P. 1
OPTICKI KABAL

OPTICKI KABAL

5.0

|Views: 1,644|Likes:
Published by Gdrazen

More info:

Published by: Gdrazen on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

BANJA LUKA COLLEGE BANJA LUKA Miloša Obilića 30.

SEMINARSKI RAD IZ RAČUNARSKI MREŽA

OPTIČKI KABAL

Predmetni nastavnik: Prof. Bojanić Radmila

Student: Broj indeksa:

...god................................................................11 Literatura...... januar 2011...........................11 Zaključak.......................................6 Upredene parice...................................................Banja Luka.....7 Optički kabal-istorija..10 Prednosti i mane optičkih kablova.........5 Pasivna mrežna oprema.....................10 Odabir optičkog vlakna...................................... hardware i software...4 Osnove umrežavanja...........................................................................................12 2 ..........................................9 Vrste optičkih vlakana..............................................................................3 Karakteristike komunikacionh medija.......................................7 Optički kabal-fizički opis...8 Prenos podataka kroz optička vlakna...............................9 Karakteristike optičkog vlakna.................5 Koaksijalni kabal. SADRŽAJ: Uvod...

kao i korisničkih zahtjeva. razumijevanje okruženja projekta. kao i ona finansijska”.zajedničko korišćenje informacija . Izbor medija postaje sve složeniji. Određivanje tipa prijenosnog medija koji je najpogodniji za željeni projekt podrazumijeva jasne proračune. dok prijenos za potrebe javnog prijevoza može uključivati mnoge različite medije. 3 . šef odjela za integrirane komunikacije u kompaniji ST Electronics. Osnovni razlozi za umrežavanje su: . Kućna instalacija može biti jednostavna. ali tehnologija za prijenos podataka putem žične infrastrukture i dan-danas ima dominantnu ulogu. Kako bi se procijenile prednosti i mane različitih bežičnih prijenosnih medija. integriranom sistemu odmarališta ili infrastrukturi za metro. Najvažnije je pronaći pravi prijenosni medij na temelju okruženja sistema.zajedničko korišćenje hardvera i softvera „Bežična komunikacija” može zvučati kao trendovska sintagma u industriji.umrežavanje povećava efikasnost i smanjuje troškove poslovanja. „Informacijsko-komunikacijski zahtjevi za različite integrirane sisteme mogu biti jako različiti ako se radi o kompleksu kampusa.UVOD Danas kada su računari relativno dostupni svakom i uz to su izuzetno moćni. napominje Thong Hsi. potrebno je uzeti u obzir zahtjeve i ograničenja samog projekta. Njena pouzdanost i mogućnost efikasnog prijenosa podataka još su uvijek relevantni. posebno za velike projekte koji uključuju hiljade kontrolnih i pristupnih tačaka i podsistema. Ne postoje univerzalna rješenja.

naročito što se tiče optičkih vlakana. može da bude simpleksan. kao I potreba za prenosom multimedijalnih sadržaja. Smer prenosa. Kod simpleksnog prenosa komunikacija se odvija u samo jednom smeru. Primer za poludupleksni prenos je radio veza u kojoj korisnici mogu da primaju i da emituju. Kod dupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera istovremeno. Karakteristike komunikacionih medija koje određuju njihovu efikasnost i mogućnosti su: brzina. a prenosom upravlja signal za sinhronizaciju koji inicira uređaj koji šalje. Prijemni uređaj zna kada znak počinje I kada se završava na osnovu start bita koji prethodi poslatom znaku i stop bitu koji sledi iza svakog poslatog znaka. smer. brzina prenosa poznata pod imenom kapacitet prenosnog kanala koja se u slučaju prenosa podataka izražava u bitima u sekundi (bps). Da bi se izbegao gubitak ili dobitak bitova. Znači. poludupleksan i dupleksan. gde brzine prenosa dostižu od 100 Mbps do 2 Gbps.Troškovi linije veze su najčešće dominantni u ukupnim troškovima komunikacija na velika rastojanja. što se postiže slanjem posebnih znakova koji se nazivaju sinhro bitovi i koji prethode bloku podataka. 4 . Brzine prenosa komunikacionih medija su sve veće. javni sistemi oglašavanja i slično. U SAD je započelo formiranje globalne telekomunikacione strukture koja podržava gigabitske brzine i koja je zasnovana na tehnologiji optičkih vlakana i digitalnom prenosu informacija. ali ne mogu da rade istovremeno. Primer za korišćenje dupleksnog prenosa je telefon Način prenosa može da bude asinhroni i sinhroni Asinhroni prenos karakteriše emitovanje ili primanje samo po jednog alfanumeričkog znaka (karaktera). Upravo je to i razlog da se pri projektovanju telekomunikacionih mreža posebna pažnja posvećuje izboru prenosnih (transmisionih) medijuma. način i tačnost prenosa. u posmatranom trenutku poruka može da se prenosi u samo jednom smeru. predajnik i prijemnik moraju da budu u potpunoj sinhronizaciji. Ovaj prenos je jednostavan i relativno jeftin. Primeri za ovaj prenos su: radio i TV difuzija. Ovaj vid prenosa je po svojoj prirodi neefikasan jer zahteva start i stop bitove kod svakog znaka kao I zbog praznog vremena između prenosa znakova. kao sledeća karakteristika komunikacionih medija. tj. Sinhroni prenos se koristi za prenos podataka velikim brzinama. Pomoću ovih sinhrobitova prijemni uređaj se sinhronizuje sa predajnikom. Potrebu za povećanjem brzine prenosa uslovio je porast broja korisnika telekomunikacionih usluga. za razliku od mreža za komunikaciju na mala rastojanja kod kojih troškovi komunikacione opreme mogu biti značajniji. Najbitnija karakteristika komunikacionog medija je njegova transmisiona brzina. Kod poludupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera.KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIONIH MEDIJA Karakteristike prenosnih puteva predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata sa aspekta projektovanja mreža za prenos podataka. Asinhroni prenos se koristi samo za prenos podataka relativno malim brzinama Sinhroni prenos karakteriše slanje grupe znakova kao kontinualni niz bitova. znači u posmatranom trenutku mogu ili da govore ili da slušaju. međutim ne istovremeno.

kao što su vremenske nepogode. Atribut “pasivna” potiče od ciljne karakteristike komponenti ove kategorije da nad mrežnim saobraćajem ne izvrše nikakvu izmenu.utičnice .kanalice za vođenje kabla Za prenos signala između računara većina današnjih mreža koristi kablove koji 5 .rek ormani . mogu da prouzrokuju da jedan ili više bitova bude "ispušteno" tokom prenosa i da tako bude oštećena celovitost informacije. koji predstavljaju kontrolnu sumu koja se dodaje na otpremnoj strani linije znaku i/ili bloku znakova. OSNOVE UMREŽAVANJA. Radi verifikacije tačnosti prenosa. hardver računara 3.kablovi za prespajanje (patch cabel) . operativni sistem 4.Tokom prenosa podataka različiti događaji. komunikacioni kanal (vod) 2.kablovi . HARDWARE I SOFTWARE Kao osnovne elemente računarske mrežne komunikacije možemo izdvojiti: 1.paneli za prespajanje i za završavanje kablova (patch panel) . korisničke procese (aplikacije) Elementi računarskih mreža PASIVNA MREŽNA OPREMA Pasivna mrežna oprema predstavlja najjednostavniju komponentu računarskih mreža. Pasivne komponente mreže čine: . električne interferencije i slično. na prijemnoj strani linije se ispituju i verifikuju bitovi parnosti kako bi se utvrdilo da li su tokom prenosa izgubljeni neki bit ili bitovi. Tačnost prenosa se može ustanoviti na osnovu bitova parnosti.

