Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

Najvažnije.Takođe.niste uložili Ustavnu žalbu. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”. zaštita prava građana pred ovom. a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda. bude uvažena od strane Suda u Strazburu. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu.decembra 2003. . a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke . čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda. U praksi. Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima.npr. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. iz kog razloga to niste učinili. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. na formularu zahteva će vam pod brojem 18. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. Godine. biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji.

Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. 2. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. . TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. i troškovi prepiske sa sudom. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. kako je već napomenuto. Predsednik veća može izuzetno. Postupak se odvija pismeno. ako nađe za shodno. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom.ali ili na srpskom. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. pod određenim uslovima. ukoliko ga imate. ROK Predstavka mora.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen.Dakle. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. dakle engleskom ili francuskom. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni. 3.

SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP. Sekretarijat je pomoćni organ suda.koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom. ispravki i sl. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže.s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor. najčešće . 4.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime .povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima. te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. međutim u određenoj fazi postupka. bez pravnog zastupnika ili advokata.

Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. pa čak i do isključenja iz članstva. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. države koja se o presudu oglušila. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. Po prijemu vaše predstavke. koji može biti advokat. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica. Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema . te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. ukoliko ga imate. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. morate dostaviti dokaze vašeg statusa.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena. Ukoliko imate zastupnika ili advokata. sud će slučaj rešiti u meritumu . bićete. te se naravno. Ipak. uz odobrenje predsednika veća . Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. žalba u načelu nije dozvoljena. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. ali i svako drugo lice. jednoglasno. te vam odobriti anonimnost. pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. Na presudu Suda. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu.

od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. da ih studiozno prouči. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. ili po sopstvenoj inicijativi. U ovom slučaju. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom. u kojem slučaju će mu sud. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. na izričit zahtev podnosioca predstavke. ukoliko usvoji argumente stranke. ni eventualne troškove suprotne strane. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. ni troškove postupka pred sudom. Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. za ove nove činjenice. . tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. Po poslovniku suda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful