Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 10. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5547

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

PRODAJA

Trgovine bilje`e porast potra`nje

O

Najtra`enija su velika pakovanja od 25 kilograma U trgova~kim centrima tvrde da nema razloga za strah od nesta{ice Iz potro{a~kih udru`enja upozoravaju da je neracionalno praviti zalihe
predstavnika pekarske industrije da }e nastupiti nesta{ica ove vrste robe, ali i pove}anje cijena hljeba, pa se mnogi gra|ani odlu~uju da ga sami prave. No, trgovci isti~u da su najave o nesta{ici neutemeljene. Ipak, upozoravaju da }e morati pove}ati cijene bra{na ako se potra`nja nastavi. 10. strana

d po~etka godine u Bosni i Hercegovini bilje`i se porast potra`nje za bra{nom. Razlog tome su upozorenja

Nelegalne radnje Sajentolo{ke crkve

Eurosong 2011

Tom Kruz pod istragom FBI-ja
Intervju: Jelko Kacin, ~lan Parlamenta EU
Merlin: Regionalna zvijezda ~vrsta je u odluci da ni{ta ne prepu{ta slu~aju
(Foto: J. Brutus)

Premijera 21. februara
26. i 27. strana

Merlin u studiju, BHT 1 najavljuje spektakl

KOLIKO ]E BH. GRA\ANI OVO TRPJETI?
H1N1: Inficirano jo{ 65 ljudi u BiH

SARAJKA U TE[KOM STANJU
6. strana 17. strana

Dilerima 4,5 godina zatvora
16. str.

SUD BiH

Pu{ten osumnji~eni za silovanje

TUZLA

5. str.

Prona|eno tijelo Sadete Do{en
16. strana

PRIJEDOR

21. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

aktuelno

PROTESTI Otpu{teni pripadnici OSBiH tra`ili svoja prava

Mostar: Luksuzna zgrada za potrebe Vije}a ministara (Foto: A. Du~i})

Zgrada sa PDV-om pla}ena 8,6 miliona KM
Osnovna cijena iznosila 7,4 miliona KM, PDV pla}en 1,2 miliona maraka
Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici razmatralo je Izvje{taj o izvr{enoj kontroli dokumentacije u vezi s tro{enjem novca za kupovinu zgrade Vije}a ministara BiH u Mostaru. Izvje{taj je pripremio Nadzorni odbor za kontrolu utro{ka sredstava u kojem su, kako saznajemo, sjedili najbli`i saradnici ministra finansija BiH Dragana Vranki}a. U Izvje{taju koji su sa~inili isti~e se da je Slu`ba za zajedni~ke poslove BiH, kao ugovorni organ, 28. decembra 2010. godine zaklju~ila ugovor o prodaji s dru{tvom „Toming“ iz Gruda te da je doznaka od 8.661.123,90 KM u korist ove firme izvr{ena u skladu s Odlukom o odobravanju sredstava iz teku}e bud`etske rezerve za 2010. godinu. Rije~ je o objektu u centralnoj zoni grada Mostara povr{ine 1.903 kvadratna metra, s ukupnom cijenom od 8.661.123,90 KM. Od toga je kupoprodajna cijena zgrade 7.402.670,00 KM, a PDV 1.258.453,90 KM. U Izvje{taju se nagla{ava da su nakon javnog poziva objavljenog 30. septembra 2010. godine u tri bh. dnevna lista za kupovinu objekta za potrebe institucija BiH pristigle ~etiri ponude. Komisija je na osnovu Odluke o na~inu vrednovanja kriterija za odabir napovoljnije ponude utvrdila da tri ponu|a~a nisu zadovoljila tehni~ke, odnosno finansiS. R. jske uvjete.

Vije}e ministara o kupovini u Mostaru

Vlast popu{ta pod pritiskom gladnih vojnika!
Vojnicima }e novac biti ispla}en retroaktivno D`evad Be{i} otpu{ten nakon {to je u minskom polju ostao invalid Isplata otpremnina

Nekoliko stotina vojnika koji su pro{le godine otpu{teni iz OSBiH ju~er su dr`avnom vrhu pokazali da ne}e odustati od tra`enja svojih prava! Okupljeni u Velikom parku ispred Ministarstva odbrane BiH u Sarajevu nestrpljivo su o~ekivali ishod sastanka nadle`nih dr`avnih organa na kojem je odlu~ivano o njihovoj sudbini. Promrzli od vi{esatnog ~ekanja, na koncu su, ipak, dobili obe}anje da }e njihovi zahtjevi biti ispunjeni i da }e im penzije koje su zaradili retroaktivno biti ispla}ene. - Na sastanku smo dogovorili da Ministarstvo odbrane s entitetskim fondovima PIO napravi spisak vojnika koji ostvaruju pravo na penziju i da ih dostavi Ministarstvu finansija BiH do 16. februara. Sada moramo provjeriti postoji li zakonska mogu}nost da potpi{emo protokol o refundiranju sredstava za ispla}ene penzije. Ako ne budemo smjeli, sa~ekat }emo da bude usvojen bud`et. U svakom slu~aju, tim ljudima }e retroaktivno po zakonu biti ispla}en novac rekao nam je nakon sastanka

S protesta: Nekoliko stotina vojnika okupljeno u Velikom parku

Hrvatska je od Francuske zatra`ila izru~enje biv{eg pripadnika srpske paravojne jedinice „[korpioni“ Milorada Momi}a (47), uhap{enog prije desetak dana u Grenoblu, na jugoistoku Francuske, gdje se godinama skrivao pod la`nim imenom. Grenobl: Mjesto hap{enja Biv{eg pripadnika zlogla- ubistvu oko 8.000 Bo{njaka u snih „[korpiona“, zbog ratnog Srebrenici 1995. godine. I Srbija je uputila Frazlo~ina po~injenog u isto~noj Slavoniji, tra`i vukovarski ncuskoj molbu za izru~enje @upanijski sud, po ~ijem je na- Momi}a, re~eno je ju~er agelogu i raspisana potjernica. Su- nciji Beta u Ministarstvu mnja se da je u~estvovao i u pravde Srbije.

I Hrvatska i Srbija tra`e „{korpiona“ Momi}a

Podnesen zahtjev za izru~enje

zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumovi}. Tako|er je naglasio i da se od Predsjedni{tva BiH, kao legalnog predlaga~a bud`eta, o~ekuje da otpu{tene vojnike uvrsti u ovaj dokument, ali i naveo da }e do 19. februara biti organiziran sastanak s predstavnicima svih relevantnih institucija radi rje{avanja pitanja prava na otpremnine otpu{tenih vojnika.

Ispunjenje obe}anja ili demonstracije
Hubjer nam je rekao da je okupljanje vojnika ispred Ministarstva odbrane bilo spontano, ali da }e, ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima, organizirani protesti biti odr`ani tokom Svjetskoj vojnog prvenstva u skijanju koje bi u Sarajevu trebalo biti odr`ano od 21. do 26. februara.

A da vlast u vrijeme kada je otpu{tala ljude ni o ~emu nije vodila ra~una, najbolje govori te{ka sudbina deminera D`evada Be{i}. Kada je po~etkom septembra pro{le godine otpu{ten iz OSBiH bio je na bolovanju. Nekoliko mjeseci prije otkaza u minskom polju kasarne Rajlovac probijeno mu je desno oko. Imao je tri operacije, nakon ~ega je ostao invalid. Njegova supruga i troje djece danas nemaju nikakvih primanja.

Be{i}: Otpu{ten dok je bio na bolovanju (Foto: F. Fo~o)

Ne~asni ljudi
- Otpu{ten sam dok sam bio na bolovanju. [utio sam, ali vi{e ne mogu. Grlo mi se ste`e. Nemam para za lijekove, ni za {kolovanje djece. Na kraju se pokazalo da su ~asni

ljudi slu`ili ne~asne - vidno potresen ispri~ao nam je Be{i}. O te{koj sudbini otpu{tenih vojnika ju~er je svjedo~io i Senad Hubjer, navode}i da su ljudi koji su branili dr`avu i slu`ili joj ostali bez ikakvih sredstava za `ivot. Naveo je i da }e, iako to ne `ele, vojnici biti prinu|eni da pristupe radikalnijim mjerama ako ne ostvare prava koja im po zakonu pripadaju. S. RO@AJAC

Ilegalnih prelazaka manje za 15 posto
Duman~i} ka`e da je sigurnost na{ih granica zadovoljavaju}a
lazima u BiH nastavljen je i pro{le godine, kazao direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} na ju~era{njoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada ove institucije u 2010. Duman~i} je istakao da je sigurnost na{ih granica zadovoljavaju}a i da je to rezultat kako rada Grani~ne policije tako i njene saradnje s agencijama iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, odnosno provo|enja zajedni~kih patrola. Promet osoba lani je smanjen za 1,93 posto u odnosu na 2009. U strukturi putnika, 49,22 posto su dr`avljani BiH, a 50,78 posto stranci. Ve}ina prometa osoba, odnosno 79,78 posto, odnosi se na prelazak granice s Hrvatskom. Trend smanjenja prometa ljudi na grani~nim prijeBroj ilegalnih prelazaka granice smanjen je za 15,49 posto, a odbijen je ulazak u BiH za 3.514 stranih dr`avljana koji nisu ispunjavali uvjete iz Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu. Od ukupnog broja otkrivenih ilegalnih prelazaka, 54,35 posto odnosi na granicu s Hrvatskom. Zanimljivo je da je pro{le godine na{u granicu poku{alo prije}i i 12 Afganistanaca, a to su u~inili iz ekonomskih razloga. Grani~na policija BiH lani je otkrila 727 osoba za kojima su nadle`ni organi raspisali potjernice, {to je za 6,29 posto vi{e nego 2009.
G. M.

Rad Grani~ne policije u 2010.

Srbija zainteresirana za avione u BiH Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac izjavio je
ju~er da je Srbija zainteresirana za nabavku aviona od BiH, koji su u na{oj zemlji ostali poslije raspada zajedni~ke dr`ave, javio je Tanjug.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Terzi}, Doborac i Toromanovi} odbili da igraju za Bosnu i Hercegovinu
- Nema umi{ljenijih i razma`enijih sportista na zemaljskoj kugli od na{ih. Svi glume neke superzvijezde bez trunke discipline, a kada za nedisciplinu budu ka`njeni, jedini odgovor im je: „Napu{tam reprezentaciju!“ To je balkanski me(emirko) ntalitet.

S ju~era{nje konferencije: Smanjen promet ljudi

(Foto: M. @ivojevi})

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvedina HALA] (ehalac@avaz.ba)

TERORIZAM Haris ^au{evi} i ostali negirali krivicu

Palislamovi} nije `elio u sudnicu
Haris [pago tra`io je da odr`i desetominutni govor pod uvjetom da ga ne prekidaju i da se u zapisniku ne navodi „ime va{eg suda i va{ih zakona“ Novi cirkus

Bolesno zdravstvo

Velike zdravstvene reforme u BiH, koja je godinama najavljivana, nema ni na vidiku. Oboljeli se moraju sami snalaziti
Konstatacija federalnog ministra zdravstva Safeta Omerovi}a da od svih smrtnih slu~ajeva u BiH ~ak 20,3 posto otpada na karcinome, a svjetski postotak je 19, trebala bi barem nekoga zabrinuti u na{oj dr`avi. Ako taj podatak nije za preznojavanje, onda bi makar tragi~ne brojke da od tumora svakog dana umre {estero, a oboli 15 ljudi trebale uzdrmati one koji nam kroje sudbinu i odre|uju koliko }e novca biti izdvojeno za zdravstvo. Na`alost, pou~eni ranijim iskustvom, opravdan je strah da }e i ova upozorenja ostati mrtvo slovo na papiru. Jer {ta su oni koji od rata naovamo dr`e sve konce i pare u svojim rukama uradili na pobolj{anju zdravlja bh. gra|ana. Ni{ta konkretno. Milione maraka od raznih donacija i zdravstvenih projekata bacili su uprazno ili ih stavili u svoje d`epove. Obe}avali su, ali gra|anima nisu osigurali br`e preglede, jeftinije lijekove, isti tretman za sve pacijente, smje{taj u bolnicama prikladan ~ovjeku, borbu protiv korupcije... Umjesto toga, dobili smo liste ~ekanja i za najobi~nije preglede, po najve}im cijenama u regionu kupujemo lijekove, na ultrazvu~ne preglede i mamografije ~eka se mjesecima, na operacije idu samo hitni slu~ajevi... I tako ukrug. Mnogi koji ne do~ekaju svoj red za lijek ili za operaciju umiru, ~ekanja su jo{ du`a, a statistike sve crnje. Svakog 4. februara, na Svjetski dan borbe protiv raka, plasiraju se pora`avaju}i podaci o karcinomima, a ve} dan kasnije nikoga nije briga za hiljade bolesnih ljudi. Velike zdravstvene reforme u BiH, koja je godinama najavljivana, nema ni na vidiku. Oboljeli se moraju sami snalaziti. Ko ima para, kupit }e i lijekove i uslugu, a ko nema - mo`e danima ~ekati u redu za pomo} u dr`avnom sektoru. Tako se sve mane bh. zdravstva, a ima ih i previ{e, lome preko le|a najsiroma{nijih gra|ana.

Haris ^au{evi} Oks i ostali optu`eni za teroristi~ki napad na Policijsku upravu Bugojno, odnosno pomaganje izvr{iocima tog nedjela, izjasnili su se ju~er pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Sudu BiH da nisu krivi. U bugojanskoj eksploziji 27. juna pro{le godine poginuo je policajac Tarik Ljubu{ki}, dok je njegova kolegica Edina Hindi} te{ko, a vi{e osoba lak{e ranjeno. Optu`eni ^au{evi} i Adnan Hara~i} kazali su sutkinji Tatjani Kosovi} da nisu krivi za terorizam. Ostali optu`eni nastavili su s nepo{tivanjem Dr`avnog suda. Tako se Naser Palislamovi}, koHaris ^au{evi} Oks s advokatom Edinom Bajramovi}em: Negira odgovornost

Grube{i}: Dokazat }emo odgovornost
Kako je kazao portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}, tu`ioci }e tokom postupka izvesti vi{e desetaka svjedoka i drugih dokaza. - Vjerujemo da }e Tu`ila{tvo, televizor i druge uvjete. Sutkinja Kosovi} rekla je da nema namjeru koristiti silu da bi on bio priveden i praviti „cirkus kao na pro{lom ro~i{tu“. Prema njoj, u pita- Ke{ko: nju je nepo{tivanje Nepo{tivanje Dr`avnog suda, pa suda ovog puta ne}e imati visok prag tolerancije kao ranije. Isto tako, zahtjevi za prebacivanje iz tuzlanskog pritvora su odbijeni, jer u pritvorskoj jedinici Dr`avnog suda u Sarajevu nema mjesta. Nadalje, Emin Osmanagi} nije `elio odgovoriti na pitanje smatra li se krivim, ali je njegov advokat Zumreta Akagi}-Bav~i} istakla da je uvjeren u svoju nevinost. Optu`eni Haris [pago tra`io je da odr`i desetominutni govor kojim }e, pod na kraju, uspjeti dokazati odgovornost optu`enih - kazao je Grube{i}, isti~u}i da je Sud BiH odgovoran za provo|enje postupka, pa i za eventualne sankcije za optu`ene ako ga ometaju. uvjetom da ga ne prekidaju i da se u zapisniku ne navodi „ime va{eg suda i va{ih zakona“, dokazivati svoju nevinost. Iako mu je najprije ponudila pet minuta za obra}anje, sutkinja Kosovi} na kraju je odbila [pagine zahtjeve i konstatirala da se ni on ne smatra krivim. Na pitanje smatra li se krivim ili ne, optu`eni Ned`ad Ke{ko sutkinji je odgovorio protupitanjem: „Za{to Vas to zanima?“ - Da li Vi od mene tra`ite da Vas obo`avam ili ne - upitao se potom Ke{ko, ali odgovor, jasno, nije dobio. Nakon ovog ro~i{ta, Sud BiH uskoro }e zakazati po~etak su|enja u ovom postupku. Advokat Kerim ^elik uvjeren je da je optu`eni Ke{ko nevin i da se u njegovom slu~aju ne mo`e govoriti o pomaganju po~iniocima teroristi~kog napada. F. VELE

www.dnevniavaz.ba

Rodbina optu`enih pred Sudom BiH

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

ji je tokom decembarskog ro~i{ta za odre|ivanje pritvora napravio incident kada je vrije|ao tu`iteljicu Ozrenku Ne{kovi} i sutkinju Kosovi} i prijetio im, nije se `elio pojaviti pred Sudu BiH, pa je sutkinja Kosovi} po slu`benoj du`nosti konstatirala da se ne osje}a krivim. Palislamovi}ev advokat po slu`benoj du`nosti Izet Ba`darevi} tra`io je desetominutnu pauzu kako bi ga uvjerio da do|e u sudnicu, ali je ovaj optu`enik to ponovo odbio. Tra`io je da zauzvrat bude preba}en iz tuzlanskog pritvora u Sarajevo. Navodno u Tuzli ne mo`e obavljati vjerske du`nosti, a nema ni

Propitivanje sutkinje

Pitanje: Je li predsjednica FBiH Borjana Kri{to, uz saglasnost dva potpredsjednika, prekr{ila Ustav FBiH imenovanjem tri ~lana Ustavnog suda?
A) DA 74,55% B) NE 18,91% C) Ne znam 6,54%

Kri{to je prekr{ila Ustav FBiH imenovanjem tri ~lana Ustavnog suda BiH

(Foto: S. Jordamovi})

C B A

Kretanja rafinerijskih cijena u proteklih sedam-osam dana zabilje`ila su blagi porast. No, procjena najve}eg broja prometnika naftnih derivata s podru~ja FBiH jeste da se to trenutno ne bi trebalo reflektirati na cijene u maloprodaji, posebno uva`avaju}i izuzetno te{ko stanje u privredi, te svakako zbog razumijevanja situacije u kojoj se nalaze gra|ani FBiH. Odgovor je to Amele Ke~o iz Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH na na{ upit koliko je mogu}e da se nemiri u Egiptu negativno odraze i na cijene naftnih

Gorivo ne}e poskupjeti!
derivata na na{em tr`i{tu. Ona podsje}a kako je poznato da se bilo koji zna~ajni doga|aj u svijetu reflektira na cijene sirove nafte, {to se opet na indirektan na~in vrlo brzo odra`ava na rafinerijske i maloprodajne cijene. - Najsvje`iji primjer izrazitih oscilacija na svjetskim tr`i{tima jeste pove}anje vrijednosti barela na Londonskoj berzi, koja je prije pet dana iznosila 102 dolara, {to je najve}a vrijednost od 2008. godine. To je nastalo kao posljedica bojazni da }e se poremetiti prolaz tankera kroz Suecki kanal, zbog nemira u

Prometnici ka`u da imaju razumijevanja

Ke~o: Oscilacije u svijetu

Egiptu, koji generalno igra veliku ulogu na globalnom naftnom tr`i{tu - zaklju~uje Ke~o. B. T.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 146.619 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

aktuelno

DR@AVNA TELEVIZIJA Durmo podr`ao Karamehmedovi}a

„Tema dana“ Suzane Stambol pod istragom
Karamehmedovi} ponudio mandat na raspolaganje, Durmo odbio Komisija }e istra`iti propuste emisije „Tema dana“
^avi}: Pogubni potezi vlasti

Dragan ^avi}, lider DP-a

Kada para nestane, kre}e pravi obra~un
Re`im priprema da desetkuje sve {to slobodno misli, rekao ^avi}
Lider Demokratske partije (DP) Dragan ^avi} izjavio je ju~er u Banjoj Luci da dru{tvom u RS vladaju re`im i diktator, upozoriv{i da re`im priprema da desetkuje „sve ono {to slobodno misli u RS“. - Sve {to mogu da kupe u nevladinom sektoru, oni uspje{no kupuju. To {to su primirili bora~ku organizaciju, ne zna~i da su rije{ili probleme. Vrijeme }e pokazati da imamo marionetsku vladu koja izvr{ava sve ono {to zamisli veliki vo`d - rekao je ^avi}. On je na konferenciji za novinare upozorio da efekti vi{egodi{nje ekonomsko-socijalne politike vlasti RS upravo pokazuju prave znakove pogubnosti pristupa raspolaganja javnim sredstvima. Prema ^avi}evom mi{ljenju, vlasti RS izmislile su jedinstveni recept rje{avanja krize. - Svugdje u svijetu kriza se rje{avala smanjenjem nameta, a ovdje se rje{ava pove}anjem nameta. To }e proizvesti efekte otpu{tanja radnika i smanjenje bud`etskih prihoda, {to se ve} vidi. Dok para jo{ malo bude, bit }e mira, a kada para nestane, onda kre}e pravi obra~un naglasio je ^avi}. Govore}i o `eljeznicama RS i socijalnom sektoru, lider DP-a istakao je da je stanje u ovim oblastima direktna posljedica pogubnih poteza vlasti SNSD-a.
A. [I[I]

Vr{ilac du`nosti generalnog direktora BHRT-a Nermin Durmo potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ da mu je v. d. direktora BHTa Belmin Karamehmedovi} ponudio mandat na raspolaganje. Durmo je, kako ka`e, ponu|eni mandat odbio, a uzrok ovim turbulencijama je emisija „Tema dana“ koja je emitirana u ponedjeljak.

drugu stranu, odnosno pozvati u emisiju i Bakira Had`iomerovi}a, odnosno nekoga od urednika sa FTVa, ali i RTRS-a. Durmo je istakao da je Karamehmedovi}a zamolio da odr`i Kolegij i sve ovo raspravi.

Negativan kontekst
- Kada Karamehmedovi} dobije stav svog kolegija, onda }e poslovodstvo odlu~iti koje }e naredne mjere poduzeti - kazao je Durmo. Kolegij je odr`an ju~er, nakon ~ega je izdato saop}enje za javnost u kojem je potvr|eno da su „Poslovodni odbor i Kolegij v. d. generalnog direktora BHRT-a zaklju~ili da u emisiji Tema dana „Mediji i politika“ 7. februara nisu do kraja ispo{tovani svi profesionalni principi na kojima po~iva rad Javnog servisa BiH“. - U `elji da dosljedno utvrde sve relevantne ~injenice vezane uz realizaciju spomenute emisije, Poslovodni odbor i Kolegij v. d. generalnog direktora BHRTa formirat }e nezavisnu komisiju koja }e istra`iti sve okolnosti zbog kojih se ovaj propust dogodio i nakon objavljivanja rezultata rada komisije odlu~it }e o eventualnim koracima koje }e poduzeti - navedeno je u saop}enju.
M. KUKAN

Nije konsultiran
Tema voditeljice Suzane Stambol bila je „Mediji i politika“, dok su gosti bili novinari i urednici Senad Had`ifejzovi} (Face TV), Dragan Jerini} (Nezavisne novine), Suzana Ra|en-Todori} (BN Televizija), Rubina ^engi} (Start) i Mario Vranki} (TV Oskar). - Dobio sam obra}anje Karamehmedovi}a, u kojem je iznio svoj stav da je nezadovoljan kako je prezeDurmo: Naru{eni postulati Karamehmedovi}: Dio odgovornosti

ntirana ta emisija, jer su tu spominjana pojedina imena i prozivani ljudi koji nisu bili prisutni. Time je naru{en osnovni postulat novinarstva, jer moraju se ~uti obje strane. Karamehmedovi} je naveo da uop}e na Kolegiju nije konsultiran u vezi s tom emisijom niti je obavije{ten ko }e biti gosti, ali da

smatra da i on snosi dio odgovornosti - izjavio je Durmo, dodaju}i da je Karamehmedovi} dobio punu podr{ku svih ~lanova poslovodstva BHRT-a. Durmo je potvrdio da je posebno problemati~no to {to su gosti u emisiji prozivali kolege s Federalne televizije, te da je trebalo ~uti i

Tica pozvan samo za izjavu o slobodi medija
@eljko Tica, odgovorni urednik TV programa i multimedije FTV-a, pojasnio je u izjavi za na{ list da je u ponedjeljak imao poziv novinarke BHT-a, koja je tra`ila njegovu izjavu u okvi- Tica: Nije ru uvodnog priloga znao za za emisiju o temi gostovanje „Sloboda medija“, a ne „Mediji i politika“. Kako ka`e, on nije bio pozvan da gostuje, niti mu je re~eno da }e biti pozvani drugi gosti. - Ne bih da komentiram rad kolega sa BHT-a. ^injenica je da je mene tog dana zvala novinarka BHT-a i ja sam joj rekao da se obrati na{oj Pres-slu`bi. Pres-slu`ba kasnije me pozvala i rekli su mi isto, da sa BHT-a `ele moju izjavu u vezi sa slobodom medija, ali ja nisam mogao zbog obaveza koje sam tog dana imao. Poslije toga me niko vi{e sa BHT-a nije kontaktirao - izjavio je Tica.

Vukota Govedarica iz SDS-a

U RS vlada deficit
Republikom Srpskom (RS) vlada deficit, a prijeti i deflacija, jer izvr{na vlast vladaju}eg SNSD-a ve} pet godina neodgovorno i nezakonito tro{i bud`etska sredstva s ra~una za posebne namjene, ocijenio je ju~er potpredsjednik SDS-a i {ef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skup{tini RS Vukota Govedarica, javila je Onasa. - Prethodna Vlada SDSa, odnosno Pere Bukejlovi}a, u februaru 2006. godine ostavila je Vladi Milorada Dodika suficit ve}i od 180 miliona KM, a Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da je bud`etski deficit na kraju pro{le godine iznosio vi{e od 455 miliona KM - istakao je Govedarica na pres-konferenciji u Banjoj Luci.

Podr{ka slobodi novinarskog izra`avanja

BOSS

SDU osu|uje medijsku hajku SDA protiv Had`iomerovi}a
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH osudila je „medijsku hajku na novinare emisije „60 minuta“ i njenog urednika Bakira Had`iomerovi}a koju vodi Stranka demokratske akcije (SDA)“. - SDU BiH svojim je primjedbama i ranije ukazivao na ure|iva~ke propuste i favoriziranje samo jednog politi~kog subjekta u okviru informativnog programa Federalne televizije (FTV), bilo da se radilo o favoriziranju Socijaldemokratske partije (SDP) BiH ili, ranije, SDA. Me|utim, napad na novinare bez argumenata vezanih uz konkretne primjere prikazane u prilozima kojem je pribjegao SDA predstavlja recidiv nekih davno pro{lih vremena stroge medijske kontrole jednopartijskog sistema saop}ila je ova stranka. Rukovodstvo SDU BiH

Hajdu~ki napad SDA i Tihi}a na FTV
Hajdu~ki napad SDA na Federalnu televiziju (FTV) jasno pokazuje namjeru potpunog preuzimanja medijskog Ajanovi}: prostora, ali i Razjareni razotkriva Tihi} potpuno gubljenje `ivaca kod politi~ara koji ve} 20 godina teroriziraju gra|ane BiH, tvrdi predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi}. - Nemogu}nost ostvarivanja politi~kog uticaja koji su imali i gubljenje velikog broja funkcionerskih fotelja o~ito je razjarilo Sulejmana Tihi}a i njegove sau~esnike iz SDA u poku{aju nametanja apsolutne kontrole nad medijima - kazao je Ajanovi}, prenosi Fena.

Nije postignut dogovor s Vladom RS

@eljezni~ari dali rok do petka
[trajka~ki odbor „@eljeznica RS“ ju~er je dao rok Vladi RS da do petka rije{i situaciju u ovom preduze}u, ili }e zaposleni, kako je najavljeno, poduzeti radikalnije mjere, odnosno u potpunosti obustaviti rad. Radnici „@eljeznica RS“, koji su u {trajku od ponedjeljka, ni na ju~era{njem sastanku s Upravom preudze}a i predstavnicima resornog ministarstva nisu uspjeli posti}i dogovor o ispunjavanju sindikalnih uvjeta. - Do kraja }emo istrajati u na{im zahtjevima, jer Vlada RS nije ozbiljno pristupila nijednom pitanju u ovom preduze}u - istakao je predsjednik [trajka~kog odboB. S. ra Zlatko Marin.

Rukovodstvo SDU: Ukazivali na propuste FTV-a

„@eljeznice RS“: [trajk do daljnjeg

smatra da Javni RTV servis ne smije biti zloupotrebljavan za izno{enje li~nih politi~kih uvjerenja niti smije biti u funkciji jedne ili vi{e politi~kih stranaka na vlasti, ve} samo u funkciji svih gra|ana koji uredno pla}aju RTV taksu. - Pitanje novinarske etike

i autorske slobode ne bi trebalo biti predmetom ogla{avanja bilo kojeg ozbiljnog politi~kog subjekta, ve} bi o takvim pojavama svoje mi{ljenje trabali dati novinarska udru`enja i Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH - dodaje se u saop}enju.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

5

INTERVJU Jelko Kacin, ~lan Parlamenta Evropske unije

Pitanje je koliko }e gra|ani ovo trpjeti
Politi~ka elita, izgleda, jo{ je u gr~u i nije u stanju ponuditi operativna rje{enja
Razgovarao: Tarik LAZOVI]

Pitanje je koliko }e gra|ani Bosne i Hercegovine trpjeti ovo ~ekanje u mjestu dok njihovi politi~ki lideri guraju prst u oko me|unarodnoj zajednici, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ Jelko Kacin, ~lan Parlamenta Evropske unije. Prema njegovim rije~ima, formiranje vlasti nakon izbora predugo traje, a svaka koalicija je bolja od nikakve. - Izgleda da je sada{nja politi~ka elita, iako su izborni rezultati obe}avali druk~ije, jo{ u gr~u. Jednostavno, oni nisu u stanju ponuditi operativna rje{enja i biti u stanju aktivirati institucije dr`ave, zbog ~ega je dr`ava u blokadi - ka`e Kacin.

Bankrotiraju i biskupije
Kako komentirate ~injenicu da je slovenska kompanija SCT propala, a s njom dugotrajno odgo|ena izgradnja sarajevske zaobilaznice koju je gradila ta kompanija? Mnogim bh. firmama ostali su i du`ni.
- U Sloveniji vi{e nema svetih krava. Oni koji ne mogu pre`ivjeti, i ne}e. Ako kod nas bankrotiraju i biskupije, normalno je da to rade i firme. Nadam se da }e se na osnovu tih iskustava i institucije BiH osposobiti da dodatno provjere ko ispunjava uvjete i ko je u stanju ispuniti ugovor. vlasti i dr`ava ne funkcionira. Svaka koalicija je bolja od nikakve.

- Ne mogu birati strane i podr`avati jednu ili drugu, ali sve dok BiH nema novih koalicija, ne}e biti ni novih vlasti.

Koga smatrate najvi{e odgovornim za takvu situaciju?

Pitanje legitimiteta
Kako komentirate diskusiju o u~e{}u dva HDZ-a u vladaju}oj koaliciji i legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda?
Kebo: Udario pe~at na brojne dokaze svojih smutnji

Prst u oko
Prema nekim mi{ljenjima, dugotrajan proces uspostavljanja vlasti je o~ekivan, neki spominju Belgiju, koja ve} mjesecima nema vlasti. Kako to komentirate?

- Ovo, svakako, predugo traje. Takva blokada nije isti problem kao u Belgiji, jer ekonomska situacija s onom u va{oj zemlji nije usporediva. Ve}ina bira~a i stanovni{tvo o~ekivali su da }e nakon izbora uslijediti ubrzana konsolidacija, nadali se ve}em interesiranju za strana ulaganja i novim radnim mjestima. Zbog toga gra|ane, ali i Evropsku uniju, najvi{e zabrinjava ~injenica da vlast jo{ nije formirana.

- Me|unarodna zajednica nije iza{la na izbore i ne formira vlast. Mo`e pomo}i, kao {to je uradio visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko), koji je toliko puta napadan, a fakti~ki sprije~io bankrot Federacije BiH. Me|unarodna zajednica koristi se, u pravilu, za preno{enje odgovornosti lidera zbog nepostizanja dogovora i onda joj se gurne prst u oko. Ona nije ta koja pravi dogovor.

Koliko me|unarodna zajednica igra konstruktivnu ulogu i dijeli li odgovornost s liderima za blokadu formiranja vlasti?

- Na jednoj strani, tu se radi o pitanju legitimiteta. Ali, ono {to gra|ani najvi{e o~ekuju jeste operativna sposobnost vlasti. Mislim da bi oni pozdravili svakoga ko je sposoban formirati vladaju}u koaliciju.

Smatrate li da velika koalicija {est ili sedam stranaka na dr`avnom nivou, mahom onih iz prethodnog mandata, a koja se da naslutiti, mo`e efikasno funkcionirati?

- Bez koalicije nema

- Razgovarao sam s Ku~anom dok je on radio na tom izvje{taju, ali nisam ovla{ten da govorim u njegovo ime. Ku~an je dao svoj doprinos. On se zauzima za ve}e anga`iranje me|unarodne zajednice u BiH. Ali, ako pogledate {ta ka`e predsjednik Vije}a EU Herman van Rompej (Van Rompuy), on tra`i ve}u odgovornost i involviranost politi~ara iz BiH. To su dva suprotna pogleda. Ko }e prevladati i koliko dugo }e ljudi u Bosni jo{ podnositi ovo ~ekanje u mjestu, to je pitanje za njih.

Kako gledate na izvje{taj biv{eg slovenskog predsjednika Milana Ku~ana o BiH, koji je dostavljen najvi{im evropskim zvani~nicima?

Upao u vlastite spletke
Njegovu dvoli~nost iskusio je i poznati gora`danski biznismen Red`o Bekto
Perjanica SDA Mirsad Kebo na listu svojih petljavina upisao je jo{ jednu. Uvijek spreman na razne spletke, ovog puta sam sebe uvukao je u jednu takvu, prvo potpisav{i neustavnu odluku o imenovanju sudija Ustavnog suda FBiH, a potom poni{tiv{i svoj potpis sa nje. Licemjerno se vade}i na „nedovoljno informacija“ i „sugestije pravnih stru~njaka“, Kebo je poku{ao prodati maglu, pravdaju}i se da, maltene, nije znao {ta potpisuje. Znao je Kebo itekako na {ta stavlja potpis, jer rije~ je o temi o kojoj mediji ve} vi{e od dvije godine pi{u, ukazuju}i na poku{aje neustavnog i nezakonitog imenovanja. Kako god, Kebo je ovim potezom samo udario pe~at ne brojne dokaze svojih smutnji vo|enih ~ak i preko le|a unesre}enih, a zarad kupovine vlastite slave. Nemogu}e je i pobrojati koliko je puta samo potr~ao da se se uslika pred kamerama i prospe „{uplju“ narodu, poput onih la`nih obe}anja datih na pro{logodi{njim bora~kim protestima. Njegovu dvoli~nost iskusio je i poznati gora`danski biznismen Red`o Bekto, kojem je potpredsjednik FBiH podmetnuo la`nu krivi~nu prijavu za tobo`nju pripremu likvidacije Kebe i Sulejmana Tihi}a, o ~emu je prije nekoliko dana detaljno izvje{tavala i Federalna televizija. Kebo je ro|en 22. septembra 1947. u Mostaru, a kako sam navodi u svojoj biografiji, na funkcijama u organima vlasti nalazi se jo{ od 1996. I sve vrijeme je na najvi{im M. K. pozicijama u SDA.

Li~nost dana Mirsad Kebo

Kacin: Dr`ava je u blokadi

^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-munom, s kojim je razgovarao o situaciji u na{oj zemlji i u regionu te aktuelnim temama u me|unarodnim odnosima, javila je Fena. Ki-mun je naglasio da BiH odli~no obavlja du`nost nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti i daje zna~ajan doprinos o~uvanju me|unarodnog mira i sigurnosti. On je naro~ito pohvalio predsjeda-

Ban Ki-mun `eli posjetiti BiH
vanje na{e zemlje Vije}em sigurnosti tokom januara i izrazio je spremnost da posjeti BiH i zemlje regiona, da na taj na~in pru`i svoju podr{ku procesu pomirenja, integracija i ja~anja regionalne saradnje. Izetbegovi} se sastao i s visokom predstavnicom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Ketrin E{ton (Catherine Ashton). Sagovornici su se slo`ili da je potrebno {to prije formirati vlast na svim nivoima, saop}io je Izetbegovi}ev kabinet.

Susreti Izetbegovi}a u Njujorku

Izetbegovi} i Ki-mun u Njujorku

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava @an-Pol Kosta (Jean-Paul Costa) obavijestio je Ustavni sud BiH da je donio odluku o izboru Margarite Tsatse-Nikolovske iz Makedonije za novu me|unarodnu sutkinju Ustavnog suda BiH, prenijela je Onasa. Izbor je obavljen nakon konsultacija s Predsjedni{tvom BiH, u skladu s odredbama Ustava BiH, saop}io je Ustavni sud BiH. Sutkinja Nikolovska preuzela je du`nost sudije Dejvida Feldmana (David) iz Velike Britanije, koji je, na vlastiti zahtjev, razrije{en funkcije sudije Ustavnog suda BiH, zaklju~no sa 31. decembrom protekle godine.

Novi me|unarodni sudija iz Makedonije

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud: Obavije{ten o odluci

[ta drugi pi{u

6
H1N1 Inficirano jo{ 65 ljudi u BiH

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

mozaik

Sarajka u te{kom stanju
U RS u roku od 24 sata zara`ena ~ak 51 osoba

Obama: Ne pu{i ve} godinu

Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) prestao je pu{iti, pohvalila ga je supruga Mi{el (Michelle). Obama je bio otvoren o svojoj pu{a~koj navici u pro{losti, ba{ kao i o `elji da prestane pu{iti. - Jesam li nekad pao u

Barak Obama prestao pu{iti
Par dobio pet miliona funti
Drugi put izvu~eni isti brojevi

Prva dama SAD odala tajnu

isku{enje? Jesam. Jesam li svakodnevni pu{a~? Nisam rekao je Obama 2009. godine. Ali ~ini se da se, bez obzira na pro{logodi{nji stres, ipak uspio potpuno odre}i cigareta. Bez cigarete je ve} godinu, pi{e newsfeed.com.

U Jedinicu internisti~ke intenzivne terapije Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) u utorak je primljena jo{ jedna pacijentica (1984.) iz Sarajeva s potvr|enom zarazom virusom H1N1. - Njeno stanje izuzetno je te{ko, priklju~ena je na mehani~ku ventilaciju, odnosno aparate za disanje. Trenutno je stabilna, ali mora biti pod stalnim nadzorom. Stanje 41-godi{nje Kiselja~anke, koja le`i na ovom istom odjelu, nepromijenjeno je - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Na KCUS-u su, osim ovih dviju pacijentica, trenutno hospitalizirane jo{ 23

Raste broj oboljelih i u Tuzli

Broj pacijenata sa simptomima nove gripe H1N1 u Univerzitetskom klini~kom centru Tuzla pove}an je u odnosu na pro{lu sedmicu, a zaklju~no s ju~era{njim danom hospitalizirana je 31 osoba. Na Klinici za dje~ije bolesti nalazi se ~etvero pacijenata, dok je na Klinici za infektivne bolesti smje{teno 27 paA. Mu. cijenata.

Testovi pokazuju da raste broj zara`enih

osobe s potvr|enim virusom H1N1. Na Klini~koj mikrobiologiji KCUS-a u utorak je od 18 testiranih uzoraka virus H1N1 po-

tvr|en kod njih 14. Od tog broja 13 oboljelih je iz Sarajeva, dok je jedan iz Zenice. U RS je u posljednja 24 sata virusom H1N1 zara`ena 51 osoba, {to je do sada najve}i broj oboljelih u tako kr-

atkom vremenu. - U Klini~kom centru u Banjoj Luci zbrinuto je ukupno 157 pacijenata, dok su na intenzivnoj njezi tri osobe. Pacijenti su hospitalizirani i u karantinima bolnica u Bijeljini, Zvorniku, Trebinju, Fo~i, Prijedoru, Isto~nom Sarajevu - kazala je za „Dnevni

avaz“ Milka Mr|a, portparol Instituta za za{titu zdravlja RS u Banjoj Luci. Broj pacijenata zara`enih influencom u RS u stalnom je porastu od kraja januara, no, prema mi{ljenju stru~njaka, situacija i dalje nije alarmantna i ne upu}uje na progla{avanje M. A. - V. S. epidemije.

Mjulenovi: Prvi put nisu uplatili

Britanski par Sju i Li Mjulen (Sue i Lee Mullen) svake su sedmice igrali loto i uvijek zaokru`ivali iste brojeve. Nakon {to im se rodila k}er nisu imali dovoljno novca da bi odigrali loto. - Morali smo birati, ili }emo k}erki kupiti pelene ili

odigrati sedmi~ni loto. Odlu~ili smo se za pelene rekla je Sjue. Ba{ tada izvukli su brojeve koje su oni uvijek igrali i tada bi, da su kupili listi}, osvojili 8,5 miliona. Nastavili su igrati loto i nakon {est godina osvojili su gotovo pet miliona funti. [ansa da se dva puta izvu~e {est istih brojeva je 196 biliona naprema jedan.

Mu{karac i `ena ubili pa spalili Filipovi}a
Policija je objavila da je Hrvoje Filipovi} (71), kojeg su na{li spaljenog u {umi kod Kri`evaca u Hrvatskoj, ubijen. Isti~u da se radi o te{kom ubistvu. Na obradi je bilo vi{e ljudi, a, neslu`beno, mu{karac i `ena su pod istragom. Na dan Filipovi}evog ne-

Istraga o ubistvu u Zagrebu

U prostorijama Udru`enja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ ju~er je u Sarajevu odr`ana pres-konferencija povodom obilje`avanja 15. februara, Me|unarodnog dana djece oboljele i lije~ene od raka, na kojoj su ~lanovi Udru`enja najavili projekt izgradnje „Roditeljske ku}e“. Jedan od goru}ih problema s kojim se roditelji susre}u jeste nemogu}nost kontinuiranog boravka uz bolesno dijete. - Poku{avamo rije{iti problem smje{taja roditelja oboljele djece prilikom njihovog lije~enja. Stan koji smo

Najavljena izgradnja „Roditeljske ku}e“

Pomo} djeci koja boluju od raka

Posjeta Savezu invalida FBiH

dobili od Gradske uprave nije dovoljan jer je malog smje{tajnog kapaciteta. Planiramo napraviti objekt s dva ili tri sprata. Od 15. februara po~inje prva faza prikupljanja sredstava, a nadamo se da }emo u avgustu zapo~eti izgradnju - kazao je Zlatan Velagi}, predsjednik Upravnog odbora Udru`enja. Lejla Kameri}, predsjednica Udru`enja, rekla je da godi{nje od raka oboli od 40 do 55 mali{ana iz svih krajeva BiH. Procent izlje~enja dostigao je 80 posto, {to je i svjetska statistika, a smrtnost djece zabilje`ena je u 10,6 posto slu~ajeva. E. K.

Incko obe}ao pomo}i invalidima

(Foto: F. Fo~o)

stanka nestao je i njegov automobil. Prona{li su ga na podru~ju Zagreba. Nestanak je prijavila Hrvojeva majka Mila (93), koja ga je posljednji put vidjela 31. januara. Hrvoje je bio dobrostoje}i mu{karac koji se brinuo i o majci. Karijeru je proveo u Zra~noj luci Zagreb, gdje je radio kao koordinator.

S ju~era{nje pres-konferencije u Sarajevu

(Foto: B. Nizi})

Visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko) tokom ju~era{nje posjete Savezu invalida FBiH u Sarajevu predsjednik Saveza Zijad Arap~i} informirao je o procesu zapo{ljavanja osoba s invaliditetom. Povod posjete bili su problemi s kojima se invalidi suo~avaju u vezi s projektom izgradnje fabrike urinara i mokra}nih kesa koju Savez planira izgraditi kod Kladnja. Incko je podr`ao projekt te

Incko podr`ao izgradnju fabrike mokra}nih kesa

je obe}ao pomo}i invalidima. - Ovaj projekt osigurat }e nekoliko stotina radnih mjesta, a koristi }e imati i nekoliko hiljada ljudi. To }e biti jedna pozitivna pri~a iz BiH - kazao je Incko. Arap~i} je rekao da je sva projektna dokumentacija spremna, ali da ko~nicu predstavlja negativno mi{ljenje Kantonalne uprave za {umarstvo Tuzlanskog kantona. Tako|er, iako je Razvojna banka FBiH podr`ala projekt, sredstva jo{ F. K. nisu odobrena.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Ivo Josipovi}

SARAJEVO Izgradnja zgrade Rijaseta IZBiH

Gadafi uplatio prve milione
Za upravnu zgradu Rijaseta libijski vo|a }e izdvojiti sedam miliona maraka Useljenje najvjerovatnije za pola godine

- Vjerujem da vode}i ljudi HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 znaju da je pro{lo vrijeme takve politike. Zapravo, ono nikad nije ni poJosipovi}: stojalo kao prihvatljivo. Rje{avanje statusa Pro{lo vrijeme Hrvata iz BiH ne treba tra`iti u Zagrebu i nekoj separaciji, nego u uspje{noj politi~koj borbi unutar (Hrvatski predsjednik za „Nacional“) BiH.

Rje{avanje statusa Hrvata iz BiH ne tra`iti u Zagrebu

Prva nov~ana tran{a libijskog vo|e Muamera Gadafija za nastavak izgradnje upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH na Kova~ima u Sarajevu upla}ena je u
Gadafi: Otvorit }e zgradu

Miki Manojlovi}

Politika je u{la u sve

- Politika je u{la u sve. Pametna politika bi rekla: oslobodi film politi~kog utjecaja jer }e tada film biti i kriti~an, a ne}e biti anacionalan i antidr`avni, jer talentirani ljudi u svojoj biti to nisu. Ozbiljno smo poku{ali pomo}i temeljnom stvaranju si- Manojlovi}: stema koji bi pomogao kinematografiji da Velika ona postane velika. (Glumac za „Blic“) kinematografija

Mla|an Dinki}

Kova~i: Gradili{te zgrade Rijaseta uskoro }e o`ivjeti

Dinki}: Gubitak autoriteta
(Foto: F. Fo~o)

- Vlast mora raditi znatno bolje, efikasnije, djelotvornije. Vo|enje Vlade treba biti mnogo ozbiljnije, a autoritet se treba vratiti. Na`alost, na{a vlada je izgubila autoritet i toga sam potpuno svjestan.
(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“)

Vlast mora raditi bolje, efikasnije, djelotvornije

petak, 4. februara, saznaje „Dnevni avaz“. Radi se o dva miliona maraka koja }e biti iskori{tena za pokrivanje dugova za do sada obavljene radove. Gadafi }e za trajno sjedi{te Rijaseta izdvojiti ukupno pet miliona ameri~kih dolara ili vi{e od sedam miliona KM i na taj na~in se, tvrde u IZBiH, upisati me|u najve}e vakife u Sarajevu i

BiH. Kako je najavljeno tokom ramazana pro{le godine, upravna zgrada Rijaseta nosit }e ime „Vakuf Muamer Gadafi“, kao „trajno sje}anje na bratsku ljubav i prijateljstvo izme|u libijskog i bosanskog naroda“. Gadafijevim novcem bit }e zavr{en dio krova i unutra{nje ure|enje objekta, od razvo|enja struje i drugih instalacija do malterisanja i postavljanja prozora i vrata.

Tako|er, taj novac bit }e iskori{ten i za vanjsko ure|enje zgrade i njene okolice. Kako saznajemo, za potpuno opremanje Rijaseta namje{tajem i useljenje u objekt bit }e potrebna jo{ ~etiri miliona maraka. Prema planu, useljenje u zgradu predvi|eno je za {est mjeseci, vjerovatno za vrijeme ramazana ove godine. Sjedi{te Rijaseta tada bi trebao otvoriti sam Muamer F. VELE Gadafi.

Miroslav ]iro Bla`evi}

Mami} je prvi shvatio da su novci najva`niji

- Mami} je spretan ~ovjek koji je shvatio mnogo ranije od svih nas da su novci najva`niji, i on ih jako spretno stvara. I dok ima tu materijalnu mo}, on }e ostati Bla`evi}: zna~ajan ~ovjek u hrvatskom nogometu. Materijalna
(Nogometni trener za „Azru“) mo}

8

Sanacija klizi{ta Bogati}i u fazama
Tokom dosada{njih sastanaka nadle`nih ministarstava u Vije}u ministara BiH s ministarstvima i organima uprave vlada entiteta i predstavnicima dviju elektroprivreda dogovoreno je da }e Vije}e ministara BiH, entitetske vlade i dvije elektroprivrede ulo`iti novac za saniranje posljedica klizi{ta, o ~emu }e biti potpisan memorandum o zajedni~kim aktivnostima na rje{avanju problema klizi{ta Bogati}i. - Usagla{eno je da bi sanaciju trebalo vr{iti po stepenu hitnosti mjera. Za te mjere potrebni su ve}i iznosi, tako da bi podr{ka bila u fazama, od ~ega bi prva trebala biti podr`ana u {to kra}em vremenu - kazao je Feni pomo}nik ministra sigurnosti BiH za za{titu i spa{avanje Samir Agi}.

Aktivnosti dr`avnih i entitetskih institucija

O~ekuje se prete`no vedro, po kotlinama u centralnim i isto~nim podru~jima Bosne u jutarnjim satima }e biti magle ili niske obla~nosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroisto~nog smjera.
^ETVRTAK
10. 2. 2011.

SARAJEVO 8 15 MOSTAR GORA@DE 8

NEUM

18

PETAK
11. 2. 2011.

SUBOTA
12. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -5 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -4 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -50C do 70C
DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 180C

od 90C do 170C

od 80C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina ljudi trebala bi se ugodnije osje}ati, a tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata }e se umanjiti. Tokom jutarnjih i ve~ernjih sati neophodno je posvetiti vi{e pa`nje odijevanju i za{titi od hladno}e.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.53 Zalazak 17.09

10. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 9.38 -

Klizi{te Bogati}i: Zajedni~ka akcija

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Zeni~anin Kenan Kremi} operiran je na klinici u njema~kom Tibingenu, potvrdili su nam njegovi uku}ani. Mladi}u je ujesen pro{le godine dijagnosticirana leukemija, a u Njema~koj mu je, nakon vi{emjese~ne humanitarne akcije u BiH, pro{le se-

Februar i mart presudni za Kenana

Operiran mladi Zeni~anin

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

10. 2. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 11 12 BANJA LUKA BR^KO 8 TUZLA

dmice transplantirana ko{tana sr` donora, brata Haruna. - Prvi konkretni rezultati znat }e se krajem februara i u martu. Kenan se dobro osje}a i nalazi se u fazi oporavka, odnosno perioda potrebnog da, ako Bog da, transplantirana ko{tana sr` po~ne obavljati svoju fu-

VRIJEME DANAS
Kenan i Harun na klinici u Tibingenu

nkciju u organizmu. Taj period traje nekoliko sedmica i svi sada i{~ekujemo rezultate. Najbitnije je da

ima vrhunske uslove za oporavak i brigu ljekara - kazali su nam Kenanovi uku}ani A. D`. u Zenici.

Prete`no sun~ano

8 LIVNO ZENICA 10

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

teme

PARLAMENT BiH Danas novi sastanak lidera politi~kih stranaka

Niko ne o~ekuje rje{enje
SDP spreman konstituirati Predstavni~ki dom
zgovorima, izvjesno je i da oni koji do|u ne}e posti}i dogovor o parlamentarnoj ve}ini. Tako je predsjednik SBiH Haris Silajd`i} obavijestio privremenog predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Adnana Ba{i}a da ne}e prisustvovati sastanku, kao ni prvi ~ovjek HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. - Predsjednik je bolestan, pa }e na sastanak do}i njegov zamjenik Niko Lozan~i}. Kratko i jasno, o~ekujemo uva`avanje izbornog legitimiteta sva tri konstitutivna naroda. Sve ostalo su avanture - rekao nam je ju~er portparol HDZ-a BiH Mi{o Relota. U SNSD-u, kako nam je rekao poslanik ove stranke u Dr`avnom parla-

Purda: Odr`ano ro~i{te

SUD BiH

^ovi} bolestan, zamjenjuje ga Lozan~i}

Mun: Zvani~no otvaranje

Mostar

Ambasada SAD u BiH danas }e u Gimnaziji Mostar zvani~no otvoriti nove prostorije Ameri~kog kutka, u ~ije je opremanje ulo`ila vi{e od 30.000 dolara. Ameri~ki kutak otvorit }e ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), zajedno s direktorom Gimnazije Bakirom Krpom, gradona~elnikom Mostara Ljubom Be{li}em i premijerom HNK Sre}kom Borasom.

