www.glassrpske.

com

^etvrtak
13. januar 2011.

Broj 12.415 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Plate politi~ara u EU osam puta ve}e nego u BiH
странa 5

SRBIJA

Jusuf Sonmez, PANORAMA “Doktor Franken{tajn“ se brani sa slobode
странa 19

Sve mawe zanatlija u Fo~i, zanatski centar pao u zaborav
странa 9

Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompanije “Stratfor“

Normativi koje Zapad uvodi u BiH ne postoje ni u samoj Evropi
OHR je su{tinski ukorijewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vladaju, ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama, ka`e Papi} странa 3
Marko Papi} FOTO: GLAS SRPSKE

SKANDAL SLU@BI BEZBJEDNOSTI KOJE OBEZBJE\UJU ZGRADU PREDSJEDNI[TVA BiH

No}as do~ek Nove godine po julijanskom kalendaru

Slavqe na trgovima i u kafi}ima uz narodwake
Na Trgu Krajine nastupa Ana Bekuta, u Prijedoru “Amadeus bend”, u Doboju Dejan Mati}, a u Isto~nom Sarajevu prisutne }e zabavqati “Goci bend“ странa 7

U ZGRADI PREDSJEDNI[TVA NA[LI SOBU PUNU ORU@JA
Novinari i policija pred zgradom Predsjedni{tva

BI]E sa~iwena o ja informaciom en prona| oru`ju

FOTO: GLAS SRPSKE

DANAS Institut za

nestale ne mo`e da funkcioni{e bez Srba странa 6

Dodjelom nagrada zavr{en festival “Kustendorf“

U podrumskoj prostoriji broj 18, izme|u ostalog, prona|ene dvije bombe, trotilski metak, topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatske pu{ke. U Kabinetu srpskog ~lana Predsjedni{tva ka`u da je rije~ o propustu slu`bi bezbjednosti

странa 2

“Zlatno jaje“ Sowi Karpuninoj

странa 31

2 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Nikola [piri}

Nama se govori da smo ovdje do{li da uzimamo platu, a opstrui{emo Vladu RS i predsjednika Vlade, {to nismo `eqeli. Ali, desile su se stvari koje su nas na to prisilile. Mujo Haxiomerovi}, predsjednik Kluba Bo{waka u Vije}u naroda RS
FOTO: GLAS SRPSKE

Vlast formirati {to prije
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}, ju~e je u Sarajevu, komentari{u}i zastoj u formirawu vlasti na nivou BiH, napomenuo da je pro{la formirana 7. februara i da treba sjesti i razgovarati i o parlamentarnoj ve}ini i o wenom programu. - Potrebno je {to prije formirati vlast na nivou BiH poru~io je [piri}. Dodao je da Savjet ministara BiH u aktuelnom sazivu radi ono {to mo`e i za {ta ima politi~ku saglasnost. @. D.

Dejton
Na na{e pitawe da li je Predsjedni{tvu BiH i wegovim slu`bama poznato koliko takvih neotvorenih prostorija za koje “niko ne zna” {ta se u wima nalazi ima u zgradi Predsjedni{tva, niko od nadle`nih do koji smo ju~e mogli do}i nije nam mogao dati odgovor. Uz opasku da li se mo`da u tim prostorijama nalazi i original Dejtonskog sporazuma za kojim se u BiH traga godinama, u Predsjedni{tvu su nam kazali da “mo`da i toga bude tu”.

Neboj{a Radmanovi}

U idu}ih 15 dana mogu} dogovor o vlasti
SARAJEVO - U idu}ih 15 dana moglo bi da do|e do dogovora o formirawu vlasti, {to bi omogu}ilo da BiH do sredine marta ove godine dobije Savjet ministara i Parla ment ko ji mo gu ra di ti punom parom. Izja vio je to ju ~e Srni predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i podsjetio da su se politi~ke partije, koje su dobile izbore prije ~etiri godine, mnogo lak{e i br`e dogovorile nego sada{wi izborni pobjednici. - ^iwenica je da je pro{li saziv Predsjedni{tva BiH prije ~etiri godine 4. januara zavr{io konsultacije, a da ih sada nismo ni po~eli. Dakle, iz tih ~iwenica mo`e se zakqu~iti da danas, oni koji su osvojili vi{e glasova, prave problem oko formirawa vlasti, a to je SDP rekao je Radmanovi}. Radmanovi} je pojasnio da se SDP proglasila izbornim po bje dni kom u BiH u kojoj nema jednog pobjednika, jer to nije mogu}e zbog Ustava BiH.

Novinari i policija pred zgradom Predsjedni{tva u Sarajevu

Skandal slu`bi bezbjednosti koje obezbje|uju zgradu Predsjedni{tva BiH

U podrumskoj prostoriji broj 18, izme|u ostalog, prona|ene dvije bombe, trotilski metak, topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatske pu{ke
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

U Predsjedni{tvu soba puna oru`ja
i {kolski satni mehanizam, rekao je “Glasu Srpske“ direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Se li mo vi}, do da ju }i da se “najvjerovatnije radi o sredstvima zaostalim iz rata“.

Neboj{a Radmanovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

Sulejman Tihi}

SDA spremna za razgovore
SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sulejman Tihi} izjavio je ju~e da je spreman da se bilo kada odazove na sastanak politi~kih lidera koji do 17. januara treba da zaka`e privremeni predsjedavaju}i Pred sta vni ~kog do ma Par la men tar ne skup {ti ne BiH Adnan Ba{i}, javila je Srna. - Odgovara mi bilo koji termin do 17. januara, ukqu~uju}i i 17. januar - rekao je Tihi}, i dodao da ne predstavqa problem da sastanak bude u subotu ili nedjequ.

SARAJEVO - U podrumskoj pros to ri ji broj 18 u zgradi Predsjedni{tva BiH, gdje su namjeravali da smjeste Arhivu BiH, ju~e je prona|ena prostorija puna oru`ja, minskih sredstava i opreme. Izvori bliski Predsjedni{tvu BiH ka`u da je umjesto SIPA, koja po zakonu treba da {titi ovu instituciju, na uvi|aj pozvan MUP Kantona Sarajevo. Generalni sekretar Predsjedni{tva BiH i slu`be bezbjednosti dobile su zadatak da poslije uvi|aja sa~ine informaciju o prona|enom oru`ju. - U podrumskoj prostoriji broj 18 pro na |e ne su dvi je bombe, trotilski metak, topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatske pu{ke me|u kojom je najvi{e bilo one kalibra 7,62 i 7,9, te druga municija maweg kalibra. Prona|ena je i detonatorska kapisla

UMJESTO SIPA na uvi|aj pozvan MUP Kantona Sarajevo
Portparol predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Neboj {e Ra dma no vi }a \or |e La ti no vi} ka zao je “Gla su Srpske“ da nije bilo evakuacije slu`benika iz zgrade Predsjedni{tva, te da su Radmanovi} i Bakir Izetbegovi} imali normalan radni dan. - Oko 11.30 ~asova po nalogu generalnog sekretara Predsje dni{ tva for mi ra na je tro~lana komisija koja je uz bravare i stolare oti{la da otvori prostoriju u podrumu

zgrade koja je bila planirana za Arhiv BiH. U prostoriji su na{li oru`je, municiju, uniforme i pancire - kazao je Latinovi}. Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} potvrdio je da su u Predsjedni{tvu prona|eni “zaostala vojna oprema i druga materijalno-tehni~ka sredstva“. Ka`e da je MUP Kan to na o tome ju~e u 12.10 ~asova obavijestio stru~ni saradnik za obezbje|ewe i protivpo`arnu za{titu Predsjedni{tva BiH. - Utvrdili smo da nema opasnosti od detonacije materijala, koji }e biti predat Civilnoj za{titi - rekao je Nefi}. U K a bi ne tu srpskog ~lana Predsjedni{tva ka`u da je ~iwenica da je u zgradi Pred sje dni{ tva BiH prona|ena soba puna oru`ja i municije propust slu`bi bezbjednosti.

- Bilo da to naoru`awe stoji tu godinama, a da nikada do sada nije otkriveno, ili da je to neko tu namjerno ostavio, radi se o velikom propustu agencija i slu`bi koje su nadle`ne za obezbje|ewe zgrade, bezbjednost ~lanova Predsjedni{tva BiH i onih koji su tamo zaposleni - ka`u u Kabinetu. Isti~u da je problem i to {to je nekoliko razli~itih agencija raznih nivoa nadle`no za pojedine dijelove zgrade. - Svi oni koji su do sada obezbje|ivali Predsjedni{tvo moraju da ka`u za{to nisu radili svoj posao, da li su znali za ovu prostoriju ili nisu i za{to nisu ni{ta u~inili. Ali kakav god odgovor da bude, on je neadekvatan poslije ovoga danas - ka`u u Kabinetu i isti~u da je sistem bezbjednosti Predsjedni{tva u najmawu ruku lo{ i da se to mora promijeniti.

Vrijeme za odlazak OHR-a
BAWALUKA, SARAJEVO - Pred sje da va ju }i Pred sje dni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je ju~e Srni da je Me|unarodna krizna grupa u svom izvje{taju “BiH: Evropsko vrijeme za reagovawe“ kona ~no do {la do is pra vnog stava kada je rije~ o odlasku OHR-a iz BiH. Napomenuo je da se, na`alost, u iz vje {ta ji ma ICG obrnuto pisalo sve do posqedwih {est mjeseci. - Otvo re ni je o odlas ku OHR-a i o wegovoj smetwi daqem napretku BiH po~elo se govoriti kada je biv{i komesar za pro{irewe EU Oli Ren rekao da BiH ne mo`e apli ci ra ti za ~lan stvo u Uniji dok je OHR ovdje prisutan - istakao je on. Radmanovi} je dodao da se u OHR-u smatra da se mogu i daqe kr{iti qudska prava i komentarisati izjave legalno izabranih politi~ara u BiH. - Evropa je kona~no do{la do ispravnog stava, a to je da OHR mora da ode iz BiH. Na`alost, nisam siguran da }e to poslu{ati jer u OHR-u ima veliki broj qudi kojima se svi|a da sjede u BiH i donose odluke koje nikome nisu va`ne nego wima - zakqu~io je Radmanovi}.

Reakcije na izvje{taj Me|unarodne krizne grupe (ICG)

www.glassrpske.com
Da je postojalo reketirawe kada je rije~ o emisiji “60 minuta“, potvrdilo se i sada kad je sau~esnike u tom prqavom poslu kona~no savladala savjest. Tako su po~eli priznavati sve {ta su i kako su radili. Jednog dana }e i oni koji su uzimali pare priznati, ako imaju imalo qudskosti i gri`e savjesti. milivoje_andzic@gmail.com I hqeb je poskupio, {ta je sqede}e? Jo{ malo i ovako “bogatim“ nam ne}e trebati da ~itamo o poskupqewima, jer vi{e niko i ne}e morati i}i u pekare, prodavnice, ne}e imati s ~im. Razumijem ja da je tr`i{te slobodno, ali nerealnom podizawu cijena mora se stati u kraj. snjezana789@hotmail.com

OHR NIJE podsticajan za lidere u BiH
Predsjedavaju}i Savjeta mi nis ta ra BiH Ni ko la [piri} izjavio je da je ICG u izvje{taju dala dobre savjete za BiH - da je vrijeme da BiH odraste i da sama donosi odluke. - Mislim da je rije~ o do-

brom izvje{taju. Ima dobrih poruka koje su u interesu BiH. Oni su u pravu kada su rekli da su mehanizmi koji su upotrebqavani 15 godina zastarje li i da ne mo gu da bu du podsticaj za BiH i da sami treba vi{e da uradimo i da bu de sna `ni je pri sus tvo Brisela, kroz prisustvo amba sa do ra u BiH - re kao je [piri}. - OHR nije podsticajan za lidere u BiH da sami donose odluke, jer mnogi o~ekuju da }e to uraditi OHR - naglasio je [piri}. @. D.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 3

Josipovi} i Kosorova: Po{tovati voqu naroda u BiH
ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} i predsjednik hrvatske Vlade Jadranka Kosor istakli su tokom ju~era{weg sastanka sa liderima dva HDZ-a u Zagrebu podr{ku rje{ewima koja }e obezbijediti po{tivawe ve}inske politi~ke voqe konstitutivnih naroda i stanovnika BiH. U saop{tewu HDZ-a BiH se navodi da je data i podr{ka reformama i rje{ewima koja }e obezbijediti institucionalnu ravnopravnost hrvatskog naroda. Josipovi}a i Kosorovu predsjednici HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} upoznali su sa dinamikom dogovora o uspostavqawu vlasti u BiH. G. M.
FOTO: GLAS SRPSKE

Marko Papi}, analiti~ar globalne obavje{tajne kompanije “Stratfor“

Normativi koje Zapad uvodi u BiH ne postoje ni u samoj Evropi
OHR je su{tinski ukorijewen u zapadnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vladaju, ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama, ka`e Papi}
RAZGOVARALA: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Zapad prvenstveno `eli da vidi razli~ite etni~ke i politi~ke grupe u BiH koje se pona{aju kao Evropqani. Me|utim, problem je {to evropske normativne vrijednosti, koje se primjewuju na stanovnike BiH, ne postoje ~ak ni u samoj Evropi. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske“ analiti~ar globalne obavje{tajne agencije “Stratfor“ Marko Papi}. GLAS: Da li je do{lo kona~no vrijeme za zatvarawe OHR-a ili je ova Kancelarija i daqe neophodna BiH? PAPI]: Postoji strah me|unarodne zajednice da bi, ako do|e do zatvarawa OHR-a, do{lo do raspar~avawa dr`ave ili jo{ gore, ponovnog po~etka rata. Tako posmatraju}i, trebalo bi da zna~i da je OHR na neki na~in efikasan u odr`avawu BiH, me|utim to nije tako. OHR je postao bezna~ajan onda kada nije uspio da se suprotstavi predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Zapad bi trebalo da shvati da je OHR kori{}en samo kao izgovor da BiH odugovla~i sa reformama. Trebalo bi zatvoriti OHR i onda zahtijevati od razli~itih politi~kih partija i etni~kih grupa da krenu daqe same. To bi sve u BiH u~inilo obaveznima da zaista urade ne{to. Me|utim, problem je ponovo taj {to Zapad ne vjeruje da bi iko u BiH mogao da vodi dr`avu, tako da ni podsticaj za zatvarawe OHR-a zapravo ne postoji. GLAS: Predstavnici me|unarodne zajednice nekoliko puta su ponovili da je sudbina BiH u rukama politi~kih lidera, ali bez obzira na to, datum zatvarawa OHR-a jo{ uvijek nije poznat? PAPI]: Me|unarodna zajednica ne mo`e zatvoriti OHR bez neke vrste konsenzusa sa lokalnim lideri-

ma, tako da ta izjava nije iznena|uju}a. O~igledan razlog za nametawe OHR-a je ideja da lideri ne mogu sporazumno da vladaju, {to nije u potpunosti neta~na pretpostavka. Prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, u BiH je trajao gra|anski rat u kojem je izginulo veoma mnogo qudi. Dakle, OHR je su{tin ski uko ri jewen u za pa dnom uvjerewu da qudi u BiH nisu u stawu da sami presu|uju. Problem za Zapad je taj {to su snage u BiH prili~no sposobne da vladaju, ali ta vladavina nije ne{to {to je prihvatqivo zapadnim prestonicama.

OHR NIJE vi{e efikasan
GLAS: Na {ta mislite? PAPI]: Imate politi~ki sporazum izme|u srpskih i hrvatskih partija na primjer. Na funkcionalnom nivou to je primjer efikasne vladavine i efikasne politike. Na normativnom nivou to je veoma problemati~no za Zapad, koji ne mo`e da shvati da je i poslije 20 godina BiH u nastajawu, etni~ki o~i{}ena, regionalizo va na, sa po li ti ~ki odvo je nim entitetima koji nemaju osje}aj za jedinstvenu cjelinu. Dok se mediji koncentri{u na odre|ene uslove nametnute od strane me|unarodne zajednice i kada i kako }e biti zatvoren OHR, osnovni pro-

blem je u tome {to BiH u globalu nije ~isto funkcionalno pitawe za Zapad. To je normativno pitawe. GLAS: Da li BiH sa OHR-om i visokim predstavnicima mo`e da napreduje i kre}e se ka evropskim integracijama? PAPI]: Zatvarawe OHR-a jedan je od uslova za ulazak BiH u EU. Me|utim, prije zatvarawa, Zapad prvenstveno `eli da vidi razli~ite etni~ke i politi~ke grupe koje se pona{aju kao Evropqani. To je osnovno pitawe. Me|utim, problem je {to evropske normativne vrijednosti, koje se primjewuju na stanovnike BiH, ne postoje ~ak ni u samoj Evropi. Za wih su te vrijednosti prili~no visoke. [vajcarska je kantonalna konfederacija u kojoj kantoni imaju mo} nad svim, od oporezivawa do imigracija. Belgija je u procesu politi~kog samoubistva i mo`da ne}e opstati jo{ dugo. Dakle, pitawe nije ho}e li uz postojawe OHR-a biti omogu}en progres BiH ka evropskim integracijama, ve} ho}e li Evropqani ikada povjerovati da je BiH uop{te u Evropi. GLAS: U dokumentima koje je objavio “Vikiliks“ od svih politi~ara sa prostora biv{e Jugoslavije, najvi{e dokumenata, ~ak 79 odnose se na predsjednika RS Milorada Dodika. Za{to? PAPI]: Predsjednik Dodik je interesantan za SAD, jer je predstav-

Marko Papi}

qen kao glavni problem napora Zapada da BiH pretvore u “funkcionalnu dr`avu - zemqu sa jakim centrom“. To mora da se razumije na na~in da i daqe postoji odre|en nivo fascinacije Bosnom i Hercegovinom u zapadnim ministarstvima inostranih poslova, ukqu~uju}i i SAD.

BiH JE U VE]EM haosu od Belgije
GLAS: Na koji na~in bi ova dokumenta mogla da uti~u na daqi razvoj situacije na Balkanu, prvenstveno u BiH? PAPI]: “Stratfor“ je od po~etka tvrdio da “Vikiliks“ nije objavio ni{ta {to ve} nije poznato. “Vikiliks“ je iznena|ewe samo onima koji nisu bili svjesni problema u inostranoj politici. Za nekoga ko je ~ak i umjereno svjestan de{avawa u svijetu, ne bi trebalo da ga iznena|uje 98 odsto objavqenog. To zna~i da postoji svega nekoliko primjera gdje su `ivi izlo`eni opasnosti ili u kojima su “procurile“ kqu~ne informacije. To je razlog zbog kojeg vlasti SAD ta “curewa“ informacija shvataju veoma ozbiqno. Kada je rije~ o Balkanu, nije objavqeno ni{ta {to je “Stratforu“ nepoznato odranije. Samim tim ni ta

Terorizam
GLAS: Koliko po Vama stoje ocjene o vezama BiH sa terorizmom? PAPI]: BiH nije vi{e bliska umovima xihadskih organizacija, tako da je i vjerovatno}a da bi tro{ili svoja sredstva i resurse poku{avaju}i da se iz we izvedu teroristi~ki napadi veoma mala. Kako bilo, postoji mogu}nost da BiH postane tranzitna ta~ka za terorizam, posebno uzev{i u obzir ~iwenicu da putovawe izme|u BiH i Evrope postaje “opu{tenije“. Osim toga, u dr`avi i daqe postoji i velika koli~ina malokalibarskog oru`ja i eksploziva, koji bi mogli da budu korisni grupama koje namjeravaju da izvedu napade u “Mumbai stilu“ na “meke mete“ u Evropi.

dokumenta na razvoj u regionu najvjerovatnije ne}e imati nikakav uticaj. GLAS: O~ekujete li da bi u budu}nosti na “Vikiliksu“ mogla da budu objavqena neka mnogo “bombasti~nija“ dokumenta? PAPI]: Ne vjerujem. Objavqivawa su koordinisana sa me|unarodnim medijskim organizacijama. Sve ono {to je zaista “bombasti~no“ ve} je objavqeno. Pre ma na {em mi{qewu, to je uglavnom bilo bezuspje{no. GLAS: Kako gledate na to da je vlast u RS skoro formirana, uprkos poku{ajima Bo{waka da opstrui{u taj proces? PAPI]: “Stratfor“ rijetko komentari{e unutra{wu politiku i probleme unutar dr`ava. Politi~ki, BiH je u ve}em haosu nego Belgija, a i to ne{to govori. GLAS: U godini u kojoj skoro sve zemqe svijeta popisuju svoje stanovni{tvo, u BiH zakon o popisu jo{ uvijek nije usvojen? PAPI]: O~igledno je da je ovo veoma osjetqivo pitawe za BiH i to je razlog zbog kojeg vjerujemo da ne}e biti rije{eno u skorije vrijeme. U slu~aju da BiH ostane bez popisa to }e zna~iti da status kvo u zemqi ostaje i daqe.

Josipovi} pozvao ~lanove Predsjedni{tva u posjetu
SARAJEVO - Ambasador Hrvatske u BiH Ton~i Stan~i} uru~io je ju~e predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u poziv predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a za zvani~nu posjetu ~lanova Predsjedni{tva Hrvatskoj krajem januara, javila je Srna. Radmanovi} je obavijestio Stan~i}a da je Predsjedni{tvo BiH na prethodnoj sjednici usvojilo Okvirni plan i program posjeta Predsjedni{tva BiH u i iz BiH, u koji je preliminarno ukqu~ena i posjeta Hrvatskoj. Radmanovi} se ju~e sastao i sa ambasadorom Slova~ke Miroslavom Moj`itom sa kojim je razgovarao o aktuelnim politi~kim pitawima u BiH, s akcentom na proces formirawa vlasti na nivou BiH, poslije odr`anih oktobarskih izbora.

Puhovski: Lagumxija podsje}a na Staqina
ZAGREB - Profesor na Filozofskom fakultetu Uiveriziteta u Zagrebu @arko Puhovski uporedio je politiku predsjednika SDP-a Zlatka Lagumyije sa Staqinovom, javili su federalni mediji. Puhovski je rekao da se ne mo`e vu}i paralela izme|u Milo{evi}a i Lagumyije jer Milo{evi} svoju politiku nije skrivao. - Za razliku od Milo{evi}a, nisam ~uo da Lagumyija svoju pravu poziciju jasno govori - rekao je Puhovski i dodao da bo{wa~ki politi~ari nisu svjesni zna~aja Sarajeva.

BORS: FTV uvrijedila stanovnike RS i BiH
BAWALUKA - Bora~ka organizacija RS (BORS) smatra da je posqedwa emisija Federalne televizije “60 minuta“ na krajwe neprofesionalan na~in uvrijedila stanovnike RS i BiH. U saop{tewu BORS-a ocjewuje se da {tete od ove emisije, ~iji je urednik Bakir Hayiomerovi}, sigurno ne}e imati predsjednik RS, ni drugi prozvani zvani~nici iz srpskog i hrvatskog naroda, nagla{avaju}i da }e stanovnici BiH i dru{tvo uop{te pretrpjeti {tetu od zloupotrebe javne rije~i u ovom mediju. U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta“ u ponedjeqak nave~e predstavnici srpskog i hrvatskog naroda prikazani su kao fa{isti uz emitovawe fa{isti~kih simbola. Uz melodiju antifa{isti~ke pjesme “Aj Karmela“ emitovane su fotografije javnih li~nosti iz Srpske i BiH. G. M.

4 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Svjetlana TADI]

KOLUMNA

Wen stil su la` i manipulacija
(naslov preuzet iz “Oslobo|ewa”)

Oru`je u Predsjedni{tvu
Bosna i Hercegovina kao dr`ava sa svojim institucijama sama po sebi je ~udna, nelogi~na, neorganizovana, {tavi{e smije{na. Pokazalo se to ko zna koliko puta, ali evo i ju~e kada je ni mawe, ni vi{e, prona|en arsenal oru`ja #najvjerovatnije# zaostalog iz rata u dr`avnoj instituciji. To se nije desilo u MiJo{ nikada nismo nis tar stvu bez bje dnos ti ~uli da se u jednoj, ili nekoj od osiguravaju}ih, pa i u policijskih ili pravosunajneozbiqnijoj dnih institucija, pa da ka, `e mo # aj de ba ve se tim dr`avi svijeta poslom, pa {ta#! desilo da se Dvije bombe, trotilski predsjednik dr`ave metak, topovski udar, odresmjesti u jedan |ena koli~ina municije za objekat, a da se automatske pu{ke, druga on prethodno ne municija maweg kalibra, pregleda, o~isti, de to na tor ska ka pi sla i mehanizam, okre~i i na kraju {kolski satnino u zgradi sve je to na|e adekvatno Predsjedni{tva BiH. obezbijedi. U istoj onoj zgradi gdje sjede Vjerovatno da se najvi{i funkcioneri jedne dr`ave, u ovom slu~aju tri to i ne mo`e nigdje desiti, osim ~lana Predsjedni{tva BiH. Odakle oru`je usred pou smije{noj nam drumskih prostorija ove dr`avi BiH u kojoj institucije sam Bog }e znaje u zgradi ti. Ka`u, zaostalo iz rata, Predsjedni{tva prostorija bila zakqu~ana, pa je niko nije provjeravao prona|en ~itav i otvarao 15 godina poslije arsenal oru`ja zavr{etka rata. Jo{ nikada nismo ~uli da se u jednoj, pa i u najneozbiqnijoj dr`avi svijeta desilo da se predsjednik dr`ave smjesti u jedan objekat, a da se on prethodno ne pregleda, o~isti, okre~i i na kraju adekvatno obezbijedi. Vjerovatno da se to i ne mo`e nigdje desiti, osim u smije{noj nam dr`avi BiH. Krivi su svi nadle`ni, a prvenstveno bezbjednosne agencije koje su bile, a i daqe su zadu`ene za obezbje|ivawe zgrade i ~lanova Predsjedni{tva BiH. Nelogi~nostima nikad kraja, pa je ju~e na mjesto pronalaska gomile oru`ja prvo pozvan MUP Kantona Sarajevo, iako se zna da po zakonu ovu instituciju treba da {titi SIPA. Za{to i po kojem osnovu, niko nije objasnio. Ono {to je jo{ nelogi~nije jeste to da su u vrijeme pronalaska oru`ja svi zaposleni u objektu Predsjedni{tva uredno radili svoj posao. Nije bilo evakuacije, niti se razmi{qalo o woj. Niko nije uzeo u obzir da je mogu}e da do|e do eksplozije prilikom pomjerawa i odno{ewa razli~itih vrsta oru`ja. U druga~ijim dr`avama, okolnostima i uslovima to se ne bi desilo ni po koju cijenu. Ali BiH nije druga~ija, ona je jednostavno #takva# BiH, a #takve# su joj i institucije, neorganizovane, neodgovorne.

- Pravno, za nas formirawe NUN-a RS ne zna~i ni{ta, jer je to samo jo{ jedno od mnogih udru`ewa novinara u BiH. Ovo je kontinuitet neuspjelih poku{aja da se uni{ti Udru`ewe #BH novinari#. Prvi takav udar je bio kada su dvije Mire (Kusmuk i Loli}-Mo~evi}), po nalogu vlasti u Bawaluci, te vlasnika #Nezavisnih novina# i #Glasa Srpske# @eqka Kopawe i direktora Radio-televizije RS Dragana Davidovi}a, istupile iz Upravnog odbora Udru`ewa. Ka`e u intervjuu svojoj prijateqici, ~lanici neformalne grupe #sarajevskih vje{tica# (autorstvo na naziv ba{tini sarajevska novinarska raja), vje~ni i profesionalni sekretar i neformalna vlasnica Udru`ewa #BH novinari# Borka Rudi} u tekstu objavqenom pod preuzetim i neznatno modifikovanim naslovom #Wihov stil su la` i manipulacija#. Svima ili {iroj javnosti poznato je da su Mira Loli} i Mirjana Kusmuk napustile UO Udru`ewa u aprilu 2004. godi ne. U sa op {tewu za ja vnost ko je su izdale 29. aprila kao razlog napu{tawa navele su to da je sekretar Udru`ewa Borka Rudi} javno i su{tinski privatizovala ovu novinarsku asocijaciju. - Gospo|a Rudi} ve} vi{e od {est mjeseci bez konsultacija sa nama kao ~lanovima Upravnog odbora ovog tijela istupa javno u ime Udru`ewa, iznosi li~ne stavove, pi{e saop{tewa za javnost bez konsultacija i saglasnosti - navele su. pozorile su da je Rudi}eva samoinicijativno i bez wihove saglasnosti alarmirala novinarske asocijacije u svijetu za privatne i politi~ke interese odre|enih interesnih grupa i pripadnika jednog #sarajevskog novinarskog kruga#. - Smatramo da se propagandom i manipulacijom ne {tite prava novinara i razvoj de mo kra ti je. U bi lo ~i joj i ko joj manipulaciji mi ne}emo da u~estvujemo, ostaju}i do kraja vjerni profesiji kojom se bavimo. Ne `elimo da slu`imo bilo kojoj politi~koj opciji, pa ni onoj za ~iji interes o~igledno radi generalni sekretar Udru`ewa #BH novinari# Borka Rudi} - istakle su u obrazlo`ewu ostavki. Povod za odluku Mire L. i Mirjane K. bila je najava odr`avawa javne debate povodom Dana slobode medija u Sarajevu i Bawaluci na koju nije bio pozvan nijedan od tri ~lana UO #BH novinara# sa teritorije RS, kao nijedan glavni urednik ili novinar medija iz RS.

M

U

koji je Valentin Incko podnio UN navedeno je da su #Glas Srpske# i RTRS napustili #BH novinare# {to je ni mawe ni vi{e nego akt SECESIJE?! Majstor manipulacija, profesionalni sekretar novinara demokratski ~in izlaska dva novinara iz UO predstavila je kao izlazak dvije cijele redakcije iz Udru`ewa, iako je znala da nijedan novinar #Glasa Srpske# nikada nije ni bio wen drug ~lan. ira L. i Mirjana K. postale su tako prvi secesionisti u BiH, a da nisu ni znale {ta sawaju, a {ta im se zbiva. Valentin Incko, zbog izvje{taja koji je napisala wegova kancelarija i koji je podnio UN tek nekoliko dana po dolasku u BiH, postao je `rtva manipulacije skovane u #Kapu}inu#. Ta~no je da se kasnije neformalno (ali nikada javno) izvinio zbog ove la`i, koja je nikada ispravqena ostala kao wegov zvani~ni Izvje{taj o stawu u BiH pohrawena u arhivama UN. U ispovijesti svojoj prijateqici Borka nastavqa daqe da kazuje da su #dvije Mire# (od kojih je jedna Mirjana) iz UO istupile po nalogu #vlasti u Bawaluci, @eqka Kopawe i Dragana Davidovi}a#. Pre{u}uje da su tada #zamjenski# novinari RTRS-a (na ~ijem ~elu je Davidovi}) i #Nezavisnih novina# (~iji vlasnik je Kopawa) popunili upra`wena mjesta #dvije Mire# u UO Udru`ewa. Kao {to pre{u}uje i to da je taj UO, kao i #jedna Borka#, radio nelegalno skoro dvije godine jer im je istekao mandat. E sada i ludom je jasno da #jedna Borka# la`e i ne trep}e. Jer kako je mogu}e da #dvije Mire# (od kojih je jedna Mirjana), koje su se povukle po #nare|ewu vlasti, Kopawe i Davidovi}a#, u UO zamijene wiho ve ko le ge iz RTRS-a i #Ne za vi snih#?!

Pi{e: Mirjana KUSMUK

Komesarka “jedna Borka” je u svom maniru, jezikom politike i ulice, sru{ila i posqedwu dilemu u potrebu postojawa Udru`ewa “BH novinari” d.o.o. i potvrdila da su davno morali da ga takvog rasture svi koji dr`e do novinarskog digniteta i profesije. Parama, donacijama, zloupotrebama, pronevjerama... neka se bave oni koji su pla}eni da {tite zakon. Uz muzi~ki pozdrav “Svi su va{i reketa{i”
Senada Avdi}a). li da se vratimo najnovijem uratku dvi je dru ge. Ispo vi je da se daqe Borka i veli svojoj medijskoj za{titnici da je tre}i poku{aj ru{ewa Udru`ewa u re`iji #dvije Mire# (od kojih je jedna Mirjana) bio napad na #BH novinare# kada su se anga`ovali u Koaliciji za Rekom. Opet la`e #jedna Borka#. Koaliciju za Rekom, kao i sada Udru`ewe #BH novinari#, napustili su neki va`ni osniva~i zbog pronevjere, manipulacija i utro{ka novca donatora. Rekom su napustili Istra`iva~ko-dokumentacioni centar Sarajevo (Mirsad Toka~a), Helsin{ki odbor za qudska prava u RS (Branko Todorovi}), Helsin{ki odbor za qudska prava u Srbiji (Sowa Biserko) i Udru`ewe Prijedor~anki #Izvor#. Ali da budem iskrena, godi mi ova la`, hrani mi sujetu pa to ti je. Volim da sam mo}na da nagovorim Toka~u, Biserko i Todorovi}a da iza|u iz Rekoma i da jo{ u javnost iznesu te{ke optu`be o onima koji su ostali. #[ta je dobro? - Sve {to ja~a mo}, voqu za mo}, samu mo} u ~ovjeku#. li da se vratimo jo{ malo #jednoj Bor ki#. Ka `e ne gdje pred kraj {tiva komesarka #jedna Borka# da #je NUN RS pri{ao MINORAN broj, od , 120 ~lanova Udru`ewa BH novinari iz RS#. Dosadilo mi da ponavqam da la`e. Umjesto toga pozivam #jednu Borku# da u javnost iznese imena svih ~lanova Udru`ewa #BH novinari# iz RS koji su bili i ostali da ih zajedno brojimo! I tako je eto komesarka #jedna Borka# u svom maniru, jezikom politike i ulice, sru{ila i posqedwu dilemu u potrebu postojawa Udru`ewa #BH novinari# d.o.o. i potvrdila da su davno morali da ga takvog rasture svi koji dr`e do novinarskog digniteta i profesije. Parama, donacijama, zloupotrebama, pronevjerama.... neka se bave oni koji su pla}eni da {tite zakon. Uz muzi~ki pozdrav #Svi su va{i reketa{i#.

A

KO SU PRVI secesionisti iz RS prozvani na Ist Riveru
Vje~ni profesionalni sekretar i neformalna vlasnica Udru`ewa d.o.o. u ispovijesti svojoj drugarici nastavqa i pripo,vijeda kako je #drugi poku{aj uni{ta, vawa BH novinara u re`iji dvije Mire# anga`ovawe #sarajevskih kvaziintelektualaca i kvazipromicateqa kulture dijaloga da pi{u serije teksto, i la`u protiv va , Udru`ewa BH novinari #. I budali je jasno da se ovaj dio {tiva direktno odnosi na #Glas Srpske# i ko lu mnu ko ju za nas pi {e Sawa Vla isavqevi}, direktorka Centra za kulturu dijaloga. #Sarajevski kvaziintelektualci# po #jednoj Borki# su profesorica filozofije i sociologije u elitnoj Drugoj sarajevskoj gimnaziji Sawa i wen suprug Ugo Vlaisavqevi}, redovni profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, pre da va~ na Sor bo ni, do ne da vni predsjednik PEN-a, jedan od vode}ih intelektualaca Evrope. revi{e je, pa i ako dolazi iz usta predava~ice #materweg jezika# iz Mrkowi} Grada sredinom osamdesetih #prije nego {to }e se udati za zlosre tnog An |e li }a u Kowic. Iz ne kih razloga Rudi}ka je u ratnim godinama promovisana u novinara. Nije mnogo vremena pro{lo, a Rudi}ka je izabrana za najnezavisnijeg novinara koji hoda Bosnom i Hercegovinom#, (dio iz biografije Bor ke Ru di} pre uzet iz ko lu mne neosporno duhovitog i slobodomisle}eg

Ivo Miro Jovi}, poslanik HDZ-a BiH u Parlamentu BiH
Sve {to radi Federalna televizija zasnovano je na la`ima, klevetama i mr`wi. To {to oni rade promovisawe je socijalnacionalizma. To je ~ist fa{izam.

KAKO “JEDNA BORKA” la`e na ~istom “materwem jeziku”
- Nama je jasan ciq ove debate, a o wemu svjedo~i sastav odabranih. Ciq ovog skupa je da se prika`e da u Republici Srpskoj caruju re`imski mediji i da vlada apso lu tni me dij ski mrak. To ne da ni je ta~no, nego je smi{qena la` i manipulacija, iza koje se kriju odre|ene interesne i politi~ke grupacije - zakqu~ile su one u obra}awu javnosti. To je bio vi{e nego dovoqan razlog da postanu `rtve pokvarene igre i manipulacije u re`iji Borke Rudi}. Svom prijatequ i tada{wem direktoru komunikacija OHR-a Frani Marojevi}u Borka je odmah sugerisala da ovaj ~in dva novinara #gurne# u izvje{taj visokog predstavnika za UN u dijelu koji se ti~e situacije u medijima u BiH. Tako su se Mira L. i Mirjana K. obrele na Ist Riveru. U tom prvom izvje{taju

A

Bakir Haxiomerovi}, urednik politi~kog magazina FTV-a “60 minuta“
U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta“ u ponedjeqak nave~e predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u BiH su, uz govor mr`we i klevete urednika i novinara te emisije, nazvani fa{istima uz emitovawe fa{isti~kih simbola.

P

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 5

Koliko zara|uju doma}i, a koliko politi~ari u inostranstvu

Parastos u Skelanima 16. januara

Plate politi~ara u EU osam puta ve}e od BiH
Francuski predsjednik prima 19,1 hiqadu evra mjese~no, wema~ki oko 16,5 hiqada evra, a ~lanovi Predsjedni{tva BiH mjese~no dobijaju 2.490 evra. U Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori plate politi~ara mawe nego u BiH
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Sje}awe na 68 `rtava Nasera Ori}a
SKELANI - U Skelanima }e 16. januara biti slu`eni parastosi za 68 poginulih srpskih boraca i civila koji su prije 18 godina stradali u napadu srebreni~kih muslimana predvo|enih Naserom Ori}em, javila je Srna. Parastosi }e biti slu`eni u zaseoku ]osi}i i u Skelanima poslije ~ega }e biti polo`eno cvije}e na spomenobiqe`ja. U borbama koje su vo|ene od napada na Kravicu na Bo`i} iste godine pa do 16. januara u ]osi}ima poginulo je 28 boraca i civila. Svi zlo~ini koji su se dogodili na ovom podru~ju su dokumentovani, ali ni izvr{ioci ni nalogodavci nisu izvedeni pred lice pravde.

BAWALUKA - Predsjednici, premijeri, ministri i poslanici u Srpskoj, FBiH i BiH, iako za ov da{we standarde imaju viso ke pla te, pri dnu su evropske qestvice po visini zarada, ali su ipak najpla}eniji u regionu. Ta ko je pla ta ~la no va Predsjedni{tva BiH mawa za oko 15 hiqada evra od reci mo pla te pred sje dni ka Wema ~ke ili Fran cus ke. ^la no vi Pred sje dni{ tva BiH imaju osnovnu platu od 4.981 marku, ili 2.490 evra. U kategoriji onih koji naj vi {e za ra |u ju su fran cus ki pred sje dnik Ni ko la Sarkozi koji ima godi{we pri mawa od 230.000 evra, ili 19,1 hiqadu evra mjese~no. Predsjednik Wema~ke Kris ti jan Vulf go di{we prima 199.000 evra ili mjese~no oko 16,5 hiqada evra. - U BiH predsjedavaju}i Sa vje ta mi nis ta ra pri ma mjese~no 4.482 marke, a zamje nik pred sje da va ju }eg 4.383 KM - rekli su “Glasu Srpske“ u Savjetu. Dodali su da pla ta mi nis ta ra BiH mje se ~no izno si 4.233, a wihovih zamjenika 3.735 maraka. Duplo vi{e od predsjeda va ju }eg Sa vje ta za ra di britanski premijer David Ka me run ~i ja je go di{wa plata 65.000 evra, ili oko 5.400 evra mjese~no. Najvi{u pla tu me |u evrop skim pre mi je ri ma ima {pan ski premijer Hose Luis Zapatero 78.180 evra godi{we, ili 6.515 evra mje se ~no, te wema ~ki kan ce lar An ge la Merkel koja uz poslani~ku platu od 6.811 evra, mjese~no

Ustavni sud BiH

Stigao zahtjev za ocjenu Zakona o imovini RS
SARAJEVO - Ustavni sud BiH za pri mio je Zah tjev pot pred sje da va ju }eg Do ma naroda Parlamenta BiH Sulejmana Tihi}a za ocjenu usta vnos ti Za ko na o sta tu su dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, a pod zabranom je raspolagawa. U Sudu, me|utim, ju~e nisu mogli da preciziraju kada bi se moglo pristupiti rje{avawu ovog predmeta, javile su agencije. Zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti je upu}en nakon {to je Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo odluku da tim zakonom nije povrije|en vitalni interes bo{wa~kog naroda. Vi so ki pred sta vnik za BiH Valentin Incko je 5. januara izdao nalog kojim se obustavqa primjena ovog zakona do dono{ewa kona~ne odluke Ustavnog suda BiH. Zvani~nici RS najavili su da ne}e odustati. V. K.

Sarkozi i Merkelova najpla}eniji u Evropi

FOTO: GLAS SRPSKE

zara|uje ne{to preko 21.000 evra, jer za posao kancelara mje se ~no do bi ja oko 14,8 hiqada evra. Sa dru ge stra ne, pla ta srpskog pre mi je ra Mir ka Cvetkovi}a je oko 1.300 evra mje se ~no. Pla ta dos ko ra{weg crnogorskog premijera Mila \ukanovi}a bila je 1.256 evra, a go di{wa pla ta pred sje dni ka Crne Gore Filipa Vujanovi}a je ne{to iznad 23.000 evra ili oko 1.900 evra mjese~no. Predsjednik Srbije Boris Tadi} mjese~no zaradi oko 1.400 evra, a predsjednik Makedonije \or|i Ivanov prima osnovnu platu od oko 1.500 evra. Mjese~na plata predsjednika RS je oko 1.950 evra, dok zamjenici predsjednika imaju primawa od oko 3.800 maraka mjese~no. Plata predsjednika Vlade RS je 5.000 maraka, me|u-

tim, ove godine plata predsjednika i ministara u Vladi RS umawena je za 25 od sto, te tre nu tno pla ta premijera RS iznosi 3.850 ma ra ka. Pla te pot pred sje dni ka Vla de izno se 3.375 maraka, dok su plate ministara 3.000 maraka.

BRITANSKI premijer godi{we zaradi 65.000 evra
Predsjednik FBiH prima platu vi{u od 2.000 maraka, a pot pred sje dni ci oko 1.800 ma ra ka. Pre mi jer FBiH prima oko 2.300 maraka, zamjenik premijera zara|u je 2.120 ma ra ka, dok ministri u federalnoj Vladi zara|uju od 1.800 do 2.100 maraka. Poslanici sa deset godina radnog sta`a u Parlamentu BiH mjese~no primaju, samo po osnovu plate i pau{ala, 5.140 maraka. Primawa poslanika i delegata u Parlamentu FBiH ve}a su od primawa poslanika u Narodnoj skup{tini RS, pa tako u FBiH po sla ni ci primaju platu od oko 3.226 ma ra ka mje se ~no, dok u NSRS primaju 2.678 maraka.

Zarada
^lanovi Predsjedni{tva BiH, predsjednici i potpredsjednici Republike Srpske i FBiH, te poslanici u Parlamentu BiH i u parlamentima Srpske i FBiH, u zavisnosti od toga koju funkciju obavqaju, za jedan mandat od ~etiri godine zarade od 90 do 240.000 maraka.

Poslanici u Norve{koj mjese~no zarade 7.214 evra, Bel gi ji 6.369 evra, Wema ~koj 7.668, Sloveniji 4.433, Letoniji 2.173, a u Evropskom parlamentu 7.665 evra mjese~no. Direktor Centra za humanu politiku Momir Dejano vi} re kao je “Gla su Srpske“ da se visine plata funkcionera naj~e{}e komentari{u kao previsoke. - Kada se funkcionerske plate u BiH porede sa funkcionerskim platama u mnogo ra zvi je nim zemqama, treba imati u vidu da je kod wih BDP po stanovniku ve}i za deset puta nego kod nas - istakao je Dejanovi}. Dodao je da, u principu, ne bi trebalo imati ni{ta protiv visokih plata kod nas, ako se one mogu opravdati mjerqivim rezultatima rada za op{te dobro. - Ipak, nije logi~no da poslanik koji nijednom ne dis ku tu je u to ku man da ta ima istu ili sli~nu platu kao direktor javne kompanije, mi nis tar, pred sje dnik Vlade ili predsjednik Savjeta ministara - naglasio je Dejanovi}.

Leo Plo~kini}

Prigovor RAK-u na prilog u “60 minuta“

Leo Plo~kini}

FOTO: GLAS SRPSKE

Odluka Kluba Bo{waka o premijeru RS stigla u Ustavni sud RS

Odluka o vetu u proceduri
BAWALUKA - Predsjedavaju}i Vije}a naroda RS Momir Mali} potpisao je ju~e sva dokumenta o odluci o ve tu Klu ba Bo{waka na izbor premijera RS Aleksandra Yombi}a i odluka je proslije|ena Ustavnom sudu RS da saop{ti kona~nu odluku. U Ustavnom sudu RS potvrdi li su ju ~e “Gla su Srpske“ da im je stigla odluka o vetu Bo{waka i da }e odmah u}i u proceduru. Odluka o vetu je uslijedila nakon {to ~lanovi Zajedni ~ke ko mi si je Na ro dne skup{tine RS i Vije}a naroda u utorak nisu postigli dogovor o odluci Bo{waka o ulagawu veta na izbor premijera RS Aleksandra Yombi}a. Srpskoj na zvani~no preuzimawe du`nosti sa~eka}e najdu`e 37 dana. - O~ekujem da }e Ustavni sud, ipak, cijeniti “aktuelnost trenutka“ i da }e se o vetu izjasniti prije krajweg roka, tako da vjerujem da }e odluka suda biti saop{tena prije isteka zakonskog roka od 37 dana - rekao je Mali} “Glasu Srpske“. Ustavni sud RS, po prijemu odluke, ima sedam dana da se izja sni da li pri hva ta ili odbija zahtjev Bo{waka o vetu. Ako sud prihvati da razmatra odluku, u roku od 30 dana mora da saop{ti kona~nu odluku o ulo`enom vetu. Bo{waci su ranije povukli odluku o osporavawu ~lanova Vlade RS. Predsjednik Zajedni~ke komisije Igor Radoji~i} ista kao je ra ni je da ci je la pri~a o vetu predstavqa “poli ti ~ku te mu ~i ji je ciq blokada”. V. K.

MOSTAR - Predsjednik NVO “Kroacija libertas“ Leo Plo~kini} podnio je prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije na prilog objavqen u emisiji FTV-a “60 minuta“, u kojoj je sugerisano da su prikazane osobe, predstavnici hrvatskog i srpskog naroda, fa{isti, javila je Srna. - Objavqeni prilog definitivno podsti~e na rasnu, vjersku i nacionalnu mr`wu - istakao je Plo~kini} u prigovoru RAK-u i na veo da je pri ka za na fo to mon ta `a sli ka politi~kih zvani~nika, uz pratwu pjesme Darka Rundeka potpuno neta~na i varqiva. U politi~kom magazinu FTV-a “60 minuta” u ponedjeqak nave~e predstavnici srpskog i hrvatskog naroda u BiH su, uz govor mr`we i klevete urednika i novinara te emisije, nazvani fa{istima uz emitovawe fa{isti~kih simbola. Uz melodiju antifa{isti~ke pjesme “Ay carmela“ Darka Rundeka emitovane su fotografije javnih li~nosti iz RS i BiH kojima se jasno imputira fa{izam.

KRAJWI rok za odluku 37 dana
Upu}ivawem odluke o vetu na Ustavni sud RS, novoiza bra na iz vr{na vlast u

Region Kam~atke na dalekom istoku Rusije poku{ao je da tokom novogodi{wih praznika zabrani predstavu “Pepequga“, jer “sadr`i podriva~ku politi~ku poruku o spornim promjenama vremenskih zona“, prenose agencije. Vlasti na Kam~atki izrazile su nezadovoqstvo predstavom, jer su shvatili da publika reaguje na o~iglednu paralelu sa kontroverznom promjenom vremenske zone kako bi ovaj region bio bli`i mjerewu vremena sa Moskvom. Vlasti su shvatile da publika u pozori{tu u Petropavlovsk-Kam~atski, najve}em gradu na Kam~atki, freneti~no aplaudira na scenu kada kraq vra}a kazaqke na ~asovniku da bi Pepequga ostala na balu. Ruski dnevnik “Komersant“, pozivaju}i se na glumce i radnike u pozori{tu, potvrdio je da je nare|ena zabrana.

6 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Zimska {kola borbe protiv diskriminacije

Dru{tvo
Veterinarska inspekcija u Srpskoj

SARAJEVO - Zimska {kola borbe protiv diskriminacije, koja }e od 14. do 16. januara biti odr`ana u Sarajevu, okupi}e 23 u~esnika iz Sarajeva, Isto~nog Sarajeva, Mostara i Bawaluke od kojih se o~ekuje da u februaru i martu organizuju treninge iz oblasti za{tite od diskriminacije i primjene postoje}ih pra-

vnih mehanizama u svojim lokalnim zajednicama, javila je Srna. Ciq kompletnog programa je podizawe svijesti o Zakonu o zabrani diskriminacije BiH koji je Parlamentarna skup{tina BiH usvojila sredinom 2009. godine, kao dio uslova za liberalizaciju viznog re`ima.

Trihinelom zara`eno 35 uzoraka mesa
BAWALUKA - Veterinarski inspektori su od novembra do polovine decembra 2010. godine utvrdili da je 35 uzoraka sviwskog mesa zara`eno trihinelom, rekla je glavni republi~ki veterinarski inspektor Qiqana Goji}. Dodala je da meso sviwa i kopitara koje je namijeweno javnoj potro{wi odmah poslije klawa treba obavezno pregledati radi utvr|ivawa prisustva larvi trihinele. - Najve}i broj zara`enih uzoraka trihinelom registrovan je u Posavini i Semberiji, gdje se ve} dugi niz godina javqa trihinela - rekla je Goji}eva. Ona je naglasila da se meso kod kojeg se utvrdi prisustvo trihinele uni{tava odmah pod nadzorom Veterinarske inspekcije. M. Mi.
FOTO: ARHIVA

Sastanak Komisije Vlade Srbije i Tima RS za tra`ewe nestalih

Institut ne mo`e da funkcioni{e bez Srba
Institut nije validan bez zastupqenosti Srba, jer ve} du`e vrijeme nema upravqa~ku strukturu, odnosno UO, naglasio Kr~mar. Institut mora biti u punom kapacitetu i imati podr{ku svih, rekao Odalovi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

FOTO: S. ILI]

Odmah poslije klawa meso treba obavezno pregledati

Sastanak u Bawaluci

Nediqko Rimac

miliona maraka.

Odbijeni projekti u povratni~kim op{tinama
LIVNO - Premijer Livawskog kantona u tehni~kom mandatu Nediqko Rimac potvrdio je da su odbijeni zahtjevi kantonalnog ministra zdravstva za neke projekte u povratni~kim op{tina ma sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom - Glamo~u, Bosanskom Grahovu i Drvaru, jer je smatrao da je Kantonalna bolnica prioritetna u odnosu na domove zdravqa, javila je Srna. Rimac (HDZ 1990) izrazio je nezadovoqstvo radom ministra zdravstva, rada i soci jal ne po li ti ke ovog kan to na Dar ka Hor va ta (SNSD) u proteklom ~etvorogodi{wem mandatu, tvrde}i da je izme |u wega i Hor va ta “bi lo ne sla gawa jer nisu imali isti pristup problemima u zdravstvu“.

BAWALUKA - Institut za tra`ewe nestalih lica BiH mora {to prije da po~ne da radi, a podr{ku institucija Republike Srpske ima}e samo pod uslovom da budu zadovoqeni interesi srpskih porodica. Zakqu~eno je to na sastanku ~lanova Operativnog tima RS za tra`ewe nestalih lica i Komisije za nestala lica Vlade Srbije ju~e u Bawaluci. - In sti tut ne mo `e da funkcioni{e bez Srba i potrebno je prona}i mehanizam i na~ine izlaska iz postoje}eg }orsokaka u procesu tra`ewa nestalih Srba u BiH - rekao je rukovodilac Operativnog tima Goran Kr~mar. Dodao je da RS sigurno `eli da uspostavi Institut koji treba da radi posao zbog kojeg je osnovan, a ne da rije{i svega sedam slu~ajeva nestalih Srba za tri godine rada i potro{i sedam

NASTAVAK saradwe o pitawu Sijekovca
- Institut nije validan bez zastupqenosti Srba, jer ve} du `e vri je me ne ma upravqa~ku strukturu, odnosno Upravni odbor - naglasio je Kr~mar i dodao da je zbog toga proces tra`ewa nestalih u ovom momentu zaustavqen. Istakao je da }e RS posredstvom suosniva~a Instituta, Savjeta

ministara BiH i Me|unarodne komisije za nestala lica (ICMP) tra`iti da se uspostavi legalna i puna upravqa~ka struktura Instituta. Kr~mar je dodao da }e Operativni tim RS i Komisija Vlade Srbije nastaviti saradwu oko rje{avawa pitawa ekshumiranih tijela u Sijekovcu kod Broda, jer operativni podaci pokazuju da tu ima i dr`avqana Srbije. Kr~mar je ocijenio da postoji velika sli~nost u pri~i izme|u “slu~aja `ute ku}e“ u Albaniji i

Sporazum
Odalovi} je naglasio da je jedan od problema nepostojawe me|udr`avnog sporazuma izme|u Srbije i BiH, kojim bi se definisale me|usobne obaveze. - Do sada smo upu}ivali dva prijedloga za potpisivawe sporazuma, a pretpostavqam da nije potpisan zbog perioda prelaska tra`ewa nestalih u nadle`nost Instituta rekao je Odalovi} i dodao da }e ovih dana uputiti jo{ jedan prijedlog takvog akta vlastima BiH.

Sijekovca, ali ni {est godina od ekshumacije niko u Tu`ila{tvu BiH i tu`ila{tvima RS “nije na{ao za shodno da to procesuira“. Pred sje dnik Ko mi si je Vlade Srbije za nestala lica Veqko Odalovi} rekao je da je potrebno ostvariti punu saradwu sa Institutom, jer su na wega prenesene zna~ajne nadle `nos ti i ima naj vi {i mandat za tra`ewe nestalih u BiH. On je naglasio da Institut mora biti u punom kapacitetu, mora imati punu podr{ku svih koji u~estvuju u tra`ewu nestalih i da je poslije ostavke ~lana Kolegijuma direktora Milana Bogdani}a potrebno formirati Kolegijum i UO. - Do sada smo 25 dr`avqana RS prona{li na teritoriji Srbije i predali vlastima RS. Vlada RS i wen tim treba da budu dio ukupnog procesa tra`ewa nestalih na prostoru biv{e Jugoslavije - poru~io je Odalovi}.

Srpski predstavnici napu{taju Institut za tra`ewe nestalih lica BiH

BAWALU KA - Srpski predstavnici napu{taju Institut za tra`ewe nestalih lica BiH jo{ od septembra pro {le go di ne, iako po je dinci u Institutu i danas tvrde da ni ka da ni ko ni je dao ostavku u toj instituciji. Pot vrdi li su to “Gla su Srpske“ pred sta vni ci srpskog na ro da ko ji su pro te klih mje se ci da li os tav ke ili zamrzli svoj status u Institutu, reaguju}i na izjavu portparola ove institucije Lejle ^engi} da “niko nije napustio Institut“. - Sve {to se posqedwih mje se ci na ga |a je ne ta ~no.

Institut }uti o ostavkama
Ni Boro Peuli} ni Milan An|i} nisu podnijeli ostavke. Svi oni rade. Aleksandar Radeta je sporazumno raskinuo ugovor, ali nije podnio ostavku. Navodi koji dolaze iz RS su apsolutno neta~ni tvrdi ^engi}eva za sarajevske medije. Biv {i ~lan Nad zor nog odbo ra In sti tu ta Mi lan An |i} tvrdi da je jo{ 16. septembra 2010. podnio ostavku. - Ostavku sam podnio Savjetu ministara BiH, jer oni imenuju Nadzorni i Upravni odbor - istakao je An|i} i dodao da od tada nema ni{ta sa In sti tu tom. I ne ka da{wi pred sje da va ju }i UO Instituta Brano Dursun isti ~e da je os tav ku po dnio jo{ 2. novembra pro{le godine.

BOGDANI]EVA ostavka jo{ nije razmatrana
Rukovodilac Tima za ekshumacije Aleksandar Radeta istakao je da termin “sporazumni raskid“ ne postoji u zakonu. - Ta~no je da sam oti{ao zbog prelaska na drugo radno mjesto, ali prethodno sam podnio ostavku - istakao je Radeta.

^lan Sa vje to da vnog odbora Boro Peuli} zaledio je svoj status, a ostavku }e, ka `e, da ti ~im se iza be re novi UO. Posqedwi koji je podnio ostavku je ~lan Kolegijuma direktora Instituta Milan Bogdani}. On je ostavku podnio u ponedjeqak zbog “nesla gawa sa ten den ci ja ma prisutnim u procesu rje{avawa su dbi ne nes ta lih li ca“. - Bo gda ni }e vu os tav ku UO Instituta jo{ nije razmatrao i ne zna se kada }e rekla je “Glasu Srpske“ ^engi}eva. V. [.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 7

Ribari do kraja januara da dostave izvje{taje
BAWALUKA - Korisnici ribarskih podru~ja u Srpskoj du`ni su da dostave Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS godi{wi izvje{taj o radu do kraja januara, saop{teno je iz Ministarstva. Forma godi{weg izvje{taja, koji je potrebno dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi, mo`e se na}i na internet strani-

ci www.vladars.net/ Ministarstva. Sportsko-ribolovni savez RS, sa kojim je Ministarstvo potpisalo ugovor, preduzima}e aktivnosti u vezi sa podjelom dozvola za sportski i privredni ribolov korisnicima ribarskih podru~ja. M. Mi.

Narodi koji vrijeme ra~unaju po julijanskom kalendaru no}as do~ekuju Novu godinu

Vijesti
BORS

Slavqe na trgovima i u kafi}ima uz narodwake
Na Trgu Krajine nastupa Ana Bekuta, u Prijedoru “Amadeus bend”, u Doboju Dejan Mati}, u Isto~nom Sarajevu prisutne }e zabavqati “Goci bend“, dok }e u Fo~i nastupiti lokalni bendovi
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Borci da bojkotuju poziv
BAWALUKA - Bora~ka organizacija RS (BORS) pozvala je borce kojim nije ispla}en bora~ki dodatak da se ne odazovu pozivu Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite i ne javqaju u odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu svojih op{tina da bi dobili bora~ki dodatak. Predsjednik BORS-a Pantelija ]urguz je rekao da je generalni stav BORS-a da borci ne idu nigdje od svojih ku}a i da se nikom ne javqaju, javila je Srna.

“Po{te Srpske”

BAWALUKA - Za pravoslavce koji vrijeme ra~unaju po ju li jan skom ka len da ru, ta~no u pono} po~iwe Nova ju li jan ska go di na, ko ju }e stanovnici Srpske, bez pretjerane euforije do~ekati uglavnom na trgovima i kafi}ima uz zvuke narodnih

Jahorina
Oni koju se odlu~e da do~ekaju Novu godinu na olimpijskoj qepotici Jahorini imaju u ponudi organizovan do~ek u “Kolibi“ hotela “Termag“ i u restoranu hotela “Vu~ko“, prenijela je Srna. U ponudi hotela “Termag“ cijena novogodi{weg aran`mana kre}e se od 20 do 50 KM, a za do~ek Pravoslavne nove godine u restoranu hotela “Vu~ko“ potrebno je izdvojiti 20 KM.

pjesama ili u ku}noj atmosferi. U najve}em gradu Srpske bi }e or ga ni zo van do~ek na Trgu Krajine gdje }e prisutne zabavqati Kraji{ki truba~i i Ana Bekuta sa “IN” bendom. Za do~ek Pravoslavne nove godine u Bawaluci izdvojeno je oko 40.000 maraka, a program bi trebalo da po~ne oko 22 ~asa. Ve}ina bawalu~kih kafi}a i klubova ne}e imati organizovan do~ek, a za sve goste bi}e slobodan ulaz. Sli ~na no vo go di{wa atmosfera bi}e i u ostalim bawalu~kim kafi}ima i klubovima, u kojima }e, kako isti~u, cijene pi}a biti iste kao i ostalim danima, te ulaz slobodan. Veliki broj Bawalu~ana ka`e da }e Pravoslavnu novu godinu do~ekati na trgu. - Sa dru{tvom sam planirao da prvo ode mo do Trga Krajine. Vrijeme }e nam izgleda i}i naruku, tako da vjerujem da }e biti zabavno. Poslije toga }emo u neki od kafi}a kazao je Bawalu~anin Igor

^estitka
Predsjednik RS Milorad Dodik ~estitao je svim gra|anima Republike Srpske, koji praznuju po julijanskom kalendaru, Pravoslavnu novu 2011. godinu. - Svim gra|anima `elim puno sre}e, zdravqa i uspjeha. @elim da Nova godina svima donese napredak i blagostawe - navodi se u ~estitki.
Maksi}. pe~eni kesten. U programu, ~iji je po~etak zakazan za 22 ~asa, u~estvova}e poznati pjeva~ Dejan Mati} i doma}i bend “Trio in“. Do~ek Pravoslavne nove godine u Isto~nom Sarajevu bi}e organizovan u Sportskoj

ULAZ u kafi}e uglavnom slobodan
Prijedor~ane koji se odlu~e da Pravoslavnu novu godinu do~ekaju na trgu zabavqa}e ansam bl “Mas ka ra da“ iz Bawaluke i grupa “Amadeus bend“. Na trgu }e biti slu`eno kuvano vino i ~aj. Po~etak programa je zakazan za 21.30 ~asova, a u pono} ne}e izostati ni vatromet. Za stanovnike Doboja koji se odlu~e da novogodi{wu no} do~ekaju u centru grada ispred nekada{we robne ku}e “Beograd“ bi}e obezbije|eno kuvano crno vino i rakija, kao i

dvorani “Slavija“, a prisutne }e za bavqati “Go ci bend“, izvorne grupe, narodni guslari i vokalni solisti. Isto kao i za me|unarodnu No vu go di nu, u Fo ~i }e za proslavu Pravoslavne nove godine na gradskom trgu nastupi ti lo kal ni ben do vi i pjeva~i, a stanovnici }e u`ivati uz skromnu ~ast, tradicional no ku va no vi no i vatromet. Or ga ni zo va nog do ~e ka Pravoslavne nove godine ne}e biti u Mrkowi} Gradu, Zvorniku, Bratuncu, Srebrenici, Trebiwu i ostalim mawim op{tinama.

Samostalni u me|unarodnom saobra}aju
BAWALUKA - “Po{tama Srpske“ dodijeqen je me|unarodni kod (IMRS) ~ijom registracijom u bazi podataka Svjetskog po{tanskog saveza ovo preduze}e sti~e ravnopravan status sa druga dva operatera u BiH u oblasti me|unarodnog po{tanskog saobra}aja, ~ime }e u{tedjeti oko 40.000 KM godi{we i skratiti rok dostave po{iqaka, javila je Srna. Direktor “Po{ta“ Jasminka Krivoku}a rekla je da sve po{iqke koje se primaju na podru~ju RS i otpremaju za inostranstvo, kao i sve koje dolaze sa podru~ja drugih zemaqa, mogu da dolaze direktno u Bawaluku.

Sarajevo

Nacionalni spomenik 41 dobro
SARAJEVO - Komisija za o~uvawe nacionalnih spomenika BiH proglasila je pro{le godine nacionalnim spomenikom 41 dobro, a za skoro devet godina rada donijela je 609 odluka o progla{ewu kulturnih dobara u BiH nacionalnim spomenicima, javila je Srna.

Proslava Pravoslavne nove 2010. godine

FOTO: ARHIVA

BAWALU KA - U Re pu blici Srpskoj ju~e je registro va no se dam novooboqelih od novog gripa, za koje je brzim testom pot vr|e no da su za ra `e ni vi ru som H1N1, re kla je “Gla su Srpske” por tpa rol In sti tu ta za za {ti tu zdravqa RS Milka Mr|a. Prema wenim rije~ima, tro je oboqelih od no vog gri pa na la zi se u Kli ni ~kom centru Bawaluka, dok su u bol ni ci “Ka sin do” u Isto~nom Sarajevu smje{tena ~etiri pacijenta. Mr|a je dodala da u RS do sada ima ukupno 11 obo-

Sedam novooboqelih od H1N1
qelih od novog gripa. - U bolnici “Kasindo” u Isto~nom Sarajevu zadr`ane su ~etiri mla|e osobe koji ma je brzim tes tom pot vr|e no da su za ra `e ne virusom H1N1 - potvrdila je infektolog ove zdravstvene ustanove @anka Eranovi} i do da la da su me |u za ra `e nim student i u~enik, te da je wihovo stawe relativno stabilno. Stanovnici Srpske postali su nepovjerqivi prema vakcinama protiv H1N1, posli je slu ~a ja u Hrvat skoj, kada je pacijent preminuo, iako je bio vakcinisan.

U Republici Srpskoj ukupno 11 zara`enih novim gripom

OPASNOST od zaraze i poslije vakcinacije
Infektolog na Klinici za infektivne bolesti u KC Bawaluka Antonija Verhas rekla je da postoji mogu}nost da se sta no vni ci zaraze novim gripom iako su se vakcinisali, jer imunitet nastupa tek dvije do tri nedjeqe poslije vakcinacije. - Us pje {nost va kci ne,

FEDERACIJA BiH
Prema posqedwim podacima u FBiH je od novog gripa oboqelo 15 stanovnika, a me|u oboqelim je i potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. - Kebo je zara`en virusom novog gripa H1N1 i smje{ten je Kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu - potvrdio je portparol SDA Salmir Kaplan, prenijela je Srna.

odnosno vakcinacije kre}e se od 70 do 90 odsto kod mladih osoba, dok je kod starijih i hroni~nih bolesnika oko 50 odsto. Tako da postoji mogu }nost da do |e do za ra ze, iako je osoba vakcinisana kazala je Verhasova. U Br~ko distriktu registrovan je jedan pacijent koji je zara`en virusom H1N1, koji je za sada jedini oboqeli od novog gripa na ovom podru~ju, a nalazi se na Infektivnom odjeqewu Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli, sa ostalih osam pacijenata, prenijele su agencije. D. K.

“Dr Milan Jeli}“

Danas kona~na rang-lista
BAWALU KA - Ko na ~na rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju iz Fondacije “Dr Milan Jeli}“ bi}e objavqena danas na internet stranici Fondacije. Upravni odbor Fondacije usvojio je na ju~era{woj sjednici Odluku o utvr|ivawu kona~ne rang liste studenata, koji su dobili stipendiju za {kolsku 2010/2011. godinu. D. K.

8 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sje}awe na heroja Zorana Cvijeti}a

Panorama
Medicinska {kola u Bawaluci

ISTO^NO SARAJEVO - Delegacija Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo i policijske stanice Isto~no Novo Sarajevo polo`ila je ju~e u Lukavici cvije}e i prislu`ila svije}e na mjesto pogibije Zorana Cvijeti}a, prvog na~elnika Centra slu`bi bezbjednosti sarajevskoromanijske regije.

- Odali smo pomen jednom od najve}ih ratnih heroja MUPa RS i o`ivjeli wegov lik u na{im srcima. Prisjetili smo se wegovih djela koja su ga ~inila herojem u ratu i koja ga ~ine herojem i danas u miru - rekao je Srni predsjednik Udru`ewa veterana slu`bi bezbjednosti Isto~no Sarajevo Radovan Peji}.
FOTO: S. DAKI]

[kolski odbor mora ponovo da zasjeda
BAWALUKA - [kolski odbor Medicinske {kole u Bawaluci zakaza}e novu sjednicu, na kojoj }e biti usvojen zapisnik sa sedme i osme sjednice tog organa, te razmatran i utvr|en prijedlog kandidata za izbor direktora. Ovo je zakqu~eno na ju~era{wem sastanku predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture RS i [kolskog odbora Medicinske {kole. - Zajedni~ki ciq je prevazila`ewe trenutne situacije i izbor direktora u skladu sa zakonom i propisanom procedurom - navodi se u saop{tewu Ministarstva. Ranije je do{lo do raskola u sedmo~lanom [kolskom odboru jer je dio ~lanova optu`io rukovodstvo tog organa za fri zi rawe za pi sni ka ko jim je `eqelo da na sa da{woj funkciji direktora zadr`i Slobodanku \uki}. Sa druge strane, rukovodstvo [kolskog odbora osporavalo je kandidaturu Mirka Jovi}a za direktora {kole jer je dobio tri, umjesto ~etiri glasa, kolika je natpolovi~na ve}ina. D. G.

Izmjena regulacionog plana kod Sredwo{kolskog centra u Doboju

Mjesto gdje bi trebalo da bude izgra|en tr`ni centar

Monta`a staklenika u [ekovi}ima

Proizvodwa lavande za razvoj p~elarstva
[EKOVI]I - [ekova~ka firma “Eko-mozaik“ po~e}e sqede}e sedmice na lokalite tu Bi{ina mon ta `u sta kle ni ka po vr{i ne 5.117 kva dra ta, na kon {to do bavqa~ iz Kawi`e isporu~i kompletnu opremu. Di re ktor “Eko-mo za ika“ Rajko Lazi} izjavio je ju~e da je rije~ o investiciji od 650.000 maraka, koju finansiraju sarajevska Fondacija “Mozaik“ i Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID). - Ovo }e biti najve}i objekat tog tipa u BiH, montiran na na dmor skoj vi si ni od blizu 1.000 metara - rekao je Lazi}. Staklenik }e biti podignut radi stvarawa uslova za rasadni~ku proizvodwu lavande, a time i za razvoj p~elarstva, koje u “Eko-mozaiku“ vide kao veliku razvojnu {ansu za [ekovi}e i region. G. P.

Priprema za gradwu novog tr`nog centra
Tr`ni centar bio bi izgra|en na povr{ini od 10.000 kvadratnih metara u blizini Sredwo{kolskog centra. Planirano zapo{qavawe 200 mladih radnika
PI[E: SLOBODAN PUHALO krozrs@glassrpske.com

Paketi}e dobilo 85 djece

FOTO: B. VU^I]

Vi{e~lane porodice iz Novog Grada

DO BOJ - Odbor ni ci Skup{tine op{tine Doboj usvojili su Nacrt odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana “Stambeno-poslovnog kompleksa Sredwo{kolski centar faza 1“. Razlog za dono{ewe ove odluke je izgradwa novog tr`nog centra sa prate}im sadr`ajima. - Nekoliko je razloga koja opredjequju na ovu izmjenu dijela regulacionog plana, a najbitniji su da bi se otvarawem tr`nog centra, u kome bi bilo zaposleno 200 novih radnika, pove}ali prihodi u buyetu rekao je na~elnik Odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Doboj Neboj{a Mari}. Ovo je, zapravo, samo inicijativa za izmjenu regulaci-

onog plana, jer potom slijedi javna rasprava. - Realizacijom ove ideje bi}e omogu}eno zapo{qavawe mladih, {to je za nas najva`niji zadatak. Osim toga bi}e poboq{ano puwewe op{tinske kase. Kada bismo na tom lokalitetu izgradili tr`i{ne centre iz svih republika biv{e Jugoslavije Doboj bi dobio status najotvorenijeg grada u re gi onu - is ta kao je odbornik Kluba za Doboj Mi-

lenko Gligori}. Odbornik Srpske de mokratske stranke Du{ko Panzalovi} smatra da bi bilo boqe otvoriti fabriku a ne trgovinu.

BI]E POVE]ANI prihodi u buxetu
- U Doboju imamo bar pet velikih tr`nih centara, pretpostavqam da dobro posluju

Primjedbe
Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tine Doboj pozvalo je zainteresovane stanovnike da dostave svoje prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{ewa koja se odnose na izmjenu dijela regulacionog plana. Rije~ je o promjeni namjene zemqi{ta koje se nalazi kod Sredwo{kolskog centra, na uglu ulice Cara Du{ana i ulice koja prolazi pokraj tr`nog centra “BMD“ u Doboju.

Djeca obradovana paketi}ima
NOVI GRAD - Novogodi{we paketi}e za 85 djece iz Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece “Progres“ uru~ila je ju~e na~elnik op{tine Novi Grad Swe`ana Rajili}. Direktorka ovog udru`ewa Dubravka Vujasin zahvalila je donatorima koji su pomogli kupovinu paketi}a, prije svega Administrativnoj slu`bi op{tine, u~enicima i profesorima Gimnazije i Sredwe {kole, omladini SNSD-a i Predsjedni{tvu PDP-a. Rajili}eva je istakla da je zbog malog nataliteta uvijek potrebno pomo}i vi{e~lanim porodicama. B. V.

~im i daqe opstaju. Me|utim, bojim se da se ne}e ostvariti ni broj od 200 za po sle nih. Postoji mogu}nost da drugi tr`ni centri otpuste radnike da bismo na drugoj strani dobili 200 “novih“ radnih mjesta - rekao je Panzalovi}. Zahtjev za izmjenu dijela regulacionog plana podnio je vla snik zemqi {ta DOO “Gra|-promet“, koji je predlo`io da se tu izgradi tr`ni centar povr{ine 10.000 kvadrata sa prate}im sadr`ajima. Kao razlog za izmjenu plana naveo je da je smawen obim stambene gradwe zbog mawe potra`we za stanovima. Parce la na ko joj bi se gra dio tr`ni centar zaokru`ena je cjelina, tako da bi ova izmjena mogla veoma lako da se uklopi i ne bi remetila predvi|ena planska rje{ewa.

Djelo \or|a Jovan~i}a odu{evilo publiku u Isto~nom Novom Sarajevu

"Toplik" prvi srpski etnomjuzikl
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Publika u Isto~nom Novom Sarajevu u utorak nave~e je imala priliku da vidi prvi srpski etnomjuzikl “Toplik“ za koji je \or|e Jovan~i} kom po no vao mu zi ku, napisao scenario i re`irao. Ovaj u~enik ~etvrtog razreda Sredwe muzi~ke {kole napravio je djelo koje je odu{evilo oko dvije stotine gledalaca. Jovan~i} je rekao da je sve po ~e lo od wego ve `eqe da stvori kompoziciju o Topliku, kraju iz koga poti~e, iako sam mjuzikl nema veze sa samim mjestom.

JOVAN^I] napisao tekst i muziku
- Ne ke kom po zi ci je sam uzeo i obradio ali ve}inu sam sãm napisao kao i tekst i muziku. Sva instrumentalna pratwa i scenario je moje djelo. Potrudio sam se da to odradim {to boqe mogu - rekao je Jovan~i} po zavr{etku izvedbe.

Problemi sa grijawem u Fo~i

Dugovawa hlade radijatore
FO^A - Bez isporuke toplotne energije moglo bi da ostane oko 2.000 stanovnika Fo~e, a u preduze}u “Montings“ isti~u da je razlog za to dug koji je dostigao 150.000 maraka, javila je Srna. Direktor ovog preduze}a Miomir Savi} ka`e da je zbog niske naplativosti usluga, koja je mawa od 50 odsto, pod znakom pitawa nabavka ugqa, kao i odr`a vawe pro ce sa proi zvodwe toplotne energije. - Smatramo da je vi{e rije~ o neodgovornosti i neozbiqnos ti, ne go o ekonomskoj krizi. Nijedan penzioner nije du`an nijednu ra tu, a oni ima ju naj mawa primawa - istakao je Simi}, dodaju}i da je svima, prema ugovoru, omogu}eno da usluge za isporuku toplotne ener gi je pla }a ju na de vet ili 12 rata.

Scena iz mjuzikla “Toplik“

FOTO: A. MILO[EVI]

KOMPONOVAWE
\or|e Jovan~i}, koji je zavr{io solo pjevawe i svira na harmonici od svoje devete godine, rekao je da planira nastaviti sa muzi~kim obrazovawem. - Moje su ambicije usmjerene ka kompoziciji i nadam se da }u to da upi{em na Muzi~koj akademiji u Isto~nom Sarajevu - rekao je Jovan~i}.

Jovan~i} je za svoje djelo rekao da ono ima karakteristike jednog klasi~nog mjuzikla ali i da ih “naru{ava“. Prema wegovim rije~ima iako nije zasnovan na nekom vrijednom kwi`evnom djelu, nema jasnu radwu i puno izvo|a~a, on ima jednu zajedni~ku osobinu sa klasi~nim mjuziklom. - “Toplik“ je nastao kao

djelo koje }e biti pristupa~no {iroj publici i prenijeti im lijepu poruku. Shvatio sam da mogu}nosti i znawe koje imam nisu dozvolili da napravim veliki mjuzikl pa sam stvorio svoje djelo koje je okarakterisano kao prvi srpski etnomjuzikl - objasnio je Jovan~i} dodaju}i da je prezadovoqan reakcijom publike. A. M.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 9

Od prijedorskih kooperanata otkupqeno 6,2 miliona litara mlijeka
PRIJEDOR - ^etiri mqekare otkupile su pro{le godine od prijedorskih kooperanata 6.230.829 litara mlijeka, {to je za oko 260.000 litara vi{e nego 2009. godine, rekla je Srni {ef Odsjeka za unapre|ewe poqoprivrede op{tine Prijedor Tatjana Mari}. - Broj muznih krava pove}an je za oko 150 zahvaquju}i povoqnim kreditima, subvencijama i podsticajima zbog kojih su se proizvo|a~i opredijelili za pove}awe proizvodnih kapaciteta - rekla je Mari}eva Srni.

Sve mawe zanatlija na podru~ju op{tine Fo~a

Vijesti
Lakta{i

^uveni zanatski centar pao u zaborav
FOTO: R. \EVI]

Besplatni ~asovi za trudnice
BAWALUKA - Centar za rani rast i razvoj u Lakta{ima, poslije uspje{no zavr{enog prvog kruga, ponovo }e od 1. februara organizovati besplatne ~asove za trudnice, javila je Srna. Svi zainteresovani mogu da se informi{u u prostorijama Centra ili putem telefona broj 051/532-114.

Radwe ~uvenih starih zanatlija, koji su svojim vje{tinama tada nadma{ivali i carigradske majstore, krasile su ~ar{iju. Zanatlija skoro i da nema, radwe zjape prazne, a poneke ~ak prijete uru{avawem

Dvorovi

Podijeqena drva za ogrev
Prijeka ~ar{ija nekad Prijeka ~ar{ija danas

PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

FO^A - Kada bi se neko vratio par vijekova unazad u nekada{wu ~ar{iju, danas op{tinu Fo~a, mogao bi da se pohvali da `ivi u trgova~kom zanatskom centru gorweg Podriwa, za ~ije se zanatske radwe ~ulo na tada{wim balkanskim i evropskim tr`i{tima. Radwe ~uvenih starih zanatlija, koji su svojim vje{tinama tada nadma{ivali i carigradske majstore, krasile su ovu ~ar{iju. Sada se u Fo~i nalaze te iste, ali poru{ene i ruinirane zanatske radwe, stari zanati su pali u zaborav, a zanatlije, kao i `eqa za zanatom, i{~ezle. Samo rijetki znaju da se od malog trga nastalog u prvoj polovini 14. vijeka Fo~a vremenom razvila u trgova~kozanatski centar, smje{ten na karavanskom putu izme|u Dubrovnika i Carigrada. Sve vrijeme pod turskom, kasnije austrougarskom vladavinom i nadaqe bila je

zanatska `i`a. Najvi{i domet u ovom gradi}u ostvarile su stare

zanatlije koje su dr`ale du}ane. Me|u wima predwa~ili su majstori u izradi metala, a razvijao se i ko`arski zanat,

jer je kraj bio bogat stokom, {to je stvorilo uslove da se tabaci, sara~i, ~izmayije i }ur~ije pro~uju po kvalitetu prera|ivawa ko`e. Malo je onih Fo~aka koji se toga sje}aju, a jo{ mawe onih koji o tome mogu da svjedo~e, jer su velemajstori izumrli sa svojim zanatima. O wima danas samo svjedo~e stari zapisi i Dragica ]ur~i}, kustos fo~anskog muzeja. - Kujunyijske radwe u Fo~i imale su dugogodi{wu tradiciju u izradi nakita, ukra{enog narodnim motivima, a nakit je stizao ~ak do Be~a i

Pe{te - pri~a ]ur~i}eva. Fo~anski kraj bio je poznat i po ku}noj proizvodwi tekstila i }ilima, a wihovom obradom bavili su se kroja~i, abayije, bojayije, svilari.

^AR[IJA li~ila na dana{wi Carigrad
- Pored }ilimare koja je u to vrijeme otvorena sa pogonom u Jele~u, `ene su u svojim ku}ama tkale, vezle, plele mnoge odjevne i ukrasne predmete, a dora|ivale ih i kitile vunom, svilom, kozjom dlakom,

Zanatske porodice
Stare fo~anske zanatlije su sve do pro{log vijeka prenosile zanate na svoje potomke, a me|u wima najpoznatiji su bili porodica Ace [undurike, koja je izra|ivala nakit i Brajlovi}i, koji su godinama dr`ali zlatare. Svi su znali za kroja~ku porodicu Sunari}, vunare Sokolovi}e, ~uvene trgovce Haxivukovi}e. Nije bilo Fo~aka da svoju obu}u nije bar jednom popravqao kod ~uvenih obu}ara iz porodice Moco. U blizini nekada{we Prijeke ~ar{ije i dan-danas postoji zanatska obu}arska radwa Vukana Srndovi}a i kroja~ke porodice Sokolovi}. ^uveni fo~anski trgovci

pamukom - dodaje ]ur~i}eva. Fo~anske zanatlije kreirale su autenti~ne predmete, nisu kopirale strane uzore, a radwe su obilovale novim izradama. Pero Vulovi}, starac koji gazi devetu deceniju, prisje}a se da mu je djed Milan odlazio u ~ar{iju, posebno ponedjeqkom, kada je bio pija~ni dan i uvijek se ku}i vra}ao sa pretovarenim kowem, jer nije mogao da odoli ponudi i cakama trgovaca. Prema rije~ima kustosa Dragice ]ur~i}, zanatski sektor je nekada u Fo~i imao presti`an status. Prijeka ~ar{ija sa obiqem radwi i zanatskih proizvoda li~ila je po mnogima na dana{wi Carigrad. Kako je vrijeme odmicalo, tehnologija napredovala, a ratovi i vrijeme ~inili svoje, dio grada zvani Sahat kula, danas izgleda sablasno. Zanatlija u tom dijelu skoro da i nema, radwe zjape prazne, a poneke ~ak prijete uru{avawem. ^ar{ija `ivi jo{ samo na papiru i o`ivqava ponekad u sje}awima potomaka starih zanatlija.

BIJEQINA - Doma}instvi ma na po dru ~ju bi jeqinske mjesne zajednice Dvorovi, koja je pretrpjela naj vi {e {te te od ka tas trofalnih poplava, do danas je po di jeqeno 1.350 me ta ra ku bnih ogre vnog drveta, rekao je Srni koor di na tor za ra spo dje lu pomo}i u ovoj mjesnoj zajedni ci Mio drag \u ki}. Nova podjela o~ekuje se u po ne djeqak, 17. ja nu ara, ~ime }e ogrevom biti obezbije|eno jo{ oko 420 doma }in sta va ko ja u pret ho dnom pe ri odu ni su dobila drva.

Kozarska Dubica

Stipendije za 130 studenata
KO ZAR SKA DU BI CA Op{tina Kozarska Dubica ove godine }e iz buyeta stipendirati 130 studenata sa po 100 maraka mjese~no, rekao je na~elnik ove op{tine Nino Jauz. On je na ju~era{wem prijemu za studente istakao da op{tina Kozarska Dubica stipendirawu posve}uje posebnu pa`wu. T. D.

Poslije zatvarawa Doma za djecu i omladinu u Kiseqaku kod Zvornika

Nema {ti}enika a radnici dolaze na posao
ZVORNIK - Iako je Dom za djecu i omladinu u Kiseqaku, kod Zvornika, prestao sa radom 31. decembra pro{le godine, radnici i daqe dolaze na posao. Ovo je ju~e rekao direktor Doma Zoran Radosavqevi}. On je naglasio da je odluku o prestanku rada Doma donijelo Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite RS, ali da jo{ nije objavqena u “Slu`benom glasniku RS“. - Ka da odlu ka bu de objavqena i postane izvr{na, radnici Doma postupi}e po uputstvu resornog ministarstva re kao je Ra do savqevi} i podsjeU trenutku zatvarawa u Domu su bila tio da ra dni ci 32 {ti}enika, koji su smje{teni u sa da do la ze na bawalu~ki Dom za djecu i omladinu po sao, fi zi ~ki “Rada Vrawe{evi}“, kao i u hraniobezbje|uju i ~uteqske porodice. vaju imovinu objekta. Isti~u}i da u Domu ve} nekoliko mjeseci nema {ti}enika, Radosavqevi} je izrazio o~ekivawa da }e biti pokrenuti razgovori o reorganizaciji Doma u neku drugu ustanovu, kako bi bar jedan broj, od ukupno 12 zaposlenih, ostao na poslu.

[G Prijedor

Planirano 9,5 miliona prihoda
PRI JE DOR - [um sko gazdinstvo Prijedor planira ove godine da proda oko 131.000 kubnih metara drvnih sortimenata i ostvari prihod od oko 9,5 miliona maraka. Rukovodilac eksploatacije {uma Bojan Luka~ najavio je da }e kupcima biti ponu|eno 50.256 ku bi ka ogre vnog drve ta, 45.707 ku bi ka tru pa ca li{ }a ra i ~e ti na ra, 34.058 kubika celuloznog drveta li{}ara i ~etinara, te oko 800 kubika ostalih drvnih sortimenata.

Djeca

MINISTARSTVO odlu~uje o namjeni Doma
U Domu boravila 32 {ti}enika FOTO: S. SAVI]

- Kakva }e biti daqa namjena Doma odlu~i}e Ministarstvo zdravqa RS i op{tina Zvornik - rekao je on. Podsje}aju}i da su problemi po~eli kada su dva radnika Doma optu`ena da su nekorek-

tno postupali sa {ti}enicima, Radosavqevi} je naglasio da ni resorno ministarstvo, ni ombudsmani za qudska prava i djecu, kao ni nadle`no tu`ila{tvo nisu utvrdili da je to ta~no.

- Iz gle da da je to bi la smi{qeno izre`irana i u javnost plasirana pri~a da bi Dom bio zatvoren, jer je od 2004. godine postojala namjera da se ova ustanova zatvori - rekao je Radosavqevi}. S. S.

10 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 11

Vijesti
Poqoprivreda

Izvoz junadi u Liban
[AMAC - Iz Posavine i Sem be ri je ju ~e je ot premqeno vi{e od 100 grla tovnih junadi za Liban, a ciq je da se izvezu tr`i{ni vi{kovi i stabilizuju cijena june}eg i gove|eg mesa u RS i BiH, ja vi la je Srna. Za hvaquju }i Mi nis tar stvu poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva RS koje je pomoglo stimulacijama i pla}awem transporta do Luke Plo~e, ovo je tre}i brod koji se tovari sa ovog podru~ja, a za 12 dana krenu}e i ~etvrti.

Podzemne vode ispunile udoline

Problemi Semberaca poslije nedavnih katastrofalnih poplava

Podzemne vode ponovo plave doma}instva
Uprkos stalnom crpqewu vatrogasnim pumpama, voda se ponovo vra}a u podrume i gara`e. Podzemne vode pojavile su se i na putevima, pa ote`avaju prolazak poqoprivredne mehanizacije
atarima sela Crwelovo, Batkovi}, Ostoji}evo, Brodac i Velino Selo, jer su sve udoline i biv{e mo~vare pune podzemnih voda - ka`e na~elnik za privredu i poqoprivredu u op{tini Bijeqina Predrag Jovi}. Ove vode uvijek se javqaju iza odbrambenog nasipa kada je vodostaj rijeke Save visok i sporo se povla~e. Nekada su tu ostajale sve do sredine qeta naredne godine, ali ih sada danono}no sistemom kanala u korito rijeka prebacuju tri crpne stanice, od kojih je najve}a ona u Brocu. - Pored rijeke Save imamo veliko imawe u Batkovi}u, Ostoji}evu i Brocu, a trenutno nam je poplavqeno podzemnim vodama vi{e od 200 hektara zasijanih p{enicom. I pro{le godine na tom imawu imali smo znatne {tete na usjevima od podzemnih voda - ka`e direktor Poqoprivrednog dobra “Semberija“ u Novom Selu kod Bijeqine Milorad Jovi}.
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Isto~no Sarajevo

Pozori{te mo`da dogodine
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Izgradwa pozori{ta u Isto~nom Sarajevu mogla bi da bude zavr{ena za godinu ako bude obezbije|eno ~etiri do pet miliona KM za zavr{etak radova i na bav ku opre me, re kao je Srni direktor Kulturnog centra Isto~no Novo Sarajevo Nedeqko Zelenovi}. - Dolaze nam dobri signali iz EU koja je predvidjela 40 miliona evra za razvoj kulture. Sada je na lokalnim zajednicama da projektima apliciraju za taj novac, a mi vjerujemo da ga mo`emo dobiti - rekao je Zelenovi}.

BIJEQINA - Sembersku ravnicu nikako da mimoi|u nevoqe sa vodama rijeka Save i Drine. Tek {to su minule nedavne katastrofalne poplave koje su bile poplavile nekoliko hiqada hektara najplodnijih wiva i rijeke se povukle u svoja korita, pojavile su se podzemne vode, naro~ito u atarima pored Save. - Pod vodom je vi{e od hiqadu hektara oranica, od kojih su neke pro{le jeseni bile zasijane ozimim usjevima. Pouzdano se ne zna koliko je ta~no wiva poplavqeno podzemnim vodama, ali je najkriti~nije u

Potrebno 70 miliona evra
Postoji na~in da se rije{e problemi zbog podzemnih voda, a to je obnova sistema za{tite od poplava koji podrazumijeva detaqno ~i{}ewe oko 500 kilometara meliracionih kanala, izgradwa odbrambenih nasipa i jo{ jedne crpne stanice pored rijeke Save. U dolini Drine potrebno je da se izgradi odbrambeni nasip. Za tako ne{to u Ministarstvu za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu RS ka`u da bi trebalo oko 70 miliona evra.
sudova i nemogu}e ih je zaustaviti. Za kratko vrijeme one napune sve doline i nekada{we mo~vare koje su poslije komasacije pretvorene u obradive povr{ine. - I ranije je bilo podzemnih voda u ovo doba godine, ali ne kao {to je to sada. Najgore je {to dugo traju i {to su u potpunosti uni{tile ozime usjeve. U dijelu atara oko nekada{wih mo~vara Svore, Makove, Dutkovice i drugih na nekim mjestima podzemne vode su duboke vi{e od jednog metra - ka`e poqoprivrednik Qubo Panti} iz Broca, kome su ove vode poplavile veliku wivu zasijanu p{enicom. U do li ni ri je ke Dri ne trenutno nema podzemnih voda, ali uz weno korito zadr`ala se voda od nedavnih poplava koje nemaju kuda ote}i i one ne predstavqaju opasnost za usjeve i oranice. Nevoqe od podzemnih voda u slivu ove rijeke, u selima Jawa, Amajlije, Popovi, Dijelovi, Novi Dvorovi, Dazdarevo, Kriva Bara i Trije{nica imaju mnoga doma}instva, jer uprkos stalnom crpqewu vatrogasnim pumpama, voda se ponovo vra}a u podrume i gara`e. Podzemne vode pojavile su se i na putevima, pa ote`avaju prolazak poqoprivredne mehanizacije. Borba Semberaca sa vodama, po svemu sude}i, potraja}e do proqe}a. A kako }e tada biti kada udare proqe}wi povodwi to niko sada ne smije ni da pomisli.

