Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. . ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. na formularu zahteva će vam pod brojem 18. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda.decembra 2003. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. iz kog razloga to niste učinili.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. U praksi. bude uvažena od strane Suda u Strazburu.npr. zaštita prava građana pred ovom.niste uložili Ustavnu žalbu. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima.Takođe. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke .Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija .Najvažnije. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda. Godine. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije. a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”.

i troškovi prepiske sa sudom. dakle engleskom ili francuskom. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. pod određenim uslovima. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. ukoliko ga imate. 3. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. Predsednik veća može izuzetno. 2. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. kako je već napomenuto. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. Postupak se odvija pismeno. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. ROK Predstavka mora.Dakle. . ako nađe za shodno.ali ili na srpskom. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka.

koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime . međutim u određenoj fazi postupka.s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . ispravki i sl. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. 4. a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže. najčešće . te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. Sekretarijat je pomoćni organ suda. bez pravnog zastupnika ili advokata.povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima.

Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. ukoliko ga imate. Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. žalba u načelu nije dozvoljena. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. Po prijemu vaše predstavke. morate dostaviti dokaze vašeg statusa. bićete. uz odobrenje predsednika veća . Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. te vam odobriti anonimnost.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. te se naravno. Ukoliko imate zastupnika ili advokata. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. države koja se o presudu oglušila. sud će slučaj rešiti u meritumu . može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. ali i svako drugo lice. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. koji može biti advokat. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema . Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. Ipak. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. Na presudu Suda. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. pa čak i do isključenja iz članstva. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. jednoglasno.

ili po sopstvenoj inicijativi. Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. ni eventualne troškove suprotne strane. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke. da ih studiozno prouči. U ovom slučaju. na izričit zahtev podnosioca predstavke. . ni troškove postupka pred sudom. ukoliko usvoji argumente stranke. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. u kojem slučaju će mu sud. predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. za ove nove činjenice.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. Po poslovniku suda. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful