Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 9. 2. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.035

HDZ-ovim zastupnicima priklju~io se i ~lan HSS-NHI-ja

Hrvati tra`e za{titu
2. strana

ustavnog poretka
Mirko Zovko, predsjednik Ustavnog suda RS-a
Nastavljeno izno{enje zavr{nih rije~i u predmetu Prli} i drugi

Zlo~ini u HB-u su vr{eni sistematski

7. strana

DANAS PRILOG

Ustav, a ne Ustavni sud,

{titi nacionalni interes
5. strana

Peticija na 11 adresa

Inat-crkva
iznad Poto~ara
6-7. strana

U @I@I
Sutra u Sarajevu sastanak parlamentarnih stranaka

2

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HDZ-ovim zastupnicima priklju~io se i ~lan HSS-NHI-ja

Hrvati tra`e za{titu

ustavnog poretka
Apelacija koja }e biti podnesena ima za cilj da sprije~i daljnje kr{enje Ustava i Poslovnika Skup{tine SBK-a, navodi predsjednik Kluba hrvatskog naroda Josip Kvasina
Uz potpise podr{ke, deset od 13 ~lanova Klub hrvatskog naroda u Skup{tini Srednjobosanskog kantona predat }e Ustavnom sudu FBiH zahtjev za za{titu ustavnog poretka. Ovo je ju~er za Oslobo|enje potvrdio Josip Kvasina, predsjednik Kluba hrvatskog naroda u Skup{tini SBK-a.

Nedopustivo negiranje prava
Zlatko Lagumd`ija: Dolazi sigurno Sulejman Tihi}: Dolazi mo`da

Jo{ jedan poku{aj

dogovora
SDP: Ve}ina samo na bazi programa SDA: Hitno formirati vlast HDZBiH: Dogovor nema alternativu
U Sarajevu }e sutra biti odr`an jo{ jedan sastanak politi~kih partija kojeu~estvuju u Predstavni~komdomu Parlamentarne skup{tine BiH, na kojem }e se razgovarati o nastavku konstituiraju}e sjednice toga doma. Na sastanak }e, izvjesno je, do}i predstavnici 12 od trinaest partija kojeparticipiraju u ovomdomu, a poziv je za sada odbila samo Stranka za BiH, koja se opredijelila za djelovanje iz opozicije. izborni rezultati, ali su uvjereni da je mogu}e posti}i dogovor. Predstavnika na sutra{njemsastanku u Sarajevu imat }e i Hrvatska demokratska zajednica BiH. Iz te su stranke ju~er pozvali sve politi~ke subjekte, pravne institucije u BiH kao i predstavnike me|unarodne zajednice u BiH da svojim djelovanjem i stavovimadoprinesu da se politi~ki razgovori i dogovori dovedu u realneokvire, kako bi se,uz me|usobno uva`avanje, u najkra}em mogu}em roku konstituirala vlast od legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda i gra|ana BiH.

Obaveza prema bira~ima
Socijaldemokratska partija BiH potvrdila je ju~er da }e se odazvatipozivu na sastanak u kojem}e u~estvovati njezin lider Zlatko Lagumd`ija. ^lan Predsjedni{tva Socijaldemokratske partije BiH Damir Ma{i} kazao je da u toj partiji i daljeo~ekuju da }e parlamentarna ve}ina biti formirana na bazi konkretnih programa. To je, smatraju u SDP-u, obaveza partija prema bira~ima, te jedini na~in da se gra|animapola`ura~uni, a ujedno i obaveza jednih prema drugima, kako bi sprije~ileeventualne razmirice unutar budu}e parlamentarne ve}ine. SDP, nagla{avaju u toj partiji, ostajeprivr`enplatformikoju su potpisali sa Strankom demokratske akcije, Hrvatskom strankom prava i Narodnom strankom Radom za boljitak. Istovremeno, u SDP-u nemaju sumnje da }e budu}uvlast, barem u Federaciji BiH, ~initi upravo te stranke. U Stranci demokratske akcije, pak, ju~er nisu mogli potvrditi ho}e li sastanku prisustvovati njezin lider Sulejman Tihi}, ili neko od predstavnika. Stavovi SDA su jasni, ka`e glasnogovornik Salmir Kaplan, a to je da pod hitno treba formirati vlast i kretati se u realnim okvirima. U SDA napominju da je vjerovatno te{ko o~ekivati da do kraja ovog mjeseca budu u potpunosti implementirani

Nekorektno kadroviranje
- Samo ovako konstituirana vlast imala bi neophodanpoliti~kikapacitet na svimrazinamavlastikako bi se mogleprovesti sve nu`nereforme na euroatlantskom putu BiH. Dogovorilegitimnihpredstavnika sva tri konstitutivnanaroda u BiH nemajualternative jer svi narodi i gra|ani ove zemlje zaslu`uju bolju i sretniju budu}nost, a nju }emoostvaritiuva`avaju}i na{e razli~itosti koje trebaju biti na{e bogatstvo a nikako ne{to {to }e nas udaljavati jedne od drugih, ka`u u HDZ-u BiH. Istovremeno, u toj strancismatraju nekorektnim postupke SDA i SDP-a. - Najo{trije osu|ujemo nastojanja predsjednika bo{nja~kih stranaka okupljenih oko platforme da iznose stavove tko }e i s koliko udjela biti u vlasti od i u ime legitimnih predstavnikahrvatskognaroda u BiH. Hrvatski blok okupljen oko HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 ne `eli stavove tko bi i s kolikokapacitetatrebaobiti u vlasti od legitimnih predstavnika bo{nja~kog i srpskognaroda, jer su sva tri konstitutivna naroda svoju politi~ku volju izrazila na zadnjim op}im izborima u BiH, isti~u su u HDZ-u BiH.
J. F.

Na ovaj potez, kako je istakao Kvasina, odlu~ili su se kako bi “sprije~ili daljnje kr{enje Ustava SBK i Poslovnika Skup{tine SBK-a” a osim zastupnika - ~la, nova Kluba u Skup{tini SBK-a iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u potpisivanju zahtjeva koji }e biti upu}en priklju~io im se i zastupnik HSS-NHI-ja AntoLozan~i}. Predsjednik Kluba hrvatskog naroda u Skup{tini SBK-a Josip Kvasina potvrdio nam je da su od Ustavnog suda FBiH na njihovu raniju apelaciju (podnijelo devet ~lanova - sedam iz HDZ-a BiH i dva iz HDZ-a 1990) za pokretanjem zahtjeva za za{titu vitalnog nacionalnog interesa dobili o~itovanje. - Obavije{teni smo da kakoVije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnoga sudaFBiHnijepotpuno, jer nedostaje odre|eni broj sudaca, te da se stoga na{ apelacija trenuta~no ne mo`e razmatrati. Naglasili su nam da ~im se Vije}e kompletira na{a apelacija }e se na}i na dnevnom redu. Tada }e se znati da li je do{lo do povre-

Josip Kvasina: Samo tra`imo za{titu interesa hrvatskog naroda

de vitalnog nacionalnog interesa, jer o tome stav mo`e zauzeti samo Ustavni sud FBiH i nitko drugi, istakao je Kvasina. A, upravo negiranje prava dvotre}inske ve}ine Kluba hrvatskog naroda na nastavku konstituiraju}esjedniceSkup{tine SBK-a 10. januara kojim su izjavili povredu vitalnog nacionalnog interesa bio je razlogom, tvrdi Kvasina, {to se deset zastupnika (u me|uvremenu im se priklju~io predstavnik HSS-NHI-ja) nije pojavilo na nastavku zasjedanja tog kantonalnog zakonodavnog tijela.

Zaklju~ak podr`ali i SDP i NSRB
- Sve je po~elo kada je na spornoj sjednici sa mjesta predsjedavaju}eg konstituiraju}e sjednice na nedozvoljen na~in

smijenjen Mirko Batini}, koji je po Poslovniku o radu `upanijskog sabora trebao voditi zasjedanje do izbora novog rukovodstva. Zbog tog grubog kr{enja Poslovnika mi smo odlu~ili da podnesemo apelaciju za za{titu vitalnog nacionalnog interesa na koju su se kolege iz ostalih klubova oglu{ile. Smatramo kako je to nedopustivo, protuzakonito i protuustavno. Klub hrvatskog naroda bi da se kojim slu~ajem podnijela apelacija za{tite vitalnog nacionalnog interesa druga dva naroda, to prihvatio, a nama se to osporava. Stoga sve {to je uslijedilo nakon nedopustive smjene Batini}a, uklju~uju}i i izbor izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH, smatramo neregularnim, naglasio je Kvasina. On je istakao da je na nedavnoj sjednici Kluba hrvatskog narodasvih13 ~lanova(uklju~uju}izastupnike SDP-a i NSRB-a), dakle, jednoglasno podr`alo zaklju~ak kojim se tra`i da nastavak konstituiraju}e sjednice Skup{tine SBK-avodipredsjedavaju}i iz ranijeg saziva (Mirko Batini}), te da se postigne politi~ki dogovor oko raspodjele ~elnih pozicija u SBK-u. Prema tom zaklju~ku, navodi Kvasina, Klub hrvatskog naroda “ne navode}i iz koje bi politi~ke stranke bio kandidat, treba da predlo`i predsjedavaju}eg Skup{tine“ Ovakav stav Klub temelji . na ~injenici da bi premijer SBKa bio iz reda bo{nja~kog naroda.
A. TERZI]

V I J E S T I

Stranka demokratske akcije i FTVBiH

Medijski i(li) politi~ki teror
Stranka demokratske akcije pozvala je Upravni odbor Federalne televizije da zaustavi neprofesionalno djelovanje urednika emisije “60 minuta“ Bakira Had`iomerovi}a i dalju degradaciju ove medijske ku}e, koja je sve manje javni servis svih gra|ana, a sve vi{e privatna televizija Had`iomerovi}a. SDA navodi da Had`iomerovi}eve emisije i informativni program, koji u cijelosti kontroli{e, nisu u funkciji javnog informisanja, ve} li~nih interesa i politi~kih opcija koje podr`ava. Iz SDA napominju da je ova stranka ponovo izlo`ena propagandi i klevetama Had`iomerovi}a, njegove emisije “60 minuta“ i cijelog informativnog programa FTV-a kojim suvereno upravlja, nakon {to je odbila zahtjev da u~estvuje u njegovom li~nom sukobu sa vlasnikom Nezavisnih novina @eljkom Kopanjom. Podsje}aju da je FTV jedina javna institucija u Federaciji BiH koja, na poziv federalnog premijera, nije dostavila izvje{taj o visini plata poslovodstva. “Ukoliko se FTV zaista zala`e za vladavinu zakona i transparentnost, onda su du`ni da to u~ine. U protivnom, FTV gubi svaki kredibilitet, jer sredstvima medijskog terora pojedinci koji su je uzurpirali sebe stavljaju iznad zakona.“ SDA u saop}enju poziva FTV da ispo{tuje odluku suda i preporuku Kancelarije ombudsmena i vrati na mjesto glavnog urednika Informativnog programa Du{ku Juri{i}, koja je nezakonito smijenjena pod uticajem Fahrudina Radon~i}a. Federalna radio-televizija i njezini novinari posljednjih su se dana na{li pod kombiniranim nacionalisti~kim udarima iz Banje Luke i Mostara, a odnedavno i iz Sarajeva, saop}ila je sino} FTV. Nositelji ovih napada su stranke i novinari koji su upravo u vrijeme rata bili sija~i mr`nje na tada{njim ratnim nacionalisti~kim medijima, a neki od njih su bili i izravni inspiratori ratnih zlo~ina i bratoubila{tva koje je umalo potpuno i bespovratno uni{tilo Bosnu i Hercegovinu. Cilj ovih napada je jasan - uni{titi Federalnu radio-televiziju kao jedini multietni~ki javni medij u ovoj zemlji, saop}eno je iz FTV BiH.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

U @I@I

3

Novi delegati pisano tra`e mandate, CIKBiH ni da ~uje

Sapunica zvana Dom naroda

se zavr{ava pred sudom?
Centralna izborna komisija BiH u narednih dan-dva odgovorit }e na svaki pojedina~ni zahtjev koji je ili }e biti dostavljen od do sada izabranih delegata/izaslanika u novi saziv Doma naroda Parlamenta FBiH iz pet kantona. Ovo je za Oslobo|enje potvrdila Maksida Piri}, glasnogovornica CIK-a, navode}i da je do ju~er u podne protokolisano {est identi~nih zahtjeva koje su dostavili novoizabrani delegati/izaslanici u Dom naroda Parlamenta FBiH iz Kantona Sarajevo - Hanka Vajzovi}, Mirjana Mali}, Segmedina Srna - Bajramovi}, Branislav Crnogorac i Ivan Brigi} (SDP), te Esad Radelja{ (BOSS). SDP-a i NSRB-a (ukupno 27). - Svojom odlukom o utvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata iz skup{tine kantona za Dom naroda Parlamenta FBiH utvrdili ste u skladu sa ~lanom 2. 9. ta~ka 9. rezultate izbora za delegate Doma naroda PFBiH iz skup{tine kantona. Kako se u roku za `albu datom u pravnoj pouci ove odluke niko nije `alio, to je odluka postala pravosna`na. Od tada me, svojim ne~injenjem spre~avate u preuzimanju prava i obaveza koje proisti~u iz dodijeljenog mandata, navodi se, izme|u ostalog, u dopisu koje delegati dostavljaju CIK-u BiH.

Delegati iz SDP-a, SDA, NSRB-a i BOSS-a {alju dopise CIK-u u kojima tra`e da im se odmah dodijele mandati Pisat }e i delegati iz SBK-a, ali su zaboravili da im rezultati jo{ nisu verificirani

SBK nije verificiran, najavljena `alba
U CIK-u BiH navode kako se eventualni zahtjevi izabranih delegata iz SBK-a „ne}e i ne mogu tretirati s obzirom na ~injenicu da ta dr`avna institucija jo{ uvijek nije zvani~no verificarala njihove mandate“. To }e pitanje tek biti razmatrano i to na sjednici CIK-a koja }e se odr`ati u ~etvrtak, 10. februara. - Nakon {to se verificiraju mandati, ostaje rok od dva dana u kojem se Apelacionom odjelu Suda BiH mo`e podnijeti `alba na odluku CIK-a. Tek ako toga ne bude, verifikacija izbora postaje validna, navodi Piri}. tupku FBiH, podnesem `albu Apelacionom odjelu Suda BiH, navodi se u dopisu. Glasnogovornica CIK-a Maksida Piri}, pak, za Oslobo|enje ka`e: - Svako ima pravo da radi ono {to `eli i cijeni da je ispravno, pa tako i podnese `albu Sudu. Na{ stav je isti kao i do sada kada je u pitanju izbor delegata/izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH.
Senita [EHER^EHAJI] - Almir TERZI]

@alba sudu po volji
Irena Had`iabdi}: Ne `eli komentirati Mira Ljubijanki}: Zajedni~ko obra}anje iz USK-a

Ko sve tra`i mandate
Delegatkinja u Klubu srpskog naroda iz Unsko-sanskog kantona Mira Ljubijanki} (SDP) potvrdila je ju~er kako su delegati iz tog kantona tako|er, zajedno poslali svoje zahtjeve u CIKBiH. Ona je naglasila da }e to u~initi novoizabrani delegati potpisnici izjave, zajedno sa delegatima izabranim iz {estog - Srednjobosanskog kantona. Kako saznajemo, ju~er je i {est delegata SDA uputilo istovjetan zahtjev CIK-u Naime, novoizabrani delegati u Dom naroda Parlamenta FBiH, njih 24 (SDP, SDA, BOSS, Na{a stranka) potpisnika izjave kojom su pozvali na konstituisanje

Spora implementacija u kantonima
Implementacija izbornih rezultata ne ide ba{ najbolje ni u kantonima u kojim potpisnice platforme za formiranje vlasti - SDP, SDA, NSRB i HSP imaju ve}inu. Tako proces uspostave izvr{ne vlasti (izbor vlade) nije okon~an u Bosanskopodrinjskom, Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskom kantonu, gdje je samo konstituirano novo rukovodstvo kantonalnih skup{tina. U cijelosti taj proces zavr{en je u Kantonu Sarajevo i nedavno u Unsko-sanskom kantonu. kantonalnih skup{tina i izbor delegata u preostala ~etiri kantona - Hercegova~ko-neretvanskom, Zapadnohercegova~kom, Posavskom i Kantonu 10 (Livanjskom) te odredili da to urade u roku od deset dana (istekao 8. februara) po~eli su sa slanjem zahtjeva CIK-u BiH. No, kada se ovom dodaju i delegati iz SBK-a za koje je tako|er najavljeno da }e u~initi isto, o~ekuje se da u CIKBiH stignu jo{ tri ovakva zahtjeva - po jedan od delegata iz SDA,

U njemu se nagla{ava kako je CIKBiH „du`an u skladu sa ~lanom 2. 9. ta~ka 10. kao osobi kojoj je dodijeljen mandat na izborima izdati uvjerenje i izvr{iti sve ostale tehni~ke radnje kako bi pravosna`na odluka proizvela pravno dejstvo. - O~ekujem da odmah dostavite izjavu o prihvatanju mandata, objavite pravosna`nu odluku u Slu`benom glasniku i dostavite uvjerenje o dodjeli mandata. Zahtijevam da mi odmah, a najkasnije u roku pet dana, omogu}ite preuzimanje mandata. Ukoliko ne postupite onako kako vam zakon nala`e, bit }u prisiljen da po isteku tog roka, a u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Zakonom o upravnom pos-

Neboj{a Radmanovi}

Alkalaj - Rudd

OHR

Vije}e Evrope

Nepotreban i skup put u New York
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmanovi}ne}eu~estvovati na panel-diskusiji o Daytonu u New Yorku, jer je pozivstigao tek prije15 dana, tako da nijebilovremena za pravovremenoplaniranje i organizovanjeposjete, prenosiSrna. “Drugirazlog je pitanjesvrsishodnostiputovanja tri ~lanaPredsjedni{tva na dvo~asovnu ili tro~asovnuraspravu u New Yorku. Koliko to ko{ta?” upitao , je Radmanovi}. “U posljednje dvije godine posjetili su nas visoki funkcioneri SAD-a. Ti ljudiuti~u na zvani~nuameri~kuspoljnupolitiku, za razliku od onih koji }e u~estvovati u ovoj raspravi“ naglasio je Radmanovi}. ,

Zajedni~ki interesi BiH i Australije
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj sastao se ju~er s ministrom vanjskih poslova Australije Kevinom Ruddom, te prisustvovao sve~anoj ve~eri koju je Rudd priredio u parlamentu Australije. Alkalaj i Rudd su razgovarali o sveukupnim odnosima izme|u BiH i Australije, te temama od zajedni~kog interesa, poput mirovne misije u Afganistanu, djelovanja u Vije}u sigurnosti UN-a i mogu}nosti pro{irivanja saradnje izme|u dviju zemalja. Rudd je kazao da Australija vidi partnera u BiH ne samo zbog brojne bh. dijaspore u Australiji nego i zbog niza zajedni~kih vrijednosti.

Inzko s liderima SDP-a i NSRB-a
Visokipredstavnik i specijalnipredstavnik EU Valentin Inzko se na odvojenim sastancima sastao s liderom SDP-a Zlatkom Lagumd`ijom i potpredsjednikom NSRB-a Jerkom Ivankovi}em Lijanovi}em. Kako je navedeno u saop}enju OHR-a, Inzko obavlja konsultacije s liderima stranaka iz FBiH. Cilj ovih konsultacija je da se jo{ jednom istaknepotreba da strankeprevazi|utrenutnu blokadu u formiranjuvlada na kantonalnom, federalnom i dr`avnom nivou bez daljnjih odga|anja. “^lanovi skup{tina i politi~ke stranke iz ~etirikantona ne mogubeskrajno dr`ati FBiH kao svoje taoce“ kazao je Inzko. ,

Ku~an predao izvje{taj o BiH
Biv{i slovenski predsjednik Milan Ku~an predstavio je u Bruxellesu, u svojstvu posebnog izaslanika predsjednika slovenske Vlade Boruta Pahora za BiH, svoj izvje{taj predsjedniku Vije}a Evrope Hermanu van Rompuyu, javila je ju~er Slovenska tiskovna agencija pozivaju}i se na izvore u Bruxellesu. Navodi se da }e Ku~an svoje izvje{}e o mogu}nostima ustavnih rje{enja za BiH, koja bi omogu}ila njeno lak{e pribli`avanje EU, predstaviti i predstavnici EU za vanjsku politiku Catherine Ashton. S Ku~anovim izvje{tajem upoznate su i SAD, navode slovenski mediji.

4

DOGA\AJI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Jedina smo zemlja u Evropi koja za izbore ima ~etiri glasa~ka listi}a, jo{ kada bi se zajedno odr`avali lokalni i op{ti izbori, to bi bilo jo{ dva, a to je ne{to {to je previ{e

Borka Rudi} pisala ~lanovima UO RTVFBiH

Podr`avate li kr{enje prava Du{ke Juri{i}?
Udru`enje BH novinari `eli se obratiti Parlamentu FBiH kao osniva~u federalne TV sa molbom da se uklju~i u zaustavljanje ignorisanja odluka pravosudnih institucija
Generalni sekretar Udru`enja BH no vi na ri Bor ka Rudi} ju~er je u ime Linije za pomo} novinarima, koja djeluje u okviru Udru`enja BH novinari, uputila pismo ~lanovima Upravnog odbora Federalne radio-televizije, tra`e}i od njih da zauzmu i saop}e zvani~an stav o nezakonitom postupanju menad`menta RTV Federacije BiH i izbjegavanju izvr{e nja sud skih odlu ka u slu~aju Du{ke Juri{i}.

@alba

Branko Petri} ~lan CIK-a BiH

DOBAR

LO[

ZAO

ZVONKO JURI[I]
Predsjednik HSP-a BiH u intervjuu za Oslobo|enje je argumentovano govorio o razlozima za ka{njenje u formiranju vlasti i o dana{njem odnosu Hrvatske prema BiH. Hrvatska ima ustavnu obavezu da se brine o Hrvatima izvan njenih granica, ali to nikako ne zna~i i da se treba mije{ati u konstituisanje vlasti, {to je unutra{nja stvar BiH, poru~io je Juri{i}.

SARAJEVSKA ZIMA
Vrijedni direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahi}, re`iser Ned`ad Begovi} i ostali u~esnici zaslu`ili su najve}u ocjenu za ceremoniju sve~anog otvaranja Festivala. Gradom su u Karavan-Saraj-Karnevalu pod maskama prodefilovali pjesnik Omer Hajjam, Tin Ujevi}, nobelovci Czeslaw Milosz i Ivo Andri}, kompozitori Franz Liszt i Gustav Mahler, Vu~ko, Superman, Poter, D`eko... najavljuju}i 27. sarajevsku zimu.

NOVAK \UKI]
Sud BiH je odbio zahtjev \uki}evih branilaca, koji su tvrdili da imaju novi dokaz, za ponavljanje postupka protiv biv{eg generala Vojske RS-a, osu|enog zbog granatiranja tuzlanske Kapije 25. maja 1995. kada je ubijena 71 osoba, a vi{e od 150 ranjeno. \uki}u je za ovaj zlo~in izre~ena pravosna`na kazna od 25 godina zatvora.

Rudi} je podsjetila ~lanove UO RTVFBiH da im se prije 40 dana obratila pismom i molbom da iskoriste svoje pozicije i doprinesu provedbi sudskih odluka i nalaza nadle`nih inspekcijskih slu`bi u slu~aju smjene i kr{enja osnovnih ljudskih prava Du{ke Juri{i}, smijenjene urednice Informativnog programa FTV-a, ali da odgovor na njega nije dobila. - @elim vas izvijestiti kako je u me|uvremenu Sektor za pravne poslove RTV Federaci je BiH sa mo ini ci ja ti vno na adresu Udru`enja/udruge BH novinari poslao pismo sa sadr`ajem ko ji se mo`e tuma~iti kao `alba na nalog suda o vra}anju Du{ke Ju ri {i} na po zi ci ju sa koje je smijenjena. Kako se ja osobno, a ni niko drugi iz Udru`enja BH novinari nije obra}ao Sektoru za pravne po slo ve RTV Fe de ra ci je BiH, slobodni smo zaklju~iti kako je to pismo poslano u dogovoru sa vama - ~lanovima Upravnog odbora. Zbog toga vas molim da se o~itujete o tome da li i vi kao ~lanovi Upravnog odbora, odgovorni za zakonitost rada menad`menta i zakonita

Borka Rudi}: Kr{enje osnovnih ljudskih prava i nastavak viktimizacije Du{ke Juri{i}

postupanja unutar RTV Federacije BiH, stojite iza stavova iznesenih u pismu Sektora za pravne poslove, te i dalje podr`avate izbjegavanje izvr{enja sudskih odluka i nastavak kr{enja ljudskih pra va Du {ke Ju ri {i}, stoji u pismu Borke Rudi}.

Nezakonito postupanje
U njemu se isti~e da je o~itovanje o svemu ovome nu`no zbog ~injenice da se Udru`enje BH novinari `eli obratiti Parlamentu Federacije BiH kao osniva~u RTV Federacije BiH i tijelu koje je ime no va lo ~la no ve Upra vnog odbora, sa molbom da se uklj u ~i u za us tav lja nje nezakonitog postupanja u RTVFBiH i ignorisanje odluka pravosudnih institucija. - Podsje}amo vas kako su, uz BH novinare i Liniju za pomo} novinarima, i HelFoto: Damir ]UMUROVI]

sin {ki ko mi tet za ljud ska prava u BiH, te Institucija om bud sme na za ljud ska prava BiH konstatirali kr{enja osnovnih ljudskih prava i nastavak viktimizacije Du{ke Juri{i} od menad`menta RTV Federacije BiH, te niz drugih radnji koje imaju veze sa ovim slu~ajem, a ko je su u su pro tnos ti sa va`e}im zakonima i drugim pra vnim akti ma ko ji se odnose na rad javnog medija, zabranu diskriminacije i za{titu radno-pravnog statusa, napominje Rudi}. Podsje}amo, Op}inski sud u Sarajevu donio je odluku da se Du{ka Juri{i} vrati na mjesto odgovornog urednika Informativnog programa FTV-a, s kojeg je smijenjena, no menad`ment te ku}e je nakon toga donio izmjene unutra{nje sistematizacije i njima ukinuo to radno mjesto.
J. F.

MENSUR MUJD@A
Nogometni reprezentativac BiH Mensur Mujd`a uvr{ten je u tim 21. kola Bundeslige. Tamo je uvr{ten poslije sjajne partije u dresu Freiburga protiv Eintrachta (0:0). Portal Spox.com naveo je da je ovaj bo~ni igra~ dobio vi{e od 70 posto duela i tako bio me|u najboljim igra~ima na terenu.

VIJEST U OBJEKTIVU Sigurniji internet
U Evropi se 8. februara obilje`ava Dan sigurnijeginterneta, a u BiH je ju~er prvi put neformalna grupa ovaj dan obilje`ila pod sloganom “To je vi{e od igre, to je tvoj`ivot“ Neformalnu . grupu ~ine RAKBiH, Save the ChildrenNorway SEE, Oneworld - platforma za jugoisto~nu Evropu, Me|unarodni fond solidarnostiEmmaus, Vije}eEvrope i Microsoft BiH. Tim povodomu~eniciSrednjeekonomske {kole u Sarajevuosmislili su prezentaciju o temi “[ta je internet i kako ga koristimo“ .

VIJEST U

BROJU

miliona KM potra`ivanja za struju u 2009. otpisala je Elektroprivreda HZ-HB.

35

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

INTERVJU

5

Mirko Zovko, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

Ustav, a ne Ustavni sud,
{titi nacionalni interes
U sredstvima informiranja navo|eno je da nijedan predmet nije rije{en u korist Kluba bo{nja~kog naroda, zato sada `elim podsjetiti javnost da smo u dva delikatna predmeta proglasili povredu vitalnog nacionalnog interesa: u predmetu himne (“Bo`e, pravde”) i predmetu grba koji je prezentirao obilje`ja Nemanji}a
Razgovarala: Gordana KATANA

• Kada govorimo o radu Ustavnog suda RS-a, u fokusu javnosti u pravilu je bilo Vije}e za za{titu nacionalnih interesa, prevashodno iz razloga jer su predstavnicibo{nja~kognaroda~estoisticali kako se na adekvatan na~in ti interesi ne mogu za{tititi. - Na~in i pravoza{titevitalnoginteresanijepropisaoUstavni sud Republike Srpske, nego Ustav Republike Srpske. Pravo za{tite vitalnog interesa kodificirano je u odrednicom~lanka70. amandmanLXXXII Ustava Republike Srpske. Dakle, sukladnonavedenom, svakizahtjev Vije}anaroda za utvr|ivanjepovredevitalnognacionalnoginteresastigao je Sudu i pravovremeno je rije{en. No, vjerojatno je su{tina Va{eg pitanja u tome da predstavnicibo{nja~kog naroda nisu zadovoljni na{im odlukama. To je, ina~e, problem stranke u bilo kojem pravnompostupku, tj.ako joj nijeudovoljeno, odluka joj se ne dopada.

dineizazvala je nevi|enupozornost javnosti. A radi se o jednostavnom predmetu, jer tko zna ~itati i pro~ita odrednicu ~lanka 69. stav 2 amandman LXXVI Ustava Republike Srpske, sve mu je jasno. U sredstvima informiranja, koja su ~esto bila pristrana, navo|eno je da nijedan predmet nije rije{en u korist Kluba bo{nja~kog naroda. ^ak je to, eks katedra (lat. ex cathedra), na TVBiH, u dnevniku 23. prosinca pro{le godine, naveo jedan od potpredsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. Zato sada `elim podsjetiti javnost da smo u dva delikatna predmeta proglasili povredu vitalnog nacionalnog interesa: u predmetu himne („Bo`e, pravde“) i predmetu grba koji je prezentirao obilje`ja Nemanji}a.

koji se oglasionenadle`nim za isto. U kontekstu navedenog pitanja `elimre}i da se u svimdosada{njim predmetima nikada nije desilo da je vi{e od jednog suca glasalo da je povrije|envitalniinteres. Radi se o predmetima u kojima je zahtjev odbijen. Jedino pro{le godine u predmetu u kojem je biladvojbena odrednica„bosanski“ (Brod, Kostajnica). Poznato je da je ~etvoro sudaca glasalo da je povrije|en vitalni interes, me|u kojima i ja. • Vama se kao predsjedniku Ustavnog suda zamjeralo da niste zainteresirani za za{titu interesa konstitutivnih naroda zbog ~injenice da ste kao sudija UstavnogsudaBiHglasaliprotivustavnih promjena kojima se konstitutivnim narodima na entitet-

NISU BLESAVI Zar ti kreatori misle da su u Republici Srpskoj blesavi da bi dozvolili da nekoliko godina suci nezakonito obavljaju posao
• Jedno od otvorenih pitanja u vezi s radom Vije}a za za{titu nacionalnih interesa jeste i Poslovnik o radu, koji predvi|a da je za dono{enje odluka potrebna dvotre}inska ve}ina. - U listopadu 2007. godine na dnevni red sjedniceUstavnogsuda stavio sam preispitivanje ovog poslovni~kog pitanja. Glasovanje sudaca je odlu~ilo da je Poslovnik ispravan. Sljede}e, 2009. godine, po~etkomrujna, respektiraju}izahtjev Kluba poslanika iz reda bo{nja~kognaroda, ponovo sam na sjednici na dnevni red stavio preispitivanje Poslovnika. Prvi i zadnji put, u ovih sedam godina koliko obna{am funkciju predsjednika, dnevni red ve}inom glasova nije usvojen. Ovo pitanje je bilo i na ispitivanjupredUstavnimsudom BiH, skom nivou priznala jednakopravnost. Molila bih Vas da objasniterazlogeza{to ste biliprotiv? - U Va{empitanjukrije se su{tinski dio re~enice„... glasaliprotivustavnihpromjena“ U tom slu~ajura. dilo se o tuma~enju Ustava, a ja nisamglasovaoza ili protiv, ve}za ono {to sam smatrao da govoriUstavBosne i Hercegovine. Za i protivglasujuzastupnici u Parlamentu. Navod ustavne promjene Vi ste slu~ajno pogodili, jer su to, zaista, po meni osobno, ustavnepromjene. Ali, koje mo`e u~initi samo Parlament BiH konsenzusom glasova sva tri konstitutivna naroda. Me|utim, moje neovisno glasovanje se i danas zlouporabljuje, a najvi{e od onih koji su zaboravili zasjedanje skup{tineFederacije BiH od 5. lipnja 1996. godine. Naime, ~lanak 12.

stav 2. Ustava BiH odredio je da se entitetski ustavi moraju suglasiti sa Ustavom BiH u roku od 6 mjeseci. Zastupnik koji }e poslije postatisudacUstavnogsuda BiHpodnio je 5. lipnja 1996. godine amandman da se utvrdi da su „Bo{njaci i Hrvatikonstitutivni u Federaciji, a Srbi u Republici Srpskoj“ Rezultat . glasovanja je: svi ZA, nitko protiv, nitkouzdr`an. Ve}inazastupnika je bila iz SDA i HDZ-a. Takvu odluku je potvrdila Venecijanska komisija kao ispravnu, a koju je dostavio Carl Bildt. Interesantno je da je predsjednik Venecijanske komisijeJoseph Marko bio ~lan sudac Ustavnog suda BiH i, ~ak, izvjestitelj u predmetu o kojem govorim. A zna se kako je tada glasovao (suprotno stavu koji je zastupao kao predsjednik Venecijanske komisije). U velja~i 1998. godine jedan od ~lanova Predsjedni{tva je izmijenio }urak i predlo`io Ustavnom sudu BiH da su konstitutivni narodi u oba entiteta.

Godine (ni)su va`ne
Tada nastaju raznorazni pritisci, {pekulacije itd. Nemateprostora da to napi{ete, ali to mo`ete vidjeti iz mog izdvojenogmi{ljenja na odlukuSudabroj U –5/98, koje je objavljeno u Slu`benom glasniku BiH, broj 23/00. Zlouporabljuju}i moje neovisno glasovanje, ide se od tvrdnji da sam zbogtogaizabran za predsjednikaUstavnogsudaRepublike Srpske. Dakle, iz zahvalnosti. Me|utim, ja sam izabran na prijedlog neovisnog Sudbenog i tu`iteljskog vije}a. [tovi{e, prvi put u svibnju 2003. godine sam prigodom zbora propao u Narodnoj skup{tini Republike Srpske. • Posljednjih dana u javnosti BiH bilo je dosta tvrdnji da je ve}ini sudija Ustavnog suda

Odrednica bosanski
Kao predstavnik Suda, u funkcijipredsjednika, nikadanisamnapadaoinstitucije, pogotovovisokognivoa kao {to je Vije}e naroda. Ipak, ovaj put bih im preporu~io da pregledaju sve predmete, pa }e ustanoviti da su u prvoj fazi propu{tali da navedurazloge i obrazlo`enjaistih, zbog kojih su takvi zahtjevi bili neprihvatljivi. U odnosu na nekepredmete, nisu po{tovali presedens (lat.praecedens) Suda da rezolucije i deklaracije ne predstavljajuakte o kojima je nadle`an za odlu~ivanje Ustavni sud, upornoponavljaju}iistugre{ku. U meritornomodlu~ivanju Sud je donio kona~ne odluke koje se ne bi trebalekomentirati. Zadnja odluka od 31. sije~nja ove go-

RS-a, jer imaju preko 70 godina, istekao mandat, {to njihove odluke ~ini upitnima. Molim Vas da objasnite to pitanje? - To~no je da su suci stariji od 70 godina. Me|utim, bezobzirninapadi da nisu legitimni jer im je prestaomandatposljedica su ili neznanja ili, prije, tendencioznog, neistinitog tuma~enja. Navedeno tuma~enje bi biloto~nokada bi se primjenjivalizakoniFederacije. Zaboravlja se da Republika Srpska ima svojezakone i svojustav, na {to ima pravo. Mi smo izabrani koncem 2003. godine na mandat od osam godina i taj nam mandat ne mo`e nitko uskratiti. Naime, koncem 2005. godine ovaj mandat je izmijenjentako da sucimafunkcijaisti~e kada napune 70 godina `ivota. No, to va`isamo za budu}esuce. Dovoljno je pogledati ~lanak 78. Zakona o UstavnomsuduRepublikeSrpske ili, pak, ~lanak110. UstavaRepublikeSrpske, gdje se izri~itozabranjuje retroaktivna primjena na bilo ~iju{tetu. Zar ti kreatorimisle da su u RepubliciSrpskojblesavi da bi dozvolili da nekoliko godina suci nezakonito obavljaju posao.

TAKORE]I... IZJASNI SE
Ko or di na ci ja udru ga pro iza {lih iz Domo vin skog ra ta upu ti la je otvo re no pi smo predsjedatelju Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Nikoli [pi ri}u u ko jem tra`i od njega da iznese svoje stajali{te o tome je li multikulturalnost u BiH mo gu}a na kon izja va njema~ke kancelarke Angele Merkel i premijera Velike Britanije Davida Camerona kako je u njihovim zemlja ma propao po ku{aj stva ranja mul ti kul tu ral nog dru{ tva.

6

DOGA\AJI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Peticija na 11 adresa

Razgovor s kandidatima u BPK-u
Rukovodstvo SDP-a BiH - predsjednik Zlatko Lagumd`ija, generalni sekretar Nermin Nik{i} i predsjednik GO Svetozar Pudari}, razgovaralo je u Sarajevu s mandatarom za premijera BPK-a i kandidatima SDP-a i SDA za ministre u budu}oj vladi. Razgovarano je o stanju u BPK-u, posljedicama poplava, kao i projektima koji }e pobolj{ati `ivot gra|ana. Pored mandatara Emira Fra{te, sastanku su prisustvovali i kandidati za ministra finansija Muhidin Pleh, pravde i zapo{ljavanja Radmila Jankovi}, prosvjete Alma Delizaimovi}, unutra{njih poslova Midhat Sipovi}, privrede Demir Imamovi}, socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica Delila Klovo, za bora~ka pitanja D`evad Ad`em i za prostorno ure|enje Bo`idar Semiz.

Inat-crkva
iznad Poto~ara
Bogomolja se gradi bez ikakvih dozvola u neposrednoj blizini masovne grobnice, u mjestu Budak uop{te nema srpskog stanovni{tva, a crkva bi se trebala nalaziti iznad Memorijalnog kompleksa Poto~ari
Stanovnici mjesne zajednice Poto~ari su krajem pro{log mjeseca na 11 relevantnih adresa u cijeloj zemlji uputili peticiju u kojoj tra`e da se hitno rije{i problem izgradnje crkve na lokalitetu Budak u ovom mjestu.

Grobnica ispod temelja?
Pojedini gra|ani srpske nacionalnosti u nekoliko navrata su skrenuli pa`nju da bi se ispod temelja crkve koja se po~ela graditi na Budaku mogla nalaziti masovna grobnica. Naime, oni su o tome obavijestili predstavnike srebreni~kih udru`enja, ali su iz razumljivih razloga `eljeli ostati anonimni. mo}i kako bi se problem rije{io. Peticiju je potpisalo 160 stanovnika, a upu}ena je amba sa da ma Tur ske, SAD-a, Francuske, Njema~ke, Rusije, Me|ureligijskom vije}u BiH, OHR-u, eparhiji zvorni~kotuzlanskoj, Miloradu Dodi-

Privatno zemlji{te
Odgovor je jedino stigao od muftije tuzlanskog Huseina ef. Kavazovi}a, koji je dao podr{ku stanovnicima Poto~ara, te obe}ao da }e po-

Otpu{teni vojnici prijete blokadom
Predstavnici nadle`nih institucija BiH i fondova PIO RS-a i FBiH danas }e odr`ati hitan sastanak u MOBiH na kojem bi trebalo da bude rije{eno pitanje prijevremenog penzionisanja 2.000 otpu{enih pripadnika OSBiH. Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} rekao je da je rije~ o problemu, u ~ije rje{avanje se moraju uklju~iti Vije}e ministara, pa ~ak i Parlament BiH, jer MO ne mo`e, niti ima zakonski kapacitet, da sam rje{ava ovo pitanje, prenosi Srna. “Institucije BiH, prije svega Ministarstvo finansija i trezora i VM, moraju dati garancije fondovima PIO, da bi po~eli da izdaju rje{enja o prijevremenom penzionisanju“ izjavio je Ciko, ti} nakon razgovora sa predstavnicima otpu{tenih vojnika, koji su zaprijetili protestom i blokadom Svjetskog vojnog prvenstva u skijanju.

ku, predsjedniku RS-a i Mustafi Mujezinovi}u, premijeru Federacije. Podsje}amo, crkva na Budaku se gradi bez ikakvih dozvola na privatnom zemlji{tu porodice Ili}, i to u neposrednoj blizini mjesta gdje je prona|ena masovna grobnica. Tako|er, u mjestu Budak uop{te nema srpskog stanovni{tva, a crkva bi se trebala nalaziti iznad Memorijalnog kompleksa Poto~ari. “Svjesni smo zna~aja Sre-

OHR o imenovanju sudija Ustavnog suda FBiH

Borjana Kri{to kr{i Ustav FBiH
Predsjednica i potpredsjednici FBiH su dono{enjem odluke o imenovanju zaobi{li ustavnu i zakonsku ulogu VSTV-a i sveli ulogu Parlamenta FBiH na formalni ~in • Inzko tra`i da se odluka poni{ti
Odluka koju je predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to, zajedno sa potpredsjednicima, donijela o imenovanju tri ~lana federalnog Ustavnog suda kr{i odredbe Ustava Fe de ra ci je BiH po dva osnova, saop}io je sino} Ured visokog predstavnika OHR. - Ovom odlukom predsjednica Federacije BiH je, uz pristanak dvojice potpredsjednika, zaobi{la ustavnu i zakonsku ulogu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a i svela ulogu Parlamenta Federacije BiH na formalni ~in objavljivanja odluke u Slu`benom glasniku, poru~io je visoki predstavnik me|unarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u na{oj zemlji Valentin Inzko. - I 2008. godine, kao i danas, predsjednica i potpredsjednici FBiH ignorirali su ~injenicu da jedna od imenovanih osoba nije bila na listi kandidata koju je utvrdilo Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e. Uloga Vi so kog sud skog i tu`ila~kog vije}a je da osigura imenovanje samo onih koji su pogodni za vr{enje funkcije u Ustavnom sudu Federacije BiH. Dom naroda Federacije BiH prihvatio je ovaj stav 2009. go di ne ka da je odbacio prethodne poku{aje predsjednice Federacije da imenuje sudije Ustavnog suda izvan ustavnog i zakonskog okvira, navodi OHR. Iz te su institucije podsjetili da Kri{to od 2009. godine nije imenovala sudije u Ustavni sud Federacije BiH, ostavljaju}i time Vije}e Ustavnog suda za za{titu nacionalnog interesa nepopunjenim vi{e od dvije godine. Zbog ove ~injenice, niti jedan konstitutivni narod u Federaciji BiH nije mogao dobiti odluku o za{titi vitalnog nacionalnog interesa, ne samo u vezi sa zakonima Federacije BiH nego i kantona i Grada Mostara.

Iscrpno tuma~enje
- Dono{enjem ove odluke, predsjednica i potpredsjednici u potpunosti su zaobi{li ulogu Parlamenta. U njihovoj odluci se navodi da imenovanje stupa na snagu danom dono{enja odluke. U Usta vu Fede raci je BiH se, me|utim, jasno navodi da je za svako imenovanje sudija Us ta vnog su da Fe de ra ci je BiH potrebna saglasnost Doma naroda FBiH. Ovo je o~ito kr{e nje Us ta va Fe de ra ci je BiH. Sada je vrijeme da Predsjedni{tvo FBiH postupi u skladu sa Ustavom i vladavinom prava – stoga o~ekujem od njih da poni{te ovu odluku i osiguraju da se imenovanja u Ustavni sud FBiH provedu u skladu sa Ustavom i zakonom, izjavio je Inzko. OHR je, podsje}amo, re-

Borjana Kri{to

Po~ela isplata invalidnina
Ju~er je u FBiH po~ela isplata januarskih invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca, kao i naknada za civilne `rtve rata i neratne invalide. Isplata je omogu}ena odlukom o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca ove godine, koju je nametnuo Valentin Inzko. Odlukom su predvi|ena i sredstva za februar i mart za spomenute namjene, dok }e isplate za april biti mogu}e tek ukoliko nove vlasti do tada usvoje bud`et FBiH za 2011. godinu. S. [e.

Ignorisanje
OHR je istaknuo da Ustav Federacije BiH eksplicitno navodi da predsjednik predla`e kandidate za Ustavni sud sa liste kandidata koju utvr|uje VSTV.

agirao i 2009. godine nakon sli~nog postupka Borjane Kri{to. U pismu, koje je u februaru 2009. godine upu}eno liderima HDZ-a BiH, SDA i SBiH Draganu ^ovi}u, Sulejma nu Ti hi}u i Ha ri su Si lajd`i}u, tada{nji visoki predstavnik Miroslav Laj~ak dao je iscrpno tuma~enje relevantnih ustavnih odredbi koje tretiraju ovo pitanje. - Dok nadle`nost da predla`e sudije u Ustavni sud pripada predsjedniku Federacije prema ~lanu IV.C.6, ta se nadle`nost predsjednika mora izvr{avati tako {to }e iza bra ti kan di da ta ko je je pre dlo`io VSTV, na veo je tom prilikom Laj~ak u svom tuma~enju amandmana na J. F. Ustav FBiH.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Saradnja vojski BiH i Turske
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} upoznao je ju~er delegaciju Akademije OS Turske o trenutnim aktivnostima u MO i OSBiH, sa te`i{tem na ispunjavanju uslova za ulazak BiH u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO (MAP). Tokom razgovora razmijenjena su mi{ljenja o trenutnoj situaciji u BiH i regionu, te o ulozi i doprinosu Turske u konkretnim vidovima podr{ke i po mo}i BiH na pu tu pri klju~enja NATO-u i EU. Tursku delegaciju predvodio je komandant Akademije general-major Bulent Dag{ali u pratnji vojnog ata{ea Turske u BiH, brigadira Mehmeta Naila Jigita. Izra`ena je `elja za nastavak uspje{ne saradnje izme|u oru`anih snaga BiH i Turske, saop{teno je iz MOBiH. Turska delegacija je posjetila i Zajedni~ki {tab OSBiH, gdje je primio general-pukovnik Miladin Miloj~i}.

Peticiju je potpisalo 160 stanovnika

brenice za Bosnu i Hercegovinu. To je simbol stradanja i vjerujemo da zaslu`uje posebnu brigu svih nas. @elimo da se ovaj problem rije{i, prije nego {to do|e do poreme}aja me|uljudskih odnosa. Nama crkva ne smeta, ali ovo je ~ista provokacija. Zbog toga ovaj problem treba rije{iti i na}i drugu lokaciju, gdje `ive osobe srpske nacionalnosti“ pre, pri~ala nam je dijelove iz peticije [ehida Abdurahmanovi}, stanovnica Poto~ara.

Predstavnici Op{tine Srebrenica uputili su dopis ameri~koj ambasadi, OHR-u i Me|ureligijskom vije}u u nadi da }e oni rije{iti ovaj problem. Kako je poznato, visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko i Patrick Moon, ameri~ki ambasador, nedavno su tra`ili od Me|ureligijskog vije}a da se o~ituje o ovom problemu. “Ovaj problem ima dva segmenta. Prvi je da se crkva radi na privatnom zemlji{tu, a drugi da se nalazi u blizini

masovne grobnice i Memorijalnog centra. To dodaje ulje na vatru. Mi nismo u stanju da rije{imo problem na zadovoljstvo svih. Poto~ari su sveto mjesto za Bo{njake i ovo je najni`i udarac“, kazao nam je ]amil Durakovi}, zamjenik na~elnika Srebrenice. On navodi da su predstavni ci Op {ti ne po ku {a li da na|u rje{enje zajedno sa porodicom Ili}, me|utim, nije bilo razumijevanja. Poslije toga, gra|evinski inspektor

je obustavio gradnju, jer crkva nema nikakve dozvole.

Dr`ava u dr`avi
“Ovdje je Pravoslavna crkva dr`ava u dr`avi. Recimo, na Jezeru je ura|ena crkva bez pribavljenih dokumenata. To je lo{a poruka. Mi nemamo ni{ta protiv crkve i spremni smo da pomognemo da se ona izgradi na drugom mjestu. Me|utim, oni ignori{u stav Op{tine“ , kazao nam je Durakovi}.
S. KARI]

Nastavljeno izno{enje zavr{nih rije~i u predmetu Prli} i drugi

Prijem za don Tomu Vuk{i}a
Ministar odbrane Selmo Cikoti} i zamjenici ministra Marina Pende{ i @ivko Marjanac primili su ju~er novoimenovanogvojnogordinarija don TomuVuk{i}a, s kojim su razgovarali o uspostavi vojnog ordinarijata. Ministar odbrane i njegovi zamjenici ~estitali su don Tomi Vuk{i}u imenovanje za prvog biskupa Vojnog ordinarijata i izrazili o~ekivanja da }e uspostava tog tijela biti pozitivan iskorak i za vjernike katolike, ali i za sve pripadnike MO i OSBiH. Cikoti} istaknuo je da je uspostava Vojnog ordinarijata va`na za odnose BiH s Vatikanom.

Zlo~ini u HB-u su
vr{eni sistematski
Zlo~ini {irokih razmjera, a ne sporadi~ni slu~ajevi diplomate o zaustavljanju konvoja
Tu`ilac Ha{kog tribunala Kenneth Scott ju~er je, tokom izno{enja zavr{nih rije~i u predmetu protiv {estorice bosanskih Hrvata, kazao kako su zlo~ini u Herceg-Bosni bili {irokih razmjera. su bili {irokih razmjera i to je vrlo va`an dio cijelog ovog predmeta. Pona{anje HVOa bilo je {irokih razmjera i kontinuirano, a to nisu bili sporadi~ni slu~ajevi. Bili su to sistematski zlo~ini, istakao je na po~etku ju~era{njeg

Svjedo~enje ameri~kog
dana. Ali oni su bili zaustavljani svakog dana i to nije bilo djelo pojedinaca HVO-a, ve} postupanje po zapovijedi. Logori u HB-u nisu bili akti pojedinaca niti se radilo o izoliranim slu~ajevima pritvaranja. U njima je dr`ano na tisu}e ljudi, u krajnje nehumanim uvjetima. Slobodana Praljka sam smatrao odgovornim za to, navodi se u iskazu.

Po zapovijedi
[estorici bosanskih Hrvata, nekada{njim zvani~nicima takozvane hrvatske republike Herceg-Bosne, premijeru Jadranku Prli}u, ministru odbrane Bruni Stoji}u, zapovjednicima HVO-a Slobodanu Praljku i Milivoju Petkovi}u, zapovjedniku vojne policije HVO-a Valentinu ]ori}u i {efu komisije za razmjenu vojnih zarobljenika Berislavu Pu{i}u, u Haagu se sudi za u~e{}e u udru`enom zlo~ina~kom pothvatu protjerivanja nehrvatskog stanovni{tva sa dijelova teritorija BiH, te pripajanje tih teritorija sa Republikom Hrvatskom. - Karta Herceg-Bosne izgledala je ba{ poput Banovine. Zlo~ini u Herceg-Bosni

BANOVINA Karta Herceg-Bosne izgledala je ba{ poput Banovine. Zlo~ini u Herceg-Bosni su bili {irokih razmjera i to je vrlo va`an dio cijelog ovog predmeta
ro~i{ta pred Ha{kim sudom predstavnik optu`be Kenneth Scott. Takvi su zlo~ini, primjerice, oni po~injeni u Stupnom Dolu ili logoru Dretelj, a njihov je cilj, rekao je Scott, bio da se politi~ki i vojno pot~ine Bo{njaci.

Tri nedjelje
O~ekuje se da }e izvo|enje zavr{nih rije~i optu`be i odbrane u predmetu protiv Prli}a i ostalih trajati do tri nedjelje. Iako je time najslo`eniji i najdu`i proces Ha{kog tribunala u{ao u zavr{nicu, dobro upu}eni ka`u da bi se pravosna`na presuda mogla o~ekivati za godinu. Branioci optu`enih tra`it }e oslo ba|aju}e ka zne za svoje branjenike, a optu`ba }e, navodno, tra`iti da ih se kazni sa ukupno 240 godina zatvora.
J. F.

Oficiri iz Merilenda u MOBiH
Oficiri Oru`anih snaga SAD-a iz dr`ave Merilend posjetili su ju~er Ministarstvo odbrane BiH. Tim povodom odr`an je radni seminar kojem su pored predstavnika OS SAD-a prisustvovali i predstavnici MO i OSBiH. Delegaciju OS SAD-a primio je pomo}nik ministra odbrane za upravljanje personalom Sead Muratovi} sa saradnicima. Oficiri OS SAD-a }e pored MO, posjetiti i Zajedni~ki {tab OSBiH i Komandu za upravljanje personalom u Banjoj Luci. Trodnevni seminar je u organizaciji Ambasade SAD-a u Sarajevu i predstavlja ja~anje bilateralne vojne saradnje SAD-a i BiH i nastavak dosada{nje uspje{ne saradnje MO i OSBiH sa OS SAD-a iz dr`ave Merilend.

Peter Galbright: Logori u HB-u nisu bili akti pojedinaca

Scott je ju~er podsjetio i na svjedo~enje ameri~kog diplomate Petera Galbrighta, koji je u svom iskazu, uz ostalo, kazao i ovo: - O~ekivali smo konvoje u Bosni i Hercegovini svakodnevno. O~ekivali smo konvoje koji bi i{li u Mostar svakog

8

DOGA\AJI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Simpozij: Zlo~in genocida nad Bo{njacima

Velikosrpski projekt

je i na{a stvarnost
O superviziji odlu~uje PIC
Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za distrikt Br~ko Roderick Moore ponovio je da je prije desetak dana informirao ~lanice Vije}a za provedbu mira u BiH (PIC) da smatra da je pitanje snabdijevanja strujom distrikta zatvoreno nakon {to su svoj dio posla ispunili RS, a zatim i distrikt. “Rje{avanjem ovog pitanja se otvara mogu}nost za daljnju diskusiju me|unarodnih faktora o tome kako i da li bi trebalo da se nastavime|unarodnoanga`iranje u vezi sdistriktom“ kazao je Moore, koji o~ekuje da , se o tome raspravlja prije sjednice PIC-a koja }e biti odr`ana krajem marta. Kona~nu odluku, ponovio je, ne donosi on, ve} PIC, a njegov stav }e biti neutralan o pitanju zatvaranja supervizije.

Strate{ko je, nau~no, politi~ko i `ivotno-prakti~no pitanje: za{to i zbog ~ega ponovo genocid nad Bo{njacima
„Srpski nacionalisti, pod vodstvom Dobrice ]osi}a, i dalje istrajavaju na ostvarivanju i provo|enju srpskog velikodr`avnog projekta, uvjereni da }e u promijenjenim me|unarodnim okolnostima realizovati nacisti~ki i genocidni plan - ujedinjenje svih ‘srpskih’ zemalja (zaokru`ivanje svih srpskih zemalja) i srpskog naroda (ujedinjenje srpstva), odnosno formiranje jedinstvene srpske dr`ave Velike Srbije“ naglasio je prof. , dr. Smail ^eki} na ju~era{njem simpozijumu Zlo~in genocida nad Bo{njacima - korijen, uzrok, ciljevi i razmjere - odr`anom u Bo{nja~kom institutu.

Zemlja i `ene
“Ge ne ral Mla di} je izjavio: Ono {to je najsvetije za mene, to su zemlja i `ene, jer one kreiraju `ivot. Ova metafora predstavlja, dakle i `enu i zemlju terenom za fer ti li za ci ju, odno sno centralnu kariku transmisije kolektivnog identiteta, jednog od stubova velikosrpske ideologije“ , rekla je mr. Sabina Suba{i} - Galijatovi}. duze}u radio“ naglasio je Mu, ratovi}. Mr. Enis Omerovi} je rekao da dr`ava mo`e biti me|unarodno odgovorna za zlo~in genocida, „ali je dilema da li je ta odgovornost gra|anske ili krivi~ne prirode“ dok je dr. Be}ir , Maci} ustvrdio da se genocid nad Bo{njacima ne mo`e u potpunosti izraziti konvencijom o njemu. Jer, obuhvatila je uglavnom biolo{ki genocid, a ne i kulturocid, urbicid, ekonomicid, elitocid. Mr. Meldijana Arnaut - Haselji} ja analizirala uticaj lista Javnost u pripremi genocida nad Bo{njacima, a Milica Bonar je govorila o medijskim selekcijskim kriterijima u kreiranju vijesti o genocidu nad Bo{njacima, navode}i brojne primjere vezane za RTV Srbije i medije iz RS-a ~ije su informacije bile u slu`bi genocidne politike protiv bo{nja~kog naroda.
E. KAMENICA

Izlazi se stalno s „novim argumentima“ za potrebu formiranja Foto: Didier TORCHE jedinstvene velikosrpske dr`ave

Uspje{na vje`ba spa{avanja
Pripadnici OSBiH i Gorske slu`be spa{avanja RS-a ju~er su na Jahorini izveli akciju spa{avanja ljudi u zimskim uslovima, u kojoj su kori{tena i tri helikoptera OS-a. Vje`ba je izvedena u slo`enim zimskim uslovima na nadmorskoj visini iznad 1.700 metara. ‘’Dosada{nja saradnja OS-a i civilnog sektora u BiH je dobra, a to smo pokazali i u ljetnom periodu, kada smo zajedno uvje`bavali akcije spasavanja od po`ara i poplava’’, naglasio je komandant brigade vazdu{nih snaga i protivvazdu{ne odbrane OS-a brigadir Zoran Dunovi} i dodao da su modernizacija vazduhoplova i obuka osoblja vrhunski prioritet brigade.

Sude, a ne razumiju {ta sude
Petnaest su referata nau~ni radnici i saradnici Instituta za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava pripremili za ovaj skup, koji je, izme|u ostalog, trebao odgovoriti na, rekao je i dr. ^eki}, „strate{ko nau~no, politi~ko i `ivotno-prakti~no pitanje: za{to i zbog ~ega ponovo genocid nad Bo{njacima.“ S druge strane, namjeravaju}i ostvariti pomenuti cilj, srpski nacionalisti, istakao je ^eki}, koriste historiju, nauku i nau~ne discipline, te izlaze stalno s „novim argumentima“ za potrebu formiranja jedinstvene velikosrpske

dr`ave, ali i s ciljem prikrivanja osvaja~kog, agresivnog rata protiv RBiH i zlo~ina~ke namjere i genocidnog plana o istrebljenju Bo{njaka. Prof. dr. Muhamed [estanovi} je ustvrdio da mnogi jo{ ni ne znaju {ta je to genocid: “Sudije sude, a dovoljno to ne razumiju“, istakao je [estanovi}, upozoriv{i da nije ispravno re}i genocid u Srebrenici, da se samo mo`e kazati, na primjer... procesuiran je genocidni napad u Srebrenici. Ina~e, za [estanovi}a, tri su e{elona onih koji su ~inili zlo~ine nad Bo{njacima. U prvom su predstavnici srpske kulture, (nabrojao je P. P. Njego{a, Petra Ko~i}a, Jovana Du~i}a, Svetozara ]orovi}a, Mo mu Ka po ra, Do bri cu ]osi}a, Vuka Dra{kovi}a...), u dru gom su bi ro kra te, a u tre}em su borci s topovioma. Doc. dr. Fikret Be}irovi} je

podvukao da je „istorija ljudskog dru{tva, istorija ratova“, a me|u onima koji bi se svaka ko mo gli na ves ti kao uzro~nici genocida, prema doc. dr. Rasimu Muratovi}u su i sociolozi, koji od 1945. do 1990. uop}e nisu ni pominjali ranije genocide nad Bo{njacima.

Odgovornost?
Nau~nici, kazao je Muratovi}, imaju tri pristupa ovoj temi: socijalni, psiholo{kopsihijatrijski i moralni, no, kako je sve relativno, pokazao je na primjeru jedne nau~nice koja je knjigu posvetila tezi da je Slobodan Milo{evi} bolovao od manijakalne depresije: “Nikada ne biste pogodili da je Milo{evi}a oslobodio ove teze, u Memoarima, Alija Izetbegovi}, okarakterisav{i Milo{evi}a kao ~ovjeka s kojim bi on, da nije ovih okolnosti, rado u nekom pre-

Apelacioni sud u Novom Sadu

Nacionalisti~ka retorika politi~ara
Komisija Vije}a Evrope za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je ju~er novi izvje{taj o BiH. Predsjedavaju}i ECRI-ja Nils Muiznieks je izjavio da je, iako je do{lo do napretka u nekim podru~jima, jo{ zabrinjavaju}a etni~ka diskriminacija u oblasti izbornog zakona, marginalizacija Roma, kao i opasna nacionalisti~ka retorika politi~ara, prenosi Onasa. Nacionalisti~ka retorika politi~ara poti~e podjele izme|u razli~itih konstitutivnih naroda i etni~kih skupina. Djeca razli~itih etni~kih pozadina nastavljaju da poha|aju razli~ite {kole, a neki od ud`benika i dalje ispoljavaju etni~ku pristrasnost. Povratnici koji su manjina i dalje se suo~avaju sa diskriminacijom, a stopa povratka je usporena, ka`e se u saop{tenju.

Do petka odluka o Rendi}evoj `albi
Apelacioni sud u No vom Sadu do petka }e odlu~iti o `al bi na odluku Vi {eg su da u Sremskoj Mitrovici, koji je pri je dvade se tak dana pri hva tio zah tjev Af ganis tana za izru~enje 28-go di{ njeg dr`avljanina na{e zemlje Jasmina Rendi}a toj azijskoj zemlji, zbog optu`bi da je u mar tu pro {le go di ne, u ju`nom Kabulu, izdao ~ek bez pokri}a prilikom kupovi ne {est di ja man tskih prstenova, prevariv{i na taj na~in trgovca po imenu Rama tulah. “Jo{ nije odlu~eno po `albi, ali je izvjesno da se to dogodi do kraja sedmice, jer je takav zakonski rok”, potvrdio nam je ju~er ambasador BiH u Srbiji Bori{a Arnaut, koji je prije nekoliko dana boravio u posjeti Tuzlaku zato~enom u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. “Nakon moje posjete odveli su ga zubaru, jer je imao problema sa zubima, no nije mu uklju~eno grijanje. Jo{ je u hladnim prostorijama“ ista, kao je Arnaut, dodaju}i da je Rendi}u kazao da ni odluka Apelacionog suda nije kona~na, te da zbog toga ne treba gubiti nadu. Kona~nu rije~ prilikom ekstradicije iz Srbije daje Ministarstvo pravde, odnosno mi nis tri ca Sne`ana Ma lo vi}. Na{ ambasador je nakon odluke Suda iz Sremske Mitro vi ce do bio uvje ra va nja da }e mi nis tri ca Ma lo vi} prilikom odlu~ivanja imati u vidu ~injenicu da je Afganistan zemlja u kojoj se ne po{tuju ljudska prava, te koja u svom krivi~nom zakonu ima smrtnu kaznu. Ista uvjeravanja, samo u pisanoj formi, dobilo je i na{e Ministarstvo pravde u odgovoru koji su njihove srbijanske kole ge po sla le na upit o slu~aju Rendi}.
A. [e. Bori{a Arnaut: Odluka Apelacionog suda nije kona~na

BEZ GRIJANJA Nakon moje posjete odveli su ga zubaru, jer je imao problema sa zubima, no nije mu uklju~eno grijanje. Jo{ je u hladnim prostorijama, istakao je Arnaut

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

DOGA\AJI

9

I{~ekivanje zakonskih propisa

@iranti ne znaju

VIJESTI

svoje obaveze
stvo Federacije BiH ubrzo je stavila ta~ku na i saop}enjem kojim je doslovno zabranila komercijalnim bankama kori{tenje termina ombudsmen u nazivu internih radnih mjesta “jer to mo`e upu}ivati na zaklju~ak da je rije~ o instituciji ombudsmena koja se bira na osnovu ustavnih i zakonskih odredbi“ . U saop}enju je napomenuto da je propisima definirano da je svaka banka i mikrokreditna organizacija du`na formirati odjel ili imenovati osobu koja }e raditi na poslovima u vezi sa provo|enjem postupka po prigovoru klijenata, ali da se to radno mjesto ne mo`e nazvati ombudsmen.

Biv{i zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za finansije i bud`et Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH i vjerovatno budu}i ~lan iste komisije isti~e da }e kao poslanik sugerisati inicijativu za pove}anje odgovornosti korisnika kredita
Ubrzavanje realizacije zaklju~ka Komisije za finansije i bud`et Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH koji je upu}en Vije}u ministara BiH pro{le godine, a u kojem se tra`i da nadle`na ministarstva donesu adekvatan zakonski propis koji bi za{titio kategoriju gra|ana koji otpla}uju tu|e kredite - zakonski nije mogu}a, kazao je za Oslobo|enje Lazar Prodanovi}.

Selman izbjegava radnike Bratstva
Stotinjak radnika novotravni~kog preduze}a Bratstvo i ju~er se ponovo okupilo ispred zgrade kantonalne Vlade, gdje mirnim protestom zahtijevaju da bude rije{en njihov socijalni status i da im se uplate sredstva za uvezivanje radnog sta`a. Radnici su insistirali da im se obrati premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Salko Selman. Me|utim, Selman ni ju~er nije do{ao na posao, {to je izazvalo ogor~enje radnika. Jednom od radnika Ramizu Sarajli}u je pozlilo, pa je intervenisala i hitna pomo}. Sarajli} ka`e da je otac {estoro djece. Zamjenica predsjednika Sindikata Bratstva Gordana ^ur~i} rekla je za Srnu da je jedini zahtjev radnika da im se uve`e sta`. “To bi ujedno bio i opro{taj radnika od Bratstva, preduze}a u kojem su radili godinama, i onda bi politi~ari mogli da u`ivaju“ istakla je ^ur~i}eva. ,

Garancija
Ovaj biv{i zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za finansije i bud`et i vjerovatno budu}i ~lan iste Komisije, svjestan zna~aja problema koji poga|a vi{e od 300 hiljada bh. gra|ana, isti~e da }e kao poslanik u Parlamentu dok se ~eka realizacija ovog zaklju~ka sugerisati kolegama da se pokreneinicijativa za izmjenu odredbi Zakona o obligacionim odnosima. “Ovaj problem potrebno je rije{iti putem Zakona o obligacionim odnosima, odnosno da se korisnicikreditaprioritetnoobave`u na izmirenje i da garancija naplate tih kredita bude njihova imovina, mjese~na primanja i sli~no, a da `irant bude posljednji“ istakao je Prodanovi}. , OvajposlanikSNSD-a u dr`avnom Parlamentu smatra tako|er da je bitanproblem u ovoj oblasti i velikibrojmahinacijakoje su se dogodile zbog toga {to `iranti u momentu potpisivanja ugovora nisu bili dovoljno upoznati sa svojim obavezama, kao i da su njihovipotpisifalsifikovani i zloupotrebljavani. “Veliki broj je mahinacija, ljudi nisu ni znali da su `iranti ili je

D`enana Had`imahmutovi}

Lazar Prodanovi}

Prostorije Udru`enja
Udru`enje za za{titu `iranata u BiH - ogranak Sarajevo, odnedavno ima svoje prostorije koje im je sa kompletnom opremom neophodnom za rad, te salom sa 50 mjesta na drugom spratu zgrade Op}ine Novo Sarajevo ustupio SDP, obavijestila nas je D`enana Had`imahmutovi}, dodaju}i da im se zainteresovani mogu obratiti svakog dana, a kontakt-telefoni su 062/271 979 i 033/642 943. neko zloupotrijebio njihov potpis za dizanje kredita. Stoga se entitetskim zakonima o obligacionim odnosima trebaju za{titi `iranti i pove}ati odgovornost korisnika kredita“ nagla{a, va Prodanovi}. Kakosaznajemo, da pomogne prevarenim `irantima, odnosno Udru`enju za za{titu `iranata u BiH, volju je iskazala Institucija ombudsmena za za{titu potro{a~a u BiH, {to ~lanovima ove udruge mnogo zna~i. “Imali smo nedavnosastanak sa jednim od dr`avnih ombudsmena i oni su raspolo`eni da pomognu. To je, ipak, dr`avna institucija i njihova podr{ka puno nam zna~i“ ka`eD`enanaHad`, imahmutovi}, predsjednica sarajevskogogrankaUdru`enja za za{titu `iranata u BiH. Podsjetimo da je u ovoj godini najavljivano uvo|enje instituta bankarski ombdusmen, {to u Udru`enju nisu pozdravili iako su se iz UO Udru`enja banaka BiH pozitivno izjasnili o tome, isti~u}i fokus na za{titi klijenata banaka. Me|utim, Agencija za bankar-

Slu~aj ^ajni~e
Ipak, nakon {to su pojedine banke po~ele s javnim obavijestima o uvo|enju bankarskog ombdusmena, prva je to osporila Institucija ombudsmena za za{titu potro{a~a u BiH, smatraju}i da }e to dovesti do zloupotreba. I dok u zvani~nim bh. institucijama sve, pa i realizacije zaklju~aka i inicijativa sporo te~e, obmanuti i prevareni `iranti svakog mjeseca otpla}uju rate tu|ih kredita, od banaka dobijaju opomene i prijetnje o oduzimanju imovine. Najnoviji slu~aj obespravljenja prijavljen Udru`enju za za{titu `iranata u BiH dogodio se u ^ajni~u, gdje je jedna `irantkinja dobila administrativnu zabranu, ali nikako ne uspijeva da ostvari svoje zakonsko pravo na pristup informacijama i dobije sudsku presudu na osnovu koje joj je ta zabrana uvedena. A. S.

Karad`i} ignorisao upozorenja
Biv{i komandant mirovnih snaga u BiH, penzionisani britanski general Ru pert Smith, izja vio je ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u da je 1995. godine izme|u politi~kog i vojnog rukovodstva RS-a postojala tenzija, ali da je ona bila “normalna i o~ekivana u tada{njim okolnostima“. Komentari{u}i prepisku izme|u Karad`i}a i nekada{njeg specijalnog izaslanika UN-a za biv{u Jugoslaviju Jasu{ija Aka{ija od marta 1995, Smith je ukazao da je Karad`i} znao za te{ku humanitarnu situaciju u enklavama Gora`du, Srebrenici i @epi. Aka{i je u pismu Karad`i}u ukazao na nesta{icu lijekova u enklavama i kako situacija djeluje na stanovni{tvo, a Karad`i} je u odgovoru ocijenio da su ti problemi preuveli~ani i nisu tako ozbiljni.

Predsjednik bio uvjerljiv

Borci odustali od protesta
^lanovi Predsjedni{tva BORSa na sjednici s predstavnicima Vlade RS-apostigli su kona~andogovor o isplati bora~kog dodatka za borce prve i druge kategorije i naknada za odlikovanja i medalje, zbog ~ega ne}e biti odr`ani ranije najavljeni protesti boraca. Predsjednik Predsjedni{tva BORS-a Dra`en Perendija rekao je da se isplata bora~kog dodatka nastavlja u kontinuitetu i da }e posljednji iz 2010. biti ispla}en do 18. februara, za {ta je u bud`etu RS-a za 2010. godinu obezbije|eno 12 miliona KM. Predsjednik BORS-a Pantelija ]urguz izrazio je zahvalnost predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku i ministru rada i bora~ko-invalidske za{tite RS-a Petru \oki}u na ukazanom povjerenju ovoj problematici. “Obradovan sam ~injenicom da smo na vanrednoj sjednici Predsjedni{tva BORS-a usaglasili stavove o svim pitanjima i nejasno}ama u pogledu onoga {to se de{avalo u prethodnom periodu. Imamoidenti~nestavove kao i prije tih de{avanja u smislu me|usobnog po{tovanja, razumijevanja i rje{avanja problema demobilisanih boraca i interesa RS-a u cjelini“ istakao je ]urguz. , Predsjednik RS-a Milorad Dodik kazao je da mu je `ao ako je svojom nedavnom izjavom u tu Beogradu, jer je `elio da razgovara s Predsjedni{tvom BORSa, kako bi iskazao svoj odnos prema bora~koj organizaciji i njenom zna~aju u dru{tvu. “Ja nemam problema sa BORSom, ve} sa nekim spekulantima koji su sebi dali prava koja ne zaslu`uju i koji koriste pojedine medije za produbljivanje razlika kojedanas, o~igledno, ne postoje“ re, kao je Dodik. Dodik je istakao da izme|u rukovodstva BORS-a i RS-a, bez obzira na ranije izre~ene emocije, postoji jedinstvo u bazi~nim pitanjima, a to su RS zauvijek, a BiH dok mora.
G. KATANA

Dodik s borcima: Svi smo jedna armija

vezi sa protestima uvrijedio ijednog istinskog borca i dodao da je spreman da uvijek takvim

borcima iska`e svoje po{tovanje i izvinjenje. Dodao je i da je prekinuo posje-

10

KOMENTARI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[to sad ljubav ima s tim?!

I
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Izetbegovi} vjeruje u sretan rasplet koji }e - ve} u ovom mjesecu - osigurati formiranje vlasti. ^lan Predsjedni{tva, {tovi{e, tvrdi kako su od listopada do danas, ipak, svi sazreli. Svima je, tvrdi, sve jasno: strankama iz RS-a (kona~no!) da je SDP pobijedio, a tim pobjednicima da su i dva HDZ-a tako|er pobijedili, dok su, pak, Lolek i Bolek hrvatske politike ^ovi}&Ljubi}, ipak, domislili kako ne mogu samo oni atestirati hrvatsku autenti~nost

ako su gotovo svi, a ovoga se tjedna na tu politi~ku ekskurziju sprema i Milorad Dodik, zna~ajniji bosanskohercegova~ki politi~ki lideri pohodili njema~ku kancelarku Angelu Merkel, ili makar njezina savjetnika Christopha Heusgena, ~lan na{ega dr`avnoga vrha Bakir Izetbegovi} je u nadahnutom, pa onda djelomice i pateti~nom govoru na sesiji Kruga 99 o, uz ino, aktualnom poslijeizbornom naduravanju - energi~no konstatirao kako drugi ne}e rje{avati na{e probleme. [tovi{e, govornik je u cijelu ovu otu`nu pri~u koja, zapravo, traje jo{ od no}i 3. na 4. listopada pro{le godine, uveo i kategoriju - ljubav. Izetbegovi} mla|i, naime, vjeruje kako }e Bosnu ponosnu iz ovoga politi~kog }orsokaka izbaviti ljudi koji je vole i kojima je stalo do njezine budu}nosti. Jasno, ~lan, pa makar i samo kolektivnog, dr`avnog rukovodstva po definiciji mora biti optimist. No, u trenuta~nim okolnostima, bjelodano je kako je ljubav prema dr`avi, da domovinu, u na{im okolnostima, zaludu ne dozivamo - u pola Bosne i Hercegovine mislena imenica. Tamo, zna se, vi{e vole Republiku. Srpsku, dodu{e. [to o Istoj, Bosni i Hercegovini dakle, misle u Hercegovini ljutoj, osobito tamo uz lijepu na{u granicu s Hrvatskom, tako|er se zna. Ali se u posljednje vrijeme o to mu {u ti. A zbog sve ga re~enog, puno je zna~ajnije to

N

{to se Nje ma~ka ozbi ljno uklju~ila u novu bh. dramu, negoli, ma koliko iskreno bilo, snatrenje o ljubavi prema dr`avi Izetbegovi}a II. aime, jedan od na{ih du`nosnika {to je bio na berlinskom roditelj skom sas tan ku svjedo~io mi je kako se pred Merkel o disoluciji BiH ne smije govoriti niti u aluzijama. Pretpostavljam da je kancelarka zbog toga - da jo{ jedanput dobro razmisli - eresovskoga vo`da ostavila za kraj. Pri ~emu ne postoji ni najmanja vjerojatnost da }e Dodik u Berlinu govoriti o Isto~noj i Zapadnoj Njema~koj, kao {to, ina~e, voli u banjolu~kom kremlju. Tako|er, Dragan se ^ovi} pred tom ~eli~nom frau ni je usu dio ni zu cnu ti o tre}em entitetu, na kojem je gradio predizbornu kampanju. A, znakovito, vi{e ga ne priziva ni po stolnom gradu Mostaru i okolici. Rije~ju, dr`ava Bosna i Hercegovina je neupitna, a Njema~ka kao trenuta~na predvoditeljica europske politike prema na{oj zemlji sna`an je garant za to. Politi~kim strankama, dakle, preostaje da formiraju vlast i tako svjedo~e o svojoj politi~koj zrelosti. Ljubav neka ostave za `ene i djecu. Jer, kao {to je zna no, u po litici nema ni vje~nog prijateljstva, nego je (samo) vje~an interes. Uostalom, na na~elu interesa su se i gradile koalicije nakon jo{ jednog na{eg povije-

P

snog listopada. Nije, dakako, Zlatka Lagumd`iju ljubav vodila na putu do Glavnoga stana Zvonka Juri{i}a, a niti su ovoga prava{koga lidera takvi osje}aji preplavili kada je i{ao prvi put s Zlatkom na jutrenje u biv{u zgradu CK-a. Interes je bio obostran; pra va {i su, ma te ma ti ka je egzaktna da egzaktnija ne mo`e biti, izra~unali kako samo uz veliku stranku mogu u veliku vlast, a socijaldemokratima je HSP trebao kako bi obranili svoju (prvu) postizbornu prijetnju da vlast ne}e praviti s nacionalnim blokovima. Koliko }e ova ljubav iz interesa trajati, doznat }emo vrlo brzo. Ipak, Juri{i} mi je prije nekoliko dana kazao kako uop}e ne sumnja u Lagumd`iju. Navo dno je ono {to mu je obe}ao na federalnoj razini postojano kao klisurine... itanje je, me|utim, sumnja li u ljubav slijeva Sulejman Tihi}, jo{, dakle, jedan lider stranke {to je stala iza SDP-ove platforme?! Naime, Federalna televizija, osobito njezini najistaknutiji kadrovi, u najva`nijim emisijama posljednjih dana o, prije svega, Tihi}u, ali i jo{ nekim esdeaovcima, govore ba{ kao da u`ivo ~itaju tekstove iz jednoga partijskog dnevnika, koji se mjesecima i`ivljava na esdeaovu ~elniku. Usput zamjeraju}i socijaldemokratima {to su uop}e koalirali sa sto`ernom bo{nja~kom strankom. Kad, biva, ima jo{ za trku Bo{njaka! Dobro, znam

U

kako je Lagumd`ija svojedobno zabranio ~lanstvu da ~ita Avaz..., ali, pak, ova mi je {utnja nekako zlokobna! Mogu misliti kako je tek Tihi}u. Usto, zlobnici, ponukani javnim priznanjem urednika “60 minuta“ da je esdepeovac jo{ od malih nogu, sumnjaju da se makar 15 od 60 minuta ure|uje malo dalje od sivoga doma - u pravcu Ciglana. Slijedom ~ega nije ba{ najjasnije koliko je jo{ ~vrsta platformska veza SDPSDA? Kad gledam re~enu entitetsku televiziju, dojma sam da tu vi{e nema ~ak ni platonske ljubavi. sprkos svemu, nepokolebljivi optimist, Izetbegovi} vjeruje u sretan rasplet koji }e - ve} u ovom mjesecu - osigurati formiranje vlasti. ^lan Predsjedni{tva, {tovi{e, tvrdi kako su od listopada do danas, ipak, svi sazreli. Svima je, tvrdi, sve jasno: strankama iz RS-a (kona~no!) da je SDP pobijedio, a tim pobjednicima da su i dva HDZ-a tako|er pobijedila, dok su, pak, Lolek i Bolek hrvatske politike ^ovi}&Ljubi}, ipak, domislili kako ne mo gu sa mo oni ates ti ra ti hrvatsku autenti~nost. A ako je tomu doista tako, onda Bakir Izetbegovi} mo`da i nije posljednji romanti~ar kada vjeruje kako nam je samo ljubav potrebna. Jer, ako su svi sve shvatili, te - osobito - ako }e svi biti namireni, eto uvjeta da se svi vole, pa da onda vole i Bosnu i Hercegovinu.

Ko poslije Mubaraka

S

lika prva dolazi ravno iz Egipta: Stotine hiljada demonstranata bdiju na kairskom Trgu Tahrir, simbolu pobune protiv re`ima, samo sa jednim zahtjevom - kona~nim odlaskom predsjednika Hosnija Mubaraka, koji se, o~ekivano, pokazao daleko `ilaviji od tunsikog kolege Ben Alija, koji je pobjegao iz zemlje, naravno, finansijski obezbijediv{i nekoliko narednih generacija svoje porodice koja }e mo}i da `ivi u luksuzu i blagostanju, jer im na bankovim ra~unima le`e milijarde dolara isisane iz dr`ave tokom 23 godine vladavine. No, u Tunisu jo{ nema mira, padaju mrtve glave u op{tem haosu, a upravo to je karta na koju igra Mubarak. Strane emisare i vlade izvje{tava kako se pla{i da Egipat ne upadne u gore bezvla{}e, no te{ko da igdje vi{e mo`e tra`iti potporu koju je sa Zapada u`ivao tri decenije, uklju~uju}i vojnu pomo} kakvu dobijaju samo klju~ni saveznici koji trebaju biti faktor stabilnosti i zastupni{tva interesa velesila u va`nim regiona svijeta. No, svemu do|e kraj. Narod je ustao i pokrenuorevoluciju u kojoj je do sada poginulo najmanje 297 ljudi, prema posljednjim podacima Human Rights Watcha, dok se broj povrije|enih ne mo`e ni izbrojati. Sre}om, obustavljeni su sukobi demonstranata i Mubarakovih pristalica tokom kojih su Kairom, prakti~no

centrom svjetske civilizacije, odjekivali rafali. Sada demonstranti sviraju gitare pored tenkova, a okolno stanovni{tvo im donosi hranu, vodu, lijekove. Mubarak je posve sigurno svjestan da vi{e nikada, ~ak i kada bi ostao do kraja mandata, ne}e imati vlast kao prije, kada su njegove slike krasile svako iole va`nije mjesto. Uostalom, polakogubikontrolu nad medijima, uz vojsku i policiju, izvoru mo}i, a upravo je jedan od najtira`nijih i znamenitijih listova na Bliskom istoku - Al ahram podr`ao antivladine proteste. Prethodno su demonstranti pokrenuli vlastite novine, znaju}i koliku mo} ima informacija. Mubarak gubi uzde kojima je upravljao i odlazak je pitanje vremena, a da li }e ostati u Egiptu ili oti}i, stvar je prosudbe koja }e uveliko zavisiti od straha za vlastitu bezbjednosti. Opcija ima, a zanimljivo je da je u Njema~kojpokrenutao{trapoliti~kadebata da li Mubaraku pru`iti uto~i{te, a borci za ljudska prava istovremeno poru~uju da }e ga odmah tu`iti. Kako bi mu Njema~ka diskretno od{krinula vrata, predlo`eno je du`e bolni~ko lije~enje kojim bi bio izjegnut status egzila. Demokr{}anski politi~ar i zastupnik u Evropskom parlamentu Elmar Brok to zagovara, dok, sa druge strane, opozicijski Zeleni jasno poru~uju da “Njema~ka ne smije biti luksuzno uto~i{te propalih despota“ , kako opisa Cem Ozdemir.

Slika druga odvija se daleko od Trga Tahrir i Egipta: U uredima mo}nika koji kroje svjetsku politiku gdje god to mogu, od Bijele ku}e, preko Bruxellesa i Moskve, do Tel Aviva, traje sna`na diplomatska aktivnost u poku{aju mirenja vlastitih i interesa demonstranata. Drugim rije~ima, smijeniti Mubaraka, {to je interes demonstranata, a dobiti predsjednika koji }e podr`ati ciljeve Zapada, prije svega, isporuke nafte, podr{ku Izraelu i gu{enje islamizma. Uz Mohameda el-Baradeia, dobitnika Nobelovenagradekoji ne bje`i od kandidature, na povr{inu je, zahvaljuju}i WikiLeaksu, isplivalo jo{ jedno ime -OmaraSuleimana, nedavno postavljenog potpredsjednika koji je na tu, davno ukinutu poziciju, do{ao vrlo vjerovatno zahvaljuju}i sugestijama kojeMubarakdobija od Zapadatokompobune. Upravoobjavljenetajnedepe{epokazuju da je OmarSuleimanizraelskifavoritkoji je, kako pi{e Daily Telegraph, dok je vodio egipatsku slu`bu sigurnosti, podr`ao eventualnu izraelsku invaziju pograni~nog dijela Egipta da bi se zaustavilo krijum~arenje oru`ja Hamasu u pojasu Gaze. Sve u svemu, bitke na vi{e razina se nastavljaju, jedna otvorenih karata na kairskom Trgu Tahrir, gdje traju protesti, a druga tajnovita - daleko od njega, tamo gdje bi rado na ~elo Egipta instalirali light Mubaraka, makar prividno prihvatljivog narodu, ali posve odanog Zapadu.

OSVRT

Pi{e: Edin KREHI] edin.krehic@oslobodjenje.ba

Bitke na vi{e razina se nastavljaju, jedna otvorenih karata na kairskom Trgu Tahrir, gdje traju protesti, a druga tajnovita u centrima svjetske mo}i koji poku{avaju na ~elo Egipta instalirati light Mubaraka

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Zasad nepoznati lopov ukrao je iz ku}e u vlasni{tvu \. N. u naselju Donja Ljubogo{ta na Palama od 31. januara do 7. februara pet zlatnih `enskih narukvica, {estzlatnihprstenova, nekoliko pari zlatnih nau{nica, oko hiljadu maraka i 20 tegli meda. Utvr|eno je da je kradljivac upotrebom pode snog pre dme ta i fi zi~ke snage o{tetio ulazna vrata u prizemlju, a zatim na spratu ku}e izvr{io premeta~inu.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Lopov odnio pet narukvica

Oduzeta marihuana

Pripadnici CJB-a Banja Luka prona{li su i oduzeli dva pakovanja od po 0,6 i 0,5 grama marihuane koja je bila upakovana u aluminijsku foliju i bijeli papir. Droga je oduzeta od AleksandraSolarevi}a (21) iz ovog grada, koji je uhap{en i protiv kojeg }e pripadnici CJB-a Banja Luka Okru`nom tu`ila{tvu u ovom gradu podnijeti izvje{taj o po~injenom krivi~nomdjeluomogu}avanje u`ivanja droga.

Na Jahorini prona|en ubica iz Zrenjanina

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

Advokat u hotelskoj sobi prerezao vene
Zrenjaninski advokat Branislav Kenji} (49), kojeg policija sumnji~i za ubistvo supruge Jasmine (37), uhap{en je u ponedjeljak nakon {to je u nedjelju nave~er u hotelu Olimpik na Jahorini poku{ao da izvr{i samoubistvo. Uposlenici ovog hotela obavijestili su pripadnike CJB-a Isto~no Sarajevo da je jedan gost hotela u sobi prerezao vene. Dolaskom na mjesto doga|aja policija je utvrdila da se radi o Branislavu Kenji}u kojeg srbijanske vlasti potra`uju zbog ubistva. Branislav Kenji} se sumnji~i da je u petak prije podne, nakon sva|e, supruzi Jasmini zabio no` u srce. Mediji prenose da su se njih dvoje prethodno sva|ali i da je ona sa djecom pro{le nedjelje napustila ku}u. Navodno, oboje su imali prgavu narav, a Branislav je ispoljavao i ljubomoru. Nakon

Optu`nica za iznudu

od suvlasnika firme Art zone
Zavr{ena istraga protiv Senada Kobili}a, Klausa Meki}a, Nedima ]ehaje i Mirze Hati}a
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo podiglo je optu`nicu protiv Senada Kobili}a, Klausa Meki}a, Nedima ]ehaje i Mirze Hati}a zbog iznude, otmice i nedozvoljenog posjedovanja oru`ja. Meki} je, prema optu`nici, na ime posu|enog pi}a, a vezano za organizaciju partija u dvorani Doma mladih u Sarajevu, koji je odr`an 25. decembra 2009, od Rajka Bogdanovi}a potra`ivao oko 300 KM za utro{eno pi}e na partiju, {to je i dogovoreni iznos njegovog potra`ivanja. Nakon {to Bogdanovi} nije izmirio svoj dug do roka koji mu je ostavljen, 10. novembra Meki} je pozvao Bogdanovi}a tra`e}i mu 2.300 KM sa rokom vra}anja do 11. novembra, da bi mu kasnije poslao SMS poruku u kojoj je naveo da on “vi{e nema ni {ta sa du gom i po tra`ivanjima od Bogdanovi}a nego }e u njegovo ime do}i njegov prijatelj i da sa njim na|e na~in kako da vrati dug“ .

Branislav Kenji}

ubistva supruge ovom advokatu i biv{em sudiji Op{tinskog suda u Zrenjaninu, izgubio se svaki trag. Po{to je imao dokumenta BiH, on je uspio da pre|e granicu i sakrije se u BiH.
D. P.

Akcija MUP-a HNK-a

Sru{en narko-vrh
U akciji protiv narko-dilera provedenoj na podru~ju Hercegova~koneretvanskog kantona, u posljednjih pet mjeseci uhap{eno je oko 40 osoba i uru{en je sami narko-vrh, izjavio je na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije kantonalnog MUPa Sre}ko Bo{njak, prenijela je Srna. On je na konferenciji za novinare ju~er u Mostaru rekao da je tokom vikenda uhap{eno sedam osoba, ve}inom iz Mostara, koje su predate Tu`ila{tvu HNK-a zbog krivi~nog djela proizvodnja i stavljanje u promet droga. Bo{njak je naveo da su ove osobe organizovano trgovale drogama na podru~ju HNK-a, posebno heroinom i kokainom, a imale su uspostavljene veze sa Sarajevskim kantonom, kao i drugim dijelovima BiH te dr`avama u okru`enju. Na~elnik Odjeljenja za posebne namjene MUP-a HNK-a Ramiz Hasi} je kazao da su u akciji protiv narko-dilera zaplijenjeni 1,1 kilogram heroina, 30 grama kokaina, odre|ena koli~ina marihuane i skanka, oko 40.000 KM, mobilne kartice i telefoni. Droga je, najvjerojatnije, bila namijenjena tr`i{tu Hrvatske.

Sa hap{enja Kobili}a, Meki}a i ]ehaje

“Nisam ti ja Klaus“
Bogdanovi}a je 15. novembra telefonom pozvao Kobili}, te se predstavio kao Klausov prijatelj i rekao mu da zove u vezi s dugom. Kobili} mu je predlo`io da, ukoliko nema novac za vra}anje duga, prepusti njemu i Meki}u da organizuje {tandove sa pi}em u Zetri za vrijeme koncerta Tonija Cetinskog, za ~iju organizaciju ima zaklju~en pisani ugovor sa Zetrom firma Art zone u vlasni{tvu Bogdanovi}a i njegovog brata Branka. Tako|e, 26. novembra Kobili} je ponovo nazvao Bogdanovi}a, kako bi se dogovorili o isplati navodnog duga. Istog da-

Na putu Prnjavor - Derventa

Stradao voza~ pe`oa
Du{an Mitrovi} (22) iz Brestova poginuo je preksino} u saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu Prnjavor - Derventa u mjestu [trpci. Do nesre}e je do{lo kada su se sudarili pe`o 307 kojim je upravljao Mitrovi} i kamion MAN za ~ijim upravlja~em se nalazio Jovo Vrhovac iz Lakta{a. De`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka i policijski slu`benici PS-a za bezbjednost saobra}aja Prnjavor utvrdili su da je do nesre}e do{lo kada je Mitrovi} pe`oom skrenuo u saobra}ajnu traku za vozila koja idu suprotnim smjerom. Nakon sudara pe`o i kamion su sletjeli sa kolovoza. Mitrovi} je prevezen u prostorije Zavoda za sudsku medicinu Banja Luka radi obdukcije, dok je Vrhov cu lje kar ska po mo} pru`ena u Domu zdravlja Prnjavor, gdje su mu konstatovane lak{e povrede. Dk. O.

na oko pono}i Kobili} je sa Harisom Dervanovi}em do{ao pred Slogu BMW-om X6 u koji su bra}a Bogdanovi} u{li, nakon ~ega im je Kobili} predlo`io da na ime duga prepuste njemu i Meki}u da organizuje {tandove sa pi}em u Zetri, {to su Bogdanovi}i shvatili kao pritisak. Nakon {to je ponudu Rajko Bogdanovi} odbio, Kobili} je po~eo vikati: “Nemoj se zajebavati sa mnom, nisam ti ja Klaus“ na, kon ~ega je zaprijetio Bogdanovi}u, govore}i mu da mu je poznato gdje je kancelarija firme koja je u njegovom vlasni{tvu, te da }e ih ~ekati svako jutro ispred i tu}i njega i njegovog brata dok ih ne istjera iz grada, ako mu ne isplate 2.300 KM, na ime navodnog duga Meki}u, te da }e taj dug iznositi puno vi{e ukoliko tako ne postupe. Kobili} je rekao Bogdanovi}ima da }e za sat poslati nekoga da obra~una novi dug. “Obe}anje“ je ispunio pa je stigao Mirza Hati}, koji je nervoznim glasom prisilio Rajka Bogdanovi}a da sjedne u jeep cheeroke kojim su se odvezli do kafi}a Brazil, ispred ko-

jeg mu je Hati} naredio da nazove Kobili}a. Kada ga je Bogdanovi} nazvao, Kobili} mu je prijetnje ponovio.

Strah i prijetnja
Nakon {to je 1. decembra Rajko Bogdanovi} obavijestio Meki}a da ne mo`e pristati na njegov i Kobili}ev zahtjev da mu prepusti organizaciju {ankova u Zetri, Meki} mu je rekao: “^uj se sa Senadom, on ti je za to sada glavni, objasni to njemu.“ Kada je Bogdanovi} nazvao Kobili}a, on mu je rekao da sada dug iznosi 5.000 KM, jer je zara~unao kamate i tro{kove, pa je dogovorena predaja iznu|ivanog novca. Nakon toga je Kobili} BMW-om do{ao sa ]ehajom u Slogu, gdje im je Bogdanovi} u straha zbog ranije izre~enih prijetnji pristao dati iznu|ivanih 5.000 KM. Kada je Bogdanovi} novac predao ]ehaji, pripadnici FUP-a su ih uhapsili, a u ]ehajinom kafi}u Bingo policija je oduzela pi{tolj. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje Op}inskom sudu Sarajevo.
Dk. O.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
PripadniciPolicijskestaniceBanjaLukanaBulevaruvojvodeStepeStepanovi}a u Banjoj Luci uhapsili su NevenaNe{kovi}a (28) sa Sokoca kod kojeg su prona|ena i oduzeta dva pi{tolja M-57 kalibra 7,62 milimetra, te pi{tolj para kalibra devet mm, dva ka~ketacrneboje, crnerukavice i baterijska lampa. Nad Ne{kovi}em je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, nakon ~ega je pu{ten na slobodu.

13

Zaplijenjena tri pi{tolja

Uhap{en zbog kra|e

Slu`benici CJB-a Banja Lu ka uhap si li su ju~er u Prijedoru Ergina [a}irija (19) iz Banje Luke na osnovu raspi sa ne cen tral ne potra ge Osno vnog su da Banja Luka od 28. januara ove godine zbog sumnje da je po~inio te{ku kra|u. Osumnji~eni je nakon hap{enjapredatna daljnje postupanje slu`benicima Sudske policije Republike Srpske. Dk. O.

U Sarajevu prona|eno 2,5 kilograma marihuane

Diler drogu

Rasvijetljena provala u Merkur

skrivao
u fotelji
Teleskopsku palicu dobio od djevojke?

Ukradeno zlato nosio u {kolskom ruksaku
Dvadeset{estogodi{njeg Anela Medi}a u utorak su, na osnovu potrage MUP-a Kantona Sarajevo, uhapsili slu`benici policije Sanski Most. Medi} je uhap{en zbog sumnje da je u toku no}i izme|u ponedjeljka i utorka provalio u Tr`ni centar Merkur, u Grada~a~koj ulici u Sarajevu. Policajcima Tre}e PU u Sarajevu u utorak je prijavljeno da je provaljeno u vi{e trgovinskih radnji iz kojih je odnesenaodre|enasumanovca, mobilnihtelefona, kao i zlatninakit. Operativnim radom sarajevska policija je otkrila ko je po~inilac i dojavila kolegama u SanskomMostu. Policijskapatrola III PU, Klju~- SanskiMost, u 13.55 sati, u naselju Jezernice zatekla je Medi}a i uhapsila. U obavljenomrazgovoru on je u potpunosti priznao da je provalio u TC Merkur. U {kolskom ruksaku koji je Amel Medi} nosio sa sobom policajci su prona{li ve}u koli~inunarukvica, prstenja, lan~i}a i satova koji su vra}eni vlasnicima. Medi} je tokom ju~era{njeg dana, nakon kriminalisti~ke obrade, predat u nadle`nost tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Interesantno je da je Medi}prethodnopo~inio jo{ jednuprovalnukra|u. Nadle`notu`ila{tvoo~ito je mislilo da nije potrebno da ga zadr`i u pritvoru, te je Medi} nakon pu{tanja na sloboD. P. du nastavio s “poslom“ .

Anel Sejfovi} i Jusuf Jusi} uhap{eni su kada je policija pored njihovog vozila ugledala zapakovanu kesu marihuane
vi} tokom razgovora sa polici jom na vo dno izja vio da mu je teleskopsku palicu poklonila njegova djevojka (?!) On je, navodno, policajce molio da mu ostave pi{tolj tetejac (koji se na crno mo`e na}i za oko 200-300 KM), a s druge strane, nije ni trepnuo kada mu je oduzeta droga koja, ako se prodaje na veliko, ko{ta oko 9.000 KM, a ~ija vrijednost prilikom uli~ne pro da je izno si ~ak 15.000 KM... Podsjetimo, od po~etka ove go di ne slu`be ni ci po li ci je Odjeljenja za borbu protiv zlo upo tre be dro ge MUP-a Kantona Sarajevo, zaplijenili su oko 10 kilograma marihuane, kilogram spida, 28 tableta ekstazija, uhap{eno je osam osoba koje su uz izvje{taj pre da te na dle`nom tu`ila{tvu. Pored Sejfovi}a, pro{le sedmice droga je prona|ena i kod njegovog kom{ije Hakije [urkovi}a (28). Podsjetimo, policija je u ~etvrtak pretresom ku}e koju [urkovi} koristi u Ulici Sulje Jahi}a prona{la oko 250 gra ma spi da, odre|enu koli~inu marihuane, dva mobitela i pribor za prepakiranje droge. Dodajmo da je Sejfovi} policiji od prije poznat kao diler i osoba sklona ~injenju krivi~nih djela. Mediji su pisali da je Sejfovi} u maju 2009. ranjen na tramvajskom stajali{tu Pofali}i u Ulici Zmaja od Bosne. U martu 2010. Sejfovi} je u akciji Hajat uhap{en u Podgorici, zajedno s jo{ ~etiri osobe iz Srbije i Crne Gore zbog sumnje da su oplja~kali nekoliko banaka i kladionica u Crnoj Gori.
D. P.

va de set tro go di{ nji Anel Sejfovi} i Jusuf Jusi} (30), oba nastanjena u Sarajevu, uhap{eni su prekju~er nakon {to je policija kod njih prona{la oko 2,5 kilograma marihuane. Sejfovi} je ju~er uz izvje{taj predat Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu, dok je Jusi} nakon saslu{anja pu{ten na slobodu. Slu`benici policije Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droge MUP-a Kantona Sarajevo, operativnim radom na terenu do{li su do informacija da Anel Sejfovi} posjeduje ve}u koli~inu marihuane koju prodaje narkomanima. Nakon {to su zaustavili audi u kojem su bili Sejfovi} i Jusi}, inspektori policije su pored vozila uo~ili kesu sa marihuanom, koju su osumnji~eni vjerovatno izbacili iz automobila kada su ugledali policiju.

D

Pretresom ku}e, koju koristi Anel Sejfovi} u Ulici Sulje Jahi}a, u sarajevskom naselju Bu~a Potok, prona|ene su jo{ dvije kese u kojima je bila marihuana, jedan pi{tolj marke crvena zastava, kalibra 7,62 milimetra (tetejac), dva okvira i 16 metaka, jedna vaga, dva mobilna telefona i policijska teleskopska palica. Nakon kriminalisti~ke obrade, Sejfovi} je uz slu`beni izvje{taj predan u nadle`nost tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Sejfovi} o~ito nije bio previ{e oprezan, tako da je policija vrlo la ko na {la dro gu i oru`je u njegovoj ku}i. Zapakovana kesa sa marihuanom na|ena je u hodniku, dok je druga, nezapakovana kesa sa presovanom drogom bila sakrivena u fotelji. Interesantno je da je Sejfo-

U pucnjavi ranjen mladi}, privedeno pet osoba

Prijedor

Iz pi{tolja se ranio u natkoljenicu
Alen Boti} (23) zadobio je prostrjelnu ranulijevenatkoljenice u incidentukoji se desio u ranimjutarnjimsatima u Sarajevu. Kako se nezvani~no moglo saznati, Boti} se zbognestru~nogrukovanja sam ranio iz pi{tolja. Nakon toga, pomo} mu je ukazana u KUM-u, a potom je smje{ten na Kliniku za torakalnu hirurgiju bolnice Ko{evo. Boti} je u utorak u 2.40 sati pozvao pripadnike MUP-a Kantona Sarajevo i rekao da je nepoznata osoba iz automobila pe`o koji je bio u pokretu, na raskrsnici ulica Sedma transverzala i Br~anska, pucala na njega i ranila ga. Povrije|eni mladi} je odmah preba~en vr|eno je da je Boti} lagao, najvjerovatnije kako bi za{titio sebe, ali i prijatelje i djevojku Maju Miralem, u ~ijem stanu se desio incident. Policija je u stanuMajeMiralem, koji se nalazi na Trgunezavisnosti u A fazinaseljaAlipa{inoPolje, zateklaEdinaKova~evi}a(26), Josipa@ivka (22) i AmaraFazli}a (21), svi iz Sarajeva. Sve ~etvoro su ubrzo uhap{eni zbog izazivanjaop{teopasnosti. U stanu su tokom uvi|aja na|eni tragovi krvi i rupa od metka. Naknadno je uhap{en Boti}ev 16-godi{nji brat A. B. koji je prije nego {to je do{la policija napustio stan Maje Miralem i sakrio D. P. pi{tolj.

NA PREVARU
stekle 12.000 KM
Prijedorska policija podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka izvje{taj protiv Banjalu~anki Gordane ]utkovi} (38) i Milane Topalovi} (31), koje su osumnji~ene da su u Prijedoru po~inile dvije prevare kojima su stekle protivpravnu korist od 12.000 maraka, javila je Srna. U izvje{taju se navodi da su njih dvije u julu pro{le godine stupile u kontakt sa osobama ~ije su telefonske brojeve nalazile u javnim oglasima, te da su ih la`nim pri~ama dovodile u zabludu i uzimale im novac.

Alenu Boti}u pomo} ukazana u KUM-u

u Kliniku za urgentnu medicinu, a pripadnici MUP-a KS-a iza{li su na teren. Uvi|ajem i krim-obradom povrije|enog ut-

14

REGION

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

U Ku}i ljudskih prava u Zagrebu

PREDSTAVLJEN PROJEKT “Srebrenica – mapiranje genocida“
Dokazi, tekstovi, crte`i, fotografije i drugi dokumenti o genocidu u Srebrenici
Projekt Inicijative mladih za ljudska prava BiH i Hrvatske “Srebrenica - mapiranje genocida“, koji je ju~e predstavljen u Ku}i ljudskih pra va u Za gre bu, kroz 17 digitalnih mapa na DVD-u u uku pnom tra ja nju od 220 mi nu ta, pred stav lja do ka ze, tekstove, crte`e, fotografi je i dru ge do ku men te o genocidu u Srebrenici, javlja Fena. Rije~ je o svojevrsnoj dokumentarnoj animaciji, a gotovo svaka mapa donosi po jedan dan genocida u Srebrenici - od 6. do 19. srpnja 1995, rekla je direktorica ureda Inicijative mladih za ljudska prava BiH Alma Ma{i}, dodav{i kako je posebna mapa posve}ena temi masovnih grobnica. Projekt je ra|en godinu uz prethodno opse`no istra`ivanje dostupnih dokumenata, ~injenica, mapa, svjedo~anstava, videozapisa, a potom su izdvojeni oni materijali koji su bili provjerljivi u najmanje tri izvora. Cilj projekta je predstavlja-

Vuk~evi} ljut zbog Ta~ijeve prijetnje
Tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije Vladimir Vuk~evi} izjavio je da je ljut zbog prijetnje kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija da }e saop{titi spisak svjedoka nakon objavljivanja izvje{taja Dicka Martya o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, javlja Srna. Vuk~evi} je u intervjuu objavljenom na sajtu pri{tinskog lista Zeri ocijenio da je Ta~ijeva prijetnja nedemokratska i da se ne}e obistiniti. Vuk~evi} je rekao da je Marty zahvalio srpskom Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine na informacijama koje je dobio iz Beograda. Srbijanski tu`ilac naveo je da ima dobru saradnju sa tu`iocima EULEX-a, ali da ne sara|uje sa kosovskim tu`iocima. Prema njegovim rije~ima, ne}e biti nikakvog kompromisa ni sa kakvom kriminalnom grupom, nezavisno od njenog politi~kog ili vojnog uticaja.

Bez pritisaka u popisu
Popis u Crnoj Gori i njegovi rezultati bi}e validan i koristan za dru{tvo u onoj mjeri koliko bude slobodan i transparentan, ocijenio je visoki funkcioner Socijalisti~ke narodne partije Vuksan Simonovi}, javlja Srna. “Bitno je da niko ne zloupotrebljava popisnu kampanju i da ne vr{i bilo kakve pritiske, prisile ili ucjene na gra|ane kako }e odgovoriti na pojedina, veoma va`na pitanja definisana popisom“ rekao je Simonovi}. On je nagla, sio da popis, koji }e biti proveden od 1. do 15 aprila, slu`i javnom dobru kao najva`nija informaciona osnova za planiranje budu}nosti dr`ave i naroda i da zato ne ~udi najavljeno u~e{}e brojnih subjekata dru{tva u popisnoj kampanji.

Gotovo svaka mapa donosi po jedan dan genocida u Srebrenici

nje tog modela kao univerzalnog edukacijskog modela tuma~enja i shva}anja mehanizma genocida, odnosno uzroka i faza po kojima se doga|a, rekla je Ma{i}. Dodala je

kako im je `elja da projekt u~ine dostupnim {iroj javnosti, te ga iskoristiti kao alat za komunikaciju mladih u BiH, Srbiji i {iroj regiji. Na predstavljanju u Ku}i

ljudskih prava prikazana je mapa broj 10, koja se odnosi na doga|aje od 13. srpnja 1995, sli~no kako je predstavljanje uprili~eno i na Fakultetu politi~kih znanosti.

Dopunjen zahtjev za izru~enje Ive Sanadera iz Austrije Uskok smatra da

Istraga pro{irena na pranje 2,7 miliona eura
Istraga protiv biv{eg predsjednika hrvatske Vlade Ive Sanadera pro{irena je pro{le sedmice i to zbogpranjavi{e od 20 milionakuna(2,7 milionaeura), javljaSrna. Ovimnovimpodacima dopunjen je zahtjev za izru~enje Ive Sanadera iz Austrije. Uskok smatra da je cjelokupnablokiranaimovinaSanaderovih ste~ena protivno zakonu. Zbog op tu`bi za pra nje novca, Sanader je i krajem pro{le sedmice ispitivan u Austriji. [est sati trajalo je ispitivanje, a Sanaderov advokat novinarima je nakon toga rekao da je zadovoljan iskazom svog klijenta, te da vjeruje da }e nakon ovog iskaza cijeli slu~aj biti gotova stvar. Austrijski mediji nekoliko dana prije toga objavili su kako istra`ioci imaju dokaze da je Sanader primao provizije od Hipo banke, {to kasnije nadle`ni organi nisu ni potvrdili ni demantovali, ali su demantovali Sanaderovi advokati. Sanadera optu`nica tereti za udru`ivanje za po~inje-

je cjelokupna blokirana imovina Sanaderovih ste~ena protivno zakonu

nje krivi~nog djela i zloupotrebe polo`aja i ovla{tenja u slu~ajevima izvla~enja novca iz dr`avnih firmi i ministarsta va pre ko mar ke tin {ke agencija Fimi-medija, ali i za nezakonito poslovanja Hrvatske elektroprivrede s privatnom firmom Dioki. Sanader je uhap{en 10. decembra u Austriji.

Politi~ka kriza u Makedoniji Beograd za pregovore sa Pri{tinom
Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je da je srpska strana spremna da sa Pri{tinom {to prije po~ne razgovore o svim otvorenim pitanjima, kao {to su registarske tablice i li~ne karte, javlja Srna. Da~i} je tokom vi{ednevne posjete SAD-u rekao za ~asopis The Plain Dealer da je u razgovorima sa ameri~kim zvani~nicima u Washingtonu izra`ena obostrana `elja za unapre|enjem odnosa, ali i neslaganje kada je u pitanju Kosovo. On je naglasio da je izuzetno pohvaljena me|usobna saradnja bezbjednosnih slu`bi.

Opozicija nastavlja bojkot parlamenta
Makedonska opozicija }e nastaviti bojkot rada parlamenta budu}i da na sastanku, koji je organizovao predsjednik Makedonije \or|e Ivanov, lideri parlamentarnih stranaka nisu uspjeli da se dogovore o prevazila`enju krize, javlja Srna. Opozicione stranke smatraju da vlast nema sluha za debatu, a vlast da ne prihvata nedemokratske zahtjeve. Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Branko Crvenkovski

NEMA USLOVA Socijaldemokratski savez Makedonije, Nova socijaldemokratska partija, Nova alternativa, Liberalna partija, Nova demokratija i Demokratska partija Albanaca smatraju da vi{e nema uslova za demokratsku bitku u okviru institucija
rekao je da je njihov preduslov za povratak u Sobranje rje{enje problema sa medijima, prije svega sa Televizijom A1, i optu`io premijera Nikolu Gruevskog za stvaranje politi~ke krize. Gruevski smatra da je na pogre{nu adresu upu}en zahtjev opozicije, koji se odnosi na deblokadu ra~una Televizije A1 i osloba|anje pritvorenih u akciji Pau~ina (vlasnik televizije i jo{ nekoliko dne-

vnik listova u Makedoniji, kao i direktori tih listova). “To je zahtjev za sud, a ne za parlament“, tvrdi Gruevski i dodaje da nema namjeru da uti~e na sud da bi bila promijenjena sudska odluka. Socijaldemokratski savez Makedonije, Nova socijaldemokratska partija (NSDP), Nova alternativa, Liberalna partija, Nova demokratija i Demokratska partija Albanaca smatraju da u Makedoniji vi{e nema uslova za demokratsku bitku u okviru institucija.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla je zdravstvena ustanova u privatnom vlasni{tvu, koja je osnovana sa ciljem pru`anja zdravstvenih usluga pacijentima sa kardiovaskularnim oboljenjima. U cilju obezbje|enja uslova za dalji razvoj, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla, poziva sva zainteresovana lica da se jave na

J AVNI K O N K U R S
za izbor kandidata za dodjelu jedne specijalizacije za 2010. godinu 1. Interna medicina ........................................................................................................1 specijalizacija. Za dodjelu specijalizacije iz interne medicine, kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: • zavr{en medicinski fakultet, • polo`en stru~ni ispit, • najmanje jednu godinu radnog iskustva, nakon polo`enog stru~nog ispita, • da je mla|i od 35 godina i • da aktivno poznaje jedan svjetski jezik. Uz prijavu na konkurs, kao dokaz o ispunjavanju uslova za dodjelu specijalizacije iz interne medicine, kandidati trebaju dostaviti: • Kra}u biografiju sa kontakt-podacima (telefon, adresa), • Fotokopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu, • Fotokopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, • Potvrdu o trajanju radnog sta`a nakon polo`enog stru~nog ispita, • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, • Fotokopiju uvjerenja o poznavanju stranog jezika. Pored uslova za dodjelu specijalizacije, a u cilju utvr|ivanja reda prioriteta, kandidati trebaju dostaviti: • prepis ocjena sa fakulteta, • uvjerenje o aktivnom poznavanju jo{ nekog svjetskog jezika (ukoliko poznaje vi{e od jednog). Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Centar za srce BH" Tuzla "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS" ul. Alekse [anti}a broj 8 75000 Tuzla Konkurs ostaje otvoren do 20. 2. 2011. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa ne}e biti obavije{teni, niti }e biti pozivani na razgovor.

