Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. U praksi. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole.Takođe. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom. zaštita prava građana pred ovom. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki.Najvažnije. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom.decembra 2003. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. iz kog razloga to niste učinili.niste uložili Ustavnu žalbu. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke . ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. na formularu zahteva će vam pod brojem 18. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati. bude uvažena od strane Suda u Strazburu. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima.npr. Godine. .

rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. dakle engleskom ili francuskom.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. pod određenim uslovima.ali ili na srpskom. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. 2. Predsednik veća može izuzetno. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu. ukoliko ga imate. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni.Dakle. TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. 3. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. ROK Predstavka mora. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. Postupak se odvija pismeno. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. kako je već napomenuto. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. . i troškovi prepiske sa sudom. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. ako nađe za shodno.

povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima. bez pravnog zastupnika ili advokata. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas.s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. Sekretarijat je pomoćni organ suda. te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor. a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP. međutim u određenoj fazi postupka. SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime . 4.koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom. najčešće . ispravki i sl.

uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. Po prijemu vaše predstavke. države koja se o presudu oglušila. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica. bićete. ukoliko ga imate. te vam odobriti anonimnost. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. morate dostaviti dokaze vašeg statusa. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. koji može biti advokat. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. te se naravno. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. pa čak i do isključenja iz članstva. uz odobrenje predsednika veća . Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova. žalba u načelu nije dozvoljena. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. Na presudu Suda. ali i svako drugo lice. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. Ipak. sud će slučaj rešiti u meritumu . Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. Ukoliko imate zastupnika ili advokata. Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. jednoglasno. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema .

na izričit zahtev podnosioca predstavke. U ovom slučaju. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. da ih studiozno prouči. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. ni troškove postupka pred sudom. Po poslovniku suda. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. ili po sopstvenoj inicijativi. od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. ukoliko usvoji argumente stranke. za ove nove činjenice. . Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. u kojem slučaju će mu sud. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. ni eventualne troškove suprotne strane. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful