblika umišljaja svjesna komponenta je podudarna. Iz Skoplja u Ljubljanu.Drugi primjer vozači teretnjaka po nepisanom pravilu svraćaju u birtije i tu se opijaju i on zna da ide npr. učinlac se ponaša u pravcu ako nešto bude tj. Međutim. Krampova formulom tj. njegovo postojanje otretiraće se kao otežavajuća okolnost kod odmjeravanja kazne. Npr učinilac puca u žrtvu iz vatrenog oružja. KZ Kraljevine Jugoslavije poznavao je ovaj institut. jer je kod eventualnog umišljaja niži stepen krivične odgovornosti učinioca. jer je učinilac u dugom periodu donosio planove.

Drugim riječima kod ovog učinioca prisutno je samopouzdanje u svoje sposobnosti i mogućnost da spriječi nastupanje posljedice. ali je olako držao da će moći spriječiti posljedicu ili da ona neće nastupiti. NEHAT Blaži oblik krivnje. Dakle kod nesvjesnog nehata postoji odsustvo svjesti o mogućnosti nastupanja posljedice i odsustvu volje. posljedica nije natupial jer je neispravno oružje.Dakle kod svjesnog nehata postoji svjest o krivičnom djelu. Naime kod eventualnog umišljaja učinilac pristaje na posljedicu. već drži da do toga neće doći. Nesvjesni nehat predstavlja oblast između umišljaja. svjestan i on to činil. Neki primjeri nehata iz prakse prilikom pravljenja kuće vlasnik ne pokrije krečanu te dođe do pada i ugušenja djeteta. učinilac niti noće niti pristaje na nastupanje posljedice. Ako je u istim okolnostima učinilac gađao u noge i došlo je do povređivanja onda ne možemo govoriti da je sa umišljajem išao na lišenje života. U praksi nije teško razlikoati ova dva oblika. ali je razlika u voljnom elementu. Nesvjesni nehat postoji kad učinilac nije bio svjestan mogućnosti nastupanja posljedice iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima morao i mogao biti svjestan te mogućnosti. Čovjek puca iz vatrenog oružja sa 4-5 metara ubistvo i to diretkni umišljaj jer je ciljao u vitalne organe čovjeka. ali je nije imao. U istoj situaciji ako bi on promašio. Lovac u šumi puca na divljač i ubije čovjeka slučajno naišao stazom kroz šumu. a kod svjesnog nehata on ne pristaje na posljedicu. Znači nesvjesni nehat predstavlja nepažljivo ponašanje npr. Npr kod krađe djelo se vrši u namjeri tj sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi . i sl. ili je pogrešno smatrao da postoje Stranica 15 od 248 . kao teže vrste krivnje i slučaja za koji se uopće ne odgovara.U praksi direktni i eventualni umišljaj se cijeni prema okolnostim slučaja – sve okolnosti se uzimaju i na osnovu toga cijeni da li je učinjeno djelo u direktnom umišljaju npr.kao elemanat krivnje predstavlja kcalifikovani oblik umušljaja. Stvarna zabluda postoji kada učinilac u vrijeme izvršenja djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom određenog obilježja. Prema tome kod eventualnog umišljaja i svjesnog nehata elemenat svjesti je isti. 15. onda će mo to cijeniti kao pokušaj krivičnog djela. Ili pouzdanje u spoljne okolnosti usljed kojih posljedica neće nastupiti iako za to postoji mogućnost. STVARNA ZABLUDA To je institut koji isključuje krivičnu odgovornost učinioca. Praktični značaj razlikovanja ova dva oblika nehata dolazi do izražaja kod odmejravanja kazne. bez te namjere nema tog KD već eventualno se radi o nekom drugom npr oduzimanje tuđe pokretne stvari (dakle nema namjrere pribavljanja protivpravne imovinske koristi) 14.U našem zakonu cilj je termin za namjeru. lovac u šumi ne ugasi vatru vani te usljed vjetra dođe do požara. udarac oštećenog šakom te oštećeni padne na asvalt i doživi frakture. NAMJERA/CILJ. Također postoje i dvije vrste nehata svjesni i nesvjesni. Krivnja ovog učinioca je u tome što je bio dužan i mogao da ima takvu svjest. Njegov voljni odnos prema nastupanju posljedice je negativan. Svjesni nehat postoji kada je učinilac bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica. ali ne postoji volja tj.

Primjeri stvare zablude o obilježljima krivičnog djela ili zabluda u užem smislu mogli bi postojati npr. Otklonjiva stvarna zabluda postoji kada se učinilac nalazi u zabludi usljed nehata to je nehatno skrivljena stvarna zabluda. ako je za to djelo predviđeno kažnjavanje za nehat. U suštini se radi o tome da kod učinioca ne postoji svijest ili postoji pogrešna predstava o djelu koje je učinio.okolnosti prema kojima bi da su one stvarno postojale to djelo bilo dozvoljeno. jer sva lica uživaju jednaku krivično – pravnu zaštitu. dale tokom svađe jedan od učesnika poteže za pištolj.aberratio ictus sive im petis Postoji kada učinilac preduzima radnju radi izvršenja djela prema jednom objektu. KZ BiH. npr.postoji kada učinilac vrši krivčno djelo na jednom objektu misleću da se radi o drugom objektu. Posebni slučajevi stvarne zablude To su zabluda o objektu. Ovdje se neće raditi o stvarnoj zabludi. Učinilac koji se nalazio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi nije krivično odgovoran. a Stranica 16 od 248 . Postoje dva oblika stvarne zablude i to: stvarna zabluda o obilježjima krivičnog djela poznata kao i zabluda u užem smislu. Vanbračna zajednica u slučaju malodobne djevojčise brzo sazrijevaju i djeluju zrelo. te će biti odgovoran za nehatno izvršenje djela. Zabluda o licu ili error in persona – je poseban oblik zablude o objektu. a drugi naspram njega poteže pištolj i ubija prvog. npr. Ali sasvim uspješno ako bi sud utvrdio da se dogodilo ovako cijenio bi da je djelo učinjeno u putativnoj ili uobražena nužnoj obran u uslovima stvarne zablude. međutim utvrdi se da je to sasvim drugo lice. Kod otklonjive stvarne zablude neisključuje se krivična odgovornost učinioca. Zabluda o objektu ili error in obiecto . pa nijebitno prema kome je usmjeren napad. Putativna nužna obrana. drugi oblik je stvarna zabluda u širem smislu. a poznat je kao brz na pištolju. Pravna zabluda u širem smislu – tzv. dvobračnost član 214 i sl. To je zabluda o okolnostima koje bi djelo činile dozvoljenim ukoliko bi stvarno postojale. Učinilac u mraku sačeka neko lice i napadne ga misleći da je to lice sa kojim ima sukob. kada se čovjek pojavljuje kao objekt krivčnog djela. misleći da je ona vlasništvo lica B. Tada bi oni bili u stvarnoj zabludi. Kod krivičnog djela rodoskrvljenja član 213. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji kada učinilac nije mogao niti je bio dužan da ima svjest o onome o čemu je imao pogrešnu predstavu. brata i polusestre i sl. Nezakoniti ribolov član 320. alternativna dispozicija na više načina je moguće izvršenje. jer takva zabluda isključuje njegovu krivnju. zabluda o licu i promašeni udarac. vanbračne zajednice sa maloljetnim licem član 216. Učinilac ukrade ovcu vlasništvo lica A. Stvarna zabluda može biti otklonjiva i neotklonjiva. Treći slučaj je promašeni udarac . Usljed rata raselili se i dođe do spajanja brata i sestre. Pošto se u oba slučaja radi o krivičnom djelu i zaštićenim objektima iste vrijednosti postojanje zablude je pravno irelevantno.

Kod ocjene da li je učinilac mogao znati da li je djelo zabranjeno od posebnog je značaja je o kome se djelu radi. postoji kada učinilac nije mogao da otkloni zabludu u kojoj se nalazio tj on stvarno nije mogao da zna propise koji djelo čine zabranjenim. Tako npr. tako da iz opravdanih razloga ne zna za eventualno nove propise koji su se donosili u takvoj situaciji. zlata i sl.lice A puca na lice B ali ga promaši i pogodi lice C. Obzirom da je to dopušteno u toj stranoj zemlji. Razlozi ne poznavanja propisa o zabranjenosti djela moraju biti opravdani. ali je mogao da zna da je djelo zabranjeno 2. Zamahne nožem na drugo lice. U praksi primjena pravne zablude je dosta rijetka. U navedenom slučaju naša sudska praksa i pravna teorija zauzimaju stanovište prema kome će se raditi o pokušaju ubistva lica prema kome je pucano i ubistv iz nehata lica koje je metak pogodio. Ta dva djela tretiraju se kao djela u sticaju. Prema tome učinilac se ne može pozivati da nije znao da je takvo djelo zabranjeno pa da ga je zbog toga učinio. dugog bivanja izvan zemlje nisu znali da je kod nas zabranjeno i kažnjivo prodavanje npr. Postupanjem u pravnoj zabludi može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne. Ovdje se ustvari ne radi o stvarnoj zabludi. POKUŠAJ Pokušaj je započeto ali nedovršeno krivično djelo. ili prilikom pucanja na lice A dođe do rikošeta odnosno odbijanja zrna od tvrdi predmet i povređivanja nekog lica prema kome nije usmjeren napad. U ovim slučajevima učinioci očigledno iz opravdanih razloga tj. ali iz nekih razloga zaustavi udarac. Dakle učinilac čini krivično djelo ali ne zna da je to djelo zabranjeno. razbojništva i sl. koji je u kontinuitetu dugo boravio van zemlje.posljedica nastupi na drugom objektu. Deviza. Pokušaj može biti svršeni i nesvršeni. Postoje otklonjiva i neotklonjiva pravna zabluda: 1. Npr. kada učinilac boravi na određenom području koje je odsječeno i nema nikakve komunikacije. Pravna zabluda mogla bi postojati i u situacijama velikih elementarnih nepogoda. Jer su takva ponašanja u svim pravnim porecima zabranjena pa je učinilac očigledno imao predstavu o zabranjenosti takvih djela. 16. Stranica 17 od 248 . Npr. PRAVNA ZABLUDA Posoji kada učinilac iz opravdanih razloga nije znao da je njegovo djelo zabranjeno. npr. ali bi se moglo raditi o pravnoj zabludi u sljedećim slučajevima: Stranac ili naš državljanin. U svim pravnim porecima zabranjeno je ubijanje ljudi. To znači ako je u pitanju djelo koje je u očiglednoj suprotnosti sa opšte prihvaćenim stanovištima o zabranjenosti takvog ponašanja ne sumljivo je da je učinilac mogao da zna i da zaključi da je takvo ponašanje sa pravnog gledišta zabranjeno.to je slučaj zakonskog ublažavanja kazne. nego o skretanju kauzalnog ili uzročnog toka prema drugom objektu. 17. dođu u zemlju gdje prodaju devize. Nesvršeni pokušaj postoji kada je učinioc započeo radnju izvršenja ali je nije dovršio. vršenje krađa i sl. postoji u situaciji kada je učinilac bio u pravnoj zabludi . nema zablude kod djela protiv života i tijela.

Nepodoban pokušaj u pogledu objekta postojao bi u slučaju pokušaja pobačaja nad ženom koja nije trudna. a ne dovršenom krivičnom djelu tjelesene povrede. pucanje u leš ili pucanje kroz prozor radi ubistva lica koje se redovito nalazi u prostoriji ispred tog prozora. Nepodoban pokušaj Postoji u slučaju kada su sredstva radnje izvršenja ili objekat prema kome se vrši djelo takvi da je izvršenje djela nemoguće. ova djela su od izuzetne važnosti za sigurnost zemlje. Ili učinilac obija trgovinu da bi izvršio krađu nekih predmeta. Slučajevi kad je pokušaj nemoguć Nemoguć je pokušaj kod onih djela. npr. krivično djelo učestvovanje u tuči. U praksi se za nesvršeni pokušaj kažnjava blaže nego za svršeni. Za pokušaj se može blaže kazniti. ali mu nanese samo tjelesnu povredu. ali posljedica nije nasupila npr. krivično djelo nepružanja pomoći ili krivično djelo napuštanja nemoćne osobe 174-176 KZ FbiH. Stranica 18 od 248 . ako je za djelo propisana kazna zatvora tri godine ili teža. Kažnjavanje za pokušaj Za pokušaj se uvjek kažnjava.poslije učinjenja nema efekta kažnjavanjecilj je prevencija i spriječavanje dok je djelo još u pokušaju) Pokušaj nije moguć kod krivičnih djela kod kojih po samoj prirodi djela to nije moguće. Učinilac puca na žrtvu sa bliske udaljenosti u predjelu grudi ili glave. Ovo iz razloga što je umišljaj učinoca i sve okolnosti događaja govorile da je on htio lišenje života drugog lica. Npr.151. Puca iz vatrenog oružja. NPr. Apsolutno nepodoban pokušaj postoji u slučaju pokušaja ubistva na lešu u pogledu sredstva apsolutno nepodoban pokušaj postoji u slučaju pucanja iz prazne puške. Terorizam. Može postojati apsolutno i relativno nepodoban pokušaj. kod kojih je u samoj dispoziciji pokušaj izjednačen sa svršenim djelom. ali je kritične prilike to lice bilo odsutno iz kuće. ali promaši žrtvu. Kod ovog slučaja radit će se o pokušaju krivičnog djela ubistva. Lopov zavuče ruku u tuđi prazan đep. Može postojati nepodoban pokušaj istovremeno s obzirom na objekat i sredstvo. Relativno nepodoban pokušaj postoji kada sredstva ili objekt izvršenja su podobni. trovanje hemijskom supstancom koja je protekom vremena izgubila svojstva otrova. napad na ustavno uređenje (naime. Pucanje iz prazne puške u leš. ali u konkretnom slučaju nisu mogli dovesti do željenog rezultata samo zbog naročitih okolnosti. Nepodoban pokušaj u pogledu sredstva izvršenja postoji kada učinilac u namjeri da drugo lice liši života puca iz puške koja je prazna ili neispravna. 156 i 157 KZ BiH. ali je ona prethodno napustila kuću. a ne o svršenom djelu oštećenja tuđe stvari. ali je zatečen prije dovršenja djela i ovdje će se raditi o pokušaju krivičnog djela teške krađe. KZ FBiH. Npr. Za ostala djela pokušaj se kažnjava samo izričito ako je to u zakonu predviđeno. Krivična djela iz člana 149.150.Svršeni pokušaj postoji kad je radnja izvršenja dovršena. KVALIFIKOVANI POKUŠAJ je takav pokušaj pri kome je radnjom kojom je pokušano izvršenje djela ostvareno biće nekog drugog krivičnog djela. koje su postojale u konkretnom slučaju. ili učinilac puca kroz prozor da liši života žrtvu.

Ako u ovoj situaciji učinilac nakon davanja otrova angažuje ljekare. sažaljenja i sl. npr. 18. Dakle postoji onda kada 2 ili više učesnika zajednički učestvuju u radnji izvršenja ili poduzimaju nešto drugo ali se na odlučujući način time pridonosi ostvarenju djela. prolaznika i sl.Za nepodobni pokušaj zakon propisuje mogućnost oslobađanja od kazne. iako je učinilac preduzeo mjere da spriječi njeno nastupanje. kao izvršilac krivičnog djela pojavljuje se više lice koja na osnovu zajedničke odluke djelo zajednički izvrše. učinilac je odustao od krivičnog djela krađe zbog dolaska čuvara. ušao je u kažnjivu zonu. bez obzira što je učinilac naknadno pozvao ljekare radi spašavanja žrtve. podstrekavanje i pomaganje. Npr. SAUČESNIŠTVO Saučesništvo podrazumjeva učešće više lica u izvršenju krivičnog djela. Ta okolnost se može uzeti samo kao olakšavajuća kod odmjeravanja kazne. Saučesništvo se manifestuje kao saizvršilaštvo. zbog toga što je uvidio da je nepodobno sredstvo izvršenja djela. Npr. DOBROVOLJNI ODUSTANAK Postoji kada je učinilac pokušao učiniti krivično djelo. učinilac na objektu jedne prilike napravi šupljinu vađenjem cigle a prekine dalje prokopavanje zida sa namjerom da to nastavi slijedeći put. Nema dobrovoljnog odustanka ako je posljedica nastupila. Dobrovoljni odustanak neće postojati ni u slučaju odustanka usljed nekih spoljnih uticaja. pri čemu se i dva lica tretiraju kao više lica. a pri tome je svjestan da može dovršiti započetu radnju. Prema tome kod dobrovoljnog odustanka učinilac je započeo radnju izvršenja djela tj. Primjeri kada neće postojati dobrovoljni odustanak: ako učinilac započne radnju pa je privremeno prekine s tim da će je nastaviti slijedeći put. zbog kajanja. ODUSTANAK MORA BITI DOBROVOLJAN ODNOSNO DA JE UČINILAC SAM DONIO ODLUKU DA odustane od izvršenja djela. Naša pravna teorija i sudska praksa prihvataju Stranica 19 od 248 . Ili npr. O pravnoj prirodi saizvršilaštva postoji više teorija. Dobrovoljni odustanak neće posojati ni u slučaju pristanka zbog nemogućnosti izvršenja krivinog djela. Saizvršilaštvo Saizvršilaštvo znači svjesno i voljno zajedničko ostvarivanje djela od strane više učinilaca. Učinilac žrtvi da otrov u namjeri da je liši života. ako žrtva umre raditi će se o ubistvu. Za dobrovoljni odustanak zakon propisuje mogućnost oslobađanja od kazne.nema dobrovoljnog odustanka jer postoji kontinuitet radnje izvršenja. Čuje glasove ukućana. ali je od toga dobrovoljno odustao ili je spriječio izvršenje djela. Prema tome. Pobude zbog kojih učinilac odustaje od izvršenja djela nisu od značaja. što znači da se ista može neograničeno ublažiti. 19. ali se naknadno predomislio i odustao od izvršenja djela. zbog otpora žrtve. Obijač kase utvrdi da nije u stanju da obije kasu. Npr. koji spase žrtvu može se raditi o dobrovoljnom odustanku jer posljedica nije nastupila. Npr. Odustanak zbog straha da će biti otkriven.

jer niti vrše obijanje niti uzimaju stvari. treće lice naiđe na provaljenu prodavnicu iz koje druga lica iznose stvari. ali nije saizvršilac u krivičnom djelu teške krađe. jer su njegove radnje samostalne i usljedile su bez prethodnog dogovora sa ostalim licima. Drugi slučaj saizvršilaštva postoji kada saizvršilac ne učestvuje direktno u izvršenju djela. saizvršilac je svaki onaj ko na bazi sporazuma o podjeli uloga i zajedničkom izvršenju djela ostvaruje svoj dio u procesu izvršenja djela. taj doprinos je «conditio sine qua non» za planirano krivično djelo. Pojam saizvršilaštva sadrži subjektivne i objektivne komponente. Prema tome. ali nezavisno jedni od drugih i bez ikakve svijesti i odluke o zajedničkom djelu.teoriju podjele uloga u izvršenju djela. Po ovom shvatanju. To će biti u slučaju kada više lica sudjeluju u izvršenju istog djela. Radiće se o saizvršilaštvu bez obzira ko je od njih nanio povrede. koji mu je sporazumom dodijeljen. kao npr. Prvi je kada se više lica dogovore da zajednički napadnu treće lice i zajednički ga ubiju. Svako od tih lica jeste izvršilac. a treći odnose stvari. On ne odgovara za ekscese drugog saizvršioca. Subjektivna komponenta ogleda se u tome da je svaki učesnik zajedno sa drugima nosilac odluke i volje da zajednički izvrše krivično djelo. Saizvršilaštvo se ostavruje na dva načina. ali nisu saizvršioci. Objektivna komponenta znači da je saizvršilac onaj koji je preduzeo radnju izvršenja konkretnog djela ili jedan njen dio. Bez te njihove radnje. drugi vrše provaljivanje objekta. Čuvari u ovom slučaju ne učestvuju direktno u radnji izvršenja djela. tako da uloga čuvanja straže na odlučujući način doprinosi izvršenju djela. npr. nehata. a može slijediti iz konkludentnih radnji. saizvršilac je onaj učesnik koji zajedno sa drugima na bazi podjele rada djeluje na ostavrenju djela kao njihovom zajedničkom cilju. to lice je izvršilac krivičnog djela krađe. dva lica neovisno jedan od drugog daju otrov trećem licu i ono umre. Ova lica su izvršioci krivičnog djela ubistva. Doprinos saizvršioca u izvršenju djela nije obično olakšanje ili podupiranje tog djela. tako da svaki od njih u okviru plana izvršenja preduzima onu radnju koja mu je dodijeljena i koja je nužna za realizaciju djela. Objektivna komponenta tiče se podređivanja vrijednosti i značaja doprinosa pojedinca u ostvarivanju djela. a prethodno su je obili. te Stranica 20 od 248 . npr. Postoje situacije da ima više izvršilaca djela. Ovakvi slučajevi nazivaju se nepravo ili prinudno saizvršilaštvo ili paralelno saizvšilaštvo. ali oni nisu saizvršioci. Sporazum saizvršilaca može biti prećutan. Npr. ostali ne bi pristupili tom djelu. a da ipak nisu saizvršioci. odnosno. Ovo iz razloga što su se saizvršioci prethodno dogovorili da zajednički izvrše djelo i u tome su istrajali. pri čemu svaki od njih hoće ostvarenje djela kao svoje i kao zajedničko djelo. ako se dvojica dogovore da nad trećim licem izvrše razbojništvo. Prilikom dogovora podijele uloge u procesu izvršenja djela tako da neki od njih čuvaju stražu. Odgovornost saizvršilaca. ali oni se imaju tretirati kao saizvršioci jer su kod podjele uloga u izvršenju ovog djela dobili ulogu da čuvaju stražu i tako obezbjeđuju ostale u toku provaljivanja. Pravilo je da svaki saizvršilac odgovara u granicama svog umišljaja. saizvšioci se dogovore da obiju prodavnicu skupocjenih aparata. ali preduzima druge radnje kojima na odlučujući način doprinosi izvršenju djela. Oni su međusobno povezani zajedničkom voljom o izvršenju djela. Treće lice uđe i ono uzme stvari za sebe.

Ove su radnje usmjerene na psihu učinioca. Postoji i tzv. učionici. On se koleba oko toga. npr. njihovi interesi su u sukobu – tzv. U ovakvom slučaju. Kod nekih krivičnih djela nužno je postojanje više izvršilaca pa se takvo saizvršilaštvo naziva nužno. Podstrekavanje neće postojati ako se neko navodi općenito na vršenje kažnjivih radnji. ti podstrekači se ne moraju međusobno Stranica 21 od 248 . Kod krivičnih djela vanbračnosti i sl. davanjem poklona. ono je moguće i kada se utiče na krug lica koji je na neki način određen. Ono se pojavljuje u nekoliko modaliteta. konvergentna krivična djela (npr. U prvom slučaju učinilac uopšte nema odluku o izvršenju djela. nuđenjem opklade. Podstrekavanje postoji i u slučaju kada se navođenjem učvršćuje odluka kod drugog lica da izvrši krivično djelo. Ako je podstreknuti već bio donio odluku da izvrši djelo. neće se raditi o podstrekavanju. ali podstrekač utiče na njegovu psihu i pod tim uticajem podstiče to lice da učini djelo. Prvo je kad se radnje saizvršilaca nalaze se jedna nasuprot druge tzv. savjetima. oružana pobuna lica lišenih slobode). Podstrekač utiče na njega i pod tim uticajem izvršilac učvršćuje odluku o izvršenju krivičnog djela. podstrekavanje na krađe. a nakon toga jedan od saizvršilaca ubije to lice. kasarni. Prvo lice je podstrekač. U drugom slučaju učinilac je u fazi razmišljanja da li da izvrši krivično djelo ili ne. Jedno lice navodi drugo lice da izvrši krivično djelo. Podstrekavanje se uvijek odnosi na određeno lice i određeno krivično djelo. npr. Podstrekavanje ne mora uvijek biti usmjereno na individualno određeno lice.dočekaju to treće lice i upotrebom sile oduzmu mu novac. krivično djelo učestvovanja u tuči). Praksa ukazuje da se podstrekavanje može pojaviti kao svaka djelatnost koja je podobna da kod drugoga lica izazove. nikada se ne radi o saizvršilaštvu. On će odgovarati za razbojništvo i ubistvo. To je slučaj vanbračne zajednice sa maloljetnim licem. molbom. Zakon ne predviđa ni sredstva ni načine kojima se može izvršiti podstrekavanje. ubjeđivanjem. Lice A navodi lice B da nagovori treće lice C da izvrši krivično djelo. Posredno (lančano) podstrekivanje. krivična djela susretanja (npr. ali još nije donio odluku. podstrekavanje u školi. Postoji nužno i prividno saizvršilaštvo (antipod saizvršilaštva. iako podstrekač ne mora znati koje je lice iz grupe. O izvršenju djela podstrekavanje se može vršiti obećavanjem poklona. a nije konkretizovano na koje se krađe misli. Podstrekavanje (poticanje) Podstrekavanje je navođenje drugog lica koje nema odluku o izvršenju djela. stavljanjem u izgled da djelo neće biti otkriveno i sl. Krug lica mora biti određen prostorno. Od nužnog saizvršilaštva treba razlikovati slučajeve kada kod izvršenja djela nužno učestvuju dva lica a zakon kažnjava samo jedno. Ovo iz razloga što ubistvo nije obuhvaćeno dogovorom. da izvrši određeno krivično djelo. a drugi samo za razbojništvo. već o neuspjelom podstrekavanju. Krug lica je određen i kada se radi o licima koja su istog udruženja. Ono se uvijek mora odnositi na određeno krivično djelo. stranke i sl. učvrsti odluku o izvršenju djela.nepravo-paralelno izvršilaštvo). Drugo je kada su radnje saizvršilaca usmjerene ka istom cilju tzv. odnosno. Treći slučaj je kad su radnje saizvršilaca tj. divergentna krivična djela (npr. Prema tome. a podstrekač nakon toga djeluje na njega. Ako neko lice iz tog kruga učini krivično djelo postojaće podstrekavanje. zbor građana. Moguće je da između prvog podstrekača i izvršioca postoji čitav lanac podstrekača. To je podstrekivanje na podstrekivanje. krivično djelo rodoskrvljenja).

čuvar zgrade zna da predstoji krađa.dakle radi se o samostalnom KD. ali su u praksi mogući i drugi načini. psihičko pomaganje. Ovdje se uglavnom radi o pomoći učiniocu nako izvršenja KD u prikrivanju. Umišljaj podtstrekača i podstreknutog moraju se podudarati u pogledu bitnih elemenata krivičnog djela. Međutim. pisma. snimanje mjesta izvršenja djela u cilju olakšavanja izvršenja. putem telefona. Nakon toga. uklanjanje prepreka za izvršenje krivičnog djela. nabavka sredstava za izvršenje djela. pomaganje se može vršiti i poslije dovršenog djela. tako da se on u stvari pojavljuje kao glavni krivac za izvršenje djelo. roditeljskog autoriteta. Svi podstrekači odgovaraju. ali svaki mora znati djelo koje treba da se izvrši. stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstava za obijanje. ako se ove radnje vrše prije nego što je izvšilac donio odluku da učini krivično djelo psihička podrška može predstavljati podstrekavanje kao teži oblik saučesništva. unapređuje ili olakšava izvršenje tuđeg djela. Pomaganje se može vršiti i nečinjenjem. Sva ova lica su podstrekači. sredstava. Neuspjelo podstrekavanje kažnjava se samo za teža KD (kazna zatvora najmanje 3g) Kažnjavanje za podstrekavanje – podstrekač se kažnjava kao i izvršilac djela. prebacivanje učinioca na mjesto izvršenja krivičnog djela. Izuzetno. Pomaganje može biti psihičko i fizičko. Pomagačke radnje. U ovom slučaju lice je radnju preuzelo samostalno (bez odobrenja i prethodnog dogovora) i nakon što je KD u Stranica 22 od 248 . nisu od odlučujućeg značaja za izvršenje djela u član 33 st. Psihičko pomaganje sastoji se u davanju savjeta ili uputstava kako da se izvrši krivično djelo. lice A podstrekava lice B da nabavi za njega lažni pasoš. Neuspjelo podstrekavanje postoji i u slučaju kada izvršilac izvrši sasvim drugo djelo od onoga na koje je podstrekavan. To su tzv krivična djela doticaja. kada je podstrekač iskoristio odnos podređenosti. To su radnje kojima se priprema izvršenje tuđeg djela. npr.pomagač izvršio pomaganje učiniocu nakon izvršenog KD a o tome nije postojao raniji dogovor. npr.tzv. a mogu se preduzimati istovremeno sa izvršenjem djela. unaprijed obećano prikrivanje učinioca. lice B angažuje veći broj lica da se dođe u kontakt sa službenim licem koje izdaje pasoš. Npr. zavisnosti. Pomaganje Radnje pomaganja su one radnje kojima se potpomaže. za razliku od podstrekavanja. Međutim. Kada je podstreknuti naknadno odustao od izvršenja djela ili je bio spriječen da započne izvršenje djela. predmeta pribavljenih krivičnim djelom. Forme fizičkog pomaganja su npr. u nekim slučajevima postoji mogućnost strožijeg kažnjavanja podstrekača od izvršioca. tako da je njegov uticaj na izvršioca bio izuzetno veliki. U ovim slučajevima podstrekač je imao odlučujuću ulogu u cijelom procesu izvršenja djela. 2 KZ FBiH navedeni su neki najtipičniji oblici pomaganja. za razliku od saizvršilaštva gdje postoji i nehat.poznavati. ostavi otvoren prozor i sl. interneta ili da angažuje treće lice (posredno podstrekavanje). pod uslovom da je to unaprijed dogovoreno (inače će se raditi o sasvim drugom KD). prikrivanjem tragova krivičnog djela i sl. uklanjanje prepreka za izvršenje djela. Npr. Neuspjelo podstrekavanje postoji kada djelo na koje je podstrekavano nije ni pokušano. Radnje pomaganja mogu predhoditi samom izvršenju djela. Podstrekavanje se može izvršiti samo sa umišljajem. Podstrekavanje se može izvršiti i na distanci.

Međutim. a on je stvari ukrao iz otvorenog prostora. Ovo pitanje dobija na aktuelnosti obzirom da je sve prisutnije vršenje krivičnih djela u vidu saučesništva. ako lice A sakrije lice B nakon izvršenja krivičnog djela za koje prethodno nije znao. Osnovno pravilo jeste da saučesnici odgovraju u granicama svog umišljaja odnosno. Negativni eksces postoji kada je izvršilac učinio manje od odnog na što je podstrekavan. a praktično znači da je odgovornost i kažnjivost saučesnika uslovljena izvršenjem djela. GRANICE ODGOVORNOSTI I KAŽNJIVOSTI SAUČESNIKA Izvor odgovornosti saučesnika je vezan za izvršenje djela. subjektivne okolnosti koje utiču na odgovornost i kažnjavanje odnose samo na onog učesnika kod koga te okolnosti postoje.cjelosti svršeno. Prema tome njegove radnje koje su uslijedile nakon što je djelo svršeno nemaju nikave veze sa izvršenjem glavnog KD. oni odgovaraju u granicama svog umišljaja 2. Dakle. 2 KZFBiH. npr.nema odgovornosti. pozitivni eksces. za odgovornost saučesnika važe slijedeća pravila: 1. a ne odgovornošću izvršioca. ako je podstrekavanje bilo usmjereno na izvršenje krađe. ali zakon propisuje mogućnost blažeg kažnjavanja (zakonsko ublažavanje kazne). podstrekavan je da izvrši tešku krađu obijanjem. saučesnik odgovara samo za djelo na koje je podstrekao tj u pogledu kojeg Stranica 23 od 248 . Ako izvršilac učini djelo koje je potpuno različito od onog na koje je podstrekavan neće se raditi o saučesništvu.To znači da je kod saučesništva uspostavljena puna autonomija odgovornosti. Zakon nije taksativno naveo radnje pomaganja ali je naveo neke najtipičnije u praksi. Ako je lice A obećalo licu B da će ga sakriti od potjere nakon što učini krivično djelo i to ostvari. neće se raditi o podstrekavanju i pomaganju. To je tzv. nehata izvršioca. jer je izvršeno djelo potpuno različito od onog koje su saučesnici imali u vidu. U ovom slučaju podstrekač bi mogao odgovarati za neuspjelo podstrekavanje prema članu 32 st. Pomaganje se može vršiti samo sa umišljajem. radiće se o podstrekavanju. podstrekač podstrekava izvršioca da izvrši razbojništvo. nehata i neovisno od umišljaja odnosno. a on izvrši ubistvo. Ovo iz razloga što se prema naprijed navedenim pravilima odgovornost saučesnika veže za izvršeno djelo. Pomagač se kažnjava kao izvršilac. 20. a izvršilac učini krivično djelo razbojništva. Ovo pravilo zove se i «princip limitirane akcesornosti». To je tzv. kvalitativni eksces. npr. podstrekač odgovara za podstrekavanje na krađu. Npr ubistvo novorođenčeta – okolnost da je neko majka ne prostire se na ostale učesnike i samim tim na njih ne utiče (dakle niti im pomaže niti šteti) Ekscesi na strani izvršioca Eksces postoji kad je prisutno neslaganje između umišljaja saučesnika i izvršioca. već o prikrivanju učinioca ili stvari pribavljenih krivičnim djelom. Eksces može biti pozitivan i negativan. Prema tome.što dalje znači – ako djelo nije izvršeno. U ovom slučaju i izvršilac i podstrekač odgovoraju za krivično djelo krađe. npr. a izvršilac za krivično djelo razbojništva. saučesnici odgovaraju u granicama postiignutog stepena realizacije krivičnog djela 3.

Prema mjestu izvršenja djela određuje se koji će se zakon primjeniti na učinioca. ne može ići na teret ni u korist ostalim saučesnicima. Međutim. Ako se podstrekava na djelo sa zaprijećenom kaznom 3g ili teža podstrekač će odgovarati čak i ako izvršilac učini potpuno drugo djelo od onoga na koje je podstrekavan. 22. Lična svojstva i okolnosti mogu biti: neuračunljivost. za vrijeme lovostaja i sl. npr. Ovo iz razloga što samo majka u ovoj situaciji ima tako psihičko stanje i ono se ne može prenositi na ostala lica. koje redovno prati proces porođaja. a od uticaja je na odgovornost i kažnjivost. 21. To je slučaj i kod krivičnog djela ubistva djeteta pri porođaju ili čedomorstva. Ovdje je prisutan «kriterij ubikviteta». MJESTO IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA Krivično djelo je izvršeno u mjestu gdje je učinilac radio ili je bio dužan da radi. To mogu biti okolnosti i svojstva zbog kojih zakon isključuje krivičnu odgovornost ili dozvoljava oslobađanje od kazne.postoji njegov umišljaj . VRIJEME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA – tempore criminis Krivično djelo je izvršeno u vrijeme kada je učinilac radio ili kada je bio dužan da radi. maloljetstvo. bez obzira kad je posljedica nastupila. Kod nekih krivičnih djela vrijeme je elemenat bića krivičnog djela. Značaj linčnih okolnosti i svojstava saučesnika za odgovornost i kažnjivost Lične okolnosti i svojstva koje utiču na odgovornost i kažnjivost odnose se samo na onog učesnika kod koga postoje. radi utvrđivanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. kod krivičnih djela gdje je uzrast oštećenog elemenat bića krivičnog djela. povrat. obljuba nad maloljetnim licem. a majka za ovo privilegovano djelo. Stranica 24 od 248 . Značajno je radi primjene zakona na učinioca. npr. mlađi ili stariji maloljetnik ili punoljetno lice. Prema tome. stvarna i pravna zabluda. ako neko treće lice učestvuje skupa sa majkom u lišenju života novorođenčeta. To je po zakonu privilegovano krivično djelo samo za majku koja ovo djelo učini u toku ili neposredno nakon porođaja usljed posebnog psihičkog stanja. zlostavljanje ili napuštanje maloljetnog lica. da li je u pitanju dijete. svojstvo službene ili vojne osobe i sl. utvrđivanja starosti oštećenog. sva ta lica će odgovarati za krivično djelo ubistva. ili ublažavanje kazne. zavođenje. za vrijeme epidemije. tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila. Značaj utvrđivanja vremena izvršenja krivičnog djela Vrijeme izvršenja krivičnog djela značajno je radi utvrđivana uzrsta učinioca tj. bitno smanjena uračunljivost. To je značajno radi utvrđivanja uračunljivosti učinioca. djelo izvršeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti. kod krivičnog djela vanbračna zajednica sa maljoljetnim lice. a ne za ono teže koje je izvršilac izvršio. ono što je lično vezano za neko lice .

Izriče se na pune godine i mjesece. tranzitnih krivičnih djela sa elementom inostranosti. Kazna zatvora do 6 mjeseci može se uz pristanak osuđenog zamijeniti u novčanu kaznu. drugim riječima. Ova kazna je substitucija za ukinutu smrtnu kaznu. Kada je za krivično djelo propisano više kazni. U pravilu.Ovo je naročito značajno kod distancionih krivičnih djela i tzv. SVRHA KAŽNJAVANJA Odredbe o svrsi kažnjavanja opredjeljuju suštinu i pravac kaznene politike. novčana kazne i maloljetnički zatvor. a blaža ili strožija samo pod uslovima propisanim zakonom. Nije izričito propisana kao posebna vrsta kazne. 23. Generaln aprevencija znači uticaj na druge da ne čine krivična djela. dejstvo kazne nije usmjereno na odmazdu ili retribuciju. to je zaštita društva od kriminaliteta kao negativne društvene pojave.. Ne može se nikada propisati Stranica 25 od 248 . već na prevenciju. Npr. a izuzetno opštekorisnim radom na slobodi. Svrhu kažnjavanja čine dva osnovna elementa koja treba posmatrati u njihovom jedinstvu. Posebna svrha kažnjavanja leži u njenoj preventivnoj funkciji koja se manifestuje u dva oblika: • kao specijalna ili posebna i • generalna ili opšta Specijalna prevencija znači uticaj na učiniova da ne čini krivična djela i njegovo prevaspitanje. Može se propisati samo za najteže oblike krivičnih djela koja su učinjena sa umišljajem. U prvom slučaju pravilno bi bilo kazna zatvora u trajanju od 1 mjeseca i 15 dana. 24. paket sa eksplozivom utovaren je u našoj zemlji u avion ili voz koji saobraća prema inostranstvu. Zakonitost u izricanju kazne znači da se učiniovu može izreći samo ona kazna koja je zakonom propisana za KD koje je učinio. Zatvor i maloljetički zatvor su glavne kazne. poluotvorenim i otvorenim kazneno-popravnim zavodima. samo jedna se može izreći kao glavna. nepravilno je izreći kaznu zatvora u trajanju od 45 dana ili 60 dana i sl. a u drugom u trajanju od 2 mjeseca. Dugotrajni zatvor Supstitucija za smrtnu kaznu koja je ukinuta protokolom uz član 6 EKLJP. npr. Novčana kazna može biti i glavna i sporedna. a do 6 mjeseci i na pune dane. Kazna zatvora Propisana je u rasponu od 30 dana do 20 godina. Kazna zatvora izvršava se u zatvorenim. VRSTE KAZNI Kazne su: zatvor. Kazna koju sud izrekne treba biti takva da se njenim izvršenjem može ostvariti svrha kažnjavanja. Prvi elemenat je suzbijanje opasnih djelatnosti kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom. ali ona to jeste po nizu obilježja. Najčešće mjesna nadležnost se određuje prema mjestu hvatanja učinioca. Kod krivičnih djela iz koristoljublja novčana kazna se može izreći uz kaznu zatvora i kad nije izričito propisana za to krivično djelo. Mjesto izvršenja djela značajno je i za određivanje mjesno nadležnog suda. ali može biti i drugo mjesto.

Kod odmjeravanja novčane kazne. ali ako sud navede da je optuženi djelo počinio u situaciji kada je bio izazvan grubim postupanjem službenog lica. kao što su: stepen krivične odgovornosti. siromašna osoba.000 KM. npr. ali i njegovim porodičnim i drugim obavezama. pri čemu se vodi računa o visini plate. a ne samo parafrazirati zakonski tekst. U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne. Kad sud uzima u obzir bilo koju okolnost. njegovoj imovini.kao jedina glavna kazna.zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora. u obzir se uzimaju sve okonosti koje utiču da kazna bude veća ili manja. Ako isplati I ostatak kazne. OPŠTA PRAVILA O ODMJERAVANJU KAZNE Polazište kod odmjeravanja kazne je raspon kazne utvrđen za određeno djelo i svrha kažnjavanja. novčana kazna se neće izvršiti. Ako se novčana kazna ne plati nema prinudnog izvršenja. sud je dužan uzeti u obzir imovno satnje učinioca. Ako nije moguće izricanje na ovaj način. Tako obrazloženje ne znači ništa. druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinoca i sl. Zakon nije taksativno propisao otežavajuće i olakšavujeće okolnosti. a ostatak se pretvara u kaznu zatvora. već uvijek alternativno uz kaznu zatvora. Motiv izvršenja djela. već je naveo one najtipičnije koje se u praksi najćešče ponavljaju. Iste okolnosti nekada mogu biti I olakšavajuće I otežavajuće. pobude iz kojih je djelo učinjeno. Taj rok je od 15 dana do 6 mjeseci. dužan je u presudi obrazložiti u čemu se manifestuje ta okolnost. bolest članova porodice i sl. okolnosti pod kojim je djelo učinjeno. Ovdje se radi o supletornoj kazni. da je invalid. vrijeđanjem od strane oštećenog i sl. s tim da zatvor ne može preći jednu godinu. uz ostale okolnosti. Novčana kazna Izriče se u tzv. motiv je otežavajuća okolnost. ali te okolnosti treba objasniti u smislu da je optuženi bolestan. Sud može na molbu osuđenog lica dozvoliti plaćanje novčane kazne u ratama. Stranica 26 od 248 . njegovo držanje nakon učinjenog djela. Izvršava se samo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. Osuđeni može platiti samo dio novčane kazne. Uz to. raniji život učinioca. fiksnim dnevnim iznosima u rasponu od 5 do 360 dnevnih iznosa. te okolnosti su pravilno iskazane i vrednovane. Nakon smrti osuđenog. a u slučaju koristoljublja do 1 milion KM. Izriče se samo na pune godine. Sud je dužan u presudi navsti tačno razloge u pogledu imovnog stanja učinioca koje je imao u vidu prilikom odmjeravanja novčane kazne. izriče se u određenom novčanom iznosu od 150 do 50. Također nije pravilno uopšteno navođenje «okolnosti pod kojima je djelo učinjeno». a ako je novac upotrijebio na provod ili kockanje. Uskovni otpust se ne može dati. 25. npr. U odnosu na amnestiju i pomilovanje pooštreni su uslovi te se amnestija i pomilovanje mogu dati tek nakon izdržane 3/5 izdržane kazne. Raspon ove kazne je od 20 do 45 godina. Ne može se izreći mlađem punoljetnom licu. drugim primanjima. da ima više maloljetne djece. Izdržava se samo u ustanovama zatvorenog tipa. Ako je učinilac prisvojio novac radi lječenja oboljelog djetea motiv je olakšavajuća okolnost. izvršenje se obustavlja. sudovi često nepravilno navode da su uzeli u obzir olakšavajuću okolnost «lične prilike optuženog». U tom slučaju rok plaćanja može biti do dvije godine. već se donosi rješenje o zamjeni novčane kazne pri čemu se svakih započetih 50 KM računa kao jedan dan zatvora. jačina ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. Te okolnosti su: olakšavajuće i otežavajuće.

KZFBiH. npr. slučajevi prekoračenja nužne odbrane. Nema više instituta pooštravanja kazne osim kažnjavanja višestrukih povratnika (više puta učinili isto ili istovrsno KD) 27. kod krivičnog djela ubistva propisana je kazna u rasponu od 5-15g. oštećenog je posjećivao u bolnici. KZFBiH u tom slučaju kazna se može ublažiti do 1g zatvora. OSLOBAĐANJE OD KAZNE Stranica 27 od 248 . ispod posebnog zakonskog mimimuma. Ublažavanje kazne može biti po mjeri i po vrsti. bitno smanjenje uračunljivosti. a ublažavanje po vrsti kada je umjesto kazne zatvora izrekao novčanu kaznu kao blažu. pokušaja. Ublažavanje može biti zakonsko i sudsko. međutim sa obzirom na raspon kazni za ovo KD sigurno je da se u pravilu kazna neće ublažiti do te granice. Granice ublažavanja su iste i kod zakonskog i sudskog ublažavanja. U ovom slučaju. Također nije pravilno samo navođenje «ranijeg života optuženog». Pravilno je da se umjesto toga navede konkretno da li je optuženi ranije osuđivan ili prekršajno kažnjavan.Nije pravilno paušalno navođenje da je sud cijenio «držanje učinioca nakon učinjenog djela» ako to nije konkretizovano u smislu da je optuženi nakon učinjenog djela naknadio štetu oštećenom ili u tom pravcu izrazio spremnost. prekoračenja krajnje nužde. Prilikom ublažavanja kazne sud će posebno uzeti u obzir najmanju i najveću mjeru propisane kazne za to djelo. kako je oštećenom pružio pomoć. To su npr. stav 1. tačka 1. 26. treba se raditi o osobito olakšavajućim okolnostima koje eksplicitno i detaljno moraju biti navedene u presudi. a niti poricanje krivičnog djela od strane učinioca. za koja djela i na koje kazne. Kod novčane kazne. Zakonsko ublažavanje postoji u slučaju kad zakon propisuje da se učinilac može blaže kazniti. da kazna u svakom slučaju bude adekvatna i primjerena konkretnom učiniocu i djelu. Ublažavanje po mjeri postoji kada je sud u okviru iste vrste kazne kaznu izrekao ispod donje granice propisane u zakonu za to djelo tj. Npr. Ublažavanje kazne uvijek je fakultativno. uz sve ove okolnosti moraju se uzeti u obzir i konkretno obrazložiti imovne prilike optuženog. pravne zablude. kod krivičnog djela otmice -ako je učinilac dobrovoljno pustio oteto lice prije nego je ostvaren njegov cilj (zahtjev). UBLAŽAVANJE KAZNE Ublažavanje kazne znači odmjeravanje kazne ispod donje granice propisane za to djelo ili izricanje blaže vrste kazne. tj. Postoji mogućnost ublažavanja i kada je kod pojedinih krivičnih djela propisana takva mogućnost. Pravila o tome kako se vrši ublažavanje propisana su u članu 42. Pravilno vrednovanje olakšavajućih i otežavaućih okolnostu u svakom konkretnom slučaju osigurava princip individualizacije kazne. Po članu 42. Sudsko ublažavanje postoji onda kad sud utvrdi da postoje osobito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja. Nije dovoljno da se radi samo o olakšavajućim okolnostima. sud je dužan da u presudi konkretno navede koje je to osobito olakšavajuće okolnosti utvrdio koje su dovele do ublažavanja kazne a ne samo paušalno to navesti koristeći neke fraze. Nikada se ne može uzeti kao otežavajuća okolnost ono što čini zakonsko obilježje krivičnog djela. pomaganja.kada je riječ o sudskom ublažavanju kazne.

nepodoban pokušaj. jedinstvena kazna ne smije biti veća od 8 godina. niti preći 20 godina. izbjegavanje izdržavanja kada je učinilac ispunio obavezu prije izricanja prvostepene presude i sl. prekoračenje krajnje nužde pod osobito olakšavajućim okolnostima. Zakon nije propisao izricanje jedinstvene kazne u slučaju da su za sva djela utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora. Postoji idealni i realni sticaj. U slučaju sticaja sud prvo utvrđuje pojedinačne kazne za svako učinjeno krivično djelo. pravna zabluda. jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedinačne. Realni sticaj postoji kada je učinilac sa više radnji učinio više krivičnih djela. ako su utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora i zatvora. 28. izuzev što se kod izricanja kazne uzima kao otežavajuća okolnost ako je učinilac ranije učinio više istovrsnih djela za koja je osuđen. Idealni sticaj postoji kada je jednom radnjom učinjeno više krivičnih djela npr. Postoji i posebni slučaj oslobađanja od kazne za krivična djela učinjena iz nehata. jedinstvena kazna ne može preći zbir pojedinačnih kazni itd. Kad postoji mogućnost oslobađanja od kazne. Sticaj može biti homogeni i hetergeni. učinilac je drugo lice tjelesno povrijedio. princip apsorpcije tj..To je poseban institut krivičnog materijalnog prava. Po važećem zakonu oslobađanje od kazne je fakultativno. U nedostatku takve odredbe sud bi izrekao Stranica 28 od 248 . Može se primjeniti samo kad to zakon izričito predviđa. to će najćešče biti slučaj kod saobraćajnih nezgoda u kojima strada član porodice ili čitava porodica učinioca ili npr učinilac čisti oružje i iz nepažnje pogine član porodice. teža kazna apsorbuje kaznu zatvora. U zakonu su propisana pravila po kojima se izriče jedinstvena kazna. Fakultativno oslobađanje od kazne postoji kod prekoračenja nužne odbrane usljed jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom. a nakon toga ukrao tuđu pokretnu stvar. Ovu mogućnost zakon izražava riječima «sud može učinioca osloboditi od kazne». Npr. To će biti u slučaju izvršenja djela iz nehata. npr. To je tzv. izreći će se jedinstvena kazna zatvora po prethodnim pravilima. ali ne smije dostići njihov zbir. Homogeni je kada su u pitanju istorodna krivična djela. STICAJ KRIVIČNIH DJELA Sticaj krivičnih djela postoji kada je učinilac jednom radnjom učinio više krivičnih djela za koja se istovremeno sudi. to znači oglašava se krivim ali umjesto izricanja kazne u presudu se unosi odredba o tome da se oslobađa od kazne. Ako su pojedinačne kazne do 3 godine. To je zakonsko ovlaštenje o mogućnosti oslobađanja učinioca od kazne. Podjela na homogene i heterogene u praksi nema značaj. U slučaju pojedinačnih novčanih kazni. Ako su utvrđene kazne zatvora i maloljetničkog zatvora. kazna se može neograničeno ublažavati. Presuda kojom se učinilac oslobađa od kazne je osuđujuća. spriječavanje službenog lica u vršenju službene radnje u situaciji kada je izvršilac izazvan nezakonitim ili grubim ponašanjem službenog lica. jedinstvena kazna će odgovarati utvrđenoj kazni dugotrajnog zatvora. pucanjem iz vatrenog oružja ubije ili povrijedi dva lica. a heterogeni kada su u pitanju različita krivična djela (protiv imovine i krvni delikt). Ako je sud utvrdio više pojedinačnih kazni zatvora. npr. a zatim primjenom pravila o izricanju jedinstvene kazne izriče jedinstvenu kaznu. kad posljedice tog djela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja.

radiće se o sticaju krivičnih djela.detaljna pravila izricanja jedinstvene kazne utvrđena su zakonom. neće se donositi za te radnje oslobađajuća presuda kao u slučaju sticaja. Na ovaj način radnje koje predstavljaju krivično djelo krađe i sitne krađe uklopljene su u krivično djelo teške krađe i time su izgubile svoju pravnu samostalnost. ako učinilac u određenom vremenskom intervalu dva ili više puta tjelesno povrijedi isto lice. U slučaju da se nakon presuđenja otkriju nove radnje. Kod krivičnih djela koja su usmjerena protiv nekog ličnog dobra čovjeka. Ovdje su ispunjeni svi uslovi za postojanje produženog krivičnog djela. obične krađe i teške krađe u određenom vremenskom intervalu i za sve te radnje sudi se istovremeno. varijabilni faktor. Sporedna kazna izriče se ako je utvrđena makar za jedno KD. već o sticaju krivičnih djela. Ovo iz razloga što svaka fizička osoba uživa samostalnu i potpunu krivičnopravnu zaštitu. potrebno je i identičnost oštećenog. da su sve radnje izvršene sa umišljajem. međutim. pored ovih uslova. Dakle. one će se pravno kvalifikovati kao jedno krivično djelo teške krađe i za to djelo će se izreći jedna kazna. Kod nekih krivičnih djela. ne može se raditi o produženom djelu. Npr. tjelesni integritet. 30. 29. izreći će se jedinstvena kazna po pravilima o sticaju. Uslov je da sve radnje predstavljaju takvu kontinuiranu djelatnost koja odaje privid jedinstvene prirodne cjeline. sve pojedinačne krivičnopravne radnje gube svoju pravnu samostalnost i uklapaju se u jedinstvenu kriminalnu djelatnost kao njeni sastavni djelovi. Pri tome će se u novu jedinstvenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i dio izdržane kazne po ranijoj Stranica 29 od 248 . ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU Ako se sudi za krivično djelo koje je učinjeno prije započinjanja izdržavanja kazne po ranijoj osudi. PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO Produženo krivično djelo je oblik prividnog realnog sticaja. OSNOVNO PRAVILOJEDINSTVENA KAZNA MORA BITI VEĆA OD POJEDINAČNIH. To je tzv. tijelo ili dostojanstvo) U praktičnom smislu. npr. Ako se pak u toku suđenja utvrdi da neke radnje iz sastava produženog djela nisu dokazane. međutim.NE SMIJE PREĆI NJIHOV ZBIR. postojala bi mogućnost ponavljanja krivičnog postupka. Sve ove pojedinačne radnje moraju biti sadržane u optužnici i presudi. Identičnost oštećenog se javlja kod KD usmjerenih na lično dobro nekog čovjeka (život. npr. ako su povrijeđena različita lica.jedinstvenu kaznu koja bi odgovarala najtežoj od utvrđenih kazni a ako su iste onda bilo koju od njih. život. ili za djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne. one će se jednostavno ispustiti iz opisa.NE SMIJE PREĆI ZAKONSKI MAKSIMUM OD 20 g. da postoji određeni vremeski kontinuitet između tih pojedinačnih radnji. Ono postoji kada je isto lice izvršilo više istih ili istovrsnih vremenski odvojenih radnji od kojih svaka pojedinačno sadrži sva zakonska obilježja krivičnog djela. radiće se o produženom krivičnom djelu. Tako nastala nova jedinstvena pravna cjelina pravno se kvalifikuje po najtežoj radnji i po njoj izriče jedna kazna. Kod produženih krivičnih djela zastarjelost krivičnog gonjenja nastupa izvršenjem poslednje radnje koja ulazi u sastav produženog djela. dostojanstvo ličnosti i sl. osumnjičeni je učinio u produženju krivično djelo sitne krađe.

Izuzetno. Nakon izdržavanja 15g dužan je izdržati preostale 4g od prve kazne. Što znači maksimalno kod sticaja može biti jedinstvena 20g njemu bi ostalo da odleži još 4g. ako se radi o krivičnom djelu učinjenom za vrijeme izdržavanja kazne. Međutim. ne može se eskulpirati učinilac kojem je oštećeni rekao da ga ubode nožem. 32. Ukoliko je do povrede došlo grubim odstupanjem od pravila sportske discipline. Ljekari su dužni građanima pružati pomoć.presudi. ali može uticati na odmjeravanje kazne. npr. Uslovna osuda Uslovna osuda se izriče prema krivično odgovornom učiniocu kada se ocijeni da je u pitanju djelo manjeg značaja i da nije nužno izricanje kazne radi krivičnopravne zaštite i kada se može očekivati da će samo upozorenje uz prijetnju kaznom dovoljno uticati na učinioca da više ne čini krivična djela. 31. postojalo bi krivično djelo. Ovog u praksi malo ima. Uslovna osuda može se izreći ako je učiniocu utvrđena novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. Izuzetak Lice dobije 5g kazne. ako se primjenom sticaja ne bi mogla ostavriti svrha kažnjavanja s obzirom na trajanje neizdtržanog dijela ranije izrečene kazne. To vrijeme naziva se vrijeme kušnje ili provjeravanja a traje od 1 do 5 godina. prvo se izriče uslovna osuda.ne radi liječenja već radi eksperimenata postojalo bi KD nesavjesnog liječenja ili neko drugo. U tom slučaju izreći će se kazna za novo djelo neovisno od ranije izrečene kazne. Protivpravnost će biti isključena pod uslovom da je do povređivanja došlo pod okolnostima održavanja sportskih takmičenja u skladu sa pravilima. PRISTANAK POVRIJEĐENOG Pristanak povrijeđenog u pravilu ne isključuje postojanje krivičnog djela. a zatim se u njoj utvrđuje kazna i istovremeno određuje da se ta kazna neće izvršiti ako učinilac u određenom vremenu ne učini novo krivično djelo. uslovna osuda se može izreći ako je kazna od dvije godine ili novčana kazna utvrđena Stranica 30 od 248 . Kod izricanja uslovne osude. neće se postupiti kao u slučaju sticaja. MJERE UPOZORENJA To su uslovna osuda i sudska opomena. Ovo je značajno kod povreda nastalih na sportskim takmičenjima. Neko lice je npr osuđeno na 10g zatvora. Za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od 10 godina ili teža. Ovo iz razloga jer je odležao samo 1g ranije kazne te se izricanjem jedinstvene kazne ne bi postigla svrha kažnjavanja. Sportske discipline su društveno korisne te isključuju protivpravnost i postojanje krivičnog djela. nakon odležane 1g pobjegne i učini novo KD za koje mu se utvrdi samostalna kazna u trajanju 15g. nakon 8g pušteno je na dopust i tada učini novo KD za koje mu se utvrdi kazna zatvora u trajanju 12g. ako bi ljekar prilikom intervencije prekoračio ovlaštenja i intervencije vršio. Ako se ista pruža u skladu sa pravilima medicinske vještine i dođe do povreda nema ni protivpravnosti ni KD.

primjenom odredaba o ublažavanju. Može se izreći samo za djela za koja ja propisana novčana kazna ilii kazna zatvora do 1 godine. a to je da u određenom roku isplati zaostale obroke alimenatcije i da ubuduće redovno plaća alimenatciju. MJERE BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI) To su posebne krivične sankcije. ako za to postoje uslovi. uzdržavanje od upotrebe alkohola i opojnih droga. Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom To je uslovna osuda kojom se učinilac stavlja pod zaštitni nadzor. Može trajati od 6 mjeseci do 2 godine. a može i ukinuti uslovnu osudu. Ne može se izreći ako se ni odredbama o ublažavanju kazne ne može izreći kazna manja od 1g. posjećivanje psiholoških i drugih savjetovališta. Sud učiniocu može izreći jednu ili više mjera bezbjednosti. U ostalim slučajevima sud cijeni da li će opzvati uslovnu osudu. Uz uslovnu osudu mogu se odrediti i drugi dodatni uslovi kao: da vrati postignutu imovinsku korist. zaštite i nadzora. uslovna osuda obavezno se opoziva ako je učinilac za vrijeme kušnje učinio krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora 2 godine ili teža kazna. Zaštitni nadzor može obuhvatati liječenje u zdravstvenoj ustavovi. zabrana upravljanja motornim vozilom i obavezno liječenje od ovisnosti. 33. Jedan od uslova je da je sud utvrdio kaznu zatvora do 2g. Njena svrha je da se prema učiniocu krivičnog djela ne primjeni kazna za djela manjeg značaja kada to nije nužno radi krivičnopravne zaštite i kada se može očekivati da će samo upozorenje uticati na učinioca da ne čini krivična djela. Svrha njihovog izricanja je da se njihovom primjenom otklone stanja ili uslovi koji mogu uticati da učinilac ponovno vrši krivična djela. Zaštitni nadzor obuhvata: mjere pomoći. Npr kod izbjegavanja izdržavanja uz uslovnu osudu mogu se izreći dodatni uslovi . Zakon propisuje 5 mjera bezbjednosti. Cilj je da se primjenom zaštitnog nadzora bolje ostvari svrha uslovne osude i bolje društveno prilagođavanje osuđenog. Danas se prvo u presudi izriče uslovna osuda pa se onda utvrđuje kazna kojom se prijeti. Mjere bezbjednosti su: Stranica 31 od 248 . Uz sudsku opomenu mogu se izreći i određene mjere bezbjednosti kao što su: oduzimanje predmeta. Ako se osuđeni ne pridržava ovih mjera sud ga može opomenuti. osposobljavanje za određeno zanimanje i sl. Sud u presudi može odrediti jednu ili više obaveza zaštitnog nadzora. Sudska opomena Sudska opomena je posebna sudska sankcija. Ne može se izeči vojnim licima za krivična djela protiv oružanih snaga. Izriče se rješenjem koje ne sadrži odluku o krivnji. da ispuni druge zakonske obaveze i sl. a učinjena su pod takvim olakšavajućim okolnostima koja ih čine osobito lakim. da naknadi štetu nastalu krivičnim djelom. U tom slučaju prijenjuju se odredbe o sticaju. Ako uslovna osuda bude opozvana nova kazna izriče se po pravilima o sticaju. Postoje slučajevi obavezbog i fakultativnog opozivanja uvjetne osude.

35. Ove preporuke su: lično izvinjenje oštećenom. naknada štete. edukacija iz oblasti saobraćajnih propisa i sl. obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi 2. već da se izricanjem ovih preporuka na njega utiče da ne vrši krivična djela. rad u korist humanitarnih organizacija ili lokalne zajednice. Mjere pojačanog nadzora su: od strane roditelja. pojačan nadzor u drugoj porodici i pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne zaštite. Starijim maloljetnicima. 34. izuzetno može se izreći i kazna maloljetničkog zatvora. Njihova svrha je da se ne pokreće krivični postupak prema maloljetniku. Zavodske mjere su: upućivanje u vaspitnu ustanovu. Ranko ne pita Stranica 32 od 248 . Ove mjere mogu trajati najduže 1 godinu. uslovna osuda i sudska opomena im se ne može izreći. Uslovi za izricanje su: da je maloljetnik priznao krivično djelo i da je izrazio spremnost da se izmiri sa oštećenim. a neke sudija za maloljetnike. 37. upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje. ODGOJNE PREPORUKE1 To je novina u našem krivičnom zakonodavstvu. Disciplinske mjere su: sudski ukor i upućivanje u disciplnski centar za maloljetnike. VRSTE VASPITNIH MJERA Dijele se u 3 grupe: disciplinske. redovno pohađanje škole. oduzimanje predmeta Odredbe o mjerama bezbjednosti regulisane su u članovima od 71-78 KZFBiH. pored ovih mjera. usvojioca ili staraoca. mjere pojačanog nadzora i zavodske mjere. Prema tome. KRIVIČNE SANKCIJE PREMA MALOLJETNICIMA Mlađim maloljetnicima mogu se izreći samo odgojne ili vaspitne mjere. 36. obavezno liječenje od ovisnosti 3. djelatnosti ili dužnosti 4. KAŽNJAVANJE STARIJIH MALOLJETNIKA 1 Veno pita. Neke od ovih mjera izriče nadležni tužitelj. U postupku protiv maloljetnika obavezno je uključen organ starateljstva uz čiju stručnu pomoć sud određuje najadekvatniju mjeru u svakom konkretnom slučaju. Mogu se izreći za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili zatvor do 3 godine. zabrana upravljanja motornim vozilom 5. upućivanje u vaspitno-popravni dom.1. zabrana vršenje poziva. Koju će mjeru sud izreći maloljetniku prvenstveno zavisi od ličnosti maloljetnika i stepena njegove vaspitne zapuštenosti.

One nastaju silom nekog posebnog zakona koji ih predviđa. Ukoliko to nije potrebno radi završetka školovanja ili stručnog osposobljavanja. Ako postoji osuda za koju taj zakon veže određenu pravnu posljedicu. USLOVNI OTPUST Uslovni otpust je kriminalno-politička i penološka mjera. 38. 39. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE Nastaju po sili zakon akojim su propisane. Npr. 40. Dakle. Od učinioca će se oduzeti novac. maloljetnički zatvor izvršava se u posebnim kazneno-popravnim ustanovama za maloljetnike ili u posebnim odjeljenjima kazneno-popravnih zavoda opšteg tipa. predmeti od vrijednosti. Znači da lice prestaje sa izvršavanjem kazne u zatvoru i pušta se na slobodi da odsluži ostatak kazne. Ako oduzimanje nije moguće. Pravne posljedice osude sud ne izriče i ne unosi u presudu kao u slučaju mjera bezbjednosti. Dakle. Izriče se da bi se stimulisalo lično angažovanje osuđenih lica na prevaspitanje. U ovim slučajevima radni odnos prestaje danom upućivanje lica na izdržavanje kazne zatvora. gubitku određenih prava ili zabrani sticanja Stranica 33 od 248 . Ovo pod uslovom da se tokom izdržavanja kazne tako popravio da se s osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati. I drugo. pod uslovom da su ta lica znala ili su mogla znati da je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. O uslovnom otpustu odlučuje posebna komisija koju obrazuje Vlada FBiH. godine života. oduzeće se od njih ako ne dokažu da su kao naknadu dali punu vrijednost. da zbog teških posljedica djela i visokog stepena krivične odgovornosti ne bi bilo opravdano izricanje vaspitnih mjera. Imovinska korist može se oduzeti i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. i svaka druga imovinska korist pribavljena krivičnim djelom. a nakon toga se upućuje na izdržavanje kazne u kaznenopopravnu ustanovu za punoljetna lica. u zakonu o radu propisano je kao pravna posljedica osude prestanak radnog odnosa po sili zakona u slučaju osude za krivično djelo na kaznu zatvora preko 3 mjeseca. Pravne posljedice sastoje se u prestanku odnosnu. Ili u slučaju državnih službenika i namještenika prestanak radnog odnosa u slučaju osude na kaznu zatvora preko 6 mjeseci.Kažnjavanju podliježu samo stariji maloljetnici. U krivičnom zakonu čl 117120 propisan je potpun katalog ili vrste pravnih posljedica osude. tu je prisutan automatizam njihovog nastanka. učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. U kazneno-popravnoj ustanovi stariji maloljetnik može ostati do navršene 23. a da li će neka od njih i nastupiti potrebno je da bude propisana u nekom zakonu. uslovni otpust se može opozvati. do isteka izrečene kazne ne smije učiniti novo KD. Ako je imovinska korist prenesena na bliske srodnike. a naročito da neće činiti krivična djela. Maloljetnički zatvor propisan je u rasponu od 1 do 10 godina. a izuzetno i 1/3. Uslovni otpust se može primjeniti ako je osuđeni izdržao ½ izrečene kazne. Nastupaju danom pravosnažnosti presude. U slučaju izvršenja novog djela. ODUZIMANJE IMOVINSKE DOBITI Osnov oduzimanje imovinske koristi sadržan je u zakonskoj odredbi da niko ne može zadržati imovinsku korist potignutu izvršenjem krivičnog djela. i to pod uslovima da je učinio djelo za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina.

određenih prava. U oblasti odbrane sastoje se u zabrani sticanja unaprijeđenja ili skidanja čina i sl. Pri tome se u rok zastarjevanja uračunava vrijeme koje je proteklo do obustave Stranica 34 od 248 . a ako je otpočelo ne može se produžiti. sudske opomene ili oslobađanja od kazne. Rok je jedna godina od pravosnažnosti sudke odluke. To se naziva zastarjelost krivičnog gonjenja. To je tzv. Osude briše po službenoj dužnosti organ unutrašnjih poslova nadležan za vođenje kaznene evidencije. Ako je kazna izmjenjena amnestijom ili pomilovanjem. 43. Osuđeno lice može podnijeti molbu sudu koji je donio odluku u prvom stepenu. Od ovog instituta ima puno tehničkih operacija koje su propisana ZKP-om. Na molbu osuđenog lica sud može odrediti brisanje osude na zatvor preko 1-3 godine. one nastupaju autonomno. Postupak brisanja osude propisan je u ZKP-u. U slučaju brisanja osude. zastarjele ili oproštene kazne. pravne smetnje. Pravne posljedice se ne unose. presude kojom je osuđeni oslobođen od kazne. tada sud vrši određena izviđanja o ponašanju osuđenog i nakon toga odlučuje o molbi. Kada prestane zakonska smetnja tok zastarjevanja se nastavlja. prestaju pravne posljedice. Sud nema obavezu da prati da li će njegova presuda proizvesti pravnu posljedicu i da li će ona nastupiti . Postoji relativna i apsolutna zastarjelost. već ona iz pravosnažne presude. zastarjele ili oproštene kazne. ZASTARJELOST KRIVIČNOG GONJENJA Protekom određenog vremena prestaje ovlaštenje državnih organa za preduzimanje krivičnog gonjenja. 41. Novčana kazna briše se po isteku 3 godine od izvršene. Dakle. U toj situaciji krivično gonjenje ne može otpočeti. oproštene ili zastarjele kazne. Kada je osuda brisana. Kazna zatvora do 1 godine i kazna maloljetničkog zatvora brišu se nakon 5 godina od izdržane. Prema propisanoj kazni utvrđeni su zastarni rokovi. Ne mogu nastupiti u slučaju izricanja novčane kazne. uslovne osude. BRISANJE OSUDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE Iz kaznene evidencije brišu se sudska opomene. zastarjele ili oproštene kazne. prve se unose u presudu. ne može se brisati ni ranija ni docnija osuda. Mogu trajati najduže 10 godina. Najkraći zastarni rok je 2 godine a najduži 35 godina. Zastarjelost počinje teći od dana izvršenja krivičnog djela. OBUSTAVA I PREKID ZASTARJELOSTI Obustava zastarjelosti nastupa zbog neke zakonske tj. za brisanje nije bitna ta nova kazna. Apsolutna zastarjelost nastupa kada protekne duplo vrijeme predviđeno za relativnu zastarjelost. po proteku 5 godina od izdržane. Ako je u toku roka za brisanje osude izrečena kazna zatvora preko 3 godine. Uslovna osuda briše se po isteku roka provjeravanja. 42. Razlika u odnosu na mjere sigurnosti je što ove izriče sud a pravne posljedice osude nastupaju po zakonu. kao što to mora kod mjera bezbjednosti. a to vrijeme se računa od izdržane. ako u tom roku učinilac ne učini novov KD. Prema tome. kazna zatvora preko 3 godine se ne briše. u uvjerenju koje se izdaje građanima ta osuda se ne smije pominjati. Osude se ne mogu brisati za vrijeme trajanja mjera bezbjednosti. relativna zastarjelost. Rokovi zastarjelosti zavise od težine krivičnog djela i propisane kazne.

Amnestija se daje u formi zakona. radnje koje preduzimaju ovlašteni radnici organa unutrašnjih poslova prije pokretanja krivičnog postupka nemaju karakter procesnih radnji i ne dovode do prekida zastarjelosti. a ne može na vaspitne mjere i mjere bezbjednosti. ZASTARJELOST IZVRŠENJA KAZNE Zastarjelost izvršenja kazne – ista pravila kao i kod zastarjelosti krivičnog gonjenja. Zastarjelost se obustavlja samo u odnosu na ono lice na koje se odnose pravne smetnje. Prema tome. a ne utiče na druge saučesnike. Može se dati po molbi osuđenog lica ili njegovih srodnika i po službenoj dužnosti. određuje se brisanje osude ili ukida određena pravna posljedica osude. Pomilovanje se odnosi na poimenično određena lica. što znači da je daje zakonodavni organ. kada učinilac u vrijeme trajanja zastarjelosti učini isto takko teško ili teže krivično djelo. duševno oboljenje učinioca. Domašaj pomilovanja je nešto uži od amnestije. Stranica 35 od 248 . PREKID ZASTARJELOSTI Znači nastupanje takve okolnosti usljed koje je zaustavljen tok zastarjelosti tako da ona ponovo počinje da teče. Pomilovanja se obajavljuju u službenim novinama FBiH. 44. Može se odnositi na kaznu zatvora i maloljetničkog zatvora. Krug lica na koji se odnosi amnestija određen je u aktu o amnestiji. 45. Lica obuhvaćena amnestijom ne mogu se protiviti tome. ne zastarjevaju krivična djela predviđena međunarodnim pravom kao što su genocid. Prekid zastarjelosti nastupa u dva slučaja. Procesne radnje koje dovode do prekida zastarjelosti mogu preduzeti sud i ovlašteni tužitelj. Kao zakonske smetnje koje dovode do obustave zastarjevanja su: poslanički imunitet. Po našem zakonu princip je da gonjenje za krivična djela zastarjeva. Kod prekida zastarjelosti vrijemem koje je proteklo ne uračunava se u vrijeme zastarjevanja. To praktično znači da se ne navode pojedinačno lica nego se oslobađaju sva lica optužena za krivično djelo izbjegavanje vojne obaveze.zastarjevanja. 47. postupak ekstradicije i sl. 46. POMILOVANJE Daje se odlukom koju donosi Predsjednik FBiH u dogovoru sa potpredsjednicima. preduzimanjem svake procesne readnje koja se preduzima radi gonjenja učinioca. ratni zločin i sl. prvo. i drugo. već zastarjevanje počinje iznova i može trajati sve do nastupanja apsolutne zastarjelosti. potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne. zamjena izrečene kazne blažom. AMNESTIJA Amnestija je akt kojim se poimenično neodređenom krugu lica daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili abolicija. Izuzetno.

48. KRIVIČNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA Član 128 KZFBiH. Krivično mogu biti odgovorna sva pravna lica osim BiH, entiteta, BD, kantona, gradova, opština i mjesnih zajednica. Odgovornost postoji ako je učinilac fizičko lice učinio krivično djelo u ime, za račun ili u korist pravnog lica. Pravno lice je odgovorno i kada učinilac za krivično djelo nije odgovoran. Pravno lice može odgovarati i ako je krivično djelo učinjeno prije početka stečajnog postupka ili u toku tog postupka. U slučaju stečaja, pravnom licu se ne može izreći kazna već samo mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta ili se može izreći mjera oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Kazne za pravna lica su: novčana kazna, oduzimanje imovine i prestanak pravnog lica. Mjere bezbjednosti: oduzimanje predmeta, objavljivanje sudske presude, zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti. Pravne posljedice osude su zabrana rada na osnovu dozvole, ovlaštenja ili koncesije koje je izdala strana država i zabrana rada na osnovu dozvole, ovlašćenja ili koncesije koje su izdale domaće institucije.

Stranica 36 od 248

07.01.2006. MALIK HADŽIOMERAGIĆ 1. OSNOVNA NAČELA (PRINCIPI) KRIVIČNOG POSTUPKA Osnovna načela se odnose na osnovne pojmove krivičnog postupka i predstavljaju opća pravila koja vladaju procesnim radnjama i subjektima radi ostvarenja ciljeva krivičnog postupka. Neka načela su izričito predviđena u glavi 1 (čl. 1-20, osnovna načela) ZKP FBiH, i još izvan toga u čl. 52 ZKPFBiH (načelo mutabiliteta). Pored ovih načela koja su izričito predviđena, postoje i načela koja nisu posebno formulisana u zakonu, ali analizom niza zakonskih odredaba proizilazi da postoje i druga načela (javnosti, usmenosti, kontradiktornosti, neposrednosti, itd.) Provođenje nekog načela nekada nije moguće u punom kapacitetu, a nekada se sprovođenje nekog načela sukobljava sa nekim drugim načelom, pa se ona provode koliko je to moguće. Kada je u pitanju prva situacija (načelo nije moguće do kraja sprovesti) postoji npr. u primjeni načela javnosti, jer može biti iz nekih razloga isključena opća javnost (građani, novinari i sl.), i u toj situaciji se pomenuto načelo svodi samo na stranačku javnost, koja ne može biti isključena, sa izuzetkom kada se primjenjuju disciplinske mjere (npr. isključenje optuženog sa pretresa zbog ometanja rada suda). Druga situacija (kada se načela «sukobljavaju» i jedno drugo ograničavaju) postoji npr. u primjeni raspravnog načela (koje ovlaščuje stranke i branitelja da rikupljaju procesnu građu – dokaze), koje je na suđenju ograničeno inkvizitorskim načelom (pravom suda da također na suđenju prikuplja dokaze, poziva svjedoke i vještake i postavlja im pitanja) ne samo koje je pozvao, već i svjedocima i vještacima koje su sstranek pozvale. Načela koja se izričito pominju su: načelo pravičnog i zakonitog vođenja krivičnog postupka, pretpostavka nevinosti, In dubio pro reo, ne bis in idem, pravo na odbranu, optreba jezika i pisma, zakonitost dokaza, jednakost u postupku, slobodna ocjena dokaza, akuzatornost, legalitet krivičnog gonjenja. Imamo načela koja se izričito ne pominju kao načela, i to: načelo usmenosti, javnosti, kontradiktornosti, itd. 2. PRETPOSTAVKA (PREZUMPCIJA) NEVINOSTI Ovo načelo jeste ustavno načelo. Isto tako, ovo je načelo u međunarodnim dokumentima i to u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, odakle je preuzeta i ugrađena u naš krivični postupak. Pod ovim načelom se podrazumijeva de se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja. Pretpostavka nevinosti važi u toku cijelog krivičnog postupka sve dok presuda ne stupi na pravnu snagu, a što izričito proizilazi iz zakonske odredbe.

Stranica 37 od 248

S obzirom da je kod nas usvojena prezumpcija nevinosti, osumnjičeni, odnosno, optuženi je oslobođen obaveze da dokazuje svoju nevinost, već je obaveza tužitelja da dokazuje njegovu krivnju. Radi toga, optuženi nije dužan da se brani tj. ima pravo na odbranu. Iz ovog prava da nije dužan da se brani dalje proizilazi da je on u stvari obavezan da se odazove pozivu organa koji vodi krivični postupak, ali nije dužan da dokazuje svoju nevinost. Sud mora donijeti oslobađajuću presudu ne samo kada je uvjeren u nevinost optuženog, već i u situaciji kada nije uvjeren ni u njegovu krivnju. Dakle, u sumnji se mora ići u korist optuženog. Iz svega ovog proizilazi da se jedino pravomoćnom presudom kojom se optuženi oglašava krivim može osporiti pretpostavka nevinosti. Pretpostavka nevinosti nije prepreka da se presuda zasnuje na priznanju krivnje od strane optuženog ili na sporazumu o priznanju krivnje. U vezi ovog načela treba još dodati da danas vrlo česti imamo pisanja u štampi koja ne odgovaraju onome što predviđa ovo načelo. To zbog toga što je sudska praksa davno zauzela stav da je prikazivanje osumnjičenog u toku istrage ili na glavnom pretresu kao nesumnjivog izvršioca krivičnog djela suprotno pretpostavci nevinosti. Također u većini slučajeva se navodi da je osumnjičena / optužena osoba počinila KD umjesto da se iznose samo činjenice tj da je npr protiv NN osobe u toku istražni postupak zbog određenog krivičnog djela. 3. NAČELO IN DUBIO PRO REO Načelo pretpostavke nevinosti ima jednu od neposrednih posljedica, a to je ovo načelo in dubio pro reo, prema kome sumnja u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježje krivičnog djela ili o kojima ovisi primjena neke odredbe krivičnog zakonodavstva se rješava presudom na način koji je povoljniji za optuženog. Dakle, radi se o načelu in dubio pro reo ili načelu koje je izraz pogodovanja optuženom. Prema tome, ove situacije u smislu načela in dubio pro reo rješavaju se na način koji je pogodniji za optuženog. Posljedično ovom načelu, svaka sumnja u postojanje neke odlučne činjenice2 mora se odraziti u korist optuženog. Ovo dosljedno znači: 1. činjenice koje su na štetu optuženog moraju se utvrditi sa potpunom sigurnošću, u angloameričkom sistemu to je standard „Izvan svake razumne sumnje“ ukoliko postoji sumnja u pogledu tih činjenica one se ne mogu uzeti kao utvrđene , pa se smatra da nisu utvrđene. 2. činjenice koje su pogodne za optuženog imaju se uzeti da postoje bez obzira što nije utvrđeno da li one sa sigurnošću postoje. Oe činjenice se uzimaju kao utvrđene čak i ako je samo vjerovatno njihovo postojanje, odnosno ako se sumnja u njihovo postojanje. Ovdje se govori o postojanju sumnje u pogledu odlučnih / pravno relevantnih činjenica. Ovo načelo se odnosi na te činjenice koje predstavljaju bitno obilježje / elemenat KD. Odlučna činjenica u KD ubistva npr je da je neko udario nekoga sjekirom. Na tome će se bazirati
2

Odlučne činjenice – činjenice na kojima se direktno zasniva primjena neke zakonske odredbe.

Stranica 38 od 248

primjena zakonske odredbe. To su činjenice na kojima se direktno temelji i zasniva zakonska odredba. 4. NAČELO NE BIS IN IDEM Ovo načelo se odnosi na zabranu ponovnog suđenja u istoj krivičnoj stvari. Iz tog načela koje garantuje optuženom da neće biti suđen za istu stvar možemo reći da ima svoje uporište u međunardonim dokumentima i to Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP) i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima (MPGPP). Ovo načelo, još preciznije rečeno, znači da se niko ne može ponovo kazniti u postupku iste države za djelo za koje je već jednom pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i krivičnim postupkom te države. Načelo ne bis in idem obuhvata dva kumulativna uvjeta, što znači da ta oba uvjeta moraju biti ispunjena, a to je: da je krivični postupak već vođen protiv određene osobe za određeno djelo3 («niko ne može biti ponovno osuđen za djelo za koje je već bio suđen») i − da je donesena pravomoćna sudska odluka u tom krivičnom predmetu («za koje je donesena pravomoćna sudska odluka»).

Dakle, zabrana dvostrukog suđenja se odnosi na osobu i na djelo za koje je bila suđena tj. na osobu protiv koje je za to djelo vođen krivični postupak i donesena pravomoćna sudska odluka. Ovdje dolaze u obzir presude i rješenja. Dakle, ovakve pravomoćne sudske odluke znače da je pravna stvar Res Iudicata. Odluka koje je stekla snagu res iudicata je neopoziva. Samo u postupku po vanrednom pravnom lijeku (ponavljanje postupka) može se isključiti primjena principa ne bis in idem. U zakonskoj odredbi u kojoj je formulisano ovo načelo treba obratit pažnju da se ono odnosi na djelo ( a ne KD) za koje je neko već bio suđen i za koje je donešena pravomoćna sudska odluka. Npr. Ako je u jednom događaju u kome je jedna ženska osoba bila napadnuta sa metalnom šipkom i zadobila povrede opasne po život , pa tužilac optuži napadača za KD nasilničkog ponašanja. Nakon pravomoćnosti presude ne može se predomisliti i optužiti za djelo za koje je već donesena pravomoćna presuda u smislu da ga optuži za KD pokušaj ubistva. Ako prekršajni sud donese odluku koja postane pravosnažna, nema smetnje za vođenje krivičnog postupka. Kazna zatvora koju je osuđenik platio za prekršaj uračunava se u kaznu zatvora izrečenu presudom. Ako se završi krivični postupak prije prekršajnog (npr priznavanjem krivnje) i presuda postane pravosnažna , prekršajni postupak se ne može voditi. 5. NAČELO PRAVO NA ODBRANU
3

Djelo – misli se na sam događaj zbog kojeg se sudi, a ne na krivično djelo propisano zakonom; u suprotnom, tužitelj bi mogao da više puta prekvalifikuje krivično djelo i pokreče postupke

Stranica 39 od 248

optuženom postaviti branitelj ukoliko on sam ne angažira branitelja. Materijalna odbrana predstavlja pravo osumnjičenog da se sam brani. a postoje i situacije kada on može sam tražiti postavljanje branioca (pravo na odbranu siromašnih). osumnjičenom se mora ostaviti dovoljno vremena za pripremanje odbrane. a njeni konkretni oblici obuhvataju iznošenje činjenica in favorem (u korist) osumnjičenog. suština leži u modelu amicus curiae (prijatelji suda). može se ostvarivati us. Stranica 40 od 248 . odnosno. U skladu sa ovom odredbom je i dužnost sudije odnosno predsjednika vijeća da se stara za svestrano pretresanje predmeta. Anglosaksonski sistem ima brigu da u svakom slučaju osumnjičenom/optuženom obezbijedi branitelja . Ova ustanova motivirana je željom da se izjednači tužilac i osoba koja je u postupku osumnjičena/optužena a nema branitelja. ulaganje žalbe itd. odnosno. tako i one činjenice koje mu idu u korist. Pravo na materijalnu i formelnu odbranu garantirano je u toku cijelog postupka. 6. bilo materijalna bilo formalna. Materijalna i formalna odbrana jesu takve odbrane koje jedna drugu dopunjuju. Na glavnom pretresu jednakost u postupanju suda se odnosi na to da je sud obavezan da ispituje i utvrđuje takve činjenice. slučajevi bligatorne odbrane i kada su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za to ne može se desiti da se ne odredi branilac. O takvim odredbama u zakonu odnosno njihovoj sadržini postoje odgovarajuće odredbe i u ustavu i EKLJP-u i MPGPP. Kod nas je to izbalansirano činjenicom da sud u svakom trenutku može postavljati pitanja. optuženog. utvrđivanje istine i otklanjanja svega što odugovlači postupak. a radi se o obaveznoj odbrani. Radi toga je u zakonu izričito predviđeno kao dužnost suda i drugih organa koji učestvuju u krivičnom postupku da sa jednakom pažnjom ispituju i utvrđuju kako činjenice koje terete osumnjičenog. optuženog. U onim slučajevima kada to zakon izričito predviđa mora se osumnjičenom/optuženom postaviti branilac po službenoj dužnosti. Npr. U zakonu je predviđeno da će se radi ostvarivanja formalne odbrane osumnjičenom. Ove dvije odbrane se međusobno dopunjavaju. Postoje dakle. branitelj ne može odustati od već izjavljene žalbe bez posebnog ovlaštenja-punomoći optuženog.U pitanju je načelo koje se odnosi na ostvarivanje prava na odbranu. preduzimanje procesnih radnji (npr. Branitelj može predlagati dokaze i preduzimati procesne radnje samo ako su u korist osumnjičenog. NAČELO JEDNAKOSTI U POSTUPANJU Ovo načelo se odnosi na utvrđivanje stine u krivičnom postupku. tužitelja i druge organe koji učestvuju u krivičnom postupku. predlaganje dokaza. Stranke i branitelj imaju pravoda pozivaju svjedoke kako bi se utvrdilo činjenično stanje.eno li pismeno. a formalna odbrana jeste odbrana putem branitelja. proizilazi da se dužnost ispitivanja i i utvrđivanja pravno relevantnih činjenica odnosi na sud.u. Isto tako. odnosno. a ne doprinosi rješenju stvari. Iz ove zakonske odredbe koja se odnosi na načelo jednakosti u postupanju. ispitivanje svjedoka ili vještaka). Postojji materijalna i formalna odbrana. Odbrana.

