IZJAVA O VLASNIŠTVU

JA, Radovan Ilic, ul. Pedje Milosavljevica 76/8, JMBG: 1003959710212, br. l.k. 001259414 MUP Beograd, izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u mom isključivom vlasništvu dole navedena pokretna imovina i da treća lica ne polažu pravo na istu, te da dole navedene pokretne stvari neću bez posebne pismene saglasnosti poverioca ProCredit Bank a.d. Beograd, otuđiti, premestiti, ili na bilo koji drugi način umanjiti njihovu vrednost, i to:

Adresa: Vinogradska 194 B 1. Opis: mašina za ofset štampu Proizvodna oznaka: N.R. 25632 Serijski broj:116 Proizvođač: Roland faber 8 schleicher AG offen bach-m Nemačka
Davalac izjave vlasnik pokretnih stvari 1. Radovan Ilic IME I PREZIME JMBG: 1003959710212 l.k. br. 001259414 MUP Beograd SVEDOCI 1. Violeta Ilić IME I PREZIME JMBG: 2908966777019 l.k. br. F 319595 2. Zoran Radovanović JMBG: 0104970710078 l.k. br. 001987929

____Ov.br.___________/___ Potvrđuje se da su ________________, ______________, _______________ potpisali ovu izjavu. Istovetnost imenovanih utvrđena je na osnovu uvida u lična dokumenta. Taksa za overu u iznosu od _________din. je naplaćena. ___________OPŠTINSKI SUD U _______________. Dana, __.__.2010. god.

OVLAŠĆENI SLUŽBENIK