Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 6. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5543

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

SAZNAJEMO

Odluka na dnevnom redu sjednice Vlade FBiH

N

U prodaju bi trebali i}i „Energoinvest“, „Hidrogradnja“, „[ipad export-import“, Fabrika duhana Sarajevo, „Sarajevo-osiguranje“, „Energopetrol“...
kojim se predvi|a prodaja ve}inskih i manjinskih paketa dionica u 11 firmi, odlaze}a Vlada FBiH Mustafe Mujezinovi}a uvrstila je u dnevni red za sjednicu planiranu za 9. februar dono{enje odluka o na~inu, odnosno metodama prodaje osam dr`avnih kompanija, saznaje „Dnevni avaz“. 5. strana

akon {to je Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) usvojio Plan privatizacije za 2011. godinu,

Egipat: Prema procjeni stru~njaka

Zenica

Mubarak ’te`ak’ 70 milijardi dolara
8. strana

Sarajevo: Godi{njica masakra na Markalama

Zeni~ki vatrogasci gase „megane“ i kombi

(Foto: A. D`onli})

PORODICE POGINULIH PONOVO SJEDILE U ZADNJIM REDOVIMA
Njujork: Novi u~esnici panela o Dejtonu

Zapaljeno pet vozila
15. strana

Besana no} za policiju i vatrogasce, piroman uhap{en

IZETBEGOVI] I KOM[I] GOSTI KOD KLINTONA
BERNARDA I VALENTIN INCKO

4. str.

Po{taru oteli torbu

@EP^E

Moji CD-ovi nisu podmeta~i za d`ezve

GIBONNI ZA „AVAZ“

Panorama

Nikada nismo bili tradicionalna porodica

14. strana

Panorama

3. str.

2

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

aktuelno

REAKCIJE Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e

Di Karlo: Politi~ki procesi su te{ka zada}a

@elimo da BiH bude uspje{na pri~a
Ostvarivanje ciljeva zavisi od provo|enja potrebnih reformi, ocijenila je Di Karlo
Budu}nost BiH je u Evropi i evroatlantskim institucijama, a da bi do toga do{lo, nu`no je provesti odre|ene reforme koje }e svim gra|anima BiH omogu}iti korak naprijed - priklju~enje NATO-u i EU, izjavila je zamjenica ameri~kog ambasadora pri UN-u Rozmari di Karlo (Rosemary Di Carlo). - Vidjeli smo da je u posljednjih 15 godina u jugoisto~noj Evropi bilo mnogo uspjeha i progresa i da se zemlje, jedna po jedna, kre}u prema ~lanstvu u EU i NATO-u. To je jedna uspje{na pri~a. Mi `elimo i BiH takav uspjeh {to prije - rekla je Di Karlo za „Glas Amerike“, prenosi Srna. Govore}i o aktuelnoj situaciji u BiH, ona je naglasila da su izbori komplicirana stvar u svakoj zemlji, a politi~ki procesi te{ka zada}a ~ak i u zemljama gdje ljudi manje-vi{e imaju iste ciljeve. - Uvijek postoje odre|ene razlike me|u svima nama. Poruka koju bih `eljela poslati je ista kao poruka koju sam slala kada sam se u Stejt departmentu bavila pitanjima jugoisto~ne Evrope, a to je da znamo i da smo veoma zadovoljni time da je BiH u MAP-u, Akcionom planu za ~lanstvo u NATO-u. Ostvarivanje tih ciljeva zavisi od provo|enja potrebnih reformi, ali i od politi~kog kompromisa koji se mora posti}i - ocijenila je ona. Di Karlo, koja je prisustvovala prijemu koji je organizirala diplomatska misija BiH povodom zavr{etka jednomjese~nog predsjedavanja BiH Vije}em sigurnosti, rekla je da je veoma zadovoljna njihovim mandatom s obzirom na to i da je januar veoma te`ak mjesec.

Rozmari di Karlo za „Glas Amerike“

Kri{to ignorira ustavne nadle`nosti VSTV-a
Kritike na ra~un predsjednice Federacije BiH zbog imenovanja Andrije Kolaka za sudiju Ustavnog suda FBiH
imenovati li~no favorizovanog kandidata - saop}io je VSTV, prenosi Onasa. Vije}e je podsjetilo da je Kri{to istog kandidata predlo`ila i 2009. godine, ali da Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije potvrdio taj prijedlog. - Povodom ranijeg poku{aja predsjednice Federacije BiH da predlo`i Kolaka za sudiju Ustavnog suda reagovao je i tada{nji {ef Delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkulas (Kourkoulas), koji je 4. februara 2009. godine izjavio da takva pona{anja „predstavljaju napad na fundamentalni princip nezavisnosti pravosu|a od politi~kog utjecaja i mogu imati ozbiljan impakt na pravosu|e - navodi se u saop}enju VSTV-a.

Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) kritiziralo je odluku predsjednice Federacije BiH Borjane Kri{to o imenovanju Andrije Kolaka za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH, jer on nikada nije bio u prijedlogu VSTV-a povodom popunjavanja ove pozicije. - VSTV smatra da pomenuta odluka nije u skladu s najvi{im aktom ovog entiteta BiH i da ponovo ignori{e ustavne nadle`nosti VSTVa, kako je to predsjednica Federacije BiH poku{ala i ranije u nekoliko navrata. Odlukom od 3. februara 2011. godine, Kri{to je imenovala Kolaka, koji nije bio nikada u prijedlogu VSTV-a povodom popunjavanja tri pozicije sudija Ustavnog suda i tako preuzela nadle`nost drugih institucija i poku{ava

Kri{to: Sporno imenovanje

Izbor sudija je problemati~an
Pred kraj mandata Kri{to, Kebo i Mi~i} imenovali troje sudija Ustavnog suda Federacije
ne Had`iomerovi} iz bo{nja~kog i Andrije Kolaka iz reda hrvatskog naroda. Interesantno je da je upravo Kri{to prije dvije godine blokirala izbor nedostaju}ih sudija Ustavnog suda FBiH upravo zbog Kolaka, kojeg je `eljela imenovati suprotno prijedlogu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH. [ta je pozadina ove odluke, jo{ nije poznato. No, da bi ona stupila na snagu, mora je potvrditi i Dom naroda F. K. Parlamenta FBiH. Odlukom predsjednice FBiH Borjane Kri{to, koju su potpisali i potpredsjednici Mirsad Kebo i Spomenka Mi~i}, o imenovanju troje sudija Ustavnog suda FBiH, iznena|eni su i u OHR-u. - Ovo je ozbiljan i problemati~an potez. Jo{ prikupljamo detalje. Ovo pitanje bit }e predmet na{e pa`nje u narednom periodu - kazali su nam u OHR-u. ^elnici FBiH, naime, na samom kraju mandata potpisali su izbor Milo{a Babi}a iz reda srpskog naroda, D`ena-

OHR o odluci predsjednice i potpredsjednika FBiH

Kako saznaje „Dnevni avaz“, Sud BiH odbio je `albu koju je u ime Kluba Hrvata iz Skup{tine Srednjobosanskog kantona podnio Josip Kvasina na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH o odbacivanju njegovog zahtjeva CIK: Odluka najvjerovatnije idu}e sedmice za poni{tenje izbora delegata za {est delegata, nije provedena Dom naroda Parlamenta regularno i u skladu s ustaFBiH iz Skup{tine tog kanto- vnim odredbama. na. Nakon ovakve odluke SuKao {to je poznato, Kva- da BiH, CIK }e najvjerovasina je osporio taj izbor, jer tnije idu}e sedmice odlu~ivasmatra da konstituiraju}a ti o tome ho}e li potvrditi resjednica Skup{tine SBK na zultate izbora {est federalnih M. K. kojoj je 10. januara izabrano delegata iz SBK.

Sud BiH odbio `albu Kluba Hrvata iz SBK

Izbor delegata za Dom naroda FBiH

OHR: Prikupljamo detalje

Nekoliko stotina Banjalu~ana ju~er je mirnom {etnjom glavnom ulicom ovog grada, od Trga Krajine do

Banjalu~ani negodovali zbog siroma{tva
zgrade Vlade RS, iskazalo nezadovoljstvo aktuelnom socijalno-ekonomskom situacijom u ovom entitetu, ko-

Protest nekoliko stotina gra|ana

Pritajeni strah

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Hrana }e i dalje poskupljivati
- Ljudska pohlepa nema kraja. U njoj se gube karakter, moral, obraz, lice, ljudskost, po{tenje, i sve {to ~ovjeka ~ini ~ovjekom. Oni koji zara|uju na bijedi su ti bez lica i nali~ja, a svi vrlo dobro znamo ko su oni. To su oni isti {to ve} punih 20 godina vode ovu zemlju i njen narod u propast. (truman band)

Prema mi{ljenu sociologa Sr|ana Puhala, razlog {to se na ulicama Banje Luke ju~er nije okupio ve}i broj gra|ana jeste taj {to ne postoji „kultura protesta i bune“. ju su organizatori iz Udru`enja gra|ana „O{tra nula“ ocijenili kao nepodno{ljivu. Jedan od organizatora ovog skupa, Stefan Filipovi}, student politi~kih nauka i ~lan „O{tre nule“, istakao je da nije razo~aran ne ba{ tako ve-

- Ovdje se ne radi o strahu od sankcija, iako negdje postoji pritajeni strah da bi mogli biti vi|eni. Ovo }e ipak pokrenuti neke stvari - dodao je Puhalo. likim odzivom gra|ana, kao i da je ovo bila jasna poruka vlastima u RS da gra|ani nisu zadovoljni time kako `ive. Okupljeni gra|ani najvi{e su negodovali zbog neima{tine u RS, korupcije, nezaposlenosti i lo{ih pla}a B. S. radni~ke klase.

S protesta: Nezadovoljstvo socijalnom situacijom

(Foto: M. Lugi})

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

NJUJORK Pozvani novi u~esnici panela o Dejtonu

O „lekcijama Dejtona“ govorit }e i biv{a dr`avna tajnica Medlin Olbrajt, kao i biv{i savjetnik za nacionalnu sigurnost u Klintonovoj administraciji Semjuel Berger
(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“)
Panel-diskusija posve}ena 15. godi{njici Dejtona, koja bi trebala biti odr`ana u srijedu, 9. februara, u organizaciji Klintonove fondacije na Njujor{kom univerzitetu, pro{irena je za jo{ dva u{esnika, ovog puta iz Sarajeva. ^lanovi Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i @eljko Kom{i} najavljeni su kao novi u~esnici panela. u~estvovati i aktuelni podsekretar u ameri~kom ministarstvu vanjskih poslova D`ejms Stajnberg (James Steinberg). Prema pisanim najavama, baronesa Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost, potvrdila je svoje u~e{}e na panelu. E{ton ina~e boravi u slu`benoj posjeti UN-u, gdje }e se sastati s generalnim sekretarom Ban Ki-munom. Ina~e, na raspravi, naslovljenoj „Amerika na raskr{}u: Dejtonski mirovni ugovor i po~etak diploma(Madeleine Albright), kao i biv{i savjetnik za nacionalnu sigurnost u Klintonovoj administraciji Semjuel Berger (Samuel), koji je dodatno pozvan na panel. Erol AVDOVI]

Izetbegovi} i Kom{i} ipak gosti kod Klintona
Dolazi Stajnberg

Narod na ivici bunta

Prvi znaci solidarnosti vladaju}e oligarhije s gladnim narodom ne amnestiraju nijednu vlast u BiH od odgovornosti za katastrofalno stanje
Vlada RS u ~etvrtak je usvojila odluku o ukidanju pla}anja mobilnog telefona, reprezentacije i kori{tenja slu`benog automobila mimo radnog vremena. Ovakav potez premijera Aleksandra D`ombi}a, iznu|en te{kom ekonomskom situacijom, ve} je nai{ao na odobravanje javnosti u oba entiteta. U vrijeme op}e krize i siroma{tva obi~an ~ovjek i o~ekuje od onih za koje je glasao da stegnu kai{ i {tede. Naravno, prvi znaci solidarnosti vladaju}e oligarhije s gladnim narodom ne amnestiraju nijednu vlast u BiH od odgovornosti za katastrofalno stanje u kojem se zemlja nalazi. U proteklih 15 godina nagledali smo se svega i sva~ega. Mnogi ministri, od kantonalnog do dr`avnog nivoa, do sada su se pona{ali kao pijani bogata{i. Uzimali su za sebe koliko su htjeli, dijelili su {akom i kapom podobnima, zapo{ljavali su na teret bud`eta rodbinu, kom{ije, ljubavnice... Da ne govorimo o pijankama „na potpis“ po elitnim restoranima i seoskim kafanama, zavisno od afiniteta i renomea premijera, ministra ili poslanika. Kori{tenje slu`benih automobila posebna je pri~a. Svaki njihov voza~ posvjedo~it }e vam da je vi{e vozao `ene funkcionera, punice, svekrve ili djecu nego {to je radio ono za {ta je pla}en, da se vi{e nanosao cekera nego ta{ni i mantila, da i on i njegove kolege bolje znaju gdje je koji vrti} ili pijaca u Sarajevu ili Banjoj Luci nego gdje se nalaze zgrade vlade ili parlamenta. Federalni revizori, primjerice, evidentirali su da su institucije FBiH 2009. godine potro{ile tri miliona KM za gorivo i odr`avanje automobila i da se dosljedno ne primjenjuju uredbe i pravila o kori{tenju slu`benih automobila. Tako|er, prema podacima Ureda za reviziju institucija BiH, 2009. godine dr`avne institucije potro{ile su 2,2 miliona KM pla}aju}i ra~une za mobilne telefone, 4,8 miliona KM za reprezentaciju te 20,2 miliona KM za upotrebu slu`benih automobila kojima neki od zaposlenih raspola`u 24 sata dnevno. Ovakav `ivot na visokoj nozi sebi ne mogu dopustiti ni zemlje mnogo bogatije od na{e. Dara je, o~ito, prevr{ila mjeru. Ko to sada ne vidi i brzo ne promijeni pona{anje i politiku, imat }e uskoro pod prozorima stotine hiljade oja|enih, gladnih i prevarenih ljudi. A tada, neki funkcioneri ne samo da }e ostati bez mobitela, automobila, d`abnih ru~kova i ve~era nego }e biti sretni ako im i glava ostane na ramenu.

www.dnevniavaz.ba

Kom{i} i Izetbegovi}: Putuju u Njujork

Pitanje: Je li Bakir Had`iomerovi}, urednik emisije „60 minuta“, u pravu kada ka`e da je SDP napravio kardinalnu gre{ku ulaskom u koaliciju sa Sulejmanom Tihi}em i SDA?

SDP je napravio gre{ku ulaskom u koaliciju sa SDA

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Prvobitno je na raspravu bio pozvan samo predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao, pozivaju}i se na zvani~ne ameri~ke izvore. Nema informacija na ~iju je inicijativu uslijedila ova promjena i da li je na raspravu bio pozvan i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}. Tako }e sada, osim biv{eg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton), koji ove godine ujedno slavi i deceniju politi~ke penzije, od kada je napustio Bijelu ku}u,

tije 21. stolje}a“, bit }e, kako se dodatno najavljuje, rije~i o „globalnoj me|uzavisnosti“ kroz prizmu regionalne saradnje, koja bi trebala omogu}iti br`i tempo ekonomskog razvoja na zajedni~kom putu zemalja regije ka Evropskoj uniji. Zapravo, o „lekcijama Dejtona“ mjerodavno }e govoriti biv{a dr`avna tajnica Medlin Olbrajt

A) DA 67,27% B) NE 26,48% C) Ne znam 6,25%

C B A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 165.740 posjetilaca.

Pozvan Berger

Klinton: Slavi deset godina politi~ke penzije

Amanpur mo`da ne}e do}i
Osim ranije najavljenog generala Veslija Klarka (Wesley Clark), dodatno je pozvan i biv{i ambasador SAD u Hrvatskoj i biv{i visoki du`nosnik UN-a u Afganistanu Piter Galbrajt (Peter Galbraith). Raspravu }e moderirati predsjednik Njujor{kog univerziteta D`on Sekston (John Sexton). Kako „Avaz“ saznaje, dolazak poznate novinarke Kristijan Amanpur (Christiane Amanpour) doveden je u pitanje zbog njenog prolongiranog boravka u Kairu, odakle za ameri~ku TV mre`u ABC izvje{tava o zbivanjima u Egiptu. Na raspravu je kao gost pozvan i predsjednik Ameri~kog univerziteta u BiH Denis Prci}.

Amanpur: Izvje{tava iz Egipta

Meliha Jahjaefendi} i u Odboru za javne nabavke?
Direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove kontrolirat }e samu sebe
Jo{ se nije slegla pra{ina ni zbog (ne)regularnosti koje su pratile konkursnu proceduru pri izboru direktora Agencije za javne nabavke BiH, a na pomolu je novo sumnjivo imenovanje u Odboru ove agencije. Nakon {to je ~elno mjesto u Agenciji, pod vrlo ~udnim okolnostima, ponovo pripalo D`eniti Fo~o, koja je bila jedini kandidat za ovu poziciju jer su svi ostali eliminirani u ranijoj fazi, sumnjiva imenovanja mogla bi biti nastavljena u Odboru ove vrlo va`ne agencije. Prema na{im saznanjima, u u`i krug za ~lan-

Sumnjiva imenovanja u institucijama

4

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

aktuelno

SARAJEVO Obilje`ena 17 godi{njica masakra na Markalama

Sudski spor
Iako smo od generalnog sekretara Vije}a ministara BiH Zvonimira Kutle{e poku{ali dobiti vi{e informacija u vezi s ovom problematikom, on nam je rekao da o tome ne zna ni{ta. Naveo je i da je sve {to mu je poznato informacija da je Agencija za dr`avnu slu`bu BiH ponovo imenovala D`enitu Fo~o na funkciju direktorice Agencije za javne nabavke te da }e to biti predmet sudskog spora. du`ena da nabavlja za potrebe institucija BiH, mo`e kao ekspert biti imenovana u Odbor koji je po svojoj funkciji zadu`en da na neki na~in kontrolira taj proces!? - Ovo zna~i da bi direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove kontrolirala samu sebe u procesu javnih nabavki, {to je apsurdno - ka`e za na{ list jedan od kandidata za ~lana Odbora, koji je zbog procedure koja jo{ traje molio da mu ne navodimo ime. Osim toga, pita se i kako je mogu}e da izvr{ni direktor kompanije koja posluje s institucijama vlasti tako|er bude u tijelu koje }e na neki na~in kontrolirati rad Agencije. Nezvani~no saznajemo i da su u u`i krug kandidata, osim Jahjaefendi} i Lon~ara, u{li i Ostoja Travar, D`enana Selimovi}, @eljko Dragi}, Mirsad Nali} i Davor PaliS. RO@AJAC ni}.

^elno mjesto

Skenderovi} i danas sanja ubijene sugra|ane
Ubijeno 67 osoba, a lak{e ili te`e ranjene 142

Krug kandidata

@eljko Kom{i} odao po~ast poginulima

(Foto: J. Brutus)

Porodice ubijenih polo`ile cvije}e na mjestu masakra

Jahjaefendi}: ^eka imenovanje

ove ovog odbora u{li su i direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH Meliha Jahjaefendi} te izvr{ni direktor kompanije „Elektroprijenos BiH“ Marko Lon~ar. No, logi~nim se postavlja pitanje kako direktorica Slu`be za zajedni~ke poslove BiH, koja je za-

Povodom obilje`avanja 5. februara, Dana sje}anja na sve gra|ane Sarajeva poginule od 1992. do 1995. godine, i 17. godi{njice stradanja gra|ana na pijaci Markale, u Narodnom pozori{tu u Sarajevu ju~er je odr`ana komemorativna sjednica Skup{tine Kantona Sarajevo, Gradskog vije}a i op}inskih vije}a s podru~ja KS. U prepunoj sali prisutnima se obratio Berko Ze~evi}, profesor Ma{inskog fakulteta, podsje}aju}i ih kroz prezentaciju slika na ono {to se desilo. Polaganjem cvije}a na spomen-obilje`je, u~enjem Fatihe i minutom {utnje odata je po~ast svim Sarajlijama stradalim na pijaci Markale 5. februara 1994. godine, kada je ubijeno 67 ljudi,

a lak{e ili te`e ranjene su 142 osobe. Cvije}e je polo`io i @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH. - Krv je bila na sve strane, tekla je do tramvajskih {ina. Ljudi su zapomagali, a nismo im mogli pomo}i. Najte`e mi je bilo kada sam vidio djevojku koja je imala 16 godina da le`i mrtva. Tijelo sam joj pokupio u neku deku. Ljudi su ostajali bez dijelova tijela, jo{ ih sanjam rekao nam je Rafe Skenderovi}, koji je bio na Markalama kada se desio masakr. Me|u rodbinom stradalih bio je i Hamdija Suba{i}, ~iji je sin jedinac imao samo 33 godine kada je granata pala. - Nikada ne}u zaboraviti {ta se desilo i ko je to uradio. Imam osje}aj da ~ujem krike,

Porodice poginulih ponovo sjedile u zadnjim redovima
Poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH u Skup{tini KS, biv{i komandant Drugog samostalnog bataljona Prvog korpusa Armije RBiH Adnan Solakovi} ogor~en je zbog na~ina na koji je SDP-ova predsjedavaju}a Skup{tine KS Mirjana Mali} organizirala obilje`avanje 5. februara, Dana svih `rtava u KS. Solakovi} ka`e da je sramota {to su porodice poginulih ponovo sjedile u zadnjim redovima, dok su se u prvim redovima {epurili politi~ari i kojekakve zvanice. - Ovo je sramota! Niko nijednom rije~ju nije kazao ko nas je to napao i ko je ubijao Sarajlije. Pa, stidimo li se mi to re}i? Umjesto da zahvalimo porodicama poa ni poslije ovoliko vremena nije lahko. Ovo je samo jedan od brojnih dokaza da su zlo~inci planirali ubijanje gra|ana na najsvirepiji na~in. Boli me {to se to sve baca u zaborav i {to se ovih doga|aja

Solakovi}: Kao da smo u JNA

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske saop}ila je da je preduze}e „Integral in`injering“ iz La-

nji“ zaposlio 37 manje radnika od predvi|enog broja i da nije po{tovao pojedina~ni kolektivni ugovor u odredbi koja se ti~e isplate pla}a. IRB je kaznio i lakta{ku firmu „Antoni} T rade“ sa 72.000 KM zbog ~etiri radnika manje u Fabrici duhana Banja Luka u odnosu na obavezu iz privatizacijskog ugovora. Od bijeljinske firme „Agro BN“ naIRB RS: Firme nisu po{tovale obaveze pla}ena je ugovorna kta{a kaznila s pola miliona kazna od 45.130 KM, jer niKM zbog neizvr{avanja oba- je ispunila projektovani plan veza iz ugovora o privatiza- prihoda u preuzetom Poljoprciji „Hidrogradnje“ s Pala, ivrednom zavodu Bijeljina. prenosi Onasa. Zavod je u tre}oj godini U saop}enju se precizira od privatizacije ostvario prida je kontrolom utvr|eno da hod od 634.000 KM, umjesto je „Integral“ u „Hidrograd- predvi|enih 1,1 miliona KM.

„Integral in`injering“ mora platiti pola miliona KM

IRB kaznio preduze}a

Zlo~inci moraju biti ka`njeni
Prema rije~ima Senide Kari}, predsjednice Udru`enja civilnih `rtava rata KS, period opsade Sarajeva i stradanja nevinih ljudi trajno je obilje`io na{e `ivote. - Gra|ani su ciljano ga|ani samo zato {to su ro|eni u ovom gradu, {to su ga voljeli ne slute}i da }e im `ivoti biti uga{eni na ovakav na~in. Svi mi koji smo proveli najte`e dane u opsadi nadamo se da }e pravda iza}i na vidjelo i da }e zlo~inci biti ka`njeni, jer je u toku rata u Sarajevu stradalo oko 12.000 civila - kazala je Kari}.

ginulih, doveli su nam neke stru~njake da nam obja{njavaju kako i odakle je granata ispaljena, kao da smo u JNA. Toliko sam bio ogor~en da nisam imao snage da idem na polaganje cvije}a na Markalama - ka`e F. K. Solakovi}. prisje}aju samo najmiliji, a ostali zaboravljaju - rekao nam je otac D`eme Suba{i}a. U~enici O[ „Mula Mustafa Ba{eskija“ ispred spomen-plo~e polo`ili su ru`e.
A. NUHANOVI]

Miroslav Petrovi} odao po~ast stradalima

Nije ovo prvi put da se ~ovjek osje}a jadno
Petrovi}: Po~ast za sve

Povodam Dana sje}anja na sve gra|ane Sarajeva ubijene od 1992. do 1995. godine, osniva~ Fondacije „Sa{a Zlatna lasta“ Miroslav Petrovi}, otac Sa{e Petrovi}a, odao je po~ast poginulim borcima i gra|anima na mezarju kod pomo}nog

terena stadiona Ko{evo i na groblju „Sveti Josip“. - Nije ovo prvi put da se ~ovjek osje}a jadno i bijedno. Na mezarju su nam se pridru`ile samo dvije u~enice Prve bo{nja~ke gimnazije i manja grupa u~enika Gimnazije

Obala. Niko iz Kantona nije do{ao. Obilje`avanje ne treba biti na Markalama, nego na groblju pored njih. Ovo nisam uradio samo za Sa{u nego za sve borce koji su dali `ivote brane}i svoju porodicu i dr`avu A. Nu. - rekao je Petrovi}.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

5

SAZNAJEMO Prijedlog dnevnog reda sjednice Vlade FBiH

U privatizaciju ide osam dr`avnih kompanija
U prodaju bi trebali i}i „Energoinvest“, „Hidrogradnja“, „[ipad export-import“, Fabrika duhana Sarajevo (FDS), „Sarajevo-osiguranje“, „Energopetrol“...
Nakon {to je Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) usvojio Plan privatizacije za 2011. godinu, kojim se predvi|a prodaja ve}inskih i manjinskih paketa dionica u 11 firmi, odlaze}a Vlada FBiH Mustafe Mujezinovi}a uvrstila je u dnevni red za sjednicu planiranu za 9. februar dono{enje odluka o na~inu, odnosno metodama prodaje osam dr`avnih kompanija, saznaje „Dnevni avaz“. Ako odluke budu izglasane, zapo~ela bi privatizacija 67 posto dr`avnog kapitala u „Energoinvestu“ i „Hidrogradnji“, 66,56 posto u „[ipad export-importu“, 39,91 posto u Fabrici duhaneposredne pogodbe, a do manjinskih dr`avnih paketa u „Energopetrolu“, „Sarajevo-osiguranju“ i FDS-u vanrednom aukcijom na Sarajevskoj berzi. Radi postizanja bolje cijene potencijalni novi vlasnici morali bi kupiti isklju~ivo cijele pakete dionica. Kako saznajemo, postoji mogu}nost da se odluka o privatizaciji pojedinih kompanija odgodi za neku drugu sjednicu Vlade FBiH, a da se krene u potragu za kupcima samo nekoliko preduze}a. Neslu`beno, odluke o privatizaciji „Energopetrola“ i „Hidrogradnje“ najvjerovatnije bi trebale biti
Ibi{evi}: Postigao {esti gol ove sezone

Dogovori u tajnosti

Golgeter odluke
Na{ napada~ postigao gol za 3:2 u duelu Hofenhajma i Kajzerslauterna
„Energopetrol“: Ostao manjinski paket

Li~nost dana Vedad Ibi{evi}

Manjinski paketi

Koliko vrijedi dr`avni kapital
47.391.956 KM
- „Hidrogradnja“ - „Energoinvest“

147.897.500 KM 8.350.287 KM
- „[ipad export-import“

Roberto Man~ini (Mancini) odlu~io je pokvariti ionako dosadno subotnje poslijepodne ostaviv{i na klupi Edina D`eku u duelu Man~ester sitija i Vest Bromvi~a, pa su se ljubitelji fudbala u BiH mogli okrenuti Vedadu Ibi{evi}u i Sejadu Salihovi}u te utakmici izme|u Hofenhajma i Kajzerslauterna u okviru njema~ke Bundeslige. I imali su {ta vidjeti. Nakon nekoliko su{nih kola Vedad Ibi{evi} postigao je gol i, {to je najbitnije, pri rezultatu 2:2, ~ime je zapravo donio trijumf svojoj ekipi koja }e do kraja sezone nasto-

jati prvi put izboriti nastup u evropskim takmi~enjima. I ne samo da je Ibi{evi} postigao gol nego je slavlje bilo upotpunjeno i dvjema asistencijama Sejada Salihovi}a. Na{ tandem odlu~io je pobjednika i donio tri boda. Forma ova dva fudbalera posebno raduje pred nastupaju}i me~ na{e reprezentacije s Meksikom u Atlanti. Ibi{evi} je ro|en 6. avgusta 1984. godine u Vlasenici, a osim u Hofenhajmu, igrao je u PSG-u, Di`onu, Alemaniji Ahen... Ju~era{nji gol bio mu je {esti A. ^. ove sezone.

2.595.232 KM
- Remontni zavod Travnik

Interventni uvoz lijekova za onkolo{ke bolesnike

Kako bi rije{ili nesta{icu

24.672.490 KM
- „Unis - Udru`ena metalska industrija“

26.351.457 KM
- „Sarajevo-osiguranje“
„Hidrogradnja“: Izvjestan kupac?

15.188.891 KM
- „Energopetrol“

na Sarajevo (FDS) i 45,49 posto u „Sarajevo-osiguranju“. Zainteresirani investitori mo}i }e preuzeti i preostali paket od 22,12 posto u „Energopetrolu“, kao i po 51 posto u Remontnom zavodu Travnik i „Unisu - Udru`enoj metalskoj industriji“ iz Sarajeva. ^etiri kompanije bile bi prodate putem tendera, a to su „Energoinvest“, „[ipad export-import“, Remontni zavod i „Unis Udru`ena metalska industrija“. Kupci bi do „Hidrogradnje“ trebali do}i putem

51.153.126 KM
- FDS
Tra`i se rje{enje za dugoro~no snabdijevanje lijekovima

FDS: Profitabilna kompanija

donesene, jer postoje zainteresirani kupci s kojima je Vlada FBiH u prili~noj tajnosti ve} pregovarala. Najvi{e {ansi za brzu promjenu vlasnika navodno ima sarajevska „Hidrogradnja“. Jedna poznata kompanija iz BiH navodno je zainteresirana da je privatizira kako bi stekla reference u izgradnji energetskih objekata.
F. VELE - M. KUKAN

Jo{ nije potpuno rije{ena nesta{ica lijekova za onkolo{ke bolesnike koja je proteklih mjeseci zabilje`ena u Federaciji BiH. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) FBiH saznajemo da je upu}en zahtjev da se odobri interventni uvoz lijekova koji nedostaju, tako da bi bolesnici uskoro mogli dobiti svoje terapije. - Do nas nije bio problem. Radi se o lijekovima

koji nisu registrovani kod nas. Problem je u njihovoj nabavci. Oni se tro{e u maloj koli~ini i nema ih ni u maloprodaji. Privremeno }emo to rije{iti, ali nastojimo problem otkloniti i dugoro~no. Ponekad imamo problema i s dobavlja~ima, pa smo s nekima raskinuli ugovore zbog ove situacije. Sve poduzimamo da se stanje normalizira - ka`e direktorica ZZO-a Novka Agi}. E. Ha.

[ta drugi pi{u

6
GRIPA Virus H1N1 se ne smiruje

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

mozaik

Zara`eno jo{ 46 osoba
Pacijentica iz Kiseljaka i dalje u te{kom stanju

U studiju je fenjer

Ve~ernje vijesti uz fenjer
Jedan od glavnih TV kanala u Nepalu po~eo je emitirati ve~ernje vijesti u polutami iz studija osvijetljenog samo fenjerom kako bi skrenuo pa`nju na posljedice masovnih isklju~enja struje. Od po~etka februara, te-

Televizija u Nepalu

levizija „Kantipur“ koristi isklju~ivo kerozinsku lampu radi osvjetljavanja 30-minutnog ve~ernjeg dnevnika koji se emitira u 19 sati. ^elnici televizije navode da time `ele izvr{iti pritisak na vlasti da se uhvate uko{tac s ovim problemom. Stanovnici Nepala svakog dana po 12 sati nemaju struje.

Hirurzi }e Xbox kontrolerom mo}i putovati kroz tijelo

Softver iz „BodyViza“

Analize u Sarajevu i Banjoj Luci potvrdile nove slu~ajeve zaraze

Jo{ 46 osoba zara`eno je virusom H1N1 u na{oj dr`avi. U manjem bh. entitetu bolest je otkrivena kod jo{ 37 ljudi, ~ime se ukupan broj oboljelih u ovom dijelu BiH pove}ao na 378.

Kako je rekla portparol Instituta za za{titu zdravlja RS Milka Mr|a, u KC-u Banja Luka zbrinuto je 88 pacijenata, dok se u Jedinici intenzivne medicine nalaze dva pacijenta. Ukupan broj

trenutno hospitaliziranih u RS je 99. U Institutu za mikrobiologiju u Sarajevu analizirana su jo{ 22 brisa. Kod devet je na|en virus H1N1, a svi novooboljeli su iz Sarajeva. U

KCUS-u se trenutno od nove gripe lije~i 26 osoba, a u najte`em stanju je 41-godi{nja pacijentica iz Kiseljaka, koja le`i na Internisti~koj terapiji. Njeno stanje i dalje E. Ha. je te{ko.

Slika u 3D

Kompanija „BodyViz“ dizajnirala je poseban ra~unasrki program kojim }e ljekari umjesto na crno-bijelim rendgenskim snimkama i magnetnim rezonancama tijelo pacijenta mo}i gledati u 3D. Softver ve} postoje}e podatke iz kartona, poput magnetne rezonance ili CT-a sla`e u 3D sliku, a lje-

kari }e mo}i „u}i“ u tijelo pacijenta te prou~avati organe. Mo}i }e isprobati virtuelne operacije i iz prve ruke vidjeti koliki su rizici njenog izvo|enja. Tako|er }e mo}i simulirati va|enje organa te otkriti funkcionalnost organa nakon operacije. Softverom se upravlja pomo}u Xbox kontrolera. Mo`e se koristiti i na obi~nim ra~unarima.

Petero sretnika osvojilo po 5.789.546 eura
Petero igra~a lota Euro Millions pogodilo je sedam tra`enih brojeva i osvojilo d`ekpot, {to se rijetko doga|alo u povijesti evropskih igara na sre}u. Petero dobitnika - tri britanska dr`avljanina, jedan {panski i jedan portugalski, podijelilo je po petinu dobitka, a ona iznosi

Loto Euro Millions

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub (BIHAMK) ju~er je odr`avanjem sve~ane sjednice Skup{tine u Sarajevu obilje`io 65 godina postojanja i rada. U prisustvu ~lanova Skup{tine i brojnih gostiju, kolektivima i pojedincima zaslu`nim za poseban doprinos u ostvarivanju programskih ciljeva BIHAMK-a, dodijeljena su tradicionalna godi{nja priznanja, zlatne i srebrene plakete i zna~ke, kao i priznanja „Najuspje{nija {kola“ i „Najuspje{niji nastavnik“ za rezultate ostvarene u pro{logodi{njem ciklusu saobra}ajno-obrazo-

U 2011. u{li sa 23.000 ~lanova

BIHAMK obilje`io 65 godina postojanja

Pro{la godina jedna od najuspje{nijih

vnih takmi~enja. BIHAMK-ova zlatna plaketa pripala je Vladi Bosanskopodrinjskog kantona, Dru{tvu „Grudske ma`oretkinje“ iz Gruda, JU Osma osnovna {kola - Ilid`a i Auto-moto klubu „Ilija{„. Najuspje{nija {kola je JU Osnovna {kola „Kladanj“, dok je najuspje{niji nastavnik Zijad Imamovi}. Na skupu je istaknuto da je pro{la godina bila jedna od najuspje{nijih u djelovanju BIHAMK-a. I pored utjecaja globalne ekonomske krize nastavljen je trend rasta ~lanstva tako da je BIHAMK u 2011. godinu u{ao s vi{e od 23.000 ~lanova.

5.789.546 eura po osobi. To je drugi put od 5. oktobra 2007. da u sklopu Euro Millionsa ~ak petero igra~a pogodi svih sedam brojeva. Euro Millions pokrenule su u februaru 2004. Francuska, [panija i Velika Britanija, a nakon osam mjeseci pridru`ilo im se jo{ {est zemalja - Luksemburg, Belgija, [vicarska, Portugal, Irska i Austrija.

Republiku Srpsku je u pro{loj godini posjetilo 236.286 turista, koji su ostvarili 577.802 no}enja tako da je broj dolazaka ve}i za 4,1 posto, a broj no}enja za 2,4 posto nego u 2009. godini, podaci su Zavoda za statistiku RS, prenosi Srna. Od ukupnog broja,

Vi{e dolazaka i no}enja turista

Zavod za statistiku RS

141.201 doma}i turist ostvario je 370.879 no}enja, dok je 95.085 stranih turista ostvarilo 206.923 no}enja. Najve}i broj no}enja u pro{loj godini po destinaciji - 223.188 ostvaren je u banjama, dok je po vrsti objekta za smje{taj najvi{e no}enja - 387.997 ostvareno u hotelima.

^lan Ruske akademije nauka i umjetnosti Igor Leonidovi~ Trunov uru~io je ju~er predsjedniku Akademije nauka i umjetnosti RS Rajku Kuzmanovi}u potvrdu o prijemu u stalno ~lanstvo Ruske akademije

Kuzmanovi} ~lan Ruske akademije nauka i umjetnosti

Sve~anost u Banjoj Luci

nauka i umjetnosti, prenosi Srna. Trunov je Kuzmanovi}u uru~io i orden za doprinos u me|unarodnoj saradnji i orden po~asnog viteza Ruske akademije nauka i umjetnosti.

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Anica Dobra

INICIJATIVE Zbog prezadu`enosti gra|ana stru~njaci ocjenjuju

BiH bi trebala uvesti institut li~nog bankrota
U dogovoru s povjeriocima, du`nici bi reprogramirali svoja dugovanja Nova {ansa

Sve uspone i padove prihvatala sam kao normalan put
- Ne promijeni{ li se za pet godina, zaista
Dobra: Glavom si jadan. Zato je dobro {to me vi{e ne do`ivljakroz zid vaju kao seks-simbol. Ja sam realna i smatr-

am da je bolje pro}i glavom kroz zid nego zaobi}i te{ko}e koje se neizbje`no ukazuju. Sve uspone i padove prihvatala sam kao normalan put, a ne kao tragediju. (Glumica za „Blic“)

Zoran Milanovi}

Uvo|enje li~nog bankrota, odnosno ste~aja nad fizi~kim licem, instrument je koji godinama postoji u zapadnim zemljama, pa je i Vlada Hrvatske ovih dana usvojila smjernice za uvo|enje ovakvog instituta u doma}e zakonodavstvo s ciljem da se prezadu`enim gra|anima olak{a otplata kreditnih dugovanja. Ovakav model podrazumijeva da se prezadu`enim gra|anima, koji nisu u stanju da vra}aju svoje kredite, pru`a nova {ansa tako {to bi se nad njima, na odre|en na~in, proglasio ste~aj, a koji je kod nas u praksi mogu}e proglasiti samo nad pravnim licima. Nakon toga bi, u dogovoru s povjeriocima, du`nici reprogramirali svoja dugovanja. Prema mi{ljenju ekonomskog analiti~ara Damira Miljevi}a, progla{enje li~nog

Politi~ari se pona{aju kao da su u prosja~koj dr`avi
- Promijenit }emo model prema kojem se kao i sada sve vodi iz Zagreba. Toga nema nigdje u Evropi. ^esto na ulicama Zagreba susre}em SDP-ove `upane, gradona~elnike i Milanovi}: na~elnike koji doslovno za rukave pote`u mi- Vuku za rukav nistre i dr`avne tajnike mole}i ih da im daju novac koji im pripada. To je ravno prosja~koj dr`avi.

(Predsjednik SDP-a Hrvatske u „Slobodnoj Dalmaciji“)

Bo`idar \eli}

Srbija }e demonstrirati svoju politi~ku volju
- Srbija }e demonstrirati svoje administrativne kapacitete i politi~ku volju, uraditi kompleksne reforme u prvoj polovini ove go\eli}: dine, uraditi sve {to je u njenoj mo}i da prRad i trud ona|e dva preostala ha{ka optu`enika i da kroz rad, a ne kroz lobiranje, i da kroz trud, a ne kroz marketing, dobije podr{ku zemalja ~lanica EU za kandidaturu.
(Srbijanski politi~ar za „Dnevnik“) Bar{: Pravno pitanje

Goran Ivani{evi}
modaliteti koji ve} stotinu godina postoje u svijetu kao, naprimjer, u Americi, gdje vas „oderu do gole ko`e“, a onda nad vama proglase bankrot, dok je u zapadnoj Evropi to malo druga~ije kao, naprimjer, u Njema~koj, i takav sistem bi trebala uvesti i BiH istakao je Miljevi}.

bankrota je dobar instrument za pojedinca i za finansijski sektor. - Bilo bi veoma korisno da se ovakav institut uvede i u BiH. Naravno, razli~iti su

Ne bih sina slao u tenis nego u ko{arku
- Da mogu birati, ne bih sina slao u tenis nego u ko{arku, to je ipak kolektivni sport. No, odluka }e ionako jednog dana ovisiti samo o njemu pa }emo vidjeti {to }e izabrati, {to Ivani{evi}: }e ga najvi{e privu}i. Me|u djecom ima zai- Kolektivni sport sta talentiranih, nikad ne znate, mo`da se tu negdje krije i moj (Biv{i teniser za „Ve~ernji list“) teniski nasljednik.

Pravno pitanje
Zlatko Bar{, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, ka`e da je to pravno pitanje, te da se njim treba baviti Ministarstvo pravde. - Nisam ~uo da kod nas ima takvih inicijativa. [to se ti~e mogu}nosti provedbe takvog modela, to bi trebalo ispitati prije dono{enja zakona, koliko bi to ko{talo dr`avu, ali i pojedince i institucije - kazao nam je Bar{.
B. SPASENI] B. TURKOVI]

Podr{ka Udru`enja za za{titu `iranata
U Udru`enju za za{titu `iranata BiH smatraju dobrom ideju o li~nom bankrotu, te pri`eljkuju da se i na{e vlasti odlu~e na taj korak. - To bi bilo odli~no, jer vidjeli smo da u nekim zemljama u regionu ve} postoji takva mogu}nost i da se pokazala dobrom. Nama `irantima to bi zna~ilo mnogo, taj model je prihvatljiv i mnogi u na{oj zemlji sigurno bi se odlu~ili na takav korak - kazala nam je D`enana Had`imahmutovi}, predsjednica sarajevskog ogranka ovog udru`enja.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

6. 2. 2011.

promjenljivo

Had`imahmutovi}: Odli~na ideja

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

LIVNO 11

ZENICA 12 SARAJEVO 8 16 MOSTAR GORA@DE 8

Bebi M. B. iz Lukavca po prijemu u bolnicu ra|ene bakteriolo{ke analize koje kasnije nisu upisane u otpusno pismo
Predsjednica Udru`enja roditelja te{ko oboljele djece BiH Jagoda Savi} zatra`it }e od Tu`ila{tva TK da protiv doktorice N. H. s Klinike za dje~ije bolesti UKC-a Tuzla provede istragu o eventualnom slu~aju nove pogre{ke i komplikacije nakon vakcinisanja dvomjese~nog dje~aka M. B. Prema rije~ima Savi}, u ovom slu~aju bebi M. B. odmah po prijemu u bolnicu ra|ene su bakteriolo{ke analize koje kasnije nisu upisane u otpusno pismo. - Klju~no je to {to su prikrili bakteriolo{ki nalaz, a nije upisan ni u otpusno pismo. Ovo je skrivanje i uni{tavanje dokaznog materijala, zbog kojeg bi doktorica N. H. trebala biti pritvorena do okon~anja postupka, {to }emo i tra`iti od Tu`ila{tva TK. Djed dje~aka M. B. tra`io je nalaz bakteriolo{kih analiza, ali mu u dje~ijoj bolnici nisu dali. Doktori, kao i Jelena Ravlija, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH, uporni su u nastojanjima da ubijede javnost kako vakcine nisu uzrok smrti prve bebe, te komplikacija druge bebe iz Lukavca, iako su svjesni da se to ne mo`e utvrditi bez bakteriolo{kog nalaza - ka`e Savi}. U novom, mogu}em slu~aju povrede vakcinacijske komplikacije radi se o M. B., dvomjese~noj bebi iz okoline Lukavca koja je 6. 11. 2010. godine primila dvije vakcine. - Prije prijema vakcine bebu je pregledao pedijatar i odobrio vakcinaciju jer je pregledom ustanovio da je beba potpuno zdrava. U bolnici je zbog nastalih komplikacija provela 13 dana i stalno je bila na aparatima. Nakon izlaska iz bolnice beba M. B. prinu|ena je da Savi}: svako ve~e po pola sata ko- Skrivanje risti inhalator - tvrdi Jagoda dokaza A. Mu. Savi}.

dno, a tokom dana sun~ano vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost i uglavnom toplije. Po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar u Bosni slab zapadnog smjera, a u Hercegovini slaba bura.
NEDJELJA
6. 2. 2011. 7. 2. 2011.

NEUM

15

PONEDJELJAK
JUTARNJE TEMPERATURE
0

UTORAK
8. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -8 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -5 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -50C do 100C
DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 160C

od 70C do 160C

od 30C do 150C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorolo{ke prilike raspolo`enje kod ve}ine populacije }e se popraviti, a meteoropati i hroni~ni bolesnici ne}e imati izra`enijih tegoba. Savjet je da se dan provede na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.58 Zalazak 17.03

6. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 8.00 20.42

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Jagoda Savi} tra`i istragu protiv doktorice

Udru`enje roditelja te{ko oboljele djece

BIHA]

VRIJEME DANAS

10

10 BANJA LUKA BR^KO 8 TUZLA 8

Umjereno obla~no prohlaJutro }e biti

Ukratko
Bruno Vekari} za hrvatske medije

8

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

teme

Srbija }e tra`iti izru~enje Purde

Zamjenik srbijanskog tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} rekao je u izjavi za Dnevnik Hrvatske televizije kako srbijansko tu`ila{tvo raspola`e priznanjem hrvatskog branioca Tihomira Purde, kojeg tereti za ratne zlo~ine, te zato mora postupati u skladu sa zakonom i tra`iti njegovo izru~enje od Bosne i Hercegovine, prenosi Onasa. - U ovom trenutku mi raspola`emo priznanjem kr- Vekari}: Postoje dokazi ivi~nog djela. Mi moramo postupati u skladu sa zakonom i tra`iti njegovo izru~enje - rekao je Vekari}. Srbijansko pravosu|e tereti Purdu za navodno sudjelovanje u ubistvu dvojice i te{kom ranjavanju jednog pripadnika biv{e JNA tokom borbi vo|enih oko Borova Naselja 1991. zbog ~ega je za njim 2008. posredstvom Interpola raspisalo me|unarodnu potjernicu, na temelju koje je uhap{en u BiH, gdje se nalazi u ekstradicijskom pritvoru.

Akcija pomo}i dje~aku Dini Hamzi}u

Za operaciju potrebno 60.000 eura

Ju~er ujutro desila se eksplozija na dijelu plinovoda na egipatskom poluotoku Sinaju, poslije koje je uslijedio po`ar. @rtava nije bilo, ali su vlasti zatvorile protok plina u Jordan i Izrael kako bi sprije~ile {irenje vatre. Najprije se {pekuliralo da je rije~ o sabota`i, a potom je iz egipatske plinske kompanije saop}eno da je eksploziju izazvalo curenje plina.
Kairo: Gra|ani tra`e reforme
(Foto: AFP)

Eksplodirao plinovod

U Sarajevu je ponovo pokrenuta akcija pomo}i 13-godi{njem Dini Hamzi}u, oboljelom od cerebralne paralize. Novac je neophodan za dje~akovo lije~enje u inozemstvu, za {ta treba Hamzi}: Lije~enje u Be~u izdvojiti skoro 60.000 eura. Akciju pomo}i pokrenulo je Udru`enje roditelja i prijatelja za pomo} osobama sa mentalnom retardacijom Kantona Sarajevo „Oaza“. Dino je ve} imao odre|ene terapije. Preporu~ena mu je operacija centra za ravnote`u. Prema savjetu ljekara, na prolje}e bi trebao oti}i na kliniku u Be~. Pomo} je mogu}a pozivom na broj telefona 090/291-045, ~ime se doniraju dvije marke. Nov~ane uplate mogu se izvr{iti kod Intesa Sanpaolo banke, broj: 154-001 -00000019-10 pozivom na broj: 878952-22-305659. Broj deviznog ra~una je: 1 54-001-00000049-10 pozivom na broj 878952E. Ha. 22-312088.

EGIPAT Prema procjeni stru~njaka za Bliski istok

Mubarakovi te{ki 70 milijardi dolara
Ve}ina tog novca je na tajnim ra~unima u bankama ili je ulo`ena u luksuzne ku}e i hotele Svjetski lideri u Minhenu razgovarali o sigurnosti
rodnoj konferenciji o sigurnosti u Minhenu, ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) pozvala je ju~er vlasti bliskoisto~nih zemalja da {to prije izvr{e demokratske reforme te je upozorila da bi, u suprotnom, moglo do}i do produbljivanja nestabilne situacije u regionu. Njema~ka kancelarka Angela Merkel smatra da prijevremeni izbori u Egiptu ne bi bili dobra ideja. Ona je izrazila o~ekivanje da }e do}i do promjena u Egiptu te je naglasila da takva smjena mora biti mirna. Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) pozvao je na hitnu promjenu politi~kog rukovodstva i provo|enje reformi u Egiptu, jer bi njihovo odlaganje moglo destabilizirati zemlju i stvoriti dr`avu koja ne bi bila dobrodo{la na Zapadu. Predsjednik Vije}a Evrope Herman van Rompej (Van Rompuy) obe}ao je demokratskom pokretu Egipta podr{ku Evrope. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-mun

Proizvodnja {umskih sortimenata u RS

Prodaja ve}a za 33,9 posto

U Republici Srpskoj lani je prodato ukupno 1,8 miliona kubnih metara raznih {umskih sortimenata ili za 33,9 posto vi{e nego 2009. godine, podaci su Zavoda za statistiku RS, prRezultati bolji nego 2009. godine enosi Srna. Najve}i obim prodaje registriran je kod trupaca, i to u masi od 503.675 kubika od ~etinarskog i 344.290 kubika od li{}arskog drveta. Me|u prodanom koli~inom su i 549.274 kubika ogrjevnog drveta li{}ara, 189.615 kubika ~etinarskog drveta pogodnog za celulozno drvo i hemijsku preradu.

Stru~njaci za Bliski istok procjenjuju da bi bogatstvo predsjednika Hosnija Mubaraka i njegove porodice moglo iznositi i do 70 milijardi dolara. Veliki dio njegovog bogatstva navodno je u britanskim i {vicarskim bankama i u nekretninama u Londonu, Njujorku, Los An|elesu i na atraktivnim lokacija uz obalu Crvenog mora, javile su ju~er agencije. Navodi se da je tokom tri decenije na mjestu predsjednika i jo{ nekoliko godina

Pristup ugovorima

Ostavke na ~elu partije
Mubarak je ju~er podnio ostavku na mjesto {efa vladaju}e partije, javila je egipatska televizija. Ostavku je podnio cijeli vrh vladaju}e Nacionalno-demokratske partije, uklju~uju}i i generalnog sekretara Safvata el-[erifa i sina predsjednika Egipta Gamala Mubaraka, koji je bio {ef politi~kog biroa partije. dok je bio vi{i vojni oficir Mubarak imao pristup mnogim ugovorima, koji su na njegove ra~une donijeli ogromne sume novca. Ve}ina tog novca nalazi se na tajnim ra~unima u bankama ili je ulo`ena u luksuzne ku}e i hotele. Govore}i na 47. me|una-

Mubarak: Napu{ta partiju

SDS protiv smanjenja doplatka

izrazio je na konferenciji razumijevanje za nemire u arapskom svijetu te je rekao da su tamo{nji doga|aji, u osnovi, podstaknuti nesigurno{}u ljudi. Konferencija okuplja

skoro 350 {efova dr`ava ili vlada, ministara i stru~njaka iz sedamdesetak zemalja. Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je ranije da promjene u Egiptu moraju po~eti odmah i da treba da dovedu do demokratskih izbora. Katarska televizija „AlJazeera“ saop}ila je ju~er da su egipatske vlasti uhapsile {efa dopisni{tva te mre`e u Kairu i jednog od njenih novinara. Protesti stanovnika Egipta protiv vladaju}eg re`ima nastavljeni su i ju~er, dvanaesti dan zaredom.

