www.glassrpske.

com

Petak, subota i nedjeqa
31.12.2010 - 2.1.2011.

Broj 12.406 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Kova~evi} osumwi~en da je pucao u civile u Sijekovcu
странa 4

BIZNIS

Kompanija “Cepter“ kupila dubi~ku DIP “Kozara“
странa 12

SPORT

Fudbaler bijeqinskog Radnika pretukao trenera
странa 46
FOTO: G. [URLAN

Poslije objavqivawa tajnih dokumenata

Hrvatsko tu`ila{tvo pokre}e istragu o reketirawu
странa 5

Pekari di`u cijene

Hqeb poskupquje za deset feninga
странa 7 Novogodi{wi defile u Bawaluci

DANAS

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske

Srpska }e tu`iti Pedija E{dauna
Imamo sve dokaze i advokatski tim radi na pripremawu tu`be. Tu`ba bi trebalo da bude podnesena krajem januara ili po~etkom februara idu}e godine. Posao visokog predstavnika je da tuma~i, a ne da razgra|uje Dejtonski sporazum, rekao Dodik странa 3

2 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Neboj{a Radmanovi}

U platformu SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke “Radom za boqitak“ uvr{ten je cijeli set promjena koji }e Hrvatima u BiH, kao i svim ostalim narodima i gra|anima, omogu}iti da budu ravnopravni i u Bawaluci i u Sarajevu i u Mostaru. Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH
FOTO: G. [URLAN

Glavni problem `eqa SDP-a za dominacijom
BAWALUKA - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} smatra da do sredine marta ne}e biti formiran novi Savjet ministara BiH i upozorava da je glavni problem SDP BiH, koja ho}e da dominira ukupnom politi~kom scenom - {to je nemogu}e. - Platforme koje su potpisali sa nekim partijama pokazuju radikalnu promjenu BiH u odnosu na Ustav BiH, {to je neprihvatqivo i oni znaju da to ne mo`e pro}i, ali ipak insistiraju na tome. Insistiraju i da wihov lider Zlatko Lagumyija bude predsjedavaju}i Savjeta ministara, {to je, tako|e, nemogu}e, jer to nije BiH - poru~io je Radmanovi} u intervjuu Srni. On je ukazao da nije rije~ personalno o Lagumyiji, ve} o tome da Hrvat treba da bude na toj du`nosti, ako `ele BiH ravnopravnih entiteta i naroda. Radmanovi} je naveo da bi idu}i ministar spoqnih poslova trebalo da bude Srbin.

Klub Srba u Vije}u naroda RS

Predsjedni{tvo Vije}a naroda razmatralo odluke NSRS

Na sjednici Kluba Bo{waka pripremqena inicijativa za pokretawe procedure za za{titu vitalnog nacionalnog interesa kod Ustavnog suda RS zbog konstituisawa Vije}a naroda RS
Neboj{a Radmanovi}

Srbi i Hrvati za buxet i Vladu RS
Jerkovi} kazao je da Klub delegata iz reda hrvatskog naroda ni u jednoj ta~ki, koju su razmatrali, nije na{ao povredu vitalnog nacionalnog interesa Hrvata. To je, kako je rekao, veoma va`no za daqi rad Vlade i funkcionisawe cijele RS. U Klubu Bo{waka su ostali pri svom ranijem stavu da wihovi predstavnici ne prisustvuju sjednici Predsjedni{tva Vije}a naroda, jer je za wegovog predsjedavaju}eg izabran Srbin, a ne Bo{wak. Klub Bo{waka je u vrijeme zasjedawa krweg predsjedni{tva Vije}a naroda imao svoju sjednicu na kojoj je pripremqena inicijativa za pokretawe za {ti te vi tal nog nacionalnog interesa kod Ustavnog suda RS zbog procedure oko konstituisawa Vije}a. Pred sje dnik Klu ba Bo{waka Mujo Hayiomerovi}, kome je dodijeqeno mjesto tre}eg potpredsjedavaju}eg Vije}a, a koje on odbija, kazao je da }e Klub nastaviti da radi bez obzira na to {to Vije}e naroda nije konstituisano.

Vlada Republike Srpske

PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Sastanak ministara starog i novog saziva
BAWALUKA - U Bawaluci je u ~et vrtak odr`an sastanak ministara iz starog i no vog sa zi va Vla de Republike Srpske, javila je Srna. U Vladi RS je re~eno da sjednica kabineta Aleksandra Yom bi }a mo `e bi ti odr`a na na kon {to wen izbor bude potvr|en u Vije}u naroda RS. Narodna skup{tina RS u sri je du je iza bra la no vu Vladu RS, koju }e predvoditi Yombi}.

Sjednica VSTS-a BiH

Prihva}ena ostavka Gorane Zlatkovi}
SARAJEVO - Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (VSTS) BiH u ~etvrtak je donio odluku o prestanku mandata Gorane Zlatkovi} na poziciji tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Doboju, javila je Srna. Odluka je donesena na osnovu pisane ostavke Zlatkovi}eve na tu i pozicije potpredsjednika i ~lana VSTS-a BiH. Republika Srpska dobila je u srijedu novu Vladu u kojoj }e Zlatkovi}eva biti ministar trgovine i turizma.

BAWALU KA - Pred sje dni{tvo Vije}a naroda Republike Srpske i delegati iz klubova Srba i Hrvata prihvatili su u ~etvrtak buyet i ekonomsku politiku RS za 2011. godinu i novi sastav Vlade RS. Time su potvrdili odluke Narodne skup{tine RS, jer je zakqu~eno da nije bilo povrede vitalnog nacionalnog interesa. Klub Bo{waka je najavio da }e svoj stav o buyetu i izboru Vlade saop{titi 4. januara idu}e godine. [ef Kluba Srba Milan Tuki} izjavio je da {to se wih ti~e svi materijali idu na potpisivawe predsjedniku Republi ke Srpske Mi lo ra du Dodiku i stupaju na snagu. [ef Kluba Hrvata Josip

BO[WACI }e tra`iti za{titu OHR-a
- Zakqu~ili smo da delegacija Kluba Bo{waka obavijesti institucije RS i OHR o de{avawima prilikom konstituisawa Vije}a. Tra`i}emo posjetu i prijem kod visokog predstavnika Valentina Incka i ~elnika drugih instituci ja ko je bi u sve mu ovo me mogle da nam pomognu da bi se na{la neka rje{ewa - rekao je Hayiomerovi}. Za predsjedavaju}eg Vije}a

naroda RS krajem decembra izabran je kandidat iz Kluba Srba Momir Mali} nakon {to kandidat SDP-a za ovu funkciju Mirsad \apo nije dobio podr{ku. Hayiomerovi}u je tada odlukom dodijeqeno mjesto tre}eg potpredsjedavaju}eg koje on ne `eli da preuzme.

Povratnici
Jerkovi} je istakao da je bilo mawih primjedaba po pitawu zapo{qavawa Hrvata u Srpskoj, {to je usko vezano za povratak u RS. - Nadamo se da }emo u ovom mandatu Vlade imati boqe tretirawe pitawa raseqenih lica - istakao je Jerkovi}.

Nakon {to je {est partija uputilo poziv za sastanak 10. januara

SDP ne}e do}i, SDA se dvoumi
SARAJEVO - Predstavnici SDP-a BiH ne}e do}i na sastanak koji je u Parlamentu BiH zakazan za 10. januar i na kojem }e se razgovarati o konstituisawu vlasti na nivou BiH, dok u SDA u ~etvrtak nisu odlu~ili da li }e se pridru`i ti ~el ni ci ma jo{ {est stranaka. Lideri SNSD-a, SDS-a, HDZ-a BiH, HDZ 1990, SBB BiH i SBiH su poslije sastanka koji su odr`ali 29. decembra u Sarajevu poru~ili da je prioritetno pitawe za BiH primjena izbornih rezultata i formirawe vlasti. Zbog toga su pozvali SDP i SDA da se odazovu zajedni~kom sastanku koji je zakazan za 10. januar.

www.glassrpske.com
Nisu samo “HT Mostar“ i INA `rtve urednika i novinara magazina “60 minuta“. Reketirali su oni i primali mito od jo{ mnogo firmi, ali i od pojedinaca koji su debelo pla}ali da ne{to bude ili ne bude objavqeno. sonny.b@hotmail.com Dobro je {to su oko formirawa parlamentarne ve}ine razgovarali SNSD, SDS, dva HDZ-a, SBB BiH i SBiH. Spletkaro{i poput SDP-a im i ne trebaju i nadam se da ne}e ni biti dio budu}e vlasti. googgi@yahoo.com

MA[I]: Stav SDP-a mo`e promijeniti konkretan program
Portparol SDP-a Damir Ma {i} je re kao da wiho vi predstavnici ne}e do}i na sastanak i da se taj stav jedino mo`e promijeniti ako {est

stranaka koje su sazvale sastanak na papiru ponude konkretan program. - Sastanak {est politi~kih stranaka u Sarajevu potvrdio je na{ strah da ova {estorka ne}e razgovarati o bilo kakvom programu i platformi. Oni su razgovarali kako raspodijeliti vlast na nivou BiH. U pozivu koji smo dobili kako bismo se ponovo okupili i ponovo razgovarali o bilo kakvom programu ili platformi jedini dnevni red i ta~ka je formirawe vlasti

na nivou BiH - kazao je Ma{i} i dodao da SDP ne mo`e sprije~iti {est politi~kih stranaka u poku{aju da formiraju vlast. Portparol SDA Salmir Kaplan potvrdio je “Glasu Srpske“ da je ta stranka dobila poziv {estorke, ali da se nisu odredili o tome. - Ima jo{ vremena da se razmotri poziv i javnost }e svakako na vrijeme o svemu biti obavije{tena - kazao je Kaplan. @. D.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 3

Miloj~i}: Prijem 900 vojnika u Oru`ane snage BiH
SARAJEVO - Oru`ane snage BiH tokom 2011. godine planiraju da prime 900 novih vojnika, izjavio je na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Miladin Miloj~i}. - Sedma generacija od 292 vojnika, koja je obuku zavr{ila 21. decembra, bi}e primqena u profesionalnu vojnu slu`bu poslije novogodi{wih praznika - rekao je Miloj~i} u intervjuu Srni. Oru`ane SBiH su u periodu od 2008. godine do danas obu~ile i u profesionalnu vojnu slu`bu primile 1.701 vojnika u {est generacija. U 2010. godini iz Oru`anih snaga je otpu{teno 1.810 vojnika.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske

Srpska }e tu`iti Pedija E{dauna
Imamo sve dokaze i advokatski tim radi na pripremawu tu`be. Tu`ba bi trebalo da bude podnesena krajem januara ili po~etkom februara idu}e godine. Posao visokog predstavnika je da tuma~i, a ne da razgra|uje Dejtonski sporazum, rekao Dodik
PI[E: DARKO GAVRILOVI] dgavrilovic@glassrpske.com

NATO i vojska
Dodik je rekao da }e Srpska raspisati referendum o pristupawu BiH NATO-u. - Po{tova}emo odluku naroda. Nama treba demilitarizacija, jer paradirawe vojske po Avganistanu i drugim zemqama nema nikakvog efekta - istakao je Dodik. Tro{kovi za vojsku prema{ili su izdvajawa u te svrhe u vrijeme kada je pokrenuta reforma odbrane, ~iji je zadatak, izme|u ostalog, bila i u{teda novca. - Tro{kovi za vojsku mogli bi da pokriju sve deficite u BiH. Oni }e dodatno porasti, jer NATO tra`i ve}a izdvajawa za kupovinu naoru`awa i opreme kazao je Dodik. zala`e da kroz ustavne promjene do|e do situacije da BiH ima predsjednika i da se odluke u Parlamentu donose prostom ve}inom. Jasno je da bi RS bila u mawini i mi to ne}emo prihvatiti - poru~io je predsjednik RS. Osvrnuv{i se na ekonomska pitawa Dodik je istakao da In ves ti ci ono-ra zvoj na banka RS raspola`e sa vi{e od 300 miliona maraka za podr{ku privredi. On je rekao da je neophodno ve}e u~e{}e industrijske proizvodwe u bruto dru{tvenom proizvodu Srpske. Navode}i da je ekonomska situacija u RS mnogo boqa nego u FBiH, predsjednik RS je rekao da to u javnosti ne do la zi do pu nog izra`aja, jer se svi izvje{taji odno se na ci je lu BiH. Zbog toga je najavio uspostavqawe kreditnog rejtinga RS, da bi investitori prepoznali gdje im je povoqnije da ula`u.

BAWALUKA - Republika Srpska }e tu`iti biv{eg visokog predstavnika u BiH Pedija E{dauna zbog pri znawa da je u BiH do {ao da radi na razgradwi Dejtonskog sporazuma. - Imamo sve dokaze i advokatski tim radi na pripremawu tu`be. Tu`ba bi trebalo da bude podnesena krajem januara ili po~etkom februara idu}e godine - izjavio je predsjednik RS Milorad Dodik. E{daun je poslije napu{tawa du`nosti priznao da je iznenada dobio ponudu me|unarodne zajednice za poziciju visokog predstavnika u BiH i da mu je ciq razgradwa Dejtonskog sporazuma. - Za to je u OHR-u imao na raspolagawu 800 qudi i 36 miliona evra mjese~no. Ne}emo odus ta ti i pre }i pre ko ovoga, jer je posao visokog predstavnika da tuma~i, a ne da razgra|uje Dejtonski sporazum - istakao je Dodik u ~etvrtak na doru~ku prire|enom za ~elnike medijskih ku}a u Srpskoj. Predsjednik RS je ocijenio da je BiH puna proma{aja me|unarodne zajednice i ponovio da OHR mora {to prije biti zatvoren. - I biv{i evropski komesar za pro{irewe Oli Ren je potvrdio da BiH ne mo`e na pre do va ti ka Evrop skoj

uniji sa OHR-om. Primarno je da rije{imo pitawe visokog predstavnika i nadamo se da }e idu }e go di ne po ~e ti proces wegovog odlaska. Za nas su, me |u tim, ne pri hvatqivi pri je dlo zi da se visoki predstavnik povu~e u Brisel i da ~eka da neko u BiH pobjesni da bi ponovo djelovao - rekao je Dodik. On je rekao da OHR putem Suda i Tu`ila{tva BiH u~estvuje u kriminalizaciji ne po do bnih po li ti ~kih predstavnika u BiH.

ODLUKE Tu`ila{tva i Suda BiH politi~ki motivisane
- OHR na taj na ~in sklawa ja ke igra ~e da bi uspostavio sistem kakav `eli. Zbog toga se izmi{qaju razne afere i montirani procesi i vr{e pritisci. Mi smo prekopali pola RS u potrazi za tijelom Avde Pali}a, a wegovi os ta ci pro na |e ni su u FBiH. Jasno je da nije bilo zloupotreba u izgradwi zgrade Vlade RS. Niko nam, me|utim, nije uputio izviwewe zbog neopravdanih pritisaka u tim slu~ajevima - kazao je Dodik. Procesi protiv Ante Jelavi}a, Dragana ^ovi}a, Mirka [arovi}a i drugih visokih funkcionera, ocijenio je Dodik, jasno su pokazali da su odluke Tu`ila{tva i Suda

Pedi E{daun

FOTO: ARHIVA

BiH politi~ki motivisane. - Zbog takvog pristupa tih institucija radimo na tome da otka`emo primjenu odluka Tu`ila{tva i Suda BiH na teritoriji RS. Te institucije su antiustavne, jer Ustavom BiH nadle`nost za pravosudni sistem nije data BiH, nego entitetima. Tako|e zbog preglasavawa nisu validne ni odluke Ustavnog suda BiH istakao je predsjednik RS. Govore}i o prenesenim nadle`nostima na nivo BiH, Dodik je kazao da su i za fis-

kalni sistem nadle`ni entiteti. - Katastrofalna je odluka Pedija E{dauna da prioritet u finansirawu imaju zajedni~ke institucije. BiH nema pravo na izvorne prihode kao ni na imovinu entiteta. Uspostavqawe ovakvog fiskalnog sistema u BiH je jedan od najve}ih udara na fiskalni sistem i autonomiju RS. Za nas je prihvatqivo da BiH ima deset nadle`nosti propisanih Ustavom BiH i davawe dodatnog kapaciteta BiH ne}emo

prihvatiti - rekao je Dodik. Prema wegovim rije~ima Srpska zbog toga ne}e prihvatiti izmjene Ustava BiH, izuzev dijela koji se ti~e presude Evropskog suda za qudska prava, kojom je nalo`eno da se ukloni diskriminiraju}a odredba da se mawine na izborima ne mogu kandidovati za najvi{e funkcije u BiH. - Ne mo`e se kroz ustavne promjene legalizovati ono {to je oteto od RS. Turska }e nas ta vi ti da po dr`a va bo{wa~ku politiku, koja se

IMOVINA
Predsjednik RS je rekao da je potpisao ukaz o progla{ewu Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolagawa. Time su stvoreni uslovi za wegovo objavqivawe u “Slu`benom glasniku RS” i sve pravne pretpostavke da se ova imovina mo`e kwi`iti kao vlasni{tvo RS i da se wome mo`e raspolagati na vaqan na~in. Zakon predvi|a da se dio te imovine mo`e ustupiti na kori{tewe institucijama BiH.

Prijem kod predsjednika RS

FOTO: G. [URLAN

Optu`nica protiv 18 krijum~ara qudi
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv 18 osumwi~enih za organizovano krijum~arewe dr`avqana iz Albanije i imigranata sa Kosova u zemqe zapadne Evrope preko Srbije, BiH i Hrvatske. Svi su optu`eni da su od po~etka 2008. do 15. jula 2009. godine ilegalno prebacivali dr`avqane iz Albanije i migrante sa Kosova u Srbiju, BiH, Hrvatsku i Sloveniju, a zatim u zemqe zapadne Evrope. Migranti su prebacivani iako nisu imali odobren boravak ili prijavqeno prebivali{te u zemqama krajweg odredi {ta. U op tu `ni ci je na ve de no da su oni od sva kog ilegalnog migranta napla}ivali odre|eni iznos novca, koji su me|usobno dijelili. N. T.

Gaji}u jednomjese~ni pritvor
SARAJEVO - Pavlu Gaji}u, koga optu`nica tereti za ratni zlo~in protiv ratnih zarobqeni ka Sud BiH je u ~etvrtak odredio jednomjese~ni pritvor, javila je Srna. Gaji} je osumwi~en da je kao pri pa dnik voj ne po li ci je Drugog kraji{kog korpusa Vojske Republike Srpske na podru~ju Biha}a u~estvovao u ubijawu mu{karaca bo{wa~ke nacionalnosti. Sud je odredio pritvor zbog postojawa bojazni da bi osumwi~eni, ukoliko bi se na{ao na slobodi, mogao ome ta ti kri vi ~ni pos tu pak uti ca jem na svje do ke i sau~esnike.

Prijava zbog kupovine glasova
SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH je donijela zakqu~ak da Tu`ila{tvu BiH preda prijavu protiv Narodne stranke “Radom za boqitak“ u vezi sa kupovinom glasova, rekli su u ~etvrtak u toj instituciji. - Postoje indicije da je Narodna stranka “Radom za boqitak“, odnosno, pojedinci koji djeluju u weno ime, izvr{ila povredu Krivi~nog zakona BiH - navedeno je u zakqu~ku CIK-a. Dio dokumentacije koja je dostavqena Tu`ila{tvu BiH odnosi se na izbore odr`ane 2006. godine, a drugi dio na izbore 2010. godine. Potpredsjednik NS “Radom za boqitak“ Jerko Ivankovi} Lijanovi} rekao je da podr`ava rad institucija BiH, te da smatra pozitivnim to {to je CIK dostavila prijavu Tu`ila{tvu BiH “jer }e se kona~no rasvijetliti da u ovoj stranci nije bilo nikakve kupovine glasova“. @. Do.

4 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: Vawa [TRBAC

Sre}na Nova godina!
Zaustavila se, na svojoj posqedwoj stanici, sad ve} os tar je la, po gu re na bre me nom, 2010. go di na. Weno mjesto zauzima nova, mlada 2011. I kre}u... nove nade, nove `eqe, nova o~ekivawa... Ba{ kao i svake godine, kada sve oko nas zabqesne sjaj novogodi{wih {qokica, kada se upale {arene lampice, okite jelke i kada svi nekuda `ure. ^ini se da nas, kao nikada tokom preostala 364 dana, ponese euforija. Re }i ne ki, Napravimo, ba{ kao #nema vi}e eufo{e nekada, spisak svega rije, pro{la su ta onoga {to bismo vre me na, sa da su voqeli da postignemo nas tu pi li sa mo problemi#... pa }e u sqede}oj godini i dodati #statistinavika kojih bismo ke ka`u da su qudi voqeli da se de pre si rije{imo. Nije va`no najtu`niji vni ji, naj to kom ako se `eqe ne praznika#... ostvare. Va`no je da Ali, mi nemojmo znamo da `elimo, bi ti po put tih #nekih#, zaobi|ida se trudimo i mo sta tis ti ke i o~ekujemo pos ta ni mo dio prazni~nog talasa. Dozvolimo mu da nas nosi, neka nam donese samo sre}u, radost i veseqe. I ba{ niko od nas ne zna {ta nam taj talas nosi, niti gdje nas vodi, ali u tome vaqda i jeste dra` `ivota. Hajde da u ovim trenucima, u ovim prazni~nim danima u`ivamo kao nekada. Kao onda kada smo bili djeca i radovali se tom decembru #kada se ukra{ava jelka#. Vratimo se u ono vrijeme kada smo vjerovali da Djed Mraz postoji, pa ~ak i onda kada smo ve} postali svjesni da poklone ispod jelke stavqaju na{i roditeqi, bake, deke, te~e, strike, ujine... Hajde da ne mislimo da probleme, na svjetsku ekonomsku krizu, na male plate i te`ak `ivot. Pa, time smo okru`eni tokom cijele godine, dajmo sebi odu{ka makar na dan ili samo na ~as, da ponovo postanemo djeca! Jer, u svakom od nas negdje, duboko skriveno, jo{ uvijek postoji ono bezbri`no dijete. Dozvolimo mu da se probudi. Napravimo, ba{ kao nekada, spisak svega onoga {to bismo voqeli da postignemo u sqede}oj godini i navika kojih bismo voqeli da se rije{imo. Nije va`no ako se `eqe ne ostvare. Va`no je da znamo da `elimo, da se trudimo i o~ekujemo. Stavimo kuglicu na jelku, upalimo lampice i za`elimo sebi i svojim najmilijima mnogo smijeha i vi{e optimizma. U novoj, 2011. `elimo svima mnogo zdravqa, sre}e i veseqa. Nazdravimo laganom polasku 2011, po`elimo joj miran put, sa {to mawe prepreka i u`ivajmo. @ivjeli!

Odavawe po~asti `rtvama u Sijekovcu

Hap{ewem Zemira Kova~evi}a po~elo rasvjetqavawe zlo~ina u Sijekovcu

Postoje izjave nekoliko svjedoka koje identifikuju Kova~evi}a kao izvr{ioca ubistava. Prema tim svjedo~ewima on je pucao u civile. Kova~evi}u se stavqaju na teret ne samo stradawa civila u Sijekovcu nego i u okolnim mjestima, rekao Velimirovi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Osumwi~en da je pucao u civile
- Kova~evi}u se stavqaju na teret ne samo stradawa civila u Sijekovcu, nego i u okolnim mjestima u du`em periodu dok je postojala ta jedinica. Te{ko je utvrditi da li se radi o HVO-u ili nekoj drugoj jedinici, ali uglavnom je bila pod ko man dom kri znog {ta ba u Brodu - rekao je Velimirovi}. Istakao je da je hap{ewe Kova~evi}a va`an korak za istra`ivawe ratnih zlo~ina u Posavini na po~etku rata. - @alosno je {to to radi {vedsko pravosu|e, a ne na{e. Me|utim, veoma je va`no da je dokumentacija koja je i{la na ocjenu i u Ha{ki tribunal i koju imaju i Tu`ila{tvo BiH i Okru`no tu`ila{tvo u Doboju prikupqena i da }e biti dokazni materijal uz svjedo~ewa pre`ivjelih qudi iz Sijekovca - naglasio je Velimirovi}. Naglasio je i da je sada na redu Hrvatska, jer bi u ovaj slu~aj trebalo ukqu~iti i ^au{evi}a.

BAWALU KA - Biv {i pripadnik Hrvatskog vije}a odbrane (HVO) Zemir Kova~evi} (44), koji je osumwi~en za ubistva srpskih civila u Sijekovcu kod Broda 1992. godine, uha p{en je u sri je du u [vedskoj na osnovu me|unarodne potjernice. Kova~evi} je jo{ u nadle`nosti Tu`ila{tva u Stokholmu, a istraga protiv wega zbog osnova sumwe da je po~inio ratni zlo~in protiv civil nog sta no vni{ tva na podru~ju Sijekovca, vodi se u Okru`nom tu`ila{tvu Doboj, koje je za wim ranije raspisalo me|unarodnu potjernicu. - Postoje izjave nekoliko svjedoka, od kojih ja imam pet, koje direktno identifikuju Ko va ~e vi }a kao iz vr{i oca ubistava. Prema tim svjedo~ewima, poslije izvo|ewa iz ku}a i maltretirawa, on je pucao u civile - rekao je “Glasu Srpske“ direktor Centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina RS Janko Velimirovi}. Postoje tvrdwe, dodao je, da je Kova~evi} bio i komandir jedinice u kojoj su bili i osumwi~eni Nijaz ^au{evi} i drugi.

I TU@ILA[TVO BiH istra`uje zlo~in u Sijekovcu
- Wegova adresa je poznata, davao je izjave hrvatskim medijima i na{im istra`nim orga ni ma, ta ko da ni je bi lo nikakvih razloga da i on ne bude uhap{en i procesuiran istakao je Velimirovi} i dodao da za zlo~in u Sijekovcu do sada jo{ niko nije odgovarao. Por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Boris

Skrivawe
Kova~evi} se proteklih godina krio u malom gradu pored Ostersunda, gdje je `ivio sa svojom partnerkom, objavio je {vedski list “Ekspresen“. - Rekao mi je da su optu`be protiv wega neta~ne, da su on i wegovi prijateqi samo branili sebe - kazala je {vedskim medijima Kova~evi}eva partnerka, ~ije ime nije objavqeno.

Zemir Kova~evi}

Grube{i} kazao je “Glasu“ da Tu`ila{tvo vodi istragu o zlo~inu u Sijekovcu “u okviru velikog premeta istra`ivawa ratnih zlo~ina nad srpskim stanovni{tvom, ali da jo{ nema nijedne optu`nice. [ef me|unarodnog odjeqewa za istrage {vedske policije Bertil Olofson rekao je da od vlasti BiH o~ekuju zahtjev za izru~ewe Kova~evi}a. Pomo}nik ministra za me|unarodnopravne i konzularne poslo ve u Mi nis tar stvu inostranih poslova BiH Zoran Perkovi} rekao je da je u stalnom kon ta ktu s Am ba sa dom BiH u [vedskoj, ali da oni do sada nisu dobili nikakvu zvani~nu informaciju o ovom hap{ewu. Stradawe Srba u Sijekovcu je prvi ratni zlo~in u BiH, a po~inile su ga Hrvatske oru`a ne sna ge, po tpo mo gnu te bo{wa~ko-hrvatskim paravojnim formacijama 26. marta 1992. godine. Ubijeno je oko 50 srpskih civila, a u optu`nicama se navodi da su osim Kova~evi}a bili wegov mla|i brat, ~ije ime nije utvr|eno, Marko Prka~a iz Slavonskog Broda, Nijaz ^au{evi} iz Sijekovca i izvjesni Fulan i [erac iz sela Kora}a.

SNSD, SDS, HDZ BiH, HDZ 1990, SBB BiH I SBiH
Poslije sastanka u Sarajevu lideri {est stranaka pozvali SDP i SDA da se odazovu zajedni~kom sastanku koji je zakazan za 10. januar, da bi dogovorili formirawe vlasti na nivou BiH.

BiH 1. januara preuzima jednomjese~no predsjedavawe Savjetu bezbjednosti UN

Apsurd ne donosi ni{ta korisno
SARAJEVO - BiH 1. januara preuzima jednomjese~no predsjedavawe Savjetu bezbjednosti Uje diwenih na ci ja, a pod wenim predsjedavawem najprije }e se raspravqati o Sudanu i sukobima izme|u dvije Koreje. BiH va`nu funkciju preuzima u situaciji kada nema konsti tu isa nu iz vr{nu i zakonodavnu vlast i kada su na wenoj teritoriji prisutne me|unarodne snage i OHR. Lider SDS-a Mladen Bosi}, koji je bio zamjenik ministra inostranih poslova BiH, rekao je “Glasu Srpske“ da se prvi put de{ava da zemqa koja nije suverena predsjedava Savjetu bezbjednosti UN.

Zlatko Lagumxija i Sulejman Tihi}, lideri SDP-a i SDA
Nisu se odzvali pozivu i nisu do{li na sastanak lidera politi~kih partija u BiH koji je odr`an 29. decembra u Sarajevu.

BOSI]: APSURD da BiH predsjedava Savjetu
- Po nekim normama i me|unarodnim uzusima BiH ne bi ni mogla biti ~lanica UN. Ovako smo do{li do apsurda da BiH predsjedava Savjetu bezbjednosti, a da taj isti Savjet bezbjednosti mora da slu{a i prima izvje{taje OHR-a kao

organa UN koji je nadre|en svim politi~kim faktorima u BiH ili se barem tako pona{a - istakao je Bosi}. Dodao je da kada bi taj apsurd otvorio o~i UN i poslu`io za zatvarawe OHR-a i kada bi diplomatija BiH zatra`ila da BiH postane normalna i suverena zemqa kao i ostale ~lanice UN, predsjedavawe imalo neku svrhu. - Ovako }e to pro}i u ~isto formalnom predsjedavawu bez ikakvih stvarnih pozitivnih efekata za BiH - kazao je Bosi}.

Pred sje dnik RS i li der SNSD-a Milorad Dodik smatra da je farsa da zemqa koju me|unarodna misija dr`i pod protektoratom bude ~lanica Savjeta bezbjednosti UN. - Kako je mogu}e da zemqa koja nema autenti~nu vlast nego je protektorat me|unarodne zajednice bude ~lanica Savjeta bezbjednosti. Upravo je Savjet bezbjednosti svojim aktima utvrdio da je BiH zemqa u kojoj se ugro`ava me|unarodni mir. To je dokaz koliko je sve iluzorno - kazao je Dodik. @. D.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 5

Nakon {to je INA Bakiru Haxiomerovi}u isplatila 30.000 evra

Akcija u Novom Sadu

Umjetni~ko djelo vodi do Haxi}a
NOVI SAD - Pripadnici Slu`be za otkrivawe ratnih zlo~ina pretresli su u ~etvrtak ujutro u Novom Sadu ku}u Zorana Mandi}a zvanog Mandarina, bliskog prijateqa ha{kog bjegunca Gorana Hayi}a, saop{tilo je srpsko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine. Pretres je obavqen po nalogu tu`ioca za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a, a ciq je bila potraga za dokazima i tragovima koji bi ukazali na osobe koje eventualno poma`u u skrivawu i koje bi mogle da pomognu u locirawu i pronala`ewu Hayi}a. Prilikom pretresa stana prona|eno je oko pedeset slika velike vrijednosti, me|u kojima i djelo poznatog italijanskog slikara Amadea Modeqanija, koje prema procjenama, vrijedi vi{e miliona evra. Tu`ila{tvo sumwa da je slika Hayi}evo vlasni{tvo i da je namijewena prodaji, kako bi se pribavila sredstva za wegovo skrivawe. Policija je odnijela pakete nepoznatog sadr`aja, a Mandi} nije priveden.

Postoji jo{ dokumenata koji potvr|uju nelegalne poslove ogranka INA u BiH mostarskog preduze}a “Interina“. Zbog toga }e u cijeli slu~aj biti ukqu~ena i Kancelarija za suzbijawe korupcije i organizovanog kriminala, rekao izvor “Glasa”
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Dr`avno tu`ila{tvo Hrvatske (DORH) istra`i}e slu~aj reketirawa naftne kompanije INA od strane urednika politi~kog magazina “60 minuta” Federalne televizije Bakira Hayiomerovi}a kojem je ispla}eno 30.000 evra u gotovini, saznaje “Glas Srpske” u ovoj instituciji. Izvor “Glasa” je kazao da }e DORH istra`iti dokumenta u kojima se tvrdi da je INA isplatila mito novinaru u BiH da bi se zaustavili napadi na tu kompaniju. Isti izvor je rekao da postoji jo{ dokumenata koji potvr|uju nelegalne poslove ogranka INA u BiH mostarskog preduze}a “Interina“. Zbog toga }e u cijeli slu~aj biti ukqu~ena i Kancelarija za suzbijawe korupcije i organizovanog kriminala. “Glas Srpske“ je ranije objavio da je Hayiomerovi} u junu 2007. godine reketirao INA od koje je naplatio 30.000 evra u gotovini. U posjedu “Glasa Srpske“ je dokument koji to potvr|uje, a kojeg je u zagreba~ku Upravu poslao tada{wi direktor “Interine“ Frawo Bo`i}. U tom dokumentu od 6. juna 2007. godine, ozna~enom kao poslovna tajna, Bo`i} obavje{tava tada{weg predsjednika Uprave INA u Zagrebu Tomislava Dragi~evi}a da je po wegovom uputstvu obavio razgovor sa Hayiomerovi}em i dogovorio da on u svojoj emisiji ne}e napadati konzorcijum INA/MOL i “Energopetrol“ zbog ~ega mu je pla}eno 30.000 evra u gotovini. Od tada u “60 minuta“ prestaju svi napadi na hrvatsko-ma|arski konzorcijum, koji je privatizovao sarajevsku naftnu kompaniju “Energopetrol“. Cijelu 2006. godinu Hayiomerovi} je u emisiji “60

Bakir Haxiomerovi}

FOTO: ARHIVA

minuta“ objavqivao priloge o navodnom kriminalu Vlade FBiH u poslu sa konzorcijumom INA/MOL kada je rije~ o privatizaciji “Energopetrola“. Svesrdnu podr{ku davao mu je tada{wi glavni urednik magazina “Dani“ Senad Pe}anin u svojim kolumnama. I nakon {to je Vlada FBiH sklopila ugovor sa konzorcijumom INA/MOL po kojem je 67 odsto vlasni{tva “Energopetrola“ pre{lo u ruke te dvije kompanije Hayiomerovi} u “60 minuta“ nastavqa seriju priloga u kojima kriminalizuje taj slu~aj privatizacije sve do trenutka dok ne dogovara cijenu koja }e biti dovoqna da za}uti. Nakon {to mu je ispla}eno 30.000 evra Hayiomerovi} ne samo da je prestao sa napadima na konzorcijum INA/MOL nego je krenuo u obra~un sa wenom konkurencijom u BiH. Kada je Republika Srpska prodala Rusima nekada najve}u jugoslovensku Rafineriju nafte u Brodu stvorena je kompanija koja konkuri{e INA sa

doma}im proizvodom. Zbog toga je tada{wi premijer RS Milorad Dodik postao primarna meta napada u Hayiomerovi}evoj emisiji. Za razliku od hrvatskih policijskih i pravosudnih organa koji su odmah reagovali na navode o reketirawu institucije u BiH ne razmi{qaju o pokretawu istrage. Pravni eksperti smatraju da je objavqeno dovoqno materijala za pokretawe istrage.

PRAVNI EKSPERTI ka`u da ima dovoqno materijala za istragu i u BiH
- Osnovna du`nost tu`ioca je da pokrene provjeru kad ima informaciju da je po~iweno krivi~no djelo, jer na osnovu toga mora odlu~iti ima li osnovane sumwe ili ne. U ovom slu~aju nadle`no je Federalno tu`ila{tvo BiH rekao je “Glasu Srpske“ advokat Josip Muselimovi}. Sarajevski advokat Fahrija Karkin tako|e ka`e da

SDP BiH
SDP BiH osudila je optu`be da je urednik politi~kog magazina “60 minuta” Bakir Haxiomerovi} primio mito od naftne kompanije “INA” iz Hrvatske. Iz SDP-a ocjewuju da je, iako je u prvi plan stavqen Haxiomerovi}, rije~ o nastavku napada i poku{aju diskreditacije i uni{tavawa Federalne televizije.

nadle`no tu`ila{tvo mo`e da pokrene provjeru na osnovu informacija u medijima. - Dokument koji je objavqen mo`e poslu`iti kao osnov da tu`ilac naredi da policija izvr{i provjere - ka`e Karkin. On dodaje da je po mjestu izvr{ewa krivi~nog djela nadle`no i mjesno tu`ila{tvo, a po stvarnoj nadle`nosti svako Okru`no tu`ila{tvo. Vi{e pravnih eksperata potvrdilo je “Glasu“ da bi ovaj slu~aj trebalo da bude rje{avan u saradwi tu`ila{tava BiH i Hrvatske u okviru potpisanog protokola o saradwi i sporazuma o pru`awu pravne pomo}i. Oni isti~u da tu`ila{tva mogu da pokrenu istragu i na osnovu usmene izjave, anonimne prijave, informacija iz medija, a naro~ito na osnovu dokumenta. - Od indicije se dolazi do dokaza - kazao je pravnik iz Sarajeva, insistiraju}i na anonimnosti. U Tu`ila{tvu Federacije BiH kazali su da je glavni tu`ilac Zdravko Kne`evi} do ponedjeqka na godi{wem odmoru, a wegov zamjenik Tihomir Jurko nije odgovorio na upu}eni dopis. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} kazao je da za sada ne}e komentarisati ni{ta u vezi sa slu~ajem reketirawa.

Potraga za Haxi}em

Tu`ila{tvo BiH

Vlatko Jerak optu`en za zlo~ine u Stocu
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Vlatka Jerka zvanog Doktor (56), koja ga tereti za ratni zlo~in protiv civil nog bo{wa ~kog sta no vni{ tva 1993. go di ne na po dru ~ju op {ti ne Sto lac, saop{teno je iz ove pravosudne institucije. Jerak je optu`en da je za vri je me ra ta u BiH, kao pri pa dnik Prve bri ga de HVO “Knez Domagoj“, od jula do polovine avgusta 1993. go di ne, pos tu pao su pro tno pravilima me|unarodnog humanitarnog prava i `enevskih konvencija o za{titi gra |an skih li ca i pos tu pawu sa ratnim zarobqenicima, javile su agencije.

Sud BiH

Vrawe{ i Mili} negirali krivicu
SARAJEVO - Qubi{a Vrawe{ i Mladen Mili} optu`eni za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva 1992. godine u Kotor Varo{u, izjasnili su se pred Sudom BiH da nisu krivi, javila je Srna. Goran Markovi}, koji je obuhva}en istom optu`nicom, u ~etvrtak se nije pojavio na ro~i{tu zbog zdravstvenih razloga. U optu`nici se navodi da su Markovi} i Mili}, kao pripadnici Vojske Republike Srpske i Vrawe{, kao pripadnik Centra slu`bi bezbjednosti Bawaluka, 6. juna 1992. godine u Kotor Varo{u pucali na tri civila. Tom prilikom dva civila su preminula od zadobijenih povreda, dok je jedan te{ko rawen, ali je uspio da pobjegne.

Vitomir Popovi} o dokazima protiv Bakira Haxiomerovi}a
BAWALUKA - Dekan Pravnog fakulteta u Bawaluci Vitomir Popovi} rekao je da su mu qudi bliski Federalnoj televiziji predlagali da plati uredniku emisije “60 minuta“ Bakiru Hayiomerovi}u da bi zaustavio prqavu medijsku kampawu protiv wega. Popovi}, koji je obavqao du`nosti ombudsmana BiH i pot pred sje dni ka Su da BiH, izjavio je Srni da }e imena

Sugerisano mi da platim reket
tih Bo{waka, koji su, ka`e, wegovi prijateqi i vrlo ~estiti qudi, otkriti ako do|e do su|ewa Hayiomerovi}u.

POPOVI]: FTV I Haxiomerovi} koriste najprqaviju retoriku
- Federalna televizija i urednik Hayiomerovi} ne biraju sredstva i koriste najprqaviju retoriku na ovim

prostorima koja se mo`e uporediti sa Gebelsovom iz Drugog svjetskog rata - da triput izgovorena la` postaje istina - ocijenio je Popovi}. Po vo dom na vo da da je Hayiomerovi} 2007. godine reketi rao hrvatsku naf tnu industriju INA, Popovi} je rekao da to treba da utvrdi nadle`ni sud. On je podsjetio da je me|u brojnim krivi~nim prijavama protiv Federalne

televizije i wegova, zbog la`i ko je je o wemu izno sio Hayiomerovi}. - Prqava retorika kojom se slu`i Hayiomerovi} vodi se iz centra politi~ke partije iz Sarajeva, koja sada na gr~evite na~ine poku{ava da isforsira pri~u o gra|anskoj dr`avi, kako bi dobila milost i sa`aqewe me|unarodne zajednice - zakqu~uje Popovi}.

Kalifornijska ambulanta koja u medicinske svrhe snabdijeva bolesnike marihuanom poklawala je xointe osobama koje su u~estvovale u prikupqawu hrane za siroma{ne, prenose agencije. Dispanzer je davao po cigaretu marihuane onima koji su pred praznike donijeli najmawe ~etiri konzerve hrane. Svaki pacijent je dobio najvi{e tri takve cigarete dnevno. Dispanzer je prikupio pet tona hrane i poklonio 2.000 cigareta marihuane od novembra do katoli~kog Bo`i}a, kada je akcija zavr{ena. Hrana je poklowena kalifornijskoj banci hrane.

6 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Inspektori izrekli kazne u iznosu od 65.000 KM

Dru{tvo
Anton Kasipovi}

BAWALUKA - Republi~ka saobra}ajna inspekcija izdala je ovog mjeseca 54 prekr{ajna naloga u iznosu 65.000 KM za 27 komunalnih i drugih preduze}a koji ra~une za obavqene usluge nisu dostavqali putem javnog po{tanskog operatera “Po{te Srpske“, javila je Srna.

Inspektori su obavili 46 kontrola izvr{ewa rje{ewa i utvr|eno je da je 19 kontrolisanih subjekata postupilo po rje{ewu inspektora, dok 27 subjekata nije izvr{ilo mjere nare|ene rje{ewem, zbog ~ega je izdato 27 naloga za pravno lice i 27 za odgovorno lice u pravnom licu.
FOTO: ARHIVA

Nastavak reformi u obrazovawu
BAWALUKA - Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} istakao je u ~etvrtak da }e resorno ministarstvo u sqede}oj godini nastaviti reformu u obrazovawu i stvarawe boqih uslova za rad u svim {kolama. - Na tom odgovornom zadatku o~ekujem saradwu svih nastavnika i u~enika u RS. Svi zajedno, ugledaju}i se na evropska pozitivna iskustva u obrazovawu, moramo da radimo na poboq{awu obrazovnog sistema u RS i stvarawu preduslova da mladi qudi po sticawu diplome budu prepoznati i cijeweni na evropskom tr`i{tu rada - rekao je Kasipovi}. On je uputio iskrene ~estitke svim nastavnicima i u~enicima, povodom zavr{etka nastave u prvom polugodi{tu, a nastava u drugom polugodi{tu po~iwe 24. januara.

Vladika Grigorije vra}a se u Mostar

Podr{ka i ohrabrewe Srbima povratnicima
TREBIWE - Vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije zvani~no }e objaviti novi po~etak svog stolovawa u Mostaru drugog dana ja nu ara, na dan Sve tog Igwatija, krsne slave Eparhije. Kako je Tanjugu re~eno u kabinetu episkopa, Mostar }e toga dana ponovo postati sjedi{te Eparhije zahumsko-hercegova~ke i primorske, {to predstavqa ~in podr{ke i ohrabrewa Srbima povratnicima, ali i narodima drugih vjeroispovijesti. Zato je to, kako se isti~e, va`an datum u `ivotu crkve u Hercegovini i predstavqa, poslije osamnaest godina uspostavqawe konti nu ite ta i “po no vno povezivawe u cjelovit organizam“ svih dijelova episkopije.

Na trgovima uglavnom lokalni izvo|a~i

Stanovnici Republike Srpske skromno }e do~ekati 2011. godinu

U novu godinu veselo i u krugu porodice
Na trgovima ve}ine op{tina bi}e organizovan do~ek Nove godine, ali uz skromnu ponudu. Zbog poplava mnoge op{tine odustale od proslave na otvorenom
PRIREDILA: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Odr`an “Humanitarni rok koncert“

Rokeri pjevali za poplavqene op{tine

Koncert u Bawaluci

FOTO: A. ^AVI]

BAWALUKA - “Humanitarni rok koncert“ za pomo} poplavqenim op{tinama Srpske odr`an je u srijedu uve~e u bawalu~koj dvorani “Borik“. U~esnici koncerta bili su “Partibrejkersi“, “Neverne bebe“, Dejan Cuki}, “Tanker“, “Graskopers“, “Balkan ekspres“, Marija [esti} i mnogi drugi. Prema prvim prognozama, prodato je oko 1.700 ulaznica, koje su ko{tale po deset KM. Za stanovnike koji su `eqeli da doniraju novac putem telefona bio je aktiviran broj 1432, a cijena poziva je jedna marka plus PDV. Do pono}i je centar “m:tel“-a, koji je bio postavqen iza bine, pozvalo oko 10.000 stanovnika. Broj je otvoren do petka uve~e. N. L.

Fondacija “Dr Milan Jeli}“

Preliminarna rang-lista stipendista
BAWALUKA - Fondacija “Dr Milan Jeli}“ objavila je u ~etvrtak preliminarnu rang-listu studenata prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i inos tran stvu, koji su konkurisali za dodjelu stipendija iz buyeta ove Fondacije. U {kolskoj 2010/2011. godini Fondacija }e dodijeliti ukupno 110 stipendija, od kojih 75 za studente koji studiraju na univerzitetima u RS i BiH, te 35 za studente koji studiraju na univerzi te ti ma u inos tran stvu, saop{teno je iz ove fondacije. - Stiglo je ukupno 329 prijava, a studenti imaju mogu}nost pri go vo ra na pre dlo `e nu rang-listu u roku od osam dana - navodi se u saop{tewu. D. K.

BAWALU KA - Skro mnije nego ranijih godina stanovnici Srpske do~eka}e novu 2011. godinu. Stariji }e ve} tradicionalno slaviti u ku}noj atmosferi ili na trgovima, dok }e mla |i naj lu |u no} ugla vnom do ~e ka ti u ka fi }i ma. Na trgovima ve}ine op{ti na Srpske ove go di ne bi}e organizovan do~ek Nove go di ne, ali uz skro mnu ponudu i bez zvu~nih estradnih ime na. Zbog po pla va koje su ove godine zadesile Srpsku znatan broj op{tina odus tao je od pro sla ve na otvorenom. No vu go di nu na Trgu Krajine Bawalu~ani }e do~ekati uz Truba~ki orkestar De ja na Pe tro vi }a “Big bend“ i grupu “Kubalkanika“. Cen tral no no vo go di{we slavqe u Bawaluci traja}e od 20 do jedan ~as, a u minut do pono}i bi}e prire |en va tro met, uz ko ji }e prisutni Bawalu~ani sve~ano u}i u novu 2011. godinu.

Iz buyeta op{tine Prijedor za do~ek nove godine na otvorenom namijeweno je 30.000 KM. No vo go di{wi pro gram po ~iwe nas tu pom orkestra Estrade RS “Prijateqi“, poslije ~ega }e naspje va~ tu pi ti De jan ]irkovi} ]ira. Prisutnima }e biti dijeqeni topli napici i sendvi~i. U novu 2011. godinu Prijedor~ani }e u}i desetominutnim vatro me tom i ~es tit kom na ~elnika op{tine.

MLADI uglavnom u diskotekama
Stanovnike Prwavora u najlu|oj no}i zabavqa}e lokalne muzi~ke grupe. Op{tina Tesli} }e novac koji je bio namijewen za or ga ni zo vawe do ~e ka no ve go di ne upu ti ti kao po mo} poplavqenim podru~jima u Republici Srpskoj. Op{tina Isto~no Novo Sarajevo je i ove godine za svoje gra|ane organizovala do~ek Nove godine na trgu, gdje }e nastupati i Slavi{a Slaja Guja, dok }e na~elnik uz vatromet ~estitati gra|a-

nima novu godinu. - Obezbijedili smo kuva no vi no i je la sa ro {tiqa, ko ji }e bi ti besplatni - rekao je stru~ni savjetnik za informisawe Mirko Mitrovi}. Op {ti na Is to ~na Iliya ove godine ne}e orga ni zo va ti do ~ek jer su sred stva upu ti li za po mo} po plavqenom No vom Go ra `du. - Odlu ~i li smo da je tako najboqe, jer wima je ta po mo} mno go po tre bni ja rekao je na~elnik op{tine Predrag Kova~. Mladi }e ve}inom sla-

viti u diskotekama i restoranima, gdje se do~ek pla}a oko 15 maraka, kao i u kafi}ima, gdje je ulaz uglavnom besplatan. U no vu go di nu gra |a ni Bratunca u}i }e skromnije ne go pret ho dnih go di na, a ne}e biti ni organizovanog do ~e ka na otvo re nom. Op {tinska vlast smatra da je neophodnije da se dio sredsta va iz buyeta us mje ri za po mo} poplavqenim do ma }instvima iz ove op{tine. Slaba je i zainteresovanost za do~ek u nekom od restorana i kafi}a.

^ESTITKE
Povodom Nove godine i predstoje}ih praznika, zvani~nici RS i BiH uputili su ~estitke svim gra|anima. - Po{tovani gra|ani RS, `elim vam sve najboqe u novoj godini. Sve najboqe `elim i Bo{wacima i Hrvatima. Moja `eqa je da sqede}a godina bude uspje{na svima vama i na poslovnom i na privatnom planu - navodi se u ~estitki predsjednika RS Milorada Dodika. ^estitku svim gra|anima BiH povodom nastupaju}e 2011. godine uputio je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i izrazio nadu da }e to biti boqa i uspje{nija godina za sve gra|ane i za zemqu u cjelini.

Privredna komora Republike Srpske

Prestaje kabota`a od 1. januara
BAWALUKA - Na autobus kim li ni ja ma izme |u Srbije i Republike Srpske, od 1. januara prevoznicima iz Srbije ne}e biti dozvoqena kabota`a na podru~ju Srpske, odnosno BiH, a prevo zni ci ma iz RS, odno sno BiH ne }e bi ti do zvoqena kabota`a na podru~ju Srbije. U sa op {tewu Pri vre dne komore RS navodi se da je na sas tan ku Mje {o vi te ko mi si je, odno sno de le ga cija Srbije i BiH za me|una ro dni drum ski pre voz putnika i stvari, u junu ove godine u Beogradu, definisa no da se od 1. ja nu ara 2011. godine, redovi vo`we na auto bus kim li ni ja ma

PREVOZNICI IZ RS ne}e mo}i primati putnike u Srbiji
izme |u Srbi je i BiH odr`avaju u skladu sa Sporazumom izme|u Savjeta minis ta ra BiH i Sa ve zne Vlade SR Jugoslavije o me|unarodnom prevozu putnika i stva ri u drum skom

sao bra }a ju od 29. okto bra 2002. godine. - S obzirom na navedeno potrebno je da autobuske stanice i prevoznici iz Republike Srpske organizuju svoj rad shodno ovom Sporazumu i propisima iz oblasti drumskog saobra}aja - navodi se u saop{tewu Privredne komore. M. ^.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 7

Za obnovu ku}a potrebno jo{ 60 miliona KM
BOSANSKO GRAHOVO - Za obnovu u ratu uni{tenog i devastiranog stambenog fonda na podru~ju op{tine Bosansko Grahovo potrebno je jo{ oko 60 miliona KM, a vratilo bi se jo{ oko 3.300 prijeratnih stanovnika srpske nacionalnosti, izjavio je na~elnik op{tine Uro{ Maki}. Govore}i o obnovi stambenog fonda i infrastrukture, koji su u ratu uni{teni 97 odsto, Maki} je Srni rekao da je od zavr{etka rata i po~etka procesa povratka u op{tini Bosansko Grahovo obnovqeno 1.150 stambenih objekata, od ~ega 850 porodi~nih ku}a i 300 stanova na kojima postoji stanarsko i pravo vlasni{tva ranijih korisnika.

Po~etak godine donosi nove cijene proizvoda u Republici Srpskoj

Vijesti
Fond za dje~iju za{titu

Hqeb poskupquje za deset feninga
Sa nabavkom novih zaliha bra{na uslijedi}e poskupqewe hqeba za deset feninga, rekao Trivi}. Po~etak godine donosi i vi{e cijene lijekova, mesa, mlijeka i cigareta
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Za 166 porodica 23.200 KM
BI JEQINA - Ja vni fond za dje~iju za{titu RS uplati}e 31. decembra na ku}nu adresu pomo} u ukupnom iznosu od 23.200 KM porodicama sa djecom koje su pretrpjele {tetu u decembarskim poplavama iz Bijeqine, Vi{egrada, Zvornika, Bratunca, Trebiwa, Bile}e, Nevesiwa, No vog Go ra `da i Fo ~e, javila je Srna. Osim 150 porodica, korisnika dodatka na djecu, ovom pomo}i obu hva }e no je i 16 porodica koje ne ostvaruju pravo na dje~iji dodatak.

Dom “Rada Vrawe{evi}“

BAWALU KA - Sta no vnike Srpske od januara o~eku je no vo pos kupqewe bra{na, {to }e dovesti i do po ve }awa ci je na hqeba za deset feninga, a pored toga skupqi }e biti i lijekovi, meso, mlijeko i cigarete. Pred sje dnik Udru `ewa mlinara RS Zoran Kos rekao je da, iako je bra{no ovih dana poskupjelo za pet feninga, novo poskupqewe mo`e da se o~ekuje idu}ih dana. - Na poskupqewe bra{na najvi{e je uticao nedostatak p{enice na svjetskom tr`i{tu, pa zemqe iz kojih se uvozi p{enica u Srpsku nemaju zalihe za izvoz - rekao je Kos i dodao da je cijena p{enice dostigla rekordni nivo. Prema wegovim rije~ima,

Pomo} poplavqenim podru~jima
BAWALUKA - Zaposleni u Domu “Rada Vrawe{evi}“ u Bawaluci izdvoji}e pet odsto od decembarske pla te za po mo} ne da vno poplavqenim podru~jima u RS. Ova ustanova pokloni}e i dio odje}e i obu}e koju djeca u Domu ne koriste. Direktor Doma Svjetlana Blagojevi} rekla je Srni da hu ma ni qudi do no se odje }u i obu }u u Dom, a ~esto veli~ine ne odgovara ju uzras tu dje ce, pa je odlu~eno da se ta odje}a i obu}a pokloni.

Na poskupqewe uti~e nedostatak p{enice na svjetskom tr`i{tu

FOTO: ARHIVA

u posqedwe dvi je se dmi ce bra{no je poskupjelo za sedam feninga po kilogramu. - U 2011. godini stanovni ci Srpske mo gli bi da pla}aju vre}u od 25 kilograma bra{na u maloprodaji 25 maraka, a 2010. godine pla}ali su 20 ma ra ka - re kao je Kos. Prema wegovim rije~ima, pekari u Srpskoj mora}e da

IZDVAJAWA
Sekretar Udru`ewa potro{a~a u RS Dragovan Petrovi} rekao je da je u decembru poskupjelo vo}e, povr}e i mlije~ni proizvodi. - Mjese~na izdvajawa za hranu u decembru su dostigla 625 maraka, a u novembru su bila 597 KM. Poskupqewa negativno uti~u na potro{a~e, jer im se plate zadr`avaju na istom nivou dok nas svakog mjeseca trgovci iznena|uju novim cijenama proizvoda - rekao je Petrovi}.

pra te trend ras ta ci je na, {to }e proizvesti i nove cijene hqeba i pekarskih proizvoda. Pred sje dnik Udru `ewa pekara RS Sa{a Trivi} rekao je da }e sa nabavkom novih zaliha bra{na uslijediti i novo poskupqewe hqeba za deset feninga. - Opravdano je da ako poskupquje bra {no pos ku pi i hqeb. Nastojali smo to da izbjegnemo, ali }emo ipak morati da u januaru podignemo cijene hqeba - kazao je Trivi}. U apotekama u RS kazali su da }e zbog poskupqewa lijekova u Srbiji do}i do poskupqewa lijekova do deset odsto i u Srpskoj. - U apotekama u Srpskoj

se mogu prona}i mnogi lijekovi iz Srbije. Jo{ imamo stare zalihe lijekova ali sa nabavkom novih uslijedi}e i poskupqewe medikamenata iz Srbije - ka`u u apotekama.

BRA[NO bi moglo da poskupi za 25 odsto
Na osno vu kal ku la ci ja novih cijena koje su proizvo|a ~i ci ga re ta dos ta vi li Upravi za indirektno oporezivawe BiH kutija cigareta u BiH }e od 1. januara poskupjeti od 0,20 do 0,70 maraka. - Cigarete “jork“ umjesto do sa da{wih 1,80 ko {ta }e 2,20 maraka, dok }e cigarete “filter 160” i “MC” poskupjeti za 0,30 maraka i ko{ta-

}e 2,5 maraka, a “ronhil“ i “valter volf“ poskupje}e za 0,20 fe nin ga - ka za li su u UIO BiH. Poqo pri vre dni ci u Srpskoj ka`u da se zbog poskupqewa sto~ne hrane i smawewa sto~nog fonda po~etkom 2011. o~ekuje poskupqewe mesa do 30 odsto. - Farmeri u Srpskoj su ve} smawili proi zvodwu mlijeka jer nije do{lo do pove}awa otkupne cijene mlijeka, a hrana za stoku je poskupjela. To }e prouzrokovati nesta{icu mlijeka, a samim tim i vi{e cijene mlijeka i mlije~nih proizvoda u malopro da ji - re kla je pred sje dnik Udru`ewa “Euro farmer“ iz Bijeqine Slobodanka Milo{evi}.

Policija RS

Uzdr`ati se od upotrebe oru`ja i pirotehnike
BAWALUKA - Policija RS apeluje da se stanovnici pri li kom pro sla ve predstoje}ih praznika uzdr`e od upotrebe vatrenog oru`ja i nedozvoqenih pirotehni~kih sredstava, te kori{}ewa motornih vozila pod dejstvom alkohola. Policija RS preduze}e poja~ane aktivnosti da bi gra|ani predstoje}e praznike proveli u miru i vesequ. N. L.

Velika zainteresovanost za izdavawe poreske kartice u RS

Vra}awe poreza zatra`ilo 61.800 stanovnika
BAWALU KA - Zah tje ve za izdavawe poreske kartice po dni je lo je 61.829 sta no vnika Srpske, a u odnosu na pret ho dne go di ne po res ki obveznici pokazali su veliku zainteresovanost za vra}awe poreza za 2011. godinu. - Za in te re so va nost za povrat poreza u idu}oj godini ve}a je nego prethodnih godina. U 2009. godini podnijeto je 57.199 zahtjeva, a 2008. godine 56.787 - kazali su u Poreskoj upravi RS. Dodali su da su poreski ob ve zni ci du `ni kar ti cu pre da ti svom is pla ti ocu plate, prvog radnog dana u 2011. godini, kako bi posloda vac mo gao vr{i ti umawewe poreske osnovice na mjese~nom nivou. mira se na na~in da se mjese ~ni iznos umawewa po mno`i sa va`e}om poreskom stopom poreza na dohodak u vrijeme isplate plate - istakli su u PURS-u. Objasni li su da za dva ZA DVA izdr`avana ~lana u`e poroizdr`avana ~lana di ce go di{wi iznos umapovrat 12 KM mjese~no wewa iznosi 1.800 maraka. - Na mjese~nom nivou to - Iznos koji }e se vra}a- je 150 maraka, prilikom isti za vi si od izno sa uma- plate prve plate u januaru wewa, ko ji je na ve den u 2011. godine, poreskom obveporeskoj kartici na mjese- zniku }e biti umawena po~nom, odno sno go di{wem res ka osno vi ca za 150 nivou. Iznos povrata for- ma ra ka, a iznos po re za za povrat je 12 maraka - dodali su u PURS-u. Dodaju da se ovaj iznos do bi ja ka da se 150 ma ra ka po mno `i sa po res kom sto pom od osam odsto. - Po sli je stu pawa na snagu izmjena i dopuna Zako na o po re zu na do ho dak iznos poreza za povrat iznosi}e 15 maraka, jer }e va`e}a poreska stopa iznositi deset odsto - rekli su u Poreskoj upravi. N. L.

Sarajevo

Donirana oprema od 200.000 KM
SA RA JE VO - Pred sta vni ci ambasada ^e {ke, Slovenije i Austrije uru~ili su u ~etvrtak opremu doniranu u okviru me|unarodne pomo}i poslije poplava koje su zadesile BiH tokom 2010. godine, ukupne vrijednosti 200.000 KM, javila je Srna.

Kontrola
U Poreskoj upravi ka`u da su poslodavci du`ni umawivati poresku osnovicu na mjese~nom nivou i ispla}ivati je poreskom obvezniku uz platu. - Uprava }e kontrolisati pravilnosti primjene ove zakonske odredbe, a ukoliko poslodavci ne vr{e umawewe poreske osnovice, obveznici treba da se obrate nama isti~u u PURS-u.

8 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Ratni zarobqenici obiqe`ili krsnu slavu

Panorama
Centar za socijalni rad u Tesli}u

DERVENTA - Derventsko Udru`ewe ratnih zarobqenika donijelo je odluku o utvr|ivawu krsne slave Svetog velikomu~enika Avakuma. Vi{e od dvije stotine zato~enih derventskih Srba, koji su, tokom ratne 1992. godine, bili uhap{eni i smje{teni u logore Dom JNA, vojno skladi{te

na Rabi}u, zatim u Poqarima, svirepo su zlostavqani i stavqani na najve}e muke. Obiqe`avawu slave su prisustvovali i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, i na~elnik derventske op{tine Milorad Simi}. ^. V.

@eqko Igwati}, p~elar iz Srpca, uzgaja 161 p~eliwe dru{tvo

Vi{e korisnika dje~ijeg dodatka
TESLI] - U protekle dvije godine u Tesli}u je broj korisnika dje~ijeg dodatka pove}an za 600, ali razlog za to nije broj novoro|ene djece, rekao je referent za ovu oblast u tesli}kom Centru za socijalni rad Zoran Petrovi}. On je napomenuo da su razlozi za pove}awe broja korisnika uglavnom “labaviji“ zakonski propisi u proteklom periodu, ali i ekonomska kriza. Petrovi} ka`e da je prije dvije godine u Centru za socijalni rad bilo registrovano 1.200 korisnika dje~ijeg dodat ka, a da je ne da vnom re vi zi jom ut vr|e no da je broj opravdanih zahtjeva ve}i od 1.800. V. T.

U ko{nicama dvije tone meda
P~ele uzgaja od 1995. godine, kada je na rati{tu uhvatio roj p~ela i donio ih ku}i u sanduku za tenkovske granate. Sada je p~elarewe postalo porodi~ni biznis
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

@eqeznice Republike Srpske

Djeda Mraz dijelio paketi}e u vozu

Mali{ani u vozu sa Djedom Mrazom

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Djeda Mraz ju~e je po di je lio 537 no vo go di{wih pa ke ti }a za dje cu zaposlenih u “@eqeznicama RS“ i ma li {a ne iz udru `ewa pa ra ple gi ~a ra i vi {e ~la nih po ro di ca, te nas tawene u ko le kti vnom cen tru za iz bje gla i ra seqena lica Dom penzionera.

Najveselije je bilo, ipak, u vozu od Doboja do Osje~ana, gdje je Djeda Mraz dijelio paketi}e djeci `eqezni~ara. Mali{ani su prosto sijali od sre}e jer su, uz vo`wu, po~a{}eni i novogodi{wim paketi}ima. - Veoma sam sre}an i zbog vo`we i zbog poklona - rekao je petogodi{wi Milan. Sl. P.

SRBAC - @eqko Igwati} iz srba ~kog se la Dvorine godi{we proizvede vi{e od dvije tone meda, a odr`ava ~ak 161 p~eliwe dru{tvo u Dvorinama, No`i~kom i ]ukalima. U poslu mu poma`u brat Zlat ko, sna ha Ne ve na, otac Zdrav ko i maj ka Gi na, {to svjedo~i da se radi o pravom porodi~nom biznisu. A sve je po~elo jo{ u ratnom vihoru, na prvim linijama otaybine, kada je @eqko 1995. godine na rati{tu kod Ora{ja uhvatio roj p~ela i donio ih ku}i u je dnom san du ku za tenkovske granate. - Nisam bio siguran {ta s wima da ra dim. Oti {ao sam po savjet kod najstarijeg p~elara u Srpcu Cvetka Milankovi}a, koji mi je dao jednu ko{nicu

i kwigu da u~im kako se p~elari. Kwigu sam prou~io kao da se spre mam za ispit i krenuh sa uzgojem, malo-pomalo i tako za 15 godina do|oh do preko 160 p~eliwih dru{tava - pri~a @eqko.

PLANIRA proizvodwu mati~ne mlije~i

Bile}ka naseqa Jezerine i Plu`ine

Mje{tani blokirali put Bile}a - Gacko
BILE]A - Mje{tani bile}kih naseqa Jezerine i Plu`ine ju~e su djelimi~no blokirali magistralni put Bile}a - Gacko zbog neispla}enog dijela novca za {tetu koju im im je nanijela januarska poplava. Nezadovoqni mje{tani su na izlazu iz Bile}e prema Gacku dva ~asa bili blokirali jednu saobra}ajnu traku, pa su se vozila kretala usporeno, ali nije bilo ve}ih zadr`avawa niti incidenata. Mje{tani poplavqenih bile}kih naseqa najavili su da }e i sqede}ih dana na ovakav na~in izra`avati nezadovoqstvo, te istakli da nije iskqu~eno da }e pristupiti i radikalnijim mjerama ako ne budu ispuweni wihovi zahtjevi. U naseqima Jezerine i Plu`ine u januaru je potpuno potopqeno 20-ak ku}a, a {teta je procijewena na oko 1,3 miliona KM, od ~ega se mje{tanima jo{ duguje oko 500.000 KM. J. M.

Pored meda, proizvodi i p~eliwi vosak, polen i ve}u koli~inu bo~ica sa propolis kapima koje su dobre za imunitet. U planu ima i proizvodwu mati~ne mlije~i i proizvoda koji se dobijaju mije{awem meda sa su{enim vo}em. - Najboqe je imati jaka p~eliwa dru{tva sa mladim maticama jer se iz takve ko{nice mo`e dobiti i vi{e od 30 kilograma meda. Trenutno proi zvo dim med od ba grema, heqde i livadskih tra va. Po sao za sa da do bro ide, ve oma brzo sve ras pro dam i ri jet ko se desi da stari med do~e- Najboqe je svako jutro u decilitru ka no vo vode razmutiti ka{iku meda sa provrcawe polis kapima, a nije lo{e da odrap r i ~ a sli to ~ine tri puta dnevno jer med @eqko. ima antibakterijsko dejstvo i dobar Sa do las kom je za sveukupno zdravqe i dobar hla dni jih da na imunitet - ka`e @eqko.

po~eo je pripreme za prezimqavawe p~eliwih dru{tava. - U ovom periodu bez legla, ko{nice obavezno tretiram oksal nom ki se li nom protiv parazita varoe kako bih bio siguran da }e p~ele iza}i iz zime zdrave. Wena efikasnost u ovom periodu je gotovo stoprocentna, {to je jako bitno, jer ovaj krpeq mo`e da uni{ti gotovo cijelu p~eliwu zajednicu i predstavqa jedan od najve} i h proble ma

p~elarstva 21. vijeka - isti~e @eqko. On je ~lan srba ~kog Udru`ewa p~elara “Ko{nica”, gdje se aktivno zala`e za uvo |ewe p~e lar skih se kcija u osnovne {kole kako bi mladi stekli naviku i zavoqeli ovaj po sao, ko ji je, kako ka`e, ve oma koristan za zdravqe.
FOTO: D. JOVI^I]

Savjet

@eqko Igwati}

Kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Hercegovina“ ~uva tradiciju

Igra u ti{ini Petrovog Poqa
TRE BIWE - U ti {i ni Petrovog Poqa kod Trebiwa, u blizini manastira, godinama se okupqa dru`i, pjeva i igra omladina iz ove mjesne zajednice nadomak Trebiwa. Tu gdje se osje}a miris mora i pelina, gdje se modre rodni vi no gra di, sa us pje hom ra di Kul tur no-umje tni ~ko dru{tvo “Hercegovina“. Ovo dru{tvo je osnovano prije goto vo 40 go di na, a po sli je otaybinskog rata je ponovo po~e lo sa ra dom. Ta da je obnovqen i Omladinski dom u Petrovu Poqu, gdje je sjedi{te ovog dru{tva. Od tada “Hercegovina“ uspje{no nastupa u Republici Srpskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori, ali i evropskim dr`avama.

GOSTOVAWA
U “Hercegovini“ isti~u da se mogu pohvaliti gostovawima na tradicionalnom saboru u Gu~i, na Smederevskoj jeseni, na
ima igre iz svih krajeva nekada{we Jugoslavije, Hercegovi ne, Bo sne, ju `ne Srbi je, [umadije, Crne Gore, Banata, buweva ~ke igre, Slo ve ni je, lin|o iz Neuma, srpske igre sa Kosova, a privodimo kraju novu koreografiju “Igre iz Ni{a“ - ka`e predsjednik ovog dru{tva Miroslav Kr`i}. O posve}enosti i qubavi za igru i folklor svjedo~i podatak da su mladi ~lanovi ovog dru{tva prikupili 700 evra, koliko je bilo potrebno za postavqawe ove koreografije.

a

Podru~na privredna komora Bijeqina

Kosovu i Metohiji, a dugi niz godina su, po~etkom qeta, doma}ini tradicionalnog folklornog saborovawa.
U okviru Dru{tva organizovani su folklorni ansambl, Orkestar, Tambura{ki orkestar, @en ski hor, pje va ~ka izvorna grupa i guslarska sekcija. - Dobijamo 6.500 maraka na godi{wem nivou od op{tine Trebiwe, ima tu i poneka dona ci ja, ali naj vi {e na {eg vlastitog rada i ulagawa, nese bi ~ne ri je {e nos ti da se izborimo za opstanak narodne kulture i predawa u ovom dijelu Srpske - ka`e Kr`i}. R. Mi.

Privrednici pomogli stanovnicima Bijeqine
BAWALUKA - Privredni su bje kti u op {ti ni Bi jeqina koji su pretrpjeli zna~aj nu {te tu u posqedwim po pla va ma nas ta vi li su proizvodwu, a nadle`ne op{tin ske ko mi si je vo de akti vnos ti na ut vr|i vawu {tete, rekao je predsjednik Podru~ne privredne komore Bijeqina Mihajlo Vidi}. - Podru~noj privrednoj komo ri Bi jeqina obra tio se veliki broj privrednih dru{tava i komora koji su ponudi li po mo}. “Ce leks“ Bawaluka dopremio je jedno vozilo svojih proizvoda, neophodnih ugro`enom stanovni{ tvu. Vri je dnost ove isporuke iznosi 10.000 KM. Privredna komora Beograda prvih dana dopremila je ~izme i drugu opremu neophodnu za borbu protiv vodene stihije - kazao je Vidi}. M.^.

NASTUPAJU u evropskim zemqama
- Ansambl na repertoaru

^lanovi KUD-a “Hercegovina“

FOTO: R. MIJANOVI]

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 9

Prikupqene doze dragocjene te~nosti
PRWAVOR - U saradwi sa bawalu~kim Zavodom za transfuziju, Crveni krst u Prwavoru organizovao je tre}u ovogodi{wu akciju dobrovoqnog davawa krvi. U~estvovalo je 54 davaoca, ~ime su obezbije|ene nove zna~ajne rezerve ove te~nosti. - Na{a op{tina sa~uvala je zvawe jedne od vode}ih sredina u regiji, kada su sli~ne akcije u pitawu. Posebno nas raduje dobar odziv mladih, odnosno sredwo{kolaca - rekao je sekretar CK Prwavor, \ura| Stoj~i}. B. R.

Stanari kolektivnog centra u Vlasenici dobijaju stanove

Vijesti
Kotor Varo{

Posqedwa Nova godina pod tu|im krovom
Izgradwa zgrade za 12 porodica i raspu{tawe kolektivnog centra je “gotova stvar“, a redovi }e po~eti ~im se za to stvore prikladni vremenski uslovi, ka`u u Ministarstvu
kola. - Vjeruje{ li da sam izgubio svaku nadu. U bolnici sam bio, po bawama... Obolio na `ivcima, na Sokocu le `ao, ki ~mu ne osje }am, trnu stopala. Sve sam to navu kao ov dje u ovoj zgra di. Primam 180 maraka plate u firmi, djeca se razi{la u po tra zi za hqebom. Sve u svemu, uslovi za `ivot nikakvi - ka`e Trivun. Osamdesetogodi{wa Perunika Ranisavqevi} izbjegla je iz se la Sta ri~ kod Kladwa. U kolektivnom centru je punih 14 godina. Prva je, ka`e, tu do{la. Ne ka ko se sna {la za ogrev, dva-tri metra je obePI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Mali{ani obradovani paketi}ima
KOTOR VARO[ - Paketi}i za pedesetoro djece sa posebnim potrebama i za 168 mali{ana iz vi{e~lanih porodica uru~eni su ju~e u Kotor Varo{u. Paketi}e, koji su uru~eni povodom novo go di{wih i bo `i }nih praznika, obezbijedili su lokalna zajednica i Udru`ewe gra|ana “Centar mladih“. D. K.

VLA SE NI CA - Za 12 porodica smje{tenih u kolektivnom centru u Vlaseni ci, ovo bi tre ba lo da bude posqedwa Nova godina, koju do~ekuju pod krovom tmur ne i memqive zgra de sta re vla se ni ~ke {kole. Tako im je, naime, obe}ano od “na dle `nih“, ka `e stanar Nikola Trivun, izbjeglica iz Sarajeva, koji se vi{e i ne sje}a kada je sa porodicom “uselio“ u centar. Gradi}e se, veli, zgrada za porodice iz kolektivnog centra, a “kad }e, jo{ nam nisu saop{tili“, pri~a Ni-

zbi je di la, ali ka ko da se ogrije kada “smederevac ne}e da povu~e“ i uporno vra}a dim u pros to ri ju. Vidqivo je to i po gotovo po tpu no crnom pla fo nu, oivi ~e nom pa u~i nom, jer starica do te visine nije u stawu da do pre i o~is ti prqav{tinu.

Srebrenica

Po gorivo u susjedne op{tine
SREBRENICA - Srebreni~ani su ve} dva mjeseca prinu|eni da po gorivo odlaze u susjedne op{tine Bratunac i Mili}e, a stanovnici Skelana u Bajinu Ba{tu u Srbiji. Vlasnici motornih vozila izlo`eni su dodatnim tro{kovima zbog renovirawa objekta jedine benzinske pumpe na podru~ju ove op{tine. K. ].

STANARI izgubili svaku nadu
- To su oni nekada{wi vi so ki pla fo ni, ko ji su pravqeni u dr`avnim zgradama i ustanovama. Plafoni vi so ki pa ne mo `e{

Perunika Ranisavqevi} (desno)

nikako prostoriju da ugrije{, a nema ni normalnih dimwaka pa smo so lun dar mo ra li da pro ve de mo kroz pro zor. Ka ko da za gri je{ pros to ri ju ko ja ne ma dimwaka - pri~a Perunika. Veli da bi se rado vratila ku}i u Stari~, da tamo ni je sve po ru {e no i uni {teno, a donacije koje su ranije davane za obnovu, wu su uvijek zaobilazile. Lenka Mirkovi} u centru `ivi sa sinom ve} 11 godi na. Iz bje gla je iz Gora`da gdje se ne planira vratiti. - Ni{ta ovdje dobro nema. Ispa ti li smo

Stanari kolektivnog centra

FOTO: G. PERI]

se, smrzli, oboqeli. Ne{to su rekli, a ho}e li {ta od to ga bi ti, ne znam sumwi~ava je Lenka. U kan ce la ri ji Mi nis tarstva za izbjeglice i raseqena lica RS u Vlasenici tvrde da je izgradwa zgrade za 12 po ro di ca i re spu {tawe kolektivnog centra “gotova stvar“ i da }e redovi po~eti ~im se za to stvore pri kla dni vre men ski uslovi. [ef kan ce la ri je @eqko Mojevi} ka`e da je poslije provedenog tendera po sao po vje ren br~an skoj firmi “Astra-Plan“, te da je pro je kat vri je dan oko 325.000 KM. - Bi }e iz gra |e na po dva dvosobna i jednosobna sta na, a os ta lo Gradwa su garsowere. Zgrada }e se graditi u Us ta ni ~koj uli Izgradwu zgrade finansiraju reci, a vje ru je mo sorna ministarstva RS i BiH, te da }e iz gradwa dijelom i op{tina Vlasenica, koja bi ti za vr{e na je za ovaj projekat obezbijedila do sredine qeta lokaciju i infrastrukturu. - objasnio je Mojevi}.

SO Rogatica

U op{tinskoj kasi 5,5 miliona KM
ROGATICA - Buyet op{tine Rogatica za 2011. godinu iznosi}e 5,5 miliona maraka, ili za 7,84 odsto vi{e od plana koji je bio 5,1 milion, odlu~eno je na sjednici op{tinskog parlamenta. - Do po ve }awa pri ho da do {lo je ra di po ve }awa teku}ih pomo}i i dobitaka, ali posebno zbog izmjena i do pu na Za ko na o naknadama za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe struje - rekao je na~elnik op{tine Radomir Jovi~i}. S. M.

U infrastrukturu op{tine Bratunac ulo`eno oko {est miliona maraka

SO Trebiwe

Nova radna mjesta u industrijskoj zoni
BRATUNAC - U infrastrukturne projekte na podru~ju op{tine Bratunac u ovoj godini je ulo`eno oko {est mi li ona ma ra ka. No vac su obe zbi je di la re sor na mi nistarstva u Vladi RS i Savjet mi nis ta ra BiH, a u~e{}e op{tine u svim projektima bilo je od deset do 15 odsto. Rekao je to na~elnik op{tine Nedeqko Mla|e no vi} na sve ~a noj sjednici Skup{tine. - Skup {ti na je na posqedwoj sjednici donijela odlu ku o ku po vi ni zemqi {ta na lo ka ci ji Ci gla ne, na ko joj pla ni ra mo iz gradwu in dus trij ske zo ne. Zainteresovanim doma}im i stranim ulaga~ima ponudi}emo to zemqi{te za otvarawe proizvodnih pogona s ciqem otvarawa novih ra dnih mjesta - rekao je Mla|enovi}. Istakao je da je Bratunac je dna od ri jet kih op {ti na ko ja u 2011. go di nu ulazi bez deficita. - Sve projekte uspje{no smo realizovali u ovoj godini i pozvali smo izvo|a~e radova da {to prije izvr{e tehni~ki prijem, kako bismo do kraja izmirili obaveze prema wima - rekao je Mla|enovi}. polovina od ukupno 1,2 miliona maraka ulo`ena u ure|ewe i opre mawe rekonstruisane zgrade Doma kul tu re i su fi nan si rawe infrastrukturnih projekata. Najavio je da }e na lokaci ji Ci gla ne bi ti in dus trijska zona i naveo da je za tu namjenu op{tina kupila tri de se tak du nu ma zemqi {ta. Na toj povr{ini predvi |e no je pet-{est lokacija, koje }e biti ponu|e ne lo kal nim i dru gim privrednicima koji budu zain te re so va ni za otva rawe proizvodnih pogona. - Iz gradwa mos to va na Drini u Fakovi}ima i Bratuncu je, pored industrijske zone, jedan od najzna~ajnijih projekata koje }emo realizovati u idu}em periodu - ocije nio je Mla |e no vi}, re kav {i da }e te mos to ve izgraditi Vlada Srbije, a da }e op{tina Bratunac finansirati ure|ewe infrastrukture na tim lokacijama. K. ].

Plan buxeta 18,5 miliona maraka
TREBIWE - Odbornici Skup{tine op{tine Trebiwe usvojili su ju~e odluku o privremenom finansirawu op{tine u periodu od 1. januara do 31. marta sqede}e godine. Na sjednici je is ta knu to da je Na crt buyeta za 2011. godinu upu}en na uvid Ministarstvu finansija RS i da je on na nivou ovogodi{weg rebalansa buyeta i iznosi 18,5 miliona maraka. R. Mi.

NAJAVQENA izgradwa dva mosta na Drini
Podsjetio je da se ove godine op{tina Bratunac kredi tno za du `i la, te da je

10 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lana 8. Statuta Fondacije “Dr Milan Jeli}“, ~lana 16. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu br. 02-523-3/10 od 14. oktobra 2010. godine, Odluke o raspisivawu konkursa za izbor stipendista Fondacije “Dr Milan Jeli}“ br. 02- 523-7/10 od 14. oktobra 2010. godine i Odluke o utvr|ivawu broja studenata na I, II i III ciklusu studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu broj: 02-523-1/10 od 14. oktobra 2010. godine, koji }e biti finansirani iz sredstava Fondacije “Dr Milan Jeli}“ u {kolskoj 2010/2011. godini, Fondacija “Dr Milan Jeli}“ r a s p i s u j e

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2010/2011. godini
I Fondacija “Dr Milan Jeli}“ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2010/2011. godini. II U prvom (decembarskom) konkursnom roku Fondacija dodjequje najvi{e 8 (osam) stipendija za studente II ciklusa i najvi{e 5 (pet) stipendija za studente III ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. III Isplata stipendija za studente II i III ciklusa za {kolsku 2010/2011. godinu vr{i}e se jednokratno. Fondacija zadr`ava pravo da studentima II i III ciklusa mo`e, u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima, stipendiju isplatiti u dvije ili vi{e rata. Visina stipendije studentima II ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu u {kolskoj 2010/2011. godini iznosi 5 000 KM (pet hiqada konvertibilnih maraka), u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima Fondacije. Visina stipendije studentima III ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu u {kolskoj 2010/2011. godini iznosi 10 000 KM (deset hiqada konvertibilnih maraka), u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima Fondacije. IV Studenti II ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije pod uslovima: a) da su dr`avqani Bosne i Hercegovine /Republike Srpske; b) da imaju stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske; v) da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu; g) da u dodiplomskim akademskim studijama nisu obnovili ni jednu {kolsku godinu; d) da su u dodiplomskom studiju imali prosje~nu ocjenu najmawe 9,50 i |) da nemaju vi{e od navr{enih 28 godina `ivota na dan objavqivawa javnog konkursa. V Studenti III ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije pod uslovima: a) da su dr`avqani Bosne i Hercegovine /Republike Srpske; b) da imaju stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske; v) da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu; g) da im je odobrena doktorska disertacija od strane univerziteta (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu BiH); d) da su u prethodnom ciklusu studija postigli prosje~nu ocjenu najmawe 9,50 i |) da nemaju vi{e od navr{enih 32 godine `ivota na dan objavqivawa javnog konkursa. VI Posebni uslov konkursa, tj. kriterijum koji se boduje za studente II i III ciklusa studija na univerzitetima u Repu(b) (v) (g) blici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu je prosje~na ocjena sa prethodnog ciklusa studija. Bodovi koji se dodjequju kandidatu na osnovu prosje~ne ocjene su: prosje~na ocjena h 10 (zaokru`eno na jedno decimalno mjesto). VII Posebni uslovi konkursa, odnosno dodatni kriterijumi vezani za vannastavne aktivnosti koji se posebno boduju, a odnose se istovremeno na studente oba ciklusa su: Kriterijum rad objavqen u me|unarodnom ~asopisu koji se nalazi na SCI (ISI ) listi objavqena nau~na kwiga (monografija) me|unarodnog zna~aja recenzirana i objavqena nau~na kwiga nacionalnog zna~aja u~e{}e na me|unarodnoj nau~noj konferenciji (inostranstvo) sa objavqenim radom u~e{}e na doma}oj nau~noj konferenciji sa objavqenim radom rad objavqen u doma}em ~asopisu I kategorije ili indeksiranom ~asopisu iz BiH i biv{ih JU republika rad objavqen u doma}em ~asopisu II i III kategorije prihva}en patent u~e{}e na me|unarodnim takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti u~e{}e na doma}im takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) republi~kog i dr`avnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) - samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti VIII Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova navedenih u ~lanu IV ovog Konkursa, studenti II ciklusa prila`u: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. originalno uvjerewe o mjestu prebivali{ta, koje je izdato nakon objavqivawa javnog konkursa, 4. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove o statusu studenta II ciklusa, 5. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove na kojoj je zavr{io studije I ciklusa da nije obnovio ni jednu {kolsku godinu i 6. potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa I ciklusa studija. IX Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova navedenih u ~lanu V ovog Konkursa, studenti III ciklusa prila`u: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. originalno uvjerewe o mjestu prebivali{ta, koje je izdato nakon objavqivawa javnog konkursa, 4. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove o statusu studenta III ciklusa, 5. odluku univerziteta o prihvatawu doktorske disertacije (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu BiH) i 6. potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa prethodnog ciFondacija “Dr Milan Jeli}“, na ruke direktora, sa naznakom “NE OTVARATI“ Bana Milosavqevi}a br. 4, 78000 Bawa Luka. Vi{e informacija putem internet adrese: www.fondacijamilanjelic.org ili na broj telefona: 051/248-158. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. DIREKTOR FONDACIJE Tawa \akovi}, s.r. O dodjeli stipendija zakqu~i}e se ugovor kojim }e se bli`e odrediti me|usobna prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika stipendije. XV Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavqivawa. Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fondacije “Dr Milan Jeli}“, www.fondacijamilanjelic.org, a ista se mo`e preuzeti i u Fondaciji. Popuwene prijave na Konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2010/2011. godini, slati na adresu: Bodova klusa studija. X Kao dokaz o ispuwavawu uslova iz ta~ke VII, studenti II i III ciklusa uz prijavu u~e{}a na me|unarodnim i doma}im nau~nim i stru~nim konferencijama prila`u separate objavqenih radova, odnosno recenziranu i objavqenu nau~nu kwigu/monografiju, odnosno potvrdu o prihva}enom patentu izdatu od strane Zavoda za patente. Kao dokaz o osvojenoj nagradi na me|unarodnim i doma}im takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) studenti prila`u diplome za osvojeno I, II ili III mjesto. Ukoliko su studenti ve} ranije primali stipendiju od Fondacije, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova po ~lanu 7. ovog konkursa, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova ili prisustva konferencijama ili u~e{}a na takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) koji ranije nisu bili predmetom ocjene. Predmetom ocjene mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od 3 godine. Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prila`u dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i prilo`iti ovjeren prevod na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. XI 7 4 6 Dokazi o ispuwavawu op{tih uslova konkursa navedenih u ~lanovima VIII i IX (osim uvjerewa o dr`avqanstvu i izvoda iz mati~ne kwige ro|enih) ovog Konkursa moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca. XII Studenti koji su ve} primali stipendiju Fondacije na studijama I ciklusa, a ispuwavaju uslove iz ovog Konkursa, mogu konkurisati za dodjelu stipendije kao i ostali studenti II i III ciklusa. XIII Upravni odbor Fondacije “Dr Milan Jeli}“ }e formirati posebnu Komisiju za izbor i rangirawe studenata za dodjelu stipendije. XIV

(a)

10 10 9

8 7

(d) (|)

(e) (`) (z)

5

(i)

3

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 11
FOTO: R. \EVI]

Multietni~ka {kola na Popovom Mostu kod Tjenti{ta

Vuk i Sarmin u istoj klupi
Aida i Milica najboqe prijateqice, a Vuk i Sarmin nerazdvojni drugari. U {koli se praznuje i Bo`i} i Bajram, pi{e i latinica i }irilica, pru`a ruka prijateqstva. Tu nema razlike ni netrpeqivosti
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

Vijesti
Semberija

Prikupqeno 101.250 KM
BIJEQINA - Za stanovni{tvo Semberije ugro`eno poplavama prikupqeno je 101.250 maraka na donatorskoj ve~eri, koju je organizovala Administrativna slu`ba op{tine Bijeqina. Na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} rekao je da je gotovo 2.000 doma}instava poplavqeno, da je {teta velika ne samo na objektima, ve} i na poqoprivrednim gazdinstvima, javila je Srna. - [teta koju su prouzrokovale poplave je ve}a od 50 miliona maraka - rekao je Mi}i}.

Nastavu poha|a 18 |aka

FO ^A - Po dru ~na Osno vna {ko la “Ve se lin Ma sle {a“ na Po po vom Mostu u mjestu Tjenti{te kod Fo~e jedina je multietni ~ka {ko la na na {em prostoru u koju zajedno idu i Srbi i Bo{waci. U toj {koli je tolerancija pravilo, po{tovawe i uva`avawe pri ori tet, a nacionalizam i “va{i“ i “na{i“ za ove |ake su poput nepoznate u matematici. Nekada je 300 |aka mar{iralo kroz ovu {kolu, koja je tada nosila naziv “Sava Kova~evi}“, a danas pripada grad skoj {ko li “Ve se lin Ma sle {a“ i u wenim u~i onicama sjedi samo 18 |aka iz svih razreda, osam Srba i deset Bo{waka. [kola na Popovom MosFOTO: R. \EVI]

Stogodi{wica {kole
[kola na Popovom Mostu 2012. godine obiqe`i}e jedan jubilej i to, ni mawe ni vi{e nego 100 godina postojawa. 1912. godine, kada je sagra|ena, nosila je naziv narodnog heroja Save Kova~evi}a, a 1994, kao podru~na {kola, u{la je u sastav gradske {kole “Veselin Masle{a“. [kola je prije samo nekoliko godina bila u katastrofalnom neuslovnom stawu, ali uz zajedni~ku saradwu direktora {kole Radoja Mileti}a i humaniste Enesa Hajdarevi}a, kao i raznih organizacija, ova tro{na {kola pretvorena je u moderno opremqenu obrazovnu ustanovu. tu, sude}i po wenoj spoqa{nosti, ne izdvaja se od ostalih {kola, ali je po svojoj unu tra{wos ti, odno sno odno si ma me |u |a ci ma ne prikosnovena. Tu su Aida i Mi li ca naj boqe pri ja teqice, Vuk i Sarmin u istoj klupi, tu se praznuje i Bo`i} i Bajram, pi{e latini ca i }i ri li ca, di je le slat ki {i, raz mjewuju zagrqaji, osmijesi i poqupci. Pru`a se ruka prijateqstva, ne ma ra zli ke ni ne trpeqivosti. - Mi se svi dru`imo i poma`emo jedni drugima u u~ewu. Igra mo se za je dno, nikada se ne sva|amo, a to nas stalno u~e i kod ku}e, a najvi{e u~iteqica Ka}a u {koli - pri~a Vuk Vukovi}, odli ka{ ~et vrtog ra zre da multietni~ke {kole na Popovom Mostu. Mnogi mali{ani pje{a~e ki lo me tri ma do {ko le, {to im predstavqa veliki problem kada napada snijeg. Ipak, najvi{e se raduju kada do|e zima, jer ve} vi{e od pet go di na do la zi Djed Mraz, humanista Enes Hajdarevi} i dodjequje im paketi}e.

“Igri{ta“

Po~iwe skija{ka sezona
VLA SE NI CA - Ski ja {ka se zo na na te re ni ma Sportsko-turisti~kog centra “Igri{ta“ kod Vlaseni ce zva ni ~no }e bi ti otvorena u nedjequ, 2. januara. Direktor vlaseni~ke Tu ris ti ~ke or ga ni za ci je Nenad Lelek rekao je da }e to ga da na sve ~a no bi ti otvo ren i novo iz gra |e ni ski-lift, u ~iju monta`u je AD “Igri{ta“, koje gazduje Ski-centrom, ulo`ilo oko 80.000 maraka. Ako vremenske prilike u nedjequ budu prikladne za skijawe, ski-pas }e biti besplatan za sve posjetioce.

ENES Hajdarevi} |acima dijeli poklone
Haj da re vi} je pri je 45 go di na i sam bio u~e nik ove {kole, koju i dan-danas nosi u srcu, ~uva je od zaborava, a i od ru{ewa, jer je po mo gao wenu obno vu. I ovog de cem bra, pri je dva da na, Haj da re vi} je nas ta vio svoju tradiciju, posjetio {ko lu na Po po vom Mostu i uqep{ao kako praznike tako i {kolske dane |acima. Haj da re vi} ni je krio odu{evqewe |acima koji su mu, predvo|eni u~iteqicom Katarinom Vu~en, priredili malu dobrodo{licu pjesmom i recitacijom, a kao nagradu, kao i svake godine, dobili su po novogodi{wi paketi} i simboli~an finansijski poklon od 50 mara ka da obra du ju svo je najbli`e.

SO Kostajnica

Buxet oko dva miliona KM
KOS TAJ NI CA - Skup {tina op{tine Kostajnica usvojila je buyet za 2011. godinu u iznosu 2.070.000 ma ra ka, ja vi la je Srna. Predvi|eno je da buyet bude popuwen sa 1.312.320 maraka po res kih pri ho da, 542.680 KM ne po res kih prihoda, te 125.000 maraka grantova i 90.000 maraka od po mo }i Vla de Re pu bli ke Srpske ne ra zvi je nim op {ti na ma, ja vi la je Srna. Odbor ni ci su pret ho dno usvo ji li dru gi re ba lans ovo go di{weg buyeta u iznosu 2.780.000 maraka.

Podjela paketi}a u {koli

Vi{e `albi nego potencijalnih korisnika
SRE BRE NI CA - Iako je Komisija objavila preliminarnu listu sa imenima aplikanata koji su po projektu sufinansirawa stambenog zbriwavawa ka dro va ispu ni li uslo ve kon kursa, ne zna se kada }e i na koji na ~in bi ti ra spo re |e no 300.000 maraka predvi|enih za tu namjenu u okviru Operativnog plana Savjeta ministara BiH. Re kao je to “Gla su Srpske“ na ~el nik op {ti ne Srebrenica Osman Suqi}, koji je imenovao komisiju, is ta kav {i da ve li ki pro blem predstavqaju `albe kojih, ka`e, ima vi{e nego potencijalnih korisnika. Pred sje dnik Ko mi si je Muhizin Omerovi} naveo je da su na konkursu, objavqenom 5. av gus ta ove go di ne, bila 92 aplikanta. vi}. Admir Hasanovi}, profe sor fi zi ~ke kul tu re u srebreni~koj {koli, uputio je `albu Komisiji jer se na{ao na spisku aplikanata koji nisu ispunili kriterijume javnog poziva. - Kri te ri ju mi su pravqeni po mjeri onih koji ne `i ve u Sre bre ni ci. Tim sred stvi ma tre ba lo je na pra vi ti zgra du od de se tak sta no va i do di je li ti ih mladim kadrovima, me|utim, to nekim qudima ne odgovara, jer `ele da uzmu novac na mi jewen Sre bre ni ci i odnesu u Federaciju BiH kazao je Hasanovi}. Me|u kadrovima koji su se `a li li Ko mi si ji je i Nikola Ranki}, kojem je navedeno da je odbijen zbog toga {to je za po slen na teritoriji op{tine Bratunac. - On tre nu tno ra di u Bra tun cu, ali, iako smo Srebreni~ani, ovdje `ivimo kao podstanari. Fakultet sku di plo mu ima mo Nikola, ja i na{ sin, koji se nalazi na evidenciji Biroa za zapo{qavawe - rekla je Milka Ranki}. K. ].

Stambeno zbriwavawe kadrova u op{tini Srebrenica

SO Tesli}

Odbornicima vi{e para
TESLI] - Odborni~ki honorari u op{tini Tesli} idu}e godine }e biti ve}i, pa }e umjesto dosada{wih 450 primati 650 ma raka. Odborni~ki honorari bi}e obra~unavani po koeficijentu pet umjesto dosada{weg od 3,5, a kao osnov bi}e uzet iznos od 110 maraka. Osim ovoga, odbornici }e mjese~no dobijati i po 100 maraka za ~lanstvo u komisijama, odnosno po 200 maraka ako su predsjednici komisije. Ovu odluku SO Tesli} donijela je jednoglasno. V. T.

TREBA rasporediti 300.000 maraka
- Komisija je razmatrala sve prijave i 10. decembra predlo`ila na~elniku spisak od 32, koji su ispunili uslove javnog poziva. Poslije toga Komisija je dobila 34 `albe - rekao je Omero-

BAZA PODATAKA
Komentari{u}i ~iwenicu da se na preliminarnoj listi nalaze i kadrovi koji su ranije koristili donacije, a prema uslovima konkursa nemaju pravo, Suqi} je kazao da je problem {to se u op{tinskoj bazi podataka ne nalaze spiskovi svih korisnika donacija.

12 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

“Alpro-Alumil“ u 2010. ostvario dobit od 300.000 maraka

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

VLASENICA - Najuspje{nije vlaseni~ko preduze}e “AlproAlumil“ ovu poslovnu godinu zavr{i}e sa dobiti od oko 300.000 maraka, uz pove}awe proizvodwe i prodaje u odnosu na prethodnu godinu za skoro 15 odsto.

Direktor “Alpro-Alumila“ Milo{ Savi} rekao je da bi u 2011. godini moglo da do|e do pada aktivnosti u gra|evinskom sektoru, {to zna~i mawe posla za vlaseni~ko preduze}e. G. P.
FOTO: GLAS SRPSKE

14.09 6.04

0.63 30,204.40 -0.11 543.90

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO

3.15 3.50 5.80 4.00

2.61 6.06 0.00

2,816.10 682.50 892.00

0.00 290,000.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

19.36 3.56 73.52 69.51 29.00

2.36 1.71 -1.97 7.10 2.11

49,357.43 8,544.00 3,823.17 4,110.80 4,843.00

Bi}e zaposleni novi radnici

Preduze}e iz Kozarske Dubice prodato za 2,05 miliona maraka

“Fajnen{el tajms“

Sudbina evra i daqe neizvjesna
LON DON - Su dbi na za je dni ~ke va lu te 16 ~la ni ca Evropske unije i daqe je neizvjesna, a to {to je evrozona “pre`ivjela“ 2010. godinu, ne zna~i da je sigurna i u 2011, pi{e londonski “Fajnen{el tajms“. - Glavno pitawe jeste, u kakvom stawu }e evro biti krajem godine? - navodi list i isti~e da }e se u “evrolendu“ u 2011. godini najvjerovatnije doga|ati nove krize. - Bi}emo svjedoci novih kriza, jer }e neke ~lanice evrozone i banke morati da reprogramiraju svoje dugove - pi{e “Tajms“. Navodi da }e evro, ~ak i ako pre`ivi 2011. godinu i daqe biti izvor politi~ke, ekonomske i finansijske nestabilnosti, kako za evrozonu tako i za ~itav svijet, prenijele su agencije. Evropski politi~ki lideri ove godine su obe}ali da }e uraditi sve {to je neophodno da bi spasili evro. - Oni, me|utim, nikada nisu odgovorili na pitawe {ta to konkretno zna~i, a to }emo kona~no, saznati u ovoj godini navodi “Fajnen{el tajms“.

Kompanija "Cepter" kupila DIP "Kozara"
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske

“Cepter“ kupovinom “Kozare“ preuzeo na sebe obavezu da zaposli odre|eni broj radnika, te da se tri godine bavi osnovnom proizvodwom ovog preduze}a, rekao Kova~evi}
rekao je Kova~evi}. On je naglasio da je “Cepter“ kupovinom “Kozare“ preuzeo na se be oba ve zu da zaposli odre|eni broj radnika, te da se tri godine bavi osnovnom djelatno{}u ovog preduze}a, a to je proizvodwa namje{taja. ponovo po~ne da radi punom parom - rekao je Mi{kovi}. On je naglasio da }e najprije sagledati sve mogu}e poten ci ja le pre du ze }a i po potrebi zamijeniti dotrajalu tehnologiju. - Nastoja}emo da ne proizvodimo samo ~uveni namje{taj ovo g pre du ze }a “Barbara“, ve} da po~nemo da proizvodimo i druge vrste namje{taja - istakao je Mi{kovi}. Predstavnik “Impregnacije“ dodao je da }e ova firma nastojati da doprinese industrijskom i ekonomskom razvoju Kozarske Dubice, ali i regije. Ste ~aj u DIP “Ko za ra“ po kre nut je 2008. go di ne, a uku pna du go vawa pre du ze }a iznosila su oko 15,9 miliona maraka. Skup{tina povjerilaca po~etkom decembra odlu~ila je da se preduze}e ne mo`e prodati ispod dva miliona maraka. Vrijednost DIP “Kozara“ ranije je procijewena na 11 miliona maraka.

Tr`i{te energenata

Nafta pojeftinila na 91 dolar za barel
WUJORK, LONDON - Siro va naf ta na ber zi u Wujor ku po jef ti ni la je u ~etvrtak na 91 dolar za barel, uo~i objavqivawa najno vi jeg se dmi ~nog izvje{taja o zalihama energenata u SAD, za koji se o~eku je da }e po ka za ti pad zaliha nafte ve} ~etvrtu sedmicu zaredom. Ci je na ame ri ~ke “la ke“ nafte za terminsku isporuku u februaru je na Wujor{koj robnoj berzi pala za 37 centi, na 90,75 dolara za barel, dok je is to vre me no evropska “brent“ nafta na Me|unarodnoj berzi petroleja u Londonu pojeftinila za 30 centi, na 93,84 dolara za barel, prenijele su agencije. Trgovci o~ekuju da bi zalihe nafte u SAD mogle da budu ispod 2,6 miliona barela. O~ekuje se da }e izvje{taj o zalihama pokazati i mawe koli~ine lo`-uqa i dizela, usqed velike tra`we prouzrokovane neuobi~ajeno niskim temperaturama.

BAWALUKA - Drvno-industrijsko preduze}e (DIP) “Kozara“ iz Kozarske Dubice prodato je u ~etvrtak za 2,05 miliona maraka “Impregnaci ji“ iz Beo gra da, ~i ji je vlasnik srpska kompanija “Cepter“. Ste~ajni upravnik u DIP “Kozara“ Du{an Kova~evi} rekao je, poslije sedme po redu licitacije u Okru`nom privrednom sudu u Bawaluci, da su se za dubi~ko preduze}e “takmi~ila“ ~etiri ponu|a~a. - Uslo ve li ci ta ci je je ispuwavalo samo “Cepterovo“ preduze}e “Impregnacija“ i za 2,05 miliona maraka postalo je novi vlasnik “Kozare“ -

“KOZARA” }e ponovo o`ivjeti
Predstavnik beogradske “Impregnacije“ Andrija Mi{kovi} rekao je da }e za dva mjeseca, kada budu zavr{ene potrebne procedure, po~eti o`ivqavawe dubi~ke firme. - Potrudi}emo se da preduze}e “Kozara“ o`ivi i da

Ponu|a~i
Na licitaciji za kupovinu DIP “Kozara“, pored beogradske “Impregnacije“, u~estvovala su i preduze}a “Foresta“ iz Kostajnice, “Novi drvni kombinat“ iz Sremske Mitrovice i “Agroflora“ iz Kozarske Dubice.

Rezultati poslovawa Poreske uprave RS u 2010. godini

Prikupqeno 1,76 milijardi KM prihoda
BAWALUKA - Poreska uprava Republike Srpske naplatila je u 2010. godini 1,76 milijardi maraka javnih prihoda, {to je na nivou iz 2009. godine, rekao je u ~etvrtak u Bawaluci na konferenciji za novinare vr{ilac du`nosti direktora Uprave Mile Banika. - Najvi{e prihoda, 1,15 mi li jar di ma ra ka, pri kupqeno je od direktnih poreza, {to je pove}awe za jedan odsto u odnosu na godinu ranije - rekao je Banika i dodao da su obavqene 3.333 kontrole utvr|ivawa naplate poreza, kojima je utvr|eno da nije bilo pri javqeno uku pno 90,5 mi li ona ma ra ka po res kih obaveza. Banika je dodao da je zbog postojawa osnovane sumwe da je u~iweno krivi~no djelo utaje poreza nadle`nim tu`i la{ tvi ma po dne se no 16 prijava protiv 23 lica za ukupan iznos utajenog poreza od 2,89 miliona maraka. On je dodao da je Poreska uprava, tamo gdje se nisu po{tovali ugovori o reprogramu, pokrenula postupke raskida sa 70 poreskih obveznika. - Protiv 34 obveznika podnesen je zahtjev za ste~aj zbog neizmirenog duga u ukupnom iznosu od 102 miliona maraka - rekao je Banika i dodao da je primqeno 64.287 zahtjeva za izdavawe poreske kartice za 2011. godinu. N. L.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
67.17 166.5 39.74 265.55 473.05

Promjena
-0.69 -1.39 -0.08 0.32 -0.06

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA CISCO SYSTEMS GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP

Cijena
13.38 20.24 18.32 21.02 27.93

Promjena
0.53 -0.07 0.27 0.38 -0.13

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 13

U Lakta{ima u 2010. realizovani zna~ajni investicioni projekti
BAWALUKA - Na podru~ju Lakta{a doma}i i strani investitori u 2010. godini realizovali su zna~ajne projekte, od kojih se izdvajaju novi pogon preduze}a “Kaldera“ i “Bawalu~ke mqekare“ u Aleksandrovcu, re~eno je na novogodi{wem prijemu koji je organizovalo rukovodstvo ove op{tine. Na~elnik op{tine Lakta{i Milovan Topolovi} rekao je da je zavr{eno nekoliko infrastrukturnih projekata, me|u kojima je najzna~ajniji vodovodni sistem Maglajani i Kri{kovci, kanalizacioni sistem u Trnu, kao i sportska dvorana u Lakta{ima, prenijela je Srna.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Promet 57.103,44 50.671,50 34.430,23 33.385,63 11.001,03 6.541,38 5.439,00 2.940,94 1.331,37 Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - стара девизна штедња 2 Тржница а.д. Бањалука Телеком Српске а.д. Бањалука Аутопревоз а.д. Бањалука 80,52 -0,11 37,87 -0,42 37,75 38,58 85,36 1,40 1,42 0,00 0,16 1,90 0,42 5,26 2,16 0,00

Od 1. januara ukidaju se i smawuju carine na odre|ene proizvode iz EU

Na draguqarske predmete i predmete zlatarstva, kao i na polovna putni~ka motorna vozila porijeklom iz EU, carine }e biti smawene na {est odsto, ka`u u Upravi za indirektno oporezivawe
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Uvoz mesa, tekstila i goriva bez carina

37,39 -1,81

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,26 4,02 3,77 2,90 7,40 0,07 6,24 3,60 1,50 1,00 3,20 3,11 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.702,14 0,00 0,00 0,00 91,80 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAWALUKA - Dizel gorivo, bezolovni benzin 95, spava}ice, piyame, yeperi, ku pa }i kos ti mi i dru gi tekstilni proizvodi, kao i ov~ije i kozije meso, te odre |e ne vrste po vr}a iz Evropske unije od 1. januara 2011. godine u BiH mogu da se uvoze bez carina. U Upravi za indirektno opo re zi vawe BiH ka `u da se carine ukidaju i na uvoz odre |e nih pre dme ta gra |e vinske i metalne industrije, te na sportske rekvizite porijeklom iz EU. - Carina }e od 1. januara biti ukinuta na uvoz ov~ijeg i kozijeg mesa, bijelog luka, {pinata, celera i tikve, te za namaze i sireve. Bez carine }e se uvoziti i gume za bicikle, automobile, autobuse i kamione - rekli su u Upravi. Navode da su primjenom Pri vre me nog spo ra zu ma o trgovini i trgovinskim pitawima u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridru-

3,06 -19,26

0,98 52.642,51

Uprava za indirektno oporezivawe

Do 1. januara obavezan popis zaliha cigareta
BAWALUKA - Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta du`ni su popisati sve zalihe cigareta na dan 1. januara 2011. godine, te propisne liste do 10. januara dostaviti nadle`nom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivawe BiH. Iz UIO je saop{teno da je na zate~ene zalihe cigareta u popisnim listama obavezno obra~unavawe akcize prema novoj Odluci o utvr|ivawu posebne i minimalne akcize na cigarete, i do 10. januara uplatiti razliku izme|u novoobra~unate i ve} ranije upla}ene akcize na Jedinstveni ra~un UIO. D. K.

Ov~ije i kozije meso ne}e biti cariweno

FOTO: GLAS SRPSKE

`ivawu BiH EU, od po~etka 2009. godine carine za oko 90 odsto proizvoda koji se uvoze iz EU potpuno ukinute. Od po~etka 2011. godine carinske stope }e biti sma-

wene na ~etiri odsto za bezolovni motorni benzin sa oktanskim brojem mawim od 95, kao i za motorna uqa.

CIJENE
Predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara Republike Srpske Vladimir Usorac rekao je da bi smawewe carine na uvoz tele}eg i june}eg mesa iz Evropske unije moglo da dovede do obimnijeg uvoza ovih proizvoda u Srpsku. - I prethodnih godina ovi proizvodi su se uvozili u velikoj mjeri iz EU i nije do{lo do smawewa wihove prodajne cijene, tako da ne vjerujem da }e se to desiti u 2011. godini - rekao je Usorac i dodao da }e zbog svega ovoga najve}u {tetu pretrpjeti doma}i poqoprivrednici.

CARINA na polovna vozila bi}e {est odsto
- Ca ri na na odre |e ne tek stil ne proi zvo de bi }e smawena na tri odsto od 1. januara. Na draguqarske predmete i pre dme te zla tar stva, kao i na polovna putni~ka motorna vozila porijeklom iz EU, carine }e biti smawene na {est odsto - rekli su u Upravi za indirektno oporezivawe.

Ca rin ske sto pe bi }e mawe i za odre |e ne vrste mlije~nih proizvoda, tele}e i ju ne }e me so, po je di ne vrste po vr}a i vo }a, te za pojedine yemove, marmelade i sokove, te pr`enu kafu. Di re ktor Eko nom skog instituta Bawaluka Du{ko Jak{i} rekao je da su i po~etkom 2010. godine ukinute carine na veliki broj proizvoda iz Evropske unije ali da to nije uslovilo pojeftiwewe tih proi zvo da na tr`i{tu Republike Srpske. On isti~e da se ukidawem carina stvara {ira i otvore ni ja kon ku ren ci ja na tr`i {tu, ali i smawuju prihodi u buyetu.

“Telekom Srpske“

Isplata me|udividende i dividende akcionarima
BAWALUKA - Akcionarima “Telekoma Srpske“ 28. decem bra po ~e la je is pla ta me|udividende iz dobiti za prvu polovinu 2010. godine i dividende iz neraspore|ene dobiti iz prethodnih godina. Iz kompanije je saop{teno da se me|udividenda i dividenda u iznosu od 55,8 miliona maraka ispla}uju po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,11 KM. - Pravo na me|udividendu i dividendu imaju svi akcionari “Telekoma“ koji su 27. decem bra ima li sta tus akcionara, prema podacima Centralnog registra hartija od vri je dnos ti RS - objavqeno je na Bawalu~koj berzi. M. Mi.

Rezultati akcije Privredne komore RS “Na{e je boqe“ u 2010.

Prodato 20 odsto vi{e doma}e robe
BAWALUKA - Prodaja doma}ih proizvoda u tr`nim centrima {irom Republike Srpske tokom 2010. godine pove}ana je za 15 do 20 odsto, {to je rezultat akcije “Na{e je boqe“ koju je pokrenula Privredna komora RS. Rekla je ovo u ~etvrtak u Bawaluci direktor Komore Dragica Risti} i dodala da su se u radwama najvi{e kupovali mlijeko i mlije~ni proizvodi. - U protekloj godini organizovano je 40 promotivnih aktivnosti u 25 tr`nih centara u 12 gradova Srpske. Osim toga, u~estvovali smo i na devet sajamskih i desetak turisti~kih manifestacija - kazala je Risti}eva. Ona je istakla da se kupovinom doma}ih proizvoda ula`e u budu}nost doma}e privrede i ~uvaju radna mjesta. - Zbog toga je va`no neprestano podsje}ati stanovnike na ove ~iwenice. Zahvaqujem i medijima koji su podr`ali akciju “Na{e je boqe“ - dodala je Risti}eva. M. ^.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 30.12.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.495397 1.473318 26.482026 0.077489 0.262373 0.701014 1.806938 0.566448 0.250138 0.216994 1.567800 0.947776 2.273692 1.472764 1.851384

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.491659 1.469635 26.415821 0.077295 0.261717 0.699261 1.802421 0.565032 0.249513 0.216452 1.563881 0.945407 2.268008 1.469082 1.846756

Prodajni za devize
1.955830 1.499135 1.477001 26.548231 0.077683 0.263029 0.702767 1.811455 0.567864 0.250763 0.217536 1.571720 0.950145 2.279376 1.476446 1.856012

UniCredit Bank a.d. Bawaluka
Cijena (KM)

Agrohercegovina a.d. Nevesiwe
Promjena

670,00

18,17

Cijena (KM)

0,08 -80,00%

Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

14 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

[takom udario policajca po ramenu

Hronika
Bawaluka

DOBOJ - Dobojlija E. M. uhap{en je u srijedu nakon {to je {takom udario policajca koji je obavqao slu`bene du`nosti. Prije toga policajci su do{li da interveni{u na poziv iz Centra za socijalni rad u Doboju, gdje se E. M. nasilni~ki pona{ao. On nije poslu{ao nare|ewe da prestane da se

tako pona{a, ve} je policajca udario {takom po desnom ramenu. Poslije kriminalisti~ke obrade, E. M. je u toku dana pu{ten na slobodu. Okru`nom tu`ila{tvu bi}e podnesen izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu napada na ovla{}eno slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. Sl. P.

Prona|eno tijelo Seada Modrowe u Kozarcu kod Prijedora
FOTO: P. [PADI]

Uhap{en zbog poku{aja pqa~ke apoteke
BAWALUKA - Bawalu~ka policija u srijedu je uhapsila Aleksandra Miqkovi}a (32) iz Bawaluke jer je poku{ao uz prijetwu no`em da opqa~ka apoteku “ABC farm“ u ulici Cara Lazara u Bawaluci, potvr|eno je u policiji. Policiji je prijavqeno da je nepoznato lice u srijedu oko 19.15 ~asova u{lo u pomenutu apoteku i tra`ilo od radnice da mu preda novac. - On je potom presko~io pult, ispreturao stvari, ali nije prona{ao novac, pa je pobjegao u nepoznatom pravcu - rekli su u policiji. Na lice mjesta odmah je iza{la policija koja je u susjednoj ulici prona{la i uhapsila Miqkovi}a. G. O.

Po`ar u sokola~koj “Novoj Romaniji“

Izgorjela brusionica, lak{e povrije|en radnik
SOKOLAC - Po`ar koji je bu knuo u po go nu pri mar ne pre ra de drve ta pre du ze }a “No va Ro ma ni ja“ u So ko cu ugasili su radnici obezbje|ewa i vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice iz ovog grada. Vatra je buknula u brusionici, a zatim se pro{irila na prostor u kojem se na la ze ma {i ne za obra du drveta brenta i gater. Lak{e je povrije|en jedan radnik, a {teta pri~iwena ovom preduFOTO: B. GAJEVI]

ze}u je velika. Uzroci po`ara za sada su nepoznati. U “Novoj Romaniji“ zaposleno je oko 120 radnika, a preduze}e je u postupku ste~aja, u januaru 2008. godine, kupila Vlada Republike Srpske. Poslije toga je do {lo do po kre tawa proizvodwe, prvo u pilani, a potom i u pogonu gra|evinske stolarije. Krajem 2009. godine Vlada je u dokapitalizaciju ovog pre du ze }a ulo `i la 2.000.000 maraka. B. G.

Preminuo od smrzavawa u porodi~noj ku}i
Ku}a Seada Modrowe

Modrowa dan ranije bio u kafani gdje je popio malo vi{e, pa vjerovatno do{ao ku}i, zaspao i umro od hladno}e
PI[U: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com

Po`ar uga{en zahvaquju}i intervenciji vatrogasaca

Sarajevo

Voza~ tramvaja izboden na stanici
SARAJEVO - Dvojica nepoznatih mladi}a napala su u srijedu uve~e i povrijedila voza~a tramvaja Adnana Huseinovi}a (32) na stanici na platou ispred @eqezni~ke stanice u Sarajevu. “Glas Srpske“ saznaje da je jedan od osumwi~enih Nermin M. (25) iz Sarajeva koji je ~akijom porezao Huseinovi}a. Portparol Klini~kog centra u Sarajevu Biqana Jandri} potvrdila je da je povrije|eni Huseinovi} primqen u bolnicu u 10.50 ~asova s posjekotinom desne podlaktice i rasje~enom desnom u{nom {koqkom. N. T.

PRIJEDOR - Sead Modrowa (37) iz Prijedora preminuo je u sri je du u svo joj ku}i u Kozarcu kod Prijedora od posqedi ca smrza vawa, potvr|eno je u CJB Bawaluka. Iz policije je navedeno da je wima u srijedu oko 14.10 ~asova prijavqeno da je u porodi~noj ku}i u Kozarcu prona|eno tijelo Modrowe. Poslije toga policija je iza{la na lice mjesta i obavila uvi|aj, a mrtvozornik je konstatovao da je smrt nastupila usqed smrzavawa. Izvor iz po li ci je is pri~ao je da je Modrowa dan

ranije bio u kafani gdje je popio malo vi{e, pa je vjerovatno do{ao ku}i, zaspao i umro od hladno}e. Kom{ije nesre}nog Modrowe pri~aju da je on biv{i bo rac Ar mi je BiH, a poslije rata `ivio je razo~aran i usamqen. - Bio je miran i povu~en ~ovjek, svi smo ga po{tovali. Volio je ponekad da popije koju ~a{icu alkohola vi{e, ali nije pravio probleme. Poslije rata `ivio je u nekoj nedovr{enoj ku}i u kojoj nije imao ni struje ni vode - ispri~ao je jedan od kom{ija koji nije `elio da se predstavi. On je dodao da ga kom{ije nisu vidjele u srijedu i da su oti{le ku}i da provjere da

nije bolestan. - Kada je jedan od kom{ija u{ao u ku}u, vidio je stra{an pri zor, Mo drowa je le `ao mrtav na krevetu. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomo}, ali ve} je bilo kasno - pri~aju mje{tani. Prema rije~ima Modrowinog kom{ije Salke, Sead je `ivio sam. Otac mu je umro prije dvije godine, a wegova dva brata `ive u Americi.

SEDMORO umrlo od smrzavawa u ovoj godini
- Bra}a su ga redovno pomagala. Prvo su mu davali novac, ali ga je on tro{io na pi}e, zbog ~ega su mu uplatili da ima svaki dan obezbije|en obrok. Na`alost, on je uvijek nalazio na~ina da se domogne alkohola, tako da je u pijanom stawu spavao i na podu i gdje god stigne. Znao je da napravi poplavu u ku}i pa je dolazilo i do elektri~nog spoja, zbog ~ega su mu iskqu~ili struju i

Smrzla se tri lica
Samo u decembru 2009. godine od posqedica smrzavawa umrla su tri lica. Mirko Pavli~evi} (46) iz Blatnice kod Tesli}a na|en je mrtav pored lokalnog puta u mjestu Mladikovina. U Kne`evu je od hladno}e preminuo Rajko Sukur (65), koji je na|en u gradskom parku, a kod Prijedora u mjestu ^arkovo na|en je mrtav Jasmin Selimovi} (33).

vodu - ispri~ao je Salko. Ovo je sedmi slu~aj smrzavawa koji se ove godine desio na podru~ju Republike Srpske. Drago Mi{uri} (51) iz Plo~nika kod Doboja u srijedu je preminuo od hladno}e. Wegovo tijelo je prona{ao kom{ija, nedaleko od ku}e u kojoj je bio nastawen. Sre di nom de cem bra od smrzavawa su umrli Slavko Kupre{ak (72) iz Jakupovaca kod La kta {a i Mi lo van Ivankovi} (50) iz ^elinca. Po~etkom februara ove godine Branko Miji} (57) iz Novog Grada, Vojin Stjepanovi} (49) iz ^elinca i Drago \ur|evi} (65) iz Mrkowi} Grada umrli su usqed smrzavawa. Mi ji} je na |en mrtav u mjestu Cviji}a potok kod Novog Grada. On je najvjerovatnije zaspao na snijegu, jer je bio pijan. Vje{ta~ewem je utvr|eno da je imao alkohola u krvi. Be`ivotno tijelo Drage \ur|evi}a na|eno je nedaleko od porodi~ne ku}e i bilo je prekriveno snijegom.

Zatvor zbog {verca marihuane i heroina
PI[E: SLOBODAN PUHALO krozrs@glassrpske.com

DOBOJ - Edin Omer~i}evi} (34) iz Babi} Centra kod Gra~anice i Jovo Zelen (32) iz Br~ko distrikta osu|e ni su u do boj skom Okru`nom sudu na po godinu i dva mje se ca za tvo ra, a Mar ko Perkanovi} (40) iz Obudovca kod [amca na uslovnu kaznu od godinu zatvora zbog neovla{}ene proizvodwe i pro-

meta opojnih droga. Prema navodima u presudi, Perkanovi} ne}e i}i u zatvor ukoliko u roku od dvije godine od pravosna`nosti presude ne u~ini novo krivi~no dje lo. Pre su da je izre~ena na osnovu sporazuma o priznawu krivice koji su zakqu~ili sa Okru`nim tu`ila{tvom u Doboju. U presudi se navodi da su Per ka no vi} i Ze len dro gu

{vercovali zajedno sa Miodragom Sofrenovi}em, Bonom Kar lo vi}em, @eqkom Simeunovi}em, zatim Milanom, @eqkom, Bo{kom i Du{kom Zoranovi}em, Neboj{om Stan ko vi}em, Mi li vo jem Piwom, Spasojem Josi}em, Rajkom Trivi}em, Ostojom Kure{e vi }em i Ale ksan drom ^okorilom. Svi se terete da su od po~etka februara do 30. juna ove godine na podru~ju

op{tine [amac od wima poznatih lica kupovali marihuanu radi daqe prodaje.

ZAKQU^ILI sporazum o priznawu krivice
Omer~i}evi} je od 18. februara do kraja juna ove godine na po dru~ju op {ti na [amac i Grada~ac nabavqao i preprodavao heroin zajedno

sa: Mio dra gom So fre no vi}em, Bo{kom Zoranovi}em, Ibrahimom Avdulahovi}em, Osmanom Memi}em, Rahmanom [al di}em i Raj kom Tri vi}em. Prodaju su dogovarali putem mobilnih telefona i li~nim kontaktom. Omer~i}evi} je optu`enom Bo{ku Zoranovi}u nudio da po cijeni od 32 marke po gramu kupi heroin, a zauzvrat je dobijao marihuanu.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 15

Uz prijetwu pi{toqem silovali djevojku
TUZLA - Dvojica nepoznatih mu{karaca uz prijetwu pi{toqem silovali su M. K. (19) iz Te{wa, u neposrednoj blizini Sportskog centra “Mejdan“ u Tuzli, saop{tio je MUP Tuzlanskog kantona. Kantonalno tu`ila{tvo je saop{tilo da je djevojka silovana “na naro~ito okrutan i poni`avaju}i na~in“. Uvi|aj je obavio tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u saradwi sa kriminalisti~kom policijom MUP-a Tuzlanskog kantona. Policija preduzima sve potrebne mjere na pronala`ewu po~inilaca. G. O.

Policija

Akcija Sudske policije Republike Srpske “Traga~ 2”

Vijesti
Bawaluka

Uhap{eni bjegunci osu|eni na 46 godina zatvora
Me|u 59 uhap{enih su Bawalu~anin @eqko Kecman osu|en na 14 godina zatvora, jer je po~inio ratni zlo~in. Velibor Radumilo osu|en na sedam godina robije zbog ubistva, a uhap{en je i Mile Stojanovi} koji je prona|en u ku}i sakriven ispod }ebeta
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Priveden po potrazi tuzlanske policije
BAWALU KA - @e li mir Kne `e vi} (29) iz Bawalu ke uha p{en je u sri je du oko 13 ~a so va u Banijskoj ulici u Bawaluci na osnovu raspisane po tjer ni ce po li ci je iz Tuzle. Kne`evi} je u srijedu oko 19 ~asova predat slu `be ni ci ma po li cij ske uprave Tuzle na daqe postupawe. G. O.

BAWALU KA - Sud ska policija Republike Srpske je u akciji “Traga~ 2” za samo dva vikenda 18. i 19. i 25. i 26. decembra uhapsila 59 bjegunaca koji su osu|eni na 46 godina i pet mjeseci zatvora. Me |u uha p{e ni ma je i Bawalu ~a nin @eqko Ke cman osu |en na 14 go di na zatvora, jer je po~inio ratni zlo~in. Presudu, poslije koje je pobjegao, izrekao mu je Vrhovni sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom akci je pro na |en je i uha p{en Velibor Radumilo koji je osu|en na sedam godina robije zbog ubistva poslije ~ega je bio u bjekstvu. Preba~en je u Kazneno-popravni zavod u Fo~i. Sudski policajci uhapsili su i Dalibora Stojakovi}a koji je pobjegao nakon {to mu je izre ~e na pre su da od dvi je i po go di ne za tvo ra zbog razbojni{tva. Wega je osudio Okru`ni sud u Bawaluci zbog napada na taksistu Mi lo ra da Ga ji }a u Gra di {ci po ~iwenog za je dno sa Elvirom Mujagi}em koji je osu|en na tri godine zatvora. Sudska policija uhapsila je i Mi lu Sto ja no vi }a (35) kojeg je prona{la u ku}i sakrivenog ispod }ebeta.

Isto~no Sarajevo

Divqa sviwa u prtqa`niku
ISTO^NO SARAJEVO Pripadnici Grani~ne policije BiH u Rudom, prili kom kon tro le “la de nive“ kojom je upravqao K. T., prona{li su u prtqa`niku lova~ki karabin sa ~e ti ri met ka i ubi je nu divqu sviwu, saop{teno je iz CJB Isto~no Sarajevo. U policiji su dodali da jo{ traje dokumentovawe tog predmeta. G. O.

Prijedor
Sudska policija FOTO: ARHIVA

Stojanovi} je kada je opazio Sudsku policiju utr~ao u sobu i pokrio se }ebetom kako bi se sakrio. Za wim je potjernicu raspisao Osnovni sud u Zvorniku. Glavni komandir Sudske policije RS Qupko Marjanovi} je rekao da je u akciji “Traga~ 2“ u~estvovalo vi{e

VUJOVI]
U zatvor u Fo~i sproveden je i bjegunac Miodrag Vujovi} iz Bile}e koji je tako|e zbog trgovine drogama osu|en na ~etiri godine robije u Federaciji BiH. Vujovi}a je policija hapsila u martu ove godine na putu Stolac - Berkovi}i i tada je zaplijenila deset kilograma droge skank koju je krio u automobilu. Na podru~ju Trebiwa uhap{en je i Senad Top~agi} koji je pobjegao poslije odre|ivawa jednomjese~nog pritvora zbog kra|e.

od 100 sudskih policajaca iz svih odjeqewa u pet Okru`nih sudova u RS. U akciji je u~es tvo va la i ne da vno osnovana Interventna jedinica Sudske policije RS. - Akcija je sprovedena u dane praznika, jer su sudski policajci do{li do saznawa da odre|ena lica koja su u bjekstvu dolaze ku}i za praznike - kazao je Marjanovi}. U akciji “Traga~ 2” u zatvor u Fo ~i po sla ti su i Dragan Savovi} i Predrag Ra|en osu|eni u “slu~aju Leotar“ zbog trgovine drogama. Oni su uha p{e ni na podru~ju Trebiwa na osnovu potjernica, jer nisu oti{li na izdr`avawe kazne nakon

{to su na wega upu}eni. Savovi} je osu|en na pet i po godina, a Ra|en na {est godina zatvora. Savovi} je bio uhap{en i u akciji “Traga~ 1” u maju ove godine, jer je pobjegao sa izdr`avawa kazne.

OSU\ENIK Dalibor Stojakovi} krio se ispod }ebeta
Komandir Sudske policije Republike Srpske Qupko Marjanovi} je kazao da je u akciji “Traga~ 2” Sudska po li ci ja Okru `nog su da Bawalu ka uhap si la 23 bje gunca, a policija Suda u Doboju deset, Suda u Bijeqini

osam, Trebiwu deset i Sudska po li ci ja u Is to ~nom Sarajevu osam bjegunaca. - Lica koja su uhap{ena na podru~ju koje je u nadle`nosti odjeqewa Sudske policije u Bawaluci wih 23 osu|eni su na 30 godina zatvora, a deset lica uhap{enih na podru~ju Trebiwa na 15 godina i {est mjeseci zatvora - precizirao je Marjanovi}. U akciji “Traga~ 1“, koja je sprovedena u maju ove godi ne, Sud ska po li ci ja RS uhapsila je 12 bjegunaca. Tada je priveden i Dragan Poja tar ko ji je op tu `en za napad na vladiku biha}kopetrova~kog Hrizostoma.

Maloqetnici sprije~eni u kra|i
PRI JE DOR - Pri je dorska policija u srijedu je privela D. K. (16), M. M. (16) i A. D. (15) zbog sumwe da su u Prijedoru poku{ali da ukradu radio kasetofon iz automo bi la. Po li - ci ji je prijavqeno da su tri nepoznata lica iz otkqu~anog “pasata“, koji je bio par ki ran u uli ci Vu ka Ka rayi}a u Pri je do ru, po ku {a li da ukra du ra dio kasetofon, saop{teno je iz CJB Bawalu ka. U to me ni su us pje li pa su po bje gli. Me |u tim, ubrzo ih je privela policija. G. O.

Prona|eno 400 grama Tu`ila{tvo tra`i produ`ewe pritvora otmi~arima metadona
BAWALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske razmatrao je u ~etvrtak prijedlog Specijalnog tu`ila{tva RS da produ`i pritvor {estorici osumwi~enih za otmicu bawalu~kog biznismena Stanislava Koqan~i}a (45). Odluka o pritvoru nije bila donesena do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“. Produ`ewe pritvora je zatra`eno za Bori{u Delevi}a iz Novog Sada, Dalibora Yombi}a, notara Sauda Filipovi}a koji je bio ministar pravde u Vladi Dragana Mikerevi}a, Izeta [ahinovi}a, @arka Milanovi}a i Ranka [evu. Branioci optu`enih protivili su se produ`ewu pritvora jer smatraju da za to nema osnova. Osumwi~eni se terete da su 5. oktobra organizovali otmicu Koqan~i}a kako bi im on prepisao imovinu. N. T. SARAJEVO - Grani~na policija je na me|unarodnom prelazu Iza~i} sprije~ila poku{aj krijum~arewa 400 grama metadona u BiH, saop{teno je iz Grani~ne policije. Metadon je otkriven pri kontroli “renoa“, austrijskih registarskih oznaka, kojim je upravqao dr`avqanin BiH H. A. (23). U automobilu su bila jo{ dva dr`avqanina Austrije. Pregledom prtqa`nika, u torbi H. A. otkriveno je deset plasti~nih bo~ica sa metadonom i precizna vaga. Tu`ilac Tu`ila{tva Unsko-sanskog kantona naredio je da se otkriveni predmeti privremeno oduzmu, a lica ispitaju. G. O.

Osumwi~eni za pirateriju na slobodi
BAWALUKA - Bawalu~anin Sini{a Milakovi}, vlasnik DVD kluba “3S“, koji je uhap{en u srijedu zbog nedozvoqenog kori{}ewa autorskih prava - piraterije pu{ten je poslije saslu{awa u policiji, saznaje “Glas Srpske“. Wega je uhapsila Jedinica za posebne istrage Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske i tom prilikom zaplijenila u wegovim DVD klubovima oko 30.500 piratskih DVD-ja. Rije~ je uglavnom o filmovima novije produkcije, koje je osumwi~eni kopirao bez dozvole i autorskih prava. U akciji su pretreseni DVD klub “3S“ u ulici Milorada Umjenovi}a, ku}a u Kara|or|evoj u nasequ Lau{ i DVD klubovi u ulicama Kraji{kih brigada i Bra}e Jugovi}a. N. T.

16 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Boris Tadi} ~estitao novu godinu

Boris Tadi} je na izborima pobedio iskqu~ivo zbog autenti~ne politi~ke ponude, zbog na~ina na koji je tu ponudu izneo bira~ima i zbog toga {to je dr`avnik, a ne politi~ar. Sr|an Milivojevi}, poslanik DS-a
FOTO: ARHIVA

Boqa budu}nost sa vi{e rada
BEOGRAD - Predsjednik Boris Tadi} po`elio je stanovnicima Srbije sre}nu novu, 2011. godinu, s porukom da }e se samo sa vi{e rada stvoriti uslovi za poboq{awe `ivotnog standarda i boqu budu}nost za djecu. - Ostavqamo jo{ jednu te{ku godinu za nama, pogo|eni po sle di ca ma glo bal ne re ce si je, po pla va ma i zemqo tre som. Ne mo `e nas umi ri ti ni ~iweni ca da je du bo kom krizom pogo|en ~itav svet, i da se ~ak i mnogo razvijenije zemqe su o~a va ju sa ve li kim so ci jal nim po tre si ma i pri vre dnim is ku {ewima - na vo di se u pi sa noj izja vi predsjednika Srbije. Tadi} je rekao da se uz vi{e rada mo`e trajno iza}i iz krize i obezbijediti boqa perspektiva Srbije. - @elim vam mirnu i radnu 2011. godinu - rekao je Tadi}.

Ivica Da~i}

Rok za zamjenu voza~kih dozvola 2014.
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je u ~etvrtak da rok za zamjenu starih voza~kih do zvo la is ti ~e 2014. godine, a da stanovnici nove registarske tablice, kao i saobra}ajne dozvole mogu izvaditi po isteku va`e}ih. Da~i} je ponovio da od 1. januara 2011. po~iwe zamjena tablica kao i saobra}ajnih i voza~kih dozvola i da }e to, uz re gis tra ci onu naqepnicu ukupno ko{tati 4.400 dinara (oko 88 maraka). On je precizirao da }e registracione tablice va`iti se dam go di na, a da }e nove voza~ke i saobra}ajne dozvole ko{tati 1.200 i 800 dinara (odnosno 24 i 16 maraka).

Po`ar se prenio na obli`we projektile

Uzrok nesre}e u ~a~anskoj fabrici “Sloboda“ qudski faktor

Prilikom odlagawa granate varnica izbila usqed udarca u wen upaqa~, {to je dovelo do paqewa takozvanog trasera napravqenog od pirotehni~ke smjese. Po`ar se potom prenio na ostale projektile
^A^AK - Prvi rezultati istrage poslije havarije u ~a~anskoj “Slobodi“ potvrdili su sumwe da je za po`ar, koji je potom izazvao niz eksplozija ubojnih sredstava i uni{tio pogon pirotehnike, kriv qudski faktor, javio je u ~etvrtak RTS. rekao je \or|evi}. Prethodno se spekulisalo da je razlog za havariju premorenost radnika. - Radili smo prvu i tre}u smenu isti dan, sutradan drugu smenu, iz druge dolazimo u prvu iz prve dolazimo opet u tre}u. Da li je bilo normalno da se tako radi tri me seca? Ucewivali su nas civile, ucewivali ugovorce, mi smo bili obavezni da radimo za jadnih 30.000 dinara plate - navela je jedna radnica. Dragan Jeki} iz Samostalnog sindikata “Slobode“ ka`e da je veliki posao koji je morao da bude zavr{en u dogovorenom roku opteretio radnike. - To je zahtevalo od zaposlenih da budu dodatno anga`ovani i da rade prekovremeno rekao je Jeki}. Direktor kompanije “Sloboda“ iz ^a~ka Zoran Stefanovi} izjavio je da su sve bezbjednosne procedure za rad u toj fabrici propisane zakonom bile ispo{tovane, a da }e daqa istraga utvrditi da li je to ta~no. Stefanovi} je za RTS rekao da je utvr|eno da je za po`ar, koji je u fabrici izazvao niz eksplozija i uni{tio pogon pirotehnike, kriv je qudski faktor.

Var ni ca iza zva la paqewe tra se ra

VELIKI posao opteretio radnike
Prema navodima potpukovnika Miroslava \or|evi}a iz Inspektorata odbrane, prilikom odlagawa jedne granate varnica vatre je izbila usqed udarca u wen upaqa~, {to je dovelo do paqewa takozvanog trasera napravqenog od pirotehni~ke smjese. Po`ar se potom prenio na ostale projektile, koji su se nalazili u blizini. - Ovo je zakqu~eno posle stati~kog i dinami~kog uvi|aja, kompletne analize doga|aja i potvr|eno eksperimentalno -

OBNOVA PROIZVODWE
^etvrtog dana poslije havarije, stru~ne ekipe Ministarstva unutra{wih poslova i Vojske Srbije nastavili su sanaciju terena, ali je ve} sada sigurno da nema prepreka za bezbjednu obnovu proizvodwe u ostalim pogonima fabrike. Dosada{wa ispitivawa pokazala su da nema pove}ane koncentracije {tetnih materija na prostoru zahva}enom po`arom i eksplozijama.

Akcija Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala

Zaplijewena droga i novac
BEOGRAD - U akciji Slu`be za borbu protiv organizovanog kriminala uhap{ena je ~etvoro~lana kriminalna grupa osumwi~ena za {verc i prodaju heroina, prenijeli su u ~etvrtak beogradski mediji. Pri pa dni ci Slu `be za borbu protiv organizovanog kriminala u srijedu uve~e su u Beogradu uhapsili ~etvoricu pripadnika kriminalne grupe osumwi~ene za {verc heroina sa Kosova u Beograd. Kod uhap{enih je na|eno tri kilograma heroina, kilogram paraceta mo la, 35.000 evra, “{koprion“, samostrel i gasni pi{toq.

GRUPA bila pod istragom posqedwih pet mjeseci

- Uha p{e ni su Bo `i dar Rai~evi}, koji se tereti da je organizator grupe, Borivoje \or|evi} i Sava Jankovi}, sva

trojica iz Beograda i Zoran Uro{evi} iz Novog Pazara kazali su u MUP-u. Naveli su da je grupa bila pod istragom posqedwih pet mjeseci. Rai~evi} ina~e ima ku}u sa bazenom u Zucama i nekoliko automobila koji su, poslije hap{ewa, oduzeti. - U ku}ama osumwi~enih su na |e ne gas-mas ke ko je su stavqali na lisice dok su premeravali i prepakivali heroin - rekao je izvor iz MUP-a.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 17

Povrije|eni srpski turisti vratili se ku}i
BEOGRAD - Osmoro turista koji su lak{e povrije|eni u srijedu u saobra}ajnoj nesre}i kod Budimpe{te, vratili su se u ~etvrtak kombijem u Srbiju, dok je ostatak turisti~ke grupe, koja je po{la na proslavu Nove godine u Berlin, nastavilo putovawe drugim autobusom, javile su agencije. U bolnici je zbog te`e povrede zadr`an jedan putnik, koji }e, prema najavama iz bolnice iza}i do 10. januara. Autobus kragujeva~kih tablica agencije “Xangl trajb“ sa turistima iz Srbije iz nepoznatih razloga zaka~io je betonsku bankinu koja razdvaja dva smjera autoputa, popeo se na dva to~ka, a zatim ponovo pao na kolovoz.

Nema sumwe da }e cela idu}a godina biti naporna i za Vladu i za stanovni{tvo, jer paralelno treba da se radi na ispuwewu dva va`na ciqa - pribli`avawu EU i ekonomskom oporavku, rekao Cvetkovi}
na biti naporna i za Vladu i za stanovni{tvo, jer paralelno treba da se radi na ispuwewu dva va`na i dosti`na ciqa pribli`avawu Evropskoj uniji i ekonomskom oporavku zemqe. Privredna kretawa, kako je ocijenio Cvetkovi}, idu u pozitivnom pravcu i dobra su osnova za 2011. godinu, a mogu}e je izboriti se i sa inflacijom koja je ve}a nego {to je bilo o~ekivano.

Ima razloga za optimizam
Mirko Cvetkovi}, predsjednik Vlade Srbije
Telekom
Prodaja ve}inskog udjela u “Telekomu Srbija“ i slobodan uvoz naftnih derivata su, prema rije~ima Cvetkovi}a, u skladu sa planom Vlade o ukidawu svih dr`avnih monopola. Vlada, prema rije~ima premijera Cvetkovi}a, jo{ nije odlu~ila na {ta }e se tro{iti novac od prodaje “Telekoma“, ali je postignuta saglasnost da ti prihodi budu pod lupom javnosti. - Za “Telekom” vlada ve}e interesovawe investitora nego {to je u po~etku procewivano i nadamo se da }e za ponu|enih 51 odsto akcija biti postignuta ve}a cena od utvr|enog minimuma od 1,4 milijarde evra - rekao je Cvetkovi}. hap{ewe ve}eg broja kriminalnih grupa i qudi koji su zloupotrebqavali polo`aje.

Vijesti
Novi Sad

Pomo} ugro`enima
NOVI SAD - Na inicijativu novosadskog gradona~elnika Igora Pavli~i}a, neutro{ena sredstava u ovogodi{wem gradskom buyetu u visini od 367.000 evra bi}e putem jednokratne pomo}i dodijeqena najugro`enijim Novosa|anima, javile su u ~etvrtak agencije. Jednokratnu pomo} od po 47 evra dobi}e 7.929 najsiroma{nijih, invalidnih i bolesnih stanovnika.

DR@AVA }e iza}i u susret stanovnicima
- Pre kraja idu}e godine trebalo bi da budemo tamo gde smo bili pre izbijawa ekonomske kri ze. Na dam se da }e stanovnici ose ti ti po boq{awe, ali }e opet neke grupe pro}i boqe, a neke lo{ije - rekao je Cvetkovi}. - Srbija je napravila ogroman napredak u borbi protiv korupcije - ocijenio je premijer i naveo da u otkrivawu u~esni ka u ko rup ci ji ne ma nedodirqivih, {to pokazuje

Ni{

Opqa~kana Po{tanska {tedionica
NI[ - Po{tanska {tedionica u centru Ni{a bila je u ~etvrtak na meti pqa~ka{a, javio je Tanjug. Iako nisu poznati detaqi kako se pqa~ka odigrala, u policiji su pot vrdi li da “ra de na rasvjetqavawu doga|aja“. Po{tanska {tedionica u centru Ni {a opqa ~ka na je u aprilu ove godine, a po~inioci jo{ nisu otkriveni.

Mirko Cvetkovi}

FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Stanovnici Srbije imaju razloga da sa optimizmom o~ekuju 2011. godinu i treba da veruju u sebe u nastojawu da obezbede boqi `ivot, a dr`ava }e im u tome

iza}i u susret, rekao je agencijama srpski premijer Mirko Cvetkovi}. - Treba da iza|emo iz filozofije katastrofizma. Pesi mi zam i ne za do voqstvo

nikako nisu saveznik u borbi za boqi `ivot, jer vode opu{tawu i o~ekivawu pomo}i sa strane - rekao je Cvetkovi}. Premijer je rekao da nema sumwe da }e cijela idu}a godi-

18 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Region
Stanovni{tvo Hrvatske

Nekim pojedincima i strankama ne bi bio dovoqan ni hirur{ki zahvat. To je vi{e u zoni psihoterapije, psihijatrije i zoni depresivne manije, zoni {izofrenije i umjetni~kog dara za besprimjerno lagawe. ^estitam kolegi Buri}u {to je ispravno postavio dijagnozu sebe i sopstvene stranke. Vladimir [eks, potpredsjednik Hrvatskog sabora
FOTO: ARHIVA

Hrvati ne mogu pla}ati ra~une
ZAGREB - Najmawe pola miliona stanovnika Hrvatske svojim mjese~nim prihodima uop{te ne mo`e da plati mjese~ne ra~une, dok vi{e od polovine stanovnika te{ko pokriva tro{kove re`ije, pokazuju najnoviji podaci. Hrvatski mediji pi{u da sve vi{e penzionera, porodica u kojoj ima studenata i nezaposlenih tra`i pomo} “Karitasa“ kako bi platili ra~une. S obzirom na pokazateqe o nezaposlenosti, otpu{tawima, distribuciji plata te riziku od siroma{tva, moglo bi se re}i i da se Hrvatska prema problemima stanovnika u pla}awu osnovnih mjese~nih ra~una pribli`ila Ma|arskoj u kojoj su mediji ovih dana objavili podatak da ~ak milion stanovnika ne mo`e da pla}a re`ije.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS

Rekonstrukcija vlade trebala i ranije
ZA GREB - Ne za do voqstvo qudi u Hrvatskoj je veliko i opravdano, a da je kojim slu~ajem zaustavqena rekonstrukcija vlade SDSS bi pozvao na izbore, izjavio je za zagreba~ke medije predsjednik Srpskog narodnog vije}a i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. On smatra da je obavqena rekonstrukcija “su{tinska zato {to dovodi mla|e i svje`ije qude s mnogo vi{e energije i ideja, ali i ozbiqan pokazateq reformi u HDZ-u”, uz pri go vor {to ni je na pravqena ranije. Pupovac ocjewuje da }e pre mi jer Ja dran ka Ko sor ima ti jo{ posla u profilisawu svoje stran ke i u do da tnom sna `ewu demokratskog kapaciteta HDZ-a, ali nema sumwe da je dobila jednu va`nu bitku.

Milo \ukanovi} i Svetozar Marovi}

Poslije hap{ewa budvanskih ~elnika umije{anih u aferu “Zavala“

Firma biv{eg vicepremijera iz “Zavala investa“ iza{la 2008. godine, nakon {to je objavqeno da je podnesena krivi~na prijava za tu aferu, a Marovi} samo dan kasnije udio u “Moninvestu“ prodao Sekuli}u za milion evra
PODGORICA - U aferu “Zavala“, zbog koje je uhap{eno nekoliko budvanskih funkcionera, umije{ano je preduze}e “Moninvest“, ~iji je ta da{wi ve }in ski vlasnik bio Svetozar Marovi}. Me|utim, za sada je osumwi~en wegov nekada{wi po slo vni par tner Dra gan Sekuli}. istrage, u koju je tamo{wa {tampa imala uvid, pi{e da je Marovi}eva firma iz “Zavala investa“ iza{la u maju 2008. godine, tridesetak dana nakon {to je objavqeno da je podnesena krivi~na prijava za tu aferu, a Marovi} je samo dan kasnije udio u “Moninvestu“ prodao Sekuli}u za milion evra. Specijalni tu`ilac tereti Sekuli}a i za na~in na koji su izvr{ene vlasni~ke promjene u “Zavala investu“, tvrde}i da je ruskoj firmi na {tetu svoje firme “Moninvest“ namjestio da zaradi 9,2 miliona evra. Specijalno tu`ila{tvo Crne Gore vi{e od dvije godine vodi istragu o “Zavala investu“ i malverzacijama pri li kom gradwe tu ris ti ~kog kompleksa na istoimenom brdu izme |u Bu dve i Be~i}a. Za sada specijalno tu`i-

Ste`e se obru~ oko Svetozara Marovi}a
la{ tvo te re ti bu dvan ske funkcionere Rajka Kuqa~u, brata Svetozara Marovi}a, Dragana, i wihove saradnike da su o{tetili op{tinu i firmi “Zavala invest“ omogu}ili da naplati milion evra vi{e od stvarne cijene za gradwu postrojewa za pretvarawe morske vode u tehni~ku na brdu Zavala, a da su nezakonitim ugovorom omogu}ili da rusko-crnogorska kom pa ni ja ne pla ti bli zu milion evra poreza dr`avi. Odjeqewe tu`ila{tva za su zbi jawe or ga ni zo va nog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zlo~ina u naredbi za sprovo|ewe istrage protiv desetoro osumwi~enih, navelo je detaqe, dokazni ma te ri jal, bro je ve ugo vo ra, ane ksa i da tu me sklapawa sumwivih dogovora izme|u op{tinskih funkcione ra u Bu dvi i vla sni ka fir mi, ko je su gra di le na brdu Zavala.

Ivo Josipovi}

Ivo Josipovi}, hrvatski predsjednik

“Ne budimo robovi pro{losti“
ZAGREB, PRI[TINA - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je da pribli`avawe Zagreba i Beograda ne uti~e na stav Hrvatske prema Kosovu i dodao da bi `elio da posjeti Kosovo. - Politika iskqu~ivawa nije moj na~in rada - rekao je Josipovi} za pri{tinske medije. On smatra da za Kosovo postoje dva kqu~na pitawa - stabilnost i ukqu~ivawe u proces evropskih integracija. - Te dvije stvari su temeq oko koga treba graditi ekonomski razvoj, privla~ewe investicija, red u dru{tvu i administraciji - naveo je hrvatski predsjednik. On smatra da je mjesto Kosova u Evropskoj uniji i nada se da bi proces integracije ~itavog regiona mogao da bude zavr{en do 2020. godine.

ZA SADA osumwi~en Marovi}ev poslovni partner
Podgori~ka {tampa pi{e da je fir ma Sve to za ra Marovi}a i Dragana Sekuli}a “Moninvest“ osnovala “Zavalu invest“, sa preduze}em rus kog dr`avqani na Vje~eslava Lajbmana “Slav Inn”, koja je zapo~ela bespravnu gradwu na istoimenom brdu izme |u Bu dve i Be~i}a. U naredbi za sprovo|ewe

Sastanak
Petog dana od izbijawa afere “Zavala“, u kojoj se i Marovi}ev brat, biv{i premijer, sastao sa Milom \ukanovi}em, sada ve} biv{im premijerom. Marovi} i \ukanovi} razmijenili su mi{qewe, uz pre}utni dogovor da se zakopaju “ratne sjekire“, radi mira u DPS-u i osjetqivog politi~kog trenutka. Marovi} ne krije da ga boli {to su ga izdale najbli`e kolege sa kojima je sara|ivao dvije decenije. \ukanovi}u je kazao da ne tra`i milost za brata, ve} iskqu~ivo pravdu koja }e, uvjeren je, pokazati da su uhap{eni funkcioneri iz Budve nevini.

Igor Luk{i}, novi crnogorski premijer

Ne treba "sanaderizacija" dr`ave
POD GO RI CA - No vi crnogorski premijer Igor Luk{i} rekao je da ne bi volio da do|e vrijeme za “sanaderizaciju“ Crne Gore, niti da dr`a va sa da “pro gawa svog biv{eg premijera“ da bi nova vlada dokazala da je “vla da dis kon ti nu ite ta i iskrenih evropskih namjera“. - Ono {to je po zi ci ja biv{eg premijera Crne Gore Mila \ukanovi}a je dramati ~no dru ga ~i je od ono ga {to je pozicija biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanade ra - re kao je Lu k{i} za Televiziju “Vijesti“, poslije formirawa Vladinog kabineta. Crna Gora dobila je novu Vladu u srijedu, a Luk{i} je re kao da “iza \u ka no vi }a stoji vrijeme pune istorijske potvr|enosti“. Luk{i} je ocijenio da sada ne treba da se Crna Gora zarobi razmi{qawem ko }e sqede}i biti uhap{en, ve} da svi dijelovi vlasti moraju raditi svoj dio posla na daqem putu ka Evropskoj uniji. go vor nos ti i in ter pre ta cije u smislu da je sada jedi no {to je va `no ne kog uhapsiti. - Vlada je podr{ka tom procesu koji se, ipak, centralno vodi na nekom drugom mjes tu, ali ne bih `e lio da atmo sfe ru ispuwavawa preporuka Evropske komisije pretvorimo u potrebu za spektaklima - rekao je Luk{i}.

CRNA GORA ne}e hapsiti svog biv{eg premijera
On je istakao da se mora izbje}i preplitawe od-

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 19

TOP STORIES CNN

Svijet
Bilo je planirano da napad bude izveden prije vikenda, a mogao je da bude sli~an napadima u Mumbaju 2008, kada je poginulo 166 qudi
KOPENHAGEN - Jedan od ~etvorice uhap{enih u Danskoj, zbog sumwe da su pla ni ra li te ro ris ti ~ki napad na danski list koji je 2005. godine objavio kontroverzne karikature proroka Muhameda, u ~etvrtak je oslobo|en, a ostaloj trojici je odre|en pritvor od ~etiri sedmice. Ira~anin, koji je u Danskoj podnio zahtjev za dobijawe azi la, oslo bo |en je zbog nedostatka dokaza, ali je i daqe osumwi~eni, izjavio je agenciji AP danski obavje{tajni zvani~nik, koji je `elio da ostane anoniman. U za je dni ~koj akci ji danske i {vedske policije u srijedu je uhap{eno pet osoba.

Biv{i ruski naftni oligarh Mihail Hodorkovski osu|en je u ~etvrtak na dodatnih {est godina zatvora zbog pronevjere, {to zna~i da bi mogao da

ostane iza re{etaka do 2017. godine. Hodorkovski “mo`e da se promijeni samo ako bude izolovan iz dru{tva“, navodi se u sudskoj presudi.

Trojica uhap{enih terorista u Danskoj zadr`ana u pritvoru

Vijesti
Bugarska

Htjeli da pobiju redakciju lista

Opoziv ambasadora i konzula
SOFIJA - Bugarska vlada usvojila je prijedlog za opo ziv 47 am ba sa do ra i generalnih konzula, me|u kojima su i 42 saradnika biv {e dr`a vne bez bje dnosti i vojne obavje{tajne slu `be do 1989. go di ne, pi {e so fij ski dnevnik “Trud“. Osam gene ral nih kon zu la bi }e odmah opozvano. To su generalni konzuli u Ni{u Georgi Jurukov, u [angaju Ivan Dimitrov, u Odrinu Val~o Markov, u ^ikagu Valentin Don~ev, u Sankt Peterburgu Georgi Mihov, u Ca ri gra du Ev ge ni Ge nev, u Bitoqu Ilijan Kara ma nov i u Min he nu Atans Krastin.

Dovo|ewe osumwi~enih u sud

FOTO: AGENCIJE

Ju`na Koreja

PRONA\ENO oru`je i municija
^etvorica osumwi~enih su uhap{eni u dvije racije u Grevu, ju`no od Kopenhagena i Herevu, zapadno od danske

prestonice, a jedan u [vedskoj. Tro ji ca za dr`a nih u pri tvo ru su Tu ni {a nin (44), Libanac (30) i [ve|anin (30), ali wihova imena, prema sudskom nare|ewu, ne mogu da budu objavqena. Policija je saop{tila da su wih tro ji ca dr`avqani [ved ske ko ji su u Dan sku sti gli u uto rak uve ~e ili sri je du uju tro.

I daqe `eli ujediwewe
SE UL - Ju `na Ko re ja nije odustala od `eqe da se uje di ni sa Sje ver nom Ko re jom, kroz pos te pe nu integraciju, izjavio je u ~etvrtak visoki ju`nokorejski zvani~nik, dan nakon {to je Pjon gjang optu`io Seul da planira da ap sor bu je ko mu nis ti ~ku zemqu.

Poja~ano obezbje|ewe na ulicama Kopenhagena

Redakcija lista na meti terorista

Osumwi~eni su planirali da u|u u poslovni dio Kopen ha ge na, gdje se na la ze kancelarije nekoliko novina, ukqu~uju}i list “Jilands posten“ i da “ubiju {to vi{e prisutnih“, saop{tila je danska slu`ba bezbjednosti PET. Mla|i brat oslobo|enog Ira~anina Faruk Muhamed Sal man tvrdi da je wegov brat nevin i da ga optu`uju da je terorista “zato {to je pobo`an musliman“. On je re kao da wegov brat pati od raznih bolesti i da rijetko izlazi iz stana u ko jem `i vi sa ro di teqima.

Bilo je planirano da napad bude izveden prije viken da, a mo gao je da bu de sli~an napadima u Mumbaju 2008, kada je poginulo 166 qudi. Po li ci ja je pro na {la automatsko oru`je sa prigu{iva~em, municiju i plasti ~ne tra ke, ko je mo gu da budu upotrijebqene kao lisice, naveo je PET, ne preciziraju}i gdje je zapqena obavqena. List “Ji lan ds pos ten“ prvi je objavio karikature, koje su bile povod za nasilne proteste na Bliskom istoku, u Africi i Aziji, u kojima je stradalo najmawe

Islamisti
[ef danske Bezbjednosne i obavje{tajne slu`be Jakob [arf opisao je neke od osumwi~enih kao “pobuweni~ke islamiste sa vezama sa me|unarodnim teroristi~kim mre`ama“ i dodao da je mogu}e da }e biti jo{ hap{ewa. 50 qudi. Danski list je zbog toga dobijao prijetwe i bio meta nekoliko napada.

Kina

Eksplozija u fabrici
PEKING - Najmawe pet qudi je u ~etvrtak poginulo, a osam povrije|eno u ek splo zi ji u fa bri ci farmaceutskih proizvoda u Kini. Nesre}a se dogodila u pogonu u jugozapadnoj kineskoj provinciji Junan, a eksploziju je izazvao po `ar, ja vi la je agencija Sinhua.

DOBRA VIJEST

AUSTRALIJA
Nivo vode nastavio je i u ~etvrtak da raste u pojedinim dijelovima australijske sjeveroisto~ne dr`ave Kvinslend, koja se suo~ila sa jednom od najve}ih poplava posqedwih decenija. Jake ki{e koje su danima padale dovele su do izlivawa rijeka iz korita.

Eksploziv u grudwacima
KAMPALA - Pripadnici obezbje|ewa na ulazima u hotele u Ugandi dobili su nare|ewe da detaqno pregledaju `enske grudwake, poslije nedavne prijetwe teroristi~kih organizacija da }e u napadima koristiti “grudwake-bombe“, pi{u lokalni mediji, pozivaju}i se na policijske zvani~nike. - Ne dozvoqavamo uvijek da mu{karci provjeravaju `enske grudwake, ali sada posjedujemo informacije da }e tero ris ti ko ris ti ti “grudwake-bom be“. Ape lu je mo na pripadnice obezbje|ewa da detaqno pregledaju grudwake `ena koje dolaze u hotele - rekao je policijski stru~wak za borbu protiv terorizma Lodovik Avita na sastanku sa hotelijerima. Wegov apel upu}en je poslije nedavnog upozorewa policije da somalijski teroristi povezani sa “Al-Kaidom” planiraju da izvr{e napade u Ugandi tokom Bo`i}a.

Kina se sprema za rat na svim frontovima
PEKING - Kina namjerava da se pripremi za rat na svim frontovima, pi{e britanski dnevnik “Dejli telegraf“. Kineski ministar odbrane Lijang Guanglije u ekspozeu je naglasio da }e u sqede}ih pet godina Kina ubrzati pripreme za vojni sukob u svim strate{kim pravcima. Prema ocjeni lista, to }e baciti sjenku na posjetu wegovog ameri~kog kolege Roberta Gejtsa planiranu za januar idu}e godine. Brzina i obim modernizacije kineske armije izazivaju zabrinutost mnogih susjednih zemaqa, ukqu~uju}i Japan, koji tvrdi da je to globalni problem. Analiti~ari se, me|utim, ne sla`u oko pitawa da li Kina na taj na~in podsti~e trku u naoru`awu u Aziji.

KINA
Broj korisnika interneta u Kini ove godine dostigao je 450 miliona, {to je vi{e od tre}ine stanovnika te zemqe. Kina je prva po broju korisnika interneta u svijetu. U periodu od jula do novembra broj korisnika interneta u Kini pove}an je za 30 miliona.

LO[A VIJEST

20 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AP

Diplomatski rat Va{ingtona i Karakasa

Ukinuta viza ambasadoru Venecuele
VA[INGTON - Ameri~ka administracija je ukinula vizu ambasadoru Venecuele u SAD, kao odgovor na odluku te zemqe da ne izda agreman ameri~kom ambasadoru u Karakasu, javili su u ~etvrtak ameri~ki mediji. Do poni{tewa vize ambasadoru Bernardu Alvaresu Ereri, koji je za praznike otputovao u domovinu, do{lo je odmah po{to su venecuelanske vlasti odlu~ile da povuku pristanak da SAD u Karakasu predstavqa ambasador Lari Palmer, prenose mediji pozivaju}i se na ameri~ke diplomatske izvore koji su `eqeli da ostanu anonimni. Mediji u Venecueli prenijeli su da je zamjenik ministra spoqnih poslova te zemqe Temir Poras na “Tviteru“ samo potvrdio ukidawe vize Alvaresu, ne navode}i nikakve druge detaqe.