16

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA GRA^ANICA OP]INSKI NA^ELNIK Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

srijeda, 9. februar 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

Broj: 02-34-215-1/11 Gra~anica, 4. 2. 2011. godine Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji slu`bi za upravu Op}ine Gra~anica, broj: 02-05-4874/04 od 30.12.2004. godine, op}inski na~elnik Op}ine Gra~anica objavljuje

KANTON SARAJEVO Ministarstvo stambene politike

CANTON SARAJEVO Ministry of Housing Politics

Na osnovu ~lana 5. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje

J AV N I O G L A S
za prijem u radni odnos namje{tenika u Op}inu Gra~anica 1. Naziv radnog mjesta: Pomo}ni poslovi higijeni~ar - ~ista~ - 3 izvr{ioca 2. Opis posla radnog mjesta: - odr`avanje ~isto}e u radnim prostorijama, prate}im i pomo}nim prostorijama, - pranje prozora, vrata, namje{taja, zavjesa, opreme i sli~no, - stara se da po isteku radnog vremena ulazna vrata u zgradu i radne prostorije, te prozori budu zatvoreni, svjetla uga{ena i sli~no, - obavlja i druge poslove u vezi sa odr`avanjem higijene po nalogu {efa slu`be i odjeljenja. 3. Uslovi za vr{enje poslova: Kandidat treba ispunjavati op}e uslove predvi|ene ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH i to: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. da je navr{io 15 godina `ivota 3. da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji 4. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta 5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini 6. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Kandidat treba ispunjavati i posebne uslove, i to: - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - NK radnik - zavr{ena osnovna {kola - najmanje 3 mjeseca radnog sta`a nakon zavr{ene osnovne {kole. 4. Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija) - prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, - uvjerenje o radnom sta`u nakon zavr{ene osnovne {kole, - uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ~ista~ice (uvjerenje }e naknadno dostaviti kandidat koji bude izabran), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima: "San", "Oslobo|enje" i "Avaz". Prijave sa kratkom biografijom dostaviti na adresu: Op}ina Gra~anica, Mula Mustafe Ba{eskije 1, 75320 Gra~anica, sa naznakom: "Javni oglas za prijem namje{tenika u Op}inu Gra~anica". Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Nusret Heli}

za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje odre|enih prava porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2011. godinu
I. Podno{enje zahtjeva Na ovaj javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz ~lana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 9/07 - pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08); ratni vojni invalidi i ~lanovi njihovih porodica, ~lanovi porodica {ehida, ~lanovi porodica poginulih umrlih i nestalih branilaca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa podru~ja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za ostvarivanje prava i to: 1. Zdravstvena za{tita; 2. Medicinska rehabilitacija: a) banjsko lije~enje, b) klimatsko lije~enje. 3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u inostranstvu; 4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti; 5. Prioritet u zapo{ljavanju; 6. Nov~ana pozajmica za otvaranje radnih mjesta; 7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno {kolovanje; 8. Stipendiranje; 9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i kori{tenje stana u invalidskim kolicima; 10. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost (renta) i naknade za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta: a) nova individualna gradnja, b) kolektivna gradnja. 11. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost (renta) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgra|enih bez odobrenja za gra|enje i gra|evina privremenog karaktera; 12. Pravo na sno{enje tro{kova pla}anja naknade za gra|evinsko zemlji{te za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe boraca-branitelja BiH; 13. Pravo na izgradnju stana; 14. Dodjela sredstava za rje{avanje stambenih potreba: a) dugoro~na beskamatna nov~ana pozajmica, b) jednokratna bespovratna sredstva (dodjela gra|evinskog materijala, izvo|enje gra|evinskih radova i pru`anje gra|evinskih usluga, udru`ivanje sredstava za kupovinu stambene jedinice); 15. Dodjela sredstava za odr`ivi povratak; 16. Pravo na stan u vlasni{tvu; 17. Besplatna i povla{tena vo`nja; 18. Naknada tro{kova d`enaze - sahrane; 19. Podizanje ni{ana - nadgrobnog spomenika; 20. Pravo na mjese~na nov~ana primanja za nosioce najvi{ih ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomo} od strane drugog lica i nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu {ehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa; 21. Nov~ana naknada za vrijeme nezaposlenosti; 22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima; 23. Pravo na besplatne obavezne ud`benike za redovno {kolovanje, {kolski pribor i u`inu; 24. Prednost pri smje{taju u |a~ke i studentske domove; 25. Prednost pri kori{tenju programa nadle`nih zavoda za zapo{ljavanje; 26. Prioritetno pravo za rje{avanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima; 27. Pravo na besplatni priklju~ak na infrastrukturalne mre`e (voda i kanlizacija, elektri~na energija, gas); 28. Pravo na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i kroz: - pla}anje tro{kova vanrednog {kolovanja, - dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala, - dodjelu nov~anih sredstava za rje{avanje socijalnih potreba i - pla}anje tro{kova stanarine; 29. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti; 30. Pravo na obezbje|enje ogrjeva. II. Mjesto podno{enja zahtjeva Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 1., 2.a, 4., 9., 10.a, 11., 17., 18. i 20. zahtjevi se podnose op}inskoj slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu, prema mjestu prebivali{ta, koja donosi odgovaraju}a rje{enja. Za priznavanje i ostvarivanje prava u ta~ki I pod rednim brojem 10.b zahtjeve za refundaciju sredstava Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnose pravna lica, koja se bave izgradnjom stanova za potrebe bora~ke populacije. Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojem 13. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (ul. Hivzi Bjelavca br. 54, 71000 Sarajevo), uz prethodnu preporuku Ministarstva. Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojem 19. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida (ul. [irokac br. 22, 71000 Sarajevo). Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 21. i 25. zahtjevi se podnose nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje, prema mjestu prijave u evidenciju nezaposlenih. Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 8. i 23. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i {kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-`rtava rata „IKRE“ (ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, 71000 Sarajevo). Prava navedena u ta~ki I pod rednim brojevima 2.b i 30. se ostvaruju putem kantonalnih bora~kih udru`enja. Za odobravanje i ostvarivanje ostalih prava navedenih u ta~ki I pod rednim brojevima: 3., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 22., 24., 26., 27., 28. i 29. zahtjevi se podnose Ministarstvu (ul. Reisa D`. ^au{evi}a br.1, 71000 Sarajevo). III. Rok podno{enja zahtjeva - Zahtjevi za prava iz ta~ke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. podnose se kontinuirano tokom godine; - Zahtjevi za prava iz ta~ke I navedena pod rednim brojevima: 6., 12., 14. i 15. podnose se po posebno objavljenim javnim pozivima - oglasima Ministarstva; - Zahtjevi za pravo iz ta~ke I pod brojem 8. podnose se po objavljenom javnom pozivu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i {kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-`rtava rata „IKRE“. Svi zahtjevi koji se podnose po objavljenom javnom pozivu - oglasu }e se rje{avati, odnosno odobravati samo ako su podne{eni u vremenu trajanja javnog poziva ili oglasa. IV. Sredstva za finansiranje prava Sredstva neophodna za finansiranje navedenih prava planirana su u Bud`etu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u razdjelu Ministarstva i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida. Obim ostvarivanja ovih prava zavisi od raspolo`ivih bud`etskih sredstava. Obrasci za podno{enje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Ministarstvu mogu se preuzeti na info-punktu u pisarnici Kantona Sarajevo ili na web stranici Ministarstva (http://mbp.ks.gov.ba). Dodatne informacije mogu se dobiti na info-punktu i putem telefona 033/562-273. Broj: 06-14-1275/11 Sarajevo, 7.2.2011. god. MINISTAR doc. dr. Ned`ad Ajnad`i} web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

J AV N I O G L A S

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Nedovoljno obe}anje o pove}anju plata i penzija

Propao Mubarakov

VIJESTI

poku{aj kupovine naroda
Deseci hiljada demonstranata okupljeni u sredi{tu Kaira, nastavili su i 15. dan zaredom tra`iti ostavku egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je istodobno osnovao ustavnu komisiju kao novugestudobrevolje spram demonstranata, prenose agencije. Trg Tahrir, centarpobunepokrenute 25. januara, bio je pretrpan ljudima po~etkom popodneva. Brojni demonstranti nosili su egipatske zastave i transparente s natpisom“Narod `eli pad re`ima“ “Mi smo narod, . mi smo vlast“ uzvikivali su de, monstranti, prenosi AFP. Mubarak, 82-godi{njak i gotovo 30 godina na ~elu dr`ave, osnovao je komisiju u okviru “nacionalnog dijaloga“ zapo~etog u nedjeljuizme|uvlasti i opozicije me|u kojom je prvi put bio i mo}ni islamisti~ki pokret Muslimansko bratstvo. U ponedjeljak je Mubarak obe}aopove}anjepla}adu`nosnika i penzija za 15 posto od 1. aprila, te zatra`io istragu o krvavim sukobima izme|u njegovih prista{a i protivnika 2. februara na Trgu Tahriru. Me|utim, kako se ~ini, te Mubarakove mjere, uklju~uju}i obe}anje da se ne}e kandidirati za {esti mandat na izborima u septembru, ne}e smiriti bijes demonstranata koji i daljetra`enjegovhitanodlazak. Na Trgu Tahriru protesti nisu oslabili usprkos svje`ih no}i, Najmanje297 ljudi je poginulo od po~etka masovnih, skoro tronedjeljnih antivladinih protesta u Egiptu, saop{tila je ju~e me|unarodnahumanitarna organizacija Human RightsWatch, javljaONASA.

Mubarakove mjere, uklju~uju}i obe}anje da se ne}e kandidirati za {esti mandat, ne}e smiriti bijes demonstranata koji i dalje tra`e njegov hitan odlazak

Masovne `rtve

Afganistan: Amerika `eli stalne baze
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai potvrdio je ju~er da SAD `ele da ustanove stalne baze u Afganistanu kako bi djelovali protiv upori{ta Al-Kaide i talibana u regionu. Stalne baze omogu}ile bi ameri~kim vojnicima ostanak u oblasti i nakon planiranog prenosa odgovornosti sa vojnika NATO-a i SAD-a na afganistanske snage do 2014. i taj proces treba da zapo~ne u prolje}e. Karzai je u obra}anju u svojoj predsjedni~koj palati u Kabulu rekao da vlada pregovara sa ameri~kim zvani~nicima o vi{e strate{kih sporazuma, uklju~uju}i i ustanovljavanje stalnih baza u Afganistanu.

Trg Tahrir: Pobuna traje od 25. januara

[oja: Nema vi{e zahtjeva za evakuaciju dr`avljana BiH

Stanje u Egiptu se polako normalizira, prosvjednici su izolirani, kao na otoku, na Trgu Tahrir, a u toku je dijalog koji }e, nadam se, dovesti do razrje{enja ove ~itave situacije, rekao je za Fenu ambasador BiH u Egiptu Slobodan [oja. Kada su u pitanju dr`avljani BiH koji `ive u Egiptu, [oja ka`e da je stanje puno mirnije, odnosno da se oni osje}aju sigurno i bez pritiska. “Imali smo kriznu situaciju kada su sukobi prosvjednika i zagovara~a ostanka predsjednika Hosnija Mubaraka eskalirali, ali to smo rije{ili onom izvanrednom evakuacijom avionom BH Airlinesa. Vi{e nemamo zahtjeva za evakuaciju“, kazao je [oja. Ambasada BiH u Kairu je na raspolaganju na{im dr`avljanima koji su ostali u Egiptu, njih 30-40, i u stalnom je kontaktu s njima.

umora i spartanskihuvjeta`ivota na tom mjestu koje se pretvorilo u {atorsko naselje, navodi AFP. Egipatski potpredsjednik Omar Suleiman potvrdio je u utorak da je Mubarak “potpisao predsjedni~ki ukaz u sklopu kojeg je formirao komisiju ~ija je zada}a izrada ustavnih amandmana“ prenosi Fena. , Tim bi se amandmanimatrebali izmijeniti sporni ~lanovi 76. i 77. egipatskog ustava koji, premami{ljenjuopozicije, onemogu}uju kandidaturu nezavisnih kandidata. ^lan 76. uvr{ten je u ustav 2007. i utvr|uje vrlo stroge uvjete kandidiranja na predsjedni~kim izborima, posebno za nezavisne kandidate koji moraju dobiti potpise 250 zastupnika iz triju razli~itih institucija, svih pod dominacijom stranke na vlasti. ^lan 77. propisuje da je predsjedni~ki mandat traje {est godina, uz njihov neograni~eni broj.

Umarov preuzeo odgovornost za napad u Moskvi
Najtra`eniji terorista u Rusiji Doku Umarov preuzeo je odgovornost za teroristi~kinapad na moskovskiaerodromDomodedovo u kojem je ubijeno 36 i ranjeno vi{e od 180 osoba. Umarova poruka objavljena je na jednim ekstremisti~kim internetskimstranicama, prenosiFena. On je ve} u ranije objavljenim videosnimkamaupozorioruskevlastikako}e uslijediti novi teroristi~ki napadi, govore}i kako Rusiju~eka“godinakrvi i suza“ Ruskevlas. ti isto tako vjeruju kako je Umarov umije{an i u bomba{ki napad na moskovski metro u martu pro{le godine, u kojem je ubijeno39 osoba. Vjeruje se kako je upleten i u bomba{ki napad na voz na relacijiMoskva- SanktPeterburg, koji se dogodio u novembru 2009.

Amnesty International tvrdi

Bush u memoarima priznaje zlo~ine
Me|unarodne organizacije koje prate po{tivanje ljudskih prava najavile su da }e tra`iti da se pokrene istraga protiv biv{eg ameri~kog predsjednika Georgea Busha, kojeg sumnji~e za nare|ivanje torture
Amnesty International tvrdi da nedavno objavljeni memoari Georgea W. Busha, kao i njegovi brojni medijski nastupi sadr`e “priznanja o osobnom sudjelovanju u zlo~inima, kako ih definira me|unarodno pravo“ javlja Fena. , Me|unarodne organizacije koje prate po{tivanje ljudskih pravanajavile su da }e tra`iti da se pokrene istraga protiv biv{eg ameri~kog predsjednika Georgea Busha, kojeg sumnji~e za nare|ivanje torture. Do poziva na istragu do{lo bi, smatraju ove organizacije, kada Bush napusti teritorij Sjedinjenih Dr`ava. Ovo su najavile organizacije sa sjedi{tem u Parizu, Berlinu i New Yorku Me|unarodna federacija za ljudska prava, Centar za ljudska prava te Centar za ustavno pravo. Ove su organizacije, kako tvrde, pripremile svojevrsnu preliminarnu optu`nicu protiv biv{eg ameri~kog predsjednika u kojoj se navodi da je on, navodno, odobrio praksu torture u slu~ajevima kada je trebalo ispitivati uhap{ene osumnji~enike za terorizamkoji su

SAD }e priznati Ju`ni Sudan
Ameri~kipredsjednikBarackObama je izjavio da }e Washington u julu zvani~no priznatiJu`niSudan kao suverenu i nezavisnu dr`avu. ^estitaju}i narodu Ju`nog Sudana na referendumu, na kojem je gotovo99 postoglasa~aglasalo za nezavisnost i odvajanje od sjeverazemlje, on je dodao da }e SAD nastaviti da pru`aju podr{ku aspiracijama svih Sudanaca, onih sa sjevera i juga, sa istoka i zapada. Obama je poru~io svim stranama u Sudanu da je njihova odgovornost da obezbijede da ovaj istorijskitrenutakkojiobe}ava, postanetrenutaktrajnognapretka. Odr`avanjereferenduma o nezavisnostibilo je predvi|eno sveobuhvatnimmirovnimsporazumom kojim je okon~an dvodecenijski gra|anski rat u Sudanu, potpisanom 2005. pod pritiskom SAD-a.

George Bush: Otkazao dolazak u [vicarsku

bili u rukama ameri~kih vlasti. Posebno se navodi kori{tenje prakse takozvanog waterboardinga, odnosno simuliranog utapanja. Administracija predsjednika Busha tvrdila je da ova istra`na metoda ne potpada pod me|unarodnu definiciju torture, prenijela je VoA.

U vezi s optu`bama protiv Georgea W. Busha, Amnesty International je zatra`io od vlade [vicarske da pokrene istragu protiv njega. George Bush je trebalo da ove sedmice govori na jednom skupu u Genevi, ali je njegovo gostovanje otkazano iz sigurnosnih razloga.

18

OGLASI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011. Obama pozvao biznismene

SVIJET FINANSIJA

19

U~inimo Ameriku
najboljim mjestom

BiH

EU

ZA BIZNIS
Predsjednik SAD-a najavio smanjenje korporativnih poreza i konsolidaciju vladinih agencija koje su zadu`ene za izvoz
Ameri~ki predsjednik Barack Obama pozvao je predstavnike biznisa da, i pored svih nesuglasica, sara|uju s vla dom ka ko bi za je dno u~inili da SAD postanu najbolje mjesto za biznis na svijetu. On je u govoru pred utjecajnom Ameri~kom privrednom komorom najavio smanjenje korporativnih poreza i konsolidaciju vladinih agencija koje su zadu`ene za izvoz. - Kao vlada, imamo odgovornost u~initi Ameriku najboljim mjestom za biznis na svijetu, ali i biznis ima odgovornost prema Americi, kazao je Obama, isti~u}i da svi zajedno imaju odgovornost osigurati budu}nost koju svi dijele. Ukazao je na nezaustavljive pro ce se u svi je tu, gdje kompanije prebacuju poslove u dr`ave kao {to su Kina, Indija ili Brazil. - Ali, ti procesi, u kombinaciji s ekonomskom krizom, uzdrmali su vjeru ameri~kog naroda u institucije biznisa i vlade, pa se mnogi Amerikanci pitaju da li im njihov san izmi~e, izjavio je Obama. - I dalje imamo najja~u i naj`ivlju privredu na svijetu, najproduktivnije radnike,

PITAJTE SE Pitajte se {ta mo`ete u~initi za Ameriku, {ta mo`ete u~initi da zaposlite ameri~ke radnike, da podr`ite ameri~ku privredu i da investirate u ovu zemlju
najbolje univerzitete i najslobodnije tr`i{te, najve}e kompanije i najistaknutije poduzetnike. Ali, s napredovanjem tehnologije, konkurencija je postala o{trija, dodao je predsjednik SAD-a. Prema njegovim rije~ima, privreda SAD-a ne mo`e se zasnivati na „onome {to uvozimo ili pozajmljujemo od drugih, ve} od onoga {to proizvodimo“. - Kao vlada, postavit }emo temelje za to, obe}ao je Obama i govorio o nastojanjima njegove administracije da se investira u obrazovanje, inovacije i infrastrukturu. Rekao je da su tro{kovi biznisa u zastarjeloj i neodgovaraju}oj infrastrukturi ogromni, kao i da }e investiranje u infrastrukturu 21. stolje}a

Countryman: BiH
ne treba tre}i entitet
Sje di nje ne Dr`ave i me|una ro dna za je dni ca podr`at }e svaki kompromis unutar Bosne i Hercegovine ko ji }e sa da{ nje us ta vno ure|enje u~initi djelotvornijim, ali smatraju da tre}i entitet nije dobro rje{enje, izjavio je u utorak u Bruxellesu zamjenik pomo}nika ameri~ke dr`avne tajnice zadu`en za jugoisto~nu Evropu Thomas Countryman. “Dejtonski sporazum nije samo okon~ao rat on je sredi{nji dio dogovora koji je omogu}io postojanje BiH do sada. Kao i u svim zemljama na svijetu, ustavi evoluiraju s vremenom i nije na SAD-u da ka`e {to treba biti promijenjeno. Mi podupiremo sredi{nji koncept Daytona s dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda i ako ta dva entiteta i tri konstitutivna naroda na|u na~ina da u~ine Ustav djelotvornijim, onda }e imati potporu me|unarodne zajednice“, rekao je Countryman, koji u Bruxellesu razgovara o stanju u jugoisto~noj Evropi s du`nosnicima Evropske unije, a nakon toga }e se uputiti u posjetu Kosovu, Albaniji i Makedoniji. Countryman je rekao da “tre}i entitet u BiH nije rje{enje ni za {ta, jer Bosni i Hercegovini ne treba slo`enija vlada s ve}im mogu}nostima spre~avanja djelovanja, nego joj treba djelotvornija vlada s ve}im sposobnostima za dono{enje odluka“. Posebno je istaknuo da BiH treba postati “funkcionalnija, a ne centraliziranija dr`ava“. Countryman se nije `elio upu{tati u komentiranja strana~kih pregovora za formiranje vlade u BiH ni u ocjene da su bo san sko her ce go va~ki Hrvati neravnopravni u odnosu na dva druga naroda, prenijela je Hina. “Za nekoga ko `eli biti zrela demokracija nije od pomo}i da SAD, EU ili neko drugi podupre strana~ku procjenu da su jedni gra|ani drugog reda ili procjenu druge stranke da nisu. Na`alost, mislim da su svi gra|ani BiH danas gra|ani drugog reda“ rekao je , Countryman. Ameri~ki politi~ar je rekao da o~ekuje skori po~etak dijaloga izme|u Srbije i Kosova ~im se formira vlada na Kosovu. Istaknuo je da Sjedinjene Dr`ave “ozbiljno uzimaju“ te{ke optu`be koje je protiv kosovskog vodstva iznio izvjestitelj Vije}a Evrope Dick Marty, da Washington “ne prejudicira ni~iju krivnju“ i misli da sve treba istra`iti misija EULEX, te pozdravlja spremnost vlada u Tirani i Pri{tini da sura|uju u toj istrazi. Hrvatska je najbolji primjer koliko se mo`e napredovati kada se donese strate{ka odluka o ulasku u Evropsku uniju, izjavio je ju~er Countryman.

Barack Obama

otvoriti nova radna mjesta. Govore}i o smanjenju tro{kova savezne dr`ave, Obama je is ta kao da }e na re dnih mjeseci zapo~eti reorganizacija agencija federalne vlade, kako bi najbolje koristile korporativnoj Americi. Najavio je i smanjenje korporativnih poreza i nepotrebnog reguliranja, iako je dodao da nije svako reguliranje optere}enje za biznis. - Dok s vama sara|ujemo da bismo u~inili Ameriku boljim mjestom za biznis, pitajte se {ta vi mo`ete u~initi za Ameriku. Pitajte se {ta mo`ete u~initi da zaposlite ameri~ke radnike, da podr`ite ameri~ku privredu i da investirate u ovu zemlju, poru~io je Obama ~lanovima Ameri~ke privredne komore.

VW pove}ava zarade
Naj ve}i evrop ski proi zvo|a~ automobila kompanija Volkswagen pristala je od maja pove}ati zarade 3,2 posto za oko 100.000 njema~kih radnika. Nakon neuobi~ajeno kratkih pregovora, sindikat IG Metal je od uprave kompanije dobio i isplatu premije, koja odgovara jednom procentu jedne godi{nje plate, a minimum 500 eura. Sporazum }e biti primjenjivan od maja, a odnosi se na oko 100.000 njema~kih radnika kompanije koja zapo{ljava oko 400.000 ljudi {irom svijeta. Zaposleni u VW-u dobili su tako bolje uslove od kolega u metalurgiji, dok je sindikat IG Metal zadu`en da pregovara o pove}anju i njihovih plata. Sindikat je prihvatio brojna odricanja zbog ekonomske krize 2009. kako bi se sa~uvala radna mjesta, a ponovim razvojem ekonomije zah tje vi ra dni ka su sve izra`eniji. - Zaklju~ak ovog sporazuma je da se odr`i dobro ekonomsko stanje velikih evropskih proizvo|a~a automobila i da se zadr`i broj radnih mjesta, ocijenio je Hartmut Meine, pregovara~ u ime sindikata. Direktor kadrovske slu`be u VW-u Horst Neuman pozdravio je postizanje pravednog sporazuma. VW je manje bio pogo|en krizom od konkurenata, a u devet mjeseci 2010. godine je zaradio oko ~etiri milijarde eura.

TACSO trening u Travniku
U okviru projekta Tehni~ka podr{ka organizacijama civilnog dru{tva BiH, u Travniku }e danas i sutra biti organiziran bazi~ni trening o temi “Zagovaranje/zastupanje i lobiranje“. Trening je namijenjen organizacijama civilnog dru{tva, a u~esnici }e biti predstavnici 20 organizacija iz BiH. Ciljevi treninga su pobolj{anje razumijevanja koncepta zagovaranja/zastupanja i ele-

me na ta pro ce sa za go va ra nja/zastupanja te identificiranje nedostataka i prednosti u pristupu koji organizacija primjenjuje prilikom javnog zagovaranja/zastupanja i lobiranja, saop}io je TACSO.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Intesa Sanpaolo Cardu, dru{tvu za karti~no poslovanje, potvr|ena je sukladnost u poslovanju sa standardom za sigurnost podataka u industriji platnih kartica Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), saop}eno je iz ISP Carda BH. Provjeru je obavio Trustwave, vode}i dobavlja~ rje{enja za upravljanje sukladno{}u s PCI DSS-om, {to u industriji platnih kartica predstavlja sigurnosnu obavezu za pravne osobe koje pohranjuju, obra|uju ili prenose podatke korisnika karti-

Potvrda za ISP Card

Savjet za industriju PKKS-a

BEZ REFORMI
ce. PCI DSS priznaju svi veliki karti~ni brandovi - Visa Inc., MasterCard Worldwide, Discover Network, American Express i JCB. Potvr|ivanje sukladnosti sa standardom PCI DSS-om va`an je korak koji dokazuje da se brinemo za sigurnost prilikom aktivnosti na{ih klijenata, isti~u u ISP Cardu.

nema rezultata
Industrijska proizvodnja u KS-u je od januara do novembra 2010. u odnosu na isti period prethodne godine zabilje`ila pad fizi~kog obima proizvodnje
Savjet za industriju Privredne komore Kantona Sarajevo razmatrao je ju~er aktuelnu problematiku poslovanja industrije u KS-u i predlo`ene mjere za br`i razvoj industrije i dinami~niju izgradnju industrijske infrastrukture. Prva i najzna~ajnija mjera je reformiranje postoje}eg pravnog okvira, jer se na temelju pozitivne legislative mogu stvoriti uslovi za kreiranje ugodnijeg i sigurnijeg ambijenta poslovanja.
Sa ju~era{nje sjednice Savjeta za industriju PKKS-a

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 027 - 9. 2. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.449759 1.444927 26.311437 0.081228 0.261710 0.724637 1.740513 0.565032 0.248243 0.222419 1.497268 0.907035 2.299011 1.430833 0.048821 1.886945

1.955830 1.453392 1.448548 26.377380 0.081432 0.262366 0.726453 1.744875 0.566448 0.248865 0.222976 1.501021 0.909308 2.304773 1.434419 0.048943 1.891674

1.955830 1.457025 1.452169 26.443323 0.081636 0.263022 0.728269 1.749237 0.567864 0.249487 0.223533 1.504774 0.911581 2.310535 1.438005 0.049065 1.896403

KS-u je od januara do novembra 2010. u odnosu na isti period prethodne godine zabilje`ila pad fizi~kog obima proizvodnje. Najvi{i pad od 9,3 posto zabilje`en je u periodu IIII 2010 / I-III 2009, a prema zadnjim statisti~kim podacima, u periodu I-XI 2010 / I-XI 2009. godine obim industrijske proi-

Industrijske zone
Kada su u pitanju mjere za dinamizaciju industrijske proizvodnje u KS-u, Savjet za industriju smatra da je neophodno izvr{iti aktivaciju i pro{irenje postoje}ih industrijskih zona, uvesti maksimalne fiskalne olak{ice i razne oblike stimulacija za firme u industrijskim zonama, pru`iti zna~ajniju finansijsku podr{ku pri uvo|enju standarda rada i kvaliteta proizvoda te formirati kreditne linije s Razvojnom bankom Federacije BiH uz povoljne uslove kreditiranja proizvodnih preduze}a, posebno izvoznika. Industrijska proizvodnja u

SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 02. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 02. 2011 =

USD1.55852 BAM2.249087

OZBILJNI PROBLEMI U industriji KS-a prisutni ozbiljni problemi, a cjelokupna privreda po~ela lagano zaostajati za ostalim kantonima u Federaciji BiH
zvodnje opao je 1,5 posto. Istovremeno, industrije Federacije BiH i BiH bilje`e rast od 3,4, odnosno 0,9 posto. ^lanovi Savjeta su se slo`ili da su u industriji KS-a prisutni ozbiljni problemi te da je cjelokupna privreda KS-a po~ela lagano zaostajati za ostalim kantonima u Federaciji BiH.

Imaju}i u vidu zna~aj industrije u stvaranju nove vrijednosti i dohotka, zapo{ljavanju, smanjenju uvoza i pove}anju izvoza, privrednici ocjenjuju da vlasti trebaju definirati novi strate{ki pristup u razvoju industrije. Za to mo`e poslu`iti i studija Strate{ki ciljevi u industrijskoj politici KS-a, koju je uradio PKKS.

Rigidna politika banaka
U diskusiji na sjednici u Sarajevu su istaknuti brojni problemi koji se odnose na poslovanje industrijskih kompanija u KS-u. Prije svega, to su pad ukupne investicione aktivnosti, izostanak zna~ajnije finansijske podr{ke doma}oj industriji, pogor{ana likvidnosti privrednih subjekata, ote`ana naplativost potra`ivanja, smanjen nivo potra`nje, smanjenje broja ugovora ili ugovorenih koli~ina, nedostatak legalnih mjera za{tite doma}e proizvodnje, zna~ajan pad direktnih stranih ulaganja, ali i rigidna politika banaka i restriktivan sistem kreditiranja privrede i stanovni{tva, saop}eno je iz PKKS-a.

Na osnovu odredbe ~lanova 43. i 45. Zakona o pozori{noj djelatnosti u HNK (Slu`bene novine HNK br. 6/05 od 22. decembra 2005. godine); ~lana 26. Pravila (Statuta) Pozori{ta, ~lana 5. Pravilnika o radu u Narodnom pozori{tu, te saglasnosti Upravnog odbora broj 40/11 od 28. 1. 2011. godine, direktor Pozori{ta raspisuje

b) Radno iskustvo u struci najmanje 2 godine c) Posebne sposobnosti: koncentracija, koordinacija pokreta, dobar sluh, dobra dikcija i dobra fizi~ka kondicija. Za radno mjesto pod brojem 2: a) VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet i polo`en stru~ni ispit b) Radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima minimalno 2 godine c) Obavezno znanje rada ra~unarom d) Poznavanje jednog svjetskog jezika e) Dobre organizacijske sposobnosti, komunikativnost. Radni odnos za oba radna mjesta se zasniva na odre|eno vrijeme. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova slati na adresu: Narodno pozori{te u Mostaru Brki}a 2; 88 000 Mostar, sa naznakom "Za konkurs". Konkurs ostaje otvoren do 23. 2. 2011. godine.

KONKURS
za upra`njena radna mjesta 1. 2. Glumac 1 - I izvr{ilac Rukovodilac slu`be zajedni~kih poslova sekretar - 1 izvr{ilac

Pored op}ih uvjeta za prijem u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: Za radno mjesto pod brojem 1: a) VSS - VII stepen; zavr{ena akademija scenskih umjetnosti, odsjek za glumu, ili srodan fakultet umjetni~kog usmjerenja - odsjek za glumu diplomirani glumac

Republika Srpska

SLANJEM SMS PORUKE NA BROJ

Bra{no }e opet poskupjeti
Trenutna cijena je 0,80 KM, a poskupljenje je neminovno, jer raste cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu, dok doma}i mlinari nemaju zalihe
Predsjednik Udru`enja mlinara Republike Srpske Zoran Kos potvrdio je da }e u drugoj polovini februara do}i do novog poskupljenja bra{na u tom bh. entitetu od pet do 10 feninga te da }e zbog toga i rasta cijena goriva vjerovatno do}i do jo{ jednog pove}anja cijene hljeba i pekarskih proizvoda. Trenutna cijena bra{na je 0,80 KM bez poreza na dodanu vrijednost, a poskupljenje je neminovno, jer raste cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu, dok doma}i mlinari nemaju zalihe. - Uvozimo p{enicu iz Ma|arske, a tamo se trenutno cijena kre}e od 310 do 330 eura po toni, {to zna~i da kada tu p{enicumlinaripo~numljetido}i }e sigurno do poskupljenja od pet do 10 feninga po kilogramu, kazao je Kos. S druge strane, predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a u RS-u Vladimir Usorac neopravdanim ocjenjuje novo poskupljenje bra{na, uz stav da je za sve krivo nesre|eno tr`i{te u RS-u i BiH. - Kada smo mi nudilip{enicu po 35 feninga, na{i mlinari su govorili da je ona nekvalitetna i da imaju jeftiniju i bolju. Sad niti imaju jeftiniju, ni-

063 888 40
DARUJETE SVOJ PRILOG U IZNOSU OD 2.00 KM, U SVRHU NABAVKE SLU[NIH APARATA I DRUGIH NEOPHODNIH TEHNI^KIH POMAGALA ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA " SLUH" U @UPANIJI HERCEGOVA^KO NERETVANSKOJ; MOSTAR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 091802 09 Ps Sarajevo, 19. 5. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja, Raiffeisen Bank BiH d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enih: Cigla art d.o.o. Bosanska Krupa, ul. Sokak br. 17, Bosanska Krupa i Senad (Mustafe) Pali} iz Bosanske Krupe, ul. Sokak br. 12, Bosanska Krupa, radi duga, vsp. 3.690,22 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

PRESUDU zbog propu{tanja
Obavezuju se tu`eni da tu`itelju isplate iznos od 3.690,22 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 8. 5. 2010. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 220,50 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

OBJAVLJUJE

ti bolju. Mi smo svoju p{enicu, oko 43.000 tona, izvezli u Tursku, rekao je on i optu`io mlinare da ne ostavljaju ni kilogram p{enice u zalihama. - Sada su do{li u situaciju da kroz za{titne prelevmane za bra{no di`u cijene, a novac uzimaju u svoj d`ep, dodao je. Usorac je predlo`io vlastima u BiH da pod hitno ukinu prelevmane na bra{no, jer se ne {titi ni p{enica, pa nema razloga ni za to. Na taj na~in stvorila bi se konkurencija i izbjegao monopol mlinara.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011. [trajk `eljezni~ara proizvodi nove {tete

BIZNIS I EKONOMIJA
Poslovni rezultati TDR-a u BiH

21

Nema novca dok

vozovi stoje
Kona~no je trenutak da se definitivno razrije{i finansiranje odr`avanja `eljezni~ke infrastrukture [trajk zaposlenih na @eljeOSAM znicama Republike Srpske MILIONA KM ozbiljno ugro`ava @eljeznice Direktne i Federacije BiH i privredu u indirektne {tete ovom bh. entitetu. Prekinuto je dopremanje sirovine u Koksni od obustave rada kombinat u Lukavcu, ali i komma{inovo|a u pletan transport roba prema Federaciji BiH Hrvatskoj i dalje ka Evropi. krajem pro{le Posljedice osjeti i `eljezara Argodine celor Mittal u Zenici, jer nema uredno snabdijevanje rudom procijenjene su iz Omarske. na {est i osam Izet Mehinagi}: Proizvodnja miliona KM Najte`i ~vor
- Ovo }e proizvesti te{ke po slje di ce, ka`e za Oslo bo|enje pomo}nik federalnog ministra prometa i komunikacija Izet Mehinagi}. On je kazao je da bi novonastala situacija morala biti povod dr`avi i entitetima da kona~no razrije{e najte`i ~vor: finansiranjeodr`avanjainfrastrukture veoma zna~ajne stavke u cjelokupnom poslovanju `eljeznica. Za te namjene Vlada RSa godi{nje bi trebala izdvajati 40 miliona KM, a Vlada Federacije BiH 60 miliona KM. Svakegodine obustavom, {trajkom i na drugi (ne)primjerenna~in`eljezni~ari upozoravaju vlade da od toga zavisi sigurnost funkcioniranja `eljezni~kog saobra}aja, ali i plate zaposlenih u `eljezni~kim kompanijama.
te{kih posljedica Sa ju~era{nje konferencije za novinare u Sarajevu
Foto: S. GUBELI]

Vi{e prodali, manje zaradili
Akcize su predmet polemika u svim zemljama regije, jer se one mnogo br`e mijenjaju nego kupovna mo} stanovnika
Tvornica duhana Rovinj u pro{loj godini ostvarila je rekordnu prodaju na tr`i{tu BiH od oko 3,6 milijardi komada cigareta, {to je 15 posto vi{e nego u 2009. godini, dok je istovremeno ostvarila 8 posto manje prihoda - oko 39 miliona eura. Predsjednik Uprave TDR-a Davor Toma{kovi} je ju~er izjavio da rekordno pove}anje prodatih koli~ina nije pratilo pove}anje prihoda, jer je TDR pro{le godine zadr`ao postoje}e cijene svojih cigareta nau{trb vlastitih prihoda i zarade, iako su akcize na duhanske proizvode rasle. On je dodao kako }e kompanija nastaviti s takvom cjenovnom politikom i u 2011. godini. - Akcize su predmet polemika u svim zemljama regije, jer se one, na`alost, mnogo br`e mijenjaju nego kupovna mo} stanovnika u regiji, {to svakako utje~e na prodaju duhanskih proizvoda, rekao je on na konferenciji za novinare u Sarajevu. Toma{kovi} je pojasnio da vi{e od 70 posto maloprodajne cijene pakla cigareta otpada na porez, dok se ostatakodnosi na prihode TDR-a, trgovinu i distribuciju. Na primjeru kutijeronhillaprimijeti se da je akciza od po~etka 2009. do po~etka 2011. godineporasla oko 90 posto, dok je u istom periodu maloprodajna cijena porasla 35 posto, sa dvije KM na 2,70 KM.Izvjesno je da }e cijene i dalje rasti u skladu s rastom akciza, jer trenutno se u BiH na 1.000 cigareta pla}a akciza od 41 eura, a direktiva Evropske unije su 64 eura. Liderska pozicija na bh. tr`i{tu po tr`i{nom udjelu rezultat je vi{e faktora, sistema distribucije, portfolija proizvoda i cijene. Me|utim, svaka promjena maloprodajne cijene je prilika za promjenu u tr`i{nom udjelu, {to zavisi od reakcije konkurenata na promjenu cijene. Toma{kovi} je zadovoljan time {to regionalni proizvo|a~i TDR i Fabrika duhana Sarajevo dr`e prve dvije pozicije, s tr`i{nim u~e{}em ve}im od 30 posto, dok veliki svjetski proizvo|a~i, poput Philipa Morrisa i Imperial Tobacca, imaju tr`i{ni udio manji od 10 posto. On je kazao kako je TDR, posluju}i na tr`i{tu BiH, pro{le godine u dr`avni bud`et uplatio ukupno 110 miliona eura. J. Sa.

- Dok se ne uspostavi stalno i stabilno finansiranje infras tru ktu re u BiH, ne mo`emo govoriti o javnoj funkciji `eljeznica, rekao je Mehinagi}. Federalna Vlada je krajem pro{le godine kreirala pravni okvir prema kojem bi se od svakog prodanog litra motornih goriva pet feninga izdvaja lo za fi nan si ra nje `elje zni~ke infrastrukture. No, takvo rje{enje treba prihvatiti i Vlada RS-a, za {to u ovom ~asu ima dobar povod. Ne bude li toga, finansijski polo`aj `eljeznica i isplata plata `eljezni~arima bit }e sve te`i, a {trajkovi i obustave rada ~e{}i. Kad god vozovi stanu zbog nezadovoljstva zaposle-

nih, to proizvodi ogromne {tete i finansijske gubitke.

Sve du`e ~ekanje
Direktne i indirektne {tete od obustave rada ma{inovo|a u Federaciji BiH krajem pro{le godine procijenjene su na {est i osam miliona KM. Nesre}a pokompaniju i sve zaposlene je ta {to se obustava dogodila nedugonakon{to jeupravauspjela uspostaviti urednu isplatu plata. Sada to vi{e nije mogu}e. Kad se na to dodaju posljedice najnovijeg zastoja vozova na tra~nicama i tehnolo{kog procesa u industriji koja zavisi od vozova, za pretpostaviti je da }e `eljezni~ari sve du`e ~ekati na zara|eno.
H. ARIFAGI]

RMU Kakanj

Certifikat za laboratoriju
Institut za akreditiranje BiH izdao je certifikat o akreditaciji kojim se potvr|uje da laboratorija Rudnika mrkog uglja Kakanj ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizi~ko-hemijskih ispitivanja i uzorkovanja ~vrstih goriva. Izdavanje ovog certifikata zna~i da je laboratorija kakanjskog rudnika osposobljena za uzorkovanje i hemijsku analizu uglja primjenom metoda prihva}enih i priznatih u Evropskoj uniji. Ta~nost analiza koje se rade na modernoj opremi, kako se navodi u saop}enju RMU Kakanj, uz prilo`ene rezultate hemijske analize kod prodaje uglja, doprinosi povjerenju kupaca.

Laboratorija Rudnika mrkog uglja Kakanj ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizi~ko-hemijskih ispitivanja i uzorkovanja ~vrstih goriva
upravljanja kvalitetom, uskla|en sa zahtjevima standarda BAS EN ISO /IEC 17025: 2006, te je laboratorija kao radna jedinica izdvojena iz pogona Separacija, pri ~emu je dobila status samostalne slu`be, rekla je voditeljica laboratorije Indira [ehagi}, koju je skoro dvije godine, sa saradnicima, pripremala za izdavanje ove akreditacije. Zahtjev za odobravanje akreditacije laboratorije prema BAS ISO/IEC 17025:2006 Institut za akreditaciju BiH prihvatio je u junu 2010. godine. Aktivnosti u svrhu odobravanja akreditacije, odnosno uvodnog ocjenjivanja, obavljene su u augustu 2010, a ocjenjivanje u laboratoriji je obavljeno po~etkom decembra 2010. godine, saop}eno je iz RMU Kakanj.

Sarajevo-osiguranje zadr`alo vode}u poziciju
Sarajevo-osiguranje je i u 2010. godini zadr`alo vode}u ulogu na tr`i{tu osiguranja u BiH sa 58,6 miliona KM ostvarene premije osiguranja i tr`i{nim u~e{}em od 16,7 posto. Ovo osiguravaju}e dru{tvo je, prema preliminarnim podacima o poslovanju, u odnosu na isti period 2009. godine ostvarilo rast premijskog prihoda za 4,6 miliona KM te je na taj na~in ostvarilo i najve}irasttr`i{nogu~e{}a od svih dru{tava za osiguranje u Federaciji BiH. - Zadr`ati lidersku poziciju u o{troj konkurenciji 26 dru{tava u BiH, u izuzetno te{kim uslovima poslovanja kakvi kod nas vladaju, smatramo zna~ajnim postignu}em u godini kada smo obilje`ili 65 godina postojanja. Svakako da }emo i u budu}nosti nuditi kvalitetno osiguravaju}e pokri}e, redovno izmirivati {tete i pla}ati poreze i doprinose, kako bi gra|ani BiH i da-

Midhat Terzi}

- Tokom priprema za certificiranje laboratorija za ispitivanje kvaliteta uglja RMU Kakanj do`ivjela je velike i bitne izmjene. Uspostavljen je sistem

lje bili sigurni i zadovoljni, izjavio je ovim direktor Sarajevo-osiguranja Midhat Terzi}. Prema preliminarnim podacima koje je objavila Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, ukupno ostvarena premija osiguravaju}ih dru{tava ~ije je sjedi{te u Federaciji BiH u 2010. godini iznosi 349,1 milion KM, {to je rast od 10,5 miliona KM, odnosno 3,1 posto vi{e u odnosu na rezultate iz 2009. godine.

22

OGLASI
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

srijeda, 9. februar 2011. godine
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 34/03), ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a", broj 5/04), te na osnovu Pravila JU O[ "Prva sanska {kola" i Odluke [kolskog odbora od 28. 1. 2011. godine, [kolski odbor na svojoj XIV redovnoj sjednici donosi odluku o raspisivanju:

OSLOBO\ENJE

K izborN demskog osobljaS O aka K U R za
1. NA ODSJEKU ZA TELEKOMUNIKACIJE 1.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmet: "Upravljanje telekomunikacijskim mre`ama" u okviru u`e nau~ne oblasti "Be`i~ne telekomunikacije" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................................................1 izvr{ilac 1.2. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmet: "Tehnologija pristupnih be`i~nih mre`a" u okviru u`e nau~ne oblasti "Be`i~ne telekomunikacije" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................................................1 izvr{ilac 1.3. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmet: "Sistemi i servisi mobilnih telekomunikacija" u okviru u`e nau~ne oblasti "Be`i~ne telekomunikacije" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................................................1 izvr{ilac 1.4. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmet: "Opti~ki telekomunikacijski sistemi" u okviru u`e nau~ne oblasti "Telekomunikacijske tehnike" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................................................1 izvr{ilac 1.5. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmete: "Organizacija i osnove upravljanja mre`om" u okviru u`e nau~ne oblasti "Ra~unarske i telekomunikacijske mre`e"i "Kompresija slike i videa" u okviru u`e nau~ne oblasti "Telekomunikacijske tehnike" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................................................1 izvr{ilac 1.6. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za predmete: "Mre`ni multimedijalni servisi" u okviru u`e nau~ne oblasti "Ra~unarske i telekomunikacijske mre`e" u radni odnos sa nepunim radnim vremenom .......................................................................................1 izvr{ilac Ugovor o radu zaklju~uje se na period izbora u odre|eno zvanje. UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" br. 22/10), op{tim aktima Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu: - docent: nau~ni stepen doktora tehni~kih nauka, najmanje tri nau~na rada koja moraju biti iz oblasti predmeta za koji se nastavnik bira, objavljena u priznatim publikacijama relevantne baze podataka za Fakultet, pokazane nastavni~ke sposobnosti; - vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova koji moraju biti iz oblasti predmeta za koji se nastavnik bira, objavljenih u priznatim publikacijama relevantne baze podataka za Fakultet, objavljena knjiga recenzirana od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz u`e nau~ne oblasti predmeta za koji se nastavnik bira i originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka po predbolonjskom procesu; - redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz u`e nau~ne oblasti predmeta za koji se nastavnik bira, najmanje osam nau~nih radova koji moraju biti iz oblasti predmeta za koji se nastavnik bira, objavljenih u priznatim publikacijama relevantne baze podataka za Fakultet, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka ili doktora nauka po predbolonjskom procesu. Prilikom izbora u isto ili vi{e zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istra`ivanja u primjeni, projekti te mentorstva nakon izvr{enog posljednjeg izbora u zvanje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja na koje se prijavljuju. KANDIDATI UZ PRIJAVU TREBA DA PRILO@E: Kandidati za nau~no-nastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor prila`u • biografiju • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu ili drugom srodnom tehni~kom fakultetu • ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora tehni~kih nauka • nau~ne radove iz oblasti predmeta za koji se nastavnik bira objavljene u priznatim publikacijama relevantne baze podataka nakon posljednjeg izbora • objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz u`e nau~ne oblasti predmeta za koji se nastavnik bira nakon posljednjeg izbora • potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju; • potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu nakon posljednjeg izbora. Prijava kandidata za odre|eno zvanje treba da sadr`i najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavanju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali. Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu prila`u nostrificiranu diplomu. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogu}nosti) u elektronskoj verziji - CD. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu: ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

K O N K URS/ NATJE^AJ
za imenovanje direktora JU O[ "Prva sanska {kola" na period od ~etiri godine Opis pozicije direktora a) Rukovodi radom {kole; b) Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; c) Stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole; d) Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) Informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; i) Vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH br. 70/08) - da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. B) POSEBNE - da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka. Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) - uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) - uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IV 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Zemlji{noknji`no odjeljenje Broj: DN-1508/10 Konjic, 3. 2. 2011. godine Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, zemlji{noknji`ni referent Zakira Ali}, po zahtjevu Riste Lazarevi} iz Ni{a, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine FBiH, broj. 19/03 i 54/04),

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Zemlji{noknji`no odjeljenje Broj: DN-94/11 Konjic, 3.2.2011. godine Op}inski sud u Konjicu - Zemlji{noknji`no odjeljenje, stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}, po zahtjevu Tahira Dedi} iz Konjica, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine FBiH, broj 19/03 i 54/04)

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja vodi pod brojem DN-1508/11, po zahtjevu Riste Lazarevi}, sina Vuke iz Mjesta Bijela - op}ina Konjic, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru nekretnina ozna~ene kao k.~. br. 1702, zv. "Krajina", njiva 4. klase, povr{ine 2.459 i njiva 5. kl. povr{ine 963 m2, k.~. br. 1703, zv. "Krajina", {uma 5. klase, povr{ine 1.187 m2, k.~. br. 1770, zv. "Piskavica", vo}njak 4. klase, povr{ine 1.618 m2 i {uma 4. kl. povr{ine 559 m2, k.~. br. 1771, zv. "Piskavica", livada 7. klase, povr{ine 1.788 m2, k.~. br. 1772, zv. "Piskavica", vo}njak 4. klase, k.~. br. 2132 zv. "Gaj", {uma 3. klase povr{ine 10.594 m2, k.~. br. 2133 zv. "Gaj" pa{njak 5. klase povr{ine 1.570 m2, k.~. br. 2136 zv. "Selac" njiva 5. klase, povr{ine 3.276 m2, k.~. br. 2137 zv. "Selac", {uma 5. klase, povr{ine 1.381 m2, k.~. br. 2165 zv. "Lazetine" {uma 3. klase povr{ine 5.860, k.~. br. 2166 zv. "Brijeg" pa{njak 4. klase povr{ine 763 m2, k.~. br. 2172 zv. "Brijeg" pa{njak 4. klase povr{ine 1.731 m2, k.~. br. 2180 zv. "Piskavica" livada 7. kl. povr{ine 100 m2, k.~. br. 2188 zv. "Brijeg" {uma 3. kl. 3.577 m2, k.~. br. 2708 zv. "Jan~ar" njiva 5. klase povr{ine 960 m2, k.~. 2711 zv. "Jan~ar" vo}njak 1. klase povr{ine 1.412 m2, k.~. br. 3704 zv. "U potoku" vo}njak 3. klase povr{ine 122 m2, k.~. br. 3709 zv. "Jan~ar" dvori{te povr{ine 245 m2, stambena zgrada 1, povr{ine 69 m2, pomo}na zgrada 2, povr{ine 26 m2, pomo}na zgrada 3, povr{ine 16 m2, k.~. br. 3710 zv. "Jan~ar", njiva 4. klase povr{ine 955 m2 i njiva 5. klase povr{ine 1.075 m2, k.~. br. 4187 zv. "Ograda" u naravi {uma 3. klase povr{ine 5.886 m2, k.~. br. 4188 zv. "Gruda", livada 7. klase povr{ine 3.209 m2, k.~. br. 4189 zv. "Gruda", {uma 3. klase, povr{ine 3.209 m2, upisane u katastarskoknji`ni ulo`ak broj 368/01 za katastarsku op}inu Bijela. Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije Suda. Zemlji{noknji`ni referent Zakira Ali}

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog odjeljenja vodi pod brojem DN-94-11, po zahtjevu Tahira Dedi} iz Konjica, kao pretpostavljenog vlasnika, pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su prema katastru nekretnina ozna~ene kao k.~. br. 600, zv. "Oku}nica", vo}njak 2. klase, povr{ine 1.254 m2, pomo}na zgrada 1, povr{ine 19 m2, sve ukupne povr{ine 1.273 m2 i k.~. br. 601, vo}njak 2. klase, povr{ine 425 m2, dvori{te, povr{ine 500 m2, stambena zgrada 1, povr{ine 117 m2, sve ukupne povr{ine 1.042 m2, upisane u katastarskoknji`ni ulo`ak broj 131/01 za katastarsku op}inu Bijela. Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. Prijave i dokaze slati na adresu: Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`no odjeljenje, Trg dr`avnosti bb, Konjic, ili dostaviti neposredno u prostorije Suda. Stru~ni saradnik - zemlji{noknji`ni referent Mirna Habibija - Sultani}

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.672,95
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 23
1.128,27
SASX-10

1.055,92

SASX-30

968,17

BIRS

1.707,79

FIRS

805,18

ERS10

Trgovanje na Banjalu~koj berzi

Sarajevska berza

Najtra`enije obveznice FBiH
U sklopu 100 transakcija ukupno je prometovano 294.306 vrijednosnih papira
Obavljeno 98 transakcija

Porasla vrijednost akcija ~etiri fonda
Tokom ju~era{njeg trgovanja ostvaren je promet od 258.944,33 KM
Na Banjalu~koj berzi tokom ju~era{njeg trgovanja ostvaren je promet od 258.944,33 KM, kroz 98 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 66.697,41 KM, po prosje~noj cijeni od 1,51 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 0,67 posto. Ukupan promet obveznicama na ju~era{njem trgovanju iznosio je 89.697,09 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republike Srpske - stara de vi zna {te dnja 3 u vri je dnos ti od 38.712,59 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,93 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 29.670,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,053 KM po akciji. Akcije ~etiri fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka 5,26 posto, i ju~er se ovim akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,00 KM. Akcije ~etiri fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka -2,67 posto, ovim akcijama trgovalo se po prosje~noj cijeni od 1,46 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Agrokrajine a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.498,64 KM, po prosje~noj cijeni od 0,28 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, i to preduze}a Veterinarska stanica a.d. Banja Luka koje su ostvarile pad od -3,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,582 KM po akciji, u vrijednosti od 1.108,13 KM, saop{tila je berza.