Hap{enje novinara

Vlast u RS {tedi na djeci

^lan Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) Nenad Stevandi} o{tro je ju~er kritizirao ponovno smanjenje dje~ijeg dodatka u Republici Srpskoj, optu`iv{i vlast da je po~ela da {tedi uzimaju}i novac od djece, prenosi Fena. Od po~etka ove godine u RS dje~iji dodatak za drugo i ~etvrto dijete smanjen je sa 45 na 35 maraka, dodatak za tre}e dijete sada }e biti 70 umjesto 100 KM, a djeca sa posebnim potrebama u ovoj godini primat }e 90 maraka mjese~no.

Poku{aj atentata
Visoki zvani~nik egipatskih snaga sigurnosti demantirao je sino} izvje{taje ameri~kih medija o poku{aju ubistva novopostavljenog egipatskog potpredsjednika Omara Sulejmana. Zvani~nik, koji nije `elio da bude imenovan, rekao je da u tim izvje{tajima nema ni trunke istine, prenio je Reuters. Ameri~ka televizija „Foks News“ javila je prethodno da su u neuspjelom atentatu na Sulejmana ubijena dvojica njegovih tjelohranitelja.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

9

BOGATI]I Nadle`ni {ute, stru~njaci upozoravaju

Ako je suditi prema pona{anju politi~ara i odgovornih dr`avnih organa, zasigurno ni{ta ne}e biti od sanacije najopasnijeg bh. klizi{ta u Bogati}ima kod Trnova. Nakon {to su dva objekta iznad brane uni{tena, a hidrocentrala znatno o{te}ena, posljednjih mjeseci niske temperature privremeno su sprije~ile klizanje tla. No, opasno }e biti ~im bude toplije.

Klizi{te potisnulo korito @eljeznice Poznata imena
^au{evi}: ^eka potvrdu

Formiranje Vlade Tuzlanskog kantona

Dva objekta iznad brane uni{tena, a hidrocentrala znatno o{te}ena

svih ministara
Tokom vikenda razgovori mandatara s ministrima iz SDA
mjena resora izme|u Senije Bubi}, koja }e biti ministrica prostornog ure|enja, i Im{ira [kahi}a, kojem je povjeren resor poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. Ministar MUP-a bit }e ranije predlo`eni Bego Guti}, ministar finansi-

Na sastanku o klizi{tima, odr`anom prije nekoliko dana u Sarajevu, o „fenomenu Bogati}i“ govorili su eminentni stru~njaci, profesor Ljubomir Roki} i akademik D`evad Sara~. Iako je situacija alarmantna, profesor Roki} ka`e da

Sve u pokretu

Imena svih ministara u budu}oj Vladi T uzlanskog kantona su poznata, a ve}ih izmjena u odnosu na ranije predlo`ena nije bilo. Mandatar Sead ^au{evi} u izjavi za „Avaz“ najavio je da }e tokom vikenda obaviti razgovore s

Najvi{e `ena do sada
Bogati}i: Vrlo opasno, a nema sanacije

Ekspertni tim
- Hitno treba formirati investitorsku grupu koja }e s ekspertnim timom uraditi projekt za sanaciju. S druge strane, mogu napraviti i neki tim koji }e procijeniti stepen opasnosti. Ako tada procijene da nije opasno, ne moraju ga ni sanirati. Neka se bilo {ta radi, jer nema ~ekanja - rekao je akademik Sara~.

se vi{e govorilo o politici i nadle`nostima nego o struci i sanaciji bogati}kog klizi{ta. - Ono je vrlo staro. Pedesetih godina Jaroslav ^erni uradio je tehni~ku dokumentaciju za hidrocentralu, a tada je napravio i projekt sanacije donjeg dijela klizi{ta. I „Energoinvest“ je osamdesetih godina istra`ivao. Dakle, radilo se pone{to, ali ~injenica je da je klizi{te stalno bilo aktivno, a i danas je kompletno u pokretu. Dugo je 1.300, {iroko 245, a duboko deset metara. Ukupna povr{ina je 318.500 kva-

dratnih metara, a prema procjenama, u pokretu je oko tri i po miliona kubika materijala - kazao je Roki}. Prema njegovim rije~ima, du` klizi{ta ima mnogo vodenih tokova koje treba usmjeriti sa tog podru~ja. - Kretanje tla ve} je potisnulo i korito @eljeznice, {to se jasno vidi i na crte`u. Jo{ nisu izvr{ena detaljnija geodetska istra`ivanja. To je neophodno uraditi, jer tek nakon toga imat }emo jasnu sliku o veli~ini i potrebnim

Nema sanacije

mjerama sanacije klizi{ta istakao je Roki} i dodao da radovi sigurno ne}e po~eti dok ne budu rije{eni politi~ka pitanja i nadle`nost. Ako se ne uspije zaustaviti klizanje tla, akademik D`evad Sara~ smatra da je jedno od rje{enja to da bude izgra|en objekt u obliku tunela koji bi omogu}io nesmetan protok rijeke. - Krajnje je vrijeme da po~nu pripreme, jer ako ne iskoriste vrijeme kada bude nizak vodostaj, nema ni{ta od sanacije - kazao je S. MUHI] Sara~.

U novoj Vladi TK ne}e biti nijednog ministra iz pro{log saziva. Uz to, u ministarske fotelje sjest }e najvi{e `ena do sada. Dosada{nje kantonalne vlade su pet ministara iz SDA, ali da to vrlo vjerovatno ne}e utjecati na sastav Vlade. U novoj Vladi TK {est ministara kadrovi su SDP-a. Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta bit }e Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, ministrica zdravlja Nada Pavlovi}-^ali}, ministar rada i socijalne politike Sead Hasi}, ministar saobra}aja i turizma Aziz ^a~kovi}, ministar pravde Alen Taletovi} i ministrica za obnovu, razvoj i povratak Dijana Bilanovi}. SDA imat }e pet ministara, a u odnosu na prijedlog kojeg je utvrdio Kantonalni odbor TK samo je izvr{ena za-

uglavnom imale jednu ili dvije ministrice, dok }e nova imati ~etiri: Seniju Bubi}, Na|u Avdiba{i}-Vukadinovi}, Nadu Pavlovi}^ali} i Dijanu Bilanovi}. ja Mla|an Lazi}, a ministar za bora~ka pitanja Asim Alji}. - Alji} je donio potvrdu iz Tu`ila{tva TK da protiv njega, nakon {to je podnesena prijava, nije pokrenut krivi~ni postupak. T situaciju detaljno u }u razjasniti s njim - kazao je ^au{evi}. Ministar industrije bit }e kadar Narodne stranke Radom za boljitak @eljko Kne`i~ek. ^au{evi} ka`e da }e u ponedjeljak i zvani~no kompletirati i predati sastav Vlade, a da bi hitna Skup{tina TK, na kojoj bi ona trebala biti potvr|ena, trebala biti odr`ana u ~etvrtak. E. HUREMOVI]

Sindikat „@eljeznica RS“ ipak ne}e odustati od najavljenog {trajka, koji }e biti odr`an sutra, iako su iz Uprave ovog preduze}a pozvali sindikaliste da im daju jo{ vremena kako bi se rije{ili nagomilani problemi u kompaniji te ih upozorili da prijetnje i ucjene nisu dobar metod za pobolj{anje situacije. Predstavnici Sindikata „@eljeznica RS“ istakli su ju~er da nisu prihvatili ni odluku Vlade RS o utvr|enom minimumu procesa rada u @RS, uz obrazlo`enje da takva odluka podrazumijeva vi{e od 80 posto vozova u radnom re`imu, {to oni ne mogu prihvatiti. - Iz odluke Vlade RS vidljivo je da oni uop{te nisu razmatrali minimum procesa rada. Mi ne}emo odusta-

Za sutra najavili {trajk SDP i SDA podijelili fotelje
Zavr{ena prva faza dogovora u ZDK
Imali prihod od 60 miliona KM i opet nagomilali dugove
[trajka~kog odbora @RS Zlatko Marin. „@eljeznice RS“, prema podacima iz 2009. godine, imaju prihode od oko 60 miliona KM, a od toga 32 miliona KM dobivaju iz bud`eta RS, a ipak su te godine zabilje`ili ukupni gubitak od oko 31 milion KM, od ~ega 17 miliona iz putni~kog saobra}aja. Nakon odr`ane prve sjednice Vlade RS po~etkom ove sedmice, premijer Aleksandar D`ombi} istakao je da @RS nije u stanju otpla}ivati ni inozemne kredite te da zbog toga Vlada RS ove godine mora otplatiti oko deset miliona KM kredita tog preduze}a uprkos zagarantiranom grantu koji na ovogodi{njem nivou za kompaniju iznosi 25 milioB. S. na KM. Timovi SDA i SDP-a u Zeni~ko-dobojskom kantonu (ZDK) ju~er su okon~ali prvu fazu pregovora o raspodjeli ministarstava u Vladi ZDK, ~iji je mandatar, prema prijedlogu SDP-a, Fikr-

U Sindikatu „@eljeznica RS“ ne odustaju

Tihi}evi i Izetbegovi}evi kadrovi
Za svako od {est ministarstava SDA }e morati predlo`iti po dva kandidata te njihova imena poslati na „potvr|ivanje“ u Centralu stranke. Gotovo je sigurno da se zbog podjele na Tihi}eve i Izetbegovi}eve miljenike u SDA o~ekuje ote`ana nominacija kandidata za ministre.

S ju~era{nje sjednice: Nisu prihvatili odluku Vlade

(Foto: M. Lugi})

ti od {trajka i on }e trajati sve do ispunjenja na{ih zahtjeva, odnosno isplate ~etiri zaostale plate, dva regresa te 30 po-

sto septembarske plate. Ukupna dugovanja radnicima iznose oko 21 milion KM kazao je ju~er predsjednik

et Plevljak iz Zenice. Prema ju~era{njem dogovoru timova, koje su predvodili predsjednici kantonalnih odbora dvije stranke, Mirsad Zaimovi} (SDA) i Mirsad Me{i} (SDP), kadrovi SDA vodit }e {est ministarstava, i to obrazovanja, poljoprivrede, finansija, privrede, pravde i za bora~ka pitanja, dok }e SDP odabrati ministre policije, prometa i komunikacija, zdravstva, te rada i socijalne politike. Predsjedavaju}i Skup{tine ZDK ve} od naredne sjednice, zakazane za ponedjeljak, bit }e aktuelni premijer Miralem Galija{evi}, a njegovi zamjenici Sretko Radi{i} (SDP) i jedan od poslanika NSRzB. Prema najavama iz ove dvije stranke, nova vlada mogla bi biti imenovana do A. D`. kraja mjeseca.

Klub poznatih

Dino Durmi}

[oping me smara
Li~ni profil urednika Informativnog programa RTV Slon iz Tuzle
Ime i prezime: Dino Durmi}. Datum i mjesto ro|enja: 16. decembar 1983. godine u Vlasenici. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 2. novembar i 16. decembar. Koji automobil vozite: „Golf 4“. Kako se odmarate: Na kafi s prijateljima, ~itam magazine o automobilizmu, pratim ko{arka{ke utakmice Slobode. Omiljeni muzi~ar: To{e Proeski, Bajaga, Alegro bend. Volite li kuhati: Ponekad. Najdra`a knjiga: „Socijalna inteligencija“. Omiljeni pisac: Paulo Koeljo (Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Adin Hebib, Me{a Selimovi}. Za koji klub navijate: Za Barcelonu. Koga biste poveli na pusti otok: Ako bih do{ao s osobama koje volim, to vi{e ne bi bio pusti otok. Jeste li ljubomorni: U granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: [arm i `enstvenost. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Idem u teretanu. Omiljena hrana i pi}e: Sarma, voda i tonik. Ko se brine o Va{em imid`u: Stilisti RTV Slon. Volite li i}i u {oping: Ne volim, to me smara. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: U `ivotu ne treba dugoro~no

10

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

teme

KARCINOMI Efikasno lije~enje nije svima osigurano

Liste ~ekanja zbog skupih lijekova i PDV-a
Za samo ~etiri godine tro{kovi za tretman oboljelih sa 16 miliona pove}ani na 40 miliona KM, upozorava Novka Agi} Smanjenje stope

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) FBiH Novka Agi} u povodu obilje`avanja 4. februara, Svjetskog dana borbe protiv raka, kazala je da se bilje`i stalni porast broja osoba na lije~enju od zlo}udnih tumora. Samim time registriran je i porast tro{kova za tretman oboljelih. U na{oj dr`avi bilje`i se i pove}anje broja umrlih od ovih opakih bolesti. - Na lijekove za tretman ovih oboljenja u 2006. godini izdvojeno je oko 16 miliona KM, a u 2010. ne{to vi{e od 40 miliona KM. Stalno ponavljamo zahtjeve da dio sredstava prikupljenih od akciza na duhan i alkohol, kao i dio sredstava PDV-a, bude preusmjeren u zdravstvo kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za ranu detekciju i tretman malignih oboljenja - kazala je Agi}. Zdravstveni sektor u FBiH godi{nje izdvoji oko 80 miliona KM na PDV, a pri tome nema pravo povrata novca. Raniji zahtjev ZZO-a je da stopa PDV-a na lijekove bu-

Cikojevi}, Omerovi} i Agi}: Neophodna ve}a ulaganja u zdravstvo (Foto: M. Kadri})

Durmi}: Ponekad kuha

planirati, sve dolazi od Boga. Va{ najbolji prijatelj je: Mehmed Medo Bundavica. Pratite li politi~ku situaciju: Obavezno, to mi je dio posla. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Politika bi bila zabranjena djelatnost i ukinuo bih granice me|u zemljama. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

de smanjena i da se formira fond za skupe lijekove. - Godine 2006. imali smo 6.300 oboljelih, a 2010. ~ak 8.900. Godi{nje se po jednom pacijentu tro{i oko 100.000 KM, a ako koristi vi{e lijekova, i do 200.000 KM. Lijekovi su skupi, ali i optere}eni PDVom. Kao posljedicu toga imamo li-

ste ~ekanja - upozorila je Agi}. I federalni ministar zdravstva Safet Omerovi} smatra da za zdravstveni sektor treba izdvojiti vi{e novca za efikasnije lije~enje od karcinoma. Koordinator programa za rak dojke Ivan Cikojevi} kazao je da su za dvije godine mamografski pregledane 21.543 `ene, a rezultati jo{ nisu sumirani. - Ako je bolest otkrivena u prvom stadiju, izlje~enje je 97 posto, a u ~etvrtom stadiju tek deset posto - istakao je Cikojevi}. U RS svakog dana od malignih oboljenja umire {est osoba, {to je oko 2.000 godi{nje. Dnevno bude otkriveno 15 novih slu~ajeE. H. - V. S. va.

Prvi stadij

Porast broja umrlih u FBiH
Godina 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Broj umrlih 3.504 3.564 3.714 3.820 4.002 Mu{karci 2.130 2.070 2.187 2.279 2.358 @ene 1.374 1.494 1.527 1.541 1.644

SMS
NAFTA U BiH Ako se i na|e nafta, i u Federaciji i u RS, mislim da od toga obi~an narod ne}e imati ni{ta. Pou~eni dosada{njim iskustvima, na ~elo toga do}i }e politi~ari koji ve} 20 godina plja~kaju ovaj narod. Ne vidim za{to bi se to promijenilo, osim ako ih mi sami ne skinemo s vlasti. U suprotnom, nemamo razloga za radost. NEMA REAKCIJE - Mnoge stvari u ovoj zemlji su bez opravdanja poskupjele ili }e poskupjeti! Gdje su sada politi~ari da stanu na stranu naroda i napokon po~nu reagovati zbog nekontrolisanog divljanja cijena?

Dnevni avaz 061-142-015
BAHNULI NA VRATA - Kako je mogu}e da strani zaposlenici Tu`ila{tva i NATOa tek tako bahnu na vrata rezidencije saudijskog diplomate?! Pa, nismo na Divljem zapadu! Ali, i Saudijci su donekle krivi. Jer, od toliko nezaposlenih Bosanki i Bosanaca, oni dovode Filipince. Njima valjda vi{e vjeruju. Ili su oni bolji radnici? OPRAVDAN RASPAD - Nije ~udo {to se SDA u Gora`du raspala kada je vije}nik u Op}inskom vije}u iz SDA Sedina Obu}a. Ona je s Izom Vranom prevarila veliki broj Gora`dana. A to je dokazano i sudskim putem.

Treba li vlast povesti vi{e ra~una o pomo}i te{ko oboljelima?

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Prozora i Zvornika

POHVALE POZORI[TU Svijetla ta~ka u sumornoj i zaga|enoj Zenici je BNP Svo. jim kvalitetnim predstavama, a i gostovanjima drugih pozori{ta unosi svjetlost u ovaj grad. @elim im mnogo uspjeha i samo nastavite tako! Zeni~anka SVE SA [TELOM - Ma, nije uredu da se ljudi upisuju preko {tela, ali stvarno ima fakulteta gdje se druga~ije i ne mo`e. Hajde i kada se upi{e preko {tele, neka onda po{teno pola`e ispite. No, to nije tako. Valjda }e se nekada i kod nas krenuti s „Indexom“ kao {to je to bila akcija u Hrvatskoj.

Barem bi lijekovi trebali biti jeftiniji
- Svakako da trebaju povesti puno vi{e ra~una, to je jedan od ve}ih problema. Mnogi ne mogu izdvojiti novac za svoje li- Enis je~enje, a moraju. Filipovi} - Te{ko oboljeli su u najve}em broju slu~ajeva osobe u te{koj socijalnoj situaciji i zbog toga dr`ava mora za njih Alija u~initi mnogo Ham{i} vi{e. - Vlast mora pomo}i bolesnima, a uz to i siroma{nima koji se ne mogu lije~iti, jer nemaju para. Za ove namjene moraju se na}i sr- Rajko Avramovi} edstva. - Kako da ne, naravno da treba, i to puno vi{e nego {to to ~ine sada. Mnogi lijekovi su skupi, pa ih mnogi ne mogu ni ku- Hajrudin [u{ko piti. - Ako je u pitanju slu~aj lije~enja u inostranstvu, onda vlast mora takve ljude osloboditi tro{kova koji im optere}uju put ka Vinko ozdravljenju. Novakovi} - Za te namjene trebaju se izna}i neka sredstva, pogledajte samo koliko sve ko{ta kada u|ete u apoteku. Salih

- Naravno da treba, ionako apsolutno ni{ta ne rade na tom polju. Posebno bi ukidanje poreza na lijekove pomoglo starim i oboljelim osoba- Kenan Suljovi} ma. - Treba pomo}i, znam to iz iskustva po{to sam anga`irana u Udruzi djece s posebnim potrebama. Dr`ava treba Milijana mnogo vi{e ~initi. Kuribak - Dr`ava mora vi{e voditi ra~una o onima koji su bolesni, a koji nemaju novca za lije~enje, koje je skupo i iziskuje Mirjana puno tro{kova. Mili}

Zvornik

Prozor

Sarajevo

Ad. K. - H. M. - M. M. Hrustanovi}

sarajevski kanton

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

11

Izdati dokumenti u decembru u KS

OBILJE@AVANJA Tre}a godi{njica od ubistva Denisa Mrnjavca

Uz 2.335 li~nih karata i 1.027 voza~kih dozvola

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, samo u decembru pro{le godine izdato je 2.335 li~nih karata i 1.027 voza~kih dozvola. Najvi{e dokumenata u decembru 2010. godine izdato je u op}ini Novi Grad, ~ak 569 li~nih karata i 269 voza~kih dozvola. S druge strane, u Trnovu je izdato samo S. M. 12 li~nih karata i dvije voza~ke.

Ru{evne zgrade u Op}ini Centar

Uklonjeno osam, planirano jo{ 25

Radnici preduze}a „Rad“ uklonili su dio ru{evne zgrade u ulici Sutjeska na broju 8, {to je finansirala Op}ina Centar sa 34.000 KM. Kada stanari presele u novoizgra|eni objekt u ulici Sepetarevac na broju 21, bit }e uklonjen i ostatak kao i zgrada na broju 6. Do sada su uklonjeni objekti u ulici Curak 18, Ludviga Kube 3, Tina Ujevi}a 12, Armaganu{a 5B, Dola 3, Sepetarevac 21, Zlatiku{a 19 i Odoba{ina 19. Planirano je jo{ da se uklone ru{evine u ulicama Goru{a 18, Provare 33, Armaganu{a 5, Tahtali sokak 1 i 3, Halida Kajtaza 42, 44, 46, 48 i 50, ^ekalu{a 58 i 60, Had`i-Sulejmanova 32 i 40, Bjelave 5 i 7, Sutjeska 6 i 8, Sepetarevac 13 i 28, Provare 33 te S. [a. Ko{evska 1 i 3.
Ana Mrnjavac: S ranom u srcu prisjetila se smrti jedinoga sina

@ivot uga{en iz ~iste obijesti
Na tramvajskom stajali{tu polo`eno cvije}e i zapaljene svije}e Maloljetni delinkventi rade {ta ho}e i opet slobodno {etaju gradom
sova majka Ana do{la je da se, s ranom u srcu, prisjeti smrti jedinog sina i da istakne da, iako se o maloljetni~koj delinkvenciji stalno govori, nisu postignuti zadovoljavaju}i rezultati u suzbijanju tog problema. - Ove tri godine su mi kao vje~nost, `ivot bez sina je tu`an i bolan. Jo{ ne smijem ni misliti kako }u `ivjeti bez Denisa, jer je svaka minuta i sekunda bolnija i te`a. Najvi{e su krivi huligani koji su bez razloga oduzeli `ivot djetetu. Krivi su i roditelji delinkvenata, jer ih nisu odgojili. Svako dijete zaslu`uje `ivot i ne smije biti ubijeno. Najte`e mi je to {to Denis nije stigao do`ivjeti svoj 17. ro|endan. @ivot su mu prekinuli kada je imao 16 godina, mjesec i 16 dana - kazala je Ana Mrnjavac. Na obilje`avanje godi{njice ubistva ju~er su do{le i Denisove {kolske kolege. Ivana Bili} prisjetila se prijatelja, a za smrt je okrivila

(Foto: J. Brutus)

Bud`et Kantona za 2011. godinu

Studenti `ele godi{nje karte

Na tramvajskom stajali{tu u blizini Zemaljskog muzeja ju~er je obilje`ena tre}a godi{njica od ubistva Denisa Mrnjavca, u~enika Katoli~kog {kolskog centra „Sv. Josip“. U srcima ~lanova porodice, rodbine, prijatelja vladaju velika tuga i bol, a u znak sje}enja na Denisa polo`ili su cvije}e i zapalili svije}e na mjestu ubistva. Prije tri godine u jednom sarajevskom tramvaju preki-

Sve je bolnije

Upitno je ho}e li Vlada Kantona Sarajevo u bud`etu za 2011. godinu izdvojiti novac za studentske godi{nje karte. Kako nam je kazao predsjendik Studentskog parlamenta Adnan Bajri}, studenti su i pro{le godine imali problema s Vladom KS u vezi s dono{enjem odluke o sufinansiranju karata. - Bilo je i odre|enih manipulacija. Sve smo to prepoznali, jasno se distancirali i izborili za krate. [to Bajri}: Imali problema se ti~e ove godine, mi smo uradili sve i upozorili ih da odluka o subvencioniranju studentskih karata postoji i da se mora po{tovati i uvrstiti u bud`et za 2011. godinu. Ako nas ne bude u bud`etu, studenti }e reagirati i svim sredstvima se izborS. M. iti za svoja prava - kazao je Bajri}.

Napada~i osu|eni
Denisa su napali Ademir Lelovi} (18), Berin Tali} (19) i Nermin Sikiri} (17). Lelovi} je osu|en na 15, a Tali} na 10 godina zatvora zbog pomaganja maloljetnom Nerminu Sikiri}u u ubistvu. Sikiri} je osu|en na 10 godina zatvora, {to je maksimalna kazna koja se mo`e izre}i maloljetniku. nuta je mladost Denisa Mrnjavca, bez povoda, bez razloga, bez obja{njenja, u namjeri da se iz ~iste obijesti poka`e i doka`e sila napada~a. Kao i svake godine, Deni-

Polo`eno cvije}e i zapaljene svije}e

Od ulice Slatina do Kromolja

sve, jer je ubijen u tramvaju punom putnika. - Sve njegove kolege zavr{ile su {kolu, a on nije, jer je neko prekinuo njegov `ivot i zaustavio sve njegove snove. Ovim gradom vi{e ne {etam sigurno, jer huligani hodaju ulicama. Denis je bio an|eo, uvijek }e `ivjeti u na{im srcima - rekla je Bili}.

Nema kamera

Ubijen u tramvaju
Denis Mrnjavac ubijen je 5. februara 2008. godine, jer je, navodno, gledao u pravcu trojice razbojnika, kojima se to nije „svidjelo“. On je u tramvaju prvo pretu~en pa zatim izboden no`em. Uprkos ljekarskoj intervenciji, preminuo je od zadobivenih rana. Sahranjen je u Lepenici kod Kiseljaka, gdje je `ivio sa majkom i bakom.

Ju~era{nje obilje`avanje organiziralo je Udru`enje „Akcija gra|ana“. Predsjednica Inga Geko istakla je da je dru{tvo odgovorno za ovakve slu~ajeve. - Pro{le su ve} tri godine od ubistva Denisa, a takve stvari de{avaju se i danas. Maloljetne delinkvente niko ne spre~ava, rade {ta ho}e i opet slobodno {etaju gradom. Odgovorni ne rade svoj posao. Iako policija reagira i hapsi, ne{to ko~i u sistemu. Obe}ene kamere i osiguranje ne vi|amo u tramvajima, niko nije zainteresiran da rije{i problem - kazala je Geko te je dodala da zbog nedostatka adekvatnih smje{tajnih kapaciteta maloljetni prijestupnici, i kada ih policija uhapsi, budu pu{teni.
A. NUHANOV]

Postavljeno 200 metara cijevi

Radnici preduze}a „Vodovod i kanalizacija“ postavili su dio cijevi za novu fekalnu i oborinsku kanalizaciju u sklopu gradnje 260 metara duge pristupne saobra}ajnice od ra-

Mre`a }e biti spojena na gradsku

Ve} nekoliko puta ove sedmice radnici preduze}a „Rad“, utovaraju}i sme}e ujutro, naprave zastoj u ulici Valtera Peri}a, {to izaziva negodovanje mnogih voza~a. Jedan od voza~a rekao nam je da svako jutro kasni na posao zbog toga, a pita za{to se ne mogu pomaknuti negdje na trotoar ili za{to to ne ra-

Svako jutro zastoj u saobra}aju

Zbog odvoza sme}a u ulici Valtera Peri}a

skrsnice s ulicom Slatina do Kromolja u op}ini Centar. Od planiranih 300 postavljeno je 200 metara cijevi, a nova kanalizaciona mre`a bit }e spojena na gradsku. Radnici Gra|evinskog preduze}a „Put“ postavili su i cijevi za drena`u podzemnih voda. Nakon toga bit }e asfaltirane osam S. [a. metara {iroke nove saobra}ajnice s trotoarima.

de ranije, dok je manje vozila. Portparol Ahmed \ipa ka`e da je to problem za koji trenutno nema rje{enja. - To je u`e gradsko jezgro i radnici nemaju drugog na~ina. Na trotoar ne smiju jer bi smetali pje{acima, a ranije ujutro ne mogu jer gra|ani sme}e odla`u od {est do osam N. G. sati - isti~e \ipa.

Op}ina Novo Sarajevo

Za petero volontera 40.000 KM

Stvaraju se kolone vozila

U nacrtu bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu izdvojeno je 40.000 KM za naknade volonterima u Op}ini. Sredstva su planirana u skladu sa zakonom, a volonteri }e primati 35 posto prosje~ne pla}e u FBiH, s porezima i doprinosima, prijevozom i toplim obrokom. Izdvojenim novcem Op}ina }e mo}i finansirati petero volontera S. M. i ostane jo{ ne{to sredstava.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

panorama

VI[EGRAD Zaposleni u Tex -Modi protestvuju ispred Op{tine

Pomo} je odmah distribuirana

(Foto: G. Bobi})

U sedam bijeljinskih mjesnih zajednica

„Karitas“ uru~io pomo} poplavljenim porodicama

Zakon bolje {titi pse lutalice nego radnike
Pokrenut ste~aj, ali firma nema svoje imovine i time radnici gube sva prava na potra`ivanje svojih dugovanja
Dodaje da je u firmi pokrenut ste~aj, ali da firma nema svoje imovine i time radnici gube sva prava na potra`ivanje svojih dugovanja. - Ukoliko u ovoj dr`avi postoji zakon za pse lutalice, neka nas upi{u tamo, jer o~ito je da bolje funkcioni{e Zakon za za{titu `ivotinja od radni~kih prava. Poku{ali smo ovih dana da razgovaramo sa poslodavcem ali smo sprije~eni intervencijom policije - ka`e Petrovi}eva. Na~elnik op{tine Vi{egrSvaki dan se okupljaju ispred Op{tine

Caritas Biskupske konferencije BiH, zahvaljuju}i podr{ci Caritasa Austrije, Njema~ke, [vajcarske i Amerike, ju~er je dostavio pomo} za sedam mjesnih zajednica u op{tini Bijeljina koje su stradale u decembarskim poplavama pro{le godine. Komarica sa mje{tanima Janje Dostavljeno je i, uz pomo} aktivista op{tine i mjesnih zajednica, distribuirano 12 tona sto~ne hrane, 300 paketa sa hranom, 250 higijenskih paketa, 50 paketa za bebe, 250 pari gumenih ~izama, 100 kabanica, 250 kompleta posteljine, a podjeli pomo}i u Janji prisustvovao je i biskup banjolu~ki i predsjednik Biskupske konferencije BiH, mons. dr. Franjo Komarica. U Janji je ju~er bio i fra Miljenko Stoji}, direktor Caritasa Biskupske konferencije BiH, koji je rekao da je ovo dio akcije pomo}i Caritasa za pet op{tina u BiH, za ukupno 1.300 ljudi o{te}enih u poplavama u op{tinama ^apljina, Gora`de, E. M. Novo Gora`de, Tuzla i Bijeljina.

Oko 50 radnica preduze}a Tex-Mode u Vi{egradu nalazi se u {trajku od 14. decembra pro{le godine. Kako se njihovi problemi oko neispla}enih pet plata i ostalih dugovanja ne rje{avaju, odlu~ile su pomo} potra`iti kod na~elnika op{tine.

Nema rje{enja
- Ve} tre}i dan okupljamo se ispred zgrade op{tine, kako bi nas neko primijetio i kako bi i gra|anima skrenuli pa`nju da u ovoj op{tini bez

Nema za lijekove
- Smanjili su mi i dje~iji doplatak za deset KM, hljeb je poskupio. Bojim se za svoju porodicu ako ostanem bez posla. Bolesna sam, a nemam za lijekove -pla~u}i govori Radmila ^arapi}: Bojim se ^arapi}. kakvo pozitivno rje{enje za ove radnike.
Radnice u razgovoru s na~elnikom Popovi}em

[ta mi se (ne)svi|a u Gra~anici

Ove zime manje smoga

-Psi lutalice bili su prava napast za gra|ane, ali su ih, sre}om, po~eli uklanjati i smje{tati u azil. Ne svi|a mi se nekultura velikog broja Gra~anlija kada je rije~ o o~uvanju zelenih pavr{ina, klupa, {etali{ta i uop}e javnih povr{ine. Kulttura `ivljenja mogla biti biti daleko bolja. Ono {to me svake godine oraspolo`i je ljetnja kulturna manifestacija „Ljetnje ve~eri pod lipama Gra~anice“. Ona daje pe~at ku- Ned`ad Morali}, ekonomista lturi ovog grada. Ove zime manje je smoga u centru Gra~anice, a to je zato {to su se brojni veliki potro{a~i priklju~ili na centralno grijanje. Kako su oni ugasili pe}i, lak{e se di{e - ka`e diplomirani ekonomista i direktor preduze}a „Metro“ Ned`ad Morali}. H. ^.

Privatna firma
- To je privatna firma, te{ko je na bilo koga uticati. Savjetovao sam radnicima da se upute na pravnika u op{tinskom sindikatu koji }e im objasniti kako te~e ste~ajni postupak. Razgovarao sam i sa

posla ostaje pedesetak radnika. Tra`imo da nas neko ozbiljno shvati jer o~ito da za na{e probleme niko nema rje{enje - kazala je predsjednica {trajka~kog odbora Vesna Petrovi}.

ad Tomislav Popovi} je iskazao zabrinutost ukidanjem oko 50 radnih mjesta i razgovarao sa Bo`idarom Anti}em, vlasnikom „Nikolasa“, kojem pripada Tex-Moda, kako bi ga umolio da prona|e bilo

vlasnikom Anti}em koji je izri~it da ova firma treba da ide u ste~aj - kazao je Popovi}. Mnogi radnici su prehranjivali porodice od ovog preduze}a. Tra`e od na~elnika da im pomogne na bilo koji na~in, jer nemaju od ~ega platiti struju i ostale da`bine prema dr`avi.
M. ANDRI]

Zavr{eno prvenstvo u~enika LK u skijanju

Oni koji su ra~un platili po staroj cijeni, morat }e doplatiti razliku
Decembarski ra~uni kasne zbog usagla{avanja adresa korisnika sa po{tarima
Zbog ka{njenja decembarskih ra~una za grijanje, koji su po odluci lokalne skup{tine uve}ani za vi{e od 20 posto, pojedini gra|ani Doboja taj su ra~un ve} platili po starom cjenovniku. Na po~etku grijne sezone „Gradska toplana“ ispostavila je potro{a~ima mjese~ne ra~une za cijelu sezonu, ali je u me|uvremenu grijanje za stambeni prostor poskupjelo, a ra~uni nisu stigli. Vlastimir Peji}, direktor „Gradske toplane“, navodi da ra~uni kasne zbog usagla{avanja adresa korisnika sa po{tarima koji dostavljaju ra~une. On dodaje da }e gra|ani koji su decembarski ra~un platili po staroj cijeni, odnosno po 1,52 KM po kvadratnom metru, morati doplatiti razliku do 1,95 KM, koliko je sada cijena grijanja po kvadratu. -Moraju doplatiti jer Poreska uprava RS obra~unava PDV po novoj cijeni grijanja za stambeni prostor - rekao je Peji}. Miroslav Stevanovi}, direktor Radne jedinice za po{tanski saobra}aj Doboj, kazao je da po{tari imaju obavezu da isporu~e oko 8.000 ra~una za grijanje te da je sporno oko 100 adresa potro{a~a. -Mnoge adrese nisu bile ta~ne, po{tari nisu mogli na}i korisnike. Mi smo ra~une vratili i izvr{eno je usagla{avanje sa podacima iz „Gradske toplane“ - kazao je S. ^a. Stevanovi}.

Nakon {to je u decembru u Doboju poskupjelo grijanje

U~esnici iz {est osnovnih i {est srednjih {kola

U ukupnom poretku najbolji Duvnjaci
Na ^aju{i je zavr{eno 6. prvenstvo u~enika Livanjskog kantona u skijanju na kojem su ukupno najbolji bili Duvnjaci, a slijede ih Kupre{ani. U~estvovalo je {est osnovnih i {est srednjih {kola iz Kupresa, Tomislavgrada, Livna i Glamo~a, dok Drvar~ana i Grahovljana nije bilo. Prvo mjesto u kategoriji osnovaca zauzela je O[ „Ivan Ma`urani}“ iz Tomislavgrada, drugo O[ „Fra Mirosalv D`aja“ iz Kupresa, a tre}e O[ „Fra Mijo ]uji}“ iz Bukovice, Tomislavgrad. Prvo mjesto me|u srednjo{kolcima zauzela je Srednja strukovna {kola Kupres, drugo SS[ Tomislavgrad, a tre}e Gimnazija iz Tomislavgrada. Livnjaci i Glamo~ani su ostali bez ijednog od prva tri mjesta, a takmi~enje se odvijalo u ~etiri kaA. K. tegorije za osnovce i dvije za srednjo{kolce.

Cijena grijanja uve}ana za 20 posto

Livanjski kanton sa ukupnim kreditnim zadu`enjem na kraju 2010. godine u iznosu od oko 7,5 miliona KM je najmanje zadu`eni kanton u Federaciji BiH, izjavio je kantonalni ministar

Vi{e od pola je stend-baj aran`man MMF-a
finansija Ante Krajina, prenosi Srna. Najve}i dio kreditnih obaveza, ~etiri miliona KM bez kamata odnosi na sredstva Me|unarodnog monetarnog fonda po stend-baj aran`manu Vlade FBiH iz pro{le godine. Kanton ima i obaveze u iznosu od oko dva miliona KM po kreditnom zadu`enju za opremanje Kantonalne bolnice „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu, dok sve ostale kre-

Kreditna zadu`enost LK oko 7,5 miliona KM

ditne obaveze, uklju~uju}i i obaveze po kreditu OPEK-a za adaptaciju {kola i otplatu lizinga za slu`bena vozila Kantonalnog MUP-a i vladinih resora, iznose oko milion i po maraka.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

13

ZAVIDOVI]I U okviru projekta Turisti~ke zajednice „Tajan“

Obuku savladalo i dobilo certifikat 10 planinskih vodi~a
Obuku realizirao Planinarski savez BiH Primijenjeni me|unarodni standardi

Staza u Pridolcima kod Busova~e

Takmi~enje u veleslalomu u okviru MOI

Mladi Zeni~ani skijali u Pridolcima

Kao jedna od aktivnosti Projekta „Tajan“, finansiranog sredstvima EU, Turisti~ka zajednica ZDK je u periodu decembar 2010. - januar 2011. organizirala obuku za deset planinskih vodi~a. Svi polaznici uspje{no su zavr{ili obuku, ~ime su stekli uslov za dobijanje diplome Planinskog vodi~a-pripravnika „A“ kategorije. Tim povodom u Op}ini je uprili~ena dodjela diploma za polaznike kursa. Obuku je realizirao Planinarski savez BiH kao jedina ovla{tena institucija u BiH za ovu vrstu usluga. Kako je Planinarski savez BiH ~lan

Kako ve} godinama staze na zeni~kim Smetovima nisu u funkciji, Dru{tvo pedagoga fizi~ke kulture Zenica i ove godine skija{ko natjecanje u veleslalomu u okviru Malih olimpijskih igara odr`alo je na busova~kim Pridolcima. Na takmi~enju su u~estvovali 82 dje~aka i djevoj~ice iz 14 osnovnih i srednjih {kola. Bilo je anga`irano i 17 nastavnika, ~lanova Dru{tva pedagoga. Najmla|i na stazi Prvaci me|u osnovcima su: Alen Bi~ak~i} (I razred), Eldar Hod`i} (III), Denis Bi~ak~i} i Vildana Vugdali} (IV), Faris Hod`i} (V), Mirza Smajlovi}, Adna Musli} i Emina Kulovi} (VI), Ivan Dujmovi}, Adnan Babahmetovi}, Leona Lu~i} i Tijana [ari} (VII), Almir Rekanovi} (VIII). Me|u srednjo{kolcima najbolji su: Amer Islambegovi} i Asja [ari} (I), Ajla Valjevac i Fariz Zuki} (II), Belma Sunulapa{i} i Kemal MuV. B. si} (III), Zelda Hod`i} i Adis Krd`ali} (IV).

Oni su zavr{ili kurs
Diplome planinskih vodi~a dobili su: Admir Bajraktarevi}, Mehmed Preli}, Jasmin Be~i}, Faik Salkanovi}, Bahrudin Priji}, Adnana Bajraktarevi}, Elvir Saletovi}, Arnela Saletovi}, Sa{a Kadri} i Ferid Husi}.

Saradnjom gra|ana i Op}ine Zenica
U Op}ini Zavidovi}i vodi~ima podijeljene diplome

me|unarodne asocijacije planinskih vodi~a (IFMGA), obuka se odvijala po me|unarodnim standardima, a kandidati koji su uspje{no zavr{ili obuku dobili su me|unarodno priznat certifikat. Kurs su vodili instruktori Planinarskog saveza BiH. TZZDK je za uspje{ne

kandidate organizovala nastavak obuke-poha|anje pripravni~kog sta`a, nakon ~ega }e Park prirode „Tajan“ dobiti certificirane planinske vodi~e sa zavr{enim pripavni~kim sta`om, koji mogu samostalno pru`ati usluge planinskih vodi~a. - Sta`iranje kandidata bi

trebalo da traje do ljeta 2012. godine - istakao je Samir Softi}, voditelj projekta „Tajan“. Ceremoniji dodjele diploma prisustvovati su na~elnik op}ine Zavidovi}i Hakija Osmi}, predsjednik Planinarskog saveza BiH Zijad Deljo, te direktor TZZDK Senaid [abanovi}. Ar. M.
U ulici je postavljeno 50 svjetiljki
(Foto: J. Had`i})

Priznanje Franciski Jaki} i Dariu ^oru{i
Najbolja mu{ka ekipa je Rukometni klub, a `enska Teniski klub „Club T“

U @ep~u odr`an izbor najboljih sporta{a u 2010. godini

Rasvjeta i u Gora`danskoj ulici
Zajedni~kom akcijom Op}ine i mje{tana mjesne zajednice Lukovo Polje, okon~ana je druga faza projekta elektrifikacije ulica u ovom zeni~kom gradskom naselju, za koju je iz op}inskog bud`eta izdvojeno oko 13.000 KM. Prva faza je ura|ena jo{ prije dvije godine i tada je rasvjeta uvedena u ulici Lukovo polje. Drugom fazom obuhva}ena je elektrifikacija Gora`danske ulice, kada je postavljeno 50 svjetiljki. - Mje{tani su finansirali izradu projektne dokumentacije i rije{ili pitanje imovinsko-pravnih odnosa, a Op}ina je osigurala novac. Kako bismo smanjili tro{kove, a u dogovoru s „Elektroprivredom“ BiH s kojom imamo potpisan ugovor, koristili smo njihove stubove za postavljanje svjetiljki, ~ime smo bitno umanjili tro{kove - ka`e Emir Telalovi} iz Slu`be za komunalne poslove Op}ine Zenica. On isti~e da je zavr{ena projektna dokumentacija za tre}u fazu radova, od Tr`nog centra „Bingo“ do Kasarne, kada }e, uz rasvjetu, biti ura|ena i rekonstrukcija puta i ure|eni trotoari, {to }e osigurati bezbjedniji prolazak pje{aka i vozila. Radovi na zavr{noj fazi po~et }e kada bude osiguran novac, a nije isklju~eno da }e to biti i u toku V. B. ove godine.

Odluke Kantonalne vlade
Svi laureati `epa~kog sporta za 2010. godinu Franciska Jaki} i Dario ^oru{a sa na~elnikom

Na Izboru sporta{a godine, odr`anom u organizaciji Sportskog saveza op}ine @ep~e odlukom ocjeniva~kog `irija sporta{ima za 2010. godinu progla{eni su rukometa{ Dario ^oru{a i karatiskinja Franciska Jaki}. U ostalim kategorijama najboljih za 2010. godinu, koji su birani izme|u 10 klubova i sportskih udru`enja za kadete sporta{e go-

dine progla{eni su d`udistkinja Kristina Planinac i kajaka{ Toni Matijevi}. Juniori 2010. godine su karatistkinja Tea Matijevi} i dr`avni prvak u ribolovu Senad Sarajli}. Perspektivnim sporta{ima progla{eni su karatisti Marija Mostarac i Nikola Spaji}. Titulu najboljeg trenera ponio je Josip Dragi~evi} SRD „Bosna“, dok je najistaknutijim sportskim

radnikom progla{en Mirko Matijevi}, Kajak kanu klub 550. Teniski klub „Club T“ izabran je za najbolju `ensku ekipu, dok je najuspje{nijom mu{kom sportskom ekipom progla{en Rukometni klub @ep~e. @enskom odbojka{kom klubu dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos u popularizaciji `enske odbojke, a Karate klubu „Viktoria“ kao najbo-

ljem sportskom kolektivu. Iako nastupa za maglajski karate klub, za osvojeno odli~no ~etvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu u karateu [efiku Tutnji}u, u~eniku O[ „Alija Nametak“ Begov Han Sportski savez uru~io je pismenu pohvalu. Specijalna priznanja i pehare sporta{ici i sporta{u @ep~a 2010. godine uru~io je op}inski na~elnik Mato ZoR. Ag. vko.

Udru`enju „Medica“ 13.680 KM

Vlada ZDK usvojila je Informaciju o strukturi kadra u odgojno-obrazovnom procesu u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju kantona, koju je sa~inio Pedago{ki zavod ZDK. Usvojen je i Akcioni plan za strate{ko planiranje za 2011. godinu, te Izvje{taj o utro{ku sredstava Fonda za za{titu okoline u 2010. Ministarstva za prostorno ure|enje, promet, komunikacije i za{titu okoli{a, javlja portal rtvze.ba. Udru`enju „Medica“ Zenica odobreno je 13.680 KM za prva tri mjeseca ove godine za nastavak projekta „Sigurna ku}a za `ene i djecu `rtve nasilja“ te 30.000 maraka Op}ini @ep~e za izgradnju 11 stambenih jednica raseljenim osobama. Iz resora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojen je i prijedlog odluke o izdvajanju 13.700 KM za 22 osobe u stanju socijalne potrebe s podru~ja ZDK.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

crna hronika

@EP^E Razbojni{tvo u ulici Anke Topi}

Prodavnica „Br|anka“

(Foto: O. Mujki})

Alarm otjerao provalnike
Na meti nepoznatih lopova na{la se trgovina „Br|anka“, vlasni{tvo Nesibe Me{i}, koja se nalazi u prostorijama mjesne ~itaonice u naselju Brda kod Srebrenika. Lopovi su se uz pomo} drvenih ljestava koje su, vjerovatno, ukrali iz dvori{ta jedne od obli`njih ku}a popeli na nastre{nicu ispred ulaznih vrata i presjekli `ice od vanjske i sijalice koja osvjetljava izlog. Potom su s kartonskom kutijom koju su napunili pur-pjenom prekrili sirenu alarma iznad glavnih ulaznih vrata. Ne znaju}i da u unutra{njosti prodavnice postoji skriven jo{ jedan alarm, lopovi su nakon obijanja vrata u{li unutra. Tek {to su po~eli kupiti robu s polica oglasio se alarm koji je direktno povezan s ku}om vlasnice prodavnice i PS Srebrenik. Lopovi su prije dolaska

Brda kod Srebrenika

Presreli po{tara i oteli mu torbu
Franjo Spaji} bio meta napada zato {to su dvojica maskiranih razbojnika mislila da dijeli penzije

Pur-pjenom neutralizirali sirenu

policije uspjeli pobje}i, a odnijeli su kutiju s kovanicama u kojoj je bilo oko 130 maraka i 15 {teka raznih vrsta cigareta ~ija je vrijednost oko 500 maraka. Ostao je videozapis jedne od nadzornih kamera u unutra{njosti prodavnice, {to bi trebalo olak{ati posao policiji na identifikaciji O. M. provalnika.

Dvije maskirane osobe ju~er oko 11.30 sati u ulici Anke Topi} u @ep~u izvr{ile su razbojni{tvo nad Franjom Spaji}em, po{tarom HP-a Mostar - Poslovna jedinica @ep~e. Prema nepotvr|enim informacijama, razbojnici su se dovezli u automobilu „audi“ tamnoplave boje i nepoznatih registarskih oznaka. Prilikom napada razbojnici su po{taru oteli njegovu torbu u kojoj se, osim po{tanskih po{iljki, nije nalazila ve}a koli~ina novca. Pretpostavlja se da je Spaji} bio meta lopova zbog toga {to su posljednja dva dana dijeljene penzije. Prema nezvani~nim informacijama, uz manju koli~inu novca u torbi su se nalazila i dva vrijednosna papira. Napada~i po{taru nisu nanijeli fizi~ke povrede, pa osim pretrpljenog straha nije bilo po njega

Ulica u kojoj je napadnut po{tar

(Foto: R. Agi})

ozbiljnijih posljedica. Na mjesto doga|aja iza{la je policija, koja je obavila detaljan uvi|aj i

zapo~ela opse`ne operativne radnje da prona|e po~inioce ovog krivi~nog djela. Saznajemo da Polici-

jska uprava @ep~e raspola`e odre|enimi informacijama i na tragu je napada~ima. R. Ag.

U sarajevskoj ulici Mis Irbina do broja 22 automobilom je te{ko povrije|ena 72-godi{nja pje{akinja T. K. M. Staricu je udarila „{koda fabia“ (M87-T492) vlasni{tvo firme „SA

„[koda“ oborila staricu
Tours“, koju je u rikverc vozio [. D`. iz Sarajeva. Povrije|enoj je ljekarska pomo} ukazana u bolnici Ko{evo, gdje je zadr`ana na lije~enju. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

U centru Sarajeva

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija,
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

Davor Stevanovi}, voza~ automobila „fiat punto“ (063-K-942), te{ko je povrije|en preksino} u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila u ulici Grbavi~ka u Sarajevu. Kako saznajemo, do udesa je do{lo kada je „fiat“ zbog velike brzine skreno s kolovoza i udario u stablo. Od siline udara vozilo se prevrnulo na krov, a povrije|eni voza~ ostao je unutra do dolaska policijske patrole i ekipe Hitne pomo}i koja ga je prevezla do bolnice Ko{evo, gdje je zbrinut i zadr`an na lije~enju. Stevanovi} je dovezen u bolnicu petnaest minuta nakon pono}i, a ljekari su konstatirali prijelom de-

Automobil se prevrnuo nakon udara u stablo

Udes na Grbavici u Sarajevu

Voza~ te`e ozlije|en

(Foto: Sarajevo-x.com)

snog koljena, povrede glave i posjekotinu lijevog uha, kazali su nam u KCUS-u. Prema rije~ima onih koji su udes vidjeli s prozora zgrade, „fiat“ se kretao velikom brzinom i odjednom je pre{ao u suprotnu traku, nakon ~ega je voza~ izgubio kontrolu nad vozilom i strahovito udario u stablo u blizini pje{a~ke staze. Ka`u da su se, osim S. D., u vozilu nalazila jo{ dvojica mladi}a koja su, prema svemu sude}i, bila lak{e povrije|ena. Uvi|aj koji su obavili pripadnici Druge policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo trajao je do ~etiri sata, kada je prevrnuti automobil Ad. A. odvezen.

Uzeo novac za navodni posao u Afganistanu
@ivini~anin N. S. (21) prijavljen je policiji zbog prevare nakon {to je od P. S. (23) iz Husina uzeo 5.600 maraka te od K. M. (19) iz Lipnice 1.600 KM kako bi im, navodno, sredio posao u Afganistanu. Kako saznajemo iz MUP-a TK, prevarene osobe su pored novca prilo`ile potrebnu dokumentaciju koju su, tako|er, morale platiti. Nakon {to su dali novac, a N. S. nije realizirao dogovoreni posao u Afganistanu prijavili su ga zbog prevare. S ovim slu~ajem upoznati su slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK koji rade na rasvjetljavanju Sa. M. slu~aja.

Prijavljen zbog prevare

Uga{en veliki {umski po`ar
Pripadnici vatrogasne jedinice Lastva preksino} su se punih pet sati borili s vatrenom stihijom u Jazini kod Trebinja, gdje je izbio veliki {umski po`ar na povr{ini od oko ~etiri hektara. - Po`ar je izbio oko 16.30 sati, a gorjela je povr{ina pod niskim rastinjem, smrekom i hrastom. Vjetar koji je puhao znatno je ote`avao ga{enje, ali je naporima vatrogasaca i mje{tana Jazine po`ar uga{en - rekao je Zdravko Paranos, komandir Vatrogasne jedinice Lastva. Uzrok izbijanja po`ara za sada nije poznat. P. M.

Jazina kod Trebinja

i jo{ mnogo toga...

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

15

ZENICA Besana no} za policiju i vatrogasce

U piromanskom pohodu zapaljeno pet vozila
Obavljen uvi|aj

Gljive bile spremne za berbu

(Foto: A. Bajramovi})

Na nekoliko lokacija u Zenici ju~er izme|u ~etiri i pet sati zapaljeno je i o{te}eno ukupno {est vozila. Prvi preliminarni rezultati istrage govore da je rije~ o namjernoj paljevini i da je piroman u svom pohodu koristio zapaljivu teku}inu kojom je posipao vozila. U po`arima je stradalo pet vozila na ~etiri lokacije u centru grada. Uhap{ena je jedna osoba koja se dovodi u vezi s tim de{avanjima.

