P. 1
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

|Views: 191|Likes:
Published by ksasa

More info:

Published by: ksasa on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Autor: Slobodan Radovanović, dipl.pravnik, Advokatska kancelarija Savić

Evropski sud za Ljudska prava je međunarodna sudska instanca sa sedištem u Strazburu, kojoj se mogu obratiti svi građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle i svi građani Republike Srbije , kojima su povređena prava propisana ovom Konvencijom. Sud je organizovan tako da svaka od članica Saveta Evrope koje su ratifikovale navedenu konvenciju daje po jednog sudiju, tako da je broj sudija jednak broju zemalja članica Saveta Evrope. Pomenutu konvenciju su, uz Protokole koji regulišu istovetnu materiju, ratifikovale sve države potpisnice Konvencije, uključujući i našu zemlju, te u njihovim pravnim sistemima Konvencija i Protokoli koji idu uz nju imaju neposrednu primenu. Sama Konvencija je međunarodni ugovor kome mogu pristupiti samo zemlje članice Saveta Evrope i predstavlja jednu tačku u dugoročnoj evoluciji međunarodnog prava, koja je posle drugog svetskog rata uz druge slične izvore međunarodnog prava nastale u praksi Ujedinjenih Nacija, značila pokušaj sistemske zaštite osnovnih ljudskih prava. Ideja da postoje određena prava čija zaštita mora imati univerzalni, nadnacionalni karakter, ima korene u teoriji prirodnog prava i konkretizovana je kroz Konvenciju i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji štiti prava i vrednosti proklamovane Konvencijom, od povreda nastalih pod jurisdikcijom država članica. Sadržaj: 1. Uslovi 2. Rok 3. Tok postupka 4. Sadržaj zahteva

1. USLOVI

npr. Iako teoretski postoji mogućnost da vaša argumetacija u pogledu razloga neulaganja pravnog sredstva. U praksi. Ustavna žalba smatra neophodnim preduslovom za podnošenje predstavke . Ako niste u potpunosti iscrpeli sva pravna sredstva pred domaćim sudovima. Predstavke koje se odnose na kršenje prava koje je nastupilo pre ovog perioda sud će prihvatiti samo ukoliko sporno kršenje prava i dalje proizvodi posledice koje su u suprotnosti sa obavezama koje je država preuzela ratifikacijom Konvencije. Kako postupak po ustavnoj žalbi ume da potraje prilično dugo. U domaćoj praksi je uvođenjem Ustavne žalbe kao pravnog leka stvarni domašaj Konvencije i prava koje ona štiti znatno anuliran dužinom postupka po žalbi pred Ustavnim sudom. sud će vaš zahtev uzeti u razmatranje samo ako su već iscrpljeni svi domaći pravni lekovi pred domaćim sudovima. Predmet vaše predstavke može biti samo država ili države potpisnice konvencije.Sud neće razmatrati predstavke upućene protiv fizičkih lica ili privatnih institucija . pošto se od donošenja presude u slučaju “Vinčić I drugi protiv Srbije”.Takođe. sud vašu predstavku najčešće neće razmatrati.niste uložili Ustavnu žalbu. Predstavku morate podneti unutar perioda od šest meseci od donošenja konačne odluke domaćeg suda. . biti postavljeno pitanje da li postoji ili je postojalo pravno sredstvo koje niste iskoristili i ako postoji.Da bi sud vaš zahtev uzeo u razmatranje. a čime je izvršena povreda postupka pred domaćim državnim organima. iz kog razloga to niste učinili. Predstavka se mora odnositi na kršenja prava koja su se desila nakon što je Konvencija stupila na pravnu snagu. Godine. da biste polagali formalno pravo na ulaganje predstavke sudu u Strazburu. na formularu zahteva će vam pod brojem 18. a sudu se možete obratiti samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju i protokole. poslednjom instancom za zaštitu ljudskih prava za sve države potpisnice konvencije se nepotrebno prolongira. potrebno je ispunjenje određenih predpostavki. ovakvi zahtevi najčešće se odbacuju. dakle posle ratifikacije Konvencije od strane države potpisnice. Odlukama suda u Strazburu ne mogu se poništavati ili menjati odluke domaćih sudova. zaštita prava građana pred ovom. Podnosilac predstavke može biti pojedinac ili pravno lice kojima su povređena prava garantovana Konvencijom.Najvažnije. Bilo kakva povreda postupka pred domaćim sudovima od strane podnosioca predstavke Sudu u Strazburu automatski ga diskvalifikuje u pogledu zaštite njegovih prava pred ovim sudom. u praksi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu. u postupku pred domaćim sudovima morate istaći povrede prava iz Konvencije počinjene od strane suda. čijim vam je činjenjem-nečinjenjem učinjena povreda. sem ako dokažete da postoje opravdani razlozi zašto to niste učinili. Naša država je Konvenciju ratifikovala 23.decembra 2003. bude uvažena od strane Suda u Strazburu.