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 376.941,02 KM. U sklopu 100 tran sa kci ja uku pno je pro me to va no 294.306 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 187.944,08 KM, u sklopu 47 transakcija prometovan je 286.731 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 15.914,64 KM, u sklopu 13 transakcija prometovano je 1.675 dionica. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo u iznosu od 13.246,40 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 8,80 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 49.693,91 KM, u sklopu 14 transakcija prometovano je 9.725 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo u iznosu od 27.644,04 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,62 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 122.335,53 KM, u sklopu 20 transakcija prometovana je 275.331 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 90.151,43 KM, dok je ob-

veznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 32.184,10 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 184.433,49 KM, u sklopu 46 transakcija prometovano je 6.711 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo u iznosu od 79.322,43 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 87,12 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 4.563,45 KM, u sklopu sedam transakcija prometovane su 864 dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Saniteks d.d. Velika Kladu{a u iznosu od 2.511,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 4,50 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Mapex d.d. Maglaj od 13,64 posto i dostigle su cijenu od 1,25 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Vemal d.d. Te{anj od 20,00 posto i dostigao cijenu od 12,00 KM, saop}io je SASE.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 8. februar/velja~a 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Banjalu~ka berza Kursna lista za 8. februar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA 15,70 8,80 -1,90 -4,95 16,10 9,00 15,50 8,80 170 1.505 2.668,24 13.246,40 5 8

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Boksit a.d. Milici Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Krajina GP a.d. Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modrica Telekom Srpske a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka 0,6 0,33 0,586(A) 0,485 3 0,966 0,1 1,51 0,382 0 -8,08 0,17 0 0 -2,42 0 0,67 -19,92 0,6 0,33 0,586 0,485 3 0,97 0,1 1,53 0,382 0,6 0,33 0,586 0,485 3 0,961 0,1 1,47 0,382 470 4.788 620 2.000 300 26.300 6.800 44.103 1.306 282,00 1.580,04 363,32 970,00 900,00 25.394,00 680,00 66.697,41 498,89

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO METALNO DD ZENICA MAPEX DD MAGLAJ TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE FAMOS D.D. SARAJEVO RUDNIK SOLI TU[ANJ DD TUZLA SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A VEMAL DD TE[ANJ

4,62 2,60 5,21 6,20 3,78

-0,19 0,00 -1,88 3,33 0,00

4,70 2,60 5,21 6,20 3,78

4,52 2,60 5,21 6,20 3,78

5.982 232 51 3.348 112

27.644,04 603,20 265,71 20.757,60 423,36

8 1 1 2 2

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4 7,53 3,79 0,053 3,34 6,8 4,3(A) 1,46 0,99(A) 4,9 5,26 1,76 0 0 -1,47 -0,15 1,18 -2,67 -0,9 0,41 4 7,6 3,79 0,053 3,39 6,8 4,3 1,46 0,99 5 4 40 7,39 687 3,79 10 0,052 560.000 3,32 66 6,8 112 4,3 78 1,46 32 0,99 25.000 4,74 636 160,00 5.175,43 37,90 29.670,00 220,52 761,60 335,40 46,72 24.750,00 3.117,24

40,10 39,99 34,51 31,58 30,84 97,00 92,00 89,00 21,99

1,85 -0,01 0,32 1,76 -0,21 0,00 -1,08 -1,10 -0,05

40,10 39,99 34,54 32,14 31,00 97,00 92,00 89,00 22,10

40,10 744 39,51 160.649 34,51 25.498 31,00 27.092 29,53 27.211 97,00 16.160 92,00 16.979 89,00 998 21,80 1.293

298,34 64.240,42 8.799,53 8.411,18 8.401,96 15.675,20 15.620,68 888,22 28.432,70

1 3 2 4 5 3 1 1 6

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokrajina a.d. Banja Luka Promtes a.d. Teslic Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,28 0,1 0,582(A) 82,71 38,1 36,51 37,03 36,86 0 0 -3 0,93 0,26 0 0,16 -0,11 0,28 0,1 0,582 82,72 38,1 36,51 37,05 37 0,28 0,1 0,582 82,71 38,1 36,51 37,02 36 19.638 10.000 1.904 46.804 8.825 20.163 52.087 56.907 5.498,64 1.000,00 1.108,13 38.712,59 3.362,32 7.361,51 19.286,21 20.974,46

5,94 13,98 87,12 11,50 32,45 8,00 1,25 26,79

2,36 7,54 2,74 4,55 0,55 0,00 13,64 3,06

6,00 13,98 90,00 11,50 33,00 8,00 1,25 27,96

5,80 13,98 80,17 11,50 32,00 8,00 1,25 26,00

730 14 910 400 1.543 1.483 140 198

4.334,00 195,72 79.322,43 4.600,00 50.067,97 11.864,00 175,00 5.441,67

2 1 18 2 11 2 1 3

3,00 0,00 8,01 0,00 4,50 1,12 12,00 -20,00

3,00 8,01 4,50 12,00

3,00 8,01 4,50 12,00

160 45 558 101

480,00 360,45 2.511,00 1.212,00

2 1 3 1

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

98,32

$ 0,94 %

4,08

$ 0,44 %

1.363,60

$ 1,14 %

29,69

$ 1,18 %

2,558

$ 0,05%

853,00

$ 0,67 %

669,25

$ 0,82 %

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Donacija Op}ine Policijskoj stanici Centar

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Muli}i “okupirali“ jo{ jednu zgradu za {irenje parkinga

Osam stanova
i tri prostora za
Vozilo za kvartovske policajce
U prisustvu na~elnika Centra D`evada Be}irevi}a, ministra MUP-a Muhameda Budimli}a, Fahrudina Hala~a, na~elnika Prve policijske uprave, te Vahida ]osi}a, policijskog komesara Kantona Sarajevo, u prostorijama Policijske stanice Centar ju~er je ozvani~en zavr{etak obnove sale za sastanke, te izvr{ena primopredaja klju~eva automobila namijenjenog za potrebe policije, a za {to je iz bud`eta Op}ine Centar izdvojeno 20 hiljada maraka. Tom prilikom Be}irevi} je kazao da su, osim ove donacije Policijskoj upravi, u ovogodi{njem bud`etu Op}ine planirana sredstva Odjelu za administraciju kantonalnog MUP-a za nabavku nove ra~unarske opreme. - Na{a obaveza je da u okviru raspolo`ivih sredstava pomognemo rad policije u na{oj zajednici, s ciljem pove}anja sigurnosti gra|ana, posebno u Centru, gdje je najte`a zona odgovornosti u dr`avi, jer su tu koncentrisana sva velika de{avanja, istakao je Be}irevi} i dodao da je ponosan na praksu koju je uvela Op}ina, a to je da svake godine povodom obilje`avanja 2. maja - Dana op}ine, dodjeljuje priznanje Policajac godine najboljem pripadniku ove PU. Hala~ je naglasio da sve bolje opremanje policije daje rezultate na terenu, jer je evidentno smanjenje broja krivi~nih djela na ovom podru~ju. Ministar Budimli} tako|er je zahvalio Op}ini na donaciji koja je nastavak duge i uspje{ne saradnje dvije institucije. Kako je planirano, novo vozilo }e slu`iti za potrebe pripadnika policije raspore|enih na projektu Rad policije u zajednici, odnosno kvartovske policajce, ~ija je uloga spre~avanje kriminalnih djela i pove}anje sigurnosti gra|ana u op}ini, a sve u saradnji sa stanovnicima lokalne zajednice.
S. Hu.

400.000 KM?
Nakon {to su u pro{loj godini nadle`ni iz kantonalnog Inspektorata nalo`ili vlasniku javnog parkinga, firmi Centrotrans transport-robe, da poru{i potporne zidove, izgra|ene u dvori{tima stanara Ulice Kaptol, u januaru je gra|anima samog centra grada stigao jo{ jedan dopis iz inspekcije. - Kako je utvr|eno da nisu izvr{ene upravne mjere u roku i na na~in na koji je to inspektor naredio rje{enjem, Op}inskom sudu u Sarajevu podnijet je zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv Centrotrans transport-robe i Feal metali kao pravnih lica, te protiv odgovornih lica u ove dvije firme, navodi se u dopisu inspektorice Mahire ^olpa. Vlasnici pomenutih firmi, bra}a Hajrudin i Mustafa Muli}, kako smo ve} pisali, pored {irenja parkinga po tu|im dvori{tima, pod hipoteku su u Hypo banci stavili i stanove ulaza Mula Mustafe Ba{eskije 5 i poslovne prostore ove zgrade, koji su u vlasni{tvu Op}ine Centar, a za koje je sudski spor i dalje u toku. No ni to nije sve. Darinka Avramovi}, koja je, kako sazna je mo od sta na ra ovog kvarta, preselila u Beograd, sa Muli}ima je zaklju~ila ugovor o prodaji stanova i poslovnih prostora Kaptola 6, pa je i za ovu zgradu u toku sudski postupak. Prema informacijama do kojih smo do{li, u pitanju je osam stanova i tri poslovna prostora, koji su prodati firmi Centrotrans transport-robe za samo 400.000 maraka. - Pravobranila{tvo je podnosilo prijedlog za ponavlja-

Kupoprodajni ugovor sklopljen sa Darinkom Avramovi}, koja je odselila u Beograd • Brojni sudski sporovi

Zgrada u Ulici Kaptol 6: Op}ina tra`ila ponavljanje postupka

Ru{enja nema ni u Had`i-Be{irevoj
Iako je gra|evinski inspektor Op}ine Centar Mirza Islambegovi} nalo`io Muli}ima da sru{e i objekat u izgradnji, u Had`i-Be{irevoj ulici, ni tamo se nije postupilo prema uputama nadle`nih, o ~emu je Oslobo|enje, tako|er, pisalo.

Posje~en jablan star 40 godina
Opasno stablo jablana, staro vi{e od 40 godina i visoko oko 20 metara, u Ulici Azize [a}irbegovi} u Novom Sarajevu, vi{e ne}e ugro`avati prolaznike, okolne objekte i automobile, jer je uspje{nom akcijom radnika KJKP Park ju~er posje~eno. Uklanjanju stabla pristupilo se po rje{enju Op}ine Novo Sarajevo, a uvidom na terenu stru~na komisija utvrdila je da se drvo nalazi u vrlo lo{em stanju i u potpunosti je bilo trulo. Radnici KJKP Park su uz pomo} hidrauli~ne autodizalice, koja raspola`e kranom visine do 24 metra, postepeno motornom pilom rezali dio po dio osu{enih grana i debla te ih spu{tali na asfalt. Nekoliko sati, odnosno dok su

trajali radovi, iz bezbjednosnih razloga, saobra}aj je u dijelu kolovozne trake bio obustavljen. Nakon sje~e poru{eni dijelovi stabla su pokupljeni i odvezeni, a ulica je o~i{}ena, saop}ili su iz Parka.

nje postupka okon~anog pravomo}nom presudom Op}inskog suda, na osnovu koje je kao vlasnik zgrade Kaptola 6 uknji`ena Darinka Avramovi}, koja je tu nekretninu ugovorom o kupoprodaji otu|ila i na kojoj je vlasni{tvo stekla firma Centrotrans transport-robe. Prijedlog za ponavljanje postupka je odba~en, a na temelju saznanja o postupku, nadle`nom tu`ila{tvu je podnesena krivi~na prijava, navela je Suanita Melunovi}, pravobranilac Op}ine Centar, u dopisu

od 20. decembra 2010, te dodala kako teku dva postupka vezana za poslovne prostore u prizemlju ovog objekta. Dakle, Muli}i nisu postupili po rje{enju inspekcije, ta~nije poru{ili zidove u Kaptolu, dvije zgrade sa tu|im stanovima i poslovnim prostorima uknji`ili su kao svo je, a tu`bom protiv Kantona dobili su i projekat izgradnje podzemnih gara`a kod Narodnog pozori{ta. A ni to nije sve {to su uspjeli uraditi.
J. MILANOVI]

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Sokolovi}-Kolonija 4 i Novo naselje Sokolovi}i, od 9 do 15 ^obanija 2, Goloderica 1, Granit naselje, Kor~a, Nadkova~i, Toromanova, Svrake 2, 3 i 4 i Semizovac 3, a od 9 do 15.30 Ahatovi}i. Od 12 do 13.30 sati bez struje }e biti Bjela{ni~ka 4 i Sokolovi}-Kolonija 7, od 13.30 do 15 Sokolovi}-Kolonija 6 i 8, od 10.30 do 12 sati Sokolovi}-Kolonija 9 i 12, a od 8.30 do 15.30 Stari Stup 1. Otklanjanje kvarova na mre`i od 9 do 16 sati moglo bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Ispod grada, Alipa{ina, Teo~a~ka, Alad`a, Hladivode, Soukbunar, Asima Ferhatovi}a i Vratnik mejdan.

Pravobranila{tvo Op}ine je pokrenulo upravno postupak prema Op}ini Stari Grad u vezi sa upisom nekretnina u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije 5 jo{ 2007, tra`e}i da se izvr{e korekcije u zemlji{nim knjigama. Iste godine pokrenuta je tu`ba protiv firme Centrotrans transport-robe koja je prvostepeno okon~ana u korist Op}ine, s tim da je tu`ena firma ulo`ila `albu, ~iji se ishod, nadam se, o~ekuje u relativno bliskom periodu, ka`e predsjedavaju}i OV Centra Slaven Kova~evi}, te dodaje kako je gra|ane iz ulica Kaptol i Mula Mustafe Ba{eskije dva puta primio na razgovor, te u~inio ono {to je mogao, da zajedno

Nismo ured za pritu`be

sa njima konstatuje kako je predmet vo|en pred resornim ministarstvom Kantona. - Bez obzira na to {to je pitanje bespravne gradnje i nerije{enih imovinskih odnosa iz ovih ulica o~ito i potpuno jasno, na`alost Op}insko vije}e nema pravo da se mije{a u predmete koji se vode na drugim nivoima vlasti. Vije}e Centar kao zakonodavna lokalna vlast nije ured za pritu`be gra|ana i ne mo`e na dnevnom redu imati takvu vrstu pitanja, jer to nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom Op}ine. Iako gra|ani ula`u mnogo napora da me nagovore da prekora~im ovla{tenja i prekr{im propise, te ih zastupam pred kantonalnim vlastima, to kao potpuni legalista, ne mogu i ne}u u~initi, napomenuo je Kova~evi}.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011. Vrijedan dar Op}ine Ilid`a Drugoj osnovnoj {koli

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

UMJESTO HODNIKA,
priredbe u novoj dvorani
Op}ina izdvojila 106.848,60 KM za izgradnju multimedijalne sale, gdje }e 750 u~enika mo}i organizovati razli~ite aktivnosti
Presijecanjem vrpce direktor Druge O[ u Hrasnici Murat Botulja i na~elnik Op}ine Ilid`a Amer ]enanovi} ju~er su sve~ano pustili u rad sagra|enu multimedijalnu dvoranu. Dobrodo{licu gostima na uprili~enoj sve~anosti u ime 750 u~enika i 70 uposlenih po`elio je direktor Botulja, isti~u}i zna~aj multinamjenske sale nakon {to su godinama sve~anosti, priredbe, zna~ajne sastanke i druge sli~ne aktivnosti odr`avali u {kolskim hodnicima. “Ideja o izgradnji ovakve dvorane stara je 10 godina. Zahvaljuju}i Op}ini i na~elniku ]enanovi}u, kona~no smo je dobili i to u veoma kratkom roku s obzirom na to da je gradnja po~ela u oktobru pro{le Ilid`a izdvojila je 106.848,60 KM, a posao je bio povjeren firmi Interming. U~enici Druge O[ za brojne zvanice izveli su prigodan zabavni program, iskoristiv{i ujedno priliku da podsjete na historiju ove obrazovne ustanove koja je prve |ake primila 1908. godine i to pod nazivom Narodna O[ - srez Sarajevo. Godine 1956. mijenja ime u “24 osmogodi{nja {kola Hrasnica“ da bi 1964. bila imenovana u O[ “Aleksa [anti}“ kako se zvala do 1992, , kada postaje O[ “Mustafa Lokvan~i}“ Sada{nji naziv je do. bila nakon zavr{etka agresije, odnosno u julu 1996. kada je pro mi je njen na ziv svim ilid`anskim {kolama.
A. S.

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

]enanovi}: Op}ina uvijek spremna za ovakve projekte

godine, a zavr{ila u decembru“, kazao je direktor Druge O[. Na~elnik Ilid`e je pojasnio da za ovu multifunkcionalnu salu i nisu trebala velika sredstva, jer je sagra|ena na prostoru izme|u glavne {kol-

ske zgrade i sportske dvorane, te da je Op}ina i ubudu}e spremna na sli~ne poduhvate za sve osnovne i srednje {kole na Ilid`i s ciljem stvaranja boljih uslova i ambijenta za djecu. Za izgradnju multimedijalne dvorane Op}ina

Etni~ke manjine u procesu obrazovanja

Zajedni{tvo va`nije od nacionalnosti
Srednja {kola metalskih zanimanja po~ela je projekat pod nazivom U~e{}e etni~kih manjina u procesu obrazovanja, a ju~er je u okviru njega odr`an i okrugli sto. Projekat finansiraju Institut otvoreno dru{tvo BiH i Evropska komisija, a implementira Promente-socijalna istra`ivanja. - U okviru projekta planirano je odr`avanje tri okrugla stola u periodu februar - april, te snimanje kratkog dokumentarnog filma sa u~enicima romske nacionalnosti. Cilj projekta je animirati mlade ljude na kreativno izra`avanje, razvijanje zajedni{tva bez obzira na nacionalnu pripadnost, te stvaranje konkretnog produkta, odnosno filma, istakla je Lejla [krijelj, socijalna radnica Srednje {kole metalskih zanimanja. Film }e biti motiviraju}eg karaktera i pokazat }e uobi~ajene aktivnosti srednjo{kolaca, ali i ukazati na problematiku nedovoljne obuva}enosti romske djece procesom obrazovanja. - U~enici }e u filmu govoriti o sebi, svojim

Zbog udesa u Ned`ari}ima

Kra}i prekid u tramvajskom saobra}aju
Tramvajski saobra}aj na relaciji Ilid`a - Ned`ari}i ju~er nije radio od 12.12 do 13.30 sati zbog udesa koji se dogodio u Ned`ari}ima, u neposrednoj blizini pijace Heco. Iako su uposlenici KJKP Gras veoma brzo reagovali, te su autobusi putnike sa Ilid`e prevozili do Ned`ari}a, odakle su tramvaji saobra}ali prema gradu, na terminalu Ilid`a stvorila se gu`va. Iskoristiv{i lijepo, sun~ano vrijeme, mnogi su se odlu~ili i za {etnju do tramvajske stanice u Ned`ari}ima, gdje se A. S. okre}e petica.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Srednja {kola metalskih zanimanja: Odr`an prvi okrugli sto

porodicama, zanimanju za koje se {koluju, nadi i o~ekivanjima po zavr{etku {kolovanja. [kola ovom prilikom `eli pru`iti podr{ku jer imamo mnogo u~enika romske nacionalnosti koji se upi{u, a zatim napuste {kolovanje, naglasila je [krijelj. Projekat su podr`ali i Savjet roditelja te Vije}e u~enika Srednje {kole S. Hu. metalskih zanimanja.

PORODILI[TA

5 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sa ti, Tu zla sva ki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a ra dnim da nima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15. 5, Visoko-Kakanj sva1 ki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 1.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.29, 11.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.15 i 14.45, [tokholm via Geteborga 9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14.15, Frankfurt 14.45, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14.45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Geteborg via [tokholm 17.15, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mas triht utorkom i su botom u 8 sati,

Roter dam i Amster dam utor kom i su botom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Den Hag utor kom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht su botom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Ber lin ~etvrtkom i subotom u 8, Dortmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sa-

ta, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Banja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`deUstikolina svaki dan u 8 sati, Gra da~ac svaki dan u 8.30 i 17 sa ti, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30,

26

KULTURA

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zeni~ko pozori{te gostovalo u Srbiji

Gromoglasan

APLAUZ
“Bizarnom“
Predstava “Bizarno“ izvedena je i u Narodnom pozori{tu [abac
Bosansko narodno pozori{te Zenica gostovalo je proteklog vikenda na velikoj sceni jedne od najstarijih teatarskih ku}a u regionu, Narodnog pozori{ta Beograd sa predstavom “Bizarno“ autora @eljka Huba~a u re`iji Petra Kaukova, poznatog bugarskog reditelja. Vi{estruko nagra|ivanu predstavu “Bizarno“ BNP-a Zenica beogradska publika je ispratila gromoglasnim aplauzom uz komentar da su ih Zeni~ani svojim prvim predstavljanjem u NP-u Beograd uistinu odu{evili, kako izvedbom mladih glumaca i izgledom scenografije, tako i efektima koje pru`a izmjena scena i “bizarnih pri~a“ pomo}u rotacije publike. Predstavu su pored brojnih li~nosti beogradske teatarske i kulturne javnosti, te zvanica iz kulturnog i javnog `ivota Beograda gledali Neboj{a Bradi}, ministar kulture u Vladi Republike Srbije, i Ksenija Radulovi}, umjetni~ka direktorica Sterijinog pozorja. “Bizarno“ je veliku pa`nju privuklo svim ve}im srbijanskim medijima, a dokaz za to je prisustvo urednika redakcija za kulturu i pozori{nih kriti~ara. Uprave Bosanskog narodnog pozori{taZenica i Narodnogpozori{taBeogradpostigle su sporazum o dugoro~nojsaradnji i gostovanjima, {to je garant zeni~koj publici da }e u skorije vrijeme imati priliku pogledati beogradske predstave u svomgradu. Predstava“Bizarno“ izvedena je i u Narodnom pozori{tu [abac na velikoj sceni prvog dana vikenda. D. D.

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJABORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

U Meeting Pointu 11. februara
Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF WAR VETERANS Босна и Херцеговина ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО ОСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

Broj: 01-34-538/11 Sarajevo, 7. 2. 2011. godine Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 28. stav 1. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ta~ke dva Zaklju~ka Vlade Federacije BiH, V. broj 4/2008 od 9. 1. 2008. godine, Zaklju~ka Vlade Federacije V. broj: 963/2010. od 14. 12. 2010. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata objavljuje

Rije~ je o filmu o dvojici ko{arka{kih legendi, Vladi Divcu i Dra`enu Petrovi}u

za prijem volontera u Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata 1. Volonteri 10 (deset) izvr{ilaca - Sektor za upravno rje{avanje, sjedi{te Sarajevo .........................................................................5 izvr{ilaca - Odsjek za pitanja vojnih evidencija Mostar................................................................................2 izvr{ilaca - Odsjek za pitanja vojnih evidencija Tuzla....................................................................................1 izvr{ilac - Grupa za pitanja vojnih evidencija Tomislav-Grad......................................................................1 izvr{ilac - Grupa za pitanja vojnih evidencija Livno ....................................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to: VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet - (8) osam izvr{ilaca VSS - VII stepen dipl. ecc. (1 izvr{ilac) - Tomislav-Grad VSS - VII stepen dipl. ecc. (1 izvr{ilac) - Livno Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije - ne starije od tri mjeseca) uz prijavu: 1. fakultetska diploma, 2. uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje, 3. prosjek ocjena po zavr{etku studija. Posebni uslovi Prema odredbama zakona iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite prednost pod jednakim uslovima, imaju kandidati iz reda bora~kih populacija prema Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata volontera, VII stepena stru~ne spreme u organu dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kandidat se mo`e bodovati po jednom od navedenih osnova i to koji je povoljniji za kandidata. Komisija za izbor volontera Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno¬oslobodila~kog rata sastavit }e test provjere op}eg znanja kandidata, poznavanje rada na ra~unaru, kao i ostalih sposobnosti kandidata za obavljanje volonterskog rada. Prijem i odabir kandidata - volontera VII stepena stru~ne spreme u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva u dva dnevna lista (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te preporu~eno na adresu: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Alipa{ina 41 Sarajevo Sa naznakom: "Javni poziv za prijem volontera" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje op}ih uslova zatra`enih javnim pozivom izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o pozitivnom prijemu prijave na javni poziv. Svim kandidatima koji dostave urednu dokumentaciju i prijave se na javni poziv ministarstvo }e dostaviti Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata - volontera VII stepena stru~ne spreme u organu dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine. Napomena: Svi volonteri }e biti anga`ovani na poslovima realizacije Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite. Volonter se prima na stru~no osposobljavanje za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad); volonter ima pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o pla}ama („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/10) i zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o radu. Ukoliko se na konkurs prijavi ve}i broj kandidata (vi{e od 10), Ministarstvo }e organizovati testiranje (usmeno i pismeno, program testa bit }e dostavljen kandidatima). Tako|er, ukoliko u toku stru~nog osposobljavanja neko od volontera odustane, upra`njeno mjesto }e se popuniti sa liste uspje{nih kandidata koja va`i za bud`etsku 2011. godinu (do 28. 2. 2012. godine). MINISTAR Zahid Crnki}

J AV N I P O Z I V

“Jednom bra}a’’
Dokumentarni film ‘’Jednom bra}a’’ (Once Brothers) ameri~ke tv-ku}e ESPN premijerno }e biti prikazan u kinu Meeting Point u Sarajevu 11. februara u 21 sat, uz podr{ku Olimpijskog komiteta BiH i produkcijske ku}e Prime Time. Rije~ je o filmu o dvojici ko{arka{kih legendi, Dra`enu Petrovi}u i Vladi Divcu. Re`iser filma Michael Tolajian je u vrijeme snimanja filma pojasnio da se snima pri~a o prijateljstvu koje je prekinuo rat, o dvojici ljudi koji su do tog trenutka bili bliski kao bra}a, a onda u vrijeme raspadanje dr`ave je propalo i njihovo prijateljstvo. U filmu se opisuje put kojim je jugoslavenski ko{arka{ki tim do{ao do samog evropskog i svjetskog vrha, da bi rat na kraju to sve prekinuo. Osim Sarajeva, ovaj dokumentarni film bit }e prikazan i u Banjoj Luci i Beogradu. Prikazivanju filma prisustvovat }e i Vlade Divac, a sav prihod od prodaje karata bit }e namijenjen u humanitarne svrhe za projekte Fonda “Ana i Vlade Divac“ (HOD). Fond je osnovan s ciljem da obezbijedi finansijske, materijalne i druge resurse za zadovoljene osnovnih potreba izbjeglih i nezbrinutih osoba, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, vjersku, politi~ku ili bilo koju drugu pripadnost ili opredjeljenje.

Hasija Bori} u Kamernom teatru

Ova zemlja u kojoj utjehe nema
Glumica Hasija Bori} ve~eras }e, s po~etkom u 20 sati, na sceni Kamernog teatra 55 izvesti monodramu “Ova zemlja u kojoj utjehe nema“ autora Mile Stoji}a. Rije~ je o poetskoj monodrami nastaloj na stihove bh. pjesnika Mile Stoji}a, a kojom je obilje`eno i 35 godina umjetni~kog rada glumice Hasije Bori}. Glumica je tom prigodom kazala: - „Ova zemlja u kojoj utjehe nema“ je drama o bosanskohercegova~kom pjesniku i intelektualcu u egzilu i njegovom povratku u BiH; to je drama o ratu i poslijeratnom stanju, o lutanju od jedne do

druge zemlje, o nacionalno podijeljenoj domovini. “Ova zemlja u kojoj utjehe nema“ je umjetni~ki svjedok rata, stradanja i lutanja. Hasija Bori} je napravila odabir stihova. Dramaturgiju je uradila Rea Jugo, a redateljski je svojom supervizijom pomogao Haris Pa{ovi}.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Darko Brlek, predsjednik Asocijacije festivala

Evropska ku}a kulture
Uistinu se radi o jednoj internacionalnoj asocijaciji koja, iako sadr`i pridjev evropska, u su{tini prelazi te granice. Mi ne}emo mijenjati ime jer se radi o evropskom na~inu shva}anja kulture, ka`e Brlek
U sklopu odr`avanja Festivala Sarajevska zima, ju~er je u hotelu Evropa odr`an sastanak odbora Evropske asocijacije kulture, ~ija je ~lanica i Sarajevska zima. Bio je to i neposredan povod za razgovor s Darkom Brlekom, predsjednikom Evropske asocijacije festivala, koji na po~etku poja{njava {ta u osnovi predstavlja ova asocijacija: - To je jedna od najstarijih asocijacija u Evropi - ustanovljena je 1952. godine u Genevi od strane poznatog {vajcarskog pisca i filozofa Denisa de Rougemonta. U po~etku su je ~inili festivali kao {to su Salzburg, Berliner Festspiele, Varla i neki drugi. Ideja je bila povezati Evropu, koju je ba{ u ono vrijeme podijelio Berlinski zid, odnosno podjela na NATO i Var{avski pakt. I ona je, mogu re}i, bila jako dobro prihva}ena, bilo je puno ~lanova i sa jedne i druge strane, ~ak i iz nekada{nje Jugoslavije. Mislim da je Dubrova~ki festival najdu`e u ovom ~lanstvu, pa onda od 1978. godine i Ljubljanski festival. Kasnije su u{li i drugi festivali sa ovog podru~ja, a to je ve} poslije promjena 90-ih: Ohridsko leto, Sarajevska zima, Zagreba~ki biennale, beogradski Bemus, pa od pretpro{le godine Mostarsko prolje}e... Sad ova asocijacija ima vi{e od 110 ~lanova ne samo iz Evrope, nego i iz Azije, Sjeverne Afrike, ~ak i iz Ju`ne Amerike. A nas iz regiona nekada{nje Jugoslavije ima, mislim, osam. Zna~i, dosta smo dobro zastupljeni. [ta zapravo asocijuacija nudi? - Prenijeli smo sjedi{te iz Geneve u Bruxelles, ta~nije u Gent koji nam kao sponzorska sredstva daje prekrasnu vilu na raspolaganje. Imamo generalnu sekretaricu Kathrin Deventer i jo{ ~etvoro zaposlenih. Ustanovili smo Evropsku ku}u kulture koja je veoma aktivna. I {ta jo{ radimo? Radimo atelje za mlade koji se bave organizacijom festivala. Po~eli smo prije deset godina u Estorilou, pa onda u Grlicou, na poljsko-njema~koj granici, tre}i je u Varni, sada se radi ~etvrti, u maju, u Singapuru i peti u Izmiru, u oktobru. Uistinu se radi o jednoj internacionalnoj asocijaciji koja iako sadr`i pridjev evropska, u su{tini prelazi te granice. Po{to `ivimo u globalnom svijetu, te stvari idu i dalje. Normalno, mi ne}emo mijenjati ime jer se radi o evropskoj kulturi, o evropskom na~inu shva}anja kulture. [ta joj je, ustvari, osnovni cilj? - Pomo}i festivalima ili novim festivalima, ili manjim festivalima, koji imaju pote{ko}a u svojim lokalnim sredinama zbog novca, zbog nerazumijevanja, zbog politi~kog sistema itd. I normalno, ono {to ovakva i sli~na udru`enja rade je izmjena iskustva, znanja, ideja izme|u kolega.

Sastanak ~lanova odbora Evropske asocijacije kulture

Foto: D. TORCHE

Darko Brlek: Evropska ku}a kulture ima 15 razli~itih asocijacija

Kako vidite Festival Sarajevska zima? - Znam da sam Ibru (Spahi}a, op. pr.) upoznao 1997. u Torinu ba{ kad smo po~eli ozbiljnije razgovarati o tome. Prvi put sam posjetio Sarajevo poslije rata 1996. i od tada redovno dolazim. Naravno, dosta toga i znam i dosta toga i ne znam i moram re}i da ~estitam organizatorima Zime da se usprkos te{kim uvjetima (rat je bio, znamo kakva je financijska situacija, onda i politi~ki je jo{ slo`eno, treba puno dogovora...) Festival odr`ava. Nikad se ne zna kakav }e ispasti, ali je zbog toga mo`da i interesantniji. Mi smo do{li da podr`imo ne samo Sarajevsku zimu nego kulturu u Sarajevu i u BiH, da odr`imo sjednicu na{eg odbora u Sarajevu drugi put. Mi nismo asocijacija koja bi

dijelila savjete na{im ~lanovima - svako je sasvim autonoman, ali na{im prisustvom i kontaktima koje asocijacija ima sa EU, sa Komesarijatom za kulturu i svakim komesarom koji je na pozici ji zna~imo svo je vrsnu po dr{ku. Dana{nji sastanak? O ~emu }e se razgovarati? - To je jedan od redovnih sastanaka odbora, sljede}i }e biti u Budimpe{ti 31. marta uo~i predsjedavanja Ma|arske EU i 200. godi{njice Ferenca Listza, onda }e u maju biti godi{nja skup{tina u Varni. U Sarajevu }emo razgovarati o bud`etu, novom odboru, jer sada{njem isti~e mandat. U Varni }e biti izbor i za dva nova potpredsjednika i sve ~lanove odbora, osim predsjednika za kojeg su izbori 2013.
An. [IMI]

“Hercegovina zemlja svjetlosti“
“Hercegovina – zemlja svjetlosti“ naziv je izlo`be koja }e biti otvorena u ponedjeljak, 14. februara, u 18 sati u holu biblioteke Bo{nja~kog instituta. Rije~ je o radovima hrvatskog umjetni~kog fotografa Ive Pervana. Organizatori promocije - Platform CMC i Millenium predstavit }e tim povodom i istoimenu fotomonografiju ~iji su autori Ivo Pervan (fotografije), Bo`o Skoka (tekst) i Boris Ljubi~i} (dizajn), te prikazati i nagra|ivani promotivni film “Hercegovina – zemlja svjetlosti“ Mateja Me{trovi}a i Ive Pervana.

Nikijeva porodica

Britanski [indler }utao 50 godina
Poslije 40 godina u Beogradu

Kob glembajevskog imperativa
140 godina od ro|enja Marcela Prousta

Prona|eno vrijeme

28

SARAJEVSKA ZIMA

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Uru~ene nagrade Me|unarodnog centra za mir

Oni su doprinijeli razvoju humanizma, ljudskih prava i sloboda u BiH, Evropi i svijetu

Za slobodu i ljubav

u cijelom svijetu
Nagradu su dobili: IP Svjetlost, Orijentalni institut BiH, Internacionalni teatarski festival MESS, Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske, Kolja Mi}evi}, Faris Gavrankapetanovi}, Aung San Suu Kyi, Joanne Kathleen Rowling i Esma Red`epova - Teodosijevska
Nagrada Sloboda je tradicionalna nagrada koju Me|unarodni centar za mir Sarajevo ve} 17 godina dodjeljuje osobama i institucijama za poseban doprinos razvoju humanizma, ljudskih prava i sloboda u BiH, Evropi i svijetu. Tako je ju~er u Narodnom pozori{tu Sarajevo uprili~ena sve~ana ceremonija dodjele priznanja Sloboda, koje je uru~io predsjednik IPC Ibrahim Spahi}. - Iznimna mi je ~ast {to sam od Me|unarodnog centra za mir dobio nagradu Sloboda. Nagrada mi je dodijeljena za politiku pomirenja i {irenja suradnje u regiji. Mislim da je to politika koju dijelim sa mnogim istaknutim politi~arima u cijeloj regiji. Su`ivot, suradnja, prijateljstvo danas nemaju alternativu. Sve na{e zemlje u regiji o~ekuje evropska budu}nost, neku zemlju prije, neku kasnije, ali svi }emo zajedno jednog dana biti u Evropskoj uniji, dijelit }emo evropske vrijednosti. Moj cilj je da evropski ideali budu ideali cijele regije. U prisustvu mnogih javnih osoba ova su priznanja uru~ena u okviru programa Sarajevske zime. Generalni direktor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu Faris Gavrankapetanovi} kazao je da nagradu ne do`ivljava kao li~nu, ve} i priznanje kolektivu kojem pripada. Naglasio je da ~ovjek mo`e i}i sna`no naprijed samo ukoliko ima dobar tim. Zahvaljuju}i na nagradi, knji`evni prevodilac Kolja Mi}evi} rekao je da onaj ko se bavi prevo|enjem, jevsku zimu ~uvamo nit s vremenom u kojem smo imalivjeru u sebe i bili ljudi s jasnom slikom ljep{e budu}nosti, kazao je Kre{evljakovi}. Dodjeli nagrada nisu prisustvovaliEsmaRed`epova- Teodosijevska, Joanne Kathleen Rowling autorica knjiga o Harryu Potteru, dok je Aung San Suu Kyi, mijanmarska politi~arka i aktivistica, te dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je bila u ku}nom pritvorugotovo15 godina, uputilaporuku ljudima razli~itih etni~kih grupa i religija u BiH: “Trebarazumjeti da pripadamo zajedni~kom planetu, veoma sam zahvalna {to u dalekom Sarajevu postoji demokracija. Jako sam zahvalna na osje}ajubratstvakoji mi {aljete, {to sloboda nije zaboravljena. Demokracije ne mo`e biti nigdje bez slobode, a nadam se da }e nam ova nagrada omogu}iti kontakte tako da mo`emo zajedno raditi za slobodu i ljubav u cijelom svijetu“ . Nagrade }e dobitnicima koji nisu prisustvovali ju~era{njoj sve~anosti biti uru~ene naknadno. Mr. SEKULI]

Josipovi}: ^ast mi je
Ove godinenagradu su dobili:IP Svjetlost, Orijentalniinstitut BiH, Internacionalni teatarski festival MESS, Ivo Josipovi}, predsjednik Hrvatske, Kolja Mi}evi}, Faris Gavrankapetanovi}, Aung San Suu Kyi, Joanne Kathleen Rowling i Esma Red`epova - Teodosijevska. Predsjednik Ivo Josipovi} zahvalio je na nagradi putem video-linka izraziv{i zadovoljstvo {to }e sarajevska publika u okviru Sarajevske zime biti u prilici ~uti njegovu kompoziciju “Dernek“ i upoznati “ono drugo njegovo lice umjetnika, a ne politi~ara“ pri , tom je kazao jo{ i:

Sa ju~era{nje ceremonije uru~enja nagrada Sloboda

Foto: D. ]UMUROVI]

bavi se svojom budu}no{}u. Za njega je to djelatnost koja ide u nepredvi|enom pravcu. Da je nagrada od izuzetnog zna~aja za Orijentalni institut BiH, naglasila je njegova direktorica Behija Zlatar, istaknuv{i da su rijetki oni koji prepoznaju rad nau~nihinstitucija. Podsjetila je da je rije~ o instituciji ~ija je zgrada u potpunosti izgorjela 1992, uz nestanak vi{e od 5.000 rukopisa i oko 300.000 vrijednih dokumenata. Direktor IP Svjetlost [efik

Zub~evi} istaknuo je da je rije~ o firmi koja djeluje u revolucionarnom vremenu za izdava{tvo, ali i neure|enom sistemu koji ovu oblast dovodi u te{ku situaciju.

Dio najljep{ih sje}anja
Nagradu je u ime MESS-a preuzeo producent ovog festivala Nihad Kre{evljakovi}, naglasiv{i da je Sarajevska zima “dio na{ih lijepih sje}anja“ . - Unato~ svemu {to prolazimo posljednjih 20 godina, kroz Sara-

NP Sarajevo
Koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra
U Narodnom pozori{tu u Sarajevu ve~eras }e s po~etkom u 20.30 sati Crnogorski simfonijski orkestar odr`ati koncert na kojemu }e kao solist nastupiti Goran Krivokapi} (gitara), a pod ravnanjem Alekseja [atskog, {efa-dirigenta i umjetni~kog direktora Orkestra. Aleksej [atski je mladi talentirani ruski umjetnik, koji je nakon zavr{enih studija violine na Moskovskom konzervatoriju, karijeru nastavio u [panjolskoj, sudjeluju}i u for-

Na ASU

Videoradovi {panskih stvaralaca
se ponovo budi ili druga mladost“ , “Ples leptira“ “Haikus“ “Las Variaci, , ones Marker“, “Action Memory“ i druga djela novih stvaralaca, kao {to su Oriol Sanchez, Andrea Martinez, Isaac Gimeno ili Gerard Freixes. Kako je najavljeno iz {panske ambasade u BiH, projekcije po~inju danas i odr`avat }e se svakim danom do 12. februara na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu sa po~etkom u 18 sati.

miranju i vo|enju kamernog i simfonijskog orkestra Las Palmasa. Diplomirao je na Konzervatoriju u Sankt Petersburgu u klasi A. Aleksejeva, a karijeru nastavio kao asistent V. Fedosejeva u simfonijskom orkestru „^ajkovski“ koncertiraju}i i snimaju}i {irom Evrope. ,

U okviru Festivala Sarajevska zima planirano je prikazivanje selekcije videoradova, njih vi{e od 20, pod naslovom “Learning from the soulseekers 4: Audiovisual whims of an eggplant“. Bit }e prikazani reprezentativni naslovi, kao {to su “Vampir“ “U~enje od , traga~a za du{om“ “Poljubac“ “Moon , , Ribas“ “Kroz prozore“ “Paula Gime, , no“ “Bolesni jauci iz Babilona“ “Alex , Kozzak“ “Metroxylon“ “Mat De Lille , ,

TEST - FORD S-MAX 2.0 TDCI TITANIUM

FUNKCIONALAN MONOVOLUMEN
Redizajnirani S-Max donosi snažan i ne pretjerano rastrošan dizel agregat, izražajniji dizajn, te udobniji enterijer...
Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 9. februar 2011. godine

AUTOMOBIL GODINE

UAN BiH

PREDSTAVLJAMO - ASTON MARTIN RAPIDE

NAJBOLJI NISSANOV SUV
UDRUŽENJE AUTOMOBILSKIH NOVINARA BiH JE 13. PUT IZABRALO AUTOMOBIL GODINE, TE DODIJELILO PRIZNANJA I U DRUGIM KATEGORIJAMA...
Str. 35

EMOCIJE ISKLESANE U AUTOMOBILU

VREMEPLOV

JOHN COOPER WORKS

RADIONICA U KOJOJ SE DEŠAVAJU ČUDA
VEĆINA OZBILJNIJIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA AUTOMOBILA DANAS IMA SVOJ SPORTSKI ODJEL, A LEGENDARNI MINI VEZAN JE ZA MALU, ALI VEOMA USPJEŠNU KOMPANIJU JOHN COOPER WORKS...
Str. 34

Dizajn, koji graniči sa umjetnošću i vozne karakteristike na kojima mogu pozavidjeti svi proizvođači, Aston Martin Rapide čine jednim Str. 30 od najpoželjnijih automobila...

30
Ženeva 2011

AUTOSVIJET

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STIŽE CRUZE SA PETORO VRATA

Predstavljamo - Aston Martin Rapide

Sve osim um
Chevroletov nagra|ivani model Cruze - a sada i osvaja~ titule na World Touring Car Championshipu (WTCC), dodatno }e ove godine oja~ati svoju poziciju na tržištu, kada se u prolje}e u prodaji na|e njegova nova, petovratna verzija. Produkcijski model ima}e svoju svjetsku premijeru na 81. me|unarodnom sajmu automobila u Ženevi, koji }e se održati od 3. do 11. marta. Predstavljanje novog petovratnog Cruzea u Evropi od klju~ne je važnosti, kako objašnjava Wayne Brannon, predsjednik i izvršni direktor Chevrolet Europe: „Model s petoro vrata igra klju~nu ulogu na mnogim tržištima. Kompaktni segment u Evropi predstavlja preko ~etvrtine ukupnog tržišta, dok na petovratne modele otpada oko 65 posto tog broja.“

ASA predstavila novu upravu

POSTATI LIDER U SVIM SEGMENTIMA POSLOVANJA
ASA grupacija izvršila je promjene u menadžmentu s ciljem nastavka dobrih poslovnih rezultata i njihovog unapre|enja. Vode}a bh. privatna kompanija od nove uprave o~ekuje da unese dozu osvježenja u poslovanje i na taj na~in povede grupaciju na viši nivo. ASA grupacija je ranije bila podijeljena u dvije divizije - prodajnu i finansijsku - a nova strategija podrazumijeva integraciju proizvoda i usluga. Nova organizacija upravljanja }e omogu}iti da ASA postane kompanija koja je još više orijentisana prema kupcima. „Prava integracija proizvoda pruža prava rješenja za kupce“ isti~e Peter Kroyer, generalni , direktor ASA holdinga i predsjednik Uprave. “Sa dodatnim proizvodima ili uslugama za postoje}e i budu}e kupce ASA }e biti u boljoj poziciji da ostvari svoje poslovne ciljeve. Želimo postati lider na tržištu u svim aktivnim segmentima poslovanja“ .

Malo je limuzina na svijetu čiji dizajn graniči sa umjetnošću, a zadovoljava ukuse ljubitelja automobilizma. Gledajući Aston Martin Rapid, lako je primijetiti da su emocije pretočene u automobile…
Aston Martin, zvu~i otmeno, gospodski, britanski. To ime ne}ete ~uti svaki dan, ve} samo u rijetkim prilikama. Automobili Aston Martina vi|aju se još rje|e, oni su teška ekskluziva. Pri~a o Aston Martinu zvani~no je po~ela 1913. godine, kada su dvojica engleskih entuzijasta Lionel Martin i Robert Bamford osnovala kompaniju, koja je 1915. godine proizvela svoj prvi automobil. Dalji razvoj kompanije bio je turbulentan, sa ~estim usponima i padovima, koje su pratile promjene vlasnika. Savremeni Aston je stabilna kompanija, u privatnom vlasništvu dvije investicione ku}e Investment Dar i Adeem Investment sa Davidom Richardsom, proslavljenim rally voza~em, šefom Prodrive i Aston Martin Racing tima, na ~elu... žen sportski predznak, koji prati jedinstven, do savršenstva dotjeran dizajnerski jezik. Svi su ra|eni ru~no, sa brižljivo njegovanim detaljima, vrhunskim materijalima i jedinstvenim dinami~kim Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz CLS i Porsche Panamera. Ekskluzivnost engleskog predstavnika zagarantovana je maloserijskom proizvodnjom od dvije hiljade jedinica godišnje, ali i cijenom od po~etnih 150 hiljada eura. Dizajn Rapida izveden je kao spoj retro i savremenih linija, koje Aston Martin koristi na gotovo svim svojim modelima. Najviše prošlosti ogleda se na prednjem dijelu automobila, sa dvodijelnim grilom od poliranog aluminijuma i agresivno izduženim svjetlima, ~iji mrki pogled naglašavaju trendovska LED svjetla. Naborani poklopac motora, koji se blago izdiže iznad bokova, krije i dvije “retro” rešetkice, pomo}u kojih se nekada motoru olakšavalo disanje. Danas one služe za evociranje uspomena, ali i pobu|ivanje prijatnih osje}anja. Zgodni detalji nalaze se i na bokovima, koji nude jednu od najljepših limuzinskih silueta u svijetu savremenog automobilizma. Nijedan detalj tu nije suvišan, sve je lijepo i smisle-

Toyota

HIACE SE PRESTAJE PROIZVODITI U EVROPI

Snaga Aston Martin Rapid razvija 477 KS zahvaljujući šestolitarskom V12 agregatu
dostignu}ima, koja proizlaze iz uspješne sinergije snažnih benzinskih agregata i savremenih sistema vješanja. Svi su prestižni i visoko kotirani na listama želja najbogatijih ljudi svijeta, koji od sada mogu da uživaju u Aston Martinu na jedan sasvim druga~iji na~in. Aston Martin Rapide je ekstraluksuzna britanska limuzina ~istokrvnih sportskih gena, koja se svrstava u segment sve popularnijih sportskih limuzina, gdje se još nalaze

Pravi sportista
Svi modeli poznate britanske manufakture imaju izra-

Toyota Motor Corporation (TMC) i Toyota Motor Europe (TME) su odlu~ili da krajem 2011. godine prestaje proizvodnja modela Hiace. Odluka je donesena zbog toga jer Hiace ne}e zadovoljavati Euro-norme 5 za laka komercijalna vozila, koje stupaju na snagu u januaru 2012. Toyota ulaže maksimalne napore da minimalizuje period izme|u prestanka prodaje starog Hiacea i lansiranja novog modela u ovoj kategoriji. Ova odluka nema nikakvog uticaja na model Hilux. Za njega }e biti razvijen motor koji }e zadovoljavati EN 5, a tako|e su planirane manje dizajnerske promjene sa novom ponudom opreme.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 9. februar 2011.
Peugeot

AUTOSVIJET
U POHODU NA SPORTSKE USPJEHE

31

mjeren
Po~etak sportske sezone Peugeot je obilježio pobjedom na Rallye MonteCarlo, koji su Bryan Bouffier i Xavier Panseri osvojili sa vozilom Peugeot 207 S2000. Istovremeno se Peugeot tim ve} sprema za legendarnu 24-satnu trku Le Mans, koja se ove godine održava 11. i 12. juna, kao i odbranu titule na Internacionalnom Le Mans Cupu, koji je prošle godine održan prvi put. Ovogodišnji Internacionalni Le Mans Cup je proširen sa tri na sedam trka, koje }e se održati u SAD, Evropi i Kini i koji }e se završiti sa 24-satnom trkom Le Mans. Na ovim trkama Peugeot nastupa sa novim vozilom, modelom 908. Nakon vozila 905, 908 HDi FAP, model 908 je tre}e vozilo koje je Peugeot napravio isklju~ivo za duge trke. Kao i prethodnih godina, misija je osvajanje prvog mjesta na ovogodišnjoj trci i nastavak uspjeha od 1992, 1993. i 2009. godine.

Proizvodni prototip ili ne

ALFA ROMEO 4C GTA SPREMAN ZA PROIZVODNJU

no uklopljeno, sa puno, puno elegancije i stila, koja tako dobro pristaje engleskim limuzinama, pa je lako dati za pravo svima koji kažu da je Aston Martin Rapid prvo skulptura pa onda automobil.

Limuzina velikih mogućnosti
Elegancija i luksuzan stil karakterišu i unutrašnjost. Sportski karakter automobila osim snažno profilisanih sjedišta naglašava i središnji tunel, koji se proteže ~itavom dužinom enterijera. U Aston Martinu isti~u da ovaj detalj poja~ava sportski doživljaj putnicima na zadnjim sjedištima, koja su poput prednjih sportski profilisana i klimatizovana. Kako i dolikuje limuzini ~ija cijena je ispisana šestocifrenim brojevima, Aston Martin uz Rapid nudi i vrhunsku opremu. Posebno povlašteni su putnici u drugom redu, koji u toku vožnje mogu da gledaju DVD zapise na jednom od dva 6.5-in~na LCD ekrana ili

da uživaju u slušanju muzike, za ~iju reprodukciju je zadužen vrhunski Bang&Olufsen muzi~ki sistem sa beži~nim slušalicama. Ima tu još niz dodataka u kojima uživaju samo putnici najluksuznijih limuzina današnjice, ali njihov repertoar nije nimalo neobi~an za ovu klasu. Ono po ~emu je Rapid poseban u klasi je njegov šestolitarski V12 agregat, koji je osmišljen od strane engleskih inženjera u Gaydonu, a proizvodi se u njema~kom gradu Kölnu, gdje je Aston Martin podigao novu tvornicu agregata. Mo}na mašina iz Njema~ke se transportuje u Austriju u

Graz, gdje se u pogonima Magna Steyr obavlja sklapanje Rapida. Kada se jednom na|e u dvotonskoj limuzini, sa sportskim omjerom masa izme|u osovina 51:49, ovaj agregat spreman je da otkrije svoj raskošni potencijal. Putem šestostepenog Touchtronic 2 automatskog mjenja~a, sa mogu}noš}u ru~nog „šaltanja“ na zadnju osovinu prenosi se pogonska mo} 477 KS, koje se bude pri 6.000 obrtaja u minuti. Rapidu je to dovoljno da do 100 km stigne za 5,3 sekunde i da se ne zaustavi sve dok ne dostigne maksimalna 303 km/h, brzinu o kojoj se samo može sanjati.

Prema najnovijim informacijama koje donosi magazin Automotive News, konceptno vozilo Alfa Romeo 4C GTA, koje }e svoju svjetsku premijeru imati na predstoje}em salonu automobila u Ženevi, je zapravo proizvodni prototip, ~ija proizvodnja kre}e tokom 2012. godine. Iako je ve}ina specifikacija o ovom novom sportskom modelu Alfe Romeo za sad još uvijek nepoznata, ostaje jasno da je 4C GTA zasnovan na KTM-ovom vozilu X-Bow. Koncept Alfa Romeo 4C GTA }e biti pogonjen ~etverocilindarskim 1,8-litarskim turbo benzinskim motorom sa 253 KS (186 kW), a zahvaljuju}i svojoj niskoj masi od oko 850 kg, omjer mase i snage iznosi}e izvrsnih 3,4 kg/KS.

Downsizing

BENTLEY RAZVIJA NOVI 4.0 V8 MOTOR

Da bi snizio emisije štetnih plinova i potrošnju svojih luksuznih automobila, Bentley je posegnuo za downsizingom i namjerava uvesti potpuno novi V8 turbo motor. Kao što je ve} otprije poznato, Bentleyu }e u pomo} pri razvoju novog 4,0-litarskog V8 motora prisko~iti Audi, a novi motor }e pokretati Continental GT kao i budu}e Audijeve visoko-performansne modele. Kad je u pitanju Continental GT, Benley tvrdi da }e mu novi 4.0 V8 pomo}i da snizi štetne emisije za 40 posto. Prema aktuelnim saznanjima, novi 4.0 V8 }e biti dostupan u dvije verzije.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium

Luksuzni monovolumen

Mnogi proizvođači automobila tokom cijele istorije autoindustrije eksperimentisali su sa spajanjem nekoliko klasa u jedno vozilo, ali je to samo malobrojnima polazilo za rukom. Upravo zbog toga MPV S-Max je za Ford po mnogo čemu važan automobil...
Ovaj model je debitovao 2006. godine, a predstavljao je neobi~no skladnu fuziju klasi~nog porodi~nog MPV-a, te brojnih elemenata koji karakterišu limuzine, pa ~ak i sportske automobile. Sa potpuno novim karakterom, koji je privukao i novu uglavnom mla|u populaciju voza~a, ovaj model postigao je zapažen uspjeh na tržištu, a nove varijante, kao što je testirana 2.0 TDCi verzija sa 163 KS i Titanijum paketom opreme, trebali bi ga zadržati u samom vrhu MPV klase. proporcije za ovu klasu vozila. Fordov sportski van u dužinu mjeri 4.768 mm, širina mu iznosi 1.884, dok je visok relativno malih 1.658 mm. Testna Titanijum verzija isticala se i atraktivnim 17-colnim lakim naplacima sa pneumaticima dimenzija 225/50, koji su uz škrge iza rubova prednjih blatobrana, te zatamnjena stakla iza B stuba i najzaslužniji za prili~no agresivan nastup ovog modela. Najupe~atljiviji dio novog S-Maxa je prednji kraj sa velikim trapezoidnim svjetlima i niklom obrubljenom maskom hladnjaka, pored koje su pozicionirana i svjetlosna tijela za maglu, kao i dnevna LED svjetla. Da je Ford S-Max vizuelno veoma uspješno vozilo, otkriva i pogled na zadnju sekciju, gdje su velike limene površine uspješno razbijene sa izvanredno skrojenim LED svjetlima.

Skladna unutrašnjost
S obzirom na to da se iznad Titaniuma nalazi samo još bogatiji Titanium S paket opreme, aranžman enterijera finalizovan je tako da zadovolji i najzahtjevniju klijentelu multifunkcionalnih vozila. U skladu s koncepcijom, prostora ne nedostaje bilo gdje da se smjestite u S-Maxu, izuzev tre}eg reda sjedišta, koja su namijenjena nižim osobama ili djeci. Kvalitet upotrijebljenih materijala je na vrhunskom nivou, te se uz odli~nu završnu obradu sada slobodno može uporediti sa bilo kojim od predstavnika takozva-

Vizuelno uspješan
Ve} na prvi pogled jasno je da redizajnirani Ford S-Max nije klasi~ni monovolumen, što najviše otkrivaju njegove neuobi~ajene

nog premijum segmenta, u kojem uglavnom prednja~e njema~ki automobili sa zna~kom Audija, BMW-a ili Mercedesa. Nota individualnosti je još jedan detalj kojem je pridata velika pažnja tokom razvoja S-Maxa, što je najviše vidljivo po skladnoj kombinaciji analogno-digitalnih instrumena-

matska klimatizacija, Sony audioure|aj, parking asistencija te mnogi drugi detalji sa veoma duga~kog spiska Titanium opreme.

Po potrebi teretnjak
S obzirom na porodi~nu orijentisanost, Ford S-Max po potrebi može poslužiti i kao pravi luksuzni dostavnjak, što najviše treba da zahvali Fold-Flat sistemu, koji omogu}ava potpuno ravnu tovarnu površinu. Kada je svih sedam sjedišta zauzeto, zapremina prtljažnika iznosi 285 litara, da bi se osloba|anjem sjedišta pove}ala do krajnjih 2.000 litara. Na testu dinami~kih osobina na ispit smo stavili kombinaciju turbodizelskog ~etverocilindraša sa 163 KS, automatske transmisije i mase S-Maxa od prili~nih 1.668 kilograma. Kao što je bio slu~aj i sa prethodnikom, i redizajnirani Ford S-Max spada u grupu najsposobnijih automobila u svojoj klasi, a tajna leži u kapacitetnom ogibljenju sastavljenom od pred-

Motor Pri niskih 3.750 o/min 2.0-litarski TDCi common-rail agregat isporučuje 163 KS
ta, lijepo aranžiranom centralnom grebenu sa aplikacijama u metaliziranom i klavir lak stilu, te avionskoj poluzi parkirne ko~nice. Sve je jednostavno tu i logi~ki postavljeno na pozicijama koje ne traže bilo kakvo privikavanje. Osim atraktivnog dizajna, oprema je ta koja predstavlja šlag na tortu, jer voza~u i putnicima, izme|u ostalog, na raspolaganju stoje tempomat, keyless start sistem, auto-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 9. februar 2011.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENJAČ: 4 cilindra, turbodizel 1.997 ccm 163 KS pri 3.750 o/min 340 Nm od 2.000 do 3.250 o/min 10,2 s 202 km/h 6,0 l bezolovni 6-stepeni, automatski

AUTOSVIJET

33

njeg vješanja sa popre~nim ramenima i zadnje multilink osovine. Dodamo li svemu i elektronska pomagala, kao što su ESP sa IVD kontrolom proklizavanja, nisko težište, te uravnoteženost kompletnog podvozja, jasno je zašto ovaj MPV kotira kao jedan od takozvanih „voza~kih” automobila.

Agilan i štedljiv
I pored jednoprostorne forme, te razvu~enog me|uosovinskog

razmaka od 2.850 mm, S-Max je veoma okretno vozilo, koje tek na samom limitu po~inje da se ponaša kao tipi~ni prednjepogonaš, ta~nije po~inje sa proširenjem idealne putanje. Tokom mjerenja performansi, Fordov MPV je demonstrirao da može ostvariti ubjedljive brzinske prosjeke, što najbolje pokazuju ubrzanje do 100 km/h za 9,9 sekundi i maksimalna brzina od visokih 204 km/ h. Sve u svemu, fantasti~ni rezultati za jedno porodi~no orijen-

tisano vozilo. S druge strane ne}e ostati razo~arani ni kupci koji preferiraju ekonomi~nu vožnju, jer tokom našeg testiranja ostvarili smo prosje~nu potrošnju od 7,8 litara eurodizela, što je i više nego prihvatljiv rezultat za vozilo ove klase i ovakvih gabarita. U pozitivnosti možemo uvrstiti i izdržljivi ko~ioni ABS sistem sastavljen od diskova na obje osovine, sposoban da Fordovog MPVa sa 100 km/h zaustavi za 41,8 metara.

Sumiranjem svih rezultata zabilježili smo uglavnom pozitivnosti, jer negativnih osobina i ako je bilo potpuno su neutralisane upravo novim, redizajniranim modelom. S druge strane, ovako ocijenjena vozila po pravilu i koštaju, a to važi i za naš bogato opremljeni model, koji sa uklju~enim dodacima sa spiska opcione opreme do registracije košta 75.930 KM. Ako možete preživjeti bez mora luksuza, dizelski S-Max sa Trend paketom može se dobiti ve} za 56.100 KM.

Novo u BiH

Stigao CLS
Automobil koji je prvom generacijom, spojem coupea i limuzine, stvorio novi segment stigao je i na naše tržište...
U godini koja je prethodila ovoj automobilsko tržiste BiH i nije previše oboga}eno, a ova godina bi mogla biti bolja. Ve} u januaru bh. javnosti predstavljeno je nekoliko noviteta, me|u kojima je i druga generacija Mercedes CLS-a. Ta~no prije sedam godina njema~ki proizvo|a~ ovim je modelom stvorio novi segment vozila. Spoj limuzine i cupea sa ~etvero vrata zna~io je po~etak CLS-a. Od tada pa do danas ovaj model zabilježio je zapažen uspjeh, pa se s razlogom o~ekivala nova verzija, koja je i došla na posljednjem pariskom Moto Showu. U Sarajevu je novi CLS predstavljan u salonu AutoLinea, glavnog zastupnika Daimlera AG za Bosnu i Hercegovinu.

Istih dimenzija, ali drugačiji
Dimenzije su ostale iste, ali je izgled u potpunosti promijenjen u odnosu na prvu generaciju. Novi CLS svojim inovativnim dizajnom prednjeg dijela neodolji vo podsje}a na SLS AMG. Inovativnost je osjetna i u elegantnoj unutrašnjosti, u kojoj se isti~u

detalji ru~nog rada. Zanimljivo je da je unutrašnjost dostupna u pet razli~itih boja, pet

razli~itih dizajna ukrasnih elemenata uz tri kvaliteta kože, a sve se to može me|usobno kombinovati, što skoro svaki CLS prodat u BiH može ~initi jedinstvenim. Da na našem tržištu vlada interesovanje za ovaj automobil, dokazuje i podatak da su ve} ~etiri CLSa našla svoje kupce u BiH. - Naš cilj je da do kraja ove godine prodamo 12 automobila, a s obzirom na to da smo zaklju~no sa 1. februarom ve} prodali ~etiri, nadamo se da }emo taj cilj ne samo ispuniti ve} i premašiti - rekao je Semir Drndo, rukovodilac prodaje i marketinga u AutoLineu. Ovih dana u svijetu automobilizma svi govore o najja~oj verziji CLS-a: 63 AMG, koju pokre}e impresivni V8 biturbo agregat sa nevjerovatnih 525 KS, zahvaljuju}i kojem automobil do 100 km/h stiže za 4,4 sec. Takav CLS }e se na našem tržištu pojaviti u martu, a ostale modele AutoLine planira uvesti do septembra.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - John Cooper Works

Mala radionica za Mini

Osnovana od Charlesa i Johna Coopera čuvena garaža bila je poprište rađanja nekoliko sportskih automobila, koji su već odavno zlatnim slovima upisani u istoriju automobilizma...
Nekoliko legendi danas je izloženo u sjedištu kompanije u zapadnom Sussexu, poput nekoliko originalnih Minija razli~itih godišta i bolida Formule 1, kojima je pod direktivom Johna Coopera osvojen svjetski naslov za konstruktore 1959. i 1960. godine. krovom i minilite style to~kovima, koja se održala sve do pojave novog modela razvijenog od strane BMW-a.

Najbolje za Minija
Nakon prestanka proizvodnje Cooper Company nastavlja da proizvodi dijelove za klasi~nog Minija, a uz to igra jednu od klju~nih uloga u razvijanju modela nove generacije. Dolaskom novajlije na tržište, Johnov sin Michael preuzima kompaniju koju ubrzo potpuno reorganizuje i podre|uje potrebama Minija druge generacije. U kompaniji John Cooper Works danas za novog Minija možete dobiti gotovo sve, od blagih estetskih dodata-

Mini kao ikona
I pored sve slave ste~ene u najelitnijem takmi~enju na svijetu Formuli 1, John Cooper ipak je poznatiji po genijalnoj prepravci klasi~nog Austin Minija iz 1961. godine. Iako se ~uveni tvorac Minija ser Alec Isigonis protivio bilo kakvim friziranjima svog ljubimca, John prepoznaje potencijal prgavog mališana, koji je na ~uvenom rallyu Monte Carlo sa Paddy Hopkirkom i Rauno Altonenom bio neuhvatljiv neprekidno od 1964. do 1967. godine. O kakvom automobilu se radilo najbolje govori ~injenica da ih je ~ak nekoliko posjedovao i legendarni Enzo Ferrari, koji je bio zadivljen genijalnoš}u konstrukcije i izuzetnim karting voznim osobinama. Kasnije u 80-im godinama proizvodnja se fokusira samo na razvijanje razli~itih kitova i trka~kih dijelova za Mini, što uskoro rezultuje da mati~ni Rover, naravno u saradnji sa John Cooperom, na tržište izbacuje posebnu replica seriju sa bijelim

ka do ozbiljnih modifikacija, koje britanskog mališana pretvaraju u izuzetno brzo i mo}no vozilo. Svaka od pojedinih komponenti prakti~no je istestirana u veoma rigoroznim uslovima, odnosno pri temperaturnim razlikama izme|u –20 i +35 stepeni Celzijusa i sve to uz preko 32.000 kilometara pre|enih pri gotovo punom gasu i preko 240.000 tokom ispitivanja izdržljivosti.

oper razvijana dvije godine, odnosno sve dok nije ispunila ve} u startu zacrtane zahtjeve britanskih inženjera. U sportski kit uklju~en je i otvoreniji izduvni sistem, razvijen da pruži optimalne performanse uz adekvatan vanjski i unutrašnji zvuk, tvr|e podešeno ogibljenje sa specijalnim aluminijumskim naplacima, posebni vazdušni filter i još mnogo toga. Sama prerada motora sa ugradnjom dijelova iznosila je za obi~nog Coopera relativno povoljnih 2.137 funti, što i nije mnogo koliko se zauzvrat dobije. Posljednji Cooperov proizvod za drugu seriju bio je 3.574 funte vrijedan kit za poja~avanje motora modela S, sa kojim se ostvarivalo maksimalnih 200 KS, što Minija podiže u sami vrh najpotentnijih malih sportskih automobila današnjice.

JCW Challenge
Zahvaljuju}i velikoj potražnji i trenutnoj popularnosti Minija, John Cooper Works i JCW Club Sport 2008. godine osnivaju John Cooper Works Challenge, takmi~enje koje je iz godine u godinu sve popularnije, prvenstveno zbog relativno niskih troškova potrebnih za u~eš}e, ali

Mnogo truda za novu snagu
Koliko je pažnje pridato dizajniranju pojedinih dijelova najbolje govori podatak da je samo glava motora za novi Co-

i velike izjedna~enosti u~esnika. Mini se za ovo takmi~enje posebno priprema sa dijelovima koji su dozvoljeni po specifikaciji, a nabroji}emo samo nekoliko najvažnijih - kit za poja~anje motora na 211 KS, flešovana elektronika, FIA zaštitni kavez, sniženo i tvr|e ogibljenje, te 17 colni Borbet naplaci sa Dunlop trka~kim slick pneumaticima. Uz trka~ka sjedišta, ja~e ko~nice i licencu za takmi~enje, ukupna cijena spremljenog vozila iznosi 49.900 eura, što zaista nije mnogo, ako uzmemo u obzir da se za uložena sredstva dobija pravi bolid, ali i ulazi u društvo kojem je pove}ana doza adrenalina sasvim prirodna stvar. Naredne godine Mini se na velika vrata vra}a i u Svjetski šampionat u rallyju, u kojem }e u~estvovati sa verzijom Countryman. Da li }e ovaj model uspjeti nadmašiti sjajnog mališana iz 60-ih godina, malo je vjerovatno, ali sam povratak ohrabruje ljubitelje “prgavih”Minija da je ovaj britanski proizvo|a~ pod kapom BMW-a i dalje na pravom putu razvoja. Jedino što na kraju možemo zaklju~iti je to da dok bude Minija bi}e i John Cooper kompanije, jer jednostavno jedno bez drugog ne bi bili ono što ve} jesu punih 60 godina - legenda.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 9. februar 2011.
UAN BiH

AUTOSVIJET

35

Najbolji Nissan Juke
Iako je u prethodnoj godini na bh. tržištu predstavljen mali broj novih automobila, Udruženje automobilskih novinara BiH je 13. put zaredom organizovalo izbor najboljeg automobila u našoj zemlji...
U finalnom krugu za prestižnu titulu borili su se: Audi A1, Nissan Juke, Hyundai ix20, Renault Fluence, Volvo S60 i Chevrolet Spark, a nagradu najboljeg osvojio je neobi~ni Nissanov crossover SUV, koji je na automobilsko tržište BiH bez sumnje unio svježinu i novinu. Juke je na tron došao zahvaljuju}i avangardnom dizajnu, provjerenoj tehnologiji, neobi~noj unutrašnjosti i dokazanim agregatima i podvozjem. - Nakon priznanja i osvajanja nagrade evropskog automobila godine sa inovativnim elektri~nim modelom Nissan Leaf, drago mi je da su bh. automobilski novinari prepoznali sve prednosti i našeg najnovijeg „crossovera“. Nissan Juke je zasigurno, svojom neobi~nom pojavom, nešto sasvim novo na bosanskohercegova~kim cestama i ve} je naišao na odli~an prijem kod naših kupaca - izjavio je Frano Šušnjara, komercijalni niji, te osvojio prestižnu nagradu u Evropi Autobest 2011, prvi terenac iz Dacie dobio je priznanje i u našoj zemlji. Duster je u BiH prisutan tek nekoliko mjeseci, a svojim je karakteristikama osvojio automobilske novinare koji su mu dodijelili nagradu za najboljeg terenca 2011. - Duster je, svojim brojnim kvalitetima osvojio svjetsku automobilsku javnost i nastavlja izuzetno uspješnu Dacia pri~u, zapo~etu još 2004. godine. Dacia je u Bosni i Hercegovini ve} prepoznata po pouzdanosti svojih automobila, te nakon Logana i Sandera, i od novog Dustera o~ekujemo mnogo. Osvojena titula je odli~na potvrda potencijala prvog Dacia terenca, za koji od nedavnog dolaska na bh. Slobodan Lučić - Nestro petrol tržište, vlada veliko interesovanagrada za prateću autoindustriju nje - izjavio je Branko Grkovi}, pripalo najmanjem Audijevom komercijalni direktor Renaulta modelu, A1. i Dacije za BiH. Nakon što je postao automoRazloga za zadovoljstvo u konbil godine u Hrvatskoj i Rumu- gresnoj dvorani hotela „Radon direktor prodaje Renault-Nissana za BiH, prilikom preuzimanja ovog važnog priznanja. Juke je iza sebe ostavio jaku konkurenciju: drugoplasiranog Volva S60, koji je ovom prilikom proglašen za automobil koji je osvojio najviše glasova publike na internetu, dok je tre}e mjesto

Plaza“, gdje je održan izbor najboljeg automobila BiH za 2011. godinu, imali su i u Hyundaiju, ~iji je model I30 dobio priznanje za Best Buy automobil, odnosno automobil koji nudi najviše u odnosu uloženo-dobijeno. Zanimljivo je da je upravo Hyundai i30 ve} osvajao nagradu na ovom izboru i to 2008. godine, kada je proglašen za najbolji automobil. - Prema globalnoj strategiji Hyundaija, trudimo se da razvijamo nove mogu}nosti i nova rješenja, kako u proizvodnji novih modela tako i u ponudi prema kupcima. Upravo naš novi slogan najbolje govori o tome New thinking. New possibilities. S tim u skladu priznanje „Best Buy 2011“ svakako zaslužuje naš najprodavaniji model Hyundai i30, ako pogledamo šta se sve nudi za odli~nu cijenu - izjavio

je Mustafa ^opelj, marketing manager Hyundai Auto BH. Pored ovih, nagrade su dodijeljene u još nekoliko kategorija. Tako je za najboljeg menadžera izabran Fuad Ahmi} iz Lexusa, koji je uveo ovu marku na naše tržište. Prvi put je dodijeljena nagrada u kategoriji „Eco vozilo“, a Toyota Auris HSD }e zbog njenog osvajanja u}i u istoriju bh. automobilizma. Najbolje privredno vozilo je po mišljenju auto-novinara i ove godine iz game VW i to Caddy, koje je sa preko 46 posto u~eš}a najprodavanije privredno vozilo u svom segmentu na tržištu Bosne i Hercegovine. Za najboljeg PR-a proglašena je Dejana Komadina iz grupacije Renault-Nissan, dok je posebno priznanje za prate}u autoindustriju uru~eno direktoru poslovnog centra Nestro petrola Slobodanu Lu~i}u.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tehnika - TDI agregati

Referenca za kvalitet
U vrijeme kada se automobilski svijet dijelio na „čiste“ benzince i „prljave“ dizelaše, pojavio se tip dizelskog SUS motora, koji je totalno izmijenio „demografsku sliku“ pogonskih agregata automobila, a riječ je o Audijevom TDI dizel motoru...
TDI dizel motor je te 1989. godine svojim tehni~kim karakteristikama dokazao i pokazao da dizel motori u potpunosti mogu konkurisati benzinskim, po pitanju krajnje brzine i ubrzanja, a pogotovo potrošnje. Rije~ je o petocilindri~nom, 2.5-litarskom motoru ugra|enom u Audi 100 Avant. Ovaj novi motor donio je spoj direktnog ubrizgavanja goriva, turbo punja~a i elektronskog upravljanja radom motora. Sa 2.461 ccm, snagom od 88 kW (120 KS) i 265 Nm obrtnog momenta pri 2.250 o/min Audi 100 Avant dostizao je 200 km/h, uz prosje~nu potrošnju dizela od svega 5,7 l/100 km. 2000. godine, kada je, kao osnov, u sve ~etvorocilindri~ne motore uveden novi

Početak U modele 100 i 100 Avant prvi put su ugrađeni TDI motori
sistem napajanje motora, gorivom pod visokim pritiskom, pumpa - dizna, koji je omogu}avao pritiske do fascinantnih 2.050 bara. mon-rail tehnologijom, a ugra|ene su u 3.0 litarski TDI sa 165 kW (224 KS). Vrijeme reakcije ovih brizgaljki iznosi samo 0,0001 sekundu. Treba naglasiti da se uz njihovu pomo} postiže pritisak ubrizgaKruna rada na TDI tehnologiji, ~iji se razvoj dešava od 1976. godine, kada je i pokrenut ovaj projekat, jeste najsnažniji serijski dizel motor na svijetu. To je 6.0 litarski V12 agregat, prvi put ugra|en u Audi Q7, koji razvija 500 KS i 1000 Nm obrtnog momenta. U “sezoni 2007/2008” novi , ~etvorocilindri~ni 2.0 litarski TDI dobio je common-rail sistem sa piezo brizgaljkama, što je u 2009. godini postao “standard” u svim dizelskim TDI motorima.

Najbolji od svih
Sljede}a zna~ajna godina bila je 1991, kada u proizvodnju ulazi “najlegendarniji” od svih TDI motora – 1.9 TDI, koji se prvi put pojavio u modelu Audi 80. Ve} 1993. godine Audi u potpunosti prelazi na TDI tehnologiju u svim svojim modelima pogonjenim dizel gorivom. Prvi serijski model 4x4 pokretan dizel motorom, Audi A6 2.5 TDI Quattro uveden je 1 994. godine. Postizao je 208 km/h uz ubrzanje od 0 do 100 km/h za svega 9,9 s. Nedugo zatim, 1997. godine uvodi se V6 TDI sa 110 kW (150 KS) i 340 Nm obrtnog momenta. Dalje unapre|enje TDI tehnologije uslijedilo je 1998. godine, kada je predstavljen V8 TDI sa common-rail tehnologijom, koja je još više smanjila nivo buke i vibracija dizel motora, kao i

Izuzetan uspjeh
Da je Audi od po~etka “na pravom putu” pokazuju i brojke. U, 1989. godini pritisci ubrizgavanja iznosili su 900 bara, a 20 godina poslije 2000 bara. Snaga se za 20 godina pove}ala za 100 posto, a obrtni momenat 70 posto. Najbitnije od svega, TDI tehnologija doprinijela je smanjenju štetnih gasova za 78 posto. Sve navedeno uz podatak da je do danas proizvedeno pet miliona TDI motora i ~injenicu da svaki drugi dizel automobil u Evropi pokre}e TDI agregat, govori da je Audi od po~etka izabrao pravi put. Ali, zar je iko od fabrike koja za slogan ima “Vorsprung Durch Technik” - Napredak kroz tehnologiju i o~ekivao nešto drugo?

2003. godine predstavljen je 4.0 litarski V8 sa 202 kW (275 KS), me|utim, ova godina karakteristi~na je po tome što su u proizvodnju ušle nove, revolucionarne - piezo brizgaljke, kombinovane sa com-

vanja ve}i od 1.600 bara, u pet odvojenih ciklusa i tri faze. Ovim su omogu}eni kvalitetnije sagorijevanje, visoka efikasnost i niska emisija štetnih izduvnih gasova, posebno azotnih oksida.

GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER KYB (Kayaba amortizera, opruga I ležajeva - zakretača) ZA BiH VELEPRODAJA DIJELOVA MOTORA ZA SVA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA, KOČIONIH SISTEMA FERODO ZA SVA PUTNIČKA I LAKA KOMERCIJALNA VOZILA, VODENIH PUMPI I ELEKTRIČNIH PUMPI GORIVA “AIRTEX”

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Na osnovu ~lana 41.a u skladu s ~lanom 42. Statuta KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Nadzorni odbor raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje izvr{nih direktora KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nih direktora, ~lanova Uprave KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. i to: 1.1. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove i marketing 1.2. Izvr{ni direktor za finansijsko ra~unovodstvene, pravne i op}e poslove 2. Opis pozicije izvr{nih direktora - u~estvuje u radu Uprave - organizuje rad, zastupa i predstavlja preduze}e i odgovara za zakonitost poslovanja u obimu koji mu odredi direktor preduze}a, a {to se utvr|uje posebnim rje{enjem direktora - rukovodi sektorom/slu`bom - obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano vo|enje poslovanja preduze}a. Mandat izvr{nih direktora traje ~etiri godine. Sa Izvr{nim direktorima Direktor zaklju~uje ugovor kojim }e se regulisati ovla{tenja, odgovornosti, pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora. 3. Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove: a) Op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u Upravi - da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave - da nije stariji od {ezdeset pet godina na dan imenovanja - da nije na funkciji u politi~koj stranci b) Posebni uslovi - visoka stru~na sprema (VSS) - pod 1.1. ma{inski ili elektrotehni~ki fakultet - pod 1.2. ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, od ~ega najmanje 3 (tri) godine na rukovodnim radnim mjestima. - poznavanje jednog stranog jezika, rad na PCu, specijalisti~ki stru~ni ispit - poznavanje regulative i me|unarodnih standarda iz nadle`nosti poslova koje izvr{ni direktor obavlja, kao i standarda: ISO 9001,14001 i 18001 organizacione i komunikativne sposobnosti

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

Jza popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uS AV N I K O N K U R
Federalnoj direkciji za namjensku industriju 2 / 307 01. [ef Grupe za ekonomske i pravne poslove — Sektor za marketing, ekonomske i pravne poslove ..................................................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik za pravne poslove - Grupa za ekonomske i pravne poslove — Sektor za marketing, ekonomske i pravne poslove ...........................................................— 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: Za poziciju 01. - VSS, VII stepen — zavr{en ekonomski ili pravni fakultet - najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Za poziciju 02. - VSS, VII stepen — zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op{teg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati, du`ni su u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Slu`benim novinama Federacije BiH, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Stjepana Radi}a 3, 88 000 Mostar sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj direkciji za namjensku industriju” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

4. Potrebni dokumenti uz prijavu: - biografija sa adresom i kontakt-telefonom - diploma o ste~enoj stru~noj spremi - dokaz o radnom iskustvu - uvjerenje o dr`avljanstvu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili CIPS-ova li~na karta - potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa (za 3.a/3.,4 i 6) - certifikati ili potvrde (za uslove 3.b/3 i 4) - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (za kandidata koji bude izabran) Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju u roku 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e se uzimati u razmatranje u daljem postupku izbora. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka, izjava i drugih dokumenata kandidata. Prijave sa tra`enim dokazima dostaviti li~no ili po{tom na adresu: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo Ul. Semira Fra{te br. 22 71 000 SARAJEVO (sa naznakom) PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS (za izvr{nog direktora pod 1.1. ili 1.2.) - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa MOSTAR

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina PENAL CORRECTIONAL INSTITUTION of semy — open type MOSTAR

Adresa/Adress: Tvrtka Milo{a br. 27, 88 000 Mostar; Telefon-fax/Phone-fax: +387 (0) 36 321 491; 321 492; E - po{ta/ E - mail: info@kpzmostar.org; Internet/Web: kpzmostar.org

Na temelju ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, objavljuje

J AV N I O G L A S
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika {ef grupe za pripremanje hrane - kuhinje, 1 (jedan) izvr{itelj; Opis poslova: Rukovodi grupom sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji, organizira rad i izvr{avanje poslova osu|enih osoba na radnim mjestima u kuhinji za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba te za ishranu uposlenika, stara se o blagovremenom trebovanju roba, pripremanju i podjeli obroka, higijenskim i mjerama za{tite od po`ara i za{tite na radu, kontrolira istek rokova va`nosti sanitarnih knji`ica za uposlenike kuhinje i osu|ene osobe radno anga`irane u kuhinji, bifeu i blagovaonici Privredne jedinice, stara se i odgovoran je za kvalitet i kvantitet obroka i njihovu sanitarnu ispravnost prema odredbama Pravilnika o ishrani, izra|uje menije za ishranu pritvorenih i osu|enih osoba sukladno propisima i posebno menija za ishranu uposlenika, izravno sprema obroke prema utvr|enim menijima, organizira i kontrolira podjele obroka za osu|ene i pritvorene osobe i posebno za uposlenike, obu~ava osu|ene osobe za rad na poslovima u kuhinji, bifeu za uposlenike, prati i ocjenjuje njihov rad i vodi odgovaraju}e evidencije, zadu`uje i razdu`uje osu|ene osobe sredstvima opreme i inventara u kuhinji i bifeu za uposlenike i druge poslove iz djelokruga rada. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: SSS, {kola za VKV radnike ugostiteljsko-turisti~ke struke, smjer kuharski i najmanje dvije godine radnog sta`a u struci nakon sticanja srednje {kolske spreme. Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene preslike): - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice, - diplomu - svjedod`bu o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerena preslika), - ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine. - uvjerenje (potvrdu) o radnom sta`u u struci, - ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objave oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH. Pisane prijave s navedenim dokazima treba dostaviti najkasnije 15 dana, od dana objave javnog oglasa u dnevnom tisku isklju~ivo putem po{te, preporu~eno na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, Tvrtka Milo{a 27, 88 000 Mostar s naznakom «Javni oglas za popunu radnog mjesta {ef grupe za pripremanje hrane - kuhinje» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ravnatelj Romeo Zelenika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 156791 10 Ps Sarajevo, 2. 2. 2011. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja UNIS TOURS d.d. Sarajevo, ul. Ferhadija br. 16, koga zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 40, protiv tu`enog ART-E TRAVEL d.o.o. Sarajevo, ul. Grbavi~ka broj 14c, Sarajevo, radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja

TU@BU NA ODGOVOR
Dana 28. 7. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog ART-E TRAVEL d.o.o. Sarajevo, ul. Grbavi~ka broj 14c, Sarajevo, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 3.358,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama, te da mu naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA Denis Kurtovi}

38 [TAMPA•TISAK•PRES
Smanjenje telefonskih tro{kova

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PLANIRAJU U[TEDJETI vrijednost 11 {kolskih dvorana
U{tede u nabavi pojedinih roba za korisnike prora~una u idu}em bi razdoblju trebale dosegnuti 350l milijuna kuna, najavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosorl
Vjesnik, Zagreb Objedinjavanjem sustava javne nabave, od srpnja do prosinca 2010. dr`avni prora~un u{tedio je 72,6 milijuna kuna, dok }e u sljede}em razdoblju u{tede u nabavi pojedinih roba za korisnike prora~una dosegnuti 350 milijuna kuna. O rezultatima objedinjenog sustava javne nabave i njegovu unaprje|enju razgovaralo se na okruglom stolu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetni{tva, a prve rezultate i projekcije budu}ih u{teda iznijela je premijerka Jadranka Kosor. sor. Istaknula je da je objedinjavanje javne nabave bila jedna od prvih odluka njezine vlade i da je nailazila na brojne otpore dok u kona~nici nije postala stvarnost. „Prvi rezultati pokazuju da smo bili na dobrom putu. Pokazali smo da se to ne samo isplati, nego da je jedini put kojim moramo i}i“, rekla je Kosor.

Olovke i spajalice
Pre ma nje zi nim ri je~ima, po~elo se s u{tedama na, naoko, sitnim stvarima, poput flomastera, olovaka i spajalica, a spomenula je i da ju je predstojnik Ureda za sredi{nju javnu nabavu Dra`en Ivanu{ec izvijestio da postoje zahtjevi za naru~ivanje vode s raznim okusima. „Rekla sam ne, voda je voda, kada naru~ujemo vodu onda neka bude voda, a neka svatko tko ima potrebe za dodatnim okusima to naru~i sam“, kazala je Kosor. Ivanu{ec je najavio da bi uskoro trebala biti donesena odluka o odabiru telefonskog operatera za dr`avne slu`be. „U dokumentaciji za nadmetanje napisali smo kakve telefonske usluge `elimo, a na temelju usporedbe cijena koje smo dosad pla}ali s iskustvima zemalja EU-a koje provode iste mjere o~ekujemo velik postotak u{teda“, rekao je Ivanu{ec novinarima.
Marijan LIPOVAC

Potpora gospodarstvu
Dok se lani najvi{e u{tedjelo na nabavi tinte za pisa~e - 10 milijuna kuna - u idu}im se godinama najve}e u{tede planiraju u mobilnom telefoniranju, gdje }e se potro{iti 50 posto manje sredstava i time u{tedjeti 38 milijuna kuna. Jo{ 30 milijuna kuna u{tedjet }e se na fiksnom telefoniranju. Za polovicu }e se smanjiti i tro{kovi nabave uredskog materijala, {to zna~i u{tedu 25 milijuna kuna, na vodi i potro{nom materijalu u{tedjet }e se 10 milijuna kuna, a na ~i{}enju 9 milijuna kuna. Premijerka je pritom podsjetila da tro{kovi gradnje jedne {kolske dvorane iznose {est milijuna kuna. Na vodi i potro{nom materijalu u{tedjet }e se 10 milijuna kuna, na po{tan-

Jadranka Kosor: Voda je voda

POSLIJE TINTE MOBITELI Dok se lani najvi{e u{tedjelo na nabavi tinte za pisa~e - 10 milijuna kuna, u idu}im se godinama najve}e u{tede planiraju u mobilnom telefoniranju, gdje }e se potro{iti 50 posto manje sredstava i time u{tedjeti 38 milijuna kuna
skim uslugama i potro{nom materijalu 5 milijuna, a na nabavi na mje {ta ja i tro {ko vi ma odr`avanja 40 milijuna. Kosor je izvijestila da Ured za sredi{nju javnu nabavu zajedno sa [umarskim fakultetom priprema projekt standardizacije uredskog namje{taja za dr`avne institucije. Podsjetila je i na lanjsko uvo|enje reda u nabavu plavog dizela za poljoprivrednike i ribare, ~ime se u{tedjelo 150 milijuna kuna. „Sve te u{tede pokazuju da smo puno toga bacali te da tre-

ba promijeniti pona{anje. Ni u vremenima kada }e nam BDP rasti 4-5 posto nemamo pravo na bilo kakav oblik rastro{nosti“ kazala je Kosor, dodav{i da }e , u{te|eni novac Vlada usmjeriti u potpore gospodarstvu. Spomenula je i da su u{tede u prora~unu za 2010. bile 3,5 milijardi kuna, a da je za 2011. i 2012. donesena odluka o zamrzavanju prora~unskih rashoda. „U te za mrznu te ras ho de uvrstili smo dodatnih ~etiri milijarde novih obveza za kamate, provedbu izbora i popisa stanovni{tva, za mirovine i rodiljne naknade“, dodala je Ko-

KOMENTAR
Novi list, Rijeka oogle se zove nova, stota po redu, bombasti~na ideja za razvoj koja je upravo katapultirana iz Vlade. Naime, Domagoj Milo{evi}, novi premijerkin potpredsjednik za investicije, izjavio je za Jutarnji list da u Hrvatsku namjerava „dovesti Google“. To ima prizvuk ne~ega svjetskoga i ne~ega ozbiljnoga gdje se investira sve u {esnaest i gdje se vrti veliki novac, a Milo{evi} je otkrio da treba samo promijeniti Zakon o poticanju ulaganja, {to }e biti u~injeno vrlo brzo. Uvest }e se stimulativnije porezne olak{ice za Google i druge velike informati~ke kompanije. One vi{e ne}e morati zaposliti najmanje 75 ljudi da im dr`ava oprosti porez na dobit u razdoblju od deset godina, nego }e im za tu olak{icu biti dosta 50 zaposlenih.

G

Halo, Google,
ovdje Milo{evi}
^im bude korigiran jedan zakon, Hrvatska }e postati zemlja znanja i blagostanja
i zastarjele tehnologije, a jo{ manje }e se na{iroko proslavljati kao dr`ava u kojoj se premijerka revnosno zala`e da nezaposleni idu ~uvati ovce. Zna~i, ~im se korigira taj jedan zakon, postajemo zemlja znanja i blagostanja. Na`alost, to zvu~i perfektno samo onima koji o svemu tome ne znaju ni{ta, a izgleda da u te spada i sam potpredsjednik Vlade za investicije. Naime, kao prvo, netko bi trebao re}i Milo{evi}u da je Google ve} u Hrvatskoj i da ga ne treba dovoditi. Zovu se Google Hrvatska d.o.o, ured su otvorili u Zagrebu jo{ u ljeto 2009. godine. To je, dapa~e, Googleovo sjedi{te za cijelu regiju, odnosno Hrvatsku, Sloveniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju i Bugarsku. Ured nije velik i bavi se uglavnom online marketingom. Manje centrale u Hrvatskoj imaju i druge strane IT kompanije, primjerice Microsoft. Oni su, dakle, ve} tu samo {to od toga nema velike sre}e. Posljednji objavljeni podaci pokazuju da Google, najve}a internetska kompanija na svijetu, radi u Hrvatskoj promet od oko 7 milijuna eura godi{nje, {to je manje od kakve male hrvatske IT tvrtke s jedva desetak zaposlenih. Pitanje je, naravno, za{to je to tako, a ~ini se odgovor nije poznat ni ambicio-

znom Milo{evi}u kad se toliko uzda u faktor poreza na dobit. Jer, porez na dobit relativno je mali problem za informati~ke poduzetnike u Hrvatskoj u odnosu na sve ostalo, po~ev{i od birokracije do skupe dr`ave i korupcije. Ako njihov razvoj treba postati strate{ki prioritet, ho}e li im Vlada bar smanjiti stope za obavezne namete poput spomeni~ke rente, davanja za {ume, za gospodarsku komoru, za komunalnu naknadu i tako dalje. Ako se u Hrvatskoj subvencionira sijanje p{enice, kako to da IT industrija ne zaslu`uje nikakvu olak{icu ~ak ni kod zapo{ljavanja.

Bolja priprema
Zar Milo{evi} misli da }e globalne IT kompanije u Hrvatskoj investirati u ra~unalno programiranje kad im je davanje za turisti~ku zajednicu onda pet puta ve}e nego ako su registrirani kao trgovci? Ukratko, trebalo bi se ~ak i za prazne spektakle malo bolje pripremiti. Google najavljuje da }e ove godine diljem svijeta zaposliti 6.000 novih radnika, no svi su izgledi da ni{ta od toga ne}e biti u Hrvatskoj.
Sanja MODRI]

Regionalno sjedi{te
Potom }e globalni divovi pohrliti u Hrvatsku, ulo`iti ovdje brdo para, otvoriti tvrtke i zaposliti gomilu IT in`injera. Ta sinergija donijet }e veliki kvalitativni zaokret. Hrvatska vrlo brzo vi{e ne}e sloviti kao zemlja {pekulanata, trgovaca

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 39
Kad je Zvezda 1991. postala prvak svijeta, D`aji} je imao prihode koji prema{uju vrijednost svega {to tu`ila{tvo tra`i da se oduzme. Bio je najbogatiji fudbaler u zemlji, pa i u Evropi, ali je uvijek `ivio skromno, nije pare tro{io na kupovinu jahti i privatnih aviona, tvrdi njegov branilac Dragan Savi}
Za tu`ila{tvo je spornaD`aji}eva ku}a u UliciNeznanogjunaka 9 od 240 kvadrata, kao i gara`a od 65 kvadrata i zemlji{te od 11 ari na istoj adresi. Pored toga tra`e privremeno oduzimanje i potkrovlja od 82 kvadrata koje je nadzidano u Danteovoj 26 i dva vozila “pe`o 206” i “tojotu“ Na udaru se na{la . i supruga Dragana D`aji}a, Branislava, na ~ije ime se vode dva stana, jedan u Molerovoj 45 od 98 kvadrata i drugi sli~ne kvadrature u Bulevaru Mihaila Pupina 10. Od Branislave D`aji} tra`i se i privremeno oduzimanje 14 ari zemlji{ta u Boti}evoj ulici.

Ro~i{te pred Vi{im sudom u Beogradu

D`aja ima vi{e
Ve~ernje novosti, Beograd Postoji nesrazmera u prihodima i imovini koju poseduje Dragan D`aji}, ali ne onakva kako tvrdi tu`ila{tvo. Istina je druga~ija, njegovizakonitiprihodidaleko su ve}i od svega {to ima.

para nego ku}a
Op{tine se otimale za porez
Ovu tvrdnju je pred Vi{im sudom izneo Dragan Savi}, branilac nekada{njeg direktora Crvene zvezde, protiv koga je podnet zahtev za oduzimanje imovine zbog sumnje da je ste~ena na nezakonit na~in. Tu`ila{tvo je izri~ito da postoji opasnost da deo nekretnina mo`e da bude otu|en tokom vo|enja krivi~nog postupka gde D`aji} sa Vladimirom Cvetkovi}em, Milo{em Marinkovi}em i Rankom Stoji}em odgovara zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja. Zahtevom za oduzimanje imovine obuhva}ena su i ova trojica. - D`aji} je dugi niz godina bio uspe{an fudbaler, jedno vreme je igrao i u inostranstvu, posle je bio uspe{an direktor Crvene zvezde kazao je Savi}. - Prihode je ostva-

Od Milo{a Marinkovi}a tra`i se privremeno oduzimanje 27.854 ameri~ka dolara koliko je prona|eno na dva ra~una. Novac je prona|en i na deviznomra~unu Ranka Stoji}a i to 8.873 evra, a na ra~unu njegove supruge Svetlane 33.680 evra. zgrade u Ulici @anke Stoki} 38, ~iji je suvlasnik sa suprugom Svetlanom, zatim stana od 82 kvadrata u Ulici bra}e Jerkovi}, kao i devet ari placa u Lazareva~koj ulici i osam ari u [ekspirovoj. Kad je u pitanju imovina Milo{a Marinkovi}a, tu`ila{tvo tra`i da se od njegove biv{e supruge oduzme trosoban stan u Ulici bra}e Jugovi} i zemlji{te od 11 ari na Zlatiboru na kojem je izgra|ena ku}a bez dozvole. Od njegove sada{nje supruge tra`i se oduzimanje preduze}a, kao i od njegove}erke, koja je vlasnica i stana od 130 kvadrata u Ulici kralja Milana. N. B.

Lova kod supruge

Ranko Stoji}, advokat Dragan Savi} i Dragan D`aji}

rio i snimaju}i reklame, imao je svoju robnu marku, kopa~ke “d`aja“ Dugi niz godina bio je jedan . od najve}ih poreskih obveznika. Kao ilustraciju za ovu tvrdnju, Savi} je istakao da su svojevremeno dve beogradske op{tine, Palilula i Savski venac vodile spor oko toga koja}e od njeganaplatitiporez. Palilula je smatrala da su oni nadle`ni jer je D`aji} `iveo na njihovojteritoriji, dok su iz Savskogvenca tvrdili da porez treba da plati na njihovra~un jer je primanjaostvarivao u FK Crvenazvezdakoji je re-

gistrovan na teritoriji ove op{tine. - D`aji} je godi{nje provodio tre}inugodine van zemlje i za to je dobijao dnevnice, koje se ne ura~unavaju u platu - kazao je Savi}. - Kad je Zvezda 1991. godine postala prvak sveta D`aji} je imao prihode koji prema{uju vrednost svega{to tu`ila{tvotra`i da se oduzme. Bio je najbogatiji fudbaler u zemlji, pa i u Evropi, ali je uvek`iveo skromno, nijeparetro{io na kupovinujahti i privatnihaviona. Svojevremeno se umesto “pun kao brod“ , govorilo “pun kao D`aja“ .

Zgrade, stanovi, ku}e
Prema zahtevu od Vladimira Cvetkovi}a, tra`i se privremeno oduzimanje tri stana - u Kursulinoj od 40 kvadrata, u Baba Vi{njinoj od 60 i u Prote Mateje od 110 kvadrata. Poreklo imovine mora}e da dokazuje i njegov sin Rastko, na ~ije ime se vode tri stana na Vra~aru, gara`a i dva vozila - “micubi{i pajero“ i “krajsler“ . Od fudbalskog menad`era Ranka Stoji}a tra`i se privremeno oduzimanje porodi~ne stambene

Evropski put

Tri godine zatvora za

skrivanje partijskih finansijera
Vlada Srbije }e sutra utvrditi prijedlog zakona o finansiranju stranaka, koji se nalazi na spisku uslova bez kojih ta zemlja ne}e mo}i da dobije status kandidata EU Politika, Beograd Propisane su i stroge nov~ane KONTROLA kazne, ali i kazne zatvora za one ZAKONITOSTI koji prekr{e zakonske odredbe. Prema novom zakonu o finanPored toga {to su Vukovi} ocenjuje da su planirane siranju stranaka koji }e Vlada precizirane obaveze kazne o{trije od postoje}ih. PraSrbije utvrditi u ~etvrtak ne samo {to su limitirani prilozi gra|ana – politi~kih stranaka, kti~no, postoje tri seta kazni: pre20 prose~nih plata ve} su preta~no se navode i kr{ajne kazne, zatim one za zlodvi|ene i stroge kazne za one obaveze Agencije za upotrebu zakona i one koje pokojiprikrijuizvoriiznosprikupljezume borbu protiv drava iz javaju oduzimanje srednih partijskih sredstava – od tri sta vnih izvora. korupcije koja }e meseca do tri godine zatvora. kontrolisati Agencijski posao Propissenalazinaspiskupoznatih deset uslova bez kojih Srbija Prema radnoj verziji zakona zakonitost njihovog ne}emo}idadobijestatuskandipredvi|enaje, recimo, kaznaodtri finansiranja
dataza~lanaEvropskeunije, atreba da se na|e pred poslanicima.

Stroge kazne
\or|e Vukovi}, programski direktor Cesida i ~lan Radne grupe zapripremuovogzakona, za„Politiku” ka`e da su Venecijanska komisija i EU imale neke komentarenaradnuverzijuzakona, alida tinjihovikomentarinisubiliodsu{tinskogzna~aja. „Radilosevi{eo poja{njenjima, jerjere~ oljudima koji ne poznaju ceo pravni sistem Srbije” navodi na{ sagovornik. , Novim zakonom, koji uvodi evropske standarde u ovu oblast,

bi}e uvedeni limiti prema kojima }e gra|anin politi~koj partiji mo}i da prilo`i iznos od najvi{e 20 prose~nih plata, a firma 200. U izbornoj godini, i to za izbore na svim nivoima, limit }e prakti~no biti duplo ve}i: gra|anin }e mo}i da donira 40, a firma 400 plata. Zanimljivo je da, posle usvajanja ovog zakona, ne}e vi{e samo stranka biti odgovorna ako primi prilog iznad nezakonitog iznosa, a sve donacije iznad hiljadu dinara mora}e biti upla}ene na ra~un, ve} }eodgovaratiionajkodaje takav prilog.

mesecadotrigodinezatvorazadonatoreizaodgovorneupartijama ukolikoprikrijuizvorfinansiranja ili iznos prikupljenih sredstava. Nov~anom kaznom od 200.000 do dva miliona dinara bi}e, na primer, ka`njena stranka ako za svojefinansiranjepriminovacod stranihdr`ava, stranihfirmiistranaca, anonimnih darodavaca… Pored toga {to su precizirane obavezepoliti~kihstranaka, ta~no se navode i obaveze Agencije za borbu protiv korupcije koja }e kontrolisatizakonitostnjihovogfinansiranja. Stoga, Vukovi} misli da su u vezi sa ovim propisom tri

Autor Du{an Petri~i}

stvari klju~ne. Prvo, modeliran je tako da re{enja odgovaraju postoje}oj praksi. Drugo, Agenciji za borbu protiv korupcije omogu}en je takozvani paralelni monitoring, pa }e i ona, u trenutku kada stranka preda izve{taj, imati svoj sistem informacija, odnosno procenu koliko je odre|ena stranka potro{ila u nekoj izbornoj kampanji. Naravno, i tu }e postojati neka odstupanja, ali }e barem biti mogu} uvid u to da li su od-

stupanja velika ili nisu. „Ako agencija vidi da je neka strankapotro{iladvamilionaevra za kampanju, a stranka ka`e da je potro{ila pet stotina hiljada, to }e ondabitiozbiljansignaldaseproveri {ta tu nije uredu” dodaje Vu, kovi}. Tre}ava`nastvar, pomi{ljenju Vukovi}a, jeste to {to se uvodi ceo sistem nadle`nosti agencije, kojojsepru`ajubrojnemogu}nosti za kontrolu finansiranja.
B. ^PAJAK

40

POMO] U KU]I

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Sobne biljke za sjenovita mjesta

Pranje ruku na prvom mjestu
U danima kada nas virusi napadaju sa svih strana britanska studija po kazuje da dio kri vi ce i nepa`nje le`i na roditeljima koji nisu usadili djeci potrebu za redovnim pra njem ruku. ^ak tri ~etvrtine roditelja zaboravlja podsjetiti djecu da operu ruke prije jela, pokazuje studija jedne farmacijske tvrtke provedena na tri hiljade britanskih roditelja. Osim toga, nevjerojatnih 57 posto uop}e nije svjesno toga da izostanak pranja ruku prije obroka mo`e uzrokovati trovanje hranom, ali i sezonskim gripama i virozama. Istra`ivanje je pokazalo da veliki broj roditelja ne razumije da ugro`avaju zdravlje djece ne u~e}i ih osnovama higijene.

Marantu dalje od sunca
Pro{arane listove marante, dracenu ili palmu zimi umjereno zaljevajte
Veoma biste voljeli dnevni boravak ili trpezariju da ukrasite malom zelenom oazom, ali u va{em stanu nema dovoljno dnevnog svjetla. Sre}om, postoje sobne biljke koje veoma dobro uspijevaju i u uslovi ma sla bog os vje tlje nja. Me|u njima se izdvajaju: Maranta - Uzgaja se zbog lijepih pro{aranih listova koji izgledaju kao da su rukom oslikani. Zanimljivo je da se listovi marante no}u uvijaju i uspravljaju. Temperatura u toku zime ne smije da bude ni`a od 10 stepeni. Ukoliko su izlo`ene jakom suncu, listovi blijede i dobijaju opekotine. Potrebna im je velika vla`nost vazduha i svakodnevno oro{avanje prokuhanom ili destilovanom vodom. Ljeti zalijevanje mora biti obilno, dvatri puta sedmi~no, zimi jedanput u 7-10 dana. Dracene - Veoma su otporne i lijepe dekorativne biljke. Rod dracena sadr`i 40 vrsta tropskih biljaka, ali samo dracena deremenzis, dreacena reflexa i dracena goldsefiana podnose sjenovite uslove. Prija im prili~no visoka temperatura od 18 do 21 stepen, ali mogu podnijeti i ni`e uz smanjeno zalijevanje. Dracene treba manje zalijevati tokom zime, jedanput u 15-20 dana,

Uzrok lomova deficit kalcija
Natrij, kalij, magnezij, koji se tokom treninga i natjecanja gube zbog poja~anog znojenja, potrebno je nadoknaditi otopinama koje sadr`e elektrolite. Natrij i kalij va`ni su za ravnote`u u tjelesnim teku}ina i kontrakciju mi{i}a, a magnezij je va`an za kontrakciju sr~anog mi{i}a. Kalcij sudjeluje u izgradnji kostiju i zubi, provodljivosti `iv~anih podra`aja, izlu~ivanju inzulina, a va`an je za pravilan rad srca, za rast i diobu stanica i kontrakciju mi{i}a. Sporta{ice gube kalcij uslijed napornih treninga. Deficit kalcija mo`e uzrokovati ~este lomove te je u prehranu obavezno uklju~iti mlijeko i mlije~ne proizvode.

ljeti dva puta sedmi~no. Prija im oro{avanje vodom sobne temperature dva puta sedmi~no. Palme - Prikladna su dekoracija za dnevni boravak, a mogu poslu`iti i za razdvajanje prostorija. Karakteri{e ih spori rast. Osnovni uslovi koje im treba obezbijediti su polusjena ili sjena i umjereno toplo mjesto tokom zime sa najni`om temperaturom od 15 stepeni. Tokom zime palme zalijevajte umjereno, a u prolje}e i ljeto obilno dva-tri puta sedmi~no. Obavezno oro{avajte listove.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI
Povratak {ezdesetih
Torbice s kop~ama iz 50-ih i 60-ih godina voljele su generacije `ena i sada su ponovno u modi i vrijeme je da ih vi zavolite. Ono {to je karakteristi~no za njih je da na sebi imaju jednu ili vi{e velikih kop~a, koje su ujedno i njihov ukras. Bilo da se radilo o elegantnijem modelu te torbe ili pak o modelu koji vas podsje}a na po{tare ili {kolske dane, sigurno }ete u`ivati u njihovom no{enju, jer ih mo`ete kombinirati s razli~itim stilovima odijevanja. Kada u torbicu trebate staviti ru`, mobitel, klju~eve od auta i osnovne dokumente, ova torbica preko ramena je savr{ena. Ove torbice nose se preko ramena, a njihovi dugi kai{evi mogu biti na~injeni od razli~itih materijala, od metala, ko`e, njihove kombinacije, bisera... Uvijek je postojala odre|ena otmjenost u toj vrsti torbe, pa je stoga iskoristite u punom smislu rije~i.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Ne dijelite {minku
Vatu za nano{enje pudera ne mo`ete prati. Stoga je najbolje zamijeniti je svakih {est sedmica. Mo`ete kupiti vre}icu obi~ne vate u trgovini, ovako }ete u{tedjeti dosta novca, a traja}e dugo. Samo je potrebno otkidati jastu~i}e po svojoj volji. Spu`vice i ~etkice za nano{enje {minke trebate prati svakih {est sedmica. Imate li izrazito masnu ko`u, preporu~uje se i ~e{}e, odnosno svake ~etiri sedmice. Nemojte ni s kim dijeliti aplikatore za {minku ili samu {minku, pa ~ak ni s najboljom prijateljicom ili ~lanovima obitelji. Svako ima razli~itu ko`u i svoje bakterije i ne znate kako }e njihove reagirati na va{oj ko`i i obratno. Kreme nemojte nanositi prljavim prstima, nego komadi}em vate koji }ete samo jednom umo~iti u kremu. Torbicu za {minku tako|er trebate dr`ati ~istom. Kada perete ~etkice i spu`vice, istresi sve iz torbice i prebri{ite je vatom namo~enom u malo alkohola.

Carski ~okoladni u`itak
Potrebno:
120 g bra{na 20 g kvalitetnog kakaa 1 ravna ka{i~ica pra{ka za pecivo nekoliko zrnca soli 100 g maslaca 80 g sme|eg {e}era 1 burbon vanilin {e}er 1 `umanjak Za glazuru:100 g~okolade za kuhanje 40 g maslaca i 20 g sjeckanih pistacija

Priprema:
Za tijesto pomije{ajte bra{no, kakao, so i pra{ak za pecivo. U drugoj posudi kremasto izradite maslac i sme|i {e}er (2-3 minute). U posudu s maslacem umije{ajte burbon vanilin {e}er i `umanjak. Dodajte mje{avinu s bra{nom i kratko miksajte samo do jednoli~no obojene smjese. Pecite u prethodno zagrijanoj pe}nici na 180 stepeni 20-25 minuta. Za glazuru na laganoj vatri ili u mikrovalnoj pe}nici otopite ~okoladu pa umije{ajte maslac dok se ne rastopi. Pe~en kola~ izvadite iz pe}nice i skinite obru~. Glazuru izlijte na sredinu kola~a pa ravnomjerno prema`ite do 1 cm od ruba. Kola~ posipajte sjeckanim pistacijama.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Prvi all-in-one model kompanije MSI za teku}u godinu je poznat kao Wind Top AE2240 i u pitanju je tanki, bijelo bojeni model sa ekranom du`ine dijagonale 21.6“ koji mo`e da prika`e sliku rezolucije 1920x1080 piksela i koji je baziran na najnovijoj generaciji Intelovih mobilnih platformi Calpela. Dimenzije ovog ra~unara su 554x403.5x62.5 mm pri ~emu korisnici mogu da se odlu~e za Pentium P6100, Core i3 ili Core i5 procesor, 2/$ GB sistemske memorije, hard drive kapaciteta 640 GB kao i Intel HD grafiku, Gigabitni Ethernet, 802.11 b/g/n Wi Fi, Super Multi DVD reza~, 6-in-1 ~ita~ kartica, 1.3 MP Web kameru, kao i dva ugra|ena zvu~nika.

41

Battlefield fran{iza je ostala bez svoja dva dijela kad je generalni direktor kompanije DICE Karl Magnus Troedsson objelodanio ne{to {to je ve}ina igra~a dugo pretpostavljala. U postu na zvani~nom Battlefield blogu on je potvrdio da su PC verzija Battlefield 1943 igre iz 2009. godine, kao i pro{logodi{nji Onslaght dodatak za Battlefield Bad Company 2 otkazani. Iz ove kompanije navode da }e nastaviti da podr`avaju Battlefield 2 i prethodne igre, ali da je vrijeme da se vi{e okrene sljede}em velikom koraku za DICE, a to je izdavanje Battlefield 3 koju }e pokretati mo}ni Frostbite 2 engine.

Otkazana Battlefield PC igra

MSI WindTop

NGP potencijal

Otkako je kompanija Sony najavila da u toku godine planira da na tr`i{tu ponudi generaciju handheld konzole koja }e se zvani Next Generation PlayStation analiti~ari se prosto utrkuju u procjenama koje se odnose na cijenu, ali i na potencijal ove konzole da nadma{i svog prethodnika,odnosnooriginalnuPlayStation Portable konzolu. Prema nekim informacijama najvjerovatnija cijena ove konzole }e biti izme|u 300 i 350 dolara kad se pojavi, a to je u sezoni praznika. Analiti~ari smatraju da bi ova konzola mogla da zabilje`i dobru prodaju i nadma{i PS u Evropi i Sjevernoj Americi, jer su to tr`i{ta na kojima se originalna konzola nije pokazala naro~ito uspje{nom.

Kompanija Epson predstavila je najnovije interaktivne projektore: modele EB-455Wi i EB-465i. Ova dva ure|aja omogu}avaju {kolama da jednostavno i povoljno primijene interaktivni metod u~enja, budu}i da je sve {to je potrebno za po~etak uklju~eno u ponudu: projektor, digitalna olovka i zidni nosa~. Bez potrebe za posebnim platnom ili interaktivnom tablom, ovo prilagodljivo rje{enje mo`e u~initi svaku radnu povr{inu interaktivnom – ~ak i radni sto. Dok su interaktivne table ograni~ene veli~inom, a ve}e vi{e ko{taju, Epsonov jedinstveni dizajn na principu ogledala zna~i da ovi projektori projektuju slike velikih formata sa male udaljenosti.

Interaktivni projektori

Canon EOS 600D i 1100D
Napredniji 600D ima DIGIC 4 procesor i senzor rezolucije 18 megapiksela, jednak kao na modelu 550D, a najve}a novost je za kre tni po za din ski 3-in~ni ekran. Fotoaparat mo`e snimati video u rezoluciji 1080p, a dodana je podr{ka za be`i~ni rad s bljeskalicom. Paralelno s fotoaparatom predstavljen je i kozmeti~ki obnovljen objektiv 18-55mm f3.5-5.6 IS II. Model EOS 1100D namijenjen je po~etnicima u svijetu SLR fotoaparata. Dolazi tako|er s procesorom DIGIC 4, no re zo lu ci ja sen zo ra izno si ni`ih 12,2 megapiksela, a video je mogu}e snimati u rezoluciji 720p, prenosi Bug. Pozadinski LCD ekran ima dijagonalu od 2,7 in~a. Preporu~ena prodajna cijena modela 600D za ameri~ko tr`i{te iznosi 800 dolara, odnosno 900 dolara ukoliko se kupuje u kombinaciji s objektivom 18-55. Model 1100D ko{ta 600 dolara zajedno s objektivom. S isporukama na ameri~ko tr`i{te zapo~inje se sljede}eg mje se ca.

Dok se ~ekajul ure|ajil zasnovani nal procesorimal OMAP 4l

Ve} najavljen OMAP 5
Ure|aji zasnovani na procesorima OMAP 4 tek bi se sada trebali pojaviti na tr`i{tu, dok se oni koje pokre}e novi OMAP 5 u prodaji o~ekuju u drugoj polovini 2012. godine. Kompanija Texas Instruments predstavila je novu generaciju mobilnih procesora OMAP 5, koji se na tr`i{tu o~ekuju u drugoj polovici slje de}e go di ne. OMAP 5 predstavlja liniju ~etverojezgrenih procesora ra|enih u 28-nanometarskom proizvodnom procesu s tim da su dvije jezgre ARM Cortex A15 takta 2 GHz zadu`ene za performanse, a dvije jezgre ARM M4 imaju zada}u osigurati br`i odziv sistema i obra|ivati nezahtjevne poslove. ^ipovi }e imati i novu grafi~ku jez gru Power VR SGX544, pet puta br`u od grafike u procesorima OMAP 4. Grafika, osim kvalitetnog prikaza 3D sadr`aja, mo}i }e prikazivati puni 1080p video u 60 sli~ica u sekundi ili 3D video iste rezolucije u 30 sli~ica u sekundi. Tu su jo{ podr{ka za 24-megapikselne kamere, hardversku virtualizaciju, do 8 GB radne memorije, DLP Pico projektore i sva moderna su~elja poput USB-a 3.0 i HDMI-ja 1.4a. U pla nu su dva ~ipa, OMAP5430 za pametne telefo ne te OMAP5432 s po dr{kom za dvo ka nal ni DDR3/DDR3L za ta ble te, prenosnike i ostale mobilne ure|aje.

HP i Rossignol

Umno`avanje
DISKOVA ZA MASE
Ep son je pred sta vio no vi ure|aj za umno`avanje opti~kih diskova - Epson Discproducer PP-50. Ovaj model namijenjen je korisnicima koji objavljuju do 400 opti~kih diskova mjese~no. Potpuno je automatiziran, a mo`e auto mat ski umno`iti do 50 diskova u jednom navratu i omogu}ava foto-realisti~an ispis na CD i DVD medije u {est boja. Nastoje}i napraviti ure|aj koji omogu}ava proizvodnju bez nadzora, s niskim rizikom pogre{ke, Epson se oslonio na iskustvo u proizvodnji robota i razvio je patentiranu AcuGrip robotsku ruku koja iz hrpe diskova uzima samo jedan, ~ak i ako se diskovi „zalijepe“ jedan za drugi. U prodaju kre}e od marta ove godine po preporu~enoj cijeni od 2.100 eura.