Wujork nastavqa tradiciju

Dan odbacivawa stvari
WUJORK - Za sre}an ulazak u no vu go di nu, u mno gim zemqama jedan od najpopularnijih recepata je osloba|awe od briga i lo{ih uspomena iz stare godine. Tako je i u Wujorku, gdje je po ~etvrti put na Tajms skveru organizo van tra di ci onal ni dan odbacivawa stvari sa kojima qudi ne `ele da u|u u novu godinu. Platne kartice bez pokri}a i fotografije biv{ih supru`nika i {efova su samo neke od stvari za koje se vezuju ru`na sje}awa, i od kojih se hiqade qudi opra{ta u nadi da }e im sqede}a godina biti boqa. Uprkos swe`noj me}avi koja je zahvatila Isto~nu obalu, priliku za “kona~no zbogom“ lo{im uspomenama, wihovim bacawem u ma{inu za sje~ewe, nisu propustili mnogi Amerikanci iz drugih dijelova zemqe.
Mo{e Kacav u sudnici

Su|ewe Mo{i Kacavu u Izraelu

Gr~ka se ne smiruje

Bomba u centru Atine

Kacav je suo~en sa dvjema optu`nicama za silovawe jedne slu`benice u vrijeme kada je bio ministar turizma devedesetih godina
TEL AVIV - Sud u Tel Avivu proglasio je biv{eg predsjednika Izraela Mo{u Kacava krivim za silovawe i druge seksualne prestupe, {to su najozbiqnije optu`be protiv jednog {efa jevrejske dr`ave. Kacav je suo~en sa dvjema optu`nicama za silovawe jedne slu`benice u vrijeme kada je bio ministar turizma devedesetih godina. Sudije su rekle da su dokazi koje je dala `ena identifikovana samo slovom A dovele do obje optu`be. Kacav je podnio ostavku na fun kci ju pred sje dni ka Izraela 2007. godine, a optu`en je u martu 2009. - Svjedo~ewe Kacava je puno la`i. Kada `ena ka`e ne, ona misli ne - navelo je sudsko vije}e od tri sudije u presudi. Mo{e Kacav, koji je izabran za predsjednika 2000. godine, porekao je optu`be za silovawe i napastvovawe tri svoje biv{e pomo}nice. On }e se sada mo`da `aliti Vrhovnom sudu Izraela na presudu Okru`nog suda u Tel Avivu koja sobom nosi dugu zatvorsku kaznu, od najmawe ~etiri godine. Prije nego {to je u ~etvrtak ujutro stigao u sudnicu, ispred we se okupila masa qudi, ukqu~u ju }i akti vis tkiwe za prava `ena.

Biv{i predsjednik kriv za silovawe
@ALI]E se Vrhovnom sudu
Ka cav je 2008. go di ne odbio nagodbu na osnovu koje bi priznao da je kriv za mawe ozbiqne optu`be. U optu`nici se pomiwe datum silovawa april 1998. godine. Tada je osoba A, kako je izjavila, prvi put silovana u kancelariji Ministarstva turizma i kasnije u jednom hotelu u Jerusalimu. Daqe optu`be odnose se na seksualno napastvovawe dvije `ene, 2003. i dvije godine kasnije, dok je Kacav bio predsjednik. Kacav je ina~e rodom iz Irana i wegov uspjeh u po li ti ci slu `io je kao primjer za ugled jevrejskim imigrantima porijeklom sa Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. On se u Izrael uselio sa porodicom 1951. godine. Sa 24 godine postao je najmla|i gradona~elnik i poslije je imao razli~ite funkcije u vladi kao ~lan i sada vladaju}eg konzervativnog Likuda. Na izborima u Knesetu (parlamentu) za predsjednika pobijedio je protivkandidata dobitnika Nobelove nagrade za mir [imona Peresa, koji je kasnije postao predsjednik. Su|ewe Kacavu pozdravile su organizacije za prava `ena koje su se dugo `alile da izraelske vlasti ne mare za seksualno uznemiravawe na radnim mjestima. Ve}i dio su|ewa vo|en je iza zatvorenih vrata. U Izraelu maksimalna kazna za silovawe je 16 godina.

Forenzi~ari na mjestu eksplozije

FOTO: AP

ATINA - Eksplozija u centru Atine o{tetila je dvije zgrade suda i nekoliko automobila, ali nema povrije|enih, javqaju mediji. Lokalna policija je saop{tila da se eksplozija dogodila u ~etvrtak ujutro. Bomba je eksplodirala poslije upozorewa koje je prenijeto jednom dnevnom listu i jednoj privatnoj televizijskoj stanici, {to je vlastima omogu}ilo da na vrijeme evakui{u qude iz zgrada i zatvore okolne ulice za saobra}aj, prenijela je gr~ka agencija Ana. Bomba je bila montirana na motociklu parkiranom u {irokoj ulici gdje se nalaze zgrade suda.

Lov na vje{tice
Optu`be protiv wega izazvale su jake emocije u Izraelu gdje bi {ef dr`ave trebalo da bude primjer nacionalnog jedinstva i moralnosti. Kacav je sam govorio da je `rtva lova na vje{tice i stalno je najavqivao da }e sprati qagu sa svog imena, podsje}aju svjetske agencije.

Protesti aktivista za prava `ena

K}erka pokojnog predsjednika Ka~iwskog

@eli po~etak nove istrage
VAR[AVA - Mar}in Dubjewec ki, mu` i advo kat Marte Ka~iwske, k}erke pokojnog predsjednika Poqske, sprema se da u weno ime podne se kri vi ~nu pri ja vu da predsjednik Leh Ka~iwski 10. aprila u Smolensku nije poginuo u obi~noj avionskoj nesre}i, ve} da je na wega izvr{en atentat. - @elio bih da se na jednog od 96 putnika TU154, kon kre tno pred sje dni ka Poqske, primijeni ~lan 134 kri vi ~nog za ko na po ko me bi se istra`ili svi uzroci ne sre }e i pot vrdio ili iskqu~io atentat na wega kazao je Dubjewecki, javili su u ~etvrtak poqski mediji.

MO@DA izvr{en atentat
Dubjewecki je kao advokat Mar te Ka ~iwske obja snio da iz gle da da ni je za do voqava ju }a zva ni ~na istraga te avionske nesre}e koju niko od 96 qudi na palubi nije pre`ivio, a u ko joj je Poqska iz gu bi la po red pred sje dni ka i prve

^lanovi ansambla tradicionalne kineske opere izvode ta~ku u Nacionalnom pozori{tu na Tajvanu.

dame i dio dr`avne i vojne elite. - Postavqa se pitawe da li bi bilo potrebno da se podnese krivi~na prijava da je na predsjednika Poqske mo`da izvr{en atentat - rekao je Du bjewec ki si no} poqskoj televiziji TVN. Prema ~lanu 134 krivi~nog zakona Poqske onome ko izvr{i atentat na wenog predsjednika prijeti kazna od najmawe 12 maksimalno 25 godina zatvora. Da su u najmawu ruku moralni krivci za pad aviona

i smrt Le ha Ka ~iwskog tvrdi wegov brat blizanac, lider opozicionih konzervativaca i biv{i premijer Jaroslav Ka~iwski. Wegova teza koju prihvataju u Poqskoj sami simpati ze ri wego ve stran ke Pra vo i Prav da je da poqski pre mi jer Do nald Tusk i premijer Rusije Vladimir Putin imaju, kako je kazao, krv na rukama i da su se zahvaquju}i padu aviona zgo dno ri je {i li wego vog bra ta ko ji se za la gao za o{tar kurs prema Rusiji.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 21

Represije vlasti Bjelorusije protiv politi~kih protivnika

Vijesti
Silvio Berluskoni

opozicije
Advokati optu`enih opozicionara saop{tili da opozicionarima prijete kazne do 15 godina zatvora. Nikolaj Statkevi}, jedan od optu`enih, po~eo je {trajk gla|u u zatvoru
MIN SK - Pro tiv se dam opozicionih kandidata na nedavnim izborima za predsjednika bjeloruske vlasti su podignute optu`ni ce zbog or ga ni zo vawa pos ti zbor nih de mon stra cija, prenijele su agencije. Advo ka ti op tu `e nih opozicionara saop{tili su da opozicionarima prijete kazne do 15 godina zatvora. U Bjelorusiji su 19. decembra odr`ani predsjedni~ki izbori poslije kojih je do{lo do masovnih protesta u Minsku zbog sumwe o prevari u korist predsjednika Aleksandra Luka{enka. - Vla dimiru Nekqajevu je uru~ena optu`nica za organizovawe masovnih nemira - rekla je wegova pravna zas tu pni ca Ta ma ra Fi do renko. Ona je re kla da je Nekqajevu, koji je pretu~en dok je i{ao na protest, pozli lo, ali da vlas ti ni su dozvolile da iz zatvora bude preba~en u bolnicu. Ni ko laj Stat ke vi}, ta ko|e jedan od optu`enih, po~eo je {trajk gla |u u zatvoru. Ka ko pre no se za pa dne agen ci je, uha p{e ni opo zi cioni kandidati nalaze se u za tvo ru ko ji kon tro li {e tajna slu`ba. Po sli je is te ka de se to dnevnog pritvora, iz zatvora u Minsku u srijedu uve~e pu{teno je na slobodu nekoliko desetina osoba privedenih 19. decembra, javila je ruska agencija Itar-Tass. Predsjednik Belorusije Aleksandar Luka{enko potvrdio je prije deset dana da je policija uhapsila je 639 osoba zbog u~e{}a u demonstracijama opozicije poslije predsjedni~kih izbora.

Obe}ao ~i{}ewe Napuqa

RIM - Italijanski premijer Silvio Berluskoni obe}ao je da }e do Nove godi ne o~is ti ti uli ce Na puqa gdje postoji hroni~ni pro blem sa sme }em. Na hiqade tona sme}a preplavilo je ulice tre}eg po veli ~i ni gra da u Ita li ji posqedwih mjeseci, uprkos protestima lokalnog stanovni{tva. Zbog toga je i Evrop ska ko mi si ja pro {log mjeseca upozorila da }e se Ita li ja su o~i ti sa kaznama ako ne rije{i taj problem.

Vladimir Putin

Ministrima zabranio praznike
Privo|ewe pristalica opozicije FOTO: AGENCIJE

UHAP[ENO 639 u~esnika protesta
“@ivela Bjelorusija“ i “Odlazi“ - to su skandirale de se ti ne hiqada qudi na ulicama Minska odmah poslije izbora. Mnoge od wih milicija je tokom i poslije demonstracija brutalno pretukla i uhapsila, objavio je “Doj~e vele“. U me |u vre me nu pos ta je sve jasnije da je Luka{enkova vla da ma ni pu li sa la na izborima; na primjer na bira ~kom mjes tu broj 104 u

Minsku, gdje je kao posmatra~ bi la i Na ta li ja Va siqevi~: - Broj gla sa ~a i gla sa ~kih listi}a se ne podudara. Gla sa ~ke lis ti }e je dobilo skoro 1.300 qudi, a u izvje{taju pi{e da ih je bilo 1.952. Trebalo je da ta razli ka bu du gla so vi za Luka{enka, ali nisu u tome uspjeli. Po sli je po no vnog pre brojavawa glasova na bira~kom mjes tu 104, izbor ni rezultati zna~ajno su se razli ko va li od zva ni ~no objavqenih prema kojima je Lu ka {en ko osvo jio oko 80 procenata glasova:

MOSKVA - Ruski premijer Vladimir Putin o{tro je ukorio zvani~nike zbog zastoja u radu aerodroma u Moskvi i zabranio je svim mi nis tri ma iz vla de da odu na odmor tokom novogodi{wih praznika, isti~u}i da moraju biti dostupni u slu~aju novih problema. Putin je na sastanku vlade u ~etvrtak rekao da oni “koji su zadu`eni za operacije na aerodromu u Moskvi treba da prekinu sa kukawem i da po~nu da rade“.

Na slobodu pu{teno nekoliko desetina demonstranata

- Za aktu el nog pred sje dnika glasalo je mawe od polo vi ne bi ra ~a - oko 45 odsto. Sli~no je i na drugim bira~kim mjestima na kojima je bilo predstavnika opozici-

je. Na pojedinim mjestima u Minsku, Luka{eno je osvojio samo 38, 39 ili 40 odsto glaso va - ka `e Va siqevi~eva.

Jermenija

U arsenalu rakete S-300
JEREVAN - Jermenija posjeduje rakete S-300 zemqavaz duh i ti me su sje dni Azer bejyan upo zo ra va na opa snos ti od obnavqawa vojnog sukoba, saop{tilo je u ~etvrtak u Jerevanu jermensko ministarstvo odbrane. Odnosi dvije biv{e sovjetske republike i daqe su veoma za te gnu ti zbog nerije{enog statusa oblasti Nagorno Karabah koja pripada Azerbejyanu, ali se od okon~awa {estogodi{weg separatisti~kog rata 1994. nalazi pod kontrolom jermenske vojske i paravojnih snaga.

Pritvoreni
Prema informacijama bjeloruskih organizacija za za{titu qudskih prava, trebalo bi da bude oslobo|eno ukupno 300 pritvorenih osoba, prenijela je ruska agencija.
Zatvor pod kontrolom tajne slu`be

Luka{enko varao na izborima

Ubijen kolumbijski narko-bos
BOGOTA - Jedan od najozlogla{enijih kolumbijskih narko-bosova, poznat po nadimku No`, nastradao je tokom po li cij ske akci je. Tijelo je prona|eno u rijeci, {to ukazuje da se najvjeFOTO: AFP

Vlasti u Bogoti potvrdile

Pakistan

Pedro Oliverira Gerero

rovatnije udavio prilikom bjekstva. Ko lumbijski narko-bos Pe dro Oli ve ri ra Ge re ro, ko me se pri pi su je ubis tvo vi{e od 3.000 qudi, nastradao je to kom po li cij ske akcije, potvrdila je Vlada u Bogoti, javile su agencije. Oko 200 ko lum bij skih policajaca pokrenulo je, na Bo `i}, akci ju u ju go is to ~nom di je lu zemqe. Pe dro Oliverira Gerero poznat je i kao Ku ~iqo ili No`, a nadimak je dobio po oru`ju koje je koristio da sakati `rtve. Po li ci ja je pot vrdi la da je wegovo tijelo prona|e-

no u maloj rijeci, {to ukazu je da se naj vje ro va tni je udavio prilikom poku{aja bjekstva.

NO@EM sakatio `rtve
U akci ji su po gi nu la dvojica policajaca. ^itavu ope ra ci ju po hva lio je i predsjednik Kolumbije. - Mo gu re }i da je pao “kraq ubica“. Wegova smrt predstavqa ogroman udarac za ra zli ~i te kri mi nal ne gru pe. On je si jao pus to{ po Kolumbiji. Ovo je upozorewe za sve poput wega, svi }e biti likvidirani, niko

ne}e biti po{te|en - rekao je pred sje dnik Ko lum bi je Huan Manuel Santos. Gerero je bio paravojni lider, a zatim je vodio narko-ban du pod na zi vom Ko lum bij ska re vo lu ci onar na narodna antiteroristi~ka vojska. Podru~je na kojem je djelo vao bio je is to ~ni dio zemqe, izme|u Bogote i granice sa Venecuelom. Ko lum bij ske vlas ti su ranije ponudile nagradu od dva i po miliona dolara za informaciju koja bi vodila wegovom hap{ewu. Is to vre me no, za pli jeweno je gotovo {est i po

tona kokaina koji je prevo`en morem u pravcu Gvatema le, a krajwe odre di {te dro ge bi le su Sje diwene Ameri~ke Dr`ave. Ko ka in je na |en u tri kontejnera u jednoj luci na Pacifiku. Prema rije~ima ko lum bij skih zva ni ~ni ka, vri je dnost nar ko ti ka na tr`i{tu je 195 miliona dolara, a vjeruje se da je droga pri pa da la tro ji ci nar kodilera iz kartela “Komba“. Sma tra se da je ovo do sada najve}a koli~ina droge koju su zaplijenile vlasti te zemqe. Ko lum bi ja je na prvom mjes tu u svi je tu po proizvodwi kokaina.

Ubijeno 20 pobuwenika
ISLAMABAD - U napadu voj ske iz he li kop te ra na skrovi{te pobuwenika na sjeverozapadu Pakistana u ~et vrtak je ubi je no naj mawe 20 oso ba za ko je se sumwa da su talibani, saop{tio je zvani~nik vlade Yamil Kan. Vojska je izvela napad u oblasti ^inarak u regionu Kuram, blizu granice sa Avganistanom, po {to su do bi li oba vje {taj ne iz vje {ta je o to me da se pobuwenici tamo sastaju.

22 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

4

dje~aka

Dio [kolskog odbora Medicinske {kole ogor~en na ostatak ovog tijela

3

djevoj~ice

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Da ne prezaju ni od ~ega svjedo~i i ~iwenica da su frizirali zapisnik sa prethodne sjednice i umjesto da Ministarstvu prosvjete i kulture po{aqu prijedlog sa imenom kandidata Mirka Jovi}a koji je dobio najvi{e glasova, oni su poslali ne{to {to nema veze sa istinom, tvrdi dio ~lanova Odbora
PI[E: DARKO GRABOVAC darkog@glassrpske.com

Frizirawem zapisnika ~uvaju direktorku

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Dosta nam je samovoqe pred sje dni ka [kol skog odbora Medicinske {kole Violete Novakovi} i dijela tog tijela koji po svaku cijenu `eli da zadr`i trenutnu di re ktor ku {ko le Slo bo dan ku \u ki} na toj funkciji. Da ne prezaju ni od ~ega svjedo~i i ~iwenica da su frizirali zapisnik sa prethodne sjednice i umjesto da Ministarstvu prosvjete i kulture po{aqu prijedlog sa imenom kandidata Mirka Jovi}a koji je dobio najvi{e glasova, oni su poslali ne{to {to nema veze sa istinom i tako obmanuli i Ministarstvo. Tako je u srijedu nave~e poslije petominutne sjednice [kolskog odbora koja je zavr{ena zbog neusvajawa dnevnog reda pri~ao dio ~lanova [kolskog odbora koji nisu `eqeli da im imena objavimo. - Jedino rje{ewe je da se sas ta ne mo sa mi nis trom prosvjete i kulture Antonom Kasipovi}em i wemu li~no obja sni mo {ta se de {a va. Sumwamo da je do wega do{lo bilo {ta {to ima veze sa istinom o izboru direktora Medicinske {kole, jer nekome nije u ciqu da se na vaqan i pravi~an na~in izabere prvi ~ovjek ove ustanove. Kr{e se za ko ni i dokumenta o radu {kolskog odbora kao i izboru direktora, sve po cijenu da \uki}eva zadr`i funkciju - rekli su sagovornici “Glasa Srpske“. Violeta Novakovi} u srijedu nave~e nije `eqela da iza |e pred no vi na re i da

Zavrzlame oko imenovawa kandidata za direktora

FOTO: ARHIVA

izjavu. - Ne}e biti izjava! Pustite nas da radimo - kratko je re kla No va ko vi }e va. Za pri~u nije bila raspolo`ena ni Slobodanka \uki}.

OGOR^ENI DIO Odbora tra`i sastanak sa ministrom
Ostalo je nejasno {ta su poslije petominutnog sastanka radila tri od ukupno sedam ~la no va [kol skog odbo ra, po {to su po zakqu~ewu sastanka salu napustila ~etiri ~lana tog tijela. - Mo`da su opet frizirali zapisnik jer je sa pro{log sas tan ka u Ministarstvo oti{ao dokument u kojem je, navodno, dio

zapisnika kojeg niko od nas niti je ~uo, niti vidio, niti potpisao. U tom dopisu stoji “... s obzirom na rezultate glasawa [kolski odbor nije donio odluku o prijedlogu kandidata za direktora {kole jer za takvo ne{to nijedan od ~etiri kandidata nije dobio ~etiri glasa... S obzirom na to treba sproves ti no vo gla sawe“. To ga nema u izvornom zapisniku. Ne samo {to je dokument sa la`nim sadr`ajem oti{ao u Ministarstvo ve} je i ovjeren pe~atom {kole, {to je zloupotreba i slu`benog pe~a ta - tvrde sa go vor ni ci “Glasa Srpske”. Jo{ isti~u da je zapisni~ar na spornom sastanku bila ~lan [kol skog odbo ra Tawa Zrni} koju smo u ~et-

vrtak pozvali putem telefona. - Na sastanku sam, pozovi te me ka sni je - re kla je kratko Zrni}eva. Poslije toga bili su uzaludni svi poku{aji da s wom stupimo u kontakt. U ~etvrtak, zbog prezauzetosti, nismo uspjeli da raz go va ra mo ni sa mi nis trom Antonom Kasipovi}em ka ko bi smo ~u li i wego vo

mi{qewe o svemu {to se doga|a u Medicinskoj {koli. Treba re}i da je prilikom nedavnog glasawa [kolskog odbo ra za kan di da ta ~iji }e ime biti poslato u Ministarstvo kao prijedlog za novog direktora ove ustanove profesor Mirko Jovi} dobio tri, Slobodanka \uki} dva, a Vladimir Jagodi} i Go ran Aqeti} po je dan glas.

Novinari nepo`eqni
Novinarima “Glasa Srpske“ i Radio-televizije Republike Srpske u srijedu nije dozvoqeno da prisustvuju sjednici [kolskog odbora. - Niste pozvani i ne mo`ete prisustvovati sastanku - kratko nam je rekla Violeta Novakovi}. Zato je sastanku prisustvovala predstavnica OEBS-a. - Ne znamo na ~iji je poziv ona tu do{la - rekli su sagovornici “Glasa Srpske“ poslije sastanka.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ TURISTA - triler, romanti~ni triler re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Pol Betani termini: 16.30, 20.45, 22.45 GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturisti~ka fantazija re`ija: Lob Leterman uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda Pit termini: 15.30, 17.15, 19 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} re`ija: Majkl Iptid termini: subota i nedjeqa u 12 i 13.45 ~asova ARTUR: RAT DVAJU SVIJETOVA - animirani, sinhronizovani re`ija: Luk Beson termini: subota i nedjeqa u 13 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Gospo|a ministarka“ komedija Branislava Nu{i}a, Velika scena, 12. januar u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma” MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 16.45, 18.30, 19.30, 21.15, 22.15 SEMI NA PUTU OKO SVIJETA - animirani, avantura

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 23

Paketi}i za djecu iz Doma “Rada Vrawe{evi}”
Predstavnici Studentske organizacije podijelili su djeci smje{tenoj u Dom za nezbrinutu djecu “Rada Vrawe{evi}” paketi}e prikupqene u humanitarnoj akciji “Slatki{ za osmijeh”. Rekla je ovo za “Glas Srpske” potpredsjednik Studentske organizacije bawalu~kog Univerziteta Daliborka Golubovi}. - Djeci {kolskog i pred{kolskog uzrasta uru~eni su paketi}i sa slatki{ima i igra~kama, a za {est beba paketi sa artiklima potrebnim za wihovu wegu - rekla je Golubovi}eva. J. B.
FOTO:ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Podijeqene plakete za najure|enije kutke
Najuspje{niji u akciji “Biramo najure|enije“ bili su Qubica ^uli} u kategoriji “najqep{i balkon“, Zajednica eta`nih vlasnika u ulici Prve kraji{ke brigade, Davor Lahovski u kategoriji “Najure|enije dvori{te“, kao i direktor O[ “Milutin Boji}“ iz Potkozarja Bo`a na Kuqari} za “Na ju re |e ni je {kol sko dvo ri {te“. Wima su u ~etvrtak podijeqena posebna priznawa na sve~anosti u Administrativnoj slu`bi grada. - Zahvalna sam komisiji {to je moj balkon izabrala za najqep{i. Pozvala bih sve stanovnike Bawaluke da se sqede}e godine pridru`e ovoj akciji kako bi grad u~inili qep{im mjestom za `ivot - rekla je Qubica ^uli}, jedna od nagra|enih. S. J.

DE@URNE ambulante u Poliklinici i Platonovoj ulici

Porodicama poginulih boraca 200.000 KM
Besplatna vo`wa tokom novogodi{we no}i

Sve pripremqeno za proslavu predstoje}ih praznika

Besplatan prevoz u novogodi{woj no}i
Tokom novogodi{we no}i i 1. januara Bawalu~ani }e mje{ovitu robu mo}i da kupe samo u dragstorima i prodavnicama u okviru autobuske, `eqezni~ke stanice i benzinskih pumpi. Mo}i }e da rade i apoteke i pekare, pojasnio [aji}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

Gradona~elnik Bawaluke Dragoqub Davidovi} uru~io je u ~etvrtak 200.000 KM pomo }i za stam be no zbriwavawe 15 po ro di ca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije. - Povodom novogodi{wih i bo`i}nih praznika ovim porodicama dodijeqeno je od 10.000 do 25.000 KM bespovratnih sredstava, zavisno od

wihovog materijalnog stawa i ste pe na iz gra |e nos ti wihove ku}e. Problem stambenog zbriwavawa bora~kih kategorija rje{ava se zajedno sa Vladom RS, koja ula`e finansije za izgradwu stambenih obje ka ta, dok grad obez bje |u je gra |e vin sko zemqi{te, infrastrukturu, tehni~ku dokumentaciju, gra|evinsku i upotrebnu dozvolu, kazao je Davidovi}. S. J.

PA@WA
Obustavqawe saobra}aja
Zbog proslave dje~ije i me|unarodne Nove godine na Trgu Krajine }e u petak biti obustavqen saobra}aj u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, na dijelu od ulice Marije Bursa} do ulice Vuka Karaxi}a i to u periodima od 11 do 13 ~asova i od 19 ~asova 31. decembra do dva ~asa 1. januara 2011. godine - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada.

Sta no vni ci Bawalu ke tokom cijele novogodi{we no}i mo}i }e besplatno da koriste gradski javni prevoz u periodu od 22.30 do pet ~asova ujutro, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. - Besplatan prevoz bi}e obezbije|en na “Autoprevozovoj“ liniji broj jedan, 13A, 13B, linijama “Bo~ac-tursa“ 3, 6 i 8, “Centralovoj“ liniji broj 14 i linijama 13P i 19 “Pavlovi}-tursa“ - rekao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. Za razliku od gradskog pre vo za, ko ji }e bi ti besplatan, taksisti }e za novogodi{wu no} voziti po du-

ploj tarifi. - U novogodi{woj no}i u periodu od 20 pa do {est ~asova ujutro traja}e prazni~na, odnosno dupla tarifa taksi prevoza, dok }e od drugog januara biti normalna naplata. Radi}e oko 220 taksi vozila - rekao je predsjednik Udru`ewa bawalu~kih taksista Dragan Puri{i}. Tokom novogodi{we no}i i prvog da na ja nu ara Bawalu ~a ni }e mje {o vi tu ro bu mo }i da ku pe sa mo u dragstorima i prodavnicama u okviru autobuske, `eqezni~ke sta ni ce i ben zin skih pumpi. - Pored dragstora, kojima je dozvoqen rad 24 ~asa, mo}i }e da rade i apoteke i pekare - pojasnio je [aji} i dodao

da }e ista pravila va`iti i za Dan Republike Srpske, 9. januar. [aji} je istakao da Admi nis tra ti vna slu `ba grada ne}e raditi sva tri dana praznika. U Domu zdravqa ka`u da }e imati organizovane timove koji }e raditi za vrijeme novogodi{wih praznika.

TAKSISTI voze po duploj tarifi
- U Slu`bi porodi~noop{te medicine 1. januara radi}e po dva tima na dva lokaliteta u Poliklinici i ambulanti u Platonovoj ulici, u dvije smjene od sedam do 20 ~asova. Poslije ovog vreme na pa ci jen te pre uzi ma Slu `ba hi tne me di cin ske pomo}i - rekla je portparol Doma zdravqa Sawa Ga}anovi}. Dodala je da }e specijalis ti ~ke pe di ja trij ske am bu lan te ra di ti u prvoj smjeni od sedam do 14 ~asova u ambulantama na Poliklinici i da }e de`urati jedan stomatolog u stomatolo{koj

PRODAVNICE
- U nedjequ i ponedjeqak, 2. i 3. januara, mo}i }e da rade prodavnice, samoposluge, diskonti, butici, kiosci, cvje}are, trgova~ki centri, kao i auto-praonice, radionice za popravku obu}e, frizerski saloni i saloni za uqep{avawe... od osam do 21 ~as - potvrdio je [aji}.

ambulanti u Slu`bi hitne medicinske pomo}i od nula do 24 ~asa. - [to se ti~e same proslave Nove godine Slu`ba hi tne me di cin ske po mo }i bi}e anga`ovana sa tri sanitetska obezbje|ewa, od toga dvije mobilne ekipe bi}e na Trgu Krajine i jedna ispred Doma omladine - istakla je Ga}anovi}eva. De `ur na apo te ka je “1. maj” u ulici Milana Tepi}a, a 2. januara radi}e i Centralna apoteka u Gospodskoj ulici, “Zvijezda“ u “Obili}evu“ i apoteka u RK “Boska“. Prijemna kancelarija u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada bi}e otvorena za stanovni{tvo 31. decembra do 17 ~asova, a sqede}i radni dan ove slu`be je 4. decembar. Gradski olimpijski bazen tokom predstoje}ih prazni ka ne }e ra di ti 31. decembra od 14 ~asova, 1. januara do 14 ~asova, 6. januara od 18 ~asova te 7. januara cijeli dan.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Teodora Blagojevi}, k}i Mile i Marijane; Lana Puzi}, k}i Slobodana i @eqke; Duwa Trnini}, k}i Miroslava i Petre; Danilo To{i}, sin Mladena i Nevene; Jovan Regojevi}, sin Dra ga na i Sla |a ne; Ni ko li na Stojanovi}, k}i Gruje i Suzane; Jovana Raki}, k}i Zorana i Nevenke; Nikolina Sikimi}, k}i Milana i Zorice; Lazar Lukaji}, sin Dalibora i Tawe; Makarije Pavlovi}, sin Branka i Jelene; Stefan Mandi}, sin Bori sla va i Dra gi ce; Ana ma ri ja Dujakovi}, k}i Radomira i @eqane; Te odo ra \u ki}, k}i Dra `en ka i Biqane; Nikolina Makivi}, k}i Zora na i Ran ke; Ste fan Dra go je vi}, sin Sa{e i Jasne; Lana Dobrota, k}i Slavena i Milke; An|ela Vuji}, k}i Milovana i Ivane.

Umrli:
Bo ri slav (Ni ko la) Mi ji}, ro |en 1948. go di ne; Jo van (Qubo) Sa vi}, ro|en 1931. godine.

24 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Repertoar Narodnog pozori{ta u januaru

^arls Dikens, OLIVER TVIST

Milorad Pavi}, PREDEO SLIKAN ^AJEM
FOTO: GLAS SRPSKE

Komedije i drame
BAWALUKA - Na repertoaru Narodnog pozori{ta u januaru bi}e komedije, tragikomedije i drame, a publika }e imati priliku da prvu predstavu pogleda 12. januara. Komedija “Gospo|a ministarka“ bi}e izvedena 12. januara, a tragikomedija “Radni~ka hronika“ je na repertoaru 15. i 22. januara. “Narodni poslanik“ je na velikoj sceni 18. januara, a drama “Divqe meso“ 28. januara. Qubiteqi komedije mo}i }e da pogledaju “@enidbu i udadbu“ 29. januara na velikoj sceni i “Razred“ 21. januara na sceni “Petar Ko~i}“. Tragikomedije “Kamewe u wegovim yepovima“ i “Nije ~ovjek ko ne umre“ su dio repertoara scene “Petar Ko~i}“. Prva }e biti 16. januara, a druga 31. januara. A. R.

Ranko Risojevi}

David Albahari

Trideset romana u trci za NIN-ovu nagradu
Scena iz predstave "Gospo|a ministarka"

Udru`ewe likovnih umetnika Srbije

Nagrada ^edomiru Vasi}u
BEOGRAD - Godi{we nagra de Udru `ewa li ko vnih umetnika Srbije za 2010. godinu uru~ene su u Umetni~kom paviqonu “Cvijeta Zuzori}“. Na gra da je sewe izlo `be ULUS-a uru~ena je umjetniku, pedagogu, istori~aru umje tnosti i likovnom kriti~aru ^edomiru Vasi}u, koji, kako je navedeno u obrazlo`ewu, “tradicionalne forme, teme i tehnike prevodi i ukqu~uje u savremeni vizuelni jezik, preispituju}i tako razli~ite modele reprezentacije, kao i kriti~ki diskurs naspram umetni~kog nasle|a“. Na proqe }noj izlo `bi “Zla tnu pa le tu“ do bio je Sr|an \ile Markovi}, “Zlatno dleto“ Mia Nikoli}, a “Zlatnu iglu“ Milo{ \or|evi}. Nagrada za pro{irene medije pripala je Slobodanu Vra~aru, a ULUS je nagradio i Bo ja na Mi tro vi }a, kao i grupu gra|ana za rad i dru{ tve no an ga `o vawe na za{titi platana u Bulevaru kraqa Aleksandra.

Od Albaharija do Risojevi}a
U konkurenciji za nagradu su “Trezvewaci na la|i“ Mirka Demi}a, “Ono {to oduvek `eli{“ Gordane ]irjani}, “[to se ne javi{ bratu“ Vladana Kosori}a, “Mrtvo poqe“ Sr|ana Srdi}a, “]erka“ Davida Albaharija, “Gospodska ulica“ Ranka Risojevi}a
BEOGRAD - U najnovijem broju NIN-a objavqeni su naslovi 30 romana koje je, me |u 124 pris pje la dje la, `iri za dodjelu presti`ne na gra de za ro man go di ne uvrstio u naj{iri izbor, javio je Tanjug. U kon ku ren ci ji za na gradu su “Trezvewaci na la|i“ Mir ka De mi }a, “Ono {to oduvek `eli{“ Gordane ]irjani}, “[to se ne javi{ bra tu“ Vla da na Ko so ri }a, “Mrtvo poqe“ Sr|ana Srdi}a, “]erka“ Davida Albahari ja, “^o vek ko ji je ubio Te slu“ Go ra na Skro bowe, “Naustice Brankovi}a“ Silvane Hayi-\oki}. Tu su i romani “Restlovi“ Branka ^an kovi}a, “O gol ma ni ma i bubwari ma“ Neboj{e Radi}a, “Vrlo malo svetlosti“ Vladana Matijevi}a, “Na stazi suza“ \or|a Pisareva, “Era” @arka Rada ko vi }a, “O{tar start“ Mi}e Vuji~i}a, “Mi razli~iti“ Veselina Markovi}a, “Ultramarin“ Milete Prodanovi}a. Mokrawca, “Gospodska ulica“ Ranka Risojevi}a, “Zvona za trojicu“ Miroslava Tohoqa, “Po~etak bune protiv dahija“ Svetislava Basare, “Velosiped gospodina Verme{a“ Marije [imokovi}. Me|u 30 romana u konkurenciji za NIN-ovu nagradu su i “Acqua alta“ Sawe Domazet, “Ispod tavanice koja se qu spa“ Go ra na Pe tro vi }a, “Po sma tra~ pti ca“ Vi de Ogwenovi}, “Nedeqa pacova“ Vuleta @uri}a, “Led” Ilije Ba ki }a, “Ka men bli za nac“ Zorana Petrovi}a i “Split“ Slavoquba Stankovi}a. Ovaj spisak bi}e prepolovqen poslije sjednice `irija 3. januara, a kwige koje }e u}i u u`i izbor bi}e poznate 10. januara. Ime dobitnika NIN-ove nagrade za roman godine bi}e otkriveno 17. januara.

U@I izbor bi}e poznat 10. januara
U naj {i rem kru gu su i “Petqa, om~a, osmica“ Vidana Arsenijevi}a, “Gospo|a Olga“ Radovana Belog Markovi}a, “Dobro jeste `iveli“ Mi lo va na Da noj li }a, “Op se na rewe“ Ale ksan dra

@IRI
Na ~elu `irija za dodjelu NIN-ove nagrade je Vasa Pavkovi}, a ostali ~lanovi su Mladen [ukalo, Qiqana [op, Mileta A}imovi} Ivkov i Aleksandar Ili}. Pro{logodi{wi dobitnik NIN-ove nagrade je Grozdana Oluji} za “Glasove u vetru“.

Umjetnici u paviqonu "Cvijeta Zuzori}"

Nova uloga Xona Legvizama

Predstava o Holivudu
WUJORK - Glumac Yon Legvizamo vra}a se na Brodvej autobiografskom komedijom o Holivudu, javile su agencije. Legvizamo je ispri~ao da }e u predstavi “Ghetto Klown“ govoriti o tome kako su ga filmovi ometali u karijeri. - Filmovi su mi donijeli slavu i predstavili me {iroj javnosti, ali mi nisu pru`ili kreativnu satisfakciju za kojom sam tragao - rekao je glumac. Predstava }e ozna~iti povratak Legvizama pozori{tu poslije desetogodi{we pauze. “Ghetto Klown“ }e na repertoaru na Brodveju biti 12 sedmica, po~ev{i od 22. marta. Legvizamo je igrao u filmovima “Qubav u doba kolere“, “Pravi~no ubistvo“, “Kolateralna {teta“, “Prijetwa“, “Sve {to vole mladi“, “Qeto kada je ubijao Sem”, “Zemqa mrtvih“, “Karlitov put” i davao glas Sidu u serijalu “Ledeno doba“. PRIJEDOR - U Muzeju Kozare u Prijedoru prikazan je putopisni serijal “Putevima juga - Albanija“, autora Zo ra na Ra dowi}a, aka dem skog slikara iz Prijedora. Ovo je dru gi dio ve }eg se ri ja la za mi{qenog kao kon cept pu to vawe mo to ci klom kroz tri zemqe: Makedoniju koja je pro{le godine realizovana u ~etiri epizo-

Muzej Kozare u Prijedoru

Predstavqen putopis "Putevima juga"
de, Albaniju ove godine u sedam epizoda i idu}e godine je planirana Gr~ka kao tre}a zemqa koncept serijala “Putevima juga“, ka`e Radowi}. jer nisam i{ao sam, tu je na jednom dijelu putovawa bila i moja supruga Maja, a drugi dio pu to vawa je pro veo sa mnom moj prijateq, akademski grafi~ar Sr|an Kosi} iz Bawaluke - ka`e Radowi}. Dodaje da su se zaustavqali na arheolo{ki va`nim lokacijama, na turisti~kim lo ka ci ja ma, i po sma tra li sve aspekte `ivota. - Po sve }u je mo pa`wu i ru ral nim po dru ~ji ma, kao {to je Teti iznad Skadra u Prokletijama i, kako oni vole da ka`u, albanskim Alpima. Go re vri je me kao da je stalo i kao da ste se vratili stotinu godina unazad. Samo je qeti prohodno. Te{ko je do}i osim terenskim vozilom ili terenskim motorom - ka`e Radowi}. S. T.

POSMATRANI svi aspekti `ivota
- Do `ivqaj je iz prvog lica. Svra}amo u pojedina zanimqiva mjesta koja posmatramo. Govorim u mno`ini

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 25

Miki Rurk u ulozi gej ragbiste
LOS AN\ELES - Holivudski glumac Miki Rurk igra}e vel{kog ragbistu Gareta Tomasa, prvog aktivnog ~lana nekog profesionalnog sportskog tima koji je javno rekao da je homoseksualac, javile su agencije. Rurk, koji je pro{le godine nominovan za “Oskara“ za film “Rva~“, kazao je da }e za ulogu u filmu nau~iti vel{ki jezik, objavio je “NME”. - Biti ~ovjek koji igra ragbi i koji je gej i `ivjeti sa tom tajnom toliko godina, a istovremeno toliko dugo igrati kvalitetno, za to je potrebno mnogo hrabrosti - kazao je glumac.

Manifestacija Zadu`bine “Petar Ko~i}“ Bawaluka - Beograd

Vijesti
Muzika

Praznik kwige na stazi Djeda Mraza
Oduvijek sam znao da }e Bawaluka i Republika Srpska biti prvak svijeta u ne~emu, a posebno mi je drago {to je to u izdava{tvu i u kwigama. Nikola Vukoli} sa mnogo entuzijazma, `eqe i energije radi na promociji kwi`evnosti u Republici Srpskoj, rekao Kasipovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Xo Koker u Beogradu
BEO GRAD - Britan ski muzi~ar Yo Koker poslije ~etiri godine ponovo dola zi u Beo grad, gdje }e odr`ati koncert 29. maja u Beogradskoj areni, javio je Tanjug. Koker je jedan od najuspje{nijih i najpopularnijih pjeva~a vi{e od 40 godina. Iza sebe ima 21 stu dij ski i ~e ti ri “lajv“ al bu ma, pro dao je na mi li one pri mje ra ka albuma i vlasnik je mnogobrojnih hitova.

BAWALUKA - “Kwi`evna staza Djeda Mraza“, koja je odr`a na u ~et vrtak u Bawaluci, donijela je svim po{tovaocima pisane rije~i kwigu “Izabrane pripovi jet ke i Ja za vac pred sudom“ Petra Ko~i}a, koju je priredio i uredio kwi`evnik Nikola Vukoli}. Kwigu je od Zadu`bine “Petar Ko~i}“ Bawaluka Beograd do spomenika Petru Ko~i}u u gradskom parku nosilo 30 Djeda Mrazeva, voze}i se u oldtajmerima. Or ga ni za tor ma ni fes tacije je kao i svake godine Za du `bi na “Pe tar Ko ~i}“ Bawalu ka - Beo grad. Prvi primjerak kwige direktor Za du `bi ne “Pe tar Ko ~i}“ Bawaluka - Beograd uru~io je ministru prosvjete i kulture Republike Srpske Antonu Kasipovi}u. Kwigu i cvije}e na spomenik Petru Ko~i}u polo`ili su Kasipovi}, Vukoli} i profesor doktor Miqko [indi}. - Oduvijek sam znao da }e Bawaluka i Republika Srpska biti prvak svijeta u ne~emu, a posebno mi je drago {to je to u izdava{tvu i u kwiga ma. Ni ko la Vu ko li}

Wujork

Umro Bili Tejlor
WUJORK - Ame ri ~ki yez pijanista i kompozitor Bili Tejlor umro je u Wujorku u 90. godini, pi{e “Wujork tajms“, a javile su agencije. Me|u nekih 300 numera koje je komponovao je i pjesma “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free“ koja je {ezdesetih godina pro{log vijeka pos ta la ne zva ni ~na himna pokreta za gra|anska prava.

Novi Sad

Djeda Mrazevi i Djeda Mrazice Ko~i}u u pohode

FOTO: A. ^AVI]

Otvoren bioskop “Arena“
NOVI SAD - Obnovqeni novosadski bioskop “Arena sinepleks“ u srijedu uve~e je sve~ano otvoren premijernom projekcijom filma “Montevideo, Bog te video“, rediteqa Dragana Bjelogrli}a, u prisustvu protagonista tog doma}eg filmskog hita i mnogobrojnih gostiju, javio je Tanjug. Najve}i i najpopularniji bioskop u Novom Sadu renoviran je protekle godine prema najvi{im svjetskim standardima.

sa mnogo entuzijazma, `eqe i energije radi na promociji kwi`evnosti u Republici

Srpskoj - rekao je ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}.

Pripovijetke
- Bilo mi je zadovoqstvo da odaberem one pripovijetke koje su se urezale u svijest ~italaca i koje svi dugo pamtimo. Ko~i} i jeste takva gromada od pisca koji mora da se i{~itava i danas. Bez wega nismo mogli u pro{losti, a ne}emo mo}i ni u budu}nosti - ka`e Nikola Vukoli}.

On dodaje da je svaki doga|aj koji promovi{e kwigu u Srpskoj od velike va`nosti. - Oni koji jo{ nisu kupili novogodi{we poklone ne ko me ko ga ja ko vo le ili po{tuju mo`da je najboqe da se odlu ~e za kwigu - ka `e Kasipovi}.

NOVOGODI[WA promocija za Bawalu~ane
Nikola Vukoli} isti~e da je Zadu`bina “Petar Ko~i}“ pokrenula biblioteku “Klasici“, jer se u posqedwe vrijeme u Srpskoj sve mawe {tampaju klasici.

Nikola Vukoli} uru~uje kwigu Antonu Kasipovi}u

- Zadu`bina svake godine prva na svijetu objavquje prvu kwigu u novoj godini. To je zna~ajno ne samo za Bawaluku, Republiku Srpsku i BiH, nego i za cijeli svijet. To govore i pisma i ~estitke koje smo dobili i iz Minhena i iz Pariza, iz Zagreba, Beogra da, Sa ra je va. Ova ide ja odje knu la je dos ta do bro u kulturnoj javnosti Evrope naglasio je Vukoli}. Djeda Mraz }e sa predstavnicima Zadu`bine ta~no u pono} u novogodi{woj no}i promovisati kwigu ispred spomenika Petru Ko~i}u i dijeliti besplatne primjerke Bawalu~anima.

Promocija

Kwiga o “Abra{evi}u“
ARAN\ELOVAC - Povodom 90 godina postojawa Kul t u r no - u m e t n i ~ ko g dru{ tva “Abra {e vi}“ u Aran |e lov cu, u sri je du uve~e je u dvorani “Park“ odr`ana promocija kwige “KUD Abra{evi} od 1920. do 2010“, autora Miroslava Stefanovi}a, dugogodi{weg umje tni ~kog rukovodioca Dru{tva, javio je Tanjug. Po~eci rada “Abra{evi}a“ vezani su za ime Milice Jakovqevi}, poznatije kao Mir Jam.

Vukova zadu`bina

Novo u multipleksu “Palas“

Promovisana “Danica“
BIJEQINA - Srpski narodni ilustrovani kalendar-zabavnik “Danica“ za 2011. godinu koji publikuje Vukova zadu`bina, promovisan je u Bijeqini, javqa Tanjug. Predsjednik Zadu`bine i glavni i od go vor ni ure dnik ka len da ra Mio drag Ma tic ki rekao je da ovaj kalendar-zabavnik predstavqa savremenu naci onal nu ~i tan ku, pi sa nu u duhu najboqih tradicija Vukovog istoimenog kalendara-zabavnika koji je izlazio u Be~u od 1826. do 1829. i 1834. godine. - Vuk Karayi} je postavio model pisawa nacionalne ~itanke za Srbe u matici i rasejawu koji smo mi preuzeli i za razliku od wegovih pet, mi ve} 18 godina izdajemo “Danicu“ - rekao je Maticki. Kalendar “Danica” za 2011. godinu sadr`i tekstove o srpskom jeziku, kulturi jezika i govora, o Vukovoj reformi, gramatici.

Film “Turista“ na repertoaru
BAWALUKA - Na repertoar bawalu~kog multipleksa “Palas“ stigao je novi filmski naslov, a rije~ je o filmu “Turista“, re`isera Florijana Henkela fon Donersmarka. U pitawu je romanti~ni triler u kojem su glavne uloge povjerene An|elini Yoli, Yoniju Depu i Polu Betaniju. U ovom filmu Yoni Dep je u ulozi turiste kojeg zavodqivo igrawe sa nepoznatom osobom dovodi do mre`e intrige, romanse i opasnosti. Tokom neplaniranog puta po Evropi, s ciqem da zalije~i slomqeno srce, Frenk (Yoni Dep) neo~ekivano sre}e Elis (An|elina Yoli), neobi~nu `enu koja mu namjerno staje na put. Nasuprot prizorima Pariza i Venecije koji oduzimaju dah, wihova romansa brzo se razvija, dok se wih dvoje zati~u u smrtonosnoj igri ma~ke i mi{a. M. P.

26 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 27

28 31. 12. 2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Ekrem plakao za Vendi
Najpoznatije seosko imawe u Srbiji u srijedu ve~e napustili su pjeva~ Bata Zdravkovi} i starleta Vesna Vukeli} Vendi, zbog koje je internet zvijezda Ekrem Jevri} plakao. Naime, kad je ~uo da je wegova qubav izba~ena sa farme, Jevri} je po~eo da lije suze i trebalo mu je dugo vremena da se smiri. - Vi{e bih volio ja da izlazim nego ti, pravili smo {ouove kroz pla~ se Ekrem obratio Vukeli}evoj. Poslije toga on je naprosto “pukao“, te je u direktnom televizijskom prenosu plakao kao malo dijete... - Jao majko moja {to mi je `ao, kakva je to `ena, majko moja... I po{tena... Vendi, zlato moje, |e me ostavi - bile su samo neke od Ekremovih “poruka“ za Vendi. - Ekrem je jako izvorno misaono bi}e i te{ko mi je {to pla~e. On je zaista divan ~ovek - rekla je Vukeli}eva u Pinkovom studiju, gdje su gosti bili Maja Nikoli}, Milo{ Bojani} i Mina Kosti}, koji su na kraju emisije Vendi izvrije|ali i nazvali je negativnim likom. U superfinale “Farme“ plasirali su se Marijan Risti~evi}, Zorana Pavi}, Jovana Paji}, Katarina @ivkovi}, Bane Jankovi} i Ekrem Jevri} i neko od wih u ~etvrtak kasno uve~e postao je bogatiji za 100.000 evra.

Slavio Piro}anac Novu godinu sa porodicom pa ~uo kako kom{ija puca iz pu{ke. Do|e do wega i zamoli ga da i ispred wegove ku}e opali dva, tri metka.

Poslije nekog vremena stvarno do|e kom{ija, ispali tri metka u vazduh i ode ku}i. Piro}anac se vrati u ku}u pa ka`e djeci: - Deco, ubili su Deda Mraza. Nema poklona ove godine.

Sviwetina je ~esto na jelovnicima, naro~ito tokom hladnih zimskih dana, a gotovo da je nezaobilazna u vrijeme novogodi{weg slavqa i drugih sve~anih prilika. Evo recepta za jedno sve~anije sviwsko pe~ewe koje je preporu~qivo da se toplo servira. Za pripremu ovog jela, u ovom slu~aju za pet osoba, potrebno je oko 60 minuta.

Sviwsko pe~ewe u lisnatom tijestu

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: К, В, В, ЖЕЉКО САМАРЏИЋ, РЕКОРД, ТАТРА, И, НОВИНАРКА, КЕР, ЋЕЛАВИ, АЕК, ОЛИ, ВО, ИКС, ДОРВАЛ, КАЗАН, КРОВ, ИНО, ИГАЛО, НАР, С, О, СПЛИТ, ТКНК, ЉАЈИЋ, ДАРИО, ЕНА, У, ЈАЈЦЕ Т, АР, КАСАИ, ТАБЛА, ТИ, АЛАН, АН, ИЋ, НОС, КСИ

GLAS SRPSKE 31. 12. 2010 - 2. 1. 2011. 29

@ali se `ena svojoj prijateqici: - Eh, {to ti je `ivot! Nekada sam u`ivala u seksu kada mi se mu`

vrati sa slu`benog puta... - A sada? Kako je sada? - E, sada u`ivam kad on ode na put.

[ef `eqezni~ke stanice odveo sina prvi dan u {kolu. Poslije nastave do~eka on wega ispred {kole pa ga pita kako je

bilo. Mali{an mu odgovara: - Bez veze. Na vratima pi{e 1. razred, a unutra su sve drvene klupe.

Sastojci
(za 5 osoba) 1 kg sviwske lopatice (u komadu) 1 ka{ika za~ina so, biber paprika 2 dl bijelog vina bosiqak maslinovo uqe 1 ka{ika maslaca Za umak: 25 dkg {ampiwona 1 glavica luka 3 ~ena bijelog luka 1 veza per{una 3 ka{ike maslaca 1 pakovawe lisnatog tijesta 1 jaje

Priprema
1. Meso prere`ite po du`ini na dva dijela i posolite, pobiberite i utrqajte za~in. Zagrijte uqe sa maslacem i meso oko 10 minuta propr`ite sa svih strana da dobije koricu. To ~inite na ja~oj temperaturi a zatim smawite temperaturu i ulijte vino te dodajte bosiqak i sjeckani per{un. Poklopite i dinstajte oko 30 minuta. 2. [ampiwone nare`ite na plo{ke sredwe debqine, a luk sitno isjeckajte. Na otopqenom maslacu dinstajte luk i dodajte {ampiwone, so, biber i sjeckani per{unov list. Dinstajte na laganoj vatri bez dodavawa te~nosti dok {ampiwoni malo ne omek{aju. 3. Meso ohladite do pola, razvaqajte dva lisnata tijesta i na svaki polo`ite komad mesa, kao i na svaki umak od {ampiwona, pa zamotajte tako da krajeve dobro stisnete kako se ne bi razi{ao umak. 4. Prema`ite sa `umancetom i stavite u podmazan pleh pa pecite na 200 stepeni dok tijesto ne dobije zlatno `utu boju.

Cijene u KM
sviwetina za~ini vino uqe maslac {ampiwoni luk per{un tijesto jaje 10 0,4 1,2 0,4 0,5 1,5 0,3 0,8 2 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Zbivawa su vas do~ekala spremnog, pa su stoga i va{i postupci adekvatni. Postoji problem koji se odnosi na ku}u ili nasqedstvo, ali ste svjesni da on nije od ju~e. Dana{wi razgovori poku{avaju da vas izbace iz ravnote`e. Vi ne `elite da stvarate probleme.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Volite sve~anosti i dru`ewa, i to vi{e od drugih, tako da se trudite da {to boqe izgledate. Velike promjene u `ivotu napokon su tu. Najgore je pro{lo, a od idu}e godine puno o~ekujete. Po{to sve {to je lijepo ima i lo{iju stranu, na udaru je poslovni `ivot.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Planirate putovawe, ali se mo`e dogoditi da zbog op{te slabosti organizma na wega ne odete. Ve}ina pripadnika znaka ostvaruje sve {to je naumila. Po`eqno je biti oprezan u saobra}aju. Povratite optimizam u vezi sa osobom sa kojom se niste dugo vidjeli.

Poslu`ivawe
Uz ovo pe~ewe izvrsno pristaje restovani krompir, a svakako i ~a{a, dvije bijelog suvog vina.

CIJENA RU^KA

17,3

Ukoliko se ne osje}ate sjajno, znajte da je osje}awe prolazno. Prijateqski ste raspolo`eni prema okolini i preplavqeni sna`nim emocijama. Na`alost, morate se pripremiti i na svojevrsni obra~un. Familija na svaki na~in poku{ava da vas iznervira. Oprezno u saobra}aju.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Ukoliko ste nezadovoqni stvarno{}u, nastojte da uto~i{te prona|ete bje`e}i u svijet ma{te i planiraju}i daleko putovawe. Mogu}i su finansijski kiksevi ve}ih razmjera pa povedite ra~una o tome u {ta ula`ete. ^uvajte stvari, da ne biste postali meta lopova.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Ula`ete maksimum snage u ostvarivawe izvjesnog poslovnog projekta. Do te mjere ste okupirani `eqom da istrajete da nemate vremena da se optere}ujete slavqem. Odlazak na put mo`e vam umnogome popraviti raspolo`ewe. Danas ste emotivniji nego obi~no.

Vi{e poklona, mawe radovawa
Vrijeme novogodi{wih i bo`i}nih praznika idealno je da se djeci poka`e da je, ne samo primawe poklona, ve} i wihovo darivawe samo po sebi radost
Sva djeca svijeta `ele da dobiju poklon od Djeda Mraza. Zato, prema savjetima psiho lo ga, ne moj te us kra ti ti djetetu to zadovoqstvo. Me|utim, problem nastane kada se pretjera u koli~ini poklona. Psiholog Milica Petrovi} ka`e za "S media portal" da {to djeca budu dobijala vi{e poklona, mawe }e im se radovati. - Mo`da se nekim roditeqima ~ini da im se djeca obraduju kada vide deset paketa uvijenih u sjajni papir ispod jelke, ali to je pogre{no mi{qewe. Vi{e poklona, mawe ra do vawa. Ni je va`no razmi{qati o kvantitetu kada su novogodi{wi pokloni za djecu u pitawu, va `ni je je razmi{qati o kvalitetu. Potrebno je da rodi teqi ra zmi sle {ta bi wihovo dijete `eqelo da dobije za Novu godinu, pa ukoliko mogu, da mu to i priu{te. Djeca, pred kojima se odjednom na|e pet ili deset igra~aka, ne igraju se kvalite tno ni sa je dnom obja{wava Petrovi}. Ovaj psiholog savjetuje da ako je dijete dobilo mnogo igra~aka od vi{e ~lanova poro di ce, ro di teqi po sli je otvarawa paketi}a, sklone neke igra~ke iz vidokruga djece, pa da ih izvade kada pro|e neko vrijeme. Djeca }e se odu{eviti kao da prvi put vide poklon.

Rak
(21.6 - 20.7)
Po{to se emotivno odnosite prema okolini, prijateqi }e vam se povjeravati i tra`i}e savjete. Dana{wa dru`ewa utemeqena su na duhovnom afinitetu. Iskoristite svoje mogu}nosti na adekvatan na~in, jer samo u tom slu~aju ne}ete imati vremena da se nervirate. ^uvajte zdravqe.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Zbog ~ega se sukobqavate sa partnerom kad on ionako radi po svome? Doza lukavosti nije na odmet. Ne morate mu uvijek otvoreno re}i {ta mislite, posebno ako se to kosi sa wegovim stavovima. Po{to se idealisti~ki ophodite prema svima, nije ~udno {to ste katkad i nezadovoqni.

VA@NIJI je kvalitet nego kvantitet poklona
Vrijeme novogodi{wih praznika je pravo vrijeme da djeca nau~e jo{ jednu stvar, a to je u`ivawe u darivawu. - Ako je dijete malo i ne koristi se jo{ novcem, do-

voqno je da svojim najbli`ima nacrta neki lijep crte` ili pokloni neku sitnicu za koju ono smatra da je zna~ajno. A ako ima svoj yeparac, on da ni je lo {e ni da dio svog nov ca odvo ji za ne ki sim bo li ~an po klon da bi obradovalo ostale uku}ane. Na taj na~in, starije dijete u~i kako se raspola`e novcem, ali i kako je lijepo poklawati - pri ~a Mi li ca Petrovi}. Pokloni za one na koje se ne misli svaki dan - Vrijeme praznika u ve}ini qudi probudi i onu humanu stranu. Tokom godine, preokupi ra ni sopstvenim problemima, ~esto se zaboravi na one koji nemaju topli dom u klasi~nom smislu rije~i. Da li su u pitawu prihvatili{ta za djecu, siroti{ta, us ta no ve za sta ri je osobe sasvim je svejedno, va`no je da se ne zaborave i da tome nau~e svoju djecu.

- Djeci bi trebalo objasniti da ne `ive svi qudi u podjednakim materijalnim uslovima. Roditeqi mogu sa djecom da “naprave“ akciju pospremawa igra~aka koje bi darovali nekoj ustanovi. Mogu za je dni ~ki da osmi sle plan kako da obraduju stare ili nekog kome je pa`wa u tom periodu godine prijeko potrebna. To mo`e biti i usamqena starica iz kom{iluka ili da le ki ro |ak ko ji `ivi sam - ka`e Milica Petrovi} i dodaje da je {irewe dobrog raspolo`ewa u vrijeme praznika van granica naju`e porodice privilegija koja ne bi trebalo da se uskra}uje djeci. Ono najva`nije svakako jeste, podsje}a sagovornik pomenutog portala, da ako dijete nau~i da poklawa, sigurno }e se vi{e radovati poklonima bez obzira na wihovu vrijednost u materijalnom smislu.

Lav
(21.7 - 21.8)
Ostvarili ste sve {to ste zamislili, pa se dosa|ujete. Budu}i da imate vremena vi{e nego ina~e, razmi{qate o neva`nim stvarima i nervirate se. Svijest o sopstvenim vrijednostima trenutno je umawena, te otuda i preispitivawa i sumirawa rezultata. Budite dinami~niji.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Sva zbivawa odnose se na qubav. Partner i djeca su u sredi{tu pa`we. Po{to ste skloni pretjerivawima, neka vas ne iznenade problemi sa `lijezdama. Samo u hitnim slu~ajevima obratite se qekaru. Opustite se i u`ivajte u krugu prijateqa.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Planirate putovawe. Zbog vi{ih okolnosti, te{ko }ete ga realizovati. Danas je po`eqno biti oprezan u komunikaciji sa partnerom i prijateqima, jer sitna nepa`wa mo`e dovesti i do posqedica. Okrenuti ste ne~emu {to je daleko od stvarnosti.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Trenutno ste u dilemi: da li obnoviti vezu ili je pretvoriti u prijateqstvo? Ovo drugo je realnija varijanta. Budu}i da su mogu}i problemi u vezi sa djecom, poku{ajte da im pomognete. Osjetqivi ste na probleme, pa ih odlo`ite. Strpite se nekoliko dana. Posla imate preko glave.

30 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 31

32 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

OGLASI

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 33

34 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Bosna i Hercegovina Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Miloša Obrenovića 18 c, 79101 Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Centrala: 00387(0)52 231 402, Direktor: 231 425, Fax: 231 437, E-mail: zigop@teol.net

Босна и Херцеговина Брчко дистрикт Босне и Херцеговине ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА

PRAVOSUDNA KOMISIJA

Na osnovu ~lana 10. ta~ka 2. pod |) Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), ~lana 12 . Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji poslova i Odluke o potrebi zasnivawa radnog odnosa sa novim radnikom, direktor Javnog preduze}a “Zavod za izgradwu grada” Prijedor, r a s p i s u j e

Trg pravde 10, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/217-955; faks: 049/235-070; mail: pkbd@pkbd.ba

Broj: SuPK-1791/10 Br~ko, 23.12.2010. godine Pravosudna komisija Br~ko distrikta BiH, na osnovu ~lana 14. stav 1. ta~ka d) Zakona o pravosudnoj komisiji Br~ko distrikta BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH“, broj 19/07 od 9.7.2007. godine), na sjednici odr`anoj 23.12.2010. godine donijela je odluku da se raspi{e

KzaO N uK UodnosS R prijem radni
I 1. Poslovni sekretar......................................................... 1 izvr{ilac II Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju: - da su dr`avqani BiH, - da su stariji od 18 (osamnaest) godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova radnog mjesta za koje konkuri{u, - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na kandidate ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH, - da ne obavqaju du`nost, aktivnost ili su na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02) III Posebni uslovi: - zavr{ena gimnazija, - poznavawe rada na ra~unaru (office paket), - jedna (1) godina radnog iskustva, - poznavawe kori{}ewa savremenih sredstava komunikacije IV Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova Konkursa, i to: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - dokaz o {kolskoj spremi - potvrdu o radnom iskustvu - biografiju - uvjerewe nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH - potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat. V Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: JP “Zavod za izgradwu grada” Prijedor, Ulica Milo{a Obrenovi}a broj 18 c, Prijedor, sa naznakom “Za konkurs” Svi kandidati sa potpunim prijavama bi}e testirani, radi provjere poznavawa rada na ra~unaru i kori{}ewa savremenih sredstava komunikacije. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor direktor Preduze}a }e obaviti razgovor-intervju. O terminu za testirawe i razgovor kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. ZA JP “ZIG” PRIJEDOR Zoran Stanisavqevi}

KONKURS
ZA POPUWAVAWE UPRA@WENOG RADNOG MJESTA U PRAVOBRANILA[TVU BR^KO DISTRIKTA BiH 1. Pravobranilac Br~ko distrikta BiH, (na mandat od 4 (~etiri) godine)....................................................... 1 (jedan) izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava op{te uslove: a) da je dr`avqanin BiH; b) da je diplomirani pravnik c) da ima polo`en pravosudni ispit d) da je osoba visokih moralnih kvaliteta i da posjeduje potrebno iskustvo i stru~ne sposobnosti u oblasti prava Kandidat pored op{tih uslova mora ispuwavati i poseban uslov: a) da ima najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u radu na pravnim poslovima, nakon polo`enog pravosudnog ispita, u nekoj od institucija pravosu|a, advokaturi ili drugim institucijama, Formulari za prijavqivawe na ovaj konkurs mogu se preuzeti u prostorijama Pravosudne komisije Br~ko distrikta BiH, Trg Pravde broj 10. Popuwene prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: PRAVOSUDNA KOMISIJA BR^KO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE Trg Pravde broj 10 Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas mo`emo pozvati na razgovor. Konkurs }e biti objavqen u jednom dnevnom listu u Federaciji i Republici Srpskoj i u “Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH“. Rok za podno{ewe prijava na konkurs iznosi 15 dana od posqedweg objavqivawa konkursa u dnevnim listovima i “Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH“. Nakon imenovawa pravobranioca Br~ko distrikta BiH, Pravosudna komisija Br~ko distrikta BiH dostavqa Skup{tini Br~ko distrikta BiH, Odluku o imenovawu pravobranioca na verifikaciju. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16 ~asova posqedweg dana roka za prijavu, ne}e biti uzete u razmatrawe. Potpredsjednik Pravosudne komisije Zekerija Mujkanovi}

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 35

Feqton
FOTO: ARHIVA

I ^OVJEK JE @IVOTIWA (Vi{e od opstanka)

(17)

DESMOND MORIS

Gola qudska tijela idealna za umjetnost
ne primitivno. U wihovom slikarstvu mo`emo vidjeti sa ko li ko su osje }a ja i vi zu el ne pro nicqivosti pristupili svom umjetni~kom izrazu. Svojim su umjetni~kim djelima potpuno razbili tradicionalno vi|ewe predistorijskog ~ovjeka kao divqaka, grubijana i nasilnika. Predmet wihovog slikarstva uglavnom je bio `ivotiwski svijet. U po~etku se mislilo da su `ivotiwske vrste pri ka za ne na wiho vim sli ka ma pred stavqale uobi~ajenu lovinu predistorij skih lovaca. Govorilo se da su slike imale edukativnu funkciju, da su pomo}u wih stariji i iskusni lovci podu~avali lovnim vje{tinama one mlade. Kasnije izu~avawe kostiju na|enih na istim arheolo{kim lokacijama pokazalo je da te kosti uop{te ne odgovaraju kostima `ivotiwa prikazanih na zidovima pe}ina. Ispostavilo se da su se stanovnici tih pe}ina uglavnom hranili malim `ivotiwama, a na crte`ima su bile samo velike `ivotiwe. …Neki su stru~waci smatrali da je ciq ovih slikarija bio da se stekne mo} nad velikim `ivotiwama, kako bi se lovci odva`ili da ih krenu loviti. Ova je teorija pala u vodu kada su komparativna istra`ivawa pomo}u fotografija `ivih i mrtvih `ivotiwa pokazala da su umjetnici po zidovima pe}ina slikali - ve} ubijene `ivotiwe. To dokazuje polo`aj nogu kod naslikanih `ivotiwa. Detaqi naslikanih nogu pokazuju da umjetnici nisu slikali po sje}awu. dje}emo da je mnogo ~e{}a stilizovana, simboli~ka likovna umjetnost. Tu se ne radi o vje{tini ve} prije o sklonostima. Likovna je umjetnost uvijek vi{e nagiwala misti~nosti, a mawe dokumentarnosti, vi{e je voqela magiju, a mawe imitaciju, vi{e se slu`ila znakovima, a mawe figurom.

Gola qudska tijela su idealna povr{ina za umjetni~ko izra`avawe. Na wima mo`emo slikati i izlagati svoja umjetni~ka vi|ewa. Kad ih oslikamo, mo`emo ih ukrasiti `ivom odje}om i {arenim nakitom. Isto mo `e mo ura di ti i s na {im nas tam ba ma, alatom i oru`jem. Prakti~ki cijela naseqa postaju dekorativna umjetni~ka djela koja privla~e poglede i uzbu|uju ma{tu. U ve}ini slu~ajeva ove primijewene umjetnosti radi se o poku{aju stvarawa sna`nog kontrasta s okolnim sadr`ajima. …U svijetu gradskog stanovni{tva, kontrast okolini predstavqa idili~an prizor seoskog pejza`a. Kao i simbolizam i dekoracija je stara oko tri stotine hiqada godina.

Umjetnost iz pe}ine
Za{to je autor drevnih pe}inskih slikarija insistirao na tolikoj preciznosti? Zato jer je to o~igledno bilo od velike va`nosti; zato jer je tim slikama biqe`io zbivawa. Tako na jednoj slici vidimo `ivotiwu s rasparanom utrobom; na drugoj se jasno vi de smrto no sne ra ne na ti je lu `ivotiwe; na tre}oj vidimo `ivotiwu ~ija je glava u neprirodnom polo`aju, kao da joj je slomqen vrat... Za ~u do, pos to ji ne {to {to svim tim slikama nedostaje. Kao prvo, na nijednoj nema kompozicije. A, kao drugo, ~ini se kao da sli ci - go to vom proi zvo du sta no vni ci pe}ine nisu iskazivali neko osobito po{tovawe. Na nekim se dijelovima ~ini kao da postoji neka kompozicija i odnos me|u `ivotiwama, ali izgleda da je taj efekt postignut sasvim slu~ajno. Prije }e biti da je sva ka `i vo tiwa na zi do vi ma pe }i ne egzistirala posve samostalno i da nije bila u odnosu s nijednom drugom. To jo{ vi{e potvr|uje ~iwenica da su mnoge slike ra|ene na prethodnim slikarijama. A, to, opet, ukazuje na pretpostavku da su slike imale veliki ceremonijalni ili ritualni zna~aj. Kad je ri tu al, ili ce re mo ni ja, za vr{en odre|ena slika vi{e nije imala nikakav zna~aj u `ivotu plemena, pa je preko we slikana druga i tako redom, bez `eqe ili namjere da se prethodna oskrnavi. Ove rane slike na{ih predaka imaju sva svojstva slo`enog, vje{to na~iwenog umjetni~kog djela bremenitog socijalnim aspektima koje nam mo`e pone{to re}i o tome kako su nastali na{i prvi likovni radovi. Ti prvi artefakti o~igledno su zauvijek izgubqeni, zato }emo korijene qudskih umjetni~kih sklonosti morati potra`iti negdje drugdje. Kako su nam na{i najstariji radovi nedostupni, okrenu}emo se prou~avawu onih najmla|ih. (Nastavi}e se)

Crvena boja simbol vatre Rane slike na{ih predaka imaju sve osobine slo`enog, vje{to na~iwenog umjetni~kog djela bremenitog socijalnim aspektima koje nam mo`e pone{to re}i o tome kako su nastali na{i prvi likovni radovi
…Crvena boja je popularna u slikarstvu zbog jednostavnog razloga - veoma je rijetka u prirodi, pa se wome lako posti`e dekorativni kontrast s okolnom vegetacijom koja je prete`no zelena ili `uta. Crvena boja simbolizuje krv i vatru, pa stoga ima i sna`an simboli~ki zna~aj. Zato nije nimalo ~udno da je crvena boja bila omiqena kod umjetnika kamenog doba koji su prije tridesetak hiqada godina ukra{avali svoje pe}ine u Lascauhu (centralna Francuska) i Altamiri (sjeverna [panija). Tamo otkrivene zidne slikarije potpuno su obezvrijedile zna~ewe termina ’primitivna umjetnost’. Naime, tehnologija kojom su se slu`ili qudi kamenog doba mo`da je i bila primitivna, ali wihovo slikarstvo je bilo sve samo

Kod slikara kamenog doba mo`emo vidjeti sa koliko su osje}aja i vizuelne pronicqivosti pristupili svom umjetni~kom izrazu. Svojim umjetni~kim djelima Razvoj potpuno su razbili O sebi uglavnom mislimo kao o posrnulim an|elima, a u stvari smo uspravqeni majmuni, tatradicionalno vi|ewe ko bar `eli da doka`e autor ovog djela. I to praistorijskog ~ovjeka da nam je sve {to ~inimo uro|eno i ima svoju genetsku osnovu, a sve na{e aktivnosti veoma kao divqaka, grubijana nalikuju aktivnostima ostalih `ivotiwskih i nasilnika vrsta. Me|utim, za razliku od wih, mi smo neke
od tih aktivnosti razvili do neslu}enih razmjera, a druge, opet, potpuno zaboravili.

SIMBOLI I DEKORACIJA stari oko tri stotine hiqada godina
Oni su najvjerovatnije pravili skice na komadu ko`e, a onda s tih skica prenosili prizore s upravo ubijenim `ivotiwama na zidove pe}ina. …Ove pe}inske slike su ujedno i novi korak naprijed u razvoju qudske umjetnosti. …Vjerno predstavqawe likova je relativno rijetko u istoriji umjetnosti. Nama se ono ~ini ~esto zato jer smo usmjereni na evropske umjetni~ke tradicije proteklih nekoliko stoqe}a. Ali, ako pogledamo {ire i dubqe u pro{lost, vi-

31. decembar 1880. godine

1. januar 45. p.n.e.

2. januar 1992. godine

Ro|en Xorx Mar{al
1880 - Ro|en je ameri~ki general Xorx Mar{al, na~elnik General{taba kopnene vojske SAD od 1939. do 1945, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1953. tvorac “Mar{alovog plana“ pomo}i zemqama zapadne Evrope poslije Drugog svjetskog rata. Kao dr`avni sekretar SAD (od 1947. do 1949.) sa~inio je plan prihva}en na konferenciji 16 zapadnih zemaqa 1947. u Parizu, na osnovu kojeg je dodijeqena pomo} od 15 milijardi dolara, najvi{e Velikoj Britaniji, Zapadnoj Wema~koj, Francuskoj, Italiji, Austriji i Turskoj.

Vrijeme po Julijanskom kalendaru
45. p.n.e. - Stupio je na snagu novi kalendar, nazvan Julijanski, kojim je rimski dr`avnik Gaj Julije Cezar reformisao ra~unawe vremena tako {to je za po~etak godine odredio januarske kalende, odnosno 1. januar. Dotad su na januarske kalende konzuli stupali na du`nost, a godina je zapo~iwala na martovske kalende - 1. marta. Julijanski kalendar je zasnovan na Sun~evoj godini od 365 dana i {est sati, ali je u wemu godina du`a od Sun~eve 11 minuta i 14 sekundi, pa je svaka ~etvrta prestupna, ali se svakih 128 godina pojavqivao dan “vi{ka“.

Sporazum Milo{evi} - Tu|man
Predsjednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milo {evi} i Frawo Tu|man prihvatili Sporazum o planu mirovnih operacija u Jugoslaviji, Vensov plan, kojim je predvi|ena demilitarizacija zona u Hrvatskoj zahva}enih ra tom, povla~ewe Ju goslovenske narodne armije iz tih oblasti i stavqawe tih zona pod za{titu Uje diwenih nacija. Vojni ko mandanti u Hrvatskoj prihvatili su prekid vatre radi raspore|ivawa 10.000 pripadnika mirovnih snaga Ujediwenih nacija.

36 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 009210 04 Ps Bawaluka, 28.12.2010. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca “RAKITA” d.o.o. [ipovo, protiv tu`enog “SOBORAD” d.o.o. [ipovo, ul. \ure Pucara br. 3/2 i Nikole Tesle bb i Kozarska 68 Bawaluka, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. glasnik RS” br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenim adresama, objavquje sqede}i:

OGLAS
Dana 17.02.2004. godine tu`ilac “RAKITA” d.o.o. [ipovo podnio je tu`bu protiv tu`enog “SOBORAD” d.o.o. [ipovo, ul. \ure Pucara br. 3/2 i Nikole Tesle bb i Kozarska 68 Bawaluka. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu za isporu~enu rezanu gra|u isplati dug u iznosu od 15.196,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{ewa tu`be do dana isplate, te da tu`iocu plati tro{kove parni~nog postupka. Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

Na osnovu ~lana 41. ta~ke 4. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti (“Sl. glasnik RS“ br.92/06 i 34/09) i ~lana 21. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Sl. glasnik RS“ br.49/10 i 58/10), emitent – “BOBAR BANKA“ a.d. Banka za obnovu i razvoj RS i BiH Bijeqina objavquje o rezultatima XVI emisije akcija javnom ponudom “Bobar Banka“ a.d. Bijeqina {esnaestom emisijom povla{}enih (prioritetnih) nekumulativnih akcija, javnom ponudom, emitovala je ukupno 3000 akcija klase “B“, nominalne vrijednosti 2.000,00 KM po jednoj akciji, ukupne vrijednosti emisije 6.000.000,00 KM. Javni poziv za upis i uplatu akcija XVI emisije objavqen je u dnevnom listu “Glas Srpske“ dana 4.12.2010. godine i na internet stranicama Berze. Upis i uplata emitovanih akcija po~ela je 20.12.2010. godine, i trajala je sedam radnih dana, zakqu~no sa 28.12.2010. godine. Dana 27.12.2010. godine izvr{en je upis svih 3000 akcija. Dana 27.12.2010. godine upla}eno je 2000 akcija i dana 28.12.2010. godine upla}eno je 1000 akcija, sve po cijeni od 2.000,00 KM za jednu akciju. [esnaestom emisijom povla{}enih (prioritetnih) nekumulativnih akcija upisano je i upla}eno svih 3000 emitovanih akcija (100% emitovanih akcija), po cijeni od 2.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 6.000.000,00 KM. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dana 29.12.2010. godine, donijela je Rje{ewe br.01-03-RE-3563/10 kojim je XVI emisija akcija javnom ponudom “Bobar Banka“ a.d. Bijeqina progla{ena uspje{nom i upisana u Registar emitenata. “BOBAR BANKA“ direktor Banke Petar Cacanovi}

IZVJE[TAJ

Na osnovu ~lana 272. stav (4) Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS“, broj:127/08) i ~lana 52 Statuta dru{tva, Upravni odbor A.D. “Novi grad“ Ugqevik u skladu sa odlukom od 29.12.2010. godine,

Na osnovu ~lana 7. Odluke o stipendirawu studenata na visoko{kolskim ustanovama za {kolsku 2010/2011. godinu broj. 01-022-67/10, Na~elnik op{tine Kne`evo, raspisuje

JAVNI KONKURS SAZIVA
vanrednu skup{tinu akcionara Vanredna sjednica skup{tine akcionara odr`a}e se dana 17.1.2011. godine u prostorijama Dru{tva u Ugqeviku, Trg Dra`e Mihajlovi}a bb, sa po~etkom u 12 ~asova. DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela (2 ovjeriva~a zapisnika i komisija za glasawe) 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice 3. Usvajawe Poslovnika o radu skup{tine 5. Davawe saglasnosti za zakqu~ewe ugovora o me|usobnim pravima i obavezama i naknadama ~lanovima upravnog i izvr{nog odbira 6. Usvajawe finansijskog izvje{taja o poslovawu za period 1.1 - 30.6.2010. godine 7. Usvajawe izvje{taja upravnog odbora o poslovawu dru{tva za period 1.1 30.6.2010. godine 8. Usvajawe revizorskog izvje{taja za 2009. godinu 9. Dono{ewe Odluke o tre}oj emisiji akcija prilikom wihovog spajawa 10. Dono{ewe Odluke o izmjenama Statuta dru{tva 11. Teku}a pitawa Prijedlozi Odluka po predlo`enom dnevnom redu nalaze se u sjedi{tu dru{tva i dostupni su svim zainteresovanim akcionarima ili wihovim zastupnicima svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova u sjedi{tu dru{tva u Ugqeviku, Trg Dra`e Mihajlovi}a bb. Ukoliko zakazana sjednica ne bude bila odr`ana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica odr`a}e se 24.1.2011. godine sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme. Kvorum za ponovqenu sjednicu ~ini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Predsjednik upravnog odbora Srndovi} Jugoslav
za dodjelu 35 stipendija iz buyeta op{tine Kne`evo za {kolsku 2010/2011. godinu I Raspisuje se javni konkurs za dodjelu 35 stipendija iz buyeta op{tine Kne`evo za {kolsku 2010/2011. godinu i to 31 stipendiju studentima na redovnim godinama studija (prvi studijski ciklus) i 4 apsolventske stipendije (prvi studijski ciklus). II Stipendije na redovnim godinama studija dodijeli}e se studentima na sqede}im studijskim programima: pravo - 4 stipendije, ekonomija - 3 stipendije, arhitektura i gra|evina - 4 stipendije, tehnologija - 2 stipendije, veterina - 1 stipendija, poqoprivreda - 2 stipendije, medicina, farmacija stomatologija - 3 stipendije, elektrotehnika, ma{instvo i saobra}aj - po 1 stipendija, socijalni rad, sociologija, pedagogija, psihologija, pred{kolsko vaspitawe i razredna nastava - 4 stipendije, strani jezici- 2 stipendije i matematika i fizika - 2 stipendije. Apsolventske stipendije bi}e dodijeqene apsolventima na sqede}im studijskim grupama: gra|evina - arhitektura, veterina i tehnologija - po 1 stipendija, pravo - 2 stipendije, ekonomija - 1 stipendija i arhitektura i gra|evina - 1 stipendija. III Pravo na dodjelu stipendija iz ta~ke 1, imaju studenti koji imaju stalno mjesto prebivali{ta na podru~ju op{tine Kne`evo najmawe jednu godinu prije dana raspisivawa javnog konkursa za dodjelu stipendija i koji ispuwavaju op{te i posebne uslove propisane Pravilnikom. IV Bli`i podaci o op{tim i posebnim uslovima, kriterijumima i potrebnim dokumentima mogu se dobiti u Centru za usluge ({alter-sala), putem telefona broj 051/594-200 lokal 215, na oglasnoj tabli i na zvani~noj internet stranici op{tine www.opstinaknezevo.org. V Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama. Prijave se predaju u prijemnu kancelariju ({alter-sala.) Op{tinske administrativne slu`be ili po{tom na adresu: Op{tina Kne`evo, Gavrila Principa broj 3, 78230 Kne`evo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Broj: 02-67-6/10 Datum: 30.12.2010. godine Na~elnik op{tine ^edo Vukovi}

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 37

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u sa dva stana + potkrovqe, gara`a, centralno grijawe, ~vrsta gradwa, hitno i povoqno radi preseqewa, tel. 065/334-821. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem useqivu ku}u u Trnu, ~etiri stana, poslovni prostor, 900 kvadrata zemqe, pomo}ni objekti, povoqno, tel. 387 65/671-964. Prodajem ku}u sa dva poslovna prostora dvoeta`nim stanom mogu}nost odgo|enog pla}awa, tel. 387 66/327-633. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012. qivi odmah, cijena po dogovoru, tel. 00 387 65/920-070. Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. KUPOVINA Kupujem mawi stan, dvosoban, do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956300. Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Kupujem garsoweru ili mawi jednosoban stan, pla}am gotovinom, tel. 065/785-526. Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 051/218-084; 065/236-704. Izdajem kancelarijski prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, preko puta parka Mladen Stojanovic, povoqno, tel. 387 65/621-248. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawaluci: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor na Star~evici, Save Quboje 9. Kontakt, tel. 387 65/886-457. Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostiteqski objekat, a mo`e i prodaja, tel. 065/588-889. Izdajem poslovni prostor u “Laktingovoj” zgradi u Lakta{ima, prvi sprat, 24 m2, sa mokrim ~vorom, tel. 065/540836; 066/999-451.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Kupujem u Aleji - centar jednosoban ili mawi dvosoban stan do drugog sprata, tel. 065/520-202; 7950 G.
ZAMJENA Mijewam trosoban stan za jednosoban uz dogovor, Borik, stan je u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. Mijewam stanarsko pravo dvoiposobnog stana od 68 m2 u Rijeci za odgovaraju}i u Bawaluci, tel. 065/586-771. Mijewam garsoweru u strogom centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 065/589-171. Mijewam mawi stan u potkrovqu u podno`ju Star~evice za malo ve}i, a mo`e i prodaja, slijedi dogovor, zvati poslije 18 ~asova, tel. 46-603. Mijewam dvosoban stan, 47 m 2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem povoqno jednosoban nenamje{ten stan u nasequ Petri}evac, tel. 065/585-883. Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, tel. 387 65/603-345. Izdajem namje{ten stan u Obili}evu, centralno grijawe, kablovska, blizina fakulteta, prednost imaju djevojke, tel. 065/297-651. Izdajem namje{ten dvoiposoban stan na Lau{u, ul. F. Kqaji}a, tel. 065/497846; 051/216-155. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru i ku}u na Lau{u, tel. 065/497846; 051/216-155. Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto{kole “Volan", tel. 065/566-181. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem povoqno poslovni prostor od 25 m2, tel. 065/764-628.

B. Luka prodajem ku}u sa dva poslovna prostora, dvoeta`nim stanom, mogu}nost odgo|enog pla}awa, tel. 387 66/327-633.
IZDAVAWE

Izdajem studentima mu{karcima dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735; 066/834-204. Izdajem dvokrevetnu sobu (Borik) Bawaluka, tel. 065/549-870. Izdajem sobu za jednu ili dvije osobe uz upotrebu kuhiwe i kupatila, tel. 065/620-477. Izdajem za studentkiwe sobu sa grijawem, tel. 065/546-658. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, kuhiwe i dnevnog boravka za dva studenta, tel. 062/054-553. Izdajem studentkiwama trokrevetnu sobu sa centralnim grijawem u centru Bawaluke, tel. 065/986-453. Izdajem sobu djevojkama i u drugoj sobi le`aj, poseban ulaz, centr. grijawe, Nova varo{, ul. Stevana Mokrawca 4, tel. 051/305-072. Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. POTRA@WA Tra`im cimerku u dvokrevetnoj sobi u stanu bez gazda u Novoj varo{i, tel. 065/693-070. Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, tel. 051/350-735; 066/834-204.

Izdajem na du`e vrijeme ku}u u ^elincu, ve}u uz obavezan otkup namje{taja, tel. 065/981918.
Izdajem dvori{nu ku}u pod Star~evicom dvojici studenta, cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprijedovog stadiona, porodi~nim i zaposlenim qudima, tel. 065/528-247; 065/972569. Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem ili mijewam za jeftinije "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem “nisan patrol” 2003 g., pre{ao 50.000 km, registrovan godinu, odli~an ili mijewam za poslovni prostor u centru Bawaluke ili bli`e uz moju doplatu, mo`e i stan, tel. 387 65/513-897. Prodajem plinski viqu{kar “yalle” 98. god. 1.500 kg. H =4,5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem ili mijewam “fijat ulis” , 2HDI, 2002. g. vi{enamjenski, sedam sjedala, ful, registrovan, tel. 387 65/250-573. Prodajem “reno” 21. 1721 ccm, 53 KW, benzin, limuzina u ispravnom stawu, g. p.1988. istekla registacija, cijena 1.100 (560 evra), tel. 065/922-499. Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom, 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383. Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996. godi{te, registrovan do 6/11, ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. Prodajem “pe`o 605”, o~uvan, g.p. 1994. pre{ao 240.000 km, prvi vlasnik, stalno gara`iran, cijena 3.000 KM, tel. 065/575-928. Prodajem “{kodu fabiju klasik” 1,2 HTP crvena, potpuno nova, klima, tel. 065/300-141. Prodajem “mercedes” 123-240, godina proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. Prodajem traktor “ferguson” 533 i prikolicu, tel. 065/450-548. Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p. 87, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem “sitroen” ZX, dizel, godi{te 95, cijena povoqna, tel. 065/788-435. Prodajem 1,3 “polo” dizel g.p. 1988. registrovan do 26.10.2011. cijena po dogovoru, tel. 051/461-520. Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, registrovan do 6/2011, u dobrom stawu, cijena 4.100 KM, tel. 065/573-551. Prodajem ili mijewam kombi T 4, '94. godi{te, registrovan, plin-benzin, u odli~nom stawu, fabri~ka kuka, tel. 066/680-994; 066/363-157. Prodajem ili mijewam “pasata” g.p. 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu.

U ra~un uzimam automobil sredwe klase, tel. 065/403-491. Prodajem “audi 80”, '89. godi{te, neregistrovan, benzin i plin, u ispravnom stawu, tel. 066/665-992. Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. 066/512-934. ZAMJENA Mijewam “nisan terano” 2.7- 2004. god. za ve}i kombi ili mawi “mercedesov” kamion (ne{to novije), tel. 387 65/515-052. DIJELOVI I OPREMA Prodajem po ~etiri zimske gume za yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795. Prodajem po ~etiri zimske gume za terence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”, tel. 065/513-795; 467-588. Prodajem dizel turbo motor za “fijat dukato” kombi, godi{te 1993. i dijelove, tel. 065/666-233. Prodajem far za “mercedes” 200 D/ 1974 god.(minika), tel. 065/071-633. Prodajem kuku sa branikom za “juga 55” karburator, elektronski razvodnik paqewa, tel. 051/281-419, 066/842-722. Prodajem komplet vu~nu kuku za traktor IMT 560 povoqno i jeftino, tel. 065/669-730. Prodajem auto-prikolicu sa dvije osovine, nosivost 1.300 kg, tel. 065/891-893. Prodajem auto-prikolicu od rostfraja sa originalnom ogradom i cirkular sa trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. Prodajem novu navigaciju, 45 evropskih dr`ava, srpski jezik, besplatno osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem industrijske {iva}e ma{ine "singer", "durkop" i "necchi", rupi~arku "pffaf" i "durkop" i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem ma{inu za obradu drveta, izrada svih vrsta `qebova, brodskih podova, lamperije, tel. 065/034-768. Prodajem trofazni elektromotor “Sever”, ~etiri KW, 1.430 ok/min, za{tita “minel” povoqno, tel. 065/397170. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB'26 profesional MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995968, 065/986-453. Prodajem ma{inu za bu{ewe betonskih rupa, cijena 700 KM, tel. 065/564479. Prodajem ma{inu za nabacivawe glet mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. Bawaluka, Borik, trosoban stan 76 m2, 12. sprat, cijena 1350 KM/m2 fiksno, tel. 387 65/437-336. Prodajem nov stan od 34 i 50 m 2, vlastito grijawe na plin, klimatizovano, izolacija 10 cm, ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684. Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2, nova gradwa, useqivi, tel. 387 65/332-828 i 051/551-332. Prodajem u Herceg Novom stan 27 m2, renoviran, zgrada ukw.kao pp sa stvarima odmah useqiv, 38.000 evra, tel. 387 66/655508 i 00381669074883. Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna stana 40 kvadrata u Budvi. Ostali uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400458. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, VIII sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice (kod supermarketa). Dobar raspored, tel. 387 65/885-111.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem placeve na Lau{u, 4 km od centra grada, povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618505 ili 00385 98/262-017. Prodajem plac u Kuqanima 540 m2, 200 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod autopraonice “Dado”, tel. 38765/679481. Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 065/032-930. Prodajem parcelu 2.128 m2, na magistranom putu Bawaluka - Prijedor u Prijakovcima, dozvoqena gradwa, tel. 065/609-350. Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare kod `utih zgrada, tel. 066/820-832. Prodajem plac 500 m2 Rakova~ke bare kod `utih zgrada, tel. 065/750-711. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac 1.700 m 2 u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. Bawaluka - Rami}i, prodajem placeve od 500 m2 i 1.000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni, 1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449920. Prodajem plac 850 m 2 u centru No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, pogodan za razne djelatnosti, povr{ine 140 m2, tel. 065/527-849. Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ili izdajem halu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem vi{enamjenski objekat veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2 ili mijewam za mawi stan, Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522-151. Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, strogi centar, tel. 066/758875. Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/636-473. Prodajem poslovno-stambeni objekat P+1+M od 250 m2, ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707190. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor Bulevar Cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. Izdajem halu u Lakta{ima 2,5 km prema Srpcu, kompletna infrastruktura, ulaz {lepera u halu, {iroki prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem rashladnu vitrinu zaobqenog stakla, du`ine tri m, i vertikalnu rashladnu vitrinu dva m, otvorenu, za suvomesnate i mlije~ne proizvode, tel. 066/510-413, 066/510-412. Prodajem rafe i dvije stala`e za vina i sokove i trgova~ke vage za trgovine, tel. 066/510-413, 066/510-412.

Prodajem {est godina star superfunkcionalan dvosoban stan 56 m2. Deset minuta pje{ice od “Boske” prije “Glasa Srpske”. Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena 2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. 066/516-585 8157 M.
Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. 065/227-396. Prodajem jednosoban stan u Lakta{ima, tel. 387 65/622-173. Prodajem tri jednosobna stana u Bawaluci po 40m2 naseqe Petri}evac blizu {kole, po~etak radova mart 2011 informacije na, tel. 387 66/327-633 ili 065/307-377. Prodajem dva stana u Novom Sadu 64 m2, drugi sprat i 54,5 m2, drugi sprat, naseqe Sajmi{te. Stanovi su novogradwa, use-

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem razra|en posao, inventar i ugovor na pet godina za kafe-bar kod Elektro fakulteta, cijena 12.000 KM, tel. 065/933-231. Prodajem kafe aparat, dvije rashladne vitrine, dva suncobrana, fiskalnu kasu i ambala`u za pivo, tel. 065/429-104. Prodajem bilijar “6” kao nov, novo platno, renoviran, rostfrajne lajsne, tel. 066/469-299.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu, u Boriku, mu{koj osobi, tel. 051/257-159.

38 31.12.2010 - 2.1.2011 2010. GLAS SRPSKE
Prodajem ugostiteqske stolove (tri komada) sa granitnim plo~ama, cijena po komadu 110,00 KM, tel. 065/793-992. IZDAVAWE Izdajem bilijar klub, vrlo povoqno, ul. Bose @ivkovi} 98, tel. 066/226-226. Izdajem pikado, prodajem za pikado strelice, pera i {piceve, tel. 066/469299. plo~astog `eqeza do 1500 kg, tel. 065/931-383. KUPOVINA Kupujem polovne trpezarijske stolice, tel. 051/316-244; 065/919-895. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Pu{tam muziku po ro|endanima, svadbama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. 065/971-550. Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu opremu, postavqa nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 066/858688. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicama osnovne i sredwe {kole, tel. 051/303-623, 065/438693. Dajem instrukcije iz engleskog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/235-403. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553; 066/430-105. @ena, 40 godina, zavr{ena ugostiteqska {kola, radno iskustvo 20 godina, tra`i posao u ugostiteqstvu, ozbiqne ponude, tel. 065/454-372. Elektri~ar - vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~, prevodilac, tel. 065/938-401. Majstor minuta radi sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi i za “mercedes”, tel. 065/538048. lica, nastavak iznad WC {oqe, tel. 065/673-010. Prodajem {poret “kaloreks”, vrlo povoqno, u dobrom stawu, ul. Bose @ivkovi} 48, tel. 066/226-226. Prodajem betonirano grobno mjesto, dvojku, grobqe “Sveti Marko”, tel. 051/437-064. Prodajem dvije sviwe po 150, hraweni doma}om hranom, tel. 051/586-012. Prodajem vuneni tepih dimenzije 2,50h3,50 ili mijewam za vitrinu ili komodu, tel. 065/696-734. Prodajem punilicu - dozator za kreme i masti, Du{ka Ko{~ice 22 Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213-177. Prodajem porodi~nu grobnicu ({estica) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem {est filmova po `eqi, 4 KM + gratis serije, crtani filmovi, dokumentarci, sport, tel. 065/498-429. Prodajem fotoaparat “smena” i “praktika”, tel. 065/197-142. Prodajem rakiju {qivu 20 gradi, tel. 065/197-142. Prodajem sto za kompjuter sa stolicom, tel. 065/197-142. Prodajem kameni mlin na trofaznu struju, ru~ni rad pre~nik 50 cm, tel. 065/900-153. Prodajem pi{toq “broving” 7,65 povoqno, dobro o~uvan, tel. 065/316-413. Prodajem pumpu za navodwavawe “tomos”, novu, nekori{tenu, sa crpnom korpom i crijevom 30% jeftinije, tel. 065/669-730. Prodajem bicikl skoro nov kvalitetan, kupqen u Francuskoj, cijena 500 KM, tel. 066/928-455. Prodajem original Vilereovu "Tajnu ve~eru" (sitni bod), tel. 065/846-130. Prodajem pi{toq CZ 7,65 mm kao nov sa ne{to municije iskqu~ivo licima koja posjeduju dozvolu, tel. 065/034-768. Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u ma{inu marke “Olimpija”, elektri~nu pisa}u ma{inu “Olimpija Monika” 2MD portabl novu i “Brother Ah230” polovnu, tel. 065/417-581. Bo`i}ni popust za sva izdawa Glasa crkve Vaqevo, djela vladike Nikolajevi}a, biblije i drugo kod zastupnika u Bawaluci, tel. 062/ 135-353. Prodajem {iva}u ma{inu industrijsku, stonu bu{ilicu, nova, sobni, pe} na uqe, nova, ku}icu za }uku izolovana, tel. 065/430-148. Prodajem povoqno dobro o~uvan po{toq “bereta”, kalibar 7,65 mm, tel. 051/217-381. Prodajem skoro novu kvarcnu grijalicu, tel. 065/483-819. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem nove mije{alice za sto~nu hranu 300 i 500 kilograma, tel. 065/515085, 051/815-541. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Perduvovom grobqu, novi dio, tel. 051/251-226. Ukraden belgijski ov~ar (malinoa) `enka stara ~etiri mjeseca, pronalaza~u slijedi nagrada, tel. 065/417533. Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798. Prodajem bukove taslake za kosi{ta, tel. 051/380-798. Prodajem betonsku grobnicu na grobqu u Drakuli}u, grobnica je za ~etiri sanduka, tel. 051/380-798.

OGLASI
Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, jedan plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah drveni, WC {oqa, umivaonik, tri ~esme nove, crijevo sa tu{ baterijom nov, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem pe} za centralno grijawe TAM {tadler 35 KW ca sa bojlerom, tel. 065/701-052. KUPOVINA Kupujem presu za vino, tel. 051/316244; 065/919-895. IZDAVAWE Izdajem profesionalni stoni fudbal, tel. 066/469-299.

USLUGE
OSTALO
Vr{im usluge popravke, servisirawa ra~unara, instalirawe Windovsa i operativog sistema , cijena 30 KM, povoqno, tel. 065/971-550. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, rasvjeta, indikatori, instalacije, gromobrani, dolazak i pregled besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/681-170. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge brzo, kvalitetno, povoqno, tel. 051/397-396. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacija, moleraj i ostalo vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Gradimo kamine, pecane i fontane, tel. 066/256-211. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, tel. 065/345-604. Izdajem ozvu~ewe za `urke, ro|endanske svirke, proslave, poja~alo, zvu~nici, laptop sa muzikom 100.000 pjesama, mikrofon, cijena 50 KM, tel. 065/971-550. Vr{im usluge kucawa, {tampawa kori~ewa, diplomskih, seminarskih i maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, jako povoqno, tel. 065/971-550. Kurs za trenere fudbala za mla|e kategorije, 7-18 godina, u Novoj Topoli obavezno, prijava mo`e SMS-om, tel. 065/213-238. Posjedujem licencu za nadzor i izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na raspolagawe izvo|a~ima radova ili investitorima, tel. 065/706-149; 051/464-725. Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole. Informacije i dogovor od 16 do 20 ~asova, tel. 065/668-947. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Profesor matematike sa velikim iskustvom daje ~asove u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/217-260, 065/837-295. Povoqno radim sve vodoinstalaterske radove i postavqam keramiku, tel. 065/304-476. Dajem instrukcije iz svih predmeta za u~enike od prvog do petog razreda, tel. 065/461-666. Instrukcije i privatni ~asovi iz engleskog jezika, tel. 051/275-145. Dostava svega {to vam padne na pamet i popravke sitnih vodoinstalaterskih i elektri~nih kvarova u stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641-487. Dajem ~asove razredne nastave od prvog do petog razreda i engleski za drugo polugodi{te, tel. 065/767-645. ^uvala bih i pazila stariju osobu i odr`avala stan u toku dana. @ena 50ih godina iz Bawaluke, tel. 063/954-715. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. [kola ra~unara “Giga computers” nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i polagawe sertifikata, tel. 051/213088; 065/520-223. Nastavnik engleskog jezika daje instrukcije svim uzrastima, ~as deset KM, tel. 066/129-558. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/656-211.

ZANATSTVO
PRODAJA
Prodajem polovnu opremu za mu{ki frizerski salon (dvije stolice sa hidraulikom, glavoper, podni pult, ugaonu garnituru), tel. 065/902-662.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem traktor “ursuz 55” u ispravnom stawu, tel. 066/876-457.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851. Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bijele boje staru dva mjeseca, otac maltezer, majka sli~na mje{anac, tel. 051/319-806. Prodajem vrhunsku {tenad belgijskog ov~ara malinoe, od roditeqa {ampiona, sa papirima, vakcinisani, ~ipovani, sve informacije na, tel. 065/765-382. PONUDA Poklawam {tenad bernskog planinskog psa staru {est mjeseci, tel. 065/902-087.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem biber crijep, mo`e kompenzacija za razno, tel. 387 65/583-683. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e za ku}u ili vikendicu, veli~ine 5h6m, cijena povoqna, tel. 065/611-654. Prodajem dvoja vrata sa staklom, vrlo povoqno, jedan kom. 25 KM, tel. 066/226226. Prodajem sitni crijep biber 12.000 KM u super stawu, mo`e kompenzacija, tel. 065/597-514. Prodajem armiranobetonske stubove, raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem jasenovu suvu dasku, debqine tri cm, du`ine tri i 3,5 m, rezana prije tri godine, nije okraj~ana, Bawaluka, tel. 065/397-170. Prodajem staru ciglu, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem 1100 komada crijepa u Debeqacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598.

ZAPO[QAVAWE
Francuz tra`i djevojku za ku}ne poslove, mogu}e stanovawe besplatno i plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel. 065/245-613. Ako imate SSS ili vi{u {kolu, `elite dobru zaradu, napredak u karijeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezavisnost, nazovite i zaka`ite razgovor, tel. 066/247-277. Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u Wema~koj, tel. 063/905-120. Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na podru~ju Bawaluke radi finansirawa na fakultetu, tel. 065/199-122. Hitno tra`im ozbiqan posao u hotelu ili sli~no, poznavawe stranih jezika, dugogodi{we iskustvo, mo`e inostranstvo, tel. 065/697-005. Ozbiqna `ena pedesetih godina ~uvala bi stariju `ensku osobu uz mogu}nost stanovawa sa istom, tel. 066/758-099.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem `ensku bundu (astragan, sme|e mahagonij), vel. 42, vrlo povoqno, o~uvana i novu `ensku {ubaru, crnu, tel. 066/465-196; 065/583-097; 465618. Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku garderobu, kostime, ko{uqe, pantalone, sukwe, tel. 065/767888. Prodajem dvije `enske nove bunde, nerc i lisica, veli~ine 38 i 44, tel. 065/012-217.

FOTO
PRODAJA
Prodajem TA pe} “magnohrom 4”, kori{}ena, tel. 065/483-819. Prodajem ruski fotoaparat “lomo”, objektiv 4,5/75, format 6x6, tel. 066/129558.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem slike “Boga”, tel. 387 65/295-080 i 052/752-892. Prodajem staklene prizme, dva paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. Prodajem “kercher” ma{inu za prawe automobila, topla voda, dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem samonosivi kabl elkaleks 3h70, 71,50, mo`e razmjena, tel. 387 65/583-683. Kandelaber ~etiri metra za vawsku rasvjetu, mo`e razmjena, tel. 387 65/583683. Prodajem ku}ni bicikl, iz uvoza, u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 387 65/516-441 i 051/216-969. Prodajem kau~, zamrziva~, elektri~ni {poret, {poret na drva, ve{-ma{inu, bicikl, tel. 354-543. Prodajem stari tokarski stroj i bo~na stakla za kombi “folksvagen”, tel. 065/666-233. Prodajem invalidska toaletna ko-

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem ulo`ak za bojler nov od 80 litara, jeftino, tel. 051/316-244; 065/919891.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija Hilandar organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa desetodnevnim boravkom u Paraliji. Uplata u {est rata, tel. 051/465/210, 065/644-500.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 KM, tel. 065/635-030. Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 KM, tel. 065/635-030. Prodajem trokrilni i ~etvorokrilni ormar, sanduk za posteqinu i fotequ od bambusa, tel. 065/767-888. Prodajem kau~, orman, el. {poret, fri`ider, zamrziva~, ve{ ma{inu, bicikl, pe} na drva, tel. 354-543. Prodajem dva polovna fri`idera, cijena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. Prodajem regal iz tri dijela, pe} na drva, radio “kosmaj”, elektri~ni {poret, tel. 066/299-787. Prodajem dvosjed, ne rasklapa se, od eko-ko`e, italijanski, cijena po dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. Prodajem kuhiwske elemente vitrinu, 300 kompleta spu`vice za slu{alice 1/6, “bagat” {iva}u ma{inu, elekt-pedala i video rekorder, tel. 065/811-058. Prodajem ugaonu garnituru eko ko`a i vise}u kuhiwu, stara dvije godine, tel. 051/282-098; 065/702-931. Prodajem TA pe} 4. u dobrom stawu, tel. 066/226-226. Prodajem povoqno polukamin na drva, kori{}en, tel. 065/483-819. Prodajem drveni krevet 200h200 i veliku plinsku bocu, tel. 065/413-511. Prodajem dvije ve{-ma{ine u odli~nom stawu i magnet za dizawe

LI^NI KONTAKTI
@elim da upoznam djevojku, damu za povremene susrete, diskretno i uz dogovor. Ozbiqan, 43 godine, Bawaluka, tel. 387 65/203-491. Udovac tra`i `enu do 63 g. punu pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa, za qep{i `ivot udvoje, tel. 387 65/869-208.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

Telefon:

OGLASI
Na osnovu rje{ewa Okru`nog privrednog suda Bawaluka broj 57 V 087194 10 V od 5. oktobra 2010. godine i rje{ewa Vi{eg privrednog suda u Bawaluci broj 57 V 087194 10 G` od 30. novembra 2010. godine, kojim je nalo`eno odr`avawe godi{we skup{tine akcionara Promet a.d. Prwavor i imenovan privremeni zastupnik, objavquje se

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 39

POZIV
za 17. godi{wu Skup{tinu akcionara Promet a.d. Prwavor Skup{tina }e se odr`ati u ponedjeqak, 31. januara 2011. godine, sa po~etkom u 12 ~asova, u prostorijama Uprave Dru{tva (ulica “Svetog Save” broj 23 u Prwavoru). Za Skup{tinu Dru{tva predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela skup{tine; 2. Izvje{taj Komisije za glasawe; 3. Razrje{ewe predsjednika skup{tine; 4. Izbor predsjednika skup{tine; 5. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu upravnog odbora za 2008. i 2009. godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2008. i 2009. godinu; 7. Razmatrawe i usvajawe finansijskih izvje{taja za 2008. i 2009. godinu sa mi{qewem eksternog revizora; 8. Razmatrawe i usvajawe prijedloga statuta uskla|enog sa Zakonom o privrednim dru{tvima; 9. Razrje{ewe predsjednika i ~lanova Upravnog odbora; 10. Izbor ~lanova Upravnog odbora; 11. Razrje{ewe predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora; 12. Izbor predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju; 13. Izbor internog revizora; 14. Odre|ivawe visine naknade za ~lanove Upravnog odbora, Odbora za reviziju i internog revizora. Akcionari mogu preuzeti materijale za Skup{tinu, ukqu~uju}i kopije finansijskih izvje{taja sa prate}im materijalom i prijedlog Statuta u prostorijama Dru{tva na adresi Svetog Save 23, Prwavor, kao i u prostorijama privremenog zastupnika advokata Stevana Dimitrijevi}a, na adresi Gunduli}eva 4, Bawaluka svaki radni dan u periodu od 8 do 16 ~asova. Akcionari pravo glasa mogu ostvarivati li~no (direktnim u~estvovawem u radu Skup{tine ili pismenim putem) ili putem punomo}nika. U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa Skup{tine u prostorijama Dru{tva na adresi Svetog Save 23, Prwavor, Skup{tina }e se odr`ati pola sata kasnije, u 12.30 ~asova, u prostorijama Kompanije Du{ani} d.o.o. Prwavor, Magistralni put bb, kao inicijatora odr`avawa predmetne sjednice Skup{tine. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvorum, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati istog dana 31. januara 2011. godine sa po~etkom u 13 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Ovaj poziv se objavquje u dnevnom listu “Glas Srpske“, oglasnoj tabli Dru{tva i na internet stranici Bawalu~ke berze. PRIVREMENI ZASTUPNIK: Dimitrijevi} Stevan, advokat Gunduli}eva 4, Bawaluka

MUZI^KA AKADEMIJA UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavamo javnost da }e MARKO SIMOVI] diplomirani muzi~ar - violinista, u klasi mr Jovana Bogosavqevi}a, vanr. prof. polagati zavr{ni magistarski ispit dana, 18.1.2011. godine na Muzi~koj akademiji u Isto~nom Sarajevu sa po~etkom u 16 ~asova.
UNIVERZITET U BAWALUCI OJ PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET BAWALUKA Broj: 4049/10 Dana, 29.12.2010. godine Na osnovu ~lana 149. stav (1) Zakona o visokom obrazovawu (“Sl. glasnik RS” br. 73/10) i ~lana 59. Statuta Univerziteta u Bawaluci daje se

Obavje{tavamo javnost da }e PETAR MARKOVI] diplomirani muzi~ar - pijanista, u klasi mr Irine Skerl, doc. polagati zavr{ni magistarski ispit dana, 27.1.2011. godine na Muzi~koj akademiji u Isto~nom Sarajevu sa po~etkom u 12 ~asova.

OBAVJE[TEWE
Dana, 29.1.2011. godine sa po~etkom u 12 ~asova u amfiteatru Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Bawaluci, ul. Mladena Stojanovi}a br. 2, kandidat mr Biqana Davidovi} - Plav{i} brani doktorsku disertaciju pod nazivom: “Enzimi, rani biomarkeri, nefrotoksi~nosti gentamicina” Odbrana doktorske disertacije je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ~inu odbrane. DEKAN Prof. dr Rajko Gwato

40 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE
Dana 2.1.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 29.12.2010. godine u 80. godini `ivota, preminula na{a draga

Dana 7. januara 2011. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg milog i nikad pre`aqenog

NOVAKA MI[I]A
Po dobru te pamtimo, s ponosom pomiwemo a u srcu od zaborava ~uvamo. Supruga Branka, k}erke Sla|ana i Svjetlana, unuka An|ela i zet Goran 8304 A-3 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

DANICA (Branka) GRUJI]
1931 - 2010. Sahrana }e se obaviti 31.12.2010. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu u Borovcima - Gorwa Piskavica. O`alo{}eni: k}erka Zorana i sin Nikola sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijateqi 8326 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

BRANISLAVA (Manojla) @UGI]A
U nedjequ, 2. januara 2011. godine u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci i prisjetiti se divnih trenutaka provedenih sa wim. O`alo{}eni: supruga Nata{a, sin Vladan, majka Nevenka, sestra Branka i porodice @ugi}, Joveqi}, Lazi}, Opre{nik i Lovren 8333 B-2 M
Tu`no sje}awe na na{u muwu nebesku Dana 1.1.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

DANICI GRUJI]
od brata Stanoje i snahe Milke. 8323 A-2 M Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav dragoj sestri

DANICI
od k}erke Zorane, sina Nikole, zeta [eleta, snahe Vesne, unuka Alena, Zlatana i Mihaila. 8326 A-6 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

BRANISLAVA (Manojla) @UGI]A
Posqedwu bitku nisi dobio. Sudbina je bila surova. Stvarnost je tu`na i bolna. Tuga i bol su u na{im srcima i du{i. Utjehe nema. Zaborav ne postoji. Tvoji najmiliji: Nata{a i Vladan Tu`no sje}awe na na{eg dragog prijateqa

ILINKE VU^KOVI]
Sin Milorad sa porodicom 8330 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu majku 8333 A-8 M

DANICI DANICI
od Rade sa porodicom. 8323 A-2 M Posqedwi pozdrav dragoj tetki od sestre Doste Milakovi} sa djecom. 8327 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri

DANICI
od sestre Stane. 8328 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj tetki

BRANISLAVA - BRANETA @UGI]A
Dragi na{ prijatequ, zauvijek }e{ `ivjeti u nama i biti dio na{ih najqep{ih uspomena. S qubavqu i po{tovawem porodice Quboje i Yebo A-6 013555 E Tu`no sje}awe na voqenog unuka

ILINKU
K}erka Zora sa porodicom 8330 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu majku

DANICI
od sestre Radojke. 8328 A-1 M

DANICI
od Dragomira, Dragice i Dra{ka sa porodicama. 8328 A-1

DANICI
od Mirjane sa porodicom.

Dana 1.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

ILINKU
8323 A-2 M Tu`no sje}awe povodom 26 godina od smrti drage majke K}erka Nada i zet Nikica

SR\ANA PRPI]A
Djed Qubomir i baka Rada sa porodicom

JAWA (Gagula) ORLANDO
31.12.1970 - 31.12.2010. Vole te i ~uvaju od zaborava. Sin Vladimir i snaha Marija 8311 A-2 M

8330 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu baku

BOSE BUBOWI]
Tvoja dobrota i plemenitost osta}e vje~no. Sin Veqko i k}erka Desa sa porodicama 8332 A-2 M Tu`no sje}awe na voqenog supruga i tatu

SR\ANA PRPI]A
Oti{ao si u cvijetu mladosti, slomila se rano tvoja grana. Ostale su `ivotne radosti, tople suze i u srcu rana, oti{la je mladost i qepota, sedamnaest qeta kad se snovi ru{e, ne}emo te izbrisati nikad, utkan si nam u srca i du{e. Otac Labud, majka Dijana i sestra Dajana 8329 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog tatu Dana 1.1.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage majke

8329 A-2 M

Dana 8.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

ILINKU
Unuci Boris i Bojan sa porodicom 8330 A-1 M Dana 31.12.2010. godine navr{ava se dvadeset godina od smrti na{e drage majke

MILKE ROKI]
MIRKA BABI]A BORU GALI]A
1.1.2009 - 1.1.2011. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i sje}awima. Vole te tvoji: Seka, Nina i Marko 8331 A-3 M 30.12.2007 - 30.12.2010. Ne bri{e te vrijeme, niti skriva tama, zvijezda si, koja nas prati, i `ivi{ u nama. K}erka Miqa sa porodicom 8312 A-3 M

MIOQKE (ro|. Paspaq) SAVI]
S qubavqu i po{tovawem. Tvoja djeca: Mirko, Marinko i Mira sa porodicama 8325 A-3 M

U subotu, 1.1.2011. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Zahvalni smo za svu dobrotu i plemenitost koju si nam darivala. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. S tugom i po{tovawem, sin Quban, snaha Slavka, unu~ad Miodrag, Dragan i Tawa i praunuke Milica i Dragana 8309 A-8 M

BOSIQKE MILOJEVI]
Od sina Vojislava sa porodicom. A-1 1115 N

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 41
Posqedwi pozdrav na{em dragom i plemenitom djeveru i stricu Tu`nim srcem javqamo rodbini, kumovima, prijateqima i kom{ijama da je dana 29.12.2010. godine, u 79. godini `ivota, preminuo na{ dragi

Tu`no sje}awe na moju dragu suprugu

JOVANU (Filipa) JANI^I]U
od snahe Darinke i sinovca Dragana sa porodicom. 8320 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

JOVAN (Filipa) JANI^I]
profesor u penziji Sahrana }e se obaviti dana 31.12.2010. godine u 12.30 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Bosa, sinovi Du{an i Dra{ko, snahe, unuci, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijateqi 8319 A-8 M Dana 2.1.2011. godine, u nedjequ, navr{ava se ~etrdeset najtu`nijih i najbolnijih dana od kada je prestalo da kuca srce na{eg dragog, voqenog i jedinog sina i brata

GORDANU - GOGU ADAMOVI]
1.7.2010 - 1.1.2011. Draga moja Gogo! Tu`ni su svi moji dani bez tebe. Voli te tvoj Dule 8321 B-2 M
Tu`no sje}awe na moju dragu ujnicu Tu`no sje}awe na dragu

JOVANU
od sinovke Zorke Vra~ar sa porodicom. 8320 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

GOGU SLADOMIRKU - SLADU JOSIPOVI]
8321 A-6 M Tu`no sje}awe na na{u voqenu Radmila Vrawe{ 8310 A-1 M

STEVICE BERGE
JOVANU
od sinovke Branislave Jani~i} i porodice Gvozden. 8320 A-1 M Dana 1.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{ dragi Toga dana u 11 ~asova obi}i }emo wegovu vje~nu ku}u, okititi je cvije}em i zaliti suzama. Tom prilikom pozivamo svu rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. Vje~no o`alo{}eni: otac Milorad, majka Gordana, sestre Dragana i Nikolina A-8 1113 N Jedinom voqenom sinu

Draga moja ujnice, mnogo mi nedostaje{. Voli te tvoj Pe|a

Tu`no sje}awe na dragu sestru

GOGU
1.7.2010 - 1.1.2011.

STEVICI BERGI
Ostali su samo dani bez broja, umorne no}i i tuga bez kraja. Sve nas na tebe podsje}a, a nismo navikli da te tako dugo nema. Dok `ivimo, voqe}e te tvoji: majka Gordana, otac Milorad kojeg si od miqa zvao Reqa. A-6 1113 N Jedinom voqenom bratu

U na{im mislima i srcima traja}e{ vje~no. S ponosom te spomiwemo, s qubavqu ~uvamo i tugom i bolom `ivimo bez tebe. Tvoji: @eqo, Jadra, Marina i Nata{a 8321 A-6 M Tu`no sje}awe na na{e drage

SLADOMIRKU JOSIPOVI]
Brat Stanislav, sestre Stanislavka i Nevena sa porodicama 8306 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu tetku

NENAD KASAGI]
Sin Ilija i k}erka Slavica sa porodicom 8314 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata

STEVICI BERGI
S tobom, brate, ostala je sre}a i sve {to se neizmjerno voli. Ostala je samo tuga i bol u rawenim srcima koje pita okrutnu sudbinu {to nam uze jedinog brata i najve}u sre}u. Tvoje sestre: Dragana i Nikolina, koje si od miqa zvao Kole i Dada. A-6 1113 N

BOGDANA
5.7.2010 - 5.1.2011.

MARINKA i
1.9.2010 - 1.1.2011.

JANKOVI]A
S qubavqu i po{tovawem Va{i najmiliji

JANKOVI]A
8316 A-7 M Sje}awe

SLADOMIRKU
Aleksandra Golemovi} s porodicom 8306 A-1 M

NENADA KASAGI]A
Brat Milenko 8313 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog ujaka

Tu`no sje}awe na dragu majku

In memoriam

RADE
2.1.2006 - 2.1.2011. S qubavqu i po{tovawem Sin i brat Du{an, Jelena, Angelika i Andrea

ROSA
12.9.2005 - 2011.

MARINKO
13.12.2007 - 13.12.2010.

KOS
8318 A-7 +A-1 M Dana 2.1.2011. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{e drage

ROSU VRHOVAC
1.1.2004 - 1.1.2011.

ZDRAVKA TOPALOVI]
1.1.2008 - 1.1.2011. Porodica 8266 A-3 M In memoriam

NENADA KASAGI]A
@eqko Miqevi} 8313 A-1 M

Uvijek }e{ biti u na{im mislima. Sin Goran sa porodicom 8315 A-3 M

Dana 1.1.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od iznenadne smrti na{eg dragog

Dana 1.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

Dana 1.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti dragog nam

SIME LOVRI]A
Dana 2.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Za velike i voqene nema zaborava. Tvoji najmiliji: supruga, djeca, snaha, zet i unu~ad A-6 1116 N

]AMILA GAZI]A MIRKO RA^I]
31.12.1995 - 31.12.2010. Supruga Mla|a, sinovi Sini{a i Slavi{a i snaha Aleksandra 8302 A-1 G Dragi na{ ]amile, vrijeme prolazi, ali sje}awe na Tebe ne blijedi. S po{tovawem i qubavqu ~uva}emo uspomenu na Tebe! Tvoja Vera sa porodicom 8322 A-4 M

MOM^ILA MIHAJLOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Pavlovac. Osta}e{ zauvijek voqen i nikad zaboravqen u na{im srcima. Tvoji: supruga Vida, k}erke Dragana i Livija sa porodicom 8317 A-4 M

MIOQKE SAVANOVI]
U nedjequ, 2.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Srpsko-pravoslavnom grobqu u Boriku, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S tugom i po{tovawem Porodica Savanovi} 8308 A-4 M

42 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE
Dana 1.1.2011. godine navr{ava se godina da nije sa nama draga na{a sestra Dana 1.1.2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage Navr{ava se tu`na godina kako nije sa nama na{ dragi

BOSIQKA KOPAWA

LUKA DU[ANI]
Vrijeme nije umawilo tugu. S ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i qubav prema nama. Vje~no }emo ~uvati tvoj plemeniti lik. Tvoji najmiliji: supruga, sin, k}erke, zetovi, unu~ad i sestra.

Neizmjerna qubav i dobrota prema nama oti{la je s tobom. Tvoja bra}a i sestre 8231 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na na{u dragu

VERE TEINOVI]
S qubavqu i po{tovawem, Tvoji najmiliji 8258 A-8 M Pola godine tuge i nevjerice bez na{eg voqenog

A-6 UP Dana 8.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

BOSU KOPAWA
Brat Milan i Bosa 8276 A-1 M Dana 3.1.2011. godine navr{ava se sedam godina kako nije sa nama na{ voqeni

BOSIQKU (ro|. Orlovac) KOPAWA
K}erka Qiqa i unuka Irena A-3 NN Dana 1.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti

BRANKICE RADOVI]
U nedjequ, 2.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: otac @ivko, majka Dragica, sestre Ranka i Dubravka, zetovi Ostoja i Branko, sestri~ina Maja i sestri}i Dejan, Nikola i \or|e 8288 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenu k}erku

TOMISLAVA BERBATOVI]A
\OR\E GRUJI^I]
Sa ponosom te pomiwemo, s qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji A-3 UP Sa neizmjernim bolom `ivimo bez tebe, sre}ne {to si bio na{. Tvoje: Kekana, Tamara i Zorana

QIQANE GVO@\AR
O`alo{}ena porodica 8305 A-1 M

8265 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog zeta i pa{anca

BRANKICU

Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

Ne znam kako i kojim putem da krenemo sada kada te nema vi{e tu sa nama. Tvoji: mama Dragica i tata @ivko 8296 A-6 G Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na dragu sestru

TOMISLAVA BERBATOVI]A MIRKA GRAHOVCA
2006-2011. U nedjequ, 2.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Tvoje ime na{ je ponos, tvoj odlazak na{a najve}a rana. Tvoji najmiliji: supruga Danica, k}erka Swe`ana i sin Sini{a 8324 A-8 M Sje}awe Dana 1.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage supruge, majke i bake Po~ivaj u miru bo`ijem. Du{ka i Reuf 8279 A-8 G Dana 3.1.2011. godine navr{ava se godina dana otkako nas je napustio na{ dragi

BRANKICU
Bog nam je uzeo tebe, a mi nismo bili spremni na to, koliko god da boli toliko i vi{e te vole tvoji. Sestra Rana, zet Ostoja i sestri~ina Maja 8294 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu

BRANKICU
Ovi dani i no}i su tako u`asni i tu`ni, kao da smo ostali bez igdje ikoga, ali ovo stra{no boli. Sestra Dubravka, zet Branko, sestri}i Dejan, Nikola i \or|e 8298 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu suprugu, majku, baku i prabaku

VIDA VIDI]
1.1.1991 - 1.1.2011. 20 tu`nih godina bez tebe. Tvoj plemeniti lik i dobrota osta}e vje~no u na{im srcima. Tvoji: suprug Savo i k}eri Kosana i Vesna sa porodicom. 1103 A-3 G Dana 3.1.2011. godine navr{ava se 16 godina otkako nije sa nama na{ dragi

RU@ICE KOJADINOVI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica Kojadinovi} 8264 A-4 M Tu`no sje}awe na dragu sestru i tetku Po~ivaj u miru Tvoji najmiliji

BRANISLAV (Jovana) POLI]
8257 A-8 M U sje}awe na NAJDRA@U Tu`no sje}awe na dragog oca

BRANKICU RADOVI]
Ujko Ne|o, ujna Ru`a, brat Sini{a sa porodicom i sestra Dragica sa porodicom 8307 A-2 M

MIQKU KNE@EVI]
2.1.2009 - 2.1.2011. O`alo{}ena porodica 8305 A-2 M

Dana 5.1.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MILUTINA (Vida) TE[I]A RADU KOSA
K}erka Zorica i sin Zoran 2.1.2006 - 2.1.2011. Slavko sa porodicom 8301 A-1 G U subotu, 1.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 8287 A-6 M

MILAN (Marka) \URICA
Wegovi najmiliji 8250 A-2 G

8275 A-1 M

RU@ICU
Sestra Nevenka i sestri} \or|e 8264 A-1 M

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 43 Dana 1.1.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg voqenog supruga i oca Dana 31.12.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

MLADENA JOTI]A
Prolaze dani, no}i i godine, a bol i tuga za tobom nikada pro}i ne}e. Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Neutje{ni: supruga Enesa, k}erka Sawa i sin Jasenko B-2 UP

MILICE [MITRAN
Tim povodom u nedjequ, 2.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Potkozarju, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 8293 B-2 G
Na{em dragom prijatequ

STEVICE
Mnogo nam nedostaje{. Vesna i Dobrila 8343 A-1 G

STEVICI
Mnogo nam nedostaje{. \uka, Mi{o i Du}a 8343 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu ujnu

STEVICE
Rado te se sje}amo i mnogo nam nedostaje{. Mira i Bojan 8343 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu snahu

STEVICA BERGA
Svi te se rado sje}amo i mnogo nam nedostaje{. Goran, Vesna, Branka, Bojan, Mira, @eqo, Miro, \uka, Mi{o, Slavi{a, Mirjana, Du}a, Peri}, Aco, Vesna, Dobrila, Lugowa, Zdravo, Vela, Deba, Igor, “Zoki - Komerc”, Stojan, Rale, [vabo, Aco, Stanko, Neboj{a, Miki, Du}a, Davor, Goca, Danijela, Vlado, Ra{o, Savo, Pero, STR “Kreja” Zauvijek si nam u srcima. 8343 B-2 G

STEVICE
Mnogo nam nedostaje{. Aco Daki} i Peri} 8343 A-1 G

SLA\ANU
@eqka i Milo{ sa djecom 8342 A-1 G

SLA\ANU
Djever Rade i jetrva Borka sa djecom 8342 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

Dana 7.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

STEVICE
Mnogo nam nedostaje{, zauvijek }e te pamtiti tvoji prijateqi [vabo, Aco i Stanko. 8343 A-2 G

STEVO
Ostao si nam u srcima i rado te se sje}amo. Tvoje radne koleginice Branka i Milana 8343 A-2 G Dragom prijatequ

STEVICE
Mnogo nam nedostaje{, i daqe `ivi{ u na{im srcima. Slavi{a i Mirjana 8343 A-1 G S tugom se opra{tamo od ~ovjeka izuzetnog duha, qudskih vrlina i moralne ~vrstine, na{eg dragog

SLA\ANU
Brat Simo 8342 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

SLADOMIRKE - SLA\ANE JOSIPOVI]
U subotu, 1.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Dragi{a, k}erke Biqana i Qiqana 8342 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenu suprugu i majku

STEVO
Mnogo nam nedostaje{. Goran i Vesna 8343 A-1 G

STEVICI
od “Bawalu~ke pivare“, Rade Jovi} i Branko Ba{i} 8343 A-1 G

JOVANA JANI^I]A
Posqedwe zbogom! Milorad - Miwa Bulatovi} sa porodicom 8340 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

SLA\ANU
Porodica Osti}

SLA\ANU
An|ele, nedostaje{ nam puno. Uvijek }emo pamtiti tvoj osmijeh i qubav koju si nam pru`ala, jer ti si bila sunce u na{im `ivotima. Tvoj dom }e uvijek biti u na{im srcima i znaj da te volimo najvi{e na svijetu. Tvoji najmiliji: suprug Dragi{a, k}erke Biqana i Qiqana 8342 A-6 G Tu`no sje}awe na dragu snahu Tu`no sje}awe na dragu

8342 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima da je dana 29.12.2010. godine preminula u 88. godini `ivota na{a draga i voqena

SLA\ANU
Porodica Pavlovi}

JOVANU

8342 A-1 G

VIDA (Gli{e) MANOJLOVI]
Sahrana }e se obaviti dana 31.12.2010. godine u 14 ~asova na grobqu u Drugovi}ima. O`alo{}eni: k}erka Nada, zet Bogdan, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 8345 A-8 G

od sestri}a i sestri~ina, porodice Bulaji}, Jankovi}, Mili}, Andrija{evi}, Banovi}, Babi} i Gvozdenovi}. 8341 A-2 G

SLA\ANU
Svekrva Mara 8342 A-1 G

SLA\ANU
Porodica Vra~ar 8342 A-1 G

44 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE
Dana 2.1.2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u ~etvrtak, 30.12.2010. godine, u 59. godini `ivota, preminuo na{ dragi

DU[ANA PAVI^ARA
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Trnu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 8336 A-6 M Dana 2.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

DRAGAN (Kire) VEQANOVSKI
Sahrana }e se obaviti u subotu, 1.1.2011. godine, na grobqu Dowi Drakuli} u 13 ~asova. O`alo{}eni: Qubinka, sinovi Dalibor, Dra`enko i Dario, snahe Biqana, Sandra i Awa, sestre Nada i Swe`ana, unu~ad Dajana, \or|e i Lana, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 014792 A-8 R Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu

GROZDE STANETI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Brda, Novoselija, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 8342 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog tatu Tu`no sje}awe na dragog tatu

DRAGANU
od sinova Dalibora, Dra`enka i Daria sa porodicama. 014792 A-1 R

DRAGANU
od sestara Nade i Swe`ane sa porodicama 014793 A-1 R Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILENKA BOSAN^I]A
K}erka Nada Loji} sa porodicom 8335 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog supruga i tatu

MILENKA
K}erka Rada Osti} sa djecom 8335 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

Posqedwi pozdrav dragom suprugu

MILORADU
od supruge Dragice. 8337 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILORADU
od k}erke Gordane sa porodicom. 8337 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILENKA
Supruga Du{anka i sin Darko s djecom 8335 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

MILORADU
od kumova Lu`ija ]ane i Lale sa porodicom. 8344 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog kuma

MILORADU
od sina Gorana sa porodicom. 8337 A-1 G

MILORADU
od sina Zorana sa porodicom. 8337 A-1 G

PERU MILOVANOVI]A
1.1.1995 - 1.1.2011. Porodica Milovanovi} 8346 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

TOMISLAVA RADOWI]A
Porodica Talijan 8339 A-1 G Dana 5.1.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

URO[A VUKELI]A
3.1.2007 - 3.1.2011. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati uspomene na tebe. Porodica Vukeli} 8338 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog oca

NEBOJ[E DUJI]A
U nedjequ, 2.1.2011. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svije}e. S tugom i po{tovawem, supruga Dragica i sin Aleksandar 8347 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog tetka

NEBOJ[U
Sin Aleksandar 8347 A-1 G

NEBOJ[U
Porodica \u|i} 8347 A-1 G

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 45

46 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Sport

Ako se ja pitam i ako Partizan na bilo koji na~in mo`e da odlu~uje, mi smo za to da se Prosine~kom dozvoli da vodi Crvenu zvezdu, bez obzira na to da li ima PRO licencu Dragan \uri}, predsjednik Partizana

Pomo} saveza
Rukometni savez Srbije skupio je 250.000 dinara za sanirawe posqedica razornog zemqotresa u Kraqevu. Savez je organizovao na Bawici utakmicu izme|u Srbije i Rusije, koja je imala humanitarni karakter, a tom prilikom je prodato 1.670 karata.

Igra~ pretukao trenera

[ef stru~nog {taba FK Radnik Nikola Bala dobio batine
FOTO: GLAS SRPSKE

Na| preba~en na VMA
Koordinator fudbalskog kluba Partizan za sportska pitawa Albert Na| preba~en je na VMA u Beogradu zbog zdravstvenih problema, a u Partizanu su potvrdili da je razlog hitnog odlaska u bolnicu kamen u bubregu, zbog ~ega }e najverovatnije biti podvrgnut mawoj hirur{koj intervenciji.

Nikola Bala

Osu|ujem napad na na{eg trenera i nije mi jasno za{to je neko nasrnuo na wega i ko su ti qudi uop{te, rekao Dragan Peri}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Aleksa Milojica, ~lan Teniskog kluba “Dr Mladen Stojanovi}“, osvojio je prvo mjesto na me|unarodnom teniskom turniru “Zagi kup” koji je odr`an u Zagrebu. On je u finalu savladao doma}eg igra~a Marka Golca sa 1:6, 6:2, 6:4, a pored wega jo{ je nastupio wegov saigra~ iz kluba Stefan Surtov. Rukometnom klubu Crvena zvezda prijeti oduzimawe bodova, po{to “crveno-bijeli“ jo{ uvijek nisu isplatili dugovawa biv{em kapitenu i golmanu Vladimiru Peri{i}u. Beogra|ani imaju rok da izmire obaveze do 8. januara ili }e u suprotnom snositi sankcije.

Foto dana

BI JEQINA - [ef stru ~nog {ta ba fu dbal skog klu ba Ra dnik Ni ko la Ba la pre tu ~en je u ~et vrtak uju tro u grad skoj ka fa ni u Bi jeqini, pot vr|e no je “Gla su Srpske“ u bijeqinskoj policiji. - Oko 7.20 ~asova tri lica od kojih je jedan D. G. fizi~ki su napali N. B. i tom pri li kom mu na ni je li po vrede u predjelu oka i lica. Poslije ukazane medicinske pomo}i N. B. je preba~en u bolnicu u Beogradu. Pripadni ci po li ci je tra ga ju za ostala dva lica - izjavio je por tpa rol CJB Bi jeqina

Dragomir Peri}. Nezvani~no saznajemo da je nekada{wi fudbaler Radni ka Dar ko Ga {e vi} na srnuo na sada{weg trenera Bijeqinaca, a razlog sukoba su nera{~i{}eni dugovi od ranije.

BALA od ranije poznat kao konfliktna osoba
Predsjednik kluba Dragan Peri} je izjavio da nije upoznat sa detaqima napada na trenera Radnika. - ^uo sam za in ci dent koji se desio jutros, ali ne znam ni{ta o detaqima napada, po{to trenutno nisam u Bijeqini i nisam se sti-

gao de taqni je ra spi ta ti. Osu |u jem na pad na na {eg trenera i nije mi jasno za{to je neko nasrnuo na wega i ko su ti qudi uop{te - rekao je Dragan Peri}. Bala je od ranije poznat po konfliktnom pona{awu i ovo je tre }i slu ~aj u posqedwe tri godine da se wegovo ime pomiwe sa sva|ama u Radniku. Prije dvije godine fizi ~ki je na pao ta da{weg ~lana Upravnog odbora Bi-

jeqinaca Jovicu Davidovi}a, a ta ko |e po znat je i wegov sukob sa ocem fudbalera Jove Koji}a Bo{kom. Poznat je i po tome {to je u po lu vre me nu uta kmi ce izme|u Lakta{a i Radnika, ko ja je igra na 16. okto bra ove godine, “davio“ fudbalera Dragana Vukovi}a, koji je u 45. minutu zaradio crveni karton. Te `i in ci dent ta da je spri je ~io di re ktor klu ba Dragan Jevti}.

Suspenzija
Na utakmici Prve lige Republike Srpske izme|u Sutjeske i Radnika, koja je odigrana pro{le sezone, Bala je verbalno vrije|ao glavnog sudiju me~a Roberta [ormaza i zatim je od strane Disciplinske komisije FSRS bio suspendovan nekoliko utakmica.

Evropa nam je u prvom planu
Mi smo iskqu~ivo svojom krivicom gubili bodove, ~isto. Ali, malo mi je nelogi~no da Partizan i Zvezda ni u jednoj utakmici nisu kiksali. Verovatno su imali mnogo sre}e. Nadam se da }e do}i vreme da i oni kiksaju. Za prvo i drugo mesto postoje rezervacije, a ako ima te po tpo ru ta re zer va ci ja je jo{ ~vr{}a. Zato mi ka`emo da je na{ prvi ciq povratak u Evropu. Mi se ne predajemo. Poku{a}emo da anuliramo te rezervacije, da se borimo i da se ume{amo u borbu za vrh. Budu li nam Partizan i Zvezda pru`ili makar malu {ansu, mi }emo je iskoristiti, verujte mi. Evropa nam je u prvom planu, a titula, to je jako te{ko. Mislim da sam pogre{no shva}en. Za{to bih ja be`ao od toga da igra~ Vojvodine pre|e u Partizan ili Zvezdu? Ja volim Vojvodinu, ona mi je u srcu i `elim da Vojvodina bude is to ve li ka kao Zvez da i Par ti zan. Me|utim, ne mogu vi{e da uzimaju na{e igra~e za xabe, pa da posle kao delimo procente. Ne, ako ho}ete igra~a, dajte pare, ne}u procente. Evo, na primer, zna se cena za Medojevi}a. U dana{we vreme mi smo u mnogo dobroj finansijskoj situaciji. Nije da raspola`emo milioni ma, ali ni ko me ne du gu je mo. Za Mereba{vilija se interesuju ruski klubovi, Brki} je blizu odlaska, Mario je jednom nogom ve} u Gr~koj ili na Kipru. Marija izuzetno cenim, volim ga, dobar je momak i bi}e mi `ao kad ode, ali je za wega pravo vreme da ode. Upravni odbor kluba je odobrio prelazak Mr|e u Partizan, naravno ako daju novac. Wega je predsednik Partizana Dragan \uri} primio i posle pet minuta Mr|a mi se javio i rekao da nema ni{ta od prelaska. Poznavaju}i menaxerske sposobnosti \uri}a mislio sam da ga ne}e pustiti iz kancelarije dok ne potpi{e ugovor, me|utim Mr|a nije pre{ao u Partizan. Potom se odjednom pojavio {vajcarski Sion.

Ratko BUTOROVI], predsjednik FK Vojvodina
Srpski teniser Novak \okovi}, koji u Dubaiju sa djevojkom Jelenom puni baterije za nastupaju}u sezonu, susreo se na pla`i sa fudbalerima Milana, koji su trenirali na pijesku i tom prilikom se srda~no pozdravio sa Zlatanom Ibrahimovi}em, a dobio je i dres “rosonera“.

Za prvo i drugo mesto postoje rezervacije, a ako imate potporu ta rezervacija je jo{ ~vr{}a

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 47

Brazilac na izlaznim vratima Milana

Izabran novi predsjednik FK BSK

Jasno je da on ne}e vi{e biti igra~ Milana, ali mo`da se preseli u neku drugu veliku ligu, rekao Roberto de Asis

Ronaldiwo ide za osam miliona evra

Damjanovi} umjesto Damjanovi}a
BAWALUKA - Poslije ostavke Predraga Damjanovi}a na mjesto predsjednika Fudbalskog kluba BSK, ovu funkciju preuzeo je wegov brat Novak. - Na sjednici Upravnog odbora BSK-a jednoglasno je odlu~eno da u idu}em periodu obavqam funkciju predsjednika kluba. Glavni i osnovni ciq u budu}em radu je taj da izborimo opstanak u Prvoj ligi Srpske, jer se trenutno nalazimo u nezavidnoj situaciji. Tako|e, moram da naglasim da nije prekinuta saradwa sa Borcem, samo su sporne dvije ta~ke dogovora, ali se nadam da }emo uspjeti da se dogovorimo u vezi sa tim - rekao je Damjanovi}. M. Z.

Gvardiola na mukama

Nepristojna ponuda CSKA
MOS KVA - Ru ko vod stvo Fudbalskog kluba CSKA iz Moskve ponudilo je treneru Barselone Pepeu Gvardioli ugovor prema kojem bi on zara|ivao 22 miliona evra po sezoni. Trener Katalonaca se uporno odu pi re is ku {ewima i wemu bliski qudi tvrde da }e za znatno mawe para produ`iti ugovor sa sada{wim klubom. Gvardiola je navodno dao jasne instrukcije svom agentu \osepu Mariji Orobitgu, da na|e zajedni~ki jezik sa ~elnicima Barselone oko produ`ewa saradwe.

Nova ponuda za srpskog {topera

PS@ `eli Bi{evca
PARIZ - Qetos je nedostajao samo korak do selidbe Milana Bi{evca iz Valensijena u Pari Sen @ermen, dok bi poslije Nove godine ovaj transfer ipak trebalo da bude obavqen. “Sveci“ su, naime, poslali ponudu za srpskog defanzivca, a cijena je malo pove}ana u odnosu na onu od prije nekoliko mjeseci, u `eqi da se predsjednik Valensijana Fransis Deku ri je ko na ~no odo bro voqi i pus ti Bi {ev ca na “Park prin ~e va“. Na tran sfe ru ne ka da{weg re pre zen ta tiv ca Srbije, kao i pro{log qeta, insistira trener PS@-a Antoan Kombare, koji je radio sa Bi{evcem u Valensijenu.

Ronaldiwo

FOTO: AGENCIJE

MILANO - Ve} nekoliko se dmica mediji spe ku li {u gdje }e fu dba ler Milana Ronaldiwo nastaviti karijeru. Kao najrealnija opcija spomiwao se odlazak u Brazil, u Gremio. Me |u tim, stvar se za kom plikovala, a Ronaldiwo je u bra zil skom klu bu vi |en tek na qeto.

Lista klubova u koje bi tre ba lo da pre |e ne ka da{wi najboqi igra~ svijeta svakim danom sve je du`a, a agenti “rosonera“ su kontaktirali sa ^elzijem, Liver pu lom i Man ~es ter Sitijem u poku{aju da otvore pregovore. Prema pisawu italijanskih medija, Ronaldiwo bi umjes to u Gre mio

mogao da se preseli u Pari Sen @ermen, klub u kojem je ve} igrao od 2001. do 2003. go di ne. Na vo dno je Ro nal diwov agent i brat Roberto de Asis izjavio da Gremio mora da plati osam miliona evra ako ho}e da dovede nekada{weg najboqeg fudbalera na svijetu.

^IVAS
Vlasnik meksi~kog prvoliga{a ^ivasa iz Gvadalahare Horhe Vergara ponudio je Ronaldiwu 24 miliona dolara za ~etvorogodi{wi ugovor. Meksi~ki mediji navode da je Brazilac odbio ponudu brazilskog Gremija i tvrde da sti`e u ^ivas.

IGRAO u Pari Sen @ermenu
- Ako `e le da sklo pe ugovor sa Ronaldiwom, mora}e da plate onoliko koliko Mi lan tra `i. Broj ni

brazilski klubovi se raspitu ju za Ro nal diwa, ali ne iskqu~ujem ostanak u Evropi jer se za wega interesuje jedan evropski klub. Jasno je da on ne }e vi {e bi ti igra~ Milana, ali mo`da se preseli u neku drugu veliku ligu - rekao je Roberto de Asis. Ina ~e, za po pu lar nog “Diwa“ su zainteresovani i bogata{i sa Bliskog istoka, tako da postoji i ponuda iz Dubaija, a potpredsjednik Milana Adrijano Galijani objavio je da Ronaldiwo ne mo `e da ode iz klu ba za mawe od osam miliona evra.

Milan Bi{evac

Prijateqski me~ u Bilbaou

Baskija boqa od Venecuele
BILBAO - Protivnik fudbalske reprezentacije Baskije u tradicionalnoj utakmici koja se igra pred Novu godinu ovog puta je bila selekcija Venecuele. Pred blizu 40.000 gledalaca u Bilbaou doma}in je slavio sa 3:1 golovima Gurpegija u 55, Labake u 70. i Munijaina u 85. minutu, dok je jedini gol za goste postigao Viskarondo u 40. minutu. Ekstremno nacionalisti~ki nastrojena publika na “San Mames“ stadionu vrlo emotivno je pre`ivqavala svaki trenutak me~a, a zvi`duke je zaradio samo ^abi Alonso, kojem navija~i ne mogu da oproste to da kao Bask nastupa za Real Madrid. Tokom utakmice velika ve}ina navija~a bila je obu~ena u nacionalne zelene boje, mahali su baskijskim zastavama i uzvikivali separatisti~ke parole.

Trener Crvene zvezde pred rje{ewem problema

Prosine~ki dobija licencu do 26. februara
BEOGRAD - Proslavqeni biv{i hrvatski fudbaler, a odne da vno tre ner Crve ne zvezde Robert Prosine~ki trebalo bi da rije{i sve birokratske probleme do 26. februara, kada zapo~iwe nas ta vak srpskog prvenstva, pi{u mediji u Srbiji. - Nema tu nikakvih problema. U Fudbalskom savezu Hrvatske uskoro }u rije{iti svoj status i donijeti sve potrebne papire - rekao je Prosine~ki. Predsjednik Zajednice prvoliga{a Srbije Branimir Babarogi} je istakao da ima saznawa da }e novi trener “crveno-bijelih“ imati licencu za rad prije po~etka {ampionata. februara trebalo da odradi sve {to je potrebno za sticawe profesionalne trenerske li cen ce. Biv {i ~lan stru~nog {taba hrvatske reprezentacije trebalo bi da do tada odbrani diplomski rad na Kineziolo{kom fakultetu u Zagrebu i dobije A licencu. Ta da bi Fu dbal ski sa vez Hrvat ske kao za slu `nom sportisti trebalo da mu omogu }i upi si vawe Tre ner ske aka de mi je, te bi on dje po ubrzanom programu u dvije sedmice trebalo da dobije sve potrebne papire koji bi mu otvorili put da preuzme kormi lo Crve ne zvez de pre ma UEFA standardima.

TREBA da odbrani diplomski rad
- Potvr|eno mi je da }e Prosine~ki imati licencu za rad u prole}nom delu prvenstva. Iz uprave Crvene zvezde rekli su mi da }e dobiti svu potrebnu pomo} Fudbalskog saveza Hrvatske - rekao je Babarogi}. Prosine~ki bi do kraja

Robert Prosine~ki

Navija~i na terenu

FOTO: AGENCIJE

48 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Borac m:tel izgubio u finalu turnira u Holandiji
FOTO: V. STOJAKOVI]

Pi{e: Darko PA[AGI]

Borac na pravom putu
Na velikom prednovogodi{wem turniru u Holandiji #Limburgse handbal dagen# rukometa{i Borca m:tel zastali su na posqedwoj stepenici. Pora`eni su u finalu smotre, koja je okupila osam ekipa iz pet zemaqa, od portugalske Benfike sa 21:23. Malo svojim, malo gre{kama sudija izabranici Dragana Markovi}a u prestonicu Republike Srpske nisu se vratili sa pobjedni~kim peharom, ali su osvjetlali obraz rukometa na ovim prostoru. U trenucima, kada se ve}ina najboqih svjetskih reprezentacija priprema za nastup na najve}oj planetarnoj smotri, koja }e se od 13. do 30. januara odr`ati u [vedskoj, Bawalu~ani su uspjeli da se poslije puta koji je trajao punih 25 ~asova u Gelenu predstave u najboqem svjetlu. Poslije startnog remija sa Benfikom, zabiqe`ili su dvije pobjede nad holandskim ekipama, KRAS Volendam i Ol stars, potom su u polufinalu deklasirali norve{ki Viking Stavanger, da bi se potom u finalu ponovo namjerili na Benfiku. Svi koji su proteklih dana posmatrali smotru u Holandiji sla`u se u jednom da je Borac m:tel igrao najqep{i rukomet. Rukomet za srce i du{u. Sve to daje za nadu da }e nastavak Premijer lige BiH, koji po~iwe 11. februara biti u znaku Bawalu~ana i da }e kona~no uspjeti da preotmu prvo mjesto u posqedwih nekoliko sezona neprikosnovenoj sarajevskoj Bosni. A, ako tako bude, onda i sam evropski krem nije daleko. Jedno je sigurno, Borac m:tel je na pravom putu, a na nama svima kojim volimo sport, a pogotovo rukomet je da ih podr`imo, jer ova generacija, koju uspje{no predvode direktor Boris \ogo i {ef stru~nog {taba Dragan Markovi} to zaslu`uje.

kumovale porazu
Imali smo ~ak 10 iskqu~ewa, a Benfika samo jedno. To, vaqda, dovoqno govori kakvo je su|ewe bilo u finalu, rekao Dragan Markovi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Mirko Miki} (RK Borac)

Hopman kup u Pertu

Nole i Ana brane boje Srbije
PERT - Na Hopman kupu, koji }e biti odr`an u Pertu od 1. do 8. januara, reprezentacija Srbije, za koju }e nastupiti Ana Ivanovi} i Novak \okovi}, igra}e u A grupi sa selekcijama Belgije, Kazahstana i Australije. U prvom kolu Srbija }e se 2. januara sastati sa Kazahstanom. Ivanovi}eva }e igrati protiv Jaroslave [vedove, a \okovi} protiv Andreja Golubjeva. U slu~aju nerije{enog rezultata odlu~iva}e me~ u mje{ovitom dublu. Srbija, koja je postavqena za prvog nosioca, u drugom kolu igra}e protiv Australije (Ali{a Molik, Lejton Hjuit). Taj me~ na programu je 4. januara. U tre}em kolu (6. januara) Ivanovi}eva i \okovi} sasta}e se sa reprezentacijom Belgije za koju igraju @istin Enan i Ruben Bemelmans. U B grupi igra}e Ve li ka Bri ta ni ja (La ura Robson i Endi Marej), Italija (Fran~eska Skjavone i Potito Stara}e), Francuska (Kristina Mladenovi} i Nikolas Mau) i SAD (Be ta ni Ma tekSen ds i Yon Izner). Fi na le je na rasporedu 8. januara.
FOTO: AGENCIJE Novak \okovi} i Ana Ivanovi}

GE LEN - Ru ko me ta {i Borca m:tel nisu uspjeli da osvoje pobjedni~ki pehar na tra di ci onal nom tur ni ru “Limburgse handbal dagen“, koji je od 27. do 29. decembra odr`an u holandskim gradovima Gelenu, Sitardu i Paningenu. U finalnom susretu izabranici Dragana Markovi}a pora`eni su od portugalske Benfike sa 21:23 (9:7), iako su sve do 50 minuta imali prednost. Trenutak koji je odlu~io pobjednika desio se u samom fini{u, kada je lijevi bek “crveno-plavih“ Faruk Halilbegovi} dobio crveni karton, {to je Ben fi ka iskoristila da preokrene rezultat i osvoji pehar, koji }e tako ponovo oti}i u Portugaliju, jer je pro{le godine na turniru trijumfovao Porto. ^inilo se na poluvremenu da }e Bawalu~ani koji su ima-

li dva gola prednosti (9:7) sti}i do pobjedni~kog pehara, ali malo svojim, a malo gre{kama sudija nisu u tome uspjeli.

ODMOR za rukometa{e do 10. januara
- Bez obzira na poraz u finalu, ku}i se vra}amo uzdignuta ~ela. Igrali smo ubjedqivo najqep{i rukomet na turniru, odu{evili smo doma}ine kvalitetom, ali i pona{awem van te re na, i mo gu re}i da je odlazak u Holandiji bio pun pogodak - rekao je {ef stru~nog {taba Bawalu~ana Dragan Markovi}. Kormilar ~ete iz “Gospod-

ske ulice“ naglasio je da su sudije u finalnom susretu vukle na stranu Portugalaca. - Ima li smo ~ak 10 iskqu~ewa, a Benfika samo jedno. To, vaqda, dovoqno govori kakvo je su|ewe bilo u finalu. No, bez obzira na sve, sa ove smotre }emo ponijeti samo lijepe uspomene, a zadovoqan sam i izdawem svoje ekipe. Sada idemo na odmor do 10. januara, kada }emo krenuti sa pripremama za nastavak sezone - dodao je Markovi}. Direktor Borca m:tel Boris \ogo je naglasio sjajan prijem doma}ina. - Sve je bilo na vrhunskom nivou i za svaku pohvalu. ^ast nam je {to smo bili u~esnici

Tri pobjede
Bawalu~ani su Holandiji za tri dana odigrali pet utakmica. U grupi B prvo su remizirali sa Benfikom 33:33, a zatim su zabiqe`ili pobjede protiv holandskih ekipa, KRAS Volendama (34:25) i Ol starsa (31:30). U polufinalu su lako iza{li na kraj sa norve{kim Vikig Stavangerom, kojeg su pobijedili sa 31:23, a u finalu su pora`eni od Benfike sa 21:23.

ove smotre, a jo{ vi{e smo ponosni {to smo se predstavili u odli~nom svjetlu. Utakmice su igrane pred punim tribinama, a jedino zbog ~ega `alimo je poraz u finalu. Imali smo Benfiku, tvrdim i da smo boqa ekipa od wih, ali eto nije nam se dalo da osvojimo pehar - naglasio je \ogo. Tre }e mjes to osvo jio je ruski Sankt Peterburg, koji je pobijedio norve{ki Viking Stavanger sa 38:30. Peti je KRAS Volendam koji je savladao Vos Lajons sa 32:25, a sedmi je bio Ol stars koji je bio boqi od ekipe Euroteh Bevo sa 29:25. Gol man Ben fi ke @oao Fereiriwo progla{en i za najboqeg ~uvara mre`e na turniru. Karlos Karneiro (Benfika) je izabran za najboqeg napada~a na turniru, dok je Artjom Vi{nevski (Sankt Peterburg) najboqi defanzivac. Prvi strijelac smotre sa 33 go la bio je Kje til Strand (Viking Stavanger) TUNIS SRBIJA 26 (13) 24 (15)

Tunis opet boqi
TAZARKA - Rukometna reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu od selekcije Tunisa sa 24:26 u okviru pri pre ma za Svjet sko prven stvo, ko je }e se odr`a ti u [ved skoj pod 13. do 31. janua r a 2011. go di ne. B a { kao i prvi, ni dru gi me~ nije bio dostojan me |u na ro dne uta kmice, s obzirom na kriterijum su|ewa. Pravo je ~udo {to niko od igra~a Veselina Vukovi}a nije povrije|en. Ina~e, “orlovi“ su ispunili sve zadatke koje je pred wih postavio selektor, a prijateqske uta kmi ce pro tiv Tu ni sa po slu`ile su za provjeru i ui gra vawe se le kcije. Srbija je konstantno vodila, ~esto i sa ~etiri gola prednosti, ali su pred kraj utakmice Tuni{ani uz pomo} arbitara uspjeli da preokrenu rezultat.

Poraz rukometne reprezentacije Srbije

Dvorana: “Tazarka“ u Tazarki. Sudije: Jeribi i Jeribi (Tunis). Gledalaca: 2000. Sedmerci: Tunis 7(6), Srbija 1 (1). Iskqu~ewa: Tunis 6, Srbija 6 minuta. TUNIS: Misaoui, Hamza, Brahem 2, Hedoui, Lagaha Garbi 4, Tej, Tojati 6, Ha|, Jelouze, Jasine, Gatfi 3, Mrabet, Meganem 4, Ajed, Said 3, Alone 4. Selektor: Alan Porte. SRBIJA: Stani} (8 odbrana), Pejanovi} (5 odbrana), Pribak 5, Vujin 6, Nik~evi} 5, Stojkovi} 4, ]urkovi}, Toski} 1, Marjanac, Markovi}, Prodanovi} 1, Ra{i}, Rni} 2, Vilovski, Mitrovi}, Stankovi}, Tubi}. Selektor: Veselin Vukovi}.

“L’Ekip“ proglasio najboqe

Nadal ispred svih
PARIZ - [panski teniser Rafael Nadal progla{en je u izboru francuskog dnevnika “L’Ekip“ za najboqeg sportistu svijeta 2010. godine. Druga dva mjesta pripala su fudbalerima - [pancu Andresu Inijesti i Holan|aninu Vesliju Snajderu. Novinari “L’Ekipa“ su Nadalu dali vi{e od 200 poena prednosti u odnosu na drugoplasiranog Inijestu, ~lana {panske fudbalske reprezentacije koja je na prvenstvu svi je ta u Ju `noj Afri ci osvojila prvu titulu u istoriji. Prvi reket svijeta je ove godine osvojio tri grend slem turnira - Rolan Garos, Vimbldon i Otvoreno prvenstvo SAD, postav{i tek sedmi teniser u istoriji koji je osvojio sva ~etiri najve}a svjetska trofeja u “bijelom sportu“. Nadal je na prvom mjestu naslijedio Useina Bolta.

“ORLOVI“ izveli samo jedan sedmerac

I jedna i druga reprezentacija imale su po tri iskqu~ewa, ali je doma}in imao ~ak sedam sedmeraca, za razliku od “orlova“, koji su na ~itavom me~u izveli sa mo je dan pe nal. U dresu srpske reprezentacije najeRastko Stojkovi} fikasni ji je bio

Vujin sa {est pogodaka, dok su po pet golova postigli Nik~evi} i Pribak. Na Svjetskom prvenstvu u [vedskoj “orlovi“ }e se takmi~iti u grupi C sa Hrvatskom, Danskom, Rumunijom, Al`irom i Australijom.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 49

Tre}e izdawe humanitarnog me~a [ampioni za Afriku

^etiri skakaonice

Slavqe Morgen{terna
OBERSTDORF - Austrijski skija{ Tomas Morgen{tern potvrdio je dominaciju u ovogodi{wem Svjetskom kupu nakon {to je ubjedqivo trijumfovao u Oberstdorfu, na prvoj sta ni ci no vo go di{we turneje “^etiri skakaonice“. Morgen{tern je na prvom mjestu sakupio ~ak 289 bodova, zahvaquju}i fantasti~nim skokovima od 131 i 138 metara, koji su mu donijeli petu pobjedu od po~etka sezone. Drugo mjesto je zauzeo Finac Mati Hautameki, koji je u drugom poku{aju “preletio“ 137 i po metara, ~ime je napredovao za pet mjesta u odnosu na prvi skok. Na tre}e mesto popeo se jo{ jedan Aus tri ja nac, Ma nu el Fe tner, a mo`da je moglo biti druga~ije da su ~etvrtoplasirani Simon Aman i 11pla si ra ni Adam Ma li{ boqe skakali u prvom poku{aju. Jo{ jedan pripadnik “stare garde“ je razo~arao, a u pitawu je legendarni Finac Jane Ahonen, koji je zavr{io na 31. mjestu i tako ispao iz konkurencije. Ta kmi ~ewe se nastavqa prvog da na no ve go di ne u Gar mi{-Par ten kir he nu, dva da na ka sni je ski ja {i se sele u Insbruk, dok se turneja zavr{ava 6. januara u Bi{ofshofenu. Plasman u Svjetskom kupu: 1. Tomas Morgen{tern 705 bodova, 2. Andreas Kefler 525, 3. Mati Hautameki 431, 4. Simon Aman 361, 5. Vi le La rin to 339, 6. Adam Mali{ 314...

Ovo je o`ivelo mnoge lepe uspomene koje sam do`iveo na ovom stadionu. Bilo je ovo kao povratak ku}i za Bo`i}, izjavio Panti}
MA DRID - U hu ma ni tarnom me~u “[ampioni za Afriku“, koji je odigran u Madridu na “Visente Kalderonu“, ekipa koju je predvo dio biv {i se le ktor reprezentacije Srbije Radomir Anti} i za koju su nastupili igra~i iz [panske lige pora`ena je od tima afri~kih fudbalera koje je predvodio trener Real MaLIGA [PANIJE SELEKCIJA AFRIKE 2 3
Iker Kasiqas i Frederik Kanute FOTO: ROJTERS

LIGA [PANIJE: Rikardo, Havi Venta, Ze Kastro, Botija, Antonio Lopez, Valdo, Serhio Ramos, Valeron, Kanales, Kaqehon, Kalu U~e. Jo{ su igrali: Kasiqas, Hoze Ortiz, Mario Suarez, Dijego Rivas, Dijego Kastro, @oel, Goitom, Baha, Markano, Visente Viqa, Kristobal, Viktor San~ez, Sarpong, Kvinsi, Mo Mbami, Oliva. Trener: Radomir Anti}. SELEKCIJA AFRIKE: Kameni, Dabo, Mensah, Anhel San~ez, @eremi, Frank Songo, Boateng, Dijara, Panti}, Kanoute, Futre. Jo{ su igrali: Kone, Bangura, Sedrik, Palop, Vebo, Moviqa, Serhio Kanivel, Vakaso, Kvini, Bodipo, Nelson, Keita, Kobewo, Ovusu, Belenger, Moha, Sumi, Kitoko, Sar, Lago Junior. Trener: @oze Muriwo.

drida @oze Muriwo sa 2:3. Kom ple tan pri hod od utakmice oti{ao je na `iro-ra~un UNICEF-ovog eduka ti vnog pro gra ma [ko le za Afriku, odnosno na ra~un humanitarne organizaci je fu dba le ra Ma li ja i Seviqe Frederika Kanutea, inicijatora priredbe. Sjajna atmosfera, 30.000 qudi na “Visente Kalderonu“, stadionu na kojem je Radomir Anti} napravio najve}i trenerski uspjeh. “Afrika“ je na kraju pobijedila sa 3:2, iako

je Anti}ev tim golovima Ramosa (15. minut) iz penala i U~ea (38) vodio sa 2:0. Rezultat su preokrenuli Vakaso (59), Kvi ni (72) i Bo di po (87). Naravno, u ovakvim situacija rezultat je u drugom planu, Afrika pobje|uje u svakom slu~aju.

MILINKO Panti} igrao utakmicu
Anti}ev pomo}nik bio je ne ka da{wi fu dba ler Re al

Madrida Mi~elom, na ~ijoj je klupi sjedio @oze Mouriwo, a zanimqivo je da je nastupio i nekada{wi idol navija~a Atletika Milinko Panti}. - Ovo je o`ivelo mnoge lepe uspomene koje sam do`iveo na ovom stadionu. Bilo je ovo kao povratak ku}i za Bo`i} - izjavio je Panti}. Svi su bi li sjaj no ra spo lo `e ni, Ra mos je u je dnom trenutku, iako je igrao za pro ti vni ~ku eki pu, od svog tre ne ra za tra `io dozvolu da izvede penal. Nara-

vno, aludirao je na situaciju pro tiv Bil baoa ka da je {utirao penal, {to je razbjeswelo Muriwa. - Nadam se da }e ovih 90 minuta pokazati da je djeci pomo} neophodna i skrenuti pa`wu na wihova prava - rekao je Serhio Ramos. Ovo je tre}e izdawe humanitarne akcije, sav prihod ide za obra zo vawe siroma{ne djece Afrike, a broj gledalaca je pokazao da i na vi ja ~i svim srcem po dr`avaju jednu ovakvu akciju.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Sun~ano
Bijeqina Tuzla Zvornik

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Malo toplije
U Republici Srpskoj u petak ujutru bi}e prete`no vedro i hladno, a du` rijeka, po kotlinama i po pojedinim nizijama na sjeveru sa maglom ili sumaglicom. Tokom dana prete`no sun~ano i malo toplije, uz lokalno malu obla~nost, osim u krajevima sa du`im zadr`avawem magle. Jutarwa temperatura vazduha od -12 na planinama i visoravnima, u ve}ini krajeva od -9 do 4, na jugu oko 1, a dnevna od -2 na visoravnima, od 1 do 6 u ve}ini krajeva, a na jugu do 11 stepeni Celzijusa. Sli~no vrijeme zadr`a}e se i 1. i 2. januara, s tim da }e u jutarwim ~asovima biti vi{e magle i bi}e smawena vidqivost. Temperature }e biti ve}e za dva do tri stepena Celzijusa.

Zenica Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e u petak tokom cijelog dana biti uglavnom sun~ano, a tokom ranih jutarwih ~asova mogu}a je magla po kotlinama. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od -11 do -7, a maksimalne od -3 do 3 stepena Celzijusa. Sli~no vrijeme zadr`a}e se i 1. i 2. januara, a temperature }e biti u blagom porastu.

Maks. Min.

3 oC -7 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawaluka
Trebiwe

Nik{i} Podgorica Pri{tina

Maks. Min.

6 oC -8 oC

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 8 9 1 5 -5 5 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon -3 -1 4 4 4 15 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 2 9 -1 -6 -3 -1 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -4 10 1 -3 -2 7

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Antena - petak
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 16.00 16.30 16.50 18.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija [erlok Holms: Znak |avola, film Gordost i predrasuda, film Vijesti Sportski pregled 100 truba Super genije 18.30 Vijesti 19.00 Pingvini sa Madagaskara, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.30 Povratak u Oz, film 22.00 MTV hitorama 0.00 Kabare Radeta Marjanovi}a 1.00 16 blokova, film 2.40 Koncert: Zvonko Bogdan 3.40 Koncert: Vlada Divqan 5.20 100 truba

Povratak u Oz

20

30

B 92

Uloge: Zoi De{anel, Alan Kaming, Nil Mekdona, Kejtlin Robertson, Ri~ard Drajfus Re`ija: Nik Viling

16 blokova

1

00

B 92

Uloge: Brus Vilis, Dejvid Mors, Mos Def Re`ija: Ri~ard Doner

Fox Crime
6.50 Metlok 7.35 Las Vegas 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Distrikt 9.55 Odjeqewe 10.45 Bouns 11.30 Brojevi 12.20 [ark 13.05 Las Vegas 13.55 Wujor{ki plavci 14.40 Distrikt 15.30 Bouns 16.15 Nestali 17.05 Odjeqewe 17.40 Putnik 18.30 [ark 19.10 Bjekstvo iz zatvora 20.05 Brojevi 20.45 Nestali 21.30 Zlo~ina~ki umovi 22.20 Zlo~ina~ki umovi 23.10 Bouns 23.55 [ark 0.40 Bjekstvo iz zatvora 1.20 Brojevi 2.00 Prevaranti

Ne propustite uzbudqivu nau~nofantasti~nu ekrani za ci ju ~u ve nog ro ma na Fren ka Ba uma. Radwa je smje {te na u sa da{wost u ma li grad u srcu Amerike. Doroti je sada savremena djevojka poznata po inicija li ma D.G, ko ja paralelno studira i ra di u ka fi }u. Kada gradi} pogodi veliko nevrijeme, olujni vjetar prebacuje D.G. u drugu dimenziju, odnosno u magi~ni svijet Oza. Ozom vlada zla vje{tica Aska de lia, a je di na {an sa za D.G. da se vra ti u stvarnost je da se oslobodi wenih zlih ~ini. Za to joj je potrebna pomo} Misti~nog ~ovjeka, koji `ivi na suprotnom kraju starog zlatnog puta. Na putu do wega D.G upoznaje ekscentri~nog Gli~a, ko ji ima sa mo po la moz ga, po tom quba znu, ali upla {e nu zvi jer - Roa i Ke ina, po li caj ca slomqenog srca.

Wujork. Ne po sre dno uo~i za vr{et ka no }ne smjene mrzovoqni policijski detektiv Yek Mozli dobija od {efa zadatak da isprati sitnog kriminalca Edija Bankera iz pritvora do sudnice u kojoj mora svjedo~iti. Nakon {to ostarjeli Mozli preuzme svjedoka-zatvorenika i s wim krene prema sudu, nasred ulice ih napadnu naoru`ani kriminalci, poku{avaju}i da ih ubiju.

RTRS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Nodi 9.20 Tomica i prijateqi 9.30 TNT, serija 10.20 Doktor @ivago, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 Koncert - Vrap~i}i 13.00 Bez mre`e, film 14.30 Zauvijek mlad, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 15.50 [arene ka`e 16.00 Ah ta planeta 16.30 Srpska danas 17.00 Medo Rupert, crtani film 17.10 Druga zvijezda ulijevo, crtani film 17.40 TNT, serija 18.30 Vidimo se na Fejsu 19.30 Dnevnik 20.10 Zauvijek mlade, serija 20.40 Sevdalinke 21.50 Amaro Del 22.20 Frajle 23.20 Tamburica Fest {ou 0.10 Mrak Film, film 1.40 Pqa~ka vijeka, film 3.30 Laku no} i sretno, film 5.00 Slomqeno cvije}e, film

ATV
8.00 ATV dragstor 8.50 Vijesti 9.00 Timi, crtani film 9.10 Ajron Kid, crtani film 9.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Sirene, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Tesna ko`a, film 14.00 ATV dragstor 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 18.00 ATV dragstor 19.00 Novogodi{we vijesti 20.00 1001 no}, serija 21.00 ATV dragstor 0.20 Intervju sa vampirom, film Drumski ratnik, film Mortal kombat 2, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Áikina {arenica 10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 11.05 @ikina {arenica 12.00 Dnevnik 12.10 [ta radite bre 12.30 Hajde da se volimo, film 14.00 Bela la|a, serija 15.00 Vijesti 15.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 16.00 Beogradska hronika 17.20 Áikina dinastija, film 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 21.50 Novogodi{wi program 0.30 Taksi 4, film 2.00 Devet, film 4.00 Miris ki{e na Balkanu, serija

RTS 2
6.00 Koncert u zdravom tijelu 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Miroslav, Cune, Tozovac 8.50 Trezor 9.50 Novogodi{wa pri~a 10.40 Ansambl Aleksandrov 11.20 Novogodi{we ~estitke 11.30 Novogodi{wi kalendar 11.35 Halo Beograd zove 12.20 Tajne novogodi{wih praznika 12.30 Novogodi{wa sva{tara 13.00 Novogodi{we ludorije 13.30 Finska - zemqa hiqadu jezera 14.00 Aladin, crtani film 15.20 Finska - zemqa hiqadu jezera 15.40 Kocka {e}era - hor Kolibri 16.00 Zvon~ica i izgubqeno blago, crtani film 17.20 Finska - zemqa hiqadu jezera 17.30 Novogodi{wi datum 18.00 Ku}a u preriji, film 19.30 Koncert Biqane Krsti} 20.00 Doru~ak kod Tifanija, film 22.00 Praznik u Rimu, film 0.00 Novogodi{wa ~estitka 0.05 Sabrina, film 2.00 Igrale se delije na sred zemqe Srbije 3.00 Trezor 4.00 Miroslav, Cune, Tozovac 5.30 Novogodi{wi datum

Fox Life
7.00 Bratstva i sestrinstva 7.50 Svita 8.40 Kako sam upoznao va{u majku 9.00 O~ajne doma}ice 10.40 Bratstva i sestrinstva 11.30 Svita 12.40 Razvedeni Gari 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.30 Sta`isti 14.10 Svi gradona~elnikovi qudi 15.00 Vil i Grejs 15.50 [apat duhova 16.40 [apat duhova 17.30 Ko je Samanta 18.00 Svita 18.50 Svi gradona~elnikovi qudi 20.20 Razvedeni Gari 20.50 Kako sam upoznao va{u majku 21.00 Da draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Ko je Samanta 23.10 O~ajne doma}ice 0.50 Áenske pri~e 1.40 Bratstva i sestrinstva

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 11.05 Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Argumenti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Novogodi{wi program 2.00 No}ni program Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 51

Spaliti poslije ~itawa

1

40

BHT 1

Uloge: Xorx Kluni, Frensis Mekdormand, Bred Pit, Xon Malkovi~ Re`ija: Itan i Xoel Koen

Pqa~ka vijeka

Nova
6.00 Na{i najboqi dani, serija 6.50 Gospodin Magu, crtani film 7.10 Bumba, crtani film 7.30 Graditeq Bob, crtani film 7.40 Rori, crtani film 9.00 Slomqeno srce, serija 9.50 Gumu{, serija 11.30 Asi, serija 12.50 In magazin 13.40 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.30 Slomqeno srce, serija 15.30 Najboqe godine, serija 16.30 Gumu{, serija 17.00 Vijesti 17.20 Gumu{, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Legenda o Zorou, film 22.00 Nova u Drago{ju 0.10 S Novom u Novu 4.30 Panika u zraku, film 5.50 Dodirnuti vrh svijeta, film

1

40

RTRS

Uloge: Ben Aflek, [arliz Teron, Denis Farina, Gari Sinis Re`ija: Xon Frankenheimer

Rudi je u zatvoru zbog kra|e automobila. ]eliju dijeli sa Nikom sa kojim se sprijateqio. Nik se dopisuje sa prelijepom E{li koja mu ~esto {aqe svoje zavodqive fotografije. Wih dvojica treba da budu oslobo|eni istog dana, ali tri dana prije izlaska, Nik biva ubijen. Iza{av{i iz zatvora, Rudi otkriva da E{li ~eka Nika. Zadivqen wenom qepotom, on se pretvara da je ubijeni prijateq. To }e mu se osvetiti kada upozna E{linog brata Gabrijela, sitnog kriminalca koji planira da opqa~ka kazino u kome je Nik radio.

K3
Egocentri~ni policajac Hari Farer redovno vara svoju `enu. Jedna od wegovih qubavnica je i Linda, spremna na sve da bi do{la do novca za plasti~nu operaciju. Ozborn Koks je operativac CIA, kojem problemi kulminiraju kad dobije otkaz. Zato odlu~uje da razotkrije brojne dobro ~uvane tajne iz bran{e. Ali, kada dokument dospije u pogre{ne ruke i to u ruke Harijeve qubavnice Linde i wenog kolege ^ada, svima }e se `ivoti dodatno zakomplikovati. 9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Hrana i vino 10.30 Znawem do novca 11.30 Rebelde, serija 12.00 Vijesti 12.05 Op~iweni, serija 13.30 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Stav 16.30 Hrana i vino 17.00 TV ordinacija 17.50 Op~iweni, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Arhitel 22.00 Novosti 22.30 Fojlov rat, serija 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Prevari varalicu, film 6.00 RTS

PINK BH
5.30 Xuboks 6.50 Danijela, serija 8.00 Nije lako sa mu{karcima, film 9.30 Udri mu{ki 10.50 Valentina, serija 11.50 Info 12.00 WEB Award, dodjela nagrada 12.30 Toni Cetinski 13.00 Superbrends, dodjela nagrada 13.50 Info 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info 16.00 Valentina, serija 17.00 @eqko Samarxi} {ou 18.00 Farma - narod pita 20.00 Kursaxije 21.00 Grandovo narodno veseqe 0.00 Enes Begovi} i prijateqi 1.40 Grandovo narodno veseqe

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Frenderi, crtani film 9.10 101 nesta{luk, serija 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Figure 13.40 Josip Pejakovi}: U ime naroda 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Odli~an 5+ 15.05 U~ilica 15.30 Nova Zoo godina 16.00 Djeda Mrazov jelen 16.10 Gastro kutak 16.40 Gorko-slatko, serija 17.10 Gala koncert Berlin 2010 19.00 Dnevnik 19.30 Maximum Power, program za djecu 20.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 Kona~no petak 0.10 Zdravko ^oli}, koncert 1.40 Spaliti poslije ~itawa, film 3.20 Prkose}i smrti, film 5.00 Ubice usamqenih srca, film

HRT 1
6.00 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.05 Lugarnica, serija 10.00 Vijesti 10.10 ^udom pre`ivjeli 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Hitna slu`ba, serija 14.05 Vijesti 14.15 Emisija iz kulture 14.50 [etwa gradom 15.40 Tko pjeva zlo ne misli, film 17.10 Kod Ane 17.30 Iza ekrana 18.00 [i{mi{, prenos iz HNK 19.30 Dnevnik 20.00 [i{mi{, prenos iz HNK 21.10 ^ekamo Novu godinu 0.30 Lijepom na{om 2.00 Tina Tarner, koncert 3.00 Hitna slu`ba, serija 3.40 Roj Orbison 4.50 [etwa gradom 5.50 Lijepom na{om

OBN
6.10 Ajron Men 6.30 Ogi i `ohari 6.50 Xoni Test 7.20 Metajets 7.40 Gusarska akademija 8.00 Ludo srce, serija 9.10 Odred za ~isto}u 9.50 Povratak u budu}nost 10.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.10 Survivor 11.50 Info 12.10 Biseri 13.00 Skrivena kamera 13.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.30 Gumu{, serija 16.40 Info 16.50 Odred za ~isto}u 17.20 Povratak u budu}nost 17.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Survivor 19.50 Gumu{, serija 21.10 Red karpet 22.10 Novogodi{wi program 1.00 Umri mu{ki, film 2.40 Tra`i se heroj, film 4.10 Moja sre}na zvijezda, film 6.00 ^uvari planete

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film 7.30 Hamtaro, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 8.50 Jelenko, serija 9.20 Aladinove pustolovine, crtani film 9.30 Crno proro~anstvo, serija 10.00 Pse}i Bo`i}, crtani film 11.00 Eugenio, crtani film 11.30 Pustolovine Sare Xejn, serija 12.30 Gepardice: Jedan svijet, film 14.00 Roj Orbison 15.00 Xoni Bravo, crtani film 15.30 Hana Montana, serija 15.50 Dva i po mu{karca, serija 16.10 Il Divo, koncert 17.10 El Dorado, film 19.20 Baza Djeda Mraza 19.40 Hit dana 20.00 Dobra godina, film 22.10 Borat, film 23.40 Mrak film 4, film 1.00 ^uvar, film 2.30 Tomi, film 4.10 Dobra godina, film

RTL
7.00 Mifi, crtani film 7.20 Dunston u hotelu, film 8.50 Iznenadna pustolovina, film 10.10 Neustra{ivi Spirit, film 11.40 Space Jam, film 13.00 Velika pandina avantura, film 14.30 Rent-a-Kid, film 16.10 Faca poput Majka, film 18.00 Magazin 18.30 RTL danas 19.00 U dobru i zlu, serija 20.00 Samac, film 21.30 Mala stvar zvana ubistvo, film 23.10 TBF Perpetum Fritule, koncert 0.40 Biloksi Bluz, film 2.30 Svjedok, film

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Koncert Zdravka ^oli}a 11.00 Novogodi{wi {ou Seke Aleksi} 11.40 Sa Kraji{nicima po Krajini 12.20 Crna ma~ka bijeli ma~or, film 14.30 Bio jednom jedan Swe{ko, film 16.00 Dnevnik 16.20 Mak na konac 16.50 Prequbnici 17.00 Sivi kamion crvene boje, film 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Novogodi{wi program 2.00 Novogodi{wi {ou [abana [auli}a 3.00 Novogodi{wi {ou Halida Muslimovi}a 4.00 Prqavi poslovi, film 5.30 Medeni mjesec u Las Vegasu, film

52 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Antena - subota
KABLOVSKA
B 92
6.40 Otka~ena istorija 7.00 Orlovi rano lete, film 8.40 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 9.00 Bo`i} Deka, film 10.30 Povratak u Oz, film 12.00 Ulica otvorenog srca 14.00 Popodne 16.00 Vijesti 16.30 16 blokova, film 18.30 Vijesti 19.00 Pingvini sa Madagaskara, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.30 Povratak u Oz 2, film 22.00 ^ikago, film 0.00 Mi nismo an|eli, film 1.50 Popodne 3.30 Ulica otvorenog srca 5.30 Bo`i} Deka, film

Prvi snijeg

9

10

RTRS

Glasovi: Miriam Margolis, Dermot Morgan, Kejt Saks Re`ija: Graham Ralf

32. decembar

21

00

RTRS

Uloge: Nikolina \or|evi}, Slobodan Peri{i}, Awa Stani}, Aleksandar Stojkovi} Re`ija: Sa{a Hajdukovi}

Fox Crime
6.50 7.35 8.25 9.10 10.00 10.45 11.30 12.10 13.00 13.40 14.35 15.25 16.10 16.55 17.40 Prevaranti Odstrel Brojevi Las Vegas I{~ezla Prevaranti Odstrel Brojevi Las Vegas Dojlova republika Medijum I{~ezla Prevaranti Odstrel Brojevi 18.25 19.10 20.00 20.45 21.30 22.15 23.00 23.50 0.30 1.20 2.00 Dojlova republika I{~ezla Aerodrom Rexenesis Dekster Idili~ni grad Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Vrhunska animirana pri~a o [inu Mekdaku. Animacije djeluju kao pravi likovi. Rasko{no i profesionalno ura|ena animacija, posebno u dijelu o irskom plesu.

Televizijska premijera prvog filma iz Republike Srpske. Radwa je fokusirana na tri para, ~ije se sudbine prepli}u u novogodi{woj no}i u Bawaluci. Rediteq se bavi pri~ama sa bawalu~kih ulica i qudima koje svakodnevno sre}emo u prolazu. Me|u wima su i korumpirani policajci, naivne djevojke, razma`ene tinejyerke. Neobi~an naziv “32. DE CEM BAR“ govori o qudima koji iz 31. decembra ne prelaze u 1. januar ve} ostaju u ne kom svom svi je tu, u 32. decembru. Film je u~estvo vao na 14 fes ti va la u Srbi ji, Ma ke doniji, Engleskoj, Wema~koj, Kanadi, Indiji i ve} osvojio neke od presti`nih nagrada.

RTRS
6.50 Muzika 7.40 Svemirski brod Zemqa 8.00 Vijesti 8.10 Sevdalinke 9.10 Prvi snijeg, crtani film 9.30 Druga zvijezda ulijevo, crtani film 10.00 Od lutaka do osna`ewa 10.10 12 veselih pasa, film 12.00 Dnevnik 12.20 TNT, serija 13.00 Vidimo se na Fejsu 14.00 Moj ro|ak sa sela, serija 15.00 U trenu, film 15.50 Gastro nomad 16.00 Zauvijek mlad, serija 16.30 Imam jednu `equ 17.30 TNT, serija 18.20 Novogodi{wi Kvizolog 19.30 Dnevnik 20.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 32. decembar, film 22.40 Mrak film, film 0.10 Malena, film 2.00 Imam jednu `equ 2.50 32. decembar, film Muzika 5.10 U trenu, film

ATV
7.00 Vrap~i}i 8.00 Vinks, crtani film 8.30 Ninxa korwa~e, crtani film 9.00 Sporti} 9.50 Vijesti 10.00 Jagodica Bobica, crtani film 11.00 Mala ~uda, film 12.00 Tesna ko`a 2, film 14.00 Novogodi{we Sasuke ninxa ratnici 16.00 Surf Ninjas, film 18.00 Novogodi{we vijesti 19.00 Vijesti 19.40 Sinema magika hronike 20.00 1001 no}, serija 21.00 Slu~aj Pelikan, film 23.00 Ludi grad, film 1.00 Utjeriva~ pravde, film 3.00 Izvan kontrole, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 @ikina {arenica 11.00 Lilo i Sti~, film 12.20 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.30 Hajde da se volimo 2, film 15.00 Vijesti 15.10 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 16.00 Sasvim prirodno 17.00 Muzika 17.20 Druga @ikina dinastija, film 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 21.00 Pla}enici, film 22.40 Sumrak, film 1.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 2.00 Hajde da se volimo 2, film 3.30 Druga @ikina dinastija, film 5.00 Sasvim prirodno

RTS 2
6.00 Kafanski urnebes 7.00 Srpska truba 7.40 Konfu~ije - kineski cirkus 8.30 Voqeti muziku 8.40 Klackalica 9.40 Sendmen i izgubqeni pijesak, film 11.00 Tajne novogodi{wih praznika 11.10 Novogodi{wi koncert Be~ke filharmonije 13.30 Ski skokovi 16.00 Koncert Severine Vu~kovi} 16.40 Finska zemqa hiqadu jezera 17.30 Trag 18.00 Novogodi{wi ekoglobal 18.30 Festival nauke 18.35 Stranac u Beogradu 19.00 Koncert Biqane Krsti} 20.00 Doma}i sport u 2010 20.40 Godina na filmu 21.30 Koncert @eqka Joksimovi}a 22.30 Novogodi{wi Bunt 23.30 Koncert Parnog vaqka 0.30 Ski skokovi 2.00 Koncert Biqane Krsti} 2.50 Konfu~ije - kineski cirkus 3.40 Koncert @eqka Joksimovi}a 4.40 Doma}i sport u 2010 5.20 Godina na filmu

Fox Life
6.50 Sta`isti 7.40 Alo alo 8.40 Vil i Grejs 9.40 O~ajne doma}ice 11.20 Sta`isti 12.00 Xoi 12.30 Bratstva i sestrinstva 13.20 Svi gradona~elnikovi qudi 14.10 Porodi~na praksa 14.50 Najgora nedjeqa mog `ivota 15.40 O~ajne doma}ice 17.10 Ru`na Beti 18.00 Da draga 18.50 Houp i Fejt 19.30 Svi gradona~elnikovi qudi 20.20 Vil i Grejs 21.10 Kao slu~ajno 22.00 [kola za parove 22.50 Xoi 23.10 Porodi~na praksa 0.00 Uvod u anatomiju 0.50 Ru`na Beti 1.40 Alo alo

Radio RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.05 19.30 20.00 Jutarwi program Vijesti Korijeni Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Sportsko zabavno popodne Vijesti Tkanica od nota Vijesti Zabavna muzika Muzika naroda Vijesti 20.05 21.00 22.00 22.05 Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Pono}ne vijesti No}ni program Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike

23.00 0.00 0.05 3.00

Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 53

P~elac Beri Medi}

8

30

PINK BH

Glasovi: Xeri Sajnfeld, Rene Zelveger, Kris Rok Re`ija: Stiv Hikner, Sajmon Smit

Zatvorski krug

Nova
7.20 Bra~ne vode, serija 7.40 Pepa, crtani film 8.00 Timi Tajm, crtani film 8.10 Vinks, crtani film 8.40 ^agington, crtani film 8.50 Ben 10, crtani film 9.20 Sinbadovo zlatno putovawe, film 11.00 Mandeline, film 12.40 Kapetan Kuka, film 14.50 Legenda o Zorou, film 17.00 Vijesti 17.10 Nova u Drago{ju 19.10 Dnevnik 20.00 Bqesak, film 21.40 U tu|oj ko`i, film 23.10 [piqa straha, film 0.50 Xingis Kan: Do kraja svijeta, film 3.10 Highlander 2, film 4.50 [piqa straha, film

14

00

PINK BH

Uloge: Adam Sendler, Bert Rejnolds, Kris Rok Re`ija: Piter Sigal

Nakon {to je zavr{io koley, p~e lac Be ri B. Ben son po la ko pos ta je svjes tan da ima samo jednu svrhu u svom `ivotu - pravqewe meda. On odlu~u je da na pus ti ko{nicu po prvi put i odla zi u Wujork gdje kr{i jedno od najve}ih pravila u svijetu p~ela, i pri~a sa qudskim bi}em, `enom po imenu Vanesa ko ja ra di u cvje }a ri. Be ri je {o ki ran sa znawem da qudi vijekovima kradu i jedu p~eliwi med, i na kraju shvata da je wegov `ivotni poziv u stvari da postavi stvari na svoje mjesto tako {to }e tu`iti qudsku rasu za kra|u wihovog dragocjenog meda.

Zatvorski krug je pri~a o profesionalnom igra~u ameri~kog fudbala Polu Krejvu i biv{em studentskom prvaku Nejtu Skarboru, koji zajedno slu`e zatvorsku kaznu. Prisiqen da sastavi tim zatvorenika koji treba da se suprotstave stra`arima, Kejv za pomo} moli upravo Skarbora.

K3
10.00 Novogodi{wi program 11.00 Zubi} Vila, film 13.30 Novogodi{wi program 14.30 Bahbiqu 16.00 Novogodi{wi program 18.00 Dangube 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Dangube 20.30 Uslovna sloboda 21.40 Face sa faksa, film 23.20 Svemirske kamionxije, film 1.00 Novogodi{wi program 5.00 Dobro ti ve~e 6.00 RTS

PINK BH
8.30 P~elac Beri Medi}, film 10.30 Film 12.30 Gold Music 14.00 Zatvorski krug, film 16.00 Aca Lukas, koncert 17.00 [ou tajm 18.30 Transformeri, film 20.30 Kursaxije 21.30 Halid Be{li}, koncert 23.00 Paranoja, film 1.00 Bez milosti, film 3.00 Aca Lukas, koncert 4.00 Paranoja, film

BHT 1
7.40 Rostam i Esfandor, crtani film 9.00 Nova ZOO godina 9.30 Djed Mraz, film 11.00 Vijesti 11.10 Novogodi{wi koncert 13.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 15.50 Engleska Premijer liga: Liverpul - Bolton Vonderers 18.00 Be~ki dje~aci 19.00 Dnevnik 19.30 Izbor iz Novogodi{weg programa 20.00 Senzacionalna vijest, film 21.40 Vijesti 22.00 Dita Von Teese u Parizu 23.00 Zdravko ^oli}, koncert 0.30 Neustra{ivi, film 2.00 Umrijeti za, film 4.00 Senzacionalna vijest, film 5.30 Dita Von Teese u Parizu 6.30 Obalska stra`a, serija 6.40 Festival cirkusa

HRT 1
7.30 Iza ekrana 8.00 Stanica Koman~a, film 9.20 Ku}ni qubimci 10.00 Vijesti 10.10 Neka samo snije`i 11.10 Novogodi{wi koncert iz Be~a 13.40 Vijesti 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Duboke strasti, serija 16.00 Profesionalci, film 18.20 U istom loncu 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.00 King Kong, film 23.30 Vijesti 23.20 Potkupqiva~, film 1.10 Kako smo izmislili Abotove, film 3.00 Bibliotekar: Potraga za kopqem sudbine, film 5.00 Masimo pjeva Sinatru 6.00 U istom loncu

OBN
7.20 ^uvari planete 8.20 Nimboli 8.30 Ogi i `ohari, crtani film 8.50 Gusarska akademija, crtani film 9.10 An|eli i prijateqi, crtani film 9.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.20 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 12.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 12.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.40 Lonci i poklopci 14.30 Ke~eri 15.30 Izbor za najboqu u~iteqicu 16.10 Plavu{a, film 17.50 Red karpet 18.50 Info 19.00 Survivor 20.00 Umri mu{ki 2, film 21.30 Vra}awe duga, film 23.00 Film 0.30 Film 2.00 Film 3.30 Film

HRT 2
8.10 Garfild i prijateqi, crtani film 8.30 Plesne note, serija 9.00 Mali Ajn{tajni, crtani film Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film 9.50 Pripovjeda~: Gr~ki mitovi, serija 10.10 Aladin, film 11.40 Topkapi, film 13.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 14.30 Sportska reporta`a 14.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 15.20 Tina u`ivo 16.30 Garfild, film 18.00 Valceri polke i druge {pelancije 19.30 Gara`a 20.00 Masimo pjeva Sinatru 21.00 Skladi{te, serija 22.40 Bra}a Bluz, film 1.00 Nik Kejv

RTL
7.10 Dva glupa psa, crtani film 8.00 Magazin 8.20 Malkolm u sredini, serija 9.10 Bija baja Bo`i}, film 10.00 Space Jam, film 11.30 Hariet mali veliki {pijun, film 13.00 Kovr~ava Sju, film 14.50 Troje za tango, film 16.30 Bulvort, film 18.30 RTL Danas 19.00 Bibin svijet, serija 19.40 @uta minuta 20.00 Stepfordske supruge, film 21.30 Patriotske igre, film 23.30 Lice s o`iqkom, film 2.10 Svjedok, film

BN
2.00 Novogodi{wi {ou [abana [auli}a 3.00 Novogodi{wi {ou Halida Muslimovi}a 4.00 Prqavi poslovi, film 5.30 Medeni mjesec u Las Vegasu, film 7.10 Kamionxije, serija 9.30 Hajde da se volimo, film 11.00 Muzika 12.30 Hajde da se volimo 2, film 14.00 Novogodi{wi program 16.10 Hajde da se volimo 3, film 17.40 Novogodi{wi program 19.30 Dnevnik 20.00 Vitafon 21.00 Grijeh wene majke, serija 22.40 Nema problema, film 0.10 Masmediologija na Balkanu, film

54 31.12.2010 - 2.1.2011. GLAS SRPSKE

Antena - nedjeqa
KABLOVSKA
B 92
7.00 Orlovi rano lete, film 8.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 9.00 Znawe na poklon 11.00 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 11.30 Povratak u Oz 2, film 13.00 Vrati}e se rode, serija 14.00 Mi nismo an|eli, film 16.00 Vijesti 16.30 ^ikago, film 18.30 Vijesti 19.00 Pingvini sa Madagaskara, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.30 Povratak u Oz 3, film 22.00 Nevaqali Djeda Mraz, film 23.40 MTV Hitorama 1.40 Magla, film 3.40 Koncert: Zvonko Bogdan 5.30 Magla, film

Norbit

Na ni{anu

14

00

PINK BH

Uloge: Edi Marfi, Tendi Wuton, Kuba Guding Jr., Edi Grifin Re`ija: Brajan Robins

20

40

PINK BH

Uloge: Mark Volberg, Rona Mitra, Majkl Peva Re`ija: Antoan Fakua

Fox Crime
6:50 7:35 8:25 10.00 10:45 11:30 12:15 13.00 13:40 Prevaranti Odstrel Brojevi I{~ezla Prevaranti Odstrel Brojevi Las Vegas Dojlova republika 14:35 Medijum 15:25 I{~ezla 16:10 Prevaranti 16:55 17:40 18:25 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15 23:00 23.50 0:30 1:20 2:00 Odstrel Brojevi Dojlova republika I{~ezla Putnik Rexenesis Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Medijum Bratstvo Bratstvo Bratstvo Bratstvo

Jes te li ika da po ~i ni li ve li ku, ali zaista veliku pogre{ku? Kada je bio beba roditeqi su malog Norbita ostavili na ste pe ni {tu kineskog restorana, koji je ujedno bio i si ro ti {te, pa ga je odgajao vlasnik, gospodin Vong. U siroti {tu se Nor bit spri ja teqio s Kejt, ali dje voj ~i ca je ubrzo usvojena, pa je Norbit opet ostao sam. Da se ne bi osje}ao napu{tenim, o wemu brine velika debela Rasputija, koja brzu hranu tamani kao da sutra ne postoji. Kada odrastu, Rasputija se pretvori u zastra{uju}u `enu, koja Norbita natjera na brak. Na{em junaku se ~ini da vi{e zaista ne mo`e izdr`ati `ivotne nepravde, ali ba{ tada se u grad vra}a Kejt, koja od gospodina Vonga `eli da otkupi siroti{te. Norbit se ponovo zaqubquje, ali Rasputija, wena bra}a gangsteri i Kejtin vjerenik imaju druga~ije planove.

U ovom modernom {pageti vesternu pri~a se de {a va u ma lom mjes tu na Divqem za pa du. Dva stranca dolaze u malo mjesto, jedan postaje heroj, a drugi {erif. Samo jedan od wih je dobar momak. Misteriozni stranac spasava `enu lakog morala od lo{ih momaka i ~ine}i to, on ubija ~ovjeka za kojim je raspisana potjernica. Kowi, revolvera{ki obra~uni, kockari i lopovi, svi nalaze svoje mjesto u ovom uzbudqivom holivudskom vesternu.

RTRS
6.10 Dvanaest veselih pasa, film 8.00 Vijesti 8.10 Frajle 9.20 Zaboravqene igra~ke, crtani film 9.40 U trenu, film 10.40 Novogodi{wi Kvizolog 12.00 Dnevnik 12.20 TNT, serija 12.40 Novogodi{wa muzi~ka pri~a 13.40 Amaro Del 14.10 Robin Hud, serija 15.10 [ou Du{ana Svilara 16.00 Moj biznis 16.30 Ravnica 17.40 Gastro nomad 18.00 Odbjegla princeza, film 18.40 Medo Rupert, crtani film 19.00 Humanost na djelu 19.30 Dnevnik 20.10 Zauvijek mlad, serija 20.40 Mrak film 2, film 22.20 Koncert - Severina 23.30 Zelena zelena trava, serija 0.00 [ou Du{ana Svilara 0.50 Mrak film 2, film 2.20 Dnevnik 2.50 Zauvijek mlad, serija 3.20 Robin Hud, serija 4.00 Novogodi{wa muzi~ka pri~a 4.40 Koncert - Severina 5.40 Gastronomad

ATV
7.00 Ben Ten, crtani film 8.00 Jutarwi program 9.50 Vijesti 10.00 Ri~i Ri~, film 12.00 Tesna ko`a 3, film 14.00 1001 no}, serija 18.00 Sasuke ninxa ratnici 19.00 Vijesti 20.00 Stubovi zemqe, serija 22.00 Otporan na metke, film 0.00 Majestic, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 @ikina {arenica 11.00 Pilence, film 12.20 Na slovo na slovo, serija 13.00 Dnevnik 13.20 Hajde da se volimo 3, film 15.00 Vijesti 15.10 Moj ro|ak sa sela, serija 16.00 Sasvim prirodno 17.00 Muzika 17.30 Sulude godine, film 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 Kazino Rojal, film 23.30 Superjuna~ki film, film 0.50 Qubavnice, serija 1.40 Moj ro|ak sa sela, serija 2.30 Hajde da se volimo 3, film 4.00 Sasvim prirodno

RTS 2
6.00 Muzika za dobro jutro 7.20 Konfu~ije - kineski cirkus 8.30 Magi~na vrte{ka, film 9.50 Tajne novogodi{wih praznika 10.00 Novogodi{wa pri~a ili 10.00 Tenis: Srbija - Kazahstan 11.00 Veliki Johan [traus 12.40 Bila jednom qubav jedna 13.40 Muzika 14.40 Daytona Bike Week 15.50 Koncert Severine Vu~kovi} 16.40 Finska - Zemqa hiqadu jezera 17.30 Trag 18.00 Stara planina 18.30 Stranac u Beogradu 19.00 Koncert Miroslava Ili}a 20.00 Me|unarodni sport u 2010. 20.40 Nedjeqom uve~e 22.00 Jelen top deset 22.50 Zlatni Hit liber 23.50 Reli Dakar 0.20 Cool and the Gang 1.20 Konfu~ije - kineski cirkus 2.20 Tenis: Srbija - Kazahstan

Fox Life
6.50 7.40 8.40 9.40 11.20 11.50 12.30 13.20 Sta`isti Alo alo Vil i Grejs O~ajne doma}ice Sta`isti Xoi Kupidon Svi gradona~elnikovi qudi Bratstva i sestrinstva Najgora nedjeqa mog `ivota O~ajne doma}ice 17.10 Ru`na Beti 18.00 Porodi~na praksa 18.50 Kupidon 19.30 Svi gradona~elnikovi qudi 20.20 Vil i Grejs 21.10 Svita 21.40 Prava krv 22.40 Xoi 23.10 [apat duhova 0.50 Ru`na Beti 1.40 Alo alo

14.10 14.50

16.30

Radio RS
6.00 8.00 8.10 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 Jutarwi program Vijesti Snop, emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top-lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Zabavni program Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti 19.05 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Razgovornik 21.00 Vijesti 21.05 Starogradska sje}awa 22.00 Vijesti 22.05 Korijeni 23.00 Sje}awa 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Kultura u ogledalu 1.00 No}ni program 5.00 Snop Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE 31.12.2010 - 2.1.2011. 55

Nevaqali Djeda Mraz

22

00

B 92

Uloge: Bili Bob Tornton, Toni Koks, Bret Keli, Loren Grejem Re`ija: Teri Zvigof

Magla

Nova
6.30 Dodirnuti vrh svijeta, film 7.50 Pepa, crtani film 8.10 Timi Tajm, crtani film 8.30 Vinks, crtani film 8.50 ^agington, crtani film 9.10 Ben Ten, crtani film 9.30 Mandeline, film 11.10 Kapetan Kuka, film 13.20 Sinbadovo zlatno putovawe, film 15.10 Na ni{anu kopqa, film 17.00 Vijesti 17.20 Zatura, film 19.10 Dnevnik 20.00 Glup i glupqi, film 22.00 Red Carpet 23.20 Bqesak, film 0.50 Na ni{anu kopqa, film 2.40 Red Carpet 3.50 Zatura, film

1

40

B 92

Uloge: Tomas Xejn, Marsija Gaj Harden, Lori Holden Re`ija: Frenk Darabont

Pi ja ni ca Vi li i wegov par tner, pa tuqak Markus, jednom u godini, prije Bo`i}a, odijevaju se kao Djeda Mraz i wegov pomo}nik. Ove godine namjeravaju da izvr{e pqa~ku. Ali, kada upozna usamqenog debeqka i zgodnu konobaricu Sju, Vili otkrije pravo zna~ewe Bo`i}a i upadne u nevoqu.

Poslije sna`ne oluje na podru~ju Mejna, lokalni umjetnik Dejv Drejton odlazi sa sinom Bilijem i arogantnim susjedom, advokatom Brentom Nortonom iz svoje ku}e blizu jezera u supermarket u nabavku. Na putu nai|u na maglu, a poslije ugledaju kako vojni konvoj, policija i vatrogasna vozila voze prema woj. Dok su u supermarketu, dojuri izbezumqeni lokalni stanovnik sav u krvi, govore}i da se u magli nalazi ne{to `ivo. [ef prodavnice tada odlu~i da za tvo ri ula zna vra ta, ali magla uskoro sve prekrije. Ka da Dej vid, jo{ jedan kupac i dva ra dni ka odu u stra`wi dio radwe da upa le ge ne ra tor, odje dnom blagajnika Norma zgra be sna `ni krakovi.

K3
9.00 Izvorwaci 10.00 Zemqa izvor `ivota 11.00 Zavi~aju mili raju 12.00 Panorama regije 13.00 Cinenews 15.00 Nedjeqno popodne 17.00 Folk {ou 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Mili raju, rodni kraju 21.00 Kafanska pri~a 22.00 Scena 22.40 Osvajawe slobode, film 0.30 Svemirske kamionxije, film 2.30 Dokumentarni program 4.10 Cinenews 6.00 RTS

PINK BH
7.00 Film 9.00 Gle ko to govori 3, film 11.00 Halid Be{li}, koncert, Zagreb Arena 12.40 Gold ekspres 14.00 Norbit, film 16.00 Sve za qubav 18.00 Enes Begovi} i prijateqi 19.40 Kursaxije 20.40 Na ni{anu, film 22.40 @eqko Samarxi} {ou 0.00 Desperado, film 2.00 Halid Be{li}, koncert, Zagreb Arena 3.40 Na ni{anu, film 5.40 Desperado, film

BHT 1
7.00 Bruklinski most, serija 7.40 Zlatokosa Barbara, film 9.00 Vijesti 9.20 Seviqski berberin, opera 12.00 Vijesti 12.10 Sport u svijetu 13.10 Izbor iz Novogodi{weg programa 14.30 Biti lijep 15.20 Miris ki{e na Balkanu, serija 16.20 Vijesti 16.30 Kajli Minog {ou 17.20 Carica Sisi, serija 19.00 Dnevnik 19.30 Goran Bregovi}: San qetne no}i 20.00 Qudi sa Medisona, serija 21.00 Svijet u 2010 22.00 Vijesti 22.10 Sevdah u Lisinskom 0.00 Qubavnici, film 1.50 Dvostruki zavodnik, film 3.50 Poqubi mladu, film 5.30 Obalska stra`a, serija 6.10 Qudi sa Medisona, serija

HRT 1
7.00 Mala TV 8.00 Prijateqi 9.00 Nora Fora 9.50 Vijesti 10.00 Gospo|ica Marpl, serija 12.00 Dnevnik 12.20 Plodovi zemqe 13.20 More 14.00 Nedjeqom u dva 15.00 Mir i dobro 15.30 Vijesti 15.50 Garfild 2, film 17.00 Crtani film 17.40 Globalno sijelo 18.10 Lijepom na{om 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.00 1 protiv 100 21.00 Stipe u gostima, serija 21.40 Ne dao bog ve}eg zla, film 23.40 Vijesti 0.00 Oligarh, serija 2.00 Gospo|ica Marpl, serija 3.40 Lijepom na{om 4.40 Plodovi zemqe

OBN
6.10 ^uvari planete 7.00 Ajronmen, crtani film 7.10 Ogi i `ohari, crtani film 7.40 Xoni Test, crtani film 8.00 Metajets, crtani film 8.20 Nimboli, crtani film 8.30 Ajronmen, crtani film 8.50 Ogi i `ohari, crtani film 9.10 Xoni Test, crtani film 9.30 Metajets, crtani film 9.50 Nimboli, crtani film 10.10 ^uvari planete 11.00 Na{a mala klinika, serija 11.50 Nemojte {ta zamjeriti 12.20 Dejana {ou 13.10 Lonci i poklopci 14.00 Gumu{, serija 14.10 Gumu{, serija 16.20 Gumu{, serija 17.30 Gumu{, serija 18.40 Gumu{, serija 18.50 Info 19.00 Gumu{, serija 20.00 Djevojke iz St. Triniana, film 21.40 Survivor 22.40 Arhiv srca 23.30 Nemojte {ta zamjeriti 0.10 Film 1.50 Rat bendova 3.50 Rat bendova 5.50 ^uvari planete

HRT 2
7.20 Muzika 9.00 Nuti profesor, film 10.40 Biblija 10.50 Misa 12.00 Jedan mu{karac i jedna `ena, film 13.50 Filipove bebe 14.20 Bili Ajdol 15.20 e-Hrvatska 16.00 Olimp 16.20 Paralelni slalom (m. i `) 18.00 Olimp 19.30 Gara`a 20.00 Gospodar prstenova: Prstenova dru`ina, film 23.00 ^arli Vorik, film

RTL
7.00 Dva glupa psa, crtana serija 8.10 Malkolm u sredini, serija 9.50 Bija baja Bo`i}, film 10.30 Harijet mali veliki {pijun, film 12.10 Nezgodna ~arolija, film 13.40 Za~in qubavi, film 15.00 Odjednom 16.40 18.30 19.00 20.00 predsjednik, film Plava laguna, film RTL danas Magazin Fudbalski rat, film Divqe sestre, film Raqe 3, film Astro {ou Patriotske igre, film

21.30

23.10 0.50 1.50

BN
2.00 Dnevnik lude crnkiwe, film 3.30 Ku}a lete}ih bode`a, film 5.30 Xoni ^a~kalica, film 7.00 Pri~e kraj kazana 8.30 Nedjeqno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc 12.00 Muzika 13.30 Bez maske 14.30 Prequbnici 15.00 Mak na konac 15.30 Nedjeqno popodne 19.30 Dnevnik 20.00 Novogodi{wi {ou [abana [auli}a 21.00 Grijeh wene majke, serija 22.40 Moqac, film 0.20 Riko{et, film 2.00 Satelitski program

Luda planeta

One su lijepe, pametne i uspje{ne, ali tako|e imaju i mo} da o~araju svakog ko se na|e u wihovoj blizini. Nama obi~nim smrtnicima se ~ini kao da ovim zavodnicama “prve klase“ nikad niko nije rekao ne. Bijonse ima tek 29 godina, a ve} je ikona muzi~ke industrije. Prodala je preko 100 miliona albuma te je rekorder po broju osvojenih “Gremija“ u jednoj no}i. Za{titno je lice “Loreala“, Tomija Hilfigera i Armanija, a za svoj rad na filmu “Dreamgirls“ nominovana je za dva “Zlatna globusa“. Udata je za jednog od najuspje{nijih produ ce na ta i mu zi ~a ra svijeta, ali i wega mo-

`e da zasjeni u svakom pogledu, pi{e “Askmen“. Druga je Hajdi Klum, koja je u svijet mode u{la kao devetnaestogodi{wakiwa i za ~as se na{la na naslovnicama najpresti`nijih modnih ~asopisa. Zahvaquju}i savr{enoj figuri postala je i glavna zvijezda “Viktorija sikret“ kataloga. Uprkos tome {to je rodila ~etvoro djece i daqe nosi revije doweg ve{a, a o wenoj istesanoj figuri se neprestano pri~a. Osim {to dobro izgleda ona je i uspje{na poslovna `ena. Ve} {est godina zaredom @izel Bundhen se nalazi na vrhu Forbsove liste najboqe pla}enih mo de la. Weni ugovo-

ri su jedni od najvi{ih u svijetu mode i ne postoji manekenka koja je uspjela tako dobro da unov~i svoj atraktivan izgled. Kada je zarada i pojavqivawe u brojnim ~asopisima i katalozima u pitawu, onda je ona apsolutna vladarka modne industrije. Poslije odlaska kraqa popa Majkla Yeksona, Ledi Gaga je spremna da sjedne na wegov tron. Bez obzira na to {ta mislili o wenoj muzici, ona je trenutno vladarka top-lista i to ne mo`e da joj se ospori. Iako ima svega 24 godine, na Forbsovoj listi 100 najmo}nijih i najuticajnijih qudi u 2010. godini na{la se na ~ak ~etvrtoj poziciji, odmah poslije Opre, Bijonse i Yejmsa Kamerona.

Izbor najqep{e koze
U srijedu je u Meki, u Saudijskoj Arabiji zapo~eo neobi~ni izbor qepote. Kao dio sajma kojem je zadatak da spoji trgovce i uzgajiva~e stoke, organizovan je izbor za najqep{u kozu. Favzi alSubi je nadzornik ovog izbora za najqep{u kozu koji }e se odvijati u formatu aukcije. Po wegovim procjenama, najqep{a koza bi}e prodata za vi{e od 18.000 dolara, a u izboru u~estvuje oko 170 koza.

Prvi put otac u 94. godini
Ramjit Raghav, iz Harxane u sjevernoj Indiji, tvrdi da je sa svoje 94 godine najstariji otac na svijetu. Supruga [akuntala Devi, koja je u kasnim 40-im godinama, podarila mu je prije mjesec prvo dijete, sina Karamjita. Svoju vitalnost Raghav zahvaquje tome {to svakodnevno popije tri litra mlijeka. - To je Bo`iji dar. Ja sam najstariji otac na svijetu kazao je Raghav.

Severina se poslije pet minuta zaqubila u Milana
Atraktivna hrvatska pjeva~ica potvrdila medijske napise da ima novog momka i da je raskinula vjeridbu sa rije~kim biznismenom Slavkom [ainovi}em. Hrvatska pjeva~ica Severina potvrdila je novinske napise da je raskinula vjeridbu sa rije~kim biznismenom da bi bila sa novom qubavi, srpskim privrednikom Milanom Popovi}em. - Zaqubila sam se. Dogodilo se nedavno, spontano, kao {to se takve stvari doga|aju - rekla je Severina za hrvatsko izdawe “Glorije“. Upitana kada je shvatila da nije u pitawu slu~ajan susret nego duboke emocije, odgovorila je: “Odmah kad sam ga upoznala ili pet minuta poslije“. Milan Popovi} u Srbiji ima status nekrunisanog “kraqa bakra“, suvlasnika vaqaonice bakra “Sevojno“ i vlasnika kompanije “Amalko“, koji ima godi{we prihode koji prema{uju milijardu ameri~kih dolara. On je ranije bio u vezi sa voditeqkom emisije “Sve za qubav“ Katarinom [i{manovi}.

Najvi{i model
Najvi{i model na svijetu, Amazon Iv, proputovala je cijeli svijet pokazuju}i svoje lijepo tijelo, pi{e “Dejli mejl“. Amazon iz Tarloka u Kaliforniji visoka je dva metra. U odnosu na wu, svi ostali modeli izgledaju kao patuqci. Sve do novembra pro{le godine bila je potpuno nepoznata javnosti. Fotografija na naslovnici jednog magazina pretvorila je u senzaciju bukvalno preko no}i.

NEKAD BILO...
Ameri~ki kontroverzni reper 50 Sent uhap{en je sa jo{ ~etvoricom svojih prijateqa 31. decembra 2002. godine. Policajci su u automobilu prona{li dvije pu{ke, zbog ~ega su reper i drugari privedeni i optu`eni po dvije ta~ke kriminalnog posjedovawa vatrenog oru`ja. Reperu to nije bio prvi put da se suo~ava sa zakonom. Prvi put je uhap{en sa 15 godina kada je policija kod wega na{la vatreno oru`je i kokain. Ponovo je uhap{en 29. juna 1994. godine zbog posjedovawa heroina, kokaina i oru`ja. Bio je osu|en na devet godina zatvorske kazne, ali je odradio u te`im uslovima samo {est mjeseci. Ime “50 Sent“ uzeo je od Kelvina Martina, bruklinskog pqa~ka{a iz osamdesetih godina pro{log vijeka.

POSQEDWA
Opra Vinfri bez cenzure
Svjetski poznata voditeqka Opra Vinfri odlu~ila je da se poka`e u dosad nevi|enom izdawu. Opra je dopustila svojim snimateqima da u|u u weno kupatilo i snime je bez cenzure. Na snimku je gola u kadi i bez {minke u kuhiwi, a javnosti je dopustila i da je vidi omamqenu, nakon {to je tek ustala iz kreveta. Priznaje da je toliko “nadrogirana“ da jedva stoji na nogama. Poslije kolonoskopije pila je valijum i izjavila da su lijekovi divni. Svojim obo`avaocima htjela je da poka`e onu drugu, privatnu stranu {ou-biznisa, koju ina~e nemaju prilike da vide. Ina~e, poslije 24 godine i vi{e od 5.000 odra|enih emisija, Opra se odlu~ila na hrabar potez, da ukine svoj {ou, te pokrene sopstveni kanal, koji bi sa emitovawem trebalo da po~ne ve} 1. januara.

Uhap{en 50 Sent

Doga|aji po kojima }e RS pamtiti 2010. godinu
Smije{na strana 2010. godine

Da pukne{ od smijeha

Izbori, ustoli~ewe novog patrijarha i ukidawe viza
Pesimisti~ne prognoze vidovwaka za 2011.

Godina prirodnih katastrofa i uvod u smak svijeta

Istorija i obi~aji proslavqawa

Poqupci i `eqe za novi po~etak
[ta obu}i i kako se na{minkati za do~ek najlu|e no}i

U novu godinu zakora~ite u sjaju i {qokicama
Umjetnici za “Glas Srpske” o `eqama u 2011. godini

2 NOVOGODI[WI GLAS

Smije{na strana 2010.

Fudbaleri
- Mo`da u Savjetu ministara BiH misle da se izbjeglice pripremaju za neko fudbalsko prvenstvo, pa im {aqu ~ak i korner zastavice. Milanko Mihajlica, predsjednik SRS RS

Ko se boji zime jo{?
- Poslije oluje koju smo do`ivjeli u Va{ingtonu, uvjerio sam se da su na{e zimske slu`be mnogo efikasnije od wihovih. Mo`da nije dobro ovo {to sam rekao da se oni koji rade taj posao ne bi pokvarili, ali ameri~ka oluja za na{e qude je ma~iji ka{aq. Dragoqub Davidovi}, gradona~elnik Bawaluke

Mo`da nije dobro ~uo
- ^esto prolaze}i Ba{~ar{ijom ~ujem kako me gra|ani pozivaju na kori{}ewe bonskih ovla{}ewa. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH

Nepravda po Saneli
- Poslije dugo godina ponovo sam osjetila ogromnu qutwu zbog nepravde koja se i poslije ~etiri godine agresije na moju zemqu, BiH, ponovo doga|a, zbog ~ega sam uplatila kauciju za pu{tawe na slobodu Ejupa Gani}a. Sanela Xenkins, bo{wa~ki lobista u SAD

Kome je do belaja
- Porodice stradalih, wihova rodbina i prijateqi, izvolite do|ite, ali nemojte da Vlada RS govori {ta je bilo u Sarajevu, s namjerom provokacije Sarajlija, jer nekome odgovara da se desi belaj u BiH. @eqko Kom{i}, hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH

Mu{karci, `ene i kriminal
- Kakav osnov sumwe? [ta to zna~i? To je za mene smije{no. Ili si mu{ko ili si `ensko, ili je kriminal ili nije kriminal. Jovan Vidovi}, bawalu~ki biznismen

Ribari (ne) vole Kom{i}a
- Kom{i} nema na {ta drugo da ra~una osim na bira~ko tijelo SDP-a, jer kao politi~ka li~nost on ne mo`e privu}i nikakav sloj qudi, ni ribare, ni Bo{wake... Rajko Vasi}, izvr{ni sekretar SNSD-a

Jovo sve shvatio
- Nesporazum sa Jovanom Vidovi}em nije izgla|en, nego je on shvatio da je pogrije{io ili, boqe re~eno, do{lo mu je iz guzice u glavu. Petar Du{ani}, prwavorski biznismen

Ni cuki nije lako
- Ako ne pobijedim na izborima {i{a}u travu i pro{etati cuku. Mjesec nisam o{i{ao travu, a ni cuku nisam mjesec vodio u {etwu. Bakir Izetbegovi}, kandidat SDA za ~lana Predsjedni{tva BiH

Raja
- Raja je odbranila Sarajevo i dr`avu 2. i 3. maja. Mi smo dali otpor ~etvrtoj vojnoj sili u svijetu. Muhamed [vraki}, predsjednik “Zelenih beretki“ Kantona Sarajevo

Paranoja je ~udo
- Ako odem u beogradski zatvor, bi}u obje{en. Izgleda}e kao nesre}an slu~aj ili }e inscenirati neku vrstu samoubistva. Ejup Gani}, ratni ~lan Predsjedni{tva RBiH osumwi~en za zlo~in u Dobrovoqa~koj ulici

Xentlmen
- Nisam ja fukara od politi~ara, nego xentlmen. Politikom se bavim zbog op{teg dobra, a ne radi li~ne koristi. Nikola Lazarevi}, predsjednik Ekolo{ke partije RS

Svemogu}i radikali Diplomirani lopovi
- Lopovi u BiH su se do te mjere usavr{ili za kra|u automobila da im samo treba nostrifikovati diplome. Slavko Jovi~i}, poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH [e{eqevi radikali moraju da pobijede na predstoje}im izborima jer gra|ani RS nemaju alternativu. Mi smo jedini koji mo`emo da im obezbijedimo posao. Mirko Blagojevi}, predsjednik SRS “Dr Vojislav [e{eq“

NOVOGODI[WI GLAS 3

A da se nije prera~unao?
- Prema na{im anketama, Ogwen Tadi} bi na predsjedni~kim izborima osvojio {est odsto vi{e glasova od Milorada Dodika, dok Mladen Ivani} vodi u odnosu na Neboj{u Radmanovi}a 37 prema 31 odsto. Dragan ]uzulan, generalni sekretar SDS-a

Bezvezne obuke
- SDA je slala Bo{wake u Hrvatsku na diverzantsku obuku. Radilo se o dvije-tri obuke, koje su bile bez veze. Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

Pale maske
- Sulejman Tihi} je uba~eni srpski igra~. Ismet ef. Spahi}, zamjenik reis-ul-uleme

Ekonomista godine
- Na neki na~in, mo`da je i dobro da imamo deficit, jer smo svjedoci da kad imate deficit onda neko ho}e i da vam pomogne, a ako vidi da ste dobri i akumulativni, onda vas zaobi|e. Stoga }emo razmotriti mogu}nost da ovaj deficit i pove}amo. Spasoja Nikoli}, na~elnik Odjeqewa za finansije u op{tini Vlasenica

Mu{karci sa perikama
- Prijedlog zakona o zabrani no{ewa odje}e koja onemogu}ava identifikaciju uop{te nema ustavni osnov. Zamislite da mu{karcu, koji `eli da se obla~i kao `ena, koji stavi periku i na{minka se, to poku{ate da zabranite. Ekrem Ajanovi}, poslanik SBiH u Parlamentu BiH

Nanini poeni Rije{ena misterija
- Drago mi je {to je Nikola [piri} oti{ao na konferenciju na Brdo kod Krawa. A to {to je iza{ao dok je Ha{im Ta~i govorio - {ta ja znam, mo`da je morao u WC. Selim Be{lagi}, poslanik SDP-a u Parlamentu BiH - Vi{e nikoga ne}u pustiti u ku}u da se sa mnom slika, da kupi poene na nani. Fata Orlovi}, povratnica u Kowevi} Poqe

Zastavama protiv bezbjednosti
- Oduzeli su mi pet zastava RBiH veli~ine dva puta ~etiri metra i jednu veli~ine 25 puta 40 centimetara, koja se stavqa na automobil. To je o~igledno bila prijetwa bezbjednosti.

Kako postati “mercedes“
- Ne postaje se vjernik stajawem u crkvi ili xamiji, kao {to se ne postaje “mercedes“ stajawem u gara`i. Ante ^olak, vr{ilac du`nosti predsjednika HSS-NHI

Siroti Gani}
- Pitali su me da li smo za pomo} Gani}u koristili buxetska sredstva. Jesmo! To je na{a obaveza i najmawe {to gra|ani BiH od ove dr`ave mogu da o~ekuju. Haris Silajxi}, biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH

Pedijevi an|eli
- Ni Milo{evi}, ni Tu|man nisu bili an|eli u Bosni.

Ibran Mustafi}, predsjednik UO Udru`ewa “Majke Srebrenice“

Postizborni ra`aw Sram ih bilo!
- Nedavni teroristi~ki napad u Bugojnu je usamqeni incident. Rije~ je o incidentu odre|enih qudi, koji su doveli do toga da na BiH bude ba~ena qaga. Sven Alkalaj, ministar inostranih poslova BiH

Pedi E{daun, biv{i visoki - Kada se uhvati zec, predstavnik onda }emo vidjeti u BiH kakav ra`aw treba, a postizborne koalicije diktira}e izborni rezultati. Slobodan Nagradi}, biv{i potpredsjednik PDP-a

Laku no}, djeco
- Razlika nije onolika koliko su Dodikovi mediji radili na woj. - Dejtonski sporazum je lu- Ja se poslije ovoga ne smatram da~ka ko{uqa koja je obu- odgovornim za ono {to }e se de{avati Republici Srpskoj. ~ena Hrvatima kada je Jedino {to mogu re}i je: Laku ovaj sporazum potpisan i danas, ne samo da je nismo no}, Republiko Srpska. skinuli, nego nas ta koOgwen Tadi}, kandidat {uqa sve vi{e i vi{e stekoalicije “Zajedno za `e. Zvonko Juri{i}, Srpsku“ za predsjednika RS predsjednik HSP-a BiH

Po{tewa~ina
- Protiv mene }e na izborima biti samo kriminalci, korupciona{i, paraobavje{tajno podzemqe i neradnici koji su nau~ili `ivjeti na narodnoj grba~i. Ogwen Tadi}, potpredsjednik SDS-a

Luda~ka ko{uqa

PRIREDILI: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

4 NOVOGODI[WI GLAS

Doga|aji po kojima }e Republika Srpska

Izbori, ustoli~ewe novog
Godinu obiqe`ili i teroristi~ki napad u Bugojnu, susreti najvi{ih zvani~nika regiona u Bawaluci, posjete Hilari Klinton i An|eline Xoli BiH, usvajawe u Skup{tini Srbije deklaracija o osudi zlo~ina u Srebrenici i nad srpskim narodom, razne policijske akcije i afere, ali i prijetwe zvani~nicima RS
Logora{i predali predmete Predstavnici Saveza logora{a RS predali Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije vi{e od 850 predmeta u kojima se oko 7.100 lica bo{wa~ke i hrvatske nacionalnosti sumwi~i za ratne zlo ~i ne nad srpskim sta no vni{tvom, po~iwene na teritoriji BiH devedesetih. Prijetwe medijima i Dodiku Teroristi~ko-islamski internet portal “put vjernika“ objavio tekst u kojem iznosi niz uvreda i prijetwi na ra~un medija u RS, premijera RS Milorada Dodika, ali i biv{eg predsjednika SAD Yorya Bu{a. Ratnohu{ka~ki Mesi}ev zov Odlaze}i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} pred grupom novinara u svojoj rezidenciji izjavio da bi, kada bi ponovo bio predsjednik u trenutku kada bi predsjednik RS Milorad Dodik raspisao referendum o otcjepqewu od BiH, “odmah sa vojskom prekinuo koridor u bosanskoj Posavini“. Samit EU U Sarajevu odr`an samit “EU - zapadni Balkan“. Evropska unija ponovila nedvosmislenu posve}enost evropskoj perspektivi zapadnog Balkana i naglasila da je ~lanstvo zemaqa ovoga regiona u EU zajedni~ki ciq. Teroristi~ki napad u Bugojnu U teroristi~kom napadu na policijsku stanicu u Bugojnu kojem je ubijen policajac Tarik Qubu{ki}, a pet lica raweno. Veha bi ja Na ser Pa li sla mo vi} iz Kqu~a osumwi~en da je organizovao napad, a uhap{eni su i Haris ^au{evi} Oks, koji je priznao ovo djelo, Adnan Hara~i} Maca, Nermin Avdiba{i} i Yemal Tojagi}. Gregorijanova odluka Supervizor za Br~ko distrikt Rafi Gregorijan, donio odluku prema kojoj }e od 1. jula do 31. decembra Br~ko distrikt strujom snabdijevati predu ze }e “Elek tro pri vre da BiH” iz FBiH, umjesto “Elektroprivrede RS” koja je to radila prethodnih godina. Ta odluka donesena, iako je poslije we cijena struje u distriktu vi{a za oko 40 odsto, ta~no onoliko za koliko je ona vi{a u FBiH nego u RS. RAK kaznio RTRS zbog digitalizacije Regulatorna agencija za komunikacije Radio-televiziji Republike Srpske izrekla kaznu od 100.000 maraka zbog emitovawa digitalnog signala sa lokacije Pobr|e Bawaluka. Novi srpski patrijarh Wegovo preosve{tenstvo episkop ni{ki Irinej izabran za novog patrijarha poslije ~etiri kruga glasawa. Zakon o referendumu Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila je Zakon o referendumu i gra|anskoj inicijativi. Za Zakon je glasalo 46 poslanika, 16 ih je bilo protiv, a {est uzdr`ano. Kalini} iskqu~en iz SDS-a Glavni odbor SDS-a u Bile}i donio odluku kojom je iz ove partije iskqu~en biv{i predsjednik stranke Dragan Kalini}. Inckova pomilovawa Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko donio odluke kojima se Svetozaru A}imovi}u, Ivanu \ogi}u i Zvonku Prskalu ukidaju zabrane da obavqaju zvani~ne, izborne ili imenovane du`nosti i da se kandiduju na izborima. Akcija “Svjetlost“ U policijskoj akciji “Svjetlost“ protiv radikalnih islamista u Gorwoj Mao~i uhap{eno {est lica, uglavnom lidera radikalnog vehabijskog pokreta u BiH. Skandalozni snimak na FTV-u FTV u politi~kom magazinu “60 minuta“ emitovala vi deo-klip sa “Jutjuba“ na ko jem je pre mi jer RS Milorad Dodik prikazan u ulozi Adolfa Hitlera.

[piri}u prijetili smr}u Na adresu predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH Nikole [piri}a stigla anonimna prijetwa smr}u, za koju se tvrdilo da je upu}ena pismom iz Mostara. Kom{i}eva ~estitka ^lan Predsjedni{tva BiH @eqko Ko m{i} po vo dom obiqe`a vawa go di{wice vojne operacije “Oluja“ ~estitao Hrvat skoj i na veo da je ta operacija bila najboqi na~in kojim su gra|ani Hrvat ske po ka za li ka ko se bra ni domovina i sloboda demokratskog svijeta.

Predizborna kampawa U BiH po~ela predizborna kampawa za {este poslijeratne op{te izbore, na kojima u~estvuje ukupno 8.149 politi~kih kandidata, 39 stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata. Otvoren most Predsjednik Srbije Boris Tadi} i predsjednik Vlade RS Milorad Dodik otvorili most na Savi kod Sremske Ra~e, izgra|en sredstvima Fonda za kapitalna ulagawa Vojvodine. Zakon o imovini Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojili Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolagawa. Silajxi} u Wujorku Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi} tokom boravka u Wujorku, lobirao za promjene Ustava BiH i ukidawe entitetskog glasawa i zalagao se za usvajawe “evropske klauzule na koju ne bi bio primjewivan mehanizam entitetskog glasawa“. Potvr|ena presuda Glava{u Vanraspravno prvostepeno vije}e Suda BiH potvrdilo presudu Vrhovnog suda Hrvatske kojom je hrvat ski ge ne ral Bra ni mir Glava{ osu|en na osam godina zatvora u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici. Mur umjesto Gregorijana Ameri~ki diplomata Roderik Mur preuzeo du`nost supervizora za Br~ko distrikt od Rafija Gregorijana. Mur postao i prvi zamjenik vi so kog predstavni ka u BiH.

Zavr{en “slu~aj @RS” Biv{i direktor “@eqeznica RS“ Sreten Telebak (61) iz Doboja i 11 nekada{wih ~lanova Upravnog odbora @RS osu|eni su u bawalu~kom Okru`nom sudu na ukupno 76 mjeseci zatvora, zbog optu`bi za nezakonite prodaje i raspolagawa imovinom @RS, te nezakonito raspolagawe zemqi{tem u dr`avnoj svojini. Ta, ko je ovom presudom zavr{en dvogodi{wi prvostepeni postupak u “slu~aju @eqe, znice RS “. [erijatska policija pratila Dodika Pripadnici SIPA priveli i saslu{ali dvojicu pripadnika {erijatske policije iz Saudijske Arabije, koji su snimali pomo}ni stadion FK “Slavija“ u Isto~nom Sarajevu na koji je helikopterom sletio premijer RS Milorad Dodik. Zakon o platama u OS Dom naroda Parlamenta BiH u prvom ~itawu podr`ao je Prijedlog zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH, iako su delegati SNSD-a bili protiv wegovog usvajawa, jer za wegovo sprovo|ewe treba izdvojiti blizu 30 miliona maraka. Od srpskih delegata za zakon je glasao jedino Slobodan [araba iz DP-a, zahvaquju}i kojem je zakon “pro{ao“. Odluka o Kosovu Me|unarodni sud pravde donio odluku da deklaracija o jednostranom progla{ewu nezavisnosti Kosova nije protivna me|unarodnom pravu, jer ga se ni ne doti~e. Gani} stigao u Sarajevo Ejup Gani}, ratni ~lan Predsjedni{tva RBiH, nakon {to je pet mjeseci proveo u ku}nom pritvoru u Londonu, stigao je u Sarajevo. Okru`ni sud u Londonu odbio je zahtjev Srbije za izru~ewe Gani}a zbog zlo~ina u Dobrovoqa~koj ulici.

NOVOGODI[WI GLAS 5

pamtiti 2010. godinu

patrijarha i ukidawe viza
Uhap{en Gani} Biv{i ~lan ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} uhap{en je u Londonu, na osnovu zahtjeva pravosudnih or ga na Srbi je za wego vo izru ~ewe. Po sli je nekoliko dana, Gani} je pu{ten uz kauciju na uslovnu slobodu. Priveden Sadik Ahmetovi} Pripadnici MUP-a RS po nare|ewu Suda i Tu`ila{tva Bijeqina u Bratuncu i Srebrenici uhapsili 16 lica, me|u wima i ministra bezbjednosti BiH Sadika Ahmetovi}a zbog prostitucije i seksualnog zlostavqawa maloqetne M. M. Slu~aj je kasnije “pao”. “Afera Elektronika i IRB” Uhap{eni vr{ilac du`nosti direktora Investiciono-razvojne banke RS Bojan Goli}, ve}inski vlasnik i direktor “Medicinske elektronike“ Mile Radi{i}, predsjednik Nadzornog odbora i biv{i radnik IRB-a Dragan Cerovac i ~lan UO “Elektronike“ i biv{i slu`benik IRB-a Nikica Baji}. Deklaracija o Srebrenici Poslanici Skup{tine Srbije usvojili Deklaraciju o Srebrenici kojom osu|uju zlo~in nad bo{wa~kim stanovni{tvom u julu 1995. godine, na na~in utvr|en pres u d o m Me|unarodnog suda pravde i zatra `i li od ostalih dr`ava na pros to ru biv {e Ju go sla vije da na isti na~in osude zlo~i ne nad srpskim narodom. An|elina Xoli u BiH Ho li vud ska glu mi ca i UNHCR-ov ambasador dobre voqe An|elina Yoli i wen partner glumac Bred Pit boravili u BiH, gdje su posjetili izbjeglice, raseqena lica, povratnike i Rome. Josipovi} u Sarajevu Pred sje dnik Hrvat ske Ivo Josipovi} u Sarajevu izrazio duboko `aqewe {to je Hrvatska svojom politikom devedesetih godina pro{log vijeka doprinijela stradawima qudi i podjelama koje i danas mu~e ove prostore. Osu|en @drale \or|e @drale osu|en pred Sudom BiH na 20 godina zatvora zbog ubistva biv{eg na~elnika Uprave policije Republike Srpske Qubi{e Savi}a Mauzera 7. juna 2000. godine u Bijeqini. Mahovqanska petqa Po~ela izgradwa Mahovqanske petqe, koja }e spajati autoput BawalukaGradi{ka i Bawaluka-Doboj. Rije~ je o jednom od najzahtjevnijih objekata na trasi oba autoputa, za ~iju izgradwu je predvi|eno 11,5 miliona evra. Otvoreni privredni sudovi Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} i premijer Srpske Milorad Dodik otvorili su u Bawaluci Vi{i privredni sud RS i Okru`ni privredni sud Bawaluka i tako ozvani~ili po~etak rada okru`nih privrednih sudova u Isto~nom Sarajevu, Trebiwu, Doboju i Bijeqini. Obiqe`ena godi{wica stradawa ^lanovi porodica `rtava zlo~ina, predstavnici vlasti Republike Srpske i funkcioneri iz RS u institucijama BiH upalili 3. maja svije}e i polo`ili bijele ru`e na mjestu stradawa vojnika JNA koji su 3. maja 1992. godine ubi je ni u Do bro voqa ~koj uli ci u Sa ra je vu. Obiqe`avawe prvi put bilo na mjestu stradawa.

Platforma SNSD-a i SDS-a Izvr{ni odbor Glavnog odbora SNSD-a pri hva tio Pla tformu o usagla{enom djelovawu sa SDS-om na nivou BiH i ovlastio predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je potpi{e. RS dobila zakonodavnu vlast Republika Srpska dobila zakonodavnu vlast konstituisawem Narodne skup{tine RS, narodni poslanici verifikovani, za predsjednika NSRS izabran Igor Radoji~i}, za potpredsjednike Sne`ana Bo`i} i Ramiz Salki}. Inaugurisan predsjednik RS Milorad Dodik i potpredsjednici Emil Vlajki i Enes Suqkanovi}. Prijetwe smr}u Dodiku i ^ovi}u “Dodiku i ^ovi}u sigurna smrt. Fa{isti }e biti ubijeni u najskorije vrijeme. Najve}i fa{isti svih vremena za BiH i bo{wa~ki narod.” Ovo pi{e u dopisu koji potpisuje “Patriotski front BiH”, a koji je faksom stigao u GO SNSD-a 8. novembra. Ista prijetwa stigla i u centralu HDZ-a BiH u Mostaru, a prema informacijama `ig na koverti u kojoj je dopis stigao u HDZ stavqen u po{ti u Lukavcu. Daqe su navedena imena visokih funkcionera SNSD-a Neboj{e Radmanovi}a, Nikole [piri}a, Milice Markovi} i Du{anke Majki}. Xombi} mandatar Ministar finansija u Vladi RS Aleksandar Yombi} izabran za mandatara za sastav nove Vlade. Osu|en Elez Vo|a kriminalnog klana iz Isto~nog Sarajeva Darko Elez osu|en na devet godina zatvora zbog {verca i prodaje droge, iznude i drugih krivi~nih djela.

Izbori Na izborima, odr`anim 3. oktobra ubjedqivu pobjedu odnio SNSD. Za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH izabran Neboj{a Radmanovi}, za predsjednika RS Milorad Dodik. Za bo{wa~kog ~lana Predsjedni{tva izabran je Bakir Izetbegovi}, a hrvatskog @eqko Kom{i}. Hilari Klinton u Sarajevu Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton tokom posjete Sarajevu pozvala sve strane u BiH da prihvate politi~ke reforme neophodne za ulazak u Evropsku uniju i NATO, isti~u}i da je budu}nost BiH u srcu ujediwene i demokratske Evrope. Ustoli~en patrijarh Irinej ^etrdesetpeti poglavar Srpske pravoslavne crkve, Patrijarh srpski Irinej, sve~ano uveden u tron patrijarha u Pe}koj patrijar{iji. Od{teta za Starovlahe Sud BiH izrekao presudu u “predmetu Starovlah“ prema kojoj BiH porodici pravoslavnog sve{tenika Jeremije Starovlaha treba da isplati 269.000 maraka na ime materijalne i nematerijalne {tete. Potvr|ena presuda u “slu~aju“ \oki} Sud za qudska prava u Strazburu potvrdio raniju odluku kojom je BiH obavezna da biv{em oficiru JNA Branimiru \oki}u isplati 60.000 evra na ime materijalne {tete i 5.000 evra na ime nematerijalne {tete. Ukinuta presuda Juri{i}u Apelacioni sud u Beogradu ukinuo Iliji Juri{i}u prvostepenu presudu od 12 godina zatvora zbog u~e{}a u ratnom zlo~inu nad kolonom JNA 1992. godine u Tuzli. Osuda zlo~ina nad Srbima U Skup{tini Srbije usvojena Deklaracija o osudi zlo~ina u~iwenih nad pripadnicima srpskog naroda i gra|anima Srbije.

Poplave Republiku Srpsku zahvatile velike poplave. Rijeka Drina nosila sve pred sobom, a ugro`eno stanovni{tvo u Bijeqini spasavalo se ~amcima, dok je u nekoliko op{tina Srpske voda iza sebe ostavila velike koli~ine muqa, sme}a i drva. Josipovi} li~nost godine Politi~ke elite u regionu moraju da rade na pomirewu i uspostavqawu demokratskih odnosa povjerewa i uslova da se svako mo`e vratiti svome do mu, zakqu~e no je na sas tan ku pred sje dni ka Hrvatske i Republike Srpske Ive Josipovi}a i Milorada Dodika. Josipovi}u je uru~ena nagrada “Nezavisnih novina“ za li~nost godine. Dodijeli nagrade prisustvovali i predsjednici Srbije i Crne Gore Boris Tadi} i Filip Vujanovi} i drugi zvani~nici iz politi~kog i javnog `ivota. Putovawe bez viza Stanovnici BiH od 15. mogu da putuju bez viza u gotovo sve zemqe Evropske unije, nakon {to je stupila na snagu odluka Savjeta ministara EU o viznoj liberalizaciji. Glava{u ubla`ena kazna Vije}e Apelacionog odjeqewa Suda BiH donijelo drugostepenu presudu u predmetu “Branimir Glava{“, prema kojoj se Glava{u u izre~enu kaznu zatvo ra od osam go di na ura ~u na va i vri je me provedeno u pritvoru u Hrvatskoj i BiH. Zakon o struji za Br~ko Poslanici NSRS usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Za ko na o elek tri ~noj energiji kojim se omogu}ava da stanovnici Br~ko distrikta dobijaju struju iz RS po po voqni jim uslovima nego {to su je u proteklih {est mje se ci do bi ja li iz FBiH.

6 NOVOGODI[WI GLAS

ANKETA:

Po ~emu }ete pamtiti 2010. i {ta o~ekujete od 2011. godine
@elimirka Malovi}, v. d. direktora O[ u Zvorniku Na privatnom planu 2010. godina protekla mi je lijepo. Ipak, generalno, pamti}u je po bahatosti i op{toj nekulturi, prije svega, politi~ara. Od 2011. o~ekujem da mi privatno bude kao i 2010. godina i da ne bude nekih trzavica, kao i da qudi poka`u mnogo ve}i stepen kulture i dobrog pona{awa. Aleksandar Stojni}, prodavac Proteklu godinu pamti}u po tome {to sam prvi put od 1991. godine i{ao na odmor, na more sa porodicom. Osim toga, osta}e mi u sje}awu Svjetsko prvenstvo u fudbalu iako sam o~ekivao da }e reprezentacija Srbije napraviti boqi rezultat. Od 2011. godine o~ekujem da se ponovi more, ali i da bude boqa i na {irem planu. Darko Stojkovi}, radnik Prema mom mi{qewu, 2010. godina bila je te`a nego sve ostale godine. U sje}awu su mi ostale te{ka ekonomska situacija, neizvjesnost radnih mjesta, male plate... Na`alost, lo{e }e biti jo{ idu}e tri godine i ne mogu re}i da u skorijoj budu}nosti vidim napredak. Zoran Paj~in, student Godinu 2010. obiqe`ile su poplave, izbori, poskupqewa na sve strane, dosta negativnih stvari... A kao najpozitivniji doga|aj u posqedwih deset godina izdvojio bih ukidawe viza, {to bi trebalo da omogu}i qudima pomak od neke svakodnevice. Iskreno, ne znam {ta bih o~ekivao od 2011. godine. Mislim da nama ne mo`e biti gore nego {to jeste. Jelena Bosan~i}, penzioner Smatram 2010. godinu uspje{nom s obzirom na okru`ewe u kojem `ivim i stawe u FBiH. Ja sam penzioner i ~iwenica jeste da je dru{tveni polo`aj penzionera na niskoj qestvici, ali nadam se da }e od 2011. biti boqe. @eqko Skoki}, ugostiteqski radnik Godina koja nas napu{ta bila je obiqe`ena velikim elementarnim nepogodama. To se u prvom redu odnosi na velike poplave koje su pri~inile veliku materijalnu {tetu brojnom stanovni{tvu i ostavile ga bez krova nad glavom. Dobro bi bilo da 2011. godina protekne u smawewu nezaposlenosti. U tom smislu nadam se da }e biti otvoreno vi{e novih radnih mjesta nego u 2010. godini. Stefan Nikoli}, student U 2010. godini postigao sam veliki uspjeh na Elektrotehni~kom fakultetu, dobio stipendiju i zavr{io prakti~ni dio nastave. Sve je teklo onako kako sam planirao i `elio. Iako je 2010. godina mnogima bila te{ka, rado }u se sje}ati svega {to sam do`ivio u woj, te stoga `elim da mi i 2011. godina bude uspje{na i ispuwena zdravqem i rado{}u. Milka Kova~i}, penzioner Protekla godina bila je jedna u nizu te{kih godina. Ne `elim da je pamtim, nego da je {to prije zaboravim. Bila je puna problema, kako u mom `ivotu, tako i mojih prijateqa. Nadam se da }e u 2010. ostati najve}i dio nevoqa, u kojima smo `ivjeli. Mujo Hasanovi}, poqoprivrednik Mnogo sam radio u 2010. i zadovoqan sam onim {to sam postigao. Me|utim, moram izraziti nezadovoqstvo {to su predstavnici zakonodavne vlasti Srebrenice “potro{ili“ godinu u politi~kim prepucavawima, smjenama i izborima. Vjerujem da su svjesni svojih gre{aka i da }e u nastupaju}oj godini raditi ozbiqnije. Mitar Elek, prodavac Danas stalno idu neka poskupqewa koja penzionerima i qudima bez posla ne idu na ruku. [to se ti~e mene li~no, nekako mogu pro}i i ne mogu re}i da lo{e `ivim. Mislim da se situacija ne}e promijeniti mnogo naboqe u 2011. godini.

Politi~ari iz RS o ostvarenom u 2010.

Srpska da ostane i politi~ki jaka
Stanovnicima Republike Srpske po`elio bih prije svega dobro zdravqe, li~nu i porodi~nu sre}u. O~ekujem da }e, uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, ve}i broj qudi na}i posao, rekao Dodik. Godina 2010. pamti}e se po izborima i ukidawu viza, naglasio Pavi}

Milorad Dodik PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Ve }i na po li ti ~a ra iz Republike Srpske pamti}e 2010. godinu po op{tim izborima koji su odr`ani u oktobru i po uki dawu vi za za sta no vni ke BiH. Pre ma wihovim rije~ima, najbitnije je to da je Srpska uspjela da o~uva politi~ku i ekonomsku stabilnost u periodu kada se jo{ uvijek osje}aju posqedice ekonomske krize. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da }e 2010. godinu svaka ko pam ti ti po izbor noj pobjedi stranke i povjerewu koje su mu stanovnici RS ukazali, izabrav{i ga za predsjednika. - Stanovnicima Republike Srpske po`e lio bih pri je sve ga d o b r o zdravqe, li~nu i porodi~nu sre}u. Oni ma ko ji ~e ka ju po sao da ga {to prije dobiju, onim a

koji rade da dobro zara|uju. I jednima i drugima poru~ujem da ne}e biti ni ostavqeni, ni zaboravqeni od institucija Republike Srpske. To je na{a qudska i zakonska obaveza - rekao je Dodik “Glasu Srpske“. Dodao je da je na`alost, 2010. godina bila i u znaku velikih elementarnih nepogoda, u kojima su na{i stanovnici i Republika Srpska u cjelini, pretrpjeli ogromnu materijalnu {tetu.

MAJKI]EVA: Mogli smo mnogo vi{e da uradimo
Naglasio je da o~ekuje da }e u 2011. RS i daqe ostati politi~ki i ekonomski stabilna i da }e biti privedeni kraju brojni zapo~eti projekti i po~e}e realizacija novih. - O~ekujem da }e, uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, ve}i broj qudi na}i posao. Na dam se da }e nam 2011. godina svima donijeti mnogo razlog a

za zadovoqstvo, kako li~no ta ko i pro fe si onal no zakqu~io je Dodik. Pred sje dnik Na ro dne skup{tine RS Igor Radoji~i} kazao je da je 2010. godina, prvenstveno bila izborna godina za sve koji vode politi~ki `ivot. - U ekonomskom pogledu 2010. je bila te{ka godina, ve} tre }a u ko joj se osje te posqedice ekonomske krize, i koje }e se osje}ati i sqede}ih godina - rekao je Radoji~i}. Dodao je da je 2010. godina koju bi mnogi rado zaboravi li ka da se gle da ju ne ki ekonomski parametri, iako je

niti iskustva i obavqati poslove koje su im potrebni rekao je Pavi}. U 2011. godini, ka`e Pavi}, kriza }e tek pogoditi RS i BiH. - Ona }e se produ`iti u odnosu na razvijene evropske zemqe i najte`i wen problem za po{qavawe ne }e se po boq{ati ni idu}e godine pa ni daqe - smatra Pavi} koji se nada da }e mjere koje je usvo ji la RS ubla `i ti posqedice i rije{iti probleme. Za predsjednika SDS-a Mladena Bosi}a 2010. godinu obiqe`ili su op{ti izbori u BiH i wihovi rezultati ko-

Alkalaj
Marko Pavi} kazao je da je najnegativnije u 2010. godini na izmaku bilo djelovawe i rad ministra inostranih poslova BiH Svena Alkalaja. Pavi} ka`e da se wegov rad mo`e ocijeniti kao katastrofalan i najnegativniji posao koji se odvijao u BiH. bilo i onih pozitivnih. Lider Demokratskog narodnog saveza (DNS) Marko Pavi} istakao je da su 2010. godinu obiqe`ili izbori, koji su izuzetno dobro sprovedeni u BiH. Time je, ka`e Pavi}, BiH pokazala da je proevropska zemqa sa visokim standardima. - Pamti}e se i ukidawe viza {to je veoma zna~ajno jer }e se time omogu}iti, izme|u ostalih, privrednicima i studentima, da mo gu razmijeji, ka ko je re kao, ni su po voqi SDS-a. - Izbori su sprovedeni po demokratskim normama i to je pozitivno i na neki na~in korak ka stabilizaciji demokratskog dru{tva u BiH, iako stanovnici ovaj put nisu glasali za promjene - rekao je Bosi}. Za SDS, ka`e on, 2010. obiqe`io je prestanak dugogodi{we unutra{we turbulen ci je, obje diwavawe stranke i vra}awe na kolosijek koji vodi ka ja~awu i da u dogledno vrijeme ponovo budu najja~a stranka u RS. Bosi}

Du{anka Majki}

NOVOGODI[WI GLAS 7

godini i o~ekivawima u 2011. godini

ANKETA:

ekonomski i stabilna
smatra zna~ajnom i viznu liberalizaciju koju je dobila BiH, ali tvrdi i da }e veoma mali broj qudi, imati stvarnu korist od we. - Svakako smatramo da to jeste veliki pomak i na neki na~in izvla~ewe RS i BiH iz dugogodi{we izolacije u kojoj su `ivjeli na{i stanovnici. To jeste signal da idemo ka Evropskoj uniji, da je region napravio iskorak i da su na{i gra|ani prihva}eni kao gra|ani Evrope - istakao je Bosi}. Sa druge strane, on ka`e da je zabrinut sa stanovi{ta ekonomije i standarda gra|ana u 2011. godini, ali i politi~kih trendova u BiH. Za lidera Socijalisti~ke partije (SP) Petra \o-

Po ~emu }ete pamtiti 2010. i {ta o~ekujete od 2011. godine
Miroslav Cviji}, nezaposlen Godinu koja je na izmaku pamtim po svjetskoj ekonomskoj krizi, po problemima da se zaposlim i malim platama. Nadam se da }e u 2011. godini biti vi{e posla i mogu}nosti da sebi obezbijedim stalno zaposlewe i da nisam zavisan od ku}nog buxeta. Predrag Stani{i}, student Smatram da je 2010. po~ela veoma uspje{no, da bi zatim uslijedio period stagnacije. Sada se nalazimo u periodu dekadencije i ne vidim kako }e se to u skorije vrijeme promijeniti. U 2011. godini o~ekujem da zavr{im fakultet i postanem stanovnik SAD. Sini{a \ukanovi}, student Godinu 2010. nemam po ~emu posebno da pamtim. Sve {to mi se pozitivno desilo sam sam obezbijedio svojim radom i anga`ovawem. @eqe u godini koja je pred nama su mi da budem zdrav, da me slu`i sre}a i da uspijem da dobijem stalno zaposlewe, da bih imao neku sigurniju egzistenciju. Radovan Stupar, u~enik sredwe {kole Proteklu godinu nemam po ~emu posebno da pamtim, jer mi se nije ni{ta pozitivno i zanimqivo dogodilo po ~emu bih je pamtio. U 2011. godini `elim da zavr{im {kolu i da odem negdje u inostranstvo ili u najmawu ruku da dobijem ovdje neko zaposlewe.

RADOJI^I]: 2010. bila veoma te{ka godina
ki }a naj va `ni ji do ga |aj u 2010. godini su izbori na koji ma je stran ka pos ti gla boqi rezultat nego {to je imala na pro{lim izborima. - Ono {to mi je `ao {to se nije dogodilo je to {to i Zdravko Krsmanovi} sa svojom partijom nije uspio da napravi zapa`en rezultat - na{alio se \oki}. On smatra i da je odluka o viznoj liberalizaciji za stanovnike BiH najzna ~aj ni ji do ga |aj u 2010. godini. - Na ovaj na~in kona~no smo postali slobodna zemqa, oslobo|ena velike stege koju su nam donijele sankcije i me|unarodna zajednica 1991. i 1992. godine - rekao je \oki}. Na pitawe {ta o~ekuje od 2011. godine \oki} je rekao da misli da }e to biti godina velikih izazova. - Bi}e te{ka, kao {to ni 2010. nije bila laka, ali }emo ipak uspjeti da odr`imo politi~ku i ekonomsku stabilnost u RS, polako savladavamo te{ko}e koje nam je donijela kriza, {to zna~i da je potrebno da se svi skupa usmjerimo ka ekonom skom ra zvo ju RS i

Igor Radoji~i}

BiH, poboq{awu odnosa i sna`nijem povezivawu regiona sa os ta lim zemqama Evrope - naglasio je \oki}. Li der PDP-a Mla den Ivani} smatra da se u 2010. godini nije desilo ni{ta posebno, ali ka`e da }e je pam ti ti po okto bar skim izborima na kojima je vo|ena tijesna borba izme|u wega i

ekonomskom planu. Predsje dnik SRS-a RS Milanko Mihajlica koji je u 2010. godini do`ivio poli ti ~ki fi jas ko, sma tra pro te klu go di nu “iz gubqenom”. On smatra da RS u 2011. godini ulazi u te`ak period. Poslanik u Parlamentu BiH Du{anka Majki} ka`e

SNSD
Izvr{ni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasi} rekao je da je u 2010. godini za ovu stranku najva`nije bilo {to je pro{irila organizaciju na terenu i to {to je SNSD za ~etiri godine uduplao broj ~lanova, sa oko 70.000 na 140.000. - U 2011. o~ekujemo stabilizaciju ekonomskih i politi~kih prilika i daqu stabilizaciju u RS, a na nivou BiH o~ekujem daqu destabilizaciju - kazao je Vasi}. protivkandidata iz SNSD-a Neboj{e Radmanovi}a. - Na li~nom planu u sje}awu osta}e mi jedan lijepi boravak na Zlatiboru negdje po~etkom 2010. godine - rekao je Ivani}. Od 2011. godine Ivani} ne o~ekuje ni{ta posebno na li~nom planu, ali smatra da }e godina biti izu ze tno te {ka na po li ti ~kom i da nije zadovoqna na~inom na koji je propra}ena 2010. godina s aspekta zakonodavnog dijela vlasti u BiH. - Smatram da smo mogli mnogo vi{e da uradimo da nije bilo stalnog poku{aja prenosa nadle`nosti. Da je iskqu~e no to an ti us ta vno djelovawe Parlament BiH je mogao mnogo vi{e da uradi na pri bli `a vawu BiH ka EU. Mislim da je, generalno, to gre{ka, jer smo nepotre bno iz gu bi li mno go vremena u nasiqu nad Ustavom umjesto da smo radili ono od ~ega bi korist imali svi - ka`e Majki}eva. Kad govorimo o 2011. godini i kad se pod te{kim uslovima bude konstituisala vlast, a to }e morati da se dogodi, dodala je Majki}eva, treba mno go ra ci onal ni je is ko ristiti i potro{iti 2011. godinu. Pred sje dnik Sa ve za za demokratsku Srpsku Dragan

Mladen Bosi}

Kalini} smatra da je 2010. godina bila te{ka za RS i na unu tra{wem i na spoqnom planu. - Koliko god je odbrana interesa i nadle`nosti RS bila uspje{na pred pritiscima me|unarodne zajednice i onima iz Sarajeva, mawe mo `e mo bi ti za do voqni unutra{wim prilikama. Na planu regionalnog razvoja, podizawa privrednog `ivota i na planu borbe protiv korupcije, kao i kriminala trebalo je da se u~ini vi{e - smatra Kalini}. On smatra da je potrebno jo{ ja~e okupqawe bloka srpskih stra na ka oko za{tite vitalnih interesa RS u BiH zbog predstoje}ih novih naleta na wen suverenitet. Kalini} je dodao da }e se svi socijalno-ekonomski problemi iz 2010. prenijeti i na 2011. godinu za koju ka`e da mo`e biti godina velike nestabilnosti. Pravobranilac RS Slobodan Raduq je istakao da je 2010. godina u politi~kom smislu bila dosta stabilna i da su izbori pro{li veoma dobro. On smatra da se Srpska kona~no malo oslobodila pritiska me|unarodne zajednice, ali i da su prestali odre|eni politi~ki pri tis ci sa ni voa FBiH, odnosno iz Sarajeva. - Mo `da je naj va `ni je iz 2010. godine za sve u regionu novi vjetar koji duva, a to je aktivnost predsjednika Srbije Borisa Tadi}a sa pred sje dni kom Hrvat ske Ivom Josipovi}em na ubla`avawu tenzija rada i pro{lih de {a vawa na ovim prostorima - rekao je Raduq. Dodao je da o~ekuje da }e se situacija u ovom pravcu nastaviti i tokom 2011. godine.

Jovan Vi{wevac, dizajner Ne mogu da se otmem utisku da je 2010. bila jedna godina koju su “pojeli skakavci“. Nisam siguran da }u je po bilo ~emu pamtiti osim po krizi koja je sve dubqa. Evidentna je finansijska kriza, ali se bojim da bi kriza mogla da bude jo{ opasnija. Nisam siguran da }e biti boqe u 2011. Gordana Vu{i}, radnik Mojoj porodici 2010. godina je donijela mir i zdravqe. I po tome }u je pamtiti. Jedino bih voqela da se u 2011. godini na{a RS jo{ vi{e u~vrsti, da ne moramo da brinemo da }e je “jastrebovi“ i daqe napadati i tra`iti da nestane. Mila ^vrki}, student U 2010. godini je bilo te{ko, ne samo kod nas ve} i svuda u svijetu. Ipak, mislim da je sada boqe i da se situacija stabilizuje. Nadam se da }e 2011. biti boqa i da }e nam dati vi{e mogu}nosti u svim sferama `ivota, ili bar ve}e mogu}nosti za zaposlewe. Zoran Risti}, radnik Godinu 2010. pamti}u po jednom lo{em i jednom dobrom doga|aju. Lo{ doga|aj su poplave koje su pogodile Zvornik na izmaku ove godine, a dobar to {to sam dobio posao. U 2011. godini nadam se boqim primawima, a prije svega dobrom zdravqu moje porodice i mene. Miranda Rebi}, student Godina 2010. je, prema mom mi{qewu, bila lo{a {to se ti~e finansijskog i bilo kog drugog napretka. Stanovnici su ostajali bez posla, cijene su divqale, a plate su ostajale iste. Nadam se da }e se situacija popraviti u 2011. i da }e mladi imati vi{e radnih mjesta, jer veliki je broj onih koji zavr{e fakultet, a ne mogu da na|u posao. Milan Mandi}, radnik Mislim da se u 2010. godini kriza vidjela na svakom koraku. Te{ko mi je u ovom momentu prona}i neku pozitivnu stavku. Godinu je obiqe`ilo otpu{tawe velikog broja radnika. A svi pokazateqi govore da }e biti jo{ gore.

8 NOVOGODI[WI GLAS

UMJETNICI ZA “GLAS SRPSKE” O @EQAMA U 2011. GODINI

Jelisaveta Seka Sabli}, glumica Lena Kova~evi},
kompozitorka i vokalna solistkiwa
U novoj godini volela bih da budemo svi zdravi i to je ono {to `elim i mojim bli`wima i sebi. Puno qubavi, mira od Boga, dobre muzike i dru`ewa sa publikom i recimo, nekih novih divnih pesama. Dragim ~itaocima “Glasa Srpske“ `elim zdravqa, qubavi, puno pozitivnih misli, upornosti i vere, koja }e pomo}i da se na{e dobre novogodi{we `eqe ostvare. Moja `eqa je kao i kod svih normalnih qudi na ovom svetu da imam mnogo zdravqa i da me proprati puno dobrih dana. Sve {to `elim sebi, `elim i drugima. Ono {to bih po`elela svima nama je zaista da Srbija iza|e iz ove drame u kojoj se nalazi ve} 20 godina i da se ipak ostvari san da do|emo do prava i sigurnosti koje zaslu`ujemo.

Stefan Arsenijevi},
rediteq
Nova godina je uvek mogu}nost za novi po~etak. Boqi. U novom po~etku `elim nam da vi{e volimo sebe, razumemo i toleri{emo druge i druga~ije i da ponovo nau~imo da u`ivamo u malim stvarima. @iveli!

Slavko [timac, glumac
Pre svega, u novoj godini `elim dobrih poslova i zdravqa koje je najbitnije od svega. ^itaocima “Glasa Srpske“ i svim dragim qudima `elim mnogo zdravqa, sre}e i uspeha, ono {to se ka`e, sve najlep{e.

Bojana Maqevi}, glumica
Sebi osim zdravqa ni{ta ne `elim. Skoro sve {ta sam `elela nekako se pred kraj ove godine ostvarilo. Pa da ne diram. Va{im ~itaocima `elim sve ono {to im je potrebno da budu zadovoqni. Qudi imaju razli~ite potrebe, a jedino je va`no dosti}i to neko li~no zadovoqstvo. Kad je ~ovek zadovoqan sobom, sve drugo je lak{e posti}i i ostvariti.

Qiqana Habjanovi}-\urovi}, kwi`evnica
@elela bih da u novoj, 2011. godini moja porodica oseti spokoj i tihu blagodarnu radost kakvu smo ose}ali u 2010. godini. @elela bih da svi koje volim budu zdravi i da ostvare bar poneku od svojih va`nih `eqa. Da moj sin rediteq Haxi-Aleksandar \urovi} u~estvuje u radu na jednom velikom filmu. Da zavr{im roman na kome radim ve} du`e od godinu. Da i taj roman ~itaoci zavole, kao {to su zavoleli prethodne. Da i sa ovom kwigom dobijem nove ~itaoce. Da se nastavi objavqivawe mojih romana u inostranstvu, i novih naslova, ali i ponovqenih izdawa ve} objavqenih kwiga. @elela bih da ne bude poni`enih i gladnih, da bolesni prona|u lek, a `alosni radost. Da neostvareni prona|u ispuwewe, a usamqeni qubav i toplinu. @elela bih da se qudi u~vrste u veri. Da se verni raduju zbog svoje vere i qubavi prema Bogu, da se slaboverni utvr|uju u veri, da neverni okrenu svoja lica Tvorcu i Svedr`itequ, i da poveruju. Da u onima sa kojima i me|u kojima `ive ne tra`e ono {to ih deli, ve} ono {to ih spaja. Da vide trun u oku svome, a ne u oku brata svojega. Va{im ~itaocima `elim da u novoj godini stignu gde su krenuli, da prona|u ono {to tra`e, da sa~uvaju ono {to imaju i vole, da zadobiju ono {to im nedostaje. Da prona|u smirewe. Da osete milost Majke Bo`je. I da nikada, nikada ne zaborave da nas samo qubav mo`e spasiti.

NOVOGODI[WI GLAS 9

Mileta Prodanovi},
slikar i kwi`evnik
Po{to nije izgledno da }e se stvari u skorijoj budu}nosti naglo popraviti, ono {to bi se moglo po`eleti jeste da se qudi {to mawe nerviraju i da prona|u na~in da nekim duhovnim radostima prevazi|u dru{tvene okolnosti. Da bi to postigli mogli bi da ~itaju neke dobre i pametne kwige, da gledaju dobre filmove i da ~e{}e odlaze na izlo`be i u pozori{te. Sebi `elim da u kreativnom smislu ostane ovako kako je bilo do sada.

Biqa Krsti},
muzi~ki umjetnik
U novoj godini samo dobro zdravqe nam je potrebno, za ostalo }emo se sna}i. Kao i prethodnih godina, novogodi{we slavqe }u organizovati u krugu porodice i prijateqa i mnogo se radujem da je tako.

Sergej Trifunovi},
glumac
Novu godinu ba{ i ne do`ivqavam kao neki praznik, a dve sam ~ak i prespavao. Verovatno }u i ovu sli~no da do~ekam - u krevetu. Kada se osvrnem na prethodnu godinu, mogu re}i da je bila dobra. Nadam se da }e i slede}a biti jo{ boqa, jer imam dosta velikih planova. Ono {to bih po`eleo sebi, pre svega, je da ostavim cigarete. Jako to `elim, a mislim i da je krajwe vreme za to.

Vladimir Kecmanovi}, kwi`evnik
Va{im ~itaocima, kao i sebi, `elim mnogo sre}e koja }e nam biti potrebna da preguramo jo{ jednu godinu obele`enu ekonomskom krizom. Sebi `elim da u novoj godini smr{am. S obzirom na realne, a ne politi~ko-marketin{ke ekonomske prognoze za 2011, to ne}e biti te{ko, jer }e hrana, kao i sve ostalo, biti sve skupqa.

Quba Bandovi},
glumac
^itaocima i sebi bih po`eleo da ni ove godine ne u|emo u EU, ba{ zato {to Evropa nema alternativu. Osim zdravqa, naravno!

Mirka Vasiqevi},
glumica
Ono {to sam po`elela sebi, to `elim i bilo kom ~oveku na svetu, a to je prvenstveno zdravqe i da svako od nas ima svoj du{evni mir u sebi i da ima sre}u, a sve ostalo do|e kada ste zdravi i kada vas sre}a prati.

Marko Vidojkovi},
kwi`evnik
Svim ~itaocima “Glasa Srpske“ u 2011. `elim {irom otvorene o~i, kojima }e nepogre{ivo da zapaze svaku nepravdu koja se nekom nanosi, i ~vrsto stisnute pesnice kojima }e svakoj nepravdi oko nas da se stane na put. Vreme je da uzmemo stvari u svoje ruke. Puno zdravqa, qubavi i snage `eli vam Marko Vidojkovi}!

Mirjana \ur|evi},
kwi`evnica
Prethodna godina bila mi je krcata uzbu|ewima, dodu{e ve}inom radosnim, ali svejedno stresnim, tako da bih samoj sebi po`elela jednu mirnu i pre svega radnu godinu bez “velikih doga|aja“ bilo kakve vrste. Na op{tem planu, radovao bi me izlazak iz ekonomske krize. Po{to se to ne}e dogoditi ni uz pomo} novogodi{wih ~arolija, mogu jedino svakome od ~italaca da po`elim bliski susret sa sopstvenim Deda Mrazom.

RAZGOVARALE: MIRNA PIJETLOVI] ALEKSANDRA RAJKOVI]

10 NOVOGODI[WI GLAS

PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Poqupci i `eqe za novi po~etak

Istorija i obi~aji proslavqawa Nove godine

tigli smo do kraja jo{ jedne godine, u{li smo u prazni~nu napetost, kupili smo poklone, sve~anu odje}u i obu}u, pro{li kroz faze planirawa novogodi{we ve~eri. Gdje }u, {ta }u, s kim }u, samo su neka od pitawa na koje je ve}ina danima tra`ila odgovor. Sada kada je sve to pro{lo, dok ispra}amo staru i u neizvjesnosti ~ekamo novu godinu, ne bi bilo lo{e da se podsjetimo istorije i raznih obi~aja u vezi sa praznikom koji svake godine slavimo, u i}u i pi}u se “kupamo“, a poqupce i lijepe `eqe dragim osobama {aqemo. Simboli~no, Nova godina predstavqa obnavqawe `ivota, a obi~aji vezani za taj dan vuku korijene iz daleke pro{losti. Slavqewe odlaska stare i dolaska nove godine je prastari religijski, dru{tveni i kulturni obrazac u skoro svim dijelovima svijeta. Istorija proslavqawa Nove godine nije pouzdano utvr|ena, ali se smatra da su Vavilonci to ~inili jo{ prije 4.000 godina. Rimqani su tako|e slavili Novu godinu, ali se wihov kalendar mijewao sa svakim novim vladarom, sve dok rimski Senat 153. godine prije nove ere nije “ustoli~io“ 1. januar za po~etak nove godine. I da nas se {irom svijeta, uz puno bu ke i po m pe,

S

Nova godina se do~ekuje uz puno buke, {ampawac, vatromet…

`eqe.“ Ipak, za mnoge od nas ovaj praznik ima ve}e zna~ewe, pa jednima predstavqa {ansu da isprave sve {to su “zabrqali“ u pro{loj godini, dok drugi no-

{ampawac, razmjenu poklona i vatromet, slavi nastupaju}a godina. Neki novogodi{wi simboli opstali su kroz sve civilizacijske promjene. Jedan od najatraktivnijih simbola je novogodi{wa parada, uobi~ajena kod mno gih na ro da. Stva rawe zaglu{uju}e buke koje poti~e iz rituala tjerawa zlih demona, tako|e se zadr`alo u mnogim krajevima svijeta, ali se danas obiqe`ava kao lupawe u lonce i {erpe, kucawe ~a{ama, zvonom zvona, bubwevima, sirenama, muzikom. Iako mnogi misle da su novogodi{wa zaricawa novijeg datuma, tradiciju su zapo~eli jo{ Vavilonci, a wihova je odluka nalagala vra}awe posu|enog oru|a za rad. Moderna zaricawa naj~e{}e se odnose na prestanak pu{ewa, dr`awe dijete, zdrav na~in `ivota, {tedwu, vi{e u~ewa, vjernost... Me|utim, ve}ina nas ne ispuni te zavjete, pa Nova godina predstavqa samo novi po~etak za stare navike ili kao {to je Mark Tven rekao: “Nova godina je bezopasna institucija, koja nam slu`i kao izgovor da se tinejyerski napijemo, pozovemo prijateqe ili izgovaramo neispuwive

zlatni nov~i}. Ko nov~i} prona|e, bi}e posebno sre}an u Novoj godini. Dan ci u no vo go di{wu no} ula ze sa mno go ra zbi je nih tawira ispred ku}nog praga. Stari tawiri ~uvaju se cijele godine i u pono} se bacaju pred ulazna vrata prijateqa. Mnogo razbijenih tawira s i m b o l i zu j e dru{tveno bogat stvo, odno sno prijateqe. Japanci ~itavog decembra odr`avaju zabave pod nazivom bonenkai, kojima je ciq da se ostave lo{e stvari za sobom i pri pre mi za novi po~e-

tak. Zvo na bu disti~kih hramova zvone 108 puta kako bi otjerala 108 qudskih slabosti, a poslije toga se svi smiju tjeraju}i smijehom zle duhove. Kubanska tradicija nala`e da se u pono} pojede 12 grejpova, koji sim-

bolizuju mjesece godine, a po{tovawe tog obi~aja treba da donese sre}u. Austrijanci na Novu godinu, kao desert uz sve~ani ru~ak, pripremaju sladoled od mentola u obliku djeteline sa ~etiri lista. Stari sicilijanski obi~aj ka`e da }e sre}a do}i onima koji na Novu godinu jedu lazawe. Kad zakuca pono}, [panci moraju da pojedu 12 zrna gro`|a, po jedno za svaki mjesec. Norve`ani se ~aste pudingom od pirin~a u kojem je skriveno jedno zrno badema. Osobu koja prona|e badem prati}e sre}a. U Brazilu je obi~aj da se u novogodi{woj no}i nosi bijela odje}a za sre}u i mir u godini koja slijedi. Holan|ani se za do~ek pripremaju peku}i krofne jer vjeruju da to donosi sre}u. Cijela Latinska Amerika uo~i Nove godine tra`i ga}ice odre|ene boje, u zavisnosti od zemqe do zemqe, crve ne, ro za ili `u te. U ne kim zemqama obi~aji nala`u da se ve{ obu~e naopa~ke. Italijani najbu~nije proslavqaju Novu godinu jer {to ve}a buka, zlo }e br`e pobje}i. Iz ku}e bacaju sve nepotrebne stvari, od namje{taja do odje}e, i to kroz prozor. U gotovo svim zemqama pono} se do~ekuje upu}ivawem najqep{ih `eqa i poqupcem koji nije samo dijeqewe trenutka euforije, ve} i zavjet bliskosti u dolaze}ih 12 mjeseci. [irom svijeta qudi na razli~ite na~ine obiqe`avaju ovaj praznik, a wegov najve}i zna~aj “le`i“ u tome {to su bar na jedan dan svi veseli i sre}ni.

Ki}ewe jelke
vu go di nu sma tra ju kao nastavak u koji ulaze bogatiji za mnoga iskustva. Nova godina je tradicionalno i vrijeme okupqawa, po ro di ~nog, sa prijateqima, na or ga ni zo va nim pro sla va ma i to u sve~anim odijelima, sa posebnom brigom o izgledu, ukra{avawu enterijera i eksterijera. Svaka zemqa ima poneku specifi~nost prilikom pro slavqawa No ve godine. U Gr~koj se proslava poklapa sa proslavom svetog Vasilija, jednog od osniva~a Gr~ke pravoslavne crkve. Tada se servira Vasilopita ili torta svetog Vasilija, u koju se utisne srebrni ili

Nijemci su, prema jednom od niza tuma~ewa, prvi u 16. vijeku uveli obi~aj ki}ewa jelke. Legenda ka`e da je ki}ewe zapo~eo utemeqiva~ protestantizma Martin Luter. On je {etaju}i kroz {umu bio zadivqen hiqadama zvijezda koje su svjetlucale kroz grawe jela. Toliko je bio o~aran prizorom da je odsjekao malo drvo i odnio ga svojoj porodici. Da bi o`ivio istu qepotu koju je vidio u {umi, zaka~io je i male svije}e na gran~ice. U Evropi i Americi ki}ewe jelke postaje popularno u 18. vijeku.

NOVOGODI[WI GLAS 11

Pesimisti~ne prognoze vidovwaka za 2011. godinu u svijetu

Godina prirodnih katastrofa i uvod u smak svijeta
Proroci ka`u da }e se Amerika i Kina u 2011. godini suo~iti sa vi{e prirodnih katastrofa kao {to su tornada, ki{e i zemqotresi {to }e dovesti do uni{tavawa `ivota i propasti Vangina proro~anstva
2011 - Kao rezultat radioaktivnih padavina, na sjevernoj polulopti ne ostaje ni `ivotiwa ni biqaka. Zatim muslimani po~iwu hemijski rat protiv preostalih Evropqana. 2014 - Ve}ina qudi pati}e od ~ireva, raka ko`e i drugih ko`nih bolesti (kao posqedica hemijskog rata). 2016 - Evropa je skoro bez qudi. 2018 - Kina postaje nova svjetska sila. 2028 - Glad postepeno dobija na snazi. Kosmi~ki brod sa qudskom posadom polije}e ka Veneri. 2033 - Polarni led se topi. Nivo okeana raste. 2046 - Svi qudski organi mogu da se uzgajaju. Zamjena organa postaje jedan od najboqih metoda lije~ewa. 5079 - Kraj svijeta.
ne donosi velike poreme}aje. Smena vlasti nije mogu}a slede}e godine, ali }e pritisak opozicionih partija biti veliki. dinu. Kako se te godine ni{ta posebno nije dogodilo, 2012. godina je idu}a koju smatraju svojevrsnom prekretnicom. Scenario o kraju svijeta i popratnoj panici ponavqa se kroz istoriju? Kraj svijeta je tako blizu, sude}i prema predvi|awima Maja. Istovremeno, biznis temeqen na apokalipti~nim pretpostavkama vezanim za 2012. godinu raste iz dana u dan. U ponudi su oprema za pre`ivqavawe, zatim edukativni dokumentarci, oko 200 kwiga, a o internetu i da ne pri~amo prije bi do{ao kraj svijeta nego {to biste vi uspjeli da pregledate sve rezultate pretrage vezane za 21. decembar 2012. godine. Nekima je to sprda~ina, drugima surova realnost. Neki qudi zaista osje}aju strah od smaka svijeta, a pojava filma “2012.” u bioskopima {irom svijeta jo{ vi{e je doprinijela wegovom usidrewu u qudskim umovima. Tako nisu rijetki slu~ajevi pojave samoubila~kih misli zbog straha od smaka svijeta. Danas, kad je internet dostupan svima, pretpostavke o smaku svijeta dobijaju sve vi{e poklonika i {ire se svijetom kao po{ast.

PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

ta nam donosi nova godina? Ve}ina qudi pred kraj svake godine ne propusti priliku da malo “zaviri“ u prognoze ~ita~a zvijezda, gleda~a u karte i raznih vidovwaka o tome {ta }e nas sve za de si ti u sqede}ih 365 dana. Iako je ve}ina proro~anstava za 2010. ostala neostvare na, vi dovwaci i wiho va predvi|awa izazivaju veliko interesovawe qudi. Bilo da izazovu podsmijeh ili uvjerewe da }e se to zaista i ostvariti, vidovwaci i daqe okupqaju pa`wu qudi.

[

na }e biti velika opasnost za Ame ri ku, Ja pan, In di ju i druge mawe narode u 2011. godini. Kineske vlasti i kompa ni je }e fal si fi ko va ti robu od najve}ih zemaqa svijeta i prodava}e ih pod la`nim imenima i oznakama tih zemaqa. Kina }e se suo~iti sa po pla va ma, a mno go qudi }e biti raseqeno.

GODINA 2011. donosi slabqewe mo}i i uticaja crkve u svijetu

Si na go ga je bar pri vi dno mrtva, a taj sveti hram u najsvetijem mjestu vi{e ne slu`i svojoj namjeni. Vatikan je tako|e u velikom uzmaku pred silama progresa. Godine 2011. dolazi i do premje{taja Svete stolice i novog centra crkvene mo}i. U isto vrijeme, u istom gradu, ra|a se troje djece koja }e, svojom qepotom i pame}u, povratiti mo} i sjaj sve tri vjere koje su trenutno na umoru. Ako je vjerovati ovom proro ku, bar mi ne }e mo bi ti svjedoci kraja svijeta, ako smo ve} svjedoci stra{nih potresa, ratova i prirodnih katastrofa na zemqi.

Proro~anstva
Ako je vjerovati prorocima zna ~a jan broj ze maqa u 2011. go di ni bi }e po go |en prirodnim katastrofama zemqotresima, poplavama, cunamijima… Prema prorocima u 2011. godini Amerika i Kina }e se suo~iti sa vi{e prirodnih katastrofa kao {to su tornada, ki{e, zemqotresi {to }e dovesti do uni{tavawa `ivota i propasti. Ame ri ~ke pri vre da u 2011. godini }e oslabiti. Narod Amerike }e izgubiti vjeru u predsjednika Baraka Obamu, a uticaj Amerike u svijetu }e opasti. Kina }e predstavqati veliku prijetwu svjetskom miru i stvori}e nerazumijevawe me|u narodima u svijetu. Ki-

Pre ma ovim pro ro ~an stvima, u bli`oj budu}nosti ne}e biti nuklearnog, niti Tre}eg svjetskog rata. Azija, Indonezija i Filipini tako|e }e se suo~iti sa vi{e prirodnih katastrofa, olujama, po pla va ma, zemqo tre si ma {to }e dovesti do raseqavawa stanovni{tva.

Baba Vanga
Bugarska vidovwakiwa i iscjeliteqka Vanga (Vangelija Gushterova) postala je po zna ta po pre dvi |awima svjetskih katastrofa koja su se ostvarile.

nuklearne podmornice “Kursk“. Stru~waci ka`u da je poznata vidovwakiwa predvidjela i doga|aje povezane sa oru`anim sukobom u Ju`noj Osetiji. Kada je u pitawu godina koja nam predstoji baba Vanga ka`e da 2011. godina donosi novi rat, a mogu}e je potpuno nestajawe biqnog i `ivotiwskog svijeta. - Kao rezultat radioaktivnih padavina, na sje ver noj polulopti ne}e ostati ni `i vo tiwa ni biqaka. Mu sli ma ni tada po~iwu hemijski rat protiv preostalih Evropqana - navodi se u proro~anstvu baba Vange.

Srbija
Lav Ger{man, bijeli mag, u 2011. godini predvidio je `rtve na Paradi ponosa! - Blagostawe }e biti na istom nivou, a ova zima }e biti vrlo hladna i duga. Vidim opasnost od atentata na neke marginalne politi~are koji mnogo pri~aju, a ni{ta ne rade. Policija }e neke od organizatora uspeti da uhvati na vreme. Slede}e godine ne preporu~ujem odr`avawe Parade ponosa, jer ako bude odr`ana, vi{e od jednog ~oveka }e stradati. Idu}a 2011. godina }e biti obele`ena i talasom iznenadnih smrti qudi iz sveta umetnosti, i to onih koji imaju oko pedeset godina, a gra|ani }e se najvi{e radovati uspehu sportista - ka`e beli mag. Astrolog Zlatko Zlatkovi} ka`e da Srbiji u 2011. godi ni pri je te po pla ve, zemqotresi, cunami. - U periodu do 8. februara ekonomska i politi~ka situacija u Srbiji }e biti prili~no mirna jer polo`aj planeta

Propalo proro~anstvo ili...?
Proro~anstava koja govore o smaku svijeta do danas je bilo mnogo. Posqedwe takvo predvi|awe bilo je vezano za 2000. go-

Nostradamus
Prema velikom proroku Nostradamusu, godina 2011. donosi slabqewe mo}i i uticaja crkve u svijetu. Od ovog perioda, svake sqede}e godine uticaj crkve na zbivawa u cijelom svijetu bi}e sve slabiji. Najprije je u ime islamske religije veliki arapski princ pokrenuo sveti rat i razvlastio Svetu sinagogu. Po sli je islam skog po ho da,

MOGU]E nestajawe biqnog i `ivotiwskog svijeta

Na primjer, predvidjela je 11. septembar i napad na Svjetski trgovinski centar. Tako|e je predvidjela po~etak Drugog svjetskog rata, raspad SSSR-a, smrt princeze Dajane, pa ~ak i potonu}e ruske

Neostvarena predvi|awa budu}nosti
Poslije analize 165 predskazawa poznatih vidovwaka i komercijalnih astrolo{kih publikacija Dru{tvo za ispitivawe paranauka do{lo je do poraznog zakqu~ka da su vidovwaci uglavnom grije{ili. Izostao je napad na ameri~kog predsjednika, koji astrolozi ina~e tradicionalno najavquju, a nije se ostvario ni smak svijeta koji je najavilo nekoliko astrologa, s tim {to je svaki od wih naveo drugi datum na koji bi se to trebalo dogoditi. Svjetsku finansijsku krizu nisu predvidjeli. Stru~waci smatraju da vidovwaci grije{e u predvi|awima, ali i da ina~e svjesno daju neta~ne prognoze te da ih dvosmisleno formuli{u.

Nostradamus

12 NOVOGODI[WI GLAS

[ta obu}i i kako se na{min

U novu godinu zakora~i
Kada “skockani“ krenete u susret Novoj 2011. godini, ne treba da se mnogo brinete o tome da li ste obu~eni po posqedwoj modi, imate li prelijepu frizuru, skupu torbicu ili savr{ene cipelice. Bitno je da ste nasmijani, pozitivni i u dru{tvu dragih osoba i prijateqa, sa kojima }ete u dobrom raspolo`ewu i uz pjesmu do~ekati novu, a ispratiti staru godinu
kojima pripadnice `enskog pola mjesecima unaprijed razmi{qaju i planiraju, da bi za do~ek Nove godine zablistale u punom sjaju. Organizovani do~eci novogodi{we no}i u klubovima, restoranima ili posebno iznajmqenim prostorijama, savr{ena su prilika za ulazak u velikom stilu. lutno sve {to `elite i biti {ik, moderni i seksi.
PI[U: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com I MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Pred nama je najlu|a no} u godini. Postoji vjerovawe koje ka`e da, kako do~ekate Novu godinu, takva }e vam biti cijela idu}a godina. Iskoristite zbog toga ovu priliku i oborite sve s nogu. Odje}a, frizura, {minka, te niz drugih detaqa, stvari su o

Odje}a zavisi od vrste zabave
Jedna od najpo`eqnijih kombinacija ove sezone je “black&gold“, odnosno, ako je crno va{ izbor, dodajte malo zlatnog i obrnuto.

Koktel haqine na jedno rame su totalni hit, a i u nekoj bez naramenica izgleda}ete poput filmske dive.

ZLATNA {minka za da{ak glamura
Modni stru~waci savjetuju da se ipak smawi “do`ivqaj“ sa nakitom i {minkom, jer niko ne treba da izgleda kao klovn i da svojom pojavom zabavqa sve prisutne. Do~ek najlu|e no}i nudi {iroku lepezu zabava, tako da pri izboru odje}e imate na umu vrstu proslave na koju idete.

Crna haqina je izbor s kojim ne mo`ete pogrije{iti ni u jednoj prilici. Modni kreator Davor Sladakovi} ka`e da izbor odjevne kombinacije za Novu godinu zavisi od li~nog izbora.

- Novu godinu treba do~ekati u nekoj novoj i otmjenoj odjevnoj kombinaciji, jer “ispra}amo ne{to staro, a do~ekujemo novo“ - kazao je Sladakovi} i dodao da izbor garderobe treba da bude u skladu sa atmosferom u kojoj se do~ekuje po~etak nove godine. Prema wegovim rije~ima, svaka odjevna kombinacija treba da bude uskla|ena sa o~ekivawima i `eqama. Sladakovi} je naglasio da je potrebno posvetiti pa`wu kako boji tako i du`ini haqine, te preporu~uje kraqevsko plavu boju sa mnogo srebrnog nakita.

Bqe{tavilo, glamur i {qokice
Modni dizajner Du{ko Ora{~anin ka`e da bi trebalo posvetiti vi{e vremena izboru odjevne kombinacije za Novu godinu, a ne to raditi dva dana pred do~ek. - Najlu|u no} treba da do~ekamo sa puno bqe{tavila, glamura i {qokica na sebi rekao je Ora{~anin. Prema wegovim rije~ima, uz {qokice je najboqe izabrati kombinaciju u kojoj }emo se osje}ati ugodno. - Decembar je mjesec kada se temperature kre}u oko nule zbog ~ega nije lijepo vidjeti kratke mini sukwice i previ{e razgoli}ena tijela - istakao je Ora{~anin. On je dodao da nikako ne}e pogrije{iti oni koji se klasi~no obuku i ne eksperimenti{u previ{e prilikom izbora odjevnih kombinacija. Prema wegovim rije~ima, u Srpskoj ima mnogo butika u kojima se mo`e na}i veliki izbor odjevnih kombinacija za Novu godinu. Ora{~anin je naglasio da ve}ina stanovnika Srpske

Sve {to `elimo re}i su - sjaj i {qokice. Naravno, to ne zna~i da svi prisutni treba da “oslijepe” pri pogledu na vas, ali novogodi{wa no} je prakti~no jedina no} u godini, kada mo`ete nositi apso-

N a sre}u, postoji jedno univerzalno rje{ewe, a to je mala crna haqina. Wu mo`ete obu}i na gotovo svaku zabavu.

Mu{karci
[ta obu}i za do~ek Nove godine pitawe je koje mu~i i mu{karce. Od toga gdje }ete provesti najlu|u no} zavisi izbor garderobe. 1) Do~ek u hotelu ili restoranu - Ako ste se odlu~ili za do~ek na glamuroznom mjestu, treba da se i vi obu~ete tako. Sako, ko{uqa, pantalone i cipele obavezan su “dress code“. Ako situacija nala`e ili vi to ba{ `elite, mo`ete staviti i kravatu. 2) Do~ek u klubu ili diskoteci - Ne morate striktno nositi pantalone i cipele, pa ~ak ni sako. Ko{uqa je ipak preporu~qiva, iz razloga {to se vrlo lako mo`e kombinovati sa vunenim prslukom, xemperom ili obu}i sama. 3) Do~ek na privatnoj `urci - U slu~aju da je `urka opu{tenog tipa jednostavno budite ono {to jeste i obucite se onako kako se ina~e obla~ite. 4) Do~ek na trgu - Ako se odlu~ite da Novu godinu do~ekate na ulicama grada, obavezno se obucite toplo jer }ete nekoliko ~asova provesti na niskoj temperaturi. Naravno, to ne zna~i da za ovu priliku ne treba da se obu~ete lijepo, ve} samo da vodite ra~una o tome da vam bude toplo.

NOVA GODINA jedina no} kada mo`ete nositi apsolutno sve i biti {ik, moderni i seksi

NOVOGODI[WI GLAS 13

nkati za do~ek najlu|e no}i

ite u sjaju i {qokicama
Zlatni “make up“ ove zime pravi hit

`eli da Novu godinu do~eka obu~ena kao najve}a svjetska zvijezda zbog ~ega na garderobu tro{e mnogo novca. Kada je u pitawu izbor {minke za najlu|u no}, Ora{~anin dodaje da je najboqe da se uz odje}u ukombinuje ja~a {minka. - Sa {minkom ipak treba biti pa`qiv i naglasiti crte lica i o~i sa nekoliko svjetlucavih efekata koji }e na neki na~in oslikati i Novu godinu - rekao je Ora{~anin.

[minka
Svjetski {minkeri isti~u da je zlatni “make up“ naprosto obavezan za do~ek 2011. godine, jer wime mo`ete dodati da{ak glamura u svoj stil. Zlatno sjenilo ne izlazi iz mode, a ove zime ono je pravi hit. Zlatno je boja prave

bo`ice, a savr{eni zlatni “make up“ ko`i }e dati svjetlucavi sjaj i istaknuti zdrav izgled. Osim toga, zlatno je bogata boja koja se uvijek mo`e transformisati u ne{to {ik i elegantno. Velika prednost zlatne {minke je ta {to odgovara svakom tonu ko`e, boji o~iju i boji kose, te mo`e izvrsno naglasiti prirodnu qepotu. Ipak, neka pravila postoje. Svjetloj ko`i boqe }e odgovarati svjetlije zlatne nijanse, dok }e maslinastoj puti boqe odgovarati tamnije nijanse - sve do sme|e ili bronzano zlatnih nijansi. Kako biste postigli onaj divan preplanuli izgled, svoje lice mo`ete dodatno za~initi dodavawem malo zlatnog rumenila na obraze. Ako nemate zlatno rumenilo, mo`ete ga zamijeniti s malo zlatnog sjenila u prahu nanesite ga na kisti} i obraze, ali pripazite da ne pretjerate. Za svjetlopute `ene, boqa su roskasta rumenila sa zlatnim ~esticama. Za potpuni zlatni “look“ mo`ete nanijeti malo zlata i na usne, ali ne previ{e, jer i ovdje vrijedi ono najva`nije pravilo - ako ste naglasili o~i, usne su suptilne i obrnuto.

Za novogodi{wu no} frizuru mo`ete napraviti i sami

Frizura
Da biste zablistali u novogodi{woj no}i, pored garderobe i {minke, potrebna je i adekvatna frizura. Niste sigurni kakvu frizuru napraviti za novogodi{wu no}? Neka vas frizura ne optere}uje, jer opu{tenost je u modi i ne morate provesti sate kod frizera, nego je napravite sami.

odje}i poka`ite kojim razdobqem ste se inspirisale. Pu{tena kosa stoji svima samo ako je zdrava i wegovana. Dobra alternativa pu{tenoj kosi je rep, jer ga sve znamo napraviti. Favorit je seksi, opu{ten i nedovr{en rep. Va`no je da ne ulo`ite puno truda i da ne stoji svaka vlas na svom mjestu - no} je duga i ne isplati se nervirati zbog frizure!

[TO OTKA^ENIJE za boqe raspolo`ewe
Pun|a je uvijek dobar izbor jer vam kosa ne smeta i ostavi}ete ugla|en utisak. Mo`ete je nositi na sredini potiqka, jednostavno omotanu oko osvoje ose uz pomalo neuredno tjeme, ili kosu skupiti u minijaturnu pun|icu, a predwe pramenove pustiti da le`erno padaju. Mo`ete kosu ukrasiti ogromnom ma{nom ili svjetlucavom kop~om. Za da{ak retro stila stavite svjetlucavu trakicu, ali ako `elite retro frizuru budite dosqedne i barem detaqima na

Male torbice, trakice i nakit
Modni detaqi uvijek su siguran saveznik za upotpuwavawe novogodi{weg stila. ^ak i najjednostavnija jednobojna kombinacija uz veliki i lijep komad nakita izgleda}e posebno. Ovogodi{wi do~ek Nove godine dozvoqava ekstravagantni nakit koji treba da bude {to bqe{taviji. Modni kreatori savjetuju da torbica za do-~ek 2011. godine treba da bude {to mawa, te da je potrebno da u wu stavite samo najosnovnije stvari. - Torbice uz odjevnu kombinaciju treba da budu sa {qokicama, crne, srebrne ili pak zlatne boje savjetuju modni kreatori.

Modni kreatori savjetuju da torbica treba da bude {to mawa

ukrasima od sitnih perlica i {qokica koje daju sve~aniji utisak. - Svako voli da izgleda “skockano“ od glave do pete, a naro~ito to dolazi do izra`aja u vrijeme praznika. Svakako da i obu}a treba da bude izabrana u skladu sa odjevnim kombinacijama, a u buticima }ete na}i razne modele sandala, cipela i ~izama koje izgledaju luksuzno, interesantno i prikladno za najlu|u no} - ka`u modni

kreatori. Ipak, kada “skockani“ krenete u susret Novoj 2011. godini, ne treba da se mnogo brinete o tome da li ste obu~eni po posqedwoj modi, imate li prelijepu frizuru, skupu torbicu ili savr{ene cipelice. Bitno je da ste nasmijani, pozitivni i u dru{tvu dragih osoba i prijateqa, sa kojima }ete u dobrom raspolo`ewu i uz pjesmu do~ekati novu, a ispratiti staru godinu.

Cipele posute perlicama
Za najlu|u no} modni kreatori savjetuju da je najboqe izabrati crnu boju obu}e koja je uvijek aktuelna, pogotovo ako je kombinovana sa

14 NOVOGODI[WI GLAS

JANUAR
- Srbija je Me|unarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tu`bu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. - Nacionalni biro iz Beograda raspisao je crvenu potjernicu za pqevaqskim biznismenima Darkom [ari}em i Goranom Sokovi}em zbog sumwe da su organizovali {verc 2,1 tone kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

MAJ
- Donesena odluka o trajnom oduzimawu imovine biv{em komandantu Jedinice za specijalne operacije Miloradu Ulemeku Legiji. Trajno mu je oduzet stan u ku}i na Ceraku od oko 178 kvadratnih metara. - EULEX zabranio neovla{}ene posjete Kosovu zvani~nika i politi~ara iz centralne Srbije.

MART
- Vlada Srbije izdvojila je 1,6 miliona maraka za mjesta u kojima su poplave izazvale veliku {tetu. Nov~anu pomo} dobile su op{tine Zaje~ar, Aleksinac, Po`ega, Kwa`evac, Negotin, Svrqig i Boqevac. - Crnogorski maneken Filip Kapisoda ubio je u napadu qubomore svoju djevojku pjeva~icu Kseniju Paj~in, a potom izvr{io samoubistvo.

JUN
- Poslije pucwave u Zagrebu i hap{ewa Sretka Kalini}a, jednog od osu|enih za ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a, uhap{en i Milo{ Simovi}, odbjegli ~lan “zemunskog klana“, koji se sumwi~i da je ranio Kalini}a. - [efovi diplomatija EU odlu~ili su u Luksemburgu da parlamentima svojih zemaqa predlo`e ratifikaciju Sporazuma EU i Srbije o stabilizaciji i pridru`ivawu.

APRIL
- Biv{a manekenka Katarina Rebra~a i wene saradnice privedene su i zadr`ane u pritvoru, zbog sumwe da su nezakonito prisvojile 37 miliona dinara, prikupqenih posredstvom Dobrotvornog fonda ~iji je Rebra~a predsjednik. - Radnici Regulatornog tijela za telekomunikacije Kosova demontirali su i uklonili opremu za mobilnu telefoniju svih provajdera iz Srbije na podru~ju centralnog Kosova, zbog ~ega je oko 40.000 Srba ostalo bez signala za mobilne telefone.

FEBRUAR
- Konvencijom pod nazivom “20 godina DS - Srbija na pravom putu“ Demokratska stranka obiqe`ila je dvije decenije od obnavqawa rada i povratka na politi~ku scenu Srbije.

Ha{im Ta~i {ef mafije
Za ve}inu stanovnika Srbije godina }e ostati upam}ena po izvje{taju izvjestioca SE Dika Martija koji je kompletirao dosije “@uta ku}a“ i optu`io premijera Kosova Ha{ima Ta~ija da je {ef mafije koja se bavila {vercom droge, oru`ja, ubijawem Srba i Albanaca zbog trgovine organima

Hronologija doga|aja u Srbiji u 2010. godini

JUL

AVGUST

- U okviru istrage o finansijskim malverzacijama i korupciji, pripadnici Kosovske policijske slu`be u Pri{tini uhapsili su guvernera Centralne banke Kosova Ha{ima Rexepija. - Kolumnista nedjeqnika “Vreme“ Teofil Pan~i} napadnut je i pretu~en metalnom {ipkom u gradskom autobusu u Zemunu i tom prilikom zadobio je kontuziju lobawe i povrede na desnoj ruci.

- Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je optu`nicu protiv direktora gra|evinskog preduze}a “Rade Neimar“ Predraga Suboti~kog (47) i biv{eg arhimandrita Simeona Vilovskog zbog prisvajawa gotovo 350.000 evra iz blagajne Eparhije ra{ko-prizrenske i kosovsko-metohijske. - Odbjegli pripadnik “zemunskog klana“ Sretko Kalini} izru~en Srbiji.

OKTOBAR
- Raspala se vladaju}a koalicija na Kosovu, koju ~ine dvije najsna`nije politi~ke stranke, Demokratska partija Ha{ima Ta~ija i Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdiua. - Vi{e od 100 osoba povrije|eno je u sukobima huligana koji su se protivili “Paradi ponosa“ odr`anoj u Beogradu. - [efovi diplomatija EU postigli su u Luksemburgu politi~ki dogovor o kandidaturi Srbije i deblokirali zahtjev za punopravno ~lanstvo u EU.

SEPTEMBAR
- Biv{i otpora{, vaqevski slikar i ikonopisac Bogoqub Arsenijevi} Maki uhap{en je po potjernici Vi{eg suda u Vaqevu izdatoj zbog neodazivawa sudskim pozivima za po~etak novog glavnog pretresa. - Radnici “Telekoma Kosova“ i pripadnici albanske specijalne policije ponovo su uni{tili bazne stanice mobilne telefonije “Telekoma Srbije“ u Gra~anici, [trpcu, Koreti{tu u Kosovskom pomoravqu.

NOVEMBAR
- U sna`nom zemqotresu koji je pogodio Kraqevo `ivot je izgubio bra~ni par, dok je vi{e od stotinu qudi povrije|eno. - U me|unarodnoj policijskoj akciji “Balkanski ratnik“ bezbjednosne slu`be Srbije, Italije, Crne Gore i Slovenije uhapsile su 80 osoba osumwi~enih za sau~esni{tvo u kriminalnoj grupi narko-bosa Darka [ari}a, me|u kojima i wegovog brata Du{ka. - Evropski komesar za pro{irewe [tefan File uru~io je srpskom premijeru Mirku Cvetkovi}u upitnik Evropske komisije u vezi sa sticawem statusa kandidata za EU.

DECEMBAR
Nekada{wi {ef albanskih gerilaca Ha{im Ta~i objavio je pobjedu svoje Demokratske partije Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima. Poslije toga izvjestilac Savjeta Evrope Dik Marti, u kompletiranom dosijeu “@uta ku}a“, optu`io je Ta~ija da je {ef mafija{ke grupe za {verc heroina, oru`ja i qudskih organa.

NOVOGODI[WI GLAS 15

Hronolo{ki pregled doga|aja u regionu za 2010. godinu

Hap{ewe biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanadera i wegovih saradnika iz HDZ-a, presuda za ubice Ive Pukani}a, inauguracija novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a, {trajkovi i blokade puteva, samo su neki od doga|aja u regionu koji su obiqe`ili pro{lu godinu JANUAR
-Biv {i hr vatski premijer Ivo Sa na der iz ba ~ e n j e i z H D Z - a po sl i j e s v o j e na ja ve da se v r a } a u po li ti ku. - Dr`a vna izbor na ko mi si ja Hrvat ske objavila je zvani~ne rezultate drugog kruga predsjedni~kih izbora po kojima je, kandidat Socijaldemokratske partije Ivo Josipo vi} osvo jio 1.339.385 ili 60,26 od sto glasova i pobijedio.

FEBRUAR
- Ivo Jo si po vi} po lo `io u Zagrebu sve~anu za kle tvu i zva ni ~no pos tao tre }i pred sje dnik Hrvat ske od wenog osamostaqewa 1992. godine. Sve~anu inauguraciju posmatralo je oko 1.000 doma}ih i stranih zvanica, me|u wima i deset predsjednika dr`ava regiona i sredwe Evrope. - Jedan od optu`enih za ubistvo suvlasnika i no vi na ra “Na ci ona la“ Ive Pu ka ni }a i wegovog saradnika Nike Frawi}a, Bojan Guduri} izru~en je iz BiH Hrvatskoj.

MART
- Sla von ski poqoprivrednici blo ki ra li pu te ve jer im hrvat ska Vla da ni je is pla ti la podsticaje. - Predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipovi} i Boris Tadi} sastali se u Opatiji i dogovorili da na~ini rje{avawa dr`avnih pitawa budu u duhu evropskog partnerstva. - Hrvat ska po li ci ja uhap si la je biv {eg hrvatskog vicepremijera i ministra privrede Damira Polan~eca, koji je osumwi~en da je zloupotrijebio polo`aj i ovla{}ewa u “slu~aju Podravka“.

MAJ
- Osumwi~eni za ratne zlo~ine u Hrvatskoj Dra gan Va siqko vi}, po znat i kao Ka pe tan Dragan, uhap{en je u Australiji. - Vla da ju }a ko ali ci ja u Crnoj Go ri, pre dvo |e na DPS-om os tva ri la je ubjedqivu pobjedu na lokal nim izbo ri ma u 12 od uk u pno 14 op {ti na u Crnoj Gori.

APRIL
- Oko 40 osoba osumwi~enih da su zloupotrijebile slu`beni polo`aj i primale mito uhap{eno je u policijskoj akciji {irom Makedonije.

JUN
- Suvlasnici posrnulog trgova~kog lanca “Pevec“, bra~ni par Zdravko i Vi{wa Pevec, uhap{eni su u Bjelovaru zbog izdavawa mjenica bez pokri}a. - Rezultati referenduma u Sloveniji pokazali su da }e se spor sa Hrvatskom u vezi sa zajedni~kom granicom rje{avati me|unarodnom arbitra`om.

AVGUST
- Biv{i finansijski direktor Hipo banke Kristijan Rau{er, koji se pojavquje kao krunski svjedok austrijskog dr`avnog tu`ila{tva optu`io je biv{eg {efa hrvatske Vlade Ivu Sanadera da je umije{an u aferu Hipo banke.

SEPTEMBAR
- Zbog poplava izazvanih obilnim padavinama, u Sloveniji je progla{eno vanredno stawe, a iz svojih domova evakuisane su hiqade qudi. - U Sloveniji po~eo najve}i {trajk radnika javnog sektora do sada, zbog nezadovoqstva promjenama zakona o sistemu plata, {to je izazvalo gu`ve i zastoje na grani~nim prelazima. Biv{i glavni blagajnik vladaju}eg HDZ-a i direktor Carinske uprave Mladen Bari{i} uhap{en je zbog sumwivih poslova kojima je omogu}io boga}ewe biv{eg premijera Ive Sanadera.

JUL
- Policija je uhapsila oko 140 aktivista nevladinih udru`ewa i stanovnika koji su pru`ali otpor poku{avaju}i da sprije~e devastirawe Var{avske ulice u Zagrebu zbog izgradwe ulaza u podzemnu gara`u.

OKTOBAR
- Ko{arka{ki trener Neven Spahija ispitan u Splitu o mu~ewima srpskih ratnih zarobqeni ka i ci vi la u voj nom za tvo ru Kuline u [ibeniku tokom 1992. i 1993. godine. - Qekar iz Gane Peter Bosman postao je prvi tamnoputi gradona~elnik, ne samo u Sloveniji ve} i u isto~noj Evropi. - Po sli je ma ra ton ske ras prave, koja je trajala 14 ~asova, po sla ni ci Hrvat skog sa bo ra iz gla sa li su povjerewe premijeru Jadranki Kosor.

NOVEMBAR
- Sva {estorica optu`enih za ubistvo suvlasnika nedjeqnika “Nacional“ Ive Pukani}a i wegovog saradnika Nike Frawi}a progla{ena su krivim, a osu|eni su ukupno na 150 godina zatvora. - Predsjednik Srbije Boris Tadi} oti{ao na Ov~aru i poklonio se hrvatskim `rtvama.

DECEMBAR
- Na osnovu me|unarodne potjernice austrijska policija uhapsila je u Salcburgu biv{eg premijera Hrvatske Ivu Sanadera. - Crna Go ra do bi la sta tus kan di da ta za ~lanstvo u Evropskoj uniji.

16 NOVOGODI[WI GLAS

Godina na izmaku bila je dinami~na, na momente burna. Svijet nije mirovao ni sekundu. Po`eqeli smo da se ru`ni doga|aji nikada ne ponove, a onih lijepih da bude jo{ vi{e. U moru doga|aja koji su obiqe`ili 365 dana koji su iza nas bilo je uistinu te{ko razdvojiti va`nije od ostalih. U svakom slu~aju, neka ovaj izbor bude mali podsjetnik na sve ono o ~emu smo te 2010, htjeli-ne htjeli, slu{ali i ~itali... FEBRUAR JANUAR Tokom velike akcije italiBiv{i francuski premijer Dominik de Vilpen oslobo|en je optu`bi za planirawe sabota`e predizborne kampawe svog protivnika Nikole Sarkozija na predsjedni~kim izborima u Francuskoj 2007. godine. Sud u Parizu je saop{tio da je u nedostatku dokaza De Vilpen oslobo|en optu`bi da je tokom predsjedni~ke kampawe koristio falsifikovana dokumenta kako bi Sarkozija doveo u vezu sa jednim slu~ajem korupcije. U Evropi je pokrenuta kampawa protiv burki, kojima pojedine muslimanke prekrivaju tijelo od glave do pete. Poslije Francuske, to pitawe se na{lo na dnevnom redu u Danskoj, a o wemu se vode polemike u jo{ nekoliko zemaqa. Poslije nekoliko ~asova spasila~ke operacije 28 tijela izvu~eno je iz olupine etiopskog putni~kog aviona, koji se s 90 putnika i ~lanova posade sru{io u Sredozemnom moru poslije polijetawa iz Bejruta pri olujnom nevremenu. Pre`ivjeli nisu prona|eni. janske policije i tu`ila{tva uhap{eno je nekoliko ~lanova kriminalne grupe “Pink Panter“, me|u kojima se na{ao i jedan hrvatski dr`avqanin. Policija je tako uz Zdravka Radowi}a, ~elnika organizacije, uhapsila i hrvatskog dr`avqanina Stjepana Ben~eca. Tokom akcije policija je kod uhap{enih prona{la desetine kilograma kokaina. Centralna izborna komisija saop{tila je da je na osnovu 100 odsto obra|enih elektronskih izvje{taja bira~kih komisija na predsjedni~kim izborima u Ukrajini lider Partije regiona Viktor Janukovi~ osvojio 48,95 odsto, a aktuelni premijer Julija Timo{enko 45,47 odsto glasova bira~a, javile su ruske novinske agencije. Razlika izme|u Janukovi~a i Timo{enkove je 3,48 odsto ili 888.000 glasova u korist lidera Partije regiona. Nekoliko biv{ih ~elnika turske vojske privela je policija u okviru istraga vo|enih u Turskoj radi razotkrivawa zavjere oko organizovawa vojnog udara i ru{ewa islamsko-konzervativne vlade. Biv{i {ef vazduhoplovnih snaga Ibrahim Firtina, penzionisani general sa ~etiri zvjezdice, wegov nekada{wi kolega Ozden Ornek, biv{i komandant mornarice, i Ergin Sajgun, biv{i drugi ~ovjek Glavnog {taba, privedeni su u Ankari i Carigradu.

Ratovi, po`ari i, narav
Pregled najva`nijih doga|aja u svijetu u

MART
Centar ^ilea pogodio je novi zemqotres ja~ine 6,2 stepena. Epicentar novog zemqotresa je bio na dubini od 35 kilometara, 109 kilometara od grada Talke. Broj `rtava zemqotresa i cunamija, koji je uslijedio, nadma{io je 700. U dvije odvojene eksplozije na stanicama podzemne `eqeznice u centru Moskve poginulo je najmawe 40 osoba, a desetine su povrije|ene. Prva eksplozija odjeknula je oko 7.50 ~asova po lokalnom vremenu, dok je druga uslijedila nepunih trideset minuta kasnije. Tijesnom ve}inom od sedam glasova Predstavni~ki dom ameri~kog Kongresa usvojio je istorijski Zakon o reformi zdravstvene za{tite. Takva odluka smatra se najve}im dosada{wim uspjehom administracije predsjednika Baraka Obame, u drugoj godini mandata. Novi zakon uspostavi}e potpuno druga~ije standarde u oblasti zdravstvenog sistema.

JUL
Desetoro ruskih {pijuna, uhap{enih krajem juna u SAD, pred sudom u Wujorku priznali su krivicu i odmah su protjerani u Rusiju. Moskva je za uzvrat oslobodila ~etiri zatvorenika osu|ena zbog navodnih kontakata sa zapadnim obavje{tajnim slu`bama. Francuska nacionalna skup{tina usvojila je zakon kojim se u javnom prostoru zabrawuje no{ewe islamskih pokrivala lica i tijela - burke i nikaba, usprkos rezervama pravnih stru~waka i nelagodi me|u muslimanskim stanovni{tvom u Francuskoj. Poslije tri sedmice te{ko podno{qivih vru}ina i temperatura preko 35 stepeni, Moskovqane je po~eo da gu{i nesnosan dim s brojnih po`ari{ta u okolini Moskve.

SEPTEMBAR
Predsjednik SAD Barak Obama objavio je kraj ameri~ke borbene misije u Iraku. Poslije zgra`avawa i osuda u cijelom svijetu Teri Xons, vo|a male protestantske crkve na Floridi, odustao od javnog spaqivawa Kurana 11. septembra. Turci su na referendumu pru`ili jasnu podr{ku islamskoj konzervativnoj vladi, glasaju}i u velikom broju za ustavne promjene koje ograni~avaju ovla{}ewa pravosudne hijerarhije i vojske, dva upori{ta sekularizma. [vedski konzervativci na ~elu s premijerom Fredrikom Reinfeldtom drugi put zaredom pobijedili su na op{tim izborima, {to se u toj zemqi jo{ nikada nije dogodilo.

AVGUST
Koli~ina toksi~nog dima u Moskvi postala je alarmantna. Po`ari u okolini i daqe bjesne, vru}ine ne popu{taju, grad je ve} danima obavijen gustim dimom, stopa smrtnosti se udvostru~ila, a strane diplomate i wihove porodice napustili su grad. Britanski supermodel Naomi Kembel potvrdila je pred sudom u Hagu da je dobila “nebru{ene drage kamen~i}e”, a zapravo “krvave“ dijamante, i “misli” da joj ih je darovao biv{i liberijski predsjednik ^arls Tejlor, kome se sudi za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Enterobakterija nazvana NDM-1 otporna na gotovo sve antibiotike zaprijetila je svijetu, a otkrivena je u britanskim bolnicama, gdje su je iz Indije donijeli korisnici medicinskog turizma.

NOVOGODI[WI GLAS 17

vno, "Vikiliks"
2010. godini
APRIL
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i ameri~ki predsjednik Barak Obama potpisali su u Pragu “novi START“ - novi sporazum o smawewu strate{kog naoru`awa i ograni~ewu nuklearnog oru`ja. Novi sporazum, potpisan u dvorcu Hrad~ani, va`i}e deset godina ukoliko do isteka tog roka ne bude zamijewen naknadnim dokumentom. Wegovim stupawem na snagu presta}e da va`i i sporazum o smawewu strate{kih nuklearnih potencijala od 24. maja 2002. godine. Aviosaobra}aj nad ve}im dijelom Evrope, najvi{e Velike Britanije i Skandinavije bio je u potpunom kolapsu zbog oblaka pra{ine i pepela koji su proteklih dana izba~eni iz islandskog vulkana na gle~eru Ejafjalajokul. Me|utim, ve}u opasnost predstavqao je ogromni vulkan Katla, koji se nalazi nedaleko od Ejafjalajokula, posebno zato {to je u pro{losti pratio erupcije svog maweg susjeda. Zapaqena ameri~ka naftna platforma, dva dana poslije velike eksplozije u kojoj je poginulo 11 qudi, potonula je u vodama Meksi~kog zaliva, {to je izazvalo bojazan od ekolo{ke katastrofe. Platformu nije bilo mogu}e ugasiti sve dok je nije ugasio sam zaliv.

MAJ
Lider konzervativne stranke Dejvid Kameron novi je predsjednik britanske vlade. On je u sjedi{te britanskih premijera u Dauning stritu broj deset stigao poslije ostavke dosada{weg premijera laburiste Gordona Brauna. Plan izgradwe xamije u blizini mjesta gdje su se nekad nalazili torwevi Svjetskog trgova~kog centra izazvao je buru protesta porodica koje su izgubile svoje voqene u napadu 11. septembra. Bijesni ~lanovi porodica tvrde da je takav potez uvreda svim `rtvama napada na Svjetski trgova~ki centar. Tajlandska vojska objavila je da je poslije odlu~ne i krvave akcije zauzela sjedi{te protivvladinih demonstranata u sredi{tu Bangkoka, pri ~emu je najmawe pet osoba ubijeno, a ~etvorica vo|a “crvenoko{uqa{kog“ protesta predali su se vlastima. Me|u poginulima je i italijanski fotoreporter Fabio Polengi.

JUN
U velikom po`aru koji je zahvatio nekoliko vi{espratnica u istorijskom centru glavnog grada Banglade{a poginulo je 85 qudi, a vi{e od 100 je te{ko povrije|eno, saop{tila je policija. SB UN usvojio je nove, o{trije sankcije prema Iranu, kojima su predvi|ena stro`a finansijska ograni~ewa i dodatni embargo na izvoz oru`ja. Papa Benedikt [esnaesti je prvi put otvoreno tra`io “opro{taj” zbog skandala u vezi sa slu~ajevima pedofilije u Katoli~koj crkvi. Poglavar Rimokatoli~ke crkve osnovao je po~etkom juna komisiju koja treba da istra`i zlostavqawe djece u Irskoj, u institucijama pod okriqem Crkve. U poplavama na sjeveroistoku Brazila vi{e od hiqadu qudi se vodi kao nestalo.

OKTOBAR
Ukupno devet osoba stradalo je na zapadu Ma|arske nakon {to se iz postrojewa za preradu aluminijuma u Ajki izlilo gotovo milion prostornih metara otrovnog crvenog muqa. Prvi od trideset trojice ~ileanskih rudara, zarobqenih vi{e od dva mjeseca na dnu rudnika San Hoze na 700 metara dubine, izvu~en je na povr{inu posebnom kapsulom, a posqedwi je spasen dan kasnije, ~ime je, na odu{evqewe ^ileanaca, uspje{no zavr{ena najdu`a operacija spasavawa u istoriji rudarstva. Ameri~ko Ministarstvo odbrane izdalo je uputstva svojim komandama za regrutaciju da moraju prihvatiti kandidate koji otvoreno ispoqavaju homoseksualnost, po{tuju}i nedavnu odluku saveznog suda kojom je zabrawena dosada{wa politika zabrane otvoreno homoseksualnog pona{awa u vojsci.

DECEMBAR
^etrdeset dvije osobe, me|u kojima 36 zatvorskih ~uvara, poginule su u velikom po`aru koji hara {umom na brdu Karmel, blizu Haife. Nobelova nagrada za mir simboli~no je dodijeqena kineskom disidentu Liju Sjaobou koji tom ~inu nije prisustvovao jer izdr`ava zatvorsku kaznu zbog borbe za demokratizaciju Kine. Ovo je drugi put u istoriji da je Nobelova nagrada za mir polo`ena na praznu stolicu. U Va{ingtonu je umro arhitekta Dejtonskog sporazuma Ri~ard Holbruk od komplikacija poslije prsnu}a aorte. Italijanski premijer Silvio Berluskoni tijesno je pre`ivio glasawe o povjerewu u parlamentu i tako izbjegao zahtjev za ostavku koju tra`i opozicija lijevog centra i grupa pobuwenih konzervativaca.

NOVEMBAR
Ruski trgovac oru`jem Viktor But u Bangkoku je, nakon {to je uklowena posqedwa pravna prepreka za wegovo izru~ewe Sjediwenim Dr`avama, predat ameri~kim agentima koji su ga odveli na poseban avion za Sjediwene Dr`ave. Sjediwene Dr`ave i Ju`na Koreja po~eli su u vodama zapadno od Korejskog poluostrva zajedni~ke vojne vje`be kojima se protivi Kina i zbog kojih je Sjeverna Koreja dan ranije zaprijetila “nepredvidqivim posqedicama”. Vje`be su uslijedile pet dana nakon {to su dva ju`nokorejska vojnika poginula, a 13 je raweno kada je vojska Sjeverne Koreje otvorila topovsku vatru prema ostrvu Joenpjeongu nedaleko od granice dviju Koreja u @utom moru. Internet stranica “Vikiliks” po~ela je da objavquje desetine hiqada povjerqivih dokumenata ameri~ke diplomatije.

18 NOVOGODI[WI GLAS

Nagrade za filmaxije obiqe`ile kulturni `ivot u RS u 2010. godini

FOTO: ARHIVA

“Motel Nana“, koji je po scenariju Ranka Bo`i}a re`irao Predrag Velinovi}, progla{en je qetos najboqim filmom “Sofesta“ odlukama festivalskog `irija, `irija publike i `irija udru`ewa kriti~ara FIPRESCI Srbija
PRIPREMILE: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

spjesi filmova “Motel Nana“ i “32. decembar“ zauzima ju cen tral no mjes to u kulturnom `ivotu Republike Srpske u 2010. godini, zahvaquju}i nagradama i priznawima koje su osvojili na me|unarodnim festivalima. “Motel Nana“, koji je po scenariju Ranka Bo`i}a re`irao Predrag Velinovi}, progla{en je qetos najboqim filmom “Sofesta“ odlukama festivalskog `irija, `irija publike i `irija udru`ewa kriti~ara FIPRESCI Srbija. Tako|e, nisu izostale nagrade za najboqu re`iju, scenario, mu{ku (Dragan Mi}anovi}) i `ensku (Nikolina Jelisavac) ulogu. @iri takmi~arskog programa na “Sofestu“ ~inili su Karpo A}imovi} Godina, Vojislav Brajovi} i Miro slav Mo m~i lo vi}, a `i ri FIPRESCI Srbija Sr|an Savi}, Du{an Vuki} i Dejan Dabi}. “Motel Nana“ bio je u konkurenciji za nagrade sa {est filmova iz regiona. To su “@ena sa slomqenim nosem“ Sr|ana Koqevi}a, “Plavi voz” Janka Baqka, “Fle{bek“ Aleksandra Jankovi}a, “Srpski film“ Sr|ana Spasojevi}a, “\avoqa varo{“ Vladimira Paskaqevi}a i omnibus “Neke druge pri~e“ u re`iji Ane Marije Rosi, Ines Tanovi}, Ivone Juka, Marije Yiyeve i Hane Slak.

U

Zijah Sokolovi} i Nikolina Jelisavac u filmu “Motel Nana”

Bawalu~ki filmski stvaraoci uspje{no su se predstavili na Festivalu “Cinema City“ u Novom Sadu. U okviru selekcije “Nacionalna klasa“ nagrada za najboqu `ensku ulogu pripala je glumici Nikolini Jelisavac za ulogu u filmu “32. decembar“, a nagradu za najboqu re`iju selekcije “Nacionalna klasa“ `iri je dodijelio Sa{i Hajdukovi}u za film “32. decembar“. Hajdukovi}evim filmom “32. decembar“ u septembru je otvorena “35. Mojkova~ka filmska jesen“. Bawalu~ki glumac Qubi{a Savanovi}, koji igra policajca u “32. decembru“, primio je “Nagradu za najboqu epizodnu mu{ku ulogu“. Diplomski film Sa{e Hajdukovi}a u kojem pored Nikoline Jelisavac i Qubi{e Savanovi}a glume i Awa Stani}, Slobodan Peri{i}, Dragana Mari}, Aleksandar Stojkovi}, prikazan je na jo{ nekoliko festivala, me|u kojima je onaj u Londonu. Za razliku od pozitivnih kritika za “Motel Nanu“ i “ 32. decem bar“, de bi tan tsko os tva rewe “Srpski film“ beogradskog redi-

teqa Sr|ana Spasojevi}a, koje je prikazano na festivalu “South By Southwest“ u Ostinu, {okiralo je ve}i dio publike, ali i neke od kriti~ara. [okantan, kontroverzan, zastra{uju}i, samo su neki od pridjeva koji su propratili internacionalnu promociju “Srpskog filma“. U glavnim ulogama filma koji je podigao veliku pra {i nu i go vo ri o sni mawu snaf filmova, su Sr|an Todorovi}, Sergej Trifunovi}, Jelena Gavrilovi} i Katarina @uti}. Me|u filmayijama koji mogu da se pohvale uspje{nom 2010. godinom je i mladi rediteq iz Bawaluke Dane Komqen, ~iji je kratki igrani film “Ja ve} je sam ono {to `e lim da imam“ jedan od pobjednika takmi~arskog programa Filmskog festivala u Kanu “Cinefondation“. Film u produkciji beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti dobio je ravnopravnu tre}u nagradu sa libansko-ameri~kim filmom “Peta kolona“. Rije~ je o ispitnom radu na tre}oj godini filmske re`ije u klasi profesora Slobodana [ijana. Me |u na ro dna ma ni fes ta ci ja

“No} muzeja“ odr`ana je i ove godine u Republici Srpskoj, a centralni doga|aji bili su u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. “No} muzeja“ obiqe`ena je u Muzeju RS, kao i u jo{ nekoliko gradova Srpske. I pozori{ta Srpske ove godine su se pridru`ila obiqe`avawu “No}i teatra“, u kojoj su vrata {irom otvorila Narodno pozori{te Republike Srpske, ali i druga pozori{ta poput “Jazavca“, Studentskog pozori{ta iz Bawaluke, “Dis” teatra... Na mapi pozori{nog `ivota i ove godine su bili Teatar fest “Petar Ko~i}“ u Bawaluci, “Tetar fest“ u Doboju“, Me|unarodni festival pozori{ta za djecu u Dje~ijem pozori{tu RS, “Dani komedije“ u Bijeqini, “Dani malih stvari“ u Trebiwu, Festi val mla dog glum ca “Za plet“ u bawalu~kom “Jazavcu“. Odr`ani su festival monodrame u Isto~nom Sarajevu i “Komedija fest“ u Zvorniku. Me|u pojedina~nim uspjesima umjetnika iz Srpske mo`e se izdvojiti predstavqawe akademske kerami~arke Sowe Biki} u [angaju. Ona se predstavi la na najve}oj svjetskoj

izlo`bi do sada organizovanoj u [angaju “EXPO 2010“. Wena djela bila su izlo`ena u [angaju pored umjetnika iz 192 zemqe i 50 me|unarodnih organizacija. Bawalu~ki akademski slikar Mladen Miqanovi} u Be~u je gostovao sa svojom izlo`bom u “Slu`bi muzeja“, koju je kasnije vidjela i publika u Sarajevu, kao i bawalu~ka u Muzeju savremene umjetnosti RS. Svjetski dan muzike prvi put je obiqe`en 2010. godine u Republici Srpskoj. Na 12 lokacija u Bawaluci proslavqen je praznik posve}en muzici. U~e{}e u obiqe`avawu Svjetskog dana muzike, pored profesora i studenata Akademije umjetnosti, uzeli su i Gradski tambura{ki orkestar, @enski kamerni hor “Bawalu~anke“, hor “A Prima Vista“ i drugi. Muzi~ke manifestacije koje su 2010. odr`ane u Srpskoj su festival horova “Zlatna vila“ u Prijedoru, “Majske muzi~ke sve~anosti“ u Bijeqini, “\ur|evdanski festival“ u Bawaluci, “Mali kompozitor“, Horski susreti“ i “Dani Vlade Milo{evi}a“ u Bawaluci...

Jedan od najzna~ajnijih i naj~itanijih srpskih pisaca, slikar i novinar Mom~ilo Momo Kapor, preminuo je u martu 2010. godine u Beogradu. Godine 1975. objavio je “Folirante“, a napisao je veliki broj romana i zbirki pri~a. Autor je i brojnih dokumentarnih filmova i televizijskih emisija, a po wego-

Milorad ]orovi} Ne|o [ipovac
Akademik Milorad ]orovi}, osniva~ i prvi dekan Akademije likovnih umjetnosti u Trebiwu, umro je u aprilu 2010. godine u Sarajevu. U Trebiwu je 1995. osnovao Akademiju likovnih umjetnosti, ~iji je bio i prvi dekan, a za svoj rad je nagra|ivan brojnim nagradama i priznawima. Bio je redovni ~lan Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske ostala je siroma{nija za jo{ jedno kwi`evno ime, akademik Nedeqko-Ne|o [ipovac umro je u Beogradu. Kwi`evnik, romansijer, esejista, [ipovac je za dopisnog ~lana Akademije nauka i umjetnosti RS izabran 1997, a za redovnog ~lana 2008. godine. Autor je 25 kwiga, a za bogati kwi`evni, dru{tvenopoliti~ki i javni rad dobio je vi{e nagrada i priznawa.

Vesna Parun
Najistaknutija hrvatska pjesnikiwa druge polovine 20. vijeka Vesna Parun umrla je u oktobru u Stubi~kim Toplicama. Ona je bila prva `ena u hrvatskoj kwi`evnosti koja je `ivjela iskqu~ivo od kwi`evnosti i za kwi`evnost. Poznate su joj pjesni~ke zbirke “Zore i vihori“, “Sto soneta“, “Olovni golub“ i “Salto mortale“, te kwige “Crna maslina“ i “Apokalipti~ke basne“.

Neboj{a Zubovi}
Bawalu~ki glumac i stalni ~lan ansambla Narodnog pozori{ta Republike Srpske Neboj{a Zubovi} umro je u julu 2010. u Bawaluci. Publika }e Zubovi}a najvi{e pamtiti kao generala @ivojina Mi{i}a u istoimenoj monodrami, Dobrivoja u predstavi “Seme“, Islednika u “\eneralu Milanu Nedi}u“, Jug Bogdana u “Banovi} Strahiwi“, Krivog Luku u “Sveti Georgije ubiva a`dahu“, Savu u “Gospo|i ministarki“, Dimitrija u “Divqem mesu“ i |eda u “Balonu od kamena“.

Momo Kapor
vim scenarijima snimqeno je nekoliko dugometra`nih filmova (“Bademi s onu stranu smrti“, “Banket“, “Valter brani Sarajevo“, “Xoli xokej“, “Kraj vikenda“). Romani “Una” i “Kwiga `albi“ do`ivjeli su ekranizaciju. Prevo|en je na francuski, wema~ki, poqski, ~e{ki, bugarski, ma|arski, slovena~ki i {vedski jezik.

