P. 1
Finansijski Izvjestaji Bilans Stanja Bilans Uspjeha i Izvjestaj o Novcanim Tokovima

Finansijski Izvjestaji Bilans Stanja Bilans Uspjeha i Izvjestaj o Novcanim Tokovima

Views: 383|Likes:
Published by apatonac
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…
Seminarski, diplomski, maturski radovi, prevodi na engleski i eseji…

More info:

Published by: apatonac on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji

Gotovi seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti, lektire , puškice, tutorijali, referati - specijalizovan tim za usluge visokokvalitetnog pisanja, istraživanja i obradu teksta za kompletan region Balkana. Posetite nas na sajtovima ispod:

WWW.MATURSKIRADOVI.NET WWW.SEMINARSKIRAD.ORG WWW.MATURSKI.NET WWW.MATURSKI.ORG WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

Dostupni smo Vam 24h 365 dana u godini. Za gotove verzije rada obratiti se na mail:

maturskiradovi.net@gmail.com

061/ 11-00-105
. Finansijski izvještaji: bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o novčanim tokovima
Po novom Zakonu definišu se finansijski izvještaji koji su po dosadašnjem zakonu nosili naziv računovodstveni izvještaji. Pravno lice i preduzetnik sastavljaju i prezentuju finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine. Dakle, počev od 2003. godine neće se sastavljati polugodišnji račun. Finansijski izvještaji se sastavljaju i u drugim slučajevima, kao po do sada važećem zakonu, s tim što je izostavljena odredba da se izvještaji sastavljaju na dan kada se vrši procjena kapitala. Tako će počev od 1. januara 2003. godine preduzeća biti u obavezi da 1

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji sastave finansijske izvještaje na dan vlasničke transformacije u skladu sa Zakonom o

Bilans stanja
privatizacij i ("Sl. glasnik RS", br. 38/01), bez obzira što je ranije sastavljen godišnji račun

na dan procene kapitala. Pravno lice i preduzetnik koji se bave delatnošću sezonskog karaktera, kao i pravno lice i preduzetnik koji su povezani sa inostranim preduzećem čija je izvještajna godina različita od kalendarske godine, mogu uz saglasnost saveznog organa nadležnog za poslove finansija sastavljati i prezentirati finansijske izvještaje sa stanjem na poslednji dan poslovne godine koja je različita od kalendarske godine. Finansijski izvještaji obuhvataju:

2

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji

0. 1. 2. 3.

bilans uspjeha; izvještaj o novčanim tokovima; izvještaj o promjenama na kapitalu; napomene uz finansijske izvjještaje.

Mala pravna lica sastavljaju samo bilans stanja i bilans uspjeha. Bilans stanja i bilans uspjeha prezentuju finansijski položaj, odnosno finansijske efekte poslovnih transakcija i drugih dogaĎaja grupisane u elemente finansijskih izvještaja prema njihovim ekonomskim karakteristikama. Elementi bilansa stanja su: imovina, obaveze i kapital, a elementi bilansa uspjeha su prihodi i rashodi. Obrasce finansijskih izvještaja za: 1. preduzeća, zadruge i preduzetnike; 2. organizacije za osiguranje; 3. berze i berzanske posrednike; propisuje savezni organ nadležan za poslove finansija (vjerovatno nadležni republički organ). Finansijske izvještaje za prethodnu godinu (godišnji račun) pravna lica i preduzetnici dostavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenje registra boniteta pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka dva kalendarska mjeseca tekuće godine (do 28. odnosno 29. februara). Usvojene finansijske izvještaje za prethodnu godinu, sa mišljenjem revizora, pravna lica i preduzetnici dostavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenje registra boniteta pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka šest kalendarskih mjeseci tekuće godine, osim ako posebnim propisom nije drugačije regulisano. Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izvještaje za prethodnu godinu dostavljaju organu ili drugom pravnom licu nadležnom za voĎenje registra boniteta pravnih lica u skladu sa zakonom, najkasnije do datuma isteka tri kalendarska mjeseca tekuće godine (do 31. marta).

Obveznici revizije objavljuju u sredstvima informisanja ili putem web sajta sve obrasce finansijskih izvještaja, izuzev napomena uz finansijske izvještaje najkasnije do 31. jula tekuće godine za prethodnu godinu.

3

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji

Bilans stanja Komponente finansijsko-računovodstvenih izvještaj a preduzeća Sastav finansijsko-računovodstvenih izvještaja, odnosno godišnjeg zaključka ili godišnjih računa, vremenom se razvijao. Dugo vremena su to bili: bilans ( bilans stanja) i račun gubitka i dobitka (bilans uspjeha). Sa porastom informacionih interesa za stanje i uspjeh preduzeća, odnosno s porastom informacione uloge bilansa i računa dobitka i gubitka preduzeća sve više je isticana potreba za potpunijim razumjevanjem vrijednosti sadržanih u pomenutim izvještajima za detaljnijim obavještenjima o odreĎenim djelovima imovine, obaveza rashoda i prihoda i za drugim informacijama koje takoĎe povećavaju iskaznu moćbilansa i računa gubitka i dobitka. To se obezbjeĎivalo u tzv. fus notama. To se vremenom opet s porastom informacionih interesa u okruženju pokazalo nedovoljnim pa je sve češće upražnjavano i izvještavano o tokovima sredstava u preduzeću. Danas se, dakle, može smatrati da godišnji računi preduzeća pokrivaju:     bilans (bilans stanja) račun gubitka i dobitka (bilans uspjeha) izvještaj o promjenama finansijskog položaja napomene i drugi izvještaji i objašnjavajući podaci uz finsijske izvještaje, odnosno aneks ili dodatni računovodstveni izvješataji

Godišnji izvještaji se obično objavljuju godišnje i predmet su ispitivanja, ocijene i izvještavanja od strane externog nezavisnog revizora, tj. Revizorske firme. Emisijom navedenih izvještaja za potrebe externih korisnika obezbjeĎuje se vidljivost tri bitne dimenzije preduzeća. To su:  finansijski položaj preduzeća na bilansni dan, odnosno stanje imovine, kapitala i obaveza, kao posledica prethodnih aktivnosti ulaganja (aktiva), finansiranja (pasiva) i zaraĎivanja (u vidu neto dobitka ili gubitka)  zaraĎivačka moć preduzeća, odnosno ostvareni tokovi vrijednosti u procsu transformacije (prihodi I rashodi) i njihov neto ishod (dobitak ili gubitak) za proteklu godinu  finansijski tokovi za proteklu godinu, uslovljeni poslovnim aktivnostima, aktivnostima ulaganja i aktivnostima finansiranja preduzeća, što pokriva izvještaj o promjenama finansij skog položaja preduzeća 4

I Pojmovno odreĎenje bilansa obično počinje sa isticanjem njegove sadržine i glavnog formalnog svojstva. Bilans može biti definisan kao dvostrani vrijednosni račun (izvještaj, prikaz) sredstava pšo namjeni i porijekla sredstava, sa odlikom formalne jednakosti. Kao opšti naziv za sredstva po namjeni koristi se izraz “aktiva”, a za sredstva po porijeklu “pasiva”, iz čega proističe osnovna knjigovodstvena jednačina: aktiva = pasiva. Sredstva po namjeni i porijeklo sredstava, tj. aktiva i pasiva su kvalitativno veoma različiti fenomeni. Sredstva po namjeni su oblici (nematerijalni, materijalni i finansijki) ulaganja čiji su iznosi i kružni tok uslovljeni poslovnom aktivnošću preduzeća, a ne porijeklom sredstava. Aktiva, dakle, sadrži sredstva koja su prisutna u preduzeću i kojima ono kao poslovni subjekt raspolaže nezavisno od prava svojine, osim u izuzetnim slučajevima ograničenja, prava raspolaganja odreĎenim sredstvima.

Bilans stanja Agrobanke u 2003. godini
BILANS STANJA na dan 31.12.2003. godine Iznos tekuće godine (u hiljadama dinara)

AKTIVA Gotovina i gotovinski ekvivalenti Depoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke Potraživanja za kamatu i naknadu Plasmani bankama Plasmani klijentima Hartije od vrednosti i drugi plasm ani kojima se trguje Ulaganje u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja Odložena poreska sredstva UKUPNA AKTIVA Iznos tekuće godine (u hiljadama dinara) 8.608 2.418.224 522.931 2.631 833.193 346.593 5.977 1.585.031 176.338 298.530 237.015

5

Sredstva po porijeklu su izvori finansiranja raspoloživih sredstava preduzeća nezavisno od oblika u kojima se ta sredstva nalaze. Pasiva bilansa sadrži, dakle, prava onih koji su preduzeće snabdnijeli potrebnim sredstvima. To nisu posebna prava na odreĎena sredstva već prava na sva sredstva preduzeća nezavisna od iznosa pojedinih oblika sredstava i njihovog kružnog toka. Često se za bilans kaže da predstavlja dvostrani vrijednosni prikaz imovine i kapitala, uz podjelu kapitala na sopstveni i tuĎi kapital. Razlika izmeĎu imovine i tuĎeg kapitala nazivamo čistom ili neto imovinom to je jednako sa sopstvenim vlasničkim