Kada nasuprot tome. pa zato kažemo da je modificirano). tužitelju i drugim organima koji učestvuju u krivičnom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenice slobodno. posljedica ovog razdvajanja funkcija jeste da sud nikada ne može po službenoj dužnosti pokrenuti i voditi krivični postupak ako nema zahtjeva tužitelja. zatim funkciju odbrane koju ostvaruje osumnjičeni. krivični postupak se može pokrenuti i voditi samo protiv one osobe za koju tužitelj to traži da se protiv te osobe vodi krivični postupak i Stranica 41 od 248 . Kada je u pitanju tužitelj potrebno je da ispituje i činjenice koje idu u korist osumnjičenom/optuženom jer je to njegova moralna i zakonska obaveza. vijeće. ako na to ukaže žalba. odnosno.Na glavnom pretresu se ne izvode samo dokazi koje su predložile stranke i branitelj. Po logici ovo načelo zahtjeva da se u obrazloženju presude navedu odgovrajući razlozi (zašto se povjerovalo kojem dokazu te koje činjenice su uzete kao dokazane i zašto se određenim dokazima poklonila vjera). Pri tome treba naglasiti da je sud. krivični postupak se vodi u obliku spora između dvije strane – stranke (tužitelja i osumnjičenog) pred sudom. (prije toga je postojao inkvizitorski princip) to je imalo za posljedicu razdvajanje osnovnih finkcija u krivičnom postupku i to na funkciju pokretanja i vođenja postupka i uopšte funkciju krivičnog gonjenja što ostvaruje tužitelj. postoji zahtjev tužitelja. U istrazi se zakonito prikupljaju dokazi koje će optužba izvesti na glavnom pretresu. Ovo načelo jednakosti u postupanju jeste u stvari modificirano inkvizitorsko načeko (suženo je u odnosu na raniji ZKP. Prema tome. Prema tome. Isto tako. da u ocjeni da li postoji ili ne postoji neka činjenica nisu vezani niti ograničeni posebnim formalnim ili dokaznim pravilima. probjerava na osnovu čega je prvostepeni sud izveo zaključak da neka odlučna činjenica postoji. 8. PRINCIP AKUZATORNOSTI Načelo akuzatornosti (optužno načelo) traži da za pokretanje i provođenje krivičnog postupka postoji zahtjev tužitelja. I ne samo to. odnosno. ne postoji. Nakon što je usvojeno optužno načelo. treba dodati da ovo načelo slobodne ocjene dokaza sagledava i žalbeni sud u drugostepenom postupku. odnosno. odnosno. NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA Ovo načelo daje pravo sudu. optuženi uz ili bez branitelja i konačno funkciju presuđenja koju vrši sud. slobodna ocjena dokaza je ocjena oslobođena od pravnih pravila koja bi apriori određivala vrijednost pojedinih dokaza. u smislu ovog principa navedenog u članu 281/2. prilikom donošenja presude dužan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima i na osnovu takve ocjene izvesti zaključak o tome da li je neka činjenica dokazana. bez tužitelja se ne može ni pokrenuti niti voditi krivični postupak. već i dokazi koje je naredio sudija. odnosno. odnosno. Vjera se poklanja samo dokazima iznesenim na glavnom pretresu. Načelo slobodne ocjene dokaza se primjenjuje u toku cijelog krivičnog postupka. 7.

Druga pretpostavka u okviru ovog principa krivičnog gonjenja odnosi se na nepostojanje zakonskih smetnji za krivično gonjenje (nije nastupila zastarjelost. pravom oštećenog da podnese pritužbu Uredu tužitelja u roku od 8 dana od dana kada je npr. Za vrijeme suđenja dominiraju akuzatorski elementi. tužitelj ima pravo da u toku postupka odustane od krivičnog gonjenja ako za to postoje uvjeti (npr. Naš krivični postupak je u cjelini mješoviti akuzatorsko. Izuzeci od principa legaliteta krivičnog gonjenja propisani su: krivično djelo za koje se goni po odobrenju 2. On mora izvršiti ocjenu dokaza po slobodnom uvjerenju. obaveza je tužitelja da preduzme krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo. Npr. Treća pretpostavka odnosi se na izuzetke od principa legaliteta krivičnog gonjenja i primjenu principa oportuniteta (cjelishodnosti) krivičnog gonjenja. ali na kraju naš krivični postupak je ipak mješovit. Čim sud ima ovlaštenja da poziva svoje svjedoke i vještakenije čisto akuzatorski. nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja).inkvizitorski postupak. iako je prihvaćen princip legaliteta. Prva pretpostavka za primjenu ovog načela odnosi se na postojanje dokaza da je izvršeno krivično djelo.za djelokoje je predmet optužbe. 9. lakša krivična djela čiji su izvršitelji maloljetne osobe 1. krivično djelo za čije se krivično gonjenje predmet može ustupiti sttranoj državi 3. Kontrola mogućeg neopravdanog odustabka tužitelja od krivičnog gonjenja ostavruje se. Načelo oportuniteta znači pravo tužitelja da ne preduzme krivično gonjenje iako postoje zakonski uvjeti. djelo nije obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem). Pored prihvaćanja ovog principa u zakonu je omogućeno da tužilac od njega odustane npr u slučaju da nema dovoljno dokaza. Osim toga. ato je sve ono što je naprijed nabrojano. U smislu načela legaliteta. tužitelj mora preduzeti krivično gonjenje bez obzira na njegov osobni stav o tome da li je u nekom slučaju potrebno krivično gonjenje. kada su u pitanji krivična djela kpoja se gone po odobrenju itd. između ostalog. Ovo načelo prema svojoj definiciji ima tačno određeno značenje i nikako se ne može tumačiti u širem smislu da je kod nas akuzatorski postupak. Stranica 42 od 248 . obaviješten da tužitelj neće sprovoditi istragu. Tačnije u pojednim fazama dominiraju. osim ako to u zakonu nije drugačije propisano. krivično djelo za koje tužitelj može dati imunitet svjedoku 4. NAČELO LEGALITETA Prema ovom načelu. a to njegovo ovlaštenje sadržano je u načelu mutabiliteta.

Ako se neko pravno pitanje pojavi kao i potreba njegovog rješavanja. Ako je presudu donio sud nižeg ranga umjesto suda višeg ranga (općinski umjesto kantonalnog) učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka. O ovom pitanju sud može samostalno odlučiti po pravilima dokazivanja u krivičnom postupku i tada ovako rješenje pethodnog pitanja. Osim toga. U vezi prethodnih pitanja treba prije svega naglasiti da je to sporedni predmet krivičnog postupka i za rješavanje tog pitanja nadležan je sud u nekom drugom postupku (npr. odluka o tako rješenom prethodnom pitanju ima dejstvi samo za krivični predmet u vezi kojeg je ono raspravljano. parničnom ili vanparničnom) odnosno. prethodna pitanja su pitanja građanskog ili upravnog prava. Dosljedno tome sud mora prvo izvesti zaključak o kojem KD se radi. odnosno. onda sud koji sudi može odlučiti samo o tom pitanju po odredbama koje važe za dokazivanje u KP. moguće je da sud zastane sa krivičnim postupkom i da sačeka da to pitanje rješi drugi organ. Pravila o stvarnoj nadležnosti dijele krivične premete između sudova različitog ranga (npr. upravni organ). kada su u pitanju prethodn apitanja. u slučajevima kada postoji odluka nekog drugog suda ili organa te odluke ne vežu sud u pogledu ocjene da li je učinjeno KD. neki drugi državni organ (npr. SASATAV SUDA (FUNKCIONALNA NADLEŽNOST) Prema procesnim odredbama određeno je u kojem sastavu sud sudi u prvom stepenu i to ovisi od težine propisane kazne za KD koje je predmet postupka. Upravo i z razloga što rješenje tog pitaja ima učinak samo u krivičnom postupku ono se utvrđuje i njegovi razlozi iznose samo u obrazloženju presude. 11. a u krivičnom postupku postaju prethodna u slučaju kad od njihovog prethodnog rješenja zavisi primjena krivičnog zakona.10. Prema tome. općinskih i kantonalnih). Ovakvu svoju ocjenu sud vrši na temelju činjeničnog opisa djela iz Stranica 43 od 248 . Zato sud mora paziti na svoju stvarnu nadležnost. Prethodna pitanja su pravna pitanja i to ne mogu biti procesna ili činjenična pitanja. upravni organ ili drugi sud u parničnom postupku (npr o vlasništvu na nekoj stvari) Pri tome treba naglasiti nije vezan takvom odlukom tog drugog organa u pogledu ocjene da li je izvršeno krivično djelo. Stoga. Međutim. npr. PRETHODNA (PREJUDICIJALNA) PITANJA Da bi se rješavala prethodna pitanja potrebno je ispuniti određene uvjete. STVARNA NADLEŽNOST SUDA Pod pojmom stvarne nadležnosti podrazumijeva se ovlaštenje suda da odlučuje o određenoj vrsti predmeta ili da preduzima određene vrste procesnih radnji ili da obavlja i druge poslove propisane zakonom. propisi o stvarnoj nadležnosti uvijek garantiraju građanima da će im za određena krivična djela suditi sud određenog ranga.

a u postupku pred vijećem apelacionog odjeljenja kada je to predviđeno zakonom (situacija kada dođe do ukidanja prvostepebe presude pa drugostepeni sud otvori pretres).optužnice jer nije vezan za prijedloge tužitelja u pogledu pravne ocjene djela. Ukoliko tužitelj na glavnom pretresu izjavi da odustaje od krivičnog gonjenja sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija. tužitelj može odustati od krivičnog gonjenja. Prema tome. ako tužitelj u toku krivičnog postupka dođe do zaključka da više ne postoje stvarni ili pravni osnovi ta dalje krivično gonjenje. 13. PRINCIP MUTABILITETA Iz zakonske odredbe koja se odnosi na princip mutabiliteta proizilazi pravo tužitelja da odustane od krivičnog gonjenja do završetka glavnog pretresa. 12. Ukoliko se u toku glavnog pretresa pred općinskim sudom naknadno pokaže (zbog pogrešne procjene opisa djela) da nije nadležan sudija pojedinac onda je nužno da sud dopuni vijeće i u tom slučaju glavni pretres mora početi iznova. Primjer.ako je tužilac u optužnici naveo činjenjični opis za nanošenje teške tjelesne povrede. ne može sud izmjeniti pravnu kvalifikaciju na pokušaj ubistva jer to djelo ima subjektivni elemenat (namjeru lišavanja života) i ta namjera bi morala proizilaziti iz činjeničnog opisa navedenog u optužnici. Kada je u pitanju žalbeni postupak sastav je uvijek vijeće trojice sudija. Što se tiče SPP. ali ovo pravo ima uoprište i u činjenici da se krivični postupak može pokrenuti i sprovesti samo po zahtjevu tužitelja (Načelo akuzatornosti). Nakon što utvrdi o kojem KD se radi onda sud izvodi zaključak u kojem sastavu treba da sudi (pojedinac ili vijeće). očigledno je sadržano pravo potencijalnog osumnjičenog. Ako to nije obuhvaćeno sufd ne može izvršiti prekvalifikaciju. KZFBiH koje se odnose na ovo pravo. odnosno. Stranica 44 od 248 . Prije glavnog pretresa postupak se obustavlja rješenjem a nakon započetog pretresa presudom. SPS predsjednika suda i predsjednika vijeća – oni samostalno odlučuju u onim slučajevima koji su izričito predviđeni zakonom. PRAVO SVJEDOKA DA NE ODGOVARA NA POJEDINA PITANJA U zakonskim odredbama u članu 98. Suprotno od toga je načelo imutabiliteta koje nije predviđeno u našem zakonodavstvu ali jeste u drugima .znači da tužitelj ne može odustati od krivičnog gonjenja nakon što ga je preduzeo (primjenjuje se u nekim oravnim sistemima). Ovo iz razloga jer je glavni pretres započeo i optužnica se uvijek konzumira presudom. Ukoliko je za KD propisana kazna do 5 g ili novčana sudi sudija pojedinac. U svim ostalim slučajevima u I stepenu sudi vijeće trojice sudije. Zakon govori o funkcionalnoj nadležnosti suda koja se odnosi na vanraspravno vijeće u sastavu od trojice sudija i oni odlučuju u svim slučajevima izričito propisanih zakonom. Ovakvo pravo tužitelja prvenstveno je sadržano u načelu mutabiliteta. Što se tiče odlučivanja o zahtjevu za ponavljanjem postupka odlučuje vijeće trojice sudija.

Bilo da se radi o istrazi ili o situaciji na glavnom pretresu kada se svjedok opravdano pozvao na svoju beneficiju Odluku o imunitetu uvijek daje tužitelj i sud s tim nema ništa. U slučaju da bi se desilo da takav svjedok koji je dobio imunitet lažno svjedoči. bilo da se radi o istarzi ili o glavnom pretresu. tužitelj uvijek mora paziti o kakvom s esvjedoku radi tj. Da li mu je isti potreban. To upozorenje je obavezno i ono se unosi u zapisnik. Ovdje treba imati u vidu da je svjedok obavezan da svjedoči a samo u slučaju kao što su oni propisani zakonom može odbiti davanje odgovora na određena pitanja. ako smatra da mu je takav svjedok potreban. Na glavnom pretresu je slična situacija. OSOBE KOJE NE POLAŽU ZAKLETVU/NE DAJU IZJAVU Kada su u pitanju odredbe o polaganju zakletve iz njih proizilazi da polaganje zakletve. itd. odnosno davanje izjave nije obavezno.18 ZKPFBiH) i da na osnovi svoje procjene svjedoku dadne imunitet koji nije javan (za taj imunitet. ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju tj. Naravno. a na glavnom pretresu sud. Naime.optuženog na princip Nemo prodere se ipso (niko nije dužan da pruža dokaze protiv sebe). 14. (između ostalog) da ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja. Pravo na uskraćivanje odgovora nakon što je svjedok upozoren na svoje pravo. onda takvom svjedoku nikada ne smije dati imunitet. osim svjedoka. Dakle. uvijek postoji obaveza upozorenja svjedoka u članu 13. zakonodavac je nastojao ublažiti sukob interesa i to sa jedne strane sa saznanjem istine. u oba ova slučaja. a ne i na situaciju kada svjedok nije koristio to svoje pravo i dao je iskaz. tužitelj može. a sa druge strane sa interesom svjedoka da prećuti istinu (da ne bi bio izložen krivičnom gonjenju). Ako u istrazi nastane takva situacija. ako bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju. nakon što se svjedoku ukaže da ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja. onda tužitelj protiv njega može preduzeti krivično gonjenje. Sa odredbama koje se odnose na pomenuto pravo svjedoka. branilac. s tim što nakon procjene da svjedok ima pravo na uskraćivanje odgovora. U slučaju da tužitelj osim ovog svjedoka ima npr još tri kvalitetna svjedoka i još neke materijalne dokaze kojima može dokazati činjenice iz optužbe. Na ovo upozorava i tužitelj kada vodi istragu. Naravno .). niko ne zna) a da za uzvrat od svjedoka dobije određene informacije ili da svjedokna drugi način pristane da sarađuje. onda tužitelj ima pravo da odustane od načela legaliteta (čl. To se vidi po tome što ako svjedok izjavi da neće polagati zakletvu odnosno dati izjavu nije rpedviđena sankcija u zakonu. Ukoliko svjedok pristane da položi Stranica 45 od 248 . tužitelj može pod istim uvjestima kao i u istrazi dati svjedoku imunitet koji je tada javni imunitet (za taj imunitet zna optuženi. ukoliko je očigledno da se taj svjedok ne zna koristiti svojim pravom ili ako njegovi interesi ne mogu biti zaštićeni na neki drugi način. ovo što je do sada rečeno odnosi se na situaciju kada se svjedok pozvao na beneficiju da ne svjedoči. u istrazi procjenjuje tužitelj. ovome dati imunitet i to u formi Odluke o imunitetu. U vezi ovoga postoji i novina da se svjedoku koji se pozove na svoju beneficiju i dobije imunitet za savjetnika može odrediti advokat.

treba dodati da ukoliko sud u tom pogledu napravi pogrešku. a za njih bi bio štetan. osobe za koje je dokazano (već postoji pravomoćna presuda da su učinile krivično djelo) . uviđaj se vrši na svakom mjestu gdje tužitelj ili ovlaštena služben osoba ili sud koji obavlj auviđaj mogu neposrednim opažanjem utvrditi neke važne činjenice koje mogu koje se utvrđuju u krivičnom postupku. U toku istrage uviđaj mogu vršiti tužitelj ili ovlaštena službena osoba. UVIĐAJ I REKONSTRUKCIJA UZKP-u predviđene su odredbe koje se odnose na uviđaj i rekonstrukciju događaja i te radnje spadaju među najvažnije radnje dokazivanja. već se smatra da zakletva nije položena.u vrijeme saslušanja nisu punoljetne (maloljetnici).te osobe koje zbog duševnog stanja ne mogu da shvate značaj zakletve/izjave. Posebno treba naglasiti da je na sve ove okolnosti obavezan da pazi sud po službenoj dužnosti. pa zbog toga ne polažu zakletvu/izjavu i tu nema izuzetaka. Ovakvo shvatanje pojma uviđaja je jedino prihvatljivo s obzirom da uviđaj predstavlja kompleksnu radnju dokazivanja sa složenim kriminalističkim sadržajem. Isključuje se zaklinjane/davanje izjave osobe koja zbog duševnog stanja ne može da shvati značaj zakletve.ili za koje postoji osnovana sumnja da su učinile ili učestvovale u krivičnom djelu zbog kojeg se saslušavaju (npr. Sve što je navedeno u smislu zaklinjanja i davanja izjave odnosi se na član 102/3. onda to nema nikakvih procesnih posljedica. sluha. . Inače. Kada su u pitanju maloljetnici to je radi toga što oni zbog nedovoljne psihičke zrelosti nisu umogućnosti da shvate značaj zakletve. Ovo je razumljivo s obzirom da takva zbog svog psihičkog stanja nije u mogućnosti da to shvati. Pored toga. Preduzimanje uviđaja Pojmovno namjenjen je za utvrđivanje činjenica iz sadašnjosti 8saobraćajna nezgoda u pravilu se odmah obavlja uviđaj) Kada je u pitanju uviđaj. isti spada u radnje dokazivanja i preduzima se onda kada je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje. a to je da je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje. radiće se o valjanom dokazu i on će se cijeniti kao i svaki drugi. 15. opipa i sl. davanje izjave. već je dovoljan samo materijalni uvjet. Prema tome. isti obavlja sudija ili PV. U zakonu je određeno da zakletvu ne mogu polagati odnosno davati izjavu osobe koje . Uviđaj se Stranica 46 od 248 . Ako se u toku glavnog pretresa ispostavi da je uviđaj neophodan .pravni osnov kao što je npr. Ovo se naravno odnosi na njihovo saslušanje u svojstvu svjedoka. pa takve osobe polože zakletvu. Za obavljanje uviđaja nije potreban neki formalno .iz nekih razloga u odnosu na te osobe je razdvojen krivični postupak i u njemu se sudi za isto krivično djelo). odnosno. To opažanje se vrši čulom vida. Osobe za koje je dokazano ili se sumnja da su učinile KD ne smiju polagati zakletvu niti biti prisiljene na davanje iskaza koji bi morao biti istinit. a nakon podizanja optužnice sudija za prethodno saslušanje.zakletvu ili da izjavu on je polaže prije davanja iskaza. naredba ili rješenje.

odnosno. Jemstvo ne služi samo kao garancija prisustva osumnjičenog.). a ako se vrši u zatvorenom prostoru npr. stanu. odnosno. predsjednik vijeća. U nas jemstvo sadrži: − materijalnu garancije − osobnu garanciju Stranica 47 od 248 . Uviđaj i rekonstrukcija se mogu vršiti uz pomoć stručne osobe kriminalističke struke.može izvršiti i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. optuženog za potrebe krivičnog postupka. 16. nakon saobraćajne nesreće li nakon ubistva ili sl. koja se primjenjuje u slučaju da se prema osumnjičenom. Rekonstrukcija događaja Za razliku od uviđaja rekonstrukcija je namjenjena za provjeravanje prikupljenih i izvedenih dokaza ili utvrđivanje činjenica značajnih za rješavanje stvari. Rjeđe su situacije kada se uviđaj obavlja nakon dužeg proteka vremena. ako je bila u pitanju saobraćakna nezgoda provjerava se da li je sa tipom vozila kojim je uzrokovana nezgoda bilo moguće određenom brzinom savladati krivinu i sl. U zakonu nije propisan način vršenja uviđaja pa se primjenjuju kriminalistička pravila i metode. O uviđaju se obavezno mora sačiniti zapisnik i unijeti popis. Jemstvo je procesni institut kojim se treba osigurati prisustvo osumnjičenog. a to znači do njegovog pravomoćnog okončanja. dok osuđeni ne stupi na izdržavanje kazne zatvora. Nasuprot tome. optuženog u toku istrage ili na glavnom pretresu. a zamišljeno je kao nešto čime se može zamjeniti preventivni pritvor zbog opasnosti od bijekstva. Prilikom rekonstrukcije događaja mogu se po potrebi ponovo izvesti pojedini dokazi.). rekonstrukcija događaja se uvijek vrši u približno istim vještački stvorenim uslovima na mjestu događaja gdje je obavljen uviđaj. odnosno. Jemstvo isključivo služi da se spriječi bjekstvo osumnjičenog/optuženog. treba imati u vidu da je uviđaj različita radnja od pretresanja stana. ako je bio osuđen na takvu kaznu. Rekonstrukcija se uvijek vrši naknadno i dozvoljeno je u zapisnik unositi izjave svjedoka te nalaz i mišljenje vještaka. odnosno. Ovdje prvenstveno treba naglasiti da se uviđaj vrši u vezi sa krivičnim djelom kada je u zapisniku moguće konsatitrati objektivno stanje (npr. već kao garancija i za njegovo prisustvo do kraja krivičnog postupka. Rekonstrukciju događaja u toku istrage može preduzeti samo tužitelj. mjere i veličine tragova i predmeta a nije dozvoljeno unositi iskaze svjedoka te nalaz i mišljenje vještaka. odnosno. optuženog u krivičnom postupku. Dakle. a nakon toga – ako je došlo do suđenja – to vrši sudija. pa i poslije toga. rekonstrukcija događaja se vrši naknadno i tom prilikom se ponavljaju radnje ili situacije u kojima je izvršeno neko krivično djelo (npr. optuženom treba odrediti ili je već određen pritvor zbog bojazni da će pobjeći. ali je i to moguće. JEMSTVO Jemstvi je mjera obezbjeđenja prisustva osumnjičenog.

optuženog i uokoliko položi jemstvo i dadne obećanje. ličnim prilikama osumnjičenog. a rješenje o prihvatanju jemstva postalo pravosnažno. sud donosi rješenje o prihvatanju jemstva. odnosno. optuženog i imovinskom stanju osobe koja daje jemstvo. Kada se donosi rješenje o ukidanju jemstva. ili ako se pojavi još neki osnov za pritvor. Prilikom polaganja jemstva dokazuje se porijeklo novca ili sredstava koja se daju na ime jemstva. Posebno treba naglasiti da sud nikada ne zahtjeva jemstvo. jer sud u tom slučaju može najlakše disponirati sa jemstvom. tada se novčani iznos uplaćuje u prihod budžeta FBiH .Materijalna garancija se sastoji u polaganju određene svote novca (ili neke druge materijalne garancije). Pored toga. već se njegovo određivanje uvijek zasniva na inicijativi osumnjičenog. U protivnom. odnosno. optuženi ili neko drugi za njega ponudi jemstvo. niti ga odrediti po službenoj dužnosti. i sud nađe da su ispunjeni uvjeti za primjenu jemstva. 17. novac se vraća – donosi se u ranije navedenim slučajevima (neodazivanje itd) – u slučajevima određivanja pritvora. njegovog branitelja ili trećih osoba. ali je sigurno da treba voditi računa o težini krivičnog djela. odnosno. niti uslovljava pritvor davanjem jemstva. ako sud ne prihvati ponuđeno jemstvo. Jemstvo se može ponuditi u pogledu svih krivičnih djela i u pogledu težine krivičnog djela nema ograničenja kao ni u pogledu učinilaca (strani i domaći državljani). NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE PRITVORA Stranica 48 od 248 . odnosno. U tom slučaju. U situaciji kada osumnjičeni. dok se osobna garancija sastoji u obećanju osumnjičenog. odnosno. onda donosi rješenje kojim se odbija ponuđeno jemstvo.to je rješenje o propasti jemstva. odnosno. osumnjičeni. sud će i pored datog jemstva odrediti pritvor optuženom kojem je zakazano suđenje a osumnjičeni. Iz zakonskih odredaba se jasno vidi da zakonodavac nije odredio neki novčani raspon u okviru kojeg bi se određivalo jemstvo. treba kazati da se jemstvo u najvećem broju slučajeva određuje u obliku davanja gotovog novca. hartija od vrijednosti. dozvoliti puštanje osumnjičenog. Konačno. optuženi se pušta na slobodu. Nakon toga sud će donijeti rješenje o određivanju pritvora. optuženi neće pobjeći. odnosno. onda određuje iznos jemstva za koji sud smatra da predstavlja dovoljnu garanciju da osumnjičeni. Jednostavnije. odnosno. sud ne može predložiti primjenu jemstva. optuženi koji je uredno pozvan ne dođe. odnosno. a nakon što jemstvo bude obezbjeđeno. jemstvo može biti lično i stvarno i sastoji se u polaganju gotovog novca. U slučaju ako se osumnjičeni. ako posumnja da ni to neće biti dovoljno za osiguranje njegovog prisustva. pa izostanak ne opravda ili ako se sprema za bjekstvo. optuženog da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. optuženi u toku postupka pobjegne. Sa aspekta materijalne garancije. optuženog . U rješenju kojim se prihvata jemstvo navodi se tačno određeni iznos jemstva. odnosno. Sigurno je da sud neće prihvatiti jemstvo. dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti. Ako je izrečena kazna zatvora jemstvo se ukida kada se optuženi uputi na izdržavanje kazne.

Ako je isteklo 2 mjeseca a u u ptanju su krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna. Protiv ovog rješenja je dozvoljena žalba u roku od 3 dana koja ne zadržava njegovo izvršenje. U protivnom. S tim u vezi postoji obaveza da se u spisima naznači vrijeme predaje rješenja. Razlog zašto tužilaštvo u ovom slučaju nema pravo žalbe jeste u tome što je iscrpljeno načelo dvostepenosti. Ovo rješenje se opet donosi samo na prijedlog tužitelja i sud mora voditi računa o tome za koliko vremena tužitelj traži da se produži pritvor. Pritvor se određuje rješenjem o određivanju pritvora. Dakle.Jedno od veoma važnih pitanja u krivičnom postupku jeste pitanje ko je nadležan za određivanje pritvora. pečat i potpis sudije i pouku o pravnom lijeku. koja ne zadržava izvršenje. ako se pkaže potreba da osumnjičeni i dalje ostaje u pritvoru tužilac podnosi prijedlog za produženje pritvora te se osumnjičeni može zadržati prtvoru samo na osnovu rješenja o produženju pritvora. Poslije toga. ako ni vijeće ne prihvati prijedlog tužitelja za određivanje pritvora. Ukoliko nađe da je taj prijedlog osnovan. Vanraspravno vijeće svoju odluku mora donijeti u roku od 48 sati. O žalbi odlučje apelaciono vijeće tog suda. Iskorišteno je time što se I stepen SPP ili SPS nije složio s tim i II stepen. a radi se o određivanju pritvora što je izuzetno važno i osjetljivo. Tako je predviđeno da to rješenje sadrži ime i prezime osobe koja se lišava slobode. Naše zakonodavstvo spada u onu grupu zemalja gdje je određivanje pritvora dato u nadležnost sudu. Ovo rješenje donosi izvanraspravno vijeće istog suda i po tom rješenju pritvor može trajati najduže 2 mjeseca. To rješenje se donosi na prijedlog tužitelja. zakonski osnov za pritvor. U tom slučaju predmet se dostavlja izvanraspravnom vijeću koje treba da o tome odluči. jer protiv takvog rješenja pritvorena osoba izjavljuje žalbu vanraspravnom vijeću u roku 24h od časa primanja rješenja. jer može tražiti npr. i postoje naročito važni razlozi. donosi rješenje o određivanju pritvora i po tom rješenju pritvor može trajati najduže 1 mjese od dana lišenja slobode. Protiv rješenja vanraspravnog vijeća kojim se određuje pritvor. Obaveza je da se rješenje o određivanju pritvora preda neposredno nakon što je lice stavljeno u pritvor. donosi rješenje kojim se odbija prijedlog tužitelja za određivanje pritvora prema osumnjičenom i protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba. izvanraspravno vijeće ima ovlaštenje da pritvor produži za najviše dva mjeseca. Postoji mogućnost da sudija za prethodni postupak ili sudija za prethodno saslušanje ne prihvati prijedlog tužitelja za određivanje pritvora. da se produži za samo jedan mjesec. obrazloženje. TRAJANJE PRITVORA U ISTRAZI Sudija za prethodni postupak će uvijek preispitati osnovanost prijedloga tužitelja za određivanje pritvora. Zakonodavac je dao poseban značaj rješenju o pritvoru.vanraspravno vijeće je odlučilo. krivično djelo za koje se ta osoba tereti. Stranica 49 od 248 . odnosno. bez njegovog prijedloga sud ne može odrediti pritvor. pritvorena osoba može podnijeti žalbu u roku od 24 sata. 18. ali prije isteka tog roka može tražiti da se priduži za još jedan mjesec. a to se vidi po tome što je precizno odredio njegovu sadržinu.

optužnica sadrži formalne nedostatke) ili bude odbijeno njeno potvrđivanje. a ako u tom roku ne bude izvršena presuda pritvor mora biti ukinut. Ako se prije isteka te jedne godine ne donese presuda. već čim u nekom od navedenih perioda protekne propisani rok. 1 ZKP FBiH. pritvor može trajati još godinu dana. Svi naprijed pomenuti rokovi trajanja pritvora su in favorem optuženog. izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. UKIDANJE PRITVORA U toku istrage. ako su prestali razlozi za pritvor. ukupno trajanje pritvora nakon potvrđivanje optužnice može biti 2 godine i 6 mjeseci. pritvor može trajati još 6 mjeseci. I ne samo to. Sud će optuženom ukinuti pritvor ako Stranica 50 od 248 . što znači da sudovi ne mogu samo voditi računa o ukupnom mogućem trajanju pritvora. 20. Protiv ovog rješenja je također dozvoljena žalba u roku od 3 dana novom vijeću Vrhovnog suda. Poslije izricanja prvostepene presude. 146 st. pritvor mora biti ukinut. produžiti ako postoje razlozi za pritvor predviđeni u čl. onda pritvor mora biti ukinut. saučesnike ili prikrivače. produžiti ili ukinuti. Postoji mogućnost da osumnjičeni podnese prijedlog za ukidanje pritvora. o kojoj odlučuje vanraspravno vijeće istog suda u roku od 48 sati. sada pritvor nakon potvrđivanja optužnice može najviše trajati jednu godinu. U zakonu su regulisana pitanja vezana za određivanje pritvora ili ukidanja pritvora nakon potvrđivanja optužnice do završetka glavnog pretresa. Ukoliko sudija za prethodni postupak odbije takav prijedlog. pritvor mora biti ukinut istekom izrečene kazne iz prvostepene presude. Ako se po isteku rokova ne potvrdi optužnica donosi se rješenje o ukidanju pritvora. odnodno. protiv njegovog rješenja žalba nije dozvoljena. ODREĐIVANJE PRITVORA NAKON IZRICANJA PRESUDE Nakon što izrekne presudu na kaznu zatvora. Protiv tog rješenja tužitelj može podnijeti žalbu u roku od 3 dana. sakriti. Ako se optužnica vrati tužitelju da je ispravi (npr. u odnosu na tačku b) – bojazan da će uništiti. a prije nego što je istekao rok naveden u rješenju o trajanju pritvora. Ako drugostepenom odlukom (rješenjem) bude ukinuta prvostepena presuda. Za razliku od ranijih zakonskih rješenja. sud će optuženom odrediti pritvor.po obrazloženom prijedlogu tužitelja pritvor se može produžiti za još najviše 3 mjeseca. PRITVOR NAKON POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE Nakon potvrđivanja optužnice pritvor se može odrediti. sudija za prethodni postupak može po prethodnom saslušanju tužitelja donijeti rješenje o ukidanju pritvora. 19. trajanje pritvora prema osumnjičenom ovisi da li je isteklo onih 6 mjeseci koliko pritvor može trajati u istrazi. Dakle. 21.

ISTRAGA Stranica 51 od 248 . Posebno treba naglasiti da će se pritvor ukinuti i optuženi pustiti na slobodu ako je optuženi oslobođen od optužbe. Pritvor koji je određen ili produžen nakon izricanja presude može trajati do njene pravosnažnosti. uvjetnu osudu ili je zbog uračunavanja pritvora kaznu već izdržao (npr. Postoji mogućnost da optuženi nakon izricanja kazne prvostepenom presudom. LIŠENJE SLOBODE I ZADRŽAVANJE Vidjeti čl.eventualno to vrijeme će se morati uračunati) i mora ga obavjestiti o razlozima lišenja slobode. zatraži da bude upućen na izdržavanje kazne (razlozi za to su povoljniji uslovi na izdržavanju kazne nego prilikom boravka u pritvoru). Prilikom lišenja slobode dozvoljena je primjena sile u skladu sa zakonom. O tom zahtjevu SPP mora odlučiti u roku od 24h.više ne postoje razlozi zbog kojih je bio određen. U istom tom periodu tužitelj na osnovu materijala sa kojima raspolaže mora donijeti odluku da li će osumnjičenog pusititi na slobodu ili će postaviti zahtjev sudiji za PP za određivanje pritvora. Osoba koja se nalazi kod policijskog organa mora biti poučena o svojim pravima u smislu člana 5. u suprotnom ako nisu donosi se rješenje o produženju pritvora protiv kojih je dozvoljena žalba u roku od 3 dana. 22. 146 ZKP FbiH S tim u vezi policijski organ je dužan takvu osobu bez odlaganja a najkasnije 24h sprovede tužitelju. a u pritvoru je bio 8 mjeseci). U praksi. osuđen je na kazni zatvora u trajanju od 8 mjeseci. 153 ZKP FBIH Policijski organ može neku osobu lišti slobode ukoliko kumulativno postoje dva uslova: − Ako postoje osnove sumnje da je ta osoba počinila krivično djelo − Ako postoji ma koji razlog za pritvor predviđen u čl. Obaveza tužitelja je da osobu lišenu slobode ispita najkasnije u roku od 24h. Ako pretresno vijeće donese rješenje o ukidanju ili produženju pritvora onda postoji mogućnost žalbe ako donese apelacija ne postoji mogućnost žalbe. ako policijski organ u roku 24h osumnjičenog ne sprovede tužiocu mora ga pustiti na slobodu. a žalba ne zadržava izvršenje. ili je optužba odbijena ili je proglašen krivim i oslobođen od kazne ili osuđen na novčanu kaznu. takvi zahtjevi se uglavnom usvajaju i optuženi se šalje na izdržavanje kazne prije pravosnažnosti presude. ali najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi. koji se nalazi u pritvoru. Kada policijski organ dovede osumnjičenog tužitelju mora ga obavjestiti o vremenu lišenja slobode (radi određivanja pritvora.

Kada je u pitanju usmena prijava. NAREDBA O SPROVOĐENJU ISTRAGE Jedino je tužitelj ovlašten da naređuje sprovođenje istrage u slučaju ako postoje osnove sumnje da je izvršeno krivično djelo. S obzirom na ovakvu mogućnost. odgovara samo za krivično djelo lažnog prijavljivanja. a niti to predstavlja dokaz da je neko učinio krivično djelo. Potpisivanje prijave lažnim imenom ne predstvalja krivično djelo falsifikata.23. Ovo iz razloga što prijava ne predstavlja ispravu u smislu odredaba KZ FBiH. Istraga se ne vodi na uopćen način tj tužitelj prikuplja dokaze i nakon ½ mjeseca se odluči za koje KD će donijeti naredbu. ova osoba ne odgovara za oba krivična djela. naredba o sprovođenju istrage mora sadržavati opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela. očigledno je da se za razliku od ranijeg procesnog zakona sada istraga može voditi i protiv nepozatog učinioca krivičnog djela. tužitelj donosi naredbu o sprovođenju istrage i u njoj treba označiti osobu protiv koje se vodi istraga ukoliko su ti podaci poznati. U suprotnom. već podnositelj iznosu podatke o učinitelju krivičnog djela ako su mu poznati. Kao što je navedeno. 24. radi se o tome da podnositelj prijave u neposrednom kontaktu sa tužiteljem ovom saopćava da ima saznanja da je učinjeno neko krivično djelo. tužitelj obavezno mora navesti koje okolnosti treba istražiti i koje istražne radnje treba poduzeti. PODNOŠENJE PRIJAVE Prijava se podnosi tužitelju pismeno ili usmeno. to nema nikakvog značaja za preduzimanje krivičnog gonjenja ukoliko je podnesena lažna prijava. Ukoliko je neko pozvao tužitelja telefonom (mogući način podnošenja krivične prijave) tužitelj će napraviti službenu zabilješku. U tom slučaju donosi naredbu o sprovođenju istrage. okolnosti koje potvrđuju osnove sumnje za sprovođenje istrage i postojeće dokaze. to znači da se u činjenični opis djela u naredbi moraju unjeti činjenice i okolnosti koje predstavaljaju obilježja KD. već samo za naprijed navedeno krivično djelo. U ovom slučaju obaveza je tužitelja da sačini zapisnik. Moguće je prijavu podnijeti i u pismenoj formi. Ukoliko je prijava podnesena sudu ili nekom drugom organu. to predstavlja vrlo ozbiljno kršenje ljudskih prava. Osoba koja navode iz lažne krivične prijave potvdi na sudu tj. tužitelj ga treba upozoriti da lažno prijavljivanje predstavlja krivično djelo. Dakle. Stranica 52 od 248 . Pored toga. Pored toga. dadne lažan iskaz da je prijavljena osoba počinila krivično djelo. zakonski naziv krivičnog djela. ali se u tom slučaju ne radi o nekoj propisanoj formi u zakonu. opisuje to krivično djelo i navodi dokaze. Ukoliko to tužitelj propusti da uradi. a da ne zna zbog kojeg krivičnog djela je vodi. Kada neko podnosi prijavu usmeno tužitelju. Naredba o sprovođenju istrage je obavezna i tužitelj nema ovlaštenje da protiv nekog vodi istragu. ukoliko ovako postupa to predstavlja jedno od najgrubljih kršenja ljudskih prava. njihova je obaveza da je odmah dostave tužitelju.

učinitelju i drugim važnim okolnostima. U zakonu je izričito predviđeno da tužitelj može ispitivati osumnjičenog (naravno. tužitelj može preduzimati posebne mjere koje obezbjeđuju sigurnost svjedoka. rekonstrukciju događaja.Pravilo je kada tužitelj donese naredbu o sprovođenju istrage. s tim što se neke izričito propisane u zakonu. 26. Istina. Službena osoba je dužna o tom zadržavanju osoba obavijestiti tužitelja. upravnopravnom odnosu. nedostaje neki od elemenata krivičnog djela ili nedostaje neko od elemenata općeg pojma krivičnog djela). U ovom slučaju. zatim ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila krivično djelo. 25. ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. kao što je npr. kada tužitelj donese naredbu o nesprovođenju istrage. naređivati potrebna vještaćenja i prikupljati određene informacije. pravno irelevantnom odnosu. Tužitelj donosi naredbu o nesprovođenju istrage u slučaju ako iz prijave i pratećih spisa proizilazi da prijavljeno djelo nije krivično djelo (npr. odnosno. radnje dokazivanja. pa se ukaže potreba da istragom treba obuhvatiti još neko krivično djelo ili još neku osobu. O svim ovim radnjama koje tužitelj preduzima moraju biti sastavljeni zapisnici. Kod naprijed navedene situacije postoji situacija kada nisu ispunjeni uslovi za sprovođenje istrage. ZADRŽAVANJE NA MJESTU UČINJENJA KRIVIČNOG DJELA Koje je mjesto učinjenja krivičnog djela propisano je čl. vršiti uviđaj. onda u tom slučaju tužitelj donosi naredbu o proširenju istrage. Ova odredba iz procesnog zakona koja se odnosi na mogućnost zadržavanja na mjestu učinjenja krivičnog djela predviđa ovlaštenja ovlaštene osobe organa unutrašnjih poslova da osobe zatečene na mjestu učinjenja krivičnog djela zadrže kada je to potrebno. za neke od tih radnji tužitelj prethodno mora pribaviti naredbu od sudije za prethodni postupak. Najčešći razlozi zbog kojih nekoga treba zadržati na mjestu učinjenja krivičnog djela jesu što ta osoba može dati podatke o krivičnom djelu. obavezan je da o tome obavijesti oštećenog i podnosioca prijave u roku od 3 dana. ako ovaj na to pristane. svjedoke. Pored toga. radi se o građanskopravnom odnosu. naredba o pretresanju stana. koji onda mogu u roku od 8 dana od dana prijema te obavijesti podnijeti pritužbu Uredu tužitelja. službena osoba mora obavijestiti i tu osobu koju zadržava da će je zadržati i obavijestiti o razlozima Stranica 53 od 248 . Pored toga. SPROVOĐENJE ISTRAGE U zakonu je propisano ovlaštenje tužitelja da može preduzimati sve istražne radnje. jer ga štiti princip da niko nije dužan iznositi dokaze protiv sebe – nemo probere se ipsum). Ovo je sasvim logično rješenje iz razloga jer naredba pojmovno znači i služi za rješavanje pitanja upravljanja krivičnim postupkom. 24 KZ FBiH. saslušavati oštećenog. U tom slučaju preovladava praksa da se mora donijeti naredba o nesprovođenju istrage.

Pored toga. dakle okolnost da svjedok neće moći pristupiti na suđenje. kako bi nakon eliminacije njihovih otisaka utvrdio koji su to otisci koji pripadaju učinitelju krivičnog djela. službena osoba može nakon što dobije odobrenje tužitelja javno objaviti fotografiju te osobe. samo čuo od nekoga za događaj koji se desio. Npr lice je teško bolesno ili živi u inostranstvu. Kada su u pitanju osobre za koje postoje osnovi sumnje da su učinile KD . 27. Službena osoba može uzimati otiske i od drugih osoba u onim situacijama kada je potrebno identifikovati otiske prstiju na nekim predmetima npr. Sve osobe prema kojima je predviđena neka od tih radnji imaju pravo pritužbe tužiocu. 4 Često pitanje Stranica 54 od 248 . što je ustvari svodi na ocjenu značaja i važnosti npr. Da bi sudija za prethodni postupak ili sudija za prethodno saslušanje izvršili sudsko osiguranje dokaza potrebno je da su ispunjeni kumulativno tri uvjeta i to: 1. Dakle sud to ne vrši po službenoj dužnosti. koji nije očevidac događaja i koji je npr. SUDSKO OBEZBJEĐENJE DOKAZA4 U pitanju je novi pravni institut pod nazivom sudsko osiguranje dokaza. Stranka ili branitelj koji predlože sudsko osiguranje dokaza dužni su u tom podnesku da to obrazlože i tu okolnost da učine vjerovatnom.01. Dakle i od drugih lica se mogu uzimati otisci. 3. iskaza nekog svjedoka. Ovakve radnje moguće je preduzeti i upotrebom sile ukoliko se osumnjičeni tome protivi. Prvi uvjet je da sudsko osiguranje dokaza je u interesu pravde. Poduzimanje radnji moguće je i bez pristanka osumnjičenog. treći uvjet jeste da postoji prijedlog stranaka ili branitelja da sud izvrši sudsko osiguranje dokaza. a nakon podizanja optužnice sudija za prethodno saslušanje. svjedok neće biti dostupan sudu u vrijeme suđenja. Zavisno od faze postupka sudsko osiguranje dokaza u istrazi vrši sudija za prethodni postupak. Ako je u pitanju neki nevažan svjedok.2006. Po logici te radnje se poduzimaju radi identifikacije i utvrđenja identiteta osumnjičene osobe. da bi se u banci identifikovali otisci učinitelja krivičnog djela ovlaštena osoba može uzeti otiske od službenika banke koji su dodirivali kasu.zadržavanja. Ta osoba mora biti poučena i o pravu da može podnijeti pritužbu tužitelju. Ovo zadržavanje na mjestu događaja može trajati naduže 6 sati. 08. što se tiče fotografija mogu biti objavljenje u javnosti samo po odobrenju tužitelja. tada se neće vršiti sudsko osiguranje dokaza 2. drugi uvjet za sudsko osiguranje dokaza jeste postojanja vjerovatnoće da npr. te osobe mogu biti fotografisane i od njih se mogu uzeti otisci prstiju.

onda donosi rješenje protiv kojeg nezadovoljna stranka ili branitelj mogu izjaviti žalbu vanraspravnom vijeću u roku od tri dana. Ukoliko npr. a po potrebi i sud vrši dadatno ispitivanje. Sudsko obezbjeđenje dokaza se ne mora odnositi samo na iskaze svjedoka već postoji mogućnost da neki važan dokaz kao što je npr. Što se tiće ispitivanja ono se vrši po modelima unakrsnog ispitivanja. Ako sudija za predhodni postupak odbije prijedlog za sudsko osiguranje dokaza. OBUSTAVA ISTRAGE Tužitelj ima pravo ne samo da donese naredbu o sprovođenju i nesprovođenju istrage.materijalno. neka hemijska supstanica ili npr. ili nedostaju elementi konkretnog KD ili se radi o građansko. odnosno da je svjedok i pored svih uloženih napora ostao nedostupan.Kao što je navedeno o sudskom osiguranju dokaza odlučuje sud za predhodni postupak ili sudija za prethodno saslušanje i to na taj način što provjerava da li su ispunjeni uvjeti da se takvo osiguranje dokaza obavi. Pošto je sprovođenje istrage u isključivoj nadležnosti tužitelja. U istrazi se svi saslušavaju – Na suđenju se ispituju 28. Tužitelj će donijeti naredbu o obustavi istrage u slučajevima izričito predviđenim zakonom a ti razlozi su: .pravni razlozi za obustavu istrage su: 1.pravnom odnosu. To znači da se svjedok ispituje direktno. sudija za predhodni postupak prihvati prijedlog za sudsko osiguranje dokaza onda se u prisutnosti stranaka i branitelja taj svjedok ispituje. da analizu te materije izvrši neki državni organ ili ustanova. Ukoliko je nasuprot tome svjedok pristupio na glavni pretres onda se njegov raniji iskaz ne može uzeti u obzir.pravnom odnosu ili pravno nevažnom događaju) Činjenični razlozi su: Stranica 55 od 248 .pravni . Kad je u pitanju sudsko osiguranje dokaza treba naglasiti da kasnije na suđenju stranka ili branitelj na čiji zahtjev je izvršeno sudsko osiguranje dokaza može predložiti da se zapisnik o ispitivanju nekog svjedoka uzme u obzir kao i dokazi na glavnom pretresu.procesno. neka vrsta droge mogu vremenom promjeniti svoj sastav pa se i u ovakvim situacijama može tražiti sudsko osiguranje dokaza tj. onda je jasno da niko drugi osim tužitelja ne može donijeti navedenu naredbu. Djelo koje je učinio osumljičeni nije krivično djelo (dakle djelu nedostaju neki elementi iz opšteg pojma KD.pravni materijalno.činjenični . već i naredbu o obustavi istrage. ali pod uslovom da se pruže dokazi da nije moglo biti osigurano prisustvo svjedoka na glavnom pretresu. unakrsno. upravno.

pravno – irelevantni odnos. koji ima pravo podnijeti pritužbu u roku od 8 dana Uredu tužitelja.pravni razlozi su: 3.pravni odnos. U trećem slučaju kao što je rečeno istrage se obustavlja ako je djelo obuhvaćeno amenstijom. ako je u pitanju nužna obrana ili krajna nužda. a istraga je obustavljena naredbom zbog činjeničnih razloga (nedostatak dokaza) tužitelj ima zakonsko ovlaštenje da ponovo otvori istragu i na taj način nastavi ako u međuvremenu nije nastupila zastara. nema dovoljno dokaza da je osumljičeni izvršio krivično djelo i procesno. To su one situacije kada obično postoje indicije ali ne čvrsti i pouzdani dokazi da je osumljičeni počinitelj krivičnog djela. U prvom slučaju da djelo koje je učinio učinilac nije krivično djelo: to su situacije kada je u pitanju građansko . O obustavi istrage tužitelj mora obavijestiti oštećenog. upravno-pravni odnos. a iz izkaza pet preostalih da jeste nije moguće naredbom obustaviti istragu. Kada je upitanju obustava istrage u slučaju kada nema dovoljno dokaza treba uvjek voditi računa da zakonodavac u tom slučaju odnosno samo u tom slučaju dozvoljava tužitelju da ponovo otvori istragu ukoliko dođe do nekih novih dokaza iz kojih proizilazi da je osumljičeni počinio krvično djelo za koje je vođena istraga.2. Ukoliko istraga ne bude završena u roku od 6 mjeseci računajući od dana donošenja naredbe za sprovođenje istrage onda u tom slučaju Kolegij tužilaštva treba da Stranica 56 od 248 . nedostaje neki od elemenata iz općeg pojama krivčnog dijela ili neki od elemenata konkretnog krivičnog djela. Isto tako tužitej obustavlja istragu kad utvrdi da ne postoji dovoljno dokaza da je osumljičeni učinio krivično djelo. pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge smetnje koje isključuju krivično gonjenje. Kada završi istragu on sačinjava zabilješku o tome. OKONČANJE ISTRAGE Cilj istrage je da tužitelj sakupi dovoljno dokaza kako bi mogao ocijeniti da li će podići optužnicu ili ne. da je osumljičeni postupao u nužnoj obrani. Iako iz izkaza dva svjedoka proizilazi da osumljičeni nije postupio u nužnoj obrani. da je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili je nastupila zastara ili postoje druge okolnosti koje isključuju postojanje uslova za krivicno gonjenje. U slučaju da se naknadno pojave novi dokazi da je osumnjičeni učinio djelo. Kada je upitanju mogućnost obustave istrage zbog nužne obrane ili krajne nužde / kad djelo nije krivčno djelo/ moguće je samo onda ako svi dokazi upućuju na iste zaključke tj. Treba naglasiti da je zakonska obaveza tužitelja da prije okončanja istrage ukoliko nije saslušao osumnjičenog to uradi naravno ako osumnjičeni na to pristane. Ovo je dokaz da se istraga može voditi protiv nepoznatog učinitelja. ali ista otvara mogućnost da tužitelj ostavi saslušanje osumnjičenog za sam kraj istrage.

Stranica 57 od 248 . stav 3. Ukoliko izvede zaključak da ima dovoljno dokaza koji mogu podkrijepiti optužicu tužitelj treba sačiniti optužnicu i uputiti je sudiji za prethodno saslušanje. zapisnik o saslušanju svjedoka. naravno to podrazumjeva da traže fotokopiranje istih i sl. Ukoliko optužnica ne sadrži sve ono što je potrebno i što je propisano u navedenoj zakonskoj odredbi sud postupa kao sa svakim neurednim podneskom tj poziva tužitelja da optužnicu ispravi. kao i svaki drugi neuredni podnesak u smislu člana 162. 29. optuženi i branitelj imaju pravo uvida u sve spise i dokaze. PODIZANJE OPTUŽNICE Nakon što završi istragu tužitelj procjenjuje da li je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se optužnica može podići. tada sudija za prethodno saslušanje treba potvrditi optužnicu. Veoma je bitno da kada se vrati optužnica tužiocu postoji upozorenje da će podnesak biti odbačen ako u ostavljenom roku ne budu otklonjeni nedostaci. ZKP FBIH. POGLEDATI U ZAKONU SADRŽAJ OPTUŽNICE.OBRATITI PAŽNJU NA ČINJENIČNI OPIS 30. zapisnik o pretresanju stana i dr. odnosno provjerava da li ta optužnica sadrži sve ono što je potrebno da se po njoj može postupiti. Ukoliko je tužitelj dostavio dovoljno dokaza iz kojih proizilazi postojanje osnovane sumnje da je osumljičeni učinio krivično djelo iz optužnice. Ukoliko optužnica s nema formalnih nedostataka te adrži sve ono šta je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti onda sudija za prethodno saslušanje razmatra materijale i dokaze. Zajedno sa optužnicom tužitelj upućuje materijale koji potkrepljuju navode optužnice / npr. odnosno dopuni i ako to ne učini u određenom roku čija dužina ovisi kakve ispravke i dopune treba izvršiti onda će sudija za prethodno saslušanje takvu optužnicu odbaciti. a koji su to sastojci propisano je u odredbi člana 242 ZKP F BiH. Ali i tada se može ograničiti ako bi se ugrozio cilj istrage. ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI Kada optužnica sa pratećim materijalima stigne sudiji za prethodno saslušanje onda on prvenstveno razmatra optužnicu u smislu njezine formalne ispravnosti. koji su dostavjeni uz optužnicu kako bi izveo zaključak da li postoji osnovana sumnja da je osumljičeni učinio krivično djelo koje se navodi u optužnici. Podrazumjeva se angažman najmanje još jednog ili dva tužitelja da bi se pružila pomoć u okončanju istrage./ nakon što optužnica i svi ti materijali budu predati sudu. vještaka.preduzme odgovarajuće mjere kako bi istragu okončali što prije. U istrazi osumljičeni i branitelj imaju pravo uvida u spise koji im idu u prilog. Svoju odluku o tome sudija za prethodno saslušanje treba donijeti u roku od osam dana računajući od dana prijema optužnice / u ovaj rok se ne uračunava vrijeme kada je optužnica vraćena tužitelju radi ispravke formalnih nedostataka/. Nakon podizanja optužnice pa sve dok se ona nalazi kod SPS stranke i branitelj mogu sudiji za prethodno saslušanje predlagati sudsko osiguranje dokaza.

i poučiti o tome da se može izjasniti da li namjerava podnijeti prethodne prigovore i da može navesti prijedloge dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu. U tom slučaju SPS donosi rješenje kojim se odbila prijedlog za potvrđivanje optužnice.Najjednostavniji način potvrđivanja optužnice jeste da se na optužnicu stavi otisak štambilja na kojem otprilike piše da broj optužnice. kojim se odbija potvrđivanje optužnice bilo da se radi po ovoj situaciji ili kombinovanoj situaciji / npr. Međutim. a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 sata po potvđivanju optužnice. postoje situacije kada dostavljeni materijali uz optužnice ne opravdavaju zaključak o postojanju osnovane sumnje da je osumnjičeni učinio KD za koje se tereti. a što je preneseno iz anglosaksonskog . odnosno angloameričkog sistema / adlerstavni sistem/. Ta optužnica se dostavjla i njegovom branitelju. U odnosu na tačku optužnice za koje je odbijena tačka optužnice. Nakon potvrđivanja optužnice (u cjelosti ili djelimično) osumnjičeni dobija status optuženog. Te sudija donosi rješenje kojim odbija potvrđivanje u odnosu na tačku silovanje. To izjašnjenje o krivnji optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje i ono može biti: − kriv sam − nisam kriv − ako se ne izjasni ili priča o nečemu što ne prestavlja izjašnjenje o krivnji ( počne objašnjavati kako se događaj desio i sl. sudija za Stranica 58 od 248 . a to čini donošenjem rješenja. 31.). Moguće je u praksi ukratko obrazložiti nepotvrđivanje optužnice . da je optužnica potvrđena. U ovoj situaciji kada sudija za prethodno saslušanje potvrdi optužnicu tada osumljičeni dobiva status optuženi. Npr osumnjičenog optužnica tereti da je počinio KD u sticaju. Uz optužnicu se dostavlja i obavijest optuženom da će u roku od 15 dana biti pozvan da se izjasni o krivnji / da li priznaje ili poriče krivnju za svaku tačku optužnice/. Međutim. Optužnica potvrđena na jednoj tački a u odnosu na drugu tačku odbijena rješenjem/. a sudija za prethodno saslušanje na otisak štambilja stavlja datum kada je to učinjeno i svoj potpis. Moguće je situacija i da sudija za prethodno saslušanje odbije potvrđivanje optužnice i u situaciji kada je u pitanju samo jedno krivično djelo. dostavljeni materijali opravdavaju zaključak o postojanju osnovane sumnje da je osumnjičeni učinio samo KD krađe ali ne i KD silovanja. tužitelj može podnijeti novu optužnicu koju MORA zasnivati na novim dokazima. ( u zakonu je greška napisano je može a pravilno je mora zasnovati na novim dokazima). Protiv rješenja kojim je odlučivano o tome nije dozvoljena žalba. Nakon svega ovoga optužnica se dostavlja optuženom koji je na slobodi bez odlaganja. IZJAŠNJENJE O KRIVNJI Izjašnjenje o krivnji predstavlja novi koncept koji je uveden ovom reformom. mada bi to trebalo detaljnije. Štembiljem se potvrđuje samo kada se potvrđuje optužnica u cjelosti a djelimično po pojedinim tačkama se potvrđuje rješenjem.

Sudiji pojedincu se upućuje predmet u slučaju ako se radi o krivičnom djelu za koje je zaprjećena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. odnosno vijeću radi zakazivanje ročišta na kome će se razmotriti mogućnost prihvatanja takve izjave. a to je izricanje krivično – pravne sankcije. Pored ovoga optuženi mora biti upoznat o mogućim posljedicama. Dakle u slučaju da postoje bilo kakve dvojbe u pogledu svjesnosti i dobrovoljnosti davanja izjave istu će pojedinac ili vijeće odbaciti.prethodno saslušanje ex officio u zapisnik unosi da se optuženi izjasnio da nije krvi. a u ostalim slučajevima predmet se upućuje vijeću. trebaju provjeriti da li je ispunjeno više kumulativnih uvjeta. odnosno da poriče krivnju. koji su potrebni da bi izjava o prizanju krivnje bila prihvačena: 1. svjesno i sa razumjevanjem. stim da se u složenim slučajevima ovaj rok može produžiti za još narednih 30 dana. sve izjave o priznanju koje su djelimične. 3. Najčešći razlog zbog kojih optuženi priznaje krivnju jesu čvrti dokazi optužbe i činjenica da se priznanje krivnje u pravil uzima kao olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne.moraju biti odbačene. dakle. pa jedan od njih prizna krivnju a drugi dadne izjavu da nije kriv. Može se koristiti i termin krivici. Dakle izjava o priznanju krivnje i prihvatanje takve izjave od strane suda rezultiraju završetkom krivičnog postupka bez održavanja glavnog pretresa. U odnosu na dugog optuženog koji se izjasnio da nije kriv. Kome će se predmet uputiti na razmatranje / sudiji ili vijeću/ izjavu o priznanju krivnje ovisi o težini krivičnog djela. Drugi uvjet jeste sadržan u obavezi suda da li postoji dovoljno dokaza o krivnji.predmet se dostavlja sudiji odnosno vijeću radi zakazivanja glavnog pretresa u roku od 60 dana računajući od dana kada se optuženi izjasnio o krivnji. obavezivanje na plaćanje troškova krivičnog postupka i na druge posljedice koje mogu proizači iz tog krivičnog postupka. nepotpune ili sl. ta izjava se mora konstatovati u zapisnik. RAZMATRANJE IZJAVE O PRIZNANJU KRIVNJE Kada sudija odnosno vijeće uz prateće materijale dobije izjavu o priznanju krivnje / krivični predmet/. Prvo predstavlja provjeravanje da li je izjava data dobrovoljno. Stranica 59 od 248 . Moguće su situacije da je opštužnica podnesena i potvđena u odnosu npr dva optuženika. Ako sud prihvati izjavu o priznanju krivnje optuženog. jer se sužava na pretres za izricanje krivično – pravne sankcije. dosuđivanje imovinsko – pravnog zahtjeva. 32. Bez dvojbe mora sud biti uvjeren u to. 2.predmet se upućuje na daljnju proceduru kao u svim slučajevima kada se lice izjasni da nije krivo. Posebno ako su dvosmislene. U slučaju ako se optuženi izjasni da je kriv sudija za pretnodno saslušanje predmet upućuje sudiji. U tom slučaju se vrši razdvajanje predmeta i ovaj dio predmeta koji se odnosi na učinitelja koji je priznao krivnju predmet se dostavlja na razmatranje i ukoliko bude prihvaćena izjava o priznanju krivnje izriče mu se krivčno – pravna sancija. Izjašnjenje o krivnji se uvjek unosi u zapisnik. koje su sasvim izvjesne. ali je to zastarjeli izraz.

Stranica 60 od 248 . umjesto kazne zatovra ili novčane kazne/. pa tako ne mogu dogovoriti kazne ili druge krivično pravne sankcije koje nisu predviđene u zakonu. ili pak blažu vrstu krivično pravne sankcije / uvjetna osuda. Ovaj pretres vodi isti sudija/ vijeće koje je razmatralo i prihvatilo izjavu o priznanju krivnje. TEK NAKON POTVRĐIVANJA SUD SE MOŽE UPUSTITI U RAZMARANJE SPORAZUMA. U zakonu stoji termin odrediti će!. Sporazum se sačinjava u pismenom obliku i potpisuje od tužitelja. NAKON ŠTO JE SPORAZUM ZAKLJUČEN DOSTAVLJA SE SUDU ALI NE PRIJE POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE. Za vrijeme pregovaranja sud nema ovlaštenja niti da sugeriše niti da se bilo kako mješa u pravljenje sporazuma. Samo pregovaranje može početi još u istrazi i njegov je cilj zaključenje sporazuma o prizanju krivnje. Kada nastane procesna situacija da se razmatra sporazum o priznanju krivnje može se provjeriti više kumulativnih postavljenih uvjeta: 1. Treba posebno naglasiti da stranke i branitelj prililkom sačinjavanja sporazuma moraju poštovati materjalno – pravne odredbe / KZ F BiH/. Ukoliko bi to tužilac previdio i ne bi tako postupio (poštovao KZ) sud zakav sporazum ne bi trebao prihvatiti. osumljičeni i branitelj se mogu dogovoriti o izricanju kazne ispod zakonskog minimuma. osumljičenog i njegovog branitelja. Prvi uvjet jeste da li je do sporazuma o priznanju krivnje došlo dobrovoljno. Nakon što sporazum bude dostavljen sudu počinje procesna aktivnost suda u cilju usvajanja ili odlučivanja sporazuma. svjesno i sa razumjevanjem te upozorenje optuženom o svim mogućim zakonskim posljedicama pismeno sačinjen sporazuma o prizanju krivnje uključujući i posljedice vezane za imovinsko pravne zahtjevi i troškove krivičnog postupka. Tužitelj. Sporazum se prihvata ili odbacuje i za to je funkcionalno nadležan sudija odnonso vijeće zavisno od faze postupka / npr. Nasuprot tome ako sud odbaci izjavu o priznanju krivnje o tome će obavijesiti stranke i branitelja i to će konstatovati u zapisnik.što znači sud je dužan najkasnije u roku od 3 dana zakazati pretres. Sporazum se može zaključiti i u istrazi pa sve do okončanja glavnog pretresa. primjenom odredbi o ublažavanju kazne. U tom slučaju izjava o priznanju krivnje ne može se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku.Nakon toga se određuje datum održavanja pretresa za izricanje krivično – pravne sankcije i to u roku najkasnije od 3 dana. 33. Pregovaranje o krivnji može biti ne samo u istrazi već i u kasnijim fazama krivičnog postupka npr kada je već glavni pretres otpočeo i dr. PREGOVARANJE O KRIVNJI Kada je u pitanju pregovaranje o krivnji treba naglasiti da je to jedna od novina pravnih instituta koji je preuzet iz anglosaksonskog sistema. Sa zaključivanjem sporazuma predmet se prvenstveno odnosi na vrstu i visinu krivično pravne sankcije. blažu vrstu kazne / npr izricanje novčane kazne umjesto kazne zatvora/. Nakon potvrđivanja optužnice za njegovo razmatranje je nadležan sudija za prethodno saslušanje/.

jer će u tom slučaju drugostepeni sud u svojoj odluci navesti samo kratko da činjenično stanje nije ni utvđivano i da je zbog toga takva žalba neosnova. Naprijed pomenuti uvjeti su isto kao i elementi razmatranja izjave o prizanju krivnje. onda će takva žalba biti odbačena kao nedopuštena. nakon što bude potvrđena. Taj sporazum se neće moći koristiti u postupku kao dokaz niti na bilo koji drugi način. već i prava žalbe na krivčno pravnu sankciju. Ako takvu izjavu tužitelj da na glavnom pretresu onda se može tumačiti samo kao izjava o odustanku od optužbe i tada sud donosi presudu kojom se optužba odbija. povreda KZ. RAZLOZI ZA PRIGOVOR I ODLUKA O ISTIM Stranica 61 od 248 . njegovom branitelj ui oštećenom. U tom slučaju takva žalba će biti razmatrana kod drugostupanjskog suda. pa čak pogrešnom i nepotpunom utvđenom činjeničnom stanju. koja će mu se izreći na osnovu sačinjenog sporazuma.a 2. kada je izrečena krivično pravna sankcija predviđena u sporazumu i na naprijed pomenute situacije.Drugi uvjet se sastoji u provjeravanju da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. ako je to povlačenje učinjeno prije potvrđivanja. Drugo je pitanje kakvi su izgledi na uspjeh takve žalbe / npr zbog pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja. pa do početka glavnog pretresa. Što se tiče presude koja je zasnovana na prihvaćenom sporazumu ne postoji mogućnost izjavljivanja žalbe na odluku o krivično. Prema tome pomenuto odricanje o pravu žalbe odnosi se samo na situaciju.pravnoj sankciji predviđenoj u sporazumu. POVLAČENJE OPTUŽNICE U smislu načela mutabiliteta tužilac ima pravo da povuče optužnicu i to bez saglasnosti SPS. Treći uvjet. Isto tako stranke i branitej mogu izjaviti žalbu protiv takve presude kojom je nekom optuženom izrečena krvično pravna sankcija predviđena u sporazumu iz nekog drugog procesnog osnova / npr. Ukoliko optuženi ili tužitelj izjave žalbu zbog krivično pravne sankcije koja je izrečena presudom. Tužitelj može samo uz saglsanost SPS povući optužnicu. Ako to uradi postupak se obustavlja rješenjem koje se dostavlja optuženom . Međutim moguće su situacije da optuženi bude izrečena krivčno pravna sankcija veća ili manja od onoga što je predviđeno u sporazumu o prizanju krivnje. a koja je bila predviđena u sporazumu. O razultatima pregovaranja o krivnji sud će obavijestiti oštećenog. Međutim ovdje postoji i 3. Što se tiče žalbe dozvoljena je samo po drugom osnovu i upućuje se apelacionom vijeću. a to je provjeravanje da li je optuženi razumije da se sporazumom o priznanju krivnje odriče ne samo prava na suđenje. Nasuprot tome ako sud odbaci sporazum o prizanju krivnje o tome će obavijstiti stranke i branitelja i to konstatovati u zapisnik. Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje izjava optuženog se unosi u zapisnik i nakon toga određuje pretres za izricanje krivično pravne sankcije u roku od 3 dana. bitne povrede odredbi ZKP.

i to je obaveza tužitelja koji se toga ne može odreći niti mu to pravo može biti uskaraćeno. što se isključivo odnosi na stvarnu nadležnost jer osoporavanje mjesne nadležnosti nije moguće u ovoj fazi postuoka. 3. DAVANJE LAŽNOG ISKAZA. a koji se odnose na njene obavezne elemente. prigovorima se može osporavati odluka o spajanju irazdvajanju postupka. a ako on to ne učini u ostavljenom roku rješenjem će mu odbaciti optužnicu kao neuredan podnesak. 5. prethodnim prigovorima se može osporavati zakonitost dokaza. pa ako ustanovi da nije obavezan je da mu te navode izloži na prihvatljiv način. POČETAK GLAVNOG PRETRESA I ČITANJE OPTUŽNICE I DOKAZI OPTUŽBE I OBRANE Zakon izričito predviđa kao obavezu tužitelja da pročita optužnicu. OBAVEZNO PRISUSTVO. Pravo tužitelja da ukratko iznese dokaze na kojima zasniva optužnicuje prva prilika da sudu navede čvrste i jasne dokaze optužbe. a o njima odlučuje sudija za prethodno saslušanje koji ne može učestvovati u samom suđenju. U tom slučaju ako su prigovori opravdani onda će SPS pozvati tužitelja da iste isprave. Stranica 62 od 248 . Nakon toga tužitelj daje tzv. Protiv rješenja kojim se odlučuje o odbijanju prethodnih prigovora žalba nije dozvoljena. 34.Prilikom sačinjavanja prigovora optuženi odnosno njegov branitelj mogu prethodnim prigovorima osporavati 1. Nakon podnošenja optužnice od strane tužiteja sudu pa do početka glavnog pretresa tužitelj nema pravo da izmjeni optužnicu. ODLAGANJE. Zbog toga je važno znati od kojeg trenutka počinje glavni pretres. PROČITATI OSTATAK U VEZI GLAVNOG PRETRESA. prigovorima se može ukazivati na formalne nedostatke optužnice.JAVNOST. PREKID. Prigovori se podnose u roku od 15 dana od dana uručenja optužnice.) 4. nadležnost suda. može se osporavati odluka o prijedlogu za postavljanje branitelja siromašnim. Ukoliko SPS nađe da su takvi prigovori opravdani donjeće rješenje kojim se taj sud oglašava stvarno nenadležnim i koje je odmah pravosnažno jer žalba nije dopuštena. uvodno izlaganje / uvodnu riječ ili uvodno govor/. VOĐENJE ZAPISNIKA. Čitanjem optužnice počinje glavni pretres i tada se učesnici u postupku i publika u sudnicu upoznaju sa glavnim predmetom krivičnog postupka. Čim je započet glavni pretres optužnica se konzumira presudom. koja se donosi po službenoj dužnosti nakon što optuženi postavi zahtjev. a što se odnosi na dokaze prikupljene u istrazi (npr nezakonit je dokaz saslušanja nekih svjedoka kojima nisu data upozorenja kao što je npr bliski srodnik osumnjičenog itd. to može učiniti u toku dokaznog postupka. 2. Nakon čitanja optužnice postoji obaveza suda da upita optuženog da li je razumio navode optužnice. koji će biti izvedeni na glavnom pretresu.

onda je jasno da imamo tradicionalnu mješoviti model evropske kontinentalne procedure / mješoviti postupak/. uključujući i procesnu situaciju kao što je ova. 36. Sve relevantne informacije koje mogu pomoći sudiji odnonso vijeću kod odmjeravanja odgovarajuće krivično pravne sankcije ako optuženi bude oglašen krivim. pozivaju svjedoka. Prilikom izvođenja naprijed navedenih dokaza dozvoljeno je direktno. Dokazi obrane 3. a niti se pod ovim podrazumjeva da on u pripremi suđenja svjedoku dostavja poziv za suđenje. Naš zakon potvrđuje pravilo nemo prodere se ipso i prihvaćen je adversarni (anglosaksonski sistem) Stranica 63 od 248 . i izvode svoje dokaze u skladu sa pravilima određenih u zakonu. a to ne znači kako to neki tumače da on treba bukvalno ići pred vrata i pozvati nekog svjedoka. DIREKTNO.niko nije dužan iznositit dokaze protiv sebe. Dokazi optužbe 2. odnosno dostavljanje poziva i prozivanje svjedoka obavlja sud. već i suda. da to znači da tužitelj u toku dokaznog postupka kaže «ja sad pozivam svjedoka NN kako bih ga direkt upitao». U zakonu je propisan redosljed izvođenja dokaza i on uvjek ide sljedećim redom: 1. ali se iz odredaba člana 277 ZKP F BiH vidi i postojanje elemenata inkvizitorskog sistema /pravo suda da ispituje svjedoke. 35. vještaka i optuženog. UNAKRSNO I DODATNO ISPITIVANJE Ispitivanje svjedoka / isto tako optuženog. IZVOĐENJE DOKAZA U zakonu je predviđeno pravo stranaka i branitelja da predlažu. vještaka. Ovo je u skladu sa principom. naravno kada se on sam javi i zatraži da bude isjpitan/ Pošto ove zakonske odredbe omogućuju ne samo procesne aktivnosti stranaka. vještaka/ obavlja se po pravilima adversarnog sistema. što je osigurano u svakoj fazi postupka. Dokazi čijie je izvođenje naredio sudija. Sve te radnje pozivanja. unakrsno i dodatno ispitivanje. Pozivanje svjedoka u ovoj fazi postupka (glavni pretres počeo) treba tumačiti kao i u angloameričkom sistemu tj. Dokazi optužbe kojim se pobijaju navodi obrane / replika/ 4.Što se tiče optuženog i njegovog branitelja zakon predviđa da oni mogu ako žele / ne moraju/ da koriste pravo i iznesu uvodno izlaganje. Dokazi odbrane kao odgovor na odbijanje / duplika/ 5. odnosno vijeće 6. Zbog toga sud poziva optuženog i njegovog braniteja i pita ih da li se žele koristiti svojim pravom na uvodno izlaganje i iznošenje dokaza koje će ponuditi u svojoj obrani. te u skladu sa pravom optuženog da ne iznosi svoju obranu.

to je prema adlestarnom sistemu irelevantno za činjenična tvrđenja. Ako svjedok odgovori izvan toga. Dakle pitanja u ovoj fazi /protivispitivanje/ se odnosi na ono što je svjedoka pitala suprotna stranka ili branitelj. pa to treba okriti prilikom unakrsnog ispitivanja. nevoljan odnosno neće da sarađuje i pokazuje odbojan stav. kao i obavezeda odgovara na pitanja koja je već odgovorio. Može se desiti da svjedok opisuje cio događaj iako je vidio samo dio tog događaja. Tako tužitelj nastoji da dokaže istinitost svojih tvrđenja. onda branitelj može predložiti da svjedok nakon završenog ispitivanja izađe i sačeka pred sudnicom. a može i sačekati da oni to završe pa da onda tek sud ispita svjedoka. 1. dozvoljeno je postavljati „pitanja u korist tvrđenja“dakle pitanja mogu ići u drugom pravcu npr utvrđivanje alibija kako bi se dokazalo da optuženi nije bio na mjestu događaja već na drugom mjestu. Glavno ili direktno ispitivanje svjedoka obavlja stanka ili branitelj koji je pozvao svjedoka. Ako sud to ne dozvoli. Konačno treba naglasiti da u toku ispitivanja svjedoka i sud ima pravo da postavlja pitanja bilo u toku direktnog ili unakrsnog ispitivanja ili dodatnog ispitivanja. Unakrsno ispitivanje se ograničava na opseg odgovora datih prilikom direktnog ispitivanja. a branitelj optuženog mu ne može postavljati pitanja koja bi se odnosila na alibi osuđenog o čemu tužitelj nije postavljao pitanje prilikom direktnog ispitivanja. Takva pitanja može dozvoliti sudija odnosno predsjednik vijeća ako se radi o svjedoku pozvanog protiv njegove volje. jer će ga on pozvati kao svog svjedoka i direktno ga ispitati. Takva situacija bi trebalo razriješti na taj način da branitelj zatraži od suda da svjedoka ispita na okolnosti postojanja alibija optuženog.Kod provjere kredibiliteta obaveza sudije je da zaštiti svjedoka od maltretiranja. sugestivna pitanja/ je moguće uz prethodno odobrenje sudije odnosno predsjenika vijeća. U stavu 1 člana 277. Može se nastojati prilikom tog unakrsnog ispitivanja dovesti u pitanje kredibilitet svjedoka / npr da svjedok laže/. Protuispitivanje ili dodatno ispitivanje Konačno stranke ili branitelj koji su pozvali svjedoka dobivaju još jednu priliku da svjedoka ispitaju u smislu pravnog utvrđivanja značenja odgovora svjedoka koje je dao prilikokm unakrsnog ispitivanja. Direktno ispitivanje limitira / ograničava/ unakrsno ispitivanje. Unakrsno ispitivanje kao i glavno ili direktno ispitivanje potječe iz adlersarnog sistema. ako je pristrasan. da je optuženi učinio krivično djelo na način kako je to opisano u optužnici. Postavljanje pitanja koja navode na odgovor / tzv. a oni ga prvi ispituju da dokažu istinitost svojih tvrđenja. 3. Stranica 64 od 248 . Njime se nastoji dobiti odgovori za suprotnu stranu i to takvi kojima se oslabljuje odgovori koje je svjedok dao prilikom direktnog ispitivanja. Postavlja se pitanje kako postupiti u slučaju ako se radi o svjedoku optužbe i tužitelj je tog svjedoka direktno ispitao na neke okolnosti. 2.

koje su navedene u činjeničnom opisu djela iz optužbe. koja može biti različita od one koju je imao prilikom sastavljanja optužbe. ako ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmjenilo činjenično stanje izneseno u optužbi. Npr ako je predmet optužbe bilo KD silovanja. IZMJENA OPTUŽNICE Član 290. Prema tome promjena nekih nevažnih činjenica ili okolnosti iz opisa djela ne prestavlja u krivično pravnom smislu izmjenu optužbe i to se zove preciziranje optužbe / npr. Ovo je diskreciona ocjena tužioca što znači on može izmjeniti optužnicu i kada nije došlo do promjene prikupljenih dokaza u istrazi a niti su se pojavili neki novi dokazi. onda tužilac može u okviru tog događaja mjenjati činjenice i okolnosti iz optužnice.tužilac npr ustanovi da činjenični opis iz optužnice nije dobar. a onda će dozvoliti strankama da postavljaju pitanja/. jer je u zakonu propisano «ako tužitelj ocijeni».da je optuženi do kuće oštećenog došao glavnim putem pa tužitelj to promjeni u činjeničnom opisu djela i navede da je došao sporednim putem/. U sudskoj praksi se upotrebljava terminologija preciziranje optužbe. Nedopušteno je i pitanje koje se odnosi na činjenice koje se po zakonu ne mogu dokazivati / činjenice vezane za dokaz pribavljen na nezakonit način/. 38. on može tražiti od suda da mu dozvoli podnošenje izmjenjene optužnice. Zabrana pitanja i odgovora na pitanje se odnosi na sve učesnike u postupku. Za razliku od toga ako je tužitelj u činjeničnom opisu djela iz optužnice mijenjao činjenice i okolnosti koje su kod krivičnog djela Stranica 65 od 248 . odbit će izvođenje takvog dokaza. Ako bi se desilo da tužilac izvan tih okvira umjesto činjenica i okolnosti koje predstavljaju navedeno KD u činjenični opis djela unese činjenice i okolnosti koje predstavljaju obhilježja KD krađe tada bi se radilo o nedozvoljenom proširenju optužbe a ne o njenoj izmjeni. Izmjena optužbe podrazumjeva promjenu odlučnih činjenica. na stranke. Izmjena optužbe se može odnositi samo na genusno isto KD. ZKPFBiH Isključivo je pravo tužitelja da na glavnom pretresu vrši izmjenu optužbe. Konačno. što jasno ukazuje isključivo na njegovu subjektivnu ocjenu – nova ocjena izvedenih dokaza. 37. ako sudija odnosno predsjenik vijeća zaključi da okolnosti koje stranke i branitelj žele da dokažu nemaju značaj za predmet ili da je ponuđeni dokaz nepotreban. branitelja i članove vijeća. Za takvu izmjenu optužbe dovoljno je nova subjektivna ocjena tužitelja.koja nije pravilna – ako se misli na izmjenu optužbe.Ako se radi o svjedoku koje je pozvan od strane suda / ne radi se o svjedoku koga su predložile stranke/ prvo će sud ispitat takvog svjedoka. PRAVO SUDA DA NE DOPUSTI PITANJE ILI DOKAZ Poznato je da sudija odnosno predsjendik vijeća rukovodi glavnim pretresom i njegovo pravo da zabrani pitanja i odgovor na pitanje bilo koje stranke i branioca je nužno da uradi ako je pitanje ponovljeno ranije postavljeno pitanje i dobijen odgovor. ako je pitanje nedozvojeno / unakrsno ispitivanje prelazi okvire direktnog ispitivanja – traži se odgovori na okolnosti i činjenice koje nisu bile predmet direktnog ispitivanja/.

da se radilo o provaljivanju a ne obijanju ne predstavlja situaciju kada sud treba dozvoliti odlaganje glavnog pretresa radi pripremanja odbrane. Nakon izmjene optužbe ne vrši se potvrđivanje. 39.uvod .odluka o imovinsko.UVIJEK OSTAJE GENUSNO ISTO KD. stav 3. PROČITATI ZAVRŠETAK GLAVNOG PRETRESA IZ ZAKONA.osuđuje na – odluka o kazni Član 57. Kad su u pitanju neuračunljive osobe tzv. stav 1. Presuda kojom se optuženi oglašava krivim / meritorna presuda/ 4. radi se o promjeni odlučnih činjenica. Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe / meritorna presuda/ 3. odnosno izmjeni optužnice koja je predviđena u zakonu. 2. Presuda kojom se tužba odbija / formalna ili procesna presuda/.pravna kvalifikacija djela . utvrđujuće presude / meritorna presuda/ Pročitati objektivni identitet optužbe i presude PRESUDA Dijelovi presude: . ali sud mora pozvati optuženog da se izjasni da li je razumio izmjene optužbe i naravno optužbu u cjelini.pravni opis (nije obavezan) Čime je.vezanost presude za optužbu Stranica 66 od 248 . – odluka o uračunavanju pritvora Član 212. VRSTE PRESUDA / MERITORNE I PROCESNE/ U prvom stepenu sud donosi presude i to 1. Radi pripremanja odbrane glavni pretres može biti odgođen (ovosno o kakvim se izmjenama radi) npr. Preciziranje je izmjena činjenica i okolnosti koje nisu odlučne. Nakon toga sud odlučuje da li će odložiti nastavak glavnog pretresa radi pripremanja odbrane.činjenični dio -dakle.pravnom zahtjevu Odluka o troškovima OBJEKTIVNI IDENTITET OPTUŽBE I PRESUDE. kada se radi o nekom KD iz oblasti privrednog kriminala gdje su izmjene obimnije . Nasuprot tome.teške krađe predstavljale provaljivanjem i navedene činjenice i okolnosti koje ukazuju da je to krivično djelo učinjeno obijanjem.ISTI DOKAZI. POJMOVNO IZMJENA SE ODNOSI NA ODLUČNE ČINJENICE.. uvijek treba dozvoliti odlaganje glavnog pretresa radi pripremanja odbrane.IZMJENA ČINJENIČNOG OPISA. u slučaju izmjena okolnosti kod KD krađe.generalije . Ako sud ne postavi ovo pitanje učinio je relativno bitnu povredu postupka i zbog toga se presuda mora ukinuti.

a što je vezano za načelo akuzatornosti. Procesna presuda je ona kojom se optužba odbija (bavi se samo formalnopravnim smetnjama za odlučivanje o suštini krivične stvari) za razliku od toga meritorne presude se bave raspravljanjem pitanja i odgovora o tome da li je učinjeno krivično djelo. Dakle nema promjena u činjeničnom opisu koje bi optuženog dovodile u težu poziciju. To znači da sud ne mora prihvatiti pravnu kvalifikaciju djela iz optužnice već činjenični opis djela može kvalificirati na način kako smatra da je ispravno. Što se tiče objektivnog identiteta pravilo je da činjenični opis djela treba sadržavati one (u presudi navedene) odlučne činjenice ili okolnosti iz činjeničnog opisa djela iz optužbe.U zakonu je predviđeno da se presuda može odnositi samo na osobu koja je optužena ( subjektivni identitet) i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržane u potvrđenoj odnosno na na glavnom pretresu izmjenjene optužnice (objektivni identitet). a ako jeste da li ga je učinio optuženi. kada u odnosu na optužbu gdje je pisalo da je teška krađa utvrđena provaljivanjem pa se u činjeničnom opisu presude navedu činjenice i okolnosti koje predstavljaju obijanje. U protivnom ako sud povrijedi objektivni identitet presude i optužbe raditi će se o prekoračenju optužbe i bitnoj povredi ZKP-a zbog koje se presuda mora ukinuti (naravno ako žalba na istu bude izjavljena) MERITORNE I PROCESNE PRESUDE Meritorne presude su one kojima se optuženi oslobađa ili se oglašava krivim. Npr ako se radi o optužbi zbog krađe sud ne može dodavati činjenice i okolnosti koje bi to djelo kvalifikovale kao djelo teške krađe. Kada je u pitanju pravni identitet on ne mora postojati jer je u zakonu navedeno da sud nije vezan za prijedlog tužitelja u pogledu pravne ocjene djela. Obrnuta situacija je moguća tj da sud ispusti iz činjeničnog opisa kvalifikatorne okolnosti zbog kojih je djelo pravno ocjenjeno kao djelo teške krađe. Ako bi ispostavilo da KD nije učinila osoba koja je optužena već neka druga tada sud donosi presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe. U činjenični opis djela sud nikada ne može dodavati činjenice i okolnosti na osnovu kojih se djelo može teže kvalifikovati nego je to učinjeno u optužnici. U tom slučaju nema povrede objektivnog identiteta presude i optužbe. Stranica 67 od 248 . jer tužitelj određuje u optužnici protiv koje osobe se vodi postupak i za koje djelo. Npr. Tako sud može ispustiti te okolnosti ako nađe da nisu dokazane i onda djelo kvalifikovati kao djelo krađe. Prema tome isključena je mogućnost da dođe do promjene osobe koja je optužena i da umjesto nje za KD bude oglašena krivom neka druga osoba. Dakle mora postojati subjektivni i objektivni identitet presude i optuženog . Sudska praksa je prihvatila da neće doći do povrede objektivnog identiteta presude i optužbe ako sud u činjeničnom opisu djela izmjeni činjenice i okolnosti tako da pravna kvalifikacija ostaje ista. Osuđujuća (kondemnatorna presuda) Presuda kojom se optužba odbija (pročitati u zakonu u kojim se slučajevima donosi ova presuda) obrazloženje takve presude je vrlo kratko jer se sud ne može upuštati u meritum stvari i ocjwenu izvrdenih dokaza.

zbog KD ubistva iz člana 186.stvarna zabluda . ako djelo za koje se optužuje nije zakonom propisano kao KD. primjeniti pravo Pravnom zaključivanju mora prethoditi činjenično utvrđivanje stvari. Presuda kojom se optuženi oglašava krivim (pročitati u zakonu) 40.DONOSI SE OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA. a onda će u slijedećem pasusu samo dodati da je tužitelj dao izjavu da odustaje od optužbe pa je sud dosljedno tome (na osnovu člana 298.N. NIJE KD AKO JE DJELO UČINJENO U NUŽNOJ ODBRANI. sud će u obrazloženju samo navesti da je tužitelj pod brojem ---------od --------. Riješiti pravni spor znači: 1. Može se desiti da se u toku suđenja ispostavi da je optuženi postupao u nužnoj odbrani pa će u tom slučaju sud u činjenični opis djela unjeti činjenice i okolnosti koje predstavljaju napad oštećenog i i oslobodiće optuženog po ovom zakonskom osnovu. 2.irelevantan događaj. Ovo je vezano za načelo slobodne ocjene dokaza. 3.nehat ako je djelo kažnjivo samo ukoliko je učinjeno sa umišljajem.prvenstveno uračunjljivost . ODRICANJE I ODUSTAJANJE OD ŽALBE Stranica 68 od 248 . građansko.podnio optužnicu protiv N. Koja situacija postoji i sud će donijeti oslobađajuću presudu ako je utvrdio da je optuženi učinio djelo za koje se optužuje ali postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. utvrditi činjenično stanje 2. satv 1. kada u činjeičnom opisu djela nedostaju neke činjenice ili okolnosti koje ulaze u strukturu općeg pojma krivičnog djela ili predstavljaju posebne elemente određenog KD (činjenični opis predstavlja pravno nevažan. Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe Jedna od meritornih presuda jeste ona kojom se optuženi oslobađa od optužbe. KZFBiH. Prema KZ-u osnovi koji isključuju krivičnu odgovornost su: . To će biti slučajevi npr.Ako je npr tužitelj do okončanja glavnog pretresa odustao od optužnice. Kada sud poslije svestrane ocjene zaključi da nema dokaza da je optuženi učinio djelo za koje se tereti. U zakonu su taksativno nabrojani slučajevi i to su: 1. postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost učinioca. ZKPFBiH) odlučio kao u izreci.pravni ili upravnopravni odnos. ako nije dokazano da je optuženi učinio djelo koje mu se stavlja na teret.

