P. 1
obrada carinskih dokumenta na graničnim prelazima

obrada carinskih dokumenta na graničnim prelazima

|Views: 972|Likes:
Published by djordje11

More info:

Published by: djordje11 on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD
Predmet: *napišite naziv predmeta Tema:
obrada carinskih dokumenta na graničnim prelazima

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Jul, 2010.

SADRŽAJ
UVOD....................................................................................... 3 1 CARINSKA ROBA.....................................................................4 2 ISPRAVE U CARINSKOM POSTUPKU..........................................4 3 CARINSKE ISPRAVE.................................................................5
3.1 Tir konvencija...............................................................................5
3.1.1 Tir karnet........................................................................................5

3.2 Ata karnet...................................................................................10
3.2.1 Popunjavanje ATA karneta.............................................................12

3.3 Jedinstvena carinska isprava (JCI).................................................14 3.4 Deklaracija o carinskoj vrednosti robe..........................................15 3.5 Sažeta deklaracija.......................................................................15

4 KOMERCIJALNE I TRANSPORTNE ISPRAVE................................16 5 OSTALE ISPRAVE...................................................................18 6 PROMET OTROVA I OTPADA...................................................19 7 OBRAČUN I NAPLATA DRUMSKE TAKSE ZA STRANA TERETNA VOZILA.................................................................................... 21 8 VRSTE CARINSKIH POSTUPAKA..............................................22 ZAKLJUČAK.............................................................................25 LITERATURA...........................................................................26

2

u momentu kada roba prelazi nacionalnu granicu. plati propisanu sumu novca u korist države. Carine predstvljaju stabilan i dugoročan instrument regulisanja spoljne trgovine i zaštite domaćeg tržišta. carine mogu biti autonomne i ugovorne (konvencionalne). je na uvozne. Podela carina prema cilju primene je na zaštitne. prohibativne i retorzivne. po kriterijumu kretanja robe u odnosu na nacionalno tržište. naročito one koja tek počinje da se razvija. već zaštita domaće proizvodnje. Takođe. 3 . U većini zemalja carinska tarifa se propisuje zakonom. Cilj carine nije da poveća državni prihod. Osnovna podela carina. Carinska tarifa ne može da se menja od slučaja do slučaja i prema trenutnoj potrebi kao drugi instrumenti spoljnotrgovinske politike. Carina predstavlja vrstu posrednog poreza koji se naplaćuje kada roba prelazi carinsku liniju. fiskalne.UVOD Carina predstavlja obavezu uvoznika-izvoznika da. izvozne i tranzitne carine.

2 ISPRAVE U CARINSKOM POSTUPKU U carinskom postupku koriste se različite isprave. odnosno iznose ili šalju dalje. .1 CARINSKA ROBA Pojam carinske robe je. iz čega proističu i određene posledice. transportne isprave – kamionski tovarni listovi. Ostale isprave. i dr. Zakonska je obaveza. Carinska roba je sve stvari koje se u carinsko područije uvoze. jer posledice za nepridržavanje ove obaveze mogu biti veoma skupe. Takođe je data precizna definicija da se carinkom robom u smislu Carinskog zakona ne smatraju : javne isprave. ili su preko tog područija u tranzitu. Isprave koje se podnose prilikom prijavljivanja carinske robe moraju biti pravilno i tačno popunjene.fakture. Carina i druge uvozne dažbine plaćaju se po podmirenju troškova nastalih u vezi sa robom. to još uvek ne znači da ej i carinska roba. komercijalne isprave. ili primaju i koje se iz tog područija izvoze. Zakonom je precizno data formulacija carinske robe za neke robe koje mogu da budu za neke učesnike u carinskom postupku i diskutabilne. Komercijalne i transportne isprave. da se carinska roba mora prijaviti carinicima. elektična energia. razumljivo. ( JCI ) Deklaracija o carinskoj vrednosti. Kao carinska roba smatraju se i: žive životinje. Kao carinske isprave u carinskom postupku koriste se na propisan način i to: Jedinstvena carinksa isprava. ( DCV ) 4      . menice. domaća roba koja se prevozi iz jednog mesta u drugo mesto u Srbiji preko stranog Carinskog područija i dr. prospekti i dr. železnički tovarni listovi i druge isprave.. drukčiji od samog pojma robe. radi njegovog sprovođenja. čekovi. odnosno prenose. To su: carinske isprave. brodovi ili avijoni koji se uvoze. Isprave u carinskom postupku možemo podeliti na: Carinske isprave.Ako je roba proizvod ljudskog rada namenjen tržištu. gas. Obaveze prijavljivanja carinske robe nadležnim organima carinske službe od strane drugih državnih organa je takođe zakonom regulisana. odnosno unose.

a na osnovu izjave Generanog sekretara Ujedinjenih nacija od 12. Međunarodno udruženje drumskih prevoznika (IRU) sa sedištem u Ženevi.godine.2001. Tir karnet Karnet TIR kao jedan od glavnih stubova TIR sistema.  Sažeta deklaracija. Otpočinjanje sa primenom TIR konvencije na carinskom podrucju SR Jugoslavije predstavlja rezultat regulisanja statusa SR Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama. odnosno nosioce TIR sistema. na globalnom nivou izdaje i distibuira karnete TIR nacionalnim garantnim udruženjima. tako i zemlji tranzita i odredišta. Postoji pet osnovnih principa na kojima je zasnovan TIR sistem: 1.godine.1 Tir konvencija TIR Konvencija je medjunarodna konvencija kojom se reguliše medjunarodni drumski prevoz robe na osnovu karneta TIR. i koja omogucava olakšano kretanje robe pod carinskim nadzorom u medjunarodnoj trgovini uz istovremeno obezbedjen medjunarodni garantni lanac. pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. kontrolisani pristup za prevoznike. jedino je ovlašćeno za štampanje karneta TIR. kako u zemlji polaska.godine u Ženevi. Tranzitni sistem TIR prvi put je uspostavljen 1959. IRU pod nadzorom Izvršnog odbora TIR (TIRExB). TIR karnet. 2. Istovremeno.godine. predstavlja međunarodno prihvaćen carinsko kontrolni dokument za međunarodni drumski prevoz (MDP) robe od strane carinskih organa. ( SD ) Spisak pošiljke. kao medjunarodna carinska isprava. vraćanjem i čuvanjem TIR karneta. 4. što je omogucilo da se naša zemlja smatra stranom ugovornicom Konvencije TIR retroaktivno od 27. Danas važeca dopunjena i modifikovana Konvencija o medjunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR stupila je na snagu 1975.aprila 1992. medjusobno prihvacena carinska kontrola u tranzitnim zemljama i 5.12. ( SP ) 3 CARINSKE ISPRAVE 3. Na carinskom podrucju SR Jugoslavije ponovo je zvanicno pocela da se primenjuje od 01.marta 2001. IRU rukovodi izdavanjem. medjunarodno prihvacen garantni lanac na osnovu medjunarodno priznategarancije. prema uslovima koji su utvrđeni 5 . sigurna vozila ili kontejneri kojima se roba prevozi. 3.godine.

Međutim. u karnetu TIR treba odvojeno naznačiti sadržaj svakog vozila u skupu vozila ili svakog kontejnera. Karnet TIR. Stoga se svako odstupanje između stvarnog sadržaja vozila ili kontejnera i sadržaja upisanog u spisak robe ne smatra povredom odredbi Konvencije. a u skladu sa uslovima utvrđenim u izjavi o obavezivanju koju je prevoznik zaključio sa udruženjem. iru iru Udruženje udruženje držalac držalac vozač vozač polazna carinarnica odredišna carinarnica tranzitna carinarnica Slika 1. pod uslovom da je sa njim počeo posao u polaznoj carinarnici. bez obzira na odstupanje. Ako prevoznik podnese nadležnom organu dokaze da sva roba koja je upisana u spisak robe odgovara ukupnoj količini robe utovarene na skup vozila ili u kontejnere. Jedini je cilj odredbe da se u spisku robe koja se prevozi na osnovu karneta TIR mora odvojeno navesti sadržaj svakog vozila u skupu vozila ili svakog kontejnera uprošćavanje carinskog pregleda sadržaja vozila ili kontejnera. odnosno robnom manifestu. to se po pravilu neće smatrati povredom carinskih zahteva. Karnet TIR se popunjava za jedno putovanje drumskog vozila ili kontejnera. u roku koje je odredilo udruženje izdavač. predstavlja međunarodnu važeću garanciju za robu koja se prevozi na osnovu karneta TIR. 6 . i pošto ga je vozar propisno popunio. a koja se prevozi na osnovu karneta TIR. U tom slučaju u spisku robe.ugovorom o obavezivanju koji je zaključen između udruženja sa IRU. Kretanje karneta TIR Karnet TIR važi sve do okončanja poslova međunarodnog drumskog prevoza u poslednjoj odredišnoj carinarnici. Shodno tome. s njihovim pečatima i potpisima. svako nacionalno udruženje izdaje karnete TIR prevoznicima u svojoj zemlji. Sadrži onoliko kupona za carinska zaduživanja i razduživanja koliko je neophodno za tranzitnu operaciju. karnet TIR se može popuniti i za skup vozila ili za više kontejnera koji su utovareni na jedno drumsko vozilo ili na skup vozila. u koji su upisani IRU i naziv nacionalnog udruženja izdavaca.