odlučiti da se postupak odvija na službenom jeziku na kome je podneta predstavka.koje vam predočavaju kršenje vaših prava u postupku pred domaćim sudom. Budite sigurni da ste ove formalne uslove ispunili. dakle engleskom ili francuskom. Jedini troškovi koje ćete biti primorani da snosite su troškovi sastavljanja podneska koje plaćate advokatu. . TOK POSTUPKA PRED ESLJP Postupak pred ELJSP je besplatan.ali ili na srpskom. Podnošenjem predstavke sudu u vidu zahteva. ukoliko ga imate. i troškovi prepiske sa sudom. kao službenom jeziku jedne od država potpisnica Konvencije. sud će vašu predstavku jednostavno odbaciti. te ne treba da mislite kako će vam odlasci u Strazbur predstavljati finansijske izdatke. Postupak se odvija pismeno. ovaj rok se prekida i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava započinje. ROK Predstavka mora. putem dopisa preko pošte na vašu adresu. ali u praksi se rad suda od početka postupka do donošenja presude odvija u potpunosti putem podnošenja pismenih predstavki.Ukoliko ovi uslovi ne bude ispunjen. 3.Dakle. ceo postupak se može odvijati i na srpskom jeziku.a službeni jezici suda su Francuski i Engleski na kojima se odvija i najveći deo prakse. Predsednik veća može izuzetno. a o toku postupka ćete biti obaveštavani od strane sekretarijata. odnosno na adresu vašeg pravnog zastupnika. pa smo primorani da na ovu činjenicu posebno skrenemo pažnju. ako nađe za shodno. 2. pod određenim uslovima. Veće ima ovlašćenje da zakaže i usmeno ročište. Ako presuda u predmetu nije objavljena javno ovaj rok počinje teći od datuma kada je sporna sudska odluka domaćeg suda dostavljena vama ili vašem pravnom zastupniku. kako je već napomenuto. rok se računa od trenutka vašeg saznanja za kršenja vaših prava garantovanih Konvencijom. biti upućena u roku od 6 meseci nakon što je u pravnoj stvari odlučeno od strane najvišeg suda ili državnog organa. što za najveći broj građana predstavlja bojazan pri obraćanju ovom sudu. O presudi koju sud donese bićete pismeno obavešteni. Predstavku možete podneti na jednom od zvaničnih jezika suda. Ako kao stranka u postupku naknadno saznate za nove činjenice. pre nego što se obratite Evropskom sudu za Ljudska prava.

po prijemu predstavke izvestiti o otvaranju predmeta na vaše ime .s obzirom da će se vašim nepostupanjem u skladu sa dopisima sekretarijata u pogledu dostavljanja informacija. na adresu: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURGH CEDEX Iz sekretarijata će vas. 4.povrede prava garantovanih Konvencijom 3 – tok postupka pred domaćim državnim organima uključujući: -taksativno nabrajanje odluka navedenih organa -datuma njihovog donošenja -prilaganje kopija navedenih odluka 4 – nabrajanje svih pravnih lekova koje ste iskoristili pred domaćim sudovima. SADRŽAJ ZAHTEVA Vaš zahtev treba da sadrži : 1 – kratak opis činjeničnog stanja na koje se povreda prava iz Konvencije odnosi 2 – pod navedeno činjenično stanje podvedene . međutim u određenoj fazi postupka. najčešće . a u roku od godinu dana od dostavljanja dopisa kojim se navedeni podatci traže.koji ćete koristiti u komunikaciji s sudom. te ćete u komunikaciji sa njim morati da pokažete posebnu ažurnost. bez pravnog zastupnika ili advokata. 5 – vaš potpis i potpis vašeg pravnog zastupnika ako ga imate Postupak pred sudom možete započeti i lično. od momenta kada vaša predstavka bude prosleđena vladi države članice na odgovor.Zahtev Evropskom sudu za Ljudska Prava upućuje se poštom. smatrati da ste odustali od daljeg postupka pred ELJSP. ispravki i sl. Sekretarijat je pomoćni organ suda.

koji poseduje ovlašćenje da obavlja advokatsku praksu u bilo kojoj od država potpisnica Konvancije te ima boravište u jednoj ovih država. Ukoliko vaša predstavka bude proglašena prihvatljivom. izvršenje presude je formalno u nadležnosti komiteta ministara Saveta Evrope pa stavovi izloženi u presudama. Tek ukoliko pokušaj poravnanja ne uspe. sem u slučaju otkrivanja novih činjenica koje podnosiocu predstavke nisu bile poznate ili se prema . Sve presude Evropskog Suda za Ljudska Prava dostupne su javnosti. žalba u načelu nije dozvoljena. uz odobrenje predsednika veća .ćete morati da angažujete pravnog zastupnika. sud će slučaj rešiti u meritumu . pa i promene u zakonodavstvu utužene države ili u sudskoj praksi. Po prijemu vaše predstavke. te vam odobriti anonimnost. može se tražiti i ponovno otvaranje postupka u predmetu u kome su navedene povrede Konvencije počinjene. bićete. uz vašu predstavku sudu morate dostaviti i punomoćje kojim ga ovlašćujete da vas zastupa u postupku pred sudom u datom predmetu. u smislu povreda Konvencije na koje se pozivate u vašem zahtevu. Ukoliko se sudu legitimišete kao zakonski zastupnik pravnog lica. Presudom se ne mogu preinačiti ukidati ili menjati presude domaćih sudova. ali i svako drugo lice.ukoliko mu se obratite sa takvim zahtevom i ukoliko nađe da za to postoje opravdani razlozi. Presudom vam može biti dosuđena novčana nadoknada za štetu koja vam je naneta od strane utužene države potpisnice Konvencije. ukoliko ga imate. te se naravno. a ukoliko je jednoglasnost nemoguće postići. Sud izuzetno može odlučiti i da odstupi od inače uobičajene prakse javnosti postupka. jednoglasno.U ovoj fazi postupka odluku će doneti veće sastavljeno od troje sudija. te odluke sudske prakse mogu uticati na promene u zakonodavstvima zemalja članica Saveta Evrope. Obrazac zahteva potpisujete vi ili vaš pravni zastupnik. o prihvatljivosti predstavke će odlučivati veće od 7 sudija a vaša predstavka može biti prihvaćena ili odbijena. Na presudu Suda. često imaju karakter preporuka koje mogu biti instrument za političku inicijativu prema navedenoj državi potpisnici. Nesprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava može dovesti do suspenzije članstva u Savetu Evrope. države koja se o presudu oglušila. Ipak. ukoliko se to smatra nužnim za izvršenje presude. Ukoliko imate zastupnika ili advokata. koji može biti advokat. pa čak i do isključenja iz članstva. Ovo je mehanizam u nastajanju zasnovan na precedentnom pravu. Presude Evropskog suda za ljudska prava su obavezujuće za države potpisnice Konvencije. ne mogu vršiti ni neposredne izmene u zakonodavstvu država članica. sud prvo rešava o njenoj prihvatljivosti. od strane suda upućeni na prijateljsko poravnanje sa zastupnikom države na čije ste se kršenja konvencije i žalili Sudu. morate dostaviti dokaze vašeg statusa.

predsednik veća može stranci omogućiti da koristi besplatnu pravnu pomoć. Po poslovniku suda. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je da podnosilac predstavke dokaže sudu da nema sredstava da pokrije troškove zastupanja pred ovim sudom. na izričit zahtev podnosioca predstavke. a imale bi odlučujući uticaj na sadržinu presude. da ih studiozno prouči. od suda se može zahtevati da spornu presudu preispita u roku od 6 meseci od saznanja podnosioca predstavke. Ako sud ne utvrdi postojanje povrede prava iz Konvencije nećete snositi nikakve troškove. U ovom slučaju. ni eventualne troškove suprotne strane. tako da na najjednostavniji način razjasnimo osnovne dileme sa kojima ćete se sresti pri pokretanju i vođenju postupka pred ovim sudom. omogućiti naknadu koja pokriva troškove zastupnika i sve druge izdatke koje je stranka imala u odnosu na ovaj postupak. ukoliko usvoji argumente stranke. Trudili smo se da sadržaj teksta prilagodimo široj javnosti. za ove nove činjenice.okolnostima slučaja može predpostaviti da mu nisu bile poznate u momentu izricanja presude. Ovo bi bio kratak pregled osnovnih pitanja koja se postavljaju pri obraćanju Evropskom Sudu za Ljudska Prava. . Kako su konvencija i protokoli ipak jedan komleksan izvor prava preporučujemo svakome čija je namera da se sudu obrati za zaštitu svojih prava. ni troškove postupka pred sudom. pa je i tekst prilagođen toj svrsi. ili po sopstvenoj inicijativi. u kojem slučaju će mu sud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->