Preliminarni rezultati govore da su po`ari izazvani namjerno Policija privela osobu koja se mo`e dovesti u vezu s de{avanjima (Foto: A. D`onli})

U ulici Muftije [emsekadi}a zapaljen je automobil „renault megane“ vlasnika Andreja T. (A-34-E-500), koji je potpuno izgorio. Uz njega, po`ar je zahvatio i ko-

Vidljiva o{te}enja na vozilima

„Golf 2“ zapaljen u Sarajevskoj ulici

tinjak metara dalje, na adresi Odmut 15, gorio je kombi „iveco“ (688-M-859) s oznakama firme „Atako“, koji koristi Ajdin K. Posljednja paljevina dogodila se u ulici Lond`a, gdje je o{te}ena „jetta“ (811-A-940) vlasni{tvo Sanela Z. Po`are su uspjeli primijetiti i lokalizirati vlasnici, vatrogasci i policija, a svi su prijavljeni u periodu manjem od jednog sata. Tokom jutra obavljen je uvi|aj na svim lokacijama. Nezvani~no se saznaje da se paljevine vozila „renault megane“, „jetta“ i „golf 2“ mogu povezati, jer su ih koristili penzionisani policijski inspektor i dva

Neposredno nakon saniranja {tete od poplava, objekt D`evada Omanovi}a za uzgoj {ampinjona na Sadbi kod Gora`da izgorio u po`aru. Sve {to je bilo unutra, uni{teno je, ka`e Omanovi}. - Oko 20.50 sati iza{ao sam u dvori{te i vidio dim kako izlazi iz objekta. Otvorio sam vrata i pristupio ga{enju vatre, a sin je pozvao policiju i vatrogasce. Nedugo zatim do{li su i vje{taci koji }e utvrditi uzrok po`ara - kazao je Omanovi} te dodao kako su izgorjeli repromaterijal i {ampinjoni koji su bili spremni za berbu. Nakon uvi|aja na licu mjesta protivpo`arni inspe-

Izgorio pogon za uzgoj {ampinjona

Po`ar na Sadbi kod Gora`da

Omanovi}: Sve je uni{teno

ktor Sanela Ba{i} izjavila je da je po`ar uzrokovan preoptere}enjem kabla grijalice, koje je ranije nestru~no prAl. B. espojeno.

Vatrogasci gase „megane“ i kombi

mbi „renault trafic“ slovenskih oznaka (KKA RST N), vlasnika Alena [. Nekoliko blokova zgrada dalje, u Sarajevskoj ulici, zapaljen je „golf 2“ (598-A-812) vlasni{tvo Abdulaha M., a sto-

Otvoreni plamen

stra`ara Kaznenopopravnog zavoda Zenica. Aldina Ahmi}, portparol komesara policije ZDK, za „Dnevni avaz“ ka`e da vlasnici nijednog od zapaljenih vozila nisu aktivni policijski

Saksija probila krov
Nedaleko od zapaljene „jette“ te{ko je o{te}en i „peugeot 307“ na koji je s obli`nje zgrade jo{ nepoznata osoba bacila saksiju koja je probila krov i zavr{ila na voza~evom sjedi{tu. Ovaj doga|aj ne dovodi se u vezu s paljevinama.

Rupa na krovu vozila

slu`benici. - Preliminarnim rezultatima istrage utvr|eno je da su po`ari izazvani namjerno, zapaljivom teku}inom i otvorenim plamenom. Zbog sumnje da se mo`e dovesti u vezu s ovim doga|ajima policija je privela [. M. iz Zenice, ali zbog istrage ne mo`emo iznijeti vi{e detalja - kazala je Ahmi}. Vozila stra`ara KPZ-a Zenica i policijskih slu`benika u Zenici proteklih godina ~esto su bila meta paljevina i o{te}enja, a policija naknadno nije saop}avala jesu li po~inioci otkriveni. Osim njih, u nekoliko navrata na udaru piromana bili su i poznati Zeni~ani, poput menad`era nekoliko firmi i sportskih koleA. D@ONLI] ktiva.

Sarajevski policajci preksino} oko 23.10 sati su obavije{teni da je na Ilid`i upotrijebljeno vatreno oru`je i da u pucnjavi nije bilo povrije|enih osoba. Od ispaljenog hica o{te}en je izlog kafi}a „Artur“ koji se nalazi u Maloj aleji bb. Kako su nam kazali u MUP-u Kantona Sarajevo,

O{te}en izlog kafi}a

Pucnjava na Ilid`i

pripadnici Policijske stanice Ilid`a pola sata nakon pucnjave su uhapsili P J. . (22) s Ilid`e zbog sumnje da je po~inio izazivanje op}e opasnosti. Osumnji~eni je zadr`an u MUP-u Kantona Sarajevo, a policija utvr|uje motive pucnjave.

Na povr{inskom kopu Vrtli{te RMU Kakanj prekju~er je \. A. iz Kaknja napao ~uvara te firme i svojim vozilom, bez registarskih oznaka, provalio ulaznu kapiju. Radnik na osiguranju

^uvar pucao na napada~a

Povr{inski kop RMU Kakanj

V. H. ispalio je iz slu`benog pi{tolja dva hica u pravcu vozila, ali nije pogodio napada~a. \. A. je uhap{en i saslu{an u policiji, a o svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac.

Policija iz Srebrenice uhapsila je 38-godi{njeg P J. . iz Podravanja, op}ina Srebrenica, osumnji~enog da je izvr{io razbojni{tvo nad \or|om i Ilinkom Petrovi} nanijev{i im te{ke povrede -

Uhap{en napada~ na supru`nike Petrovi}
saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. P koji je supru`nike .J., napao u srijedu tra`e}i im novac u kriminalisti~koj obradi priznao je izvr{enje krivi~nog djela. On }e uz izvje{taj biti predat Okru`nom tu`ila{tvu na daljnje postupanje. Razbojnici su upali u ku}u u 19.45 sati i pretukli supru`nike drvenim predmetom, a potom pobjegli.

Akcija policije iz Srebrenice

Petnaestogodi{nji A. M. prekju~er popodne pretu~en je u Titovoj ulici u Od`aku ispred diskoteke „New Style“, saop}ili su slu`beni policijski izvori. Tu~njavu u kojoj je povrije|en 15-godi{njak inicirao je 21-godi{nji Mario S. iz Vrbovca. Mladi} je nakon kra}e verbalne prepirke pesnicom

Pretu~en 15-godi{njak

Incident u Od`aku

u lice udario maloljetnika. Dje~ak je zbog povrede glave zatra`io pomo} ljekara, a od`a~ki policajci napada~a su uhapsili i saslu{ali. Povrije|enom dje~aku pomo} je pru`ena u lokalnom Domu zdravlja, a Policijska stanica napada~a }e krivi~no prijaviti Kantonalnom tu`ilaTa. B. {tvu u Ora{ju.

\or|e (79) i Ilinka (80) Petrovi} prevezeni su u Medicinski centar Zvornik, gdje je starac zadr`an na lije~enju, dok je starica upu}ena na Maksilofacijalnu hirurgiju u Banju Luku.

Nepoznata osoba prije ~etiri dana u mjestu Strupina kod Maglaja iz su{are vlasni{tvo M. J. ukrala je 118 kilograma suhog mesa. Policajci su u blizini ku}e vlasni{tvo M. J. prona{li automobil „golf “ (KR 923 BV) u kojem je bilo ukradeno meso.

Prona|eno meso ukradeno iz su{are

16

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

biznis

Sarajevska berza: Pad vrijednosti kod osam emitenata

Formiranje novih firmi razlozi za optimizam Najve}i promet ostvaren
Trgovano za 1.643.513 KM

BPK GORA@DE Uprkos ekonomskoj krizi 2010. uspje{na godina

dionicama Bosnalijeka
Minimalno jedna trgovina obavljena sa 44 emitenta
Vrijednost indeksa
BIFX 1,21% SASX-10 2,34 % SASX-30 3.06 %

Ministarstvo industrije, energije i rudarstva, s Vahidom He}om na ~elu, ostalo crna ta~ka saradnje

Na Sarajevskoj berzi ove sedmice ostvaren je promet od 1.643.513,43 KM. U sklopu 412 transakcija ukupno je prometovano 812.657 vrijednosnih papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je sa 44 emitenta. Od toga 22 emitenta su ostvarila porast vrijednosti zvani~nog slu`benog kursa, dok je pad vrijednosti zabilje`ilo osam emitenata. Na kotaciji kompanija u ovoj sedmici trgovalo se u iznosu od 192.178,51 KM, od ~ega je najve}i promet ostvaren dionicama Bosnalijeka, u iznosu od 111.891,33 KM. U segmentu kotacije fondova u ovoj sedmici trgovalo se u iznosu od 255.817,93 KM, od ~ega je najve}i promet ostvaren dionicama emitenta ZIF BIG, u iznosu od 104.950,60 KM.

1.643,88 1.116,87 1.049,70

Obavljena je trgovina obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH i obveznicama stare devizne {tednje FBiH, ukupne vrijednosti u iznosu od 314.916,18 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu u ovoj sedmici trgovalo se za 699.813,01 KM, od ~ega je najve}i promet ostvaren dionicama Tvornice cementa Kakanj, u iznosu od 174.143,19 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu u ovoj sedmici trgovalo se u iznosu od 179.265,80 KM, od ~ega je najve}i promet ostvaren dionicama Automehanike, u iznosu od 79.343,25 KM.

U Ministarstvu privrede BPK Gora`de 2010. godinu ocjenjuju uspje{nom, a na pozitivnim rezultatima zahvaljuju uglavnom privrednicima iz ovog kantona. Bez obzira na te{ku ekonomsku situaciju u dr`avi i slabu podr{ku vi{ih nivoa vlasti privredi, proteklu godinu obilje`ila je gradnja novih pogona kompanija Bekto Precisa, Emka Bosnia i Prevent Gora`de. - Dobre rezultate posti`u Bekto Precisa, Emka Bosnia, UNIS Ginex, Pobjeda Rudet, Pobjeda Sport, Tvornica alata, kao partner Precise u poslovima s firmom iz Britanije, zatim Prevent Safety i Prevent Gora`de, koje su proizvodnju po~ele sa 29, a danas imaju 180 zaposlenih. Uspje{na je i firma Zlatna nit, koja upo{ljava 150 ra-

Dobri rezultati

Bekto Precisa: Nova firma s njema~kom kompanijom Hella

dnica od Fo~e do Kopa~a kazao nam je sada ve} biv{i ministar privrede Mustafa Kurtovi}. Kurtovi}, koji je prije ne-

Za folije i plastenike 60.000 KM
Za privredne subjekte koji su pretrpjeli {tete u decembarskim poplavama, Ministarstvo privrede BPK izdvojilo je 400.000 KM, a za nabavku folija i konstrukcija plastenika u poljoprivrednim gazdinstvima 60.000 KM.

koliko dana preuzeo du`nost kantonalnog poslanika, dodaje da najave o formiranju novih firmi, poput one koju Bekto Precisa osniva s njema~kom kompanijom Hella, daju razloge za optimizam. Tokom prezentacije aktivnosti Ministarstva privrede BPK ukazano je na pomak u saradnji s federalnim ministarstvima razvoja, poduzetni{tva

Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 4.391.166,33 KM kroz 478 transakcija. Od ukupnog prometa akcijama na slu`benom berzanskom tr`i{tu - segment fondova ostvareno je 1.277.016,69 KM, {to predstavlja 29,08 posto od ukupnog ovosedmi~nog prometa. Kod akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu - lista B najve}i promet u ovoj sedmici imale su akcije preduze}a Tr`nica Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 155.784 KM. Prosje~na cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,50 KM, {to je pad

Najpopularnije akcije Tr`nice

Promet 4,3 miliona KM

Pomaci u saradnji

i obrta, odnosno turizma i okoli{a FBiH, dok je Ministarstvo industrije, energije i rudarstva, s Vahidom He}om na ~elu, ostalo crna ta~ka. U oblasti poljoprivrede posebno se izdvaja projekt navodnjavanja 170 hektara obradivih poljoprivrednih povr{ina u priobalju Drine, od Ustikoline do Hubjera, koji se priprema uz podr{ku Svjetske banke.
Al. BAJRAMOVI]

od 0,66 posto u odnosu na kraj pro{le sedmice. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu - segment fondova najve}i promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF-a Aktiva invest fond Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 635.868,28 KM. Prosje~na cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 3,79 KM, ~ime je ostvaren rast od 14,85 posto u odnosu na kraj pro{le sedmice. Kod ukupnog prometa, obveznicama je ostvaren promet od 440.376,76 KM, {to predstavlja 10,03 posto ukupnog prometa.

Berzanski barometar za 5. 2. 2011. godine

Banjalu~ka fabrika za proizvodnju sokova Fruktona dobila je novog ste~ajnog upravnika, a na ovo mjesto imenovan je Du{an Kova~evi}, nakon {to je stara ste~ajna upravnica Ljiljana Gruji} podnijela ostavku na ovo mjesto zbog neslaganja s malim akcionarima i Sindikatom ovog preduze}a. Kova~evi} je ove sedmice odr`ao sastanak s predstavnicima Sindikata Fruktone, a prema njegovim procjenama, po~etkom marta trebalo bi biti odr`ano ro~i{te na kojem bi se raspr-

Sindikat o~ekuje pokretanje proizvodnje

Banjalu~ka Fruktona promijenila ste~ajnog upravnika

Fruktona: Bu|enje nekada{njeg giganta

avljalo o opravdanosti pokretanja ste~ajnog postupka u

ovom nekada{njem banjalu~kom gigantu.

- Mi smo novog ste~ajnog upravnika upoznali s nezakonitim radnjama biv{e ste~ajne upravnice, ali ga odmah i upozorili da }e svako ko ne bude zadovoljio minimum radni~kih prava i pravde, pro}i kao i ona. On nam je obe}ao da se ni{ta ne}e lomiti preko koljena i da }e u~initi sve da se na|e najbolje rje{enje za ovu fabriku - kazao je predsjednik Sindikata Ljubomir Kre~ar. On je ocijenio da bi svi bili na dobitku ako bi u Fruktonu bila vra}ena proiB. S. zvodnja.

Euro/dolar 1,3581 Nafta -0,39%

99,83 Zlato -1,90

1.349 -0,30

Prvi put u historiji

Nakon devetogodi{nje zabrane, Rusija je obnovila zvani~ni izvoz kavijara od jesetre u Evropsku uniju (EU), saop}eno je u Moskvi iz Savezne agencije za ribarstvo, prenose agencije. Kavijar koji }e se, u ograni~enim koli~inama, izvoziti u EU dobivat }e se od gajene jesetre. Na moskovskom tr`i{tu ilegalni crni kavijar prodaju po 1.600 dolara za kilogram, a na nekim internet-stranicama u Evropi nude ga za oko 5.000 dolara za kilogram.

Rusija izvozi crni kavijar u EU

Bakar je prvi put u historiji prema{io cijenu od 10.000 dolara za tonu. Cijena bakra, najvi{e upotrebljavanog industrijskog metala, na londonskoj berzi metala LME u petak poslije 15 sati dostigla je cijenu od 10.065 dolara za

Bakar prema{io cijenu od 10.000 dolara za tonu
tonu, dok je dan ranije bila 9.930 dolara. Novi rekord, od 31.100 dolara, dostigao je i cink, koji je u ~etvrtak na kraju poslovanja imao cijenu od 30.545 dolara za tonu.
U petak tona ko{tala 10.065 dolara

oglasi

Dnevni avaz

Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

17

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Zemlji{noknji`no odjeljenje Broj: DN-1508/10 Konjic, 3. 2. 2011. godine Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{nokni`ni referent Zakira Ali}, po zahtjevu Riste Lazarevi} iz Ni{a, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine FBiH, broj: 19/03 i 54/04),

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Zemlji{noknji`no odjeljenje Broj: DN-94/11 Konjic, 3. 2. 2011. godine Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, po zahtjevu Tahira Dedi} iz Konjica, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine FBiH, broj: 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja vodi pod brojem DN-1508/11, po zahtjevu Riste Lazarevi} sina Vuke iz mjesta Bijela - op}ina Konjic, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru nekretnina ozna~ene kao k.~. br. 1702, zv. „Krajina“, njiva 4. klase, povr{ine 2459 i njiva 5 kl. Povr{ine 963 m2, k.~. br. 1703, zv. „Krajina“, {uma 5 klase, povr{ine 1187 m2, k.~. br. 1770, zv. „Piskavica“, vo}njak 4 klase, povr{ine 1618 m2 i {uma 4 kl. Povr{ine 559 m2, k.~. br. 1771, zv. „Piskavica“, livada 7 klase, povr{ine 1788 m2, k.~. br. 1772, zv. „Piskavica“, vo}njak 4. klase, k.~. br. 2132 zv. „Gaj“ {uma 3 klase povr{ine 10594 m2, k.~. br. 2133 zv. „Gaj“ pa{njak 5 klase povr{ine 1570 m2, k.~. br. 2135 zv. „Selac“ njiva 5. klase, povr{ine 3276 m2, k.~. br. 2137, zv. „Selac“, {uma 5. klase, povr{ine 1381 m2, k.~. br. 2165 zv. „Lazetine“ {uma 3 klase povr{ine 5860, k.~. br. 2166 zv. „Brijeg“ pa{njak 4 klase povr{ine 763 m2, k.~. br. 2172 zv. „Brijeg“ pa{njak 4 klase povr{ine 1731 m2, k.~. br. 2180 zv. „Piskvica“ livada 7 kl. povr{ine 100 m2, k.~. br. 2188 zv. „Brijeg“ {uma 3 kl. 3577 m2, k.~. br. 2708 zv. „Jan~ar“ njiva 5 klase povr{ine 960 m2, k.~. 2711 zv. „Jan~ar“ vo`njak 1 klase povr{ine 1412 m2, k.~. br. 3704 zv. „U Potoku“ vo}njak 3 klase povr{ine 122 m2, k.~. br. 3709 zv. „Jan~ar“ dvori{te povr{ine 245 m2, stambena zgrada 1 povr{ine 69 m2, pomo}na zgrada 2 povr{ine 26 m2, pomo}na zgrada 3 povr{ine 16 m2, k.~. br. 3710 zv. „Jan~ar“ njiva 4 klase povr{ine 955 m2 i njiva 5 klase povr{ine 1075 m2, k.~. br. 4187 zv. „Ograda“ u naravi {uma 3 klase povr{ine 5886 m2, k.~. br. 4188 zv. „Gruda“ livada 7 klase povr{ine 3209 m2, k.~. br. 4189 zv. „Gruda“ {uma 3 klase povr{ine 3209 m2, upisane u katastarskonji`ni ulo`ak broj 368/01 za katastarsku op}inu Bijela. Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu: Op}insski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda. Zemlji{noknji`ni referent Zakira Ali}

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja vodi pod brojem DN-94/11, po zahtjevu Thaira Dedi} iz Konjica, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru nekretnina oz-

na~ene kao k.~. br. 600, zv. „Oku}nica“, vo}njak 2. klase, povr{ine 1254 m2, pomo}na zgrada 1, povr{ine 19 m2, sve ukupne povr{ine 1273 m2 i k.~. br. 601, vo}njak 2. klase, povr{ine 425 m2, dvori{te, povr{ine 500 m2, stambena zgrada 1, povr{ine 117 m2, sve ukupne povr{ine 1042 m2, upisane u katastarskonji`ni ulo`ak broj 131/01 za katastarsku op}inu Bijela. Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom usopstavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije suda. Stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-Dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-000 072 Te{anj, 02. 02. 2011. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i 54/04),

broj 357/1 Ba{~a, njiva 2 kl. u pov. 1506 m2 a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanoj u zk. ul. broj 194 K.O. SP-LJITINI] ozna~enoj kao k.~. broj 96/3 Ba{~a, njiva 2 kl. u pov. 1506 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Isi} Adema sina Huse iz Pilju`i}a sa obimom prava 1/1, dok je prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Karahod`i} Rabija, Hasi~i} Bahra, Hasi~i} Fata, Ibrahimkadi} Fatima, Had`an Ibrahim i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostae zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0DN-11-000 072 a po zahtjevu Isi} Adema sina Huse iz Pilju`i}a, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 437 k.o. Ljetini}, ozna~ene kao k.~.

Multikulturalizam u Britaniji je propao
Pro{le godine i Angela Merkel izrazila je sli~no mi{ljenje
Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) smatra da je projekt dr`avnog multikulturalizma u Britaniji propao, isti~u}i da je zemlji potreban ja~i nacionalni identitet koji bi sprije~io okretanje ljudi ekstremizmu, prenosi BBC. - Nismo uspjeli da napravimo dru{tvo i viziju dru{tva kome }e odvojene zajednice po`eljeti da pripadaju. Mi smo tolerirali odvojene zajednice ~ak i kada su se pona{ale suprotno na{im vrijednostima rekao je Kameron na konferenciji o sigurnosti, koja je odr`ana u Minhenu. Dodao je da je ja~anje nacionalnog identiteta, otvorenog za sve, klju~ postizanja kohezije koji }e omogu}iti ljudima da ka`u: „Ja sam musliman, ja sam

Premijer Dejvid Kameron poru~io

18

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

globus

Razo~arenje govorom
Muslimansko vije}e Britanije izrazilo je razo~arenje premijerovim govorom, ocijeniv{i da u njemu nema ni~ega novog kada je rije~ o borbi protiv terorizma, a da se cijela muslimanska zajednica smatra dijelom problema, a ne dijelom rje{enja.

hindu, hri{}anin, ali sam tako|er i Londonac.“ Nagovijestio je o{triji stav prema grupama koje promoviraju islamski ekstremizam. - Tim grupama treba postaviti jasna pitanja: Vjeruju li u univerzalna ljudska prava, u jednakost svih pred zakonom, u demokratiju i prava naroda da izaberu svoju vladu te ohrabruju li integraciju ili separatizam? Ukoliko padnu na ovom testu, to je signal da s njima ne treba sara|ivati - rekao je Kameron. Pro{le godine i njema~ka kancelarka Angela Merkel izrazila je sli~no mi{ljenje ocijeniv{i da je multikulturalizam u NjeKameron i Merkel: Razvijati nacionalni identitet (Foto: AFP) ma~koj mrtav.

Beograd: Miting pro{ao bez ve}ih incidenata

(Foto: AP)

SRBIJA Na mitingu opozicije okupilo se 55.000 ljudi

Vlastima dat rok od dva mjeseca da raspi{u izbore
Ocijenjeno da je socijalno-ekonomska situacija u dr`avi izuzetno lo{a
na mitingu da je socijalnoekonomska situacija u dr`avi izuzetno lo{a te su od vladaju}e koalicije zatra`ili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, javile su agencije. Predsjednik SNS-a Tomislav Nikoli} dao je vlastima rok od dva mjeseca da raspi{u izbore. On je rekao da }e, ako vlasti ne pristanu na razgovor o raspisivanju izbora, u aprilu zapo~eti „mirni otpor“, sjedenjem „na stiroporu“, na istom mjestu na

Organizatori su zbog sigurnosnih razloga otkazali za idu}u sedmicu zakazanu posjetu biv{eg ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George W. Bush) [vicarskoj. Bu{ov glasnogovornik izjavio je da je predsjednik, koji je odslu`io dva mandata, obavije{ten u petak iz organizacije „United Israel Appeal“ da je otkazan njegov govor na ve~eri u @enevi 12. februara. U ju~era{njem izdanju {vicarski list „Tribune de Geneve“ citira rije~i pravnog zastupnika te jevrejske humanitarne agencije da je posjeta otkazana zbog rizika da bi

Otkazan Bu{ov put u @enevu

Zbog straha od uli~nog nasilja

Ispred Doma Narodne skup{tine u Beogradu ju~er je odr`an miting dijela opozicije pod nazivom „Izbori za promjene“, na kome se, prema procjenama policije, okupilo 55.000 ljudi. Miting je organizirala Srpska napredna stranka (SNS), a zavr{en je apelom okupljenima da ne ru{e Beograd. Lideri SNS-a, Nove Srbije (NS) i Pokreta socijalista i snaga Srbije ocijenili su

Mirni otpor

poru~io i predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u da se „ne igra sa Srbijom“ i „da je narod do{ao da ga opomene“. Zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vu~i} pozvao je gra|ane da se, ako vlast u naredna dva mjeseca ne ispuni zahtjeve opozicije, ponovo okupe i ne sklanjaju s beogradskih ulica dok vlada i predsjednik ne odu s vlasti. ^lan Glavnog odbora Pokreta snaga Srbije Milanka Kari} rekla je da gra|ani ho}e svo|enje ra~una, jer je Srbija najsiroma{nija zemlja u Evropi, u kojoj se, kako je rekla, umire od gladi. Predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poru~io je da gra|ani tra`e hljeb, nadu i pravdu.

Tra`e nadu

Privedeni navija~i
Policija je privela grupu od dvadesetak mladi}a koji su pjevali navija~ke pjesme u vrijeme odr`avanja mitinga. Grupu mladi}a u centru Beograda policija je prvo okru`ila dok nije do{ao policijski automobil, nakon ~ega ih je legitimirala i sve privela, javio je Tanjug.

Nikoli}: Ho}e li biti novi lider

kojem su se ju~er okupili. Nikoli} je rekao da ne}e da „otjeraju vlast nego da je pobijede“. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ili} rekao je da Srbija ne}e ni ovu vladu ni DSS nego naprednjake i novog vo|u - Tomu Nikoli}a. Ili} je

Bu{: Ostao nepopularan

protesti ljevi~arskih grupa mogli prerasti u nasilje, prenosi agencija AP .

Novi Sporazum o smanjivanju nuklearnog arsenala (START) stupio je ju~er na snagu nakon {to su {efovi diplomatija Rusije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Sergej Lavrov i Hilari Klinton (Hillary Clinton) razmijenili ratifikacione dokumente. Taj ~in ozna~en je kao mo`da najzna~ajniji korak u najavljenom novom poglavlju u odnosima izme|u Moskve i Va{ingtona, koji su podignuti na vi{i nivo, a ~iji su vijesnici bili upravo Lavrov i

START stupio na snagu

Novi korak u dr`avnim odnosima

Klinton. Hilari Klinton je uo~i ceremonije razmjene dokumenata izjavila da je Sporazum jo{ jedan primjer saradnje koja je u interesima svih. Dodala je da Va{ington razgovara sa Moskvom i o mogu}nostima saradnje na onim pitanjima koja se ti~u njihove zajedni~ke sigurnosti i o~uvanja strate{ke stabilnosti. Lavrov je novi START nazvao „rezultatom shvatanja da je jednostrani pristup sigurnosti kontraproduktivan“.

Vo|a pobunjenika na sjevernom Kavkazu Doku Umarov najavio je da }e ova godina biti godina krvoproli}a u Rusiji. - Potrudit }emo se da ova godina bude godina krvi i suza za vas - rekao je Umarov u videoporuci objavljenoj na kavkaskoj internet-stranici koju koriste pobunjenici. Prema njegovim rije~ima, napadi su odgovor na „bezakonje“ koje su u region donijeli ruski premijer Vladimir Putin „i njegovi psi“, prenio je AFP Umarov je . dodao da pobunjenici takvim akcijama `ele navesti ruski narod da tra`i od lidera po-

Ovo }e biti godina krvi i suza u Rusiji

Vo|a pobunjenika Umarov najavio

Umarov: Objavio videoporuku

vla~enje sa sjevernog Kavkaza. To je prvo pojavljivanje Umarova u javnosti poslije sa-

moubila~kog bomba{kog napada na moskovskom aerodromu prije dvije sedmice, kada je po-

ginulo 36 ljudi. Nije jasno je li poruka snimljena prije ili poslije napada na aerodrom „Domodedovo“, jer je Umarov rekao da je snimak sa~injen uo~i „specijalne akcije“ ne navode}i nikakav datum niti preciziraju}i o ~emu se radi. Ruske snage sigurnosti vjeruju da je samoubila~ki napad na aerodrom izveo 20-godi{nji mladi} porijeklom iz jedne od sjevernokavkaskih republika. Umarov je sebe proglasio liderom „Kavkaskog emirata“, koji te`i ujedinjenju islamskih grupa na sjevernom Kavkazu i uspostavljanju {erijatskog zakona.

Ukratko

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

19

Ima {est mjeseci da dostavi dokumentaciju
Sara Pejlin (Sarah Palin) ve} odavno ima imid` poslovne `ene, a sada je ova republikanka odlu~ila da za{titi svoje ime kao robnu marku, javljaju agencije. Biv{a guvernerka Tu spadaju njeni nastupi kao govornika u oblastima politike, kulture, privrede itd. Nadle`ni organi prvo su odbili zahtjev tra`e}i konkretne primjere i ukazali na to da izvod iz

Pejlin `eli za{tititi ime kao marku

Biv{a guvernerka podnijela zahtjev

Nastavlja se su|enje

Joci}: Optu`en za ubistvo

BEOGRAD - Pred Specijalnim sudom u Beogradu u srijedu bi trebalo biti nastavljeno su|enje Sretenu Joci}u, zvanom Joca Amsterdam, i beogradskom dijelu njegove grupe zbog optu`bi da su 23. oktobra 2008. godine u Zagrebu ubili vlasnika hrvatskog „Nacionala“ Ivu Pukani}a i njegovog saradnika Niku Frani}a.

Asan`: Strahuje za `ivot

Zemljotres u Japanu

WIKILEAKS Zbog prijetnji smr}u i deportacijom

TOKIO - Zemljotres magnitude 5,3 stepena po Rihterovoj skali, potresao je ju~er Tokio i gradove na istoku Japana, saop}ila je Ameri~ka geolo{ka slu`ba. Uzdrmale su se zgrade u prijestonici, ali javni prijevoz i saobra}aj nisu zaustavljani, javio je AFP Epicentar potr. esa bio je na 107 kilometara jugoisto~no od prijestonice.

Julijan Asan` tra`i za{titu u Australiji
Ameri~ki radarski sistem bio prevara, pokazuju dokumenti

Pejlin: Odr`ava imid` poslovne `ene

(Foto: AFP)

Napetost zbog otoka

TOKIO - Ruski ministar odbrane Anatolij Serdijukov posjetio je vojna postrojenja na Kurilskim otocima, {to je izazvalo o{tar protest Tokija s obzirom na to da Japan, tako|er, tvrdi da ti otoci podlije`u njegovom suverenitetu. Serdijukov je izjavio da Moskva planira ulaganje u modernizaciju oru`ja i postrojenja ruske vojske na Kurilskim otocima.

Po`ar kod [ibenika

[IBENIK - Po`ar koji je ju~er oko podne buknuo kod mjesta @abori}, nedaleko od [ibenika, pod kontrolom je. Vatra je zahvatila desetak hektara trave, niskog rastinja i borove {ume, a u ga{enju u~estvuje 30 vatrogasaca, {est vozila i dva kanadera.

Sukobi sa policijom

KOPENHAGEN - U Kopenhagenu su preksino} izbili nemiri tokom kojih su demonstranti, pedesetak mla|ih ljudi, bacali kamenice i Molotovljeve koktele na policiju, javili su danski elektronski mediji. Sukobi su izbili u kvartu Norebro kada je policija do{la da ukloni zapaljene barikade. Policija ne isklju~uje mogu}nost da se radi o akciji podr{ke takozvanih autonoma kolegama u Berlinu, gdje je ranije ove sedmice iseljena jedna „omladinska ku}a“.

Osniva~ Wikileaksa D`ulijan Asan` (Julian Assange) uputio je zahtjev vladi u Kanberi da mu omogu}i povratak u domovinu. Kako je naveo, potrebna mu je za{tita jer mu u Velikoj Britaniji prijete smr}u. Nekoliko dana prije ro~i{ta u vezi sa mogu}im izru~enjem u [vedsku, Asan` je zatra`io od australijske premijerke D`ulije Gilard (Julia Gillard) da inicira njegov povratak u domovinu. Njemu i njegovim saradnicima u Velikoj Britaniji prijete smr}u, rekao je Asan` u video-poruci, koju je jedan australijski list objavio na svom sajtu. Vlada D`ulije Gilard treba da prekine „diplomatsko }utanje“ i da njega li~no „vrati ku}i i za{titi na{e zemljake“, dodao je Asan`. Vlasnik Wikileaksa je ro|en u Australiji, a trenutno se nalazi u ku}nom pritvoru u Velikoj Britaniji. Sud }e u ponedjeljak donijeti odluku o mogu}em izru~enju 39-godi{njeg Asan`a [vedskoj, gdje je osumnji~en za silovanje i seksualno nasilje. Asan` optu`be vidi kao dio zavjere i strahuje da }e biti protjeran u SAD, gdje se tako|er razma-

Burne reakcije Rusije

Aljaske i kandidat za potpredsjednika na izborima 2008. jo{ je u novembru podnijela zahtjev zavodu za patente, ali su nadle`ni organi zatra`ili da dostavi jo{ neke informacije i primjere upotrebe imena. Advokat Sare Pejlin ka`e da ima {est mjeseci da dostavi dokumentaciju. Pejlin je u zahtjevu kao primjere kori{tenja svog imena navela internet-stranicu koja objavljuje informacije o politi~kim izborima, politi~kim temama uop}e, kao i informacije iz oblasti obrazovanja i zabave.

internet-stranice s ~lankom o njenoj savjetni~koj djelatnosti za kanal „Foks News“, kao i komentari na njenoj stranici na Facebooku, nisu dovoljni. K}erka Sare Pejlin Bristol, koja je pro{le godine u~estvovala u televizijskom {ou programu „Ples sa zvijezdama“, u septembru je, tako|er, podnijela zahtjev za za{titu svog imena kao robne marke. I u njenom slu~aju nadle`ni organi zatra`ili su vi{e informacija te su ukazali na ~injenicu da majka i k}erka nisu potpisale svoje zahtjeve.

Prema posljednjem izvje{taju OECD-a
Zapad strahuje od iranskih raketa

Prijedlog za izgradnju sistema je izazvao burne reakcije Rusije, koja je tvrdila da bi on mogao da ugrozi njen odbrambeni sistem i da bi zapravo slu`io za {pijuniranje njene teritotra mogu}nost pokretanja pravnih koraka protiv njega. Ina~e, jedan od posljednjih dokumenata koji je isplivao u javnost govori o tome da je planirani ameri~ki radarski sistem prakti~no bio prevara, prenose agencije. Izve{taj generala Patrika O’Rajlija (Patrick O’Reilly) iz 2007. otkriva da bi u trenutku kada bi radar primijetio projektil bilo prekasno

rije. Predsjednik Barak Obama (Barack) je u septembru 2009. odustao od plana, uz obrazlo`enje da na prijetnju iz Irana mo`e da se odgovori sistemima s raketama kratkog dometa. da se na vrijeme lansira presreta~ i time sprije~i da raketa pogodi cilj. ^e{ki radarski sistem je bio okosnica planova D`ord`a Bu{a (George Bush) za stvaranje balisti~ko-raketnog odbrambenog sistema „Sin ratova zvezda“, navodno namijenjenog presretanju projektila lansiranih iz Sjeverne Koreje i Irana.

„Montenegro Tobacco Company“ (MTC) saop}io je da njegova fabrika cigareta u Mojkovcu radi legalno. MTC pobudio je ovih dana pa`nju javnosti u Crnoj Gori zbog sumnje da se bavi {vercom cigareta, kako su javljali crnogorski mediji. - Sve nadle`ne dr`avne institucije dobrodo{le su kod nas, jer ne postoji nije-

Kompanija MTC posluje legalno
dan razlog za izbjegavanje kontrole - saop}eno je iz kompanije. U kompaniji ka`u da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za rad, kao i licencu koju je izdala Agencija za duhan. U saop}enju je navedeno da }e 9. februara, posredstvom advokata kompanije, biti omogu}en uvid u kompletnu dokumentaci-

Demantirane {pekulacije iz medija

ju u vezi s dozvolama i licencama koje se odnose na rad fabrike. Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Du{ko Markovi} potvrdio je ranije da je tu`ila{tvo pokrenulo istragu o poslovanju te fabrike. On je negirao informacije da ima vlasni{tvo u fabrici duhana u Mojkovcu ocijeniv{i ih politi~kim {pekulacijama.

Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) ustanovili su da Njema~ka ispunjava samo 29 od ukupno 49 me|unarodnih kriterija za borbu pro- Kockarnice oaze za ilegalne poslove tiv ilegalnog pranja novca i tje~e iz vremena ameri~kog mafija{a Al Kaponea, koji je finansiranja terorizma. U izvje{taju OECD-a na- svoj prljavo ste~eni novac vedeno je da najve}i problem kroz kockarnice i prostitucipredstavljaju oaze za pranje ju ulagao u salone za pranje novca, poput agencija za ne- ve{a i na taj na~in ga legalikretnine i osiguranja, kocka- zirao, podsje}aju agencije. Prema trenutno va`e}im rnica, zlatara i juvelirnica, u kojima njema~ke slu`be pro- propisima u Njema~koj, banke su du`ne da sumnjive slu~ajevode nedovoljne kontrole. Strah od kontrola u Nje- ve prijave policiji. No, njema~koj ne moraju imati ~ak ni ma~ka policija potpuno je nekreditne institucije, koje se ne mo}na, jer u toj mre`i napridr`avaju postavljenih sta- dgledanja i pra}enja postoji prndarda u slu~aju pranja novca, evi{e zakonskih rupa. Tako a tome u prilog govori poda- su kockarnice, poslovi s nekrtak da je do sada nov~ano etninama i trgovina ~elikom i ka`njena samo jedna banka. metalom daleko od dr`avnog Pojam „pranja novca“ po- nadzora i kontrole.

Njema~ka ne ispunjava kriterije za borbu protiv pranja novca

20
INDIJA Neobi~na ideja privukla pa`nju

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

kiosk

Cijena letjelice 70.000 funti

Dje~ak zamalo kupio vojni avion
Sedmogodi{nji dje~ak iz Londona umalo je na eBayu kupio vojni avion vrijedan 70.000 funti. Britanski avion „harrier“ bio je na prodaji na eBayu pod fiksnom cijenom, a ne na aukciji, kao {to je uobi~ajeno. Dje~ak je mi{em kliknuo na polje „Kupi odmah“, nakon ~ega se otac morao izviniti prodava~ima

Nakon ponude na eBayu

Korisnicima nude isprobavanje virtuelne `ene prije ulaska u brak
Sistem funkcionira tako da korisnik koji se pretplati na uslugu po~inje primati glasovne poruke na mobitel od svoje nove virtuelne supruge
jek je sprema dati savjet. [alini (Shalini) ima 26 godina. Ambiciozna je, voli nove tehnologije i orijentirana je na svoju karijeru. Radi u banci, a honorarno i kao savjetnica. Voli posjedovati sve nove spravice i ovisna je o njima. Kupuje isklju~ivo brendiranu robu. Bid`li (Bijli) je dominantna 25-godi{njakinja, opsjednuta kontrolom i nare|ivanjem. Voli sama zapovijedati, posesivna je, ali njeno krhko srce samo ~eka da ga otopi prava ljubav. Ritu je bri`na 23-godi{nja doma}ica koja njeguje tradicionalne vrijednosti. Voli gledati sapunice, ~itati ljubavne romane, a hobi joj je ure|enje ku}e.

i objasniti da dje~ak ne mo`e kupiti avion. - Njegov otac nas je pozvao i izvinio se, tako da je avion jo{ na prodaju. Sada smo avion stavili na aukciju kako se ovakvo ne{to ne bi ponovilo - rekao je portparol „Jet ART Aviationa“ iz Bredforda u Engleskoj. Ovaj avion bio je aktivan tokom rata na Foklandima, ali je povu~en iz upotrebe 1997.

Vinkovce u Hrvatskoj sablaznila je vijest o silovanju djevoj~ice u centru grada u poslijepodnevnim satima. Na~elnik Odjela kriminalisti~ke policije Goran Lovri} ispri~ao je za Index da imaju informaciju o spolnom odnosu maloljetnika s djevoj~icom. Navodno je ljekarskim pregledom ustanovljeno da je djevoj~ica stara 11 godina silovana, a ~itav doga|aj policiji su prijavili njeni roditelji, kojima je djevoj~ica ispri~ala {ta se dogodilo.

Djevoj~ica silovana u centru grada usred dana

Nova ideja iz Indije trebala bi pomo}i svima onima koji se spremaju uploviti u bra~ne vode. Naime, u ponudi web-stranice biwihotohaisi.com nalaze se ~etiri tipa virtuelnih `ena koje mu{karac mo`e unajmiti, a koje }e mu poku{ati do~arati sve izazove pred kojima bi se mogao na}i kao suprug. Sistem funkcionira tako da korisnik koji se pretplati na uslugu po~inje primati glasovne poruke na mobitel od svoje nove virtuelne supruge. Poruke su u skladu s njenom li~no{}u, a pretplatnik mo`e birati izme|u

Komunikacija se odvija mobitelom

~etiri tipa `ena. Mili (Milli) je 21-godi{nja sekretarica koja je duhovita,

vedra i pri~ljiva. Omiljena je na poslu, u toku je sa svim bolivudskim tra~evima i uvi-

Djevojka ope~ena jer je sestra zaboravila isklju~iti aparat
Uprava bolnice priznala gre{ku i spremna da se odu`i djevojci i njenoj porodici
kom, a kada sam je otkrila, vidjela sam da joj je ko`a crvena. Pozvala sam medicinsku sestru, koja mi je rekla da je aparat trebao raditi tri minute, a ona ga je zaboravila isklju~iti - ispri~ala je Romanina majka. K}erku, koja je vri{tala od bolova, odvezla je ku}i. Tijelo joj je bilo puno opekotina i mjehuri}a, pa su pozvali Hitnu pomo}. Djevojka je odmah prevezena u bolnicu, na intenzivnu njegu. Ljekari su utvrdili da je zadobila opekotine drugog stepena. Sedamnaestogodi{nja Romana, koja se u bolnici lije~ila od psorijaze, zbog nepa`nje medicinske sestre zadobila je opekotine na 70 posto tijela. Djevojka je zbog gre{ke osoblja u bolnici u Ostravi na aparatu na kojem je trebala biti priklju~ena tri, ostala deset minuta, pi{e „Novinky“. Uprava bolnice priznala je gre{ku i spremna je da se odu`i djevojci i njenoj porodici. Slu~aj je prijavljen i policiji. - Kada sam je do{la posjetiti, Romana se tresla pod de-

Gre{ka osoblja u ~e{koj bolnici

Novi broj

Romana ima opekotine drugog stepena

Izazov iz Googlea

Revolucija u medicini

[ta je steatoza Poreme}aji metabolizma Lo{e navike Narodni LIJEKOVI Ljepota i njega

Google je toliko siguran u svoj internet-preglednik Chrome da je spreman platiti 20.000 dolara onome ko ga uspije hakirati. Postoje samo dva pravila. Hakeri moraju prvi dan uspje{no zaobi}i Googleovu „sandbox“ tehnologiju i sru{iti sistem koriste}i kodove napisane u Googleu. Ako takmi~ari ne budu uspje{ni, drugog dana konferencije mo}i }e poPouzdana za{tita ku{ati ponovo. Do sada Google Chrome nije bio uspje{no hakiran upravo zbog svoje „sandbox“ tehnologije koja izolira {tetni program i ne dozvoljava njegovo {irenje kroz kompletni sistem. Takmi~enje }e biti odr`ano od 9. do 11. marta u Vankuveru.

Nude 20.000 dolara onome ko hakira Chrome

Direktor programa za transplantaciju plu}a u Torontu [af Ka{avje (Shaf Kashavjee) i njegov tim otkrili su kako odstranjeni organ mo`e pre`ivjeti izvan tijela na normalnoj temperaturi dovoljno dugo da ga pregledaju i eventualno izlije~e. Kako bi demonstrirao poNova tehnologija stignu}e svog tima, na pozornicu je izvukao ure|aj u kojem se nalazilo `ivo plu}no krilo svinje koje se dizalo i {irilo u pravilnom ritmu disanja. Najsavremenija tehnologija omogu}ila je ljekarima dovoljno vremena da identificiraju probleme organa, izlije~e ga ciljanom genetskom ili }elijskom terapijom kao i lijekovima te ga transplantiraju ponovo u tijelo pacijenta. - Ovo mo`da izgleda kao nau~na fantastika, ali nije. Ovim zahvatom transplantirali smo ve} 30 organa - istakao je kanadski ljekar.

Organi mogu biti izvan tijela koliko treba

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

21

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

NEVJEROVATNO Dje~ak iz Kine potpuno }e se oporaviti

No` mu se zabio u glavu i nije o{tetio mozak ni `ivce
Sje~ivo mu se zabilo ispod lijevog oka i nevjerovatnim spletom okolnosti zaustavilo se na samom ulasku u mo`dano tkivo

Trinaestogodi{nji Ren Hand`i iz Kine gulio je jabuku, sapleo se i nabio se na sje~ivo no`a dugo 20 centimetara. Ludom sre}om, za mjesec }e se oporaviti od povrede. Sje~ivo mu se zabilo ispod lijevog oka i nevjerovatnim spletom okolnosti zaustavilo se na samom ulasku u mo`dano tkivo, ne o{tetiv{i pri tome nijedan `ivac. Sje~ivo je bilo duga~ko 20 centimetara, sedam centimetara se zarilo u dje~akovu glavu. Ren je odmah preba~en u ve}u bolnicu u Henanu, gdje mu je na~elnik hirur{kog odjela Peng Livej izvadio sje~ivo. - Operacija je bila uspje{na. O~ekujem da }e se moj pacijent u potpunosti oporaviti za mjesec - rekao je Livej. Renov otac ispri~ao je da

Operacija bila uspje{na

je bio {okiran prizorom koji se odvijao pred njegovim o~ima.

- Gledao sam kako se Ren sapli}e i pada na no`. Vri{tao je od bola, a meni je

pao mrak na o~i. Uop}e nisam znao {ta da radim od panike - rekao je otac.

Par iz Britanije renovirao ku}u

U zidu otkrili vrijednu fresku kralja Henrija
Povjesni~ari umjetnosti ka`u da je vrijednost freske neprocjenjiva
sliku. Nakon {to je sklonio malter s cijelog zida, otkrili su fresku kralja Henrija u prirodnoj veli~ini, visoku oko 180 centimetara. Imanje su Rodi i End`i kupili prije tri godine, a kazali su da }e se brinuti da fresku o~uvaju i da je ne uni{te. Povjesni~ar umjetnosti s Univerziteta u Bristolu Majkl Liversid` (Michael Liversidge) rekao je da je to otkri}e vrlo va`no za britansku umjetnost. Dodao je da je vrijednost freske neprocjenjiva. Nije poznato ko je napravio fresku. Rodri Pauel (Rhodri Powell, 56) i njegova supruga End`i (Angie, 58) nedavno su sre|ivali svoju ku}u iz 15. stolje}a u Somersetu te su na jednom zidu otkrili vrijednu fresku britanskog kralja Henrija VIII (Henry). Freska je bila skrivena u zidu jedne sobe. Otkrio ju je zidar D`eremi Lajl (Jeremy Lile). Uklanjao je malter te je otpao i jo{ jedan sloj zida ispod kojeg je otkrio fresku. Par je zidara zamolio da detaljnije prou~i

Freska visoka oko 180 centimetara

U ku}i ostavio mobitel na punjenju
Jo{ jedan ameri~ki „genijalac“ na{ao se na popisu najblesavijih lopova na svijetu. Uhap{en je zato {to je u ku}i u koju je provalio ostavio mobitel na punjenju baterije. Kodi Vilkins (Cody Wilkins, 25) provalio je u ku}u u Va{ingtonu. Budu}i da su ga vlasnici omeli prilikom plja~kanja, brzinski je pobjegao kroz prozor. Ali, zaboravio je da je u ku}i ostavio mobitel priklju~en na punja~. Zaboravljeni mobitel doveo ih je do provalnika, kojeg su kasnije optu`ili za ukupno deset provala.

Uhap{en lopov

Roboti }e zamijeniti medicinske sestre
Roboti koji koriste tehnologiju prepoznavanja pokreta mogli bi jednog dana zamijeniti medicinske sestre za vrijeme operacija. Roboti bi na taj na~in mogli asistirati hirurzima dodavanjem odgovaraju}eg pribora, a bili bi korisni i u prikazivanju medicinskih fotografija pacijenata koje hirurzi moraju konstantno pregledavati za vrijeme operacija. Nau~nici smatraju da bi time bilo drasti~no smanjeno vrijeme obavljanja zahvata te bi bila smanjena mogu}nost infekcije.

Tehnologije u bolnicama

Srebrenjake predao vlastima

Po{tenom nalaza~u 100.000 eura

Jedan Estonac dobit }e nagradu od 100.000 eura zato {to je vlastima predao vi{e od hiljadu starih srebrenjaka koje je na{ao u jednom polju nedaleko od Talina, saop}ila je estonska vlada. - Prema estonskom zakonu, osoba koja na|e i vlastima preda stare dragocjenosti ima pravo na polovinu vrijednosti tog blaga - dodaje se u saop}enju u kojem nije otkriven identitet po{tenog nalaza~a. Stru~njaci za nacionalnu ba{tinu procijenili su vrijednost na|ene zbirke na sumu od 198.126 eura.

22

Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

GARANTOVANI JACK POT ZA 6. KOLO TV BINGA 300.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 5. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 04.02.2011. godine
73 78 82 48 33 65 75 40 39 03 02 26 87 27 55 62 13 83 43 63 71 17 61 74 35 72 47 46 15 64 18 84 36 06 85 58 51 88 57

BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 39. BROJU BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.742,20 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) . . . . . . . .DOBITAKA: 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .757,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) . . . . . . . . . .DOBITAKA:13.674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM
JACK POT ZA 5. KOLO . . . . . . . . . . . .249.263,40 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . .386.614,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . .231.968,70 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . .51.742,20 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . .51.742,20 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . .31.045,30 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . .61.639,00 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . .10.800,00 KM

DOBITAK BINGO 37+ TUZLA ZASTUPNIK: 00316 0640722 034-2565120-37 1xB37+
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 5. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 04.02.2011. godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:

2

9

5

2

7

2

IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI „IGRA^ - GOST“ ZA NAREDNO KOLO
1. 2. 3. 4. 5. ZASTUPNIK: 00346 ZASTUPNIK: 00179 ZASTUPNIK: 00145 ZASTUPNIK: 00372 ZASTUPNIK: 00312 DOBOJ JUG kontrolni listi} broj 0560043 034-0034825-06 DOBOJ ISTOKkontrolni listi} broj 0620303 034-3534048-61 ZENICA kontrolni listi} broj 0621798 034-3806053-82 BIHA] kontrolni listi} broj 0630045 034-2956905-51 @IVINICE kontrolni listi} broj 0630203 034-3769553-74

U 5. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.424,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.654,40 KM

FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 8.777,78 + JP 18.183,66 ) . . . .26.961,44 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.876,62 KM

GARANTOVANI JACK POT ZA 6. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO PLUS 6 BINGO PLUS 5 DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.194,40 KM BINGO PLUS 4 BINGO PLUS 3 BINGO PLUS 2 BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .731,50 KM DOBITAKA IMA 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,10 KM DOBITAKA IMA 1.634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM DOBITAKA IMA 16.263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM

DOBICI U SMS IGRI „IGRA^-GOST“ ZA NAREDNO KOLO
1. 21.160,00 KM 2. 12.690,00 KM 3. 8.460,00 KM 4. 6.350,00 KM 5. 4.230,00 KM 6. 1.000,00 KM 7. 1.000,00 KM 8. 1.000,00 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO 05.02.2011 godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 4. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 28.01.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 4. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 9.609,48 + JP 8.574,18 ) . . . .18.183,66 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.080,42 KM
17 185 847,90 KM 103,90 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.826 BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 17.633 1,00 KM 0,50 KM

U 4. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.816,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.689,90 KM
BINGO PLUS 6 NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAR. KOLO BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 2 2.402,40 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :

LUTRIJA BiH SARAJEVO 05.02.2011.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 4. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 28.01.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 4. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),DOBITKE SA 10 POGODAKA (2 REDA) i DOBITKE PUTEM SMS PORUKA (AUTOMOBIL-GOLF i 2 (dva) LCD-a ) NIJE BILO BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : FOND ZA NAGRADNU IGRU i IGRU IGRA^-GOST .65.000,00 KM FOND ZA I i II REDA 187.860,40 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . .75.144,20 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . .104.016,20 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.700,00 KM

BINGO 33 (JACK POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIJE IZVU^EN SA 10 POGODAKA (2 REDA) IMA DOBITAKA 64 . . .1.174,10 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA 15.106 . . . .6,90 KM JACK POT ZA 4. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . .239.709,20 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421.434.00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . .252.860,40 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 05. 02. 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 004092 04 Mal Zenica, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog Staban~i} Ekrem, ulica Muftije [emsekadi}a broj 3, Zenica, radi duga, v.s. 806,00 KM, van ro~i{ta, dana 15. 10. 2010. godine, donio je slijede}u

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 806,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 652,90 KM po~ev od 18. 11. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 119,20 KM po~ev od 18. 12. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 23,60 KM po~ev od 18. 04. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 10,30 KM po~ev od 18. 05. 2001. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 169,00 KM, a sve u roku od 15 dana.

Stru~ni saradnik Amela Bali}

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pra|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Broj: 43 0 Ps 025267 09 Ps Zenica, 12. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „PERUTINA PTUJ BH“ doo Breza, protiv tu`enog „ZENITES COMMERCE“ doo Tuzla, radi duga v.s. 8.953,00 KM, van ro~i{ta, donio je, dana 12. 01. 2011. godine
Broj: 18 / 2011 Datum: 02.02.2011.god.