obzirom da će polazna carinarnica overiti karnet i odobriti započinjanje TIR operacije. nove karnete TIR u usputnim carinarnicama. formulara za podnošenje službenog izveštaja i 5. 4. ukoliko se prevoznik pojavi pre isteka ali takođe i na sam dan isteka važnosti koji je upisan u ovoj rubrici. U takvim slučajevima carinarnice. koja će se istovariti u prvom mestu istovara. smatraće se usputnim izlaznim. a da pri tom nije potrebno istovariti ostale pošiljke.U okviru posla međunarodnog drumskog prevoza može biti uključeno više polaznih i odredišnih carinamica. koji se ne koristi za carinske potrebe. robnog (žutog) manifesta. Karnet TIR štampan je na francuskom jeziku. nije dopušteno zahtevati dodatne. obuhvata rubrike od 1 – 5. pod uslovom da su carinska obeležja i identifikacione oznake ostali neoštećeni. 6. u kojima je prevoz pod TIR privremeno obustavljen ili ponovo prihvaćen. 2. Isti postupak primeniće se kada držalac isprave ne koristi kamet TIR za jedan deo putovanja na području neke strane ugovornice zbog postojanja postupka carinskog tranzita koji je više pojednostavljen ili kada nije potrebno korišćenje carinskog tranzita. zadnje korice karneta jedinstvene žute boje sa identifikacionom karticom. naslovne strane. tranzitnih i odredišnih zemalja. Obrazac TIR karneta sastoji se od: 1. odnosno usputnim ulaznim carinarnicama. TIR karnet može imati 4. 14 i 20 vaučera. prednje korice karneta jedinstvene žute boje. koje će se istovariti u drugim mestima istovara. broj vaučera i vodeni žig. poslovi međunarodnog drumskog prevoza na osnovu karneta TIR privremeno će se odložiti za taj deo putovanja. Ukupan broj vaučera zavisi od broja polaznih. U tom slučaju carinski organi strane ugovornice na čijem se području putovanje nastavlja prihvatiće karnet TIR radi ponovnog započinjanja posla međunarodnog drumskog prevoza. Svaka strana vaučera i kontrolnog kupona obeležena je uzastopnim rednim brojevima. može skinuti s vozila ili kontejnera. broj karneta. Gornja polovina koju popunjava nacionalno udruženje garant. Karnet TIR može da se podnese odredišnoj carinarnici samo ako su sve polazne carinarnice primile (registrovale) karnet TIR. Naslovna strana (prenje korice karneta) u zaglavlju sadrži: naziv izdavaoca karneta IRU Međunarodno udruženje drumskih prevoznika. sa izuzetkom naslovne strane koja je štampana na francuskom i engleskom jeziku i robnog manifesta koji je na engleskom jeziku. sa kontrolnim kuponima koji su vezani uz vaučer. Kada se karnet TIR jednom popuni. 3. Kada se deo prevoza na osnovu karneta TIR obavlja preko područja neke države koja nije strana ugovrnica ove konvencije. s tim da polaznih i odredišnih carinarnica može da ima najviše četiri (npr. seta vaučera i kontrolnih kupona bele i zelene boje. jedna polazna carinamica i tri odredišne carinarnice. ili tri polazne i jedna odredišna carinarnica). gornji deo popunjava nacionalno udruženje garant a donji nosioc TIR karneta – prevoznik. koji je od značaja za polaznu carinarnicu. ili dve polazne i dve odredišne. Rok važenja TIR karneta može biti najviše 60 dana od dana izdavanja i 7 . zavisno od slučaja. Naslovna strana je dalje podeljena na dva dela. Roba mora biti utovarena tako da pošiljka. i to: Rubrika 1 – upisuje se datum važnosti TIR karneta. Prvi.

Rubrika 9 – upisuje se broj i datum Uverenja o odobrenju drumskog vozila prikolice. odnosno poluprikolice. kao i da nema opasnosti za krijumčarenje robe u tovarnom prostoru prikolice ili poluprikolice. Nakon robnog manifesta nalaze se setovi vaučera i kontrolnih kupona bele i zelene boje. Zemlja polaska treba da bude zemlja u kojoj je TIR operacija započeta. uneće se njihov identifikacioni broj ili broj proizvođača. Ovo uverenje se obnavlja svake 2 godine.14 i 20 vaučera. na rok od 60 dana može se dodati vreme potrebno za putovanje ali ne duže od 60 dana. i to: Rubrika 6 – upisuje se zemlja. Ukoliko nosioc TIR karneta ne poseduje original uverenja ili je rok važnosti istog protekao. tranzitnih i odredišnih zemalja. Rubrika 8 – upisuje se registarski broj drumskog vozila i prikolice.kabasta roba.). Rubrika 4 – stavlja se potpis ovlašćenog predstavnika udruženja izdavaoca i pečat. sa kontrolnim kuponima koji su vezani uz vaučer. s tim što ovde treba upisati samo relevantne napomene (npr. rasuta roba i sl. Moguće je da roba bude istovarena u više zemalja. Rubrika 10 – upisuje se identifikacioni broj ili brojevi kontejnera. Uverenje o odobrenju drumskog vozila za prevoz robe pod carinskim obeležjem izdaje carinarnica u kojem konstatuje da drumsko vozilo ispunjava propisane tehničke uslove. obuhvata rubrike od 6 – 12. 8 . TIR karnet ukupno može imati 4. Ukupan broj vaučera zavisi od broja polaznih. odnosno naziv udruženja izdavaoca. Rubrika 11 – upisuju se napomene. Rok važnosti uverenja mora da omogući da se u datom roku okonča TIR operacija. Rubrika 2 – upisuje se naziv nacionalnog udruženja garanta. Potpis predstavlja izjavu kojom nosilac preuzima odgovornost za tačnost podataka koji su uneti u TIR karnet. osim za kontejnere gde nije vremenski ograničeno. odnosno poluprikolice. Moguće je da roba bude utovarena u više zemalja. odnosno prevoznik istovremeno prilikom popunjavanja vaučera popunjava identične rubrike i u robnom manifestu. Prevoznik koji vozi pod TIR sistemom mora na zahtev carinskog organa uvek priložiti original uverenja. Rubrika 3 – upisuje se pun naziv i adresa nosioca (prevoznika) koji je odgovoran za TIR operaciju. Rubrika 5 – stavljen je potpis generalnog sekretara međunarodne organizacije IRU.isti se ne može produžiti. Ova rubrika mora biti overena zvaničnim pečatom udruženja koji je porijavljen IRU. TIR operacija će se prekinuti. Zemlja odredišta treba da bude zemlja u kojoj se TIR operacija završava. Ukoliko prikolica ili poluprikolica nema registarski broj. Ukoliko prikolica ili poluprikolica nema registarski broj. I vaučeri i kontrolni kuponi su označeni uzastopnim rednim brojevima. Treba uneti broj svakog kontejnera koji sadrži robu po TIR karnetom. Međutim nosioc TIR karneta. Drugi list TIR karneta predstavlja robni (žuti) manifest. odnosno zemlje polaska.6. odnosno zemlje odredišta. koji se ne koristi za carinske potrebe. Donja polovina koju popunjava nosioc TIR operacije (prevoznik). Ukoliko se prevoznik pojavi zadnjeg dana važnosti. Rubrika 7 – upisuje se zemlja. Rubrika 12 – stavlja se potpis nosioca TIR karneta. u uverenju uneće se njihov identifikacioni broj ili broj proizvođača.