Kablovi koji se koriste u jednoj mreži zavise od više parametara: . spoljašnji zaštitni omotač.zaštitu od električnih smetnji . U svom najjednostavnijem obliku. laki.tolerancije u otežanim uslovima rada cenu i opštu raspoloživost kabla .podužno slabljenje . a zatim sloj od upletenog metala (širm) i. Upredanje se vrši u 6 .se ponašaju kao mrežni prenosni medijumi.pouzdanost kabla . fleksibilni I jednostavni za rad. Za ispravan rad mreže potrebno je da se kablovski sistem (kablovi i priključni elementi) formira od komponenti koje zadovoljavaju određene tehničke standarde. dok se kroz optička vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. koaksijalni kabl se sastoji od bakarne žice u sredini. Bakarni provodnik (žica) u sredini kabla prenosi elektromagnetne signale koji predstavljaju kodirane računarske podatke.koaksijalne kablove .lako povezivanje i održavanje KOAKSIJALNI KABAL Koaksijalni kablovi su u jednom periodu bili najrasprostranjeniji mrežni medijum za prenos podataka.optičke kablove Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se električni signali. UPREDENE PARICE Kabl sa upredenim paricama (twisted pair cable) se sastoji od parova izolovanih bakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge. i to iz više razloga: relativno su jeftini.binarni protok . na kraju.kablove sa upredenim paricama (twistedpair) . oko koje se nalazi najpre izolacija. Većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova: . Postoji mnogo različitih tipova kablova koji mogu da se primene u različitim situacijama.maksimalnu dužinu između čvorova .

Personalni računar (1981. na plovnim objektima. Optička vlakna se danas sve više upotrebljavaju za veze na velikim udaljenostima na kopnu i pod morem. Posledice suštinski neograničenog opsega (ali ne i niske cene) još nije potpuno prihvatila generacija projektanata koja je naučila da razmišlja sa ograničenjima koja su postavili Nikvist i Šenon za žičane medije. a verovatnoća greške je sa 10-5 je došla skoro na nulu. Tako je otvoren put za korištenje ogromnih kapaciteta prijenosa s optičkim vlaknima. Projektanti u računarskoj industriji su veoma ponosni na brzinu kojom se razvija računarska industrija. Sa druge strane centralna procesorska jedinica je dostigla svoje granice. Povećanje je 125 puta po dekadi. veća je otpornost kabla na elektromagnetne smetnje.77MHz. transportnim sistemima. IBM) radio je sa takt signalom od 4. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – pojačanje svjetlosti stimuliranom emisijom zračenja. presvučen je materijalom sa malo nižim indeksom prelamanja. Brz napredak optičkih komunikacija bio je ograničen s dva čimbenika: realizacijom primopredajnih komponenata optičkog komunikacijskog sistema i izradom optičkih vlakana pogodnih za prijenos informacija. Ti su problemi uveliko riješeni pronalaskom poluvodičkog lasera 1962. Grupe parica se obično nalaze u zaštitnom omotaču i zajedno sa njim čine kabl. glomaznost i neodgovarajuća izlazna snaga. OPTICKI KABAL – ISTORIJA Optičko vlakno nameće se kao najperspektivniji prijenosni medij. Dvadeset godina kasnije personalni računar radi sa takt signalom od 2GHz. presvlake i omotača. Jezgro je od stakla ili plastike (koje ima visok indeks prelamanja). Povećanje brzine rada je dvadeset puta po dekadi. kad je prvi put prikazan laser (engl. godine. U trci između računarstva i komunikacija. Sa današnjom tehnologijom izrade optičkih vlakana propusni opseg dozvoljava brzinu od 50 000Gb/s (50Tb/s). 7 . industrijskim objektima. itd. bolnicama. U istom periodu prenos digitalnih podataka između geografski udaljenih lokacija je sa 56kb/s došao na 1Gb/s.) kao efikasan izvor elektromagnetskih talasa (svjetlosti) čije su frekvencije bile za oko 104 puta više od najviših radiokomunikacijskih frekvencija tada u upotrebi. jer je davno uočen ogroman informacijski kapacitet kojeg omogućuju prijenosni sistemi koji rade na frekvencijama elektromagnetskih talasa svjetlosti (kapacitet prijenosa informacija razmjerno raste s radnom frekvencijom sistema). godine. Savremeno zanimanje za optičke komunikacije potieče iz 1960. u lokalnim mrežama u poslovnim zgradama. Teškoće s prvim laserima su bile njihova nepouzdanost. izvor koherentnog monokromatskog zračenja.cilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji. Broj uvrtaja po metru čini deo specifikacije tipa kabla jer što je broj uvrtaja po metru veći. komunikacije su za sada pobedile. OPTIČKI KABAL – FIZIČKI OPIS Optička vlakna imaju cilindrični oblik i sastoje se od tri koncentrična dela: jezgra. Ograničenja koja trenutno postoje su posledica nemogućnosti da se na većim brzinama izvrši konverzija električnog u optički signal.

Treći sloj može da bude omotač jednom ili više optičkih vlakana. imaju najmanje slabljenje signala duž kabla i podržavaju izuzetno velike brzine prenosa podataka na velikim udaljenostima. Multikomponentna stakla (na bazi silicijskog. 4. Stakleno-plastična vlakna 4. Optički kabal Materijali za optička vlakna su: 1.Presvlaka izoluje optiku i sprečava preslušavanje susednih optičkih vlakana. natrijevog. 3. optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa. 2. Omotač je obično napravljen od plastičnog materijala i zaštita je od vlage. mehaničkih oštećenja i drugih neželjenih uticaja u okruženju. 5. Staklena vlakna (na bazi silicijum-dioksida) 2. Koriste se i u slučajevima kada LAN mreža treba da poveže više 8 . kalcijevog i borovog oksida) 3. Kablovi od optičkih vlakana ne podležu električnim smetnjama. Boja Prozirnost ili transparencija Lom Apsorpcija ili upijanje Refleksija ili odbijanje PRENOS PODATAKA KROZ OPTIČKA VLAKNA Kod ove vrste kablova. Plastična optička vlakna Optička svojstva materijala: 1.

Standardni električni signal se dovodi na LED ili lasersku diodu koje vrše konverziju u svetlost. u slučajevima kada se predviđa veliki mrežni saobraćaj između spratnih razvoda u odnosu na centar mreže. a to su predajnik (izvor svetlosti – LED ili laserska dioda). Multimodna (multimode) koja su deblja i omogućavaju istovremeno prostiranje više zraka od više različitih izvora. Totalna refleksija kod prenosa kroz optičko vlakno Sistemi prenosa sa optičkim kablovima se sastoje iz tri osnovna funkcionalna dijela. Često se postavljaju u objektima. U tehnološkom procesu je mnogo jednostavnije (a time i jeftinije) proizvesti vlakno većeg prečnika jezgra. VRSTE OPTIČKIH VLAKANA Optička vlakna mogu biti: 1. u veće jezgro je mnogo lakše “ubaciti“ svetlost iz izvora.objekata. zbog koje se svetlosni zrak neprestalno odbija od granične površine jezgro/omotač putujući tako kroz vlakno do prijemnika. ali ono ima drugu vrednost indeksa prelamanja. celokupni sistem baziran na multimodnom vlaknu je jeftiniji I takvi sistemi su danas dominantni kod lokalnih računarskih mreža. Svetlost se ubacuje u jezgro pod određenim uglom potrebnim da dođe do totalne refleksije. Dakle. Svako optičko vlakno se sastoji iz jezgra koga čini taklo određenog indeksa prelamanja i omotača presvučenog preko jezgra. monomodna (singlemode) 2. To je razlog zbog kog se multimodna vlakna češće koriste. Sa druge strane. Pored toga. optičko vlakno I prijemnik (foto senzor). zbog većih rastojanja koja je potrebno premostiti. u telekomunikacijama su dominantna monomodna vlakna. multimodna (multimode) Monomodna (singlemode) su tanja i omogućavaju prostiranje samo jednog svetlosnog zraka. 9 . Ovaj omotač je takođe od stakla. Princip po kome se informacija prenosi po optičkom vlaknu bazira se na fizičkom fenomenu pod nazivom totalna refleksija. Optičke veze osim velike brzine prenosa obezbeđuju i potrebno galvansko razdvajanje instalacija. pa su i predajnici jeftiniji jer svetlosni snop izvora ne mora biti toliko fokusiran kao u slučaju korišćenja monomodnog vlakna. zatim se svetlost “ubacuje“ u optičko vlakno na čijem drugom kraju je prijemnik koji vrši opto-električnu konverziju posle koje se dobija standardni električni signal. gde se sa bakarnim kablovima mogu očekivati problemi sa uzemljenjem I atmosferskim pražnjenjima. Kod računarskih mreža svaki link (veza) zahteva dva vlakna – jedan za predaju a drugi za prijem.

raspodjela profila indeksa loma.prigušenje u zadanom spektralnom području. 5. . . . .čvrstoća. . 7.disperzija svjetlosnih impulsa PREDNOSTI I MANE OPTICKIH KABLOVA Prednosti primjene optičkih vlakana su: 1. .promjer jezgre.osjetljivost na mikrosavijanje.numerička apertura. 6. . 2. malo slabljenje veliki propusni opseg imunost na smetnje tipa EMI imunost na smetnje tipa RFI bezemisioni protok informacija nemogućnost nedestruktivnog ometanja i prisluškivanja nepostojanje problema neadekvatnog uzemljenja 10 . 4. . 3.vrsta optičkog vlakna (jednomodno ili višemodno).propusno područje.KARAKTERISTIKE OPTIČKOG VLAKNA • • • • • • Numerička apertura (numerička otvorenost) Disperzija Gušenje Širina propusnog opsega Vrijeme porasta Snaga niti ODABIR OPTICKOG KABLA Pri odabiru optičkog vlakna kao prijenosnog medija relevantni parametri su: .

da ima veliki propusni opseg.org/ http://www. visoka cijena kablova. Tim kablom se prenosi svetlost (skup boja) različitih talasnih dužina.Mogoćnost tj. Aleksandar Jevremović “Uvod u računarske mreže”. taj idealan prenosnik ipak ima jednu veliku manu.rs/fks/nova/tkl/optika/optika. tj može se saviti samo do određenog ugla. Baš zbog te sposobnosti. kabal malog prečnika a velike propusne moći. male dimenzije 9. osjetljivost na mehanička dejstva ZAKLJUCAK Optički kabl je vrsta kabla koji se koristi za prenos informacija optičkim putem. optički kabal nailazi na veliku primenu u svim telekomunikacionim granama. Računarske mreže. tj da može da prenese veliku količinu informacija. Beograd 2007. misli se na veliku propusnu moć u odnosu na njegovu veličinu prečnika koji se izražava u mikronima. linijske opreme i pratećeg alata i pribora 2.8. mala težina Mane primjene optičkih vlakana: 1. Andrews S. a to je gubitak svojih osobina usled preteranog savijanja. Mikro Knjiga. Pomislili bi da je to idealno sredstvo za prenos informacija. ali nije baš tako.fks.htm 11 . LITERATURA Mladen Veinović.co. Beograd 2005 http://www. opseg propustljivosti je skoro neograničen (beskonačna). Tanenbaum.wikipedia. Kada se kaže da optički kabal ima veliku propusnu moć.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->