Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji. U praksi. bude uvažena od strane Suda u Strazburu. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira.Najvažnije. a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije. iz kog razloga to niste učinili. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke . Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. zaštita prava građana pred ovom. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima.Takođe. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje.decembra 2003. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. na formularu zahteva će vam pod brojem 18.npr. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. . Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom. ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda. Godine.niste uložili Ustavnu žalbu. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda.

što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni.ali ili na srpskom. Postupak se odvija pismeno. 3. TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. pod određenim uslovima. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom. Predsednik veća može izuzetno. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. i troškovi prepiske sa sudom. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. ukoliko ga imate.Dakle.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. . kako je već napomenuto. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. ako nađe za shodno. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka. ROK Predstavka mora. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. dakle engleskom ili francuskom. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku. 2. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište.

te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor. a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime .koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom. najčešće .povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima. 4. Sekretarijat je pomoćni organ suda. bez pravnog zastupnika ili advokata. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP. SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . ispravki i sl. međutim u određenoj fazi postupka.s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično.

ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. pa čak i do isključenja iz članstva. Na presudu Suda. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. ukoliko ga imate. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema . ali i svako drugo lice. države koja se o presudu oglušila. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. uz odobrenje predsednika veća . Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. bićete. sud će slučaj rešiti u meritumu . Ukoliko imate zastupnika ili advokata. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. te vam odobriti anonimnost.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. žalba u načelu nije dozvoljena.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica. jednoglasno. koji može biti advokat.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. morate dostaviti dokaze vašeg statusa. Po prijemu vaše predstavke. Ipak. te se naravno. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene.

za ove nove činjenice. na izričit zahtev podnosioca predstavke. da ih studiozno prouči. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom. predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. ni eventualne troškove suprotne strane. ukoliko usvoji argumente stranke. Po poslovniku suda. u kojem slučaju će mu sud. ili po sopstvenoj inicijativi. . omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. ni troškove postupka pred sudom.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. U ovom slučaju.