JAVNA USTANOVA „DOM KULTURE JAJCE“ JAJCE UPRAVNI ODBOR „JU DOM KULTURE JAJCE“ JAJCE Hrvoja Vukèiæa Hrvatiniæa 10, Jajce tel./ fax: ++ 387 30 659 541 e-mail: dom.kulture.jajce@tel.net.ba

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 8.953,00 KM na ime glavnog duga, sa pripadaju}im kamatama po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 8.953,00 KM, po~ev od 19. 02. 2009. godine kao dana dospjelosti pla}anja pa do isplate. kao i da naknadi tu`itelju tro{kove spora sve u roku od 30 dana, od dana pravosna`nosti ove presude. SUDIJA Amela Bajramovi}, s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.

Na osnovu èlana 25. i 32. Statuta Javne ustanove „Dom kulture Jajce“ Jajce, te Odluke Upravnog odbora broj: 17/2011 od 02.02.2011. godine, Upravni odbor Javne ustanove „Dom kulture Jajce" Jajce raspisuje:

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom kulture Jajce“ Jajce I Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Dom kulture Jajce“ Jajce na mandatni period od 4 (èetiri) godine II Za direktora JU „Dom kulture Jajce“ Jajce mo`e biti imenovano lice koje ispunjava sljedeæe uslove: - Da posjeduje visoku struènu spremu, VII stepen naobrazbe; usmjerenje: društveno i najmanje 3 godine radnog iskustva u Ustanovama koje se bave kulturnom djelatnošæu, - Da ispunjava opæe uslove predviðene zakonom, - Da ima organizatorske sposobnosti, - Kandidat je du`an ponuditi program rada za narednih 12 mjeseci. III Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeæu dokumentaciju: - Kraæu biografiju, Diplomu (ovjerena kopija) o posjedovanju struène spreme; Uvjerenje o radnom iskustvu IV O rezultatima konkursa kandidati æe biti pismeno obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke. V Konkurs æe biti objavljen u dnevnom listu Avaz a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja; Neblagovremene i nepotpune prijave neæe se uzimati u razmatranje; prijave na konkurs sa adresom i brojem telefona mogu se dostaviti poštom ili lièno na adresu: JU „Dom kulture Jajce“ Jajce, ul. Hrvoja Vukèiæa Hrvatiniæa br. 10, 70 101 Jajce (Za Upravni odbor) Predsjednik Upravnog odbora Zoran Ladan

KONKURS

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

23
Nagrada Tomislavu Mijovi}u
Desetu godinu zaredom „Klub umjetni~kih du{a“ iz Mrkonji}-Grada dodjeljuje nagradu „Pjesma nad pjesmama“, nazvanu u znak sje}anja na mudrosnu knjigu Starog zavjeta, koja se pripisuju caru Solomonu. Ovogodi{nji dobitnik nagrade je pjesnik Tomislav Mijovi} iz Zaje~ara, i to za opus svoje ljubavne poezije, pi{e Fena.

Knjiga Nedeljka Zelenovi}a
Knji`evnik i novinar Nedeljko Zelenovi} objavio je knjigu „Pisci su la`ljivci koji govore istinu“. Knjiga sadr`i recenzije, eseje i prikaze 85 knjiga poezije, proze i publicistike. Ovo je jedna od rijetkih knjiga knji`evne kritike objavljenih u RS, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, javlja Srna.

Izlo`ba „Sjaji Marija Zvijezda“
U sklopu 27. internacionalnog festivala Sarajevo „Sarajevska zima“ sutra }e u galeriji „Collegium artisticum“ biti otvorena izlo`ba o trapistima „Sjaji Marija Zvijezda“. Izlo`ba predstavlja tek mali dio onoga {to su trapisti ostavili u amanet dana{njim pokoljenjima. Ona }e svakom posjetiocu otvoriti nove vidike i dati dodatna saznanja o graditeljima bosanskohercegova~ke povijesti 19. i 20. stolje}a.

BANJA LUKA U toku pripreme za predstavu „Sedam i po“

Drama o smrtnim grijesima
Gordost, o~ajanje u lijenosti, zavist, gnjev, srebroljublje, razvrat, neumjerenost u jelu i pi}u jesu teme koje obra|uje autor teksta Posebne pri~e
najprije ostvaren u filmu. Gordost, o~ajanje u lijenosti, zavist, gnjev, srebroljublje, razvrat i neumjerenost u jelu i pi}u jesu biblijski grijesi kojima se autor teksta posvetio u komadu - poja{njava reditelj Mihajlovi}.
Jusufovi}: Inspiracija u nau~noj fantastici
(Foto: F. Fo~o)

Ansambl Narodnog pozori{ta RS priprema predstavu „Sedam i po“, prema tekstu Miroslava Mom~ilovi}a, a u re`iji Darijana Mihajlovi}a. Banjalu~ani su ~ita}e probe prije ne{to vi{e od mjesec zajedno s kolegama iz Beograda zapo~eli u „Ateljeu 212“. Osim Beogra|ana, u

Gluma~ka ekipa
U predstavi igraju banjalu~ki glumci Nikolina Jelisavac, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Gordana Milinovi}, kao i nekoliko glumaca iz Srbije, odnosno iz teatara koproducenata. Ovim komadom Narodno pozori{te RS obilje`it }e tre}u premijeru ove sezone. „Sedam i po“ je praizvedba na teatarskoj sceni, a premijera je planirana za 19. mart u Banjoj Luci te 26. mart u Novom Sadu i 2. april u Beogradu. V. STEVANOVI]

Sloboda izra`avanja kroz nau~nu fantastiku
Neki od izlo`enih radova i kompjuterski obra|eni
U galeriji Centra za kulturu u Sarajevu preksino} je otvorena prva samostalna izlo`ba ilustracija nau~nofantasti~nog karaktera i stripa istog si`ea, autora Elvira Jusufovi}a. Izlo`eni radovi nastali su u posljednje dvije godine, a ra|eni su tehnikama akvarel, akrilik, tu{ u boji, dok su neki i kompjuterski obra|eni. - Nau~na fantastika je moja inspiracija. To je, ustvari, ne{to {to mi daje veliku slobodu, nema tih nekih ograni~enja. Dakle, ono {to imam u mislima na ovaj na~in razvijam u djelo. Volim raditi svemirske brodove, robote sa mnogo detalja - kazao je Jusufovi}. Izlo`bu su prigodnim rije~ima otvorili direktor Centra Senad Bostand`i} i Jusufovi}ev prijatelj Majo Pavlovi}. Izlo`ba }e biti otvorena do 18. februara. M. ^u.

Otvorena izlo`ba Elvira Jusufovi}a

Autorski tim
Scenografiju potpisuje Marija Kalabi}, kostimografiju Ninela Petrovi}, muziku Marko Grubi}, a lektor je Milorad Telebak. Postavu ~ine glumci iz sva tri teatra koja u~estvuju u produkciji predstave.

(Foto: M. Lugi})

Glumci na probi: Premijerna izvedba zakazana za 19. mart

realizaciji predstave u~estvuje i Novosadsko pozori{te Ujvideki Szinhaz. Probe su odnedavno nastavljene u foajeu Narodnog pozori{ta RS u Banjoj Luci, gdje ansambl radi s lektorom i rediteljem. Pred Banjalu~anima je veliki zadatak s

obzirom na to da se radi o zahtjevnom tekstu koji je ostavio traga i u filmskoj produkciji. - Radi se o drami sastavljenoj od sedam pri~a, od kojih svaka govori o jednom od sedam smrtnih grijeha. Tekst je i napisan za pozori{te, ali je

Antifa{isti~ki roman o bh. pro{losti Preksino} u prijedorskom pozori{tu Premijerno izvedena
„Kad utihnu melezi“ je pri~a o uzrocima rata, ka`e autorica
{to jesmo, pri~a o uzrocima rata i o tome kako je zapravo najvi{e stradala BiH u njemu - kazala je Karla{. Dodala je da je ovo prvenstveno antifa{isti~ki roman. Korice knjige nisu slu~ajno crvene, one simboliziraju krv koja je tekla na ovim podru~jima. O romanu je govorio i direktor NPS-a Gradimir Gojer. Na izjavu autorice da je ovo antifa{isti~ki roman Gojer je dodao da je ovo ljevi~arski roman koji, kako je naglasio, mogu napisati samo normalni ljudi u BiH. M. ^u. U foajeu Narodnog pozori{ta Sarajevo ju~er je promoviran roman banjalu~ke novinarke i knji`evnice Radmile Karla{ „Kad utihnu melezi“. Rije~ je o drugoj knjizi ove autorice, ~ija se tematika zasniva na doga|ajima u Bosni i Hercegovini. - BiH je moja inspiracija i moja bol, neko moje stani{te, odnosno korijen. Moja prva knjiga „Djetelina sa ~etiri lista“ ima tematiku sudbine malog ~ovjeka u BiH, kada zlo dobija ekspanziju. „Kad utihnu melezi“ je jedna storija za{to smo to U Prijedoru je preksino} pred punom salom premijerno izvedena predstava „Op{ta bolnica“, autora Hriste Boj~eva. Ovu tragikomediju u kojoj se ne zna ko je zdrav, ko bolestan, ko je ljekar, a ko pacijent, re`irala je Jelena Topi}. - Zadovoljna sam na~inom na koji su glumci iznijeli ovu zahtijevnu predstavu. Do Fe-

Promovirana druga knjiga Radmile Karla{

„Op{ta bolnica“

stivala na kojim }e se „Op{ta bolnica“ uskoro pojaviti, iznova }emo dora|ivati odnose me|u likovima- kazala je Topi}. U „Op{toj bolnici“ glume Alen Josipovi}, Srdjan Duki}, Tatjana Binja{, Maja Davidovi}, Arijana Kne`evi}, Dimitrije Voki}, Dajana Kantar, Selma Keranovi} i ViM. Z. ktorija Savanovi}.

Sa ju~era{nje promocije u Sarajevu

(Foto: M. Kadri})

Knji`evni program „Sarajevske zime“ ponudit }e publici nekoliko promocija, susreta s piscima i oma`a uglednim imenima doma}e i svje-

Susreti s piscima i sje}anje na velikane
tske knji`evnosti. Po~et }e projektom „Diogen tra`i ~ovjeka“ Kolje Mi}evi}a. Festival „Sarajevska zima“ u narednim danima ugostit }e i iranske pisce Jasera Movahedfarda i Jadolaha Gempanaha. Specijalne knji`evne ve~eri bit }e posve}ene ^eslavu Milo{u, Tinu Uje-

Knji`evni program „Sarajevske zime“

vi}u i Ivi Andri}u. Publika }e mo}i prisustvovati, izme|u ostalog, i promocijama knjiga Abdulaha [ar~evi}a i Dragane ToM. ^u. ma{evi}.

(Foto: D.Stojni})

Detalj iz predstave: Ne zna se ko je ljekar, a ko pacijent

VREMEPLOV

6. februar 2011.

DOGODILO SE
1993. - Predstavnici tri strane u BiH odbili na pregovorima u Njujorku (New York) mirovni plan kopredsjednika Konferencije o biv{oj Jugoslaviji. 1999. - U zamku Rambuje (Rambouillete) kod Pariza (Paris), predsjednik Francuske @ak [irak (Jacques Shirac) otvorio je Mirovnu konferenciju o Kosovu. Jugoslavensku delegaciju predvodio je potpredsjednik vlade Srbije Ratko Markovi}, a albansku jedan od lidera Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK), Ha{im Ta~i (Hashim Thaqi). 2000. - Finska dobila prvu predsjednicu dr`ave, Tarju Halonen, dotada{nju ministricu vanjskih poslova. 2001. - Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) imenovao ~lanove Ustavne komisije Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH i Komisije za ustavna pitanja Narodne skup{tine Republike Srpske (RS). Obje komisije sastoje se od po 16 ~lanova, po ~etiri ~lana iz reda bo{nja~kog, srpskog, hrvatskog naroda i iz reda ostalih. 2002. - Bosanski Srbin Du{an Fu{tar izjavio pred Ha{kim tribunalom (ICTY) da se ne osje}a krivim ni po jednoj ta~ki optu`nice koja ga tereti za zlo~ine po~injene 1992. godine. 2002. - Predstavnici BiH i Slovenije po-

24
PREPORUKE Kako izgubiti suvi{ne kilograme

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

sveznadar

@vaka}e gume poma`u u odr`avanju linije
Ipak, ako se ne pridr`avate zdravog na~ina ishrane i izbjegavate fizi~ke aktivnosti ne}ete radikalno izgubiti kilograme
@vaka}e gume mogu pomo}i da imate svje` dah, da se izborite s nikotinskom zavisno{}u, mogu pobolj{ati pam}enje, pa ~ak vas osloboditi i suvi{nih kilograma. Brojna istra`ivanja pokazala su da `vaka}a guma utje~e na nalete gladi i na taj na~in reguli{e tjelesnu te`inu. @vakanje nekoliko `vaka}ih guma tokom dana, svakako, nije dovoljno da se suvi{ni kilogrami sami od sebe istope - ako se ne pridr`avate zdravog na~ina ishrane i izbjegavate fizi~ke aktivnosti ne}ete radikalno izgubiti kilograme. Istra`iva~i preporu~uju, kao najbolje `vake, `vake bez {e}era. Tako|er, dokazano je da osobe koje `va}u `vake unose ~ak 68 kalorija manje za vrijeme ru~ka, a da se pri tome te kalorije ne vra}aju, ~ak i ukoliko do kraja

Ne pretjerivati
Iako `vaka}a guma mo`e pomo}i prilikom smanjenja kalorija i izbjegavanja kalori~nih grickalica, ne treba pretjerivati. Naime, ve}ina `vaka bez {e}era u sebi sadr`i zasla|iva~ - sorbitol. Ova supstanca je, ustvari, {e}erni alkohol koji tanko crijevo te`e apsorbira.

@vakanje utje~e i na nalete gladi

dana pojedu jo{ puno hrane. Ukoliko `vakanjem `vaka}ih guma smanjite 50 kalorija dne-

vno i unesete neke male izmjene u svoj `ivotni stil, dnevno }ete u{tjedeti 100 kalorija.

2002. - U 87. godini umro nobelovac Maks Peruc (Max Perutz), biolog koji je otkrio strukturu hemoglobina. tpisali Protokol o saradnji u oblasti nauke i tehnologije u 2002. i 2003. godini. 2002. - Sud u Atini nalo`io otvaranje ra~una biv{eg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije i optu`enog ratnog zlo~inca Slobodana Milo{evi}a, njegovih saradnika i preduze}a u pet banaka u Gr~koj. Banke su bile du`ne vlastima odmah predati sve podatke o prometu na desetinama ovih ra~una. 2002. - Saudijska Arabija prvi put priznala da je 15, od ukupno 19, otmi~ara aviona koji su se 11. septembra 2001. godine zabili u Svjetski trgova~ki centar (WTC) u Njujorku i Pentagon u Va{ingtonu (Washington) bili saudijski dr`avljani.

ORDINACIJA
Ve} dugo imam urtikariju i doktori mi ne mogu pomo}i. [ta da radim, pita V. L. iz Sarajeva.

Izvori vitamina
Krompir je uvijek dostupno i vrlo zdravo povr}e. Odli~an je izvor ugljkohidrata, vitamina B i C, `eljeza i raznovrsnih korisnih fitonutrijenata te ne predstavljaju visokokalori~nu hranu. Naime, glavni problZdravo pripremiti obroke

Uzrok urtikarije
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Krompir je zdrava namirnica

Svaka urtikarija koja traje du`e od ~etiri sedmice naziva se hroni~nom. Ova bolest je ~esta, pogotovo kod `ena u tre}em i ~etvrtom desetlje}u `ivota. Da bi se otkrio uzrok nastanka

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

RO\ENI
1932. - Ro|en francuski filmski re`iser Fransoa Trifo (Francois Truffaut), jedan od tvoraca „novog talasa“ francuskog filma. Svjetsku slavu stekao je prvim filmom „400 udaraca“, snimljenim 1959. godine, a za film „Ameri~ka no}“ dobio je „Oscara“.

urtikarije potrebno je uraditi osim pretraga krvi i druge pretrage koje bi mogle pomo}i u pronala`enju uzroka. Prije nego {to se po~ne tra`iti uzrok, va`no je obaviti detaljan razgovor sa pacijentom, jer na taj na~in se dobiju va`ne informacije koje ljekaru poma`u da odlu~i u kojem smjeru treba krenuti i koje pretrage treba prve napraviti. Dugotrajnu urtikariju ne treba zanemarivati, jer ona nekada mo`e biti i simptom autoimunih i malignih oboljenja.

em u prehrani krompirom predstavlja na~in kako ga pripremate te s ~ime ga jedete. Kad ste na dijeti, pe~eni ili pr`eni krompir nije preporu~ljiv, kao ni kuhani krompir s kalori~nim preljevima.

UMRLI
1515. - Umro venecijanski izdava~ i {tampar Aldo Manucio (Aldo Manuzio), poznat po tome {to je prvi upotrijebio kurzivna slova (italic) i uveo mali prakti~an format. Njegova izdanja (aldine) danas su bibliofilske rijetkosti. 1958. - U avionskoj nesre}i na aerodromu u Minhenu (Munchen) poginula 23 putnika, me|u kojima osam igra~a engleskog nogometnog kluba Manchester United. Nesre}a se dogodila pri povratku iz Beograda, gdje je engleski tim igrao utakmicu evropskog Kupa {ampiona s Crvenom zvezdom. 1993. - Umro ameri~ki teniser Artur E{ (Arthur Ashe), prvi crni igra~ koji je pobijedio u Vimbldonu 1975. godine. 2004. - U samoubila~kom bomba{kom napadu u moskovskom metrou poginulo najmanje 40, a povrije|eno vi{e od 100 osoba.

Odredbom ~lana 1. Zakona o prestanku va`enja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ~lanova njihovih porodica, propisano je da ovaj zakon prestaje va`iti 1. maja 2010., a ~lanom 2. istog zakona da se nakon stupanja na snagu ovog zakona ne}e

Imam 35 godina radnog sta`a i neprekidno dvije godine u~e{}a u Armiji BiH i 54 godine starosti. Po Zakonu o povoljnijem penzionisanju demobilisanih boraca predao sam zahtjev PIO 21. aprila 2010. Dokument je primljen uredno, a sada sam dobio negativan odgovor, ka`e A. K. iz Biha}a.

Prava demobilisanih branilaca

uzimati u razmatranje novi zahtjevi. Prema obja{njenju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zahtjevi za ostvarivanje prava na penziju po odredbama spomenutog Zakona primali su se do 27. februara 2010. godine jer je tog dana Zakon o prestanku va`enja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ~lanova njihovih porodica objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“. Kako ste zahtjev podnijeli 21. aprila 2010. godine, dakle po proteku tog roka, dobili ste negativan odgovor, mada zahtjev nije trebao biti ni primljen.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju RS nije predvi|en institut prijevremene starosne penzije. Odredbom ~lana 75. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS, propisano je da pravo na starosnu penziju stje~e osiguranik kada navr{i 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a osiguranja. Osiguranik iz stava 1. ovog ~lana koji nema 20 godina sta`a osiguranja, stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 65 godina `ivota i najmanje 25 penzijskog sta`a. Prema tome, ukoliko ispu-

Koji uvjeti u pogledu godina `ivota i godina sta`a moraju biti ispinjeni da bi ostvario pravo na prijevremenu starosnu penziju u RS, pita K. L. iz Sarajeva.

Prijevremena penzija

Zavod PIO: Godine `ivota i sta`a

njavate propisane uvjete mo`ete ostvariti pravo na starosnu penziFederalni zavod PIO ju.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

panorama
Dnevni avaz nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Ljepotice na Facebooku

Bernarda i Valentin Incko

Nikad nismo bili tradicionalna porodica

Gibonni

Moji CD-ovi nisu podmeta~i za d`ezve

Nikola Karabati}

Za{to bje`i od medija?

Kad mu{karci biraju...

Putovanje: Ta jland l Tema broja: Razvodi poznatih l Enis Be{lagi}: „Levat“ sam u zavo|enju

2

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

RAZGOVOR Zlatan Stipi{i} Gibonni, popularni splitski kantautor

Ro|en je 13. avgusta 1968. u Splitu. Bio ~lan bendova „Osmi putnik“, „Divlje jagode“ i V2. Nosio nadimak \ibo, od kojeg je stvorio umjetni~ko ime Gibonni. Izdao 13 samostalnih albuma, posljednji „Toleranca“ pro{le godine. Albumi „Judi, zviri i be{timje“ i „Mirakul“ bili su najprodavaniji nosa~i zvuka u Hrvatskoj i Sloveniji. Od 2003. UNICEFov ambasador dobre volje. O`enjen, otac troje djece.

S „Avazom“ na koncert

Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 210 ulaznica za koncert koji }e Zlatan Stipi{i} Gibonni odr`ati u ~etvrtak u sarajevskoj Zetri. Svakog dana do 10. februara po 15 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice za nastup hrvatskog pjeva~a. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101. Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te GIBONNI. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 16 do 17 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Brojevi telefona 15 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice, su:

Bolje da mi sin pere su|e u piceriji nego da vozi bijesan auto
Bje`im od politike Svaki mi je put te`e prona}i nove teme za pjesme Pet dana prije svakog koncerta prestanem pu{iti Ne poklanjam CD-ove svakome
Razgovarao: Hajrudin PROLI]
Zlatana Stipi{i}a Gibonnija u susjednoj Hrvatskoj ve} godinama smatraju jednim od najuspje{nijih kantautora, mada }e mnogi konstatirati kako je njegova popularnost ve} odavno prerasla ~ak i regionalne okvire. Naravno, harizmati~ni Spli}anin ima vojsku fanova i u na{oj zemlji, a na njihovu radost, uskoro }e odr`ati koncerte u Sarajevu, Banjoj Luci i Tuzli. Uo~i tih februarskih nastupa u BiH Gibonni je u razgovoru za „Dnevni avaz“, kako sam ka`e, otvorio srce i odgovarao na pitanja o karijeri, porodici, politici, kolegama...
Uskoro ponovo nastupate pred bh. publikom. Bude li se neke stare uspomene?

Nagrade su mi vi{e zna~ile
Muzi~ar ste s najvi{e osvojenih Porina. Koliki zna~aj uop}e pridajete nagradama?

{to u Sarajevu niko nije velika faca, isto kao u Splitu. Goran Ivani{evi} mo`e osvojiti ~etiri Vimbldona, ali je u Splitu niko i ni{ta ako ne plati turu pi}a. Tako je i u Sarajevu.

su, mislim da i danas vlada takvo stanje.
Posljednji album „Toleranca“ obavljen je ~etiri godine nakon prethodnika. Do sada ste objavljivali albume skoro svake dvije godine, za{to je ovog puta nastala tolika pauza?

- Moram biti po{ten, prije su mi vi{e zna~ile. Mislim da konkretno Porin vi{e zna~i nekome ko je izdao prvi ili drugi album. Ali, zna{ ve} kako je nekada s nagradama. Gledam kako, recimo, Lejdi Gaga pokupi sve `ivo na dodjeli Gremija, a ruku bih u vatru stavio da ih pola nije zaslu`ila. ne}u, trudim se da svaki put ponudim ne{to novo i druga~ije, da ljudi osjete da s respektom prilazim svakom projektu.
Mnogo Va{ih pjesama posve}eno je aktuelnim dru{tvenim problemima, pjevate o narkomaniji, abortusu... Odakle ta potreba?

065/427-539, 063/209-400, 066/527-218, 061/481-844, 066/429-479, 062/225-959, 063/887-158, 062/800-800, 061/255-500, 063/400-027, 063/937-085, 065/991-117, 061/342-880, 061/390-889, 061/100-128.

Sudbina pojedinca
Koliko se Sarajevo promijenilo od tog vremena?

- Kao {to je mnogima poznato, jedan od najljep{ih perioda `ivota proveo sam u Sarajevu kao pjeva~ „Divljih jagoda“. Uvijek mi je le`ao taj mentalitet, to brzo uspostavljanje komunikacije. Ljudi su me zvali na derneke iako nisu znali ni kako se zovem. Super mi je, tako|er, to

- Za po~etak, promijenio sam se ja. Nemam vi{e 20 godina, koliko sam tada imao. [to se ti~e Sarajeva, mislim da je u du{i ostalo isto. Sarajevo je najvi{e voljelo ljude koji mu ne podilaze i koji se ne prave da su ne{to {to ni-

- Iskren da budem, svaki mi je put te`e prona}i nove teme, a ja ne}u da se ponavljam. Stvarno ne `elim da mi albumi sli~e jedni na druge. Postoje bendovi koji vi{e ne znaju s kojeg albuma im je koja pjesma, jer uvijek pri~aju jednu te istu pri~u. Ja to

MOJ CD PLAYER
ILIJAZ DELI]

Kolege se raspitivale o k}erkinoj svadbi

1. „Core ’Ngrato“ - Beniamino Gigli 2. „Granada“ - Yma Sumac 3. „Evo ovu rumen ru`u“ - Zaim Imamovi} 4. „Hanka“ - Safet Isovi} 5. „Jabuke i tre{nje“ - Ivo Robi} L. K.

Novi zet Hanke Paldum?

- Zato {to me zanima sudbina pojedinca. Zanima me cura od 16 godina koja ostane trudna, zanima me vrijedni radnik kojeg nepravedno otjeraju na ulicu... Uvijek sam na strani tog pojedinca, a ne nekih politi~kih ideja ili grupacija.
Zanimljivo, bavite se dru{tvenim temama, a izbjegavate politiku?

Hanka Paldum ~esto je u poslje(Foto: B. Nizi}) dnje vrijeme u dru{tvu k}erke Minele Brki} i njenog momka Elvisa Ja{ara. Tako je bilo i na koncertu „Prijatelji Gora`du“, na kojem su brojne kolege pitale prvu damu bh. estrade je li to njen novi zet i planira li uskoro svadbu za Minelu. Na ovo pitanje nije odgovorila, ali je zadovoljna k}erkinim izborom. - [to je najbitnije, dobro se sla`emo. Sve ostalo s vremenom }e do}i. Mama je dobro pri- Hanka sa Minelom i Elvisom hvatila Elvisa - ka`e Minela, koja je s Elvisom u vezi vi{e od godinu. Minela se u avgustu 2008. vjen~ala sa Suadom, s kojim je bila u D. Z. vi{egodi{njoj vezi, ali je brak trajao samo mjesec.

- Kada ve`e{ muziku za neku politiku pa se ta politika isprlja, poka`e kao pogre{na, te iste mrlje prije|u i na muziku. Ba{ zbog toga bje`im od politike. Jedino mogu dati glas za nekog novog Gandija. Dakle, za ~ovjeka koji ne}e spa{avati velike ideje nego male ljude.

Ista sorta
Je li istina da ne poklanjate svoje CD-ove?

- Pa ne poklanjam ih sva-

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

3
ANGA@MANI Tarik Kaljanac u Singapuru

Gibonni: Uskoro koncerti u Sarajevu, Banjoj Luci i Tuzli

MOJ STAV O...

Merlinu na Eurosongu
- Povukli ste veoma dobar potez. Ljudi, ina~e, imaju potrebu slati na Evroviziju neka nova lica, to su, po meni, gluposti. Ovima na Zapadu svi smo mi nova lica. Merlin je, u svakom slu~aju, iskusan izvo|a~, koji }e znati ostvariti i iskoristiti dobar plasman.

Bendovima u regionu

- Me|u najdra`im grupama su mi, recimo, „Letu {tuke“. Njima se divim, imaju odli~ne pjesme. [to se ti~e ostalih bendova, zaista se trenutno ne mogu sjetiti nekog imena koje me odu{evljava kao „[tuke“.

Edi Maajki

O{tar manekena start sarajevskog
Foto{utinzi za naslovne strane magazina „Style: MEN“
Aktuelni Mister svijeta Tarik Kaljanac nedavno je otputovao u Aziju, gdje je od prvog dana o{tro startovao. Foto{utinzi i kastinzi u~inili su da njegov radni dan traje i po petnaest sati. Ovaj Sarajlija i vi{e je nego zadovoljan razvojem situacije. - Ovdje mi je apsolutno sve osigurano, od stana preko tro{kova prijevoza do hrane. Jedna cijela fitnes-sala samo je meni na raspolaganju. Dakle, od mene se tra`i samo da budem koncentriran na posao, discipliniran i lijep. Nevjerovatno je koliko pozitivno na mene djeluje ova sjajna klima i ugodnih 25 Celzijevih stepeni - dodaje maneken. Ina~e, u proteklih petnaestak dana, koliko se ve} nalazi na Dalekom istoku, Kaljanac je uradio veliki broj fotografija pa ~ak i one koje su krasile naslovnu stranu jednog od najpoznatijih magazina za mu{karce u Aziji „Style: MEN“. - Pored snimanja za koja sam „bukiran“ prije nego {to sam do{ao ovdje, svakog dana odlazim na barem jedan kasting. Pro{le srijede uradio sam editorijal od osam fotografija plus naslovnicu za magazin „Style: MEN“. Snimanje je trajalo veo-

kome. Ja sam zaljubljen u to. Prijatelju, to je moje djelo, iza toga stojim du{om i, kada nekome dam CD, `elim biti uvjeren da }e ga slu{ati, a ne da mu bude kao podmeta~ za d`ezvu. Ako osjetim da voli{ moju muziku, poklonit }u ti pet komada, ali ne}u da to dijelim kao neku vizitku. A, vjeruj mi, ja to osjetim, vidim ~ovjeku u o~ima voli li moju muziku.
Navodno, imate fanklubove u Francuskoj, Holandiji, Njema~koj...

smo ista sorta, isto razmi{ljamo. No, da je nekako te bogate osobe natjerati da se promijene, a ne da su u stanju sagraditi zgradu od 60 stanova, a za humanitarne svrhe ne mogu donirati ni tu{-kabinu.

Lokalna zvijezda
Koliko stvarne ljude, prijatelje ili ~lanove porodice, „ubacujete“ u svoje pjesme?

- Edo je stvarno super. Znam sve njegove albume. On je dosta vjeran tom svom izrazu, ali mislim da ne bi pogrije{io i da okupi bend i ne{to drugo uradi. Sa svojom bojom glasa imao bi bar jo{ pet stepenica bolju karijeru. normalnog mu{karca, da radi preko ljeta, da pere tanjire u nekoj piceriji...
Da pere tanjire u piceriji?

Ljubazni doma}ini
- Krajem godine boravio sam u Be~u i tamo sam postigao mnogo kada je rije~ o modelingu, pozirao sam za brojne ~asopise i reklamne kampanje. O daljnjem anga`manu odlu~ivao je moj agent iz Njujorka, a ponude su stigle iz Milana, Pariza, Londona... No, najbr`i su bili Azijci, odnosno agencije iz Kine i Singapura - govori Kaljanac, koji je prva tri dana proveo u Hong Kongu, a zatim otputovao u Singapur. Odu{evljen ljubazno{}u doma}ina i klimom u ovoj oto~noj dr`avi, Kaljanac se, pored svega, trudi i da maksimalno u`iva u novoj `ivotnoj sredini.

- To je istina. Ali, ono {to je posebno zanimljivo, to nisu na{i ljudi iz dijaspore nego upravo Francuzi, Nijemci i Holan|ani.
Godinama ste ambasador UNICEF-a, koliko ste aktivni u toj ulozi?

- Meni je to veliki kompliment, {to su me uop}e odabrali. Mnogo ve~eri sam oti{ao sretan na spavanje zato {to sam nekome pomogao, ali podjednak je broj ve~eri provedenih u frustraciji zato {to nekome nisam mogao pomo}i. U posljednje vrijeme ~esto razmi{ljam kako bi sve bilo mnogo bolje kada bi se u ovu pri~u uklju~ili i ljudi koji vrte ogomne pare. Volio bih nekako utjecati na te ljude. Ne mogu i ne moram utjecati na svoju publiku, mi

- ^esto. No, neki to znaju, neki ne znaju. Meni je ba{ interesantna ta pojava. Naprimjer, napi{em pjesmu, i to u prvom licu, o jednom prijatelju. Onda mu pustim pjesmu i ~ekam reakciju. Ali, reakcija totalno izostane. Zna~i, ljudi se ne prepoznaju u tome, vide sebe u drugom svjetlu. Onda odlu~im i da im ni{ta i ne govorim, da ne pokvare sliku.

- Pa, naravno. Neka pere tanjire, neka u{tedi 30 eura i zna to cijeniti, a ne da, kao djeca nekih mojih kolega, bude lijen{tina koja za 18. ro|endan dobije bijesan auto i kojoj sve pada s neba. Neka radi dva ljeta, u{tedi ne{to novca za „golfa jedinicu“, a ja }u mu dodati ako zatreba.
Za ~etiri dana odr`at }ete dva velika koncerta 10. februara ste u Sarajevu, a 14. u Banjoj Luci. Kako uspijevate sa~uvati glasnice?

Sarajlija u Singapuru

ma dugo, ali smo na kraju svi bili zadovoljni - govori Kaljanac.

Naslovne stranice
Ina~e, Sarajlija bi u Aziji trebao ostati sve do polovine juna. - Imam velike {anse da obi|em mnoge modne centre Istoka, jer je agencija koja me je anga`irala, ovdje veoma uspje{na. Uostalom, moj cilj je da kroz sve ovo oja~am, da napravim dobar posao i odem u Njujork. No, u velike snove ne ula`em mnogo nada, jer mislim da je sve u Bo`ijim rukama - isti~e maneken.
A. ISLAMAGI]

Suprugu, k}erku i dvojicu sinova poku{avate sa~uvati od medija. Za{to?

Povratak privatnim avionom
- Ovdje su honorari trostruko vi{i nego u Evropi i za ura|eni posao novac se mo`e dobiti u roku od deset dana, dok se, recimo, kod nas na isplatu ~eka i po dva-tri mjeseca. Nevjerovatno, ali istinito. Kako je krenulo, u Sarajevo bih se mogao vratiti sa mnogo boljom finansijskom slikom, da ne ka`em privatnim avionom - govori Kaljanac te isti~e da mu nakon samo dvije sedmice porodica mnogo nedostaje.

- Za njihovo dobro.

Smatrate da ne bi bili u stanju podnijeti taj pritisak ili...?

- Ma, ne zbog toga nego ne bih volio da moj sin postane neka lokalna zvijezda zato {to je moj sin. @elim da iza|e u zdravog,

- Pet dana prije svakog koncerta prestanem pu{iti. To mi, dodu{e, te{ko pada. Kada se koncert zavr{i, odmah odem do jakne i izvu~em cigaretu. Ta mi cigareta bude sla|a nego i{ta {to mo`e{ zamisliti.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Gentleman’s Choice bira najljep{ih

’Lajkajte’ svoju ljepoticu
Pokretanje ovog profila pokazalo se za kratko vrijeme kao pun pogodak U konkurenciji i bh. manekenke Tamara Simi}, Daniella Mijatovi}, Olja Babi} i Alma Ceri}
a dobra ideja uvijek prona|e svoj put, najbolje govori primjer Facebook stranice Gentleman’s Choice (GC). Sve je po~elo na vrlo jednostavan na~in. Spomenuta stranica na popularnoj dru{tvenoj mre`i pokrenuta je 1. jula pro{le godine radi izbora 25 najljep{ih djevojaka u regionu. Plan je na samom za~etku, dakle, bio veoma ambiciozan.
Nina Seni~ar

25

u regionu

D

Jelena Marinkovi}

Alma Ceri}

Novi konkurs
No, ubrzo su se mnoge ljepotice iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije po~ele prijavljivati na neobi~ni regionalni izbor ljepote. Pokretanje profila Gentleman’s Choice pokazalo se za kratko vrijeme kao pun pogodak, jer su stotine djevojaka poslale svoje fotografije u nadi da }e u}i u krug najljep{ih 25. Tako|er, neki posjetioci stranice imali su vlastite prijedloge tako da se za nekoliko mjeseci u konkurenciji na{lo vi{e od

500 ljepotica. Na kraju godine, „sve~ano“ je objavljena lista od najboljih 25, me|u kojima su se na{li poznati modeli, poput Srbijanke Nine Seni~ar i Hrvatice Mije Frani}, ali i tuzlanska manekenka Delila Softi} kao predstavnica na{e zemlje. S obzirom na to da se pro{logodi{nji „eksperiment“ pokazao kao izuzetno uspje{an, Facebook stranica Gentleman’s Choice otvorila je konkurs za izbor 25 najatraktivnijih i u 2011. godini. U ovogo-

ikakvog ograni~avanja godi{tem ro|enja, mada treba ista}i da GC zadr`ava pravo da na svom profilu predstavi fotografije koje smatra najboljima. Od po~etka godine do
Daniella Mijatovi}

Stotine hiljada „pregleda“
Na stranici Gentleman’s Choice ponosno isti~u kako imaju vi{e od 500.000 „pregleda“ dnevno. Mora se priznati, to je cifra na kojoj bi pozavidjeli mnogi slavni muzi~ari ili glumci koji nemaju ni pribli`no tako veliki broj posjeta na vlastitom Facebook profilu.

Sanja Vuji~i}

di{njem izboru mogu sudjelovati sve djevojke s podru~ja Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Makedonije bez

Anita Duji}

sada ve} je vi{e od 300 prijavljenih za ovogodi{nji izbor. Svi oni koji `ele dati doprinos ovom izboru, svoje favoritkinje mogu podr`ati „lajkovima“, ~iji }e broj i odlu~iti koje od njih }e se plasirati u top 25. Na stranici Gentleman’s Choice navedeno je da }e najljep{im u~esnicama ~ak biti ponu|eni i neki konkretni poslovni anga`mani, odnosno ugovori s najbo-

ljim svjetskim modnim agencijama.

Neklasi~an izbor
Vrijedi spomenuti da su i ove godine u konkurenciji mnoge djevojke iz na{e zemlje, a za ulazak u najboljih 25 kao favoritkinje figuriraju bh. manekenke Tamara Simi}, Daniella Mijatovi}, Olja Babi} i Alma Ceri}. Osim njih, sude}i prema dosada{njem broju „lajkova“,

Jovana Mitrovi}

Dorotea Zori}

Tijana Stajsi}

velike {anse za ostvarenje tog cilja imaju i Sanja Vuji~i}, Katarina Jovanovi}, Dorotea Zori}, Monika Karanovi}, Jelena Marinkovi}, Marija Gruji}, Tijana Stajsi}, Anita Duji}, Iva Rukavina, Jovana Mitrovi}... Na profilu se isti~e da GC nije „klasi~an izbor misice“ uz obja{njenje da se na takva takmi~enja ne prijavljuju najljep{e djevojke. Zahvaljuju}i ideji administratora ove stranice na Facebooku, ~ija je lokacija Zagreb, prvi put rame uz rame na}i }e se sve ljepotice, od profesionalnih modela do potpunih amaterki. Izbor, me|utim, ne}e trajati do kraja godine nego do 15. jula 2011., kada }e biti objavljena lista od 25 „pobjednica“.
H. PROLI]

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

5

Odu{evio me koncept kom{iluka

Supruga Valentina Incka istakla je kako on veoma voli BiH. I kada se okon~a mandat visokog predstavnika, Incko ka`e da }e kontak s na{om zemljom ostati cijeli njegov `ivot. - Prijateljstva koja sam ovdje stekao, nikada ne}e prestati. Imam i prijatelje u Sand`aku, jedan od njih je Rasim Ljaji}. Znam ga 18 godina. Ljudi u BiH veoma su specifi~ni, oni su najve}e bogatstvo va{e zemlje. Bosanci i Hercegovci su za mene uvijek bili Evropljani i svjetski gra|ani. Odu{evio me je, izme|u ostalog, koncept kom{iluka. Za mene to nije susjedstvo, za mene je kom{iluk mnogo vi{e. Mnogo toga je poremetio rat, ali to jo{ postoji. Divne trenutke pro`ivio sam s Bo{njacima i Srbima u op}ini Stari Grad, u Republici Srpskoj, na Hre{i. Ne}ete vjerovati kako su ljudi tamo prijateljski raspolo`eni. Zaista. Ali, to nije bilo namje{teno. Osjeti se kako se oni fino razumiju isti~e Incko te nagla{ava veliki talent gra|ana BiH u svim podru~jima.

EKSKLUZIVNO U posjeti Bernardi i Valentinu Incku

(Foto: I. [ebalj)

Bernarda i Valentin Incko: Umjetnica i dipomat u braku su 22 godine

Nikada nismo bili tradicionalna porodica
Razgovarala: Larisa SARAJLI]-RAMOVI]
rovesti poslijepodne u razgovoru s Valentinom Inckom (Inzko) i njegovom suprugom Bernardom Fink-Incko veoma je ugodan novinarski zadatak. Harmonija i sklad koji vladaju me|u umjetnicom i diplomatom te njihova jednostavnost u~ine da vrijeme u razgovoru s njima pro|e veoma brzo. Ipak, vodili smo ra~una da im ne oduzmemo suvu{e vremena, jer je Bernardin dolazak u Sarajevo i prilika da supru`nici provedu vrijeme skupa.

Dok visoki predstavnik u BiH radi svoj posao, njegova supruga, cijenjena mecosopranistica, nastupa u presti`nim svjetskim dvoranama

Slovenka iz Buenos Airesa
Bernarda Fink-Incko porijeklom je Slovenka, a ro|ena je prije 55 godina u Buenos Airesu. Nakon pedagogije, po~ela je studirati solo pjevanje, a sa 33 godine do{la je u Evropu. Snimila je 30 CD-ova, a na po~etku karijere pjevala je opere. - Sada me to vi{e ne interesira. Uvijek sam vi{e htjela pjevati oratorije, koncertni repertoar i recitale - govori Bernarda. umjetnica te dodaje da se u ku}i Inckovih govori slovenski jezik. I pored karijere koja zahtijeva mnogo odricanja, ali i nudi mnogo zadovoljstva, Bernarda isti~e da je za nju porodica prioritet. ^esto je znala otkazati koncerte da bi bila uz svoju djecu u trenucima bitnim za njih. Danas je veoma zadovoljna, jer su, ka`e, postali dobri mladi ljudi. - Sin u Be~u studira va{ jezik i knji`evnost, dok k}erka ove godine maturira - govori Bernarda. Visoki predstavnik je zbog obaveza napustio razgovor ne{to prije supruge, koja mu se potom pridru`ila na ru~ku. Na odlasku nam je rekla da je „ru~ak sa suprugom luksuz“, jer njih dvoje `ive na minute.

Omiljene pjesme visokog predstavnika
Incko suprugine pjesme slu{a, kako ka`e, kad plo~e tek iza|u, ali i ponekada kada `eli ~uti njen glas. Mnoge Bernardine izvedbe su mu drage, ali ipak izdvaja dvije, koje su za njega najemotivnije. - To je Bo`i}ni oratorij od Baha (Bach) i njena zaista fantasti~na plo~a s argentinskim pjesmama. To su lijepe i sna`ne pjesme iz njene domovine govori Incko. Bernarda Fink-Incko: Cijenjena mecosopranistica ca, nastupa u presti`nim svjetskim dvoranama. U Sarajevo je do{la zbog koncerta koji je povodom liberalizacije bezviznog re`ima za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju u ~etvrtak odr`an u Zetri i na kojem je ona bila specijalna go{}a. Iako je Bernarda u glavnom gradu BiH bila tek nekoliko dana, supru`nici Incko ipak su odvojili vrijeme te primili ekipu „Dnevnog avaza“. Na ekskluzivni razgovor, koji smo obavili u OHR-u, visoki predstavnik „izletio je“ izme|u brojnih sastanaka i obaveza. - Kada sam ovdje bio austrijski ambasador, potpisao sam skoro 30.000 viza. Kod nekih gra|ana uop}e nisam tra`io dokumentaciju. Davao sam na obraz. I nikad se nije desio nijedan problem. Ipak je za ljude bilo poni`enje stajati u redovima. Zato je sada veliki praznik kada gra|ani BiH mogu putovati bez viza i veoma mi je drago da se to obilje`ava. Mada je to za ljude ve} postalo normalno, na dobre stvari ljudi se brzo naviknu - ka`e Incko. Bernardin i Valentinov `ivot odvija se na dva kolosijeka, koja se ukr{tavaju na raznim adresama.

P

Dobre stvari
Naime, dok visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH u Sarajevu radi svoj posao njegova supruga, ~uvena koncertna mecosopranisti-

Bilo je te{ko
- Na prvi pogled, to je komplicirano i fakti~ki nemogu}e. I zaista u nekom smislu `ivimo ciganski `ivot, mada na lijepom nivou. Da je supruga druge profesije, recimo doktorica ili u~iteljica, bilo bi mnogo te`e, jer bi bila fiksirana za Be~. Kao pjeva~ica, ona mnogo putuje, mo`e me posjetiti, ja mogu posjetiti neke njene koncerte. Ona je uspje{na u svom zanimanju, a i ja mo`da u

svom. To ne znam. I to se lijepo uklapa. Drugi `ivot ne poznajemo - govori visoki predstavnik. Inckovi imaju sina Simona i k}erku Valentinu, koji su naviknuti na takav na~in `ivota. - Pozitivne su stvari to {to Valentin ima slobodu da se razvija i da radi to {to voli. On voli BiH i ja sam to odmah na po~etku razumjela. Kada je u decembru 1995. prvi put do{ao u Bosnu kao austrijski ambasador, Simon je imao {est godina i morao je po}i u {kolu, a Valentina tri. E, sad, {ta }emo? Bilo je to te{ko za mene, ali sam shvatila da on ima misiju i to je bilo toliko jako da sam osjetila da ga moram pustiti. I on nikada meni nije rekao: „Hajde, ostani tu. Htio bih da si tu kad se vratim.“ Tradicionalna porodica nikada nismo bili - govori Bernarda.

Kako se rodila ljubav
Bernarda i Valentin Incko u braku su 22 godine. Ona se rado prisjetila njihovog upoznavanja. - On je imao 37 godina i jo{ nije bio o`enjen. U Njujorku je radio za austrijsku misiju pri Ujedinjenim narodima, a ja sam pjevala za slovensku manjinu u Klagenfurtu. On je o tome ~itao u novinama i, kada je vidio moju sliku, ka`e da mu je srce reklo, to je to. Napisao mi je pismo, telefonirao... Prvi put smo se vidjeli u Salcburgu, i to je bilo to - govori nam umjetnica.

Ru~ak je luksuz
Domom nazivaju ku}u u Ju`noj Austriji, ta~nije u Koru{koj, u rodnom selu Valentina Incka. Bernarda ka`e da se vikendom tu ~esto vide. - Tamo je srce. Tamo smo zajedno. Nau~ili smo da u`ivamo, ali ne u kvantitetu nego u kvalitetu porodi~nog `ivota - govori

6
Valberg zavr{ava srednju {kolu
Nakon {to je zape~atio slavu u Holivudu i osnovao porodicu sa manekenkom Reom Durem (Rhea Durham), s kojom ima ~etvero djece, 40-godi{nji glumac Mark Valberg (Wahlberg) odlu~io je nastaviti {kolovanje i zavr{iti srednju {kolu. Kako bi to uspio, anga`irao je privatnog u~itelja, koji }e dolaziti u njegovu ku}u i pripremiti ga za ispite. Naime, Mark je u mladosti bio veliki buntovnik koji je, zbog lo{eg dru{tva i ovisnosti o drogama i alkoholu, napustio {kolu. Danas je spreman ispraviti svoje gre{ke iz mladosti, pi{e britanski „Sun“.

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Stiven Soderberg varao suprugu
Stiven Soderberg (Steven Soderbergh) otac je petomjese~ne djevoj~ice Perl (Pearl), koja je ro|ena u Australiji, pokazao je DNK test, ~ime je iza{la navidjelo i rediteljeva vanbra~na nevjera. Djevoj~ica je ro|ena iz Soderbergove afere s Australkom Franses Lorensin Anderson (Frances Lawrencin) tokom snimanja filma „Tot Mom“ u Sidneju. Australka je protiv njega zatim podnijela tu`bu zbog o~instva te je tvrdila da je s njim du`e vrijeme odr`avala seksualne odnose. Soderberg je ve} sedam godina u braku s biv{om manekenkom i voditeljicom D`uls Asner (Jules).

Seve

U promotivnom spotu za „Terme ^ate`“

kao Bondova djevojka
Hrvatska zvijezda Severina Vu~kovi} boravila je nedavno u „TerSeverina: Kao u pri~i

mama ^ate`“ u Sloveniji, gdje je prisustvovala proslavi 20. ro|endana ovog centra. Seve je tom prilikom snimila i promotivni spot „Bal na vodi“, u kojem je odglumila Bondovu djevojku. - Sve je kao u pri~i. Ja sam uvijek spontana, a ako pratite „Terme ^ate`“, shvatit }ete da oni `ele da budu uvijek jedinstveni i korak ispred. Bit }e tu mnogo stvari, jo{ snimanja, a mo`da ~ak nau~im da igram golf. Ono {to je sigurno jeste da }u se dobro izmasirati u jednom od njihovih velnes-centara - ka`e Severina.

Bra~ni par Nuhi} - dizajnerica Hatid`a i frizer Eldin nedavno su prvi put postali roditelji. Hatid`a je rodila sina, kojem su sretni roditelji dali ime Ahmed. - Porod je dobro pro{ao i Hatid`a se dobro osje}a. Presretan sam zbog ro|enja sina - rekao je Eldin te je dodao da }e njih dvoje za Valentinovo proslaviti tre}u godi{njicu braD. Z. ka.

Hatid`a Nuhi} rodila sina Ahmeda

Prinova u porodici dizajnerice i frizera

Nuhi}: Tri godine u braku

Elvir Bajri} organizirao tradicionalno takmi~enje

Poslovni anga`man u Turskoj

Balorda spremna za Istanbul
Biv{a Miss BiH Njegica Balorda polako privodi kraju pripreme za svoj prvi odlazak u Tursku. Tako je u ponedjeljak pozirala poznatom banjalu~kom fotografu Aleksandru Arsenovi}u, a u narednih nekoliko dana o~ekuje da joj modni agenti jave ta~an datum polaska. - Tim fotografijama kompletirat }u „book“ namijenjen klijentima u Turskoj. ^im slike budu gotove, pakujem kofere - govori Balorda. Najkasnije do kraja februara manekenka bi trebala otputovati u Istanbul. - Jeste da je rije~ o milionskom gradu i velikom tr`i{tu, ali mi je veoma drago {to tamo uvijek ima na{ih djevojaka. Nedavno su se iz Turske vratile Sla|ana Peji} i Sne`ana Prorok, dok je Azra Gazdi} jo{ tamo. Osim toga, veliki je broj mla|ih djevojaka koje u BiH i nisu toliko poznate, ali su u gradu na Bosforu uspjele izboriti svoje mjesto. Drago mi je {to }u upasti u svojevrsnu {picu, odnosno u period modne sezone, koja traje od januara do aprila - govori Balorda, koja u Istanbulu namjerava ostati najmanje jedan mjesec.
A. I.

Bajri} s kolegama iz Hrvatske i Srbije

(Foto: B. Nizi})

Frizeri iz regiona skijali se na Bjela{nici
Elvir Bajri} organizirao je pro{log vikenda na Bjela{nici tradicionalno takmi~enje frizera, koje je ovog puta bilo internacionalnog karaktera. Na olimpijskoj ljepotici okupili su se majstori za frizure iz Hrvatske, Srbije te na{e zemlje, a prvo mjesto pripalo je Benjaminu [ehi}u, sinu Senada [ehi}a, vlasnika lanca frizerskih salona „Image“. - Ve} tre}u godinu zaredom organiziram ovo takmi~enje. Rezultat je u drugom planu, a najbitnije je dru`enje s kolegama. Nakon Bjela{nice, krajem mjeseca putujemo u Zagreb, gdje }emo se na Sljemenu, tako|er, takmi~iti u skijanju - ka`e frizer Elvir D. Z. Bajri}.
Balorda: Va`na je podr{ka kolegica

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

7

Hotel „Conrad Maldives Rangali Island“

L

Prva bra~na no} u podvodnom apartmanu

uksuzni hoteli utrkusmatra fascinantni podvoju se da svojim godni svijet. stima pru`e {to origiApartman je mogu}e unanalnije usluge pa je tako jmiti samo na jedan dan, a hotel „Conrad Maldives Ra- zbog velikog interesiranja, ngali Island“ na Maldivima aran`mani se moraju reu ponudu uvrstio i podvodni zervisati nekoliko sedmiapartman „Ithaa Suite“ za ca prije planirromanti~nu prvu bra~nu no}. Ovaj jedinstveni apartman na Maldivima ima savr{en pogled, ali ne na pla`u i more nego na morski `ivot. Izgra|en je u sklopu restorana „Underesea“ 16 metara ispod povr{ine India|en u jskog okeana, a iznad Izgr sklopu njega se u luku proana te`e stakleni plafon, kr- restor nderesea“ oz koji mo`e da se po- „U
Popularna turisti~ka atrakcija

anog dolaska. Gosti preko dana moraju nositi sun~ane nao~ale u restoranu, jer je refleksija svjetla veoma jaka. Akvaavantura po~inje romanti~nom ve~erom, za kojom se

slu`i dvadesetak razli~itih jela, a kao specijalitet mladencima se nudi riba s gro`|em, bademima i {afranom. U sklopu usluge ujutro se servira doru~ak, a poslije i {ampanjac.