Ra~unari za ljubitelje zimskih sportova
Kompanija Hewlett-Packard predstavila je dva prenosiva ra~unara, u specijalnoj seriji razvijenoj u saradnji sa kompanijom Rossignol, koja proizvodi skija{ku opremu. Dizajn prenosivih ra~unara identi~an je dizajnu skija{ke opreme, a ure|aji su namijenjeni ljubiteljima zimskih sportova i svima koji vole stilizovanu tehniku vrhunskih performansi. Prenosivi ra~unari iz serije HP Pavilion dv6 Rossignol prate dizajn `enskih skija Attraxion VIII Echo i mu{kog modela Freeride S7, Rossignol skija. Oba mo de la su sa ek sklu zi vnim sadr`ajem i futrolom odgovaraju}eg dizajna, a serija HP Pavilion dv6 Rossignol mo`e da se prilagoditi izborom ekskluzi-

vnih pozadina ekrana koje je dizajnirao Ros si gnol. Pri kreiranju skija kompanija Rossignol vodi ra~una o o~uvanju `ivotne sredine, pa je i pakovanje prenosivih ra~unara napravljeno od recikliranih materijala, a kori{tena je i boja na bazi soje i vode. bilnoj verziji Gmaila. Maleni `uti marker u obliku strelice ozna~ava va`nu (important) po{tu; ako je strelica popunjena `utom bojom, zna~i da je rije~ o va`noj i nepro~itanoj po{ti, a ako je popunjena bijelom, to je va`na po{ta koju ste ve} pro~itali. Ta je opcija dostupna na svim mobilnim web pre gle dni ci ma ko ji podr`ava ju HTML5, dakle radit }e na ure|ajima s Androidom 1.5+ ili iOS-om 3+.

Mobilni Gmail dobio
Priority Inbox je nedavno predstavljena mogu}nost Gmaila koja sama pronalazi bitnu e-po{tu i stavlja je na vrh va{eg inboxa, a sada je ta opcija dostupna i na mobilnim ure|ajima. Kad uklju~ite tu opciju u desktop verziji Gmaila, vidjet }ete nove direktorije s va`nom po{tom kao opcije i u mo-

Priority Inbox

42

FELJTON

ponedjeljak, 10.februar 2011. godine srijeda, 9. januar

OSLOBO\ENJE

Ogledi o dr`avnosti i politi~kom razvoju BiH (26)

Opasnost od sukoba je samo odgo|ena
U svom djelovanju, a to se i u dru{tvenoj praksi potvrdilo, etni~ke partije generi{u dru{tvenu svijest o nemogu}nosti zajedni~kog `ivljenja izme|u srpskog, hrvatskog i bo{nja~kog naroda
Pi{e: Mirko PEJANOVI]

Novu strukturu politi~kog pluralizma u BiH ozna~i}e tri jednonacionalne stranke: Stranka demokratske akcije, Hrvatske demo krat ska za je dni ca BiH i Srpska demokratska stranka. Kao apsolutni pobjednici na prvim vi{estrana~kim izborima u novembru 1990. godine, tri etni~ke stranke }e, umjesto koalicije sa politi~kim programom, formirati partnerstvo u podjeli vr{enja zakonodavne i izvr{ne vlasti. U prvoj godini njihovog zajedni~kog vr{enja vlasti (1991) pokazale su se bitne razlike u po li ti~kim kon cep ci ja ma u odnosu na dr`avnost BiH. Rasplet suprotstavljenih koncepcija izveden je provo|enjem referenduma o nezavisnom i suverenom razvitku dr`ave BiH 1992. godine, na jednoj strani, i agresijom Milo{evi}evog re`ima na BiH, s druge strane. Rat je nakon ~etiri godine zavr{en posredovanjem me|unarodne zajednice. Budu}i da je Dejtonski miro-

vni spo ra zum 1995. go di ne uspos ta vio no vo us troj stvo dr`ave BiH, koje je, u velikoj mjeri, zasnovano na etni~kom ~i{}enju i etni~kim podjelama tokom ~etverogodi{njeg rata, u prvim pos tra tnim izbo ri ma 1996. godine obnavlja se dominacija i pobjeda etni~kih stranaka: SDA, HDZBiH i SDS-a.

Dvije ravni
Povjerenje izbornog tijela u ove tri etni~ke stranke pokazalo se i kao no va pos tra tna etni~ka homogenizacija gra|ana BiH. Gra|anski blok stranaka osvojio je samo 14 posto poslani~kih mandata u Parlamentu BiH i time doveden u poziciju marginalizovanog politi~kog subjekta. Ovim je institut opozicije u pluralnom sistemu vlasti doveden u pitanje. Razvoj unutra{nje strukture po li ti~kog plu ra li zma u BiH odvija se primarno na dvije ravni. Zapravo, javljaju se dvije skupine politi~kih stranaka koje ~ine strukturu vi{estrana~kog sistema u BiH. Za razliku od

Knjiga „Ogledi o dr`avnosti i politi~kom razvoju Bosne i Hercegovine“ u izdanju TKD [ahinpa{i}, sadr`i tematski struktu, rirane istra`iva~ke studije, ~lanke i intervjue nastale od 2000. do 2010. godine. Istra`iva~ke studije su napisane i objavljene u okviru nau~noistra`iva~kih projekata izvedenih na Fakultetu politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu i projekata izvedenih u saradnji s Fakultetom za dru`bene vede Univerziteta u Ljubljani. Radi se o nau~noistra`iva~kim projektima u podru~ju razvoja lokalne samouprave u BiH i karakteru, strukturi i funkcioniranju politi~kog pluralizma u Sloveniji i BiH. Autor knjige je biv{i ~lan Predsjedni{tva Republike BiH i aktuelni dekan FPN-a u Sarajevu. va`e}eg modela vi{epartijskog sistema u demokratskim dr`avama Evrope, gdje se on javlja kao ljevica, desnica i centar, u BiH se struktura politi~kog pluralizma uspostavila kao blok etni~kih stranaka i blok gra|anskih multietni~kih stranaka. Kako se etni~ke stranke od svog osnivanja razvijaju kao pokreti i nosioci ideologije etnonacionalizma, one su u vi{epartijskim izborima: 1990, 1996, 1998. i 2002. godine bile apsolutni pobjednici. Izostala je njihova pobjeda samo u izborima 2000. godine. Izborna pobjeda Alijanse za demokratske promjene 2000. go di ne, ko ja je bi la oblik udru`ivanja gra|anskih partija socijaldemokratskog i liberalnog usmjerenja, zbog kratko}e mandata od dvije godine, a i zbog vlastitih slabosti, nije uspjela da osvoji pobjedu na izborima 2002. godine. Na stra na~koj are ni BiH uve}ava se broj stranaka koje se natje~u u izbornim kampanjama. Na izborima 1990. godine u~estvovalo je 42 stranke; 1996.

godine u~estvovalo je 99 stranaka; 1998. godine u~estvovale su 83 stranke, dok su 2000. godine u~estvovale 54 stranke i 2002. godine 57 stranaka. Ovo pokazuje da je vi{estrana~ki sistem atomizovan i da to nepovoljno uti~e na formiranje jake, kompetentne i parlamentarne ve}ine i opozicije. Politi~ki pluralizam u BiH zasnovan na etni~koj osnovi, zbog istorijske nemogu}nosti da posti`e me|usobni strana~ki konsenzus u pitanjima dr`avnog razvitka, predstavlja stalnu opasnost za blokadu funkcionisanja politi~kog sistema i za stabilan razvitak bh. dru{tva. (Za 14 godina postojanja etni~ke partije nisu pokrenule i realizovale nijedan ve}i projekat dr`avnog razvoja, kao {to je izgradnja autoputa, hidrocentrala, studentskih naselja, `eljezni~kih pruga i dr.) U uslo vi ma an ga`ova nja me|unarodne zajednice u BiH opa snost su ko ba izme|u etni~kih stranaka nije otklonjena, ve} je samo odgo|ena. U

Zabranjena povijest (17)

[ta su znali drevni narodi
LaViolette gradi nau~ne i mitolo{ke temelje za kataklizmu kao cikli~an doga|aj, ponavljanje eksplozija jezgre galaksije u ciklusima od oko 26.000 godina - razdoblje koje se mo`e povezati s izmjenama ekvinocija. Toliko traje jedna Velika godina koju poznaju stari Grci, sljedbenici Zaratustre i Kinezi
Dokazi o eksploziji supernove u ostacima aluminija 22 (zajedno s drugim nau~nim i mitolo{kim dokazima), prona|eni u koncentriranom obliku na rubu na{eg Sun~eva sistema, pomogli su Allanu i Delairu da zaklju~e kako je zvjezdani prasak vjerovatno izazvao masovno uni{tenje. @eljezna ruda~a u zemlji od prije oko 11.000 godina, ~iji je magnetski polaritet naglo preokrenut, tako|er svjedo~i o silovitom vanzemaljskom susretu s magnetski sna`nom silom u istom razdoblju. Paul LaViolette, doktor filozofije, autor knjige „Earth Under Fire: Humanity’s Survival of the Apocalypse“ (Zemlja pod vatrom: ~ovje~anstvo pre`ivljava Apokalipsu), otkrio je dokaze o druga~ijoj vrsti kataklizme - nizu kosmi~kih valova koji su nastali usljed eksplozije u jezgri galaksije. Kad je u{ao u na{ Sun~ev sistem, taj je „galakti~ki superval“ (najmo}niji energeti~ki fenomen u galaksiji) zacijelo prekinuo sposobnost sun~evog vjetra da odbacuje ve}i dio ~estica kozmi~ke pra{ine, zapravo omogu}uju}i me|uzvjezdanom vjetru da se poigrava s nama. LaViolette, nau~nik sistema i fizi~ar, prona{ao je visoke koncentracije kosmi~ke pra{ine na dubinama ledenog doba na nedirnutom polarnom ledu Grenlanda. Odredio je koli~inu kosmi~ke pra{ine u uzorcima leda mjere}i koli~inu iridija, metala koji je rijetkost na Zemlji, ali ga ima u obiju u vanzemaljskome materijalu. Stara uniformna pretpostavka glasi da se brzina talo`enja kosmi~ke pra{ine u tlu ne mijenja milionima godina, ali LaViolette je na{ao neobi~no visoku koncentraciju u tim uzorcima, kao i druge dokaze koji ukazuju na kosmi~kog posjetitelja tokom ledenoga doba. poremetio putanje i rotacije susjednih planeta. Neki su istra`iva~i tvrdili, ~ak i prije posjete Voyagera, da su Saturnovi prsteni mo`da stari samo 10.000 ili 20.000 godina, {to se uklapa u vremensko razdoblje u koje LaViolette, Allan i Delair svrstavaju kataklizmu. U roku od nekoliko mjeseci nakon doga|aja, ka`e LaViolette, pla{t kosmi~ke pra{ine izazvao bi velike klimatske promjene na Zemlji, razdoblja mraka, o{tre hladno}e i zatim ekstremne vru}ine, obilnih poplava i visokih temperatura koje sve spaljuju, dok je pra{ina djelovala na Sunce, „uzrokuju}i njegovo aktivno, rasplamsano stanje“, rekao je LaViolette. „Ako mo`ete zamisliti najgoru solarnu oluju do koje je ikad do{lo te to poja~ate 1.000 ili 100.000 puta - koja bi neprestano trajala.. . Tada dobivate mogu}nost da posljedice ne~eg takvog progutaju Zemlju. LaViolette gradi nau~ne i mi-

Da li je eksplozija supernove izazvala masovno uni{tenje na Zemlji

Otkri}e `ljebova
U knjizi „Earth Under Fire“, sintezi astrofizike, drevnih mitova i ezoteri~nih predaja, La-

Violette razra|uje scenarij da je fenomen supervala nedavno pro{ao kroz na{ Sun~ev sistem. U svoje dokaze uklju~uje otkri}e uskih `ljebova, poput onih na gramofonskoj plo~i, u prstenima Saturna, do kojih je do{la svemirska letjelica NASA-

e Voyager 2 - koji bi se, da su doista stari milione godina, kako tvrde uniformisti, do sada ve} spojili. LaViolette obja{njava kako je superval mogao izazvati takve `ljebove na prstenima, dok Allan i Delair opisuju kako je „komad“ supernove

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

FELJTON

43

Austrijski car Josif II objavio rat Turskoj. Rat okon~an 1791. po Austriju nepovoljnim Svi{tovskim mirom, jer nije zadobila teritorijalno pro{irenje. Mirovnim ugovorom Austrije i Napoleonove Francuske u Linevilu na sjeveroistoku Francuske prestalo da postoji Sveto rimsko carstvo, iako se car Franc II Habsburg odrekao titule rimskog cara njema~kog naroda pet godina kasnije.

1540. 1788. 1801. 1849. 1909. 1917.

NA DANA[NJI DAN

U Rudaj Fildsu kod ^estera, u Engleskoj, odr`ana prva trka konja.

F. M. Dostojevski

Politi~ki pluralizam u BiH zasnovan je na etni~koj osnovi

svom djelovanju, a to se i u dru{tvenoj praksi potvrdilo, etni~ke partije generi{u dru{tvenu svijest o nemogu}nosti za je dni~kog `iv lje nja izme|u srpskog, hrvatskog i bo{nja~kog naroda. Etni~kim strankama je imanentna politi~ka djelatnost unutar koje se vr{i etni~ka teritorijalizacija vlasti po modelu: jedan narod - jedna stranka - jedan vo|a.

Nova strategija
SDS je uspostavila etni~ku ve}inu srpskog naroda na zaokru`enom prostoru - Republici Srpskoj. U kantonima Federacije BiH tako|e se

oblikuju prostori sa izrazitom ve}inom bo{nja~kog i hrvatskog naroda. Uspostava strukture politi~kog pluralizma u BiH koja }e dominantno biti zasnovana na politi~koj reprezentaciji gra|anina i njegovog individualnog interesa, a ne interesa nacionalnog kolektiviteta, pretpostavlja novu strategiju me|unarodne zajednice naspram razvoja vi{estrana~kog sistema u BiH, a {to podrazumijeva i uvo|enje reforme politi~kog pluralizma u BiH unutar cjeline reforme bh. dru{tva u procesu integracije u Evropsku uniju. Pitanje etni~ke ravnopra-

vnosti naroda u BiH: bo{nja~kog, hrvatskog, srpskog i skupine ostalih naroda, ne rje {a va se pos to ja njem etni~kih stranaka. To pitanje se rje{ava primjenom ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti i to na svim nivoima vlasti. Na temelju ovog ustavnog principa osigurava se multietni~ki sastav dr`avne strukture. Kroz postojanje Doma naroda u Parlamentu BiH {titi se politi~ko pravo gra|ana na nacionalnu ravnopravnost i nacionalni identitet u dr`avi koja ima multietni~ku strukturu.
(Kraj)

1881. Umro Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, jedan od najItalijanski revolucionar \uzepe Macini prove}ih ruskih i glasio Rim republikom. svjetskih knji`eFrancuska i Njema~ka postigle sporazum o vnika, ~ije je djeMaroku. Berlin priznao posebne interese lo u 20. vijeku Pariza u toj zemlji u zamenu za ekonomske koncesije. postalo izvor raznovrsnih Zbog poku{aja bugarske vojske da mobili{e knji`evno-teorijsrpske regrute u okupiranim oblastima u skih, esteti~kih, ju`noj Srbiji, u Prvom svjetskom ratu, izbio Topli~ki ustanak. Pored po~etnih uspjeha i stvaranja slobodne teritorije psiholo{kih i fisa sjedi{tem u Toplici, ustanak ugu{en krajem marta. Bulozofskih studija gari za odmazdu pobili 20.000 ljudi, uklju~uju}i `ene i djei tuma~enja. Uticu, i uni{tili nekoliko desetina sela izme|u Prokuplja i Lescao na evropsku kovca. i ameri~ku knji`evnost, poJugoslavija, Gr~ka, Turska i Rumunija u Atisebno se na njeni potpisale Balkanski pakt, odbrambeni saga pozivali ekvez za za{titu od bugarskih i italijanskih te`nji. Izbijanjem spresionisti u Drugog svjetskog rata savez oslabio zbog razli~itih stavova knji`evnosti i ~lanica prema Njema~koj i Italiji, a pristupanjem Rumunije i egzistencijalisti Jugoslavije Trojnom paktu se raspao. u filozofiji.

1934. 1942. 1943. 1957.

U njujor{koj luci izbio po`ar na francuskom putni~kom brodu Normandija, tada najve}em i najelegantnijem u svijetu. Brod potonuo.

Te{ke borbe za pacifi~ko ostrvo Gvadalkanal okon~ane u Drugom svjetskom ratu pobjedom SAD-a nad japanskim snagama. U Portugaliji umro Miklo{ Horti, ma|arski diktator. Kao zapovjednik krstarice Navara u~estvovao u gu{enju pobune mornara u Boki kotorskoj 1918, uveo Ma|arsku u rat na strani Hitlera i u~estvovao u agresiji na Jugoslaviju. Odgovoran za istrebljenje Jevreja i zlo~ine nad civilima. Po zbacivanja pobjegao u Portugaliju. U Jugoslaviji progla{en za ratnog zlo~inca zbog masovnih likvidacija civila u Vojvodini.

Bitka za ranjenike

Knjiga „Zabranjena povijest“ (Forbidden History) ne bi bilaobjavljena da nijebilo~asopisa„AtlantisRising“ i srodnihprojekata. Svi izvori koji su deset godina punili stranice tog ~asopisa tako|er su poslu`ili za stvaranje ove knjige. Ljudi koji su pridonijeliaktuelizaciji~asopisaAtlantisRisingpretvorili su „Zabranjenu povijest“ u stvarnost. Premda je ta~no, ka`e autor, da ova knjiga donosi samo manji dio materijala ~asopisa „Atlantis Rising“ to je najbolje od svega {to ~asopis mo`e ponuditi. , Urednik i izdava~ „Atlantis Risinga“ J. Douglas Kenyon je publikaciju „Zabranjena povijest“ (Pretpovijesne tehnologije, vanzemaljska intervencija i pre{u}eno porijeklo civilizacije) pripremio zahvaljuju}i prilozima Christophera Dunna, Rand Flem-Atha, Willa Harta, Franka Josepha, Moirea Timmsa i brojnih drugih autora, a posve}ena je sve ve}em broju nau~nika i u~enjaka koji su spremni riskirati profesionalni ugled i privilegije za ne{to tako prolazno kao {to je istina. tolo{ke temelje za kataklizmu kao cikli~an doga|aj, ponavljanje eksplozija jezgre galaksi je u ci klu si ma od oko 26.000 godina - razdoblje koje se mo`e povezati s izmjenama ekvinocija. Toliko traje jedna Velika godina koju poznaju stari Grci, sljedbenici Zaratustre i Kinezi. Hinduski religiozni tekstovi spominju isti ciklus, slijed zaostalih i naprednih razdoblja, koja kao da su povezana s putanjom na{eg Sun~evog sistema oko sredi{ta galaksije. To je o~iti astrolo{ki fokus „Sredi{njeg Sunca“ postojanja, Brahme, ~iji svjestan do`ivljaj rezultira transcendentalnom ekstazom i osloba|anjem od ciklusa patnji smrtnika, ili karmom. „Ciklus eksplozija jezgre galaksije jo{ je jedan va`an ciklus na ko ji Ze mlja mo ra ra~unati“ ka`e LaViolette, na, vode}i brojne drevne predaje, od kojih mnoge otkrivaju da su napredno poznavanje astronomije, a time i napredna ljudska bi}a, postojali u vremenima prije kataklizme.

Vremenska kapsula
Zodijak je, zapravo, ka`e LaViolette, vjerovatno stigao do nas kao kriptogram - vremenska kapsula - osmi{ljena tako da nas upozori na stalne emanacije iz jezgre galaksije, a Sfinga i piramide na visoravni Giza stoje kao astronomski spomenik velikoj katastrofi. Likovi Zodijaka, rekao

nam je Delair, pojavljuju se u ve}ini mitova o katastrofi. Univerzalnost poruke te vremenske kapsule, znanje o kozmi~kim ciklusima, te{ko je ignorirati. LaViolette i ostali nalaze je prikrivenu u brojnim mitovima, u kulturnim i misti~nim tradicijama te u svjetskoj mega lit skoj ar hi te ktu ri. (Vi di „The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids“ - Tajna Oriona: otkrivanje tajni piramida Roberta Bauvala; „Fingerprints of the Gods: The Evidence od Earth’s Lost Civilization - Otisci bogova: dokazi o izgubljenoj civilizaciji na Zemlji Grajama Hancocka; „The Message of the Sphinx: A Quest for the Hidden Legacy of Mankind“ - Poruka Sfinge: potraga za skri ve nim na sli je|em ~o vje~anstva Granama Hancocka i Roberta Bauvala. Kako ti autori nagla{avaju, drevni mitovi iz svih dijelova svijeta govore o pomorskom narodu koji je, ~ini se, bio ~uvar naprednog znanja. Njihova univerzalna poruka, o~ito prenijeta iz zaboravljenog svijeta od prije kataklizme, poti~e na ljudski progres, kao i na sklad s izvorom svega stvaranja.
(Sutra: U korist Op}eg potopa)

1943. Po~eo protivnapad partizana u Drugog svjetskom Jamajka postala nezavisna dr`ava u okviru ratu protiv britanskog Komonvelta. zdru`enih njeBoing 747 d`ambo-d`et obavio prvi probni ma~kih, italijanlet. skih i hrvatskih snaga na NereUmro ruski konstruktor aviona Sergej Vladitvi, Bitka za ramirovi~ Ilju{in. Tokom tri decenije konstrunjenike. Po~etisao vi{e od 50 tipova aviona, posebno poznat po oklopkom marta osam nom juri{nom avionu Il-2, konstruisanom za potrebe sovjetskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svjetskom ratu. partizanskih brigada odbacilo General Voj}eh Jaruzelski postao predsjedglavninu njenik Vlade Poljske. ma~kih trupa, Na referendumu u Litvaniji, iz kojeg su bili svih 3.500 ranjeisklju~eni gra|ani ruske nacionalnosti, vi{e nika preba~eno od 90 posto bira~a glasalo za otcjepljenje od SSSR-a. na lijevu obalu Neretve. U eksploziji u Londonu, koju su podmetnuli

1962. 1969. 1977. 1981. 1991. 1996. 1999. 2002. 2008.

pripadnici Irske republikanske armije, poginule dvije osobe, povrije|eno njih 100. Tim napadom prekinuto 17 mjeseci dugo primirje.

Kina prekinula diplomatske odnose s Makedonijom zbog odluke Vlade u Skoplju da uspostavi diplomatske odnose s Tajvanom. Umrla britanska princeza Margaret, sestra kraljice Elizabete, poznata po glamuroznom i burnom `ivotu. Dva ulja na platnu Pabla Pikasa (1881-1939) iz muzeja [prengel u Hanoveru u Njema~koj, ukradena su na izlo`bi u [vajcarskoj. Slike „Glava konja“ (1962) i „^a{a i bokal“ (1944) nestale su iz kulturnog centra u mjestu Fefikon u isto~nom dijelu [vajcarske. Njihova vrijednost procijenjena je na tri miliona eura.

Jurij V. Andropov

1984. Umro Jurij Vladimirovi~ Andropov, {ef sovjetske dr`ave i vladaju}e Komunisti~ke partije. Francuski ultradesni~ar @an-Mari le Pen Biv{i {ef KGB-a, osu|en na uslovnu kaznu od tri mjeseca zakoji je naslijedio tvora zbog izjave da nacisti~ka okupacija Francuske „nije Leonida bila naro~ito nehumana“. Le Pen je progla{en krivim za poBre`njeva, bio ricanje zlo~ina protiv humanosti i sau~esni{tva u osporavana vlasti manje nju ratnih zlo~ina na osnovu komentara koje je izrekao u inod 16 mjeseci. tervjuu za jedan ultradesni~arski magazin 2005.

2008.

44

SPORT

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Fudbalska selekcija BiH uo~i utakmice sa Meksikom

Tevez hvali Davida Silvu
Bogati arapski vlasnici Manchester Citya napunili su pro{log ljeta i tokom januara svla~ionicu brojnim skupim poja~anjima, me|u kojima je i na{ Edin D`eko, ali za kapitena Carlosa Teveza nema dileme tko je od njih najbolji. “David Silva je najve}e poja~anje koje smo doveli“ izjavio je argentinski napa, da~ za slu`benu klupsku web-stranicu. [panski nogometa{ stigao je pro{lo ljeto iz Valencije za 29 miliona eura, a u 33 odigrane utakmice za City postigao je samo dva gola, ali i 10 puta asistirao. “On je tip igra~a koji ti sam mo`e osigurati pobjedu. Mo`e te poslu`iti takvim dodavanjem da izbije{ sam pred golmana. Jedan je od najboljih igra~a Citya. Osvje`io je tim i dao joj novu dimenziju“, pun je pohvala na ra~un 25-godi{njeg veznjaka Tevez.

Oslabljeni zmajevi u zadnjoj provjeri za Rumuniju
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigra}e prijateljsku utakmicu protiv Meksika u Atlanti u srijedu u 20 sati po ameri~kom vremenu, odnosno u ~etvrtak u 2 sata ujutro po na{em vremenu. Ovo je posljednja provjera za na{u najbolju selekciju uo~i nastavka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u kojem }e do~ekati Rumuniju, 26. marta u Zenici. Bh. dr`avni tim je u novembru pro{le godine zabilje`io gostuju}u pobjedu nad Slova~kom sa 3:2 u kontrolnom susretu i poku{a}e nastaviti seriju pozitivnih rezultata u prvom ovogodi{njem nastupu. Podsjetimo, prije duela sa Slovacima, bh. selekcija je remizirala sa Albanijom (1:1) na gostovanju u borbi za odlazak na {ampionat Starog kontinenta u Poljskoj i Ukrajini, dok je 2010. okon~ala remijem sa Poljskom (2:2) u me~u u kojem su nastupili igra~i iz na{eg prvenstva, poja~ani Zvjezdanom Misimovi}em.

@eli nastavak pozitivne serije: Safet Su{i}

Bez D`eke, Begovi}a, Ibri~i}a, Nadarevi}a, Rahimi}a i Pand`e Kontrolni me~ u Atlanti po~inje u ~etvrtak u 2 sata ujutro po na{em vremenu

Holandija bez Van Persieja
Napada~ Arsenala Robin van Persie propusti}e prijateljski me~ holandske reprezentacije protiv Austrije koji je na rasporedu u srijedu u Eindhovenu. Objavljeno je da je razlog tomu gripa, kao i da je selektor Bert van Marwijk umjesto Van Persieja pozvao napada~a Twentea Luuka de Jonga. Van Persie je posljednji u nizu igra~a koji je otpao s popisa aktualnih svjetskih viceprvaka za susret s Austrijom. Prethodno su nastup zbog povrede bili prisiljeni otkazati Rafael van der Vaart (Tottenham) i Nigel de Jong (Manchester City).

Generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Bakovi} smatra da je nepotrebno dizanje tenzija zbog toga {to se pojedini reprezentativci nisu odazvali pozivu za kontrolni susret sa Meksikom. „Va`na je da u i oko reprezentacije bude stvorena dobra atmosfera. Selektor }e raspolagati sa 15 fudbalera, {to je dovoljno za prijateljsku utakmicu jer i da su se svi odazvali njegovom pozivu, protiv Meksika ne bi moglo nastupiti 20 igra~a. Da podsjetim, na{a reprezentacija je pobijedila Dansku sa 2:0 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2004, a tada je pod vodstvom selektora Bla`a Sli{kovi}a otputovalo u Kopenhagen 13 igra~a. D`emal Berberovi} je prekomandovan iz mlade u A selekciju neposredno uo~i susreta sa Dancima (2. april 2003. op.a). Tada smo igrali kvalifikacioni me~, a sada je rije~ o provjeri. Otkazi su uvijek mogu}i i ne treba ih do`ivljavati kao tragediju“, izjavio je Bakovi}. Manchester Citya Edina D`eku duela sa selekcijom Meksika jer mu slijedi gradski derbi protiv Manchester Uniteda, nastup u na{em dr`avnom timu otkazali su Asmir Begovi}, Senijad Ibri~i} (obojica se nisu odazvala pozivu selektora zbog, kako su rekli, obaveza prema svojim klubovima Stokeu i Lokomotivu), Safet Nadarevi} (povrijedio se u nedjeljnom me~u za Eskisehirspor protiv Galatasaraya), Elvir Rahimi} (nije dobio vizu) i Boris Pand`a (ostao bez ameri~ke vize zbog problema sa paso{em). Moskovski CSKA nije dozvolio Rahimi}u odlazak sa priprema u [paniji i Turskoj, pa je ostao bez vize za Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Tokom ju~era{njeg dana na putu za Atlantu su bili golman Ibrahim [ehi} i Muhamed Be-

Bakovi}: Dizanje tenzija nepotrebno

Problemi za selektora
Okupljanje zmajeva pred me~ sa u~esnikom osmine finala pro{logodi{njeg Mundijala u Ju`noj Afirci obilje`ili su brojni otkazi na{ih reprezentativaca. Nakon {to je selektor Safet Su{i} po{tedio napada~a

{i}, koji su dobili vize za SAD i bi}e u kombinaciji za duel sa renomiranim protivnikom. Tako }e strateg na{e selekcije Su{i} raspolagati sa 15 igra~a. Mogu}e je da po~etna formacija BiH izgleda ovako: Hasagi}, Mujd`a, Luli}, Spahi}, Mravac, Medunjanin, Salihovi}, Misimovi}, Pjani}, Muslimovi}, Ibi{evi}. Ina~e, u Atlanti vlada veliko interesovanje na{ih ljudi koji rade za ameri~ke medije za utakmicu sa Meksikom. Oni su u utorak razgovarali oko dva sata sa selektorom Su{i}em. Recimo i da je putovanje do Atlante proteklo uz manje pote{ko}e. Grupa reprezentativaca koja je krenula iz na{eg glavnog grada kasnila je u polasku sa Aerodroma Sarajevo zbog magle. Iste pote{ko}e (ka{njenje) imala je i druga grupa reprezentativaca koja je iz Pariza stigla u Atlantu, a u njoj su se nalazili Kenan Hasagi}, Ognjen Vranje{ i trener u stru~nom {tabu BiH Elvir Ballji}. Na aerodromu u Atlanti do~ekala ih je manja grupa na{ih ljudi, a najavljeno je da }e bh. tim imati ogromnu podr{ku oko 30.000 navija~a na stadionu Georgia Dome.

Jak test
Me~ sa Meksikom bi}e pravi ispit za Su{i}eve izabranike jer je rival reprezentacija koja je na pro{lom SP-u Ju`noj Africi stigla do osmine finala u kojoj je pora`ena od Argentine. Odli~na igra i trijumf na{ih najboljih fudbalera nad Slova~kom, koja je tako|e izborila prolaz me|u 16 najboljih selekcija svijeta u Ju`noj Africi, daje realnu nadu da zmajevi mogu ostvariti jo{ jedan povoljan rezultat u susretu sa Meksikancima, ~ime bi uspje{no najavili va`an kvalifikacioni me~ sa Rumunima. Bh. reprezentativci trenirali su sino} u pono} po na{em vremenu u Atlanti. Susret se igra u nezgodnom terminu za ljubitelje fudbala u BiH, ali oni }e ga mo}i posmatrati u direktnom prenosu na BHT-u.
Z. RA[IDOVI]

SU[I] SA 15 IGRA^A Strateg na{e selekcije Safet Su{i} raspola`e sa 15 igra~a za provjeru sa Meksikom

Travnik protiv Hajduka iz Bara
Nogometa{i Travnika nakon obavljenog prvog dijela priprema doputovali su u Ulcinj, gdje }e boraviti narednih deset dana. Smje{teni su u hotelu Villa Hot, gdje imaju izvrsne uvjete za rad. Prva provjera je u srijedu protiv Hajduka iz Bara. “Zadovoljni smo smje{tajem, vremenom i odli~nim terenima. Nakon rada u te{kim uvjetima, boravak u Ulcinju }e nam biti od velike koristi. @elim vidjeti mogu}nosti novajlija i mogu}nosti njihovog uklapanja u tim” istakao je , E. E. Ned`ad Selimovi}.

Su{i}: O problemima nakon povratka u Sarajevo
Selektor BiH Safet Su{i} kazao je da je pred na{om selekcijom veoma va`na utakmica sa Meksikom, koja }e biti generalna proba uo~i nastavka kvalifikacija za EP 2012. godine. „Moramo se maksimalno posvetiti duelu sa u~esnikom lanjskog SP-a, a o problemima u dr`avnom timu razgovara}emo nakon povratka u Sarajevo. Meksikanci su jedna od najkvalitetnijihselekcija na svijetu i ova provjera}e nam dobro do}i uo~i kvalifikacionog me~a sa Rumunijom. Protivnik je jak, bez obzira na to

{to je u njegovuselekcijupozvanave}inaigra~a iz meksi~kog prvenstva“ istakao je Su{i}. , Kapiten bh. dr`avnog tima Emir Spahi} o~ekuje dobru utakmicu protiv Meksika i veliku podr{ku na{ih navija~a. Na me~ u Atlanti dolazak je najavilo 30.000 pristalica bh. selekcije. „Bio bih zadovoljan kada bi polovina od najavljenog broja na{ih simpatizera stigla u Atlantu. Bez obzira na izostanak nekoliko glavnih igra~a, mo`emo parirati Meksiku“, smatra Spahi}.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT Parovi
Albanija - Slovenija Andora - Moldova Armenija - Gruzija Bjelorusija - Kazahstan Belgija - Finska Hrvatska - ^e{ka Njema~ka - Italija Gr~ka - Kanada Izrael - Srbija Holandija - Austrija Turska - Koreja San Marino - Lihten{tajn Makedonija - Kamerun Latvija - Bolivija S. Irska - [kotska Iran - Rusija Danska - Engleska Luksemburg - Slova~ka Malta - [vicarska Poljska - Norve{ka Francuska - Brazil Argentina - Por tugal Azerbejd`an - Ma|arska Estonija - Bugarska [panija - Kolumbija

45

Samo selekcija BiH `ivi “ameri~ki san”

Sve evropske selekcije

gostuju u Evropi
Sve evropske selekcije potrudile se da njihovi igra~i igraju na doma}em terenu, a one koje gostuju, da ne igraju van kontinenta. Jedina iznimka je Rusija, koja pak ide u goste susjednom Iranu • Messi protiv Ronalda
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jedina je, od svih evropskih selekcija, koja }e u februarskom FIFA terminu igrati van Evrope. Sve ostale reprezentacije, koje }e na gostovanje u ovom terminu, potrudile su se da igraju na podru~ju Starog kontinenta. Jedina iznimka je zapravo reprezentacija Rusije, ali ona }e svoj prijateljski me~ igrati u susjednom Iranu.

Francuzi ve} 19 godina ne znaju za poraz od Brazila

Potrebe igra~a
O potrebama svojih reprezentativaca mislile su i selekcije Brazila, Argentine i Kameruna, ~iji igra~i nastupaju u evropskim ligama, pa }e tako pomenute selekcije gostovati u Francuskoj, Portugalu i Makedoniji. Na{ naredni protivnik u kvalifikacijama za EP - selekcija Rumunije, u Paramliniju je sino} do~ekala Ukrajinu, a zanimljivo je pomenuti da svi na{i suparnici iz grupe igraju na doma}em terenu. Al banija, naime, u Ti ra ni do~ekuje selekciju Slovenije, Bje-

1992. -

... Posljednji put Brazil je Francusku dobio prije 19 godina, odnosno 1992. Rezultat je glasio 2:0 za karioke, a igrana je prijateljska utakmica. Od tada, trikolori su u {est me|usobnih duela, ostvarili ~etiri pobjede i dva remija. Ipak, najvrednija pobjeda Francuza nad Brazilom svakako je ona u finalu SP-a rezultatom 3:0, dok su karioke posljednji put Francusku u takmi~arskom dijelu savladale na SP-u u [vedskoj, koji se igrao 1958. Igralo se polufinale, a Brazil je slavio sa 5:2. lorusija je doma}in Kazahstanu, a Luksemburg igra sa Slova~kom. Nekada{nji svjetski prvaci Francuzi igraju sa Brazilcima, {to je jedan od najzanimljivijih me~eva u ovom terminu. Naime, bi}e to repriza finala iz 1998. u kojem su slavili trikolori rezultatom 3:0. Selektor Brazila Mano Menezes, koji je na okupljanje pozvao 25 igra~a, u sastav je uvrstio i Jadsona (Shak-

htar), te Augusta (Bayer L.), kao i Pata, kojem je ovaj me~ posljednja {ansa da zablista. Sa druge strane, Laurent Blanc odlu~io je i u ovoj utakmici sa spiska izostaviti Patrica Evru, kojem je istekla kazna suspenzije, te se uzda u dobru formu Karima Benzeme i Yoanna Gourcuffa. Tako|er, jedan od me~eva koji }e plijeniti posebnu pa`nju je sudar Njema~ke i Italije, tako|er finalista SP-a iz 1982, koji }e se igrati u Dortmundu na Signal Iduna Parku. Prije pet godina na ovom istom stadionu Italija je u polufinalu SP-a pobijedila Nijemce rezultatom 2:0 i to u produ`etku, a kasnije je i osvojila naslov prvaka.

Ina~e, ove dvije selekcije ve} su se 29 puta sastajale, a vi{e uspjeha imaju Italijani koji su slavili 14 puta, uz sedam poraza i osam nerije{enih. Argentinci }e u Genevi odigrati prijateljski me~ protiv Portugala i bi}e to novi sudar dvojice ponajboljih igra~a dana{njice Cristiana Ronalda i Lionela Messija, koji su izjedna~eni na vrhu liste strijelaca u Primeri sa po 24 postignuta pogotka.

Oslabljeni gau~osi
Ipak, gau~osi u ovaj duel ulaze oslabljeni za Teveza, Demichelisa, Heinzea, Aguera, Bolattija i povrije|enog Higuaina, dok Portugalci dolaze u najja~em sastavu. [panci, za koje }e nastupiti sedam igra~a Barcelone, te petorica Reala, ne bi trebali imati te`ak zadatak protiv Kolumbijaca, {to se ne mo`e tvrditi za Engleze, koji nakon poraza od Francuske (2:1), te remija protiv Crne Gore (0:0) moraju pobijediti kako bi vratili poljuljano samopouzdanje.
J. LIGATA

Pripreme [irokog Brijega za nastavak sezone

Danas provjera protiv Cibalije
Nogometa{i [irokog Brijega odigra}e danas u 14.30 sati na Mostarskom blatu petu pripremnu utakmicu. Protivnik je Cibalia, a ovo bi trebao biti prvi kontrolni susret za kapitena ekipe sa Pecare Dalibora [ili}a, koji se oporavio od povrede. U prethodnoj provjeri u kojoj su [irokobrije`ani pobijedili kao gost be~ku Aus tri ju sa 1:0, {ef stru~nog {taba Ivo I{tuk nije mogao ra~unati na {est igra~a. Izostali su [ili}, Maximiliano Chevrot, Renato Alves Gomides i Marciano Jose dos Nascimento, dok su se Vlado Hrka} i Ivica D`idi} povrijedili na treninzima. Danas bi strateg Ivo I{tuk trebao imati povoljniju situaciju u igra~kom kadru jer je najavio da bi [ili} i Renato mogli zaigrati. Kapiten [ili} nije odigrao nijednu utakmicu u pripremnom periodu zbog upale tetiva, a odli~no ga je zamijenio Goran Zakari}. Mogu}e je da jo{ neko od igra~a koji su presko~ili provjeru sa austrijskim timom bude u sastavu za ogled sa ekipom iz Vinkovaca. Po{to je strateg [irokog Brijega smanjio kadar koji konkuri{e za po~etnu forma ci ju na pro lje}e u Be~u, o~ekuje se da sli~no postupi danas protiv Cibalije. Na turniru u Gabeli, [iroki Brijeg je nadigrao Split sa 2:1, da bi nakon toga izgubio od zagreba~kog Dinama rezultatom 0:1. Poraz je do`ivljen u dvoboju protiv Zagreba sa 1:2, dok je i druga ekipa [irokobrije`ana pretrpjela neuspjeh sa istom hrvatskom ekipom sa 0:1. Posljednja dosada{nja provjera okon~ana je trijumfom nad Austrijom. Osim duela sa Cibalijom, [iroki Brijeg }e do starta nastavka Premijer lige BiH odigrati jo{ tri kontrolne utakmice. I{tukovi puleni odmjeri}e snage sa Hrvatskim dragovoljcem, 12. februara, ~etiri dana kasnije igra}e protiv @eljezni~ara, a 19. februara je na rasporedu susret sa Splitom, sa kojim su se ve} ranije sastali na turniru u Gabeli.
E. M.

Oporavio se od povrede: Dalibor [ili}

46

SPORT

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fernando Torres priznao

U Liverpoolu sam izgubio entuzijazam
Oti{ao sam u slabiji klub, Liverpool je definitivno klub s boljom istorijom i tradicijom. No, Chelsea i Manchester United vladaju engleskim nogometom posljednjih 10 sezona i zato ovaj odlazak nije spu{tanje u karijeri, smatra Torres
Fernando Torres, 26-godi{nji {panski reprezentativac, u posljednjih nekoliko sati januarskog prelaznog roka napustio je Liverpool i poja~ao svla~ionicu londonskog Chelseaja. Premijeru u novom klubu je imao ba{ protiv Liverpoola, u kojoj se nije proslavio, a njegov biv{i tim slavio je na Stamford Bridgeu rezultatom 1:0, pogotkom Portugalca Meirelesa. fieldu nisam“, rekao je Torres za {pansku radiopostaju Cadenu Ser i nastavio: “O~ekivao sam druga~iji do~ek u Chelseovoj svla~ionici. Mislio sam da }e mnogi biti rezervirani i distancirani od mene. No, posve sam se prevario. Tamo vlada prava zabava, odli~na atmosfera i vrlo brzo sam se uklopio.” Torres, koji je u Liverpoolu proveo tri i pol godine, je rekao i sljede}e:

Sarajevo pora`eno od Winterthura u Antaliji

Strijelac jedinog gola iz penala za Sarajevo: Branislav Arsenijevi}

Bordo tim se isproma{ivao
Tim sa Ko{eva propustio veliki broj {ansi u kontrolnom susretu u kojem je najve}im dijelom imao terensku inicijativu
Fudbaleri Sarajeva pora`eni su od {vajcarskog drugoliga{a Winterthur sa 1:3 u prijateljskom susretu, odigranom na pripremama u turskoj Antaliji. Strijelac jedinog gola za bordosastav bio jeBranislavArsenijevi} iz jedanaesterca u 45. minuti nakon {to je Emir Obu}aizborionajstro`ukaznu. Sarajevo je po~elo ju~era{nju utakmicu u sastavu: Hamzi}, Arsenijevi}, Trebinjac, Guti}, ^omor, Ihtijarevi}, Muharemovi}, Koja{evi}, [}epanovi}, Obu}a, Avdi}. U drugom poluvremenu igrali su i Nuhi}, Be}irevi}, te nekada{nji najbolji strijelac prvenstva Turske Okan Yilmaz, koji se nalazi na pripremama sa FK Sarajevo. Tim sa Ko{eva imao je terensku inicijativu najve}im dijelom me~a, ali je propustio veliki broj {ansi i protivnik je to kaznio. Lo{a realizacija i gre{ke u odbrani ko{tale su bordo tim poraza. Sarajevo je napadalo i propu{talo {anse, a Winterthur postizao golove. [vajcarski tim je poveo ve} u osmoj minuti iz penala kada je golman Sarajeva Hamzi} dobro procijenio putanju {uta igra~a Winterthura, me|utim nije uspio sprije~iti da lopta zavr{i u mre`i. Ina~e, Hamzi} je skrivio prekr{aj za najstro`u kaznu. [vajcarci su pove}ali prednost na dva razlike u 16. minuti, dok su tre}i gol postigli u 33. iz sumnjive ofsajd-pozicije. Pomenimo da u 23. minutu sudija nije dosudio penal za tim sa Ko{eva, nakon {to je u kaznenom prostoru fauliran [}epanovi}. Arbitar je opet presudio na {tetu Vare{anovi}evih pulena po~etkom drugog poluvremena kada je Obu}in {ut na putu ka mre`i rukom zaustavio protivni~ki igra~. [ef stru~nog{tabaMirzaVare{anovi} po{tedio je Kenana Hand`i}a i SedinaTorlakanastupa u provjeri sa timom iz [vajcarskezboglak{ihpovreda. Sarajevo }e danas u Antaliji odmjeriti snage sa bugarskom Akademikom iz Sofije.
S. R.

Fernando Torres za Chelsea je debitovao ba{ protiv Liverpoola

“Nisam oti{ao u Chelsea zbog novca, to nije bio moj prvi interesni cilj. Izgubio sam entuzijazam u Liverpoolu. Bilo mi je u posljednje vrijeme potpuno druga~ije igrati u Liverpoolu i {panskoj reprezentaciji. Zapravo, jedva sam ~ekao reprezentativne akcije jer sam tamo osje}ao gu{t, a na An-

“Oti{ao sam u slabiji klub, Liverpool je definitivno klub s boljom istorijom i tradicijom. No, Chelsea i Manchester United vladaju engleskim nogometom posljednjih 10 sezona i zato ovaj odlazak nije spu{tanje u karijeri. Mislim da mogu samo napredovati u Chelseu.”

Nekada{nji selektor nogometne reprezentacije BiH Miroslav ]iro Bla`evi} u subotu popodne sudario se na autocesti kod Bosiljeva voze}i prema Rijeci. Kod naplatnih ku}ica jedno se vozilo okretalo i preprije~ilo mu put, a sudar nikako nije mogao izbje}i. Nakon udarca zaradio je nekoliko masnica, te mu je bilo malo mu~no, ali mnogo gore pro{ao je njegov mercedes. “Da, bila je nezgoda, bilo je stra{no. Gospodin se kod naplatnih okretao, ja sam naletio. Odmah je do{la policija i hitna, nije bilo problema. Gospodin je bio korektan“, kazao je ]iro u izjavi za hrvatske medije, koji tvrde da je ju~er bio na kontroli. “Sa mnom je sada sve u redu, ali u tom trenutku nije mi bilo svejedno. Istina, auto je u totalki, ali va`no je da smo mi svi u redu i da nema posljedica“, zaklju~io je ]iro Bla`evi}.

Auto je demoliran, Abramovi~ spremio 50 miliona funti za ali ja sam dobro! Fabregasa
Prije nekoliko dana londonski Chelsea dokazao je koliko voli tro{iti novce na poja~anja, pa su tako za ukupno 85 miliona eura kupili nogometa{a Liverpoola Fernanda Torresa i Benfice Davida Luiza. Ovaj posao je ~udniji, s obzirom na to da je posljednja fiskalna godina, koja se u Engleskoj obra~unava od 1. juna jedne do 30. jula idu}e godine, pokazala kako je Chelsea u minusu od 80 miliona eura. Ipak, vlasnik Roman Abramovi~ je bez problema iske{irao ba{ takvu koli~inu novca koliki je minus, a The Sun u utorak navodi da }e se tokom ljeta nastaviti sli~na potro{a~ka politika kluba.

Miroslav ]iro Bla`evi} imao saobra}ajnu nesre}u

Chelsea `eli jo{ jednu zvijezdu

Naime, Chelsea je spreman upustiti se u borbu s Barcelonom za 23-godi{njeg veznog igra~a Arsenala Cesca Fabregasa. [panski reprezentativac, koji je dijete Barcelone gdje, pak, nikada nije do~ekao profesionalnu promociju, je mnogo puta

bio povezivan s povratkom u Kataloniju, no pitanje je ho}e li cifra od 50 miliona funti promijeniti njegov i stav njegovog menad`erskog tima. Toliko je, naime, trenutno Chelsea spreman ponuditi na kraju sezone za pomenutog veznjaka.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011. Po~elo Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju

SPORT

47

Görgl zlato u superveleslalomu
Srebro sa pet stotinki zaostatka osvojila Amerikanka Julija Mancuso, dok se favoritkinja Maria Riesch okitila bronzanom medaljom • Lindsay Vonn tek sedma
U njema~kom Garmisch-Partenkirchenu ju~e je po~elo Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju, a prva trka na programu je bio superveleslalom skija{ica. Prvu je zlatnu medalju na ovom prvenstvu osvojila iskusna 29-godi{nja Austrijanka Elisabeth Görgl, {to joj je prvo zlato sa velikih takmi~enja. Do sada je Görgl imala jednu bronzanu medalju sa Svjetskih prvenstava (superkombinacija iz Val d’Iserea prije dvije godine), dok je pro{le godine na Olimpijskim igrama u Vancouveru osvojila dvije bronze (veleslalom i spust). Srebrnu medalju sa tek pet stotinki zaostatka osvojila je Amerikanka Julia Mancuso, dok se bronzom okitila vode}a u poretku Svjetskog kupa, Njemica Maria Riesch koja je za pobjednicom zakasnila 21 stotinku. Pored Riesch, prva favoritkinja za zlato bila je Amerikanka Lindsey Vonn, no iako je ove sezone dominirala u trkama veleslaloma u Svjetskom kupu, ovaj put je doskijala tek do sedmog mjesta. Treba spomenuti da su se u trci desila i dva pada - lak{i Austrijanke Andree Fischbacher (koja je klizila niz stazu stotinjak metara dok je nije zaustavila druga za{titna ograda uz stazu) te Njemice Gine Stechert, koja je `estoko udarila pri padu u tu istu za{titnu ogradu. Danas sa po~etkom u 11 sati trku superveleslaloma vozi}e i skija{i. Rezultati: 1. Elisabeth Görgl (Aut) 1:23,82, 2. Julia Mancuso (SAD) 1:23,87 +0,05, 3. Maria Riesch (Njem) 1:24,03 +0,21, 4. Lara Gut ([vi) 1:24,26 +0,44, 5. Anna Fenninger (Aut) 1:24,64 +0,82, 6. Elena Curtoni (Ita) 1:24,65 +0,83, 7. Lindsey Vonn (SAD) 1:24,66 +0,84, 8. Fabienne Suter ([vi) 1:24,75 +0,93, 9. Daniela Merighetti (Ita) 1:24,91 +1,09, 10. Anja Pärson ([ve) 1:24,99 +1,17...

Elisabeth Görgl: Prva zlatna medalja sa velikih takmi~enja

Reuters

Upravni odbor Ko{arka{kog saveza BiH

NBA

Ulaganje u bazu za bolje sutra
U budu}nosti }e se vi{e ulagati u omladinske selekcije, a sukladno tome kre}e Liga 6 u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji
U Trebinju je ju~e odr`ana redovna sjednica Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza BiH na kojoj je za selektora selekcije do 20 godina imenovan trener Leotara Radomir Kisi}, no pored ove odluke ~elnici KSBiH krenuli su u ozdravljenje najuspje{nijeg reprezentativnog sporta u BiH kroz ja~anje omaldinskih pogona. Kako je osnovni problem bh. poslijeratne ko{arke nedostatak baze u doma}im klubovima iz koje bi se crpio kvalitet za sve reprezentativne selekcije, tako je glavni zaklju~ak UO bio da }e se u budu}nosti vi{e ulagati u omladinske selekcije. Sukladno tome, dogovoren je po~etak Lige 6 u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji koja }e krenuti u martu. Osim toga, od sljede}e takmi~arske godine uvodi se pravilo prema kojem }e u doma}em takmi~enju svaka ekipa na terenu morati imati jednog igra~a mla|eg od 21 godine. “To }e uveliko pomo}i afirmaciji i napretku mladih igra~a. Uveliko se okre}emo mladima i `elimo im dati punu podr{ku, jer }e upravo oni u budu}nosti sa~injavati bh. ko{arku i na{u reprezentaciju“, kazao je generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi}. Razmatrano je i pitanje o strancima u doma}im klubovima, no do ograni~enja njihovog broja nije do{lo. “To je bio jedan od prijedloga, ali na kraju ga nismo uva`ili. Mislim da to ne bi bilo korektno prema nekim klubovima koji bi morali kompletnu ekipu izmijeniti. Osim {to moraju imati u timu jednog mladog igra~a do 21 godine, ovo bi im pravilo znatno pogor{alo situaciju“, dodao je Mahmutovi}. Na kraju je zaklju~eno i to da }e seni or ska ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja imati kvalitetne pripreme za nastup na Evropskom prvenstvu u Litvaniji ovog ljeta.

Carmelo Anthony: Sam protiv raketa nije mogao

Anthony ubacio 50 ko{eva, DenNuggetsima nijera`en ver po pomoglo ni ve Denver
likih 50 poena i 11 skokova Carmela Anthonya te su pora`eni u svom Pepsi Centru od Houstona 108:103. Rocketsi su na najbolji na~in iskoristili izostanak povrije|enog Nenea Hilarija, dok se Chauncey Billups povrijedio krajem prve ~etvrtine te se vi{e nije vra}ao u igru. Do tre}e uzastopne pobjede rakete su stigle na krilima Kevina Martina koji je ubacio 37 ko{eva. Clevelandova negativna serija nastavljena je kod Dallasa gdje su Cavaliersi izgubili 25. utakmicu zaredom. Mavsi su sla vi li 99:96, pre dvo|eni Ja so nom Terryem koji je ubacio 23 poena, ~etiri skoka i pet asistencija. Rezultati: Charlotte - Boston 94:89, Memphis - LA Lakers 84:93, Dallas - Cleveland 99:96, New Orleans - Minnesota 92:104, Denver - Houston 103:108, Sacramento - Utah 104:107, Golden State - Phoenix 92:104, Portland - Chicago 109:103.

Harun Mahmutovi}: Stvari pokrenute sa mrtve ta~ke

\ukanovi} prvi ~ovjek KSCG
Nekada{nji predsjednik i premijer Crne Gore i veliki zalju blje nik u ko {ar ku, Mi lo \ukanovi}, bi}e novi predsjednik Ko{arka{kog saveza Crne Gore, prenose podgori~ke Vijesti. Zanimljivo, donedavni premijer Crne Gore na mjestu prvog ~ovjeka Saveza }e zamijeniti Igora Luk{i}a, koji uskoro postaje premijer.

Ovogodi{nji Super Bowl pratilo 111 miliona gledalaca
Ovogodi{nji Super Bowl XLV koji su osvojili Green Bay Packersi pobijediv{i Pittsburgh Steelerse 31:25 oborio je sve rekorde gledanosti. Utakmicu je preno sila te le vi zij ska ku}a FOX, a pratilo ju je ~ak 111 miliona ljudi. Pro {lo go di{ nji Su per Bowl dvoboj izme|u New Orleans Saintsa i Indianapolis Coltsa privukao je gledanost od 106,5 miliona gledalaca u SAD-u ~ime je postao najgledaniji TV program u istoriji sru{iv{i rekord finalne epizode MASHA-a koji se odr`ao na vrhu 27 godina. Gledanost najpopularnijeg sporta u SAD-u zadnjih godina bilje`i stalan rast, ove sezone gledanost je pora sla za ~ak 13 posto u odnosu na pro{lu, a njegova prosje~na gledanost ve}a je od emisija u udarnom terminu odre|enih televizijskih ku}a. Naime, 30 sekun di re kla mnog blo ka ogla{iva~e je stajalo oko 3 miliona eura.