POD VODOM vi{e od hiqadu hektara oranica
Podzemne vode u semberskoj ravnici iza odbrambenog nasipa koji je {titi od direktnih poplava rijeke Save, javqaju se po sistemu spojenih

Kotor Varo{

Prioritet zbriwavawe boraca
KO TOR VARO[ - Pri oritetan zadatak Bora~ke organizacije Kotor Varo{ u ovoj godini bi}e nastavak aktivnosti na stambenom zbriwavawu bora~kih kategorija. Predsjednik Bora~ke or ga ni za ci je Gos to Trivunovi} rekao je da je preostalo da se, izgradwom pet stanova i dodjelom 20 nov~anih pomo}i za zavr{etak gradwe ku}a, obezbijedi trajni smje{taj za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije. D. K.

Voda na putevima

FOTO: T. NESTOROVI]

Porodici ratnog vojnog invalida Zdravka Malini}a iskqu~ena struja

Dru{tvo “Soko“
PRIJEDOR - Srpsku novu godinu peto~lana porodica Zdravka Malini}a iz Dowih Kami~ana kod Prijedora do~eka}e u mraku jer im je ovih dana iskqu~ena struja. Dug od 1.200 maraka koji se nakupio godinama Malini}i ne mogu izmiriti jer od Zdravkove ratne invalidnine koja iznosi 80 maraka, a na ruke zbog kredita za ku}u dobije samo 20, i ne{to dje~ijeg dodatka jedva pre`ivqavaju.

Izbor najboqe vaskr{we pri~e
VI[EGRAD - Redakcija ~asopisa za duhovnu i kulturnu prosvjetu “Soko“ Srpskog sokolskog dru{tva “Soko“ iz Dobruna, kod Vi{egrada, raspisala je konkurs za najboqu kratku vaskr{wu pri~u, javila je Srna. Na konkurs se mogu prijaviti autori iz svih srpskih krajeva, a svaki od wih mo`e poslati najvi{e tri kratke pri~e do 25. marta na adresu: Srpsko sokolsko dru{tvo “Soko“, sa naznakom: za konkurs u ~asopisu “Soko“, 73247 Dobrunska Rijeka, manastir Svetog Nikolaja.

TRI GODINE `ivjeli u {upi
- U Dowe Kami~ane doselili smo se prije nekoliko godina. Kao izbjeglica iz Krupe dobio sam plac na kojem sam prvo napravio {upu u kojoj smo `ivjeli tri godine a potom sam, nadni~ewem uspio da ozidam ne{to ku}e. Do{ao sam do prve plo~e i stao. Daqe se ne mo`e - pri~a nam Zdravko ~ija porodica na ne{to zemqe koju su dobili sije ba{tu i dr`i sviwe.

Posao
- Da je bar qeto ili proqe}e mo`da bi Zdravko na{ao ne{to posla u selu. Sjekao bi `ivicu, kopao kanale pa bi zaradio, ali usred zime niko ne tra`i radnu snagu - ka`e Nada.

Porodica Malini}

FOTO: P. [PADI]

- Od onoga {to proizvedemo pre`ivqavamo. Da je lako, nije. Da bar jedno od nas radi moglo bi se nekako. Jesenas smo zaklali sviwe. Dio mesa sam ostavila u zamrziva~. Sada kada su nam iskqu~ili struju, sve ono u zamrziva~u }e propasti - pri~a doma}ica Nada

i dodaje da joj troje djece dvije k}erke sedamnaestogodi{wa Radmila, osmogodi{wa Mirjana i ~etrnaestogodi{wi sin Mladen idu u {kolu. - Za hranu, kwige, odje}u i obu}u nekako se uspijemo sna}i, ali ne znam ka ko }u za struju. Kako }e djeca nave~e

u~iti uz svije}u ili staru petrolejku - ka`e Nada i dodaje da je wena po ro di ca bi la spremna da se vrati i u rodnu Krupu, ali ni tamo ih, kako veli, ne ~eka ni{ta boqi `ivot. Ovdje, dodje, bar ima kom{ije, a tamo bi u selu `ivjeli usamqeni. P. [.

12 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

“Majspejs“ otpu{ta polovinu zaposlenih

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

LONDON - Jedna od prvih dru{tvenih mre`a na internetu “Majspejs“ saop{tila je da mora da otpusti gotovo polovinu zaposlenih {irom svijeta. U dru{tvenoj mre`i, koja se nalazi u vlasni{tvu poznatog medijskog magnata Ruperta Mardoka, bi}e zatvoreno oko
FOTO: GLAS SRPSKE

500 radnih mjesta, prenijele su agencije. Popularnost “Majspejsa“ opala je u posqedwe vrijeme, a mre`a sve vi{e gubi i trku za korisnike sa “Fejsbukom“, koji trenutno ima tri puta vi{e pretplatnika i ~ija je vrijednost dostigla 50 milijardi dolara.

14.74 5.90

1.68 -0.17

7,813.94 4,277.50

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

3.67 4.70 1.40 5.80 4.15

7.30 0.00 3.87 0.17 2.72

20,983.56 3,760.00 342.47 2,465.00 62,250.00

Doma}i hqeb i pecivo bi}e po standardima EU

Dogovorene izmjene pravilnika o uslovima rada u pekarskoj industriji
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO @EQEZARA ILIJA[ D.D. ILIJA[ 19.82 1.07 4.69 8.78 3.41 79.80 3.83 72.12 3.17 28.00 2.00 -14.16 7,115.60 1,645.69 5,745.85 1,226.00 7,308.10 2,600.00

Tr`i{ta kapitala

Veliko interesovawe za portugalske obveznice
LISABON - Portugalija je uspjela da zaradi 1,25 milijardi evra prodajom dr`avnih obveznica, za kojima je ju~e vladala velika potra`wa. Dr`avna agencija za dug prodala je za 650 miliona evra hartije koje dospijevaju za tri godine i za 599 miliona evra devetogodi{wih obveznica. Interesovawe za portugalske dr`avne hartije od vrijednosti bilo je iznena|uju}e veliko, iako su ulaga~i zahtijevali visoku kamatu za ulagawe svog novca u prezadu`enu zemqu. Ju~era{wa aukcija predstavqala je kqu~ni test na koji je tr`i{te stavilo prezadu`eni Lisabon, koji je posqedwih dana pod ogromnim pritiskom da zatra`i me|unarodnu pomo} kao Gr~ka i Irska.

PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Potro{a~i }e od sredine godine imati pekare koje }e zadovoqavati sve standarde u tehni~kom i higijenskom smislu, te ispuwavati sve potrebne uslove kvaliteta kada je priprema i proizvodwa hqeba i peciva u pitawu, rekao Kopawa
pawa i naglasio da su zahtjevi pekara ispo{tovani, te da ne pos to ji ni je dan ra zlog da wihova primjena ne po~ne 30. juna. te ispuwavati sve potrebne uslove kvaliteta kada je priprema i proizvodwa hqeba i peciva u pitawu - rekao je Kopawa. Istakao je da }e poslije primjene pravilnika pekari u Republici Srpskoj biti spremni da uporede svoje proizvode sa evrop skim pro pi si ma i standardima. Pekarima su u pre dlo `e nim do ku men ti ma smetale odredbe koje se odnose na to da svaka pekara mora da ima tehnologa i radnika koji je zavr{io sredwu {kolu za pekara. Nagla{avali su da bi ovo dovelo do zatvarawa velikog broja pekara u RS. Predsjednik Udru`ewa pekara Republike Srpske Sa{a Trivi} rekao je da su pekari u Srpskoj zadovoqni sprovedenim izmjenama. - Ne sla`emo se samo sa pojedinim stavkama u pravilnicima koje se odnose na broj prostorija u pekari i nastoja}emo da ove odredbe prilagodimo - rekao je Trivi} i dodao da je najve}i dio wihovih primjedbi usvojen. U Republi~koj upravi za inspekcijske poslove RS rekli su da }e inspektori biti spremni da od 30. januara po~nu da kontroli{u da li pekare rade u skladu sa izmijewenim pravilnicima.

Kvalitetniji hqeb od 30. juna
STRO@I higijenski i sanitarni uslovi u pekarama
- Potro{a~i }e od sredine godine imati pekare koje }e zadovoqavati sve standarde u tehni~kom i higijenskom smislu,

Lista “Heritixa“ i “Volstrit `urnala“

BiH 104. u svijetu po ekonomskim slobodama
VA [IN GTON - Pre ma indeksu ekonomskih sloboda me |u 179 ze maqa svi je ta, BiH se na{la na 104. mjestu, {to je najgori plasman od svih zemqa u regionu. Listu globalnih ekonomskih slo bo da sas ta vi li su “He ri tiy fon da ci ja“ i “Volstrit `urnal“. Od zemaqa u regionu Makedonija je sa 55. mjestom najboqe plasirana. Srbija se na la zi na 101, a Al ba ni ja na 70. mjestu, Crna Gora na 76, dok je Hrvat ska na 82. mjestu, prenijele su agencije. Slo ve ni ja, kao je di na od dr`a va nas ta lih ra spa dom biv{e SFRJ koja se nalazi u Evropskoj uniji, plasirana je na 66. mjes to. U odnosu na pro{lu godinu, ocjena Srbije pove}ana je za 1,1 po en, {to pred stavqa skromno poboq{awe u {est od ukupno deset ekonomskih sloboda koje se mjere. Na prvom mjestu nalazi se Hongkong, a slijedi Singapur.

BAWALUKA - Pravilnicima o minimalnim tehni~ko-tehnolo{kim i sanitarnim uslovima za proizvodwu u mlinsko-pekarskoj industriji, ~ija potpuna primjena po~iwe 30. ju na, sta no vni ci Republike Srpske kupova}e kvalitetniji hqeb. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ pomo}nik ministra poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Vid Kopawa. Istakao je da su u pravilnike uvr{}ene brojne sugestije pekara. - Iako je primjena pravilnika trebalo da po~ne jo{ sredinom decembra 2010. godine, oni su prolongirani, jer su pekari i predstavnici Privredne ko mo re RS tra `i li odre|ene izmjene - rekao je Ko-

MODERNIZOVANO PEKARSTVO
Predsjednik Odbora za pekarstvo Podru~ne privredne komore Bijeqina Wegoslav Zagorac rekao je da }e pekarstvo u Srpskoj od 30. juna biti modernizovano i spremno za izlazak na tr`i{te Evropske unije. - Da je prvobitno predlo`eni pravilnik ostao na snazi, polovina pekara na podru~ju Semberije bila bi zatvorena - rekao je Zagorac, prenijela je Srna.

Savjet ministara BiH usvojio Ekonomsko-fiskalni program

Po~etak ekonomskog oporavka u 2011.
SARAJEVO - Savjet ministara BiH na ju~era{woj sjednici usvojio je Ekonomsko-fis kal ni pro gram od 2011. do 2013. godine prema kojem bi ova godina za BiH trebalo da bude po~etak ekonomskog oporavka. U ovom dokumentu, koji }e biti dostavqen Ekonomskoj komisiji, navodi se da bi o~ekivani ekonomski rast u 2011. trebalo da iznosi 3,2 od sto, a po sli je dvo go di{weg pada ova godina bi trebalo da donese i priliv stranih investicija. Ovi pokazateqi trebalo bi da dovedu do porasta zaposlenosti i potro{we. Savjet ministara donio je i odluku o izmjeni odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agen ci je za ko mu ni ka ci je BiH. Na osnovu ovoga sredstva namijewena za nabavku oda{iqa~a za pokrivawe digitalnim signalom bi}e iskori{}ena za kupovinu digitalnih mikrotalasnih linko va za uve zi vawe informativno-tehni~kih centara. Donesena je i Odluka o najmawem iznosu sredstava po tre bnom za iz dr`a vawe stranaca za vrijeme boravka u BiH od 150 maraka. @. D.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
67.45 170.85 40.9 298.6 502.4

Promjena
1.92 -1.64 1.59 2.26 0.48

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC JPMORGAN CHASE INTEL CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
14.89 18.56 44.52 21.13 21.03

Promjena
1.36 -0.38 2.11 0.36 0.72

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 13

^aves: Venecuela ima najve}e rezerve nafte u svijetu
KARAKAS - Predsjednik Venecuele Ugo ^aves rekao je da je ova zemqa drasti~no pove}ala rezerve nafte, te da je prema ra~unici vlade, trenutno prva u svijetu u rezervama ovog energenta. ^aves ka`e da su zvani~nici u decembru utvrdili da nalazi{ta nafte u slivu rijeke Orinoko imaju 253 milijarde barela. Saudijska Arabija posqedwih godina isticala je da su wene rezerve nafte ve}e od 260 milijardi barela, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 80,62 36,37 1,52 70,00 37,00 1,41 0,24 0,71 37,81 -0,50 35,11 -1,13 0,05 -10,00 90,01 -0,02 0,32 0,49 5,96 0,00 Promjena Promet 0,06 1,91 0,00 97.049,16 27.834,18 21.210,44 13.811,70 12.308,42 10.347,35 5.764,08 4.225,11 1.580,00 729,53 423,68 130,56 Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 4 Тржница а.д. Бањалука Брчко дистрикт БиХ - стара девизна штедња 5 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 Жељезнице РС а.д. Добој Република Српска - стара девизна штедња 1 Електро - Бијељина а.д. Бијељина Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

[ta se najvi{e kupovalo za praznike u Republici Srpskoj

Prodaja ovih proizvoda porasla je duplo. Mnogi su htjeli da iskoriste prazni~ne akcije i povoqnije kupe novi televizor, ka`u trgovci

Najprodavaniji LCD televizori

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,26 4,01 3,76 2,78 0,07 3,19 5,92 1,50 1,00 3,11 3,07 4,23 0,00 0,00 0,00 19,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 690,00 0,00 293,48

6,00 -18,92

0,17 106.531,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,93 -11,48 37.998,12

-7,03 30.382,02

Bawalu~ki APIF

Sumwivi izvje{taji LRC kreditnog biroa
LCD televizori i fotoaparati najvi{e mamili kupce PI[E: TAWA [IKAWI] DVD plejera, te ku}nih kina. tanjas@glassrpske - Prodaja ovih proizvoda FOTO: AGENCIJE

BAWALUKA - Stanovnici Republike Srpske za vrijeme praznika, osim na hranu, najvi{e novca tro{ili su na kupovinu nakita i tehnike, pa je prodaja LCD televizora i fotoaparata porasla i do 50 odsto. U “Te hno mar ke tu“ u Bawalu ci ka `u da su u posqedwe tri sedmice najvi{e prodali LCD televizora,

porasla je duplo. Mnogi su htjeli da iskoriste prazni~ne akcije i povoqnije kupe novi televizor - rekao je Zoran Mila~i} iz “Tehnomarketa“. Iz “Tehnomaga“ navode da su krajem decembra i po~etkom januara prodali znatno vi{e robe nego mjesec ranije. Osim prodavnica bijele tehnike, zna~ajno pove}awe prometa imale su i zlatarske

radwe. - U posqedwih dvadesetak dana najve}a potra`wa bila je za “brajtling“ satovima, ~ija se cijena kre}e od 4.000 maraka pa navi{e - ka`u trgovci.

NAKIT i satovi tra`eniji nego ina~e
Prodavnice prehrambenih proizvoda ovih dana biqe`e duplo ve}u prodaju, a naj~e{}e su kupovani meso, suvomesnati proizvodi, sokovi i alkoholna pi}a. U Pokretu potro{a~a Republike Srpske ka`u da svega 15 do 20 odsto stanovni{tva ima mogu}nost da za vrijeme pra zni ka tro {i vi {e ne go ina~e. Rijetki su i oni koji

PARFEMI
U parfimeriji “Didako” ka`u da je tokom decembra prodaja kozmetike i parfema udvostru~ena. - Novogodi{wi praznici su nam ina~e najboqa sezona, a osim parfema, jako dobro se prodavala i {minka, te drugi kozmeti~ki proizvodi rekli su u ovoj parfimeriji.

sebi mogu da priu{te novogodi{we poklone. - Ve}ina stanovnika kupuje tek simboli~ne darove - ka`e pred sje dnik Po kre ta potro{a~a Dragutin Bo{kovi}. Ekonomisti isti~u da bi zbog ekonomske krize koja jo{ uvijek traje, potro{wa za vrijeme praznika trebalo da bude skromnija, te da zadu`ivawe za proslavu Nove godine, Bo`i}a i kupovinu poklona nije preporu~qivo. ^lan Udru `ewa eko no mista RS “SWOT“ Milo{ Todo ro vi} ka `e da upra vo na kupovinu poklona, pored proslave Nove godine, stanovnici Srpske u de cem bru i januaru obi~no tro{e najvi{e novca.

BAWALUKA - Agencija za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge (APIF) iz Bawaluke saop{tila je da se ogra|uje od finansijskih izvje{taja sarajevskog LRC kreditnog biroa, s obzirom na to da ve}ina izvje{taja za 2010. godinu nije preuzeta od APIF-a, koji je jedini ovla{}en za prijem, obradu i distribuciju finansijskih podataka. U saop{tewu se navodi da je LRC do aprila pro{le godine od APIF-a preuzeo ~etrdesetak finansijskih izvje{taja za 2009. go di nu, po sli je ~e ga ni je pre uzet ni je dan izvje{taj, te “nije jasno kakve to podatke nudi sarajevski kreditni biro“. M. Mi.

Makedonski mediji

“Telekom Slovenija“ preplatio “Kosmofon“
SKOPQE, QUBQANA “Telekom Slovenija“ preplatio je makedonskog mobilnog operatera “Kosmofon“, koji je kupio od gr~kog “Kosmote“ u proqe}e 2009. godine, objavqeno je na Qubqan skoj berzi. Makedonski mediji podsje}aju da je slovena~ki “Telekom“ za “Kosmofon“ platio 190 miliona evra, a analize su pokazale da je tr`i{na vrijednost gr~ke firme za petinu ni`a nego {to je bilo prikazano, prenijele su agencije.

Srpska kompanija pobijedila na tenderu za posao od 33 miliona dolara

NIS bu{i naftu u Turkmeniji
NOVI SAD - Naftna industrija Srbije (NIS) pobijedila je na tenderu za otvarawe pet bu{otina u Turkmeniji na naftnim poqima dr`avne kompanije “Turkmeweft“. Iz NIS-a je saop{teno da je ukupna vrijednost pro je kta bli zu 33 mi li ona do la ra, prenijele su agencije. Naftna industrija Srbije bi}e zadu`ena za izradu i realizaciju cjelokupnog projekta, a po~etak radova na bu{otinama planiran je za jun. Zavr{etak projekta o~ekuje se u februaru 2012. godine. Iz NIS-a na vo de da }e pre go va ra ti sa “Tur kmewef tom“ o nas tav ku sa radwe, uz pro{irewe spektra zajedni~kih aktivnosti. Vla snik 51 od sto akci ja NIS-a je rus ka dr`avna kompanija “Gaspromweft“, a srpska firma pored prerade i prodaje naftnih derivata bavi se i eksploatacijom ove sirovine u Srbiji i Angoli. Obim eksploatacije iznosi oko 1,5 miliona tona godi{we.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 13.1.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.493228 1.529905 26.424779 0.080190 0.262542 0.709740 1.808108 0.566448 0.253806 0.221160 1.549540 0.959822 2.352029 1.507616 1.850277

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.496961 1.533730 26.490841 0.080390 0.263198 0.711514 1.812628 0.567864 0.254441 0.221713 1.553414 0.962222 2.357909 1.511385 1.854903

ZIF Bors invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.489495 1.526080 26.358717 0.079990 0.261886 0.707966 1.803588 0.565032 0.253171 0.220607 1.545666 0.957422 2.346149 1.503847 1.845651

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

2,78

19,83%

6,00 -18,92%

14 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Pucao u samoodbrani pa uhap{en

Hronika
Sarajevo

ZENICA - Policija je uhapsila ~etiri osobe ju~e oko 11 ~asova na Kamberovi}a poqu u Zenici zbog naru{avawa javnog reda i mira i upotrebe vatrenog oru`ja. Uhap{eni su D. H., R. K., A. ^. i A. K., svi iz Zenice, prenose agencije.

Prema saop{tewu policije, prilikom incidenta D. H. je iz pi{toqa, za koji posjeduje dozvolu, ispalio dva hica u vazduh i tom prilikom nije bilo povrije|enih. Pretpostavqa se da je D. H. pucao u samoodbrani brane}i se od R. K., A. ^. i A. K. koji su namjeravali da ga napadnu.
FOTO: GLAS SRPSKE

Predlo`en pritvor za 18 auto-mafija{a
SARAJEVO - Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine predlo`ilo je Sudu BiH jednomjese~ni pritvor za 18 osumwi~enih koji su uhap{eni u akcijama “Kamen“ i “Majevica“ na suzbijawu automafije i da odredi mjere zabrane za jo{ troje osumwi~enih, saop{teno je ju~e iz ovog tu`ila{tva. Pritvor je predlo`en za: [emsudina Hoyi}a, Edina Kazagi}a, Mustafu Demirovi}a, Enisa Mandala, Damira Ja`i}a, Aldina Salmana, Gorana Pe}aranina, Admira Kova~evi}a, Dragana Iki}a, Nadu Govedaricu, Slobodana Stojanovi}a, Krstu Jak{i}a, Ra{u Josipa, Jozu ]orluku, Ivicu ]orluku, Musu Bernarda, Ivicu Karamati}a i Mirnesa Mahovki}a. Prijedlog za odre|ivawe mjera zabrane predlo`en je za osumwi~ene: Emsudina Hayi}a, Vladimira Lizdeka i Vedrana [kavu. N. T.

Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu

Obustavqena istraga protiv Sini{e Raili}a
TREBIWE - Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu obustavi lo je is tra gu pro tiv Sini{e Raili}a (42) iz ovog grada koji je bio osumwi~en za kra |u i pre va ru u ov da{wem Domu penzionera u kome je radio kao medicinski tehni~ar. U dopisu iz Okru`nog tu`ila{tva navodi se da je isFOTO: ARHIVA

traga obustavqena jer nema dovoqno dokaza da je osumwi~eni po~inio ovo krivi~no djelo. Raili} je u izjavi za Srnu najavio da }e podnijeti tu`bu protiv direktora ove ustanove Dare Cvijeti} zbog klevete i nano{ewa du{evne boli, kao i da }e tra`iti da se vrati na posao koji je obavqao.

Droga u "renou" otkrivena na grani~nom prelazu

Uhap{eno troje osumwi~enih za trgovinu drogama

Na grani~nom prelazu Deleu{a uhap{eni Mahir Veli} i Mediha Haxovi} koji su poku{ali da prokrijum~are deset kilograma i 300 grama skanka. Policija Kantona Sarajevo u stanu Danisa Panxi}a prona{la pet i po kilograma skanka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Zaplijeweno 15 kilograma skanka
pre tre som sta na Da ni sa Panyi}a (31) u ulici Yemala Bijedi}a 23 prona{la je pet i po kilograma skanka vri je dnog izme |u 27.500 i 55.000 maraka.

Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu

Poslije me|usobnog cinkarewa policiji

Od ro|aka oduzeli oru`je i bombe
KOZARSKA DUBICA - U kom{ijskim doma}instvima ro|aka Ostoje (70) i Nikole (73) Bawac u selu Vojskova kod Kozarske Dubice policija je prona{la ve}u koli~inu oru`ja i municije, re~eno je Srni u Centru javne bezbjednosti Bawaluka. U wihovim ku}ama i prate}im objektima prona|eni su: automatska pu{ka M-70, poluautomatska pu{ka, pu{ka M-48, osam ru~nih bombi, 670 metaka kalibra 7,9 milimetara i vi{e komada municije razli~itog kalibra. To je otkriveno nakon {to su se ro|aci posva|ali, pa jedan drugoga prijavili policiji. Oni su poslije kriminalisti~ke obrade pu{teni, a protiv wih }e tu`ila{tvu biti podneseni izvje{taji zbog nedozvoqene proizvodwe i prometa oru`ja.

TREBIWE, SARAJEVO - Vi {e od 15 ki lo gra ma mo di fi ko va ne ma ri hu ane skank zaplijeweno je ju~e u dvije odvojene akcije Grani ~ne po li ci je Bo sne i Her ce go vi ne i po li ci je Kan to na Sa ra je vo. Uha p{eno je troje osumwi~enih za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnih droga. Grani~na policija BiH ju~e je u Trebiwu na grani~nom prelazu Deleu{a uhapsila Mahira Veli}a (19) iz Sarajeva i Medihu Hayovi} (41) iz ^ajni~a koji su poku {a li da pro kri ju m~a re deset kilograma i 300 grama skan ka, ~i ja je vri je dnost od 75.000 do 100.000 maraka. Po li ci ja u Sa ra je vu

VRIJEDNOST droge izme|u 75.000 i 100.000 maraka
Veli} i Hayovi}eva predati su na saslu{awe u Tu`ila{ tvo BiH, a de `ur ni tu`ilac do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske" nije predlo`io wihovo pritvarawe. Iz Grani~ene policije je, navode}i inicijale Veli }a i Hayovi }e ve, sa op {te no da je skank ko ji su oni poku{ali da prokrijum~a re pro na |en pre tre som “re noa“ ko ji je vo zio Ve li}.

Panyi}, koga je uhapsila sa ra jev ska po li ci ja, odranije je poznat kao po~inilac krivi~nih djela nedo zvoqene proi zvodwe i pro me ta opoj nih dro ga i drugih krivi~nih djela. Pri li kom pre tre sa u Panyi}evoj odje}i prona|eno je oko deset grama skanka i 20 gra ma spi da pri premqenih za uli ~nu pro da ju. Pet i po kilograma skanka je prona|eno u wegovom iznajmqenom stanu. Na kon {to je uha p{en, Panyi} je po zvao dvo ji cu advo ka ta: Ale na Na ki }a i Omara Mehmedba{i}a. On je poslije kriminalisti~ke obrade, uz slu`beni iz vje {taj pre dat u na dle `nost tu `i ocu Kan tonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Hap{ewe
Danisa Panxi}a je policija zatekla na izlazu iz zgrade. On se odmah predao i odveo policiju u iznajmqeni stan na ~etvrtom spratu. Osim droge, pretresom stana i Panxi}evog “golfa 3“ prona|en je pi{toq “glok“ vrijedan izme|u 1.300 i 1.900 maraka sa okvirom i 17 metaka za koji nije imao dozvolu. Prona|eno je i 119 metaka raznih kalibara, 580 maraka za koje se sumwa da poti~u od preprodaje droge, mobilni telefon, dvije digitalne vage, ru~ni mlin za usitwavawe marihuane i drugi pribor za prepakivawe droge.

Vrijednost "Medicinske elektronike" bila oko 5,6 miliona
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALUKA - Vje{tak eko nom ske stru ke Du {an Stupar ju~e je u bawalu~kom Okru`nom sudu potvrdio da je kwigo vod stve na vri je dnost bawalu~kog preduze}a “Medicinska elektronika” prema finansijskim izvje{tajima krajem 2008. godine bila nula, ali da je preduze}e realno vrijedjelo oko 5,6 miliona maraka. On je ovo re kao od go va ra ju }i na pi tawa advo -

ka ta op tu `e nih: ve }in skog vla sni ka "Me di cin ske elek tro ni ke" Mi le Ra di {i }a, biv {eg di re kto ra ovog pre du ze }a @eqka K a ta li ne i biv {eg ~la na Nad zor nog odbo ra Dra ga na Ce rov ca. Advokati Mirko Dabi}, Zlat ko Kne `e vi}, @eqko [urlan, Neboj{a Panti} i Dragan Tolimir prigovorili su wego vom na la zu jer sma tra ju da ni je u ob zir uzeo da je preduze}e 2009. godine oti{lo u ste~aj. Stu-

par je u nalazu naveo da je vri je dnost akci je "Me di cinske elektronike" 31. decem bra 2008. go di ne bi la 59,7 feninga. Od bra na op tu `e nih je pri go vo ri la i na la zu vje {ta ka gra |e vin ske stru ke Neboj{e Ninkovi}a u kojem je naveo da je ukupna vrijednost ne kre tni na “Me di cin ske elek tro ni ke” 31. decembra 2008. godine iznosila oko 24,4 miliona maraka. Advokati su ukazali da ovaj vje{tak prilikom pro-

cjene imovine preduze}a nije ko ris tio ku po pro daj ne ugovore iz 2008. godine iako je to trebalo da u~ini.

ADVOKATI prigovorili nalazima vje{taka
Ninkovi} je potvrdio da nije koristio kupoprodajne ugovore iz 2008. godine, ali je na gla sio da je za na laz imao na raspolagawu druge podatke. Specijalno tu`ila{tvo

RS te re ti Ra di {i }a da je or ga ni zo vao kri mi nal nu grupu ~iji su ~lanovi bili Katalina i Cerovac, kao i biv{i ~lan Upravnog odbora "Medicinske elektronike" Ni ki ca Ba ji} ko ji je ra ni je pri znao kri vi cu. Ova grupa je manipuli{u}i ci je na ma akci ja pre du ze }a o{tetila buyet RS za vi{e od 1,7 mi li ona ma ra ka. Pre ma op tu `ni ci, ci je nu akci je “Me di cin ske elek tronike” snizili su sa 45 na 5,5 feninga.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 15

Uhap{eni zbog kra|e 100 kilograma su{enog mesa
LIVNO - Policija je uhapsila Adija Dedi}a (21) i Amela Sinanovi}a (20) zbog kra|e vi{e od 100 kilograma sviwskog mesa iz su{are vlasni{tvo S. S. (55) u Livnu. Portparol Uprave policije MUP-a Livawskog kantona Ivica Vrdoqak je rekao da su ta lica u policiji priznala da su u dva navrata, 15. i 29. decembra, ukrali vi{e od 100 kilograma sviwskog mesa iz su{are. Oni su naveli da su ukradeno meso prodali Perici Doli}u (56) iz Gubera kod Livna, koji je negirao da je kupio ukradeno meso, javila je Srna. Protiv Dedi}a i Sinanovi}a podnesene su krivi~ne prijave Tu`ila{tvu u Livnu zbog te{ke kra|e, a protiv kupca ukradenog mesa zbog prikrivawa ukradene robe.

Policija

Apelaciono vije}e Suda Bosne i Hercegovine o "slu~aju Hamdo Daci}"

Vijesti
Bawaluka

Prihva}ena `alba Tu`ila{tva BiH koje smatra da kaucija koju su ponudili Haris Zorni}, Hamdo Daci} i Acik Can optu`eni za organizovani kriminal, {verc droge i prawe novca ne mo`e garantovati wihovo prisustvo u daqem toku krivi~nog postupka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Milion KM nedovoqno za slobodu optu`enih

Potraga za dje~akom i u~enicom
BAWALUKA - Specijalna jedinica policije MUP-a Re pu bli ke Srpske ju ~e je pre tra `i va la Vrbas s ciqem pronalaska tijela dvogodi{weg Damjana O. koji se utopio u rijeci Vrbawi u ^elincu po~etkom decembra, kao i Svjetlane Pe}anac (14) iz Aleksandrovca kod Lakta{a koja se utopila u Vrbasu 30. decembra pro{le go di ne, sa zna je “Glas Srpske“. Do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ tijela nisu bila prona|ena. Specijalci su u Vrbas u{li u blizini Rebrova~kog mosta u Bawaluci, odakle su krenuli u poN. T. tragu sa tri ~amca.

