P. 1
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

|Views: 191|Likes:
Published by ksasa

More info:

Published by: ksasa on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda.npr.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. U praksi. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom. bude uvažena od strane Suda u Strazburu.Najvažnije. biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”. ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda.decembra 2003. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. zaštita prava građana pred ovom. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki. iz kog razloga to niste učinili. na formularu zahteva će vam pod brojem 18.Takođe. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke . Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova.niste uložili Ustavnu žalbu. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. Godine. . U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije.

Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. dakle engleskom ili francuskom. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka. 3. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. pod određenim uslovima. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku. kako je već napomenuto. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. ROK Predstavka mora. ukoliko ga imate. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. Predsednik veća može izuzetno. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište. i troškovi prepiske sa sudom. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice.ali ili na srpskom.Dakle. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. 2. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu. TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. Postupak se odvija pismeno. . ako nađe za shodno. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti.

te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. 4. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime . a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . Sekretarijat je pomoćni organ suda. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor.s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. najčešće . bez pravnog zastupnika ili advokata. međutim u određenoj fazi postupka. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. ispravki i sl. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP.koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom.povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima.

pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. te vam odobriti anonimnost. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. uz odobrenje predsednika veća . Ukoliko imate zastupnika ili advokata.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. sud će slučaj rešiti u meritumu . Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. Ipak. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. te se naravno. koji može biti advokat. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. ukoliko ga imate. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. Na presudu Suda. morate dostaviti dokaze vašeg statusa. žalba u načelu nije dozvoljena. jednoglasno. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. pa čak i do isključenja iz članstva. Po prijemu vaše predstavke. ali i svako drugo lice. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. države koja se o presudu oglušila. bićete. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema .

Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. da ih studiozno prouči. U ovom slučaju. od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. za ove nove činjenice. . ukoliko usvoji argumente stranke. ni eventualne troškove suprotne strane. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. ili po sopstvenoj inicijativi. Po poslovniku suda. u kojem slučaju će mu sud. ni troškove postupka pred sudom. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. na izričit zahtev podnosioca predstavke. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->