RIBAR PALUNKO I NJEGOVA ENA

Ribar Palunko ivio je na pustom morskom kraju gdje je po cijele dane lovio ribe.Sve to je ulovio pojeo bi za ve eru pa mu je stoga dojadio njegov bijedan ivot. uo je da u svijetu ima bogatih upana koji ive u rasko i i po elio da on postane bogat.Zarekao se da e tri dana sjedititi u unu na pu ini i da ne e ribe loviti nadaju i se da e mu taj zavjet pomo i.I tako je Palunko sjedio u svom unu i postio.Tre i dan u zoru iz mora se uzdigao srebrn un sa zlatnim veslima,a na njemu je stajala Zoradjevojka.Vidjev i da je tri dana uvao ivot njezinim ribama odlu ila je da i ona njemu u ini dobro djelo.Palunko ju je zamolio da mu pomogne iza i iz bijede i pustog ivota.Zora-djevojka poslala ga je ku i rekav i mu da e tamo na i sve to mu treba.Kad je Palunko stigao ku i pred njega je iza la sirota djevojka koja nije imala nikog na svijetu te ga je zamolila da je o eni.Ribar Palunko nije znao to u initi.No po to se bojao da ne u ini ne to lo e i tako otjera svoju sre u uzeo je sirotu za enu.Sutradan ribar je ekao kakva e ga sre a sna i,ali sre e nije bilo.Ribar je oti ao loviti ribu,a ena u planine brati lobodu.Kad su se nave er vratili ku i zajedno su ve erali.Nakon ve ere ena bi sjela uz Palunka i kratila mu vrijeme svojim pri ama.Palunko je tako tri godine slu ao njezine pri e i zaboravljao na svoju bijedu,a zatim mu je odjednom sinuo zamisao da je njegova ena sigurno vila i da e mu uskoro pokazati put do bogatstva samo se treba jo malo strpiti.Prolazili su dani,mjeseci i godine,a u me uvremenu im se rodio sin kojeg su nazvali Vlatko mali,no osim toga ni ta se drugo nije promijenilo. Kad mu je jedne ve eri ena po ela pri ati o bogatstvu Kralja Morskoga Palunko nije mogao ekati da mu oda tajnu vilinsku pa joj je naredio da ga ujutro odvede do Morskog kralja ili e je ubiti.Shvativ i ena za to ju je mu smatrao objasnila mu je da ona nije vila ve obi na ena koja je sa svojim pri ama eljela razonoditi mu a.Na to je Palunko pobjesnio i zapovijedio eni da ujutro po e s djetetom morskim alom s desne strane,a on e i i s lijeve i da se ne vra aju sve dok ne na u put do Morskoga kralja.Ujutro uzme ena dijete te ode pla u i kud joj je Palunko naredio.Hodala tako tjedan pa dva sve dok se nije umorila i zaspala.Kad se probudila vidjela je da nema njezinog sina.Od velike je tuge zanjemila.Vraila se ku i,a sutradan se vratio Palunko bijesan to nije na ao put do Morskoga kralja.Vidio je da mu nema sina i da mu je ena njema pa mu ne mo e re i to se dogodilo.Od tada je ena dvorila mu a u ti ini,a ku a im bija e pusta.