48

SPORT

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ivan Dodig o prvom ATP naslovu, odnosu prema BiH i planovima

Morao sam misliti na karijeru
U dobrim sam odnosima sa bh. teniserima Aldinom [etki}em, Mirzom Ba{i}em, pratim ono {to radi mladi Damir D`umhur i zaista me raduje svaki njihov uspjeh, rekao je Dodig • Napredovao do 60. pozicije na ATP listi
Hrvatski teniser Ivan Dodig je proteklog vikenda u Zagrebu osvojio prvi ATP naslov u karijeri, a, kako ka`e, titula je stigla kao kruna vrijednog rada i zalaganja tokom proteklih godina. Iako je ro|en u BiH, ta~nije u Me|ugorju, Dodig se kao vrlo mlad teniser odlu~io da zaigra u dresu hrvatske reprezentacije, {to mu se isplatilo, s obzirom na trenutno stanje u bh. sportu i slabu podr{ku koju nadle`ne dr`avne institucije pru`aju vrhunskim sportistima na{e zemlje. i zalaganje preduslov za dobar rezultat. „U dobrim sam odnosima sa bh. teniserima Aldinom [etki}em, Mirzom Ba{i}em, pratim ono {to radi mladi Damir D`umhur i zaista me raduje svaki njihov uspjeh. Iz svog iskustva bih njima, kao i svim mladim teniserima u regionu, poru~io da }e svaki igra~ do~ekati svojih pet minuta slave ukoliko budu naporno radili i hrabro i{li ka ostvarenju svojih ciljeva“ nastavio je Dodig. , nadam se da }u dobrim igrama tamo uspjeti izboriti plasman me|u 50 najboljih tenisera na svijetu“ dodao je Dodig. , Put do cilja u Zagrebu nije bio lak, a redom su padali nositelji Marcelo Granollerso (6), Ivan Ljubi~i} (2), Guillerma Garcia-Lopeza (3) i Michael Berrer (8), kojeg je u finalu pobijedio sa 6:3, 6:4. „Igrao sam odli~an tenis, a posebno me raduje {to sam takti~ki odigrao besprijekorno. Pametno sam rasporedio snagu i za finale sam ~uvao najbolje od sebe. Stoga sam i stigao do trofeja“ istakao je Dodig, koji }e ove , sezone poku{ati ostvariti zapa`en rezultat i na Grand Slam turnirima u Parizu, Londonu i New Yorku. „Iako mi nisu primarni cilj ove sezone, nastoja}u da na Grand Slam turnirima stignem do zapa`enog rezultata. Bodovi su mi prijeko potrebni, a ako budem imao sre}e u `rijebu, mogu se nadati visokom plasmanu“ , zavr{io je Dodig.
O. ZUKI]

Napredak osjetan
Egzistencija u Hrvatskoj zagarantovana: Ivan Dodig
Reuters

Ne bih uspio
„Iskreno, mislim da ne bih uspio napraviti ovakav rezultat da sam ostao u BiH. Situacija je bila te{ka, u toj zemlji ima nagomilanih problema koji se moraju rije{iti prije nego {to sportisti postanu prioritet. Morao sam misliti na sebe i svoju karijeru. Teniserima je najte`e ukoliko ne dobiju potrebnu podr{ku u trenutku kada je ona potrebna, a ako su prethodno cijeli svoj `ivot posvetili sportu. Jednostavno, nekada se mora misliti na

TROFEJ U ZAGREBU Igrao sam odli~an tenis, a posebno me raduje {to sam takti~ki odigrao besprijekorno. Pametno sam rasporedio snagu i za finale sam ~uvao najbolje od sebe. Stoga sam i stigao do trofeja, istakao je hrvatski teniser
egzistenciju, a ona je u Hrvatskoj bila zagarantovana“, rekao je Dodig i dodao kako je u dobrim odnosima sa teniskim reprezentativcima BiH, kojima je poru~io da su naporni treninzi

Osvajanjem titule u Zagrebu, Dodig je napredovao do 60. pozicije na ATP listi najboljih tenisera dana{njice, {to je za 24 mjesta bolji rejting u odnosu na prethodni plasman. „Naslov mi zna~i mnogo i on je motiv za dalje. Naprije mi je bio cilj da u|em me|u 100 najboljih tenisera dana{njice. Kada mi je to po{lo za rukom, onda sam bio svjestan ~injenice da moram biti bolji. U tome istrajavam iako je naporno. Sada me o~ekuje serija turnira u SAD-u, a

Nakon stradanja na reliju

Dodijeljene nagrade Akademije Laureus

Najbolji su Nadal i Vonn
Na sve~anosti u Abu Dhabiju za najbolju ekipu je progla{ena {panska fudbalska reprezentacija, Zinedine Zidan je dobio priznanje za `ivotno djelo, dok je povratnik godine Valentino Rossi
[panski teniser Rafael Nadal i ameri~ka skija{ca Lindsey Vonn dobili su nagradu Laureus za najboljeg sportistu, odnosno za najbolju sportis tki nju go di ne. Na sve ~anosti, koja je u ponedjeljak uve~e odr`ana u Abu Dhabiju, nagradu je primio po drugi put Rafael Nadal (prvu je do bio za naj ve}i pro dor 2006), dok }e nagrada Vonnovoj biti dodijeljena naknadno. Njeno odsustvo je bilo itekako opravdano, jer je ve} u utorak startovala na Svjetskom prvenstvu u Garmisch-Par ten kir che nu u su perveleslalomu. Presti`nu nagradu Laureus za `ivotno djelo dobio je legendarni francuski nogometa{ Zinedine Zidane. Najbolja ekipa je {panska fudbalska reprezentacija, svjetski prvak, a italijanski motociklista Valentino Rossi dobio je nagradu povratnik godine, koji se na stazi na{ao samo 41 dan nakon loma noge. Nagradu u kategoriji ekstremnih sportova dobio je ameri~ki daska{ Kelly Slater. Za najve}i prodor godine nagradu je dobio mladi njema~ki golfer Martin Kaymer,

Uni{tena {koda koju je vozio Kubica

Kubica se dobro oporavlja
Poljski voza~ Formule 1 Robert Kubica je u puno boljem stanju, nakon {to je bio podvrgnut operaciji od sedam sati, saop}ila je ekipa Renaulta. Podsje}amo, sedmosatnu operaciju obavio je lije~ni~ki tim u bolnici Santa Corona u Pietra Ligureu, gdje je Kubica dopremljen sa unutra{njim krvarenjem, prelomom noge, {ake i vi{estrukim prelomima desne ruke, zbog kojih je nesretnom poljskom voza~u prijetila i amputacija. Do te{kog udarca automobila u zid do{lo je tokom reli-utrke Ronde di Andora, na kojoj se Kubica takmi~io, pa je hitno preba~en u bolnicu u kojoj je no} prospavao u stanju umjetno izazvane kome. Nakon operacije je 26-godi{nji poljski voza~ bio probu|en iz kome. “Robertovo stanje je puno bolje. Nakon {to je no} proveo pod konstantnim promatranjem lije~ni~ke slu`be, u ponedjeljak ujutro su ga lije~nici nakratko probudili. Nakon toga je bio u mogu}nosti razgovarati sa svojom rodbinom. ^ak je i micao s prstima, {to je ohrabruju}i podatak za nastavak njegove rehabilitacije’’, stoji u saop}enju Lotus Renaulta.

Druga nagrada: Rafael Nadal

Priznanje za `ivotno djelo: Zinedine Zidan

a me|u sportistima sa invaliditetom priznanje je pripalo Vereni Bentele, njema~koj biatlonki i takmi~arki u skija{kom tr~anju, koja je na Paraolimpijskim igrama u Vancouveru 2010. osvojila pet zlatnih medalja. Dobitnike nagrade izabire Akademija Laureus u kojoj je 46 uglednih sportista iz svih generacija. Ove godine su, pod predsjedni{tvom legendarnog ameri~kog olimpijca Edwina Mo se sa, o na gra|enim, izme|u ostalih, odlu~ivali i Katarina Witt,

Mark Spitz, Alberto Tomba, Monika Sele{, Franz Klamer, John McEnroe. Martina Navratilova, Boris Becker, Sergej Bubka, a od prije dvije godine i Janica Kosteli}. U naju`oj konkurenciji za najbolju sportistkinju bila je svjetska i evropska prvakinja u skoku uvis, Blanka Vla{i}. Progla{ena je svjetskom atleti~arkom godine, prema izboru Me|unarodne atletske federacije (IAAF), evropskom atleti~arkom godine, ali nagradu Laureus ove goB. M. dine nije dobila.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.
Obilje`ena 27. godi{njica sarajevske Olimpijade

SPORT

49

Iz RK Bosna BH gas

Ne odustaje se od

kandidature za
Doma}instvo vojnog skija{kog prvenstva nam vra}a nadu nadu da mo`emo dobiti organizaciju 2017. godine, a nakon toga i nekog ve}eg takmi~enja, smatra predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o
U Olimpijskom muzeju na Zetri ju~e je odr`ana zajedni~ka Sve~ana akademija Olimpijskog komiteta BiH i Grada Sarajeva povodom obilje`avanja 27. godi{njice XIV Zimskih olimpijskih igara Sarajevo ‘84. Prisutnima su se obratili gradona~elnk Sarajeva Alija Behmen, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o i generalni sekretar Organizacionog Komiteta 14. ZOI ’84. Ahmed Karabegovi}. Gledaju}i zvani~ni film tada{nje Olimpijade Karabegovi} je ukratko podsjetio na dane kada je Sarajevo postalo ~lan olimpijske porodice i do`ivjelo brz uspon do zna~ajnog centra zimskog sporta i turizma. ‘’Sarajevo je tada dobilo stadione, dvorane, staze, klizali{ta, stanove i hotele. Otvoreno je 9.500 novih radnih mjesta, a Igre su zavr{ene pozitivnim finansijskim bilansom, {to je i danas rijetkost. Nakon Olimpijskih igara imali smo infrastrukturu koja je omogu}ila da se dalje razvijamo u sportovima, a za`ivjeli su i neki sportovi kojih

Olimpijadu mladih

O~ekuju se dobre partije u redovima studenata: Dragan Marjanac

Marjanac poja~ao bh. prvaka
Sportski direktor RK Bosna BH gas Kenan Magoda izjavio je da je redove bh. prvaka poja~ao golman reprezentacije Srbije Dragan Marjanac, koji je nastupao za Partizan, ma|arski Pick Szeged i {panski Toledo. “U izboru izme|u golmana Vladimira Bo`i}a, koji je bio na probi proteklog mjeseca kod nas i Dragana Marjanca, koji je branio na nedavnom Svjetskom prvenstvu u [vedskoj, opredijelili smo se, ipak, za Marjanca. On }e ostati u na{im redovima do juna, a nakon toga }emo odlu~iti o daljem nastavku saradnje“, rekao je Magoda. “Imaju}i u vidu njegove kvalitete, vjerujemo da }e Marjanac dobrim odbranama vi{e doprinijeti realizaciji na{eg cilja u Ligi prvaka, a to je plasman me|u 16 najboljih klubova Starog kontinenta, kao i odbrani duple krune. Za plasman u drugi krug Lige prvaka potrebne su nam pobjede nad St. Petersburgom, 19. februara i Constantom, 26. februara, u Sarajevu. Veliko zanimanje za ove utakmice prisutno je u cijeloj dr`avi, ulaznice se dobro prodaju i nadamo se izuzetnoj podr{ci navija~a sa tribina“ nagla, G. V. sio je Kenan Magoda.

Sa sino}nje Sve~ane akademije Olimpijskog komiteta BiH i Grada Sarajeva

Foto A. KAJMOVI]

u Sarajevu prije nije bilo’’, kazao je Karabegovi} dodav{i da je sarajevska olimpijada ugostila najve}e sportiste tog vremena, koje je pratilo putem razli~itih medijapreko2,5 milijardigledalaca. Ipak, nakon rata u BiH nije dovoljno u~injeno na rekonstrukciji uni{tenih olimpijskih objekata, na {ta bi u budu}em radu trebalo obratiti pa`nju. Izet Ra|o je pohvalio zalaganje gradona~elnika Behmena i gradona~elnika Isto~nog Sarajeva Vinka Radovanovi}a

da dobiju doma}instvo Olimpijade mladih. ‘’To {to rade gradona~elnici Behmen i Radovanovi} je najbolji put vra}anja stare slave Sarajevu. Zbog jednog glasa nismo uspjeli dobiti olimpijadu mladih 2015. godine, ali doma}instvo vojnog skija{kog prvenstva nam je vratio nadu da mo`emo dobi ti or ga ni za ci ju tog ta kmi~enja 2017. godine, a nakon toga i nekog ve}eg takmi~enja’’, smatra Ra|o.

To je potvrdio i Behmen naglasiv{i da Sarajevo i Isto~no Sarajevo ne}e odustati od kandidature za Olimpijadu mladih. “To je put kojim BiH mo`e do}i do ve}ih takmi~enja i svijetu pokazati da jo{ mo`e organizirati velike sportske ma ni fes ta ci je. Sa mo za je dni~kim djelovanjem mo`emo u~initi pozitivan korak da Sarajevo bude prepoznatljivo u svijetu“, poru~io je gradona~elnik Sarajeva.

Preminuo mladi atleti~ar

Rukometa{ice Ilid`e napokon se vratile u obnovljenu dvoranu

Treniraju u odli~nim uslovima
Dvorana izgleda prekrasno. Postavljen je novi parket, obnovljene su svla~ionice
Rukometa{ice Ilid`e u`urbano se pripremaju za nastavak prvenstva. Ilid`anke su pripreme, od 6. januara do 4. februara, morale provesti izvan svoje sale u kojoj je bilo nemogu}e trenirati zato {to su u njoj izvo|eni radovi u vidu postavljanja novog parketa, obnove svla~ionica i farbanja zidova. Me|utim, i ta pri~a je ve} arhivirana budu}i je dvorana ponovo stavljena u funkciju 5. februara. [ef stru~nog {taba @RK Ilid`a Dominko Ili} istakao je kako }e rukometa{ice Ilid`e sada imati optimalne uslove za treninge i odigravanje utakmica. “Dvorana izgleda prekrasno. Postavljen je novi parket, obnovljene su svla~ionice...“ , kazao je Ili}. “Mnogo toga je u~injeno, {to je za svaku pohvalu. Najva`nije je to da smo kona~no u{li u stigla nam je doskora{nja igra~ica Krajine iz Cazina, Amra Be{i}, koja igra na poziciji pivotmena. Optimista sam.“ Ekipu Ilid`e napustila je golmanica Azra Gu{i}, koja se vratila u @RK Hrasnica i desni bek Selena Be{i}, koja se priklju~ila @RK Neretva iz Jablanice. “Uprkos tome, dobro smo igra~ki pokriveni na svim pozicijama, a otvorili smo prostor za napredovanje i na{im juniorkama. Njih {estoro sada ravnopravno konkuri{u za prvi tim. [to se ti~e na{ih ciljeva u prvenstvu, glavnizadatak}e biti da sa~uvamo tre}e mjesto koje bi nas odvelo u Kup EHF-a, a u Kupu BiH da pobijedimo Katarinu u ~etvrtfinalu i tako izborimo polufinale ovog takmi~enja“ za, klju~io je trener @RK Ilid`a Dominko Ili}.
G. V. Srebreni sa SP-a: Albert Kiptoo Yator (578)

Misteriozna smrt

Kenijca Yatora
Albert Kiptoo Yator (17), mladi kenijski atleti~ar, srebreni sa posljednjeg svjetskog juniorskog prvenstva na 3.000 metara steeplechase, preminuo je u bolnici u Eldoretu. Yator je posljednji put nastupio na krosu 8. januara, nakon ~ega se po~eo osje}ati lo{e. Pro{le nedjelje je primljen u bolnicu, ali mu se stanje pogor{alo. Iako lije~nici sumnjaju da je obolio od malarije, jo{ uvijek se ta~no ne zna je li ona uzrok smrti ili ne{to drugo. “U potpunom smo {oku zbog ove vijesti. U bolnici }e obaviti autopsiju kako bi se saznao uzrok smrti“ rekao je jedan od , njegovih agenata Ricky Simms, koji brine i o karijeri Usaina Bolta.

Igra~ice Ilid`e punom parom se pripremaju za nastavak sezone

dvoranu u kojoj mo`emo da se u odli~nimuslovimapripremamo za predstoje}u polusezonu. Za vrijemepo~etnogperioda priprema trenirali smo u Ledenoj dvorani Skenderije i Osnovnoj {koli na Butmiru. No, to je sada iza nas, sretni smo da imamoobnovljenudvoranu, sigurnojednu od najljep{ih u dr`avi. “ Ilid`anke }e prvu prvenstvenu utakmicu u proljetnom di-

jelu {ampionata igrati 18. februara na gostovanju kod Zrinjskog u Mostaru. “Zrinjski se konsolidovao. Po igra~kom kadru vi{e i ne li~i na onaj stari iz prvog dijela sezone. O~ekujem te{ku i neizvjesnu utakmicu. Ipak, imamo dobar sastav, vratila nam se Mirna ^oli}, ekipu je poja~ala i Aldijana Gabela, desno krilo, ljevakinja, koja je stigla iz Gora`da, a

50

OGLASI

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM stan u Vele{i}ima, N.ef. Pand`e, prizemlje, jednosoban, polunamje{ten, 250 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kranj~evi}evoj, 115m2, 1 sprat, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Titovoj, 55m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM ve}i dvosoban namje{ten stan kod po{te na Malti. Mob. 061/019-313. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u ul. Bistrik br. 72. Mob. 061/563-345. U STROGOM centru izdajem namje{ten namje{ten stan 90m2, V sprat, bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no gri ja nje na gas. Mob. 0611/908-587. U MIRNOM i sun~anom dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, kupatilo, zaseban ulaz, centralnio grijanje, povoljno. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252-782. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Kova~i}i-Zagreba~ka, cijena 400 KM. Mob. 061/314-641. IZDAJEM trosoban stan 70m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. Ucijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se jave zaposleni ili stranci. Mob. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 76m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci, 32m2. Tel. 033/542-623 IZDAJEM dvosoban namje{tan stan u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958 posliej 16 sati. TROSOBAN namje{ten stan, privatna ku}a, Ilid`a kod Termalne rivijere, eta`no, parking. Mob. 061/319589, 629-932. JEDNOSOBAN namje{ten stan, ^. vila I, na du`i rok. Tel. 658-726 i 061/228-055. IZDAJEM jednosoban na Grbavici, pogodan za dvije studentice. Tel. 063/918-909. IZDAJEM dvokrevetnu sobu studentima. Konforna sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 066/703735. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Dobrinji 3. tel. 444-611. IZDAJEM dvosoban stan kompletno namje{ten sa centr. grijanjem, gara`a, kablovska, internet, Breka 300KM. Tel. 062/527-254. IZDAJEM ku}u u zakup sa tri namje{tena stana od 65m2 sa c.g i tri gara`e, parking. Tel. 062/527-254. IZDAJEM u Isto~nom Sarajevu mali jednosoban namje{ten stan, na du`e vrijeme. Mob. 061/904-465. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru studentici, cen. grij, poseban ulaz. Tel. 203-761. IZDAJEM gara`u sa kanalom, Ul. Grbavi~ka 27/29. Tel. 219-798. VLA[I], februar apartman za 4 osobe 100 KM ili apartman i 5 kreveta za 5 osoba 200 KM dan, cen. grij. parking. Mob. 061/214-868. CENTAR strogi, izdajem dvosoban namje{ten ili nenamje{ten stan. Mob. 061/818-644. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu blizina studentskog kampusa, centralno grijanje, televizija. Tel. 033/652-293. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod ho tel Evro pe. Mob. 061/226-049. NAMJE[TENA garsonjera, samici ili bra~nom paru, bli`e centru. Mob. 061/358-772. IZDAJEM dva kancelarijka prostora po 30m2 u strogom centru. Mob. 061/205-235. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, centar, ul. D`id`ikovac br. 19, sve novo, 800m2. mob. 061/205-235. NAMJE[TEN jednoiposoban stan, Centar. 061/206-115, iza 15 sati. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, strogi centar. Tel. 445-306. IZDAJEM pos. prostor 18m2, plato centar Skenderija C-36, struja, klima, voda. Mob. 061/213-788. ILID@A-Pejton, izdajem gara`u. Mob. 061/537-739. IZDAJEM stan/kancelarijski prostor kod Narodnog pozori{ta, 120m2, 1 sprat. Mob. 061/537-739. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Tel. 066/136-470. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. TRA@IM cimerku, Ciglane. Tel. 200-530. IZDAJEM poslovni prostor u centru Semizovca za sve vrste djelatnosti. Tel. 061/250-751. IZDAJEM adaptiran stan sa centralnim grijanjem na du`e vrijeme Grbavica 1 kod pijace, 40m2. Tel. 061/214-856. IZ DA JEM stan 84m2, pra zan, eta`no grijanje, nov, Ul. Zelenih Beretki 12. Tel. 062/666-472. IZ DA JEM so be za spa va nje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM kroja~ku radnju potpuno opremljenu. Tel. 446-046. DVOSOBAN stan, Ba{~ar{ija, stan sa gara`om, Vele{i}i, ku}a u nisu sa gara`om, Ko{evo, ku}a tri eta`eprazna, Bjelave. Mob. 061/177-711. STAN 145m2, M. dvor, opremljen, stan 54m2, D`. Bijedi}a, opremljen. Mob. 061/177-711. IZDAJEM dva stana po 80m2, Ul. H. Polovine-Breka, namje{teni, cen. grij. ba{ta. Mob. 061/182-128. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, ul. Kulina bana, I sprat, svi priklju~ci za internet, video nadzor, klimatizirano. Mob. 061/573-640. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202611, 061/219-464. IZ DA JEM-pro da jem, po slo vne prost. u Ferhadiji, 100 i 165m2, za sve na mje ne, po vo ljno. Mob. 061/350-448. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan,f na Marindvoru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497350, 033/513-439. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. KOMFORAN dvosoban stan, blizu Skenderije, izdajem. Mob. 061/211945. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

CENTAR, Vi{njik, renoviran stan 31m2, dvije prostorije, 81.000 Km, stan 30m2, Ko {ev sko brdo, Z. D`umhura, blizu autobuskog stajali{ta, 65.000 KM. Mob. 062/649-370. GRBAVICA, 59m2, 2 sprat, Ul. Grbavi~ka, blizu trolejbuskog stajali{ta, 115.000 KM. Mob. 061/072845. PIJACA Markale, stan 82m2+13m2 balkon, 3 sprat, 2 spava}e sobe, dvnevni boravak, kuhinja, kupatilo, sun~an, WC, 100.000 eura. Mob. 062/649-370, 061/072-845. STROGI centar, Ul. Telali 120m2, 1 sprat, stan 109m2, M.M.Ba{eskije, 1 sprat, oba stana su pogodna za pos. prostor. Mob. 062/649-370. PRODAJEM stan 39m2, 3 sprat, naselje Otoka. Tel. 524-913, 062/669480. PRODAJEM stan 37m2+4m2 terase, Hrasno, Ul. D`amijska, 81.000 KM. Mob. 061/906-566. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85m2/2.100 KM, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617742. DONJE Ciglane, 73m2/III, plus dvije terase, 208.000 KM, 76m2/II, + adaptiran 245.000 KM. Tel. 269835. PRODAJEM stan 69m2 centar, I sprat stan 29m2 Stari grad II sprat, garsonjera centar 22m2 + gara`a 12m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM devastiranu ku}u u Trebinju Mosta}i 95m2 + dvori{te 125m2, parcela u Dra~ama Hrvatska 520m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM ku}u sa dva stana + pos. prostor 120m2 koji je u funkciji + ba{ta + gara`a ekstra ura|eno. Tel. 061/573-640. PRODAJEM stan-ku}u, nizovi u Lu`anima na Ilid`i, prizemlje i sprat, gara`a i ba{ta. Mob. 061/222465. PRODAJEM stambeno poslovni obje kat u Had`i}ima 200m2 + 1650m2 zeemlje pogodno za sve namjene, papiri uredni. Tel. 061/573640. PRODAJEM apartman u Neumu, II sprat, opremljen sa terasom 46m2, ci je na po vo ljna. Mob. 061/573-640. PRO DA JEM ze mlju na mo ru 420m2 u [ibeniku — Ra`anj. Mob. 061/172-997. PRODAJEM dva stana u centru Zagreba. Pogledati na:www.primanekretnine.hr/main.asp Informacije: eugen.zadravec@zg.t-com.hr PRO DA JEM je dno so ban stan 36+4m2/7 sprat, Ul. Juki~eva, cijena 86.000KM. Tel. 062/182-876. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8, 422m2 oku~nice papiri 1/1, novogradnja. Tel. 062/671097.

PRODAJA
PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172518. PRODAJEM dvosoban top-renoviran stan, gornje Ciglane, 48m2+balkon, PVC, gas, 2 sprat, 58.000 eura. Mob. 061/486-739. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145122. OTOKA, adaptiran troiposoban stan 89m2+2 lo|e, 8 sprat, cen. gr. 2 lifta, 2 WC, vl. 1/1, uknji`en. Mob. 062/509-471. GARSONJERA 36m2, novogradnja, Breka, naselje Sunce, 1 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/072-845, 062/649-370. NOVOGRADNJA, N. Sarajevo, useljivi stanovi, ve}i broj dvosobnih, na svim eta`ama, cijena 2.1002.500 KM sa ura~unatim PDV-om, za gotovinu mogu} popust. Mob. 062/649-370. ILID@A-Lu`ani, J. Fincija, 4 sprat, 64m2+lo|a 6m2, 115.500 KM, stan 77m2, A. polje, Bosanska, 8 sprat, 2 bal ko na, 113.000 KM. Mob. 061/072-845. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2, za 300.000 KM. Tel. 058/483-561. KU]E: Vasin-Han, Vratnik (Hendek-d`amija) Gazin-Han i Bjelave, vikend ku}e: Pale (Potoci, Kriva}e, Gornji Pribanj, Centar, zemlji{te: Kasindo-4.000m2, Ilid`a 6 dunuma. Mob. 066/488-818. DOBRINJA-49, 55, 68m2, Breka72m2, Mejta{-54m2, Alipa{ino polje-53, 59, 77m2, ^engi} Vila-64m2, Isto~no S-55m2, Marindvor-39 i 121m2, Grbavica-54m2 i 131m2, Hrasno 59m2. Mob. 061/375-787.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i opremljena kafiterija, centar, Novo Sarajevo. Mob. 061/532-450.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 65m2 u centru Sarajeva, pogodan za predstavni{tva, ljekarske ordinacije isl. Mob. 061/344-365. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. IZDAJEM gara`u u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi}, kod Seleks pumpe. Tel. 033/259-590 zvati od 8 do 16 sati. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, preko puta op{tine Centar. Mob. 061/150-019. IZDAJEM dvosoban stan povoljno, 50m2, namje{ten, kof Katoli~kog centra, ul. Nikole Ka{ikovi}a. Mob. 061/130-194. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, na Vratniku. Mob. 061/541-016. VE^I jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar, zaposlenim samcima. Mob. 061/320843. IZDAJEM ~etvorosoban stan u Ljubljanskoj ulici, porodici ili studen ti ca ma. tel. 033/210-433 i 061/069-257. M. DVOR, pos. prostor, 2 sprat, 110m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Lorisu, 1 sprat, idealan za kancelarije, prazan, 70m2, 700 KM. Mob. 065/819-136. IZDAJEM pos. prostor 190m2, ekstra ura|en, kod bolnice Jezero, pogo dan za sve na mje ne. Mob. 061/170-254. IZDAJEM stan u Centru, 1 sprat, idealan za kancelarije, luksuzno adaptiran, 85m2, 1.200 KM. Mob. 065/819-136. IZDAJEM stan u Lorisu, 1 sprat, adaptiran, pogodan za kancelarije, 70m2, 700 KM. Mob. 065/819-136.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
^ENGI] Vila, 54m2, adaptiran, klima + kuhinja, plakari, 110.000 KM, Velanin neboder, 48m2 + balkon ustaklje, XV sprat, 90.000 KM. Mob. 061/079-751. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10 x 12m sa oku~ni com 1.200m2 uz rijeku Mo{~anicu. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. PLAC U Rajlovcu, ulaz u Zabr|e, 3.000m2 + 3 devastirane ku}e. Mob. 061/460-150. STANOVI, 111m2, 94m2, 75m2, 87m2, 80m2, 54m2, 40m2, 39m2, 34m2, 26m2, 106m2, 72m2, 117m2, 154m2, 53m2. Mob. 061/460-150. KU]E, Pofali}i dvije eta`e + dva p.p. Alifakovac p+s+gara`a, ku}a u Tuzli na tri eta`e + dva restorana + 900m2 ba{te. Mob. 061/460-150. MEJTA[, ul. Sepetarevac, trosoban 66m2, I sprat, starija gradnja. Mob. 061/205-235. HRASNO, Aleja lipa, 53m2, renoviran, ugradbena kuhinja, ameri~ki plakari, PVC stolarija. Mob. 061/205-235. GRBAVICA, 80m2 [oping, `uti neboderi, odli~an, 2 lifta, 15 sprat + gara`a, 80.0000 eura. Mob. 061/205235. CENTAR, 106m2, Petrakijina kod Lov ca, II sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, ul. Valtera Peri}a, 100m2, IV sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 80.000 eura. Mob. 061/205235. MARIJIN dvor, ul. Kotromani}eva, 116m2, II sprat, odli~an + 2. gara`na mjesta. Mob. 061/205-235. CENTAR, kod Dr`avne bolnice, garsonjera 27m2, I sprat, centralno, sve novo, 63.000 KM. Mob. 061/205235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, II sprat, odli~an + gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR, strogi 40m2, jednoiposoban, I sprat, sre|en, sve novo. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ili mijenjam garsonjeru u Sarajevu - Mejta{ za stan u Banja Luci, Nikole Ka{ikovi}a 7/II, II sprat, cg, 24m2 s balkonom. Tel. 065/589-171. PRO DA JEM stan na Ane ksu, 60m2. Mob. 061/508-404. PRODAJEM ku}u, [vrakino, V. ^ur}i}a 133, 100.000 KM. Mob. 061/508-404. PRODAJEM 3,8 dunuma plodne zemlje (mo`e i manje) Krivoglavci — Vogo{}a. pogled na Betaniju. Mob. 063/639-691. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. CEN TAR — Dal ma tin sk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM na Otoci 72m2, 12 sprat, 2 balkona, dvostrano orjentisan, Goru{a 55m2, II sprat, potpuno adaptiran. tel. 061/079-751. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. DOBRINJA, poslovni prostor od 50m2, ve oma po vo ljno. Mob. 061/893-105. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije ga ra`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan u N. Sarajevu 92m2, III kat, Grba vi ca. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Bolni~ka 78m2, 69m2 i 90m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, H. Idrizo va 57m2, 62m2, 105m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM-izdajem pos. prostor 125m2, kod Fisa. Mob. 061/177711. STAN 115m2, 5 sprat, Dalmatinska, stan 70m2, Ja dran ska. Mob. 061/177-711. PRODAJEM jednosoban stan u centru Sarajeva. Tel. 033/201-875 i Mob. 062/204-717, zvati od 8 do 20 sati. STAN 43m2 i 91m2 Skenderija, 83m2 A. Bu}e, 60m2 Ciglane. Mob. 061/177-711. STAN 60m2, 5 sprat, K. brdo, komplet adaptiran, 115.000 KM. Mob. 061/177-711. STAN 38m2, [vrakino, 54m2 ^engi} Vila, 31m2 Vi{njik, stanovi novi na Stupu od 58m2. Mob. 061/177711. ISTO^NO Sarajevo 62m2, novogradnja, 54.000 KM. Mob. 061/177711. VOGO[]ANSKA petlja, 1,5 dul. gra|. zemlji{ta. Mob. 061/019-236. STAN 68m2-gara`a kod Pivare, 83m2-ga ra`a Ci gla ne, 66m2-D. Ozme, 52m2, D`id`ikovac. Mob. 061/177-711. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Ja dran ska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grba vi ca. Mob. 061/019-236. STAN 66m2/4 spr. D. Ozme, 83m2/4 spr. gara`a, Ciglane, 68m2/1 spr. gara`a kod Pivare. Mob. 061/177711. KU]A sa 2 dunuma zemlje, Bare, ku}a sa2 dunuma zemlje, Breza, ku}a na 3 eta`e, Bistrik.Kamenica. Mob. 061/177-711. HRASNO brdo 2 dunuma zemlje, urbanist. dozvola, Vogo{}anska petlja 1,5 dunum. zemlje sa urbanisti~kom. Mob. 061/177-711. PRO DA JEM ku}u u S. Gra du 200m2 na 300m2 placa Kova~i. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru 83m2, 77m2 Ciglane. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Gabelina 83m2. tel. 061/299-911. PRO DA JEM stan u Hra snom 53m2, 82m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru M. Tita 121, 147m2. Tel. 061/299-911. GRA\EVINSKO zemlji{te na podru~ju grada od 500m2 do 5.000m2. mob. 061/299-911. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501515. PRO DA JEM je dno so ban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Mari jin Dvo ru I sprat, adap ti ran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlju i {umu za sje}u. Mob. 062/688-855. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRO DA JEM ku}u s ba {tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, use lji va. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRO DA JEM tro ipo so ban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egra du u na se lju Du{}e. Mob. 061/701-977. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRO DA JEM je dno so ban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - po vo ljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRO DA JEM je dno so ban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196. PRO DA JEM dvo so ban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513781. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Tel: 061/528-032. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Bo gu ni}a ^ar li ja br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLA DI VO DE, pro da jem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRO DA JEM tro so ban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grba vi ci, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRO DA JEM po slo vni pros tor 80m2, Ba{~ar{ija-Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. STAN 36m2 u Hrasnom, trg heroja i 71m2 kod Ro bo ta. Mob. 065/021-556. STAN 52m2 na Grbavici, 3 sprat, useljiv. Mob. 065/021-556. KU]A na Ba{~ar{iji, Kova~i. Mob. 065/021-556. STAN 48m2 na Skenderiji, Taba{nica, 2 sprat. Mob. 065/021-556. STAN 65m2, Alipa{ino polje, Trg me|. prijateljstva, 6 sprat i 80m2, 15 sprat. Mob. 065/021-556. TROSOBAN stan 70m2/IV+2 lo|e, et. plin. grij. Grbavica I, pored [umarskog fakulteta, 2.000 KM/m2 sa porezom. Mob. 061/893-610. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Mob. 062/606-831, 450-976. STAN 85m2, stro gi cen tar, Pru{~akova, trosoban, adaptiran, plinsko et. balkon, 1 kat, 212.000 KM. Mob. 061/899-209. STAN 76m2, Dobrinja, Trg Sabora bosanskog, troiposoban, 2 kat, balkon, 104.000 KM. Mob. 062/295919. STAN 67m2, Doblrinja C5, Sarajevskih ilegalaca, 1 kat, renoviran, adaptiran, gara`a 13m2, ostava 7m2, dvoiposoban, 127.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 57m2, Centar, A. Jabu~ice, dvosoban A-U gradnja, VP, hitno i povoljno. Mob. 066/340-748. STAN 52m2, Grbavica II, K. Kapetanovi}a, nadogradnja, dvosoban, 6 kat, parno, renoviran i namje{ten, 1.900 KM/m2. Mob. 061/247-777. STAN 48m2, nova vogo{}a, Rosulje, novogradnja, jednoiposoban, 2 kat, lift, klima, plinsko et. 1.550 KM/m2, sa PDV-om, fiksno. Mob. 066/340748. STAN 36m2, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a, jednosoban, 1 kat, 67.500 KM. Mob. 061/899-209. STAN 36m2, Hrasno, Trg heroja, jednosoban, 14 kat, 2 lifta, balkon, 69.000 KM. Tel. 711-666. STAN 35m2, ^engi} Vila, neboder Vranica, jednosoban, renoviran, komplet namje{ten, 16 kat, 2 lifta, 65.000 KM fiksno. Tel. 711-665. STAN 33m2, Bu}a potok, A. Bu}e, novogradnja, jednosoban, 6 kat, lift, plinsko et. balkon, 59.000 KM. Mob. 061/247-777. STAN 34m2, Marin dvor, fra A. Zvizdovi}a, jednosoban, 2 kat, plinsko et. balkon, 89.000 KM. Mob. 066/340-748. STAN 41m2, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a, jednoip9soban, balkon, 3 kat, renoviran, adaptiran, plins. et. 84.000 KM. Mob. 061/899-209. BREKA, stan 70m2, 3 sprat, I. Muje zi no vi}a, 230.000 KM. Mob. 062/316-379. PRODAJEM-izdajem stan 140m2, ravne Ciglane. Mob. 063/419-296. LO@IONI^KA, Socijalno-[ibica, stan 72m2, 19 sprat, 2 lifta, cen. grij. sin~an, dvostrano orijentisan. Mob. 062/156-882.

PRODAJA
PRODAJEM plac 2200m2 i ku}a sa poslovnim prostorom uz samu cestu za Kiseljak Gladno Polje. tel. 062/577-638. STAN centar Mar{ala Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. STAN, Marijin dvor, 83m2 i 86m2, ul. Kranj~evi}eva. Mob. 061/299911. STAN troiposoban, ul. Envwera [ehovi}a. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, M. Preloga, sto ma to lo {ka or di na ci ja. Mob. 061/299-911. VI[E placeva za gradnju na podru~ju grada od 500m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, kova~i 150m2, ga ra`a, po slo vni pros tor. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 57m2, 105m2, ul. Had`iidrizova. mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 40m2, 150m2, 180m2. Mob. 061/299-911. STAN centar, ul. Bolni~ka, 78m2, 69m2 i 90m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM na Vracama troiposoban stan 91m2, I sprat, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 eura. Tel. 061/165-294. PRODAJEM su Hrasnom Ul. Olovska kod pekare AS dobar dvosoban 57m2 II sprat, plin, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM stan kod Vje~nice, Ul. A. [ahinagi} 60m2, dvoiposoban, III sprat, 130.000KM. Tel. 061/202305. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 061/199-845. PRODAJEM stan 70m2, Kotromani~eva, Marijin Dvor, I sprat, plin i parking, 100.000 eura. Tel. 061/211303. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM plac 1000m2, ravan, sun~an, 1/1, dozvoljena izgradnja, kod Upijevog vo}njaka, povoljno. Mob. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2 sa placom 600m2, 1/1, sun~an, ravan, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. PRO DA JEM no vi ju vi ken di cu 65m2 na placu 1665m2, 1/1, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. KIOSK limeni 16m2, opremljen za sve uslu ge, stru ja, vo da. Mob. 061/375-627, 616-238. KU]A na sprat 9x8, mag. prostor 24x6, ba{ta 1,5 dun, RajlovacZabr|e. Mob. 061/375-627, 615-238. ATRAKTIVNA lokacija, Zmaja od Bosne, kod hotela Bristol, adaptirani stanovi 65m2 i 40m2, lift, cen. grij. parking. Mob. 062/055-445. PRODAJEM garsonjeru 27m2, I sprat, centr. grijanje kod Dr`avne bolnice, 63.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u u Lukavcu kod Tuzle sa 2 poslovna prostora, pekara sa svim ma{inama. Cijena po dogovoru. Mob. 061/135-231,061/294-557. U STROGOM centru prodajem stan 90m2, V sprat bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Mob. 0611/908-587. KOD bolnice Ko{evo, stan 63m2, II sprat + 2 balkona, centralno grijanje, ul. Kranj~evi}eva kod Dr`avne bolnice stan 54m2, I sprat. mob. 062/156-882.

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
STAN, A. polje, Trg Zavnobih-a, 3 sprat, useljiv, cen. grij. 78m2, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907831. CEN TAR, Odo ba {i na, 1 sprat, 65m2/2.300 KM. Mob. 062/907831. CENTAR, Skenderija, novogradnja, 118m2, 2 gara`e, ba{ta, luxuzno, 250.000 eura. Mob. 062/907831. CENTAR, Patriotske lige, 64m2, 2 sprat, useljiv, 2.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, 4 ku}e, 12 dunuma zemlje+2 pos. prostora, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Vraca, Ul. Samoborska, 4 eta`e, ba {ta, ga ra`a, gri ja nje, 300.000 KM. Mob. 062/907-831. SKENDERIJA, Ul. Podgaj, 1 sprat, 63m2, 145.000 KM. Mob. 062/907831. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2, grijanje, 2 balkona, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, strogi Centar, kod hotela Evrope, dvoeta`ni, 3 sprat, adaptiran, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, 5 sprat, lift, potkrovlje, 68m2, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 190.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Dobrinji 5, S. Filipovi}a, 6 sprat, zadnji, ima lift, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A.B.[imi}a, 2 sprat, 28m2, 68.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji, V. Maglajli}, 1 sprat, 37m2, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVI CA, K. Ka pe ta no vi}a, 54m2, 12 sprat, sve novo, 2.050 KM/m2. Mob. 061/702-881. CENTAR, Pru{~akova, 85m2, renoviran, 1 sprat, 215.000 KM. Mob. 066/801-711. S. GRAD, M.].]ati}a, 73m2, 3 sprat, potrebna adaptacija, 2.000 KM/m2. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, jednoiposoban, 2 sprat, 86.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A, Pejton, stan u nizu, 2 eta`e, ba{ta, cca 80m2, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, 32m2, 6 sprat, sve novo, 2 lifta, ostava, 51.000 KM. Mob. 061/702-881. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, dvosoban, 58m2, 2 sprat, 2 lifta, balkon, klima, 1.650 KM/m2, uklju~en porez. Mob. 061/702-881. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, dvosoban, 57m2, 8 sprat, balkon, klima, ekstra pogled, 1.650 KM/m2. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, garsonjera 34m2, 8 sprat, odli~an pogled, ostava, cen. grij. 56.000 KM, uklju~en porez. Mob. 066/801-711. STAN na Alipa{inom polju, Trg Zavnobiha, 59m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. GRBAVICA, 5 sprat, nema lift, 69m2+2 balkona, 1.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. MARIN Dvor, suteren, 76m2, adaptiran, 195.000 KM. Mob. 062/907831. VOGO[]A, Jo{ani~ka, 3 sprat, dvoeta`ni stan, 112m2, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. MEJTA[, M. P. Sokol. 1 sprat, 52m2/2.900 KM. Mob. 061/177556. CEN TAR, Drve ni ja, 2 sprat, 96m2/2.500 KM. Mob. 061/177556. STAN u Centru, ^ekalu{a ~ikma, 1 sprat, 90m2, 240.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN na Dobrinji C5, 2 sprat, 74m2, 125.000 KM. Mob. 061/320439. STAN u Centru, had`i Idrizova, potkrovlje, 32m2, 95.000 KM. Mob. 061/320-439. S. GRAD, Logavina, 29m2, 1 sprat, 65.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u centru, A. [anti}, 3 sprat, 39m2, 90.000 KM. Mob. 066/801737. STAN na ^engi} Vili, B.M.Selimovi}, 56m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN na Dobrinji C5, L. Pastera, 2 sprat, 68m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN na Marin dvoru, Hamida D. 1 sprat, pogodan za kancelarije 123m2/2.100 KM. Mob. 061/320439. STAN u Hrasnom, A. [a}irbegovi}, 13 sprat, 58m2/2.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN na Malti, Paromlinska, VP, 66m2/2.100 KM. Mob. 061/320439. STAN na ^. vili, B.M.Selimovi}, 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Hrasnom, A. [a}irbegovi}, 2 sprat, 68m2/2.200 KM. Mob. 066/801-737. STAN na Alipa{inom polju, Trg me|. prijatelj. 2 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. STAN kod Katedrale, 1 sprat, adaptiran, 74m2, 208.000 KM. Mob. 061/320-439. LUKSUZAN stan, Centar, D. Ozme, sve novo, 4 sprat, 136m2/3.300 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Centru, Vrazova, VP, pogodan za kancelarije, 84m2/2.900 KM. Mob. 066/801-737. STAN na ^engi} vili, 2 sprat, D`. Bijedi}a, 2 sprat, 82m2/1000 eura. Mob. 061/320-439. GARSONJERA, Ko{evo, M. [najde ra, 3 sprat, 21m2, 63.000 KM.Mob. 066/801-737. STAN na Alipa{inom polju, N. Smajlagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, VP, 55m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.

53

HAD@I]I, ku}a, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. KIOSK Insrap, dupli 8m, povoljno. Mob. 063/893-098. MANJA ku}a sa oku}nicom 150m2, Stari Grad. Mob. 061/358-772. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2, 80.000 KM, + 2 balkona. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, dvosoban, VP, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor na Marin dvoru, novogradnja, 29m2, prizemni, 135.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Voj ni~kom po lju, H. Su}eske, 6 sprat, 65m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}-Kvadrant, 5 sprat, 60m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu, suteren, Prijedor ska, 54m2/1.400 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu~a potoku, novogradnja 2006. god. 6 sprat, potkrovni, use ljiv, 87m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA 25m2/2.400 KM, 5 sprat, ne ma lift, Ti to va. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, na Socijalnom, adaptiran, prizemlje, 41m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, useljiv, 79m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. SOKOLOVI] Kolonija, ku}a u nizu, na 3 eta`e+ba {ta+ga ra`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. BU]A Po tok, 2 ku}e 10x10m2+1.000m2 oku}ni ce, 250.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A, Osi jek, Bla`uj, 200m2+1.500m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/177-556. LU@ANI, ku}a 240m2 st. pros.+plac 700m2, 300.000 KM. Mob. 061/177556. VRA CA, ku}a 3 eta`e+600m2 oku}ni ce, 129.000 KM. Mob. 061/177-556. HRASNO, 38m2, balkon, cen. grijanje, 80.000 KM. Mob. 061/415787. DOBRINJA, jednoiposoban, fiksno 67.000 KM. Mob. 061/415-787. ^ENGI] Vila, 54m2, 16 kat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/415-787. POFALI]I, P+S, 200m2 dvori{ta, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. HAD@I]I, ku}a P+S, 2.000m2 oku}ni ce, 210.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, 53m2, odli~no stanje, balkon, klima, 2.000 KM/m2. Mob. 061/415-787. ZEMLJI[TE Plandi{te kod nove d`amije 1.360m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. MARIN Dvor, K. Tvrka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. CEN TAR, Ul. Je ze ro, 1 sprat, 82m2/2.350 KM. Mob. 0617177556. VRACA, A. Smailovi}a, 2 sprat, devastiran, 64m2/1.700 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, 3 sprat, 57m2/1.700 KM. Mob. 061/177556. CENTAR, J. Vanca{a, 84m2, VP, 2.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, VP, 50m2/2.900 KM. Mob. 061/177-556.

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla {te nog ser vi se ra. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran za 15.000 KM sa rezervnim djelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537949. PRODAJEM golf II,1986. godina, 1.600 kubika, dizel, 1.600 KM. Tel. 061/102-390. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM kombi VolksWAGEN TERETNI, 1989. GODINA. mOB. 061/140-328. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. PRO DA JEM mla du ni vu crna, ugra|en plin. Mob. 061/211-945. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM novu zadnju karambolku, komplet za Hundai Akcent. Mob. 061/915-123. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM Jeep Chrysler dizel 2,5,klima,servo volan,1998 god.registrovan do marta 2011. Mob.061/103-827 PRODAJEM kpt mjera~ kompresije sa 200 kartica za benzince i novu Bo{ pum pu za vo zi lo FAP 1616/1620 Mob. 061/820-252 PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM Peugeot 406m2, benzin, 2,0l, 2002. god. puna+dodatna oprema, registrovan do nov. 2011. god. Mob. 061/212-267. PRO DA JEM re na ult 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

OSTALO
PRODAJEM novu, neotpakovanu Chiccovu ljuljalicu (hranilicu) za bebe i sto li cu za hra nje nje. Tel. 061/205-035. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. VRLO povoljno prodajem `ensku bundu br. 44, prirodno krzno sjeverne lisice, crne boje. Tel. 651-007. PRODAJEM drva, iscejepana, }utci, metarska, dobra kvaliteta i mjera. Mob. 061/546-074. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRO DA JEM no ve mre`ice br. M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 596, 628, za elek. brija~e Braun, Iskra i Ruske. Tel. 651-556. GROBNO mjesto sa spomenikom, Sv. Mar ko, 12.000 KM. Mob. 061/548-351. PRODAJEM sliku Voje Stani}a iz 1972. ulje 30 x 31cm. Mob. 061/709593. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323-906. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243891. PRODAJEM klavir. Mob. 061/802650. ORIGINAL ru~ni sat Swatch, sa narukvicom, cijena 100 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM nerc bundu. Tel. 221308. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM 200 ~asopisa Sam svoj majstor, prijaratno izdanje. Mob. 061/032-110. PRODAJEM `enske bunde od zeca duga br. 42-44 i srednja od rakuna. Mob. 062/525-981. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419.

VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, so bna an te na. Tel. 062/104-951. PRODAJEM plinsku pe} Maju, za grijanje. Mob. 061/740-273, 440727. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM pos. prostor u Novom Sarajevu do 50m2 prizemlje ili I sprat. Tel. 061/573-640. KU PU JEM sta re raz gle dni ce, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo banka, Privredna banka i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 065/027864. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, pla~amo najbolje, ispla ta i do la zak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS, najpovoljnije. Mob. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM trosoban ili ve}i stan u Doboju, do 2 sprata. Mob. 066/948117. KUPUJEM 2 starinska o~uvana kau~a. Tel. 061/268-230. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM sve vrste knjiga. Mob. 061/533-792. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526918. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553640. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212431. PRODAJEM trosjed sa 2 foteljestilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Mob. 061/266-999. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196800.

TEHNIKA
PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ugostiteljski fri`ider za pivo, gril za pe~enje pili}a na plin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565-074.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAPOSLENJE
JAZZ CLUB (kod Narodnog pozori{ta) nudi radno mjesto za mla|u dje voj ku. Mob. 063/640-542 (Elma). FIRMI TIMEX d.o.o. potrebna mla|a `enska osoba na poslovima stru~nog saradnika. Obavezno poznavanje rada na ra~unaru, a prednost visoka stru~na sprema, organizacione sposobnosti i poznavanje engleskog ili njema~kog jezika. Mob. 062/693-410. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBAN `enski frizer. Mob. 063/113-679ZAPO^NITE sopstveni posao „knjigom“ eteri~na ulja, stotinjak razli~itih tra`enih proizvoda. Tel. 032/244-417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. PREVODIM tekstove sa engleskog jezika, cijena 5 KM po stranici. Mob. 061/522-442. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. KOMBI prevoz putnika i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343, Pofali}ka 76. DAJEM ~asove iz konverzacijskog engleskog, osnova mikrora~unara, prijemna, servis. Mob. 062/293688. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. DAJEM ~asove iz konverzacijskog engleskog, osnova mikrora~unara, prijemna, servis. Mob. 062/293688. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada te le fon skih in sta la ci ja. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VODOINSTALATER radi povoljno adaptacije i popravke. Tel. 061/222-927. RESTAURACIJA starog namje{taja, vrhunski kvalitet. Tel. 061/488033. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kom bi jem, ra dna sna ga, Mob. 061/227-189. EKSPERT za hidro-termo izolacije krovova i gara`a, zidova. Tel. 033/653-396, 061/098-579. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika povoljno do 8 osoba. Tel. 061/903526. VODOINSTALATER opravlja ~esme, vodokotli~e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, 066/973-793. ENGLESKI jezik — profesor engleskog je zi ka da je in stru kci je, ~as/10KM. Mob. 061/654-941. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292. VKV bravar radi ugradnju brava, ptt sandu~i}a, ormaara, stala`a, ramova. Tel. 061/507-683. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. VODOINSTALATER sa 30. god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139-034. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307. VR[IMO kompjutersko programerske usluge izrade web stranica, ugra dnju pro gra ma itd. Mob. 062/401-229. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108-779.

srijeda, 9. februar 2011. godine Devetog februara 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede, pradede, punca i svekra
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEADA SEVADA (MUHAREM) TUZLI]

ASIM (ZAJKO) DEDI]

preselio na ahiret u utorak, 8. februara 2011, u 73. godini. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, mislima i sje}anjima. Tvoji najmiliji: supruga Dervi{a, sinovi Nerkez i Edin, k}erka Edina, snahe Selvedina, Safija, Elma i D`enana, zet Mithat, unu~ad Alen, Nermin, Nerma, Belmin i Ervin, praunuci Kerim i Imad
1046

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 15 sati na mezarju Prpori{ta - Hrenovica. O`alo{}eni: supruga [efika, sinovi Emir, Semir i Amir, snahe Zuhra, Hurija, Elvira i Zehra, sestre Sejda, Ai{a i Rabija, unu~ad Alem, Amela, Vildana, Vedad, Azra, Mirsad, Senada i Nizama, zetovi Nermin i Armin, sestri}i Galib, Rasim, Ramiz, Ekrem, Senad, Enes i Hajrudin, sestri~ne Ramiza, [emsa, Jasna, Sajma, Enisa, Aida i [evala, {ure Nusret, Munib i [efik, bad`e Jakub, Numo i Hakija, svastike Ismeta, Nusreta i Sadeta, te porodice Dedi}, Rada~a, Fazlagi}, Avdagi}, Red`ovi}, Gugi}, Kravarevi}, Hurem, D`ananovi}, Mulahasanovi}, Rov~anin, \onko, Omanovi}, Bu~o, Turulja, Herenda, Be~i}, [uvalija, Hrvo, Agi}, Babi}, [ehovi}, Hujdur, Beri{a, Suljevi}, Kuli}, Kaljanac, Kari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice sa polaskom u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika i robe na sve destinacije. Mob. 062/214-690 i 033/220-402. ^ASOVI engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, prevodi, gramatika, konverzacija, uspje{no i povoljno. Mob. 066/917-391. ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pe dan tno, pro fe si onal no. Mob. 062/760-012. NUDIM pomo} i njegu starih i bolesnih osoba, obilazak, presvla~enje, hranjenje, dolazak u apoteku, prodavnicu i sl. uz nov~anu nadoknadu. Mob. 062/760-012. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno i povoljno, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219768. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 27 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. MOLER radi sve, uredno, kvalitetno i veoma povoljno. mob. 061/274872. PROFESORICA engleskog jezika, sudski tuma~ i prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste, Dobrinja. Tel. 465-958, 062/612-399.

INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061/359-500. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, spomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, pen zi one ri ma jef ti ni je. Mob. 061/205-803, 066/973-793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR-VODOINSTALATER radimo nove i popravljamo stare instalcije (eko plastika, sanitarija, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd. ) Tel. 061/132-149. BEBI siterka po potrebi ~uvala bih va{u djecu no}u, dolazak na adresu. Tel. 062/525-268. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482882.

Devetog februara 2011. navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{a voljena

NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne — tende. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i Mob. 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. MOLERSKI i parketarski radovi, povoljno, uredno i ~isto, po dogovoru. Mob. 062/918-201 Ismo. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. TA PE TAR-de ko ra ter, po vo ljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718405, 061/156-728. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. ^UVALA bih dijete, imam preporuku. Mob. 061/228-848.

FADILA DILA BE^IRBEGOVI], ro|. ^AJI]

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitog lika i ~uvati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: k}erka Zlata, zet D`afer, unu~ad Edin i Lejla
1043

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri

SAFI HAJDARPA[I], ro|. TRBI]

Brat Ismet sa porodicom
1045

MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441.

KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

RAZNO
GRA\ANI Sa ra je va, PO TRO [A^I gasa, pogledajte na Internetu Web site: http://www.gasgangrena.com.

srijeda, 9. februar 2011. godine S bolom i tugom obavje{tavamo da je

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{ dragi otac, tast, stric, ujak i {ogor, gospodin

DANICA RA^I], ro|. IVANI[EVI]
udova Obrada 1921 - 2011.

JOSIP JOZO KLICI]
19. 6. 1931 - 16. 1. 2011.

preminula 8. februara 2011. godine. Ispra}aj u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 14 ~asova iz Gradske mrtva~nice Bijeli brijeg u Mostaru, gdje primamo sau~e{}e od 13 ~asova. Sahrana je na pravoslavnom groblju u Potocima kod Mostara. O`alo{}eni: sin Mile, k}i Milenka, unu~ad Jelena, Branka i Jelena, snaha Ika, zet Dragutin i ostala rodbina i prijatelji
001A

blago u Gospodinu preminuo u nedjelju, 16. januara 2011, u 80. godini, u Zagrebu, nakon kratke i te{ke bolesti. Polaganje urne u porodi~nu grobnicu bit }e u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 14 sati na groblju Vare{ - Majdan. Po~ivao u miru Bo`jem! O`alo{}eni: k}eri Liliana, Maja i Jasna, unuke Ana, Luna i Zoe, sestra Terezija, Majda i Vera, te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji
25070

SJE]ANJE

Sa ljubavlju i po{tovanjem
SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MILKA LOZI]
2009 - 2011.

PAVO LOZI]
1991 - 2011.

ZEHRIJA [EHOVI], ro|. D@INDO ANKA PANDUREVI]
9. 2. 2007 - 9. 2. 2011.