Preure|uje se kultni pariski kabare

Novo ruho za „Moulin Rouge“
Nakon 50 godina, preure|uje se „Moulin Rouge“. Legendarni pariski kabare dobit }e 350 novih mjesta pa }e mo}i primiti 1.200 ljudi, kao i restoran s pogledom na bulevar Kli{i. - To }e biti prvo veliko renoviranje u posljednjih 50 godina - izjavio je generalni direktor @an-@ak Kleriko (Jean-Jacques Clerico). „Moulin Rouge“, popularna turisti~ka atrakcija koju svake godine posjeti vi{e od 600.000 ljudi, izgra|en je krajem 1889. godine i nalazi se na Monmartru, poznatom boemskom dijelu Pariza.

Jezero Komo godinama privla~i svjetske d`etsetere

Zna Kluni {ta je dobro
D`ejms Bond kao sinonim
asko{na ljepota jezera Komo u Italiji, gdje je {arolika vegetacija, koja podsje}a na primorske gradi}e, u kontrastu s okolnim planinskim vrhovima, privla~ila je jo{ u davnim vremenima aristokrate, a danas predstavlja stjeci{te italija-

Prelijepe vile ostavljaju bez daha

R

nskog i svjetskog d`et-seta. Smje{teno u regiji Lombardija, na granici Italije sa [vicarskom, 25 milja sjeverno od Milana, predstavlja srce italijanske romantike i historije. Komo je gle~erskog porijekla i jedno je od najdubljih

Komo: Tre}e jezero po veli~ini u Italiji

„Villa d’Este“: Najbolji hotel na svijetu

jezera u Evropi, a tre}e je po veli~ini u Italiji. Ono {to ga ~ini interesantnim je i njegov oblik obrnutog ipsilona ili gr~kog slova lambda. U o~ima lokalnog stanovni{tva D`ejms Bond (James) postao je sinonimom za jezero. Prelijepa atmosfera „Ville La Gaeta“, u kojoj su snimane neke od scena iz filma „Casino Royale“, zaokuplja ljudsku ma{tu i svake godine tjera sve vi{e i vi{e ljudi da posje}uju

ovaj predio. Interesantan je podatak da je u „Villi Balbianello“ snimljena jedna od epizoda serije „Ratovi zvijezda“. Danas je jezero Komo postalo poznato odmarali{te holivudskih zvijezda, poput D`ord`a Klunija (George Clooney), Gven Stefani (Gwen), Madone (Madonna), Silvestera Stalonea (Stallone). Ono {to je svakako najupe~atljivije u kompletnom ambijentu jezera jesu upravo vile koje su

gra|ene na podru~ju uz jezero. Neke datiraju iz perioda izme|u 16. i 19. stolje}a i svrstavaju se me|u najljep{e na svijetu pa ne ~udi da privla~e svjetski d`et-set. Kluni ima ~ak tri vile na jezeru. Me|u ponosnim vlasnicima su i Donatela Versa~e (Donatella Versace), Eros Ramacoti (Eros Ramazzotti)... U ~uvenoj „Villi d’Este“, koju je 1568. godine sagradio kardinal Tolomeo Galio (Gallio), a koja je da-

nas luksuzni hotel za one s dubljim d`epom, odsjedaju znamenite li~nosti, od [varcenegera (Schwarzenegger) preko Pola Makartnija (Paul McCartney) , Iv Sen Lorana (Yves Saint Laurent) do [eron Stoun (Sharon Stone), Breda Pita (Brad Pitt) i An|eline \oli (Angelina Jolie). Hotel ima i svoj heliodrom, tvr|avu, dva bazena, vezove za jahte, a brojni specijalizirani magazini proglasili su ga najboljim na svijetu!

8
Nakon ~etiri godine, Amra Silajd`i} tek odnedavno slobodna Mili} Vuka{inovi} nakon 30 godina razveden od supruge Vere Sarajevska ~ar{ija bruji o prekidu ljubavi izme|u Meme i Lejle

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

9
Ko{arka{i, glumci, pjeva~i...

Skupe svadbe, a jo{ skuplji razvodi
V
jen~anja, a jo{ vi{e razvodi poznatih osoba, uvijek su bili jedna od najinteresantnijih tema. Prosto je nevjerovatno kako u obilatoj ponudi najrazli~itijih informacija kojima smo danas izlo`eni, ovakve pri~e dr`e primat i nikada ne dosade konzumentima.

TEMA BROJA Bra~ni krahovi me|u slavnima

Vrijedio je svaki cent
Nakon 24 godine braka, jedan od najbogatijih britanskih parova Slavica i Berni Eklston (Bernie Ecclestone) okon~ao je zajedni~ki `ivot nabrzaka. Za samo 58 sekundi sudija je odobrio 53-godi{njoj Rije~anki razvod od 28 godina starijeg {efa Formule 1. Nikada nije zvani~no saop}eno koliko je Slavica dobila nakon razvoda, a ~esto se u medijima spominjala ~ak i cifra od milijardu funti. Jedan od najboljih ko{arka{a svih vremena Majkl D`ordan razveo se pred kraj 2006. godine od supruge Huanite (Juanite). Slavni ko{arka{ o`enio je 1989. godine bankovnu slu`benicu Huanitu Vanoj (Vanoy), a nakon 17 godina braka isplatio joj je ~ak 168 miliona dolara kako bi se razveo. Prekid braka Nila Dajmonda (Neil Diamond) i

Mehmedba{i}: Manje svadbi

Rusi gube milijarde!

Spakovani koferi
Osim imena aktera, bra~nog para te ljubavnika, tako se saznaju nevjerovatne pojedinosti o njihovim `ivotima koje vode do potpune bizarnosti. Posljednjih dana materijala je bilo napretek. Razveli su se Sanela D`enkins (Jenkins), Nata{a Bekvalac, Sulejman Memo Haljevac...
Lejla i Memo na vjen~anju

Silajd`i}: Dugo ~ekala na papire

Da bra~ni zavjet nije samo moralno obavezuju}i nego i finansijski, na te`i na~in otkrili su slavni reditelji, glumci, pjeva~i i sportisti. Rastave su tako pla}ali u milionskim iznosima. Dugo su za najskuplje svjetske razvode va`ili oni ameri~kih i britanskih sportskih i muzi~kih zvijezda. Ipak, u posljednje dvije godine konkurenti su im najbogatiji Rusi Roman Abramovi~ i Dmitrij Ribolovljev. Roman Abramovi~, ruski tajkun i vlasnik fudbalskog kluba ^elzi, platio je 150 miliona funti supruzi Irini za razvod poslije 15 godina braka. Mnogo gore mogao bi pro}i Dmitri Ribolovljev, koji je deseti na listi najbogatijih ljudi u Rusiji. Njegov bankovni ra~un razvodom bi mogao biti prepolovljen. Supruga Elena, s kojom je u braku 23 godine i imaju dvije k}erke, dat }e mu razvod braka ukoliko joj isplati 4,6 milijardi Abramovi~: Platio 150 eura. miliona funti kad god po`eli. U njihovom braku bilo je mnogo trzavica. Atraktivna i seksepilna Nata{a ~esto je bila na meti pripadnika ja~eg spola tako da je dovo|ena u vezu s Novakom \okovi}em. Sarajevska ~ar{ija posljednjih dana bruji o razvodu Meme Haljevca. Ovaj umjetnik, {irokoj javnosti poznat i po u~e{}u u nekoliko TV emisija, s k}erkom biv{eg nogometa{a @elje i Galatasaraja i sarajevskog ugostitelja Tarika Hod`i}a bio je u braku manje od tri mjeseca. Nakon rasko{ne svadbe o kojoj

se i nogometa{ Rio Ferdinand, biv{i Madonin (Madonna) suprug Gaj Ri~i (Guy Ritchie) te pjeva~ D`astin Timberlejk (Justin Timberlake). Sanela i Rod`er u braku su od 1999. godine, imaju dvoje djece, a njihov razvod sigurno }e biti jedan od najskupljih u Evropi, jer se njihovo bogatstvo procjenjuje na 175 miliona eura.

Brza podjela
Na{a prelijepa manekenka Amra Silajd`i}, iako ve} godinama ne `ivi sa svojim biv{im suprugom Vladimirom Vicentijevi}em, kako doznajemo, tek se prije nekoliko mjeseci zakonski razvela. - Amra je prije ~etiri godine predala zahtjev za razvod. Procedura je, me|utim, trajala dugo zbog ~injenice da se Amra vjen~ala u Francuskoj, ali i da su oboje imali dosta poslovnih obaveza. Amra je sada definitivno slobodna - ka`e nam advokat Omar Mehmedba{i}. Poduga je lista Bosanaca i Hercegovaca koje je ovaj sarajevski advokat zastupao u razvodu. Na

Bra~ni par Eklston: Sve zavr{eno za 58 sekundi

Bekvalac: Dobila stan i BMW

Malov~i} se puta `enio

Apsolutni estradni rekorderi po broju brakova u regionu su Kemal Malov~i} i rahmetli Ha{im Ku~uk Hoki. Malov~i} je ~ak trinaest puta stao pred mati~ara, a Hoki deset puta. Suprotan primjer je [aban [auli}, koji se dva puta o`enio istom suprugom - Gordanom.

13

Nata{a Bekvalac supruga je, navodno, uhvatila u prevari sa medicinskom sestrom Milicom Dra`in. Danilo i Nata{a razveli su se „brzinom svjetlosti“ i dogovorili o podjeli imovine. Stan u Novom Sadu i BMW pripali su Nata{i, a dva stana u Beogradu, kafana „Tako je su|eno“ u Novom Sadu i automobil „mini moris“ biv{em vaterpolisti. K}erka Hana ostaje kod majke, a otac }e je mo}i vi|ati

Anri rekorder kod nogometa{a
Pored odli~nih golova i poteza, francuska zvijezda Tjeri Anri (Thiery Henry) bit }e upam}en i kao nogometa{ koji je do sada isplatio najvi{e novca zbog razvoda. On se od supruge Kler Meri (Claire Merry) razveo u Londonu nakon ~etiri godine braka. Napada~ Barcelone i manekenka imaju dvogodi{nju k}erku Teu, a pretpostavlja se kako }e veliki dio njegovog bogatstva, procijenjenog na 37 miliona eura, pripasti biv{oj supruzi. Anri je sada u vezi s Bosankom Andreom Raja~i}.

se danima pri~alo, desilo se ono {to je malo ko o~ekivao. Lejla je spakovala kofere i oti{la svojim roditeljima. [ok je bio tim ve}i, jer su kratko prije razlaza objavili da o~ekuju prinovu i da su veoma sretni... Osim toga, Memo i Lejla poznaju se godinama i nikome nije jasno {ta se preko no}i desilo. Ni jedno ni drugo ne govore o detaljima u medijima. U svjetskim {ou biz kuloarima pri~a se da su brojne afere razlog za razvod braka Bosanke Sanele Diane D`enkins (Jenkins) i njenog mu`a, bogatog britanskog bankara Rod`era D`enkinsa (Roger). Sanelu su do sada povezivali sa mnogim utjecajnim ljudima iz svijeta sporta, muzike i glume, a na tom spisku na{li su

Raji} platio 100 miliona
Za najskuplji razvod u Hrvatskoj va`i onaj Borne i Luke Raji}a, nekada{njeg „kralja mlijeka“, koji ga je ko{tao ~ak 40 miliona eura. Poznati hrvatski emigrant i poduzetnik u Australiji Toni [anti} (Tony) svojoj supruzi Kristini morao je platiti ~ak 100 miliona australskih dolara. njoj je i mnogo poznatih osoba. - Nedavno sam zavr{io sve dokumente za razvod Mili}a Vuka{inovi}a, koji je sa suprugom Verom bio u braku skoro trideset godina. Ina~e, u BiH je posljednjih godina vi{e razvoda nego svadbi, ali se oko razvoda ne di`e velika pra{ina. Ve}inom se sve brzo zavr{i. Valjda kod nas ima manje bogata{a pa se biv{i supru`nici brzo dogovore o podjeli imovine ka`e Mehmedba{i}, trenutno najbolji advokat za brakorazvodne parnice u Sarajevu.

Ford: U braku bio 21 godinu

Mar{e Marfi (Marcia Murphey) ko{tao je pola imovine, odnosno ~ak 150 miliona dolara, a popularni pjeva~ na to je samo hladno kazao da je „vrijedio svaki cent“. Scenaristica Melisa Matison (Melissa Mathison) nakon 21 godine braka s Harisonom Fordom (Harrison) nije se zadovoljila „otpremninom“ od 85 miliona dolara nego je u brakorazvodni ugovor ugurala klauzulu pre-

ma kojoj joj pripada i dio zarade od svih filmova koje je Ford snimio dok su bili zajedno. Brak Pola Mekartnija (Paul McCartney) i Heder Mils (Heather Mills) zavr{io se golemom sva|om pa dogovor o mirnoj i brzoj rastavi nije postignut. Brakorazvodna parnica zavr{ila se na sudu, gdje je sudija odredio da biv{oj manekenki pripada 49 miliona dolara.

Madona, dama koja najvi{e pla}a
U svijetu slavnih razvodi su skupi i luksuzni, a najvi{e ko{taju bogatijeg partnera. Slavna pjeva~ica Madona (Madonna), kada je rije~ o razvodima, prva je na listi pripadnica ljep{eg spola. Kako bi brzo i elegantno iza{la iz braka, Madona je biv{em suprugu Gaju Ri~iju (Guyu Ritchieu) platila izme|u 76 i 92 miliona dolara.

D. ZEBA

Madona: Brz i elegantan razvod

8
Nakon ~etiri godine, Amra Silajd`i} tek odnedavno slobodna Mili} Vuka{inovi} nakon 30 godina razveden od supruge Vere Sarajevska ~ar{ija bruji o prekidu ljubavi izme|u Meme i Lejle

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

9
Ko{arka{i, glumci, pjeva~i...

Skupe svadbe, a jo{ skuplji razvodi
V
jen~anja, a jo{ vi{e razvodi poznatih osoba, uvijek su bili jedna od najinteresantnijih tema. Prosto je nevjerovatno kako u obilatoj ponudi najrazli~itijih informacija kojima smo danas izlo`eni, ovakve pri~e dr`e primat i nikada ne dosade konzumentima.

TEMA BROJA Bra~ni krahovi me|u slavnima

Vrijedio je svaki cent
Nakon 24 godine braka, jedan od najbogatijih britanskih parova Slavica i Berni Eklston (Bernie Ecclestone) okon~ao je zajedni~ki `ivot nabrzaka. Za samo 58 sekundi sudija je odobrio 53-godi{njoj Rije~anki razvod od 28 godina starijeg {efa Formule 1. Nikada nije zvani~no saop}eno koliko je Slavica dobila nakon razvoda, a ~esto se u medijima spominjala ~ak i cifra od milijardu funti. Jedan od najboljih ko{arka{a svih vremena Majkl D`ordan razveo se pred kraj 2006. godine od supruge Huanite (Juanite). Slavni ko{arka{ o`enio je 1989. godine bankovnu slu`benicu Huanitu Vanoj (Vanoy), a nakon 17 godina braka isplatio joj je ~ak 168 miliona dolara kako bi se razveo. Prekid braka Nila Dajmonda (Neil Diamond) i

Mehmedba{i}: Manje svadbi

Rusi gube milijarde!

Spakovani koferi
Osim imena aktera, bra~nog para te ljubavnika, tako se saznaju nevjerovatne pojedinosti o njihovim `ivotima koje vode do potpune bizarnosti. Posljednjih dana materijala je bilo napretek. Razveli su se Sanela D`enkins (Jenkins), Nata{a Bekvalac, Sulejman Memo Haljevac...
Lejla i Memo na vjen~anju

Silajd`i}: Dugo ~ekala na papire

Da bra~ni zavjet nije samo moralno obavezuju}i nego i finansijski, na te`i na~in otkrili su slavni reditelji, glumci, pjeva~i i sportisti. Rastave su tako pla}ali u milionskim iznosima. Dugo su za najskuplje svjetske razvode va`ili oni ameri~kih i britanskih sportskih i muzi~kih zvijezda. Ipak, u posljednje dvije godine konkurenti su im najbogatiji Rusi Roman Abramovi~ i Dmitrij Ribolovljev. Roman Abramovi~, ruski tajkun i vlasnik fudbalskog kluba ^elzi, platio je 150 miliona funti supruzi Irini za razvod poslije 15 godina braka. Mnogo gore mogao bi pro}i Dmitri Ribolovljev, koji je deseti na listi najbogatijih ljudi u Rusiji. Njegov bankovni ra~un razvodom bi mogao biti prepolovljen. Supruga Elena, s kojom je u braku 23 godine i imaju dvije k}erke, dat }e mu razvod braka ukoliko joj isplati 4,6 milijardi Abramovi~: Platio 150 eura. miliona funti kad god po`eli. U njihovom braku bilo je mnogo trzavica. Atraktivna i seksepilna Nata{a ~esto je bila na meti pripadnika ja~eg spola tako da je dovo|ena u vezu s Novakom \okovi}em. Sarajevska ~ar{ija posljednjih dana bruji o razvodu Meme Haljevca. Ovaj umjetnik, {irokoj javnosti poznat i po u~e{}u u nekoliko TV emisija, s k}erkom biv{eg nogometa{a @elje i Galatasaraja i sarajevskog ugostitelja Tarika Hod`i}a bio je u braku manje od tri mjeseca. Nakon rasko{ne svadbe o kojoj

se i nogometa{ Rio Ferdinand, biv{i Madonin (Madonna) suprug Gaj Ri~i (Guy Ritchie) te pjeva~ D`astin Timberlejk (Justin Timberlake). Sanela i Rod`er u braku su od 1999. godine, imaju dvoje djece, a njihov razvod sigurno }e biti jedan od najskupljih u Evropi, jer se njihovo bogatstvo procjenjuje na 175 miliona eura.

Brza podjela
Na{a prelijepa manekenka Amra Silajd`i}, iako ve} godinama ne `ivi sa svojim biv{im suprugom Vladimirom Vicentijevi}em, kako doznajemo, tek se prije nekoliko mjeseci zakonski razvela. - Amra je prije ~etiri godine predala zahtjev za razvod. Procedura je, me|utim, trajala dugo zbog ~injenice da se Amra vjen~ala u Francuskoj, ali i da su oboje imali dosta poslovnih obaveza. Amra je sada definitivno slobodna - ka`e nam advokat Omar Mehmedba{i}. Poduga je lista Bosanaca i Hercegovaca koje je ovaj sarajevski advokat zastupao u razvodu. Na

Bra~ni par Eklston: Sve zavr{eno za 58 sekundi

Bekvalac: Dobila stan i BMW

Malov~i} se puta `enio

Apsolutni estradni rekorderi po broju brakova u regionu su Kemal Malov~i} i rahmetli Ha{im Ku~uk Hoki. Malov~i} je ~ak trinaest puta stao pred mati~ara, a Hoki deset puta. Suprotan primjer je [aban [auli}, koji se dva puta o`enio istom suprugom - Gordanom.

13

Nata{a Bekvalac supruga je, navodno, uhvatila u prevari sa medicinskom sestrom Milicom Dra`in. Danilo i Nata{a razveli su se „brzinom svjetlosti“ i dogovorili o podjeli imovine. Stan u Novom Sadu i BMW pripali su Nata{i, a dva stana u Beogradu, kafana „Tako je su|eno“ u Novom Sadu i automobil „mini moris“ biv{em vaterpolisti. K}erka Hana ostaje kod majke, a otac }e je mo}i vi|ati

Anri rekorder kod nogometa{a
Pored odli~nih golova i poteza, francuska zvijezda Tjeri Anri (Thiery Henry) bit }e upam}en i kao nogometa{ koji je do sada isplatio najvi{e novca zbog razvoda. On se od supruge Kler Meri (Claire Merry) razveo u Londonu nakon ~etiri godine braka. Napada~ Barcelone i manekenka imaju dvogodi{nju k}erku Teu, a pretpostavlja se kako }e veliki dio njegovog bogatstva, procijenjenog na 37 miliona eura, pripasti biv{oj supruzi. Anri je sada u vezi s Bosankom Andreom Raja~i}.

se danima pri~alo, desilo se ono {to je malo ko o~ekivao. Lejla je spakovala kofere i oti{la svojim roditeljima. [ok je bio tim ve}i, jer su kratko prije razlaza objavili da o~ekuju prinovu i da su veoma sretni... Osim toga, Memo i Lejla poznaju se godinama i nikome nije jasno {ta se preko no}i desilo. Ni jedno ni drugo ne govore o detaljima u medijima. U svjetskim {ou biz kuloarima pri~a se da su brojne afere razlog za razvod braka Bosanke Sanele Diane D`enkins (Jenkins) i njenog mu`a, bogatog britanskog bankara Rod`era D`enkinsa (Roger). Sanelu su do sada povezivali sa mnogim utjecajnim ljudima iz svijeta sporta, muzike i glume, a na tom spisku na{li su

Raji} platio 100 miliona
Za najskuplji razvod u Hrvatskoj va`i onaj Borne i Luke Raji}a, nekada{njeg „kralja mlijeka“, koji ga je ko{tao ~ak 40 miliona eura. Poznati hrvatski emigrant i poduzetnik u Australiji Toni [anti} (Tony) svojoj supruzi Kristini morao je platiti ~ak 100 miliona australskih dolara. njoj je i mnogo poznatih osoba. - Nedavno sam zavr{io sve dokumente za razvod Mili}a Vuka{inovi}a, koji je sa suprugom Verom bio u braku skoro trideset godina. Ina~e, u BiH je posljednjih godina vi{e razvoda nego svadbi, ali se oko razvoda ne di`e velika pra{ina. Ve}inom se sve brzo zavr{i. Valjda kod nas ima manje bogata{a pa se biv{i supru`nici brzo dogovore o podjeli imovine ka`e Mehmedba{i}, trenutno najbolji advokat za brakorazvodne parnice u Sarajevu.

Ford: U braku bio 21 godinu

Mar{e Marfi (Marcia Murphey) ko{tao je pola imovine, odnosno ~ak 150 miliona dolara, a popularni pjeva~ na to je samo hladno kazao da je „vrijedio svaki cent“. Scenaristica Melisa Matison (Melissa Mathison) nakon 21 godine braka s Harisonom Fordom (Harrison) nije se zadovoljila „otpremninom“ od 85 miliona dolara nego je u brakorazvodni ugovor ugurala klauzulu pre-

ma kojoj joj pripada i dio zarade od svih filmova koje je Ford snimio dok su bili zajedno. Brak Pola Mekartnija (Paul McCartney) i Heder Mils (Heather Mills) zavr{io se golemom sva|om pa dogovor o mirnoj i brzoj rastavi nije postignut. Brakorazvodna parnica zavr{ila se na sudu, gdje je sudija odredio da biv{oj manekenki pripada 49 miliona dolara.

Madona, dama koja najvi{e pla}a
U svijetu slavnih razvodi su skupi i luksuzni, a najvi{e ko{taju bogatijeg partnera. Slavna pjeva~ica Madona (Madonna), kada je rije~ o razvodima, prva je na listi pripadnica ljep{eg spola. Kako bi brzo i elegantno iza{la iz braka, Madona je biv{em suprugu Gaju Ri~iju (Guyu Ritchieu) platila izme|u 76 i 92 miliona dolara.

D. ZEBA

Madona: Brz i elegantan razvod

Pop lista

1 2 3 4 5 8

6 7 9

10

@eljko Joksimovi} „Do|i sutra“ Dino Merlin „Individualizam“ Zdravko ^oli} „Poplava“ Maya Sar, Aleksandra Radovi}, Nina Badri} i Karolina Go~eva „Moj je `ivot moja pjesma“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ „Parni valjak“ „Sanjam“ Berin Buturovi} „Gdje tvoje srce stalo je“ Kaliopi „Ti“ Gibonni „@e|am“ „Crvena jabuka“ „Ukrast }u ti snove“

10

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

REDITELJI Fransoa Lunel snima film na entitetskoj granici

Moja adresa opet je Sarajevo
Osje}am da ta granica ne funkcionira, jer su ljudi uvijek `ivjeli zajedno proveo cijeli rat i upoznao svoju suprugu Vanesu Glo|o
arajevo je nakon vi{e od deset godina ponovo postalo centar svijeta za francuskog reditelja Fransou Lunela (Francois). Pari`anin koji je tokom agresije na BiH dijelio sudbinu s gra|anima u bh. prijestonici, posljednjih nekoliko mjeseci snima svoj novi dokumentarni film pod nazivom „Granica“. Ina~e, Lunel je suprug sarajevske glumice Vanese Glo|o, a svoj boravak u Sarajevu od 1992. do 1996. godine krunisao je snimanjem filmova „Neo~ekivana {etnja“ i „Mirni dani u Sarajevu“. - Za vrijeme rata `ivio sam u Sarajevu i tu sam upoznao Vanesu. Jako sam vezan za ovu zemlju. Tih te{kih devedesetih radio sam filmove s bh. glumcima i tada sam `elio snimati, ali ne o ratu nego o `ivotu u ratu. To su bili moji san i misija i ostao sam dok ih nisam ispunio - govori Lunel, u

Ovdje sam

S

Pop prijedlog Armin Muzaferija „Vulkani“

Teritorijalna, ali prije svega razdvojenost me|u ljudima, njegova je ideja vodilja. - Dejton je, prema mom mi{ljenju, gre{ka. Evropskim liderima „Granicom“ `elim pokazati kako ljudi `ive u istom gradu, a dijeli ih ta vje{ta~ka granica. To je najve}i apsurd. Postoje institucije koje nose dva imena, ljudi pla}aju vodu u Republici Srpskoj, a struju u Federaciji BiH. Osje}am da ta granica ne funkcionira, jer su ljudi uvijek `ivjeli zajedno i bili su povezani, ~ak i u ratu - isti~e Lunel.

Rok i alter lista

Tri lika
Snimanje „Granice“ po~elo je prije devet mjeseci, a tematika }e biti prikazana kroz tri lika. - Izabrao sam jednog penzionera koji je Srbin, vodi kafi} na srpskoj strani Dobrinje i nije nacionalist. Slobodan je u ratu izra|ivao mrtva~ke sanduke na Ilid`i i zapravo je sasvim normalna osoba. Drugi lik je djevoj~ica Lejla, ~ija se {kola nalazi na samoj granici. Tre}i, kojeg poku{avam prona}i, bit }e tu`ilac za ratne zlo~ine, koji je zaposlen ovdje, u BiH - govori Lunel. Postoje sje}anja koja su te{ka i za jedne i za druge, ali ljudi, jednostavno, `ele `ivjeti lijepo i normalno, uvjerio se reditelj. - Ljudi su umorni od nacionalisti~ke propagande. Oni iz Federacije normalno dolaze u Slobodanov kafi}. Sasvim je jasno za{to `elim da ovaj film bude emitiran na brojnim TV stanicama. Za razliku od onih koji se bore za festivale, moj je cilj da „Granicu“ vidi {to ve}i broj ljudi - isti~e reditelj te dodaje da bi snimanje ovog dokumentarca trebalo biti zavr{eno za godinu.

2 3

1 4 5

10

6 7 8 9

„Bombaj {tampa“ „Nedim“ „Dubioza kolektiv“ „Walter“ Edo Maajka „Fotelja“ Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ „Validna Legitimacija“ „Braco“ Darko Rundek „Para ljude vara“ „Darko Rundek Trio“ „Plavi avion“ „Elemental“ „Priroda i dru{tvo“ „Neverne bebe“ „Uzmi boje“ „Van Gogh“ „Kiselina“

Supru`nici se rado sre}u i na setu

(Foto: J. Brutus)

~ijem posljednjem dugometra`nom ostvarenju „\akona je nestala“ glavnu ulogu tuma~i njegova supruga.

Najve}i apsurd
Bosanski zet i ovog puta bavi se `ivotnim pri~ama koje se ni do danas nisu uspjele otrgnuti od ratnih posljedica. Dokumentarac, koji je reditelj smjestio na me|uentitetsku granicu u sarajevskom naselju Dobrinja, pri~a je koja bi svijetu

trebala poslati jasnu poruku - sistem u Bosni i Hercegovini mora se promijeniti, imaginarne granice su apsurdne! - Po`elio sam da vidim kakva je situacija ovdje petnaest godina nakon rata pa sam se sa suprugom i na{om dvojicom sinova ponovo doselio iz Pariza u Sarajevo. @elio sam razotkriti {ta ljude u ovom gradu jo{ razdvaja. Je li to politika ili su ljudi ti koji `ele takav `ivot - poja{njava reditelj.

„Salon Leon“ premijerno na BHT 1
Na BHT 1 u srijedu u 22.10 sati premijerno }e biti prikazan Lunelov dokumentarac „Salon Leon“. - Posmatrao sam za vrijeme snimanja ljude koji su u salon dolazili svake nedjelje, pri~ali su o svakodnevnom `ivotu, komentirali Sarkozijevu politiku. Frizerski saloni postali su kao psihoterapeutske ordinacije za usamljene ljude. @ene tu svakodnevno dolaze ne da bi ure|ivale kosu nego samo da pri~aju. Film pokazuje koliko su ljudi u Evropi usamljeni, vi{e ne u`ivaju u `ivotu, otu|eni su i umiru sami.

Rok i alter prijedlog „Elektri~ni orgazam“ „Nema{ nikom ni{ta da da{„

1 2 3 4 5 8

Folk lista
Halid Be{li} „Tambura{i“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ „Mostar Sevdah Reunion“ i Halid Be{li} „Dvore gradi Komadina Mujo“ [erif Konjevi} „Tragovi sje}anja“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ Osman Had`i} „Dugme s kaputa“ Hanka Paldum „Mojoj majci“

Detalj sa snimanja

A. ISLAMAGI]

Semir Osmanagi} uselio se u novi dom

6 7 9

Biznis u Hjustonu vodit }u iz Bosne
Istra`iva~ i biznismen Semir Osmanagi}, koji je prije {est godina izazvao lavinu kritika iz cijelog svijeta tvrde}i da se u Bosni i Hercegovini nalazi najve}i piramidalni kompleks ikada otkriven, nedavno se iz Hjustona preselio u Sarajevo, gdje se sa suprugom Sabinom uselio u novi stan. Na ovaj korak odlu~io se zbog obaveza koje ga vezuju za Fondaciju „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“ i nastavak otkrivanja viso~kih piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja, Ljubavi i Hrama Zemlje. aktivnosti u vezi s velikim projektom otkopavanja i ~i{}enja piramida - govori Osmanagi} ne `ele}i otkriti o~ekuje li, zaista, prinovu u porodici. Osmanagi} je ve} petnaest godina vlasnik i direktor kompanije „Met Company, Inc.“ sa sjedi{tem u Hjustonu, koja se bavi metalnoprera|iva~kom djelatno{}u za naftnu i gra|evinsku industriju i zapo{ljava vi{e od 120 radnika. - I dalje namjeravam jednom mjese~no odlaziti u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Dakle, i dalje imam radno vrijeme za „Met Company, Inc.“. Osim toga, u Hjustonu `ivi i moj sin iz prvog braka Dario, koji je na ~etvrtoj godini studija hotelskog menad`menta - dodaje biznismen. U ~etvrtak }e u zeni~kom multipleksu „Ekran“ biti prikazan dokumentarni film „Piramida istine“ bh. autora s adresom u Njema~koj Saida Sefe. Ovaj dokumentarac, koji kroz vi{e od stotinu intervjua

Sabina i ja kupili smo stan u blizini porodili{ta, jesmo li to uradili slu~ajno ili namjerno, vrijeme }e pokazati
Osmanagi}: Jednom mjese~no i}i }u u Ameriku
(Foto: S . Jordamovi})

10

Folk prijedlog Nihad Alibegovi} „Blago meni“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete, treba navesti i toplistu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

Naftna industrija
- Sabina i ja zajedno smo ve} ~etiri godine, vjen~ali smo se 2009., a sada smo kupili stan iznad Pionirske doline, u blizini porodili{ta Jezero. Jesmo li to uradili slu~ajno ili namjerno, vrijeme }e pokazati. Va`no je da je moja baza ponovo Sarajevo, odakle mogu mnogo lak{e obavljati sve

govori o butmirskoj kulturi i bosanskim piramidama te strasti, ljubomori i licemjerju, osvojio je prije dvadesetak dana u San Dijegu „California Film Daimond Award“. Jedan od onih koji }e do~ekati ekipu filma je i Semir Osmanagi}.

Nau~na istina
- To je dokumentarc koji je reditelja suo~io s nizom skeptika koji bez ijednog argumenta napadaju ono {to radimo. „Piramida istine“ od velikog je zna~aja za nas koji se bezuvjetno borimo za nau~nu istinu. Veoma nam je bitno da se

prika`e kako za dokazivanje postojanja bosanskih piramida s nau~ne strane imamo vrlo stabilan pristup i da prvi put u arheologiji koristimo multidisciplinarne metode istra`ivanja - govori Osmanagi}. Interesiranje za bosanske piramide u svijetu ne jenjava. Samo u ovom mjesecu Osmanagi} }e odr`ati nekoliko predavanja na evropskim univerzitetima te u~estvovati na ~etiri konferencije o istra`iva~ima koji su promijenili svijet piramida u Njema~koj.
A. ISLAMAGI]

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

11

NIKOLA KARABATI] Ne{to druga~iji profil rukometne zvijezde

RAZOTKRIVANJE
Enis Be{lagi}, glumac

Razo~aran sam koji sam „levat“ u zavo|enju

akon {to je osvojio ~etvrtu zlatnu medalju na posljednja ~etiri velika takmi~enja, jedna od urednica na{eg lista do|e na ideju. „Mogli bismo uraditi ne{to s Nikolom Karabati}em?“ Vidjela ga je na slici i promptno „dekretom“ izrazila `elju. [ta bismo to s njim mogli pri~ati, nije vi{e ni bitno, va`no je to {to dva ~ovjekova bicepsa jedva mogu stati na sliku. U ~emu je, me|utim, problem?

N

zlatne medalje, bicepsi i bijeg od medija
nando Tores (Torres) ili bilo koji drugi, iole nao~it, iole prebogat, kakav god - fudbaler (podvu~eno: fudbaler). Nikoli je, dakle, malo-pomalo, prestalo biti zanimljivo davati intervjue, osim ako nisu o rukometu (a koga ovdje rukomet Prvi put je bilo posebno zanimljivo. Budu}i da trenutno igra za francuski Monpelje, klub iz istoimenog grada, u kojem je odrastao, dobar dio vremena, otkako je upoznao Emira Spahi}a, provodi s kapitenom na{e fudbalske re-

4

Skoro sve svoje snove sam odsanjao Nisam imao nemoralnih ponuda
Na{ harizmati~ni glumac Enis Be{lagi} ve} godinama, pored serija i filmova, uspje{no radi i kao televizijski voditelj. Priprema novi projekt, koji bi se trebao emitirati na Hayat TV-u. Ove sedmice u rubrici „Razotkrivanje“ Enis je otvoreno odgovarao na {kakljiva pitanja.
Koji je Va{ najve}i strah u `ivotu?

Kako ide posao s donjim rubljem „Superston“, od Nikole vi{e nikada ne}emo mo}i saznati

stoji vrijeme za neke svari ili, kako ka`ete, „recept“. Za sve treba zrelosti i iskustva. Jo{ u~im i svakim danom se razo~aram koji sam „levat“ u tome.
Kako odr`avate strast u braku?

- Imam toliko mnogo strahova da mi je toliko stra{no i govoriti o njima. Zato mogu samo re}i, ne daj Bo`e da se ostvare. Kod mene je skoro uvijek prisutan neki latentni strah. ^esto je kostruktivan, a rijetko destruktivan.

- To je te{ko pitanje, ba{ kao {to je i strast u braku. U normalnim vezama ona uvijek postoji, samo {to nakon nekog vremena nije vi{e tamo gdje je bila. Morate je prona}i u nekim drugim vrijednostima. [to bi se reklo, promijenila je strast sjeBe{lagi}: Imam mnogo strahova

Otkud Nikola Francuz
Nikola Karabati} ro|en je u Ni{u 1984. godine od oca Branka i majke Radmile (kako bi to rekao jedan ovda{nji sportski komentator). Otac je, osim {to je bio Hrvat, bio i rukometni golman koji je, brane}i za Naisus, upoznao suprugu svog `ivota. I tako, brane}i, put ih je odveo u Monpelje. Balkanski talent Nikola je imao gdje valjano razvijati. Tokom godina profilirao se u jednog od najboljih rukometa{a u svijetu, sa podjednako dobrim karakteristikama i u odbrani i u napadu, {to je izuzetno rijetko. zanima?). ^ovjek ~ak ne izgleda ni nedodirljivo, naprotiv, djeluje poput samozatajnog dje~aka koji se pona{a kao da je u~inio ne{to {to se ne smije pa se zbog ne~ega izvinjava. Skroman, vedar, nadasve veoma prijatan... ali d`aba. U Bosni i Hercegovini je - da se pozabavimo malo i tom hronologijom boravio u dva navrata. prezentacije. [ta zna~i dobar dio? To je onaj mali vremenski raspon izme|u treninga na kojima se, zbog prirode rukometa, prolijeva mo`da mnogo vi{e znoja i krvi nego u drugim sportovima, u kojima je direktni kontakt betonskim mi{i}ima neminovan. Odatle i bicepsi sa po~etka pri~e. Elem, do{ao on u Sara-

jevo uo~i pretpro{le Nove godine (dakle uo~i prastare 2010). Doveo ga Emir. I tako, stoje oni u {oping-centru. „Karpetovci“ poku{avaju {to{ta pitati francuskog asa, kako ide posao s donjim rubljem „Superston“ koji je pokrenuo, ima li djevojku, nema li...

Veliki gaf
Va{ neostvareni san je...

- Skoro sve svoje snove sam odsanjao. Ono {to sada sanjam, u ovim godinama, vi{e je `elja da ostanem u njima {to du`e.
Koji je najgori gaf koji ste napravili na snimanju?

„Eno Emira“
Novinar „Avaza“, pak, koji je ~ekao ne bi li saznao ho}e li uo~i Evropskog prvenstva u Austriji Dinar (Dinart) biti spreman, kako su Omejeru (Omeyer) kod ku}e i sli~no, „umirao“ je od {ege kada bi pokoja djevojka za~u|eno zastala i rekla: „Gle, eno Emira Spahi}a.“ To je bilo tada. A sada? Kada smo preko Emira poku{ali kontaktirati Nikolu da nam ka`e {to{ta o svemu, dobili smo ovaj odgovor: - Nema ni{ta protiv vas, ali ne}e da pri~a za medije. Jednostavno ne}e. Eto, a misli svako da je njemu lako. Prvo, nije fudbaler, drugo, sva{ta o A. ^ULI] njemu pi{u.

Skroman i vedar
Ne bi bio ni u ~emu da Nikoli u posljednje dvijetri godine nisu prisjela brojna, ~esto jedna te ista pitanja o njegovom privatnom `ivotu i uho|enja od svih ju`noslavenskih „najcrvenijih karpeta“ pogotovo otkako je u prvi plan iza{la njegova, sada ve} pro{la veza s Blankom Vla{i}, vrhunskom sportistkinjom, koja, ba{ kao i Karabati}, nikad nije i nikad ne}e biti popularna kao Edin D`eko ili bar, da ne budemo toliko kriti~ni, Dejvid Bekam (David Beckham), Fer-

- Moje snimanje je, u ve}ini slu~ajeva, jedan „veliki gaf“. Ne u onom smislu da }e neko ispa{tati na snimanju zbog mog neprofesionalizma nego zbog moje zaigranosti i zezancije.

Bluetooth veza
[to mislite o vezama za jednu no}?

- To je meni kao Bluetooth veza. Traje onoliko koliko traje i prijenos podataka, a prestaje kada se udaljite na samo nekoliko metara jedno od drugoga. [to bi rekli, koliko ljubavi, toliko i muzike.
Kao veliki {aljivd`ija, ako biste se vratili u pro{lost, koja je to situacija u kojoj ste bili najozbiljniji?

di{te, ali je ostala u istoj zgradi. Samo druga kancelarija.

Seksi scene
Jeste li ikada imali nemoralnih ponuda `ena?

- Nisam, sve su bile veoma pristojne. Kakav vi ostavite dojam na nekoga, tako }e se i taj neko postaviti prema vama.
Za koliko biste se novca razgolitili za neki `enski ~asopis?

Iako je zapo~eo samostalnu karijeru
Dado Zimi}, koji je od osnivanja ~lan grupe „Sarr e Roma“, nedavno je po~eo i solisti~ku pjeva~ku karijeru. Snimio je najavni singl „Ne krivi me“, a uskoro }e se na tr`i{tu na}i i njegov CD prvjenac. - Razmi{ljao sam o snimanju solo albuma ve} nekoliko godina. Pjesme stoje ve} ~etiri godine tako da mi je bilo dosta ~ekanja boljih vremena. Odlu~io sam da

Zimi} ostao u „Sarr e Romi“

se oku{am u samostalnoj karijeri, ali sam i dalje ~lan „Sarr e Rome“ - ka`e Zimi} te isti~e veliku pomo} lidera grupe Amira Karahasanovi}a.
D. Z. Zimi} i Karahasanovi}

- Mnogo je situacija u kojima sam ozbiljan ne zbog toga {to bih ja tako `elio nego zato {to te `ivot natjera na to. Svi oni koji imaju u sebi imalo odgovornosti, znaju koje su to situacije u kojima nema zezancije. A ima ih, na`alost.
Va{ recept za zavo|enje suprotnog spola?

- Nema te cijene za sada i pri ovoj pameti pa makar to bio i mu{ki ~asopis.
Je li Vam se ikada desilo da ste se uzbudili u bliskom kontaktu s kolegicom za vrijeme snimanja seksi scena?

- Ne postoji recept. Mo`da mogu re}i da po-

- Moram priznati da nisam imao mnogo takvih zadataka na snimanjima. Dobro je, ako ve} ima{ takve scene s nekim, da ti je partner drag, jer }e te mnogo lak{e uraditi takvu scenu. D. ZEBA

12
PUTOVANJA Januar na

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

+35 C
o

u egzoti~nom Tajlandu

Nasmijte se, nije sve
Tajlan|ani prednost daju u`ivanju, opu{tanju, slobodi, {to svakako ima veze i s religijom Puket je jedna od omiljenih destinacija za odmor u Aziji Najbolji period za posjetu je od novembra do aprila
Pi{e: Dejan KUKRI], glavni urednik zabavnog i muzi~kog programa BHT 1
ultura kakvu jo{ niste upoznali, ljudi puni tolerancije koji ne skidaju osmijeh s lica na mjestu gdje se priroda poigravala svojim ljepotama... Tajland! Nakon kratkog boravka u ovoj divnoj zemlji prije dvije godine, morao sam se vratiti. I zato sam svoje ljetovanje u januaru odlu~io provesti u jugoisto~noj Aziji, u Tajlandu, zemlji istinskog hedonizma. zvala Sijam, ve}insko stanovni{tvo ~ine Tai, pripadnici budisti~ke religije, narod koji je prvi koristio bronzu. Lao{ani i Kinezi su u velikom broju, a na sjeveru Tajlanda, u d`unglama, `ive plemena koje je civilizacija zaobi{la. Tokom svoje 800 godina duge historije Tajland, za razliku od ostalih zemalja Jugoisto~ne Azije, nikada nije bio kolonija. Iako poznati po svojoj miroljubivosti, Tajlan|ani su u~estvovali u ratu u Vijetnamu, koji je za posljedicu ostavio veliki pad njihove privrede. Ljudi Tajlanda veliki su majstori kuhinje, nadaleko poznati po ljutim specijalitetima, prete`no od ri`e izmije{ane s raznim povr}em. Hrane se zdravo, piju ~ajeve, koktele od vo}a, a slatkasti durijan va`i za najkvalitetnije vo}e na svijetu. Namirnice nabavljaju prete`no na plove}im pijacama, na kojima mo`ete kupiti i svje` ananas po cijeni od 1 KM.

Khob-Kun-Ka - Hvala lijepa!
„Garlic“ restoran na Pi Piju bilo je moje svakodnevno odredi{te. Neugledni mali lokal sa savr{enom i zaprepa{}uju}e jeftinom hranom. Na panou u restoranu izlo`ene su slike ru{evina koje je cunami ostavio. Mnogi stranci su pomogli da se restoran obnovi i vrati u prija{nje stanje. Uz jelo, dobijete i kratki priru~nik iz tajlandskog jezika pa brzo savladate neke osnovne fraze. KhobKun-Ka - Hvala lijepa!

Snimanje s Di Kapriom
Osim otoka Pi Pi Don, postoji i Pi Pi Lei. Samo da se zna da je „20th Century Fox“ izabrao Pi Pi za lokaciju snimanja filma „The Beach“ s Leonardom di Kapriom (Di Caprio), {to potvr|uje koliko je ovaj otok izuzetan. Treba li da napominjem da je ovo jedno od mjesta iz snova?

K

Viza za dan
U dana{njoj kraljevini, koja se do sredine 20. stolje}a

U`ivati za male pare, to je bio cilj. I nema boljeg mjesta na svijetu za ostvarivanje ove ideje od Tajlanda. Iz svakog ve}eg evropskog grada do Tajlanda se sti`e za 12 sati, kao iz Kopenhagena, odakle sam ja letio preudobnim d`ambo-d`etom „Thai Airwaysa“. Viza se dobije za jedan dan u konzulatu u Zagrebu. Ako putujete tur-

Jesi li ve} jeo?
Da prezalogajimo... Tajlandska hrana vrlo je ukusna, ali ~esto ljuta, puna ~ilipapri~ica. Osim toga, i vrlo je jeftina, a izbor jela je stvarno bogat: mije{ano povr}e sa piletinom, prasetinom, teletinom, razli~ite salate. Mnogo morskih plodova, tjestenina od ri`e. Tajlan|anima je hrana oduvijek bila bitna u `ivotu i zbog toga se me|usobno ne pozdravljaju s onim zdravo, kako si, nego pitanjem: Jesi li ve} jeo? U svijetu je tajlandska kuhinja me|u najcjenjenijima. Po popularnosti je, tvrde neki gurmani, pretekla kinesku kuhinju, i to vjerovatno zbog svoje rafiniranosti i upotrebe raznovrsnih, fino izbalansiranih sastojaka.

isti~ki, viza je besplatna i za dr`avljane Bosne i Hercegovine. Kada u Tajland stigne neko iz Evrope ili Amerike, iznenadi se sasvim druga~ijim pristupom `ivotu. Tajlan|anima pare nisu najva`nije na svijetu, oni prednost daju u`ivanju, opu{tanju, slobodi, {to svakako ima veze i s religijom, onoliko koliko sam ja ~itao o budizmu. Ne vole da ih ograni~avaju materijalne stvari i prosto u`ivaju na otocima na jugu. Posebno tamo. To je bilo i moje odredi{te.

Plove}e pijace

Azurna boja
Pravac Puket, avionom za samo sat iz Bangkoka. Moram spomenuti i potpuno fascinantni novoizgra|eni aerodrom u prijestonici. Zove se Suvarnabhumi, pravo je arhitektonsko i tehnolo{ko ~udo modernog doba, a ime nosi, naravno, po voljenom kralju Bhumibolu, koji }e uskoro proslaviti 84. ro|endan pa je cijela nacija u tom rasplo`enju. Puket je najpoznatije ljetovali{te u Tajlandu. Smje{ten je 900 kilometara od Bangkoka i predstavlja jednu od omiljenih destinacija za odmor u Aziji. Sa svojih 539 kvadratnih kilometara ovo je i najve}i tajlandski otok. Prelijepe pje{~ane pla`e u malim i velikim zaljevima, bogata tropska vegetacija i pe-

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

13

u novcu!

Proputovanje kroz Bangkok

Karnevalska atmosfera
Tri dana je vi{e nego dovoljno da se vide turisti~ke atrakcije glavnog grada Tajlanda

Najbolji period za posjetu je od novembra do aprila. Po dolasku na me|unarodni aerodrom na Puketu, prvo {to osjetite je opori tropski zrak, a za nas koji smo stigli sa - 10, i blagi temperaturni {ok od ~etrdesetak stepeni razlike. Ipak, bio sam sretan kao malo dijete, jer je u Sarajevu bila zima, a ovdje, u Tajlandu, do~ekalo me je 38 stepeni. Nije bilo va`no {to mi je u dva dana izgorjelo ~ak i tjeme, bio sam na moru i o~ekivale su me pustolovine po nevjerovatno lijepim otocima. Dobrodo{li na ljetovanje iz snova u januaru!

Bangkok no}u: Grad koji ostavlja bez daha

Privatne jahte
Puket nije bio moje krajnje odredi{te. Do ~uvenog otoka Pi Pi morao sam se voziti jo{ otprilike dva sata brzim brodom. Na otok Pi Pi Don mogu}e je do}i samo brodom. Postoje redovne linije iz Puketa, Ao Nanga, Krabija, s otoka Lanta i iz drugih mjesta. Mnogi turisti dolaze privatnim jahtama, koje su usidrene u pristani{tu. Pi Pi je posebno mjesto, koje sam prvi put vidio prije dvije godine. Bio sam tamo samo dva dana, u ki{noj sezoni, ali u ovo mjesto se zaljubite na prvi pogled. Tamo nema puteva pa onda nema ni motora ni vozila. Ovo ~ini `ivot mirnijim i mnogo opu{teni-

^uda prirode

jza`i ubrajaju se me|u najljep{e u ~itavoj Aziji. Utisak je jo{ bolji uz azurno-

plavu vodu i prelijepe koralne sprudove Andamanskog mora.

Brojna kineska zajednica
Ve}inu stanovni{tva ~ine etni~ki Tajlan|ani, ~iji je jezik ~lan tajske jezi~ne skupine i koji su uglavnom budisti. Osim njih, u zemlji `ivi i veliki broj Lao{ana, koncentriranih u sjeveroisto~nom dijelu zemlje. Brojna kineska zajednica ima veliki utjecaj u privrednom `ivotu zemlje. Na sjeveru `ive planinski narodi, me|u kojima se isti~u Hmong i Karen.

Na povratku u sarajevsku zimu proveo sam jedan dan u Bangkoku. Klima je najprijatnija od oktobra do aprila tako da je sada pravi trenutak da odete tamo. Monsunske ki{e su pro{le, nema vi{e neprijatne vlage i sada nastupa period vedrog neba i prijatno toplog vremena. Bangkok je haoti~an i ogroman grad u kojem `ivi sedam miliona ljudi i u po~etku mo`e da bude konfuzan. Kroz grad prolazi rijeka ^ao Praja, a jezgro grada sastoji se od pet ~etvrti: Tonburi, Stari Grad, Kineska ^etvrt („Chinatown“), Centar („Downtown“) i Dusit. U Bangkoku }ete lako na}i jeftine hostele za bekpekere, ali i neke od

najboljih svjetskih hotela sa pet zvjezdica. Moja omiljena ulica u Bangkoku zove se Khao San Road. Uve~er je puna turista. Mnogi sjede u ba{tama ili, odre|enije, na stolicama ispred kafi}a. Pokretnih tezgica s hranom, vo}em i raznim drugim stvarima je na desetine. Atmosfera na ulici je skoro karnevalska. Sva{ta se mo`e vidjeti. Morate da pazite na svoje stvari da vam neko ne{to ne ukrade, ali i ne ubaci. Kazne su drakonske za posjedovanje i najmanje koli~ine bilo koje droge. Ima je svuda, na svakom koraku gdje hodaju stranci. Uvijek mi je u glavi bila serija „Bangkok Hilton“ u kojoj

Nikol Kidmen (Nicole Kidman) glumi djevojku kojoj de~ko na aerodromu ubacuje u torbu kesu s drogom te ona zavr{ava u jednom od najozlogla{enijih zatvora na svijetu. Tu spasa nema, nemojte se igrati sa `ivotom! Bez obzira na svu frku i trku, mogu re}i da jako volim Bangkok. U svakom slu~aju, dva-tri dana vi{e su nego dovoljna da se vide turisti~ke atrakcije glavnog grada Tajlanda. Poslije ta tri dana potreban vam je makar jedan da se odmorite. Dvanaest sati u avionu prema Evropi i domi{ljati plan... spavat }u sve vrijeme. Let pun bu~nih Nijemaca pokvario je moje planove. Zabava se nastavila. jim. Ali, ne ~ini ga manje uzbudljivim. Pi Pi jeste jedno od najljep{ih mjesta u Tajlandu i definitivno vrijedi vidjeti ovaj rajski otok makar jednom u `ivotu. Rijetko gdje mo`ete da u`ivate u dobrim `urkama, hotelima, restoranima, kvalitetnim pla`ama i izletima i sve to na jednom mjestu, odnosno otoku.

Oporavak nakon cunamija
Oni koji su bili na otoku Pi Pi Don (Koh Pi Pi) prije cunamija 2004. godine, ka`u da je to bio jedan od najljep{ih otoka na svijetu. Taj fatalni talas je dan poslije katoli~kog Bo`i}a spomenute godine u potpunosti uni{tio sve {to je vrijedilo na otoku. Stradalo je dosta ljudi koji su u tom trenutku doru~kovali ili odlazili na pla`u. Danas je cijeli otok sre|en, tu i tamo se jo{ vide posljedice, ali je ljepota, ipak, sa~uvana. Evropska unija, posebno vlada [vedske i mnoge druge razvijene zemlje, dale su zna~ajna sredstva uz pomo} kojih se otok u dobroj mjeri vratio u stanje od prije cunamija. Danas je sve obnovljeno. Napravljeni su moderan sistem za uzbunjivanje, nova luka, bolnica, hoteli, uli~ice.... Otok Pi Pi Don `ivi normalnim `ivotom.

14
RADOSNA PRVA VIJEST O NEKOM DOGA\AJU VRSTA KRU[KE (mn.)

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

KAMEN KOJI BOJA ZA PLO^ICA LJEPOTICA NA NEPCU SE PRI ZI- LASERSKI DANJU I SL. NA SLICI DAJE VEZIV- [TAMPA] KITA NOM SLOJU (mn.)

OBRED PU[ENJA SAT, UZ PRIMIR^ASOVNIK JE INDIJANACA

VRSTA SOVE

AMERI^KI GLUMAC

REOMIR

NAPRSNIK SVE[TENIKA MEMBRANA

SIROTANI (pu~.)

ZEMLJI[NE MJERE MATERIJE

RASKO[NI STAN STRANO @ENSKO IME STAJA PRISVOJNA ZAMJENICA GRUDNI KO[ RIJETKOST TRGATI CVIJE]E, VO]E I SL. ALIJA ODMILJA, ALJO UZDR@AVANJE BRZAC NA RIJECI ^UNA U RUSIJI LUDOLFOV BROJ OSOBA KOJA DAJE ZNAK ZA PO^ETAK UTRKE BOJA KO@E, PUT GRAD U ANTIKNOJ BEOTIJI FRANCUSKI SLIKAR OGIST SLAVNI AUTOMOBILIST ”SLOVENS. TISKOVNA AGENCIJA” KRATKA OBUKA VOLUMEN NA NEKI NA^IN BILJKA ZA PU[ENJE, DUHAN GUMA NA AUTU I SL. STRU^NJAK U ANALITICI JUTARNJA OBORINA U NEKO VRIJEME NOTA SOLMIZACIJE PODI]I NA NOGE U^ESNIK SINJSKE ALKE ESKIMSKA BLUZA PORAVNAVATI, IZRAVNAVATI SIN PRINCA VALIJANTA RE@ISER ROBERT ELEKTRON PALESTINSKI VO\A JASER DIKENSOV JUNAK TVIST SIDRO, KOTVA ARSENIJE ODMILJA PUBLICIST KER[OVANI KALIJ OMJER BODOVA

GLUMAC NOLTI

ELEKTRON

NEUTRON

DIVOVSKO BIBLIJSKO PLEME

RIMSKI: 150

ONO [TO ISPARI DR@ANJE, POZA PODZEMNO SPREMI[TE ZA KROMP. ^ETA, KONJANI^KI ODRED (tur.) SPRAVA, NAPRAVA PALENTA, KA^AMAK GRAD U BIH ^ISTITI KONJA VR[ITI UKOP, POKOPAVATI K]ERKIN MU@ BILO KAKAV NEUTRON ONI KOJI VR[E ANKETU MJESTO U SRBIJI BILIJARSKI [TAP ITRIJ DOMOVINA ODISEJA

TENISKI STRU^NJAK CIRIJAK

GLUMICA BENING

BISKUP U STAROJ VIJENI

LITAR

348

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

15
STARJE[INA SAMOSTANA LO[, ZAO ^OVJEK BROD SA PARNIM POGONOM TENISER NA SLICI URE\AJ ZA SLANJE I PRIJEM RADIO TALASA POKRETATI MOTOR I SL. TENISERKA MERI

VJEROVJESNIK

TENISER NA SLICI

EGIPATSKO BO@ANSTVO

NADIMAK SAFETA SU[I]A ONAJ KO ORE ZEMLJU PLUGOM

UTVARA, SABLAST

FILMSKA ULOGA

RE[ETO

@UTA BOJA VOLUMEN

TORON

CRTA^ ZAVR[NIH POKRETA

MJERNA JEDINICA NA RA^UNARU OBIM GLUMAC REDFORD MEDITERANSKA ZEMLJA ELEKTRON GLUMICA VEL^ UGLOVI NA FUDBALSKOM TERENU FOLK PJEVA^ GEGAJ PRIZNANJE

@ENSKO IME

ATLETSKI SPORTSKI KLUB

NOVI PAZAR

ISTO^NJA^KA LE@ALJKA

BEZNA\E RASTVARA^I

@I^ANI INSTRUMENTI OBLI^JE, FIGURA NAJMANJI DVOCIFREN BROJ FRANCUSKI RE@ISER RO@E PJEVA^ICA NIMANI UGAO SOBE STADION U BUDIMPE[TI LI^NA ZAMJENICA M.U. STARIJI GLUMAC D@EK RADIJUS MA[INERIJA MNOGOLJUDNA AZIJSKA ZEMLJA

NJEMA^KI FUDBALSKI GOLMAN NAJZDRAVIJE PI]E BILO KADA JEDINICE JA^INE EL. STRUJE DRAMSKI KOMAD UMJETNI MATERIJAL, KORISTI SE ZA IMPLANTANTE @ENSKI POTOMAK JEDNO]ELIJSKA PRA@IVOTINJA E.N. JEDANPUT (pu~.) LITAR IZRASLINA NA GLAVI @IVOTINJA GLUMAC [ARIF RADIJUS GLUMAC KINGSLI

PROVJERA ZNANJA

MIRAZ, PR]IJA

ROBNA KU]A

SEKUNDA

VRSTA JU@NOG VO]A

GLUMAC EJKROJD

ELEKTRON

NAKNADA ZA ^LANSTVO

OTPORNOST NA ZARAZNE VRHUNAC BOLESTI

FABRIKA AZOTNIH GNOJIVA

GLUMAC NOLTI

DVOJINA

RUPA U ZEMLJI

ETAPA PUTA

STARO IME OTOKA VISA

HEMIJSKI ELEMENT

SUPER MODEL KEMPBEL MJESTA GDJE SE [TO NALAZI LJETOPISI, GODI[NJACI

TENISER NA SLICI

GRE[KA, OMA[KA

PRIBOR ZA RAD

PREGRADA OD CIGLI

ITALIJA

KOJOT

TELEVIZIJA

VJE[TI IZVO\A^I

TENISER NA SLICI

BITI SMRZNUT AKTIVA U TRGOVA^. KNJIGAMA INDIJSKI NOV^I] KUPON KOD OBVEZNICA NEUTRON TI[INA, SPOKOJ ARAPSKA ZEMLJA SLAVNA GLUMICA HEJVORT RIJEKA KALAJ TRGOVAC SIROM VRSTA POVR]A METAR STAVLJATI TEKST NA FILM

FRANCUSKI GRAD TRGOVA^KA KNJIGA TONA POKLOPAC PODZEMNE CIJEVI PRISVOJNA ZAMJENICA NAPOLJE ARGENTIN. TENISER GILJERMO MALI KAMION IZJAVA RU@EVI ZA USNE H.T. REOMIR PRIPADNICI NARODA U DACIJI @ENSKO IME

ORGAN ^ULA SLUHA

OTPAD, SME]E GRA\EVINSKI OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE ”Inertial Navigation Unit”

PRAVITI TRASU LJUBLJANA ALT @ITELJ TATARIJE RIJE^NI RIBAR

UPITNA ZAMJENICA PUK, SVJETINA (tur.), RAJA AUTOMOBILSKA UTRKA PORED, KRAJ ^EGA

UPITNA ZAMJENICA

TIGANJ

ITALIJANSKI MITSKI JUNAK

IVAN ODMILJA

KATARINA ODMILJA

SELEN NORVE[KA NEUTRON

GR^KI KO[ARK. KLUB

PRKOS, INAD

RJE[ENJA: str. 1. MU[TULUK, OSKORU[E, R, ANALAV, GOLJE, ARI, APARTMAN, NN, IVI, K, VA[, ARSO, E, TORAKS, BRATI, OT, ALO, ARN, ARAKAN, E, PI, ALKAR, STARTER, TEN, MRAZ, ITONA, FA, N, RENOAR, ENAK, STA, NIKAKO, V, CL, DUVAN, ISPARINA, JER, INAT, ANAGRAMI, str. 2. AMON, PAPE, ORA^, SITO, TN, V, O^AJ, MANDOLINE, ISPIT, LIK, RK, VADIM, S, ZAPE]AK, ANANAS, TI, DEN, LEMON, APARATURA; PIRS, AVET, ROLA, OKER, BAJT, RR, O, OLIVER KAN, DOTA, VODA, VATI, ROG, SILIKON, R, K]I, AMEBA, E, JEDARED, ^LANARINA; IVAN DODIG, MRZNUTI SE, UHO, AVOAR, N, TALON, M, OMAHN, RITA, SIRAR, CIN, TRASIRATI, A, LJ, [TO, TAVA, ITAL, KATA, ARIS; NALAZI[-TA, ANALI, AVR, OTPADAK, T, MOST, VA[I, INU, VILAS, ISKAZ, HT, KO, ANARTI, AVAM, RELI, MIMO, I]AN, N, SE, INAT, str. 3. AMELA ZUKOVI], DP, MAMAC, SIRAR, NAR, IRINA LEVITINA, U, RILE, ALJA, ATEIST, AJIN, BEND, IRMA, MAJORAN, ANSA, RZ, E[A, OVISNO, DITA, DAK, SIKTATI, GRO, UROLIT, OVEROL, S, NJAKA, IOLE, HRAST, APIJE, KAJMAK, KA, NO], PLAC, ENAKIT, IV, RIOS, STANICA, NASUKATI SE, ISAK, [ANEL IMAN, PAKET, ENI LENOKS, IKADA, RAMIREZ, SARA VON, IFET, SAK, LAIK, G, FATER, INUIT, AMO, KL, ETKINS, AZA, OKASNO, NAKON, ZO, NJIVARAK, CURETAK, E, APOLON, PETR, R, VAR, VERIGE, AURE, IRINIT, KERI, BAS, ]M, AZIMUT, VRATA, IBRO, ADITON, AT, ANKARAN, TANKERI,
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika. Vodoravno: - NASUKATI SE - KIS - ADITON - NJAKA - KIVAN - AJIN - NJIVARAK - KNIN - ALJA - NO] - KOR - AMO - OKASNO - LABAVITI - ANKARAN - OVEROL - LAJ - ANSA - OVISNO - LANENO - APIJE - PAKET - LER - APOLON - PETR - LOA - AT - PLAC - MAN - ATEIST - RAMIREZ - MAZA - AURE - RILE - METE - AZA - RIOS - MOZAIK - AZIMUT - RZ - NAIM - BAS - SAK - NARA - BEND - SIKTATI - NERAD - CURETAK - SIRAR - NIKUD - ]M - STANICA - NIMET - DAK - TANKERI - NOTE - DITA - UROLIT - NSS - DP - VAR - OKAST - ENAKIT - VERIGE - OKRESATI - E[A - VRATA - ORE - ETKINS - ZO - ORI - FATER - ORKANI - GRO Uspravno: - PIRAT - HRAST - ACA - PRUT - IBRO - AK - RATAR - IFET - AKAI - RETROVIZOR - IKADA - ANETA - RNK - INUIT - ARMIN - ROSI - IOLE - AVARI - RU - IRINIT - BK - SAP - IRMA - DA - SARTR - ISAK - DANAVEJ - SKICA - IV - EDO - SS - KA - ELITE - STOLAC - KAJMAK - EPIK - TA - KERI - GETIT - TANGO - KL - IGLA - TOALETI - LAIK - INES - TRUBA - MAJORAN - IRHANA - UNAC - MAMAC - IRITIS - USELJENIK - NAKON - IVON - VATA - NAR - KAVKAZ - ZAOSTATAK

16

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

41

Ta~no Neta~no
kao konceptua1.Japanska filozofijaere nijeodpotpulni izraz japanske kulture ranog {estoga stolje}a nove u nosti autohtona? Voterfordsko je 2.Voterfordu? staklokojaprecizno izrezbarena staklarija se proizvodi u

REVOLUCIONARNO Iznena|uju}i rezultati istra`ivanja

Mogu}e produ`iti `ivotni vijek za pet godina
Lijek protiv osteoporoze, pokazalo se, starijim i slabim osobama mo`e produ`iti `ivot
Sprije~iti gubitak ko{tane mase

3.Epigram je kratka pjesma?
1. TA^NO

Istra`iva~i su, neo~ekivano, otkrili potencijalni klju~ za produ`enje `ivota. Lijek protiv osteoporoze, pokazalo se, starijim i slabim osobama mo`e produ`iti `ivot za pet godina, rekli su nau~nici. Objavljena studija pokazala je pozitivan utjecaj lijekova kod osoba jednake dobi koje nisu imale osteoporozu. Lijekovi protiv osteoporoze spre~avaju gubitak mase kostiju usporavaju}i brzinu kojom se kosti same obnavljaju, a taj proces je kod osoba s osteoporozom ubrzan. - Kada ljudi ostare gube kosti, a po{to se to dogodi otrovni metali se vra}aju u tijelo i mogu negativno djelovati na zdravlje. Prevencijom gubitka kostiju, bisfosfonati u lijeku spre~avaju pu{tanje toksi~nih metala - zaklju~ili su istra`iva~i. Hrana bogata mastima, solju i {e}erom svakako je i prijatnija nepcu pa je logi~no da se te{ko oduprijeti `elji za konzumiranjem iste. Ali, i na hemijskom nivou u organizmu ona stvara svojevrsnu ovisnost. Rafinirana hrana koja izaziva inzulinski {ok i djeluje na ubrzano pohranjivanje masnih }elija u na{e tijelo, zasigurno }e organizam ostaviti zakinut na vitalnim nutrijentima te nas kroz kratko vrijeme, uslijed naglog podizanja i pada koncentracije {e}era u krvi, ponovno u~initi gladnima. Dovoljno je samo nekoliko dana izdr`ati bez okusa bijelog {e}era i bra{na ve} tada organizam polako prestaje `udjeti i mi bismo bili spremni za novo poglavlje u kuhinji zasnovano na integralnim `itaricama i zasla|iva~ima kao {to je med.

Kulinarski kutak

Potrebno je: 600 g krem-sira, 100 ml maslaca, 100 g ~ajnog peciva, 200 g {e}era, 300 ml kiselog vrhnja, 80 ml slatkog vrhnja, 1 aroma vanilije, 5 jaja. Na~in pripreme: Rastopiti maslac i skloniti s vatre. ^ajno pecivo izmrviti, dodati maslacu, zatim dodati ka{i~icu {e}era pa sve zajedno izmije{ati, premjestiti u papirom za pe~enje oblo`en kalup za kola~e i poravnati tucaju}i ravnim dnom ~a{e. Staviti u rernu zagrijanu na 150 stepeni i pe}i 10 minuta. Za to vrijeme u zdjelu staviti kiselo vrhnje, kremasti sir, {e}er i dobro izmije{ati ru~nim mikserom na srednjoj brzini. U posebnu zdjelu uliti slatko vrhnje, dodati aromu vanilije, dva cijela jajeta i tri `umanjka. Dobivenu smjesu postepeno dodavati u smjesu sa sirom, stalno mije{aju}i mikserom dok ne dobijete jednoli~nu kremastu smjesu. Temperaturu rerne smanjiti na 125 stepeni te iz nje izvaditi kalup sa izmrvljenim ~ajnim pecivom. Pripremljenu smjesu od sira uliti u kalup s ~ajnim pecivom. Kalup staviti u rernu, u ne{to ve}u posudu u koju }ete sipati vru}u vodu do pola visine.

Torta od sira

1 2 3
4 5

Japanska filozofija, kao konceptualni izraz japanske kulture od ranog {estog stolje}a nove ere, nije u potpunosti autohtona budu}i da su mislioci iz Japana od davnina vje{to asimilirali i kombinirali filozofske kategorije iz drugih sistema kako bi razvili i usavr{ili svoj vlastiti sistem. Dvije glavne {kole japanske misli razvile su se na temeljima budizma, odnosno konfu~ijanstva. Poslije Mei|ijeve obnove 1868. godine i zapadna filozofija prodire u Japan (na slici Tokio). U po~etku su japanskim misliocima najzanimljiviji bili britanski i ameri~ki filozofi, da bi u 20. stolje}u prevagu odnijele perjanice njema~ke filozofske misli. Na vode}e japanske mislioce naro~ito su uticali njema~ki idealizam, fenomenologija, ali i egzistencijalizam. Da bi distancirali zapadnja~ku filozofiju, od geografski bli`e i tradiciji imanentnije budisti~ke i kineske misli, Japanci su uveli pojam tetsugaku (u~enje mudrosti).
2. TA^NO

Strani utjecaji na japansku filozofiju

pripremljen kola~ jedan sat u po6 TakosNakon toga ugasitipe}izagrijanoj navrasudi vru}om vodom u rerni 125 stepeni. rernu, otvoriti ta na jednu minutu, zatvoriti rernu i tortu ostaviti da odstoji jo{ jedan sat. Desert zajedno s kalupom izvaditi iz rerne, ostaviti da se ohladi i staviti u fri`ider. Zatim tortu izvaditi iz kalupa, rub ukrasiti izmrvljenim keksima i poslu`iti.

7

ROD GLJIVA

VJE@BALI[TE NA OTVORENOM

ORU@ANI SUKOB NARODA

ITALIJA

PARI[KI MUZEJ

KIKINDA

ISTOVARIVANJE

PAN AMERICAN AIRLINES (skr.)

ATIF ODMILJA

OBREDI

Voterfordsko (Waterford) staklo je precizno izrezbarena staklarija koja se proizvodi u Voterfordu (Irska) od 20-ih godina 18. stolje}a do danas. Karakteristi~na je po debelom staklu u koje su duboko urezani geometrijski oblici i po izvanrednoj ugla~anosti. Ono po ~emu se proizvodi Voterforda posebno izdvajaju su rokoko lusteri, zidne lampe, zdjele i vaze. Po~ev{i od 1770. godine, voterfordski staklari postepeno su napu{tali rokoko stil zbog odmjerenijeg neoklasi~nog stila popularnog u Engleskoj.
3. TA^NO

Voterfordsko staklo izrezbarena staklarija

PROLJETNI MJESEC UZIMATI ZRAK U PLU]A DIO OTPLATE

VAJAR KRASNO

IZUMRLA PTICA, MOAVKA @ENSKI PJEVA^KI GLAS (mn.) DEBLO NIKAL

MUZI^KA MJERA NEUPOTRIJEBLJENO ZLATO MJERICA OD POLA LITRA NOVOST, NOVITET PJEVA^ STJUART LITAR ^AS ONI KOJI OBRA\UJU ZEMLJU PLUGOM

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA TASTER, DITA, EBA, NEBITAN, [D, JAPAN, CD, KOSAC, DAMIR, AMUR, LAMATI, [EHANOVI], J, INICIJATIVA 2427

SVE^ANE PJESME

IME TV VODITELJA NA SLICI PREZIME TV VODITELJA NA SLICI DODATAK ZAKONU

Epigram je kratka pjesma koja se sa`eto i o{tro, ~esto na satiri~an na~in, bavi jednom mi{lju ili doga|ajem, a ~esto se zavr{ava duhovito{}u ili dovitljivim misaonim preokretom. Ovaj termin se po logici uop}avanja upotrebljava uz jezgrovitu, mudru ili duhovitu izreku (~esto paradoksalnu) koja generalizira. U pisce latinskih epigrama spadali su Katul i Marcijal. Ova forma je obnovljena u doba renesanse. Me|u kasnije majstore epigrama ubrajaju se Ben D`onson, Fransoa VI, vojvoda od Ro{fukoa, Volter, Aleksandar Poup, Samjuel Tejlor Koldrid`, Oskar Vajld i D`ord` Bernard [o.

Epigrame su pisali i stari Latini

42 Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 133516 10 Ps Sarajevo, 26. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Maja Peji}, u pravnoj stvari tu`ioca Spanish Market D.O.O. Sarajevo, protiv tu`enog Jovana Rad Doo Br~ko, radi isplate potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

oglasi

OGLAS

Dana 31. 03. 2010. godine tu`ilac Spanish Market D.O.O. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Jovana Rad Doo radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati iznos od 17.787,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to kako slijedi: na iznos od 17.787,82 KM, po~ev od 23. 12. 2008. godine, pa do isplate, na iznos od 502,50 KM, po~ev od 14. 04. 2008. godine, pa do isplate kao i da nadoknadi tro{kove spora, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadra`vati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu strnaku, pozivom na broj predmeta. Sudija Maja Peji}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARJAEVU Broj: 65 0 P 050521 08 P Sarajevo, 29. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja - protivtu`enog DEMIROVI] BAJRO iz Sarajeva, ul. Gornje ^ebed`ije br. 15, kojeg zastupa advokat Kosovac Be}ir iz Sarajeva, protiv tu`enih - protivtu`itelja KULI] SENIJA iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 4, KULI] ALDIJANA iz Sarajeva, ul. Gornje ^ebed`ije br. 15, DEMIROVI] ANIS iz Sarajeva, ul. Gornje ^ebed`ije br. 15, DEMIROVI] MIRZA iz Sarajeva, ul. Gornje ^ebed`ije br. 15, ALIMANOVI] MURADIF iz Sarajeva, ul. Kold`ina br. 1, DEMIROVI] ATIF iz Sarajeva, ul. [efika Dori}a br. 9, FERHATOVI] MULA iz Sarajeva, ul. Gornje ^ebed`ije br. 15, GOGALIJA HASNIJA, GOGALIJA FADIL i GOGALIJA NAHIDA, radi utvr|enja vanknji`nog vlasni{tva po osnovu gradnje, vsp. 10.001 KM, u predmetu broj 65 0 P 050521 08 P dana 29. 12. 2010. godine objavljuje ,

Za ro~i{te za glavnu raspravu KULI] SENIJA, KULI] ALDIJANA, ALIMANOVI] MURADIF, GOGALIJA HASNIJA, GOGALIJA FADIL, GOGALIJA NAHIDA pozivaju se u svojstvu tu`enih - protivtu`itelja na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU u predmetu broj 65 0 P 050521 08 P za dan, PONEDJELJAK, 07. 03. 2011. godine sa po~etkom u 09,00 sati, u sobu broj 319/III. Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406 i 407 ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a}a koji svojim parni~nom radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku - osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanja reda, a mo`e ga udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA, [eta Altijana

POZIV

Dnevni avaz

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Multilok {korpio WV vozilo na mjenja~u, za{tita od kra|e, 150 KM. Tel. 061 200 203. Nisan Terano 87., registrovan, benzin, plin. 4.800. Tel. 066 894 511. Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 062 072 013. Opel kadet, 1.3. benzin, 87. god, reg. 30. 4. 2011. Tel. 061 207 582 Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom, cijena 4.800 KM. Tel. 061 206 689. Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Golf 4 TDI crveno I, god. 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Prodajem gume 205-55-15 kao nove. Tel. 062 970 930. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Mercedes E220 CDI, full oprema, 2004. g., extra stanje, crni, metalic, automatic. Tel. 061 101 410. Prodajem Nissan Murano 10/2007., cijena 40.000 KM, pre{ao 7.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju. Tel. 061 373 530. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Kangu, 2005. g., zatvoreni. T el. 061 958 001. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [koda Felicija, 2001. god., reg. do VIII mj., 3.600 KM. Tel. 061 552 354. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Polo 1.2, I vlasnik, regist. do 7./2011., 5 vrata, crvena boja. Tel. 061 489 556.

Izdavanje
A. Polje B, jednokrevetna soba zainteresovanim iz Federacije, 120 KM. Tel. 062 467 823. Aerodrom. naselje, izdajem pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061 857 012. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani i sobe, preno}i{te 15 i 20 KM, Stari Grad. Tel. 061 245 907. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremlj. sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bjelave, 40 m2, namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061 381 651. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban, namje{ten, internet, kablovska. Tel. 061 183 645. Cazinska, izdajem prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, 3 min. od centralne banke, ku}a sa gara`om i ba{tom, 400 KM+re`ije. Tel. 061 989 357. Centar, dvos. stan izdajem po va{oj `elji. Tel. 061 818 644. Centar, tros. lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, centralno grijanje, 600 KM. Tel. 061 925 649. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem nov lijepo namje{ten stan, sat. TV, kablovska, cent. grijanje. Tel. 061 188 065. Dobrinja, nov lijepo namje{ten stan, sat TV, kablovska, vlastito centr. grijanje. Tel. 061 188 065. Dvoipos. stan izdajem u novogradnji kod OHR-a, namje{ten. Tel. 061 142 704. Dvoipos. stan prazan, Merkator-socijalno, I sp., kirija unaprijed. Tel. 061 256 445. Dvokrev. garsonjera sa pos. ulazom, V. Alfakovac. Tel. 033 533-609. Dvos. konf. stan namje{ten s grijanjem, blizu Pionirske. Tel. 061 606 406. Dvos. namje{ten stan, Bjelave-Mejta{, 500 KM. Tel. 061 142 704. Gara`u na ^. Vili niz kod Velepekare, Paromlsinak. Tel. 061 147 742. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica, moderno opremljen dvos. potpuno opremljen stan, strancima. Tel. 065 462 890. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Triglavska, izdajem sprat ku}e namje{ten, grijanje, sve odvojeno. Tel. 033 526-547, 061 172 269. Ilid`a-Pejton, izdajem pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, papiri uredni, 1/1. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, opremljen, Nove daire, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem dio poslovnog prostora, stomatolo{ke ordinacije, stadion Grbavica. Tel. 061 134 836. Izdajem dvosoban namje{ten stan bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, sve odvojeno, K. Demovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Aneksu, blizu trolejbuske. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Breki, povoljno. Tel. 033 440-902. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem garsonjeru namje{tenu, bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, na du`i rok, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301.

Airbag Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprinter Opel 3-4. Tel. 061 200 203. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg., sivi, al. felge, nove gume, dig. klima, 5 vrata, kupljen u Nipexu Tuzla, extra stanje, mo`e zamjena za skuplje. Tel. 066 364 848. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. T 061 200 203. el. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Caddy SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. ^etiri ~el. felge 13 za Suzuki, Swift, kao nove i mehani~ki dijelovi novi i polovni za Jettu 1.6 TD. Tel. 061 381 909. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Clio 1.2, benzin, hitno i povoljno, 2000. godina. Tel. 062 175 796, 033 664482. Daewoo 1.4 B, automatik, ABS, servo, klima, el. podiza~i stakala, central. brava, registrovan, 3.000 KM. Tel. 061 159 882. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Felge 14, ~eli~ne i felge 15 alumin. trokrake. Tel. 061 911 652. Fiat Uno 75 E, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Fiat-Panda 1.0, 1997. g., teretna dvosjed 2x2, registrovano do 6. mj., povoljno. Tel. 061 184 796. Ford Fiesta, god. 2003., benzin 1.3, ful oprema, klima, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 7.700 KM. Tel. 061 107 285. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., u odli~nom stanju, reg., klima, ABS, CD. Tel. 061 067 748. Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Ford Siera, 1989. god., benzinac, snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., u jako dobrom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 033 537-011. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf TDI 87., crveni, registrovan do 1. 10. 2011., cijena 2.750 KM. Tel. 061 519 750. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Hitno Reno Megan coupe, 2001., benzin, full oprema. Tel. 061 338 433. Hyundai Sante Fe 2.0 CRDI, 4x4, 2001. god., pre{ao 120.000 km, registrovan, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988. godina, sive boje. Tel. 061 500 037.

Kupovina
Kupujem auto na str. tablama registrovano. Tel. 066 894 511. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Za Nisan Terano kupujem lijevi blatobran, brave za vrata i konzolu za rez. to~ak (zadnji). Tel. 066 894 511.

Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. Tel. 033/464614. Izdajem jednosoban stan zaposlenim osobama, privatna ku}a, zaseban ulaz - centar. Tel. 061 487 702. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima, sre|eno, namje{teno. Tel. 061 156 262. Izdajem lijepo namje{tenu garsonjeru, eta`no grijanje (Budakovi}i). T 063 el. 190 878. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem na Otesu opremljen i uhodan frizerski salon. Tel. 062 875 808. Izdajem namje{ten dvosoban stan, c. grijanje, kablovska, svi uslovi. T 062 el. 610 060. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan u centru. Tel. 061 13 44 33. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Dobojska 8, Vraca. Tel. 033 651952. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor od 100 m2, kod Muz. akademije - Katedrala. Tel. 061 101 941. Izdajem pos. prostor, Bolni~ka do br. 64, 33 m2, pogodno za zanatstvo, granap. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 15 m2, 100 EUR-a mjese~no. Tel. 033/214-384. Izdajem poslovni prostor 50 m2, u Malom Bosmalu. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor 90 m2, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan jednosoban stan Saraj polje. Tel. 066 226 314. Izdajem prazan jednosoban stan, Vojni~ko polje. Tel. 066 226 314. Izdajem prazan stan 54 m2, Alipa{ino polje, na du`i period. Tel. 061 390 764. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem u Boljakovom potoku na spratu u privatnoj ku}i, prazan trosoban stan. Tel. 459-817, 062 366 874. Iznajmljujem apartmane: Stari Grad (Papagajka) 20 KM po osobi, studentske le`aje 200 KM po osobi, grijanje i voda ura~unati. Tel. 061 519 750. Iznajmljujem garsonjeru studenticama kod Vlade Federacije, od 1 marta. Tel. 033 205-277. Kod FDS, namje{ten stan studentima, cen. grijanje, kabloska, internet. T el. 033 655-398. Komotno namje{ten stan dvos. (70 m2) centr. grijanje, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Konf. namje{ten stan u centru. Tel. 061 574 003. Ko{evo uz bolnicu, izdajem sobu, centralno, zvati iza 16 h. Tel. 033 217185. Ku}a sa jednim stanom oko 60 m2, blizu Ba{~ar{ije-Mihrivode (plin, struja, voda, telefon) sa balkonom. Tel. 033 542-765. Motel na planini: izdavanje, prodaja, partnerstvo. Tel. 066 894 511.

Namje{ten tros. stan u Hrasnom kod Robota. Tel. 521-816. Namje{tena garsonjera na spratu, pos. ulaz, sprat, Jezero. Tel. 601 617 781. Namje{tena garsonjera studentu ili ozbiljnoj zaposlenoj osobi nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Namje{tena soba grijanje, upotreba kuhinje, kupatila, N. Grad. Tel. 463-977. Objekat iznajmljujem na planini, pogodan za kasino. Tel. 066 894 511. Podhrastovi-centar, jednos. namje{ten stan. Tel. 061 320 242. Pofali}i, izdajem polunamje{ten stan. Tel. 062 138 500. Pos. prostor 30 m2, M. Dvor, ul. V. Peri}a. Tel. 061 205 235. Pos. prostor 80 m2, struja, voda, plin, telefon, mokri ~vor. Tel. 033 235117, 061 265 588. Pos. prostor na [ipu 16 m2. Tel. 061 539 532. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno. Tel. 061 572 742. Preko puta stadiona Ko{evo, izdajem opremljen ugostiteljski objekat, saq ba{tom. Tel. 062 424 290. Preno}i{te kao i dnevni boravak, 10 KM, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 313 469. Soba 100 KM, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 313 469. Sobe studenticama u centru. T 061 el. 574 003. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz. Tel. 061 866 409. Sprat ku}e ozbiljnoj porodici, Ahatovi}i, blizu autobuske st., 150 KM i 90 m2. Tel. 061 753 253. Stan namje{ten 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV telefon. Tel. 033 657, 697, 061 507 240. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, kablovska TV, internet. Tel. 061 378 867. Studentu izdajem jednokrevetnu sobu sa cen. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Stup, novogradnja, izdaje se pos. prostor. Tel. 061 484 394. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vojni~ko polje, izdajem stan 50 m2. Tel. 061 554 140. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem dvoiposoban stan na Breki, sa gara`om i podrumom, 85 m2 povr{ine, ulica Safeta Pa{ali}a 44, cijena 215.000 KM. Zvati od 10 - 20 sati. Tel. 061 140 055. 1573-1tt Prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja, I kat, c.g. Tel. 061 375 787. 1501-1Nd` Adema Bu~a, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Bistrik-Kamenica prodajem ku}u, nova. Tel. 061 177 711. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Su{i}a. T el. 033 544-398, 061 132 416. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan od 70 m2, de lux, M. ^. ^ati}a stan 74 m2. Tel. 061 177 711. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane 83 m2+gara`a. Tel. 061 177 711.

Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. Ciglane, 94 m2 ~etverosoban stan, prvi sprat, dobar pogled, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 5, trosoban stan, lo|a + balkon, ustakljeno (70-15 m2), 123.000 KM. Tel. 033 456-506. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa gara`om 13 m2, renoviran, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1. T 062 346 780. el. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoiposoban stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, prodajem stan 54 m2, 2 balkona. Tel. 065 350 217, 00381 64 344 9118. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 70 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 065 462 264. Dvos. 60 m2, I sp., Dobrinja 5, sun~ana strana, zapad, cijena po dogovoru i vi|enju. Tel. 065 511 209. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa ga, ra`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Grbavica 55 m2, stan Ciglane 83 m2+gara`a, Hrasno 36 m2. T 061 019 236. el. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i, prodajem ku}u 9,5x8 m, P+S+P dvije gara`e, oku}nica 618 , m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Had`iidrizova 113 m2, stan 83 m2+gara`a na Ko{. Brdu. Tel. 061 177 711. I. Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ilid`a stan 83 m2 i 56 m2. Tel. 061 177 711. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065877 065. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Kod OHR-a, useljiv stan 62 m2, nov, extra opremljen, sa tavanom 34 m2 - cijena 160.000 KM. Tel. 062 270 704. Ku}a i zemlji{te 300 m2, u ul. M. Ljubu{aka. Tel. 061 177 711. Ku}a i zemlji{te 320 m2, u ul. Porodice Foht u odli~nom stanju. Tel. 061 177 711. Ku}a u Neumu 200 m2, st. prostora sa oku}nicom, vl. 1/1. T 063 909 777. el. Ku}u i dva dun. zemlje u Rakovici u blizini d`amije, novogradnja, 55.000 EUR-a. Tel. 062 008 231. M. Dvor 57 m2, [vrakino 38 m2, stan „Jadranka“ 70 m2. T 061 019 236. el. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Novi stanovi na Stupu od 57 m2. Tel. 061 177 711. Otes, jednos. ure|en, useljiv stan, 42 m2, eta`no grijanje, v. prizemlje. T 061 el. 926 069. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, 20. sprat, prodajem. Tel. 062 422 290. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom 50 m2, ul. Azize [a}irbegovi} 12/14, blindirana vrata, dva balkona, 3 lifta, pogled na panoramu Sarajevaisto~na strana, fiksno 95.000 KM. Tel. 033 649-629.

44

Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Tar~in, ku}a 8x9 m na sprat, i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. U Vogo{}i prodajem poslovni prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Ul. Alekse [anti}a, stan 100 m2, stan Had`iidrizova 113 m2, stan u ul. D. Ozme 66 m2. Tel. 601 177 711. Useljiva dvojna ku}a 240 m2, 1/1 + plac kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje za sli~no. Tel. 061 301 772. Vi{njik 31 m2, Otoka stan 51 m2, Ilid`a stan 56 m2. Tel. 061 019 236. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlji{te od 2000 m2, Hrasno b., sa urbanisti~kom dozvolom. Tel. 061 177 711. Prodajem garniture stilskog namje{taja, u izvanredno dobrom stanju - uvoz iz Italije. Garniture se sastoje od: dnevni boravak (trosjed, dvije fotelje i dva klub stola), trpezarija (sto i {est stolica) i vitrina. Tel. 063 936 801. 1574-1tt U prodaji su drva iscijepana i ugalj u vre}ama sa dostavom. Drva i ugalj (Kreka) 6 KM. Ugalj Banovi}i (orah i kocka) 10 KM. Dostava brza i ta~na. Tel. 063 011 084. 1433-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771. Rakija-{ljiva mad`arica, Grada~ac. Tel. 035/816-359, 062 200 897. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Mediven njema~ke ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Sony plej stej{n 2, ugra|en ~ip + d`ojstik 10 igrica. Tel. 061 259 655. Proljetni kostim, jakna i suknja drap, vel. 42-44, 30 KM. Tel. 210-736. Mehani~ku, }irili~nu pisa}u ma{inu Underwood, cijena 400 KM. Tel. 061 566 482. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, b. pod, povoljno. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Garniture stilskog namje{taja u dobrom stanju, uvoz iz Italije. T 063 936 801. el. Veliki Fructalov fri`ider za ugostiteljstvo + zidna tenda 4,50x2,50 m. Cijena 1.150 KM. Tel. 061 519 750. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i novu norve{ku pe} Jotul 300 KM. Tel. 062 474 657. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Prodajem nov slu{ni aparat. T 061 el. 808 070. Ka{mir vuneni tepih 2,5 sa 3 m, jeftino 150 KM. Tel. 062 620 060. Drvene police nove, povoljno. Tel. 062 111 849. Piramidalnu vitrinu, pogodnu za butik, apoteku, povoljno. Tel. 062 111 849. Komodu dvoje vrata, {est ladica, cijena po dogovoru, Sarajevo. T 061 250 el. 763. Mlade kanarince bijeli, `uti, {areni. Tel. 061 709 658. Prodajem plin. kuhalo (profes.) sa 3 gorionika 1,5 m. Tel. 061 906 930. Toster, fritezu, ro{tilj, pe} za pitu i kola~e. Tel. 061 906 936. Vitrinu za torte vertikalnu rotacionu. Tel. 061 906 936. Krevet dje~iji veliki sa ogradicom i du{ek, fix. 100 KM. Tel. 061 837 114. Ve{ ma{inu starija tipa, radi, fix. 100 KM. Tel. 061 837 114. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 930 el. Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi, 100% original, izuzetno povoljno. Tel. 033 452 018 „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1450-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1281-1nd` Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Pe} za pizze, velika. T 061 138 561. el. Polovne drvene prozore raznih dim. Tel. 033 693-550. Auto stolicu od 0-13 kg sa atestom i dje~iji krevetac, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Ulje na prirodnoj bazi spoj bosansko-azijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, za doner, plin i labu za sladoled. Tel. 061 311 784. Dva gusana radijatora, jedan ve}i jedan manji i pe} na struju. Tel. 463-977. Elektro aparat za zavarivanje skoro nov, njema~ki. Tel. 061 233 517. Rasprodaja zaliha stolica, fotelja i stolova od pru}a, cijene vi{e nego povoljne. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Korpe, kreveti}e za bebe, ve{ korpe, razne stalke i opletene boce. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Povoljno, stolice za ljuljanje, korpe i kaveze za ma~ke, pse, tacne i klofere. Tel. 061 200 894, 033/525-966. Pe} za eta`. grijanje Specijal Tam [tadler 40.000 KW, nova sa bojlerom 180 l, kombinovano. Tel. 062 941 798. Skoro novu plin. pe} „Maju“ prodajem, za dimnjak. T 061 740 293, 033 el. 440-727. Prodajem kistove mahagoni furnir 200x15 cm, 15 kom. Tel. 655-201. Polovne drvene prozore i vrata raznih dim. Tel. 655-201. Poja~alo SX za el. gitaru 15 W, povoljno. Tel. 061 256 445. ]ilim tabriz 3,5x2,5, vuneni }ilim 3x2, dva zidna sata sa termom parom. Tel. 062 368 165. Umjetne trave 150 m2, du`. vlakna 2x24 mm. Tel. 061 928 673. @enski dugi ko`ni crni mantil, nov, jeftino. Tel. 062 844 933. Lampa drvo, mesing, 100 cm, 1894. god., 3.000 KM. Tel. 066 894 511. [piglu ukrasnu za butik, pos. prostore, luks. stan 600 KM. Tel. 066 894 511. Vipsogal krema protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822. Mu{ku ko`nu {ofersku jaknu, nova. Tel. 062 844 933. Slike, skulpture, lampa, prodajem. Tel. 066 894 511. Kafe aparat Fagma 2, mlin i bilijar 6. Tel. 066 894 511. Rashladni ormari, vitrine - kasa Oliveti, vage, police trgova~ke. Tel. 061 958 001. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 061 958 001. Drva, dobra mjera i kvalitet, povoljno. Tel. 061 546 074. Elektro aparat za varenje od 150 A. Hitno. Tel. 061 233 517. Drvene stala`e (police) za trgovinu, biljnu apoteku i sl., povoljno. Tel. 062 111 849. Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner plin. Tel. 061 311 784. „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 1275-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Izrada zubnih proteza od nakvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Stomatolo{ke usluge pru`amo povoljno i brzo, preko puta Televizije. Tel. 061 147 712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje }ivca, diskus patiju, diskus herniju, glavobolje. Tel. 033 227-182, 061 172 516. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arski radovi, kamen, mozaik, povoljno uz garanciju. T 061 565 el. 961. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748.

Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, cenralno grijanje, 1. sprat. Tel. 063 209 378. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te, 35.900 EURa. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, 63.000 KM. Tel. 062 814 470. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u P+P+S+P i poslovni prostor 65 m2, 2 gara`e, vl. 1/1, Vogo{}a, Skend. Kulenovi}a 40. Tel. 062 488 918. Prodajem ku}u sa oku}nicom, uredna dokumentacija. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgradnja. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novi stan od 70 m2, u centru Ilid`e, cijena po dogovoru. T 033 el. 473-796. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac Travnik, Kalibunar, 850 m2, objekat IIXIO ne dovr{en uz cestu. Tel. 061 748 785. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno, hitno, ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Prodajem stan 37 m2 + 4 m2 terasa, Hrasno, ul. D`amijska, 81.000 KM. Tel. 061 906 566. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. T 062 920 191. el. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem stan na Breki 84 m2, sre|en, 200.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem trosoban stan sa dva balkona, IV sprat, 66 m2, Grbavica - Zagreba~ka, cijena povoljna. Tel. 033/481399. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Stan 120 m2, u. Skenderija, centar. Tel. 066 783 856. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan u Hrasnom 36 m2, stan Ilid`a 56 m2. Tel. 061 177 711. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608.

Potra`nja
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Bra~ni par sa djecom tra`i ku}u, stan, na ~uvanje uz pla}anje re`ija, itd., na Dobrinji. Tel. 033 469-695. Garsonjeru kupujem u Sarajevu od 25-35.000 KM, hitno. Tel. 066 528 894. Hitno kupujem stan do 40 m2, Skender.-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Hitno potreban stan ili ku}a za strani bra~ni par. Tel. 061 142 704. Kupujem manji stan ili garsonjeru. Tel. 062 972 512. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Stan kupujem od 35-45 m2 na D. Ozme, Alipa{ino ili Ko{evo ulica. Tel. 066 392 347. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

Zamjena
Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Hotel na planini i ran~ na Sokocu mijenjam za more ili inostranstvo. Tel. 066 894 511. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Zamjena-prodaja, Sarajevo, stan 52 m2 mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „SUHA KO BARUT“! Bukova i grabova od 40 do 60. Kreka drveni 80. Kameni Banovi}i 150. Briketi 180. Sva roba mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1153-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA PENZIONERIMA“! Prodaja bukovih i grabovih drva. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1318-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! DOO „Gori Vatra“ nudi drva i ugalj za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Za ostale posebna ponuda. Tel. 061 173 949. 1540-1tt „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd`

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1353-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt

Dnevni avaz
Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Kombijem ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. T el. 062 423 123. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adesu. Tel. 062 006 352. Matematiku i fiziku instruira dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve moler.-farb. radove, brzo, kvalitetno i ~isto. T 061 206 345. el. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Prevozim putnike, selidbe, teret i ostalo, kombijem i autobusom. Tel. 061 268 155. Kombi prevoz i selidbe. T 066 533 el. 339, 061 890 067. Molerske usluge, kre~enje stanova 1-sobni 120 KM, 2-sobni 220 KM, 3sobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelenderi i dr. Tel. 061 688 711. Profesionalno kercher ~i{}enje }ilima, tepiha, itisona, namje{taja, autounutra{njost. Tel. 062 737 728. Majstor-monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. 8 ozbiljnih za rad sa hranom i dodacima prehrani. Mjes. isplata u dolarima. ZE-DO, SA. Pon.-pet. od 10-15 h prijave. Tel. 062 288 691. Ozbiljna `ena ~isti poslovne prostore, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Bioenergi~arka vr{i masa`u, pravi strunu, `enama, djeci, dolazi ku}i. Tel. 065 025 521. Penzioner ili radnik koji bi radio kao doma}in na zemlji u Ahatovi}ima. Tel. 033 222-528. Frizerskom salonu potreban `enski frizer. Tel. 061 235 262. Friz. salonu potrebna u~enica redovna ili vanredna (dajemo u~eni~ku platu). Tel. 061 244 181, Sarajevo. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, vozila sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Radim sve PVC i al. stolariju, popravke i ugradnju. Tel. 061 501 799. Vizit kartice-plastificirane extra kvaliteta 100 kom-20 KM. T 061 700 863. el. Zubni tehni~ar, 10 god. radnog iskustva u fixnoj protetici (pokrivena). Tel. 062 450 882. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Radim hidroizolaciju kvalitetno i povoljno. Tel. 062 392 571. Kombi prevoz raznih stvari do 1 tone, brzo i jeftino. Tel. 061 183 368. Potrebni distributeri iz cijele BiH za prodaju kozmetike, bespl. u~lanjenje, zarada 30 posto+kreditiranje+pokloni. Tel. 061 622 304. Stolar, popravka prozora, vrata, kuhinja, plakara, zam. baglama. Tel. 062 482 631. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, antivirusi. Tel. 061 700 863. Vizit kartice - plastificirane 100 kom. = 20 KM. Tel. 061 700 863. Zubni tehni~ar, 10 god. radnog iskustva u fixnoj protetici - kerami~ar (pokrivena sam). Tel. 062 450 882. ^uvam djecu u svom stanu, Alipa{ino B-faza, mo`e i na sat (pokrivena). Tel. 062 465 316. Ozbiljna `ena radila bi kod porodice u ku}i, sedmi~no, mjese~no. Tel. 062 422 290. Mlada, ozbiljna `ena sa radnim iskustvom u administraciji, tra`i posao. Tel. 062 421 153.

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

45

Ponuda-potra`nja
Potreban mehani~ar za rad u autoservisu, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 1550-1Nd` NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. T el. 061 237 641. Tra`im posao SSS, trgovac, voza~, KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Novootvorenom restoranu na Dolac Malti, potrebna 2 konobara ili konobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061 247 166. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 30 KM. Isplata svaku no}. Tel. 061 246 143. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Ozbiljna `ena ~istila bi stanove, poslovne prostore, molim ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem gra|.-zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Kompletna obuka {ivenja autopresvlaka, prva i druga ugradnja, uz naknadu. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Masa`a medicinska, sportska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 066 977 976, 061 712 710. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.

Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare kablove i stare i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice, vrlo povoljno. T el. 061 268 892. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem deviznu {tednju Jugobanka i Privredna banka, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am do 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem zna~ke ORA Udarnik 1950-1957 i 1967. Tel. 061 169 221. Po{t markice Deutsches Bundest Berlin kupujem. Tel. 061 169 221. Kupujem po{t. markice Deutsches Reich. Tel. 061 169 221. Kupujem markice sarajevske Olimpijade dr`ava Danska, C. Afrika, Koreja, Gabon, Mongolija. Tel. 061 169 221. Kupujem markice saraj. Olimpijade dr`ava Bolivija, Butan, Gvineja, \ibuti, ]ad. Tel. 601 169 221. Zna~ku kupujem svjetskog prvenstva u nogometu USA 1994. Tel. 061 169 221. Zna~ke svjetskog prvenstva u nogometu Japan 2002. kupujem. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke svjetskog prvenstva u nogometu, Ju`na Afrika 2010. Tel. 061 169 221. Kupujem prve zna~ke nogometnih klubova biv{e Jugoslavije. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke ORA auto put 1951, 1957, 1964, 1968. T 061 169 221. el. Zna~ke kupujem ORA Stupari-Kladanj. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke ORA pruge Doboj-B. Luka. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke ORA pruge [amac-Sarajevo, tunel Vranduk. Tel. 061 169 221. Komision MM-prima na lager ugostiteljsku opremu radi dalje prodaje. Tel. 065 903 989. Kupujem met. konstrukciju za halu 10x20 ili tra`im ortaka. Tel. 066 894 511. Kupujem polovne radijatore. Tel. 066 894 511. Sve vrste dionica sa sarajev. berze i prodajem certifikate za otkup stana ili firme u Federaciji BiH. Tel. 061 188 488.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

46 Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET - UPRAVNI ODBOR -

oglasi

Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10“), ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ~lana 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na ~etrdesetsedmoj sjednici odr`anoj dana 26. 01. 2011. godine, donosi: o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I. Odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika za nau~ne oblasti - nastavne predmete II. 1. Izbor nastavnika za nastavni predmet „Patolo{ka fiziologija“, u sva zvanja 1 izvr{ilac 2. Izbor nastavnika za nastavni predmet „Farmaceutska hemija“ u sva zvanja 1 izvr{ilac 3. Izbor saradnika za nastavni predmet „Toksikolo{ka hemija“ u zvanje vi{i asistent 1 izvr{ilac 4. Izbor saradnika za nastavni predmet „Klini~ka biohemija I i II“ u zvanje vi{i asistent 1 izvr{ilac 5. Izbor saradnika za nastavne predmete „Farmaceutska statistika“ i „Farmaceutska informatika“ u zvanje asistenta 1 izvr{ilac III. a) Uslovi za izbor nastavnika pod ta~kom 1. Kandidati treba da imaju doktorat iz oblasti medicinskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. b) Uslovi za izbor nastavnika pod ta~kom 2. Kandidati treba da imaju doktorat iz oblasti farmaceutskih nauka, i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. c) Uslovi za izbor saradnika pod ta~kom 3. i 4. Kandidati treba da imaju magisterij iz nau~ne oblasti za koju se bira, poznavanje jednog svjetskog jezika, pokazana sklonost za nastavni i nau~no-istra`iva~ki rad i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. d) Uslovi za izbor saradnika pod ta~kom 5. Kandidat treba da ima visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje 8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne oblasti za koju se bira, poznavanje jednog svjetskog jezika i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kandidat se bira na puno radno vrijeme. UNIVERZITET U SARAJEVU MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO raspisuje Kandidati pod ta~kom 1. i 2. treba da dostave: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma o originalu ili ovjerena kopija kod nadle`nog organa u ste~enom nau~nom stepenu doktora medicinskih nauka - za ta~ku 1., doktora farmaceutskih nauka - za ta~ku 2., nau~ne i stru~ne radove, objavljene knjige i drugo propisano Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Kandidati pod ta~kom 3. i 4. treba da dostave: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma u originalu ili ovjerena kopija kod nadle`nog organa o ste~enom nau~nom stepenu magistra nauka, nau~ne i stru~ne radove i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika. Kandidat pod ta~kom 5. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, prepis ocjena, diploma u originalu ili ovjerena kopija kod nadle`nog organa o zavr{enom Fakultetu, uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i druga dokumetnacija propisana Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili li~no u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

ODLUKU

za izbor u akademska zvanja 1. Nastavnik u zvanje vanrednog profesora (izbor u vi{e zvanje) Nau~na oblast „Motori i vozila“ 2 izvr{ioca Pored op}ih uslova kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta i Pravilima Ma{inskog fakulteta Sarajevo. Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti kompletnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u akademsko zvanje i oblast / predmete za koje se prijavljuju. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prjiave sa dokumentacijom kandidati mogu predati li~no na protokol Ma{inskog fakulteta Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 9, Sarajevo ili putem po{te. Prijave kandidata koje ne ispunjavaju uslove za izbor, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prilo`ena dokumentacija po konkursu ne}e se vra}ati prijavljenim kandidatima.

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko neretvanska `upanija/kanton OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 I 031794 10 I ^apljina, 25. 01. 2011. godine Op}inski sud u ^apljini u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokreditna fondacji LOK Sarajevo ul. Skenderija br. 13 koju zastupa direktor Nusret ^au{evi} protiv izvr{enika Ar{inovi} Jesenka, JMBG 1310961155005, Humska d/4 Stolac, radi isplate duga, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a, objavljuje Nala`e se ovr{enici da u roku od 3 (tri) dana po prijemu Rje{enja izmiri potra`ivanje tra`ioca ovrhe u iznosu od 5.103,24 KM, na `iro ra~un tra`itelja ovrhe broj 1610200004900053 kod Raiffeisen Bank Mostar. Ukoliko ovr{enica ne postupi po nalogu suda dozvoljava se namirenje tra`itelja ovrhe. - zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ovr{enice koja se nalaze na adresi Jasenka Ar{inovi} JMBG 1310961155005, Humska d/4 Stolac Odre|uju se tro{kovi postupka u iznosu od 90 KM Ovim putem se ovr{enici Jasenki Ar{inovi}, Humska d/4 Stolac, dostavlja Rje{enje o ovrsi. Obavje{tava se ovr{enica da se dostava Rje{enja o ovrsi smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Sudac Emilija Zrni}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 119148 09 P Sarajevo, 28. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Glavna filijala Sarajevo, Ulica D`id`ikovac broj 1, koju zastupa punomo}nica Suada Halilagi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enika: 1. Mustafe Kozi} iz Sarajeva, ulica Vi{egradska kapija broj 1, 2. Jusufa Karamustafi} iz Sarajeva, ulica Rudolfa Ruda Tomi}a broj 28, i 3. Ahmeta Kova~evi} iz Sarajeva, Ulica Osijek - Osik do 232, radi duga, v.s. 3.608,48 KM, objavljuje: Poziva se drugo tu`enik Jusuf Karamustafi} na ro~i{te zakazano po prijedlogu za povrat u prija{nje stanje, koje }e se kod ovog suda odr`ati dana Srijeda, 11. 05. 2011. godine u 13,00 sati, soba broj 313/III. SUDAC Nada Papo, s.r.

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET UPRAVNI ODBOR SARAJEVO Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na osnovu ~lana 186. Pravila Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu na ~etrdesetsedmoj sjednici odr`anoj 26. 01. 2011. godine donio

OGLAS

O PONI[TENJU DIJELA KONKURSA raspisanog 27. 03. 2010. godine u Dnevnom Avazu, koji se odnosi na: „izbor nastavnika u sva zvanja na nastavnom predmetu „Patalo{ka fiziologija“ - 1 izvr{ilac na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

ODLUKU

POZIV

oglasi
BOSNA I HECEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 042351 10 Ps Zenica, 13. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Direkcija Zenica ul. Maserikova broj 46. Zenica, protiv tu`enog D@ASKO PROM DOO ZENICA ul. Gora`danska broj 96, Zenica, radi isplate duga v.s. 5.436,60 KM, dana 13. 12. 2010. godine

Dnevni avaz

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 030894 05 Mal Zenica, 06. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „ERONET“ pokretne komunikacije DOO MOSTAR, protiv tu`enog Koli} Samir iz Zenice, ul. Milivoja ^ekade br. 1, radi naplate duga, v.s. 114,07 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Tu`enom KOLI] SAMIR dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 15. 03. 2005. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge mobilne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 114,07 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a, pa do ispalte za svaki od ra~una i to: - na iznos od 28,09 KM po~ev od 17. 07. 2004. godine, pa do isplate, - na iznos od 60,89 KM po~ev od 17. 08. 2004. godine, pa do isplate, - na iznos od 25,09 KM po~ev od 17. 09. 2004. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. SUDIJA: Amra Hed`i} - Had`i}

OBJAVLJUJE
Tu`enom D@ASKO PROM DOO ZENICA ul. Gora`danska broj 96. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 12. 10. 2010.god. kojom tu`ilac potra`uje na ime duga za pru`ene telefonske usluge nov~ani iznos od 5.436,60 KM sa zakonskim zateznim kamatama: na iznos od 86,40 KM po~ev od 08. 10. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 1.530,85 KM po~ev od 08. 11. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 3.321,10 KM po~ev od 08. 12. 2009. god. pa do isplate, na iznos od 166,75 KM po~ev od 08. 01. 2010. god., pa do isplate, na iznos od 166,75 KM po~ev od 08. 02. 2010. god. pa do isplate, na iznos od 166,75 KM po~ev od 08. 03. 2010. god. pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima: faktura broj 0909, 1009, 1109, 1209, 0110, 0210, analiti~ke kartice. Rok za podno{enje odgovora na tu`bu je 30 dana od dana dostave. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja. SUDIJA: Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 028300 09 Mal Zenica, 23. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Edvin Koki}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske ad Banja Luka, Mladena Stojanovi}a 8., Banja Luka protiv tu`ene Hamzi} Aide iz Zenice, Bulevar Kulina Bana 28D, radi isplate duga, vs. 531,50 KM, dana 23. 12. 2010. godine objavljuje slijede}i - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 38,67 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 28,45 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom Avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvesti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 028300 09 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 006175 10 Mal Velika Kladu{a, 05. 01. 2011. godine

OGLAS

Tu`itelj. JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira bb, 88000 MOSTAR Tu`eni. DIDOVI] FATA, ul. Skendera Kulenovi}a bb, Velika Kladu{a Radi: Isplata duga vsp. 2.242,82 KM

OGLAS
Tu`enoj Hamzi} Aidi iz Zenice, Bulevar Kulina Bana 28D, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 16. 11. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`ene isplatu iznosa od 531,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 200,00 KM po~ev od 27. 10. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 12,38 KM po~ev od 15. 11. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate,

Tu`enoj se nala`e da tu`itelju plati dug u iznosu od 2.242,82 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospje}a obaveze, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 154,42 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 988,80 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 927,49 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 08. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 09. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 10. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 31,71 KM po~ev od 16. 11. 2009. godine pa do dana isplate kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Ovim putem se tu`enoj Didovi} Fati, ul. Skendera Kulenovi}a bb, Velika Kladu{a, dostavlja tu`ba na odgovor, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbom ~l. 70 i 71 Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u skladu odredbe ~l. 182 Zakona o parni~nom postupku. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (~lan 348 stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Stru~ni saradnik Aliba{i} Ismet Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Mals-09 000 798 Tuzla, 09. 12. 2010. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP-a). TU@ENOM: „EDI-INVEST“ D.O.O. Srebrenik, dostavlja se: nskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 14,59 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 24,13 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 32,56 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 32,76 KM po~ev od 16. 03. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 04. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 348,96 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329. ZPP-a. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

TU@BENI ZAHTJEV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 039004 07 Mal Mostar, 16. 12. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u ul. Kneza Branimira bb. Mostar, zastupan po zz., protiv tu`ene Jadranka Musi} ul. Brune Bu{i}a br. 6. Mostar, radi isplate duga, vsp. 345,69 KM, van ro~i{ta dana 15. 09. 2010. god. donio je slede}u:

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`ana je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 345,69 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 107,62 KM po~ev od 17. 08. 2001. godine pa do isplate na iznos od 237,96 KM po~ev od 17. 09. 2001. godine pa do isplate na iznos od 0,11 KM po~ev od 17. 11. 2001. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,50 KM, sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Milan Risti} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, ul. Kneza Branimira bb, protiv tu`enog „EDI-INVEST“ D.O.O. sa sjedi{tem u Srebreniku, ul. 211. Oslobodila~ke brigade bb, radi duga, v.s. 499,08 KM, van ro~i{ta dana 09. 12. 2010. godine, donio je sljede}u

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 499,80 KM sa zako-

48 Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

49

SJE]ANJE

DENIS MRNJAVAC
(6. velja~e 2008. - 6. velja~e 2011.)

Tri godine je pro{lo otkako je surovo otjeran u smrt uvijek mirni i nasmije{eni dje~ak, koji je to najmanje zaslu`io. @ele}i da on bude posljednja nevina `rtva okrutnosti vremena u kome `ivimo, sje}amo ga se s tugom i ljubavlju. U~enici i djelatnici Katoli~kog {kolskog centra u Sarajevu
N

TU@NO SJE]ANJE

prof. dr. med. sci.

MINA BA[I] (ro|. CURO)

MIDHAT PRCI]
februar 1985 - februar 2011. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoja djeca Alisa i Alden sa porodicama
1465-1tt

Draga majko, neno, Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. U na{a srca se uselila praznina i vje~ita tuga, a suze ne prestaju da teku i da peku. Dok `ivimo s ponosom i po{tovanjem ~uvati }emo uspomenu na tvoj dragi lik i tvoju dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari svu d`ennetsku ljepotu i najljep{e d`ennetske ba{~e, jer ti to majko zaslu`uje{. I na ovom svijetu si bila D`enntska du{a. Vole te tvoji Crn~evi}i: zet Hamdija, k}erka Sabaheta i unuk Muhamed
1463-1nd`

(1934 - 2010.)

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Danas 6. 2. 2011. navr{va se pola godine kako nije sa nama na{ voljeni

ZIJAD COKOJA
iz Konjica Ponosna sam {to si bio dio mog `ivota. Tu`na {to sam te izgubila. Mnogo mi nedostaje tvoja ljubav, pa`nja, dobrota i plemenitost koje su te krasile. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja Senada
PTT

JUSO (D@ANAN) AD@EM
1923 - 2006.

ZLATIJA (ADEM) AD@EM
1923 - 1969.
1678-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{i: sin Suljo sa porodicom i k}erke Memka i Ifeta sa porodicama
POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci

Na{oj dragoj majki

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se 8 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

[AHIJA MEKI], ro|. RAHMAN
Uspomene su jo{ `ive, ali bole istom snagom kao i prvog dana. Ponosni smo {to si bila dio na{eg `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Suprug Ragib sa djecom i njihovim porodicama
15491-nd`

KASEMI OMERHOD@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj sin D`evad sa suprugom Nasihom, djecom Amirom, 1406-1nd` Samirom i Aidom, te unucima TU@NO SJE]ANJE

KASEMI OMERHOD@I]
Posljednji selam, sa `eljom da joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Unuk Alen sa suprugom Lejlom i djecom Sarom i Tarikom
1406-1nd`

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SJE]ANJE

INDIJANA KARI]
Pro|e godina a ljubav i sje}anja ostaju sa nama. Tvoji: Mimica, Elma i Vejsil
1725-1tt

HASAN (MUSTAFE) NIK[I]
5. 2. 1994 - 6. 2. 2011.

6. 2. 1998 - 6. 2. 2011.
Porodica
1702-1tt 1546-1nd`

RADE RAKI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga i sinovi s porodicama

50

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

[estog februara 2011. godine navr{ava se ~etrnaest tu`nih godina otkako nas je napustio na{ biv{i generalni direktor

Na{oj Dragoj

JUSUF BURD@OVI] SUADA KURTOVI], ro|. BA[I]
iz Gacka Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet a njenoj porodici sabur. Vehbija, Mejra, Mirsada sa djecom i njihovim porodicama
1724-1tt

Nenadoknadiv je gubitak izgubiti rukovodioca i prijatelja kakav je bio na{ Jusuf, ali sa velikim po{tovanjem i ponosom prisje}amo se svega dobrog {to je u~inio za na{ kolektiv i Dr`avu u cjelini. Osta}e u trajnoj uspomeni kod svih nas koji smo ga poznavali. CENTROTRANS EUROLINES
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret

SUADA KURTOVI], ro|. BA[I]
iz Gacka Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet a njenoj porodici sabur. Njeni Azema, Sajda, Mira i Amra sa porodicama
1723-1tt

NED@AD MUNIKOZA
1961 - 2010.
Po dobru te pamtimo s ljubavlju spominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Belkisa, bra}a Senad i Mersad sa porodicama
PTT

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se dvanaest godina od kada je preselila na ahiret na{a najdra`a

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg mu`a, oca, dede i punca

Dana 6. 2. 2011. godine navr{avaju se 4 godine otkako je na ahiret preselio

SABINA KAJMAKOVI], ro|. [UKALO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas, 6. 2. 2011. u d`amiji Ferhadija, sa po~etkom u 13,00 sati. Tvoji Armin, Din, Ada i Diana
1542-1nd`

ZEHRA (SULEJMANA) [O[E, ro|. KEMURA
Sve ove godine nisu umanjile tugu i ogromnu prazninu koju si ostavila. Volimo Te. Nedostaje{ nam, beskrajno. Sinovi, snahe i unu~ad
1713-1tt

MUSTAFA (ALIJA) HAD@AJLI]
Plemeniti ljudi kratko `ive ali se vje~no vole i pamte. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji supruga Fatima, sin Fikret, k}erka Zila, zet Esad, unu~ad Amina, Alem, Amela i Amel
1513-1nd`

EMIN VLAHOVLJAK
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i rastanak s tobom. Vrijeme koje prolazi tu`no je, a ljubav prema tebi vje~na je. Tvoja supruga, k}er i sin
1523-1nd`

[estog februara 2011. godine navr{ava se 11 tu`nih godina od smrti na{e voljene mame i bake

SJE]ANJE

na na{eg dragog

MILIJANE (MIKOSAV) KNE@EVI], ro|. SIMONOVI]
1932 - 2000.
Godine brzo prolaze, ali vrijeme ne bri{e tragove bola i praznine koji su ostali za tobom. Tvoji najmiliji: k}erka Gaga i unuk Pe|a
1659-1tt

FUADA (ABDURAHMANA) @UNI]A
6. 2. 1990 - 6. 2. 2011.
S po{tovanjem i ljubavlju, supruga Alija, k}i Leila i sin Sead - Braco iz Tuzle

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e majke, svekrve i nane
147-1tz

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi sin i otac

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 17 godina odkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, punac, svekar i dedo

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

had`i MURAT (RAGIB) HOD@I]
Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da se opi{e neizmjerna tuga, praznina koja je nastala tvojim odlaskom. Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e a to je sje}anje na tebe, tvoj vedri lik, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Ponosni smo i zahvalni Allahu d`.{. {to si bio dio na{ih `ivota. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Nejra, k}erka Sabira, sinovi Senad i Samir, zet Muhamed, snahe Amra i Saida, unu~ad D`eraldina, Edin, Arijana i Lejla 1734-1tt

KIMETA CIBRA
1916 - 2001.
U znak sje}anja na njenu plemenitost, ljubav i pa`nju, koju nam je pru`ila u `ivotu. Tvoji: sinovi [efik i Ra{id, snahe Suada, Emina, unu~ad i praunu~ad
1296-1nd`

HAMDE (HASANA) KEVRI]
Tvojom preranom smr}u ostala je velika praznina u na{em `ivotu. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: amid`a [aban Kevri}, strina Fatima, amid`i~na Moamera sa porodicom i amid`i} Mirza
1732-1tt

MIRZET (HASANA) KLA^AR
S tugom i ljubavlju tvoji: majka Mera i otac Hasan, k}i Amna sa majkom Amelom Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati ulica Ivana 1545-1nd` Cankara 23.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE na mamu na djeda na baku na tetku POSLJEDNJI SELAM

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

51

na{oj dragoj k}erki, sestri i tetki

na tatu

HAFA PUTICA, ro|. BEGANOVI]
1966 - 2011.

MARKO PUTICA
1986 - 2011.

AN\A PUTICA, ro|. VUKELJA
1986 - 2011.

DRAGINJA MANDI], ro|. PUTICA
2010 - 2011.

SUADA KURTOVI]
Draga na{a Sutka, od smrti te nismo mogli sa~uvati ali te zaboravu ne damo. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji neutje{ni: majka Sabira, otac [u}rija, brat [emsudin - Minjo, sestre Bisera i Rabija sa porodicama
171-1mo

DU[AN PUTICA
2005 - 2011.

Va{i Sanja, Erdal, Armin i Na|a
1694-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na

na{oj dragoj brati~noj

na{oj dragoj sestri i tetki

SUADA KURTOVI] HA[A ^ENGI]
6. 2. 2010 - 6. 2. 2011.
Zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i plemenitost. Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na rastanak sa Tobom. Neka Ti Milostivi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Enver i Anita, porodica Agi} i Ajdinovi}
1740-1tt

SUADA KURTOVI]
Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje tetke Zarfija i Zlata s porodicom
171-1mo

Tvoje veliko srce i plemeniti lik su osobine koje su te krasile. S ljubavlju }emo te pamtiti, spominjati i u svom srcu nositi dok mi `ivimo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Bisera i Aner
171-1mo

TU@NO SJE]ANJE na dragu

Dana 6. 2. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage mame, bake i ta{te

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se godina dana kada je preselila na ahiret moja draga majka

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri i tetki

SUADA KURTOVI] ALIJA TOPORAN, ro|. PAJO LENU MAJMUNOVI], ro|. RADAN
6. 2. 2008 - 6. 2. 2011.
Ne postoji zaborav, ostaje samo tuga, bol, praznina i vje~no sje}anje na tebe. Vje~no o`alo{}eni: majka Koviljka, sestre Slavica, Jelica i Zorica sa porodicama
1667-1tt

LENE MAJMUNOVI], ro|. RADAN
Ostavila si tragove koji se ne bri{u i uspomene koje ne blijede. Ne postoji utjeha i zaborav samo tuga i ponos {to smo te imali. Tvoji najmiliji: k}erke Sanja i Tanja, zetovi Nenad i @arko, unu~ad Filip, Uro{, Milo{ i Kristina 1666-1tt Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se punih deset godina od smrti na{e drage

Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i pa`nju koju si mi pru`ila. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Na|a
168-1mo

A sada ostaje samo ti{ina, jer ne mo`emo prona}i prave rije~i kojim bi opisali svu bol i tugu koju osje}amo. Zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav kojom si nas neizmjerno obasipala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Rabija, Ena i Ado
171-1mo

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana na{em dragom bratu i daid`i

RA[ID (HAMID) MR[O
Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da se opi{e praznina i tuga koja je nastala tvojim odlaskom. Ponosni i zahvalni Allahu d`.{. {to si bio dio na{eg `ivota. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.

RAMIZ (HASAN) HOTA
6. 2. 2010 - 6. 2. 2011.
Dragi babo, ka`u vrijeme lije~i rane, al to nije tako, jer rana koja je nastala tvojim preranim odlaskom je vje~no neizlje~iva i trajno urezana u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Mina i k}erka Dina

BAHRA (HASAN) HOTA
16. 1. 2010 - 16. 1. 2011.
Draga Bahro nek ti Allah d`.{. podri lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.
1675-1tt

KASIM BAJRAKTAREVI]

SABIHE (HARBA[) MURTI]
iz Bosanske Krupe U `ivotu si nam bila veliki oslonac, najve}i prijatelj i kao takva zauvijek }e{ ostati u srcima svojih najmilijih. Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali ho}emo od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: majka Emina, brat Nermin, sestre Merina i Nermina, sinovi Adis i Me{a, snahe Jasminka i Arnela, zet Hilmo, brati}i Emina, Haris i [efik PTT

Tvoji: sinovi Ramiz, Ahmed, unuk Kerim, snahe Sajma i Elvira
1729-1tt

Dana 7. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena majka

POSLJEDNJI SELAM

EL - FATIHA Tevhid }e se prou~iti u ul. Cicin Han 4 u 13 sati. Porodica Imamovi}
1733-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{u majku

RA[ID (HAMID) MR[O

HA[A ^ENGI]
Pamtimo te po dobroti, s ponosom te spominjemo a u srcima vje~no ~uvamo. Uspomene na Tebe ostaju vje~no u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji sinovi: Nermin i Elvir, snahe Vesna i Samka, unuci Ines, Edin, Amina, Haris
1740-1tt

6. 2. 2010 - 6. 2. 2011.

Had`i FATIMA (HAM[O) BAJRAMOVI]
Draga majko, sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Uvijek }emo te se rado sje}ati i voljeti. Tvoja djeca: sin Remzija, k}erke Razija, Sevda, [evala sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti dana 7. 2. u 13.00 h u ku}i `alosti Adema Bu}e 247.
1742-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Po dobrom }u te pamtiti i plemenito u srcu ~uvati. Tvoja snaha Elvira
1730-1tt

52

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako nas je napustio na{ dragi

SJE]ANJE

NA NA[EG RADNOG KOLEGU

MIROSLAV ROKO ANTONI]
6. 2. 1980 - 2011.

NED@AD (HAMDO) MUNIKOZA
@ivot nestaje u trenu, ali zauvijek ostaju uspomene i sje}anja na tebe. Te{ko je `ivjeti i gledati poznata lica a ne vidjeti tebe. Malo je mjesta na ovom papiru za sve lijepe rije~i o tebi TATA.
1690-1tt

HAMDO (HASANA) KEVRI]
6. 2. 2010 - 6. 2. 2011.
Navr{ava se godina dana kako nisi sa nama. Vrijeme prolazi, ostaju sje}anja i uspomene. Pamtit }emo te i uvijek ~uvati uspomenu na tebe. Tvoje kolege sa Hidroelektrane Grabovica
PTT PTT

S ljubavlju, k}erka i sestra

Tvoji najmiliji: Nermana, [ejla, Sojka i Nera

Dana 6. 2. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kako je preselio na ahiret na{

Dana 6. februara 2011. godine navr{ava se 28 godina od smrti na{eg dragog

Dana 6. 2. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je preselila na{a draga

RABIJA (KADRIJE) HAD@IFEJZOVI] MUHAMED (MEHMEDA) HUSKI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog ALLAHA da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Farzila, sinovi Safet i Almir, snaha Belkisa i unuka Sajna
PTT

MEHMEDA ]IBERA

Tvoje veliko srce i plemeniti lik su osobine koje su te krasile. S po{tovanjem i ljubavlju }emo pamtiti i spominjati i u na{im srcima nositi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestre Rafija, D`emila sa porodicama i brat Sabahudin
1710-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica ]iber

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 6. 2. 2011. u 12.30 h u ulici Te{anjska 1/4.

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se jedna godina od kada nije na{ dragi BABO, svekar i deda

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 dana kako nas je napustio na{ dragi amid`a i brat

na na{eg

SULJO VRANA
iz Gora`da Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo, i u srcima vje~no ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Midhat, Selima, Mehmed i Adnan
1716-1tt

FIKRET HOD@I]
(1948 - 2010.)

SULJO VRANA
iz Gora`da Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena i sje}anja. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji, Nijaz, Rajka, Lejla i Dinka
1716-1tt

„Trebalo bi more tinte da se napi{e sve {to te ~inilo na{im suncem.“ Draga du{a na{a... Nedostaje{ nam svakog trena! Vole te tvoji: brat Zikret, snaha Fika, brati~na Belma i zet Dino Hasanovi} sa djecom Eminom i Harunom, Aida i k}erka Nahla O.
1718-1tt

Danas se navr{avaju 52 tu`na dana kako je na ahiret preselila na{a

Danas se navr{avaju 52 tu`na dana kako je na ahiret preselila na{a majka i nena

Danas se navr{avaju 52 tu`na dana kako je na ahiret preselila na{a majka, nena i punica

MINA BA[I], ro|. CURO
Na{a najmilija, s ljubavlju i po{tovanjem `ivi{ u na{im mislima i `ivotima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 6. 2. 2011. u 13.00 sati u ku}i `alosti Brije{}e brdo br. 31. O`alo{}eni: suprug Velija, sin Mensad, snaha Gjulera i 1726-1tt unuka Amina

MINA BA[I], ro|. CURO
Draga majko, s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja: k}erka Hidajeta i unuka Hilda Borovina
1726-1tt

MINA BA[I], ro|. CURO
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj dragi lik i dobrotu koju si nam poklanjala. Tvoji: k}erka Munevera - Sadeta, zet [emso, unuka Nerma i unuk Nermin
1726-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom babi, dedi i puncu

Dana 6. februara 2011. navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra

SJE]ANJE

na na{e drage

RA[ID (HAMID) MR[O
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na Tebe. Bol nije u suzama... Bol nije u rije~ima... Bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet. K}erka Ramiza, zet Mujo, unuk Anel i unuka Minela
1731-1tt

AHMED ALAGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica Alagi}
1722-1tt

FATMA BEGOVI] EMIR BEGOVI]
Samo je vrijeme prolazno, a tuga i praznina su vje~ni. Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Aziza i Osman Begovi} sa djecom EL - FATIHA
46-1ze

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (PINJO) ^IZMI]
preselio na ahiret u srijedu, 26. januara 2011. godine u Njema~koj, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. februara 2011. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Behara, sinovi Fikret, Kasim, Muhamed, [a}ir i Emrah, k}erke Suvada, Majda, [a}ira, Amela i Aj{a, snaha i zetovi, unu~ad i praunu~ad, bra}a Muhamed, Odisej, Abdurahman i Safet, sestre Munevera i Fazila, snahe i zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, punica Fatima, {ure Arif, [a}ir, Pinjo i Alija sa porodicama, te porodice ^izmi}, Hamidovi}, Hrusti}, Sejdi}, Zahirovi}, Osmanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ulici Rivijera bb - Ilid`a.

MEHO (IBRA) SALMAN
preselio na ahiret 5. 2. 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 7. 2. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju u selu Bahovo kod Gora`da. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Ilova~i u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Hana, sinovi Hamed i Sead, k}eri Sadina i Edina, snahe Rabija, Mejra, Rina i Bedrija, unuci Edin, Adis, Sanel, Anel i Deni, unuke Adisa, Aida, Hanadi, Hena, Sajra i Nejra, porodice Salman, Mr{o, Kulovi}, ]orovi}, Marevac, [kamo, Arnaut, Pljevljak, Tur~alo, Mujezin, Mutap~i}, Adilovi}, Bukalo, Kutlovac, Bali}, Musli}, Zec, Turku{i}, Bjelonja, [imunovi}, Prlja~a, Ba{i}, Pilav, Daut, te ostala 73-1go mnogobrojna rodbina i prijatelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANKA NUMANOVI], ro|. HADROVI]
preselila na ahiret u subotu, 5. februara 2011. godine, u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 6. februara 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije u Olovu, a ukop }e se obaviti u 15.00 sati na mezarju Jasen Olovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sanija, Sabina i Jasmina, zetovi, unu~ad, brat Hasan sa porodicom, sestre Fata, Di{a, Ai{a i Hajra sa porodicama, djever Mujo sa porodicom, zaova Hata sa porodicom, jetrva Behija sa porodicom, te porodice Numanovi}, Hadrovi}, Beridan, Kari}, Boli}, Kahri}, Koulin, Selimovi}, Had`iabdi}, ]orovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Jasen bb - Olovo

Dana 6. 2. 2011. godine navr{ava se 6 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

had`i HANKA HALVAD@IJA, ro|. [EMI]
S ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti i tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima tvoj lik i spominjati tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. S neizmjernom tugom, ljubavi i ponosom. Tvoji: had`i Habib, Zaim, Amra, Haris i Tarik
1561-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

za na{u najdra`u i nepre`aljenu majku

dragom babu

na{em tetku

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

FATU KADI]
6. 2. 1986 - 6. 2. 2011.
Neka ti je rahmet veliki i lahka zemlja. El Fatiha - Amin Tvoji najmiliji
1525-1nd`

MEHO SALMAN

MEHO SALMAN

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sadina
74-1go

Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: Izet, Nusret Nuno, Fikret i Sadet Mr{o
75-1go

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

POKOPNO DRU[TVO

NARUD@BENICA
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

54

Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 075624 09 Mals Sarajevo, 25. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „MAS MEDIA“ d.o.o. Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva br. 15/II, koga zastupaju punomo}nici Edina Jahi} i Tanja ^orluka advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog, „MEGA TRON“ d.o.o. Sarajevo, ulica Josipa Slavenskog br. 11., Ilid`a, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 720,20 KM, van ro~i{ta donio je dana 25. 01. 2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH), objavljuje: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 037250 07 P Mostar, 29. 12. 2010. godine

Dnevni avaz

nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

55

knadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.“ Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija [emsa Jogunovi}

OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi}, u parni~nom postupku tu`itelja JP „Elektroprivreda HZHB“ Mostar, ul. M. Budaka bar 106 A, Mostar, protiv tu`enog Marinko Mati}, ul. Gornja Jasenica bb, Mostar, radi isplate, vsp. 6.232,27 KM, dana 29. 12. 2010. godine Dostava tu`be tu`enom - Marinko Mati}, ul. Gornja Jasenica bb, Mostar, Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 08. 1998. godine do 01. 02. 2004. godine, iznos od 6.232,27 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nado-

PRESUDU
- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 720,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 08. 2007. godine, pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 334,86 KM sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Amra Pinjo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 028138 10 Mal Konjic, 07. 01. 2011. godine Op}inski sud Konjic i to stru~ni suradnik Irma ^agalj, u pravnoj stvari tu`itelja JP „HT“ d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enog Nermin Zeljkovi}, iz Konjica, ul. M. Tita br. 68, radi naplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 1.674,95 KM Objavljuje slijede}i

Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HT“, do.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika Zeljkovi} Nermin da plati dug u iznosu od 1.674,95 KM, na ime priklju~ka broj mobitela: 38763282048, sa zakonskom zateznom kamatom, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka. Tu`itelj predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). STRU^NI SARADNIK Irma ^agalj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 004683 08 Mal Zenica, 14. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova broj 46, protiv tu`enog Karali} Erkama, iz Zenice, ul. Ilirski put 30., radi duga, v.s. 334,30 KM, van ro~i{ta dana 14. 12. 2010. godine, donio je

OGLAS
Poziva se tu`eni Zeljkovi} Nermin da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu u kojoj je Dostava tu`be: tu`enom Zeljkovi} Nermin iz Konjica, ul. M. Tita br. 68 U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja JP „HT“ d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enog Zeljkovi} Nermina, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp. 1.674,95 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 334,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: na iznos od 3,00 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 74,20 KM po~ev od 25. 01. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 42,20 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 26,15 KM po~ev od 25. 03. 2008. go-

dine pa do isplate, na iznos od 41,10 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 14,80 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 14,80 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 14,80 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 15,50 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 15,50 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 72,25 Km po~ev od 25. 10. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 114,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Tu`eni se obavje{tava da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnom avazu. SUDIJA: D`enana Brkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 004658 03 Mals (stari broj: Mals-359/03) Zenica, 10. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „KONTAKT“ DOO ZENICA, ul. Ko~eva br. 30, zastupano po punomo}niku Spahi} Seanu, advokatu iz Zenice, protiv tu`enog „BIRRA-PRIM“ DOO ZENICA, ul. Bilmi{}e br. 103, radi duga, v.s. 590,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 059474 09 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU,l sudac Divna Bo{njak, u pravnoj stvari tu`itelja SPARKASSE BANK D.D. Sarajevo, Filijala Mostar kao pravni sljednik ABS Banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, ul. Zmaja od Bosne 7, SARAJEVO, koga zastupa zak.zast., protiv tu`enika „BAER“ DOO MOSTAR, Ul. Stjepana Radi}a 27 zastupan po zak. zast. i tu`eni „INFO CLUB“ DOO [iroki Brijeg ul. K. A. Stepnica bb, zastupan po zak. zast. radi isplate: v.s.p. 32.226,40 KM, van raspravno dana 13. 01. 2011. godine donio je:

za pripremno ro~i{te Dostavlja se POZIV za pripremno ro~i{te, tu`enom „BIRRA-PRIM“ DOO ZENICA, ul. Bilmi{}e br. 103, za dan 08. 02. 2011. godine u 11,00 sati, sudnica broj 53/IV i putem oglasne table suda. U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrijebiti kao dokaz. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno pozvani tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84 ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Amra Hed`i}-Had`i}

POZIV

PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`ni su tu`eni „BAER“ DOO Mostar i „INFO CLUB“ DOO [iroki Brijeg, na ime duga po osnovu kredita,solidarno isplatiti tu`itelju SPARKASSE BANK D.D. Sarajevo, Filijala Mostar kao pravni sljednik ABS Banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, iznos od 32.266,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 05. 2009. godine pa do kona~ne isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 755,00 KM sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog u povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a SUDAC Divna Bo{njak Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

56

Nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj. 43 0 Ps 033311 10 Ps Zenica, 21. 12. 2010. godine

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908201 05 Mal Mostar, 27. 12. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar protiv tu`enog Krulj Tihomir 16/III, iz Mostara, radi duga u iznosu od 159,93 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostalvlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lanka 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora.2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH), 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Javno preduze}e za upravljanje i odr`avanje sportskih objekata doo Zenica, protiv tu`enog CB „CONSULTING COMPANY“ doo Zenica, radi isplata potra`ivanja v.s. 13.667,55 KM

OBJAVLJUJE
Tu`enom CB „CONSULTING COMPANY“ doo Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 11. 03. 2010. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni CB „CONSULTING COMPANY“ doo Zenica obave`e na isplatu iznosa od 13.667,55 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 83,54 KM, sa kamatom po~ev od 30. 06. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 06. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 63,65 KM, sa kamatom po~ev od 08. 06. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 07. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 79,56 KM, sa kamatom po~ev od 08. 07. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 08. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 43,76 KM sa kamatom po~ev od 08. 08. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 09. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 45,75 KM sa kamatom po~ev od 08. 09. 2009. g. pa do isplate - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 12. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 75,58 KM sa kamatom po~ev od 08. 10. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 11. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 85, 53 KM sa kamatom po~ev od 27. 11. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 12. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 79,56 KM, sa kamatom po~ev od 08. 12. 2009. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 01. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 87,52 KM, sa kamatom po~ev od 08. 01. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 87,52 KM, sa kamatom po~ev od 08. 02. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una sa kamatom po~ev od 08. 02. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 75,58 KM as kamatom po~ev od 08. 03. 2010. g. pa do isplate, - na iznos od 1.287,00 KM/dio ra~una po~ev od 08. 03. 2010. g. pa do isplate, Te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ei da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Bajramovi}, s.r.

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

USKORO U PRODAJI

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

57

PULA @eljezni~ar se ponovo priprema u Istri

Bosanci su najdra`i gosti
Posebna ~ast bila nam je to {to smo ugostili Ivicu Osima, ka`e Miodrag Mir~eta
sezona. Mi smo se opredijelili za sportiste i to se pokazalo kao pravi potez. Bile su ovdje i Norve`anke, svjetske prvakinje u rukometu, a pored ekipa iz rukometa, bude i onih iz odbojke te atleti~ara i atleti~arki, ali najvi{e je nogometa{a - govori Mir~eta. Samo za vrijeme na{eg boravka sa @eljezni~arom promijenilo se nekoliko ekipa iz raznih dr`ava, hrvatska Cibalija, srbijanski Spartak, ma|arski Ferencvaro{, a dolazak su najavile ekipe iz Njema~ke i Austrije. - Volimo sve goste, ali su nam Bosanci ipak najdra`i. Ovdje je ~esto dolazilo Sarajevo sa mojim prijateljima Husrefom Musemi}em i Mehmedom Janjo{em, zatim ^elik, Rudar Kakanj, rukometna i ko{arka{ka reprezentacija BiH, RK Bosna Sarajevo. ^esto su tu doktor Josip Juri{i}, glumci Emir Had`ihafizbegovi} i Tarik Filipovi}. Posebna ~ast bila nam je to {to smo ugostili Ivicu Osima, koji je do{ao da posmatra pripreme @elje, koji vodi njegov sin Amar ka`e direktor, koji je i sam Bosanac, iz Zavidovi}a.
Z. [ARI]

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Ekipa @eljezni~ara pro{le godine je stjecajem okolnosti do{la na pripreme u Pulu. Prvobitna destinacija bio je Sombor, ali su se sarajevski „Plavi“ zbog velike hladno}e preselili iz Vojvodine u Istru. Koliko im je dobro bilo, pokazuje i to da su u Pulu krenuli i ove godine, prvenstveno zbog izvrsnih uvjeta i gostoprimstva u hotelu „Pula“, ali i ~injenice da su upravo iz Istre krenuli u osvajanje {ampionske titule u nogometnoj Premijer ligi BiH. Direktor hotela „Pula“ Miodrag Mir~eta ka`e kako je hotel postao okupljali{te spo-

Remi sa Goricom
(Foto: Regional Express)

Popovi}: Odigrao dva me~a za Kazahstance

Tobol odugovla~io sa potpisivanjem ugovora
Lazar Popovi} nije pristao na zahtjev kazahstanskog Tobola da prvo ostane s ekipom na pripremama, a da tek poslije potpi{e ugovor. Napada~ @eljezni~ara odlu~io je da se vrati u Beograd, a sutra }e nastaviti pripreme sa „Plavima“. Od samog po~etka pregovora s Kazahstancima Popovi} je bio skepti~an. Trebao

Lazar Popovi} ostaje sa „Plavima“

Elvir ^oli} (@eljezni~ar) u me~u s Goricom

On je bitan igra~ koji }e nam mnogo zna~iti u nastavku sezone, ka`e Osim

Mir~eta: Opredijelili se za sportiste

rtista tokom ~itave godine. - Rijetko koji hotel je pun svih 12 mjeseci, ostali ve}inom dobro rade samo kada je ljetna

Turkovi} i ^olpa
Drag gost u hotelu „Pula“ je Almir Turkovi} Zeka, nekada{nji fudbaler Sarajeva, Zadra, Hajduka, Osijeka... - Zeka je moj prijatelj i ~ovjek koji je omiljen gdje god se pojavi. On sada u svakom klubu gdje je nastupao, mo`e uzeti kakvu god ho}e funkciju - ka`e Mir~eta. U hotelu je po~etkom godine boravio i mladi bh. bokser Alem ^olpa. - Boks je u Puli uvijek bio me|u najja~ima u regionu, ovdje imam mnogo bolje uvjete za sparingme~eve - rekao je ^olpa.

U posljednjem me~u na pripremam u Puli, @eljezni~ar je odigrao 1:1 sa liderom Druge lige Hrvatske, Goricom. Hrvatski tim je poveo u prvom poluvremenu kazniv{i proma{aj Edin Vi{}e koji je pogodio stativu, a nedugo zatim izjedna~io je Sr|an Savi}. U drugom dijelu dvije stopostotne prilike propustio je Omar Balji}. „Plavi“ su nastupili u sljede}em sastavu: [ehi} (Kari}), Stani}, Radovanovi}, Vasili}, Gan~ev (Me{i}), E. ^oli} (Be{lija), Svraka (Zoloti}), Spahi} (Balji}), Jamak (Zeba), Vi{}a (Perak).

(1:1) i Belhatovom (2:1), na kojoj je na Popovi}u bio dosu|en penal. U Tobolu su bili zadovoljni, ali se ugovor i dalje nije potpisivao. - Lazar je odlu~io da vi{e ne ~eka te je otputovao u Beograd. Do{ao je da potpi{e ugovor, ali su ga „zavla~ili“ pa mislim da je uradio ono {to je trebao - govori Amar Osim. Prema rije~ima trenera i

„Imam napada~a za @elju“
Da je i Popovi}u drago {to }e ipak ostati u @eljezni~aru, pokazala je poruka koju je poslao „{efu“ kada je odlu~io da se vrati. je i}i sam, bez menad`era, ali je, uz dozvolu Amara Osima, pristao, jer je trebao dobiti solidan novac za ugovor, kao i @eljezni~ar za obe{te}enje. Odmah po dolasku na Kipar, gdje se Tobol priprema, Popovi} je shvatio da je bio u pravu. Kazahstanci su odugovla~ili sa potpisivanjem ugovora, tra`ili su da trenira i igra utakmice. Odigrao je dvije, s poljskim ekipama Legijom - [efe, imam napada~a za @elju. Zove se Lazar Popovi} - na{alio se Pop u SMS-u upu}enom treneru Amaru Osimu. menad`era @elje, Popovi}ev izostanak s ve}eg dijela priprema u Puli ne}e se previ{e osjetiti na igra~u. - Tamo je trenirao i igrao utakmice tako da sigurno ne}e biti problema. Nismo specijalno razo~arani. Da je oti{ao, zaradili bismo novac, ali Popovi} nam je bitan igra~ tako da }e nam mnogo zna~iti u utakmicama Premijer lige i Kupa BiH - smatra Z. [ARI] Osim.

Staji}: Odigrao desetak minuta

U svom premijernom me~u na pripremama u Antaliji, sa prvoliga{em iz Kazahstana, ekipom Kairata, fudbaleri Borca odigrali su nerije{eno, bez golova. Ba{ kao {to je i rekao strateg Banjalu~ana Vlado Jagodi}, na teren je izveo dva tima pru`iv{i svim kandidatima za prvi tim po 45 minuta, a ~ak je i roviti Du{ko Staji} odigrao desetak minuta. - Ako se zna da je nama ovo bio tek drugi dan na pripremama, a njima ~ak 12., onda moram re}i da sam zadovoljan utakmicom. Svi igra~i dobili su priliku da zaigraju, mada je bilo jasno da je na ekipu ostavio dubok trag odlazak kapitena Vuleta Trivunovi}a, koji se od nas

Bez golova protiv Kazahstanaca

Borac odigrao prvi me~ u Antaliji

oprostio na zajedni~kom ru~ku prije utakmice. S druge strane, hrabri me ~injenica da je i Staji} zaigrao tako da sam siguran da }e naredni me~evi biti i mnogo bolji - naglasio je Jagodi} u telefonskom raportu iz Antalije. Borac je nastupio u sastavu: Avduki}, Petri}, ]ori}, Stupar, Nikoli}, Grahovac, Si. Dujakovi}, Vidakovi} (Staji}), Sakan, @ari}, Sre}o. Jo{ su igrali: Mar~eti}, Benovi}, Raspudi}, Runi}, Damjanovi}, Me|edovi}, St. Dujakovi}, Miki}, Maleti}, Veljovi}, Kuni}. Narednu provjeru Banjalu~ani imaju sutra, kada }e se sastati s tre}eliga{em iz Austrije, ekipom Horn. S. K.

Uo~i odlaska na zavr{ni dio priprema, koje }e fudbaleri Slobode odraditi u Medulinu, ekipa s T u{nja dobila je dva vrijedna poja~anja. Istina, Gradimir Crnogorac i Miljenko Bo{njak jo{ nisu potpisali ugovor s klubom, ali to }e u~initi kada se ekipa vrati u Tuzlu. - Veoma sam zadovoljan anga`manom Crnogorca i Bo{njaka. Dobili smo u posljednjem trenutku dvojicu vrlo zahvalnih i pouzdanih igra~a. Naravno, sada je na njima da se kroz utakmice i pripreme spreme {to je mogu}e bolje i da izbore status prvotimca. S Crnogorcem smo dobili mnogo, jer ga mo`emo koristiti na nekoliko pozicija u

Crnogorac i Bo{njak poja~ali klub s Tu{nja

Sloboda otputovala u Medulin

timu. Tra`ili smo rje{enja za odbranu, a Crnogorac nam je legao kao kec na deset - rekao je uo~i odlaska u Istru trener Denis Sadikovi}. Prema rije~ima sekretara kluba Ekrema Ibri}a, ve} su pokrenute odre|ene aktivnosti u vezi s transferom Crnogorca, koji bi se trebao nesmetano registrirati za Slobodu. Prije toga, o~ekuje se povratno pismo iz Kazahstana i kluba Atiraja, u kojem je ovaj igra~ nastupao u posljednje vrijeme. Ina~e, prije polaska u Medulin, fudbalerima s Tu{nja ispla}ena je jo{ jedna pla}a kako bi dani u Istri prolazili bar malo vedrije. E. M.

Travni~ani danas odlaze u Ulcinj

Deli}, Terzi} i Ribi}: Spremni za polazak

Crnogorac: Ponovo u tuzlanskom klubu

Nogometa{i Travnika putuju danas u Ulcinj, gdje }e ostati deset dana i igrati testne utakmice. Trener Ned`ad Selimovi} na put u Crnu Goru vodi 25 igra~a. Pored Selimovi}a, na put kre}u treneri Islam Torlak i Selver Lihovac te fizioterapeut Aldin [ahinovi}. Ekipa }e biti smje{tena u novoizgra|enom turisti~kom objektu „Vila Hot“, a trenirat }e na stadionu FK Omla-

Selimovi} na put vodi 25 igra~a

dinac u Ulcinju. - Prvi dio priprema obavili smo dosta kvalitetno i sada su nam potrebne utakmice za uigravanje linija tima. Najva`nije je da je najve}i dio ekipe ostao na okupu i da nemamo te`e povrije|enih igra~a. Nadam se da }e nas povrede zaobi}i i u narednom periodu. Imamo ugovorene ~etiri utakmice, od kojih bi prva trebala biti s Vele`om S. P ka`e Selimovi}.

Ivankovi} pogodio za trijumf protiv Austrije
Nogometa{i [irokog Brijega savladali su sa 1:0 doma}u Austriju u prijateljskom me~u u Be~u. Jedini pogodak postigao je Jure Ivankovi}, u 15. minuti na asistenciju Brazilca Vagnera (Wagner). Zanimljivo, doma}in je tokom cijele utakmice stvorio tek dvije poluprilike, dok su [irokobrije`ani uz pogodak imali jo{ nekoliko velikih prilika. Susret je odigran u sklopu mini turneje „Plavo-bijelih“ u Be~u na poziv Austrije. [iroki je nastupio u sastavu: Bandovi}, Diogo, Berto{a, Brekalo, Topi}, Ivankovi} (M. Kvesi}), Ljubi} (Ko`ul), Roskam (Varea), Mi{i} (]ori}), Vagner (Glavina), Zakari} D. K. (Pinjuh).

[iroki Brijeg gostovao u Be~u

58

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

sport

ENGLESKA Edin D`eko protiv Vest Bromvi~a u{ao u 63. minuti

Tevez proslavio ro|endan het-trikom
Man~ester junajted do`ivio prvi poraz ove sezone Arsenal protiv Njukasla vodio na poluvremenu sa 4:0, na kraju zavr{eno sa 4:4

Vagner: Asistirao za gol

Dovo|enjem Marka Popovi}a Zrinjski je kompletirao redove za drugi dio sezo-

Dobra vijest za mostarski klub je i to {to su lije~nici dali zeleno svjetlo Damiru D`idi}u da se uklju~i u puni trena`ni proces, ali je Slaven Musa ve} najavio da }e dozirati njegovu minuta`u u skora{njim pripremnim utakmicama. - Njegov operirani gle`anj je uredu i D`idi} mo`e normalno trenirati. Jasno je da je u zaostatku za mom~adi zbog ~ega }emo biti strpljivi s njegovim povratkom - izjavio je Musa. Sljede}u pripremnu utakmicu Zrinjski igra danas protiv hrvatskog drugoliga{a Lu~kog u Ljubu{kD`idi}: Uklju~io se u trena`ni proces om, dok mnogo zanine s obzirom na to da je ne- mljivije provjere Mostarce kada{nji igra~ Leotara, slove- o~ekuju sljede}e sedmice, nskog Maribora, izraelskog kada }e protivnici biti aktuAshdoda i srbijanske Jagodi- elni prvak @eljezni~ar (9. fene popunio rupu na deficita- bruar) i crnogorska Budurnom desnom boku. }nost (12. februar). Ma. P.

„Plemi}e“ testira Lu~ko

Kontrola Zrinjskog u Ljubu{kom

Tabela
D`eko u jedinoj prilici za gol
(Foto: AFP)

Fudbaleri Volverhemptona, posljednjeplasirane ekipe na tabeli nanijeli su sino} prvi poraz lideru Man~ester junajtedu. Roberto Man~ini odlu~io je napraviti promjene u sastavu uo~i utakmice Man~ester sitija i Vest Bromvi~a, a cijenu toga platio je na{ Edin D`eko, koji se prvi put od dolaska na Otok nije na{ao me|u startnih jedanaest. Odsustvo na{eg napada~a kao da je jo{ vi{e motiviralo Argentinca Karlosa Teveza (Carlos), koji je na svoj 27. ro|endan postigao het-trik, od toga dva gola iz penala. D`eko je, ipak, u 63. minuti u{ao u igru umjesto Jaje Turea (Yaya Toure). Gledaoci su ga pozdravili aplauzom, ali do kraja me~a nije imao mnogo prostora da ne{to u~ini. Imao je jednu priliku kada je, umjesto lopte, u gol

Jedna prilika

ubacio gostuju}eg golmana. Ju~era{nji dan u Engleskoj pamtit }e se kao rijetko efikasan, uz brojne preokrete. Ekipe kao da su se dogovorile da otpuste malo ventile pa je bilo nekoliko zaista nevjerovatnih rezultata. Prednja~io je onaj izme|u Njukasla i Arsenala (4:4), a ni{ta ne bi bilo toliko ~udno da igra~i Arsena Vengera nisu imali 4:0 na poluvremenu. Ipak, isklju~enje Dijabija (Diaby) u 50. minuti ozna~ilo je po~etak kanonade doma}ih. Asmir Begovi} branio je veoma dobro za Stouk iako

je primio dva gola. Ipak, njegova ekipa je pobijedila, a u junaka se prometnuo Robert Hut (Huth) sa dva gola. Zvijezda popodneva, uz Teveza, bio je Lui Saha (Luis Saha), koji je postigao ~etiri gola za Everton protiv Blekpula. Rezultati i strijelci 26. kola engleskog fudbalskog prvenstva: Stouk - Sanderlend 3:2 (Karev 32, Hut 84, 90+3 - Ri~ardson 2, Gijan 48) Aston vila - Fulem 2:2 (Pantsil 13 autogol, Voker 73 - D`onson 53, Dempsi 79), Everton - Blekpul 5:3 (Saha 20, 47, 76, 84, Bekford 80 - Baptist 39, Pun~eon 62, Adam 65), Man~ester siti Vest Bromvi~ 3:0 (Tevez 17 pen, 22, 39 pen), Njukasl Arsenal 4:4 (Barton 69 pen, 83 pen, Best 75, Tiote 88 - Volkot 1, \uru 2, Van Persi 10, 26), Totenhem - Bolton 2:1

Trijumf Totenhema

1. Man~ester j. 25 2. Arsenal 25 3. Man~ester s.26 4. ^elzi 24 5. Totenhem 25 6. Sanderlend 26 7. Liverpul 25 8. Bolton 26 9. Stouk 25 10. Njukasl 25 11. Blekburn 26 12. Fulem 26 13. Everton 25 14. Aston vila 26 15. Blekpul 25 16. V. Bromvi~ 25 17. Vigan 26 18. Birmingem 23 19. Vest Hem 25 20. V’hempton 25

15 9 15 5 14 7 13 5 12 8 9 10 10 5 8 9 10 3 8 7 9 4 6 12 6 12 7 8 8 4 7 5 5 11 4 12 5 9 7 3

1 5 5 6 5 7 10 9 12 10 13 8 7 11 13 13 10 7 11 15

55:24 54:27 42:22 46:21 35:27 32:31 33:31 36:37 31:32 40:38 34:42 28:28 33:34 30:45 38:49 31:48 26:44 23:33 27:44 26:43

54 50 49 44 44 37 35 33 33 31 31 30 30 29 28 26 26 24 24 24

Fudbaleri Olimpica ju~er su na terenu s umjetnom travom Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“ na Ko{evu u sklopu priprema za nastavak sezone sa 2:0 savladali federalnog li-

„Vukovi“ savladali Kakanjce
Prijateljska fudbalska utakmica

Olimpic igrao protiv Rudara

Lista strijelaca
19 - Dimitar Berbatov (Man~ester junajted) 18 - Karlos Tevez (Man~ester siti) 11 - Endi Kerol (Liverpul)

ga{a Rudar iz Kaknja. „ Vukovi“ su pobjedu ostvarili golovima Nedima Hiro{a u prvom i Rijada Pljevljaka u drugom poluvremenu utakmice. Olimpic sutra putuje u ^itluk, gdje }e provesti 10 dana.

(Van der Vart 6, Kranj~ar 90 - Starid` 55), Vigan - Blekburn 4:3 (Mekarti 35, 56, Rodaljega 50, Votson 65 pen - Roberts 23, Samba 58, Dan 81 pen), Volverhempton Man~ester junajted 2:1 (Elokobi 10, Dojl 40 - Nani 3). Danas igraju: Vest Hem Birmingem (14.30 sati), ^elzi (A. ^.) - Liverpul (17).

^elik napokon postigao gol na pripremama u Antaliji
^elik je tek u ~etvrtom pripremnom me~u, protiv ~e{kog prvoliga{a Hradec Kralova, postigao prvi gol na pripremama u Antaliji. Strijelac je bio kapiten Eldin Adilovi} u 21. minuti, ~ime su zeni~ki nogometa{i i poveli, ali su ^esi pred kraj utakmice preokrenuli rezultat na kona~nih 1:2. - Sve je dobro izgledalo do izjedna~uju}eg gola. Bili smo

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 100. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). Strijelci: 0:1 - Markovi} (30), 1:1 - Todorovi} (83). LEOTAR: Milenkovi}, Vu~ini}, Todorovi}, \aji}, [araba, Andri}, Kruni}, Bond`i}, Kujund`i}, Marjanovi}, Stojanovi}. Jo{ su igrali: Kukrika, Vrane{evi}, Mandi}, Dre~, Mijanovi}, Komneni}.