Rubrika 12 – upisuje se ukupan i pojedinačan broj koleta za svaku odredišnu carinarnicu. Potpis predstavlja izjavu da je nosic preuzeo odgovornost za tačnost podataka koji su uneti u TIR karnet. (ova rubrika je identična sa rubrikom 7 naslovne strane). uneće se njihov identifikacioni broj ili broj proizvođača (ova rubrika je identična sa rubrikom 8 naslovne strane). Ispravka i overa se vrše na svim primercima vaučera. U Rubrici 1 svih vaučera odštampan je broj TIR karneta sa naslovne strane. kojih najviše može biti tri. Veoma bitna napomena je da TIR karnet može da sadrži ukupno 4 polazne i odredišne carinarnice u bilo kojoj kombinaciji (1 polazna i 3 odredišne. Rubrike 13. isti se neće prepravljati već je obaveza da se pogrešan. Ukoliko je neki podatak pogrešno upisan ili je došlo do izmene podatka. Nosioc TIR karneta mora popuniti rubrike od 2-13 na svim primercima vaučera i robnom manifestu.). 2 polazne i 2 odredišne i 3 polazne i 1 odredišna). Podaci na svim vaučerima moraju biti identični.Beli vaučeri namenjeni su polaznoim i ulaznim carinarnicama. s tim da može biti najviše 3 odredišne carinarnice. odnosno poluprikolice. i to: Rubrika 2 – upisuje se naziv polaznih carinarnica. u rubrici 10 – broj koleta i trgovački naziv robe i u rubrici 11 – bruto težina robe. koji su priloženi uz TIR karnet. dok su zeleni vaučeri namenjeni izlaznim. Rubrika 7 – upisuje se registarski broj drumskog vozila i prikolice. bez obzira da li će isti biti iskorišćeni ili ne u toku TIR operacije. 10 i 11 sadrže podatke vezane za robu koja se prevozi. ali da budu čitki na svim listovima. fakture i dr. kojih najviše može biti tri. koja je vršila izmenu. kao i da se ispravka potpiše i overi od strane carinske službe. Rubrika 5 – upisana je zemlja/zemlje polaska. s tim da mogu biti uneti i ručno. Podaci se po pravilu unose pisaćom mašinom. CMR. kao i na robnom manifestu. (ova rubrika je identična sa rubrikom 6 naslovne strane). odnosno izmenjen podatak precrta a ispod njega upiše novi. 14 i 15 sadrže potpis prevoznika ili ovlašćenog predstavnika. odnosno prevoznika koji je odgovoran za TIR operaciju (ova rubrika je identična sa rubrikom 3 naslovne strane). Rubrika 4 – upisuje se pun naziv i adresa nosioca. mesto i datum potpisa i pečat preduzeća. Rubrike 9. Rubrika 8 – sadrži podatke o priloženim dokumentima (na pr. Ukoliko prikolica ili poluprikolica nema registarski broj. Rubrika 3 – upisan je naziv izdavaoca TIR karneta – IRU (Međunarodno udruženje drumskih prevoznika). Rubrika 6 – upisana je zemlja/zemlje odredišta. U rubrici 9 upisuju se oznake i brojevi za identifikaciju robe. kojih najviše može biti tri. 9 . s tim što carinski organi tranzitnih zemalja imaju pravo da zahtevaju prevod na nacionalni jezik. odnosno odredišnim carinarnicama. Nosioc TIR karneta u obavezi je da popuni rubrike od 2-13 na svim primercima vaučera. TIR karnet se popunjava na jeziku zemlje otpreme.

ICC). odnosno carinske ispostave. na sajmovima. i to na svakom pojedinačnom vaučeru. a ukoliko su povređene plombe. pečat i datum overe carinske službe. ali u svakoj narednoj ulaznoj ukoliko su pečati i identifikacione oznake nedirnute staviće se oznaka H. popuniti odgovarajuće rubrike i overiti TIR karnet. Rubrika 20 – unosi se vremenski rok za tranzit carinske robe. robu koja se koristi za prezentacije. Carinske administracije u preko 58 zemalja sveta su prihvatile ATA karnet kao garanciju da 10 . Polazna carinarnica popunjava i overava sve primarke vaučera i robni manifest u rubrici 16 i 17 . profesionalnu opremu.IBCC). ista će staviti carinska obeležja. Svetska carinska organizacija (WCO) je usvojila "Konvenciju o ATA karnetima kao privremenim dozvolama za uvoz roba". širom sveta koristi u cilju skraćivanja . Ovaj rok zavisi od nacionalnih propisa – shodno odredbama člana 1. Rubrika 21 – unosi se referentni broj iz carinskog registra (TIR/broj/godina). dok rubrike od 18-23 popunjava na prvom belom i narednom zelenom vaučeru. odnosno oznake isti se neće popunjavati. koji je integralni deo Međunarodne privredne komore u Parizu (International Chamber of Commerce .). ili druge relevantne napomene. Konvencija pokriva tri kategorije međunarodne robne trgovine. odnosno carinske ispostave. Nakon što je polazna carinarnica utvrdila da su ispunjeni uslovi za prevoz robe po osnovu karneta TIR. Rubrika 19 – nalazi se kvadratić koji se u polaznoj carinarnici ne popunjava. Rubrika 23 – vrši se potpis i overa sa carinskim pečatom i datumom. (“Službeni list SRJ” br. ubrzavanja i olakšavanja carinskih procedura koje se primenjuju kod privremenog uvoza. 1961. kao i robni manifest. izložbama i sličnim događajima. Uverenje o odobrenju za prevoz drumskim vozilom (prikolica.73/93.2 Ata karnet Ideja o ATA karnetu se rodila pre četrdeset godina. Odluke o posebnim merama carinskog nadzora nad robom koja je u provozu preko carinskog područja SR Jugoslavije. odnosno datum kada transport mora da stigne na izlaznu carinsku ispostavu. uključujući i dodatne vaučere. koje obuhvataju:    komercijalne uzorke. Rubrika 16 i 17 – unosi se oznaka carinske plombe i potpis. drumsko vozilo i karnet podnosi se prateća dokumentacija (fakture. Glavni administrator ATA karneta je Međunarodni biro privredih komora (International Bureau of Chambers of Commerce . Rubrika 18 – unosi se zvanični naziv polazne carinarnice. u cilju olakšavanja i podsticanja svetske trgovine. 81/93) ne može biti duži od 72 časa. godine. Rubrika 22 – unosi se zvanični naziv izlazne carinarnice. tovarni list i dr. ATA je skkraćenica nastala od engleskih ili francuskih reči "Admission Temporaire/Temporary Admission". poluprikolica ili kontejner). ATA karnet predstavlja međunarodni carinski dokument koji se.Nakon popunjavanja navedenih podataka kod polazne carinarnice može se započeti TIR operacija. 3. Uz robu. ATA karnet izdaju i za njega garantuju nacionalne organizacije zemalja članica i potpisnica ATA konvencije.

 eliminiše plaćanje carina. Ukoliko se to ne uradi na vreme u najvećem broju zemalja se pored carina i taksa plaćaju i posebni penali za kašnjenje. tako da razliku mora pokriti vlasnik robe ili uvoznik.  pojednostavljuje carinsku proceduru.000. zakonodavstva raznih zemalja su predvidela i razne druge obaveze kako za izdavača.  omogućava da se prilikom privremenog izvoza ili uvoza sve formalnosti obave putem samo jednog dokumenta. Cena izdavanja ATA karneta. vredi godinu dana od dana izdavanja. u Sjedinjenim Američkim Državama je 0. sa druge strane. godine. Visina pokrića vrednosti same robe varira od zemlje do zemlje i njihovih spoljnotrgovinskih propisa. i da bi se državne administracije obezbedile da će naplatiti pripadajuće dažbine u slučaju postupanja koja su suprotna ATA konvenciji. Tako na primer SAD propisuju da ATA karnet mora pokriti 40% vrednosti robe izlistane na njemu. Ne može glasiti na špeditera ili vozara. tako da se lakše sklapaju trgovinski dogovori. tako da ATA garancija pokriva sve dažbine do tog iznosa. 11 . Tako na primer SAD su propisale da tekst garancije mora biti identičan tekstu garancije osiguravajućeg društva Lloyd's of London.  smanjuje vreme potrebno da se obave sve carinske i uvozno-izvozne procedure  eliminiše elemenat neizvesnosti kod carinskih i uvozno-izvoznih procedura. Da bi se sprečile zloupotrebe ATA karneta sa jedne strane. dažbina i poreza na dodatnu vrednost (VAT) prilikom privremenog uvoza i njihov povraćaj prilikom vraćanja privremeno uvezene robe u inostranstvo.000 dolara). Pojedine zemlje propisuju i sam tekst garancija koje prate ATA karnet. Prednosti korišćenja ATA karneta: može se neograničeno koristiti kao garancija za privremeni uvoz.75 dolara za svakih 100 dolara vrednosti robe. a prema podacima iz 1998. tako i za vlasnika ATA karneta.    ATA karnet se izdaje i glasi na vlasnika robe koja se privremeno izvozi ili uvozi.  smanjuje troškove carinskih i uvozno-izvoznih procedura. ATA carinska garancija pokriva 25% vrednosti robe (maksimalna pojedinačna vrednost robe izlistane na ATA karnetu ne može biti veća od 1. izdato je 194. npr. ATA karnet pruža dve vrste garancija: garantuje pokriće vrednosti uvoznih dažbina i predstavlja garanciju za samu robu.će sve carine i takse biti plaćene ako se roba deklarisana ATA karnetom ne koristi u skladu sa pravilima za njeno korištenje. Ovo po neki put predstavlja i problem jer su u nekim zemljama uvozne dažbine veće od 25% vrednosti robe. dok propisi Izraela ili Koreje nalažu da se pokrije 100% vrednosti robe. U poslednjih četrdeset godina ATA karnet je postao široko prihvaćen kao međunarodni carinski dokument.  unapred su poznati svi uslovi privremenog uvoza ili izvoza.986 ATA karneta koji su pokrivali privremeni uvoz vrednosti od skoro 12 milijardi dolara. međunarodno je prihvaćeni dokument u preko 60 zemalja sveta. Moguće je definitivno ocariniti deo ili svu količinu robe koja se privremeno uvozi ili izvozi.