Mun otvara Ameri~ki kutak

Sastanak lidera politi~kih stranaka koje su dobile mandate u Dr`avnom parlamentu zakazan za danas u Sarajevu mogao bi do`ivjeti potpuni fijasko! Osim {to je jo{ ju~er bilo sigurno da se svi pozvani ne}e odazvati dana{njim ra-

Ba{i}: Ne}emo vi{e organizirati sastanke
Privremeni predsjedavaju}i Parlamenta BiH i poslanik SBB BiH Adnan Ba{i} ju~er nam je kazao da su njegova o~ekivanja pesimisti~na, jer su „mnoge stvari dalje nego {to su bile na ranijim sa- Ba{i}: Ulo`io trud stancima“. - Mi smo ispunili mentu Lazar Prodanovi}, smatraju da bi najbolje bilo da se „lideri dogovore o strukturi vlasti i da privremenog predsjedavaju}eg obavijeste o tome {ta su se dogovorili kako bi zakazao sjednicu“. U SDP-u BiH tvrde da su oni i prije dva mjeseca bili spremni krobe}anje koje smo dali i organizirali novi sastanak. Ako gospoda ne `eli do}i, to je njihov problem, ali neka se obrate javnosti i ka`u zbog ~ega je to tako - rekao je Ba{i} i dodao da nakon ovoga vi{e ne}e organizirati sastanke.

Gubljenje vremena

Federacija

Pla}e sudija i tu`ilaca u FBiH nisu mijenjane od 1. januara 2006. godine, a zaposleni u pravosu|u, osim pla}e, od tada ne ostvaruju nikakve druge materijalne naknade iz radnog odnosa, rekao je predsjednik Kantonalnog suda u Livnu Nedim Begi}, javila je Srna.

Fiksne pla}e sudija i tu`ilaca

Informacije koje su procurile u javnost da bi OHR dr`avnim parlamentarcima mogao obustaviti isplatu pla}a ako uskoro ne po~nu raditi, u Uredu visokog predstavnika ju~er nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati. Samo su nam kratko rekli da ne komentiraju {pekulacije u medijima.

OHR bez komentara

enuti u konstituiranje Parlamenta BiH. [ef Kluba poslanika ove stranke u Predstavni~kom domu Denis Be}irovi} za „Avaz“ je ju~er rekao da treba prekinuti opstrukcije u FBiH, ali i da stranke u RS trebaju shvatiti da je pobjednik na ovim izborima SDP BiH.

Sud BiH produ`io je ju~er ekstradicijski pritvor Tihomiru Purdi, koji mo`e trajati najdu`e {est mjeseci od dana hap{enja, potvr|eno je Onasi u Sudu BiH. Pred Sudom BiH odr`ano je ro~i{te na kojem su odbrana i Tu`ila{tvo iznijeli stavove o prijedlogu za produ`enje pritvora Tihomiru Purdi, kojeg Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije sumnji~i za zlo~in protiv ranjenika i bolesnika.

Produ`en pritvor Purdi

NVO „Svjetlo“

Petak u Mostaru

Predsjedni{tvo HDZa 1990 odr`at }e sjednicu u petak. Sjednica }e biti odr`ana u sjedi{tu te stranke u Mostaru s po~etkom u 12 sati, stoji u saop}enju iz Ureda za odnose s javno{}u HDZ-a 1990.

Predsjedni{tvo HDZ-a 1990

Be}irovi}: Prekinuti opstrukcije

- U {to kra}em roku treba konstituirati Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH i nakon toga pristupiti izboru Vije}a ministara - istakao je Be}irovi}, dodaju}i da se jo{ ne zna ko }e SDP predstavljati na dana{njem sastanku. Jedini optimisti uo~i ju~era{njeg sastanka bili su u HDZ-u 1990. Portparol Veso Vegar rekao nam je da }e predsjednik ove stranke Bo`o Ljubi} do}i na sastanak i da o~ekuju „ozbiljan dijalog koji }e voditi kompromisu i dogovor o Ljubi}: Potvrdio {to skorijem formiranju dolazak vlasti“. S. RO@AJAC

Ozbiljan dijalog

Nevladina organizacija altruista „Svjetlo“ organizirat }e 12. februara u Sarajevu sve~anost povodom dodjele nagrada „BH volonterski poduhvat 2010“ (BHVP) za najbolje volonterske akcije u BiH. U saop}enju se navodi da je stru~ni `iri bodovao i izabrao najbolje volonterske akcije u BiH.

Volonterski poduhvat

Banja Luka

Igor Radoji~i}

SNSD }e tra`iti MVP BiH
Mo`emo sutra formirati vlasti po{tuju}i rotaciju i balans, rekao Dodik
ma za neke politike“. - Dakle, prvo formiranje organa vlasti, a onda stavljanje na dnevni red svega onoga {to neko misli da treba biti na dnevnom redu - istakao je Dodik. On je potvrdio da }e se u petak u Berlinu sastati s njema~kom kancelarkom Angelom Merkel. Predsjednik RS nakon ju~era{njeg sastanka u Banjoj Luci sa {efom srbijanske diplomatije Vukom Jeremi}em najavio je sjednicu Vije}a za provo|enje sporazuma o specijalnim vezama izme|u RS i Srbije u narednih nekoliko sedmica. Dodik je rekao da je dio ju~era{njeg sastanka bio posve}en tim pitanjima, kao i politi~koj situaciji u BiH i Srbiji. Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je ju~er da }e prisustvovati dana{njem sastanku u Sarajevu posve}enom formiranju dr`avne vlasti, poru~iv{i da je RS spremna aktivirati sve potencijale u tom pravcu. - RS ulazi sa zahtjevom za nekoliko ministarskih mjesta. Mi ne}emo biti uzbu|eni ako se i ne formiraju organi vlasti, a mo`emo ih i sutra formirati po{tuju}i dosada{nju praksu o rotaciji i balansu, od ~ega ne}emo odustati - rekao je Dodik, istakav{i da }e SNSD insistirati na Ministarstvu vanjskih poslova (MVP). On je poru~io da stranke iz RS nisu pobornice kreiranja platformi „koje su rekla-

Dodik potvrdio dolazak u Sarajevo

U rijeci Drago~aj u Zalu`anima kod Banje Luke do{lo je do pomora ribe, a uzrok se jo{ utvr|uje. Uz ribu je u ovoj omanjoj rijeci, kako tvrde ribari, stradao i biljni svijet. Marinko Popovi} iz Ribolovnog udru`enja Banja Luka smatra da je stradao ve}i broj ribljeg fonda, {kobalja, koji u ovo vrijeme ulazi u rijeku da se mrijesti.

Pomor ribe u Drago~aju

Predsjednik Narodne skup{tine RS (NSRS) Igor Radoji~i} izjavio je Srni da Radoji~i}: Fond Procjena efekta PIO ne}e kolabirati, kao {to to tvrde pojedini opozicioni politi~ari ili samozvani analiti~ari, te najavio da }e biti vr{ena procjena efekta promjena stopa doprinosa.

Fond PIO RS ne}e kolabirati

Turizam

Jeremi} i Dodik: RS spremna za formiranje dr`avne vlasti

[ef srbijanske diplomatije dodao je da je izuzetno va`no {to prije formirati

sve organe vlasti BiH, „u skladu s izbornom voljom A. [I[I] gra|ana“.

Prate}i svjetske trendove iz oblasti komunikacija, agencija „Mark IN“ iz Sarajeva kreirala je prvi mobilni turisti~ki vodi~ BiH. Ova mobilna aplikacija pod nazivom „BH navigator“ po prvi put turisti~ku ponudu BiH stavlja u ruke korisnika najpopularnijeg telefona na svijetu - Apple iPhonea, javila je Fena. „BH navigator“ namijenjen je prvenstveno stranim turistima.

Prvi mobilni vodi~ BiH

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

9

Identificirane 33 osobe
[est `rtava ubijeno na radnoj obavezi u mjestu Durci kod Biha}a, kazao Mesi}
U Identifikacionom centru (IC) [ejkova~a u Sanskom Mostu ju~er je obavljena identifikacija 33 osobe ~ija su tijela proteklih godina ekshumirana iz grobnica sa {ireg podru~ja Bosanske krajine. - Radi se o tijelima ekshumiranim iz grobnica s podru~ja op}ina Biha}, Klju~, Prijedor, Bosanski Novi i Sanski Most. Na tijelima je obavljena antropolo{ka obrada i obdukcija te je DNK metodom potvr|en identitet. Me|u identificiranima nalazi se i {est tijela Bo{njaka koji su ubijeni na radnoj obavezi u mjestu Durci kod Biha}a. Radi se o zlo~inu o kojem se mnogo pisalo - kazao je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi} iz Odjela za ratni zlo~in Tu`ila{tva USK. Mesi} je istakao da }e svi dokazi prikupljeni tokom obdukcije biti poslati Tu`ila{tvu BiH, koje }e o ovim slu~ajevima voditi M. D. istragu.

IC [ejkova~a u Sanskom Mostu

Kre{talica: Vodio slu~aj

Sofrad`ija: Biv{i dekan

Arslanagi}: Zloupotrijebljena odluka

AFERE Nakon dvogodi{nje istrage Tu`ila{tva KS

Krivi~na djela u vezi su s procesom nezakonite dodjele stanova zaposlenicima PMF-a, usljed ~ega je pri~injena {teta vi{a od 50.000 KM, kazala je Omi}evi} Optu`en i Edin Arslanagi}
Nakon dvogodi{nje istrage Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo ju~er je podiglo i uputilo nadle`nom sudu na potvr|ivanje optu`nicu protiv dvojice biv{ih dekana Prirodno-matemati~kog fakulteta (PMF) Univerziteta u Sarajevu, profesora emeritusa Avde Sofrad`ije i Muharema Avdispahi}a, te biv{eg predsjednika Upravnog odbora ovog fakulteta i aktuelnog direktora „Bosnalijeka“ Edina Arslanagi}a. Kako nam je potvr|eno u sarajevskom tu`ila{tvu, njih trojica terete se da su kao odgovorne osobe po~inile krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja ili ovlasti i na taj na~in pri~inili {tetu PMF-u. Iako je najavljivano, Tu`ila{tvo KS jo{ nije podiglo optu`nicu protiv aktuelnog dekana fakulteta Muriza Spahi}a. - Krivi~na djela u vezi su s procesom nezakonite dodjele stanova zaposlenicima PMF-a, usljed ~ega je pri~injena {teta vi{a od 50.000 KM - kazala je za „Avaz“ portparol Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi}evi}. Optu`nica u ovom slu~aju sadr`i dvije ta~ke - jedna se odnosi na inkriminacije iz 2000., a druga iz 2002. godine. Ina~e, cijela afera razotkrivena je nakon {to je prijavu za kriminal uglednih profesora podnio biv{i ministar obrazovanja Kantona Sarajevo dr. Emir Turku{i}, nakon ~ega je {iroku istragu provela Federalna uprave policije (FUP). FUP je u februaru 2009. godine podnio krivi~ne prijave protiv devet osoba s PMF-a i Sarajevskog instituta za geneti~ko in`injerstvo i biotehnologiju. istragu u ovom slu~aju vodio je {ef Odjela privrednog kriminala Sead Kre{talica. Kako saznajemo, u optu`nici se, uz ostalo, navodi da je tada{nji dekan i prorektor Muharem Avdispahi} 2000. godine, a radi pri-

Podignuta optu`nica protiv dvojice biv{ih dekana PMF-a
Turku{i}: Tek je po~elo
Te{ke zloupotrebe
Komentiraju}i podizanje optu`nice, Emir Turku{i} rekao je da je ovo dokaz da je korupcija dobro organizirana, da je postala dio na{eg mentaliteta. - Ovo pokazuje koliko je korupcija upletena u sve pore na{eg dru{tva, a pogotovo u visokom obrazovanju, gdje je nikako ne bi smjelo biti. Pri~a o korupciji u Turku{i}: visokom obrazovanju svodi se na pri~u Organizirana o „indeksu i novcu“. To je djelo pokorupcija dmi}ivanja i mala grana korupcije. Prava korupcija je izbjegavanje zakona radi privatnog interesa. A ta korupcija ide do ovog kriminala i to se sada pokazalo. Ova pri~a je tek otvorena. Toga ima jo{ more rekao je Turku{i}. bavljanja nezakonite imovinske koristi, sebi isplatio iznos vi{i od 50.000 KM na ime kupovine stana. Izvori bliski ovom slu~aju potvrdili su nam da se Avdispahi} tereti za {tetu od ukupno 93.000 KM! U drugom slu~aju od PMF-a za stanove je uzeto jo{ 50.000 KM. - Sama procedura dodjeljivanja novca diskutabilna je jer se radi o nelegalnom Upravnom odboru koji nije

S identifikacije ubijenih Kraji{nika

Upitna procedura

imao rje{enje Vlade KS, ve} saglasnost nadle`nog ministarstva - navodi na{ izvor. Edin Arslanagi} izjavio je za „Avaz“ da je odluka koju je donio Upravni odbor na ~ijem je ~elu on bio bila ispravna. - To {to je ona nakon mog skidanja zloupotrijebljena, to je druga stvar. Ta odluka ticala se dodjele stanova na kori{tenje, a ne u vlasni{tvo bilo kome - tvrdi F. VELE Arslanagi}.

Svjedo~e}i na osnovu istrage i infosu|enju Radovanu rmacija kojim je raKarad`i}u pred Haspolagao ve} sutradan, {kim tribunalom, 29. avgusta, zaklju~io biv{i komandant da su za eksploziju na UNPROFOR-a RuMarkalama odgovorpert Smit (Smith) ni bosanski Srbi. izjavio je ju~er da je - Tog dana inforgranata koja je u mirao sam generala avgustu 1995. ubila i Karad`i}: Novi Ratka Mladi}a teleranila desetine civila dokazi o fonom da sam, bez na sarajevskoj pijaci zlo~inima ikakve sumnje, zaMarkale bila ispaljeklju~io da je granata na s polo`aja Vojske RS. doletjela s polo`aja VRS - reBritanski general Smit, kao je Smit, napominju}i da koji je u to vrijeme zapovije- je istovremeno dao nalog dao „plavim {ljemovima“ u NATO-u da pripremi zra~ne BiH, posvjedo~io je da je na udare na snage Srba.

Granata na Markale ispaljena s polo`aja VRS

Smit na su|enju zlo~incu Karad`i}u

„Avastin“ upotrebljiv za tretman karcinoma dojke
Tretman mogu} samo u kombinaciji s „paklitakselom“
Evropska agencija za lijekove (EMA) ocijenila je da se inovativni lijek „avastin“, koji se s drugim medikamentima koristi u terapiji karcinoma debelog crijeva, plu}a i bubrega, mo`e koristiti i za tretman raka dojke, ali samo u kombinaciji s „paklitakselom“. - Druge kombinacije nisu preporu~ljive. EMA je potvrdila da je korist od „avastina“ u kombinaciji s „paklitakselom“ ve}a od rizika i da ona i dalje ostaje zna~ajna terapijska opcija za pacijente s metastatskim karcinomom dojke - saop}eno je iz Agencije za lijekove BiH. Ina~e, rad Komisije za humane lijekove EMA-e bio je ograni~en samo na upotrebu „avastina“ u tretmanu raka dojke. Provjera je ra|ena jer su ranije studije ukazivale da ovaj lijek u kombinaciji s drugima mo`e imati negativan utjecaj na pre`ivljavanje oboljelih. „Avastin“ je 2008. godine u BiH odobren za pacijente koji boluju od uznapredovalog stadija karcinoma plu}a i tumora debelog E. Ha. crijeva.

Potvrda iz Agencije za lijekove BiH

„Avastin“: Inovativni lijek za karcinome

Predstavnici Udru`enja „@ena-`rtva rata“ sastali su se ju~er s predstavnicima Tu`ila{tva BiH na njihov zahtjev, a u vezi s ratnim zlo~inom nad nesrpskim stanovni{tvom na podru~ju Grbavice koji je po~inio pripadnik Vojske RS Jadranko Dilberovi} Jadran, a djelovao je u grupi s Veselinom Vlahovi}em Batkom. - Okru`ni sud Isto~no Sarajevo presudio je Dilberovi}u pravomo}no za krivi~no djelo silovanja s kaznom zatvora od pet godina, ~ime je u~injena bitna povreda postupka, s obzirom na to da je izvr{io ratni zlo~in protiv stanovni{tva, navodi se u saop}enju. Iz Udru`enja isti~u da je „zbog svega navedenog Udru`enje nakon sastanka u

Zatra`eno obnavljanje postupka Dilberovi}u

Udru`enje „@ena-`rtva rata“

Bara{in: Upu}en zahtjev

Tu`ila{tvu BiH uputilo dopis glavnom tu`iocu Miloradu Bara{inu kojim se zahtijeva da taj krivi~ni predmet preuzme Tu`ila{tvo BiH zbog obnavljanja postupka“.

Klub poznatih

Safet Berbi}

Volim za dru{tvo napraviti gula{
Li~ni profil knji`evnika
Ime i prezime: Safet Berbi}. Datum i mjesto ro|enja: 24. avgust 1964., Tuzla. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Mnogo ih je. Koji automobil vozite: „Fiat punto“ iz 1999. Kako se odmarate: ^itam, pi{em, planinarim. Omiljeni muzi~ar: \or|e Bala{evi}, grupa „Creedence Clearwater Revival“, Safet Isovi}, volim ilahije... Volite li kuhati: Volim dru{tvo obradovati dobrim gula{om. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“, „Snijeg“... mnogo je najdra`ih knjiga. Omiljeni pisac: Ima ih mnogo. Umjetnik kojeg cijenite: Mocart (Mozart) i Buonaroti (Buonarroti). Za koji klub navijate: Budu}nost Banovi}i, @eljo i Milan. Koga biste poveli na pusti otok: Mislim da bih tamo oti{ao samo sa svojim sje}anjima. Jeste li ljubomorni: Prili~no. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i govore bolje od svih tjelesnih reljefa. Biste li ikada oprostili nevjeru: Sumnjam. Bavite li se sportom: Planinarim, neko} sam volio {utati loptu i igrati tenis (stoni). Omiljena hrana i pi}e: Riba, ~aj. Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavnom sam. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: I vjernik sam i sujevjernik, ako je takvo ne{to mogu}e. Imate li ku}nog ljubimca: Volim

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

teme

Cijene bra{na (25 kg)
Kikinda t-850 (polubijelo)

20,60 KM
Kikinda t-500 (bijelo)

23,55 KM
Klas t-500 (bijelo)

30,85 KM
Bra{no postaje najtra`enija roba u supermarketima
(Foto: B. Nizi})

Klas t-400(bijelo)

PRODAJA Trgovine bilje`e porast potra`nje

Berbi}: Zabranio bih pohlepu

`ivotinje, ali u njihovom prirodnom stani{tu i okru`enju. Koji je Va{ `ivotni moto: Kada u oku ~ovjeka zaiskri sre}a za koju ja snosim direktnu odgovornost. Va{ najbolji prijatelj je: Moja supruga. Pratite li politi~ku situaciju: Pratim, na`alost. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Donio bih zakon o zabrani pohlepe. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Sva{ta ~ovjek sanja, ali to ne bih mogao ni u snu.

Gra|ani prave zalihe bra{na
Najtra`enija su velika pakovanja od 25 kilograma
jenjene, jer prodajemo stare zalihe, ali ako budemo kupovali nove koli~ine po vi{im cijenama, vjerovatno }emo morati korigovati cijenu. No, trudit }emo se da snizimo na{u mar`u kako bi cijene bra{na ostale povoljne - navode u „Interexu“. Sli~nog su stava i u sarajevskom „Drvoprometu“. Oni dodaju da je primjetno zna~ajno pove}anje prodaje velikih pakovanja bra{na od 25 kilograma. U banjalu~kom „Delta Maxiju“ isti~u da ne mogu precizno procijeniti za koliko je rasla potra`nja, ali dodaju kako je o~ito da su gra|ani u nekoj vrsti panike zbog stalnih poskupljenja bra{na i najava o novoj promjeni cijene. U Pokretu potro{a~a RS smatraju da je cjelokupna klima na tr`i{tu stvorila strah kod odre|enog broja potro{a~a, koji se nadaju da }e kupovinom zaliha napraviti u{tede u nekom periodu. - To nije dobro i nikako to ne bih savjetovao kupcima. Nemogu}e je napraviti zalihe na du`e staze, jer su to prehrambeni proizvodi s kratkim rokom trajanja - ka`e Dragovan Petrovi}, sekreM. A. - B. S. tar Pokreta.

38,50 KM

Prema ocjeni marketa i tr`nih centara u BiH, od po~etka godine bilje`i se porast potra`nje za bra{nom. Razlog tome su upozorenja predstavnika pekarske industrije da }e nastupiti nesta{ica bra{na, ali i pove}anje cijena hljeba, pa se mnogi gra|ani odlu~uju da ga sami prave. No, trgovci isti~u da su najave o nesta{ici neutemeljene. U „Interexu“ u Sarajevu navode da su i oni primijetili pove}anu prodaju ove namirnice, ali navode da nesta{ice nema niti }e je biti. - Cijene za sada ostaju nepromi-

Savjeti kupcima

Iste cijene

SMS
SVE SE DA RIJE[ITI - Bosancima i Hercegovcima ne vrijedi uporno ~ekati da neko drugi napravi dr`avu. Da su me|unarodna zajednica i drugi htjeli, mogli su to uraditi za ovih dvadeset godina. Klju~ je u tome da treba sjesti s kom{ijama i uskladiti interese koji mo`da jesu u suprotnosti, ali, ako ima dobre volje, sve se mo`e rije{iti. DOTAKLI DNO DNA - ^uj telefonska sjednica Vlade Federacije BiH! Kako je krenulo, ovi na{i vlastodr{ci se vi{e ne}e ni sastajati nego }e telefonom „rje{avati“ probleme u dr`avi. Mujezinovi}ev potez o odga|anju redovne sjednice Vlade FBiH i potom odr`avanje, zamisli-

Dnevni avaz 061-142-015
tam za{to ne bi rasle i penzije. KA@NJAVANJE ZLO^INA Zlo~ini su zlo~ini, bez obzira koja ih strana po~inila. Definicija zlo~ina je jasna i svi oni koji su ih po~inili nad civilima neka odgovaraju. Sve majke ovoga svijeta svoju ubijenu nevinu djecu isto oplakuju. SEBI^NA VLAST - Kad pogledam ljude bez posla, tumaraju ulicama bez vizije i budu}nosti, bude mi ih `ao. Nikada u historiji ove zemlje nisu na vlast do{li sebi~niji ljudi kao {to smo ih imali ovih godina nakon rata do danas. Dok njihova djeca studiraju po Londonu i drugim evropskim gradovima, na{a pre`ivljavaju najgori oblik mladala~ke traume.

ANKETA

me|u gra|anima Zenice, Sarajeva i Grada~ca

te, telefonske sjednice samo je jo{ jedan dokaz da smo dotakli dno dna. CRNKI]EVA RA^UNICA - Lijepo ministar Crnki} objasni da se borcima ispravno obra~unavaju i ispla}uju primanja, jer su po odluci o u{tedama sve osnovice vra}ene na nivo iz 2008. godine. E, moj Crnki}u, koliki su bili osnovica i koeficijent za obra~un va{ih pla}a 2008., a kolika 2011. godine? Zar tvoj odli~no pla}eni posao nije za{tita i briga za borce? Borac ARBiH PENZIJE ISTE Ne mogu shvatiti ljude kada ka`u da nije realno pove}anje penzija u ovoj godini. Pa, to je ~ista glupost! Sve se pove}ava, i cijene i prihodi, pa ih pi-

Kad se ima para, lako je kupiti
- Ne pravim, {to bih pravio. Ova poskupljenja dolaze nam svaki dan, a penzioner ne mo`e sebi napraviti zaliha koAhmed liko mu treba.
Haskovi}

Pravite li zalihe hrane zbog straha od novih poskupljenja?
- Ne pravim zalihe i ne}u praviti. Poskupljenja su ogromna, posebno ulje i bra{no, koje trenutno malo koji penzioner mo`e priu{ti- Hajrija Haskovi} ti. - Kupujem uobi~ajeno, mo`da za 30 posto vi{e nego {to su nam potrebe. Cijene divljaju i ne znam dokle }e ovo ovako i}i. To Samir Begovi} me pla{i. - Ne pravim, jer smatram da se kao pojedinac moram uklopiti u situaciju. Vjerujem da }e se na}i neko razuman i zaustaviti Ned`ad Spahi} rast cijena. - [ta }e mi zalihe, cijene }e ionako i}i sve vi{e. Imam dovoljno, a vjerujem da }e mnogo toga poskupjeti u nareStevo dom periodu.
Prole

Sarajevo

- Ne pravim zalihe. I ovako te{ko izlazim nakraj od prvog do prvog. Penzije su niske i, iskrena da budem, nemam ~ime praviti zali- Hajrija Okanovi} he. - Ne pravim iz jednog prostog razloga. Koliko god zaliha da stvorim, ponovo moram kupiti. Vre}u bra{na nisam kupila jo{ od Mirsada Uzeirbegovi} rata.

- Penzija je niska i namam od ~ega praviti zalihe. Dok odemo doktoru, platimo obaveze, od ~ega }emo kupiti zalihe? Bojim se po- Habiba Hasanovi} skupljenja. - Kupio sam tri vre}e bra{na, ali ulja imam samo litar. Ne pravim zalihe, ali kakvo je vrijeme, to bi trebalo.
Ad. K. - D`. D. - V. B.

Zenica

Grada~ac

Salem Brki}

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

11

U sukobima na jugu troje mrtvih
Vi{e stotina demonstranata blokiralo je ju~er u Kairu pristup zgradi parlamenta koju osigurava vojska
Najmanje tri osobe ubijene su, a stotinjak je ranjeno u sukobima izme|u policije i demonstranata u gradu na egipatskom jugu, izjavio je ju~er zvani~nik sigurnosnih slu`bi.

Nastavljeni protesti u Egiptu

Zapaljene zgrade
Policija je u utorak pucala na demonstrante u gradu El-Khargo, 400 kilometara udaljenom od Kaira. Tri osobe podlegle su ranama ju~er, prenosi AFP. Masa je reagirala zapaliv{i sedam javnih zgrada, me|u kojima su dvije policijske stanice, jedan sud i lokalno sjedi{te Demokratske narodne stranke predsjednika Hosnija Mubaraka. Demonstranti na centralnom Trgu Tahriru u Kairu nisu `eljeli odustati i oti}i ni ju~er, 16. dana pobune i masovnih protesta protiv predsjednika Hosnija Mubaraka, te tra`e duboke politi~ke promjene u Egiptu, javljaju svjetske novinske agencije. Dan nakon {to su odr`ali jedan od do sada najve}ih protesta i ju~er su protivnici Mubaraka ponovo

Protivnici Mubaraka ispred zgrade parlamenta u Kairu (Foto: AFP)

Faksimil najnovije odluke Mirsada Kebe: Dopis stigao u Parlament FBiH

ODLUKE Potpredsjednik FBiH povukao saglasnost

Kebo se predomislio
Kebo poni{tio saglasnost o imenovanju Andrije Kolaka, Milo{a Babi}a i D`enane Had`iomerovi} za sudije Ustavnog suda FBiH

napunili centralni trg, premda nije bio zakazan poseban protest. Vi{e stotina demonstranata blokiralo je ju~er pristup zgradi parlamenta koju osigurava vojska, ali nije bio ve}ih incidenata.

O{tro upozorenje
Demonstranti i opozicione grupe u Egiptu osudili su ju~er potpredsjednika dr`ave Omara Sulejmana zbog izjave da bi, ako ne pristanu na pregovore, u zemlji moglo do}i do „pu~a“ koji bi produbio haos u zemlji.

Nakon pet dana razmi{ljanja i pod izgovorom da su mu na propuste ukazali pravni stru~njaci, Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH, odlu~io je povu}i svoj potpis s odluke o imenovanju troje sudija Ustavnog suda FBiH. Ovu odluku ju~er je uputio u Federalni parlament, navode}i da poni{tava saglasnost o imenovanju Andrije Kolaka, Milo{a Babi}a i D`enane Had`iomerovi}. U obrazlo`enju je naveo da je nakon date saglasnosti na odluku o imenovanju sudija, „od nadle`nih institucija i pravnih stru~njaka ukazano na odre|ene proceduralne i pravne manjkavosti“. Kebo nije naveo mo`e li i na koji na~in ovo njegovo predomi{ljanje imati ikakvog utjecaja, ali isto tako ovo nije prvi put da on povla~i svoj potpis s odluka koje je donosio zajedno s predsjednicom FBiH Borjanom Kri{to i potpredsjednicom Spomenkom Mi~i}, {to nije

O svemu odlu~uje Dom naroda
Da Kebin najnoviji potez ne}e imati nikakvih implikacija, potvr|uje ~injenica da }e se o svemu morati o~itovati Dom naroda Parlamenta FBiH, ali kada on bude konstituiran. - Nadle`na radna tijela Doma naroda razmotrit }e oba akta, i o imenovanju i poni{tavanju odluke, te zauzeti svoj odgovaraju}i stav pojasnio je za „Dnevni avaz“ sekretar Doma naroda Izmir Had`iavdi}. Had`iavdi}: Radna tijela proizvelo nikakva pravna djelovanja. Ina~e, tragikomi~nost cijele situacije ju~er je poja~ala izjava potpredsjednice Spomenke Mi~i}, koja je o zahtjevu za poni{tenje odluke o imenovanju sudija za Fenu rekla: - Ne znam kako }e se poni{titi. Proizlazi, kada smo stavljali potpise, da nismo (ozbiljno) razmi{ljali. Kao {to je ve} poznato, Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH i OHR upozorili su da odluka o imenovanju sudija Ustavnog suda nije u skladu s Ustavom FBiH. Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) prekju~er je saop}io da o~ekuje poni{tenje odluM. K. ke.

Sulejmanovo prekju~era{nje o{tro sro~eno upozorenje bacilo je tokom {esnaestog dana masovnih protesta u Egiptu sjenku na njegove napore da se, uz podr{ku SAD, povedu pregovori s opozicijom radi demokratskih reformi. Demonstranti su burno reagirali na Sulejmanovu izjavu o mogu}em pu~u ozna~iv{i je kao „nabusito i nestrpljivo“ upozorenje mladim organizatorima demonstracija da u|u u pregovore i odustanu od zahtjeva da Mubarak bude smijenjen.

Ne mo`e politika imenovati sudije
U toku su razgovori sa strana~kim liderima te se naslu}uje da }e ipak do}i do nekog rje{enja u formiranju vlasti, kazao je Incko
FBiH je u tehni~kom mandatu i, koliko ja znam, u dvije godine nije donijelo nikakve odluke, a sada je donose. Odluka je nepotpuna, jer je Mirsad Kebo povukao potpis. Tako|er, jedan od sudija nije bio na spisku Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH, a znamo da je to uvjet. Tre}e, ne mo`e se zaobilaziti Dom naroda Parlamenta, jer bi tada zavladao Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), komentiraju}i odluku predsjedni{tva Federacije BiH da u tehni~kom mandatu imenuje troje sudija Ustavnog suda FBiH, kazao je da ne mo`e politika imenovati sudije, a zaobilaziti Parlament. - U imenovanju sudija vidim, kako vi to ka`ete, tri mahane. Predsjedni{tvo mrak - kazao je Incko. Na pitanje ho}e li OHR sankcionirati ko~ni~are koji blokiraju formiranje vlasti, Incko je kazao da su u toku razgovori sa strana~kim liderima te da se naslu}uje da }e ipak do}i do nekog rje{enja. On je podsjetio da problema ima dosta, ali i da narod o~ekuje da izabrani poslanici rade svoj F. K. posao.

Incko o imenovanjima u Ustavnom sudu FBiH

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

panorama

GORA@DE Na ju~era{njem zasjedanju Skup{tine BPK

Radnici uklanjaju stijene sa ceste

Na putu Vi{egrad-Sarajevo

^esti odroni kamenja

Na putu Vi{egrad-Sarajevo na vi{e mjesta ovih dana dolazi do odrona kamenja pa se voza~ima preporu~uje opreznost, jer kamena ima na putu na potezu Vi{egrad-Ustipra~a do Rogatice. Na{a kamera zabilje`ila je uklanjanje I. B. nekoliko ve}ih stijena sa puta.

Emir Fra{to imenovan za mandatara Kantonalne vlade
Dopredsjedavaju}a Daliborka Milovi} nije prisustvovala ju~era{njoj sjednici, ali je najavila pokretanje procedure za{tite vitalnog nacionalnog interesa Duge konsultacije

[ta mi se (ne)svi|a u Livnu

Sve je drasti~no poskupjelo

- Ne svi|a mi se {to se gasi sve vi{e radnih mjesta, umjesto da se otvaraju nova, pa mladi moraju tra`iti posao u drugim gradovima i zemljama. U Livnu je, nakon ste~aja, zatvorena i posljednja tvornica „Livtex“ koja je zapo{ljavala vi{e od 100 radnika. Sve je u posljednje vrijeme drasti~no poskupjelo. Livno je ina~e jedan od najskupljih gradova u Sead Hod`i}, instruktor BiH, a novca je sve manje. Lijepo je da su kona~no uredili vo`nje trg i fasadu zgrade Op}ine, {to bi trebalo uraditi i sa ostalim fasadama, makar u centru grada. Dobro je da se radi na projektu vodovoda, a ono {to mi se najvi{e svi|a je plavetnilo livanjskog neba kad je sun~an dan. Ono djeluje na ljude bolje od antidepresiva - ka`e Sead A. K. Hod`i}, penzionisani instruktor vo`nje.

Nakon strana~kih konsultacija u Gora`du, ali i u centralama SDP-a i SDA u Sarajevu obavljenim dan ranije, predsjedavaju}i Skup{tine BPK Gora`de Nazif Uru~i ju~er je i zvani~no za novog mandatara Kantonalne vlade imenovao Emira Fra{tu iz SDP-a. U prvoj izjavi za medije Fra{to je kazao kako slijedi {to br`e imenovanje Vlade i usvajanje bud`eta, koji bi

Imena ministara
Iako se zvani~no imenovanje tek o~ekuje, ve} sada je poznato da se SDA odlu~ila da njeni ministri finansija, pravde, obrazovanja i unutra{njih poslova Muhidin Pleh, Radmila Jankovi}, Alma Delizaimovi} i Nusret Sipovi}, nastave rad i u novoj Vladi. SDP je na pozicije ministara privrede, socijalne politike, bora~kih pitanja i urbanizma predlo`io Demira Imamovi}a, Delilu Klovo, D`evada Ad`ema i Bo`idara Semiza. trebao sadr`avati i razvojnu komponentu namijenjenu upo{ljavanju. Kao prioritete definirao je upravo brigu o nezaposlenima, ali i osobama tre}e `ivotne dobi. - Ova sredina ima sve ve}i broj stanovnika starijih
Sa Skup{tine BPK: Ve}inom glasova imenovana radna tijela

U zvorni~koj Op{toj bolnici

nije prisustvovala ju~era{njoj sjednici, ali se u njeno ime poslanicima obratio njen strana~ki kolega Rasim Mujagi}. Kako ka`e Mujagi}, Daliborka Milovi} ne podr`ava odluku o imenovanju komisija i najavljuje pokretanje procedure za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Tako|er, dodao je Mujagi}, ona je povukla i saglasnost na imenovanje predsjedavaju}eg Skup{tine Nazifa Uru~ija. - Ona je tada imala mo`dani udar, bila je po terapijom sa dvadesetak tableta dnevno, le`ala je u bolnici gdje su joj uzeli saglasnost. Ona je time dovedena u neravnopravan polo`aj i nije bila pri ~istoj savjesti - poru~io je Mujagi}.
Al. BAJRAMOVI]

Zabranjene posjete bolesnicima

Povukla saglasnost

U zvorni~koj Op{toj bolnici zabranjene su posjete pacijentima, a mjera je uvedena kao preventiva {irenja sezonske i svinjske gripe. - Zbog hroni~nih bolesnika i pojave virusa influence tipa A posjete su zabranjene. Epidemiolo{ka situacija se prati i sve dok bude novih osoba sa simptomima gripe zabrana }e biti na snazi - ka`e direktor Op{te bolnice Milorad Drljevi}. Na podru~ju op{tine Zvornik do sada su registrovana ~etiri pacijenta, od toga dvoje u srodstvu, otac i k}erka, pozitivni na virus A. Oni su nakon bolni~kog upu}eni na ambulantno lije~enje, tako da u bolnici trenutno nema M. M. oboljelih od gripe.

Fra{to: [to br`e imenovat Vladu

Mujagi}: Nije bila pri ~istoj

U podru~noj O[ u Volaru kod Prijedora

Zbog gripe na nastavi samo ~etvero u~enika

od 65 godina i mi moramo obezbijediti zdravstvenu i socijalnu skrb za te ljude kazao je Fra{to i dodao da su konsultacije u centralama SDP-a i SDA jedan od razloga zbog kojih se ~ekalo na imenovanje mandatara. Ovome je prethodila odluka o imenovanju radnih tijela Skup{tine, {to je i u~injeno

ve}inom glasova. Procedura je potrajala nakon {to je NSRzB predlo`ila dvije liste kandidata za ~lanove komisija, prvu su dostavili njeni poslanici, koji su u me|uvremenu objavili prelazak u BPS, a drugu centrala stranke iz [irokog Brijega. Dopredsjedavaju}a Skup{tine Daliborka Milovi}

U podru~nu osnovnu {kolu u Volaru kod Prijedora koja sa svojih osam u~enika, koji poha|aju drugi, tre}i i peti razred kombinovanog odjeljenja, zasigurno spada u jednu od najmanjih {kola u BiH, ovih dana na nastavu dolazi samo po(Foto: D. Stojni})

Trgovci odustaju od zelene pijace u Bijeljini

Ekonomska kriza, smanjena kupovna mo} gra|ana i otvaranje velikih supermarketa u Semberiji uzrokovali su krizu i na zelenoj pijaci u Bijeljini,

Od oktobra otkazano 16 tezgi
Cijene godinama iste
U AD „Komunalac“ tvrde da razumiju probleme zakupaca te da cijene zakupa ve} godinama ne mijenjaju. - To je te`ak posao koji i zimi i ljeti iziskuje velike napore i rizike, a znamo da me|u zakupcima ima i visokoobrazovanih, {kolovanih ljudi kojima je to jedini na~in da pre`ive. Zato godinama ne mijenjamo cijenu zakupa, ali je o~ito da ekonomska kriza i ovdje uzima danak - ka`e Stoja Vuki~evi}, direktorica AD „Grad“ Bijeljina.

nekada najsnabdjevenijoj u ovom dijelu na{e zemlje, ali i regiona. Kako saznajemo, od oktobra je otkazano 16 pija~nih tezgi, uglavnom onih ~eonih
Zakup preskup, a posla sve manje
(Foto: G. Bobi})

U~enici drugog, tre}eg i petog razreda sa nastavnikom

lovina u~enika. Nastavnik Zoran Banovi} ka`e da je razlog sezonska gripa zbog koje su morali preventivno djelovati. - ^etiri u~enika ne dolaze na nastavu kako se virusom ne bi zarazilo i preostalih ~etvero |aka. Bitno nam je da djeca budu zdrava, a gradivo }emo lako nadoknaditi - kazao je Banovi} i dodao da u ovu {kolu u posljednje tri godine nije upisan nijedan prva~i}. Ve} naredne godine podru~na {kola u Volaru ostat }e bez pet u~enika koji zavr{avaju peti razred i na daljnje {koloM. Z. vanje odlaze u Prijedor.

i najskupljih, a dobro upu}eni tvrde da }e se otkazivanje nastaviti, jer je cijena zakupa previsoka i iznosi od 275 do 300 KM mjese~no. Time gube svi, gra|ani ponudu, prodavci posao, a AD „Komunalac“, koji gazduje pijacom, gubi izvor prihoda. - Niko nas ne slu{a i ne

uva`ava na{e zahtjeve za smanjenjem zakupnine. Radimo u nemogu}im i neadekvatnim uslovima, ali drugog posla nismo imali, a `ivjeti se mora. Sada kada je prodaja opala, a gubici na vo}u i povr}u porasli, nemamo drugog izbora nego otkazati tezgu - ka`e jedan od biv{ih prodava~a na pijaci. E. M.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

13

ZAVIDOVI]I Njema~ka firma `eli graditi osam MHE na Krivaji

Neprihvatljivo da u bud`et ide samo 20-ak hiljada KM godi{nje
Na saglasnost op}inskih vije}a Zavidovi}a i Olova investitor ~eka godinu Rije~ je o projektu vrijednom pedesetak miliona eura Opse`ne analize

Gu`ve pred te{anjskim Sudom

Pred zgradom Suda u Te{nju

U Zavidovi}ima su se u zgradi Op}ine sastali ~lanovi Kolegija Op}inskog vije}a i Radne grupe koju je oformilo pomenuto tijelo sa Ingom [rofom (Schrofom), direktorom njema~ke firme RWE za BiH. Ova njema~ka firma godinu ~eka na saglasnost op}inskih vije}a Zavidovi}a i Olova na koncesiju za gradnju osam manjih hidroelektrana od 20 MW, koje bi koristile hidro potencijale rijeke Krivaje. Rije~ je o projektu vrijednom pedesetak miliona eura.

Trotoar i ulica puni parkiranih vozila

Nakon {to je, sa godinu i po zaka{njenja, zahvaljuju}i sredstvima ZDK od 1,1 milion KM, u oktobru pro{le godine napokon otvorena nova zgrada Suda u Te{nju, jo{ jednom se pokazalo da aktuelna vlast rade}i jednu korisnu stvar, istovremeno pravi dvije {tete. Zbog nedovoljnog prostora za parkiranje, od otvaranja Suda desetine vozila su svakodnevno na trotoaru ometaju}i tako kretanje pje{aka, a u posljednje vrijeme sve ~e{}e se na|u parkirana i na ulici. O~ito su projektanti zaboravili na adekvatan parking, ali, po obi~aju, nadle`ni ne}e reagirati dok se, kao u desetinama sli~nih slu~ajeva, sve ne M. ^. okon~a tragedijom.

U K[C „Don Bosco“ @ep~e

Milionska dobit RWE
U direktnu i dugotrajnu dobit Op}ine nije uzeto u obzir zapo{ljavanje stotinjak radnika sa podru~ja Zavidovi}a, u periodu od tri godine izgradnje hidrocentrala, te broj stalno zaposlenih radnika koji je zanemariv s obzirom na, prema slobodnim procjenama, vi{e desetina miliona maraka dobiti firme RWE u toku perioda koncesije.

Predstavnici investitora i op}inske vlasti na pregovorima

Otvorena laboratorija vrijedna milion maraka
120.000 KM godi{nje. Me|utim, iako je investitor u kra}oj prezentaciji projekta baratao vi{emilionskim ciframa po raznim osnovama, prisutni su ostali u uvjerenju da bi se tu radilo samo o dvadesetak hiljada KM godi{nje, {to je neprihvatljivo. Njema~ki investirori su za sada pokazali spremnost za nastavak pregovora o uvjetima koje postavlja op}ina Zavidovi}i. Kona~nu rije~ dat }e Op}insko vije}e na prvoj narednoj sjednici, ~ije se odr`avanje o~ekuje do kraja ovog mjeAr. MEMI[EVI] seca.

Predstavnik RWE, kompanije koja je najve}i proizvo|a~ energije u Njema~koj, istakao je va`nost vodenog potencijala ovih podru~ja i vi{estruku dobit od njegovog iskori{tenja na svim nivoima zajednice. Na sastanku je uglavnom bilo govora o ekonomskim parametrima. Oni }e, po svemu sude}i, biti presedan kada je u pitanju tridesetogodi{nja dodjela koncesije, barem kada je u pitanju zavidovi}ka op}ina, odnosno izgradnja tri hidrocentrale na njenom podru~ju, u naseljima

Mao~a, Ribnica i Stipin Han. Mirsad Dedi}, predsjednik Radne grupe od pet ~lanova, iznio je njema~kim investitorima stru~nu ocjenu stanja, do koje se do{lo na osnovu procjene predlo`ene studije izvodljivosti te opse`nih analiza na terenu. Na~elnik op}ine Hakija Osmi} i predsjedavaju}i OV Radosav Petrovi} bili su kategori~ni po pitanju direktne dobiti koju bi u ovom slu~aju trebala ostvariti op}ina, a koja ne bi smjela biti manja od

Nastavak pregovora

Volim svoju Kosovu i svoj Maglaj i za{to ne bih pomogao ako sam u mogu}nosti. Ovim rije~ima po~eo je razgovor sa Mirzom Mujkanovi}em koji ve} nekoliko godina poma`e Nogometni

Novom opremom obradovao odbojka{e

Mirza Mujkanovi} poma`e sportistima iz rodnog Maglaja

Odbojka{i u novoj sportskoj opremi

Donatoru je dodijeljena zahvalnica

klub VIS iz Kosove. Ovih dana `enskoj i mu{koj ekipi Odbojka{kog kluba Maglaj poklonio je vrhunsku sportsku opremu „erima“, vrijednu vi{e od 10.000 KM.

Nakon ranjavanja prije 16 godina Mujkanovi} se na{ao u Njema~koj. Sada je vlasnik uspje{ne gra|evinske firme „Merimat“. - Ja, hvala Bogu, imam, pa

ne vidim za{to ne bih pomogao i drugima. Bio sam sretan kada sam vidio sre}u i u o~ima maglajskih odbojka{a i odbojka{ica kada su obukli novu opremu. To mi je dovoljna nagrada. Nadam se da je ovo samo po~etak uspje{ne saradnje - rekao nam je Mirza. Enver Softi}, ~lan Uprave OK Maglaj, kazao je da odbojka{i i odbojka{ice nikada nisu imali ovako kvalitetnu opremu. U posljednje dvije godine Mujkanovi} je NK VIS, u kojem je nekada i sam igrao, donirao dva kompleta opreme sa trenirkama, a dao je doprinos i u sanaciji stadioN. B. na u ovoj MZ.

U K[C „Don Bosco“ u @ep~u otvorena je i u~enicima i nastavnom osoblju data na kori{tenje novoizgra|ena i opremljena laboratorija za hemiju, fiziku i biologiju. Sredstva osigurali italijanski donatori Laboratorija je izgra|ena uz pomo} nevladine organizacije VIS iz Rima, dok je ve}inu sredstava osigurala Italijanska biskupska konferencija. Izgradnja laboratorije koja ima najsavremeniju opremu ko{tala je oko milion KM. U K[C se nadaju da }e laboratorija pove}ati interes kod u~enika za prirodne nauke, te da }e biti dobra osnova za mnoge u~enike da nakon srednjo{kolskog obrazovanja nastave sa usavr{avanjem na fakultetima. Laboratorija ne}e biti dostupna samo u~enicima K[C. Centar }e u dogovoru sa op}inskom Slu`bom za dru{tvene djelatnosti ponuditi i drugim {kolama sa podru~ja op}ine mogu}nost obavljanja prakti~nog i R. Ag. stru~nog dijela nastave.

[ahovsko prvenstvo zeni~kog „Preporoda“

Uvjerljiv trijumf Halida Bajramovi}a

Majstorski kandidat Halid Bajramovi} pobjednik je ovogodi{njeg klupskog Prvenstva u {ahu zeni~kog „Preporoda“, na kojem je u~estvovalo 12 takmi~ara, od ~ega su dvojica FIDE majstori, Enver Muratovi} i Tigran Koji}. Ostali su, kao i sam pobjednik Bajramovi}, bili nosioci titula majstorski kandidat. Bajramovi}, koji je i jedan od vode}ih {ahista-invalida, osvojio je 9,5 poena iz 11 partija, drugi je bio Koji} sa 8,5, a tre}i Muratovi} sa osam poena. Skromne nov~ane nagrade dobiV. B. lo je ukupno osam {ahista.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Besplatne ulaznice za „Arapsku no}“

U Op}inskom sudu u Zenici krajem 2010. godine ostalo je nerije{eno 93.458 komunalnih predmeta, pri ~emu je novozaprimljenih bilo 27.129, a rije{eno je 10.757 predmeta, javlja portal rtvze.ba.

Nerije{eno 93.458 komunalnih predmeta
- Op}inski sud Zenica zajedno sa sudom u Doboju od aprila pro{le godine primjenjuje pilot projekt SOKOP-Sistem za obradu komunalnih predmeta elektronskim putem - ka`e Alisa Radon~i}, portparol zeni~kog Suda. Putem ovog sistema pro{le godine primljeno je ukupno 16.380 predmeta, od ~ega iz preduze}a „Grijanje“ 10.710, a iz Javnog preduze}a „Vodovod i kanalizacije“

Na kraju pro{le godine u Op}inskom sudu Zenica

5.670 predmeta. Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH je krajem januara donijelo Odluku o implementaciji druge faze pilot projekta SOKOP koji }e trajati do 30. juna ove godine.

Od po~etka ove pozori{ne sezone, „Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Arapska no}“ koja je na repertoaru sutra, 11. februara u 19,30 sati, dobit }e pet na{ih ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04, 062-85 95 55, 063-79 75 55.

14
Postavljena nova rasvjeta
Specijalne svjetiljke

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

sarajevski kanton

ALARMANTNO Mjerenja kvaliteta zraka po~etkom mjeseca

Na platou oko zgrade Op}ine Stari Grad postavljena je nova rasvjeta. Kako su nam kazali iz Op}ine, radi se o specijalnim LED svjetiljkama koje daju bolje osvjetljenje i traju du`e. Izvo|a~ je bila firma „Bekto PreN. G. cisa“ iz Gora`da.

Sarajevo zbog sumpordioksida bilo najzaga|eniji grad u regiji!
Sarajevo je kao zatvoren lonac u kojem kuha, ka`e Tais No}u vjetar gura zrak s Ba{~ar{ije prema Otoci, gdje ga zgrade zaustave
ane, ujutro ide od Ilid`e prema gradu, pa ukoliko je zaga|enje na jednom mjestu, onda se pro{iri na cijeli grad. Kvalitet zraka postaje ozbiljan problem i ~itava zajednica ga mora rje{avati. Su{tina je ubrzati saobra}aj, napraviti parkinge, osavremeniti termoelektrane, inspekciji da-

Besplatno no}no skijanje i klizanje

Iako je visina snijega na stazama Igmana i Bjela{nice ispod 30 centimetara, jo{ se mo`e skijati. Na raspolaganju su i liftovi BX, K1 i heliodrom te trosjedna `i~ara, kazala nam je Muamera [ehi}, portparol ZOI '84. Dodaje da }e povodom godi{njice ZOI biti besplatno no}no skijanje na Bjela{nici 15. februara, a klizanje na ledenoj plohi u Zetri 16. februara od 20.30 do 22 sata. A. Na.

Sarajevo je po~etkom februara bilo najzaga|eniji grad u dr`avi, ali i {ire, ka`e Martin Tais, ekspert za kvalitet zraka. Razlog je emisija sumpordioksida iz Termoelektrane u Kaknju koju je vjetar donio, naveo je Tais. Mjerne stanice pokazale su da je koli~ina zaga|enja

bila ve}a nego u Tuzli ili Zenici, ali i jo{ nekim industrijskim gradovima iz regije. - No}u vjetar gura zrak s Ba{~ar{ije do Otoke, gdje ga zgrade zaustave. S druge str-

250.000 KM ko{ta stanica za mjerenje kvaliteta zraka
Koristiti plin

[kola u prirodi

U Osnovnoj {koli „Hilmi ef. [ari}“ iz Tar~ina zavr{ava se izgradnja pred{kolske ustanove. Radi se o savremenom objektu u kojem }e mali{ani imati sve uvjete za igru i rad. Posebna karakteristika je {to se {kola nalazi u prirodi. R. B.

ti vi{e odgovornosti... Sarajevo je kao zatvoren lonac u kojem kuha, plu}a grada moraju se otvoriti. Gra|ane moramo stimulirati da koriste plin, a ne da dozvolimo da se vratimo na ugalj - upozorava Tais. Dodaje da spaljivanje otpada po naseljima treba posebno sankcionirati. Iz Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a na sastanku u Kantonu upoznali su predstavnike op}ina, preduze}a, policije kako svi moraju doprinijeti smanjenju zaga|enja. - Propisi za izdavanje dozvola moraju se poo{triti, odluku o dimnja~arskoj djelatnosti treba usvojiti jer je sve vi{e manjih zaga|iva~a.