Leotar remizirao sa Sutjeskom

Adilovi} strijelac za vodstvo, poraz u fini{u
agresivni, rastr~ani, {to je, uostalom, i rezultiralo na{im vodstvom. Prvi gol primili smo iz kornera a da lopta nije bila ni u{la u gol. No, pomo}nik je pokazao na centar i ni{ta se tu ne mo`e uraditi. Drugi smo gol primili iz penala. Neke sam igra~e zbog nediscipline odlu~io i kazniti - ka`e trener Abdulah Ibrakovi}, koji ne `eli otkriti koje }e igra~e kazniti. Zeni~ani su utakmicu po~eli u sastavu: Pjani}, Brkovi}, ^ovi}, Milo{evi}, Sadikovi}, Puri}, Hasanovi}, Kapetan, [i{i}, Adilovi} i D`afi}. Jo{ su igrali: Oki}, ]ulov, Hori}, Jusi} i Kuduzovi}. ^elik sutra protiv bugarskog ^rnog mora igra posljednju utakmicu te se u utorak vra}a ku}i. Saga o povratku Emira Had`i}a jo{ nije okon~ana. Kako ka`e Ibrakovi}, dire-

Trener: Dragan Spai}. SUTJESKA: Laki}evi}, Durutovi}, Dubljevi}, M. D`everdanovi}, N. D`everdanovi}, Pejovi}, \. Nikoli}, Bulaji}, Bako~, Markovi}, Todorovi}. Jo{ su igrali: Bo{ko Konti}, Boris Konti}, ^ukovi}, Drin~i}, Pero{evi}, Kosovi}, Kosti}, Kasalica, Dakovi}, Lon~ar, Zori}. Trener: Peca Rakojevi}. M. P.

ktor Nermin [abi} dogovorio je s Had`i}em povratak, ali se on ne}e priklju~iti ekipi u toku priprema u Antaliji. - Had`i} }e se u utorak vratiti s nama ku}i, a onda }e u srijedu oti}i u Pulu i potpisati raskid ugovora s Istrom. Takav je dogovor - ka`e Ibrakovi} te dodaje i da su oni uvjereni da }e biti realiziran transfer Adnana Zahirovi}a u ruV. B. ski Spartak Nal~ik.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

59
Tabela
1. Borusija (D) 21 16 3 2 46:12 51 2. Bajer 3. Majnc 4. Hanover 5. Bajern 6. Frajburg 21 11 6 4 41:30 39 21 12 1 8 32:22 37 21 12 1 8 29:30 37 21 10 6 5 42:26 36 20 10 3 7 29:28 33

Salihovi} i Ibi{evi} kreirali pobjedu nad Kajzerslauternom

7. Hofenhajm 21 8 8 5 39:28 32 8. Hamburg 9. Nirnberg 10. [alke 11. Ajntraht 20 9 3 8 29:30 30 21 8 5 8 26:30 29 21 7 5 9 26:26 26 20 8 2 10 24:26 26

12. Volfsburg 21 5 8 8 26:30 23 13. Verder 21 6 5 10 27:43 23

14. K’lautern 21 6 4 11 31:37 22 15. Sent Pauli 20 6 4 10 23:34 22 16. Keln 17. [tutgart 21 6 4 11 25:39 22 20 4 4 12 34:37 16

18. Borusija M. 20 4 4 12 29:50 16

NJEMA^KA Odli~na igra bh. tandema

Ibi{evi} pogodio za Hofenhajm, Salihovi} dva puta asistirao
[okantan poraz Bajerna u Kelnu
boda ostanu doma}inu. Na{i reprezentativci izigrali su odbranu Kajzerlsauterna da bi Ibi{evi}, na dodavanje Salihovi}a, postigao svoj {esti gol u sezoni. [okantan poraz pretrpio je aktuelni prvak Bajern, koji je vodio sa 2:0 na poluvremenu utakmice u Kelnu. Junak pobjede „Jar~eva“ (3:2) bio je Slovenac Milivoje Novakovi}, dvostruki strijelac u 62. i 73. minuti.

[panski kralj Huan Carlos (Juan) odlikovao je selektora {panske nogometne reprezentacije Visentea del Boskea (Vicente del Bosque) vite{kim ordenom. Osim selektora, odlikovan }e biti i knji`evnik Mario Vargas Ljosa (Llosa), u Peruu ro|eni [panac, ina~e dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 2010. godine. Obojica su dobila titulu markiDel Boske: Nagra|en titulom markiza za, koji je u vite{koj hijerarhiji Kraljevi- Shvatam da kralj nastoji ne [panije izme|u vojvo- nagraditi na{ naslov svjedskog i grofovskog naslova. tskog prvaka kroz po~ast Del Boske je nagradu zar- koju daje meni kao selektoadio naslovom prvaka na ru. Po{tujem i zahvaljupro{logodi{njem Svjetskom jem. Moram, ipak, napomeprvenstvu u Ju`noafri~koj nuti da jednake zasluge za uspjeh pripadaju fudbalerRepublici. - Osje}am se ve} poma- ima i vode}im ljudima u lo nelagodno od svih tih Savezu - rekao je markiz (A. ^.) nagrada koje sam dobio. Del Boske.

[panski kralj Huan Karlos odlikovao Del Boskea

Zbog titule svjetskog prvaka

FIFA odbila `albe Temarija i Adamua
FIFA je odbila `albe ~lanova njenog Izvr{nog komiteta Rejnalda Temarija i Amosa Adamua, koji su suspendirani na jednu, odnosno na tri godine. Obojica su „kr{ila etiku“ i uzimala mito prilikom glasanja za doma}ine Svjetskog prvenstva 2018. i 2022. godine. Pored suspenzije, Temari je nov~ano ka`njen sa 5.000, a (A. ^.) Adamu sa 10.000 {vicarskih franaka.

Bh. tandem predvodio je Hofenhajm do pobjede nad Kajzerslauternom u 21. kolu njema~ke fudbalske Bundeslige (3:2). Sejad Salihovi} asistirao je u 28. minuti Islan|aninu Gilfiju Sigurdsonu (Gylfi Sigurdsson) za prvi pogodak. U burnom nastavku Hofenhajm je poveo sa 2:0, a gosti su u 60. minuti stigli do 2:2. Ipak, Salihovi} i Vedad Ibi{evi} pobrinuli su se da tri

Lista strijelaca
16 - Mario Gomez (Bajern) 15 - Papis Sise (Frajburg) 14 - Teofanis Gekas (Ajntraht) 11 - Sr|an Laki} (Kajzerslautern) Rezultati 21. kola: Borusija Dortmund - [alke 0:0, Keln - Bajern 3:2 (Klemens 55, Novakovi} 62, 73 - Go-

mez 22, Altintop 43), Nirnberg - Bajer 1:0 (Ajgler 60), Majnc - Verder 1:1 ([urle 19 - Pizaro 90+2), Hanover Volfsburg 1:0 (Pinto 5), Hofenhajm - Kajzerslautern 3:2 (Sigurdson 28, Rudi 40, Ibi{evi} 62 - Hofer 58, Rodnei 60), Borusija Menhengladbah - [tutgart (sino}). Danas: Hamburg - Sent Pauli (15.30 sati), Frajburg Ajntraht (17.30).
(E. J.)

Plivanje me vi{e ne zanima

Aron Pirsol okon~ao karijeru

Zbog renoviranja stadiona za EP 2016.

Park prin~eva: Navija~i nezadovoljni selidbom

Fudbaleri Pari Sen @ermena bit }e sljede}e sezone primorani da napuste Park prin~eva, prenose francuski mediji. Zbog priprema za Evropsko prvenstva, ~iji }e doma}in 2016. biti Francuska, po~et }e renoviranje ovog stadiona. Uprava „Svetaca“ po~ela je pregovore s rukovodstvom „Stade de Francea“ u Sent Deniju i najvjerovatnije }e

PSG seli se na „Stade de France“

Selektor fudbalske reprezentacije ^ilea, argentinski stru~njak Marselo Bijelsa (Marcelo Bielsa) potvrdio je ju~er da ne}e obavljati tu funkciju. Odluka Bijelse predstavlja iznena|enje, jer su prije samo tri dana ~elnici ^ileanskog fudbalskog saveza saop}ili da on ostaje na toj funkciji. - @elim se izviniti navija~ima zbog „sapunice“ u

Bijelsa podnio ostavku

^ile ipak ostao bez selektora

re`iji najodgovornijih ljudi u Savezu, koji su se trudili da urade sve {to je potrebno kako bi me otjerali - izjavio je Bijelsa. On je postao selektor ^ilea u ljeto 2007., a s najboljim fudbalerima te zemlje uspio je da nakon 12 godina izbori plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi 2010., na kome su se ^ileanci na{li me|u 16 najboljih ekipa.

Pirsol: Rekorder na 100 i 200 metara le|no

ovo zdanje biti dom fudbalera PSG-a tokom cijele naredne sezone. Navija~ima pariskog kluba ova ideja nimalo se ne dopada, ali nemaju mnogo izbora. Za Euro 2016. godine bit }e renovirani i stadioni Olimpika iz Marseja, odnosno Lensa, ali radovi ne}e ometati odigravanje utakmica na (A. ^.) njima.

Amerikanac Aron Pirsol (Aaron Peirsol), najbolji svjetski pliva~ le|no u historiji, objavio je da se povla~i iz plivanja u 28. godini. - Plivanje mi je dugo bilo glavna okupacija, ali jo{ sam dovoljno mlad da se posvetim izazovima koji me zanimaju u posljednje vrijeme. Vi{e ne uspijevam da budem maksimalno posve}en treninzima, 20 godina treninga i vi{e od deset godina takmi~enja u~inilo je svoje.

Vi{e nisam spreman da sav svoj fizi~ki i psiholo{ki napor ula`em u plivanje, a u takvoj situaciji najpo{tenije je oprostiti se. Da budem iskren, naredne Olimpijske igre nisu mi mnogo zna~ile niti nove medalje ili svjetski rekordi - izjavio je ~etverostruki olimpijski, desetostruki svjetski {ampion i aktuelni rekorder na 100 metara (51,94 sekunde) i 200 metara le|no (A. ^.) (1:51,92).

Bijelsa: Otjerali su me ~elnici Saveza

Austrijanac Martin Koh (Koch) pobjednik je takmi~enja Svjetskog kupa u skija{kim letovima u Obersdorfu. Koh je za skokove od 214,5 i 210,5 dobio 428,4 boda, skoro 22 vi{e od drugoplasiranog Norve`anina Toma Hildea (192,5 i 209,5 metara - 406,6 bodova). Na tre}i stepenik pobjedni~kog postolja popeo se Austrijanac Gregor [lirencauer (Schlierenzauer) sa skokovi(A. ^.) ma od 198 i 208,5 metara (404,5 boda).

Koh sko~io ukupno 425 metara

60
KO[ARKA Bosna pora`ena u Banjoj Luci

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

sport

Kisi}, Ra|o i Kvesi}: Novo-staro Predsjedni{tvo OKBiH

Borcu bodovi u derbiju
Doma}in vodio i sa 26 poena razlike (60:34)
Duel Adamovi}a (Borac) i Pa{ali}a (Bosna)
(Foto: M. Lugi})

(Foto: M. Kadri})

Izet Ra|o, Sini{a Kisi} i Marijan Kvesi} ponovo su izabrani za ~lanove Predsjedni{tva Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Skup{tine krovne sportske organizacije u na{oj zemlji. Na izbornoj sjednici Skup{tine OKBiH Said Fazlagi} je reizabran za direktora za sport, me|unarodne

Novi mandati Ra|i, Kvesi}u i Kisi}u

Odr`ana sjednica Skup{tine OKBiH

odnose i projekte OKBiH, a i dalje }e vr{iti du`nost generalnog sekretara. Sve odluke donesene su jednoglasno. Prije izborne, odr`ana je i redovna sjednica Skup{tine OKBiH, na kojoj su prezentirani izvje{taji o radu i finansijama za 2010., kao i projekcije za 2011. godinu. I izvje{taji su, tako|er, usvojeni jednoglasno.

Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca 1.200. Sudije: Petar Obradovi} (^apljina), Vladimir Mari} (Ljubu{ki), Tomislav Stapi} (Mostar). Nesportska gre{ka: Damjanovi} (20), Mileki} (31). Rezultat: Borac Nektar - Bosna ASA BH Telecom 79:68 (23:11, 27:18, 15:15, 14:24). BORAC NEKTAR: To{i} 22, Adamovi} 15, Vranje{ 10, Kostadinovi}, [turanovi} 4, Jagodi}-Kurid`a 7, Blanu{a 2, Jocovi} 12, Raduki}, Mileki} 3, Kova~evi} 2, Triki} 2. Trener: Drago Karali}. BOSNA ASA BH TEL-

ECOM: Radi} 1, Kru{lin 17, Hod`i}, Hot, Batina, Damjanovi} 10, \urasovi} 13, Muji}, ^amd`i} 6, Demi}, Rahimi} 15, Pa{ali} 6. Trener: Dejan Pare`anin. Ko{arka{i Borca Nektara slavili su u derbiju 20. kola Prvenstva BiH protiv lidera Bosne ASA BH Telecoma, kojem je to bio tek tre}i poraz u sezoni. Banjalu~ani su dominirali tokom cijelog me~a, a njihova maksimalna prednost iznosila je ~ak 26 poena (60:34) u 25. minuti. „Studenti“ su do kraja uspjeli smanjiti zaostatak. S. K.

„Zmaj~eki“ veliki du`nici Rastere}eni u Zadru Poraz „Studenata“,
Rukometni turnir u Mostaru
U finalu rukometnog turnira u Mostaru igrat }e beogradski Partizan i Radni~ki iz Kragujevca. I dok je Partizan ju~er o~ekivano savladao Vele`, koji se ravnopravno nosio sve do 54. minute, aktuelni bh. prvak priredio je neugodno iznena|enje izgubiv{i od srbijanskog prvoliga{a. „Studenti“ su nakon utakmice bili ogor~eni su|enjem para Zuko - Lindov, koji se pojedinim odlukama definitivno nije proslavio u ovoj utakmici. U me~u za tre}e mjesto danas (11 sati) igrat }e Vele` i Bosna BH-Gas, a za naslov pobjednika turnira Partizan i Radni~ki (13 sati).

[iroki doma}in Olimpiji

Igokea gostuje u 20. kolu NLB lige

jak otpor Vele`a

danovi}, Pokvi} 1, [apuh 1, Ohran 3, Pezo, Kurt, Ljuti}. Trener: Samir Abaza. PARTIZAN: Ljubenovi}, Mili}, D`ami}, Radivojevi} 4, Radanovi} 1, Maksi} 8, Mrsulja, Pilipovi} 6, Ili} 2, Ra{i} 4, Marijanac 5, Me{tar 1, Marseni} 3, Radanovi}. Trener: Aleksandar Brkovi}.

Bosna BH-Gas Radni~ki

24 25

Vele` Partizan

24 34

Dvorana USRC „Mithad Hujdur Hujka“ u Mostaru. Gledalaca 500. Sudije: D`emal ^edi} i Anis Durakovi} (obojica iz Sarajeva). Sedmerci: Vele` 6 (5), Partizan 7 (3). Isklju~enja: Vele` 16 minuta, Partizan 10 minuta. Crveni karton: Adnan Muharemovi} 37. minuta. Rezultat: Vele` Partizan 24:34 (12:17). VELE@: Hond`o, Gazi}, Zolj 1, ^ori} 2, Demirovi} 4, A. Denjo 8, Korjeni}, Zaimovi} 2, Muharemovi} 2, Rama-

Dvorana USRC „Mithad Hujdur Hujka“ u Mostaru. Gledalaca 500. Sudije: Damir Lindov i Sead Zuko (obojica iz Sarajeva). Sedmerci: Bosna 3 (1), Radni~ki 4 (1). Isklju~enja: Bosna 10 minuta, Radni~ki 4. Rezultat Bosna BH-Gas Sarajevo - Radni~ki Kragujevac 24:25 (15:12). BOSNA: Uvodi}, Kapisoda 3, ^aki}, Toj~i}, ^elica 5, Divkovi} 1, Me|i} 2, Kara~i} 5, Savi}, Pa`in 2, Vra`ali} 1, Rakovi} 2, Pucelj, Mesari} 3, Terza, Bo`i}. Trener: Irfan Smajlagi}. RADNI^KI: Leki}, Bajraktarevi}, \uki} 7, Tasi}, Prodanovi} 1, Jani~ijevi}, Lojan~i}, Zlatanovi}, Radojevi} 2, Tica 2, Petrovi}, Brnja{ 1, Cvetinovi} 8, Mili~i} 1, [migi} 1, Kosti} 2. Trenzr: Slobodan Jokanovi}. F. I.

U dvoranu Pecara danas (17 sati) sti`e Union Olimpija, prema mi{ljenju mnogih najkvalitetnija ekipa NLB lige. S tom konstatacijom sla`e se i trener [irokog TT kabela Ivan Veli}. - Intenzivno se pripremamo i, ako poka`emo ono {to uigravamo na treninzima, mislim da im mo`emo dostojno parirati, a ako nam se sve poslo`i, i pobijediti - ka`e strateg bh. prvaka. „Zmaj~eki“ su veliki du`nici ko{arka{ima [irokog. U prvoj utakmici, u Ljubljani, zaledili su ih na minus 37 (70:107). Slovenci

su u ~etvrtak u Izraelu s isto toliko razlike pora`eni od Makabija u Euroligi. Upravo u toj ~injenici Veli} vidi {ansu za iznena|enje. - Taj bi ih poraz mo`da mogao psiholo{ki destabilizirati. Ipak, moramo odigrati iznad svojih mogu}nosti kako bismo ih pobijedili - dodao je Veli}. Iza [irokog je {est uzastopnih poraza. Dana{nji protivnik sigurno nije idealan izbor za prekid te serije, ali uo~i tri uvezana gostovanja u [irokom, jednostavno, moraju razmi{ljati samo o pobjeD. K. di.

Ko{arka{i Igokee imaju lijepu priliku da nastave niz pobjeda, jer danas gostuju kod fenjera{a NLB lige Zadra (17 sati). Aleksandrov~ani su do sada zabilje`ili dva gostuju}a trijumfa (Radni~ki i Crvena zvezda). Mogu li danas do tre}eg?

- U dobroj smo formi i `elimo da niz od ~etiri pobjede produ`imo i u ovom me~u. Za razliku od na{eg doma}ina, koji se hvata za slamku spasa, mi idemo u Zadar rastere}eni - ka`e iskusno krilo Igokee Milan DoZ. V. zet.

Jugi}-Salki} u finalu dublova
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi}-Salki} plasirala se u 25.000 dolara vrijedan finale ITF ^elend`er turnira u Ran~o Santa Feu (SAD). Jugi}-Salki} je u paru s doma}om teniserkom D`ulijom Diti (Julia Ditty) u polufinalu pobijedila Amerikanke Kristinu Fusano (Christina Fusano) i Jasmin [nek (Yasmin Schnack) sa 7:6 (9:7), 1:6, 10:8. U finalu }e se sastati s Ja(A. ^.) pankama [uko Aojamom i Remi Tezukom.

Poljski mediji pi{u da bi na{ reprezentativac Ermin Jazvin trebao 19. februara debitirati za trenutno vode}i tim poljske lige ^arni Slupsk, koji ima omjer od 10-5. Bh. ko{arka{ je prije nekoliko dana zbog ka{njenja Jazvin: Tre}i klub u sezoni pla}e napustio posljednjeplasirani tim gr~ke lige zonski klub za 30-godi{njeg Iraklis, u kojem je bilje`io 10,9 igra~a, koji je sezonu po~eo u ukrajinskom Dnjeproazopoena i 6,4 skoka prosje~no. (V. B.) Slupsk bi bio tre}i ovose- tu.

Jazvin sti`e u Slupsk

Bh. centar na meti Poljaka

Austrijanac najbr`i u superveleslalomu
Rajhelt tokom vo`nje u Hinter{toderu

Rezultati
1. Hanes Rajhelt (Austrija) 1:43,91 2. Benjamin Rajh (Austrija) 1:44,25 3. Bodi Miler (SAD) 1:44,84 4. Karlo Janka ([vicarska) 1:45,06 5. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 1:45,10

Me|unarodna ko{arka{ka federacija (FIBA) ponovo je zabranila Crvenoj zvezdi dovo|enje novih igra~a. Na po~etku sezone beogradskom klubu blokirani su transferi zbog dugovanja Slobodi. Tuzlaci su potra`ivali pribli`no 200.000 eura na ime obe{te}enja za prelaske Elmedina Kikanovi}a i Milana Milo{evi}a. Naknadnim dogovorom dva klu-

Zvezdi zbog dugova zabranjeni transferi

FIBA ponovo kaznila Beogra|ane

Rajhelt
Hanes Rajhelt (Hannes Reichelt) pobjednik je superveleslaloma, koji je u okviru Svjetskog kupa u skijanju vo`en u austrijskom zimskom centru Hinter{toderu. Specijalist za brzinske discipline i osvaja~ titule Svjetskog kupa 2008. u superveleslalomu ostvario je ovaj uspjeh u najbolje mogu}e vrijeme.

tri godine ~ekao na trijumf
Nakon dvije slabe sezone, njegovo ime nije bilo na spisku austrijske reprezentacije uo~i Svjetskog prvenstva, koje naredne sedmice po~inje u Garmi{-Partenkirhenu, ali ga je ova neo~ekivana pobjeda vratila me|u kandidate. Rajhelt je pre{ao stazu za jednu minutu i 43,91 sekundu, {to je njegov prvi trijumf u posljednje tri godine. Rajheltov zemljak Benjamin Rajh bio je drugi sa 34 stotinke zaostatka, a tre}i Amerikanac Bodi Miler (Bode Miller). Vodstvo u generalnom plasmanu Svjetskog kupa zadr`ao je Ivica Kosteli} (Hrvatska), ispred [vicaraca Silvana Curbrigena i Didijea Ki{a (Didier Kuche). (E. J.)

Poredak
Superveleslalom: Georg [trajtberger (Austrija) 227 bodova, Ivica Kosteli} (Hrvatska) 191, Didije Ki{ ([vicarska) 191, Benjamin Rajh (Austrija) 184, Romed Bauman (Austrija) 179... Generalni plasman: Ivica Kosteli} (Hrvatska) 1.223, Silvan Curbrigen ([vicarska) 703, Didije Ki{ ([vicarska) 685, Aksel Lund Svindal (Norve{ka) 681, Romed Bauman (Austrija) 681...

ba blokada je ukinuta pa je Zvezda uspjela sastaviti tim za novu sezonu, prenose beogradski mediji. No, sada su u istom problemu, jer je Arbitra`ni sud FIBAe ponovo uveo Beogra|anima zabranu dovo|enja novih igra~a dok ne izmire dug (150.000 eura) svom biv{em ~lanu, ameri~kom beku Majku Tejloru (E. J.) (Mike Taylor).

sport
(Foto: Reuters)

Dnevni avaz, nedjelja, 6. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci
Ko{arka{i Klivlend kavalirsa izjedna~ili su protiv Memfisa (105:112) rekord po broju uzastopnih poraza u jednoj NBA sezoni (23). Taj neslavni rezultat prethodno su ostvarili Memfis grizlisi (sezona 1995/1996) i Denver nagetsi (1997/1998). Kavalirsi dr`e apsolutni rekord po broju uzastopnih utakmica bez pobjede, jer su tokom dvije sezone (1981/1982 i 1982/1983) nanizali 24 poraza.

23

Izjava dana
- @ao mi je. Osje}am se kao idiot.
(Kristijan Kivu, fudbaler Intera, o incidentu u Bariju kada je {akom udario doma}eg igra~a Marka Rosija)

Ofsajd

Vu~ini} „naru~ivao“ djevojke za sudiju Radovi}a

Foto dana
Detalj sa susreta ragbi-reprezentacija Velsa i Engleske na turniru [est nacija u Kardifu

Na su|enju u Podgorici dugogodi{nji operativac Ko{arka{kog kluba Budu}nost Tihomir Vu~ini} priznao je da je kod izvjesnog Dejana Popovi}a „naru~ivao“ djevojke za hrvatskog arbitra Sretena Radovi}a, prenosi crnogorski dnevnik „Vijesti“. Na sudu se pojavio i snimak razgovora u kojem Vu~ini} „naru~uje“ djevojke. Dvije su bile za rukometnu delegaciju, a jedna od njih, rekao je Vu~ini}, bila je namijenjena Sretenu Radovi}u, jednom od poznatijih arbitara u NLB ligi za ko{arka{e.

NFL Grin Bej favorit u velikom finalu ameri~kog fudbala

Pekersi `ele titulu nakon 14 godina
„Pakeri“ su jedini neprofitni klub u SAD, u vlasni{tvu navija~a
ka profesionalnog fudbala. U izvanrednoj historiji Pekersi („Pakeri“) osvojili su ~ak 12 titula. Vins Lombardi (Vince) vodio ih je u godine poslije Grin Bej mo`e postati grad titula. Malo industrijsko mjesto u centru je zbivanja od samih po~etanezaboravnim {ezdesetima, „hvata~“ Don Hatson (Hutson) donio je revoluciju u pas igri tridesetih. Lambu ih je, kao trener, odveo do tri uzastopna trofeja do 1929. te 1936., 1939. i 1944. godine. Pekersi su jedini neprofitni klub u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, u vlasni{tvu navija~a, a grad od 100 hiljada stanovnika (tri puta vi{e nego kada je klub osnovan) zasjenio je i najve}e sportske centre Njujork i ^ikago. Iako su uhvatili posljednji vagon za plej-of pobjedom na svom terenu nad tada nezainteresiranim ^ikagom, u finalu NFC konferencije savladali su opet Berse, ovog puta vrlo zainteresirane i jo{ doma}ine, te su se plasirali u finale „Super Bowl“, u kojem su favoriti protiv Pitsburg stilersa. Kvoterbek Aron Rod`ers (Aaron Rodgers) i saigra~i poku{at }e prekinuti 14 godina dug post bez titule. Rod`ers }e predvoditi napad Pekersa, a pobjedom u finalu postao bi novi kralj Grin Beja nakon Breta Favra (Brett Favre), {ampiona iz 1997. (upravo njega je Rod`ers zamijenio 2008. godine). Finalni me~ NFL lige po~inje pola sata poslije pono}i s nedjelje na ponedjeljak na stadionu Kaubojsa u (Z. [.) Arlingtonu u Dalasu.

Karli Lambo (Curly Lambeau) posudio je novac od svojih {efova da 1919. osnuje profesionalni klub ameri~kog fudbala (NFL), a 92

Stadion Arlington: Mjesto kona~nog obra~una za titulu

„Big Ben“ najve}a uzdanica
Postoje mnogo glamurozniji i skuplji timovi u NFL-u od Pitsburg stilersa, ali nema nijednog uspje{nijeg u novijoj eri ameri~kog fudbala. Pitsburg }e u Dalasu poku{ati da po tre}i put u posljednjih {est godina podigne trofej „Super Bowl Lombardi“. Osnovani 1933. godine, Stilersi („^eli~ari“) peta su najstarija ekipa u Ligi. Iako u njihovom gradu nema vi{e fabrika ~elika po kojima su dobili ime, oni i dalje lome sve pred sobom. „Big“ Ben Rotlisberger (Roethliesberger) mo`da nema najprecizniji pas, mo`da nije prefinjeni tehni~ar, mo`da nije najbr`i trka~ me|u kvoterbekovima, ali ima ono {to je najpotrebnije da se ode do kr-

Pitsburg lovi tre}i trofej u {est godina

Stilersi i dalje lome sve pred sobom

aja - neustra{ivost. Sli~no kao i Grin Bejovi, navija~i Pitsburga smatraju se najvjernijima i najbu~nijima tako da }e atmosfera na tribinama u Dalasu biti kao ona koju stvaraju na terenima na kojima se igra fudbal s okruglom loptom. Navija~ koji cijeli `ivot prati Stilerse, a ka`e da se zove D`imi Di (Jimmy D), izjavio je za Reuters kako je gledao vi{e od 350 utakmica lete}i iz svoje ku}e na Floridi prema Teksasu. - Tako mi to radimo. Odlazim na utakmice Stilersa od kada znam za sebe - rekao je prije posljednjeg me~a s Njujork d`etsima, lica obojenog u dres „Big Bena“. (Z. [.)

NEDJELJA 6. 2. 2011.

16.55
KO[ARKA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

14.00

BITI LIJEP

13.30

BEVERLY HILLS 90210

12.15

LONCI I POKLOPCI

19.40 NEMA VI[E. ZEKO REK’O

17.00

SVE ZA LJUBAV

NLB Liga: [iroki TT Kabeli Union Olimpija

23.00
FILM, PINK BH

^arlijevi an|eli 2
Ovog puta, tri agentice istra`uju seriju ubistava za{ti}enih svjedoka koja su uslijedila nakon kra|e iz tajne kompjuterske baze podataka. Uloge: Kameron Dijaz, Dru Berimor, Lusi Liu Reditelj: Mekd`i

08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Muzi~ki program 08.40 Bruklinski most, igrana serija, 15/35 09.05 Debate o debatama: Politi~ke partije 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 Izazovi poljoprivrede 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 36/61 13.30 Putomania, dokumentarna serija, 4/4, r. 14.00 Biti lijep: Potraga za velnesom, strana dokumentarna serija, 8/8 14.55 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 8/14, r. 15.50 BHT vijesti 16.00 Samo za zabavu, revijalni program 16.25 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Ko{arka. NLB liga: [iroki TT Kabeli - Union Olimpija, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Tale, doma}a igrana serija, 5/8 20.55 Kod ku}e je najbolje, show 22.15 BHT vijesti 22.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.00 BHT sport 23.15 Okrutna milost, igrani film 00.50 Kod ku}e je najbolje, show, r. 02.05 Pregled programa za ponedjeljak

08.05 ^etiri godi{nja doba planine Diasetsu, japanski dokumentarni film 09.00 ZIZ Crvene kapice Kako to Medo Rupert Tomica i prijatelji Pingu La Linea, 2. epizoda [oni i njegovo stado 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 7. epizoda 13.30 Beverly Hills 90210, igrana serija, 38. epizoda 14.15 Pra{ki student, igrana serija, 1. epizoda 15.10 Vijesti 15.20 Paja i Jare, jugoslovenski igrani film 17.05 Anti~ki Rim: Constantin, strani dokumentarni program, 5. epizoda 17.59 Dnevnik, najava 18.00 Greh njene majke, igrana serija, 1. epizoda 18.50 Crvene kapice, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 4. epizoda 20.50 Nadreality Show, 1. epizoda 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 23. epizoda 22.03 Dnevnik, najava 22.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.00 Bolnica: Three Rivers, igrana serija, 7. epizoda 23.45 Beverly Hills, igrana serija, 38. epizoda 00.30 Konecrt Dado Topi}, muzi~ki program, 2. dio 01.30 Pregled programa za ponedjeljak

08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Ironman, crtani film 09.15 Metajets, crtani film 09.40 ^uvari planeta 10.45 Policijska pri~a Film 12.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Gümüº, turska telenovela 14.25 Gümüº, turska telenovela 15.45 Gümüº, turska telenovela 16.55 Gümüº, turska telenovela 18.15 Gümüº, turska telenovela 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Gümüº, turska telenovela -nastavak 20.00 Asterix na Olimpijskim igrama, film 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.45 Vatreni ring, reality show 23.30 Ro|en za odbranu, film 01.15 Nasljedstvo mr`nje, film

07.00 Moj dom 07.30 Fifi, crtani film, 30. i 31. epizoda 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 1. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 2. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 25. epizoda 09.00 Od lutaka do osna`enja - Problemi s cipelama 09.10 Sirene, crtani film, 1., 2., 3. i 4. epizoda 10.30 Iron kid, crtani film, 18. epizoda 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 44., 45. i 46. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Richie Rich, igrani film 14.30 1001 no}, igrana serija, 133., 134., 135., 136., 137. i 138. epizoda 17.45 Muzi~ki program 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e. Zeko rek’o, istra`iva~ko -dokumentarni program 20.10 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrani film 22.10 Sport centar 22.15 Razara~, igrani film 00.00 Betmen, igrani film

08.00 More }e pri~ati 2, film 10.00 Dvor 11.00 Birajte svoj hit, narodna muzika 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Dvor 16.00 Info top 16.10 Nemogu}a misija 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top 18.45 City 19.00 Arena B-13 20.00 Dvor, izbacivanje 22.00 Paparazzo lov na poznate 23.00 ^arlijevi an|eli 2, film 01.00 Lovac na vampire, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 10.00 11.00 12.30 13.45 14.30 14.35 15.30 16.05 16.30 16.45 17.15 18.15 18.40 19.10 19.25 20.00 Dje~iji program EPP Muzika Crtani filmovi Jukebox Ja sam tvoja sudbina, indijska serija, r. (Vijesti u 10.30) Jukebox Vijesti Autovizija Vijesti Igrani film - repriza Vijesti Criss Angel - zabavna emisija Vijesti Jukebox Criss Angel - zabavna emisija Klub Ekspres - repriza Centralna informativna emisija Jukebox Liberti „Gljiva show“ zabavna emi-

sija - repriza 21.40 Za svaku bolest trava raste 22.15 Muzika i EPP 23.00 Centralna informativna emisija repriza 00.00 Jukebox

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.55 21.35 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Ekologija i zdrav `ivot Igrani film: Gordost i predrasude 23.00 Na{a realnost 00.00 Odjavni telop

TV Gora`de
18.30 Poljoprivredne teme, r. 19.00 Sedmica 19.30 Snimak rukometne utakmice 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Retrovizor, informativnodokumentarni program 21.30 Igrani film

TV OSM
11.10 12.20 13.15 13.50 14.05 14.10 14.30 15.35 16.00 17.05 17.50 18.30 18.55 19.05 19.30 19.35 20.00 21.00 22.30 Love calculator Scena Muzi~ki program TV shop TV vremeplov Muzi~ki predah Love calculator Teleshop Zodex Vikend caffe Vikend caffe Vikend caffe Nedjelja - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Game Zone Portal U potrazi VIP Film

18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Dokumentarni program: Biografije, r. 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja

TV Cazin
Program TV OBN

23.00 Talk show 00.30 Film

TV Bugojno
15.30 Ovo mi je {kola - dje~ija emisija 16.30 Crno bijeli svijet - omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator r. 17.25 Auto shop r. 18.05 Na{a realnost 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informativni program 20.10 Stubovi zemlje 3 - igrani film 22.10 Sabljark - igrani film

BN
14.00 15.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.20 Preljubnici Nedeljno popodne Monitor Preljubnici Pazi mogu}e je Nijesmo mi od ju~e Doma}i film: Posljednji valcer u Sarajevu 00.10 Igrani film: Kanjon pusto{i

TV USK
14.45 Hronika Kraji{kih gradova Inf. program r. 15.25 Avanture [irli Holms Igrana serija za djecu 9/52 15.50 Top shop 16.00 Balkanski talenti dok. program 16.25 Horoskop 16.30 Nedjeljom zajedno Zabavno-revijalni program 18.30 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 TIME OUT Program za mlade 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film: Su{u

TV KISS
15.30 16.00 16.45 17.10 17.50 18.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 @ivot pi{e pri~e, dok. emisija Vinoteka, emisija o vinima Auto shop Ja sam tvoja sudbina, serija 29/212, r. Kuhinje 6/32 Tjednik, info magazin, r. HRT Dnevnik Adventure Rakela, putopisna, r. 6 Fra Nikica Vujica, interwiev, r. Ja sam tvoja sudbina, serija 30/212, r. Rubala shox

TV Kakanj
16.30 Peta dimenzija, turska serija 18.00 Islam i nauka, dokumentarni program 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.25 Svi vole Rejmonda, serija 21.10 Mrtav ~ovjek, film 23.00 Vijesti TV sahar

TV HEMA
14.42 14.48 15.00 16.00 17.00 18.42 20.00 21.00 22.00 23.00 Zastava BiH TOP SHOP Turizam plus TV Zehra Igrani film Turska muzika Reporta`a Religija u slu`bi `ivota Pregled sedmice Otvoreni studio

HIT
15.00 Hit nedjeljom - (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Iza scene 22.00 Slike u oku 22.30 Uskijavanje

TV Zenica
17.00 Muzi~ki program 17.55 Mali oglasi, TV izlog

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
21.00

21.15
FILM, Nova TV

16.55

ROCKOVNIK

15.30 KROS-KANTRI SKIJANJE

HOKEJ NA LEDU

20.30 BOSTON - ORLANDO

19.00

POZNATI SVEMIR

20.30

MEGADRIVE

21.10

[APAT DUHOVA

23.00

DEKSTER

16.55 Rockovnik 17.25 Zadnja ku}a Srbija 17.50 Publika na psihoterapiji 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela, tv serija 21.05 Jelen top deset 21.50 Potjera za Sre}kom

15.30 Kros-kantri skijanje, S.KUP Rjabinsk 16.00 Bijatlon 16.45 Snuker 18.00 Bijatlon 18.40 Zimski sportovi 18.45 Ski skokovi, S.KUP Oberstdorf 20.00 Snuker 23.00 Ski skokovi, S.KUP Oberstdorf

17.30 Fudbal, Freiburg - Ajntraht Frankfurt 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 21.00 Hokej na ledu 21.45 Fudbal, Peru 23.45 Snowboard

17.00 U`ivo. Premier League. Chelsea - Liverpool 19.00 Holandska liga. Utrecht Twente 20.30 U`ivo. NBA. Boston - Orlando 22.45 NBA Live 23.00 Championship. Swansea - Cardiff

17.00 U maternici 19.00 Poznati svemir 20.00 U State Departmentu 21.00 Marine One 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 U State Departmentu

17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over 20.30 Megadrive 21.00 Reno 911 21.20 Chapelle Show 21.50 South Park 22.20 South Park 22.40 Jersey Shore 2

17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Ru`na Beti 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Kako sam upoznao va{u majku 21.10 [apat duhova 22.00 [apat duhova

17.40 Brojevi 18.25 [ark 19.10 I{~ezla 20.00 Putnik 20.45 Idili~ni grad 21.30 Zlo~ina~ki umovi 22.15 Zlo~ina~ki umovi 23.00 Dekster 23.50 Dekster

Neobi~an za{titnik
[erif iz maloga grada svjedo~i otmici `ene. Tada pohita da je spasi, u uvjerenju da radi pravu stvar. Ispostavi se da su otmi~ari agenti FBI-a kojima je zadatak za{tititi tu `enu te je dovesti u ^ikago na veliko su|enje za korupciju. Uloge: Larry The Cable Guy, Ri~ard Bul Reditelj: ^arls Robert Karner

NEDJELJA 6. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Odga|anje razgovora sa partnerom o situaciji u vezi, {kodi oboma. Problem ne}e 21. III - 20. IV sam nestati. Posao: Prilika dolazi sa sasvim druge strane nego {to mislite. Nemojte se iznenaditi, ni pokazivati radost. Zdravlje: Optimizam opet raste. Ljubav: Veza }e uspjeti tek kada potpuno zaboBIK ravite na ljubomoru. Ona vas uvijek ko{ta vi{e nego {to mislite. 21.IV - 22.V Posao: Sa dobrim manevrima, dolazite u situaciju da mo`ete ra~unati na dobitak. U~inite i posljednji korak. Zdravlje: Promijenite na~in ishrane. BLIZANCI Ljubav: Najbolje je da i vi i partner zaboravite na krizu. Nastavite `ivot kao da se ni{ta nije desilo. Posao: Pazite da ne prenaglite u dono{enju 23.V - 22.VI va`ne odluke. Najbolje je da o svemu jo{ jednom dobro razmislite. Zdravlje: Izbjegavajte velike skupove.
OVAN

15.00

ROBIN HUD 2

15.50

NA PUTU KU]I...

14.10

FILIPOVE BEBE

20.05

NAD LIPOM 35

08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija (55. i 56./100) 09.24 Mimo i ^arli, crtana serija (5. i 6./52) 09.35 Tomica i prijatelji, crtana serija (56. i 57./100) 09.46 Svijet divljine, program za djecu (36./52) 09.57 Miniskule, program za djecu (65. i 66./78) 10.09 Dilajla i D`ulijus, crtana serija (6./26) 10.32 Rimske misterije, serija (18./20) 11.05 Bebe od bra{na - film za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta - Gustovara - dokumentarni program 13.30 Sviraj ne{to narodno - Jordan Nikoli} 14.00 Ranjeni orao, serija (16./17) 15.00 Robin Hud 2, serija (2./13) 15.50 Samo ljubav, vjera i nada repora`a 16.15 [ta radi{ ve~eras, film 17.50 Gastronomad (Ma|arska gula{ ~orba) 18.10 Miris ki{e na Balkanu, serija (8./14) 19.00 Sudansko pleme Murle, dokumentarni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Zauvijek mlad, serija (7./28) 20.45 Banovi} Strahinja, film 22.30 Dnevnik 3 22.52 RTRS preporu~uje 22.55 Sportski pregled 23.25 Zelena, zelena trava, serija (16./28) 23.55 [ta radi{ ve~eras 01.25 Ah, ta planeta 01.45 Dnevnik 2

10.06 HAK - Promet info 10.10 [erif u New Yorku 2, mini-serija (2/7)* 11.25 Fotografija u Hrvatskoj 11.40 manjinski MOZAIK: Slovenci na hrvatskim pozornicama 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokrovitlejstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 15.40 Vijesti 15.45 Vrijeme sutra 15.46 HAK - Promet info 15.50 Na putu ku}i: Nevjerojatno putovanje, ameri~ki film (R)* 17.15 Jelovnici izgubljenog vremena: Jela Republike svetog Vlaha 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: Ljube{~ica (1/2) 19.15 LOTO 6/45 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 Vjerujem u an|ele, TV serija (1/5)* 21.55 Put lubenica, hrvatski film* 23.25 Vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Ciklus europskog filma: Dovi|enja, djeco - francuski film (12)* 01.30 [erif u New Yorku 2, mini-serija (2/7) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.10 Najava programa 07.15 Romeo i Julija u Samoboru, koncert klasi~ne glazbe 08.15 Zlatna kinoteka - ciklus Caryja Granta: Sumnja, ameri~ki film* 09.55 Hinterstoder: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 1. vo`nje 10.55 Lupoglav: Misa, prijenos (nije kod. na sat.) 12.00 Biblija 12.15 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 12.55 Hinterstoder: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje 14.10 Filipove bebe, emisija pod pokroviteljstvom* 14.45 ATP Zagreb Indoors, snimka drugog polufinalnog me~a 15.25 Olimp, sportska emisija 16.00 ATP Zagreb Indoors, prijenos finala 18.00 Hokej, EBEL liga: Medve{~ak - Linz, prijenos* 20.45 Ve~eras 20.50 Kosa, ameri~ko-njema~ki film* 22.50 Posebni dodaci: Glazba i film, emisija o filmu* 23.25 Filmski boutique: Nema me, ameri~ko-njema~ki film (12)* 01.35 Gara`a LeKAP quartet i Borna [ercar’s Jazziana Croatica (R) 02.05 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program: Hit dana (R)

07.15 Bra~ne vode, serija R 07.45 Televizijska posla, serija (22/22) 08.15 Ka{mir mafija, serija R 09.10 U sedmom nebu , serija (14/23) 10.05 Peppa, crtana serija (1718/26) 10.25 Timmy Time, crtana serija (42/52) 10.40 Winx, crtana serija (42/52) 11.05 Chuggington, crtana serija (44/52) 11.20 Ben 10: Alien Force, crtana serija (22/26) 11.45 Automotiv, auto-moto magazin 12.15 Novac, business magazin 12.45 Televizijska posla, serija R 13.15 Frikovi, serija R 14.15 U sedmom nebu, serija R 15.15 Na raskrsnici `ivota, igrani film R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Vojni~ine igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show 21.15 Neobi~an za{titnik, igrani film 23.00 Red carpet , showbiz magazin (15)* 00.25 Svi mrze Chrisa, serija (1/22) 00.55 Univerzalni vojnik: Povratak, igrani film R (12)* 02.25 Medvjed Winnie, igrani film R 03.55 Red carpet, showbiz magazin (15)* R 05.15 Frikovi, serija R 06.00 Kraj programa

Ljubav: Ne stvarajte sebi suvi{ne brige. U`ivajte u tome {to ste ostvarili. Partner vam priprema iznena|enje. 23.VI - 22.VII Posao: Ba{ ni{ta vas ne mo`e zaustaviti na putu do uspjeha. Puni ste elana i dobrih, lako ostvarljivih ideja. Zdravlje: Kontrolirajte tlak. Ljubav: Voljena osoba laka srca daje vam jo{ LAV jednu veliku {ansu. Pazite da ne upropastite ne{to zbog brzopletosti. 23.VII - 22.VIII Posao: Osoba koju ste nedavno upoznali, pozvat }e vas na razgovor. Pazite da ne upadnete u njenu zamku. Zdravlje: Energija je u padu.
RAK DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Velika ljubav se uvijek pamti. Naime,

srest }ete osobu koja vam je mnogo zna~ila. Ne zanosite se! Posao: Prili~no naporan dan: Morate puno dokazivati da ste u pravu vi, a ne va{i suparnici ili kolege. Zdravlje: Sve je prilili~no dobro.
VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Osoba sa kojom ste u prijateljskim ili

poslovnim relacijama, ne krije vi{e da je zaljubljena u vas. Posao: Neko jedva ~eka da vam vrati za nekada u~injenu nepravdu. Ne pla{ite se, samo budite oprezniji. Zdravlje: Poradite na kondiciji.
[KORPIJA Ljubav: Odlu~nim potezom mo`ete potpuno

Jesen sti`e, Dunjo moja

FILM, HAYAT TV
Bezbri`no djetinjstvo Save, Marije i Petra{ina prekida po~etak Prvog svjetskog rata. Sava i Petra{in i protiv svoje volje odlaze da slu`e vojsku Austrougarske monarhije. ^etiri godine poslije toga, rat je zavr{en. Sava se vra}a ku}i. Do~ekuju ga Marija i njegov najbolji drug Petra{in, koji je ranije do{ao iz rata jer je na frontu izgubio ruku. Ustreptala ljubav Save i Marije se i ostvaruje. Uloge: Branislav Trifunovi}, Marija Karan, Kalina Kova~evi} Reditelj: Ljubi{a Samard`i}

20.10

Asterix na Olimpijskim igrama

20.00
FILM, OBN
Asteriks i Obeliks putuju u Gr~ku kako bi pomogli svom prijatelju Alafoliksu, koji boluje od ljubavi. Naime, Alafoliks je preko glave zaljubljen u princezu Irinu. No, Brut, posvojeni sin Julija Cezara, tako|er `eli ruku princeze Irine. Uloge: Klovis Korniljak, @erar Depardje, Alen Delon Reditelj: Frederik Forestijer, Tomas Langman

pridobiti partnerovu naklonost. Tako dolazite i do potrebne podr{ke. Posao: Dugo ~ekate s odlukom, za koju ste uvjereni da vam donosi ugodne trenutke. U pravu ste potpuno. Zdravlje: Pro{etajte obavezno. STRIJELAC Ljubav: Doma}a atmosfera, ako se skrasite kod ku}e, doprinosi boljim odnosima sa voljenom osobom. 23.XI-22.XII Posao: Samo bez panike. Sve }e se zavr{iti mnogo bolje nego {to mislite. Iskoristite nenadanu priliku. Zdravlje: Mnogo bolje.
23.X - 22.XI

Anti~ki Rim: Constantin

17.05
DOKUMENTARAC, FTV
Pri~a o tome kako je car Konstantin donio kr{}anstvo na Zapad pri~a je o ratu, ljubavi, izdaji i ubistvu. Godine 312. Rim je bio u krizi. Carstvo je bilo podijeljeno u ~etiri dijela. Svaki je dio imao svoga cara. Borili su se kao {takori oko plijena dok se nije umije{ao Konstantin. Ujedinio je Rim vojnom silom i uveo novu religiju - Kr{}anstvo.

Kod ku}e je najbolje

vi{e nego {to ste o~ekivali. Imate {ansu za potpun uspjeh. 23.XII-21.I Posao: Postupajte razumnije i rezultati ne}e izostati. U protivnom, mo`ete izgubiti i ono {to ste imali. Zdravlje: Bez promjene.
VODOLIJA Ljubav: Uzmite vremena samo za sebe i osobu

JARAC

Ljubav: Izvla~ite iz sebe, partnera i veze mnogo

20.55
MUZI^KI [OU, BHT1
Jedan od fenomena koji se zna~ajno odrazio na muziku su i putovanja. Mnogo je gradova i zemalja koje su, me|u ostalim, poznati i po pjesmama koje im je neko posvetio. U ovonedjeljnom izdanju show programa pjeva}e se o Sarajevu, Njujorku, Skoplju, Mostaru, Alabami, Memfisu...

koju volite. Samo u opu{tenoj atmosferi, osje}ate se dobro. Posao: U prilici ste da se slobodno mo`ete, na svoj poseban na~in, suprotstaviti o~iglednoj nepravdi. Zdravlje: Vra}a vam se dobro raspolo`enje.
22.I-19.II

ma. Trenutke opu{tanja podijelite sa voljenom osobom. 20.II-2O.III Posao: Sve }ete nadmudriti. Gotovo niko ne ra~una da se iza va{e suptilnosti skriva i velika visprenost. Zdravlje: Osje}ate se psihi~ki bolje.

RIBE

Ljubav: Uputno je da se danas dr`ite svoga do-

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Italija: Potraga za djevoj~icama

Policija traga za blizankama

RIM - Policije Italije, [vicarske i Francuske tragaju za {estogodi{njim blizankama koje su nestale nakon {to je njihov otac, koji ih je oteo iz ku}e u [vicarskoj, sko~io pod voz. Otac blizanki, koji `ivi odvojeno od supruge, oteo je djevoj~ice u nedjelju iz njihove ku}e u [vicarskoj te ih je odvezao ukradenim vozilom. Iz Marseja je suprugi poslije poslao razglednicu i rekao joj da je o~ajan te da ne mo`e da `ivi bez nje, nakon ~ega se ubio.

Mur: Progla{ena modelom godine

Australska zavodnica radi i studira odnose s javno{}u i marketing

MUR LIJEPA I PAMETNA
Voli modu, muziku i putovanja, a manekenstvom se bavi od 17. godine
SIDNEJ - ^asopis „Ralph“ nije ni najmanje pogrije{io kada je australsku zavodnicu po imenu Emi Mur (Emmi Moore) proglasio modelom godine za 2010. kada je rije~ o poziranju u kupa}im kostimima. Jedan pogled na posljedni vru}i editorijal, koji je snimila za magazin „Maxim“, dovoljan je da razuvjeri one koji su sumnjali u njen seksepil. Emi je zanosna 21-godi{njakinja i, bar prema pisanju pojedinih medija, nije jedna od onih {upljoglavih modela kojima je skidanje pred fotoobjektivima sve u `ivotu. Osim {to radi kao asistentica prodaje u porodi~noj kompaniji, Mur studira odnose s javno{}u i marketing i trudi se da {to prije dobije diplomu. Osim toga, ka`e da voli modu, muziku i putovanja, a manekenstvom se bavi od 17. godine.

Nesre}a otvorila mnoga pitanja

Nijemci znali za opasnost

Predstavljene ekolo{ke igra~ke
NIRNBERG - Moto ovogodi{njeg Sajma igra~aka, koji se odr`ava do 8. februara, je „Zelene igra~ke“ tako da su predstavljene ekolo{ke dje~ije igra~ke, pravljene od prirodnih materijala. Na Sajmu su, izme|u ostalog, predstavljene kockice od kukuruza jednog poljoprivrednika iz Vestfalije, koji se opredijelio za kori{tenje prirodnih proizvoda u proizvodnji igra~aka. Rije~ je o prirodnoj igra~ki, ofarbanoj bojama koje se koriste u proizvodnji hrane, a koje nisu {tetne za djecu. Cilj ovog proizvoda je, kako je pojasnio njegov kreator, da podsti~e ma{tu, koja je djeci uro|ena. Ina~e, asortiman ovih igra~aka je {irok, od svijeta gusara za dje~ake, princeza za djevoj~ice, seoskog imanja, d`ungle, safarija itd. Sajam igra~aka u Nirnbergu jedan je od najve}ih trgova~kih sajmova ove vrste u svijetu, a lani ga je posjetilo 76.000 ljudi.

BERLIN - Njema~ka `eljeznica i ministarstvo saobra}aja znali su ve} godinama za opasnosti koje vrebaju na dijelu pruge od Magdeburga ka Halber{tatu, gdje se pro{log vikenda, kod mjesta Hordorf, dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je poginulo deset osoba, pi{e njema~ka {tampa. Ova nesre}a, jedna od te`ih koje su se dogodile u Njema~koj, otvorila je brojna pitanja o sigurnosti njema~ke `eljeznice.

Iskosa

KIJEV - Ptice koje `ive u okolici biv{e nuklearke u ^ernobilu, popri{tu nuklearne havarije prije skoro 25 godina, imaju za pet posto manji mozak od drugih ptica, {to je posljedica indirektne radijacije, koja je i dalje prisutna. Ovaj zaklju~ak izveden je na osnovu istra`ivanja 550 ptica 48 razli~itih vrsta koje `ive u oblasti tog ukrajinskog grada. Nau~nici smatraju da je manji mozak povezan sa smanjenom kognitivnom sposobno{}u, prenio je BBC.

Pticama iz ^ernobila smanjen mozak

Reaktor ~etiri: Eksplodirao 1986.

Hodala gola kroz grad

Primije}eno je, tako|er, da su naro~ito ugro`eni mladunci ptica, od kojih mnogi ne pre`ive zbog neregularnosti u razvoju mozga. Istra`ivanje su obavili nau~nici iz Norve{ke, Francuske i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. U aprilu 1986. reaktor broj ~etiri nuklearnog postrojenja u ^ernobilu eksplodirao je i tragovi radioaktivnih supstanci prona|eni su u skoro svim zemljama sjeverne hemisfere, podsje}aju agencije.

LUZERN - [vicarka Eva Eden pro{etala je kroz grad samo u ~izmama pri temperaturi od tri stepena ispod nule. Kako je kazala, nije joj bilo hladno, jer su je zagrijavali za~u|en pogledi prolaznika. Ona je na ovaj na~in reklamirala jedan novootvoreni klub. No, sada }e morati platiti nov~anu kaznu zbog nepristojnog pona{anja, saop}eno je iz policije.

Asortiman ovakvih proizvoda je veoma {irok

(Foto: AFP)