SARAJEVO - Apelaciono vije}e Suda Bosne i Hercegovine ukinulo je ju~e rje{ewe suda od 5. januara kojim se uz kauciju odobrava pu{tawe na slobodu optu`enih za organizovani kriminal, {verc droge i prawe novca Harisa Zorni}a, Hamdu Daci}a i Acika Canu i odredilo im pritvor. Ova odluka je donesena poslije `albe Tu`ila{tva BiH.

Zvornik

PRITVORENI zbog bojazni od bjekstva
Prvostepeno vije}e Suda BiH je 5. januara prihvatilo kauciju za Zorni}a u vrijednosti od 595.072 maraka, za Daci}a 142.000 i za Canu 435.288 maraka. Za kauciju nije bio upla}en gotov novac ve} je bilo ponu|eno da budu upisane hipoteke nad wihovim nekretninama. Protiv trojice optu`enih

Privedeni pqa~ka{i po{te
ZVORNIK - Pet lica uhap{eno je zbog sumwe da su iz po{te u Pilici, op{tina Zvornik, ukrali 1.600 maraka. Pqa~ka po{te u Pilici po~iwena je u no}i izme|u 9. i 10. januara tako {to su izvr{ioci provalili na ulazna vrata i iz kase otu|ili 1.600 KM, javila je Srna.

Sud BiH

FOTO: ARHIVA

Optu`nica
Prema navodima u optu`nici Hamdo Daci} i Haris Zorni} organizovali su zlo~ina~ku organizaciju, kojoj se od 1998. godine do kraja 2006. godine pridru`io veliki broj osoba. Oni su na podru~ju BiH, Crne Gore, Srbije, Ma|arske, Austrije, Italije, Wema~ke, Francuske i [panije preprodavali heroin. Daci} i Zorni} optu`eni su da su zajedno sa Acikom Canom 28. januara 2002. godine u Sarajevu osnovali preduze}e “Majorka“ radi legalizacije nezakonito ste~ene imovinske koristi.

koji su bili pu{teni na slobodu odre|en je pritvor. Obrazla`u}i odluku Apelacionog vije}a iz Suda BiH saop{teno je da predlo`eni iznos kaucije za optu`ene Daci}a, Zorni}a i Cana ne mo`e garantovati wihovo prisustvo u daqem toku krivi~nog postupka.

- Pritvor im je odre|en zbog bojazni od bjekstva. Optu`eni Zorni} i Daci} pored dr`avqanstva BiH ima ju i dr`avqanstvo Crne Gore. Utvr|eno je da je Zorni} poslije polo`ene kaucije u Wema~koj, za krivi~no djelo za koje je procesuiran u toj zemqi, pobjegao u BiH i promijenio ime i pre-

Optu`eni u Sudu BiH

FOTO: ARHIVA

zime - navedeno je u odluci Apelacionog vije}a Suda BiH. Sva trojica optu`enih su u pritvoru od 24. februara 2009. godine, a su|ewe im je po~elo u martu 2010. godine. Trojica optu `enih su i sredinom decembra pro{le godine ponudili kauciju u vrijednosti od oko 9,7 miliona maraka. Haris Zorni} koji se ranije se zvao Qutvija Daci} kao kauciju je bio ulo`io ku}u vrijednu 595.000 maraka i hotel “Ekskluziv“ u Sarajevu vrijedan 4.244.000 maraka. Wegov brat Hamdo Daci} zalo`io je stan u vrijednosti od 142.000 maraka i hotel “Ekskluziv“, dok je Can bio zalo`io stambenu zgradu u vrijednosti od 485.000 maraka sredinom decembra 2010. godine. Ovu kauciju je prvostepeno

vije}e Suda BiH je prihvatilo, tako|e poslije `albe Tu`ila{tva BiH Apelaciono vije}e zatra`ilo je da se preispita. Navedeno je da je hotel “Ekskluziv“ pod zabranom kori{}ewa, a za Canovu zgradu utvr|eno je da nije rije{eno pitawe vlasni{tva zemqi{ta. Poslije toga je i ponu|ena dodatna kaucija od 646.000 maraka. Prema optu`nici Tu`ila{tva BiH Hamdija Daci}, wegov brat Haris Zorni} i dr`avqanin Turske Acik Can novac zara|en {vercom heroina ulo`ili u hotel “Ekskluziv“ u Rajlovcu, kod Sarajeva. Zorni} i Daci} ukwi`eni su kao legalni suvlasnici ovog luksuznog hotela. Zbog {verca drogom Hamdo Daci} je ranije u Italiji osu|en na osam godina zatvora.

Prwavor

Te{ko povrije|ena djevojka
PRWAVOR - Pje{ak Nena Vajuki} (18) iz Prwavora te{ko je povrije|ena kada je na putu Prwavor - Kla{nice u mjes tu Gaqipov ci uda rio “ford“ kojim je upravqao Milenko Adamovi} iz Broda. Ona je preba~ena na lije~ewe u bawalu~ki Klini~ki centar. Prema rije~ima o~evidaca, do nesre}e je do{lo kada je Vajuki}eva pretr~avala put. U tom trenutku na wu je naletio automobil i udario je lijevom predwom stranom. N. T.

Zbog trgovine qudima sedam mjeseci zatvora
SARAJEVO - Olga Popovi} (48), iz Bogati}a u Srbiji koja je optu`ena za organizovani kriminal i krijum~arewe qudi zakqu~ila je sporazum o priznawu krivice sa tu`iocem Posebnog odjeqewa Tu`ila{tva BiH. Tu`ilac i odbrana saglasni su da na osnovu sporazuma Sud BiH optu`enoj izrekne kaznu od sedam mjeseci zatvora. Olga Popovi} optu`ena je da je kao pripadnica grupe za organizovani kriminal, s woj poznatim drugim osobama, od po~etka 2008. godine do 15. jula 2009. godine u namjeri prebacivala dr`avqane iz Albanije na teritoriju Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije, a potom u zemqe zapadne Evrope. N. T.

Pucali iz automatskih pu{aka
LOPARE - Policija Lopara saslu{ala je D. T., M. J. i R. S. iz Bijeqine i od wih oduzela dvije automatske pu{ke i 63 metka, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. U saop{tewu se dodaje da su oni pretreseni nakon {to je policiji dojavqeno da su nepoznata lica 11. januara pucala iz vatrenog oru`ja u mjestu Podgora. - Protiv navedenih lica bi}e podnesen izvje{taj zbog po~iwenog krivi~nog djela nedozvoqene proizvodwe i prometa oru`ja ili eksplozivnih materija - navedeno je u saop{tewu. N. T.

Pritvor osumwi~enom za ubistvo supruge
DOBOJ - Niki Mihajlovi}u (54) iz Vlaji}a, kod Tesli}a, koji je osumwi~en za ubistvo nevjen~ane supruge Vukosave Ili} (64), sudija za prethodni postupak Okru`nog suda u Doboju u utorak je odredio jednomjese~ni pritvor. Pritvor je odre|en zbog mogu}nosti uticaja na svjedoke i zbog toga {to bi pu{tawe na slobodu predstavqalo prijetwu za naru{avawe javnog reda i mira. Mihajlovi} je osumwi~en da je suprugu ubio udarcima drvetom, pretpostavqa se badwakom, 6. januara. Dan kasnije prijavio je po li ci ji da je u svo joj po ro di ~noj ku }i za te kao be`ivotno tijelo nevjen~ane supruge. Ali nakon {to je qekar mrtvozornik utvrdio da je Vukosava Ili} imala brojne povrede po tijelu Mihajlovi} je uhap{en. Sl. P.

16 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 17

18 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Region
@upanijski sud u Splitu

Poznato je da nisam ba{ bio omiqen od biv{eg premijera Sanadera. Bo`idar Kalmeta, ministar mora, saobra}aja i infrastrukture Hrvatske
FOTO: AGENCIJE

Oslobo|en optu`be za dnevnike iz “Oluje“
SPLIT - @upanijski sud u Splitu odbio je `albu op{tinskog tu`ila{tva za ukidawe prvostepene presude Op{tinskog suda, po kojoj je u februaru 2010. Roko Miji} oslobo|en optu`be za skrivawe artiqerijskih dnevnika, odnosno dokumentacije iz hrvatske vojne akcije “Oluja“. Time je potvr|ena presuda splitskog op{tinskog suda, kojom je Miji} oslobo|en optu`be za posjedovawe tih dnevnika, koje tra`i Ha{ko tu`ila{tvo. Penzionisani pukovnik Hrvatske vojske Roko Miji} za vrijeme akcije “Oluja“ bio je zamjenik komandanta Operativne grupe iz Siwa Ante Kotromanovi}a. Za vrijeme vojno-policijske akcije “Oluja“ 1995. godine, prema podacima izbjeglih i prognanih, hrvatske i muslimanske snage ubile su oko 2.650 i protjerale oko 250.000 Srba.

Makedonsko pravosu|e

Razdvojeno su|ewe za ubistvo srpskog turiste
SKOPQE - Su|ewe za ubistvo srpskog turiste Dejana No va ko vi }a u Ma ke do ni ji odvija}e se u dva odvojena postupka, posebno trojici Ohri|a na i po se bno srpskom dr`avqaninu. Makedonske sudske vlasti ve} tri mjeseca poku{avaju da dostave optu`nicu i poziv za sudsko ro~i{te dr`avqaninu Srbije iz Leskovca Draganu \or|evi}u, koji je optu`en za ubis tvo No va ko vi }a, pi {u skopski mediji. - Wegova adresa stanovawa je poznata, zbog ~ega sudske vlasti moraju da po{tuju zakonske propise i da ga pozovu diplomatskim putem, {to je duga~ak proces - smatra sudija Milka Taneska. Ona, ali i tu`ilac Nikola Dovlev, smatraju da postupak protiv \or|e vi }a tre ba da se vo di odvojeno.

Damir Polan~ec sti`e u sud

Po~elo razmatrawe optu`nice protiv grupe koja je o{tetila “Podravku“

Odbrana optu`enih tvrdi da su dokazi nezakonito prikupqeni, pa je prihva}en wihov zahtjev da se razmotri zakonitost prikupqenih dokaza na ~ak 40.000 stranica
ZAGREB - Optu`no vije}e zagreba~kog @upanijskog su da ozna ~i lo je biv{eg ministra privrede i vicepremijera Hrvatske Damira Polan~eca kao {efa grupe koja je kroz “aferu Spajs“ o{te ti la pre du ze }e “Po drav ka“ za najmawe 54 miliona evra. Pre ma op tu `ni ci, Po lan~ec je bio na ~elu sedmo~la ne gru pe, ko ju ~i ne biv{i direktor “Podravke“ Dar ko Ma ri nac, Zdrav ko [estak, Josip Pavlovi} i Sa{a Romac, vlasnik i direktor splitske kompanije SMS Sr|an Mladini}, suvlasnik vara`dinske “Fima grupe” Milan Horvat i advokat Zoran Markovi}. Ju~e su se na sudu pojavili svi osim Sr|ana Mladini}a i Zorana Markovi}a. Op tu `e ni su do {li u pratwi advokata i nisu davali izjave novinarima. Sudija Ivan Turudi} na sje dni ci za tvo re noj za ja vnost saslu{ao je rezultate jednogodi{we istrage i doka ze na ko ji ma se za sni va USKOK-ova optu`nica, jedna od najdu`ih, napisanih na 40.000 stranica, podignuta lani u septembru. Od bra na op tu `e nih tvrdi da su dokazi nezakonito pri kupqeni, pa je pri hva}en wihov zah tjev da se ra zmo tri za ko ni tost pri kupqenih dokaza koji su stali na ~ak 40.000 stranica. Od bra na, na ime, ospo ra va vje{ta~ewe o nastaloj {teti za “Podravku“. smatra da je optu`nica na klimavim nogama. Polan~ec se izvinio za svoj ispad kada je na ulici vrlo nervozno reagovao na po ku {aj fo to gra fa da ga snimi u centru Zagreba. Me|u svjedocima koje bi sud tre ba lo da po zo ve na pri je dlog od bra ne spo miwalo se i ime biv{eg premijera Ive Sanadera, koji u pri tvo ru u Aus tri ji ~e ka odluku o mogu}em izru~ewu Hrvat skoj, gdje se pro tiv wega vodi antikorupcijska istraga u slu~ajevima “Fimi medija“ i HEP.

Polan~ec bio {ef sedmo~lane grupe
SEDMORKA o{tetila “Podravku“ za 54 miliona evra
Od bra na se dmo ri ce osumwi~enih tvrdi i da se tek ukqu~ivawe Damira Polan~e ca u ~i ta vu is tra gu oko “afere Spajs“ pretvorilo u us ko ~ki pre dmet. US KOK tvrdi da je sve pribavqeno na zako nit na ~in i ne

Andrija Mandi}

FOTO: ARHIVA

Strahuje od smawewa broja Srba na popisu

POD GO RI CA - Li der opozicione Nove srpske demokratije (Nova) Andrija Mandi} izjavio je da u toj stranci strahuju da }e vlast poku{ati da, prilikom najavqenog popisa u aprilu, smawi procenat stanovnika ko ji se izja{wava ju kao Srbi. Pritisak }e, smatra on, biti posebno velik na stanovnike koji su se na pro{lom popisu izjasnili da govore srpskim jezikom, preAndrija Mandi} nijele su agencije. Zato je on pozvao Srbe u Crnoj Gori da se na popisu, kako je rekao, jasno nacionalno izjasne i da ne dozvole asimilaciju. - Veoma je zna~ajno ohrabrivati qude da na popisu saop{te ono {to smatraju da jesu. Mislim da svako mora preuzeti odgovornost, zato `elim da ohrabrim svakog Srbina u Crnoj Gori da slobodno napi{e {ta je i kojim jezikom govori - poru~io je Mandi}.

OPTU@NICA
Optu`nica USKOK-a tereti ih da su od 2005. do 2009. godine privrednim malverzacijama koprivni~ko preduze}e o{tetili za najmawe 54 miliona evra. Osim za udru`ivawe zbog ~iwewa krivi~nih djela, sedmorka se tereti i za zloupotrebe polo`aja i ovla{}ewa, pomagawa i podsticawa na zloupotrebe, te nezakonito posredovawe.

Preduze}e “Podravka“ u Koprivnici

DOBRA VIJEST

BUDVA
Maskirani pqa~ka{ odnio je u utorak uve~e iz kazina u centru Budve 10.000 evra. Djevojci koja je radila u kazinu i u tom trenutku bila sama maskirana osoba je, prijete}i pi{toqem, naredila da otvori trezor i kasu, odakle je odnijela sav novac, prenose crnogorski mediji.

Predstavnici srpskih pravosudnih organa u Zagrebu

GOSPI]
U najve}oj osnovnoj {koli na podru~ju Gospi}a dogra|eno je novo krilo zgrade u kojem je izgra|eno dodatnih 16 savremeno opremqenih u~ionica, {to omogu}ava da svih 900 u~enika poha|aju nastavu u jednoj smjeni. Projekat je vrijedan oko 10,7 miliona kuna.

"Slu~aj Purda" rje{ava}e Hrvatska
ZAGREB - U vezi sa slu~ajem Tihomira Purde Tu`ila{ tvo za ra tne zlo ~i ne Srbije dostavi}e cjelokupnu dokumentaciju Hrvatskoj jer su ispuweni svi uslovi iz sporazuma, saop{teno je ju~e poslije sastanka ministara pravde Srbije i Hrvatske, Sne`ane Ma lo vi} i Dra `e na Bo{wakovi}a u Zagrebu.

NISU razmijeweni popisi optu`enih za ratne zlo~ine
Na sastanku je trebalo da budu ura|ene pripreme i razmjena popisa optu`enih ili osu|enih za ratne zlo~ine, te osoba protiv kojih se vodi istraga. Me|utim, prema saop-

LO[A VIJEST

{tewu, mo`e se zakqu~iti da do razmjene popisa ipak jo{ nije do{lo, ali je dogovoreno da se to sva ka ko do go di u sqede}ih nekoliko dana, prenijeli su hrvatski mediji. Uz Malovi}evu, na sastanku u Zagrebu bio je i srpski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}, a prisutan je bio i hrvatski dr`avni tu`i-

lac Mladen Baji}. Purda je pro{le srijede uhap{en pri ulasku u BiH na osnovu Interpolove potjernice, putem koje Srbija tra`i ~etiri hrvatska dr`avqanina. Purda je preko svog advoka ta izra zio odlu ~no protivqewe izru~ewu Srbiji jer ne vjeruje da bi ga u Srbiji o~ekivalo po{teno su|ewe.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 19

Srbija

Ima vi{e razloga za raspisivawe vanrednih izbora, ali pitawe je koliko je to realno jer ovu vladu kontroli{u inostrani faktori, koji su je i napravili. Slobodan Samarxi}, potpredsjednik DSS-a

Poslije hap{ewa turskog qekara osumwi~enog za va|ewe i trgovinu organima na Kosovu

"Doktor Franken{tajn" pu{ten da se brani sa slobode
Sonmez bio glavni u~esnik u operacijama na privatnoj klinici “Medikus“. Pomagalo mu najmawe {est osoba, a wegov kqu~ni saradnik na Kosovu bio politi~ki savjetnik kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija [aip Muja
FOTO: AGENCIJE

PRI [TI NA, CA RI GRAD - Doktor Jusuf Sonmez, koji je osumwi~en za trgovinu qudskim organima na Kosovu, oslobo|en je ju~e poslije saslu{awa u Carigradu, javio je B92. Turska policija dr`ala je u pritvoru u Carigradu doktora Sonmeza, koji je u utorak uve~e uhap{en zbog sumwe da je izveo vi{e desetina operacija na Kosovu u okviru me|unarodne mre`e koja je, kako se vjeru je, trgo va la qud skim organima. Sud ga je pustio da se brani sa slobode. Svoju odluku sudija je obrazlo`io time da Sonmez u Carigradu ima stalno prebivali{te, da je dostupan EULEX-ovom tu`ila{tvu i da se ne pretpostavqa da bi mogao poku{ati da pobjegne. Sudija je dodao da }e se Sonmezu suditi u Carigradu, a ne na Kosovu. “Glavni hirurg“ u operacijama va|ewa organa na Kosovu izve den je ju ~e i pred istra`nog sudiju u Carigradu, a demantovao je da se bavio ilegalnim poslovima u vezi sa presa|ivawem qudskih organa i da nije ~lan nikakve kriminalne grupe. Sonmez (53), poznat i pod nadimkom “doktor Franken{tajn“ i “vampir” uhap{en je na osnovu Interpolove potjernice, zbog sumwe da je u~estvovao u ope ra ci ja ma va |ewa organa na Kosovu i u Azerbe-

jyanu. Ovu informaciju za B92 ju~e je potvrdila portparol EULEX-a Irina Gudeqevi}. - U ovoj fazi isuvi{e je rano da se ka`e da li }e ili ne gospodin Sonmez biti izru~en Kosovu, jer o tome ne odlu~u je EULEX - re kla je Gudeqevi}eva. Sonmezov advokat Husein Sevim izjavio je, kako prenosi tur ska {tam pa, da je wegov klijent priveden, zbog “optu`bi na Kosovu“. Okru`ni sud u Pri{tini uskoro }e odlu~iti o potvr|ivawu optu`nice pro tiv qeka ra iz pri va tne urolo{ke klinike “Medikus“ u Pri{tini, optu`enih za trgovinu qudskim organima.

SONMEZ demantovao da je ~lan kriminalne grupe
Na ro~i{tu u Okru`nom su du u Pri {ti ni tu `i lac Evropske unije Yonatan Ratel rekao je, 6. januara, da su siroma{ni qudi iz inostranstva do ve de ni na Ko so vo, sa la `nim obe}awima da }e dobiti novac za svoje bubrege koji su kasnije prodati primaocima za nezakonitu transplantaciju. Ratel je rekao da je Sonmez bio glavni u~esnik u operacijama na privatnoj klinici na periferiji Pri{tine, a pomagalo mu je naj mawe {est oso ba, ukqu~uju}i Izraelca Mo{ea Harela i Ilira Recaja, bivHap{ewe Jusufa Sonmeza

Klinika “Medikus“ na Kosovu

{eg zvani~nika kosovskog ministarstva zdravqa. Wegov kqu~ni saradnik na Kosovu bio je [aip Muja, politi~ki savjetnik kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija za pitawa iz oblasti zdravstva i ~ovjek koji su{tinski povezuje slu~aj klinike “Medikus“ sa navodima o kra|i organa Srba otetih na Kosovu 1999. godine. Istra`ioci Savjeta Evrope, koje je predvodio Dik Marti, opisali su [aipa Muju kao centralnu figuru u me|unarodnim mre`ama trgovine qudima i ugovarawa nelegalnih hirur{kih operacija, dok je rat proveo u centrali OVK u Tirani. U optu`nici je pet osoba optu`eno za trgovinu qudskim organima, organizovani kriminal i zloupotrebu slu`benog ovla{}ewa, a dvije osobe

za nezakonito obavqawe medicinske djelatnosti. Sonmez ve} desetak godina slovi za kqu~nog igra~a u me|unarodnoj mre`i krijum~ara organa. Mre`a “doktora vampira“ ili “doktora Franken{taj na“ pros ti ra la se u nekoliko dr`ava. Kako navodi

“Gardijan”, krio se uglavnom u zemqama Evropske unije. Sonmez je u vi{e navrata privo|en u Turskoj, zbog nelegalne transplantacije organa i sumwivih radwi, ali je 2005. godine izbjegao zatvor, po{to je te godine stupila na snagu amnestija.

Odalovi}
Evropa ne sme zata{kati zlo~ine koji su po~iweni nad kidnapovanim Srbima sa Kosova i Metohije niti trgovinu qudskim organima u takozvanoj “`utoj ku}i“ u Albaniji, poru~io je ju~e u Bawaluci predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veqko Odalovi}. - Uveren sam da }e kredibilne institucije, kao {to je Parlamentarna skup{tina Saveta Evrope, znati da daju odgovore i preporuke koje }e imati karakter obaveznosti da se istra`e svi navodi i do kraja sprovede nepristrasna istraga koja }e utvrditi sve ~iwenice o doga|ajima, o broju ubijenih, na~inu na koji su stradali i gde su sahrawena tela kidnapovanih Srba sa Kosova - rekao je Odalovi}.

Ipak, 2008. godine u odsustvu je osu|en na osam godina zatvora i od tada se nalazio u bjekstvu, dok je wegova klinika u centru Carigrada od tada zatvorena. - Tokom istrage otkrili smo neke detaqe koji izlaze iz okvi ra na la za ko je smo predstavili. Ove informacije, ~ini se, otkrivaju {iru i kompleksniju kriminalnu organizaciju, koja traje du`e od de ce ni je i u ko ju su ukqu~e ne oso be iz bar tri dr`ave van Kosova. Prona{li smo nekoliko vaqanih indikacija da je trgovina organima koju opisujemo u izvje{ta ju blis ko po ve za na sa te ku }im slu ~a jem kli ni ke “Medikus“, u najmawu ruku, jer su u oba slu~aja ukqu~eni istaknuti kosovski Albanci i stranci - navodi se u izvje{taju Dika Martija.

Urlike Luna~ek, izvje{ta~ Evropskog parlamenta

Odr`ati nove izbore na Kosovu
Iz vje {ta~ Evrop skog par la men ta za Ko so vo Ur li ke Lu na ~ek izja vi la je da treba vrlo ozbiqno razmo tri ti pri je dlo ge po je di nih po li ti ~kih par ti ja da se na Kosovu krajem godine odr`e novi parlamentar ni izbo ri zbog mnogobrojnih nepravilnosti na glasawu u decembru. Luna~ek je za Radio-televiziju Kosova rekla da je pratila ponovqene izbore u nekim op{tinama na Koso vu u ne djequ i da je iz bliza vidjela manipulacije na izborima.

DOBRA VIJEST

DESPOTOVAC
Psi lutalice su doma}inima u selu Jasenovo u op{tini Despotovac za posqedwih 30 dana u torovima zaklali devet ovaca i osam izujedali, a nisu po{tedjeli ni koko{ke. Bojan Dujki}, koji se bavi uzgojem ovaca “tur de frans“ i “vitenberg“ rase, izjavio je novinarima da je on tre}i u selu kome su psi u toru napravili pokoq.

LUNA^EK se uvjerila u manipulacije
- Kosovo je jedna izborna zo na. Izbor ni sis tem ima mnogo nedostataka, zato treba {to prije po~eti pri pre me ka ko bi se do

kraja godine odr`ali izbori, {to je prijedlog nekih politi~kih partija - rekla je ona. Pri je no vih izbo ra, pre ma wenim ri je ~i ma, treba da se formiraju nove in sti tu ci je ko je bi obavqale fun kci je do no vog glasawa. Me |u na ro dna ci vil na kan ce la ri ja ni je `eqela da komentari{e izjavu Urlike Luna~ek, ali su weni

pred sta vni ci na ve li da treba ozbiqno razmotriti sta vo ve Evrop skog par la menta. Li der De mo krat skog saveza Kosova Isa Mustafa zatra`io je da se zbog mnogo broj nih ne pra vil nos ti po no ve izbo ri na ci je lom Ko so vu, dok bi do odr`a vawa izbora trebalo da se for mi ra te hni ~ka vla da ko ja bi pri pre mi la no ve izbore.

LESKOVAC
U specijalnoj bolnici za vantjelesnu oplodwu doktora Miodraga Stojkovi}a smje{tenoj na leskova~kom brdu Hisar, za ne{to vi{e od dvije godine, za~eto je tri stotine beba, javio je ju~e RTS. Procenat uspje{nosti od 40 odsto je o~ekivan, a tim stru~waka koji radi u ovoj bolnici posebno budi nadu `enama u kasnim ~etrdesetim.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Jednoumqe na Dalekom istoku Rusije

Najmawe petorica policajaca ubijena su ju~e u Abiyanu, drugog dana sukoba snaga bezbjednosti lojalnih Lorenu Gbagbou, doskora{wem predsjedniku

te zapadnoafri~ke zemqe koji odbija da prizna poraz na predsjedni~kim izborima, i pristalica Alasana Uatare, pobjednika na izborima.
FOTO: AGENCIJE

Nepodobna “Pepequga“
MOSKVA - Region Kam~atke na Dalekom istoku Rusije poku{ao je da tokom novogodi{wih praznika zabrani predstavu “Pepequga“, jer sadr`i podriva~ku politi~ku poruku o spornim promjenama vremenskih zona, pi{e dana{wi “Komersant“. Vlasti na Kam~atki izrazile su nezadovoqstvo predstavom, jer su shvatili da publika reaguje na o~iglednu paralelu sa kontroverznom promjenom vremenske zone kako bi ovaj region bio bli`i mjerewu vremena sa Moskvom. Poslije dekreta ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva region Kam~atke je pro{le godine pomjerio vremensku zonu, {to je izazvalo proteste na ulicama gradova. Vlasti su shvatile da publika u pozori{tu u PetropavlovskKam~atski, najve}em gradu na Kam~atki, freneti~no aplaudira na scenu kada kraq vra}a kazaqke na ~asovniku da bi Pepequga ostala na balu.

Kalifornija

Avion pao pri manevru slijetawa

Guverner oduzima mobilne telefone
LOS AN\ELES - Novi guver ner Ka li for ni je Yeri Braun namjerava da od zaposlenih u administraciji oduzme 48.000 slu `be nih mobilnih telefona kako bi ovoj dr`avi u{tedio 20 miliona dolara godi{we. Ovo }e bi ti prva odlu ka Brauna otkako je prije nekoliko dana na mjestu guvernera zamijenio Arnolda [varcenegera. Ciq ove mjere je da doprinese smawewu buyetskog deficita ove savezne dr`ave koji trenutno iznosi 25 milijardi dolara. Prema Braunovim rije~ima, ukupan broj mobilnih sredstava komunikacije koja se pla}aju iz buyeta Kalifornije dostigao je 96.000.

Prisustvo Ka~iwskog u avionu, koji se 10. aprila sru{io kod Smolenska u Rusiji, odvode}i u smrt svih 96 putnika i ~lanova posade, bilo je kqu~ni faktor koji je doveo do pada letjelice
MOSKVA - Za avionsku nesre}u, u kojoj je u aprilu pro{le godine, kod Smolenska, poginuo poqski predsjednik Leh Ka~iwski, kriva je iskqu~ivo poqska strana, a ruski kontrolori leta nisu napravili nijednu gre{ku, zakqu~e no je ju ~e u obja vqenom kona~nom izvje{taju ruskog Me|uvladinog komiteta za avijaciju koji je vodio istragu, prenijele su agencije. Prisustvo Ka~iwskog u avionu, koji se 10. aprila sru{io kod Smolenska u Rusiji, odvo de }i u smrt svih 96 putnika i ~lanova posade, bilo je kqu~ni faktor koji je doveo do pada letjelice, pokazali su rezultati istrage Me|uvladinog komiteta za avijaciju.

Za nesre}u kriva poqska strana
Kona~ni ruski izvje{taj o pro{logodi{woj tragediji kod Smolenska
PIJANI komandant vazduhoplovstva
Predstavqena i digitalna rekonstrukcija Izvje{taj predat Poqacima

Ukrajinski predsjednik

Bandera nije vi{e heroj

KIJEV - Iz kancelarije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovi~a saop{teno je ju~e da je sud poni{tio dekret, kojim je nacionalisti~ki lider Stepan Bandera, ~ija se pobuweni~ka armija tokom Drugog svjetskog rata nakratko borila na strani nacista, posthumno odlikovan. Analiti~ari navode da }e ju~era{we saop{tewe o ukidawu odlikovawa “Heroj Ukrajine“ Stepanu Banderi, najvjerovatnije izazvati pozitivne reakcije jevrejskih organizacija u Ukrajini i inostranstvu. Bandera je bio lider ukrajinskog nacionalisti~kog pokreta u ~ijem je sklopu bila pobuweni~ka vojska, koja je nakratko stala uz naciste, poslije ~ega se borila protiv Hitlerovih snaga i Crvene armije.