Odustajanje od žalbe znači da je ovlaštena osoba dala izjavu da povlači blagovremeno podnesenu žalbu. Redovna punomoć koju ima branitelj jeste da poduzima radnje in favorem klujenta. Ukoliko bi se pored toga desilo da optuženi ili neko od drugih osoba koje imaju pravo izjaviti žalbu u njegovu korist npr. Izjava ovlaštenih osoba o odricanju i odustajanju od žalbe su neopozive. Prvi uvjet je ispunjen onda kada se tužitelj odrekne prava na žalbu / odmah nakon objavljivanja presude/. Optuženi se može odreći prava na žalbu samo nakon što mu je presuda dostavljena. 42. on se može odreći od prava na žalbu odmah nakon objavljivanja presude i za takvo njegovu izjavu nije potrebno ispunjenje bilo kakvih uvjeta. a to je da je ta izjava data pred sudom ili je napisana u podnesku koji je dostavjen sudu.Nakon donošenja prvostepene presude isključivo ovisi od dispozicije volje stranaka da li će doći do žalbenog postuka. a do donošenja odluke apelacionog vijeća tužitelj može odustati od već izjavljene žalbe. branitelj izjavi žalbu u zakonskom roku. Zato je potreban još jedan uvjet. a drugi uvjet je ispunjen ako je optuženom izrečena novčana kazna. Prema ovome treba naglasiti da samo izjava ovlaštene osobe o odricanju i odustajanju od žalbe ima pravno dejstvo. a odricanje od žalbe se smatra da je na štetu branjenika. Drugi uvjet je ako optuženi po presudi ne bi trebao izdržavati kaznu zatvora. ta žalba mora biti odbačena rješenjem kao nedopuštena. uvjeta osuda. osuđen na šest mjeseci zatvora. Što se tiče tužitelja. Prema tome izjava data tužitelju bilo usmeno ili pismeno o odricanju na pravo podnošenja žalbe ili odustajanja od žalbe ili bilo kojem drugom subjektu nema nikakvo pravno dejstvo. SADRŽAJ ŽALBE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA ŽALBE Stranica 69 od 248 . onda prestaje ovlaštenja ne samo njegova već i drugih procesnih subjekata. ako su kumulativno ispunjena dva uvjeta ii to: 1. Odricanje prava na žalbu se sastoji od izjave ovlaštene osobe da neće koristiti žalbu protiv presude. koji mogu izjaviti žalbu u njegovu korist / osim prava tužitelja koji može da izjavi žalbu / Za odustanak od žalbe braniocu je potrebna posebna punomoć. Protekom tog roka ne mogu se više odreći tog prava jer to po zakonu nije moguće. ako je oglašen krivim a oslobođen od kazne ili mu je izrečena kazna zatvora koju je on već izdržao uračunavanjem pritvora / npr. U vezi s tim je napravljen jedan izuzetak a to je da se optuženi može odreći prava na žalbu i prije što mu je dostavljena presuda. Ako bi neko ipak izjavio žalbu ona bi bila odbačena kao neblagovremena. Imajući ovo u vidu potpuno su jasni razlozi zakonodavca da predvidi strankama i branitelju / kada ovaj dobije ovlaštenje/ da mogu da se odreknu od prava na žalbu ili da odustanu od već izjavljene žalbe. Ako su ispunjeni ovi uvjeti i optuženi dadne izjavu da se odriče prava na žalbu. a bio u pritvoru šest mjeseci/. Odricanje je moguće do isteka rokova za žalbu. Prvi uvjet je da se tužitelj odrekao od prava na žalbu i 2. Postoji teoretska mogućnost da tužilac uloži žalbu u korist optuženog i od ove žalbe optuženi ne može odustati.

a optuženi nema braniteja ili ako je žalbu podnio oštećeni koji nema punemoćnika i neka od tih žalbi ne sadrži naprijed pobrojane sastojke. a ako to nije moguće onda se ista odbacujje. Postoji mogućnost da žalitelj navede nove činjenice i dokaze (beneficium novorum) ali u tom slučaju mora iznjeti razloge zbog čega isit i pored dužne pažnje i opreza nisu mogli biti prezentovani na glavnom pretresu. Ako je žalbu podnio optuženi ili neko od osoba koja može izjaviti žalbu u njegovu korist. Osnov za pobijanje presude 3. Kada se žalba vraća na doradu osim roka za ispravku treba navesti u čemu se sastoje nedostaci. a to je u odnosu na žalbu koja je podnesena u korist optuženog . osim u slučaju ako se ne može utvrditi na koju se presudu žalba odnosi i tada se ta žalba odbacuje. Obrazloženje žalbe 4. takva žalba se odmah odbacuje. Potpis osobe koja podnosi žalbu Izloženi redosljed sastojaka žalbe.Pod pojmom sadržaja žalbe se podrazumjevaju sastojic koje žalba treba da ima da bi se po njoj moglo postupati. a u ovom slučaju kad ima branitelja to se ne radi. Sastojci žalbe su: 1. ako ista ne sadrži obavezne sastojke / osnov za pobijanje presude. Ako sud to nije naveo nema poslije mogućnost da odbaci tu žalbu ako ponovo bude neuredna. Stranica 70 od 248 . obrazloženje žalbe i potpis osobe koja je podnijela žalbu/. onda se postupa sa tom žalbom na isti način kao što je to naprijed navedeno za žalbu izjavljenu u korist optuženog koji nema branitelja. Ako podnositelj žalbe tako ne postupi u određenom roku sud će takvu žalbu odbaciti. Samo žalba koja sadrži sve potrebne sastojke predstavlja valjan osnov za odlučivanje po žalbi. Za razliku od ovog postupanja zakonodavac je napravio iznimku. Jedina razlika između ove dvije situacije jest što je žalbe izjavljena u korist optuženog i optuženi biva pozvan da izvrši dopunu žalbe. odnoso pitanje žalbe po takvom redosljedu nije obavezno / i nekim drugim redosljedom može biti sačinjena. U situaciji kad žalbu podnosi oštećeni kada ima punomoćnika ili tužitelj. ali je bitno da sadrži one sastoje koji su propisani u zakonu / naprijed navedeni/. Označenje presude protiv koje se podnosi žalba / naziv suda broj i datum presude/. sud će pozvati podnosioca žalbe da istu dopuni pismenim podneskom ili usmeno na zapisnik kod suda. a optuženi ima punomoćnika. Prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili djelimično ukine ili preinači 5. a žalba ne sadrži obavezne sastojke ili se ne može utvrditi na koju se presudu odnosi. Mora navesti i šta želi dokazati sa tim novim dokazima i činjenicama. Pored toga žalba će biti odbačena ako se ne može utvrditi na koju se presudu odnosi / npr mora se kroz upisnik i imenik kod suda pokušati utvrditi na koju se presudu žalba odnosi/. Ako se radi o žalbi koja je podnesena u korist optuženog. jer je predvidio da se takva žalba koja ne sadrži neke i obavezne sastojke treba dostaviti apelacionom vijeću. 2.

već sam mora održati pretres) ukoliko ne stoje navodi iz žalbe o bitnim povredama ZKP-a onda je II stepeni sud u situaciji da ispituje presudu iz osnova pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja a ako nađe da je u tom pravcu žalba opravdana II stepeni sud presudu ukida i postupa tako što održava pretres ponovo. iz kojih razloga itd. Na osnovu toga apelacija ukida presudu i određije održavanje pretresa (kada je u pitanju presuda II stepeni sud ne može kao prije ukinuti presudu i vratiti I stepenom sudu na odlučivanje. U pogledu jednog krivičnog dijela ili više krivičnih djela/.Prema tome ova zakonska odredba pruža optuženom zaštitu u punom opsegu s obzirom da zabranjuje izmjenu presude u bilo kojem pogledu. Tako se iz sadržaja iz žalbe može zaključiti da li se presuda pobija u cijelosti ili djelimično / npr. Dosljedno tome vijeće apelacionog odijeljenja mora voditi računa o osnovama. U suprot tome ako bi to bilo prihvaćeno i optuženom izrećena takva mjera sigurnosti time bi se povrijedilo pravilo zabrane reformacio in peisu.43. ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS Naš zakon usvaja pravila reformatio in peius / zabrana preinačenja na teže/ kako u žalbenompostpku tako i na ponovno suđenju. GRANICE ISPITIVANJA PRESUDE / ŽALBENI POSTUPAK/ U zakonu je izričito predviđeno da vijeće apelacionog odjeljenja ispituje presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija žalbom. pod uvjetom ako jepodnesena samo žalba unjegovu korist. Ova zabrana važi i u slučaju eventualnog ponavljanja krivičnog postupka u korist optuženog ili ukoliko Ustavni sud BiH usvoji apelaciju osuđenog i ukine presudu vijeća apelacionog odjeljenja i predmet vrati na ponovno odlučivanje. Tek ako ne stoje žalbeni osnovi naprijed pomenuti ili žalba nije izjavljena iz tih osnova žalbeni sud dolazi u situaciju da ispituje žalbene osnove povrede KZ-a i zbog odluke o kazni. jer propisuje da ako je izjavljena žalba samo u korist optuženog da se presuda ne smije izmjeniti na njegovu štetu. Postoji obaveza vijeća apelacionog odjeljenja da rješenjem odbaci kao nedopuštenju žalbu izjavljenu u korist optužeog u kojoj su navedene određeni razlozi i u skladu sa njima predloženo da se optuženom pored kazne zatvora na koju je osujđen izirekne i mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u smislu člana 74 KZ F BiH. U ovim slučajevima presuda se ne ukida već preinačuje ukoliko je naravno žalba opravdana. obrazloženju i prijedlogu iz žalbe s obzirom da od toga isključivo ovisi okvir odnosno pravo ispitivanja presude. Stranica 71 od 248 . Ako se prilikom ispitivanja utvrdi postojanje bitnih povreda odredaba ZKP-a onda se sud ne upušta u ispitivanje ostalih žalbenih osnova a ovo zbog toga jer je ta odluka donesena protivno zakonu pa se time okončava ispitivanje po žalbi. Zabrana reformacio in peius važi u postupuku po žalbi i to kako za odlučivanje u sjednici apelacionog vijeća a takojđe i na pretresu koji se održava nakon ukidanja prvostepene presude. 44. nadalje iz kojeg se onsova poboja presuda.

pa stvar u tom slučaju neće ni moći ispitivati odluku o krivino pravnoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi. onda će rješenjem ukinuti prvostepenu sudsku presudu i odrediti održavanje pretresa. pa je u ovoj zakonskoj odredbi koja se odnosi na prošireno dejstvo žalbe propisano . onda ona ima prošireno dejstvo. ukoliko žalbeno vijeće ocijeni da je opravdana takva žalba u pogledu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Cilj ovog pravnog instituta sadržan je u tome da se spriječi nejednakost postupanja prema saoptuženima. koji su u nekom krivičnom postupku bili obuhvaćeni istom presudom i nalaze se u istoj situaciji. Očigledno je da se ova pogodnost pridruživanja zasniva na nečelu pravičnosti postupka u smislu kojeg se nastoji izbjeći mogućnost da iz formalnih razloga saoptuženi u žalbenom postupku budu različito tretirani i to zbog toga što je u korist jednog optuženog izjavljena uspjela žalba. a takva žalba ima prošireno dejstvo zasnivana na favorem desesionis – prednost obrane. 46. Odluki o kriviloj pravnoj sankciji/. Podnošenje žalbe u korist optužeog samo iz navedenih zakonskih osnova je gotovo uvijek posljedica uvjerenja njenog podnositelja da će ta žalba uspjeti. Dakle ako je žalba u korist optuženog podnesena iz navedenih zakonskih osnova i ta žalba je u korist optuženog. pa presudu ne pobija iz nekog drugog žalbenog osnova / npr. tek onda kao drugo u smislu ove zakonske odredbe pristupi ispitivanju odluke o krivno pravnoj sankciji i oduzimanju imovniske koristi. To će biti u slučaju ako je podnesena žalba u korist optuženog zbog pogrešnog ili nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede KZ. Najjednostavniji slučaj primjene pogodnosti pridruživanja je slučaj kada je učinjena bitna povreda odredaba ZKP na koju se ukazuje u žalbi izjavljenoj Stranica 72 od 248 . Nasuprot tome. a u korist drugog saoptuženog nije nikako izjavljena ili je izjavljena lai u njoj nisu navedeni prigovori kao u uspjeloj žalbi. BENEFITIO COHESIONIS / POGODNOST PRIDRUŽIVANJA/ Spada među pogodnosti obrane. jer u sebi sadrži i žalbu zbog odluke o krivično pravnoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi. pa će sud ex officio ispitati i odluku o kazni i odluku o oduzimanju imovinsko.45. U vezi sa tim žalbeno vijeće treba prvo ispitati osnovanost takve žalbe pa ako ocijeni da su njeni prigovori neosnovani ili da su osnovani samo prigovori koji se odnose na povredu KZ. PROŠIRENO DEJSTVO ŽALBE U zakonu je izričito predviđeno da je žalba izjavljena u korist optuženog može imati prošireno dejstvo. Radi toga je zakonodavac predvidio da u ovakvim situacijama ako žalbeno vijeće utvrdi da su razlozi do kojih je donio odluku u korist optuženog od kojih su i za kojega saoptuženih koji nije podnio žalbu ili je nije podnio u tom pravcu da će postupiti po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.pravne koristi. Moguće je da je procjena podnositelja takve žalbe bila pogrešna.

KZ Distrikt Brčko/. odgovarali za različito krivično djelo i to jedan za krivično djelo krađe. Ako žalbeni sud ovo uvaži i preinači presudu o kazni i izrekne mu blažu kaznu. onda to očigledno nema nikakve veze sa ovim saoptuženim. do primjene ovog pravnog instituta pogodnosti pridruživanja u odnosu na drugog optuženog može doći samo ako je i on bitno smanjen uračunljiv i ima malodobnu djecu. KZ RS. krivični postupak će se nastaviti. Prema tome ako ga ne karakterišu te okolnsti primjena ove pogodnosti pridruživanja je potpuno isključena. Prema tome ako bi npr. POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI Postoji situacije kada je teško duševno bolesna osoba kojoj je potrebno liječenje učinila krivično djelo u neuračunljivom stanju prema KZ F BiH i ostalim KZ / KZ BiH. prema novom konceptu u KZ predpostavka za krivnju jeste uračunljivost. POSTUPAK U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI Moguće su situacije da nakon učinjenja krivičnog djela kod optuženog nastupi duševno oboljenje. Nakon što se eventualno poboljša zdravstveno stanje optuženog / to se mora provjeriti preko vještaka neuropsihijatra/. za krivično djelo krađe/.u korist saoptuženog. Pošto se u ovom slučaju radi o tome da je teško duševna osoba kojoj je potrebno liječenje učinila protivpravno djelo u Stranica 73 od 248 . nije predvijđena mogućnost izricanja krivično pravne sankcije. koja je zaista i nastupila. U tom slučaju stranke i branitelj se mogu obratiti sudu sa prijedlogom da se prekine krivični postupak s obzirom da optuženi nije sposoban da u njemu učestvuje. koji odgovara za krivično djelo krađe. a drugi za krivično djelo prikrivanja. Ako se takvim vještačenjem ispostavi kao tačno da je kod optuženog nastupila. 48. Ovo je imalo za posljedicu da se u procesnom zakonu predvidi postupak za takve osobe u kome će se presudom utvrditit da je takva osoba učinila protivpravno djelo. Naime . da je dobio neku duševnu bolest nakon učinjenog krivičnog djela i da nije sposoban učestvovati u postupku sud će rješenjem prekinuti postupak i optuženog uputiti organu nadležnom za pitanje socijalnog staranja. pa jedan od tih optuženih izjavi žalbu zbog odluke o kazni i u toj žalbi navede da mu sud prilikom donošenja odluke o kazni nije uzeo u obzir da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio bitno smanjeno uračunljiv ili da je porodičan otac troje malodobne djece. Obaveza je suda da u tom slučaju zatraži psihijatrijsko vještačenje kako bi se zaista utvrdilo da li je optuženi duševno obolio i da li je sposoban učestvovati u krivičnom postupku. Uvjet da se optuženi nalaze u istoj pravnoj situaciji najbolje se može promatrati u slučaju ako oni odgovaraju / npr. Već je naglašeno da su uvjeti za primjenu ovog pravnog instituta ti da saoptuženi odgovaraju za isto krivično djelo da se nalaze u istoj pravnoj situaciji. pa ovaj optuženi koji odgovara za krivično djelo prikrivanja u žalbi istakne da je za to djelo nastupila zastarjelost. 47.

Ukoliko se ispostavi da je optuženi bio samo smanjeno uračunljiv ili bitno smanjen uračunljiv onda tužitelj umjesto naprijed pomenutih prijedloga.neuračunljivom stanju. treba predložiti da se uz neku krivično pravnu sankciju optužnom izrekne mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja. Ovakva optužnica se potvrđuje kao i svaka druga optužnica. već samo protivpravno djelo. U toku dokaznog postupka sud mora utvrđivati ne samo da je optuženi u vrijeme izvršenja djela bio u neuračunljivom stanju. kao što je to slučaj kad su u pitanju druge osobe. Stranica 74 od 248 . Pošto krivnja predstavlja jedan od elemenata općeg pojma krivičnog djela / subjektivni element/ onda to znači da ustvari zbog nepostojanja takvog jednog elementa optuženi nije ostvario krivično djelo. Kad je u pitanju ovakva osoba tužitelj sačinjava optužnicu i dostavlja je sudu. to znači da kod te osobe ne postoji krivnja. ali se iz razumljivih razloga optužni ne izjašnjava o krivnji. već i to da je on to djelo i počinio. a u toj optužnici tužitelj će napisati prijedlog da sud utvrdi da je optuženi učino djelo u stanju neuračunljivosti i da se predmet uputi organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Posjed može biti zakonit i savjestan. prevarom ili zloupotrebom. Savjesnost se pretpostavlja . Mora navesti čin smetanja . Suposjednici imaju pravo na zaštitu u odnosu na treća lica i u odnosu na drugog suposjednika ukoliko ga ometa u posjedu. vi. dakle silom. Tužba se može podnijeti u Stranica 75 od 248 .2006. U toj tužbi mora da dokaže da je imao faktički posljednji mirni posjed na određenoj stvari. I posredni i neposredni posjednik imaju pravo na zaštitu koja se satoji od zaštite od uznemiravanja . (nasljednik postaje posjednik u trenutku smrti ostavitelja i ima pravo na posjedovnu zaštitu. Posjednik ima pravo na zaštitu zbog protivpravnog uznemiravanja . Osoba koja na osnovu radnog odnosa vrši vlast nad stvari prema uputama drugoga ne smatra se posjednikom već samo držaocem stvari tj. Kada je posjed zakonit?. a to se u jednom terminu zove smetanje posjeda. niti bi mogao znati da stvar koju drži u posjedu nije njegova. KATARINA MANDIĆ POSJED Posjed je faktička vlast na stvari.ako ga posjednik drži po nekom pravnom osnovu koji može poslužiti za sticanje prava vlasništva. Posjed prava stvarne služnosti ima osoba koja faktički koristi nekretninu druge osobe ( npr. oduzimanja itd. Savjestan posjednik je ako posjednik ne zna. Imamo posjed stvari i posjed prava.01. oduzimanja posjeda.) prestankom vršenja faktičke vlasti prestaje i posjedovna zaštita. osobu koja je to uradila. clam i precario. a onaj ko tvrdi suprotno mora to i dokazati. a ne gubi se ako je posjednik privremeno spriječen da vrši faktičku vlast na stvari (elementarna nepogoda npr. tužbeni zahtjev glasi na uspostavu rabnijeg posjedovnog stanja. pa ovaj koji je dao stvar u posjed postaje posredni posjed . Posjed se satoji od posjedovanja. Posjed se može vršiti i od strane druge osobe kojoj je stvar data u posjed po nekom pravnom osnovu . za prolaz i sl. Može biti posjed prava korištenja tehničkih usluga i sl. a ovaj kojem je data stvar u posjed je neposredni posjednik.21. Tu zaštitu može ostavriti kod suda tužbom zbog smetanja posjeda. Kada više osoba ima posjed na jednoj stavri to je suposjedništvo. Vlasništvo je pravo na stvar. korištenja i raspolaganja koje se mora vršitiu skladu sa namjenom i prirodom stvari. detentorom pa mu ne pripada ova zaštita.) i ovo se pravo štiti tužbom zbog smetanja posjeda. I takve osobe imaju pravo na zaštitu. Da nije pribavljen na nezakonit način. čak i ako nema faktički posjed) PRESTANAK POSJEDA Posjed prestaje kada se prestane vršiti faktučka vlast nad stvari .

Ko ima pravo vlasništva? Svako fizičko ili pravno lice. a objektivni rok je 1 godina od dana smetanja posjeda. (u izreci stoji i zabrana tuženom da ubuduće smeta posjed i navodi se novčana kazna. posjed. korištenje. onda se mora ispoštovati taj zakom (imaš pravo raspolaganja. upotreba stvari ne smije upotrebljavati na štetu drugih. U kom obimu sud pruža zaštitu posjedniku?.roku od 30 dana od dana saznanja. i prava stranih osoba na svarima. Korištenje mora biti u sklafdu sa prirodom stvari. Ima pravo da nesmetano samostalno ili u zajednici (suvlasništvo) koristi to svoje pravo. posjed. Posjednik koji je stekao posjed silom. korištenja. Šta je vlasništvo? Vlasništvo je pravo da se stvar koristi. prevarom ili zloupotrebom. Ako je nekim drugim zakonom određeno da je ograničeno raspolaganje zemljištem. ali samo u granicama zakona). Kod smetanja posjeda ne raspravlja se o pravnom osnovu. a to znači ovaj subjektivni rok od 30 dana i objektivni od godinu dana. Posjednik ima pravo i na samopomoć protiv onoga ko ga uznemirava ili ko mu je uzeo posjed pod određenim uvjetima . Vlasnik mora pazitit da korištenjem svoje stvari ne ometa drugoga i ne šteti mu. Pored toga. pravo zaloga. To je suština prava vlasništva na stvarima. Knjiga Zečevića: može se koristi dio koji se odnosi na vlasničko-pravne odnose i stavrno pravo. nasljedno pravo. Stvari mogu biti pokretne i nepokretne. Raspolaganje podrazumjeva i trošenje stvari . ako je potrošna.u onom obimu u kojem je posjed postojao prije nastalog smetanja. Može li se oduzeti pravo vlasništva? Može samo ako je to propisano posebnim zakonom Može li se ograničiti pravo vlasništva? Stranica 76 od 248 . osim u odnosu na osobu od koje je na takav način oduzeo posjed. promet ako je nepokretna i sl. da se sa njom raspolaže (sukladno zakonu). zaštite i prestanak prava vlasništva. To znači da se korištenje. uređuje stvarne služnosti. ZAKON O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA (6/98 SN FBIH) Sadržaj: Ovim zakonom uređeni su uvjeti i način stjecanja. ima zaštitu u odnosu na svakoga. to je : da je opasnost neposredna . U zakonu je izričito rečeno da da se svako mora uzdržavati od povrede prava drugoga. dijelom i za obligacije jer nije bilo puno izmjena. Odluka se donosi u vidu rješenja) Suposjednik uživa istu zaštitu kao i posjednik u odnosu na treće osobe kao i u odnosu na drugog suposjednika. da je samopomoć nužna i da je način vršenja samopomoći adekvatan okolnostima. U sebi sadrži slijedeća prava: raspolaganje. Ukoliko od izvršenog smetanja nisu protekli ovi rokovi u kojima se po ovom zakonu može tražiti sudska zaštita.

Intencija je zakonodavca da se naknadi u punom iznosu.. sa susjedom se dogovoris da mozete postaviti nešto što njemu smeta.Može. Prav vlasništva u pravnim licima vrše fizička lica koja njima upravljaju.historijske baštine. (utvrđeno posebnim zakonom). Ako se oduzima vlasništvo u javnom ineteresu onda vlasniku pripada pravo na naknadu u punom obimu. sirovine. ali samo ako je propisano posebnim zakonom i ako je u javnom interesu (eksproprijacija).. a da se vlasniku ne da naknada. Vlasništvo se može oduzeti i ograničiti samo u javnom ineteresu npr. Psebnim zakonom je propisano pod kojim uslovima se posjedovanjem stječe pravo vlasništva nad ovim stvarima (npr. kantona i sl. Vlasnik stvari se mora uzdržavati . prirodnih bogatstava i kulturno. smatraju se stvarima u smislu ovog zakona onda kad se nad njima stekne posjed.. mineralne vode. U ovom slučaju vlasnik ima pravo na naknadu u punom iznosu. ali samo u javnom interesu. Sva ova prava određuju se posebno zakonom i samo pod tim uslovima mogu se ograničiti. Stvari u općoj upotrebi se određuju posebnim zakonom i način njihovog korištenja. divljač i drugi dijelovi prirode. Zabranjeni je vršenje ovlaštenja koja proističu iz prava vlasništva suprotno cilju. Nakon promjene njihove namjene. Stvari u prometu i stvari van prometa? U prometu su stvari koje su u vlasništvu. stvarnog tereta.. koji se ne mogu odvajati sve dok se po volji vlasnika ne mogu odvojiti.! Stranica 77 od 248 . Ukoliko nije moguće da se postigne dogovor. Ograničenja na stvarima? Pravo stvarne i osobne služnosti. (nešto kao: mora koristiti stvari na način da ne smeta i ograničava druge u njihovim pravima) Da bi se nešto moglo uraditi od ovoga. način sticanja i prestanka prava vlasništva. mora postojati poseban pravni osnov (npr. sud odlučuje u vanparničnom postupku.. pravo zaloga.zemljište. Vlasnik zgrade ima pravo vlasništva na zemljištu na kojem je zgrada izgrađena i koje služi redovnoj upotrebi zgrade. Stvari u općoj upotrebi nakon promjene namjene postaju vlasništvo FBiH. Dozvola ili koncesija) Nekretnine. Nikada se ne može nešto oduzeti . postaju vlasništvo države. pravo građenja. Radi zaštite okoline. strana fizička i pravna lica pod određenim uvjetima propisanim zakonom. ali uz naknadu). Nosilac prava vlasništva može biti fizička i pravna lica. Pokretne i nepokretne stvari? Predmet prava vlasništva mogu biti pokretne i nepokretne stvari . Sve stvari koje su u općoj upotrebi su van prometa. Može se urediti i način korištenja. Posebnim zakonom je određeno koje su stvari u općoj upotrebi.. građevinski objekti namjenjeni trajnoj upotrebi. Zakonom se može ograničiti ili zabraniti promet nekih stvari kada za to postoje opravdani razlozi. Zakonom se može i posebno urediti način korištenja nekretninama. Moramo znati pojam prava vlasništva.

Suvlasnik ima sva ona prava koja ima i vlasnik (vlasnička prava: posjeda. korištenja i raspolaganja) ali u onom obimu kojima ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika. Ako se ne postigne saglasnost svih suvlasnika . Ako se neko usprotivio. ali su odredivi)? Kada postoji i šta je suvlasništvo. potrebna je saglasnost svih suvlasnika. rekonstrukcioja i sl)– potrebna je saglasnost svih suvlasnika. Fizička dioba stvari Može se tražiti fizička dioba stvari i to pravo ne zastarjeva. Ima pravo na diobu stvari u svako doba. Za redovno upravljanje potrebna je saglasnost suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od jedne polovine zajedničke stvari. Ugovor kojim se suvlasnik odriče svog prava je ništav. ali ne npr. upravljanja i održavanja kao i ostale terete koji se odnose na cijelu stvar snose zajednički.Posjed i pravo vlasništva se moraju razgraničiti. Kad se poduzimaju poslovi koji prelaze okvire redovnog poslovanja npr. Moramo znati razliku uzmeđu vlasničke tužbe i tužbe za smetanje posjeda! Sve se može riješiti posebnim zakonima. pojam zajedničkog vlasništva(dijelovi nisu određeni. Stranica 78 od 248 . Prava na diobu suvlasnik se ne može odreći. To znači da može uvijek. asrazmjerno veličini svog suvlasničkog dijela. Odjednom neko od suvlasnika želi da izdvoji svoj suvlasnički dio i to pokušava da uradi u periodu kada je pšenica već izrasla. Za ono što prelazi redovno upravljanje (promjena namjene. Ne može tada. Suvlasnik se ne može odreći prava na suvlasništvo jer bi takva izjava bila ništava. Troškove korištenja. Posjed je faktička vlast. jer bi izlazak geometara i drugih lica mogao da nanese štetu. prava suvlasnika. ali pod uslovom da je u javnom interesu. a mogu to povjeriti i nekome od suvlasnika ili nekolicini suvlasnika ili terćoj osobi. zasnivanje služnosti. Kod redovnog upravljanja ako se ne postigne saglasnost svako od suvlasnika ima pravo da se obrati sudu. (ovo se osnosi samo na nekretninu). Prava suvlasnika? Imaju pravo da zajednički upravljaju . a za preduzimanje poslova postoje naročito opravdani razlozi. Postoji kada nepodjeljena stvar pripada u vlasništvo 2 ili više lica tako da svako od njih ima određeni idealni dio koji je poznat. Šta je potrebno kod suvlasnika za redovnu upravljanje (redovni popravci i održavanje)? Mora postojati saglasnost suvlasnika čiji zajednički dio prelazi dijelove ½. onda nema dogovora. zasnivanje hipoteke na cijeloj stvari. ako su suvlasnici na zemljištu na kojem je nešto zasijano. svaki suvlasnik ima pravo da traži da o tome odluči sud. Promjena namjene stvari. izuzev ne u vrijeme u koje bi se nanosila šteta stvari. niti sudske zaštite. Suvlasništvo? Pojam suvlasništva (vlasništvo više lica nad istom stvari u određenim djelovima).

Sud o tome odlučuje u vanparničnom postupku. U tom slučaju prodavac mora da postupi u skladu sa tim zakonom. Civilna dioba stvari? U slučaju kada je fizička dioba nemoguća. koji služe njihovim posebnim dijelovima. Da bi to pravo bilo ostvareno. Pravo preče kupnje? Pravo preče kupnje postoji ako je regulisano posebnim zakonom.uvlasnici sporazumno određiju način diobe stvari . tada sud odlučuje da se vrši civilna dioba – prodaja stvari i namirenje iz novčane mase po pravilima izvršnog postupka. Ovo pravo se gasi protekom 3g od dana izvršene diobe.. Tada ta osoba može da nekretninu proda trećoj osobi. ili je moguća uz znatno smanjenje vrijednosti stvari . Postoji u određenim situacijama koje su predviđene zakonom (etažno vlasništvo). tj. jer time dokazuje da ima ozbiljnu namjeru da kupi tu stvar. Oni imaju nedjeljivo. Zajedničko vlasništvo? Tu stvar pripada više lica.na osnovu pravnog posla Stranica 79 od 248 . da prvo ponudi osobu u čiju korist je to pravo konstituisano. cijena i mora biti dostavljena na način koji će ponudiocu garantovati da je ispunio svoju obavezu) Ako ne odgovori . Suvlasniku kome je diobom pripala cijela stvar ostali suvlasnici jamče za pravne i fizičke nedostatke stvari samo do visine svog suvlasničkog dijela. zajedničko pravo vlasništva na zajedničkim djelovima zgrade. smatraće se da ponudu nije prihvatio. Tužbeni zahtjev bi izgledao: poništava se. (zakon o etažnom vlasništvu je regulisao ovo) i nedjeljivo pravo vlasništva na zemljištu pod zgradom kao i na zemljištu koje je u upotrebi zgrade. Ako ponuđač odstupi i proda pod povoljnijim uslovima. ali samo pod istim uslovima iz ponude koju je dostavilo osobi koja ima pravo preče kupnje. površina. a kada se ne može postići sporazum svako može zahtjevati da o tome odluči sud. Kako se stiče pravo vlasništva? Može biti originarno i derivativno stjecanje prava vlasništva. Ako prodaja ne uspije sud može odrediti da se cijela stvar dodjeli jednom od suvlasnika uz njihovu obavezu da ostalim suvlasnicima isplate naknadu prometne vrijednosti srazmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima. Načini sticanja prava vlasništva: . Na zajedničko vlasništvo se primjenjuju odredbe o suvlasništvu.. osoba koja ima pravo preče kupnje ime pravo da traži od suda tužbom poništenje tog ugovora uz uslov da prihvata sve uslove iz ugovora koji je zaključen sa tom trećom osobom i da istovremeno deponuje kupovnu cijenu. ponuda mora biti sačinjena prema zakonom propisanom obliku (mora biti označena parcela. Ko su etažni vlasnici? To su vlasnici na posebnim djelovima zgrada. ali dijelovi nisu određeni ali su odredivi.

po kriterijima u vrijeme donošenja sudske odluke. a savjestan je samo ako nije znao niti mogao znati da gradi na tuđem zemljištu.- nasljeđivanjem odlukom nadležnog organa Originarni način sticanja prava vlasništva – ovo pravo ne izvodi se iz prava njegovog prednika. Ovaj zahtjev se može postaviti u roku od 3 godine od dana saznanja završetka gradnje ili u apsolutnom roku od 10 godina od završetka gradnje. Ovaj zahtjev se može postaviti u roku od 3 godine od dana završetka objekta (kada je objekat moguće koristiti u svrhu za koju je sagrađen). Ako je graditelj bio nesavjestan (znači znao je da gradi na tuđem zemljištu i vlasnik ga je upozorio ali on je nastavio sa izgradnjom) vlasnik zemljišta ima određena prava. vlasniku zemljišta pripada pravo vlasništva na zgradi uz uvjet da graditelju naknadi vrijednost zgrade u visini prosječne cijene vrijednosti građevinskog objekta. Ako je graditelj bio nesavjestan. Kada vlasnik ne može tražiti da mu pripadne prava vlasništva na objektu? Kada objekat koji je izgrađen na zemljištu znatno veće vrijednosti od zemljišta na kojem je izgrađen. Ako je vrijednost zemljišta i objekta približno jednaka. Ako se vlasnik zemljišta nije protivio gradnji a znao je za nju. Ako je vrijednost zemljišta veća od vrijednosti građevinskog objekta. Ova pravila važe kada su i graditelj i vlasnik zemljišta nesavjesni. Kada je savjestan graditelj.kome je potrebniji). stjecalac postaje vlasnik nezavisno od prava vlasništva prethodnika (npr. Pravo izbora vlasnika zemljišta pripada u rokuz od 3 godine od dana izgradnje objekta . Može da zahtjeva da mu pripadne pravo vlasništva na zgradi pod uvjetom da graditelju naknadi bvrijednost zgrade u visini prosječne cijene objekta u vrijeme donošenja sudske odluke. ali u toj situaciji vodi računa o okolnostima koje opravdavaju donošenje takve odluke (npr. U ovu kategoriju spada i «građenje na tuđem zemljištu» Ko može steći pravo vlasništva građenjem na tuđenjem zemljištu? Graditelj mora biti savjestan. vlasnik zemljišta ima pravo da traži naknadu za zemljište po prometnoj vrijednosti. Može da zahtjeva rušenje zgrade ili da traži od graditelja da mu isplati prometnu vrijednost zemljišta. Stranica 80 od 248 . Posjed zakonit je ako je neko ušao u posjed na osnovu pravnog posla. dosjelost – savjestan posjednik drži nekretninu zakonom propisano vrijeme za sticanje prava vlasništva na nekretninama). sud ih može dosuditi vlasniku ili graditelju. Tada mu samo pripada pravo na naknadu za zemljište po prometnoj vrijednosti. a nakon proteka tog roka ima pravo samo da traži naknadu prometne vrijednosti zemljišta. Kada vlasnik zemljišta zahtjeva rušenje sud može odbiti takav zahtjev ako ocijeni da to ne bi bilo opravdano s obzirom na vrijednost objekta u odnosu na vrijednost zemljišta. onda će sud na zahtjev vlasnika zemljišta dosuditi vlasniku zemljišta ovaj građevinski objekat i ujedno ga obvezati da graditelju naknadi vrijednost objekta. u takvoj pravnoj situaciji graditelj može steći pravo vlasništva na zgradi i zemljištu na kojem je zgrada izgrađena i zemljištu koje služi zgradi.

Ovaj upis se vrši pod uvjetom da je stjecalac savjestan. a presuda je samo deklarativna da bi se npr. u situaciji kada se stvar već nalazi kod sticaoca po nekom drugom pravnom osnovu. osnov stjecanja. a ako nije moguća onda se daje naknada u novcu. Razlika je između pokretnih i nepokretnih stvari. Ako je ugovor potpisan. Stjecanje prava vlasništva odlukom državnog organa se stiče vlasništvo eksproprijacijom. Kojim momentom postaje vlasnik? Momentom pravosnažnosti rješenja ili odluke nadležnog organa.propisano je zakonom. a tim momentom postaje i posjednik iako de facto ne drži stvar u posjedu (to je izuzetak od pravila) i pripadaju mu sva vlasnička prava i prava posjeda. Sticanje prava vlasništva na nekretninama na osnovu pravnog posla. Vlasnik nekretnine postaje upisom u zemljišne knjige. ugovor je ništavan. Da bi se moglo steći prava vlasništva na osnovu pravnog posla taj pravni posao mora biti sačinjen sukladno zakonu koji propisuje promet nekretnina. a savjestan je kad nije znao i nije mogao znati da stavr koju drži u posjedu nije njegova). Ko može steći pravo vlasništva po tom osnovu? Savjesni posjednik (savjesnost se predpostavlja. Sticanje prava vlasništva održajem (dosjelošću). a savjesnost se pretpostavlja. arondacijom. Ako su ugovorne strane iz ugovora ispunile svoje obaveze. Okupacija – uzimanje i posjed napuštene stvari s namjerom da se postane vlasnik. Kod derivativnog sticanja moraju biti ispunjena 3 uvjeta. Kod nekretnina je potrebno da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti: mora se izjaviti i pokazati na izričit način da napuštate nekretninu i u tom slučaju to postaje državna svojina. mogao izvršiti upis u zemljišne knjige. pretpostavke za sticanje prava vlasništva na naekretninama održajem. komesacijom. Ako ih ima više onda je to onaj koji ima posjed. Ako je posjednik samo savjestan. Sticanje prava vlasništva nasljeđivanjem – nasljednik postaje vlasnik momentom smrti ostavioca.Originarno stjecanje – postaje vlasnik momentom ispunjena uslova. Izuzetak je na osnovu pravnog posla stiče se pravo vlasništva u trenutku zaključenja istoga. Okupacijom se ne može steči prava vlasništva na nekretnini. Kad će postati vlasnik. Ako je nekretnina u posjedu prenositelja prava vlasništva onda onaj koji je prvi stekao pravnu osnovu. Kriteriji koje će sud koristiti u ovom slučaju jeste cijena u momentu donošenja odluke. ako stjecatelj ostavi stvar kod prenositelja po nekom drugom pravnom poslu i ako se nalazi u posjedu 3 osobe. Derivativni način sticanja prava vlasništva postoji kada se to pravo izvodi iz prava prethodnika. pravilo je restitucije. Ako je savjestan i zakonit rok je 10 godina. potrebnu mu je za sticanje prava vlasništva 20 godina. a potpisi nisu ovjereni na sudu. Vlasništvo prednika. uzurpacijom. Na pokretnoj stvari vlasništvo se stiče predajom isprave. šta mu je Stranica 81 od 248 .

Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika Vlasništvo na pokretnoj stvari osoba može steći na ovaj način pod uvjetom da je pribavila uz naknadu od osobe koja u okviru svoje djelatnosti stavlja u promet takve stvari.još potrebno? Ništa. za zasnivanje ovog prava potrebna je saglasnost svih suvlasnika. Nasljednik postaje savjestan posjednik u momentu otvaranja nasljeđa i u situaciji kada je ostaviteljev posjed bio nesavjestan . Stranica 82 od 248 . Prestanak prava vlasništva 1. kada druga osoba stekne pravo vlasništva na istoj stvari 2. Ovi tereti vrlo često imaju za cilj da korisnikiu terteta kao starom i nesposobnom za rad obeznjedi osnovne životne potrebe. do isteka posljednjeg dana zakonom propisanog roka.npr. jednostranom izjavom korisnika da se odriče prava. Ako je nekretnina u suvlasništvu. takvu izjavu može dati pred nadležnim organima) i donosi se rješenje kojim se utvrđuje da je stvar napuštena 3. ukoliko nasljednik nije znao niti je mogao znati za to. U ovoj pravnoj situaciji rok dosjelosti počinje teći u trenutku otvaranja nasljeđa tj smti ostavioca. oduzimanje stvari u javnom interesu. napuštanjem stvari (kada je njen vlasnik na nesumnjiv način izrazio volju da više ne želi da ima vlasništvo na stvari. propašću stavri 4. Oni imaju stvarnopravni karakter zbog tog ašto terete određenu nepokretnost i obvezuju vlasnik aopterećenog dobra da korisniku tereta ispunjava ono što je sadržaj tereta. Presuda je samo dekleratorna i služi za upis u zemljišne knjige. Potrebni je podnijeti tužbu za utvrđenje da je stekao prava vlasništva dosjelošču na nekretnini određenoj na način koji je dovoljan da se može izvršiti uknjižba. protekom vremena ze koje je zasnovan teret i odlukom suda. ako je drugim zakonom to posebno određeno. U vrijeme posjeda uračunava se i vrijeme zakonitog i savjesnog posjeda predhodnika. Ovi rokovi računaju se od dana stupanja u posjed stvari. Na pokretnoj stvari posjednik stiče pravo vlasništva protekom 3 godine savjesnog i zakonitog posjeda. Tužba se može podnijeti sudu samo ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke. Ako je samo savjestan onda 6 godina. Napuštena nekretnina postaje vlasništvom FbiH ako zakonom nije nešto drugo određeno. STVARNI TERET Podrazumijeva pravo treće osobe na tuđoj nepokretnosti na osnovu koga korisniku pripada ovlaštenje da od vlasnika takve nepokretnosti zahtjeva određene radnje ili davanje u naturi. u protivnom sud će tužbu odbiti kao neosnovanu. potreban mu je samo protek posljednjeg dana zakonom propisanog roka. Kako prestaje stvarna služnost? Propašću opterećene stvari. Kada je u pitanju posjed koji je savjestan i zakonit onda je rok 10 godina za nekretnine i i stekom zadnjeg dana tog roka posjednik postaje vlasnik.

Vlasnik poslužnog dobra ima pravo ustati sa tužbom da vlasnika povlasnog dobra prestane pravo služnosti kada ta služnost postane nepotrebna za korištenje povlasne nekretnine kao i kada prestane razlog zbog kojeg je služnost konstituisana.STVARNA SLUŽNOST Pravo vlasnika povlasnog dobra da za potrebe te nekretnine vrši radnje na nekretnini drugog vlasnika. Pozitivne su one koje ovlašćuju titulara da za potrebe svog povlasnog dobra obavlja određene radnje na nekretnini drugog lica poslužnog dobra. Stvarne služnosti se mogu zasnovati pravnim poslom. Realizacija Stranica 83 od 248 . Ako je služnost stečena dosjelošću na originarni način za njen prestanak potrebno je ne vršenje služnosti kroz period 20g. PRAVO ZALOGA Hipoteka je pravo zaoga na nepokretnostima koje ovlašćuju hipotekarnog povjerioca da se iz založene nekretnine namiri ako njegovo dospjelo potraživanje prema dužniku ne bude blagovremeno ispunjeno.Pravo služnosti može se zasnovati i pravnim poslom . Ako se podjeli nekretnina konstituirana služnost ostaje u korist svih dijelova. a ta nekretnina je poslužno dobro ili da zahtjeva od vlasnika poslužne nekretnine da se uzdrži od vršenja određenih radnji koje bi inače kao vlasnik imao pravo da vrši na svojoj nekretnini. Služnost prestaje kada ista osoba postane vlasnik povlasnog i poslužnog dobra.Odlukom suda i drugog državnog organa ZAŠTITA PRAVA SLUŽNOSTI Ima pravo tužbom zahtijevati da se od vlasnika poslužnog dobra utvrdi pravo služnosti. Prestaje i kada propadne jedno od dobara. Prema sadržaju dijele se na pozitivne i negativne. Kada je stečeno pravo titular ima pravo na zaštitu u odnosu na svaku terću osobu koja ga ometa u korištenju tog prava. odlukom suda i drugog državnog organa i dosjelošću.dosjelost – potrebno je korištenje – najčešće prolaz preko nečijeg puta u trajanju 20g bez protivljenja vlasnika poslužnog dobra. To pravo se može štititi u odnosu na svakoga. Služnost se može zasovati na određeno i neodređeno vrijeme. Korisnik mora paziti da što manje oštećuje poslužno dobro. . kao i na vlasnika poslužnog dobra ako ga on ometa (tužba smetanja posjeda). PRESTANAK PRAVA SLUŽNOSTI Jedan od načina može biti i taj da se vlasnik poslužnog dobra protivi korištenju određene služnosti a vlasnik povlasnog dobra kroz period od 5g ne vrši tu služnost. Pretpostavka za sticanje stvarne služnosti . Negativne su kada se zabranjuje vlasniku poslužnog dobra da obavlja radnje na koje on kao vlasnik ima pravo.

hipotekarni povjerilac mora izjavu dati pred organom koji vodi evidenciju (gruntovnica) Ona prestaje kada ista osoba postane nositelj prava vlasništva i prava hipoteke na istoj stvari i kada propadne nekretnina koja je bila opterećena hipotekom. Hipoteka sre odnosi na cijelu nekretninu i na njene plodove koji nisu odvojeni od glavne stvari. ako ih je više pravo prvenstva ima onaj ko je prvi zasnovao hipoteku. Stranica 84 od 248 . i druge sastavne dijelove i na poboljšanje stvari ako je do njih došlo nakon zasnivanja hipoteke. Založena nekretnina osigurava potraživanje povjerioca do potpunog ispunjenja obaveze. ali samo sa prenosom potraživanja osiguranog hipotekom. Postoje odredbe koje su ništave. U situaciji kada je poslije dšlo do podjele nekretnine govorimo o nedjeljivosti hipoteke. prostorijama i zemljištu na kojem se objekti nalaze. ali samo.takvog ovlaštenja kao i zaloga na pokretnoj stvari ostvaruje se prodajom založene nekretnine na javnom prodaji. Postoji mogućnost prenosa hipoteke. Hipoteka se može zasnovati i na idealnom suvlasničkom dijelu nekretnine. Nastanak hipoteke Nastaje na tri načina: pravnim poslom sudskom odlukom po zakonu Upis hipoteke se vrši u javnoj knjizi. kada se hipotekarni povjerilac odrekne hipoteke. Hipotekarni povjerilac može zasnovati hipoteku na postojećoj hipoteci u korist treće osobe bez pristanka hipotekarnog dužnika. Prodaja se vrši po pravilima izvršnog postupka. Strana pravna i fizička lica mogu biti nosioci prava vlasništva na pokretnim stvarima kao i domaća lica ako zakonom nije drugačije određeno. Ovim odredbama ovog zakona regulisana su i prava stranaca. tada može steći pravo vlasništva na poslovnim zgradama. Prestanak hipoteke Kada prestane potraživanje zbog kojeg je zasnovana hipoteka. Pravo prvenstva pripada hipotekarnom povjeriocu u odnosu na ostale povjerioce. izjava o odricanju mora biti sačinjena u pismenom obliku i data kod nadležnog organa koji vodi javnu knjigu gdje je hipoteka upisana. Za jedno potraživanje može se zasnovati hipoteka na više nekretnina. Strana pravna i fizička lica mogu steći pravo vlasništva na području FBiH na zemljištu i zgradi nasljeđivanjem ako međudržavnim ugovorom nije drugačije određeno.to su odredbe ugovora o hipoteci kojim hipotekarni povjerilac ugovara pravo ubiranja plodova koje ta nekretnina daje ili iskorištavanje nekretnine na drugi način ili da neispunjenem obaveze (kojom je ustanovljena hipoteka) stiče pravo vlasništva na založenoj stvari – takve klauzule su ništave i ne proizvode pravno dejstvo. Ako strano fizičko i pravno lice obavljalo određenu djelatnost na području FBiH. Mogućnost sticanja može biti ograničeno.

Osnovna načela ZK prava: . spisak lica / titulara ZK prava sa oznakom ZK uloška u kojem su ta lica upisana u ZK. kao i organa UN-a i EU uz prethodnu pismenu saglasnost federalnog min pravde. Vrste upisa: uknjižba predbilježba zabilježba Konačan upis sticanja prenosa i prestanka nekog ZK prava je uknjižba.da se upis može dozvoliti na osnovu isprave koja važi kao punovažan pravni osnov.svakom je dozvoljeno da ih razgleda. Uz molbu se prilaže isprava. zbirke isprava i registra. Predmet uknjižbe mogu biti stvarna prava. Ta evidencija se vodi kod ZK ureda općinskih sudova. tako da se ne može pozvati da mu je nepoznato šta je upisano u javnu knjigu.Načelo javnosti. Dugoročni zakup može se zaključiti na period od 5-50g. kojre je dužno prethodno pribaviti mišljenje min vanjskih poslova BiH. Registar parcela. . . Glavnu knjigu čini zbir ZK izvadaka. . izdati u dugoročni zakup zgrade na kojima postoji pravo vlasništva.jače je oravo onoga ko je ranije upisan.od kada je ured primio zahtjev za upis.vlasnička prava. ugovor o prodaji i ugovor o poklonu. To su knjige u koje se upisuju i evidentiraju svi pravni odnosi nad nekretninama. Predbilježba je uslovni upis privrednog karaktera.Načelo upisa – prema ovom načelu ZK pravo se može steći . odluka organa uprave.Načelo legaliteta. ZK se sastoji od glavne knjige. a onda ZK ured odlučuje o uknjižbi.smatra se ispravnim i potpunim sve upisano u javne knjige. Zabilježba je upis informativnog karaktera.Načelo pouzdanja u javne knjige. a koji se nalaze u istoj ZK i katastarskoj općini) Registar je pomoćna knjiga koja omogućava lakše pronalaženje određenih podataka. Kako bi se publikovali važni novi odnosi u pogledu ograničenja raspolaganja i upravljanja nekretninama. abecedni imenik. To je uslovni upis prava sticanja i sva ZK prava. ZK ulošci su dijelovi glavne knjige koji čine pojedine isprave i čine jedno ZK tijelo (ukupnost nekretnina jednog vlasnika ili više suvlasnika.Zakonom o vlasničko.Načelo prioriteta. prenjeti ili prestati upisom u zemljišnu knjigu. čestica.pravnim odnosima je pored ostalog predviđena mogućnost da se za potrebe njihovih diplomatsko konzularnih predstavništava i njihovih organa i specijalnih agencija. Strana fizička i pravna lica mogu biti ograničena u kupovini zbog principa reciprociteta. realni tereti i obligaciona prava. Te ako je zahtjev u skladu sa ZK. Stranica 85 od 248 . Valjana pravna isprava je sudska odluka. .

Postoje tri tužbe: Rei Vindicatio: tužba za vraćanje stvari u posjed. jer se sporedni zahtjevi mogu postaviti u zavisnosti od toga da li je savjestan posjednik ili ne. onda se mora voditi računa o savjesnosti posjednika. Šta je zakonit a ša savjestan posjed? Kad se tužba odbacuje a kada odbija? Kada se donosi meritorna presuda tužba se odbija. savjestan posjednik ima pravo na naknadu nužnih troškova održavanja i korisnih troškovu u obimu u kojem je vrijednost stvari povećana. on ne odgovara za pogoršanje ili propast stvari do kojih je došlo za vrijeme savjesnog posjeda. koji mora dokazati da je vlasnik i da je stvar koju traži da mu se preda u posjed. Razlika između originarnog i derivativnog sticanja prava vlasništva? Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika. Dakle. nalazi kod tuženog koji je neovlašteno drži. naknaditi štetu koja je nastala na stvari. okupacijom? Šta su plodovi i kome pripadaju? To su sporedne pokretne stvari koje pripadaju glavnoj stvari (pertinencija) do odvajanja. Nesavjestan posjednik dužan je stvar predati tužitelju sa svim plodovima koje je stvar dala za vrijeme posjedovanja i naknaditi vrijednost ubranih plodova. Kada se postavlja tužbeni zahtjev. a ako ne ulazi u meritum stvari. Tužilac može dokazivati da je savjesnost i ranije prestala ali ona se pretpostavlja. PITANJA Pojam prava vlasništva (suština i šta podrazumijeva? Šta je sa raspolaganjem? Može li vlasnik neograničeno raspolagati? Kakva prava pripadaju vlasniku u slučaju ograničenja prava vlasništva? (puna naknada) Posjed? Zajedničko vlasništvo? Ko su etažni vlasnici? Šta može biti predmet prava vlasništva (pokretne i nepokretne stvari)? Može li se suvlasnik odreći prava na diobu? Šta se dešava ako klauzula o odricanju od ciobe stoji u ugovoru? Ništava je! Stecanje prava vlasništva na nekretninama? Osnovi stjecanja? Šta je stvarno pravo? Kako djeluje na druge? (prema svima. za razliku od tužbe za smetanje prava posjeda. Stranica 86 od 248 . odvajanjem plodova.Otklanjanje nedostataka vrši ZK referent. Savjestan posjednik postaje nesavjestan od momenta kada mu je tužba uručena. Savjesan posjednik može stvar zadržati dok mu vlasnik ne naknadi ono što mu pripada. Osoba čiji je posjed savjestan dužna je vratiti stvar vlsniku sa plodovima koji nisu obrani. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA Pravo vlasništva se štiti tužbom. izuzev ako bi ta šteta nastala i da se stvar nalazila kod vlasnika. Također je obavezan da vrati plodove ali postoji razlika ukoliko je posjednik savjestan ili nesavjestan. tužit će posjednika nevlasnika koji nema ovlaštenje da drži stvar da mu je preda i naknadi troškove spora. odbacuje se rješenjem. U ovoj tužbi je aktivno legitimiran vlasnik.erga omnes). Vlasničke tužbe ne zastarjevaju.

a savjesnost se predpostavlja. pa se poziva na njega. Tužitelj mora dokazati da je njegov posjed zakonit. Kod tužbe smetanja posjeda – uvijek se donosi rješenje a kod tužbi za smetanje vlasništva donosi se presuda. mora odrediti identitet stvari i mora dokazati da se individualno određena stvar nalazi kod tuženog bez pravnog osnova. Razlika između originarnog i derivativnog stjecanja prava vlasništva ? Stjecanje prava vlasništva na osnovu zakona? (Eksproprijacija. Ako su im pravni osnovi jednaki. Ovo je jedan od derivativnih prava sticanja vlasništva. šta se može postaviti u osnovni. prvenstvo ima onaj kod koga se stvar nalazi u posjedu. 4. pretpostavljenni vlasnik može podnijeti tužbu sa tužbenim zahtjevom za predaju u posjed. Traži se povrat stvari od osobe koja tu stvar drži po slabijem pravnom osnovu ili bez prava. Aktivno je legitimirano lice koje je pribavilo individualno određenu stvar po pravnom poslu i na zakonit način. Pored zahtjeva koji se odnosi na prestanak uznemiravanja može se postaviti i zahtjev za naknadu štete ukoliko je ista pričinjena uznemiravanjem. Tužba za predaju stvari radi jačeg prava (Actio Publiciana) – tužba iz pretpostavljenog vlasništva. već upisa u zemljišne knjige. kada su dva lica zaključila ugovor o prodaji nekretnina koji je punovažan i _. a može se postaviti zahtjev za vraćanjem plodova za vrijeme trajanja posjeda kao i zahtjev za naknadu štete. Npr. 2.ovu tužbu podiže vlasnik i pretpostavljeni vlasnik protiv osobe koja ga protivpravno uznemirava u korištenju stvari i traži da to uznemiravanje prestane. a u moment pribavljanja nije znalo ili nije moglo znati da nije postalo vlasnik. Ako je kupcu oduzet posjed od osobe koja nema pravnog osnova za držanje stvari. dakle nema oduzimanja samo postoji uznemiravanje. 3. komasacija i uzurpacija) Zaštita prava vlasništva? (nabrojati tužbe i ispitivač traži da objasnite jednu detalnije. jači pravni osnov ima osoba koja je predmet pribavila teretnim pravnim poslom.Tužilac mora dokazati da je vlasnika (ZK izvadak). Tužitelj se zove i pretpostavljeni vlasnik. a šta u dodatni tužbeni zahtjev (ovo je jako značajno za rei vindikaciju). Tužbu može podnijeti i suvlasnik. arondacija. Tužba kojom se zahtjeva zaštita od uznemiravanja (actio negatoria).) Stranica 87 od 248 . i da je posjed tuženog po slabijem pravnom osnovu. pojam pravo vlasništva i stjecanje pravo vlasništva (4 osnova nabrojati)? u koju kategoriju spada stjecanje pravo vlasništva na nekretninama đrađenjem na tuđem zemljištu i dosjelošću? (originarni). Podiže je pretpostavljeni vlasnik i to je tužba koja se podnosi kada neko smatra da ima jače pravo na posjed. Kupac nij epostao vlasnik jer nije izvršio upis u javne knjige.tužba zbog uznemiravanja. kupac ne postaje vlasnik momentom zaključenja ugovora. ZAKON O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA – PITANJA 1. Kao punovažni pravni osnovi samtraju se: ugovori na osnovu kojih se stiče pravo vlasništva. Ako i tuženi imma neki pravni osnov.

14.5. ništav je. 15. Ako potpisi nisu ovjereni. Npr. 13. 12. Koje nepokretnosti mogu biti u prometu? ) Forma ugovora kojim se vrši promet nekretninom? Ugovor na osnovu koga se prenosi pravo vlasništva nepokretnosti mora biti sačinjen u pisanom obliku. 10. Ništavi ugovori se ne mogu konvalidirati ispunjenjem. Ako to nije moguće. Prestanak prava vlasništva? Odricanje od prava vlasništva? Služnosti? Posjed? Razlika između posjeda i vlasništva? Vrste posjeda? Prava posjednika? Pravo na zaštitu? Paralela između zaštite prava vlasništva i zaštite posjeda? Kako izgleda tužbeni zahtjev? Na šta je ograničeno raspravljanje u tom postupku? Prava stranaca? (Najkraće) Lične služnosti? Stvarne služmosti? Pojam stvarne služnosti? Sticanje i prestanak prava služnosti? Stvarni tereti? Pravo zaloga? Hipoteka? Prava suvlasnika? ZAKON O PROMETU NEKRETNINA (SN F BIH Primjenjuje se temeljem člana 9. Pitanje može biti: zakonske pretpostavke za punovažnost ugovora o prometu nepokretnosti? Stranica 88 od 248 . ugovor ne proizvodi pravno dejstvo tj. 7. 11. 6. to ispunjenje ne znači ništa. U zakonu o izmjenama i dpounama zakona o preometu nepokretnosti (SN RBiH 18/94) govori o sudbini ugovora koji su zaključeni do stupanju na snagu ovog zakona. onda se daje naknada po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. Ovo se odnosi i na predmete koji su se zatekli na sudu a nisu rješeni u prvom stepenu. 9. Sve ono što ja dato po osnovu takvog (ništavog) ugovora mora se vratiti. Prije stupanja na snagu ovog zakona punovažni su ako su ugovorači u cjelosti ili pretežnom djelu ispunili obaveze iz ugovora. a ugovorne strane ispune obaveze iz ugovora.5 Ustava FBIH. jer je do donošennja ove izmjene bilo pitanje punovažnosti ugovora prometom nekretnosti bilo regulisano drugačije. Ako ovo nije zadovoljen. zato što ranije nije bila odredba o ovjeri potpisa. 8. a potpisi ugovorih strana moraju biti ovjereni u sudu. Ako obaveze nisu izvršene do tog datuma i takav ugovor će sotati na snazi pod uslovom da su ugovorne strane izvršile ovjeru potpisa ugovarača kod nadležnog suda u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

PRAVO PREČE KUPNJE Ranije je bilo šire postavljeno sada je malo suženo. odnosno.Kad se prenosi prava vlasništva na zgradi. Vlasnik koji namjerava da proda nepokretnost na kojoj je konstituirano pravo preće kupnje u odnosu na neku osobu. smatraće se da ponudu ne prihvata. Prodaja se može izvršiti samo pod istim uvjetima koji su dati u ponudi osobi koj ima pravo preče kupovine. Ukoliko prodavac izvrši kupoprodaju pod povoljnijim uvjetima. tada osoba u čiju korist je konstituirano pravo preče kupovine može kod suda ustati sa tužbom za poništenje ugovora i postavit zahtjev da se njemu pod istim uvjetima nepokretnost prenese u vlasništvo. Šta će biti u situaciji kada vlasnik proda nekretninu trećoj osobi pod povoljnijim uslovima od uslova iz ponude ili ako izvrši prodaju nekretnina bez prethodnog izvršenja ponude?osoba koja ima pravo Stranica 89 od 248 . a radi se o cijeni iz ponude upućene trećem licu. dužan je da kod ponovne prodaju da postupi na naprijed navedeni način. poljoprivrednom zemljištu itd. i ponudu dostavi licu koje ima pravo preče kupovine na način kojim će moći u slučaju potrebe. Ako ponuđeni tj. stanu. Ako vlasnik ne izvrši prodaju nepokretnosti u roku od 1 godine po isteku roka za prihvatanje pounude. vlasnik-prodavac mora izvršiti ponudu osobi u čiju korist je konstituirano pravo preče kupovine. dokazati da je ponuda izvršena na zakonit način. Ako je zgrada izdata u zakup i zakupc ima pravo preče kupovine pod određenim uvjetima (ako je poslovnu prostoriju koristio najmanje 5 godina). izvršiti prodaju te nekretnine. tj. da ponovo dastavi ponudu licu koje ima pravo preče kupovine. Ovo pravo preče kupnje ustanovljeno je u korist suvlasnika ako namjerava prodati svoj suvlasnički dio na građevinskom objektu. vlasnik određene nekretnine može slobodno raspolagati. istovremeno se prenosi i pravo vlasništva na zemljijštu na kome je zgrada izgrađena i na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade. dužno je da sačini ponudu u pisanoj formi i u tu ponudu unese podatke o nekretninama te da ih označi zemljišnoknjićno ili katastarski. Ukoliko je konstituirano pravo preče kupovine u odnosu na neku osobu. Nakon toga. Tužba za poništenje ugovora okupoprodaji zbog povrede prava preče kupovine može se podnijeti sudu u roku od 30 dana od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju i uvjete prodaje. cijenu i ostale uvjete prodaje. Određuje se posebnim zakonom. Ovo je potrebno zbog toga što je primalac ponude dužan da u roku od 30 dana od dana primitka ponude izjavi da li prihvata ponudu ili ne. Prilikom podizanja tužbe osoba koja je imala pravo preče kupnje dužna je deponirati kupoprodajnu cijenu u sud. Ovo je jedno od ograničenja prava vlasništva koje može postojati. stambenoj ili poslovno zgradi. To znači da ponudu mora dostaviti preporučenom pošiljkom ili direktno uz potvrdu ponuđenog da je istu primio. a najkasnije od u roku od 1 godine od dana zaključenja ugovora (subjektivni i objektivni rok). osoba koja ima pravo preće kupovine u tom roku ne da nikakvu izjavu. kako bi pokazao stvarnu namjeru da i on po toj cijenu zaključi ugovor o prometu nekretnina.

ZAKON O ZEMLJIŠNIM (JAVNIM) KNJIGAMA Predmet regulisanja ovog zakona je uređenje. zgrade. Pročitati Zakon o građevinskom zemljištu. spajanje ili dioba zemljišno-knjižnih tijel (ukkoliko je vršena). ime vlasnika zemljišno-knjižnog tijela. poslovne prostorije. ODRICANJE OD PRAVA VLASNIŠTVA Nosilac prava vlasništva može jednostranom izjavom odreći prava vlasništva na nekretnini u korst općine. Na ništavost se mogu pozivati samo ugovorne strane. Ako je neko treći stekao pravo vlasništva i taj ugovor je ništav. Ugovori zaključeni u ratu Kakav karakter imaju ugovori zaključenii u ratnom periodu. Zemljišna knjiga u smislu ovog zaona je jevna kjniga I javni registar stvarnih prava na nakretninama I drugih prava koja su zakonom predviđena za upis. zemljišne knjige su knjige u koje se upisuju i evidentiraju svi pravni odnosi povodom nekretnina. samo ako na toj nekretnini ne postoje tereti. Nekretnina – u smislu ovog zakona to su zemljišta. vođenje. posebni djelovi zgrada i drugi građevinski objekti. naziv. zbirka isprava. stanovi. Prvi odjeljak zemljišno-knjižnog uloška nosi oznaku A. kao i ostalih zakonom predviđenih činjenica od značaja za promet. i registar. U taj uložak se upiuje jedno zemljišno-knjižno tjelo. održavanje i uspostava zemljišnih knjiga. 1992)? Ako je vlasnik nekretnine prenio pravo vlasništva na neko drugo lice pod dejstvom sile. Šta se smatra nepokretnosti u smislu ovog zakona? Poljoprivredna zemljišta. ako Stranica 90 od 248 . Šta čini zemljišnu knjigu? Glavna knjiga. izuzev prava služnosti. šumska zemljišta. Drugi odjeljak zemljišno-knjižnog uloška nosi naziv B. kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama FBiH. prevare i sl. Upisi se vrše u zemljišno-knjižni uložak. takvi ugovoru ništavi. Glavna knjiga – zbir zemljišno-knjižnih uložaka jedne katastarske opštine. Zemljišno-knjižno tijelo se satoji od više katastarskkih parcela koje se nalaze u istoj katastarskoj općini. U popisni list se unosi broj katastarske parcele. itd. šume. opis i kultura parcele. Drugim rječima. Svi upisi u zemljišne knjige po osnovu ovakvih pravnih poslova su također ništavi i ne proizvode pravno dejstvo. U taj odjeljak unosi se pravni osnov upisa. To je popisni list. To je vlasnički list.04. (nakon 30. Izjava se daje u posebnom postupku kod nadležnog organa. zgrade. stvarn aprava koja su konstituiran au korist zemljišno-knjižnih tijela.preče kupovine ima pravo da tužbom kod suda traži poništenje ugovora i da se njemu pod istim uvjetima proda.

Pod autorskim djelom se podrazumjevaju zbornici . Pravo na zaštitu imaju koautori. nosioci autorskog prava i organizacije kojima je autor Stranica 91 od 248 . U njega se unose tereti i ograničenja. Npr. reprodukovanje . tada se može usprotiviti i tražiti zabranu tj zaštitu .prema volji ostavioca. podneska za upis. prikazivanje. o izvođenju itd. Autor može podnijeti tužbu sudu ako se njegovo djelo iskorištava bez njegovog odobrenja ili suprotno odredbama zaključenog autorskog ugovora. nauka . Izdavački ugovor. Za punovažnost ovog ugovora značajno je da je zaključen u pismenom obliku. Ko će se smatrati autorom? Ono lice čije je ime označeno na autorskom djelu. Autor može biti samo fizičko lice a nosioci autorskog prava mogu biti i pravna lica. ugovor o prikazivanju. Pojam autorskog ugovora.zaključenjem ovog ugovora prenosi se pravo iskorištavanja djela ovog autora. na taj mačin se prenose imovinska prava autora. pravni osnov upisa svih prava koja opterećuju zemljišno-knjižni tijelo. prenošenje i prevođenje raznih djela itd. a koje se donosi na osnovu zahtjeva tj. Prenošenje autorskog prava moguće je i nasljeđivanjem po samom zakonu to su zakonski nasljednici ili testamentom. muzičke i fotografske zbirke. Treba naglasiti da je autorsko pravo i materijalno i moralno. Lice koje je napravilo tu intelektualnu tvorevinu smatra se autorom. Ovo se rješava u parnici . Svoja prava autor može prenjeti na fizička ili pravna lica i tada ta lica stiču status nosioca autorskog prava . Upis se vrši na osnovu rješenja o upisu koje donosi zemljišno-knjižni referent. Treći odjeljak je C. kao i sve zabiolježbe koje se tiču vlasništva. zabilježbe koje se odnose na ta opterećenja i podaci o nosiocima tih prava. Naime. ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA Pitanja koja se najčešće javljaju: Šta je autor? Autorsko djelo? Zaštita autorskog prava? Šta se podrazumjeva pod autorskim djelom? To je tvorevina ljudskog ua iz određene oblasti stvaralaštva npr. Testamentom se ovo pravo prenosi na bilo koje lice. autor u ovom slučaju može tražiti novčanu naknadu za korištenje i novčanu satisfakciju ukoliko su mu povrijeđeni čast i ugled. Postupak upisa u zemljišne knjige. dakle. čak i prilagođeni prevodi u sredini u kojoj se plasiraju . njihovi nasljednici . eventualna ograničenja prava raspolaganja.ima više suvlasnika – podaci o njima. antologije. Autorska moralna prava sadrže ovlaštenje autora da bude priznat i označen kao stavralac djela. Književnost. ako nije zaključen u ovoj formi neće proizvoditi pravno dejstvo. To su tereti. obrade pjesama drugih autora (sve to pod određenim uvjetima). Autorska imovinska prava sadrže ovlaštenje na iskorištavanje . umjetnost i ostatak je nabrojan u zakonu. za pseudonim je značajno da vrijedi dok se ne dokaže suprotno. deformaciji ili skraćenju . Ako se radi o anonimnom djelu kada autor uopće nije označen ili je djelo pod pseudonimom – autorsko pravo pripada izdavaču djela. umnožavanje . ima pravo da štiti svoje djelo. da se suprotstavi svakoj izmjeni svog djela. Može se koristiti i pseudonim .

Ovakav ugovor je rušljiv i može se tražiti njegovo poništenje. te da se presuda objavi o trošku tuženog . Ako se ugovor ne pobije u određenom roku on će ostati na snazi. Autorsko pravo se štiti za života i 70 godina nakon smrti autora. Načelo ekvivalentnosti – jednake vrijednosti uzajamnih davanja. Otvorenost i iskrenost. Ako jedna od ugovornih strana ne ispuni obavezu u ugovorenom roku i na ugovoreni način a zbog • • • Stranica 92 od 248 . Povreda ovog načela može se manifestirati kao prekomjerno oštećenje . Zelenaški ugovor) i stvaranju ravnopravnog odnosa ugovornih strana. Načelo savjesnosti i poštenja. Dužnost ispunjenja obaveze.radi se naime o pouzdanosti strana u času zaključenja obligacionog odnosa što je prednost za valjano ispunjenje dakle jedna strana je iskreno spremna na ispunjenje obaveze uz istovremeno očekivanje ispunjenja obaveze i druge strane. Znači nikada ex officio neće preći granice zahtjeva. Što jedna strana drugoj da jednaka je onome što je od nje primila.stranke imaju potpuno jednaka prava u svakom pogledu. Dakle. da se unište ili preinače predmeti kojima je nanesena povreda. zabranjeno je stavranje nekog odnosa iskorištavanjem ovog položaja kojim se stiču materijalne koristi a koje nisu utemeljene na radu (npr. U određenim rokovima (subjektivno – od dana saznanaja za razlog rušljivosti a objektivni od dana zaključenja ovakvog ugovora). Zabrana zloupotrebe prava – zabranjeno je vršenje prava i obaveza iz obligacionih odnosa suprotno cilju zbog koga je ono ustanovljeno ili priznato. Kada sud u parničnom postupku izrekne presudu može izreći i zabranu daljeg kršenja autorskog prava .učesnici su dužni ispuniti obavezu na ugovoreni način i u ugovorenom roku. mora postojati povjerenje da će se na savjestan i odgovoran način ispuniti međusobna prava i obaveze. U tom periodu može se tražiti sudska zaštita prava. Potrebno je da je osoba savjesna. ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA • • Načelo ravnopravnosti.dakle nije znala niti je mogla znati stavrnu vrijednost stavri. Sud može u postuoku donjeti i privremene mjere kojima se oduzimaju predmeti kojima se čini povreda te da se zabrani dalje obavljanje radnji kojima se nanosi povreda autorskog prava. Problem može nastati u vršenju prava (samovolja) postoji zabrana stvaranjai iskorištavanja monopolskog položaja .pripadao. Obaveza iz ugovora se mora ispuniti u cjelosti i onako kako glasi. ovo načelo se vrlo često zloupotrebljava u praksi . Ako je prouzrokovana neka materijalna šteta može se tražiti naknada te štete.znači da su učesnici u zasnivanju ovih odnosa i ostavrivanju prava iz njih dužni da se pridržavaju ovog načela. Pitanja koja se najčepće javljaju su : Vrste autorskog djela? Prenošenje autorskog prava /nasljeđivanje? Zaštita? I ovdje sud uvijek odlučuje u granicama postavljenog zahtjeva.

UGOVOR Ugovor je dvostrani pravni posao koji se zaključuje saglasnošću volja ugovornih strana u cilju postizanja određenih pravnih učinaka.prelazak imovine sa jednog na drugo lice bez pravnog osnova. Stranica 93 od 248 . Dvostranoobvezujući postoje kada obaveza nastaje samo za oba ugovrarača. To je najčešće ugovor o djelu.sticanje bez osnova . Prilikom ostavarivanja prava jedna strana treba da se uzdrži od postupaka koji otežavaju izvršenje obaveze druge strane ili ga onemogućavaju u tome. Prouzrokovanje štete. pažnja dobrog domaćina odnosi se na fizička lica i povećana pažnja dobrog stručnjakazahtjeva se od stručnjaka koji se bavi određenom djelatnošću. Poslovodstvo bez naloga.štetnik je dužan nadoknaditi štetu oštećenom pod zakonom propisanim uslovima (moraju se znati uslovi na ispitu).• toga je druga strana pretrpila štetu. IZVORI OBLIGACIONIH ODNOSA Odnosi mogu nastati na osnovu: . Javno obećanje nagrade (neodređenom krugu lica da poduzme neku radnju za nagradu). Pažnja dobrog privrednika je pravni standard i odnosi se na vršioce samostalnih djelatnosti tj pravnih lica koji učestvuju u postupku. Ovakve izjave su npr. U pravilu radi se o tome da dužnik treba povjeriocu da izvrši određenu činidbu. ugovor o zakupu itd. Ugovori mogu biti jednostranoobvezujući kada obaveza na izvršenje činidbe nastaje samo za jednu ugovornu stranu.To su dvostrani pravni poslovi kojima se zasnivaju obligacioni odnosi.jednostrana izjava volje Ugovori. može zahtjevati od druge strane raskid ugovora i zbog neispunjenja i naknadu štete.poslovodstvo bez naloga .mješanje u tuđe poslove . Sticanje bez osnova.ugovori .prouzrokovanje štete . vršenjem nekog faktičkog ili pravnog posla od strane jednog lica u korist drugog bez ovlaštenja osobe u čiji korist se vrši taj posao. Može biti nužno i korisno. Ponašanje u ispunjavanju obaveza i ostvarivanju prava – u izvršenju obaveza učesnici iz obligacionih odnosa dužni su ponašati se sa pažnjom dobrog privrednika tj pažnjom dobrog domaćina ili sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka. Jednostrana izjava volje – može da nastane obaveza prema subjektu koji ne ispuni uvjete iz obećanja.

Mora se znati.kada se za primljenu činidbu ne daje protučinidba. U toj situaciji strana koja je dovedena u zabludu može tražiti poništenje ugovora. telefonom ili pismom. Konsenzualni ugovori su oni koji postaju prefektni kada se ugovarači sprazume o bitnim sastojcima ugovora bez posebne forme i predaje stvari. Dužnik može istaći sve prigovore prema ugovraraču po osnovu ugovora. Ugovor bez Stranica 94 od 248 . Ugovor je pravni osnov za sticanje stvarnog prava. Ugovorač koji je prenio pravo na treće lice ima pravo zahtijevati od dužnika da izvrši obavezu. Ugovorna strana koja je pod tim uslovima zaključila ugovor i time pretrpila štetu ima pravo na naknadu iste. Prijetnja se može izjaviti direktno. ako nije nešto drugo ugovoreno. Npr. Konsenzualni – ukoliko posebnim zakonom nije propisana forma. Učinak obligacionopravnog ugovora može se proširiti i na treća lica ukoliko se ugovorne strane dogovore.prema zakonu o obligacionim odnosima ugovori su u pravili neformalni tj. Npr. Prijetnja je izazivanje straha kod jedne od ugovornih strana tako da je ta strana zbog te prijetnje zaključila ugovor. Ako je prevaru učinilo 3l ona će uticati na punovažnost ugovora ako je druga ugovorna strana znala ili morala znati za prevaru. Ugovor djeluje samo između ugovornih strana dakle inter patres. Ugovor o poklonu. Onda ta strana može tražiti poništenje ugovora. U takvoj pravnoj situaciji jedna ugovorna strana u svoje ime ugovori potraživanje u korist treće – tada treće lice stiče sopstveno i neposredno pravo prema dužniku. Na osnovu ugovora se traži realizacija stvarnog prava. Ona je bitna ukoliko se odnosi na bitna svojstva ugovora ili na lice sa kojim se ugovor zaključuje. dakle oni su relativno ništavi.Teretni ili naplatni ugovori postoje kada se za činidbu jedne strane daje protučinidba druge strane. Realni ugovori su oni kod kojih se pored saglasnosti zahtjeva i predaja stvari. Besplatni ili dobročini ugovori. Nesporazum postoji kada strane vjeruju da su saglasne o svim elementima ugovora ali postoji nesporazum o prirodi ugovora ili predmetu obaveze. Pored zakonske forma može biti i ugovorena. Aleatorni ugovori ili ugovori na sreću – za njih je karakteristično da u momentu zaključenja vrijednost ugovora nije poznata i neizvjesno je ko je dužnik a ko povjerilac. prirodi pravnog posla i predodžbi osobe o tome. Prevara je dovođenje ili održavanje jedne strane u zabludi kako bi se navela na zaključenje ugovora. odnosno ukoliko su ugovorne strane takvo pravo ugovorile u korist trećeg lica. Ugovor o prodaji ili ugovor o zakupu. Ugovorna strana može u zakonom propisanom roku tražiti poništenje. MANE VOLJE bitna zabluda nesporazum prevara kod postojanja zablude ugovori su rušljivi. Zabluda je nesaglasnost između faktičkog stanja ili o svojstvima stvari .

Ono što je dato po osnovu ništavog ugovora mora se vratiti. Ako je forma ugovorena time nije izričito određeno da punovažnost ugovora zavisi od ugovorene forme. Ako je forma propisana zakonom tada ugovor mora biti sačinjen u toj formi . Za prouzrokovanje štete 3l prekoračenjem ovlaštenja ili bez odobrenja solidarno odgovaraju punomoćnik ili opunomoćeni. Punomoć je ovlaštenje za zastupanje može se zasnovati na jednostranom pravnom poslu ili na osnovu ugovora o punomoćstvu. USLOVI I ROKOVI KAO NAČIN OGRANIČENJA UGOVORA (član 74-77) Ugovor je zaključen pod uslovom ako njegov nastanak ili prestanak zavisi od neizvršene činidbe. Može se opozvati ali sve zavisi od vlastodavca. izuzev ako opunomoćeni nije znao niti je morao znati za sužavanje punomoći. Izdavalac punomoći u takvoj pravnoj situaciji ima pravo zahtijevati od opunomoćenog naknadu štete koju je zbog toga pretrpio. Punomoćnik može biti i pravno lice. Postoji zastupanje na osnovu punomoći. ZNAČAJ FORME ZA PUNOVAŽNOST UGOVORA Ugovori su u pravilu neformalni. (članovi 60. Zastupanje nastaje i na osnovu zakona. Ako nije moguće vraćanje daje se cijena stvari u vrijeme presuđenja. Ovakav ugovor koji nije sačinjen u zakonom propisanoj formi neće konvalidirati čak i ako su obaveze iz takvog ugovora ispunjene u cjelosti. prema porodičnom zakonu roditelji su zakonski zastupnici djece itd. Odnosno takav pravni posao je ništav. Rok spada u sredstva ograničenja pravnog posla buduća neizvjesna činjenica koja će se sa sigurnošću desiti. Uslov može biti suspenzivni i rezolutivni. Prvi je onaj od čijeg nastupanja zavisi nastanak ugovora.naknade može se poništti kada je prevaru učinilo 3l bez obzira da li je druga ugovorna strana znala ili morala znati za prevaru. Izražava se u danima ili mjesecima. Ako treće lice nije znalo niti je moralo znati da je punomoć opozvana tj sužena onda to prema njemu neće ni imati dejstvo. a raskidni je onaj od čijeg nastupanja zavisi raskid.66.pravilo restitucije. Nekad se može pretrpjeti šteta prekoračenjem obvlaštenja za zastupanje (treba znati pod kojim uslovima se može tražiti naknada) odobrenje se može dati i naknadno. zakona o obligacionim odnosima) ZASTUPANJE Ugovor se može zaključiti i preko zastupnika. Ugovor je punovažan ako je zaključenje pravnog posla izvršeno u granicama dobijenog ovlaštenja. u suprotnom ne proizvodi pravno dejstvo.uglavnom to je direktor kod pravnih lica ili druge lice ovlašteno za zastupanje. Kada postoji ugovor ovlaštena osoba se mora ponašati u skladu sa ovlaštenjem. Ako je za pravni posao za koji se daje punomoć propisana forma onda i punomoć mora biti u toj formi. Osim zakonom propisane forme same stranke mogu ugovoriti formu. Dakle propuštanje forme u ovom slučaju neće uticati na Stranica 95 od 248 .

Ograničeno poslovno sposobna osoba može zaključiti ove ugovore sa odobrenjem svog zakonskog zastupnika. Kada je kaparom ugovoreno pravo da se odustane od ugovora onda se kapara smatra kao odustanica i svaka strana može odustati od ugovora. bez njegove saglsanosti samo one ugovore čije zaključenje posebnim zakonom dozvoljeno. Ako se ugovor ne izvrši a to se može staviti na teret jednoj strani npr davaocu. Pravna sposobnost znači biti nosilac prava i obaveza tj biti pravni subjekt. Umjesto toga može da traži izvršenje ugovora i naknadu štete. a dužan ga je platiti ugovrarač koji raskida ugovor. To znači da je zaključen ugovor a time se vrši i obezbjeđenje ugovora. Poslovna sposobnost pravnog lica u obimu njegove djelatnosti jeste da zaključuje ugovore kao i kod fizičkih lica i ovdje se saglasnost za zaključenje nekog pravnog posla može dati prethodno. Predugovor obvezuje samo na zaključenje Stranica 96 od 248 . Kada se ugovor izvrši kapara se uračunava u cijenu ili se vraća ako je predmet ugovora nešto drugo. Pravna lica imaju pravnu i poslovnu sposobnost. Primalac kapare stiče pravo vlasništva na primljenom iznosu ili drugoj imovinskoj vrijednosti. U takvoj pravnoj situaciji savjesnim ugovaračima pripada pravo na pravičnu naknadu ukoliko pretrpe neku štetu. Ovo pravo davanja odustanoce traje do momenta ugovorenog roka. SREDSTVA OBEZBJEĐENJA UGOVORA Kapara Kapara se daje prilikom zaključenja ugovora. PREDUGOVOR To je izjava volje kojom se preuzima obaveza na zaključenje glavnog ugovora. ako nije predviđen rok ugovorom onda do momenta dospijeća obaveze iz ugovora. Predugovor mora biti sačinjen u obliku koji je propisan za punovažnost glavnog ugovora. Mora da sadrži sve one bitne elemente potrebne za glavni ugovor. Odustanica To je iznos novca koji se koristi za slučaj raskida ugovora. kao znak da je ugovor zaključen. Ako je za neizvršenje kriv primalac kapare tada davaocu kapare pripada pravo na raskid ugovora i vraćanje kapare u dvostrukom iznosu. Ovaj ugovor se ispunjenjem može konvalidirati. Kada je kapara previše visoka postoji mogućnost da se kod suda traži sniženje. Sastavljen je kad se postigne saglasnost i izvrši predaja stvari.punovažnost ugovora ako su obje strane obaveze iz ugovora ispunile u cjelosti. Ukoliko se saglasnost ne istakne ni naknadno smatraće se da ugovor nje ni zaključen. najčešće u novcu a može biti u drugim stvarima. Može biti u okviru glavnog ugovora ili se može posebno sačiniti. Ovo vrijedi samo u situaciji ako je statutom ili nekim drugim aktom pravnog lica određeno i u sudski registar upisano da njegov zastupnik može zaklujučiti ugovor samo uz saglasnost nekog organa. Tada primalac ima pravo da raskine ugovor i zadrži primljenu kaparu ili može zahtijevati ispunjenje ugovora i naknadu štete zbog zakašnjenja u ispunjenju. istovremeno i naknadno.

te su samim tim ništavi. Ako jedna od ugovornih strana ne zaključi ugovor u ugovorenom roku onda druga strana može ustati sa tužbom. Posljedica poništenja je restitucija.zasnivanje zakupa i prestanak ugovora o zakupu? Stranica 97 od 248 . prinudnim propisima i javnom poretku. Zajedničke prostorije u stambenoj zgradi ne mogu se smatrati poslovnim prostorijama niti izdavati u zakup ukoliko odlukom nadležnog organa (skupština opštine) nije drugačije propisano. teško materijalno stanje. Ništavi ugovori ne proizvode pravno dejstvo. tj postaviti zahtjev da se druga strana obaveže na zaključenje ugovora s tim da ako tuženi ne postupu po odluci suda kojom je obavezan da izvrši obavezu onda presuda zamjenjuje taj ugovor. u toj mjeri da uopće ne bi došlo do zaključenja predugovora da su tada postojale. kada su postojale mane volje ili kada je to propisano zakonom. ZAKON O ZAKUPU POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA Poslovnom zgradom smatra se zgrada namjenjena vršenju poslovnih djelatnosti. Poenta je u zloupotrebi tih okolnosti u cilju postizanja nesrazmjerne imovinske koristi. Ovakvi ugovori suprotni su moralu društva.glavnog ugovora u roku određenom predugovorom. Druga strana se ne može prisiliti na zaključenje ugovora. U tom slučaju ide se tužbom za utvrđenje i donosi se deklaratorna presuda. Druga strana može od strane na čijoj strani se nalazi rušljivost tražiti da se izjasni da li ostaje kod ugovora. Pitanje. Ako su se promjenile okolnosti od momenta zaključenja predugovora do momenta do kojeg je trebao biti zaključen glavni ugovor. a poslovna prostorija je jedna ili više prostorija u kojoj se obavlja poslovna djelatnost bez obzira da li se nalazi u poslovnoj ili stambenoj zgradi. Za ove ugovore je karakteristično da oštećena strana može tražiti poništenje takvog ugogovra u zakonom propisanom roku. Kod ovih ugovora postoji očigledna nesrazmjera na koju je druga strana pristala zbog nepovoljnih okolnosti u kojima se našla. lakomislenost ili zavisnost druge strane. Ukoliko po proteku ovih rokova niko nije pobijao ovaj ugovor on ostaje na snazi. ZELENAŠKI UGOVOR Je dvostranoobvezni teretni ugovor kojim jedna ugovorna strana ugovara za sebe ili treće lice nesrazmjernu imovinsku korist zloupotrebljavajući stanje nužde. NIŠTAVI UGOVORI Su oni protivni ustavom utvrđenim načelima moralu društva. Zaključenje glavnog ugovora može se tražiti u roku 6 mjeseci po proteku roka za zaključenje ugovora. nedovoljno iskustvo . RUŠLJIVI UGOVORI Ugovor je rušljiv kada ga je zaključila ograničeno poslovno sposobna osoba. Taj rok je godina dana od dana saznanja za razloge rušljivosti i tri godine od dana zaključenja ugovora.

odredbe o otkazu i otkaznim rokovima ako je zaključen na neodređeno vrijeme. Smatraće se da se zakupodavac ne protivi ako do isteka vremena na koje je ugovor zaključen ili 15 dana nakon tog vremena nije pismeno ili preko suda zahtijevao predaju u posjed poslovne prostorije. Ako ništa nije ugovoreno otkazni rok iznosi 6 mjeseci. ili 15.na osnovu otkaza . Za punovažnost ovog ugovora potreban je pristanak druge ugovorne strane. Ovo prenošenje nije moguće kod strogo ličnih obaveza. Ustupilac garantuje samo za pravnu valjanost. u mjesecu ako ugovorom nije drugačije određeno. Ako po isteku ugovorenog roka poslovne prostorije ne budu predate zakupodavcu on može tužbom kod nadležnog (općinskog suda) zahtijevati predaju u posjed ispražnjenih prostorija. mjesto i datum zaključenja ugovora i potpisi ugovornih strana. Otkaz se predaje nadležnom sudu a sud izdaje otkazni nalog. iznos zakupnine i naknadu za korištenje uređaja u zajedničkoj upotrebi. Ovaj novi ugovor kao i izjava o pristanku na prenošenje mora biti sačinjen u formi propisanoj za ustupljeni ugovor. Prestanak ugovora: . Stranica 98 od 248 . Kada je ugovor zaključen na određeno vrijeme onda prestaje istekom vremena na koji je zaključen.Ugovor o zakupu treba da sadrži naznačenje ugovornih strana. Ovim prenošenjem treće lice postaje ugovorna strana sa svim pravima i obavezama koje ima ustupilac.na osnovu otkaza Ne može prestati na osnovu otkaza prije isteka jedne godine od dana zaključenja. naznačenje poslovne djelatnosti koja će se obavljati. Ništav je sporazum kojim je jedna ugovorna strana obećala imovinsku korist drugoj u cilju da ova njoj ili nekom drugom izda poslovne prostorije u zakup. Nakon pristanka zaključuje se ugovor između ustupioca i primaoca. naznačenje poslovnih prostorija i zgrade u kojoj se nalaze. USTUPANJE UGOVORA Radi se o pravnom poslu kojim ustupilac u dvostranoteretnom ugovoru ustupa ugovor trećem licu – primaocu. Otkaz ugovora biće punovažan kada između dana dostave otkaza i dana kada treba da prestane zakupni odnos protekne vrijeme određeno ugovorom. Zaključuje se u pismenom obliku. Ugovor koji je zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom posljednjeg dana roka za koji je zaključen. Ugovor o zakupu na određeno vrijeme smatraće se prećutno obnovljenim na neodređeno vrijeme ako zakupac po proteku vremena na koje je ugovor bio zaključen nastavi da koristi poslovnu prostoriju a zakupodavac se tome ne protivi. Rok može teći samo od 01. odredbe o tome da je ugovor zaključen na određeno vrijeme (tačno odrediti vrijeme) ili neodređeno vrijeme.protekom vremena Ugovor koji je zaključen na neodređeno može prestati .sporazumom .

Raskid zbog neispunjenja Ovdje je pretpostavka da prva ugovorna strana može tražiti raskid zbog neispunjenja ako ugovor nije uopće ispunjen ili jeste ali ne na ugovoreni način. Prekomjerno oštećenje Očigledan nesrazmjer između uzajamnih davanja javlja se kod dvostranoobveznih teretnih ugovora. uz upozorenje da u razumnom roku ispunjava obavezu (razumni rok ovosi od konkretne situacije). Ovaj institut ima uporište u načelu ekvivalencije tj jednakih davanja i u načelu pravičnosti. postojanja materijalnih pravnih nedostataka na stvari. Ukoliko je ugovor djelimično ispunjen vrši se restitucija. Ugovorna strana koja po ovom osnovu traži raskid potrebno je da drugoj ugovornoj strani ostavi naknadni rok za ispunjenje obaveze. izmjenjenih okolnosti.RASKID UGOVORA Ugovorne strane mogu ugovor raskinuti uvijek sporazumno. u drugim slučajevima kada je to posebnim zakonom propisano. poplava ili suša. Posljedice raskida zbog neispunjenja Obje strane se oslobađaju ugovornih obaveza. kada je ugovorena odustanica. Ako je predmet bio davanje novca (npr ugovor o zakupu) onda ona strana koja je primila novac dužna je vratiti zatezne kamate koje su tekle od momenta primanja novca. nakon isteka fiksnog roka. Umjesto raskida može se tražiti izmjena uslova ugovora. onda strana dovedena u teži položaj može tražiti raskid ugovora. Međutim i u ovoj pravnoj situaciji ukolikop povjerilac ima ineteresa da održi ugovor može obavijestiti dužnika da mu pruži mogućnost da naknadno ispuni obavezu. Raskid zbog promjene okolnosti Ako nakon zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora u toj mjeri da ugovor ne odgovara očekivanjima ugovornih strana. Ne može tražiti raskid strana koja je bila dužna u vrijeme zaključenja uzeti u obzir te okolnosti. Bitno je da su to vanredni i nepredviđeni događaj (potres. Postoji mogućnost jednostranog raskida a on može biti zbog neispunjenja. kada u vrijeme zaključenja postoji. naknadni rok je faktičko pitanje dakle ovisi od situacije. Kada se radi o fiksnom ugovoru tj o ugovoru u kojem je rok bitni element ugovora. Ako jedna ugovorna strana zbog raskida pretrpi štetu a nije kriva za raskid pripada joj pravo na naknadu pretrpljene štete.u poljoprivredi npr zabrana uvoza i izvoza može biti razlog i promjena cijena). ako na to prisatnu obje ugovorne strane. Na promjenjene okolnosti ne može se pozivati ako su one nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje obaveze. Ovu obavijest je dužan dostaviti dužniku odmah. Kada u vrijeme zaključenja ugovora postoji očigledan nesrazmjer oštećena Stranica 99 od 248 . Kada dužnik ne ispuni obavezu u ugovorenom roku on automatski prestaje tj raskida se. te bi ga bilo nepravično održati .

spriječavanjem povećanja (izmakla korist) nanošenje fizičke ili psihičke boli i li straha (nematerijalna šteta). jer mu pravo naknadu štete pripada upravo iz opasnosti koja proizilazi iz opasne stvari ili djelatnosti. Da bi ošećeno lice moglo ustati sa tužbom mora biti savjesno (dakle u vrijeme ugovora nije znao niti mogao znati pravu vrijednost) ovdje je značajan momenat zaključenja ugovora i u toj fazi se posmatra savjesnost ugovornih strana.namjera . Oštećeni mora samo dokazati uzročno posljedičnu vezu između nastale štete i opasne djelatnosti.posljedičnu vezu između nastupjele štete i radnje štetnika. Iako je postojao nesrazmjer neće se tražiti poništenje ako je nešto kupljeno na sreću. oružje i municija.odgovornost za drugoga . Po objektivnom odgovara imalac stvari i vršilac opasne djelatnosti. Ukoliko nije upozorio osobu na stvar koja je data na neke nedostatke takav imalac opasne stvari će odgovarati za šetu koju prouzrokuje opsana Stranica 100 od 248 . ovdje se krivnja ne dokazuje. To je oboriva pretpostavka. Štetnik odogovara za ova dva vida krivnje . Osnovno pravilo odgovornosti koje propisuje ZOO – kod drugom prouzrokuje štetu dužan je naknaditi ako ne dokaže da štetu nije prouzrokoao namjerno ili krajnjom nepažnjom.princip pravičnosti oštećeni mora dokazati uzročno . Opasne djelatnosti su one u kojima se koriste opasne stvari. PROUZROKOVANJE ŠTETE Umanjenje nečije imovine (obična ). Zbog ovog nedostatka ugovor je rušljiv. Dakle. Nije dužan dokazivati krivnju štetnika jer se ona pretpostavlja.krajnja ili gruba nepažnja prvo pravilo je subjektivna a drugo objektivna odgovornost. Oštećeni samo navodi u čemu se sastoji šteta i ukazuje se na štetnika a ovaj se brani kako je navedeno. na javnoj prodaji ili ako je viša cijena data zbog osobite naklonosti. Ova subjektivna odgovornost zasniva se na pretpostavljenoj krivnji. mašinska postrojenja . Ako je imalac opasne stvari povjerio nekom drugom licu onda ono odgovara. Postoje različite odgovornosti subjektivna i objektivana . Za štetu ne odgovaraju djeca do 7g i lica nesposobna za rasuđivanje.strana može tražiti poništenje ugovora. pod uvjetom da u vrijeme zaključenja nije znala niti morala znati za tu činjenicu.krivnja se ovdje dakle pretpostavlja a štetnik se može osloboditi odgovornosti ako dokaže naprijed navedeno. Opasne stvari su one koje po samoj prirodi predstavljaju povećanu opasnost za okolinu npr motorno vozilo u pokretu. Da bi štetnik odgovarao za prouzrokovanu štetu mora spadati u taj krug lica. Sam proces proizvodnje stvara tu opasnost.

Nad prvom kategorijom nadzor vrše staratelji ili je produženo roditeljsko pravo nad djecom iznad 7g to su uglavnom roditelji i to po pravilima objektivne odgovornosti. Pod kojim uvjetima se može imalac opasne stvari osloboditi odgovornosti? Neće odgovarati ukoliko je dokazao da je šteta nastala iz uzroka koji se nisu mogli predvidejti izbjeći ili otkloniti ili ako je treća osoba doprinjela prouzrokovanju štete. Djeca tj maloljetnici iznad 14 a ispod 18g odgovaraju po općem pravilu odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Ako postoji obostrana krivnja onda e odgvornost solidarna. Mogu se izuzeti odgovornosti ako dokažu da su poduzeli sve potrebne mjere nadzora nad licem nad kojim vrše nadzor i da je pored svih tih radnji nastala šteta. Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje maloljetnik Za štetu koju prouzrokuje maloljetnik do 7g roditelji odgovaraju po pravilima objektivne odgovornosti. Ovdje su neodgovorna lica nesposobna za rasuđivanje i duševno bolesna lica. lica zaostala u razvoju i maloljetnici do 7g. Od 7-14 ne odgovara u pravilu izuzev ako oštećeni ne dokaže da je u času prouzrokovanja štete bio sposoban za rasuđivanje. već za nju ogovaraju lica koja vrše nadzor nad tim štetnicima. Ako se žele osloboditi moraju dokazati da su se ponašali u skladu sa zakonom.stvar za vrijeme dok se nalazila kod trećeg lica. njihova odgovornost se pretpostavlja. Oštećeni može postaviti zahtjev da mu solidarno naknade štetu roditelji i maloljetnik. Od 7-18g odgovaraju po pravilima subjektivne odgovornosti.odgovara solidarno sa imaocem opasne stvari (u krajnjoj liniji dužna je snositi štetu u obimu adekvatnom njenom doprinosu). Za štetu koju pod tim okolnostima pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno (znači svaki od njih može platiti cijeli iznos štete i ima prema drugom regresno pravo u parnici gdje se utvrđuje koliki je udio svakog od njih u prouzrokovanju štete). ali mora biti starije od 14g. Ako je maloljetnik povjeren školi ili instituciji na čuvanje onda za štetu odgovara staralac kojem je povjeren na čuvanje ili institucija naravno pod uslovom da je šteta prouzrokovana Stranica 101 od 248 . Odgovara imalac opasne stvari ako treće lice kojem je posudio stvar nije osposobljeno da njome upravlja. Znači nastala je bez njihove krivnje.tu se pretpostavlja njihova krivnja. npr dešava se da maloljetnik ima primanja po osnovu radnog odnosa. Odgovornost za drugoga Ovdje se radi o situaciji kada štetu nisu dužni nadoknaditi oni koji su je prouzrokovali. U pravilu teret dokaza je na oštećenom. Odgovornost maloljetnika Do navršene 7g ne odgovara. Odgovornost za štetu izazvanu udesom vozila u pokretu? Tu se odgovara po principu krivnje. Ako nema krivnje ni jedne ni druge strane onda odgovaraju podjednako. ako bi on želio ostvariti pravo na naknadu štete od tog maloljetnika morao bi dokazati ranije navedeno.

Naknada se može dati u manjem obimu od stvarne štete ako je štetnik lošijeg imovnog stanja. U takvoj pravnoj situaciji pripada mu naknada u obliku rente. a ako je šteta prouzrokovana zbog lošeg odgoja ili navika odgovara roditelj. Razlika se dosuđuje u obliku rente. U suprotnom odgovaraju solidarno. Ova naknada se može dosuditi za dušene bolove koje oštećeni trpi zbog smanjenje duševne aktivnosti. Oštećenom koji je pretrpio povredu i zbog toga ima smanjenje radne sposobnosti. Pravilo je da se šteta isplaćuje odjednom. Odgovornost više lica za prouzrokovanje štete Kada mogu odgovarati? . Fizička bol može biti određena zavisno od intenziteta i trajanja novčana satisfakcija u jednom iznosu. a sestra braća i vanbračni drug samo ako su živjeli sa oštećenim u istom domaćinstvu) Dosuđuje se naknada za pretrpljeni strah u odnosu na okolnosti pod kojima se desio. nekog lica koje je pretrpilo tešku invalidnost (pravo na ovo imaju bračni drug. naknada se može odrediti u obliku rente (doživotno ili na određeno vrijeme). onda ima pravo da od drugih štetnika u posebnoj regresnoj parnici traži naknadu za njihovo učešće za prouzrokovanje štete. roditelji i djeca.ako su zajedničkim radnjama prouzrokovali štetu . NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE Dosuđuje se za pretrpljene fizičke i duševne bolove i pretrpljeni strah.ako su radili nezavisno jedan od drugog (bez dogovora) U svakom slučaju odgovaraju u granicama svoga doprinosa ukoliko je moguće taj doprinos utvrditi. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE Pravilo je uspostava ranijeg stanja. a time i mogućnost zarade koju je ranije ostvarivao.propuštanjem njihovog nadzora. ako bi štetnik došao u tešku materijalnu poziciju i kada je prilikom prouzrokovanja štete radio poslove korisne za oštećenog. -zbog povrede ugleda časti ili slobode . dakle neće odgovarati ako dokaže da uposlenik nije kriv za štetu. Sud pokušava tada utvrditi doprinos ostalih Stranica 102 od 248 . Ovaj vid štete se manifestira kao izgubljeno izdržavanje ili pomaganje npr pogine član porodice koji je izdržavao druge članove porodice. Renta se može dosuditi i ako ima nepokrivene troškove liječenja. U izuzetnim situacijama u slučaju smrti.zbog smrti bliskog srodnika.ako je posrednom radnjom jedan uticao da drugi načini štetu . Ako radnik na poslu prouzrokuje štetu trećem licu odgovaraće radna organizacija po pravilu pretpostavljene krivice . pripada pravo na razliku onoga što je ranije ostvarivao i ovu nakon pretrpljene povrede. ako to nije moguće daje se naknada u novcu. Ako jedan isplati oštećenom cijeli iznos štete. za naruženost tj unakaženost. Novčana naknada se dosuđuje po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. tjelesne povrede. oštećenje zdravlja.

a) kao sticanje bez osnova smatra se isplata nedugovanog b) kada izostane protučinidba druge strane c) naknadni prestanak osnova d) kada se jedan dug isplati dva puta Ko nema pravo da traži vraćanje? Onaj ko izvrši isplatu znajući da nije dužan platiti izuzev ako je tu isplatu izvršio zbog prinude ili da je izbjegne. Poslovođa bez nalog dužan je o svom postupku obavijestiti onoga za koga je preuzeo posao i nastaviti započeti posao sve dok onaj za kojeg radi ne preuzme taj posao. POSLOVODSTVO BEZ NALOGA Je neovlašteno vršenje poslova u korist drugoga ali bez njegovog naloga. Zatezne kamate Dužnik koji zakasni sa isunjenjem obaveze plaća zatezne kamate na iznos glavnog duga od dospjelosti do momenta isplate. Zatim da je u času ispunjenja obaveza osiromašena strana bila u uvjerenju da ispunjava svoju obavezu i konačno da ne postoji valjan pravni osnov za sticanje tj za povećanje imovine na drugoj strani.učesnika. KAMATE Naknade za korištenje tuđeg novca. Ne može se tražiti ono što je dato ili učinjeno na ime neke prirodne obaveze. Ako nije moguće to utvrditi onda će obavezati ostale na isplatu naknade u jednakim dijelovima. Po završenom poslu dužan je ispostaviti račun onome za koga je radio. ima pravo na nužne izdatke i uloženi trud kod nužnog poslovodstva bez naloga. zavisno o vrsti poslova. Može biti nužno i korisno. ukoliko u tome uspije obavezaće svakoga od njih na isplatu naknade srazmjerno doprinosu svakog štetnika onome ko je platio za sve. vjetar odnio krov i prokišnjava) a korisno je npr kupite za srodnika neku stvar po povoljnijoj cijeni a znali ste da ta osoba to želi imati. Nužno je kada se preduzima radi otklanjanja neposredne štete (požara. Pri vršenju tuđeg posla dužan je obaviti taj posao sa pažnjom dobrog domaćina ili privrednika. Prava na vraćanje ima osoba koja je u času davanja nije znala dakle bila je savjesna. Plaćaju se po stopi Stranica 103 od 248 . Ukoliko neko učini nešto za drugoga što je po zakonu trebao npr plaća zakonsko izdržavanje i sl. Zatim da je kod osiromašene strane postojala zabluda ili neznanje tj da je bila savjesna. Ovdje imamo situaciju ako je poslovodstvo vršeno suprotno zabrani gospodara posla tada poslovođi ne pripada pravo ni na kakvu naknadu. može tražiti vraćeno datog natrag. STICANJE BEZ OSNOVA Da bi nastala obligacija po ovom osnovu potrebno je da je kod jedne strane došlo do povećanja imovine i da je zbog toga kod druge došlo do umanjenja.

(zakonska – odustanica). Solidarne obaveze Postoje kada je u postojećem obligacionopravnom odnosu svaki od više dužnika dužan ispuniti cijelu obavezu. Ovdje obavezu čini jedan predmet uz dužnikovo ovlaštenje da se može osloboditi obaveze davanjem nekog drugog predmeta određenog pravnim poslom ili zakonom. Bilo koji od povjerilaca ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze od bilo kojeg dužnika. ako jeste i ako ona prelazi ovaj iznos koji pokriva zatezna kamata onda mu pripada i pravo na naknadu štete. PRESTANAK OBAVEZE - - ispunjenjem raskid ugovora zbog neispunjenja preboj ili kompenzacija otpust duga prenov ili novacija nemogućnost ispunjenja smrt dužnika Stranica 104 od 248 . Mogu biti zasnovane ugovorom . Povjerilac ima pravo na zateznu kamatu bez obzira da li je docnjom pretrpio štetu. ali ovu obavezu ne ispunjava. Kada se ugovori veća kamatna stopa od dozvoljene to ne utiče na punovažnost – ne čini ugovor ništavim ali se kamate dosuđuju do dozvoljenog iznosa. Kada je ugovorena kamata a nije određena stopa primjenjuje se pravilo (štedni ulozi po viđenju) Fakultativne obaveze Kada je ugovorom ili zakonom određeno da povjerilac može umjesto dugovanog zahtijevati neki drugi predmet. dužnik je dužan predati taj predemt ako ga povjerilac traži. Ugovorne kamate I u toj situaciji stopa visine ugovorene kamate ne može biti veća od zakonske koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju. Na taj iznos pripada mu pravo na kamate od dana podnošenja tužbe i one se zovu procesne kamate. Pravo izbora pripada dužniku i obaveza prestaje kad on po svom izboru preda predmet obaveze. Tada povjerilac može sa posebnom tužbom zahtjevati isplatu neplaćenih zateznih kamata u jednom iznosu koji sada čini glavnicu (na zbir neplaćenih zateznih kamata na koji glasi tužbeni zahtjev). Alternativne obaveze Obaveza ima više predmeta ali je dužnik dužan dati samo jedan da bi se oslobodio obaveze. Procesne kamate Povjerilac i dužnik su u poslovnom odnosu i npr dužnik plaća glavnicu sa zakašnjenjem tako da ostaje dužan isplatu zateznih kamata na glavni dug.određene zakonom o visini stope zatezne kamate.

čuvanje itd. Smrt dužnika ili povjerioca Obaveza ne prelazi na nasljednika samo ako je obaveza odnosila na lična svojstva dužnika. dakle gasi se njegovom smrću. Mogu biti vezane za sudski postupak a mogu biti i ugovorene. Zastarjelost Nastupanjem zastare gubi se pravo zahtjevati ispunjenje obaveze. potraživanja koja se ne mogu zaplijeniti po pravilima izvršnog postupka 2. Za prestanak obaveze nije potrebna posebna forma (nema veze sa formom glavnog ugovora).da su potraživanja dospjela. Sud se ne obazire na zastaru po službenoj dužnosti već samo po prigovoru. Npr kod ugovora o doživotnom izdržavanju obaveza prestaje smrću. stvari date dužniku na posudbu . a može se i ugovoriti da obaveza prestaje smrću. Kada nastupa preboj?. Zastarom ne prestaje pravo na podnošenje tužbe ali prestaje pravo u materijalnom smislu. s tim da nova obaveza mora imati različit predmet i pravnu osnovu.dakle sve što nije bitan element ako se izmjeni neće dovesti do novacije. Nastupa kada protekne zakonom propisano vrijeme za ispunjenje obaveze.protekli rokovi za ispunjenje može biti jednostrana kada jedna strana izjavi drugoj da u preboj stavlja svoje potraživanje. Obaveza prestaje sjedinjenjem tj konfuzijom.da glase na novac ili druge zamjenjive stvari istoga roda ili kakvoće .- zastarjelost preboj ili kompenzacija potrebno je da su ispunjeni preduslovi: . prenov ili novacija obaveza prestaje ako se povjerilac i dužnik usaglase da postojeću obavezu zamjene novom. Npr umjesto isplate cijene iz ugovora o prodaji ugovarači se sporazumiju da dužnik duguje izvjesnu svotu po osnovu ugovora o zalogu. on nastupa u času kada su bile ispunjene zakonske petpostavke. 3. Ako neko digne tužbu a tuženi ne Stranica 105 od 248 . Ne mogu se prebijati 1. Npr.da postoje međusobna potraživanja .bez davanja izjave nema preboja . potraživanje po osnovu zakonskog izdržavanja otpust duga obaveza prestaje kada povjerilac izjavi dužniku da neće tražiti ispunjenje a dužnik se sa tim suglasi. Sporedne odredbe u pogledu roka i načina ispunjenja. potraživanje po osnovu namjerno prouzrokovane štete 4.

PREUZIMANJE DUGA Stranica 106 od 248 . Kod cesije kada su u pitanju potraživanja koja se ne mogu zapljeniti po odredbama izvršnog postupka. Ustupanje potraživanje sa dosadašnjeg povjerioca na treće lice. Zastara ne teče između: . Presudom se odbija tužbeni zahtjev.svakom drugom radnjom povjerioca poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom. ako povjerilac povuče tužbu prekid nema dejstva CESIJA Je promjena povjerioca. U kojoj situaciji se mora obavijestiti dužnik? Od zaključenja ugovora dužnik je obavezan novom povjeriocu. Zahtjev za izdržavanje ne može zastariti ali mogu dospjeli obroci koji nisu plaćeni.istakne prigovor zastare donosi se presuda.bračnih i vanbračnih partnera . dužnik se ne može odreći zastare prije nego je ona nastupila. Ako istakne prigovor zastare sud se bavi samo činjenicom zastarjelosti.u odnosu na lica zaposlena u tuđem domaćinstvu ni prema poslodavcu ni prema članu njegove porodice . Pismeno priznanje zastarjele obaveze smatra se odricanjem od zastare.roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo a isto se odnosi na usvojenike i odnos između štićenika i staraoca .za vrijeme mobilizacije i rata u odnosu na potraživanja lica koja su na vojnoj dužnosti .priznanjem duga u toku roka zastare . Od zastarnih rokova treba razlikovati prekluzivne. Za punovažnost cesije nije potreban pristanak ranijeg dužnika.u vrijeme za koje poslodavac nije bio u mogućnosti da zbog nesavladivih prepreka ostvari potraživanje prekid zastrajelosti .podnošenjem tužbe . Ako dužnik izmiri obavezu prema ranijem povjeriocu obaveza je izmirena. Rokove pročitati iz zakona! Zastoj zastarjelosti Nastupa u vrijeme postojanja neke prepreke za ostvarenje potraživanja. Ako dužnik ispuni zastarjelu obavezu ne može tražiti vraćanje ni pod uvjetom da nije znao da ispunjava zastarjele obaveze. Protekom prekluzivnih rokova povjerilac gubi subjektivno pravo odnosno pravo na tužbu u materijalnom smislu. To vrijeme se ne računa u zastaru te nakon prestanka te prepreke zastrajelost se nastavlja. potraživanja vezana za ličnost povjerioca.

Osnovna obaveza . Ovim ugovorom treće lice preuzima na sebe ispunjenje obaveze. Ugovor je neformalan načelno ali kada su u pitanju nekretnine forma je bitna. Forma – ako su nekretnine traži se pismena forma inače su neformalni. U pogledu forme mora biti sačinjen u istoj formi u kojoj je zaključen i raniji. Jedna strana se obavezuje da drugoj strani besplatno prenese u vlasništvo drugu astvar (pokretnu ili nepokretnu) a druga strana to prihvata (ovo je važno za punovažnost ugovora). a zajmoprimac se obavezuje da mu poslije određenog vremena vrati isti iznos novca tj količinu stvari iste vrste i kvaliteta. U pravilu se svaki dug može prenijeti izuzev ličnog. Na osnovu ovog duga raniji dužnik se oslobađa. za punovažnost potreban je pristanak povjerioca. Naručilac se obavezuje da mu zato plati određenu naknadu. UGOVOR O POKLONU Nije regulisan ZOO ali je u primjeni u praksi.nezahvalnosti poklonoprimca . UGOVOR O ZAMJENI Ovim ugovorom se jedna strana obavezuje da će prenijeti pravo vlasništva na određenoj stvari drugoj strani.osiromašenja poklonodavca ako je vrijedna stvar .povreda nužnog dijela . Ako se izvođač obavezao da će stvar izraditi od svog materijala.predati stvar. UGOVOR O DJELU Je takav ugovor kojim se izvođač obavezuje da za drugo lice – naručioca obavi neki posao npr izradi neku stvar ili slično. Za zamjenu za stvar koju će ta strana predati njemu u vlasništvo. Ugovori su neformalni – konsenzualni. Na stvarima koje se daju u zajam zajmoprimac stiče pravo vlasništva.ako je poklonodavac poklonom ugrozio lica koja je po zakonu dužan izdržavati.kakav mora biti taj materijal? Stranica 107 od 248 . Za punovažnost značajan je pristanak povjerioca.Ugovor između dužnika i trećeg lica. ali ako je novi prezadužen u obavezi ostaje i stari dužnik. Ako se radi o ugovorima u privredi zajmoprimac duguje kamate i kada nisu ugovorene.ako se uz glavnu obavezu obavezuje i na kamatu. UGOVOR O ZAJMU Je obligacionopravni ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmodavcu preda određeni iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari u vlasništvo. Može biti naplatni ili lukrativni.razvoda ili poništenja braka . Pravni posao je besplatan jer poklonodavac ne traži protučinidbu. Mogu se zamjeniti pokretne i nepokretne stvari pa čak i autorska i pronalazačka prava. Poklon se može opozvati zbog: .

Ponuda se smatra odbijenom ako nije odmah prohvaćena (ovo samo ako su ponuđač i prihvatilac u istom prostoru prisutni). Npr. Može biti dato prije zaključenja kao dozvola ili nakon zaključenja kao odobrenje. Izlaganje robe sa naznakom cijene smatra se kao ponudaako nešto drugo ne proizilazi iz zakona. Izjava volje sadrži ponudu i prihvat ponude. Ponuda učinjena radiovezom ili telefonom ponuda se smatra odbijenom ako nije odmah prihvaćena. saglasnost volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora 2. Npr.time nastaje nova pravna situacija. 3.smatra se da ponudu nije prihvatio i istovremeno učinio novu ponudu sa svoje strane. Šta je ponuda? Prijedlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu i ima sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njenim prihvatanjem ugovor mogao zaključiti. Osima ako se ponuđač nalazi u stalnom odnosu sa ponuđenim onda šutnja znači prihvatanje ponuđenog. pravni osnov (cilj ili svrha zaključenja ugovora) mora također biti dopušten. Kod ugovora o prometu nepokretnosti mora biti u pismenom obliku. Stranica 108 od 248 . 4. činjenje . ukoliko odmah ili u ostavljenom roku ponuđeni izričito ne odbije ponudu. Ova saglasnost mora biti data u zakonom propisanom obliku za tu vrstu ugovora. slanje kataloga ne smatra ponudom za zaključenje ugovora. Ako lice nema uopšte poslovnu sposobnost u času zaključenja ugovora onda je ugovor ništav. određen ili odrediv predmet je dakle činidba – tj. U nekim slučajevima za punovažnost ugovora potrebna je dozvola ili odobrenje trećeg lica. Ukoliko je sa odobrenjem suda osoba zaključila brak sa navršenih 16g. Pregovori koji se vode prije zaključenja ugovora ne obavezuju na zaključenje ugovora. dok se npr. da je predmet obaveze (davanje. nečinjenje ili trpljenje) moguć i dopušten . Šutnje ponuđenog znači ne prihvatanje. Neko pozitivno ili negativno ponašanje. Licu se u tom slučaju postavlja staratelj ili zakonski zastupnik koji u njegovo ime može zaključiti ugovor. Kada povjerilac prima izjavu ponuđenog da prihvata ponudu tada sadržaj prihvata mora u potpunosti odgovarati sadržaju ponude i prihvat mora biti dostavljen blagovremeno te u formi koju zakon propisuje za određeni ugovor.PONUDA Opće pretpostavke za zaključenje punovažnog ugovora: 1. također djelimični poslovnu sposobnost ima dijete od 15g s tim što može zaključiti punovažan ugovor o radu i slobodno može raspoalati ostvarenim prihodom i zaradom. sposobnost strana na zaključenja ugovora (misli se na poslovnu sposobnost koju fizičko lice stiče sa punoljetstvom ili 18 g. Prihvatom ponude se smatra kada ponuđeni pošalje stvar ili plati cijenu. Ako ponuđeni izjavi da prihvata ponudu pod određenim uvjetima.

• Raspravno načelo (u odnosu na ranije načelo materijalne istine) Čl.koje znači da svaka stranka ima pravo da se očituje o prijedlozima druge stranke. u toku prvostepenog postupka jedna stranka navodi određene činjenice. tužitelj može tužbu povući. • Načelo slobodne ocjene dokaza – koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza pojedinačno i u međusobnoj povezanosti.2006. tako da npr.stranke su dužne u postupku iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju zahtjev i predložiti sve dokaze kojima te činjenice potkrijepljuju. sud neće dosuditi 2000KM ukoliko tužitelj nije povećao zahtjev.7 . • Načelo dispozicije – to znači da stranke u postupku slobodno raspolažu svojim zahtjevom koji su stavile tokom postupka. odredbom zakona o prometu nekretnina. Isto važi i u drugostepenom postupku i postupku revizije – odgovor na žalbu/reviziju. sud neće donijeti presudu na osnovu priznanja nego će tužbeni zahtjev odbiti). Npr ako je tužitelj tražio na ime štete 100. prinudnom normom. regulisana je forma ugovora o prodaji nekretnina.21. i kada tuženi prizna taj tužbeni zahtjev. SUADA SELIMOVIĆ NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA Sud odlučuje u okviru postavljenog tužbenog zahtjeva. Stranka je DOMINUS LITIS – vlada postupkom.U parničnom postupku su ravnoprani i u upotreni BHS jezik a službena pisma su latinica i ćirilica. ali potpise nisu ovjerili. druga stranka se ima pravo očitovati na te navode. što je suprotno ovoj normi. To znači da sud ne može dosuditi veći iznos od zahtjevanog. a tuženi može priznati tužbeni zahtjev. • Načelo ravnopravnosti jezika i pisma . • Načelo kontradiktornosti .KM. Kada se jedna od stranaka pojavi pred sudom i zahtjeva da se utvrdi da je taj ugovor punovažan.01. u tužbenom zahtjevu ili na pripremnom ročištu. a u toku postupka se utvrdi da je šteta 2000KM . Npr. tako da potpisi ugovarača na ugovoru moraju biti ovjereni kod nadležnog suda). Sud neće dozvoliti raspolaganje zahtjevom ukoliko je to protivno prinudnoj normi (npr. odreći se tužbenog zahtjeva i sl. Stranke su zaključile ugovor u pismenom obliku. (rukovodi se načelima • Stranica 109 od 248 .

U ovom slučaju. Onda tuženi ustvrdi da ugovor uopšte nije zaključen.sud u toku cijelog prvostepenog postupka pazi da li je za rješavanje o zahtjevu nadležan sud ili neki drugi organ. Npr. sud mora prethodno da riješi da li je tuženi stekao pravo vlasništva dosjelošću. Načelo ekonomičnosti – što znači odugvlačenja i što manje troškova okonča postupak. samo ako je ranije istaknut prigovor podjeljene odgvornosti. sud može sam riješiti to pitanje. Tužitelj je podnio tužbu kojom zahtjeva da se utvrdi da je vlasnik neke nekretnine i traži predaju u posjed. Stvarna nadležnost . (čl. • • da sud bez Načelo koncentracije ročišta (čl. Sud se bavi samo postojanjem visine naknade štete međutim mogu se izvoditi dokazi ukoliko je tužilac doprinjeo nastanku štete. Drugi slučaj: tužitelj tuži tuženoga da mu u izvršenju ugovora o prodaji plati cijenu. počinio je bitnu povredu parničnog postupka. Ako sud utvrdi ili ocijeni da je za odlučivanje o zahtjevu neki drugi organ (u praksi je to najčešće organ uprave) donijeće rješenje kojim tužbu odbacuje i ukida sve provedene radnje. Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženog za naknadu štete zbog pretrpljenih bolova i u tužbi navodi kao dokaz i prilaže krivičnu presudu kojom je tuženi oglašen krivim za nanošenje povreda. Danas je više nema.ako SFOR-ovo vozilo udari nekoga sud će odbaciti tužbu jer je nadležan strani sud. Sud u toku cijelog postupka ex officio pazi na svoju stvarnu nadležnost i ako utvrdi da nije stvarni Stranica 110 od 248 . NADLEŽNOST Apsolutna nadležnost . npr. Sud mora prethodno utvrditi da li je uopšte zaključen ugovor i postoji li taj pravni odnos.11) – prvostepeni postupak sastojaće se u pravili od dva ročišta: jednog pripremnog i jednog ročišta za glavnu raspravu. tako da ovo na ispitu ne pitaju.logike i psihologije). Sud u ovom slučaju ne treba odlučivati o krivnji jer je vezan odlukom krivičnog suda. prije nego donese konačnu odluku.12)U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom je tuženi oglašen krivim. kada odluka zavisi o postojanju nekog prava. PRETHODNO PITANJE Kad odluka suda ovisi o rješavanju nekog prethodnog pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni odnos a o tome pitanju još nije donio odluku sud ili neki drugi organ. jer je po novom zakonu za sve sporove nadležan osnovni sud.određivanje koji je sud nadležan u odnosu na vrstu spora. Kod tumačenja ove odredbe treba imati u vidu da ročište za glavnu raspravu može trajati u kontinuitetu nekoliko dana. Tuženi ističe prigovor da je stekao pravo vlasništva nad tim nekretninama po osnovu dosjelosti. Npr saobraćajna nesreća. Ako je sud propustio da cijeni sve dokaze.

53) Parnični postupak se pokreću tužbom. stranke se mogu sporazumijeti da je u prvom stepenu sudi sud koji nije mjesno nadležan. činjenice na kojima tužitelj temelji tužbeni zahtjev. ako nije određena isključiva mjesna nadležnost.) Drugostepeni sud ne pazi po službenoj dužnosti ni na apsolutnu ni na stvarnu nadležnost. pošto stvarne nema). Šta sadrži tužba? Mora sadržati osnov za nadležnost (mjesnu. TUŽBA Bitni elementi tužbe (Čl. ali sporazum mora biti u pismenom obliku. npr. pravna osnova tužbenog zahtjeva (naknade štete ili ispunjneje ugovora i sl. ali se ne treba označavati o novčanom potraživanju. oznaka stranaka. Tuženi prigovor nenadležnosti može istaći samo u odgovoru na tužbu. za suđenje je nadležan sud koji je opšte mjesno nadležan za tuženoga. ili tamo gdje su imali zadnje zajedničko prebivalište. Izberiva mjesna nadležnost: postoji u sporovima za zakonsko izdržavanje. Sporazum o mjesnoj nadležnosti – ako zakonom nije određena isključiva nadležnost suda.nadležan onda se kao takav i oglašava i dostavlja predmet stvarno nadležnom sudu. (smetanje posjeda. nije bitan elemenat) i druge podatke koje treba da sadrži svaki podnesak (čl. U sporovima za utvrđivanje i osporavanja očinstva. Isključiva nadležnost –u sporovima o nekretninama isključivo je nadležan sud na čijem području se nalaze nekretnine (č. tužba za utvrđenje prava vlasništva) ili postojanje nekog Stranica 111 od 248 . punomoćnika. ne mora ako se radi o sporu čija se vrijednost ne može izraziti u novcu. bračni sporovi.34).343): oznaka suda.42). zakupnina za nekretnine i sl. određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih potraživanja (kamate i troškovi). pored suda opšte mjesne nadležnosti. vrsta spora. nadležan je i sud na kojem dijete i majka imaju svoje prebivalište (u sporu za zakonsko izdržavanje – čl. a to je sud na čijem području tuženi ima prebivalište ili ako nema prebivalište onda boravište. Tužba za utvrđenje – njom tužitelj traži samo da se ustanovi postojanje nekog prava (npr. nadležnost u bračnim sporovima (čl. u kom slučaju je mjesno nadležan kako sud koji je opšte mjesno nadležan za tuženog. nadležan je i sud gdje tužitelj ima prebivalište. odnosno.35) gdje se tužba može podnijeti gdje tuženi ima prebivalište. dokaze kojima potvrđuje te činjenice. već samo ako je to istaknuto u žalbi. prebivalište. naznaku vrijednost spora (u tužbi se mora označiti vrijednost spora. Mjesna nadležnost Opšte mjesno nadležan sud: ako zakonom nije drugačije određeno. spor za utvrđivanje ili osporavanje očinstva).

tuženi ističe da je stvar propala. i treći slučaj: isticanje novog zahtjeva). Subjektivno preinačenje (čl. Preinačenje tužbe – kada postoji preinačenje tužbe? Preinačenje tužbe je promjena istovjetnosti zahtjeva. Ako se prvi tuženi upustio u raspravljanje treba i njegov pristanak. Do kada se tužba može povući? Bez pristanka tuženoga.000 KM. i utvrđivanje očinstva. tužitelj je ztražio 1. utvrđenje da je zaključen/postoji ugovor) i uzvrđenje istinitosti/neistinosti javne isprave.000 KM a u toku postupka se ispostavi da nije tolika vrijednost pa je poveća. ali to je rijetko u praksi. tužitelj koji traži da se utvrdi pravo vlasništva – njegov pravni interes je izuzetan jer mu neko osporava vlasništvo). onda se ta tužba odbija (odbaci?).55) – u jednoj tužbi tužitelj može istaći više zahtjeva protiv istog tuženoga. ali teoretski je moguće. tužba se može povući prije nego što je tužba dostavljena tuženom (rok za dostavljanje tužbe je 30 dana). a sa pristankom istog – do zaključenja glavne rasprave.58) tužitelj može u rokovima iz prethodnog člana preinačiti tužbu i tako što će umjesto prvobitnog tuženog. Npr. Prigovor litis pendencija (čl. Više faktički nema strane nadležnosti zbog Zakona o sudovima FBiH. Do kada se tužba može preinačiti? Tužitelj može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta. Uslov za podnošenje ove tužbe je da tužitelj ima pravni interes (npr. Sud može prihvatiti preinačenje samo ako ovaj novi tuženi pristane (ovog nema u praksi). Dok parnica teče ne može se u pogledu istog zahtjeva pokrenuti nova parnica među istim strankama (prigovor litis pendencije). (npr. Mogu li se postaviti 2 zahtjeva koja nemaju isti činjenični i pravni osnov? Može iz razloga ekonomičnosti. Tužitelj može bez pristanka tuženoga preinačiti tužbu na glavnoj raspravi. nakon toga vještak dostavlj nalaz koji pokazuje veću vrijednost i tada može izmijeniti jer nije tužitelj kriv).60) parnica počinje teči danom dostavljanja tužbe tuženom. Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi (čl. a uz njegov pristanak može do zaključenja glavne rasprave. i tu mu ne treba pristanak tuženoga. tužitelj tražio 1. onda tužitelj preinači zahtjev i traži protivvrijednost stvari.pravnog odnosa (npr. tužitelj podnio tužbu u radnom sporu da se vrati na posao i da mu se isplati lični dohodak ili kada neko u saobraćajnom udesu bude povrijeđen i traži naknadu materijalne i nematerijalne štete. tužiti drugo lice. kada su ti zahtjevi povezani istom činjeničnom i pravnom osnovom. tužitelj traži od tuženog da mu vrati stvar koja je kod njega. drugi slučaj: povećanje tužbenog zahtjeva. ali pod uslovom da nije mogao ranije preinačiti i da se može na toj glavnoj raspravi raspravljati o tom preinačenom zahtjevu (npr. PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE Stranica 112 od 248 . na pripremnom ročištu vještak nije dostavio nalaz. Ako je očigledno da nema pravnog interesa.

Pripremno ročište Ukoliko se radi o urednom odgovoru na tužbu zakazuje se pripremno ročište. pozvaće tuženog da isti dopuni. ispituje da li tužba ima nedostataka u pogledu stranačke sposobnosti. Ukoliko utvrdi da neki od elemenata nedostaje.da mu tužitelj isplati cijenu. dostavljanje tužbe na odgovor održavanje pripremnog ročišta i zakazivanje glavne raprave. smetanje posjeda. Kada se može izvršiti preboj potraživanja – tužitelj traži po osnovu zajma 1000KM. Dostavljanje tužbe na odgovor Tužba se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana. Prethodno ispitivanje tužbe Kada sudija primi tužbu ispituje da li ista sadrži sve bitne elemente iz čl.Iz čega se sastoji pripremanje glavne rasprave? Te pripreme obuhvataju: • • • • prethodno ispitivanje tužbe. Rok za odgovr na tužbu je 8 dana. Ako osporava zahtjev. onda se tužba odbacuje. Ako ne izvrši dopunu. Tuženi je dužan da u odgovoru na tužbu navede da li priznaje ili osporava zahtjev. a tuženi kaže da po osnovu nekog drugog pravnog posla tužitelj njemu duguje 500KM – zatim će podnijeti protivtužbu i tražiti preboj. Sa protivtužbom se postupa kao sa tužbom . Protivtužba se može podnijeti u odgovoru na tužbu i na pripremnom ročištu. Tužitelj tužbom traži od tuženog da mu preda stvar koju je navodno kupio od tuženog . osim kada i ukoliko iz navoda tužbe i odgovora na tužbu prozilazi da nisu sporne odlučne činjenice ili ako se radi o jednostavnom sporu npr. 53 ZPP. a tuženi tvrdi da mu tužitelj nije platio cijenu i tada istakne protivtužbeni zahtjev.Svrha pripremnog ročišta je koncentracija dokaza. Zakazuje se u roku od 30 dana od dostavljanja odgovora na Stranica 113 od 248 . odbacuje se odgovor na tužbu. U ovoj fazi sudija ispituje apsolutnu nadležnost i ako utvrdi da nije nadležan. Na pripremno ročište poziva se tužitelj i tuženi uz napomenu da na pripremnom ročištu predlože sve dokaze koje do tada nisu predložili (u tužbi i odgovoru na tužbu) i da donesu isprave ako ih imaju. onda tužbu odbacuje. vraća tužbu na ispravku ili dopunu u određenom roku (8 dana) i ukoliko je tužitelj ne ispravi. PROTIVTUŽBA Protivtužba se može istaći prvo u slučaju kada je zahtjev iz tužbe u vezi sa zahtjevom u protivtužbi npr. Kada sud utvrdi da je odgovor na tužbu manjkav. U tom slučaju donosi rješenje kojim se oglašava mjesno nenadležnim i predmet dostavlja nadležnom sudu. dužan je istaći svoje navode i predložiti dokaze na svoje navode i dostavlja odgovor na tužbu sudu. Ako tužba nema ovih nedostataka. Sud može da utvrdi da nije mjesno nadležan još prije nego dostavi tužbu tuženom. Ono je po novom zakonu obavezno.

Nakon toga sudija obavještava stranke kada će biti Stranica 114 od 248 . Ako tužitelj uredno obaviješten nije pristupio. te se zaključuje glavna rasprava. Dalje. Rasprava se može odložiti samo na određeno vrijeme (30 dana ili duže) i sudija je dužan da o odlaganju obavijesti predsjednika suda. koje se može pobijati tužbom iz razloga da je dato u zabludi. Onda sud konstatuje da li su svjedoci pozvani. konstatuje koje su stranke pristupile. Ako se na pripremnom ročištu odredi izvođenje dokaza vještačenjem (uvijek po prijedlogu stranke). Zatim idu završne riječi i konačni prijedlozi. Tužba se može podnijeti u roku od 3 mjeseca ili 5 godina (apsolutni rok). tuženi odgovor na tužbu. Na pripremnom ročištu uloga sudije je najizražajnija. pitanja o kojima će se raspravljati u glavnoj raprvi. Na glavnoj raspravi mogu se predlagati dokazi samo ako ih stranka nije mogla bez svoje krivnje predložiti na pripremnom ročištu. Tok pripremnog ročišta . Može se odložiti ako bez krivnje stranke koja predlaže odlaganje neki dokaz ne može da se izvede ili ako stranke predlažu odlaganje radi mogućeg mirnog rješenja spora. Ako tuženi ne pristupi. ako se takvo rješenje ne donese ili se sud ne osvrne na to u presudi – to je bitna povreda postupka. Odlaganje glavne rasprave. ukoliko tuženi ne pristane da raspravlja.tužbu sudu. onda stranke predlažu dokaze. u kom roku treba da dostavi nalaz i mišljenje. U pozivu strankama za ovo ročište sudija će naglasiti da su dužne na ovom ročištu predložiti sve dokaze i donijeti relevantne isprave ukoliko ih posjeduju. Zakazivanje glavne rasprave Sud donosi rješenje o zakazivanju glavne rasprave i određuje dan i sat održavanja rasprave. dokazi koji će se izvesti i osobe (svjedoci i vještaci) koje će biti pozvane na glavnu raspravu. izuzev ako tuženi ne pristane da se ročište vodi. Mora donijeti rješenje kojim se odbija izvođenje dokaza.Sudija otvara pripremno ročište. donijeće se rješenje pa će se naložiti vještaku o kom pitanju treba da vještači. provjerava da li su uredno obaviješteni. glavna rasprava se može provesti. ustanovi ko je pristupio. s obzirom na prirodu spora sud može uputiti stranke da spor riješe u postupku medijacije ili da poravnaju obaveze. tužitelj kratko izlaže tužbu. sud odlučuje koji će se dokazi izvesti (svrha pripremnog ročišta) i donosi rješenje o tome. tužba se smatra povučenom. Tada se na pripremnom ročištu može zaključiti sudsko poravnanje. GLAVNA RASPRAVA Sudija otvara glavnu raspravu. ako su obje stranke pristupile. prvo se izvodi taj dokaz. pa vještačenje (prije njih se saslušavaju stranke) Ukoliko je određeno izvođenje dokaza saslušanjem parničnih stranaka. (ako sudija odbije izvođenje nekog dokaza). Tužitelj se poziva uz posebnu napomenu da će se u slučaju njegovog nedolaska na pripremno ročište tužba smatrati povučenom. a to i stranke mogu zahtjevati. Tok glavne rasprave Prvo se saslušavaju svjedoci koje je predložio tužitelj pa zatim svjedoci tuženog. pod prevarom.

nema svjedočenja). kada je radi utvrđenja ili razjašnjenja određene činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. a ako nije u mogućnosti da sama dođe do njih.donesena presuda (mora biti u roku od 30 dana) i da su dužne doći u sud da istu preuzmu. naknada štete iz saobraćajne nesreće). a koje se dokazuju (ne mora biti punoljetan). ali bez krivnje stranke koja traži odlaganje (npr. Ako stranka ima punomoćnika. 140. predlaže sudu da ih on pribavi. Stranka koja se poziva na njih dostavlja ih sudu. Od momenta preuzimanja presude teče rok za žalbu. Svjedok može uskratiti (ali ne mora) svjedočenje o onome što mu je stranka kao svom punomoćniku povjerila. a sud to nikada ne radi po službenooj dužnosti. izvod iz MKV). presuda. ako bi tim odgovorom izložio opasnosti od krivičnog gonjenjenja sebe ili svoje srodnike po krvi u pravoj liniji a u pobočnoj do trećeg stepena. Svjedok može biti svako lice koje je sposobno da se izjasni i ili da da obavještenja o činjenicama koje je uočio. a u složenijim situacijama može se povjeriti stručnim ustanovama (fakulteti. ZK izvadak nije dobila na vrijeme) 2. bolnice). nije dostavljen dokaz čije je izvođenje određeno. Vještaci – sud može na prijedlog stranke odrediti izvođenje dokaza vještačenjem. DOKAZI Osiguravanje dokaza vrši sud. Vještaci se određju sa liste sudskih vještaka. privatne isprave su npr. – Ne može se saslušati kao svjedok osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja službene ili vojne tajne (dakle. a na prijedlog stranke sud može odrediti više vještaka za različite vrste vještačenja. U slučaju nekih posebnih okolnosti može izvršiti dostava presude poštom. ODLAGANJE GLAVNE RASPRAVE Glavna rasprava se može odložiti samo iz dva razloga: 1.svjedok može uskratiti odgovor na pojedina pitanja. 138. Privatne isprave imaju nešto manju dokaznu snagu od javnih isprava. ugovori. Čl. Vještačenje obavlja jedan vještak. Vještaci se određuju na prijedlog stranke. Uviđaj se može obaviti uz prisustvo vještaka (npr. onda samo punomoćnik može da postavlja pitanja. ako stranke kažu da postoji mogućnost da vansudski riješe spor. Isprave (javna i privatna). Ukoliko sudija ne donese presudu u roku od 30 dana inače mora obavijestiti predsjednika suda o rokovima. Čl. onda druga stranka. Vještačenje je bio jedan Stranica 115 od 248 . Dokazi u parničnom postupku su: Uviđaj koji se provodi kada je za utvrđivanje neke činjenice ili razjašnjenje neke okolnosti potrebno neposredno opažanje suda. . Javne isprave su one koje je izdao organ vlasti ili pravna osoba u vršenju svojih ovlaštenja (npr. može uskratiti da svjedoči vjerski ispovjednik i liječnik koji je informacije dobio od pacijenta može da uskrati svjedočenje. diploma. uvjerenje o državljanstvu. napravi se zapisnik na licu mjesta o tragovima štete. Svjedoka ispituje stranka koja ga je predložila.

Rok počinje teći prvog dana nakon donošenja presude (kada je došao da preuzme presudu ili ako je dostavljanje – od dana prijema). Sud neće donijeti ovu presudu ako se radi o zahtjevu kojim stranka ne može slobodno raspolagati. sud će donijeti presudu kojom odbija tužbeni zahtjev.rok za dobrovoljno izvršenje činidbe na koju je obavezan tuženi prema tužitelju je 30 dana (paricioni rok) ali ako je činidba u novčanom iznosu. OSIGURANJE DOKAZA Ako postoji opasnost da se neki dokaz kasnije teško može izvesti. Izjavu o priznanju tužbenog zahtjeva tuženi može i bez pristanka tužitelja opozvati do donošenja presude. Tužitelj može opozvati odricanje do zaključenja glavne rasprave. a ako ga nema. 179. onda taj rok može biti i duži. Sud neće donijeti ovu presudu ako se radi o zahtjevu kojim stranka ne može slobodno raspolagati. Stranku saslušava punomoćnik. ako druga stranka uskrati davanje iskaza ili ako se ne odazove na poziv suda. Ako ovaj rok protekne dolazi se u fazu izvršenja. a uredno je obavještena. onda se može podnijeti prijedlog za osiguranje dokaza i prije podnošenja tužbe (npr. a u mjeničnim i čekovnim predmetima taj rok je 15 dana. Sud ne može donijeti presudu na osnovu priznanja ako se radi o zahtjevu kojim stranka ne može slobodno raspolagati. Stranica 116 od 248 . Zapisnik o obezbjeđenjeu dokaza se prilaže u spis. VRSTE PRESUDA Presuda na osnovu priznanja Ako tuženi do dana zaključenja glavne rasprave prizna tužbeni zahtjev.od najvećih razloga dugog trajanja postupaka (u ranijem zakonu). ODLUKE Sud donosi odluku u vidu presude ili rješenja (smetanje posjeda) Presudom sud odlučuje tako što: 1. Saslušanje stranaka – na prijedlog stranke sud određuje izvođenje dokaza saslušanje parničnih stranaka. Sud će odlučiti da sasluša samo jednu stranu. odbija tužbeni zahtjev 2. usvaja u cjelosti ili djelimično tužbeni zahtjev Čl. onda je saslušava sud. tako da po novom zakonu postoje samo dva slučaja kada se može odrediti ponovno vještačenje i to: uz prethodno izjašnjenje stranke. sud će donijeti presudu na osnovu priznanja. poplava). ako prvi vještak u roku ne dostavi nalaz i mišljenje i ako ne otkloni nedostatke odnosno ne ispravi nalaz i mišljenje. . Presuda na osnovu odricanja Ako se tužitelj do zaključenja glavne rasprave odrekao tužbenog zahtjeva.

Uvod presude sadrži naziv suda. punomoćnika koji su prisustvovali raspravi. dan zaključenja glavne rasprave. sud će donijeti presudu kojom se prihvaća tužbeni zahtjev. Dopunska presuda Ako sud nije odlučio o zahtjevu u cjelosti ili o jednom od tužbenih zahtjeva. sud će je pismeno obavijestiti o datumu donošenja presude. izreku. označenje stranaka i njihovih zastupnika. tuženi ne dostavi pismeni odgovor na tužbu i ako postoji osnovan tužbeni zahtjev. osim ako je tužbeni zahtjev očigledno neosnovan. Ukoliko sud prekorači ovaj rok. Ako jedna od stranaka nije bila prisutna na glavnoj raspravi. postoje tri kumulativna uslova: tužitelj predložio donošenje presude zbog propuštanja. Dispozitiv (izreka) . bez obzira jesu li je stranke preuzele. a stvar je dovoljno raspravljena.01. Čl.2006. U praksi. sud će donijeti presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev. Ako je tužbeni zahtjev očigledno protivan činjenicama u tužbi. odnosno. njihovi punomoćnici dužni su sami preuzeti presudu u zgradi suda. neće im se dostavljati poštom.Presuda zbog propuštanja (čl. ime i prezime i prebivalište stranaka. ali ima pravo na prijedlog za povrat u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za dostavljanje odgovora na tužbu. ne dostavi pismeni odgovor na tužbu u zakonskom roku (30 dana). DOSTAVA PRESUDE čl. Dakle. Rok za žalbu protiv presude počinje teći prvog narednog dana nakon donošenja presude. ime i prezime sudije (sada uvijek sudi sudija pojedinac). kratku oznaku predmeta spora. Čl. Stranica 117 od 248 . Ova presuda se donosi van ročišta i dostavlja se poštom. obrazloženje i uputu o pravu na izjavljivanje pravnog lijeka. Na ovu presudu nema pravo na žalbu. njegovu vrijednost. 184 Sud će donijeti presudu i izraditi pismeni otpravak najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja glavne rasprave. njihovih zastupnika. dužan je obavijestiti predsjednika suda o tome.182) Kada tuženi kome je uredno dostavljena tužba u kojoj je tužitelj predložio donošenje presude zbog propuštanja.sadrži odluku o usvajanju ili odbijanju zahtjeva koji se tiču glavne stvari i sporednih potraživanja. Sud iz opravdanih razloga može dozvoliti jednoj stranci da joj se dostava izvrši putem pošte i da ne dolazi u zgradu suda po nju. 185 – nakon zaključenja glavne rasprave sud će prisutne stranke obavijestiti o datumu donošenja presude. 191 – SADRŽAJ PRESUDE Pismeno izrađena presuda mora imati: uvod. Stranke odnosno. 22. stranka će u roku od 30 dana predložiti donošenje dopunske presude.

uvijek pitaju Stranica 118 od 248 . a vanredni pravni lijekovi su: revizija i prijedlog za ponavljanje postupka5. već po prigovoru stranke. Sud u ovom slučaju ne zakazuje ponovo raspravu. jer je predmet raspravljen. To se dešava kada se jednom tužbom istakne više zahtjeva. Do donošenja odluke drugostepenog suda. Stranka se može odreći prava na žalbu od trenutka kad je primila presudu. Svi ovi elementi žalbe su bitni i ukoliko nedostaje jedan od njih – žalba se dostavlja žalitelju da je dopuni ili ispravi u roku od 8 dana. sud ih je sve raspravio. odnosno. Sadržaj žalbe . a nije odlučio o naknadi plaće). REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI ŽALBA Redovni pravni lijek je žalba. Prigovor zastare i prigovor prebijanja potraživanja koji nisu izneseni u prvostepenom postupku. stranka može u roku od 30 dana podnijeti prijedlog parničnom sudu da se presuda dopuni. Sud može sam ili na prijedlog stranke izvršiti ispravku presude kada se radi o očiglednim greškama. ne mogu se isticati u žalbi. Ako isti ne ispravi žalbu u navedenom roku. osim ako žalitelj pruži dokaze da bez svoje krivnje iste nije mogao iznijeti. Pouka o pravnom lijeku – DOPUNSKA PRESUDA Ako je sud propustio odlučiti o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlučiti presudom. žalba se odbacuje rješenjem kao nepotpuna. odnosno. dokaze i ocjenu dokaza. razlozi žalbe i potpis podnosioca žalbe. ako se presuda dostavlja po odredbama o dostavi pismena u roku od 30 dana od dana prijema. a donio presudu samo o jednom zahtjevu (npr. stranka može odustati od već podnesene žalbe. Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati: • 5 zbog povrede odredaba parničnog postupka. predložiti do zaključenja glavne rasprave. kao i propise na kojim je sud zasnovao presudu.Obrazloženje – ovdje će sud izložiti zahtjeve stranaka i njihove navode o činjenicama na kojima se ti zahtjevi temelje. U čekovnim i mjeničnim stvarima rok za žalbu je 15 dana. Sud o ovim prigovorima ne vodi računa po službenoj dužnosti. U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. izjavu da se presuda pobija u cjelosti ili određenom djelu. Protiv presude donesene u prvostepenom postupku stranke mogu podnijeti žalbu u roku od 30 dana od dana donošenja presude.žalba mora sadržavati: oznaku presude protiv koje je žalba izjavljena. nego samo donosi dopunsku presudu. u radnom sporu – tužitelja vraća na posao.

ako je izjavljena mimo roka 30/15 dana. Kada dođe odgovor na žalbu ili protekne rok. odnosno. Nedopuštenu. nepotpuna – ne sadrži bitne elemente. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primjenio ili je nepravilno primjenio koju odredbu ZPP-a. naknadno je saznala za još nekog svjedoka i predlaže ga u žalbi jer za njega ranije nije znala. sud utvrdio da je potpisan ugovor o prodaji nekretnine. nije je uopšte ustanovio. Postupak po žalbi – žalba se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. zbog pogrešne primjene materijalnog prava. U prvom slučaju se radi o predloženim novim dokazima ili činjenicama u žalbi. neblagovremenu i nepotpunu žalbu sud će odbaciti rješenjem. a to je bilo od uticaja na zakonitost odluke. kao i kada ocjeni da je zbog povreda odredaba parničnog postupka potrebno održati raspravu pred drugostepenim sudom. Po novom zakonu ne postoje apsolutno bitne povrede nego samo relativne. 217 . Žalba se dostavlja protivnoj stranci na odgovor u određenom roku. pored dokaza koje je ranije predložila. a potpisi nisu ovjereni. a žalba kaže da je to pogrešno utvrdio. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kada sud nije primjenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primjeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primjenio.• • zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Tada se otvara rasprava pred drugostepenim sudom i na tu 6 često pitanje Stranica 119 od 248 . stranka u žalbi. pa sud utvrdi da je ugovor punovažan. sud je utvrdio da je zaključen ugovor. npr. Stranka u žalbi obavezno mora ukazati na svaku povredu postupka. Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji kad je sud koju odlučnu činjenicu pogrešno ustanovio. spis se dostavlja kantonalnom sudu na postupak. jer žalbeni sud po službenoj dužnosti pazi samo na dvije povrede: povrede koje se odnose na stranačku sposobnost i na pravilnost zastupanja.kako sud odlučuje o žalbi6 . Čl. jer je nepravilno. npr.kada se odrekao žalbe.drugostepeni sud o žalbi odlučuje u sjednici vijeća (3 sudije) ili na osnovu održane rasprave (novina u zakonu). što znači da povreda postupka postoji samo ako je uticala na zakonitost odluke. ili da se odrekla od zahtjeva. npr. Npr sud je propustio da cijeni iskaz jednog svjedoka koji je relevantan. Neblagovremena. Zakon određuje kada se održava rasprava u drugostepenom postupku: • • • kada drugostepeni sud ocijeni da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno pred drugostepenim sudom utvrditi nove činjenice ili izvesti nove dokaze ili kada je potrebno ponovo izvesti već izvedene dokaze. nedopuštena. kada je uložilo lice koje nema pravnog inetersa. Presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja mogu se pobijati zbog povrede odredaba parničnog postupka ili iz razloga da je osoba bila u zabludi ako se radi o presudi na osnovu priznanja.

npr.maloljetnik koji je postao roditelj . a ni razlozi na koje pazi po službenoj dužnosti. onda se donosi odluka van rasprave u sjednici vijeća i to samo na osnovu navoda žalbe i odgovora na žalbu.maloljetnik koji je zaključo brak . advokatska kancelarija. Drugostepeni sud će pozvati tog svjedoka koji nije prethodno saslušan i saslušati ga.maloljetnik sa 15g koji je zasnovao radni odnos. nepotpunu ili nedopštenu (ako prvostepeni to nije uradio) čl. Drugi razlog otvaranja rasprave postoji kada žalitelj u žalbi navodi da je neki dokaz pogrešno cijenjen. Sudija pazi na to po službenoj dužnosti na pravilnost zastupanja. ima pravo da zaključuje pravne poslove i raspolaže svojom zaradom (ograničena sposobnost). pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povredu odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje.) Ne može se preinačiti presuda na štetu žalioca ako se samo on žalio na presudu. Treći razlog je kada postoji neka druga povreda koja bi mogla imati za posljedicu pogrešno utvrđeno činjenično stanje.sjednicu se pozivaju stranke i taj svjedok. u žalbi se navodi da je sud odredio izvođenje određenog dokaza. ali je propustio da ga izvede. Uvažiti žalbu i ukinuti prvostepenu presudu i dostaviti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje (čl. Nakon toga drugostepeno vijeće će da ocijeni samostalno ovaj dokaz. Duševno bolesno lice.zastupa staralac Maloljetniku koji sklopi brak ili je postao roditelj donosi se rješenje u vanparničnom postupku.226 – kada utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. Tada sud na sjednicu poziva samo te svjedoke koji su ranije saslušani i njih saslušava da bi on ocijenio njihove iskaze. u granicama razloga navedenih u žalbi.227) – rješenjem se ukida prvostepena presuda i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak kada: Stranica 120 od 248 . koji će tada biti saslušan.224 – drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na temelju održane rasprave: • • • Odbaciti žalbu kao neblagovremenu. – punomoćnik( advokat. Odluke drugostepenog suda po žalbi – čl. Ako žalitelj ne pristupi na raspravu pred drugostepenim sudom. Granice ispitivanja prvostepene presude – drugostepeni sud ispituje prvostepenu presudu u onom djelu u kojem se pobija žalbom. imajući u vidu i ranije utvrđene dokaze i na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja može donijeti drugačiju odluku od prvostepene. Stranka u postupku mora imati parničnu sposobnost – punoljetna osoba 18g. pravnik iz pravnog lica itd. roditelj ili staralac. Maloljetnik ima stranačku sposobnost . Maloljetnika zastupa zakonski zastupnik.225 Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu – čl.

229) – ako je sud u sjednici vijeća. a pogrešno primjenjeno materijalno pravo. ako ocijeni da bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primjenu materijalnog prava. bez obzira na vrijednosni cenzus. ili koga se tužitelj odrekao. Drugi razlog je ako je na raspravi pred drugostepenim sudom utvrdio drugačije činjenično stanje nego što je utvrdio prvostepeni sud. • Ukinuti prvostepenu presudu i tužbu odbaciti . nije data mogućnost da raspravlja pred sudom. ako je u drugostepenom postupku kod Stranica 121 od 248 .Ako drugostepeni sud ustanovi da je u postupku pred prvostepenim sudom odlučeno o zahtjevu koji nije u sudskoj nadležnosti ili o zahtjevu o kome već teče parnica. • Preinačiti prvostepenu presudu . npr. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Revizija Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomoćne presude donesene u drugostepenom postupku u roku od 30 dana od dana dostave drugostepene presude. slučaj kada jedna od stranaka nije učestvovala u postupku. ne na raspravi.o Ako je protivno odredbama ovog zakona (ZPPa) sud donio presudu na osnovu priznanja ili presudu na osnovu odricanja. Ako sud ustanovi da je počinjena povreda u pogledu stranačke sposobnosti i pravilnosti zastupanja. ili o kojem je već pravomoćno presuđeno. Svaki ovaj razlog mora biti naveden u žalbi. cijeni neki dokaz i utvrdio drugačije činjenično stanje. sud će zavisno od prirode povrede ukinuti presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu ili tužbu odbaciti. U sjednici vijeća može cijeniti ispravu ili iskaz svjedoka dat pred zamolbenim sudom. a osobito propuštanjem dostave. Revizija nije dopuštena ako vrijednost pobijanog djela pravomoćne presude (cenzus) ne prelazi 10. a što je uticalo na zakonitost odluke. a npr. a radilo se o presuđenoj stvari ukinut će prvostepenu presudu i odbaciti tužbu. presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja o Ako je presuda donesena van glavne rasprave o Ako je u donošenju odluke sudio sudac koji se morao izuzeti. npr. jer nije bila uredno obaviještena o raspravi.(čl. Razlozi zbog kojih se revizija može izjaviti su: • Zbog povrede parničnog postupka. ili ako je zaključeno sudsko poravnjanje. onda može preinačiti presudu. o Ako je sud donio presudu bez glavne rasprave – postoje samo 3 presude koje se mogu donijeti bez glavne rasprave – presuda zbog propuštanja. tuženi nije priznao o Ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem. koja je počinjena pred drugostepenim sudom. jer sud o ovome ne pazi po službenoj dužnosti.000 KM. Vrhovni sud može dozvoliti izjavljivanje revizije u svim predmetima. Ako cijeni ispravu drugačije od prvostepenog suda. Treći slučaj (najčešći) kada je pravilno utvrđeni činjenično stanje.

na osnovu kojih bi za stranku mogla biti povoljnjija odluka da su te činjenice i dokazi bili upotrebljeni u prvostepenom postupku (najčešći razlog u praksi) Prijedlog za ponavljanje postupka može se podnijeti prvostepenom sudu u roku od 30 dana koji teče zavisno od razloga zbog kojih ste traži ponavljanje. Razlozi za ponavljanje postupka: • • • • • • ako je pri donošenju odluke učestvovao sudija koji se morao izuzeti ako je nezakonitim postupanjem onemogućeno stranci da raspravlj apred sudom ako stranka nije imala stranačku sposobnost ako je u postupku sudjelovao tužitelj ili tuženi koji nema parničnu sposobnost ako se presuda temelji na osnovu lažnog iskaza svjedoka ili vještaka ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze. Npr.249) – iste kao kod žalbe. Odluke po reviziji (čl. ako je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenom postupku. Kada sudija nađe da je osnovan prijedlog. kada je prvostepeni sud oglasio apsolutno nenadležnim. blagovremenost i potpunost cijeni prvostepeni sud. ili kada žalbeni sud nije cjenio sve žalbene prigovore • Zbog pogrešne primjene materijalnog prava • Zbog prekoračenja tužbenog zahtjeva. Po novom ZPPu o ovom prijedlogu odlučuje sudoija pojedinac drugostepenog suda.podnosi se prvostepenom sudu u dovoljnom broju primjeraka. vanparničnom.revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u dijelu u kojem se pobija. protiv odluka donesenih u izvršnom. bračnim sporovima. Revizija je isklučena kod rješenja u parnici zbog smetanja posjeda. Kada je moguće izjaviti reviziju protiv rješenja – može protiv rješenja kojim je postupak pravomoćno okončan. u granicama razloga iz revizije. uložena žalba i drugostepeni sud potvrdi rješenje. on ukida odluku u odnosu na koju je zahtjevano ponavljanje postupka. pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava. Zahtjev za ponavljanje postupka Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti (odnosi se na pravosnažne i prvo i drugostepene odluke). predmet se vraća prvostepenom sudu i Stranica 122 od 248 .ako se u žalbenom postupku dosudi više nego što je tužitelj tražio u tužbi ili dosudi stvari veće vrijednosti Granice ispitivanja . ostavinskom postupku. Po ranijem ZPP-u o prijedlogu za ponavljanju postupku odlučivao je sudija koji je donio odluku koja se pobija. U ovom slučaju postoji pravo na reviziju.odlučivanjja u žalbi sudjelovao sudija koji se morao izuzeti. utvrđivanja/osporanja očinstva i vrhovni sud je neće dopustiti tj. Postupak podnošenja revizije . npr. a dopuštenost cijeni vrhovni sud. odbacit će je. na stranačku sposobnost i pravilnost zastupanja.

Postoji više mjera osiguranja. PRIVREMENE MJERE7 Ranije su bile u izvršnom postupku.zaposlenik te pravne osobe. Ako se taj nedostatak ne otkloni u određenom roku. te da bi ne izdavanjem privremene mjere bilo onemogućeno/otežano namirenje potraživanja. onda će pozvati organ starateljstva da taj nedostatak otkloni i postavi staraoca. Punomoćnik mora imati punomoć za zastupanje na ročištu. kanton. Stranka u postupku može biti i osoba koja nema 18 godina u slijedećim slučajevima: ako je maloljetnik sa 16 godina zaključio brak.može se postaviti privremeni staralac PUNOMOĆNICI – PRAVILNOST ZASTUPANJA Ko može biti punomoćnik (čl. Duševni bolesnici moraju imati zastupnika – organ starateljstva. ako ne postupi tužba će biti odbačena. zakonski zastupnik je staratelj koga postavlja organ starateljstva.301) – advokat. npr.u prvostepenom postupku sada sudi drugi sudija. ako roditelj prodaje nepokretnost maloljetnika mora imati odobrenje organa starateljstva. STRANAČKA SPOSOBNOST8 Stranka u postupku može biti fizička i pravna osoba. sud naloži da istu naknadno uloži u spis. država. Na stranačku sposobnost svaki sud pazi po službenoj dužnosti Maloljetnika u postupku zastupa njegov zakonski zastupnik (roditelji). ako je maloljetnik postao roditelj stiče poslovnu sposobnost. a za fizičke osobe punomoćnik može biti bračni/vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi ili tazbini. Prijedlog za izdavanje se može podnijeti prije ili u toku postupka. Kada sud uoči nedostatak u stranačkoj sposobnosti. Privremeni staralac – ako bi redovni postupak postavljanja zastupnika dugo trajao. kada je maloljetnik od 15 godina zasnovao radni odnos (on može biti stranka u postupku samo ako je to vezano za njegove prihode – platu). uposlenik službe za besplatnu pravniu pomoć. Za zaključenje darovnog ugovora (u slučaju da prima dar) nije potrebno odobrenje organa starateljstva. Svrha izdavanje je da bi se olakšalo namirenje potraživanja. Ministarstvo ne može biti stranka u postupku i tužitelj se poziva da uredi tužbu u određenom roku. advokatsko društvo. Ako se radi o raspolaganju imovinom maloljetnika. Ako ne dostavi. za pravna lica . Ako se radi o pravnom licu – npr. tužba se odbacuje. a ne onaj koji je donio prvobitnu presudu. Ako nema roditelja. Ako to ne učini u 7 8 ne pitaju ih na ispitu vrlo značajno pitanje Stranica 123 od 248 . Fizička osoba može biti stranka u postupku ako ima poslovnu sposobnost koja se stiče sa 18 godina. a treba nešto hitno obaviti. ministarstvo nije pravno lice i kao tuženi se označava federacija. Uslov za izdavanje je da se mora učiniti vjerovatnim postojanjem tog potraživanjem.

obaveze. Nedostatak zamjeničke punomoći predstavlja povredu parničnog postupka u pogledu zastupanja. koji o tome donosi rješenje. Ili. stvarna služnost prelazi preko nekretnine u suvlasništvu. podnosi prijedloog za izuzeće sudije predsjedniku suda. Primjer kada je više lica u pravnoj zajednici: to su suvlasnici ili saučesnici u izvršenju krivičnog djela. Npr. npr. Nužno suparničarstvo postoji u slučaju kada se po zakonu ili zbog pravne prirode spora spor može rješiti na jednak način prema svim suparničarima. jedan može da prizna tužbeni zahtjev. odnosno. Stvarna zajednica: više uposlenika pravnog lica potražuju regres ili štediše kod Ljubljanske ili SAB banke. IZUZEĆE SUDIJA Sudac ne može suditi ako je sam stranka. ili ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. a temelje se na bitno istovrsnoj činjeničnoj i pravnoj osnovi i ako je za sve zahtjeve ista mjesna nadležnost. Stranka može i u pravnom lijeku ukazati poimenice na suca koji ne bi mogao sudjelovati u donošenju odluke. Postoje dvije vrste suparničarstva: materijalno i formalno. Formalno (Obično) suparničarstvo ako su predmet spora zahtjevi.ostavljenom roku. a drugi ne. ako je sa strankom u odnosu suvlasništva. suobveznik ili ako je u istom predmetu saslušan ili predložen kao svjedok ili vještak.ovaj spor se ne može drugačije riješiti za majku i dijete. ako mu je stranka ili punomoćnik stranke srodnik po krvi ili tazbini do zakonom određenog stepena ili bračni/vanbračni partner. ako je zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke. sve učinjene radnje će biti poništene. ako je taj sudac staraoc ili usvojitelj stranke. I o ovome odlučuje predsjednik suda. Materijalno suparničarstvo postoji ako je više lica u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava. Ako advokat zastupa stranku i ako stranka nije navela za koje je radnje ovlašten – ima sva ovlaštenja. 9 rijetko se pita na ispitu Stranica 124 od 248 . u postupku za utvrđivanje očinstva suparničari su na tužilačkojstrani majka i dijete. proističu iz iste činjenične pravne osnove (stvarna zajednica). Tužitelj hoće da dokaže da mu pripada pravo služnosti – tada tužbom mora obuhvatiti sve suvlasnike poslužnog dobra. bez obzira da li su još u braku ili vanbračnoj zajednici. ipak. Svaki od njih ima svojstvo posebne stranke. ako u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili drugog organa. stranka ga mora izričito pismeno ovlastiti da ga može zamjenjivati drugi advokat ili pripravnik (samo u prvostepenom postupku). oni su zapravo jedna stranka. a pred prvostepenim sudom i advokatski pripravnik. npr. odnosno. obaveze iste vrste. Čim stranka sazna za neki od navedenih razloga. postoji kada je tužen dužnik i jemac. Advokat koji ima punomoć može ga zamjenjivati drugi advokat . SUPARNIČARSTVO9 Više osoba mogu jednom tužbom mogu tužiti odnosno biti tuženi.

Postupak u smetanju posjeda i radni sporovi – hitni postupci. samo nema pravo na dispozitivne radnje (povlačenje tužbe i sl. i u tom slučaju se umješa u postupak na strani vozača. ne važe odredbe o rokovima koje inače važe za druge predmete (ovdje su kraći).). ovdje se presuda ne može pobijati zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. a svi procesni rokovi prestaju teči. sud ne može preduzimati nikave procesne radnje. izjaviti žalbu. tuženi je vozač. Kada je prekid postupka. sud će na zahtjev 10 često pitanje Stranica 125 od 248 . npr. Sporovi male vrijednosti . POVRAT U PREĐAŠNJE STANJE Ako stranka propusti ročište ili rok za poduzimanje koje radnje u postupku i zbog toga izgubi pravo na poduzimanje te radnje. Nastaviće se kada prestanu razlozi za prekid postupka. o čemu sud donosi rješenje. 378 i 379) – postupak se obavezno prekida kada: • stranka umre ili izgubi parničnu sposobnost.UMJEŠAČ U PARNICI10 Osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije sa zahtjevom. može se pridružiti toj stranci. PREKID POSTUPKA Kada je obavezan prekid postupka (čl. • Kada zakonski zastupnik stranke umre ili prestane njegovo ovlaštenje za zastupanje. Rješenje o smetanju posjeda – pravosnažno je i izvršenje se može tražiti u roku od 60 dana. osiguravajuće društvo ima interesa da vozač uspije u parnici da ne bi isplatili odštetu. Umješač u postupku ima ista prava kao i stranka: predlagati dokaze. Podnosi prijedlog sudu da mu dozvoli mješanje u parnicu. a nema punomoćnika u toj parnici. a stranka nema punomoćnika • Kada stranka koja je pravna osoba prestane postojati ili kad nadležni organ zabrani rad toj pravnoj osobi • Kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka • Kada zbog rata ili drugih uzroka prestane rad u sudu Sud postupak može prekinuti: • Ako je sud odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju • Ako se stranka nalazi na području koje je zbog izvanrednih događaja (poplave) odsječeno od suda • Ako se odluka o tužbenom zahtjevu ne može donijeti prije nego što bude donesena odluka u krivičnom potupku.do 3.000 KM.

Stranica 126 od 248 . Ako traži povrat u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za žalbu. Ne može se tražiti povrat u pređašnje stanje zbog izostanka sa ročišta koje je zakazano po već podnesenom i usvojenom prijedlogu za povrat u pređašnje stanje. Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana. a uz prijedlog dostavlja i žalbu.stranke dozvoliti stranki da naknadno obavi te radnje (povrat u pređašnje stanje).

NUŽNI NASLJEDNICI Nužni nasljednici su: djeca umrloga. Drugi naljedni red zaostavštinu umrloga koji nije ostavio potomke11 nasljeđuje njegov bračni drug i roditelji.SUADA SELIMOVIĆ 28. djeca i zakonski usvojenici.to su djedovi i babe i to u slučaju kada ostavilac nije ostavio ni potomke.01. Ako nema roditelja niti braće ni sestara – nema ni predstavljanja i sve nasljeđuje bračni drug. nužni dio iznosi ½ zakonskog djela. Dio zaostavštine koji bi pripao ranije umrlom djetetu da je nadživilo ostavioca nasljeđuju njegova djeca. Ostali potomci umrloga (npr.unuci). svaki sa ½. njegovi roditelji i njegova braća i sestre. Prije oca umre njegovo jedno dijete. ni roditelje. Npr. na jednake djelove. 11 djeca.2006. niti su ovi ostavili nekog nasljednika. koji ima svoju djecu. unučad ostaviočeva. To je prvi nasljedni red i oni nasljeđuju na jednake djelove. postoji otac koji ima 3 djece i bračnog duga. Ako iza umrlog nije ostao bračni drug zaostavštinu u cjelosti nasljeđuju roditelji.. Po zakonu potomci su djeca i unučad. praunučad itd. naljeđuju njegova djeca(pravo predstavljanja). njegovi usvojenici i njegov bračni drug. Ako je jedan od roditelja umro prije ostavioca. dio zaostavštine koji bi mu pripao nasljeđuju njegova djeca. ZAKONSKI NASLJEDNICI Zakonski nasljednici su djeca ostavioca i njegov bračni drug (pod djecom se smatraju i vanbračna i usvojena djeca). unučad. a to su u stvari braća i sestre ostavioca. su nužni nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život. Kad a se pojavljuju kao nasljednici bračni drug. Smiosao odredbe je taj da ako prije ostaviočeve smrti umre njegovo djete. Kada se pojave kao nužni nasljednici braća. sestre i roditelji nužni dio je 1/3 od zakonskog djela. Treći nasljedni red . Ova lica su nužni nasljednici kada su po zakonskom redu pozvani na nasljeđe (ako nema nasljednika iz prvog nasljednog reda). a ko je neko od unučadi umrlo prije ostavioca dio koji bi njemu pripao da je bio živ u trenutku smrti ostavioca. Ostavilac niti darovnim ugovorom niti testamentom ne može povrijediti nužni nasljedni dio. Stranica 127 od 248 . tada naljeđuju njegova djeca (princip reprezentacije).

neće se dirati u poklone. njegovom bračnom drugu. Ugovor o doživotnom izdržavanju nikada ne podliježe reduciranju radi nužnog djela jer je to dvostrano obvezujući ugovor. a sin ne pomaže ocu. Kada je povrijeđen nužni dio raspolaganje testamentom će se smanjiti. potraživanja. a koji se naziva nužni dio. pa umjesto njega se kao nasljednici pojavljuju njegova djeca. U slučaju spora. dugovanja.IZDVAJANJE U KORIST POTOMAKA KOJI SU PRIVREĐIVALI SA OSTAVIOCEM Potomci i usvojenici ostavioca koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i svojim radom. Drugi razlog: ako je sa umišljajem učinio teže krivično djelo prema ostaviocu. i ako je to dovoljno za namirenje nužnog djela. smatra se da je isključenik umro prije ostavioca. a pokloni će se vratiti koliko je potrebno da bi se namirio nužni dio. POSLJEDICE ISKLJUČENJA IZ NUŽNOG DJELA U slučaju kada je nasljednik isključen iz nužnog djela. otac bez ikakvih sredstava za život živi u kući sa sinom. potomci. Ovaj zahtjev ima stvarnopravni karakter i može se postavljati i po okončanju ostavinskog postupka. zaradom ili na drugi način pomagali u privređivanju imaju pravo zahtjevati da im se iz zaostavštine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti ostaviočeve imovine. čime je povrijedio i zakonsku i moralnu obavezu. ostavinski postupak se prekida i učesnik čije je pravo manje vjerovatno se upućuje na parnicu.. a korisno je da navede i razlog (osnov) za isključenje. Uslovi za punovažnost isključenja: zavještalac koji želi da isključi nasljednika mora to izraziti u testamentu na nesumnjiv način. djetetu ili roditelju. vršit će se povrat poklona do iznosa namirenja. maltretiranje ili tuče oca). ili npr. NUŽNI I RASPOLOŽIVI DIO Nužni nasljednici imaju pravo na dio zaostavštine kojim ostavilac ne može raspolagati. komšiluk ga hrani. Isključenje je nevažeće ako nije navedeno na nesumnjiv način. Isključenjem nasljednik gubi nasljedna Stranica 128 od 248 .. Razlozi isključenja: ako se povredom zakonske ili moralne obaveze teže ogriješio o ostaviocu (npr. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINSKE MASE Sva njegova imovina. Ako nije. Prvo se namirenje vrši iz onoga što je testamentom dato. ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA Ostavilac ili zavještalac može isključiti iz nasljeđa nasljednika koji ima pravo na nužni dio.

prava u obimu u kojem je isključen. Na ispitu se javlja pitanje?. kada je zavještalac pismen 2. Sudski testament Postoje dvije vrste ovog testamenta 1. ali je korisno da bude napisan. URAČUNAVANJE POKLONA U NASLJEDNI DIO U nasljedni dio nasljednika uračunavaju se pokloni ukoliko ostavilac izričito nije naglasio da se ne uračunava u nasljedni dio. Za punovažnost ovog testamenta nije nužno da je u njemu naznačen datum kada je sačinjen. Svjedoci se također potpisuju na testamentu.npr. kada zavještalac nije pismen Testament može zavještaocu sačiniti po njegovom kazivanju sudija nadležnog suda koji će prethodno utvrditi identitet zavještaoca. Testament je punovažan ako ga je zavještalac napisao svojom rukom i ako ga je potpisao. Da zavještalac prilikom sačinjavanja istog nije bio pri čistoj svijesti i zdravoj pameti tj. sudija će ga pročitati zavještaocu u prisutnosti dva svjedoka. Ovo se ne odnosi na nužne nasljednike.iz kojih razloga bi se mogao pobijati testament?. Testament je ništav ako zavještalac nije imao 16 godina i ako nije bio sposoban za rasuđivanje. a pravo ostalih lica koja mogu nasljediti ostavioca određuje se kao da je isključeni umro prije ostavioca. OBLICI TESTAMENTA Svojeručni testament Ako osoba zna da čita i piše. Tužbom se može zahtjevati poništaj testamenta u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka ništavosti. Pošto zavještalac ovako sačinjen testament pročita i potpiše sudija će potvrditi na samom testamentu da ga je zavještalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao. Da nije bio sposoban za rasuđivanje ili je testament sačinjen pod prisilom . NASLJEĐIVANJE NA OSNOVU TESTAMENTA Testament može sačiniti svako lice sposobno za rasuđivanje koje je navršilo 16 godina. Ako zavještalac nije u stanju da pročita testament koji je sačinio sudija. Važno je da onaj ko ga sastavlja pismen kao i zvaještalac. ona svojom rukom napiše testament i potpiše ga. Pismeni testament pred svjedocima Zavještalac koji zna da čita i piše može sačiniti testament na taj način što će ispravu koju mu je neki drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svjedoka. Da potpis ne pripada ostaviocu tj zavještaocu testamenta. izjavljujući pred njima da je to njegov testament. zatim će zavještalac u prisustvu dva svjedoka potpisati testament ili staviti Stranica 129 od 248 . a najdalje za 10 godina. Ništav je i u slučaju ako je zavještalac natjeran prijetnjom ili prinudom da ga sačini ili usljed toga što je bio prevaren ili se nalazio u zabludi.

on može u tom slučaju testamentom imenovati nasljednika svog umrlog nasljednika. Svjedoci pred kojima je zavještalac usmeno izjavio svoju poslednju volju dužni su da bez odlaganja stave napismeno izjavu zavještaoca i da je što prije predaju sudu ili da je usmeno govore pred sudom. prema odredbama koje važe sa sačinjavanje sudskog testamenta. Npr. o čemu će sud sastaviti zapisnik . 30 dana od dana demobilisanja. Ništave su odredbe testamenta kojima ostavlja nešto sudiji koji ga je sačinio . a nije postojala mogućnost u tom periodu drugačijeg načina sastavljanja testamenta. Stranica 130 od 248 . iznenadna bolest i spriječenost odlaska u sud a sud je udaljen npr. Svjedoci prilikom sačinjavanja ovog testamenta mogu biti samo lica koja mogu biti svjedoci prilikom sačinjavanja sudskog testamenta ali moraju znati čitati i pisati. neko dobije infarkt i u teškom je stanju. sudija osim stavljanja potpisa naznačuje da je obavio sve prethodno navedene radnje. Testament sačinjen na brodu ili za vrijeme mobilizacije /rata Sačinjava se pred kapetanom broda ili komandirom u ratu. Nije izuzetba okolnost ako je neko već duže vremena bolestan i to teško. Osim potpisa svjedoka i zavještaoca . Sudski testament se sačinjava u sudu ali ne mora se tamo i čuvati. izjaviti da je to njegov testament. Rok je kratak jer se pretpostavlja da uslijed tako teške i iznenadne bolesti zavještalac neće dugo poživiti. svjedocima kao i precima/potomcima tih svjedoka. Sačinjava ga konzularni predstavnik zemlje državljanstva ostavioca. onaj sačinjen pred svejdocima ili sudski testament predati na čuvanje sudu. iznoseći kada. Izuzetne prilike bi bile npr.to nije obaveza već slobodna volja ostavioca. ili ako je neko demobilisan kasnije. gdje i u kojim okolnostima je ovaj testament sačinjen. Testament pred konzularnim predstavnikom sačinjava državljanin BiH u inostranstvu. Po odredbama koje važe za sastavljanje sudskog testamenta na licu mjesta komandir čete. Zavještalac može svoj lični testament. starješina ili koje drugo lice mogu sačiniti testament zavještaocu.prstoznak (ako ne zna da piše). Dakle. Usmeni testament Zavještalac može izjaviti svoju poslednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako usljed izuzetnih prilika nje u mogućnost da sačini pismeni testament. Izvršenje ove dužnosti nije uslov za punovažnost ovog testamenta. Ratni testament važi 60 dana po završetku rata. Supstitucija – ako lice koje je označeno kao nasljednik u testamentu umre prije ostavioca. I svjedoci potpisuju testament. u otovrenom ili zatvorenom omotu. Svjedoci izjavu mogu dati i tokom ostavinskog postupka. Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih okolnosti pod kojima je sačinjen. zatim testament staviti u zaseban omot koji će zapečatiti i čuvati u sudu. kako .

izgubljen prije ili nakon smrti zavještaoca. ali bez njegovog znanja. Ukoliko se legat ne izvrši. LEGAT Zavještalac može ostaviti testamentom jednu ili više određenih stvari određenom licu ili naložiti nasljedniku da to učini iz svog djela koji mu se ostavlja. ako određeni nasljednik umre prije njega ili se odrekne nasljeđa ili bude nedostojan da naslijedi. DOKAZIVANJE POSTOJANJA TESTAMENTA Testament uništen slučajem ili radnjom nekog drugog lica. Npr. koji će po zakonu biti pozvani da nasljede njegovu imovinu. Ako neko od ovih lica nije bio prisutan ili se nije saglasio onda se ne radi o ugovoru o raspodjeli nego taj ugovor ima karatkter ugovora o darovanju. ali najčešće se to radi uništenjem (pocijepa ga). odrednbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti sa odredbama kasnijeg testamenta. Zavještalac može odrediti testamentom lice kome će pripasti nasljedstvo. imat će pravno dejstvo ako zainteresirano lice dokaže da je testament postojao. Legatar se ne smatra nasljednikom. Ovim ugovorom može biti Stranica 131 od 248 . Zavještalac ne može odrediti nasljednika svom nasljedniku koji je živ. ODNOS RANIJEG I KASNIJEG TESTAMENTA Ako se kasnijim testamentom izričito ne opozove raniji testament.PONIŠTENJE TESTAMENTA ZBOG NEDOSTATKA OBLIKA ILI FORME – može tražiti samo lice koje ima pravni interes u roku od jedne godine od saznanja ili 10 godina od otvaranja testamenta. OPOZIVANJE TESTAMENTA Zavještalac može uvijek opozvati testament u cijelini ili djelomično i to izjavom u bilo kom obliku u kom se može sačiniti testament. legatar ima pravo da to tužbom potražuje. Uslov za punovažnost ovog ugovora je da su sva djeca i potomci bili prisutni raspodjeli i saglasili se sa raspodjelom. Ako je onaj koji se nije saglasio umro a nije ostavio potomke ugovor je punovažan. Ugovor mora biti u pismenom obliku i ovjeren od sudije. da se isplati određeni iznos. Onaj koji se nije saglasio ima status nužnog nasljednika. Bračni drug također ima status nužnog nasljednika. UGOVOR O RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA Ustupanje i raspodjela imovine punovažni su samo ako su se s tim saglasila sva djeca i drugi potomci ustupiočevi.

uništio ili sakrio testament i ako se ogriješio o obavezu izdržavanja ostavioca ili ako nije htio ukazati ostaviocu nužnu pomoć. Ugovor kojim se jedan ugovarač obavezuje da izdržava doživotno drugog ugovarača ili neko treće lice.šta se smatra izdržavanjem? . On ima pravo na nužni dio kao i onaj potomak koji se nije saglasio sa odredbama ugovora o raspodjeli imovine za života. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Ovo je dvostranoobvezujući ugovor.obuhvaćena samo sadašnja imovina ostavioca – cjelovita ili jedan njen dio. a drugi se ugovarač obavezuje da mu u slučaju smrti ostavlja svu svoju imovinu. Često pitanje na ispitu. ako je ugovorena zajednica života – zbog teškog poremećaja odnosa i zajednički život postane nepodnošljiv. Međutim ako se jedan od nasljednika nije saglasio sa načinom raspodjele iz ugovora onda će se ugovor u odnosu na ostale odnositi kao darovni. Sudija će prilikom ovjere pročitati ugovor i upozoriti ugovarače na posljedice ugovora. Ostavilac je naravno mogao obuhvatiti i bračnog druga. Nedostojnost za nasljeđivanje nije smetnja potomcima nedostojnog da nasljede zaostavštinu kao da je nedostojni umro prije ostavioca. Dakle. Imovina iz ovog ugovora ne ulazi u ostavinsku masu tj imovinu ostavioca koja se raspodjeljuje nakon njegove smrti. neizvršavanje ugovora – druga strana ima pravo tražiti raskid ugovora. ugovor je formalan i ovjerava ga sudija koji upozorava na posljedice. Ovaj ugovor mora biti sastavljen u pisanoj formi i ovjeren od sudije. Samo se prilikom određivanja zaostavštine radi određivanja dijela nadživjelog bračnog druga dijelovi ostaviočeve imovine ustupljeni potomcima smatraju poklonom. ko je ostavioca natjerao da sačini ili opozove testament. Posljedica ovoga jeste – ako poslije smrti ostavioca njegov nasljedni dio bude povrijeđen raspodjelom načinjenom u ugovoru reduciraće se dijelovi onih koji su dobili dio ustupanja po ugovoru (jer se njihov dio tretira kao poklon). ODRICANJE OD NASLJEDSTVA Stranica 132 od 248 . a ako ne obuhvati to ne dira u njegovo pravo kao nužnog nasljednika. Ovaj ugovor se može raskinuti: sporazumom. Kod darovnog ugovora lica se za života ostavioca upisuju u zemljišnu knjigu a ovdje stvar tek prelazi u vlasništvo lica nakon smrti ostavioca. NEDOSTOJNOST ZA NASLJEĐIVANJE Nedostojan je da nasljedi kako na osnovu zakona tako i na osnovu testamenta ko je s umišljajem lišio ili pokušao da liši života ostavioca.Kao ugovor o doživotnom izdržavanju smatraju se i ugovori kojim se davalac izdržavanja obavezao da sa primaocem izdržavanja živi zajedno. zatim obaveza jednog ugovorača da će čuvati i paziti drugog. a lice koje se nije saglasilo dobija status nužnog nasljednika. obrađivati njegovo imanje i poslije smrti ga sahraniti. je ugovor o doživotnom izdržavanju. Za punovažnost ovog ugovora nije značajno što bračni drug nije obuhvaćen.

U ovom slučaju se smatra kao da nikada nije bio nasljednik. slikar) obaveza ne prelazi na nasljednike. u tom slučaju to se lice upućuje na parnicu. Nasljednik se može odreći nasljedstva izjavom kod suda do svršetka ostavinske rasprave. to je izuzetak). Ako ne podnese tužbu. Kada ima više nasljednika oni odgovaraju solidarno za dugove ostavioca. Ukoliko se odriče nasljedstva u nečiju korist. Za naknadno pronađenu imovinu . radi se zapravo o ustupanju. Jedan primjer je dat u zakonu o nasljeđivanju u situacijama gdje nasljednici odgovaraju solidarno. ali ako je ostavioc već primio novac za neizvršeno djelo. Pitanje? .npr.u kojim zakonima je regulisana solidarna odgovornost?. Jedino kada se radi o obavezi koja zavisi o ličnosti obveznika (npr. Ovo odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa. ukoliko nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime. ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA Nasljednik odgovara za dugove ostaviočeve do visine vrijednosti nasljeđene imovine. Ako podnese – čeka se završetak parnice.Jedan od osnova za sticanje prava vlasništva jeste nasljeđivanje. Pitanja . Odricanje u nečiju korist. prekida se ostavinski postupak i upućuje na parnicu Spor oko punovažnosti isključenja nužnog djela Spor oko nedostojnosti za nasljeđivanje Spor u pogledu da li potomcima pripada pravo na izdvajanje određenog djela po osnovu njihovog doprinosa Tužba se podnosi u roku od 30 dana.darovanje li ustupanje nasljedstva. Ako se nakon okončanja ostavinskog postupka pojavi novi nasljednik i on se upućuje na parnicu. ostavinski postupak se nastavlja. i to svaki do visine vrijednosti svog nasljednog djela.kada se prekida ostavinski postupak? Kada se upućuje na parnicu? Kako se raspodjeljuje naknadno pronađena imovina? UPUĆIVANJE NA PARNICU • • • • • • Ukoliko se nakon pravosnažnog okončanja ostavinskog postupka pojavi lice sa testamentom. Nasljednik postaje vlasnikom u momentu smrti ostavioca (po svim drugim osnovama prava vlasništva se stiče upisom u zemljišne knjige . Osoba može izjaviti da li se prihvaća ili ne prihvaća nasljedstva – odricanje. Ako se nastane spor u pogledu ponovažnosti testamenta.raspoređuje se prema postojećem rješenju o nasljeđivanju. Stranica 133 od 248 . nasljednici isti moraju vratiti.

odluka Komisije za ljudska prava koja je pri Ustavnom sudu BiH. Vjerodostojna isprava je mjenica i ček sa protestom i povratnim računom. Uvijek je mjesno nadležan sud na čijem području se nalaze nekretnine. Sudska odluka mora biti izvršna. Izvršne isprave12 su: izvršne odluke sudova i izvršno sudsko poravnanje. Ovdje se supsidijarno primjenjuju odredbe zakona o praničnom postupku. što je mnogo efikasnije).SUADA SELIMOVIĆ 29. Kada je sudska odluka izvršna?. Stručnom saradniku se po ovlašćenju sudije može povjeriti preduzimanje radnji i donošenje odluke.2006.odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko davanje ili činjenje (neka činidba) je izvršna ako je postala pravosnažna i ako je protekao paricioni rok (dobrovoljni rok za izvršenje) Kada postaje izvršna odluka u upravnom postupku?. Izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja određuje se i na osnovu vjerodostojne isprave. Za priznanje stranih sudskih odluka nadležan je okružni sud. Sudskom odlukom smatra se presuda i rješenje. Kada je presuda pravosnažna a kada izvršna? Prvostepena presuda je pravosnažna okončanjem drugostepenog postupka. Izvršenje na imovini strane 12 izvršna i vjerodostojna isprava su obavezno pitanje Stranica 134 od 248 . Vanredni pravni lijek ne utiče na pravosnažnost. a izvršna je kada je postala pravosnažna i ako je protekao paricioni rok (rok za dobrovoljno izvršenje činidbe naložene presudom). odluka donesena u upravnom postupku ukoliko glasi na novčani iznos. Izvršenje strane sudske odluke Strana sudska odluka može se izvršiti ako se stiču uslovi za njeno priznanje.01. Moguće je da među zemljama postoji sporazum o priznanju isprava koje se koriste kao izvršni naslov. toplotne energije i odvoz smeća (struja i telefon nisu. oni se mogu isključiti korisnicima. To su sporovi male vrijednosti zbog toga je zakonodavac odlučio da nabrojani računi predstavljaju izvršni naslov.sudsko poravnanje je izvršno kada je obaveza dospjela. Izvršenje se sprovodi na osnovu izvršene ili vjerodostojne isprave. računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuke vode. Kada je pravosnažno zaključeno poravnanje?. O priznanju strane sudske odluke odlučuje se primjenom odredaba Zakona o sukobu zakona sa propisima drugih država – tzv. kolizioni zakon (SFRJ 1982). Novim zakonom račun za el energiju je isključen. on je prije mogao pod određenim uslovima da odgodi izvršenje ali danas npr revizija ne odgađa izvršenje.kada je odluka pravosnažna po pravilima upravnog postupka. notarske isprave. POJAM Izvršni postupak u prvom stepenu vodi i odluke donosi sudija pojedinac.

PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE Može biti po izvršnoj ispravi ili po vjerodostojnoj ispravi. Prijedlog za izvršenje mora sadržavati: . Predmet je ono na čemu se provodi izvršenje (stvari. svaki od nasljednika ili zainteresiranih osoba može predložiti da dok traje nasljednička zajednica (dok se ne donese rješenje o nasljeđivanju i izvrši dioba) sud na trošak predlagača postavi nasljednicima privremenog zastupnika i postupak nastavi. U slučaju smrti izvršenika koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika sud će nasljednicima ukoliko to predloži tražitelj izvršenja postaviti privremenog zastupnika na trošak tražitelja izvršenja u roku od 15 dana. nekretnina. PREKID POSTUPKA U slučaju smrti tražitelja izvršenja koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika. nepokretnosti itd).moguća je obustava i pljenidba plate do određenog iznosa. Postoji obrazac po kojem se ovo utvrđuje. novčana potraživanja. obavijestit će tražioca izvršenja koji će dopuniti prijedlog za izvršenje ( u praksi se ovo više odnosi na pravna lica). sud će na prijedlog stranke rješenjem o izvršenju odrediti naplatu tih kamata po propisanoj stopi i to od dana donošenja odluke.potraživanje čije se ostvarivanje traži . NAPLATA ZATEZNIH KAMATA Ako se nakon donošenja izvršne isprave ili zaključenja sudskog poravnanja izmjenila zakonska zatezna kamata. – sredstvo može biti i prijetnja novčanom kaznom. činidba (pljenidba i prodaja pokretnih stvari.označenje tražioca izvršenja i izvršenika . izvršenje na novčanim potreživanjima izvršenika-plata. S obzirom na rezultate istrage u pogledu imovine. ako je sud utvrdio koja imovina postoji. pokretnosti. novac.zahtjev u kojem će biti naznačena izvršna ili vjerodostojna isprava na osnovu koje se traži izvršenje .države i međunarodnih organizacija – ne može se odlučiti o tome bez saglasnosti federalnog ministarstva pravde. odnosno poravnanja. RJEŠENJE O DOZVOLI IZVRŠENJA Stranica 135 od 248 . itd). U prijedlogu za izvršenje navodi se još da je dužan izmiriti obavezu u roku od 8 dana. a sredstvo je radnja.sredstvo kojim izvršenje treba provesti .predmet izvršenja ako je poznat. tj. prije svega od izvršenika koji može biti fizičko i pravno lice. Ovo se radi na prijedlog tražioca izvršenja i troškove ovog preračunavanja kamate snosi tražilac izvršenja. Tražitelj izvršenja može u prijedlogu za izvršenje zahtjevati da sud prije donošenja rješenja o izvršenju pribavi podatke o imovini.

Razlozi za ulaganje prigovora su: 1. U rješenju o izvršenju moraju biti navedeni: izvršna. na kojem je mogućnost izvršenja ograničena. 2. (npr ako se radi o nekretninama površine do 5 dunuma ili pokretnosti gdje se tačno zna koje stvari su izuzete od izvršenja. sadrži i dozvola izvršenja. PRIGOVOR PROTIV RJEŠENJA O DOZVOLI IZVRŠENJA Ako je protiv rješenja o dozvoli izvršenja na osnovu vjerodostojne isprave izjavljen prigovor izvršni postupak se prekida. Ako isprava na osnovu koje je doneseno Rješenje o izvršenju nije izvršna isprava ili ako isprava nije stekla svojstvo izvršnosti. nemaju praktičan značaj) O IZVRŠENJU POSTUPAK PO PRIGOVORU PROTIV RJEŠENJA ZASNOVANOM NA VJERODOSTOJNOJ ISPRAVI Stranica 136 od 248 . 3. Ako se udovolji zahtjevu iz tužbe – samo se obavještava izvršni sud i nastavlja se izvršni postupak (ne treba opet prijedlog već se proslijeđuje ex officio) Ako parnični sud nađe da je potraživanje neosnovano obustavlja izvršni postupak. odnosno. prijedlog ima karakter tužbe i predmet se prosljeđuje parničnom sudu. Ovaj prijedlog se tada smatra tužbom i tako ga tretira parnični sud. i 7. ali ako se ipak donese rješenje o zapljeni na takvim stvarima onda je to razlog za ulaganje prigovora) ako tražilac nije ovlašten tražiti izvršenje ako nije ispunjen uvjet naveden u izvršnoj ispravi (6. 4. 6. sastavljenom nakon nastanka izvršne isprave. (npr presuda pravosnažna ali nije istekao paricioni rok ili prvostepena presuda obavezuje ali je uložena žalba itd) Ako je izvršna isprava na osnovu koje je doneseno Rješenje o izvršenju ukinuta. 7. poništena ili preinačena ili na drugi način stavljena van snage (u slučaju vanrednog pravnog lijeka) Ako su se stranke ovjerenom ispravom. potraživanje koje se ostvaruje. potraživanja utvrđena pravosnažnom presudom zastarjevaju u roku od 10 godina) Ako je izvršenje određeno na predmetu koji je izuzet od izvršenja. vjerodostojna isprava na osnovu koje se izvršenje određuje. (ne javlja se često u praksi ali takav akt bi se trebao ovjeriti u općini) Ako je protekao rok u kojem se po zakonu može tražiti izvršenje (npr. Dozvola je dakle po sadržaju identična prijedlogu. sporazumjele da neće na osnovu izvršne isprave trajno ili za određeno vrijeme tražiti izvršenje. tražilac izvršenja i izvršenik. odnosno. Radi se o prigovoru protiv dozvole izvršenja na osnovu izvršne isprave. sredstvo i predmet izvršenja. smetanje posjeda – izvršenje se može tražiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja. U praksi se samo na poleđini prijedloga pečatom potvrdi da se dozvoljava traženo izvršenje.Sve što sadrži prijedlog. 5. Sadržaj prigovora bi trebao odgovarati sadržaju žalbe.

3. Ukoliko tražilac izvršenja ne vrati dobrovoljno iznos u ostavljenom roku. KADA SE OBUSTAVLJA IZVRŠENJE Izvršenje će se obustaviti po službenoj dužnosti ako je: 1. ako je izvršna isprava pravomoćno ukinuta ili preinačena 2. Ako se rješenje o izvršenju pobija u cjelosti ili samo u djelu kojim je utvrđeno potraživanje. Jedini pravni lijek je žalba na rješenje kojim je odlučeno o prigovoru.Izvršenik će u prigovoru protiv ovoga rješenja navesti u kom djelu pobija to rješenje. preinačena ili 2. Protivizvršenje se provodi po odredbama zakona o izvršnom postupku . ako je tokom izvršnog postupka izvrešnik namirio tražiocu izvršenja potraživanje mimo suda.ista pravila pod kojima se provodi izvršenje. (sud npr na presudu greškom stavlja klauzulu pravosnažnosti i dolazi do obustave izvršenja po toj pravomoćnoj (greškom pravomoćnoj presudi) to se dešava kada sud omaškom nije primjetio da je izjavljena žalba i potvrdi tj stavi kaluzulu pravosnažnosti da je presuda podobna za izvršenje činidbe na koju je izvršenik obavezan . može se odbaciti kao neblagovremen ili odbiti. Neobrazložen prigovor sud će odbaciti. tako da je tražilac izvršenja dvostruko namiren. PROTIVIZVRŠENJE Nakon što je izvršenje već provedeno. Prigovor mora biti obrazložen. Nema vanrednih pravnih lijekova. Nakon ulaganja prigovora zakazuje se ročište o razmatranju istog . u tri slučaja: 1. ako se pokuša pljenidba na pokretnim stvarima pa nema stvari ODLAGANJE IZVRŠENJA Izvršenje se može odložiti potpuno ili djelomično samo na prijedlog tražioca izvršenja. u ovom slučaju će se prijedlog za izvršenje smatrati tužbom i u tom slučaju predmet se ustupa parničnom sudu koji će postupak voditi po odredbama zakona o parničnom postupku. Ako je sprovođenje izvršenja otpočelo. a izvršenik se protivio odlaganju. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba. ako sprovođenje rješenja o izvršenju nije otpočelo. izvršna isprava ukinuta. ako je rješenje o izvršenju ukinuto ili preinačeno 3. ako potvrda o pravosnažnosti i izvršnosti presude bude pravomoćno ukinuta. sud će na prijedlog izvršenika odrediti protivizvršenje. izvršenik može u istom izvršnom postupku zatražiti od suda da naloži tražiocu izvršenja da mu vrati ono što je izvršenjem dobio. Lice se obraća sudu da mu se vrati iznos i sud donosi rješenje kojim prihvata prijedlog za izvršenje te će naložiti tražiocu izvršenja da u roku od 8 dana vrati izvršeniku ono što je izvršenjem dobio. sud će Stranica 137 od 248 .

Po novom zakonu izvršni postupak se nastavlja bez obzir na vođenje parnice.odlučiti o opravdanosti prijedloga za odlaganje. u ranijem zakonu se izvršni postupak obustavljao. Sud poziva tražioca izvršenja da se izjasni da li je ovo treće lice vlasnik. Nakon zabilježbe izvršenja nije dopušten upis promjene prava vlasništva zasnovan na raspolaganju izvršenika (može na osnovu nasljeđivanja). Stranica 138 od 248 . a ovaj će se redovno protiviti ovome. Svrha zabilježbe izvršenja. Bilo bi logično da se isti prekine dok parnični sud ne utvrdi ko je vlasnik sporne stvari. doneseno rješenje o dozvoli izvršenja pljenidbom stvari izvršenika. Izvršenje na nekretninama Izvršenje na nepokretnosti provodi se u slijedećim fazama: • • • • zabilježbom izvršenja u zemljišnoj knjizi (upisuje se u list C). može podnijeti prigovor protiv izvršenja. izvršenje se može provesti samo na suvlasničkom djelu izvršenika. (po novom zakonu samo tražilac može tražiti odlaganja a po ranijem je mogao i izvršenik) PRIGOVOR TREĆE OSOBE U POGLEDU PREDMETA NA KOM SE PROVODI IZVRŠENJE Osobu koja tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima takvo pravo koje spriječava izvršenje. npr. što je vrlo nelogično.tj predmet izvršenja stavio tražilac. Ako na nepokretnosti postoji suvlasništvo. Npr može biti prodajom nekretnina. tražeći da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim. Treće lice prigovor može podnijeti do dovršenja izvršnog postupka. Podnošenje prigovora ne spriječava provedbu izvršenja i ostvarenja tražbine tražioca izvršenja. IZVRŠENJE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA Kako se provodi izvršenje kada izvršni naslov glasi na novčano potraživanje? Ovisi o tome koji je prijedlog. U slučaju spora. Čim donese rješenje o izvršenju sud će po službenoj dužnosti odrediti da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba izvršenja. dakle ako se tražilac usprotivi onda se treće lice upućuje na parnicu(tužba na utvrđenje prava vlasništva) a izvršni postupak se ne prekida. Tom zabilježbom tražilac izvršenja stiče pravo da svoje potraživanje namiri iz nepokretnosti i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo na nepokretnosti. Predmet izvršenja može biti samo nepokretnost kao cjelina. te traži da se taj frižider izuzme od izvršenja. prodajom nekretnine i namirenje tražioca izvršenja iz iznosa koji je dobijen prodajom nekretnine. nego da je on tu stvar kupio. Tokom pljenidbe pojavi se njegov sin i kaže da npr. frižider nije vlasništvo izvršenika. utvrđivanjem vrijednosti nekretnine.

Stranica 139 od 248 . procjenom. porodične fotografije i sl. taj odnos traje još 6 mjeseci od pravomoćnog dosuđenja iznosa po kojem je prodata nekretnina. i oni su upisani u teretni list.000 KM može do 2/3. odlikovanja. i prodajom na dražbi. Gotov novac izvršenika po osnovu potraživanja koja su izuzeta ili ograničena od izvršenja 4. te namirenjem tražioca izvršenja iznosom dobijenim od prodaje pokretnih stvari. Zabilježba se stavlja u C teretnom listu (svrha je da novi vlasnik zna da kupovinom te nekretnine prihvata teret što se u praksi rijetko dešava – niko ne kupuje nekretninu sa zabilježbom izvršenja. Hrana i ogrjev za potrebe izvršenika i članova njegovog domaćinstva za tri mjeseca 3.000 m2.to je faktičko pitanje). Ne mogu se plijeniti medalje. (na ispitu ne pita utvrđivanje vrijednosti i prodaju nekretnine) U postupku izvršenja na nepokretnosti namiruju se pored tražioca izvršenja i založni povjerioci koji nisu podnijeli prijedlog za namirenje svog potraživanja.. Izvršenje na pokretnim stvarima provodi se njihovom pljenidbom. 2. Ako je na nepokretnosti zasnovana stvarna služnost ona ostaje bez obzira na to što će nekretnina biti prodata. Provođenje izvršenja na pokretnim stvarima Izuzimanje od izvršenja? Od izvršenja je izuzeto slijedeće: 1. Ograničanje od izvršenja . ako ima platu preko 1. Kod pljenidbe se smatra da su bračni drugovi suvlasnici svih stvari. krevet.. stvari u stanu u kojem stanuje ili poslovnoj prostoriji (alat). lična pisma. posuđe. Predmeti koji su neophodno potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za zadovoljenje svakodnevnih potreba (šporet.Zatim slijedi utvrđivanje vrijednosti i prodaja nepokretnosti te konačno namirenje tražioca iz iznosa dobivenog prodajom. vjenčani prsten. ova odredba se ne odnosi na izvršenje radi ostvarivanja novčanih potraživanja obezbjeđenih ugovornim založnim pravom . Ako na nepokretnosti postoji zakupni odnos. Novac izvršenika koji ima stalna mjesečna primanja do mjesečnog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvršenja (ne može više od ½ od toga. tako da ne može jedan bračni drug reći da je nešto isključivo njegovo. Ako postoje potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja ili druge obaveze kao što su porezi i takse oni imaju prednost.ne može biti predmet izvršenja poljoprivredno zemljište u površini do 5. Ako postoji stvarna služnost (npr pravo prolaza) ono ostaje i nakon prodaje nekretnine. smatraju se njegovim stvarima i stvari koje se nalaze na njegovim nekretninama (traktor). Predmet pljenidbe: popisati se mogu stvari koje se nalaze u posjedu izvršenika. novac primljen na ime izdržavanja potpuno je izuzet od izvršenja) 5.hipoteka (kada se radi o hipoteci – nema ograničenja).

po osnovu privremene nezaposlenosti. Pljenidba se sprovodi dostavom izvršenikovom dužniku rješenja o izvršenju kojim se izvršenikovom dužniku zabranjuje da izvršeniku ispuni novčano potraživanje. a o tome će sud obavijestiti tražioca izvršenja. postupak će se obustaviti. penzija. Izuzeta su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja. određujući mu rok za pribavljane podataka o novom poslodavcu. sud će o tome obavijestiti tražioca izvršenja koji nije bio prisutan pljenidbi. 3l može i dobrovoljno predati stvar ali to se rijetko dešava u praksi (ovdje se misli na pokretnu stvar). Stranica 140 od 248 . socijalna pomoć. Pljenidba se smatra provedenom danom dostave rješenja o izvršenju izvršenikovom dužniku. stipendija. Prijašnji poslodavac obavijestiće sud o prestanku rada izvršenika bez odlaganja. invalidnina. potraživanja po osnovu poreza.Izvršenje se na svim ovim potraživanjima može izvesti samo do ½. a izvršeniku se zabranjuje da to potraživanje naplati. Ako je izvršenikov dužnik poslodavac – Rješenjem o izvršenju na plati određuje se pljenidba određenog djela plate i nalaže se poslodavcu. Kada izvršenik prestane raditi kod tog poslodavca. rješenje o izvršenju djeluje i prema drugom poslodavcu kod kojeg je stupio na rad i to od dana kada je tom poslodavcu dostavljeno rješenje o izvršenju. Ograničenje od izvršenja – izvršenje na plati. Ako on to ne predloži ili ako se pri ponovnoj pljenidbi stvari ne nađu. Izuzeta su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja. Ako se prilikom pljenidbe ne nađu stari koje se mogu zaplijeniti. ako mu nije poznat novi poslodavac izvršenika. Ako se stvari nalaze kod 3l a ne kod izvršenika.000 KM. Tražilac izvršenja može u roku od 3 mjeseca tražiti da se ponovo pokuša pljenidba. Ako potraživanje prelazi iznos od 1. koji izvršeniku inače isplaćuje platu. studentske stipendije. nadoknadi za skraćeno radno vrijeme. plata. Prijašnji poslodavac izvršenika dužan je bez odgode preporučenom pošiljkom dostaviti rješenje novom poslodavcu i o tome obavijestiti sud. da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplaćuje tražiocu izvršenja. to je razlog za obustavu postupka. primanja po osnovu socijalne pomoći. Poslodavac koji ne postupi u skladu sa rješenjem o izvršenju odgovara za štetu koju je tražilac izvršenja zbog toga pretrpio i obično mu se izriču velike novčane kazne. Ograničenja potraživanja mogu se provesti samo ako potraživanje ne prelazi 1000KM. onda izvršenik ima pravo da tužbom traži da se stvar od 3l prenose na tražioca izvršenja. Ako tražilac izvršenja ne obavijesti sud o novom poslodavcu. naknada za vrijeme privremene nezaposlenosti. Izvršenje na novčanom potraživanju izvršenika provodi se pljenidbom i prenosom. Prenos – u rješenju o izvršenju pozvaće se izvršenikov dužnik da dužni iznos položi kod suda koji provodi izvršenje. plijeniti se može do 2/3 tog iznosa. po osnovu dodatka za djecu. dodatak za djecu. nadoknadi umjesto plate. Izvršenje na novčanim potraživanjima Novčana potraživanja izvršenika su npr.Bezuspješni pokušaj pljenidbe.

procijeniti vrijednost tih stvari i rješenjem naložiti izvršeniku da tražiocu izvršenja u određenom roku isplati iznos te vrijednosti. Na isti način se provodi izvršenje i kad se stvar nalazi kod treće osobe. na prijedlog tražioca izvršenja. nego će se podnijeti prijedlog za izvršenje. ili je izvršenik dobrovoljno uspostavio ranije stanje. sud ga obaveže da to ne čini (ukloni prepreku s puta) u tom slučaju se opet izriče novačana kazna ukoliko neće da prestane sa ometanjem. izvršenje se provodi tako što sudski izvršilac oduzima tu stvar od izvršenika i predaje je tražiocu izvršenja uz potvrdu. Ne mora se ponovo ustajati s tužbom. Istovremeno će sud u rješenju o izvršenju zaprijetiti da će mu izricati navčane kazne sve dok on tu svoju obavezu ne ispuni. Ako radnju može obaviti samo izvršenik. onda će se provesti izvršenje radi naplate novčanog iznosa. Izvršenje radi ostvarivanja potraživanja na radnju. Izvršenje radi predaje ili isporuke pokretne stvari Ako se stvar nalazi kod izvršenika.Izvršenje se može tražiti i na novčanim sredstvima kod banke – ako izvršenik i tražilac imaju otvorene račune kod banke vrši se prenos sredstava sa jednog na drugi račun. U prijedlogu za izvršenje tražilac izvršenja može predložiti da sud rješenjem naloži izvršeniku da unaprijed položi kod suda određeni iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati obavljanjem radnje trećeg lica. Ako stvari nisu nađene ni kod izvršenika ni kod treće osobe. stvari se odstrane/uklone. trpljenje ili nečinjenje Izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može obaviti druga osoba provodi se tako da sud ovlaščuje tražioca izvršenja da na trošak izvršenika povjeri drugoj osobi da tu radnju obavi ili da je obavi on sam. izvršni organ na licu mjesta uvodi u posjed tražioca izvršenja. Stranica 141 od 248 . pa poslije toga ponovno učini smetanje posjeda koje se ne razlikuje od ranijeg. sud će rješenjem o izvršenju odrediti izvršeniku rok za ispunjenje obaveze. ali uz uslov da ta treća osoba pristane da da stvar. Ako je na osnovu izvršne isprave donesene u postupku zbog smetanja posjeda izvršenje sprovedeno. sud će u istom postupku. Ukoliko izvršenik to ne uradi dobrovoljno. Ako se obaveza iz presude odnosi na predaju nepokretnosti. da koristi put. Kada neko nekome pravi smetnje npr.

USLOVI ZA PUNOVAŽNOST BRAKA13 1.SUADA SELIMOVIĆ 05. Izuzetno. bračni drug i organ starateljstva. Tužbu za poništaj braka može podnijeti bračni partner i organ starateljstva. očuha i pastorke. Tužbu za poništaj braka može podnijeti svaka osoba koja ima pravni interes. Izuzetno. 5. 2. maćehe i pastorka. brak ne može zaključiti osoba koja se već nalazi u braku. ne nastupaju pravne posljedice braka.02. u nekim krajevima postoji dvobračnost ali ona nije legalizovana. trudnoća). 6. Postojale su težnje da se izjednači vjersko i općinsko zaključenje braka ali zbog sekularnog karaktera naše države to nije prihvaćeno. Brak se ne može sklopiti između krvnih srodnika u pravoj i pobočnoj liniji do 4. stepena. Tužbu za poništraj 13 po ranijem zakonu bračne smetnje Stranica 142 od 248 . Nakon građanskog zaključenja braka supružnici mogu zaključiti brak i pred vjerskim službenikom. kod potpunog je isti odnos kao i roditelja i djece). sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka navedenim licima. Izuzetno. Brak ne može sklopiti osoba koja nije napunila 18 godina života. Brak se ne može sklopiti između svekra i snahe. sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je nesposobna za rasuđivanje. sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka ukoliko za to postoje opravdani razlozi. 4. 3. zeta i tašte. Tužbu za poništaj braka može podnijeti bračni partner i organ starateljstva. Brak ne može sklopiti osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ili koja je nesposobna za rasuđivanje. ako utvrdi da je ona sposobna shvatiti značenje braka i obaveze koje iz njega proizlaze. U ovakvom slučaju svaka osoba koja ima pavni interes ima pravo na tužbu kojom traži utvrđenje da brak ne postoji (jedna vrsta tužbe za utvrđennje). Tužbu za poništaj braka može podnijeti bračni partner i organ starateljstva.2006 BRAK Za postojanje braka potrebno je: • Da su budući bračni partneri različitog spola • Da su budući bračni partneri izjavili pristanak za sklapanje braka • Da je pristanak izjavljen pred matičarem Ako pri sklapanju braka nje bio ispunjen neki od navedenih uslova. Brak ne mogu sklopiti usvojilac i njegov usvojenik (nepotpuno usvojenje. ako postoje opravdani razlozi (npr.

trajne i neizlječive spolne nemoći. Ako su oba bračna partnera. Brak prestaje smrću bračnog partnera. uredno pozvana. Ako nakon obustave postupka bude podnesena tužba ili zahtjev za sporazumni razvod braka. postupak posredovanja će se obustaviti. roditelj maloljetnog lica i organ starateljstva. sud će taj podnesak odbaciti. Razvod braka Bračni partner može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni. Zahtjev za posredovanje Stranica 143 od 248 .braka može podnijeti malodobno lice. Bračni parter nije dužan podnijeti zahtjev za posredovanje ako je boravište drugog bračnog partnera nepoznato najmanje 6 mjeseci i ako je bračnom partneru oduzeta poslovna sposobnost. ne odazovu na poziv da učestvuju u postupku posredovanja a ne opravdaju svoj izostanak. Zabluda o bitnoj osobini bračnog partnera postoji kada se radi o osobini koja bi drugog bračnog partnera odvratila od sklapanja braka da je za nju znao (najčešći razlog). izdržavanju djeteta i bračnog druga. trudnoće žene sa drugim muškarcem i ranije presude ili osude zbog krivičnog djela učinjenog protiv dostojanstva osobe i morala. Sud će odbiti sporazum za razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta nije u njegovom interesu. Brak će se poništiti ako se vidi da nije sklopljen u cilju vođenja zajedničkog života (fiktivni brak). poništenjem (vidi gore) i razvodom. o odnosu i kontaktu roditelja kome dijete nije povjereno sa djetetom. Ovdje tužbu za razvod braka može podnijeti samo bračni partner. a naročito u slučaju krajnje opasne ili teške bolesti. Razvod braka se može zahtjevati tužbom ili zahtjevom za sporazumni razvod braka. Muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši 3 godine. PRESTANAK BRAKA Kod postojanja ovih razloga tužbom se traži poništaj braka. Sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka ako je: • Od sklapanja braka proteklo najmanje 6 mjeseci • Ako postoji sporazum bračnih partnera sklopljen u postupku posredovanja o ostvarivanju roditeljskog prava (kome će od roditelja dijete pripasti). proglašenjem nestalog partnera umrlim (vidi vanparnicu). Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni partneri koji nemaju djece. Zabluda o osobenosti bračnog partnera postoji kada je bračni partner mislio da sklapa brak sa jednom osobom. Izuzetno. a sklopio ga je sa drugom osobom. Brak nije valjan ako je na njegovo sklapanje bračni partner pristao u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom ili u zabludi o osobenosti bračnog partnera ili o njegovoj bitnoj osobini. postupak se neće obustaviti u slučaju izostanka bračnog partnera koji se nasilnički ponaša prema drugom bračnom partneru. 7.

Postupak za razvod braka . muž majke. zbog propuštanja. Ako se u o vom postupku odlučuje o pitanjima vezanim za povjeravanje djece i izdržavanje. izuzetno. Utvrđivanje očinstva sudskom odlukom Dijete može podići tužbu radi utvrđivanja očinstva. majka i organ starateljstva sve u rokovima utvrđenim zakonom. obavezno u postupku učestvuje organ starateljstva. USVOJENJE Se može zasnovati kao potpuno i nepotpuno. OSPORAVANJE I UTVRĐIVANJE MATERINSTVA I OČINSTVA Ocem djeteta rođenog u braku ili periodu do 300 dana od prestanka braka smatra se muž majke djeteta. Dijete Stranica 144 od 248 . na osnovu odricanja. Osporavanje očinstva Tužbu može podnijeti: dijete. Dakle obavezno je ovo uraditi ako imaju djecu. Majka može osporavati očinstvo oca djeteta sa kojim je u braku. Dijete može podnijeti tužbu a ako je maloljetno onda podnosi majka ili otac zavisno na šta glasi tužba i organ starateljstva. Ako je dijete rođeno u kasnijem braku majke. godina. Ako nemaju nisu obavezni ali mogu to uraditi ako žele. Ročište se mora zakazati u roku od 15 dana. Usvojioci su dužni upoznati dijete da je usvojeno najkasnije do njegove 7. odmah nakon usvojenja ako je dijete starije od 7. žalba je u roku od 15 dana. godine života. odnosno. Protiv odluke o razvodu braka nisu dozvoljena vanredna pravna sredstva.Prije pokretanja postupka za razvod braka ako bračni partneri imaju djecu dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje licu ovlaštenom za posredovanje. o izdržavanju djeteta i o odnosima roditelja kome djete nije povjereno sa djetetom. Ne može se usvojiti dijete maloljetnih roditelja. Ako bračni partneri ne postignu sporazum ili on ne odgovara ineteresima djeteta organ starateljstva će o zahtjevu ovlaštenog lica za posredovanje odlučiti o inetresima djeteta. Dijete koje je rođeno van braka smatra se vanbračnim djetetom. Odluka o razvodu braka obavezno sadrži odluku o povjerevanju djeteta. organ starateljstva i majka djeteta u rokovima utvrđenim zakonom. Tužba ili zahtjev za sporazumni razvod braka će se odbaciti ako se prethodno nisu obratili posredniku. presuda se mora donijeti u roku od 15 dana. muškarac koji sebe smatra ocem. Ili npr ako je postupak posredovanja obustavljen zbog nedolaska jednog bračnog druga.specifičnosti U posupku za razvod braka ne može se donijeti presuda na osovu priznanja. ali prije isteka 300 dana od dana prestanka njenog prethodnog braka ocem će se smatrati muž majke iz kasnijeg braka. Ne može se usvojiti dijete prije isteka 3 mjeseca od njegovog rođenja. Dijete ima pravo znati da je usvojeno. ovo se dijete može usvojiti po isteku jedne godine od njegovog rođenja ako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja.

Usvojilac može biti državljanin BiH. Za usvojenje je potrebno pristanak jednog ili oba roditelja. Poslovna sposobnost se osim punoljetstva stiče sa Stranica 145 od 248 .mogu usvojiti bračni partneri zajedno ili jedan uz pristanak drugog. Vanbračni partneri koji žive najmanje 5g u zajednici. Poslovnu sposobnost može steći maloljetna osoba starija od 16 godina koja je postala roditelj.čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti po isteku 3 mjeseca od njegovog napuštanja. Nepotpuno usvojenje ne utiče na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima. Da prihvati poklon ili da u postupku za razvod braka učestvuje u odlučivanju kojem od roditelja će biti povjeren. Strani državljanin može usvojiti ako je usvojenje u interesu djeteta i ako ne može biti usvojeno u BiH. Potpuno usvojenje Dijete do 10g života mogu usvojiti bračni pratneri zajedno te maćeha i očuh djeteta koje se usvaja. Uslovi za nepotpuno usvojenje Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. Potpunim usvojenjem se između usvojioca. brat ili sestra.prava i dužnosti roditelja u zastupanju djeteta. Maloljetnik može sklapati pravne poslove kojima preuzima obavezu uz saglasnost roditelja. godine života. Ako postoje opravdani razlozi usvojilac može biti i osoba starija od 45 godina ali starosna razlika između usvojioca i usvojenika ne smije biti veća od 45 godina. Postupka usvojenja vrši se u upravnom postupku. Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina. vanbračni partneri koji žive najmanje 5g u zajednici i ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Potpunim usvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti između usvojenika i njegovih krvnih srodnika. koja ne pruža dovoljno jemstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko pravo. Prava i dužnosti iz nepotpunog usvojenja Nepotpunim usvojenjem nastaju između usvojioca s jedne stane te usvojenika i njegovih potomaka s druge strane prava i dužnosti koja prema zakonu postoje između roditelja i djece. njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasniva odnos srodstva jednak krvnom srodstvu. Prethodno je potrebna saglasnost nadležnog organa za poslove socijalne zaštite. Pročitati iz zakona prava i dužnosti roditelja i djece! STICANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA Član 137. Maloljetnik sa 14 godina koji je u stanju da shvati značaj svojih radnji može obavljati neke parnične radnje (ograničena poslovna sposobnost) npr. Za usvojenje djeteta starijeg od 10 godina koji je sposoban da shvati značaj usvojenja treba i njegov pristanak. Poslovna sposobnost stiče se punoljetstvom ili sklapanjem braka prije punoljetstva. Ko ne može usvojiti? Srodnik po krvi u pravoj liniji. osoba kojoj je ograničana ili oduzeta poslovna sposobnost.

Maloljetnik koji je navršio 14 godina može sam sklapati pravne poslove kojim stiče prava (ugovor o darovanju). roditelji su dužni da ih izdržavaju dok ta njihova nesposobnost traje. Ako se dijete nalazi na redovnom školovanju. Pod redovnim školovanjem se smatra onaj student koji nije izgubio godinu bez opravdanih razloga (opravdana bi bila npr. nestali.maćeha i očuh su dužni izdržavati pastorka ako ovaj nema svog biološkog roditelja. pravne poslove kojim raspolaže imovinom. a najdulje do navršene 26. bolest. roditelji su dužni prema svojim mogućnostima osigurati mu izdržavanje i nakon punoljetstva. nepoznati ili nepoznatog boravišta. fizičkih ili psihičkih nedostatka nesposobno za rad. a nema dovoljno sredstva za život. pa da je usljed toga izgubio godinu). Baka i djed dužnni su da izdržavaju malojetnog unuka Pita na ispitu razliku u izdržavanju djeteta za vrijeme dok je maloljetan i dok se nalaze na redovnom školovanju! Izdržavanje roditelja Punoljetno dijete dužno je izdržavati svog roditelja koji je nesposoban za rad i ne može se zaposliti. Maloljetnik sa 14 koji ostvaruje zaradu može raspolagati sa njom ali mora doprinositi svom izdržavanju. ili preuzima obaveze može sklapati samo uz odobrenje staratelja (roditelj ili organ starateljstva). IZDRŽAVANJE Izdržavanje djece Roditelji su dužni izdržavati maloljetno dijete i u izvršavanju te obaveze moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti. Izuzetno. Dijete se može osloboditi dužnosti izdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije izdržavao u vrijeme kada je bio obavezan po zakonu da to čini. ima pravo na izdržavanje od svog bračnog partnera srazmjerno njegovim mogućnostima. Zahtjev za izdržavanje bračni partner može postaviti do zaključenja glavne rasprave u postupku za razvod braka ili poništenje braka. bračni partner može tužbom tražiti izdržavanje u roku od jedne godine od prestanka braka ako su uslovi za dosuđivanje izdržavanja postojali u vrijeme zaključenja glavne rasprave u postupku za razvod Stranica 146 od 248 . Izdržavanje bračnog partnera Bračni partner koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost (postao roditelj ispod 16 godina).16g zaključenjem braka. a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo. a nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti. Maloljetnik sa navršenih 16 koji je postao roditelj može steći poslovnu sposobnost i ona se u ovom slučaju utvrđuje u vanparničnom postupku. STARATELJSTVO NAD MALOLJETNICIMA Pod starateljstvo stavit će se maloljetna osoba: čiji su roditelji umrli. Ako je punoljetno dijete zbog bolesti. godine života. odgoju i obrazovanju. čiji su roditelji spriječeni ili nesposobni redovno se starati o svom djetetu.

kao i njene vlastite potrebe i zakonske obaveze izdržavanja. Prilikom utvrđivanja potreba osobe koja zahtjeva izdržavanje. studentica se udala. Može se odrediti na određeno vrijeme ako vanbračni partner ima mogućnost da se ubrzo zaposli. ali i kraće ako je u njoj rođeno maloljetno dijete.braka i bez prestanka trajali do zaključenja glavne rasprave za izdržavanje. Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje bračnog partnera (iako su ispunjeni prethodni uslovi) ako se on bez ozbiljnog povoda od drugog bračnog partnera grubo ili nedolično ponašao (preljuba) u bračnoj zajednici ili ako bi obaveza izdržavanja predstavljala očitu nepravdu za drugog bračnog partnera. ili zasnuje vanbračnu zajednicu ili postane nedostojan da prima izdržavanje. sposobnost za rad. Pravo na izdržavanje prestaje ako izdržavani razvedeni bračni partner sklopi novi brak. Izdržavanje majke vanbračnog djeteta Otac je dužan srazmjerno mogućnostima izdržavati majku vanbračnog djeteta 3 mjeseca prije porođaja i jednu godinu nakon pod uslovom da majka nema sredstava za život. Izdržavanje vanbračnog partnera Rok za tužbu za izdržavanje je jedna godina nakon prestanka vanbračne zajednice. sud joj dosuđuje izdržavnja godinu dana dok ne završi fakultet i zaposli se). Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje ako su bračni partneri kroz duže vrijeme odvojenog života potpuno samostalno osiguravali sredstva za vlastito izdržavanje ili ako se iz okolnosti slučaja utvrdi da bračni partner koji zahtjeva izdržavanje prestankom braka koji je trajao kraće vrijeme nije doveden u materijalni položaj teži od onoga u kojem se nalazio prilikom stupanja u brak. Ako se partner zaposli makar i na mjesec dana u toku te godine gubi pravo na izdržavanje. zdravstevno stanje. sud će uzeti u obzir njegovo imovno stanje. Određivanje izdržavanja U postupku za izdržavanje sud će prvo utvrditi ukupan iznos sredstava za izdržavanje. Ovdje sud također može odbiti zahtjev zbog nedoličnog ponašanja. brak trajao kratko. Prilikom utvrđivanja mogućnosti osobe koja je dužna davati izdržavanje sud će uzeti u obzir sva njena primanja i stvarne mogućnosti da stiče povećanu zaradu. Stranica 147 od 248 . U opravdanim slučajevima sud može produžiti obavezu izdržavanja. mogućnost zaposlenja. naročito u slučajevima kada je brak trajao kraće vrijeme ili kada je tražilac izdržavanja u mogućnosti da u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život (npr. Pravo na izdržavanje prestaje kada vanbračni partner sklopi brak ili novu vanbračnu zajednicu. Vanbračni partner ima pravo na izdržavanje pod istim uslovima kao i bračni partner pod uslovom da je vanbračna zajednica trajala minimalno 3 godine. Kada se odlučuje o izdržavanju bitno je imati na umu dužinu trajanja braka i činjenicu da li se osoba nakon razvoda našla u težoj situaciji od one u kojoj je bila prije stupanja u brak. Sud može odlučiti da obaveza izdržavanja bračnog partnera traje određeno vrijeme.

Podjela bračne tečevine Vrši se ugovorom. ukoliko drugačije ne proizlazi iz namjene poklona ili se iz okolnosti u momentu davanja poklona može zaključiti da je poklonodavac želio učiniti poklon samo jednom od bračnih partnera. Bračna tečevina Bračnu tečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice. pružnju pomoći radom) ulaze u bračnu tečevinu bez obzira na to koji ih je bračni partner primio. Ukoliko je u zemljišnim knjigama kao vlasnik tečevine upisan jedan bračni partner. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTNERA Bračni partneri mogu imati bračnu tečevinu i posebnu imovinu. Predbračni ugovor Razlika između ovog i bračnog ugovora je u momentu zaključenja. kao i prihodi iz te imovine. Kada se izmjene okolnosti koje uslovljavaju visinu izdržavanja može se zahtjevati povećanje izdržavanja. Stranica 148 od 248 . Bračni partner kojem je povjereno čuvanje i odgoj dijeteta dobiće pri podjeli bračne stečevine. Pokloni trećih lica učinjeni za vrijeme trajanja bračne zajednice (u novcu. Dobitak od igara na sreću je bračna tečevina. To je i ona koju za vrijeme trajanja bračne zajednice partner stekne po posebnom pravnom osnovu npr nasljedstvo. za ovo je nadležan i organ starateljstva i notar (ako su saglasni oko povećanja izdržavanja). Notarska isprava predstavlja izvršni naslov. Isprava kojom se vrši dioba mora imati svojstvo izvršne isprave. Bračni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj tečevini ako nisu drugačije ugovorili. Npr ona će trebati biti notarski obrađena. pored njegovog dijela. Posebna imovina Imovina koju bračni partner ima u času sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina. Pored suda.Kada se izdržavanje zahtjeva za dijete sud će uzeti u obzir i uzrast djeteta. drugi bračni partner može zahtjevati ispravku upisa u zemljišnim knjigama. stvarima. odnosno. sud će posebno cijeniti kao doprinos za izdržavanje djeteta rad i brigu koju u odgoju djeteta ulaže roditelj kojem je dijete povjereno. Kada se radi o djetetu. i stvari koje su namijenjene neposrednoj upotrebi djece. Budući bračni partneri. kao i potrebe za njegovo školovanje. Prihodi od intelektualnog vlasništva (autorskih djela) ostvareni za vrijeme trajanja bračne zajednice su bračna tečevina. podjelu bračne tečevine izvršiće sud na zahtjev bračnih partnera. Ako bračni partneri ne zaključe ugovor. bračni partneri mogu bračnim ugovorom drugačije urediti svoje odnose vezane za bračnu tečevinu. Na bračnu tečevinu primjenjuju se pravila obligacionog i stvarnog prava. Ako nije zaključen ugovor onda podjelu vrši sud na zahtjev bračnog partnera ili povjerioca bračnog partnera kako u braku tako i nakon njega.

Bračni ugovor Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinsko pravni odnosi bračnih partnera prilikom sklapanja braka. Stranica 149 od 248 . kao i za obaveze za koje prema zakonu odgovraju zajednički oba bračna partnera. Solidarna odgovornost bračnih partnera Za obaveze koje je jedan bračni partner preuzeo radi podmirenja tekućih potreba bračne zajednice. kako bračnom tečevinom. Imovinski odnosi vanbračnih partnera Imovinu koju su vanbračni partneri stekli radom u vanbračnoj zajednici smatra se njihovom bračnom tečevinom. Ovaj bračni partner odgovara za svoj dug svojom posebnom imovinom i svojim dijelom bračne tečevine. tako i svojom posebnom imovinom. kao i tokom trajanja braka. Na ovu imovinu primjenjuju se sve odredbe koje se odnose na bračnu imovinu. odgovaraju bračni partneri solidarno. Odgovornost bračnih partnera Za obaveze koje je jedan bračni partner imao prije stupanja u brak ne odgovara drugi bračni partner.

02. lice koje je nestalo u brodolomu. Javnost je isključena. Vanparnični postupak se pokreće prijedlogom fizičkog ili pravnog lica. Vanredni pravni lijekovi se ne mogu izjaviti protiv odluka donesenih u vanparničnom postupku. a može i po službenoj dužnosti (ostavinski postupak. poplavi i sl. bračnog partnera. osim protiv rješenja o određivanju pravične naknade za eksproprisane nekretnine i određivanje nosioca stanarskog prava nakon razvoda braka. Medicinskim vještačenjem se utvrđuje. PROGLAŠENJE NESTALOG LICA UMRLIM Umrlim licem proglasit će se: lice o čijem životu za posljednjih 5 godina nije bilo nikakvih vijesti. sud će određenog učesnika uputiti na parnicu.2006. saobraćajnoj nesreći. a od njegovog rođenja je proteklo 60 godina. Povodom žalbe prvostepeni sud može novim rješenjem preinačiti ili ukinuti svoje ranije rješenje ako utvrdi da je žalba osnovana. Kada se odlučuje o ličnim i porodičnim stanjima javnost je isključena (oduzimanje/vraćanje roditeljskog prava. Pokreće se po prijedlogu organa starateljstva. djeteta i roditelja onoga lica kome se poslovna sposobnost treba oduzeti. državnog organa. lice o čijem životu za poslednjih 5 godina nije bilo nikakvih vijesti a vjerovatno nije živo. Dakle u vanparničnim postupcima nema revizije jedino u postupku eksproprijacije jer se radi o velikim iznosima. a o njemu nema nikakvih vijesti u slijedećih 6 mjeseci. KARAKETRISTIKE VANPARNIČNOG POSTUPKA U vanparničnom postupku. Drugostepeni sud može odlučiti o neblagovremenoj žalbi ukoliko se time ne vijeđaju prava drugih učesnika u postupku. Ako su među učesnicima vanparničnog postupka sporne činjenice za rješavanje prethodnog pitanja. oduzimanje poslovne sposobnosti itd.SUADA SELIMOVIĆ 05.). Nema vanerednih pravnih lijekova osim u zaostalim predmetima. organ starateljstva uvijek učestvuje u postupku. Ako se u vanparničnom postupku odlučuje o pravnim interesima maloljetnika. a time se ne vrijeđaju prava drugih učesnika u postupku. ako za pojedina pitanja nije drugačije određeno. ODUZIMANJE I VRAĆANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI Poslovna sposobnost se oduzima punoljetnom licu koje je nesposobno da se samo stara o svojim pravima i obavezama. shodno se primjenjuju pravila parničnog postupka. U vanparničnom postupku se može donijeti rješenje i bez zakazivanja ročišta. lice koje je Stranica 150 od 248 . utvrđivanje pravične naknade za eksproprisane nekretnine). oduzimanje poslovne sposobnosti.

fizička dioba. ne stiče poslovnu sposobnost po sili zakona. Dokazivanje datuma smrti: u slučaju kada se zna datum smrti neke osobe a nema dokaza o datumu smrti. nedozvoljavanje viđanja djeteta. OSTAVINSKI POSTUPAK. Pokreće ga roditelj i li organ starateljstva. Moguće je da nekom od suvlasnika pripadne cijela Stranica 151 od 248 . ODREĐIVANJE PRAVIČNE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEKRETNINE UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE ZAKJEDNIČKIM STVARIMA Ako postoji suvlasnička zajednica. IZVRŠNI POSTUPAK. Podnosilac zahtjeva je lice koje ima pravni interes. Oduzima se od roditelja koji:izloupotrebljava svoje roditeljsko pravo. DIOBA NEPOKRETNOSTI Suvlasnici imaju pravo da u svako doba zahtjevaju diobu zajedničke stvari. Sud uvijek zakazuje ročište radi pokušaja sporazumne diobe. a suvlasnici se ne mogu sporazumjeti o načinu korištenja zajedničke stvari. Javnost je isključena.nestalo u ratu a o njemu nema vijesti za jednu godinu od prestanka neprijateljstva. što znači prodaja stvari po pravilim izvršnog postupka i dobijeni iznos se dijeli suvlasnicima srazmjerno njihovim dijelovima. psihofizička sposobnost itd. Donosi se rješenje u kojem se dozvoljava zaključenje braka. organ starateljstva. utvrđuje se zdravstveno stanje. u vanparničnom postupku se provođenjem odgovorajućih dokaza utvrđuje datum smrti određene osobe. DOZVOLA ZA ZAKLJUČENJE BRAKA Maloljetnik sa navršenih 16 godina može podnijeti prijedlog da mu se dozvoli zaključenje braka. Predlagatelji su osobe koje imaju pravni interes. Vanparnični sud po prijedlogu suvlasnika (dovoljan je da jedan podnese) donosi odluku o načinu korištenja. ODUZIMANJE RODITELJSKOG PRAVA Pokreće se po prijedlogu drugog roditelja. Kada maloljetnik sa 16 godina postane roditelj. organa starateljstva i dijeteta. nasilje i neizdržavanje. Za prestanak treba dokazati radnje roditelja kao npr. izvršit će se civilna dioba. odluku o ovom pitanju donosi vanparnični sud. PRODUŽENJE I PRESTANAK RODITELJSKOG PRAVA U slučaju kada dijete napuni 18 godina a nesposoban je za rasuđivanje. grubo zanemaruje roditeljsko pravo i u slučaju napuštanja djeteta. Dokazuje se medicinskim vještačenjem. već se donosi rješenje u vanparničnom postupku. Na ročište se pozivaju roditelji. a ako isto nije moguće. Ako fizička dioba nije moguća. vrši se tzv.

stvar postaje državna svojina. Ako lice u čiju korist je depozit izvršen ne podigne tu stvar u roku od 3 godine. oštećeni ili pomjereni. Sud na ročište u sudu poziva stranke radi sporazumnog uređenja međa. Osoba koja je dala stvar u depozit se oslobađa svoje obaveze i ne teku zatezne kamate (npr. SASTAVLJANJE. dragocjenosti ili neki drugi predmeti. ČUVANJE Poništavanje isprava. to znači da se uzme sporna površina i prepolovi 4. s tim da suvlasnik isplati druge srazmjerno njihovim dijelovima. PONIŠTAVANJE I OVJERA TESTAMENTA ISPRAVA. Ako dođe do spora u pogledu veličine suvlasničkog dijela sud prekida vanparnični postupak i upućije suvlasnike na parnicu. platio kiriju koju zakupodavac neće da primi).nepokretnost. a ako sporazuma nema sud zakazuje ročište na licu mjesta i uređuje među na jedan od slijedećih načina: po jačem pravu. Ako je predmet depozita novac ili strana valuta sud će ih položiti kod nadležne službe za platni promet. po pravičnoj ocjeni suda. SUDSKI DEPOZIT U sudski depozit može se predati novac. Najčešće pitanje! UREĐENJE MEĐA Sud uređuje među između susjednih nepokretnosti ako su međašnji znaci uništeni. prema poslednjem posjedu sporne površine 3. Onaj ko želi da preda neku stvar u depozit podnosi prijedlog sudu. Stranica 152 od 248 . npr.000KM) 2. po katastarskim mapama ako su stranke saglasne 1. Postupak se pokreće po prijedlogu jednog od vlasnika ili posjednika susjednih parcela. ukradene ili na drugi način nestale. mjenice i čeka u slučaju ako su poništene. jači je u pravu onaj koji na spornoj površini ima neki pravni naslov (ugovor o kupoprodaji) ako se radi o površini koja je male vrijednosti (do 3.

i po pravilu zaključuju se usmeno. U privrednom pravu ta odgovornost se odnosi i na to da onaj koji je povrijedio ugovor odgovara i za običnu nepažnju. ali je dobio papire za nju. prenosu vlasništva na robi. U slučaju neispunjenja obaveza ugovorne strane u međusobnim odnosima samo postavljaju pitanje naknade stvarne štete i izgubljene dobiti a samo u izuzetnim slučajevima i naknadu konkretne štete. Odredbe o prekomjernom oštećenju ne odnose se na ugovore u privredi a osnov tome je profesionalnost ugovornih strana. kod ugovora u privredi. kao npr. on odgovara ako je do tih okolnosti došlo dolusom (umišljajem) ili ako je do toga došlo iz razloga krajnje nepažnje. prevoz. pogotovo kada se radi o dobrom stručnjaku – o profesionalnim odnosima. u privrednom pravu taj prenos se vrši na simboličan način. zakon o obligacionim odnosima kod ugovora o građenju. Karakteristike privredno pravnih odnosa postoji i kod djeljivih obaveza. Kada se radi o prijemu robe. a u privrednom pravu dobrog privrednika. kada su u pitanju neki rokovi. Dužnici odgovaraju solidarno. a smatraju se zaključenim kada se na bilo koji način podudare ili izraze ponuda i prihvat ponude. Ovi ugovori nisu formalni. odgovrnost je postavljena u dva stepena. otpremanje. Predmet tih ugovora su robe ili vršenje raznih usluga u vezi sa prometom robe kao npr. kod distancione prodaje. Bitno je da se ugovorne strane sporazumiju o osnovnim elementima ugovora. Oni su u pravnom i društvenom životu vrlo česti. Shodno tome. u privrednom pravu je odgovornost šira. Suština solidarne odgovornosti jeste da jedan odgovara za sve. dakle ne odgovara samo za culpa latu nego i za culpa levis. U građanskom pravu je odgovornost dobrog domaćina. dakle zakasni sa ispunjenjem ili uopće ne ispuni obavezu. što nije isto. Tržište ne trpi da neizvjesnost duže traje. bankarskim kreditima. U privredno pravnim odnosima pooštrena je odgovornost u odnosu na građansko pravne odnose. a to znači da odgovaraju bez prava na prigovor redosljeda.OSNOVNA OBILJEŽJA UGOVORA U PRIVREDI To su ugovori posebne vrste. jer ih najčešče zaključuju pravna licaprivredna lica koja obavljaju privrednu djelatnost sa obje strane. dakle odgovora kao dobar privrednik. oni su normalno kraći. Stranica 153 od 248 . a ne dobar domaćin. npr. Solidarnu odgovornost ugovorne strane mogu da isključe. Nekada i same ugovorne strane odrede formu ugovora. međutim u ovakvim odnosima zakon nekada propisuje formu ugovora. kupac najčešče ne vidi robu. a svi za jednog. Dakle. U građanskom pravu. Treba razlikovati pravne posljedice kada zakon određuje formu ugovora od pravnih posljedica kada su ugovorne strane odredile formu ugovora. Onaj ko povrijedi ugovor. Važe razna poslovna pravila a ne samo ona navedena u ZOO. uskladištenje itd. licenci. a naročito ugovor o prodaji. alotmanu i dr. ali izuzetno moguće je da jedna od tih strana bude fizičko lice. tako da su rokovi zastare kraći.

to znači da kada ponuda dođe do ponuđenog. Zakon ne štiti eventualnu štetu. jer ona je jednostrana izjava volje upućena jednom licu. a ne ugovorna odgovornost. to je nešto slično i sa ponudom. Ponudilac je slobodan u izražavanju svoje volje kojem će licu dati ponudu. onaj koji je dao odgovara za svoju obavezu. Poziv za pregovore ne sadrži sve bitne sastojke ugovora i njihov je cilj da dovedu do ponude. a kod dvostarne može i za tuđu obavezu. Ponuda obavezuje do momenta dok ponudilac ne može da je opozove. ona se zasniva na krivici štetnika. postoji i opšta ponuda koja se upućuje neodređenom broju lica i koja se ne gasi ako se zaključi ugovor sa jednim licem. da se pregovori transformišu u ugovor putem ponude i prihvata ponude. ali moguća je i ponuda upućena većem i neodređenom broju lica. on je dužan da dokaže da mu je šteta nastala. Poslije obavljenih pregovora. a ne onu koja će nastati. Moraju se voditi ozbiljno i sa namjerom da se zaključi ugovor. Kod pregovora mora se pridržavati određenih načela: načelo savjesnosti. Šta je osnov odgovornosti kod pregovora? Deliktna. onu koja je nastala. dakle i za pregovore sa odgovara ali u smislu ako neko u njih ulazi da bi drugom napravio štetu . Međutim. ali samo za stvarnu štetu. bar za određeno vrijeme. Ne odgovara se za izmaklu dobit. iako je buduća i mjerljiva. Pored posebne ponude (upućene jednoj određenoj osobi).tada postoji odgovornost. Pregovori za zaključenje ugovora prethode zaključenju ugovora i mogu. U ovakvim slučajevima odgovara se samo za stvarnu štetu. Opštom ponudom se zaključuje više ugovora. Bitno je da je u posjedu ponuđenog čak i ako on ne zna da je stigla u Stranica 154 od 248 . pravo preče kupnje je vid ograničenja. ne i izmaklu dobit iako se u ugovornim odnosima izmakla korist uvijek nadoknađuje. Ponuda obavezuje. Kada je u pitanju krivica. koja treba da bude buduća. Katalog nije ponuda jer njime nije određena količina koja je bitan elemenat ugovora.PREGOVORI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA Prethode zaključenju i zaključenjem ugovora ne nastaje pravo već titulus a pravo nastaje predajom stvari. u suprotnom pregovarač odgovara za štetu. Kod jednostrane izjave. npr. Pregovori ne obavezuju. Pregovori se mogu voditi sa jednim ili više lica. bilo koji od učesnika može staviti ponudu. ali ne moraju dovesti do zaključenja ugovora. Izlaganje robe u izlogu bez cijene nije ponuda već poziv da se učini ponuda. Učesnici pregovora razgovaraju o nizu pitanja značajnih za zaključenje ugovora. jamac odgovara za dužnika. PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA To je jednostrana izjava volje upućena jednom licu i mora da sadrži sve bitne elemente ugovora. Međutim poziv na pregovore treba razlikovati od ponude za zaključenje ugovora. dakle o svim bitnim elemntima i iz toga zaista se može očekivati da dođe do zaključenja ugovora. Oštećeni nije dužan da dokazuje krivicu. a ponuda mora imati sve bitne elemente ugovora. a drugi dokazuje da nije kriv. izvjesna i mjerljiva i po tome se razlikuje od eventualne štete koja nije izvjesna. ponudliac je ne može opozvati.

njegov posjed. Ima ponuda koje obavezuju sa rokom, stavi se opcija npr. 15 dana. Ako je ponuđeni zakasnio prihvatiti ponudu, to nije prihvat ponude i ugovor. Pošto kasni to se smatra novom ponudom, sada od strane ponuđenog. Ako je određena forma ugovora u toj formi treba da bude sačinjena i ponuda. PRIHVAT PONUDE Prihvat ponude mora da sadrži sve ono što je u ponudi, a ponuda mora da sadrži sve bitne elemente ugovora. Često ponuda ima i elemenata koji nisu bitni, nego sporedni. Prihvat ponude ne odnosi se na ove sporedne elemente i oni se mogu određivati i nakon prihvata ponude. Nije naznačeno u kakvoj formi mora biti izražena volja za zaključenje ugovora, može biti izričita ili prećutna a u nekim slučajevima i konkludentne radnje. Kada je pisani ugovor i prihvat mora biti pisan. U pravu ne važi načelo da ćutanje ponuđenog znači prihvat ponude. Ako u naznačenom roku ponudilac ne dobije odgovor, ne znači da je njegova ponuda prihvaćena. Ali postoje i izuzeci: slučaj stalne poslovne veze sa ponudiocem kada se radi o dugodišnoj trajnoj isporuci robe i kod osiguranja ako osiguravač u roku od 30 dana ne odbije ponudu smatra se da je ugovor zaključio i za slijedeći rizični period sa istim uslovima kao u rizičnom periodu koji je istekao. ZAKLJUČENJE UGOVORA Ugovor u privrednom pravu smatra se zaključenim kada postoji saglasnost ugovornih strana o bitnim sastojcima ugovora. Izjava o zaključenju ugovora može se dati riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem. Ono što je bitno je da ta izjava volje mora biti data slobodno i ozbiljno. U nekim slučajevima za zaključenje ugovora potrebna je i saglasnost trećih lica. Kada je ugovor zaključen u tom slučaju? Isto kao naprijed navedeno, a saglasnost se može pribaviti prethodno i naknadno (dozvola i saglasnost). Kada je ugovor zaključen? Kada ponudilac primi prihvat ponude. Mjesto zaključenja je tamo gdje ponudilac ima sjedište (opšte načelo), a stranke mogu dogovoriti i drugačije. Da bi ugovor nastao kao valjan pravni posao, predmet obaveze iz tog ugovora mora da je moguć, dopušten, određen ili odrediv. Ima ugovora gdje predmet mora biti određen, a ne odrediv. Ako obaveza nije moguća, nije dopuštena, ako je neodrediva, ugovor je tada ništav. Od ništavosti treba razlikovati pobojnost (rušljivost). Ništav ugovor nikada nije ni nastao, pa sud presudom samo utvrđuje ništavost. Kod rušljivih, ugovor je nastao, ali mu nešto fali, tako da se može pobijati. FORMA UGOVORA O PRIVREDI Ugovori u privredi su neformalni. Oni su konsenzualni. Međutim, u praksi, oni se ipak zaključuju u pismenoj formi (narudžbenica za robu, otpremnica uz robu). Forma ugovora može biti određena zakonom i od strane ugovornih strana. Pravne posljedice – po zakonu pismena forma ugovora traži se za ugovor o prodaji nepokretnih stvari, ugovor o građenju, licenca,

Stranica 155 od 248

trgovinsko zastupanje, alotman, osiguranje, jemstvo, bankarski kredit, po zakonu je određena pismena forma. Kada zakon traži pismenu formu, onda je ona uslov punovažnosti ugovora. Tako je postavljeno i kada ugovorne strane traže pismenu formu ugovora. U čemu je razlika? Kod zakonske forme, svaka izmjena mora biti pismena, a kada su stranke odredile formu izmjene ne moraju biti pismene. Kod sporazumnog raskida, bez obzira ko je odredio formu, ugovor se može raskinuti bez te forme. Kod nas jedino ugovor o prevozu stvari prevoza željeznicom je realan i za njegovo zaključenje neophodan je prijem stvari sa tovarnim listom. Postoje i posebni načini zaključenja ugovora a to javnim nadmetanjem i adhezijom ili pristupanjem, ili u životu, npr. za struju, vodu i sl. S obzirom na veliki broj ugovornih strana, ne zaključuje se ugovor nego se odrede «opšta pravila», a druga strana (korisnik) pristupa istim. NIŠTAVOST UGOVORA Ništav je ugovor onaj koji je protivan načelima društvenog uređenja (ustavu), onaj koji je protivan prinudnim propisima i moralu društva. Ništavost je moguća i drugim slučajevima: zbog predmeta. Ako je predmet obaveze nemoguć (npr. prodaja «vijećnice»), ako je nedopušten (javno dobro), ili ako je neodrediv. Kada je u pitanju osnov, ako ne postoji i ako je nedopustiv onda je ugovor ništav. Ništav može biti i zbog mane volje (treba da se radi o potpuno poslovno nesposobnoj osobi). Kod naknadnog prestanka prvonitnog nedostataka, ništav ugovor ne konvalidira. Ako je nedostatak minoran, a ugovor ispunjen, ugovor egzistira i ne može se tražiti da se ništavost utvrdi. Na ništavost se pazi po službenoj dužnosti, može ga istaći svako zainteresirano lice. Ništavost može tražiti i onaj koji nema pravni interes.od zaključenja do ispunjenja ugovor može imati određene dopune. Promjene ugovora su moguće kod jedne ili obe strane bilo povjerioca ili dužnika. Ako je povjerilac onda je prenos potraživanja tj cesija, ako je dužnik onda je preuzimanje duga. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRIVREDI Predmet ugovora i cijena koja može biti određena ili odrediva su bitni elementi ugovora. Predmet ugovora je roba, tjelesne pokretne stvari. One moraju da zadovoljavaju neke ljudske potrebe i moraju biti namjenjene i podobne za tržište. Ta stvar mora da bude u prometu, ali moguće je da roba bude određena i u ograničenom prometu (lijekovi, oružje). Ta roba, stvar, može da bude i buduća, ne mora da postoji u vrijeme zaključenja ugovora. U praksi se desi da se proda tuđa stvar i tada ugovor vrijedi. Treba razlikovati pravne posljedice u osnovi polazeći od toga da li je tuđa stvar predata kupcu ili ne. Ako nije predata, ugovor se raskida sam po sebi, a ako jeste postoje različite situacije. Stvari treba da su individualno određene ili određene po rodu. Bitno je da je roba određena svojom vrstom, količinom i kvalitetom. Jedan od ovih elemenata može da nedostaje, a to je kvalitet. Što se tiče cijene kao bitnog elementa, ona ne mora biti određena, pa čak ni odrediva kod nekih ugovora, ne mora se ni navesti u ugovoru. U tom slučaju cijenu određuje sud. Cijena se može odrediti fiksno, a može biti i promjenjiva. Mogu je odrediti ugovorne

Stranica 156 od 248

strane, treća lica, a može biti određena i od nadležnohg organa (dirigovane cijene), cijena zavisna od kvaliteta itd. Cijenu određuju ugovorne strane. Ugovorne strane se mogu dogovoriti da jedna ugovorna strana odredi cijenu kasnije, zakon smatra da ne postoji ugovor. Tekuća cijena je fiksna cijena, jer je određena u svakom momentu. Ugovor se smatra zaključenim i kada cijena nije određena ili odrediva a to ne znači da cijena nije bitan element jer bez nje nema ugovora o prodaji. Cijena može biti plaćena u gotovini, virmanskim prenošenjem, hartijama od vrijednosti. Cijena može biti određena neposredno i posredno a ako se određuje u svakom konkretnom slučaju onda je u pitanju razumna. PRAVNA PRIRODA I PROMJENE KOD UGOVORA U PRIVREDI Zaključenje ugovora u privredi je obligaciono pravni odnos, jer kada se zaključi ugovor druga strana ne postaje vlasnik nego ima pravni osnov (iustus titulus), a tek kada primi robu postaje vlasnik. Svi ugovori, ili većina njih, su dvostrano obavezni i predpostavljaju uzajamno ispunjavanje obaveza. Oni i vremenski traju, duže ili kraće, i u tom vremenu uzajamnog ispunjavanja obaveza, nastupaju promjene, npr. umre jedna strana – to je promjena u subjektu. Može nastati promjene i kod povjerioca (cesija) i dužnika (preuzimanje duga). Kod zaključenja ugovora nemaju se u vidu samo okolnosti koje postoje u momentu zaključenja ugovora, nego se uključuju i one koje eventualno mogu nastupiti. Može se desiti da nastupe okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje ugovora ili jednoj starni otežavanju a drugoj olakšavaju (pogledaj rebus sic standibus). Ako se promjenjene okolnosti desile prije, tokom i nakon obaveze ispunjena postoje različite situacije. (pogledaj u knjizi ili zakonu nisam stigla zapisati sve). PRELAZAK RIZIKA ZA ROBE SA PRODAVCA NA KUPCA Prelazak rizika za slučajnu propast ili oštećenja robe je jedno od najznačajnih pitanja kod ugovora o prodaji u privredi. Od momenta zaključenja ugovora pa do njegovog potpunog ispunjenja, prodata roba može slučajno propasti ili biti oštećena. U takvim okolnostima postavlja se pitanje rizika. Rizik znači da ugovorna strana koja ga snosi mora da snosi i gubitak za takvo stanje robe i ne može drugu stranu činiti odgovornom. Osnovno je pravilo da do predaje kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavac, a sa predajom stvari rizik prelazi na kupca. Oštećenje ili propast stvari, dakle obuhvata fizičku propast ili oštećenje koje je nastalo slučajno, nezavisno od aktivnosti ugovornih strana. Nestanak, krađa ili zagubljenje stvari može se izjednačiti sa slučajnom propasti ili oštećenjem. Dakle, momentom predaje robe kupcu na njega prelazi i rizik za tu stvar. Od ovog pravila ima i izuzetaka. Recimo, kada kupac u ugovoreno vrijeme nije preuzeo robu, u takvom slučaju rizik prelazi samim tim rokom, kao da je robu preuzeo kada je trebao, a nije je preuzeo. Drugi slučaj, ako je kupac preuzeo robu, a zatim raskinuo ugovor ili tražio zamjenu robe, iako se roba nalazila u pritežanju kupca rizik nije prešao na njega. Ovo je postavljeno kao dispozitivna norma, tako da stranke mogu ugovorom da riješe drugi način prelaska rizika i to se najčešće rješava transportnim

Stranica 157 od 248

klauzulama iz Incotermsa (npr. franco). Kod odgovornosti za prelazak rizika važno je napomenuti da ona postoji i kada dužnik nije kriv. Ovo se dešava u određenim slučajevima. Ako se slučajno ošteti ili nestane stvar nakon isteka roka, jer se štiti savjesna strana. To je slučaj i kod novčanih obaveza, kada se plaćaju zatezne kamate: bez obzira je li dužnik kriv za docnju i da li je povjeriocu nastala šteta. U ovakvim slučajevima naknađuje se ne samo stvarna šteta, nego i izmakla korist. U praksi su mogući slučajevi da jedna strana nije isključivo kriva, nego da dio krivice snosi i druga strana. U takvim slučajevima, zavisno od doprinosa jedne i druge strane vrši se naknada štete. Pošto su ove odredbe dispozitivne prirode o pitanju odgovornosti za štetu i visinu štete, odgovornost ugovorne strane mogu ugovorom proširiti, ograničiti, i isključiti ali samo u slučaju kada je do štete došlo običnom nepažnjom14. GARANTOVANJE MATERIJALNIH SVOJSTAVA Prodavac je dužan garantovati kupcu da roba ima određeni kvalitet. To znači da prodavac odgovara kupcu ako roba nema svojstva za redovnu upotrebu ili promet, ako nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu, ako nema svojstva ili odlike koje su ugovorene i ako roba nije saobrazna uzorku ili modelu. Nedostaci na robi, bez obzira o kojim se nedostacima radi, zakon definiše kao materijalne nedostatke, a oni mogu da nastanu na samoj supstanci robe, i onda bi ta terminologija odgovarala. Ali, taj nedostatak može da bude i obliku robe, funkcionalnim svojstvima robe, izdržljivosti robe, onda ta terminologija ne bi odgovarala. Ti nedostaci mogu da budu vidljivi i nevidljivi. Međutim, zakon propisuje kada prodavac ne odgovara za materijlane nedostatke. To je slučaj neznatnog materijalnog nedostatka. Da li je nedostatak neznatan ili ne, zakon ne prepušta strankama da određuje nego tu okolnost određuje sud. Odgovornost prodavca isključuje se i u slučaju prodaje stvari na javnoj dražbi. Zatim, ti nedostaci i mane mogu biti prolazni i to sa takvom posljedicom da ne utiču na mogućnost upotrebe stvari. Prodavac neće odgovarati za materijalne nedostatke ako je kupcu u času zaključenja ugovora taj nedostatak bio poznat ili nije mogao ostati nepoznat – prodaja stvari na javnoj dražbi i prolazna mana koja nije bila od značaja za mogućnost upotrebe stvari. (u vrijeme zaključenja ugovora; da li je nedostatak bio ili mogao biti poznat cijeni se po prosječnoj ocjeni kupca). U praksi se dešava da se isporuči sasvim druga od ugovorene stvari. U takvom slučaju ne radi se o materijalnim nedostacima (to je aliud) i tada nema ugovora. Stvar se stavlja na raspolaganje prodavcu i tu se ne radi o materijalnim nedostacima. Rokovi za reklamaciju su prekluzivni. Odredbe o odgovornosti za materijalne nedostatke su dispozitivne prirode i one se mogu i drugačije ugovoriti, izuzev ako je nedostatak bio poznat kupcu. ODGOVORNOST I PRIGOVORI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE NA ROBI
14

Pregled robe i kada postoji pravo na reklamaciju?(pogledati u knjizi ili zakonu, ponekad pita)

Stranica 158 od 248

Kod nevidiljivih nedostataka rok reklamacije je 6 mjeseci. 2. U praksi se to zovu reklamacioni prigovori. To bi značilo da prigovor mora biti blagovremen. količine i poslati preporučenom poštom. Ako je poslato običnom pošiljkom može lako pobiti pravo kupca. mjerenjem i prebrojavanjem. Ovo je odnos u ispunjenju ugovora. Prigovor putuje na rizik kupca. Može da raskine ugovor 1. ne samo do kojeg roka se prigovor može podnijeti nego i šta isti treba da sadrži i kako treba du bude poslat. PRAVA KUPCA I MATERIJALNI NEDOSTACI Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostacima može: Zahtjevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka. Za one nedostatke koje je roba imala u času prelaska rizika na kupca odgovara prodavac bez obzira da li mu je to bilo poznato. konkretan i upućen na siguran način. nakon prelaska rizika na kupca za materijalne nedostatke koji su posljedica uzroka koji je postojao prije prelaska rizika također odgovara prodavac. dužan je u određenom roku staviti prigovor prodavcu. Taj postupak u praksi se naziva pregled ili kontrola robe. Šta treba napisati kod nedostataka robe? Treba konkretno navesti opis nedostatka. Kupac može zahtjevati sniženje cijene 3. Sve ove norme nisu prisilne naravi. U svakom slučaju. Dakle. Kada rok nastupi ugovor prestaje. kupac ima pravo na naknadu štete. nema drugog primjerenog Stranica 159 od 248 . Tužbom/presudom se samo utvrđuje da je ugovor raskinut. pa i kada nije isporučena ugovorena količina robe. I kada nije isporučena dogovorena količina i to je materijalni nedostatak. telegramom itd. Rok u privrednom pravu je kratak jer promet robe ne trpi duge rokove. stranke ih najčešće prilagođavaju svojim potrebama ili ih isključuju. a kupac nema čime dokazati kada je poslao. Sve ovo nije zakon rekao kako. samo je odredio ove momente. nakon toga nema pozivanja na nedostatke. daje se prodavcu primjeren rok i na njemu je da li će ugovor opstati. mjerenje i prebrojavanje robe koja je potrebna za isporuku padaju na teret prodavca a troškovi utvrđenja kvaliteta robe na kupca. Manje isporučena količina robe od ugovorene smatra se nedostatkom te kupac može raskinuti ugovor samo za nedostajuću količinu ili za više primljenu količinu.Pri prijemu isporuke preduzimaju se radnje koje imaju za cilj da se utvrdi da isporučena roba ima one kvalitete i kvantitativno odgovara ugovoru. Pregled robe može se vršiti i komisijski o čemu se sačinjava zapisnik. Ako prodavac nije prisutan pregledu rok je bez odlaganja. odnosno da li roba ima nedostatke. Vaganje . Normanlno da zakon propisuje uslove. Utvrđivanje količine robe vrše se vaganjem. Ukoliko kupac pregleda robu i utvrdi da ona ima materijalne nedostatke. Može se poslati faksom . Rokovi su prekluzivni. Kada se pregled robe vrši u prisustvu obje strane rok za prigovor je odmah. Nejčešće prodavac zna šta šalje i šta očekivati i poslije toga. Ugovor se ne može raskinuti ako kupac nije ostavio prodavcu primjeren rok za ispunjenje tog ugovora. U praksi. Nešto je drugačije kod fiksnih ugovora gdje je rok bitan elemenat.

Prodavac i u ovom slučaju može da održi ugovor ako odmah obavijesti kupca da mu isporučuje robu. Sniženje cijene se vrši prema odnosu vrijednosti robe bez nedostatka i vrijednosti sa nedostatkom u vrijeme zaključenja ugovora. rok je 3 godine. Ova vrsta odgovornosti ne dira u pravila odgovornosti za materijalne nedostatke. Kada kupac kupi stvar od prodavca koji je predao garantni list u kojem proizvođač garantuje za ispravno funkcionisanje stvari. Ako kupac u razumnom roku ne izjavi da višak robe odbija smtar se da je primio taj višak i dužan ga je platiti po ugovorenoj cijeni. Ovdje odgovara i prodavac i garant. U takvim slučajevima. da mu isporuči drugu stvar. Ako je umanjeno ili ograničeno kupčevo pravo on može po svom izboru tražiti raskid ugovora ili zahtjevati srazmjerno sniženje cijene. a došlo je do kvara. Kupac je dužan da obavijesti o tome prodavca i da od nega traži da se u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzija trećeg lica. U slučaju oduzimanja stvari od kupca (od treće osobe). Nabolje je kada postoji servis. Pravo kupca prema proizvođaču po osnovu garantnog lista gasi se unutar jedne godine. GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONISANJE PRODATE STVARI Ovdje se radi o odgovornosti za ispravno funkcionisanje robe. Kupac može da traži odgovornost od garanta po osnovu garancije. nakon toga gase se sva prava kupca Ako se radi o prevari (prodavac je znao šta šalje). Stvar je ispravno upotrebljavana. Najčešće prodavac ne postupa po upozorenju kupca. nego zato što on to ne može u tom momentu da uradi. Rokovi za reklamaciju su godinu dana od dana odašiljanja robe ako se ne radi o prevarnom odašiljanju robe.ako se stvar ne zamjeni ili ne izvrši opravka kupac može tražiti raskid ugovora ili sniženje cijene. Pravo kupca prema prodavcu je po osnovu ugovora o prodaji i po osnovu garantnog lista (ovaj rok ne smije biti kraći od jedne godine ali najčešće u garantnom listu stoji 3 godine) ZAŠTITA OD EVIKCIJE – ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE U praksi se dešava da ne nekoj stvari postoji pravo treće osobe koje isključuje.roka. jer se najlkaše rješavaju stvari. po zakonu. a ne za neki njen nedostatak. a da o tome kupac nije obaviješten i da ne pristaje da uzme stvar sa tim opterećenjima. Proizvođači su dužni da daju garanciju za tu robu. U tom slučaju dolazi do sankcija. Ko odgovara za ispravno funkcionisanje? Obično se radi o tehničkoj robi. Imamo i prodavca koji je tu robu prodao. ne samo zato što on to neće. umanjuje ili ograničava kupčevo pravo. on može tražiti od proizvođača i prodavca da mu stvar u razumnom roku popravi ili ako to ne učini da mu preda drugu ispravnu stvar. Ako je kupac u vrijeme zaključenja ugovora Stranica 160 od 248 . a ako se radi o stvarima određenim po rodu. Kupac u ovakvim slučajevima ima pravo i na naknadu štete. Garantni rokovi se produžuju nakon popravke/zamjene stvari (za dio koji je zamijenjen ili za kompletnu stvar ako je zamijenjena u cjelosti). prodavac odgovara za pravne nedostatke stvari.kupac može održati ugovor iako se raskida po samom zakonu ako bez odlaganja izjavi prodavcu da ugovor održava na snazi. a od prodavca po osnovu ugovora o prodaji i garanciji. ugovor se po zakonu smatra raskinutim.

kupac koji ne obavijesti prodavca za pravne nedostatke i bez prava prizna osnovano pravo trećeg. da traži raskid ugovora i naknadu štete zbog neispunjena Povjerilačka docnja . DOCNJA PRODAVCA Svaka ugovorna strana kod ugovora u privredi. Konkretna šteta obuhvata običnu štetu i izmaklu dobit Konkretna šteta se utvrđuje prema okolnostima svakog konkretnog slučaja. Ako je rok ugovoren. U praksi se može desiti da kupac trećem licu izvrši isplatu novca da bi odustala od svog prava.Kod ugovora u prodaji prodavac zapada u dužničku docnju ako na vrijeme nije isporučio kupcu ugovorenu robu.Kada prodavac zapadne u povjerilačku docnju. on i u takvom slučaju može tražiti odgovornost prodavca. Istekom godine dana od dana saznanja za postojanje prava trećeg. SREDSTVA OBEZBJEĐENJA UGOVORA Stranica 161 od 248 . ni u takvom slučaju se prodavac ne oslobađa od naknade štete i naknade za izvršenu isplatu. a to je slučaj recimo kada odbije da primi cijenu. Kada se radi o pravu trećeg koje je očigledno. onda po proteku osmog dana od dana zaključenja ugovora. da traži nakanadu pretrpljene štete. pa i drugih ugovora. naknada štete može biti naknada apstraktne štete i konkretne štete. U slučaju raskida ugovora. da deponuje iznos kupovne cijene kod nadležnog suda i time izbjegne plaćanje kamata 2. kupcu pripadaju alternativno dva prava: 1. ali nema pravo na naknadu štete. Odredbe ZOO o odgovornosti za pravne nedostatke su dispozitivne prirode te je stranke mogu ograničizi ili isključiti osim ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat. protekom roka on se raskida po samom zakonu. i tada kupac može tražiti vraćanje stvari ili sniženje cijene. Kada prodavac zapadne u dužničku docnju. U slučaju da se odgovovrnost isključi a da je prodavac znao za pravni nedostatak onda se ta odredba smatra ništavom. ako iz samog držanja prodavca proizilazi da on neće ni u ostavljenom roku ispuniti svoju obavezu. Kada se koristi pravom ispunjenja ima pravo na apstraktnu a raskida na konkretnu. Dužnička docnja . gasi se i pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka. Sa tog aspekta docnja može biti: dužnička docnja i povjerilačka docnja. da traži ispunjenje ugovora i naknadu štete zbog zakašnjenja 2. Kupac nije dužan u ovim slučajevima ostaviti primjeren rok za ispunjenje. može pasti u docnju. protekom roka koji je određen. Ako rok nije određen.znao da će mu stvar biti oduzeta ili njegova prava smanjenja ili ograničena. ili ne isporuči robu u ugovorenom roku ili ako nije ugovoren rok onda po isteku 8 dana po zaključenju ugovora u tom slučaju kupac ima dva prava: 1. Apstraktna šteta sastoji se u razlici ugovorene cijene i tekuće cijene za ugovorenu robu. Kada je u pitanju fiksni ugovor.

akreditiv. daje se i za buduću određenu obavezu. dakle mora imati potpunu poslovnu sposobnost. Taj ugovor se zaključuje između jemca i povjerioca neovisno od volje dužnika. Kod zaključenja ugovora o jemstvu ne mora se tražiti saglasnost dužnika. odredbe zakona su dispozitivne prirode u pogledu jamstva. smanjenje obaveze stečajnog dužnika u stečaju ne dovodi do smanjenja Stranica 162 od 248 . Razlika između solidarne i supsidijarne odgovornosti je što kod solidarne nema prava prigovora na redoslijed. Jemstvo se daje za svaku pravovaljanu obavezu. Regulisane su ZOO. Njena pravna priroda je akcesorna i kao sporedna obaveza ona dijeli sudbinu glavne obaveze. Jemstvo U pravilu do jemstva se dolazi na osnovu posebnog ugovora između povjerioca i jemca. Ako je glavni dužnik postao stečajni dužnik. Bitno je samo da je obaveza za koju se jemči pravovaljana.Dijele se na sredstva radi zaključenja i radi ispunjenja ugovora. Ako su utuženi i glavni dužnik i jemac. zaloga. To znači da jemac nema pravo na prigovor redosljeda. To su: ugovorna kazna. Jemac može biti svako. oni odgovaraju solidarno. ona se pretpostavlja i povjerilac je ne mora dokazivati. to znači da postoji solidarna a ne supsidijarna odgovornost glavnog dužnika sa jamcem. Jemac tu odgovara kao platac. on gubi pravo na ugovornu kaznu. Jemac za obavezu neke poslovno nesposobne osobe odgovara isto kao i jemac poslovno sposobne osobe. Odgovornost jemca u privrednom pravu je pooštrena. Novčane obaveze se ne mogu obezbjeđivati ugovornom kaznom. Jemstvo je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO). Zakonom o vlasničko-pravnim odnosima i zakonom o zalogu na pokretnim stvarima Ugovorna kazna Ugovorna kazna je ugovorena suma novca ili neka druga imovinska korist. U ovom slučaju povjerilac prilikom prijema zakašnjele obaveze mora dužnika odmah obavijestiti da zadržava pravo na ugovornu kaznu. Ako tako ne postupi. ali mora biti poslovno sposobna osoba. bankarska garancija. dakle bez obzira na njen sadržaj. Taj ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi. ne mora glasiti na isto (jemac ne plaća kamate i troškove postupka). Obaveza jemca je akcesorne prirode i ona zavisi od obaveze glavnog dužnika. Pravno dejstvo sporazuma o ugovornoj kazni je slijedeće: za slučaj neispunjenja obaveze povjerilac ima pravo izbora da traži isplatu ugovorne kazne ili ispunjenje obaveze i za slučaj zakašnjenja ugovorne obaveze povjerilac može zahtjevati ispunjenje glavne obavaze i plaćanje ugovorne kazne (kumulativno). Ne može biti veća od obaveze glavnog dužnika. daje se i za uvjetnu obavezu. pa čak se može zaključiti i protivno volji dužnika. Vjerovnik može utužiti jemca a da istovremeno ne utuži glavnog dužnika. Dužnikova krivica se ne utvrđuje. To znači da je pravo na ugovornu kaznu vezano za obavještavanje dužnika o zadržavanju prava povjerioca na ugovornu kaznu i ta pravna presumpcija je neoboriva. Pravila jemstva su dispozitivne prirode. jemstvo. ali izreka presude po toj tužbi ne mora da bude istovjetna. Osnovni uslov za plaćanje ugovorne kazne je da se povreda obaveze može pripisati u dužnikovu krivicu.

To je izjava banke. kojom se ona obavezuje prema korisniku garancije da će ona umjesto svog komitenta ispuniti obavezu ukoliko budu ispunjeni uslovi iz same garancije. Valjanost vrijedi koliko i valjanost ugovora za koji se daje. Bitno je da je zahtjev za isplatu podnijet u roku. Karakteristična je «garancija na prvi zahtjev ili bez prigovora». Ovo važi samo u slučaju zaloga na pokretnim stvarima. Akreditiv mora biti sastavljen u pismenoj formi. U slučaju da jemac izvrši svoju obavezu on stiče pravo regresa prema glavnom dužniku. To nije slučaj i kada je u pitanju zalog na nepokretnostima . Postoje razne vrste garancija i ZOO tretitra neke od vrsta tih garancija. I akreditiv je nezavisan od osnovnog ugovora. nalogodavac je vezan izdatim nalogom od dana kada je nalog prispio banci. Kada postojeću bankarsku garanciju potvrdi druga banka onda je u pitanju super . Dokumentarni akreditiv Prihvatanjem zahtjeva nalogodavca za otvaranje akreditiva.obaveze jemca. pa i onda kada je otvoren na određeno vrijeme. Ako nije ništa ugovoreno. Akreditiv može biti opoziv ili neopoziv. Forma bankarske garancije je pismena. Jemstvo. Bankarska garancija je jednostran odnos banka cijeni da li će izdati garanciju neovisno od naloga komitenta i zbog toga banka plaća svoju obavezu odnosno svoj dug.hipoteka. tj naplatu od jemca. Bankarska garancija je akcesorne prirode. smatra se da je opoziv. Statusne promjene dužnika (stečaj) ne utiču na jemstvo. Stranica 163 od 248 .da založno pravo može postojati na pokretnim stvarima uz određena ograničenja (nema ga na državnom vlasništvu). Poslije isteka roka navedenog u garanciji ona ne postoji. Jemac ne ispunjava svoju već tuđu obavezu to je osnovna razlika u odnosu na bankarsku garanciju. sem ugovorom. Suprotno tome. nastaje i zakonom. njena valjanost zavisna je od glavne obaveze radi koje je data. Dokumentarni akreditiv sam po sebi znači da uz njegovo ispunjenje mora biti dostavljena dokumentacija koja je navedena u nalogu i samom akreditivu.garancija i korisnik može tražiti ispunjenje od bilo koje od ovih banaka. Bankarska garancija se uvijek izražava u novcu. Zalog u privrednom pravu Založno pravo je jedan od najznačajnijh oblika realnog obezbjeđenja urednog ispunjavanja obaveza. Kod takve garancije banka nema pravo ispitivati osnovanost bankarskog zahtjeva jer je to apstraktni pravni posao i nije ovisna od osnovnog ugovora povodom kojeg je izdata. Za zalog na pokretnim stvarima u privrednopravnim odnosima važe ova pravila: . Bankarska garancija To je sredstvo obazbjeđenja ispunjenja ugovora kao što su i ugovorna kazna i jemstvo. Bankarska garancija je jednostrana izjava volje i kao takva ima za posljedice samostalne i nezavisne obaveze. akreditivna banka se obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu novčanu sumu ako do određenog roka bude udovoljeno uslovima koji su navedeni u nalogu za otvaranje akreditiva. davaoca garancije. Banka je obavezna prema korisniku od dana kada mu je otvaranje akreditiva saopšteno.

HIPOTEKA Zalog na nepokretnosti. Kada nastaje zakonom ne mora da bude upisana u zemljišne knjige npr poresko pravo. a samo kada je zakonom predviđeno. a prestanak potraživanja je samo jedan od načina za brisanje hipoteke. Sem vjerovnika i dužnika. Ko je tada dužnik? Založni dužnik koji je svoju stvar dao pod hipoteku postaje osobni dužnik. osnov za hipoteku i kada je zaključen ona nije nastala. Hipoteka nastaje na osnovu pravnog posla. Roba koje je predmet prevoza je ujedno založena jer prevozioci imaju pravo zaloga na toj robi.zaloga je moguća i na pravima. Vjerovnik založnog prava da bi implementirao založno pravo na stvari koja je založena ne mora tražiti putem suda implementaciju tog prava. . npr.. Nadhipoteka je hipoteka na hipoteku. Tek upisom u zemljišnje kjnige hipoteka nastaje. da se radi o tjelesnoj stvari. Nije bitno koliki dio duga je isplaćen i kolika je vrijednost nekretnine. on ima pravo da se namiri iz založene stvari. Hipoteka je vezana za nekretninu i ne može se odvojiti od nje (načelo neodvojivosti). državna stvar se može založiti). a u nekim slučajevima i na osnovu zakona. a novi vlasnik nekretnine postaje hipotekarni dužnik. Zaloga i hipoteka su ograničena stvarna prava. Na jednoj nekretnini može postojati više hipoteka. Sem hipoteke na nepokretnostima. da bi prodao stvar. Na jednoj stvari se može zasnovati više založnih prava po različitim pravnim osnovima. U hipotekarnom odnosu. Ovo načelo se ne primjenjuje. a u slučaju namirenja potraživnja primjenjuje se pravilo «prvi u vremenu jači u Stranica 164 od 248 . a ima odredba i u ZOO. sudske odluke. Nije mu potreban izvršni naslov . Ponekad se odstupa od načela priore tempore potior iure (prvi u vremenu jači u pravu). a to znači da založenu stvar podvrgne javnoj prodaji. domaća i strana lica. Dakle. Hipotekarni dužnik je svakodobni vlasnik založene stvari. Pravilo o subjektima zaloga je: . postoji i hipoteka na pravu građenja. Realizacija hipotekarnog prava se vrši putem suda. Dovoljno je da obavijesti založnog dužnika i traži od njega ispunjenje obaveze.mogu biti fizička i pravna lica. radi lakšeg uređenja stvari.nalogodavac može da bude lice koje nije nosilac prava raspolaganja ili vlasnik založene stvari (dužnik založi tuđu stvar ili skladištar ima založno pravo na uskladištenoj stvari bez obzira na pravni položaj ostavodavca u pogledu same robe). ugovor o hipoteci je samo titulus. Po proteku roka od 8 dana. da je određena količina. Kada ima više prevoznika. Ono je regulisano Zakonom o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima. ali ono samo po sebi ne dovodi do brisanja. za hipoteku se mora jasno naznačiti dug. Hipoteka prestaje brisanjem iz zemljišne knjige. Oni koji su već prevezli robu imaju «manje prava» i prvi se namiruje onaj kod koga se roba još nalazi ili kod koga je zadnjeg bila u priteženju. To je najsavršenije sredstvo stavrnopravnog osiguranja novčanih potraživanja. On tu stvar može i pod hipotekom otuđiti. svi oni imaju pravo zaloga. on je u posjedu te nekretnine. uvijek se vrši prodaja nekretnine radi naplate potraživanja. Stvari na kojima se zasniva založno pravo moraju ispunjavati sve uslove koji se traže (da je stvar u prometu.sudska presuda. hipotekarni dužnik se ne lišava posjeda založene nepokretnosti. kod ugovora u prevozu robe.

Plaćanje kupovne cijene vrši se u času kada se vrši predaja robe. . kada je riječ o kamatama. Zatezna kamata je minimum naknade štete u slučaju povrede ugovora kada je u pitanju novčana obaveza. odnosno. Nadhipoteka u korist trećeg lica osniva se bez pristanka hipotekarnog dužnika. za njihovu realizaciju nije ni značajno da postoji odgovornost dužnika. ali se analogijom primjenjuje pravilo pismene forme (kao kod prometa nepokretnosti). hipoteka se ne može odvojiti od svog objekta i prenosi se zajedno s njim kao što se i objekti prenose zajedno sa hipotekom. Ništave su odredbe ugovora o hipoteci ako hipotekarni vjerovnik ugovora ubiranje plodova koje založena nekretnina daje ili iskorištavanje nekretnine ne bilo koji način ili da u slučaju neisplate duga vjerovnik može namiriti svoje potraživanje sticanjem prava vlasništva.pravu». Za plaćanje zateznih kamata.Određenost objekta hipoteke – nekretnine moraju biti određene prostorno kao katastarska ili građevinska čestica .Nedjeljivost. Stranica 165 od 248 . Hipoteku treba razlikovati od tabularne izjave. . Zajednička hipoteka je hipoteka na više nekretnina za jedno potraživanje. Međutim. Forma ugovora o hipoteci nije određena zakonom. Zajednička hipoteka Za obezbjeđenje jednog potraživanja može se osnovati hipoteka na više nekretnina. ZATEZNA KAMATA Zatezna kamata je osnovno pravo povjerioca u slučaju kada je dužnik zakasnio sa ispunjenjem novčane obaveze. propisom ili običajem.određenost osiguranog potraživanja odnosi se na glavnicu a to znači mora biti poznata osnova i visina novčanog potraživanja koja se upisuje u zemljišne knjige. 8 dana od dana prijema fakture ili 8 dana po prijemu robe.Neodvojivost. one se mogu i ugovoriti. Takve kamate zovemo ugovorne kamate ili konvencionalne kamate. dužnik dolazi u docnju kada ga povjerilac pozove da ispuni svoju obavezu. sem što nije nužno da je povjerilac pretrpio štetu zbog povrede ugovora.hipoteka postoji u cjelini bez obzira koliko se smanjilo osigurano potraživanje sve dok ona postoji ne briše se iz zemljišne knjige . Ako rok nije određen. Rok za ispunjenje obaveze može biti određen ugovorom. Nadhipoteka Hipoteka se može otuđiti. naslijediti ili opteretiti ali samo zajedno sa nekretninom koja se njome osigurava. Podhipoteka Je mogućnost postojanja više hipoteka na istoj nekretnini koje imaju svaka svoj rang. Zatezna kamata se ne ugovora i za njenu isplatu nije uslov da je vjerovniku nastala šteta.

Skladišnicu je moguće indosirati pa i u djelu priznanice.vrstu .naziv ostavodavca . a moguće i odvojeno. pa i u slučaju njegova protivljenja. Ti dužnici samostalno i neovisno jedan od drugog odgovaraju i to razdijeljeno i za čitavo potraživanje. Tu ne sudjeluje i dužnik. On mora dokazati da je šteta na Stranica 166 od 248 . i u tom slučaju se radi o prenosu vlasništva uskladištene robe. Sadrži: . PREUZIMANJE ISPUNJENJA To je ugovor između dužnika i treće osobe kojim se ona obavezuje da će preuzeti njegovu obavezu prema njegovom vjerovniku i na taj način izvršiti dugovanu činidbu. To znači da dotadašnji dužnik izlazi iz postojećeg obavezno-pravnog odnosa i na njegovo mjesto dolazi novi dužnik. Izdavanje nije obavezno. Kada se prenosi odvojeno. U oba slučaja radi se o izdavanju robe. SKLADIŠNICA To je hartija od vrijednosti koju izdaje skladištar za robu koju je primio na uskladištenje. najprije se mora prenijeti varant (založnica). Skladišnica se sastoji iz dva dijela: priznanice (recepisa) koji služe za prenos prava vlasništva na uskladištenoj robi i varanta (založnice) koja se koristi radi zalaganja uskladištene robe a u svrhu dobijanja kredita. U ovom odnosu postoje dva dužnika na samo jedno potraživanje. Skladišnica je dokaz da je roba primljena na čuvanje i održavanje. Dužnik se u ovom slučaju zaključenim ugovorom o preuzimanju ispunjenja nije oslobodio svog postojećeg dugovanja. Ovaj ugovorni odnos djeluje utoliko na vjerovnika samo što je on dužan primiti po toj trećoj osobi ispunjenje dužnikove obaveze. zajmova itd.datum i broj skladišnice . Ona obavezuje skladištara da po proteku roka za čuvanje i održavanje robe izda robu legitimnom imaocu skladišnice. Treća osoba time ne preuzima na sebe dug i ne stupa u neposredan obavezni pravni odnos prema vjerovniku.PREUZIMANJE DUGA Preuzimanje duga je ugovor između dužnika i treće osobe (preuzimaoca duga) uz pristanak vjerovnika. prirodu i količinu robe i iznos osiguranja Predaja skladišnice u potpunosti zamjenjuje fizičku predaju robe prilikom prenosa vlasništva na robi. PRISTUPANJE DUGU To je ugovor između vjerovnika i treće osobe kojim se ovaj obavezuje vjerovniku da će postojeću dužnikovu obavezu ispuniti u vidu ispunjenja vjerovnikova potraživanja koje on ima prema svom dužniku. Odgovornost skladištara je objektivna. Ako ne prihvati ispunjenje obaveze on zapada u povjerilačku docnju.sjedište i naziv skladištara . a ni vjerovnik prema takvoj trećoj osobi ne može postaviti zahtjev za ispunjenje njogova potraživanja. Treća osoba koja je pristupila dugu može ispuniti obavezu i bez dužnikove volje. Preuzimanjem duga preuzimalac duga dolazi na mjesto glavnog dužnika i on postaje jedini platac. Skladišnica se može prenositi jedinstveno (oba djela zajedno).

Ugovor o komisionu je jedna vrsta ugovora o nalogu. Potvrda o skladištenju nije hartija od vrijednosti. Komisionar prilikom zaključenja ugovora sa trećom osobom mora prilikom izbora te osobe cijeniti poslovni ugled i kreditnu sposobnost te treće osobe. KONOSMAN ILI TERETNICA Poslije završenog prijema tereta na zahtjev krcatelja brodar je dužan izdati teretnicu. već zavisno od naloga komitenta i on tada obavlja pravne radnje. proviziji. On je dokaz o zaključenom ugovoru i dokaz da je prevozilac primio na prevoz stvari označene u tovarnom listu. Komisionar je dužan da se pridržava naloga komitenta i da čuva njegove interese. da položi račun komitentu i da komitenta obavijesti sa kim je zaključio ugovor (ko je treća strana). Komisionar odgovara za izbor treće osobe i kod klasičnog komisiona on ne odgovara za ispunjenje tog ugovora. Pošiljalac je odgovoran za tačnost podataka i izjava koje je unio u tovarni list. ali i za tačnost podataka koje je unio njegov prevozilac. naknadu potrebnih. Skladištar je dužan naknaditi nastalu štetu u visini stvarne. pored odgovornosti za izbor trećeg lica. Kod tog pravnog posla postoji interni. bilo o prodaji ili kupovini robe. ali on je samostalni imenovani ugovor. dvostran je i teretan i neformalan. Takav tovarni list nije hartija od vrijednosti. Svi ekonomski efekti iz zaključenog ugovora pripadaju komitentu. Tovarni list može glasiti po naredbi i na donosioca. Pojačana odgovornost vodi ka povećanoj naknadi odnosno. Komisionar nije dužan da obavijesti treću stranu ko mu je komitent. TOVARNI LIST Pošiljalac je dužan da za svaku pošiljku preda prevoziocu posebo popunjen tovarni list na propisanom obrascu. UGOVOR O KOMISIONU To je ugovor kojim komisionar u svoje ime a za račun komitenta istupa prema trećem licu kao samostalna ugovorna strana. tarifom ili prema ugovorenom poslu i postignutom rezultatu. eksterni i završni odnos. Komisionar kao samostalna ugovorna strana sa trećom osobom zaključuje ugovor. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju). Naknada se određuje ugovorom. Ova naknada mu pripada i kada nije ugovorena. pojačani komision (del credere komision) gdje komisionar. Tovarni list po pravilu nije hartija od vrijednosti. u oba slučaja je hartija od vrijednosti i to prenosivi tovarni list. Stranica 167 od 248 . a ne tržišne vrijednosti robe predate na uskladištenje.robi uzrokovana višom silom ili krivicom ostavodavca ili manama ili prirodnim svojstvima robe. Njome se potvrđuje da je roba primljena na brod radi prevoza. Ima pravo na proviziju i kada nije unesena u ugovor. Bitan elemenat ovog ugovora je sama priroda pravnog posla kojeg treba komisionar da zaključi. odgovara i za ispunjenje obaveza iz zaključenog posla. kao i neispravnom ambalažom. Pored klasičnog komisiona moguć je i tzv. Ako krcatelj ne traži teretnicu onda se izdaje tovarni list za stvari koje su predate brodaru. nužnih i korisnih troškova. Ako tako glasi.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ugovor ako se radi o ugovoru na neodređeno vrijeme. UGOVOR O USKLADIŠTENJU Ovim ugovorom skladištar preuzima obavezu da određeno vrijeme čuva i održava stvari koje pripadaju ostaviocu i da po proteku ugovorom određenog vremena vrati stvari ostaviocu. Osnovno kod ugovora o građenju je da je izvođač dužan da ugovorene radove izvede u ugovorenom roku. a ostavilac da mu za čuvanje i održavanje stvari isplati ugovorenu naknadu. Ako je u pitanju pravno lice kao korisnik licence i nad njim se otvori stečajni postupak. BITNI SASTOJCI UGOVORA O GRAĐENJU Kod ugovora o građenju predmet obaveze izvođača je izgradnja određene građevine ili izvođenje kakvih radova na određenom zemljištu ili na već postojećem objektu. a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. U slučaju smrti sticaoca licence i ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima. Isključiva licenca je takva gdje se stiče isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence i ono mora biti izričito ugovoreno. pod istim uslovima produži i tome se ne protivi davalac licence. onda kažemo da je u pitanju podlicenca. Drugačija je odgovornost lica u građanskom i privrednom pravu. izuzev ako nije drugačije ugovorena. on prestaje istekom vremena i u tom slučaju nije potrebno da bude otkazan. a skladištar preda ostaviocu istu vrstu . davalac licence može raskinuti ugovor. pravo iskorištavanja pronalazaka. što znači da je rok Stranica 168 od 248 . to nije kazna zato se ne veže za krivicu. onda se radi o novom ugovoru neodređenog trajanja. Ako nepažnjom skladištara propadne određena količina zamjenjivih stvari. količinu i kvalitet stvari. Ovo je konsenzualan a ne realan ugovor. u cjelini ili djelimično. U slučaju smrti davaoca licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima. Pravo iskorištavanja licence može biti ograničeno prostorno a i vremenski i samo u onim slučajevima kada to nije suprotno ustavu i zakonu. tehničkog znanja ili iskustva. Otkazni rok je 6 mjeseci i on se ne može dati u toku prve godine trajanja ugovora. ali pod istim uslovima kao prethodni. Naknada štete ne zavisi od krivice dužnika. Ako se ugovor na takav način. Drugo je ako se radi o individualno određenoj stvari. uzorka ili modela. Ugovor o licenci mora biti zaključen u pisanoj formi na vrijeme ne duže od zakonske zaštite prava koja su predmet licence. žiga. Isključiva licenca je takva gdje se stiče isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence i ona postoji samo ako je izričito ugovorena. Kada sticalac isključive licence pravo iskorištavanja predmeta licence ustupi drugom licu onda je to podlicenca. Neformalan ali se u praksi najčešće zaključuje na formularima koje pripremi skladištar. Kada je ugovor o licenci zaključen na određeno ili neodređeno vrijeme.UGOVOR O LICENCI Tim se ugovorom obavezuje davalac licence da sticaocu licence ustupi. onda to nije naknada štete već ispunjenje ugovorne obaveze. Kada sticalac isključive licence prava iskorištavanja predmeta licence ustupi drugom. ali samo sa onim koji produžuju njegovu djelatnost.

Kod ovog ugovora cijena mora da bude precizno određena (ne odrediva). Ako to nije slučaj. Odgovornost izvođača radova za nedostatke građevine Izvođač radova odgovara za nedostatke: 1. Određuje se kao jedinična cijena ili za cijeli objekt kao ukupno ugovorena cijena. a ne i da li je izvođač ispunio sve svoje ugovorene obaveze. Ovo iz razloga što se tehničkim pregledom utvrđuje tehnička ispravnost objekta u opštem interesu. Ti radovi po zakonu uvijek se naknadno plaćaju. ako su nedostaci građevine rezultat greške u projektu pa i onda kada je projekat primio od naručioca ili trećeg lica iz razloga što je izvođač radova kao profesionalac dužan skrenuti pažnju naručiocu na nedostatke u projektu 2. ako su nastali nedostaci zbog kvaliteta marerijala bez obzira čiji je materijal upotrebljen 4. ako gradnja duže traje pod uslovom ako su se ovi elementi promijenili za više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu. Jedinične cijene obuhvataju i viškove radova. I kod nepromjenjive cijene (ključ u bravu) zakon (ZOO) predviđa mogućnost njene izmjene pod određenim uslovima (npr. Obaveze izvođača radova da preda objekat naručiocu Stranica 169 od 248 . bez pomoći izvođača radova mogao otkloniti nedostatke na objektu. izvođač radova ima pravo tražiti za viškove radova novu cijenu. ali samo ako se oni pojavljuju u uobičajenom obimu. Dakle. Od tada prelazi i rizik sa izvođača na naručioca (finansijera. Kada je u pitanju ukupno ugovorena cijena ona se ne mijenja u slučaju viškova radova. Promjenjive se najčešće ugovoraju u obliku klizne skale. Ukupno ugovorena cijena ne obuhvata vrijednost nepredviđenih i naknadnih radova. odgovarajućim propisima ili pravilima struke 5. investitora). ako odstupi od projekta. Primopredaja radova se ne smatra tehnički pregled od strane nadležnih organa koji izdaju upotrebnu dozvolu. materijala. ali isto tako ona se ne mijenja ni za slučaj manjkova radova. izvođač odgovara i za rad podizvođača Izvođač neće odgovarati za nedostatke ako uspije dokazati da nije kriv za utvrđene nedostatke i u slučaju greške u projektu koja se i protiv njegove potrebne pažnje nije mogla otkloniti. osim u slučaju ako ima pismenu saglasnost naručioca ili ako su u pitanju hitni i nepredviđeni radovi 3. treba razlikovati kolaudaciju (tehnički pregled) od superkolaudacije (prijem objekta od strane investitora). I jedinična cijena i ukupna cijena mogu biti promjenjive i nepromjenjive. usljed promjene u cijeni rada. Obaveza izvođača radova da preda objekt finansijeru. Investitor može zadržati određenu svotu novca da bi sam kasnije. u slučaju docnje sa izvođenjem radova izvođač nema pravo na izmjenu cijene).bitan elemenat ugovora (pored cijene i predmeta) i on se može ugovoriti za radove u cjelini ili po pojedinim fazama. ako su nedostaci građevine nastupili što radovi nisu izvedeni u skladu sa ugovorom. Rokovi garancije za gradnju objekta teku od trenutka primopredaje radova.

certifikati koji su izdati na duži rok trajanja od 1 godine. Tehničkim pregledom se utvrđuje tehnička ispravnost izgrađenog objekat u općem ineteresu a po pravilima struke. kao i poslove prometa vrijednosnih papira. prodaja i davanje u zalog vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri se registruju kao elektronski zapisi. komercijalne papire (trgovačka uputnica. Vrijednosni papir je isprava ili elektronski zapis koja se bez vrijednosnog papira ne mogu ostavivati niti prenositi. VP u smislu ovog zakona su: dionice. a ne da li je izvođač ispunio svoje ugovorne obaveze. Emitent je obavezan osigurati ostvarenje prava sadržanih u vrijednosnom papiru. posrednik nije ovlašten da obavlja pravne radnje. Ako naknada nije ugovorom određena. UGOVOR O POSREDOVANJU Tim ugovorom posrednik se obavezuje da nastoji naći i dovesti u vezu treću osobu sa nalogodavcem koji bi pregovarali o zaključenju određenog ugovora. odnosno. tovarni list. Naknada za posrednika ne mora biti ugovorena. Za razliku od komisionara i zastupnika. registar vrijednosnih papira vodi poslove registriranja. da zaključuje ugovor sa trećim licima. Posredovanjem ne nastaje trajni odnos. Vlasništvo nad vrijenosnim papirima se stiče na dan zaključenja pravnog posla kojim se prenosi vlasništvo nad vrijednosnim papirima. Vlasnik vrijdesnosnohg papira ima račun kod registra koji vlasniku izdaje certifikat. Kupovina i Stranica 170 od 248 . u dematerijalzovanom obliku. VRIJEDNOSNI PAPIRI Zakon o vriednosim papirima određuje emisiju i promet vrijednosnih papira kao i njihove sudionike.). konverzija i spajanje i podjela dionica. Zastupnik radi u tuđe ime i za tuđi račun.Treba razlikovati kolaudaciju (tehnički pregled) od superkolaudacije. dakle. Emisija vrijednosnih papira vrši se javnom ponudom ili zatvorenom prodajom. Zakon o VP se ne primjenjuje na mjenice i čekove. zakomom propisanim. ugovori o investiranju no osnovu kojih se mogu od trećih lica pribavljati sredstva. Bitni sastojak takvog ugovora je sam predmet ugovora kojeg treba zaključiti. konosmanm. Ako se ne može ni tako utvrditi ona se određuje prema trudu posrednika i učinjenoj usluzi. Ukoliko posrednik ugovorom bude izričito ovlašten i da zaključi ugovor sa trećom osobom. UGOVOR O ALOTMANU Kako se zaključuje. U određenim slučajevima. onda se u slučaju spora uzima da se radi o ugovoru o zastupanju. ona se određuje na osnovu tarife ili običaja. emisija se vrši i zatvorenom prodajom. robna uputnica. pa takav ugovor ima elemente i posredovanja i zastupanja. Promet vrijednosnih papira je kupovina. ovo pita ponekad). Javna ponuda je prodaja ne temelju javnog poziva za upis vrijednosnih papira. čuvanja i održavanja podataka o istim. na tzv. Odgovoran je nalogodavcu za izbor trećeg lica. produžava i kako se naplaćuje (pogledati u zakonu. na polise osiguranja. Sadržaj VP određuje pravno lice odnosno emitent. kreditno pismo. Posrednik radi u svoje ime i za svoj račun. skladišni list itd. Posrednik mora da postupa s pažnjom dobrog privrednika. obveznice.

Skladišnica Skladišnica je hartija od vrijednosti koju izdaje skladištar za robu koja je primljena na uskladištenje. ima skupštinu i nadzorni odbor. Kod odvojene upotrebe mora se koristiti založnica. što znači da se protiv istih može samo pokretati upravni spor. Osigurava primjenu i nadzor nad provođenjem zakona o VP i drugih zakona koji se odnose na emisiju i promet VP. Registar VP obavlja poslove registarcije. Ako krcatelj ne traži teretnicu onda se izdaje tovarni list za stvari koje su predate brodaru – takav tovarni list nije hartija od vrijednosti. Akti koje donosi Komisija su konačni. a zakonom se određuje najmanji iznos osnovnog kapitala. poslovi podrške tržištu. Komisija za vrijednosne papire je samostalna specijalizovana institucija u RS. Nju mogu osnovati najmanje 5 profesionalnih posrednika.prodaja vrše se na temelju ugovora u pismenoj formi. čuvanja i održavanja podataka o VP. Berza: promet vrijednosnih papira obavlja se na berzi i drugim javnim tržištima koja se osnivaju radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i potražnje. a konverzija spajanje i podjela dionica vrše se na osnovu odluke emitenta uz odobrenje Komisije. Skladištar robu izdaje imaocu oba djela skladišnice. Priznanica služi za vlasnika. prirodu i količinu robe i iznos osiguranja. Ona je dokaz da je roba primljena na čuvanje i održavanje i ona obavezuje skladištara da po proteku roka za čuvanje izda robu imaocu skladišnice. Njome se potvrđuje da je roba primljena na brod radi prevoza. Posredovanje u prometu vrijednosnim papirima: to su poslovi kupovine i prodaje VP u svoje ime i za tuđi račun i nazivaju se brokerski poslovi. Skladištar nije dužan da izda skladišnicu. osim ako dokaže da je šteta na robi prouzrokovana usljed dejstva više sile ili krivicom ostavodavca ili manama ili svojstvima robe i neispravnom ambalažom. investiciona savjetovanja i dr. vrstu . brodar je dužan da izda teretnicu. Skladišnica se može prenositi jedinstveno ili odvojeno a sastoji se od priznanice i založnice. I Registar se osniva kao dioničko društvo. a koje su registrovane kod Komisije. Kupovina i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun – dileri. I berza je mjesto za povezivanje ponude i potražnje po unaprijed utrvrđenim pravilima. Predaja skladišnice u potpunosti zamjenjuje fizičku predaju robe prilikom predaje vlasništva na robu. Upisuje se u Registar dioničkih društava kod Komisije. Konosman. Visina štete se obezbjeđuje prema stvarnoj a ne tržišnoj vrijednosti robe. Berza prestavlja oblik dioničkog drušva i osniva se osnovu odobrenja Komisije. U poslove posredovanja spadaju poslovi društva za upravljanje fondovima. Odgovornost za uskladištenu robu skladištara je objektivna. Sjedište joj je u Banja Luci a sačinjen je od predjsedika. sjedište mu je u Banja Luci. Stranica 171 od 248 . poslove prenosa i druge poslove ne može obavljati. Berzu osnivaju ugovorom pravne osobe za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira. Ona sadrži naziv ostavodavca. datum i broj skladišnice.teretnica Poslije završenog prijema tereta na zahtjev krcatelja. zamjenika i tri člana sa mandatom 5 godina. sjedište i naziv skladištara.

Prenosivi tovarni listovi su hartije od vrijednosti i one glase po naredbi ili na donosioca. Prevoznik sa određenim podacima popunjava tovarni list i za takve podatke odgovara pošiljalac a ne prevoznik. STEČAJNI POSTUPAK Zakon o stečaju je visoko razvijen mehanizam za uređivanje i koji je potpuno sposoban za funkcionisamnje. prestankom postojanja predmeta koncesije i raskidom ugovora. U pravilu nije hartija od vrijednosti. njegova osnovna premisa od koje polazi je da je imovina stečajnog dužnika imovina njegovih povjerilaca. osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog ulagača. jasan je. to je dokaz o zaključenom ugovoru da je prevozilac primio stvari na prevoz označene u tovarnom listu. ako koncesionar ili koncesor ne ispunjavaju svoje obaveze. (kao i centralna banka). Pošiljalac popunjava a ne prevozilac. iznimno 50 godina. Na nepokretnostima strani ulagač ima jednaka vlasnička prava kao i domaća pravna i fizička lica. Stečajni postupak je posebna vrsta postupka. Strana ulaganja neće biti nacionalizovana. ali ne duže od polovine prvobitno ugovorenog roka. Sprovodi se iz razloga platežne nesposobnosti stečajnog dužnika i ima za cilj unovčenje njegove imovine radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika. eksproprisana podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa zakonom. Ugovor zaključen suprotno odredbama Zakona o koncesiji je ništavan. On daje odgovore za sve slučajeve u praksi. Zakon je redukovan tako da nema prenaglašenu administarcijsku funkciju. Pošiljalac odgovara za tačnost podataka i izjava unesenih u tovarni list. Ugovor prestaje istekom ugovorenog roka. ulaganje u postojeće pravno lice i posebni oblici ulaganja. Spada po svojoj prirodi u vanparnične postupke. Izuzetno može biti i za obavljanje komunalnih i drugih javnih djelatnosti. a naglašena je njegova pravosudna funkciju. Strana ulaganja su oslobođena plaćanja carina i carinskih obaveza. KONCESIJA Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogastava.Ugovor o koncesiji se zaključuje na određeno vrijeme koje ne može biti duže od 30 godina. Strani ulagač ima pravo na upravljanje. Sud u tome samo stvara uvjete za izražavanje autonomne volje povjerilaca. a za rješavanje takvih sporova je nadležan Vrhovni sud RS (tužba u upravnom sporu). Ugovori se mogu obnoviti. Ugovor o koncesiji se raskida ako je koncesionar nesolventan ili je bankrotirao. ima usklađenu sistematiku. na transfer dobiti itd. OBLICI STRANIH ULAGANJA To su: osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača. Stranica 172 od 248 . otvaranjem stečaja.Tovarni list Pošiljalac je dužan da svaku pošiljku preda prevoziocu sa posebno popunjenim tovarnim listom na propisanom listu.

izuzev nad imovinom RS. skupština povjerilaca i odbor povjerilaca koji ima položaj fakultativnog organa(u zakonu još navedeni i privremeni stečajni upravnik i privremeni odbor povjerilaca). Stečajni postupak vodi stečajni sudija kao pojedinac. Stečajni upravnik obavezan je izvršiti detaljan popis mase ali i svih povjerilaca dužnika. Stečajni upravnik je operativni organ. U prethodnom postupku uređuje se postojanje procesnih i materijalnih pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. Stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja neprekidno u roku od 30 dana. Stečajni postupak se provodi nad imovinom pravnog lica. Stečajni upravitelj mora imati stručno obrazovanje i položen stručni ispit. stečajni povjerioci viših isplatnih redova (Član 33) stečajni povjerioci opšteg isplatnog reda (Član 32) stečajni povjeriocu nižih isplatnih redova(Član 34) Stranica 173 od 248 . nema stečajnog vijeća. a ovlašteni su za to stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes za sprovođenje stečajnog postupka. Postupak se provodi nad imovinom pravnih lica javnim pozivom. voditi poslovne knjige. Stečajni postupak se može otvoriti i zbog prijeteće platežne nesposobnosti (po uzoru na njemačko stečajno pravo). njegova osnovna fukcija je da imenuje stečajnog upravnika i da vrši pravni nadzor nad njegovim radom. 3. Ako stečajni dužnik proizvodi predmete naoružanja i vojne opreme. za otvaranje stečajnog postupka nad takvim pravnim licem potrebna je posebna saglasnost Ministra odbrane. u tu svrhu stečajni sudija može imenovati privremenog stečajnog upravnika. važi za sve kategorije stečajnog dužnika. rješenjem odrediti mjere radi obezbjeđenja stečajne mase. odrediti odgovarajućeg vješataka. a kasnije ih i ukinuti. dužnika pojednica a to su: komplementari kod komanditnog društva i osnivači društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću. stečani upravnik. imovine koja spada u stečajnu masu i da njome upravlja. a naročito sačiniti početni bilans. Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom. U stečajnom postupku postoje dva stadija: prethodni postupak i glavni stečajni postupak. Stečajni sudija je jedini sudski organ. na ponavljanje postupka. Ovlašten je i obavezan da bez odlaganja uđe u posjed imovine stečajnog dužnika. a zakon je taksativno naveo koja lica ne mogu biti imenovana za stečajnog upravnika. jer za razliku od ranijeg zakona. ali samo do donošenja rješenja za otvaranje stečajnog postupka. niti na reviziju. Za stečajnog upravnika po ranijem zakonu moglo je biti imenovano svako punoljetno fizičko lice. U ovom slučaju samo stečajni dužnik može tražiti i podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. On vodi i upravlja stečajnim postupkom. opština i javnih fondova. Kako se radi o vanparničnom postupku nema se pravo na povrat u pređašnje stanje. Organi stečajnog postupka su: stečajni sudija. a sud ga mora razmotriti u roku od 15 dana. prijedlog se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti. Sada za stečajnog upravnika može biti imenovano fizičko lice koje raspolaže potrebnom stručnom spremom i poslovnim iskustvom. 2.Platežna nesposobnost je opšti osnovni i redovni razlog za otvaranje stečajnog postupka. Namirenje povjerilaca vrši se iz postojećih sredstava slobodne stečajne mase po slijedećem redosljedu: 1.

Povjerioci u tom slučaju. Ako se nekog povjerioca potraživanje ospori onda se takav povjerilac upućuje na parnicu da se utvrdi osnovanost njegovog potraživanja. on ne donosi nikakvo rješenje o tome i postupak po stečajnom planu se nastavlja konkludentno. prebijanje i pobijanje 1. Reorganizacija počiva na načelu privatne autonomije. Pravne posljedice otvaranje stečajnog postupka – nastaju ex lege i neke od njih su uslovne.Lica koja imaju pravo na izdvajanje stvari koja pripada stečajnom dužniku nisu stečajni povjerioci. a o njoj odlučuju povjerioci. Isticanjem rješenja o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu ploču suda predstavlja konstitutivan karakter jer bez ovoga ne bi mogle nastupiti pravne posljedice. nego i da ozdravi kako bi ubuduće mogao uredno poslovati. Stečajni upravnik nakon upoznavanja sa potraživanjima povjerilaca mora da se izjasni koja potraživanja priznaje ili osporava u cjelosti ili djelimično. Kada se donese stečajni plan. Pokreću je stečajni dužnik i stečajni upravnik. Stečajni dužnik može podnijeti stečajni plan zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka. a neke bezuslovne. 2. Reorganizacija: To je poseban pravni institut kojim se stečajnom dužniku ne omogućuje da samo preživi stečajni postupak. Ni razlučni povjerioci (hipotekarni povjerioci. a neke privremene. Pravo na izdvajanje reguliše se posebnim propisom. prijavljuju svoja potraživanja stečajnom sudu. Rok za pokretanje parnice je 30 dana od dana ročišta na kome se vrši ispitivanja potraživanja. Na skupštini povjerilaca stečajnom upravniku može biti naložena izrada stečajnog plana u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine. Stečajni plan se sastoji od pripremne osnove i osnove za sprovođenje. stečajni sudija ga potvrđuje ili odbacuje. oni koji su zakonom određeni kao takvi) koji imaju pravo na odvojeno i prioritetno namirenje ne tretiraju se kao stečajni povjerioci. ali i stečajni dužnik. Stečajni sudija će odbaciti stečajni plan i u slučajevima ako nema izgleda da ga povjerioci prihvate i ako je očigledno da se ne mogu ostvariti prava iz stečajnog Stranica 174 od 248 . Međutim. sud nema nikave inicijative. u takvom slučaju stečajni sudija stečajni plan odbacuje i donosi formalno rješenje o tome. Upravljanje i unovčavanje stečajne mase: stečajni upravnik je dužan da sastavi popis predmeta stečajne mase. Za stečajni plan zakon je propisao postupak i njegovu sadržinu. a on je izraz volje učesnika u postupku. Tu je uloga suda samo potvrđujuća i nadzorna. ispunjenje pravnih poslova i 3. Ako stečajni sudija utvrdi da je stečajni plan podoban. Ako stečajni plan ne poštuje te propise o postupku na njegovo podnošenje ili na sadržinu plana. Neke su trajne. Taj rok je prekluzivan. nakon obavještavanja o otvaranju stečajnog postupka. Reorganizacija se provodi na osnovu stečajnog plana. zakon određuje tri grupe pitanja: opšte dejstvo otvaranja stečajnog postupka. stečajni sudija može i da odbaci stečajni plan. Povodom pravnih posljedica. stečajni plan ima pravo podnijeti stečajni upravnik. Nakon otvaranja stečajnog postupka.

pismeno očitovanje obaveze.mjenica glasi na određenu svotu novca u domaćoj valuti Načelo solidarnostiNačelo apstarktnosti – valjanost mjenice ne ovisi od nekog pravnog posla. Akceptom se trasat obavezuje da mjenicu plati po dospjelosti. Samo onaj ko ima tu ispravu može tražiti ispunjenje mjenične obaveze. Mjenična obaveza vezana je za ispravu i ona se izdaje u obliku kojeg zakon odredi. Prava koja proizilaze iz mjenice su obligacionopravne prirode. a zatim se potpiše. MJENICA Osnovna svojstva mjenice se razlikuju od osnovnih svojstava mjeničnopravnog odnosa. ali se može ograničiti na dio iznosa mjenične svote. Ako prihvata trasat mjenicu (akceptira).pravni odnos je nezavisan od osnovnog posla i svaki potpis na mjenici zasniva samostalnu mjeničnopravnu obavezu Načelo novčanosti . onda taj akcept mora biti bezuslovan. Mjenična obaveza je samostalna i stroga.što znači da vjerovnik dolazi dužniku na naplatu. Ona je vrijednosni papir i sredstvo kreditiranja i bez tog papira nema nastanka. Osobine mjenično-pravnog odnosa: • • • • • • • • Načelo pismenosti – mora biti na propisanom obrascu Načelo inkorporacije – svi bitni elementi su upisani u mjenicu Načelo fiksnosti obaveze – prava i obaveze su fiksirane Načelo neposrednosti – imalac mjenice nalazi se u neposrednom pravnom odnosu Načelo samostalnosti – mjenično. Potpisi nesposbnih osoba ili lažni potpisi ne utiču na obavezu drugih mjeničnih potpisnika. ni ne zna se koji je to posao Mjenične radnje: Akceptiranje mjenice. Tužba protiv akceptanta nije uslovjena nikakvim protestom jer on nije regresni nego glavni dužnik. Zakonom nije propisana obaveza podnošenja mjenice na Stranica 175 od 248 . To znači da izdavalac mjenice (trasant) mjenicu popunjava. a trasat (akceptant) je potpiše na opisani način on postaje glavni dužnik. Pravo na mjenicu je stvarno-pravne prirode. a ni prava prenosa. Mjenica se može podnijeti na akceptiranje sve do dana dospijeća. Po zakonu to je papir po naredbi. To je i papir javne vjere – što znači formalne istine. Njena samostalnost leži u apstraktnosti – ne zna se zbog čega se mjenični dužnik obavezao. Usmeno se ne može niko mjeničnopravno obavezati.plana. To je i prezentacijski papir . Mjenica može glasiti samo na novčanu svotu i nikada na činidbu. Na rješenje o odbačaju stečajnog plana dozvoljena je žalba u roku od 8 dana. Samostalnost se ogleda i u solidarnoj odgovornosti mjeničnih dužnika. a izričitom kaluzulom može biti drugačije određeno. Akcept se vrši tako da trasat na samoj mjenici napiše: priznajem ili prihvaćam ili napiše drugu riječ koja ima to značenje. Ona je isprava.

Postupak amortizacije se pokreće prijedlogom mjesno nadležnom sudu domicila mjenice. dospjeva po viđenju. Zakon o likvidaciji – pogledati Ček – pogledati zakon Stranica 176 od 248 . vuče se na banku kao trasata jer se smatra da ona ima tu pasivnu sposobnost.mjenične tužbe su sredstvo za ostvarivanje prava mjeničnih povjerilaca.akceptiranje. Između mjeničnih tužbi i tužbi u građanskom pravu u suštini je razlika neznatna. Amortizacija mjenice. Kada je na mjenici označeno ne po naredbi onda se ona ne indosira. Može biti djelimičan ili potpun. Indosament indosiranjem ne smije isticati nikakve uslove. ne može se umnožavati. Prenos se obavlja potpisivanjem tj davanjem izjave na poleđini mjenice ili alonžu da se mjenična svota isplati naznačenoj osobi tj indosataru.Ona predstavlja jemstvo u mjenično-pravnom odnosu. Mjenični prigovori. Tužbe trasata protiv trasanta. nema regresa zbog neakceptiranja. Avalista solidarno odgovara. ček može da glasi na donosioca. ni protesta. Razlika između mjenice i čeka su: ček je sredsvo plaćanja. a može biti i vremenski ograničen. ali i sam ima takva prava od svojih prethodnika. Regresna tužba se podnosi protiv regresnih dužnika i uz nju se osim mjenice prilaže mjenični protest. Prenos mora glasiti na punu mjeničnu svotu. Kao mjenica. Indosiranje.pravnom odnosu. Prenos mora glasiti na prvu mjeničnu svotu.to je ovdje inosiranje mjenice. Može ga dati svako lice. glasi na donosioca. mjenica je sredstvo kreditiranja. ne akceptira se. ovo iz razloga što je amortizacijom prestao mjeničnopravni odnos.vučenu mjenicu. Redovna mjenična tužba je ona koja se podnosi protiv glavnog mjeničnog dužnika. Trasant mora da raspolaže pokrićem kod trasata u momentu izdavanja odnosno isplate čeka. i tužba zbog neopravdanog obogaćenja. imalac čeka može da odbije djelimičnu isplatu. Prenos se vrši cesijom kao u građansko. Opoziv čeka može vršiti samo trasant. trasanta protiv trasata zbog neisplate mjenične svote. a ne mjeničnopravnog dejstva. tužba zbog povraćaja mjenice. Indosiranjem se prenose sva prava sadržana u mjenici na indosatara i on od mjeničnog vjerovnika postaje regresni dužnik.šta je prenos potraživanja tj cesija?. raniji imalac može da ima prava samo prema glavnom mjeničnom dužniku – to znači da rješenje o amortizaciji mjenice ima karakter građansko pravnog. a ako plati mjenicu stupa na mjesto honorata. ne može se ni domicilirati (odrediti mjesto naplate). protesti i tužbe.sopstvenu mjenicu i trasiranu. Kao akcept vrijedi i trasatov potpis bez riječi priznajem ili prihvatam ako je stavljen na lice mjenice. Kada se mjenica amortizuje rješenjem. Postoji više vrsta mjeničnih tužbi. Ako su stavljeni smatra se kao da nisu napisani. Imalac mjenice nije dužan da mjenicu ostavi u rukama lica koje treba da je akceptira. Solidarno odgovara za plaćanje mjenice. Zakon poznaje dvije vrste: solo. kod čeka se ne mora odrediti rok dospjelosti. Pod amortizacijom mjenice se podrazumijeva sudski vanparični postupak u kojem se donosi odluka o proglašenju izgubljene ili oštećene mjenice nevažećom. Aval je mjenična radnja.

Karakteriše ga jasna i usklađena sistematika a sadrži ujednačen sistem pravnih sredstava koji ni u čemu ne premašuje mjeru. ulaganje u postojeće pravno lice 4. odobravanjem od strane ministarstva jer su strani ulagači dužni podnijeti ministarstvu. Ovim zakonom je reduciran dosadašnja prenaglašena administrativna funkcija suda a više je naglašena pravosudna funkcija. To je novi razlog i on je uveden po uzoru na njemački zakon. Zakon sadrži više pozitivnih značajki i konzistentan je sa modrenim zakonima te vrste. Samo stečajni dužnik može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača 2. Stečajni postupak osim navedenog razloga može se otvoriti zbog prijeteće platežne nesposobnovti. Važi za sve kategorije stečajnog dužnika i na njemu se temelji novi stečajni postupak. Njegova osnovna premisa je da imovina stečajnog dužnika pripada povjeriocima. prava. osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog ulagača 3. On se pokreće prijedlogom a Stranica 177 od 248 . Stečajni postupak je posebna vrsta stečajnog postupka koji se sprovodi zbog platežne nesposobnosti stečajnog dužnika a koji ima za cilj u pravilu unovčavanje njegove imovine radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika. Obavezno osiguranje Se uvodi zakonom a obavezna osiguranja su: a) putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja b) vlasnika / korisnika motornih vozila od dgovornosti za štetu počinjenim trećim licima d) vlasnika / korisnika brodica svi koji obavljaju javni prevoz putnika dužni su da sa osiguravačem sklope ugovor o osiguranju putnika. STEČAJ Zakon o stečajnom postupku je visoko razvijen mehanizam za utvrđivanje i uređivanje i koji je u potpunosti sposoban za funkcionisanje. Sud treba stvarati uvjete za izražavanje autonomije volje povjerilaca koji bi u toku postupka izabrali najpovoljniju soluciju. posebni oblici ulaganja Strana ulaganja podliježu restrikciji. povlastice i obaveze ulagača po osnovu postojećeg zakona ne mogu biti ukinute ili poništene stupanjem na snagu novog zakona . Platežna nesposobnost je opći osnovni i redovni stečajni razlog.OBLICI STRANIH ULAGANJA Su: 1. Stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje obaveze plaćanja neprekidno u trajanju od 30 dana.

povjerioci zemljišnog duga. upravljati njome i unovčiti je na sonovu odluke skupštine. Može se imenovati samo fizičko lice koje raspolaže potrebnom stručnošću i iskustvom.čije podnošenje su ovlašteni stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes za sprovođenje stečajnog postupka. Osnovna funkcija je da imenuje stečajnog upravnika i da vrši nadzor nad njegovim radom. Na skupštini povjerilaca stečajnom upravniku može biti naloženo da izradi stečajni plan u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine povjerilaca. općina i javnih fondova. a to su komplementari u dioničarskom društvu i osnivači društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću. Ako je u vezi sa predmetima naoružanja i vojne opreme pravnih lica traži se saglasnost nadležnog ministarstva za odbranu.vodi i upravlja stečajnim postupkom. Podnošenje i odbacivanje stečajnog plana Stečajni dužnik može stečajni plan podnijeti zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka. Provodi se nad imovinom pravnog lica dužnika pojedinca.je operativni organ. Stečajni sudija.je kontrolni organ. Stečajni plan sud odbacuje ako nisu poštovani propisi o pravu na Stranica 178 od 248 . On kontroliše i podržava stečajnog upravnika. Razlučni povjerioci imaju pravo na odvojeno i prioritetno namirenje svih potraživanja iz određenih dijelova stečajne mase. On se provodi javnim pozivom protiv pravnih lica izuzev nad imovinom FBiH. Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni plan ima pravo podnijeti stečajni dužnik ali i stečajni upravnik. To je fakultativan odbor koji se osnova radi zaštite interesa povjerilaca. sačinjava početni bilans. Mora imati položen stručni ispit. Stečajni upravnik. stečajni upravnik.prethodni -glavni stečajni postupak Organi stečajnog postupka To su stečajni sudija. stečajni povjerioci općeg platnog reda 3. Od donošenja prijedloga za otvaranje do donošenja rješenja. Odbor povjerilaca. Ovlašten je da bez odlaganja uđe u posjed imovine koja spada u stečajnu masu. stečajni povjerioci viših isplatnih redova 2. Stečajna masa se dijeli prema rasporedu: 1. skupština povjerilaca i odbor povjerilaca. Njegovo pravo na izlučivanje reguliše se posebnim propisom. Razlučni povjeriocu su hipotekarni povjerioci. U stečajnom postuku postoje dva stadija: . i nižeg platnog reda Lice koje ima pravo na izdvajanje stvari koja ne pripada stečajnom dužniku (izlučno pravo) nije stečajni povjerilac. te podnosi izvještaj nadležnom organu. On vrši detaljan popis te mase svih povjerilaca vodi poslovne knjige.

Cilj stečajnog postupka Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravnik je dužan ući u posjed cjelokupne imovine koja ulazi u stečajnu masu i njome upravljati na način da se iz te mase namire svi povjerioci. a nema ni brisanja prisilne nagodbe. Reorganizacija počiva na načelu privatne autonomije. Ako utvrdi da je plan podoban postupak se nastavlja konkludentno nema donošenja posebnog rješenja. Uloga suda je potvrđujuća i nadzorna.podnošenje i sadržaj stečajnog plana. Stečajni plan se sastoji od pripremne osnove i osnove za sprovođenje. Stranica 179 od 248 . Pokreću je stečajni dužnik i stečajni upravnik a o njoj odlučuju povjerioci. Po novom zakonu nema mogućnosti prodaje dužnika kao pravne osobe. Reorganizacija se provodi na osnovu stečajnog plana koji predstavlja izraz volje učesnika u postuoku a koji potvrđuje stečajni sudija. Kada se odbacuje plan sud donosi rješenje na koje podnosilac ima pravo žalbe u roku od 8 dana. Reorganizacija To je posebni pravni institut kojim se dužniku ne samo omogućava da preživi nego i da ozdravi kako bi mogao poslovati. Ako je očito da nema izgleda da će ga povjerioci prihvatiti ili će ga sud potvrditi i na kraju ako je očito da se ne mogu ostvariti prava koja učesnici trebaju steći.

Ko može biti osnivač društva? To mogu biti fizička i pravna lica i domaće i strane pravne osobe. Kako prosuđujemo poslovnu sposobnost društva? Poslovna sposobnost prosuđuje se prema njegovom zastupniku. maloljetna osoba ne može biti osnivač samo član pod određenim uslovima. statuta ili opšteg akta pripadaju prava zastupnika. Šta će subjekti izabrati to je njihovo autonomno pravo i takva djelatnost biće upisana i u registar privrednih pravnih subjekata. Pravna sposobnost je sposobnost da bude nosilac prava i obaveza a poslovna da preduzima određene radnje i pravne poslove. dok pravna obje stiče momentom upisa u registar. Zastupanje pravne osobe tj. ovlaštenja zastupnika su: da zastupa/predstavlja pravnu osobu pred sudovima i državnim organima. a treće lice se ne bi na to moglo pozvati ako je znalo ili moglo znati da to ograničenje postoji. npr. Ko je zastupnik Stranica 180 od 248 . Pravno lice je fikcija koja predstavlja udruživanje osoba i to mora biti određeno zakonom. Poslovna sposobnost pravne osobe je ograničena time da može preduzimati pravne radnje i vršiti pravne poslove samo u okviru svoje djelatnosti ili u vezi sa svojom djelatnošću.Gl. dakle ne može grupa ljudi svojim osnivačkim aktom samoinicijativno odlučiti da nešto ima svojstvo pravnog lica. Upis djelatnosti je bitan zato što pravna osoba može da stupa u pravni odnos povodom tih djelatnosti. Fizička osoba pravnu sposobnost stiče rođenjem. To je propis koji u suštini opredjeljuje ali i ograničava pravnu osobu u izboru pravne djelatnosti. Fizička osoba u smislu osnivača mora biti poslovno sposobna.ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SNFBIH 23/99. Prema zakonu o privrednim društvima ako pravna osoba preduzima pravni posao izvan svoje djelatnosti taj posao nije ništav i ne može se pozvati na prekoračenje svoje poslovne sposobnosti i bila bi dužna da obavi svoje obaveze. 29/03 bitne izmjene Dva važeća zakona su objavljena u sl. da ne može sam ili bez odobrenja organa upravljanja preduzimati određene pravne poslove. Pravna osoba u smislu osnivača dokazuje svoje svojstvo izvodom iz upisa u sudski registar. Ako takvo ograničenje postoji.FBiH 24/05 ŠTA JE PRIVREDNO DRUŠTVO Privredno društvo je prije svega pravna osoba. obavlja pravne poslove i radnje i druge poslove povjerene zakonom. aktom o osnivanju. Kada se radi o stranim osobama kao osnivaču (fizička i pravna) regulisano je zakonom o stranim ulaganjima (postoje dva zakona jedan iz FBiH i jedan na nivou BiH) i tu je propisana procedura. Izvan toga postoji zakonska zabrana. a to je osoba koja je određena osnivačkim aktom ili statutom kojoj je na osnovu zakona.Koje se djelatnosti mogu obavljati određeno je Odlukom o klasifikaciji djelatnosti. ono mora biti upisano u registar. a poslovnu sposobnost stiče punoljetstvom. Ova prava mogu biti ograničena statutom. Upisom u sudski registar društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost. Fizička osoba koja je poslovno sposobna u pravilu nije ograničena zakonom.

npr patent. Ako je propisan minimalni iznos kapitala mora biti položen u novcu. To može biti i osoba zaposlena u pravnom licu. Promjena se upisuje u registar i objavljuje. Procjena stvari u pravilu pripada samim osnivačima. Osnovni kapital se može povisiti i sniziti.d. stvari i prava. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditno društvo mogu unijeti kapitala koliko hoće. i d. Koja su to prava koja se unose? Nije definisano zakonom. Ako ga zasniva jedna osoba.Za d.d. d. povlačenje/priznanje tužbe). postoji poseban obrazac. a osoba s kojom su zaključili pravni posao privilegovana je jer se smatra da je izvršenje učinjeno jednom prokuristi zapravo učinjeno svima. Kako se punomoć može dati neograničenom broju lica to se ne upisuje u sudski registar. Ovaj zastupnik se ne može poistovjetit sa zastupnikom iz ZOO. Oni djeluju samostalno i neovisno.000. Kod društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću (ortačko društvo) kao ulog se mogu unijeti i izvršene usluge.o. ne može se sniziti ispod te granice. Unosi se visina i struktura kapitala. osnivački akt je Stranica 181 od 248 .000 KM.00KM. Kod društava gdje je propisan najniži iznos kapitala.d. pomognu se tako da sud u vanparničnom postupku izvrši procjenu. Zavisno od oblika društva vrlo je bitno da se procjene stvari i da se procjene prava.tamo se zasniva ugovorom a ovdje osnivačkim aktom. Prokura se upisuje u registar. Osnovni kapital je onaj kapital koji osnivači unose u društvo. Pored zastupnika. To mogu biti i osobe izvan pravnog lica (ne mora biti zaposlenik) i njihov potpis se isto deponuje kod suda. što je samo slučaj kod društava d.o.o. dakle olakšano je ispunjenje ugovora. Punomoćnik je osoba na koju zastupnik prenosi neko od svojih ovlaštenja.d.Gl. npr. tako je za d.o. koje se osniva sukcesivnim načinom minimalni osnovni kapital iznosi 100. Ako to ne mogu. Kao temeljni kapital u društvo se mogu unositi: novac. društvo može imati i druge ovlaštene osobe: punomoćnike i prokuriste. Ona je data svakom od njih posebno. Zakonom je propisana stroga forma. koje se osniva simultanim osnivanjem minimalni kapital 50. Prokura se može dati samo fizičkoj osobi. To znači da njegov potpis mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. On kod suda mora imati deponovan svoj potpis. Svako ko ima pravni interes može uvidom u registar utvrditi da li se radi o zakonskom zastupniku. Prokura može biti zajednička i posebna. i d. To su osobe koje preduzimaju pravne radnje iz djelatnosti društva. To bi morala biti prava koja su procjenjiva. Osnovni kapital se može povisiti i sniziti na način propisan zakonom i to se objavljuje u Sl. iako može biti data većem broju lica. Pojedinača prokura predpostavlja da se uvijek radi o jednom licu.pravne osobe može se utvrditi iz registra. Za neke oblike društva je propisan najniži iznos osnovnog kapitala. Ta zajednička prokura obavezuje prokuriste da moraju biti saglasni o preduzimanju pravne radnje. Kako se osniva privredno društvo?Osnivački akt? Osniva se osnivačkim aktom. Ovlaštenje prokurista za preduzimanje određenih pravnih radnji mora biti upisano u sudski registar. Punomoćnik mora imati izričito ovlaštenje kada se radi o preduzimanju nekih pravnih radnji (promet nekretnina. oni mogu samo da procjene vrijednost stvari i prava. Osnovni kapital i njegova struktura? Osnivači moraju imati i osnivački kapital. Zajedničkom prokurom smatra se takva prokura koja je data za nekoliko lica da postupaju zajednički.

Na ovo načelo isključivosti firme sud. Nedostatak ovjerenog potpisa čini osnivački akt ništavim. To su organizacione jedinice društva koje obavljaju sve ili neke od djelatnosti društva. Kod dioničkog društva. Sadržaj osnivačkog akta? Osnivački akt mora da sadrži: 1. udjeli ne moraju biti jednaki. Osnivački akt mora biti sačinjen u pisanoj formi.2.djelatnost. Sve što nije uređeno osnivačkim aktom. Prava osnivača društva? Osnivači su osobe koje su donijele osnivački akt i od tada ih tretiramo kao članove društva. dužno je da o tome podnese prijavu kod suda registra kod kojeg je upisano i samo društvo. Kada društvo osnivaju dvije ili više osoba oni zaključuju ugovor i to je osnivački akt. koja mora biti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti. podatke o osnivačima. dovoljno je da se unesu podaci šta čini osnovni kapital i koliko iznosi. To čini punovažnim osnivački akt.o. Kod društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću udjeli su jednaki. Kod izbora firme bitno je da dva pravna lica ne mogu kod istog registra biti upisani sa istom firmom ako obavljaju istu ili sličnu djelatnost.Osnivački ulog (kapital i njegova struktura). Osnivači određuju sjedište osnivačkim aktom. pored navedenog unosi se i šta ta lica unose kao kapital i zavisno od te vrijednosti određuje se njihov udio u društvu. izbor oblika društva u kojem se organiziraju sa označenjem njegove firme i sjedišta.Bijeljina.Banja Luka. ime osobe koja zastupa (ako je moguće) i ime osobe koja je ovlaštena da podnese prijavu za upis u sudski registar. Unošenjem imovine osoba Stranica 182 od 248 . registar pazi po službenoj dužnosti.odluka.o. koji se može izraziti u razlomcima ili procentima.5. a koliko će koji osnivač imati dionica zavisi od visine kapitala koji je unio u društvo. a potpisi osnivača ovjereni u skladu sa zakonom. dakle ako ima sjedište u Sarajevu ne može imati tu i podružnicu. Nadležni registarski sud određuje se prema sjedištu društva i to privredna odjeljenja osnovnih sudova u sjedištu Okružnih sudova. Udio ne mora biti jednak kod d.Zaštiti životne sredine. dakle strogo je formalan.Trebinje) Šta je firma društva? To je ime pod kojim društvo posluje i dužno je u svom poslovanju da u korenspodencij koristi tu firmu koja je upisana u registar. Ako društvo osniva jedno lice. tj.d.Doboj. Kod k. uređuje se statutom. U osnivački akt se unosi 4. Ako neko posluje pod tuđom firmom može mu se presudom naložiti brisanje te firme i obavezati ga na naknadu štete. ali izvan njegovog sjedišta. Kada društvo ima podružnice. Uz firmu se uvijek unosi i sjedište društva. vrijednost unesenog kapitala izražava se brojem dionica čija nominalna vrijednost ne može biti niža od 10 KM. Ako društvo osniva više lica. na prijavi se označava i čas kada je primljena upravo zbog određivanja firme (ukoliko više osoba podnese zahtjev za istu firmu – pravo prvenstva). Unutrašnja organizacija društva? Društvo može imati svoje podružnice (dio preduzeća-član23 ZOP-a) . (Sokolac. Podružnica u pravnom prometu nastupa u ime i za račun društva. a mogu se urediti i neka druga pitanja u skladu sa zakonom.Treba da sadrži i odredbe o 6.3. Po zakonu o upisu u registar. Lice koje bude ovlašteno da preduzima pravne poslove i radnje u podružnici upisuje se u registar. Sud sjedišta je dužan da o upisu podružnice obavijesti sud registra na čijoj teritoriji se podružnica nalazi. To su bitni sastojci osnivačkog akta.Firmu i sjedište preduzeća.

D. se to može propisati statutom.o.o.n. Ako ih ne ponudi u skladu sa zakonom. pravo na sudjelovanje u ostvarenoj dobiti. osnivač ne može pristupiti prodaji svog udjela.u pravno lice prestaje vlasništvo nad tom imovinom i ona postaje imovina društva.o. a ako je osnivač pravna osoba. mora da ima i odbor za reviziju. Svi udjeli su u prometu. iznosi 100. Ako imaju kapital viši od milion KM. Osoba se može prihvatiti nasljeđa a da pri tome ne želi pristupiti društvu. a kod d. dovoljne je pismena izjava o pristupanju društvu koju su prihvatili ostali osnivači.o. Kod d.o. Pitanje. Po ZIP-u udio osobe u društvu može biti predmet pljenidbe i prodaje za obaveze te osobe a ne društva. Pravosnažno rješenje o nasljeđivanju i određivanje nasljedničkog djela je osnov pristupanja nasljednika društvu. a ne imovinom koju je unio u društvo. pravni sljednik preuzima taj udio. Nasljednici se po pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju izjašnjava da li će postati članom društva ili da traži samo isplatu svog udjela. ona postaje vlasništvo društva.o.ako ima više od 50 akcionara.). Nadzorni i upravni odbor obavezno mora imati društvo kapitala samo ako ima više od 100 zaposlenih a a. a kod d. Kako se upravlja jednim društvom? Društva imaju skupštinu (d.d. koji su odgovorni za poslovnu politiku društva. osnivači njima mogu raspolagati. i d. pravo raspolaganja sa svojim udjelom.o. Neposredna prava su: pravo na upravljanje. a postoji mogućnost da se upravljanje i odlučivanje prenese na jednu osobu. Postoje neposredna prava i izvedena prava. Moguće je istupanje iz društva. dakle mora postojati konsenzus. pravo istupanja iz društva. Kada osnivač unese imovinu u društvo. član društva je dužan prvo ponuditi ostale članove društva da oni izvrše otkup njegovog dijela. On može raspolagati svojim udjelom. postoje dionice sa i bez prava glasa. Skupštinu dd čine svi dioničari. Kada je osnivač društva pravno lice pa u tom licu nastupe određene statusne promjene onda na njeno mjesto stupa pravni sljednik. Kod prodaje udjela ostali članovi imaju pravo preče kupnje. nije ništav). a broj glasova jednog člana zavisi od njegovog udjela. Kod d. ostali osnivači mogu tražiti da se ugovor kojim je udio prodat trećem licu poništi (dakle ugovor je rušljiv.D.da li bi maloljetna osoba mogla biti član društva? Mogla bi biti član pod određenim uslovima ali ne bi mogla biti osnivač. Pristup predpostavlja da se osoba pridružuje već postojećim članovima društva.o. a isto tako i pristupanje društvu.s.o. a od imovine koja ostane nakon podmirenja povjerilaca i obaveza ostatak se raspodjeljuje među članovima srazmjesno njihobim udjelima. Ukupan broj glasova u d. njemu će se iz udjela ostavioca u društvu isplatiti dio koji mu pripada. U prvoj godini od osnivanja d..4 ZOP-a). Kod ortačkog društva zajednički odlučuju. Stranica 183 od 248 . broj glasova zavisi od udjela. Moraju dokazati stvarnu namjeru da će oni pod istim uslovima ponuđenim trećem licu izvršiti kupovinu. i sud od njih kao garanciju može tražiti polaganje depozita.d. Promet se ne može vršiti kada postoji pravo preče kupovine. Društva imaju još upravu kao izvršni organ koju čine zastupnik i odbor izršnih direktora koji se određuje statutom preduzeća (član 60.o.d.o. Udio u društvu se može se nasljeđivati. naravno ako to žele. Ostali članovi društva će odlučiti da li će izmjeniti osnivački akt ili će društvo prestati.

a društvo koje se podjelilo prestaje kao pravni subjekt. nastaju dva nova subjekta. Kod pripajanja 1 ili više društava trećem društvu prenose imovinu pripojenja. nastaje novo društvo a prestaće društva koja su se spajala. a komanditno u komanditno na dionice. U obrnutom slučaju. Za taj prestanak mora postojati određena isprava (odluka skupštine i sl.d.o. dakle potrebno je podnijeti prijavu da se upišu u sudski registar.o. Zakon poznaje tri slučaja: 1. onda se dionice po njihovoj nominalnoj vrijednosti preračunavaju u udio. Svim statusnim promjenama mora da prethodi odluka kod svih subjekata koji će vršiti promjene. Ako se dva ili više društava spoje u jedno.o. Kod ovih promjena se vrsta društva ne mijenja. Kada se jedno društvo pripoji drugom društvu. ako najviši organ određen osnivačkim aktom ili statutom ne vrši svoje ovlasti tj ne sastaje se duže od 2 godine. a to svojstvo može da izgubi kada to bude upisano u sudski registar.d. odnosno brisanje onih koji su prestali. mijenja u d.o. Likvidacija je sudski postupak nad imovinom društva. udjeli će se izraziti u određenom broju dionica sa određenom nominalnom vrijednosti. Kada se postupak likvidacije okonča i donese rješenje može se vršiti brisanje društva iz registra. Oblik društva mogu mijenjati ortačka društva i promijeniti oblik u d. Zavisno od vrste promjene vršit će se upis novih subjekata. Statusne promjene su: • društvo se može podijeliti na dva ili više društava. Ako d. pripajenjm će ono prestati.). i Stranica 184 od 248 . Kada se društvo dijeli na dva tada se vrši prenos imovine i obaveza na nova društva.Statusne promjene bez unovčavanja imovine: Društvo može da vrši statusne promjene. Akt o podjeli donosi skupština i on je osnova da se podnese prijava za upis 2 nova subjekta i prijava za brisanje prethodnika. Imovina ovih društava se prenosi na novo društvo. ali bez unovčavanja imovine. Kada društvo prestaje? Kada izgubi svojstvo pravne osobe. U tom slučaju mora se provesti postupak likvidacije. Međutim. Društvo može prestati i odlukom suda. • mogu se spojiti dva ili više društava u jedno i • može se jedno društvo pripojiti jednom društvu.o. mijenja vrstu pa će biti d. ako mu je oduzeto odobrenje za rad a prema posebnim propisima je neophodno ili ne postoje više zakonski uslovi za postojanje društva u obliku u kojem je osnovano.o. ako se d. Dioničko društvo može da izvrši promjenu u d. One su i jedan od razloga za prestanak društva. Ona su njegovi pravni sljednici i solidarno odgovaraju za njegove obaveze. Sve ove promjene moraju biti izvršene i u sudskom registru. i obratno. Subjekat na koga je prenesena imovina egzistira i dalje kao pravno lice a rješenje o pripajanju je osnov podnošenja prijave za brisanje pripojenih društava i treće na koje je prenesena odgovara za obaveze pripojenih društava nastale do trenutka pripajanja. Provodi se da bi se osiguralo izmirenje obaveza društva (radi zaštite povjerilaca). Kada se jedno društvo dijeli na dva. statusna promjena može da se vrši i na način da se mijenja oblik društva. Društvo može biti osnovano na određeno vrijeme. pa će razlog za njegov prestanak biti istek vremena.d. 2.

vodi postupak stečaja dostavljaju registru rješenje o pokretanju Stranica 185 od 248 . I kod komaditnog društva društvo odgovara svojom imovinom. sjedišta. osim kada je zakonom propisano da za obaveze društva odgovaraju i članovi solidarno svojom cjelokupnom imovinom. načelo konstitutivnosti – trenutkom upisa u registar faktičke činjenice postaju pravne i time se konstituišu neka prava koja će djelovati i prema trećim osobama (16. Pravosnažna presuda kojom je izrečena zabrana rada je osnov za prestanak društva.o. dan od objavljivanja u SNFBIH. npr. Pored upisa postoje i zabilježbe. privremene mjere itd. Nadležni organi koji npr. statusne promjene i uvijek se vrši upis svih onih promjena koje su značajne za pravni promet (promjena zastupnika. ako ne ostvaruje prihode. po kojem sud odlučuje o upisu u registar. Registar društava (SN FBIH 27/05. prokurista. članovi ne odgovaraju svojom imovinom. Komanditori odgovaraju u visini svog udjela. Sud takvu presudu po službenoj dužnosti dostavlja registru privrednog odjeljenja osnovnog suda u sjedištu Okružnog suda da se pokrene postupak stečaja ili likvidacije. Tek po okončanju postupka može se donijeti rješenje o brisanju tog društva iz registra. načelčo istinitosti. Šta se upisuje u registar? Upisuje se osnivanje. Zabilježiti se može da je postupak stečaja ili likvidacije pokrenut. zabrana obavljanja određene djelatnosti. načelo jednoobraznosti registracije za sve poslovne subjekte i načelo formalnosti a to znači da svi registracijski obrasci imaju propisnu formu.o. Trećim osobama to daje informaciju o nekim postupcima ili stanjima u pravnoj osobi. zabrana obavljana svih djelatnosti ili u pretežnom djelu. Prestanak može biti utvrđen i drugim zakonom. osim ako traži prepis isprave. U stečajnom postupku ako dužnik nema dovoljno imovine ni da pokrije troškove stečajnog postupka može to biti jedan od osnova za brisanje subjekta iz registra. odgovara se za obaveze društva imovinom društva. a komplementari odgovaraju i svojom imovinom neograničeno solidarno. načelo obaveznosti iz kojeg proizlazi obaveza poslovnih subjekata da izvrše upis u registar. Registar ne vrši zabilježbe sam.). krivični zakon kod odgovornosti pravnih osoba. a suprotno se može dokazivati. dioničari ne odgovaraju za obaveze društva. s tim da društvo može dokazivati da je treće lice znalo i prije isteka ovog roka). prestanak. tada zainteresirana osoba može tražiti da sud utvrdi prestanak društva.o tome će se donijeti odluka. vanparničnog. Odgovornost društva za obaveze? Svako društvo odgovara za svoje obaveze imovinom društva. O svemu ovome sud donosi rješenje. One su obavještavajući upis. Registar je javna knjiga koji je uređen na više načela: načelo prvenstva.nadležni sud ne može odbiti urednu prijavu. moguća povezivanja. SL BIH 42/04). Upis je obavezan. načelo oficijelnosti.. U d. načelo javnosti koje osigurava svakom ko ima pravni interes da izvrši uvid u podatke i činjenice koje su upisane u registar i da zatraži prepise tih upisa. Mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti može također biti osnov za pokretanje postupka likvidacije. visina kapitala. načelo zakonitosti.. odgovara društvo svojom imovinom. Prije svega ovim zakonom se uređuju pravila postupka. a zatim slijedi javno objavljivanje. Kao sankcija je predviđeno prestanak pravne osobe.3. ali se pravni interes ne mora dokazivati.d. načelo istinitosti koje polazi od toga da su svi podaci i činjenice upisane u registar istinite. Ortačko društvo odgovara imovinom društva i svaki član odgovara svojom imovinom. Za obaveze d.

povećanje kapitala itd. ovlaštenja lica za zastupanje. i kada vrši upis i kada se odbija upis. predmet upisa (osnivanje.postupka i na osnovu toga se vrši zabilježba. Iz čega se sastoji registar? Registar se sastoji iz glavne knjige i zbirke isprava. Sud donosi zaključak ako ocijeni da je podnositelju prijave potrebno naložiti da dopuni neke podatke i sl. Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku. Materijalni uslovi su: da li je zahtjev za upis u skladu sa zakonom. Rok za žalbu je 8 dana. Formalni uslovi su: sud ispituje da li je prijavu podnijela ovlaštena osoba. koja se vodi odvojeno za svako pravno lice. Sud će odmah upozoriti na situaciju ako već postoji firma sa istim imenom i odrediti rok od 15 dana za promjenu firme. osnivačima. U postupku odlučivanja u prijavi primjenjuju se pravila propisana zakonom o reghistraciji privrednih subjekata. Inače uvijek donosi riješenje. visina kapitala. može zaključkom naložiti da se ovi nedostaci otklone u odgovorajućem roku. sjedištu. Koje se isprave moraju priložiti prilikom svakog upisa određeno je zakonom. Sud provjerava identitet podnosioca prijave. Koji je sud merodavan za vođenje registra? Općinski sud u sjedištu kantona je mjerodavan za vođenje registra. dužan je da sačini obrazloženje tog rješenja. sud će odbiti prijavu. da li su opći akti podnosioca prijave u skladu sa zakonom. djelatnosti sa šiframa. Troškove upisa snosi osoba koja je podnijela prijavu. Ti podaci su: o firmi. dan i čas prijema prijave da bi se osiguralo pravo prvenstva. koje se takođe upisuju u registar. prijavu neće odbaciti nego će je ustupiti mjerodavnom sudu. sud će prijavu odbiti. Odluka suda je rješenje pošto se radi o vanparničnom postupku. Kada može doći do promjene mjerodavnog suda? Ako pravni subjekat mijenja sjedište. Ona može biti predata elektronskim putem. a u nedostatku nekih propisa primjenjuje se ZPP. da li su korišteni propisani obrasci.). Ako sud utvrdi da nedostaje bilo šta od ovoga. U tom slučaju. Kada vrši upis. identifikacioni broj. sve što prethodni sud ima će se dostaviti mjerodavnom sudu. a za pravnog subjekta onaj na čijem području pravni subjekat ima sjedište. isključivost firme i da li je uplaćena taksa i utvrđuje da li su priložene isprave koje su potrebne za taj upis. rješenje ne sradži obrazloženje. da li su podnesene odgovarajuće isprave i da li imaju odgovarajući sadržaj. Svaki privredni subjekt može imati poslovne jedinice – podružnice. Ako osoba koja je upućena da promjeni firmu to ne učini u ostavljenom roku. Ako sud koji primi prijavu nije mjerodavan. i tada će odlučiti da li će izvršiti uspis Stranica 186 od 248 . poreski broj. Koji se opći podaci upisuju u registar? Osnovne činjenice i podaci koji se upisuju u registar su propisane zakonom. spajanje. u sumnji može održati ročište i o tim činjenicama raspraviti sa strankama. Sud da bi zaista utvrdio da li su ispunjeni materijalni uslovi. Postupak po prijavi? Prijava se podnosi na propisanom obrascu. Protiv rješenje kojim je izvršen upis pravo na žalbu ima svako lice koje ima pravni interes (da su mu povrijeđena neka prava). Prema pravilima izvršnog postupka vršiće se zabilježba nad imovinom pravnog lica nad kojom se ima provesti izvršenje. Ovlaštena osobu može prijavu predati neposredno ili putem punomoćnika (punomoćnik za predaju). a određen je i obrazac u koji se ti podaci upisuju. udjeli. a kada odbija upis.

U protivnom. Rješenje o upisu je sastavni dio same prijave (formulara) i sudija ga samo potpisuje. privredna komora. Prvostepnu odluku može izmjenit i sam registracijski sud po pravilima vanparničnog postupka. Ako je privredni subjekt brisan. (27/05 SN FBIH – Zakon o upisu u registar) DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU (DNSO) Ovo se smatra durštvom osoba. Dopuštena je samo žalba. Rok za žalbu ovim licima teče od dana saznanja za upis (15 dana). a protiv zaključka nije dozvoljena žalba. poreska i carinska uprava i finansijska policija također mogu tražiti brisanje privrednog društva iz registra u okviru svog resora. u skladu sa žalbom. Nema mirovanja postupka. U postupku upisa u registar sud odlučuje rješenjem. Ako odbija upis.ili prijavu odbiti. Sud može brisati po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. Prvostepeni sud ispituje je li žalba dopuštena. Brisanje iz registra vrši mjerodavni sud u slučaju ako se radi o neosnovanom ili neutemeljenom konačnom upisu. Žalba se izjavljuje u roku od 8 dana. a podnosilac je nije izvršio u ostavljenom roku. Ako je zaključkom sud naložio neku radnju. statistički zavod itd. a subjekt nije u propisanom roku uskladio te uvjete sa zakonom. posljedice ne nastupaju upisom već objavom u Sl. blagovremena i izjavljena od ovlaštenog lica. Da li se može povući prijava za upis u registar? Da. a može i sud po službenoj dužnosti. kad je nakon donošenja rješenja o upisu došlo do izmjene uslova za registraciju. Brisanje se može tražiti ako je upis izvršen bez odgovarajućih dokumenata. radi se samo o razjašnjenju. i u drugim opravdanim situacijama (što je uvijek fatktičko pitanje). a ne o utvrđivanju činjenica. ali da ne vrijeđa prava trećih lica. Nije bitan kapital već osobe. Rješenje kojim se vrši upis sud nije dužan obrazložiti. Sud ima obavezu da o svakom izvrešniom upisu obavijesti mjerodavno poresko tijelo. Brisanje može zahtjevati svako ko ima pravni interes. odbaciti. kao i komanditno društvo. a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja u službenim novinama. Ne može mijenjati svoj oblik. Rješenje suda koji je završio postupak stečaja ili likvidacije je temelj za brisanje subjekta. Stranica 187 od 248 . Organi unutarnjih poslova. sud će donijeti rješenje da obustavlja postupak. odbiti ili odluku preinačiti. u roku od 15 dana od dana saznanja za upis ili 90 dana od dana objavljivanja u službenim novinama. a ako upravlja postupkom i ne rješava o upisu tada donosi zaključak. To nije ročište kao u ZPP. Ovdje nema presuđene stvari. ako je osoba jednom odbijena može podnijeti ponovo prijavu čim ispuni zakonske uslove. carinsko tijelo. spis sa žalbom dostavlja drugostepenom kantonalnom sudu koji može žalbu uvažiti. kao ni povraćaj u pređašnje stanje. ali do pravosnažnosti rješenja (vanparnični postupak!). Odlučuje sudija pojedinac. obrazloženje je obavezno. a nije revizija i ponavljanje postupka. a o tome se obavještavaju i određeni subjekti. a u drugom stepenu vijeće. PIO. Ako je povučena. Kada je završen žalbeni postupak tada je upis pravne osobe postao pravosnažan. sud rješenjem odbija upis i tada se stranka može žaliti pa na taj način dovesti u pitanje i sam zaključak. Pravo na žalbu ima podnosilac zahtjeva za upis i lica koja imaju pravni interes.Gl. po pravosnažnosti rješenja o brisanju se to objavljuje u službenim novinama.

zato što komplementari odgovaraju neograničeno solidarno. Na ovo društvo primjenjuju se odredbe zakona koje se odnose na dnso. Ovo društvo može se transformisati u komanditno društvo na dionice. I pristupanje i istupanje se uređuje ugovorom. Izmjene i dopune ugovora vrše se saglasnom voljom stranaka. a drugi odgovaraju samo do iznosa uloga koji su upisani u registar – komanditor. pravima i izvršenim uslugama utvrđuje se ugovorom o osnivanju. i dobit i gubitke dijele na jednake dijelove. njihovi udjeli u društvu su jednaki. stvari. ali se ugovorom o osnivanju može urediti da pojedini član može svoje pravo upravljanja prenijeti na drugog člana društva. Član ovo svoje pravo može prenijeti i na osobu koja nije član društva uz saglasnost ostalih članova. solidarno cjelokupnom imovinom i to je komplementar.I društva osoba moraju imati kapital. Ugovorom se određuje da li odlučuju svi članovi ili je dovoljna njihova međusobna saglasnost za preduzimanje određenih poslova. ako je nešto ostalo.. Može doći do promjene u pogledu ovoga tokom poslovanja društva. Kod fizičke osobe zavisi da li će se nasljednici prihvatiti članstva u društvu. s tim da su dužni naljedniku isplatiti naknadu u novcu onoga što je njegov prednik unio u društvo. Kako su njihovu udjeli jednaki. prava i izvršene usluge. Ako nasljednici prihvate članstvo. Stranica 188 od 248 . Ovo društvo se osniva ugovorom o osnivanju koji obavezno sadrži podatke o osnivačima (ime. ali će visina temeljnog kapitala zavisiti od njihove volje. To je takvo društvo u kojem jedan ili više članova za obaveze društva odgovara neograničeno. sjedište. Druga je pravna situacija ako je član društva fizička osoba pa umre ili pravna pa prestane stečajem. Minimalni kapital nije propisan. oni stupaju na mjesto svog predhodnika i zadržaće njegov udio i to je jedini slučaj da se udio može dijeliti na više udjela (ako ima više nasljednika koji nasljeđuju udio). Osniva se ugovorom u kome mora da stoji firma i sjedišre društva. društvo će prestati ili izvršiti izmjenu ugovora o osnivanju. Kada dva ili više lica neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom tada postoji dnso. Ako ne pristupe društvu. a samo jedan prihvata članstvo. i tada je društvo postalo vlasnik te imovine. ali nije dovoljno da se samo prihvate nasljedstva nego treba i da daju izjavu da pristupaju društvu. Ono što su članovi unijeli u društvo postaje imovina društva. Ako ima više nasljednika. Pravo upravljanja društvom ima svaki član društva i to je njegovo i pravo i obaveza. a društvu može pristupiti novi čaln. U skladu s tim i prijavu za upis u registar potpisuju svi članovi društva. U ovo društvo mogu unositi novac. Članovi društva imaju pravo i da im se isplati preostali dio srazmjerno njihovom udjelu. Isto je i kod odlučivanja. Ovo ovlaštenje se može opozvati. To je društvo od min dva člana: jednog komanditora i jednog komplementara. adresu. nakon provedenog postupka likvidacije. KOMANDITNO DRUŠTVO (KD) Društvo osoba kojem nije propisan iznos minimalnog kapitala. Zastupanje društva vrše svi članovi. ukoliko nisu drugačije odredili ugovorom.. Kako je njihova odgovornost neograničeno solidarna. Vrijednost uloga u stvarima. Član društva može istupiti iz društva. ostali imaju pravo na srazmejran dio naknade. O promjeni odlučuje skupština a za neke oblike društva potrebno je odobrenje registra vrijednosnih papira.). Član društva može raspolagati svojim udjelom uz saglasnost svih članova društva.

o. Društvo zastupaju komplementari ako ugovorom nije određemo drugačije. a može i više. a potpis vlastodavca na punomoći mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. djelatnost društva u skladu sa klasifikacijom djelatnosti. Dobit se dijeli na dobit za komanditore i dobit za komplementare. iznos kapitala u novcu ne može biti manji od zakonom propisanog. visina i vrsta udjela i djelatnost. Društvom upravljaju komplementari (komanditori učestvuju u dobiti. ali uz saglasnost svih članova. Ako društvo osniva jedna osoba osnivački akt je odluka osobe. ali imaju pravo uvida u poslovne knjige). Po formi i sadržaju i ugovor i odluka moraju biti u pisanoj formi. Statut ne mora postojati u trenutku podnošenja prijave za upis u registar. firmu i sjedište društva. prava i novčana vrijednost svakog). Dio dobiti koja je namjenjena komanditorima dijeli se srazmjerno njihovim udjelima. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (DOO) Doo je društvo kapitala koje može osnovati jedna osoba. Ako se društvo osniva na određeno vrijeme i trajanje tog vremena akt o osnivanju mora sadržavati. ali ako se ista unose. imenovanju lica koje će biti zastupnik ili lica koje će biti ovlašteno da podnese prijavu za upis u registar.000 KM). ali svaki osnivač može imati samo jedan udio u društvu. D. Mora da sadrži osnovne podatke o članovima društva.o. Osnivački akt društva je ugovor kada društvo osnivaju dvije ili više osoba. ima statut koji su osnivači dužni donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana upisa u registar. Iz ugovora mora de se vidi koji su članovi društva komanditori a koji komplementari. Članovi društva mogu da mjenjaju odredbe ugovora. Ako društvo osniva više osoba kapital društva je podijeljen na udjele koji se izražavaju razlomcima ili procentima. način povećanja kapitala. Udjeli osnivača društva mogu biti različiti. komanditor može zastupati društvo samo ako ima posebno ovlaštenje društva. Akt sadrži i odredbe o pravima i obavezama članova društva. a ostatak imovine dijeli se među članovima društva srazmjerno omjeru za raspodjelu dobiti.ime i prezime i prebivalište osnivača. U slučaju likvidacije ovog društva. i fizičkih i pravnih lica. stvari. formiranje poslovodnih organa (uprave). Stvari i prava se moraju unijeti u društvo prije nego je upisano u registar. Prijavu za upis u registar potpisuju svi članovi društva. Ovo društvo je društvo kapitala i zakonom je propisan minimalni iznos osnivačkog kapitala (2. Osnivačkim aktom može se odrediti i obaveza članu društva da u korist društva izvrši određenu činidbu čija se vrijednost može novčano izraziti i to bi tada bio njegov udio. Prijavu za upis u registar dužna je da podnese osoba Stranica 189 od 248 . pristupanje društvu. a vrijednost pojedinačnog uloga ne može biti manja od 100KM. kasnije će notari da ga i sačinjavaju i ovjerqavaju. U slučaju smrti jednog komplementara ili komanditora neće prestati društvo osim ako je odnos bio 1:1. u novcu. a potpisi osnivača ovjereni u skladu sa zakonom. Zakon dopušta mogućnost da ugovor potpiše i punomoćnik koji ima izričito punomoćje za potpisivanje ugovora. Šta treba da sadrži akt o osnivanju? Osnivači sami sačinjavaju osnivački akt a ovjera treba biti u sud. način prestanka članstva i učešće u raspodjeli dobiti. iznos osnovnog kapitala i njegovu strukturu (novac. komanditori imaju pravo prvenstva na povrat uloga. Statutom se definiraju način upravljanja. U ovo društvo se mogu unositi stvari i prava. O omjeru u kojem će sudjelovati u raspodjeli dobiti se određuje ugovorom.

Član društva može istupiti iz društva. Odluka o isključenju dostavlja se u pismenom obliku sa razlozima isključenja i član u roku od 30 dana može tražiti sudsku zaštitu. Udio člana može biti i predmetom izvršenja za njegove obaveze prema nekim trećim licima sa kojima je u dužničko. a razlozi za isključenje se unaprijed određuju osnivačkim aktom i statutom. Nsljeđivati se može udio bez ikakvog ograničenja zato što je član društva u društvo unio svoju imovinu. Svaki član ima jedan udio koji je srazmjeran učešću njegovog udjela u temeljnom kapitalu. znači članovi posredno odgovaraju do visine svojih udjela. U društvu koji nema nadzorni odbor. Ako je ove odredbe povrijedio. Ne moraju biti članovi društva. Ta osoba treba uz prijavu dostaviti dokaz o uplati osnovnog kapitala i procjenu stvari i prava koje se unose u društvo kao i spisak članova. Potpisivanje prijave za upis u registar se ne može prenijeti na drugog – to je ovlaštenje zakonom izričito propisano za zastupnika ili članove društva.o. osim u slučaju kao ima više od 10 osnivača i osnovni kapital veči od 1 milion KM. Ovaj udio se može dijeliti na idealne dijelove što odgovara ako nasljeđuje više nasljednika. U tužbenom zahtjevu se mora naznačiti da se traži da se ugovor poništi. Skupštinu društva čine članovi društa i ista ima ukupno 100 glasova. Prenos udjela smatra se završenim kada se upiše u knjigu udjela. U prvoj godini od osnivanja društva član ne može raspolagati svojim udjelom na ovaj način. I kod istupanja i kod isključenja član ima pravo da mu se isplati njegov udio po tržišnoj vrijednosti na dan kada mu je prestalo članstvo u društvu.o. Pravo preče kupovine uvijek mora biti određeno zakonom. Ovo se naravno ne odnosi na nasljeđivanje jer se ono ne može ograničiti. Udjeli u društvu su prenosivi – članovi mogu raspolagati njima na način koji je u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom. ugovor sa trećom osobom je rušljiv. mogu biti imenovani. Društvo ima upravu i ona vrši poslovanje i zastupanje društva.koja je za to određena osnivačkim aktom. ne mora imati nadzorni odbor. dva ili više lica. Član društva koji ima namjeru da prenese svoj dio dužan je istim pismenom ponudom sa označenim udjelom i cijenom ponuditi ostale članove. član je slobodan da svoj udio pod istim uslovima proda trećoj osobi. Kako odgovaraju članovi društva? Za obaveze društva odgovara društvo. Onaj ko je kupio i ko je prodao su tuženi i smatraju se jedinstvenim suparničarima.povjerilačkim odnosima. D. Ne mogu prenositi ugovorom 1 godinu nakon osnivanja društva. Istekom roka. a svaki osnivač ima broj glasova srazmjeran visini svog udjela u društvu. Upravu može činiti jedno. a šutnja ostalih članova u ostavljenom roku se smatra odbijanjem. pa to čini njegovu zaostavštinu. Kada uprava ima više članova osnivačkim aktom ili statutom se određuju njihova prava i obaveze. Kod ovog društva je u slučaju prenosa konstituisano pravo preče kupovine u korist osatlih članova društva kada član za života raspolaže svojim udjelom. a može mu pristupiti i novi član. svaki član ima pravo da vrši nadzor i u ostvarivanju tog prava ima pravo da traži uvid u sve ono što Stranica 190 od 248 . Organi upravljanaja u d. Član takođe može biti i isključen iz društva.o. ali isto u slučaju i ako član hoće da prenese samo jedan dio svog udjela na treću osobu.o. Osoba koja se poziva na ovo morala bi pokazati stvarnu i ozbiljnu namjeru da kupi udio pod istim uslovima pruženim trećoj osobi i od nje bi se moglo tražiti polaganje kupovne cijene.

za to je potrebna 2/3 većina glasova skupštine. nego samo izjava novog člana. odlukom suda ( ako skupština nije održana 8 mjeseci. Radi obavještavanja povjerilaca jer im društvo garantuje izmirenje obaveza. i da je sačinjena u pisanom obliku i da je saglasna sa osnivačkim aktom i statutom. podjelom .postavlja ga likvidacioni sud.d. LIKVIDACIJA Donošenjem zakona o likvidacionom postupku propisano je da se ovaj postupak vodi u sudu. odlukom skupštine. reviziju mogu da vrše svi članovi .o. Uprava podnosi prijavu komisiji za vrijednosne papire i na osnovu njihove odluke udjeli će se upisati kao dionice u registar vrijednosnih papira. O tome da li će se povećati ili sniziti odlučuje skupština. Ova promjena mora se objaviti u sl.spajanjem. Može mijenjati oblik u d. ali ne prije isteka 2 godine od upisa u sudski registar. Nadležan je isti sud kao i za stečaj a to je osnovni sud u sjedištu okružnog suda tj njegovo privredno odjeljenje. Udjeli će biti iskazani u dionicama. gl.). Može se vršiti povećanje iz rezervi ali ne može na način da se rezerve smanje ispod zakonskog minimuma.Osnovni kapital se može smanjiti na osovu odluke skupštine ali ne ispod zakonom propisanog iznosa. Novi udjeli se unose i tako da društvu pristupa novi član. utvrdiće se njihova nominalna vrijednost koja ne može biti ispod zakonskog minimuma. Povećati se može uplatom ili uvođenjem novih uloga. Razlozi: .kada je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnostizastupnik je dužan da pokrene likvidacioni postupak .po pravilu on je dosadašnji član uprave) vrši se popis imovine i povjerilaca na kraju slijedi unovčavanje imovine (nekada djelimično nekada u cjelini) ako se prije unovčavanja Stranica 191 od 248 .odlukom skupštine . Društvo prestaje. ako su potraživanja povjerilaca veća od osnovnog kapitala i kada se završi stečajni postupak diobom stečajne mase) odluka o prestanku dostavlja se sudu najkasnije 8 dana kako bi sud mogao donijeti rješenje o brisanju tog subjekta iz registra. Ovim zakonom se uređuje likvidacioni postupak. bilans stanja i sl.istekom vremena .poništenjem upisa pravnog lica u sudski registar organi likvidacije: likvidacioni sudija i likvidator (slično kao stečajni upravitelj. ako o tome postoji spor osnivači sa najmanje 1/10 kapitala mogu tražiti da sud odredi reviziju. Likvidacija se provodi nad imovinom pravnog lica sa ciljem namirenja svih povjerilaca unovčavanjem imovine pravnog lica. Za pristup novog člana nije potrebna izmjena osnivačkog akta. Društvo može povećavati i smanjivati osnovni kapital koji je upisan u registar. pripajanjem.bi vršio nadzorni odbor da postoji (poslovne knjige. Društvo se može spojiti i pripojiti drugom d. Ranije je moglo i u samom društvu.o. Članovi društva imaju prvenstvo ako se vrši uplata novih uloga. istekom vremena.

djelatnost. Ako se u d. Kod ovog osnivanja ne upisuju se odmah sve dionice. Ako se radi o simulatnom osnivanju nikada neće biti sporno da li je osnivanje uspjelo ili nije (smatra se da je nastalo potpisivanjem ugovora o osnivanju). Svrha osnivačke skupštine jeste da se ocijeni odnosno usvoji izvještaj o osnivanju društva.000KM). ukupni ulozi u novcu ne mogu biti ispod 50. a kod sukcesivnog se to tek vidi na skupštini. firmu i sjedište društva. izdaci likvidatora i nužni troškovi uprave povjerioci preostali dio srazmjerno se dijeli članovima društva zaključivanjem postupka likvidacije rješenje se objavljuje u službenom glasniku FBiH. Kada se radi o simultanom osnivanju društva smatra se da je upis dionica izvršen potpisivanjem ugovora. po pravosnažnosti dostavlja se registracijskom sudu koje onda donosi rješenje o brisanju . Ili mogu u skladu sa ugovorom. Ako se radi o sukcesivnom osnivanju onda se mora odrediti vrijeme i mjesto upisa dionica.ustanovi da imovina nijen dovoljna da se pokriju povjerioci pokrenuće se stečajni postupak. Duštvo može osnovati jedan ili više osnivača. Nominalna vrijednost je ona vrijednost koja se dobije kada se osnovni kapital podijeli na broj osnivača. prvo se namiruju troškovi postupka i sudske takse. Osnivači su obavezno i dioničari dioničkog društva.000 KM a nominalna vrijednost dionice ne može biti ispod 10KM. Ako se unose stvari i prava moraju se izraziti u novčanoj vrijednosti. Prilikom osnivanja dd sve dionice mogu otkupiti osnivači i to je tzv. 50. mjesto i način uplate dionica. a uplata se vrši nakon što je komisija za vrijednosne papire donijela rješenje kojim je utvrdila da je uspjela emisija dionica. Mora se odrediti i ime osobe koja će podnijeti prijavu za upis. prioritetna dionica itd. to je pravo i obaveza lica koja će zastupati dd. Osniva se ugovorom koji u sebi mora da sadrži osnovne podatke o osnivačima. Rješenje komisije kojim se odobrava emisija dionica služit će kao osnov da se može sazvati osnivačka skupština. osnovni kapital koji je propisan zakonom (min. i tek na osnovu toga može se zatražiti da komisija za vrijednosne papire odobri javnu ponudu. a koja se kasnije tokom poslovanja može mijenjati. U akt se unosi sadržaj prava koja proizlaze iz dionica (pravo glasa. ovo pravo ni zastupnik ni lice ovlašteno da podnese prijavu ne mogu prenijeti na treće lice. Ovo je sukcesivno osnivanje društva.gl.d. simultano osnivanje društva. Kada se održi osnivačka skupština tada postoje Stranica 192 od 248 . pored novca unose stvari ili prava. a preostali broj dionica kupuju druga lica na osnovu javne ponude ili tzv. javnog poziva za upis i uplatu dionica (zakonom o vrijednosnim papirima je određeno kako će se izvršiti javni poziv). one su vrijednosni papiri. depozitna banka kod koje će se vršiti uplata dionica. Na osnivačkoj skupštini će se donijeti statut i imenovati nadzorni odbor. Nominalna vrijednost je ona koje se daje dionici u osnivanju.). DIONIČKO DRUŠTVO (DD) To je društvo kod koga je osnovni kapital podijeljen na dionice. to će će biti također objavljeno u sl. jedan broj dionica otkupiti osnivači. Ugovorom se određuje i banka tzv.

npr. Imenovanje uprave vrši nadzorni odbor. Postojanje imovinskog prava inkorporiranog u vrijednosni papir ne mora se dokazivati. Stvarna prava u sebi sadrži konosman. Skupština se saziva kada se primi izvještaj da je emisija dionica uspjela. skladišnica i prenosivi tovarni list Pravo na upravljanje sadrži dionica. Onaj ko ima skladišnicu ne mora Stranica 193 od 248 . Ako je samo skladišnica prenesena indosiranjem na treće lice. U oba slučaja odlučuje skupština. pa onda imalac založnice a uslov za to je protest založnice. a čine je direktor i izvršni direktori. iz dobivene svote prvo bi se podmirivali troškovi skladištara. zaposlenik . Ranije je to regulisao zakon o privrednim društvima. DD ima upravu koja rukovodi poslovanjem i zastupa društvo. Kapital se može povisiti emitovanjem novih dionica koje može biti i putem javne ponude ako odlukom nije uređeno da se dionice prodaju u zatvorenoj emisiji (samo za dioničare) i povećanjem nominalne vrijednosti dionica. Indosiranje je radnja imaoca vrijednosnog papira kojom taj papir prenosi na treću osobu. skladišnica se može prenositi u cjelini indosiranjem i ako je prenijeta u cjelini. Prava koja sadrže vrijednosni papiri su inkorporirana u ispravu (utjelovljena) i zakonit imalac isprave ne mora dokazivati postojanje tog prava. bitni sastojak mjenice i čeka propisan je zakonom o mjenici i zakonom o čeku. a povećanje je bez ikakvog limita. a inodsament je sama izjava o prenosu koja se bilježi na poleđini vrijednosnog papira. ali član odbora ne može biti član uprave. Kada se radi o građanskim pravima koja opredjeljujemo kao imovinska prava vrijednosni papir u sebi ima to pravo inkorporirano i može da sadrži obavezu remitenta na isplatu određene sume novca (to je obligaciono pravo. Za neke vrijednosne papire posebnim zakonom se propisuju bitni sastojci. Smanjenje i povećanje kapitala – smanjenje ne može biti ispod zakonom propisanog minimuma. ček i kreditno pismo). Imalac založnice može od skladištara tražiti da stvari podvrgne javnoj prodaji . ali na teret rezervnog fonda. imalac skladišnice može bez dokazivanja preuzeti robu sa skladišta. Vrijednosni papiri su formalne isprave i uvijek su u pisanom obliku i bitni sastojci vrijednosnog papira uvijek su propisani zakonom.. VRIJEDNOSNI PAPIRI ZOO sadrži odredbe o vrijednosim papirima. zakon propisuje obavezan sadržaj statuta koji se donosi na skupštini. i vrijednosne papire koji u sebi sadrže pravo na upravljanje. npr. a može biti i stvarno pravo. Mjenica. ali se taj fond ne može potrošiti ispod zakonom propisanog minimuma. najčešće to je imovinsko pravo. Vrijednosni papir je pisana isprava koja u sebi sadrži neko pravo i izdavalac te isprave se obavezuje da će ispuniti obavezu koja iz isprave proizilazi osobi koja je zakoniti imalac te isprave.. ili osoba koja ima direktan ili indirektan uticaj u društvu. npr. Obzirom na pravo koje u sebi sadrži vrijednosni papir možemo ih podijeliti u više kategorija: vrijednosne papire koji u sebi sadrže građansko pravo. Odbor za reviziju se formira u dd.uvijeti da se podnese zahtjev komisiji da se društvo upiše u registar emitenata. Dionica osigurava učešće dioničara u skupštini društva. Zakon o likvidaciji (29/03 SNFBIH) – reguliše likvidaciju društva. on ne mora dokazivati skladištaru neki drugi pravni osnov. O svim krupnim stvarima skupština odlučuje na prijedlog nadzornog odbora.

. Dionicom se stiče pravo na upravljanje i dobit. isplatiti određenog dana iznos naveden u obveznici ili u anuitetskom kuponu.dokazivati vlasništvo nad stvarima. ulaznice za kino i sl. U vezi s ovim – berza je dioničko društvo. a onaj ko pokaže ispravu može da ostvari prava koja iz tog papira proizilaze ) i legitimacioni znaci. Dionice. a promet se može vršiti preko brokera (tuđe ime i tuđi račun) i dilera (za svoje ime i svoj račun). Obveznice može da izda Republika Srpska. Obveznica je vrijednosni papir ili isprava u kojoj se njen izdavalac obavezuje da će osobi koja je označnena u obveznici ili po naredbi te osobe ili ako glasi na donosioca-donosiocu. donositelja ili po naredbi.kod registra vrijednosnih papira vodi se elektronski zapis. U smislu ovog zakona vrijednosni papirima se smatraju dionice. D. komercijalne papire (skladišnica. Imalac dionice ne mora posebno dokazivati svoje pravo na upravljanje.D. VRIJEDNOSNI PAPIRI U SMISLU ZAKONA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (39/98 I 36/99 SNFBIH) Vrijednosnim papirima je zakonom propisana forme. a ne zna ko je korisnik. Osoba koja ima konosman ne mora dokazivati da je vlasnik stvari koje su predate na prevoz. Vrijednosni papiri koji glase na ime u pravilu se prenose cesijom. certifikati. Visina dividende ne proizilazi iz dionice i zato se smatra da ona prije svega predstavlja pravo na upravljanje. a opština na osnovu odluke opštinskog vijeća. police osiguranja. kod njih se zna koje izdavatelj. zakonom o mjenici i zakonom o čeku je propisano da su oni vrijednosni papiri. obveznice. Kako će se postupiti u konkretnom slučaju zavisi od toga da li glasi na ime. cesijom i indosiranjem. upisaće broj dionica i njihovu nominalnu Stranica 194 od 248 . Prenosivi tovarni list – ako glasi po naredbi.d. također bez protesta mjenice nema ostvarivanja prava. Vrijednosni papiri mogu se prenositi predajom. Ovaj zakon propisuje emisiju i promet vrijednosnih papira i ko su učesnici u prometu vrijednosnih papira. Temeljem tog ugovora registar će upisati dioničare određenog d. Onaj koji nije prenosiv njime se samo može preuzeti roba koja je data na prevoz. u pripremama nakon održane osnivačke skupštine sa registrom zaključuje ugovor i to je obaveza društva. Sve promjene povodom prometa dionica moraju biti tamo evidentirane. a indosamentom se prenose kada je to izričito propisano zakonom. Imalac založnice se mora saglasiti sa indosiranjem skladišnice. Pored vrijednosnih papira u prometu mogu biti i legitimacioni papiri (željezničke karte. Konosman je vrijednosni papir koji izdaje prevoznik u pomorskom saobraćaju (brodar) osobi čija se roba predaje na prijevoz. Promet ovim vrijednosnim papirima može se vršiti putem berze ili preko ovlaštenih predstavnika. Po ovome zakonu vrijednosni papiri mogu biti isprave ili elektoronički zapisi (dionice – el. Ovaj zakon se ne odnosi na mjenice i čekove. sadržaj i način prenosa tj svi bitni elementi. Emisiju obveznica RS može vršiti na osnovu zakona. a ako su na donosioca prenose se običnom predajom. Zapis u registru). Ako imalac skladišnice želi da je indosira njegov interes je da trećem licu sa kojim je u dužničkopovjerilačkom odnosu preda založnicu. konosman. kreditno pismo).

Agenciji se podnosi zahtjev za izdavanje bankarske dozvole. tu će upisivati i osobe javno pozvane. propisuje pravila prometa vrijednosnim papirima. dozvolu za svaku promjenu u organizaciji banke. osniva se kao dioničko društvo i da bi se osnivala mora da ispunjava određene uslove. U banku se mogu unositi i stvari i prava. Rješenjem utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za emisiju dionica (dakle osnivačima društva dopušta se emisija kod sukcesivnog osnivanja društva) bez toga se ne bi moglo započeti sa postupkom upisa niti uplate dionica. Dozvola obuhvata i imenovanje rukovodećeg osoblja banke. Dužnost mu je da registruje. U postupku osnivanja banke. dozvolu za statusne promjene banke. zaključuju ugovore sa registrom vrijednosnih papira. dozvolu da obavlja određene vrste poslova. Nominalna vrijednost je označena u dionicama i ona se upisuje pri osnivanju društva. a ocjenu tih uslova vrši Agencija za bankarstvo. a uz njega se podnosi: ugovor o osnivanju potpisan od svih osnivača. Postupak stečaja banke je sudski postupak na osnovu Zakona o stečaju.d. BANKE Banka je finansijska organizacija koja se osniva i posluje kao d. Zahtjev podnose osnivači banke. KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE Komisija za vrijednosne papire je institucija RS i ima svojstvo pravne osobe. Smatra se da je pravno valjano izvršen prenos vrijednosnih papira ako je to dostavljeno registru vrijednosnih papira. a mogu i drugi osnivački akti ako je to utvrđeno propisima Agencije. neovisno od toga da li se dionice emituju zatvorenom prodajom ili javnom ponudom. D. Mora se odrediti i depozitna/rezidentna banka kod koje će osnivači vršiti upis i po isteku roka za upis uplatu dionica. To je najniži kapital koji mora biti u novcu.D. Podnose se podaci o kvalifikacionoj strukturi i iskustvu predviđenog nadzornog odbora i uprave banke.vrijednost koja je označena u aktu o osnivanju. odobrava promet vrijednosnih papira kada se radi o inostranim emitentima. Agencija za bankarastvo provodi likvidaciju banke. Ona ima velike ovlasti. Agencija nadzire poslovanje banke i preduzima odgovarajuće mjere i može da ukine datu dozvolu iz razloga propisanih Zakonom o bankama. Agencija je finansijska institucija u RS. nacrt statuta. čuva i održava podatke o vrijednosnim papirima i preko registra se mora vršiti prenos vrijednosnih papira. REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA To je isto dioničko društvo. davanja kredita i drugih bankarskih poslova propisanih zakonom. odobrava emitovanje dionica. ali je bitno da kapital u novcu ne može biti ispod 15 miliona KM. koja obavlja poslove primanja novčanih depozita. a najvažnije su: komisija uređuje uslove i način izdavanja vrijednosnih papira. Osnovni kapital za osnivanje banke je 15 miliona KM. plan i projekcija Stranica 195 od 248 . sa tim da kasnije ta vrijednost može rasti ili opadati. dakle pravno lice izvan sastava banke sa osnovnim ovlastima da izdaje na zahtjev osnivača dozvolu za osnivanje banke. podaci o kapitalu.

a mandat mu može biti obnovljen bez ograničenja. dužno je da prijavu za upis podnese u roku od 30 dana. zastupa i predstavlja banku i odgovara za zakonitost poslovanja.ona je upravni akt i povodom nje se može voditi upravni spor npr ako agencija odbije da izda dozvolu • • • • • na zahtjev banke. strukturu organizacije banke. Imenuje ih Skupština. Te filijale mogu u svoje ime i za svoj račun da primaju depozite. broj i nominalnu vrijednost dionica. Ovo je strogi zakonski rok jer ako prijava nije podnesena u tom roku. Banka ima Odbor za reviziju kojeg imenuje Nadzorni odbor. Upravljanje bankom: Bankom upravlja Skupština.poslovanja koja između ostalog sadrži i vrste predviđenih djelatnosti. Upisuju se u Registar kod Agencije. Banka može imati filijale izvan sjedišta One imaju status pravnog lica i moraju podnijeti zahtjev da dobiju odobrenje za obavljanje poslova na području RS. Skupštinu čine svi dioničari. način rada organa banke. Osnivači. i druga pitanja u skladu sa zakonom. On vrši nadzor nad poslovanjem banke. Organizaciona struktura banke. vrši finansijski lizing. djelatnost. sve u skladu sa ovlastima koje sadrži dozvola Agencije za bankarstvo. Imenuej se na 4 godine. uprava rukovodi poslovanjem. Zakon je uredio način rada Skupštine. Nadzorni osbor u banci sačinjavaju predsjednik i najmanje 4 člana ( a max 6) i ovdje imenovanje može biti bez ograničenja mandata koji traje 4 godine. Bankarska dozvola koju izdaje Agencija nakon uplate osnivačkog kapitala i ispunjavanja ostalih uslova je uslov za upis u sudski registar poslovnih subjekata. Položaj. odnosno. davanje i uzimanje kredita. Nadzorni odbor. prava i odgovornosti direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora. druge vrste kapitala. Svojstvo pravnog lica banka stiče upisom u Registar. Bankarska dozvola uvijek glasi na neodređeno vrijeme i nije prenosiva. Mandat je 4 godine. dionički kapital. lažnih isprava itd. koji obavezno mora da sadrži sjedište. usluge platnog Stranica 196 od 248 . Upravu čini direktor i izvršni direktori i zamjenik direktora kojeg može imenovati Nadzprni odbor. Predstavništva prema Zakonu ne mogu obavljati bankarske poslove. sazivanja (pogledati u zakonu). već samo prikupljati podatke i davati informacije odnosno vršiti prezentiranje banke i njenih poslova. Za imenovanje direktora potrebna je saglasnost Agencije za bankarstvo. Agencija može da ukine Dozvolu. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se i nacrt statuta. ali se može ponoviti. daju kredite. Dozvolom se određuje i djelatnost banke. ako se ne upiše u Registar u predviđenom roku. Djelatnost banke:To su: primanje svih vrsta depozita i drugih novčanih sredstava. ako sami vlasnici banke odluče da likvidiraju banku ako je dozvola data na osnovu neistinitih podataka. Banka može imati filijale i može imati predstavništva. pripajanja i podjele banke ukinuće se dozvola koja je data za tu banku jer se i za statusne promjene traži saglasnost tj dozvola agencije. glasanja. pravo glasa vezano za dionice. i popis vlasnika banke. Direktor predsjedava upravom. Agencija može da ukine datu dozvolu. Odbor za reviziju i Uprava. lice ovlašteno za zastupanje. ako je došlo do spajanja.

Solidarnost kod ugovora u privredi se uvijek pretpostavlja. sav novčani iznos dospjeva za plaćanje po otkazu ugovora. banka ima pravo da otkaže ugovor o kreditu. budući da je banka dužna da izda štednu knjižicu i da na sredstva depozita plaća kamatu. zajmoprimac stječe vlasništvo nad stvari danom predaje iste i u zakonom propisanom roku vraća stvar iste vrste (zamjenjivu. kupovinu i prodaju vrijednosnih papira. Kod ugovora o zajmu može se ugovorati kamata. Ako ga korisnik ne koristi u date svrhe. kod ugovora u privredi zajmodavac može zahtevati kamatu i kada nije ugovorena. kao i uslove davanja. kamate. Uslovi korištenja znače da kredit može biti sa namjenom i bez namjene. odgoda vraćanja. Npr poznato je davanje kredita uz osiguranje vrijednosnim papirima. Ispunjenje novčanih obaveza može se usloviti tj garantovati nekim sredtvom obezbjeđenja. Tako se i depozit kao ulog na štednju smatra formalnim pravnim poslom. a za to je potrebna saglasnost banke. Ugovor o sefu je ugovor kojim se banka obavezuje da stavi na upotrebu korisniku prostor u banci pod posebnim ključem za koji korisnik sefa plaća određenu naknadu. U sef se ne mogu Stranica 197 od 248 . Korisnik kredita može odustati od kredita ako nije započeo da koristi novac koji je predmet ugovora.prometa i prenos novca. Bitan sastojak ovog ugovora jeste da ugovor mora da sadrži novčani iznos kredita. Dakle. a zajmodavac ne može zahtjevati kamatu ako nije ugvoorena. ugovor o tekućem računu i sefu. U slučaju otkazivanja. Upravne poslove iz okvira djelatnosti banka preduzima na osnovu ugovora za koje je zakonom propisana pimena forma. Bankarski poslovi su formalni i ugovori se zaključuju u pisanom obliku. (Ugovor o zajmu kao predmet može imati novac i druge zamjenjive pokretne stvari i to je razlika između ova dva ugovora. ugovor o kreditu za predmet može imati samo novac. propisana je pisana forma. takođe na osnovu ugovora. kupovinu i prodaju strane valute. ako nije isključena ugovorom.. Uslovi vraćanja: način otplate. Namjena kredita obavezuje korisnika kredita da ga koristi u namjenu za koju je dat. Depoziti i štedni ulozi mogu biti po viđenju i oročeni. može otplatiti ugovor i prije isteka roka.. a banka može tražiti naknadu štete. štedni ulog. finansijski managemant i druge poslove. Ako je u pitanju stvar koja se daje po ugovoru o zajmu. Banka se obavezje da će depozit čuvati i postupati u skladu sa nalozima komitenta i uvijek je sa kamatom. Banka je dužna da preduzme mjere osiguranja sefa i nadzor nad njim. Izuzetno. Banka zaključuje takav ugovor sa svojim komitentom koji može biti i fizička i pravna osoba. Banka komitentu daje novčani iznos uz kamatu. Ko otplati kredit prije roka nije dužan da plaća kamate koje bi platio da je kredit vraćao u predviđenom roku. ne mora biti ista ona koju je dobio). daje sve oblike jemstva. osim ako je izričitim zakonskim propisom omogućeno da se za određene namjene daju beskamatni krediti. korištenja i vraćanja kredita. da bi korisniku osigirala one predmete koje je pohranio u sef. Banka može otkazati ugovor i u slučaju ako je njen komitent insolventan i nije u mogućnosti da vraća kreditne rate onako kako dospjevaju. Ugovor o kreditu koji daje banka svojim komitentima: je dvostranoobvezujući i po formi je formalan pravni posao. Kod banke se mogu deponovati i papiri od vrijednosti. ) Bankarski poslovi To su: ugovor o depozitu.

sva ta lica imaju ista prava. vlasništvom u smislu ovog zakona smatraju se: patenti. rezultat rada više lica. Banka koja je po garanciji izvršila isplatu ima pravo tražiti od svog komitenta da joj isplati taj novčani iznos. Zatim ugovor o štednji gdje je štedna knjižica dokaz da je ugovor zaključen.d. Banci treba dokazati da je svoju obavezu izvršio a da novčana obaveza prema njemu nije ispunjena.stavljati predmeti koji bi ugrozili sigurnost banke i drugih sefova. Nositelj prava koja proizilaze iz patenta. Garancija se uvijek daje određenoj osobi i za određeni pravni posao i nije prenosiva (u našem sisitemu). Moralna prava pronalazača. banka tu obavezu ispuniti. bez njenog odobrenja društvo ne može obavljati poslove propisane zakonom i aktom o osnivanju. Treć osoba može tražiti isplatu od banke u slučaju da komitent nije ispunio svoju obavezu. Domaća i strana lica imaju isto pravo na zaštitu (po principu reciprociteta). Banka se obavezuje da će trećem licu izdati bankarsku garanciju. a drugim sistemima se smatra i ispravom koja se može prenositi. Materijalno pravo obuhvata isključivo pravo privrednog iskorištavanja u skladu sa zakonom i pravo na raspolaganje. Banka nikada ne zna šta se nalazi u sefu. dizajna itd. Za stjecanje ovih prava važi načelo prvenstva (jači Stranica 198 od 248 . Ind. Novi oblik proizvoda štiti se industrijskim dizajnom. Bankarska garancija je jednostrani pravni posao uvijek je u pismenom obliku kojim se banka obavezuje primaocu garancije (treća osoba) da će. Garancija se uvijek izdaje za određeni pravni posao i samo se za njega može koristiti. U našem sistemu mogla bi se prenositi samo zajedno sa pravnim poslom za koji je izdata. ind. nalazi se minimalni iznos kapitala koji ovisi od vrste osiguranja koju će društvo obavljati. dizajn. robni i uslužni žigovi. Ako je pronalazak. žiga. (Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju – SN FBIH24/05) Pročitati organizaciju i funkcionisanje agencije za nadzor. žig i geografsku oznaku. Da bi banka dala bankarsku garanciju komitent sklapa ugovor sa bankom. industrijski dizajn i geografske oznake. Banka u izjavi naznači za šta se daje garancija i na koji iznos. a oznaka koja označava geografsko porijeklo proizvoda štiti se geografskom oznakom. Pronalazak je predmet koji se štiti patentom. žig. 29/02) Ovim zakonom uređuje se sticanjem sadržaj i zaštita prav aindustrijskog vlasništva. Posebnu ulogu ima agencja za nadzor . Društva koja će obavljati osiguranje u privatnom osiguranju osnivaju se kao uzajmna društva ili d. za slučaj da njen komitent ne ispuni svoju obavezu prema korisniku garancije. Postoji još ugovor o tekućem računu sa fizičkim ili pravnim licem preko kojeg ona vrše transakcije. u članu 50. autora i drugih stavrala za ova 4 oblika jeste da bude označen u prijavi koju podnosi Institutu u svim isprava koje se odnose na patent. Ove garancije su uobičajene u prometu robe. INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO Zakon o indusrijskom vlasništvu u bih (SG BIH 3/02. priznavanjem i registracijom kod nadležnog instituta (Institut za standarde i mjeritaljestvo BiH) stiči matreijalna i moralna prava. koja ima svojstvo pravnog lica.. Žigom se štiti znak koji je podoban za razlikovanje robe ili usluga.

Tužbom se može tražiti i pobijanje priznatih prava (nekom drugom licu). promet. Povodom ovakvih ugovora nastaju privredni sporovi. Ovim ugovorom ne gubi se autorstvo samo se ustupa iskorištavanje uz naknadu. Ova prava su prenosiva i mogu se nasljeđivati. Ako to propusti nema pravo na zaštotu koja je obezbjeena putem suda. Zakon upućuje na ugovor o licenci gdje je predmet iskorištavanje patenta. Trajanje prava po upisu u registar: .10g .20g . Trajanje ovih prava je u pravilu 10 godina i nosilac prava je dužan da ovo obnovi po proteku roka.tužba za priznavanje autorstva ( ova tužba se podnosi dok traje patent ili žig . U slučaju povrede. Institut ima svoj službeni glasnik u kojem objavljuje svoje odluke i rješenja. Postoje tri vrste tužbi . O priznavanju ili odbijanju donosi se rješenje protiv koga je dopuštena žalba Komisiji za žalbe Instituta.patent .geografska oznaka – bez ograničenja po isteku ovog vremena nosilac treba tražiti da se obnovi ono što je upisano u registar. moralna prava i parvo na zaštitu. tvrdeći da je on autor a ne lice upisano u registar) Onaj ko je upisan može pravo iskorištavanja ugovorom prenjeti na treće lice. održavanje i prestanak prava industrijskog vlasništva. a protiv odluke Komisije može se pokrenuti upravni spor kod Suda BiH. ali nije isključeno da nosilac prava stavi i svoje pravo u promet. Ove sporove rješavaju privredna odjeljenja općinskih sudova u sjedištu kantona. da bi se ovo načelo javnosti osiguralo. Nosiocu prava pripadaju materijalan.tužba za zaštitu ( ako neko lice neovlašteno koristi tuđe pravo nosilac prava može tražiti naknadu štete i vraćanje primljene dobiti na ovakav način) . Ta Stranica 199 od 248 .žig .tužba za osporavanje nekog prava industrijskog vlasništva (gdje tužilac tvrdi da je neko drugi pronalazač a ne lice upisano u registar) . ZOO data je definicija šta se smatra ugovorima u privredi. RAZLIKE U PRIMJENI NEKIH INSTITUTA U PRIVREDI I GRAĐANSKOPRAVNIM ODNOSIMA U članu 25. Rokovi su 3 godine od saznanja i 5 godina objektivni rok. Registar je javna knjiga i dostupna je trećim licima na uvid.10g . Institut vodi registar pojedinačno za sve ove oblike. žiga ili znakova za razlikovanje. da ovo pravo ne bi prestalo. Pored toga. Nakon donošenja rješenja upisuje se patent ili žig u registar.je u pravu onaj ko je ranije podnio prijavu Institutu). Pravo se stječe sa danom podnošenja prijava kod Instituta za standarde . zaštitu traži tužbom.industrijski dizajn . mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH koji vodi postupak za sticanja.

osim ako to nisu izričito ugovorom isključili. osim u slučaju kada je do štete došlo djelovanjem okolnosti koje nije mogao otkloniti ni pažnjom dobrog stručnjaka. Kupac koji prima stvar mora je pregledati bez odlaganja.odjeljenja će rješavati i postupak likvidacije i stečaja kao i sporove koji proizilaze povodom stečaja. Časom preuzimanja robe prelazi rizik za slučajnu propast stvari. Osim ako nije ugovorom isključeno i ako zakon dozvoljava da se to u nekim lučajevima isključi. Ako to ne učini kupac gubi pravo da traži otklanjanje neostataka. ZOO propisuje da kada su u pitanju ugovori u privredi nekada propisuje solidarnost a nekada omogućava da se ona može ugovorom sporazumno isključiti. U toku postupka stečaja zakazuje se ročište za utvrđivanje potraživanja. kada prevoznik odgovara uvijek. Stranica 200 od 248 . Pažnja dobrog stručnjaka zakonom se propisuje za ispunjavanje određenih poslova – zahtijeva se u vezi sa određenom dijelatnosti npr kod ugovora o prevozu lica. Ovdje bi sdpadali i sporovi u vezi sa industrijskim vlasništvom. Npr kod ugovora u privredi čak i djeljive obaveze dužnici su dužni ispuniti solidarno. Zastara član 374. Za skrivene nedostatke mora se obavijestiti prodavac bez odlaganja ili čim ih je zapazio. Ako povjerilac ospori neko potraživanje. ZOO Kod društava u kojima je u strukturi kapitala zastupljen većinski državni kapital stav vrhovnog suda je da je za njih rok zastare 3 godine a za društva gdje nema takvog kapitala rok je 5 godina. Ako povjerilac ospori neko potraživanje stečajni sudija upućuje na parnicu koju će voditi privredno odjeljenje općinskog suda u sjedištu kantona. Solidarnost je uzajmanost više osoba u sticanju prava i obaveza. Kod slučajeva u privredi i jemstvo je uvijek solidarno tj jemac odgovara kao platac ili kao glavni dužnik. Za odnose među subjektima u privredi odnosi su kao dobrog privrednika i dobrog stručnjaka a u obligacionim odnosima dužnost ili pažnja dobrog domaćina. sniženje kupoprodajne cijene ili raskid ugovora. Kod ugovora u privredi o vidljivim nedostacima prodavac se obavještava odmah a ako nije tu onda bez odlaganja.

zakon o eksproprijaciji. Predsjedavajući Vijeća ministara može podnijeti ostavku. Isto tako. 3. sudska pravila i propisi koji su ze zatekli na dan donošenja ustava FBIH (isto važi i za ustav BIH) će se primjenjivati u onoj mjeri ukoliko nisu u suprotnosti sa ustavom FBiH (isto važi i za BiH) (npr. Ministarstvo odbrane. Manadat je 4 godine isto kao i članova Parlamentarne skupštine. ali isto tako članom 3. Kod zajedničke nadležnosti FBiH može prenjeti dio nadležnosti na kanton.5 a) i b) propisane su ustavom FBiH i dodatne nadležnosti. To znači da entiteti jedan dio svoje nadležnosti mogu prenijeti na BIH (Ministarstvo pravde. a odluku o imenovanju donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Ustava FBiH.provjeriti Izvršna u vlast FBiH Izvršna u vlast Izvršna u vlast 30/03 42/03 i 81/06) u BIH – Vijeće Ministra. ZAKON O VIJEĆU MINISTARA (SG BIH Izvršna u vlast BiH. kod zajedničke nadležnosti propisi koji se donose moraju se donositi u konsultaciji zajedno sa kantonalnom vlašću. zajednička nadležnost FBiH i kantona i isključiva nadležnost kantona. kod isključive nadležnosti FBiH ona iz te oblasti samostalno donosi propise 2. VSTV) Podjela nadležnosti – prema Ustavu FBiH isključiva nadležnost Federacije. a odluku o imenovanju također potrvđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine. Član IX 5. Prenos nadležnosti vrši zakonodavno tijelo entiteta tj parlament FBiH i narodna skupština RS. zakon o nasljeđivanju).Opći pojmovi Dodatna nadležnost – ustavom BiH (Član 3) propisane su nadležnosti BiH. Zatečeni propisi – to znači da svi zakoni. Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje predsjedništvo BiH. kod kantonalne nadležnosti kantonalno tijelo samostalno donosi propise. Čini ga predsjedavajući Vijeća ministara i ministri. Predsjedništvo BiH. 1.1. Predsjedništvo BiH može pokrenuti postupak opoziva Predsjedavajućeg Stranica 201 od 248 . Ministre imenuje predsjedavajući Vijeća ministara. ZOO. dva potpredsjednika FBiH i Vlada u kantonu – Vlada kantona u općini i gradu – Načelnik opštine i gradonačelnik Vijeće ministara To je izvršna vlast. a kanton na gradske vlasti ili općinske a isto se odnosi na državu BiH. Centralna banka u FBIH – Predsjednik FBIH. cijelo Vijeće ministara je u ostavci. Podnošenjem ostavke predsjedavajućeg.

Vladu FBiH čini premjer i ministri. a drugi u Sarajevu. ustanovljeno na nivou BiH). Federalna uprava civilne zaštite. Federalni zavod za satistiku. Ministarstvo civilnih poslova. Donose odluke. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. 5 ministara iz reda Hrvata. Pojedinačnim aktima tj.Vijeća ministara. rješenja i zaključke. Ministarstvo pravde. Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju neke mjere. Odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova o kojima dalje odlučuje parlamentarna skupština. (pronaći ministarstva). Premijer ima dva zamjenika. Utvrđena je nadležnost federalnih ministarstvava ovim zakonom. Čime su osnovana? Zakonom o ministarstvima i drugim tijeloma uprave u BiH. odgovorni i premijeru Vlade FBiH. Stranica 202 od 248 . 38/05 I 2/06 Ministarstva na nivou FBiH Ukupno ima 15 ministarstva (Ministarstvo odbrane je od kraja 2005. Samostalne uprave su npr. odluke. uređuje neke odnose koji su potrebni za provođenje određenih zakona i osniva stručne i druge službe. Zaključcima se utvrđuju stavovi o pitanjima značajnim za sprovođenje utvrđene politike.: Federalna uprava za geodestke i imovinsko-pravne poslove. a ako to prihvati Parlamentarna skupština. 19/03. pored navedenog. daje saglasnost ili potvrđuju neki drugi akti. rješenjima odlučuje se o imenovanjima/razrješenjima određenimh osoba. a ministri su. kandidatom za premijera. 26/04 I 42/04) Ministarstva na nivou BiH To su: Ministarstvo vanjskih poslova. Članovi Vijeća ministara i Predsjedavajući ostaju da obavljaju te poslove do izbora novih članova. 3 ministra iz reda Srba. Vlada FBiH odgovorna je svom šefu tj. ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE – SNFBIH 19/03. uredbe. 54/05 i 2/06) Vladu FBiH imenuje Predsjednik FBiH uz saglasnost dva potpredsjednika i nakon konsultacije sa Premijerom odnosno. a o svim ostalim pitanjima odlučuje konsenzusom. kao i Parlamentu FBIH. a osnovano je nekoliko federalnih uprava koje mogu biti samostalne ili okviru ministarstava. Ministarstvo odbrane. Uredbe donosi kada se radi o najvažnijim pitanjima iz nadležnosti vlade. 8/95. i istim zakonom su određene nadležnosti tih ministarstava. zaključke i rješenja. Vlada FBiH donosi slijedeće propise: uredbe sa zakonskom snagom. Predsjedniku federacije. Vlada FBIH Zakon o vladi FBiH (SNFBIH 1/94. Ministarstvo finansija. Arhiv FBiH. Ministarstvo sigurnosti. Jedan broj ministarstava sjedište ima u Mostaru. ZAKON O MINSTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE U BIH (SG BIH 5/03. dolazi se u istu situaciju kao i da sam podnosi ostavku. a sastav vlade je slijedeći: 8 ministara iz reda Bošnjaka. Odluku o imenovanju potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH. a koje je u nadležnosti Vlade FBiH.

Otpustom državljanstvo prestaje pod slijedećim uvjetima: da ima 18 godina. naturalizacijom i međunarodnim ugovorom. da poznaje jedan od jezika konstitutivnih naroda u BiH. da se protiv te osobe ne vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. a to je ako se radi o emigrantima koji su se vratili u BiH i ako se radi o njihovim potomcima (1. 3 godine boravka na teritoriji BiH. Stranica 203 od 248 . 41/02. Rođenjem: ako je dijete rođeno ili nađeno na teritoriji BiH. odricanjem. One su također formirane ovim zakonom i njime se utvrđuje i njihova nadležnost ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BIH – SG BIH 13/99. da prije podnošenja zahtjeva ima stalno mjesto boravka na teritoriji BiH najmanje 8 godina. Odricanjem prestaje ako je građanin BiH napunio 18 godina. Olakšana naturalizacija znači da se radi o bračnom drugu državljanina BiH. da mu nije izrečena mjera protjerivanja stranaca sa teritorije BiH. Za ovo je potrebno da brak traje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH. otpustom. 14/03 i 82/05 Sticanje državljanstva BiH Državljasnstvo BiH stiče se porijeklom. i 2. da se odrekao ili na drugi način izgubio svoje prethodno državljanstvo. doprinose ili druge obaveze koje su utvrđene pravomoćnim odlukama i da je ispunila vojnu obavezu. može se odreći državljanstva BiH. a dijete je rođeno na teritoriji BiH. Usvojenjem: ako je dijete mlađe od 18 godina i ako se radi o potpunom usvojenju Naturalizacija: ta osoba mora da ima 18 godina. Prestanak državljanstva BiH Prestaje po sili zakona.Federalna direkcija robnih rezervi. dijete stiče državljanstvo BiH ako je jedan roditelj bio državljanin BiH. a dijete je rođeno u inozemstvu. Po sili zakona državljanstvo prestaje dobrovoljnim sticanjem drugog državljanstva. Odricanje može tražiti i maloljetna osoba ali moraju postojati zahtjevi oba roditelja za odricanje. Porijeklom: dijete čija su oba roditelja državljani BiH u vrijeme rođenja stiče državljanstvo BiH bez obzira gdje je rođeno. a bilateralnim sporazumom između BiH i te države nije drugačije uređeno. 6/03. usvajanjem. a oba roditelja su nepoznata ili nepoznatog državljanstva. da je ta osoba izmirila određene poreze. rođenjem na teritoriji BiH. da nije osuđivan na izdržavanje kazne zatvora za krivična djela koja su učinjena sa ????? umišljajem duže od 3 godine i da se odrekao ili na neki drugi način izgubio svoje ranije državljanstvo. Dijete stiče državljanstvo BiH ako je jedan roditelj u vrijeme rođenja bio državljanin BiH. generacija) Međunarodnim ugovorom – državljanstvo se stiče na način kako je tim ugovorom dogovoreno. Određene osobe i bez ispunjavanja ovih uslova mogu steći državljanstvo BiH. a živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je ono zagrantirano. oduzimanjem i po međunarodnim ugovorima.

(sastav komisije 2B+2H+2S+ 3 stranca koja će se imenovati nakon konsultacije sa Vijećem Evrope). Nadležnost federlanih organa uprave utvrđuje se u federalnom zakonu o federalnim ministarstvima. sredstvima za masovno uništenje i eksplozivne naprave. skrivanjem podataka koji bi bili relevantni za dodjelu državljanstva. kantonu. 2. federalnih propisa ako je to utvrđeno zakonom Federacije i ako je Federacija jedan dio svojih nadležnosti prenijela na kanton. Vršenje upravnog nadzora – postoji nekoliko vrsta upravnog nadzora: nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata i nad zakonitošću rada institucija kojima su povjerena javna ovlaštenja kao i inspekcijski nadzor. aprila 1992. zatim ako državljanin BiH vrši vojnu službu u nekoj drugoj državi. ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U FBIH (SN FBIH 35/05) Ovim zakonom propisan je način organiziranja uprave u FBiH. Ovo je jedan sistemski zakon i na osnovu njega donose se svi ostali zakoni iz oblasti uprave. 3. odnosno općinu. za izvršavanje kantonalnih propisa ako je utvrđeno u zakonima kantona. a organizacija i nadležnost kantonalnih organa uprave propisuje se kantonalnim zakonom. s tim da u nekim lex specialis zakonima određena rješenja mogu biti i drugačije propisana. do 1. samo u slučajevima zakonom propisanim (podzakonskih akata) – organi uprave nadležni su za 1. Komisija treba da završi posao do kraja 2006.Oduzimanje državljanstva: može se oduzeti ako je državljanstvo stečeno prevarom. na osnovu lažnih dokaza i informacija. Stranica 204 od 248 . Nedležnost gradskih i općinskih službi propisuje se propisom gradskog odnosno općinskog vijeća. kao i odlukom Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana koja je zadužana za provjeru sticanja državljanstva od 6. a to je bile relevantno prilikom donošenja rješenja za sticanje državljanstva BiH. ali nema saglasnosti nadležnih organa BiH. i ako je kanton. općini i gradu. januara 2006. Odluke ove Komisije su konačne. narkoticima. Poslovi uprave Izvršavanje zakona i drugih propisa – federalni organi uprave nadležni su za izvršavanje federalnih propisa i zakona BiH kada je u tim zakonima propisano da je za rješeavanje određenih upravnih stvari nadležan entitet ili ukoliko se desi da se zakonom BiH propiše da BiH jedan dio svoje nadležnosti prenese na entitetet. odnosno. Donošenje provedbenih propisa. Kantonalni organi nadležni su za sprovođenje kantonalnih propisa. također ako izvrši krivično djelo kojima se narušava ustavni poredak BiH i ako ostoji pravomoćna presuda za djela krijumčarenja vatrenim oružjem. Gradske i općinske službe su nadležne za izvršavanje propisa koje donose gradska i općinska vijeća. Federacija jedan dio svoje nadležnosti prenijela na grad. Šta se treba uraditi za formiranje novog ministarstva? Pripremili bi izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i utvrdili postojanje novog ministarstva te odrediti njegovu nadležnost.

ta pravna osoba na koju su prensena javna ovlaštenja ima obaveza da mu dostavlja informacije. Ministar/rukovodilac organa uprave donosi slijedeće propise: pravilnike. ali isto tako zakon propisuje da se u okviru prenosa nadležnosti sa organa uprave na drugu pravnu osobu ne može prenijeti inspekcijski nadzor. On zastupa i predstavlja ministarstvo i organizira rad ministarstva. daje određena uputsva i mišljenja i objašnjenja kod primjene određenih zakona i može poduzimati i druge radnje i mjere koje ima drugostepeni organ. instrukcije i naredbe. 7. ODNOSI ORGANA UPRAVE PREMA GRAĐANIMA Stranica 205 od 248 . odnosno. UTVRĐIVANJE UNUTARNJE ORGANIZACIJE ORGANA UPRAVE Utvrđuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. Prilikom izrade zakona organi uprave dužni su pribavljati odgovarajuća mišljenja. posebno ako se tim zakonim propisuje i dio nadležnosti nekih drugih organa. 6.4. uputstva. Međutim. Organ uprave koji je prenio ovlaštenja ima funkciju rješavanja po žalbama na donesena rješenja. uputsvom se bliže propisuje način postupanja. Federalni ministar podnosi ostavku predsjedniku Federacije. One pravne osobe na koje je preneseno obavljanje određene djelatnosti sa organa uprave zovu se Institucije koje vrše javna ovlaštenja. o ukviru inspekcijskog nadzora jedan dio se može prenijeti a to je obavljanje određenih ekspertiza i stručnih analiza za koje organ uprave nije stručno osposovljen. donošenje provedbenih poropisa samo ako je to predviđeno zakonom iz određene oblasti Pripremanje određenih propisa i davanje preporuka – organi uprave pripremaju zakone i druge propise za oblasti za koje su obrazovani kada o tome odluči nadležna zakonodavna ili izvršna vlast. Isto tako. Davanje odgovora na pitanja zakonodavnoj vlasti – to su zastupnička pitanja Praćenje stanja u oblasti za koje su ti organi osnovani – Obavljanje drugih poslova kada je to zakonom propisano – POVJERAVANJE JAVNIH OVLAŠTENJA Organ uprave u okviru obavljanja svoje djelatnosti mogu jedan dio svojih poslova prenijeti na neku drugu pravnu osobu. Ministar je odgovoran za izvršavanje svojih ovlaštenja. Pravilnikom se uređuju pojedina pitanja iz okvira federalnog/kantonalnog zakona. Pravilnik rukovoditelj organa uprave uz saglasnost Vlade FBiH ili Kantona donosi RUKOVOĐENJE ORGANIMA UPRAVE Kantonalnim i federalnim organima uprave rukovodi ministar. a instrukciojm također se utvrđuju pravila o postupanju u određenoj oblasti/poslovima. vrši inspekcijski nadzor. Prenos nadležnosti može se vršiti samo zakonom. a ako ministar ocijeni da ne može obavljati poslove – može podnijeti ostavku. izvještaje i druge podatke koji su neophodni tom organu uprave. 5. kao i pribavljati mišljenja ako predložena rješenja iziskuju angažiranje određenih finansijskih sredstava. Samostalnom upravom i upravom u okviru ministarstva rukovodi direktor. nadležnosti organa kojim rukovodi.

Inspektori su državni službenici sa posebnin ovlaštenjima. Federalna upravna inspekcija ostala je u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde i nadležna je za: nadzor nad sprovođenjem zakona o organizaciji uprave. ZAKON O UPRAVI BIH – SG BIH 32/02 Organizacija je skoro identična kao u FBiH. Može tražiti da se ispita stanje u određenoj oblasti i da se od utvrđenog stanja pripreme odgovarajuće izmjene i dopune zakona. Mogu rješavati u upravnim stvarima samo kada je u pitanju primjena rokova. Vlada Federacije/kantona može tražiti da organ uprave određeni zakon/propis pripremi u određenom roku. Oni obavljaju inspekcijske preglede po službenoj dužnosti iili po zahtjevu stranke. Organi uprave za svoj rad odgovorni su Vladi Federacije/kantona. i odrediti rok u kojem se moraju otkloniti. s tim što zakonodavna vlast može tražiti izvještaj o radu i preduzeti određene mjere za reorganizaciju i prijedlog za promjenu osobe rukovodoca organa uprave i rukovodećih državnih službenika.Organi uprave rješavaju zahtjeve podesene od strane građana u rokovima koji su propisani zakonom. Ukoliko se radi o zahtjevu stranke inspektor je dužan da izvrši pregled i obavijesti stranku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. a od upravnih mjera može preduzeti slijedeće: donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka. Protiv rješenja Federalnog upravnog inspektora može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu pravde. Inspektor može preduzeti slijedeće mjere: prvo mora sačiniti zapisnik i u njemu konstatovati utvrđeno činjenično stanje. Stranica 206 od 248 . radne odnose državnih službenika i namještenika i drugim zakonima koji reguliraju postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku. a u okviru njih inspektori. izreči mandatnu kaznu samo ako je to propisano materijalnim zakonom. krivičnu prijavu. Doneseno rješenje je konačno. Primjena ovog zakona – on se odnosi na organe uprave i na upravne ustanove. zahtjev za prekršaj. može podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. ODNOS ORGANA UPRAVE PREMA ZAKONODAVNOJ I IZVRŠNOJ VLASTI Prilikom pripreme zakona i provedbenih propisa organ uprave može tražiti smjernice i upute za pripremu zakona iz određene oblasti. privredni prijestup. Organi uprave ne mogu tražiti od građana uvjerenja i isprave sa kojima organi uprave vode službenu evidenciju. OPĆE ODREDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA Inspekcijiski nadzor vrše organi uprave – federalna /kantonalna inspekcijska uprava. donijeti rješenje o zabrani rada. i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom i Sudom BiH. Prema zakonodavnoj vlasti je isti odnos. odnosno gradonačellniku i općinskom načelniku. Organi uprave su dužni da po podnesenom zakonu fizičke/pravne osobe odgovore u zakonom propisanom roku. na sudove i sudsku vlast i zakonodavnu i izvršnu vlast.

OPĆI I POSEBNI PROPISI Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona i uređuje unutrašnja organizacija organa uprave. oni mogu da vrše uvid u sve spise uprave. Pojedinačni akti su: rješenja.broj organa uprave treba biti primjeren broju stanovnika koji žive na određenom prostoru Ovdje spadaju: . jer su federalni prestali sa radom zaključno sa 2006. Naredba. čak i u povjerljive ako je cilj zaštita ljudskih prava. Uputstvom se utvrđuju neka pravila postupanja kod obavljanja nekih poslova.UPRAVNE ORGANIZACIJE Vrše stručne poslove za čiji rad je potrebna primjena stručnih i naučnih metoda.vrsta poslova .onaj ko imenuje njemu se odgovara. Ministar je odgovoran Vladi FBiH. Stranica 207 od 248 . predsjedniku i premijeru FBiH i na kraju Parlamentu FBiH.nešto se naređuje ili zabranjuje.direkcije se osnivaju za obavljanje stručnih poslova -agencije ali koji pretežno imaju privredni karakter Njima rukovodi direktor a organima uprave rukovodi ministar (jedna od razlika). zaključci. OMBUDSMANI Trebala je startati njihova organizacija na državnom nivou početkom 2007. rukovoditelj organa može jedan dio svojih ovlasti prenjeti na drugu osobu. Odgovornost se uvijek treba vezivati za imenovanje u smislu. Na nivou grada i općine provedbene propise donose načelnik i gradonačelnik.obim poslova . Kriterij za osnivanje: . Direktor je odgovoran (ovisno od toga da li je upravna organizacija u sastavu ministarstva ili je samostalna) Vladi FBiH i premijeru a ako je samostalna onda Vladi FBiH.zavodi ( osniva se za obavljanje stručnih i drugih poslova koji zahtijevaju primjenu istraživačkih i naučnih metoda) .

u onom dijelu u kojem nije propisan poseban postupak primjenjuju se odredbe ZUP-a. Zakonom se može propisati da se protiv prvostepenog rješenja ne može izjaviti žalba. Načelo samostalnosti u rješavanju – to znači da organ uprave samostalno donosi odluku bez uticaja bilo koga. Načelo saslušanja stranaka – to znači da je organ uprave dužan dopustiti strankama da se izjasne o svim činjenicama i dokazima koji su relevantni u konkretnoj upravnoj stvari. Ovo načelo se odnosi i na Institucije koje imaju javne ovlasti.da se sve činjenice moraju uzeti kao dokaz kod donošenja rješenja od strane organa uprave. Načelo ocjene dokaza. • • • • • • • Stranica 208 od 248 .pravilo je da se protiv svakog rješenja donesenog u upravnom postupku može izjaviti žalba.Načela upravnog postupka • Načelo posebnog postupka – to znači da se određenim zakonom iz određene oblasti može urediti/propisati postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku (zakon o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima) • Načelo supsidijarne primjene propisa – to znači da ako je određenim lex specialis zakonom propisan poseban postupak u jednom dijelu rješavanja. na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza Načelo dvostepenosti . Načelo zakonitosti – to znači da su svi organi uprave i upravne organizacjije dužne prilikom rješavanja upravnih stvari da primjenjuju zakone i druge propise. Načelo materijalne istine – to znači da prije donošenja rješenja odnosno rješavanja po zahtjevu stranke organ uprave dužan je da utvrdi sve činjeice koje su bitne za donošenje rješenja. Načelo efikasnosti – to znači da su organi uprave dužni po zahtjevima stranaka rješavati u rokovima koji su propisani zakonom.

Sukob nadležnosti Može biti pozitivan i negativan. Ako se radi o sukobu nadležnosti Institucija koje imaju javne ovlasti istog kantona i Stranica 209 od 248 . zakonom o federalnim jedinicama/kantonima iz 1996. Ako se radi o sukobu nadležnosti Institucija koje imaju javne ovlasti iz različitih kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. Federalni organi uprave nadležni su: ako se radi o upravnim stvarima iz isključive nadležnosti federacije. odnosno. poništiti i ukinuti u slučajevima propisanim zakonom. Vlada kantona nadležna je za sukob nadležnosti između organa uprave istog kantona. ako se radi o zajedničkoj nadležnosti između federacije i kantona i u onim stvarima kada je kanton jedan dio svoje nadležnosti prenio na federalnu vlast. a mjesna nadležnost određuje se fedralnim propisom (federalni zakon o organizaciji fedralnih jedinica kantona. Ako se ne može utvrditi stvarna nadležnost organ uprave (imajući u vidu naprijed navedeno) bit će nadležan organ uprave koji je nadležan za organizaciju uprave. Prenos nadležnosti se može propisati samo zakonom. ali se može pokrenuti upravni spor je konačno rješenje. Općinski i gradski organi uprave/službe nadležni su: u upravnim stavrima koje su utvrđene propisom grada/općine. ako je to propisano kantonalnim zakonom.• Načelo konačnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba. I takvo rješenje može se izmjeniti. Kantonalni organi uprave nadležni su: ako se radi o zajedničkoj nadležnosti između federacije i kantona. ako je federacija jedan dio svoje nadležnosti prenijela na kantone i u onim stvarima koje su utvrđene u kantonalnim zakonima i ako je grad/općina jedan dio nadležnosti prenjela na kanton. ako je kanton prenio jedan dio svoje nadležnosti na općinu/grad i ako je federacija dio svoje nadležnosti prenijela na grad/općinu. Ako se radi o sukobu nadležnosti između federalnog i kantonalnog organa rješava Vrhovni sud FBiH. Načelo pravomoćnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor je pravomoćno rješenje. • Stvarna i mjesna nadležnost organa uprave Stvarna nadležnost određuje se zakonom. i kantonalnim zakonom o organizaciji uprave. i između dva kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. propisom o organizaciji gradskog/općinskog vijeća). Ni jedan organ uprave bez obzira na kojem je nivou vlasti ne može izvršiti prenos dijela svoje nadležnosti u dogovoru sa drugim organom. Ako se radi o sukobu nadležnosti federalnih organa o sukobu rješava Vlada FBiH. Mjesna nadležnost: Ako se radi o nekretninama – Prema sjedištu organa – Prema sjedištu pravnog subjekta – Svaki organ je dužan da vodi računa o svojoj nadležnosti (stvarnoj i mjesnoj) tokom čitavog postupka.

usvojenika ili − ako je u postupku koji je prethodio bila stranka. organ uprave. Protiv tog rješenje ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. Obim punomoći se određuje u datoj punomoći koja može biti pismena ili data na zapisnik. Ako je sukob između dvije općine u jednom kantonu nadležan je Kantonalni sud. Ako se traži izuzeće ministra o izuzeću će odlučivati Vlada. Izuzeće službene osobe (pogledati u zakonu) Zakon propisuje dvije vrste izuzeća: obligatorno i fakultativno. udruženje građana. Punomoćnik je fizička osoba koja poduzima određene radnje za neku drugu osobu. vještak. O usmenoj raspravi illi nekoj drugoj važnijoj radnji u upravnom postupku sastavlja se zapisnik. osobe koje su prisutne. − ako je sa strannkom u odnosu straraoca. a u pobočnoj liniji do 4.kantonalnog organa uprave– nadležan je kantonalni sud. Procesna sposobnost – da može poduzimati odgovarajuće procesne radnje. vještaka tj. ali nasljednici je mogu izmjeniti i opozvati. Fakultativno izuzeće može biti u slučaju ako stranka sumnja u nepristrasnost službene osobe. Zapisnik sadrži: naziv organa. usvojioca. izjave stranaka. Kada se rješava o sukobu nadležnosti nadležni organ donosi rješenje. stupnja. punomoćnik i sl. Obligatorno postoji u slučaju: − ako je službena osoba učestvovala u donošenju prvostepenog rješenja. pravobranitelj. pravna osoba. Stranka mora pismeno tražiti izuzeće a o izuzeću odlučuje rukovodilac organa uprave. svjedoka. predmet. − ako je sa strankom u krvnom srodstvu u prvoj liniji. Zapisnik u upravnom postupku Zapisnik je javna isprava a da bi imao taj status mora imati sve elemente propisane zakonom. Zajednički predstavnik – više stranaka sa istim pravnim interesom izjave da hoće da imaju istog predstavnika. Zakonski zastupnik – osoba koja poduzima određene radnje u skladu sa zakonom i provedbenim propisima. a ako je sukob nadležnosti između općinslih službi za upravu – nadležan je općinski načelnik. Ko može biti stranka u upravnom postupku? Fizička osoba. nepoznatog boravišta. Ako se radi o sukobu između gradske uprave – nadležan je gradonačelnik. a ombudsmen ne može biti stranka u postupku ali može biti stranka ako pokrene upravni spor i prisustvovati vođenju upravnog postupka. imena službenih osoba. ako je potrebno da se završi određeni postupak u određenom vremenu. Privremeni zastupnik – ako je stranka nepoznata. Punomoć se može dati za dio ili za cijeli postupak. Da li punomoć prestaje smrću srtanke? Ne. kratak sadržaj svih provedenih Stranica 210 od 248 . vrijeme i mjesto. a tim rješenjem utvrđuje se koji je organ nadležan i kome se predmet dostavlja na rješavanje.

Sve stranke koje su učestvovale u postupku potpisuju se na kraju. itd. Ako ne može ni na jedan od ovih načina. žalba je dozvoljena ako je zaključak donio prvostepeni organ. Stranka od podnesenog zahtjeva može odustati sve do donošenja drugostepenog rješenja. Računaju se na dane. samo ako je to propisano zakonom i po zahtjevu stranke. nadležnim organima. dostavlajenje se može izvršiti njegovom zakonskokm zastupniku. Postoje rokovi u kojim stranka ovaj povrat može tražiti. Povrat u pređašnje stanje – stranka koja je propustila iz opravdanih razloga poduzimanje određene radnje. koju je bila dužna poduzeti. prijedlog za povrat podnosi se organu kod kojeg je trebalo izvršiti propuštenu radnju. a službene rokove određuje službena osoba koja vodi postupak. Objektivni rok je 8 dana poslije prestanka tih okolnosti koji su doveli do propuštanja radnje. a ako odbijaju da potpišu i to se konstatuje u zapisnik. mjesece i godine. ali na završetak utiče. U toku trajanja postupka organ može: donijeti zaključak o spajanju postupka u vezi podnesenih zahtjeva u jedan predmet. i diplomatskim predstavnicima. dodavati. Vrste dostavljanja: zakonskom zastupniku ili punomoćniku. a oni su slični ili isti. ako su dvije ili više stranaka podnijele zahtjev. a maksimalno u roku od 3 mjeseca. U slučaju odustanka od zahtjeva organ će donijeti zaključak o Stranica 211 od 248 . članovima porodice. Pokretanje prvostepenog postupka Može se pokrenuti na dva načina: po službenoj dužnosti. a ako ima više stranica – numerišu se. a dostava se može vršiti u stan. Protiv tog zaključka kojim je odobren povrat nije dozvoljena žalba. Kada organ odlučuje o povratu on donosi zaključak kojim se dozvoljava povrat.radnji. Dostavljanje se mora izvršiti osobi na koju se pismeno odnosi. Zakonski rokovi su prekluzivni i ne mogu se pomijerati. stranim državama (preko MIP-a). pravnim osobama. Spisi se mogu razgledati. Dostavljanje pismena Vrši se radnim danom u radno vrijeme. Teku od slijedećeg dana od dana prijema pismena. stranka može izmjeniti svoj zahtjev djelimično ili u cjelosti. osobi ovlaštenoj za prijem pismena. ali organ može nastaviti sa vođenjem postupka ako ocijeni da postoji pravni interes. na radno mjesto i u advokatsku kancelariju. osobama koje se nalaze u zatvoru (preko ustanove gdje izdržava kaznu). a ako to nije moguće. dostavljanje osobama u inostranstvu (putem DKP-ova). U zapisniku se ništa ne smije precrtavati. Pojedine izjave ili navodi koji se nalaze u zapisniku mogu se pobijati tj može se sporiti njihova istinitost. stranka može odustati od podnesenog zahtjeva. osim nacrta rješenje. organima uprave. a ako je zaključkom odbijen zahtjev za povrat u pređašnje stanje. onda će se istači na oglasnoj ploči organa uprave. a ako je drugostepeni tada žalba nije dozvoljena. Rokovi Postoje dvije vrste rokova: zakonski i službeni. na radno mjesto. nacrta zapisnika i neke druge povjerljive dokumentacije. Zapisnik ima snagu javne isprave bez obzira da li stranka ima primjedbi na isti ili ne. Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan.

Ako organ utvrdi u postupku da ne može izdati uvjerenje. Službena evidenicja je evidencija koja je propisana zakonom ili drugim propisom. Rok za donošenje ovog rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. uz prethodno pribavljenu saglasnost ili mišljenje drugog organa. ili ako se radi o stvarima od općeg interesa. ili da se provedu i neke druge radnje koje su neophodne da bi organ rješio određenu upravnu stvar. Javne isprave – isprave koje je izdao nadležni organ u okviru svoje nadležnosti i koje su prilagođene elektronskoj obradi. Posebni ispitni postupak se provodi kada organu nisu dovoljni dokazi koje je stranka podnijela. Uvjerenje – javna isprava koju izdaje organ o onim činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. u dogovoru sa drugim organom. donijeće rješenje kojim odbija stranku sa podnesenim zahtjevom. Rješenje – na osnovu provedenog postupka donose ga organ uprave i institucije koje imaju javna ovlaštenja. Prethodno pitanje – kada organ uprave u fazi rješavanja određene upravne stvari naiđe na neku činjenicu koju je potrebno prethodno utvrditi jer od te činjenice zavisi ishod postupka.obustavi postupka i poništit će doneseno rješenje. Rješenje može donijeti organ uprave samostalno. ili ako se radi o poduzimanju nekih hitnih mjera. Stranke imaju pravo dokazivati da činjenice iz javne isprave nisu istinite. ili ako organ na osnovu službenih podataka s kojima raspolaža može da donese rješenje. npr. u tom slučaju organ će donijeti zaključak o obustavi i poništiti doneseno prvostepeno rješenje. odnosno da nisu dovoljne činjenice sa kojima organ raspolaže nego je poterbno da se saslušaju stranke. Skraćeni postupak i posebni ispitni postupak Postoji skraćeni postupak i poseban ispitni postupak. Stranka može odustati od postupka čak i ako je podnijela žalbu ali do donošenja drugostepenog rješenja. Organi uprave su dužni izdavati i uvjerenja o kojima ne vodi službenu evidenciju ako je to propisano zakonom. Dijelovi rješenja su: Stranica 212 od 248 . postojanje braka. Ako je stranka podnjela zahtjev da odustaje organ će obustaviti postupak donoseći zaključak o obustavi. Upravni postupak se okončava na dva načina: rješenjem (ako se rješava o upravnoj stvari u meritumu) i zaključkom (za procesne radnje). Rok je 30 odnosno 60 dana. ili ako se radi o općepoznatim činjenicama. postojanje krivičnog djela i sl. Organ uprave može donijeti rješenje po skraćenom postupku pod uslovom: da je stranka iznjela sve činjenice i uz zahtjev dosatvila dokaze iz kojih se može utvrditi da su ispunjenje određene pravne pretpostavke da se donese rješenje. ali isto tako ako postoji javni interes organ može donijeti odluku da nastavi postupak. Organ uprave je dužan na zahtjev građana izdati uvjeranje u roku od 5 dana od dana podnesenog zahtjeva. Donijeće zaključak o prekidu postupka dok se to pitanje ne rješi. ili da se angažuju vještaci.