S obzirom da izdavanje ATA karneta predstavlja veliku povlasticu za kompaniju kojoj je izdat. dаn). H-uvoznog kuponа nа sledeći nаčin: Hb) . Ako se nа ulаznoj grаničnoj cаrinskoj ispostаvi ne može utvrditi dа li su ispunjeni uslovi zа odobrаvаnje postupkа privremenog uvozа zа odnosnu robu. upisuju se redni brojevi robe iz glаvnog popisа kojа se privremeno uvozi (npr. Preko 60 zemalja sveta prihvata ATA karnet kao međunarodni carinski dokument koji se koristi prilikom privremenog uvoza ili izvoza roba. Jesenski međunаrodni zаgrebаčki velesаjаm 2006). Popunjavanje ATA karneta Popunjаvаnje ATA kаrnetа zа privremeni uvoz Uvozni tаlon popunjаvа se nа sledeći nаčin: Rubrikа 1. i slično). Popunjen i overen uvozni tаlon ostаje u ATA kаrnet.rok zа ponovni izvoz. te ukoliko su ispunjeni uslovi zа privremeni 12 . Rubrikа 2. te potpis cаrinskog rаdnikа i pečаt cаrinske ispostаve. upisuje se broj pod kojim je kаrnet evidentirаn u kontrolnik K 420. te cаrinskа ispostаvа. Rubrikа 3. (Ostаle primjedbe). dаtum (godinа. a koji se moraju ispuniti da bi se dobio ATA karnet (na primer: da se poslovima spoljne trgovine kompanija bavi najmanje tri godine ili da vrednost kompanije ne može biti manja od dvostruke vrednosti robe izlistane na ATA karnetu ili da postoji u tom smislu garancija neke druge institucije. te Rubrikа 8. mesec i dаn zа ponovni izvoz robe (potrebno je pаziti dа rok zа ponovni izvoz robe ne bude duži od dаtumа do kojeg odnosni kаrnet vаži). cаrinski službenik je dužаn istu u trаnzitnom postupku (K 420) uputiti nа unutrаšnju cаrinsku ispostаvu kojа će rаzdužiti provozni postupаk u kontrolnik K 440 . odnosno prijаvljivаnje robe cаrinаrnici (kojа je identičnа rubrici 2 uvoznog tаlonа). (Rok zа ponovni izvoz). upisuje se dаtum (godinа. dаn). a istovremeno nesavesnima pruža mogućnost za mahinacije za koje može da odgovara i nacionalna asocijacija koja izdaje ATA karnet. Hd) . Rubrikа 5. Ulаznа grаničnа ispostаvа proverаvа jesu li prаvilno popunjene rubrike A do E uvoznog kuponа. izdаvаteljsko udruženje i dаtum do kojeg odnosni kаrnet vаži). 1-14). upisuje se mesto.cаrinskа obeležjа. pravnog ili čak u nekim slučajevima i fizičkog lica. te je dužnа popuniti rubriku. mesec. potpis uredujućeg cаrinskog službenikа i pečаt cаrinske ispostаve. te tаkođe i rubrikа G koju popunjаvа izdаvаteljsko udruženje (broj kаrnetа. Rubrikа 4. postoje i razni drugi zahtevi. obаvezno se upisuje nаmenа privremenog uvozа i mesto nа kojem će privremeno uvezenа robа biti (npr. Rubrikа 7. koji variraju u zakonodavstvima raznih zemalja. čitljivo se upisuje godinа. mesec. Rubrikа 6. upisuje se ulаznа grаničnа ispostаvа.broj pod kojim je kаrnet zаveden u odgovаrаjući kontrolnik K-420 (identičаn rubrici 3 uvoznog tаlonа). Hc) .

nа nаčin dа u rubriku:  Hf (potvrdа robe nаvedene u gornjoj prijаvi . mesec. rubrikа 2. а аko se u kаrnetu ne nаlаzi potrebаn broj plаvih listovа. te odredišnu cаrinsku ispostаvu. dаtum (godinа. аko ih imа. rubrikа 6. upisuje se broj pod kojim je kаrnet evidentirаn u kontrolnik K 420.broj pod kojim je kаrnet evidentirаn u kontrolnik K 420. rubrikа 4. neosjenčаne rubrike popunjаvа korisnik kаrnetа. polаznа / optremnа cаrinskа ispostаvа popunjаvа provozni tаlon (trаnsit counterfoil) plаve boje i trаnzitni kupon (trаnsit voucher) plаve boje. а kopije kuponа ostаje u kаrnetu zа odredišnu cаrinsku ispostаvu. Originаl kuponа cаrinski službenik odvаjа iz kаrnetа. dаn). Kаdа se ATA kаrnet korist zа provoz robe. upisuje se rok zа prijаvu robe odredišnoj cаrinskoj ispostаvi. а u  Hg (ostаle primjedbe . potpis cаrinskog rаdnikа i pečаtm cаrinske ispostаve. Trаnzitni postupаk se može odobriti nа osnovu provoznog listа ATA kаrnetа (plаve boje). 13 . He) .  provoz robe između ulаzne grаnične cаrinske ispostаve i unutrаšnje cаrinske ispostаve.upisuju se cаrinskа obeležjа. upisuju se redni brojevi robe iz glаvnog popisа te ulаznа cаrinskа ispostаvа. odnosno njegov zаstupnik.upisuje se polаznа / otpremnа cаrinskа ispostаvа. mesec.аko je potrebno). mesec. аli u kontrolnik K 410. te potpis cаrinskog rаdnikа i pečаt cаrinske ispostаve. overiti odgovаrаjuće rubrike nа nаpred nаvedeni nаčin kаo ulаznа grаničnа cаrinskа ispostаvа. te izdаvаteljsko udruženje.upisuju se odredišnа cаrinskа ispostаvа. dаn) i isto ovjerаvа potpisom cаrinskog rаdnikа i pečаtom cаrinske ispostаve. Odredišnа cаrinаskа ispostаvа popunjаvа donji deo osenčаnа rubrike H provoznog kuponа. Isto kаo i kod uvoznog kuponа.аko je svа robа zаistа i stiglа u odredišnu cаrinsku ispostаvu). Polаznа cаrinskа ispostаvа popunjаvа rubrike: Hа) . Hb) . U slučаju dа nа odredišnu cаrinsku ispostаvu nije stiglа svа robа nаvedenа u gornjoj prijаvi. kаko sledi: Rubrikа 1.  provoz između dvije unutrаšnje cаrinske ispostаve. potrebno je podneti provozni set JCD-а. te izdvаjа kupon iz kаrnetа zа evidenciju. dаtum (godinа. dаn). Pri tome. odredišnа cаrinskа ispostаvа potvrđuje potpisom i overаvа pečаtom. upisuje se dаtum (godinа. upisuje se polаznа / otpremnа cаrinskа ispostаvа. rubrikа 5. dok osenčаnа rubriku H popunjаvа polаznа cаrinskа ispostаvа kod koje zаpočinje provozni postupаk zа odnosnu robu. upisuje se mesto. to se nаvodi u ovoj rubrici. Ovаko popunjenа potvrdа odredišne cаrinske ispostаve prihvаtа se kаo rаzduženje provoznog postupkа.rok zа prijаvljivаnje robe odredišnoj cаrinskoj ispostаvi. Hd) . rubrikа 3. Trаnzitni kupon se popunjаvа u dvа primerkа (originаl i kopiju). Uredujući cаrinski službenik nа polаznoj cаrinskoj ispostаvi popunjаvа i gornji deo provoznog tаlonа koji ostаje u kаrnetu. Hc) . te rubrikа 7. Nаvedene podаtke.uvoz robe.  provoz između unutrаšnje cаrinske ispostаve i izlаzne grаnične cаrinske ispostаve. plаvi listovi ATA kаrnetа se mogu koristiti zа:  provoz kroz cаrinsko područje Republike Srbije između grаničnih cаrinskih ispostаvа (ulаzne i izlаzne).

6. te osjenčаnih rubrikа izvoznog kuponа u prаvilu je identičаn popunjаvаnju rubrikа kod privremenog uvozа robe. 2) drugi primerak služi za potrebe AOP i potrebe statistike. ili van carinskog područja Jugoslavije. 5) peti primerak . Svaki primerak je označen posebnom bojom duž desne ivice posebnom oznakom. i to: 1) prvi primerak . Prvi primerak je za carinarnicu izvoznog carinjenja/upućivanja i za carinarnicu uvoznog carinjenja. Peti primerak je za potvrđivanje prijema i za odredišnu carinarnicu. način popunjavanja i način podnošenja Jedinstvene carinske isprave. odnosno izvoznog carinjenja robe. Specifikacije za razduženje privremeno uvezene.crvenom bojom i oznakom 1/6. te izvozni tаlon (ekportаtion counterfoil) žute boje i izvozni kupon (ekportаtion voucher) žute boje. Popunjаvаnje ATA kаrnetа pri privremenom izvozu robe Izlаznа grаničnа cаrinskа ispostаvа popunjаvа osenčаnа rubriku H (potvrdа cаrine nа polаsku) nа prednjoj strаnici kаrnetа. te odvаjа iz kаrnetа i zаdržаvа zа evidenciju. 14 . Nаčin popunjаvаnjа izvoznog tаlonа. smeštaja robe u konsignaciono skladište i upućivanja robe iz konsignacionog skladišta u druge prostorije i prostore pod carinskim nadzorom.Odredišnа cаrinskа ispostаvа tаkođe popunjаvа i donji deo provoznog tаlonа u odgovаrаjućim rubrikаmа 1 .zelenom bojom i oznakom 2/7. Treći primerak je za izvoznika/pošiljaoca i za uvoznika.žutom bojom i oznakom 3/8. 3) treći primerak . 3. kojim se propisuju se sadržina i oblik. odnosno izvezene robe i Lista promene podataka.uvozno carinjenje.plavom bojom i oznakom 4/5. Primerci JCI koriste se na sledeći način: 1) prvi primerak zadržava carinarnica prilikom sprovođenja određenog postupka. 2) drugi primerak . Drugi primerak je za AOP za izvozno carinjenje i za AOP . JCI se sastoji od pet primeraka. Popunjen i overen izvozni tаlon ostаje u ATA kаrnet. Četvrti primerak je za odredišnu carinarnicu i za potvrđivanje prijema. otprema iz carinskog područja Jugoslavije ili naknadno upućuje drugoj carinarnici drumskim prevoznim sredstvima i postupak uvoznog. Popunjen i overen izvozni kupon izlаznа cаrinskа ispostаvа evidentirа u kontrolnik K 400. 4) četvrti primerak .plavom bojom i oznakom 5/4. Na osnovu Jedinstvene carinske isprave (JCI) sprovode se mere carinskog nadzora nad robom koja se doprema u carinsko područje Jugoslavije. slobodnu zonu ili carinsku zonu.3 Jedinstvena carinska isprava (JCI) Jedinstvena carinska isprava definisana je Pravilnikom o sadržini i korišćenju isprava u carinskom postupku.. Carinske isprave za prijavljivanje robe.

000 evra u dinarskoj protivrednosti.  Ako se carini roba na osnovu zamene za neispravnu robu i ako se carini roba koja se vraća iz inostranstva kao neodgovarajuća ili neprodata.  Ako se uvezena roba carini na osnovu postupka pojednostavljene deklaracije. Deklaracija o carinskoj vrednosti je obrazac na kome se unose podaci o vrednosti robe za jednu pošiljku radi naplate carine i drugih uvoznih dažbina. 3.  Ako se carini roba bez plaćanja protivrednosti. 3. osim propisanih primeraka. Podnosilac DCV je dužan da pruži sve dodatne podatke i isprave neophodne za utvrđivanje carinske vrednosti robe.4 Deklaracija o carinskoj vrednosti robe Jedan od najvažnijih elemenata za utvrđivanje i obračun carine i drugih uvoznih dažbina. Ako se zbog obezbeđivanja određenih prava u vezi s robom. a prilikom uvoza robe . čija je carinska vrednost pošiljke do 1. Rubrike koje su označene velikim slovima. podnosi dodatne primerke 3/8. Ciljevi zaštite domaćeg ekonomskog prostora.3) treći primerak se uručuje podnosiocu JCI prilikom sprovođenja određenog postupka. Ako se izvozi roba za koju se ne plaćaju carinske dažbine. odnosno zbog potrebe sprovođenja određenih postupaka podnosi veći broj obrazaca JCI od broja propisanog za sprovođenje carinskog nadzora ili carinjenja. 4) četvrti i peti primerak se koriste u sprovođenju mera carinskog nadzora prilikom uvoza.  Ako uvezena roba nije komercijalne prirode. jeste vrednot uvezene robe.  Ako se privremeno uvozi roba uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.leva brojčana oznaka obrasca. mogu se ostvariti ukoliko se obezbedi realna vrednost carinske robe. DCV se prilaže uz svaku JCI za robu koja predlaže naplati carine i drugih uvoznih dažbina “ ad valorem “. osim u sledećim slučajevima:  Ako je ukupna carinska vrednost pošiljke do 5. pravila promena propisa na jedinstvenom carinskom područiju Srbije i niz drugih. izvoza i provoza robe. Na isti način postupa se prilikom sprovođenja mera carinskog nadzora i prilikom carinjenja robe. Prilikom izvoza robe precrtava se desna brojčana oznaka obrasca.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Najveći broj prekršaja u sprovođenju propisa iz oblasti carinskog poslovanja odnose se na utvrćivanje carinske vrednosti.5 Sažeta deklaracija 15 . a podaci se ne mogu precrtavati ili ispravljati. fiskalne funkcije. popunjava carinarnica. Rubrike u DCV i DCV BIS popunjavaju se pisaćom mašinom ili štampačem. podnosilac JCI.

Roba se može istovariti ili pretovariti iz prevoznih sredstava na osnovu odobrenja carinskog organa. odnosno raspakuje. carinski organ može odobriti prethodno deklarisanje robe. 16 . o čemu carinski organ mora biti obavešten bez odlaganja. teretnica. konosman i sl.) kao sažete deklaracije. Roba se ne sme premeštati sa mesta na koje je prvobitno smeštena bez odobrenja carinskog organa. ako je takav zahtev podnet najkasnije tri dana pre dopreme robe. Carinski organ može produžiti rok za podnošenje sažete deklaracije. carinski organ može dozvoliti da se za takvu robu i prevozna sredstva koja prelaze preko carinske linije u određenom vremenskom periodu podnese jedna deklaracija (periodična deklaracija). U slučaju redovnog prevoza iste robe istim prevoznim sredstvima od strane istog lica. paking lista. Sažetu deklaraciju podnosi:  lice koje je robu unelo u carinsko područje. carinski organ može u svakom trenutku zahtevati da se roba istovari. a najduže do isteka prvog radnog dana posle dopreme robe. specifikacija. mora biti obuhvaćena sažetom deklaracijom. 4 KOMERCIJALNE I TRANSPORTNE ISPRAVE U carinskom postupku se mnobitne činjenice o carinskoj robi ne mogu utvrditi njenim pregledom. odnosno odobrio taj organ. tovarni list. ako se time ne sprečava sprovođenje mera carinskog nadzora i sprovođenje zahtevanog i dozvoljenog carinskog postupka. Radi pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prevozi. manifest. Odobrenje nije potrebno u slučaju neposredne opasnosti koja uslovljava da se roba ili deo robe odmah istovari. i to na mestu i u vreme koje je za to odredio. Sažeta deklaracija ne podnosi se u pisanoj formi za robu koju uvoze putnici. ili lice koje je preuzelo odgovornost za robu posle njenog ulaska. ili  lice koje postupa u ime trećeg lica. za pismonosne pošiljke i poštanske pakete. Sažeta deklaracija podnosi se odmah po dopremi robe carinskom organu. Sažeta deklaracija podnosi se na obrascu koji propisuje ministar. već samo na osnovu podataka iz isprava koje su učesnici u trgovačkoj transakciji izdali jedan drugom. Ministar propisuje uslove za periodično i prethodno deklarisanje robe. Carinski organ može odobriti korišćenje komercijalnih i transpornih isprava (faktura. pod uslovom da sadrže podatke neohodne za identifikovanje robe.Roba dopremljena carinskom organu u skladu sa zakonom. Na zahtev deklaranta.

Opis i karakteristike robe 4. Sertifikat o poreklu robe . Na primer. za vođenje carinskog postupka su izuzetno značajne i prevozne isprave. Potpisuje je magacioner/vozač/kupac i time potvrđuje da je roba spremna za prevoz. odnosno da nije zaražena. Instrukcije za plaćanje robe 10. registarski broj vozila u koje je roba utovarena. debljina. 17 . Otpremnica . Železnički tovarni list CIM. Paritet u skladu sa dogovorenim odredbama Incoterms 9. Svaka trgovačka faktura treba da sadrži sledeće elemente: 1. Trgovačka faktura: Predstavlja račun koji izdaje prodavac na memorandumu preduzeća.Najčešće isprave koje se u carinskom postupku podnose uz carinsku ispravu su faktura. ovaj dokument je obavezan za sticanje prava bescarinskog uvoza robe iz Srbije u EU. zakonodavstva u zemljama uvoznika i izvoznika i zahteva kupaca. Dokument treba da potvrdi da je pregledana roba zdrava. prevozna isprava i polisa osiguranja. Sertifikat o kvalitetu . pojedinačna i ukupna zapremina robe i broj paleta/kontejnera. Naziv mesta otpreme i oznaku transportnog sredstva kojim će roba biti otpremljena 8. Ova dokumenta su namenjena kupcu i njima se potvrđuje da je izvršen pregled robe od strane ovlašćene institucije. Jediničnu cenu izraženu u dogovorenoj valuti i jedinici mere 5. Ovaj dokument je posebno važan za kupca jer se na osnovu njega utvrđuje da li je ispoštovan ugovor. Za prevoz robe drumskim prevoznim sredstvima u međunarodnom saobraćaju izdaje se: 1. koja se uračunava u carinsku osnovicu. broj komada. širina.Ovaj dokument se izdaje u momentu kada roba napušta magacin ili stovarište. Kamionski tovarni list CMR.Broj uverenja koja prate robu u spoljnotrgovinskom poslovanju zavisi od karakteristika same robe. Nedostatak samo jednog uverenja može usporiti pa čak i onemogućiti izvoz ili uvoz. 2. Uverenja koja su najčešće potrebna su: fitosanitarno uverenje ili uverenje o zdravstvenoj ispravnosti kada je u pitanju prehrambena roba.Predstavlja dokument od posebnog značaja za uvoznike jer ukazuje na moguće preferencijalno poreklo robe u njihovoj zemlji i samim tim umanjuje troškove carinjenja robe. na osnovu ovog dokumenta ugovorne strane ugovaraju prevoz robe (s obzirom na to da sadrži bitne elemente za određivanje načina transporta). Polisa osiguranja – predstavlja bitnu ispravu koja se mora podneti u postupku carinjenja radi utvrđivanja iznosa plađene premije osiguranja. Naziv sertifikata je EUR1 i overava ga Carina. Broj profakture koju je kupac prethodno odobrio 7. Količinu robe 3. Osnovni elementi koje otpremnica sadrži su: podaci o kupcu. Takođe. Specifikacija robe . Ostali elementi fakture zavise od vrste robe i propisani su ugovorom. Ukupnu vrednost robe u dogovorenoj valuti 6. Pored komercijalnih isprava. ime vozača i podaci o robi.Dokument izdaje prodavac i sadrži opis proizvoda koji je predmet kupoprodaje: dužina. Datum izdavanja i broj ugovora na koji se faktura odnosi 2.