Ju~er u gradu: Na kvalitet zraka utje~e i veliki broj auta

(Foto: N. Grabovica)

Ve}im brojem mjernih stanica bolje bi se kontroliralo zaga|enje. Pove}ati nadzor tehni~ke ispravnosti vozila, uvesti naknade koje }e pla}ati zaga|iva~i koje bi se, onda, upla}ivale u fond za

Mjerenja
SO2 (g/m3) 40 90 80 800 Grad Zagreb Rijeka Sisak Sarajevo

vo poja{njava da je izlo`enost ve}oj koli~ini zaga|enja u kra}em vremenskom periodu opasnija nego izlo`enost manjoj koli~ini, ali du`e.

Sredstva za aparate
- Do sada nismo imali razlog da proglasimo epidemiju, ali budu}nost nam nije blistava. Zaga|enje ne ostaje samo u Kantonu ve} se {iri - kazala je Salihagi}. Policija jo{ nije dobila sredstva planirana za aparate koji na licu mjesta mjere koli~inu {tetnih plinova kod automobila. Jedino PU Novo Sarajevo ima dva ovakva aparata. A. JAMAKOVI]

Izlo`ba Udru`enja „Zlatna ruka“

Tais: Ubrzati saobra}aj

Udru`enje „Zlatna ruka“ organiziralo je prodajnu izlo`bu ru~nih radova koja traje do sutra u prostorijama MZ „Stup II“ od 13 do 19 sati. Kako ka`u, izlo`be su posje}ene, ali se slabo kupuje. Tako su na posljednjoj zaradili samo 20 KM. Novac koji prikupe daju u humanitarne svrhe, a za nekoliko dana posjetit }e Zavod „Drin“ E. K. u Fojnici.

Upozorenje inspekcije GRAS-u

Midhat Pa{i}, inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, upozorio je predstavnike GRAS-a da ispo{tuju rje{enje koje im je izdato. Prema njemu, voza~i moraju ugasiti vozilo dok ~ekaju na stajali{tima. Tako bi se smanjila emisija {tetnih plinova. Gasiti vozila dok ~ekaju na stajali{tima

rje{avanje ovog problema... kazala je Zijada Krvavac, pomo}nica ministra. Rigoroznija kontrola goriva i podsticanje na kori{tenje javnog prijevoza jo{ su neke od akcija, smatraju stru~njaci. Sanela Salihagi} iz Zavoda za javno zdravst-

U Drugoj O[ na Ilid`i otvorena je nedavno izgra|ena multimedijalna dvorana, u kojoj }e u~enici mo}i provoditi vannastavne aktivnosti i organizirati kulturno-umjeE. K. tni~ke programe.

Druga O[ dobila dvoranu

Prosje~na pla}a u Kantonu, prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku s kraja pro{le godine, bila je 971 KM. Najve}e pla}e imaju u op}ini Centar, a prosje~na je 1.129 KM, u Novom Sarajevu

U Centru najvi{e, Hrle tra`io na sudu da se vidi u Ilija{u najmanje ima li kanta registarski broj!?
1.009, Starom Gradu 924, a u Novom Gradu 848 maraka. U Trnovu zara|uju 792, na Ilid`i 757, u Vogo{}i 738, dok je namanja pla}a u Ilija{u, gdje se prosje~no primi S. M. 671 KM.

Koliko se zara|uje po op}inama

Nastavlja se spor slikara i preduze}a „Rad“

Vlada KS odr`ala ~etvrtu sjednicu

U~enici izveli program

Vlada KS utvrdila je na ju~era{njoj ~etvrtoj sjednici Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona od 2003. do 2023. godine, A faza. Vlada je dala saglasnost Upravnom odboru JU Kantonalni centar za socijalni rad da se Mirsada Poturkovi} imenuje za direktoricu. Usvojena je i Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje za poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Djeca Sarajeva“, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada KS, javlja Onasa.

Spor slikara Ibrahima Hrle s preduze}em „Rad“, koje ga je optu`ilo da je ukrao i ofarbao kantu za sme}e, jo{ nije zavr{en. I na novom su|enju ni{ta nije rije{eno. Hrle je u toku ispitivanja svjedoka tra`io da se precizno navede na osnovu ~ega „Rad“ mo`e tvrditi da je ba{ on ukrao tu kantu te je li uop}e njihova, {to je dovelo do odre|ene zabune. - Tra`io sam da mi ka`u postoji li na kanti registarski broj ili ne{to po ~emu su oni zaklju~ili da sam ja ukrao kantu, ali nisu mi znali odgovoriti. Rekli su da moraju provjeriti. Na`alost, moj advokat nije stigao na vrijeme, pa je su|enje odgo|eno za 2.

Hrle u ateljeu na Ba{~ar{iji

mart, kada bi trebala biti zavr{na rije~. Do tada }u s advokatom spremiti i protutu`bu - isti~e Hrle. Ahmed \ipa, portparol preduze}a „Rad“, ka`e da

su oni bili spremni odustati od tu`be pod uvjetom da Hrle vrati kantu gdje je i bila. Me|utim, on to nije uradio, pa }e sa~ekati da sud da N. G. zavr{nu rije~.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

15

Promet od 745.743 KM

GRA^ANICA Te{ke posljedice {trajka `eljezni~ara RS

GIKIL prepolovio proizvodnju koksa
Proizvodi [irbegovi} grupe, namijenjeni za gradnju objekata u Zagrebu, tre}i dan „zarobljeni“
Teretna `eljezni~ka kompozicija utovarena armiranobetonskim lakim plo~ama [irbegovi} grupe iz Gra~anice, koji su namijenjeni za gradnju objekata u Zagrebu, tre}i dan stoji na `eljezni~koj stanici So~kovac kod Gra~anice i neizvjesno je kada }e krenuti na svoje odredi{te. Portparol [irbegovi} grupe Sabira Had`i} izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ da se menad`ment te kompanije obratio {trajka~kom odboru @eljeznica Republike Srpske sa molbom da se ispo{tuje nedavno potpisani ugovor sa [irbegovi} grupom o prijevozu 125.000 tona betonskih pr(GIKIL). Prema rije~ima pomo}nika generalnog direktora Faika Bu{evca, zbog reduciranosti teretnog saobra}aja u RS, u ovoj kompaniji, koja se uglavnom bavi proizvodnjom koksa, proizvodnja je prepolovljena. - Umjesto 2.100 tona uglja iz Luke Plo~e, mi dobivamo svega 1.100 tona dnevno, ~ime je i proizvodnja koksa prepolovljena. Osim toga, sada pla}amo i elektri~nu energiju, jer je smanjenjem proizvodnje koksa smanjena i proizvodnja struje u fabrici pa nam i to uslo`njava i poskupljuje proizvodnju - ka`e H. ^. Bu{evac.

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 91 transakcije ostvaren promet od 745.743 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice Postbanke BH (19,75 po-

Dionice Postbanke BH vrednije za 19,75 posto
Vrijednost indeksa
-0,89% BIFX 1.658,02 1.098,93 1.054,21 SASX-10 -2,60% SASX-30 -0,16%

Kursna lista SASE na dan 9. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,68 4,63 34,50 3,00 10,00

Promjena kursa (%)
-0,15 0,22 19,75 0,00 -50,00

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
6 4 1 2 2

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO MANN + HUMMEL BA DD TEŠANJ

1.246 3.371 20 145 68

19.533,28 15.608,03 690,00 435,00 680,00

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

@eljezni~ka stanica So~kovac: Proizvodi ~ekaju prijevoz

efabrikata u vrijednosti od skoro 2,2 miliona KM. [trajk `eljezni~ara u RS

negativno se odrazio i u velikom sistemu Global ispat koksne industrije Lukavca

^etrnaesta godi{njica marketin{ke agencije
Marketin{ka i komunikacijska agencija Via Media slavi 14 godina uspje{nog rada s kontinuiranim rastom i vode}om pozicijom na tr`i{tu Bosne i Hercegovine.

sto) i dostigle su cijenu od 34,50 KM, a najve}i pad dionice MANN + HUMMEL BA Te{anj (50 posto), ~ija je cijena bila 10,00 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo, od 19.533 KM po kursu od 15,68 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF BIG investicione grupe Sarajevo, od 15.608 KM po kursu od 4,63 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni

Via Media lider na bh. tr`i{tu
- Zajedno sa svojim klijentima trudimo se dostignuti njihove marketin{ke ciljeve koriste}i se tradicionalnim i novim komunikacijskim i marketin{kim kanalima. Druga~iji smo, jer poznajemo tr`i{te i potro{a~e, imamo specifi~na znanja i unaprijed djelujemo - rekla je Vesna Beganovi} iz agencije Via Media.

promet ostvaren je dionicama Sarajevske pivare, od 302.070 KM po kursu od 15,00 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama emitenta MANN + HUMMEL BA, od 680 KM po kursu od 10,00 KM. Odr`ana je i vanredna aukcija dionicama PPI Gradske pekare Konjic (303 dionice u vrijednosti od 1.360 KM). Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je transakcija 200 dionica Konjuha @ivinice u vrijednosti od 1.040 KM.

Berzanski barometar za 9. 2. 2011. godine

Kako je nagla{eno u saop}enju ove agencije, Via Media reafirmira svoj identitet, posebnost i razli~itost kao vode}a komunikacijska agencija u BiH.

Euro/dolar 1,3702 Nafta +0,57%

100,95 Zlato +1,03%

1.366,40 +0,17%

Obim trgovine 149.024 KM

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 77 transakcija ostvaren promet od 149.024 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B na-

Pad vrijednosti akcija TGT Lakta{i za 21,3 posto
Vrijednost indeksa
BIRS +0,84% FIRS -0,33% 976,29 1.702,17 ArcelorMittal: Ve}i promet

ArcelorMittal

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 9. 2. 2011. miliona dolara
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka TGT a.d. Laktaši

Gubitak od 780

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,53 6,8 5,5 44.893,98 2.429,52 1.540,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B 1,56 3,31 1,6
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA

6,98 5,5

2,65 -21,32

7 5,5

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

jve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Kristal invest fonda Banja Luka (2,65 posto). Na slobodnom berza-

nskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Agrokrajine Banja Luka, od 4.983 KM po prosje~noj cijeni od 0,28 KM, dok su akcije preduze}a TGT Lakta{i ostvarile pad od 21,32 posto i prodavale su se po cijeni od 5,50 KM.

Najve}i svjetski proizvo|a~ ~elika ArcelorMittal iskazao je u ~etvrtom tromjese~ju pro{le godine ~ist gubitak od 780 miliona dolara (575 miliona eura). Razlog za gubitak bile su ve}e cijene sirovina i tro{kovi za odvijanje proizvodnje nehr|aju}eg ~elika. Promet ArcelorMittala od oktobra do kraja decembra 2010. porastao je na 20,7 milijardi dolara sa 17,43 milijarde u istom periodu 2009. godine, prenio je Tanjug.

Njema~ka

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,444072 1,437369 26,307888 0,080577 0,261660 0,718288 1,731860 0,565032 0,247944 0,221988 1,483379 0,901128 2,295224 1,429574 0,048771 1,887649 1,955830 1,447691 1,440971 26,373823 0,080779 0,262316 0,720088 1,736201 0,566448 0,248565 0,222544 1,487097 0,903386 2,300976 1,433157 0,048893 1,892380 1,955830 1,451310 1,444573 26,439758 0,080981 0,262972 0,721888 1,740542 0,567864 0,249186 0,223100 1,490815 0,905644 2,306728 1,436740 0,049015 1,897111

Njema~ki izvoz pove}an je u 2010. godini za 18,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 951,9 milijardi eura (1,3 biliona dolara), dok je uvoz istovremeno porastao za 20 posto, na 797,6 milijardi eura, pokazali su ju~er objavljeni podaci njema~kog statisti~kog biroa Destatis. Njema~ki trgovinski suficit pove}an je lani za 11,2 posto, na 154,3 milijarde eura, prenio je AFP .

Izvoz pove}an za 18,5 posto

Starcu palili testise pred o~ima unuka
Neven Ne{kovi} (29) saslu{an pa pu{ten jer posjeduje dvojno dr`avljanstvo
U Banjoj Luci uhap{en je Neven Ne{kovi} (29), za kojim je Interpol Srbije raspisao potjernicu. Ne{kovi} je zaustavljen dok se nalazio u svom automobilu BMW, u kojem su prilikom pretresa prona|ena dva pi{tolja, dva ka~keta, rukavice i baterijska lampa. - S obzirom na to da uhap{eni ima dvojno dr`avljanstvo, nije mogao biti izru~en susjednoj zemlji na osnovu Sporazuma o ekstradiciji. Svi predmeti koji su prona|eni kod njega oduzeti su, a on je nakon saslu{anja pu{ten na slobodu - istakli su u CJB Banja Luka. Kako saznajemo, Ne{kovi} ima debeo policijski dosje, a srbijanska policija za njim traga jo{ od 2009. godine i tereti ga da je bio ~lan organizirane kriminalne grupe koja je pala u februaru 2009. godine zbog falsificiranja oko deset miliona eura i preprodaje droge. Ne{kovi}u je i su|eno 2007. godine zbog razbojni{tava koja su se pod surovim okolnostima dogodila na podru~ju Srbije, ali je oslobo|en optu`bi, {to je

Uhap{en prema potjernici

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

crna hronika

PRIJEDOR U rijeci Sani kod naselja Kovrlije

Ribari prona{li tijelo nestale Sadete Do{en
Kako na tijelu 70-godi{njakinje nije bilo tragova nasilja, utvr|eno je da je izvr{ila samoubistvo
Do{en: Utapanje u vodi

Ne{kovi}: Tra`i ga Interpol Srbije

izazvalo {ok u tamo{njoj policiji. Zajedno s jo{ nekoliko ~lanova organizirane kriminalne grupe Ne{kovi} je bio optu`en da je na podru~ju Srema i Beograda po~inio niz beskrupuloznih razbojni{tava, upadaju}i u ku}e i stanove i prepadaju}i `rtve na spavanju. Oni su `rtve vezali i mu~ili, a najdrasti~niji primjer bio je zlostavljanje starca kojem su palili testise upalja~em pred unukom od 12 godina. B. S.

Sadeta Do{en (70), mje{tanka naselja Pe}ani u Prijedoru, ~iji je nestanak u srijedu, 2. februara, prijavio njen sin Sanjin (30), izvr{ila je samoubistvo utapanjem u rijeci Sani, potvr|eno je ju~er iz policije. Be`ivotno tijelo starice, na kojem prema nalazu ljekara mrtvozornika nije bilo tragova nasilja, prona{li su prekju~er oko 16 sati u rijeci Sani u mjestu

[ezdesetosmogodi{nja Fatima Kurbegovi} iz Bosanske Gradi{ke prona|ena je mrtva u Vidovdanskoj ulici, saznaje Srna u CJB Banja Luka. Tijelo je prona|eno prekju~er u 16.20 sati, a uvi|aj su obavili pripadnici Policijske

@ena prona|ena mrtva na ulici

Bosanska Gradi{ka

U Prijedoru je prekju~er registrirano jo{ jedno samoubistvo. Kako nam je potvr|eno u policiji, Dragomir Grabovica (70) iz Omarske kod Prijedora izvr{io je samoubistvo vje{anjem. Policajci su nakon dojave iza{li na lice mjesta i obavili uvi|aj zajedno s ljekarom mrtvozornikom.

Oduzeo `ivot vje{anjem

Markus i Vukovi}: Pomogli drugu da na|e majku

Kovrlije kod Prijedora Mladen Markus i Boris Vukovi}, ribari i poznanici sina nestale, koje je Sanjin, o~ajan zbog nestanke majke, zamolio da pretra`e i rijeku Sanu. Potraga je, prema Markusovim i Vukovi}evim rije~ima, trajala oko tri sata.

- Poznanici smo i drugari s momkom ~ija je majka nestala i odlu~ili smo da mu pomognemo, jer vi{e nije znao gdje da je tra`i. Njeno be`ivotno tijelo prona{li smo tri kilometra nizvodno od gradskog mosta u mjestu Kovrlije. Odmah smo pozvali policiju i oba-

vijestili druga da smo mu na{li majku - kazali su nam ribari. Identitet utopljenice u mrtva~nici bolnice u Prijedoru potvrdio je njen sin koji je kazao da }e Sadeta Do{en biti sahranjena danas na gradskom groblju Pa{inac u Prijedoru. M. Z.

stanice Bosanska Gradi{ka i ljekar mrtvozornik Bogdan Milenkovi}, koji se nije mogao izjasniti o uzroku smrti. Tijelo nastradale prevezeno je u prostorije Novog groblja u Banjoj Luci, gdje }e biti obavljena obdukcija kako bi bio utvr|en ta~an uzrok smrti.

[alji}u i Hajdarevi}u po ~etiri i po godine zatvora
Amir Gud`evi} oslobo|en svih optu`bi [alji}u vra}en automobil i 80.000 KM
Almir [alji} osu|en je ju~er u Sudu BiH na ~etiri i po godine zatvora zbog rasturanja droge, dok je odlukom Vije}a oslobo|en od drugih ta~aka optu`nice kojima je tere}en da je bio organizator zlo~ina~ke grupe te nedozvoljeno posjedovanje oru`ja. [alji} je odlukom Suda pu{ten iz pritvora do pravomo}nosti presude. Kako nam je potvrdio [alji}ev branilac, advokat Fahrija Karkin, njegovom branjeniku je vra}en automobil i oko 80.000 KM, za koje je utvr|eno da ne potje~u iz krivi~nog djela. Drugooptu`eni u ovom postupku Enis Hajdarevi} tako|er je osu|en na ~etiri i rani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{teni promet drogama. Prema navodima iz optu`nice, [alji} i Hajdarevi} su od decembra 2008. do kraja marta 2009. organizirali zlo~ina~ku organizaciju radi me|unarodne kupoprodaje, prijenosa, prijevoza, dr`anja te posredovanja u daljnjoj me|unarodnoj kupoprodaji heroina, a radi stjecanja protivpravne imovinske koristi. U optu`nici je, tako|er, stajalo da su optu`eni drogu nabavljali u Turskoj i drugim dr`avama sve radi daljnje prodaje na podru~ju Bosne i Hercegovine i HrvaD`. Ma. tske.

Presuda u Sudu BiH za prodaju droge

Otkrivena „lada niva“ ukradena u Sarajevu
U rejonu Osmica, na Trebevi}u, prona|ena je napu{tena „lada-niva“ koja je u no}i sa 17. na 18. januar ukradena u Kantonu Sarajevo, a vlasni{tvo je M. S. iz Sarajeva. Kako je saop}eno iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo, automobil je prona|en u saradnji s pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo.

Osmice na Trebevi}u

[alji} s advokatom Karkinom: Pu{ten iz pritvora

po godine zatvora i nakon presude pu{ten je na slobodu, dok je tre}eoptu`eni Amir Gud`evi} oslobo|en

svih optu`bi. Optu`nica je [alji}a, Hajdarevi}a i Gud`evi}a teretila za krivi~no djelo organizi-

Kantonalni sud u Livnu, na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva, produ`io je ju~er pritvor za jo{ dva mjeseca Vjekoslavu Kotarcu (40) iz Orguza kod Livna, kojeg

Produ`en pritvor 40-godi{njem manijaku
optu`nica tereti za silovanje Ane Vrselja (73) u livanjskom selu Prolog u novembru pro{le godine. Starica je silovana u no}i sa 12. na 13. novembar pro{le godine. Optu`eni je provalio u ku}u, u{ao u kuhinju, gdje je na kau~u zatekao nemo}nu `enu koju je zatim na krajnje brutalan na~in vi{e puta silovao i sve

Kantonalni sud Livno

do jutra nad `rtvom se i`ivljavao. Krivi~nim zakonom Federacije BiH za ovo krivi~no djelo predvi|ena je kazna zatvora od tri do 15 godina.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

17

TUZLA Mjesec i po od gnusnog ~ina ispred SKPC „Mejdan“

Osumnji~eni za okrutno silovanje pu{ten na slobodu
DNK analizom utvr|eno da biolo{ki tragovi prona|eni na mjestu doga|aja ne odgovaraju profilu dobivenom iz krvi Elvisa Krajnovi}a (22)

Novinari otjerani s mjesta po`ara

(Foto: D. Stojni})

Izrevoltirani vlasnik ~iju je {talu uni{tila vatra onemogu}io novinare da obave zadatak
Vatrogasci TVJ Prijedor ju~er su oko podneva uz pomo} dva vatrogasna vozila lokalizirali po`ar koji je izbio na granici naselja Brezi~ani daljnje {irenje na ljetnu kuhinju. U {tali su bili sijeno i slama, te konjska kola, koja su tako|er izgorjela. Koliko znam, vlasnik je na vrijeme

Vilama rastjerao novinarske ekipe

Po`ar u Brezi~anima kod Prijedora

Izgorjela {tala i sijeno Dvorana „Mejdan“: Napastvovana na stepeni{tu
(Foto: A. Bajri} Blicko)

DNK profil Elvisa Krajnovi}a (22), osumnji~enog za silovanje 19-godi{nje studentice kod SKPC „Mejdan“ u Tuzli 29. decembra pro{le godine, ne odgovara DNK profilu mu{ke osobe ~iji su tragovi prona|eni na mjestu zlo~ina. Krajnovi} je pu{ten iz pritvora, jer nema vi{e zakonskog upori{ta za njegovo daljnje zadr`avanje.

Negira izvr{enje
Ovo je ju~er potvr|eno iz Tu`ila{tva TK, koje je 4. januara ove godine, nakon hap{enja Krajnovi}a, upravo njega ozna~ilo kao glavnog osumnji~enog, navode}i da se biolo{ki tragovi prona|eni na mjestu doga|aja podudaraju s njegovim. - I pored toga {to rezultati obavljenih vje{ta~enja bi-

olo{kih tragova prona|enih na licu mjesta nesporno ukazuju na njega kao po~inioca krivi~nog djela, osumnji~eni negira izvr{enje te ne otkriva identitet drugog po~inioca - navedeno je u januarskom saop}enju Tu`ila{tva TK. Nakon ne{to vi{e od mjesec DNK analizom utvr|eno je da biolo{ki tragovi prona|eni na mjestu doga|aja, a koji su bili podobni za DNK profiliranje, ne odgovaraju profilu dobivenom analizom krvi Elvisa Krajnovi}a. Sude}i prema ovome, Krajinovi} je nevin bio u pritvoru. U Tu`ila{tvu se, me|utim, ne sla`u s tim, dodaju}i da istraga protiv Krajnovi}a nije obustavljena. - On je pu{ten iz pritvo-

ra, ali istraga protiv njega nije obustavljena i on je i dalje osumnji~en za krivi~no djelo silovanje - ka`e Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK. Arnautovi} poja{njava da su biolo{ki tragovi prona|eni na mjestu doga|aja imali veoma visoku podudarnost s biolo{kim uzorcima uzetim od Krajnovi}a.

Prijetili pi{toljem
- Vje{ta~enjem biolo{kih tragova utvr|en je visok stepen morfolo{ke sli~nosti stidne dlake prona|ene na mjestu doga|aja s nespornim stidnim dlakama Elvisa Krajnovi}a, kao i sli~nost drugih raspolo`ivih biolo{kih tragova s mjesta doga|aja s biolo{kim uzorcima Krajnovi}a, koji su ukaziva-

li na njega kao vjerovatnog po~inioca ovog krivi~nog djela, poslije ~ega je osumnji~eni bio i pritvoren ka`e Arnautovi}. Biolo{ka vje{ta~enja, dodaje Arnautovi}, pouzdan su na~in da se utvrdi ne~ije prisustvo na nekom mjestu i eventualno izvr{enje krivi~nog djela, ali da je DNK puno pouzdaniji metod. - To, ponavljam, ne zna~i da je istraga protiv Krajnovi}a obustavljena - nagla{ava Arnautovi}. Silovanje 19-godi{nje studentice po~inila su dvojica mu{karaca na stepeni{tu iza SKPC „Mejdan“ 29. decembra pro{le godine oko 18 sati, a po~injeno je na okrutan i poni`avaju}i na~in, uz prijetnju pi{toE. H. ljem.

i ^ejreci kod Prijedora, na imanju u vlasni{tvu O. [., ~ija je drvena {tala s dvadesetak metara sijena i slame potpuno izgorjela. Komandir ove vatrogasne jedinice Dragan Stani} ka`e da su vatrogasci stigli u pravom trenutku, jer je vatra prijetila da zahvati i popratne objekte u blizini. - Vatru smo relativno brzo ugasili i sprije~ili njeno

uspio spasiti stoku - kazao nam je Stani}. Uzrok po`ara u objektu u kojem nije bilo ni instalacija za sada je nepoznat. Izrevoltirani vlasnik izgorjele {tale i njegov sin, uz bu~ne psovke i prijete}i vilama, rastjerali su brojne novinarske ekipe koje su do{le na mjesto doga|aja. Materijalna {teta nastala po`arom jo{ nije procijenjeM. Z. na.

Sarajlija te{ko pretu~en zbog parking mjesta
U Tuzli su uhap{ene tri osobe koje su fizi~ki napale H. H. (46) iz Sarajeva i nanijele mu povrede opasne po `ivot. Povrije|eni je nakon ukazane pomo}i u Slu`bi hitne pomo}i Doma zdravlja prevezen u Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, gdje su mu ljekari konstatirali te{ke povrede. Incident se dogodio kada su D. D. (24), D. H. (21) i N. R. (23), svi iz Tuzle, nakon verbalne sva|e na parkingu u ulici Mar{ala Tita, fizi~ki napale Sarajliju, nakon ~ega ga je D. D. udario drvenom letvom po glavi.

Na ulici u Tuzli

Pred Vije}em Okru`nog suda u Bijeljini nastavljen je pretres u slu~aju Vasilija Margeti}a iz Batkovi}a, kojeg optu`nica tereti da je 17. avgusta po~inio krivi~no djelo spolnog nasilja u poku{aju. Vije}e je saslu{alo maloljetnu S. S. bez prisustva svjedoka, optu`enog i odbrane, ali i tu`ioca. Prema rije~ima Petka Budi{e, Margeti}evog branioca, maloljetna S. S. saslu{ana je bez prijedloga stranaka, a na zahtjev Vije}a, {to je suprotno

Saslu{ana `rtva pedofila

Okru`ni sud Bijeljina

S privo|enja optu`enoga

procesnim pravilima. Optu`nica Margeti}a tereti da je 17. avgusta pro{le godine pozvao djevoj~icu da u|e u njegovo dvori{te, a potom je nagovorio da u|e i u magazu, gdje ju je, u namjeri zadovoljenja svog seksualnog nagona, poku{ao silovati. Sam ~in silovanja sprije~io je, prema optu`nici, otac djevoj~ice koji je u tom trenutku u{ao u magazu, oteo k}erku i odveo ku}i. Naredno ro~i{te zakazano je za 2. mart.

Optu`eni Dragoslav Mad`galj sklopio je s Tu`ila{tvom BiH sporazum o priznanju krivice za krivi~no djelo neovla{teni promet oru`jem, vojnom opremom i proizvodima dvojne upotrebe, saop}eno je iz Tu`ila{tva. Tu`ilac i odbrana saglasni su da na osnovu sporazuma Sud BiH Mad`galju izrekne jedinstvenu kaznu za-

Mad`galj priznao krivicu

Tu`ila{tvo BiH

tvora u trajanju od godinu i {est mjeseci, u koju }e biti ura~unato vrijeme koje je osumnji~eni proveo u pritvoru. Mad`galj je optu`en da je od marta do aprila pro{le godine, kao pripadnik organizirane grupe, posredovao u prometu dvije eksplozivne naprave na daljinsko aktiviranje iz BiH u Srbiju, ~iji je transport otkriven i sprije~en.

Su|enje u odsustvu biv{oj predsjednici JUL-a Miri Markovi} i biv{im funkcionerima te stranke i SPS-a zbog nelegalnog prisvajanja stanova Vlade Srbije odgo|eno je ju~er po tre}i put u Vi{em sudu u Beogradu zbog izostanka optu`enog Mihalja Kertesa.

Propao i tre}i poku{aj su|enja Miri Markovi}

Na Vi{em sudu u Beogradu

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

globus

Vi{i sud odlu~io je da se udovici biv{eg predsjednika SRJ Slobodana Milo{evi}a Miri Markovi} sudi u istom procesu s ostalim optu`enim za malverzacije s dr`avnim stanovima, s biv{im sekretarom Vlade Srbije @ivkom Cicom Kne`evi} na ~elu.

Zamjenik ameri~ke dr`avne tajnice D`ejms Stajnberg (James Steinberg) i slovenski ministar vanjskih poslova Samuel @bogar potpisali su u Va{ingtonu Sporazum o razmjeni informacija i pra}enju terorizma, objavila je agencija STA. Nakon potpisivanja tog sporazuma, koji sa Sjedinjenim Dr`avama potpisuju sve zemlje koje sudjeluju u tzv.

Sporazum o razmjeni informacija

SAD i Slovenija

„Visa Waiver“ programu, temeljem kojeg se omogu}uje bezvizni turisti~ki ili poslovni ulazak u SAD na 90 dana, Stajnberg je izrazio zadovoljstvo „pozitivnim razvojem“ zemalja u regiji. Pri tome je, javlja STA, Stajnberg posebno istaknuo ulazak Hrvatske i Albanije u NATO-savez te primanje Kosova u ~lanstvo Svjetske banke.

U akciji na grani~nim prijelazima sudjelovalo je vi{e od 1.200 policajaca

(Foto: AP)

RUMUNIJA Uhap{eno 170 osoba zbog korupcije na granici

Pri{tinski list „Koha ditore“ tvrdi

Policija zaplijenila ~etiri miliona cigareta
Carinici i policajci sumnji~e se da su od krijum~ara uzimali novac za krijum~arenje cigareta, pa je tako jedna smjena od 12 ljudi zara|ivala i do 6.000 eura dnevno
u Bukure{tu. U akciji na grani~nim prijelazima Naidas, Stamora Moravita i Deta Cruceni sudjelovalo je vi{e od 1.200 policajaca i pripa-

Ta~i: Uvjeravanje lidera ANK

Predsjednici Demokratske partije Kosova (DPK) Ha{im Ta~i i Alijanse za novo Kosovo Bed`et Pacoli postigli su sporazum o koaliciji i dogovorili se o podjeli vlasti, prenosi ju~er pri{tinski list „Koha ditore“. Izvori lista iz DPK i ANK izjavili su da su se Ta~i i Pacoli sastali preksino} na radnoj ve~eri i dogovorili se da zajedni~ki vladaju u naredne ~etiri godine. List navodi da Ta~iju zapravo ne}e biti lako da ostvari formulu DPK-ANK jer, prema nekim izvorima, treba uvjeriti lidera ANK Bed`eta Pacolija da odustane od polo`aja predsjednika Kosova.

Ta~i i Pacoli dogovorili se o podjeli vlasti

Pacoli: Ne `eli ga EU

- Za DPK ne bi bio problem da predsjedni~ko mjesto uzme ANK, ali se radi o tome da jedan dio me|unarodne zajednice sugerira da Pacoli ne bude prvi ~ovjek dr`ave - rekao je jedan visoki funkcioner DPK. Pacolija me|unarodna zajednica povezuje s albanskim podzemljem i trgovinom oru`jem i narkoticima. Me|utim, Pacoli je odlu~no rekao da mu ne pada na pamet da popusti kada se radi o ovom polo`aju. - Ukoliko ne dobijem mjesto predsjednika, ne}u uop}e da u|em u vladu. Ovo je kona~na odluka. Garantiram vam - rekao je on za „Koha ditore“.

Rumunska policija u akciji protiv korupcije na grani~nim prijelazima sa Srbijom uhapsila je 170 policajaca i carinika, a nakon vi{esatnih saslu{anja oko 45 ih je zadr`ano u pritvoru do su|enja, javila je ju~er rumunska agencija Agerpres. Policija je u me|uvremenu zaplijenila ~etiri miliona cigareta, a jo{ 15 carinika i policajaca bit }e saslu{ano u Apelacionom sudu

Izgradili vile
Rumunski predsjednik Trajan Ba{esku (Traian Basescu) izjavio je za nacionalnu televiziju TVR da su najnovije operacije u borbi protiv korupcije proistekle iz dokumentacije o slu~ajevima izbjegavanja poreza koju mu je pro{log ljeta dostavila jedna obavje{tajna slu`ba na temelju informacija o velikom bogatstvu pojedinih carinika. - Rije~ je o dvospratnim vilama izgra|enim nakon samo dvije godine rada na carini, o velikim imanjima kupljenim na veoma skupim mjestima - rekao je Ba{esku.

dnika Direkcije za borbu protiv korupcije koji su, pored toga, pretra`ili vi{e desetaka ku}a osoba zaposlenih na granici. Istra`itelji su u okviru prikupljanja dokaza instalirali ra~unala s kamerama i mikrofonima, a carinici i policajci sumnji~e se da su od krijum~ara uzimali novac za krijum~arenje cigareta, pa je tako jedna smjena od 12 ljudi zara|ivala i do 6.000 eura dnevno.

Instalirali kamere

Pretra`ene ku}e

Politi~ka kriza u Albaniji produbljuje se i u vladaju}oj Demokratskoj partiji premijera Saljija Beri{e optu`ili su predsjednika republike Bamira Topija da je u nedavnim demonstracijama podr`ao opoziciju kako bi sebi osigurao drugi ma-

Optu`be protiv Topija

Politi~ka kriza u Albaniji

ndat kao {ef dr`ave. Vode}a opoziciona Socijalisti~ka partija Edija Rame organizirala je 21. januara demonstracije ispred rezidencije premijera Saljija Beri{e u Tirani, tra`e}i od vlade da podnese ostavku jer je ogrezla u kriminal i korupciju.

Uprkos velikoj operaciji ~i{}enja, otpadne vode iz tvornice aluminija „Ajka“ na zapadu Ma|arske i dalje sadr`e opasno visoke razine otrovnih tvari, saop}ila je organizacija za za{titu okoli{a „Greenpeace“. Ova organizacija pozvala je Evropsku uniju da izvr{i pritisak na vladu u Budimpe{ti da zaustavi „neprekidno zaga|ivanje“ rijeke Torna, koja se oko 50 kilometara dalje od tvornice ulijeva u Dunav, javio je BBC. „Greenpeace“ redovno analizira vode koje se izlijevaju u rijeku Tornu iza ove

Tvornica aluminija i dalje zaga|uje okoli{

Poziv EU da izvr{i pritisak na vladu u Budimpe{ti

Od izlijevanja otrovnog mulja nastradalo deset osoba

tvornice i navodi da otrovni materijali izbijaju iz istog spremnika koji se raspao po~etkom oktobra pro{le godine, kada se iz njega izlio otrovni crveni mulj u obli`nje selo Kolontar, a od posljedica zaga|enja stradalo deset osoba. Vlasnici aluminijskog kombinata ne prihvataju odgovornost za tu nesre}u. Prema rije~ima dopisnika, proizvodnja u kombinatu je obnovljena, a ma|arska vlada, iako je o{tro kritizirala odnos kompanije prema okoli{u, poku{ava spasiti 1.300 radnih mjesta u tvornici „Ajka“.

Ukratko

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

19
Hronologija napada
2.-3. juna 2000.
- U pet napada ~e~enskih terorista na vi{e lokacija u ^e~eniji ubijeno najmanje 55 osoba

Poginulo petero ljudi

Trostruki napad u Kirkuku
KIRKUK - Najmanje petero ljudi poginulo je, a 35 je ranjeno ju~er u trostrukom napadu automobilima bombama u Kirkuku, 240 kilometara sjeverno od Bagdada.

27. decembra 2002.
- U upadu samoubice bomba{a u vladinu zgradu u Groznom poginulo 60 ljudi

23.-26. oktobra 2002.
- Upad terorista u pozori{te Dubrovka, ubijeno vi{e od 129 ljudi kao i 41 ~e~enski gerilac

Granatirana Gaza

6. februara 2004.
- U trenutku kada se jedan od vagona kretao izme|u dviju stanica metroa, terorist samoubica aktivirao eksploziv. Poginulo je 40 ljudi, a 134 bilo je ranjeno
Za napad na aerodrom u kojem je ubijeno 36 osoba odgovornost je preuzeo vo|a ~e~enskih pobunjenika Doku Umarov

RUSIJA Otkriven identitet napada~a na „Domodedovo“
Odmazda Izraela

24. avgusta 2004.
- Dva putni~ka aviona dignuta u zrak, na letovima za Vladivostok i So~i, poginulo 90 osoba

TEL AVIV - U izraelskom zra~nom napadu na sjever pojasa Gaze lak{e je povrije|eno osmero ljudi. Napad je izveden u znak odmazde za ispaljivanje pet raketa i mina na jug Izraela.

Vlasti uhapsile maloljetnog brata i sestru samoubice
Napad je izveo Magomed Jevlojev (20) iz Ingu{etije Grupa od sedam osoba organizirala je teroristi~ku akciju
pse Magomedov 15-godi{nji brat i 16-godi{nja sestra, koji se sumnji~e da su umije{ani u napad od 24. januara. Itar-Tas izvijestio je ju~er da su istra`itelji prona{li tragove eksploziva kori{tenog u bomba{kom napadu na „Domodedovo“ na rukama Magomedovog brata. Za napad na aerodrom u kojem je ubijeno 36 osoba, a najmanje 150 povrije|eno, odgovornost je preuzeo vo|a ~e~enskih pobunjenika Doku Umarov. Umarov je na videosnimku objavljenom na kavkaskoj islamisti~koj internetstranici rekao da je on naredio da se ovaj napad izvede i zaprijetio je da }e biti jo{ takvih napada ukoliko Rusija ne dozvoli da Kavkaz postane nezavisna islamska dr`ava u kojoj }e vladati {erijatski zakon.

31. avgusta 2004.
- U napadu na stanicu metroa „Ri{kaja“ poginulo je 10 ljudi, a oko 50 je ranjeno

1.-3. septembra 2004.
- U Beslanu, gradu 50 kilometara sjeverno od Vladikavkaza, prilikom teroristi~ke opsade {kole poginula je 331 osoba, od kojih ve}ina djece

Eksplozije u Groznom

Samoubila~ki bomba{ki napad na moskovski aerodrom „Domodedovo“ pro{log mjeseca izveo je Magomed Jevlojev (20) iz Ingu{etije, a ruske vlasti uhapsile su njegovog maloljetnog brata i sestru, saop}io je jedan ruski zvani~nik.

Tragovi na rukama
Tri detonacije

GROZNI - Petero ljudi povrije|eno je u nizu eksplozija koje su potresle Grozni, glavni grad ^e~enije. Dvije eksplozije odjeknule su u razmaku od 15 minuta, a tre}a pola sata kasnije, kada je policija do{la da provjeri zgradu u kojoj se, navodno, krio ~lan ilegalne oru`ane grupe.

Neimenovani zvani~nik vode}e istra`ne slu`be u Ingu{etiji rekao je da je sud u ovoj sjevernokavkaskoj pokrajini naredio da se uha-

Svi identificirani
Grupa od sedam osoba organizirala je teroristi~ki

napad, saop}io je ju~er policijski izvor agenciji Ria „Novosti“. - Utvr|en je identitet sedmero osumnji~enih, me|u kojima i napada~ samoubica. Oni su bili dio grupe koja je organizirala i izvr{ila teroristi~ki napad na moskovskom aerodromu - navodi isti izvor. Istraga je prethodno utvrdila da su osumnji~eni kontaktirali vi{e osoba, {to ukazuje da je napad bio pripreman.

29. mart 2010.
- U teroristi~kim napadima na metro stanicama „Lubjanka“ i „Park kulture“ poginulo je najmanje 40 osoba, napad je djelo dviju `ena teroristkinja samoubica

24. januar 2011.
- Teroristi~ki napad na najve}em aerodromu u Moskvi „Domodedovo“ poginulo 36 ljudi

Troje mrtvih u po`aru

U Afganistanu je tokom pro{le godine u prosjeku svakog dana ubijeno po dvoje djece, saop}ila je ju~er nezavisna afganistanska agencija za ljudska prava (ARM). Ova agencija navo-

Tu`ila{tvo tra`i hitno Tokom 2010. svakog dana su|enje Berluskoniju ubijeno dvoje djece
di u izvje{taju da je od 2.421 civila ubijenih u 2010. oko 739 bilo mla|ih od 18 godina. Za tre}inu pogibija djece ARM optu`uje „naoru`ane opozicione grupe“ ili pobunjenike, a SAD i NATO snage za 17 posto. U izvje{taju ove agencije navodi se da se veliki broj pogibija djece dogodio u ju`nim provincijama Kandahar i Helmand, tradicionalnim upori{tima talibanskih pobunjenika. Me|utim, isto~na provincija Kunar i sjeverna provincija Kunduz nalaze se, tako|er, me|u najopasnijim oblastima za djecu, navodi ARM, podvla~e}i da se nasilje pro{irilo s upori{ta pobunjenika na jugu i istoku na nekada mirne oblasti zemlje. Izvje{taj ARM nagla{ava da su civilne i vojne `rtve dostigle pro{le godine svoj rekord uz naj`e{}a nasilja otkako su talibani zba~eni s vlasti, 2001. godine.

Stravi~na statistika Afganistana

Istraga o maloljetnoj prostituciji

MUMBAJ - Troje ljudi poginulo je ju~er u po`aru koji je izbio u direkciji indijske kompanije „Tata“ u Mumbaju. Vatra je izbila u podrumu „Bombajske ku}e“, zgrade iz doba kolonijalizma u kojoj prebivaju visoki funkcioneri kompanije. U podrumu je bila smje{tena kantina, a `rtve su, vjerovatno, kuhinjsko osoblje.

Za tre}inu pogibija djece optu`eni pobunjenici, a SAD i NATO snage za 17 posto

Tu`ila{tvo u Milanu saop}ilo je ju~er da je podnijelo zahtjev da se premijer Italije Silvio Berluskoni (Berlusconi, 74) hitno pojavi pred sudom zbog optu`be da je koristio usluge maloljetne prostitutke Rubi (Ruby). Sudija ima pet dana da odlu~i kako }e postupiti po ovom zahtjevu tu`ila{tva koji predstavlja jo{ jedan pritisak na premijera i na njegovu vladu desnog centra, prenosi Reuters. Berluskoni: Odluka najdalje za pet dana

20

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 024048 10 Ps Biha}, 19. 01. 2011. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca Vanja [ped DOO, zastupan po punomo}niku Sirbubalo Ramizu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Amb Company Biha} DOO, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 036704 07 P Mostar, 23. 12. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi}, u parni~nom postupku tu`ioca JP „Elektroprivreda HZHB“ Mostar, ul. Mile Budaka br. 106A, protiv tu`enog Ante Lasi}, ul. Cim, Crkvine bb, Mostar, radi isplaate, vsp. 4.829,40 KM, dana 23. 12. 2010. godine Dostava tu`be tu`enom - Ante Lasi}, ul. Cim, Crkvine bb, Mostar, Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrjeme od 01. 09. 1994. godine do 31. 10. 2007. godine, iznos od 4.829,40 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{ko-

OGLAS

OGLAS
Dana 23. 08. 2010. godine tu`ilac Vanja [ped DOO je podnio tu`bu protiv tu`enog Amb Company Biha} DOO radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati na isplatu duga od 4.891,54 KM, zakonskih zateznih kamata i tro{kova parni~nog posutpka koje ~ine tro{kovi punomo}nika za sastav tu`be i tro{kovi sudske takse na tu`bu i presudu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezme, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Vlatka Ivani{

ve parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a, ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).“ Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tnaja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija [emsa Jogunovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002980 04 Mal Zenica, 08. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica, protiv tu`enog Avdispahi} Adem, Bistua Nuova bb, Zenica, radi duga, v.s. 349,40 KM, van ro~i{ta, dana 08. 10. 2010. godine, donio je slijede}u

slijedi: - na iznos od 104,30 KM po~ev od 16. 03. 2003. godine do dana uplate - na iznos od 89,50 KM po~ev od 16. 04. 2003. godine do dana uplate - na iznos od 27,70 KM po~ev od 16. 05. 2003. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 124,00 KM a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

- zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 349,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako

PRESUDU

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

21

SAD U istrazi o nelegalnim radnjama Sajentolo{ke crkve optu`en i glumac

Tom Kruz pod istragom FBI-ja
^lanovi crkve tjerani su da obavljaju popravke Kruzovih automobila i motora kao i njegovih ku}a za malu ili nikakvu naknadu
U okviru istrage FBI-ja Sajentolo{ke crkve zbog navodne trgovine ljudima i nepla}anja rada jedan od glavnih osumnji~enih je Tom Kruz (Tom Cruise), holivudska zvijezda, javlja Fox News. izjave holivudskog reditelja Pola Had`isa (Paul Haggis), koji je sajentologe napustio poslije 34 godine. Had`is je u intervjuu ispri~ao da je lider crkve Dejvid Miskavid` (David Miscavige), koji je bio kum Toma Kruza na njegovom vjen~anju s Kejti Holms, u vi{e navrata tjerao ~lanove crkve da rade na imanjima i zgradama koje pripadaju sajentolozima, a kao dodatni posao im je nare|eno da obavljaju popravke Kruzovih automobila i motora kao i njegovih ku}a. Za svoj rad ~lanovi sekte pla}ani su mizernih 50 dolara sedmi~no. Navodno, istraga FBI-ja usmjerena je na optu`be o trgovini ljudima i nepla}enom radu, a pa`nja }e biti posve}ena i takozvanim kampovima za „preobrazovanje“. ksta koji je „The New Yorker“ objavio na ~ak 26 strana. - Crkva nikada nije bila pod istragom FBI-ja niti je upoznata s tim da je trenutno u toku proces protiv nje. Tako|er, bilo koja mala ekonomska korist koju je Tom Kruz mo`da ostvario zahvaljuju}i pomo}i ~lanova crkve ne mo`e ni da se poredi s koristi koju je crkva ostvarila zahvalju}i Kruzovom vi{egodi{njem volonterskom radu - zaklju~io je Dejvis.

Nastradali svi putnici i posada
Svih devetero putnika i ~lanova posade poginulo je kada se mali avion sru{io kod obale Ju`noafri~ke Republike, saop}ila je ju~er kompanija ~iji je menad`er bio vlasnik letjelice. - Olupina aviona locirana je u oblasti Roberg (na jugoistoku zemlje) i prona|ena su tijela svih putnika - navela je u saop}enju ju`noafri~ka kompanija „Italtajl“. U toku je istraga koja treba utvrditi uzrok nesre}e, prenio je AFP. Kompanija je dodala da su u letjelici bili glavni izvr{ni menad`er firme i nekoliko njegovih kolega i poslovnih partnera kao i pilot i kopilot. Avion „pilatus PC-12“ nestao je s radara preksino}, dok je letio blizu zaljeva Pletenberg, a ostaci letjelice prona|eni su ju~er kako plutaju u moru blizu obale.

Avioudes u Ju`noj Africi

[estorica mrtvih u brazilskom zatvoru

@rtvama odrubljene glave
Najmanje {estorica zatvorenika ubijena su u neredima u zatvoru na sjeveru Brazila, a nekima od `rtava odrubljena je glava, izvijestili su lokalni mediji. Neredi u zatvoru udaljenom oko 330 kilometara od Sao Luisa, u brazilskoj dr`avi Maranjao, izbili su u ponedjeljak uve~er, prenio je BBC. - Zatvorenici ka`u da su ubijena {estorica ljudi, da je nekima od njih odrubljena glava i da su te glave oka~ene da vise s re{etaka - rekla je regionalna komesarka Laura Amelija Barboza i dodala da je u sukobima u~estvovalo oko 90 zatvorenika. Prema izvje{tajima brazilske {tampe, neki od ubijenih zatvorenika bili su osu|eni zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Mizerna pla}a
Za glum~eve potrebe pripadnici ove sekte su, navodno, javlja ova televizija, obavljali razne poslove, prakti~no, besplatno. Ameri~ki ~asopis „The New Yorker“ objavio je

Korist od glumca
Portparol Sajentolo{ke crkve Tomi Dejvis demantirao je sve navode iz te-

Vi{e od pet stotina Tuni`ana ozlije|eno je u protestima

U neredima u Tunisu koji su doveli do svrgavanja re`ima predsjednika Zinea el-Abidina Ben Alija poginule su 234 osobe, a 510 ih je ozlije|eno, javio je AFP. U taj bilans uklju~ena su osmorica policijskih slu`benika i 74 osobe koje su umrle u zatvoru, rekao je francuskoj agenciji neimenovani izvor iz slu`beFijon: Mubarak ustupio avion tokom novogodi{njih praznika

U neredima poginulo 234 ljudi

@rtve svrgnutog re`ima u Tunisu

Karakas: U 2010. godini po~injeno vi{e od 12.000 ubistava

nih krugova. Ujedinjeni narodi pro{le sedmice saop}ili su da je u neredima koji su zapo~eli polovinom decembra poginulo 219 osoba, uklju~uju}i 72 koje su umrle u zatvorima, a da ih je 510 ozlije|eno. Ben Ali je nakon nekoliko sedmica protesta pro{log mjeseca pobjegao u Saudijsku Arabiju.

Venecuelanske vlasti saop}ile su da je pro{le godine na 100.000 stanovnika zabilje`eno 48 ubistava, {to ovu zemlju ubraja me|u najopasnija mjesta u Latinskoj Americi. Ministar pravde Tarek el-

Venecuela me|u najopasnijim mjestima
Nikola Sarkozi: Odmor samo u Francuskoj

Visoka stopa ubistava

Aisami, koji je govorio tokom debate u parlamentu, nije rekao koliko je ta~no ovih kaznenih djela zabilje`eno, istaknuv{i, me|utim, da je ukupan broj ubistava iznad prosjeka za regiju, javio je Associated Press.

Nakon afere s francuskom {eficom diplomatije

Kancelarija predsjednika vlade Francuske Fransoa Fijona (Francois Fillon) saop}ila je da je premijeru i ~lanovima njegove porodice predsjednik Egipta Hosni Mubarak ustupio avion tokom novogodi{njih praznika koje su proveli u Egiptu. Fijon je s porodicom boravio na putovanju u Egiptu od 26. dece-

Premijer Fijon priznao da je odmarao o tro{ku egipatske vlade

mbra do 2. januara, a saop}enje je, kako je navedeno, objavljeno zarad „transparentnosti“. Fijonovo priznanje uslijedilo je dok se ministrica vanjskih poslova Francuske Mi{el Alio-Mari (Michele Alliot-Marie) suo~ava s pozivima da podnese ostavku zbog navodnih veza s biv{im diktatorom Tunisa Ben Alijem.

Zbog skandala u vezi s prihvatanjem gostoprimstva sjevernoafri~kih lidera francuski predsjednik Nikola Sarkozi izjavio je ju~er da ministri u vladi trebaju ostati u zemlji tokom godi{njih odmora. Sude}i prema transkriptu iz njegove kancelarije, Sarkozi je na sastanku vlade rekao:

- Od sada }e ~lanovi vlade morati ostati u Francuskoj tokom godi{njih odmora. Pozive za boravak u inozemstvu odobravat }e premijer i predsjedni~ka diplomatska jedinica kako bi se uvjerili da su kompatibilni s vanjskom politikom Francuske - naglasio je Sarkozi.

22

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

kiosk

[VICARSKA Policija traga za jo{ jednim ocem

Iza{ao iz ku}e s dvojicom sinova i nestao
Nakon blizanki [ep, koje su, navodno, vi|ene `ive, potraga za dvojicom dje~aka
da niko nije vidio. Portparol policije ka`e da se Erih i njegova supruga tu ve~er nisu sva|ali. Ka`e i da ne zna jesu li imali problema u braku. Rekao je i da je Cimerman {ef u jednoj kompaniji i da se ~esto anga`ira u svojoj zajednici pa pretpostavljaju da nije planirao
Djevoj~icama se gubi trag

Ime kupca vrijednog djela nije poznato

Pikasova slika prodata za 25,2 miliona funti
Slika Pabla Pikasa (Picasso) „La Lecture“, na kojoj je prikazana njegova ljubavnica i muza Mari-Tereze Volter (Marie-Therese Walter), prodata je za 25,2 miliona funti na aukciji u Londonu. O~ekivalo se da }e slika na aukciji posti}i cijenu izme|u 12 i 18 miliona funti. „Sotheby’s“ je izvijestio

Aukcija u Londonu

[vicarska policija saop}ila je da tra`i Eriha Cimermana (Erich Zimmermann) i njegovu dvojicu sinova. On je iza{ao u utorak predve~er sa sinovima Timom (10) i Lorinom (7) iz njihove ku}e u {vicarskom Nojhajmu. Navodno su oti{li u trgova~ki centar, ali ih od ta-

da se ukupno sedmero ponu|a~a nadmetalo za sliku koja datira iz 1932. godine. Nakon {est minuta nadmetanja u aukcijskoj sali i putem telefona „La Lecture“ je oti{la u ruke za sada nepoznatog ponu|a~a koji se nadmetao telefonskim putem. Pikasovo djelo bilo je tek jedno od prodatih na aukciji kojom je ukupno zara|eno 68,8 miliona funti.

Cimerman: Ugledan gra|anin

samoubistvo ili namjeravao nauditi djeci. Ovo je drugi slu~aj nakon {to je blizanke Alesiju (Alessia) i Liviju oteo njihov otac Matijas [ep (Matthias Schepp, 44). U petak se u Italiji bacio pod voz. @an-Kristof Zauterel (JeanChristophe Sauterel) iz policije {vicarskog kantona Vat rekao je da djevoj~icama nema traga i da ne znaju ni jesu li jo{ `ive. Matijas je `ivio odvojeno od

svoje `ene, a posljednji put joj se javio iz Marseja. „Corriere della Sera“, me|utim, pi{e da je potvr|eno da su djevoj~ice bile na trajektu koji je iz Marseja vozio na Korziku, a jedan svjedok je rekao da ih je vidio da silaze s trajekta. Ranije su se pojavili napisi u medijima da se sumnja da ih je otac s tog trajekta bacio u more. Policije triju zemalja i dalje tra`e djevoj~ice.

Ruski par tu`i bolnicu

Ljekari zatajili da }e se beba roditi bez ruku?
Olga i Denis Radulov iz ruskog grada Reutova tvrde da su im ljekari zatajili da }e se njihova k}erka roditi bez ruku. Olga je ispri~ala da je u trudno}i redovno i{la na preglede. Svaki nalaz ultrazvuka bio je uredu. - Posljednji put sam na ultrazvuku bila dvije sedmice prije poro|aja. Ljekari su mi rekli da je sve uredu i da se beba dobro razvija ka`e Olga. Djevoj~icu je rodila carskim rezom. Nakon {to su joj bebu donijeli da je nahrani Olga se {okirala. - Vidjela sam da moje di-

Djevoj~ica nema nijednu ruku

jete nema ruke, a ljekari su mi rekli i da su joj o{te}eni neki organi - rekla je Olga. Dr. Ahtam Adijatulin rekao je da je znao da bi se dijete moglo roditi bez ruku i

da je to napisao u nalazu. Olga pak tvrdi kako taj nalaz nije nikada vidjela te sumnja da je neko zamijenio nalaze, zbog ~ega tu`i bolnicu.

Rodila o~evo dijete i ne `eli ga se odre}i
Maren M. (24), kako su je nazvali njema~ki mediji, njen je otac Klaus-Diter M. (Dieter, 49) silovao od 13. godine. Oca i majku koja je znala za silovanje prijavila je u ljeto pro{le godine. - Tada sam ostala trudna. U po~etku nisam htjela vjerovati da }u svome ocu roditi dijete. Ali po~ela sam se veseliti djetetu jer je ono ipak moje - rekla je Maren. Rodila je u januaru ove

Njemica otkrila pri~u novinarima

godine. Samo dan nakon poroda u bolnicu su do{li radnici centra za socijalni rad i htjeli su joj uzeti bebu. - Uvjerila sam ih da }u biti dobra majka i da }u se dobro brinuti za bebu - rekla je Maren, ~ijim se roditeljima trenutno sudi.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

23

SUDBINE Zohreh Etezad Saltaneh nije se predala

Iranka ro|ena bez ruku nogama slika i tka tepihe
Zohrehina umjetni~ka djela privukla su pa`nju mnogih po{tovalaca umjetnosti i dobila je mnoge nagrade
bio da biti invalid ne zna~i biti ograni~en. Sada sam se pomirila s tim. Kada radim, ne razmi{ljam o tome da slikam nogama ili da nemam ruke - izjavila je slikarka. Zohrehina umjetni~ka djela privukla su pa`nju mnogih po{tovalaca umjetnosti i dobila je mnoge nagrade. Njene slike bile su na vi{e od 60 izlo`bi {irom svijeta. - Uprkos svim pote{ko}ama koje ima{, uvijek je mogu}e savladati nove vje{tine i nau~iti ono {to `eli{. Zato sam se trudila razvijati svoj talent - rekla je Zohreh, kojoj je majka odmalena stavljala ~etkicu me|u no`ne prste kako bi je podstakla da se izrazi kroz umjetnost.

Jedna iranska umjetnica ro|ena bez ruku nau~ila je pomo}u nogu obavljati razne poslove, pa i stvarati umjetni~ka djela. Zohreh Etezad Saltaneh (49) savladala je uro|eni deformitet i sada mo`e kuhati, ~istiti, slati SMS-ove, ali i brinuti o svojoj 85-godi{njoj majci s kojom `ivi u malom stanu u Teheranu. Osim toga, ona je nau~ila pomo}u stopala dr`ati slikarsku ~etkicu i slikati, a zna tkati perzijske tepihe. - Nemam problema. Uz vje`bu mogu obaviti mnoge poslove, a neke i bolje od no-

Saltaneh: Nisam ograni~ena

rmalnih ljudi - rekla je umjetnica. Zohreh se dugo borila s

invaliditetom, ali smatra da se ne razlikuje od ostalih `ena. - Moj moto je oduvijek

Djevojka umrla nakon ubrizgavanja silikona u stra`njicu
@ena je iz Londona doputovala u SAD u dru{tvu tri prijateljice
je disala. Odmah su pozvali ljekare te je prevezena u bolnicu „Mercy Fitzgerald“, gdje je kasnije umrla. Iako policija jo{ ne `eli otkriti identitet preminule niti kazati {ta su otkrili rezultati obdukcije, poznato je da je u toku potraga za dvjema osobama koje su obavile kozmeti~ki tretman. Navodi se da je susret dogovoren putem interneta. - Nismo sigurni ima li uop}e osoba koja je izvr{ila zahvat za to potrebnu dozvolu - kazao je poru~nik D`on Volter (John Walter), dodaju}i kako postoje indicije da se radi o la`nim ljekarima. Ameri~ka policija istra`uje smrt `ene koja je umrla nakon ubrizgavanja silikona u stra`njicu u hotelu „Hampton Inn“ u Filadelfiji. Nesretnica je, naime, iz Londona doputovala u SAD u dru{tvu tri prijateljice. Dvije su doputovale jo{ u novembru na pove}anje stra`njice, tre}a je u ponedjeljak primila jo{ jednu injekciju, a ~etvrta je bila na pove}anju bokova. Dvadesetogodi{njakinja koja je primila jo{ jednu injekciju prvo se po~ela `aliti na bolove u prsima i te{ko

Ameri~ka policija traga za la`nim ljekarima

Britanka je umrla u hotelu „Hampton Inn“

Crkva odobrila ispovijed putem iPhonea
Katoli~ka crkva u posljednje vrijeme sve vi{e pa`nje poklanja novim na~inima komunikacije s vjernicima. Posljednji primjer je pokretanje programa „Ispovijed“ napravljenog za iPhone. Aplikacija se prodaje putem iTunesa za dva dolara, a, kao {to joj ime govori, vjernike vodi kroz ispovijed. Opisana je kao pomo} za svakog po- Program vjernicima nudi i kajnika, a odobrena je od viso- savjete kih crkvenih du`nosnika u SAD, ali i Velikoj Britaniji. „Ispovijed“ korisnicima nudi savjete i smjernice kao pomo} u obavljanju sakramenta. Omogu}ava im priznavanje svojih grijeha i ispitivanje savjesti na temelju li~nih faktora kao {to su dob, spol i bra~no stanje. Ali, bez obzira na to {to je Crkva ovaj program odobrila, njegova namjera nije da u potpunosti zamijeni li~nu ispovijed.

Aplikacija za dva dolara

Dobila otkaz zbog dobrog izgleda
Frances B. (31) radila je 13 godina u pekari u selu od 2.600 stanovnika u blizini njema~kog Magdeburga. Obo`avala je svoj posao. - Za mene je to uvijek bilo vi{e od same prodaje hljeba. Ljudi su dolazili u pekaru kako bi sa mnom razgovarali ka`e Frances. Ali u septembru 2010. dobila je otkaz, i to ubrzo nakon {to je mla|i {ef Bernd H. pre- Frances misli da je razlog ljubomora uzeo posao. - Rekao mi je da sam krala i da me zato mora otpustiti. To je zaista apsurdno - ka`e Frances. [efa je tu`ila i sud je odlu~io da joj mora platiti 2.500 eura od{tete. U me|uvremenu je saznala da je otpustio jer je njegova djevojka bila ljubomorna na nju, i to zbog njenog izgleda. Bernd H. pak tvrdi kako su to samo tra~evi.

Njemica tu`ila biv{eg {efa

24

^etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

25
Valter brani Novi Pazar
U Novom Pazaru uskoro }e po~eti snimanje serije „Valter brani Sarajevo“ u kineskoj koprodukciji, javlja Srna. Srbijanski glumac Bata @ivojinovi} naveo je da je u toku prijevod s kineskog na na{ jezik. U novoj verziji Valter }e braniti Novi Pazar koji „glumi“ Sarajevo, rekao je @ivojinovi} naglasiv{i da je za sada jedino poznat grad u kojem }e biti snimana serija.

Slike umjetnice i pjesnikinje
U sarajevskoj galeriji „Boris Smoje“ 12. februara bit }e otvorena izlo`ba slika umjetnice Gordane Nenadovi}-Milivojevi}. Ovo je 36. samostalna izlo`ba umjetnice koja pi{e i poeziju. Na ovoj izlo`bi, koja je prodajnog karaktera, predstavit }e se s dvadeset radova. Dio novca od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe.

NIN-ova dobitnica u Banjoj Luci
Beogradska knji`evnica Gordana ]irjani} 17. februara gostovat }e u Banskom dvoru u Banjoj Luci. Dobitnica NIN-ove nagrade za 2010. godinu banjalu~koj publici predstavit }e upravo nagra|eni roman „Ono {to oduvijek `eli{„. O knjizi }e govoriti i srbijanski pisac Vasa Pavkovi}.

IZLO@BE Gostovanje Muzeja Beograda u Umjetni~koj galeriji BiH

Izlo`ba organizirana povodom pedeset godina od uru~enja Nobelove nagrade za knji`evnost bh. piscu Hronologija zavidne biografije
U okviru 27. internacionalnog festivala „Sarajevska zima“ preksino} je u Umjetni~koj galeriji BiH otvorena izlo`ba „Ivo Andri} - pisac i/ili diplomata“. Realizirana je u saradnji s Muzejom grada Beograda, u ~ijem sastavu djeluje Muzej Ive Andri}a, a dio je proslave jubileja - 50 godina od kada je Andri} dobio Nobelovu nagradu za knji`evnost. - Izlo`ba bi trebala da je gostuju}a u Sarajevu, ali Ivo Andri}, kojem je ona posve}ena, u ovom gradu nije gost. Upravo ove godine obilje`avamo stotu godi{njicu njegovih prvih stihova objavljenih u sarajevskom listu „Bosanska vila“ - kazala je autorica izlo`be Tatjana Kori}anac. Na izlo`bi je predstavljeno 20 panoa koji hronolo{ki prate biografiju ovog pisca od 1919. godine. - ^esto se postavljaju pitanja da li je Andri} pisac ili diplomata, ili je i jedno i drugo. Njegova u~estvovanja u javnom `ivotu uvijek su bila u drugom planu u odnosu na njegovo knji`evno djelovanje. Izlo`ba prati njegovu knji`evnu i intenzivnu diplomatsku karijeru, zahvaljuju}i kojoj je boravio u mnogim evropskim gradovima, od Vatikana, Bukure{ta, Trsta, Graca, Marseja, Pariza, Madrida, Brisela, @eneve do Berlina, a Andri} je u svakom od gradova pronalazio

Ivo Andri} nije gost u Sarajevu

Danas na programu
U okviru „Sarajevske zime“ danas }e u NUB-u biti promoviran ~asopis „Bosniaca“, a na FIN-u otvorena izlo`ba „Srce u rukama“. U Gazi Husrevbegovoj medresi bit }e uprili~en susret s piscem Jadolahom Gempanahom (Yadollah Ghaempanah). Umjetni~ka galerija BiH ugostit }e izlo`bu Viktora Vasarelija (Victor Vasarely), dok }e u Bo{nja~kom institutu biti odr`an koncert Moyzes kvarteta. Predstava „^ovjekova tragedija“ pozori{ta „Ujvideki szinhaz“ iz Novog Sada bit }e izvedena u Narodnom pozori{tu Sarajevo. inspiraciju za svoja djela istakla je Kori}anac. Izlo`bu je otvorio ambasador Srbije u BiH Grujica Spasovi}, a prisustvovao je i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). Na otvorenju su govorili jo{ i direktor Festivala „Sarajevska zima“ Ibrahim Spahi} te direktorica i kustosica Muzeja grada Beograda Danica Prodanovi}. - Koliko god je Andri} putovao i `ivio po raznim evropskim prijestonicama, mi svi znamo da je on uvijek bio na ovim podru~jima izme|u Vi{egrada, Sarajeva, Beograda i Zagreba. Pisao je i razmi{ljao na svom jeziku o nama malim ljudima. Mo`emo da budemo ponosni {to smo imali takvog pisca i ~ovjeka - istakla je Prodanovi}. M. ^USTOVI]

Kameri} i Ataman s princezom Margriet

Diplomatska karijera

Pisao o nama

U Kraljevskom flamanskom teatru u Briselu preksino} je odr`ana ceremonija dodjele nagrade „Princess Margriet Routes“ koju dodjeljuje Evropska fondacija za kulturu. Bh. umjetnici [ejli Kameri} i prominentnom video i filmskom umjetniku iz Turske Kutlugu Atamanu presti`nu nagradu uru~ila je ho-

[ejli Kameri} u Briselu uru~ena presti`na nagrada

Evropska fondacija za kulturu

landska princeza Margriet. Podsje}amo, nezavisni me|unarodni `iri je od pedeset nominiranih umjetnika odabrao [ejlu Kameri} i Kutluga Atamana, odaju}i im tako priznanje za njihov sveukupan umjetni~ki anga`man. Nagrada, uz plaketu, uklju~uje i nov~ani iznos od A. G. 50.000 eura.

S otvorenja izlo`be: Andri} kao diplomat

(Foto: J. Brutus)

Domu OSBiH u Sarajevu Slovensko kulturno dru{tvo „Cankar“ preksino} je obilje`ilo kulturni praznik „Pre{ernov dan“, pi{e Fena. U okviru programa predstavljen je almanah za 2010. godinu, otvorena izlo`ba fotografija Jasmine Hrustanovi} te organiziran klavirski koncert Slavena Kulenovi}a. Hrustanovi} je predstavila fotografije napravljene 2008. godine u zgradi devastirane Vije}nice, pred po~etak njene restauracije.

„Pre{ernov dan“ Sve~anim programom u

„Cankar“ slavi

„Suo~avanje sa klimom“ u Tuzli

Izlo`ba u Ku}i plamena mira

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Hedberg otvorio izlo`bu ilustracija

U Ku}i plamena mira Tuzla preksino} je otvorena izlo`ba „Suo~avanje sa klimom“ koju su zajedno pripremili Ambasada [vedske u BiH i [vedski institut, Ku}a plamena mira i „Goethe Institut“ iz Sarajeva. Na izlo`bi, koju je otvorio {vedski ambasador u BiH Bose Hedberg (Bosse), predstavljene su ilustracije ~iji su autori karikaturisti [vedske i Balkana. Grupa od 25 karikaturista naslikala je zabavna, ali zabrinjavaju}a razmi{ljanja o klimatskim promjenama. - @eljeli smo da i u BiH poka`emo izlo`bu, koja je bila otvorena u Kopenhagenu za vrijeme samita o pitanju klimatskih promjeA. Mu. na - kazao je Hedberg.

Do 10. maja bit }e otvoren konkurs za takmi~arski program 12. Mediteran Film Festivala (MFF), koji }e biti odr`an od 22. do 27. avgusta u [irokom Brijegu. Prema rije~ima Roberta Bubala, izvr{nog direktora ovog festivala dokumentarnog filma, do kraja konkursa mogu se prijaviti autori iz 22 mediteranske zemlje. - Selektor }e pregledati sve one filmove koji budu poslani u roku i ~ija }e prijava ispunjavati sve zadane uvjete. Filmovi koji po procjeni selektora budu sadr`avali najvi{e kvalitativne, estetske, umjetni~ke i tehni~ke vrijednosti u}i }e u natjecateljski program - ka`e nam Bubalo. Na Festivalu se, tradicionalno, dodjeljuje „Kristalni pro-

Dokumentarci iz 22 zemlje

Otvoren konkurs za MFF

Plakat ovogodi{njeg festivala

jektor“ za najbolji dokumentarni film Mediterana, posebna nagrada tro~lanog me|unarodnog `irija i nagrada za najbolji film po izboru publike. Nagradni fond i ove godine iznoM. Sm. si 10.000 maraka.

Izlo`ba karikature u Doboju
U Centru za kulturu u Doboju otvorena je izlo`ba karikatura Mire Gluhovi}a. Na karikaturama koje nose naziv „Novi svjetski poredak 2“ dominiraju ratne teme. - Karikature ni~u kao gljive poslije ki{e, toliko je konflikata u svijetu da ~ovjek ne mo`e da stigne obraditi sve te sukobe - reS. ^a. kao je Gluhovi}.

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

jet set

Ni{ta ne bih poru~io, samo bih zahvaljivao
Proveo sam jedan period `ivota u Sarajevu i ovdje se uvijek rado vra}am, ka`e splitski kantautor
„Bombaj {tampa“: „Nedim“ je postao hit i u Srbiji

Gibonni uo~i ve~era{njeg koncerta u Zetri

M

„Bombaj {tampa“ dogovara turneju

Grupa „Bombaj {tampa“ bila je 1. februara specijalni gost na „Oskaru popularnosti“ u Beogradu, a Branko \uri} \uro i ostali ~lanovi benda izveli su pjesmu „Nedim“. - Bili smo iznena|eni kada je publika po~ela pjevati pjesmu s nama. Jo{ nismo izdali album za Srbiju i nismo imali priliku da ga promoviramo. Izgleda da je „Nedim“, bez obzira na to, na{ao put do publike u susjednoj zemlji - govori Nedim

U aprilu veliki koncerti {irom regiona

Poznati hrvatski kantautor Zlatan Stipi{i} Gibonni ve~eras u 20 sati nastupit }e na sceni sarajevske Zetre. Rije~ je o svojevrsnom povratku na „mjesto zlo~ina“ s obzirom na to da je splitski muzi~ar na istom mjestu prije ~etiri i po godine odr`ao veoma uspje{an koncert. U „PS Produkciji“, koja organizira ovaj nastup, ne sumnjaju da }e se sli~an scenarij ponoviti i ve~eras, a optimizam temelje na velikoj potra`nji ulaznica, koja je intenzivirana posljednjih dana.

Prem ij bh. pj e 21. fe b
Numera je nastala u BiH, Sloveniji i Americi [tampanje promotivnog CD-a
Premijerno emitiranje pjesme s kojom }e Dino Merlin predstavljati na{u zemlju na Eur-

Babovi} iz „Bombaj {tampe“. ^lanovi sarajevskog benda za april planiraju velike koncertne aktivnosti u cijelom regionu. - U ~etvrtom mjesecu planirali smo velike svirke u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Beogradu. Sve je trenutno na po~etku i polako dogovaramo detalje. Veliko je interesiranje za na{e koncerte, ali svi moramo uskladiti svoje obaveze i prona}i najbolje termine D. Z. ka`e Babovi}.

15 muzi~ara
- Zaista imamo razloga za zadovoljstvo te uop}e ne dvojimo da }e atmosfera biti odli~na. Sva tehnika i scenografija ve} su uredno montirani u Zetri, a drago mi je da mogu potvrditi i nastup Gibonnijevih specijalnih gostiju na sarajevskom koncertu Damira Urbana, Hani Laro{ (Honey Laroche) i Marijana Brki}a. Pored njih, publiku }e zabavljati i orkestar od 15
Gibonni: Ju~er doputovao u glavni grad BiH

muzi~ara koji redovno prati Gibonnija. Dakle, tu su svi sastojci za jednu lijepu muzi~ku ve~er - govori @eljko Kozina iz „PS Produkcije“. Gibonni je doputovao ju~er u glavni grad BiH, a danas u popodnevnim satima odr`at }e generalnu probu.

Uo~i ve~era{njeg nastupa popularni hrvatski pjeva~ izjavio je za „Dnevni avaz“:

Top liste
- Kao {to je mnogima poznato, proveo sam jedan period `ivota u Sarajevu i ovdje se rado vra}am, dolazim nekoliko puta godi{nje na ~etiri-pet dana. Iskoristio bih priliku i svojim fanovima u BiH ne bih ni{ta poru~io nego bih zahvaljivao. Hvala vam {to ste me tako prihvatili i {to sam uvijek dobrodo{ao bez obzira na to jesu li moje pjesme prisutne na top-listama ili ne. Splitski muzi~ar odr`at }e ovog mjeseca jo{ dva koncerta u na{oj zemlji. U Banjoj Luci nastupa 14. februara, a u Tuzli 26. februara.
H. PROLI]

I

Dobitnici
Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 210 ulaznica za Gibonnijev koncert u Zetri. Brojevi telefona 15 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 065/224-072, 061/207592, 061/210-571, 061/338411, 062/336-924, 061/866823, 065/674-333, 066/798866, 063/209-400, 061/928528, 061/150-091, 061/376380, 061/700-234, 061/837165, 061/803-495. Ulaznice }e se mo}i preuzeti na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15 do 17 sati, uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS.

ds ju, lik an za svi da

oso }e u febr lno prv bio kao Ku do{ a sm bol

Novi album Seje Boya „Nude mi“! „Zna li Hajrija Gegaj da njen mu` Almir ima petomjese~no dijete“? „Najve}e pjeva~ke zvijezde u Austriji su prijavljeni kao gra|evinski radnici“!
Seka Aleksi} odgovara ~itaocima „Express-a“: Kemal Malov~i}: Lejla @uni} iz Beograda:

Poklon ~itaocima:

„Ostvarit }u se kao majka“!

Na kioscima svakog ~etvrtka

Manekenka Ema Golijanin pakuje kofere za Sloveniju, gdje }e provesti sedam dana. Bh. ljepotica bit }e u `iriju „Talent Showa“, koji se u Ljubljani organizira za u~esnice izbora Miss planete Zemlje za BiH i Sloveniju. - Drago mi je {to sam i dalje na neki na~in dio ovog izbora ljepote. U Sloveniji }u raditi i nekoliko revija - govori bh. manekenka i model. Ema ima veliki broj ponuda za anga`mane iz nekoliko evropskih zemalja, a kako ka`e, najvjerovatnije }e prihvatiti one iz Njema~ke. - Trebala bih raditi nekoliko mjeseci u Minhenu. Ta je ponuda najprimamljivija. Tamo imam dosta posla, a i honorari su dobri - ka`e D. Z. Ema.

Primamljivi honorari u Minhenu

Brojne ponude za Emu Golijanin

Kukri}: [ou }e trajati 75 minuta

red smo nom vi{e dod nut

Halid kra je
Okupili smo najbolju
Halid Be{li} zajedno sa svojim producentom i prijateljem Samirom Kadiri}em posljednjih dana dogovara snimanja novih pjesama. Naime, na{a muzi~ka legenda krajem februara putuje u Minhen, gdje }e u studiju otpjevati nekoliko kompozicija. - Na novom albumu radimo ve} pola godine. Halid ~esto ka`e da album ne}e izdavati dok ne bude potpuno zadovoljan. Ve} smo snimili dvije pjesme, ~iji su autori D`eronimo i Dino Muharemovi} - ka`e Kadiri}. Halid }e novi album, pored Minhena, snimati i u Zagr-

Muzi~ka

leg

bh.

ebu nar ra| zi~k

Golijanin: ^lan `irija „Talent Showa“

bh. zito D`e tu j koz on za „M um Hal u`iv diri gov nov

27
Merlin u studiju, BHT 1 najavljuje spektakl

m ijera pj esme e bruara
Merlin: Ni{ta ne prepu{ta slu~aju

Dru`enje s fanovima nakon koncerta
Svakog dana do 14. februara po 10 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice
Atmosfera uo~i nastupa Tonyja Cetinskog u Tuzli 14. februara uveliko se zagrijava. Kako isti~e Rajko Bogdanovi}, direktor agencije „Art Zone“, koja organizira ovaj doga|aj, upravo zbog velikog interesiranja koje vlada za koncert, hrvatski pjeva~ odlu~io je da svojim fanovima iza|e ususret i uprili~i dru`enje nakon performansa na sceni Mejdana. - U tuzlanskoj dvorani napravit }emo fan-zonu, koju }e nakon koncerta mo}i posjetiti svi oni koji su kupili ulaznicu. Tu }e se Tony dru`iti s fanovima, dijeliti autograme, razgovarati i fotografirati se s njima. Cetinski je insistirao na tome kako bi zahvalio tuzlanskoj publici na podr{ci - ka`e Bogdanovi}. „Dnevni avaz“ osigurao je svojim ~itaocima 100 ulaznica za koncert Tonyja Cetinskog u Mejdanu. Svakog dana do 14. februara po 10 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice za nastup hrvatskog pjeva~a. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101. Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te CETINSKI. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i u dopisni{tvu „Dnevnog avaza“ u Tuzli, Turalibegova 22 (Tr`ni centar „Pasa`“), od 10 do 16 sati, uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Brojevi telefona 10 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 062/922609, 061/179-133, 061/730-341, 061/945635, 061/880-407, 066/305-141, 061/730-660, 061/845-246, 063/738-075, H. P. 061/677-188.

Nastup Tonyja Cetinskog u Tuzli 14. februara

pjeprEur-

Intervju za azerbejd`ansku agenciju
Iako Merlin jo{ nije predstavio pjesmu za Evroviziju, zahvaljuju}i njegovoj velikoj popularnosti i izvan granica Bosne i Hercegovine, zahtjevi za intervjue sti`u sa svih strana. Tako je Dino nedavno dao intervju za azerbeosongu 2011. u Dizeldorfu bit }e uprili~eno u ponedjeljak, 21. februara, u 21 sat u specijalnom {ouu na BHT 1. Iako je prvobitni termin premijere bio 20. februar, kako nam je rekao {ef BH Eurosonga Dejan Kukri}, do prolongiranja je do{lo zbog programske {eme, a smatra i da im ponedjeljak bolje odgovara. - Jednostavno, `elimo prirediti vrhunski spektakl i sve smo podredili tome. Promjenom termina imamo i dan vi{e za probe - isti~e Kukri} te dodaje da }e {ou trajati 75 minuta. jd`ansku dr`avnu novinsku agenciju, u kojem je, izme|u ostalog, rekao: - Mislim da umjetnik treba biti izabran na temelju svojih sposobnost da na Eurosongu predstavlja zemlju u najboljem svjetlu. Postoji Dok na BHT 1 u`urbano pripremaju spektakularni {ou, u samo nekoliko kilometara udaljenom studiju Dino Merlin sa svojim saradnicima finalizira svoj dio posla. Radi se predano i punom parom, jer se ni najmanja sitnica ne `eli prepustiti slu~aju. Iako se svi detalji do premijere ~uvaju pod velom tajne, oni rijetki koji su imali priliku ~uti numeru, ne kriju odu{evljenje. Isti~u da pjesma ima zarazan ritam i da ve} nakon tre}eg takta podi`e atmosferu. Na pjesmi, ~iji tekst i muziku potpisuje Dino Merlin, mnogo primjera gdje su umjetnici vrlo popularni u svojim zemljama, a nisu pravi izbor za Evroviziju zbog bilo kojeg razloga. Prema mom mi{ljenju, ne postoji ta~an recept za izbor izvo|a~a za natjecanje. radili su vrhunski muzi~ki profesionalci, a nastajala je u trima zemljama: Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Americi. - U Sarajevu se snimanje odvijalo u „Long Playu“ i studiju Muzi~ke produkcije BHRT-a, u Ljubljani u studiju Radija Slovenija, dok se miks paralelno radio u Sloveniji i Americi - govori Kukri}. Uporedo s finaliziranjem bh. numere za Dizeldorf vr{e se i pripreme za {tampanje promotivnog CD-a, koji }e biti prezentiran tako|er 21. februara.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Cetinski: Naredne sedmice u Mejdanu

ta

Pripreme za koncert ra jem mjeseca ulazi u studio u Zagrebu 3. marta
legenda snima novi album
bh. ekipu muzi~ara, kompozitora i tekstopisaca, govori Kadiri}
ebu, u studiju kod Janka Mlinari}a Trulog, s kojim je sara|ivao i na prethodnom muzi~kom materijalu. - Okupili smo najbolju bh. ekipu muzi~ara, kompozitora i tekstopisaca. Pored D`eronima i Muharemovi}a, tu je odli~ni Fahrudin Pecikoza Peca. Vjerujem da }e i on napisati neki dobar tekst za Halida kao {to je bila „Miljacka“. Ina~e, sve instrumente na albumu, prema Halidovoj `elji, snimat }emo u`ivo u Minhenu - ka`e Kadiri} te isti~e da je jo{ rano govoriti o terminu izlasku D. Z. novog CD-a. Hanka Paldum boravi posljednjih dana u Zagrebu, gdje s organizatorima dogovara detalje svog koncerta sevdaha „Ja vas pjesmom zovem“, koji }e se odr`ati 3. marta u „Hypo Centru“. - Radujem se svakom dru`enju sa svojom publikom. U Zagrebu je dosta ljudi koji vole moje pjesme i ovaj koncert je moj poklon njima. Tu imam i mnogo prijatelja tako da se radujem svakom dolasku u hrvatsku prijestonicu - ka`e Hanka Pladum, koja }e danas u 11 sati u Zagrebu odr`ati pres-konferenciju povodom D. Z. ovog koncerta.
Paldum: Koncert sevdaha

Hanka Paldum u Hrvatskoj

ka

olju

o sa ateposnime, em en, ne-

adialid zdazamili tori are-

poragr-

Be{li} i Kadiri}: Prijatelji i saradnici

FILM

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

show biz

Dijaz u rimejku
Ve} je potvr|eno da }e u rimejku filma „Gambit“, kriminalisti~ke duhovite drame iz 1966. godine, glavnu ulogu imati Kolin Firt (Colin Firth), a sada je objavljeno i da }e mu dru{tvo praviti Kameron Dijaz (Cameron Diaz) u glavnoj `enskoj ulozi. Scenarij za ovaj rimejk napisala su bra}a Koen (Coen), Majkl Hofman (Michael Hoffman) }e ga re`irati, a pri~a je malo promijenjena u odnosu na original.

Haljinu }e mi birati k}erka
Glumica Nikol Kidmen (Nicole Kidman), poznata po svom nepogre{ivom modnom ukusu, izjavila je da }e joj haljinu za dodjelu Oskara izabrati dvogodi{nja k}erkica Rouz (Rose). - Sandej Rouz ima izra`eno mi{ljenje o svemu pa tako i o lijepim ha-

Nikol Kidmen priprema se za Oskara

Politi~ki triler

ljinama. Dr`ite pal~eve, ljudi, mo`da do|em odjevena u haljicu kakvu nose balerine - na{alila se Kidmen. Malenu Sandej dobila je prije ne{to vi{e od dvije godine s Kitom Urbanom (Keith). Par je vi{e puta istakao da je djevoj~ica veoma modno osvije{tena.

Kidmen: Sandej ima dvije godine

Vijest potvrdio glasnogovornik
Holivudska zvijezda Ben Aflek (Affleck) trenutno sa produkcijskom ku}om „Warner Bros“ pregovara o snimanju novog filma. Aflek bi trebao da re`ira ostvarenje „Argo“, ~iji su tvorci D`ord` Kluni (George Clooney) i Grent Heslov (Grant), koji }e mo`da i glumiti u filmu. Politi~ki triler govori o tome kako CIA, uz pomo} Holivuda i kanadske ambasade, koristi la`ni filmski projekt kako bi prokrijum~arila {est ameri~kih dr`avljana iz Teherana.

D`ud i Sijena opet prekinuli
D`ud Lou (Jude Law) i Sijena Miler (Sienna Miller) opet su prekinuli. Par koji je nakon pomirenja u oktobru 2009. godine po drugi put objavio zaruke i planirao skora{nje vjen~anje, ponovo je prije nekoliko sedmica donio odluku o „sporazumnom prekidu“. Odluka je bila zajedni~ka, a odlu~ili su ostati prijatelji. Vijest o prekidu potvrdio je i glasnogovornik D`uda Loua.

D`ud i Sijena prvi put su prekinuli u novembru 2006. godine nakon {to ju je prevario s dadiljom svoje djece iz prethodnih veza. Prvi put su se zaru~ili 2005., a u vezi su bili od 2003. godine. Iako se pisalo o tome kako su nakon posljednjeg pomirenja sklopili i brak, oboje su to demantirali rekav{i kako ih je samo „blagoslovio redovnik“ te da su mediji cijelu pri~u prenapuhali.

Obi~ni tra~

Holivudom su nedavno po~ele kru`iti glasine da se Kjanu Rivs (Keanu Reeves) priprema za snimanje „Matrixa 4“ i „Matrixa 5“ te kako bra}a Vahovski (Wachowski) ve} imaju nacrte scenarija. Ipak, javio se Kjanuov predstavnik za medije i opovrgnuo taj tra~, koji ba{ i nije imao izgleda za uspjeh. „Matrix“ je zaokru`ena trilogija, a dosta kriti~ara i gledalaca vjeruje da ni drugi ni tre}i nastavak nisu trebali biti snimljeni.

Lou i Miler: Odlu~ili su ostati prijatelji Gaga: To bi me izludilo

Lejdi Gaga (Lady Gaga), pravog imena Stefani \ermanota (Germanotta), u intervju koji je dala Andersonu Kuperu (Cooperu), priznala je kako bi je zgrozilo da je njeni ljubavnici zovu u krevetu njenim umjetni~kim imenom.

Ljubavnici me zovu Stefani
Kada ju je Kuper pitao kako da je oslovljava, ekscentri~na pjeva~ica mu je kazala: - Zovi me Gaga. Neki me ljudi zovu Stefani, pogotovo u krevetu. Anderson je to komentirao rije~ima: „Ne `eli{ da neko, ponesen stra{}u, vi~e:

Lejdi Gaga privatno ne voli la`no ime

„Lejdi Gaga“, na {to se pjeva~ka zvijezda nasmijala i kazala: „Ne. Posebno tada. Ne, to bi me izludilo.“ Intervju }e u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama biti emitiran u nedjelju. Lejdi Gaga trenutno je u vezi s barmenom Lukom Karlom.

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

29
Glumica Olivija Vajld (Olivia Wilde), koja se proslavila ulogom doktorice u seriji „Dr. House“, razvodi se od svog mu`a, reditelja Taa Ruspolija, s kojim je bila u braku osam godina. Olivija Vajld i Tao Ruspoli do{li su do zajedni~kog rje{enja za bra~ne probleme - dogovorili su razvod. Lijepa glumica i italijanski princ, reditelj i muzi~ar proveli su u braku osam godina, a Olivija je jo{ nedavno davala medijima pozitivne izjave o njihovom odnosu. Vajld (26) se zaru~ila za Ruspolija (35) kada je imala samo 18 godina. Iako je njen predstavnik za medije samo potvrdio glasine o razvodu, {u{ka se kako bi jedan od razloga mogao biti i nagli rast njene popularnosti. Naime, ameri~ki tabloidi objavili su kako je glumica po`eljela „dosta prljavog, neobaveznog seksa s hrpom razli~itih mu{karaca“. - To je bila Olivijina odluka, zbog tako tipi~nih holivudskih razloga. Njena karijera do`ivjela je pravu eksploziju, a ona je shvatila da biti udata i nije tako zabavno. Smatra da je dosta toga propustila zbog toga {to se udala tako mlada i sada `eli da pusti svoju divlju stranu na slobodu - tvrde neimenovani izvori, navodno bliski glumici. Vajld je nedavno zavr{ila promociju filma u kojem je glumila „Tron: Legacy“, a gledat }emo je i u „Cowboys & Aliensu“ i „The Change Upu“. Na crvenim tepisima se, tako|er, pojavljivala sama.

MUZIKA

Olivija Vajld se razvodi
Mlada glumica vjerila se jo{ kada je imala 18 godina
Vajld: Problemi zbog popularnosti

HOLIVUD Pukao brak s italijanskim rediteljem

Besplatni singl
Bend „The Strokes“ poklonit }e fanovima novi singl. Naime, ameri~ki rokeri vra}aju se na scenu sa prvim novim albumom nakon punih pet godina, a prvi singl fanovi ve} od ju~er mogu poslu{ati i skinutu potpuno besplano s njihove slu`bene internet-stranice (www.thestrokes.com). Pjesma „Under Cover Of Darkness“ bit }e dostupna na ovakav na~in jo{ samo danas.

Bez izvinjenja

Za ukradenu fotografiju nudi 25.000 dolara

D`ejson Li `ali za uspomenom na Denisa Hopera

Ljepotica dana D`ena Pitersen
Sle{ (Slash), biv{i gitarist grupe „Guns N’ Roses“, izjavio je da bi razmotrio povratak u bend kada bi mu se frontmen Aksl Rouz (Axl Rose) izvinio za sve {to je u~inio, odnosno za svoje pona{anje koje je dovelo do raspada grupe. Aksl je brzo reagirao na svom Twitter profilu te objasnio da ne postoje niti su ikada postojali planovi da zamijeni bilo koga u sada{njoj postavi „Gunsa“ te da se glasine zasnivaju na idejama koje su bez pokri}a iznijeli razni pojedinci.

Li: Fotografija ima sentimentalnu vrijednost

Glumac D`ejson Li (Jason Lee), koji se proslavio ulogom Earla u seriji „Ja sam Earl“, ponudio je nagradu od 25.000 dolara samo da dobije natrag fotografiju koja mu je ukradena. Naime, pokojnog glumca Denisa Hopera (Dennis Hopper) fotografirao je „Polaroid“ aparatom u crno-bijeloj grafici kako sjedi na klupi. Slika je bila izlo`ena u muzeju u Los An|elesu na izlo`bi posve}enoj preminulom glumcu. Za vikend je neko ukrao fotografiju, koja D`ejsonu ima veliku sentimentalnu vrijednost. Kako nema film da napravi novu, odlu~io je da ponudi veliku svotu novca ne bi li dobio original natrag.

Novi album

Sa zaru~nicom Kristin Marinoni

Sintija Nikson dobila sina
Sintija Nikson (Cynthia Nixon, 44) i njena zaru~nica Kristin Marinoni (Christine, 43) dobile su sina Maksa Ilingtona (Max Ellington). Marinoni je u ponedjeljak rodila dje~aka, a glasnogovornik glumice iz „Seksa i grada“ izjavio je da se Kristin i dijete osje}aju dobro. Sintija i sindikalna aktivistica vezu su zapo~ele 2004. godine, a zaru~ile su se 2009. Glumica, koja u „Seksu i gradu“ u ulozi Mirande glumi uspje{nu advokatkinju, majku i suprugu, ve} ima dvoje djece, k}erku Samantu (Samantha, 14) i sina ^arlsa (Charles, 8) iz 15-godi{nje veze s u~iteljem Denijem Mozesom (Danny). Glumica, koja je pobijedila rak dojke, izjavila je jednom da se sa Marinoni `eli vjen~ati u Njujorku, u kojem sklapanje istospolnih brakova jo{ nije dopu{teno.

Podi`e temperaturu
Zanosna 24-godi{nja ju`noafri~ka manekenka D`ena Pitersen (Jenna Pietersen) osvanula je u donjem rublju u jo{ jednom seksi editorijalu te „podigla temperaturu“. Ova 180 centimetara visoka ljepotica nije jedna od onih klasi~nih mr{avica, a mjere njenog tijela iznose 86-65-90. Smatra se jednom od najseksepilnijih Ju`noafrikanki, a jedan od omiljenih modela za donje rublje i kupa}e kostime postala je nakon {to se dvaput pojavila u tamo{njem izdanju „Sports Illustrateda“ s bikini editorijalima.

Sintija i Kristin: Veza od 2004.

Sedrik Biksler-Zavala (Cedric Bixler-Zavala) iz grupe „The Mars Volta“ razveselio je fanove objaviv{i informaciju da je novi album benda skoro zavr{en. Frontmen grupe poru~io je preko YouTubea da su pjesme snimljene zajedno s vokalima te da je u toku snimanje basa i dodatnih gitara. Novi album, koji jo{ nema naziv, bit }e prvi nosa~ zvuka ovog benda od „Octahedrona“ iz 2009. godine.

VREMEPLOV

10. februar 2011.

DOGODILO SE
1258. - Mongoli zauzeli Bagdad, tada{nji centar islamskog svijeta, spalili grad i pobili oko 10.000 ljudi. 1855. - Amerika donijela amandman u kojem se ka`e da svako dijete ro|eno na tlu Amerike automatski postaje Amerikancem, bez obzira na dr`avljanstvo njegovih roditelja. 1931. - Nju Delhi (New Delhi) postao glavni grad Indije. 1940. - Pojavio se crtani film „Tom&Jerry“ u produkciji „Hanna&Barbera“. 1947. - Zbog nedostatka goriva izazvanog izrazito hladnom zimom u Velikoj Britaniji otpu{tena dva miliona radnika. 1962. - Ameri~ki pilot Frensis Geri Pauers (Francis Gary Powers), oboren 1960. dok je prelijetao SSSR {pijunskim avionom U-2, u Berlinu je razmijenjen za sovjetskog obavje{tajca Rudolfa Abela. 1996. - IBM kompjuter nazvan „duboko plavo“ (Deep Blue) u{ao u historiju {aha pobjedom nad svjetskim prvakom Garijem Kasparovom. 1997. - Hrvati iz zapadnog dijela Mostara otvorili vatru na Bo{njake iz isto~nog dijela grada koji su na desnu

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

sveznadar

MEDICINA Amerikanci na pragu revolucionarnog otkri}a

Novi antibiotici - bakterije }e se same uni{tavati
Stru~njaci su istra`ili odbrambeni mehanizam beta hemoliti~kog streptokoka koji je uzro~nik zaraznih bolesti, poput upale grla, {arlaha, gnojnih infekcija ko`e
ili uni{tava }elije. Kako bi se sprije~ilo da toksini istovremeno uni{te i streptokok, stvara se protivotrov u obliku proteina koji se ve`e za toksine i tako spre~ava samouni{tenje. Nau~nici su otkrili da postoje dva oblika protivotrova aktivan i neaktivan. - Vjerujemo da je neaktivan oblik protivotrova svojevrsna Ahilova peta bakterija te da antibioticima trebamo djelovati upravo na taj dio bakterije. Uzro~nike bolesti tako bi uni{tio vlastiti otrov obja{njava Kreg Smit (Craig Smith), voditelj istra`ivanja.

Ameri~ki nau~nici na pragu su revolucionarnog otkri}a koje bi moglo dovesti do razvoja potpuno nove generacije antibiotika i navesti bakterije da same sebe uni{te toksinima, pi{e ~asopis „Structure“. Stru~njaci s Univerziteta u Sent Luisu istra`ili su odbrambeni mehanizam beta hemoliti~kog streptokoka serolo{ke grupe A, streptococcus pyogenes, koji je uzro~nik zaraznih bolesti, poput upale grla i mandula, {arlaha i gnojnih infekcija ko`e. Kao i druge bakterije, streptococcus pyogenes koristi posebne toksine kojima napada

Postoje dva oblika protivotrova - aktivan i neaktivan

1942. - Ameri~ki d`ez muzi~ar Glen Miler (Glenn Miller) postao prvi muzi~ar koji je dobio „zlatnu plo~u“ za prodaju milionitog primjerka kompozicije „Chattanooga Choo Choo“. obalu rijeke Neretve do{li posjetiti groblje na Bajram. Dvije osobe su ubijene, a 38 je ranjeno. 2005. - Sjeverna Koreja prvi put saop}ila da posjeduje nuklearno oru`je i suspendirala svoje u~e{}e u pregovorima o spornom nuklearnom programu te zemlje. 2006. - Za predsjednika Kosova izabran Fatmir Sejdiu, visoki funkcioner Demokratskog saveza Kosova (DSK).

ORDINACIJA
Samopregled ko`e zbog made`a
Sve se vi{e govori o samopregledu ko`e. Nekada se zapitamo je li neki made` tu ranije postojao

Utvr|eno kod djece

^esto mi se u~ini da prvi put vidim neki made` na tijelu, pa me uhvati panika. Kada se moram obratiti dermatologu, pita J. L. iz Sarajeva.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

RO\ENI
1897. - U Bosanskoj Krupi ro|en pisac Murat [uvali}. 1898. - U gradi}u Augsburgu ro|en njema~ki knji`evnik Eugen Bertold Fridrih Breht (Brecht), istaknuti dramski pisac i antifa{ista.

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

ili je li se Dr. Katarina Dujmovi}, mo`da prdermatovenerolog omijenio u posljednje vrijeme. Veliku va`nost ima samopregled tokom cijele godine, a jednom do dva puta godi{nje obavezan je i pregled dermatologa. Naravno, nikada se nemojte bez razloga upla{iti, jer neke promjene koje su naizgled vrlo ru`nog izgleda ne moraju biti i opasne, jer se ~esto i ne radi o made`ima. Ipak, svaka promjena veli~ine, oblika i boje pigmentirane promjene, kao i pojava crvenila, upale ili ranica zahtijeva pregled dermatologa.

Istra`ivanje nau~nika s Univerziteta „Bristol“ pokazuje kako ~esto konzumiranje grickalica, ~okolade i drugih slatki{a mo`e biti

Zdrava prehrana - vi{i stepen inteligencije

Mali{ani ne bi trebali jesti grickalice i ~okoladu

povezano s blagim smanjenjem kvocijenta inteligencije kod djece. Rezultate britanskih nau~nika prikupljene od 3.966 djece u dobi od tri do osam i po godina objavio je „Journal of Epidemiology and Community Health“. Prema rije~ima istra`iva~a, nekvalitetna prehrana u tako ranoj `ivotnoj dobi mo`e negativno utjecati na razvoj mozga. Povezanost prehrane i kvocijenta inteligencije kod djece bila je prisutna bez obzira na faktore, poput stepena obrazovanja roditelja, socioekonomskog statusa ili trajanja dojenja.

UMRLI
1837. - U dvoboju ubijen ruski pisac Aleksandar Sergejevi~ Pu{kin, za~etnik realizma u ruskoj prozi i jedan od najve}ih liri~ara svjetske knji`evnosti („Evgenije Onjegin“, „Boris Godunov“, „Pikova dama“, „Kapetanova k}i“). 1923. - U Minhenu umro njema~ki fizi~ar Vilhelm Konrad (Wilhelm Conrad). 1998. - Umro je biv{i francuski ministar vanjskih poslova Moris [uman (Maurice Schuman), tvorac projekta Evropske unije („[umanov plan“). 2005. - Umro Artur Miler (Arthur Miller), velikan ameri~kog pozori{ta, koji je napisao „Smrt trgova~kog putnika“ i ~ija su djela uglavnom govorila o obi~nim ljudima. 2006. - Umro meksi~ki slikar i vajar Huan Soriano (Juan Soriano), ~ije se velike skulpture nalaze na zna~ajnijim mjestima u glavnom gradu Meksika.

Postoji li na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona zakon kojim je regulirano ili propisano na kojoj udaljenosti od stambene zgrade je dozvoljeno postavljanje kontejnera za odvoz sme}a? [ta da rade stanari tri zgrade izme|u kojih su postavljena ~etiri kontejnera na udaljenosti do dva metra na sve tri strane? Poku{avali smo dobiti odgovor u Op}ini, ali bez uspjeha. U sve tri zgrade ne mo`emo otvoriti prozore u toku dana, jedino no}u, a kako da to rade stanari iz prizemlja, pitaju stanari tri zgrade iz Zenice. Pitanje nije ure|eno zakonom, ali se Odlukom o komunalnom redu Op}ine Zenica ure|uju komunalni red, kao i odnosi u komunalnim djelatnostima, a naro~ito u oblasti ure|enja naselja, odr`avanja ~isto}e i ~uvanja javnih povr{ina, skupljanja, odvoza i postupanja sa sme}em i drugim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, uklanjanja protivpravno postavljenih predmeta na javnim i drugim povr{inama, kao i dono{enja mjera za provo|enje komu-

Postavljanje kontejnera u blizini zgrada
nalnog reda i kaznenih mjera. Podru~je na kojem se primjenjuje ova odluka obuhvata teritorij koji se nalazi unutar granica urbanisti~kog plana grada Zenice i naselja Nemila. Na~in prikupljanja i odvoz otpada s javnih povr{ina, kao i intenzitet ~i{}enja definira se ugovorom izme|u Op}ine i preduze}a kome je posao prikupljanja i odvoz sme}a povjeren. Mjesta za postavljanje spremnika odre|uje JP za izgradnju i ure|enje grada. Posude za sme}e nabavlja i odr`ava nadle`no preduze}e. Mjesto za smje{taj posuda za ku}no sme}e odre|uje Slu`ba za prostorno ure|enje na prijedlog nadle`nog preduze}a, uz saglasnost JP za izgradnju i ure|enje grada. Izgradnju i odr`avanje mjesta za smje{taj posude za ku}no sme}e vr{i nadle`no preduze}e. Nadle`no preduze}e du`no je voditi katastar mjesta za postavljanje posuda za odlaganje ku}nog otpada.

Mjesto za posudu za sme}e ne mo`e se odre|ivati na zajedni~kom stepeni{tu, na ulazu u zgradu ili na kolovozu. Korisnici odvoza ku}nog sme}a du`ni su sakupljeno sme}e pa`ljivo odlagati u posudu tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolini prostor, a posude za ku}no sme}e moraju biti zatvorene. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

31

Ta~no Neta~no

ISTRA@IVANJE Tajna genetskog koda

Nau~nici prona{li uzrok mjese~arenja, tragaju za lijekom
Istra`iva~i sumnjaju da je glavni krivac hodanja u snu adenozin deaminaze, koji je ve} otprije bio povezan sa sporim valovima spavanja
Samo jedan neispravan DNK dovoljan je da uzrokuje mjese~arenje, a nau~nici vjeruju da je to genetski kod na dijelu hromozoma 20, pokazuje istra`ivanje na ~etiri generacije porodice, a objavljeno u ~asopisu „Neurology“. Iako se tek treba precizno utvrditi koji je to gen, nau~nici sumnjaju da je glavni krivac adenozin deaminaze, koji je ve} otprije bio povezan sa sporim valovima spavanja. Ljudi s genetskim kodom hromozoma 20 imaju 50 posto {anse da ga prenesu na svoju djecu, a bilo koji pojedinac koji je naslijedio taj gen }e mjese~ariti. Nau~nici se nadaju da }e otkri}em prona}i nove tretmane za stanje koje poga|a deset posto djece i svakog 50. odraslog ~ovjeka. Mjese~arenje je ~esto benigni problem, ali u nekoliko ekstremnih slu~ajeva mo`e biti vrlo opasno, pogotovo ako bude nastavljeno u odrasloj dobi. Hodanje u snu mo`e biti posljedica prevelikog umora ili stresa i neki ljudi mogu biti posebno osjetljivi na to, a takve epizode su naj~e{}e na po~etku sna ili u dubokom snu. Ljudi se ujutro obi~no ne sje}aju tih de{avanja.