MILORAD MILE PANDUREVI]
1981 - 2011.

preselila na ahiret u utorak, 8. februara 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije.
1039

Obitelji Jandri} i Vukasovi}
833

Mladen, Dragana, Ognjen, Vanja i Darko

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg radnog kolege Fahrudina - [ehe

FADILA (RIZA-beg) ZAGANJOR, ro|. HAVERI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011, u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 9. februara 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Ned`ad i Ramadan, sestre ]amila Ferri i Hazera Repishti sa porodicama, snahe Selma i Sabira, unu~ad Amina, Ilma i Harun, te porodice Zaganjor, Haveri}, Osmanagi}, Bibezi}, Alivodi}, Bratovi}, Bor~a, Ibrahimefendi}, Bajramovi}, La~evi}, Divanovi}, Red`ovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Mu{ki tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u d`amiji Bjelave.
000

ZEHRIJI [EHOVI], ro|. D@INDO

O`alo{}eni: sinovi Farudin-[eha i Suad-[eha, k}erka Senida, snaha Mina, zet Esad Dru{ki}, unu~ad D`enita, Samra, Lejla i Kerim, zetovi Elvir i Alem, praunuci Anes i Hamza, sestre Fatima, Mejra i Raza, zet Nurko, sestri}i i sestri~ne, djever Ibro sa porodicom, zaova Hasija sa porodicom, te porodice [ehovi}, D`indo, Dru{ki}, Kova~evi}, Klepo, ^arkad`i}, Pa{i}, Durakovi}, Kerla, Kuki}, D`aferagi}, Zuli}, ^engi}, Kova~evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i merhume u Ulici ^ebed`ije br. 4.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet, a njenoj porodici sabur. Goran, Nedim, Asim, Mi{o, Mirsada, Velida, Sne`a, Osman T., Kiko, Mufid, Muzafer, Pirke, Salko, Adil, Adem, [eval, Suada G., Brdo, Bejda, Edis, ]usta, Re{o, Elvis, Mirso, Ne{o, Jagoda
1041

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI]
preselio na ahiret u petak, 4. februara 2011, u Njema~koj, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ramiza, sinovi Mujo i Samir, snahe Danijela i Ankica, unu~ad Eldin i Anesa, amid`a Halim, strine Nura i Tid`a, brati}i Atif i Neli, brati~ne Sabina i Nela, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, bad`o Ejub, {ura Selim Spahi}, svastike Zumra, Almasa i Zlatka, te porodice Osmankovi}, Spahi}, Kru{~ica, Muta{i, Rastavica, Mujki}, Hasanbegovi}, Osmanovi}, ^utura, Karaman, Trebinjac, Andelija, Hod`i}, Krilo, Gradi{i}, Kljuno, [ahovi}, Klino, Tabak, Guta, [abeta, Had`ovi}, Beganovi}, Dursum, Serdarevi}, [kufica, [koro, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Otes, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Devetog februara 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

MUNIBE ^AU[EVI], ro|. TUZLAK
Nedostaje{ nam. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 14 sati u d`amiji Kolonija, Ul. Franje Kluza. S po{tovanjem, tvoja porodica
1040

OSLOBO\ENJE

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

srijeda, 9. februar 2011. godine
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIKMETA (UZEJR) DELIHASANOVI], ro|. HAD@IALI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Amela, sin Senad, zet Hido sa familijom, unuke Ajla i Lejla, djever Nusret, zaove Almasa i Azemina, te porodice Delihasanovi}, Had`iali}, Gili}, Bilal, Koso, Pa{agi}, Aganovi}, Had`i}, ]atovi}, Proli}, Bejti}, Im{irovi}, Bajramovi}, Abdomerovi}, Vila, Muhi}, Had`ugli}, Ba{ovi}, Pehilj, Kurto, Had`iahmetovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti, Aleja lipa br. 55/IV, Hrasno.
000

AVDO (RIZVO) VRABAC

SULEJMAN (DERVI[A) DRU[KI]
9. 2. 1998 — 9. 2. 2011.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011, u 35. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, poslije podne-namaza (12.15 sati) na mezarju Neva~ka. O`alo{}eni: supruga Elma, sin Rizvo, k}erka [evala, snaha Elvina, brati} Amir, amid`a Nihad sa porodicom, tetke Sadeta, Mirsada, Vahida i Suada sa porodicama, daid`a Zaim sa porodicom, tetke Mina, Mirsada i Sadeta sa porodicama, te porodice Vrabac, Me{i}, [ehi}, Alikadi}, Hajdarevi}, Mi{ut, [abanovi}, Kladan~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u Neva~koj, u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Nijaz i unuci Damir i Dijana
25068

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAFA (BE]IR) HAJDARPA[I], ro|. TRBI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Emina, Bisera i Azra, bra}a Nusret, Ismet i Avdo sa porodicama, zetovi Ahmet Koro i Nadir Durakovi}, unu~ad Mahir, Haris, Vedad i Mirza, zaove Rabija Ba{i} i Safija Had`ihasanovi} sa djecom, djeveri Izet, Ismet i Fadil sa porodicama, Faruk Dizdar sa porodicom, jetrve Fatima, Munira i Zineta, snahe Behid`a i Umija, brati}i Trbi} Akif i Mehmedalija, brati~na Sejda Rikalo, te porodice Hajdarpa{i}, Trbi}, Koro, Durakovi}, Ba{i}, Dizdar, Had`ihasanovi}, Kolja, Ogli}, \elilovi}, Mu{ovi}, Muji}, Ljuca, Imamovi}, [e}erovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. Gli{e Jankovi}a 3/II, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

na na{eg dragog

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i SAFET (had`i MUHAMED) BALI] DANILO VUKI]EVI]
9. 2. 1989 — 9. 2. 2011.

DRAGO PETROVI] GLIBO
iz Mostara 9. 2. 1989 — 9. 2. 2011.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, poslije klanjanja podne-namaza na porodi~nom mezarju Hrast - Bradina. O`alo{}eni: supruga had`i D`emila, sinovi Nejin i Nermin, k}erka Elmana, sahe Fikreta i Mirsada, zet Adnan, unu~ad Sad`ida, Neira, Lamija, Ahmed, Amina, Ali i Kerima, brat had`i Fadil, te porodice Bali}, Karajko, Lapo, Lepara, D`aji}, Ali}, Prevljak, Dervi}, Zahirovi}, Zlotrg, Hod`i}, Tabakovi}, Kadri}, Mad`ak, Gego, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije Kralj Fahd sa polaskom u 10.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

S ljubavlju, Supruga Esma sa porodicom
1024

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Bojana, Ljiljana i Verica s porodicama
1032

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA ([A]IR) PALI], ro|. TORLAK
preselila na ahiret u nedjelju, 6. februara 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ugorsko — Vogo{}a.

D@EVAHIRA [ILOVI]
9. 2. 2004 - 9. 2. 2011. SJE]ANJE

000

Milo na{e! Zbog svega {to si nam u `ivotu `eljela i uspjela pru`iti, istopila si se kao pahuljica. Postala si „Maleno na{e“,ali si nam u srcima „Najve}e na{e“. Volimo te! Tvoji: suprug Alija i djeca Senija, Fehim, Miralem i Jasminka. Tevhid }e se prou~iti 9. februara 2011. godine, u 11.15 sati u [arenoj d`amiji u Tuzli.
030

\OR\E KALKA[LIEV
9. 2. 1986 — 9. 2. 2011.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14, Tel. 205-938

Zauvijek u na{em srcu. Porodice: Kalka{liev, Teftedarija, Georgiev, Rupnik i D`afi}
1005

O`alo{}eni: k}erke Hiba, \ula, Zumra Dika, Sabina, Tamana, Namka i Manjana, sestra \ula, zetovi Nazif, Sabrija, Mirsad, Ibro, Midhat, Sabahudin i Jann, snahe Medina, Dada i Zlata, unu~ad Edin, Muris, Mirsada, Sanela, Jasmin, Mirela, Lejla, Vedad, Minela, Eldar, Amila i Nerma, praunu~ad Adnan, Ajna, Nihad, Hugo, Kerim i Harun, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Pali}, Torlak, Avdi}, Hod`i}, Kuli}, Smaji}, Rami}, Ibi{evi}, ^erkez, Zimi}, Hasanovi}, [ehovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ugorsko III/21. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

srijeda, 9. februar 2011. godine
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Danas se navr{ava ~etrdeset dana od kada nas je napustio na{
SJE]ANJE

Danas, 9. februara 2011, navr{ava se 13 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, punac i dedo

MIRKO CVITANOVI]
ASIM (MUSTAFE) ALI]
1930 — 2010.

DRAGAN DABI]
Ovom prilikom izra`avamo zahvalnost rodbini, prijateljima, susjedima i svim onima koji su nam na bilo koji na~in izrazili sau~e{}e. Veliko hvala svima koji su svojim prisustvom dostojanstveno ispratili na{eg Mirka do vje~nog po~ivali{ta na groblju Vi{i}i - ^apljina. Supruga Dragica, sin Dinko, k}erka Mirjana, unuka Felicija i zet Petar
1008

9. 2. 1993 — 9. 2. 2011.

Uvijek te se sje}amo sa ljubavlju i nikada te ne}emo zaboraviti. Vrijeme ne mo`e da izbri{e bol i tugu. Mnogo nam nedostaje{. Tvoja k}erka Elvira, zet Zoran i unuci Pe|a, Miran i Zoran Jr.
969

Brat Mladen sa porodicom
AX

SJE]ANJE SJE]ANJE

na

MALIK (HAMIDA) ZVIZDI]
9. 2. 1990 — 9. 2. 2011.

EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI], ro|. HASANBEGOVI]
24. 2. 1989 — 24. 2. 2011.

MUAZIZA (ALIJE) CVIJETI]A
9. 2. 1993 — 9. 2. 2011.

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Djeca
1021

MUSTAFA (IBRAHIM) FAZLI]
9. 2. 1977 — 9. 2. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: k}erka Faketa, unuka Naida i zet Alija Lindov
1025

Dragi na{ brate, i danas te volimo isto i danas u srcu nosimo tugu zbog Tvog odlaska. Nema godina koje }e donijeti zaborav jer ljubav najboljeg brata na svijetu ne mo`e se zaboraviti. Ti si uvijek s nama! Tvoje sestre: Fadila, Kimeta, Aj{a i Fatima sa porodicama
1029

SJE]ANJE

U srijedu, 9. februara 2011. godine, navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

ILDUZA [LAKOVI]
9. II 1990 — 9. II 2011.

HASAN [LAKOVI]
25. II 1971 — 25. II 2011.

FEHMA HAD@IJAHI], ro|. STRIK
(udova rahm. dr. Muhameda) IN MEMORIAM

Ovim putem zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas i pru`ili nam utjehu.

Obitelj [lakovi}
1003

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 9. februara 2011. godine, u Bakijskoj d`amiji u 12.30 sati. Sinovi i ostala o`alo{}ena porodica
1007

D@EMAL LOMIGORA
9. 2. 1934 — 9. 2. 2007.

Nema na~ina da se opi{u osje}anja kad osjeti{ da putuje{ kroz sje}anja! Kroz sje}anja do 8. februara 2010. godine, kada je prestalo da otkucava srce na{e mame

Devetog februara 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako nije sa nama na{a po{tovana gospo|a

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, porodica
1011

NADE@DE NADE@DICE NADE FRAUHAJM, ro|. RADI]
Nikada ne}e{ prestati da bdije{!!! Nikada ne}e{ prestati da bude{!!! Rukom svojom jo{ uvijek nas miluje{ i mi znamo {ta `eli{ da ka`e{!!! Ovdje zatvorenih o~iju stojimo i tvoje ruke u svojim osjetimo!!! Slu{amo ove uzvi{ene ti{ine koje {apu}u nje`no tvoje ime!!! Goga i @eljko sa porodicom, sestre i tvoji prijatelji kojima nedostaje{
1030

ANKA PANDUREVI]

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25057

U sje}anju nam ostaju njena dobrota i nesebi~nost i sa zahvalno{}u }emo vas se sje}ati. Va{i prijatelji Ivana i Ljubo
1033

58

PREDAH

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Tra`ite li novi posao, poznanik }e vam ukazati na zanimljivu ponudu. Obavite informativni razgovor ~ak i ako smatrate da niste dovoljno kvalificirani. Spretno }ete koristiti sve atribute kako biste osvojili ne~iju pa`nju. Na pomolu su po~eci ljubavnih veza koje mo`da ne}e biti dugog vijeka, ali }e vam svakodnevicu u~initi zanimljivijom. Dru`enje s prijateljima pomo}i }e vam da zadr`ite vedar duh. Na poslu }e do}i do usporene komunikacije s klijentima i saradnicima. Nemojte zapo~injati nove poslove i pazite kome poklanjate povjerenje. Veliki dio vremena morat }ete provesti bave}i se ku}anskim i porodi~nim obavezama. Nemojte kovati planove za dru`enje s prijateljima jer vam ne}e ostati nimalo slobodnog vremena. Izbjegavajte nepotrebno zadr`avanje na hladno}i. Najvi{e }ete uspjeha ostvariti sara|uju}i s inostranstvom. Pokazat }ete se kvalitetnim pregovara~em ~ija }e najve}a prednost biti diplomati~nost i uslu`nost. Osoba koju danas upoznate mogla bi postati va`an dio va{eg `ivota. Zauzeti }e spremno{}u na otvoreniju komunikaciju pobolj{ati naru{eni odnos s partnerom. Vje`banjem i pravilnom prehranom nastojat }ete sa~uvati mladena~ki izgled. Klonite se nepromi{ljenih ulaganja i ikakvih finansijskih transakcija bez konsultacije s finansijskim stru~njacima. Investiranje na svoju ruku moglo bi vam prouzro~iti materijalnu {tetu. Mnoge }e se nepostojane veze na}i pred raskidom. Nemojte dozvoliti da trenutno raspolo`enje uti~e na va{e odluke i prosudbe. Mogu}i su problemi s nesanicom. Izbjegavajte kasnu ve~eru. Imat }ete osje}aj da su se svi okomili na vas, a posebno {efovi. Ne}e vam biti lako raditi u takvim uvjetima, {to }e rezultirati smanjenom koncentracijom i u~estalim gre{kama. Ne}ete biti sposobni razumno rasu|ivati, stoga izbjegavajte dono{enje va`nih odluka. Klonite se osoba koje vam crpe energiju. Mnogi }e Lavovi biti osjetljivog zdravlja i `aliti se na slabost ili vrtoglavicu. Na poslu }e vam biti naporno jer }e ve}ina obaveza pasti na va{a le|a. Ne}ete mo}i ra~unati na pomo} kolega budu}i da }e oni biti zaokupljeni svojim problemima. Premda biste se rado zabavljali i dru`ili, pregr{t obiteljskih i ku}anskih obaveza poremetit }e vam planove. Dan }ete provesti pospremaju}i stan i obavljaju}i usluge uku}anima. Nalet samopouzdanja omogu}it }e vam sigurniji nastup i bolje prezentiranje svojih ideja. Izvrsno je vrijeme za prisustvovanje sastancima na kojima }ete ostvariti va`ne kontakte. Tra`ite li avanturu, nabacite osmijeh i krenite u zavo|enje. Kombinaciji va{eg privla~nog izgleda i {arma niko ne}e uspjeti odoljeti. Okolina }e vas zasuti obiljem komplimenata. Izvrsna koncentracija osigurat }e vam da s lako}om obavite i najzahtjevnije zadatke. Dobro }ete se snalaziti u raznim oblastima, a ponajvi{e u poslovima koji zahtijevaju istan~ane diplomatske vje{tine. Odbijte pozive prijatelja i provedite dan s porodicom. Poradite na pobolj{anju porodi~nih odnosa. Te{ko }ete odolijevati brzoj i nezdravoj hrani, {to }e rezultirati ne`eljenim kilogramima. Mnogo }ete vremena provoditi na terenu ili obilaze}i dr`avne institucije. Pru`i li vam se prilika za odlaskom na kra}e poslovno putovanje, objeru~ke je prihvatite. Nemojte se zatvarati u ku}u, ve} se uputite u no}ni provod s prijateljima. Pred vama je ve~er dobre zabave, kao i brojnih mogu}nosti za flert. Intenzivna tjelovje`ba pomo}i }e vam da odagnate crne misli. Uprkos neo~ekivanom prilivu novca, pove}ani rashodi ne}e vam dopustiti da se previ{e radujete. Opreznije upravljajte finansijama kako biste izbjegli probleme. Nabavka ku}anskih potrep{tina ili novog komada namje{taja obilje`it }e dana{nji dan. Mnogi }e Jarci ~itav dan provesti u {opingu, {to se ne}e povoljno odraziti na njihov ku}ni bud`et. Polagat }ete mnogo pa`nje na izgled. Manjak energije i koncentracije bit }e glavni krivac {to }ete biti skloni pogre{kama i propustima. Ne}e vam pomo}i ni to {to }e vam nadre|eni stalno biti nad glavom. Va{e vedro raspolo`enje }e pozitivno uticati na porodi~ne odnose. Uku}ani }e se osje}ati ugodno u va{em dru{tvu, {to }e potaknuti otvoreniju komunikaciju. Po~nite vi{e misliti na o~uvanje svog zdravlja. Rad }e vam predstavljati pravo mu~enje, a posebno ako podrazumijeva ikakav mentalni napor. Najbolje }ete se snalaziti u rutinskim poslovima koji ne zahtijevaju previ{e koncentracije. Od burnih provoda i obilaska no}nih klubova vi{e }e vam odgovarati mir vlastitog doma. Najbolje }ete se opustiti uz intimno dru{tvo i ~a{u vina. Osje}at }ete se umorno i pospano.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: psalam, nevino, hrast, vrt, k, nikako, eratum, stativa, iku, paraziti, on, oporučitelji, kamate, av, c, ora, išarati, jato, nk, lor, n, ikia, rana, oskoruša, st, salihovski, ss, osoliti.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas temperatura u padu. Tokom dana sun~ano, ujutro mjestimi~no po kotlinama magla. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od -5 do 5, maksimalna od 7 do 15 stepeni C. Sutra ujutro i prije podne mjestimi~no magla, a tokom dana prete`no sun~ano. U petak prete`no sun~ano, samo na sjeveru poslije podne umjereno obla~no. U subotu naobla~enje ponegdje sa slabom ki{om, prije podne u Posavini, a poslije podne i u ostalim predjelima. U nedjelju umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 7 stepeni C.

U ve}em }e dijelu Evrope biti sun~ano. Magla i niska obla~nost zadr`a}e se u Njema~koj, Poljskoj i na zapadnom Mediteranu. Obla~no sa ki{om na Britanskim ostrvima i zapadu Pirinejskog poluostrva, a u Isto~noevropskoj niziji o~ekuju se snijeg i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo sa -3, a najtopliji Atina sa 18 stepeni C. Na Balkanu ujutro i prije podne mjestimi~no po kotlinama i dolinama magla. U ostalim predjelima tokom dana sun~ano. Maksimalna temperatura od 8 do 18 stepeni C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POZORI[TA
NARODNO
SARAJEVSKA ZIMA 2011.

srijeda, 9. februar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

MOSTAR

BANJA LUKA

KONCERT
Crnogorski simfonijski orkestar, dirigent: Aleksej [atski, solista: Goran Krivokapi}, gitara, Crna Gora, po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KAMERNI
OVO JE ZEMLJA U KOJOJ UTJEHE NEMA
autor: Mile Stoji}, igra: Hasija Bori}, po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KINA
OKC ABRA[EVI]
SEDMICA [PANJOLSKOG FILMA

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

GRADNJA
dokumentarni, re`ija: José Luis Guerín, po~etak u 19.30 sati, ulaz besplatan.

KINA
MEETING POINT
METROPIA
animirani, re`ija: Tarik Saleh, uloge: Vincent Gallo, Juliet te Lewis, Udo Kier, Stellan Skarsgård, po~etak u 21 sat.

GALERIJE
BORIS SMOJE
Izlo`ba STUDENTSKI DANI 2010, u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i nevladinom organizacijom GLOBAL Development & Consulting Inc. na temu PORTRET GRADA. Izlo`ba obuhvata radove u tehnikama: slikarstvo, grafika, crte` i fotografija.

ZENICA

KINA
MULTIPLEX PALAS
RED
akcija, re`ija: Robert Schwentke, uloge: Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman... po~etak u 18.45 i 22.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MILA TRA@I SENIDU
dokumentarni, re`ija: Robert Tomi} Zuber, po~etak u 19 sat.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba o Trapistima SJAJI MARIJA ZVIJEZDA, za posjete je otvorena do 17. februara. What’s Inside Ideal X? (multimedijalna instalacija, 2010. Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka), mo`e se pogledati do 18. februara. Izlo`ba crte`a Tomislava Perazi}a, akademskog slikara, Za posjete je otvorena do 22. februara 2011. godine.

BIHA]

CIRKUS COLUMBIA

KINA
MULTIPLEX EKRAN
[I[ANJE
akcija, drama, re`ija: Stevan Filipovi}, uloge: Nikola Kojo, Bojana Novakovi}, Nikola Rako~evi}... po~etak u 18.30 i 20.15 sati.

KINOTEKA
DESANT NA DRVAR
re`ija: Fadil Had`i}, uloge: Ljubi{a Samard`i}, Pavle Vuisi}, Maks Furijan... po~etak u 19 sati.

doma}i, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin, Mario Knezovi}, Milan [trlji}, Svetislav Gonci}, Miralem Zub~evi}, Almir Mehi}, Mirza Tanovi}... po~etak u 18 i 22 sata.

MUMIJEVI I ZVIJEZDA PADALICA 3D
animirani, re`ija: Maria Lindberg, glasovi: Max von Sydow, Alexander Skarsgard, Stella Skarsgard, Mad Mikkelsen... po~etak u 15.30 sati.

CINEMA CITY
BURLESKA
mjuzikl, re`ija: Steve Antin, uloge: Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Alan Cumming, Eric Dane, Stanley Tucci... po~etak u 15.25, 17.50 i 20.15 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

MURJACI S KLUPE
akcija, avantura, re`ija: Adam McKay, uloge: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Derek Jeter, Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Dwayne Johnson... po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

KINA
UNA
UPOZNAJTE MALE FOCKEROVE
komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hof fman, Erika Jensen, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo, Jessica Alba, Laura Dern, Har vey Keitel... po~etak u 18 i 20 sati.

YOGI BEAR 3D
animirani, avantura, re`ija: Erick Brevig, glasovi: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller... po~etak u 16.55 sati.

DILEMA
komedija, re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly... po~etak u 16.30 i 20.30 sati.

MEDVJED YOGI
animirani, avantura, re`ija: Eric Brevig, glasovi: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller... po~etak u 16.10 sati.

UMJETNI^KA BIH
Izlo`ba IVO ANDRI] PISACI/ILI DIPLOMATA, u saradnji sa Muzejom grada Beograda. Autor izlo`be je Tatjana Kori}anac, a mo`e se pogledati do 20. februara. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

TERMIN
komedija, re`ija: Todd Philips, uloge: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Juliet te Lewis, Jamie Fox... po~etak u 16.55 i 20.45 sati.

MEDVJED YOGI 3D
animirani, re`ija: Eric Brevig, glasovi: Dan Aykroyd, Justin Timberlake, Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

KRALJEV GOVOR
drama, biografski, re`ija: Tom Hooper, uloge: Colin Fir th, Helena Bonham Car ter, Derek Jacobi, Geof frey Rush... po~etak u 18 i 20.30 sati.

TUZLA

UPOZNAJTE MALE FOKEROVE
komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Ben Siller, Dustin Hof fman, Barbra Streisand, Jesica Alba... po~etak u 16 i 20 sati.

POSLJEDNJI EGZORCIZAM
horor, triler, re`ija: Daniel Stamm, uloge: Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

DILEMA
komedija, re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly... po~etak u 18.30 i 20.50 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338186.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|an Todorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

ZELENI OBAD 3D
akciona komedija, re`ija: Michel Gondry, uloge: Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz... po~etak u 18 sati.

GRAD LOPOVA
akcija, triler, re`ija: Ben Af fleck, uloge: Ben Af fleck, Rebecca Hall, Jon Hamm... po~etak u 18.10, 20.40 sati.

GABRIJEL
Izlo`ba slika Likovne grupe “AKVAREL3“: “LI^NI RUKOPISI“, otvorena je za posjete do 14. februara. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO
HELVEROVA NO]
autor: Ingmar Villqist, re`ija: Remira Osmanovi}, igraju: Remira Osmanovi} i Nedim Malko~evi}, po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba slika i skulptura Dejana Pranjkovi}a “Zvuk papirnatog orkestra“ u Sinagogi je otvorena do 25. februara. Do 14. februara otvorena je kolektivna izlo`ba slika i skulptura Mlazovi vremena u glavnoj zgradi Muzeja. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, te etno postavka u Bosanskoj ku}i. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
@ENIDBA I UDADBA
autor: Jovan Sterija Popovi}, re`ija: \ur|a Te{i}, scenografija: Dragana Purkovi} Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, igraju: Dragoslav Medojevi}, Nata{a Ivan~evi}, Branko Jankovi}, Snje`ana [tiki}, Aleksandar Stojkovi}, Sla|ana Zrni}, Ljiljana ^eki}, po~etak u 20 sati.

TURIST
akcioni triler, re`ija: Florian Henckel von Donnersmarck, uloge: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bet tany... po~etak u 15.30, 17.40 i 19.50 sati.

MUZEJI
BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

VRLO ZAPETLJANA PRI^A
animirani, avantura, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, glasovi: Mirela Videk, Franka Bateli}, Zoran Pribi~evi}... po~etak u 16.25 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

MA^AK U ^IZMAMA
animirana avantura, re`ija: Jerome Deschamps, glasovi: Moreau, Deschamps... po~etak u 16.20 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 9. februar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Sje}anje
ROM. DRAMA
Re`ija: Jacques Renard Uloge: Daniel Prévost, Esteban Carvajal-Alegria, Capucine Delaby

HIT
20.45
HRT 2
AKCIJA
Re`ija: Dominic Sena Uloge: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Vinnie Jones, Sam Shepard

DANA

23.55
BHT

Suo~en sa velikim razo~arenjima u `ivotu, pisac Thomas Lebey odlu~uje da se vrati na mjesto gdje se prvi put zaljubio. Desilo se to 1960. godine u jednom primorskom gradi}u na jugu Engleske. Sheila, njegova djevojka, tad je imala 17 godina, a on nepunih 20. Me|utim, njegov ponovni dolazak ometa Tomovo prisustvo. Tom, zapravo, predstavlja Thomasovog duha kad je ovaj imao 19 godina, kada je jo{ vjerovao u `ivot i imao iluzije. A taj duh `eli da mu ka`e samo dvije rije~i...

Zvjezdane staze 10 Ra|anje
AKCIJA/AVANTURA
Re`ija: Stuart Baird Uloge: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner

06.00
PINK

CIA-in super agent Gabriel odlu~i se dokopati devet milijardi dolara skrivenih u zamrznutu vladinu tajnom fondu kako bi finansirao antiteroristi~ke akcije. Da bi provalio u sustav, potreban mu je stru~njak kojega, uz pomo} svoje fatalne partnerice Ginger, pronalazi u superhackeru Stanleyu, nedavno otpu{tenom iz zatvora i pod stalnim nadzorom FBI-ja. Ra~unalni virtuoz je bez pare i {anse za normalno zaposlenje, a o~ajni~ki `eli izbaviti malodobnu k}er Holly iz skrbni{tva majke trajno omamljene alkoholom...

Uo~i vesele svadbe izme|u Rikera i Troie, Pikard ima jo{ jedan razlog za slavlje, Romuljanci `ele mir, a kapetan }e biti izaslanik Federacije. Ali, kad Enterprise krene na put ka Romuljanskom carstvu, pojavljuje se izuzetan zlo~inac, koji je smislio dijaboli~an plan uni{tenja, a u posjedu je nezamislive tajne koja }e pred Pikarda staviti dosad najstra{niji izazov.

SPORT

SERIJE

Ludi grad
DRAMA/TRILER
Re`ija: Costa - Gavras Uloge: Dustin Hoffman, John Travolta...

Gospo|a Barbara
Barbara sru{i ogradu koju postavljaju Santos i njegovi ljudi. Djeca u Mariselinoj u~ionici pitaju je da li je Santosova djevojka. Marisela im ka`e da nije. Santos odvede Barbaru na samotno mjesto da razgovaraju. Ona mu ka`e da ga mrzi i da }e se osvetiti zbog onoga {to joj radi. Santos joj ka`e da je sama ubila svu ljubav koju je osje}ao prema njoj...

1.001 no}
[eherezadu uznemiri iznenadni posjet profesora Ozd`ana, koji i dalje misli da izme|u njih dvoje postoji skrivena ljubav. Dok Ahuina majka po zadnji put dolazi k Nadidi na pregovore zbog rastave braka, njezina k}er se zamjeri Tameru jer taji vezu s jednim klijentom. [eherezada ka`e Benu i Melek da je Onur u posljednje vrijeme postao ljubomoran te ih zamoli za savjet...

12.15 FTV

20.05 MRE@A

22.25
HAYAT

TV novinar Max Brackett nije zadovoljan svojom karijerom. Sve se svodi na rutinske izvje{taje. Sa svojom kolegicom Laurie po~inje raditi na pri~i o jednom lokalnom muzeju. Naoko dosadna pri~a pretvara se u veliku. U svega nekoliko sati, pri~a postaje od dr`avnog interesa, jer povla~i jedan skandal za drugim.

Meksiko - Bosna i Hercegovina
Prijateljska utakmica Nogomet

FILMOVI

01.50 BHT

Najsla|e stvorenje
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Roger Kumble Uloge: Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, Thomas Jane

22.10
NOVA

Prolazi zima
KOMEDIJA
Re`ija: Adam Rapp

Nebo moje Louisiane
21.05 FTV
DRAMA
Re`ija: Adam Arkin

Kada su u pitanju mu{karci, Christina Walters ima jedno svoje zlatno pravilo. Pravilo glasio da mora izbjegavati potragu za onim pravim i usmjeriti se na sada{njost. No sve se promijeni kada jedne ve~eri u klubu upozna Petera koji po svemu odgovara idealnom Christininom mu{karcu `ivota. No, mu{karac sljede}e jutro nestane iz grada, a jedino {to Christina zna o njemu je to da je oti{ao na vjen~anje...

Neuspje{noj, mladoj glumici Reese Holden obe}ano je bogatstvo ukoliko osigura objavljivanje ljubavnih pisama svog oca, poznatog pisca Dona Holdena, s kojim nije kontaktirala ve} sedam godina. Novac je dovoljna motivacija za put iz Michigana u New York, gdje Don `ivi sa svojom biv{om studenticom Shelly i budu}im muzi~arem Corbitom. Iako isprva ne odobrava o~evu `ivotnu zajednicu ipak se zbli`ava sa njegovim `ivotnim suputnicima, a otkriva i neke tajne.

Tiger Ann od svoje bake Jewel svaki dan nau~i jednu novu rije~. Sve {to jedno dijete mo`e nau~iti, ona u~i od bake, jer su njeni roditelji razli~iti, oboje su mentalno zaostali. Ono {to Tiger mo`e od njih nau~iti, a mo`da je va`nije od svega ostaloga, jest ljubav. Tiger ima i tetu Dorie Kay, koja `ivi u velikom gradu, imu}na je i prelijepa. Corrina obo`ava svoju stariju sestru i divi se njezinoj ljepoti, a voli je i Tiger. Jedino je baka Jewel hladna i suzdr`ana prema Dorie Kay, a vrlo brzo, ve} tog burnog ljeta, Tiger }e doznati i za{to...

13.55 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 124. epizoda (r) /12/ Crtani filmovi: 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 La linea 10.30 Garfild, crtana serija, 1. epizoda (r) 10.55 Kako to, program za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 52. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, serija 13.00 Fontana `ivota, film 14.35 Zelena panorama, program za agrar (r) 15.05 La linea, crtani film 15.10 Vijesti

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi 09.22 Mala princeza 09.34 Mimo i ^arli 09.39 Svijet divljine 09.44 Miniskule 09.50 Ostrvo kornja~a 10.15 Robin Hud 2, crtani film 11.05 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Evropske ideje kod Srba, reporta`a Mala TV 13.30 Nodi 13.42 Mala princeza 13.54 Mimo i ^arli 13.59 Svijet divljine 14.04 Ostrvo kornja~a, crtana serija 14.30 Rimske misterije, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re.publika, Sarajevsko-romanijska regija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.35 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film, 12. ep. 10.55 WINX, crtani film, 8. ep. 11.20 Sirene, crtani film, 8. ep. 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 136. ep. 13.00 Pali an|eo, 113. ep. 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Hayat production show 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.53 Sport centar 16.55 Indija, serija, 137. ep. 17.45 Doma}ica Ovako 17.54 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.35 06.55 07.15 07.45 08.00 08.20 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.00 12.35 13.25 14.00 15.00 16.20 16.25 16.35 17.10 18.50 Iron Man, crtani film Metajets, crtani film Johnny Test, crtani film Nimboli, crtani film Oggy i `ohari, crtani film Top Shop Ludo srce, Turska serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4, Nova sezona! Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Dejana Show: @ene u policiji Top shop Moja desna ruka, reality show Gümü{, serija OBN Info Gümü{, serija -nastavak Stol za 4, nova sezona! Bilo jednom u Turskoj, serija Lanina vremenska prognoza

PINK
06.00 Zvjezdane staze 10 - ra|anje, film 08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor, reality show 11.00 Valentina, serija 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor, reality show 13.30 Grand hitovi 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Lijepo spavaj, Frenk, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 2/10 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 15/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 281/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 62/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Molotov, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 32/230 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 8/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Robot Robi, 19/52 15.50 Mini school 16.05 Bakine pri~e, 15/20 16.15 Muzi~ki program 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 33/230 17.00 Mini portreti slikara: Irfan Hozo - Nerica Abduli} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 21.00 Ezel, 9/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Salon Leon, dokumentarni film 23.30 Na dnevnom redu, informativni program 23.55 Sje}anje, film 01.25 Mini portreti slikara: Irfan Hozo Nerica Abduli} (r) 01.50 Nogomet, prijateljska utakmica: Meksiko Bosna i Hercegovina, prenos

Garfield
CRTANA SERIJA

10.30

Karmelita

SERIJA 17.05

Jesen sti`e, Dunjo moja
SERIJA

21.00

Vox populi
22.10
18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gümü{, Turska telenovela 21.20 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 22.10 Vox populi 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, krim. serija 00.05 C.S.I: Las Vegas, Kriminalisti~ka serija 01.05 Playboy Girls, Holivudska pri~a 01.40 Najsexy `ene svijeta, Holivudska pri~a 02.15 OBN Info 02.35 Na{a mala klinika, Humoristi~na serija 03.03 OBN Info, Informativni program 03.50 Rat bendova, muzi~ki show 05.20 OBN Info, info-program 05.40 ^uvari planeta, dok.program

Seinfeld

SERIJA 12.25

15.20 Crna hronika, 123. i 124. ep. 16.20 [oni i njegovo stado, crtani film 16.30 Spretno - sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, 8. ep. 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Villa Maria, 53. ep. 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal: Ubojstvo u Isto~nom Sarajevu 21.05 Prolazi zima, film 22.00 Dnevnik, najava 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Tragovi juga: Affan Rami}, dok.program 23.55 Federacija danas (r) 00.20 Dnevnik 3 (r)

16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 18.00 Mozaik 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Unutar Kremlja, dokumentarni program 21.00 Moja ku}a je puna ogledala, serija 22.00 Naslovi 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka serija 23.20 Film 00.50 Moja ku}a je puna ogledala, serija 01.40 Unutar Kremlja, dokumentarni program 02.30 Naslovi

17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 48. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 49. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 141. ep. 21.00 Jesen sti`e, Dunjo moja, 16. ep. 21.30 Jesen sti`e, Dunjo moja, 17. ep. 22.00 Muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.25 Ludi grad, film 00.20 Seks i grad, serija 01.00 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 01.30 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 49. ep. 02.00 Vijesti u 7

15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor, reality show 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u, serija 19.15 City 19.25 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor pregled dana 21.15 Grand parada, zabavni program 22.30 Grand `urka sa Dvora 00.00 Udaljena grmljavina, film 02.00 City 02.10 Grand parada

RTS
11.00 Vijesti 11.05 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20. vijeka (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Evronet, dok. program 12.35 Gastronomad 3 (r) 12.50 Muzi~ki program 13.30 Tri dana pisca: Danilo Ki{:No} i magla, igrani prog. 14.30 Zadnja ku}a Srbija: Sjenica-selo Vi{njevo (r) 15.00 Vijesti 15.10 Vi i Mira Adanja Polak (r) 16.00 Ovo je Srbija 19.00 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bijela la|a, serija 21.00 Svedok, dok. program 22.00 Vijesti 22.05 48 sati - svadba 22.50 Vijesti 22.55 No}na smjena 23.20 Beokult 23.45 Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.10 12.40 13.00 13.30 13.35 14.00 14.05 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 17.00 17.15 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 Vijesti Sat spot Pokreni se (r) Mali koncert Blic biznis (r) Aktuelno Etno Vijesti Sje}am se (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pod lupom (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora - u`ivo Sje}am se Muzika Dnevnik 2 Sat TV Muzika Obrazovna emisija Muzi~ki mix Stil Aktuelno Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Sat spot

FOX LIFE
07.05 Sta`isti, serija 07.55 Allo! Allo!, serija 08.55 Vill i Grejs, serija 09.40 O~ajne doma}ice, serija 11.20 Sta`isti, serija 12.05 D`oi, serija 12.30 Kupidon, serija 13.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 14.10 Bratstva i sestrinstva, serija 14.55 Vill i Grejs, serija 15.40 O~ajne doma}ice, serija 17.15 Ru`na Beti, serija 18.00 Privatna praksa, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 20.25 Vill i Grejs, serija 21.10 Svita, serija 21.50 Prava krv, serija 22.50 D`oi, serija 23.15 [apat duhova, serija 00.55 Ru`na Beti, serija 01.40 Allo! Allo!, serija

UNIVERSAL
07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Erika, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Mre`a la`i, film 15.00 Fojlov rat, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Prevarena, film 22.50 Daleko od pogleda, film 01.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.20 Smrtonosni susret, film 04.10 Fojlov rat, serija

TV1000
06.00 Sanset strip, film 08.00 Osmoza D`ons, film 10.00 Kako sam upoznao Saru, film 12.00 Skejteri, film 14.00 Negdje daleko, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Fudbal, EP 2012, kvalifikacije, AllAccess 10.00 Alpsko skijanje, S[ Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 10.45 Alpsko skijanje, S[ Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, live 12.30 Tenis, WTA Paris, Francuska 14.00 Tenis, WTA Paris, Francuska, live 17.45 Eurogoals 17.55 Tenis, WTA Paris, Francuska, live 19.45 Alpsko skijanje, S[ Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 20.00 All sports 20.10 Konji~ki sport 21.10 Riders Club 21.15 Golf, US PGA Tour 22.15 Golf, European Tour 22.45 Golf Club 22.50 Yacht Club 22.55 All sports 23.00 Fudbal, EP 2012, kvalifikacije, AllAccess 00.00 Alpsko skijanje, S[ Garmisch Partenkirchen, Njema~ka 01.15 Watts

Grejslend
FILM 20.00

16.00 U odbranu `ivota svog, film 18.00 Kriva ogledala, film 20.00 Grejslend, film 22.00 Skok u prazno, film 00.00 Opklada, film 02.00 Prevarena, film 04.00 Nezasiti, film

srijeda, 9. februar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
08.20 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija 08.45 [kolski program: Pri~a o ~aju Ciak junior: Probni period, film (r) Kako nastaje: Animirani film 09.30 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 09.55 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.40 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo - emisija 10.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo - Super G (M), prenos 12.05 Paralele (r) 12.35 Znanstvena petica (r) 13.05 Znanstvene vijesti (r) 13.10 Cocco Bill, crtani film (r) 13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Pijetao (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film (r)

63
Sponzoru{e, serija (r) Bestseller TV Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Crtani film Dnevnik RTV TK Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
08.15 09.15 10.10 11.40 12.55 13.35 14.35 15.30 16.30 17.00 17.25 18.25 19.15 20.05 21.00 22.10 23.30 23.45 00.10 01.05 02.35 03.00 03.25 04.25 Bumba, crtana serija Slomljeno srce, serija (r) Gumus, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin R Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija (r) Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus, serija -nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Asi, serija Najsla|e stvorenje, igrani film Ve~ernje vijesti Najsla|e stvorenje, igrani film - nastavak Na putu prema dolje, serija Rat sestrinstva, film (r) Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV, tarot show Potpuna pomr~ina, film

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.30 Zorro, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Bogati i slavni, 9. ep. (r) 10.05 Music box 10.30 Toyotin svijet divljine (r) 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, 10. ep. 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija sa Adisom Ru`di} (r) 14.30 Toyotin svijet divljine (r) 15.30 Muhammad Ali, dokumentarni film 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 17.50 Bogati i slavni, 10. ep.(r) 18.00 Biznis vijesti 18.25 Kapri, serija 19.30 Dnevik tv1 20.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 21.10 TV1 ordinacija (r) 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevik u 22 22.45 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo Program za djecu: 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, serija 11.35 Frej`er, serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Megakatastrofe (r) Program za djecu 15.00 Bajke iz cijelog svijeta 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta 15.30 Frej`er, serija 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Pansion Fali~nih, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu: 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Avanture u arhitekturi, 7/8 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.15 Glas Amerike 01.00 Reprizni program

TV TK
09.00 10.00 11.10 11.55 12.00 12.10 12.15 13.55 14.00 14.10 15.00 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 21.30 21.45 00.00

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.12 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.15 Putovanje na{ih predaka: Azija, dok.film (r) 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.15 Oprah show (1294.) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 12.16 TV kalendar (r) 12.32 More ljubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera 2 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Kako suosje}amo u bolesti? 14.55 Moja obitelj 9b serija 15.25 Alpe Dunav Jadran 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Tinejd`er u ku}i 18.06 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.18 Dnevnik plavu{e: Sudbina uvijek zvoni dvaput, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Tvoja sam sudbina 19.15 LOTO 7/39 19.20 Dora - idemo na Eurosong 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela: Stri`eno, skra}eno - film 21.50 Ognjevi s neba, doku. s. 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Drugi format: Torpedo u traganju za izgubljenom epohom 00.00 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija 00.50 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 3 01.30 Retrovizor: Dragi Johne 2 01.55 La`i mi, serija (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani, film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i serija, 6. ep. (r) 12.05 India, serija, (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Urban music, muzi~ki program 16.00 1001. No}, serija (r) 17.20 India, serija 20.05 1001. No}, serija 21.00 Jesen sti`e, dunjo moja serija 22.35 Najbolja odbrana, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, 7. ep.

Dobra `ena
SERIJA 20.00

Najbolje godine
SERIJA 20.05

13.55 Nebo moje Louisiane, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 16.25 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa Tanzanija - Zanzibar, dok. serija (r) 17.15 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska ^e{ka, emisija 17.40 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska ^e{ka, prenos 19.35 Nogomet, prijateljska utakmica: Hrvatska ^e{ka, emisija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija 20.45 Operacija Swordfish, ameri~ki film (r) 22.20 La`i mi, serija 23.05 Dnevnik plavu{e: Sudbina uvijek zvoni dvaput! (r) 23.15 Nebo moje Louisiane, film (r) 00.55 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija 6 ep (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sportski magazin (r) 15.00 Urban music, muzi~ki program 16.00 1001. no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.20 India, serija 18.15 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001. no}, serija 21.00 Jesen sti`e, dunjo moja, serija 21.40 Blaga prirode, snimak 22.35 Najbolja odbrana, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

TV KAKANJ
13.30 TV liberty14.00 Svijet tajni, serija 14.30 IC sport15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Svako mo`e kuhati, zabavni program 16.00 Pensacola, serija 16.45 Muzi~ki spotovi 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Koliko kupi{, duplo dobije{ 21.30 Autoshop 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Male pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
11.00 Avanture [irli Holms, program za djecu 11.30 Gomboci, program za djecu 12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo 13.15 Biografije, dok. program(r) 14.30 Vijesti 14.35 Tv intervju(r) 15.15 Veterani danas (r) 16.15 Dok. program 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 Moje dijete (r) 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najbolje godine, 1/13 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Ruski zatvori - nekad i sad

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala, muzi~ki program 16.30 Da sam ja neko, dok. program 17.00 Top 7 (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno sportsko, rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Sto~ar, serija 115/130 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan, 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Gostiona 14.00 Iz dana u dan... 14.10 Dok. program (r) 15.00 Vijesti 15.10 Klinika, ser. 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Aktuelne teme (r) 17.00 Discovery 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Srijedom, kontakt program 21.00 Sfera 21.30 TV izlog 22.00 Klinika, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Srijedom, kontakt program (r) 00.30 Glas Amerije

RTV VOGO[]A
08.40 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pret~as 09.30 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 O~i du{e 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 14.00 Pret~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 ^etiri `ene, (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 ^etiri `ene 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus 23.10 Lokalno je primarno 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Bomba u 10 i 10, film 10.00 Novosti 10.05 UMS 10.20 Kradljivac srca, serija (r) 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Kako je Hari postao drvo, film 14.00 Novosti 14.05 Serija 15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Bela la|a, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Sekula se ponovo `eni, film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ubica iz sjene, film

ATV
08.55 Vijesti 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Iron Kid, crtani film 09.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben Ten, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Ludi grad, film 00.20 Sex i grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
03.30 Watts 04.00 Freestyle skijanje, S[ Deer Valley, USA 05.30 Tenis, WTA Paris, Francuska 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Freestyle skijanje, S[ Deer Valley, USA 11.30 Biciklizam, Tour of Qatar 13.00 Biciklizam, Tour of Qatar Live 15.00 Trial, S[ Barcelona, [panija 16.30 Freestyle skijanje, S[ Deer Valley, USA 17.00 Ko{arka, EuroLeague (@) Live 19.00 Tenis, WTA Paris, Francuska, live 20.45 Ke~eri 22.15 Tenis, WTA Paris, Francuska 00.30 Biciklizam, Tour of Qatar 02.00 Tenis, WTA Paris, Francuska

SPORT KLUB
06.30 ATP Championship Tour Cheng Du 07.00 Pregled Championship 08.30 Triathlon - UK Ironman 09.30 Uskijavanje 10.00 FullTilt Poker 11.00 Fudbal prijateljska: Dinamo Bucurest Olimpija 13.00 Barca TV: Barcelona Atletico Madrid 14.45 NBA Live 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 15.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Universitatea 17.30 Kosarkaski kup Kresimir Cosic: Zarad - Cedevita, direktno 19.30 Premier League News 19.45 NBA Live 20.00 Kosarkaski kup Kresimir Cosic: Zagreb - Cibona, direktno 22.00 TWS 23.00 FullTilt Poker 00.00 Svetska Liga - Boks: Milan - Istanbul 02.15 Premier League News 02.30 Kik box Splendid Becici 03.45 NBA Live 04.00 Klupske TV

DICROVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Novi svijet 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Ameri~ke drvosje~e 11.50 Hotrod {egrt 12.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Ameri~ke drvosje~e 15.30 Pre`ivljavanje 16.25 Gra|evinske intervencije 17.20 Razotkrivanje mitova 18.15 Pograni~na policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 ^udovi{ta iz rijeke 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Hotrod {egrt

N. GEOGRAPHIC
10.00 Morski pas Nicole 11.00 Najbolji posao na svijetu: Li~inka 11.30 Najbolji posao na svijetu: Posljednje uzbu|enje 12.00 Stru~njaci za morske pse: Lov 13.00 Megagra|evine: Vozovi budu}nosti 14.00 Mumije Inka: Tajne izgubljenog carstva 15.00 Ulovljeni lovac: Invazija morskih pasa 16.00 Bizonski ratnik 17.00 Zatvaranje: Banda protiv obitelji 18.00 [apta~ psima: Nedru{tveni Sasha 19.00 Stru~njaci za morske pse: Najve}i ugrizi 20.00 Nürnberg: Su|enje Hermannu Goeringu 21.00 Nürnberg: Su|enje Hermannu Goeringu 22.00 Zatvaranje: Okru`ni zatvor 23.00 Nürnberg: Su|enje Hermannu Goeringu, 00.00 Nürnberg: Su|enje Hermannu Goeringu, 2. dio

VIASAT HISTORY
08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Dan kada je umro D`ems Din 11.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 12.00 [openovim stopama 13.00 Rat ptica 14.00 @rtveni rituali keltskih druida 15.00 Farma iz viktorijanskog doba - posebno bo`i}no izdanje 16.00 Genije dizajna 17.00 Rimsko carstvo 18.00 Kutije Stenlija Kjubrika 19.00 Bliski susreti u Sibiru 20.30 Kinematografija @an Lik Godara 21.00 Indokina 22.00 ^a~apoja - misterija izgubljene civilizacije 23.00 Farma iz viktorijanskog doba - posebno bo`i}no izdanje 00.00 Genije dizajna 01.00 Rimsko carstvo 02.00 Kutije Stenlija Kjubrika

ANIMAL PLANET
09.05 Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 RSPCA 13.10 Putuju}i veterinar 13.40 D`ungla 14.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 15.30 No} 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Neobi~ne `ivotinje - 2 epizode 17.20 ^udna stvorenja Nika Bejkera 18.15 Bjekstvo u raj za {impanze 18.40 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Veterinar za cijeli svijet 21.00 Liga majmuna 21.55 U zmajevoj jazbini 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 D`ungla, 1. ep.

Fudbalska selekcija BiH uo~i utakmice sa Meksikom

Oslabljeni zmajevi u zadnjoj provjeri za Rumuniju
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 9. februar 2011. godine

Uz pomo} Oslobo|enja i Ivana Gutenkunsta

Rock ‘n’ roll za `ivotinje
Udru`enja za za{titu i dobrobit `ivotinja BiH Avlijaneri i @ivot organizatori su humanitarnog koncerta pod nazivom “Rock ‘n’ roll za `ivotinje“ Koncert }e biti odr`an . ve~eras, sa po~etkom u 21 sat u sarajevskom klubu Cinemas Sloga, a cilj mu je prikupljanje sredstava za lije~enje i hranjenje napu{tenih pasa i ma~aka. Na koncertu }e nastupiti bendovi Erogene zone, Unplugged Plug, LoveMonster, te Maja Milinkovi} i Selam Tufek~i} Tifa. Karte za koncert mogu se kupiti po cijeni od 8 KM, a sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za lije~enje, smje{taj i hranjenje `ivotinja.
Foto: M. TUNOVI]

Ukori~eno sje}anje

na ZOI u Sarajevu
Ivan Gutenkunst ukori~io je i sa~uvao primjerke Oslobo|enja neposredno pred, u toku i po zavr{etku ZOI ‘84, te ih poklonio zeni~koj biblioteci
u Op}oj biblioteci u Zenici ju~er je obilje`eno 27 godina od po~etka 14. zimskih olimpijskih igara (ZOI), ~iji doma}in je u februaru 1984. bio glavni grad BiH. Korisnici usluga Biblioteke i zainteresovani gra|ani Zenice i gosti grada starije i srednje `ivotne dobi mogu se prisjetiti tih doga|anja, a oni mla|i - upoznati s tim najzna~ajnijim sportskim doga|ajem za BiH u 20. vijeku, putem tekstovakoji sutadaobjavljeni u sarajevskom Oslobo|enju. Dugogodi{nji korisnik usluga Op}e biblioteke u Zenici Ivan Gutenkunst ukori~io je i sa~uvao primjerke Oslobo|enja neposredno pred, u toku i neposredno po zavr{etku ZOI ‘84 i poklonio ih zeni~koj biblioteci i svim zainteresovanim za bli`u i dalju pro{lost na{e zemlje, pogotovo sportsku. “Prije 46-47 godina u gimnaziji u Vinkovcima sam upoznao Bosance. Narod mi se

Sanjin Be}iragi} direktor TV1
Sanjin Be}iragi}, dugogodi{nji urednik i novinar, koji je do sada obavljao funkciju zamjenika odgovornog urednika Informativnog programa TV1, postavljen je na mjesto direktora programa ove televizijske ku}e. “Osnovni koncept NEWS televizije koji podrazumijeva dinami~nu shemu emitiranja vijesti i informativnih dru{tveno-politi~kih sadr`aja je konstanta koju ne}emo mijenjati“ , kazao je Be}iragi} nakon imenovanja na ovu funkciju.

I

svidio i iz Slavonije sam do{ao da `ivim ovdje u Zenici. Ostao sam tu, u te{kim uslovima rata sam bio tu, sve vrijeme radio u @eljezari, govorio sam da je @eljezara majka i to sam tako razumio. Isto tako shva}am i Bosnu, `ao mi je i sebe i ovog naroda koji skupa sve ovo trpi. Iz tog osje}anja, znaju}i da imam ovaj svezak tekstova iz Oslobo|enja

o ZOI u Sarajevu, odnio sam ga u biblioteku i dao da i drugi to pogledaju“ ka`e Ivan , Gutenkunst. Veli da }e mo`da neko da analizira i te tekstove, i oglase, sve skupa i da vidi “{ta smo mi to bili tih godina…” “Sve {to se desilo u me|uvremenu, nijetrebalo i kamo sre}e da nikad nije. Imali smo lijepu budu}nost, ali eto, zbog nekih budala, do{li smo dokle smo do{li“ kazuje Guten, kunst i dodaje da cijeni Bosnu u koju je do{ao, zaradio tu i penziju, da ne `eli da se `ali, i da “idemo naprijed“ . Dakle, ukoliko `elite da se na najkra}i i najjednostavniji na~in upoznate s onim {to se de{avalo tokom dvanaest februarskih dana 1984. u Sarajevu i na sportskim terenima u i oko Sarajeva, do|ite u Op}ubiblioteku u Zenici i uz pomo} va{eg i na{eg Oslobo|enja otplovite 27 godina unazad. M. DAJI]

LOTO
4
JOKER 1 JOKER 2

12. KOLO

10 15 17 21 42
5 4 0 5 1 2 2 1 4 0 7 0

POSLJEDNJE VIJESTI
UHAP[EN BH MAKRO U PARIZU - U Parizu je uhap{en gra|anin BiH, osumnji~en da je jedan od {efova mre`e “Hamidovi}“ koja je dr`ala djevojke koje su krale u metrou.^etrdesotogodi{njak, ~iji identitet nije saop}en, uhap{en je na podru~ju Pariza dok je {utirao jednu 13-godi{nju trudnu djevoj~icu, navela je policija i dodala da su zajedno s njim bile jo{ ~etiri djevoj~ice od 12 do 14 godina. U trenutku hap{enja, ~ovjek je imao oko 10.000 eura u gotovini OSKRNAVLJENO KATOLI^KO GROBLJE - Nepoznati po~inilac ili vi{e njih, oskrnavili su devet nadgrobnih spomenika na katoli~kom groblju Javorje u naselju Gunja~e kod Kiseljaka. Istraga o ovom slu~aju se nastavlja. NESRE]A U ZOVIKU - U saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila sino} u 19.20 sati u mjestu Zovik kod Had`i}a, jedna osoba zadobila je te`e povrede glave dok su ~etiri lak{e povrije|ene. Sudararili su se pasat (E84-M-290), kojim je upravljao E. N. i ford fijesta (150-E-735) kojim je vozio V. S. Svi povrije|eni su medicinski zbrinuti u KCUS-u i pu{teni su na ku}no lije~enje. Mr. B.

New York: Bakir Izetbegovi} sa Ban Ki-moonom

Mir na Balkanu klju~ za svjetsku sigurnost
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} sastao se ju~e u New Yorku sa generalnimsekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Tokomsusretarazgovarano je o situaciji u BiH i regionu te su razmijenjena mi{ljena o nizu prioritetnih pitanja u me|unarodnim odnosima, posebno u svjetlu ~lanstva BiH u Vije}u sigurnosti UN-a. Pokazav{ivelikiinteres za de{avanja u na{oj zemlji i regionu, generalnisekretar je istakao da su mir u sigurnost u na{emregionu od klju~nog zna~aja za svjetski mir i sigurnost. U tom smislu, on je izrazio spremnost da u skoroj budu}nosti posjeti na{u zemlju i region kako bi na taj na~in dao podr{ku procesu pomirenja, integracija i daljeg ja~anja regionalne saradnje. Generalni sekretar UN-a je ve po svimpitanjima od zna~aja u me|unarodnim odnosima, navodi se u saop}enju iz kabineta ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a. Zahvaliv{i se generalnog sekretaru na njegovim li~nim naporima u mirovnim procesima te na iznala`enju mehanizama za za{titu civilnog stanovni{tva u oru`anim sukobima, Izetbegovi} je istakao da iskustva i nau~ene lekcije iz BiH mogu zna~ajno doprinijeti rje{avanju problema u ovim oblastima. Izetbegovi} se ju~e sastao i sa stalnim predstavnicima SAD-a i Rusije u UN-u, te sa visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku Catherine Ashton kao i sa stalnom predstavnicom Brazila u UN-u koja je u funkciji predsjedavaju}eg Vije}a sigurnosti.

istakao da BiH odli~no obavlja du`nost nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti te da daje zna~ajan doprinos o~uvanju me|unarodnogmira i sigurnosti. Generalni sekretar je pohvalio predsjedavanjena{ezemljeVije}emsigurnosti tokom mjeseca januara, ocjeniv{i da je otvorena debata na temu postkonfliktne izgradnjeinstitucijabilapravovre-

mena i odli~noprimljena od zemalja ~lanica UN-a. Istakav{i da je nastup BiH u Vije}usigurnostidokaz da je na{a zemlja u proteklih petnaest godina napravila ogroman napredak i postala relevantan faktor u o~uvanju svjetskog mira i sigurnosti, Izetbegovi} je rekao da }e BiH u ovom tijelu nastaviti da zastupaprincipjelnestavo-