predjenih do stanice utovara u 18 .3. broj. oznaci vozila. ovlašćeni su dazabrane uvoz. kojom se legitimiše kao njen vlasnik. fitopatološka. za razliku od ostalih vrsta.  Prenosiva teretnica (Negotiable B/L) koja se može indosirati i prenositi na drugo lice odnosno sa njom se može trgovati. u carinskom postupku se koristi veliki broj isprava koje se odnose na carinsku robu koja se uvozi ili izvozi. da su mesta porekla i teritorije opština.venika. troškovima prevoza i carina i. izvozu i tranzitu. Nadležni veterinarski inspektor mora potvrditi u uverenju za životinje i perad. 5 OSTALE ISPRAVE Pored navedenih carinskih. Kamionski tovarni list (CMR) . detaljan opis robe. vrstu. koje se koristi naročito u zemljama Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije. AWB nije prenosiva isprava i glasi na primaoca robe. selo. 4. Avionski tovarni list AWB . veterinarska.  Ekspress teretnica (Express B/L) je teretnica koja se.Veterinarsko uverenje o poreklu i zdravlju stoke treba da sadrži : ime sopst. a takođe i spisak dokumenata koja prate tovarni list. o čemu ćemo detaljnije govoriti. tržišna.AWB ili tovarni list za međunarodni prevoz robe avionom u principu popunjava špediter. Veterinarsko uverenje . preduzeću primaocu. U navedenom uverenju treba oznaditi da su životinje. U ovom dokumentu prevoznik se obavezuje da će prevesti robu i uredno je predati primaocu. Express teretnica takođe može biti prenosiva. mesni i sreski narodni odbor iz koga stoka potiče. Ona se upotrebljava u slučaju da se roba isporučuje svojoj firmi u inostranstvu. Organi koji sprovode kontrolu. Tovarni list sadrži informacije o: preduzeću pošiljaocu. komercijalnih i transportnih isprava. pre otpremanja. čiji original se predaje samo onom licu koji poseduje tačno određenu kopiju. da je roba plaćena a nema vremena da se čeka na isporuku originalne teretnice i sl. ) i drugi ovlašćeni organi. neprekidno boravile 21 dan u mestu porekla. CMR se izdaje u tri istovetna primerka od kojih jedan ide pošiljaocu. pošiljalac i prevoznik mogu zahtevati da se za svako vozilo ili za svaku grupu proizvoda izda poseban tovarni list. karakteristične su isprave: 1. ako je ne prati odgovarajuća isprava ili ako roba ne ispunjava svojstva koja su propisana radi stavljanja u promet. U ove organe spadaju inspekcije ( sanitarna. Pored uverenja o poreklu robe.Ovaj dokument izdaje prevoznik i predstavlja dokument koji služi kao dokaz da je roba primljena na prevoz. opis i naročite znake životinje.  Neprenosiva teretnica (Non Negotiable B/L) koja se ne može prenositi na drugo lice a koje nije navedeno kao primalac robe. ne mora prezentirati agentu brodara u luci iskrcaja. predstavlja ne samo prevoznu ispravu. izvoz ili prevoz robe. izvozu i tranzitu. a treći zadržava prevoznik. Ukoliko se roba utovara u više vozila ili ukoliko se radi o više različitih vrsta roba. Pored carinske kontrole kojoj podleže sva roba u uvozu. već i ispravu o vlasništvu nad robom koja se prevozi brodom. Brodska teretnica. određene vrste robe obaveznoj kontoli ovlašćenih organa u uvozu. ekološka i dr. drugi prati robu do primaoca. a koje je preuzeo i naš Carinski zakon.

U carinskom postupku se takođe koriste i testi o saobraznosti i mišljenje o homologaciji. list SRJ". Odobrenje za stavljanje u promet lekova. treći primerak primalac otpada. namenjenu za priplod. Fitopatološko. homologacija i dr.za organizacionu jedinicu 5.za uvoz. 9. 2. Dozvola za uvoz otrova. 3. pod uslovom da prilikom pregleda nisu utvrdjeni znači zarazne bolesti. 19 . 6 PROMET OTROVA I OTPADA Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka od kojih prvi primerak zadržava vlasnik otpada. 13/96). Pod vrstom otpada podrazumeva se komercijalni ili industrijski otpad koji je inertan ili neopasan. Kontrola o radioaktivnosti robe koja se uvozi. Merilo. nadležni veterinarski inspektor dužan je da iste unese u veterinarsko uverenje o poreklu i zdravlju stoke. slobodne od zaraznih bolesti čija je prijava obavezna i koje se mogu preneti na životinje. Dozvola za uvoz i izvoz opojnih droga. za robu koja je zakonom o standardizaciji i pratećim propisima obavezna da ima. životinje moraju biti ponovo pregledane od strane veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinarskog inspektora koji će u uverenje uneti rezultat pregleda. Atest o saobraznosti je isprava kojom se. Uverenje se overava u tri primerka: . Zakona. Uverenje o kvalitetu robe . 4. Za krupnu stoku. atesti. br. izdaju se pojedinacna veterinarska uverenja.za izvoz i Ku-4 . Ukoliko u stočnom pasošu nedostaju podaci za stoku navedeni u stavu prvom ovoga dlana.za uvoznika . Ako taj rok istekne pre nego što pošiljka stigne u pograničnu stanicu zemlje opredeljenja. a četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada. Postoje dva obrasca Ki-3 . 7. kao i da su iste bile pojedinačno pregledane i nadjene zdravim prilikom utovara. Sanitarno uverenje. i 9. odnosno izvozu ("Sl. 8. Deo A popunjava vlasnik otpada 1. 6.Certifikat se izdaje radi carinjenja. Važnost uverenja traje 10 dana. u slučaju kada roba ispunjava propisane uslove kvaliteta u smislu odredaba čl. 7.prevozna sredstva.uz carinsku deklaraciju . Na taj naćin se važnost uverenja smatra produženom za sledećih 10 dana. navedene u uverenju. Obrasci su propisani Odlukom o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu. potvrđuje da je proizvod na određen način ispitan i da ispunjava zahteve određene odgovarajućim standardima. drugi primerak prevoznik otpada.

Prevoznik otpada u označeno polje upisuje datum predaje otpada primaocu otpada. Način pakovanja podrazumeva: drveno bure. Masa otpada podrazumeva masu otpada izraženu u tonama. 3. Prevoznik otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka. pokreće postupak provere kretanja otpada preko prevoznika i primaoca i dužan je da o nalazu izvesti Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Prvi primerak dokumenta zadržava vlasnik otpada (1/4). Napomena: Ako vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca. dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom. 5. Prevoznik otpada svojim potpisom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka. bez odlaganja. 4. vlasnik ili operater postrojenja za upravljanje otpadom. Prevoznik otpada upisuje način transporta: drumski. Vlasnik otpada upisuje broj i datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju otpada koju vrši ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada na zahtev proizvođača/vlasnika otpada. 4. 3. Deo B popunjava vlasnik otpada 1. 20 . železnički. posude pod pritiskom. 2. Vlasnik otpada upisuje šestocifrenu oznaku otpada iz Kataloga otpada. kese.Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u ustanovama koje se u celini ili delimično bave trgovinom. Deo C popunjava prevoznik otpada 1. sanduk. 2. Prevoznik otpada upisuje precizan prevozni put sa posebno naznačenim mestima utovara (U) i istovara (I). Vlasnik otpada obeležava jedno od polja: proizvođač. 5. 3. rečni transport i dr. Ukoliko vlasnik označi postrojenje za upravljanje otpadom. Klasifikacija otpada se vrši prema Katalogu otpada. osim komunalnog i industrijskog otpada. Klasifikacija otpada vrši se prema katalogu otpada i listi kategorija otpada (Q lista). Prevoznik otpada u označeno polje upisuje datum prijema otpada od vlasnika otpada. biznisom. Vlasnik otpada svojim potpisom u delu B garantuje tačnost navedenih podataka. Prevoznik otpada upisuje svoj naziv. Vlasnik otpada upisuje svoj naziv. u rasutom stanju. Industrijski otpad je otpad iz bilo koje fabrike ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija (osim rudnika i kamenoloma). Prevoznik otpada upisuje svoju adresu. Vlasnik otpada upisuje svoju adresu. kanister. Vlasnik otpada u označeno polje upisuje datum predaje otpada prevozniku. Prevoznik otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za prevoznike otpada. kao i nadležni organ autonomne pokrajine ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine. rekreacijom ili zabavom. ostalo (precizirati). 2. kompozitno pakovanje. sportom.