1.Kineskaalidinastija Sui vladala jei kratko, ujedinila je sjevernu ju`nu Kinu? 2.Marko Polion Vitruvije bio je rimski arhitekt, in`injer i autor? 3.Gra|ani BuenosseAiresaznanazivaju se portenos, ali ne za{to?
1. TA^NO Mjese~arenje poga|a 10 posto djece i svakog 50. ~ovjeka

Kafa mo`e biti korisna, ali pazite da ne postanete ovisni o kofeinu. To se mo`e dogoditi ako popijete vi{e od 300 miligrama svaki dan. Ako se tijelo navikne na ve}e doze kofeina, postaje osjetljivije, a trenuci kad nivo kofeina padne rezultirat }e osje}ajem umora. Rije~ je, zapravo, o simptomu ovisnosti. - Ako za doru~ak popijete tri i po dl kafe, ograni~ite se ujutro na polovinu od ove koli~ine ka-

Vi{e od 300 miligrama kafe dnevno izaziva ovisnost Meksi~ka ~okoladna torta
ko biste sprije~ili predoziranje. Drugu polovinu popijte oko ru~ka - ka`e dr. D`ejms D. Lejn (James D. Lane) sa Univerziteta „Duke“. Kuhana turska kafa u dva i po dl sadr`i oko 65 do 275 mg kofeina. Ista koli~ina kuhane filter kafe sadr`i 100 do 300 mg kofeina, a instant kafe 50 do 190 mg kofeina. No espresso od samo 0,6 dl sadr`i 40 do 70 mg kofeina, a ista koli~ina kapu~ina 40 do 70 mg.
Turska kafa u dva i po dl sadr`i i do 275 mg kofeina

Oprezno s crnim napitkom

Predla`emo ljubiteljima slatkog

Kineska dinastija Sui kratko je vladala (od 581. do 618.), ali je ujedinila sjevernu i ju`nu Kinu nakon stolje}a podijeljenosti. Pod ovom dinastijom pokrenuta je kulturna i umjetni~ka renesansa koja je pod narednom dinastijom Tang dostigla svoj vrhunac. Prvi Sui car, Vendi, ustanovio je jednoobrazne vladine institucije svuda po zemlji, objavio novi zakonodavni sistem, proveo cenzus, regrutirao vladine funkcionere putem ispitivanja i ponovo ustanovio konfu~ijanske obrede. Dinastija Sui provela je tri skupe i bezuspje{ne kampanje protiv korejskog kraljevstva Koguri. Glavni grad Sui dinastije ^angan bio je, prema projektu, {est puta ve}i od dana{njeg Ksijana koji se nalazi na istom mjestu.
2. TA^NO

Dinastija Sui ujedinila dvije Kine

Potrebno je: 400 g maslaca, 400 g ~okolade za kuhanje, 60 g kukuruznog griza, 1,5 ka{ika kakaa u prahu, 1 ka{i~ica nasjeckane kandirane kore narand`e ili naribana korica jedne narand`e, 8 jaja, 320 g {e}era, pola ka{i~ice pra{ka za pecivo. Glazura: 250 g ~okolade za kuhanje, 120 g maslaca, 100 ml slatkog vrhnja. Na~in pripreme: 1. Zagrijati rernu na 150 stepeni. 2. Premazati kalup za tortu maslacem i oblo`iti ga masnim papirom. 3. Rastopiti ~okoladu i maslac na pari. 4. Pomije{ati griz, kakao i narand`inu koricu te ih dodati u rastopljenu ~okoladu. 5. Mikserom mutiti jaja sa {e}erom dok se ne utrostru~e. 6. Pri kraju u jaja dodati pra{ak za pecivo, a zatim sve lagano

umije{ati u ~okoladnu smjesu. 7. Uliti sve u pripremljeni kalup i pe}i oko 45 minuta. 8. Ostaviti da se potpuno ohladi prije glaziranja. 9. Za glazuru rastopiti na pari ~okoladu za kuhanje s maslacem. 10. Preliti tamnu glazuru preko torte i dok je jo{ mekana vre}icom za ukra{avanje napraviti nepravilne linije od slatkog vrhnja, a zatim drvenim {tapi}em povu}i linije kroz njih kako biste dobili dekorativni uzorak.

Marko Vitruvije Polion (Marcus Vitruvius Pollio) bio je rimski arhitekt, in`injer i autor proslavljenih traktata o arhitekturi, priru~nika za rimske arhitekte. Malo se zna o njegovom `ivotu, osim onoga {to se mo`e na}i u njegovim djelima. Ovi traktati podijeljeni su u deset tomova i pokrivaju gotovo sve aspekte arhitekture i urbanizma. @elio je da bude sa~uvana tradicija klasi~ne Gr~ke u dizajniranju hramova i javnih zgrada, a njegovi predgovori sadr`e mnogo pesimisti~nih opaski o arhitekturi njegovog doba. Vitruvijevo djelo predstavljalo je autoritet u oblasti stare klasi~ne arhitekture u periodu renesansnog o`ivljavanja antike, klasi~ne faze baroka i neoklasicizma. @ivio je oko prvog stolje}a prije nove ere.
3. NETA^NO

Vitruvije pisac traktata o arhitekturi

OTVORENA SPORTSKA ARENA

ZABRANA UVOZA ^EGA

UZIMANJE U NAJAM

FRANCUSKA DIPLOMATSKA NOTA TENISER ^ILI] SALAMURA

FRANCUS. GLUMICA SOFI

ERBIJ

BIV[I FUDBALER ”@ELJE” ODOVI]

PAPIN GODI[NJI PRIHOD

PJEVA^ICA ALEKSANDRA

MALI [TAPOVI

VRSTA UMAKA

TAMA, TMINA ZAJEDNICA @IVIH BI]A U MORU NERV, @IVAC

FUBALER JAHI] RUSKI TIP AUTA AUSTRALSKE OTROVNICE POPLAVA, POVODANJ STARIJA PJEVA^ICA ERNA RIMSKA [ESTICA D@.I.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KRE^, KULISA, ADMIRALITET, L, ILAM, TOMA, DOSEZANJE, IM, RSA, ITA RINA, MARIJA KARAN, EMINA, ATARI 2431

IRANSKI IZRAZ U NEKOM JEZIKU PJEVA^ I ZABAVLJA^ NA SLICI STRANO MU[KO IME

MALI KEROVI

Gra|ani Buenos Airesa nazivaju se portenos, {to zna~i „ljudi iz luke“, ~ime se isti~e va`nost luke u razvoju grada i argentinske nacije. Buenos Aires smatraju najbogatijim gradom Ju`ne Amerike i ju`ne hemisfere, a ubrajaju ga u najljep{e gradove svijeta. Ve}ina portenosa je evropskog porijekla, naj~e{}e italijanskog i {panskog iz regija Kalabrije, Ligurije, Pijemonta, Lombardije i grada Napulja, te {panskih regija Galicije, Asturije i Baskije. No, mnogo ih je njema~kog, gr~kog, irskog, portugalskog francuskog i hrvatskog porijekla. Postoji kreolska manjina koja datira iz {panskih kolonijalnih vremena. U trgova~kom i javnom `ivotu istaknuta mjesta imaju sirijsko-libanska i ermenska zajednica. Tu je i najve}a `idovska zajednica u Latinskoj Americi, koju ~ine uglavnom ruski A{kenazi.

Gra|ani Buenos Airesa - ljudi iz luke

32

^etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Caritas [vicarske, kancelarija Gora`de raspisuje

JAVNI KONKURS
za radno mjesto
Poljoprivredni stru~ni savjetnik iz oblasti proizvodnje jagodastog vo}a za regiju srednja Bosna Uslovi: - Vi{a ili visoka stru~na sprema (Poljoprivredni fakultet, Vi{a poljoprivredna {kola) - Iskustvo iz oblasti proizvodnje jagodastog vo}a - Poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njema~ki) - Polo`en voza~ki ispit i posjedovanje auta - Rad na ra~unaru Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni nazna~iti svoju punu adresu i dostaviti slijede}e: - Biografiju - Kopiju diplome - Kopiju voza~ke dozvole - Kopiju li~ne karte - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Dokaz o zavr{enim kursevima stranog jezika Prijave i potrebnu dokumentaciju (ovjerene kopije) dostaviti na adresu ili donijeti li~no: Caritas [vicarske, Seada Sofovi}a Sofe 10, 73 000 Gora`de Za sve dodatne informacije nazvati br.tel. 038 22 23 24

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDI[NJA BOSNA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA TRAVNIK Tel. 030/ 518-675 E-mail: minobsbk@bih.net.ba Ul. Stani~na 43 Broj: 08-27-104/11 Datum: 7. 2. 2011. godine Na osnovu ~lana 2. Pravilnika o stjecanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila te o zamjeni i produ`enju dozvole voza~a-instruktora motornih vozila („Slu`bene novine Srednjobosanskog Kantona Travnik, broj: 5/09), a u skladu sa odredbama Pravilnika o stjecanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine’’, broj: 15/07 i 41/07), i odredbama, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona r a s p i s u j e

Dnevni avaz

~etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

33

posebno za svaku kategoriju / potkategoriju (cijena po ispitu je 100,00 KM). Nakon polo`enoga eliminatorskoga ispita iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti polaganje ispita obavezan je uplatiti razliku sredstava za preostale ispite, a prema cijenama iz alineja 2., 3., 4., 5. i 6. ta~ke IV. ovoga javnoga poziva. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBO\ENI OSPOSOBLJAVANJA I POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvod iz ~lana 4. stava 3. i ~lana 9. stavova 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o stjecanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila): Diplomirani in`injer saobra}aja, drumskog smjera, nije se obavezan osposobljavati niti polagati ispite iz predmeta: Saobra}ajna psihologija i Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima dozvolu voza~a instruktora vo`nje motornih vozila odre|ene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vo`nje motornih vozila za drugu kategoriju, nije se obavezan osposobljavati niti polagati ispite iz predmeta: Saobra}ajna psihologija i Pedagogija - Metodika vo`nje. Ispit iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima i ispit iz Poznavanja motornih vozila, ure|aja i opreme ne pola`e kandidat za instruktora vo`nje motornih vozila: - koji pola`e ispit za instruktora vo`nje motornih vozila A kategorije ako ima dozvolu za voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila B kategorije - koji pola`e ispit za instruktora vo`nje motornih vozila D ili D1 kategorije / potkategorije ako ima dozvolu za voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila C ili C1 kategorije / potkategorije Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila: - za potkategoriju C1, ne pola`e ispit za kategoriju B - za kategoriju C, ne pola`e ispit za potkategoriju / kategoriju C1 i B - za potkategoriju D1, ne pola`e ispit za potkategoriju / kategoriju C, C1 i B - za kategoriju D, ne pola`e ispit za potkategoriju / kategoriju D1, C, C1 i B Kandidat za instruktora vo`nje motornih vozila koji pola`e ispit za potkategorije / kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit pola`e posebno za svaku kategoriju / potkategoriju. Kandidat koji polo`i ispit iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima, a ne polo`i ispit iz nekih drugih oblasti iz ~lana 9. Pravilnika o stjecanju zvanja voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila, mo`e ponoviti polaganje ispita iz tih oblasti dva puta, a ako ni tada ne polo`i ispit iz tih oblasti, smatrat }e se da nije polo`io ispit u cjelini. Kandidat koji je tri puta polagao ispit iz nekih ispitnih cjelina a nije ga polo`io, mo`e ponovo pristupiti polaganju ispita za instruktora vo`nje motornih vozila nakon isteka jedne godine od dana posljednjeg neuspjeloga polaganja. Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz Upravljanja motornim vozilom, kandidat je du`an obezbjediti odgovaraju}e vozilo koje zadovoljava propisane tehni~ke uvjete i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskoga optere}enja, ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 20. Pravilnika o stjecanju zvanja voza~-instruktor vo`nje motornih vozila. Tro{kovi za polaganje ispita, po jednoj oblasti / ispitu, pojedina~no, koji je kandidat obavezan polagati u skladu s ~lanovima 4. i 9. Pravilnika o stjecanju zvanja voza~-instruktor vo`nje motornih vozila, uklju~uju: - osposobljavanje kroz pripremnu nastavu iz ta~ke III. ovoga javnoga poziva - polaganje ispita iz ta~ke IV. ovoga javnoga poziva Za tro{kove iz ta~ke IV. ovoga javnoga poziva upla}uje se na transakcijski ra~un Bud`eta Srednjobosanskog kantona broj: 3380002210020912 s naznakom: „Uplata za stjecanje zvanja instruktor vo`nje motornih vozila“ , vrsta prihoda: 722611, {ifra op}ine (prema mjestu uplate), bud`etska organizacija: 1701001 V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentaciju propisanu u ta~ki II. ovoga javnoga poziva, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Prijava na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vo`nje motornih vozila - ne otvarati“, mo`e se dostaviti, najkasnije do 24. februara 2011. godine, na adresu: SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (Odjel za auto{kole i voza~ke ispite) Stani~na 43 Travnik Prijavljivanje se obavlja preko obrasca prijave, koji se mo`e preuzeti u Odjelu za auto{kole i voza~ke ispite, u Travniku, Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2 ili na web adresi www.sbk-ksb.gov.ba Pripremna nastava }e se odvijati prema rasporedu koji }e biti ogla{en na oglasnoj plo~i Odjela za auto{kole i voza~ke ispite, u Travniku, Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2 i na web adresi www.sbk-ksb.gov.ba. Nakon pripremne nastave provest }e se ispiti propisani navedenim pravilnikom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ostale relevantne informacije kandidati }e dobiti u toku pripremne nastave ili telefonom na broj: 030-540-746. MINISTRICA Greta Kuna, prof. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 157517 10 I Sarajevo, 02.02.2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Janja Jovanovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo, ulica D`eneti}a ^ikma 2, protiv izvr{enika Lon~ar Hasan, ulica Luja Pastera 8, Ba{ovi} Kenan, ulica Alibega Firdusa 65 i Gagula D`enana, ulica Ranova~ka 35, Ahatovi}i, Sarajevo, radi izvr{enja, a na osnovu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku i na prijedlog tra`ioca izvr{enja procjenom i prodajom automobila marke Lexsus, registarske oznake 741 M 597, boja crna, godina proizvodnje 1990, vlasni{tvo prvoizvr{enika Lon~ar Hasana, automobila marke Volkswagen, registarske oznake 055 T 593, boja crvena, godina proizvodnje 1986., vlasni{tvo drugoizvr{enika Ba{ovi} Kenana, automobila marke Zastava, model Jugo, registarske oznake 489 J 015, godina proizvodnje 1989, vlasni{tvo tre}eizvr{enika Gagula D`enane, kao i svih pokretnih stvari zate~enih na adresama prebivali{taa izvr{enika i uplatom na ra~un tra`ioca izvr{enja. Sudija Janja Jovanovi} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. Zakona o parni~nom postupku i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH.

JAVNI POZIV
ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTOR VO@NJE MOTORNIH VOZILA
I. Pravo osposobljavanja za polaganje ispita, odnosno prijavljivanja na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vo`nje motornih vozila ima lice koje ispunjava sljede}e uvjete: 1. da ima, najmanje, srednju stru~nu spremu 2. da ima, najmanje tri godine, voza~ku dozvolu one kategorije za koju pola`e ispit 3. da ima lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci 4. da mu u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera bezbjednosti ili za{titna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom - uvjerenje ne smije biti starije od jednog mjeseca II. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke I. ovoga javnoga poziva, svaki kandidat je du`an, uz prijavu, dostaviti sljede}e dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stru~ne spreme (ovjerenu kopiju odgovaraju}e diplome / svjedod`be) b) ovjerenu kopiju li~ne karte c) ovjerenu kopiju voza~ke dozvole d) lije~ni~ko uvjerenje koje nije starije od 12 mjeseci e) uvjerenje da mu u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera bezbjednosti ili za{titna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom -ne starije od datuma objave ovog Javnog poziva f) dokaz o uplati naknade tro{kova za eliminatorski ispit iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima, u iznosu od 200,00 KM, i dokaz o uplati naknade tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50,00 KM za svaku oblast pripremne nastave III. Za stjecanje zvanja instruktor vo`nje motornih vozila kandidati }e se osposobljavati na obaveznoj pripremnoj nastavi, koja ukupno traje 45 sati, i to iz sljede}ih predmeta: - Poznavanje propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima 15 ~asova - Saobra}ajna psihologija 10 ~asova - Pedagogija - Metodika vo`nje 10 ~asova (8 ~asova teoretskoga dijela pedagogije, a u grupi do 3 (tri) kandidata, 2 ~asa prakti~nog dijela Metodike vo`nje) - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme 10 ~asova IV. Ispit za instruktora vo`nje motornih vozila obuhva}a polaganje ispita iz predmeta: - Poznavanje propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom - 200,00 KM) - Saobra}ajna psihologija - pola`e se usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom - 150,00 KM) - Pedagogija - pola`e se usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom - 150,00 KM) - Metodika vo`nje - pola`e se prakti~no (cijena ispita, s pripremnom nastavom - 150,00 KM) - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme - pola`e se usmeno (cijena ispita, s pripremnom nastavom - 150,00 KM) - Upravljanje motornim vozilom - pola`e se prakti~no (cijena ispita: za A i B kategoriju i odgovaraju}e potkategorije, s pripremnom nastavom 150,00 KM; za svaku sljede}u kategoriju cijena se uve}ava za 20% u odnosu na prethodnu) Cijena popravnog ispita za stjecanje zvanja instruktor vo`nje motornih vozila iznosi 100,00 KM po jednom ispitu. Kandidat za instruktora vo`nje motornih vozila koji pola`e ispit za potkategorije / kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, pola`e samo odgovaraju}i ispit iz upravljanja motornim vozilom

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-02-358/10 od 25.10.2010. godine, ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-02-456/10 od 27.12.2010. godine i zahtjeva Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona broj:01-34-1348/2010-4 od 25.01.2011. godine i broj:01-34-1348/2010-5 od 01.02.2011. godine za poni{tenje dijela Javnog konkursa, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA

5/ 251

Poni{tava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i {porta/Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ broj: 86/10 od 22.12.2010. godine i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“ od 20.12.2010.godine, i to za pozicije: 01.Vi{i stru~ni suradnik za materijalno-financijsko poslovanje - na odre|eno vrijeme do povratka odsutnog dr`avnog slu`benika sa bolovanja - 1 (jedan) izvr{ilac, 02. Vi{i stru~ni suradnik za poslove i zada}e srednjeg i visokog {kolstva i znanosti - 1 (jedan )izvr{ilac, 04. Stru~ni suradnik za poslove i zada}e auto{kola i voza~kih ispita - 1 (jedan) izvr{ilac. DIREKTOR Sead Maslo, dipl.iur.

O B J A V LJ U J E
da je van ro~i{ta, dana 27.08.2010. godine, donio

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Radi namirenja nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.252,83 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 16.07.2010. godine, pa do kona~ne isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 90,00 KM, pljenidbom,

34

^etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

643

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

35

36

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Broj: 05-34-623/11 Datum: 08.02.2011. godine Na osnovu èlana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ilaèkom vijeæu Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i èlana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa èl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ilaèko vijeæe Bosne i Hercegovine raspisuje:

Broj: 05-34-624/11 Datum: 08.02.2011. godine Na osnovu èlana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilaèkom vijeæu Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i èlana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa èl. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ilaèko vijeæe Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i Hercegovine Rukovodilac projekta Broj oglašene pozicije: 003/11 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i HercegovineProjekat podrške pravosuðu u Bosni i Hercegovini „Jaèanje uloge tu`ilaca u sistemu kriviènog pravosuða“ Broj izvršilaca: 1 Status: ugovor o radu na odreðeno vrijeme Probni rad: 3 mjeseca Opis poslova: - Odgovoran je za cjelokupno operativno rukovoðenje, koordiniranje i nadzor nad projektom, u skladu sa projektnim okvirom, rokovima aktivnosti i godišnjim radnim planovima; - Osigurava vodstvo i potporu projektnom osoblju, dodjeljuje zadatke osoblju i nadgleda i koordinira njihov rad; - Priprema godišnje radne planove kako bi se postigli ciljevi projekta u saradnji sa rukovodstvom VSTV-a i projektnim partnerima; - Koordinira sprovoðenje aktivnosti sa osobljem Sekretarijata VSTV-a, projektnim partnerima i švicarskim struènjacima, te nadgleda cjelokupan proces implementacije; - Omoguæava uèinkovite i konstruktivne radne odnose sa projektnim partnerima i drugim zainteresiranim stranama; - Uèestvuje u planiranju i revidiranju bud`eta, te nadgleda izvršenje istog, u uskoj saradnji sa Odjelom za administraciju i finansije VSTV-a; - Osigurava da se projektna sredstva koriste u skladu sa odobrenim bud`etom, te odobrava plaæanja; - Prisustvuje sjednicama Vijeæa, projektnim okupljanjima, upravnim odborima i drugim sastancima vezanim za projekat, te uèestvuje u istim kada je to potrebno; - Nadgleda pru`anje kratkoroène švicarske ekspertize Bosni i Hercegovini, uz konsultacije sa partnerima iz Ciriha; - Poštuje i pridr`ava se svih pravila i propisa VSTV-a; - Obavlja druge zadatke vezane za projekat po nalogu osobe zadu`ene za direktni nadzor od strane Sekretarijata. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (èlan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove: - Diplomirani pravnik; - najmanje pet (5) godina radnog iskustva - Radno iskustvo na rukovodeæim poslovima ili poslovima koji po svojoj prirodi zahtijevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti kao i dobre organizacione vještine; - Radno iskustvo na poslovima vezanim za reformu pravosuða u Bosni i Hercegovini; - Poznavanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i procesa reforme pravosuða; - Dokazana sposobnost rukovoðenja i upravlja timom i sposobnost planiranja, organiziranja, nadgledanja i izvještavanja o aktivnostima i zadacima tima; - Sposobnost efikasne i uèinkovite komunikacije sa rukovodiocima i osobljem za koje je nadreðen, kao i sa interesnim stranama projekta; - Odlièno znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno); - Odlièno poznavanje rada na raèunaru; - Sposobnost odr`avanja efektivnih radnih odnosa unutar multikulturalnog okru`enja i sposobnost poticanja i promicanja optimalne radne atmosfere; - Sposobnost uspostavljanja i odr`avanja konstruktivnih partnerskih odnosa sa drugim organizacijama (domaæim i meðunarodnim); - Odliène komunikacijske sposobnosti i sposobnosti prezentacije; - Zrelo prosuðivanje i dokazana sposobnost samostalnog rada i rada pod pritiskom, kao i donošenja odluka u utvrðenim vremenskim rokovima; - Odlièna sposobnost koordiniranja i izvještavanja; - Maksimalna diskrecija u radu sa povjerljivim podacima; - Posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalne reputacije i integriteta; - Sposobnost preuzimanja inicijative i kreativnost; - Temeljita posveæenost detaljima. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa BiH www.hjpc.ba i dostaviti ga na sljedeæu adresu: Visoko sudsko i tu`ilaèko vijeæe Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 E-mail: personal@hjpc.ba Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su ušli u u`i izbor biti æe kontaktirani. Broj oglašene pozicije 003/11 mora biti naveden. Rok za prijave: 20.02.2011.

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i Hercegovine Zamjenik rukovodioca projekta Broj oglašene pozicije: 004/11 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa Bosne i HercegovineProjekat podrške pravosuðu u Bosni i Hercegovini „Jaèanje uloge tu`ilaca u sistemu kriviènog pravosuða“ Broj izvršilaca: 1 Status: ugovor o radu na odreðeno vrijeme Probni rad: 3 mjeseca Opis poslova: - Pru`a podršku rukovodiocu projekta u poslovima vezanim za cjelokupno operativno rukovoðenje, koordiniranje i nadzor nad projektom, u skladu sa projektnim okvirom, rokovima aktivnosti i godišnjim radnim planovima; - U bliskoj saradnji sa rukovodiocem projekta, nadgleda, koordionira i prati rad uposlenika u projektu; - Uèestvuje u izradi godišnjih radnih planova kako bi se postigli ciljevi projekta u saradnji sa rukovodstvom VSTV-a i projektnim partnerima; - Pru`a podršku rukovodiocu projekta pri koordiniranju sprovoðenja aktivnosti sa osobljem Sekretarijata VSTV-a, projektnim partnerima i švicarskim struènjacima; - Omoguæava uèinkovite i konstruktivne radne odnose sa projektnim partnerima i drugim zainteresiranim stranama; - Pru`a podršku u planiranju i revidiranju bud`eta u uskoj saradnji sa Odjelom za administraciju i finansije VSTV-a; - Prisustvuje sjednicama Vijeæa, projektnim okupljanjima, upravnim odborima i drugim sastancima vezanim za projekat, te uèestvuje u istim kada je to potrebno; - Prema potrebi, pru`a podršku radnim grupama, koordinira sastanke, seminare, okrugle stolove, radionice i ostalo; - Prema potrebi izraðuje projektne dokumente i pisma; - Pru`a podr`ku struènjacima iz Švicarske prilikom kratkoroène ekspertize u Bosni i Hercegovini, uz konsultacije sa partnerima iz Ciriha; - Poštuje i pridr`ava se svih pravila i propisa VSTV-a; - Obavlja du`nost rukovodioca projekta u njegovom odsustvu; - Obavlja i druge zadatke vezane za projekat koje mu dodijeli rukovodilac projekta. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (èlan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove: - Diplomirani pravnik; - najmanje tri (3) godine radnog iskustva - Radno iskustvo na rukovodeæim poslovima ili poslovima koji po svojoj prirodi zahtijevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti kao i dobre organizacione vještine; - Poznavanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i procesa reforme pravosuða; - Dokazana sposobnost upravljanja timom i sposobnost organiziranja aktivnosti i zadataka tima; - Sposobnost efikasne i uèinkovite komunikacije sa rukovodiocima. - osobljem za koje je nadreðen, kao i sa interesnim stranama projekta; - Odlièno znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno); - Odlièno poznavanje rada na raèunaru; - Spremnost na putovanja; - Posjedovanje vozaèke dozvole B kategorije - po`eljno; - Sposobnost odr`avanja efektivnih radnih odnosa unutar multikulturalnog okru`enja i sposobnost poticanja i promicanja optimalne radne atmosfere; - Sposobnost uspostavljanja i odr`avanja konstruktivnih partnerskih odnosa sa drugim organizacijama (domaæim i meðunarodnim); - Odliène komunikacijske sposobnosti i sposobnosti prezentacije; - Zrelo prosuðivanje i dokazana sposobnost samostalnog rada i rada pod pritiskom, kao i donošenja odluka u utvrðenim vremenskim rokovima; - Odlièna sposobnost organiziranja i koordiniranja; - Maksimalna diskrecija u radu sa povjerljivim podacima; - Posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalne reputacije i integriteta; - Sposobnost preuzimanja inicijative i kreativnost; - Temeljita posveæenost detaljima. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ilaèkog vijeæa BiH www.hjpc.ba i dostaviti ga na sljedeæu adresu: Visoko sudsko i tu`ilaèko vijeæe Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 E-mail: personal@hjpc.ba Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su ušli u u`i izbor biti æe kontaktirani. Broj oglašene pozicije 004/11 mora biti naveden. Rok za prijave: 20.02.2011.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 114816 09 Ip Sarajevo, 03. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Duri}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, protiv izvr{enika „Retros“ doo Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 50 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 19. 10. 2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 067306 08 P Sarajevo, 27. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja DERVI[EVI] AMELA iz Sarajeva, ul. Zabr|e do br. 38, protiv tu`enih MARINKOVI] DRAGAN iz Sarajeva, ul. Milana Preloga br. 5. i TELEVIZIJA „OPEN BROADCAST NETWORK“ d.d. Sarajevo - TV „OBN“ Sarajevo, ulica Humska br. 1., zastupan po punomo}niku [abanovi} Edinu advokatu iz Sarajeva, radi naknade nematerijalne {tete, v.sp. 30.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje sljede}i

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 09. 11. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdate u Sarajevu dana 19. 05. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 205.865,721 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 03. 07. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 1.028,32 KM Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvre{nika. Sudija Aida Duri} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama smatra se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana.

POZIV
Za MARINKOVI] DRAGAN, Sarajevo, ul. Milana Preloga br. 5. Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan UTORAK, 26. 04. 2011. godine u 11.30 ~asova, pred ovaj sud u sobu br: 341/III. SUDIJA SANELA GORU[ANOVI]-BUTIGAN NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvr{iti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima koji stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a).

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

37

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina FEDERATION MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SARAJEVO

Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, V. 379/2010. od 10. 05. 2010. godine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 30/10), Federalno ministarstvo unutra{njih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje

JAVNI OGLAS
za ponovnu prodaju motornih vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda I Specifikacija i podaci o vozilima
R.b. Marka i tip vozila 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. [KODA FELICIA LX 1,9 D [KODA FELICIA LX 1,9 D GMC VANDURA FORD KOMBI GOLF A3 CL 1,9 LD GOLF A3 CL 1,9 LD GOLF A3 CL 1,9 LD GOLF A3 CL 1,9 LD VW KOMBI T4 TRANS. DIZEL GMC YUKON GMC JIMMY GMC SUBURBAN GMC SUBURBAN GMC VANDURA GMC JIMMY Registarski broj vozila 940-T-173 940-T-174 028-E-536 862-E-817 158-A-917 028-E-535 345-E-387 158-A-924 345-E-380 396-K-344 821-M-491 762-T-096 028-E-500 028-E-504 345-E-395 Broj motora AEF363955 AEF364231 TSF533308 PG81872 1Y674361 1Y674333 1Y679805 1Y674458 AAB369540 KSJ729688 KSK528825 KSY729576 KSJ729585 TSF533569 KSK528941 Broj {asije TMBEHH61315325974 TMB6HH6131532597 1GTHG35Y8SF533308 WF0FXXGBVFPG81872 WVWZZZ1HZVB068185 WVWZZZ1HZVB068225 WVWZZZ1HZVW448634 WVWZZZ1HZVB068224 WV2ZZZ70ZTH041596 1GKEK18S7SJ729688 1GKDT13W9SK528825 1GKGK26F1SY729576 1GKGK26F2SJ729585 1GTHG35Y8SF533569 1GKDT13W9SK528941 Godina proizvodnje 2001 2001 1995 1993 1997 1997 1997 1997 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 Po~etna cijena 3.738,00 KM 3.438,96 KM 5.000,00 KM 3.402,80 KM 2.686,90 KM 4.030,35 KM 3.358,62 KM 4.030,35 KM 6.200,70 KM 4.500,00 KM 5.060,20 KM 5.060,20 KM 5.060,20 5.000,00 KM 5.060,20 KM

- vozila pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12. i 13., na adresi, Mi{evi}i bb Rakovica (kompleks objekata FMUP-a - Rakovica), dana 16. 02. 2011. godine od 10.00 - 12.00 sati, - vozila pod rednim brojem 6., 7., 8., 9., 14. i 15. na adresi ul. Dobojska, broj 32, Sarajevo (Policijska akademija Vraca), dana 16. 02. 2011. godine od 13.00 - 15.00 sati. Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a }e se izvr{iti na na~in da }e za najboljeg ponu|a~a biti progla{en onaj koji ponudi najve}u cijenu iznad utvr|ene po~etne cijene. Kontkat osobe za sva vozila koja su predmet javnog nadmetanja su: Rijada Halilovi}, tel. 033 280 020 (lok. 3431) i D`evad Brankovi}, tel. 033 280 020 (lok. 3453). IV Dostavljanje ponude Pismenu ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom „ZA KOMISIJU - NE OTVARAJ - PONUDA ZA PONOVNU PRODAJU VOZILA PUTEM LICITACIJE“, na adresu: Federalno ministarstvo unutra{njiih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, ul. Mehmeda Spahe, broj: 7, 71000 Sarajevo, li~no na pisarnici FMUP-a ili preprou~eno po{tom. Rok za prijem ponuda je do 23. 02. 2011. godine, zaklju~no sa 11.00 sati, bez obzira na na~in dostave. Sve ponude koje pristignu poslije roka nazna~enog u prethodnoj stavci, ne}e se uzimati u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zaintresiranih ponu|a~a odr`at }e se dana 23. 02. 2011. godine u 12.00 sati, na adresi: FMUP- Dom policije, ul. Tina Ujevi}a, broj: 1, 71000 Sarajevo. V Sadr`aj ponude Ponude moraju sadr`avati: - ime i prezime, adresu, mati~ni broj, broj li~ne karte i CIPS-ovu prijavu prebivali{ta (za fizi~ka lica), - ta~an naziv, sjedi{te firme, kopiju sudske registracije i ime ovla{tenog lica za zastupanje u postupku licitacije (za pravna lica), - iznos ponude izra`en u KM (konvertibilna marka) za svako motorno vozilo za koje postoji interes za kupnju, - redni broj motornog vozila prema tabelarnom prikazu i marka i tip motornog vozila za koje postoji interes za kupnju, - dokaz o uplati depozita za svako motorno vozilo za koje postoji interes za kupnju. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponu|a~ pravno lice ista mora biti ovjerena pe~atom pravnog lica. Licitacija }e biti punova`na i u slu~aju da ponudu dostavi samo jedan ponu|a~. VI Obaveze kupca Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena odnosno kupac, du`an je pristupiti zaklju~ivanju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana progla{enja najpovoljnijeg ponu|a~a u postupku licitacije. Kupoprodajnu cijenu kupljenih vozila kupac je du`an uplatiti na Depozitni ra~un Trezora u roku od 3 (tri) dana od dana zaklju~ivanja ugovora, nakon ~ega je du`an u roku od 5 (pet) dana preuzeti kupljena vozila. Tro{kove prenosa vlasni{tva i sve druge tro{kove snosi kupac. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora) upla}eni depozit ne}e se vra}ati.

II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica, osim uposlenika Federalnog ministarstva unutra{njih poslova, a koja izvr{e uplatu depozita u vrijednosti do 5% od po~etne vrijednostji (cijene) motornog vozila, utvr|ene od strane SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo i to za motorno vozilo za koje postoji interes za kupnju, uz navo|enje; radnog broja motornog vozila prema tabelarnom prikazu kao i marke i tipa motornog vozila. Pravo u~e{}a se sti~e podno{enjem prijave u pisarnici Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (ili putem po{te) i uplatom depozita (u gotovini) na blagajni Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, na adresi: ul. Mehmeda Spahe, broj 7, 71000 Sarajevo. Motorna vozila se prodaju pojedina~no i ista se nalaze na lokacijama: Policijska akademija FMUP-a na Vracama i kompleks objekata FMUP-a Rakovica. U slu~aju da ponu|a~ odustane od kupnje motornog ovzila za koje je izvr{io uplatu depozita isti iznos se ne vra}a i ostaje za pokrivanje tro{kova ponovnog ogla{avanja. Ostalim ponu|a~ima upla}eni iznosi }e biti vra}eni nakon odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. III Pregled vozila, uslovi prodaje i rok za prijavu u~e{}a u licitaciji Prodaja se vr{i po na~elu „vi|eno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i `albi koje bi se mogle odnositi na predmet prodaje. Vozila koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pregledati na slijede}im lokacijama:

Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, M. Spahe 7, telefon (+387 33) - 280 - 020, lokal 3100, fax (+387 33) - 590-218, www-fmup-gov.ba

Dana 10. 03. 2011. godine (~etvrtak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 18.00 sati, D`aji} D`evad prof., branit }e magistarski rad pod naslovom: „UTICAJ MOTORI^KIH SPOSOBNOSTI I SITUACIONO-MOTORI^KIH SPOSOBNOSTI NA EVALUACIONI MODEL OCJENE FIZI^KE PRIPREMLJENOSTI PRIPADNIKA OS BiH“. Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zaintresovani a primjerak doktorske disertacije pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zainteresovanih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.

Dana 10. 03. 2011. godine (~etvrtak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 19.00 sati, Top~i} Muhidin prof., branit }e magistarski rad pod naslovom: „EFEKTI PROGRAMA SPORTSKIH IGARA NA RAZVOJ MOTORI^KIH SPOSOBNOSTI I USPJE[NOSTI U SPORTSKIM IGRAMA KOD U^ENIKA UZRASTA OD 15-17 GODINA“. Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak doktorske disertacije pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zaintresovanih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.

38

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Javna ustanova Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{“
Kranj~evi}eva 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Na osnovu ~lana 11. Pravilnika o radu, unutra{njoj organizacji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Javne ustanove Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{“ raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Specijalista patolo{ke anatomije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Kandidati pod ta~kom 1. treba da ispunjavaju sljede}e uvjete: A) OP]I UVJETI b. da su dr`avljani BiH B) POSEBNI UVJETI Kandidati pod ta~kom 1: a) VSS, zavr{en Medicinski fakultet (DOKAZ: Diploma odnosno Uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) b) osnovna specijalizacija iz patolo{ke anatomije (DOKAZ: Uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa) c) da ima 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima specijaliste patolo{ke anatomije (DOKAZ: Uvjerenje o radnom iskustvu original ili ovjerena fotokopija) d) aktivno znanje jednog stranog jezika (DOKAZ: Potvrda o aktivnom znanju jednog stranog jezika) Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumentacije (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim konkursom. Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{“, ulica Kranj~evi}eva broj 12, Sarajevo, Protokol - soba broj 380, III sprat - zgrada Uprave bolnice. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na razgovor sa Konkursnom komisijom. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 003316 03 Mals Sarajevo, 26. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „EURO INSPEKT“ DOO SARAJEVO, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 16., koga zastupa punomo}nik Hamid D`and`anovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog, „ABACUS SOFI“ DOO SARAJEVO, ulica Valtera Peri}a broj 18., Sarajevo, radi duga u iznosu od 2.400,00 KM, van ro~i{ta donio je dana 26. 01. 2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine broj 53/03. FBiH), objavljuje:

Ultrazvu~na ordinacija Dr sci. med. Amela Mornjakovi} - Franca Fra An|ela Zvizdovi}a 1. (UNITIC) Sarajevo SPECIJALIST RADIOLOG SUBSPECIJALIST PEDIJATRIJSKE RADIOLOGIJE
1. ULTRAZVUK ABDOMENA; VRATA; [TITNJA^E; DOJKE; PROBAVNE CIJEVI; UROTRAKTA; INGVINOSKROTALNIH REGIJA; MEKIH TKIVA EKSTREMITETA 2. UZ PREGLEDI UZ TUMA^ENJE URA\ENIH RTG SNIMAKA, CT ILI MRI NALAZA (SECOND OPINION) PREGLEDIMA SU OBUHVA]ENE SVE DOBNE SKUPINE. DO\ITE SA POVJERENJEM. Tel: 033/295-425; Mob: 061/208-728; E-mail:amelamf@gmail.com Pon-pet: od 08.30 do 12.30; od 15.00 do 18.00; Sub: od 09.00 do 14.00 Narud`be za pregled obavezne 1881-1tt

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 2.400,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 11. 2009. godine, pa do isplaate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 464,00 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Amra Pinjo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
U „Slu`benom glasniku BiH“ br. 9 od 07.02.2011. god. (str.46-48 ) i na web stranici www.bhp.ba, objavljeno je : 1. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 10.2.7-13.73.1-148/11 Predmet nabavke: Nabavka roba za odr`avanje tehnièke ispravnosti i funkcionalnosti objekata Centra pošta Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 147839 10 P Datum: 04. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Hasi} u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA CENTAR SARAJEVO, zastupana po Pravobranila{tvu Op}ine Centar Sarajevo ul. Mis Irbina br. 1, protiv tu`enog DEDAJI] MUHAMED iz Sarajeva ul. Marka Maruli}a br. 21 radi duga v.s.p. 4.189,76 KM objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 113514 09 P Sarajevo, 04-02-2011 godine Opæinski sud u Sarajevu i to sudija Lejla Fazlagiæ u pravnoj stvari Tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo, ulica D`enetiæa Èikma 2, Sarajevo protiv tu`enih Kapetanoviæ Elmir, ulica Trnovac 47, Tuzla; Softiæ Hariz, ulica Podgorje Mušiæi bb, Banoviæi; Smajloviæ Sakib, ulica Ribnica bb, Banoviæi; Kapetanoviæ Fahrija, ulica Aleje Alije Izetbegoviæa 8, Tuzla, radi isplate duga, vsp 8.843,18 KM objavljuje sljedeæi

OGLAS

Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a tu`enom DEDAJI] MUHAMED iz Sarajeva ul. Marka Maruli}a br. 21 dostavlja se: TU@BA NA ODGOVOR Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu dana 16. 06. 2010. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu Tu`eni DEDAJI] MUHAMED iz Sarajeva du`an je tu`itelju Op}ini Centar Sarajevo, platiti dug na ime dospjelih nepla}enih zakupnina za period od VII (dio) 2006. godine do 31. 05. 2010. godine sa pripadaju}im porezima u iznosu od 4.189,76 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1 i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Aida Hasi} s.r.

OGLAS
Pozivaju se I-tu`eni Kapetanoviæ Elmir, II-tu`eni Softiæ Hariz, III-tu`eni Smajloviæ Sakib, IV-tu`eni Kapetenoviæ Fahrija na pripremno roèište koje æe se odr`ati DANA 14-06-2011 GODINE U 11:00h, SOBA 303/III. Stranke su du`ne najkasnije na pripremno roèištu iznijeti sve èinjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno roèište donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (èlan 77 ZPP-a). NA pripremnom roèištu æe se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za daljnji tok postupka, o prijedlozima stranaka i èinjeniènim navodima kojim stranke obrazla`u svoje prijedloge (èlan 79 i 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom roèištu podnijeti protivtu`bu (èlan 74 stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno roèište ne doðe tu`ilac, a bio je uredno obaviješten smatrat æe se da je tu`ba povuæena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se roèište odr`i (èlan 84 stav 1 ZPP-a) Ako na pripremno roèište ne doðe uredno obaviješteni tu`eni, roèište æe se odr`ati bez njegovog prisustva (èlan 84 stav 2 ZPP-a). Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva tu`enim smatrat æe se izvršenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Fazlagiæ Lejla

oglasi
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 019 Zavidovi}i, 04. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

Dnevni avaz
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 016 Zavidovi}i, 04. 02. 2011. godine

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

39

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-000019, a po zahtjevu Osmanovi} Emira sin Kasima iz Stipovi}a b.b., zastupan po punomo}niku Osmanovi} Kasimu sin Kasima iz Stipovi}a b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1492, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 466/2 „Njiva“, oranica 5 klase povr{ine 1416 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Osmanovi} Emir Kasimov, ^ardak - Stipovi}i b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000016, a po zahtjevu Poli} Safeta sin Bege iz Donje Lovnice b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 827, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2171/2 „Lice“, oranica 6 klase povr{ine 1137 m2 - katastarska ~estica bro 3420/2 „Jezero“, pa{njak 5 klase povr{ine 920 m2 - katastarska ~estica broj 3436/2 „[utlovac“, {uma 4 klase povr{ine 80 m2, livada 6 klase povr{ine 761 m2 - katastarska ~estica broj 3439/1 „[utlovac“, {uma 4 klase povr{ine 2020 m2, livada 6 klase povr{ine 290 m2, {uma 6 klase povr{ine 465 m2, oranica 8 klase povr{ine 375 m2 - katastarska ~estica broj 3439/2 „[utlovac“, livada 6 klase povr{ine 500 m2 - katastarska ~estica broj 3440/2 „Daska“, {uma 4 klase povr{ine 1458 m2 - katastarska ~estica broj 3463 „Ostruga“, pa{njak 5 klase povr{ine 1114 m2 - katastarska ~estica broj 3464/3 „Ostruga“, livada 4 klase povr{ine 1220 m2, livada 6 klase povr{ine 3249 m2, {uma 7 klase povr{ine 1051 m2 - katastarska ~estica broj 3464/4 „Ostruga“, livada 6 klase povr{ine 6440 m2 - katastarska ~estica broj 3465 „Ostruga“, {uma 4 klase povr{ine 6666 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Poli} Safet Begin, Zavidovi}i, Donja Lovnica b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 015 Zavidovi}i, 04. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000015, a po zahtjevu Avdi} Sedina sin Avde iz Mednika b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1689, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 84/1 „Vijaka“, oranica 2 klase povr{ine 900 m2 i oranica 3 klase povr{ine 400 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Avdi} Sedin Avdin Zavidovi}i - Mednjik, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

40

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 12. KOLA LOTO-a OD 08.02.2011.godine
O^EKIVANI JACK POT ZA 13. KOLO LOTO-a 630.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 12. KOLA JOKERA OD 08.02.2011.godine GARANTOVANI JACK POT ZA 13. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM

DOBITNA KOMBINACIJA 12. KOLA LOTO-a 4 10
POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 14 POGOTKA DOBITAKA IMA 852 POGOTKA DOBITAKA IMA 12.475

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

15

17 21 42
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

15

10

21 42

04 17
501247 452100

6

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

906.20 KM 19,80 KM 2,70 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 2
BROJA DOBITAKA

449,80 KM 37,50 KM 5,10 KM 1,00 KM

DOBITCI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK: 00150 0720575 R 1x4 ZASTUPNIK: 00351 0720040 R 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 36

BROJA DOBITAKA

IMA 263

U 12. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169.152,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.576,00 KM

IMA 2.724

BROJ DOBITAKA

U 12. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.807,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.903,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.580,70 + JP 2.782,10 ) . . . . . . . . . . .4.362,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.322,80 KM

FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 21.144,00 + JP 589.940,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .611.084,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.686,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.915,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.830,40 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK: 00029 0710172 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK: 00044 0670133 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK: 00104 0720228 R 1x5 ZASTUPNIK: 00146 0710053 R 1x5 1x4 3x3 ZASTUPNIK: 00150 0710358 R 1x5 4x3 ZASTUPNIK: 00171 0720121 R 1x5 2x3 ZASTUPNIK: 00395 0710083 R 1x5 1x4 ZASTUPNIK: 00619 0720817 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK: 00660 0670015 R 1x5 2x3

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 09.02.2011. godine
KONA^AN IZVJE[TAJ 10. KOLA LOTO-a OD 01.02.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 10. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 10. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156.182,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.091,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.522,80 + JP 553.482,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573.004,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.713,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.618,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.236,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.856,80 KM DOBITAKA IMA 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,20 KM DOBITAKA IMA 8.818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 KM

ZASTUPNIK: 00725 0720067 R 1x5 2x4 4x3

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 9. i 10. KOLU
1. 0090018005300531 - TE[ANJ . . .1.300,00 KM 2. 0100015006200557 - ZENICA . . . . .700,00 KM 3. 0090062405500509 - ILID@A . . . .1.300,00 KM 4. 0100008506200257 - ZENICA . . . . .900,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 11.i 12. KOLU
1. 0120005706700054 - SARAJEVO 2. 0120072307200326 - ZENICA 3. 0120064006300035 - SARAJEVO 4. 0120016007200008 - KLADANJ
DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“:

DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“:

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 10. KOLO LOTO-a JE 11.03.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 09.02.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r. KONA^AN IZVJE[TAJ 10. KOLA JOKERA OD 01.02.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 10. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 10. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.024,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.512,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.502,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.009,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,80 KM DOBITAKA IMA 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,60 KM DOBITAKA IMA 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40 KM DOBITAKA IMA 2.637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

5. 0090029105300077 - ILIJA[ . . . . . .600,00 KM 6. 0090036105300134 - BIHA] . . . .1.100,00 KM

5. 0110062406300104 - ILID@A 6. 0110066606300114 - SARAJEVO

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 cijena poruke 0,50 KM + PDV
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 09.02.2011. godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 10. KOLO JOKERA JE 11.03.2011.GOD.
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 09.02.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

41

MALI

OGLASI
Prodaja
pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom, cijena 4.800 KM. Tel. 061 206 689. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 4 TDI crveno I, god. 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Mercedes E220 CDI, full oprema, 2004. g., extra stanje, crni, metalic, automatic. Tel. 061 101 410. Prodajem par diskova i disk plo~ica za Mazdu 121. Tel. 061 200 345. Prodajem Reno Klio 99. god., 1.6 benzin, klima, automatik. Tel. 061 249 467. Prodajem vodenu pumpu za vozila Mercedes 817-814-914. Tel. 061 201 698, Ilid`a. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem za Renault alu felge 16’’. Tel. 061 259 784. Radim antikorozivnu za{titu automobila (pod), farbanje, poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju. Tel. 061 373 530. Renault Megane Sedan, 1.5 dCi, 105 KS, 11./2007., 75.000 km, servisna, full oprema, reg. do 11./2011., cijena 16.000 KM. Tel. 061 213 286. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Scenic 1.6 benzin, 2003. god., full, extra. Tel. 061 139 610. Reno Laguna karavan dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Reno Megan (klasik) 1.6 B, proizv. 2002., sva oprema. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Reno Senic 2001., tek registrovan, metalik, klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Smart dizel, 0.8 CDI, 2003. god., reg. 12./2011., 10.000 KM. Tel. 061 130 649, 033 719-185. Subaru Justy prozv. 1988., motor 1.0 istekla registracija. Tel. 061 158 227. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vrata (lijeva) zadnja za [kodu Fabiu, 200 KM. Tel. 061 709 956. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, hladnja~a, 2002. god. Tel. 061 141 292. VW Polo 1.2, 2004. god., servisna knjiga, I vlasnik. Tel. 061 190 708. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Izdavanje
Izdajem stan na Alipa{inom, dvosoban, namje{ten, 4. sprat. Tel. 061 905 042. 1613-1Nd` Izdajem dvosoban stan komplet renoviran i luksuzno namje{ten - Centar. Tel. 061 660 022. 1917-1tt A. Polje B, jednokrevetna soba zainteresovanim iz Federacije, 120 KM. Tel. 062 467 823. Alipa{ino, prazan stan dvoiposoban, ul. Nerkeza Smailagi}a 15/12. Tel. 062 522 895. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremlj. sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bjelave, 40 m2, namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban, isklju~ivo vjernicima. Tel. 061 381 651. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem jednosoban, namje{ten, internet, kablovska. Tel. 061 183 645. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 678-897. D. Malta 90 m2 i [ip 85 m2, Ciglane 90 m2. Tel. 063 034 322. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvoipos. stan namje{ten, Bjelave, 550 KM. Tel. 061 142 704. Dvos. stan, Porodice Ribar. Tel. 656057. Gara`u izdajem, ^. Vila I. Tel. 033 472-912. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasno, dvos. stan 400 KM+re`ije. Tel. 061 021 583. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a, 3-soban stan 83 m2/II + balkon, naselje Pejton, 300 KM + gara`a 50 KM. Tel. 061 269 835. Ilid`a, 50 m2/3, centar-Pejton. Tel. 063 034 322. Izdaje se pos. prostor u novom S.C. Robotu, veli~ine 42 m2. Tel. 061 512 519. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, opremljen, Nove daire, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdajem dio poslovnog prostora, stomatolo{ke ordinacije, stadion Grbavica. Tel. 061 134 836. Izdajem dvos. stan I sprat, polunamje{ten. Tel. 202-419. Izdajem dvos. stan na Ilid`i-Pejton na du`i period. Tel. 061 531 756. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Breki, povoljno. Tel. 033 440-902. Izdajem dvosoban namje{ten stan, cent. grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem dvosoban stan na Alipa{inu B-faza. Tel. 065 892 503. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, privatna ku}a, sve zasebno, Aneks. Tel. 033 649-744. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131.