Ako je rješenje donio kantonalni organ uprave a osnov za donošenje je bio kantonalni propis. zakon predviđa da se protiv svih konačnih prvostepenih rješenja može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda (kantonalni sudovi). Sadrži troškove postupka i da li žalba odlaže izvršenje. drugostepeni organ je kantonalni organ koji je propisan tim kantonalnim propisom. a za rješavanje su sazrele samo neke. te potpis. Pouka o pravnom lijeku: mora da stoji u kom roku se ulaže žalba. ali može pokrenuti upravnni spor. izreka. Ono je samostalno i dozvoljena je žalba. obrazloženje i pouka o pravnom lijeku. ime stranaka. Rokovi za donošenje rješenja: u skraćenom postupku je 15 dana. i preko kojeg organa (drugostepeni organ opredjeljuje primjena propisa – za federalne propise federalni organ). predmet. Npr. Djelimično rješenje će donijeti ako je stranka u jednom zahtjevu istakla/navela više zahtjeva koje organ treba da riješi nekoliko tačaka. zavisno kako je propisano tim propisom. po žalbi će rješavati nadležni federalni organ iz određene nadležne oblasti. Vrste rješenja – djelimično. Ispravljanje rješenja – mogu se ispravljati samo tehničke greške. Rješenje je donio općinski načelnik na osnovu federalnih propisašta staviti u pouci o pravnom lijeku? Pouka o pravnom lijeku : žalba se može uložiti nadležnom federalnom organu iz te oblasti. a u posebnom ispitnom postupku rok je 30 i 60 dana. Ispravka se vrši zaključkom. (provjeriti u ZUP-u) protiv rješenja Vlade FBiH i Vlade kantona. Izreka sadrži: odluku kako je organ riješio podneseni zahtjev (usvaja ili odbija zahtjev stranke). provedene dokaze i šta je bilo opredjeljenje organa da riješi na način kako je rješeno. dopunsko i privremeno. Žalba – žalbu može uložiti stranka i lica koja imaju pravni interes. pravobranitelj. Stranica 213 od 248 . Žalba se ne može uložiti: protiv rješenja domova Parlamenta FBiH i rješenja zakonodavnih tijela kantona. Protiv ovog rješenja se može izjaviti žalba. Obrazloženje sadrži: ukratko zahtjev stranke. Izreka mora biti jasna i koncizna. tužitelj. zakonski osnov za donošenje. Organi nadležni za rješavanje po žalbi – nadležni organ može da bude federalni. Uvod sadrži: naziv organa. kojem organu. kantonalni i drugi organi propisani propisom općinskog/gradskog vijeća. protiv rješenja općinskog i gradskog vijeća. Ombudsmen ne može uložiti žalbu. ako je rješenje donio kantonalni organ po federalnom propisu. Privremeno rješenje – organ uprave rješava stvarna određeno vrijeme – do donošenja potpunog rješenja. Ako je rješenje donijela organizaciona jedinica u okviru federalnog ministarstva nadležni drugostepeni organ je ministar ili ministarstvo. Dopunsko rješenje – rješava ostatak podnesenog zahtjeva stranke. U upravoj stvari u upravnom postupku rješenje donosi rukovodilac organa uprave ili druga službena osoba koju je rukovodilac ovlastio za to. Isto tako. Prenos tih ovlaštenja donosi se rješenjem. provedeni postupk.uvod.

potpis. ali se drugim zakonom može propisati i drugačiji rok. ako stranka nije imala zastupnika a nije bila u satnju sama Stranica 214 od 248 . obrazloženje. doveli do drukčijeg odlučenja u toj upravnoj stvari.. Prvostepeni organ može izmjeniti svoje rješenje ako procijeni da je bilo propusta. 1. Drugostepeni organ može sam riješiti ako postoji dovoljno dokaza.Rok za žalbu je 15 dana po ZUP-u. da su bili poznati. a ukoliko je potrebno sprovesti novi dokazni postupak. ili ako utvrdi d aće prvostepeni efikasnije riješiti može dostaviti njemu predmet koji mora u roku od 15 dana donijeti rješenje. može da žalbu odbije. Ako nešto nedostaje. a prvostepeni organ je dužan u roku od 5 dana isti dostavit drugostepenom organu. odbaci. Doneseno rješenje zajedno sa spisom dostavlja prvostepenom organu. razlog. odbacit će žalbu rješenjem. Predaja žalbe: žalba se predaje poštom ili se šalje neposredno organu. blagovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Žalba treba da sadrži: naziv organa. Nakon toga (ako nije izmjenio žalbu) dostavlja ga drugostepenom organu. ovo se najčešće dešava ako je postupak vođen po službenoj dužnosti. Ako je npr žalba bila neblagovremena ali osnovana bez obzira na to organ se neće upuštati u meritum. Organ uprave je dužan žalbu riješiti u roku od 30 dana. ali ne može provoditi novi ispitni postupak. Podnosi se prijedlog za obnovu postupka. (provjeriti rokove u zakonu) ZUP BiH (SGBIH 29/02) – uglavom ga ne pitaju. Žalba zbog ćutanja uprave – drugostepeni organ će u roku od 3 dana tražiti spis od prvostepenog organa. koji opet provjerava da li je žalba blagovremena. ako osobi koja je trebala sudjelovati u postupku nije data mogćnost sudjelovanja. Obnova postupka – je najčešći vanredni pravni lijek.. ako je rješenje donijela službena osoba koja nije bila ovlaštenja za njegovo donešenje. koji je dužan rješenje dostaviti stranci u roku od 5 dana. OBAVEZNO NAUČITI DEFINICJU STRANKE !!!!!!! VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Za razliku od krivičnog i parničnog postupka ovaj zakona ima najviše vanrednih pravnih lijekova. dopuštena i ovlaštena te može poništiti rješenje i vratiti ga na ponovni postupak i dati upute prvostepenom organu koji dodatne činjenice treba da utvrdi u ponovnom postupku. može da izmjeni rješenje. Može se tražiti samo za konačan akt – načelo konačnosti (protiv kojeg se ne može izjaviti žalba). vratiti prvostepenom organu i odrediti rok za rješavanje. ako je na temelju saslušanja stranke doneseno rješenje a dokaže se da je iskaz bio neistinit. a prvo se predaje organu koji je donio rješenje da bi on mogao kopmpletirati spis zajedno sa žalbom i dostaviti ga drugostepenom organu. Prvostepeni organ provjerava da li je žalba dopuštena. Razlozi: ako se sazna za nove činjenice ili se pribave novi dokazi koji bi.

pravne stvari npr vještak dao lažni iskaz pa se čeka da se predmet okonča. Ako stranka podnese žalbu ona će se smatrati prijedlogom za obnovu. dakle. Izmjenjeno rješenje će dostaviti sudu i stranci. Ako nađe da ima osnova. samo ga inicira kod tužioca da podnese zahtjev u roku od 30 dana od kada je tužiocu dostavljeno 3. a može i duže u izuzetnim slučajevima (ako se temelji na nekoj presudi koja naknadno bude ukinuta. 2. Tužilac kao državni organ ako dođe do tog rješenja može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti. Ako je dvostranački predmet organ mora imati saglasnost obje stranke da riješi stvar sam i ne prosljeđuje je sudu. lice koje je trebalo biti stranka u postupku a nije i organ koji je donio rješenje.ono se mjeri dostavljanjem) i objektivni 5 godina. Stranka koja podnosi prijedlog dužna je da učini vjerovatnim da postoji razlog za obnovu i da podnese prijedlog u predviđenom roku. ne mora nikakav postupka provoditi ako ocijeni da činjenica koju stranka navodi nije od značaja za predmet. iz istih razloga zbog kojih bi ga sud izmjenio. nema vanrednih pravnih lijekova i ne može se pokrenuti upravni spor. Kako taj nadležni organ riješiti? Prvostepeni ako stranka nije izjavila žalbu ili drugostepeni ako je rješenje doneseno rješavajući po žalbi. da li je izjavilo ovlašteno lice. Ako bi se ukinuo ovaj lijek desilo bi se da jedno nezakonito rješenje ostaje na snazi i da niko pa ni državni organ ne može da ga pobija. Prvo se provjerava blagovremenost. Ponavljane postupka se odobrava zaključkom o dozvoli obnove postupka i istovremeno se određuje koje radnje će se provesti. Pravilo je podnošenje prijedloga za obnovu ne odlaže izvršenje. ne mora se donijeti zaključak nego se odmah počne sa obnovnim radnjama. Stranka mora te okolnosti učiniti vjerovatnim. Ko može podnijeti zahtjev? Stranka u upravnom postupku. iako je učinena vjerovatnom on će prijedlog odbiti. isti ima pravo da svoje rješenje izmjeni povodom te tužbe tj. Poništavanje djeluje ex tunc a ukidanje ex nunc. Obnova se ne može tražiti iz razloga što je organ pogrešno primjenio materijalno pravo. a u cilju povećanja efikasnosti. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom – kada drugostepeni organ dobije tužbu na odgovor. ili se čeka na razrješenje krivično. Jedino bi bilo potrebno donijeti zaključak o dozvoli izvršenja jer se njime odgađa izvršenje rješenja. Sa asprekta stranke koja je podnijela prijedlog bitno je da se donese zaključak o dozvoli izvršenja. Donošenje zaključka je bitno kod izvršenja. Zahtjev za zaštitu zakonitosti – rješenje je pravosnažno . Stranka može inicirati (ne može pokrenuti) ovaj postupak . Stranica 215 od 248 . Organ nakon sprovedene obnove može da svoje rješenje poništi ili ukine.zastupati svoje ineterese (ima ih ukupno 11. O prijedlogu za obnovu postupka rješava organ koji je donio konačno rješenje. Postoji također i subjektivni rokovi (30 dana od dana saznanja. Ovo uglavnom funkcionira kod jednostranačkih predmeta. Izuzetno. dovoljno je da se zna 34). Ako prihvata bitne razloge iz tužbe – može i sam postupati da ne proslijeđuje predmet sudu. da li su okolnosti navedene kao razlog izvjesne.

na njega se ne može izjaviti žalba i to nije upravni akt. Ako stranka traži da se ukine rješenje koje je nepovoljno zanju. U dvostranačkim predmetima se mora pribaviti saglasnost druge stranke (zato što je ona možda stekla neko pravo tim rješenjem čije se ukidanje traži). može ga ukinuti ili izmjeniti samo uz saglasnost stranke. Ovdje nema rokova u pitanju je dobra volja jednih i drugih. 5. Ako je rješenje federalnih organa.260-265 ZUP) – svi pitaju često.federalni tužilac. Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora (često pitanje) – po učestalosti ovo je drugo najčešće vanredno pravno sredstvo. To može u jednostranačkim predmetima. načelnik opštine umjesto nadležne službe. Ako je dvostranačka stvar ne može se mijenjati na štetu jedne strane. Organ po ovome može poništiti i ukinuti rješenje. ucjene i sl (nema roka za podnošenje). Ovdje se radi o poništavanju konačnog prvostepenog rješenja.rješenje. Protiv ovog rješenja se može voditi upravni spor. Izvršno rješenje se može ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja 4. ako se donese složeno rješenje (u njegovom donošenju učestvuje min. nije dužan donijeti rješenja. Kada organ uprave ne pristane da se ukine ili izmjeni takvo rješenje. Ako je jednostranačka stvar treba stranka na to da pristane. prinude. odobrenje za građenje. ako je u istoj upravnoj stvari ranije rješeno na drugačiji način. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. ako je rješenje donijeo mjesno nenadležni organ (rok podošenja 1 godina). onda treba saglasnost organa. a ne može se izjaviti žalba. Najčešće se poništava i vraća na ponovni postupak ili poništava i samostalno rješava.znači da ga rješava viši organ. Može se podnijeti u slijedećim situaciijama: poništenje. Ako ga donese. Rješenje će se ukinuti ako je njime očigledno povrijeđen materijalni zakon (rok za podnošenje je 1 godina). treba razlikovati dvoje: u jednom dijelu se poništava a u drugom ukida rješenje (čl. Vanredno ukidanje rješenja – (često pitanje) ovdje se radi o izvršnom rješenju koje je doneseno u skladu sa zakonom. a organ koji ga je donio smatra da je nepravilno primjenjeno materijalno pravo. Ako ovakvo rješenje donese viši organ (npr. ako je kantonalno onda kantonalni tužilac. ne može se koristiti). Stranica 216 od 248 . 6. Ukidanje i mjenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke – ako je pravosnažnim rješenjem stekla neko pravo.(rokovi za podnošenje je 5 godina).kada rješenje donese organ uprave koji nije nadležan. Npr odobreno je građenje na zemljištu i kasnije se utvrdi da je na toj zemlji klizište te se gradnjom ugrožavaju kuće koje se nalaze ispod ili cesta koja tu prolazi. npr. U ovim slulčajevima se rješenje poništava. Pravo nadzora. O ovom zahtjevu rješava drugostepeni organ. 2 organa – jedan organ donosi rješenje uz prethodnu saglasnost drugog organa) a da nije bilo pribavljeno mišljenje ili saglasnost drugog organa a bilo je obavezno da se to uradi.

ako je uložena žalba . Drugi slučaj jej kad bi svojim izvršenjem to rješenje dovelo do krivičnog djela. donosi se zaključak o dozvoli izvršenja i u dispozitivu se navodi kako će se izvršiti. Sve su to varijante tj postoji više načina i mogućnostzi izvršenja.to rješenje je konačno a prvostepeno na koje se lice žalilo izvršno. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja Poništavanje se poništavaju sve pravne posljedice od dana donošenja (ex tunc). stranka na osnovu tog rješenja postavlja zahtjev za izvršenje 3. ili ako se radi o stvari koja uopšte nije u nadležnosti otgana uprave. administrativno izvršenje. Treći slučaj je ako je donijeto rješenje čije je izvršenje nemoguće. a ukidanjem se ukidaju posljedice od dana ukidanja (ex nunc) Izvršenje Kada rješenje postaje izvršno? Istekom roka za žalbu kada žalba nije izjavljena. Svaka stranka koja zbog ukidanja rješenja ima pravo na naknadu samo stvarne štete. rješenje mora postati izvršno 2. Ništavim rješenje oglašava organ koji ih je donio. organ donosi zaključak o dozvoli izvršenja navodeći način izvršenja. Kada će drugostepeno rješenje postati izvršno? Kada je dugostepeni organ rješavajući po žalbi poništio prvostepeno rješenje i sam sam riješio stvar u meritumu. pa po njoj drugostepeni organ odlučio da se odbija. prijetnju novčanom kaznom. dostavom stranci kada žalba ne odgađa izvršenje i dostavom stranci rješenje kojim se žalba odbacuje ili odbija. ovakvo rješenje se može konvlaidirati samo ako stranka naknadno pristane na njega. Dakle. Oglašavanje rješenja ništavim – ništavim se oglašava rješenje ako je u upravom postupku rješeno o stvari iz sudske nadležnosti. Četvrti slučaj je ako je doneseno rješenje po službenoj dužnosti a predviđeno je da se može donijeti samo na zahtjev stranke. radi se o vanrednim situacijama. dostavom stranci kada žalba nije dopuštena. Kako će se praktično izvršiti? To je tzv. Uslovi su: 1. nalaže prisilno izvršenje itd. Upravna rješenja se mogu izvršavati administrativno i sudski (uglavnom novčane obaveze). Stranica 217 od 248 . Nakon proteka roka od 5 godina od dana kada je rješenje postalo pravosnažno ne može se više izvršavati.opasnosti po život i zdravlje ljudi ili javnu sigurnost ili radi otklanjanja poremećaja u privredi. Dolazi do promjene okolnosti nakon donošenja rješenja. O ovome odlučuje sud koji rješava upravni spor. uošte nije upravna stvar. Ovo rješenje o vanrednom ukidanju donosi drugostepeni organ. Na ova rješenja se može izjaviti žalba. Nema rokova za njihovo oglašavanje ništavim. ili drugostepeni organ.nema pravila. 7. Može se izvršti i prisilnim putem.

sjedištu organa koji je to rješenje donio. On se može pojaviti u upravnom sporu ako ocijeni da je konačnim upravnim aktom povrijeđeno ljudsko dostojanstvo. ali može i vijeće. upravni spor može pokrenuti i oni koji nisu ni fizička ni pravna lica. U tom slučaju izvjestilac obavijesti vijeće koje razmatra predmet i donosi odluku. Vodi se spor između njih. Postaju pravna lica ako se to reguliše. prihvaćeno je novim zakonom da prije svega sudi sudija pojedinac. a ponekad i kantonalni a li u manjem obimu. Sve odluke koje se donesu u upravnom sporu su pravomoćne. Suština organa uprave je donošenje upravnih akata. zavodi. To su prije svega skupine građana.ZAKON O UPRAVNOM SPORU – SN FBIH 9/05 ŠTA JE UPRAVNI SPOR? Predstavlja sudsku kontrolu upravnih akata..oni nisu pravna lica same po sebi. Ako ne može biti nosilac prava i obaveza ne može se pojaviti sa tzžbom u upravnom sporu.). ali da ne bi opteretili samo pojedine kantonalne sudove – nadležnost se određuje prema prvostepenom rješenju... kantona i općine. To je spor o zakonitosti upravnog akta. Novim ZUS-om nadležnost je prenesana na kantonalne sudove. gradske službe. Da li u upravnom sporu ima zainteresirana stranka? Da. određeno naselje. osnovna prava i slobode zagarantovane ustavom FBiH i međunarodnim konvencijama. koji je također zainteresovan da taj stan ostane njemu. općinske službe. Postoji treća strank akoji su mnogi kantonalni sudovi ignorisali: to je vlasnik stana.. Šta je organ u smislu ZUS-a? Pod njima se podrazumijevaju organi uprave. pravna lica koja imaju javna ovlaštenja (Federralni zavod za PIO) Ko sudi? Uvijek je sudilo vijeće. Upravni spor može pokrenuti i ombudsmen. Presude u upravnom sporu su obavezne prema svakom. agencije. Ko sve može pokrenuti upravni spor? Pojedinac – domaće i strano fizičko lice i pravno lice. Ko rješava upravne sporove? Sve do sada to je radio Vrhovni sud. Njih mora uvažavati organi uprave. ali da bi se učinio efikasniji rad sudova. odnosno. Pored toga. jer se protiv njih ne može koristiti pravo žalbe. upravne organizacije (direkcije. ako smatraju da je povrijeđeno pravo ili pravni interes zasnovan na zakonu. Stranke su: nosilac stanarskog prava i korisnik koji je tokom rata dobio privremeno rješenje. Stranica 218 od 248 . Po zakonu kaže se „zainetresirano lice“ to može biti npr i tražilac eksproprijacije itd. Upravni spor može pokrenuti i pravobranilac koji istupa u ime FBiH. Primjer: povrat stana. organ uprave ali samo pod jednim uslovom: da takvo lice može biti nosilac prava i obaveza u u pravnom postupku. tako i druge stranke koje učestvuju u upravnom sporu.

ili obrazloženjem se odlučuje o upravnoj stvari). Rješenje koje drugostepeni organ donese povodom žalbe ili dopis koji uputi prvostepenom organu sa nalogom da postupi po zahtjevu stranke nije upravni akt. trebaju biti ispunjena tri elementa da bi se radilo o upravnom aktu: 1. ali kada se podnosi takva tužba. ili obrazloženje nije u skladu sa izrekom. da se obrati pismeno upravnoj inspekcija. Kada općinsko vijeće donese upravni akt može se pokrenuti upravni spor protiv tog akta.nema definicije šta se smatra upravnom stvari. ali je dozvoljeno pokrenuti upravni spor. predsjednika i potpredsjednika FBiH. U stvarima u kojima se po izričitoj zakonskoj odredbi ne može voditi upravni spor (ovdje bi mogla poslužiti zaštita zakonitosti npr). da se njime rješava o pravu ili obavezi pojedinca 3. može se pobijati zato što u aktu nije nikako ili 15 16 Često pitanje Često pitanje Stranica 219 od 248 .12 ZUS)?16ČESTO PITANJE Neki od zakonskih razloga su: ako akt sadrži takve nedostatke koji spriječavaju sudu pred kojim se vodi spor ocjenu njegove zakonitosti (u dispozitivu se riješi stvar da ne znate kako postupiti – nejasan dispozitiv. nego upravna radnja. stranka može podnijeti tužbu i pokrenuti upravni spor. Ćutanje administracije? Prije nego se podnese tužba zbog tzv.Protiv čega se pokreće upravni spor? NAUČITI DEFINICIJU UPRAVNOG AKTA!!!!! Samo protiv upravnog akta. Upravni akt jeste akt nadležnog organa kada rješava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnih lica u nekoj upravnoj stvari. Protiv kojeg upravnog akta se pokreće upravni spor? Konačnog. odnosno zakonodavnog djela kantona (skupština Kantona). Postoji presumpcija. Dakle. Postoje prvostepeni akti na koje nije dozvoljena žalba. Treći slučaj je gdje neposredno. tada se stranka može obartiti sudu tužbom radi ćutanja administracije. Protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor (čl. sudu se treba pružiti dokaz da je podnesen zahtjev upravnoj inspekciji. Drugostepeni organ provodi postupak po zakonu. ćutanja administracije. da ga je donio nadležni organ 2. polazi se od sudske prakse.ako se u roku ne rješi po žalbi smatra se da je odbijena. Šta kada prvostepeni organ ćuti? Stranka može podnijet žalbu drugostepenom organu u roku od 30 i 60 dana. npr rješenje o tome i tome nije upravna stvar itd. Ako ona ne poduzme nikakve mjere u roku od 30 dana. Nije definisano zakonom. Zakonski razlozi za pobijanje upravnog akta (čl. odlučuju domovi parlamenta FBiH. na osnovu ustavnih ovlaštenja.11 ZUS)? 15 ČESTO PITANJE Protiv akata donesenih u postupku u kojem postoji osigurana sudska zaštita izvan upravnog spora. da se radi o upravnoj stvari. najčešće drugostepenog (u 95% slučajeva). I da ni ona nije postupila po zahtjevu u roku 30 dana od dana kada je isti njoj podnesen. Ako i drugostepeni ćuti.

tada ne može isti zahtjev isticati u tužbi. nema prava na žalbu. Ako potvrde uz zahtjev nema odbacuje se zahtjev jer je prekratak ovaj rok od 3 dana da se stranka opminje da ispravi nedostatke. • • da odlaganje nije protivno javnom interesu i da tim odlaganjem nije nanesena šteta drugoj stranci Izuzetak: Kada se stranka obraća organu uprave za odgodu izvršenja i nije uspjela. mora dostaviti potvrdu sudu da taj isti zahtjev nije podnijela već organu uprave. Kada se podnosi tužba uz nju se dostavlja obavezno i akt koji se pobija tužba se dostavlja u dva primjerka ili u Stranica 220 od 248 . u kom pravcu predlaže da se riješi stvar. Organ koji donosi rješenj nije i ne može biti stranka u postupku. Odgoda izvršenja? Kada stranka podnese tužbu u upravnom sporu to ne odgađa izvršenje upravnih rješenja ( a najčešće se radi o carinama i porezima). Takav organ će je proslijediti nadležnom sudu i neće biti neblagovremeno.nije pravilno primjenjeno materijalno pravo ili pravila postupka. rok teče od kada im je dostavljena. Upravni spor? Pokreće se tužbom. Tužena strana? To je organ čiji se upravni akt osoprava. tada sud može u sporu i meritorno odlučiti ako je akt donesen od nenadležnog organa i ako u upravnom postupku koji je prethodio donošenju rješenja nisu primjenjena pravila postupka i ako iz utvrđenih činjenica nije pravilno izveden zaključak. Tužba se predaje neposredno ili preporučenom poštom. Prtoznakom se može potpisati samo u jednoj situaciji: samo kada nepismena stranka daje punomoć. Sastav tužbe? Tužba mora sadržavati: ime i prezime tužitelja i druge lične podatke. čak i kod općinskog suda. Kako se može potpisati stranka u upravnom postupku koja je nepismena? Drugo lice će ga potpisati i osoba koja ga je potpisala ispod naznači svoje ime i prezime i adresu. Ako sud odbije odgodu. Ovaj rok važii za obudsmene i za pravobranioce. Ona se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je stranci dostavljen akt koji se osoprava. naznaku tuženog. koji upravni akt se osporava. jer ovaj zahtjev je sastavni dio tužbe kao i potvrda i to se rješava u roku od 3 dana. Ako osoba podnosi zahtjev za odgodu sudu odvojeno ili uz tužbu. Ako se pravobraniocu dostavlja upravni akt ili ako obudsmen ima takvo rješenje. a ako nije u roku od 60 dan aod dana kada je akt dostavljen stranci. Stranka može podnijeti organu uprave ili sudu (u tužbi zatraži da se odgodi izvršenje i tada se hitno postupa) zahtjev za odgodu (ako hoće da pokrene spor) pod slijedećim uslovima da: stranka koja traži odgodu mora dostaviti potvrdu da je pokrenut upravni spor kod nadležnog suda. Može se desiti da iz neznanja ili omaškom ali ako se to može pripisati neukosti stranke da tužba bude predata drugom organu – ona je predata u roku. on je samo tužena strana. Može se izjavitii na zapisnik. Kada se žalba dostavlja na odgovor? Samo u jednom slučaju: kada stranka u žalbi ističe nove činjenice i dokaze. donosioc akta. zakonske razloge za pobijanje akta.

potrebnom broju primjeraka. Svaka strannka je dužna dokazati činjenice na koje se poziva. Tužba se može riješiti i bez spisa ako stranka osporava samo sa aspekta primjene materijalnog prava. s tim da kad ser stranka poziva upozorava se da ponese sve dokaze koji će dokazati njene tvrdnje iz tužbe. Sudija mora pozvati ovakvog tužioca. predstavnik organa uprave koji je donio akt. ovo može tražiti u tužbi i u odgovoru na tužbu i ako to traži sud je mora zakazati. prijevremena (ćutanje administracije). Stranka se uvijek mora opomenuti da ako ne otkloni nedostatke na koje joj je ukazano njena tužba će biti odbačena. Kada sud ocijeni da nema više razloga da prisustvuje sjednici pušta ga da ide i nastavlja svoj rad. Sud može iz ovih razloga odbaciti tužbu u svakom stadiju postupka. O pokretanju disciplinskog postupka obavještava se Vlada FBiH ili Vlada kantona. bez obzira da li stvar rješava pojedinac ili vijeće. Tok rasprave: sudija izvjestilac izlaže ukratko predmet (kada je Stranica 221 od 248 . Najduži rok za odgovor je 20 dana. Šta sve može tužilac? On može tražiti da prisustvuje nejavnoj sjednici. Ako ne dostavi spise u ostavljenom roku. Raniji zakon nije imao nejavnu sjednicu. ali postoji izuzetak: kada stranka uz tužbu prilaže izuzetno jak dokaz koji dovodi u pitanje činjenično stanje iz upravnog postupka. podnesena od neovlaštenog lica. tada organ uprave povrijeđuje službenu dužnost.bitno je da je činjenično stanje potpuno drugačije i da je postojalo ranije ali ih tužilac nije mogao istaći. i ako se radi o stvari o kojoj se n emože voditi upravni spor. ista mora biti i potpisana. ako akt koji se tužbom osporav anije upravni akt li da je očigledno da se upravnim aktom ne dira u pravo tužioca (ne odnosi se na njega). Ako lice ne obavijesti sud u roku od 15 dana (a bilo je upozoreno na posljedice) sud će rješenjem obustaviti postupak po njegovoj tužbi. Ako ona ne pruži dovoljno dokaza sud ne izvodi dodatne ex officio. može nu dozvoliti da nešto dodatno kaže ako ima. ili eventualno proširuje tužbu i na to novo rješenje. jer se ista dostavlja drugoj strani ili stranama na odgovor. U tužbi se ne mogu navoditi nove činjenice i dokazi. ako je stranka podnijela tužbu a ima pravo na žalbu na prvostepeno rješenje a to pravo nije iskoristila. Tužilac može odustati od tužbe sve do donošenja sudske odluke u upravnom sporu. dakle teret dokazivanja je na strankama. i ako već postoji pravomoćna sudska odlika o istoj stvari. Ako je lice podnijelo tužbu a drugostepeni organ naknadno donese novo rješenje stranka se poziva da se u roku od 15 dana izjasni da li je zadovoljna novim rješenjem. Stranka u tužbi i u odgovoru na tužbu može tražiti da se zakaže javna rasprava. a predmet se ne može riješiti bez spisa. Kod nejavne sjednice nema rasprave. tad asud ima pravo i obavezu da podnese prijavu disciplinskoj komisiji protiv službenog i odgovornog lica u tom organu. Dostava upravnih spisa po tužbi? Sud je dužan tužbu dostaviti organu uprave koji je donio upravni akt na odgovor u određenom roku i da ist dostavi upravne spise kantonalnom sudu. Tada sud rješenjem obustavlja postupak. Na raspravu se pozivaju stranke. Tužba se dostavlja i drugim strankama na odgovor ako je višestranački predmet. tužilac može i dati neke nove dokaze. predočiti mu stvar i tužbu. Odbačaj tužbe? Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako je: neblagovremena. Ili je vijeće već uzelo u odlučivanje.

Sud može da poništi sve prethodne akte i donese meritornu odluku koja se izvršava. Šta presuda sadrži? Uvod (naziv suda. ali je isključivo vezan razlozima tužbe. nego sud. izreka. Ako stranka izostane sa raprave a uredno je pozvana. U ZUP-u je obavezna lična dostava. Presudom se tužba može uvažiti i to na 2 načina: upravni akt se poništava i rješava se upravna stvar (čl.protiv ove presude žalba nije dopuštena. Ako je bila nejavna rasprava – može se dostaviti poštom. presuđuje u meritumu. Kada sud na raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje od onog utvrđenog u upravnom postupku i otkloni propuste. Dostava odluke – stranka je dužna sama doći na sud i preuzeti odluku jer joj se na usmenoj raspravi saopšti kada će biti izrađena odluka. Ako stranka u tužbi ne ukaže na ništavost. on čini tešku povredu službene dužnosti i tada je sud dužan podnijeti prijavu za pokretanje disciplinskog postupka. Zapisnik se vodi. Takožer može tužbu odbiti i potvrditi upravni akt i to je opet meritorno rješavanje. Zato je jako važno koje će razloge stranka navesti u tužbi. Ako se član vijeća ne slaže.utvrđeno drugačije činjenično stanje sud donosi odluku u roku od 30 dana. u kojoj stvari. Javna rasprava. Pravni lijekovi? Protiv odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu ne može se izjaviti žalba. a u njega se unose najbitnije stvari. to ne spriječava sud da radi – nema odgode. stranke napuštaju raspravu. može i naknadno) u roku od 30 dana.vijeće) a predsjednik vijeća rukovodi raspravom. mogu biti i svjedoci. Kada sud odlučuje u vijeću (3 sudije) potrebne su 2/3 da se donese odluka. Nema pozivanja u ime naroda ili u ime BiH u ovom postupku. koji akt pobija. Original presude se čuva u sudu a strankama se dostavlja ovjereni prepis. dan kada je održana sjednica).33 st1 i 2 ) tj. pa čak ako ne dođe ni jedna stranka. Njegova presuda kojom meritorno rješava stvar predstavlja upravni akt. sud ne može taj akt poništiti po službenoj dužnosti. a može da tužbu uvaži i poništi i prvostepeno i drugostepeno rješenje i vrati na ponovni postupa ali samo kada ocjeni da ovi organi mogu lakše i efikasnije provesti postupak. Ako nadležni organ ne postupi po presudi suda u roku koji mu je sud odredio i kojom je vraćena stvar na ponovno postupanje i naloženo da se postupi po uputama. Rješavanje suda po tužbi? Sud rješava po osnovu činjenica utvrđenih u pobijanom prvostepenom ili drugostepenom postupku. i utvrdio da rješenje ne može opstati. Protiv pravomoćne odluke kantonalnog Stranica 222 od 248 . Odgoditi se može ako nema dokaza o urednoj dostavi poziva. Spor se rješava presudom. Pouka o pravnom lijeku. Sud nije dužan odlučiti po tužbi u roku od 30 dana osim ako nije održana javna rasprava. Gubila bi se smisao javne rasprave ako stavr ne bi bila meritorno rješena. tužilac izlaže tužbu.broj i datum. potpis sudije/predsjednika vijeća. njegovo se mišljene piše na zapisnik i zatvori u kovertu. a odluka se upisuje u zapisnik (ali ne mora odmah. sastav suda. Zakonitost osporenog akta? Sud je vezan zahtjevom (petitom tužbe) i to mora da poštuje. sud tada rješava stvar u meritumu (nema poništavanja rješenja i vraćanja na ponovni postupak). obrazloženje. Takva rasprava ne bi trebala trajati duže od pola sata. Pošto se zapisnik potpiše.

suda donesene u upravnom sporu stranka može podnijeti: zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa i ako je došlo do povrede pravila federalnog ZUP-a ako je ta povreda uticala na donošenje rješenja (podnosi se vrhovnom sudu FBiH- samo kada je kantonalni sud odluku temeljio na federalnim propisima ili kada stranka smatra da je povrijeđen postupak prema federalnim propisima), a kantonalnom se podnosi ako se odluka temelji na kantonalnim propisima. Zahtjev za varedno preispitivanje se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja sudske odluke. dostavlja prvostepenom organu, koji zahtjev dostavlja u roku od 3 dana drugostepenom sudu. Kada vrhovni sud dobije zahtjev, dostavlja ga na odgovor organu čiji se akt pobija, a dostavlja se i drugim strankama. Ako se zahtjev odmah dostavi drgostepenom sudu, isti će ga primiti i dostaviti prvostepenom. Kao datum prijema računa se kada je dostavljeno drugostepenom sudu. O zahtijevu uvijek odlučuje vijeće od 3 sudije (ranije je bilo vijeće od 5 sudija) Ovo je problem kod malih sudova, tako da se u tom slučaju često dostavlja vrhovnom sudu na odlučivanje (delegacija vrhovnog suda). Ovim zahtjevom se ne može pobijati kantonalna odluka zbog nepotpuno i netačno utvrđenog stanja. Sud samo ispituje zakonitost odluke u okviru postavljenog zahtjeva, alii po službenoj dužnosti ispituje da li su pravilno primjenjeni materijalni propisi i pravila postupka (uporedi sa revizijom u ZPPu). Stranka može tražiti održavanje javne sjednice i tome se ne mora udovoljiti jer ovdje načelno se odlučuje na nejavnim sjednicama. Kako odlučuje nadležni sud po ovajvim zahtjevima? Zahtjev se prvo dostavlja strankama i određuje im rok u kojem trebaju odgovoriti. Rješenjem se odbacuje neblagovremen, nedopušten ili neovlašten zahtjev. Donosi presudu kojom odbija ili uvažava zahtjev. Ako ga uvažava kantonalnu odluku će ukinutu ili preinačiti. Ako ukida vraća predmet na ponovni postupak. Preinačenjem odluke, sud zapravo rješava po tužbi. U upravnom postupku nema preinačenja, može izmjeniti rješenje. Zahtjev se upućuje drugostepenom preko prvostepenog organa. Kantonalni sud dostavlja spise a vrhovni sud dostavlja zahtjeve strankama na odgovor u roku koji odredi sud. Ponavljanje postupka? Postupak okončan presudom ili rješenjem suda može se na zahtjev stranke ponoviti iz slijedećih razloga: 1. ako se dođe do novih činjenica ili dokaza za koje stranka nije znala u vrijeme postupka, a takve su da se za njih ranije znalo mogla je biti donesena drugačija odluka 2. ako u upravnom sporu nije pružena mogućnost stranci da učestvuje u sporu (vlasnici stanova u stambenim predmetima, npr nije im dostavljena tužba na odgovor) 3. ako je presuda donesena u krivičnoj ili građanskoj stvari pa je kasnije ukinuta a korištena je u sporu 4. ako je odluka donesena uslijed izvršenja krivičnog djela sudije ili službenog lica u sudu ima ukupno 6 razloga. Pokreće se tužbom, a o istoj odlučuje sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju odluke koja se pobija. Kada onaj sudi koji odlučuje o

Stranica 223 od 248

ponavljanju postupka ocijeni da su ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka, on će staviti van snage odluku kantonalnog suda i istovremeno odlučiti po tužbi. Ako ne održava raspravu mora pribaviti sve spise jer po njima odlučuje. Ukoliko ZUS ne sadrži pojedine odredbe shodno se primjenjuju odredbe ZPP-a. Razlog – kada je vođena javna rasprava pa je sud izvodio dokaze i utvrđivao činjenice a nije samo radio po osnovu pribavljenih spisa. Rok za ponavljanje je 30 dana od dana saznanja i objektivni rok od 5 godina. Sudija pojedinac ako ne odbaci zahtjev za ponavljanje isti dostavlja na odgovor. Protiv odluke o ponavljanju postupka sudije pojedinca dozvoljeno je uložiti zahtjev za vanredno preispitivanje- provjeriti !!!!!. Ombudsman može podnijeti ovaj lijek iz istih razloga iz kojih može podnijeti tužbu (ali ne i iz drugih razloga) jer su formirani da štite ljudska prava zagarantovana Ustavom i EKLJP. Obaveznost presude? Član 57. – 59. Ako je presudom poništeno rješenje i vraćeno prvostepenom organu, isti je dužan u roku od 15 dana donijeti novo rješenje shodno uputama iz sudske presude. Ako on to ne učini, ili donese rješenje protivno uputama iz presude, stranka može ponovo podnijeti tužbu sudu, odnosno, zahtjev u kojem će zatražiti da sud koji je poništio upravni akt riješi tu upravnu stvar jer organ uprave ćuti. Ako upravni organ nije slijedio upute suda, stranka može podnijeti tužbu, a sud tu stvar mora riješiti u meritumu, nema više vraćanja predmeta upravnom organu. Odluka suda je upravni akt koji se izvršava (ako podlaže izvršenju). Organ koji je ćutao vrši tešku povredu i protiv njega se može pokrenuti disciplinski postupak.ako organ donese akt protivno primjedbama suda iz presude , sud će po novoj tužbi morati ukinuti to novo rješenje i sam će odlučiti tj donijeti presudu (ako je činjenično stanje nesporno utvrđeno). Ako organ ne utvrdi činjenično stanje sud će sdasm meritorno odlučiti i provesti postupak, ali kantonalni sud je dužan pokrenuti disciplinski postupak protiv odogovrnog lica. Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zaštićenih ustavom federacije? Sui generis pravno sredstvo. Članovi 60. - 62. Ovim pravnim sredstvom se dozvoljava da se pobijaju akti koji se inače ne mogu pobijati, a kojima se krše prava pojedinaca (iz ustava i međunarodnih konvencija i sporazuma), pod uslovom da nije zajamčena druga sudska zaštita protiv takvih akata. Zahtjev pored pojedinca može podnijeti i ombudsmen. Ovakav zahtjev rješava kantonalni sud i to sudija pojedinac ili vijeće. Zahtjev se smatra hitnim i rok rješavanja je 15 dana. Mora se dostaviti i drugoj strani na odgovor osim ako očigledno proizilazi da su kršena ljudska prava. U zahtjevu se treba navesti radnja, vrijeme, organ, podaci o službenom ili odgovornom licu – član 63. te zahtjev da se otklone posljedice. Može se podnijeti sve dok radnja traje. Odlučuje se rješenjem. Protiv ovog rješenja dozvoljava se podnošenje zahtjeva za vanredno preispitivanje i to vrhovnom sudu FBiH u roku od 8 dana. Osim pojedinačnih akata, ovo se odnosi i na pojedinačne radnje tj. ponašanju službenog ili odgovornog lica koji svojim radnjama onemogućava stranci da ostvari ustavom zagarantovana prava i slobode. Ako se to zaista utvrdi, tada postoji mogućnost da kantonalni sud donese rješenje kojim će zabraniti dalje postupanje ili nepostupanje ili će naložiti da se postupi na

Stranica 224 od 248

određeni način i utvrđuje određene mjere u određenom roku kako bi se otklonile te negativne posljedice. Postoji čak i mogućnost novčanog kažnjavanja za neizvršenje naložene radnje (200-800 KM). Ovo rješenje treba da izvrši kod koga se te radnje čine ili ne čine, a ako on to neće da izvrši, onda sud može sam ili putem općinskih sudova da na zahtjev stranke preuzme izvršenje tog rješenja.

Stranica 225 od 248

LITERATURA Zakon o državnoj službi SNFBIH 67/05 (zadnja izmjena) Zakon o namještenicima SBFBIH 49/05 Zakon o PIO (SNFBIH 29/98, 49/00, 32/01 i 73/05) Zakon o državnoj službi u instistucijama BiH (SG BIH 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06) Zakon o radu FBiH (SNFBIH 43/99, 32/00 i 29/03) Zakon o radu u institucijama BiH (SGBIH 26/04) – ne pitaju Pravilnik o radnoj knjižici (SNFBIH 42/00, 53/00) ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH Zakon o državnoj Službi u FBiH ne primejnjuje se na: (provjeriti u zakonu) članove Parlamenta FBiH, predsjednika i 2 dopredsjednika, članove vlade, sudije, tužioce, članove kantonalne vlade, članove zakonodavog tijela kantona, članove općinskog i gradskog vijeća, gradonačelnika, pripadnike policije, ured za reviziju. Državni službenici mogu biti: državni službenici i rukovodeći državni službenici. Rukovodeći državni službenici su rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, sekretar organa uprave, rukovodilac uprave i ustanove koja je u sastavu ministarstva, pomoćnici rukovoditelja i glavni inspektori (federalni i kanotnalni). Ostali državni službenici su: inspektori, stručni saradnici, viši stručni saradnici i stručni savjetnici. O pravima i dužnostima državnih službenika odlučuje rukovodilac organa uprave, odbor državne službe za žalbe i agencija za državnu službu. Državni službenici ispunjavaju slijedeće uslove: državljanin je BiH, ima univerzitetsku diplomu, stariji je od 18 godina, zdravstveno je sposoban za obavljanje određenog posla, i u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH. Postavljenje državnih službenika vrši rukovoditelj organa uprave uz pribavljeno mišljenje agencije za državnu službu, a mišljenje nije obavezujuće. Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta Interni premještaj- znači da se državni službenici iz tog organa mogu premjestiti na drugo radno mjesto u istom organu i taj premještaj može biti dobrovoljan i nametnut. Može se vršiti preuzimanje državnih službenika iz jednog u drugi organ s tim da mora biti ista razina. Zatim može se vršiti popuna sa liste prekobrojnih službenika. Ako se ne može vršiti popuna na ove načine onda ide javno popunjavanje preko agencije za državnu službu. Unaprjeđenje se također vrši internim oglasom.

Stranica 226 od 248

Radni odnos na određeno vrijeme- procedura je ista kao i kod zapošljavanja na neodređeno vrijeme ali on ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme . Državni službenik ima pravo žalbe odboru državne službe za žalbu , a zatim pravo tužbe sudu. Kada se osoba prvi put zapošljava u organima uprave probni rad traje 6 mjeseci. Ocjenjivanje državnih službenika vrši se svakih 12 mjeseci i rukovodilac organa uprave o tome donosi rješenje. Rješenje se donosi na prijedlog neposredno nadređenog službenika. U organima uprave mogu se zaposliti pripravnici i to na jednu godinu. Naknada za privremeno obavljene poslove – ako državni službenik privremeno obavlja poslove dakle druge poslove uz svoje- zakon predviđa naknadu od 50%. Godišnji odmor- rukovodioci imaju najmanje 25 a najviše 36 radnih dana a ostali državni službenici najmanje 20 dana. Prestanak radnog odnosa državnih službenika – prestaje dobrovolnjim istupanjem iz službe, kada ispuni 65 godina života i 40 staža osiguranja prema općim propisima, disciplinska mjera prestanka (o disciplinskoj odgovornosti odlučuje komisija koju formira agencija za državnu službu, protiv rješenja komisije može se podnijeti žalba odboru), smrću, ako izgubi državljasntvo BiH, sticanje državljanstva druge države suprotno Ustavu Bih, ako ne zadovolji na probnom radu, prekobrojnost, ako dvije uzastopne ocjene ima «ne zadovoljava», ako je osuđen na kaznu zatvora preko 6 mjeseci. Mjere komisije: prestanak radnog odnosa javna opomena suspenzija prava učestvovanja za unapređenje u naredne dvije godine (postoje obligatorna i fakultativna suspenzija)

odredba o osnivanju se nalazi u Sl.Gl.FBiH 48/03 a osnovala je Vlada FBiH. Agencija za državnu službu postoji i na nivou FBiH i BiH. Nadležnosti ADS – edukacija državnih službenika, planira proces zapošljavanja, utvrđuje jedinstvane kriterije za postavljenje državnih službenika, pruža stručnu pomoć organima uprave, i podnosi izvještaj o svom radu Vladi FBiH. Svi instituti koji nisu uređeni ovim zakonom uređuju se primjenom općih propisa – zakon o radu FBiH. ZAKON O NAMJEŠTENICIMA Sl.Gl.FBiH 49/05 Namještenici rade na dopunskim poslovima osnovne djelatnosti organa uprave. O pravima i dužnostima odlučuje rukovodilac a žalbe mogu uložiti odboru i ukoliko nisu zadovoljni odlukom odbora mogu tražiti zaštitu od općinskog suda. Raspoređivanje i postavljanje namještenika vrši rukovodilac. Popunjavanje upražnjenog radnog mjeta vrši se putem internog oglasa a rukovodilac upravnog organa imenuje internu komisiju koja će sprovesti taj oglas. Ako se mjesta ne mogu popuniti na taj način

Stranica 227 od 248

godine (računa se u dvostrukom trajanju) − staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem – odnosi se na osiguranike koji rade na naročito teškim i po zdravlje štetnim poslovima gdje se ni posebnim mjerama zaštite na radu ne mogu poboljšati uslovi rada − staž osiguranja sa efektivnim trajanjem . Pripravnički staž traje 6 mjeseci za SSS i 9 za VŠS. Invalidnost postoji kada osiguranik zbog trajnih promjena zdravstvenog stanja ne može da radi na odgovarajućim poslovima. − Stranica 228 od 248 . Vrste staža: poseban staž – na njega imaju pravo pripadnici Armije BiH.FBiH 29/98. pravo na invalidsku penziju. plaćenog odsustva 7 dana a neplaćeno u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom. Namještenci su osobe sa SSS i VŠS.Gl. Primaju se na rad putem ADS. – 22. povrede van rada. bolesti koja se ne može otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom. muškarac preko 65 godina). djeca do 15 godina. Godišnji odmor najmanje 18 dana a najviše 30. nepuno radno vrijeme. Invalidska penzija – dovoljno je da se utvrdi gubitak radne sposobnosti prouzrokovan povredom na radu ili profesionalnom bolešću. Provjeri oko primanja preko ADS-a. Starosna penzija – uvjeti: da osoba ima 65 godina života i minimalno 20 godina staža osiguranja. Izmjenjena radna sposobnost nastaje kada osiguranik ne može da obvalja poslove svog radnog mjesta sa punim radnim vremenom.1995. Uvjeti su isti kao za državne službenike osim stručne spreme. profesionalne bolesti i u tom slučaju kod osiguranika nastaje gubitak radne sposobnosti. ZAKON O PIO Sl. odnosno 40 godina staža osiguaranja bez obzira na godine starosti. a te promjene nastale su zbog: povrede na radu.04. Namještenici se ocjenjuju svakih 12 mjeseci a dvije negativne ocjene dovode do prestanka radnog odnosa.1991.pravo na taj staž imaju osobe koje rade puno radno vrijeme. probni rad je 3 mjeseca. 49/00. ako se nalaze na redovnom školovanju do 25 godina. Porodična penzija – (provjeri u zakonu) pravo na nju ima: bračni partner (žena preko 45. pravo na porodičnu penziju i prava osiguranika sa preostalom radnom sposobnšću. 32/01 i 73/05 Prava iz PIO: pravo na starosnu penziju.onda će se popuniti javnim oglasom. ali može da obavlja druge poslove uz prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. sa tim da ga ne raspisuje agencija već rukovodilac. supruga iz razvedenog braka ako je presudom za razvod braka utvrđeno pravo na izdržavanje.12. Prestanak ugovora o radu je isti kao kod državnih službenika. HVO i policije koji su uzeli učešće u odbrani BiH i to u periodu od 30.) ugovor na određeno vrijeme može biti do dvije godine za razliku od državnih služenika kod kojih to nije određeno.

Za vrijeme obavljanja volonterskog rada poslodavac je dužan da osigura osobu od povreda na radu i profesionalnih bolesti.00 do 06. otkazni rokovi. Jedan broj dana ili mjeseci radi više a drugi dio manje ili nikako. Poslodavac ne može tražiti podatke koji nisu vezani za posao. odmor između dva radna dana ne može biti kraći od 12 sati. Prekovremeno ne može raditi maloljetnici i trudnice. Ugovor o radu – elementi: naziv i sjedište poslodavca. ZAKON O RADU Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenika i poslodavca. odsustva (plaćena i neplaćena) i drugi elementi predviđeni pravilnikom o radu. Radno vrijeme kod poslodavca traje 40 sati sedmično. mjesto rada. prvi ne može biti kraći od 12 dana. Plaćena 7 dana i neplaćeno odsustvo koje utvrđuje poslodavac: po 4 dana za vjerske praznike. Maloljetnici imaju pravo na godišnji odmor koji ne može trajati manje od 24 dana. raspored radnog vremena. prekovremeno (10 sati sedmično + 10 sati uz saglasnost zaposlenika). s tim da može biti puno. Ukoliko je potrebno radno iskustvo za obavljanje određenog posla poslodavac može sa osobom zaključiti ugovor o pripravničkom radu na godinu dana koji se dostavlja zavodu za zapošljavanje. Odsustva mogu biti plaćena i neplaćena. godišnji odmori. početak rada na određenim poslovima. juna naredne godine. Žene ne mogu da rade noću. ime i prezime zaposlenika. radno mjesto. Skraćeno radno vrijeme je puno radno vrijeme ako govorimo o osobi kod koje je cijenjena njena radna sposobnost od strane nadležnog organa i utvrđeno da ta osoba može da radi na istim poslovima ne osam već 6 ili 4 sata. da li se ugovor zaključuje na određeno ili neodređeno vrijeme. Poslodavac može zaključiti ugovor o radu sa pripravnikom i volonterom radi stručnog osposobljavanja za obavljanje određenog posla. nepuno (znači 4 ili 5 sati u toku dana) i ta osoba može zaključiti još jedan ugovor kod drugog poslodavca na nepuno vrijeme kako bi imala puno radno vrijeme. Noćni rad se smatra rad od 22. Ako priroda posla zaht6ijeva poslodavac može napraviti preraspodjelu radnog vremena npr. Pravo na odmor postoji: u toku rada. sedmični odmor manje od 24 sata i godišnji odmor manji od 18 dana. dva dana plaćeno i dva neplaćeno. Radno iskustvo koje je osoba stekla obavljajući pripravnički i volonterski rad uzima se kao radno iskustvo za obavljanje nekih drugih poslova.00 sati (u poljoprivredi do 05:00 sati). kao i ugovor o volonterskom radu. Stranica 229 od 248 . pod vodom. zemljom na na ročito teškim i po zdravlje štetnim poslovima. Godišnji odmor se može koristiti iz dva dijela. a drugi dio se može koristiti do 30.osobe koje rade sa skraćenim radnim vremenom koje se računa kao puno radno vrijeme − penzijski staž – to je staž na osnovu koga osiguranik ostvaruje prava iz PIO a to je samo za onaj staž koji je plaćen. plaća i ostale naknade na koje ima pravo zaposlenik. ne može biti manje od 30 minuta.

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog nepredviđenih okolnosti a zaposlenik se nalazi kod njega duže od dvije godine ima pravo na otpremninu. otkazom ugovora o radu (rokovi: 7 – ako zaposlenik daje otkaz i 14 dana – ako poslodavac daje otkaz). danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o gubitku radne sposobnosti. Zaposlenik zažtitu svojih prava može tražiti kod: poslodavca i kod nadležnog suda (općinski). Prestanak ugovora o radu: ako je zaključen na određeno vrijeme.Naknada plaće: plaćeno odsustvo. Štrajk – zaposlenici imaju pravo organizirati štrajk i niko ne smije iz tih razloga imati manja prava od onih koji nisu učestvovali u štrajku. U radnu knjižicu se upisuju opći podaci o zaposleniku. Ispravku netačno upisnih podataka može da vrši PIO i općinska služba. Radna knjižica – je javna isprava koju izdaje nadležna općinska služba za rad i može se izdati osobi koja ima 15 godina života. bolovanje.to su poslovi za koje se ne može zaključiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrojeme i ne mogu trajati duže od 60 dana u toku godine. a poslodavac je dužan izdati potvrdu o tome. sporazumom. Kod suda zaštitu može tražiti u roku od godinu dana od dana saznanja za povredu prava. sindikat obavlja funkciju Vijeća zaposlenika.. a prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposlenik je dužan predati radnu knjižicu poslodavcu. Ako poslodavac ima preko 15 zaposlenika. smrću. ako je zaposlenik osuđen na kaznu zatvora duže od tri mjeseca. ako zaposlenik navrši 65 godina života odnosno 20 godina osiguranja ili ako navrši 40 godina osiguranja bez obzira na starosnu dob ako se poslodavac i zaposlenik ne dogovore drugačije. a izdaje je nadležna općinska služba za poslove rada. ista se dostavlja nadležnoj općinskoj službu po prebivalištu zaposlenika. Ako se desi da se zaposleniku poslije prestanka radnog odnosa ne preda radna knjižica. godišnji odmor. Za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključuje se poseban ugovor. zaposlenici mogu formirati Vijeće zaposlenika. Izdaje se na zahtjev te osobe. Privremeni i povremeni poslovi .. Ako je zaposlenik umro – predaje se srodnicima. a ako nema 15 zaposlenika ili nije formirano. i odluka nadležnog suda koja za posljedicu ima prestanak radnog odnosa. Stranica 230 od 248 .

4. 9. 3. pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja 14. nabrojati i obrazložiti jedno 13. opće odredbe inspekcijskog nadzora. upravna inspekcija (rijetko). prema građanima. rad drugostepenog organa po žalbi. kako se osnivaju samostalen uprave. 3. vanredna pravna sredstva. 8. kada je izvršno prvostepeno i drugostepeno rješenje 15. načela stvarna i mjesna žnadležnost izuzeće službene osobe stranke u upravnom postupku zapisnik dostavljanje pismena rokovi povrat u pređašnje stanje pokretanje prvostepenog upravnog postupka. 12. izvršnoj vlasti. rukovođenje organima uprave i upravnim organizacijama (ministar i direktor) i koje propise donose organi uprave 5. 4. 6. žalba. povjeravanje javnih ovlaštenja 3. pravnim osobama i obudsmenima 6. 2. 7. odnos organ uprave prema zakonodavnoj vlasti. 5. 6. skraćeni i posebni ispitni postupak 10. poslovi urgana uprave 2. nabrojati neke 4. 2. rad prvostepenog organa po žalbi.UPRAVA 1. 5. 7. zapisnik UPRAVNI POSTUPAK 1. rješenje i vrste rješenja 11. uprave u okviru ministarstva. kada je konačno rješenje UPRAVNI SPOR Stranica 231 od 248 . kada je pravosnažno. Vijeće ministara Vlada FBiH Osnivanje organa uprave u FBiH gdje su smještena federalna ministarstva nabrojati nekoliko federalnih ili državnih ministarstava sticanje državljanstva BiH prestanak državljanstva BiH ORGANIZACIJA UPRAVE 1.

vrste penzija i jedna da se objasni 3. žalbeno odjeljenje ADS i sud) 4. koja prava propisuje zakon o radu za maloljetnike i žene 4. stranke u upravnom sporu RADNO PRAVO 1. može li se upravni spor pokrenuti ako drugostepeni organ nije donio rješenje 4. kod koga zaposlenik ostvaruje svoja prava iz oblasti rada 8. Pravni lijekovi (samo zahjtev za vanredno preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka) 7. probni rad RADNA KNJIŽICA I ZAKON O RADU 1. Ko su namješetenici 2. ocjenjivanje. ko rješava (sudija pojedinac) 6. prestanak ugovora o radu 3.1. ko odlučuje. radna knjižica po pravilniku o radnoj knjižici 10. šta se ne smatra prekidom ugovora o radu (godišnji odmor. postupak po tužbi. obaveznost presude 8. ako je zaposlenik zaključio ugovor o radu kod istog poslodavca s prekidom od 15 dana) Stranica 232 od 248 . nadležnost prema ZUS BiH 3. 3. koja prava ima osiguranik 2. ADS 5. Elementi ugovora o radu 2. 3. čime se utvrđuje 6. vrste odmora i odsustva 5. kako se dijele i koje uvjete treba da ispuni osoba da bi imala status državni službenici. vrste staža i jedna da se objasni ZAKON O NAMJEŠTENICIMA 1. da li uložena tužba odlaže izvršenje rješenja (u pravilu ne. prestanak radnog odnosa državni službenici ZAKON O PIO 1. presuda. ko odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika (rukovodilac. na koga se primjennjuje a na koga ne primjenjuje zakon o državnoj službi 2. bolovanje. vijeće zaposlenika 7. stranka može tražiti odgodu izvršenja) 5. ko može podnijeti zahtjev za pokretanje spora 2. ko su državni službenici. kada zaposleniku pripada nakanada plaća. privremeni i povremeni poslovi 9.

11. otkaz ugovora Stranica 233 od 248 .

Sudska vlast je nazavisna i samostalna od zakonodavne i izvršne vlasti. SAD. 1995. Ima preambulu i normativni dio. Aneks IV ovog Sporazuma je ustav BiH. Ustav BiH je potpisan. Preambula govori o zaštiti vlasnišva i tržišne ekonomije. • Princip podjele vlasti . garancija demokratije.anex 4 okvirnog sporazuma za BiH EKLJP i njeni protokoli Ustavi Entiteta ustavi kantona zakoni entiteta USTAVNI SISTEM Općenito o ustavu BiH Ustav je najviši pravni akt.hijerarhija zakonskih akata) Statut Brčko Distrikta zakoni Brčko Distrikta Stranica 234 od 248 . Ustav BiH je parafiran 21.12. • Princip vladavine prava (zakona) (član I.trodioba vlasti na zakonodavnu. izvršnu i sudsku vlast. a potpisan u Parizu.1995 u Daytonu. Zasniva se na principu podjele vlasti.2 Ustava BiH) – BiH je demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.1.Dejtonski sporazum. Ona ostaje država članica UN i može kao BiH zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema UN-a. Ustavni principi su: • Princip kontinuiteta BiH (član I. zakona i podzakonskih akata (tzv. nije usvojen. godine i isti dan je stupio na snagu. ako nisu u suprotnosti sa ovim ustavom. dok kompetentna vlast ne donese svoj propis • Princip ustavnosti – podrazumijeva usklađenost sa ustavom BiH svih nižih ustava. on je dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Dayton-ski sporazum). 14. kao i u drugim međunarodnim organizacijama. • Princip izvršenja sudskih odluka – svi organi vlasti su dužni provoditi sudske odluke i pomagati u njihovom izvršenju • Princip kontinuiteta propisa koji su se zatekli na dan potpisivanja ustava BiH i usvajanja ustava FBiH – zatečeni propisi ostaju na snazi. On predstavlja decentarlizirani model načina na koji bi se trebala orhanizirati država.11. Ustava BiH) RbiH čije je ime zvanično ime od sada BiH nastavlja svoje preavno postojanje po međunarodnom pravu kao država sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim ustavom i sa postojećim međunarodno proiznatim granicama. U normativnom dijelu obrađena su ljudska prava i institucije vlasti.

Gradsko vijeće. propisi gradova. Zeničko-dobojski kanton sa sjedištem u Zenici 5. federalne zakone. kantonalne zakone. Dejtonski ustav je dio mirovnog sporazuma i stupio je na snagu danom potpisivanja. Razlika po formi između Daytonskog i Washingtonskog ustava je ta što je ustav BiH potpisan 14. na nivou FBiH . nije ga donijela Ustavotvorna skupština. na nivou grada . (Član II. Kada se spuštamo sa nivoa države na Federaciju kao entitet.Skupština Brčko distrikta. a ustav FBiH je objavljen u SN FBiH broj 1/94.03.Parlamentarna skupština BiH. Tuzlanski kanton sa sjedištem u Tuzli 4. u Brčko distriktu . Ostale konvencije se ne primjenjuju direktno i prioritetno. na nivou kantona – Skupština kantona. Ustavi entiteta. Statut Brčko Distrikta.1995. Nakon zakona idu propisi na nivou države. Kanton 10 sa sjedištem u Livnu Razlike Vašingtonskog i Dejtonskog Ustava po formi? Federalni ustav zovu i Washingtonski ustav. Prioritetno znači da ima prioritet sa ostalim domaćim zakonima. općinski propisi. i stupio je na snagu 30. u RS – Narodna skupština RS. Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Širokom Brijegu 9. Ustav BiH nije objavljen u službenim glasilima. u općinama – općinsko vijeće (donose samo propise). Hercegovačko-neretvanski kanton sa sjedištem u Mostaru 7. Imamo državne zakone. Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Goraždu 6.2 Ustava BiH prava i slobode utvrđene u EKLJP i njenim protoklima se direktno primjenjuju u BiH. 2 ustava BiH – međunarodni standardi određuej odnos ustava BiH i EKLJP – EKLJP se direktno i prioritetno primjenjuje u BiH. godine. Ko obavlja zakonodavnu vlast u BiH? Zakonodavnu vlast obavljaju: na nivou BiH . Član II. imamo kantonalno uređenje federacije: 1. Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Bihaću 2. godine.EKLJP je objavljena u Službenom glasniku BIH 6/99. za razliku od ustava FBiH koji je usvojen u ustavnopravnoj proceduri od strane Ustavotvorne skupštine FBiH. Ovi akti imaju akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima) Ustavni sistem – Ustav BiH. Samo je ona sastavni dio našeg ustavnog poretka. Poslije ustava. zakone RS i zakone Brčko distrikta. Ustavi kantona u FBiH. federalni propisi.1994.Odnos ustava BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) . Srednje-bosanski kanton sa sjedištem u Travniku (sjedište kantonalni suda je u Novom Travniku) 8. Posavski kanton sa sjedištem u Orašju (sjedište kantonalnog suda je u Odžaku) 3. kantonalni propisi. zbog sprazuma koji je postignut u Washingtonu.2 ustava BiH. Sarajevski kanton sa sjedištem u Sarajevu 10. Direktno znači da se primjenjnuje po članu II. Stranica 235 od 248 .Parlament FBiH.12. koji trebaju da budu usklađeni sa istom. dolaziomo na zakone.

U ranijem sistemu je postojala. s tim da su prisutna najmanje 3 Hrvata.11. Ovaj član je povezan sa Pravo na pravično suđenje (Član 6) je ključan za diplomirane pravnike i glasi: svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku. Pravo na djelotvorni pravni lijek (član 13) . pravo na pravično suđenje (član 6). obrazovanim na osnovu zakona. kažnjavanje samo na osnovu zakona i zabrana retroaktivnog djelovanja pravne norme (član 7).EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (EKLJP) 04. 3 Bošnjaka i 3 srpska delegata. a 1998. (Posalnici se biraju na neposrednim tajnim izborima. Kvorum čini većina svih zastupnika.pravna pouka u svakoj prvostepenoj odluci Ljudske slobode po EKLJP: sloboda misli. pravo na jednakost pred zakonom. godine potpisana u Rimu objavljena je u SG BIH 6/99. pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. Nepristrasno znači da se sa jednakom pažnom cijene navodi obje strane («bez mržnje i naklonosti»). ZAKONODAVNA VLAST NA NIVOU BIH To je Parlamentarna skuptšina BiH koja se satoji od dva doma: Predstavnički (zastupnički) dom koji ima 42 poslanika (zastupnika) koji se biraju sukladno izbornom zakonu na neposrednim tajnim izborima.) Stranica 236 od 248 . Devet delegata Doma naroda čine kvorum. godine je brisana iz krivičnog zakonodavstva FBIH iz razloga usklađivanja sa EKLJP.najvažniji je prvi protokol – zaštita imovine. Sudija mora biti nezavisan od svega osim od zakona i morala. i to 2/3 iz FBiH a 1/3 iz RS. a delegat se delegira iz Doma naroda Parlamenta FBIH i Vijeća naroda Narodne skupštine RS. Biraju se iz Doma naroda Parlamenta FBiH odnosno iz Narodne skupštine RS. Protokoli EKLJP . Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života (član 8) – Važeći porodični zakon: muž nema pravo na tužbu na razvod braka za vrijeme trudnoće žene odnosno starosti djeteta do 3 godine.o prvostepenoj sudskoj odluci može odlučivati samo drugostepeni sud. Ovdje su pobijedili interesi materinstva i zaštita djeteta. zabrana ropstva ili prinudnog rada (član 4). pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života (član 8). zabrana diskriminacije (član 14) i zabrana zloupotrebe prava (član 17). Dom naroda ima 15 delegata (izaslanika) i to 2/3 iz FBiH (5 H + 5B) a 1/3 iz RS (5S). savjesti i vjeroispovjesti (član 9).1950. Protokol 6 – ukidanje smrtne kazne. pravo na slobodu i sigurnost (član 5). pravo na djelotvorni pravni lijek (član 13). – Ljudska prava po EKLJP: pravo na život (član 2). pravo na sklapanje braka (član 12). sloboda izražavanja (član 10) i sloboda okupljanaj i udruživanja (član 11) Zabrane po EKLJP: zabrana mučenja (član 3). Samostalnost suda .

koji govori o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu BiH. ZAKONODAVNA VLAST F BIH Zakonodavna vlast FBiH je Parlament FBiH koji ima dva doma: Zastupnički (predstavnički) dom koji se sastoji od 98 poslanika (zastupnika) koji se biraju na neposrednim izborima tajnim glasanjem.Dom naroda se sastoji od 58 delegata (izaslanika) i to po 17 delegata iz reda svakog od konstitutivnih naroda i 7 delegata iz reda ostalih. Nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH su: • • • • • Donošenje zakona Odlučivanje o izvorima i visini sredstava za rad institucija BiH i za podmirivanje međunardonih obaveza BiH Odobravanje budžeta za institucije BiH Odlučivanje o davanju saglasnosti na ratifikaciju ugovora Ostale nadležnosti potrebne za izvršavanje njenih dužnosti ili one nadležnosti koje su joj dodijeljene uzajamnim sporazumom entiteta. Delegate biraju kantonalne skupštine na mandat od 4 godine. Pročitati član 5.Nadležnost je kogentna norma (ius cogens) i povreda nadležnosti predstavlja najtežu formalnu povredu postupka. Nadležnosti Predsjednika FBIH: Stranica 237 od 248 . sa izvorne liste svake registrirane stranke.pročitati!!!!! Izvršen je prenos nadležnosti u pogledu odbrane na nivo države BiH. Nadležnosti Parlamenta FBIH su: • Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti • Izbor predsjednika i dva potpredsjednika FBiH • Potvrđivanje imenovanja Vlade FBiH većinom glasova • Donošenje budžeta FBiH • Vršenje drugih nadležnosti koje su mu povjerene IZVRŠNA VLAST F BIH Šef federalne izvršne vlasti je Predsjednik FBiH i dva podpredsjednika. je tema upravnog prava IZVRŠNA VLAST BiH Nadležnost Predsjedništva BiH: • • • • Vođenje vanjske politike BiH Imenovanje ambasadora i drugim međunarodnih predstavnika BiH Zastupanje BiH u međunarodnim i evropskim integracijama Vođenje pregovora o sklapanju međunarodnih ugovora BiH i ratificiranje takvih ugovora • Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine BiH • Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH • Obavljanje i drugih funkcija koje mu dodjeli Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti.

3. Kantoni imaju nazive određene isključivo prema gradovima koji su sjedišta odgovarajućih kantonalnih vlasti ili prema regionalnim geografskim karakteristikama. 1.bosanski kanton hercegovačko. 2. Imamo 10 kantona obrazovanih u FBiH. ona se satoji od federalnih jedinica – kantona. Naziv kantona se utvrđuje ustavom kantona.neretvanski kanton zapadno. Kanton Sarajevo 10.dobojski kanton bosansko. Kanton 10 ZAKONODAVNA VLAST KANTONA To je Kantonalna skupština koja se sastoji od jednog doma.sanski kanton posavski kanton tuzlanski kanton zeničko. unsko.hercegovački kanton (sjedište u Širokom Brijegu) 9. 5. 6.• • • • Imenovanje Vlade FBiH Imenovanje sudija Ustavnog suda FBIH na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Potpisivanje odluka Parlamenta FBiH nakon njihovog donošenja Davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonima KANTONALNO UREĐENJE FBIH. 7.Zakon o federalnim jedinicama kantonima FBiH je jedan od entiteta države BiH. Nadležnosti kantonalne skupštine su: • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja kantonalni ustav • Donosi zakone i druge propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti • Usvaja budžet kantona NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA: • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada • Bira gradonačelnika • Donosi budžet grada • Donosi druge propise u izvršavanju prensenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena statutom NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA: • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut općine • Usvaja općinski budžet • Donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno oporezivanje • Donosi propise u izvršavanju općinskih nadležnosti ZATEČENI PROPISI PREMA USTAVU FBIH Stranica 238 od 248 . 4. 8.podrinjski kanton Goražde srednjo. Svaki kanton ima ustav kojim se osiguravaju institucije vlasti i zaštita ljudskih prava.

drugi propisi i sudska pravila koja su bila na snazi na dan stupanja na snagu ustava FBiH (30. PRAVILO: Ustavom se stvari utvrđuju. a Parlament je dužan usvojiti zakone u identičnom tekstu kao te odluke.1994. AMANDMANI NA USTAV BIH Izmjene i dopune ustava BiH mogu se vršiti odlukom Parlamentarne skupštine BiH donesenom dvotrećinskom većinom prisutnih delegata koji su glasali. Vacatio Legis . Oni ostaju na snazi pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa ustavom FBIH. dok kompetentna vlast ne donese svoj propis. STUPANJE NA SNAGU ZAKONA Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno. ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu FBiH.vakacioni rok (čekanje zakona) – rok po isteku kojeg će se zakon početi primjenjivati.03. PRINCIP IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA PREMA USTAVU FBIH Svi organi vlasti izvržavat će i pomagati u izvršavanju presuda i rješenja svih sudova navedenih u ovom ustavu. većina poslanika u Predstavničkom domu ili većina hrvatskih ili bošnjačkih delegata u Domu naroda. zakon stupa na snagu 8. iako je stupio na snagu npr. Odluke visokog predstavnika su konačne i obvezujuće (član 10 Ustava BiH). dana od dana objvljivanja a počet će se primjenjivati u roku od 6 mjeseci kao što je npr bio slučaj sa porodičnim zakonom. AMANDMANI NA USTAV FBIH Može ih predlagati Predsjednik FBiH u saglasnosti sa potpredsjednicima. Stranica 239 od 248 . (razlog za vakacioni rok je (najčešće) radi donošenje podzakonskih propisa). godine). Vlada FBiH.To su zakoni. Oni osatju na snazi dok nadležni organi vlasti ne odluče drugačije. Premijer Vlade FBIH nadležan je za osiguranje izvršavanja odluka sudova FBiH. a zakonom propisuju. Zakoni nemaju retroaktivno dejstvo. odnosno.

Općinski sud u Sanskom Mostu. Banja Luka. Tri su pretpostavke da bi pojedinac podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH: 1.Mreža sudova Mjesna nadležnost općinskih sudova Mreža sudova u FBiH prati kantonalno uređenje FBiH. 2. Trenutno postoje 4 sudska sistema. Općinski sud u Bosanskoj Krupi (postoji Odjeljenje u Bužimu). njegova apelacija po tom pitanju bila bi odbijena. Unsko – sanski kanton: Općinski sud u Bihaću. Općinski sud u Gradačcu (postoji Odjeljenje u Srebreniku).4 bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH. mi imamo podjeljenu nadležnost između nivoa BiH. Općinski Stranica 240 od 248 . Na nivou FBiH: Ustavni sud FBiH (ustavna kategorija) i Vrhovni sud FBiH (zakonska kategorija) Na nivou kantona: Kantonalni sud (svaki kanton po jedan) i općinski sudovi (ukupno 28) – finansiraju ih kantoni Na nivou Republike Srpske: Ustavni sud RS. Posavski kanton: Općinski sud u Orašju 3. Tuzlanski kanton: Općinski sud u Tuzli. dva entiteta (unutar FBiH – kantona). Pred državnim Ustavnim sudom može se pojaviti jer je Ustavom propisano da on ima drugostepenu nadležnost o pitanjima sadržanim u Ustavu kada ona postanu predmetom spora po osnovu odluke bilo kojeg suda u BiH. Općinski sud u Gračanici. Vrhovni sud RS. Općinski sud u Cazinu.SUDSKI SISTEM U BIH Na nivou BiH: Ustavni sud BiH (ustavna kategorija) i sud BiH (zakonska kategorija) Sastav ustavnog suda: 9 sudija od toga. Bijeljina. rok od 60 dana od pravomoćne odluke po redovnim pravnim lijekovima – provjeriti !!!!! Pojedinac ne može tražiti ocjenu ustavnosti nekog zakona. 4 krivične procedure. SUDSKI SISTEM U FBIH . Apelacioni sud Brčko distrikta BiH (drugostepeni). Sjedište Općinskih sudova: 1. 2 zatvorska sistema. Istočno Sarajevo) i 19 Osnovnih sudova Na nivou Brčko distrikta: Osnovni sud Brčko distrikta BIH (prvostepeni). iscrpljivanje svih pravnih lijekova u entitetu 3. Doboj. Po sadašnjem ustavnom sistemu. Apelaciona jurisdikcija Ustavnog suda BiH? Pred Ustavnim sudom FBiH nema mogućnosti da se pojedinac pojavi kao apelant. Okružni sudovi (ukupno 5: Trebinje. i Brčko distrikta. Općinski sud u Velikoj Kladuši. 2 Narodna Skupština RS-a i 3 predsjednik Evropskog suda za ljudska prava uz obavezne konsultacije sa Predsjedništvom BiH koje nemaju obavezujući karakter. kršenje ustavnog prava 2.

Općinski sud u Bugojnu (ima Odjeljenje u Jajcu). Općinski sud u Zenici Bosansko-podrinjski kanton: Općinski sud u Goraždu Hercegovačko-neretvanski kanton: Općinski sud u Mostaru. c. Općinski sud u Žepču. Goraždu. Stranica 241 od 248 . sud u Kalesiji i Općinski sud u Živinicama (postoji Odjeljenje u Kladnju) Zeničko-dobojski kanton: Općinski sud u Kaknju. Drugostepeni sud u ovom slučaju je kantonalni sud tog kantona. Ovdje je došlo do promjene stvarne nadležnosti. Općinski sudovi koji vrše poslove upisa u Registar pravnih osoba Poslove upisa u Registar pravnih osoba vrše slijedeći općinski sudovi u: Bihaću. jer su ranije ove poslove obavljali Kantonalni sudovi (Zakon o sudovima u Federaciji. U Republici Srpskoj prvostepeni sudovi sa privrednim odjeljenjima su osnovni sudovi u sjedištu okružnih sudova {Trebinje. Zenici. To je sve ukupno 16 privrednih odjeljenja u BiH. 6. Općinski sud u Zavidovićima (ima Odjeljenje u Maglaju). Općinski sud u Čapljini. Orašju. Stvarna nadležnost općinksih sudova 1. Za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na općinski sud. U krivičnim predmetima: a. Travniku. Širokom Brijegu. Goraždu. Zenici. Travniku. Da u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. 7. BiH nema trgovačke sudove. Širokom Brijegu. SN FBIH 38/05). Srednje-bosanski kanton: Općinski sud u Travniku. 9. U privrednim predmetima ovi općinski sudovi mjesno su nadležni za područje cijelog kantona. Općinski sud u Konjicu. Sokolac (ovo je izuzetak jer nije u sjedištu okružnog suda u Istočnom Sarajevu) i Doboj}. 5. 8. Općinski sud u Visokom (ima Odjeljenje u Olovu). d. 10. Sarajevu i Livnu (svaki je nadležan za područje cijelog kantona). Sarajevu i Livnu. Općinski sud u Tešnju. Banja Luka. Tuzli. Općinski sud u Kiseljaku Zapadnohercegovački kanton: Općinski sud u Širokom Brijegu i Općinski sud u Ljubuškom Sarajevski kanton: Općinski sud u Sarajevu Kanton 10: Općinski sud u Livnu (ima dva odjeljenja: u Drvaru i Tomislavgradu) Općinski sudovi sa privrednim odjeljenjima Privredna odjeljenja obrazuju se u općinskim sudovima u Bihaću.4. a u Brčko Distriktu je to Osnovni sud Brčko Distrikta. b. Mostaru. Mostaru. Privredna odjeljenja i Registri pravnih osoba su u ovih 16 sudova. U svim krivičnim postupcima prema maloljetnicima. Za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda. Bijeljina. Tuzli. Izvršena je koncentracija općinskih sudova kao privrednih sudova u privrednim predmetima i to su naprijed navedeni sudovi koji se nalaze u sjedištu kantona i mjesno su nadležni za cijeli kanton. Orašju.

vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama. osim sporova o prijevozu putnika c. Da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice.IKS referat) b. U drugim predmetima: a. Da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom. da vodi izvršni postupak (podrazumijeva i upućivanje na izvršenje krivičnih sankcija . g. te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu obavlja privrednu i drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja. h. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama. U svim građanskim sporovima i u vanparničnom postupku 3. da vrši poslove upisa u Registre pravnih osoba g. osim sporova o prijevozu putnika d. sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum f. da određuje mjere osiguranja c. usluga. U građanskim predmetima a. b.e. srodnih prava i prava industrijskog vlasništva e. te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo. 4. 2. u sporovima koji se odnose na avione. a općinski sud u građanskim predmetima – prema prebivalištu stranke) f. sporove iz autorskog prava. privredne prijestupe g. u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba. da vrši druge poslove određene zakonom Mjesna i stvarna nadležnost kantonalnih sudova Stranica 242 od 248 . ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud (kantonalni sud uvijek radi međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima. u postupcima stečaja i likvidacije. U privrednim predmetima a. da pruža pravnu pomoć sudovima u BiH e. te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo. vrijednsosnih papira. Da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno (ponavljanje postupka). da vrši poslove međunarodne pravne pomoći. f. Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke. da obavlja zemljišno-knjižne poslove (može se formirati izdvojena ZK jedinica izvan sjedišta općinskog suda) d.

odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude n aosnovu sudske odluke 4. 4. 3. da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor. 3. Kasacija – Vanredni pravni lijek Stranica 243 od 248 . da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice z adjela iz nadležnosti kantonalnog suda. da odlučuje u svim upravnim sporovima. Da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima. 2. da sudi za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na kantonalne sudove 4. Osam kantonalnih sudova ima sjedište u sjedištu kantona. 2. Rješava o slukobu mjesne nadležnosti općinski sudova sa područja kantona 2. Da obavlja druge poslove određene zakonom. Drugostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova: 1. odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova i 2. da odlučuje o žalbama protiv odluka kantonalnih sudova. ustanovi. 6. Ranije je imao u upravnim sporovima i nekim krivičnim 17 Apelacija – žalba. odnosno. 7. odgovorne osobe u preduzeću. uz dva izuzetka: Novi Travnik i Odžak (u Orašju je većina institucija). da odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi sud . Odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona 3. 5. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova. Prvostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova: 1. Rješava o priznavanju odluka stranih sudova. da obavlja i druge poslove. vidi se da Vrhovni sud FBiH nema prvostepene nadležnosti. odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima ako je to određeno zakonom (apelaciona17 i kasaciona nadležnost). kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave. 6. Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH 1. Ostale nadležnost kantonalnih sudova: 1. da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona.Sjedišta kantonalnih sudova prate kantonalno uređenje FBIH. Postupa po molbama za pomilovanje 5. Prema navedenom. da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća. stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža. ili drugoj pravnoj osobi kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

Posebni uvjeti za sudiju općinskog suda su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 3 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. Vrhovni sud FBiH u revizijskom postupku donosi presudu: revizija se odbija i obje nižestepene odluke potvrđuju. Pojedinac (fizička ili pravna osoba) se može obratiti Ustavnom sudu BiH direktno. razrješenjem. navršenje određenih godina života. Posebni uvjeti za sudiju kantonalnog suda su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 5 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog Stranica 244 od 248 . tužilac podnosi reviziju Vrhovnom sudu FBiH putem prvostepenog suda. SUD BIH On je i prvostepeni i drugostepeni sud. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja.). rok od 60 dana od dana prijema odluke suda iz entiteta Primjer: Tužitelj podnosi tužbu za utvrđenje prava vlasništva na nekretninama. Nakon toga. a Ustavnom sudu FBiH ne može. Tužitelj od momenta prijema ove odluke ima rok od 60 dana da podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH. VSTV je nezavisni i samostalni organ BiH i ima svojstvo pravne osobe koje ima zadatak da osigura nezavisno. organizirani kriminal i sl. jer se radi o njegovom ustavnom pravu (vlasništvo). Nadležnosti ustavnog suda BiH su: Apelaciona jurisdikcija ustavnog suda BiH: pokreće se apelacijom.stvarima (terorizam. SASTAV USTAVNOG SUDA BIH FBiH je 1. Može prestati ostavkom. a kantonalni sud u vijeću od 3 sudije i donosi drugostepenu presudu kojom žalbu odbija i potvrđuje prvostepenu odluku. U krivičnoj materiji za djela iz KZ BIH nadležan je Sud BiH u prvom stepenu. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH (VSTV BIH) Ranije su postojala 3 VSTV u BiH (entitetska i na nivou BiH). Ustavom predviđeno da Vrhovni sud može imati prvostepenu nadležnost. četiri bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Ima devet (9) sudija: šest (6) domaćih i tri (3) stranca. a dvojicu bira Narodna skupština RS i tri stranca bira Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (u Strazburu) nakon konsultacije sa Predsjedništvom BiH. Danas postoji jedno VSTV i ono je na nivou BiH. nepristrasno i profesionalno pravosuđe. da su iscrpljene sve pravne mogućnosti u entitetu i 3. Prvostepenom presudom tužilac se odbija sa tužbenim zahtjevom. Od šest domaćih. Blagovremeno se žali kantonalnom sudu. upravno i apelaciono odjeljenje. da se radi o kršenju ustavnog prava 2. Da bi se pojedinac mogao ovlašteno obratiti Ustavnom sudu BiH moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: 1. Sud BiH ima krivično.

osiguranju prisustva svjedoka. Nadležnost Centra za edukaciju sudija i tužitelja je permanentna i organizirana edukaciju sudija i tužilaca. Može prestati ostavkom. te izvršavanju sudskih naloga.pravosudnog ispita. navršenje određenih godina života. FUNKCIJA SUDOVA Sudovi sude i kad sud sudi tada ima represivnu i preventivnu funkciju. kao i ombudsmenima. Imamo 10 kantonalnih odjeljenja sudske policije i jedno na nivou FBiH. Sud je u represivnoj funkciji kada sudi u krivičnim predmetima. Predsjednik Vrhovnog suda FBiH odgovoran je za upravljanje sudskom policijom. Sudska policija može pomagati i tužilaštvima iz naprijed navedenih razloga. navršenje određenih godina života. Na osnovu toga sačinjavaju informacije za nadležna tijela (npr. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja. podatak o porastu maloljetničkog kriminaliteta). privatne tužbe više nema. TUŽILAŠTVA Tužilaštvo goni. Za sudsku policiju na nivou BiH odgovoran je Ministar pravde BiH. Može prestati ostavkom. razrješenjem. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja. oštećeni ne može više preuzeti krivično gonjenje. Posebni uvjeti za predsjednika općinskog suda su: jedan od sudija imenovanih u taj sud koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad tog suda. Tužilaštvo goni za sva krivična djela. Postoji sporazum između Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva o saradnji i podršci sudske policije tužilaštvima. Pored ustava. Organizacija tužilaštava Stranica 245 od 248 . jer je u ustavu FBiH utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u FBiH u: osiguranju informacija. SUDSKA POLICIJA U FBIH To je u FBiH ustavna kategorija. Ombudsmanima sudska policija pomaže na njihov zahtjev. Centar za edukaciju sudija i tužitelja je javna ustanova. Preventivnost se ostvaruje kroz statistiku i analitiku. postoji i Zakon o sudskoj policiji. Posebni uvjeti za sudiju Vrhovnog suda FBiH su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 8 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. privođenju optuženih osoba. razrješenjem. s tim da može biti reimenovan. U reformi krivičnog prava polazni princip bio je da je krivično pravosuđe vršenje javnih ovlaštenja. Organizacija sudske policije u FBiH Organizacija sudske policije u FBiH prati kantonalno uređenje FBiH. održavanju reda u sudnici i sigurnosti suda. Za predsjednika kantonalnog i Vrhovnog suda FBiH mandat je 6 godina. Mandat je 4 godine.

za Unsko-sanski kanton 5. U Zenici . tužilac. U Sarajevu . U kantonima su kantonalnim zakonima propisana kantonalna/općinska pravobranilaštva. naloži da se predmet izuzme od jednog tužioca/tužilaštva i da u rad drugom tužiocu/tužilaštvu.za Tuzlanski i Posavski kanton 4. U Tuzli . Federalnog pravobranitelja predlaže Federalni ministar pravde. a imenuje ga Premijer FBiH uz saglsnost dva zamjenika. U FBiH postoji: Federalno tužilaštvo FBiH i 10 Kantonalnih tužilaštava. Kod tužilaštava postoji princip subordinacije (odnos višeg i nižeg) kod nadležnosti glavnog federalnog tužioca koji je najodgovorniji za rad tužilaštava u FBiH. u Brčko Distriktu: Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH. Kantonalno pravobranilaštvo pruža kantonu. Fedralni pravobranitelj može biri diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 10 godina iskustva na imovinsko-pravnim poslovima i da je stekao ugled stručnjaka u imovinsko-pravnim odnsoima. advokatska tarifa. U RS: postoji 5 Okružnih javnih tužilaštava sa sjedištima kao i okružni sudovi i Republičko javno tužilaštvo RS.za Sarajevo i Goražde 2. U njemu imamo i međunarodne tužitelje.Na nivou države je Tužilaštvo BiH i ono postupa pred Sudom BiH. a mandat je neograničen. pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i kodeks advokatske etike. advokat ili na sličnim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. On ima ovlaštenje da: izdaje obavezna uputstva (može ga izdati i u konkretnom predmetu). U Bihaću . njegov mandat je 6 godina i može biti reimenovan. Stranica 246 od 248 . a općinsko – općini. Organizacija advokature ne prati kantonalno uređenej FBiH nego je napravljen po principu regionalizacije: 1. Glavni federalni tužitelj mora da ima rukovodne i organizacione sposobnosti.za Zeničo-dobojski i Srednjebosanski kanton Polaže se advokatski ispit koji ubuhvata slijedeće oblasti: zakon o advokaturi. U Mostaru . Nema više zamjenika. Glavni kantonalni/federalni tužilac i kantonalni/federalni tužioci. ADVOKATURA To je nezavisna profesionalna djelatnost u skladu sa Zakonom o advokaturi FBiH. Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton 3. Obavezna uputstva federalnog pravobranitelja: izdaje ih kantonalnim i općinskim pravobraniteljima u pogledu primjene federalnih zakona (radi ujednačavanja primjene federalnih zakona na području cijele FBiH). Federalni tužitelj može biti osoba sa 10 godina iskustva u radu kao sudija. Organizacija: postoji pet regionalnih advokatskih komora i jedna federalna advokatska komora. uz potvrdu Parlamenta FBiH.za HNK. FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO Federalno pravobranilaštvo pruža pravnu zaštitu imovini i imovinskim interesima FBiH.

godine bilo kojeg fakulteta u SFRJ. ovlaštena službena osoba MUP-a. • ako ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva ima lični interes koji je ili može biti u sukobu sa interesima zastupane stranke Pravo na upis u imenik advokata ima osoba: • državljanin BiH. ili kao služben aosoba u organu uprave. sudu.05. testamenti i dr. arbitražama te pravnim osobama.).. • ako je on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pruža pravnu pomoć suprotnoj stranci. Advokat će uvijek odbiti zastupanje: • ako je pružao pravnu pomoć suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanim za taj predmet. podnesak je pismeno van ročišta). • da nije u radnom odnosu. zastupanje stranaka u svim parničnim. godine u bilo kojoj bivšoj federalnoj republici SFRJ. • da je nakon diplomiranja stekao najmanje 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u advokaturi. tužilac. prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba. drugim državnim organima. • ako je u istom predmetu on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva postupao kao sudija. a osobi koja je u radnom osobi danom upisa u imenik advokata prestaje radni odnos. krivično djelo izvršeno iz koritoljublja i drugih niskih pobuda osim ako je proteklo 5 godina od izdržane. a nakon toga nostrifikacija diplome). službene dužnosti. oproštene ili zastarjele kazne. pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi. a nakon toga priznavanje vrši Federalno ministarstvo pravde rukovodeći se načelom reciprociteta). molbe. Stranica 247 od 248 . statuta. • ako se on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije/društva bavio na drugi profesionalni način predmetnim slučajem. žalbe i dr. tužilaštvu i drugim pravnim poslovima • da nije osuđivan na kaznu zatvora za određena krivična djela protiv čovječnosti. odbrana u krivičnom.1992.05. • ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomoć pružao advokat koji radi u istoj advokatskoj kancelariji/društvu. pisanje različitih podnesaka (zahtjevi. upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima. osim u slučaju zaposlenja u advokatskom društvu. tužbe. Odobrenje na advokatsku tarifu daje Federalno ministarstvo pravde. • da pokaže zadovoljavajuće znanje pred ispitnom komisijom iz poznavanja zakona o advokaturi. • završen pravni fakultet (do 22. • da ima položen pravosudni ispit (do 22. sastavljanje raznih isprava (ugovori.Advokatska djelatnost obuhvata: davanje pravnih savjeta.1992. kodeksa advokatske etike i poznavanje drugih akata federalne advokatske komore i • da je dostojan obavljanja advokatske djelatnosti.

Obavljaju tri vrste poslova: 1.000 KM kod osiguravajućeg društva za slučaj naknade štete učinjenje tokom obavljanja notarskih poslova. o životu određene osobe – da je živ zbog ostvarivanja prava na penziju u inostranstvu) Notare imenuje kantonalni Ministar pravde uz saglasnost federalnog Ministra pravde. Notarski obrađena isprava ima snagu izvršnog naslova. Stranica 248 od 248 .NOTARI Notari su neovisni nositelji javne službe. Notarska obrada isprava 2. potpisa) 3. Notar mora biti osiguran na 250. Potvrda (npr. Ovjera (npr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->