Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

Godine. pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke .npr. biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom.Takođe. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. bude uvažena od strane Suda u Strazburu. Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki. iz kog razloga to niste učinili. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. . čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda.Najvažnije. na formularu zahteva će vam pod brojem 18. Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice.niste uložili Ustavnu žalbu.decembra 2003. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije. zaštita prava građana pred ovom. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. U praksi. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije.

putem dopisa preko pošte na vašu adresu. ukoliko ga imate. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan. ROK Predstavka mora. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili.ali ili na srpskom. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. dakle engleskom ili francuskom. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. kako je već napomenuto. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni. i troškovi prepiske sa sudom. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka.Dakle. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. 2. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište. ako nađe za shodno. pod određenim uslovima. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. Postupak se odvija pismeno.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. Predsednik veća može izuzetno. . 3. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku.

ispravki i sl. najčešće . SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor. te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP.koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom. Sekretarijat je pomoćni organ suda. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže. 4.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. bez pravnog zastupnika ili advokata. po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime .s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija.povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima. međutim u određenoj fazi postupka.

Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije.ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. Po prijemu vaše predstavke. ukoliko ga imate. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. te vam odobriti anonimnost. Ipak. uz odobrenje predsednika veća . Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. pa čak i do isključenja iz članstva. Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. koji može biti advokat. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. jednoglasno. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. Na presudu Suda. ali i svako drugo lice. bićete. Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. sud će slučaj rešiti u meritumu . Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema . ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. te se naravno. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. države koja se o presudu oglušila. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. žalba u načelu nije dozvoljena. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. Ukoliko imate zastupnika ili advokata. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. morate dostaviti dokaze vašeg statusa.

od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. ili po sopstvenoj inicijativi. Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. za ove nove činjenice. ni eventualne troškove suprotne strane. . predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. na izričit zahtev podnosioca predstavke. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. da ih studiozno prouči. ni troškove postupka pred sudom.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom. U ovom slučaju. ukoliko usvoji argumente stranke. u kojem slučaju će mu sud. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. Po poslovniku suda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful