P. 1
12807419-martin-hajdeger-bitak-i-vrijeme

12807419-martin-hajdeger-bitak-i-vrijeme

|Views: 108|Likes:
Published by kkleo0

More info:

Published by: kkleo0 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

fllozofska

.1]). blbhoteka

MARTIN

HEIDEGGER

Ur,dn;r; bibliotek«

BRANKO BOSNJAK, MILAN KANGRGA GAJO PETROVIC, PREDRAG VRANICKI

Izdaje

ITRO »Naprijede
Generalni direktor

BITAK I VRI JEME
Pret/,o I IJj'lIIalkoga HRVOJE SARINIC

ANTUN ZVAN
Glavni urednik

MILAN MIRIC

Uvod u »Sei« und Zeit«
GAJO PETROVIC

ZAGREB, 1985

Naslos origina/a

SEIN l1ND ZEIT
lion

Martin Heidegger
Funfzehnte, an Hand der Gesamtausgabe durchgesehene Auflage mit den Randbemerkungen aus dem Handexemplar des Autors im Anhang

SADRZAJ
Gajo Petrovic: Uvod u »Sein und Zeit« . Dobrilo Aranitovic:

XIII .CXXXV

© Max Niemeyer

Verlag Tiibingen 1979

Heidegger u Jugoslaviji (bibliografija 1937-1984) Uvod

Ekspozlcija

pitanja

0

smislu

bitka

Prvo poglavlje
NUzNOST, STRUKTURA I PRVENSTVO PITANJA 0 BITKU
0

§ 1. Nuznost izricltog postavljanja pitanja § 2. Formalna struktura

bitku

pitanja

0 0 0

§ 3. Ontolosko prvenstvo pitanja § 4. Onticko prvenstvo pitanja

bitku bitku bitku

1 4 8 12

Drugo poglavlje
DVOSTRUKA ZADACA U OBRADI PITANJA 0 BITKU METODA ISTRAzIVANJA I NJEGOV NACRT

kao oslobadanje horizonta za jednu interpretaciju smisla bitka uopce § ,J. Zadaca destrukcije povijestd ontologije § 7. Fenomenoloska metoda istrazivanja A. Pojam fenomena . B. Pojam logosa . C. Pred-pojam fenomenologije § 8. Nacrt rasp rave

§ 5. Ontoloska analitdka tubitka

16

21

29
31

35
38

43
v

Prvi dio

Interpretacija tubitka s obzirom na vremenost eksplikacija vremena kao transcendentalnog horizonta pitanja 0 bitka
Prvi odsjecak
PRIPREMNA FUNDAMENTALNA ANALIZA TUBITKA

§ 17. Uputa Ii mak § 18. Svrhovitost i znacajnost:

svjetovnost

svijeta

86 94

B. Odudaranje analize svjetovnosti od interpretacije svijeta u Descartesa kao res extensa . § 20. Temelji ontoloskog odredenja »svijeta« § 21. Hermeneuticka diskusija kartezijske ontologije »svijetae . C. Okolsko okolnog svijeta i prostornost tubitka
§ 19. Odredenje »svijetae

101 104 107

Prvo poglavlje
EKSPOZICIJA ZADACE PRIPREMNE ANALIZE TUBITKA

§ 9. Tema analitike tubitka § 10. Razgranicenje analitike tubitka prema antropologiji, psihologiji i biologiji § 11. Egzistencijalna analitika i interpretacija primitivnog tubitka. Poteskoce oko dobivanja jednog »prirodnog pojma svijeta« Drugo poglavlje
BITAK-U-SVIJETU UOPCE KAO TEMEUNO USTROJSTVO BITKA

46 50

§ 22. Prostornost § 23. Prostornost § 24. Prostornost

unutarsvjetski Pnirucnoga" bitka-u-svijetu tubitka i prostor . Cetvrto poglavlje

115 118

125

56

BITAK-U-SVIJETU

KAO SUBITAK I SAMOBITAK.
0

,.SE«

§ 25. Polaziste egzistencijalnog pitanja
§ 27. Svakidasnji

Tko tubitka.

130
133

§ 26. Su-tubitak Drugih i svakidasnji su-bitak

samobitak

i Se .

143

iz orijentacije na u-bitak kao takav § 13. Egzemplifikacija u-bitka na jednom fundiranom modusu. Spoznavanje svijeta . Treee poglavlje
SVJETOVNOST SVIJETA

§ 12. Skica bitka-u-svijetu

58 66
§ 28. Zadaca

Peto poglavlje
U-BITAK KAO TAKAV

tematske analize u-bitka . A. Egzistencijalna konstitucija Tu

. 148

§ 14. Ideja svjetovnosti. svijeta uopce

. uopce

70

A. Analiza okolnosvjetovnosti

i svjetovnosti

§ § § § § §

29. Tu-bitak kao cuvstvovanje . 30. Strah kao jedan modus cuvstvovanja . 31. Tu-bitak kao razumljenje _ 32. Razumljenje i izlaganje 33. Iskaz kao izvedeni modus izlaganja 34. Tu-bitak i govor. Jezik .

§ 15. Bitak bica koje susrece u okolnom svijetu § 16. Sukladnost okolnog svijeta sa svijetom, koja se javlja kod unutarsvjetskog bica .
Vi

75 81

162 169 175 182

152 159

• Sve rijeci koje je autor upotrijebio u izvomiku kao imenice premda one to nisu, u ovom su prijevodu, radi preg!ednosti i preciznog razumijevanja teksta, napisane s velikim pocetnim slovom (prev.) VII

B. Svakidasnji § 35. Naklapanje § 36. Znatizelja § 37. Dvosmislenost § 38. Propadanje

bitak Tu i propadanje

tubitka

Prvo poglavlje 190 194 197 199
MOGUCA CIJELOST TUBITKA I BITAK PRI SMRT! § 46. Prividna nemogucnost § § §

i bacenost sesto poglavlje

BRIGA KAO BITAK TUBITKA § 39. Pitanje § § §
0 izvomoj cjelovitosti struktume cjeline tubitka 40. Temeljno cuvstvovanje tjeskobe kao [edna osobita dokucenost tubitka . 41. Bitak tubitka kao briga 42. Potvrda egzistenoijalne interpretacije tubitka kao brige iz predontoloskog samoizlaganja tubitka 43. Tubitak, svjetovnost i realnost a) Realnost kao problem bitka i dokazivost »vanjskog svijeta« b) Realnost kao ontoloski problem. c) Realnost i briga 44. Tubitak, dokucenost iistina . a) Tradicionalni pojam istine i njegovi ontoloski temelji b) Izvorni fenomen istine i porijeklo tradicionalnog pojma istine . c) Vrsta bitka istine i pretpostavka istine .

205 209 217
§ § § §

§

224 228 229 238 241 242 244 249 257

ontoloskog zahvacanja i odredenja cijelosti sukladne tubitku . 47. Iskusivost smrti Drugih i mogucnost zahvacanja jednog oijelog tubitka . 48. Nenamirenost, svrsetak i cjelina 49. Razgranicenje egzistencijalne analize smrti prerna mogucim drugim interpretacijama tog fenomena SO. Skica egzistencijalno-ontoloske strukture smrti 51. Bitak pri smrti i svakidasnjost tubitka . 52. Svakidasnji bitak pri svrsetku i potpuni egzistencijalni pojam smrti . 53. Egzistencijalni projekt pravoga bitka pri smrti. Drugo poglavlje
TUBITKU SUKLADNO POSVJEDOCENJE PRAVOGA MOCI-BIT! IODLUCNOST

268 270 274

280 283 287 290 295

§

§ 54. Problem posvjedocenja prave egzistencijske § § § § §

Drugi odsjecak
TUBITAK I VREMENOST § 45. Rezultat pripremne fundamentalne analize tubit-

§

mogucnostl 55. Egzistencijalno-ontoloski temelji savjesti . 56. Zov kao karakter savjesti . 57. Savjest kao zov brige . 58. Razumljenje zaziva i knivnja 59. Egzistencijalna interpretacija savjesti i vulgamo izlaganje savjesti 60. Egzistencijalna struktura pravoga Moci-biti posvjedocenog u savjesti .

304

307 310 312 318 329 336

ka i zadaca jedne izvome egzistencijalne interpretacije tog bica
VIII

262
IX

Trece poglavlje
PRAVO MOCI-BITI-CIJELIM I VREMENOST KAO ONTOLOSKI TUBITKA SMISAO BRIGE

Peto poglavlje
VREMENOST I POVIJESNOST § 72. Egzistencijalno-ontoloska §

§ 61. Skica metodskog koraka od omedenja prave cije-

§ §

§ § §

losti sukladne tubitku k fenomenskom razotkrivanju vremenosti 62. Egzistencijski pravo Moci-biti-cijellm tubitka kao dstrcavajuca odlucnost 63. Hermeneuticka situacija dobivena za jednu interpretaciju smisla bitka brige i metodski karakter egzistencijalne analize uopce . 64. Briga i individualnost . 65. Vremenost kao ontoloski srnisao brige 66. Vremenost tubitka i iz nje ponikle zadace izvornijeg ponavljanja egzistencijalne analize . Cetvrto poglavlje
VREMENOST I SVAKIDASNJOST

343
§

347

§ §

353 360 367 376

§

ekspozicija problema povijesti 73. Vulgamo razumijevanje povijesti i dogadanje tubitka 74. Temeljno ustrojstvo povijesnosti 75. Povijesnost tubitka i svijet-povijest 76. Egzistencijalno porijeklo historije iz povijesnosti tubitka 77. Povezanost provedene ekspozicije problema povijesnosti s dstraZivanjima W. Diltheja i idejama grofa Yorcka Sesto poglavlje
VREMENOST I UNUTARVREMENSKOST KAO ISKON VULGARNOG POJMA VREMENA

423 430 434
44{)

445

451

§ 78. Nepotpunost provedene vremenske analize

§ 67. Temeljna sastojina egzistencijalnog ustrojstva tu-

tubitka 379 381 382 31m 393 397 398 400 vremenu § 80. Vrijeme kojim se bavi brigovanje i unutarvremenskost § 81. Unutarvremenskost i geneza vulgarnog pojma vremena . § 82. Odudaranje egzistencijalno-ontoloske sveze vremenostd tubitka i svjetskog vremena od Hegelova shvacanja odnosa izmedu vremena i duha . a) Hegelov pojam vremena . b) Hegelova interpretacija povezanosti izmedu vremena i duha § 83. Egzistencijalno-vremenska analitika tubitka i fundamentalnoontolosko pitanje 0 smislu bitka uopce Poredbeni rjecnik termina i Izraza Kazalo imena Registar
0

bitka i skica njezine vremenske interpretacije
§ 68. Vremenost dokucenosti uopce .

§ 79. Vremenost tubitka i brigovanje

459 461 467 478

a) Vremenost razumljenja . b) Vremenost cuvstvovanja c) Vremenost propadanja d) Vremenost govora . § 69. Vremenost bitka-u-svijetu i problem transcendentnosti svijeta a) Vremenost smotrenog brigovanja b) Vremenski smisao modificiranja smotrenog brigovanja u teorijsko otkrivanje unutarsvjetski Postojecega c) Vremenski problem transcendentnosti svijeta § 70. Vremenost prostornosti sukladne tubitku . § 71. Vremenski smisao svakidasnjosti tubitka .

487 488 493

406 414 417 421

496 499 505 507
XI

x

Gaio Petrovic

UVOD U »SEIN UND ZEIT«
1. Prethodna napomena Martin Heidegger jedan je od najvecih mislilaca 20. stoljeca, njegov Sein und Zeit - jedna od najznacajnijih filozofskih knjiga naseg vremena. Ovakav sud moze se uciniti suvise oprezan onima koji u .Heideggeru vide bez konkurencije najveceg menu misliocima naseg vremena, a u Sein und Zeit-ii neosporno najznacajniju filozofskuknjigu 20. stoljeca, Sud se moze uciniti suvise benevolentan i nekritican anima koji u Heideggeru vide samo konzervativca Hi mazda cak opsjenara, a u Sein und Zeit-u bibliju suvremenog filozofskog iracionalizma i »nenaucne« filozofije. Ali - u filozoflji je nemoguce pomiriti sva misljenja, pa je bolje da se zadovoljimo (u okviru ovog uvoda samo preliminarnim i djelomicnim) specificiranjem i obrazlaganjem vlastitog. Od objavljivanja Sein und Zeit-a proslo je pedeset i sedam godina, pa se maze reci da se nas prijevod pojavljuje s prilicnim zakasnj enjem. To zakasnjenje nije taka strasno: intenzivnije prevodenje filozofskih djela na hrvatski Hili srpski zapocelo je tek poslije drugog svjetskog rata (filozofska djela prevedena do rata mogu se lako Izbrojati na prste), pa tu jos uvdjek postoje velike praznine (jos uvijek u prijevodu nemamo neka ad najznacajnijih djela Platona i Aristotela, kao ni - da spomenemi jedan primjer iz naseg stoljeca /deje za jednu cistu [enomenologija i [enornenolosku jilozoiiiu E. Husserla). Ipak, u meduvremenu su kod nas prevedena i objavljena ne samo neka manje znacajna djela drugih autora, nego i neka manje kapitalna djela samog Heideggera. Kao izvjesno opravdanje maze svakako posluziti teZina prevodilackog zadatka sto
XIII

Upravo zbog te njegove »specificnosti« rado sam prihvatio pnijedlog izdavaca da za ovo izdanje napisem nesto duzi uvod. Stoga ni ovaj uvodni pokusaj interpretacije nije zamisljen sarno kao neko neutralno razjasnjavanje Heideggerovih teza. »druge faze«) sarno konsekvent?ije .:goVlh uni~erzitetskUt kolegija.. a zatim su. Treba istaci da ni u zemljarna s bogatijom filozofskom tradicijom Sein und Zeit nije odmah preveden. a djelomicno i zatosto njegovo znaeenje nije odmah shvaceno i priznato. se oCe~vati ni potpuna interpretaclja ni s~estrana kriticka analiza tog slofenog i gusto pisanog djela. talijanski (1953).Prvi prijevod Sein und Zeit-a na bilo koji jezik bio je onaj japanski objavljen 12-13 godina nakon objavljivanja originala (1939-1940). a JoS viSe !iz vremena pos~lJe 1927. U svom Sei. bar u jednom: Sein und Zeit je jedno od najtezih djela filozofske Iiterature.~se treb~. Heidegger u svom djelu bavi pretpostavka za aazurmjevanje »odgovora«. naprotrv.! und Z7it-u He~degg~ Je ~osta opsirno razjasnio sv~~u temeljnu zamisao 1 pitanja (glavno i paroijalna) kOJ'1m~ ce se ba~~~i. mi cemo kritickom razmatranju pita. xv .ga Sein und Zeit postavlja svakom mogucem prevodiocu na bilo koji jezik. on je objavio dvije knjige i vise manjih tekSitova. Nap. »Obozavatelji« i »mrzitelji« Heideggera slazu se medusobno. s onima sto u stavu prema Heideggeru stoje »po sredini«.Kak~ je poznato. uz joo nekoliko prijevoda na japanski."s~je da svi ti raniji i kasniji rado:'1 mogu. broj 2/1972. a ukoliko pokusava ostati samo pri »objektivnom« razjasnjavanju »smisla« zatajuje i kao interpretacija. kao li. u razdoblju 1912-1917. Da Ii je Heidegger u svojim kasnijim radovirna (napose u radovima tzv. P~OCl boljem razumijevanju Sein und Zeit-e. str. p~Je svc::ga tekstovi nJ. a napose da ga potakne na pailjivije Citanje i samostalno razmisljanje 0 pitanjimasto dh djelo pokrece. Kritika filozofskog djela pretpostavlja njegovo shvacanje. a netzbJeZno se javlja i pitanje 0 mjestu i znacenju Sein und Zeit-a u sklopu Heideggerovog cjelokupnog opusa. To ce tmati za posljedicu izvjesnu disproporcio?aln?st (u odnosu na proporcije Sein und Zeit-a). i~taCi da je ova uvodna dnterpretacija unaprijed zamisljena kao disproporoionalna. 359-416. Interpretacija kao interpretacija nuzno je kriti~ka i prerasta u kriJ1OOko raspravljanje.ziSIi su vee dosad brojni zn~Jrn tekstovi d?sa~ neJ?oznati citalackoj javnosti. bitno mijenjao? MaZe Ii se tu govoriti 0 misaonom napretku iIi prije 0 nazatku? e! . diJel.!ja~ati prednost pred razmatranjem odgovora. Treprogram. pa mislim da on moze bioi od nekog interesa ne sarno za one koji tek zele da se »uvedu« u Sein und Zeit.Po~liije.~mrz vremena pnje 1927. Ali ni illterpretacija i shvacanje filozofskog teksta nisu moguci bez kritiOkog stava i kritiCke analize. nego takoder [ kao kritioko razmatranje njegove zamisli i njene realizaci]e. Sein und Zeit nije ni prvo ni posljed~Je Heideggerovo djelo. a poslije njego~e sI?rtl. od ovakvog formalno dugackog. Koliko mi je poznato. ~~vij~ [ produbljivao osnovne ideje Sein und Zeit-z: III ih je. ovaj nas prijevod ipak je prvi kompletan prijevodtog djela na jedan od jezika koji se ne smatraju »svjetskim«. !i. Naravno. koJ~ ~IJlu nekoj ~s~bnoj 'knjizi 0 Sein und Zeit-u mogla biti sporna.' 0 tim radovima vidi u mom tekstu »Mladi Heideggere.~. engleski (1961) i francuski (1963). . ali rna se u ovakvom »uvodu« cini opravdana i prakticki neizbjezna. a ovo se postize interpretacijom. Smatrajuci da je razumijevanje pitanja kojima s~. nego i za one koji su to djelo vee studiraIi i imaju svoju »interpretaoiju«. Nema. Glavni je zadatak ovog uvoda da citaocu omoguci bolje shvacanje Heideggerovog djela. Beograd. Sein r:nd Z~it-a (1927) objavio je desetakknJl?a I velik broj rnanjih rasprava.u sklopu njegovih sabranih djela sto ill izdaJ: yl~tono Kl?stermann. Najveci dio knjige posvecen je medut~ ~aborac1Jl o~govora (doduse sarno na dio glavno? pitanja) .Prije Sein und Zeit-a... u nejednakim razmaaima uslijedili prijevodi na spanjolski (1951). djelomicno zbog teskoca prevodenja. a s obzirom na zadatak prekratkog XIV uvoda ne mo~.

samo u nacelinom obliku. dosa~~~nJe ~il?" zofije. Gdje je mjesto tog djela u sklopu fenomenologije? Da Ii je to daljnji stvaralaCki razvoj ili napustanje fenomenologije.:kama i izvorima Hi se probjlo na [ednu novu cistinur I da Iije Sein und Zeit stavljen ad acta ~azvojem . To ne znaci da je takva literatura oskudna. a morat ce ostati tek na marginarna ovog teksta. osim izuzetno. Sein und Zeit je p. U ovom »Uvodu« necu se. filozofija zivota i ~ermeneutika W.akJjucka da od njegova rnisljenja zavisi duhovna sudbina Zapada Ii mogucnost istinski ljuds~og ?ivstv_~vanja. s~atko . a obJavlJen je u Godisnjaku za filozofiju i fenomenolosko istraiivanie (Jahrbuch fur Philosophie und phiinomenologische Forschung). naravno. all u ~unoJ konkretnosti prelaze moguce gramce [ednog uvoda 1 mogu se dodiJrnuti . ve1iki interpretator velikih mislilaca nije zivio samo od interpretacije drugih filozofa. Sein _und Zeit: neutralna fenomenoloska deskripClJ~. Materialien zur Heidegger-Bibliographie 1917-1972. Sta je u tom po~~du. progresom tehnike i nasiljem .as. i. najzad. . a bibliografija za nekoliko narednih godina (do 1978). njeg. Verlag Anton Ham. bitno je utjecala na fonniranje njegovih filozofskih pogleda kako su se izrazili u Sein und Zeit-is. nakon drugog svjetskog rata i dugotrajnog »rnirnog« razdoblja ispunjenog »lokalnirn ratovima« i p. odnosno malobrojna.njegovom ucitelju Edmundu Husserlu.hli sva ta dam. donosi jos oko 700 naslova. osvrtati na dosad objavljene radove 0 Heideggeru. stoljeca. 182 S.uz poneku primjedbu .konzervatlvna obrana status quo-a? Sta je Sein und Zeit govorio vremenu u kojem je nastao. klasika [ilozofije (od greke filozofije do njemaoke klas. a koje sezu do 1972. a djelomicno za~lvl~~o. 0 vremenu u kojem je z. u _pocetku .s napomenom da ga ne zeli mijenjati. semictike. zabiljezeno je blizu cetir! hiljade radova 0 Heideggeru.lci zakljuoke koje zeli. nego svojom nemoci sarno potvrduju. nakon nacizma i staljinizrna.Hans-Martin Sass.mpremu promjene. J~ djelomicno sumorno-rezignirano.osv~cen . Ma kako visoko cijenili Heideggera.u danasnjim sivim i b~~a1nim . S druge strane Sein un~ Z.:evolucijama i kontrarevolucijarna. prosperrtetoma bijedomvuzletima nade (kao 1968) i beznadern. on svakako nije jedini filozof 20.eit je pisan samhicijom nadHaZenja sve.i~e f~oz<>: fije) na formiranje Heideggerovih koncepcija utjecali su i nekivise iii manje znacajni mislioci 19. hermeneutlke.n~vill oblika analiticke filozofije. Verlag An II Bitak i vrijeme XVII . krace vrijeme. Sass. poststrukturalizma . i 20. a sta moze (ako moze) da nam kaZe danas. ali on illje bio pasivni rezultat te klime ni prethodnih filozofija.uceV'im~. strukturalizma. lZ kOJe. padanje na nize Hlozofske pozicije Hi prevladavanje fenomenologije visim oblikom misljenja? Pored fenomenologije i. 1968. ~:ltlka posto}eceg svijeta 1 zahtjev za njegovu promjenu lli . kao svojevrsni novi pocetak u blowfiJ!. stoljeca: kritilcki realisti. zatim. i napose duhovna klima dvadesetih godiXVI na. s pozivom na postepenu ~llsaonu p. s uspaljenim pozivima na odlucn~ akciju. _moz~ izYl. objavljena ucasopisu Zeitschrift fur philosophische Forschung.Da Ii ta kasnija djela »dekJasiraju« i ltarhiviraju« Sein und Zeit dli je on jos uvijek aktualan i mozda cak i suo perioran u odnosu na kasnija djela? Pitanja te vrste ne mogu se izbjeci.! Sveobuhvatna bi2 . najduze. Mavtin Heidegger. godine. Meisenheim am Glan. nego je razvio vlastitu originalnu misao i u jednom tre~~tku dosao do z. egzistencijalna filozofija Kierkegaarda i Jaspersa. . neokantovci.nja strujanja jos uvijek nisu dosegla razinu Sein und Zeit-e. Diltheya. Da li je djelo ostalo zarobljeno u svojirn ~isaonim pre~o~ta.az~otntl.ivio pisao. Heidegger-Bibliographie. koje je priredio Hans-Martin Sass.Hans-~artin. U dvije knjige bibliografije 0 Heideggeru.?~ aktualnost i presudno znacenje za suvremenu fllozofiju? ~ve su t~ pitanja koja bi trebalo detaljno r.osamdesetim godinama s njihovim nemastovitim »krizama«? Pitanja ove vrste takoder bi trebalo razmotrdti. Duhovna klima naseg vremena. nitl je Zivio sarno za interpretaciju. ali u okviru ovog uvoda rnoci cemo ih tek dotaci u obhiku naznaka.

2. zapisa~ na ~argI~am~ Je~og od egzemplara.misljenju zanimljivije kao ilustracija ~aclI~a na kOJ1 je Heidegger naknadno interpretirao svoJe. koje »sluze razjasnjenju« iii ispr~vl~a~u »n.elo nego kao pornoc za njegovo razumijevanje. tvrdeci da on te tekstove ne moze citati.cI s~og djela: »Irnamo li mi danas neki odgov~r v~a pI. dJ. smatrao sam (1 izdavacko poduzece »Naprijed« se u tome slozido sa mnom) da j.aZeto 'iz:azio u nekoliko recenica vee na prvOJ stranI.Niposto. Band 34.. FrIe~~I~h-WIlhe1m von Hermann objasnjava da Je sve to UCIDJeno po Heideggerovim uputama i nema r~loga ~a mu ne vjerujemo.eke starjje stamparske pogreske koje isknvlJ~Ju srmsao«. Sam Heidegger imao je vrlo lose misljenje 0 toj apologetskoj literaturivsto je doslo do izrazaja . s. Meisenheim am Glan. Heideggerove rubne prim~edbev?o mom ~~ . kada 0 svim dosad objavljenim radovirna ima lose miSiljenje. a u biljeskama ispod teksta navedene su HeI~eggerove primjedbe sto ih je on u toku godina stalno1Z~ova p~ooitavajuCi svoj Sein und Zeit. Martin Heidegger: »A Bibliographic Essay (1973--1978). Medutirn.« Zeitschrift fiir philosophische Forschung. Uzgred receno. htio procitati. Ne· ~e biti kasn. dakle.i u riekim njegovim javnim izjavama. a on mi je objasnio da me potice sarno zatosto sam najavio krlticko razracunavanje s njegovim glavnim pitanjem.izvrseno vise manJ~. Tu je zabiljezeno vee blizu 5400radova 0 Heideggeru.Tek u toku stampanja ovog teksta imao sam priliku vidjeti knjigu: Hans-Martin Sass. a to je jedino sto bi on.u neprilici sto ne razumijemo izraz »bivstvovanje«? Niposto. S cudenjem sam ga pi tao zasto me ohrabruje (kao sto je. Ohio. Kon~retnaizrada pitanja 0 smislu »bivstvovanja« namjera je rasp rave sto slijedi.pojavi u onom obliku ukojem se za Heid~gger?va ZI~Ot~ u toku pedeset godina pojavljivao na nJe. u SAD) literatura 0 Heideggeru brojnija nego ikad. korektura. Tako. i 1976) objavljen u ukupno trinaest izdanja. . Osnovna zamisao: fundamentalna ontologija ton Hain. Najzad treba istaci da ce u ovom uvodu biti rijec 0 onom tekstu Sein und Zeit-a koji je za Heideggerova zivota (izrnedu 1927. Oktober-Dezember 1980. Ova je napomena potrebna zato sto je u meduvremenu posthumno u sklopu Heideggerovih sabranih djela izislo i novo izdanje Sein und Zeit-a u kojem in je . Bowling Green. I ~o. bez vece vrijednosti. Interpretacija vremena kao moXIX . konacno. ni ovaj uvod sigurno nije takvo razraeunavanje s Heideggerom kakvo je on sam zelio. Na zalost.bliografija za najnovije razdoblje nije mi poznata. treba iznova postaviti pitanje 0 smislu bivstvovanja. nego mozda tek pocetak jednog buduceg potpunijeg kritickog razmatranja. 1975.s~ !le~deggerove rubne primjedbe i ~~pr~vke:adl »razjasnjenja« dodaju u nekom od kasni~Ih. Tako dakle treba prije toga najprije probuditi razumijevanje zasmisao tog pitanja. da se Sein und Zeit kod nas najprije prevede vI. Bibliography and Glossary. 62~56.523p. Martin Heidegger.Francois H. Urednik tog izdanja.bez posebne oznake takvih mjesta .~ax NIemeyer) i bio osnova javnih diskusija. . Heft 4.226 S. La· pointe.e b~lje. ali po mom miSljenju irna i dosta zanimljivih i vrijednih radova.tanJe 0 tome sta mi zapravo mislimo pod rijecju »bivstvujuci«? . ohrabrivao i mnoge druge) da pisem 0 njemu. I u razgovorima s piscem ovih redaka Heidegger je vise puta iznosio negativno miSljenje 0 tOJ bogatoj literatuni u kojoj se bez stvarnog razumijevanja uznosi njegova misao. Ve1ik dio literature vise je inform at ivan apologetski.? ako. ali upravo u posljednjim godinama u nekim je zemljama (kao npr. published by Philosophy Documentation Centre. 1982. cini se samo 5 jugoslavenskih radova 0 Heideggeru). izdanja. je jedan od razloga zasto ce ovaj uvod polaziti od originalnog teksta Sein und Zeit-a.. ali ocito ni ta bibliografija nije potpuna (zabiljezeno je. XVIII Motivaciju i osnovnu zamisao Sein und Zeit-a Heide~ger je.S. uostalom. Jesmo 1i dan~s bar.I?ackom _JeZlku (a i dalje se pojavljuje u izdavackoj ~UCI. Alabama.

»[undamentalne ontologije«. .« (SZ 35). nacin na koji ce ga tretirati .i fenomenologija. nisu dvije razlicite filozofske discipline. odnosno »izraditie i »elaboriratie. . a fenomenologija po svom sadrzaju nije -?Ista drugo nego ontologija. pa Reidegger u uvodnim poglavljima sire razjasnjava svoju zamisao. (vidi: Einjilhrung in die Metaphy~ik. Usp. Max Niemeyer Verlag. Sein und Zeit zamisljen je kao fundamentalnoontolo ska rasprava. 1953. S. Filozofija je univerzalna [enomenoloska ontologija. ona se vee tu bitno razlikuje od svih ostalih na~ka. a njena se bit mofe sazeto izraziti maksimom: »Ka samim stvarimal« (»Zu den Sachen selbstl«) Ontologija i fenomenologija nisu dvije stvari koje bi se mogle odvojitli. razloge zbog kojih se tog pitanja prihvatio (mi danas ne sarno sto ne znamo sto mislimo pod rijecju »bivstvujuci«.Sachhaltig genommen ist die Phanomenologle die Wissenschaft vom Sein des Seienden ."lr-l I ( 'y- -: {" p guceg horizonta svakog razumijevanja bivstvovanja uopce predstavlja njen prethodni cilj. probuditi razumijevanje za njegov smisao. ontologija ne proucava ill neko posebno podrucje bivstvujuceg ni opca svojstva sveg~ . . takoder SZ 194 i 301) Iako je ontologija u Sein und Zeit-u jos shvacena kao naukas. 1. Ontologie ist nUT aIs Phdnomenologie mbglich. koje iz nje izviru. ona cim »univerzalnu ontologiju«. • . dakle. S. S Darauf zielt aber die vorliegende Untersuchung nicht.!1S . Sein und Zeit. Razliku ~zmec:iubivstvovanja i bivstvujuceg Heidegger ce kasIDJe nazvati sontoloskom razlikom« (sdie ontologische Differenz«). predavanom 1935 Heidegger tvrdi da filozofija nije nauka niti nesto sto se mof~ staviti u isti red s naukom.·: ~~V'. U vise mahova Heidegger izricito istice da je namjera njegova istrazivanja fundamentalnoontoloska. 3 Citaj: Martin Heidegger.~..J.« (SZ 131. 20). Max Niemeyer Verlag. '/ ::: (>' c·.~ __qesS_~!en4~Il). • Heideggerove izraze ~die Ausarbeitung« i sausarbeitene prevodim promiscue sizradae i »elaboracija«. bivstv?vanja osnovno je pitanje ontologije '1 filozofije uopce. te se medusobno razlikuju po tome koje pod.Ona razgranicuje bivstvovanje (das Sein) od bivstvujuceg (das Seiendey i otkriva smisao bivstvovanja (der Sinn des Seins). (SZ 38) U Sein und Zeit-a Heidegger nema ambieiju da razvije Ili izlozi cijelu univerzalnu fenomenolosku ontologiju.u sklopu shvacanja filozofije kao »univerzalne [enomenolostce ontologije« i uz pomoc jedne nove filozofske »disoipline« . Dok se sve ostale nauke bave bivstvujucim (das Seiende).:.' Fundamentalna ontologija . Tu se pokazuje da je »konkretna izrada« pitanja 0 smislu bivstvovanja moguca sarno u okviru jedne nove koncepcije filozofije . was Thema der Ontologie werden soll.1 (~r c'-(.~·· '> LN P (~_ ~ "("_ r~' :A "'1 c» SE -.. Tiibingen. Ona stoji ispred svih nauka u istom n:du s pjesnistvom . konkretno ga elaborirati4) i prethodni cilj na koji ce se usmjeriti (interpretacija vremena kao moguceg horizonta svakog razumijevanja bivstvovanja).Phanomenologie Ist Zugangsart zu dem und die ausweisende Bestimmungsart dessen.« (SZ 1)3 U ovih nekoliko recenica Heidegger je jasno naznaOio pitanje kojim ce se u svojoj knjizi baviti (pitanje o smislu bivstvovanja).Ontologie •.. .: d.(postaviti ga.?1vstvujueeg: Njen je predme} J?Jx§tvQ"anje blv~eg__~cJ. Pi~je.7. Tubingen. Ova sazeta naznaka svakako nije dovoljna. ali je po svom rangu iznad (ill ispred) svih ostalih. Ontologija je moguca samo kao feno~enologija8.5 Sf. Tako vee u Uvodu u metaiiziku. Svojirn zadatkom on tu smatra dzlaganje odnosno 6 ~asnijim djelima Heidegger razdvaja i suprotstavlja filozof'~JuI nauku.po Sein und Zeit-u nije [edina moguca ontologija. Metoda. 0 ~misl1!. Zajedno stirn (nefundamentalnim) ontologijama.rucje bivstvujuceg proucavaju. nego nam tocak ni najmanje ne smeta). Ona je ontologija »iz koje tek mogu proizici sve ostale«. Ihre Absicht ist eine [undamentalontologische. 1953.? Ontologija . nacin tretiranja (die Behandlungsart) ovog pitanja je fenomenologija. (SZ 37) J Y xx XXI . ali one nisu ni jedna fi~ofska disciplina medu mnogim drugirna. Ova dva nazrva karakteriziraju samu iilozoiiju po predmetu i nacinu tretiranja. Siebente unveranderte Auflage.

kako se cini.stvaranje [undamentalne ontologije kao odlucnog dijela Hi aspekta univerzalne fenomenoloske ontologije. ali ujedno dopire do kardinalnog problema. on pise da fundamentalnu ontologiju cini egzistencijaina analitika tubivstvovanjaF S druge strane. so zwar. ali da ona nije identicna s analitikom tubivstvovanja.v Ova koncepcija fundamentalne ontologije ostaje medutim jos uvijek jako nejasna ako bar prethodno ne razjasnimo osnovne pojmove na Kojima ona pociva: pojmove tubivstvovanja. tubivstvovanje (das Dasein). on istice da problemaniku fundamentalne ontologije cini pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. Na pitanjesta je ta fundamentalna ontologija Heidegger. ako je »Dasein. Ali." Ako bismo pretpostavili da je egzistencijalna analitika tubivstvovanja potpuna ontologija onog posebnog. Ako bismo prihvatili prosireno tradicionalno shvacanje da se problem 0 smislu bivstvovanja uopce moze tretirati u okviru jedne zasebne opce ontologije. daje dva razlicita odgovora.Usporedi i naslov posljednjeg paragrafa prve polovine Sein und Zeit-a: »§ 83.bivstvovanja. strucno-filozofskim. »Tubivstvovanje« je u Sein und Zeit-xi naziv za ono bivstvujuce koje smo mi sami. zasto se terminom »tubivstvovanje« oznacuje jedno odredeno bivstvujuce.« (SZ 13) . koja prodire do fenomena brige.« (SZ 436) girana »posebna« ontologija ili naprotiv »opca« ontologija? Ili mozda zbroj odnosno sinteza privilegirane posebne i opce ontoIogije? Heidegger bi odgovorio da fundamentalna ontologija nije ni privilegirana posebna. zasto se Heidegger ne zadovoIjava uobicajenim svakodnevnirn nazivorn »der Mensch« (»covjek«)? I ako su ga neki razlozi vee naveli da uobicajeni svakidasnji naziv zamijeni neobicnim.»Ali sada se pokazalo da ontoloska analitika tubivstvovanja [die ontologische Analytik des Daseins] uopce cini fundamentalnu ontologiju [die Fundamentalontologie].kojoj medu tim ontologijama pripada privilegirani polozaj zato sto je njen predmet jedno na neki nacin privilegirano bivstvujuce. ni zbroj iii sinteza ovih dviju. mora potraiiti u egzistenciialnoi analitici tubivstvovanja [in der existenzialen Analytik des Daseins]. ali izuzetnog bivstvujuceg vkoje se naziva tubivstvovanjem (das Dasein). da je ontologija privilegiranog bivstvujuceg (tubivstvovanja) moguca. a ne neko odredeno biv12 »In der gegebenen Erlauterung der Aufgaben der Ontologie entsprang die Notwendigkeit einer Fundamentalontologie. iz koje sve druge tek mogu proizici.« (SZ 183) . onda bismo drugi odgovor mogli protumaciti tako da fundamentalna ontologija i nije riista drugo nego ta opca ontologija. das Dasein. treba da pripremi fundamentalnoontolosku problematiku. die das ontologisch-ontisch ausgezeichnete Seiende zum Thema hat. die Frage nach dem Sinn von Sein iiberhaupt bringt. egzlstencije i egzlstencijalne ana- litike. nego jedno odredeno bivstvujuce (ein Seiendes).« (SZ 14). a obicno ga nazivamo »(. II »Analitika tubivstvovanja. S jedne strane. dass sie sich vor das Kardinalproblem. Terminom »tubivstvovanje« (»das Dasein«) Heidegger ne oznacuje neki poseban »nacin.iii »vrstu. ni opca ontologija. te da analitika tubivstvovanja treba sarno da pripremi tu problematiku.« (SZ 37) XXII XXIII . da prema tome tubivstvovanje [das Dasein] fungira kao ono bivstvujuce [Seiende l koje treba nacelno prethodno upitati s obzirom na njegovo bivstvovanje [Seinl. te da fundamentalna ontologija nije nikakav zbroj ni sinteza razlicitih ontologija (ni pogotovu nekasinteza ontologije i filozofske antropologije) nego jedna jedinstvena [undamentaina ontologija. koja ima za temu ontoloski-orrticki odIikovano (ausgezeichnete) bivstvujuce.(»tubivstvovanje«) samo drugi naziv za icovjeka. do pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce. ontologija bivstvujuceg uopce. Die existenzial-zeitliche Analytik des Daseins und die fundamentalontologische Frage nach dem Sinn von Sein iiberhaupt. Tada bismo mogli prigovoriti Heideggeru zbog nedosljednosti ili bar nejasnoce i postaviti mu pitanje: Sta je zapravo ta [undamentalna ontologija? Neka privile10 »Stoga se [undamentalna ontologija [die Fundamentalontologie]. pitanie a smislu bivstvovanja uopce. da nikakva opca ontologija ne moze zasebno postojati. onda bi iz prvog odgovora proizlazilo da je fundamentalna ontologija sarno jedna od posebnih ontologija.0- vjekom« (sder Mensch«).

pa je njim vee nagovijestena i temporalna interpretacija covjekova bivstvovanj~ 0 IS »Und weil die Wesensbestirnrnung dieses Seienden ndcht durch Angabe eines sachhaltigen Was vollzogen werden kann sein Wesen vielrnehr darin liegt. nego uvijek njemu moguci naOini.u ponekad se doduse govori bivstvovni izraz. »Tubivstvovanje« nije neki proizvoljno odabrani naziv za covjeka. Bivstvovanje toga bivstvujuceg jest uvijek moie. ". ako naziv ontologija rezervirarno za eksplicitno teorijsko pitanje 0 smislu bivstvovanja. kojirn oznacujemo ovo bivstvujuce.« (SZ 12) »Bivstvujuce. I upravo zato sto se ovo bivstvujuce bitno razlikuje od svega ostalog bivstvujuceg." To znaci da ovo bivstvujuce ima u svom bivstvovanju bivstvovni odnos (ein Seinsverhdltnis) prema tom bivstvovanju.1." kog drugog bivstvujuceg. ne izrazava njegovo sta. reci da J~.« (SZ 42) U ovom objasnjenju sadrzan je ~ Heideggerov (eksplicite neformulirani) odgovor na pitanje zasto on covjeka radije naziva »tubivstvovanjem«. Njemacko »da« ne znaci sarno prostorno »tu«. To je takav »naziv« za Covjeka koji u klici sadrzi vee i Heideggerovu »interpretaciju« covjeka.. Ono se naprotiv onticki odlikuje time sto se tom bivstvujucern u njegovom bivstvovanju radi 0 samorn tom bivstvovanju. Ovo bivstvujuce bitno se ontiCki razlikuje od svih ostalih. medu ostalim. drvo.. Karakteri koji se mogu pokazati na ovom bivstvujucem stoga nisu predruenassvojstva« jednog predrucnog bivstvujuceg. Naziv »tubivstvovanje« sugerira"] cia je covjek bivstvujuce koje se bitno razlikuje od sva. jedna od bivstvovnih odredenostl (Seinsbestimmtheiten) tubivstvovanja jest razumijeva.L>" njegova hit u tome sto ono uvijek mora bivstvovati svoje bivstvovanje kao svoje izabrao je Heidegger za to bivstvovanje naziv »tubivstvovanje« (»Dasein«) kao cis] ~-1J Sein und'-Zeit. SZ 25).-"'-. ali da ga on ima u vidu pokazuje njegovo obrazlozenje termina »nsbivstvovanje« (»Dasein«) i preIiminarno razjasnjenje onog bivstvujuceg koje je tim terminom oznaceno. Tako npr. zatosto se odredenje biti (Wesensbestimmung) ovog bivstvujuceg ne moze Izvrsiti navodenjem nekog stvarnog svojstva. kojem se u njegovom bivstvo~anju radi 0 tom bivstvovanju. /:' fj . slucajna omaska Hi svjesno riastojanje da se istakneizuzetan karakter tog bivstvujuceg? Mislim da je posrijedi bas ovo trece. dass es je sein Sein als seinig~ zu sein hat. Da Ii je to nehotiena nekonsekventnost. cija analiza predstavlja zadatak jesrno uvijek mi sami. On naime istice da tubivstvovanje nije jedno obicno bivstvujuce pored svih ostalih. njegov »odgovor« na pitanje 0 Covjeku. koje »izgleda« tako i tako. covjekovo bivstvovanje«. 0 tome uostalom govori i slijedece Heideggerovo ekspl!icitno objasnjenje: »'Bit' tubivstvovanja je u njegovoj egzistenciji./qm1<S. Kao bivstvujuce toga bivstvovanja ono je izruceno [povjereno] svorn vlastitorn bivstvovanju. sugerira i mnogo vise od toga.'" i' . Sve takobivstvovanje [Sosein] ovog bivstvujuceg je primarno bivstvovanje. predontolosko.« (SZ 12) XXIV xxv . Predontolosko razumijevanje bivstvovanja bitna je karakteristika tubivstvovanja. ' . citamo: »das Dasein.\W odlika tubivstvovanja u tome sto je ono"ontDtosko iIi. da ono na neki nacin razumije sebe usvom bivstvovanju. dakle. nego bivstvovanje. zatosto je 13 »Tubivstvovanje [das Dasein] je jedno bivstvujuce [ein Seiendes] koje se ne javlja [vorkommt] sarno [naprosto] medu ostalim bivstvujuCirn.« (SZ 41-42) 14 »Razumiievanie bivstvovanja i samo je [edna bivstvovna odredenost [eine Seinsbestimmtheit] tubivstvovanja .5. Komponenta »Da«. a eksplicitno pitanje 0 smislu bivstvovanja sarno je radikalizacija tog predontoloskog razumijevanja. nego. koJU smo ovdje preveli sa »tu«. das Sein des Menschen« (stubivstvovanje. Bivstvovanje je ono 0 cemu se sarnorn tom bivstvujucem uvijek radi. da bivstvuje. i »tada«. (SZ 12) nje bivstvovanja {SeinsverstiindnisiP tubi~:" stvovanju kao bivstvovanju eovjeka.J ~-'-.stvovanje? Ne bi li za ono bivstvujuce koje se tu misli bolje odgovarao izraz »tubivstvujuce« (»das Daseiende«}? Sam Heidegger eksplicite nepostavlja sebi ovo pitanje-prigovor. d. Drugim nijecima. ist der Titel Dasein als reiner Seinsausdruck zur Bezeichnung dieses Seienden gewahlt. r MoZemo. kuca..'. kao sto. Stoga naziv »tubivstvovanje«. jer je ono jedino bivstvujuce kojem se u njegovom bivstvovanju radi 0 samom tom bivstvovanju. U bivstvovanju tog bivstvujuceg ovo se sarno uvijek odnosi prema svorn bivstvovanju. . tj.h.

« (SZ 12) Usp. daleko od toga da bl se identificirali.6"nost-it. Vee smo citirali: »'Bit' tubivstvovanja je u njegovoj egzistenciii. Feuerbacha I drugih (napose I kod Jaspersa) nalazimo tendenciju da se »D. 1927) XXVI cija je. dakle. 1904. jer tubivstvovanje takve biti nema. Rudolf Eisler.u »tubivstvovanje« tako nije prvenstveno akt.ilJiv17 »Das Sein selbst.rmin »Existenz« (»Dasein s. Slicno kao i »Dasein«. U cetvrtom iz~anju . i »Existenz« se vee u 19.16 Za razliku od Kanta. Objekt«). slicno kao I »Existenz« (»EXIst~nz. Fkhtea. II Auflage.~am~ ~OV]~kU. i SZ 42: »wenn wir fiir das Sein dieses Seienden die Bezeichnung Existenz wahlen« etc. kO]1 prakticki mje distingvtrao »Sein« (»bivstvovanje«) i »Dasein« (»postojanje«). te se najcesce upotrebljavao promiscue i istoznacno sa »Dasein« .edutim nagovjestava ne sarno odredenu Inrerpretacuu covjeka nego i neuobicajenu (iako ne potpuno n~vu) 1I~terpretaciju »Daseine-a.asein« u~otrebi kao naziv za specijicno ljudski nacin blvstvoVan]a. zad~Zao je isto znacenje kao i latinski izraz cijim je modi- ficiranjem nastao. ogradivanja o~ svakodnevnog jezika u ime strucn~ filozofske . Vjerovatno je Jaspersova upotreba termina »Existenz« bila odlucno ishodiste za Heideggera (sto rnoze biti sporno. prema onim dijelovima u kojima od skicira \ svoju osnovnu zamisao (i 0 kojima je sada rijec). Sein.. U svakom slucaju... nego a precizno artikulira. ali ne i potpuno identificirao. Erster Band. Nastavsi nepos rednirn ponijemcenjem latinskog izraza »existentia«. Oznacavajuci covjeka kao »Dasein« H_eldegger ~. polazeci od izvornog znacenja njegovih sastavnih dijeLava. ali to ovdje mozemo ostaviti po strani.nJe na t~. Existenz«). »Wesen«) ili »takobivstvovanju« (»Sosein«) te se mogao p~ipisati svakom i svemu bivst~jueem. Berlin.kao naziv za »postojanje« i »bivstvovanje« opcenito."Dasein« up~cuje na "Sel?C (»Dasein s. a terrnm »Existenz« ~IJe uopce zabiljezen. bolje. nego prije svega prvi akt interpretacije cov]eka. Worter. ali. Heidegger je izraze »Dasein« (stubivstvovanje«) i »Existenz« (wegzistencija«) vezao iskljucivo uz covjeka i ujedno ih je medusobno tijesno vezao. ona nije bit u tradicionalnom smislu te rijeci.buch der Ph!losophtschen Begriile. Hegel je ova dva pojma jasno razlikovao. a zatim kod Jacobija. (Dr. pripadaju u dvije razlicite sfere: »Dasein« u sferu »bivstvovanja« (»Sein«).i bivstvovanja uopce. U Hegelovom sistemu »Dasein« i »Existenz« pripadaju medu opce kategorije Iogike. najprije kod Gottsch~lka (l?25). Prema uvodnim. Donekle slican put kao termin »Dasein« presao je i term in »Existenz« (»egzistencija«). Vee puno ~nje Heideggera. Pa sta onda jest ili. Sein«).i zistencija je bivstvovanje tubivstvovanja.~ ~e . Dna to ne moze ni biti. ali ni ko~ njega »Dasein« nije ogranicen na covjeka. budeci u svakodnevnom govoru zaboraVlljeno znacenje tih sastavnih dijelova. Berlin. nennen wir Existenz. ali. Erster Band. zu dem das Dasein sich so oder so verhalten kann und immer irgendwie verhalt. »Existenz« u sferu »biti« (»Wesen«).« (»Das 'Wesen' des Daseins liegt in seiner Existenz:« SZ 42) Egzisten- '6 U drugom izdanju slavnog Eislerovog rjecni~a f~lozofskih pojmova uz termin »Dasein« nalazirno sarno ~puclva. Preimenovanje covj~ka . stoljecu pocinje dosta cesto upotrebljavati kao naziv za specificno ljudsko bivstvovanje i u tom se smislu vee prije Heideggera ucvrscuje i siri znatno vise nego »Dasein«. ali u ovom kontekstu nije bitno). U kasnijim dijelovima Sein und Zeit-a modificira se znacenje izraza »Existenz«. programatskim dijelovima Sein una) Zeit-a. IV Auflage. no Heidegger je prvi koji taj term~n u o~om sm~slu. te~nu?ologije. U njemackoj filozofsko] tra~lciji od Leibniza i Wolffa do Heideggerova vr~I?ena IZraz »Dasein« upotrebljavao se pretezno kao prjjevod za latinski izraz »existentia« u srnislu »postojanja« i opcenito »bivstvovanja« nasuprot »biti« (sessentia«. XXVII . s. ono bivstvo! vanje prema kojem se tubivstvovanje maze ovako ili onako odnositi i prema kojem se uvijek nekako od_n~~i~17 Drugim rijecima egzistencija J-e-inogu. ne samo nedvosmisleno fiksira. davanje smjera cijeloj daljnjoj interpretaol~l. nesto poput bi td tubivstvovanja.sta znaci »egzistencija« za Heideggera? . kako nas upozoravaju navodni znaci uz »bit«. eg.

«20 Philosophie ist universale phanomenologische Ontologie. Medutim. analitika tubivstvovanja ne moze biti potpuna ontologija tubivstvovanja. bioloskog Hi etnografskog'proucavanja covjeka. SZ 436). das existiert«. XXVIII stvovanja vodena pitanjem 0 smislu bivstvovanja uopce. i to bez obzira na to da Ii je tu mogucnost ono samo izabralo. einer Mog1ichkeit seiner selbst.Kao i razumijevanje bivstvovanja uopce. .« (SZ 38. Diese Moglichkeiten hat das Dasein entweder selbst gewahlt oder es ist in sie hineingeraten oder je schon darin aufgewachsen. Ona ima svoju ontolosku strukturu. '---. uz napomenu iz koje se vidi da ga on smatra kriterijem. das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragens dort festgemacht hat. ontcloska analiza strukture bivstvovanja tubivstvovanja. ausgehend von der Hermeneutik des Daseins. nego priredivanje terena.stvovanja da bude ili ne bude ono samo..kad ono teorijski i eksplicitno ne postavlja i ne rjesava pitanje 0 egzistenciji !i njenoj ontoloskoj strukturi Heidegger naziva egzistencijskim razumijevanjem (das existenzielle Verstehen}. Egzistencijalna analitika tubivstvovanja je istrazivanje ontoloskog karaktera. pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce. woraus es entspringt und wohin es zuriickschliigt. Fundamentalna ontologija je dakle analitika tubiv- logije. koja je konstituira. egzistencijalitet se moze oznaciti kao bivstvovno ustrojstvo (iIi ustrojstvo bivstvovanja) bivstvujuceg-koje egzistira (die »Seinsverfassung des Seienden. u istom pasusu mimo nastavlja u pluralu: »den Zusammenhang dieser Strukturen nennen wir die Existenzialitdt. Upravo zato sto je vodena zadatkom elaboracije pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce.jednostavnije« strukture od kojih se sastoji slczena struktura egzistencije. odnosno »bazdarskom mjerom svakog filozofskog istrazivanja (»Richtmass jeglicher philosophischen Untersuchung«. die als Analytik der Existenz." Egzistencija...egzistencijalnom analitikom tubivstvovanja (die existenziale Analytik des Daseins) iii egzistencijalnim razumijevanjem (das existenziale Verstehen). kao sto je potrebno razlikovati predontolosko i ontolosko razumijevanje bivstvovanja.« (SZ 12) I. odnosno analiza egzistencijaliteta egzistencije. eksplicienu teo orijsku analizu strukture egzistencije . koja polazi od hermeneutike tubivstvovanja i koja jekao analitika egzlstencije tamo pricvrstila kraj niti vodilje svakog filozofskog pitanja odakle ono proistjece i kamo se vraca.v Drugim rijecirna. Zato Heidegger definirajuci filozofiju kaze: »Filozofija je univerzalna fenomenoloska ontologija. l() XXIX . a tu strukturu iii skup struktura Heidegger naziva egzistencijalitetont (die Existenzialitiiti. Heidegger je tu pones to leZeran u izrazavanju.Das Dasein versteht sich selbst immer aus seiner Existenz. potrebno je distingvirati i egzistencijsko i egzlstencijalno razumijevanje (das existenzielle und das existenziale Verstehen). Ali egzistencijalna analitika tubivstvovanja nije kompletna ontologija tubivstvovanja. iako ne nebitne »elemente«. Ne bismo Ii na OSIliOVU svega toga mogli reel da je egzistencijalna analitikafubivstvovanja isto sto i ontoIogija tubivstvovanja ill ontologija covjeka? Na ovo pitanje Heidegger odgovara odrecno. Za takvu ontologiju (koja maZe posluziti i kao baza za jednu filozofsku antropologiju) analitika tubivstvovanja pruza samo neke. kako je shvaca Heidegger.Ovaj u »Uvodu« Sein und Zeit-a proklamirani stay Heidegger u posIjednjem paragrafu svog djela ponavlja doslovno. dakle. kao i od psiholoskog. tako je i razumijevanje bivstvovanja tubivstvovanja (dakle egzistencije) jedna od bivstvovnih odredenosti tubivstvovanja. . SZ 13). C1lj ove analitike nije potpuno rjesenje pitanja o bivstvovanju tubivstvovanja..436) . otvaranje horizonta za rjesenje osnovnog pitanja ontologije. u nju dospjelo ill u njoj izraslo. pa nakon sto je najprije govorio 0 »ontolosko] strukturi egzistencije« (u slngularu) . Razumijevanje egzistenoije koje je svojstveno tubivstvovanju i onda . es selbst oder nicht es selbst zu sein.strukturama« ovdje se vjerovatno misle iIi strukturni momenti ill neke . koje se kao takvo razlikuje od filozofske antropologije. Ona je pocetak i kraj univerzalne fenomenoloske onto- Zadatak je egzistencijalne analitike tubivstvovanja.« (SZ 12) Pod . nije nesto nestrukturirano.

Egzistencijalna analitika tubivstvovanja po ovoj koncepciji nuv()di'kpitanju 0 smis}ubiystvovanja. Pitano (das Gefragte) je ono 0 cenui se pita. i s kojima je ponekad bivala pobrkana. pitanje 0 bivstvovanju tubivstvovanja nuzno prerasta u pitanje 0 bivstvovanju uopce. tada prema dosadasnjirn objasnjenjima izrada ovog pitanja zahtijeva eksXXXI f~ xxx . drugi. a upitano .samo bivstvujuce (das Seiende). Argumentacija: [orrnalna struktura pitanja trostruko prvenstvo tubivstvovanja Osnovna je ideja sadrzana u Heideggerovoj koncepciji fundamentalne ontologije: probiti se preko analitike tubivstvovanja do smisla bivstvovanja uopce. Kao i svako drugo pitanje. Bivstvujuce je sve 0 cemu govorimo.Pri tom su samo djelomicno dosli do izrazaja Heideggerovi argumenti za njegovu koncepciju. sto mislimo. Puno opravdanje ishodisne ideje trebalo je da predstavlja djelo kao cjelina. smatra Heidegger. Heidegger svakako nije smatrao potrebnim da unaprijed iznese potpune i definitivne argumente za svoju koncepoiju. a upitano (das Befragte) . pitanje mora poci od jednog odredenog bivstvujuceg. IE (malo bliie obicnom je-" ziku): put ka riesenju pitanja 0 smislu bivstvovanja uop- U § 2 Sein und Zeit-a Heidegger jo~ mje eksplicite razvio pojmove »analitike tubivstvovanja« i »fundamentalne ontologije« pa se teza 0 »analitici tubivstvovanja« kao »fundamentalnoj ontologiji« tu pojavljuje u obliku naizgled mnogo jednostavnije teze 0 tubivstvovanju kao primarnom upitanom pitanja 0 bivstvovanju. sadrzan u § 2. Bitni dio Heideggerove argumentacije za OYU tezu glasi: »Ako pitanje 0 bivstvovanju treba da se izricito postavi i izvrsi u svojoj punoj jasnoci [transparentnosti. Durchsichtlgkelt].ono sto se 0 pitanom pita. otkljucavanje bivstvovanja? Da li je ishodiste proizvoljno iili nekom odredenom bivstvujucern pripada prvenstvo pri izradi pitanja 0 bivstvovanju? Ako je slucaj ovo drugo. Mislim da se u prvom poglavlju Sein und Zeit-a sadrze dva glavna argumenta za tezu da put ka pitanju o srnislu bivstvovanja uopce vodi preko pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja (covjekova bivstvovanja). i pitanje 0 bivstvovanju ima svoje pitano. U djelomicno nehajdegerijanskoj terrninologiji: analitika tubivstvovanja nuzna je i dovoljna pretpostavka pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce. »Bivstvujucim« medutim nazivamo mnogo sta i u razlicitom smislu. prvenstvu smislu bivstvovanja. koje je to egzemplarno bivstvujuce i u kojem mu smislu pripada prvenstvo? -l Heideggerov odgovor na ova pitanja posve je jasan i nedvosmislen. uopce.ono kod cega se 0 pitanom raspitujemo. zasniva se na »trostrukom. prema cemu se odnosimo: bivstvujuoi smo i mi sami.3. -zoo ce vodi preko pitanja 0 smislu covjekova bivstvovanj~ U prethodnom odjeljku nastojali smo da tu ideju sto bolje razjasnimo. Na kojem bivstvujucem treba da bude otcitan smisao bivstvovanja. ispitivano i upitano. ispitivano . od onog bivstvujuceg koje smo mi sami i koje Heidegger naziva izrazom »tubivstvovanje« (»Dasein«). Ishodiste pitanja 0 smislu bivstvovanja ne moze biti proizvoljno. U ovom pitanju upitujemo bivstvujuce 0 smislu njegova bivstvovanja.smisao bivstvovanja (der Sinn von Sein). Ispitivano i upitanov Pitano je u njemu bivstvovanje (das Sein). to nije slucaj. odkojeg bivstvujuceg treba da pode otkrivanje. treba razlikovati troje: pitano. ispitivano (das Erfragte) . U svakom pitanju. trazeoi njeno prihvacanje bez odgovarajueih argumenata. Medutim. Drugim rijeoima. razgranicavajuci je od nekih naizgled slicnih ideja s kojima bi mogla biti. Prvi argument. providnosti. Tako bi se moglo pomisliti da je svoju ideju vodhlju Heidegger formulirao posve proizvoljno. ono sto u pitanom predstavlja cilj pitanja. Ali on isto tako nije htio da pristupi realizaciji svoje teme1jne ideje prije nego isto je bar prethodno ne potkrijepi nekirn ozbiljnim argwnentima. polazi od analize [ormalne strukture pitanja tubivstvovanja: 0 sadrzan u § 3 i 4.

Heidegger smatra potpuno neodriivim. Treci i cetvrti paragraf medusobno su tijesno povezani. U svakom slucaju onticko i/odnosno onticki-ontolosko prvenstvo pitanja 0 smislu bivstvovanja zasniva se u cetvrtom paragrafu na trostrukom (ontickom. ali i to bi bilo preuranjeno. Gledanje na razumijevanje. ontoloskom i onticko-ontoloskom} prvenstvu tubivstvovanja (covjeka). razumijevanja i pojmovnog shvacanja smisla. dzbor. S jedne strane. argumentacija s »krugom u dokazu« je [ormalan prigovor. ipak sam na kraju relativira svoja izvodenja u ovom paragrafu: »S dosad razlozenim niti je dokazano [pokazano. a talkvi prigovori uvijek su sterilni kod rasudivanja 0 konkretnim putevima istrazivanja. a kako se vidi iz njihovih naslova (»§ 3.u njegovu bivstvovanju. Medutirn. Del' ontologische Vorrang der Seinsfrage«. sta je to drugo nego hodanje u krugu?« (SZ 7) Medutim. niti je odluceno 0 njegovoj mogucoj Hi cak nuznoj funkciji kao bivstvujuceg koje treba prirnarno upitati. erwiesen] prvenstvo tubivstvovanja. I u vezi S ovtim Heideggerovim urnovanjirna mogla bi se postaviti neka pitanja. . dovoljan je neeksplicitni pojam bivstvovanja. faknicki uopce nema kruga: »Bivstvujuce moze biti odredeno u svom bivstvovanju ada pritom ne bi moran biti vee raspolozljiv [verftigbar] eksplicitni pojam 0 smislu bivstvovanja. »Ontolosko prvenstvo pitanja 0 bivstvovanju«. Medutim. premda svoj odgovor na prigovor III krugu smatra konkluzivnim.« (SZ 13) To znaci: nema nikakve zapreke da se prije pitanja o smislu bivstvovanja uopce postavi pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. A sam Heidegger predvida u ovom kontekstu (na ovom mjestu) samo jedan moguci prigovor svojoj koncepciji . poimanje. pri cemu nije sasvim jasno treba Ii ga shvatiti kao neku trecu vrstu prvenstva ~UiZ onticko i ontolosko) 11i kao svojevrsnu kombinaci:ju ontickog i ontoloskog prvenstva. Der ontische Vorrang der Seinsfrage«.prigovor za hodanje u krugu: »Ako se najprije mora odrediti bivstvujuce u svom bivstvovanju i ako se tek tada na tom osnovu hoce postaviti pitanje 0 bivstvovanju. onog bivstvujuceg koje smo uvijek sami mi koji pitamo. aH to ostavljamo za kasnije. »Onticko prvenstvo pitanja 0 bivstvovanju«) u njima je rijec o dvostrukom iontoloskom i ontickomy prvenstvu pitanja 0 bivstvovanju.« (SZ 8) Drugi H eideggerov argument za shvacanje da razjasnjavanje smisla bivstvovanja treba zapoceni od razjasnjavanja smisla bivstvovanja tubivstvovanja sadrzan je u cetvrtom paragrafu Sein und Zeit-a. Za postavljanje i rjesavanje tog pitanja tubivstvovanju nije potreban eksplicitan ni raspoloiljiv pojam 0 bivstvovanju uopce. a tako i sami modusi biv· stvovanja [Seinsmodi] jednog odredenog bivstvujuceg. jer »prosjecno razumijevanje bivstvovanja« pripada bitnoj strukturi (WeXXXII sensverfassung) tubivstvovanja. Izrada pitanja 0 bivstvovanju prema tome znaci: razjasnjavanje [Durchsichtigmachen] jednog bivstvujuceg . cak i ovaj jedini prigovor na koji je pomislio. treba napomenuti da se uz onticko prvenstvo pitanja 0 bivstvovanju u cetvrtom paragrafu spominje i onticko-ontolosko prvenstvo tog pitanja.plikaciju nacina gledanja na bivstvovanje. Ali svakako se javilo tako nesto kao prvenstvo tubivstvovanja. Tubivstvovanje posjeduje takav neeksplicitni pojam. pripremaaje mogucnosti pravog izoora egzemplarnog bivstvujuceg. Svoja razmatranja 0 trostrukom prvenstvu tubivstvovanja Heidegger sazima slijedecirn rijecima: »Tubivstvovanje ima prema tome vd:sestruko prvenstvo pre a III Bitak i vrijeme XXXIII .»§ 4. treba istaci da Heidegger.onoga koje pita .« (SZ 7) U vezi s ovom argumentacijom i njenim pretpostavkama moglo bi se postaviti viSe pitanja. liz dva razloga. izradivanje pravog naeina pristupa ovom bivstvujucem. Kad rijesivs! pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja dodemo do eksplicitnog pojma 0 tom bivstvovanju. po Heideggeru. S druge strane. Zasad nam je vazno da razjasnimo sto bolje Heideggerovo vlastito stanoviste. u navedenom postavljanju pitanja. pristup jesu konstitutivni postupci pitanja. onda cemo moci da se poduhvatimo i ekspdicitnog odredivanja pojma 0 bivstvovanju uopce.

otvoreno. i randje citirana teza sa str. ontolosko. da tubivstvovanje uvijek posjeduje odredeno raZumffev~mje svog bivstvovanja. xxxv . Drugo je prvenstvo tubivstvovanja. cini se. kako se moze zakljuciti iz prethodnih izvodenja. Tom bivstvujucem je svojstveno da mu je zajedno s njegovim bivstvovanjem i putem njegovog bivstvovanja ovo samorazotkriveno [dokuceno. pO kojima se tubivstvovanje u svom bivstvovanju odreduje svojim bivstvovanjem.kaieda je onticka odlika tubivstvovanja u tome.tesko vtidjeti da je teza pO kojoj se tubivstvovanje u svom bivstvovanju odreduje egzistencijom (zajedno s njenim naprijed izvedenim varijaoijama. 13. 12. erschlossen].« Kako da to shvatimo (i prevedemo)? I u kakvom su odnosu Heideggerova teza sa str. Na str. gdje se kafe da je ontolosko prvenstvo tubivstvovanja u tome 5tO je ono ontolosko? Citirajmo recenicu 0 ontiCkom kao ontoloskom zajedno s kontekstom iz koje smo je istrgnuli: »••• Medutim ovom bivstvovnom ustrojstvu ltubivstvovanja pripada zatim da ono u svom bivstvovanju ima bivstvovni odnos prema tom bivstvovanju.ato je ono ontolosko. A to opet znaci: tubivstvovanje se na neki nacin i s nekom izriCitoscu razumije u svom bivstvovanju. koja. Heidegger medutim pise: "Die ontische Auszeichnung des Daseins Iiegt darin.« (SZ 12) Na osnovu ovog maze se zakljuciti: Bivstvovni odnos tubivstvovanja prema vlastitom bivstvovanju (koji je njegova onticka odlika J onOnticka XXXIV sarno je [edna bivstvovna odredenost tubivstvovanja. 12. . To se cini jasno i jednostavno.zp. kako proizlazi iz aitiranog rezimea. odnosno da je razumijevanje bivstvovanja jedna od njegovih bivstvovnih odredenosti. a »bivstvovanje je ontolosko«. Razumijevanje bivstvovanja i je odlika tubivstvovanja u tome Sto one jest [bivstvuje] ontoloski. odnosno u svojoj egzistenciji svojom egzistencijom) sarno nova sazeta varijacija ovog prethodnog izvodenja koje kulminira u tezi da se egzistencija izvodi na 6istinu sarno egzistiranjem.~j. dass es ontologisch ist.p. To prvenstvo tubivstvovanja bilo hi u tome sto je tubivstvovanje sarno po sebi »ontolosko«.

koja u sebi sadr!i odredenost predontoloskog razumijevanja bivstvovanja.tubivstvovanja. naprotiv. Povezanost ontickog i ontoloskog prvenstva mje u tom sazetom prikazu posebno naglasena. sto u ovim uvodndm dijelovima zehmo ostaviti po strani. na nacin ontolo~kog.a.« (SZ 13) Citirajuci odlomak u kojem je Hetidegger sazeto rezimirao svoju tezu 0 trostrukom prvenstvu tubivstvovanja. nit~ je samoodnosenie tubivstvovanja prema vlastitom blvs~vovanJ~ m?guce be: samorazumijevanja tog bivstvovanja.a prema vlastitom bivstvovanju. No u cemu je razlika.5to njemu. OCIltOje tubivstvovanje na osnovu svog ontickog prvenstva on~?" losko.tublVstvovanja Heidegger.odredenosti [odredenosti egzistencijom] sru_no p~. Ali tubivstvovanju bitno pripada: bivstvovanje u jednom svijetu. Prerna Heideggerovoj vlastitoj ocjeni kao rezultat analize formalne strukture pitanja 0 bivstvovanju (koja je izvrsena u drugom paragrajuy »pojavilo se tako nesto kao prvenstvo tubivstvovanja«. Sad je vrfjeme da se nave de i ona: »Tako se tubivstvovanje pokazalo kao ono bivstvujuce koje treba ontoloski primarno upitati prije sveg drugog bivstvujuceg.onda mozemo red datubivstvovanle bivstvuje nuzno Ii.~c n~ pr~~kntlka Heideggera. Ipak citirat cemo d siru formulaciju iz razmatranja koje je prethodilo ovoj kratkoj formulaciji: »Nauke su nacini bivstvovanja . sebi }>o. vanje je »onticki-ontoloski uslov mogucnosti svih ontologija«. Trece prvenstvo tubivstvovanja sastoji s~ u to~e . ali to prvenstvo nije pokazano odnosno dokazano (erwiesen).. u cetvrtom je paragrafu najzad i pokazano. Ako razumijevanje bivstvovanja nazovemo »ontoloskl~« ~azumijevanjem. razumijevanja. zavrsnu recenicu tog odlomka. Argumentacija u paragrafu 2 bila je samo pripremna.:_anj. se . kC?Je (odnosenje) ne bi bilo irazumijevanje tog bivstvova_n~a? S ovim pitanjima nasH smo. kako sm~ vec . a tu:bivstvova~je je .Cltira~l: pise: »Tubivstvovanje je na temelju svoje egzlstenclJske . nego i razumijevanje tog blVStVOAli zasto onda Heidegger u rezamrrajucem ponavl~anju tako ostro lu6i onticko i ontolosko prvenstvo b~vstvovanja? Objasnjavajuci ontolos~o 'p'rv~st~o . Onticka Je odlika tublivstvovanja ne sarno samoodnosenie pre~a vlastitom bivstvovamju.:nJ.« (SZ 13) Nije tesko vidjeti razliku izmedu ave recenice i one kojom je Heidegger zakljucio svoj drugi paragraf. U cetvrtom paragraiu. No pored povezanosti tu oeito postoji ~ r~lika? Svakako.~~ te~elJu svoje odredenosti egllistencijom ~~tolosko. XXXVII . bili smo izostavili posljednju. ova u paragrafu 4 prava i konkluzivna. kao konstituens raZJUffi. smiju razdvajati sta bi znaoilo to . Po ovome tubivstvoXXXVI W~L . (SZ 13) Ako je odredenost egzlstenclJom ontlc~o prvenstvo tubivstvovanja. kr~ce »ontoloski«.odnos~nje tubivstvovanja prema vlastitom bivstvovanju. Ali razumijevanje blvstvovanja ne moze se kao nesto zasebno odvojiti od odnosa tubivstvo. ali nije ni presucena.ticka prednost pred svim drugim bivstvujucim) nuzno je ujedno odnos rrazumijevanja tog bivstvov.e Jednako izvorno pnipada i srasumuevante bivstvovanja svega netubivstvovnog bivstvuiuceg«. po njegovom misljenju to prvenstvo tubivstvovanja koje se u drugom Iparagrafu SaJIIlOjavilo. Razumijevanje bivstvovanja koje pripada tubivstvovanju odnosi se stoga jednako prvotno [izvorno] na razumijevanje neceg takvog kao »svijet« i na razumijevanje bivstvovanja bivstvujuceg koje postaje pristupacno unutar svijeta.:.~tolosko«..i}evan~a ~gzlstencI~. ako se odnosenje tubivstvovanja prema svom bivstvovanjuI tubivstvovni razumijevanje bivstvovanja ne smiju od~ajati? A a~o se. u kojima se ono odnosi i prema bivstvujucem koje ne mora biti one sarno. Ontologije koje dmaju za temu bivstvujuce netubivstvovnog bivstvovnog karaktera prema tome su fundirane i motivirane u ontdckoj strukturi samog tubivstvovanja.•. Vee u ovim kratkim formulacijama ovo je trece prvenstvo jasno karakterizirano i razgraniceno od prethodna dva.

Vee u »Uvodu« Sein und Zeit-a (koji se . . Zasad. Interpretacija vremena k~o m~guceg ~oriz?nta svak~g razumijevanja bivstvovanJa (Sems~ers!aI_Id~'lsses) uopce njen je prethodni cilj« (SZ 1).~njem. Treba ld to shvatiti 'kao naznaku da su »smisao« i »transcendentalni horizont pitanja« isto ili kao najavu zakljueka da se u vezi s bivstvovanjem uopce moramo zadovoljiti ekspliXXXIX . Heidegger (u naslovu prvog dijela) nagovjestavajuci svoj odgovor ne kaze »eksplikacija vremena kao smisla bivstvovanja uopce« nego samo: »eksplikacija vremena kao transcendentalnog horizonta pitanja 0 bivstvovanju«. kako se lako uocava. Ontoloski fundament Descartesova »cogito sum« i preuzirnanje srednjovjekovne ontologije u problematici "res cogitans«. NaJavlJuJuC'l elaboraclJu pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce. Na to cemo se jos vratl~l. njima odgovara rasClanjivanje rasp rave u dva dijela: Prvi dio: Interpretaoija tubivstvovanja s obzirom na vremenitost [kao vremenitosti] i eksplikacija vremena kao transcendentalnog horizonta pitanja 0 bivstvovanju. Kantovo ucenje 0 shematizmu i 0 vremenu kao predstupanj problematike temporaliteta. Konkretizacija i dopuna: od »interpretacije« i »eksplikacije« do fenomenoloske »destrukcije« Sve dosad receno moglo bi se safetoizraziti jedinom recenicom: Buduci da tubivstvovanju pripada trostruko prvenstvo u odnosu na sve drugo bivstvujuce. Mnogo potpunije ideja fundamentalne ontologije konkretizirana je i dopunjena u zavrsnom dijelu »Uvoda«. Jedna odredena konkretizaoija nalazi se vee na prvoj.da podsJetlmo _ sastoji od dva poglavlja s ukupno osam paragrafa) ta je opca zamisao u mnogim pravcima konkretiziran~. XXXVIII U »prvorn. Prvi dio raspada se u tri odjeljka [drei AbschnttteJ: 1. pred-uvodnoj (nenaslovljencj) stranici ~ein un~ Ze~t-a: sKonkretna izrada (elaboraclJa. Jasno je naznacen odgovor koji ce biti pokusan: kao smisao bivstvovanja tubivstvovanja bit vee pokazana vremenitost (die Zeitlichkeit). a jedan ?ivstvovanjem.4. Ausarbeitung) pitanja 0 smislu »bivstvovanja« namjera je rasprave sto slijedi.« (SZ 39---40) opcenitiji formalni okvir Heideggerova misaonog 1?ro[ektasto ga je pokusao realizirati u Sein und ~e~t-u. vrijeme ce biti eksplicirano kao »transcendentalni horizont« pitanja 0 bivstvovanju. u cijern sc bivstvovanju najpotpunije realizira vsmisao bivstvovanja uopce. gdje Heidegger ovako skicira plan svoje ras_prave:. a polazeci od pretpostavke da je tubivstvovanje privilegirano bivstvujuce. Tubivstvovanje i vremenitost. Dvodjelnost naslova prvog dijela Sein und Zeit-a u izvjesnom je rieskladu s podjelom tog dijela na tri »odjeljka«. Drugi dio: Osnovne orte fenomenoloske destl1!-kcije povijesti ontologije s problematikom temporahteta kao niti vodiJjom. 2. pitanje 0 smislu bivstvovanja mora ~apoceti k. obratimo paznju na tri »sitne pojedinostt«: 1. Heidegger tu najavljuje i njen glavni rezultat: otkrivanje v~emena k~o moguceg horizonta svakog razunujevanja blvstv_~vanJa. dijelu« ovog nacrta lako prepoznajemo ono sto smo vee upoznali kao projekt fundamentalne ontologije: probiti se preko odgovora na pitanje 0 smislu covjekova bivstvovanja (sinterpretacija tubivstvovanja kao vremenitostd«) do odgovora na pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce (sekspllkacija vremena kao transcendentalnog horizonta pitanja 0 bivstvovanju«). Aristotelova rasprava 0 vremenu kao diskrimen fenomenalne baze Ii granica anticke ontologije. Vnijerne ~ bivstvovanje. 3. »Izrada [Elaboracija] pitanja 0 bivstvovanJu [Seinsfrage] tako se racva u dva zadatka. 3. Nakon sto je svoje temeljno pitanje odredio kao pitanje 0 smislu bivstvovanja.No to je tek naj- jednom =»: Drugi die rasclanjuje se isto tako trostruko: 1.ao o smislu bivstvovanja tubivstvovanta. 2. Do disproporcije je. doslo zato stose dva odjeljka prvog dijela bave tubivstvo:. Pripremna fundamentalna analiza tubivstvovanja.

sadrzane u prvom dijelu nacrta. u glavnom tekstu ilii. vise iIi manje potpun. Nasuprot tome H eidegger. »3. naizgled zadrzavajuci tradicionalnu podjelu na »sistematskii »povijesni. XLI . kako se vidi vee iz njegova naslova. Vrijerne i bivstvovanje«) kao da zele demonstrativno najaviti da ce analiza u tim odjelj eima teci u suprotnim pravcima. 3. Drugimrijocima. momenata). nego kao »[enomenoloska destrukcija povijesti ontologije«koja (iz prakticnih razloga) treba da se provede samo u »osnovnim crtama«. Sein und Zeit je zamisljen dvodjeIno: s jednim »teorijskim« m »sistematskim« dije lorn i s jednim »historijskim« Ili »povijesnim«.(koji nisu beznacajni) rnozemo zasad ostaviti po strani. naravno. Naravno. naravno.treba da zbuni) u navedenom nacrtu Sein und Zeit-a to nisu navedene specifikacije projekta fundamentalne ontologije. po kojima u filozofiji sistematsko raspravljanje vise nije moguce pa se treba zadovoljiti izlaganjem i interpretacijom povijestd filozofije. a zatim shjedi samo sistematsko razmatranje (u kojem. obrce uobicajeni i naizgled »prirodni.kaeijom »transcendentalnog horizonta. pa te »informacije« izostavljaju iii srnjestavaju u fusnote. (upotrebljene u vezi s tubivstvovanjem) i »vremena« (dovedenog u vezu s bivstvovanjem) unaprijed upozorava da se smisao bivstvovanja tubivstvovanja ne maze u »gotovorn obliku« uzeti i kao smisao bivstvovanja uopce (odnosno kao transcendentalni horizont pitanja 0 bivstvovanju uopce).o »kniticki«. Heideggeroy »povijesni dio«. i to tako sto ce zavrsna tocka drugog odjeIjka (vremenitost) u nesto modificiranom obliku (vrijeme) postati ishodiste analize u trecem.kracim ili duzim historijskirn prikazom razvoja problema 0 kojem ce se raspravljati. ima i takvih shvacanja. Nasuprot tome neki suvremeni filozofi smatraju da su l>informacije« 0 razvoju filozofskih problema nebitne za njihova suvremeno rjesavanje.do elaboracije »transcendentalnog horizonta«? 2. 2. jer one sto u prvom redu zbunjuje ~ili . Bez obzira na neobicnost .po uzoru na Aristote1a . dio. ali. treba da bude vodena »problematikom temporaliteta kao niti vodiljom. nego dodavanje cijeIog »Drugog dijela«. pretezno »informativaniIi prvenstve. moze biti duz! . Izrazavajuci se priblizno i nepreoizno. Ovakav obrnuti slijed moze se u prvi mah 21 Kako je poznato.n.Hi kraci.). nego 0 jednom drukcijem. Problernatsko-sistematske filozofske rasprave najteste zapocinju . Hegel se zalagao za »jedinstvo povijesnog i logickog« pri izlaganju filozofije. povijesnom pristupu toj tematioi. itd. bilo zato sto se tu uopce ne moze govoriti 0 smislu (sto bi bilo krajnje iznenadujuce).pitanja.i. bilo zato sto je otkrivanje smisla bivstvovanja uopce prevelik zadatak za jednu knjigu. koji se u prva mah moze uOiniti suvisnim.i »historijskogsamom po sebi nema neobicnog. Naslovi drugog i treceg odjeljka (»2. a zatim povijesno. prikaz razvoja problematike 0 kojoj je rijec. odnosno obrnutim sljjedom u odnosu na stvarni razvoj povijesti ontologije: od Kanta preko Descartesa do Aristotela. preko najvaznijih »faza« njegova razmatranja do piscevih dana (pri cemu taj prikaz. nije zarnisljen kao viSe . Ipak.redoslijed. Tubivstvovanje i vrernenitost«. sto je znacajno.111i manje »kriticki. Nema niceg neobicnog ni u relativnom razdvajanju historijskog i sistematskog XL u dva zasebna dijela (premda to nije jedini moguci nacin filozofiranja i oblikovanja filozofije"). treba dase krece unatraske. najavljujuci da ce problem najprije razmatrati sistemat- ski. iz tih se naslova ±pa:k razabire da tu nije r'ijec 0 nekoj problematici bitno drukcijoj od one u prvorn dijelu Sein und Zeit-a. sto je u pI1Vimah najneobicnije. pa je dovoljno da stignemo bar do polovine puta . Distinkcija izmedu »vremenitosti. U ovom kombiniranju »sistematskog. Historijski prikaz problema u filozofskim raspravarna obicno ide do prvog uocavanja odgovarajuceg problema. Sve ove »detalje.i prvotnu neshvatljivost naslova drugog dijela i naslova njegovih odjeljaka. u fusnota rna moze biti i daljnjih »povijesnih. po svojoj dispoziciji Heideggerova se rasprava razlikuje oa vecine [ilozojskin rasprava prije svega u dvojem: 1.

« (SZ 19) XLIII .« (SZ 19) 2J "Po svom najvlastitijem smislu odgovor daje uputu (nalog) za konkretno ontolosko istrazlvanje . u Sein und Zeit-u.uOiniticak i »nastran«.da s istrazujucim pitanjem [Fragen] zapocne unutar raskrcenog horizonta. In der Exposition der Problematik der Temporalitiit ist allererst die konkrete Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Seins gegeben. pogotovu ne ako se on sarno predaje dalje kao slobodnolebdeci rezultat za puko primanje do znanja jednog »stanovista« koje mozda odstupa od dosadasnjeg nacina tretiranja. ne moze i zavrsiti s Kantom. Stoga se Heideggerova »fenomenoloska destrukoija« krece unatraske ka Kantovom presudnom prethodniku i mogucem »konkurentu« Descartesu. narocito. Kant. odgovor na pitanje 0 bivstvovanju ne moZe se nalaziti u jednom izoliranom i slijepom stavu [sudu. Raspravljanje. Medutim. pa nije nernoguce da je pitanje vee prije Kanta videno dublje d bolje. Heideggerovo vlastito obrazlozenje strukture Sein und Zeit-a manje je jednostavno. P. onda nema razloga da se u sklopu takve rasprave naknadno pise historijat njene problematike. nego prije svega koncepcije onog rnisldoca koji se najvise pribliiio stanovistu dostignute istine i kojeg kao najopasnijeg »konkurenta« i ucitelja treba prvog . ali u vezi 22 Kasniji Heidegger i njegovi nekriticki sljedbenici odbijat ce pomisao da bi filozofija na svoja pitanja trebalo da pruzi i neke odgovore. Heidegger je u Sein und Zeit-u ujedno insistirao da se odgovor na pitanje 0 smislu bivstvovanja ne moze izraziti jednom izoliranom recenicom.onaj koji je zamislio Heidegger . nakon sto je ustvrdio da problematika temporaliteta predstavlja odgovor na pitanje 0 smislu bivstvovanja-'.»destruirati«. dijelove posljednje recenice potcrtao G. Heidegger je zelio da pruii i odredeni odgovor.u odredenom smislu . recenici. ako je cilj jedne rasprave otpocetka odreden kao teorijsko-sistematski.cije ucenje XLII o shematizrnu i vremenu predstavlja »predstupanj problematike temporaliteta«. poima] u ponavljanju onog sto on kao stay izrice. onda i ovakav obrnuti slijed postaje shvatljiv i Iogican. Stoga takozvani objektivni historijski prikaz moze biti i krajnje subjektivisticka. odnosno stavom: »Buduci da bivstvovanje uvijek postaje dohvatljivo [shvatljivo] sarno iz pogleda na vrijeme. Satz]. kad vee ne bi imao u vidu »rjesenje« . ali se bitno slaze s ovdje navedenim. proizvoljna konstrukcija koja izmice objektivnom prosudivanju upravo zato sto je pitanje 0 kriterijima prosudivanja ostavljeno naizgled otvoreno (a zapravo se primjenjuju nezasnovani kriteriji). U sklopu takvog projekta moze naprotiv b1ti i zanimljivo i znacajno da se na povijesti filozofije provjeri.da se najprije sistematski razmotri pitanje 0 kojem je rijec i otkrije ona nit vodilja koja mora voditi njegovo rjesavanje. te da se tako s pozicija dostignutog i utemeljenog znanja pristupi proucavanju njegove povijesti. odnosno njihovo »mjesto« u razvoju problematike. pisac ne bi bio u mogucnosti ni da dzvrsi selekoiju autora i tekstova 0 kojima ce govorinu »historijskom« dijelu. U filozofskim raspravama u kojima historijski prika. ali ako se promisle i shvate razIozi za inverziju »sistematskog« i »povijesnoge dijela.« (SZ 19. sestog paragrafa te knjige. prethodi sistematskom razmatranju stvara se privid kao da pisac najprije sarno nepristrano prikazuje ono sto se zbivalo da bi tek u sistematskom dijelu iznio svoj vlastiti kriticki zasnovani stay d »rjesenje«. Taj je u ovom slucaju. To se mozedobro vidjeti iz petog i. postavljajuci pitanje o smislu bivstvovanja. S ovakvog stanovista primarno je interesantno razmotrlti ne prva lutanja u pitanju 0 kojem je rijec. Stoga se cini zasnovaniji drugi put . jer nema garanoije da u povijesti postoji progres koji odgovara fakticnom toku vremena. Ne poricuci mogucnost odgovora na pitanje 0 smislu bivstvovanja (nego ga naprotiv zahtijevajuci). Heidegger Istice da taj odgovor daje uputu za konkretno ontolosko ispitivanje". Medutim. U stvari.). konkretieira i produbi onakoncepcija koja je vee dobivena sistematskim izlaganjem. Tako u zakljucnom dijelu petog paragrafa. niti bi bio u mogucnosti da procjenjuje njihove eventuaJne »doprinose« i »nedostatke«.koje ce razviti u sistematskom dijelu. a od Descartesa jos dublje u »proslost« Aristotelu. U »Uvodu« taj je odgovor nagovijesten upravo rijecirna koje smo malocas parafrazirali: »Die fundamentale ontologische Aufgabe der Interpretation von Sein als solchern begreift daher in sich die Herausarbeitung der Temporalitiit des Seins. medutim. Odgovor se ne sastoji [sadrli. po Heideggerovorn rnisljenju. i to je sve sto on daje.

to znaci vidjeti ih kao nesto tubivstvovno nuzno. Upravo zbog toga. Upravo to i jest zadatak »ontoloske destrukcije« za koju se zalaze Heidegger: »Taj zadatak mi shvacamo kao destrukciju tradiranog dobra antieke ontologije. der Geschichte der Onto- Polazeci od shvacanja da je svako dstrazivanje.stirn odmah upozorava: »Ako tako odgovor na pitanje o bivstvovanju postaje nit vodilja i uputa za istrazivanje. Prepustajuci ono nashJed~n~ samorazumljivosti.« (SZ 21) Tubivstvovanje zaokupljeno takvim »historijskim irrteresom« i strucno-filoloskim interpretiranjem proslosti ne razumije vise ni »najelementarnije pretpostav:ke« produktivnog prisvajanja proslosti. ako se pitanje 0 bivstvovanju zeh dovesti do »transparentnosti svoje vlastite povijesti« potrebno je izvrsiti »razlabljivanje ukrucene tradicije« (»Auflockerung der verharteten Tradition«) i ukloniti sva »prikrivanja« (»Verdeclmngen«) sto ih je ona proizvela. ona treba da tu tradiciju »omedi u njenim pozitivnirn rnogucnostima. nego prije prikriva. pronalazenja i zakazivanja nesto tubivstvovno nuzno. To znaci da XLV . sudbina njenog pitanja.« (SZ 19) . Prema tome. te da je smisao bivstvovanja tubivstvovanja u vremenitosti. koja je ujedno »uslov mogucnosti povijesnosti« (SZ 19). tradici:ja zatvara pristup prv~bltm!ll :>izvo~i?Ia«. kako bi pozitivnim prisvajanjem proslosti dosla u puni posjed najvlastitijih mogucnosti pitanja.njen speoificni nacin bivstvovanja. Naprotiv! Zapalost tubivstvovanja u tradioiju jednako kao i njegova propalost u svijet sarno je oblik -covjekovog neautenticnog bivstvovanja. elaborirani odgovor na pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce treba da se provjerava ne sarno u konkretnom ontoloskom istrazivanju nego i primjenom na dosadasnju ontologiju. to znaci da je on zadovoljavajuci tek onda kad iz njega samog dolazi do uvida da je specifioni nacin bivstvovanja dosadasnje ontologije. kao Sto bi bilo pogresno shvatiti He)deggera kao »tradicionalista« u obicnom smislu te rijeci. Zadatak destrukcije povijesti ontologije« (»§ 6. Stoga preda~u~l se tradl~lJl. tj. a to uvijek znaci u njenim granicama koje su faktddki dane sa svakim pojedinim postavljanjem pitanja Ii s njime naznacenim ogranicenjem moguceg polja istrazivanja« (SZ 22).koje se bavi pitanjem 0 bivstvovanju.iz kojih su naslijedene kategorije 1 POJIl_lO~. bilo bi pogresno shvatiti ga i kao nekog tko jednostavno zeli da odbaci svu tradiciju. njene uspjehe (spronalazenja«) i neuspjehe (szakazivanja«). Naprotiv: »Trad~cIJ~ raskorjenjuje povijesnost tubivstvovanja u takvoj mjeri da se ono krece jos jedino u okviru interesa za raznovrsnost mogucih tipova.i pitanje 0 bivstvovanju »karakterizirano povi[esnoscu« (SZ 20). stanovista fiIozofiranja u najudaljenijim i najneobicnijim kulturama i tim interesima pokusava prikriti vlastitu bestemeljnost. To medu ostalim znaci da i elaboracija pitanja 0 bivstvovanju mora »pitati 0 svojoj vlastitoj povijesti. A shvatiti specificni nacin bivstvovanja Ii povijesnu sudbinu ontologije .« (SZ 21) Ovaj zadatak »pozitivnog prisvajanja proslosti« radi punog razvoja svojih sadasnjih mogucnosti niposto ne znaci pasivno prihvacanje tradicije ni nekriticko predavanje tradiciji. postati historijska. Heidegger jezakljucio da je . Ovu ideju Heidegger detaljno razvija i obrazlaze u »§ 6. »biti«) covjeka.« (SZ 22) Kako vidimo. zasnovano u »bivstvovanju« (sprirodl«. svodenjem na izvorna iskustva u kojima su dobivena prva i otad vodeca odredenja bivstvovanja. odnosno da je »destruira« u svakodnevnom smislu te rijeci. pravaca. Odgovor je zadovoljavajuci sarno ~? nam <:>n rnoze pomoci da shvatimo dosadasnju ontologiju .1 dJelom~c~~ II na pra~i nacin pocrpljeni. Ono sto nam ona navodno »predaje« tradicija nam ne cini XLIV p~~stupacnim. pa i ono . ne postajemo povijesni. »onticka mogucnost tubivstvovanja«. destrukciju koja se vrsi 5 pitanjem 0 bivstvovanju kao nits vodiljom. njenu povijesnu sudbinu. Destrukcija koju on zagovara nije zamisljena ikao neko »Iose relativiranje ontoloskih stanovista« niti ima »negativni smisao odbacivanja [Abschiittelung] ontoloske tradicije« (SZ 22). Naprotiv. Die Aufgabe einer Destruktion logie«).

pa mozemo samo nagadati. dok »destrukcija« sugerira jedan realni. No' ako je to tako..tematske ontologije tubivstvovanja. »~ntlCkl{( 19. sto .u Sein und Zeit-u da se ustaljena hlozofska terminologija bar djelomicno zamijeni novom. »ontieki« odnos prema onom sto se destruira. _. nezavisno od kritJike. Ono 5to kritiziramo ostaje. Uz pojam »[enomenoloske« odnosno »ontoloske destrukcije« paznju privlaci i njeno ogranicenje (obrnutimslijedom) na Kanta. nego kao »najbolji« odnosno najbliZi. Najavljujuci dace se u svojoj destrukciji povijesti ontologije ograniciti »samo na principijelno odlucne stanice te povijesti«.. jer J~ 24 Index zu Heideggers »Sein und Zeit«. odnosno dao se tamo natjerati prinudorn fenomena. U Indeksu uz Betdeggerov Sein und Zeit.. j~ sa~tavila ~H?eg~rd Feick24 izrazi »kritika« i »kriticld« rusu zabiljeieni potP~o opravdano. kako se cini. Tiibingen. Destrukcija je trebalo da pokaze ono znacajno 5tO je Kant u tom pravcu postigao. propustanje pitanja 0 bivstvovanju uopce Ii [drugo] u vezi s tim nedostajanje jedne .« (SZ 24) XLVII XLVI . No to je jedno od rijetkih mjesta gdje se u Set"! und Zeit-a spominje djec »kritika«. (SZ 24) Po Heideggeru dva su medusobno povezana razloga sprijecila Kanta da dode do tog uvida: »prvo. zbiljsko zbivanje u kojem se ono destruirano neposredno mijenja.« (SZ 23) Upravo zato Kant je izabran kao ishodiste destrukcije. »prevladavanjem«. zasto Heidegger vise volio da se posluzi izrazom »destrukcIJa« kOJI moze dati povoda za mnoge nesporazume? U malocas .. tu je vjerovatno igrao ulogu 1 Heideggerov pokusaj da se bar dijelom oslobodi od terminologile skole iz koje je uvelike potek~o: od ~ant~ ~vn~o~anto. Descartesa i Aristotela. kantovski receno. on upuouje na sudenje i kriterije i imasuvise »subjektivno« iIi »spoznajnoteorijsko« znacenje. (5Z 23) U skladu s »pozitivnom tendencijom destrukcije« Heidegger najprije postavlja pitanje »da Ii je i koliko je u toku povijesti ontologije uopce interpretacija bivstvovanja dovodena tematski u vezu s fenomenom vremena ida Ii je u tu svrhu neophodna problernatika temporaliteta bila i mogla biti poooipijelno elaborirana« (SZ 23). 1968.v)eroj~~no j~ t~ igra~? ~ogu i misljenje da termin kritika mje najprikladniji. Max Niemeyer Ver· lag. te je napose trebalo da razjasni »zasto je Kantu moran bibi uskracen uvid u problematiku temporaliteta«.veliku ulogu). te odmah odgovara: »Prvi i jedini koji je prevaliodio istrazivackog puta u pravcu dimenzije temporaliteta. ALi uz formalno nastojanje za neoblCmJom i snaznijom terminodogljom . (SZ 22-23) Destrukcija »ne feU pokopati proslost u nistavnost. ne kao onaj »najgori«." itd. bio je Kant. neubearbeitete Auflage. odnosno izvanjsko kritici. Zusammengestellt von Hildegard Feick. On pise: »njena [destrukcije] kritik~ pogada . ona ima pozitivnu namjeru«. 2.g~.. nego danas vladajuce interpretaci]e proslosti: »njena kritika pogada ono »danas« i vladajuci nacin tretiranja povijesti ontodogije. to je u skladu s Heideggerovim opcirn nastojanjem .ima u tom dijelu dosta). pozajmljenom iz svakodnevnog jezika iii samostalno sk(:>van~m. (SZ 23) Heideggerova »destrukcija« tako j~ ~eoma _blizu onom sto se u filozofiji inace nazivalo »kritikorn« 1.trane."aca (kod kojih su termini »kritika« 1. na~ed~nom citatu Heidegger dovodi u vezu destrukeiju 1 kritiku.?'1~. jer oni ne pripadaju u p~J~novnu aparaturu Sein und Zeit-a (premda same kritike kritike shvacanja s kojima se Heidegger ne slaze . duhovnopoviJesno [geistesgeschichtlich] ili problemskipovijesno [problemgeschichtlich]«. bio on orijentiran doksografski. sta je to Heideggera odvracalo ~ upotrebe izraza »kritika«? Heidegger se ~ tome ne izjasnjava. S Jedn~ s.»destrukcija« ne negira proslost. S druge strane. jedne prethodne ontoloske analirike subjektiviteta subjekta. ali i granice na kojima je stao. Heidegger je odmah objasnio da tu nisu posrijedi principijelni razlozi nego okolnost da ce se destrukcija izvrsiti u okviru jedne raspraveciji je cilj »principijelna elaboracija pitanja 0 bivstvovanju«.

a Kant~)Va osnovna ontoloska orijentacija . ukljucena u onaj 0 Descartesu. Descartes 1 Kant u s~~koJ ce s: anketi menu filozofima naci medu nekohclnom najznacajnijih. Tubivstvovanje i vremenitost«.e: ni iz~?~ tr~pce . Pripremna fundamentalna analiza tubivstvovanjas i »Drugi odjeljak. kao i prema sebi samom kao egzistirajucem. To Heidegger i najavljuje u zavrsnom pasusu drugog odjeljka.mlshlaca (iako je eventualno mogao bltl. Medutim. cije je znacenje ovdje istaknuto. doduse. ne samo s obzirom na problematiku temp oraliteta.j tivnim« (nehajdegerovski: kritickim.« (S~. moze se red da je Heide~ger ~ OkVl~1. . Erste Hiiljte (Bivstvovanje i vrijeme. Ta tako nazvana »prva polovina« sadrai sarno prva dva odjeljka zamisljenog prvog dijela: »Prvi odjeljak. povijesnofilozofskim). na ontologija. Medutim. Prethodno. Kako je razotkrivajuce razumiievanie bivstvovanja tubivstvovno uopce moguce? Moze Ii pi· tanje dobiti svoj odgovor pozivanjem na prvotno [izvorno] bivstvovno ustrojstvo tubivstvovanja koje razumije bivstvovanje? Egzistencijalno-ontolosko ustrojstvo tubivstvovne cjeIine zasno- 5. U prvom odjeljku »Pripremna fundamentalna analiza tub ivs tvovanja« (»Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins«) Heidegger analizira bivstvovanje-u-svi- jetu (das 'In-de-Welt-sein) kao osnovno ustrojstvo tubivstvovanja (die Grundverfassung des Daseins) i otkriva brigu (die Sorge) kao bivstvovanje xubivstvovanja (das Sein des Daseins). Krnja realizacija i njeni razlozi Kako smo vidjeli. Heidegger je zamislio ?ein und Zeiz kao dvodjelno djelo. U pitanjima koja su tu nabacena vee su nagovijesteni i odgovori.i. uza sva bitna poboljsanja preuzima dogmatski POZI~IJU De~cartesa:'~ (SZ 24) Ako je Descartes glavm suknvac.ostaje ona grcka. pnrodn? JC da se destrukcija zapoceta Kantom mora nas~~vItl Descartesom.izlozena i obrazlozena navedena zamisao sarno je djelomicno realiziran taj plan. u podjeli dobila zaseban odjeljak. koje kao razumijevanje pripada egzistirajucem bivstvovanju. . Medutim. Time je analitika tubivstvovanja u uzem smislu zavrsena i sada bi trebalo pokazati kako nas analitika tubivstvovanja vodi razumijevanju pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce.n~.glavni krivac za . kak~ ~e vidi iz naslova tri zamisljena glavna odjeljka. Ob~?Zloz~nJ~ mje ni bilo pretezak zadatak. nepojmovna razotkrivenost [dokucenost] bivstvovanja omogucuje da se tubivstvovanje kao egzistirajuce bivstvovanje-u-svijetu moze odnositi prema bivstvujucem. ne~o )e.~oJa je »svoj naucno najvisi i najoisti1. onom koje se susrece unutar svijeta. njegove propuste? »Umjesto toga Ka. analiza se mora vratiti natrag do A~IStOtela i analizom Aristotelova pojma vremena pokazati »da se Kantovo shvacanje vremena krece u strukturama koje je otkrio i izlozio Aristotel. mJe.kako je Descartes u svojim Meditacijama na svoj fundarne~talni poja~ »res cogitans sive mens sive animus« premo srednJovJekovnu ontolo_' giju i ostao bitno zavdsan _od sre~jovjekovne~~olas~I' ke.1 .uz samog Kanta . Prva polovina) i u cijem je »Uvodu. stupanj« pos~lgla kod Aristotela. U drugom odjeljku »Tubivstvovanje i vremenitost« (»Dasein und Zeitlichkeit«) Heidegger od pitanja 0 bivstvovanju tubivstvovanja prelazi na pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja i otkriva vremenitost (die Zeitlichkeit) kao ontoloski smisao brige (der ontologische Sinn der Sorge). j. sto znaci d. objavia pod naslovom Sein und Zeit.dJrukclJl) mje ~l~ ekstravagantan: Aristotel. 26) U vezi s ovim obrazlozenjem podjele drug~g ~IJela Sein und Zeit-a moglo bi se pitati zas~o srednJovJ~~ov. u knjizrsto ju je on 1927.s Medutim. d~· sta uvjerljivo obrazlozio svoju podjelu. Svaki od ta dva dijela trebalo je da se dijeli na tri odjeljka.onog sto ovakvo preljminarnc obrazlozenje moze P~lt~. s jedrrim »interpretatlvno« ::plikativnim« (nehajdegerovskim rjecnikom: !eonJsko-slstematskirn) dijelom i s jednim »fenomenolosko-destruk. treci odjeljak 25 »Tako nesto kao "bivstovanje« razotkriveno [dokuceno] je u razumijevanju bivstvovanja. XLVIII =: IV Bitak i vrijeme n.Ali tko je . .ow. ako se ovaj »detalj« ostavi po stranl. a ova irna svoje temelje u antickoj onto~ogIJI.uprkos svim razlikarna jednog novog pitanja .

Rad na »prvoj polovini« Sein und Zelt-~ toIik~ ga je bio iscrpio da je u tom iscrpljeno~ stanJu. 582. Po Heideggerovoj zamisli u prvom dijelu Sein und Zeit-a trebalo je najprije razmotriti pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja.. Vittorio Klosterman. koje nije sPG:lw. zasto ga ~evJidegg~r nije.00-400 l~~tov~ nejednake v~l~cme (poblize 0 tome drugom prilikom).s~icno izjavio je Heidegger i u nekim drugim razgov0I7-ma. ostavljen je. W.vsu npr. 0 tome da Ii je taj neobjavljeni dio Heidegger napi:sao. koje u daljnjem vano je na vremenitosti. kratko svjedocanstvo F.telj:u.h susret~ pokazao ~v. NIJe rm poznato da 1I je poslije Heideggerove smrti netko vee proucavao te biljeske. U ~azgov~I'lma s piscem ovog teksta (1967-1972) Heidegger J7. 27 ~ao .obavio? ZaSto ta »druga polovlr:a« (te tncetvr~ille toliko lake da su se mogle nazvati »drugom polovinom«) nije nikad objavljena? o tom pi~anju vee se mnogo raspravljalo.ganj~ treba ~o~ sa~o »elaborirati«? Da u se htjelo reci v~a ce ekspliciranje smisla bivstvovanja uopce biti »laksi zadatak« od onog koji je vee izvrsen. Heldegger. za »drugu polovinu«. a tek se u trecem trebalo rjesavati pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. Heidegger je. nebrizljivoj upotrebi rijeci iii jednostavno o najavi da ce tricetvrnine djela biti objavljene u jednoj knjizi? IIi mozda podnaslov '~eIi sugerirati da je u prvoj cetvrtinl djela »obavljeno pola posla« u tom smislu sto su tu postignuti temeljni uvidi. da je taj objav:ljeni dio nazvan »prvom irecinom«? Ali i takav bi podnaslov mogao biti sporan.e rukOPIS odmah spalio. napisana »druga polovina« lose ispala. 0 mogucim razlozima njenog neobjavljivanja jos cemo red koju rijec. 2 •• Nesto . no najprije treba red nesto i 0 Heideggerovim neobicnim podjelama na »dijelove« i »polovine«.ksi --: »tehnicko pitanje«.spagom povezani zamotuljak od 3. To mati da se u prva dva odjeljka rjesava tek polovina zadatka prvog dijela Sein und Zeit-a. u predgovoru svojoj knjizi Kant i problem n:etaflzlke (Kan~ und das Problem der Metaphysik). LI . a »ontoloska destrukcija« j~s la.S. ali ga nije objavio (nego ga je spremio u nekoj.detaljnih S~ica i zabiljeski. Prema tome jedan izvorni nacin vremenovanja ekstaticke vremenitosti mora sam omoguciti ekstaticki projekt bivstvovanja uopce.I dijela Sein und Zeit-a. ali to nije znacilo odustaJanJ~. u kojem je trebalo da ta pitanja i nagovijesteni odgovori budu elabonirani. a nagadalo se napose IJ. od ?-amjere dv~se ta »drugapolovina« napise. »ladici.«) iIi taj dio nije nikad ni napisan. glavno pitanje cijele knjige. Od sest zamisljenih odjeljaka Sein und Zeit-a u objavljenu »prvu polovinu« usla su samo dva. Za~o J. ako je zaista bio preostao jos sarno laksi dio posla. Ed. a zatim. Zasto Heidegger tu cetvrtinu naziva »polovinom«? Da Ii je rajec 0 nepromisljenoj. I d~i~ta. Pn~clplJelne sumnje u mogucnost dovrsenja Sein und Zeit-z: prema prvotnoj zamisli javile su se tek kasnije. Prva dva odjeljka Sein und Zeit-a cine formal no dvije trecine prvog dijela. A ta druga polovina nije nikad objavljena. Ne bi 1i bilo adekvatnije. Prva dva odjeljka prvog dijela bave se pitanjem o smislu bivstvovanja tubivstvovanja. polazeci od tom analizom dobivenih uvida.~otvrda za ovu verziju vHeidegger mi je pri jednom od poslJednJI. Hermanna u: M. Frankfurt am Main. pitanje 0 srnislu bivstvovanja uopce. ako se vee ~elimo izrazavati u razlomcima. pi. 2. Kako treba interpretirati taj modus vremenovanja vremenitosti? Vodi Ii put od izvornog vremena do smisla bivstvovanja? Otkriva Ii se samo vrijeme kao horizont bivstvovanja?« (SZ 437) L izl~. pa je objavljend tekst zapravo trebao nositi podnaslov »Prva polovina prvog dijela« ili »Prva cetvrtina«. all da je on napisanim tekstom bio nezadovoljan i da ga je zato spatio» Na pitanje 0 razlozima spaljivanja Heidegger je odgovorio da oni nisu bili pru:oipijelne prirode. medu ostalirn. No ako je to tako. datiranorn »Duhovi 1929«. Na spaljivanje se odlucio to Iaksesto je tajrukopis napisan . 1977. odjeljak kojem je bio namijenjen karakteristican naslov »Vrijeme i bivstvovanje« (»Zeit und Sein«). a smisaono sarno polovinu.n~7ten. Gesamtausgabe. U VIse I?ahova tvrdio da je ta »druga polovina« bila cijela n~pIsana ~dma? n~on otpremanja »prve polovme« u stampariju. zajedno s cijelim »drugim dijelom«.

Sporni odjeljak bio je zadrzan jer je misljenje u dovoljnom iskazivanju tog obrta zakazalo i 1. na neki nacin simbolizirajuci Heideggerovu namjeru da objavi i »drugu polovinu«. a objavljeno 1943. Francke Verlag. u prvoj polovini cetrdesetih godina ne govori se nista 0 »drugoj polovini.) Priznajuci da tu nisu bile posrijedi neke ciste spoljasnje teskoce nego zakazivan]e misljenja.« (SZ V) Saopcavajuci na ovaj naein svoj zakJjuCak 0 nemogucnosti da se na postojecu »prvupolovinu« Sein und Zeit-a nadopise »druga«. u svom tekstu »M. petom (1941) isestom (1949) . . Hei degger je naime pisao: »Hier kehrt sich das Ganze urn. a objavljenom 1960) pisao sam medu ostalim slijedece: »Skromna rijec »izvjestan. Der fragliche Abschnitt wurde zuriickgehaitem. Martin Heidegger.«29 ())IOvdje se cjelina [sve] preokrece [obrce]. Medutim.sao: ». Nakon cetvrt vijeka druga se polovina vJ5e ne moze nadovezati ne iizlaZuei iznova rprvu. LII LIII . Stoga je za fa· ljenjesto on ipak nije objavio treci odsjek Sein und 2.30 U vezi stim. S. kako bnisanjem podnaslova »prva polovina«. Heidegger Ii problem fundamentalne ontologije« (pisanom 1958. U drugom dije1u Sein und Zeit-a tema istrazivanja koje slijedi bit ce tretirana na tlu jednog prosirenog postavljanja pitanja.u trecem (1929). kaie: »U dosadasnjim izMartin Heidegger. Kant und das Problem der Metaphysik.. Zeit-a. On doduse ovdje ne spominje treoi odjeljak prvog dije1a Sein und Zeit-a. Heidegger je dodao da »dzvjestan uvid« u misljenje obrata od »bivstvovanja i vremena« ka »vrernenu i bivstvovanju« pruia njegovo djelo »0 bi1li istine« (»Vom Wesen der Wahrheit«). 1934. objavljenom 1953. M. Heidegger tu jos cvrsto vjeruje da ce objaviti drugi dio Sein und Zeit-a i najavljuje kako ce u njemu .«2! danjima pridodana [primjerena] karakterizacija »Prva polovina« je izbrisana. cetvrtom (1935). Medutim taj je podnaslov u cetvrtom i rpetom izdanju. Ona ujedno u smislu nekog »povijesnog« uvoda razjasnjava problematiku 0 kojoj se raspravlja u prvoj polovini Sein und Kako se vidi. U drugirn radovima sto ih Heidegger sporadicno objavljuje u toku tridesetih d. kao ni preostale odjeljke treceg dijela. Njen put ostaje medutim jos i danas nuzan. Ali u dzdanjima Sein und Zeit-a sto se u meduvremenu objavljuju .pokazuje da ni sam Heidegger ne smatra taj uvid dovoljnim. Interpretacija Kritike cis tog uma nastala je u sklopu prve elaboracije drugog dijela Sein und Zeit-a. wei! das Denken im zureiohenden Sagen dieser Kehre versagte und mit Hilfe des Sprache der Metaphysik nicht durchkam. 30 Ibidem. a nije htio ni ponavljati vee receno. ali ne najavljuje bilo kakvu izmjenu u strukturi neobjavljene »druge polovine«.u:z to izdanje. Mit einem Brief tiber den »Humanismus«. tako i obrazlozenjem tog brisanja koje je dana u »prethodnoj napomeni. . a u pismu 0 humanizmu upucenom Jeanu Beaufretu 23. Platons Lehre von der Wahrheit.Sein und Zeit-a. koje je promisljeno i saopceno 1930. VIII. 1947.podnaslov »Prva polovina« stalno se ponavlja. a pogotovu u sestom bio anahronizam. Ocito nije htio nista dodati onom sto je vee bdo rekao u »pismu 0 humanizmu«. U spomenutom pismu. S.tJretirati Kantovu Kritika cis tog uma.. XI 1945 (objavljenom 1947) Heidegger je i javno progovorio 0 prinoipijelnom neuspjehu svog poduhvata. jer su se Heideggerovekoncepcije vee sredinom trldesetih godina bitno izmijenile. Verlag Gerhard Shulte-Bulmke. Frankfurt a. Bern.lZ pomoc jezika anetafizike nije se probiloe.. 72. Vrijeme i bivstvovanje«. tamo se ne ulazi u postupnu interpretaciju Kritike cis tog uma. Heidegger ne kaZe niSta 0 razlozima zbog kojih je to nemoguce. objasnjavajuci zasto je »pri objavljivanju Sein und Zeit-a zadrzan [ostao neobjavljen] treci odjeljak prvog dijela. medu osta1im. ako pitanje o bivstvovanju treba da pokrece nase tubivstvovanje.. 2. gdje Heidegger. Odluka 0 odustajanju od pisanja »druge polovine« definitivno je obznanjena tek u sedmom izdanju Sein und Zeit-a.

Stranice sto slijede (str. nego sarno unutar svijeta (innerweltIich). koje najprije susrecemo unutar svijeta. 56-60) ponavljaju uz manja kracenja i dopune i uz jednu terminolosku izmjenu (tada sam termin ~Dasein« prevodio ~bitisanje«. (2) bivstvovanje bivstvujuceg. Die beiden vorgenannten Begriffe von Sein sind Kategorien und betreffen Seiendes von nicht daseinsartigem Sein.v Prema Sein und Zeit-u postoje dva osnovna modusa bivstvovanja: (1) bivstvovanje svojstveno tubivstvovanju i (2) bivstvovanje svojstveno bivstvujucem koje nije tubivstvovanje.i sta (spredrucnost« u najsirem srnislu). Ako uzrnerno u obzir razlikovanje prirucnosti i predrucnosti. Stoga i bivstvujuce koje im odgovara zahtijeva dva razlicita naeina prirnarnog upitivanja: ono je ill tko (egzistencija) iJ. die Weltlichkeit der Welt). Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi on tamo uklonio teskoee. a sada ga prevodim ~tubivstvovanje«) ono sto je vee reeeno u spomenutom tekstu.. U skladu s tim postoje i dvije osnovne vrste bivstvujucega: (1) bivstvujuce koje je tubivstvovanje (u obienom jeziku: covjek) . Prirucnost je nacin bivstvovanja (die Seinsart) onog bivstvujuceg. Bivstvovni karakteri tubivstvovanja jesu »egzistencijali» (»Existenzialien«). koje se moze naci i odrediti samostalnim otkrivajucim prolazom kroz bivstvujuce koje se prvo susrece (predrucnost) i (3) bivstvovanje ontickog uslova mogucnosti otkrivanja unutarsvjetskog bivstvujuceg uopce (svjetskost svijeta.« (SZ 88) LIV LV . nennen wir die Seinscharaktere des Daseins Existenzialien. bilo zato sto nedostaje.die Seinscharaktere) ili bivstvovna odredenja (odredenja bivstvovanja. bilo zato sto »lezi na putu« bniganju. die Seinsbestdmmungen) ovih dviju vrsta bivstvujucega bitno se razlikuju. broj 1/1960. 31 32 Osnovno ustrojstvo (die Grundverfassung) tubivstvovanja cinl bivstvovanje-u-svijetu (das In-der-Welt-sein). Bivstvovni karakteri (karakteri bivstvovanja. rkoju je u prva dva dijela Iskopao izrnedu dva po njernu totalno razlicita nacina bivstvovanja i dviju njirna odgovarajucih totalno razlicitih vrsta bivstvujucega. a to bivstvujuce nije »stvar« (sdas Ding«). bilo zato sto je neupotrebljivo za odredenu upotrebu.~~ tegorije« (»Kategorien«). a treci je egzistencijalno odredenje tub ivstvovanja>. 33 . U prvorn redu bilo bi zanimljivo vidjeti kako hi Heidegger u trecem odsjeku prernostio nepremostivu prova1iju. bivstvujuceg koje susrecemo u svakodnevnorn »briganju« (eBesorgen«). sto nije pri rod.e" Mislim da je glavni razlog zasto Heidegger nije mogao zavrsiti svoj Sein und Zeit ovorn prirnjedborn tacno uocen.str. Unutarsvjetsko bivstvujuce bivstvuje u dva osnovna medusa: (1) u modusu upotrebljivosti Hi taonije »prirucnosti« (»Zuhandenheit«) i (2) u modusu pukog postojanja ili tacnije »predrucnosti« (»Vorhandenheit«).sto dh je sam stvorio u prva dva odsjeka. Pilozofiia.i (2) bivstvujuce koje nije tubivstvovanje (bivstvujuce koje nije covjek). Sie sind scharf zu trennen von den Seinsbestimmungen des nicht daseinsmassigcn Seienden. pa je potrebno reoi nesto vise 0 tome. nego »pribor« (»das Zeug«). das heisst des Daseins. bivstvovna odredenja bivstvujuceg koje nije tubivstvovanje jesu »kaEgzistencijali i kategorije su dakle dvije osnovne rnogucnosti bivstvovnih 'karaktera.33 Zeit-a onako kako je blo zamisljen. mozemo rnjesto dva gore spornenuta osnovna modusa bivstvovanja razlikovati tri: (1) bivstvovanje bivstvujuceg. die wir Kategoriert nennen« (SZ 44). Prva dva od ovih pojrnova jesu kategorije.Well sie sich aus der Existenzialitat bestimmen. 10. Predruiinost je naGin bivstvovanja koji ostaje priruenom kad ono postaje »neprirucno«. 34 »Das letztgenannte Sein ist eine existenziale Bestimmung des In-der-Welt-seins. koje se najprije susrece unutar svijeta (prirucnost). Ono nije »bivstvovanje-u-svijetu« nego sarno »bivstvujuce koje se susrece unutar svijeta« (sdas innerweltlich begegnende Seiende«) iIi »unutarsvjetsko bivstvujuce (»das innerweltliche Seiende«). Bivstvujuce koje nije tubivstvovanje ne bivstvuje u svijetu.

odnosno jezika (jezika egzistencijala i jezika kategorija) u principu doveo u sumnju.stvovanje d netubivstvujuce bivstvujuce ipak jesu (bivstvuju).. to ne znaci da ove dvije vrste bivstvujucega (Hi dva nacina bivstvovanja). Pojam bivstvovanja. vee bi zahtijevalo i unosenje bitnih korektura u shvacanje kategorija i egzistencijala. prakticki uoinio nerjesivim. jest pojam posebne vrste. ali mislim LVII . a egzistencijali samo tubivstvovanja. zakljucujuci prema objavIjenom dijelu Sein und Zeit-a malo je vjerovatno da bi Heidegger posao tim putem. jer je tom odjeljku u »Uvodu« namijenio zadatak. ako su bivstvovanje-u-svijetu d unutarsvjetsko bivstvujuce (tubivstvovanje i netubivstvujuce bivstvujuce) sarno dvije vrste bivstvujucega. morali imati neke zajednieke bivstvovne karaktere. J edna bi mogucnost uopce. kako se cini. ako su kategorije bivstvovni karakteri sarno unutarsvjetskog bivstvujuceg. opcenitlja vrsta bivstvovnih karaktera. te ga ne treba izjednacavati s obicnim opcim pojmovima. a taj je zadatak u prva dva odjeljka. jer ako dvije vrste bivstvujuceg podvodimo pod isti pojam bivstvujucega (ili dva nacina bivstvovanja pod jedno bivstvovanje uopce). odajuci rpriznanje Ail'"istotelu i skolastici.Osjecajuci i sam da je prdncipijelnim suprotstavljanjem kategorija i egzistencijala nastao teiak problem Heidegger pise: »0 povezanosti ova dva modusa bivstvovnih karaktera moze se raspravljati tek liz razjasnjenog horizonta pitanja 0 bdvstvovanju«. Preostaje nam medutim jos jedna mogucnost .tvrditi da ni rprvo nidrugo nije nuzno. sada bi trebalo smtslin velik broj sasvim novih naziva). ocito je da su pred Heideggerom stajale tri bila tvrditi da tubivstvovanje i bivstvujuce nemaju nikakve zajednicke bivstvovne karaktere i odatle zakljuciti da oni uopce nisu dvije vrste bivstvujucega.Za Heideggerovo ucenje 0 bivstvovanju i bivstvujucem karakteristicna je tako ostra podjela svega oivstvujuceg na tubivstvovanje (bivstvovanje-u-svijetu) i bivstvujuce koje nije tubivstvovanje (unutarsvjetsko bivstvujuce) 1 u vezi s tim strogo razlikovanje egzistencijala i kategorija. mozemo samo nagadati. da odgovori na pitanje o smislu bivstvovanja uopce. Medutim. onda hi oni. Heidegger je ujedno istakao da ni oni nisu u ovom problernu dosli do principijelne jasnoce. Druga bi mogucnost bila tvrditi da postoji i neka treca. Sazimajuci mozemo reci: Heidegger nije mogao napisati tre6i odjeljak Sein und Zeit-a. ~-. Medutim. prema kojoj i tubiv. nakon sto je Heidegger u prva dva odjeljka Sein und Zeit-a »potrosio« sve »upotrebljive« tradicionalne filozofske tennille. onda ocito ni kategorije ni egzistencija1i nisutubivstvovni karakteri bivstvujuceg uopce (ill. svakog bivstvujuceg). to je nazalost ostalo do danas otvoreno. (SZ 3 i 93) Kako bi taj pojam doveo do »principijelne jasnoce« sam Heidegger. Sam Heidegger nije ovim rijecima objasnio razloge nerpisanja »druge polovine« Sein und Zeit-a. moze se pretpostavljati da rnu je upravo ova mogucnost bila najbliza. 0 tim zajednickim. opcim karakterima Heidegger ne govori nista. Medutim. Ovakvo rjesenje ne samo sto bi bilo vezano s velikim prakticnim teskocama (tako npr. uspostavljajuci nepremostivu razliku dzrnedu dvaju temeljnih modus a bivstvovanja i njima primjerenih pojmovnrih aparatura. (SZ 45) Ovo se moze shvatiti samo tako da ce pitanje 0 odnosu izmedu kategorijai egzistencijala biti rjesavano u trecem odjeljku prvog dijela Sein und Zeit-a. Kako bi to rjesavanje izgledalo da je od njega doslo. U svakom slucaju. moraju imati bhlosto zajednicko. koja nadiLVI lazi razliku izmedu egzistencijala i kategorija. To bi medutim znacilo negirati Heideggerovu polaznu tezu. S druge strane. Buduci da Heidegger u Sein und Zeit-u upisuje u veliku zaslugu Aristotelu i skolastici sto su pojam bivstvovanja smatrali analognim pojmom. kao i one novekoje je uspio smisldti. definitivno prihvatiti neku potpuno duaiisticku koncepciju i odustati od pitanja 0 smislu bivstvovanja netubivstvujuce osnovne mogucnosti. moglo bi se reci.

mislim da mu je promasenost te distinkcije ubrzo postala jasna (pa je tiho nestala u njegovim kasnijim djelima). Kako je objavljivanje HeI~egger~vi~ cjelo. Band 2.-W. LVIII 6. nije iskljuceno da je tu primjedbu napisao upravo u vrijeme pripremanja za stampu tog sveska. sveska. Nakon sto je istakao da rijec nije 0 nekom izvanjskom razlogu. gdje se izraz »egzistencijal« pojavljuje tek uzgred i . samosto se Heidegger u tom pismu izrazava donekle dvosmisleno. Frankfurt a: M. Hg. go dine objavljene knjige Kant i problem metaiizike. pod naslovom Osnovni problemi [enomenologije=. Gesamtausgabe. nije jedina Heideggerova primjedba koja ~:.a~Ja 0 [enomenologiji oznacuje kao elaboracIJu 3. Fusnota broj jedan uz prvu recenicu (odnosno uz prvu rijec) tog teksta naznacuje: »Nova elaboracija 3. nego i dualisticko metaiizicko misljenje i jezik (»pojmovna aparatura«) sto ih je Heidegger u Sein und Zeit-a sam iskovao.. von F. 1975 (u daljnjem tekstu GPh). von F. svezak cjeIokupnih djela.odnosno »preeiziranja«: 1) nije sarno jezik bio u odredenoj mjeri metafizicki u Sein und Zeit-u. Na mar35 Martin Heidegger. svezak Heideggerova predavanja liz ljetnog semestra 1927. Gesamtausgabe.bivstvovanja uopce. U knjizi nije nave~eno kada je ta fusnota napisana i odakle je tu dosp]el. M. odjeljka I dijela Sein und Zeit-a« (GPh 1). ako se ne vararn. kao Ii iz teksta predavanja iz 1927. von Hermann. 582. odjeljka I dijela Sein und Zeit-a. treba napomenuti da teza 0 nemogucnosti zavrsenja Sein und Zeit-a zbog dualizma egzistencijala i kategorija. nego 0 »zakazivanju misljenja« Heidegger naime odmah zatim razdvaja misljenje i [ezik. S. 1976 (u daljnjem tekstu SZGe). dvaju tekstova: Heideggerova rukopisa Sto ga je desifrirao i masin?m prepisao njegov brat Fritz i stenograma predavanja st? ga je dzradio Heideggerov student iz toga vremena SImon Moser. v. prema uputarna 5tO ih je dao sam Heidegger. a najjasnije su dzrazeni u dualizmu kategorija i egzistencij ala. To se vidi vee iz teksta 1929. Herman navodi d~ j~ to Heideg.kojim se ono ispomagalo.o~!su pre~avan)a odmah na pocetku na desno] strani. svodi jezik na »pomagalo« misljenja.gerova marginalna primjedba koja se nal~Zl ~>uruk. Iako sam Heidegger. te glavnu krivicu baca ne na sarno misljenje nego na »jezik metafizike.do nasilnog razbijanja pojma do kojeg mu je bilo najvise stalo .-W.. ali je elaborirajuci taj uvid otisao suvise daleko . Kako se moze saznati iz urednikova pogovora. 0 kojima ce biti rijec u slijedecem odjeljku. Band 24. 36 Martin Heidegger. taj objavljeni tekst nastao je svojevrsnim kombiniranjem. Naknadno objavljena elaboracija treceg odjeljka prvog dijela U sklopu Heideggerovih cjelokupnih djela isto ih izdaje Vittorio Klostermann izisla su 1975.kupnih djela zapocelo uz njegovo sudjelovanje 1 na njegovu sugestiju objavljivanjem 24.-W. u kojem je objavljen Sein und Zeit urednik oba ova sveska F. Sein und Zeit Hg.da se ono sto on kaze u »Pismu 0 humanizmu« u osnovi slaze s ovom interpretacijom.a. U sv~kom slucaju to. von Hermann. mje nigdje kriticki pisao 0 dualizmu kategorija i egzistencijala. Objasnjenje sto ga on daje u »Pisrnu o humanizmu« moze biti prihvatljivo sarno uz dvije »korekture«. Heidegger je dobro uocio bitnu razliku izmedu covjeka i svega ostalog bivstvujuceg. godine kao 24. nego u istoj mjeri i samo misljenje i 2) pod misljenjem i jezikom metafizike ne smiju se mislini sarno misljenje i jezik preuzetii od dotadasnje metafizike. a pregledao i djelomicno korigirao sam Heidegger. ne znaci negiranje bitne razlike izmedu covjeka i neljudskog bivstvujuceg (pa cak ni ideje fundarnentalne ontologije).a preda:. Vittorio Klostermann. Frankfurt a.moglo bi se Calc reci .« Medutim m u ovom pogovoru ne kaze se ka~a je ta primjedba napisana. Medutim. Die Grundprobleme der Phanomenologie. LIX . T:k naknadno u predgovoru za 2. kao da zeli u isti mah i razotkriti i prikriti prirodu svog promasaja. Vittorio Klostermann.zabunom.

Nakon onog sto smo vee ranije rekli 0 spaljivanju prve verzije »druge polovine« Sein und Zeit-a nije cudnosto Heidegger u citiranoj marginalnoj primjedbi govori 0 »novo]« elaboraciji 3. i to pokazivanjem »vremena. ima mnogo. odjeljka«.« (GPh 472-473) Ove naznake samog Heideggera i urednika njegove knjige rnogu u prvi rnah zbuniti: Kako to predavanja 0 bivstvovanja ne sarno osnovno pitanje fundametalne ontologije i' filozofije uopce. jednako vazna pitanja? Iz Heideggerovih uvodnih razmatranja i iz najave sadrzaja predavanja vidi se da 0 tome nije rijee. a zavrsena pocetkom aprila 1926. pod naslovom »osnovni problemi fenomenologije« mora pisati prije svega i 0 onom »najosnovnijem. jer je elaboracija prva dva odjeljka zapoceta 1925. LX LXI . po Heideggeru. Rijecju »novaon je ooito zelio jos jednom dati do znanja da je ovoj najzad objavljenoj elaboraciji prethodila jedna »stara«. i ako je pitanje 0 smislu 37 Po Heideggeru tih konkretnijih problema sto proistjecu iz osnovnog pitanja svake filozofije. To su: »problem ontoloske vddferencije [das Problem der ontologischen Differenz]. koja je zapocela negdje u aprilu ill maju 1927. (25 GPh) Sve ove probleme Heidegger je naumio razmotriti u drugom dijelu svojih predavanja pod naslovom »Drugi clio: Fundamentalnoontolosko pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. Onosto prije moze da zbuni.38 koji jednoj »drugo] temis (0 osnovnim problemima [enomenologije) m~gu biti elaboracija odjeljka 0 vremenu i bivstvovanju u sklopu Sein und Zeit-a? Medutim ako se prisjetimo kako je Heidegger u tom djelu odredio fenomenologiju. problem istinosnog karaktera bivstvovanja«. to je ravnodusni pluralni oblik »osnovni problemi«. odjeljka. naravno. odnosno zakljucio da naporedo s pitanjem 0 smislu bivstvovanja postoje jos neka. no u vezi s njim i iz njega. sarno dva naziva za filozofiju uopce (promatranu s gledista metode i s gledista sadrzaja). neobicnost ovih naznaka nestaje ili se mozda reducira na detalj. Gesamtbestand] osnovnih problema fenomenologije.« (GPh 21) 0 tome opsirnije u jednom kasnijem odjeljku. Osnovne strukture 38 »Diskusija 0 osnovnom pitanju 0 smislu bivstvovanja uopce i 0 problemima koji proistjecu iz njega jest ono lito tini cjelokupnost [cjelokupnu zalihu. prirodno. pitanja 0 srnislu bivstvovanja uopce.kao horizonta svakog razurnijevanja bivstvovanja. Ako su fenomenologija i ontologija u biti isto. ali oni se mogu grupirati u cetiri »grupe problema«.37 Na tome da je u predavanjima 0 fenornenologiji rijec 0 elaboraciji tematike treceg odjeljka prvog dijela Sein und Zeit-a insistira u svom pogovoru i urednik Friedrich-Wilhelm v. medusobno rierangiranih problema. Krug tih problema mozemo zasad karakterizirati samo grubo.. nego samim tim i osnovno pitanje fenomenologije. Pitanje 0 smislu bivstvovanja ostaje osnovno filozofsko pitanje.0 smislu bivstvovanja uopce. ontologiju i filozofiju uopce. koji sugerira !iJli rnoze sugerirati da se fenomenologlja (po Heideggeru) bavi vecim brojem podjednako temeljnih. problem osnovne arnikulacije bivstvovanja. problem mogucih modifikacija bivstvovanja na njegove nacine bivstvovanja. odjeljka 1 dijela Sein und Zeit-a: davanje odgovora na ono fundamentalnoontolosko pitanje koje vodi analitiku tubivstvovanja. Hermann (ciji je tekst Heidegger vjerovatno i pregledao): »Kolegij izvodi centralnu tematiku 3. Znaci li to da se Heidegger odjednom predomislio. proistjecu mnogi konkretni problemi. onda se.ginama Heideggerovih prirucnih primjeraka Sein und Zeit-a i teksta Vom Wesen des Grundes nalaze se takoder napomene koje upueuju da je u predavanjima 0 fe- nomenologiji rijec 0 problematici slavnog »3. nije mogla biti puno starija od ove »nove«. Pod »osnovnim problemima fenomenologije« on misli pitanje 0 smislu bivstvovanja zajedno s problemima proistjecu iz njega. Ta »stara«. rpitanje 0 smislu bivstvovanja uopce.

ali u stvari one su medusobno najintimnije povezane i vode pitanju 0 smislu bivstvovanja uopce. U prvi mah ove se teze. a poput prva dva dijela i ovaj je trebalo da bude podijeljen na cetlri poglavlja. od kojih bi svaki imao po cetiri poglavlja (sto bi ukupno cinilo 12 poglavlja). Od zamisljenih 12 poglavlja Heidegger je u predavanjima elaborirao prvih pet: cetiri poglavlja prvog dijela i prvo poglavlje dru39 Kolegij »Die Grundprobleme der Phanomenologie« ("Temelj· na pitanja ontologije«) trebalo je prema tome da se dijeli na slijedeca tri dijela: »Erster Teil: Phanomenologisch-kritische Diskussion einiger traditioneller Thesen tiber das Sein. . Kad je rijec 0 realizaciii tog plana dogodilo se nesto slicno kao sa Sein und Zeit-om. Tezu logike u najsirem smislu: Sve bivstvujuce moze se bez obzira na svoj svagdasnji [jeweilig] nacin bivstvovanja nagovoriti [osloviti.kako bismo se »jednorn najprije uopce upoznali s raspravljanjima 0 bivstvovanju«.« (GPh 32) LXUI . nego dzrastaju iz unutrasnje sistematike problema bivstvovanja uopce. ansprechen] sa »jest«: bivstvovanje kopule. Sistematsko razmatranje navedenih icetiriju grupa problema. Zweiter Teil: Die fundamentalontologische Frage nach dem Sinn von Sein iiberhaupt. prema Heideggerovoj najavi. Dritter Teil: Die wissenschaftliche Methode der Ontologie und die Idee der Phanomenologie. odlucio da u prvom dijelu predavanja razmotri »neke karakteristicne teze 0 bivstvovanju. (GPh 33) Tako su predavanja 0 »osnovnim problemima fenomenologije« zamisljena kao opsezna rasprava u tri dijela. a za svoje razmatranje izabrao je cetiri takve teze: »1. metodicki. Vorhandensein] (existentia). existentia). Problem mogucih modifikacija bivstvovanja i jedinstva njegove mnostvenosti. 3. koja potjece od Aristotela: U bivstvovno ustrojstvo jednog bivstvujuceg pripadaju bit illistostvo [Was-sein] (essentia) i postojanje [predrucnost. Tezu srednjovjekovne ontologije (skolastike). Teza riovovjekovne ontologije: Osnovni nacini bivstvovanja su bivstvovanje prirode (res extensa) i bivstvovanje duha (res cogitans). nego bez obzira na vremenski slijed. koje su bile iskazane utoku zapadne povijesti filozofije od vremena antike« (GPh 20). 2. odnosno s njim. mogu ciniti »proizvoljno pokupljene«. 4.« (GPh 33) No ako su to »osnovni problemi fenomenologije« u razjasnjenom smislu zasto je Heidegger odlucio da ih razmotri tek u drugom dijelu svojih predavanja? Zato sto se on ovdje odlucio za strukturu bitno drukciju od one koju je pokusao realizirati u Sein und Zeit-u. 3. Kantovu tezu: Bivstvovanje nije realan predikat. povezanim grupama problema. kako to primjecuje Ii sam Heidegger. pod naslovom »Treci dio: Nauona metoda ontologije i ideja ontologije«>. 2.« (20) LXII ni obicnim povijesnim slijedom (kao u povijestima filozofije) ni izvrnutim slijedom (kao u Heideggerovoj zamisljenoj destrukciji povijesti ontologije). Umjesto da problematskom raspravljanju da prednost pred povijesnim Heidegger se ovdje. treba pokazati da problemi kojima se on prethodno bavi u prvom dijelu uzimajuci navedene teze kao nit vodilju »nisu slucajni. 4.i osnovni nacini bivstvovanja«. Problem ontoloske diferencije (razlike bivstvovanja i bivstvujuceg). Die Grundstrukturen und Grundweisen des Seins. a taj se dio u skladu s cetiri grupe problema trebao dijeliti na t'etiri poglav- Vee na prvi pogled vidi se da ove teze nisu navedene lja: »1. Istinosni karakter bivstvovanja. Problem osnovne artikulacije bivstvovanja (essentia.« (GPh 25) Uz navedena dva glavna dijela predavanja 0 osnovnirn problemima fenornenologije (historijskog i problematskog) Heidegger je zamislio i jedan treci.

lIZ neke nove momente . Vorhandensein] disparatniji su nego recimo odredenja bivstvovanja boga i bivstvovanja covjeka u tradicionalnoj ontologiji. a predavanja nisu stigla dalje ad prvog pogIavlja. koji bi opravdao da se ti razlicit! nacini bivstvovanja oznace kao nacini bivstvovanja? Kako se u odnosu na mogucu raznovrsnost nacina bivstvovanja ima shvatiti jedinstvo pojma bivstvovanja?« (GPh 250) Nazalost 0 ovom odlucnom pitanju Heidegger je trebalo da raspravlja tek u trecem poglavljudrugog dijela.gog ddjela. izraz novih misaonih teskoca s kojima se suocio. Razlika izmedu bivstvovanja i bivstvujuceg tu je dobila naziv »ontoloske diferenoije-csto je svakako znacajno. Pretpostavljam da to nije toliko izraz prvotnih Heideggerovih namjera za razradu tog poglavlja. . osim eventualno oskrtim naznakama. Naravno. i u elaboriranim dijelovima plana ima mnogocega interesantnog. nije raspravljalo u objavljenom tekstu Sein und Zeit-a. barsudeci po riaslovima . realiziranog. Tako se zaostrava pitanje: Moze li se pri toj radikalnoj razlioi nacina bivstvovanja jos uopce pronaci jedan jedinstveni pojam bivstvovanja. Hermann doduse tvrdi da je »za razmatranje tematike Sein und Zeit-a prvo poglavlje drugog dijela ionako odlucno«. ali nije principijelno novo.i najavama. bez toga imena. Jer ova dva bivstvujuca jos se uvijek shvacaju kao nesto sto postoji [predrucno. (GPh 473) Medutim. nema sumnje da je bilo na djelu (da je ozbiljno pokusavalo). Predavanja su opet prekinuta na najzanimljivijoj tocki. Egzistencija [Existenz] i postojanje [predrucno bivstvovanje.. jer je sama razlika. trebaIa su. ali od centralnog su znacenja ovdje trebala biti cetin poglavlja drugog dijela (jer je upravo u njima trebalo izvrsiti elaboraciju neobjavljenog treceg odjeljka Sein und Zeit-a).anaIize koje su vee izvrsene u »prvoj polovini. preostala tri poglavlja drugogdijela kolegija. problem odnosa covjeka i neljudske prirode (i opcenitije problem odnosa Irazlioitih modusa bivstvovanja) Heidegger je sada dobro uocio. vee u Sein und Zeit-u predstavljala ishodiste Heideggerovog shvacanja fillozofije. problem odnosa izmedu razlicitin mo_dusa bivstvovanja i jedinstva bivstvovanja. Tako vee u uvodnom dijelu predavanja Heidegger pita: »Koji su osnovni nacini bivstvovanja [die Grundweisen des Seins]? Lma Ii neke mnostvenosti? Kako je rnoguca raznolikost nacina bivstvovanja i kako je ana shvatljiva iz smisla bivstvovanja uopce? Kako se uprkos raznolikosti naciLXIV na bivstvovanja moze govoriti 0 jednom jedinstvenom pojmu bivstvovanja uopce? Ova pitanja mogu se sazeti u problem mogucib modijikacija bivstvovanja i [edinsiva njegove mnostvenosti. Tako u zakljucku treceg poglavlja prvog dijela citamo: »Ontoloska razlika izmedu bivstvovnog ustrojstva tubivstvovanja i bivstvovnog ustrojstva prirode pokazuje se kao tako disparatna da se u prvi mah cini kao da se ta dva nacina bivstvovanja ne mogu usporediti ·i da se ne mogu odrediti polazeci od jednog jedinstvenog pojma bivstvovanja uopce. pa se od svakog od njih moglo ocekdvati vise nego od onog prvog. No ako je mLSljenje ovdje ponovo u odlucnom trenutku zakazalo.Inace u velikom dijelu tog poglavlja variraju se . Jednu od prepreka za uspjeh svogpoduhvata Heidegger je u ovim predavanjima presutno odbacio: u predavanjirna se vise ne govori 0 ranije presudnoj distinkciji izmedu egzistenoijala i kategorija. (GPh 24) Pitanje se jos ostrije postavlja udaljnjemizlaganju. on tu tvrdnju ne obrazlaze.Sein und Zeit-a. a i tesko dabi je dtko mogao obrazloelti. Za razliku oct prvog poglavlja. Pravi problem koji se skriva iza razlikovanja ovih dviju vrsta »bivstvovnihkaraktera«. Vorhandenes]. koliko. Na zalost od ta cetiri zamisljena poglavlja elaborirano je sarno one prvo. U svom pogovoru v. u vecoj mjeri. vise uvodnog karaktera. raspravljati 0 pltanjima 0 kojima se. Uvijek iznova on u svojim predavanjima postavlja onaj problem 0 kojem je vee biJonijeci u prethodnom odjeljku ovog teksta. V Bitak i vrijeme LXV .

a sve te pretpostavke.S. . pa da se ona dpak pokaze izuzetno p1odnom u misljenju drugih filozofa. dopunjavanje. ne samo zato 5tO je realizacija »cilj« zamisli. pitanja i putevi mogu se kriticki razmatrati i prije i u toku realizacije zamis1i.pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce. brzopleto ako bismo na osnovu recenog zakljucili: Buduci da Heidegger u svom Sein und Zeit-xi nije do kraja ostvario svoju zamisao (nije odgovonio na osnovno pitanje koje je sam sebi postavio). korigiranje. te utvrdili da je ta zamisao os tala neostvarena. Ttibingen. vee i zato sto nam realizacija neke zarnisli moze bolje pokazati njenu bit inapose njene teskoce.40 ali su i sami jedno originalno i znacajno (nedovrseno) jilozojsko djelo. Bblo bi. I 1962. a i desavalo se u povijesti filozofije. pa bi se moglo pornisliti da je to neka zakasnjela elaboracija treceg odjeljka Sein und Zeita. TvndiLi smo (i pokusali obrazloeiti) da Heidegger svoj projekt i nije mogao dovrsiti. nego zbog toga sto je u toku njegova izvodenja razvio odredene koncepcije (u prvom redu koncepciju o nepremostivoj razlioi dvaju temeljnih nacina bivstvovanja) koje daljnje izvodenje pocetnog projekta hli zamis1i cine nernoguoim i nepotrebnirn.Tako mozemo reci da se u predavanjima 0 »Osnovnim problemima fenomenologije« ne radi 0 cjelovitoj (pa ni o vecim dijelom izvedenoj) »elaboraciji 3.uz mnogosta sto ne ide u »elaboraciju 3. vee predstavlja Iskusavanje inovog pristupa problemetici Sein und Zeit-a. odnosno da je njena realizacija prekinuta na mjestu gdje je trebalo poceti 40 Kako ie poznato. medutim.) LXVI Sein«.i njenu realizaciju. 1969. realizaoija jedne zami:sli nije beznacajna. To niposto ne znaci neko potcjenjivanje ovog dje1a. odrzano u Freiburgu 31. Medutim sasvim je moguce. potcrtao G. Naravno. ne zbog kontradiktomosti svog temeljnog projekta.ii prvom redu liz slijedecih raz1oga: 1. Max Niemeyer Verlag.nosi naslov »Zeit und Sein« (»Vrijeme i bivstvovanje«). jedno Heideggerovo kasnije predavanje. Vrijednost jedne zamisli ne zavisi sama po sebi od toga da di je ona vee realizirana. osvjetljavanje u novim aspektima onogasto je u prva dva odjeljka Sein und Zeit-a vee jednom elaborirano. Zur Sache des Denkens.U istoj biljesci Heidegger slijedecim rijecima objasnjava zasto je Sein und Zeit ostao nedovrsen: »Pisac tada niie bio dorastao dovoljnoj elaboraciji teme spomenute u naslovu »Zeit und (Ibidem. Naprotiv: pitanje 0 vrijednosti Sein und Zeit-a treba pazljivo razmotniti. Pitanje 0 znacenju »prve polovine« jedna umetnuta napomena U dosadasnjem tekstu ovog uvoda razmotrili smo Heideggerovu zamisao Sein und Zeit-a . da neki mislilac pri prvom (oi pri ponovljenom) pokusaju ne uspije ostvariti svoju zamisao (ili mozda cak uopce ne pokusa da je ostvari). ni ta zamisao ni njena djelomicna realizacija (koja je jednostavno zastaIa na pola puta) nemaju nikakvo znaeenje i ne moraju nas dalje interesirati. 91) . odjeljka I dijela Sein und Zeit-e«.a prvi put objavljeno u Parizu 1968. koje kad se ona opcenito formulira mogu biti teZe sagledive. svojevrsno preispitivanje. jer je moguce da djelo ima cak i izuzetno znacenje. »Osnovni problemi tenomenologije« nisu potpuna (pa vee time ni zadovoljavajuca) elaboracija krucijalnog odjeljka Sein und Zeit-a. P. Zato ova vrlo zanimljiva predavanjakoja zasluzuju punu paznju i zasebnu analizu rnozemo u daljnjem tekstu ovog uvoda u Sein und Zeit uglavnom ostaviti po strani. pokrece neka pitanja. Od ove se pretpostavke sam Heidegger jasno (i s pravom) ogradio: »Ono sto sadrzi tekst predavanja koji je napisan sada poslije tri Ii po decenije ne moze se viSe nadovezati na tekst Sein und Zeit-a. Tako ni clnjenica sto Heidegger nije uspio do kraja realizirati svoju zamisao kako je eksplicirana u uvodnom dijelu Sein und Zeit-a i da se u toku njenog izvodenja zap1eo u velike teskoce ne govori nista konkluzivno 0 znacenju i vrijednosti tog LXVII 7.projekt fundamentalne onto1ogije . nego tek 0 pocetnom dijelu te elaboracije . s razmatranjem osnovnog pitanja cijelog djela . sugerira neke puteve za njihovo rjesavanje. Svaka filozofska zamisao pociva na nekirn pretpostavkama.« (Martin Heidegger. odjeljka«.

LXIX .od neprocjenjivog znacenja. Medutim ova se moze razviti tek nakon i na osnovu fundamentalne ontologije. 8. Mozda je projekt ipakdobar i mnogoobecavajuci. Cinjenica da je jedan mislilac u nekom djelu realizirao tek dio svoje zamisli jos nista ne govori 0 znacenju i vrijednosti realtziranog. pitanju 0 smislu bivstvovanja uopce. Ako je Heidegger 0 tom pitanju uspio da kaze nesto znacajno ili cak presudno. Formulacija i artikulacija pitanja o tubivstvovanju (covjeku) Pitanje 0 covjeku . Sein und Zeit moze da bude kapitalno djelo naseg vremena. U sklopu Sein und Zeit-a ovo pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja lima status pomocnog. Mozda ono realizirano ne vrijedi mnogo. Od spomenutih cemo pitanja u daljnjem tekstu djelomicno razmotriti samo ono drugo. moguce je da je u okviru analize pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja dosao do dragocjenih uvida u temeljno pitanje. (2) pitanje 0 vrijednosti i znacenju njegove analize covjeka (tubivstvovanja) LXVIII .koje se u filozofiji najcesce formulira kao pitanje 0 biti covjeka . te da analiza prvog treba da nam pruzi bitne uvide u drugo. Prema tome. analizirao je detaljno pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. To je moguce tek u okviru ontologije tubivstvovanja kad se uz POIDoe fundamentalne ontologije do de do kniticki zasnovanog pojma bivstvovanja uopce.projekta. projekta fundamentalne ontologije. koje treba da narn omoguci pristup glavnom pitanju tog djela . prethodnog pitanja. a ono.pitanju 0 smislu bivstvovanja uopce. dako je sam Heidegger u Sein und Zeit-u jasno razlikovao pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja (covjeka) i pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. Treba podsjetiti da pripremni karakter pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja ne znaci da je to pitanje potpuno nezavisno ad odgovora na pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. ono kojem bi u tradicionalnoj filozofiji odgovaralo pitanje 0 biti covieka. pa bi na njemu trebalo i dalje »raditi«. vrijednosti i znacenju njegovog ishodisnog projekta. a mazda je . S druge strane.naravno onakve kakva je prove dena u Sein und Zeit-u i (3) pitanje 0 znacenju Heideggerovih uvida i zapazanja 0 osnovnom pitanju svake ontologije. U abjavljenoj »prvoj polovini« Sein und Zeit-a Heidegger je realizirao znacajan dio svoje filozofske zarnisli.Heidegger formulira kao pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. U pitanju 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja vee je pretpastavljen jedan predontoloski pojam bivstvovanja uopce i bas zato sto tu jos ne raspolazemo kriticki utemeljenim pojmom bivstvovanja. bez obzira na to dali se na njega. ni u kom slucaju nije beznacajno. drugorazredno Hi cak nedopusteno. ako Ii Heidegger u Sein und Zeit-u nije izvrsio sistematsku analizu pitanja 0 smislu bivstvovanja uopce.makar samo fragment sire zamisli . I ranije je bilo filozofa koji su realizirali samo dio svog zamasnog projekta pa ipak je ono realizirano bilo od izuzetnog znacenja i vrijednosti. To znaoi da i nakon utvrdivanja nedovrsenosti Heideggerovog osnovnog filozofskog projektapred nama ostaju tri otvorena pitanja: (1) pitanje 0 smislu. kako to neki misle. 2. To niposto ne znaci da je pitanje 0 smislu covjekova bivstvovanja samo po sebi za Heideggera beznacajno. svode sva filozofska pitanja. bez obzira na tosto u njemu nije rijeseno pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce. Temeljito i detaljno to pitanje treba da bude razmatrano u sklopu ontologije tubivstvovanja Hi ontologije covjeka. ni pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja ne maze u okviru fundamentalne ontologije biti dovedena do kraja. uvida koji se ne smiju potcijeniti bez obzira na to u lrojoj su mjeri detaljno razvijeni ili izvedeni. njegova je ishodisna ideja da su ta dva pitanja tijesno povezana.

koji su u okviru fundamentalne ontologije slucajno mteresantnl. vidjet cemo da se u okviru »pripremne fundamentalne analize tubivstvovanja« vrsl analiza na dva medusobno jasno razdvojena nivoa. jer u tom »okviru« i s ciJ:jern razumijevanja smisla bivstvovanja uopce »interesantni« su upravo najbitniji »aspekti« pitanja 0 bivstvovanju. pitanje 0 smislic bivstvovanja tubivstvovanja. Heidegger najprije analizira »osnovno [temeljno] ustrojstvo tubivstvovanja« (»die Grundverfassung des Daseins«). ono sto je u tom pitanju najvaznije. a zatim »bivstvovanje tubivstvovanja« (»das Sein des Daseins«). od pitanja kako su tri nivoa Heideggerove analize covjeka rasporedena po odjeljcima i poglavljirna njegoveknjige vaznije je pitanje 0 razlozima Ii opravdanosti njegove [ormulacije i artikulacije pitanja 0 covjeku." 41 Prvo od sest poglavlja (Kapitel) . ako pogledamo 0 cemu je rijec u prvom od ta dva odjeljka. definitivna i sveobuhvatna analiza vrsi tek na trecem nivou. Medutim.kao smisao bnige (der Sinn der Sorge) pokazuje se vremenitost (die Zeitlichkeit).briga (die Sorge). te da principijelna razlika izmedu prva dva nivoa i onog treceg opravdava Ii svodenje prva dva nivoa analize u jedan odjeljak. Kad je rijec 0 konkretnoj artikulaciji pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. Kao osnovno ustrojstvo tubivstvovanja pokazuje se bivstvovanje-u-svijetu (das In-der-Welt-sein). pitanje o bivstvovanju tubivstvovanja i 3. \ . 2. Heideggerov odgovor na eventualni prigovor sto analizu tni pitanja nije izveo u tri odjeljka (umjesto u dva) bio bi vjerovatno taj da analiza prva dva pitanja ima pripremni karakter. pitanje 0 osnovnom ustrojstvu tubivstvovanja. LXXI Ovo razvijanje veno cinjenicom LXX .« Moglo bi se red da je to opet disproporcionalnost koja zarnagljuje podjelu na dva stupnja analize i njihovo kornparativno znacenje. biologije. paragrafu tog odjeljka Ii napose u naslovu 'tog paragrafa (»Rezultat pripremne fund amentalne analize tubivstvovanja i zadatak izvorne egzistencijalne interpretacije tog bivstvujuceg«). odnosno dijeli se na trl povezana.. te . psihologije. peije svega treba obratiti paznju na slijedece: Oba objavljena odjeljka prvog dijela Sein und Zeit-a bave se pitanjem 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. jer se »izvorna«. a od pre- Na taj nacin cijela analiza pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja vrsi se na tri nivoa. kao bivstvovanje tuoivstvovanja (das Sein des Daseins) .interpretacije prirnitivnog bivstvovanja« (entologije). Razlikovanje »pripremne [undamentulne analize« i »izvorne egzistencijalne interpretacijee csni se kao dobro opravdanje za podjelu iraspravdjanja pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja u dva zasebna odjeljka. Nijedno od ovih pitanja ne ostaje 11 Sein und Zeit-a samo pi tanje. ali relativno zasebna pitanja: 1. Medutim. ali kako sezadatak tog odjeljka sazima u uvodnom. Analizu tog pitanja Heidegger je naime podijelio na dva dijela: na »pripremnu fundamentalnu analizu tubivstvovanja« (kako je naslovljen prvi odjeljak prvog dijela) i na »izvornu egzistencijalnu mterpretaciju« tubivstvovanja (kako doduse nije naslovIjen drugi odjeljak. nego svako dobiva i odreden odgovor. analize na tri nivoa donekle je prikrida se analiza prva dva pitanja vrsi u prvom odjeljku a analiza treceg pitanja u drugom odjeljku. Zasto on pitanje 0 covjeku ne formulira na tradicionalan nacin ikao pitanje 0 biti nego kao pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja? I zasto on tako formulirano pitanje dijeli na pitanje 0 bivstvovanja tuostalih pet poglavlja cetiri (drugo do peto) bave se analizorn ))osnovnog ustrojstva tubivstvovanja« a jedno (sesto) analizorn »bivstvovanja tubivstvovanja. 45. jer analiza »osnovnog ustrojstva tubivstvovanja« (kojoj su posvecena cetiri poglavlja) sigurno nije cetiri puta vaznija od analize »bivstvovanja tubivstvovanja« (kojoj je posveceno sarno jedno poglavlje). a kao smisao bivstvovanja tubivstvovanja (Sinn von Sein des Daseins) odnosno . na koje se dijeli prvi odjeljak Sein und Zeit-a. irna uvodni karakter pokusavajuci da jo~ jednorn razjasni razliku izmedu »analitike tubivstvovanjae (»Daseinsanalytik«) i antropologije. Takoder treba istaci da pomocni i pripremni karakter pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja unutar fundamentalne ontologije ne znaci da je turazmatranje pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja ograniceno na neke sporedne aspekte._.

odredenost. i kod takvih kriticara pojavljuje pod nekim drugim imenom. Po mom rnisljenju. pojava. odnosno objasnio. u narednim je godinama dosao do drugih shvacanja 0 covjeku. Tiibingen. ali se vidi vee iz u meduvremenu objavljene recenzije Jasper43 Tako je i pisac ovog teksta pokusao. rod etc." 42 U inace izvrsnom kazalu uz Sein und Zeit. napose u engleskom empirizmu d kasnije pozitivizmu.bivstvovanja i na pitanje 0 smislu tog bivstvovanja? A ako ga je vee tako podijelio. koja su u osnovi prolaznih. Heidegger je. ocemu smo vee govorili. ustrojstvu« tubivstvovanja? Sta ta tako formulirana pitanja zapravo znace i zasto treba da se postavljaju navedenim slijedom? Mozemo li uopce znati sta ta pitanja znace. djelomicno je slucajno sto je Heidegger na mjesto tradicionaJnog pitanja 0 covjekovoj bitipostavio bas tri navedena pitanja (tijesno povezana u svojevrsnom hijerarhijskom slijedu) .? a drugi taj pojam potpuno odbacuju. nego se rnozemo osloniti na nase predontolosko razumijevanje »bivstvovanja«. 1974. neubearbeitete Auflage. on taj pojam eksplicite ne razjasnjava ni u daljnjem tekstu svoje rasprave. str. svi uteme1jeni u istoj biti. Rijec je uglavnom o mjestima na kojima se vee daje odgovor na pitanja 0 »bivstvovnom ustrojstvu« tubivstvovanja. Zusammengestellt von Hildegard Feick. kao trajna priroda. skup trajnih svojstava iii obiljezja koja su u osnovi svih ostalih. na drukciji nacin. u vise mahova fonnulirati jedan pojam biti bitno razlicit od tradicionalnog (vidi npr. nema pojma »Grundverfassung« (sto nije njena krivica). 1%8.kriticara metafizike. sto se tice »srnisla« on se tim pojmom sluzi bez prethodnog razjasnjenja da bi ga tek u poodmaklim fazama istrazivanja u paragrafima 32 i 65 (vidi napose SZ 151-153. koji je u svojoj habilitacionoj radnji (1916) zastupao tezu 0 postojanju konstantne ljudske prirode. ali uz taj pojam nije izvucen nikakav citat iz Heideggera (kao u drugim slucajevima). 156. »bivstvovanje« i »smisao«? Kao da je ovakvo pitanje predvidao iskljucivo Ili prvenstveno u vezi s pojmom »bivstvovanja«. tocnije ona trajna svojstva. 323-325) odredio. zasto on kao trece.). a1i. promjenljivih Ili privremenih svojstava iJi stanja odgovarajuce »stvari« ili »predmeta«. 161. Heidegger. koji su. makoliko razliCiti. Zagreb. Ta se evolucija zbog nepostojanja objavljenih tekstova iz tog vremena ne moze detaljno pratiti.Pojam biti dovodi se u pitanje jos u srednovjekovnoj filozofiji (u nominalistickim strujanjima) Ii napose u novom vijeku.pitanja 0 covjekovom osnovnom ustrojstvu. odnosno prvo i pocetno dodaje jos i pitanje 0 »osnovnom.) jest to sto jest. On medutim ne daje nikakvo preliminarno objasnjenje 0 upotrebi pojmova »osrzovno ustrojstvo« i »srnisao« i ne osjeca nelagodu sto pomocu ovih rierazjasnjenih pojmova formulira svoja temeljna pitanja. bivstvovanju i smislu bivstvovanja. Max Niemeyer Verlag. 80-81. vrsta.. grupa. Uz tennin »Dasein« zabiljezen je doduse potpojam "Seinsverfassung des Daseins«. kako se 'oim. sto ga ie sastavila Hildegard Feick (Index zu Heideggers »Sein und Zeit«. a stranice na koje se tu upucuje ne daju nikakvo objasnjenje pojma sGrundverfassunge. Medutim kad je rijec 0 »osnovnom ustrojstvu« (a 0 tom pojmu tesko da imamo neko »predontolosko razumijevanje«). polazeci od Marxa. Naprijed. 2. Elementi biti obicno se shvacaju kao »svojstva« ili »osobine«. i kod svdh drugih . 133-134). Pritom neki kriticari pojma biti nastoje da ga formuliraju na bolji nacin. specificnost necega po cemu se ono razlikuje kako od svega drugog tako i od vlastitih prolaznih stanja ili pojavnih oblika. ako ne znamo sta u ovom kontekstu znace dli treba da znace pojmovi »osnovno ustrojstvo«. 132 S. pricemu se on. Bit se tradicionalno obicno shvaca kao ono po cemu nesto (neka stvar. osoba. LXXII LXXIII . Ali nije slucajno sto je on pitanje 0 biti pokusao da zamijeni spletom vise pitanja. unaprijed upozorio da raspravljajuoi 0 bivstvovanju tubivstvovanja ne moramo posjedovati kriticki utemeljeni pojam bivstvovanja. premda se 0 njemu moze pones to zakljuciti na osnovu Heideggerovih skrtih naznaka (0 cemu kasnije). II izdanje. Poput ostalih »stvari« i covjek prema tradioionalnom shvacanju ima odredenu »bit«. Filozoiiia i marksizam. 72-73.

otprilike u smislu: pojarn nije dobar. G. uskoro nakon Sein und Zeit-a Heidegger je potpuno rehabilitirao pojam bdti bez navodnika.« (231) Da Ii je pisuci u ovim i u jos nekim slucajevima »bit« bez riavodnika Heidegger to ucinio iz nepaznje iii namjerno. ali to znacajno treba misliti na primjereniji nacin. trebalo bi se vratiti Husserlu u cijim analizarna pojmovi smisla i strukture dgraju veliku ulogu. (SZ 42) To se moze shvatiti tako da tubivstvovanje nerna biti u uobicajenom smislu. Trebalo bi detaljno razmotriti Ii Heideggerove (u meduvremenu) objavljene kolegije »Geschichte des Zeitbegriffs. a ti navodnici ocito znace dozirano distanciranje od navedenog pojma. odnosno 0 njemu specificnom nacinu biv- stvovanja.) uzela je kao nit vodilju ono 5tO je anticipativno bilo odredeno kao bit tubivstvovanja. Uzgred receno. Prolegomena zur Phanomenologie von Geschichte und Nature (Ijetni semestar 1925) i »Logik. njime se htjelo misliti nesto znacajno. Da bi se dao potpuniji odgovor na ovo pitanje. Eliminirajuci pojam »biti« s onog rnjesta koje rnu je u filozofskoj diskusiji 0 covjeku ranije pripadalo. Jedno od tih mjesta. »Essenz«).i:i:lozofslkoj diskusiji.sta (Was). jer akocovjek nije odreden nekorn fiksiranom biti.ima vee bit i u naslovu (»Vom Wesen des Grundes«). Navedeno mjesto nije jedino u Sein und Zeit-u na kojem je »bit« stavljena pod navodnike (kao sto se pod navodnicima susrece i izraz »esencija«. To nije neki skup cvrstih svojstava. sto ju je Heidegger 1921. i to opet u sklopu teze 0 biti covjeka kao egzistenciji. Opredjeljujuci se protiv pitanja 0 biti Covjeka u uvjerenju da Covjek u svom egzistiranju nije unaprijed odreden necirn danirn. premda se pojam biti vise puta sporninje u Sein und Zeit-xi (jos VliSe. Vodeci je pojam istrazivanja bivstvovanje (Sein). nego njemu svojstveni nacin bdvstvovanja. poslao Jaspersu. Vee smo ranije citirali Heideggerovu tezu: »Bit« tubiv- stvovanja leii [nalazi se. lma nesto po cemu se covjek razlikuje od svih drugih bica. to nije pojamkoji orijentira Istrazivanje. jednako kao i vlise kasnijih radova (»HOIderlin und das Wesen der Dichtung«. medutim.). »Das Wesen der Sprache« itd. »Vom Wesen der Wahrheit«. zato sto se bojao da se navodnici ne shvate suvise doslovno i da se ono znacajno u tradicionalnom pojmu bitl ne zaboravi? 0 'tome se moze diskutirati. Heidegger ga nije u potpunosti izbacio iz svog djela Sein und Zeit. ocito smatrao da se pojam biti ne moze bez odgovarajuce zamjene izbaciti sa svoga »rnjesta« u j. ali nije ni sasvim los. Ustvari. Pitanje 0 covjeku postalo je tako pitanjem 0 njegovorn bivstvovanju. nego se njegova bit LXXIV naprotiv sastoji u tome da on uvijek ima da bivstvuje svoje bivstvovanjekao svoje« ltd. jest] u njegovoj egzistenciji«.sovog djela Psychologie der Anschauungen. no cini mi se da je posrijedi prije upravo ovo drugo.P.se spominju izvedeni pojmovi kao »Wesensbestirnrnung« i »wesentlich«). U svakom slucaju. ne dzgleda jako prihvatljivo ni da se on promatra kao nestrukturirana surna svojih faktiokih postupaka. ~SZ 12} Ne znaci Ii to da je pojam biti opcenito Iegitiman. ali da irna nesto slicno biti _ egzistenciju. sarno lkad je rijec o covjeku rnoramo voditi racuna 0 tome da on posjeduje bit u jednom specificnom smislu? Slicno citamo dalje: »Analiza tog bivstvovanja (bivstvovanja tubivstvovanja. prerna pojmu j prema terminu »bit« on se u Sein und Zeit-u odnosd i donekle dvosmisleno. No time jos nisrno odgovorili na pdtanje zasto su Heideggeru uz pojarn bivstvovanja bili potrebni kao vodeci pojmovi za artikulaciju pitanja jos i pojrnovi »smisao« i »osnovno ustrojstvo«. Die Frage nach der WahrLXXV . egzistenciju. sarno u nesto drukcijem znacenju (jedna od njegovih publikacija Iz 1929. Heidegger je. takoder smo vee citirali: »1 buduci da se bitno odredenje toga bivstvujucega ne moze izvrsiti navodenjern nekog stvarnog . Medutirn u Sein und Zeit-xi ima i rnjesta na kojima se izraz »bit« (Wesen) javlja i bez navodnika.

"XVII V. odnosno pogiavlju. s analizama na tni glavna nivoa (i na medunivoima) presijeca se analiza jednog pitanja koje.bitno hegelovsku . analiza tubivstvovanja kao »bivstvovanja ka smrti« (sdas Sein zum Tode«). Studirajuci Hegela. omogucilo je Heideggeru da u okvire »odgovora.» S druge strane. Ogiz 1947. hijerarhijski povezana pitanja. vidjet cemo da tu pored tri glavna nivoa analize postoje i rieki dodatni »prethodnis i »urnetnuti« nivoi. da tako kazem. Lenjin je ponekad iznenadivao Iucidnim zapaianjima. Rijec je 0 pitanju 0 covjekovom autenticnom bivstvovanju. Kretanje analize od »osnovnog ustrojstva« preko »bivstvovanja« do »smisla« moze se shvatiti . LX. be. on je tako nasao i vrfo upecatljiv izraz za jednu . U svakom slucaju. reda. str. kako se cini. Tako npr. 0 kojemu Heidegger raspravlja u Sein und Zeit-is. od biti prvog. nego predstavlja jedan zaseban prelazni nivo analize. te da ideja 0 »redovima biti« moze pomoci boljem razumijevanju Heideggerove ideje 0 tri nivoa pitanja 0 covjeku. Doduse ni u ta tri nivoa nije se moglo sasvim uklopiti sve onosto je Heidegger htio reci 0 covjeku. Takvih medunivoa ima vise.i kao udubljivanje spoznaje od bini prvog do biti drugog i treceg reda (od »najpovrsnijebiti do »najdublje«). ali ih sve na neki nacin tangira. 237. niti na pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja (jer je to vremenitost).mnogo vise svojih uvida 0 ICovjeku nego sto bi to bilo moguce pri tradicionalnoj formulaciji pitanja.u prvorn redu na visi rodni pojam i na specificnu razliku. do biti drugog reda itd. gdje je rijec 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja. svestraniju i konkretniju analizu. iako srnjestena u »drugi odjeljak«. ali s istinskim interesom za fidozofske probleme i cesto zacudujucom sposobnoscu njihovog razumijevanja. i ujedno da te uvide poveie u jednu u velikoj mjeri uvjerljivu cjelinu. no tihcemo se analiza u ovom uvodu odreci. Filosofskie tetradi. »cetvrto pitanje«: autenticno bivstvovanje nasuprot neautenticnom Prije nego sto u najkracim crtama pokusamo razmotriti i Heideggerove odgovore na tri pitanja kojima je on zamijenio tradicionalno pitanje 0 biti covjeka. I. LXXVI . Zadovoljit cemo se time da sarno kratko naznacimo koja je po nasem misljenju bila Heideggerova glavna motivacija za takvu artikulaciju pitanja 0 covjeku: Tradicionalno pitanje 0 biti covjeka unaprijed je sugeriralo simplificiranu dvodjelnu podjelu covjeka na »bitna« i »nebitna« svojstva i osiromasen]e ljudske biti na nekoliko glavnih svojstava . kraja. Trihotomijska podjela pitanja 0 covjeku omogueuje mnogo potpuniju.e" Iako ova ideja 0 raznim »redovima biti« sigurno nije utjecala na formiranje Heideggerove misli 0 tri nivoa pitanja 0 covjeku.misao 0 biti i spoznaji biti: »Covjekova misao beskonacno se udubljuje od pojave do biti. bez Heideggerove strucne filozofske spreme. nema sumnje da je objema ddejama zajednicka u najmanju ruku odbojnost prema dihotomijskom dijeljenju zbilje na »bit« i »pojavu«. dijeljenje pitanja 0 covjeku na tri razlioita. Dolazeci iz jedne drukcije misaone tradicije.heit« (zimski semestar 1925-26). Lenin.na ta pitanja »smje44 sti. ne pripada ni ukakav poseban riivo. u kojima je ta artikulaoija rodenai elaborirana. zapravo ne predstavlja ni odgovor na pitanje 0 bivstvovanju tubivstvovanja (jer je to briga). koje polazi od distinkcije izmedu autenticnog i neautenticnog bivstvovanja . premda ga ne elaborira u nekom zasebnom odjeljku.. pa ako malo pailjivije prostudiramo cijelo dje10. moramo bar preliminarno reci nesto i 0 cetvrtom pitanju o covjeku. Koje je to »cetvrto pitanje« i kakav je njegov odnos prema tri navedena pitanja 0 covjeku? I da Ii ovako slozenim rasclanjivanjem pitanja ocovjeku Heidegger doista prevladava tradicionalno shvacanje xovjeka iii neke nezasnovane pretpostavke tradicionalnog pitanja 0 covjeku ostaju sadrzane i u Heideggerovoj analizi? 9.

posvecenom »Temi analitike tubivstvovanja«. jest uvijek rnoje [je meines] . moramo blizerazmotriti kako ga shvaca Heidegger. »ti jesi«. a zasniva je uz pomoc pojma »uvijek-mojosti« (»Jemeinigkeit«). »neautenticnost« (prema grckom »authentikos«). Za njihovo prevodenje dosli bi u obzir i nasi izrazi »pravi«. »autenticnost«. Uneigentlichkeit) Heidegger uvodi na pocetku pTVOgpoglavlja prvog odjeljka prvog djela Sein und Zeit-a .). odnosno solipsizam? Takav utisak moze se u prvi mah dobiti. S. »neautentican«. izrazima »autentican«. Distinkciju izmedu autenticnosti (pravosti. premda nije opsirnije zasebno elaborirano. »nepravi«. cetvrto. U cernu je znacenje te distinkoije i ukakvom je odnosu razlikovanje autenticnog i neautenticnog bivstvovanja prema navedenim pitanjima Kojima je Heidegger zamijenio tradicionalno pitanje 0 biti covjeka? Nije li to mozda [edna suvisna distinkcija. Tako taj pojam jos uvijekceka svoga histonicara. bez koje je Sein und Zeit kao ontoloska rasprava mogao da bude? Nije H tu liijoc 0 etickoj distinkciji koja treba da zasnuje neki eticki zahtjev. Inace ni »autentican« ni »pravi« nije idealan prijevod. ald \------- i 46 Heideggerove termine »eigentlich«. i to upravo u skladu s njegovim karakterom uvijek-mojosti. odnosno normu ponasanja? Termina »Eigentlichkeit« nema u slavnom Eislerovom rjecniku filozofskih pojmova (prvo. neautenticnosti). nasuprot njemaCkom svakodnevnom jeziku. slicno kao 5tO to rade Englezi. Bivstvovanje toga bivstvujuceg jest uvijek moje (je meines). Heidegger kaze da se 0 tubivstvovanju. U bivstvovanju tog bivstvujuceg odnosi se ovo samo prema svom bivstvovanju. dok je njemacko »eigentlich« izvedeno od »eigen«. koji je jedan od riajspecificnije njegovih pojmova. »njezino«. na osnovu citiranog. »uneigentlich«.zapoceo izlazdti pod redakcijom Joachima Rittera." Theodor W. nastoji da obnovi smisaonu vezu medu njima. 0 njemacko] ideologiji. Tu prazninu u filozofskoj historiografiji ne moze popuniti ill ovaj tekst Ciji je zadatak uvodenje u Sein und Zeit. !koji je. " Oslovljavanje tubivstvovanja mora prema karakteru uvijek-mojosti [Jemeinigkeit] tog bivstvujuceg uvijek suiskazatd licnu zamjenicu: »ja jesam«. !k. a Heidegger uz to. cija je analiza zadatak [stoji kao zadatak] uvijek smo mi sami. »vase«. manjim njemackim filozofskim rjecnicirna. Adorno napisao je cijelu knjigu pod naslovom largon autenticnosti. niiz ove se polemicke Jrnjige ne moze mnogo saznati 0 historijatu »autenticaosti« kao filozofskog pojma. trotomno izdanje 1927). Pojam »uvijek-mojosti« (»Jemeinigkeit«) uvodi se prvim recenicama navedenog poglavlja na slijedeoi nacin: »Bivstvujuce.oji je u toku dvadesetog stoljeca sve donedavna vazio kao vrhunsko djelo filozofske Ieksikografije. jednotomno izdanje 1899. provlaci kroz cijelo djelo.« (SZ 41--42 ) I dalje: »Bivstvovanje. svlasttt«. [seinem eigenem Sein]. 0 kojem se tom bivstvujucem radi u njegovom bivstvovanju. Band 2: D-F. »pravost«. Schwabe & Co Verlag. (»Jemeinigkeit«) LXXVIII LXXIX . Basel/Stuttgart. jer nijedan od ovih izraza nema veze s rijeeju »vlastit«. a nikada »tvoje«. terrnin »EigentHchkeit/Uneigentlichkeit« dobio je tridesetak redaka. u kojem se »eigentlich« znacenjski emancipiralo od »eigen«. Francuzi i Talijani. »nepravost« (pa ih ponegdje i dodajemo u zagradi uz »autentican« itd. 47 Vidi Historisches worterbucn der Philosophic. Medutim upravo zato stonije mjee 0 pojmu cije je znacenje opcepoznato i leksikografski fiksirano. Medutim. ali oni bolje odgovaraju za prevodenje njemackih izraza »echt«. Nema ga ni u drugim. Unter Mitwirkung von mehr als 700 Fachleuten herausgegeben von Joachim Ritter.« (SZ 42) znaci Heideggerova teza 0 tubivstvovanja? Znaci li ona da je tubivstvovanje uvijek sarno »moje« (Heideggerovo). »njihovo«? Znaci lito da Heidegger zastupa radikalni subjektivizam. iiberantwortet] svom viastdtom bivstvovanju. U najnovijem monumentalnom Historijskom rjecniku jilozo[ije. »nase«. »njegovo«.(odnosno izmedu autentienosti Ii. »unecht« itd. Eigentlichkeit] i neautenticnosti (nepravosti." te se. »die Eigentlichkeit«. no ti su reci posveceni iskljucivo Heideggerovoj upotrebi tog termina u Sein und Zerr-u. 1972. 339.u paragrafu 9. mora suizricati »licna »uvijek-mojosti« Sta. dzrazen neuobicajenom j~kam kovanioom. »die Uneigentlichkeit« prevodimo. od uvodnih do zakljuenih poglavlja. Kao bivstvujuce tog bivstvovanja ono je prepusteno [povjereno.

Ta dva bivstvovna modusa [modusa bivstvovanja. »sopstva«. kad bi to bilo prevodivo na njemaeki.1i onaj naein da se bude [nacin bivstvovanja. cija je analiza zadatak uvijek smo mi sami. nego bi upozonio da to vrijedi sarno za dvije Iicne zamjenice. Tubivstvovanje jest uvijek svoja moguonost i 000 je »nama« sarno jos svojstveno [poput svojstva. Da je rnislio tako. To proizlazi i iz recenice »Bivstvujuce. Uvijek se vee nekako odlucilo na koji je naein tubivstvovanje uvijek moje.« Na ovu recenicu Heidegger je mogao nastaviti: »Bivstvovanje toga bivstvujuceg jest uvijek nase« (umjesto: »uvijek moje«). Prijelaz oct »uvijek-mojosti« ka autenticnosti vrsi se na slijedeci nacin: »A tubivstvovanje je moje opet na ovaj j.napominjemo da se vrlo zanimljiva analiza Heideggerovog pojma . Ovo odredenje naznacu]e jedno ontolosko ustrojstvo. odnosno nikada se iIi sarno »prividno« dobiti.Pa buduci da je tubivstvovanje bitno uvijek svoja mogucnost.naznaku da je to bivstvujuce uvijek neko ja [je ein Ich].. govoriti i 0 »njegovosti«. ali da "Jemeinigkeit« kod Husserla znaci nesto principijelno drugo nego kod Heideggera. te kao primjer navodi dvije takve zamjenice: »ja« i »ti«.makar i grubu . abi ga sarno naznacuje. Seinsmodi] autenticnosti [Eigentlichkeit] i neautenticnosti [Uneigentlichkeit] . dakle. (s-das Selbst«)? Nije Ii Heideggerova teza 0 »uvijek-mojosti« tubivstvovanja jedan novi nacin izrazavanja teze 0 covjeko kao subjektu?48 U svakom slucaju »uviiek-mojost« je po Heideggeru pretpostavka i osnova kako autentionosti tako i neautentienosti.Theunissen pokazuje da je pojarn suvijek-mojosti« igrao odlucnu ulogu vee kod Husserla (kod kojeg doduse nema izraza ltJemeinigkeit«. ako se prihvati da »tubivstvovanje« moze biti »rnoje« i »tvoje«. a moze se i izgubiti. Bivstvujuce kojem se u njegovom bivstvovanju radi 0 samom tom bivstvovanju.zamjenica« (»das Personalpronomen«). Da li je to ucinio zato sto je smatrao da su dva prnnjera dovoljna Hi zatosto je smatrao da druge licne zarnjenice ne dolaze u obzdr? Ova druga interpretacija tesko je prihvatljiva.« (SZ 114) »Uvijek-mojost« tubivstvovanja prema ovome znaci da je tubivstvovanje uvijek »neko [a«. govorio 0 »uvijek-svojosti«? MoZe li se »uvijek-mojost« tubivstvovanja svesti na njegovu »vlastitost« i »personalnost« (slicnost«. No kako shvatiti to »ja«? Na upravo citirani tekst nastavlja se reeenica: »Ono Tko dobija odgovor od samog ja [Ich selbst]. Vorhandenes]. odnosno »vlastitosti« tubivstvovanja. to bivstvujuce moie u svom bivstvovanju sarno sebe »birati« i dobiti. Ali ono se moglo izgubiti i ono se moglo j05 ne zadobiti samo j sarno ukoliko je ono po svojoj bitd moguce autenticno [eigentliches]. S druge strane. VI Bitak i vrijeme LXXXI .0 kojem bi se jos moglo mnogo reci . to jest sebi vlastito [slch zueigen]. prije svega zato 5tO se ona kod Husserla pripisuje transcendentalnom egu (a ne empirijskom tubivstvovanju) i ne moze biti personalna (kao kod Heideggera).. odnosi se prema svom bivstvovanju kao svojoj najvlastitijoj [eigensten] mogucnosti. »osobnost«)? Cini se da to ipak nije moguce: »Tubivstvovanje je bivstvujuce koje sam uvijek ja sam rich selbst].Jemeinigkeit«) sadrzi u knjizi Michaela Theunissena Der Andere. nego sarno »je meines«). Moguce je. Heidegger ne bi os tao pri opcenitoj formulaciji 0 »suiskazivanju lienom zamjenicom«.. Berlin 1965. bivstvovanje je uvijek moje. Ne znaci li to da tubivstvovanje moze biti ne sarno »moje« nego i »tvoje«? Nabrajajuci licne zamjenice.zasnovani su u tome sto je tubivstvovanje uopce od•• Ostajuci zasad pri ovom pitanju . Umjesto 0 »uvijek-mojosti« mogao je govoriti 0 »uvijek-nasosti«. Walter de Gruyter & Co.uvijek-mojosti« (. (SZ 114) Ne sugerira li se time da pod »samim [a« treba misliti ono (ill nesto slicno onom) sto se tradicionalno oznacaLXXX valo kao »subjekt« i »sopstvo«. Heidegger je stao kod »ti«. eigenschaftlich] kao neko predrucno [postojece. umjesto 0 »uvijek-mojosti«. Ono ujedno sadrzi onticku . »subjekta«. onda samim tim ono moze biti i »nase«. U jednoj od citiranih recenica kaze se da je tubivstvovanje prepusteno »svom [njegovom] vlastitom bivstvovanju« (»seinem eigenen Sein«).ovi izrazi izabrani su terminoloski u strogom smislu rijeei . Weise zu sein]. a ne drugi [und nicht Andere]. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Da Ii bi Heidegger.

Ali neautenticnost tubivstvovanja ne znaci recimo neko »manje« bivstvovanje ili neki »nizi« stupanj bivstvovanja. zainteresiranosti. U vezi s ovim izvodenjem moglo bi se medutim pitati: 1) Da li je to zadsta zasnovano u »prirodi» ili »biti« uvijek-mojosti da je tubivstvovanje mogucnost koja uvijek bivstvuje na jedan od njemu mogucih odredenih nacina bivstvovanja. 5tO je dosta malo. Medutim i u navedenom odlomku ima dosta nejasnoca." U prvi mah moglo hi se cak uciniti da Heideggerove zaobilazne formulacije u ovom pasusu daju vrlo malo za odredivanje znacenja tih »u strogom smislu terminoloski izabranih«izraza. Milano Roma.»sebi prisvojen«. ali po svemu sudeci autenticno bivstvovanje bilo bi samo ono kojim se .« (Martin Heidegger. Odgovor na rpitanje (koje se prirodno javlja u vezi s drugom tockom) kako je to u odredenosti tubivstvovanja uvijek-mojoscu zasnovana distinkcija dzmedu autenticnosti i neautenticnosti nalazimovcini se.kako autenticnog tako Ii neautenticnog bivstvovanja.prije zasnovano u tome sto je bit tubivstvovanja u njegovoj egzistenciji? 2) Da Ii je moguonost tubivstvovanja da samo sebe bira. Fratelli Bocca Editori.XXXII raju kao presudnu) ne saznajemo sta ti izrazi znace ill treba da znace.covjek bira tako da se zadobiva. Unica traduzione italiana autorizzata di Pietro Chiodi.p. nego saznajemo samo to da su autenticnost i neautenticnost 1) »modusi bivstvovanja« i 2). Essere e tempo. odnosno svoje vlastito (sich zueigen). 1953. asimetrican: Samo u mogucnosti (u biti) autenticno tubivstvovanje moze se izgubiti ili ne-zadoLXXXIII . sto hi trebalo znaciti u jasno omedenom. nego i na neobicnost izraza »sich zueigen«. Neposredno saznajemo samo to da izraz »eigentlich. To je tim neobicnije jer sam Heidegger najavljuje da ce izraze »Eigentlichkeit. »sebi pnivlascen«. koji se uglavnom ne moze naci u rjecnioima.« {SZ. prividno dobiva samo pretpostavka autenticnosti . 42-43) Citirani odlomak relativno direktnije i jasnije nego bilo koji drugi u Sein und Zeit-u eksplicira smisao pojmova »Eigentlichkeit« i »Uneigentlichkeit«. mozemo reci da je tubivstvovanje »uvijek svoja mogucnost« te da se kao takvo moze »birati. te se moze dokuciti tek pazljivom interpretacijom.redeno uvijek-mojoscu. talijanski prevodilac Sein und Zeit-a shvatio je da se :oU strogom smislu« odnosi na »te izraze«.po samom Heideggeru . (izgubiti. dobiva.cini se.i »Uneigentlichkeitupotrebljavati »U strogom smislu terminoloski«. sposobnosti za uzitak. »svoj vlastiti«). a ne na »terminologisch« (kako to ja shvacam). a budu6i da je taj naein stvar neke odluke (a ne neminovne riuznosti). Neautenticnost moze naprotiv odredivati tubivstvovanje u njegovoj najpunijoj konkretnosti . ne samo s obzirom na kratkocu. dobiti itd. u recenici u kojoj se pojavljuju kurzivirani izrazi autenticnost Ii neautenticnost (a svi je citi" Uzgred receno. rasplinutorn smislu (ni visesmisleno). a direktno razjasnjenje navedenih pojmova uglavnom je izbjegnuto. a ne u nekom neodredenom. 55) I. a mi smo ga preveli »sebi vlastiti(sa slicnim stupnjem nepreciznosti mogli smo ga eventualno prevesti i »sebi svoj«. ru prvom dijelu citiranog odlomka. gubi. a neautenticno ono pri kojem se tubivstvovanje gtJIbi ili se ne zadobiva (odnosno dobiva samo prividno)? Heidegger nije dovoljno jasan.ill upravo sam smisao autenticnosti? Hi je mozda mogucnost biranja pretpostavka .).u njegovoj zaposlenostivzivahnosti. Tubivstvovanje je moje uvijek na neki odredeni »nacin da se bude«. S druge strane. dakle: "Ovi su izrazi uzeti u njihovom tocnorn etimoloskom smislu. pa nije cudo sto se i inace vrlo cesto citi:ra (najcesce bez odgovarajuce interpretaoije). Pri tome je odnos izrnedu autenticnosti i neautenticnosti. A birati se moze tubivstvovanje sarno ako ono po svojoj biti (biti bez navodnika) moze biti autenticno (eigentlich). pa je spomenuto mjesto preyeo: »Oueste espressioni sono assunte nel lora esatto senso etimologico«. a ova se dva modusa razlikuju po tome jito je autenticno bivstvovanje takvo biranje pri kojem se tubivstvovanje dobiva. da su »zasnovani u tome sto je tubivstvovanje uopce odredeno uvijek-mojoscu«.znaci »sich zueigen«. ne dobiva. ili je to .

Ali ima mjesta gdje se indijerentnost i direktnije spaminje ikao treca mogucnost: »Egzistirajucem tubivstvovanju pripada uvijek-mojost [Jemeinigkeit] kao uvjet moguonosti autenticnosti i neautenticnosti. i ako je prosirenija od autenticnosti pretpostavlja ovu kao mogucnost. birati sarna sebe i svojim se izborom dobiti. na ana:lizu indiferentnog. Tako.. Tako on pise: »Dosadasnja dnterpretacija ogranicila se.. Treba li to shvatiti kao ogradivanje od . polazeoi od prosjecne svakodnevnosti.j (2) »indiferentnog iii pak (iii takoder) neautentiCnog egzistiranja«.kvantitativnog.tekstu). pa se ovo »indiferentnog odnosno neautenticnog egzistiranja« moze shvatiti na dva bitno razlicita nacina: (1) »indiferentnog. Kao ni nase »odnosno«. uneigentlichen Existierens«. odnosno u njihovoj modalnoj indiferentnosti [u rnodalnoj indiferentnosti prema njima. mozemo zakljuciti da Heidegger u ovom slueaju upotrebljava »odnosno« u Smislu»il~ pak«. Kako je tu jasno spomenuta modalna indiferentnost kao treca mogucnost. da li je to znacenje autenticnosti po Heideggeru? Cini se da je to ono 5tO nam on u navedenom citatu pruza. Jer ako neautenticnost ne znaci ni manje bivstvovanje ni nizi stupanja bivstvovanja. Eigentlichkeit und Uneigenti1i. moramo naglasiti: u njemu se kao dva modusa bivstvovanja s obzirom na mogucnost da se bude »sebi privlascen« navode autenticno i neautenticno bivstvovanje. citamo: »Osnovne mogucnosti egzistencije. Ako se pretpostavi da pored autentienog ~ neautenticnog egzistiranja postoji i indiferentno. Ali dok on tako dosta neodredeno i indirektno naznacuje smisao pojmova »autenticnost« i »neautenticnost«... onda ni autenticnost ne znaci ni vise bivstvovanja ni visi stupanj bivstvovanja. iIi tu mozda postoji i neka »treca« mogucnost? Na viSe kasnijih mjesta Heidegger u skladu sa svojim pocetnim odredenjem govori tako kao da s gledista mogucnosti da se bude vlastit postoje samo dva modu- f I sa egzistiranja: autenticno (pravo) i neautenticno (nepravo).chkeit des Daseins . Da li je ova podjela potpuna? Da Ii je svakd modus bivstvovanja nuzno autentican ili neautentican. po kojem se dva navedena modusa razlikuju po tome da li se u njima bivstvovanje »zadobiva« iIi »gubi«? Nije li »zadobivanje« visi stupanj od »gubljenja« i nemaIi vise bivstvovanja tamo gdje se ono zadobiva? U kakvom su odnosu zapravo dvije posljednje recenice u citiranom odlomku Heideggera? Zasto bi teza da neautenticnost maZe odredivati tubivstvovanje u njegovoj najpotpunijoj kon\". Medutim ima i mjesta tkoja su donekle dvosmisiena. pa. cak. U prvom slucaju »indiferentno« i »neautenticno« su dva naziva za isti nacin egzistdranja. tj. udrugom slucaju oni su razliciti. odnosno rieautenticnog egzistiranja« (sdes indifferenten bzw. SZ 232). Tubivstvovanje egzistira uvijek u jednom od ovdh modusa. tini se. reo cimo. biti neautenticno. a time i autenticnosti.) nije jednoznacno.. Medutim Heidegger na vise mjesta govori 0 autenticnom tubivstvovanju kao LXXXV I LXXXIV .~/ Oprastajuci se od navedenog (jos nedovoljno analiziranog) pasusa. morala biti u suprotnosti s tezom da neautenticnost predstavlja nim stupanj bivstvovanja? . odnosno stupnjevitog vrednovanja dvaju mogucih modusa bivstvovanja? No u kakvom su odnosu ovi »kvantitativni« kriteriji prema. Biti sebi svoj vlastiti.. moglo bi se pomisliti da su autenticno i neautenticno egzistiranje rnodalne modifikacije indijerentnog. To znactda neautenticnost. ni njemaoko »beziehungsweise« (bzw. »kvalitativnom« kriteriju.. autentienost i neautenticnost tubivstvovanja . in der modalen Indifferenz ihrer]« (SZ 53). « (»Die Grundmoglichkeiten der Existenz. Heidegger je vrlo odsjecan (u posljednje dvije recenice navedenog odlomka) odredujuci ontoloski status neautenticnosti. to jest (drugim rijecima) neautenticnog egzistiranja .. dopustaju da pored autenticnog i neautentienog egzistiranja postoji i »indijerentno«. na primjer. « SZ 304). kretnosti itd. Kriterij za razlikovanje ta dva modusa nije ni kolicina ni stupanj bivstvovanja. a ne u smislu »to jest« (sto znaci da je u tom SIDlSlu mogao upotrebitl »odnosno« i u ranije spamenu tom .-biti.

Sam Heidegger. slicno i SZ 6 i 8). prosjecnost i indiferentnost tubivstvovanja bitno isto ill da su bar medusobno neodvojivi. 232). te napose razmotriti da li Ii su ta dva pojma Identicna Ili bar nuzno povezana ili pak »prosjecna svakodnevnost« moze biti autenticna odnosno neautenticna. U ovoj treba jasno pokazati [herausstellen] me bilo koje i slucajne. ne smatra svoje misljenje spekulativnirn ni dogmatsko-konstruktivnim. nego se tradicionalnom dogmatsko-konstruktivnom pristupu ostro suprotstavlja. Tu svakodnevnu indiferentnost tubivstvovanja nazivamo prosjecnoSCu. U petom paragrafu susrecemo se vee s opcim razjasnjenjem pojma i s njegovimznacenjem za analitiku tubivstvovanja. SZ 130. No ako te finese ostavimo po strani. potrebno jenesto reci i 0 njoj. bila ona ne znam koliko »samorazumljiva«: tubivstvovanju se ne smiju ontoloski neprcmisljeno nametati nikakve na osnovu neke takve ideje ocrtane »kategorije«. Nije li »indiferentni« modus ipak sarno podvrsta »neautenticnog«? Buduci da se »indiferentni modusscesto dovodi u vezu s »prosjecnom svakodnevnoscu« (vidi gornji citat sa str. nego treba da se otkrije u svom indiferentnom ponajprije i ponajvise. Iz pogledana osnovno ustrojstvo svakodnevnosti tubivstvovanja tada izrasta priprernni obris bivstvovanja tog bivstvujuceg.(»diesesdurchschnittliche und vage Seinsverstandnis«. pa se postavlja pitanje ne iskljucuje li se time potreba za posebnim »indiferentnim« rnodusom. odnosno fundamentalnu ontologiju. sire je razvio i ideju 0 svakodnevnosti kao ishodistu analize: »Na pocetku analize tubivstvovanje nikako ne treba da se interpretira u diferentnosti jednog odredenog egzistiranja. U paragrafu u kojem je uvea distinkciju izmedu autenticnosti i neautentienosti i gotovo neposredno nakon toga Heidegger je ponovo postavio pitanje 0 ispravnom pristupu analizi bivstvovanja. zanemarujuci covjekovo empirijsko bivstvovanje. Tako je u prvom paragrafu rijec 0 »prosjecnoj razumljivostis bivstvovanja (SZ 4). Svakodnevno prosjecno bivstvovanje po ovome ne bi LXXXVII . medutim. (SZ 17) Prosjecna svakodnevnost ovdje se interpretira kao modus u kojem tubivstvujuce bivstvuje »ponajprije« i »ponajvise«. koje se odrzavaju u svakom nacinu bivstvovanja fakticnog tubivstvovanja kao one koje odreduju bivstvovanje. a u drugom paragrafu 0 »prosjecnom i nejasnom razumijevanju bivstvovanja. SZ 5. nego bitne strukture. u njegovoj prosjecnoj svakodnevnosti.i/ili nesvakodnevnom) stanju. dogmatski spekulira 0 tome sta bi covjek mogao ili trebao da bude. Tako razrnatrajuci »problem dobijanja i osiguranja vodeceg nacina pristupa tubivstvovanju«. Tako i Heideggera mnogi smatraju apstraktnim misliocern koji. 179). a u nefilozofskom mnijenju »teska.se filozofsja najcesce identificira s aprioristiokom dogmatskom spekulacijom. Ta indiferentnost svakodnevnosti tubivstvovanja nije nista. a ova dva izraza rnogu se interpretirati na vise nacina.. Napose taj nacin treba da pokaze to bivstvujuce u onome kako ono bivstvuje ponajprije i ponajvise [zuniichst und zumeist]. pa posto je istakao da se tubivstvovanje ne smije jednostavno »konstruirati jz jedne konkretne moguce ideje egzistencije(SZ 43). on pise: »tom se bivstvujucem ne smije konstruktivno-dogmatski pridodati nikakva proizvoljna ideja 0 bivstvovanju i zbilji. jasna je Heideggerova teza da bivstvovanje treba prije svega shvatiti u njegovoj prosjecno] svakodnevnosti. a ne u nekom izuzetnom (neprosjecnom . Martin Heidegger svakako ne pise jednostavno.« (SZ 43) Na osnovu navedenih rrjeci moglo bi se zak:ljuOiti da su svakodnevnost. nego je jedan pozitivan fenomenalni karakter tog bivstvujuceg. Izlazeci iz toga nacina egzistiranja i vracajuci se u njega svako je egzistiranje onakvo kakvo jest. (SZ 16) Potreban je sasvim drukciji pristup: »Nacin pnistupa i interpretacije [Auslegung] mora se naprotiv izabrati tako da se to bivstvuLXXXVI juce rnoze pokazati samo po sebi sarno od sebe..modifikaciji neauteniicnog (v. U jednom odredenom aspektu svakodnevna prosjecnost pojavljuje se vee na prvim stranicama Sein und Zeit-a.

napomenuvsi da se prosjeena svakodnevnost prj ekspkskaciji tubivstvovanja stalno preskaee.nije dovoljno razj asnj en. napose i zatosto odnos izmedu »osnovnog ustrojstva tubivstvovanja. nego sarno indiferentno (sto ne bi bilo nesto negativno. (1) »osnovno ustrojstvotubivstvovanja biti autenticno. Na zalost. ali ne daje naslutiti kako bi trebalo shvatiti nestrukturalne razlike medu strukturama. leZi a priori struktura egzistencijaliteta. Heidegger odjednom nastavlja: »Prosjecna svakodnevnost . Medutim najvece teskoce nastaju u vezi s pitanjem kakve su konsekvencije podjele na autenticno. P. moze biti shvaceno u pregnantnim strukturama.] i njegova zaboravljanja.tubivstvovanja ne smije se uzeti kao neki puki »aspekt«. »bivstvovanja« i »smisla bivstvovanja« tubivstvovanja) iii se ona moze provoditi sarno na nekim nivoima? III mozda postoji neka korelacija izmedu razlicitih modusa autenticnosti i razlicitih nivoa analize? Moze li npr. pa cak i u modusu neautentienosti. Takoder u njoj se tubivstvovanju na odredeni naein radi 0 njegovom bivstvovanju. Takoder u njoj. 0 njihovom odnosu prema prosjecnoj svakodnevnosti nije sasvim jednostavno i jedno- znacno. nego jedno pozitivno odredenje). nego da je neautentiCnost jedan od modusa prosjecne svakodnevnosti. pa nije jasno ni da Ii modificiranje LXXXIX . »Ta:koder u njoj.. (SZ 44) Kako vidimo. neautenticno i indiferentno Hi je ono u odnosu na tu distinkciju neutralno (svim modusima bivstvovanja tubivstvovanja zajednicko)? Drugim rijecirna: da 1i je na pitanje 0 osnovnom ustrojstvu tubivstvovanja moguc jedinstveni odgovor ili se taj odgovor mora dati u tri modifikacije? Pitanje nije jednostavno. Da Ii se Dime dopusta da i svakodnevno prosjecno bivstvovanjetubivstvovanja rnoze biti autenticno Hi se sarno sugerira da svakodnevno prosjecno tubivstvovanje.i »bivstvovanja tubivstvovanja. Moze Ii se distinkoija izmedu autenticnog. Paragraf sto slijedi viSe zaostrava to pitanje nego sto daje odgovor na njega: »Ali eksplikacija tubivstvovanja u mjegovoj prosjecnoj svakodnevnosti ne daje. pa makar i sarno u modusu bijega pred njim [bivstvovanjem . Ono vsto onticki bivstvuje na nacin prosjecnosti moze se ontoloski vrio dobro shvatiti u pregnantnim strukturama koje se strukturalno ne razlikuju od ontoloskih odredenja recimo jednog autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja. niti kakav je odnos izmedu strukturalnog i nestrukturalnog aspekta strukturno U svakom slucaju on smatra da se tubivstvovanje u njegovoj prosjecnoj svakodnevnosti moze ontoIoski shvatiti u pregnantnim strukturama koje se strukLXXXVIII turalno ne razlikuju od ontoloskih odredenja autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja (time se dopusta ihl cak sugerira da se te strukture razlikuju na neki nestrukturalni nacin).« (SZ 44) Teskoca je ovog teksta u tomesto Heidegger tu ocito pretpostavlja da se strukture mogu medusobno razlikovati ill »strukturalno« ili na jedan Ill vise nestrukturalnih nacina.G. Znaci li to da i prosjecna svakodnevnost moze bit! u modusu autenticnostiz Pitanje riije jednostavno. neautenticno i (kako se cini) indiferentno bivstvovanje za smisao Heideggerovog pitanja 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja i napose za podjelu tog pitanja na tri potpitan]a. Heidegger je ovdje poveeao prosjecnu svakodnevnost i modus neautenticnosti i ujedno ih je distingvirao. Medutim. koje »forrnalnoe nisu u manjoj mjeni strukture od onih sto Ih otkrivamo u autenticnom tubivstvovanju? Cini se da se moze argumentirats u oba pravca. sarno prosjecne strukture u smislu neke rasplinute neodredenosti. pa eak i u anodusu neautenticnostisugerira da neautenticna egzistencija i prosjeena svakodnevnost nisu isto. prema kojem se ono odnosi u modusu prosjeene svakodnevnosti. ni ono sto nam Heidegger na drugim mjestima u Sein und Zeit-u govori 0 autenticnosti i neautenticnosti i. odnosno nivoa analize. neautenticnog i indiferentnog primijeniti na sva tri nivoa Heideggerove analize (na analizu »osnovnog ustrojstva«. recimo. iako ne anoze biti autenticno.moglo bim ni autenticno ni neautenticno.

Buduci da se(2) »bivstvovanje tubivstvovanja« i eksplicite modificira na autenticno. kako on tvrdi. Drugim rijecima. polazeci od prosjecne svakodnevnostn. Bolje je da tom pitanju pridemo na drugi nacin: kratkim razmatranjem tri nivoa analizesto ih nalazimo unutar prvog odjeljka. jedinog kojim se djelo bavi). tako i onih parcijalnih. IIi.trebalo da se podijeli na tni pitanja i podari nam tri razlicita odgovora. No predstavlja Ii Heideggerova teza 0 bivstvovanju kao »brizi.odnos. Nema svrhe da ta »rnjesta« sad izdvojena iz konteksta ovdje razmatramo. a sarno analiza u drugom odjeljku imala bi posla s autenticnim bivstvovanjem.odgovor na sva tri sugerirana pitanja 0 bivstvovanju iIi sarno na jedno od njih (npr.u. neautenticnom i indiferentnom smislu bivstvovanja) ili je pitanje 0 smislu bivstvovanja upravo i jedino pitanje 0 smislu autenticnog bivstvovanja? Nakonsto je zavrsio analizu osnovnog ustroj. 10. Heidegger pise: »Dosadasnja interpretacija ogra~icil~ s~. a s toga nam se gledista 6inilo najvaznije da u sto vecoj mjeri razjasnimo njegovu opcu koncepciju filozofije (kako je izlozena u Sein und Zeit-u) i napose srnisao njegovih pitanja. neautenticnu i indiferentnu? Najzad (3) da li bi trebalo da se i pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja modificira u tri pitanja: u pitanja 0 smislu autenticnog. a neposredno prije nego sto ce preci na treci ~vo anaIize (analizu smisla bivstvovanja tubivstvovanja). kako onog glavnog (ili. a analiza smisla bivstvovanja tubivstvovanja kao vremenitosti bila bi analiza autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja. analiza u prvom odjeljku irnala bi posla sarno s neautenticnirn (marksistickom terrninologijom »samootudenim«) bivstvovanjem.stV1a b~vstvovanja tubivstvovanja i analizu bivstvovanj~ tubivstvovanja (analizu tubivstvovanja Ilia prva dva mvoa). Medutim Sein und Zeit nije samo knjiga pitanja. na analizu indiferentnog. Ali stosta u prvom odjeljku govori protiv nje.232) Iz ovog proizlazi da su analize osnovnog ustrojstva tubivstvovanja i bivstvovanja tubivstvovanja pre~~tavljale sarno analizu indiferentnog .bivstvovanja tubsvstvovanja povlaci za sobom i modificiranje njegova »osnovnog ustrojstva«. nego zato sto je prirnarni zadatak ovog teksta da uvede 6itaoca u samostalno citanje Heideggera i razmisljanje 0 njegovirn analizama. kao pokusa] svestranog pri- ° xc XCI .tentlcn. npr. ne zato sto bismo ih smatrali nevaznim (kao sto ih takvima nije smatrao ni sam Heidegger). gd~e se pita o smislu bivstvovanja tubivstvovanja vrsi analiza autenticnog egzistiranja. obr~zlaiuci zasto [e takvo nastavljanje analize potrebno.. Ali na ishodisno pitanje 0 smislu covjekova bivstvovanja i na potpitanja na koja ga je rasclanio Heidegger je dao vrlo odredene i detaljno obrazlozene odgovore. Mi cemo se na te odgovore osvrnuti sasvim kratko. Temeljno ustrojstvo tubivstvovanja i spoznajna teorija Gotovo cije1i dosadasnji tekst ovog uvoda upotrebIjen je za razjasnjavanje pitanja kojima se Heidegger bavi u Sein und Zeit-u. Promatran s nekog drugog gledista.e (SZ. Jedan niz Heideggerovih direktnih izjasnjenja u drugom odjeljku kao da govori u prilog ta:kvoj interpretaciji. nego i knjiga odgovora. Do razvijenog odgovora ria svoje glavno pitanjetpitanje smislu bivstvovanja uopcei Heidegger nije stigao.na trece11'!mw.no neau.og egzistiranja. an~liza os~~)Vno~ ustrojstva tubivstvovan]a kao bivstvovanja ~ sVI~etu ~ analiza bivstvovanja rubivstvovanja kao bnge bile bi analsza indiferentnog odnosno neautenticnog bivstvova- ° nja tubivstvovanja. neautenticno i indiferentno. na koje se to glavno pitanje irasclanjuje. samo na pitanje autenticnom iLi sarno na pitanje 0 neautenticnom bivstvovanju tubivstvovanja)? Hi bi mozda trebalo razlikovati tri vrste »brige«: autenticnu. odnosno rieautenticnog egzistiranja. cini se da bi i pitanje 0 bivstvovanju tubivstvovanja kako se javlja na »drugom nivou analize. smislu neautenticnog i smislu indiferentnog bivstvovanja (iIi mozda u pitanja o autenticnom. te da se tek . govore6i terrninima »odjeljaka« Sein und Zeit-a.

kakve je prirode ta fundamentalna struktura saznajemo ponesto iz recenica koje se odmah na pocetku »prvog odjeljka« nastavljaju na tezu da je »bivstvovanje-u-svijetu« .« (SZ 41) »Temeljno ustrojstvo« je. Ipak. Tako vee iz prvih recenica »prvog odjeljka« Sein und Zeit-a (SZ 41) vidirno da Heidegger identifi cira pojmove »Grundverjassung« i »Fundamentalstruktur« (vfundamentalna strukturaej.»fundamentalna struktura« tubivXCII stvovanja: »Taj »apriori« interpretaoije tubivstvovanja nije neka skrpljena odredenost. sam pojam »osnovnog« ill dovoljno razj asnj en. Dasein existiert. Daljnja objasnjenja nalazimo na pocetku paragrafa 12.koja (1) predstavlja »apriori« interpretacije tub ivstvovanja. Taj temelj medutirn nije dovoljan za puno odredenje bivstvovanja tubivstvovanja: »Bivstvovanje-u-svijetu je doduse a priori nuzno ustrojstvo tubivstvovanja. Upravo zato ni ovaj odjeljak 0 bivstvovanju-u-svijetu kao osnovnom ustrojstvu tubivstvovanja nema ambiciju. ali ni to razjasnjenje ne treba potcijeniti. indiferentnost). das sich in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhalt. Te momente treba fenomenalno razluciti uz stalno drzanje-na-oku uvijek prethodne [vee uvijek postojece] cjeline te strukture. das je ich selbst bin. in der modalen Indifferenz ihrer. prvenstveno. »raspolozenje«. struktura . Inace. neka. Podsjecajuci na ranije izlaganje kojim je bio utvrden karakter tubivstvovanja kao egzistencije" i uvijek-mojosti.kaza problematike ovog Heideggerovog djela. (SZ 53) XCIII »temeljnog ustrojstva tubivstvovanja« sung des Daseins«) nije kod Heideggera (»Grundverfas- .0 »Dasein ist Seiendes. da prelirnmarnim objasnjenjima i naznakama pomogne onom tko je spreman da se upusti u citanje djela kao vlastiti misaoni poduhvat. jer njemaeko »Verfassung« uz znacerrje »struktura« moze imati i vise drugih znacenja (npr. o tome . ali ni Izdaleka ne dovoljno da bi potpuno odredilo njegovo biv. nego. »stanje«. Kako je vee spomenuto..« (SZ 52-53) " »Dasein ist femer Seiendes. Promatrano cisto kvantitativno analiza bivstvovanja-u-svijetu zauzima oko trideset posto »prve polovine« Sein und Zeit-a (blizu 130 strana). Damit ist der formale Begriff von Existenz angezeigt. zelju ni mogucnost da detaljno analizira Heideggerov odgovor na pitanje s kojirn on pocinje analizu tubivstvovanja. Dasein existiert je in einem dieser Modi. Medutim upravo to nije glediste s kojeg je on pisano Uvod ne zeli danadomjesti Citanje Sein und Zeit-a.« (SZ 53) '2 . »uredenje«.Ona medutim dopusta razlicite poglede na momente koji je konstituiraju." pricemu je ova posljednja proglasena uslovom mogucnosti autenticnosti i neautenticnosti (kao i modalno indiferentnog brvstvovanja tubivstvovanjaj= Heidegger nastavlja: »Ta bivstvovna odredenja [Seinsbestirnmungen] tubivstvovanja moraju se sad vidjeti i shvatiti a priori na temelju bivstvovnog ustrojstva [Seinsverfassung] koje mi nazivamo bivstvovanjem-u-svijetu. nego jedna izvorno i stalno cijela struktura. neautenticnost. ovaj bi »uvod« bio nedopustivo disproporcionalan. pa je prirodno da na stranicama sto slijede mozemo razmotniti sarno neke momente te analize. »ustav« Itd. moze se pretpostaviti da je Heidegger u pocetku preferirao izraz »fundamentalna struktura« (kao omiljeni Husserlov i opcenito fenomenoloSki termin).). uvijek-mojost i modusi autenticnosti (autenticnost.« (SZ 53) Bivstvovno ustrojstvo nazvano »bivstvovanjem-u-svijetu« po ovome je temelj koji omogucuje da se a priori vide i shvate »ta bivstvovna odredenja tubivstvovanja« . »polozaj«. a (2) sastoji se od »momenata-cah (3) nije od njih »skrpljena« nego je (4) izvorno i stalno cjelovita. Zum existierenden Dasein gehort die J emeinigkeit als Bedingung der Moglichkeit von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. dakle. te je tek naknadno odlucio da taj internacionalni izraz ponijemci (sarno sto to u tekstu narnjerno iIi nenamjerno nije konsekventno proveo).egzistencijalnost.vsto ne znaci previse. jer je »Grundverfassung« do slovan njemacki prijevod »tudice« »Fundamentalstruktur«. bar indirektna razjasnjenja mogu se naci. bzw.

Moze u prvi mah zbuniti zasto je bas treci moment ovako posebno odlikovan. u vezi s cim nastaje zadatak ontoloskeanalize strukture »svijeta« (»Welt«) i odredenja ideje »svjetskosti« (»Weltlichkeit«). Ova su tri momenta nerazdvojno povezana. Cinilo se da su to relativno samostalne analize koje pre thode analizi osnovnog ustrojstva tubivstvovanja te je tek pripremaju i omogucuju.)das Wer des Daseins«) cetvrto. Po Heideggeru tri su konstitutivna momenta tog ustrojstva (1) »u svijetu« (vin der Welt«). neautenticnog i indiferentnog bivstvovanja. sopstvo. Medutim. koje ima bitnu strukturu [ustrojstvo. »Usbivstvovanie« (wln-Sein«) Heidegger principijelno razlskuje od »bivstvovanja u« (»Sein in«).stvovanje. nego doista.« (SZ 53) Da bismo dosli do pUlIlog odredenja bivstvovanja tubivstvovanja moramo. visi stupanj analize? Kakav je smisao teze 0 bivstvovanju-u-svijetu kao temeljnom ustrojstvu tubivstvovanja? Slozeni izraz »bivstvovanje-u-svijetu« (das »In-der-Welt-sein«). Drugim zijecima. vee po nacinu na koji je skovan pokazuje »da je njime misljen jedan [edinstveni [enomen« ~SZ 53). a »u-bivstvovanju« (sdas In-Sein«) peto. ona tom analizom nije ni zapocela. u-bivstvovanje je »[ormalni egzistencijalni izras. prije prelaska na ove pojedinacne analize. uostalom vee unaprijed osudio). polazeci od analize u-bivstvovanja Heidegger ovdje skicira bit svoje koncepcije covjeka i sazeto se razgranicava od tradicionalne filozofske antropologije i spoznajne teonije. J to tako da svakom od navedenih strukturnih momenata posvecuje po jedno poglavlje: »svjetskosti svijeta« (»Weltlichkeit der Welt«) trece poglavlje. Heidegger sad zahtijeva da se »ta bivstvovna odredenja tubivstvovanja« vide i shvate a priori »na temelju bivstvovnog ustrojstva koje mi nazivamo bivstvovanjem-u-svijetu«. analiza tubivstvovanja zapocela je analizom tub ivstvovanja kao egzistencije i uvijek-mojosti i razlikovanjem modusa autenticnog. Kako smo vidjeli. on u drugom poglavlju (pod naslovom »Bivstvovanje-u-svijetu opcenito kao temeljno ustrojstvo tubivstvovanja«) preliminarno analizira trees strukturni moment (su-blvstvovanje«) i jedan njegov »fundirani modus« (»spoznavanje svijeta«). odnosno onaj tko jest u modusu svakodnevnog bivstvovanja i (3) »u-bivstvovanje« XCIV (vdas In-Sein«) kao takvo. To Heidegger icini. Za razliku od ovog posljednjegvsto je kategorija1no odredenje koje sluzi za karakteriziranje bivstvujuceg koje ne bivstvuje na nacin tubivstvovanja (koje nijecovjek). ne zavrsava. Analizom bivstvovnog ustrojstva tubivstvovanja analiza tubivstvovanja (covjeka). onome »Tko tubivstvovanja« (. Da li se time te pocetne analize nekako ukljucuju u analizu »osnovnog ustrojstva tubivstvovanja« iIi se sarno utvrduje njihova nedostatnost i potreba da se prede na analizu »osnovnog ustrojstva« kao na daljnji. »Inheit«). analizirati takoder »bnigu« (koja je bivstvovanje tubivstvovanja) i »vrernenitost« (koja se otkriva kao smisao bivstvovanja tubivstvovanja). Verfassung] bivstvovanja-u-svijetu« XCV . ali se rnogui pojedinacno analizirati ako pri analizi svakog od njih imamo stalno u vidu i cijeli fenomen. Medutim onosto slijedi nakon Heideggerove neobrazlozene najave da ce najprije pokusati »orijentirajucu karakteristiku strukturnog momenta [des Verfassungsmomentes]koji je spomenut posljednji« (SZ 53) nije sarno neka izolirana analiza tog treceg momenta (kakvu je analizu Heidegger. Medutim. (2) »bivstvujuce koje je uvijek na nacin bivstvovanja-u-svijetu«. Medutim nemogucnost njegovog rastavljanja na elemente koji bi se mogli skrpati u nekucjelinu ne iskljucuje »visestrukost [Mehrfaltigkeit] konstitutivnih strukturnih momenata tog ustrojstva« (SZ 53). dakle. u skiadu s naslovom paragrafa U »prethodna skica bivstvovanja-u-svijetu iz [na osnovu] onijentiranja prema u-bivstvovanju kao takvom«. Tacnije receno. bivstvovanja tubivstvovanja. »u-bivstvovanje« je egzistencijal koji znaci bivstvovno ustrojstvo tubivstvovanja (die Seinsverfassung des Daseins). ontoloska ikonstitucija onog »u« (»u-osti«. 0 cemu je vee bi10 rijeci. U stvari. istice Heidegger.

odnosno izrnedu »subjekta« i »objekta«. neke pretpostavljene podatke 0 etirnologiji nijeci »in« i »sein«. koje je u »u-bivstvovanju« fundirani egzistenoijaJ. Tubivstvovanje nije nikad najprije neko tako reci liseno-u-bivstvovanja tubivstvujuce. Jer sta je samo po sebi razumljivije nego da se neki »subjekt« odnosi prema nekom »objektu« i obmuto? Taj »subjekt-objekt-odnos« m~ra se pretpostaviti.~ »~~dentnim« ishodistem za probleme spoznajne teorije III »rnetafizike spoznaje«. pM". u-lbi::stvovan:Ja . obradivati . Na taj nacin ona zati~ postaj. saznati. Covjek nije bice koje povremeno stupa u odnos prema svijetu. ako se njena ontoloska nu~nost i prije svega njen ontoloski smisao ostave u tami. Insistirajuci na razlici izmedu »u. Heidegger u slijedecem. s jedne strane (pozivajuci se na J.n~ jednom fiundiranom modusu.i buduci da to prvenstvo spoznaje zavodi u bludnju razurnijevanje njeVII Bitak i vrijeme XCVII .agrafu (pod naslovom »Egzemplifioiranje. koje ponekad ima cef da stupi u neki »odnos« prerna svijetu. s druge strane. zaklju6io slijedecom fundamentalnom tezom: »U-bivstvovanje prema recenom nije neko »svojstvo«.. koji on sebi povremeno priustava. odrediti. Izbor ovog rnodusa posebno je i obrazloeen: »Budu~i da spoznaja svijeta ponajvise i iskljucivo predstavlja egze~plarno fenomen u-bivstvovanja. a ponekad nerna svojstvo be: kojega bi 000 moglo biti jednako kao s njim. 13.« (SZ 59) Smatrajuci da tu nejasnocu treba odmah bar djelomicno razjasniti. unutar cega bi se odvijali odnosi izrnedu covjeka i neljudskog bivstvujuceg. a. »TlJIbivstvov~a struktu~a sada se poznaje jos sarno . a moze kao Ijudsko bice biti i ne stupajuci u taj odnos. Nije tako dacovjek »jest« i povrh toga drna jos neki bivstvovni odnos prema »svijetu«.« (SZ 57) XCVI Svijet prema tome nije nesto nezavisno od covjeka.ti da se ne~to izgu~i: poduzeti. Covjek je upravo kao covjek uvijek u svijetu. nego je svijet sarno strukturni moment covjekovog bivstvovanja. :Ali to ostaje jedna . »Susresti se« [»Zusammentreffen«] moze ovo drugo bivstvujuce »sa« tubivstvovanjem sarno ukoliko se uopce unutar jednog svijeta moze sarno od sebe pokazati. Od »u-bivstvovanja« treba takoder razlikovati »bivstvovanje pri« svijetu (sdas Sein bei« der Welt). promatrati..irnati posla s necim. Takvo stupanje u odnose prema svijetu moguce je sarno zato sto tubivstvovanje kao bivstvovanje-u-svijetu jest onako kako jest. Spoznaja svijeta«) analizira fenornen spoznaje svijeta (»Welterkennen«). gOVO:~tl 0.da bi ih zatirn svepodveo pod nacll~ bivstvovanja (Seinsart) briganja (Besorgen) te da bi kratko razmotrivsi odnos briganja. brige (die Sorge) i bivstvovanja-u-svjjetu.premda u njenorn fakticitetu neosporna . provesti. ivstvovanja« i »bivb stvovanja U« (koje se ponekad naziva i »Inwendigkeit«) Heidegger ne pokusava dati neko opce odredenje »u-bivstvovanja«. upitati.i to kao nesto po sebi sa~orazumljivo . . na koje se u svom fakticitetu rasprsuje »bivstvovanje-u-svijetu tubivstvovanja« (»das In-der Welt-sein des Daseins«) . upotrebljavati nesto.jer praktiono ponasanje je shvaceno kao »ne« . Na osnovu pretpostavke 0 covjeku i svijetu kao dvije nezavisno bivstvujuce realnosti izrasta i odredeno shvacanje spoznaje (Erkennen) prema kojem se spoznaja (Erkennen) shvaca »kao »odnos« izrnedu bivst~ujuceg (svijeta) i bivstvujuceg (duse)« (SZ 59). vee umjesto toga navodi.(SZ 54). Grimma).u oblicju dobijenom neprimjerenom Illterpretacijom. unutar kojeg se moze pojaviti unutarsvjetsko bivstvujuce. Ovo bivstvovno ustrojstvo ne nastaje tek time da pored bivstvujuceg kara:ktera tubivstvovanja postoji jos i drugo bivstvujuce i s ovim se susrece. itd.i »ateorijsko« ponasanje .Ipak upravo zato zaista kobna pretpostavka. napustiti i dopusti. daje vise primjera za »moduse u-bivstvovanja« (»Weisen des In-Seins«).i njegovati nesto. i to ne sarno za spoznajnu teoriju . koje ono [tubivstvovanje] ponekad ima. Upravo na osnovu neshvacanja covjeka kao bivstvovanja-u-svijetu nastaju po Heideggeru mnoge ko_bne zablude tradicionalne filozofije i napose spoznajne teorije. proizvoditi nesto.

ali ce tvrditi da oni u tom »fenomenu vide mnogo sta problematieno. prirodno nastaje pitanje kako se subjekt iz te unutraSTIjesfere probija u onu vanjsku i postize spoznaju.« (SZ 59) b U tradicionalnoj filozofiji i spoznajnoj teoriji spoznaja se shvaca kao odnos izmedu subjekta i objekta. Zastupnici »spoznajne teorije« kao temeljne filozofske discipline smatraju da analiza »naeina bivstvo- Ie . Pristalice takvog shvacanja uvjeravaju doduse da se »unutrasnja sfera« subjekta ne shvaca-kao neki »ormaric« iIi »puzeva kucica«. Medutim po Heideggeru pri takvom pristupuizostaje upravo »pitanje 0 nacinu bivstvovanja [Seinsart] tog spoznajnog subjekta. kako se mora misliti sam predmet da bi ga subjekt na kraju spoznao. Seinsmodus]tubivstvovanja kao bivstvoXCVIII vanja-u-svijetu. kako spoznaja moze uopce imati neki predmet. odnosno pitanje: »kako taj spoznajni subjekt izlazi iz svoje unutrasnje »sfere« napolje u jednu »drugu i spoljasnju«. Po Heideggeru. sam Heidegger predvida i rnaguci prigovor svom shvacanju sa spoznajnoteorijskog stanovista: »adi takvom Interpretacijom spoznaje unistava se spoznajni problem. (SZ 61) Medutim. a glavni je problemkoji tJu spoznajnu teoriju muci pitanje 0 »mogucnosti spoznaje«. a vee i riajprethodnije tematiziranje spoznajnog Ienomena pokazuje: »Spoznaja je bivstvovni modus [modus bivstvovanja.pozitivno znaci i kako je bivstvovni karakter tog irnanentnog bivstvovanja spoznaje zasnovan u nacinu bivstvovanja subjekta. svodenje tubivstvovanja (covjeka) i svijeta na »subjekt« i »objekt« (koji se zamiSljaju kao dvije razlicite i razdvojene realnosti) ishvacanje spoznaje kao neceg sto je prvenstveno »unutarsubjekta. onda problem kako spoznaja dolazi do svijeta ili prodire u svijet ne moze ni nastati. po Heideggeru. Takvom zamisljenom. ako je spoznaja samo modus bivstvovanja-u-svijetu. a da se ne mora odvaziti na skok u neku drugu sferu?« (SZ 60) Pretpostavka je takvog postavljanja problema. On hoce pitati 0 spoznaji samo zato da bi 0 tome pitao. sta drugo ako ne sam fenomen spoznaje :i nacin bivstvovanja onoga koji spoznaje?« (SZ 61) Nije tesko vidjeti da Heidegger tu odgovara na pr~govor koji tesko da ce kao svoj prihvatiti bilo koji pristalica spoznajne teorije 11i spoznajnoteorijske problematike. ali ne odgovaraju na pitanjesta to »unutra. ivstvovanja. odnosno zato sto slijepo vjeruje da 0 spoznaji treba pitati. koja to instancija odlueuje 0 tome da li i u kojem smislu treba da postoji neki spoznajni problem. Medutim. rnoramo prethodno razjasniti kako i sta uopce jest ta spoznaja koja nam zadaje takve zagonetke.rijee 0 njegovoj spoznaji« (SZ 60). koji hi ona navodno trebalo da dostigne tek u transcendiranju subjekta?« (SZ 61) Na ovaj prigovor Heidegger ima i gotov odgovor (u obliku protupitanja): »Apstrahirajuci od toga sto u posljednjem Iormuliranom pitanju ponovo dolazi do izrazaja fenomenalno nelegitimirano. a ovu samu treba uciniti vidljivom kao egzlstencijalni »modalitet« u .koji je odvojen i bitno razlieit od »objekta«. a zapravo nepostojecem i tesko zarnisljivom oponentu Heidegger je svojim protupitanjem dao uvjedjiv odgovor. Doduse. pasta [os onda treba pitati ako se pretpostavi da spoznaja vee jest pri svom svijetu.karakteristicno za »imanenciju. ona ima svoje ontidko Iundiranje u tom bivstvovnom ustrojstvu«.. iz cisto iracionalne zelje datakav problem postoji. Kad se jednom pretpostavi da je spoznaja unutar »subjelkta«.nog najvlastitijeg nacina bivstvovanja. konstruktivno »stanoviste«. prije nego sto pocnemo rjesavati spoznajni problem. Prigovarac kojeg tu zamislja Heidegger pristaIica je spoznajnog problema bez obzira na bilo kakve razloge. bivstvovanje-u-svijetu treba pokazati jos ostrije s obzirom na spoznaju svijeta. mnogi zbiljski pristalice raspravljanja 0 spoznajnoteorijskoj problematici slozit ce se s Heideggerom da 0 tome treba li i u kom smislu treba da postoji spoznajni problem odlueuje »fenomen spoznaje«. 6iji se naein bivstvovanja [Seinsweise] neiskazano vee uvijek ima u temi kada je . Istinski je sporno pitanje koliko je za spoznajni problem relevantan »nacin bivstvovanja onoga koji spoznaje«.

tj. nego je tubivstvovanje i u tom »bivstvovanju-napolju« pri predmetu u pravo shvacenom smislu »unutra«. »Ovo vec-bivstvovanje-pri ponajprije nije sarno neko ukoceno buljenje u neko osto postojece [predrucno ]. des Vorhandenen] bilo moguce..« (SZ 61) Blize je onomsto bi se uobicajenom terrninologijorn nazvalo aktivnirn. Heidegger upozorava da je »razumijevajuce zadrzavanje jednog iskaza 0 •. ni brisanje njene CI c . -svijetu u spoznaje. Po Heideggeru.. upravo one samo ikao bivstvovanje . kao sto spoznaja nije prelazenje iz »unutarnje« sfere u svanjsku«. bavljenja. i sarno jedan nacin bivstvovanja-u-svijetu i ne smije se interpretirati kao neki »proces« kojirn neki subjekt pribavlja sebi predstave 0 necern. potrebna je prethodno deiicijentnost brigajuceg irnanja-posla [des besorgenden Zu-tun-habens] sa svijetom.« (SZ 62) Ne sarno svako spoznavanje i znanje. No ima i »spoznajnih teoreticara« koji ce se sloziti s Heideggerom da analiza »fenomena spoznaje» pretpostavlja analizu »nacina bivstvovanja onogakoji spoznaje«. koje kao tako prisvojene ostaju pohranjene »unutra«. odnosno razrnatranje neceg). »Auslegen« (interpretacija) . ako pogledarno »sta se na fenornena:lnom nalazu spoznaje [spoznavanja. i s obzirorn na !koje tada povremeno moze nastati pitanje kako se one »slazu« sa zbiljom.. kako je bitno ikonstituirano bivstvovanje tubivstvovanja. Naprotiv: »i u shvacanju. varka i zabluda modifikacije su »izvornog u-bivstvovanja« (SZ 62). nego cak i zaboravljanje. angaziranim ili prakticnim adnos om . radenja [poslovanja. u kojoj je najprije ucahureno. A odredujuce zadrzavanje pri bivstvujucem koje treba spoznati nije kao neko napustanje unutarnje sfere. »Vernehmen« (slusanje-shvacanje). ali ce insistirati da se analiza »fenomena spoznaje« ne svodi u potpunosti na analizu »nacina bivstvovanja onoga koji spoznaje«. vee predstavlja relativno specifican zadatak. briganje se povlaci u sada jos jedini preostajuci modus u-bivstvovanja. tubivstvovanje uvijek u isto vrijeme i »unutra« i »vani«: »U usmjeravanju na [Sichrichten auf] . Na temelju tog nacina bivstvovanja prema svijetu. »Ansprechen« i »Besprechen« (govorenje 0 necern.. Suzdrzavajuci se od svakog proizvodenja. nego je one prema svorn prirnarnom nacinu bivstvovanja vee uvijek »napolju« pri nekom susrecucem bivstvujucem vee uvijek otkrivenog svijeta..« (SZ 61) Nakon sto je sazeto razjasnio kako se na temelju takvog nacina bivstvovanja tubivstvovanja razvijaju »Hinsehen« (starnogledanje«. On se radije izrazava na slijedeci nacin: »Bivstvovanje-u-svijetu je kao briganje [zbrinjavanje. po Heideggeru. ali tu terrninologiju Heidegger ne smatra adekvatnarn. vidjet cemo da je »sarna spoznaja prethodno zasnovana u jednorn vec-bivstvovanju-pri-svijetu. gledanje neceg ill prerna riecem). koji pusta da se untarsvjetski susreouce bivstvujuce susrece jos sarno u svom Cistom izgledii [Aussehen] (eidos) i kao modus tog nacina biv- stvovanja moguce je izricito gledanje onog sto se tako susrece.« (SZ 61) Ovo vec-bivstvovanje-pri-svijetu niposto se ne srnije shvatiti kao neki cisti spoznajni ili teorijski odnos prerna postojecem.vanja onoga koji spoznaje« nije nuzna pretpostavka za analizu »fenomena spoznaje« nego da naprotiv analiza »fenornena spoznaje« treba da prethodi svakom drugorn pokusaju filozofskespoznaje.« (SZ 62) Medutirn. »Bestimrnen« (odredivanje) i najzad »Aussage« (iskaz). Hantieren] i 51. Besorgen] zaokupljeno [benommen] svijetorn 0 kojern se briga.« (SZ 61) Put od ove (prakticke) zaoku.« (SZ 62) U spoznaji je. ona nije ni osvajacki pohod na vanjs:ku sferu s ciljem da se zadobijeni plijen donese natrag u unutarnju sferu i u rijoj pohrani u »kucici« svijesti. u jos-samo-prebivanje pri.. Erkennen] sarno pokazuje«. cuvanju i zadrzavanju spoznajuce tubivstvovanje ostaje kao tubivstvovanje napolju.plienosti svijetom do (teorijske) spozna]e nije jednostavan: »Kako bi spoznavanje [Erkennen] kao promatracko odredivanje postojeceg [predrucnog. Odredivanje spaznaje kao modus a bivstvovanja-u-svijetu ne znaci potcjenjivanje spoznaje. i u shvacanju tubivstvovanje ne izlazi tek recirno napolje iz svoje unutarnje sfere.

njegova »bit«nije nezavisna od njegova odnosa prema svijetu. »neposredna« bit u tome je sto bivstvuje u svijetu. kato je vee spomenuto. Heideggerov izraz (u Sein und Zeit-u) za »istinu u najizvornijern smislu« (SZ 223). niti ta veza nastajeiz djelovanja svijeta na subjekt. od »u-bivstvovanja« (»In-Sein). u §§ 14-38). Po Heideggeru to medutim nikako nisurijeci istog ranga:« »Ovdje« i »ondje« moguci su sarno u jednorn »Tu« (»Da«). Dasein. U uobicajenom znacenju rijeci »tu« upucuje na »ovdje« (shier«) i »ondje« (sdort«). najpotpunije razrnotren u »§ 44.(»Da«) pomocu kojeg je napravljen izraz »tubivstvovanje« (»Dasein«) i »razotkrivenost« (die Erschlossenheit«). gdje kratko skicira svoje shvacanje »bivstvovanja-u-svijetu« sam Heidegger nije posao od »prvog«. U najmanju ruku njegova »prva«. nego od »treceg« momenta te strukture.koji je u tublvstvovanju vee uvijek otkriven. zavisna od covjeka. »vremenitost«). U veoma opseznom (i zanimljivom) poglavlju posvecenom »prvom momentu« bivstvovanja-u-svijetu. Naprotiv: »tubivstvovanje dobiva u spoznaji jedan novi bivstvovni status (Seinsstand). U odnos prema svijetucovjek ne stupa naknadno. »briga«. No »svijet« u ovom izrazu nije neka vanjska priroda neell ClII . Tri momenta bivstvovanja-u-svijetu Heidegger je.ture. no time nipostcnlje apsolvirano pitanje 0 vrijednosti Heideggerove analize covjeka.specificnosti. §§ 2838). Peto poglavlje prvog odjeljka pod naslovom »V-bivstvovanje kao takvo« (»Das In-Sein als solches«. to jest kada jest jedno bivstvujuce koje je kao bivstvovanje onoga »Tu« razotkrilo [erschlossen) prostomost. spoznaji ne treba pripisivati ono sto ona ne 6ini niti moze da cini: »Mi niti spoznaja tek stvara »commercium« subjekta sa svojim svijetom. To su ono »tu. Medutim u § 12. Spoznaja je modus tubivstvovanja zasnovan u bivstvovanju-u-svijetu. Izraz »Tu« znaci ovu bitnu razotkrivenost [diese wesenhafte Erschlossenheit). Zahvaljujuci njoj to je bivstvujuce (tubivstvovanje) 11. analdzirao u tri poglavlja svoje knjige (u 3-5.« (SZ 62) Medutim. a informativno ih rezimirati nema smisla. razotkrivenost i istina«). Heideggerovo poricanje spoznajne teori:je i spoznajnoteorijskog pristupa filozofiji ne znaci poricanje fenomena spoznaje niti poricanje potrebe da se taj fenomen interpretira. Stoga bivstvovanje-usvijetu kao temeljno ustrojstvo zahtijeva prethodnu interpretaciju.« (SZ 62) Kako vidimo. Ali Heidegger porice mogucnost da se problem spoznaje razmatra nezavisno od pitanja 0 smislu bivstvovanja onog bivstvujuceg koje spoznaje (covjeka). Autenticno i neautenticno bivstvovanie-u-svijeta Temeljno je ustrojstvo tubivstvovanja bivstvovanje-u-svijetu. »svjetskosti svijeta« (sdie Weltlichkeit der Welt«) ne spominje se distinkcija izmedu autenticnosti i neautenticnosti. S ovom idejom mozemo se i sloziti. nego konstitutivni moment covjekove fundamentalne struk. Nasuprot spoznajnom teoreticaru koji smatra da prije nego sto se odvazimo na razmatranje pitanja 0 bivstvovanju i filozofske problematike uopce treba najprije da ispitamo nase spoznajne moci. Tubivstvovanje. Heidegger smatra da se pitanje spoznaje moze rjesavati sarno u sklopu i na temelju pitanja 0 smislu covjekova bivstvovanja. nakon uvodnog § 2853 dijeli se na dva razdjela: »A. u kojem Heidegger analizira taj »treci moment«. Medutim. Eg53 U tom paragrafu Heidegger kratko razjasnjava dva »egzistencijala« koji ne ulaze kao »momenti« ni u jednu od tri osnovne strukture covjekova bivstvovanja sto ih Heidegger analizira u Sein und Zeit-u (sbivstvovanje-u-svijetu«. neautenticnog i indiferentnog bivstvovanja primijeniti na analizu osnovnog ustrojstva tubivstvovanja. ni napose njegove analize »temeljnog ustrojstva tubivstvovanja«. moramo ukratko razmotriti ranije nabaceno pitanje. Pokusajmo da slijedimo njegov primjer. moze Ii se distinkcija izmedu auteniicnog. postati zadatak i kao nauka preuzeti vodstvo za bivstvovanje-u-svijetu. poglavlju prvog odjeljka prvog dijela. Nema mogucnosti da sve te analize kriticki razmotrimo. Ta nova bivstovna moguenost moze se samostalno razviti. ali se provlace kroz cijelo djelo i irnaju terneljno znacenje. prema svijetu . Erschlossenheit und Wahrheit« (»§ 44.

i »Erschlossenheit« (rna kako mace vazna) u uvodnom dijelu pogiavija koje treba da razjasni »In-Sein«. biti. jesu nastrojenost i razumijevanje. Das alltiigliche Sein des Da und das Verfallen des Daseins«.).0 tacnorn smislu i 0 tacnom medusobnom odnosu navedena tri momenta moglo bi se dosta raspravljati. Heidegger npr.« (SZ 132) Radikalizirajuci tu tezu Heidegger tvrdi: »Das Dasein ist seine Erschlossenheit. U razdjelu A Heidegger ikao tri ikonstitutivna nacina »u-bivstvovanja«. Heidegger kate: »Fundamentalni egzistencijali. Die existenziale Konstitution des Da. Svakodnevno bivstvovanje onog Tu i propadanje tubivstvovanja« (»B. U razdjelu B Heidegger analizira jm modusa neautenticnog u. stajati«. izveden prema njemackom glagolu »sich befinden« koji znaci »1.. ali ne sarno redoslijedorn razmatranja. 2. nesuglasne tvrdnje? Navedena i sliona pitanja ostavljamo ovdje po strani. posvecenog govoru. Ostavljamo po strani . 0 odnosu govora prema navedena dva momenta on pise: »Nastrojenost i razumijevanje jednako su izv:orno odredeni govorom. nego i nizom rkonkretnih napomena daje odredenu ujedno s tu-bivstvovanjem svijeta »tu. kao npr. bar naizgled. nastrojenost i razumijevanje bili bi fundamentalniji od gov:ora. jer nisam mogao pronaci bolji (razmatrao sam takoder: »nastrojenje«. jest [sastoji se u tome].« (SZ 133) Na osnovu toga moglo bi se pomlsliti da je govor na neki nacin najvazniji. pise: »Pod B (svaikodnevno bivstvovanje onoga Tu . Kako je on i u razdjelu A analizirao tni konstitutivna momenta u-bivstvovanja (nastrojenost. CIV prednost nastrojenosti. vidjet cemo da u ovoj pretpostavci ima »nesto«.i neautenticno u-bivstvovanje? Ako pazijivije pogledamo te dijelove.« (SZ 160) Po ovome.za sebe samo. »osjecanje«. a »Befindlichkeit« je opet Heideggerov specijalitet. razumijevanje i govor). »nahodenost«. Nisu li mozda u ova dva razdjela zasebno analizirani autenticno . koji konstituiraju ono Tu. No vee na iducoj stranici citamo: »Govor je jednako izvoran s nastrojenoscu i razumijevanjem.34) i »B. analizu straha (die Fureht) kao modus a nastrojenosti. analizu interpretacije (die Auslegung) kao oblikovanja (razv:ijanja.. Ausbildung) razumijevanja i analizu iskaza (die Aussage) kao modusa interpretacije.pise Heidegger (SZ 133). osjecati se.« (SZ 133) Mogio bi se pitati cemu sad ta objasnjenja 0 »Da. osjecajnost« itd. »nahodenje«. insistira da su nastrojenost i razurnijevanje »jednako izvorni konstitutivni nacini da se bude ono Tu« (SZ 133). »das Verstehen« (wrazumiievanje«i i »die Rede« (wgovor«}.« (SZ 161) Kako shvatiti i uskladiti sve te. nalaziti se. §§ 35-38). medu ostalim. Izrazi »Verstehen« i »Rede« uzeti su iz obicnog jezika. ocito identificirani. Mi na pocetku § 34. moglo bi se pomisliti da svakom od navedena tri konstitutivna momenta u-bivstvovanja odgovara jedan od spomenutih oblika neautenticnog u-bivstvovanja. "U-bivstvovanje kao takvo« i »bivstvovanje onoga Tu« ovdje su.i Heideggerovu analizu nekih modusa navedenih triju glavnih momenata u navedenom dijelu knjige. Govorkanje (das Gerede) je svojevrsna modifikacija govora (die Rede). To se jasno vsdi iz deskripcsje tih modusa. ali se vidi vee i iz najave daljnjeg sadrzaja kako je dana u uvodnom paragrafu petog poglavlja (u § 28). . Medutim to nije sluca]. razotkrivenost bivstvovanja-u-svijetu.« (SZ 133) Ovo ujedno znaci: »Bivstvovanje 0 kojem se tom bivstvujucem u njegovom bivstvovanju radi. Nas sad prvenstveno zanima ojelokupni smisao te analize i njen odnos prema analizi provedenoj u razdjelu B tog poglavlja. Za (neadekvatan) prijevod »nastrojenost« odlucio sam se.zistencijalna konstitucija onog Tu« (»A. »znatiielju« (sdie Neugier«) i »dvosmislenost« (vdie Zweideutigkeit«). odnosno »in«. »Poglavlje koje preuzima eksplikaciju u-bivstvovanja kao takvog. ali da stvar nije tako jednostavna. (»Tubivstvovanje jest svoja razotkrivenost. ali su znatizelja (die Neugier) i dvosmislenost (die Zweideutigkeit) obje modifikacija razurnijevanja (das Verstehen). »nalazenje«.j propadanje tubivstvovanja) kao pancv . odnosno tri nacina »da se bude ono Tu« (sdas Da zu sein«) navodi »die Befindlichkeit« (wnastrojenost«). Heidegger tu. ivstvovanja: b »govorkanje« (das Gerede«). §§ 29--. to jest bivstvovanja onaga Tu rasclanjuje se na dva dijela« . naci se. da bude svoje "Tu«.

i dalje). odnosno elimiCVI nacija. Ako ostavimo po strani neke detalje. otudenja [Entfremdung] i spletenosti [Verfangnis]. upada u OCI da u ovoj najavi (u skladu s. uvrs~t.kompletne i druga kao cjelina na neki nacin odgovara prvoj.na]avu. a sam nije. umirenja [Beruhigung]. razumijevanju i govoru. § 9. govorenje. Svakodnevni nacin bivstvovanja razotkrivenosti :kara:kterizira se govorkanjem. 42.to nije objas~e~ - Daljnja pitanja mogu se pojaviti u vezi s tacnorn prirodorn navedenih troelanih struktura. neutralni modus. kao pandan videnju (Sicht) koje lezi u razumijevanju Ii prema interpretaciji koja pripada razumijevanju. Heidegger u razdjelu B ne analizira neki neautenticni modus svakodnevnog u-bivstvovanja (ill bivstvovanja onoga Tu) koji bi odgovarao konstitutivnom momentu snastrojenosti«. koje je posveceno analizi u-bivstvovanja. Medutim u istom uvodnom tekstu. Temom je postala ontoloska konstJitucija razotkrivenosti [Erschlossenheit] 'koja bitno pripada tubivstvovanju. obje su troclane strukture po Heideggeru . to jest svakodnevni nacin bivstvovanja govora. HeIdegger tu pita ne sarno 0 svakodnevnoj modifikaciji razumijevanja i govora i interpretacije. u petnaestak redaka 5tO razdvajaju citirano pitanje. znatizel]a i dvosmislenost pripisuje se jasno tubivstvovanju u njegovoj svakodnevnosti. Njeno bivstvovanje konstituira se u nastrojenosti. interpretacijom propadanja sada dobiva ostrije odredenje.dan (entsprechend) konstitutivnom fenomenu govora (Rede). str. Pri tome. ukoldko se ovo kao svakodnevno drii u nacinu bivstvovanja onoga Se? Da li je ovome svojstvena neka specificna nastrojenost. i ovu . u kojoj nema ni rijeci 0 nastrojenos~i«. 0 tome zasto je Heidegger iz svoje analize ispustio »nastrojenostmoze se sarno nagadati. Ovi pak pokazuju dinamiku [Bewegtheit] propadanja s bitnim karakterima iskusenja [Versuchung]. kojo~ daljn~a ~naliz~ doist~ tece) nema vise »nastro]enostl« (»Befmdhchkelt«). znatizelja (§ 37) i dvosmislenost (§ 37). nego takoder i na prvom mjestu nastrojenosti.ht und Auslc:?ung].« (SZ 180) Na osnovu ovog moglo bi se zakljuciti: premda ne postoji odnos jedan-prema-jedan izmedu konstitutivnih rnornenata razotkrivenosti i karaktera njenog svakodnevnog nacina bivstvovanja. Neki pokusaj razjasnjenja nece se naci ni u analizi kojom se ta najava ostvaruje. .>ga Se. znatizeIjom i dvosmislenoscu.interpretiranje?« (SZ 167) Kako vidimo. neko posebno raz~~ijevanj~. u ikojem se spominje »nastrojenost«. medu ostalim. Sic. Ta se svakodnevnost u ovom dijelu Sein und Zeit-a ne promatra kao neki. kao egzistencija1ni modusi svakodnevnog bivstvovanja onog Tu analiziraju se: govorkanje (§ 35). u odnosu na autenticnost i neautenticnost. videnja i interpretacije [Rede. Ovo neautenticno bivstvovanje Heidegger sad naziva izrazom »Verjallen« (wpropadanie«).« (SZ 175-176) cvn . Kako i zasto . Heidegger.« (SZ 133-134) Kako se vidi. on daljnju analizu najavljuje slijedeCim rijecima: »~~jprije je ~treb~? da se na odredenim fenomenima oOlgledno pokaze [UCIni vidl}ivom] razotk:rivenost [die Erschlossenheit] on<. nego izricito kao neautenticni. na istoj stranici (nepunih dvadesetak redaka nize). Struktura sto je Cine govorkanje. Znaci li to da neka svakodnevna modifikacija onog sto je nazvano »nastrojenoscu« nije moguca ill Heidegger iz nekog razloga nije htio (iii nije bio raspolozen) da se upusta u analizu odgovarajuceg modusa? U kratkom tekstu na pocetku razdjela B (u tekstu koji prethodi paragrafu 35. nema mka~vo~ pokusaja da se obrazlozi ova redukcija.n ~ u koji paragraf) Heidegger pita: »koji su eg~Isten~]a:lm ka:akteri razotkrivenosti [Erschlossenhelt] blvstvoVan]a-u-svijetu. ovako rezimira smisao cijelog poglavlja: »Vodece pitanje ovog poglavlja odnosi se na bivstvovanje onog Tu. pri cemu istice da propadanje nije nesto razlicito od autenticnosti nego sarno ostriji izraz za nju: »Onosto smo nazvali neautenticnoscu tubivstvovanja (usp. U zakljucnom dijelu petogpoglavlja.

Ono se bav:i jednim jasno formuliranim p~tanjem: »Wer ist es. naprotiv.? als M it-und S elbstsein.« (SZ 146) No to nije sve: »Kako autenticno tako i neautenticno razumijevanje moie sa svoje strane biti pravo idi nepravo [echt oder unecht].« (»Das I n-der. te da pod »razumijevajuce-nastrojenim bivstvovanjem-u-svijetu« u ovom kontekstu treba misliti autenticno tubivstvovanje. nego i analizu onoga »Tko« (sdrugog momenta« u-bivstvovanja).Medutim. ako su govonkanje. [Das »Wer« dst das Neutrum. Cetvrto poglavlje jedno je od na}klraCihi~aiz~led ~ajjasnijih. nismo mi sami. Eigentlichkeit. Medutirn iz toga ne slijedi da postoji i neki posebni »neutralni.. ona Se. autenticna egzistencij~ nije riestosto lebdi iznad propadajuce svakodnevnosti. No nisu Ii nase teskoce s Heideggerovim shvacanjem autenticnosti i neautenticnosti u-bivstvovanja proistekle otuda Sto smo direktno pristupili tom pitanju.asems ist?« (»Tko je taj koji jest u svakodnevnosti tubivstvovanja?« SZ 114) I odgovor je jasan: »To Tko nije ni ovaj ni onaj. preskacuci ne samo analizu »svjetskosti svijeta« (»prvog momenta« bivstvovanja-u-svijetu).«). onda bar za tu svrhu nije potrebno pretpostavljatl neki neutralni ili indiferentni CVIII modus egzistencije. Obrnuto. das Man. ':l1oduS01': djelornicno govori i onosto on u zavrs~om :dljelu ana. Dna jasno kaze da je razumijevajuce-nastrojeno bivstvovanje-u-svijetu nuzna pretpostavka propadanja (neautentienosti). razumijevaniem i govorom? Jesu Ii to konstitutivni momenti autenticnog bivstvovanja jJli neutralni momenti jedne konstitucije koja sarna po sebi nije ni autentiena ni neautenticna. A ako autenticna egzistencija maze nastati neposrednim modificiranjem neautenticne. i pravosti Echtheit. der in der Alltaglichkeit ~es D. kako je provedena u cetvrtom poglavlju prvog odjeljka pod naslovom »Bivstvovanie-u-svijetu kao su-i samo-bivstvovanje. znatizelja i dvosmislenost karakteri neautenticnog bivstvovanja. radi 0 odnosu autenticnosti i neautenticnosti. Prva recenica maze se rnedutim interpretirati na vise nacina. Cinjenica sto su navedene dvije .nema potrebe za takvim »neutralnim«.evanje moralo bi vrijediti i za preostala dva konstitutivna momenta u-bivstvovanja (nastrojenost i govor).}< (SZ 126) Ali u tom jasnom pitanju i odgovoru i napose u njihovoj elaboraciji ima dosta nejasnoca. iIi neautenticno. Ono Das »Se«. koje proistjece iz vlastitog sopstva kao takvog.recenice povezane rijecju »obrnuto« rnogla hi sugerirati da se i u prvoj recenici kao i u drugoj. u kojoj se dosta govori 0 distinkciji izmedu autentienosti i neautenticnosti te se ujedno tematizira bezlicno Se (das Man). koju Heidegger odlucno provodi i nedovoijno razjasnjava). ali u vezi s razumijevaniem pise: »Razumijevanje je ili autenticno. kako stoji stvar s konstitutivnim momentima u-bivstvovanja .« (SZ 179). u kojoj se izricito ne govori 0 autenticnosti i neautenticnosti. preuzimanje. ivstvovanja. premda se moze rnodificirati na ta dva nacina? Heidegger 0 tome izricito ne raspravlja niti se opcenito izjasnjava. neutralno ili na neki drugi nacin.« (SZ 146) Iz ovoga proizlazt da razumijevanje nije nuzno moment autenticnog bivstvovanja. nego i na distinkciju izmedu pravosti i nepravosti (bez obzira na to ucemu je distinlkcija izmedu autenticnosti.nastrojenoscu. astrojeno bivstvovanje-u-svin jetu shvatiti kao autenticno. Ergreifen] ov~. a:li ne kaze treba Ii to razumijevajuce .u sklopu ove anaIize .. koje igraznacajnu ulogu u raspravljanju 0 u-bivstvovanju? Itice nam mozda. odnosno propadanja. crx . nego egzistencijalno samo rnodificirano nastavljanje [prisvajanje. provedeni kratki osvrt na analizu u-bivstvovanja olalksati pnistup Heideggerovoj analizi »drugog rnomenta«.Hi »indiferentni. A ono sto vrijedi za raz~mij. U b prilog pretpostavci da Heidegger .modus u. a nisu ni meki ni zbr~j svih. To »Tko« je srednji rod.l!ze u-bivstvovanja kaze 0 odnosu autenticne 1 neautenticne egzistencije: »Tubivstvovanje moie propasti samo zato sto se njemu radi 0 razumijevajuce-nastrojenom bivstvovanju-u-svijetu.W elt-sein »Man«. da je ono neutralno 'fie sarno u odnosu na distinkciju izmedu autenticnosti i neautenticnosti.

ne-ticanje-jednog-drugog jesu moguci nacini skrbi. gdje se analizira »drugi moment. neautenticnog i. nejasno je zasto bi analizu »drugog rnomenta« trebalo ograniciti sarno na modus neautentienosti.121) Ali pored OVID deficijentnih modusa skrbi postoje i pozitivni. Samovanje je deficijentni modus su-bivstvovanja.bivstvovanja-u-svijetu. Ovaj odnos javlja se na mnogo razlicitih nacina: »Bivstvovanje jednog-za-drugog. U-bivstvovanje je su-bivstvovanje [Mitsein] s drugima [mit Anderen]. tako da ta analiza moze biti zanimljiva za njegovo opcenito shvacanje »subjekta« (onoga Tko)? Svakako. eventualno.« (SZ 120) Ove isliene eksplikacije mogu posluziti kao argument za tezu da covjek u Heideggerovom misfjenju nije shvacen. a analizu »treceg momenta« prosiriti i preko granica tog modusa. kako mu se to cesto prigovara.« (SZ . I samovanje [Alleinsein] tubivstvovanja jest su-bivstvovanje u svijetu. iIi se one moze javljati u sve tri (ili bar dvije od uri) navedene modifikacije.« (SZ 118) Teza da je tubivstvovanje bitno su-tubivstvovanje s drugima. prolazenje-jednog-mimo-drugog. [ednog-protiv-drugog i jednog-bez-drugog. neautenticno iIi indijerentno ljudsko bivstvovanje. Kako smo vidjeli. No teskoca je u torne jito nije sasvim jasno koji se momenti njegove analize »subjekta« svakodnevnosti odnose samo na svakodnevnost. ne mati da ja uvijek fakticki postojim s drugima. ali. Miteinandersein]. »Su-bivstvovanje odreduje egzistencijalno tubivstvovanje i tada kada netko drugi fakticki nije prisutan [vorhanden] niti se opaza. Heidegger u petom poglavlju najprije (u razdjelu A) raspravlja 0 »trecem momentu« bivstvovanja-u-svijetu bez obzira na razliku izmedu autenticnosti i neautenticnosti da hi ga zatim (u razdjelu B) razmotrio u modusu svaikodnevnosti. nema takve podjele na dva razdjela. N edostajati moze onaj drugi same u nekom i za neko su-bivstvovanje. »skrb«).Prije svega. Nakon sto je objasnio razliku izmedu dva ekstremna oblika pozitivne skrbi Heidegger pise: »Izmedu ta dva ekstrema pozitivne skrbi . prirodno nastaje pitanje da Ii je covjekovo drustveno bivstvovanje (ukoliko se takvirn moze smatrati su-bivstvovanje) autenticno. odnosno neautentlcnosti. Skrb je odnos tubivstvovanja kao su-bivstvovanja prema drugom tubivstvovanju. IIi mozda Heidegger i u cetvrtom poglavlju. Dio odgovora na to pitanje Heidegger daje u sklopu analize egzistencijala sto ga oznacava rijecju »Fiirsorge« (wbriga-za«. njegova mogucnost je dokaz ovoga. nego kao uvijek drustveno bice. I upravo posljednji navedeni modusi deficijentnosti i indiferentnosti karakteriziraju svakodnevno i prosjecno bivstvovanje-jednog-s-drugim [zajednicko bivstvovanje. Unutarsvjetsko bivstvovanje-po-sebi je su-tubivstvovanje [Mitdasein]. upozorava Heidegger. Heidegger insistira da isto tako nije dan »neki izolirani ja bez drugih« (SZ 116). a koji ne sarno (ili uopce ne) na nju. Svijet nije nikad sarno moj nego ga uvijek dijelim s drugima. Pozivajuci se na svoje prethodne analize pOIkojima »nikad nije dan neki puki subjekt bez svijeta«. i on sam ponekad upotrebljava »subjekt« pod navodnim znacima tame gdje bi trebalo reci Tko) opcenitije znacenje. »Svijet tubivstvovanja je su-svijet [Mitwelt]. premda najavljuje da ce u njemu raspravljati samo 0 »subjektu« svakodnevnosti raspravlja i 0 tompitanju sire? Nema Ii rnozda bar dio Heideggerove analize »subjekta« svakodnevnosti (Heidegger smatra da »subjekt« nije dobar naziv za ono »Tko«. a pitanje 0 onom Tko razmatra se samos obzirom na modus svakodnevnosti.priskacuci-dominirajuce i preduhitrujuci-oslobadajuce dcii se svakodnevno bivstvovanje-jednog-s-drugim i pokazuje razno- ex ext . koji se ovdje tretira ujedno kao modus neautenticnosti (odnosno propadanja). odnosno da nikad fakticki ne postojim sam. zbunjuje razlicita strukturiranost cetvrtog i petog poglavlja. ND s obzirom na distinkcijusto je Heidegger provodi izmedu autentionog. kao osamljeni pojedinac. indiferentnog bivstvovanja. No ako je rijec 0 neodvojivim momentima iste strukture. U cetvrtom poglavlju.

analizi svjetskosti svijeta posveceno je drugo poglavlje prvog odjeljka Sein und Zeit-a.« (SZ 130) 12. To ne znaci da Heideggerova analiza tog »prvog« momenta nema veceg znacenja. Ne znaci li to da svakodnevno tubivstvovanje nije ni autenticno ni neautenticno. Nije potrebno da ovdje prepnicavamo Heideggerove briljantne :i dobro poznate analize beelicnog Se (das Man). Medutim. Ali uno nije ni jedini rnoguci modus sopstva: »Sopstvo [das Se1bst] svakodnevnog tubivstvovanja je Se-sopstvo [Man-selbst] koje mi razhkujemo od autenticnog.klasifikacija leze izvan granica ovog istraiivanja. Svakodnevno bivstvovanje po ovirn je analizama nuzno neautenticno. Ipak nailazimo na jedno vazno upozorenje: »Autenticno bivstvovanje sopstva [sopstvovanje. Kako je vee receno. pod naslovorn »§ 27. prirucnost i »predrucnost« Razmatrajuci Heideggerovo shvacanje bivstvovanja-u-svijetu kao osnovnog ustrojstva tubivstvovanja s gledista distinkcije dzmedu autenticnosti i neautenticnosti (koja je Izuzetno znacajnaza ispravno shvaeanje cijele Heideggerove koncepcije). dok za preduhitrujuci-oslobadajucu gotovo direktno kaze da je autenticna. to jest izricito preuzetog (eigens ergriffenen) sopstva. Svjetskost svijeta. U stvari. Das alltiigliche Selbstsein und das Man«) govori za pretpostavku da tu nije rijec 0 riekoj slucajnoj primjedbi. a kolsko 0 nekom neutralnom ili indiferentnom strukturnom momentu covjeka. Aufgehen] u brigani svijet. prirodno smo dali prednost njegovirn analizarna »treceg« i »drugog« momenta temeljnog ustrojstva tubivstvovan:ja .vrsne rnjesovite oblikevciji opis i . nego ono kao »izvornl fenomen pripada pozitivnom ustrojstvu tubivstvovanja« (SZ 129). odvojenom od onog Se. Analiza okolinskosti i svjetskosti uopce. Die Analyse der Umweltlichkeit und Weltlichkeit uberhaupt«) ima opcenit i principijeVIII Bitak i vrijeme CXIII . >>A. nego negdje po sredini? Paragraf 26 zavrsava rijecima: »Tubivstvovanje u prelazenju [apsorbiranju. B. Stvarse moze uciniti vrlo jednostavna: Ekstremni modusi (autenticni i neautenticni) nisu karakteristicni za svakodnevno tubivstvovanje. C). prolazno stanje sopstva. Selbstsein] ne zasniva se na nekom izuzetnom stanju subjekta. Uzgredna napomena ili cvrsta teza? Cijeli slijedeci paragraf. to znaci ujedno i u su-bivstvovanju s drugima. Sv~ko_dnevno samobivstvovanje i ono Se« (§ 27. koje je Tko (ssubjekt«) sUbivstvova~ja nij. mislim da se i u vezi s njom mora postaviti pitanje koliko je tu rijee 0 jednorn rnomentu autenticnog ljudskog bivstvovanja.»svjetskosti svijeta« (»svjetovnosti svijeta«. dok 0 njoj.u-bivstvovanju i onome Tko svakodnevnog bivstvovanja-u-svijetu. a to se poglavlje nakon uvodnog paragrafa sa znacajnim opcim razjasnjenjima dijeli u tri omasna razdjela (A.« (iSZ 129) CXII o tom autenticnom sopstvu ne saznajemo mnogo u ovom dijelu Sein und Zeit-a. nije uno sarno (es selbst). a bez obzira na to sto je Heidegger sam ne dovodi eksplicite u vezu s problematikom autenticnosti i neautenticnosti. nerna rijeci pri analizi »prvog« momenta bivstvovanja-u-svijetu . pri cemu razdio A (»A. Bezli6no Se nije neko slucajno. treba istaci: iz tih analiza proizlazi da to Se. bar nom inalno . Pripadaju Ii oni u autenticno bivstvovanje rli u neautenticno? Ako se pogleda opis tih modusa vidjet ce se da Heidegger priskacuCi-dominirajueu skrb zigose kao neautenticnu. nego je ana egzistencijalna modifikacija tag Se kao jednog bitnog egzistencijala. Tko je to dakle preuzeo bivstvovanje kao bivstvovanje-jednog-s-drugim?« (SZ 125) Po ovome svako je svakodnevno su-bivstvovanje s drugima neautenticno.« (SZ 122) Prema ovoj tezi dva ekstremna oblika skrbi ne pripadaju u svakodnevno zajednicko bivstvovanje. »die W eltlichkeit der Welt«). Upravo pri analizi tih momenata Heidegger jasno provodi spomenutu distinkciju.e i ne moze biti »sopstvo« autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja. ta je analiza neobicno slozena i bogata.

te se moCXIV Unutarsvjetsko bivstvujuce je ili »pribor« (salat. i sto za kojim sjedimo. Svijet nije odredenje bivstvujuceg . Medu daljn'jim zna~njim~ nalazll~O: posude. orude: alat. lovacki pribor. alat. orude. cxv . oruzje itd. ciji je nacin bivstvovanja (»die Seinsart«) »prirucnost« (»die Zuhandenheit«) dli »puka stvar« (»blosses Ding«) Ciji je nacin bivstvovanja puko postojanje. odnosno »stvari« i »pribora«. Zato ni izraz »pnibor« nije bas najbolji za prevodenje ovog Heideggerovog termina. Jedino tubivstvovanje jest u svijetu i moze se karakterizirati kao »svjetsko« (»weltlich«). Ristic-Kangrgin rjecnik navodi dvanaest glavnih znacenja s velikim brojem podznacenja. tvorevina. Ali on je ipak nesto neodredeniji i siri (i zato bolji) od drugih izraza koji tu dolaze u obzir (kao npr. sprava itd). 'koja je trebalo da bude detaljnije provedena u drugom dijelu knjige. i pero k?jim pisemo i tinta u koju ga umacemo. 2. Heideggerov termm »Zeug« ima odredenije znacenje. Ako izmedu tubivstvovanja (covjeka) i netubivstvovnog bivstvujuceg (bivstvujuceg koje nijecovjek) postoji princlpijelna razlika (koja se fiksira i naglasava napose i timesto se 0 tubivstvovanju govori uz pomoc egzistencijala. svjetskost svijeta (die Weltlichkeit der Welt«).« (SZ 88) U ovoj klasifikaciji moglo bi se. odijela. pa . predrucnost (die Vorhandenheit) i 3. Ono okolinsko okolnog svijeta i prostornost tubivstvovanja«. Tako je »Zeug« npr. »predrucnost« (sdie Vorhandenheit«). ~) sirovina. a treci razdio (»C. grada. »B. ali presudnom problemu. »das Zeuge+). lice tkanina ~tof materijal. da li je opravdano ovakvo redanje triju nacina bivstvovanja u okviru iste " Rijec »Zeug. A »svjetskost« (ssvjetovnost«. 3. niti. b) pribor. ze nazvati »pripadnim svijetu« (wweltzugehiirig«). To znaci da treba razlikovati tni modusa bivstvovanja: 1. c) izradevina. »unutarsvjetskim« (»innerweltlich«).u njemackom obicnom jeziku ima mnogo razlicitih znacenja. a netubivstvovno bivstvujuce (bivstvujuce Ikoje nije covjek) bivstvuje sarno »unutar svijeta«. oprema. ali cuva ponesto i od ove njegove svakodnevne sirine. Dva prije navedena pojma bivstvovanja su kategorije Ii odnose se na bivstvujuce Ci:je je bivstvovanje netubivstvovne vrste. »Zeug« je za Heideggera sve 5tO nam je »pri ruci«. Nije zadovoljavajuce nikad se svijet shvati kao »cjelokupnost bivstvujuceg koje moze postojati unutar svijeta« (SZ 64). sa cjelokupnoscu stvari koje »imaju vrijednost« za covjeka. Die Abhebung der Analyse der Weltlichkeit gegen die Interpretation der Welt bei Descartes«) predstavlja svojevrsni anticipirajuci prilog onoj »destrukciji povijesti ontologije«. preradevina. stvari.eak ni ako se shvati kao bivstvovanje te cjelokupnosti. Tako on insistira da se svijet ne smije identificirati ni sa skupom prirodnih stvari. to jest tubivstvovanje. nego »jedan karakter samog tubivstvovanja« (SZ 64). »C. Tako se kao prva tri ~naCen~abiljeze: 1. ili U uvodnom paragrafu i u razdjelu A Heidegger prije svega nastoji da svoje shvacanje svijeta razgranici od prosirenih shvacanja koja odbacuje. 5tO na neki nacin moze da nam posluzi. prirucnost (die Zuhandenheit). Pribor se moze protegnuti bar tako da obuhvati i alat i materijal. 1 soba u kojoj se sto nalazi. razdio B posvecen Descartesu (»B. »orude«. pricemu je »posljednje spomenuto bivstvovanje egzistencijalno odredenje bivstvovanja-u-svijetu. »Zeug« je prema tome i crude pomocu kojeg se nesto radi i materijal koji se pri tom upotrebljava. prigovoriti nabrajanju dvije kategorije :i jednog egzistencijala u sklopu iste podjele. sto se moze uciniti prihvatljivije.koje nije tubivstvovanje. 2. odjeca. Pniroda je i sama jedno bivstvujuce 'koje se susrece unutar svijeta. »die Weltlichkeit«) je »ontoloski pojam i znaci strukturu jednog konstitutivnog momenta bivstvovanja-u-svijetu« (SZ 64). U mnogome izvrsnu analizu Descartesa. problemu prostornosti tubivstvovanja i odnosu prostornosti i prostora.Ian karakter. a 0 netubivstvovnom bivstvujucem uz pomoc kategorija) . a iz Heideggerove opce analize izdvojit cemo sarno jedan moment problematiku »predrucnosti« i »prirucnosti«. kao i neobicno zanimljivu analizu prostora i prostornosti ovdje cemo ostavits po strani. das Umhafte der Umwelt und die Raumlichkeit des Daseins«) posvecen je jednom naizgled posebnom. prije svega. Razgranicenje analize svjetskosti od interpretacije svijeta kod Descartesa«.

smiju Ii se kategorije definirats pomocu egzistencijala. No ako su »egzistenoijali . strepiti .. urn zu .. vrsiti. 1936) ss CXVII .iii »objektivna«.. U strukturi »um zu« lez! »upucivanje« (»Verweisung«) od necega na nesto. No pitanje je da Ii »formalni« nedostaei mogu biti samo formalni.i kategorije dvije osnovne mogucnosti bivstvovnih karaktera« (SZ 45) i aiko egzistencijale. Briganje je naein bivstvovanja covjeka (tub ivstvovanja)..»prirucnost...h znacenja. a karakteri su ovog egzistencijali...upotrebljava se »kao ontoloski termin (egzistencijaI) kao oznaka za bivstvovanje jednog moguceg bivstvovanja-u-svijetu. (polsvrsavati . »priruc. odnosno »bivstvovna«. Priruonost se »ne smije shvatitikao puki nacin shvacanja [Auffassungscharakter] '" Prirucnost je ontoloski-kategorijalno odredenje bivstvujuceg kako je ono »po sebi«... a pribor je »bivstvujuce koje se susrece u briganju« (»das im Besorgen begegnenden Seiende«). a bivstvovni sukarakteri tog bivstvujuceg kategorije. . starati se 0. Za razliku od stvari pribor je pri ruci... izraz »Besorgen. nisu H egzistencijali i s njim tijesno povezani »pojmovi. brinuti se . na-do/baviti. . »pribora« (»Zeug«). No ako je tako. Heidegger daje jasan odgovor. a prirucnost je nacin bivstvovanja (die Seinsart) pribora. kako to cini Heidegger kada definira »pribor. Kao Ii mnogi drugi Heideggerovi termini. da 'li je opravdano ovakvo strogo dijeljenje kategorija i egzistencijala? Najzad." !Njegovu viseznacnost u svakodnevnom govoru istice i sam Heidegger. gledati: pobrinuti se. nost« (»die Zuhandenheit«) i »briganje« (sdas Besorgen«) kod Heideggera se neodvojivo povezani. Na ovo pitanje. ako se kategorije mogu razjasnjavati pomocu egzistencijala (sto Heidegger u mnogim slucajevima dosta uspjesno cini). u kojoj taj pribor moze biti onosto on jest. moglo bi se reci. jos nekoliko rijeci 0 »briganju« (»Besorgert«). svrsiti. Pribor je bitno »nesto da bi se . i to »kao oznaku za bivstvovanje jednog moguceg bivstvovanja-u-svijetu«.(»Besorgen«). nije Ii razlika izmedu stvari . « (»Etwas. kako to zahtijeva Heidegger.« ~SZ 57) Kako smo vee ranije spomenudi.. 00nosno »spoznajna« . Jedno daljnje pitanje moglo bi biti da li je razlika izmedu »stvari« (»Ding«) ii. on pise: »Naziv nije izabran zato sto je recimo tubivstvovanje ponajprije [ u velikoj mjeri ekonomsko i »prakticno«. nego zato sto samo bivstvovanje tubivstvovanja [das Sem des Daseins] treba uciniti vidljivim kao brigu [Sorge]. obrnuto.izraz »briganje. 3. (Vidi SZ 57) Objasnjavajuci zasto je odluoio da taj viseznacni termin upotrebi kao egzistencijal.(»Besorgen«) u Sein und Zeit-u . sluziti: raditij.« (SZ 57) No ako je »briganje« egzisteneijal. Bivstvovanje pribora uvijek pripada nekoj »priborskoj cjelini« (Zeugganzes«). Heidegger je razjasnio egzemplarnim nabrajanjem razldcitih modusa u-bivstvovanja koji se mogu promatrati kao naje napravljena Prema Rdsticu i Kangrgi.. Pribor je ono bivstvujuce koje se »susrece U briganju«. j otpravljati.« (SZ 71) Prirucnost je naoin bivstvovarrja pribora. a ono egzistencijalna (ne sarno kategorijalna)? »Pribor« (sdas Zeug«). ako ne spoznajna. pribojavati se. -ositi: dovesti: poslati.i »pribor«.00 kategorija (SZ 44).. . postarati se. a ondai »stvar«? CXVI I na to je pitanje u duhu Heideggera naizgled lako odgovoriti.pomocu »briganja«? Hi. 2. Beograd. (Svetomir Ristic i Jovan Kangrga. Nasuprot raznim »prednaucnirn.istice Heidegger . bojati se .. na-do/bavljati: don-ijeti. Enciklopediski nemacko-srpskohrvatski recnik. 4. odnosno izmedu predrucnosti i prirucnosti »subjektivna«. Stvar 'i pribor pripadaju u unutarsvjetsko bivstvujuce.T ! podjele? Ne sugerira li 5e time da je razlika izrnedu pukog postojanja (spredrucnosti«) i »prirucnosti« istog ranga kao i razlika izrnedu nekog od ova dva modusa i svjetskostisvijeta? Na ovaj prigovor Heidegger bi mogao odgovoriti da je to formalan prigovor. koj! ne pogada bit njegovih analiza. treba »strogo odvojiti. na raspolaganju covjeku za razlicite vrste upotrebe.. «). brinuti se za.. glagol »besorgen« (prema kojem i glagolska imenica »das Besorgen«) medu ostalim znaci: 1. ontiekim znacenjiina« .i pribora.. smssao u kojem ce sam upotrebljavati izraz »briganje.uzet je iz obienog jezika u kojem se javlja u mnogo razHCiti. j izvrli(va)ti . .

kao sto djelovanjeima svoje videnje. ' . gebrauchende Besorgen].ka~o se cini. Prema tradicionalnim klasifikaci~ama koje dijele nacine ljudskog odnosenja prema svijetu na »teorijske« :i »prakticke«. obzor. ~kolo-vldenJe«. poduzi~anJe. odricanja. kao sto njegovi nisu ni pojmovi »teorije« i »prakse« kojima se u takvim interpretacijama interpretira.e »ateorijsko« u . niti inferiorno u odnosu na praksu. on pise: ~A!'I. Ne izrazava li on tu na svoj nacin (navodne) Marxove misli 0 [edinstvu teorije i prakse uz primat praktickog odnosenja prema svijetu? I nije li njegovo ucenje 0 pniboru (»Zeug«. prornatratko shvacanje istine nije sarno »sekundarna« u odnosu na praksu.kao sto je 'po~azano. upotrebljavanje necega. koja se Iionako na nekoliko stranica ne bi mogla dovoljno razjasniti. ~OJI vodi radenje i daje mu njeg?:u specl~~cno stvarovitost. upotrebljavajuce bri~arije [~as han?erende. prirucnosti u odnosu na puko postojanje (predrucnost).veno videnje (Sicht) Heidegger naziva »Um~lcht«. U ovim i slicnim Heideggerovim umovanjima neki su bili skloni da vide onaj dio njegove rnlsli koji je najblizi Marxu. Isto sam tako dokazivao da ni ucenje 0 primatu prakse u odnosu na teoriju. obradivanje i njegovanje necega. Pri tome. a svakodne58 U nizu radova objavljivanih u toku vise decenija pokusavao sam pokazati da shvacanje covjeka kao »zivotinje koja pravi oruda« (iIi opcenitije kao »radne« ild »ekonomske« iivotinje) nije Marxovo. obzir) i die Nachsicht (snaknadno« »dopunsko videnje«. nehumanog ljudskog bivstvovanja? Pitanje nije jednostavno jer sam Heidegger u poglavlju 0 »svjetskosti svijeta« ne govori eksplicitno 0 problematici autentlcnostt neautenticnosti.smislu odsustva videnja [Sichtlosigkeit] . bivstvovanje-u-svijetu naziva takoder »ophodenjem tt svijetu 1 sa '. odmaranja itd. Ali upotrebIjavaj~6i-r~?ece oph?denj~ nij~ slijepo. nije Marxovo. proizvodenje necega. " Briganju s~ojst.1 njegova razlika u odnosu na teorijsko odnosenje mje samo u tome sto se pri ovom posljednjem promatra. koje ima ~voJu vlastitu »spoznaju« [»Erkenntnis«]« (SZ 67) I dalje: »Pogledu na stvari koji ih samo »teorijski« gleda nedostaje razumijevanje prirucnosti. obazrivost._napustanje necega i pustanje da se izgubi. propustanja. nego joj je direktno suprotna. Izvjestan je putokaz svakako u tome sto se briganje vezuje uz svakodnevno bivstvovanje-u-svijetu.u) kao bivstvujucem koje se primarno susrece unutar svijeta neka varijanta Marxove (navodne) teze 0 orudima za proizvodnju kao odlucnom »faktoru« drustvenog razvoja? U svemu tome svakako »ima neeega«. pr~mjenjuje teorijsko spoznavanje. pribora u odnosu na stvar. . oprez. kakvo se pripisuje Marxu. raspitivanje. '" »Prakticko« odnosenje lllJ. Tako npr. SZ 56-57). »Teorija« kao stvaralacko bitno misljenje nije nesto razficito od prakse.~ gledanja.. provodenje. neki su od navedenih modus a briganja »prakticki« a neki »teorijski«. a posebno za autenticno Ijudsko bivstvovanje. deficijentni mo?usi izostavljanja. milost. Nema sumnje da Heidegger s velikom strascu govori 0 prnnatu djelatnog briganja u odnosu na sarno teorijsko promatranje. promatranje. te da je to ophode?-Je uviiek rasprseno u mnogo razlicitih »nacina briganja« (»Welsen des Besorgens«. upitivanje. razgovaranje 0 necem. (SZ 66---67) . nego radece. To su die Ruck sicht (povratno videnje. oprastanje). »Teorija« shvacena tradicionalno kao cisto pasivno. a pri onom prvom djeluje istodjelovanje. SvoJ~ specificno videnje ima i skrb (die Ftirsorge). odredivanje. da ne bi ?stalo sIijepo. nego je upravo na]viSi oblik prakse shvacene kao slobodna stvaralacka djelatnost (kao revolucija).6ini bniganja (imanje posla s necim. Ovaj uvod nije mjesto za ponovno razjasnjavanje tih shvacanja.IDutarsv)etskim b~vstvujuCim« (sden Umgang in der Welt ~nd n:t!t dem mnerweltlichen Seiendene). No da li je tu rijec 0 relacijama koje vrijeme za svako. one ima svoj vlastiti na~l.: usp. C(VlII CXIX . nego je promatranje isto tako izvorno briganje.e " (SZ 69) 56 Neposredno prije toga Heidegger je objasnio da on svako~:vno. Heidegger se suprotstavlja ostrom razdvajanju »praktickog« i »teorIjskog« odnosenja i ujedno daJ~ prednost onom »praktickom«. najblizi nacin ophodenja= nije JOS sarno razabiruce spoznavanJe [das nur noch vernehmende Erkennen]. iii je tu mozda rijec 0 opisu i (svojevrsnoj kritici) neautenticnog. nego da je Marx najosrriji kriticar takvog shvacan]a. no kao sto treba biti na oprezu s Marxovim navodnim ucenjem 0 primatu »prakse« i »oruda za proizvodnju-" tako ne tileba prebrzo zakljucivati ni 0 Heideggerovim »analognim« tezama. smotrenost.

I u svom (neautenticnom) bivstvovanju pri svijetu i su-bivstvovanju s drugima ono se nije odreklo mogucnosti autenticnog bivstvovanja. baceno-nahacujuce [proiicirajuce. Briga kao bivstvovanje tubivstvovanja Na pocetku poglavlja 0 brizi kao bivstvovanju tub ivstvovanja (»Sechstes Kapitel. koju Heidegger shvaca kao »temeljnu nastrojenost« (sdie Grundbefindlichkeit«) i kao »odlikovanu razotkrivenost tubivstvovanja« (seine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins«). Premda je analizirajuci konstitunvne momente te cje1ine nastojao da ne ispusti iz vida cjelinu. geworfen-entwerfende] bivstvovanje-u-svijetu. ali rni tu slavnu »stanicu« moramo ovdje »preskociti«. Tako nam analiza »subjekta« svakodnevice i svakodnevnog u-bivstvovanja mogu sarno djelomicno pomooi pri rasvjetljavanju pitanja o statusu Heideggerove anallze briganja. CXXI sene]. kako sam kafe. medu ostalim. Bivstvovanje-u-svijetu uvijek je vee propalo. Heidegger dopusta da »fenomenalna raznolikost ustrojstva te strukturno cje1ine i njenog svakodnevnog nacina bivstvovanja mogu Iako poremetiti [verstellen] jedinstveni fenomenoloski pogled na cjelinu kao takvu« (SZ 180).vica je (kako smo vidjeli) podrucje na kojem caruju bezlieno Se (das Man) i propadanje (das VerfaH. sto potpuno CXX . uvijek jest radi sebe sarna [umwillen seiner selbst]. Analiza tjeskobe predstavlja jedan od najslavnijih i najznacajnijib dijelova Sein und Zeit-a. ono Se-sopstvo [das Man-selbst]. a u svojoj bacenosti ono je ujedno projicirajuce. kojem jednako izvomo pripada bivstvovanje pri prirucnom . Moie li nam tu mozda viSe pomoci analiza onog »pojma«. um das eigenste Seinkonnen selbst].en). Medutim. Ali sopstvo [das Selbst] je ponajvise ii ponajpnije neautenticno. nego ponajprije i ponajznaci da mogucnost neke autenticnosti nije iskljucena.anaLiza »bnige« (sdie Sorge«) ikao bivstvovanja tubivstvovanja? 13. vise. iii. No nije sasvim jasnoda . Bivstvovanje-u-svijetu uvijek je vee Prema tenticno. Ali u svojoj propaiosti ono je makar i na propadajuci nacin razotkriveno. Prosjecna svakodnevnost tubivstvovanja moee se prema tome odrediti kao propadajuci-razotkriveno [veriallend-erschlos- propalo.« (SZ 181) ovome sopstvobivstvovanja"u-svijetu je neaudoduse ne dskljucivo. odlucio za termin »briganje« (»BesorgeIl«) . ovaj motiv Heidegger 'konkretizira kao potrebu za cjelovitim sagledavanjem strukturne cjeline tubivstvovanja. koja je u Sein und Zeit-ukao bivstvovanje tubivstvovanja jos fundamentalniji pojam. kojem se u njegovom bivstvovanju pri »svijetu« i u su-bivstvovanju s drugima radi 0 samom najvlastitijem moci-biti [0 samoj najvlastitijoj moci bivstvovanja. Tu. Die Sorge als Sein des Daseins«) Heidegger najprije sazima rezultate svoje analdze bivstvovanja-u-svijetu. Stoga se on pita: »Kako treba egzistencijalno- -ontoloski odrediti cjelovitost pokazane strukturne cjeline?« (SZ 181) Konkretnije: »moze [i uspjeti da se ta strukturna cjelina svakodnevnostishvati [zahvati] u svojoj cjelovitosti? Moie Ii se bivstvovanje tubivstvovanja jedinstveno ocrtati tako reljefno da na osnovu njega postane razumljiva jednaka izvornost pokazanih struktura zajedno s pripadnsm egzistencijalnim mogucnostima modifikacije?« (SZ 181) Put od »bivstvovanja-u-svijetu« do »brige« vodi preko »tjeskobe« (»Die Angst«).Ii je svako svakodnevno bivstvovanje nuzno neautenticno ili i tu Una mjesta za neku autenticnost. citamo: »Bivstvovanje-u-svijetu.kao i su-bivstvovanje s drugima. jer bi razmatranje »tjeskobe« moralo aci na ustrb »brige«. bolje »egzistencijala« radikojeg se Heidegger. Prelaz od bivstvovanja-u-svijetu kao osnovnog ustrojstva tubivstvovanja ka brizi kao bivstvovanju tubivstvovanja dovoljno je obrazlozen potrebom da se prede na onaj nivo analize na kojem cemo se vise pribliziti autenticnom bivstvovanju tubivstvovanja.

a sada se odjednom pojavIjuje kao jedan od tri momenta te strukture. proglasen nazivom za ontolosku strukturu (odnosno za skup ontoloskih struktura) egzistencije. trod oko nekoga iIi neeega. vise u obliku saopcenja koje se daje do znanja: »Fundamentalni ontoloski karakteri toga bivstvujuceg [fakticki egzistirajuceg tubivstvovanja . fakticitet i propalost kao temeljne ontoloske karaktere tubivstvovanja. staranje. . Ovome dobro odgovaraju ~acenJa nas~ n. Bangigkeit.osjecaj nespokojstva ~nemIrenosh zbog nekoga ili necega (Unruhe.. . Temeljni ontuloski karakteri nabrajaju se bez mnogo obrazlaganja.RJecmk. on CXXIII . jemanden). Wahrigov njemacki rjecnik objasnjava »Sorge« ~~o »Un~~. 2. Pflege«.~J~ tubivstvovanja«: egzlstenclJalttet (d~7 EXlstenzwll~at) --:»Sich-vorweg« (»ispred sebe«. u tome sto on ne ostaje ono sto jest. Novi Sad 1967) . Bertelsmann Lexikon-Verlag. Navedenu strukturu Heidegger razmatra i razjasnjava u paragrafu 41 posvecenom »bivstvovanju tubivstvovanja kao brizi«. u pocetnim dijelovima.. Giitersloh 1968. jednom sirem i jednomuiem? Ne govoreci nista 0 nekoj ta:kvoj odluci. Bangigkeit. fig. P.Znacenja nase rijeCi »briga« u velikoj mjeri od. »prije s~be«. u tome sto on uvijek vee jest it svijetu izrazava se moment fakticiteta (fakticno- i¥ 5. SZ 250.:a.govaraju znacenjima njema6ke rijeci }}d~e SorgeeF' Ah ono sto Heidegger mis1i pod izrazom »die Sorge« ne poklapa se s obicnim znacenjima ~e rij~ci. uznemirenosti zbog nekoga l~l necega: m~sao usredsredena na izvrsenje neceg ..ne sarno zbog svoje naknadnosti. K~er u~ et~as oder jemanden).ger cesto pise »Existenz« (s-egzistencija«}.« (SZ 192) U ovoj u prvi mah zbunjujucoj struk~1.»Sein bei« (»bivstvovanje pri«) (SZ 191). ono sto zad~Je brige.:o~t~rbuch.] jesu egzistencijalitet. Pri tom najprije navodi egzistencijalitet..OsJeCaJ nespokojstva. u kojem bi ponekad jedan mogao nedostajati. predmet brige.« Dakle: »Biti-[BivstvovanJe]-v~c-ISp!ed-sebe-u-I-svijetu-) kao bivstvovanje-pri (unutarsvjetski susrecucem bivstvujucem.. Ova egzistencijalna odredenja ne pripadaju kao komadi u nekikompozlturn. Drugim rijecima: u covjekovu bivstvovanju ispred sebe sarna. Matica Hrvatska. nego su prozeti izvomom povezanoscu. fakticitet i propalost [Existenzialitat. nego se stalno nadilazi (zakoracuje ispred sebe sarna) izrazava se moment egzistencijaliteta (egzistencijalnosti).Sami pojmovi »egzistenoijalnosti« i »propadanjae imali su doduse vee i u ranijem izlaganju veliko znacenje. Matica Srpska. Faktizitat und Verfallensein]. »se_b~ ~apnjed«. Da Ii je time egzistencijalitet definitivno detroniziran sa »strukture« na »moment«.blvst~o. a to sastavljanje moze izazvati neke nedoumice . a p~gotovo ne s onim glavnirn ukojem je »briga« Jedn? psih~losko stanje . a u tome sto je uvijek pri unutarsvjetskom bivstvujucem . Vidi npr.moment propadanja (iii propalosti).G. 328 ltd. Nedournica moze nastati prije svega zbog toga sto je egzistencijalitet ranije. Zagreb. a zatim svaiki od tih momenata pojedinacno specificira da bi ih najzad sazeo u jedinstvenu strukturu. Ali tek u sestom poglavlju Sein und Zeit-a oni se naknadno sastavljaju u jednu cjelovitu strukturu. Kummer (urn etwas oder jemanden): fu~sorge (fu. iii je Heidegger odlucio da taj izraz upotrebljava u dva smisla.« (Vidi: Gerhard Wahrig. Knjiga prva A-F.« (SZ 191) »Fundamentalni ontoloski karakteri« koji konstituiraju cjelovitu strukturu tubivstvovanja ovdje se navode tako lezerno kao da je tu rijec 0 podsjecanju na nesto sto je vee ranije utvrdeno. hrvatskosrpskoga knjiievnog jezika. Heideggerova »briga« n~Je psiholosko stanje nego jedna egZlstenclJalno-ontoloska struktura. jeci »briga« kako ih biljefi rjecnik dviju !VIatica: »1. 3.lIri Heidegger razliikuje tri »fund~ment~n~ kara~tera . »sebi unaprijed«). CXXII sti). u stvari ta struktura koja ce biti znacajna za daljnje izlaganje tek se tu konstituira.. Deutsches u. Tu strukturu on izrazava rijecima: »Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt-) als Sein-bei (innerweltl~ch begegnendem Seienden). koja cini cjelovitost struktume cjeline. a u nekoliko mahova vee se javio i pojam »fakticiteta«. faktici~et (die Fa_ktwtat) _ »Schon-sein-in« (»vec-biti-u«) I propadanje (das Verfallen) Ili propalost (das Verfallensein) . Umjesto »Existenzialitat« Heideg. nastoJan~e.

a sastoji se u tome sto je on ujedno i bivstvovanje-u-svijetu i unutarsvjetsko bivstvujuce. naizgled tako jednostavan Ii svima poznat. fakticiteta i propadanja. a ujedno je sudbinski povezan s bivstvovanjem unutarsvjetskog bivstvujuceg sto ga unutar svog svijeta susrece..recimo egzistencija kao ono pozitivno Ii poZeljno cemu treoa teiiti. Tubivstvovanje razumije svoje najvlastitije bivstvovanje u smislu jednog izvjesnog »cinjenicnog postojanja« [»tatsachhlchen Vorhandenseins« ]. sto treba izbjegavati ili negirati? Pojam fakticiteta.. razotknivenost i istina« (»Dasein.ijec je 0 onomsto se tradicionalno nazivalo »problemom realiteta«.« (»EgzistencijaHtet je bitno odreden fakticitetom. WeltIichkeit und Realdtat«) r. i to tako da se to bivstvujuce moze shvatiti kao »sudbinski« povezano s bivstvovanjem bivstvujuceg koje ono susrece unutar svog vlastitog svijeta. u paragrafu 44 pod naslovom »Tubivstvovanje. Uveden je vise usputno u ranije analiziranom paragrafu 12 gdje je rijee 0 preIiminamoj naznaci »bivstvovanja-u-svijetu«. Ne poklapa Ii se tako shvaceni fakticitet u dobroj mjeri s propadanjem kao bivstvovanjem pri unutarsvjetskom bivstvujucem? Na koji je nacin tako shvaceni fakticitet povezan s egzistencijaIitetom li propadanjem i ujedno od. svjetskost i realitet« (s-Dasein. kao nesto (u pozitivnom i negativnom smislu) normativno. »Vorhandenheit«]« koji nije pristupaCan »u apstrahiranju od specificnih struktura tubivstvovanja. njih razlicit? Dva paragrafa kojima zavrsavasesto poglavlje ne bave se odnosom egzistencijaliteta. nego sarno u njihovom prethodnom razurnijevanju. »Cinjerncnost fakta tubivstvovanje [Die Tatsachlichkeit des Fa:ktums Dasein]. pripada medu najteze Heideggerove pojmove.« Moze se cak procitati: »Existenzialdtat ist wesenhaft durch Faktizitat bestimmt.« SZ 192) DaIjnju zbunjenost u navedenoj troelanoj struktua'i moze izazvati sto se u njoj kao jedan od momenata javIja »propadanje« (»VerfaUen«) koje je Heidegger ranije bio uveo kao jedan ostri]! naziv za neautenticno bivstvovanje.« (SZ 56) cinjenicnost i [akticitet po ovome nisu isto.ako se apstrahira od egzistencijalnog ustrojstva u-bivstvovanja Heidegger istice da se moze govoriti i 0 jednom drugam »tubivstvovanju vlastitom nacinu »postojanja« [vpredrucncsti«. Fakticitet je sarno covjeku svojstvena cinjenicnost. Pojam fakticiteta sadrzi u sebi: bivstvovanje-u-svijetu jednog »unutarsvjetskog« bivstvu[uceg. a fakticitet reprezentant indiferentnog? Izgleda da bi se mogio argumentirati i za i protiv ove pretpostavke.jednostavno pise: »Briga karakterizira ne recimo sarno egzistencijaIitet odvojen od fakticiteta i propadanja. Ono »faktidko« javlja se u fHozofskoj tradiciji ponekad kao nesto suprotstavljeno idealnom Hi normativnom. nur Vorhandenes]« . a propadanje kao nestoIose i nepozeljno. tacnije receno »moze se s izvjesnim pravom u izvjesnim granicama shvatiti kao samo postojece CXXIV [samo predrucno. ponekadkao nestosto se podjednako razlikuje od moguceg i od nuznog. kao koji svako tubivstvovanje uvijek jest. Erschlossenheit und Wahrheit«) 0 onom sto je poznato CXXV . jedno »bivstvovno odredenje.« (SZ 193) Jednako kao fakticitet i propadanje egzistencijaIitet je. ponekad u opoziciji prema iluzornom ili zamisljenom. U paragrafu 43 pod naslovom »Tubivstvovanje. Ne znaci Ii prisustvo »propadanja« u ovoj strukturi da i ostaia dva momenta treba shvatiti kao neke modifikacije bivstvovanja s obzirom na autenticnost? Nije Ii mazda egzistencijalitet u ovoj strukturi moment autenticnog bivstvovanja.« (SZ 55-56) Ali ta 'je »cinjenicnost« cinjenice vlastitog bivstvovanja ontoloski bitno razlicita od cinjeni'cnosti postojanja netubivstvovnog bivstvujuceg. Napominjuci da i sarno tubivstvovanje postoji »predrucno« u svijetu (»inl< der Welt vorhanden ist). nazivamo njegoyim fakticitetom . odnosno. odnosno strukturom brige kao bivstvovanja tubivstvovanja. dakle. Kako je fakticitet 'Sad dospio u vezu i opoziciju s egzistenoijom i propadanjem? Znaci Ii toda se egzistencija i propadanje mogu shvatiti npr. nego obuhvaca jedinstvo ovih bivstvovnih odredenja.

i to jos 0 necjelovitom. Pravo shvacena smrt je covjekova najvlastitija (eigenste). avo je neautentiono biv(XXVI stvovanje ka smrti najprosirenije. od iluzija bezlicnog Se osiobodena. To su dvije svojevrsne male raspravice 0 dva fundamentalna »problema« filozofije. prestizuca. Neautenticnost oznacava jedan nacin bivstvovanja u koji se tubivstvovanje moze pomjeriti [kojem se tub ivstvovanje moze odati. odlikovani modus razotkrivenosti (Erschlossenheit) koja je pokazana kao izvorna istina (die urspriingliche Wahrheit) te je kao takva sarna najizvornija (die urspriinglichste). prema tome. neprenosna (neodnosna. (SZ 231-233) »Izvorna ontoloska interpretacija« tubivstvovanja ostaje. Interpretacija tubivstvovanja kao bivstvovanja-u-svijetu i . nesavladiva (uniiberholbare).i kao «vorlaufende Entschlossenheit« (spredtrceca«. SZ 297). ali u koji se ono ne mora stalno i nuzno pomjerati. (SZ 235) Put od »brige. izvjesna (sigurna. Uprkos njihovom velikom znacenju sada ih ostavljamo po strani. zadatak ovog odjeljka. mogle su doci i na neko drugo mjesto. »izvorni ontoloski temelj egzistencijaliteta tub ivstvovanja« ~SZ 234). U njernu treba pokazati da je vremenitost ontoloski smisao brige. uz veoma male modifikacije.kao »problem istine«. nego i »bivstvovanje ka smrti« (wdas Sein zum Tode«).ne treba izvanjski povezivati s autenticnim bivstvovanjem ka smrti »predtrcanjem« (Vorlaufen). pa nije sasvim slucajno sto je jedna ad prvih knjiga 0 njegovoj filozofiji posvecena njegovoj CXXVII . Covjek nije sarno bivstvovanje-u-svijetu i briga. Smisao bivstvovanja Zeit-a pod naslovom (»Zweiter Abschnitt.i jedino moguce: »Neautenticnost ima za temelj rnogucu autenticnost. Ovo »svakodnevno propadajuceIzmicanje« pred smrcu ujedno je »neautenticno bivstvovanje ka smrti« (»ein uneigentliches Sein zum Tode«. ono je strastvena. anticipirajuca odlucnost). »Sva- kodnevno bivstvovanje ka smrti« (»das alltagliche Sein zum Tode«) predstavlja »stalno bjeianje pred njom« (seine stiindige Flucht vor ihm«.do »vremenitosti« vodi preko »srnrti«. u kojem se tuhivstvovanje moze zagubiti. kako bismo mogli bar uskrtim naznakama reci nesto i 0 pitanju: Donosi li analiza vremenitosti kao smisla bivstvovanja tubivstvovanja neka razjasnjenja za pitanja sto ih je analiza brige donekle zamrsila? 14.ka smrti kao mogucnosti autenticne egzistencije. bitanje ususret. Vorlaufen) . unbeztigliche). SZ 254). gewisse) i neodredena (unbestimmte) mogu6nost. Odlucnost (die Entschlossenheit) je naime izuzetni. u susret hitajuca. S istim pravom s kojim su umetnute na kraj sestogpoglavlja. in die das Dasein sich verlegenkann]. Autenticno bivstvovanjeka smrti znaci preuzirnanje te moguenosti. »izvorni bivstvovni smisao [smisao bivstvovanja.kao brige ne moze se smatrati izvornom jer je u njoj bila rijec 0 neautenticnoni bivstvovanju tubivstvovanja. Anticipirajuca odlucnost sarna je »najvlastitija autenticna mogucnost« odlucnosti. »predtrcanje« (prestizanje. (SZ 260) Autenticno bivstvovanje ka smrti je bivstvovanje ka smrti kao mogucnosti autenticne egzistencije. ali ne neophodne na mjestu na koje su smjestene. Na pocetku tubivstvovanja: vremenitost drugog odjeljka »prvog dijela« Sein und »Tubivstvovanje i vremenitost« Dasein und Zeitlichkeit«) Hei- degger sazeto rezimira rezultate prethodne analize i odreduje njen domet. (SZ 302) Heideggerova analiza bivstvovanja ka smrti svakako je jedan od najznacajnijih i najzanimljivijih dijelova Sein und Zeit-a. Seinssinn] tubivstvovanja«. Ovu autentionu istinu tubivstvovanja .« (SZ 259) Autenticno bivstvovanje ka srnrti takoder je »jedna egzistencijalna moguonost tubivstvovanja«. od veIikog znacenja za razumijevanje cjeline Sein und Zeit-a. autenticna is tina tubivstvovanja (die eigentliche Wahrheit des Daseins. SZ 259). ali ne . bezuvjetna.odlucnost (die Entschlossenheit) . sloboda ka smrti (Freiheit zum Tode) (SZ 266) avo' autenticno bivstvovanje ka smrti moze se oznaciti . a vecinom se uvijek i pomjerilo.

on posebno upozorava: »Smisao bivstvovanja tubivstvovanja nije neko slobodnolebdece drugo niti nesto »izvanjsko« njemu samom. jos krace: »Vremenitost se otkriva kao smisao autenticne brige. gegliederten] strukturne cjeline brige u jedinstvu njene razvijene razudenosti?« (SZ 324) IIi krace: »Sta omogucuje bivstvovanje tubivstvovanja i time njegovu fakticku egzistenciju?« (SZ 325) Da se pitanj~ ne bi pogresno shvatilo. Die Zeitlic~keit als der ontologische Sinn der Sorge« (»§ 65. Fakticki mnogo tesce i prosirenije neautenticno bivstvovanje tubivstvovanja zasnovano je u onom autenticnom. Distinkcija izmedu autenticnog i neautenticnog bivstvovanja vrijediza covjeka. artikulirane. koje sebe razumije. premda nema mogucnosti da je poblize razmotrimo (kao nl njegovu izuzetno znaeajnu koncep-' ciju istine kao razotkrivenosti i-odlucnosti). Ali Heideggeru se moze predbaciti sto nije eksplicite [ nacelno razjasnio da pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja treba shvatiti kao pitanje 0 smislu autenticnog blvstvovanja tubivstvovanja.« (»Zeitlichkeit enthiillt sich als der Sinn der eigentlichen Sorge. Ali Heidegger se odlucio da svu analizu izvede na tri glavna nivoa pa je tako i analiza bivstvovanja ka smrti ukljucena u analizu smisla bivstvovanja kao vremenitosti. ldegt] u vremenitosti. Vremenitost je smisao autenticne brige. ali ne i za ne-ljudsko (netubivstvovno) bivstvujuce. Spomenut cemo sarno da se ta analiza smrti s dosta razloga mogla j formalno dzdvojiti u zaseban nivo izmedu »bri~e« i »vremenitosti«. Podsjetivsi najprije na ono sto je 0 znacenju pojma »smisao« (sder Sinn«) napisao u § 32.Heidegger razjasnjava i smisao pitanja 0 smislu brige: »S pitanjem 0 smislu brige pita se: sta omogucuje cjelovitost razudene [rasclanjene. niH postoji neko bivstvovanje uopce nezavisno od modusa autenticnosti i neautenticnosti (i eventualno indiferentnosti).« (SZ 327) IIi. ne treba Ii i pitanje 0 smislu bivstvovanja uopce shvatiti kao pitanje 0 smislu autenticnog bivstvovanja uopce? Pitanje se u prvi mah moze ueiniti apsurdno. Leipzig. 1934.a sto bi 1nace vrijedilo i posebno analizirati . Autentleno i neautenticno bivstvovanje nisu dvije samostalno postojece stvari.s-Zato smo je i ovdje morali bar kratko naznaciti. CXXVIII nja uopce ili njega zanima smisao autenticnog covjekovog bivstvovanja.« (SZ 325) Odgovor na svoje glavno pitanje 0 covjeku Heidegger kratko Izrazava slijedecim rijecima: »Izvorno jedinstvo strukture brige jest [lezi. Time ne ielimo optuziti Heideggera da je najavljujuci odgovor na pitanje 0 smislu (svakog) bivstvovanja tubivstvovanja dao odgovor na samo dio pitanja (na pitanje 0 smislu autenticnog bivstvovanja) ostavljajuci po strani drugi dio (pitanje 0 neautenticnom bivstvovanju tubivstvovanja i 0 bivstvovanju tubivstvovanja uopce). pa je ne treba prenositi ni na bivstvovanje uopce. Bit svoje koncepcije 0 vremenitosti kao smislu brige Heidegger je sazeto izlozio u »§ 65. Drugim rijecima. 154 S.koncepciji smrti. Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existenzial-Ontologie. pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja kojim se bavi Heidegger u objavljenom djelu Sein und Zeit-a zapravo je pitanje 0 smislu autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja. ne zn~i Ii to da bivstvujuce uopce treba misliti prema moIX Bltak i vrijeme CXXIX .« SZ 326) Vee je u ovoj kratkoj recenici sadrlan vazan dio odgovora na pitanje koje nas je rnucilo u velikom dijelu ovog uvoda: da Ii je kod Heideggera ~ijec 0 smislu covjekovog bivstvova- 6' Adolf Sternberger. No ako je to tako. No ako je pitanje 0 smislu bivstvovanja tubivstvovanja zapravo pitanje 0 smislu autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja. Navedena kratka tezasto -ju je potcrtao sam Heidegger vrlo je odredena. nego je to sarno bivstvovanje. a pitanje 0 smislu brige je pitanje 0 smislu autenticne brige. u sklopu analize razumijevanja i interpretacije (Verstehen und Auslegung) . Stoga razumijevanje smisla autenticnog bivstvovanja tubivstvovanja omogucuje razumijevanje i (da se izrazimo malo nehajdegerovskj) kritiku neautenticnog bivstvovanja tub ivstvovanja. Vremenitost kao ontoloski smisao brige«). Briga se dakle diferencira na autentionu i neautenticnu. Der Verstandene Tad.

Smisao je (autentienog) bivstvovanja tubivstvovanja dakle autenticna vremenitost. jer kad bi se za nju moglo reci da »jest«. »laz« je ri:jee naseg obicnog jezika. »Auskunft« (sobavjestenje«. Zagreb. »Die Kunjt« (izvedeno od glagola »kommen«. i to moguce nacine sebe same. »proslost« (»Vergangenheit«) je preimenovana u »bilost« (»Gewesenheit«). II dopunjeno izdanje. Hrvatskosrpsko-francuski riecnik. sondern zeitigtsioh. Primarni jenomen izvorne i autenticne vremenitosti je buducnost. prisutnost. Dayre. 1960). npr. a ne po modelu tubivstvovanja (covjeka)? I moze li se u tom slucaju tvrditi (sto je jedna odglavnih Heideggerovih teza) da put ka razumijevanju smisla bivstvovanja uopce vodi preko jrazumijevanja smisla (autenticnog) bivstvovanja tubivstvovanja? Smisao je (autenticnog) bivstvovanja tubivstvovanja vremenitost.« (»Sie ist nicht. koji je izmisljen za potrebe prevodenja Heideggera. Vremenitost nije. in der das Dasein in seinem eigensten Seinkonnen auf sich zukommt« (sonaj laz63 u kojem tubivstvovanje u svom najvlastitijem moci-biti k sebi pridolazie. No sta je vremenitost? Po Heideggeru to je pitanje pogresno postavljeno. »izazivati« vorne j autenticne vremenitosti pripada prvenstvo«. Ne moie se pitatista vremenitost jest. Konkre1m. Heidegger ~e: »Izvorna i autenticna vremen1tost vremenuje se iz autentiene budu6nosti. onda se vremenitost ne moze obj~javati pomocu bivstvovanja. Priredio R.ture ne nazivaju »dimenzijama« nego »ekstazama« (Cirne se izrazava i naglasava njihovo principijelno drukcije shvacanje) .k. SZ 325). nego se vremenuje: »Vremenitost uopce »nije« nikakvo bivstvujuce. »Ablkunft« (»porijeklo«: »sporazum«). »doci«) u njemackom obicnom jeziku javlja se samo uelozenlcama kao sto su.« (!SZ 329) Kako vidimo. Maixner. »Ankunft« (sdolazak«)..ije: »Vremenitost vremenuje [zeitigt62]. neko »sada«. No ako je smisao bivstvovanja tubivstvovanja vremenitost i ako je vrijeme horizont svakog razumijevanja bivstvovanja uopce. sve bivstvujuce. Ovi omogucuju raznolikost modusa bivstvovanja tubivstvovanja. U 6ijim je rukama taj konacni zig? MaZe Ii razIika izmedu autenticnosti i neautentienostl kojoj se podvrgava i sarna vremenitost biti zasnovana u toj istoj vremenitosti? Heidegger se trudi da sto jasnije razgraniei tri ekslaze vremenitosti od triju tradicionalnih dimenzija vremena.sto takoder ima principijelne razloge. bila bi nesto bivstvujuce i njeno bi razumijevanje pretpostavljalo razumijevanje ideje bivstvovanja i onoga »jest«. a znadi ~skrCeno mjesto«.delu netubivstvovnog bivstvujuceg. nego smisao bivstvovanja) i njene ekstaze. To takoder nije slucajno nego naznaka »da buducnosti u ekstatiokom jedinstvu iz62 Za razliku od naseg glagola »vremenovatie. Gegenwart).« SZ 328). Buducnost (die Zukunft) je »die Kunft. a primarnom dimenzijom vremena smatra se sadasnjost. (SZ 329) Razjasnjavajuci ovu tezu. i to tako da ona buduci bila [kiinftig gewesen] tek budi sadasnjost [suvremenost. Ona nije nego se vremenuje. kalko se to ~esto shvaca. Novinarsko izdavacko poduzece. proslost i buducnost). prije svega temeljnu moguenost autenticne i neautentlcne egzistencije. .« (SZ 328) Tradicionalno sesmatra Ida vrijeme ima tri dimenzije (sadasnjost. u krajnjoj Iiniji. Deanovic R. nego ce tek jednom biti. distinlkcija izmedu autentjenosti i neautentiCnosti pnimjenjuje se ne samo na bivstvovanje nego ina vremenitost (koja nijeni bivstvujuce ni bivstvovanje. Gegenwart]. Maixner. Sarno Zigom autenticnosti ovjerena vremenitost moze kao smisao bivstvovanja tubivstvovanja ~temeljJti bivstvovanje i. Buducnost za njega nije. sadasnjost (suvremenost. bjlost. »in63 Za razliku od umjetne Heideggerove rijeci »die Kunft«. Heideggerova je vremenitost takoder troclana struktura s time sto se clanovi te stru. njemacki je »zeitigen« preuzet iz obicnog njemackog jezika u kojem znaoi "ciniti (pomagati) da nesto sazrije« »proizvoditi«. cxxx CXXXI . iAutenticnost se tako pokazuje kao vrhovni tribunal pod Ciju jurisdikciju potpada Cak i wemenitost. koje joS nije postalo zbiljsko. M. a pri na:brajanju se uvijek javlja redoslijed: buducnost. »otvor u ogradi« (vidi J.njivica u kamenjaru«.

No naJve~e lzne~~denJe .don~si.buducnost. »Auf jemanden zukommen« znaci »uputiti se prema nekom«. medu ostalim. Razmatrajuci odnos ovih konstitutivnih momenata razotkrivenosti prema vremenskim ekstazarna. Heidegger sada viSe ne govori 0 tri strukturna momenta razotkrivenosti (nastrojenost. pri . a u tim ga analizama ne mozemo pratiti. Ali »jemandem zukommen« znaci takoder »pripadati nekom«. CXXXII .formacija«). propadanje sa sadasnjoscu.analiza povtjesnostt.Covjek i povijest kod Heid~ggera«. rna nastrojenosti koj~j je ranije pripadalo prvenstvo). objelodanjuje se u bilosti. premda one donose mnoge zanimljive.osti) sadasnjost. ~. Bivstvovanje pri .Nes~o ~a1j~ o~ ovog uvoda u tom su pogledu otisli neki mojr vec objavljeni radovi (podaci 0 njima mogu se naci u priIozeno] bibliografiji »Heidegger u Jugoslaviji«). To. propadanje. Tako npr.. a ponekad i iznenadujuce momente. ni napose dlSkuSIJU 0 nekim spormm terminima.« Njegova svrha nije da definitivnim oCJenam~ zavrsi diskus~1u 0 djelu jos prije nego sto je ono procitano. pokazu[uci vremenitost u-bivstvovanja. nego tu tezu potkrepIjuje detaljnim analizama.eemu se cetvrti moment (govor) tretira kao artikulacija prethodnatri. koji se sada nabrajaju i drukcijim redom (razurnijevanje. . Heideggero~a . ss 0 tome sam opsirnije govorio u svom zasad neobjavljenom predavanju ". Heidegger povezuje razumijevanje s buducnoscu.65 ' 15".proslost. Najkraci rezime tih analiza glasi: »Ono ispred-sebe temelji se u buducnosti. razumijevanje i govor) nego 0' cetiri. nego pnje svega (kao sto je vee receno) d~ potakne na njegovo Citanje i samostalno razmisljanje 0 njemu. No nadam se da uvod moze biti poticaj i za diskusiju 0 tim pitanjima. Ono vec-biti-u .Zavrsna primjedba umjesto zakljucka S ovim UV?doI? ~ad smo stigli do tocke gdje bi trebalo zapoceti kriticko razmatranje Sein und Zeit-a u njegovoj (krnjoj) cjelovitosti s ciljern da se odredi njegovo mjesto ~ povijesti filozofije i njegovo znacenje za suvremenu rmsao. a u osnovi propadanja (odnosno propaI. koja je u biti nepovijesna i u kOJoJ ekstaza proslosti odnosi prevagu nad buducnoscu udarajuci joj svoj peeat. nastrojenost. odrfanom n~ kursu »Marxlsmus und Existenzphilosophie« u Interuniverzltetskom centru za postdiplomski studij u Dubrovniku aprila 1984.« (SZ 327) Drugim rijecima: u osnovi je egzistencijaliteta (odnosno egzistencije) . no u razmatranje tih ekstaza ovdje ne mozemo uci. govor). znac] da se mijenja odnos medu momentima razotkrivenosti. »Herkunft« (sdolazak«: »porijeklo«) i s1. odnosno suvremenost. prispijevanje samom sebi.. Prema svemu sudeci Heidegger sugerira da buducnost treba shvatiti kao dolazenje.. jer razumijevanje kao moment buducnosti sad dobija prednost pred drugim momentima (napose i pre64 Na slican nacln razjasnjava Heidegger sbilost« (»Gewesenheit«) i »sadasnjost« (»Gegenwart«). kako se cini. odnosno bilost. »pri6i (ili doci) nekom«. odnosno razotkrivenosti." Nije stvar autora da sudi koliko ovaj uvod tu svrhu moze da ispuni. Na slican nacin Heidegger vremenski interpretira sve naprijed analizirane strukture. u osnovi fakticiteta . nastrojenost s biloscu. No upravo na toj toed ovaj se uvod m~a zaustavitl. omogu6uje se u suvremenovanju. 67 ~ije svrha OV?g uv?da ni da pokus~ zakljuciti diskusiju o na~lI~u pr~voc1enJa ~eldegge~a (na nas jezik i uopce) . u najvlastitije bivstvovne mogu6nosti koje covjeku peipadajuz' Heidegger ne ostaje sarno pri tvrdnji da je prvobitno jedinstvo brige 0 vremenitosti..

.Aranitoui/ HEIDEGGl::R U ]UGOSLAVI]I (1937 .1984) Bibliografija prevoda djela i clanaka Martina Heideggera u Jugoslaviji sa literaturom o njegovom djelu.Dobrilo .

Stuttgart. 1962]: . 80 Biblioteka izabranih eseja.XXVII . 413. »Mladost«. str. Zagreb 1969. Vittorio Klostermann. Pia tons Lehre von der Wahrheit. Pariz [Iz knj. Philipp Reolam. Izvir umetni§kega deta [Der Ursprung des Kunstwerkes. * Saddaj: Izvor umjetniekog djela. Verlag Vittorio Klostermann. Izbral in uvodno razpravo [Heidegger .Pogovor (Danilo Pejoyic).Napomena prevodilaca. Ljubljana 1967. Francke Verlag. ' 2.die Philosophie? GUnter Neske Verlag. Frankfurt aiM. Frankfurt am Main. Pogovor [»Martin Heidegger i pitanje 0 biti umjetnosti«]: Darrilo Pejovic. Bern 1954].»mislec biti«]: Boris Majer. .0 »Humanizmu«. 1955] . OBITI UMJETNOSTI. Prilozi. . Preveo: Boris Hudoletnjak. Preveli: Danilo Pejovic i Danko Grlic. 8 0 CX. . IZBRANE RAZPRAVE. Cemu pjesnici? . str. GUnter Neske Verlag. PQSEBNA IZDANJA 1. 171.I. Beseda prevajatca.BUjeske autora. Vittorio Klostermann. WOZU DICHTER? Iz knjige: HOLZWEGE. Zagreb 1959. . 3. Studentski centar SveuciliSta u Zagrebu. DOBA SLIKE SVIJETA. . !Pfullingen 1962] Kaj je to .jitozofija? [Qu'est-ce que la philosophie? Was jist dais . Pfullingen 1963]. [Naslov originala: Martin Heidegger: DER URSPRUNG DES KUNSTWERKES. Ill. 1961] . Frankfurt aiM. pismo Jeanu Beaufretu. Zbirka: »Misel in cas« * V!sebina: Kaj je metajizika? [Was list Metaphysik?. 1950].0 bistvu resnice [Vom Wesen der Wahrheit.Prijevod nekih termina.Tehnika in preobrat [Die Technik und die Kehre.Cankarjeva zalozba. str. Prevedel: Ivan Urbaneic.

Knj. CXXXVIII 7. 1965].Cankarjeva zalozba v Ljubljani. Preveo: Vlasbimlr Dakovic. 3. Izabrao i preveo: Bofidar Zec. 1976. 369. »Matica hrvatskae. 1963]. 1984. 4. .e to »filozojija. 12. [Die Zeit des Weltbildes]. Cassirera. Pogovor [»9to jest pitanje.. [Nietzsches Wort :tGott ist <tote] Bilje!ika autora. Sa davoskim saop!ltenjem i d1skusijom izmedu M. FraIllkfurt am Main. . 8° * Saddaj: Iz iskustva mi§J. 175. Zagreb 1958. U: ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA. Jean Beaufret: Rugovor pod kestenom. Ttibingen. Iz spisa »Sto je to metafizika«. Nietzscheova rijel!::tBog je mrtave. Iz pdsma »0 humanizmu«. 370.Pitanje 0 tehnici [!Die Frage nach der Technik. STUDIJE I CLANCI. [Naslov orlginala: Martin Heidegger: KANT UND DAS !PROBLEM DER METAPHYSIK.Centar za drustvene djelatnosti RK SOH Zagreb. Preveli: Ivan Salel!ic.adfiec. 14. str.»Vuk Kar. (Vidokrug Martina Hei:deggera)«]: Branam Despot.] Filozofi.Rec. VAGA I TIJEK.Studentski centar Sveucili!ita u Zagrebu. [Pjesme]. Iz dela: Die Technik und die Kehre. str. Kolo prvo.Put ka jeziku. Preveo: Vanja Sutlic. Iz zbirke »Holzwege«. V/1958. 369. Vaga i tijek.Novi Sad. . 13. EVROPSKI NIHILIZEM. Parts. . 8° Biblioteka Zodijak. 12. Cemu pjesnici? Preveo: Danko Grlie. [uillet-septembre. !Prevod 'i predgovor [»Kant i Heidegger iIi o konaenost]. • Saddaj: Doba slike svijeta.hrung in die Metaphysik von Martin Heidegger. Vi1. IZ ISKUSTVA MISLJENJA. :tMatica hrvatskae. Branko Despot. Skica za istrazivanje problema vremena kod Kanta«]: Milutin Stanisavac. c Jezik. 39. 1979. stanovanje. . Zagreb 1958. 1972. ODLOMCI IZ DELA 11. str. Preveo: Vanja Sutltc.«? [Was ist das .a i teologij'a [philosophie und Theologie.MoguCnosti.Beograd. Vittorio Klostermann. 32. CXXXIX . UVOD U METAFlZoIKU. 8° Blblioteka: SazveZ4a. U: ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA. GUnther Neske. U: AlNTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA. Frankl1iurt am Main.e metafizik4? [Was ist Metaphysik? siebte Auflage. . str. . Prevedel: Ivan Urbancic. :tMladash.. 8.die Philosophie? Giinther Neske Pfullingen.. Prijevod: Zvonimir Mrkonjie.Nacelo identiteta. Ljubljana 1971. 147. Max Niemeyer Verlag. Sv. str.jenja. str. 69-104 i S. Heideggera i E.(S. . mi!lljenje. Preveo: Vanja Sutlic. . KANT I PROBLEM METAFIZlKE. POLJSKA STAZA. Hajdegerov odnos prema metafizici«]: Milan Damnjanovle. 254. Phanomenologie und Theologie. Pfullingen 1967] 5. Pogovor (Branko Despot) 6. Beograd 1'9'76. Opuscula 1. UVOD U HEIDEGGERA. Marijan Cipra. . :tMatica brvatskae. PfuLllingen]. Sto . str. 9.I. . Frankfurt aiM. Onto-<teolollko ustrojstvo metarfizike.Helderldn i suMina poezije. Beograd. 1969] . MISLJ'ENJE I PEVANJE. pesniekt stanuje eovek . [U !ltampi] II. . Opusoula 1. [Naslov oriiginala: Einfii.torio Klostermann. Okret [Die Kehre. Edioija: Pogled u suvremenost. Iz: Die Technik und die Kehre. Josip Brkie. dritte unveranderte Auflage.str.Bibliografska bilje!ika.Stvar. . 1966].Gradenje. 193-247)]. . :t. Archives de philosophie. Taka.[Naslov orlginala: Martin Heidegger: HOLZWEGE. 982-989. Spremna beseda [»Bistvo nihilizma kot bistvo metafizikec]: Ivan Urbancic. . Gunther Neske Pfullingen]. 79. • Sadriaj: Sto . Knjizevna zajednica Novog Sada. . Predgovor [i»Biee i istina. [Naslov originala: Martin Heidegger: DER EUROpAISCHE NIHILISMUS. 1982. • Sadr!aj: Prevladavanje metafizike. Zagreb 1958. :tNolit«. Knj.Bilje!lka prevodioca. Vittorio Klostermann.. str. 10. Velika edicija »IIdejac. 8° lBiblioteka Centra. 226. Neske Verlag. Auflage. Zbirka »Misel in cas«. Vier>te Auflage 1963. 306. 4.

37. Polja. Hegelov pojam Iskustva.Stevanovic: FILOZOFIJA. 11111965. 11111962-63. Delo. 208-219]. Odlomak. »Kosmos«. Tiibingen.Studentski list. Prevedel: Prlmoz Kozak. kol. 95-135. 38. IX. Preveo: I.Telegram. 481. 5. 45. Beograd 1960. LV. 0 humanizmu. 236. . XXVIII 1972. " [Prevod §§ 42-43 iz dela: Kant und das Problem der Metaphysik. Let es ida. 867-883. 10-11. Izvir umetniskega dela. whitt in svetnega casa ot Hegelovega dojetja med easom in duhom. Uvod u metafiziku. (18. Preveo: Bozldar Zec. Bit in cas. A humanizmrusr6l. 613-626. 33. 40. Iz pisma »0 humanizmu«. 39. Beograd 1960. Prevedel: Ivan Urbaneie. kni. XIX/1973. U zborniku: SAVREMENA FILOZOFIJA »Rad« Beograd 1970. 6. Polja. 481.st. 23. . 513-529. 1938] 16. Beograd 1975. Corbin. (3. [Iz knjige: Zur Sache des Denkens] Odredba covekove egzistencije. 24. Verstehen und Auslegung iz: Sein und Zeit. CXL 31. str. Preveo: MilutLn Stanisavac.Problemi. 18. II196O---Q1. . IV.' 1965. . X11969. 1951. 486-492. Preveo: Jovica Acin. Preveo: Jovica Aein. . 9. CXLI . prev. X11I/1972. 1315-1319. 10. 1963] 29. XXXViII!1973. 32. Telegram. (4. 10. 148-153]. 49-101. str. unveranderte Auflage. . 25. Nietzsche. S. Preveo: Vlastimir Dakovic. X/1969. Student. Protiv »humanizma«. Problemi. Hdlderlrn i bit pjesnistva. Razumevanje i izlaganje. 0 biti istlne. predgovor i komentari: Milan Damnjanovlc. 21.7-39]. Niemeyer Verlag. Preveo: Jovica Acin. . 350--351.1973. 84-88. 1963. Perspektive. 20. X/1969. str. 1957]. 59. I. Frankfurt am Main. str. 14-16. Preveo: Vlastimir Dakovie. Tiib1ngen.Forum. S. Moj put u fenomenologiju. 39. Perspektive. 155-178. 10. S. . Tiibingen. 6. XV1I1961. Sta je metafizika? Prevela: Dobrila Stosic. IV/1972. Odlomak. Preveo: Zvonimir Mrkonjic. 44. Filozof d treci rajh. Herrneneutieka sltuacija. [Qu'est-ce que la metaphysique? Franc.Uj Symposion. 10. 34. Iz Iskustva misljenja. knj. Beograd 1973. 116--144. Les Essais. 36. 61. Perspektive. Razmejitev eksistencionalno-ontoloske sovisnosti easovnosti. 42. 72-76. H. Zweite A1lIflage. Egzistencijalna skica nekog pravog bivanja do smrti. 1972. XIXI.Uj Symposion. VII). Xl1969. 481. Preveo: DaniIo Pejovic. 22. Prevedel: Plrlmoz) Kozak. Zehnte. br. 7-8.Telegram. [Prevod § 7 iz dela: Sein und Zeit. Preveo: Boris Hudoletnjak. . Preveo: Milan Damnjanovic. U: PANORAMA SAVREMENIH !DEJA. Preveo: Dusan Travar. Doba podobe sveta. 481. V/1976. 474-486.Uj Symposion. Ideje. Preveo: Josip Brkic. Metafizika prisutnog bitka (ljudske egzistencije) kao fundamentalna ontologija.Telegram. Izbor. Preveo: Boris Hudoletnjak. 4Q---41. 26. U redakciji Gaetana Pikona. 171. 1971.Gledista. [Iz: Fontaine. 22. 35. XIX/1973. 308309. str. . 89-93. »Nolit«. 41. 2. 41. [Prevod § 32. M.Problemi. [Iz: »Holzwege«. . 18. »Kosmos«. (18.Problemi ViII/1'969 81-82 671---674. Kaj je to filozofija? Prevedel: Ivan Urbaneie. Frankfurt am Main. Fenomenologijska metoda.Knjizevnost.29. 4-5. [Pjesma]. 11/1961-62. 1971. Preveo: Danilo Pejovic. [Iz dela: Sein und Zeit. U redakciji Gaetana Pikona. 20. 1980-1990. Pitanja. S. Nietzscheova rijec: Bog je mrtav. 421-441. U zbomiku: FENOMENOLOGIJA. U: Zajecaranovic . GalHmard. XXIV/1978. 43. . Prevedel: Primos Kozak. Kraj filozofije i zadaca miSljenja. 285-291. 1/1970. VII). 5-6. Prevedel: Ivan Urbancie. 1971. 580582. VII). . IV). 63] 17. Izvir urnetniskega dela. 74-83. IV).Knjizevna ree. 28. Kaj je metafizika. Prevela: Jelena Matic. (18. . 269-281. Pismo 0 humanizmu. paragraf 82. Delo. Preveo: Milovan Boskovic. Preveo: Vlastimir Dakovic. 1172-1184. 30. U: PANORAMA SAVREMENIH IDEJA. VII). IV11960. VI! 1968. (18. Odlomak. 27. 4. " . 361-369. [Iz: Uber den Humanismus] 19. Pesma. 11. 11-12.15.

.Gradae. . Die Negation der allgemeinen »Menschheit« bei Scheler. Zagreb 1980. Skolska knjiga.Philosophia (Beograd). 167-178. 289-331. str. 142145.U knjizi Borisa Kalina: POVIJEST FILOZOFIJE sa odabranim tekstovima filozofa. Put ka jeziku. [Iz dela: Unterweges zur Spraehe. 84 str. [Vidi odeljke: HI.Knjizevnost. 1311-1316. Filozofija i pogled na svet. 1975. H. »Veseldn Masle~a«. 0 humanizmu. 58-70. 1976. Gradenje.. Gradnja. Zur Philosophie Martin Heideggers. 50. 332-333. 1978.Theoria. 1967] 51. Zagreb 1979. 1977. 10-11. [Iz dela: Vortritge und Au/sittze. XXV. XXVIII/1982. Pismo Jeanu Beaufretu.: Tragisehe Existenz. Bemerkungen zu einem Buch tiber die Philosophie Marlin Heideggers. U zborniku: EGZISTENCIJA. Heidegger und C. 232-233. MOGUCNOST.. 2IDr Antropologle Martin Heideggers. 5. »Na1cladni zavod Matice hrvatske«. . Hrestomatiia etitkih tekstova.Nova revija. 3-4. Iknj. Preveo: Ivan N.Dijalog. ['Prilkaz knjige: Alfred Delp S. Preveo: Dariilo Pejovie. Zagreb. CXLII 58. 55. Centar za kulturnu djelatnost SSO. Der Ersatz der allgemeinen Menschheit bei Scheler. 3-4. Priredio i preveo: Sime Vranic. 138. 61. 201-223. 4. 125-131. 19-25. 128 Seiten. Knjizevna ret. Preveo: Bozidar Zec. 444459. Pojam filozofije. Buber. 282-283.Polia. [Iz knjige: »Die Grundprobleme der Phitnomenologie«. Frankfurt am Main. 57. Schoeps. (10. I. stanovanje. Preveli: Marina Mihailovic i SlaVOmiT AIIltOlllijevic.1-4. 1160-1170. Verlag V. 111/1938. Preveo: Miroslav ProkopijeV'ic. str. 1978. 289-308. Odlomei lz dela. Schmidt. SLOBODA. .Vidiei. Ljubljana 1942. 59. Stanovanje. II. 1. Preveo: BozLdar Zec. Freiburg i. . Preveo: T. 1982. Pfullingen.U: SUVREMENA FILOZOFIJA ZAIPADA.] 1942 65. 49. str. Priredio: Kasim Prohie. XXIV/1978. 11/1983. B]. S. Herdersche Verlagsanstalt.46. Stvar. 1-4. Preveo: Bozidar Zec. Pfulllngen. 0 bLU istine. 1982.Polia. . 1II/1938. Evropski nfhlhzam. . 7-8. Sta je metafizika? Prevela: Nada Gadanski.Liea. 47. 370-373. 64. miSljenje. [Iz dela: Der europitische Nihilismus. Poljski put. Sarajevo. str. 75-86. 35-36. IX/1980. 1903-1918. 114-133. 54. Nietzscheova metafizika. U k!njizi: UVOD U iNIETZSCHEA. XXXVl/1981. Preveo: Jovica Acin. Preveo: Danilo Pejovle. 9-26]. 48. Frankfurt am Main. CXLIll . Preveo: Dusan Dordevic-Mileusnic.U zborniku: CEMU JOS FILOZOFIJA. 10. Inauguralna disertacija. str. 11/1937. [Iz dela: Vortritge und Au/sittze. . Kraj filozo£ije i zadaca mi~ljenja. Pfullingen. kn]. str. II). Preveo: Vlastimir Dakovie. Hans-Joachim: Tragische Enstenz. 1975]. 1938 63. 1951]. 5-14]. 269-284. XXV/1979. Pismo 0 humanizmu. S. 60. . XXViI1I. Preveo: Sime Vranlc. 52. 1213. 12. Heidegger und Schmidt. Seminar u Le Thoro. Kordie. LXXII. LITERATURA 0 MARTINU HEIDEGGERU 1937 62. . Neske Verlag. . Karl: Die Einheit und die Verschiedenheit der Menschen. Delo. IV. II. Opustenost. Pandiic Vladimir fra Krurno: Problem istine u /ilozofiji MARTINA HEIDEGGERA. [Iz: Gelassenhelt. [Iz: Vber den Humanismus.Philosophia (Beograd). Centar za kulturnu djelatnost SSOZagreb. [Das Ende der Philosophie und die Aufabe des Denkens]. {VIII.Owith. 1967] 53. 1979. Klostermann. . VII/1980. Preveo: Josip BI1kic. 56. Paris. 7-31]. 1978. Mi~ljenje. . X/1980. Pfullingen.Philosophia (Beograd). Ill. Marlin: Die Verwirklichung des Menschen. . J.

10. 1957. Nedeljkovie. Tiibingen. Vanja: Martin Heidegger. Tiibingen. . Kruno: Problem istine u filozofiji Martina Heideggera. 1957 73. (27.1943 65a. . 58. 11/1943. 2. Danilo: Razgovor s Martinom Heideggerom.Sartre). Jaspersa. Pejovlc. Vanja: Martin »sudbina Zapada«. Matica hrvatska. Ljubljana 1960. Badrov. X/1954. 179-190. Raspudic. »Matica hrvatska«. Pot iracionalizma od Schellinga do Hitlerja. Vanja: Martin Heidegger. Dr phil. [Vidi: Hajdegerovo gledi§te (103-105)] 82. 11-12.Novi list. Sutlie. TkaiCic.Pregled. X1/1959. (»Mladost«. . [Povodom knjige Martina Heideggera: Einfiihrung die Met:aphysik. 7]. Slovenec. Vl11I1956. 171. Damnjanovle. . . XIV/1958.Pogovor lmjizi Martina Heideggera: 0 BITI UMJETNOSTI. Gyorgy: RAZKROJ UMA. Veber. Dragan M. str. Zareb 1958. 77. 79. EGZISTENCIJALIZAM I DEKADENCIJA. 1952 70. XIV/1958. Ljubljana 1942. Danilo: Martin Heidegger i pitanje 0 biti umjetnosti. Pejovie. CXLIV Politika. Heideggerovo mi§ljenje bitka i Pregled. LIVI . F(rance): Nova disertacija iz filozofije.Republika. 76. str. 2. 78. G(ajo): Heideggerov uvod u filozofiju. Zarko: Heidegger obnavlja ontolosku estetiku. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu.br. 11111943.Prisutnosti. 697-701. 58-105. Hajdegera i Z. str. 15~ 1951 69. 7--8. S(utlic). 99-108. 559-565. . Prevedel: Taras Kermauner. 6. Sutlie. Zagreb 1959). »Mladost«. 3. . 66. . Jeremie. 639. 343. Pandzic P.Pregled. Zagreb 1959. Zagreb. 25-79. X Bitak i vrijeme CXLV 1954 71. str. XI). . 84-101. . 395-413. 87. 1. (Doktorska disertacija). 21-47. Milan: Ontoloski problem u savremenoj estetici. 2919. G.: Egzistencijalizam K.Republika. 31~19. Sartra. Sutlic. 14. -Filozofija. 2ivot. V/1958. V(anja): Martin Heidegger: Bitak i vrijeme. 1951. 1957. . 988-989. Sutlie.Dobri pastir. Narodni list. B(onifac): Ateisti~ki egzistencijalizam (Heidegger .br. Dr phil. 1958 74.U knjizi: SAVREMENA FILOZOFIJA ZAPADA. Zarko: Heldegger 0 umjetnosti. in 1956 72.»Cankarjeva zalozbae. Martin Hajdeger: 0 biti umje1nosti. str.Mogucnosti. Pandzic Vladimir ira Kruno: Problem istine u filozofiji Martina Heideggera.Republika. 81. Dusan: Martin Hajdeger. Danilo: Martin Heidegger i pitanje 0 biti umjetnosti. M. Preve1i: Danilo Pejovle i Danko Grlie. X1I1959. V1I1950. 127-128. Ljubljana. . X). 28-29. (14. Pejovic.U: ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOV A. Milan: Prevod Hajdegera. Vidovie. str. Supek. Beograd 1952. 1942. 84. . 1958. VlII/1959. 1-4. 1959 80. 7--8. Lukacs. 439--453.U kinjizi: Rudi Supek. Vidovie. Damnjanovie. [Isto u: Hrvatsko pravo (Mostar). P. X/1960. 68. 84. Damnianovie. 1953]. 5-6. . 9. 7--8. LXX1I1943.Delo. 155-157. 1950. Petrovic. 111/1959. Zagreb. 83. 12. 1960 86. IV/1958. 85. Nova rfilozofska rasprava. Milan: 0 umetnleko] i logi&oj istini. (Kierkegaard Heidegger Sartre). str.Filo%ofija. str. 1950 67. . Vanja: Egzistencijalisticka filozofija Martina Hei:deggera. [0 Heideggerovom shvatanju umetnosti] 75. Gr lic. Marijan: Egzistencijalizam. 9. 7. Danko: Biljeska 0 piscu [Martinu Heideggeru]. Rudi: Savremeni egztstencijalizarn: Heidegger i Sartre. 0111959. .

~No1itc. Gyorgy: RAZARANJE UMA. 95. 4. K(ozak). Lukacs. 1. 509-512. . Danilo: Martin Heidegger. 1965 101. IX. Jaspers). 103. Branko: Ob vprasanju Heideggerja prt nas in za nas. Beograd 1966. 1962 94. 99.1.a in praksa. i 15. • Vidi odeljak: Problem logosa u interpretaciji Martina Heideggera (57-62). Teori. 2ivotic. Beograd 1962. 1. 43-62. IV/1960. 26-30]. 60-87. 1961 92. 4.U knjizi: PROBLEMI SAVREMENE TEORIJE LICNOSTI. IV/1960. XII/1963. Branko: Problem logosa u greko] filozofiji. Sarl:evic. 46Q------. 489-523. XV/1962. Zagorka: EgzistencijaMstil:ka ontologija l:oveka. VI: Pepelnlena sreda parazitskega subjektivizma (Heidegger. 90. . Abdulah: Govor vrijeme svijet kao bit l:ovjeka. Miladin: Fenomenoloska metoda u filozofiji egzistencije. 3-18. Pepeljava sreda parazitslkog subiektavlzma (Hajdeger i Jaspers). Korac. str. 88a. U redakciji Gaetana Pikona. 78. Beograd 1962. Ivan: Predmet. 111/1966. U: PANORAMA SAVREMENIH !DEJA. Gajo: Praksa i bivstvovanje. 496-497. Stegmiler. IV/1967. .»Kultura«. [Vidi odeljke V i VI (29-34)]. . Predgovor knjizi Volfganga Stegmilera: GLAVNE STRUJE SAVREMENE FILOZOFIJE [HAUPTSTROMUNGEN DER GEGENWARTSPHILOSOPHIE]. 161-196. 1(4. 1559-1572. Bosnjak. 105. »Kosmos«. Roze: Martin Heidegger. 21-34. 93.193. 1.Radovi Filozofskog f«kulteta u Sarajevu. Ptrhnoz): Ob Heideggerjevi razpravi Doba podobe sveta. Glusl:evic. 1964 99a. 151-184. . Forum. 112-113. 6. . IV/1960. 221-228.ek. [0 Heideggeru str. [Vcidiodeljak: Martin Hajdeger (69-75)]. 1. . . Beograd 1966. Majer. Urbancil:. VoIfgang: Egzistencijalna ontologija. . PeSic~lubovic. . Gajo: Hajdeger i problem . 5-34. Na§i r«zgledi. Pesle-Golubovic. Zagorka: Hajdegerovo shvatanje lil:nosti. metoda in pomen filozofije Martina Heideggerja. Zoran: Allemann Beda: "Holderlin und Heidegger«. VlI/1961. . . »Kulturae. Petrovic. str. Martin Hajdeger. str. Preveo: Vlastimir Dakovic. 88. XXXIII. Heidegger Revaj Na§e teme. . Pejovic. I/1960-61. 16Q------. 1963 98. 37-38. 4. I/ 1964. 89. 2ivotic.Perspektive. str. 96. 97. Veljko: Problemi i stremljenja savremene gradanske filozofije. knj. 21. 5.Filozo/ija. Boris: Heidegger »mislec blti«.Filozofijo.Praxis. 1. »Nolitc. Miladin: Martin Hajdeger. Abdulah: Martin Heidegger i problem destrukcije metafizil:kesudbine l:ovjEika. VI. 2. Petrovic. 15-32. Filozofija zivota »relativne stabilizacije« (Seler). VIII/1964. 11-12. knj. XVI/1961. 9Q------. 106. Rudolf. CXLVII . 117. XI). 563-585. Petrovic. IV/1965. (Heidegger i Sartre). 91. 1962.473.72. CXLVI 1966 102. IV/1966. 103-114. Sarl:evic. * Vidi odeljke: V. U knjizi: GLAVNE STRUJE SAVREMENE FILOZOFlJE [HAUPTSTROMUNGEN DER GEGENW ARTSPHILOSOPffiE]. 11-39. Beograd 1960.fundamentalne ontologije.Problemi. Prevela: Dobrila Stosic.U knjizi: PRAGMATIZAM I SAVREMENA FILOZOFIJA. Put iracionalizma od Seltnga do Hitlera.Savremene filozofske teme.• Vidi odeliak V: 2ivljenska filozofija v dobi srelatlvne ustalltve« (Scheler). 7Q------. 1. I. Gajo: Marx. 100. 1963. . Martin Heidegger i bit modernog tehniziranja svijeta. 104. Preveo: Milan Damnjanovie. Korac. . Kajoa.Knji~evnost.Putevi. Veljko: Fenomenologija bezzavil:ajnosti Martina Hajdegera. Beograd 1966. str.Filozojija. »Nolitc.Od.

W. 1970 Hannah: Martin Heidegger navrsio je osamde117. Branko: Sto jest pitanje? . (0 estetiekim pogledima poznog Selinga i Hajdegera). 116. 67-78. 114. 403-470. 781-798. 481. XVII/1968. XI). J.Kutturni rednik. II. 111. 113. Zoran: Devet metodoloskih beleski. 194-197. 468-485. 3. Nolit. 415.U knjizi: SISTEM I EGZISTENCIJA. (27. 129. [Iz casopilSa: »MeJ:ikur«. Zagreb 1968. Hudoletnjak.PogLedi. Despot. Beograd 1970. M(ilan): Ernst Tugendhat: Der WahrheitsbegriM bei Husserl und Heidegger. VII).. »Skolska knjiga«. Pejovic. Zagreb 1970. 1970. U knjizi : SISTEM I EGZISTENCIJA. XXIII/1970. Damnjanovic. 1969. Zivotic. Zizek.Preveo: Ante Stamae. Zivotic. 1969. 112. 1969. 1-2. 124. Boris: Martin Heidegger. 11/1970. "Zora«. XI). 110--112. . 7. Putokaz budueem misljenju. . Nevenka: Martin Heidegger. Zivotic. Dusko: Ka samostalnosti filozofije.Tribuna.: »Obrat« u Heideggerovom misljenju. 845-84. I. 123. Danilo: Pjesnistvo i misljenje bitka. 113-125. str.Predgovor Heideggerovoj knjizi: IZABRANE RASPRAVE. 1971 127. »Zora«. 'I'eoretiearl nemaeke nauke 0 knjizevnoS'ti. Sreten: Cemu pesnici u oskudno vreme. TeLegram. Martin Heidegger . IV/1967. Konstantinovic. 1967/1968. (4. Pejovic. . V/1970.Praxis. 95-115. . 119. Blaaenka: Kostas Axelos: Einfuhrung in ein kiinftiges Denken.U knj1zi: Korac . Xl1969. 2. Tiibingen 1966. Tautovic. . str.U: SAVREMENA ESTETIKA [L'ESTHETIQUE CONTEMPORAINE]. Filozofija. Kostas: Marx i Heidegger. Auflage. XVI 1971.Doba slike svijeta. (18. VIIII1971. Martin Hajdeger: Doba slike svijeta.1967 107. . 5-6. Janko: Heidegger in Slovenci. Preyeo: Vlastimir Dakovic. Treci program Radio Beograda. str. XVI! 1968. Miladin: Hajdegerova kritika metafizike. de Gruyter Verlag. .Sodobnost.Praxis. 481. VII). Majer. Kos.»rnislec biti«. str. (18.Pavlovic: ISTORIJA FILOZOFIJE. 5-92. 109. 258/1970]. S. 1969 115. 126. 22-23. [Vidi odeljak: Martin Heidegger: EgzistencijaHzam i knjizevno delo (433-441)J. 1967. CXLVIII 118. 1970. Slavoj: Pomankljivosti. 263-286. U knjizi: SISTEM I EGZISTENCIJA. Koautor: Joze Raspotnik [povodom elanka Andreja Medveda: PomankLjivosti Pirjevi!eve interpretacije Heideggera] 1968 110. Petrovic. 11. . Andrej: Problematika srnrti pri Martinu Heideggeru in Karlu Jaspersu. Petrovic. 108. U knjizi: POVIJEST FILOZOFIJE. CXLIX . Treci program Radio Beograda. Zagreb 1969. Axelos. Vejnovic. 1082-1103. . 128--138. 6. Arendt set godina. unverand. 115a Richardson. Pejovic. Cankarjeva zalofba. 289-292. »Zora«. Danilo: Razgovor s Martinom Heideggerom. 1970--1998. Ljubljana 1967. TeLegram. XIII. 1970. Miladin: Hajdegerovo shvatanje bica i bitnog misljenja. . 2. Preveo: Boris Hiudoletnjak. Zagreb 1970. Beograd 1968. VIII/1971. 121. Gvido: Hajdegerova misao. 122. . Preveo: Ante Stamae. Max Niemeyer Verlag. Despot. 3. str. Boris: Heidegger .1968.Praxis. . 5-6. 125. str . str.Nase teme. IV/1969. Preveo: Franjo Zenko. Morpurgo-Taljabue. .Koraci (Kragujevac). 25-30. 116-127. 2. Tribuna. . [Iz knjige: Einfilhrung in ein kilnjtiges DenkenJ 128. 5.Filozofske studije. 73-137. Zagreb. Zagreb 1970. Danilo: Egzi:stencija1izam i egzistencijalna ontologija.Zivotic . 120. Cizmic-Marovic. Radojica: Egzistencijalizam protiv humanizrna. Praxis. Miladin: Martin Hajdeger. Gajo: Izreka Hajdegera. Medved. 133-146. W. 102-105.

11. IV11973. 146. Centar za drustvene djelatnosti SSOH. 1972. .Borba. Puhovski. Jaroszewski. . 51-65. Zajel:aranovic. 70. p. Ljubljana 1971. .Pogovor lrnjizi: UVOD U HEIDEGGERA. Xl1973. 3-16. IV/1973. 144. . Tine: Zev hermeneutickog kruga. str. 132. Gledista. 151. . 152. 145. Posavec. 141. 5. Zagreb 1972. str. str.Delo. Axelos. Zagreb 1972. . Preveo: Franjo Zenko. CL 1973 150. Boris: Hajdeger i njegovi slovenackl epigoni. 134. 1. 13-51. 1973. Heidegger: Bitak i vrijeme. 1.Delo. tm. Nenad: Politika i svijet. 153. Borut: Od znacenia »po sebi« do »bica«. II. LI/. . 1971. . str. 142. 1. Hribar. Preveo: Ivan Vejvoda. Danko: Martin Heidegger. Ivan: Bit nihilizma kao bit metafizike. 131. 154. Urbancie.ontoloske diference. IIII1972. Acin. (12.: Kancepcija avtentienega zivljenja pri Martinu Heideggeru. 'Preveo: Franjo Zenko. 11-12. 103-126. Goldmann. Messkirch (1969). Zunjic. Preveo: Vlastimir Dakovie. (Fragment 0 Hajdegeru . 4-5.U knjizi: UVOD U BUDUCE MISLJENJE. 1. 147. Bozmovic. 137. 138.Teorija in praksa. 41--66. . Ljubljana. . . 139.Praxis. Misl:evic. 1972. 3-4. U knjizi: FILOZOFIJA. VII. str. IXl1972. Borut: Adornova kritika Heideggerovega temelinega Ishodisca . CLl . str. S. 133. Zvonko: 0 kraju filozofije u djelu Martina Heideggera. 155. . VIIII1971. 389.Vidici. Petrovic.Knjizevna res. 140. 164-166. 128--136. Kos. 1972. Preveo: R.U leksikonu: FILOZOFIJA. Kostas: 0 Marxu i Heideggeru. 65-73.Kulturni radnik. Beograd 1973. [Vidi odeljaik: Metafizicke reminiscencije (Hegel i Heidegger) (205-211)]. Boris: Semenj nlcevosti. Aussprachen zum 80. [Iz casoplsa: L'Homme et la societe«.130. XIV11973. V).Ideje. 136. XIXl1973. 106--133. Milovan: Mogucl znaca] i smisao Hajdegerove filozofije. Heidegger in njegovi slovenski epigoni. . Gligorije Stevanovic. Janko: Martin Heidegger. Olga: Hajdegerova analitika bivstvovanja. Vitomir: Hajdegerova odredba ljudske egzistencije. 193-211]. II/1972. 157. Pihler. . Kostas: Pitanje kraja povijesti.Anthropos. Bimel. . 143-216. Tadeusz M. Telegram. Prevela: Marija Mitrovic. Treci progra. 572-573. Milovan: Jedna prolegomena za razumevanje Hajdegerove filozofije. XXVII 1972. 1973. Axelos. »Stvarnost«. 17-24.U knjizi: TEMELJI FILOZOFIJE. 67-79. {M. Predgovor Heideggerovoj knjizi: EVROPSKI NIHILIZEM. Ivan: Bistvo nihilizma . 1972 135. 16. 4. Praxis. Preveo: Hotimir Burger. 137-144.Delo. Geburtstag. Valter: Hajdeger i metafizika. 31-39. 8--9. . 54. »Interpres«.pesnistvo/mlsl] enj e). 13. 493-505. Prevedel: Frane Jerman. 155156. Zagreb. Ideje. Despot.1972. . Urbancie. (Vidokrug Martina Heideggera). 5-27. 246-249. 143. . 5--6. 149. Kostas: Marx i Heidegger.Uj Symposion. Zagreb 1972. I-II. Bela: Martin Heidegger filozofijallllk fO vonasai. paragraf: 16). XIXl1973. September 1969. Pihler.Knjizevna kritika. 1972. [0 Heideggerovom shvatanju hermeneutike] 156. Sukl.1469-1482. Majer. 10. 35--42. 2. 1971. 359--414. Gajo: Mladi Heidegger. 1972. 1320--1337. Majer. (9. II). str. 285-286. XXIII. 5-6. Lucien: Heidegger i Lukacs. Preveo: Lazar Carnic.Kulturni radnik. Bozinovie.Kulturni radnik. Jovica: Pitanje »drugog pocetka«. XXV/1972. 32. [0 filozofiji Martina Heideggera] 158. 339-340. (26. Vul:ic. 157. Cankarjeva zalozba. Branko: Sto jest pitanje. Axelos. »Stvarnost«.m Radio-Beograda. XIXl1973. 1971. 3--4.Praxis. Slobodan: Elejska teorija biea. Prevela: Jelena Zuppa. Brujic. U lrnjizi:UVOD U BUDUCE MISLJENJE. 67. Branka: Povijesni obrat kao smisao obrata u misli Martina Heideggera. . Goldmann. Filozofske studije. 148. Beograd. Nenad: Marlin Heidegger: 26. 159. Zarko: »Uvod u Heideggera«. . IX/1972. 508--523. GrIle. VIII/1971.kot bistvo metafizike. Misl:evic. Praxis. XIV/1972. . Lucien: Lukacs i Heidegger.

II/1975. Nenad: Martin Heidegger: Uvod u metafiziku. Zivotic. 166. 1976.U knjizi: EGZISTENCIJA. »Ecrivains de toujours«. Vuko: Hajdegerova odredba Ijudske egzistencije.U knjizi: EGZISTENCIJA.Kultura. Beograd 1974. 1976. Hans Georg: Sarno suputnik zna da ima put. 210-211. Da Ii je Heideggerova kritika antropologije doista »odluena« za razmatranje »pitanja 0 i::oveku«. Prevela: Nadezda Cai::inovii::-Puhovsiki. Le seuH. Beograd 1975. 181. Lesek: Povodom smrtl Martina Hajdegera. REALNOST I SLOBODA. Zan: Razgovor pod kestenom. Lucien: LUKAC I HAJDEGER. Marksizam u svetu.U knjizi: NE. str. Cotten. Pavicevlc. . Problemi. Priredio i objavio: Jusef Isagpur. "Prev'ajanje« ke v marksisticno Heideggerjevog zavest (51-62)]. 10. 190.TreCi program Radio-Begrada. 1976. 266--268. . XXVIljl974. Ludwig: SUVREMENA FILOZOFIJA [PHILOSOPHIE DER GEGENWART]. Obrt u filozofiji Martina Hajdegera. Slobodan: Heidegger i problem antropologije. XIl1976. Zagreb 1969.PoHtika. [Vidi odeljak: Martin Heidegger i neki fenomeni u igri umjetnika (235-236)] 171. 1975. REALNOST I SLOBODA. Martin Hajdeger: Doba slike svijeta. Darnnjanovic. . Miladin: Bitno misljenje ~ istina.FUozofske studije. CUI 179. Preveo: Zvonimir Mrkonjie.Knjizevna kritika. 3--4. 170. BIGZ. 89--100. 293-295. Tautovie. Kolakovski. Milan: Hermeneutieka fenomenologija Martina Hajdegera. str. . str. VI/1975. 191-240. Zagreb 1976. [Objavljeno u: »Frankfurter Allgemeine Zeitungx-u u povodu 85. . »Nolit«. Sarajevo. 128. Miladin: Bice i egzistencija. 22. (13. Andrej: Marx in nekatera noveisa filozofska razumevanja tehnike. 3. 178. CLlll . BIGZ. .Lica.Polja.Filozofija. Bofre. 1. VIII/1976. 22605.europai fil6zofiara es irodalornra. Dakovic. 1-32. razu. Slobodan: Martin Hajdeger.Anthropos. Preveo: Vanja Sutlie. 37-68. Filozofska biblioteka. Beograd 1976. str. Milka: Martin Hajdeger: Uvod u metafiziku. Posebno izdanje i::asopisa »Ideje«. . 8. 32-61. Beograd 1973. . Beograd 1974. 143-145]. 1975. Goldmann. [Vidi odeljke: Heideggerjevo razumevanje tehnike (4851). 49-52. XII/1974. 162. Uj Syposion. (9. . 7581. X). Landgrebe. 98-100. str. HI-IV. LXXIII/1976. . 161. Zivotic. str. 354-358. 169. . U zborniku: FENOMENOLOGIJA. 175. »Nolite. . [0 Martinu Heideggeru vidi na str. str. 101-122. Sukl. 180. Bela: Heidegger filozofiaWrteneti helye es hatasa a nyugat . Jean-Pierre: Heidegger. 168. 6. Predgovor: dr Sreten Petrovic. Kirn.Enver: Lucien Goldmann: Lukae i Hajdeger. Preveo: Petar Vujicic. GrIlc. str.160. U Heideggerovoj knjizi: IZ ISKUSTVA MISLJENJA. Preveo: Milan Tabakovic.Kritike i polemike. Posmrtni fragmenti. 177. (prispevek k razrnisljanju 0 Heideggerjevom delu »Bit in cas«). Beograd 1973. IX). Kulturni radnik. XVIIl1973. 13. Fundamentalna ontologija Martina Hajdegera. godisnjice Martina He1deggera] 164. Preveo: Simo Vulinovie. 126-131. Gadamer. 1975 167. . 96--115. 172. Marko: Clovek . Lucie. Posebno izdanje i::asopisa »Ideje«.Student. 165. Beograd 1976. 40-45. Zunjic. Hans: Hajdeger i umjetnicko djelo. str.U knjizi: OSNOVI ETIKE. 1976 173. 89-111. Danko: Igra kao estetski problem [Spiel als asthetisches Problem]. Drau:f. . VIV1975. »Veselin Maslesa«.pastir biti. [Povodom smrti filozofa] 176. 31-39. Divjak. 174. Darnnjanovic. 65-100. Radojica: Egzistencijalizam protiv humanizrna.mevanja tehni- 1974 163. XXI/1976. 29. 99--105. 147-149. Milan: Bice i istina. Jeger. Beograd 1976. Ursie. 29. Beograd 1976. Prevela: Jasna Ban. ColI. 120. Hajdegerov odnos prema metafizici.

186. Beograd 1979. Branko: Filozofija bez metafizike. (5. Tomovic.U knjizi Zana Bofrea: UVOD U FILOZOFIJU EGZISTENCIJE. Egzi'Stencijalna filozofija Martina Hajdegera. L'Bian. Vjekoslav: Filozofski notes. .Vjesnik. Mikecin. Zan: Martin Hajdeger. 135-173. XXIII/1977. .Naie teme. 149-174. 10--12. str. Problem nica in smrti pri Heideg. Sutlie. Covic. Preveo: Dragan Stojanovie.Kulturni radnik. . 'Milosevic.Delo. 195. 177-194. i 25. 123-132. 1911 194. str. Sreten: Predgovor knjizi Lisjena Goldmana: LUKAC I HAJDEGER. 190. »Naprijed«. 153-268. UVOD U FILOZOFSKO MISLJENJE I RJECNIK. str. Gajo: Praksa i bivstvovanje. Marija: geru in Jaspersu. 147-148. i 88. Vegel. VI). 12. . Anemari: Znaea] »Bivstva i vremena« za zasnivanje teologije. Beograd 1977. Dijalog. . 109-114. 198. 187-190]. »Mladost«. 197. Misao 0 ni§t~ u Hajdegerovom delu (208-217). »Mladost«. 87. V 1976. 370-371. • [Isto u zborniku: RANI HAJDEGER. str. VIII. 370. 199. Beograd 1976. (15. str. Beograd 1977. . 12. 204. Marx. 2.Delo. Petrovic. 184. .. str. str. BIGZ. Branko: Heideggerovo odredenje filozofije. Branko: »Bistvo resnice je resnica bistva«.Dialogi. Er1k: Dvanaest pitanja upucenih Zanu Bofreu 0 Martinu Hajdegeru. S. Despot. »Vuk KaradZic«. »Vuk Karadzic«. 4-6. XXIl1977 6. Zagreb 1976. 32. Ivan: Kaj Heidegger pravzaprav misli? Nasi razgledi. Neskovic. . . Razgovor s Heideggerom 23.Marksistieke teme.Kulturni radnik. 203. Puhovski.U knjizi: MUDROST ZAPADA [WISDOM OF THE WEST]. Beograd 1976. Svajncer. X i 10. 200. 183. Beograd. XII/1976. Bertrand: Heidegger. [0 Heideggeru] 201. XXV /1976. 1977. CLV . 2. Beograd 1976. »Vult Karadzie«. VI). Bofre. [Iz: »Der Spiegel«. 14. 290--309]. 14. [0 Martinu Heideggeru (165-170)]. 193. 173-174. Ratko: Lukae viden u jednom poredenju. 7-30. Bosnjak. (10. Vanja: Iznimni _fleidegger. Petrovic. 189. XXIII/1977. Bimel Valter: 0 kompoziciji i jedinstVlll Hajdegerovog dela ~Holzwege«. BIGZ Beograd 1977. BIGZ. 153. Ante: Martin Heidegger: Uvod u metafizilru. oto: Temporalna interpretacija i hermeneutit'lka filozofija. 206. (Uz knjigu Lisjena Goldmana: Lukae i Hajdeger. (Iz prethistorije »Sein und Zeit«-a). _ Ideje.Kulturnt radnik. 12. 75-84. U knjizi: GOVOR DRUGOGA. 193-219]. 192. 1977. XXXIII/1976. 1411-1414. XXIIII1977. . Hajdeger i greki svet (194-206). 33-51. 155-170. 269-301. 3. 207-211. Hajdeger viden iz Francuske (255-268). Nenad: Heidegger. Delo. .Knjizevna ree. Ogledi iz filozofske hermeneutike. [Vidi odeljak III: Martin Heidegger: Uvod u meta/iziku. 3. Preveo: Zoran Zec. 86. Rudolf. U knjizi: UVOD U FILOZOFIJU EGZISTENCIJE. VIII/1976. . Werner: Misljenje i njegova stvar. 25-31. 10350. »Naprijed«. 1. Preveo: Dragan Stojanovic. [Povodom smrti Martina Heideggera] 188. 86. 191. . 177-190. BIGZ. Delo. Preveo: Zoran Dindic.182. XXX/1977. 7-8 459-475. Uvodna napomena uz razgovor s Heideggerom. Zagreb. 31. _ Naii razgledi.U knjizi: FILOZOFIJA I MARKSIZAM. XXlIIl1977 . Preveo: Zoran Zec. Zagreb 1977. Getman-Zifert. Bele§ka 0 Huserlu \ Hajdegeru (219-252). • Sadrz! odeljke: Martin Hajdeger i problem istine (153194). XXV/1976. 207. CLIV 196. 303-304. 1/1977. str. XIXj1976. rujna 1966. Miscevic. . Dominik . Petrovic. Laszlo: Kritikai jegyzetek Heidegger halalara _ Magyar Sz6. VII/1976. U knjizi: FILOZOFIJA. . 185. 1976).Ovdje. XI). Preveo: Vanja Sutlic. XlXi1976. Preveo: Danilo N. Gajo: Izvanvremenski problemi i metcdieka svijest filozofije.D'Ribersi. Russell. 202. str. Urbancic. 12. S(lobodan): Martin Hajdeger. 205. Pegeler. 85-109. (Dijalog sa samim sobom u prisustvu Martina Heideggera). 187. XXXVII! 1976. Zarko: Martin Heidegger: Uvod u metafiziku. Basta. VI/1977. Branislav: Heideggerovo pitanje 0 tehnici. Beograd 1977.

XXIII/1977. Knji~evna rei'!. 226.Ideje. Temporalni modeli i njihove logicke implikacije u razlieitim misaonim sistemima. Volkmann-Schluck. teze 0 Feuerbachu u intervjuu Richardu Wisseru septernbra 1970]. str. . Stojanovic. 224.U knjizi: ISTINA I METODA [WAHRHEIT UND METHODE. David: Heideggerjeva I-II. 11-25. tehnika. 1978. 197-215. Aleman. 2. . Prethodni uvid u bit istine umjetnlekog djela. 45-109. Preveo: Danilo N. 119-120. XXIIII1977. (6. Prokopijevie. Jos jedna interpretacija? . 215. str.Knji~evna ree. Ninkovic. Lucie. 6. Zagreb. Schmidt. Priredili Danilo Basta i Dragan Stojanovic. . 12. Sesie. 82. [0 Heideggerovoj interpretaciji Marxove 11. 1-2. CLVIl L . Preveo: Slobodan Novakov. Basta. Adam: Platon svoga vremena.Politika. LXXV/1978. (10. Sarajevo 1978. 1978. BIGZ. 1978. Jurinic.sta je to. »Vuk Karadzic«. [0 filozofiji Martina Heideggera] 1978 216. Bqris: Heideggerovo pitanje 0 tehnici. »Veselin Maslesa«. 163-176. 105-124. 1978/1979. . 81-97. 11.Politika. 298-304. IV). IvUSLJENJE REVOLUCIJE. CLVI 219. Ideje. 225. Schiissler. 121-136. 211. Slobodan: Vrijeme . Basta. Beograd 1977. M(i1ka): Kako misliti Hajdegera. Gesamtausgabe (Ausgabe letzter Band) Vittorio Klostermann Frankfurt 1975.Zo6n politikon. . Gajo: Marxova jedanaesta teza 0 Feuerbachu. . ff. . 221. ausui«. Basta. VIJ1977.Theoria. 151-162. 161-174]. 223.Delo. Preveo: Danilo N. (10. Beda: Hajdeger i poezija. 1-2. Abdulah: Hermeneutika i filozofija . str. Stvaranje. Preveo: Milutin Stanisavac. . ' 220. Abdulah: Gadamerova hermeneutika i kritika estetske svijesti. 0 Hajdegerovoj interpretaciji Marksa. 21-32. 2-3. Karl-Heinz: Egzistencijalna hermeneutika u Hajdegerovom »Bivstvu i vremenu« i zaokret. Petrovic. XXIII/1977. XIX/1978. 222. . Dunja: Heideggerovo bumaeenje Kantove kritike spoznaje iz konteksta fundamentalne ontologije. VII). 17. Alfred: Vladavina subjekta. 209. [Vidi odeljak: Eliot i Hajdeger (124-134)]. Sarcevie.Delo. Eliota. Bogdan: Hajdegerova filozofija smisla. 3-4. Olga: Esteti(:ko stanoviste T. Glumieic. Naein pravog oCuvanja djela: Heidegger i Adorno (26-27)]. [Vidi odeljak: Ishodiste filozofske hermeneutike: Heidegger i Gadamer (145-152). Buber. 1-15. Dragan: Peta godina izlaienja celokupnih dela Martina Heideggera. Martin Heidegger. [Isto u: RANI HAJDEGER. 12.U knjizi: Gajo Petrovic. 12. Grundziige einer philosophischen Hermeneutik]. VIII/1977. . Urbancie.. . 725-741. Uz najnoviji broj beogradskog »Delae posvecenog Martinu Hajdegeru. 1978. Hermeneutika i Heideggerova spekulativna dijalektika (89-91)]. Beograd 1979. str. Sarcevie. Dijalog. Zivotie. Miroslav: Putevi recepcije Heideggera. XXXIIIi1978. XXiIII/1977. XXI/1977.tzraz. 212. 1520]. Gadamer. VII). »Rad«. S. Hans-Georg: Hajdegerovo otkrice predstrukture razumijevanja. 14. Razumijevanje umjetnosti: Kierkegaard i Heidegger (19-21).Treci program Radio Sarajeva. Preveo: Danilo N. [0 Hajdegerovomshvatanju vremena na str. Prilog antropologiji Martina Heideggera. 229. str. 7-8. Theoria. 218. 129-142. 'I'omovic. 1978. . 13-28.Delo. 167-178. 3. - 228.208.Delo. Naprijed 1978. Plut. SMISAO I BESMISAO. Ingeborg: Metodoloski znaeaj strepnje u egzistencijalnoj analitici Martina Hajdegera. VII). Jaspersove beleske 0 Hajdegeru.filozofska hermeneutika Hansa Georga Gadamera. Basta. 104. 217. Beograd 1977]. 210. Anthropos.2. Mel(:iC. . LXXIV/1978. Martin: Ostvarenje (:oveka. 100-126. 1511-1572. Preveo: Danilo N. (22. VII/1978. 213. 7-8. Osvrt saradnika hamburskog »Spigla« na knjigu savremenog nemaekog filozofa. IX/1978. Ivan: Nekoliko marginalija uz pitanje izvora i puta. 12. [Povodom knjige Zana Bofrea: Uvod u filozofiju egzistencije. 21-22. [0 filozofiji Martina Heideggera] 214. [Vidi odeljak: 6. Miladin: Znaea] fundamentalno-ontoloskog stanovista. str. U krnjizi: COVEK.

Basta i Dragan Stojanovie. Patoeka. . 131-147.. 169-189. Mohr-Paul Siebeck. Petar: Razgovor sa Zanom Bofreom 0 francuskoj filozofiji . 1979. [Vidi odeljak: Obrat transcendentalne u hermeneutU!ku jenomenologiju (od Huserla do Hajdegera (64--65)]. str. »Vuk Karadzic«. 12. 139-150.Gledi§ta. Grassi. str. 6. Hans-Georg: Hajdeger i jezik metafizike. Priredili i preveli: Danilo Basta i Dragan Stojanovic. [Shvatanje Martina Heideggera] 239. Verlag Karl Alber. . 239. Priredili i preve1i: Danilo N. Mandel. 1976. U zborniku: RANI HAJDEGER. 236.str. Kos. 1. [Iz: Sein und Geschichlichkeit.Miinchen. 212-220]. U knjizi: SUVREMENA FILOZOFIJA. [Isto: RANi! HAJDEGER. 1-11. . Tiibingen. 1974. 242. Hartmana] 241. 235. Landgrebe. Marges de la philosophie] 234. J. 394-411]. 9..U zborniku: RANI HAJDEGER. Savo: Tragom filozofske hermeneutike. Ernesto: Aktualnost humanlstleke tradicije i Heideggerova teza 0 kraju filozofije. [Iz: Durchblicke. XXIIIII977. Preveo: Franjo Zenko. . S. Zunjic. Volfgang: Ra. Preveo: Rade Kalik. str. Sartra. Zagreb 1979. Ludvig: Fakticitet i individuacija. Antropologija Martina Hajdegera. 243. Beograd 1979. str. 1-2. Danko: Moguenost prevladavanja estetike i misljenje Martina Heideggera.Theoria.Ideje. Beograd 1979. [Iz dela: Eugen Fink: Niihe und Distanz. . III. 1-5 238. »Vuk Karadzic«. Basta. . Knjizevna kritika. 244.U knjizi: SUVREMENA FILOZOFIJA. 103-115. Janko: Eksistenca literarnega dela in modemi materializem. Derida. Vittorio Klostermann. 175-223. 237. Basta i Dragan Stojanovic. 143-159. Prilog fundamentalno-ontoloskcm resenju potettekaenttnornije. Prilozi za istrazivanje hruatske filozofske ba§tine.Delo. Zabeleska 0 jednoj fusnoti u Sein und Zeit. S. Zagreb. Geburtstag (Frankfurt am Main. B. U zborniku: RANI HAJDEGER. V/1979. »Vuk Karadzic«. X11979. Gadamer. Gajo: Izreka Heideggera. Priredili: Danilo Basta i Dragan Stojanevie. 1978. Ros: Hajdeger i Vitgenstajn . 113-130. C. Beograd 1979. str. Hid. Fink. Geburtstag (Frankfurt am Main. Nakladni zavod Matice hrvatske. Beograd 1979. »Vuk Karadzic«. Martin Heidegger zum 80. Slobodan: Kraj filozofije kao dovrsenje filozofije. 1970. Polja. Janke. 142-150. Beograd 1979. 233. Buber. [Isto u zborniku: RANI HAJDEGER. Pejovic. Danilo: Martin Heidegger. Valter: Ishodiste etike? Napomene 0 analizi krivice u »Bivstvu i vremenu«.U zborniku: RANI HAJDEGER. Beograd 1979. [Shvatanja Heideggera. Martin: Ostvarenje coveka. Preveli i priredi1i: Danilo N. 246. str. »Vuk Karadziee. Priredili i preveli: Danllo Basta i Dragan Stoianovie. »Vuk Karadzic«. "Skolska knjlga«. Preveo: Danilo N. 1/1979.XXV/1979.Preveli i priredi1i: Danilo N. 150--168. 247. Z~vadinovic. Gajo: Martin Heidegger i problem fundamentalne ontologije. Primerjalna knjizevnost. str. . Petrovic. 74--85. »Vuk Karad~ic«. 0 Hajdegeru. 127-141. Grlic. Beograd 1979. 12. 275-289]. str. Recepcija i kritika »Bivstva i vremenae. »9kolska knjlga«. Zagreb 1979. str. Preveo: Danilo N. Phanomenologische Vortrage und Aufsatze (Freiburg .U zbornilru: RANI HAJDEGER. 265-274]. XXIII/1977. Lausevic. Jan: Hajdeger s druge obale. Ingardena. 57-68. 231.druga Kantova revolucija. 38-56. »Vuk Karadzic«. . XX/1979. Delo. 98--126]. Vittorio Klostermann. [Iz: Jacques Derrida. .skriveno tubistvovanje u ogledalu umetnosti. Priredili: Danilo Basta i Dragan Stojanovie. IXl1978. 9-10. Basta i Dragan Stoianovie. Zak: Ousia i gramme.U zborniku: RANI HAJDEGER. 67-81. Petrovic. CLIX 1979 232. 4. . Eugen: Filozofija kao prevladavanje »naivnosti«. [Iz: Hans-Georg Gadamer: Kleine Schrijten. 68-88. Karl-Heinz Volkmann-Schluck zum 60. CLVIII . 60-69. S.230. . 245. Beograd 1979. 1972. 240. Basta. S. 247-264].U knjizi: SUVREMENA FILOZOFIJA ZAPADA.

Number three. Gradac. S. Beograd 1979. U zborniku: RANI HAJDEGER. LXXV!1979. 34-38]. Anei vremena« za (290--309). Beograd 1979. Stlmonovic). 29--40. Zak Derida: Ousia i gramm/i. [Vidi odeljke: Transformacija filozofije: 3. . 222-232]. 13. Bern und Munchen. Beograd. Umetnieka oprema: Dusan Ristic. Posavec. [Iz: Max Scheler: Gesammelte Schriften. von Manfred Frings. 7-23. Riker. Stanisavac. str. ' [Iz: »The Journal of the British Society for Phenomenology«. Preveli: Danilo Basta i Dragan Stojanovic. * Sadrza] : Danilo Basta - Dragan Stojanovic: Uvodne napomene 0 recepciji »Bivstva i vremena« Martina Hajdegera (7-23). 3-14]. Prrredivaei Danilo Basta i Dragan Stojanovic. str. "Vuk KaradzicBeograd 1979. Rajl. Zunjic. vol. Gilbert Raj!: Martin Hajdeger: »Sein und Zeit« (89-109). 4. Stojanovic. »Veselin Maslesa«. 253. Pol: Hajdeger i pi:tanje 0 subjektu. Priredili: Danilo Basta i Dragan Stojanovic. Apel. str. . 89-109. 0 Hajdegerovoj interpretaciji nekih Heraklitovih fragmenata. XI/1979. Ludvig Landgrebe: Fakticitet i individuacija (131-147). Ingeborg: Metodicki znaca] strepnje u egzistencijalnoj analitici Martina Hajdegera. Hirs: Ishodi§te etike? Napomene 0 1980 '258. »Vuk Karadzic«. Skica za istrazivanje problema vremena kod Kanta. 1979. Eugen Fink: Filozofija ko prevl'ad'avanje »naivnosti« (68-88).U zborniku: RANI HAJDEGER. Slobodan: Heraklitov logos 'kao »zblrajuca zbranost«. Maks SeIer: Iz manjih rukopisa 0 »Bivstvu i vremenu (25-37). Dragan: Uvodne napomene 0 recepciji »Bivstva i vremena« Martina Hajdegera. 311. Preveo: Aleksa Buha. 257. 35--36. Sarajevo 1980. VHl1980.Politicka misao. 148-174. XI Bitak i vrijeme CLXI . Volfgang Janke: Raskriveno tubistvovanje u umetnosti (247-264). p. I-XVIII. 652-667. RANI HAJDEGER.U knjizi: RANI HAJDEGER. Paris. str. Milutin: Kant i Heidegger ili 0 konaenosti. XVI/1979. Predgovor Heideggerovoj knjizi: KANT I PROBLEM METAFIZIKE. (Interpretacija Heideggerovoga spisa 0 tehnici). . Le conflikt des interpretations. Urednik: Mira Grujie. Preveli i priredilr: Danilo N. str. Gilbert: Martin Hajdeger: »Sein und Zeit«. [0 Hajdegeru na str. Zabeleska 0 jednoj fusnoti u Sein und Zeit-u (175-223).Politika. Hans Georg Gadamer: Hajdeger i jezik metafizike (57-67). 255. Recepcija i kritika »Bivstva i vremena«. Preveli i priredili: Danilo Basta i Dragan Stojanovic.Filozofske studije. Valter analizi krivice 252. Sisler. 1976. »Vuk Karadzic«. Dvije faze fenomerwlogije i njihov uticaj na savremeno filozofsko predrazumijevanje jezika i pjesniStva (79-105). . str. Martin Buber: Ostvarenje coveka. U: RANI HAJDEGER. [Biblioteka] »Zodijak«. Spate Schriften. i 4. Ingebor Sisler: MetoZnacaj »Bivstva u egzistencijalnoj analitici Mar- i vremenu« Hajdegera (276-289) 251. str. str. Wittgenstein i Heidegger (171-285). S(imon): Rani Hajdeger. Band 9. U knjizi: RANI HAJDEGER. »Vuk Karadzlc«. October 1970. »Mladost«. Izdavac: »Vuk Karadzic«. 89-149. Hrsg. Karl-Oto: TRANSFORMACIJA FILOZOFIJE [TRANSFORMATION DER PHILOSOPHIE]. Maks: Iz manjih rukopisa 0 »Bivstvu i vremenu« (1927). Jan Patoeka: Hajdeger s druge obale (113-130). (14. Francke Verlag. Apel. 294-304]. Editions du Seuil. 256.] u »Bivstvu marl diCki tina Getman-Zifert: teologije strepnje znacaj zasnivanje (265-274). Preveli i prirediIi: Danilo Basta i Dragan Stojanovic. 1969. pp. [Koautor: Danno Basta] 254. VII). one. SeIer. 25-37. 310. .»Vuk Karadzic«. Basta i Dragan Stoianovte.248. Priredili i preveli: Danilo Basta i Dragan Stojanovic. 276-289. (22-52). 0 antropologiji Martina Hajdegera (38-56). Beograd 1979. "VUrk Karadzie«. [Iz: Paul Ricoeur. 249. Beograd 1979. Karl-Oto: Dvije faze fenomenologije i njihov uticaj na savrerneno filozofsko predrazumijevanje jezika i pjesniStva. str. 250. Pol Riker: Hajdeger i pitanje 0 subjektu (148-174). Beograd 1979. . Zvonko: Kako Heidegger pita 0 tehnici. CLX '259. Beograd 1979.

istina. 271. [Objavljeno prvi put u: »Neue Sammlung«. knj. Bosko: Istorijski razgovor mislilaca.Anthropos. Huserl. 1972]. 514--622.260. umetnost. Cene: Tubit in ~asovnost. Tomasevle.Obelezja. [Objavljeno u: »Merkur«. 5/1965. 105--122. 1980. Lakicevic. Jokic. [Iz: »New Left Review«. 11/1972] 274. Grassi. Karl: Zabeleske 0 Martinu Heideggeru. 51. 1-2. 96-114.Dijalog. 1981. 11. Jaspers. [0 Heideggeru] 267. (0 smislu i usudu evropske metafizike). Tre~ program Radio-Beograda. 261. Geratana. 1-9. 10. Beda: Martin Hajdeger i politika. CLXII 273.Knjizevna ree. . Jiirgen: S Haidegerom misliti protiv Hajdegera. 490--503.Tre~ program Radio-Beograda. (194-195). Na§e teme. 27-28.: Osobenost Luka~eve kritike Hajdegera. 279. XII). I. . 853-857. . Prevela: Sanja Role.Cankarjeva zalozba. I i II. . 105--106. Hajdeger). 1981. Fridrih-Vilhelm: Vremenitost tubitka 1 vreme bitka. . Logar. Odlomek iz dela »Eksistencialna filozofija (analiza in kritika filozofije Martina Heideggera). CLV/1980. [Objavljeno u: »Frankfurter Allgemeine Zeitung«. 25. [Povodom knjige Antona Stresa: Nie in smisel]. 35-36. Cene: EKSISTENCIALNA FILOZOFIJA. Rudolf: Prevazllazenje metafizike putem 10gi~ke analize jezika. 1981. Beograd 1979.Theoria. IX/1980. 37-44. M. kasnije: Kleine Schriften. . godine). . 6-7.Kulturni radnik. 461-468. Marx i Heidegger. Preveo: Miroslav Prokopijevie. 266. . Nenad: Temelj vremena. 51. 269. Logar. Recepcija i kritika »Bivstva i vremena«. 51. 3. 41-52. 479-490. . H. str. Aleman. 142. Miinchen)]. III). II-III. XI/1981. Beograd 1979. 51. Vujadin: Teorija istine (Brentano. Cene: Moznost tubiti kot celota in bit k smrti. Zunjic. 1981. 211931].Tre~ program Radio-Beograda. 103-104. .Gradac. Tiibingen. LXXVIII. . Gabitova. XXVI/1980. Marx. 51. 157. [0 Heideggeru] 268. VII/1980.Polja. »Mladost«. Spomenka: Filozofija v sluzbi ideologije/teologije. XXIV/1980. Tre~ program Radio-Beograda. 1980. [Vidi odeljak 7: Egzistencijalno-ontolo§ka ekspozicija problema povijesti (Heidegger) (25-29)]. Habermas. 1980. II-III. priredi1i: Danilo Basta 1 Dragan Stojanovie. (Povodom objavljivanja predavanja iz 1935. S. [Iz ~asopisa: »Voprosy filosoffi«. Logar. Miroslav: Bitak. Gradac. 3. 427-438. Basta.' 434-436. .Letopis Matice srpske. 270. 424-429. 1981. »V'Ilk Karadzic«. Prokopijevic.Preveo: Mitar Popovic. [lzbor iz: Notizen zu Martin Heidegger (hrsg. 235/1967]. XIII/1981. Saner. Martin Hajdeger: Kant i problem metafizike. Preveo: Dragan Glumieic. . Valentino: Hajdeger i Marks. Ljubljana 1981. Preveo: Dragan Glumi~ic. Gadamer. . str. 1980. 281. . Beograd 1979. Kamap. Preveo: Rastko Jovanovic. I. Fon Herman. VII/1980. 283. Danilo N. 373-379.Tre~ program Radio-Beograda. R. 1981 272. 265. (22.Theoria. Prevela: Mirej Jovanovic. Beograd 1979. Dragan: Martin Heidegger: Kant i problem metafizike. 278. Ernesto: Vico. Sfmeunovie. Preveo: Bozidar Zec. »Mladost«. Hans Georg: Martin Hajdeger. 106/1977]. 262. 276. Slobodan: Rani Hajdeger. . Martin Hajdeger: »Kant i problem metafizike«. 282. 5-19. 35-36. 153-171. Izdavae: »Mladost«. Preveo: Zoran Gavrie. objavljenog u ~asopisu: »Erkenntnis«. (Analiza in kritika filozoflje Martina Heideggerja). 263. Gasovic. Danilo: Ni~e i Hajdeger. Prokopijevic. (25. 264. str. 51. 1981. 277. 51. 1981. Hribar. Miroslav: Adomova kritika Heideggera. 638. 7-29. . .Ovdje. . . Vojin: Dedukcija pojma povijesti i aktuelnog povijesnog mi~ljenja.: Martin Hajdeger i antleka filozofija. 40--45. VII 1953]. Dakovie.Treci program Radio-Beograda. 503-514. 438-455. 1981. 262. Werner: Svet u drugom poeetku: uloga pesnika i »pesnicko stanovanje«. 1-4. 1981.Politika. . 261.Anthropos. [Drugi deo ~lanka: Vberwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache. XVII VI980. CLXIIl .Treci program Radio-Beograda. 1-4. Preveo: Zoran Gavrie. 280. 275. XXXIIII1980.Problemi.

303. 638 (17. Kalin.Ideje. 293. Karl: 0 kritiokom vrednovanju Hajdegerovog delovanja. 1982. Gadamer. 292. XXVII/1981. . Hans-Georg: Platon i Hajdeger. Mohanti. Danko: Martin Heidegger (1889-1977). 272-273. XXXIII/1981. Preveo: Zoran Gavric. 5. Gadamer. von Ute Guzzoni. Prokopijevic. U knjizi: POVIJEST FILOZOFIJE sa odabranim tekstovima filozofa. XXVII/1981. 1982. XII/1981. 45. 71-78. . VII 1953]. 286. 468-479. Zurovac. Treci program Radio-Beograda.]. Miros'av: Izvedba i smisao Heideggerove kritike subjekta. Naprijed 1982. 523-541. 1980]. CLXIV 1982 297. 268-269. Prevela: Branislava Belie. 314/1978]. 289. 3-4.Delo. . XII/1981. 411-427. [Odlomak iz teksta objavljenog 1962. Preveo: Miroslav Prokopijevic.Most (Mostar). 268-269. Koautor: Rade Kalik. 292-293. Preveo: Rade Kalik. Prevela: Ana Moralic. 394-395. University of California. 306. . [0 Heideggerovom shvatanju umjetnosti] 295. CLXV . 431-457. Ante: Heidegger i Nietzscheova volja za moe.Treci program Radio-Beograda. 292. Polja. Caputo: »Meister Eckhart and the later Heidegger: The Mystical Element in Heidegger's 'I'hought«. Preveo: Miroslav Prokopijevic. Boris: Martin Heidegger(1889-1977). Miroslav: Kako ne citati Heideggera. Theunissen. Milutin: Bloh i Hajdeger. Slobodan: Pristupi Hajdegerovom misljenju. 290-2Sl. Hrsg. Treci program Radio-Beograda. Mirko: Poezija kao diktat bica. 27-48 . 288. Petrovic. 3-17. Paris. str. Preveo: Nenad Fiser. . Grl ic. LEKSIKON FILOZOFA. 285. Zagreb.: Heideggerov pojam istine. [Objavljeno u: Nachdenken uber Heidegger. 304. [0 filozofiji Martina Hcideggera] 293. Etjen: Vreme reel. 51. 178-180. Skolska knjiga. str. Johanes B. 51. 305.Odjek. 1981.284. . Veljko: Fenomenologija bezzavicajnosti Martina Hajdegera. Mirko: Hajdegerovo ucenje 0 istini. 8-9. 87-97.U knjizi: MISLJENJE NA KRAJU FILOZOFIJE [DAS DENKEN AM ENDE DER PHILOSOPHIE]. Armanini. Beograd 1982. [Zakljucno poglavlje iz knjige: Heidegger.Knjizevne novine. 268-269. 170--172. Zurovac. 1. XXV1I/1981. Lowith. Stanisavac. XXVIJIi1982. . . IX/1982.294. Volkmann-Schluck. 299. Gajo: Heidegger i Marx. Zurovac. XXVII/1981. Basta.Ideje. Michael: Sta jest danas. . 1981. 17.: Sta je od Heideggerovog misljenja uneto u buduce filozofiranje. Kordic. U: Danko Grl ic. Polja. XII). Korac.: Primeri Hajdegerovog turnaeenja Marksa [Beispiele der Heideggerschen Marx-Interpretation]. 290. Hildesheim. XXVIII!1982. [Iz casopisa: »Exercices de la patience«. 302. Feron. 49-62. 301. 7. Treci program Radio-Beograda. 1-31. 54-66. . .N'2 1]. Delo. Danilo N. Journal of the History of Philosophy. XLII. 111980]. 10. 1981. XXVIII/1982.Ideje. 71-92.Polja XXVII/1981. Mirko: Hajdegerovo shvatanje blca. Djitendrant: Svest i egzistencija: Opaske 0 odnosu izmedu Huserla i Hajdegera. Karl-Heinz: 'I'ehnicki svet i udes. Prokopijevic. 1981. [Povodom Habermasovog teksta: S Hajdegerom misliti protiv Hajdegera objavljenom u »Allgerneine Zeitungs-u. Dzon D. 268-269. [Objavljeno u: »Man and World«. XXXV/1982. Ivan N. Kangrga. 54. Zagreb. 291.Treci program Raiius-Beoqrtuln. 2. XIII/1982. 307. . . 21-22. 51. Zapazanja 0 Levinasu i Hajdegeru. 0 potrebi i nuznosti pristupa Heideggeru. str. . 455-461.Polja. Gottingen. XXXV/1982. Milan: »Fundamentalna ontologija« i vrijeme. Zunjie. .Odjek. god. 287. Kaputo. str. 1965]. nada i strepnja. Preveo: Miroslav Prokopijevic. Lotz.Polja. Delo. . 300. XII/1981. 298. Preveo: Zoran Gavric. 41-51. January 1975. Denker in durftiger Zeit. [John D. . Prolegomena za uvid u zapadnjaeki pojam moci.Ideje. vol. str. 10. 18-19. 51. 14-15. 296.: Majstor Ekhart i kasni Hajdeger: mistil!ki elemenat u Hajdegerovoj misli. Hans-Georg: Martin Hajdeger i rnarburska teologija. 25.

322. 1982. Gajo: Heidegger i Marx. 85-123. IPolemika s Ljubomirom Tadicem u vezi s Blochovom kritikom Heideggera]. 247-248. . 58--59. . 127-141. 43-70. Radionica SIC. 1983 327.Theoria. str. [Iz: Michael Murray: HeideggeT and Modem Philosophy. NIHILIZAM MODERNIH ZNANOSTI. 3-4. . str. 323. New Haven. Posavec. XXVI/1983. Zagreb 1982. Wohlfart. 35---53. [Zu HeideggeT. 202-205. 145-163. 49-56. Beograd. SUVREMENA SVJETSKA KNJIZEVNOST. Beograd 1982. . Bosto. XXXVI/1983. Odjek. 1-2. Vel':no vracanje istog trenutak ekstatienog jedinstva vremenitosti. (Temeljna misao MaTtina HajdegeTa)]. Beograd 1982. _ TTeta pTogTama na Radio-Skopje. Nezavisna izdanja Slobodan Ma§ic. Zagreb. Rubina: Franco Lombardi: »Martin Heideggere. 001982. 3. Ludwig: Zapis 0 Hajdegeru. Begriff 316. u: Ludwig Wittgenstein und der WieneT Kreis aufgezeichnet von FTiedTich Waismann. 317. 1982. str. Vrin. . XXVIIII1982. Prevela: Cvijeta Jaksic.U zborniku: MISLJENJE NA KRAJU FILOZOFIJE [DAS DENKEN AM ENDE DER PHILOSOPHIE]. . 80-83] 310. Solar. 64-68. str. 18--27.U knjizi: BITAK I POVIJEST. (Temeljna misel MaTtina HeideggeTja). .U knjizi: MISLJENJE NA KRAJU FILOZOFlJE IDAS DENKEN AM.U knjizi: MISLJENJE NA KRAJU FILOZOFIJE [DAS DENKEN AM. . F. . 1982. Rezime na srpskohrvatskom jeziku: Covek i njegov udes. 1. Prevela: Natasa Papazovska-Levkova. [Rezime na slovenaekom jeziku: Clovek in njegovo poslanstvo. XXV/1982. 1967. Majkl: Uz Vttgenstajnov zapis. str. Posavec. (zbornik). 277-291. . 9. 7--8. Zagreb 1982. Morchen Hermann: Primedbe 0 Adornovom i Hajdegerovom'iskusavanju jezika. XIII/1982. 324.Polja.U knjizi: SITUACIJE I DUHOVNA KRETANJA. .Delo.U knjizi: MISLJENJE NA KRAJU FILOZOFIJE. Nezavisna izdanja Slobodan Masic. 1982. 289-291]. Zurovac. Petrovic. XXVIII/1982. Mikecin.MaTk313. . Centar za kulturnu djelatnost SSOH. 1-2. pjesnlstvo. ENDE DER PHILOSOPHIE]. U knjizi: Zvonko Posavec. Sirber. 299-305. 1982. Beograd. (Der Gundgedanke Martin Heideggers). . Geschik. Ingeborg: Der existenzial-ontologische des Todes bel Martin Heidegger IEgzistencijalno-ontoloAki pojam smrti kod Martina Hajdegera]. 311. Emanuel: Martin Hajdeger i ontologija. [Interpretacija Heideggerovog spisa Pitanje 0 tehnici]. 7. Pariz. S. Levinas. 309. 63-64. Beograd. Zvonko: Povijest kao lutnja. 1982. Volkmann-Schluck. 195-211. 5---14. . [Iz knjige: OtkTivajuci egzistenciju sa HuseTlom i HajdegeTom. Marej. 21. 318. 325. Frankfurt am Main. 12. Heideggerovo ul':enje 0 jeziku. SchUssler. Beograd 1982. Zurovac. Nezavisna izdanja Slobodan Masic. str. XXVUII1982. Skolska knjiga. Jere Paul: Hajdegerovata kritika na Hegeloviot poim za vremeto.TheoTia. Petrovic.TheoTia. Vartanovle. Mirko: Izvorna snaga rijel':i. 199-201. 68--69]. [0 Heideggerovom shvatanju umetnosti] 326. Tertulian. str. Karl-Heinz: Der Mensch und sein 321.Delo. and London 1978. 1974]. (Das Offenbarmachen des Seins im X Buch der Oliteia)]. sisti~ka misao. 11-17. 312. 275. . CLXVIl . B. Durie. 1982. Nolit. [0 Heideggerovom shvatanju istorije] 315. Prevela: Ana Moralic. str. 2.OpTedjeljenja. McGuinness. Mirko: Umjetnost kao otkrivanje biea. 2. jezik. Milivoj: Martin Heidegger. 3-4. 1982. CLXVI 319. Preveo: Dusan Dordevic-Mileusnic. 314. Nicolae: Izmedu Crocea i Heideggera. 7.308. Zvonko: Kako Heidegger pita 0 tehnici. [0 Heideggerovom »Uvodu u metafiziku«. Slobodan: Mimesis i poiesis.Ideje. Miloje: Blohova kritlka Hajdegera.MaTksizam u svetu. ENDE DEiR PHILOSOPHIE]. Wittgenstein. Sulejman: Mi§ljenje. 328. str. . (Samo-otkrivanje bivstvovanja u X knjizi Platonove »Drzave« IMimesis und Poiesis.U knjizi: Milivoj Solar. Zunjic. Ideje. 21-34. Preveo: Dusan Dordevle-Mileusnie. Martin Heidegger: Misljenje i pevanje. Giinter: Od Nietzschea do Heideggera. XIII/1982. Vjekoslav: 0 nekim problemima suvremene filozofije. Preveo: Dusan Dordevic-Mileusnie. [0 »Estetici« Gyorgy Lukacsa] 320. . Preveo: Dusan Dordevie. Mihailo: Povodom »hajdegerovskih pouka filozofiji nade«.

Rad 1984.Iokic. Goran: Metafizika. . 181-194.Knjizevna kritika. 1-2. .Nase teme. XXII/1983. . (Interpretacija Heideggerovog spisa »Obrat«). Zalokar.329. Miloje: Bloh protiv Sartra. 186-188. 2(9). XIIII1983. 1.XXVII/1983. 332. XlV/1983. Yanda: Razumijevanje govora u »Bitku i vrernenu«. MODERNA MISAO I SLOVENACKA KNJIZEVNOST. Beograd. [Zusammenfassung: Das Verstehen der Rede in »Sein und Zeit«] 335. . Beograd 1982. . Prevela: Miljenka Vitezovic. 1984 334. Zagreb.Savremenost. Gretic.Savremenost. Forum. 29-45. Zvonko: Bit tehnike i mogucnost obrata. Kos. 330. misljenje i jezik. Nolit. str. Posavec. XIV/1984. 333. Jadran: Martin Heidegger: MiSljenje i pevanje. . 218-239.U knjizi : Janko Kos. . 875-904. Vujadin: Hajdegerovo poimanje biti umetnosti i umetniekog.U zborniku: PRAKSA I POLITIKA. IV/1984. Petrovic. Liber 1983. Heideggerovo shvacanje biti jezika.Hajdegerj Martin Heidegger BITAK I VRIJEME . 282-311. 79-92. Bozicevic. Miloje: Hajdegerov pristup Marksu. Janko: Hajdeger i Slovenci. . 7-8. Petrovic. 331. 1-2. [Vidi odeljak: Sartr .Filozofska istrazivanja. 43-50. 336. str. XLV/4-6.

travnja 1926 i. Schwarzwald .EDMUNDU p o s ve ce n o u znak Todtnauberg HUSSERLU s to vanj a i prijateljstva uz 8. Bad.

AUTOROVA PRETHODNA NAPOMENA UZ SEDMO IZDANJE 1953. Medutim. i istodobno kao posebni otisak. u istog izdavaca. Oznaka »Prva polovica«. u izdanju Edmunda Husserla. Brojevi stranica nove naklade podudaraju se. VIII. u tekstu je neizmijenjena. koja se pojavljuje kao sedmo izdanje. i6i put nje nuzno je jos i danas. a da ta ne bi bila nanovo prikazana. Poslije cetvrt stoljeca druga se polovica vise ne da nadovezati na prvu. Ova nova naklada. U prilog razjasnjenju tog pitanja neka bude upozoreno na »Uvod u metafiziku«. premda je u pogledu citata i interpunkcije nanovo pregledana. u Jahrbuch fur Philosophie und phanomenologische Fonschung. s paginacijom ranijih izdanja. daje li pitanje 0 bitku pobudu nasem tubitku. sv. . sto je stajala u dosadasnjim izdanjima. Taj Uvod donosi tekst jednog predavanja odrzanog u ljetnom semestru 1935. Rasprava »Bitak i vrijeme« pojavila se prvi puta u proljece 1927. koji izlazi istodobno s ovom novom nakladom. brisana je. uz mala odstupanja.

sto zapravo mislimo rijecju »bivstvujuci«? Niposto. te put do tog cilja trebaju uvodno razjasnjenje. I tako. danas bar u neprilici sto ne razumijemo izraz . eto. 1 Platon. . .re: )'"l7tCXACXLYLYVWcrXe:"t'e:. istrazivanja sto su poduzeta u takvoj nakani. .re:YY'Y)cr. Interpretacija vremena kao moguceg horizonta svakog razumijevanja bitka uopce. i ona ih zahtijeva. valja najprije.e:&cx. .• • • 8!fjAoV yocp w~ U[J.bitak«? Niposto. eto.07J!LCXLVe:LV07t OV 8E rcpo "t'OU !LEV ?6[J. vuv 8' ~7tOp~xcx[J. Imamo Ii danas neki odgovor na pitanje 0 tome. Sophistes 244 a. ponovo pobuditi razumijevanje za smisao tog pitanja. njezin je prethodni cilj. valja ponovo postaviti pitanje 0 smislu bitka. Smjeranje k tom cilju.svega.Jer va- rna je ocito Ipak vee dugo dobro pozna to. takoiter. cp. sto zapravo mislite kada upotrebljavate Izraz bivstvuiuci'.. prije . 0. Jesmo li. Konkretna obrada pitanja 0 smislu »bitka« namjera je rasprave sto sIijedi. all sada smo u neprilicie'. 'Y)!Le:L~ 0. • 6vo» .e:L~ !LEV "t'CXU"t'CX 7to"t'e: ~OUAe:cr&e: ("t'L . I tako. rni smo pak nekoc doduse vjerovali da to razumijemo.e:v • •• .