NOVOGODI[WI GLAS 19

“Bawalu~anke“ @enski kamerni hor brnu medaqu na Svjet osvojio je sre di u Kini. skoj horskoj olimpija le nagradu u awalu~anke“ su dobi “B ro`enskih kamernih ho kategoriji takmi~ewa. va, najvi{em rangu

Bawalu~anke

"32. decembar"
akuq Milan Rijalnu kwi`evnu nagrnaa-c e c
e rv Uglednu sp lovo“, za najboqi p 010. dina, 2 Stra`i 0 go du “ snika do 3 awalumladih pje bio talentovani b rku e je do za zbi godin akuq k Milan R `ilo~ki pjesni ik“. Nagrada “Stra i~ke pjesn putn ajboqe “Gluvi uje se za n vremevo“ dodjeq qene u ediciji “Sa jav kwige ob Brankovog kola. “ na poezija

kovi} St Milesnog glasa are-m n Stefaista svjet ,ksa muzi~ ae je o in

Viol lenkovi} vim odr` ii fan M Karamazo awaluci. M m Edino t u julu u B io u orncer je nastup a ko ew vi} lenko ciji Udru` niiza jet gan kih um muzi~ ublike ka Rep . e Srpsk

0. goNagrada “Ko~i}eva kwiga“ za 201 pripala je kwi`evnicima Vladi dinu enku Jergovi}u. slavu Bajcu i Miq Luka Zadu`bina “Petar Ko~i}“ Bawa dodjequje Beograd “Ko~i}evu kwigu“ savrepiscima za visoka dostignu}a u kwi`evnosti i odanosti Ko~i}e menoj i cjelokupno voj rije~i i misli dobio stvarala{tvo. Bajac je ove, 2010. i nagradu “Ko~i}evo pero“.

“Ko~i}eva kwiga“

urt Drama o ratu u Iraku “H der“ dominirala je 82. do Lok jelom nagrada Ameri~ke la oji filmske akademije i osv st “Oskara“. Ketrin {e `ena Bigelou postala je prva je dobila “Oskara“ za koja a za re`iju. Najve}a priznaw jeqena su hoglumu dodi Xefu livudskim veteranima a~ewe lika piBrixisu za tum zike u janog pjeva~a kantri mu e“ i Sanfilmu “Ludo src dri Bulk za ulogu doma}ice u drami “Slijepa strana“.

“Oskar“

NIN-ova nagrada
Dobitnik NIN-ove nagrade kritike za roman 2009. godine je Grozdana Oluji} za djelo “Glasovi u vetru“. Grozdani}eva je romansijer, prevodilac, antologi~ar, dobitnik Poveqe za `ivotno djelo Udru`ewa kwi`evnika Srbije (2004). Weni romani i bajke do`ivjeli su brojna izdawa i prevedeni su na 28 jezika. Grozdana Oluji} `ivi i stvara u Beogradu, a po~asni je gra|anin grada Osla, nosilac danskog vite{kog ordena Daneborg za zasluge na poqu kwi`evnosti.

Nobelovu nagradu za kwi`evnost 2010. godine dobio je peruanski kwi`evnik Mario Vargas Qosa. Qosa je ve} nekoliko godina zaredom slovio za glavnog kandi data za Nobelovu nagradu. Objavio je roma ne: “Razgovor u katedrali“, “Pantaleon i posjetiteqke“, “Tetka Hulija i piskaralo“, “Rat za smak svijeta“, “Povijest o Majti“, “Ko je ubio Palomina Molera?”, “Pripo vjeda~“, “Pohvala pomajci“, “Lituma u Andi ma“, “Jar~eva fe{ta“ i “Raj na drugom }o{ku“.

Nobelova nagrada

20 NOVOGODI[WI GLAS

Kolektivni sportovi obiqe`ili 2010. godinu u S

Bila je to godina u kojoj su teniseri osvojili Dejvis kup, vaterpolisti i odbojka{i obradovali naciju osvajawem bronzanih medaqa na Evropskom odnosno Svjetskom prvenstvu
PRIREDIO: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Kada je rije~ o uspjesima srpskih sportista u godini na izmaku svakako da je osvajawe Dejvis kupa najzna~ajniji sportski doga|aj koji se desio. Srpski teniseri su po~etkom decem bra u ro vov skoj bi ci pro tiv Francuske slavili pobjedu rezultatom 3:2, iako su gubili sa 0:1 i 1:2. Heroji nacije postali su Novak \okovi}, Viktor Troicki, Janko Tipsarevi}, Nenad Zimowi} zajedno sa Ilijom Bozoqcem koji je bio zamjena te selektorom Bogdanom Obradovi }em i stru ~nim sa vje tni kom Nikolom Pili}em. Srbi su tako

TENIS Nenad Zimowi} osvojio Rolan Garos

prvi put u svojoj istoriji osvojili najpresti`nije tenisko takmi~ewe u ekipnoj konkurenciji. \okovi} je do bio svih se dam me ~e va ko je je igrao ove godine u Dejvis kupu, dok Veliki uspjeh tenisera je odlu ~u ju }i bod u finalnom me~u osvoVaterpolo jio Viktor Troicki, Osim tri jum pobijediv{i Mi{ela fa u Dejvis kupu Qodru. Poslije po\enova nacija se radovabjede po~elo je veliko la i dvjema bronJedan od doga|aja koji su obiqe`ili slavqe u Beogradskoj za nim me daqama, 2010. godinu svakako su i incidenti areni, a dan kasnije ko je su osvo ji li u \enovi na kvalifikacionoj utakmici za prire|en je do~ek na va ter po lis ti i Evropsko prvenstvo izme|u fudbalskih reprezenplatou ispred Skupodbojka{i. “Deltacija Italije i Srbije. Tada su navija~i Srbije {tine Beograda. fini“ su pokazanapali golmana “orlova“ Vladimira Stojkovi}a, - Bio sam ovde poli da im ne ma sle osva jawa grend koji je nekoliko dana ranije potpisao ugovor sa ra vnih u Srbi ji sle ma, a sa da sam u Partizanom, iako je ranije u karijeri branio za po osva jawu me dru{ tvu dru go va iz Crvenu zvezdu. Navija~i su zatim bacali bakqe u daqa, po{to su se re pre zen ta ci je. Za teren, a vo|a nereda bio je Ivan Bogdanov. i sa posqedweg ovaj balkon vezuju se Evropskog prven- Gol Milana Jovanovi}a protiv Wema~ke na SP najve}i uspesi srpstva, ko je je skog sporta i - Bilo je te{ko da odr`a no u mi smo zasludamo sve od sebe u poH r v a t s ko j , `ili da se ovde mastersu u Londonu. Da mu je Rolan sledwoj utakmici u sevratili sa mepojavimo. Imamo ne{to {to ne- Garos sre}an turnir Zimowi} je podaqom. Iza zoni, ali u~inili smo Prosine~ki ma ni je dna eki pa, pri ja - kazao i u igri mje{ovitih parova, b r a n i c i veliki napor i na kraju Fudbalski klub Crvena zvezda teqstvo na te re nu i van gdje je osvojio pehar zajedno sa KateDejana Udovi~i}a slavili. Zahvalan sam imenovao je svog biv{eg igra~a wega, {to je i doprinelo rinom Srebotnik. \okovi} je ove u borbi za tre}e mjesigra ~i ma i stru ~nom Roberta Prosine~kog za {efa stru~nog da osvo ji mo ti tu lu godine slavio na turnirima u Dubato nisu imali milosti {taba. Tako je @uti postao prvi hrvatski {tabu. Nije bilo lako najboqih - izjavio iju i Pekingu, a Troicki je do{ao pre ma Ma |a ri ma te su izdi}i se posle poraza trener na klupi jednog srpskog kluba. je \okovi}. do svog prvog ATP “qutog rivala“ ostavili na u polufinalu ali smo Junak polutur ni ra te je naj ne za hval ni jem, ~et vrtom jo{ jednom pokazali da finala bio ostvario mjestu. smo ve li ka, hra bra i je Jan ko trijumf u Ti p sa r e v i } Moskoji je tako|e u kvi. petom me~u donio odlu~uju}u pobjedu. Pri je ne go {to su Liga {ampiona pobijedili “trikoloJere“ pred “orlovima“ su lena Fudbaleri Partizana uspjepa da li ^e si, Hrva ti i Jankovi} li su da izbore u~e{}e u LiAmerikanci. uspjela je gi {ampiona pobjedom nad U pojedina~noj konkuda trijumAnderlehtom u nezaboravnoj renciji niko od srpskih tefu je na briselskoj no}i. “Crno-bijenisera nije osvojio jedan tur ni ru u lima“ bilo je to drugo u~e{od grend slemova, a to je usIndijan }e u elitnom evropskom pjelo Nenadu Zimowi}u i Vel su, dok klupskom takmi~ewu, a prvi Danijelu Nestoru, koji su je Ana Ivaput su igrali u sezoni upisali trijumf na Otvonovi} sla2003/04. renom prvenstvu Franvi la u cuske kao i na zavr{nom Lincu. Fudbaleri Partizana proslavqaju ulazak u Ligu {ampiona Milo{ Teodosi}

NOVOGODI[WI GLAS 21

Srbiji

Slavqe vaterpolista poslije osvajawa tre}eg mjesta u Zagrebu

Trojka Kecmana
U spe kta ku lar nom fi na lu re gi onal ne ko {ar ka {ke NLB li ge, ko je je odi gra no u za gre ba ~koj “Are ni“, troj kom Du {a na Ke cma na 0,6 se kun di pri je kra ja pro du `et ka ko {ar ka {i Par ti za na do {li su do svo je ~et vrte ti tu le “na Ja dra nu“.

Vaterpolo “Fajnal-for“
Na “Fajnal-foru“ vaterpolo Evrolige u Napuqu, igra~i Partizana osvojili su tre}e mjesto, po{to su savladali dubrova~ki Jug, a u polufinalnom susretu pora`eni su od Pro Reka, uz veliku pomo} sudija doma}inu.

to, {to mi je na neki na~in veoma drago - naglasio je Grbi}.

“Fajnal-for“ Evrolige
Ko{arka{i Partizana izborili su plasman na “Fajnal-for“ koji se po~etkom maja odr`ao u Parizu. Beogra|ani su osvojili ~etvrto mjesto, po{to su pora`eni od Olimpijakosa i CSKA (oba puta poslije produ`etaka). Prethodno su savladali Makabi ukupnim rezultatom 3:1. opro{taju le gen darnog tehni~ara Nikole Grbi}a od dresa nacionalne selekcije koji je nosio vi{e od 15 godina i jedan je od najboqih odbojka{a koje je Srbija imala. - Vreme je da se oprostim od akti vnog igrawa u dre su re pre zen ta ci je. Mo `da je to tre ba lo da uradim i ranije, ali sigurno je da je ova ko le p{e po {to sam uspeo da osvojim medaqu na ovako velikom takmi~ewu i to na kakav na ~in. U Ita li ji igram mno go godina i eto, ba{ smo Italijane savladali u borbi za tre}e mes-

Ko{arka
Iako nisu osvojili medaqu na Svjet skom prven stvu u Tur skoj, kojoj su se svi potajno nadali, srpski ko {ar ka {i su do brim partijama pokazali da su ponovo u vrhu svjetske ko{arke. Nesre }an po raz u po lu fi na lu od do ma }i na, uz sve srdnu po dr{ku sudija, uticali su na to da su “orlovi“ u borbi za tre}e mjesto “pali“ pra kti ~no bez ispaqenog me~a, zbog nepravde u polufinalu. Srbi su se `alili na su|ewe, ali bez konkretnih rezultata. I po red osvo je nog ~et vrtog mjes ta nekoliko stotina navija~a do~ekalo je ko{arka{e na povratku iz Turske.

- Mnogo smo rekli ve} u Turskoj, a ovaj do~ek mo`e sa mo da nam iza zo ve najdubqe emocije. Mislim da je ova mlada generaci ja za slu `i la da igra finale, ali za nas tek ima vremena. Idemo daqe -

Svjet skog prven stva. Ipak, sa dva po ra za u gru pi ni je se mo glo d a q e , m a d a } e se i d a q e pam ti ti fan tas ti ~na igra pro tiv Wema ~ke i po bje da re zul ta t o m 1 : 0 ( M i l a n J o v a no v i } pos ti gao gol), prva po sli je SP u ^i leu 1962. go di ne. Slavqe ko je je nas tu pi lo po sli je tog tri jum fa u Srbi ji i Re pu bli ci Srpskoj bi lo je ra vno osva jawu je dne od me daqa.

mlada ekipa - rekao je kapiten reprezentacije Srbije Vawa Udovi~i}, koji je od strane trenera izabran za najboqeg igra~a 29. EP, a sa 21 golom bio je najboqi strijelac takmi~ewa. Osim ove medaqe, Srbija je osvojila Svjetsku ligu i Svjetski kup.

Odbojka
Sli~no wima, odbojka{i, su se sa {ampionata svijeta iz Italije vratili sa bronzom oko vrata, a u borbi za tre}e mjesto savladali su upra vo do ma }i na prven stva. Ipak, po red ve li kog slavqa, ovaj {ampionat pamti}e se po

izja vio je se le ktor Du {an Ivkovi}. Odli ~ne par ti je na Mun do bas ke tu pru `io je plejmejker Milo{ Teodosi} koji je izabran u najboqu petorku Svjetskog prvenstva.

ODBOJKA Nikola Grbi} se oprostio od reprezentacije

Fudbal
Mo `da naj ve }e ra zo ~a rawe pri re di li su fu dba le r i od ko j i h se o~ e k i v a o prolaz u osminu finala
Du{an Ivkovi}

Previrawa u FSS
Poslije Svjetskog prvenstva krenula su previrawa u Fudbalskom savezu Srbije, a pojedini ~elnici su tra`ili smjenu Radomira Anti}a koji je bio najzaslu`niji za odlazak “orlova“ na Mundijal. Mnogo buke digla je i wegova smjena, a umjesto wega na kormilo reprezentacije sredinom septembra sjeo je Vladimir Petrovi} Pi`on.
Radomir Anti} Nikola Grbi} na rukama saigra~a

22 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 23

24 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 25

26 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 27

28 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 29

30 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 31

32 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 33

34 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 35

36 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 37

38 NOVOGODI[WI GLAS

NOVOGODI[WI GLAS 39

Muzi~ka scena u Bawaluci ne prestaje da napreduje i svake godine sve vi{e se pribli`ava velikim regionalnim koncertnim centrima poput Beograda i Zagreba, a svakako za to velike zasluge imaju organizatori koncerata
PRIREDIO: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Bawaluka je i ove godine nastavila da dovodi veli ka do ma }a i svjet ska ime na mu zi ~ke sce ne, a grad na Vrba su su izme |u ostalih posjetile muzi~ke atrakcije kao {to su “Stereo MC's“, Goran Bregovi} i “Orkestar za svadbe i sahrane“, Vasil Hayimanov, Mar ~e lo, Ram bo Ama de us, Darko Rundek, “Partibrejkersi“ i mnogi drugi. Mu zi ~ka sce na u Bawaluci ne prestaje da napreduje i svake godine sve vi{e se pribli`ava veli kim regionalnim centrima poput Beograda i Zagreba, a svakako za to velike zasluge imaju organizatori koncerata. Muzi~ku ponudu, kada su u pi tawu kon cer ti, ali i festivali i promocija mladih neafirmisanih bendova, sva ka ko je u ve li koj mje ri upo tpu nio fes ti val “Demofest“. Kvalitet “Demo fes ta“ pre po znao je i UNESCO, uvrstiv{i ga na listu svojih projekata koji doprinose zbli`avawu kultu ra. Po dr{ka ko ja je na ovaj na~in pru`ena festivalu je zna~ajna sa aspekta pre po zna vawa po ten ci ja la

“De mo fes ta“ kao spo ne izme|u {est zemaqa u~esnica, BiH, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Make do ni je. “De mo fes tom 2010“, koji je odr`an od 21. do 24. jula na tvr|avi Kastel, “prosviralo“ je 30 demo bendova, ~etiri pro{logodi{wa pobjednika i ~etiri svjetski poznata revijalna benda, “Stereo MC's“, Kiril Yajkovski, “New Young Pony Club“ i “Fun Lo vin Cri mi nals“.

VELIKI BROJ koncerata odr`an u bawalu~kom klubu “DFK”
Svakako najve}e interesovawe izazvala je britanska mu zi ~ka sen za ci ja “Ste reo MC's“, a osni va ~i benda Rob Birh i Nik Halam ima li su sa mo ri je ~i hvale o bawalu~koj publici i samoj ideji festivala. - I mi smo nekada bili demo bend. Znate {ta je va`no? Va`no je da se |avolski tru di te, va `no je da qudi oko vas vide da `elite da uspi je te. I us pje }e te, prije ili kasnije. Mislim da je ve oma bi tno da qudi vide da daje{ sve od sebe ka-

ko bi muziku koju stvara{ pre zen to vao {to boqe i {to ve}em broju qudi - poru~io je Rob mladim bendovima koji su se takmi~ili na festivalu. Ni {ta mawe za pa `e no ni su pro {li ni nas tu pi pre os ta la tri re vi jal na benda, a publika je u transu ispratila originalni nastup Kirila Yajkovskog. Go ran Bre go vi} je dva puta posjetio Bawaluku sa svojim neponovqivim “Orkestrom za svadbe i sahrane“, te po no vo pri re dio Bawalu ~a ni ma i po sje ti oci ma iz ra znih gra do va Srpske ne opi siv nas tup. Pro{ao je mnoge hitove koje je stvarao, a nezaboravne su bi le i pje sme sa al bu ma “Alkohol“, koji je po Breginim rije~ima stvoren da bi se uz wega pi lo. Pu bli ka nije samo pila, ve} je plesala, ska ka la i lu do va la do ranih jutarwih ~asova, uveli~av{i tako proslavu otvarawa novog Doma RTRS-a i 18. ro |en dan ove me dij ske ku}e. Kako je sam Bregovi} rekao, rad sa Se ve ri nom na mjer no je ote zao dvi je go di ne ka ko bi {to du `e bila tu, a Seve je jo{ jedno veliko regionalno muzi~ko

ime ko je je po sje ti lo Bawalu ku u 2010. go di ni. Nastupila je zajedno sa Bregom i Bobanom Markovi}em u sklopu tradicionalne mani fes ta ci je “Ko ~i }ev zbor“. Ve li ki broj kon ce ra ta odr`an je u bawalu~kom klubu “DFK”, koji je prvi ro|en dan spe kta ku lar no proslavio 18. decembra. Na za do voqstvo Bawalu ~a na, bar je dnom se dmi ~no od otva rawa klu ba u wemu su nastupale svjetske i doma}e rok zvijezde. “Lolobrigida“, “Darkvud dab“, “Psihomodo pop“, “Goblini“, Vlada Divqan, Masimo, “Elemental“, Da mir Ur ban, Va sil Hayima nov bend, La ka, “Blok Aut“, Ajs Nigrutin, Prqavi inspektor Bla`a i “Kquno vi“, “Ate ist rep“, Darko Rundek samo su neka od ime na ko je su svo jom a`urno{}u u grad na Vrbasu uspjeli da dovedu “muzi~ki vojnici“ iz kluba “DFK”. Po sli je de vet go di na Bawaluku je posjetio nekada{wi ~lan “Idola“ Vlada Divqan, sa pra te }im ben dom “Ne vla di na or ga ni za ci ja“. Pre ko 30 go di na karijere i Vladina neograni~ena energija donijeli su raznovrstan i uzbudqiv kon-

Nastup Stereo MC’s na “Demofestu”

cert za sve prisutne pokloni ke “no vog ta la sa“ i Divqanovih qubavnih pjesama. Po red klu ba “DFK”, mno go broj ni kon cer ti su odr`ani i na bawalu~kom Trgu Krajine, koncertnom prostoru “Akvane“ i tvr|avi Kastel. Bawalu~ani su letjeli sa “[tukama“, spu{ta li se na zemqu sa “Ne ga tivom“ i “Crvenom jabukom“ i pra vi li

`urku sa “Partibrejkersima“. Sve u svemu, postavqen je te`ak zadatak za 2011. godinu, koja bi trebalo da nadma{i standarde i nastavi da dovodi velike muzi ~ke zvi jez de u grad na Vrbasu.

Festivali
Pored trenutno najpopularnijeg festivala za demo bendove u regionu “Demofesta“, Bawaluka sve vi{e postaje grad festivalskih de{avawa. Od wih su neki vi{e a neki mawe kvalitetni, neki su posje}eniji od drugih, ali sigurno je da se svake godine vidi napredak u organizaciji i dovo|ewu zvu~nih muzi~kih imena. Vidje}emo koga }e nam u 2011. godini dovesti organizatori “Neofesta“, “Rock Open Air“, “Demofesta“ i muzi~kog festivala na Zelenkovcu.

Klub “DFK” organizovao brojne koncerte

Severina

BAWALU^ANI LETJELI sa “[tukama“ i pravili `urku sa “Partibrejkersima“

Глас Српске
31. 12. 2010 - 7. 1. 2011.

Novogodi{wi muzi~ki program

S pjesmom u Novu godinu
2100 32. decembar
RTRS

2200 ^ikago
B 92

1400 Norbit
PINK BH

Novogodi{we izdawe “Kvizologa“

subota

subota

nedjeqa

Uloge: Nikolina \or|evi}, Slobodan Peri{i}, Awa Stani} Re`ija: Sa{a Hajdukovi}

Uloge: Rene Zelveger, Ketrin Zeta Xons, Ri~ard Gir Re`ija: Rob Mar{al

Uloge: Edi Marfi, Tendi Wuton, Kuba Guding Jr., Edi Grifin Re`ija: Brajan Robins

"Pametwakovi}i" i "Sveznalice" u ringu mozgova

8 26. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 31. 12. 2010 - 7. 1. 2011.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 3 9 2008. 31. 12. 2010 - 7. 1.

Novogodi{wi muzi~ki program na RTRS-u

S pjesmom u Novu godinu
Najlu|e ve~e, 31. decembra od 21.40 mo`ete u`ivati uz interesantan muzi~ki sastav "Amaro Del" ~iji repertoar ~ine najpopularnije srpske, ruske, francuske, poqske, rumunske i ma|arske ciganske pjesme
sa” koju su komponovali za ovu priliku. Prvog dana nove 2011. godine od 16.40 mo`ete u`ivati u pjesmama jedne od najpopularnijih pjeva~ica sa prostora Balkana Severine Vu~kovi}. Istog dana, od 18.30 ne propustite emisiju narodne muzike “Imam jednu `equ“ u kojoj }e se smjewivati sjajni vokali estradnih imena poput Miroslava Ili}a, Ane Bekute, Marinka Rokvi}a, Dragice Radosavqevi} Cakane, @eqka [a{i}a i Mine Kosti}. Osim wihovih hitova ~u}ete i duete “Zvijezda tjera mjeseca“, “Kad zamiri{u jorgovani“ i nekoliko spletova najpoznatijih hitova narodne muzike u kojima }e svi u~estvovati. Sve numere izvode se u`ivo, a prati}e ih orkestar Mi{e Mijatovi}a. Televizija Republike Srpske obradova}e i qubiteqe mladog i sve popularnijeg Du{ava Svilara, u nedjequ, 2. januara od 13.15. Novogodi{wi {ou ovog mladog Suboti~anina namijewen je {irokom spektru publike, od mladih kojima je omiqen ovaj autor, do starije populacije koja je u Du{anu prepoznala neku vrstu nasqednika popularnih pjeva~a sa prostora biv{e Jugoslavije. U TV {ouu Du{ana Svilara poslu{ajte neke od wegovih najpopularnijih hitova, uz poznati duet sa Kemalom Montenom “Nije vredno, sine moj”. Mladi tambura{ki bend Ravnica prepoznatqiv je po tome {to u svom repertoaru ima najneobi~nije obrade poznatih svjetskih hitova, najvi{e rok muzike (Sting, Omega, Majkl Yekson, Vaja Kon Dios i druge) Wihov nastup upotpunile su i zanimqive ta~ke akrobatske grupe Alternacija. Novogodi{wi muzi~ki program RTRS–a donosi vam zanimqive muzi~ke obrade. Zapjevajte i u veselom raspolo`ewu, ugodno se provedite uz muzi~ki novogodi{wi program Televizije Republike Srpske.

Bogatim i raznovrsnim muzi~kim programom Televizija Republike Srpske uqep{a}e vam novogodi{we praznike. Izborom najqep{ih sevdalinki vrati}emo se, bar na kratko, u neka pro{la vremena kada su osje}awa bila preto~ena u sjetnu melodiju i jedinstven glas. U emisiji su ugostili neke od najboqih izvo|a~a ovog muzi~kog `anra, a oni su vratili izuzetnim interpretacijama nezaboravnih melodija. “A {to }emo qubav kriti“, “Kraj potoka bistre vode“, “U lijepom starom gradu Vi{egradu“, “Od kako je Bawaluka postala“, “Snijeg pade na behar na vo}e“ i druge najpoznatije sevdalinke, u`ivo su otpjevali Marinko Rokvi}, Jasna Ko~ija{evi}, Asim Brkan, Nikola Rokvi}, Enes Begovi} i Aleksandra Lojanica. Najlu|e ve~e, 31. decembra od 21.40 mo`ete u`ivati uz interesantan muzi~ki sastav Amaro Del ~iji repertoar ~ine najpopularnije srpske, ruske, francuske, poqske, rumunske i ma|arske ciganske pjesme. Veoma emotivno i virtuozno izvo|ewe poznatih ciganskih melodija, uz notu sofisticiranosti koju Amaro Del daje

svojoj muzici, ne}e vas nijednog trenutka ostaviti ravnodu{nim. “Nane Tsoha“, “Marushka“, “Sarei patria“, “Sosnica“, “Piramande korkoro“, “Ochi chornije“, samo su neke od melodija koje }e unijeti jake emocije u prazni~no raspolo`ewe na programu RTRS-a. ^etiri mlade Novosa|anke ~lanice su benda Frajle, a svojim izuzetno zanimqivim nastupima na kojima izvode pjesme poznatih stranih i doma}i autora uz sopstvene kompozicije, toplo su prihva}ene na svim nastupima u regionu. U novogodi{wem programu Televizije Republike Srpske, 31. decembra od 22.20 za vas }e

Frajle, u`ivo svirati hitove poput: “Poker face“ Lejdi Gage, “Danas sam luda“ Josipe Lisac, “Veselu pjesmu“ Mom~ila Bajagi}a Bajage, “Hit the Road Jack“ Reja ^arlsa i mnoge druge. Tamburica fest kao najve}i festival tambura{a na svijetu okupio je nekoliko orkestara za potrebe snimawa novogodi{weg programa pod nazivom Tamburica Fest {ou. U fantasti~noj atmosferi koju su nam priredili odli~ni ciganski tambura{ki orkestri, sa prigodnim potpurijima najpoznatijih narodnih, starogradskih i ciganskih melodija, predstavi}e nam se i vokalni solisti Jasna \oki} i Mi{a Blizanac. U

ovom jedinstvenom muzi~kom {ouu koji je pripremqen za novogodi{we praznike, nastupi}e i mladi Tamburicafest tim sa pjesmom “Sa –

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Uz ~aroliju malog ekrana
Novogodi{wa muzi~ka pri~a, subota, 13.05 Vrijeme je darivawa. Kupujemo li dragim osobama poklone i koliko se radujemo novogodi{wim i bo`i}nim praznicima? Da li vjerujemo u Djeda Mraza? Pamtimo li najdra`e poklone iz djetiwstva? Kako poznata imena iz svijeta muzike obiqe`avaju Bo`i}? RTRS vam poklawa emisiju u kojoj su gosti poznata estradna imena Biqana Krsti}, Ivan iz grupe “Legende”, Jelena Toma{evi} i Boris Re`ak. Ekipa emisije boravila je u Beogradu i uz kafu u`ivala u pri~i sagoJedinstveno {arenilo lica i jezika, hramovi i sveta mjesta i neponovqivi spoj vjere i istorije – sve to nudi Sirija, jer ko kro~i u ovu “najve}u malu zemqu na svijetu” shvati}e da se istorija civilizacije uvijek nanovo otkriva. Zagrebe{ po jednom otkri}u, a ispod wega novi slojevi u kojima se prepli}u zapisi zaboravqenih svjetova, hri{}anstva i muslimanske religije. Podzemne crkve ranog hri{}anstva, Antiohijska patrijar{ija i stotine hramova koji paraju nebo - jedinstven su splet istorije i dana{wice. Damask je prije dvije hiqade godina ~inio drugu najve}u hri{}ansku zajednicu, odmah iza jerusalimske. Ako tamo niste bili, ~etvrtak, 15.10 Novinarske ekipe u protekle dvije godine posjetile su nekoliko pravoslavnih svetiwa i bile prve koje su ih snimile. Ukoliko budete uz program Televizije Republike Srpske vidje}ete, izme|u ostalog, mo{ti svetog Sergeja Radawe{kog, za{titnika Rusije, svetog Spiridona, za{titnika Kipra i hri{}ansku baziliku u Bariju u kojoj se nalaze mo{ti svetog Nikole, jednog od najpo{tovanijih hri{}anskih svetiteqa. Bo`i}na liturgija u Moskvi, petak, 5.00 I ove godine na programu RTRS-a mo`ete pogledati snimak Bo`i}ne liturgije koju }e u Hramu Hrista Spasiteqa u Moskvi slu`iti Wegova svetost patrijarh moskovski i sve Rusije gospodin Kiril. Pravoslavni Rusi radosno do~ekuju i proslavqaju dan Ro`destva Hristovog.

vornika. Pro{etali su gradom gdje su im otkrili kako vole da se obuku za najlu|u no}, a bili su i u tr`nom centru gdje su kupili poklone za drage osobe. Svako od nas `eli da mu se u idu}oj godini doga|aju samo lijepe stvari pa tako i sagovornici koji su po`eqeli, prije svega dobro zdravqe, a neki od wih

da ih u novogodi{woj no}i posjeti Djed Mraz i donese omiqeni poklon. Ostanite uz va{e male ekrane. Moskva, nedjeqa, 18.05 Dvanaest miliona stanovnika, svakodnevne gu`ve i vrtoglave cijene - to je Moskva danas. Ali Moskva je i istorijski i kulturni spomenik. Kako se `ivi u ovom gra-

du, za{to je metro najboqe prevozno sredstvo i da li je Moskva slika prave Rusije? Dobar dan Evropo, ponedjeqak, 20.10 Kamera Televizije Republike Srpske zabiqe`ila je prvi grupni prelazak granice EU, poslije ukidawa vize. Prate}i korake svetog Pavla, ~etvrtak, 23.10

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 31. 12. 2010 - 7. 1. 2011.

Глас Српске

Bo`i}ni program RTRS-a

U susret najradosnijem hri{}anskom prazniku
U okviru popodnevnog izdawa bo`i}nog programa, u emisiji “Dje~iji medaqoni“ najmla|i iz ~itave Republike Srpske do~ara}e nam pjesmom i igrom obi~aje proslavqawa najradosnijeg hri{}anskog praznika. Etno-grupe izvodi}e tradicionalne plesove iz svojih krajeva
Ve} tra di ci onal no Te levizija Republike Srpske, po vo dom naj ra do sni jeg hri{}anskog praznika Bo`i }a, pri pre ma bo gat bo `i}ni program. U ruskim {ansonama i romansama u muzi~koj emisiji “Trio Relikt“ gledaoci }e mo}i da u`ivaju 5. januara od 18 ~asova. Do ku men tar ni pro gram Patrijarh Pavle, na programu je istog dana od 22 ~asa. Ovo je pri~a o bliskim saradnicima pokojnog srpskog patrijarha. Na Badwi dan, 6. ja nu ara, od 15.10 ne propustite dokumentarni program “Ako tamo niste bili“. Novinarske ekipe Televizije Republi ke Srpske u pro te kle dvi je go di ne po sje ti le su nekoliko pravoslavnih svetiwa i bile prve koje su ih snimile. Ukoliko budete uz program Televizije Republike Srpske vidje}ete, izme|u ostalog, mo{ti svetog Sergeja Radawe{kog, za{titnika Ru si je, Sve tog Spiridona, za{titnika Kipra, i hri{}ansku baziliku u Ba ri ju u ko joj se na la ze mo {ti Sve tog Ni ko le, je dnog od naj po {to va ni jih hri{}anskih svetiteqa. Prvi dio emisije o Hilan da ru mo `e te po gle da ti od 16 ~asova. Od 17 ~asova Te le vi zi ja Re pu bli ke Srpske direktno }e prenositi slu`ewe liturgije za Badwe ve ~e, od 19 ~a so va emitova}e Bo`i}nu poslani cu pa tri jar ha Iri ne ja. Srpsku ra tnu me lo dra mu “Sveti Georgije ubiva a`dahu“ mo `e te po gle da ti od 20.10. Ta~no od pono}i po~iwe di rektan pre nos Bo `i}ne liturgije. Se dmog ja nu ara od pet ~asova RTRS emituje snimak Bo`i}ne liturgije iz Moskve. Od sedam ~asova ne propustite bo`i}ni program u okviru kojeg mo`ete saznati sve o obi ~a ji ma pro slavqawa praznika Hristovog ro|ewa. Razgovarali smo sa rus kim je ro mo na hom Igwati jem [es ta ko vom, urednikom pravoslavnog sajta “Pravoslavqe.ru“. Jeronajboqih etno-ansambala i grupa. U studiju je gostovao vokal ni an sam bl “Is hon“ iz Is to ~nog Sa ra je va, etnogru pa “Za humqe“ iz Tre biwa, etno-grupa “Iva” iz Doboja, grupa “Trag“ iz Lakta{a, a predstavi}e nam se i ~lanovi hora “Srbadija“ iz Bijeqine. Ra zno vrsni re per to ar obuhvati}e prigodne bo`i}ne, duhovne, izvorne, etno, kao i bugarske, ma|arske i ruske narodne kompozicije. Sve~anu atmosferu Bo`i }a do ~a ra }e za nimqivi aran`mani i interpretacije po pu lar nih pje sa ma kao {to su: “Sve {to di{e neka hva li Go spo da“, “Ma ri jo sla vna“, “Ras ti, ras ti moj zeleni bore“ i ostale. Na programu RTRS-a za Bo`i} premijerno pogledajte nastup ansambla “Zlatopis“ ko ji je snimqen u kom ple ksu ma nas ti ra Lipqe. Za ovu priliku na repertoaru su: “Ro|ewe Bogorodice“, “Hranila Jula slavuja“ i druge. Za sve qubiteqe ruskih ro man si, u okvi ru Bo `i }nog mu zi ~kog pro gra ma premijerno }e biti prikazan i nastup vokalnog trija “Relikt“ iz Rusije.

monah Igwatije diplomirao je o temi “Istorija Srpske pravoslavne crkve“, poznaje srpsku kulturu, jezik i ~est je gost Srbije i Republike Srpske. Sa wim je vo|en razgovor o vezama srpskog i ruskog na ro da, o iz da va ~koj dje la tnos ti pra vo sla vnog manastira Vavedewe u Mos-

kvi koji je nedavno preveo i objavio sabrana djela vladike Nikolaja Velimirovi}a. U okvi ru po po dne vnog

izdawa bo`i}nog programa, u emi si ji “Dje ~i ji me daqoni“ najmla|i iz ~itave Republike Srpske do~ara}e nam pjesmom i igrom obi~aje proslavqawa najradosnijeg hri{}anskog praznika. Etno-grupe izvodi}e tradicionalne plesove iz svojih krajeva. Od 16 ~asova slijedi drugi dio emisije o Hilandaru. Bo`i}ni muzi~ki program U okviru bo`i}nog muzi~kog programa na Televizi ji Re pu bli ke Srpske po gle daj te nas tu pe na {ih

“Karmelita“ - hit serija na RTRS-u

Strast, qubav i mr`wa
Ponedjeqak Ole sja As ta ho vu vra }a novac koji su Anton i Tamara po ku {a li da ukra du. Fors sumwi~i Tamaru da je namjeravala da ugrozi Svetinu trudno}u i prijeti joj ukoliko se ispostavi da je to istina. Maksim od Bara pro si Kar me li tu. Ba ro pristaje na wihov brak. Lucita ho}e da otputuje sa Ri~om i od Mi ra tra `i do zvo lu da ode iz ta bo ra. Mi ro joj do zvoqava. Udav nare|uje Ri~u da otme Karmelitu. Utorak Astahov izbacuje Antona iz ku}e i tra`i razvod od Tamare. Anton i Tamara napu{taju ku}u Astahova. Ri~ odbija da u~estvuje u Karmelitinoj otmici, ali Udav mu prijeti da }e svima re}i da je Lucita pucala na Mira.

Ri~ je prinu|en da pristane. An ton mo li Sve tu da sta nu je kod we. As ta hov se upo zna je sa Kar me li tom i uvi|a da ona mnogo li~i na wegovu pokojnu `enu Evgeniju. Ri~ i Lucita donose odluku da sprije~e Karmelitinu otmicu. Srijeda Astahov predla`e Antonu da od wega otkupi zalog

na Ba rov ime tak. Ci ga ni mole Margo da im pomogne u potrazi za Bejbutovim ubicama. Tamara se vra}a u ku}u Astahova. Anton moli Forsa da mu vrati zalog na Barov imetak, ali Fors na to ne pristaje. Fors Antonu daje novac, ali ga upozorava da slu{a sve {to on ka`e. Udav sa Rukom i Qohom razra|uje plan za otmicu Karmelite.

RTRS, utorak-~etvrtak, 14.00, “Stanarka napu{tenog zamka“

Pri~a o tajanstvenoj `eni
Na osnovu malo poznatog ro ma na, spi sa teqke Ane Bron te, iz 1848. go di ne, snimqena je mini-serija sa Tarom Ficyerald u glavnoj ulozi. Ovo je pri~a o tajanstvenoj mladoj `eni koja sa sinom dolazi da `ivi u udaqenom mjestu u Jork{iru. Ona `ivi povu~eno od mje{tana i izbjegava wihove znati`eqne poglede, sve dok wenu pa`wu ne pri vu ~e {ar man tni mla di farmer. Sa zebwom krije svoju misterioznu pro{lost sve dok ne postane centar pa`we zlonamjernog ogovarawa sela.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 5 9 2008. 31. 12. 2010 - 7. 1.

Novogodi{wi filmski i serijski program RTRS-a

Majstori sedme umjetnosti
I u ne djequ, 2. ja nu ara, o~e ku ju vas do bri fil mski sa dr`a ji. Uko li ko ste qubi teqi dram skih os tva rewa, on da ne pro pus ti te odli ~ne dra me

Najboqi trileri, drame, komedije, TV premijere, filmovi za cijelu porodicu a, naravno, i filmovi za najmla|e gledaoce - sve ovo o~ekuje vas u filmskom spe kta klu ko ji }e te mo }i da pra ti te to kom no vo go di{wih praznika na progra mu Ra dio-te le vi zi je Republike Srpske. Kako bi vam prvi minuti nove, 2011. godine, po~eli u dobrom raspolo`ewu i sa “smijehom do suza“ ne propustite da pogledate komediju “Mrak film“ (Scary Movie), kojom Radio-televizija Republike Srpske po~iwe svoj filmski maraton. U komediji koja ima tri nastavka, koja }e te mo }i na pro gra mu RTRS-a da pogledate tokom no vo go di{wih pra zni ka, glavne uloge igraju Karmen Elektra, Ana Faris, ^arli [in, Pamela Anderson i drugi. Poslije komedije, qubiteqi dobre akcije mogu da u`ivaju u filmu “Reindeer Games“ sa Benom Aflekom i [arliz Teron u glavnim ulogama. Ukoliko odlu~ite da novogodi{wu no} provedete uz program Radio-televizije Republike Srpske, u fil-

mskom maratonu koji po~iwe dvadeset minuta poslije pono}i i traje sve do jutarwih ~asova, o~ekuje vas jo{ dosta filmskih iznena|ewa. Prvog dana nove godine i najmla|i gledaoci mo}i }e da u`ivaju u filmovima namijewenim za wihov uzrast. Popodnevni ~asovi rezervisani su za odli~an porodi~ni film. Malena je prelijepa djevojka iz sela na jugu Sicilije. Sva ka wena {etwa pra}ena je radoznalim pogledima `ena i po`udom mu{karaca, me|u kojima je i trinaestogodi{wi Renato. Neodoqiva Monika Belu~i glu mi u fil mu “Ma le na“,

koji mo`ete da pogledate od 0.15 ~asova. I u nedjequ, 2. januara, o~ekuju vas dobri filmski sadr`aji. Ukoliko ste qubiteqi dramskih ostvarewa, onda ne propustite odli~ne drame: “^udovi{te“ (Monster), sa [arliz Teron u glavnoj ulozi. Istinita pri~a o Alien, djevojci zlostavqanoj u djetiwstvu, koja sa devet godina ulazi u mra~ni svijet prostitucije, kako bi imala {ta da jede. Semjuel L. Yekson igra glavnu ulogu u fantasti~noj drami Yona Bormana “U mojoj zemqi“ (In My Country), dok jednu od najqep{ih holivudskih glumica An|elinu Yoli gledaoci Radio-televizije Republike Srpske mogu pogledati u qubavnoj drami “Igra srcem“ (Playing by Heart). Aus tra lij ska glu mi ca Nikol Kidman glavna je junakiwa drame “Sati“ (Hours). Za qubiteqe istorijskih do ga |a ja pri premqene su odli~ne istorijske drame. “Kontesa“ (The Countess), isti ni ta pri ~a o ma |ar skoj kontesi iz 17. vijeka, optu`enoj za ubistva djevica u

~ijoj krvi se kupala kako bi sa~uvala svoju qepotu. Monika Belu~i u jo{ jednom fil mu na pro gra mu Radio-televizije Republike Srpske - istorijska drama “Napoleon i ja” (Napoleon and Me). Gvinet Paltrou u komediji “Stjuardese lete u nebo“ (View from the Top) glumi djevojku koja }e u~initi sve da bi ostvarila svoj `ivotni san i postala stjuardesa. Dajana Kiton u komediji “Kako ja ka`em“ (Because I Said So SO) igra majku koja svojim k}erima bira momke i mu`eve. Starije dvije k}eri uspje{no je udala, dok se najmla|a opire maj~inim prije-

dlozima. Nekada je glumio ~uvenog agenta 007, Yejmsa Bonda, a u komediji “Dobar ~ovjek u Africi“ (Good Man in Africa) [on Koneri igra doktora Aleksa Mareja. Gledaju}i svoje omiqene glumce, tokom novogodi{wih dana u`iva}e i qubiteqi serijskog programa. Seriju “Zauvijek mlad“, koja na programu RTRS-a po~iwe 26. decembra, gledaoci }e mo}i da prate i tokom novogodi{wih praznika. Oboje su velike gluma~ke zvijezde, slavqene i hvaqene na sve strane. U braku su ve} 30 godina. On (Aqo{a Vu~kovi}) je u poznijim godinama i ima pani~an strah od starosti. Potvrdu da jo{ nije za “staro gvo`|e” tra`i u osva jawu, ugla vnom dos ta mla|ih, `ena. Wegova supruga Sandra (Nada Abrus) prava je dama. Ona je dominantna, energi~na, duhovita, lukava i qubomor na. Za ra zli ku od

Sla vi {e, ~vrsto sto ji na zemqi. Uvjerena je da wenim trudom wihov zajedni~ki `ivot opstaje tolike godine. Kroz wihov stan defiluju kom{ije: poslanik (Predrag Smiqkovi}) - uvijek u opasnosti da postane dio neke afe re, wego va su pru ga “go spo |a po sla ni ko vi ca” (Branka Puji}) - predsjednica ku}nog savjeta, bra~ni par Pro ti}, go spo din To ma (Dragan Vuji}), a naro~ito gospo|a Ana (Irena Mi~ijevi}-Rodi}) - predmet vi{estruke pa`we ostalih mu{kih stanara, Karaka{evi} (Erol Ka di}) - po kre ta~ ra znih dru{tveno korisnih akcija) i Vera (Zorana Be}i}) - mlada umjetnica. Ovi brojni likovi svakodnevno prolaze kroz razne zgode i nezgode koje obiluju gegovima, vrcavim humorom i iro ni jom. Ovo je pri ~a o gluma~koj porodici Babi}, koja `ivi u ulici Javora, u zgradi u kojoj i zidovi imaju u{i. Ne propustite 31. decembra od 20.10 specijalno novogodi{we izdawe serije “Zauvijek mlad“, o zgodama i nezgodama porodice Babi} tokom novogodi{we no}i. Prvog dana nove godine od 17.40 ~asova specijalno novogodi{we izdawe o~ekuje i qubiteqe tinejyerske serije “Totalno novi talas TNT”. Istog dana od 20.10 ne propustite jo{ jednu epizodu fantasti~ne serije “Miris ki{e na Balkanu“.

RTRS, petak, “Nikola Tesla - jasnovidac“, dokumentarni film

Te sla je po ro |ewu bio Srbin, po va spi tawu pravoslavni hri{}anin, po karakteru Li~anin - Kraji{nik, a po `ivotu istinski asketa. On je radi sre}e i napretka ~ovje~anstva svjesno `rtvovao sebe. - Ra dim za bu du }nost govorio je - savremenici me ne }e ra zu me ti, ali je dnog dana prevlada}e nau~ni zakoni prirode ~ije sam tajne otkrio i sve }e se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve }e se promeniti. Nastupi}e nova

@ivot velikog genija
era ~o ve ~an ske mu dros ti, ~ije }e glavne odlike biti razumevawe vremena, otkri}a izvora beskrajne energije i obli ko vawe ma te ri je po voqi ~oveka. Qudska svest pomeri}e granice `ivota i bi}e mogu}e razgovarati sa du {a ma umrlih. Ova sa znawa dodatno }e promeniti na{e shvatawe o prirodi `ivota i smrti. Jer, kako ka`e Tesla, du{a je elektri~na pojava koja se mo`e kontrolisati i ~ije se sve reakcije mogu predvidjeti. ^ovjek je automat kosmi~kih sila. U gra|i kori{}enoj za film izdvajaju se desetine prikupqenih kwiga o Tesli, na srpskom i engleskom jeziku, kao i Teslini biografski zapisi i mnogobrojni intervjui. Pored toga, autori su se oslawali i na saradwu Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, a posebno na podr{ku Tesla Memorial Society, Tesla kompanije, Jejl univerziteta, Smitsonijan muzeja. Vidje}emo ekskluzivne,

auten ti ~ne snim ke go vo ra gradona~elnika Wujorka povodom Tesline smrti, tako|e, vi deo-za pi se go to vo sve ga {to je o Tesli zabiqe`eno na fil mskoj tra ci, kao i autenti~ne filmske sekvence (stare preko sto godina) Tesline elektrane na Nijagari. U planu je video-intervjuisawe velikog broja li~nos ti iz svi je ta na uke, filozofije, umjetnosti i religije o Tesli i wegovom djelu. Umro je na Bo`i} 1943. godine.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

ATV

0.20

RTRS

1.40

Intervju sa vampirom
Vampir Lestat je besmrtan, ta~nije bezvremenski, on ne zna svoje godine. Za wega je svijet beskrajan i beskona~an. Lestat `ivi u rijeci krvi koja je nu`na za wegovo postojawe, a kada za`eli, on svojim `rtvama podaruje vje~ni `ivot htjele one to ili ne. U Lestatov `ivot potkraj 18. vijeka ulazi Luis, ~ovjek koji je uni{ten zbog gubitka `ene i k}erke. Iako Luis postaje besmrtan, on }e poku{ati da sprije~i bezdu{nog Lestata u neumoqivom uni{tavawu qudi. Uloge: Tom Kruz, Bred Pit, Kirsten Danst Re`ija: Nil Xordan

Pqa~ka vijeka
Rudi je u zatvoru zbog kra|e automobila. ]eliju dijeli sa Nikom sa kojim se sprijateqio. Nik se dopisuje sa prelijepom E{li koja mu ~esto {aqe svoje zavodqive fotografije. Wih dvojica trebaju biti oslobo|eni istog dana, ali tri dana prije izlaska, Nik biva ubijen. Iza{av{i iz zatvora, Rudi otkriva da E{li ~eka Nika. Zadivqen wenom qepotom, on se pretvara da je ubijeni prijateq. To }e mu se osvetiti kada upozna E{linog brata Gabrijela, sitnog kriminalca koji planira da opqa~ka kazino u kome je Nik radio. Uloge: Ben Aflek, [arliz Teron, Denis Farina Re`ija: Xon Frankenheimer
13.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.30 Gumu{, serija 16.40 Info 16.50 Odred za ~isto}u 17.20 Povratak u budu}nost 17.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Survivor 19.50 Gumu{, serija 21.10 Red karpet 22.10 Novogodi{wi program FILM Umri mu{ki 1.00 FILM Tra`i se heroj 2.40 FILM Moja sre}na zvijezda 4.10 6.00 ^uvari planete 13.30 Finska - zemqa hiqadu jezera 14.00 Aladin, film 15.20 Finska - zemqa hiqadu jezera 15.40 Kocka {e}era - hor Kolibri 16.00 FILM Zvon~ica i izgubqeno blago 17.20 Finska - zemqa hiqadu jezera 17.30 Novogodi{wi datum 18.00 FILM Ku}a u preriji 19.30 Koncert Biqane Krsti} 20.00 FILM Doru~ak kod Tifanija 22.00 FILM Praznik u Rimu 0.00 Novogodi{wa ~estitka FILM Sabrina 0.05 2.00 Igrale se delije na sred zemqe Srbije 3.00 Trezor 4.00 Miroslav, Cune, Tozovac

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 10.20 11.10 12.00 12.20 13.00 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 16.30 17.00 17.10 17.40 18.30 19.30 20.10 20.40 21.40 22.20 23.20 0.10 1.40 3.30 5.00 Jutarwi program Vijesti Nodi Tomica i prijateqi TNT, serija Doktor @ivago, serija Karmelita, serija Dnevnik Koncert - Vrap~i}i FILM Bez mre`e Zauvijek mlad, serija Vijesti Dolina sunca, serija [arene ka`e Ah ta planeta Srpska danas Medo Rupert, crtani film Druga zvijezda ulijevo, crtani film TNT, serija Vidimo se na Fejsu Dnevnik Zauvijek mlade, serija Sevdalinke Amaro Del Frajle Tamburica Fest {ou FILM Mrak film FILM Pqa~ka vijeka FILM Laku no} i sretno FILM Slomqeno cvije}e

9.30 Udri mu{ki 11.00 Valentina, serija 12.00 Web Award, dodjela nagrada 12.30 Toni Cetinski 13.00 Superbrends, dodjela nagrada 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 16.00 Valentina, serija 17.00 @eqko Samarxi} {ou 18.00 Farma 20.00 Kursaxije 21.00 Grandovo narodno veseqe 0.00 Enes Begovi} i prijateqi 1.40 Grandovo narodno veseqe FILM Trka kojota 3.40 5.40 @eqko Samarxi} {ou 6.00 Farma - narod pita

BHT 1
7.00 9.00 9.10 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.30 16.00 16.10 16.40 17.10 19.00 19.30 20.00 21.00 0.10 1.40 3.20 5.00 Dobro jutro Frenderi, crtani film 101 nesta{luk, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Figure Josip Pejakovi}: U ime naroda Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Nova Zoo godina Muzika Gastro kutak Gorko-slatko, serija Gala koncert Berlin 2010 Dnevnik Maximum Power, program za djecu Miris ki{e na Balkanu, serija Kona~no petak Zdravko ^oli}, koncert FILM Spaliti poslije ~itawa FILM Prkose}i smrti FILM Ubice usamqenih srca 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 14.00 15.00 15.10 16.00 17.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 0.30 2.00 4.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Dnevnik [ta radite bre FILM Hajde da se volimo Bela la|a, serija Vijesti Miris ki{e na Balkanu, serija Beogradska hronika FILM @ikina dinastija Slagalica Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Selo gori a baba se ~e{qa, serija Novogodi{wi program FILM Taksi 4 FILM Devet Miris ki{e na Balkanu, serija 6.00 7.00 9.05 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.05 14.15 14.50 15.40 17.10 17.30 18.00 19.30 20.00 21.10 0.30 2.00 3.00 3.40 4.50 5.50

HRT 1
Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti ^udom pre`ivjeli Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Emisija iz kulture [etwa gradom FILM Tko pjeva zlo ne misli Kod Ane Iza ekrana [i{mi{, prenos iz HNK Dnevnik [i{mi{, prenos iz HNK ^ekamo Novu godinu Lijepom na{om Tina Tarner, koncert Hitna slu`ba, serija Roj Orbison [etwa gradom Lijepom na{om

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 14.00 15.50 16.50 18.00 19.00 20.00 21.00 0.20 ATV dragstor Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Aladin, crtani film Vijesti FILM Tesna ko`a ATV dragstor 1001 no}, serija Indija, serija ATV dragstor Novogodi{we vijesti 1001 no}, serija ATV dragstor FILM Intervju sa vampirom FILM Drumski ratnik FILM Mortal kombat 2

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.20 9.30 10.00 11.00 11.30 12.30 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Jelenko, serija Aladinove pustolovine, crtani film Crno proro~anstvo, serija Pse}i Bo`i}, crtani film Eugenio, crtani film Pustolovine Sare Xejn, serija FILM Gepardice: Jedan svijet

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 8.50 9.50 10.40 11.30 11.35 12.20 12.30 13.00 Koncert u zdravom tijelu U zdravom tijelu Kuvati srcem Miroslav, Cune, Tozovac Trezor Novogodi{wa pri~a Ansambl Aleksandrov Novogodi{wi kalendar Halo Beograd zove Tajne novogodi{wih praznika Novogodi{wa sva{tara Novogodi{we ludorije

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.10 9.50 10.10 11.10 11.50 12.10 13.00 Ajron Men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Bilo jednom u Turskoj, serija Survivor Info Biseri Skrivena kamera

PINK BH
6.00 7.00 8.00 Xuboks Danijela, serija
FILM

Глас Српске

petak, 31. decembar

GLAS PLUS 6. i 7. 31.12.2010 - 7.1.2011. 7 9 decembar 2008.

B92

20.30

Povratak u Oz
Ne propustite uzbudqivu nau~no-fantasti~nu ekranizaciju ~uvenog romana Frenka Bauma. Radwa je smje{tena u sada{wost u mali grad u srcu Amerike. Doroti je sada savremena djevojka poznata po inicijalima D.G, koja paralelno studira i radi u kafi}u. Kada gradi} pogodi veliko nevrijeme, olujni vjetar prebacuje D.G. u drugu dimenziju, odnosno u magi~ni svijet Oza. Ozom vlada zla vje{tica Askadelia, a jedina {ansa za D.G. da se vrati u stvarnost je da se oslobodi wenih zlih ~ini. Za to joj je potrebna pomo} Misti~nog ~ovjeka, koji `ivi na suprotnom kraju starog zlatnog puta. Na putu do wega D.G upoznaje ekscentri~nog Gli~a, koji ima samo pola mozga, potom qubaznu, ali upla{enu zvijer - Roa i Keina, policajca slomqenog srca. Uloge: Zoi De{anel, Alan Kaming, Nil Mekdona, Kejtlin Robertson, Ri~ard Drajfus Re`ija: Nik Viling
14.00 Roj Orbison 15.10 Xoni Bravo, crtani film 15.30 Hana Montana, serija 15.50 Dva i po mu{karca, serija 16.10 Il Divo, koncert 17.10 FILM El Dorado 19.20 Baza Djeda Mraza 19.40 Hit dana 20.00 FILM Dobra godina 22.10 FILM Borat 23.40 FILM Mrak film 4 FILM ^uvar 1.00 FILM Tomi 2.30 FILM Dobra godina 4.10 12.20 14.30 16.00 16.20 16.50 17.00 19.00 19.30 20.00 2.00 3.00 4.00 5.30 Crna ma~ka bijeli ma~or Bio jednom jedan Swe{ko Dnevnik Mak na konac Prequbnici FILM Sivi kamion crvene boje Sport fle{ Dnevnik Novogodi{wi program Novogodi{wi {ou [abana [auli}a Novogodi{wi {ou Halida Muslimovi}a FILM Prqavi poslovi FILM Medeni mjesec u Las Vegasu
FILM FILM

100
B 92

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija FILM Gordost i predrasuda FILM [erlok Holms: Znak |avola Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled 100 truba Super genije Vijesti Pingvini sa Madagaskara, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.30 FILM Povratak u Oz 22.00 MTV hitorama 0.00 Kabare Radeta Marjanovi}a FILM 16 blokova 1.00 2.40 Koncert: Zvonko Bogdan 3.40 Koncert: Vlada Divqan 5.20 100 truba

16 blokova
Wujork. Neposredno uo~i za- mora da svjedo~i. Nakon {to ostarjeli Mozli preuzme vr{etka no}ne smjene mrzosvjedoka-zatvorenika i s voqni policijski detektiv wim krene prema sudu, naXek Mozli dobija od {efa sred ulice ih napadnu naoruzadatak da isprati sitnog kriminalca Edija Bankera iz `ani kriminalci, poku{avaju}i da ih ubiju. pritvora do sudnice u kojoj Uloge: Brus Vilis, Dejvid Mors, Mos Def Re`ija: Ri~ard Doner

NOVA TV
6.00 6.50 7.00 7.30 7.40 9.00 9.50 11.30 12.50 13.40 14.30 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.00 0.10 4.30 5.50 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqeno srce, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik FILM Legenda o Zorou Nova u Drago{ju S Novom u Novu FILM Panika u zraku FILM Dodirnuti vrh svijeta

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 Vijesti Top form Hrana i vino Znawem do novca Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Stav Hrana i vino TV ordinacija Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Arhitel Novosti Fojlov rat, serija Astrologija Vijesti FILM Prevari varalicu RTS

Spaliti poslije ~itawa
140
BHT 1

Bel
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 9.40 10.20 10.40 10.50 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.40 14.50 15.00 15.10 15.40 16.10 16.40 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Tehnologija danas Svijet bajki, crtani film Gradovi svijeta Bajke iz cijelog svijeta Play Now Moja farma Kapri, serija Vijesti I ovo je rat Pismo glava U na{em ataru Mobile Play Now Vijesti Tehnologija danas Putevima juga Korijeni Bajke iz cijelog svijeta Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Bistro Novogodi{wi program

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.20 14.30 16.00 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.40 23.30 1.00 2.30 4.00 6.10 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Xepni zmaji}i, serija Fil iz budu}nosti, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Novogodi{wa Viza za budu}nost, serija Vijesti Novogodi{wa Viza za budu}nost, serija Dolina sunca, serija Federacija danas Vila Marija, serija Lud zbuwen normalan, serija Crtani film Dnevnik TV Bingo {ou Novogodi{wi program Javni do~ek Nove godine FILM Lari majstor za kablovsku FILM Ostani Koncert: Halid Be{li} Koncert: To{e Proeski

RTL
7.00 7.20 8.50 10.10 11.40 13.00 14.30 16.10 18.00 18.30 19.00 Mifi, crtani film FILM Dunston u hotelu FILM Iznenadna pustolovina FILM Neustra{ivi Spirit FILM Space Jam FILM Velipa pandina avantura FILM Rent-a-Kid FILM Faca poput Majka Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija 20.00 FILM Samac 21.30 FILM Mala stvar zvana ubistvo 23.10 TBF Perpetum Fritule, koncert FILM Biloksi Bluz 0.40 FILM Svjedok 2.30

Egocentri~ni policajac Hari Farer redovno vara svoju `enu. Jedna od wegovih qubavnica je i Linda, spremna na sve kako bi do{la do novca za plasti~nu operaciju. Ozborn Koks je operativac CIA, kojem problemi kulminiraju kada dobije otkaz. Zato odlu~uje da razotkrije brojne dobro ~uvane tajne iz bran{e. Ali, kada dokument dospije u pogre{ne ruke, i to u ruke Harijeve qubavnice Linde i wenog kolege ^ada, svima }e se `ivoti dodatno zakomplikovati. Uloge: Xorx Kluni, Frensis Mekdormand, Bred Pit, Xon Malkovi~ Re`ija: Itan i Xoel Koen

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Novogodi{wi program 2.00 No}ni program

Prkose}i smrti
Poznati iluzionist Hari Hudini dolazi u Edinburg i ponudi nagradu od deset hiqada funti onom ko mo`e da uspostavi kontakt sa wegovom mrtvom majkom. Lijepa Meri, varalica koja se predstavqa kao medij, i wena k}erka preuzimaju izazov. Kako Hudini provodi vrijeme sa misterioznom `enom, on postaje zaveden wenim ~arima. Ono {to zapo~ne kao obi~na prevara, po~iwe se mijewati u daleko slo`eniju i opasniju aferu. Uloge: Gaj Pirs, Ketrin Zita Xons, Timoti Spal Re`ija: Gilian Armstrong

320
BHT 1

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Koncert Zdravka ^oli}a 11.00 Novogodi{wi {ou Seke Aleksi} 11.40 Sa Kraji{nicima po Krajini

8 86. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

RTRS

21.00

PINK BH

8.30

32. decembar
Televizijska premijera prvog filma iz Republike Srpske. Radwa je fokusirana na tri para, ~ije se sudbine prepli}u u novogodi{woj no}i u Bawaluci. Rediteq se bavi pri~ama sa bawalu~kih ulica i qudima koje svakodnevno sre}emo u prolazu. Me|u wima su i korumpirani policajci, naivne djevojke, razma`ene tinejxerke. Neobi~an naziv “32. decembar“ govori o qudima koji iz 31. decembra ne prelaze u 1. januar ve} ostaju u nekom svom svijetu, u 32. decembru. Uloge: Nikolina \or|evi}, Slobodan Peri{i}, Awa Stani}, Aleksandar Stojkovi} Re`ija: Sa{a Hajdukovi}

P~elac Beri Medi}
Nakon {to je zavr{io kolex, p~elac Beri B. Benson polako postaje svjestan da ima samo jednu svrhu u svom `ivotu - pravqewe meda. On odlu~uje da prvi put napusti ko{nicu i odlazi u Wujork, gdje kr{i jedno od najve}ih pravila u svijetu p~ela i pri~a sa qudskim bi}em, `enom po imenu Vanesa, koja radi u cvje}ari. Beri je {okiran saznawem da qudi vijekovima kradu i jedu p~eliwi med, i na kraju shvata da je wegov `ivotni poziv da postavi stvari na svoje mjesto. Glasovi: Xeri Sajnfeld, Rene Zelveger Re`ija: Stiv Hikner, Sajmon Smit

RTRS
6.50 7.40 8.00 8.10 9.10 9.30 10.10 Muzika Svemirski brod Zemqa Vijesti Sevdalinke Prvi snijeg, crtani film Druga zvijezda ulijevo, crtani film
FILM

17.00 [ou tajm 18.30
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 11.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica
FILM

Transformeri

20.30 Kursaxije 21.30 Halid Be{li}, koncert 23.00 1.00 3.00 4.00
FILM FILM

HRT 1
7.30 8.00 9.20 Iza ekrana
FILM

Paranoja Bez milosti Paranoja

Stanica Koman~a

Ku}ni qubimci

Aca Lukas, koncert
FILM

10.00 Vijesti 10.10 Neka samo snije`i 11.10 Novogodi{wi koncert iz Be~a 13.40 Vijesti 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Duboke strasti, serija 16.00 Profesionalci, film 18.20 U istom loncu 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.00 23.20 1.10 3.00 5.00 6.00
FILM

10.00 Od lutaka do osna`ewa 12 veselih pasa 6.40 7.40 9.00 9.30

Lilo i Sti~

BHT 1
Festival cirkusa Rostam i Esfandor, crtani film Nova ZOO godina
FILM

12.20 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.30
FILM

12.00 Dnevnik 12.20 TNT, serija 13.00 Vidimo se na fejsu 14.00 Moj ro|ak sa sela, serija 15.00
FILM

Hajde da se volimo 2

15.00 Vijesti 15.10 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 16.00 Sasvim prirodno 17.00 Muzika 17.20
FILM

Djed Mraz

U trenu

11.00 Vijesti 11.10 Novogodi{wi koncert 13.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 15.50 Engleska Premijer liga: Liverpul - Bolton Vonderers 18.00 Be~ki dje~aci 19.00 Dnevnik 19.30 Izbor iz Novogodi{weg programa 20.00
FILM

15.50 Gastro nomad 16.00 Zauvijek mlad, serija 16.30 Imam jednu `equ 17.30 TNT, serija 18.20 Novogodi{wi Kvizolog 19.30 Dnevnik 20.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 22.40 0.10 2.00 2.50 5.10
FILM FILM FILM

Druga @ikina dinastija

King Kong Potkupqiva~ Kako smo izmislili Abotove Bibliotekar: Potraga

19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 21.00 22.40 1.00 2.00 3.30 5.00
FILM FILM

23.30 Vijesti
FILM FILM FILM

Pla}enici Sumrak Hajde da se volimo 2 Druga @ikina dinastija

32. decembar Mrak film Malena 32. decembar U trenu

za kopqem sudbine Masimo pjeva Sinatru U istom loncu

Senzacionalna vijest

Selo gori a baba se ~e{qa, serija
FILM FILM

21.40 Vijesti 22.00 Dita Von Teese u Parizu 23.00 Zdravko ^oli}, koncert 0.30 2.00 4.00 5.30 6.30
FILM FILM FILM

Imam jednu `equ
FILM

Sasvim prirodno 8.10

HRT 2
Garfild i prijateqi, crtani film Plesne note, serija Mali Ajn{tajni, crtani film Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film Serija
FILM FILM

Neustra{ivi Umrijeti za Senzacionalna vijest 6.00 7.00 7.40 8.30 8.40 9.40

Muzika
FILM

RTS 2
Kafanski urnebes Srpska truba Konfu~ije - kineski cirkus Voqeti muziku Klackalica
FILM

8.30 9.00 9.50 10.10 11.40

ATV
7.00 8.00 8.30 9.00 9.50 11.00 12.00 16.00 Vrap~i}i Vinks, crtani film Ninxa korwa~e, crtani film Sporti} Vijesti
FILM FILM

Dita Von Teese u Parizu Obalska stra`a, serija

Aladin Topkapi

OBN
7.20 8.20 8.30 8.50 9.10 9.30 ^uvari planete Nimboli Ogi i `ohari, crtani film Gusarska akademija, crtani film An|eli i prijateqi, crtani film Bilo jednom u Turskoj, serija

Sendmen i izgubqeni pijesak

13.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 14.30 Sportska reporta`a 14.40 Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice 15.20 Tina u`ivo 16.30
FILM

11.00 Tajne novogodi{wih praznika 11.10 Novogodi{wi koncert Be~ke filharmonije 13.30 Ski skokovi 16.00 Koncert Severine Vu~kovi} 17.30 Srpska ekspedicija na Himalajima 18.00 Novogodi{wi ekoglobal 18.30 Festival nauke 18.35 Stranac u Beogradu 19.00 Koncert Biqane Krsti} 20.00 Doma}i sport u 2010. 20.40 Godina na filmu 21.30 Koncert @eqka Joksimovi}a 22.30 Novogodi{wi bunt 23.30 Koncert Parnog vaqka 0.30 2.00 2.50 3.40 4.40 5.20 Ski skokovi Koncert Biqane Krsti} Konfu~ije - kineski cirkus Koncert @eqka Joksimovi}a Doma}i sport u 2010. Godina na filmu

10.00 Jagodica Bobica, crtani film Mala ~uda Tesna ko`a 2 Surf Ninjas

Garfild

18.00 Valceri, polke i druge {pelancije 19.30 Gara`a 20.00 Masimo pjeva Sinatru 21.00 Skladi{te, serija 22.40 1.00
FILM

14.00 Novogodi{we Sasuke ninxa ratnici
FILM

10.20 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 12.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 12.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.40 Lonci i poklopci 14.30 Ke~eri 15.30 Izbor za najboqu u~iteqicu 16.10
FILM

18.00 Novogodi{we vijesti 19.00 Vijesti 19.40 Sinema magika hronike 20.00 1001 no}, serija 21.00 23.00 1.00 3.00
FILM FILM FILM FILM

Bra}a Bluz

Nik Kejv

Slu~aj Pelikan Ludi grad Utjeriva~ pravde Izvan kontrole

NOVA TV
7.20 7.40 8.00 8.10 8.40 8.50 9.20 11.00 12.40 14.50 Bra~ne vode, serija Pepa, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Ben 10, crtani film
FILM FILM FILM FILM

Plavu{a

17.50 Red karpet 18.50 Info 19.00 Survivor 20.00 21.30 23.00 0.30 2.00 3.30
FILM FILM FILM FILM FILM FILM

PINK BH
8.30 10.30 14.00
FILM FILM

Umri mu{ki 2 Vra}awe duga

P~elac Beri Medi}

Sinbadovo zlatno putovawe Mandeline Kapetan Kuka Legenda o Zorou

12.30 Gold Muzika
FILM

Zatvorski krug

16.00 Aca Lukas, koncert

subota, 1. januar

GLAS PLUS 6. 31.12.2010 - 7.1.2011. 9 9 i 7. decembar 2008.

PINK BH

Transformeri

18.30

Rat jeste wihov, ali svijet na kojem ga vode je na{. Prije mnogo godina, na udaqenoj planeti Sajbertron, vodio se rat izme|u plemenitih Autobota i prevrtqivih Decepticona, razli~itih vrsta robota koji se mogu transformisati, koji su se bili sukobili zbog kontrole nad misti~nim talismanom koji svom vlasniku omogu}ava neograni~enu mo}. Autoboti su talisman uspjeli da prokrijum~are sa planete, ali za wim je krenuo i zli Megatron. ^itav vijek kasnije, na Zemqi, na kojoj qudi ni{ta ne znaju o toj bici, Sem Vitviki kupuje svoj prvi automobil, ne znaju}i da je vozilo ujedno i Autobot Bamblibi. Robotov zadatak je Semova za{tita, jer mladi} posjeduje nao~are na koje je prije mnogo godina ucrtana mapa do talismanovog nalazi{ta. Zle snage ne}e dozvoliti da ih to sprije~i u ideji. Uloge: [aja LeBef, Megan Foks, Xo{ Dahamel, Tajriz Gibson Re`ija: Majkl Bej
17.00 Vijesti 17.10 Nova u Drago{ju 19.10 Dnevnik 20.00 21.40 23.10 0.50 3.10 4.50
FILM FILM FILM FILM FILM FILM

20.30 Uslovna sloboda 21.40 23.20 Bqesak U tu|oj ko`i [piqa straha Xingis Kan: Do kraja svijeta Highlander 2 [piqa straha 8.00 8.05 9.00 9.05 1.00 5.00 6.00
FILM FILM

9.10 11.30

FILM

Otmica

Face sa faksa Svemirske kamionxije

10.20 Dangube, serija Decibel
FILM

Novogodi{wi program Dobro ti ve~e RTS

11.10 Dangube, serija Borba za mladu 13.10 Dangube, serija 13.40 Novogodi{wa kafanska 14.40
FILM

FTV
Vijesti Tajna o Anastaziji, crtani film Vijesti ZIZ, zabava igra znawe

Dok nas glasovi ne probude

16.10 Repriza novogodi{weg programa 17.00 Dangube, serija 17.20 Repriza novogodi{weg programa 18.00 Dangube, serija 18.20 Repriza novogodi{weg programa 19.00 Dangube, serija Carsko putovawe 19.20 Novogodi{wi koncert 20.10 Put vina 20.40 23.20 1.10 3.40 5.20
FILM

1400
PINK BH

RTL
7.10 8.00 8.20 9.10 10.00 11.30 13.00 14.50 16.30 Dva glupa psa, crtani film Magazin Malkolm u sredini, serija
FILM FILM FILM FILM FILM FILM

Zatvorski krug
tvorsku kaznu. Prisiqen da sastavi tim zatvorenika koji treba da se suprotstave stra`arima, Kejv za pomo} moli upravo Skarbora.

10.20 Princeza na zrnu gra{ka, crtani film 11.50 Pinkgu, crtani film 12.00 Dnevnik 12.10
FILM

Bija baja Bo`i} Space Jam Hariet mali veliki {pijun Kovr~ava Sju Troje za tango Bulvort

Zatvorski krug je pri~a o profesionalnom igra~u ameri~kog fudbala Polu Krejvu i biv{em studentskom prvaku Nejtu Skarboru, koji zajedno slu`e za-

13.50 Novogodi{wa Viza za budu}nost, serija 14.50 Vijesti 15.00 Impijevo ostrvo, crtani film 16.10 Tomica i prijateqi, crtani film 16.20
FILM

Uloge: Adam Sendler, Bert Rejnolds, Kris Rok Re`ija: Piter Sigal

Mleta~ki trgovac Emetova meta Voz smrti Lavqa jazbina

22.50 Dangube, serija
FILM FILM FILM

910
RTRS

Prvi snijeg

18.30 RTL danas 19.00 Bibin svijet, serija 19.40 @uta minuta 20.00 21.30 23.30 2.10
FILM FILM FILM FILM

Orlovi rano lete

18.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 18.40 Crvene kapice, crtani film 19.10 Loto 19.20 [oni i wegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 20.10 Novogodi{wa Na{a mala klinika, serija 21.00 Audicija 22.00 Dnevnik 22.10 23.50 1.20
FILM FILM

Muzika

Stepfordske supruge Patriotske igre Lice s o`iqkom Svjedok

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 Jutarwi program Vijesti Korijeni

BN
2.00 3.00 4.00 5.30 7.10 9.30 12.30 16.10 Novogodi{wi {ou [abana [auli}a Novogodi{wi {ou Halida Muslimovi}a
FILM FILM

Vrhunska animirana pri~a o [inu Mekdaku. Animacije djeluju kao pravi likovi. Rasko{no i profesionalno ura|ena animacija, posebno u dijelu o irskom plesu. Glasovi: Mirjam Margolis, Dermot Morgan, Kejt Saks Re`ija: Graham Ralf

Dugi prsti Opsjednutost

10.00 Vijesti 10.05 Riznica znawa 11.00 Vijesti 11.05 Zvjezdano nebo djetiwstva 12.00 Vijesti 12.10 Zvrk 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Sportsko-zabavno popodne 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik Sportsko-zabavno popodne 18.00 Vijesti

Prqavi poslovi Medeni mjesec u Las Vegasu

Muzi~ki Oskar popularnosti 2010.

Kamionxije, serija
FILM

B 92
6.40 7.00 8.40 9.00 10.30 Otka~ena istorija
FILM

2200
B92

^ikago

Hajde da se volimo Hajde da se volimo 2 Hajde da se volimo 3

11.00 Muzika
FILM

Orlovi rano lete Bo`i} Deka Povratak u Oz

Trnav~evi}i u divqini, crtani film
FILM FILM

14.00 Novogodi{wi program
FILM

17.40 Novogodi{wi program 19.30 Dnevnik 20.00 Vitafon 21.00 Greh wene majke, serija 22.40 0.10
FILM FILM

12.00 Ulica otvorenog srca 14.00 Popodne 16.00 Vijesti 16.30
FILM

16 blokova

18.05 Tkanica od nota 19.00 Vijesti 19.05 Zabavna muzika 19.30 Muzika naroda 20.00 Vijesti 20.05 Evergrin klub 21.00 Vijesti 22.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 0.05 3.00 Pono}ne vijesti No}ni program Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike

Nema problema Masmediologija na Balkanu

18.30 Vijesti 19.00 Pingvini sa Madagaskara, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.30 22.00 0.00 1.50 3.30 5.30
FILM FILM FILM

K3
10.00 Novogodi{wi program 11.00
FILM

Povratak u Oz 2 ^ikago Mi nismo an|eli

Zubi} Vila

13.30 Novogodi{wi program 14.30 Bahbiqu 16.00 Novogodi{wi program 18.00 Dangube 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Dangube

Popodne Ulica otvorenog srca
FILM

Bo`i} Deka

Velma Keli i Roksi Hart su dvije harizmati~ne pjeva~ice koje se bore za svjetla pozornice u ^ikagu, a izme|u wih je izvrstan advokat Bili Flin koji obje brani od optu`bi za ubistvo. Velma, slavna pjeva~ica presti`nog no}nog kluba, u sredi{tu medijske pa`we na|e se poslije ubistva svog supruga, a Roksi, koja sawa o slavi kao pjeva~ica i plesa~ica, u zatvoru zavr{i ubiv{i svog qubavnika grubijana. U wenom slu~aju Bili prepoznaje “pri~u sa naslovne strane“, pa odga|a Velmino saslu{awe kako bi preuzeo Roksin slu~aj. Roksi postaje velika zvijezda, ali i Velma ima plan; ni jedna ni druga ne prezaju ni od ~ega kako bi nadma{ile jedna drugu u svojoj opsesivnoj `eqi za slavom, ali i slobodom. Uloge: Rene Zelveger, Ketrin Zeta Xons, Ri~ard Gir Re`ija: Rob Mar{al

BEL
8.00 8.30 Enciklopedije svijeta Novogodi{wi koncert

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
10 31.12.2010 - 7.1. 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

9.00

RTRS

20.40

Gle ko to govori 3
Moli je samohrana, zaposlena majka koja je u potrazi za savr{enim ocem za svoje dijete. Wen sin Majki voli Xejmsa, taksistu koji je silom prilika preuzeo ulogu dadiqe i koji posjeduje sve ono {to je potrebno da ih oboje usre}i. Ali, Moli ne}e ni da ~uje za Xejmsa. Majki }e morati da se poslu`i trikovima da bi ih spojio, prije nego {to bude suvi{e kasno. Uloge: Xon Travolta, Kirsti Eli, Dejvid Galager Re`ija: Tom Ropelevski

Na ni{anu
U ovom modernom {pageti vesternu pri~a se de{ava u malom mjestu na Divqem zapadu. Dva stranca dolaze u malo mjesto, jedan postaje heroj, drugi postaje {erif. Samo jedan od wih je dobar momak. Misteriozni stranac spasava `enu lakog morala od lo{ih momaka i ~ine}i to, on ubija ~ovjeka za kojim je raspisana potjernica. Uloge: Mark Volberg, Rona Mitra, Majkl Peva Re`ija: Antoan Fakua
14.40 15.50 16.40 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.40 22.00 22.50 23.50 0.20 1.20 2.20 Daytona Bike Week Koncert Severine Vu~kovi} Finska - zemqa hiqadu jezera Srpska ekspedicija na Himalajima Stara planina Stranac u Beogradu Koncert Miroslava Ili}a Me|unarodni sport u 2010. Nedjeqom uve~e Rezervisano vrijeme Jelen top deset Novogodi{wi hit liber Reli Dakar Cool and the Gang Konfu~ije - kineski cirkus Tenis: Srbija - Kazahstan 2.40 3.50 Red karpet FILM Zatura

RTRS
6.10 8.00 8.10 9.20 9.40 10.40 12.00 12.20 12.40 13.40 14.10 15.10 16.00 16.30 17.40 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 20.40 22.20 23.30 0.00 0.50 2.20 2.50 3.20 4.00 4.40 5.40 7.00 8.00 9.50 10.00 12.00 14.00 18.00 19.00 20.00 22.00 0.00
FILM Dvanaest veselih pasa Vijesti Frajle Zaboravqene igra~ke, crtani film FILM U trenu Novogodi{wi Kvizolog Dnevnik TNT, serija Novogodi{wa muzi~ka pri~a Amaro Del Robin Hud, serija [ou Du{ana Svilara Moj biznis Ravnica Gastro nomad FILM Odbjegla princeza Medo Rupert, crtani film Humanost na djelu Dnevnik Zauvijek mlad, serija FILM Mrak film 2 Koncert - Severina Zelena zelena trava, serija [ou Du{ana Svilara FILM Mrak film 2 Dnevnik Zauvijek mlad, serija Robin Hud, serija Novogodi{wa muzi~ka pri~a Koncert - Severina Gastronomad

22.00 22.10 0.00 1.50 3.50 5.30 6.10

Vijesti Sevdah u Lisinskom FILM Qubavnici FILM Dvostruki zavodnik FILM Poqubi mladu Obalska stra`a, serija Qudi sa Medisona, serija

RTL
7.00 8.10 9.50 10.30 12.10 13.40 15.00 16.40 18.30 19.00 20.00 21.30 23.10 0.50 1.50 Dva glupa psa, crtana serija Malkolm u sredini, serija FILM Bija baja Bo`i} FILM Harijet mali veliki {pijun FILM Nezgodna ~arolija FILM Za~in qubavi FILM Odjednom predsjednik FILM Plava laguna RTL Danas Magazin FILM Fudbalski rat FILM Divqe sestre FILM Raqe 3 Astro {ou FILM Patriotske igre

OBN
6.10 7.00 7.10 7.40 8.00 8.20 8.30 8.50 9.10 9.30 9.50 10.10 11.00 11.50 12.20 13.10 14.00 14.10 16.20 17.30 18.40 18.50 19.00 20.00 21.40 22.40 23.30 0.10 1.50 3.50 5.50 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 11.00 12.20 13.00 13.10 13.20 15.00 15.10 16.00 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.30 0.50 1.40 2.30 4.00 6.00 7.00 7.20 8.30 9.50 10.00 10.00 11.00 12.10 12.40 13.40 ^uvari planete Ajronmen, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film Ajronmen, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Xoni Test, crtani film Metajets, crtani film Nimboli, crtani film ^uvari planete Na{a mala klinika, serija Nemojte {ta zamjeriti Dejana {ou Lonci i poklopci Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Gumu{, serija Info Gumu{, serija FILM Djevojke iz St. Triniana Survivor Arhiv srca Nemojte {ta zamjeriti Film Rat bendova Rat bendova ^uvari planete Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Pilence, film Na slovo na slovo, serija Dnevnik Sport plus FILM Hajde da se volimo 3 Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Sasvim prirodno Muzika FILM Sulude godine Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija FILM Kazino Rojal FILM Superjuna~ki film Qubavnice, serija Moj ro|ak sa sela, serija FILM Hajde da se volimo 3 Sasvim prirodno Muzika za dobro jutro Amen a|es Konfu~ije - kineski cirkus FILM Magi~na vrte{ka Tajne novogodi{wih praznika Tenis: Srbija - Kazahstan ili Novogodi{wa pri~a Veliki Johan [traus Rezervisano vrijeme Bila jednom qubav jedna Muzika

HRT 1
7.00 8.00 9.00 9.50 10.00 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.00 17.40 18.10 19.10 19.30 20.00 21.00 21.40 23.40 0.00 2.00 3.40 4.40 Mala TV Prijateqi Nora Fora Vijesti Gospo|ica Marpl, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti FILM Garfild 2 Crtani film Globalno sijelo Lijepom na{om Loto Dnevnik 1 protiv 100 Stipe u gostima, serija FILM Ne dao bog ve}eg zla Vijesti Oligarh, serija Gospo|ica Marpl, serija Lijepom na{om Plodovi zemqe

BN
2.00 3.30 5.30 7.00 8.30 10.30 11.00 12.00 13.30 14.30 15.00 15.30 19.30 20.00 21.00 22.40 0.20 2.00 Dnevnik lude crnkiwe Ku}a lete}ih bode`a Xoni ^a~kalica, film Pri~e kraj kazana Nedjeqno jutro Selo JV komerc Muzika Bez maske Prequbnici Mak na konac Nedjeqno popodne Dnevnik Novogodi{wi {ou [abana [auli}a Grijeh wene majke, serija FILM Moqac FILM Riko{et Satelitski program
FILM FILM

ATV
Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti FILM Ri~i Ri~ FILM Tesna ko`a 3 1001 no}, serija Sasuke ninxa ratnici Vijesti Stubovi zemqe, serija FILM Otporan na metke FILM Majestic

RTS 1

K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 0.30 2.30 4.10 6.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Zavi~aju mili raju Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena FILM Osvajawe slobode FILM Svemirske kamionxije Dok. program Cinenews RTS

HRT 2
8.00 9.00 10.50 11.00 12.00 13.50 14.20 15.20 15.50 16.20 18.00 19.30 20.00 Koncert
FILM

PINK BH
7.00 9.00 11.00 12.40 14.00 16.00 18.00 19.40 20.40 22.40 0.00 2.00 3.40 5.40
FILM FILM Gle ko to govori 3 Halid Be{li}, koncert Zagreb Arena Gold ekspres FILM Norbit Sve za qubav Enes Begovi} i prijateqi Kursaxije FILM Na ni{anu @eqko Samarxi} {ou Desperado, film Halid Be{li}, koncert Zagreb Arena FILM Na ni{anu FILM Desperado

Nutty Profesor

Biblija Misa

FILM Jedan mu{karac i jedna `ena Filipove bebe Bili Ajdol e-Hrvatska Dok. program Paralelni slalom (m i `) Olimp Gara`a FILM Gospodar prstenova: Prstenova dru`ina 23.00 FILM ^arli Vorik

NOVA TV
6.30 7.50 8.10 8.30 8.50 9.10 9.30 11.10 13.20 15.10 17.00 17.20 19.10 20.00 22.00 23.20 0.50 Dodirnuti vrh svijeta Pepa, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Ben 10, crtani film FILM Mandeline FILM Kapetan Kuka FILM Sinbadovo zlatno putovawe FILM Na ni{anu kopqa Vijesti FILM Zatura Dnevnik FILM Glup i glupqi Red karpet FILM Bqesak FILM Na ni{anu kopqa
FILM

FTV
8.00 8.05 8.10 8.15 8.30 9.20 10.30 10.40 12.00 12.10 13.50 14.50 15.00 15.50 17.30 19.10 19.30 20.10 Vijesti Pingu, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film An|elina balerina, crtani film Tajna o Mulan, crtani film Asteriks, crtani film [oni i wegovo stado, crtani film Tali~ni Tom, crtani film Dnevnik Pavaroti i prijateqi Novogodi{wa Viza za budu}nost, serija Vijesti Tajna o Anastaziji, crtani film FILM Dugi prsti Balkan Ekspres, film [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Raweni orao, serija

BHT 1
7.00 7.40 9.00 9.20 12.00 12.10 13.10 14.30 15.20 16.20 16.30 17.20 19.00 19.30 20.00 21.00
Глас Српске

Bruklinski most, serija FILM Zlatokosa Barbara Vijesti Seviqski berberin, opera Vijesti Sport u svijetu Izbor iz Novogodi{weg programa Biti lijep Miris ki{e na Balkanu, serija Vijesti Kajli Minog {ou Carica Sisi, serija Dnevnik Goran Bregovi}: San qetne no}i Qudi sa Medisona, serija Svijet u 2010.