Prodajem Golfa 2, dizel, 5 brzina, godi{te 90., cijena po dogovoru. Tel. 061 964 851. 1673-1Nd` Audi 80 jaje, 1.8 benzin, registrovan, 87. godina, metalik sivi, dobro stanje, 2.650 KM. Tel. 062 647 666. 1906-1tt Audi 4, 2.0 TDI, 2005. g., reg., sivi, al. felge, nove gume, dig. klima, 5 vrata, kupljen u Nipexu Tuzla, extra stanje, mo`e zamjena za skuplje. Tel. 066 364 848. Auto dijelove za Zastavu 101, kineti~ke zglobove, letvu volana, rpednje le`ajeve. Tel. 061 250 763. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Caddy SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Mitcubishi pajero pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000., cijena 10.400 KM, registrovan. Tel. 061 102 888. Fiat Doblo cargo, 2007. god., reg. 8./2011. god., re{ao 38.000 km, cijena: 12.500 KM. Tel. 061 130 649, 033 719185. Fiat Multipla 1.9 JTD, 2003. god., full. Tel. 061 139 610. Fiat Punto 1.2 B, proizv. 2003., sva oprema. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Fiat Punto, ful oprema, 2003. god., uvoz Njema~ka, 6.200 KM. Tel. 061 107 285. Fiat Uno 75 E, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Ford Fiesta 2003. god., benzin 1.3, kao nova, uvoz Njema~ka, 7.500 KM. Tel. 061 107 285. Ford Fokus ful oprema, 2003. god., disel, uvoz iz Njema~ka, pla}ena carina. Tel. 061 204 169. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999., ful oprema, 7.300 KM. Tel. 061 067 748. Ford Siera, 1989. god., benzinac, snaga mot. 74, reg. do 10. 2. 2012. god., u jako dobrom stanju, cijena 2.000 KM. Tel. 033 537-011. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 3 karavan, 1995., crveni, TDI, airbag, centralna, CD, {iber, kuka, tek registrovan, 7.000 KM. T 062 607 461. el. Golf II, benzin 1.6, tek registrovan, u dobrom stanju. Tel. 062 991 908. Golf IV, 2001. god., 1.9 TDI, klima, alarm, reg. do 5./2011. Tel. 061 109 147. Golf TDI 87., crveni, registrovan do 1. 10. 2011., cijena 2.750 KM. Tel. 061 519 750. Hladnjak za Korsu, nov. Tel. 033 629-257. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., registrovan do juna, sive boje, tamna stakla. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god,

Kupovina
Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 249 467. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217.

Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima, sre|eno, namje{teno. Tel. 061 156 262. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem na Otesu opremljen i uhodan frizerski salon. Tel. 062 875 808. Izdajem namje{ten ili prazan jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan u centru. Tel. 061 13 44 33. Izdajem namje{ten jednosoban stan, Dobojska 8, Vraca. Tel. 033 651952. Izdajem namje{ten stan 44 m2 bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, sve odvojeno, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor od 100 m2, kod Muz. akademije - Katedrala. Tel. 061 101 941. Izdajem pos. prostor, Bolni~ka do br. 64, 33 m2, pogodno za zanatstvo, granap. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 199 008. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor 90 m2, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor u stomatolo{koj ordinaciji, stadion Grbavica. Tel. 061 134 836. Izdajem prazan jednosoban stan Saraj polje. Tel. 066 226 314. Izdajem radnju 12 m2, na autobuskoj stanici Hrasnica. Tel. 033 657-673, 061 330 979. Izdajem radnju u centru Ba{~ar{ije, 15 m2. Tel. 062 69 22 55. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem studentima sobu komfornu, Dobrinja 3. Tel. 033 950-616. Izdajem trosoban namje{ten stan u zgradi, I sprat, naselje [ip-Bare. Tel. 061 190 713. Izdajem u Isto~nom Sarajevu namje{ten mali jednosoban stan. Tel. 061 904 465. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. Tel. 061 904 465. Izdajem ve}i dvosoban stan namje{ten kod po{te „Malta“. Tel. 061 019 313. Iznajmljujem apartmane: Stari Grad (Papagajka) 20 KM po osobi, studentske le`aje 200 KM po osobi, grijanje i voda ura~unati. Tel. 061 519 750. Iznajmljujem jednosoban namje{ten stan u centru. Cijena KM 400. Tel. 061 213 286. Iznajmljujem namje{ten dvosoban stan - Grada~a~ka kod Merkura - 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici, Mejta{. Tel. 207-425. Kanc. prostore u poslovnom objektu u Sarajevu-Ned`ari}i. Zvati od 1620 h. Tel. 061 130 504. Kod Merkura, trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem, na du`i period, studenticama. Tel. 062 671 747. Malta, jednosoban stan zaposlenim samicama i samcima. Tel. 644-068. N. Grad, namje{tenu garsonjeru studentu ili zaposlenoj osobi nepu{a~u. T el. 061 398 380. Na Ilid`i-Pejton dvos. stan na du`i period. Tel. 061 531 756. Namje{en dvos. stan u Ferhadiji (kod Vje~ne vatre). Tel. 061 741 514. Namje{tene sobe sa grijanjem. Tel. 033 643-500. Opremljen ugostiteljski objekat sa ba{tom, preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 424 290, Alipa{ina ul.

Podhrastovi-centar, izdajem namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 320 242. Pos. prostor 80 m2, struja, voda, plin, telefon, WC. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor Katedrala 80 m2, Grbavica 70 m2, M. Dvor 65 m2. Tel. 061 288 939. Pos. prostor V. polje, za agencije, predstavni{tva, kancelarije. Tel. 061 219 993. Poslovni prostor 30 m2, novogradnja. Tel. 061 484 394. Prazan jednosoban stan bra~nom paru, kod Pivare. Tel. 061 408 788. Radnju sa 70 m2 povoljno, ulaz sa glavne ulice i izdajem stan. T 656-057. el. Sobe za preno}i{te, dnevni boravak, TV kupatilo, povoljno. T 062 644 055. , el. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz. Tel. 061 866 409. Stan jednosoban, Dobojska, Vraca. Tel. 651-952. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, kablovska TV, internet. Tel. 061 378 867. Studentima namjet{en jednos. stan, pos. ulaz, iza Merkatora, N. Sarajevo. Tel. 616-648. [ip-Bare, izdajem sprat ku}e namje{ten, dvosoban stan. Tel. 033 677739. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U ku}i sprat za stanovanje. Tel. 065 594 022, 440-747. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vojni~ko polje, izdajem stan 50 m2. Tel. 061 554 140. Zaseban tros. stan lijepo namje{ten sa grijanjem i ba{tom na Ilid`i. Tel. 061 338 924. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT U Rakovici u blizini d`amije, prodajem ku}u i dulum zemlje, novogradnja, 85.000 KM. Tel. 062 008 231. 1666-1Nd` Centar - Ko{evsko brdo (pored autobuske), 30 m2/II, jednosoban, adaptiran, 2 odvojene prostorije, blizina fakulteta, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. 1898-1tt Grbavica (pored slasti~arne „Jadranka“), 95 m2/III + 2 velika balkona (ima lift), stanje izvorno, useljiv, 1.950 KM/m2 i 70 m2/IV trosoban + 2 balkona, 2.000 KM/m2. Tel. 061 269 835. 1898-1tt SIGENX - Ned`ari}i - 32, 34, 57, 58 m2, useljivo, 1.400 KM/m2 + PDV. S. Grad, 29 m2, 1. sp., 66.000 KM. K. Brdo, 44 m2, 2. sp., 85.000 KM. Grbavica, 11. sp., 54 m2, 2.000 KM/m2. Centar, 85 m2, 1. sp. Tel. 061 702 881. 1895-1tt SIGENX - A. Polje, B-faza, 3. sp., 78 m2, 1.550 KM/m2. M. Dvor, 62 m2, 1. sp., 149.500 KM. Skenderija, 1. spr., 63 m2, 140.000 KM. P Lige, 62 m2, 2. sp., 2.300 . KM/m2. Vogo{}a, 112 m2, 4. sp., 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. 1895-1tt SIGENX - D. Malta, 79 m2, 1. sp., 2.200 KM/m2. Hrasno, 28 m2, 2. sp., 68.000 KM. Centar, Mejta{, 59 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. V. Polje, 6. sp., 61 m2, 112.000 KM. Aleja Lipa, 38 m2, V.P 2.300 KM/m2. Tel. 065 819 ., 136. 1895-1tt SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. Lu`ani, 57 m2, 95.000 KM. Grbavica, 62 m2, 4. spr., 1.770 KM/m2. Centar, ul. Jezero, 82 m2, 2. spr., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. 1895-1tt SIGENX - Hrasno, 68 m2, 3. sp., 143.000 KM. Paromlinska, 68 m2, PR, 143.000 KM. Trg heroja, 60 m2, 3. sp., 125.000 KM. A. Polje, 77 m2, 110.000 KM. Dobrinja, 37 m2, adaptiran, 1. sp., 62.000 KM. Tel. 061 320 439. 1895-1tt Adaptiran - jednosoban stan 40 m2, Pofali}i (kod mljekare Milkos). Povoljno! Tel. 061 375 787. 1682-1Nd`

A. Polje IX kat, 66 m2, dvoiposoban, balkon zatvoren sa namje{tajem i stvarima. Tel. 061 323 528. Adema Bu}e, 33 m2 + balkon, novija gradnja. Tel. 033 660-152. Al. polje, ul. N. Smajlagi}a, troipos. stan 77 m2, hitno. Tel. 061 139 592. Apartmani Bjela{nica, prodaja vila, ku}a i stanova u Sarajevu. Tel. 061 269 835. B. Potok, stan 48 m2, II sp. Tel. 065 021 556. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Su{i}a. T el. 033 544-398, 061 132 416. Bu}a Potok, novogradnja (Tibra Pacifik), stan na III spratu, 60 m2. Tel. 033 639-190. Centar, Ko{. brdo, pored autobuske stanice, 30 m2/II, jednosoban, adaptiran, 2 prostorije, blizina fakulteta, pogodno za studente, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. Centar, M. Dvor, ul. K. Tvrtka, dvos. stan 65 m2, vl. 1/1, povoljno, hitno. Tel. 061 139 592. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan 90 m2, v.p., sre|en, useljiv, mo`e i za kancelarije. Tel. 061 335 591. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Ciglane, 94 m2 ~etverosoban stan, I sprat, dobar pogled, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033/668-802. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 5, konf. tros. stan, odvojena kuhinja, zastakljen balkon 8 m2, 123.000 KM. Tel. 033 456-506. Dobrinja 5, nov neuseljen dvos. stan 65 m2, sprat 1, povoljno, hitno. Tel. 061 139 592. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan u Dobrinji I, Trg Sabora bosanskog, cijena po dogovoru. Tel. 062 349 176. Dvos. stan 52 m2, iznad Op{te bolnice, plinsko grijanje, ba{ta, 90.000 KM. Tel. 062 619 266. Dvos. stna 55 m2, Dobrinja I, I sp., c.g.. Tel. 066 488 818. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a 14 m2, R. Alva|a, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Gra|. zemlj{te, povoljno. Tel. 033 691-319, Ilid`a. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hotonj, Orahov Brijeg, gra|. parcela 1.460 m2 vlas. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Lepeni~ka ul., prodajem ku}u sa oku}nicom i pomo}nim objektom. Tel. 061 247 837, 063 353 349. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 39 m2, M. Dvor, ul. Odoba{ina, I sp. Tel. 061 375 787. Klju~, Kulina Bana bb, iznad Vatrogasnog, prodajem 6 dunuma zemlje.

42

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
faza, S. Fra{te 5/11. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u Lu`anima, 69 kv., cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Prodajem vikend ku}u sa dozvolom, dun. zemlje ili mijenjam za jednos. stan ili garsonjeru. Tel. 234-545, 417643. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja, za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva! Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Rakovica [. Gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 156, 033 514-565. Stan 32 m2 na Grbavici, III sp., useljiv. Tel. 065 021 556. Stan 48 m2 na Skenderiji, II sp., ul. Taba{nica. Tel. 065 021 556. Stan 57 m2, M. Dvor, 56 m2 Ilid`a, 92 m2 ^. Vila. Tel. 061 177 711. Stan 60 m2, gara`a 15 m2, Hrasno, Trg heroja. Tel. 061 047 960. Stan 68 m2 na V. Polju, IV sprat, useljiv odmah. Tel. 061 203 886. Stan 71 m2 u Hrasnom kod Robota i 36 m2 na Trgu heroja. Tel. 065 021 556. Stan dvoiposoban 70 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan prizemlje, pogodan za kancelarije, ul. M. ^. ^ati}a. Tel. 061 911 083. Stan sa gara`om u S. Gradu, ul. Franjeva~ka, I sp., 68 m2, 2.400 KM7m2. Tel. 061 158 735. Stan u Had`i}ima 61 m2, nov, ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 065 480 165. Stan useljiv 65 m2, balkon u staklu, vodomjer, c. grijanje, H. Smailagi}a. T el. 545-977, Sarajevo. Stara ku}a, ba{ta, dvori{te, prodaje se, Bistrik, Begovac 2. Tel. 656-221. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. [ip, stan 64 m2/IV, novogradnja, parking mjesto, 128.000 KM. Tel. 061 214 306. Tri hektara zemlje u Vlakovu. Tel. 061 225 164. Trosoban stan 77 m2, u S. Gradu, Obala Kulina bana, cijena po dogovoru. Tel. 062 476 549. U Ned`ari}ima ku}a sa oku}nicom p+sprat+gara`a. Tel. 061 067 624. Useljiva dvojna ku}a 240 m2, 1/1 + plac kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje za sli~no. Tel. 061 301 772. Vikendica, asfalt, struja, voda. Tel. 057 485 368. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, prodajem ru{evnu ku}u i 552 m2 zemlji{ta, uredni papiri. T 061 el. 139 592. Vrtovi Riverine, 84 m2 + gara`a, luxuzan, 1.650 KM. Tel. 061 139 469. Zemlju sa objektima, 3.700 m2, Lukavica kod pijace. Tel. 033/647-462, 061 047 960. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Hitno kupujem stan do 40 m2, Skender.-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Tra`im cimerku u dvosobnom stanu, Centar. Tel. 033 442-331. Potreban stan za stranca ovla{tenoj agenciji na godinu dana. Tel. 061 142 704. Kupujem jednos. stan u op{tini Novi Grad, prednost Dobrinja. Tel. 061 381 939. Stan kupujem do 50 m2, na relaciji Dobrinja-Grbavica. Tel. 061 106 825. Hitno kupujem manji stan u Kantonu od vlasnika, po pristupa~noj cijeni. Tel. 062 762 572. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1783-1TT „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1572-1nd` Sve vrste rezane gra|e, lamperija, b. pod, povoljno. Tel. 065 689 523. Veliki Fructalov fri`ider za ugostiteljstvo + zidna tenda 4,50x2,50 m. Cijena 1.150 KM. Tel. 061 519 750. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i novu norve{ku pe} Jotul 300 KM. Tel. 062 474 657. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Prepeli~ije |ubrivo sa jatom kalifornijskih glista. Cijena po dogovoru. Tel. 062 134 551, 061 138 184, Bojnik-Sarajevo. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“, 10 KM „S“ klasa, prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM, ljekovito meso prepel. = 15 KM. Bespl. dost. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Povoljno dugu sme|u bundu od nutrije br. 42/44 i {ubaru od nerca. Tel. 062 931 200. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Raznu opremu za ptice, literaturu. Tel. 061 547 280. Prodajem kau} u odli~nom stanju, cijena povoljna. Tel. 463-157. Doma}u {ljivu rakiju prodajem. T el. 062 366 519, 062 366 519. Ulje na prirodnoj bazi, sopj bosansko-azijskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prodajem fri`ider povoljno. Tel. 061 741 514. Ma{ine za slasti~arstvo prodajem. Tel. 033 204-021. Prodajem nerc bunde. Tel. 065 594 022, 440-747. Plastenik 20 m2. Tel. 065 594 022, 440-747. Tuke `ive, mogu i zaklane, prirodno hranjene, dostava na adresu. Tel. 061 349 238. Ve{ ma{ine 100 posto ispravne, o~uvane, {porete struja-plin, fri`idere 140-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Sadnice najboljeg duda, `ivi oko 500 god., crvenog bagrema, japanske dunje, vo}a autotohnog, cvijetna loza. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. [iv. ma{inu Pfaff {ije sve materijale, u koferu, 230 KM, 2 rate. Tel. 061 145 504. R. Mi{evi}, V. Vojnovi}, Lj. Lach, Rami}, Zec, Muhovi} iz priv. kolekcije. Tel. 066 894 511. Slike dom. i stranih autora prodajem ili mijenjam za druge vrijednosti. Tel. 066 894 511. Nove skije 180 cm, samo daske bez markera, povoljno. Tel. 066 894 511. Dvije jakne za ve}u osobu, 1 ko`na i 1 bijela za planinu. Tel. 066 894 511. Ugostiteljski inventar prodajem. Tel. 066 894 511. Mini bar, kolica za dnev. boravak, [vicarska, 800 KM. Tel. 066 894 511. Tropske ribice zlatne, hladnovodne, oprema. Tel. 061 709 658. Mladi le`eni papagaji, mladi kanarinci. Tel. 061 709 658. Akvarijume raznih dimenzija, pumpe, erija~e. Tel. 061 709 658. Aparat za el. varenje do 145 A. Tel. 061 233 517. @rvnjeve-kamenje za elektr. mlin, ili vodenica novi, pre~. 80 cm. Tel. 032 616 148. Rashladne vitrine nove, razni modeli Inox, pultovi, monta`a komora. T el. 061 147 099, Sarajevo. Zlatne ribice, akvarri. Tel. 061 709 658. Gloster kanarinci, {areni, bijeli, `uti. Tel. 061 709 658. DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva re{em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka,

Tel. 062 364 214, 053/222-928. Ko{. brdo, prodajem modernu ku}u u nizu sa ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a, S. Grad sa oku}nicom i gara`om. Tel. 061 335 591. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. Makarska rivijera, ku}a. Tel. 00385 99 596 0425. Makarska, strogi centar, prodajem studio apartman 18 m2. Tel. 062 381 294. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostarsko raskr{}e, 1.600 m2, povoljno. Tel. 061 745 586. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom, 82 m2 i 60 m2. Ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, novogradnja (Tibra Pacifik), stan na II spratu, 80 m2. Tel. 033 639-190. Ni{i}i - prodajem 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 80 m2, na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban stan 56 m2, u centru, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom 50 m2, ul. Azize [a}irbegovi} 12/14, blindirana vrata, dva balkona, 3 lifta, pogled na panoramu Sarajevaisto~na strana, fiksno 95.000 KM. Tel. 033 649-629. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru 25 m2, v. prizemlje, [vrakino. Tel. 061 358 585. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te, 35.900 EURa. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, 63.000 KM. Tel. 062 814 470. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u 130 m2, mo`e posebno - prizemlje 55 m2 + parking, dvori{te 120 m2, podrumi. Tel. 066 203 642, Bistrik 62. Prodajem ku}u P+P+S+P i poslovni prostor 65 m2, 2 gara`e, vl. 1/1, Vogo{}a, Skend. Kulenovi}a 40. Tel. 062 488 918. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, 3 sprata, novoizgradnja. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu ku}u 130 m2, sa ba{tom 400 m2, gara`a 28 m2, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno, hitno, ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 55 m2, dvori{te + 2 podruma, dvoorijentisan, austrijska gradnja - prizemlje. T 066 203 642, Biel. strik 62. Prodajem stan 60 m2, A. Polje B-

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1353-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 1735-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, pe}i, kupatila, sanitarija, ~esmi, inst. el. i vodo. osigura~i, prekida~i i sl. sa garancijom. Tel. 061 222 228. 1575-1nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 1670-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 1687-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesor engleskog jezika i ovla{teni sudski prevodilac daje ~asove i prevodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Izrada zubnih proteza od nakvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Za jednosoban stan u Sarajevu, dajem auto+doplata, Grbavica-N. Sarajevo. Tel. 061 163 173.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA PENZIONERIMA“! Prodaja bukovih i grabovih drva. Ugalj Banovi}i kocka, orah, te drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1318-1Nd` „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` U prodaji su drva iscijepana i ugalj u vre}ama sa dostavom. Drva i ugalj (Kreka) 6 KM. Ugalj Banovi}i (orah i kocka) 10 KM. Dostava brza i ta~na. Tel. 063 011 084. 1433-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! DOO „Gori Vatra“ nudi drva i ugalj za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Za ostale posebna ponuda. Tel. 061 173 949. 1850-1tt U prodaji su bukova cijepana drva po cijeni 65 KM, kao i sve vrste uglja, drveni Kreka 100 KM, kameni Banovi}i 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 536 729, 066 483 241. 1636-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Automatsku ma{inu za izradu rolni za fiskalne kase. Tel. 057 225-771. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033/238-504. Mediven njema~ke ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Proljetni kostim, jakna i suknja drap, vel. 42-44, 30 KM. Tel. 210-736. Mehani~ku, }irili~nu pisa}u ma{inu Underwood, cijena 400 KM. Tel. 061 566 482.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344.

Dnevni avaz
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Ui{tavamo `ohare i `ute mrave, 100% efikasno, u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Ui{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 033 219761, 061 928 535. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. tike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. 8 ozbiljnih za rad sa hranom i dodacima prehrani. Mjes. isplata u dolarima. ZE-DO, SA. Pon.-pet. od 10-15 h prijave. Tel. 062 288 691. Ozbiljna `ena ~isti poslovne prostore, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Bioenergi~arka vr{i masa`u, pravi strunu, `enama, djeci, dolazi ku}i. Tel. 065 025 521. Penzioner ili radnik koji bi radio kao doma}in na zemlji u Ahatovi}ima. Tel. 033 222-528. ^istim stambene i poslovne prostore. Tel. 061 551 368. ^i{}enje stanova, ku}a, poslovnih objekata, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. ^uvala bih dijete od 2 god., na du`i period, u svom stanu na Dobrinji 2. Tel. 061 578 169. Potrebni kuhar i konobar za rad u restoranu. Tel. 033 233-098, 062 422 079. Potreban radnik u autopraonici. T el. 033 233-098, 061 221 563. Potrebna radnica za poslu`ivanje u piceriji. Tel. 061 517 150. Iskoristite bespl. u~lanjenje za prodaju kozmetike, zarada 30 posto+stimulacija+kreditiranje+pokloni. Tel. 061 622 304. Radim sve vrste staklarskih usluga, dolazak na adresu. Tel. 061 501 799. Dajem instrukcije iz engleskog. Tel. 063 929 665. Zubni tehni~ar 10 godina radnog iskustva u fix. protetici (pokrivena). T el. 062 450 882. Tra`im saradnike za rad sa {ved. kozmetikom. Tel. 061 214 995. Uz garanciju radimo termo (stiropol), fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278-188. Jako povoljno dajem instrukcije iz hemije. Tel. 061 530 348. Prevodim povoljno sve vrste tekstova (bos-engl. i obrnuto). T 061 312 126. el. Dajem instrukcije iz svih predmeta osnovci i srednjo{kolci, jako povoljno. Tel. 061 312 126. Vizit kartice-plastificirane extra kvaliteta, 100 kokm. 20 KM. Tel. 061 700 863. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji, Udru`enja. Tel. 061 150 368. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 061 914 014, 033 204-453. Instrukcije iz bosanskog, pi{em lektire, seminarske i maturske radove. Tel. 061 558 857. Zidar-majstor radi zidanje, maltanje, keramiku, rigips, obrada oko stolarije. Tel. 062 688 766. ^uvala bi dijete u svojoj ili va{oj ku}i. Tel. 033/971-594. ^uvala bi stariju pokretnu osobu. Tel. 033/971-594. ^istila bi stanove, samo isklju~ivo vikendom. Tel. 061 521 468. Ozbiljan mu{karac tra`i posao, mo`e bilo {ta da se radi. Tel. 062 943 284.

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

43

Ponuda-potra`nja
„PARTY-PIZZA“ stadion Grbavica, potreb. 2 ozbiljne djevojke na posl. prodaje. Info tel. 061 546 443. 1772-1tt Potrebna radnica za rad u fastfoodu u kuhinji (sa iskustvom). Con. tel. 061 132 087. 1643-1Nd` Potreban pekar. Tel. 061 150 178. 1890-1tt Restoranu „NELO“ na Ciglanama, ul. Hakije Kulenovi}a 34, potrebna radnica za rad u kuhinji. Tel. 033 208-298. 1894-1tt Firmi N&K MARKETING D.O.O. Sarajevo, potrebne 3 radnice i 2 radnika. U obzir dolaze ambiciozne osobe `eljne dokazivanja. Tel. 033 471-157. 1671-1Nd` NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. T el. 061 237 641. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|enja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Novootvorenom restoranu na Dolac Malti, potrebna 2 konobara ili konobarice u sali za poslu`ivanje. Tel. 061 247 166. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu, odlazila u apoteku, kupovinu, ili ~istila posl. prostore, stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem gra|.-zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki i ugradnju elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozme-

VK stolar vr{i opravke vrata, prozora, regala. Tel. 061 338 893. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Nudim pomo} i njegu starim i bolesnim osobama uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Tra`im posao konobara, mladi} sa iskustvom. Tel. 062 422 367, 033 482453. Tra`im posao ~uvara, imam certifikat za{titara, KS. Tel. 062 205 793. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Ozbiljna `ena ~istila bi ku}u ozbiljnoj porodici. Tel. 062 069 216. Mlada ozbiljna `ena sa radnim iskustvom u administraciji, tra`i posao. Tel. 062 421 153. Friz. salonu za `ene i mu{karce, potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 244 181. Potrebna radnica u ugostiteljstvu za rad u grillu, pijaca Ciglane. Tel. 061 223 361. Ozbiljna ponuda, tra`im posao, mo`e i ~uvar. Tel. 062 943 284. Demob. borac, nudim nov~anu nagradu ko me zaposli ~uvar ili trgovac, varioc. Tel. 062 524 650. Radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemenata, srednjo{kolcima. Tel. 033 625-196, Ilid`a.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem deviznu {tednju Jugobanka i Privredna banka, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

44

^etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: 85 0 P 009400 09 P Doboj, 17. 01. 2011. godine

oglasi

Op}inski na~elnik Broj: 02 - 34 - 380/11 Datum: 09. 02. 2011. godine
Na osnovu ~lana 23. i 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), Op}inski na~elnik, objavljuje

Osnovni sud u Doboju po sudiji Mari} Radovanki u pravnoj stvari tu`ioca Raiffisn Bank DD BiH Glavna Filijala Banja Luka ul. Vase Pelagi}a br. 2., protiv tu`enog Panti} Zorana sina Du{ana iz Doboja ul. \enerala Dra`e br. 29, radi duga v.s. 10.920,71 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`beni glasnik RS br. 58/03),

1. Vi{i referent geometar - jedan izvr{ilac, 2. Referent katastra, pisarnice i prijemne kancelarije - 1 jedan izvr{ilac, Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 1. Za vi{eg referenta geometra: 1) SSS - IV stepen, geodetska tehni~ka {kola, 2) najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a u struci, 3) polo`en stru~ni ispit. 2. Za referent katastra, pisarnice i prijemne kancelarije: 1) SSS - IV stepen, gimnazija ili druga srednja tehni~ka {kola, 2) najmanje 6 (~est) mjeseci radnog sta`a u struci, 3) polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na javni oglas prila`u se slijede}i dokumenti (original ili ovjerene kopije): 1. svjedo~anstvo (diploma) o zavr{enoj stru~noj spremi, 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS - li~ne karte, 3. uvjerenje o radnom sta`u nakon zavr{ene stru~ne spreme, 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH, 6. ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. 1. Ustava BiH. Napomena: Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o ne vo|enju krivi~nog postupka prije zasnivanja radnog odnosa. Rok za podno{enje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Op}ina Grada~ac, ul. H. K. Grada{~evi}a br. 54, 76250 Grada~ac, sa naznakom: „Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos (navesti radno mjesto) u op}ini Gora`de“. OP]INSKI NA^ELNIK mr. sci. Fadil Im{irovi}

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme

JAVNI OGLAS

OBJAVLJUJE
Kod ovog suda tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga. U tu`bi je tu`ilac predlo`io da se tu`eni obave`e da mu na ime ispunjenja obaveze i isplate po ugovoru o dugoro~nom kreditu isplati iznos od 10.920,71 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. U tu`bi je tako|e predlo`eno da ukoliko budu ispunjeni uslovi da se donese presuda zbog propu{tanja na osnovu odredbe ~lana 182. ZPP-a ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor na osnovu odredbe ~lana 70. ZPP i tu`eni se istovremeno pou~ava da postupi po odredbama ~lana 70. i 72. ZPP-a, naro~ito da je du`an sudu dostaviti obavezni pismeni odgovor na tu`bu najkasnije u roku od 30 dana od prijema tu`be. Odgovor je du`an dostaviti u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti shodno odredbi ~lana 334. stav 2. i 4., a u vezi sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a u suprotnom sud }e postupiti na osnovu odredbe ~lana 336. ZPP-a. Odgovor na tu`bu mora sadr`avati jasno izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a ako osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ^injenice na kojima se zasnivaju navodi, dokaze kojima se utvr|uju ~injenice i pravni osnov za svoje navode tu`eni pored toga mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore koji se mogu isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ba i poziv tu`enom na davanje pismenog odgovora uporedo }e biti objavljena i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Doboju. Sudija Mari} Radovanka PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{enja nije dozvoljena posebna `alba.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 94 0 P 001653 07 P Fo~a, 7. 12. 2010. godine OSNOVNI SUD U FO^I po sudiji ^edo [kipina, u pravnoj stvari tu`itelja Maljanovi} D`emala iz Sarajeva - Ilid`a, ul. Lu`ansko polje br. 116, Maljan Ramiz iz Sarajeva, ul. Dobrinjske bolnice br. 3 i Islamba{i} Fatime iz Sarajeva, ul. Dobrinjske bolnice br. 3, protiv tu`enih Maljanovi} Adisa iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 1, Maljanovi} Adise iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 1, Maljanovio} Asima, nepoznata adresa, Karad`a ro|. Suljevi} Aide iz Sarajeva, ul. Bra}e Begi}a br. 6/1 i Suljevi} Emira iz Sarajeva, ul. Kartel Doljni br. 31, radi priznanje prava vlasni{tva dosjelo{}u, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana 07. 12. 2010. godine, donio je slijede}u:

Na osnovu ~lanova 60. i 61. Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br 33/03 i 38/09) Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zakazuje o Studiji o procjeni utjecaja na okoli{ za izgradnju postrojenja za termi~ku obradu otpada - spalionica investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko U postupku uklju~ivanja javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju postrojenja za termi~ku obradu otpada Federalno ministarstvo okoli{a i turizma poziva sve zainteresirane na javnu raspravu koja }e se odr`ati dana 9. marta 2011. g u 12 sati u prostorijama Osnovne {kole Kulin Ban - Adresa: Gornje Rosulje 1, Visoko. Dnevni red 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoli{a i turizma), 2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoli{ (predstavnik konsultanta i investitora) 3. Pitanja, diskusija, odgovori i obja{njenja Zainteresirani mogu dobiti Studiju na CDu kod investitora, Visoko, Topuzovo polje bb, kod gospo|ice Ma{ni} Selma, tel 032-730-869, 032-730-850, a mo`e se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Sarajevo, Mar{ala Tita br 9A/III, soba br 49, sektor za okolinske dozvole, odnosno na web stranici ministarstva: www fmoit.gov.ba - link javne rasprave.

JAVNU RASPRAVU

PRESUDU

ZBOG PROPU[TANJA Utvr|uje se da tu`itelji Maljanovi} D`emal iz Sarajeva, Maljan Ramiz iz Sarajeva i Islamba{i} Fatima iz Sarajeva su stekli pravo vlasni{tva dospjelo{}u na nekretninama p.l. 235 KO Jele~ i to 1/2 na ku}i i zgradi povr{ine 75 m2 i pravo vlasni{tva na drovi{tu povr{ine 199 m2, pa su tu`eni du`ni priznati i tpiti da se tu`itelji uknji`e kao vlasnici na navedenim nekretninama, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Po tu`bi tu`ilaca podnesena je tu`ba protiv tu`enih radi utvr|ivanja prava vlasni{tva u smislu ~lana 32. Zakona o s vojinsko pravnim odnosima. Tu`enima je tu`ba uru~ena, uz napomenu da je u me|uvremenu umro tu`eni Maljanovi} Safet, pa su tu`ioci nakon prekida postupka zbog smrti tu`enog Maljanovi} Safeta uredili tu`bu i kao tu`ene umjesto Maljanovi} Safeta ozna~ili tu`ene Maljanovi} Adisa i Adisu, pa je tu`enim Maljanovi} Adisu i Adisi dostavljena tu`ba na odgovor, ali isti u zakonskom roku od 30 dana nisu podnijeli odgovor na tu`bu. Iz iznijetih razloga stvoreni su uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, s obzirom da tu`eni nisu dali odgovor na tu`bu, a tu`ioci predlo`ili da se u smislu ~lana 182. ZPP-a donese presuda zbog propu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne ulo`i pismeni odgovor na tu`bu. Na osnovu izlo`enog, a u smislu ~lana 182. stav 1. ZPP-a odlu~eno je kao u izreci presude zbog propu{tanja, i presudom zbog propu{tanja utvr|eno je da su tu`ioci vlasnici spornih nekretnina. Sudija ^edo [kipina PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba ali tu`eni mo`e u roku od 8 dana od dana prijema presude ulo`iti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj. 43 0 Mal 005097 08 Mal Zenica, 09. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske Telekomunikacije doo Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog [ero Mujo iz Zenice, Tetovska 417, radi isplate duga, v.s. 918,89 KM, vanraspravno, objavljuje slijede}i

- na iznos od 312,54 KM po~ev od 15. 09. 2007. godine, do dana isplate, - na iznos od 253,76 Km po~ev od 15. 10. 2007. godine do dana uplate, - na iznos od 317,53 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do dana uplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj. 43 0 Mal 005097 08 Mal, u pisarnici Op}insog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

OGLAS
Tu`enom [ero Mujo iz Zenice, Tetovka 417., dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 4. 6. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 918,99 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 35,16 KM po~ev od 15. 8. 2007. godine, do dana isplate,

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

45

na moje drage roditelje

Danas se navr{ava godina otkako nas je napustio na{ dragi otac, deda i punac

Dana, 10. februara 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkada nije sa nama na{a draga

ILHANA (HA[IM) SADIKOVI]
17. 7. 1992 - 2. 2. 2011.

ALIJA MA[OVI]

DERVI[A MA[OVI] MUHAMED (MUSTAFA) HALJEVAC
U srcu }emo te uvijek nositi, sa ljubavlju spominjati i nikada te zaboraviti. Tvoji: k}erka Vildana, zet Dragan, i unuci Goran i Zlatan
1681-1nd`

Godine prolaze ali vrijeme ne bri{e tragove bola koji su ostali iza vas. Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Va{a k}erka Mevzija sa porodicom 1678-1nd` Dana 10. februara 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ otac, punac i dedo SJE]ANJE

na dragog i voljenog supruga i oca

Sudbina je bila ja~a i odvojila te od nas. Svi oni dani, koji su pro{li, kao i ovi {to dolaze ne}e i ne mogu izbrisati tugu i prazninu u na{im srcima... niti lijepa sje}anja na svaki trenutak, koji smo zajedno proveli. Mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe i koliko nam nedostaje{. U na{im srcima uvijek }e{ biti voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te obasja svojom milo{}u, da ti podari sve d`ennetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: razrednica i IV-a razred
PTT

AZEM STOVRAG
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Fatima, zet Mustafa, unuci Mirela i Armin sa porodicama
1675-1nd`

FERID DIZDAREVI] DIZDAR
S ljubavlju i trajnim sje}anjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi i nikad zaboravljeni lik, plemenitost i dobrotu. Supruga [emsa, k}erka Adisa, sin Haris i snaha Jasmina
1907-1tt

Danas se navr{ava godina otkako je preselio na ahiret moj dragi

Danas se navr{ava 7 dana otkako je preselila na ahiret moja voljena sestra

MUHAMED (MUSTAFA) HALJEVAC
Pro|e godina, a tuga u srcu, praznina u du{i i suza u oku nikada ne}e pro}i. U mome srcu osta}e{ voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu 12. 2. u stanu Geteova 9 u 15 sati. Tvoja supruga I{a
1681-1nd`

10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

MENSURA MUTAP^I], ro|. ^EBIRI]
S ljubavlju }u te pamtiti, spominjati i u srcu nositi. Nikada ne}u zaboraviti tvoj plemeniti lik i dobrotu. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji. sestra Ned`ada, zet Nesko, Ismar, Lejla, Bilent, 1919-1tt Kerim, Eda

Dana 10. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od smrti mog voljenog oca

SJE]ANJE

Dana 10. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se jedanaest godina otkako si nas napustio, na{ dragi

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

MIRKO CVITANOVI] [A]IR (PA[AN) D@EVLAN
15. 9. 1953 - 18. 12. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: k}erka Ifeta i zet Izet
1696-1nd`

FAHRUDIN GOGI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol. Sa tugom te spominju i u srcu ~uvaju 1685-1nd` seke i brat

1930 - 2010.

(2010 - 2011.)

\ENADA [AHOVI]

DAMIR PURKOVI] PURKE
183-1mo

Muhamed Had`iomerovi} sa porodicom
1918-1tt

Tvoji najmiliji

S ljubavlju i po{tovanjem, Lejla i Koja
168-1tz

Danas se navr{avaju dvije godine otkad je preselio na{ dragi suprug, babo, dedo, punac, svekar i prijatelj

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

AHMET (OSMANA) LE[O
Neka te Allah d`.{. obraduje D`ennetom i d`ennetskim ljepotama. Tvoji: supruga Hava, sin Avdo sa porodicom i k}i Zineta sa porodicom
1909-1tt

SAKIB - BRACO KOVA^
Samo je vrijeme pro{lo, a tuga za tobom nije i ne}e Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Rasiha sa svojom porodicom
36-1tr

HAJRUDIN ]ATI]
Posljednji selam sa `eljom da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Otac Halid i majka Hajrija Hatma }e se pokloniti u petak, 11. 2. 2011. godine u d`amiji Bu}a potok na d`uma namazu.
1895-1tt

HAJRUDIN ]ATI]
Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoj brat [emsudin, snaha Azemina i brati~ne Anida i Nejla
1895-1tt

Dana 10. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana otkad je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 10. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana otkad je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se godina dana od smrti mog dragog brata

SJE]ANJE

Desetog februara 2011. navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg voljenog

[A]IR (PA[AN) D@EVLAN
S ponosom i po{tovanjem ~uva}emo zauvijek uspomenu na tvoju dobrotu, dobra djela i ljubav. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: majka Zejneba, supruga Emina, sin Kemo, snaha Minela 1696-1nd`

[A]IR (PA[AN) D@EVLAN
S ponosom i po{tovanjem ~uva}emo zauvijek uspomenu na tvoju dobrotu, dobra djela i ljubav. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Hamdo, Senija, amid`i} Edin sa suprugom Mirelom, k}erkom Lamijom, te prijatelji Zaim i Tima 1696-1nd`

15. 9. 1953 - 18. 12. 2010.

15. 9. 1953 - 18. 12. 2010.

[UKRIJE (SULEJMANA) SULJEVI]
Dragi moj brate zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja sestra Bisera, zet Hilmo, sestri~ne Alma i Amra sa djecom
1692-1nd`

BISERI BAJROVI]
Vrijeme prolazi a tuga i sje}anje na tebe ostaju. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VESAH. Porodica Ze}o: Fatima, Hamdija i Adnan
1902-1tt

IBRO (JUSUFA) MALOVI]
10. 2. 2005 - 10. 2. 2011.

Zahvalni smo svima koji se sje}aju njegovog plemenitog lika. Brat i sestre sa porodicama
186-1mo

46

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Mom Bratu

[UKRIJA (SULEJMAN) SULJEVI]
Voljeni moj Tatice... Uzalud tra`ih utjehu, ne na|oh je... Godina duga pro|e, nikad bolnija i `alosnija. Tatice, zovem te „ponosom“ svojim, u svakoj crti svog lica prepoznah tebe, i tad svatih da si jo{ uvijek tu, iako si oti{ao. Zauvijek }u se zvati potomkom tvojim, a vjeruj od toga nema ni~eg ljep{eg. Voljeni moj Tajo, moja tuga je prevelika. U`asno mi nedostaje{. Voljet }u te zauvijek, zauvijek. Molim dragog Allaha da ti podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja princeza Nirvana, zet Bakir i unuke Tajra i Edna. 1904-1tt

26. 12. 1956 - 10. 2. 2010.

NIJAD (TAJIB) KAROVI]
Pro{lo je 17 godina, a nama se ~ini da je bilo ju~er. Dragi na{ brate, u na{im srcima }e{ ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: brat Ibrahim, sestre Zahida, Hedija, Sedija sa porodicama, sestri}i Murat i Mahir, snaha Rasema
1916-1tt

10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

NIJAD KAROVI]
Godine prolaze, al’ sje}anje na tebe nikada ne blijedi. Danju u mojim mislima, no}u u mojim snovima, neprestano u mom `ivotu, `ivjet }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Tvoja brati~na Samira
1916-1tt

FAHRUDIN - RUTKO KARAMEHMEDOVI]
Mom dragom bratu, na{em amid`i i voljenom drugu. Hvala ti {to si bio dio na{ih `ivota i {to si nam ljubav i prijateljstvo nesebi~no darivao, {to si volio i to znao pokazati. Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote. Brat Emir - ^afir, snaha Jasna, djeca Dino, Selma Pajdo Red`ep i Mirjana Ferizovi} 1672-1nd` Enver i Azra Ferizovi}

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog supruga, tate i dede

Dana 9. 2. 2011. godine navr{ilo se 5 tu`nih godina otkako je preselila na ahiret na{a draga mama

SAD@IDA ^OLPA [EFKETA BRATOVI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja porodica
1683-1nd`

Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe. Nedostaje{, volimo te. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Aldin i Iris Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 2. 2011. godine u 14 sati d`amija Kobilja Glava.
1690-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em

Desetog februara 2011. navr{ava se tu`nih godinu dana od kad nije s nama na{ voljeni Na{em prijatelju Mom radnom kolegi i kom{iji

ESADU DEDOVI]U

FAHRUDINU - RUTKU KARAMEHMEDOVI]U

BRANKO OBRADOVI]
2010 - 2011.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Tvoji tetki}i: Ejub, Sejid Bojad`ija sa suprugama i djecom

Nek ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Galib Hela} sa suprugom Hedajetom i djecom Jasminom i Minelom
1686-1nd`

S po{tovanjem i ljubavlju Supruga Antica i k}eri Jasna i Vesna
37-1tr

1679-1nd`

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, babo, dedo, pradedo i punac

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 12 najtu`nijih mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni

SJE]ANJE

had`i HAMID (RAGIB) HE]O
Koliko god vremena da pro|e, utjehe nema, samo ogromna tuga i bol ostaje u srcima onih koji te vole. Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {aljemo ti posljednji selam. Pamtit }emo te po tvojoj velikoj ljubavi, plemenitosti i dobroti. Tvoji najmiliji: supruga Ti|a, k}erka Fatima, unuka D`ana, unuk Sanin, zetovi D`emal i Samir, snaha Amra, praunu~ad Belma, Tarik, Ismar i Irma. Hatma dova }e se prou~iti 11. 2. 2011. u petak, prije d`ume namaza u He}a mahali (Alipa{in Most), d`amija had`i Emina He}e.
1677-1nd`

had`i HAMID (RAGIB) HE]O
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Besmisleno je re}i koliko nam nedostaje{. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vjerna. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Tid`a, sin Muhamed, snaha Malka, unuk Kemal, unuka Azra, praunuka Kanita i zet Esad Hatma dova }e se pokloniti 11. 2. 2011. godine prije d`ume nama1910-1tt za u had`i Eminovoj d`amiji He}a mahale.

EKREM BURNI]
10. 2. 2010 - 10. 2. 2011.

Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Kahriman: Mirza, Nevzeta i Izet
1903-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

na{oj voljenoj i plemenitoj tetki

ARMINU (AHMED) KRKALI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Polj~i} Bobo, Melisa, Dado i Vedran
1905-1tt

ARMIN (AHMED) KRKALI]

SAFIJI - SAFI HAJDARPA[I], ro|. TRBI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Klobodanovi} Mustafa i Safija
1905-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju Sokolovi} Munevera i Mubera sa porodicama
1914-1tt

Dnevni avaz
Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret moje drage majke

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

47

Danas se navr{avaju pune dvije godine kako je na ahiret preselio na{ voljeni

NED@AD (ESADA) ZVIZDI] MENSURA (ALIJA) MUTAP^I]
Ne postoje rije~i koje mogu opisati bol i tugu u mome srcu otkako si me zauvijek napustila. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Amela sa porodicom
1900-1tt

Neopisovo nam nedostaje i svaki dan molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Iako dani prolaze, tuga koju si ostavio u na{im srcima svakim danom je sve ve}a. Jedina utjeha nam je sje}anje na tebe i spoznaja da }e do}i dan kad }emo vje~no biti zajedno. Tvoji voljeni: majka D`evahira, supruga Ljubica, sinovi Denis i Sanin sa djevojkom Aidom i sestre sa porodicama.
1667-1nd`

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

Prof. dr. ILJAS (SULEJMAN) HAD@IBEGOVI]
10. 2. 2010 - 10. 2. 2011.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Uz vje~no sje}anje Tvoji: supruga Jasmina, k}erke Lejla i Beca, unuke Tara, Farra i Lora, zetovi Almad i Markus
1626-1nd`

FATA OSMANOVI], ro|. HUSEINOVI]
15. 4. 1946 - 10. 2. 2006.

ZAHID (MUJE) OSMANOVI]
14. 6. 1939 - 19. 11. 1988.

Po dobru }emo vas pamtiti, od srca voljeti, s ponosom spominjati i nikada vas ne}emo zaboraviti. Zauvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti dio nas i na{ih najljep{ih uspomena. Uvijek misle na vas: sin Zijad, snaha Mediha i unuke Samra, Amra i Semina 49-1ze SJE]ANJE Dana 10. 2. 2011. navr{avaju se tri godine otkada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar, dedo, brat, {ura, amid`a, daid`a

SJE]ANJE

na na{e drage

IMAMOVI]

FAID (SEJFO) KAPO
Ljubav, po{tovanje, dobrota i plemenitost pripadaju velikim ljudima kao {to si bio ti, jer ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti, ostave trag koji se ne mo`e izbrisati. Ponosni smo {to smo te imali i tvoju dobrotu i plemenitost osjetili. Tvoj dragi lik zauvijek }emo po dobru pamtiti. Neka nur Bo`iji obasjava tvoje vje~no prebivali{te, a nama da snage da `ivimo sa najljep{im uspomenama na Tebe. Tvoji: supruga Zehra, sin Sead, snaha Mediha, unuka Emma, brat Sejdalija sa suprugom Munibom, sestra Seida sa suprugom Ra{idom i djecom, sestra Rasema sa suprugom Asimom i djecom, sestre Biba i Hatid`a, {ura Hikmet sa suprugom Lejlom i djecom, svastika Sahra sa suprugom Refikom i djecom, svastika Dika sa suprugom Hanefijom, te porodice: Kapo, Sokolovi}, Feriz, Hod`i}, D`indo, Islamo1664-1nd` vi}, ^ukur, Smajlovi}, Kreki}, [enderovi}, Had`ibuli}, Toti}

HANKIJA
9. 2. 1994.

PA[AN
10. 2. 1985.

Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet. Porodica
1621-1nd`

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 11 tu`nih godina kako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad zaboravljeni suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

na na{e drage

SJE]ANJE

Dana 10. 2. 2011. navr{avaju se tri godine otkada je na ahiret preselio na{ dragi amid`a

MIDHAT (AVDE) KALAMUJI]
Sje}anje na tebe ostat }e sve dok `ive oni koji te vole. Hvala ti na svemu {to si nam od svog plemenitog srca podario. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet. Supruga sa djecom
1892-1tt

FAID (SEJFO) KAPO
Pro{le su tri godine otkako nisi sa nama. Uprkos tome, uspomene na zajedni~ki provedene dane i godine, te ponos {to smo te imali, ne blijede. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Mehmedalija Meho Kapo sa suprugom Senadom i djecom Aldinom i Elmom
1665-1nd`

IBRAHIM (OMERA) BIKI]
3. 9. 1988 - 9. 2. 2011.

ESMA BIKI], ro|. \UMI[I]
9. 2. 1997 - 9. 2. 2011.

Sa ponosom, ljubavlju i lijepim sje}anjima `ivite u na{im srcima. Ostajete uvijek voljeni i nikada zaboravljeni. 1891-1tt K}erka ]ima, unuke Meliha i Majda sa porodicama

U ~etvrtak, 10. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i

SJE]ANJE

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se dvadeset i jedna godina kako je na{ dragi suprug, otac, dedo, punac i svekar preselio na ahiret

EKREM (HASAN) BURNI]
Proteklo vrijeme nije ubla`ilo tugu u na{im srcima. Ponosni smo i zahvalni Allahu d`.{. {to nam je podario takvog supruga, oca, svekra, punca i djeda. Hvala ti puno za sve {to si u~inio za nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga E{efa, sin Admir, k}i Admira, snaha [teffi, zet [efik, unuk 1794-1tt Edin i unuka Edna.

iz Sanskog Mosta

HILMIJA Ing. HALILOVI]
10. 2. 1990 - 10. 2. 2011.
Neka mu Allah d`.{. daruje lijepi D`ennet i neka mu je vje~ni rahmet. Supruga ]amila, sin Emin, k}i Emina, zet Ermin, snaha Amra, unuka Ilda, unuci Armin, Vildan i Jasmin
1836-1tt

48

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na

ESADA (ZAIMA) ZVIZDI]A
10. 2. 2010 - 10. 2. 2011.

Pro{la je tu`na godina od kada nas je napustio na{ veliki prijatelj, drug i dobar ~ovjek. S po{tovanjem i trajnim sje}anjem. Tvoji prijatelji: Sejo Kuki}, Ibro Popara, Miral Poplata, D`emo Bori}
1637-1nd`

Dana 11. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

RASIM OMERHOD@I]
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe, jer tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u srcima. Mnogo nam nedostaje{ u `ivotu. Volimo da mislimo na tebe, volimo da pri~amo o tebi i volimo sve {to podsje}a na tebe. Uz nas i sa nama i dalje `ivi{ i postoji{, to je tvoja zasluga kojom si nas zadu`io za `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Supruga Belma i sin Edim Tevhid }e se prou~iti u petak, 11. februara 2011. godine, iza ikindije namaza u 14.45 sati u Trgovi{}e d`amiji i u ku}i `alosti, ul. Armije BiH br. 15/6.
51-1ze

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na daid`u

SULEJMAN (DERVO) HALILOVI]
10. 3. 2007 - 10. 3. 2011.
Donji Vakuf Familija iz Sarajeva
1843-1tt

HAJRIJA (DERVO) UZUNOVI], ro|. HALILOVI]
10. 2. 2005 - 10. 2. 2011.
Sa ljubavlju i dubokim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. O`alo{}ena porodica
1843-1tt

had`i ZEJNA hanuma [ABOVI], ro|. KOLD@I]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molim Allaha da ti podari lijepi D`ennet, a du{i rahmet. Tvoja prijateljica Dedi} Jasmina
1855-1tt

10. 2. 2010 - 10. 2. 2011.

MEJRA (BEGOVI]) HAD@OVI]
10. 2. 1972.

D@AVID (AHMETA) HAD@OVI]
15. 3. 1984.

MIRSAD (D@AVIDA) HAD@OVI]
13. 10. 2008.