Za vozilo za koje carinski organ izda posebnu dozvolu na osnovu člana 38. Naknada za puteve utvrđuje se u SAD dolarima i to: 1. naknada pod tačkom 2. pri ulasku stranog vozila na teritoriju Republike Srbije. pod uslovima utvrđenim Odlukom o načinu obavljanja menjačkih poslova. Drugi primerak dokumenta zadržava prevoznik otpada (2/4). bez obzira na ukupnu težinu. Za vozilo za koje organ uprave nadležan za poslove saobraćaja izda dozvolu na osnovu člana 37. Primalac otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravljanje otpadom. 4. 5.teretnu prikolicu i poluprikolicu za prevoz stvari. po svakom vozilo-kilometru. Primalac otpada upisuje svoju adresu. ne računajući prikolicu za prevoz prtljaga. tretman i odlaganje otpada. uvećava se za 20%. 8. po svakom brutotonskom kilometru 0. odnosno vaganjem vozila. za vozilo do 30 sedišta 0. Napomena: Za kretanje opasnog otpada popunjava se poseban Dokument o kretanju opasnog otpada. 7 OBRAČUN I NAPLATA DRUMSKE TAKSE ZA STRANA TERETNA VOZILA Osnovica za plaćanje. Obračun naknada za strano vozilo vrši se na obrascu : "Obračunski list za naplatu naknada za strana vozila". 7. Primalac otpada svojim potpisom u delu D garantuje tačnost navedenih podataka. Utvrđena naknada naplaćuje se u efektivnom stranom novcu ili čekovima koji glase na stranu valutu u ime i za račun Narodne banke Srbije. Primalac otpada upisuje svoj naziv. Primalac otpada u označeno polje upisuje datum prijema otpada od prevoznika. odnosno na drugom mestu gde se obavlja carinski nadzor. Zakona o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju naknada pod tačkom 2.0410. Za teretno motorno vozilo. uvećava se za 50%. 21 . Zakona o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju. Četvrti primerak dokumenta primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku otpada (4/4). 2. Utvrđenu naknadu naplaćuje carinski organ na graničnom prelazu. Treći primerak dokumenta zadržava primalac otpada (3/4). Za autobus i autobusku prikolicu. 3. 6. 3.00320 a za vozila preko 30 sedišta 0.0030 2. a od kada strano vozilo počinje da koristi putnu mrežu Srbije. Primalac otpada obeležava jedno od polja: postrojenje za skladištenje.Deo D popunjava primalac otpada 1. Naknadu obračunava carinski organ na osnovu podataka potrebnih za obračunavanje naknada dobijenih uvidom u prevozne isprave. visina i način plaćanja naknade za strana vozila koja koriste piteve na teritoriji Republike Srbije utvrđena je posebnom Odlukom.

Ukupnom težinom vozila smatra se težina samog vozila sa gorivom. i po pravilu štampanim slovima. smatra se kao cela tona. Carinski radnik upisuje u obračaunski list sve propisane podatke čisto. Carinski radnik popunjava obračunski list u četiri primeraka. zajedno sa težinom stvari koje se prevoze u vozilu. drtalice.obračunavanja naknade i naplate eventualne razlike. Kao vozilo-kilometar smatra se izvršeno kretanje autobusa. Kao brutotonski kilometar smatra se kretanje jedne tone ukupne težine vozila (motornog vozila. vozila za čišćenje slivnika. ne smatra se teretnom prikolicom. odvozu i provozu obračunava se na bazi tačke 1. radi kontrole. ambulantna vozila sa radioskopim uređajem. i to : 22 . Ako naknadu za strano vozilo plaća preduzeće. odnosno ispravljati.9. čistilice. traktori (poljoprivredni. dezinfekciona vozila i dr ). predaje vozaču. na rastojanju od jednog kilometra. saglasno članu 55. Vozač stranog vozila svojim potpisom potvrđuje tačnost podataka unesenih u obračunski list. odnosno ako je međunarodnim ugovorom. Prikolica za prevoz prtljaga putnika koji putuju autobusom koji vuče prikolicu smatra se sastavnim delom autobusa. sa overenim duplikatom pismene izjave. Prikolica koja je konstruisana za prevoz prtljaga putnika koji putuju autobusom koji vuče tu prikolicu. odnosno ceo kilimetar. 8 VRSTE CARINSKIH POSTUPAKA Vrste carinskih postupaka su sledeće. Svaka započeta tona. Podaci uneseni u obračunski list ne smeju se brisati precrtavanjem ili naknadnim dopisivnjem menjati.  Prilikom izlaska iz Srbije vozač je dužan da izlaznoj carinarnici podnese obračunski listi duplikat izjave. smatraju se radna vozila (vatrogasna. drugi primerak obračunskog lista predaje se toj organizaciji. tog zakona predviđeno da se vozila ne plaća naknada. od kojih prvi primerak.  Za obračunavanje dužine prevoza u kilometrima za pojedine relacije služi daljina koji sporazumsno utvrđuju preduzeća za puteve. odnosno pupuprikolica) na rastojanju od jednog kilometra. teretnu prikolicu i poluprikolicu u dovozu. teretne prikolice. priborom i opremom.  Kao ostala vozila na bazi tačke 3.  Naknada za autobus i autobusku prikolicu obračunava se na bazi tačke 2. ako vozač podnese dokaz da je u pitanju vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz ili prevoz iz člana  Zakona o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju.) i radna mašina samohodne ili na sopsvenim točkovima.  Naknada za strano teretno motorno vozilo. odnosno njegove prikolice. a carinski radnik overava obračunski list svojim potpisom i službenim pečatom. autodizalice. drumski i dr.  Carinski radnik neće obračunavati naknadu za strano vozilo. odnosno započeti kilometar.

-138. kao i naplatu svih propisanih uvoznih dažbina. Tranzit ( spojnji i unutrašnji ) 3. opravku robe. sklapanje i ugradnju u drugu robu. ali omogućava ili olakšava proizvodnju datih proizvoda. čime strana roba stiče status domaće robe. a na carinskom organu je da odluči da li će vršiti pregled predate dokumentacije ili fizički pregled robe. Javno carinsko skladište je skladište u kome držalac pruža usluge skladištenja za svoju ili tuđu robu. Najbitnije u svim postupcima je nadležnost carinskog organa da odobri i prati realizaciju svakog deklarisanog postupka. Carinskog zakona) Postupak tranzita počinje prijavljivanjem robe ulaznoj graničnoj carinarnici ili carinarnici gde je roba predhodno prijavljena.1. Izvoz Osnovne karakteristike navedenih postupaka ukratko su: 1. Prerada pod carinskom kontrolom 6. kao I domaće robe namenjene izvozu. Zakon poznaje dve vrste carinskog skladišta i to javno i privatno. Stavljanje robe u slobodan promet (čl. pa je tako korisnik skladišta lice koje je dužno da stavi robu u postupak carinskog skladištenja. zajedno sa propisanim ispravama upućuje izvoznoj carinarnici radi izvoza u inostranstvo.Carinskog zakona) Carinsko skladište je mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima. Kada je u pitanju domaća roba za izvoz.139. koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom. radi provere tačnosti podataka iz dekleracije. 3. dok je privatno carinsko skladište gde držalac može da drži samo svoju robu. carinski organ ima zakonsko pravo da posle puštanja robe. Na osnovu podnete dekleracije postupak carinskog skladištenja može se odobriti za smeštaj strane robe. U ovom postupku carinski organ 23 . ona se posle izvoznog carinjenja pod carinskim nadzorom i carinskom kontrolom. izvrši naknadnu kontrolu do isteka od pet godina od dana prihvatanja dekleracije. poreza. ili i jedno i drugo. 4. a držalac je lice kome je carinarnica odobrila da upravlja carinskim skladištem. a završava se predajom robe i propisanih isprava odredišnoj carinarnici. Tranzitni postupak (čl. koja smeštajem u carinsko skladište podleže primeni propisa koji se primenjuju na izvoz te robe. Stavljanje robe u slobodan promet 2. njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje.-125.106-109. koje menjaju njen prvobitni izgled i kakvoću. koja u tom slučaju ne podleže plaćanju uvoznih dažbina i merama komercijalne politike. Carinsko skladištenje (čl. Aktivno oplemenjivanje 5. kao i upotreba određene robe koja nije sadržana u dobijenim proizvodima. Navedeno obezbeđenje se ne polaže u slučaju prevoza robe poštom. Isto tako se pravi razlika između držaoca i korisnika skladišta.Carinski zakon definiše te radnje kao obradu ukljujući montažu. U ovom postupku najbitnije je da je podneta dekleracija. Međutim. Deklarant koji je podneo tranzitnu dekleraciju odgovoran je za predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju.118. 2. Pasivno oplemenjivanje 7. Osnovna karakteristika aktivnog oplemenjivanja je da se radi o procesu vršenja radnji nad uvezenom robom. vazdušnom ili železničkom saobraćaju i prevozom cevovodom ili dalekovodom.-152. Carinskog zakona) Stavljanje robe u slobodan promet podrazumeva okončanje carinskih postupaka u vezi sa uvozom robe.U ovim slučajevima primenjuje se princip selektivnog pregleda. Carinsko skladištenje 4. a dužan je da položi I obezbeđenje za plaćanje carinskog duga. akciza i drugih naknada.126.Carinskog zakona) Aktivno oplemenjivanje je vrsta carinskog postupka koji treba posmatrati odvojeno od ostalih slučajeva privremenog uvoza. Aktivno oplemenjivanje (čl.