6

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji

kapitalom. U tom kontekstu imovina može biti nazvana ukupnom (bruto imovinom). Imovina i aktiva se ne mogu pojmovno izjednačit, barem iz dva razloga: 1. zbog pojave gubitka koji se često iskazuje u aktivi, a ne vrši njegovo prebijanje sa vlasničkim kapitalom u pasivi, 2. leži u vrednovanju (procjeni) pozicija imovine u aktivi

Brojni su kriterijumi i podjele bilansa na vrste po tim kriterijumima:

Vrste bilansa preduzeća

Bilans osnivanja Bilansi pri prestanku ili bilans otvaranja prestanku preduzeća: (u me Ďuvre me nu) likvidacioni

Bilansi u toku života preduzeća - stečajni - bilans fuzije

Bilansi koji se sastavljaju sastavljaju Redovno u odreĎenim vremenskim intervalima

Bilansi

koji

se

neredovno tj. Sa posebnim povodima: - bilans promjene pravne forme pred bilans razdvajanja pred - bilans saniranja pred - bilans poravnanja Dugoročni bilansi

Kratkoročni Godišnji bilansi bilansi

7

Bilans uspjeha U pojmovnom odreĎenju bilansa uspjeha polazi se od bilansne suštine dobitka i gubitka. Dobitak je prirast kapitala ili sopstvenog kapitala u preduzeću proistekao iz poslovnih i pratećih aktivnosti preduzeća u toku perioda. Gubitak je smanjenje vlasničkog kapitala nastalo po istom osnovu. Sjeklo ća Ana 1/T 2006 Finansijski izvještaji 269 0 3 2.067 0 12.89 1 176.647 177.798 706.37 1 0 0 21.810 0 0 0 0 0 0 21.810

Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti Neto prihodi od kursnih razlika Neto rashodi od kursnih razlika Prihodi od dividendi i učešća Ostali poslovni prihodi Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja Ostali poslovni rashodi Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA GUBITAK IZ REDO VNOG POSLOVANJA VANREDNI PRIHODI I RASHODI Vanredni prihodi Vanredni rashodi NETO VANREDNI PRIHODI NETO VANREDNI RASHODI DOBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA 8

GUBITAK PERIODA PRE OPOREZIVANJA Porez na dobit DOBITAK POSLE OPOREZIVANJA GUBITAK POSLE OPOREZIVANJA

21.810 60 21.750 0

Vrste bilansa uspjeha razlikujemo prije svega, po vremenskom razamku koji pokriva:  totalni bilans uspjeha  godišnji bilans uspjeha  kratkoročni bilans uspjeha Totalni bilans uspjeha pokriva vrijeme od osnivanja do prestanka preduzeća. Na početku života preduzeća nalazi se novačani ulog ili novčanim izdacima mjereni drugi

9

Sjeklo ća Ana 1/T 2006

Finansijski izvještaji

početni resursi i novčanim protiviznosima mjereni kapital vlasnika i obaveze prema kreditorima. Godišnji bilans uspjeha zajedno sa bilansom stanja instrument je iskazivanja obračuna periodičnog rezultata obično za kalendarsku godinu. Sadržinu takvog bilansa uspjeha čine prihodi, rashodi i dobitak ili gubitak kao njihova razlika. Kratkoročni bilans uspjeha je instrument obračuna i iskazivanja rezultata preduzeća za kraće periode od godinu dana. Uobičajeni izvještaji za kratkoročni račun dobitka i gubitka je mjesec dana. Glavna namjena kratkorošnog bilansa uspjeha je da posluži internim potrebama menaĎžmenta za tekuću upravljačku kontrolu uspješnosti preduzeća.

Bilans uspjeha je prikazan u dvije osnovne forme:  forma konta (dvostranog pregleda)  forma liste (štafelna forma) Bilans uspjeha u formi konta je pregledniji, jasniji iskaz komponenti rezultata, kao i da je u nepposrednjoj vezi sa knjigovoĎstvom. Bilans uspjeha po formi konta nije ništa drugo no preslikan konto dobitak i gubitak iz knjigovodstva. Ali, naspram te prednosti stoji nemogućnost segmentacije rezultata kao glavna mana bilansa po ovoj formi. Bilans uspjeha u formi liste gubi na jasnosti i neposrednjoj vezi sa knjigovodstvom. U zamjenu za to dobija na mogućnosti segmentiranja rezultata.

10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->