RTS 2

nedjeqa, 2. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar2011. 119 2008. 31.12.2010 - 7.1.

PINK BH

14.00

Norbit
Jeste li ikada po~inili veliku, ali zaista veliku gre{ku? Kada je bio beba, roditeqi su malog Norbita ostavili na stepeni{tu kineskog restorana, koji je ujedno bio i siroti{te, pa ga je odgajao vlasnik, gospodin Vong. U siroti{tu se Norbit sprijateqio s Kejt, ali djevoj~ica je ubrzo usvojena, pa je Norbit opet ostao sam. Da se ne bi osje}ao napu{tenim, o wemu se brine velika debela Rasputia, koja brzu hranu tamani kao da sutra ne postoji. Kada odrastu, Rasputia se pretvori u zastra{uju}u `enu, koja Norbita natjera na brak. Na{em junaku se ~ini da vi{e zaista ne mo`e da izdr`i `ivotne nepravde, ali ba{ tada se u grad vra}a Kejt, koja od gospodina Vonga `eli da otkupi siroti{te. Norbit se ponovo zaqubquje, ali Rasputia, wena bra}a gangsteri i Ketin vjerenik imaju druga~ije planove. Uloge: Edi Marfi, Tendi Wuton, Kuba Guding Jr., Edi Grifin Re`ija: Brajan Robins
21.10 22.00 22.10 23.50 0.10 7.00 8.30 9.00 11.00 11.30 13.00 14.00 16.00 16.30 18.30 19.00 19.30 20.30 22.00 23.40 1.40 3.40 5.30 Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik FILM Faunov lavirint Dvadeset godina sa vama Pavaroti i prijateqi 8.30 9.40 10.10 11.30 12.00 13.00 13.20 15.00 15.30 17.10 17.30 19.30 20.00 22.10 22.30 0.10 2.00
FILM Duboko u {umi Dangube, serija Posqedwa oaza Dangube, serija Novogodi{wa kafanska Dangube, serija Svijet koji nestaje Dangube, serija FILM Idemo daqe Dangube, serija To{e Proeski, koncert Dangube, serija FILM Borba umova Dangube, serija FILM Kumovi FILM Zona smrti FILM Qubav je tamo gdje si ti

Desperado

000
PINK BH

B 92
FILM Orlovi rano lete Dora istra`uje, crtani film Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Povratak u Oz 2, film Vrati}e se rode, serija FILM Mi nismo an|eli Vijesti FILM ^ikago Vijesti Pingvini sa Madagaskara, crtani film Sun|er Bob, crtani film FILM Povratak u Oz FILM Nevaqali Djeda Mraz, MTV Hitorama FILM Magla Koncert: Zvonko Bogdan FILM Magla

RADIO RS
6.00 8.00 8.10 9.00 9.05 9.30 10.00 Jutarwi program Vijesti Snop, emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti

Bel
8.00 Enciklopedije svijeta

10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00

Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Snop

Bezimeni marija~i muzi~ar odjeven u crno pojavquje se u meksi~kom pograni~nom gradi}u kojim vlada nemilosrdni narko-bos Bu~o, koji je u pro{losti ubio muzi~arevu qubav i ranio ga u ruku kojom svira gitaru. Marija~i je spreman na osvetu, a pomo}i }e mu prekrasna Karolina, vlasnica mjesne kwi`are, koja je dosad sara|ivala s Bu~om. Mirnom gradi}u sprema se pravi pokoq jer osveta nikad nije blaga. Uloge: Antonio Banderas, Salma Hajek, Joakim de Almeida Re`ija: Robert Rodrigez

2200
B92

Nevaqali Djeda Mraz
Pijanica Vili i wegov partner patuqak Markus jednom na godinu, prije Bo`i}a, odijevaju se u Djeda Mraza i wegovog pomo}nika. Ove godine namjeravaju da izvr{e pqa~ku. Ali, kada upozna usamqenog debeqka i zgodnu konobaricu Sju, Vili otkrije pravo zna~ewe Bo`i}a i upadne u nevoqu. Uloge: Bili Bob Tornton, Toni Koks, Bret Keli, Loren Grejem Re`ija: Teri Zvigof

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 31. 12. 2010 - 7. 1. 2011.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 139 2008. 31. 12. 2010 - 7. 1.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 31. 12. 2010 - 7. 1. 2011.

Глас Српске

PINK BH

8.00

RTRS

12.20

program

TV

Др`ање za vazduh
Topla lirska pri~a o qubavi i nesporazumima, sje}awima i dje~a~kim snovima. Kroz pri~u se sagledaju sva qepota i ~istota we`nih du{a, prvi poslijeratni dani, dani poleta, entuzijazma i nevinosti. Uloge: Marko Vojnovi}, Slavko [timac, Bata @ivojinovi} Re`ija: Zdravko [otra

Natalina ru`a
Nakon {to postane poznati rok-muzi~ar, Met Volker se vra}a u svoj rodni gradi} u Sredwem zapadu, kako bi prodao veliko porodi~no imawe. Tamo ponovo stupa u kontakt sa [eril, svojom biv{om djevojkom iz sredwe {kole. Iako u po~etku wihov odnos izgleda samo prijateqski, me|u wima se ponovo javqa qubav, a Met po~iwe da sumwa i da je upravo on otac [eriline k}erke - Laure. Uloge: Hajdi Kril, Sem Taft, Lin Mari Zager Re`ija: Pol Mekelips
23.10 Muzika raspolo`ewa 0.20 FILM Fantasti~na bra}a Bejker 2.20 Carica Sisi, serija 4.00 Male bo`i}ne tajne, serija 20.00 21.00 22.50 23.50 0.00 0.50 2.10 3.40 Bela la|a, serija FILM Zrno utjehe Prevaranti, serija Dnevnik Sjaj trulog novca, serija FILM ^udesna divqina FILM Nema problema FILM Lajawe na zvijezde

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.00 11.00 11.20 12.00 12.20 13.40 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 20.40 21.30 22.30 23.00 23.50 0.20 1.40 2.30 3.10 3.30 4.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Nodi Tomica i prijateqi Od lutaka do osna`ewa Prvi snijeg, crtani film Doktor @ivago, serija Moj biznis - novogodi{wa emisija Pregled nedjeqa za osobe sa o{te}enim sluhom Dnevnik FILM Natalina ru`a Ah ta planeta Tamburica Fest {ou Vijesti Dolina sunca, serija @ivot pod svije}om Srpska danas Karmelita, serija Moskva Dok. program Upitnik Dnevnik Dobar dan Evropo Miris ki{e na Balkanu, serija Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik Cirkus, serija Bez odu{evqewa molim FILM Natalina ru`a Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik @ivot pod svije}om Reporta`a Muzika Cirkus, serija

20.00 21.00 21.30 22.00 22.20 0.20 1.00 6.00 7.00 8.00 9.30 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 17.30 18.00 19.50 20.00 21.00 0.00 2.00 4.00 5.00

1001 no}, serija Nezavisni novinari Dok. program Vijesti FILM Legionar Seks i grad, serija Sport centar Xuboks Danijela, serija FILM Dr`awe za vazduh Udri mu{ki Super staza Deda Mraza Valentina, serija Info Top ^ini, serija Mi nismo an|eli, serija Grand poga~a Info Top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija Info Top Valentina, serija Ivkova slava, serija Super staza Deda Mraza Dobar kom{ija Info Top Farma - specijal Grand - Narod pita FILM Pri~a o vitezu FILM Vje{tice iz Istvika Sve za qubav
FILM

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.00 10.00 10.40 11.10 11.50 12.10 13.00 13.50 15.30 16.50 16.50 17.10 17.40 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 0.50 1.40 2.00 2.40 5.00 6.00 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Survivor Info Arhiv srca Skrivena kamera Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Gumu{, serija Info Kulinarski {ou Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Pitajmo zajedno Gumu{, serija Telering FILM Rat Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta
FILM

PINK BH

RTS 2
6.00 6.50 7.00 7.40 8.30 8.40 8.45 9.00 9.20 9.20 9.40 9.50 11.00 12.40 13.40 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.30 21.30 22.10 23.00 0.40 1.30 2.00 3.00 4.00 4.20 5.30 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Nekad i sad [umska {kola Pepa prase Metro Erni Spajdermen, crtani film Aleks i muzika, crtani film Hor Kolibri Tvigson, crtani film Tajne novogodi{wih praznika Moskovski balet: Krcko Ora{~i} Trezor Ski-skokovi Ovo je Srbija Liturgija, dok. program Obrazovni program Ekologija Srpski isto~nici Stranac u Beogradu Sportski program Lov i ribolov Finale Dejvis kupa, emisija Ciganski simfonijski orkestar O~ajne doma}ice, serija Godina na filmu FILM Porodi~ni heroj Galija, koncert Reli - Dakar Trezor Ski-skokovi Sportski program Galija, koncert Lov i ribolov

BHT 1
7.00 8.30 8.40 9.00 9.30 10.00 10.10 11.00 11.40 12.00 12.30 13.20 13.30 15.40 16.40 17.20 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 Carica Sisi, serija Vijesti Maximum Power Bruklinski most, serija Gorko-slatko, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Avenija Okean, serija Gastro kutak Vijesti Jugo 45 - najgori auto na svijetu Skija{ke ludorije Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice Sport u BiH Gorko-slatko, serija Carica Sisi, serija Moj prvi izbor Dnevnik Male bo`i}ne tajne, serija Dimenzija vi{e Vijesti Nesim na nebesima

Telering ^uvari planeta

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti FILM Tesna ko`a 4 Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 9.45 11.10 12.00 12.10 12.20 12.40 14.10 14.20 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija Vijesti Ninxa korwa~e, crtani film O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad FILM Nema problema Vijesti FILM Lajawe na zvijezde Vijesti Miris ki{e na Balkanu, serija Balkanskom ulicom Beogradska hronika Slagalica Dnevnik

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.10 17.20 17.30 18.40 19.30 20.00 21.50 22.30 23.10 0.00 1.00 1.50 2.10 3.40 More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti ^udom pre`ivjeli Kod Ane Tre}e doba Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Znanstvena petica Moja porodica, serija Glas domovine @upanijska panorama Hrvatska u`ivo Kod Ane Osmi kat Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik Latinica Revizija Dnevnik Lica nacije Koncert klasi~ne muzike Mjesto zlo~ina: Majami, serija Dragi Xon, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija

Глас Српске

ponedjeqak, 3. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2011. 159 2008. 31. 12. 2010 - 7. 1.

B 92

2.00

\avoqa varo{
Siroma{na desetogodi{wa djevoj~ica Jelena, koja poku{ava da priu{ti sebi tenisku opremu po cijenu toga da trpi maltretirawe i poni`avawe ohole Ivane, k}erke bogate prostitutke. Bogati tinejxer Ciril, koji ne mo`e da kupi qubav. Ne mo`e da prihvati ~iwenicu da ga je djevojka Natalija ostavila i postaje agresivan. Biv{i imigrant koji se vra}a u rodni Beograd i investira svu u{te|evinu u izgradwu nekretnina. Sada se suo~a4.20 4.40 5.10 Moja porodica, serija Glas domovine Osmi kat 1.00 2.00 Astro {ou FILM Divqe sestre

va s korupcijom i ucjenama. Prostitutke koje se prave da su sre}ne. K}erka prostitutke koja poku{ava da na|e svog pravog oca. Ludi taksista koji krivi cijeli svijet za svoju li~nu nesre}u. Napravio je spisak qudi koji su “odgovorni“ za wegovu “tragediju“ i sada po~iwe da se sveti. Uloge: Lazar Ristovski, Danica Ristovski, Jana Mili}, Marija Zeqkovi} Re`ija: Vladimir Paskaqevi}
14.30 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.40 1.10 2.00 3.30 4.20 7.30 8.00 8.20 9.00 9.30 9.40 10.20 10.50 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.40 17.00 18.00 18.30 18.40 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 Premotavawe Vijesti Sportski pregled Premotavawe Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Kabare Radeta Marjanovi}a Vrati}e se rode, serija FILM \avoqa varo{ FILM Bo`i}na ~estitka Kabare Radeta Marjanovi}a FILM \avoqa varo{ Premotavawe FILM U {etwi sa lavovima 22 ~asa Crtani filmovi Uskijavawe Tehnologija danas Svijet bajki, crtani film Gradovi svijeta Enciklopedija svijeta Moja farma Kapri, serija Vijesti Veliki otaxbinski rat FILM Emetova meta Mobile Vijesti Tehnologija danas Rije~ vjere Enciklopedija svijeta Bel mozaik Bel dan Crtani film U~imo srpski Muzi~ki zid Svijet bajki, crtani film Fair Play Kapri, serija 22 ~asa Spartak - utakmica na terenu istorije Gradovi svijeta

Pri~a o vitezu

000
PINK BH

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 11.40 12.40 13.00 13.30 15.20 17.00 17.20 17.50 18.40 19.40 20.00 20.40 22.20 23.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Jelenko, serija Crno proro~anstvo, serija FILM Lud za tobom Lijepom na{om Reprizni program Mala TV Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice FILM Vitezovi ju`nog Bronksa Hana Montana, serija Dva i po mu{karca, serija Hitna slu`ba, serija Skijawe - Svjetski kup, emisija Hit dana TV Bingo {ou Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Vitezovi ju`nog Bronksa

BN
6.30 8.30 10.00 10.30 12.00 12.10 16.00 16.20 18.00 18.20 19.30 20.00 21.00 22.40 23.00 0.30 2.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 1.00 1.30 2.40 Jutarwi program FILM Sekula se opet `eni Novosti FILM Praznik u Sarajevu Novosti Grijeh wene majke, serija Dnevnik FILM Od zlata jabuka Danas u Srpskoj Novogodi{wi {ou [abana [auli}a Dnevnik Jelena, serija Grijeh wene majke, serija Dnevnik FILM Balkan ekspres 2 FILM Turbulencija Satelitski program Vijesti Top form Hrana i vino Dok. program Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Autosprint Ti si moja sudbina Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Novosti FILM Kanzas Siti Astrologija Vijesti
FILM

Ovo je na moderan na~in, uz dobru rok muziku, ispri~ana sredwovjekovna pri~a o hrabrosti, romansi i izdaji, o grupi mladih qudi koji su krenuli u avanturu. Vilijam Te~er je seqak koji se predstavqa kao vitez i sa svojom dru`inom obilazi gradove u kojima se odr`avaju nadmetawa vitezova za slavu, ponos i novac. Najve}i san mu je da postane {ampion u vite{tvu, posqedwem testu snage i vje{tine. Ipak, ima}e mnogo izazova da rije{i prije nego {to osvoji turnir. Zaqubi}e se u prelijepu djevojku plemi}kog porijekla, a neko je spreman i da ga izda. Uloge: Het Lexer, Rufus Suel Re`ija: Brajan Helgeland

BEL

Fantasti~na bra}a Bejker

020
BHT 1

K3

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.10 13.50 14.40 15.40 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.40 2.30 3.00 3.40 4.40 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqeno srce, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM Urota Vijesti FILM Glup i glupqi Bra~ne vode, serija Heroji, serija Ezo TV FILM Druga {ansa

RTS Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija FILM Balkan Ekspres Ekovizija Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta Odbornici, serija Hajd u park 60 minuta Federacija danas

FTV

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 2.30 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio - globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program Muzika naroda

Pijanisti Frenk i Xek Bejker za sitan novac nastupaju u drugorazrednim klubovima. Mla|i brat Xek talentovaniji je od Frenka, koji se pomalo {lepa uz brata. Wihova karijera ba{ i ne napreduje onako kako bi htjeli, zato odlu~e da anga`uju pjeva~icu. Poslije mnogo mukotrpne i, ~ini se, uzaludne audicije odlu~uju se za privla~nu Suzi Dajmond. Ona je svojom pojavom o~arala publiku i bra}a Bejker posti`u uspjeh. Ali, wihova popularnost ugro`ena je sve ve}im interesovawem publike za Suzi, kao i zbog Xekove namjere da je zavede. Nesuglasice su sve ve}e i sukobi su neizbje`ni. Uloge: Xef Brixis, Mi{el Fajfer, Bju Brixis, Eli Rab Re`ija: Stiv Kloves

200
PINK BH

Vje{tice iz Istvika

RTL
7.10 7.40 9.50 11.00 11.50 12.40 14.20 15.10 16.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.40 Dva glupa psa, crtani film Ritam zona U dobru i zlu, serija Magazin Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija FILM Tom i Xeri me|u gusarima FILM Maskin sin Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija Ezel, serija FILM H2 FILM Delta Force 2 Vijesti

B 92
7.30 Znawe na poklon 9.30 FILM U {etwi sa lavovima 11.20 FILM Povratak u Oz 12.50 FILM Nevaqali Deda Mraz

Sara Bejli, problemati~na tinejxerka, seli se zajedno sa svojim roditeqima u L.A., i zapo~iwe novi `ivot. Upoznaje ~etiri lokalne djevojke koje su veoma zaiteresovane za okultizam i rituale. Kada poslije odre|enog vremena shvate da su stekle nevjerovatne mo}i i da specijalnim ritualima mogu da ostvare sve svoje snove, pa i da imaju najboqe frajere na kolexu, ni{ta ih ne zaustavqa. Ali kao i uvijek, sve ima svoju cijenu. Uloge: Robin Tani, Feiruza Balk, Nev Kembel Re`ija: Endrju Fleming

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

22.30

NOVA

22.10

Maksimalni rizik
Policajac zauzima mjesto svog brata blizanca i nasqe|uje wegov problem, ali i wegovu prelijepu djevojku. On je primoran da odr`ava me~eve kik-boksa cijelim putem od Francuske do SAD, igraju}i na tankoj liniji izme|u FBI-ja i ruske mafije. Ovaj policajac mora da prona|e odgovore na neka te{ka pitawa u {to kra}em roku. Uloge: @an-Klod van Dam, Nata{a Henstirx Re`ija: Ringo Lam

[mokqani na faksu
Trojica maturanata posje}uju kolex kao budu}i bruco{i u o~ekivawu svog najlu|eg provoda. Kad stignu, najneotesanije bratstvo odlu~i da ih prihvati, pri ~emu bivaju izlo`eni beskona~nim poni`ewima, da bi im uop{te mogli pristupiti. Me|utim, kada ih zapaze starije djevojke iz sestrinstva, ugro`ena “bra}a“ poja~aju mjere poni`avawa, ucjewuju}i ih razotkrivawem wihovih pravih godina. Momci odlu~e da se odupru tome veliki planom koji }e ih lansirati na sam vrh popularnosti. Uloge: Drejk Bel, Endrju Koldvel, Andre Mos, Kerolajn Mos Re`ija: Deb Hagan
13.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.30 Gumu{, serija 16.40 Info 16.50 Kulinarski {ou 17.20 Sto za 4 17.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Survivor 19.50 Gumu{, serija 21.10 Dejana {ou 22.10 FILM 13 izazova 23.50 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.40 Plejbojeve djevojke 1.10 Najseksi `ene svijeta 1.40 Dejana {ou 2.30 Rat bendova 4.30 ^uvari planeta 8.50 9.10 9.30 9.50 10.00 10.40 11.10 11.50 12.50 13.50 14.20 14.40 15.00 15.50 16.30 17.00 17.30 17.50 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.40 22.10 22.40 23.30 0.00 0.30 1.30 4.30 5.00 5.30 Matematika u srcu Deset godina Na{e Srbije Tajne novogodi{wih praznika Tenis: Srbija - Australija ili Doma}i sport u 2010. Trag Rezervisano vrijeme Muzika Trezor Enciklopedija za radoznale Matematika u srcu Deset godina Na{e Srbije Tuma~ewe kwi`evnog djela Ovo je Srbija Liturgija, dok. program Pri~e iz prirode Kamerom kroz Srbiju Bitef Stranac u Beogradu Sportski program Lov i ribolov TV mre`a Vrijeme fresaka O~ajne doma}ice, serija @ivot sa muzikom Dobro je dobro znati Bijelo dugme Stoni tenis (`): Srbija - Rusija Reli Dakar Trezor Tenis: Srbija - Australija Sportski program Stoni tenis (`): Srbija - Rusija Lov i ribolov

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.00 10.50 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.10 21.10 21.50 22.30 23.00 23.50 0.10 1.40 2.40 3.10 3.20 4.00 4.20 5.10 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Tomica i prijateqi [a{ava Buki, crtani film Doktor @ivago, serija Karmelita, serija Dnevnik FILM Dug povratak ku}i [arene ka`e Stanarka napu{tenog zamka, serija Vijesti Dolina sunca, serija Galerija koja nestaje Srpska danas Karmelita, serija Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina: Majami, serija Crni Guja, serija Dnevnik Cirkus, serija No limit FILM Dug povratak ku}i Nekad bilo Crni Guja, serija Dnevnik Galerija koja nestaje No limit Muzika Cirkus, serija

9.30 Udri mu{ki 10.30 Superstaza Djeda Mraza 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 ^ini, serija 13.00 Mi nismo an|eli, serija 13.30 Grand poga~a 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Ivkova slava, serija 17.30 Superstaza Djeda Mraza 18.00 Dobar kom{ija 19.40 Info Top 20.00 Farma 21.00 Amigi {ou 22.30 FILM Maksimalni rizik FILM Odlu~uju}i glas 0.30 FILM 2.30 4.00 Amigi {ou FILM 5.30

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.30 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 19.50 21.00 21.40 21.50 23.30 23.50 1.00 1.40 3.10 5.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Kvadratura kruga Putopis Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Prevaranti, serija FILM Badi pas ko{arka{ Vijesti Balkanskom ulicom Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Tre}a sre}a Dnevnik Prevaranti, serija Sjaj trulog novca, serija FILM Nevaqali Djeda Mraz FILM Tre}a sre}a Vijesti Oko Kvadratura kruga

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.20 14.50 15.50 15.55 16.10 17.00 17.30 17.50 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film ^udesni svijet Gorko-slatko, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dimenzija vi{e Nesim na nebesima Vijesti BH gastro kutak Slalom (`) Be Ha Te bebe Drama Nau~na postignu}a Gorko-slatko, serija Dru{tvo znawa Samo za zabavu Slalom (`) Moj prvi izbor Dnevnik BiH u 2010. Oligarsi umjetnosti i dolari Vijesti FILM Fani i Aleksander

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.10 16.50 17.20 17.40 18.40 19.30 20.00 21.50 22.50 23.30 0.00 0.50 1.30 1.50 2.40 3.10 3.40 4.20 5.10 Tre}e doba Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti ^udom pre`ivjeli Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Me|u nama Moja porodica, serija Proces @upanijska panorama Hrvatska u`ivo Vijesti Kod Ane Osmi kat Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik FILM Visoki napon Hrvatsko proqe}e Dnevnik Paralele Blizu doma, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Paralele Proces Debi Trevis preure|uje Good Wife, serija Osmi kat

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Jedan na jedan Vijesti FILM Prava avantura Seks i grad, serija Sport centar

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.10 10.00 10.40 11.10 11.50 12.10 13.00 Ajron men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija Sto za 4 Survivor Info Telering Skrivena kamera

RTS 2
5.50 6.50 7.00 7.30 7.35 7.40 7.50 8.10 8.20 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Metro Erni, crtani film Spajdermen, crtani film Aleks i muzika, crtani film Enciklopedija za radoznale

PINK BH
6.00 7.00 8.00
Глас Српске

Xuboks Danijela, serija FILM Debeli i mr{avi

utorak, 4. januar

GLAS PLUS 6. i 7. 31.12.2010 - 7.1.2011. 179 decembar 2008.

B 92

23.50

[ta se dogodilo sa malom Xejn
Biv{a filmska zvijezda vezana je za krevet, a o woj vodi ra~una wena sestra koja je mrzi i dr`i je u ku}nom pritvoru. U novoj verziji filmskog klasika glavne uloge povjerene su glumicama i zaista sestrama Redgrejv, Vanesi i Lin. Blan{ Hadson je nekada bila ~uvena filmska zvijezda. Sada je vezana za kolica i zavisi od svoje, nevjerovatno qubomorne sestre Male Xejn. Xejn se i`ivqava nad svojom bespomo}nom sestrom, istovremeno planira svoj povratak u {oubiznis sa uli~nim muzi~arem. Uloge: Vanesa Redgrejv, Lin Redgrejv, Brus A. Jang, Ejmi Stil Re`ija: Dejvid Grin

Odlu~uju}i glas

030
PINK BH

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.20 9.30 10.00 10.50 12.10 14.00 14.40 16.20 16.50 17.40 19.10 19.40 20.00 20.50 22.40 23.40 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Jeleno, serija Crtani film Paulino qeto, serija Tvoja sam sudbina, serija FILM What if God Were the Sun Reprizni program Mala TV Skijawe - Svjetski kup (`) Dva i po mu{karca, serija Hitna slu`ba, serija Skijawe - Svjetski kup (`) Planeta drve}a Hit dana Good Wife, serija FILM Svi su ludi za Meri Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM What if God Were the Sun

10.00 10.05 10.20 11.00 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 22.40 23.00 0.30

Novosti UMS Kradqivac srca, serija Grom u raju, serija Novosti FILM An|eo ~uvar Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Grijeh wene majke, serija Danas u Srpskoj Muzi~ki {ou Dragana Koji}a Kebe Dnevnik Jelena, serija Grijeh wene majke, serija Dnevnik FILM Turbulencija Satelitski program

15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.20 23.50 1.50 -

Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Nacionalna geografija i BBC Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Drugi svjetski rat u boji FILM Down in the Valley Vijesti FILM [ta se dogodilo sa malom Xejn Otka~ena istorija Info kanal

Bel
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 9.40 10.20 10.40 15.50 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.40 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 19.40 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Tehnologija danas Svijet bajki, crtani film Gradovi svijeta Enciklopedija svijeta Play Now Moja farma Kapri, serija Vijesti Spartak - utakmica na terenu istorije FILM Voz smrti Mobile Vijesti Tehnologija danas Fair Play Enciklopedija svijeta Bel mozaik Bel dan Crtani film Show Biz News Put vina Svijet bajki, crtani film Bel gost Kapri, serija 22 ~asa Spartak - utakmica na terenu istorije Gradovi svijeta

@ena koja je abortirala tereti odlu~ila, ali jedan glas mo`e se za ubistvo. Porota je brzo da izmijeni tu odluku. Uloge: Endi Garsija, Hari Belafonte, Robert Proski Re`ija: Dejvid Anspaug

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 6.00 Vijesti Top form Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Potez Ti si moja sudbina serija Hrana i vino Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo FILM Du{ica Astrologija Vijesti FILM Kanzas Siti RTS

Bo`i}na ~estitka

1200
B 92

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.00 13.50 14.40 15.40 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.10 2.20 2.50 3.30 4.30 6.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM [mokqani na faksu Vijesti Urota, serija Bra~ne vode, serija Heroji, serija Ezo TV FILM Igra s vatrom In magazin

U ovoj toploj porodi~noj pri~i, jedna dirqivo napisana ~estitka za Bo`i} promijeni}e `ivot usamqenog vojnika koji, pokrenut osje}awima, odlu~uje da potra`i djevojku koja je poslala. Dirnut bo`i}nom ~estitkom koja je stigla trupama na prvim borbenim linijama u Avganistanu, usamqeni vojnik, Kodi Kulen odlu~uje da za vrijeme odsustva posjeti Nevada Siti, mali grad u ca prihvataju neo~ekivanog Kaliforniji, kako bi upoznao gosta, a on se polako zadjevojku Fejt koja je poslala qubquje u {armantnu Fejt. ~estitku. Fejt i wena porodiUloge: Alis Evans, Von Armstrong, Xon Wuton Re`ija: Stiven Brixvoter

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 12.10 13.00 14.20 15.10 15.20 16.00 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 20.30 21.00 22.40 23.30 0.00 0.20 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Dona Barbara, serija 60 minuta Ameri~ki top model Vijesti Crna hronika, serija Dolina sunca, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Loto Dopunska nastava FILM 2001: Suluda odiseja u svemiru Dnevnik Sarajevska {kola dok. filma Federacija danas Dnevnik

Dug povratak ku}i

1220
RTRS

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

RTL
7.10 7.30 9.40 10.50 11.10 12.10 13.40 14.30 16.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.50 23.30 0.30 1.30 Dva glupa psa, crtani film Ritam zona U dobru i zlu, serija Magazin Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija FILM Projekt Iks FILM Skok s Kluzenovog doka Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija Ezel, serija FILM Rat za gradona~elnika FILM Idioti budu}nosti Vijesti Astro {ou FILM H2

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 Jutarwi program Vijesti Supergenije Otka~ena istorija FILM Bo`i}na ~estitka Drugi svjetski rat u boji

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 Jutarwi program Nuki i prijateqi Sesil i Pepo Biblijske pri~e

Film snimqen na osnovu istinite pri~e. Poslije smrti majke,

dje~ak mora da nau~i da se prilagodi na potpuno novu sredinu.

Uloge: Majkl Ansara, Al Harington T. J. Louter, Sandra [otvel Re`ija: Kreg Klajd

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

21.00

B 92

PINK BH

17.40

Englez
Nakon {to glavni junak Dejv napokon i li~no upozna Eda, prijateqa wegove k}eri, koji ga je i obavijestio o wenoj smrti, otkriva da je bila u vezi s ozlogla{enim producentom Terijem Valentinom, koji se, osim produkcijom, bavi {arolikom lepezom poslova od rasturawa droge, pa do prawa novca. Vilson, u potjeri za Terijem, zamalo biva fatalno isprebijan, bace ga sa prozora zgrade, pre`ivi opasnu potjeru automobilima i bori se doslovno sa ~itavom vojskom najve}ih kriminalaca Los An|elesa. Uloge: Terens Stamp, Lesli En Voren Re`ija: Stiven Soderberg

Margo na vjen~awu
Margo je veoma uspje{an pisac kratkih pri~a, ali je neuroti~na i gdje god da se pojavi stvara probleme. Iznenada odlu~uje da sa svojim sinom Klodom provede vikend kod sestre koju dugo nije vidjela. Iste ve~eri se Polin, wena sestra, udaje za Malkolma. Margo se ne sla`e sa izborom svoje sestre i poku{a}e da u~ini sve da bi pokvarila wihovu vezu. Uloge: Suzan Blekvel, Nikol Kidman, Xek Blek Re`ija: Noa Baumbah
11.50 12.10 13.00 13.50 15.30 16.40 16.50 17.20 17.50 18.50 19.00 19.50 21.00 0.00 1.00 1.30 2.00 4.00 Info Dejana {ou Skrivena kamera Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Gumu{, serija Info Kulinarski {ou Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Survivor Gumu{, serija Survivor Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Rat bendova ^uvari planeta 9.40 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.50 14.20 14.50 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 21.00 21.40 0.00 0.50 1.20 2.20 2.40 3.00 4.00 4.30 5.00 5.30 Prizori iz Kine Me|unarodni sport u 2010 TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor Klinika Vet Beograd u muzi~kim zbivawima 20. vijeka Prizori iz Kine Finale Dejvis kupa, emisija Ovo je Srbija Liturgija, dok. program Kraqica Natalija Obrenovi} Eko recept ^arobna no} Stranac u Beogradu Sportski program Lov i ribolov U svijetu O~ajne doma}ice, serija Novogodi{wi Metropolis Evergrin Reli Dakar Trezor Sportski program U svijetu Novogodi{wi Metropolis Eko recept Kraqica Natalija Obrenovi} ^arobna no} Lov i ribolov

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.30 10.00 10.50 12.00 12.20 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.40 23.30 1.30 2.30 3.10 3.40 4.00 4.20 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Zaboravqene igra~ke, crtani film Doktor @ivago, serija Karmelita, serija Dnevnik FILM Mali heroji Stanarka napu{tenog zamka, serija Vijesti Dolina sunca, serija Od sna manastir Srpska danas Karmelita, serija Trio Relikt. Upitnik Dnevnik Moj biznis Kraj Dinastije Obrenovi}, serija Patrijarh Pavle Dnevnik FILM Kejt i Leopold Trio Relikt Patrijarh Pavle Dnevnik Od sna manastir Muzika FILM Mali heroji

10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 17.30 17.40 19.50 20.00 21.00 22.00 0.00 2.00 3.00 5.00

Superstaza Djeda Mraza Valentina, serija Info Top ^ini, serija Mi nismo an|eli, serija Grand poga~a Info Top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija Info Top Valentina, serija Ivkova slava, serija Superstaza Djeda Mraza FILM Margo na vjen~awu Info Top Farma specijal Grand parada FILM Ne mo`e{ da pobjegne{ FILM Kreni Grand parada
FILM FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.50 13.30 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 19.00 19.30 19.50 20.50 21.40 21.50 23.40 23.50 0.50 1.40 3.10 3.50 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom telu Vijesti Trag Rockovnik Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Prevaranti, serija FILM Inspektor Gaxet Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija 48 sati - svadba Vijesti Pqa~ka Tre}eg rajha Dnevnik Prevaranti, serija Sjaj trulog novca, serija FILM Dani radija Rockovnik Vijesti Oko Trag

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.05 15.10 15.20 15.40 15.50 16.20 16.50 18.40 15.50 19.00 20.00 20.40 22.40 23.00 23.30 0.30 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Drama Muzika Nau~na postignu}a Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija okean, serija Vijesti BiH u 2010. Oligarsi umjetnost i dolari Vijesti Gorko-slatko, serija Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Robot Robi, crtani film Mini-{kola Bakine pri~e Majstori kuhiwe Gorko-slatko, serija Ko{arka: Igokea - Union Olimpija Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Koliko visoko je nebo Fudbal: Volverhempton Vonderers - ^elzi Vijesti Sudska hronika Feniks je sagorio uzalud, predstava Koliko visoko je nebo

HRT 1
Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Bikini Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Religijski program Moja porodica, serija Obrazovni program @upanijska panorama Hrvatska u`ivo Vijesti Kod Ane Osmi kat Tvoja sam sudbina, serija Loto Dnevnik FILM Veliki swe`ni izazov Policijske pri~e 3: Krvava svadba, serija 22.30 Dnevnik 23.10 Drugi format 0.00 Kings, serija 1.20 Ksena - princeza ratnica, serija 2.10 Dragi Xon, serija 2.30 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 3.10 Drugi format 4.00 Opra {ou 4.40 Good Wife, serija 5.20 Osmi kat 6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.10 16.50 17.20 17.40 18.30 19.10 19.30 20.00 21.50

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00. Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopisi Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Mit o bogumilima Vijesti FILM El Kortez Seks i grad, serija Sport centar

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.00 10.00 Ajron Men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija 10.40 Sto za 4 11.10 Survivor

RTS 2
6.00 7.00 7.50 7.50 7.55 8.00 8.10 8.30 8.40 9.00 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Metro Erni, crtani film Spajdermen, crtani film Aleks i muzika, crtani film Klinika Vet Beograd u muzi~kim zbivawima 20. vijeka

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Jelenko, serija Crtani film

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.30
Глас Српске

Xuboks Danijela, serija FILM [e}erna vodica Udri mu{ki

srijeda, 5. januar

GLAS PLUS 6. i 7. 31.12.2010 - 7.1.2011. 199 decembar 2008.

B 92

0.00

Misterije pravog [erloka Holmsa: Mra~ni po~eci
Prvi dio serijskog filma o avanturama Xozefa Bela, po kojem je Artur Konan Dojl kreirao lik najpoznatijeg svjetskog detektiva - [erloka Holmsa. Kao profesor Medicinskog fakulteta u Edinburgu, na kojem je i Dojl studirao, Bel je svoje medicinsko znawe koristio za razja{wewe ubistava. On je vjerovao da zlo~in mo`e da se rije{i istim metodima koji se koriste da se ustanovi neka bolest. Kada Dojl poka`e talenat u otkrivawu zlo~ina, Bel ga prihvata da radi sa wim kao asistent. Bilo je to vrijeme kada je djevojkama kona~no bilo dozvoqeno da studiraju i Dojl se zaqubquje u koleginicu Elspet Skot. Ali ne do~ekuju svi velikodu{no djevojke na fakultetu, koji potresaju ~udna ubistva, a i Elspet po~iwe da prima prijetwe. Kada se wena sestra Sara razboli, Dojl posumwa da bi wen mu` Henri, ina~e poslanik u Parlamentu, mogao da stoji iza svega. Uloge: Ian Ri~ardson, [on Vajtman, Robin Laing, Doli Vels Re`ija: Pol Sid
9.30 Paulino qeto, serija 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 FILM Program za{tite za princeze 12.30 Reprizni program 14.10 Mala TV 14.50 29. ulica 16.30 Dok. program 17.10 Hana Montana, serija 17.30 Dva i po mu{karca, serija 17.50 Hitna slu`ba, serija 18.40 Skijawe - Svjetski Kup, emisija 19.40 Hit dana 20.00 Good Wife, serija 20.50 FILM Slomqena strijela 22.30 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 23.30 FILM 29. ulica 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 18.00 18.20 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Novosti Kamionxije, serija Jelena, serija Dnevnik Grijeh wene majke, serija Danas u Srpskoj Muzi~ki {ou Du{ka Kuli{a Dnevnik Jelena, serija Grijeh wene majke, serija Dnevnik FILM Razmjena gluposti Satelitski program 18.00 18.30 19.00 19.30 Supergenije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film 20.00 Drugi svjetski rat u boji 21.00 FILM Englez 23.30 Vijesti FILM Misterije pravog 0.00 [erloka Holmsa: Mra~ni po~eci 2.10 Otka~ena istorija Info kanal

Kreni

000
PINK BH

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 Vijesti Top form Hrana i vino Ti si moja sudbina Op~iweni, serija Vijesti Rebelde, serija SMS Party Vijesti Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Hronika Doboja Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Krstarewe Rusijom Novosti FILM Qubav utroje Astrologija Vijesti FILM Du{ica RTS

Bel
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 9.40 10.20 10.50 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Tehnologija danas Svijet bajki, crtani film Gradovi svijeta Enciklopedija svijeta Play Now Moja farma Kapri, serija Vijesti Spartak - utakmica na terenu istorije FILM Lavqa jazbina Mobile Vijesti Tehnologija danas Bel gost Enciklopedija svijeta Bel mozaik Bel dan Crtani film Muzi~ki zid Emblema Puls grada Kapri, serija 22 ~asa Spartak - utakmica na terenu istorije Gradovi svijeta

Tri razli~ite pri~e koje se prepli}u oko jednog posla sa

drogom. Ronina pri~a, Simonova pri~a i pri~a Adama i Zeka.

Uloge: Xej Mor, Keti Holms, Skoti Volf, Taj Digs Re`ija: Dag Liman

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.10 13.50 14.40 15.40 16.40 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.40 0.30 2.10 2.30 3.20 4.20 5.40 6.10 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine , serija Asi, serija FILM Savr{eno ubistvo Vijesti FILM [mokqani na faksu Bra~ne vode, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV FILM Transformersi Bra~ne vode, serija In magazin

Ne mo`e{ da pobjegne{

2200
PINK BH

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.00 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.20 23.00 23.30 0.30 1.00 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija FILM 2001: Suluda odiseja u svemiru Pri~e iz Hercegovine Vijesti Crna hronika, serija Dolina sunca, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Ameri~ki top model Dnevnik Dok. program Koncert - Maksim Mrvica Federacija danas Dnevnik

Ovaj akcioni triler govori o odbjeglom zatvoreniku, koji {titi prelijepu mladu udovicu od opasnog pronalaza~a kvalitetnog zemqi{ta, a koji je primorava da se odrekne svoje zemqe. Uloge: @an Klod van Dam, Rozana Arket, Kijeran Kalkin Re`ija: Robert Harmon

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 1.10 2.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzi~ka kutija Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti Vijesti No}ni program Sabornik

RTL
7.00 7.20 9.30 10.40 11.10 12.10 13.40 14.30 16.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.40 1.20 2.20 Dva glupa psa, crtani film Ritam zona U dobru i zlu, serija Magazin Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija FILM Majmunska posla FILM Vru}e igre Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija Ezel, serija FILM Istiniti zlo~in FILM Pisci slobode Vijesti Astro {ou FILM Rat za gradona~elnika

Mali heroji

1220
RTRS

BN
6.30 8.30 8.35 9.00 10.00 10.05 10.20 11.00 12.00 12.05 Jutarwi program Nuki i prijateqi Sesil i Pepo Biblijske pri~e Novosti UMS Kradqivac srca, serija Grom u raju, serija Novosti Vrijeme ~uda 6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50

B 92
Jutarwi program Vijesti Supergenije Otka~ena istorija FILM Down in the Valley Drugi svjetski rat u boji Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Nacionalna geografija i BBC

U ovoj uzbudqivoj avanturi za cijelu porodicu duhom mlada djevoj-

ka i wen voqeni pas u~e cijeli grad pravom zna~ewu hrabrosti.

Uloge: Rianin Simpson, Ketrin Vilis, Reta Paterson Re`ija: Kreg Klajd

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 20 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

12.10

PINK BH

17.40

Qubav na {kolski na~in
Kit je povu~eni sredwo{kolac koji vi{e voli da slika nego da ide na utakmice ili da se dru`i sa drugovima iz {kole. Jedina prava prijateqica mu je Vots, bubwarka, koju zna jo{ od prvog razreda. Pored slikawa Kit voli i Amandu Xons, najqep{u djevojku u {koli, koja je u vezi sa nepodno{qivim ali imu}nim Hardijem Xensom. Ali, poslije wihovog raskida Kitu }e se pru`iti {ansa da osvoji djevojku svojih snova. Iako je zaqubqena u svog najboqeg druga, Vots }e u~initi sve {to bude mogla da mu pomogne, pa makar to zna~ilo i da sakrije svoja osje}awa. Uloge: Erik Stolc, Meri Stjuart Masterson Re`ija: Hauard Deu~

Trka sa vremenom
Sve u {ta vjerujete lako mo`e da postane la`. Takva no}na mora dogodila se Matu Liju Vitloku, {efu policije u Banxan Keju na Floridi. Kada se dogodi brutalno dvostruko ubistvo, Mat kre}e u potragu za krivcem. Ali, wegov `ivot postaje pakao jer svakog dana ima sve vi{e dokaza koji ukazuju na to da je upravo on glavni osumwi~eni. Istraga u kojoj u~estvuju Matove kolege se zahuktava, zbog toga {ef policije ulazi u trku sa vremenom ne bi li rije{io slu~aj prije nego {to sam bude optu`en za ne{to {to nije uradio. Uloge: Denzel Vo{ington, Eva Mendez, Sana Latan Re`ija: Karl Frenklin
15.30 16.40 16.50 17.20 17.50 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.50 0.40 1.10 1.40 2.30 4.30 Gumu{, serija Info Kulinarski {ou Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Survivor Gumu{, serija Biseri FILM [kola surfawa Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Biseri Rat bendova ^uvari planete 14.10 14.40 15.00 15.30 15.50 18.00 18.30 19.20 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50 22.20 22.50 0.00 0.00 0.30 1.00 2.00 4.30 [kola za dizajn Smije{ne i druge pri~e Ovo je Srbija Stoni tenis (`): Srbija - Rusija Ski-skokovi Liturgija, dok. program Najplemenitiji podvig godine Smije{ne i druge pri~e Sportski program Novogodi{wi Beokult Bo`i}ni Bingo Bo`i} je blizu Pretprazni~ko ve~e Magijski simboli Badwe ve~e Badwak Mjera za muziku Reli Dakar Trezor Tenis: Srbija - Belgija Ski-skokovi

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 10.10 10.50 11.10 12.00 12.20 13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 16.30 17.00 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.30 23.00 23.30 0.00 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Posqedwi metro pred Bo`i}, crtani film Doktor @ivago, serija Reporta`a Zdravqe je lijek Dnevnik Bo`i}na pjesma, crtani film Voda iz kamena Stanarka napu{tenog zamka, serija Vijesti Ako tamo niste bili Hilandar Srpska danas Badwe ve~e Zlatopis Bo`i}na poslanica Dnevnik FILM Sveti Georgije ubiva a`dahu Pravoslavni strip Dnevnik Prate}i korake svetog Pavla Muzika Bo`i}na liturgija, prenos Muzika
FILM

11.00 Valentina, serija 12.00 Info top 12.10 FILM Qubav na {kolski na~in 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina, serija 17.00 Ivkova slava, serija 17.30 Super staza Deda Mraza 17.40 FILM Trka sa vremenom 19.50 Info top 20.00 Farma - specijal 21.00 Zabraweni forum 23.00 FILM Elitna ekipa FILM Rat vikendom 1.00 3.00 Gold ekspres FILM 4.30

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 13.40 14.10 14.20 14.40 15.50 18.10 18.40 18.50 19.00 20.00 20.30 21.10 22.00 22.10 23.00 0.00 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa, r. Avenija Okean, serija Vijesti Svijet u 2010 Gorko-slatko, serija Gastro kutak Vijesti Skija{ke ludorije Slalom (m) Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice Gorko-slatko, serija Du{ko Dugou{ko, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Josip Pejakovi}: U ime naroda Slalom (m) Qudi sa Medisona, serija Vijesti Isus u umjetnosti Figure Qudi sa Medisona, serija

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.20 23.40 0.00 2.00 2.50 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija Tenis: Srbija - Belgija Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bo`i}na poslanica patrijarha srpskog gospodina Irineja Bela la|a, serija FILM Selo gori i tako Dnevnik Pono}na bo`i}na liturgija Muzika Vijesti FILM Selo gori i tako

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.10 16.50 17.20 17.40 18.40 19.30 20.00 21.00 22.40 23.20 0.20 1.00 1.50 2.10 2.50 3.40 4.20 5.10 Religijski program Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Trenutak spoznaje Moja porodica, serija Dok. program @upanijska panorama Hrvatska u`ivo Vijesti Kod Ane Osmi kat Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik 1 protiv 100 Weissensee saga, serija Dnevnik Putevima rijeke Amazon Kings, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Moja porodica, serija Debi Trevis Good Wife, serija Osmi kat

Moskva - Bo`i}na liturgija

ATV
8.00 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 10.50 Jutarwi program Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija FILM Djed Mraz snagator Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Bo`i}na poslanica Vijesti 1001 no}, serija Mit o bogumilima Vijesti

RTS 2
5.50 6.50 7.30 7.35 7.40 8.00 8.10 8.20 8.40 9.00 9.40 10.00 10.10 11.00 11.20 11.40 12.00 12.30 13.30 13.40 Koncert za dobro jutro Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Metro Erni, crtani film Spajdermen, crtani film Aleks i muzika, crtani film Bo`i} je blizu [kola za dizajn Antonije Gaudi Badwak Smije{ne i druge pri~e Novogodi{wi Metropolis U svijetu Smije{ne i druge pri~e Trio Star~evi} Smije{ne i druge pri~e Trezor Smije{ne i druge pri~e Antonije Gaudi

11.50 12.00 13.00 14.30 15.50 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 FILM 0.00 Dok. program

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.00 10.00 10.40 11.10 11.50 12.10 13.00 13.50 Ajron Men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija Sto za 4 Survivor Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija

PINK BH
6.00 7.00 Xuboks Danijela, serija FILM [meker 8.00 9.30 Udri mu{ki 10.30 Super staza Deda Mraza
Глас Српске

HRT 2
6.20 7.00 7.20 7.50 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV

~etvrtak, 6. januar

GLAS PLUS 6. 31.12.2010 - 7.1.2011. 219 i 7. decembar 2008.

B 92

21.00

Oliver Tvist
Oliver Tvist je nesre}ni dje~ak koji je rano ostao siro~e. U sumornom siroti{tu u Engleskoj on i ostali siro~i}i umiru od gladi i biraju me|usobno ko }e zatra`iti jo{ hrane. Odabran je Oliver. Za vrijeme ve~ere, Oliver odlazi kod kuvara da tra`i jo{ hrane. Zbog toga ga kuvar, gospodin Bambl i wegova ekipa uzimaju na zub. Nakon {to vr{wak isprovocira Olivera na ra~un wegove umrle majke, dje~ak se potu~e i odlu~uje da iz siroti{ta pobjegne u London. Umoran i gladan, sam na ulicama Londona, Oliver sre}e Artfula Doxera, koji mu nudi preno}i{te. Tako, s grupom klinaca xeparo{a, dospijeva u ruke Fagina, kao i opakog Bila Sajksa, wegove djevojke Nensi i psa. Jednog jutra Oliver odlazi s dvojicom Faginovih dje~aka kako bi se upoznao sa zanatom za koji svi o~ekuju da }e se wime baviti - kra|om. Spletom okolnosti dospijeva u policiju. Uloge: Ben Kingsli, Barni Klark, Edvard Hardvik Re`ija: Roman Polanski
8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 12.10 13.50 14.10 16.00 17.40 19.20 19.50 20.00 20.50 22.40 23.40 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Merlin protiv Djeda Mraza, crtani film @eletasti~an Bo`i}, crtani film Paulino qeto, serija Tvoja sam sudbina, serija FILM Duh u mo~vari FILM Baka Mraz Reprizni program Slalom (m) Novogodi{wa turneja ~etiri skakaonice Slalom (m) Planeta drve}a Hit dana Good Wife, serija FILM Klopka Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM Baka Mraz 10.00 11.30 12.00 12.05 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 19.30 20.00 21.00 22.40 1.00
FILM Zimske nevoqe Muzi~ki izlog Novosti FILM Gu~a Novosti Pri~e kraj kazana Dnevnik Grijeh wene majke, serija Danas u Srpskoj Dnevnik Muzi~ki {ou Vere Matovi} Grijeh wene majke, serija FILM No` Bo`i}ni radio-program

Misterije pravog [erloka Holmsa: O~i pacijentkiwe

000
B 92

11.30 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.30 0.00 1.50 -

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 6.00 Vijesti Top form Hrana i vino Ti si moja sudbina, serija Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Ti si moja sudbina, serija Hrana i vino Scena Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija FILM [kola za zavodnice Novosti FILM Va{ingtonski trg Astrologija Vijesti FILM Qubav utroje RTS

FILM Englez Drugi svjetski rat u boji Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Nacionalna geografija i BBC Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Drugi svjetski rat u boji FILM Oliver Tvist Vijesti FILM Misterije pravog [erloka Holmsa: O~i pacijentkiwe Otka~ena istorija Info kanal

Bel
7.30 8.00 8.20 9.10 9.30 9.40 10.20 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 15.40 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 22 ~asa Crtani film Bel mozaik Tehnologija danas Svijet bajki, crtani film Gradovi svijeta Enciklopedija svijeta Moja farma Kapri, serija Vijesti Spartak - Utakmica na terenu istorije FILM Kumovi Mobile Vijesti Tehnologija danas Puls grada Enciklopedija svijeta Bel mozaik Bel dan Crtani film Dobro ti ve~e Korijeni Ekonomika Kapri, serija 22 ~asa Spartak - Utakmica na terenu istorije Gradovi svijeta

Prestravqena gospo|ica Grejs `ali se Arturu Konanu Dojlu da je na putu do ku}e pratila stra{na utvara, za koju misli da je duh ~ovjeka koji je ubio wene roditeqe. Dojl o slu~aju obavje{tava svog profesora doktora Bela, koji uvjerava gospo|icu Grejs da za cijelu stvar mora da postoji neko racionalno obja{wewe. Mnogo je onih koji bi imali razloga da prijete mladoj Grejsovoj, a najvi{e su sumwivi wen ujak, koji }e uskoro izgubiti starateqstvo nad wenim nasqedstvom, kao i upleten jo{ neko iz wene prowen vjerenik. Kada gospo|ica {losti, u kojoj se krije jedna Grejs odjednom nestane, doktor Bel otkriva da je u cijelu stvar mra~na tajna. Uloge: Ian Ri~ardson, ^arls Edvards, Kejti Blejk Re`ija: Tim Fajvel

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.00 13.50 14.40 15.40 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.10 23.30 1.30 3.30 4.10 5.00 6.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Provjereno Vijesti FILM @eqna slobode FILM Savr{eno ubistvo Vjerovali ili ne, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV In magazin

Sveti Georgije ubiva a`dahu 2010
Godine 1914. u selu u Srbiji na obali rijeke Save, prirodne granice sa mo}nim Austrougarskim carstvom, stanovni{tvo u selu je podijeqeno izme|u dvije radikalno suprotstavqene struje. Na jednoj su fizi~ki sposobni seqani, potencijalni vojni regruti, na drugoj invalidi veterani iz prethodna dva balkanska rata. Izme|u te dvije grupe vlada veliki animozitet. Ubrzo po~iwe Prvi svjetski rat i zdravi mje{tani su mobilisani. Invalidi koji su ostali u selu poku{avaju da iskoriste `ene i sestre vojnika. Ove vijesti dopiru do srpskih vojnika u rovovima nekoliko dana prije o~ekivanog neprijateqskog napada. Da bi sprije~ila pobunu, srpska
RTRS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 22.00 23.00 23.40 0.20 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Fantasti~na ~etvorka, serija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Apostoli, crtani film Putokazi tradicije Vijesti Crna hronika, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik FILM Pri~a o Vendelu Bejkeru Mjesto zlo~ina: Majami, serija [etwa sa zvijerima Dnevnik Koncert Pavla Aksentijevi}a u grupe Zapis

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 2.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno - re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti Mjuzik metro 115 No}ni program

komanda odlu~uje da po{aqe invalide na front i tako rije{i “neprijatnost“. Ovi neobi~ni doga|aji, zasnovani na istinitoj pri~i, pozadina su nesre}nog qubavnog trougla koji ~ine mladi ratni invalid, lokalni policajac i wegova `ena. Pri~a se okon~ava kao u staroj gr~koj tragediji.

RTL
7.20 7.40 9.50 11.00 11.30 12.30 14.00 14.50 16.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.50 1.10 2.10 Dva glupa psa, crtani film Ritam zona U dobru i zlu, serija Magazin Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija FILM Nacho Libre FILM Dati sve od sebe Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija Ezel, serija FILM Veliko srce FILM Nemoralna ponuda Vijesti Astro {ou FILM Istiniti zlo~in

Uloge: Lazar Ristovski, Nata{a Jawi}, Milutin Milo{evi} Re`ija: Sr|an Dragojevi}

Rat vikendom
Grupa rezervista, takozvanih “vikend ratnika“ poslana je u Honduras da izgradi pistu. Odmah po dolasku, in`eweri su preba~eni u jedno malo selo da poprave sru{eni most, kao navodnu uslugu ameri~kom ambasadoru. Kapetan Xon po~iwe da se pita za koga oni stvarno grade taj most.

100
PINK BH

BN
6.30 8.30 9.00 Jutarwi program Sa Kraji{nicima po Krajini Stopama svetog Save

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija

Uloge: Stiven Kolins, Danijel Stern, Evan Mirand, Majkl Bi~ Re`ija: Stiven Hiliard Stern

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 31.12.2010 - 7.1.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

1.00

PINK BH

17.40

Tanka linija smrti
Studenti medicine po~iwu istra`ivawe `ivota poslije smrti, nadaju}i se da }e saznati ne{to. To ~ine tako {to izazivaju klini~ku smrt poslije koje o`ive ponovo. Po~iwu da imaju fle{eve iz djetiwstva, i to uglavnom lo{e stvari koje su u~inili ili je neko u~inio wima. Iskustva su veoma intenzivna, i {to dubqe ulaze u iskustvo klini~ke smrti ne bi li prona{li rje{ewe, imaju ~ak i fizi~ke manifestacije svojih vizija i strahovi su sve realniji. Uloge: Kifer Saterlend, Xulija Roberts Re`ija: Xoel [umaher

Danas 13 sutra 30
Uz pomo} ~arolije, trinaestogodi{wa Xena Rink preko no}i postaje predivna tridesetogodi{wakiwa sa svim {to je oduvijek `eqela, osim najboqeg prijateqa Meta. Sada, ova odrasla `ena mora da stvori sopstvenu ~aroliju kako bi djevoj~ici u sebi pomogla da prona|e pravu qubav. Uloge: Xenifer Garner, Mark Rafalo, Xudi Grir Re`ija: Geri Vinik

RTRS
7.00 9.00 10.40 12.00 12.20 14.00 Bo`i}ni program Bo`i}na liturgija, snimak Nikola Tesla - Jasnovidac Dnevnik FILM Druga {ansa Razgovor sa jeromonahom Igwatijem [estakovim Psovsko-Pe~arski starci Reporta`a Srpska danas Samo pjesma zna Bo`i}ni Bingo Dnevnik Bo`i}ni program Raweni orao, serija FILM Zamisli nas zajedno FILM Velika bijela prevara Stanarka napu{tenog zamka, serija Psovsko-Pe~arski starci Muzika

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Bo`i}na liturgija 11.00 Kamerni hor Muzi~ke akademije u Isto~nom Sarajevu 12.00 Vijesti 12.10 Isus u umjetnosti 13.10 Freske i ikone 13.40 Dru{tvo znawa 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Be Ha te bebe 15.05 Ozi Bu, crtani film 15.10 Dok. program 15.20 Uradi sam uradi sama 15.30 Muzika 15.40 Mi Evropqani 16.30 Gastro kutak 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Kona~no petak 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 18.50 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 20.00 Pe~at, serija 20.30 Povjerqivi dosijei 21.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 22.00 Vijesti 22.10 Isus u umjetnosti 23.00 FILM Taras Buqba 1.20 FILM Ti glupi ~ovje~e 2.50 Povjerqivi dosijei 3.10 Kona~no petak

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 9.40 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.50 15.20 15.30 16.30 17.20 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.20 23.40 1.40 2.00 2.30 3.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija Vijesti Ku}a u preriji, crtani film Vijesti Pola`ajnik Dnevnik Sport plus Gastronomad FILM Najboqi bo`i}ni poklon FILM Deda Mraz Vijesti Bela la|a, serija Balkanskom ulicom Beogradska hronika Sre}na Nova 2011 Slagalica Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija FILM Raweni orao Dnevnik Bo`i}na pe~enica Miris ki{e na Balkanu, serija Vijesti Sre}na Nova 2011 FILM Raweni orao

14.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.30 20.10 21.10 22.20 23.50 1.40 4.10 5.40

19.00 19.30 20.00 20.40 21.10 22.30 23.40 0.00 1.10 1.30 2.00 2.30 3.00 3.50 4.20 4.50

Sportski program Bo`i}ni datum Praznik u Kaoniku Vrijeme fresaka FILM Bo`i}na pjesma Romansa o Rusiji Reli Dakar Trezor Sportski program Rusi u Srbiji Pro{lost na to~kovima Srpski isto~nici Praznik u Kaoniku Ro`destvo tvoje Bo`i}ni datum Romansa o Rusiji

HRT 1
6.00 7.00 9.05 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.05 14.15 15.00 15.20 16.00 16.10 17.10 17.30 18.00 18.40 19.30 20.00 22.30 23.10 0.00 1.50 4.20 5.00 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Tekunice s uzleti{ta Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik More qubavi, serija Hitna slu`ba, serija Vijesti Drugo mi{qewe Moja porodica, serija Emisija iz kulture @upanijska panorama Hrvatska u`ivo Kod Ane Dok. program Iza ekrana U istom loncu Dnevnik FILM Betmen: Po~etak Dnevnik Peti dan FILM Snow Cake FILM Betmen: Po~etak Mu{karci na stablima, serija U istom loncu

ATV
7.30 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 14.00 17.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Mit o Bogumilima Bo`i}ni ru~ak Dok. program Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija FILM Sveti Georgije ubiva a`dahu FILM Grad an|ela

RTS 2
6.00 6.40 7.00 7.30 7.40 7.50 8.00 8.20 8.30 9.00 11.00 11.10 11.30 11.50 12.20 12.30 13.00 13.20 14.20 14.30 15.00 15.10 15.15 15.30 16.00 16.30 17.00 17.20 17.50 18.20 18.50 Koncert u zdravom tijelu U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase, crtani film Metro Erni, crtani film Spajdermen, crtani film Aleks i muzika, crtani film Ro`destvo tvoje Bo`i}na liturgija Smije{ne i druge pri~e Novogodi{wi Beokult Badwak Mjera za muziku Smije{ne i druge pri~e Letwa duhovna akademija Smije{ne i druge pri~e Trezor Znakopis Da se svijetli svetost na{a Jedna slika jedna pri~a Badwak Vjera je `ivot Smije{ne i druge pri~e Ovo je Srbija Liturgija, dok. program Smije{ne i druge pri~e Bo`i}ni datum Pro{lost na to~kovima Srpski isto~nici Smije{ne i druge pri~e

OBN
6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.10 9.50 10.10 11.10 11.50 12.10 13.00 13.50 15.30 16.40 16.50 17.20 17.50 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.50 0.40 1.00 1.40 2.30 4.30 Ajron Men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Bilo jednom u Turskoj, serija Survivor Info Biseri Skrivena kamera Mjesto zlo~ina. Las Vegas, serija Gumu{, serija Info Odred za ~isto}u Povratak u budu}nost Bilo jednom u Turskoj, serija Info Survivor Gumu{, serija Red karpet FILM Okupqawe Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Red karpet Rat bendova ^uvari planete

PINK BH
6.00 7.00 8.00 9.30 10.30 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 17.30 17.40 19.50 20.00 21.00 23.00 1.00 3.00 4.30 Xuboks Danijela, serija FILM Balkanski {pijun Udri mu{ki Super staza Deda Mraza Valentina, serija Info Top FILM Dan mrmota Info Top Mje{oviti brak, serija Danijela, serija Info Top Valentina, serija Ivkova slava, serija Super staza Deda Mraza FILM Danas 13 sutra 30 Info top Farma - specijal Grand {ou FILM Bliskost FILM Tanka linija smrti Grand {ou
FILM

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.00 9.30 11.20 More qubavi, serija Ku}ni svemirci, crtani film Hamtaro, crtani film Mala TV Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija Crtani film Paulino qeto, serija Bo`i} po julijanskom kalendaru Duhovi `ivot Mitropolije zagreba~ko-qubqanske i cijele Italije Reprizni program Mala TV FILM Mladi Djed Mraz Briqantin Ritam tjedna Hitna slu`ba, serija Tekunice s uzleti{ta Hit dana Podzemni svijet Uskr{weg ostrva

12.00 14.00 14.50 16.50 17.30 18.10 19.00 19.40 20.00

Глас Српске

petak, 7. januar

GLAS PLUS 6. i 7. 31.12.2010 - 7.1.2011. 239 decembar 2008.

B92

23.30

Misterije pravog [erloka Holmsa: Fotografova stolica
Artur Konan Dojl i doktor Xosef Bel istra`uju slu~aj mu{karca i `ene, ~ija su tijela prona|ena u rijeci. Oboje su zadavqeni na veoma sli~an na~in, a sumwa se da je ubica ista osoba. Jednu od `rtva identifikuje wen brat ^arls, u koga policija najvi{e sumwa. Kad se pojavi i tijelo tre}e `rtve-doktora Ibotstona, koji je va`io za pijanicu i sramotu za doktorsku profesiju, ~itav slu~aj po~iwe da se komplikuje, a Artur Konan Dojl biva uvu~en u svijet spiritualizma. Uloge: Ian Ri~ardson, ^arls Edvards, Kler Harman Re`ija: Tim Fajvel
20.50 Mu{karci na stablima, serija 21.50 Ubistva u Midsomeru, serija 23.30 Na rubu nauke 0.10 Gara`a

1210
PINK BH

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 23.30 1.00 4.00 Vijesti Top form Hrana i vino Slon Benxamin, crtani film FILM [a{avi roditeqi Vijesti Bo`i}ni program Novosti Dnevnik RTS Rodni kraju mili raju Bo`i}ni miks FILM Kako se o`eniti i ostati samac FILM [angajska zavjera Bo`i}ni program RTS

NOVA TV
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.00 13.50 14.40 15.40 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 23.00 1.20 2.50 4.20 5.50 6.40 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Provjereno Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik FILM Posqedwi templar FILM Godzila FILM Uzbuna pod morem FILM Crvena rijeka Ezo TV Na rubu zakona, serija In magazin

rat u boji 21.00 FILM Raskrsnice Wujorka 23.00 Vijesti 23.30 FILM Misterije pravog [erloka Holmsa: Fotografova stolica 1.00 FILM 16 blokova 1.00 Otka~ena istorija Info

Dan mrmota
gradi}u u Pensilvaniji gdje sa Novinar koji prati vremensku svojom neodoqivo raspolo`eprognozu do`ivqava da u jenim producentom i kamermadnom od najgorih dana u svom nom izvje{tava o `ivotu upadne u vremensku iskrivqenost, kada ga iznenadna tradicionalnom Danu mrmota. me}ava zadr`i u zaba~enom Uloge: Bil Marej, Endi Mekdauel, Kris Eliot Re`ija: Harold Ramis

Bel
7.30 8.00 11.00 12.00 12.10 22 ~asa Bo`i}ni program Kapri, serija Vijesti Spartak - utakmica na terenu istorije FILM Idemo daqe Mobile Vijesti Tehnologija danas Ekonomika Korijeni Enciklopedija svijeta Bel mozaik Bel dan Crtani film Muzi~ki zid Bistro Bo`i}ni program 22 ~asa Formula Pino~ea Gradovi svijeta

Bliskost

2300
PINK BH

FTV
7.00 8.50 9.00 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.30 15.00 15.10 15.30 16.20 Jutarwi program Vijesti Bo`i}na liturgija Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Sveto pismo Samson i Dalila, crtani film Dok. program Vijesti Riznice Hilandara David i Golijat, crtani film Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Federacija danas Vila Marija, serija Na{a mala klinika, serija Crtani film Dnevnik TV Bingo {ou FILM Moj brat Aleksa Dnevnik Pravoslavna duhovna muzika Federacija danas

13.00 14.40 15.00 15.10 15.40 16.10 16.40 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 22.00 22.30 23.30

RTL
7.00 7.20 9.40 10.50 11.10 12.10 13.40 14.30 16.10 18.00 18.30 19.00 20.00 21.50 23.50 0.00 2.00 3.00 Dva glupa psa, crtani film Ritam zona U dobru i zlu, serija Magazin Ezel, serija Klon, serija An|eo i |avo, serija FILM Nepodno{qivi gwavator FILM Moje prvo bogatstvo Magazin RTL danas U dobru i zlu, serija FILM Top Gan FILM Gu{teri Vijesti FILM Simone Astro {ou FILM Veliko srce 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 22.20 23.20 0.00 0.50

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

Den je novinar koji se mu~i da pre`ivi. Igrom slu~aja u vezi je sa sriptizetom Alis. Ali, kad upozna Anu koja se bavi fotografijom, zaqubquje se u wu, ali Ana ga odbija. On joj iz osvete namje{ta svog drugara Lerija koji je seksualni manijak i ona se udaje za wega. Ana kasnije ulazi u vezu sa Denom i unakrsne veze izme|u wih ~etvoro ubrzo do`ivqavaju krah. Sada svako od wih postaje opsjednut `eqom da se me|usobno povre|uju. Da li }e iko od wih biti dovoqno jak da stane na kraj destruktivnim doga|ajima? Uloge: Xulija Roberts, Xad Lou, Natali Portman, Klajv Oven Re`ija: Majk Nikols

Druga {ansa

1220
RTRS

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 20.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija FILM Oliver Tvist Drugi svjetski rat u boji Nacionalna geografija i BBC Vijesti Sportski pregled Nacionalna geografija i BBC Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Drugi svjetski

BN
6.00 9.00 19.30 20.00 21.00 22.40 0.10 1.10 2.40 4.10 Jutarwi program U susret Bo`i}u Dnevnik FILM Xangrizalo Grijeh wene majke, serija
FILM FILM FILM FILM FILM

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Crni bombarder Van dometa Nevoqe s mu{karcima Sre}no

Re`iser filma “Gdje crvena paprat raste” osmislio je i ovu smije{nu pri~u o tri briqantna nau~nika i wihovim mentorima. Uloge: Arte Xonson, Ri~ard He~, Silk Kozart, Xorx Leport Re`ija: Liman Dejton

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
24 31.12.2010 - 7.1. 2011.

Глас Српске

"Pametwakovi}i" i "Sveznalice"
Gosti “Kvizologa“ su Laka i Mirela, Mario Knezovi}, frontmen grupe “Zoster“, Jelisaveta Ora{anin i Katarina Ili}, glumice serije “Totalno novi talas“, Marija [esti}, Zlatan Vidovi} i \ur|a Vuka{inovi}, glumci Narodnog pozori{ta Republike Srpske

RTRS, 2. januar specijalni novogodi{wi “Kvizolog“

FOTO: A. ^AVI]

PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

I tokom praznika i {kolskog raspusta “Kvizolog“ ne odmara i nastavqa da donosi zabavne i interesantne sadr`aje za svoje gledaoce. Posebno iznena|ewe gledaoce o~ekuje u novogodi{wem izdawu “Kvizologa“, koje }e se emitovati 2. januara 2011. godine u 11 ~asova, a u kojem se umjesto djece takmi~e odrasli i to ne bilo ko, ve} neki od poznatih lica sa TV ekrana. U ovoj posebnoj emisiji mjesta takmi~ara ekipa “Pametwakovi}i“ i “Sveznalice“ zauzeli su gosti “Kvizologa“: Laka i Mirela, Mario Knezovi}, frontmen grupe “Zoster“, Jelisaveta Ora{anin i Katarina Ili}, glumice serije “Totalno novi talas“, Marija [esti}, Zlatan Vidovi}

i \ur |a Vu ka {i no vi}, glum ci Narodnog pozori{ta Republike Srpske, a Du{ko Mazalica i Jelena Babi}, omiqeni voditeqi “Kvi zo lo ga“, sta li su sa dru ge strane takmi~arskog pulta i na mjestu kapitena ekipa. Emisija ovom prazni~nom prilikom ima i specijalnu voditeqku Brankicu Stojanovi}. Novogodi{wa emisija “Kvizolog“ prepuna je iznena|ewa, novih igara, pitawa i zagonetki, a sadr`ajem je prilago|ena ne samo dje ci, ve} i odra sli ma. Eki pa “Kvizologa“ obe}ava najzabavniju i najsmje{niju emisiju do sada. Svi specijalni gosti su “nao{trili“ mozgove i bili su ubije|e ni da }e ba{ oni bi ti pobjednici. - Nisam do sada u~estvovala u ovakvom kvizu, ali po{to sam u

ekipi “Pametwakovi}a“, mislim da }e mo si gur no po be di ti. Ove “Sveznalice“ moraju jo{ da u~e rekla je glumica iz Beograda Jelisaveta Ora{anin. Na drugoj strani “ringa mozgova“ je glumica Katarina Ili}, koja je odu{evqena koncepcijom ove popularne dje~ije emisije, a ko ja je ubi je |e na da }e po bje du ipak odnijeti “Sveznalice“, zbog samog imena grupe. - Odlu~ili smo se da pjevamo i igramo za djecu, jer ipak na djeci sve ostaje i krediti i nekretnine i hipoteke - na{alio se Laka, koji je zajedno sa Mirelom i prisutnim {kolarcima pjevao najpopularnije pjesme. Ko je na kraju odnio pobjedu, kakve su to igre igrali i pjesme pje va li “Kvi zo lo zi“, sa zna }e te ako budete uz RTRS .

Emisije Radija RS

Rijaliti

“Moj biznis“, nedjeqa, 16.00 i srijeda, 20.00

Veselo u Novu godinu
“Radio Globus“, ponedjeqak, 17.00 “Radio Globus“, svijet i mi u svijetu. Okrenimo zajedno unazad planetu bar za ~as. Sjetimo se {ta je sve iza nas. Pregled godine, 52 sedmice u 52 minuta. Emisiju ure|uje i vodi Velimir Bo`i}. “Svilen konac“, radnim danom Novu, 2011. godinu, po~e}emo veselo uz emisiju narodne muzike “Svilen konac“. To }e biti posebno zadovoqstvo, jer u ovoj sedmici proslavqamo i najradosniji hri{}anski praznik Bo`i}. Sazna}ete kako je januar, prvi mjesec u godini, dobio ime. U emisiji o januarskim praznicima i obi~ajima, kako je na{ narod tuma~io januarske vremenske pojave. Za{to se Tucindan ba{ tako zove i kakvi ga obi~aji prate, ~u}ete i kakvu ulogu ima polo`ajnik u bo`i}nim obi~ajima. S vama u emisiji “Svilen konac“ dru`e se i dobro zabavqaju Tatjana ]orkovi} i Danijel [ari}.

Nedjeqa: Takmi~arski timovi i ekipa koja je vrijedno radila na snimawu i realizaciji prvog serijala obrazovnog rijaliti {oua “Moj biznis“ ispratili su 2010. godinu. Dok ve}ina stanovnika Republike Srpske odmara u prazni~nim danima, za preduzetnike nema odmora. Ugostiteqima, trgovcima, turisti~kim agencijama osmijehnula se prazni~na {ansa za dodatnu zaradu. Praznici su i vrijeme darovawa. Radio-televizija Republike Srpske dobila je priznawe za medijski podsticaj preduzetni{tva od Republi-

~ke razvojne agencije za mala i sredwa preduze}a. Ekipa je u~estvovala na donatorskoj ve~eri u Zagrebu, u organizaciji Srpskog privrednog dru{tva “Privrednik“, na kojoj su prikupqana sredstva za stipendirawe izuzetno uspje{nih studenata, budu}ih preduzetnika. Svi gosti su pokazali humanost sude}i po svim rasprodatim ulaznicama. Na{lo se prostora i za smijeh. Ekipa “Moj biznis“ i takmi~ari snalazili su se i u nepredvi|enim situacijama.

Srijeda: “Maksimilijan“ u Bijeqini nema konkurenciju. Tako barem tvrde Zorica i Sini{a Mla|enovi}, ~lanovi jednog od ~etiri takmi~arska tima koji su u{li u finale serijala “Moj biznis“. Prijateqi Mla|enovi}a puni su rije~i hvale za wihove unikatne predmete od ko`e. Sla`u se sa Zoricom i Sini{om da su za biranu klijentelu koja se mo`e na}i, ne samo u Bijeqini, ve} i {irom Republike Srpske i regiona. Ostali takmi~ari i nisu tako optimisti~ni kada je rije~ o brendu “Maksimilijan“.

Tr`i{te je prezasi}eno, cijene previsoke, a kupci sve pli}eg yepa. Mla|enovi}i ~ekaju pobjedu u serijalu kako bi pokrenuli sopstveni biznis, a kreditni slu`benik u “Komercijalnoj banci“ u Bijeqini za wih ima druge planove.

Bo`i}ni program Radija Republike Srpske

Radost Badweg dana i Bo`i}a
Povodom bo`i}nih praznika, na Badwi dan i u dane Bo`i}a, bi}e emitovano mnogo zanimqivih dokumentarnih pri~a i zapisa o narodnim obi~ajima za Badwi dan i Bo`i}, reporta`e o srpskim crkvama i manastirima i drugi prigodni sadr`aji. Vjerne slu{aoce obradova}e i nagradama. U “Otvorenom programu“ na Badwi dan, od 20 ~asova do pono}i, uz Radmilu Karanovi} i Stanislava Qubojevi}a i novinare reportere, sazna}emo kakvo je raspolo`ewe uo~i najradosnijeg praznika u svim krajevima Srpske, kako se proslavqa Badwi dan i do~ekuje Bo`i} u zemqi Hristovog ro|ewa u Jerusalimu. Kako Srbi u Beogradu, Zagrebu, Sloveniji, Wema~koj, Francuskoj, Australiji i drugim krajevima svijeta proslavqaju ovaj veliki praznik. U prazni~nom izdawu emisije “Radost Bo`i}a“, 7. januara, od {est ~asova bi}e govora kako se proslavqa Bo`i} u Srpskoj i kako je proteklo Badwe ve~e. Mo}i }ete ~uti i intervju s episkopom gorwokarlova~kim Gerasimom, kao i reporta`e o manastirima Dowi Buda~ki i Gomirje u Hrvatskoj.