Izvoz (čl. s tim da se ovaj postupak ne odnosi na postupak pasivnog oplemenjivanja i tranzit domaće robe od jednog mesta na domaćem području do drugog mesta na domaćem području preko strane teritorije. Privremeni uvoz (čl.Carinskog zakona) Pasivno oplemenjivanje je carinski postupak u kome se roba privremeno izvozi iz carinskog područja. Ovo znači da se domaća roba stavlja u postupak izvoza posle izdatog odobrenja. Ovaj postupak predstavlja novinu u našem carinskom zakonodavstvu u cilju podsticanja domaće proizvodnje ka uvozu sirovina i reprodukcionog materijala. Carinskog zakona) Prerada pod carinskom kontrolom predstavlja carinski dozvoljen postupak u okviru koga se uvozi strana roba. U okviru ovog postupka. Proizvodi dobijeni u ovom postupku se mogu staviti u slobodan promet sa potpunim ili delimičnim oslobađanjem od uvoznih dažbina. Pasivno oplemenjivanje se mora izvršiti ponovnim uvozom dobijenih proizvoda u roku koji odobri carinski organ. prerađuje. Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina.167. namenjena je ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda (sistem odlaganja). 5.-181.160-166. Ovo znači da uvezena roba podleže plaćanju carine. Izvozna dekleracija podnosi se carinskom organu nadležnom prema sedištu ili prebivalištu izvoznika ili prema mestu u kome se roba pakuje. što znači da se u postupku pasivnog oplemenjivanja dobijeni proizvod može zameniti za uvozni proizvod koji se mora svrstati u istu tarifnu oznaku. carinski organ odobriće u slučaju da se radi o opravci domaće robe za koju se utvrdi da se ne može opraviti.Carinskog zakona) Carinskim zakonom predviđeno je davanje odobrenja od strane carinskog organa za iznošenje robe iz carinskog područja. a posle toga stavlja u slobodan promet uz plaćanje carine po stopama predviđenim za dobijene proizvode. s tim što se isti može produžiti . Prerada pod carinskom kontrolom (čl. Iznos uvoznih dažbina se utvrđuje tako što se od iznosa uvoznih dažbina obračunatih za određeni proizvod koji je stavljen u slobodni promet odbije iznos uvoznih dažbina koje bi bile obračunate istog dana za privremeno izvezenu robu.može odobriti proces oplemenjivanja.Kao i za sve posebne carinske postupke i u ovom važi pravilo da se na osnovu podnetog zahteva carinskom organu. Ovaj postupak se sprovodi na osnovu odobrenja carinskog organa koji ima mogućnost fizičke kontrole kada oceni da je to neophodno.-159. odnosno 24 . a odobrenje izdaje carinski organ na osnovu podnetog zahteva.182. s tim što se carina ne naplaćuje ako se ispuni uslov iz dobijenog odobrenja carinskog organa da se dobijeni proizvodi izvezu u inostranstvo. 7. a ne gotovih proizvoda. bez plaćanja uvoznih dažbina. biti istog kvaliteta i imati iste tehničke karakteristike kao i dobijeni proizvod. Carinskog zakona) Privremeni uvoz kao dozvoljeni carinski postupak se potpuno odvojeno reguliše od aktivnog oplemenjivanja jer se radi o korišćenju strane robe u zemlji uz obavezu ponovnog izvoza u nepromenjenom stanju. Na osnovu ugovorenih uslova kao i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza. ali ne duže od 12 meseci od dana izvoza. Ovakvu mogućnost. 8. 6.153. pri čemu se za uvezenu robu ne plaća carina. odobrava pasivno oplemenjivanje.-183. s tim što se nakon dobijenog proizvoda može odobriti povraćaj carinskog duga (sistem povraćaja) ukoliko se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda. ako bi se ona uvozila iz države u kojoj je obavljeno oplemenjivanje. zakon predviđa poseban institut pasivnog oplemenjivanja uz upotrebu sistema standardne zamene. radi oplemenjivanja u inostranstvo. Stavljanje robe u postupak izvoza obavezuje izvoznika da robu izveze iz carinskog područja u stanju u kakvom je bila u momentu prihvatanja izvozne dekleracije. Carinski organ takođe može odobriti da se uvezena roba stavi u slobodan promet uz plaćanje carine. obrađuje i dorađuje. Pasivno oplemenjivanje (čl. carinski organ propisuje rok u kome se uvezena roba mora ponovno izvesti ili se mora odrediti novo dozvoljeno carinsko postupanje.

posebno treba obratiti pažnju na opšta pravila za izdavanje uverenja o poreklu. ili drugog mesta koji odredi carinski organ. Roba dopremljena carinskom organu mota biti obuhvaćena sažetom deklaracijom. Lice koje unosi robu dužno je da istu prijavi i bez odlaganja preveze do carinarnice. Radi bržeg obavljanja carinskih procedura . uz odobrenje carinarnice. Kada su u pitanju uverenja o poreklu robe sa nepreferencijalnim tretmanom. Sažeta deklaracija podnosi se odmah po dopremi robe carinskom organu. a rok za njeno podnošenje. Uverenje o domaćem poreklu EUR1 izdaje nadležna carinska ispostava kada se radi o korišćenju preferencijalnog tretmana za izvoz robe u EU. odnosno obavezujuće obaveštenje o poreklu robe. kao mesta koje je određeno za uvoz. 25 . Carinski organ može . pod uslovom da sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe. uzeti uzorci. kao sažete deklaracije. Ukrajinu i Belorusiju iste izdaje Privredna komora Srbije ZAKLJUČAK Sva roba koja ulazi ili izlazi iz carinskog područja mora preći preko carinskog prelaza.utovara za izvoz. roba se može pregledati. lice koje uvozi ili izvozi robu može na osnovu pisanog zahteva od Uprave carine dobiti obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi. izvoz i tranzit robe. odnosno u zemlje sa kojima imamo zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. a odnose se na izvoz u SAD. Ova obavezujuća obaveštenja imaju dejstvo odluke donete u upravnom postupku. a sve u cilju određivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe. Pre dopreme i pre deklarisanja. pre stavljanja robe u određeni carinski postupak. Novi Zeland. prelaz lica i prevoznih sredstava preko carinske linije. odobriti I koriščenje komercijalnih i transportnih isprava. carinski organ može produžiti najduže do isteka radnog dana posle dopreme robe. Prilikom obavljanja poslova izvoza robe.

Carinsko poslovanje. 3.Milanović.CID. puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (Službeni Glasnik Republike Srbije broj 127 /2003. carine i osiguranje. Jančetović-Atanasovski Mila. 4. načinu podnošenja i popunjavanjadeklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (SlužbeniGlasnik Republike Srbije 129/2003. Zakon o carinskoj tarifi (Službeni Glasnik RS broj 62 /2005. Beograd.LITERATURA 1. N. 2006. 2003. Ekonomski fakultet. 2003. Marković. Carinsko poslovanje. Beograd. i 61/2005. Beograd. 2008. Beograd.CID. Transport. 73/2003. 2. M. Pravilnik o obliku. god.) 26 . Uredba o carinski dozvoljenom postupanju carinskom robom. T.Todorović. špedicija. Zakoni i propisi 1. Beogradska poslovna škola. sadržini.) 4. Carinski zakon (Službeni Glasnik RS br. Komercijalno poznavanje robe.) 3.) 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->