Najljep{a sje}anja na vas ostaju trajna i kazuju kako treba `ivjeti, voljeti se i po{tovati. Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i otvori d`ennetske ba{~e. Porodica
1812-1tt

Dana 10. 2. 2011. godine navr{ava se 8 tu`nih godina otkako nisi sa nama

Dana 10. februara 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo, deda i pradeda

Dana 10. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret

HARIS (SENADIN) HAD@ISULEJMANOVI]
Zauvijek }e{ biti suza u oku, rana u srcu. Volimo te i svaki dan donosi ve}u tugu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari posebno mjesto u D`ennetu. Tvoji roditelji Senadin, Tehvida i bra}a Denis i Faruk
1669-1nd`

AZEM (OMER) STOVRAG
S ljubavlju ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote D`enneta. Tvoji najmiliji: djeca, unu~ad i praunu~ad
1896-1tt

MUSTAFA (AHMET) DELALI]
Tim povodom dana 11. 2. 2011. godine (petak) prou~it }e se HATMA DOVA prije d`uma namaza u Podbre{koj d`amiji u Jablanici. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. PORODICA
PTT

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 46 godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 46 godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se 12 mjeseci od prerane smrti na{eg dragog

Dana 10. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg oca i mu`a

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e Munire

DEVLA KO@LJAK, ro|. HALILOVI]
10. 2. 2005 - 10. 2. 2011.
Bila si utjeha na{im brigama, snaga na{im `eljama. Neka te Allah nagradi svim d`ennetskim ljepotama. Tvoji: k}erka Tija, unuk Armin i unuka Ermina
1856-1tt

MURATA MUFTAREVI]A
Vrijeme prolazi ali bol i praznina koju si nam ostavio ne donosi zaborav nego surovu istinu da si nas zauvijek napustio. Tvoj dragi lik `ivi u srcima tvojih o`alo{}enih k}eri: Zuhra, Zina, Bela, Zekija, Zakira i sinovi Esko, Hasan i [ukrija sa porodicama
1888-1tt

MURATA MUFTAREVI]
Vrijeme prolazi, ali bol i praznina koju si nam ostavio ne donosi zaborav nego surovu istinu da si nas zauvijek napustio. Tvoj dragi lik `ivi u srcima tvojih o`alo{}enih k}eri i sinova: Zuhra, Zineta, Zumra, Mustafa, Zekija, Zakira, Hasan i [ukrija sa porodicama
1645-1nd`

iz Sarajeva

[UKRIJE (SULEJMANA) SULJEVI]A
Tata... evo pro|e ova neutje{na godina... Rije~i su malo da poka`emo svoju tugu, bol za tobom, ali tje{i nas pomisao da }emo se opet sresti... ^uvaj se i vidimo se... Nek ti je vje~ni rahmet... Tvoji: \enita i Faris sa mamom!
1650-1nd`

FAHRUDIN (KASIMA) GOGI]
Dani prolaze ali uspomena na tebe ostaje vje~no. Iz na{ih srca oti{ao nisi, uvijek }e{ biti tu, vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mahir, supruga Aida, punica Sulejma, sestre Zemka i Jasna, brat Hajrudin, {ura Adis
1889-1tt

SALEM KADRI]

Amila i Elmana
1893-1tt

Dnevni avaz
Navr{ilo se 17 godina od pogibije na{ih saboraca, heroja 43. Drinske udarne brigade ARBiH

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

49

FERID DIZDAREVI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

SABAHUDIN TEROVI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

VEJSIL HASOVI]
9. 2. 1994 - 9. 2. 2011.

ARIF OMEROVI]
9. 2. 1994 - 9. 2. 2011.

AMIR PA[I]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

MURIS D@ANANOVI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

SALEM OMEROVI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

NIJAD KAROVI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

BAJRO KOSTI]
10. 2. 1994 - 10. 2. 2011.

Bili ste veliki ljudi, starje{ine, puni dobrote i ljubavi. Va{ odlazak ostavio je veliku prazninu i bol me|u svim saborcima i patriotama Podrinja. Dok postojimo ~uvat }emo uspomene na va{a herojstva i patriotizam. Udru`enje veterana rata i Patriotske lige BPK Gora`de

N

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

teti

SPASENIJI DRVEN@IJI SALEM (SULJO) KADRI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Kulo i uposlenici „Kulinog Dvora“
1704-1nd`

majci na{e drage prijateljice Brane

od Vasvije Vidovi} i Minke Vojvodi}
N

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja i direktora Rasima Husi}a

majci na{eg prijatelja i ~lana Rasima Husi}a

FATIMA HUSI], ro|. MA[I]

FATIMA HUSI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zadru`ni savez Federacije Bosne i Hercegovine
1702-1nd`

Uposlenici Z.Z. „Gra~anka“ Gra~anica
1701-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Na na{eg saborca, komandira ~ete iz 2. bataljona 2. „V“ mtbr

majci na{ega kolege

MULAZ POTURAK
koji je na dana{nji dan 10. 2. 1995. godine preminuo od posljedica oboljenja zadobijenog tokom slu`be u ARBiH Pozivamo porodicu, prijatelje i saborce 2. „V“ mtbr da dana 10. 2. 2011. godine u 11.00 sati na mezarju „Boljakov Potok“ prou~imo Fatihu i odamo po~ast na{em Mulazu, kao i svim braniteljima koji su poginuli za odbranu domovine BiH. UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD, SARAJEVO
1923-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMI HUSI]
Porodici Husi} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

FAHRUDIN - RUTKO KARAMEHMEDOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Sestra Sabaheta Bejdi}, sestri~na Svjetlana i sestri} Damir sa porodicom Brat Zarudin - Zako, snaha Mirjana i brati} Alan sa porodicom
1933-1tt

50

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

AMARU KOPI]U
Uvijek }e{ biti dio nas! @ivjet }e{ u na{im srcima, na{im mislima zauvijek! Tvoj V-3 Ilhana, Enes, D`enis, Hamza, Anida, Merima, Naida, Emina, Lejla, Rijad, Almedina, Ajna, Haris, Hanan, Selma, Samir, Nejira, Alina, Mahir, Said, Kenan, u~iteljica Amira 1709-1nd`

Dana, 10. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca, djeda, brata i prijatelja

nastavnika

Danas, 10. februara navr{ava se sedam dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

HASAN (]AMIL) SMAILAGI]
Postoji{ i traje{ kroz na{e zajedni~ke uspomene. Hvala ti za sva dobra djela, a bilo ih je mnogo. S po{tovanjem, ostat }emo vjerni vrijednostima kojima si nas u~io, a tvoj vedri lik, `ivotna energija i pozitivan duh bit }e nam i dalje zvijezda vodilja. Tvoje k}erke Nermina i Zinaida, zet D`evad, unuci Mirza, Fe|a i Zlatan, bra}a Husein i Enes, sestre Ned`ida, Hasnija, Sajma i Fadila i ostala mnogobrojna porodica PTT

(15. 3. 1932. godine - 10. 2. 2011. godine)

MIDHAT (NEDIM) AHI]
iz Visokog Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 10. 2. 2011. poslije ak{am namaza (17,15) u [adrvanskoj d`amiji. EL - FATIHA Porodica Ahi}
PTT

SALEMU KADRI]U

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Red`o, Alma, Anes i Amina
1928-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragom brati}u

SJE]ANJE

Dana 10. 2. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako je preselio na ahiret

MUHAMED (OSMANA) HALAK - HAMO
Po dobroti }emo te pamtiti, s ponosom spominjati i u srcima vje~no ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: amid`a Esad, strina Cveta i amid`i}i Selver i Elvedin, snaha Ismira, ro|aci Eldar i Arnela.
1697-1nd`

Dana 10. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a draga

BISERA - BISA BAJROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoji: sin Admir, snahe Sanela i Elvedina, unuci Danis i 1923-1tt Vedad i unuka Sara

SILVIJA HRENOVICA, ro|. BATLAK MEHO DO[LO
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica
78-1go

Draga na{a Majko i Mako, vrijeme {to neumitno proti~e ne mo`e izbrisati Tvoju Ljubav prema nama niti na{u Ljubav prema Tebi. 1897-1tt Porodica

10. februara 2002 - 2011. godine

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj Ru`i

na{oj supruzi i majci

Dana 10. februara 2011. navr{avaju se dvije godine od iznenadnog preseljenja na{eg daid`e, brata i {ure

\ULKA KARI]

\ULKA KARI]

NED@ADA ZVIZDI]A
Godine prolaze, ali ostaju sje}anja na zajedni~ke `ivotne radosti. Neka Allah d`.{. podari vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Sestra Nerina, zet Memsudin, sestri}i Mirza sa Enisom i Alma
1936-1tt 1703-1nd`

Za velikog ~ovjeka, veliko hvala! Tvoji: Advija - Dika, Fahrudin, Anida, Amir, Ilvana i Benjamin
1936-1tt

Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote. Suprug [ahin, k}erke Fatima i Advija - Dika

POSLJEDNJI SELAM

nani

Dana 10. 2. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Supruga i oca

\ULKI KARI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici „PROVING“ doo i „PROVING in`injering“ doo Sarajevo
1940-1tt

Danas 10. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca i djeda

MUSTAFA (IBRAHIM) @UTI]
1946 - 2010.
Smrt je bila tren, ali ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u subotu, 12. 2. 2011. u 11 sati. Supruga Nevza sa djecom
1710-1nd` 1707-1nd`

ZLATKO (ANDRIJE) OBRDALJ
22. 6. 1949 - 3. 2. 2011.
Tog dana u 12.00 sati posjetiti }emo njegovo vje~no po~ivali{te, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni: sin Igor, k}erka Tamara, unuk Omar, brat @eljko sa porodicom, prijatelji i kom{ije.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

51

MULIJA (HASAN) NUKICA, ro|. STRUGA
preselila na ahiret dana 9. 2. 2011. u 84. godini. Mjesto i datum d`enaze bi}e naknadno objavljeni. O@ALO[]ENI: sin Alija sa porodicom, k}erka Safija sa porodicom, brat Hasan sa porodicom, sestra Zehra, zaova Hanka Reizbegovi} sa porodicom, prijatelj Sabrija [titkovac, njeni Huso, Jasmin i Azra, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
1706-1nd`

Sa bolom i tugom obavje{tavamo da je

ZEJNEBA (IBRAHIMA) KARKIN, ro|. GUSINJAC
preselila na ahiret u srijedu, 9. februara 2011. u 88. godini. O@ALO[]ENI: k}erke Munira i Amira, sin Fikret sa porodicama Ku}a `alosti: Sumbula Avde br. 2.
1939-1tt

Javljamo cjelokupnoj rodbini, prijateljima i znancima `alosnu vijest da nam je nepre`aljena

KATA [KULJ, ro|. BAN
preminula u srijedu, 9. 2. 2011. u 79. godini. Posljednji ispra}aj i ukop obavit }e se u ~etvrtak, 10. 2. 2011. u 14 sati na groblju Prahulje. Organiziran prijevoz kre}e u 13.00 ispred ku}e `alosti u Turbetu. VJE^NI - POKOJ O@ALO[]ENI: sestra Ljuba, brat Marko i nevjesta Ana, sestri~na Mara Pende{ s mu`em Tomom i djecom An|elkom, Ivanom i Branislavom, brati} Miro sa suprugom Maricom i djecom Anreom i Gabrijellom, brati} Mijo sa suprugom Darijom i djecom Markom i Jurajem, te ostala mnogobrojna PTT rodbina, susjedi i prijatelji.
(1932 - 2011)

Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SULEJMAN (OMER) HOD@I]
preselio na ahiret u utorak, 8. februara 2011. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa trolejbuske okretaljke JEZERO sa polaskom u 12.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Hasnija, sin Adem, k}erka Amela, snaha Meliha, zet \evad, unu~ad Amila, Elfidin, Armin i Rijad, zet Denis, praunuk Danis, bra}a Hasan i Me{a, sestra Sija, snahe Nusreta i Enisa, zet Mustafa, brati}i Muhidin, Belmir i Elfidin, sestri} Hamza, sestri~ne Fika, Mubera i Muniba sa porodicama, daid`a Asim sa porodicom, amid`i}i sa porodicama, teti}i sa porodicama, {ura Ahmet sa porodicom, svastika Fata i bad`o ]amil sa djecom, te porodice Hod`i}, Pa{i}, Zagorica, Mirvi}, Kapur, Lje{njanin, Syle, Bogilovi}, Karup, Omeragi}, ]osi}, Kurtagi}, Smaji}, Osmanovi}, Nogo, Demir, ]ati}, Had`ibuli}, Zeherovi}, Pleho, Tiro, Divovi}, Jahi}, ^au{evi}, Me{i}, [i{i}, Isakovi}, Kartal, Dedaji}, Nalbanti}, D`indo, [o{i}, Durmi{evi}, [abanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Osmana Krupalije br. 30.
no036333

had`i HABIBA KARABEGOVI], ro|. U[TO
preselila na ahiret u nedjelju, 6. 2. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. 2. 2011. godine u 13.00 sati ispred d`amije u Ustikolini, a ukop }e biti u Haremu d`amije. O@ALO[]ENI: sin Bilal, snaha Remza, k}erke Nejla i Lejla, zet Hasan, sestra Vezira, unu~ad Mahir, Ehlimana, Hidajeta, Amir, Halid, Jusuf i Benjamin, zetovi Reuf, Samir i snaha Aldijana, praunuka Amra, sestri}i i brati}i, te porodice Karabegovi}, U{to, Cej, [ubo, Isanovi}, Ram~evi}, Uzunovi}, Had`i}, Hasanagi}, Kunduklija, Duri}, Hanjali}, Srnja, [oro, Had`iali}, Hajdarevi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u Ustikolini. Prevoz je obezbije|en sa terminala na Ilid`i, u petak, 11. 2. 2011. sa polaskom u 9.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
1676-1nd`

Dana 5. 2. 2011. navr{ilo se 17 godina od pogibije rahmetli

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

MEJRA hanuma ORMAN
na pijaci Markale. Tim povodom }e se 10. 2. 2011. prou~iti tevhid i pokloniti hatma dova u Had`i Sinanovoj tekiji u Sarajevu, sa po~etkom u 19.30 sati. Porodica
1940-1tt

ZUMRETA ([UKRIJE) MUTI], ro|. ]EHAJI]
nakon kra}e i te{ke bolesti preminula u Sarajevu, 6. februara 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 10. 2. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Povorka polazi ispred ateisti~ke kapele. Prijevoz obezbije|en do groblja i nazad u 13.30 sati sa autobuske stanice ispred pijace Grbavica I. O@ALO[]ENI: k}erka Biljana, sin Zoran, bra}a Safet i Mustafa, zaova Nada, Nerma Borovac, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

Ju~er, 9. 2. 2011. navr{ila se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga tetka

INDIJANA (RAMIZ) KARI]
1958 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni mir. Tvoji: Izar, Emina i Faris
1931-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ~ika

Ju~er, 9. 2. 2011. se navr{ila godina otkako sa nama nije na{a draga tetka

HAMI
Velikom ~ovjeku i prijatelju RAJA IZ ULICE: Smajo, Hare, Denis, Amer, Ado, Make, Emir, Eso, Dario, Mario, Asim, Minja, Garba, Sema, Dario A., Lara Z., Iris, Lara ^., Selma, Mikica, Jaca, Lejla, Emina, Elma ^. i Naida
1711-1nd`

INDIJANA (RAMIZ) KARI]
1958 - 2010.
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Elma i Alen
1931-1tt

52

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KASIM (HASAN) ]OSOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. februara 2011. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice K. Hermana 5 (Franje Ra~kog) sa polaskom u 12.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Advija, Zenida, Senad, Semir, Slavica, Indira, Miroslav te porodice ]osovi}, Bakija, ^olpa, Islamovi}, Erak, Bakarevi}, Begi}, Avdi}, Tahmi{~ija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Koste Hermana br. 5/III.
no036334

AI[A (MUJE) BAJAGILOVI], ro|. MEDI]
preselila na ahiret u petak, 4. 2. 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. 2. 2011. u 15.30 sati u haremu Sitari - Gornji [eher. O@ALO[]ENI: suprug Asim (Askan), sinovi Damir i Emir, snaha Divna, unuke Ines i Irma, sestre Sabina i Zlata te porodice Bajagilovi}, Medi}, Guni}, [avija, Tarabar, Dedi}, Hused`inovi}, Dujso, Delnezirevi}, Todorovac, [a{ivarevi}, Kurjak, Bi{}evi}, Filipovi}, Sara~evi}, Ibrahimbegovi}, [erani}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
1920-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMAIL (MURAT) ADEMOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 9. februara 2011. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa trolejbuske okretaljke na Dobrinji I u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga \ulfidana, sinovi Esad i Senad, k}erka Sanela, zet Mal~o, snahe Elvira i Azra, unu~ad Naida, Malik, Belma, Asija i Beriz, bra}a ]amil, Hajro i Amir, sestra ]ama, zet Sakib, snahe [ehrija, Haljima i Mejrema, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {uraci Ganija i Hilmija sa porodicama, svastike \ejljana, Ganimeta i Sabaheta sa porodicama, te porodice: Ademovi}, Mehmedovi}, Rov~anin, Avdi}, [krijelj, Demirovi}, Nuhovi}, Richter, Blaka, Palamar, Laban, Kahriman, Fazli}, Beglerovi}, Zekovi}, Husein~ehaji}, Nik{i}, Demi}, Dedi}, ^elik, Kadi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Miroslava Krle`e br. 8/II - stan 6 (Dobrinja I). 111

MUHAMED - HAMO (OSMAN) HALAK
preselio na ahiret u srijedu, 9. februara 2011. godine, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine u 13.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hanka, sin Adnan, k}erke Nina i Ajla, sestre Munevera, Ismeta i Fatima, zetovi Sanjin, Alija, Ferhat i Dragan, amid`a Esad, tetke Munira i Ifeta, {ure Ibro i Halil, svastike Almasa i Zubejda, bad`e Edhem i Osman, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Halak, Had`ihajdarevi}, Merkez, Be{irovi}, ^aji}, Vejnovi}, Mahmutovi}, Sofrad`ija, Nuhanovi}, Duran, Avdi}, Ribi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Salke Neze~i}a br. 7/I. Prijevoz obezbije|en ispred Merkatora na Dobrinji sa polaskom u 12 sati. 111

VASVIJA OMERAGI], ro|. HAD@IALI]
preselila na ahiret u utorak, 8. februara 2011. u 88. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. februara 2011. poslije podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi had`i Zulfikar-Fiko i Mufid-Fide, snaha Nevzeta, unu~ad Jasmina, Ado i Na|a, snaha Na|a, praunuke Adna i Amna, sestra Munira, brati}i i brati~ne, sestri~ne, jetrva Enisa, te porodice: Omeragi}, Had`iali}, ^eljo, Kreso, Spahi}, Hulusi, Devi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Muvekita br. 2/II. 111 Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TAIB (HILMO) AJDINOVI]
preselio na ahiret u subotu, 5. 2. 2011. godine u Francuskoj u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. 2. 2011. poslije ikindije namaza (15.00 sati) u haremu d`amije Sokolovi} Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga \ulka, sinovi Ismet, Safet i Senad, k}erke Ferida, Emira i Safeta, bra}a Mahit i Abid, sestre Fehima, Saja i Hankija, zetovi Ze}o, Zejnil i Murat, snahe Ajka, Mejra i D`eva, unu~ad Amel, Esmer, Adis, Arnel, Arnela, Alja, Jakup, Jasmina, Mevludin, Alma, Semir, Melisa, Aldin, Almir, Semra, Admir, Merita, Elma i Ernes, te porodice: Ajdinovi}, Bu~an, Ni{i}, Fekovi}, Tari}, Zorni}, Ga{anin, Rami}evi}, Bejtovi}, Bihorac, ]osovi}, Daci}, Bubalovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul. Ahmeta Ljubun~i}a 7, S. Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MUNTA PLAV^I], ro|. KOVA^
preselila na ahiret u utorak, 8. februara 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine u 13.00 sati na mjesnom haremu VELU[I - Bjelimi}i. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije „ISTIKLAL na Otoci sa polaskom u 9.30 “ sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Huso i Bajro, k}erke Zahida i Raza, snahe Ai{a i Behka, zet [erif, unu~ad Senad, D`enan, Nijaz, Senada, Suvada i Aida, snahe Emina i Alma, zetovi Samir i Elmir, praunu~ad Nadina, Mirza, Amina, Ilma i Ena, sestre Mu{kija i Hasna, zet Sabit, snaha Hatna, sestri}i i sestri~ne, brati}i te porodice Plav~i}, Kova~, Pintol, Kurtovi}, ^omaga, Zalihi}, Land`o, ^ov~i}, Tunovi}, Ple}an, Kutin~i}, Agi}, Golo{, [urkovi}, \onko, Podumljak, Gluho, Imamovi}, Granulo, Voloder, Mahovi}, ^opra, Zemani}, Pribinja, Mujan, Hebibovi}, Ge`o, Le{o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ESADA MID@I]A br. 58 i ESADA MID@I]A br. 103. 111

FATIMA PA[ANOVI], ro|. LALI]
preselila na ahiret u nedjelju, 6. februara 2011. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. februara 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Tahir i Asim, snaha Vanja, unu~ad Sabina, Amila, Kenan, Amer i Ajdin, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u stanu merhume u 111 ulici Juraja Najtharta br. 13/IV - Nova Breka.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

\ULKA (SALKO) KARI], ro|. DELIHASANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 8. 2. 2011. u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: suprug [ahin, k}erke Fatima i Advija, sestra Mulija, brat Salih, zet Fahrudin Kre~o, unu~ad Hajrudin, Amir, Anida, Haris, Rusmir i Mirza, snahe, praunu~ad, sestri~ne, sestri}i, brati~ne, zaova i jetrva sa porodicama, te porodice: Kari}, Delihasanovi}, Zenunovi}, Kre~o, Traki}, Mujezin, Suljagi}, Kuli}, Be}ar, Deliba{i}, Ad`ija, [kalji}, Hajro, Jaganjac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.00 sati, ul. Hasana Brki}a 37, Grbavica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijateje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

DUDA DRECA, ro|. BA[I]
preselila na ahiret dana 8. 2. 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 11. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00) sati na porodi~nom mezarju Bratov~i}i - Cvilin. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i preminule u Ustikolini u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erke D`evada i D`ana, zet Smajo, unu~ad Arijana, Ajla, Benjamin i Benamir, bra}a Meho, Hasan, [evko, sestre Magbula i Sumbula, djever Aziz, snahe D`emila, Nusreta, Zineta i Mitana, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, te porodice Dreca, Ba{i}, Me{anovi}, ^avrk, Hodovi}, Popovi}, Isi}, Sadikovi}, Bajraktarevi}, Karovi}, Alihod`i}, Tozo, Sir~i}, Paldum, ]ehaja, Bajrovi}, Sofrad`ija i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
82-1go

PA[A (MURATA) AGOVI], ro|. AJANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 9. 2. 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. 2. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji poslije d`enaze. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Mehmed, sinovi Mirsad, Ahmo i Safet, brat Huso, sestra Ra{ida, snahe Nusreta, Selma i Elvira, unu~ad Armin, Armina, Minela, Adelisa i Melisa, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Obezbije|en prijevoz ispred d`amije. 81-1go

MEHMED (MUSTAFA) MAKSUMI]
preselio na ahiret u utorak, 8. 2. 2011. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 2. 2011. u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zejna, k}erke Jasminka, Samija i Azemina, bra}a Ibro, Jusuf, Arif i Osman sa porodicama, te porodice: Maksumi}, Tikve{a, Masle{a, [uta, Omanovi}, Krvavac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Safeta Zajke 118) sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Dnevni avaz
Dana 8. 2. 2011. godine u 64. godini preselio je na ahiret

~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

53

MIRSAD ([ABAN) CIMIROTI]
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. 2. 2011. godine ispred ^ar{ijske d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice poslije ikindije namaza u 14.30 sati. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Almasa, supruga Senija, sinovi Ismir i Muhamed, sestre Mirsada i D`evada, snaha Aida, unuk Faris, brati} Armin, sestri}i Amel, Amir i Jasmin, zet Fahrudin, svastike Senadina, Munevera i Semira, bad`e Midhat, Mulo i Jasmin te porodice Cimiroti}, ^urukovi}, Begovi}, Hasani}, Jusi}, Kadi}, Bajramovi}, Vojvodi}, Hanumi}, Be~i} i Kafed`i} kao i ostala mnogobrojna rodbina, 52-1ze prijatelji i kom{ije.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD @IVINICE Broj: 033-0-I-08-001666 @ivinice, 10. 12. 2010. godine

OGLAS
Pravna stvar Tra`itelj izvr{enja: JKP „Komunalno“ @ivinice Izvr{enik: Kuli} Ivica, Magistralni put bb, @ivinice

RJE[ENJE
Na osnovu vjerodostojne isprave analti~ke kartice korisnika, obavezuje se izvr{enik da u roku od 8 dana plati tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 701,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 10. 2008. godine, te tro{kova postupka u iznosu od 60,00 KM.

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE
U korist JKP „Komunalno“ @ivinice protiv izvr{enika radi namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u iznosu od 701,53 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 10. 2008. godine, te tro{kova postupka u iznosu od 60,00 KM. - za izvr{enika Kuli} Ivica, Magistralni put bb, @ivinice a) Pljenidbom izvr{enikovog potra`ivanja 1/3 plate, odnosno penzije i nala`e se isplatiocu plate, odnosno (PIO/MIO) Kantonalna slu`ba Tuzla da utvr|eni iznos od 1/3 uplati na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1321100302410016 kod NLB Tuzlanske Banke DD Tuzla. U slu~aju nemog}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: b) Pljenidba, procjena i prodaja pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze u vlasni{tvu izvr{enika, kao i na drugim pokretnim stvarima za koje se ustanovi da je izvr{enik vlasnik istih, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1321100302410016 kod NLB Tuzlanske Banke DD Tuzla. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog Sudija Vehid Selimba{i}, s.r. Napomena: Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja (~l. 24. u vezi sa ~l. 348. st. 4. Zakona o parni~nom postupku)
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 018748 09 Mal Zenica, 09. 12. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|anskoj pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova broj 46, Zenica, protiv tu`enog Djoki} Ivica, ulica Sarajevska broj 212, Zenica, radi isplate duga, v.sp. 115,30 KM, objavljuje slijede}i

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

Tu`enom DJOKI] IVICI iz Zenice, ulica Sarajevska broj 212, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 15. 04. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje iznos od 115,30 KM sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 13,60 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 13,60 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 13,60 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 14,30 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 14,30 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 14,25 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 10,55 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate kao i naknadom trokova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. Zakona o parni~nom postupku, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 018748 09, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

OGLAS

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

54

^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 V 045545 08 I Mostar, 18. 11. 2010. godine

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 P 005189 08 P @ivinice, 14. 12. 2010. godine

~etvrtak 10. februar/velja~a 2011.

55

PRAVNA STVAR: TRA@ITELJ IZVR[ENJA: Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Obala Kulina bana 9a Sarajevo IZVR[ENIK: 1. Grgi} Vlasta ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 38. Mostar 2. Grgi} @eljko ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 38. Mostar i dr. Po prijedlogu tra`itelja izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice sa protestom br. AF 2216616 te protesta br. 58 0 V 045545 08 V, izvr{enicima pod 1., 2. dr. je nalo`eno da plate tra`itelju izvr{enja na ime duga iznos od 5.667,26 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 25. 08. 2008. god. pa do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 108,00 KM, te na ime tro{kova izvr{nog postupka iznos od 180,00 KM

OGLAS

OGLAS

RJE[ENJE

DOZVOLJAVA SE IZVR[ENJE
U korist Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Obala Kulina bana 9a Sarajevo protiv izvr{enika Grgi} Vlasta ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 38. Mostar, Grgi} @eljko ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 38. Mostar i dr., radi namirenja nov~ane tra`bine Tra`itelja izvr{enja u iznosu od 5.667,26 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 25. 08. 2008. god. pa do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 108,00 KM, te na ime tro{kova izvr{nog postupka iznos od 180,00 KM. Popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Grgi} Vlaste i Grgi} @eljka, koje se nalaze u njihovom mjestu prebivali{ta, na adresi ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 38. Mostar, kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u i za koje se ustanovi da su oni njihovi vlasnici, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja br. 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH, do namirenja potra`ivanja tra`itelja i izvr{enja. Stru~ni saradnik Milan Risti} PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema istog. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 21. u vezi sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 018160 10 Mals Biha}, 19. 01. 2011. godine TU@ITELJ: DD BIH TELECOM Sarajevo, Direkcija Biha} TU@ENI: „RUDNIK MANGANA“ D.D. Bu`im Radi: isplate Vrijednost spora: 208,30 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 10. 03. 2010. godine podnio tu`bu radi isplate duga od 208,30 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug za izvr{ene telefonske usluge, a po fakturama za 3., 4., 5., 7. i 8. mjesec 2009. god. SUDIJA Had`i} Fikreta

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj. 07 58 Mal 033963 07 Mal Mostar, 14. 12. 2010. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.d. Mostar protiv tu`enog Kre{imira Martinca, ^erin bb, ^erin, radi duga u iznosu od 831,74 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH), 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedeno roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. sp. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

OGLAS

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Pepi} ro|. ^amd`i} Begzade i ^amd`i} Hajrudina, oboje iz @ivinica, zastupani po advokatu Mirsadi Bo`anovi} iz Tuzle, protiv tu`enih ^amd`i} Mevludina sin Hajrudina iz @ivinica ul. Prva br. 30, zastupanog po punomo}niku advokatu [emsi Softi}u iz Tuzle, te Hod`i} Asmire k}i Hajrudina iz @ivinica ul. Bosanska bb, Glavi} Nermine k}i Hajrudina iz Sarajeva ul. Aleje lipa br. 39, op}ina Novo Sarajevo, Huremovi} Nevzete k}i Rasima iz Vogo{}e, naselje Blagovac 1 br. 92 i Ferizovi} Nevzete k}i Rasima iz Travnika ul. Kulina Bana br. 4K, radi utvr|enja i uknji`be, pa kako sud tu`enim Hod`i} Asmiri k}i Hajrudina iz @ivinica ul. Bosanska bb i Huremovi} Nevzeti k}i Rasima iz Vogo{}e, naselje Blagovac 1 br. 92 na navedene adrese nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor tu`enom dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: I UTVR\UJE SE da je drugotu`itelj ^amd`i} Hajrudin sin Abdulaha iz @ivinica u fizi~koj diobi koju je izvr{io sa biv{om suprugom, prednikom tu`enog ^amd`i} Behkom dobio u vlasni{tvo i pravo raspolaganja cijelu parcelu ozna~enu kao k.~. broj 2599/1 njiva 250 m2 i ku}a 15 m2 upisana u Pl. broj 3437 K.O. @ivinice Grad, {to po starom premjeru predstavlja k~. br. 1296/2 u povr{ini od 265 m2 upisan u zk. ul. br. 167 K.O. \ur|evik, te 1/2 dijela prava vlasni{tva na ku}i i prava kori{tenja na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. broj 2599/2, dvori{te ku}a u povr{ini od 83 m2 upisana u Pl. br. 3438 K.O. @ivinice Grad, {to po starom premjeru predstavlja k~. Br. 1296/12 upisana u zk. ul. br. 1089 K.O: \ur|evik ({to i naravi predstavlja prizemlje ku}e sa oku}nicom), te pravo suvlasni{tva odnosno pravo sukori{tenja na putu sa 1/2 dijela na k.~. broj 2599/3 pristupni put od 50 m2 upisan u PL. broj 7441 K.O. @ivinice Grad, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 1296/13 dvori{te 50 m2 u pisano u zk. ul. br. 167 K.O: \ur|evik, pa je tu`eni du`an trpjeti da se na k.~. broj 1296/2 isknji`i prednik tu`enog Behka ^amd`i} sa 1/2, te da tu`eni du`an trpjeti da drugotu`itelj nesmetano koristi nekretnine ozna~ene kao k.~. broj 2599/2 i k.~. broj 1296/12 i 1296/13, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. II UTVR\UJE SE da je prvotu`iteljica Pepi} ro|. ^amd`i} Begzada k}i Hajrudina iz @ivinica gra|enjem stekla pravo vlasni{tva na ku}i i pravo kori{tenja na zemlji{tu ozna~enom kao k~. broj 2599/1, njiva od 250 m2 i ku}a 15 m2 upisana u Pl. broj 3437 K.O. @ivinice Grad (po st. premjeru k~. br. 1296/2 u povr{ini od 265 m2) upisan u zk. ul. broj 167 K.O. \ur|evik {to drugotu`itelj priznaje, a tu`eni je du`an trpjeti da se na osnovu ove presude u zemlji{nim knjigama iz zk. ul. broj 167 KO \ur|evik isknji`i parcela ozna~ena kao k.~. broj 1296/2, da se formira novi zk. ulo`ak u kojem }e se kao isklju~ivi vlasnik objekta i korisnik zemlji{ta na k~. broj 1296/2 uknji`iti prvotu`iteljica sa dijelom 1/1, te u Katastru na k.~. broj 2599/1 upisati kao isklju~ivi posjednik sa 1/1, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. III DRUGOTU@ITELJ OPOZIVA UGOVOR O POKLONU ovjeren pred Op}inskim sudom u @ivinicama pod brojem Ov. I-2231/2002 od 27. 06. 2002. godine u Dijelu koji se odnosi na poklon suvlasni~kog dijela od 1/2 na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 2599/2 K.O. @ivinice Grad {to po starom premjeru predstavlja 1/2 dijela na k.~. broj 1296/12 K.O. \ur|evik, a {to u naravi ~ini prizemlje ku}e sa oku}nicom, pa je tu`eni du`an trpjeti da se na osnovu presude na kl- broj 2599/2 u Katastru uknji`i drugotu`itelj kao posjednik sa 1/2 dijela (u zemlji{nim knjigama u zk. ul. broj 1089 K.O. \ur|evi na k~. br. 1296/12 drugotu`itelj ostaje uknji`en sa 1/2 dijela) sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. IV Tu`eni je du`an tu`iteljima naknaditi tro{kove ovog postupka u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: - kopija zemlji{no knji`nog izvadka broj 167 Ko \ur|evik, - kopija zemlji{no knji`nog izvadka broj 1089 KO \ur|evik, - kopija posjedovnog lista broj 7441 KO @ivinice Grad, - kopija posjedovnog lista 3437 KO @ivinice Grad, - kopija posjedovnog lista broj 3438 KO @ivinice Grad, - kopija katastarskog plana broj 34 Ko @ivinice Grad, - kopija identifikacije parcele, - kopija Ugovora o do`ivotnom izdr`avanju od 25. 09. 2000. godine, - kopija zahtjeva za izmjenu regulacionog plana „Riba“, - uvid u Ugovor o poklonu ovjeren pred Op}inskim sudom u @ivinicama broj Ov. I-2231/2002 od 27. 06. 2002. godine, - fotografije na kojima se jasno vidi oglas tu`enog da prodaje ku}u i zemlji{te Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostave pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enim Zehrini M. Tursunovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. . u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okonosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Na osnovu ~lana 278. Zakona o parni~nom postupku predlo`eno je da sud donese

RJE[ENJE
ODRE\UJE SE PRIVREMENA MJERA OSIGURANJA pa je protivnik osiguranja du`an trpjeti da se ODMAH izvr{i zabilje`ba vo|enja spora u zk. ul. broj 167 i 1089 K.O. \ur|evik, a koji spor se vodi pred Op}inskim sudom u @ivinicama pod brojem 33 0 P 005189 08 P radi , utvr|enja sticanja pravo vlasni{tva i poziva Ugovora o poklonu na nekretninama ozna~enim kao k~. broj 1296/2, k~. broj 1296/12 i k~. broj 1296/13, sve upisane u zk. ul. broj 167 i 1089 K.O. \ur|evik. SUDIJA Lucija Tadi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH).

56 ^etvrtak, 10. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

57

REPREZENTACIJA Sjajna atmosfera uo~i me~a sa Meksikom

Pojedine grupe navija~a putovale su i 2.000 kilometara kako bi dale podr{ku na{im fudbalerima

Desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca preplavile Atlantu

Srna (Hrvatska) ispred Re`eka (^e{ka)

Hrvatska bolja od ^e{ke
Bjelorusi remizirali s Kazahstanom, a Rumuni s Ukrajinom
Reprezentacija Hrvatske savladala je u prijateljskoj utakmici u Puli selekciju ^e{ke sa 4:2. Strijelci za na{e kom{ije bili su Nikola Kalini} 2, Eduardo da Silva i Ivo Ili~evi}, dok su golove za ^ehe postigli Toma{ Sivok i Toma{ Rosicki (Rosicky). Bjelorusija, koja se nalazi u grupi D kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, zajedno s na{om reprezentacijom, remizirala je s Kazahstanom 1:1 (pogodak Vja~aslava Hleba iz penala), dok je Rumunija odigrala nerije{eno s Ukrajinom 2:2 (dva gola Dana Alekse). Rezultati: Armenija - Gruzija 1:2, Moldavija - Andora 2:1, San Marino - Lihten{tajn 0:1, Bjelorusija Kazahstan 1:1, Gr~ka - Kanada 1:0, Bolivija - Latvija 1:2, Rusija - Iran 0:1, Makedonija - Kamerun 0:1, Hrva(Z. [.) tska - ^e{ka 4:2.

Prijateljske fudbalske utakmice

Katalonci postigli dogovor s trenerom

Gvardiola produ`uje ugovor s Barcelonom

Pjani} s navija~ima BiH nekoliko sati prije me~a sa Meksikancima

(Specijalno za „Dnevni avaz“ iz Atlante)
Nekoliko sati prije po~etka prijateljske utakmice izme|u na{e fudbalske reprezentacije i Meksika ulice centra Atlante bile su preplavljene Bosancima i Hercegovcima pristiglim iz svih krajeva Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Pjesma, skandiranja, navija~i u bojama na{e domovine... predstavljali su sjajan dekor uo~i me~a. Zaista, nakon skoro 20 godina bitisanja bh. zajednice u SAD, ovo je prvi put da se ovoliki broj bh. gra|ana na|e na jednom mjestu. Do danas, na jednom mjestu bilo je maksi-

malno 10.000 Bosanaca i Hercegovaca, i to tokom godi{njih okupljanja na{ih ljudi koji `ive u Americi. No, ju~er se uo~i po~etka utakmice oko stadiona okupilo izme|u 25 i 30 hiljada na{ih ljudi. Iz Njujorka su stigli autobusima, iz Sent Luisa navija~i su pre{li 1.000 kilometara. ^ak je i iz ^ikaga, koji je udaljen od Atlante skoro 2.000 kilometara, pristiglo nekoliko stotina navija~a. Najvatrenija grupa stigla je iz 1.500 kilometara udaljenog Hartforda iskoristiv{i nekoliko slobodnih trenutaka bh. fudbalera da se s njima fotografiraju. Najsusretljiviji i najstrpljiviji bio je Miralem Pjani}, koji je zai-

Poja~ane mjere sigurnosti
S obzirom na to da su u Atlantu stigli i meksi~ki navija~i, stepen osiguranja bio je podignut na najvi{i nivo. U po~etku smo mislili da je sve to zbog Meksikanaca koji su ovdje poznati po prekomjernom konzumiranju alkohola (pogotovo piva) u toku i nakon sta imao vremena za svakoga. U Atlantu je zbog utakmice doputovala i Bisera Turkovi}, biv{a ambasadorica BiH u Va{ingtonu. - Ovo je poseban moment za sve nas, pogotovo za utakmice. Ipak, ispostavilo se da su ameri~ki organi reda poja~ali stepen osiguranja zbog bh. navija~a. Osim velike kontrole na ulazu u stadion, donesena je odluka da }e se pivo na stadionu prodavati samo do kraja prvog poluvremena. 300.000 Bosanaca i Hercegovaca koji su i u Americi uz svoju domovinu. Na{i fudbaleri su u srcima svih ovih ljudi koji su do{li iz svih krajeva SAD - kazala je Turkovi}. [ukrija D@ID@OVI]
Gvardiola: Ostaje na Kamp nouu do juna 2012.

Biv{i selektor Portugala Karlos Kviroz (Carlos Queiroz) stigao je u Teheran kako bi pregovarao o preuzimanju trenerske pozicije iranske nogometne raprezentacije. - Sretan sam {to sam ovdje i pregovaram s Iranskim nogometnim savezom, ali jo{ nisam dobio konkretnu ponudu. Gledao sam nastupe iranske reprezentacije na Azijskom kupu u Dohi i znam da ima mnogo talentiranih igra~a. Sada `elim da znam

Kviroz pregovara s Irancima Nisam uzeo novac da
Slavni nogometa{ Zinedin Zidan (Zinedine Zidane) demantirao je navode da je za promociju Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine dobio novac, navodno vi{e od deset miliona eura. - Nisam podr`ao kandidaturu Katara zbog finansijske motivacije. Razmi{ljao sam o prosperitetu nogometa - rekao je biv{i francuski reprezentativac. Zidan smatra da je Bliski istok veoma bitno podru~je za razvoj nogometa te o~ekuje da

Portugalac tra`i anga`man

Zinedin Zidan o SP-u 2022.

bih promovirao Katar

[panski fudbalski prvak Barcelona postigao je dogovor o potpisivanju novog jednogodi{njeg ugovora s trenerom Pepom Gvardiolom (Guardiola). Katalonci nisu naveli uvjete ugovora prema kojem }e Gvardiola ostati na Kamp nouu do juna 2012. Njegov sada{nji ugovor va`i do kraja ove sezone.

Gvardiola je 2008. preuzeo Barcelonu i od tada je katalonski klub osvojio osam trofeja, me|u kojima i dva uzastopna naslova {panskog prvaka, Ligu prvaka i Svjetsko klupsko prvenstvo. Barcelona je poslije 22 kola u {panskom prvenstvu prva na tabeli sa 61 bodom, sedam vi{e od Real (A. Dr.) Madrida.

Kviroz: ^eka konkretnu ponudu

{ta njihov Savez o~ekuje od mene - kazao je Portugalac.

Zidan: Razvoj nogometa

}e Katar ulo`iti mnogo novca u organizaciju SP-a. (E. J.)

Albanija }e ulo`iti 60 miliona eura u gradnju novog fudbalskog stadiona kako bi hladni tu{evi i kolapsi s reflektorima postali stvar pro{losti. Gradnja zdanja sa 30.000 mjesta trebala bi biti zavr{ena do septembra 2013. i najve}a je sportska investicija u ovoj dr`avi. Aktuelni stadion „Kemal Stafa“ u Tirani, na kojem igra reprezentacija, datira iz 1946.

Albanci ula`u 60 miliona eura

Novi stadion u Tirani

Inozemni timovi ~esto su se `alili na uvjete na stadionu, naro~ito na nedostatak tople vode u svla~ionicama. Pro{le godine, za vrijeme gostovanja Reala, otkazali su reflektori pa su madridske zvijezde bile prisiljene da u mraku ~ekaju da kvar bude otklonjen. Na ovom stadionu je 8. oktobra 2010. gostovala i na{a reprezentacija u kvalifikacijama za Euro 2012. (1:1). (E. J.)

Sarajevo odigralo drugi me~ u Turskoj

Bugari napustili teren kod vodstva bordo tima od 2:1
Izgleda da nisu znali podnijeti poraz, ka`e trener Vare{anovi}

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

sport

MOSTAR Zrinjski u kontrolnom me~u savladao @eljezni~ar

Fudbaleri Sarajeva ju~er su u drugom kontrolnom me~u na pripremama u Antaliji pobijedili bugarskog prvoliga{a Akademik sa 2:1 (oba gola za ko{vskog premijerliga{a postigao Adis Jahovi}). Na`alost, utakmica je zbog incidenata u nekoliko navrata prekidana, a Bugari su u 87. minuti napustili teren. Sarajevo je nastupilo u sastavu: Jovi}, Torlak, Dupovac, [ehovi}, Belo{evi}, K. Hand`i}, Nuhi} (Be}irevi}), Hamzagi}, Sulji} (^ampara), A. Hand`i} (Muharemovi}), Jahovi}. - Njihov trener Samir Seliminski povukao je ekipu u fini{u me~a, ~ini se da nije mogao podnijeti poraz. I prije toga bilo je dosta pro-

Prijateljski derbi pripao „Plemi}ima“
Nakon slabog prvog dijela, doma}i do{li do pobjede golovima Zadre i Ivankovi}a

Jahovi}: Dvostruki strijelac za bordo tim

la zaista dobra, sa mnogo ja~im tempom nego {to je slu~aj sa me~evima u na{oj Premijer ligi. Raduje me da smo imali ve}i posjed lopte

Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca: 400. Sudija: Mirko Buljan (Mostar). Strijelci: 1:0 - Zadro (61), 2:0 - Ivankovi} (76) ZRINJSKI: Had`i}, Popovi}, Marki}, Ani~i}, Stojki}, Duro, Stjepanovi}, Selimovi}, Sal~inovi}, Su{i}, Peri}. Jo{ su igrali: Melher, Mili~evi}, Zadro, Kutalija, Ivankovi}, Lendri}, Zlati}, Pehar. Trener: Slaven Musa. @ELJEZNI^AR: Kari}, Markovi}, Radovanovi}, Me{i}, Vasili}, E. ^oli}, Svraka, Savi}, Vi{}a, Zeba, Popovi}. Jo{ su igrali: Stani}, B.

Ni{ta od dolaska Jilmaza
Nekada{nji golgeter turske lige, 32-godi{nji Okan Jilmaz (Yilmaz), koji je u utorak imao odre|enu minuta`u u dresu Sarajeva protiv {vicarskog drugoliga{a Vintertura (1:3), ne}e se preseliti na Ko{evo. - Odlu~ili smo da ne blema, jer su Bugari igrali neo~ekivano veoma grubo. Kada smo vidjeli kako se protivnik nesportski pona{a, nismo mu ostali du`ni. Na svu sre}u, nijedan fudbaler Sarajeva nije povrije|en - rekao je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi} u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“. O samom kvalitetu susreta, Vare{anovi} je istakao: - Izuzmemo li incidentne situacije, utakmica je bianga`iramo Jilmaza, s kojim sam nekada igrao u Bursi. Jilmaz nije ni blizu neophodne fizi~ke pripremljenosti, za razliku od ostalih na{ih igra~a, tako da smo odustali od transfera - Vare{anovi}eve su rije~i. i da smo istim visokim ritmom odigrali cijeli susret. Bugari su, za razliku od nas, u fini{u priprema, ali to se nije vidjelo na terenu. Iako su rano poveli, uspjeli smo do kraja poluvremena izjedna~iti iz penala da bi na po~etku nastavka Jahovi} svojim drugim golom sa dvadesetak metara pogodio mre`u. Rezultat nam nije primaran u ovim susretima, najva`nije je da ekipa pokazuje uspon forme. A. Dr.

Izjave trenera
Slaven Musa
- Rezultat nije toliko ni va`an iako je lijepo pobijediti @eljezni~ar, koji u ovom trenutku ima najbolju mom~ad u BiH. Bilo je dosta dobrih stvari, ali i nekih lo{ih, na kojima moramo raditi u zavr{nom dijelu priprema.

Amar Osim
- Uprkos negativnom rezultatu, zadovoljan sam zato {to smo odigrali utakmicu u vrlo dobrim uvjetima. Nakon prvog poluvremena mo`da smo mogli i voditi, dok smo u drugom dijelu odigrali vrlo lo{e i to nas je ko{talo poraza. Ipak, oprobali smo sve igra~e i vidjeli koliko mogu u ovom trenutku, a to je najva`nije.

Detalj sa susreta: Zeba u prodoru izme|u Sal~inovi}a, Dure i Stjepanovi}a

(Foto: I. Rozi})

^oli}, Gan~ev, Balji}, Zoloti}, Jamak, Perak, Spahi}, Nikoli}, Stan~eski, ]ulum. Trener: Amar Osim. U provjeri koju je trener Mostaraca Slaven Musa ozna~io najja~om u dosada{njem dijelu priprema, Zrinjski je ju~er bio bolji od aktuelnog prvaka @eljezni~ara (2:0), a oba pogotka postignuta su u drugom poluvremenu, u kojem su obo-

jica trenera dosta mijenjala. U prvom dijelu gledaoci Pod Bijelim brijegom nisu vidjeli dosta zanimljivog. Uglavnom se igralo na sredini terena tako da golmani Adnan Had`i} i Elvis Kari} nisu imali mnogo posla. Najbolju priliku imao je Sr|an Savi}, ali je njegov udarac odbranio Had`i}. U nastavku je, pak, Zrinjski bio mnogo bolji, a kao

plod takve igre stigli su golovi Vlade Zadre i Marija Ivankovi}a. Prvom pogotku prethodila je lo{a reakcija gostuju}e zadnje linije „Plavih“, dok je Ivankovi} za 2:0 pogodio s ruba kaznenog prostora. Novu zanimljivu pripremnu utakmicu „Plemi}i“ igraju ve} u subotu, kada }e, tako|er Pod Bijelim brijegom, igrati protiv crnogorske Budu}nosti. Ma. P.

Nermin Varupa po~eo, Elvedin Varupa zavr{io
Nogometa{i Travnika odigrali su ju~er prvu utakmicu na pripremama u Ulcinju protiv Hajduka iz Bara, koji su savladali rezultatom 4:0. „Veziri“ su nastupili u kombiniranom sastavu, jer je trener Ned`ad Selimovi}, s obzirom na snagu protivnika, dao priliku rezervistima. Utakmicu su po~eli Al. Deli}, Begi}, Ribi}, N. Varupa, ^ori}, Kara|oz, Pa{ali}, Fuka, Hod`i}, Reki} i D`afi}. U nastavku su zaigrali jo{ Lihovac, E. Varupa, Zatagi}, An. Deli}, [iljak, Popovi}, Adilovi} i Badrov. Golove za Travnik postigli su Nermin Varupa, Lihovac, [iljak i Elvedin Varupa iz S. P. penala.

Travnik bolji od Hajduka iz Bara

Prijateljske fudbalske utakmice
Leotar ^apljina 0 0
Stadion: Police u Trebinju. Gledalaca: 100. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). @uti kartoni: [araba (Leotar), Obad, Menalo (^apljina). LEOTAR: Milenkovi}, Vu~ini}, Todorovi}, Deli}, [araba, Andri}, Komneni}, Dre~, Bond`i}, Marjanovi}, Stojanovi}. Jo{ su igrali: Kukrika, \aji}, Prelo, Duri}, Bo{kovi}. Trener: Dragan Spai}. ^APLJINA: Josi}, Pulji}, D`ananovi}, Grbavac, Mio~evi}, Beni}, Kuki}, Barbari}, Jusufba{i}, Orta{, Obad. Jo{ su igrali: Jurkovi}, Menalo, Zubac, Vlaho, Vila Viskovi}. Trener: ZlaM. P. tko Kri`anovi}. Sudija: \or|e Gruba~i} (Lukavica). Strijelci: 1:0 - I. Radovanovi} (42), 2:0 Ra{evi} (59), 2:1 - Samard`ija (67), 3:1 - Kokot (85), 4:1 - Pu{ara (87). @uti kartoni: @ivkovi} (Famos), Kokot (Slavija). SLAVIJA: Dujkovi}, Popovi}, Regoje, Stankovi}, Sadikovi}, Ra{evi}, Peri{i}, Simi}, Todorovi}, B. [e{lija, I. Radovanovi}. Igrali su jo{: Tomovi}, S. Radovanovi}, Kokot, Nestorovi}, Radonja, Zeba, Be{irevi}, Ogle~evac, N. [e{lija, Pu{ara. Trener: Dragan Bjelica. FAMOS: Mujakovi}, [ehovac, Gutalj, ]eha, Begi}, Omerovi}, @ivkovi}, Jovanovi}, Vitkovi}, Blagojevi}, Bjelica. Igrali su jo{: Maslovari}, Bla`i}, Risti}, Su{i}, Kenji}, Stankovi}, Prorok, Te{anovi}, Damjanovi}, Samard`ija, Mo~evi}, Koprivica, Tarla}. Trener: AleksaG. I. ndar Bo`ovi}.

Sloboda je ju~er i u drugom kontrolnom susretu na pripremama u Medulinu do`ivjela poraz, a tuzlanski fudbaleri izgubili (0:1) su ovog puta od [ibenika. Trener Denis Sadikovi} izveo je sljede}i sastav: Mujki},

Tuzlaci pora`eni od [ibenika

Pripreme Slobode u Medulinu

Nikoli}, Crnogorac, Raca, Jogun~i}, Bo{njak, Zoleti}, Gavari}, Efendi}, Halilovi}, Am. Beki}. Jo{ su igrali: Divkovi}, Muji}, Malki}, Rahmanovi}, Kiti} i Murselovi}. Almir Beki} se zbog povrede sko~nog zgloba vratio u Tuzlu. E. M.

Slavija Famos

4 1

Teren s umjetnom travom SC Had`i}i. Gledalaca: 100.

Vele` }e u proljetni dio sezone definitivno u}i s novim trenerom, jer je Milorad Mitrovi}, koji je preuzeo ekipu po~etkom januara, odlu~io napustiti „Ro|ene“. Razlog je ovog puta privatne prirode. Mitrovi} je po povratku Mostaraca iz Me|ugorja iznenada otputovao u Aran|elovac zbog bolesti sestre, a ekipi se ponovo priklju~io u Ulcinju. Mitrovi}: Jo{ radi s ekipom S obzirom na identi~ne probleme, Mitrovi} je na- mora promijeniti. - Mitrovi} je svjestan govijestio ~elnicima kluba kako }e u narednom periodu te`ine situacije i pristao je rabiti prisiljen da ponovo na- diti s ekipom sve dok uprapusti ekipu na nekoliko da- va ne prona|e adekvatnu na, ali je i sam odlu~io da ta- zamjenu - sap}eno je iz mostarskog kluba. ko, jednostavno, ne}e i}i. Mostarci su u pregovoriVe}ina ~lanova uprave kluba razgovarala je sa Mitr- ma s nekoliko stru~njaka, a ovi}em prije tri dana u Ulci- ime novog trenera trebalo bi nju te su zajedni~ki do{li biti poznato sutra ili prekoF. I. do zaklju~ka kako se ne{to sutra.

Mitrovi} zbog bolesti sestre napu{ta „Ro|ene“

Vele` ponovo bez trenera

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

59

RUKOMET Selektor Vojislav Ra|a objavio {iri spisak za Estoniju

Ne trebaju nam igra~i koji piju do pet ujutro
Terzi}, Toromanovi} i Doborac ogrije{ili su se o reprezentativnu disciplinu Li~ni izbor
(Foto: F. Fo~o)

Terzi}: Razli~ito gledamo na sport

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Vojislav Ra|a saop}io je ju~er kojih 27 rukometa{a ima u vidokrugu uo~i narednih utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u Srbiji, ali je blago prepucavanje izme|u selektora i novinara na ju~era{njoj konferenciji izazvao ipak „spisak“ nepozvanih i do sada standardnih igra~a Mirsada Terzi}a, Damira Doborca i Muhameda Toromanovi}a. Ra|a je prvi put iznio u javnost razloge zbog ~ega nisu pozvani za ovu akciju, kao i za prijateljsku utakmicu sa Srbijom u januaru. - Njihov li~ni odabir je da se ne odazovu. Nisam ih pozvao za me~ sa Srbijom, jer sam na taj na~in `elio ukazati na to da se mora ne{to promijeniti. Oni su se ogrije{ili o reprezentativnu disciplinu, prekr{ili su norme i kodekse pona{anja i `elio sam samo da shvate svoju gre{ku. No} prije izuzetno bitne utakmice sa Makedonijom ovi igra~i ostali su u jednoj

Ra|a i direktor Muzurovi}: Selektor kona~no progovorio o aferi

kafani do pet ujutro. Razgovarao sam s njima vi{e nego i sa jednim igra~em koji je pozvan, ali su oni ostali pri stavu da ne igraju za BiH dok sam ja selektor. Uostalom, igra~i koji }e piti do pet ujutro, nisu nam ni potrebni - kazao je Ra|a te je

napomenuo da tu informaciju nije znao na dan utakmice, ina~e ih ne bi uvodio u igru. - Pogledajte njihov u~inak u me~u sa Makedonijom. Optu`ili ste me za{to stalno rotiram igra~e, a kada bih ubacio T erzi}a ili Doborca, oni bi tra`ili izmjenu ve} nakon pet minuta - tvrdi selektor. [to se ti~e spiska, iznena|enje je povratak Enida Tahirovi}a i pristanak Sr|ana Trivund`e da se odazove selektoru iako je u prethodnih „petsto puta“ to odbio. Jedini sa spiska koji prije nije pozivan je Damir Deli} iz Gora`da. - Odlu~ili smo ponovo pozvati Tahirovi}a zbog ideje da nakon okon~anja igra~ke karijere u|e u stru~ni {tab reprezentacije. Ovaj kvalifikacijski ciklus vjerovatno }e biti jedan prijelazni period, a Tahirovi} bi ve} od sljede}e sezone mogao biti trener golmana bh. selekcije - kazao je Ra|a. Okupljanje reprezentacije je 6. marta u Sarajevu, gdje }e ekipa obaviti dva treninga. Reprezentacija }e dan poslije otputovati u Estoniju, s kojom prvi me~ igra 9. marta u Polvi, a uzvratni 12. marta u Visokom. A. ^.

Dok se ne{to ne promijeni ne}u igrati za reprezentaciju
Nemogu}e je da sam jednom dobar, a drugi put nisam, ka`e rukometa{ Vesprema
Mirsad T erzi} produ`io je ju~er ugovor sa ma|arskim Vespremom do 2015. godine. Mo`da ga je i to odobrovoljilo da za na{ list prokomentira odluku da se zajedno sa Damirom Doborcem i Muhamedom T oromanovi}em ne odazove selektoru Bosne i Hercegovine Vojislaje ime, kazao je kako se ne pona{amo dobro, da lo{e utje~emo na atmosferu u reprezentaciji i sli~no te da nas zbog toga nije zvao na prethodno okupljanje. Sada bi nas zvao, ali ako ti jednom valjam, a drugi put ne valjam, onda tu ne{to nije ur-

Mirsad Terzi} za „Dnevni avaz“

Prijelazni period

Povratak Tahirovi}a
Na Ra|inom {irem spisku su sljede}i igra~i: Enid Tahirovi} (Gepingen), Danijel [ari} (Barcelona), Neboj{a Grahovac ([amberi), Adnan [abanovi} (Sloga Doboj), Benjamin Buri} (Izvi|a~ MI Grupa), Vuka{in Stojanovi} (Aragon), Amir ^aki} (Bosna BH-Gas), Mirko Miki} (Borac M:tel), Adnan Ja{ki} (Zagreb), Deni Veli} (Nexe), Faruk Vra`ali} (Bosna BH-Gas), Damir Deli} (Gora`de), Nikola Prce (Puerto Segunto), Marinko Kele~evi} (Ferencvaro{), Ante Kukrika (Esperans), Igor Mandi} (Prijedor), Edin Ba{i} ([amberi), Adnan Harmandi} (Veclar), Sr|an Trivund`a (Crvena zvezda), Nikola Doki} (Sloga Doboj), Ivan Kara~i} (Borac M:tel), Marko Pani} (Borac M:tel), Sa{a \uki} (Puerto Segunto), Kosta Savi} (Bosna BH-Gas), Senjamin Buri} (Izvi|a~ MI Grupa), Vladislav Veselinov (Kristijan{tad) i Vladimir Vranje{ (Borac M:tel).

Neopravdane optu`be
Za vrijeme prvog Ra|inog mandata Terzi}, tako|er, nije igrao, jer se nije `elio javljati selektoru. Postoji li animozitet odranije? - Tada me je optu`io da `elim igrati za Hrvatsku, {to vu Ra|i za utakmice s Estonijom, budu}i da do sada nije davao izjave o ovom slu~aju. Podsjetimo, spomenuta trojica rukometa{a nisu bila pozvana na pripreme i prijateljski susret sa Srbijom u januaru. Selektor je tada rekao da ih je time `elio opomenuti za nedisciplinu uo~i ranijeg susreta sa Makedonijom. Ju~er je, pak, otkrio da su igra~i sporne no}i napustili hotel i ostali u kafani do pet ujutro. - Najbolje bi bilo da se dr`imo ~injenica. To je vama rekao? Nama, zapravo meni, jer pri~am isklju~ivo u svoje bila apsolutna la`. Ni tada nisam valjao. Ipak, nakon svega, kada je Ra|a opet postao selektor, pre{ao sam preko tih stvari i javio se. Pokazao sam da nemam ni{ta protiv - kazao je Terzi}. edu. Ili ti odgovaram ili ne. Ja sam zaklju~io da ne odgovaram i dok se neke stvari ne promijene ne}u se odazivati u reprezentaciju - kazao nam je T erzi}. Na koje stvari je mislio i {ta bi volio da se promijeni, nije objasnio. - Svugdje ima problema i stvari koje nekome nisu po volji, ali je, u tom slu~aju, ljudski sjesti i razgovarati. Veoma je lo{e kada se jedno misli, drugo radi, a tre}e govori. Definitivno je da razli~ito gledamo na sport i tu se ne mo`e ni{ta promijeniti - doA. ^. dao je Terzi}.

SP u reliju

Takmi~enjem u {vedskom Karl{tatu danas po~inje Svjetsko prvenstvo u reliju. Utrke, njih 13, vozit }e se {irom svijeta, od Jordana preko Australije, a zavr{nica je u novembru u Velikoj Britaniji. Naslov brani fenomenalni Francuz Sebastijan Leb (Sebastien Loeb), koji je na tronu ~ak sedam posljednjih godina. Glavni konkurenti Lebu bit }e pro{le sezoni drugoplasirani u ukupnom poretku Finac Jari-Mati Latvala (JariMatti), zatim Norve`anin Peter Solberg (Petter), Francuz Sebastijan Ogije (Sebastien Ogier)... I ove sezone me|u voza~ima }e biti i Finac Kimi Raikonen, svjetski prvak Formule 1 iz 2007.

Nepobjedivi Leb brani titulu

Veliko poja~anje dobili su rukometa{i Bosne BH-Gasa uo~i isku{enja koja ih o~ekuju u Ligi evropskih prvaka. Naime, odli~ni srbijanski golman Dragan M- Marjanac: Branio i za Pik Seged arjanac, u~esnik proteklog re pro{ao sve reprezentativne Svjetskog prvenstva u [ved- selekcije Srbije, a branio je i skoj, potpisao je ugovor na u ma|arskom divu Pik Segepola godine s na{im prva- du. Prethodni anga`man bio kom i poku{at }e mu pomo}i mu je u {panskom Toledu. da izbori historijski pla- Dolaskom Marjanca raskinusman ulaskom me|u 16 na- ta je saradnja s Vladimirom Bo`i}em, koji je branio za vrjboljih ekipa u Evropi. Marjanac je tokom karije- ijeme ovih priprema. A. ^.

Potpisao golman Marjanac

Poja~anje za Bosnu BH-Gas

60
Kup BiH za ko{arka{e

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

sport

KO[ARKA Goran Ikoni} spreman za povratak u reprezentaciju

Selektor tra`i igra~a poput mene
Kompletni mo`emo pro}i u drugi krug EP-a uz favorite Gr~ku i Hrvatsku, smatra iskusni bek ~iji je klub Krka najve}e iznena|enje NLB lige

Tanasilovi} (Sloboda) zakucava u obru~ Igokee

(Foto: A. Bajri})

Tuzlaci pru`ili jak otpor Igokei
Presudila du`a klupa gostiju
Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 700. Sudije: Haris Bijedi}, Medin Du{kaj, Hariz Bili} (Sarajevo). Pet li~nih gre{aka: Kastratovi} (40). Rezultat: Sloboda - Igokea 71:78 (19:16, 16:23, 19:13, 17:26). SLOBODA: Hod`i}, Buli}, Kastratovi} 17, Hrn~i} 19, Halilbegovi} 11, Albijani} 2, Jefti} 3, Sekicki, Jovanovi}, Tanasilovi} 19, Ahmedi}, Latifagi}. Trener: Senad Muminovi}. IGOKEA: Dozet 18, \urica, Na|feji 13, Rako~evi}, Vitkovac 11, ^ejs 17, Panti} 7, [utulovi}, Florens 12, Harvi. Trener: Slobodan Klipa. Igokea je uz dosta napora savladala Slobodu te izborila zavr{nicu Kupa BiH za ko{arka{e. Tuzlaci su ve}im dijelom bili ravnopravan rival favoriziranim gostima, na kojima se osjetio umor nakon serije te{kih utakmica u regionalnoj NLB ligi. Ipak, u fini{u susreta do izra`aja je do{la du`a klupa gostiju. Ameri~ki bek Brajan ^ejs (Brian Chase) s dvije „trojke“ odveo je Igokeu na 68:56 i dvije minute prije kraja prelomio utakmicu. Doma}i su u drugom poluvremenu igrali oslabljeni, jer je krajem prvog dijela zbog povrede sko~nog zgloba teren napustio centar Slobode Dra{ko Albijani}. Zavr{ni turnir Kupa BiH igrat }e se tokom vikenda u [irokom Brijegu. Parovi polufinala (subota) su ^apljina Lasta - Bosna ASA BH Telecom i [iroki TT kabeli - Igokea. FiE. M. nale je u nedjelju.

Reprezentacija BiH vjerovatno ima i zvu~nija i kvalitetnija imena na evropskoj sceni nego {to je ono Gorana Ikoni}a. Me|utim, te{ko da se me|u izabranicima selektora Sabita Had`i}a mo`e prona}i bolji „~isti {uter“, kategorije gotovo zaboravljene u modernoj ko{arci, u kojoj postaje va`nije koliko igra~ brzo tr~i ili visoko ska~e nego probacuje loptu kroz obru~.

Lak{e nego u Ukrajini
Ikoni} je sredinom pro{le sezone stigao u Krku iz ukrajinskog Donjecka, njegove prve inozemne destinacije po odlasku iz Bosne. Ka`e da je to bio pravi potez. - Ovdje sam odli~no primljen, nemam ni najmanju zamjerku. Mislim da su i u klubu zadovoljni, jer `ele da razgovaramo o produ`enju ugovora za narednu sezonu. Mnogo sam se br`e uklopio u ekipu Krke nego {to je bio slu~aj u Donjecku, u kojem je pored 4-5 ameri~kih igra~a bilo te{ko do}i do izra`aja - rekao je Ikoni}.

Ugodno iznena|en
Zbog toga je Ikoni} tip igra~a kakav }e na}i mjesto u svakom timu, u konkretnom slu~aju u reprezentaciji BiH na Evropskom prvenstvu u Litvaniji krajem avgusta. - Selektor Had`i} mi je rekao da mu je potreban tip igra~a poput mene, kakvih nema previ{e u ekipi. I da sam ne mislim da mogu izboriti mjesto u rotaciji uz Nemanju Gordi}a i Nihada \edovi}a, sigurno bih u startu odustao i prepustio mjesto nekom drugom - ka`e Ikoni}. Time je prakti~no odgovorio na na{e naredno pitanje, a to je ho}e li se vratiti u bh. selekciju nakon {to je zbog povrede presko~io pro{logodi{nji ciklus?

Ikoni}: Nastup u Litvaniji nije upitan

Klipa napao Ak{amiju
^im se zavr{ila utakmica trener Igokee Sloboda Klipa verbalno je napao komesara susreta Almira Ak{amiju iz Sarajeva. Te`i incident sprije~ili su Klipini saradnici iz stru~nog {taba. I sam Ak{amija je bio iznena|en ovim, ni~im izazvanim ispadom gostuju}eg trenera, koji je i tokom me~a ispoljavao veliku nervozu.

- Moj dolazak nije upitan. Nedavno me je zvao generalni sekretar Saveza Harun Mahmutovi}, {to me je ugodno iznenadilo. Lijepo je {to nas se sjete i tokom sezone, a ne samo kad nam treba poslati pozive za pripreme - isti~e 30-godi{nji bek.

Brane titulu
Biv{i kapiten Bosne ka`e da je grupa na EP-u te{ka, ali da kompletni mo`emo ispu-

niti cilj. - U tom slu~aju, imali bismo dobre {anse za proboj u drugi krug uz glavne favorite u grupi, a to su Gr~ka i Hrvatska - ka`e Ikoni}. Prije toga, Ikoni} i njegov klub Krka poku{at }e odbraniti titulu prvaka Slovenije te nastaviti sa sjajnim igrama u NLB ligi. Od kandidata za ispadanje postali su tim koji nakon 20 kola regionalnog takmi~enja dijeli prvo mjesto s

prvakom Partizanom. - Neka velika tajna uspjeha ne postoji, izuzev to {to imamo dobrog trenera Aleksandra D`iki}a i deset podjednakih, iskusnih igra~a. Spomenuo bih i Mateja Rojca, mo`da i najve}eg talenta slovenske ko{arke - rekao je Ikoni}, koji prosje~no bilje`i pribli`no 21 minutu i 11 poena po utakmici u NLB liE. JESENKOVI] gi.

Bra}a Kahrimanovi} ponovo u istom dresu

Pripreme za ATP ^elend`er u Sarajevu

Nagradni fond 30 hiljada eura

U prostorijama Olimpijskog komiteta BiH u Sarajevu ju~er je uprili~en sve~ani ispra}aj na{ih sportista koji }e u~estvovati na Evropskom omladinskom festivalu mladih (EYOF) u ~e{koj regiji Liberec (od 12. do 19. februara). Tako }e Bosnu i Hercegovinu predstavljati Kerim Sabljica, Inda Sa ispra}aja u OKBiH (Foto: B. Nizi}) Had`ovi}, Sumejja Had`i}, Franjo Bo{njak (svi alp- skijanje), D`evdeta Tirak sko skijanje), Arijana Tirak (umjetni~ko klizanje), Ismar (umjetni~ko klizanje), Faris Biogradili} (snoubord), GorBiogradili} („snowboard“) te an Mumovi} (biatlon i skiIvana Kova~evi}, Marko tr~anje) te {ef misije i generStar~evi} i Dejan Mumovi} alni sekretar OKBiH Said Fazlagi}. Zastavu BiH na uvo(biatlon i ski-tr~anje). Pored njih, u ^e{ku putu- dnoj ceremoniji igara nosit }e ju treneri Miro ^oli} (alpsko Ivana Kova~evi}.

Na{u dr`avu predstavlja devet sportista

Evropski omladinski festival mladih

Kvalifikacioni me~evi po~inju 5. i 6. marta
Sarajevski ATP ^elend`er bio je u posljednjih osam godina prilika da na{i ljubitelji tenisa vide na djelu igra~e koji su poslije postajali svjetske zvijezde. U Sarajevu su nastupali Novak \okovi}, Ri{ar Gaske (Richard Gasquet), Marin ^ili}, @o Vilfrid Tsonga (Jo Wilfried), Ernest Gulbi{. Osvaja~ turnira 2009. godine i nekada{nji reprezentativac Bosne i Hercegovine (danas Hrvatske) Ivan Dodig pobijedio je pro{log vikenda na ATP turniru u Zagrebu i trenutno je 60. na svijetu. - Sigurno je da }e i ove godine turnir biti izuzetno jak. Preliminarni spisak u~esnika imat }emo tri sedmice, a kona~ni dvije sedmice prije po~etka turnira - rekao je direktor turnira Senad Had`ime{i}. Pobjednik 9. ATP ^elend`era „BH Telecom Indoors“ dobit }e 80 ATP bodo-

Armend Kahrimanovi}: Napustio Zrinjski

Nakon 14 godina, kada su posljednji put zajedno nastupali za sarajevski Cenex, zeni~ka bra}a Abdurahman i Armend Kahrimanovi} ponovo bi trebali zaigrati u istom dresu. Naime, Armend je napustio mostarski Zrinjski i najbli`i je dolasku u Kakanj, za koji ve} drugu sezonu uspje{no igra njegov stariji brat. - Armend bi uskoro trebao zavr{iti dokumentaciju neophodnu za registraciju.

Armend se priklju~uje Abdurahmanu u Kaknju

On ima i poziv na{eg trenera Vedrana Bosni}a da se priklju~i {vedskom Sedertalju, ali bi nama odli~no do{ao kao zamjena za Mirzu Ahmetba{i}a, koji je na probi u Zadru - ka`e Abdurahman. Jo{ jedan doskora{nji igra~ Kaknja nalazi se na probi, i to u Njema~koj. Centar Esmir Rizvi} na pragu je prelaska u Dizeldorf, posljednjeplasirani tim njema~kog V. B. prvenstva.

Had`ime{i}: O~ekuje dobre igra~e (Foto: I. [ebalj)

va, finalist 48, a polufinalisti po 29 bodova. Ukupan nagradni fond turnira je 30 hiljada eura, a {ampionu }e pripasti 4.300 eura. Turnir }e po~eti 5. i 6. marta kvalifikacionim me~evima, dok je glavni turnir na programu od 7. marta. Me~evi }e se igrati u dvorani KSC Z. [. Skenderija.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. februar/velja~a 2011.

61
Vijest u brojci
Biv{i predsjednik Barcelone \oan Gaspar (Joan Gaspart) prisjetio se dana kada je @oze Murinjo (Jose Mourinho) radio kao prevodilac u klubu uz mjese~nu pla}u od 10.000 pezeta, odnosno 60 eura. Spavao je besplatno u jednom od mojih hotela, jer je jedva imao novca da pre`ivi, izjavio je Gaspar. Murinjo danas kao trener Real Madrida zara|uje pribli`no 10 miliona eura godi{nje.

Izjava dana
- Ako me pitate jesam li jedan od najboljih napada~a na svijetu, odgovor je: „Da!“
(Niklas Bendtner, ina~e rezervni napada~ Arsenala)

Ofsajd

60

^itava porodica ka`njena zbog dopinga
Italijanski olimpijski komitet kaznio je zbog dopinga ne samo biciklistu Lorenca Bernu~ija (Lorenzo Bernucci) nego i kompletnu njegovu porodicu! Bernu~i se ne smije takmi~iti pet godina, supruga Valentina i punac Fabricijo Bor|oli (Fabrizio Borgioli) suspendirani su na ~etiri, a brat Alezio (Alesio) na tri godine zbog povezanosti sa slu~ajem, prenosi agencija ANSA. Njima je zabranjeno u~e{}e u bilo kojoj funkciji u sportu u Italiji.

Japanska federacija sumo-hrva~a prvi put u 65 godina otkazala je veliki turnir u Tokiju zbog skandala s namje{tanjem me~eva

SKIJANJE Vo`en mu{ki superveleslalom na Svjetskom prvenstvu

Na pomolu veliki NBA transfer

Rezultati
1. Kristof Inerhofer (Italija) 2. Hanes Rajhelt (Austrija) 3. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 4. Didije Ki{ ([vicarska) 5. Benjamin Rajh (Austrija) 6. Romed Bauman (Austrija) 7. Karlo Janka ([vicarska) 8. Verner Hel (Italija) 9. Peter Fil (Italija) 10. Adrijen To (Francuska) 1:38,31 + 0,60 + 0,72 + 1,03 + 1,34 + 1,48 + 1,72 + 1,82 + 2,03 + 2,13

Tandem Kobi Karmelo u Lejkersima?
Aktuelni prvaci Nagetsima nude centra Bajnama
Ho}e li novi (stari) NBA prvak biti poznat ve} u februaru iako je finale tek u junu? Ako bi Los An|eles lejkersi uspjeli u onome {to poku{avaju, a to je priklju~iti Karmela Entonija (Carmelo Anthony) svojoj zvijezdi Kobiju Brajantu (Kobe Bryant), malo ko bi se usudio re}i da „Jezerani“, na krilima dvojice fantasti~nih strijelaca, ne bi odbranili titulu. Ameri~ki mediji tvrde da su Lejkersi spremni prepustiti Denver nagetsima centra Endrjua Bajnama (Andrew Bynum) u zamjenu za Entonija, koji ne namjerava s Nagetsima produ`avati ugovor, koji istje~e u julu. Iako se njihove ovosezonske brojke ne mogu poredi-

Sparsi ne posustaju
San Antonio sparsi savladali su Detroit (100:89) za 43. pobjedu uz samo osam poraza, {to je najbolji u~inak jednog NBA kluba nakon 51 susreta u sezoni od 1997., kada su ^ikago bulsi imali 45-6. Rezultati: Atlanta - Filadelfija 83:117, Orlando LA klipers 101:85, Detroit - San Antonio 89:100, Majami - Indijana 117:112, Milvoki - Toronto 92:74, Oklahoma - Memfis 101:105 (produ`etak), Hjuston - Minesota 108:112.

Inerhofer: Druga pobjeda u karijeri donijela svjetski naslov

(Foto: AP)

Inerhofer iznenadio favorite
Srebro pripalo Rajheltu, a bronza Kosteli}u
Italijanski skija{ Kristof Inerhofer (Christof Innerhofer) osvojio je ju~er zlatnu medalju u superveleslalomu na Svjetskom prvenstvu u Garmi{-Partenkirhenu. Inerhofer je pobijedio s vremenom od 1:38,31 minuta, ispred Austrijanca Hanesa Rajhelta (Hannes Reichelt), koji je zaostao 60 stotinki, te Hrvata Ivice Kosteli}a, ~ije je ka{njenje za pobjednikom iznosilo 72 stotinke. uzeo je ~etvrto mesto, dok aktuelni olimpijski {ampion u ovoj disciplini, Norve`anin Aksel Lund Svindal nije uspio zavr{iti utrku. Jedan od favorita, Amerikanac Bodi Miler (Miller) morao se zadovoljiti tek 12. mjestom, jer je tokom takmi~enja ostao bez jednog {tapa. Ina~e, Inerhoferova pobjeda veoma je iznena|uju}a s obzirom na to da ovaj skija{ u karijeri ima tek jednu pobjedu u utrkama Svjetskog kupa, ostvarenu 2008. godine u spustu. Italijan ju~er nije odmah mogao slaviti, jer su poslije

Svindal nije zavr{io utrku
~vrsta, pomislio da bi to mogla biti moja {ansa - kazao je Inerhofer. Kosteli} je, tako|er, bio odu{evljen poslije utrke.

Valhofer podbacio
Branilac titule [vicarac Didije Ki{ (Didier Cuche) za-

njega na startu bili favoriti Ki{, Kosteli}, Svindal, Mihael Valhofer (Michael Walchhofer) i Benjamin Rajh (Raich). No, Valhofer je napravio gre{ku koja ga je mnogo ko{tala, Ku{ nije mogao bolje od tre}e pozicije u tom trenutku, s koje ga je skinuo Kosteli}, dok je Svindal izletio sa staze. Posljednji me|u njima bio je Rajh, koji nije uspio zaprijetiti vode}oj trojci. - Ovo je bio prekrasan dan, sa savr{enim uvjetima za mene, jer sam, kada sam vidio da je staza zale|ena i

Veoma zahtjevno
- Apsolutno nisam o~ekivao da osvojim medalju u bilo kojoj brzoj disciplini. Bilo je veoma zahtjevno, borio sam se od po~etka do kraja - kazao je hrvatski skija{. Bh. predstavnik Igor Laikert bio je 38. s vi{e od deset sekundi zaostatka. Naredna utrka na SP-u bit }e sutra{nja kombinacija za `ene. (A. ^.)

Entoni: Napu{ta Denver

Oporavlja se austrijski skija{

Gruger i dalje na intenzivnoj njezi
Te{ko povrije|eni austrijski skija{ Hans Gruger (Grugger) uspje{no se oporavlja, ali je i dalje na intenzivnoj njezi Univerzitetske bolnice u Inzbruku. Zvani~nici bolnice saop}ili su da Gruger di{e bez tehni~kih pomagala, da mo`e samostalno jesti i da je sve izra`enija pokretljivost desne strane njegovog tijela, koja je bila ograni~ena. Gruger je prilikom pada na treningu spusta 20. januara u Kicbilu zadobio te{ke povrede glave, grudnog ko{a i gornjeg dijela ki~me zbog ~ega je poslije operacije proveo nekoliko dana u vje{ta~ki izazvanoj komi.
(A. Dr.) Gruger nakon pada: Povrijedio se u Kicbilu

ti (Entonijev prosjek iznosi 24,6 poena, Bajnamov 11,3), talentirani centar mo`da je najvi{e {to „Grumenja zlata“ mogu izvu}i na tr`i{tu za 26godi{nje Ol-star krilo. ^ak i rizik ne bi bio veliki, jer bi Nagetsi ve} idu}e godine imali pravo otpustiti povredama sklonog Ba-

jnama, odnosno isplatiti mu samo 15,1 od ukupno 31 miliona dolara iz ugovora koji vrijedi do 2013. Entonijeva ovogodi{nja zarada iznosi 17,1 milion dolara. Za Entonija je zainteresiran jo{ Njujork, a krajnji rok za razmjenu je 24. febr(E. J.) uar.

Bon D`ovi ula`e 150 miliona dolara u NFL klub
D`on Bon D`ovi (Jon Jovi) `eli ulo`iti 150 miliona dolara u NFL klub Atlanta falkonse, prenose agencije. Ameri~ka rok-zvijezda time bi postao vlasnik 15 procenata akcija ekipe koja se profesionalnoj ligi ameri~kog fudbala priklju~ila prije 45 godina. Bon D`ovi je od 2004. do 2009. bio vlasnik Filadelfija soula, kluba iz dvoranske lige ameri~kog fudbala.

^ETVRTAK 10. 2. 2011.

21.20
TOK-[OU, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

23.10

FIGURE

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

18.55

OBN INFO

21.00

ISPUNI MI @ELJU

18.00

INFO TOP

Biseri
Gost ovosedmi~nog izdanja „Bisera“ je Ljubomir Vra~arevi}. ^in ruskog generala je dobio kao dugogodi{nji instruktor specijalaca ruske vojske i policije, a izme|u ostalog je radio i sa tjelohraniteljima Vladimira Putina. Gledaoci }e ~uti interesantnu pri~u o mladi}u koji je na jednoj igranci uboden no`em u grudnu kost, poslije ~ega je odlu~io da savlada aikido...

20.00
SERIJA, BHT 1

Ljudi sa Medisona
Pegi se jo{ nije srela sa novim umjetni~kim direktorom, te se svim silama trudi zadobiti njegovu pa`nju. Potencijalni kandidat za upra`njeno radno mjesto podsje}a Dona i Rod`era na njihov prvi susret...

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 19/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 15/20 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 282/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 63/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu, r. 13.15 Otka~ena kamera, 3/5 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija, 33/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 9/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH: Ljubu{ki, animirana serija 15.45 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 1/3 16.15 Gorko-slatko, igrana serija, 34/230 16.40 Putevi zdravlja, magazin 17.15 Nogomet: Prijateljska utakmica: Meksiko - Bosna i Hercegovina, snimak 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 6/13 21.00 Ezel, igrana serija, 10/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Figure: Damir Imamovi}, program iz kulture 00.10 Crni talas:. [ta ho}e ti lu|aci, 4/6 01.00 Ba{ta doktora Kuka, ameri~ki igrani film 02.15 Business News 02.20 Pregled programa za petak
19.45 20.00 21.00 22.30 23.00 23.30 Klub Express Intervju dana Gljiva show Ja sam tvoja sudbina Vijesti [to da ne zabavni magazin (r) 00.00 Ja sam tvoja sudbina (r) 00.30 Astrologija 20.55 21.55 22.40 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 125. epizoda, r. 09.55 Pampers, reporta`a Crtani filmovi: 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 La Linea 10.30 Garfield, serija za djecu, 2. epizoda, r. 10.55 Kako to, program za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 53. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 126. epizoda 13.00 60 minuta, specijal: Ubojstvo u Isto~nom Sarajevu, r. 14.00 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.25 Dopunska nastava, 20. emisija, r. 14.50 Garfild, crtana serija 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 125. i 126. epizoda 16.25 Tomica i prijatelji, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 16.55 La Linea 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 9. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Villa Maria, serija, 54. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.15 CSI Miami, serija, 18. epizoda 22.02 Dnevnik, najava 22.05 Zemlja, snaga planete: Vulkan, dok. program BBC, 1. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 No} klasika: Pasolini Teorema, italijanski igrani film 01.20 Federacija danas, r. 01.45 Dnevnik 3, r. 02.30 Pregled programa za petak
Razgovor s povodom Hitna slu`ba, serija Aktuelnosti, r TV strane 19.30 20.00 20.20 21.15

08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Stol za 4 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.25 Top shop 13.45 Top Shop 14.00 Moja desna ruka, reality show 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 OBN Info 16.25 Gümüº, turska telenovelanastavak 16.35 Stol za 4 17.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri-Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Biseri sa Vanjom Buli}em Gost: Ljubomir Vra~arevi} 22.10 Vox populi 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
19.00 19.50 20.00 21.00 21.40

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 33. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 30. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 41. i 42. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 9. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 13. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 9. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 9. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 137. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 114. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Muzi~ki program 14.35 Bistro BiH 15.55 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 141. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 138. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.56 Biometeorolo{ka prognoza 17.58 Sasuke - Ninja ratnici, abavno-sportski TV show, 9. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 50. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 142. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 Sport centar 22.25 Majestic, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 94. epizoda 01.00 Bistro BiH
22.35 23.00 23.35 00.00 00.05

08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.20 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u 19.15 City 19.25 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor, pregled dana 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Dvor 00.00 Tajni prozor, film 02.00 City
15.50 16.50 18.00 18.20 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serija Vijesti Sasuke, Ninja Warriors zabavni program Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija Srce ljeta - igrani film

TV Alfa
08.00 Novo jutro - jutarnji program 10.00 Ed`emont tinejd`erska serija 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbna (r) 11.00 Chriss Angel 11.30 Vijesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne - zabavni magazin (r) 12.30 Vijesti 12.40 Muzika (aktuelnosti) 13.00 Intervju dana (r) 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisani program 15.30 Vijesti 15.35 Caffe Azra (r) 16.00 Sponzorisani program 16.30 Vijesti 16.50 Saga o McGREGORIJEVIMA - igrana serija (r) 17.30 Vijesti 18.00 Ed`emont tinejd`erska serija 18.40 Centralna inf. emisija 19.15 [to da ne - zabavni magazin

TV KISS
14.30 15.00 16.00 16.40 17.10 17.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.35 22.25 23.25 [kola ribolova iz barke ]akula kroz `ivot AUTO SHOP, r. Kuhinje 9/32 Ja sam tvoja sudbina, serija 33/212 r. Zagrljaj ljepote r. Dnevnik KISS DNEVNIK HRT Dobar, lo{, zao Ja sam tvoja sudbina, serija 34/212, r. Reporta`a KISS KONTRAVERZE BY DRAGO PLE^KO r. Dnevnik KISS r.

Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Topkapi Saray, reporta`ni program 21.30 Vjera i `ivot 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Male pri~e, reporta`ni program

Zenica danas Obavje{tenja Dokumentarni program Me|u nama TV izlog

Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

BN
12.15 Doma}i film: Ka`i za{to me ostavi 14.00 Novosti 14.05 Doma}a serija: Bela la|a 15.00 TV serija: Jelena 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}i film: Bela la|a 17.10 TV serija: Kradljivac srca 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Puls

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dok. program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV USK
17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r. 18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, inf. program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i

TV HEMA
15.00 Informativni program 16.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni program, r. 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Informativni program 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 22.00 Hema magazin - informativni program

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom Objektiv II

TV Visoko
19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti

TV Kakanj
18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast

TV Zenica
18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja

TV Bugojno
15.25 Aktuelno 15.49 Sport centar

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
17.00

20.45
FILM, HRT2

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

17.30

BIJATLON

OBARANJE RUKE

17.30

TWS

20.00

ULOVLJENI

21.20

DFC

22.00

RU@NA BETI

22.20

PUTNIK

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje

14.00 Tenis, WTA Turnir Pariz 17.30 Bijatlon, S.KUP Fort Kent 18.50 Fudbal 19.00 Tenis, WTA Turnir Pariz 21.45 Borila~ki sport 23.15 Bijatlon, S.KUP Fort Kent

16.45 Ko{arka 17.00 Obaranje ruke 17.30 Tenis, WTA Turnir Pariz 19.15 Hokej na travi 19.45 Vijesti 20.00 Hokej na travi 21.00 Hokej na travi, Sv.Kup u Dvorani Poljska 22.00 Hokej na travi, Sv.Kup u Dvorani Poljska 23.00 Tenis, WTA Turnir Pariz

11.00 U`ivo: ATP Rotterdam 1/8 Finala 17.00 NBA Live 17.30 TWS 18.30 Premier League Magazin 19.00 Premier League News 19.15 NBA Live 19.30 U`ivo: ATP Rotterdam 1/8 Finala 21.00 Ko{arka{ki kup Kre{imir ]osi} Finale

17.00 Zatvaranje 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 Ulovljeni 21.00 Ulovljeni 22.00 Zatvaranje 23.00 Ulovljeni

17.30 MTV Express 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood 22.20 Reno 911 22.40 Chapelle Show

17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Laka zarada 18.5 0 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Sta`isti 21.10 [apat duhova 22.00 Ru`na Beti 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 23.15 Dr. Haus

16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Red`enesis 19.15 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Prevaranti 22.20 Putnik 23.10 Dekster

Turneja
1993. {estero beogradskih glumaca pritisnuti lo{om finansijskom situacijom, nesvjesni ozbiljnosti ratnog stanja, pristaju otputovati u Srpsku krajinu kako bi tamo u mjestu Srbobran izveli Fejdovu predstavu „Buba u uhu“. Putuju u transporteru i ubrzo do`ivljavaju prvo bombardiranje. Uloge: Tihomir Stani}, Jelena Joki}, Dragan Nikoli} Reditelj: Goran Markovi}

^ETVRTAK 10. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Gdje god ste, ima neko kome ste zanimljivi, ko `eli da vam se pribli`i. Ipak, va{e srce je zaklju~ano. 21. III - 20. IV Posao: [to vi{e koristite svoje talente. Prije nego {to u|ete u novi projekat, posavjetujte se sa prijateljem. Zdravlje: Pri{tedite energiju.
OVAN

17.05

KARMELITA

17.25

8. KAT

20.00

DOBRA @ENA

22.10

PROVJERENO

09.10 09.22 09.34 09.39 09.44 09.50 10.15 11.05 12.00 12.20 13.00 13.30 13.42 13.54 13.59 14.05 14.30 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 17.55 18.15 18.45 19.05 19.30 20.00 20.10 21.05 21.30 22.00 22.30 22.52 22.57 23.00 00.30

Nodi, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Miniskule, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Tajne rata, dokumentarni serijal Karmelita, serija Dnevnik 1 U fokusu Zdravlje je lijek Mala tv Nodi, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Svijet divljine, program za djecu Ostrvo kornja~a, crtana serija Rimske misterije, serija Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, serija Re’publika - Semberija Srpska danas Karmelita, serija Praznik mimoze reporta`a Pitajte, tra`imo odgovor Mala princeza, crtana serija Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program [etnja sa zvijerima, dokumentarni program Sirija - Tragom civilizacija dokumentarni serijal Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Uvala, dokumentarni film Tajne rata, dokumentarni serijal

12.00 Dnevnik 12.33 More ljubavi, telenovela (148/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija (2/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Trenutak spoznaje 14.55 Moja obitelj 9b, humoristi~na serija (7/9)* 15.25 Voda u pustinji, dok. film 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Nema stranca do Bosanca, talk show 18.12 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.25 Dnevnik plavu{e: Sudbina uvijek zvoni dvaput!, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Tvoja sam sudbina, telenovela (24/106)* 19.24 Dora - idemo na Eurosong 19.30 Dnevnik 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 @ivot ide dalje, dramska serija (5/5)* 21.50 Pola ure kulture 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Putovima rijeke Amazone, dokumentarna serija (6/6)* 00.05 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (6/16)* 00.45 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (14/22)* 01.30 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (2/24) (R)* 01.55 La`i mi, serija (12) 10/13) (R)* 02.40 Moja obitelj 9b, humoristi~na serija (7/9) (R)* 03.10 Skica za portret 03.25 Pola ure kulture (R) 03.55 Oprah show (1295.) (R)* 04.35 Dobra `ena, serija (15/23) (R)* 05.20 8. kat: Nema stranca do Bosanca, talk show (R)

10.45 Kulturna ba{tina: [ibenski |ardini (R) 11.00 Kra{i}: Stepin~evo 2011., prijenos mise (nije kod. na sat.) 12.30 Alpe Dunav Jadran (R) 13.00 Glas domovine (R) 13.30 Znanstvene vijesti (R) 13.40 Mala TV (R) TV vrti}: Detektiv (R) Gazoon, crtani film (R)* Po{tar Pat, crtani film (R)* 14.10 Mali pti~ar, iranski film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (9/22) (R)* 16.30 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa - Tanzanija-Kenija, dokumentarna serija (4/13) (R)* 17.15 Hannah Montana 2, serija za mlade (22/30)* 17.40 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (6/22)* 18.05 Puna ku}a Raftera 2, serija (2/22) (R)* 18.50 Putovanje na{ih predaka: Europa, dokumentarna serija (4/5) (R)* 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija (15/23)* 20.45 Filmovi na{ih susjeda: Turneja, srpsko-bosansko-hercegova~ko-hrvatsko-slovenski film* 22.30 La`i mi, serija (12) (10/13)* 23.15 Dnevnik plavu{e: Sudbina uvijek zvoni dvaput!, emisija pod pokroviteljstvom 23.25 Mali pti~ar, iranski film (R)* 00.40 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 00.42 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.48 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 03.50 No}ni glazbeni program: [oka~ka se grana vije (2.dio), snimka koncerta 05.00 No}ni glazbeni program: Klapa [ufit, snimka koncerta 05.44 No}ni glazbeni program: Etnokajda

07.00 Na{i najbolji dani, serija (105/260) 07.50 Gospodin Magoo, crtana serija (3/65) 08.15 Bumba, crtana serija (135-136/150) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi, serija R 12.55 In magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (96/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (104/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (64/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (92/152) 21.00 Asi, serija (36/105) 22.10 Provjereno, informativni magazin 23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Tihi otrov, igrani film (12)* 01.00 Najsla|e stvorenje, igrani film (12)* R 02.30 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija (24/40) 03.00 Ezo TV, tarot show (18)* 04.00 Crna ki{a, igrani film (12)* 05.25 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija R 05.50 IN magazin R 06.25 Kraj programa

Ljubav: Znate da ste meta zaljubljivanja, ali kao da ste posve mirni. Vladate potpuno svojim osje}anjima. 21.IV - 22.V Posao: [to hladnije glave procijenite svoje sposobnosti, ali i uvjete u kojima radite. Tek potom donesite odluku. Zdravlje: Samo lo{e raspolo`enje. Ljubav: Imate izrazitu potrebu da vam partner BLIZANCI stalno govori da vas voli. Smirite se, to je zaista istina. 23.V - 22.VI Posao: Ne zanemarujte posao. Tako se dovodite u situaciju da, nakon nekog vremena, rje{avate puno problema. Zdravlje: Savladajte nervozu. Ljubav: Skloni ste povla~enju u sebe. OsjeRAK }ate beskrajnu ljubav i nje`nost prema jednoj dalekoj osobi... 23.VI - 22.VII Posao: Prema kolegama ste ljubazni. Ipak, nemojte eliminirati ljude koji bi vam mogli biti od koristi. Zdravlje: Nervoza zbog nezadovoljstva.
BIK

Ljubav: Sve vam ide na ruku, pa se `elje lako ostvaruju. Ipak, pazite da vam ne{to ne izmakne kontroli. 23.VII - 22.VIII Posao: Diplomatski ste raspolo`eni, a prepreke shvatate kao neminovne neprijatelje. Sve rje{avate bez nervoze. Zdravlje: Ne pretjerujte sa jelom. Ljubav: Potrudite se da ispunite svoje `elje, jer DJEVICA sve ide vama u korist. Danas ste emocionalno stabilniji. 23.VIII - 22.IX Posao: U svakom slu~aju, imate dovoljno energije, a rad je zna~ajan segment „scenarija“ predvi|enog za danas. Zdravlje: U odli~noj ste formi.
LAV

Ljubav: Osje}ate se neshva}eno, krivo tuma~ite partnerove postupke. Odmjerite situa23.IX - 22.X ciju malo objektivnije. Posao: Iako se osje}ate pomalo iscrpljeni od obaveza, koje ste sebi nametnuli, jo{ imate mnogo poleta. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.
VAGA

FILM, PINK BH

00.00 Tajni prozor

Mort Rejni uspje{an je pisac koji prolazi kroz te`ak period u `ivotu nakon razvoda sa svojom `enom. Iako bi morao da sjedne za kompjuter i zavr{i pisanje knjige ili da pro{eta svog psa, Rejni provodi vrijeme spavaju}i 16 sati dnevno. U trenutku kada se ~ini da ne mo`e biti gore, pojavljuje se psihoti~ni stranac John Shooter, koji optu`uje Morta da je plagirao njegovu pri~u. Uloge: D`oni Dep, D`on Turturo, Marija Belo Reditelj: Dejvid Kep

Gljiva show

21.00
MUZI^KI [OU
U novom izdanju emisije „Gljiva show“ hitmejker Nazif Gljiva ugosti}e bh.interpretatora Ibrahima Jukana, a obzirom da }e ovoga puta tema biti sport gost je i legenda bh. fudbala Nikola Niki}. Pored njih tu je nezaobilazni Rima bend, a scenu ce krasiti i atraktivna go{}a sa modne scene.

Ljubav: Puni ste energije, {armantni ste. Imate mnogo uspjeha kod vi{e zainteresiranih osoba. Cvjetate! 23.X - 22.XI Posao: Slijede primamljive ponude, ali bolje je da se previ{e ne zanosite. Mnogo toga ostaje samo na rije~ima. Zdravlje: Smanjite pu{enje, ako ste pu{a~.
[KORPIJA STRIJELAC Ljubav: Skupa sa partnerom potra`ite osvje-

`enje. Kroz izlazak, dru`enje sa prijateljima, na primjer. Posao: Najpotrebnije je da {to bolje organizirate dan. U datim okolnostima ostvarite svoje zamisli. Zdravlje: Smanjite apetit.
23.XI-22.XII

TV ALFA

Ljubav: Uspje{no se snalazite u zbrci koja je zahvatila va{ odnos sa voljenom osobom. Ipak, ho}ete vi{e. 23.XII-21.I Posao: Dogovori, sastanci, planovi nisu uspje{ni kao ranije. Najpametnije je da odgodite va`nije poslove. Zdravlje: Imate dovoljno energije.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Slijede ugodni emocionalni uplivi.

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Fusunina ku}na pomo}nica ugleda na podu Selimovo mrtvo tijelo, a pokraj njega {okiranu Fusun s djetetom u naru~ju. Ali Kemal, Nadide i k}eri od policije doznaju da je Fusun u samoodbrani ubila Selima. [eherzadu hvata panika kada posumnja da je neko prati.

21.15
SERIJA, FTV
U blizini Miami hotela prona|ena su tijela troje studenta. Prvi, Pol Arnet je pao sa hotelskog krova, drugi Bred Doner je na|en spaljen u pijesku, a tre}a `rtva, u hotelskoj praonici. Rade}i na ova tri slu~aja o~iglednog ubistva, Horej{ijevi detektivi polako sla`u mozaik koji }e im pomo}i da utvrde jesu li ova ubistva me|usobno povezana.

Znate da ste voljeni. Mo`e se dogoditi i presudan susret. Posao: Ako niste u situaciji da birate, {to mirnije, bez nervoze, nekako „progurajte“ ovaj poslovni dan. Zdravlje: Bez ve}ih promjena.
22.I-19.II

1001 no}
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

CSI: Miami

Ljubav: O~ekujte konkretnu ponudu partnera. Ipak, s odlukom sa~ekajte dok budete sigurni i u svoja osje}anja. 20.II-2O.III Posao: Sa lako}om obavljate svakodnevne obaveze. Imate dovoljno energije da do|ete do `eljenog cilja. Zdravlje: Buditi fizi~ki aktivniji.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Medvedev: [titi narod od stresa

Rusi ne}e pomjerati sat

MOSKVA - Rusija ukida zimsko ra~unanje vremena. Odluku je saop}io predsjednik Dmitri Medvedev. Rekao je da }e Rusija od sada egzistirati samo na ljetnom vremenu, jer smatra da je to zdravije za stanovni{tvo, ali i za stoku. Medvedev tvrdi da }e stanovnike Rusije na ovaj na~in za{tititi od stresa i bolesti koje izaziva promjena u ra~unanju vremena.
Za Zlatnog i Srebrenog medvjeda takmi~it }e se {esnaest uradaka

Danas po~inje 61. Berlinale

Na festivalu }e biti prikazano 385 filmova, od ~ega }e trinaest biti svjetske premijere
BERLIN - Ovogodi{nji 61. me|unarodni njema~ki filmski festival, koji se danas otvara u Berlinu, bit }e u znaku umjetni~kog filma, 3D tehnike, ali i isje~aka iz novog ostvarenja ameri~ke pop dive Madone (Madonna). Berlinale }e otvoriti film „True Grit’ bra}e Koen (Coen), koji }e na festivalu biti prikazan izvan konkurencije. Na festivalu }e biti prikazano 385 filmova, od ~ega }e trinaest biti svjetske premijere. Za Zlatnog i Srebrenog medvjeda takmi~it }e se {esnaest uradaka. Me|u favoritima su plesni 3D film „Pina“ Vima Vendersa (Wim Wenders), „Torinski konj“ Bele Tara, Finsov (Fiennes) „Kolorian“ i „No}ne pri~e“ francuskog animatora Mi{ela Ocelota (Michel), dok se s nestrpljenjem o~ekuje i 3D dokumentarac Vernera Hercoga (Werner Herzog) „[pilja zaboravljenih snova“. Predsjednica stru~nog `irija je glumica Izabela Roselini (Isabella Rosselini), a ~lanovi su glumica Nina Hos (Hoss) i zvijezda Bolivuda Amir Kan. U `iriju je trebao biti i iranski redatelj Jafar Panahi, no on je zbog kritike tamo{njeg re`ima trenutno u zatvoru. Od svjetskih zvijezda na Berlinaleu bi se trebali pojaviti Kolin Firt (Colin Firth), Ralf Fins (Ralph Fiennes), Vanesa Redgrejv (Vanessa Redgrave) i Madona, koja }e predstaviti svoj novi film o ljubavi engleskog kralja Edvarda VIII (Edward) i Volis Simpson (Wallis).
Timerman: Prigovori kolegica

Bez seksa do nove vlade

Zahtjev za za{titu djece
TOKIO - Delegacija predstavnika Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, Evropske unije i jo{ devet drugih zemalja zatra`ila je ju~er od japanske vlade da poduzme mjere kako bi se zaustavile otmice djece na koje se odlu~uje jedan od roditelja nakon razvoda ili sva|e. Delegaciju je primio zamjenik japanskog ministra vanjskih poslova Ikuo Jamahana, od kojeg je zatra`eno da Japan potpi{e Ha{ku konvenciju iz 1980. o civilnim aspektima nelegalnog preseljavanja djece. Ta konvencija utvrdila je procedure da bi se osigurao povratak djece u zemlju u kojoj obi~no `ive i kako bi se za{titilo pravo oba roditelja da budu s djecom. Vi{e od 80 zemalja potpisalo je ve} taj sporazum, ali je Japan jedini ~lan grupe G-7 koji to Tra`ene mjere da bi se zaustavile otmice djece nije u~inio.

BRISEL - Belgija ni sedam mjeseci poslije ljeto{njih izbora nema vladu. Socijalisti~ka senatorica Marlen Timerman (Marleen Timmerman) pozvala je zato supruge svih parlamentarnih poslanika da uskrate svojim partnerima seks dok se ovi ne dogovore o vladaju}oj koaliciji. Demohri{}anska senatorica Katerine Fonk (Katherine Funk) nije prihvatila ideju, odgovoriv{i da posao politi~ara nije da {trajkuju ve}, naprotiv, da uzbude naciju.

Iskosa

Izba~ena iz oporuke zbog imena
LONDON - Stjuardese britanske aviokompanije „Virgin Airlines“ progla{ene su za najseksepilnije u izboru posjetilaca sajma „Poslovnog i kongresnog turizma“, koji se ovih dana odr`ava u Londonu. Prema rezultatima ankete koju su proveli organizatori sajma, 53 posto ispitanika reklo je da su najprivla~nije stjuardese kompanije „Virgin“, ~iji je ina~e nadimak „red hotties“ (vrele crvenke). Prema pisanju online ~asopisa

Najseksepilnije stjuardese

Izbor posjetilaca sajma „Poslovnog i kongresnog turizma“

„The Business Travel Magazine“, multimilijarder Ri~ard Brenson (Richard Branson), vlasnik „Virgina“, o~igledno zna da odabere prave djevojke za ovaj posao i time privu~e jo{ vi{e klijenata. Na drugom mjestu su stjuardese „Singapore Airlinesa“ sa 18 posto glasova, na tre}em stjuardese „Etihad Airways“ (12 posto), kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata, a na ~etvrtom stjuardese jo{ jedne kompanije iz UAE „Emirates Airlines“.

BIRMINGEN - Melita D`ekson (Jackson) svu je svoju u{te|evinu ostavila humanitarnim udrugama za `ivotinje nakon {to se s k}erkom posva|ala zbog imena za unu~e, pi{e „Daily Mail“. K}erku je iz oporuke izbacila i oko 600.000 eura poklonila skloni{tu. Heder Ilot (Heather Ilott, 50) svoje je peto dijete nazvala Elen (Ellen), {to se njezinoj mami nikako nije svidjelo jer se tako zvala jedna ro|akinja koju nikako nije podnosila.