Kaze se: »Bitak« je najopcenitiji i najprazrriji pojam. Tako je ono sto je kao skriveno izazivalo nemir u antidkom filozofiranju. Svatko ga neprestano upotrebljava i. dotaknuto pitanje zacijelo nije proizvoljno. Ono je podstrekavalo Plato novo i Aristotelovo listr~:vanje. STRUKTURA I PRVENSTVO PITANJA o BITKU § 1. koja ne proglasuje samo da je pitanje 0 smislu bitka izmno. postalo kao sunce jasnom razumljivoscu po 1 Bitak i vrijeme 1 . razurnije sto time misli. nego povrh toga sankcionira zanernarivanje tog pitanja.kao tematsko pitanje zbiljskog istraiivanja. A sto nekoc bljase uz krajnji napor rnisljenja izboreno ad fenomena. Pri tome.Pa ipak svatko smatra da je osloboden napora jedne YlYO:V't'0iJ. Napodlozi grCkih pocetaka dnterpretacije bitka nastala je dogma. premda nepotpuno i tek u pr- vim naletima. opire se svakom pokusaju definiranja.IXX[O: 7tEpt 't''ljc. Kao takav. Ne sarno to. Ono jito su obojica postigli odrzalo se u raznovrsnim preinakama Ii »retusima« sve do u Hegelova »10giku«. i u njemu ga odrzavalo. otada i umuknulo . Tom najopcenitijem Ii stoga neodredivom pojmu i nije potrebna neka definicija. da bi. odavno je trivijalizirano. prernda nase vrijeme ubraja u svoj napredak sto ponovo odobrava »metafiziku«. Nuinost izricitog ponavljanja pitanja 0 bitku Navedeno pitanje dallas je palo u zaborav. dakako. oucr[o:c. dakako.Uvod Ekspozicija pitanja 0 smislu bitka Prvo poglavlje NU2:NOST. koju valja Jznova raspiriti.

dskazivanju. il faudrait dire c'est. Nernogucnost definiranja bitka. Njihov je ko~[en u samoj antiekoj ontologiji. to odredenje stavlja u temelj svih daljnjih kategorijalsvoje »ilogike«. c'est. dakako. tho II' qu 94 a 2.»definicija« tradicionalne 10gike kojoj su i sarnoj temelji u antiokoj Qntol. Sarno. »Bitak« je »najopcenitiji« pojam: 't'O ()V tcr't'L XOC. Srednjovjekovna je ontologija svestrano raspravljala taj problem. 2. nego upravo podstice na nj. Ona ocito pokazuje. s. Svatko razumije: »Nebo je plavo«: »ja sam radostan« i slicno. Pensees et Opuseules (ed. B 3. nije rasvijetlio tamu tih kategorijalnih odnosa. ontologija.' I to s pravom ako definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. cuius intellectus includitur in omnibus. est ens. Ali zar iz toga slijedi da bitak vise ne moze zadavati problem? Niposto: moguce je samo izvesti zakljueak: »bttak« nije nesto poput bica. onda to ne moze znaciti da je 'On najjasniji i da mije potrebit niJkakva daljeg raspravijanja. u svakom odnosenju prema biou. 998 b 22. 169: On ne peut entreprendre de definir I'etre sans tomber dans eette absurdite: car on ne peut definir un mot sans commencer par celui-ci. da onaj !~Q JQS pita '0 tome biva okniv1jen za metodski promasaj. Ni 'On. postavio problem bitka na nacelno novuosnQvicu. Jedinstvo toga transcendentalnog »Opcenitoga« nasuprot raznovrsnosti ?-ajvi~ ro~nih pojmova kojima su obuhvacene stvan vee je Artstotel SPQznaQkao jedinstvo analogije.s obzirom na podlogu iz koje su izrasli temeljni ontoloski pojmovi . Torno Akvinski. najtamruji. Bitak se ne da definitorno izvesti iz VliSih pojmova nim prikamti putem niZih. S.&6AOU IL!XALcr't'OC1t&. ta prosjecna razumljivost demonstnlra jedino nerazumljivost. »Bitak« je prema oznacisrednjovjekovne ontologije »transcendens«. 3. Aristotel. I kada napokon He: gel odreduje »bitak« kao »neodredeno Neposredno«. i to takvom. nacin odredivanja bica .jevanje bitka uvijek je vee ukljuceno u svemu Sto netko shva6a od biea«. SaIIIlQ sto ispusta iz ruku problemsto ga je postavio vee Arist<>: tel. »Bitak« ne omeduje najvisu regiju bica ukoliko je QnQ pojmovno artdkulirano prema rodu ~ ~sti: o(he 't'~ o~ yl:voc) »Opcenitost« bitka »nadmasuje« svaku opcemtost roda. Brunschvieg)". Paris 1912. i pri tome je taj izraz »bez daljnjega« razumljiv. 2. naprotiv. Usp. 3. et ainsi employer Ie mot defini dans sa definition. Stoga cemo dISkusiju '0 predrasudama voditi samo dotle dok se ne pokaze kako je ponavljanje pitanja '0 smdslu bitka nuzno. Otuda se. 1 1.onda se on pridrzava istog smjera gledanja kao i antiCka. B 4.moze u pogledu primje:e~Qsti le~ti~iranja kategorija i njihove potpunosti :mterpretiimti. Met.aznovrsnQsti »IkategQrija« kojima su obuhvacene swan. Met. nih eksplikacija u je »b~tak«.V't'CilVI• Illud quod primo cadit sub apprehensione. u dzvjesnim granicama opravdani. Aristotel. Pojam je »bitka«. »Neko razumi. Pojam »bitak« nije moguce definirati. Ta se pak . Tri su tak:ve predrasude: 1. 1001 a 21. 4. »'Bitaik«zapravo ne moze biti shvacen kao bice: enti non additur aliqua natura: »bitak« se ne moze domooi odredenosti talco §tQce mu biti dodijeljeno bice.2 Ali »opcenitost« »bitka« nije opcenitost roda. Tim je otkriCern Aristotel. Pascal. quaecumque quis apprehendit. pri cemu je slijedila prije svega tomisticku i skotisticku skoIu. problem jedinstva bitka nasuprot . ne postigavsi nacelnu jasnocu. uza svu ovisnost '0 Flatonovu ontoloskorn nacinu postavljanja tog pitanja. u dovoljnoj mjeni samo po niti vodilji prethodnQ razJ~snjenog pitanja '0 bitku i odgovora na nj. soit qu'on l'exprime au qu'on Ie sous-entende. medutim. U pocetku QVQgistrazivanja ne mogu s~ ~crp~Q pretresti predrasude stQ neprestano usaduju I gaje nepotrebu nekog zapitivanja '0 bitku.sebi. svakom odnosenju-prema-samom-sebi u upotrebi 2 1* 3 . ne dispenzira od pitanja '0 njegovu smislu. U Citavu !Sp0znavanju. »Bitak« je pojam razumljiv po sebi. AkQ se poslije toga 'We: ~ootak« je najopcenitljl pojam. To se zakljuenQ iz njegovekrajnje opcenltosti. Done pour definir l'etre.Q~iji-:ne da primijeniti na bitak.

do poj: rna. ono kodcega zapitivanje. fundamentalno pitanje. Zapitivanje kao zapiltivanje 0. Ma . bilo na koji nacin raspitivanje kod . dvojben je postupak..i neusmjereno.bitak'?« mi se nalazimo u nekom razumijevanju toga »je«.t u tarni. Interpretacija prosjeenog razumdjevanja bitka dobiva svoju nuznu nit vodilju tek s izoblikovanirn pojmom bitka. Smislom bitka moramo. onda je takvu zapitivanju potrebna primjerena transparentnost. istrazivanje 0 smislu bitka nece htje1li da to razjasnjenje dade odmah u pocetku. sto mi uvijek vee zivirno u razumijevanju bitka. da ne nedostaje sarno odgovor na pitanje '0 bimku. Ali vee kada pitamo: »sto je .. biti uCinak naslijedenih teoraja i mnijenja 0 bitku. Kao trazenje. Ako je ono neko. zapitivanje zah1lijeva da ga unaprijed vodi Trazeno.. To prosjecno i ma- Ca. aroda. ako u a:u~u ruk~ to.. § 2. Svako nrazenje dobiva svoj apriorni putokaziz onoga sto trazi. ima svoje Pitano.lz jasnoce tog pojma i njemu pripadnih nacina na koje on biva eksplicitno razumljen valjat ce uglaviti. iako ne bismo !IIlOgH pojmovno filksliratisto znaci to »je«.pripada nekom pitanju. i Ispitivano. da je pitanje 0 bitku osobito.kako se to razumijevanje bdtka kolebalo i rasplinjavalo Ii kretalo strogo granicom pukog poznavanja rijeCi . Pozivanje na razumljiv:ost po sebi u krugu t:rneljni? filozofskih pojrnova. to jest specificno teorijskom pitanju.. Iz tog razumijevamja izrasta Izrioito pitanje 0 smislu bitka i tendencija k njegovu pojmu. Stoga valja uknatko razmotriti.. U istrazujucem. Postaviti treba pitanje 0 srnislu bitka. Sarno zapitivanje kao ponasanje nekog bica. osim Pitanoga. ~-to zna~i zatamnjeno odnosno jos nerasvijetljeno razumijevanje bitka Ii koje su vrste zatamnjivanja odnosno ometanja jednog eksplicitnog rasvjetljenja smisla bitka moguce Ii nuzne. a pogotovu u pogledu pojma »00tak«. Hi cak pravo. Mi ne znamo sto znaei »bitak«. samo Ispitano. Bilo je nagovijesteno: mi se uvijek vee krecerno u nekom razumijevanju bitka. valja Pitano odrediti i dovesti .na cilj. Ali razmatranje predrasuda ujedno je razjasnilo. Prosjeeno. ti »tajm SUdoVI obiCnog uma« (Kant). »Razurnljivo-po-sebi« i samo ono. Ipak. Formalna struktura pitanja 0 bitku Pitanje 0 srnislu bitka treba postaviti. treba postati i ostati izricitom ternom analitike (»poslorn filozofa«). polazeoi otuda. Zapitivanju pripada. U ovoga je osebujno to. moglo pokazati. a smisao je bitka istodobno skrive:r. To.da u svakom ponasanju i blnku pni bicu a priori lefi zagonenka. dokazuje nacelnu nuznost da pitanje 0 smislu »bitka« bude ponovljeno. maglovito razumijevanje bitka moze. Spoznavajuce trazenje moze postati »istrazivanjem« kao otkrivajuce odredivanje onega sto je III pitanju. Neko je zapitivanje rnoguce provesti kao »zapitkdvanje-tek-oneko« iIi pak kao eksplicitno postavljanje pitanja. nego da je dapace sarno pitanje tamno . kao zapravo intendirano. Tada u tomPitanomu pociva. otuda. ~tiZe . kako hi se. Tako stojimo pred nuznoscu.sama ta neodredenost uvijek vee raspolozivog razumijevanja bitika pozitivni je fenomen i on zahtijeva razjasnjenje. Svako je zapitivanje 0. zatim. na izvjestan nacin vee raspolagati. sto zapitiv:anje postaje pnije toga sebi transparentno u pogledu :svih navedenihkonstitutivnihkarakteristllika samog pirtan ja. ponoviti pitanje 0 bitku znaci: najprije jednorn dovoljno obraditi postavljanje pitanja. da u pogledu navedenih strukturnih momenata razmo1ll1imo pitanje 0 bitku. i to tako da pri tome te teorije ostaju skrivene kao 5 . irna v}aSlti!tikarakter glovito razumiievanie bitka jest fakt. Zapitivanje jest spoznavajuce trazenje bica u njegovoj egzistenciji i esenciji. Svako zapioivanje jest trazenje. sto li uopce . pita4 bitka. Mi uopce ne poznamo horizont iz kojega bismo mu trebali pojmiti i filksirati smisao.

nja njegova smisla. to jest. Da nije tako.bitkom. To bite. 7 . . ekspliJkaciju naeina gledanja na bitak. postojanju. Sophistes 242 c. Gledanje na. tada obra5. ne odredivati bi6u porijeklo kao bicu svodeci ga na n~ko d. bitno razlikuje od pojmova u kojima svoju znacenjsku odredenost postize bice. »Pretpostavljanje« bitika ima rkarakter zauzimanja gledista 0 bitku unaprijed. opstojanju. a bitak znaoi bltak bica. 6 da tog pitanja zahtijeva. bdce je takoder ono ~tJo SIDlO i kakvi SIDlO mi sami.jesu ikonstitutiWla ponasanja zapitivanja. ono mora prije toga postatd sa svoje strane prlstupaonim onaikvo kakvo je samo po sebi. Sarno zapitivanje tog pitanja kao modus bitka nekog bica bitno je odredeno onim 0 Cemu je rijee u pitanju . Hi pak pri obradi pitanja 0 bitku prvenstvo pnipada nekom odredenom bicu? Koje Ii je bite egzemplarno i u kojem smislu njemu pripada prvenstvo? Ako pitanje 0 bitku treba postavrti izrioitlo i provesti ga uz njegovu potpunu transparentnost. .v{}6v -eLva ~L1]YEL(J{}mS. tubitku. bilo rna kako razmatrano. Bitak kao PItano zahtijeva stoga neki zasebni nacin pokazivanja. Sam bitak bica »nijes neko bice. da je I spitivano u pitanju 0 bitku samo bice. Ono biva tako reel preslusavano 0 svojem bitku. terminoloslci zahvacamo kao tubitak. S kojeg bica valja oCirtati smisao bitka. i to tako. uvijek vee razumljeno. prema dosadasnjim razjasnjenjima. da u pogledu njegovog Ispitivanoga bude dobiven i vee prije utvrden pravi naein pristupa k tom biro.koje pita . vazenju. koju je u oblasti istrazivanja principa svagda lako navesti. vlastitu pojmovnost koja se. Ali fakuOno. Ukoliko bitak tvori Pitano.Ciji bitak moze.l'Ugo ~ice. Bite je sve 0 oemu govorimO. koji se bitno razlikuje od otkrivanja bica.»ne pricat! pnice«. pored os taloga. ono na temelju cega je bite. Cije se faktieno postojanje zaoijelo nece nijekati.slto mislimo. Ni~ta ne pnidonose razumijevanju stvari i koce prodiranje :Ill polje istrazivanja. od kojeg bica treba da pode otkrivanje bitlka? Da Ii je polaziste proizvoljno. PI1i:stup k . pa su i oni sami modusi bitka nekog odredenog hiOO. Obrada pitanja 0 bitlru. u »ima«.ne kao ono Trazeno kao talkvo. znal:d: Cinjooje transparentnim nekog bi<Sa .izvori vladajuceg razumijevanja. tog bica koje smo uvijek mi sami. razumijevanja i pojmovnog zahva6a. Ali »bicem» nazivamo mnogosta. Prvi filozofski korak u razumijevanju problema bitka jest: ne p. AU zar takav pothvat ne upada u oCiti krug? Morati najpnije odrediti bite u njegovu bitku i zatirn htjeti tek na temelju togapostaviti pitanje 0 b1t1ku. do sada ne bi moglo biti ontoloske spoznaje. uvijek su sterilni pri rasudivanju 0 konkretnim putovlma istraZivanja. kao d~ bitak ima karakter nekog moguceg bica. Prerna rome ce i I spitano. Pitanje 0 bitku zahtijeva. razumijevanje i poimanje. IzriOito i transrparentno postavljanje pitanja o bitku zahtijeva da prethodno bude primjereno eksplicirano jedno bice (tubitak) III pogledu svojeg bi1lka. premda je najprije naskroz nedokuoivo. Bitak lem u egzistenoiji i esenoiji. prema tome. Platon. izradu genuinog naOina prismpa k tom bieu. Ali ako treba da uzmogne neiskrivljeno pruZiti karaktenistike svojega bitka. sto Ii je drugo do hod u krugu? Nije li za obradu pitanja vee »pretpostavljeno« ono ~to bi trebao donijeti pnije svega odgovor na to pitanje? Formalni prigovori.u njegovu bitku. zahtijevati. koji piramo. ono sto odreduje bice kao bite. Pitano pitanja koje valja obraditi jest bitak. »Bitak« biva u citaVlOj dosadasnjoj ontologiji doduse »pretpostavljan«. poput argumentaoijeprotiv »kruga u dokazu«. smisao bitka. izbor. biti zapitivanje. u realnosti. pripravu moguenosti pravog izbora egzemplannog bica. ali nekao raspoloZivi pojam.Trazeno III zapitivanju 0 bitku nije nesto potpuno nepoznato. Bioe je moguce odrediei u pogledu njegova bitka a da pri tome nije nuzno vee raspolagati eksplicitnim pojmomsmisla bitka. i u razlieitom smislu. koje smo uvijek mi sami i . prema Icemu se ovako dli onako odnosimo. tada proizlazi. u naznacenom nacinu postavljanja pitanja uopce nema kruga. i opet.

Obrada nekog podrucja u njegovim temeljnim strukturama na izvjestan je nacin vee ostvarena putem predznanstvenog iskustva i Izlaganja oblasti bitka unutar koje je omedeno samo podrucje obrade. To zauzirnanje predvodeceg gledista 0 bitlk:u izrasta iz prosjeonog razumijevanja bitka u kojem se uvijek. a to razumijevanie pripada napokon bitnom ustroistvu samog tubitka. »Krug u dokazu. svoje namjere i svojih motiva. To. Znanstveno istrazivanje provodi dzdvajanje i prvo fiksiranje podrucja obrade naivno i grubo. put em njihova pokazivanja. dospjela je u »krizu osnovica«. svatko moze zahtijevati da sazna. sto je zapitivanje bitno pogodeno svojim Pitanim. Ali nesto poput prvenstva tubitka zacijelo se javilo. sarnoj sebi netransparentnoj reviziji temeljnih pojmova.tako. Ovako izrasli »temeljni pojmovi. Pravo »gibanje« u znanostirna odigrava se u vise ili manje radikalnoj d. Takvo »pretpostavljanje« nema niJkakve veze s postavljanjem nekog neutemeljenog nacela . prostor.da iz tog gledista biva privremeno antikuldrano dana bice u svojem bitku. Ontolosko prvenstvo pitanja 0 bitku Karakterizacije pitanja 0 bitku po niti vodilji formalne strukture pitanja kao takvog razjasnilo je to pitanje kao osebujno. Prividno najstroza i najcvrsce sazdana znanost. vee krecemo. Do sada je nuznost ponavljanja tog pitanja bila motivirana u jednu ru:kru ugledom njegova ponijekla. i to . Da li se njime ostala bavdti. Ne leZi u pitanju 0 smislu bitka »krug u dokazu«. priroda. ill se uopce njime bavi. Borba izme9 . njegov se pravi napredak ne ostvaruje toliko u skupljanju rezultata i njihovu pohranjivanju u »prirucnike« koliko u pitanjima 0 temeljnom ustrojstvu svakog od podrucja.iz takva sve veceg poznavanja stvari.uopce ne moze lezati u positavljanju pitanja 0 smislu bitka. Nivo neke znanosti odreden je time. Premda teziste istrazivanja uvijek lezi u tom pozitivdtetu. Sva bica mogu se prema svojim razlic1t:dm oblastima pretvarati u polja otknivanja i omedivanja odredenih podrucja obrade. Ta se podrucja. do koje je mjere ona sposobna za krizu svojih temeljnih pojmova. Ali. sto njegova obrada i pogotovu rjesenje zahtijevaju niz fundamental nih promatranja. rnatematika. tubitak. pitanjima koja su vecinom reaktivno izbijala . jer se u odgovoru na to pdtanje ne radi 0 obrazlozenju putem dedu:kaije. prirnjerice povijest. 2Jiv:ot. dapace nedostajanjem nekog zadovoljavajuceg postavljanja tog pitanja uopce.iz kojega biva deduktivno izveden niz stavaka.ili je ono najprincipijelnije i u isti mah najkonkretnije pitanje? Bitak je svagda bitak nekog bica. Ali osobitost pitanja 0 bitku potpuno ce iza6i na vidjelo tek tada kad ono bude dovoljno omedeno u pogledu svoje funkcije. Danas su se posvuda u raznim disciplinama probudile tendencije da se istrazivanje polozi na nove temelje. U takvdm drnanentnim krizama znanosnpocinje se kolebati odnos pozitivno istrazujuceg dspitdvanja prema samirn stvarima sto ih Ispituje. cemu treba sluiiti to pi:tanje. pripada najvlastitijem smislu pitanja o bitku. sarno neka proizvoljna spekulacija 0 najopCenitijoj opcenitosti . rriti je dokazano prvenstvo tubitka niti je odluceno 0 njegovroj rnoguooj Hi cak nuznoj funkciji kao bica koje valja prirnarno pitati. Ali zar time nije vee posvjedoceno prvenstvo bitka nekog odredenog bica i nije Ii unaprijed dana egzemplarno bice kojetreba fungirati kao primarno Ispitivano pitanja 0 bi:1:1ku? Onim sto je do sada razmotreno. nego 0 iznosenju temelja na vidjelo. jezik i slicno. ali zacijelo lezi neko cudnovato »povratno ili prethodno odnosenje« Pitanoga (bitka) na zapitivanje kao na modus bitka nekog bica.ostaju isprva niti vodilje za prvo konkretno dokucivanje podrucja. daju u odgovarajucim znanstvenimi:strazivanjima tematizirati u predmete. § 3. ali 8 pnlje svega izostankom nekog odredenog odgovora.

eto. samo u jednoj isto tako preliminarnoj pretrazi samog podJruoja abrade. a100 rijegova traganja za bitkom bica ostavljaju nerazmotrenim smisao bitka uopce. da njezina dogmatska sistematika pociva na »temelju« koji nije izrastao iz nekog primarno vjerujuceg zapitivanja i oiJa apstraktnost nije samo nedostatna za teoloSku problematiku. takoder ne teorija historijske spoznaje. Takvo utemeljenje jest produktivna logika u tom smislu sto ona. pa to razumijevanje predvodi sva pozitivna istraiivanja.priroda. Tome je . Ali ono ostaje i samo naivno i neprozirmo. »sto li mi zapravo m1sHmo tim dzrazom . Ii pozitivni rezultat Kantove Knitike cistog uma lefi u zacetku obrade onaga sto uopce pripada nekoj prirodi. ta teorija kusa putem odredenja svih relativnostl oouvaei nepromjenIjivost zakona gibanja i tako sebe dovesti pred pitanje o strukturi podrucja obrade koje joj je zadano. ako prije toga nije dovoljno raziasnila smisao bitka i to razjaSnjavanje shvatila kao SVDjU 11 [undamentalnu zadacu. koja pojedino slucajno stanje neke znanosti provjerava prema njezinoj »metodi«. Mo da pitaju. a nije u nekoj »teoriji« spoznaje. Ali ukoliko svako od tih podrucja iz oblasti samih entiteta i bude osvojeno. potreban je prethodni sporazum a tome.dokaz Platonov Ii Aristotelov Tad. prije svih ga dokueuje u pogledu njegova bitka i dobivene strukture stavlja na raspolaganje pozitivnim znanostima kao transparentne upute. I uprav:o pri zadaci da ontologija . Svoju pravu legitlmaciju i »obrazlozenje« dobivaju Iti pojmovi. raspolagala ma kako bogatim i cvrsto sazdanim sistemom kategorija. Takvo se utemeljenje znanosti naeelno Il"azlilruje od »1010 gike« koja hramlje za njim. Teologija traga za nekim izvornijlm izlaganjem bitkacovjeka pri bogu. koje slijede prije onti6kih znanosti i fundiraju ih. Dna polako poeinje ponovo razumijevati Lutherov uvid. takvo preliminarno :i:straZivanje. onakva rkaikva postoji »po sebi«.nade neku genealogiju raznih mogucih ustrojstava bitka. i pri tome se uvijek vee krecu u nekom razumijevanju bitka. Kao teordja uvjeta pristupa ksamoj prirodi. Otuda pitanje 0 bitku ne zeli biti samo apriorni uvjet da budu moguce znanosti sto istrazuju bice kao takyo i takvo bice. Njegova transcendentalna logi:ka apriorna je logika predmetnog podrucja . Tako.bltak'«. sllo su Ih dali mehanizam ri vitallzam. U historiiskim duhovnim znanostima pojacao se. ostaje u osnovi slijepom. Tako.au formalizma i intuicionizma vodi se 0100 osvajanja i utvrdivanja primarnog nacina pnistupa k onom sto treba biti predmet te znanosti.alei nista drugo do dzlaganje tih entiteta u pogledu temeljnog ustrojstva njihova bitka. za filozofiju nije primarna neka teorija tvorbe pojmova histcrsje.ontologija uzeta u naJSJrem smislu i bez oslanjanja na ontoloske smjerove i tendencije -treba i samo jos neku nit vodilju. Teorija relativnosti [izike izrasta Iz tendencije da se pokaze vlastita suvislost same prirode. pita unatrag I nanovo odredi naein bitka zivoga kao ltakvog. koji bi bio skiciran iz smisla samog vjerovanja i ostajao unutar tog izlaganja.koja ne konstruira deduktivno . nego zell biti i uvjet da budu moguce same ontologije. prva uskace u neko odredeno podrucje bitka. Temeljni pojmovi jesu odredenja u kojima postaje prethodno razumljivim podrucje obrade sto len u osnovi svih temabskih predmeta neke znanosti. spram ontickog zapitivanja pozitivnih znanosti izvornije. doduse. posredstvom predanja i tijekom njegova prikazivanja i tradicije. ne w. tako reci. na primjer. ali ni teorija povijesti kao objekta historije. Ontolosko je zapitivanje. nego nju zakriva i iskrivljuje. U biologiji se budi tendencija da se poslije odredenja organlzma i Zivota. Pozitivnim znanostima mora prethoditi takvo istrszlvanje: i ono to moze. pred problem materije. . nego je za nju primarna interpretacija zaista povijesnog bica s obzirom na njegovu povijesnost. prema tome. i izokretanjem svoje najvlastitije namjere. koje crrpi temeljne po} move. Svaka ontologija. Ali ovakvo zapitivanje . poriv prema samoj povljeenoj zbilji: povijest knjizevnosti treba postatl povijescu problema.

Nju pak razumijemo kao ustrojstvo bitka bica koje egzistira. Medutim. odredivanje biti tog bica ne moze se .kao svoj. Ali tubitku bitno pripada: bitak u nekom svijetu. upravo izravno tice razumijevanja necega poput »svijeta« i razumijevanja bitka bica pristupacnih unutar svijetao Ontologije ikoje dmaju za ternu bica s 'karakterom 13 . naprotiv. A to opet kazuje: tubitak razumije sebe u svojern bitku bilo na koji naOini bilo kako izricito. da se on u svojem bitku odnosi prema tom bitku !kao bitak. Znanosti su nacini bitka tubitka na 'koje se on octnosi i prema bicu koje ne treba biti sam taj tubitak. Al!i uko1iko onda egzistencija odreduje tubitak. Zadaca jedne egzistencija1ne analitiketubitka u pogledu njezine mogucnosti i muznosti skicirana je u ontickorn ustrojstvu tubitka. Pitanje egzistencije oD!ti&a je »stvar« tubitka. Egzistenciju odreduje.kao cjelinu sustava obrazlozenja istinitih stavaka. u tome da ono uvijek mora biti svoj bitak . Znanstveno dstrazivanje nije jedini i nije najblizi rnoguci nacin bitka .tog bica. pa je za oznaku tog bica odabran naziv tubitak. Za to nije potrebna teorijska transparentnost ontoloske strukture egzistencije. ontoloskoj je analitici tog bica uvijek potrebno neko vee unaprijed zauzeto glediste 0 egzistencijalnosti. Razrnatranje mora pri tome posegnuti dspred analiza sto slijede isto ce tek pruziti pravi uvid. ° § 4. koje je svoj>stvenotubitku. nego je njegova bit. Pitanje 0 toj strukturi cilja na razlaganjeonoga Sto konstituira egzistenciju. Pri tome usrnjeravajuce razumijevanje tog egzistiranja nazivarno egzistencijskim. jedino svakitubdtak sam. Ali to ne znaci.iJi je dospio u njih rili je oduvijek rastao u njima. ism sto i naprosto bivstvujuci-onticki. sam se tubitak odli!kuje pred drugirn bicima.izvrsiti navode6i neko realno sto.kao predontolosku. Tom je biou svojstveno.vkaocisti izraz bitka. Povrh toga. Te je moguonosti tubitak dli odabrao sam. nego bivstvujuci na nacin razumljenja bitka. To bice zahvacamo terrninoloskl kao tubitak. Tubitak je bite koje se ne pojavljuje naprosto rnedu drugim bioima. prema kojemu se tubitak moze odnositi ovako ili onako i uvijek se riekako odnosi. tada misljenu onto1ogicnost tubitka valja oznaciti . Sarno razumijevan]e bitka jest izvjesnost bitka tubitka. Otuda se razumijevanje bitka. Onticka je osobitost tubitka u [tome. na nacin prihvacanja Hi propustanja. da on jest ontoloski. Sam bitak. ovdje jos ne znaci: tvoriti ontologiju.iPitanje egzistencije uvijek treba da dzvodi na cistac samo egzistiranje. Ta definicija niti je potpuna nit! pogada znanost u pogledu njezina smislao Znanosti kao ponasanja vcovjeka jesu nacin binka tog bica (oovjeka). nazivamo 12 egzistenci]a. nego egzistencijalnograzumijevanja. Pa tako i mogucnost provedbe anaIitiketubioka ovisi 0 prethodnoj obradi pitanja 0 smisIu bitka uopce. naprotiv. Otuda.atom ustrojstvu bitka tubitka pripada. To odlikovanje valja prethodno vidno pokazati. Ali ovo stvarno-znanstveno prvenstvo IIlJijejedino. Njezina analit~ka nema karakter egzistencijskog. Onticko prvenstvo pitanja 0 bitku Znanost uopce mogu6e je odrediti . 0'00 se. Ali III ideji jednog takvog ustrojstva bitka vee pociva ideja bitka uopce.Pravo razumljeno ontolosko istrazivanje samo podajepitanju bitku njegovo ontolosko prvenstvo. da je ono sa svojim bitkom i putem njega samo sebi dokuceno. jedne mogucnosti sama sebe xla bude iii da ne bude sam on. Ali rtad. ako naziv ontologija zadrzirno za eksplicitna teonijska pitanja 0 bieku bica. reonno. onticki odlikuje time sto se torn bicu u njegovu bitku radi 0 samom tom bitku. Skup tih struktura nazivamo egzistencijalnost. vecma negoli puko nastavljanje casne tradicije i promicanje jednog jos uvijek neprozirnog problema. Biti ontoloski. Tubitak razumajesam sebe uvijek iz svoje egzistencije.

ocito nema ngta zajedn1Oko s Iosim subjektiviranjem svekolikih bica. koje se ovdje pojavljuje premda mje ontoloskl razjasnjeno. ItO. Aristotel kaZe: ~ tjJUX~ -roc iSv-rC( 7tW~Ecr-rW. Ali tada pita. n~e o. postoji moguonost da bude dOlkuCen. prema tome. bitku ~1. iz ikoje tek mogu izvirati sve ostale. nja 0 !?ltku ka? takvog (§ 2) naisla je na jednu osobitu funkcI. jest karaiktera bi1lk1a koji IeZi. ens. To osobito bice. Ontieko-ontoloski primattubitka bijase uocen vee rano. 5. 430 a 14 sqq. Torno Akvinski je preuzeo u jedno vkarakteristlcno razmatranje. de anima stavak. koja tvori oovjekov bitak. na tu temu dijelom strozu 1 od navedenoga razlicitu provedbu jedne »dedukcijee transcendencija u Opusculum »de natura generise.?"h toga bite koje se u svojem bitku uvijek v~ Odn~SI na ~no ~oemu to pitanje pita. otkriva u svojim na:Cinima na koje jest. 1 c. prema tome. 431b 21. valja dokazati takoder verum Ikao dedan takav transcendens. da bi zapitivanje postalo transparentnim. jest dusa (anima)? Prvenstvo »tubitka« pred ~~m drugim bicima. leu temelji sena prethodnom pokazivanju OIlitiOko-on. Sada se pak pokazalo da ontoloska ana:. Tako setubitak rpokazao onim koga valja ontoloski primarno ispitivati prije svakog drugog bica. Drugo je njegovo rprvenstvo oniolosko: tubitaik je. »dusa«. r 8. Tubitak ima. Prvo mu je prvenstvo onticko: to bice odredeno je u svojem bitku egzistencijom.JU tog bica :unutar postavljanja pitanja. a koji nuzno pripadaju nekom Necemu. Unutar zadace izvodenja »transcendencija«. on je pO. Jedino ako jesamo filozofski-dstrazujuce propitivanje Jato mogucnost bitka uvijek egzistirajuceg tubitka poduzeto egzistencijski.tkno kao 000 bice koje valja najprije on. Taj 6. t~'lo~ko? prvenstva tubitka. Pri tome se tub~tak raz<. boo ono rna Sto. Otudatubitak ima trece prvenstvo. ' 7. Dokaz ~ ontiCko-ontoloskoj osobitosti pitanja 0 bit. ib. kao onticko-ontoloski uvjet za moguonost svih ontologija. uvijek taJroder i u njihovu bitku. Iznad svakog modus speclalisentis. to jest. . To se dogada putem pozivanja na !IIleiko bite. koji upu6uje na davnu Paemenidovu ontolosku tezu. Otuda fundarnentalnu ontologiju.6 Dusa (covjekova) jest na izvjestan nacin bite. Ali analiza strukture pita. quod natum est convenire cum omni ente. koje u skladu sa samom vrstom svojeg bitka drna sposobnost da se »sastane«..Je ~lsta drugo do radikaliziranje jedne bitne tendencije bitka Ikoja pripada samom tubitku a ta je. valja tr~iti u egzistencijalnoj anali- tici tubitka.upravo izvorno pripada: rnzumijevanje bitka svih bica rkoja su drugacija nego tubitak. Ito jest onticki. koja u sebi ukljucuje imjesnost nekog predontoloskog vrazumijevanja blaka. Ali egzistencijalna je anaLitika sa svoje straneukorijenjena napokon egzistencijski.a egzistencijalnost egzistencije i 'time omoguceno pristupanje k obradi jedne dovoljno fundirane ontoloSike problematike uopce.00 jest sporazumije sa svakim bilo kakvim bi6em.drugacijim nego u Itrubitlka fundiraneeu i rnotivirane. viSestruko prvenstvo pred svim drugim bicima. sam po sebi oontoloski«.itika tubitkauopcetvori fundamen'talnu ontologi10g1JU. Ali tlme je postalo jasno i ontiOko prvenstvo pitanja 0 bitku. jos Iznad svake moguce realno-rodne odredenosti nekog bica. Ali rtubitllru onda . u otZcr&'Y)cr~~i v6'Y)cr~~. u ontickoj strukturi samog tubitka. toloski dovoljno obraditi. da OIn pred-ontoloski razumije bitak. usp.itivati. Ako zadacu tvori interpretacija smisla bitka onda tubi~ak nije samo bice koje valja primarno ds. a da pni tome sam tubltak nije bio shvacen u svojoj genuinoj ontoloskoj strukturi miti je POIStao rnakar samo problemom usmjerenim na to. da prematome tubitak fungira kao ono bice 'koje nacelno treba biti najprije ispitivano u pogledu svojega bitka. na temelju izvjesnosti svoje egzistencije.kao konstituensu razumijevanja egzistencije . 14 15 . Questio~es de veritate qu I a. sva bica u pogledu njihove egzistencije i esencije. usp.

Ali kako da . Ali time niposto nije receno.mi sami smo dapace uvdjek tajtubitak. on je ontoloski najdalje.6ko-ontoloSiko prvenstvo tubitka razlog tome sto tub~ttku ostaje zastrto specificno ustrojstvo njegova rbitka . dakle. mogucnosti i sudbine rubltka. on moze raspolagati obiljem svoje jzlozenosti. da se to njegovo majneposrednije predontolosko izlaganje svojega vlastitog bitka moze preuzeti kao primjerena nit vodilja. antropologija. >>poliitrlika«.koje se temelje u samoj 'VII1sti itika ternatskog predrneta i teb matizirajuceg tIlaeIDa ponasanja prema njernu. Filozofska psihologija. snage. ali seniti neiSikljueuje. Ontoloska analitika tubitka kao oslobadanje horizonta za [ednu interpretaciju smisla bitka uopce Pri naznacivanju zadaca ~to leze u »postavljanju« 1(>[tanja 0 bitku bilo je pokazano. u skladu s rijernu pripadnorn vrstom bitka. da vlastiti bitak razumije iz onog bica prema kojemu se bitno neprestano i najprije odnosi. upravo . da bude izricito usvojen i utvrden pravi nacm pristupa k tom bicu. Tubdtak doduse nijesamo onrickl blizu Hi cak najbliZe . ali predontoloski IiJpak mJetud. moo. razurnijevanje bitka ne samo pripada. da to bice mor~ biti onticko-orrtoloski prirnarno dano ne 'Sarno u smislu neke »neposredne« shvatljivosti samog tog bica. biljahu hl ta :izlaganja provedena isto onako iegzistencijalno izvomo kao 5to su moZda bila egzistencijski izvoma.strulcture ikoja pripada . pociva ono isto cemo po16 kazati kao ontolosko povratno zracenje razumijevanja svijeta na dzlaganje wbi!tka. Tubitak ima. biti analitika tubitka. Njegovu je najvlastitijem binku doduse svojstveno. liZ eksplicitnu orijentaciju na problem samog bitika. i time u njegovu razumijevanju vlastita bitka. U samom tubitku.kao da bi to razumijevanje bitka moralo Izvirati iz neke tematski ontoloske svijesti 0 najvlastitijoj vrsti bitka. Za sada je time samo najavljeno.. eto. etika. Najpreca u pitanju 0 bitku mora. To dvoje ne mora nuzno 1Ciskupa. iznesene u dovoljnoj mjeri. Otuda je onrti. nego se oblikuje i raspada sa svakom od vrsta bitka samog tubitka.-------- ! Drugo poglavlje DVOSTRUKA ZADACA U OBRADI PITANJA 0 BITKU METODA ISTRA2:IVANJA I NJEGOV NACRT § 5. da interpretacija tog bica stojipred osebujnim poteskocama. Ali ostaje pitanje. Tubitak je samom sebd onticki »najblize«.tu. Negativno receno: na 'to bice fie smije biti konstrukcijsko-dogrnetski protegnuta nikoja proizvolj2 Bitak i vrijeme 17 . ontoloski najdalje.~ b~ce: tu~iJtak. naime iz »svijeta«. . Egzistencijsko dzlaganje moze zahtijevati egzistencijalnu analitiku. Dobitak od dosadasnjeg izlaganja tubitka bit ce egzistencijalno ovjerovljen tek kada temeljne struktore rtubitka budu. naprotiv. Usprkos 'tome.bude l:i razumljeno usmislu »kategorijalne. AJi tada se problem osvajanja i utvrdivanja usmjeravajuceg lDaIOina pristupa k tubitku pogotovu zaostrava. razmotreno je. da je tubjtku on razu:mljiv i da tubitak uvijek vee boravi uizvjesnoj izlozenosti svojega bitka. da za to nije potrebno samo fiksimti ono bice koje treba fungirati lkao primarno ispitivano. nego postoji i zahtjev.danosti vrste njegova bitka. Koje bice preuzima unutar pitanja 0 bitku osobitu ulogu. a ne mozda u nekoj nedostatnoj opremljenosti nase spoznajme moci iIi u pnividno lako o1lk1onjivom nedostaeku nekog primjerenog pojma. poezija i historiografija uvijek su raznim putovema i u promjenljivoj mjeri slijedile 00nose. iii upravo stoga. Ali buduci da tubitku. tendenciju. ako je u drugu ruku filozofs!ka spoznaja shvacena u svojoj mogu6nosti i numosti. n~go i u ~ogledu neke isto tako »neposredne.bitku. P?stane pristupaeno i da ga u razurmjevajucern izlaganju taka reci nanisanimo? Ontie:ko-ontolosko prvenstvo dokazano za tubitak moglo bi zavesti u rnnijenje.

~etaClJ7. Da bi taj uvid bio omogu6en. Tek n~kon sto bude osvojen taj horizont. Ali je zacijelo pripremljeno tlo za dobivanje tog odgovora. potrebna je izvorna eksploatacija vremena kao horizonta razumijevanja bitka iz vremenosti kao bitka tubitka koji razumije bitak. Tada s obZl:rom:r.sa~o n~~. U smjeranju k jednoj mogucoj takvoj antropologiji.nJ~gova smisla. naprotiv. PridrZavajuci se te povezanosti. Tubitak jest na taj naOin. tocnije. Zatim se pronalazi »jaz« izmedu »vremenskog. Oslobadanje horizonta za najizvormje izlaganje bitka treba ana.ijeme« odavno fungira Ikao ontoloski Hi. valja pokazati. izviru iz vremenosti. On~ IZnosi jedino tek bitaik tog bica. u smislu »biti u vremenu«. misljeno pod tim pojmom. Time ce se vulgamom pojmu vremena vratiti njegovopravo samostalnosr] nasuprot Bergsonovoj tezi da je vrijeme. Ta analitika ne moze htjeti da dade jednu potpunu ontologiju tubitka. interpretacija IStO slijedi pruza . tek pripremiti. i kako Izviru iz nje. prostor. oda~rati tak~: da se to bi6e moze pokazati samo po sebi polazeci od sarna sebe. da bivstvujuci razumije nesto poput bitka. nego bitne strukture.. Aili ta analiza tubltka ru~e samo nepotpuna. Obicava seisticati »bezvremenskie smisao reeenica nasuprot »vremenskom« tijeku relCeniCnih iskaza.naideja 0 binku i zbilji. jos dosta tamno. odnosno njezinu ontoloskom utemeljenju. da se ovako dobiveni pojam vremenosti razgranici prema vulgarnom razumijevanju vremena. Ikakvo se natalozilo u tradicionalnom pojmu vremena koji se odrzava od Aristotela do Bergsona i dalje. Time se odreduju njezine granice. i vulgarno razumijevanje vremena uopce. koje se postavlja o smislu bitka uopce.bica i »nadvremenskog. ikoja kao nesto poput »filozofske« antropologije treba da stoji na filozofski zadovoljavajucoj osnovici. koju dakako valja Izgraditi. pa jos k tome . da je vrijeme ono. To vrijeme mora biti izneseno na vidjelo i genuine shvaceno kao horizont mtava razumijevanja bitka i svakog dzlaganja bitka. »Vremensko. Ovako shvacena anruit:i:katubitka ostaje posve orijentirana na vodecu zadacu obrade pitanja 0 bitku. Razgranieuju se neika »vremenska« bica (prirodni prooesi i povijesni dogadaji) prema »nevremenskim« bi6ima (prostomi i brojcani odnosi). dakako. taj nacin pIThstupa treba pokazivalti: ~k~ vo je to bice najprije i najcesce. I.da li u toj naivno ontoloskoj upotrebi vremena dolazi do izrazaja 2* 19 . »Vr. s tim izlaganjem tnbitka kao vremenosti nije dan vee i odgovor na vodece pitanje.tatemelJ~o ustrojstvo svakidasnjosti tubitka izrasta pnpremno IZ' nosenje biokatog biCa. U Uikupnosti te zadace pociva ujedno za- htjev. Kako li vrijeme dolazi do te osobite ontoloske funkcije i pogotovu s Ikojim pravom upravo nesto poput vremena fungira kao takav kriterij. pripremna ce analitika zahtijevati svoje ponavljanje na viso] i pravoj ontoloskoj osnovici.Vjecnoga i Itaj se jaz pokusava premostiti. bila rna koliko »razumljiva p? sebi«. Vrstu pristupa i izlaganja valja. Postoji faikt: vrijeme. 18 Kao nagovjestaj bijase pokazano:1Jubitku pripada kao ontioko ustrojstvo neki predontoloski bitak. Kao smisao bitka onog bica koje nazivamo tubitak bitce navedena vremenost. Medutim. Taj se navod mora potvrditi u ponovljenoj mterpretaciji struktura tubitka koje ce biti prethodno pokazanekao modusi vremenosti. odredenje koje je. nego je ~a sada i. premda ne nebstne.. fungira kaokciterij razlucivanja regiona bitka. u s~ojoj PI1?sJ~cnoJ svakidasnjosti. odakle uopce tubitak n~Cito razumije i izlaie nesto poput bitka. nikoje »kategorije. prethodn~ . bez mterp. Kod nje pak ne treba ispostavljati proizvoljne i slucajne. IkioJe se u svakoj vrsti bitka fakti6nog rubitka odrzavaju kao ~ne 5tO odreduju njegov bitak.skicirane iz te id:je ne srruju biti ontoloski nesmotreno nametnute tubjtku. onticki kl1iterij naivnog lI'azlikovanja razliCitih regiona biCft.Ice tu sveki put reci dsto SltO>i bivstvujuee »U vremenn«. Pri tome valja razjasniti. naprotiv. da taj pojam vremena. »dijelove«.

da je. 8tO je u njega pozitivno mora poCivati u tome. u stvari. izvornu odredenost smisla bitka . i moguce je povijesno pripadati svjetskoj povijesti. u ispravno gledanom i tina tretmana.u tu »po sebi razumljivu« ontolosku funkciju i u njoj se zadrzalo do danas. neko bice '»U vremenu«.ne na posljednjem mjestu i ono koje se kreoe u okolisu centralnog pitanja 0 bitku _ jedna je ontieka moguonost tubitka. 0 sudbini njezina zapitivanja. odgovor na pitanje 0 bitku ne moze lezati u nelroj izoliranoj . prema svojem najvtastitljem smislu. i to u horizontu vulgarnog razumijevanja vremena. svaki put »dogada« iz svoje buducnosti.j sturoj recenici.njim i da on posjeduje Proslo kao jOg postojece svojstvo koje . Da li je odgovor »nov«. i jertaj izraz namjeravamo upotrijebiti u istrazivanjima sto s11jede jos i za jedno drugo znacenje. on jest njegova proslost. tada ce to reci.njegova prava moguca ontoloska relevantnost. Taj odgovor nece biti pojmljenputem ponavljanja onoga sto Izrtce ikao tezu.kao 0 nuznosti pnirnjerenoj tubitku. Zadaca destrukcije ispravno ekspliciranom fenomenu vremena ukorijenjena centralna problematika ontologije.ne mozda tek bite kao bice »U vremenu« -izlazi na vidjelo u svojem »vremenskorn« karakteru.na pitanje 0 bitku postaje uputom o niti vodllji Istrazivaaja. Ono. I to ne samo tako da se ita njegova pros lost tako reci vucara »za. neka unutar oslobodenog horizonta otpocne s jstJra:fujUC1m pitanjima . I to opet ne na nacin neke privacije na raoun »Vremenskoga« kao bica »U vremenu«. 21 20 .i on daje samo to. Bude li bitak pojmljen iz vremena. pri -cemu je prije svega na temelju togdogadanja moguce nesto poput »svjetske povijesti«. grubo receno.kao i njegovih karaktera i modusa . Stoga 5tO je izraz »vrernenski« u navedenom znacenju zauzet upretfilozofskoj . pogotovu bude 1i kao sirovi rezuitat predavan dalje radi pukog uzimanja na znanje nekog »stanovista« koje mozda odstupa od dotadasnjeg na- povijesti ontologije Svako istrazivanje . daje za konkretno ontolosko iJs. onda time sam bitaik . Odredenje povijesnost slijedi prije onoga 510 se naziva povijest (svjetskopovijesno dogadanje). dospjelo tako reci »sarno od sebe. ikako.i filozoiiskoj upotrebi jezika. Povijesnost znaci ustrojstvo bitka »dogadanja« tubitkakao takvog. Aiko tako odgovor . i to ostaje vanjstina. i razliciti modusi i derivati bitka u svojim unodifikacijama i derivacijarna postanu.katkada u njemu naknadno djeluje. razumljivi az pogleda na vrijerne.traZivanje uputu. da je dovoljno starkako bi ucio pojmiti moguonosti sto su ih pripremili »stari«. Izricito iii ne. Konkretan odgovor na pitanje 0 smislu bitka daje 'pdje svega ekspozicija problematike ternporalnosti.tka pokazati. I »Nevremensko« je i »Nadvremensko« u pogledu svojeg bitka »vremensko«. bio on ma kakav i ma »sto«. ako iz rijega potekne uvid 0 specifiono] VlI'sti bitka dosadasnje ontologije.iz vremena nazivamo njegovom temporalnom odredenoseu. Tubitak je u svakom svojem nacinu da jest. Otuda fundamentalna ontoloska zadaca interpretacije bitka kao takvog ukljuouje u sebi obradu temporalnosti bitka. treba tek razjasniti. bez obzira ma to da li je on. Buduci da bitak postaje shvatljiv uvijek samo uzimajuci u obzir vrijeme. da jeon u dovoljnoj rnjeri dan tek tada. Nasuprot tome valja na tlu obrade pitanja 0 srnislu b. Odgovor. »Vrijerne« je. nije vazno. § 6. Njegov bitak nalazi svoj smisao u vremenosti. medu tim . Ta je pak uvjet za mogucnost povijesnosti kao vremenskog nacina bitka samog tubltka. On »je« njegova proslost na nacin njegova bitka koji se. njezinih prcnalazaka i promasaja . nego u jednom pozitivnom smislu koji. Ali »vremensko« tada vise ne moze znaciti samo »blvstvujuce u vremenu«. Tubitak je uvijek u svojem vlastitom bitku. to do sada nitko nije :ni pitao niti istrazivao. i kako je.

vartiradiciju.da se on krece sarno jo~ u zanimanju za mnogovrsnost mogucih tipova.prolazeci kroz svakojake filijacije i iskrivljavanja . Ako se pak tubitak latio mogucnosti. dakle. Ali pripremnaInterpretacija fundamentalnih struktura tubitka u pogledu njegove na:jbliZe i prosjecne vrste bitka. u kojoj je on. Tako obrada pitanja 0 bitku mora iz najvlastitijeg smisla bitka samog zap itivanja razabrati uputu. koja lezi u njemu. da pitanje 0 smislu bitka nije samo nerljeseno. VIastita proslost rubitika . urastao u jedno naslijedeno izlaganje bitka i odrastao je u njemu. AIko. da sebi razbistri ne sarno svoju egzistenciju neg-a i smisao same svoje egzistencijalnosti.moguca jekao naain bstka pitajuceg tubitka samo stoga 5tO je u temelju svojeg bitka odredena povijesnoscu.tocnije his- pa prema tomei skupa is njemu pripadnim razurnijevanjem bitka. Tradicija. Tubitak moze o1lkiri. da se unaprijed obavijesti 0 smislu bitka uopce. da irn takvo porijeklo bude uopce zaboravljeno. Nehistorijsko moze biti neko doba samo jer jest »povijesno«. da pita 0 njegovoj povijesti. njemu je uskracena i mogucnost historijskog zapuivanja i otkrivanja povijesti. i dok. zapitivanja i izbora. nego uvijek vee ide ispred njega. da tubitak. ta:da je neizbjezan uvid: i za samo zapitivanje o bitku.kao samostalne zada- hodna eksplikacija tubitka u njegovoj vremenosti i povijesnosti . kako oi s pozitivnim usvajanjem proslosti dovela sebe u posji-d najvlastitijih mogucnosti pitanja. TracLicija dapace eini. U pocetku je (§ 1) bilo pokazano. 'ciju smo onticko-ontolosku nuznost pokazali. da postane historljskom.u skladu s njemu pripadnim nacinom povrede. Tradicija iskorjenjuje povijesnost tubitka dotle. vi~ ne razumije najelementarnije uvjete koji jedini omogucuju pozitivni povratak k proslosti usmislu njezina produktivnog prisvajanja. pri Citavom interesu za historiju i citaV'oj gorljivosti za fi'loloSki »stvamu« interpretaciju. Ta elementarna povijesnost tubitika moze samom njernu ostati skrivena.jos danas odreduje pojrnovni aparat 22 23 . Iz njega on razumije sebe najprije. Ona stvara nepotrebu da se takvo vracanje bar samo razumije u svojoj nuznosti. nego je kao deficijentni modus tog ustrojstva bitka dokaz za nju. i ako je pri takvu zapitivanju otvorio sebi oci za bitnu povijesnost tubitka.ne slijedi za njim. i za moguonost njegova oblikovanja. To wijedi ne na posljednjem mjestu i za ana razumijevanje. Ali historija . koje je ukorijenjeno u najvlastitijem bitku tubitka. Posljedica je toga. koja .da razum. Pitanje 0 smislu bitka . nego je uza svo zanimanje za »metafiziku« palo u zaborav. i najprije povijestan.dovodi samo od sebe do toga. Grcka ontologija i njezina povijest. torienost . najprije i naj- da to. roo jest. zakriva. 100vati je Ii izI1iCilto t slijediti.isava njegova vlastita vodstva. Aii ona maZe biti talkoder naizvjestan nacin otkrita i doZivjeti da bude njegovana. nego tubitak postaje u isti mah podlozan i svojoj vise ili manje lzricito prihvacenoj tradiciji. ta ostaje skrivena tubitku. to jest.a to uvijek: mati proslost njegovesgeneracije« . Moguce je latiti se tradicije i dokucivanja onoga 5tO ona »predaje« i kako predaje . smjerova i stanovista filozofiranja u najudaljenijim i posve tudim kulturama i tim zanimanjem kusa prtkritl svoju menost vlastita tla. i u izvjesnom opsegu stalno. koja pd tome stjeee vlast. Ona prepusta predaju razumljivosti po sebi i zakrcuje pristup natrag k iskonskim »vrelima« iz kojih setradirane kategorije i pojmovi bijahu crpili dijelom na pravi nacin. Izostanak historije nije dokaz protiv povijesnosti tubitka. to jest kao pret- CeSCe cini ono sto »predaje« taiko malo pristupaCnim.ceo Tako tubitak dovodi sebe u naein bitka histonijskog zapitivanja iistnuivanja. Ta ga J. karakteristiena je povijesnost. iznijet ce na vidjelo slijedece: tubitak nije samo sklon da propada u svojsvijet u kojem bivswuje i da sebe relucentno izlaze it njega. To razumijevanje otvara moguenosti njegova bltka i lI"eguliiraih. naprotiv.ije sebe kao historijsko. 0[1- toloskom.

. tijekom povijesti ontologije interpretacija bitka uopce tematski dovodila u vezu is fenomenom vremena i da li je bila. s. ili se pak. subjekt. Unutar granica [ednog dogmatskog preuzimanja temeljnog grokog shvacanja bitka ima u to] sistematici jos mnogo neobavljena posla koji vodi dalje. onda je potrebno razlabaviti ukrucenu tradiciju i ukloniti prikrivanja kojima je urodila. Ja. :Cije cemo istinske prirodne tajne tesko ikada odgonetnuti i neskrivene ih dovesti pred 0<:i. nego njezina krbtika pogada o-Danas« i pogada vladajuci nacin tretiranjapovijesti ontologije. kojoj je cilj nacelna obrada pitanja 0 bitku. iskolciti nju u njezinim pozirivnim moguonostirna. Kritik der reinen Vernunft-. poziva u pomoe dijalektika. Njezina je sistematika sve prije negoli slaganje naslijedenih dijelova u neku gradevinu. urn. da tubitak . da li se. Ifkoliko u tijekute povijesti ulaze u vidokrug odredena istaknuta podrucja hitka ~ otada primarno usmjeravaju problematiku iDescartesovo ego cogito. a to uvijek maci u granicama sto iSU faktieno dane sa svakim postavljanjem pitanja i iz njega skiciranim omedenjem moguceg polja istraziva:nja. naprotiv. zasto je za Kanta morala ta oblast ostati zatvorena u pogledu svojih pravih granica isvoje centralne ontoloske funkcije. bio on usmjeren doksografski. osoba). Tu zadacu razumijemo kao destrukciju naslijedene sastojine anticke ontologije. obratno. Ovo pokazivanje porijekla temeljnih ontoloskih pojmova.filozofije. Destrukcija. dub. Sam je Kantznao to. njezina negativna fun!k. ako 1. Destrukcija se ne odnosi negirajuci prema proslosti. Tek ako je fiksirana problematika temporalnosti. skrriveno je umijece u dubinama ljudske duse. Destrukcija irna jednako malo negativni smisao otresanja ontoloske tradicije. pa odreduje jos i temelje i ciljeve Hegelove »logike«. moze uspjeti da se pribavi svjetlost tami shematizma. nepropitana u pogledu bitka i strukture njihova bitka.. Ta iz korijena iseupana grcka ontologija postaje usrednjemu vijeku cvrstom sastojinom ucenja. kao istrazujuce ispostavljanje njihova »rodnog lista« 0 tom porijeklu. Uskladu s pozitivnom tendencijom destrukcije najprije valja postaviti pitanje. moze biti provedena SaiIIlO na riacelno odlucujucim postajama te povijesti. jest Kant. nema nista zajednicko s nekim losirnrelativlranjem ontoloskih stanovista. i ukoliko se. Na ta se bica. dase odvaiuje uci u jednu tamnu oblast: »Taj shematizarn naseg razuma. Treba li za sarno pita:nje 0 bitku poluciti transparentnost njegove vlastite povijesnosti.iz »svijeta« i da je ovako Izrasla ontologija podlozna tradiciji. U skolastickom oblicju grcka ontologija u bitnomu prolazi put preko Suarezovin Disputationes methaphisicae u »metafiziku« i transcendentalnu filozofiju novoga vijeka. Ona treba. provedenu po niti vodilji pitanja 0 bitku. duhovnopovijesno Ili problemskipovijesnro. 24 25 .cija ostaje neizricita i indirektna. destrukcija povijesti ontologije. koja je ostavlja da spadne Ina razumljivost po sebi i na puku gradu koju valja nanovo obradltiItako za Hegela). mora biti tematski i nacelno izneseno na vidjelo. naime. kao razbija:nje te sastojine na izvorna iskustva u kojima bijahu dobivena prva i otada vodeca odredenja bitka. dokaz je za to. ne zeli pokopati proslost u nistavilo. uz odgovarajuce forrnalizacije i jedino negativna ogranicenja. prenosi sastojina kategorija tradicionalne ontologije. ta podrucja ostaju. Ali tada se na tom putu dade takoder pokazati. i mogla biti.iodnosno pustio da ga onarno gura prisila samih fenomena. dosljedno neprestanom zanemarivanju pitanja 0 bitku.Prvi i jedini tko se na jednoj dioniciistraiivaCikog puta kretao u smjeru prerna dimenziji temporalnosti. nacelno obradena za to potrebna problematika tempmalnosti. u pogledu pojava i njihove puke forme.1 Ono pred leim je tu Kant 'takoreCi ustuknuo.razumije sebe i bitak uopce . smjerajuci 'k jednoj ontoloskoj Jnterpretaciji supstancijalnosti subjekta. ona ima pozitivnu namjeru. 180 i d. U okviru ove rasprave. bitno pripadna postavljanju pitanja Lrnoguca jedino unutar njega.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->