- On }e poludjeti - rekao je jedan od ~lanova posade, misle}i na Ka~iwskog, kako se moglo ~uti na audio snimku leta ~iji su dijelovi pu{teni na konferenciji za novinare tog komiteta. - O~e ki va na ne ga ti vna reakcija glavnog putnika na pre po ru ku da avi on ne sle ti po pla nu pred Sumwe stavqala je psiholo{ki pri ti sak na ~lanove posade i uti ca la je na U Poqskoj su pojedinci, me|u koodluku da se slijima i brat pokojnog predsjednije tawe nas ta vi ka, Jaroslav, iznosili sumwe u izjavila je direzvani~nu verziju uzroka avionske ktor ka Me |u vla nesre}e. dinog komiteta za avi ja ci ju Ta tja na

Anodina. Kako su prenijele agencije, u izvje{taju je navedeno da je pritisak na posadu da sleti po lo{em vremenu direktno vr{io komandant vazduhoplovstva koji se nalazio u kokpitu. Obdukcioni nalaz je pokazao da je on imao veliku koli~inu alkohola u krvi. Anodina je kazala i da posada u trenutku polijetawa iz Var{ave nije imala podatke o vremenskim uslovima. Avion “Tu-154” pao je kod Smolenska 10. aprila pro{le godine pri manevru slijetawa po gustoj magli, a u nesre}i je poginulo ukupno 96

qudi. Ka~iwski je predvodio delegaciju koja je putovala na komemorativnu sve~anost u Katinsku {umu, gdje je prije 70 godina po nalogu Staqina ubijeno 22.000 Poqaka. U nesre}i su poginuli i supruga Ka~iwskog, kao i veliki dio rukovodstva zemqe. Nakon {to je kona~ni izvje{taj predat Poqacima, on }e biti preveden na poqski i potom }e ga prou~iti ministar unutra{wih poslova Je`i Miler. Poqska komisija }e analizirati da li su usvojene primjedbe Poqske i zatim }e iznijeti svoj stav.

DOBRA VIJEST

MOZAMBIK
U sna`noj oluji, koja je zahvatila provinciju Manika u centralnom dijelu Mozambika, poginulo je deset lica a deset je te`e povrije|eno. Prekju~era{we olujno nevrijeme uni{tilo je vi{e od 100 ku}a i stubova za prenos elektri~ne energije.

Vojska u centru glavnog grada
TUNIS - Vojska je razmje{tena u centru glavnog grada Tunisa, nakon {to se talas nereda, u kojem su po slu`benim podacima ubijene 23 osobe, po prvi puta pro{irio i na glavni grad te zemqe. Tuni`ani koji u~estvuju u neredima bez presedana tvrde da protestuju zbog nezaposlenosti, korupcije i onoga {to nazivaju “represivnom vladom“, te tra`e odlazak predsjednika Zina al-Abidina Ben Alija, koji je na vlasti ve} 23 godine. Vladini zvani~nici tvrde da se radi o mawoj grupi nasilnih ekstremista koji `ele izazvati nemire i izazvati nesigurnost u zemqi. U me|uvremenu, jedno ili vi{e lica podmetnulo je preksino} po`ar u ambasadi Tunisa u Bernu, saop{tila je {vajcarska policija.

“Asan`u prijeti smrtna kazna“
LONDON - Advokati Yulijana Asan`a izjavili su da osniva~u “Vikiliksa“ prijeti smrtna kazna ili zatvor Gvantanamo ako bi ga Britanci izru~ili [vedskoj, koja bi ga potom vjerovatno izru~ila Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, objavio je ju~e “Gardijan“. Advokati su, u dokumentu od 35 strana, naveli da je “dobro poznato“ da su ugledne ameri~ke li~nosti “nagovijestile ili ~ak otvoreno rekle“ da bi nad wihovim klijentom mogla da bude izvr{ena smrtna kazna, prenio je Bi-Bi-Si. Asan` je pre kju ~e izja vio da }e wegov sajt ubrza ti objavqivawe tajnih dokumenata, dok se on bori protiv izru~ivawa [vedskoj zbog navodnog silovawa dvije `ene. Asan`ovi branioci tvrde da postoji veliki rizik da }e SAD, ako ga Velika Britanija izru~i [vedskoj, tra`iti wegovo izru~ewe ili ~ak nezakonitu predaju SAD-u.

SJEVERNA KOREJA
Sjeverna Koreja ju~e je ponovo uspostavila kontakt preko Crvenog krsta sa Ju`nom Korejom. Zvani~nici dvije Koreje ponovo su uspostavili kontakt u pograni~nom selu Panmunxom, poslije osam mjeseci prekida svih komunikacija.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 21

Pariska policija tra`i svjedoke na “Fejsbuku”
PARIZ - Policija preko dru{tvene mre`e poziva svjedoke nesre}a ili zlo~ina da se prijave i pomognu u istrazi. Na “Fejsbuk” i “Tviter” nalozima pariske policije postavqeni su pozivi za svakoga ko misli da mo`e da doprinese istrazi. Ovo se uglavnom odnosi na qude koji su vidjeli automobilsku nesre}u u kojoj je jedan od u~esnika pobjegao sa mjesta nesre}e, ili sli~ne slu~ajeve.

Poplave haraju australijskom saveznom dr`avom Kvinslend

Vijesti
Kina

Brizbejn pod vodom
Sredi{te grada podsje}a na grad duhova. Poslovni prostori su potpuno prazni, ulice opustjele, a ~uju se sirene koje stanovnike upozoravaju na opasnost

Stradali u nesre}i
PE KING - [e sna est qudi je poginulo u sudaru automobila i pretovarenog autobusa na magistralnom putu u centralnoj Kini, saop {ti le su ju ~e lo kal ne vlasti. Do sudara je do{lo pre ksi no} kod gra da Su ~ang, koji se nalazi u centralnoj provinciji Henan. Policija je prona{la ~etiri mrtva ti je la na li cu mjesta, a 12 qudi je preminulo kasnije.

Los An|eles
BRIZBEJN - Vodene bujice probile su ju~e nasipe i pre pla vi le Bri zbejn, tre }i po ve li ~i ni grad Australije, a ugro`eno stano vni{ tvo na pus ti lo je predgra|a najvi{e pogo|ena poplavom i spas potra`i lo na uzvi {ewima, javile su agencije. U Brizbejnu, gradu s dva miliona stanovnika, direktno je ugro`eno 20 hiqada doma}instava, tvrdi gradona ~el nik Kem bel Wumen. Hiqade sta no vni ka na pus tile su svoje domove i skloni le se kod bli`wih, prijateqa i poznanika te u uspos tavqenim eva ku acij skim centrima. Broj ugro`enih neprestano raste. - Pripremamo se za popla ve ka kve se do go de je dnom u stotinu godina. O~eku je mo ogro mne ko li ~i ne vo de ko je }e po pla vi ti hiqade domova - upozorila je Ana Blaj, premijer savezne dr`ave Kvinslend, ~iji je Brizbejn glavni grad.

Su|ewe Xeksonovom qekaru
LOS AN\ELES - Sud u Los An|elesu je odlu~io da su di li ~nom qeka ru pop zvijezde Majkla Yeksona u vezi sa smr}u popularnog pjeva~a 2009. godine. Doktor Konrad Mari je optu`en za ubistvo iz nehata i izjavio je da se ne osje}a krivim za djelo za koje ga sud tereti. Svjedoci tu`ioca su rekli da doktor Mari ni je pos tu pio po va`e}im propisima qekarske slu`be kada je dao Majklu Yeksonu jak anestetik da bi mu pomogao da zaspi.

POTPUNI haos u Ipsvi~u
Najve}i intenzitet poplave u Brizbejnu o~ekuje se danas. Sredi{te grada podsje}a na grad duhova, javqaju agencije. Poslovni prostori su potpuno prazni, ulice opus tje le, a ~u ju se si re ne koje stanovnike upozoravaju na opasnost. Iako se savezna dr`ava Kvin slend ve} se dmi ca ma

Ovakvih poplava nije bilo u posqedwih 100 godina

FOTO: AGENCIJE

bori s poplavama, koje su zahva ti le po dru ~je ve }e od Wema~ke i Francuske zajedno i nanijele {tetu koja se mjeri milijardama dolara, kriza je eskalirala u ponedjeqak kada je ogromni vode ni ta las, iza zvan no vim obil nim ki {a ma, po ha rao grad Tuvumbu. Tada je poginulo 12 qudi, a broj nestalih popeo se na 90. Ukupno je vi{e od 20 qudi poginulo

u ovim poplavama. Grad Ipsvi~, zapadno od Brizbejna, u kojem `ivi 15 hiqada stanovnika, ju~e je bio potpuno pod vodom, u si-

tuaciji koju mediji opisuju kao “potpuni haos“. Pod vodom je tri hiqade doma}instava, poslovnih prostora i imawa.

Rusija

Uhap{eni neonacisti
MOSKVA - Ruska policija privela je preksino} najmawe 20 oso ba ka ko bi sprije~ila nerede neonacisti~kih grupa u centru Moskve, javio je Rojters, dok Itar-Tass prenosi da je uhap{eno deset lica. Britanska agencija navodi da su jake snage policije u centru ruske prestonice zatvorile dio jednog centralnog trga kako bi sprije~ile demonstracije nacionalista, od kojih su mnogi nosili oznake fudbalskih klubova.

BiH
Me|u nastradalima u poplavama u Australiji nema dr`avqana BiH, saop{tila je Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanberi. Ambasada je kontaktirala sa Ministarstvom spoqnih poslova i trgovine Australije i dobila potvrdu da }e ovo ministarstvo po hitnom postupku obavijestiti ambasadu ukoliko neko od dr`avqana BiH zatra`i konzularnu pomo} i za{titu ili ukoliko takve osobe budu ugro`ene poplavama.

Ekstremisti `ele da poremete sahranu `rtve pucwave u Tusonu

Robert Gejts

Baptisti~ka crkva pozdravila ubijawe
TUSON - Stanovnici i politi~ari Tusona, grada u Arizoni u kojem je u subotu Yered Li La fner ubio {es to ro qudi i ne ko li ko te{ko ranio, tra`e na~in kako da sprije~e pripadnike zlo gla sne bap tis ti ~ke crkve, poznate po antigej i antikatoli~kim stavovima, u na mje ri da po re me te sa hra nu de ve to go di{we dje voj ~i ce, `rtve oru `a nog napada. Bi zar na Ves tbo ro bap tis ti ~ka crkva u Kan za su pohvalila je Lafnera zbog ubijawa {est qudi, ukqu~uju}i malu Kristinu Tejlor Grin, i rawavawa 14 drugih pri su tnih. Osni va~ crkve Fred Felps postavio je video u kojem ka`e: - Hva la ti, bo `e, zbog na sil nog na pa da ~a, je dnog od tvo jih voj ni ka he ro ja u Tusonu. Kako god, mnogi su mrtvi, Vestboro baptisti~ka crkva }e prisustvovati wihovim sahranama. Podsjeti}emo `ive da jo{ mogu da se pokaju i pokore. Ova crkva je postala zlogla sna {i rom Sje diwenih Dr`ava po ometawima sahrana vojnika ubijenih u Iraku ili Av ga nis ta nu i qudi umrlih od side, za koje ka`u da su ka`weni zbog tolerancije dru{tva na homoseksualnost. Crkva je daqe re kla povodom oru`anog napada u Tusonu da “Bog mrzi katolike“, aludiraju}i time na poro di cu Grin ko ja je katoli~ka. Me|utim, politi~ari u Arizoni su brzo prosli je di li za kon ka ko bi zadr`ali ~lanove crkve najmawe 200 metara od mjesta sahrane dok gra|ani Tusona smi{qaju kako da limitiraju wihov pro test. Za kon je predlo`ila dr`avni senator Kirstin Sinema, nakon {to je pro~itala o planovima crkve iz Vestboroa: sam sebi da moram ne{to da preduzmem - rekla je ona za Foks wuz. Sta no vni ci Tu so na su ta ko |e odlu ~i li da dr`e ~lanove Vestboro crkve van do ma {a ja mjes ta sa hra ne ubijene djevoj~ice. Kristin Gilmer je okupila vi{e od 40 volontera koji }e nositi an|eoska krila du`ine oko 5 me ta ra i sta ja ti izme |u ~lanova crkve i prisutnih na sahrani. Grupa bajkera je tako|e saop{tila da }e opkoliti pripadnike crkve.

Svi slo`ni u Kini
PEKING - Ameri~ki ministar odbrane Robert Gejts umawio je ju~e mogu}nost pojave neslagawa izme|u kineskog rukovodstva i vojske. - Ne smatram da sam u velikoj mjeri govorio o neslagawu. Stekao sam utisak da sve ukazuje na to da je civilno i vojno rukovodstvo Kine odlu~no u namjeri da ovaj odnos sa SAD prenesu na vi{i nivo i na tome daqe rade - rekao je Gejts novinarima prilikom posjete Velikom kineskom zidu.

OMETALI sahrane vojnika
- To je na jod vra tni ja stvar koju sam ikada pro~ita la u svom `i vo tu. Re kla

22 ~etvrtak, 13. januar 2011.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

4

djevoj~ice

Odbornici Skup{tine grada donijeli jednoglasnu odluku

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu i Odjeqewe za privredu u Administrativnoj slu`bi grada odredi}e u saradwi sa Centrom za socijalni rad i gradskom “Toplanom“ najkasnije do kraja mjeseca, kriterijume za dobijawe subvencije, istakao Davidovi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Odobreno 800.000 KM za subvencionisawe grijawa

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Je dno gla snom odlu kom odbornika Skup{tine grada ju~e je iz buyetske rezerve odobreno 800.000 maraka na ime subvencije cijene grijawa za grej nu se zo nu 2010/2011. za socijalno ugro`ene kategorije stanovni{tva. Rekao je ovo gradona~elnik Dragoqub Davidovi} poslije 32. sjednice gradskog parlamenta. - Odjeqewe za bo ra ~koinvalidsku za{titu i Odjeqewe za pri vre du u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada odredi}e, u saradwi sa Centrom za socijalni rad i gradskom “Toplanom“ najkasnije do kraja mjeseca, kriteri ju me za do bi jawe ove subvencije koju }e potom veri fi ko va ti grad ska Skup {ti na is ta kao je Davidovi}. Tokom sjednice Skup{tine grada odbornici su raspravqali i o pre ba ci vawu nadle`nosti preduze}a “Vodovod“, “Grobqe“ i “Toplana“ u ingerenciju grada, jer o wima trenutno brine Vlada Republike Srpske. - O ovim pitawima koji

Socijalno-ugro`enim kategorijama povlastice pri pla}awu ra~una “Toplani“

FOTO: ARHIVA

su od velikog zna~aja za lokal nu za je dni cu bi }e ras pravqano na je dnom od sqede}ih zasjedawa - kazao je Davidovi}. Jo{ je kazao da gradska “Toplana“ iz godine u godinu ima sve ve}e zahtjeve koje je finansijski izuzetno te{ko

UDRU@EWE
Predsjednik Skup{tine grada Slobodan Gavranovi} rekao je ju~e da mu se, kada je rije~ o subvencijama za grijawe, obratilo i rukovodstvo Udru`ewa porodica poginulih boraca i nestalih civila. - Saznav{i da }emo se baviti ovom problematikom tra`ili su od nas da {to prije utvrdimo kriterijume kako bi wima bili obuhva}eni oni najugro`eniji - kazao je Gavranovi}.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

pratiti. - U Bawaluci se grijemo na mazut koji je veoma skupo gorivo, a za wegovu nabavku sredstva se moraju uplatiti unaprijed. Ovogodi{wa cijena mazuta je 1.000 maraka po toni. Samo za jednu grejnu sezonu “Toplani“ je potrebno oko 24.000 tona mazuta {to na kraju ko{ta izme|u 20 i 24 miliona maraka - pojasnio je Davidovi}. Iako je skup{tinska opozicija prihvatila ovu odluku, imali su nekoliko zamjerki na wen sadr`aj. - Drago mi je {to }e se ovim aktom pomo}i onima kojima je na{a finansijska po-

dr{ka neophodna ali se brinem zato {to se toliki novac iz buyetskih rezervi izdvaja na samom po~etku te{ke ekonomske godine.

ZA GREJNU sezonu potrebno 24.000 tona mazuta
Po zna to je da je to kom pro{le godine u ove namjene utro{eno oko pet miliona, a sad se izdvaja ova suma. To dovoqno govori u kojoj krizi se nalazi “Toplana“ - rekla je odbornik Narodne demokratske stranke Sava Mar~eta. I odbornik Partije demokratskog progresa Zoran

Tali} je imao zamjerki na rad ovog bawalu ~kog pre du ze }a kazav{i da bi wihovo rukovodstvo trebalo hitno dostavi ti kom ple tan iz vje {taj dosada{weg poslovawa. - Na taj na~in stekli bismo uvid u dugovawa “Toplane“ ali i u wihove propuste koje su ovo preduze}e doveli u ovako te{ko situaciju - dodao je Tali}. Podsje}amo da je gradona~elnik Dragoqub Davidovi} jo{ 10. decembra pro{le godine dao saglasnost gradskoj “Toplani“ na pove}awe cijena grijawa za 22 odsto pa sada cijena grijawa iznosi 1,65 KM po kvadratnom metru.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - komedija re`ija: Pol Vajc uloge: Robert de Niro, Ben Siler, Xesika Alba termini: 17.15, 19.15, 22 ~asa i dodatni termini petkom, subotom i nedjeqom u 12 ~asova VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, sinhronizovan re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan, petkom, subotom i nedjeqom u 13.15 GRIN HORNET - akcioni re`ija: Majkl Gondri uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz termin: 22.30 ~asova MEGAUM 3D - animirani re`ija: Tom Mekgret uloge: Vil Ferel, Bred Pit, Tina Fej termini: petkom, subotom i nedjeqom u 12.30 ~asova TURISTA - triler, romanti~ni triler re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk uloge: Xoni Dep, Anxelina Xoli, Pol Betani termini: 17.30, 20.45 GULIVEROVA PUTOVAWA - avanturisti~ka fantazija re`ija: Lob Leterman uloge: Xek Blek, Emili Blant, Amanda Pit termin: 17.15 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} uloge: Bata @ivojinovi}, Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 15, 19.30, 21.15 svaki dan i dodatni termini petkom, subotom i nedjeqom u 14 ~asova SEMI NA PUTU OKO SVIJETA animirani, avantura re`ija: Majkl Iptid termini: petkom, subotom i nedjeqom u 11.30 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Radni~ka hronika“ tragikomedija Petra Mihajlovi}a, Velika scena, 15. januara u 20 ~asova MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma” NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 23

KSS uru~ilo donaciju na Lau{u
Kolo srpskih sestara ju~e je posjetilo oboqelog od osteoporoze Mirka Skenderiju u bawalu~kom nasequ Lau{ i tom prilikom mu uru~ilo interventne prehrambene pakete kako bi se makar malo ubla`ila te{ka materijalna situacija ovog 24-godi{weg mladi}a.
FOTO: ARHIVA

- Pozivam sve qude dobrog srca da pomognu ovom mladi}u kome je ova te{ka bolest otkrivena jo{ u prvom razredu sredwe {kole - kazala je predsjednik KSS-a Bosiqka Herbez. S. J.

GRADSKE VIJESTI

Neograni~eno radno vrijeme kafi}a
Svi ugostiteqski objekti na podru~ju grada Bawaluke u no}i izme|u 13. i 14. januara, za do~ek Pravoslavne nove godine, mogu da imaju neograni~eno radno vrijeme, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Prema saop{tewu, svi trgovinski, uslu`ni i zanatski objekti }e raditi du`e u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o odre|ivawu radnog vremena ovim pravnim licima. Ta~nije, od sedam do 23 ~asa mogu raditi prodajni objekti u kojima se obavqa trgovina na malo (klasi~ne prodavnice), samoposluge, diskonti, kiosci, robne ku}e, butici, trgova~ki centri, skladi{ta i stovari{ta u kojima se obavqa trgovina na veliko i malo. Raditi mogu i pravna lica koja obavqaju zanatske i uslu`ne djelatnosti: autopraonice, radionice za odr`avawe i popravku motornih vozila, obu}arske radwe, frizerski i kozmeti~ki saloni, stoji u saop{tewu. U saop{tewu se tako|e navodi da 14. januara ne}e raditi Administrativna slu`ba grada. K. N.
FOTO: ARHIVA

Zadatak savjeta mjesnih zajednica su boqi uslovi `ivota

Uskoro izbori za rukovodioce savjeta gra|ana mjesnih zajednica

Istekli mandati predsjednicima MZ
Prema programu rada Skup{tine, odluka o raspisivawu izbora za ~lanove savjeta bi}e uvr{tena u dnevni red Skup{tine grada u februaru. Izbori }e biti odr`ani u 38 mjesnih zajednica poslije dono{ewa pomenute odluke, rekao [aji}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

Bez ograni~ewa za do~ek Pravoslavne nove godine

Mawa brzina vozila ve}a bezbjednost
Iz bawalu~ke saobra}ajne policije pred jo{ jedan praznik upozoravaju da brzinu vo`we usklade sa brzinom propisanom saobra}ajnim znakom, jer }e time biti bezbjedniji saobra}aj a samim tim }e izbje}i i pla}awe kazne. - Voza~ na putu u nasequ ne smije vozilom da se kre}e brzinom ve}om od 50 kilometara na ~as, osim ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno. U zavisnosti od pre ko ra ~ewa brzi ne kre tawa, bilo u naseqenom ili nenaseqenom mjestu, kazne su u rasponu od 30 do 1.000 KM objasnio je komandir policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bawaluka Borislav [ari}. Prema wegovim rije~ima, uko li ko je usqed ~iwewa prekr{aja prekora~ewa brzine u nasequ izazvana saobra}ajna nesre}a voza~u se mo`e izre}i nov~ana kazna i do 5.000 KM. J. B.

Ve }i ni pred sje dni ka sa vje ta bawalu ~kih mje snih za je dni ca kra jem 2010. istekao je ~etvorogodi{wi mandat. Da li }e se mandati produ`iti, pa }e se predsjednici birati na pred sto je }im lo kal nim izbo ri ma ili }e se sa da raspisati izbori, to treba da bu de odlu ~e no na

Kandidati
- Za ~lanove savjeta, a samim tim i predsjednike savjeta mjesnih zajednica mogu se kandidovati politi~ki subjekti koji tri dana prije izbora treba da predlo`e svoje kandidate, kao i gra|ani koji nisu ~lanovi nekih partija - objasnio je [aji}.

Skup{tini grada. Ovo je “Gla su Srpske“ pot vrdio por tpa rol Admi nis tra ti vne slu `be gra da Milenko [aji}. - Pre ma pro gra mu ra da Skup{tine, odluka o raspisi vawu izbo ra za ~la no ve savjeta bi}e uvr{tena u dnevni red Skup{tine grada u fe bru aru. Izbo ri }e bi ti odr`ani u 38 mjesnih zajedni ca po sli je do no {ewa odluke - objasnio je portparol Admi nis tra ti vne slu `be grada Milenko [aji}. On je is ta kao da je Skup{tina grada Bawaluka na sjednici odr`anoj 29. januara 2007. godine donijela odlu ku ko jom je pot vrdi la izbore za ~lanove savjeta za 36 mjesnih zajednica. - ^la no vi sa vje ta mje snih zajednica biraju se na period od ~etiri godine, pa }e se za ostale mjesne zajednice izbori sprovesti poslije isteka mandata na koji

su iza bra ni - na gla sio je [aji}. Predsjednik Savjeta mjesne za je dni ce La za re vo 1 Igor Vi do vi} na gla sio je da je ve }i na pred sje dni ka sa vje ta mje snih za je dni ca iza bra na kra jem de cem bra 2006, a neki u drugom krugu u februaru 2007.

VE]INI mandati istekli krajem 2010.
- Je di no je Sa ra ~i ca i{la u tre}i krug, jer se ni drugi put nisu mogli dogovo ri ti, pa je pred sje dnik izabran tek u martu - objasnio je Vidovi}. On je istakao da predsjednici savjeta mjesnih zajednica ne znaju {ta ih ~eka ni da li }e ove godine biti izbora. - Svi se polako priprema mo da po dne se mo iz vje {ta je o ura |e nom to kom

prethodne ~etiri godine, a on da }e mo zna ti na ~e mu smo. Procedura izbora je jasna. Prvo se biraju ~lanovi sa vje ta mje sne za je dni ce i onda oni me|u sobom biraju predsjednika i potpredsjednika. Rukovodstvo ne biraju direktno stanovnici. U svakoj mjesnoj zajednici posto ji odre |en broj ko li ko treba da bude ~lanova savjeta. Kod nas je neophodno sedam - ka zao je Vi do vi} i do dao da }e se on po no vo kan di do va ti za ~la na sa vjeta, a savjet je taj koji }e odlu~iti ko }e biti predsjednik. Sli~no pri~aju i u ostalim mje snim za je dni ca ma ko je su va `an fa ktor pri radu lokalne vlasti. - Nije va`no ime, ve} zalagawe ~ovjeka da stanovnici na po dru ~ju wego ve MZ imaju {to boqe uslove `ivota - rekli su u nekoliko bawalu~kih MZ.

Na uvidu Nacrt izmjene RP Centar
Nacrt izmjene Regulacionog plana jednog dijela centralnog podru~ja grada Bawaluke i stambenog naseqa Petri}evac gradsko Odjeqewe za prostorno ure|ewe stavi}e na uvid od 27. januara, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. - Prvi nacrt bi}e izlo`en u prostorijama preduze}a “Urbis centar“, ulica Jovana Du~i}a 23a, Administrativnoj slu`bi grada Bawaluke i mjesnoj zajednici Centar 1, dok }e se nacrt izmjene RP za Petri}evac na}i na uvidu u prostorijama preduze}a “Projekt“ u ulici Veselina Masle{e 1, gradskoj upravi i mjesnoj zajednici Petri}evac - navedeno je u saop{tewu. Jo{ se navodi da za vrijeme javnog uvida, do 27. februara, svako fizi~ko i pravno lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge. K. N.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Marija Gvozderac, k}i Milovana i Qiqane; Nikolika Gali}, k}i Mladena i Tatjane; Aleksa Laki}, sin Dragana i Dragane; Vawa Vra~ar, k}i Dragana i Danijele; Divna Daki}, k}i Gorana i Veliborke; Emilija Ili}, k}i Roberta Sebastiana i Dubravke; Mihajlo Jela~a, sin Predraga i Biqane; Nikolina ]etojevi}, k}i Brane i Milijane; Ogwen Bawac, sin Borislava i Jelene; Marko Granula, sin Jadranka i Milanke; Hana Avdi}, k}i Reye i Samire; Kristina Gali}, k}i Aleksandra i Marijane; Leona Vuk{a, k}i Vladislava i Sawe; Sawa [kori}, k}i Radovana i Biqane; Oliver Milojevi}, sin Milibora i Slavice; Aleksa Matijevi}, sin Dalibora i Sawe; Nikolaj Gavri}, sin Darka i Maje; Luka Joki}, sin Tomislava i Danijele.

Umrli:
Muenesa (Husein) Vlaji}, ro|. 1950. god; Dragana (Ranko) Lasica, ro|. 1969. god; Radomir (Dujko) Spasojevi}, ro|. 1927. god; Milosava (Du{an) Or{iki}, ro|. 1948. god; Stana (Ratko) Granula, ro|. 1947. god.

PA@WA
Obustavqawe saobra}aja
Zbog organizovawa do~eka Pravoslavne nove godine ve~eras }e od 20 ~asova pa do dva ~asa poslije pono}i biti obustavqen saobra}aj u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, na dijelu ulice Marije Bursa} do ulice Vuka Karaxi}a, saop{teno je ju~e iz Administrativne slu`be grada. J. B.

24 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 25

u organizaciji sa

IMPAMIL u organizaciji sa uvoznikom za Bosnu i Hercegovinu, firmom NUMI STARS doo iz Brckog, te sa suorganizatorima, TEMPO,MAXI,MINIMAXI, MARKET 99 PLUS marketima i firmom JONEKO Banja Luka zastupnikom Chico programa, objavljuje rezlutate nagradne igre koja je trajala u periodu od 01.09 do 31.12.2010.g. Izvla~enje je odr`ano 06.01.2011.g. u prostorijama firme NUMI STARS d.o.o., Lu~ka bb, 76000 Br~ko. Dobitnik glavne nagrade je Slaven Teofilovi} iz Doboja. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u nagradnoj igri. Sretnim dobitnicima ~estitamo.

Spisak dobitnika Impamil poklon paketa : r.b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka raspisuje za izbor prevoznika Raspisuje se javni oglas za prikupqawe ponuda za obavqawe usluga prevoza za drumski saobra}aj za potrebe Tvornice papira SHP Celex, a.d. Bawaluka. Svi zainteresovani u javnom oglasu obavezni su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja }e se dostaviti po upitu na e-mail: luka.macanovic@shpgroup.eu Rok za podno{ewe ponuda za Javni oglas je 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Ponude slati na adresu: Tvornica papira SHP Celex, a.d. Bawaluka Veqka Mla|enovi}a bb 78 000 Bawaluka Sa naznakom: Tender za izbor prevoznika Ne otvarati !!! Postupak izbora: Koverte }e se otvarati komisijski uz prisustvo prevoznika i dodatne promjene cijena i uslova ne}e biti mogu}e. Nakon dobijawa ponuda slijedi komisijsko otvarawe ponuda, ovjeravawe i vrednovawe ponuda. Ponude za prevoz }e se procjewivati zasebno za pojedine destinacije navedene u tenderu. Nakon vrednovawa ponuda svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima tendera i u roku od 7 dana }e se pristupiti potpisivawu ugovora.

Ime I prezime dobitnika Snje`ana Stjepanovi} Sla|ana [ebaz Aleksandra Karamanovi} Zdravka Blagojevi} Diana Obradovi} Alma Ahmetovi} D`enana ^ejavanovi} Ivana Nini} Predrag Kaurin Mile Despotovi} Jelena \oki} Boro Blagojevi} Dejan Tubi} Sanja Blagojevi} Ljiljana Kukavica Veselin Paji} Dragan Milutin Danijela Niki~ Dalibor Koji} Bojan Vuli} Goran Kuzmi} Dragan Risti} Slavko Markovi} Nata{a Lemi} Jelena Grozdi} Branka Suboti} Nela ]ebi} Nikolina Mile{i} Trnini} Dragana Dijana Grahovac

Mjesto Doboj Banja Luka Banja Luka Bijeljina Banja Luka Br~ko Br~ko Prnjavor Banja Luka Banja Luka Banja Luka Banja Luka Brod Banja Luka Banja Luka Banja Luka Banja Luka Zvornik Banja Luka Trebinje Banja Luka Banja Luka Banja Luka Banja Luka Banja Luka Br~ko Br~ko Bijeljina Banja Luka Prijedor

TENDER

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Sjedi ~ovjek za {ankom sav o~ajan, a pred wim krigla piva. Neki mangupi po~nu da ga zezaju, otmu mu pivo i popiju. Na to }e ~ovjek pla~nim glasom: - Eto, danas mi je stvarno lo{ dan! Dobio sam otkaz, `ena me ostavila i odvela djecu, rije{im da se ubijem,

pucam iz pi{toqa u sqepoo~nicu, kad ono zaglavi metak. Poku{am da se objesim, pukne konopac. Zadwim parama kupim pivo, stavim otrov u wega... i eto, sad nema ni piva!

Qubakawe Jelene i Ane
Popularne pjeva~ice i dobre drugarice Jelena Karleu{a i Ana Nikoli} toliko su postale bliske da su ve} po~ele i da se javno qubakaju, a bogami i pipkaju. Istine radi, sve zato {to ih je na tako ne{to natjerao voditeq Ogwen Amixi} u svom {ou programu u kome ih je prvo nagovorio da se qube, a poslije i da se pipaju. Naime, u~estvuju}i u igri “intimne kuglice“, koja je jedna od prepoznatqivih rubrika Amixi}evog {ou programa, popularne dame su na wegovo insistirawe pristale da se poqube pred milionskim auditorijumom. Nijednog trenutka nisu oklijevale pa su svojim fanovima priu{tile priliku da vide wihov ovla{ poqubac u usta. Jelena je poslije toga prokomentarisala da su Anine usne mekane i fine, a na nagovor svoje koleginice pristala je da dru`ewe iz emisije nastave u ludom no}nom provodu. Pjeva~ice ipak nisu `eqele da otkriju gdje }e oti}i poslije emisije. Karleu{a je na kraju emisije u`ivo otpjevala veliki hit “Bijelog dugmeta“ “La`e{“ koji je posvetila Ani. Ostaje da se vidi kako }e postupak svoje drage prokomentarisati Jelenin suprug, fudbaler Du{ko To{i}. Da {nicla mo`e svaki put da ima iznena|uju}i, sasvim novi ukus, dokaz je i ovo, naizgled nepretenciozno, ali ukusom izvrsno, moglo bi se ~ak re}i - bo`anstveno jelo, kojem takvu osobinu daju aromati~ni za~ini, senf, bijelo vino... Priprema jela nije komplikovana, potrebno je oko 50 minuta, a u`itak je na nivou.

Aromati~ne {nicle

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: М, П, М, ТИЈАНА ДАПЧЕВИЋ, ЛОТО, РС, ЕМИНА, ЕВО, ПАТИТИ, А, НАСКОЧИТИ, О, Е, КН, ИП, РАРИТЕТ, О, ОМОТ, ЛИСИНА, СМОКВА, СТ, ТА, НАОЧИТО, ПЈОТР, БОР, СИР, Е, КАПИ, СИЊ, АП, КРЕЧ, НАПЈЕВ, ТА, ЧЕСТИТИ, Р, ПАРАЛЕЛНО.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 27

Pita Mujo Hasu: - Je li Haso, ho}e{ do}i kod mene da igramo {ah? A Haso misli, misli i ka`e:

- Mo`e, za{to da ne. A Mujo }e na to: - E super, taman nam je falio jo{ jedan kow.

Stoji Lala ispod prozora porodili{ta i zove Sosu. Kad se ona pojavila na prozoru on je upita:

- Je li `eno, {ta je? - Pa, sin - odgovara Sosa. - A je li, je li, a na koga sli~i? - Maa ne zna{ ga ti.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g june}ih {nicli biber u zrnu mqeveni biber ka{ike senfa estragon ka{ike bra{na uqa ~ena bijelog luka kocka s gqivama ka{i~ica gustina bijelog vina per{un

Priprema
1. June}e {nicle lagano izlupajte ~eki}em za meso i natrqajte mqevenim biberom. Zatim ih s jedne strane nama`ite s malo senfa pa namazanu stranu lagano pobra{nite. 2. Propr`ite {nicle na uqu, ali prvo s pobra{wene strane. Dodajte izgwe~eni bijeli luk, kocku s gqivama i podlijte s 250 mililitara vode. 3. Dinstajte dok meso ne omek{a i po potrebi dolijte vode. 4. Pred kraj umije{ajte gustin razmu}en s malo vode, dolijte vino i dodajte nasjeckani per{un.

Cijene u KM
junetina senf uqe luk gqive gustin vino per{un 6,5 0,3 0,4 0,2 1,2 0,3 0,5 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Po`eqno je nekako ukrotiti enormne koli~ine energije, uglavnom destruktivne prirode. U sqede}i period u|ite hrabro, sa mawe prezira prema onima koji ne ispuwavaju va{e `eqe. Nastojte da konzumirawe opijata svedete na razumnu mjeru. ^uvajte se povreda.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Sino}ni provod bio je lud i nezaboravan. Budite se sa blagom nervozom. Po`eqno je smawiti aktivnosti i do}i do unutra{weg mira. Najte`i problemi su za vama, pa je trenutno nezadovoqstvo posqedica osloba|awa od stresa. ^emu se nadati?

2

1-2 50 ml 3

Poslu`ivawe
Aromati~ne {nicle poslu`ite s knedlama ili kiflicama od krompirovog tijesta.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Va{a strasna priroda je do te mjere izra`ena da po~iwe da smeta. Ukoliko nai|ete na bilo kakve prepreke, nastoja}ete da ih prevazi|ete a da pri tome ne razmislite koliko su one vrijedne truda. Trebalo bi ukqu~iti malo vi{e razuma a smawiti uticaj emocija. Bi}e te{ko, ali korisno.

1 1 50 ml

Savjet
Ovakav na~in pripreme mo`ete da primijenite i na {nicle od drugih vrsta mesa.

CIJENA RU^KA

9,7

Budite spremni za mno{tvo ekscentri~nih zbivawa, kao i na sna`na i neobi~na osje}awa u odnosima sa partnerom, koji zasad ne zna na ~emu je. Pona{ate se kontradiktorno pa ni sami niste na~isto. [ta da uradite sa vezom koja je u krizi? Ne zamarajte se ovim ozbiqnim temama.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Ne optere}ujte se danas filozofskim temama. U`ivajte prosto u trenutku. Od nastupaju}eg perioda ne o~ekujte mnogo, jer }ete samo tako biti zadovoqni. U protivnom, slijede razo~arawa. Partner }e vam biti stalno dru{tvo, ponekad ne ba{ prijatno, ali gotovo uvijek korisno.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
O~ekuju vas mnoga iznena|ewa, ali i ostvarewe velikih ciqeva. Dodu{e, ne}e biti tako lako, ali je samim tim `ivot uzbudqiviji. Puno para, pravih poslovnih poteza i napredovawa u dru{tvenoj hijerarhiji. Dobijate priznawe!

Bez prepirke do mirnog sna
[to du`e traje ratovawe oko spavawa, to }e djeca vi{e histerisati pa imajte na umu da se prepirka ne}e isplatiti, ve} mirna strategija, smatra dje~iji terapeut Xejms Leman
Djeca naj~e{}e izbjegavaju spavawe jer se boje da }e ne{to propustiti, zbog straha od mraka, mokrewa u krevet ili zato {to su se zaigrala. Ako takve i sli~ne probleme ri je {i te, a di je te i daqe odbija da ide u krevet, vjerovatno isprobava svoju mo}. Odlazak na po~inak za wega }e pos ta ti jo{ je dna ma la arena u kojoj }e poku{ati da po bi je di svim ta kti ka ma, ukqu~uju}i pla~, histeriju i obja{wavawe, smatra dje~iji terapeut Yejms Leman. On predla`e da takvo pona{awe shvatite kao djetetovo odbijawe i upoznavawe odgovornosti. Zadatak roditeqa je, smatra Leman, da nau~e dijete ka ko da se obuz da kroz svladavawe odgovornosti, a ne kroz male igrice mo}i. Ma la dje ca ne za do voqstvo odlaskom u krevet iskaziva}e frustracijom jer ne znaju da se kontroli{u pa im spavawe treba u~initi {to ugodnijim i smirenijim. Pola ~asa prije neka vlada mir Ugodan odlazak na spavawe ne zna~i slatkorje~ivost, ka `e Le man, ne go uspos tavqawe mi ra. Sve igrice ugasite, a na televiziji odaberite program s lije pim i umi ru ju }im sa dr`ajem pola ~asa prije odlaska u krevet. Nemojte lupati u kuhiwi, popravqati namje{taj, a bra}a i sestre tako|e bi trebalo da budu ti{i.

Rak
(21.6 - 20.7)
Rakovi su okrenuti vrijednostima. Razmi{qaju o wima do te mjere intenzivno da `ele promjenu. Pod tim pojmom ne podrazumijevaju iskqu~ivo stvari materijalne prirode. Ono {to je daleko va`nije ti~e se duhovnog napretka. Nadajmo se da }ete u tome imati uspjeha.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Iako ste zbog ne~ega zabrinuti, strah je neosnovan. Kao da ne mo`ete da `ivite bez wega. Po{to kroz `ivot idete komplikovanijim putem, spremite se za puno ozbiqnog rada, ali i rezultata. Bar strpqewa imate na pretek. Hrabro naprijed!

POLA ^ASA prije spavawa djeci potreban mir
Dje ca mo gu pos ta vi ti alarm [kolsku i vrti}ku djecu nau~ite da postave alarm na ~asovniku ili mobilnom telefonu nakon {to legnu u

krevet. Tako }e se postepeno upoznavati sa svojim odgovornostima i ustajati na vrijeme. ^i tawe umi ru je i da je izbor Pola ~asa prije spavawa prigu{ite svjetla. Djeci do 11 godina prije spavawa mo`ete dozvoliti da ~itaju. To }e ih umiriti, koncentrisati na sadr`aj i smiriti misli od da na na izma ku. ^itawe im tako|e pru`a i mogu}nost izbora zbog ~ega }e izbjegavati prepirawe. Ali, pazite na pravovremeni odlazak na spavawe. Starija djeca mobilnim telefonima odugovla~e san Djeca starija od 11 godina odlaze u krevet na vrijeme, ali se ta da nas ta ve za bavqati pisawem poruka ili zvawem prijateqa. Problem nas ta je ako ne mo gu da se probude na vrijeme za {kolu.

Bez elektronike do jutra Ako je dijete ujutro preumorno i te{ko ustaje jer osta je bu dno zbog pi sawa poruka, igrawa igrica i sli~no, mo ra }ete mu iz so be iznijeti svu elektroniku na neko vrijeme. Ne ostavqajte mobilni na polici, nego ga dr`ite u ruci. U suprotnom, mo`ete biti sigurni da }e ih “prokrijum~ariti”. Vratite ih nakon {to se doka`u. Provjera, ali poslije kucawa Po`eqno je provjeriti stariju djecu nakon {to odu le}i. Pokucajte i pitajte mo`ete li u}i. Ako ka`u “ne“, recite da }ete se vratiti za pet minuta. Tako }ete im pokazati da vas brine kako provo de vri je me te da vam je stalo do wihovog zdravqa i sigurnosti. ^itawe i lagana muzika tako|e mogu pomo}i da lak{e zaspu.

Lav
(21.7 - 21.8)
Ukoliko ste u konfliktnoj situaciji sa okolinom, sami ste krivi. Nije momenat za stvarawe jaza, ve} naprotiv, za pra{tawa. Poku{ajte da shodno tome i funkcioni{ete. Sqede}i period trebalo bi da bude boqi od prethodnog. Uslov je da ste se u~ili na gre{kama.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
O~ekujte puno neplaniranih doga|aja i prijatnih iznena|ewa, i to ne samo od partnera. Po{to ve} du`e vrijeme `ivite u stilu “ba{ me briga“, sli~no se pona{ate i danas. Malo odmora a puno akcije, i to na poqima koja volite. Sve se de{ava na relaciji prijateqi - qubav.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Po glavi vam se motaju putovawa i razne dogodov{tine. Nije lo{e, ali bi moglo da bude i boqe. Budu}i da ste skromni, zadovoqavate se onim {to imate. Fantasti~no! Na emotivnom planu o~ekuju vas iznena|ewa i pomaci. Prijatni ili ne, zavisi od individualnih pozicija.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Va{a neptunovska ma{ta trenutno je intenzivna, pa vam je qep{e da `ivite u woj nego u realnom svijetu. Po{to ste u fazi velikih poslovnih premeta~ina, planova i povla~ewa crte, lak{e `ivite u imaginaciji nego u stvarnosti. Opustite se. Prihvatite poziv za izlazak.

28 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 29

30 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Izdava~ka ku}a “Arhipelag“

Aleksandar Gojovi}, VELIKI ISTORIJSKI VREMEPLOV

Luis Garsija Hambrina, ZAPIS U KAMENU

Drugo izdawe romana Vide Ogwenovi}
BEOGRAD - Izdava~ka ku}a “Arhipelag“ objavila je drugo izdawe novog romana Vide Ogwenovi} “Posmatra~ ptica“, dva mjeseca poslije prvog izdawa. - “Posmatra~ ptica“ je uzbudqiva pri~a modernih vremena, roman u ~ijim se glasovima sabiraju iskustva jednog doba i pre la ma ju ne ka od naj va `ni jih pi tawa privatnih i javnih istorija savre me nog tre nut ka. Ro man Vi de Ogwenovi} ispuwavaju velika i sna`na pri~a, junaci izuzetnih sudbina, dubina pripoveda~kog humora i snaga pripovedawa - saop{teno je iz “Arhipelaga“. U centru ovog romana, u koji je stala ~itava druga polovina 20. vijeka, nalazi se junak izukr{tanog i uskome{anog identiteta, ali ~italac prati i pri~e o Ruskom za{titnom korpusu i bijelim Rusima - emigrantima u Srbiji, o istoriji `eqeznice u Srbiji, o progonima i umjetnosti, o Beogradu u vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. A. R.

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Ulaznice za “Fokerove“
Bawalu~ka grupa “Sopot“ priprema tre}i album

^lanovi grupe “Sopot”

Strpqivo pripremamo album i ne}emo ga objaviti dok sve ne bude gotovo. Prvo }emo izdati singl sa video-spotom za pjesmu “Kosmos“. Planiramo da, kao i svake godine, odr`imo {to vi{e koncerata, rekao Topalovi}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Pje sma "Ko smos" za po ~e tak
rada imali smo deset zavr{enih pjesama - ka`e Topalovi}. Kako je naglasio, rad na stvarawu muzike u teatru za cijeli bend je bio izuzetno zanimqiv i uzbudqiv.

BAWALUKA - Glas Srpske i bawalu ~ki mul ti pleks “Palas“ poklawaju ~itaocima {est ulaznica za film “Upoznajte male Fokerove“. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051/342-900, a tri naj br`a dobi}e po dvije ulaznice za film koji je na repertoaru sutra u 17.15 ~asova. Tes ti rawe ne ra va izme |u Yeka Barnsa i Grega Fokera

u novom filmu do}i }e do ne slu }e nih gra ni ca ka da zbog nov~anih problema Greg pri hva ti da ra di no }u za far ma ce ut sku kom pa ni ju. Yekove sumwe u omiqenog mu “medicinskog brata“ istog tre nut ka }e se vra ti ti i ugrozi}e odnos koji je Greg gradio posqedwih deset godina sa dva mala Fokera i suprugom Pem. A. R.

Dom kulture u Trebiwu

Revija {panskog filma
TRE BIWE - Cen tar za in for mi sawe i kulturu Trebiwe u saradwi sa Ambasadom [panije priredi}e devetu reviju {panske kinematografije koja }e se odr`ati sqede}e sedmice u bioskopu Doma kulture. Ci klus {pan ske ki ne ma to gra fi je otvo ri }e film “Ta mno Pla voS ko ro Crno“ rediteqa Danijela San~eza Arevala. Poslije ovog ostvarewa qubiteqi sedme umjetnosti bi}e u prilici da pogledaju i ostvarewa “Nacionalni lov” Luisa Garsije Berlanga, “Lavirint strasti“ Pedra Almodovara, “Gradwa“ Hozea Luisa Guerina, kao i film “Tapas“ Hozea Korba~a i Huana Kruza. Dom kul tu re u Tre biwu je ve} go di na ma mjes to gdje su qubiteqi sedme umjetnosti u prilici da vide veoma kvalitetna ostvarewa. U bioskopu Doma kulture 2010. godine prikazana su djela francuske kinematografije u okviru “Sedmice francuskog filma“. R. Mi.

BAWALU KA - Ra di mo na tre}em albumu i ako sve bude i{lo po planu, iza}i }e u toku ove godine. Strpqivo pripremamo album i ne}emo ga objaviti dok sve ne bude gotovo. Prvo }emo izdati singl sa video-spotom za pjesmu “Kosmos“. Planiramo, kao i svake godine, da {to vi{e koncerata odr`imo. Re kao je ovo za “Glas Srpske“ Petar Topalovi}, muzi~ar i frontmen bawalu~ke grupe “Sopot“, koja je radila muziku za predstavu “Radni~ka hronika“ Narodnog pozori{ta Republike Srpske. - Bilo nam je jednostavno identifikovati se sa prevarenim radnicima i napa}enim porodicama. Odmah smo pristupili komponovawu muzike i poslije nekoliko dana

STVARAWE muzike za teatar veliko iskustvo
- Imali smo sre}u! Prema mi{qewu re di teqke Ane \or|evi}, bez ikakvih uput-

stava “pogodili“ smo atmosferu predstave. Ona nas je daqe korigovala i usmjeravala u `eqenom pravcu. Napisala je i tekst za nekoliko nu me ra. Po zi ti vno nas je iznenadila profesionalnim pristupom poslu - istakao je Topalovi}. On dodaje da definitivno planiraju da u budu }nos ti ra de mu zi ku za teatar, a ve} su i dobili ponudu za muziku u novoj predstavi u 2011. godini.

- Narodno pozori{te Republike Srpske i ranije je anga`ovalo “Sopot“. Radili smo muziku za predstavu “Balon od kamena - moja sje}awa“ 2009. godine. Na XXVI susreti ma po zo ri {ta u Br~kom stru~ni `iri nam je dodijelio nagradu za najboqu muziku. Umjetni~ki rukovodilac pozori{ta Qubi{a Savanovi} je “najve}i krivac“ {to smo ponovo sara|ivali - pri~a Topalovi}.

Pozori{te
- Rad u teatru nas u~i kako muziku da prilago|avamo ideji predstave. Muzika tu nije sama za sebe, ona je dio cjeline. To je prednost i mana. Zato i jeste izazov - ka`e Petar Topalovi}.

Petar Topalovi}

Na Floridi otvoren muzej posve}en poznatom slikaru

Svjetlo Dalijevog Sredozemnog mora
MA JA MI - No vi mu zej Salvadora Dalija, u kojem se sada nalazi najve}i dio radova od neprocjewive vrijednos ti ovog po zna tog umje tni ka iz svih pe ri oda wegovog stvarala{tva, otvoren je u ameri~koj saveznoj dr`avi Floridi, u prisustvu {panske kraqevske porodice, javio je Tanjug. Zgra da vri je dna 36 mi li ona do la ra ra |e na je u staklu i betonu i dizajnirana je tako da odslikava Dalijev nadrealisti~ki stil.

ZGRADA odslikava nadrealisti~ki stil
No vi mu zej, otvo ren u Sej nt Pe ter bur gu, po po -

vr{i ni je du plo ve }i od starog Dalijevog muzeja koji se nalazi samo nekoliko blo ko va daqe od no vog izlo`benog prostora sa poboq{a nom za {ti tom od uragana. Princeza Kristina, najmla|a k}erka kraqa Huana Karlosa i Sofije, izjavila je tom pri li kom da je sam

muzej izvanredno djelo u kojem se od sli ka va ju ta la si, magija i svjetlo Dalijevog Sre do ze mnog mo ra i da je “grad do bio izvan re dan simbol kulturne qepote“. Ar hi te kta Jan Vej mut, ko ji je ra dio na sta kle noj piramidi na ulazu u pariski Luvr, bio je tako|e jedan od zadu`enih za ovaj projekat.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 31

Grafika Endija Vorhola prodata za 302.500 dolara
WUJORK - Grafika Endija Vorhola izbu{ena mecima iz vatrenog oru`ja, iz zbirke glumca Denisa Hopera, prodata je za 302.500 dolara na aukciji u Wujorku, javile su agencije. Rije~ je o grafici iz 1972. na kojoj je umjetnik prikazao kineskog lidera Mao Cedunga u plavim tonovima i sa zelenim usnama, koja je bila me|u 300 umjetni~kih djela koje su Hoperovi nasqednici ponudili na prodaju preko aukcijske ku}e “Kristi”. Denis Hoper, koji se proslavio ulogom u filmu “Goli u sedlu“, umro je u decembru pro{le godine.

"Zlatno jaje" Sowi Karpuninoj
Nikita Mihalkov PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Dodjelom nagrada zavr{en festival “Kustendorf“

Vijesti
Film

Drama o @anini Deker
BEO GRAD - Bel gij skofrancuski film “Sestra Osmijeh“ u `anru biografske drame, bi}e od danas na redovnom repertoaru u Dvorani kulturnog centra Beogra da, na ja vio je distributer “Megakom“, javile su agencije. Istinita pri~a o muzici, qubavi i tragi~noj sudbini zasnovana je na `ivotu monahiwe @anine Deker, koja je postala muzi~ka zvijezda pod imenom Sestra Osmijeh.

Pobjednik festivala film “[ansa“ Sowe Karpunine iz Rusije. “Srebrno jaje“ oti{lo u ruke Juliji Kolberger iz Poqske, rediteqki filma “Sutra }u do}i“. Nagradu “Bronzano jaje“ dobio je srpski rediteq Ogwen Isailovi} za kratkometra`ni film “Igla“

MO KRA GO RA - Po bje dnik ~et vrtog Me |u na ro dnog filmskog i muzi~kog fes ti va la “Kus ten dorf“, ko ji je za vr{en u uto rak uve~e u bioskopskoj dvorani “Pro kle ta avli ja“ u Drven gra du, jes te film “[ansa“ Sowe Karpunine iz Rusije. Kar pu ni noj je pri pa lo “Zlatno jaje“, najve}a nagrada festivala, dok je “Srebrno ja je“ oti {lo u ru ke Ju li ji Kol ber ger iz Poqske, re di teqki fil ma “Su tra }u do }i“. Na gra du “Bronzano jaje“ dobio je srpski re di teq Ogwen Isa ilovi} za kratkometra`ni film “Igla“. - Ova nagrada }e mi dati podstrek za budu}e filmove, ali i otvoriti mnoga vrata jer je “Kus ten dorf“ za hvaquju}i Emiru Kusturici, ali i Ni ki ti Mi hal ko vu, poznat i u mojoj zemqi - rekla je Julija Kolberger. Na “Kustendorfu“ je prvi put dodijeqena nagra-

Beograd

Roman Olge Tokar~uk
BEOGRAD - Izdava~ka ku}a “Paideia“ zapo~ela je novu godinu u kojoj slavi dvije decenije rada predstavqawem ro ma na Poqakiwe Ol ge To kar ~uk “Beguni“, u prevodu Milice Marki}, javio je Tanjug. Izdava~, koji se afirmisao prevodima na srpski francuske kwi`evnosti, a obezbi je dio je i broj ne dragocjene prevode ruske literature, kao i djela anti~kih filozofa, sada se priprema da srpskim ~itaocima ponudi reprezentati vne kwige sa vre me nih poqskih autora.

Sowa Karpunina i Ogwen Isailovi}

FOTO: AGENCIJE

da za naj boqu kame ru. Ovo pri znawe, ko je no si ime “Vil ko Fi la~“, do bio je {vedski film “Kuan“, koji je re`irao Karzan Kader. Libanskom reditequ Vat~eu Bulguryijanu pripala je na gra da kri ti ke za film “Peta kolona“, koji govori o

osjetqivoj temi humanosti. Me |u na ro dni `i ri festivala, koji je u takmi~arskoj konkurenciji ocjewivao 20 fil mo va mla dih auto ra, ~i ni li su pro du cent Vensan Maraval, profe sor na Ko lum bi ja univerzitetu Ri~ard Brik i pro fe sor Iva Dra {ki}Vi}anovi}. Na fes ti va lu je svo je umije}e prikazalo 20 studenata i mladih rediteqa iz Bugarske, Italije, Libana,

Makedonije, Poqske, Rusije, SAD, Slova~ke, Srbije, Turske, Hrvatske, [vajcarske i [vedske.

PRIZNAWE “Vilko Fila~“ dobio Karzan Kader
U nekoliko selekcija na festivalu su studenti i publika imali priliku da vide 38 naj po zna ti jih svjetskih filmova. Gosti festivala bili su iran ski re di teq Abas

Ku}a pisaca i scenarista
U okviru “Kustendorfa“, u Drvengradu je otvorena Ku}a pisaca i scenarista, u kojoj }e na osnovu raspisanog konkursa mladi pisci i filmski stvaraoci pisati kwige i scenarije, prvenstveno posve}ene Ivi Andri}u i wegovom djelu. To je dio programa posve}enog obiqe`avawu pola vijeka od dodjeqivawa Nobelove nagrade za kwi`evnost Ivi Andri}u, koji je djetiwstvo proveo u Vi{egradu i wemu posvetio svoja najve}a djela.

Emir i Duwa Kusturica

Kjarostami, ruski rediteq Ni ki ta Mi hal kov, ko ji je prisustvovao i dodjeli nagrada, meksi~ki glumac i rediteq Gael Garsija Bernal i ~e{ki rediteq Jan Hrebejk. Osniva~ festivala, proslavqeni srpski re di teq Emir Kusturica, izjavio je da je ova manifestacija posta la po zna ta i pri zna ta u svijetu filmske umjetnosti, {to go vo ri i kan di da tu ra 400 filmova mladih autora za takmi~arski program, kao i ogromno interesovawe doma}ih i inostranih medija. - Moram da istaknem da u Drvengradu vlada posebna atmosfera, gdje mladi filmski stva ra oci mo gu da uspostave kontakt sa zvijezdama svjetske kinematografije, {to se ne mo`e sresti na ma ni fes ta ci ja ma sli ~nim ovoj - rekao je Kusturica.

Pozori{te

Qosa glumi sultana
LIMA - Dobitnik Nobelo ve na gra de za kwi`e vnost Mario Vargas Qosa igra}e sultana [ahrijara u sopstvenoj adaptaciji bajki iz “Hiqadu i jedne no}i“, koju }e re`irati wegov ro|ak Luis Qosa, javile su agen ci je. Lu is Qosa je objasnio da kwi`evnik u Peruu provodi qetwe mjesece na ju`noj hemisferi i da }e komad biti postavqen u martu, u otmjenom qetovali{tu Asia, 100 kilometara ju`no od Lime.

Novogodi{wi koncert u Centru “Sava“

[trausov valcer

Priznawe Risojevi}u i Kecmanu
BAWALUKA - Godi{wa nagrada za najboqu kwigu Udru`ewa kwi`evnika Srpske, Podru`nice Bawaluka, pripala je romanima “Gospodska uli ca“ Ran ka Ri so jevi }a i “Kov~ezi, no` i vjen~anica“ Zdravka Kecmana. Risojevi}ev roman objavqen je u izdawu “Matice srpske“ iz Novog Sada, a Kecmanov u izdawu Zavoda za uybenike i nastavna sredstva Isto~no Sarajevo. - Ove dvije kwige dobile su jednak broj glasova `irija. U na ju `em izbo ru bi la je i zbirka pjesama “Slutim prah i pepeo“ Slobodana Bo{kovi}a, koju je objavila Zadu`bina “Pe tar Ko ~i}“ Bawalu ka Beograd - saop{teno je iz Podru`nice Bawaluka. Sve~ano uru~ewe nagrade, koju dodjequju grad Bawaluka i Podru`ni ca Bawalu ka, bi }e 26. januara u Banskom dvoru Kulturnom centru. A. R.

Udru`ewe kwi`evnika Srpske

Berlin

BEOGRAD - Rasko{nu atmosferu carskog Be~a 19. vijeka, mu zi kom i ba let skom igrom, beogradskoj publici do ~a ra }e ve ~e ras “[tra us festival orkestar“ i “[traus baletski ansambl“, koji }e u okviru velike evropske turneje gostovati u Centru “Sava“, javio je Tanjug. Na koncertu pod nazivom “Johan [traus - gala koncert sa baletom“, “[traus orkestar“ i baletski ansambl izve{}e svo-

ju verziju tradicionalnog Be~kog novogodi{weg koncerta, jedinstvenog i spektakularnog doga|aja koji Be~ka filharmonija izvodi prvog dana nove godine ve} vi{e od sedam decenija. ^uvene [trausove mar{eve, polke i valcere u Centru “Sava“ predstavi}e plesni parovi obu ~e ni u fra ko ve i romanti~ne haqine koje podsje}aju na be~ke dvorane iz vremena Frawe Josifa.

Travolti “Zlatna kamera“
BER LIN - Ho li vud ski glumac Yon Travolta dobi}e wema~ku nagradu “Zlatna kamera“ na gala ceremoniji u Berlinu 5. februara, javile su agencije. - Dobiti “Zlatnu kameru“ kao najboqi me|unarodni glumac je ogromna ~ast - ka`e Travolta.

Ranko Risojevi}

32 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

SRPSKI OBAVE[TAJCI (Unutra{wa bezbednost u ustani~koj Srbiji)

(8)

MILAN V. PETKOVI]

Drakonske kazne za srpske izdajnike
da doku~i brojno stawe vojske. Starajte se da {pijuna kako koga uhvatite, osudite na onom mestu gde je uhva}en. A u vezi sa uhva}enim {pijunom kod Deligrada, 17. jula 1813. godine, Ilija Barjaktarevi} da ga obesi u Deligradu“. Vodilo se ra~una tako|e i o tajnim pokretima trupa i komandanata. Tako su vojvode, pa i sam Kara|or|e, uvek tajno mewali mesto boravka i putovali inkognito. Pri tome je primewivano preru{avawe “u belo bugarsko odelo“, “~obansku ode}u“, “trgovca iz Zemuna“, pa ~ak i u `enske haqine, {to je bilo malo te`e budu}i da su gotovo svi mu{karci nosili brkove, a poneki i bradu. Motrilo se i uhodilo sve ono {to bi moglo da na{kodi ustanku. Vuk Karayi} bele`i da je uho|en i ruski izaslanik Neboda, koji je zamenio Rodofinikina, po{to se pretpostavqalo da je odr`avao veze sa nekim opozicionim grupama u Srbiji: “... onda mi re~e Gospodar: dede, iza|i napoqe te vidi ode li zaista Neboda svojoj ku}i, da se nije privukao pa da ne slu{a {to se mi razgovaramo...“ Ili: “... sad oti|i do Nebodina vinograda i obi|i ga da vidi{ da nema kakvih qudi u wemu da s wim razgovaraju, pa mu onda obi|i oko ku}e i poslu{aj je li u ku}i ili nije i s kim je...” Kao {to se vidi, Kara|or|e nije ostavqao bez kontrole ~ak ni najvi{eg ruskog predstavnika u Srbiji iako je sa wim bio u “kumovskoj“ vezi i znao da Neboda zastupa interese ruskog cara i Rusije, koja je va`ila za srpskog za{titnika i bila ratni saveznik Srbije. Me|unarodna situacija je za sve vreme trajawa Prvog srpskog ustanka bila, uglavnom, nepovoqna za stabilizovawe rezultata postignutih borbom uz ogromne napore.

U Kara|or|evom zakoniku u Paragrafu 24 glasi: “Koji bi se Srbin uhvatio i za koga bi se utvrdilo da tajno odr`ava veze sa Turcima, to je {pijunluk, da svoj rod izdaje i potkazuje, taj da se kazni, da mu se prebiju obe noge na dva mesta i obe ruke, i tako `iv da se razapne na to~ak i da se ne skida dok i kosti ne istrunu“ Poslije neuspjeha tokom 1809. godine, srpski ustanici su se obratili za pomo} i Napoleonu Bonaparti. Jedan srpski delegat Rade Vu~ini} predao je francuskoj vladi veliki “memoar“ o srpskom pitawu, ali nisu dobili pomo}

[pijuna`a se smatrala najte`im zlo~inom i progawana je najve}om `estinom. U jednom izve {ta ju iz Ze mu na, 9. mar ta 1804. godine, Stefanu Stratimirovi}u javqeno je slede}e: “Izme|u dru{tva Srbijanaca na{ao se jedan koji je svu tajnu me|u wima prenosio Turcima, tako da je ovog nevernika Crni \or|e dao na to~ak razapeti i umoriti“. Vuk Karayi} isti~e strogost Teodora Bojinovi}a, ~etovo|e kod vojvode ]ur~ije, posebno prem turskim uhodama koje je “|e je koga na{ao i uhvatio, smjesta sjekao i vje{ao“. Kasnije, ka`wavawe {pijuna i uhoda u{lo je, kao paragraf 24. u Kara|or|ev zakonik. Paragraf glasi: “Koji bi se Srbin uhvatio i za koga bi se utvrdilo da tajno odr`ava veze sa Turcima, to je {pijunluk, da svoj rod izdaje i potkazuje, taj da se kazni, da mu se prebiju obe noge na dva mesta i obe ruke, i tako `iv da se razapne na to~ak i da se ne skida dok i kosti ne istrunu.

la u meri u kojoj je to odgovaralo wenim interesima i onoliko koliko su joj to mogu}nosti dozvoqavale. To je posebno bilo izra`eno za vreme vladavine ruskog cara Aleksandra I:

Be~ prepreka Srbima
“Gde god je uticaju ili me{awu ruskome davan suvi{e veliki mah, car Aleksandar I izlazio je u susret srpskoj samostalnosti, `ele}i da Srbi tra`e i qube rusku za{titu, vi{e po svojoj voqi negoli po pritisku. Za sve ustanove, car Aleksandar I je `eleo da se od stare{ina dobije dragovoqan pristanak. Car je izri~ito zahtevao da se nigde ne vre|a samoqubqe narodno i da se ne izazivaju susedne zemqe. @eqa je Careva bila da se Srbiji da autonomija pod ruskom za{titom, a ta za {ti ta da se javqa vi {e kroz pri ja teqstvo i savetovawe, nego kao starateqstvo i polugospodarewe. I zaista, politika Rusije prema Srbiji se uvek tako ispoqavala, ~ak i mnogo kasnije, tokom Drugog srpskog ustanka, pa i tokom celog XIX veka. Posle neuspeha tokom 1809. godine, srpski ustanici su se obratili za pomo} i Napoleonu Bonaparti. Jedan srpski delegat, Rade Vu~ini}, predao je francuskoj vladi veliki “memoar“ o srpskom pitawu. Uz pre}utnu saglasnost Kara|or |a, on je os tao u Pa ri zu sve do 1814. godine, mada nije postigao nikakav uspeh budu}i da je Napoleon u to vreme bio potpuno promenio politiku prema Balkanu, po{to je bio veoma zauzet ratom na Istoku. U me|uvremenu, Francuska je stupila u savez sa Austrijom. Godine 1811. Srbi su, kao ruski saveznici, imali dosta sukoba na svim granicama prema Turskoj. Sudelovali su u svim ruskim napadima prema Vidinu i samostalno dejstvovali prema Timoku. Srpske prethodnice su doprle do samih bedema ni{kog grada. Na Drini, Turci su uspe{no odbijeni. Ruska vojska je u nekoliko mahova porazila tursku armiju na Dunavu. Turska je bila prisiqena da zatra`i mir. Me|utim, Napoleonove pripreme za rat protiv Rusije i `urba Rusije da okon~a rat sa Turskom uslovili su da je Turska relativno lako dobila neke ustupke iako je bila pora`ena strana. Pregovori o miru su zapo~eli 19. oktobra 1811. godine u \ur|evu, a docnije nastavqeni u Bukure{tu. Car Aleksandar I tra`io je da Turska da Srbiji nezavisnost. (Nastavi}e se)

[pijuna`a krivi~no djelo
Ustani~ki sudovi su sve do 1813. godine delo {pijuna`e tretirali kao izuzetno te{ko krivi~no delo i strogo ga ka`wavali. U vezi sa ote`avawem rada {pijunima, Kara|or|e je, sa rukovodiocima ustanka, ~esto davao dopunske zadatke i uputstva vojvodama i ni`em koman dnom ka dru u ve zi sa ne po sre dnim re{avawem tog problema. U jednom takvom uputstvu, u pismu proti Matiji, Kara|or|e pi{e: “... ako bi neprijateq nastupao, onda svi da se skupe u jednu gomilu da {pijun ne bi mogao

Nevidqivi
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sabrana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca.

RUSKI CAR ALEKSANDAR I tra`io da Turska prizna nezavisnost Srbije
…Ipak, najve}u smetwu uspe{nom i pravilnom razvoju srpskog ustanka ~inila je Austrija na osnovu ugovora cara Franca Jozefa II sa Rusijom, po kome su ove dve sile imale nameru da proteraju Tursku iz Evrope, a da Balkan podele izme|u sebe na interesne sfere. Me|utim, bez obzira na po me nu ti ugovor, Ru si ja je bi la je di na evropska sila koja je srpski ustanak pomaga-

13. januar 1806. godine

13. januar 1854. godine

13. januar 1898. godine

Ro|en Jovan Sterija Popovi}
1806 - Ro|en je srpski pisac Jovan Sterija Popovi}, najpoznatiji je kao komediograf, ali bio je i pravni stru~wak, pedagog, muzeolog, ~ak lingvista jedna od najumnijih glava srpske kulture uop{te. U po~etku je pisao pod uticajem Lukijana Mu{ickog i Milovana Vidakovi}a, ali je “Romanom bez romana“ napustio romanti~arsku i avanturisti~ku kwi`evnost. Ostala djela: komedije “La`a i parala`a“, “Pokondirena tikva“, “Zla `ena“, “Tvrdica“ ili “KirJawa“, “Rodoqupci“, zbirka pjesama “Davorje“...

Evropa na Dalekom istoku
1854 - Poslije britansko-kineskog rata, koji je Evropqanima omogu}io prodor na Daleki istok, ameri~ki i ruski brodovi uplovili su u luku Uraga kod Eda (sada{wi Tokio), gdje je potpisan ugovor kojim je Japan otvorio vrata ameri~koj trgovini. U potowe ~etiri godine potpisivawem sli~nih ugovora s Rusijom, Velikom Britanijom, Holandijom i drugim zemqama, Japan je stavqen u polukolonijalni polo`aj. Zbog op{teg nezadovoqstva, izazvanog pretjeranim uticajem stranaca, japanski car je 1867. zbacio {oguna i prenio prestonicu iz Kjota u Edo.

Emil Zola tra`i pravdu
1898 - Francuski pisac Emil Zola objavio je pod naslovom “Optu`ujem“ u listu “L’oror“ otvoreno pismo predsjedniku Republike u kojem je ukazao na mahinacije najvi{ih vojnih krugova i zatra`io osloba|awe kapetana Alfreda Drajfusa, koji je na montiranom procesu 1894. osu|en na do`ivotnu robiju zbog navodnog odavawa vojnih tajni Wema~koj. Drajfus je na obnovqenom procesu oslobo|en optu`bi i 1906. rehabilitovan, vra}en u vojsku i unaprije|en u ~in majora.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 33

OBAVJE[TEWE
“VODOVOD” BAWALUKA OBAVJE[TAVA ZAPOSLENE, PENZIONERE I PORODICE POGINULIH RADNIKA DA ]E DAN PREDUZE]A OBIQE@ITI U PETAK, 14. JANU ARA SA PO^ETKOM U 12 ^ASOVA U RESTORANU UGOSTITEQSKE [KOLE.

ISTOG DANA U 10.30 ^ASOVA, KOD SPOMEN-^ESME U UPRAVI ZAPALI]EMO SVIJE]E, POLO@ITI CVIJE]E I ODATI PO[TU NA[IM RADNICIMA POGINULIM U OTAYBINSKOM RATU.

O^EKUJEMO DA NAM SE PRIDRU@ITE!

JZU “DOM ZDRAVQA“ DOBOJ Broj: 138/2011 Datum: 10. januar 2011. godine Na osnovu ~lana 20. Statuta JZU “Dom zdravqa“ Doboj direktor JZU “Dom zdravqa“ Doboj raspisuje

U skladu sa ~lanom 4. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br.65/08) Miodrag Babi}, Ulica Bo`e Tatarevi}a 21, 78430, Prwavor MB: 2909957103532 (u daqem tekstu: sticalac) objavquje

OBAVJE[TEWE O STICAWU AKCIJA
“Gipsara volari“ AD [ipovo, Volari, 70270 [ipovo, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija je 31.12.2010. godine. Miodrag /Milovan/ Babi}, JMBG: 2909957103532, Ulica Bo`e Tatarevi}a 21, 78430, Prwavor na dan ovog obavje{tewa je vlasnik 3.591.535 akcija emitenta “Gipsara volari“ AD [ipovo lokalne oznake GVLR-R-A, koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 3.591.535 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 70,3314% od ukupnog broja glasova. Akcionarski kapital emitenta iznosi 5.106.590 KM, podijeqen je na 5.106.590 akcija nominalne vrijednosti 1 KM. Miodrag Babi} u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Izjavqujem ovim putem da }u ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. Miodrag Babi} zastupan po “Zepter Broker“ a.d. Bawaluka

Za izbor i imenovawe pomo}nika direktora za ekonomske poslove Poslovi pomo}nika direktora regulisani su Statutom ustanove Mandat Imenovawe se vr{i na period od ~etiri godine Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme Op{ti uslovi: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi: - zavr{en ekonomski fakultet, - pet godina radnog iskustva u struci, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti BiH u periodu od tri godine koji prethodi objavqivawu konkursa, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova pomo}nika direktora, - da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o neosu|ivawu i nevo|ewu krivi~nog postupka, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe o radnom iskustvu, - izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be ako je bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. Rokovi: Rok za podno{ewe prijave je osam dana od dana objavqivawa. Prijave se dostavqaju na adresu: JZU “Dom zdravqa“ Doboj, Nemawina 18, 74000 Doboj. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Direktor Kova~evi} Dragan, dipl. ek.

KONKURS

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

34 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Mje{oviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Mati~no preduze}e, a.d. Trebiwe
MH “ERS” - MP a.d. Trebiwe • Stepe Stepanovi}a b.b. 89101 Trebiwe Tel: + 387 (59) 277 101; Faks: + 387 (59) 277 120; www.ers.ba; E-mail: elektroprivreda@ers.ba JIB: 4401355450006 IB: 401355450006

Mje{oviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Mati~no preduze}e, a.d. Trebiwe
MH “ERS” - MP a.d. Trebiwe • Stepe Stepanovi}a b.b. 89101 Trebiwe Tel: + 387 (59) 277 101; Faks: + 387 (59) 277 120; www.ers.ba; E-mail: elektroprivreda@ers.ba JIB: 4401355450006 IB: 401355450006

Broj: 1.1/01-94-2/11 Datum: 12.1.2011. godine Predmet: Poziv za prikupqawe ponuda za prodaju elektri~ne energije 1. Mje{oviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske”, Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe (MH “ERS“), objavquje prodaju elektri~ne energije kao {to slijedi: LOT broj LOT 1 LOT 2 Snaga isporuke (MWh/h) 10 10 Dijagram i garancija isporuke “band“ negarantovana “band“ negarantovana S Koli~ina (MWh) 6 720 6 720 13 440 MWh Period isporuke u 2011. godini 1.2 - 28.2. 1.2 - 28.2.

Number: 1.1/01-94-2/11 Date: 12th January 2011 Subject: Invitation for collection of Bids for electricity sale 1. Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock Company Trebinje (hereinafter: MH ERS) kindly informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows: LOT number LOT 1 LOT 2 Power (MWh/h) Delivery Diagram and Guarantee base load, non-guaranteed base load, non-guaranteed Energy (MWh) Delivery Period in 2011 01.02.-28.02. 01.02.-28.02.

10 10

6 720 6 720 ∑ 13 440 MWh

Ponuda mora da glasi na cijeli Period isporuke, s tim da se ista mo`e dati za jedan ili vi{e LOT-ova. Isporuka elektri~ne energije je “band“- negarantovana. 2. Prodaja elektri~ne energije }e se vr{iti putem pregovara~kog metoda sa objavqivawem javnog oglasa - poziva na pregovore. 3. Elektri~na energija }e biti isporu~ena preko 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovoda, pod uslovima koji su u skladu sa standardnim pravilima koja se primjewuju u evropskoj interkonekciji (ENTSO-E). 4. Ukupna koli~ina elektri~ne energije je: 13 440 MWh. 5. Mjesto isporuke je unutar Bosne i Hercegovine i/ili na bosanskohercegova~koj granici, u skladu sa Incoterms 2000. 6. MH “ERS“ raspola`e sa 10 MW prekograni~nog kapaciteta na granici BiH - Hrvatska. Prekograni~ni kapacitet bi}e dodijeqen uz naknadu onom Ponu|a~u ~iji zbir jedini~ne cijene za energiju i jedini~ne cijene za prekograni~ni kapacitet bude najve}i, s tim da jedini~na cijena prekograni~nog prenosnog kapaciteta ne mo`e biti ni`a od 2,21 KM/MWh, bez PDV-a (1,13 EUR/MWh). 7. Cijena treba biti izra`ena u EUR/MWh, bez PDV i bez taksi za deklarisani izvoz elektri~ne energije. Takse za deklarisani izvoz elektri~ne energije (tro{kove prenosa i usluge NOS BiH) u iznosu od 4,67065 EUR/MWh snosi Kupac, a za prodaju unutar BiH tro{kovi prenosa i NOS-a, fakturi{u se krajwem Kupcu. 8. Pla}awe mo`e biti avansno ili odlo`eno. Ukoliko je ponu|eno avansno pla}awe, nakon potpisivawa Ugovora i prijema predra~una, Kupac }e izvr{iti svoju obavezu pla}awa unaprijed po predra~unu u roku od jednog radnog dana, ra~unaju}i od dana dostavqawa predra~una. Kupac je obavezan odmah po izvr{enoj uplati dostaviti Prodavcu, putem faksa, potvrdu svoje banke (swift copy) da je izvr{io pla}awe, nakon ~ega Prodavac Kupcu {aqe avansni ra~un putem faksa i putem po{te. Ukoliko je ponu|eno odlo`eno pla}awe za isporu~enu elektri~nu energiju, Ponu|a~ mora do 28.1.2011. g. prilo`iti bankarsku garanciju za uredno pla}awe na cijeli iznos kupqene elektri~ne energije, bezuslovnu i bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv, sa validno{}u do 15.4.2011. godine. 9. Inicijalna ponuda, pored naziva i adrese Ponu|a~a, mora da sadr`i: a) dokumentaciju: • uvjerewe nadle`nog organa da se protiv wega ne vodi ste~ajni ili likvidacioni postupak, • uvjerewe (rje{ewe) o upisu u sudski registar za vr{ewe djelatnosti prometa (trgovina) elektri~nom energijom, • bilans stawa i bilans uspjeha kandidata u zadwe dvije finansijske godine, • licenca nadle`nog regulatornog tijela da se ponu|a~ mo`e baviti trgovinom elektri~nom energijom ukoliko se radi o trgovcu ili rje{ewe o statusu kvalifikovanog kupca ukoliko se radi o krajwem (kvalifikovanom) kupcu. b) finansijsku inicijalnu ponudu: • Jedini~na cijena (EUR/MWh), u skladu sa ta~kom 7. ovog Poziva, • Jedini~na cijena (EUR/MWh) za prekograni~ni kapacitet, u skladu sa ta~kom 6. ovog Poziva, • Na~in i uslove pla}awa, • Mjesto isporuke, • bankarska garancija za ozbiqnost ponude koja glasi na 3% od iznosa odre|enog u inicijalnoj ponudi sa validno{}u do 2.2.2011. godine. • pismo namjere banke da }e izdati ponu|a~u bankarsku garanciju na iznos vrijednosti ugovorene koli~ine elektri~ne energije, bezuslovnu i bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv, u slu~aju da Ponu|a~ ponudi odlo`eno pla}awe. 10. Garancija banke za ozbiqnost ponude mo`e biti napla}ena: (a) ako ponu|a~ povu~e svoju ponudu za vrijeme validnosti ponude nazna~ene od strane ponu|a~a; ili (b) u slu~aju da izabrani ponu|a~ odbije da: - bez opravdanog razloga potpi{e ugovor ili - dostavi (ili je ne dostavi u roku iz ta~ke 16. ovog Poziva) garanciju za uredno pla}awe ili ne izvr{i uplatu avansa za definisani period isporuke. 11. Inicijalna ponuda }e biti dostavqena na sqede}i na~in: - dokumentaciju (ta~ka 9.a) treba biti upakovana u posebnu kovertu, - inicijalna finansijska ponuda (ta~ka 9.b) treba biti upakovana u posebnu kovertu. Obje koverte je potrebno upakovati u jednu kovertu i dostaviti na adresu: MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe Stepe Stepanovi}a bb 89101 Trebiwe Republika Srpska Bosna i Hercegovina za Komisiju za prodaju elektri~ne energije 12. Kandidat koji ne prilo`i uz inicijalnu ponudu tra`enu dokumentaciju iz ta~ke 9.a smatra se nekvalifikovanim kandidatom za pregovore i sa wim se ne}e vr{iti pregovori, o ~emu ga Komisija obavje{tava pisanim putem. Ova odluka Komisije je kona~na. Nakon okon~awa kvalifikacionog postupka Komisija donosi odluku o izboru kvalifikovanih kandidata, koja je kona~na i dostavqa se svim kandidatima istovremeno. Na pregovore se pozivaju kvalifikovani kandidati. Nacrt Ugovora o isporuci elektri~ne energije }e biti dostupan svim pregovara~ima na web stranici ERS. 13. Inicijalna finansijska ponuda koja se ne odnosi na cjelokupan predmet prodaje (koli~ina, snaga i period isporuke elektri~ne energije), se ne}e uzimati u razmatrawe. Takve inicijalne finansijske ponude }e Komisija odbiti o ~emu }e pismeno obavijestiti kandidata. Ova odluka Komisije je kona~na. 14. Pregovara~ki postupak }e se sprovesti bez prisustva ovla{tenih pregovara~a ponu|a~a, odnosno komunikacija prilikom pregovora }e se vr{iti uz pomo} tehni~kih sredstava (emailom na adresu elektroprivreda@ers.ba u pdf formatu), tako da o tome ostane pisani trag. 15. Ponude moraju biti dostavqene na protokol MH “ERS“ najkasnije do 9 ~asova po lokalnom vremenu, dana 18.1.2011. godine (utorak). 16. Izbor najpovoqnijeg/najpovoqnijih ponu|a~a }e se obaviti dana 18.1.2011. godine, a sa izabranim Ponu|a~ima }e se zakqu~iti Ugovori dana 19.1.2011. godine. Izabrani Ponu|a~i su du`ni da: a) Ukoliko su ponudili avansno pla}awe, du`ni su izvr{iti uplatu avansa dana 24.1.2011. godine (ponedjeqak), najkasnije do 12 ~asova i dostaviti Prodavcu potvrdu svoje banke (swift copy) da je izvr{eno pla}awe, b) Ukoliko su ponudili odlo`eno pla}awe, du`ni su dostaviti Prodavcu originalnu bankarsku garanciju za uredno pla}awe iz ta~ke 8. stav 2. ovog Poziva, najkasnije do 28.1.2011. godine (petak) do 12 ~asova. 17. MH “ERS“ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije zakqu~ivawa ugovora bez odgovornosti prema ponu|a~ima i obaveze da im obrazla`e takvu svoju odluku. 18. Do dostavqawa ponuda sve informacije mogu se dobiti od g-dina Vasiq Petkovi} na telefon +387 59 277 210, (e-mail: vpetkovic@ers.ba). KOMISIJA ZA PRODAJU ELEKTRI^NE ENERGIJE

The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, where the same could be addressed to only one Lot or more Lots. Electricity supply is „base load“ non-guaranteed. 2. The electricity will be sold through negotiation method with public invitation announcement – invitation for negotiations. 3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV transmission lines, in accordance with the standard terms and conditions that commonly apply for European Interconnection (ENTSO-E). 4. The total quantity of electric energy to be sold is: 13 440 MWh. 5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina and/or on Bosnian – Herzegovinian border in accordance with Incoterms 2000. 6. MH ERS disposes of transmission cross-border capacity in amount of 10 MW on BiH/Croatia border. Cross-border transmission capacity shall be provided, with charge, to the Bidder whose sum of unit price for energy and unit price for cross-border capacity shall be the highest, thereby the unit price for the cross-border capacity can not be lower than 2.21 KM/MWh not including VAT (1.13 EUR/MWh). 7. The offered price shall be quoted in €/MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity. Taxes for declared export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of 4.67065 €/MWh shall be borne by the Buyer, whereas transmission costs and services of ISO BiH for delivery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customer. 8. Payment can be advance payment or deferred payment (payment after delivery). In a case of advance payment, upon signing of the Contract and receiving of the quotation, the Buyer shall make the advance payment obligation in accordance to the quotation within one working day, counting from the day of quotation submission. The Buyer is obliged, right after the payment, to submit to the Seller, by fax, the receipt of the payment issued by the Buyer’s Bank (swift copy) after which the Seller will send by fax and by post the advance invoice to the Buyer. In a case the deferred payment for delivered electric energy is offered, the Buyer is obliged to submit by no later than 28th January 2011, the irrevocable, unconditional and payable on the first demand with the period of validity till 15th April 2011 Bank Guarantee for Payment Security in the total amount of purchased electric energy. 9. The Bid shall, along with the address and the name of the Bidder, comprise the following: a) documentation: • Certificate of competent body that bankruptcy proceedings or liquidation are not conducted against the Bidder, • The document on official registration in the court relating to electric energy trading, • The Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for last two fiscal years, • Either the license of the competent regulator body including the Bidder can perform electric energy trading if it is word about trader, or the decision on qualified buyer status if it is word about final (qualified) buyer. b) financial initial offer: • Unit price (EUR/MWh), pursuant to the item 7 of this Invitation, • Unit price (EUR/MWh) for cross-border capacity, pursuant to the item 6 of this Invitation • Method of payment and payment conditions, • Delivery point, • Bank guarantee for Bid Security in the amount of 3% of the value specified in the initial Bid which has period of validity till 2 nd February 2011 • Letter of Intent of the Bank to issue the irrevocable, unconditional and payable on the first demand guarantee in the amount of contracted quantity of electric energy if Bidder offers deferred payment (payment after delivery). 10. Bank Guarantee for Bid Security can be charged (a) if the Bidder withdraws its Bid during the period of Bid validity specified by the Bidder; or (b) if the selected Bidder refuses to: - sign the Contract without having justified reason or - submit Bank guarantee for Payment Security (or does not submit it within the deadline specified in the paragraph 16 of this Invitation) or does not make the advance payment for the defined Delivery period. 11. The initial Bid shall be submitted in a following way: - documentation (Item 9 a.) should be in a separate envelope, - initial financial offer (Item 9 b.) should be in a separate envelope. Both envelopes should be sealed in an outer envelope and submitted to the following address: MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje Stepe Stepanovića bb 89101 Trebinje Republika Srpska BOSNA I HERCEGOVINA za Komisiju za prodaju električne energije 12. An Applicant which does not submit, along with the initial Bid, the required documentation specified in the item 9 a. shall be considered as being an ineligible and shall not be included in the process of negotiation of which it shall be informed in a wrriten form by the Committee. This decision of the Committee is the final. Upon completing the qualification procedure the Committee shall make decision on selection of eligible applicants. This decision is the final one and shall be delivered to all Applicants at the same time. The eligible Applicants shall be invited to the negotiation. A draft of the Electricity Delivery Contract will be available to all negotiators at the ERS web page. 13. The initial financial Bid not relating to the whole sale subject (quantity, power and delivery period of electric energy), shall not be taken in consideration. Such initial financial Bids shall be rejected by the Committee, of which the Applicant shall be informed about in writing. This decision of the Committee is the final. 14. The negotiation procedure shall be performed without attendance of Bidder’s authorized negotiators, respectively the communication during the negotiations shall be performed using technical means (by e-mail to the address elektroprivreda@ers.ba in pdf format), in a way of having the wrriten evidence left. 15. The Bids must be submitted not later than 18th January 2011 (Tuesday), till 09:00 local time at the protocol of MH ERS Trebinje. 16. Selection of the most favorable Bidder shall be carried out on 18th January 2011 and the Contracts with the selected Bidders shall be concluded on 19th January 2011. The selected Bidders are obliged to: a) if offered the advance payment, to make the advance payment on 24th January 2011 (Monday) not later than 12:00 hours and to submit the receipt of the payment issued by the Buyer’s Bank (swift copy) to the Seller, b) if offered the deferred payment, to submit the original Bank Guarantee for Payment Security specified in the item 8, paragraph 2 of this Invitation, not later than 28th January 2011 (Friday) till 12:00 hours. 17. MH ERS reserves its right to accept or refuse any bid, as well as to refuse all bids at any time before entering the Contract without any responsibility towards the Bidders and liability to clarify such a decision. 18.Until submission of the bids, all additional information may be obtained from Mr. Vasilj Petković (phone: +387 59 277 210; email: vpetkovic@ers.ba). COMMITTEE FOR ELECTRICITY SALE

OGLASI
Gradska razvojna agencija Bawaluka e-mail: info@cidea.org Cara Lazara 42 78000 Bawaluka Telefon: 051/433-460 Faks: 051/433-461

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 35

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za transport, trgovinu, uvoz-izvoz “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -, (D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -). Doboj; 11.1.2011. godine. Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 19.11.2010. godine, D.O.O. “Ili} - Komerc” Stanari - u ste~aju -, objavquje;

JAVNI POZIV
ZA PODNO[EWE PRIJAVE ZA IZDAVAWE GARANCIJA ZA PREDUZETNI^KE KREDITE 1. KORISNICI SREDSTAVA GARANCIJE Pravo na prijavu za izdavawe garancija imaju mala i sredwa preduze}a i preduzetnici koji imaju sjedi{te na podru~ju teritorije grada Bawaluka iz oblasti - proizvodwe, - proizvodnog zanatstva, - turizma, - poqoprivredne proizvodwe-registrovani poqoprivrednici - uslu`nih djelatnosti i sl., kojima je potrebno finansirawe za sqede}e namjene: - nabavka ma{ina, opreme, dijelova, alata i sl. - ulagawa u izgradwu ili opremawe poslovnog prostora - ulagawa u tehnolo{ka unapre|ewa: proizvodna oprema, obuka, sertifikovawe u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama itd. - unapre|ewe poqoprivredne proizvodwe i poqoprivredne prerade - proizvodwe u svrhu supstitucije-zamjene proizvoda iz uvoza i unapre|ewe izvoza, - finansirawe projekata pripadnika speci fi~nih grupa Garancije se ne izdaju za investicije usmjerene u: - oblast trgovine, - sredstva javnog informisawa, - igre na sre}u i - kupovinu dionica. Namjena sredstava je pokri}e nedostaju}eg dijela garancije (maksimalno do 50%) za povrat preduzetni~kih kredita, namijewenih prvenstveno podsticawu proizvodwe i novog zapo{qavawa te drugim razvojnim privrednim projektima. 2. USLOVI ODOBREWA GARANCIJE Garanciju je mogu}e odobriti samo onom preduzetniku koji ispuwava uslove za odobrewe kredita, a nema dovoqno vlastitih instrumenata osigurawa za povrat tra`enog kredita, pa odobrewe kredita takvom preduzetniku ne bi bilo mogu}e bez izdavawa garancije. Garancija se mo`e odobriti u iznosu do najvi{e 50% od odobrenog preduzetni~kog kredita zajedno sa pripadaju}om kamatom, a za preostali dio odobrenog zadu`ewa preduzetnik mora pribaviti druge vlastite instrumente osigurawa. Maksimalni iznos pojedina~ne garancije koji se mo`e odobriti je do 25.000 KM. 3. INSTRUMENTI OSIGURAWA ZA ODOBREWE GARANCIJE Za odobrenu garanciju preduzetnik je du`an Gradskoj razvojnoj agenciji dostaviti sredstva osigurawa garancije, u obliku bjanko mjenica s klauzulom “bez protesta“ . 4. KRITERIJUMI KREDITNE SPOSOBNOSTI Ocjenu kreditne sposobnosti donosi banka na osnovu vjerodostojne dokumentacije, koju preduzetnik prila`e uz zahtjev za kredit. 5. POSTUPAK ODOBRAVAWA I IZDAVAWA GARANCIJE Preduzetnik mo`e podnijeti zahtjev za odobrewe garancije iz Garantnog fonda tek kada ima saglasnost za odobrewe kredita od banke, nakon ~ega se popuwava prijava za dodjelu garancije u Gradskoj razvojnoj agenciji ili banci. Odluku o dodjeli garancije donosi Garantni odbor, a kona~nu ocjenu o dodjeli kredita uz odobrenu garanciju donosi banka. 6. IZNOS KREDITA Ukupno zadu`ewe do 50.000,00 KM (glavnica +kamata) 7. ROK OTPLATE KREDITA Do 5 godina (60 mjeseci) uz grace period do 12 mjeseci (period mirovawa obaveze) KAMATNA STOPA 7,50 % 8. NAKNADA ZA OBRADU KREDITA 1,20 % jednokratno - naknada banke 9. OTPLATA U jednakim mjese~nim anuitetima. Garancije se izdaju za kredite koji se realizuju putem Nove banke AD Bawaluka. Poziv ostaje otvoren do iskori{tewa garantnog portfolia. Sve informacije mogu se dobiti radnim danom u Gradskoj razvojnoj agenciji, Ul. Cara Lazara br. 42, tel. 433-460 ili u Novoj banci AD Bawaluka, Ul. Kraqa Alfonsa XIII br.34-A, tel. 0800-50011. Broj: 01-14/11 Datum:12.1.2011.

DRUGI OGLAS
D.O.O. Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -, prodaje, podno{ewem pismenih ponuda sistemom zatvorenih koverata, sqede}e nekretnine; 1. - Nedovr{en pomo}ni gra|evinski objekat - skladi{te veli~ine 22,00 h 8,00 m, izgra|en do drugog horizontalnog zatvarawa na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. broj 2561/1 dio - odnosno na k.~. broj 2561/18, (koja parcela je nastala nakon cijepawa k.~. broj 2561/1), sa sqede}om raspolo`ivom dokumentacijom; Situacionim planom, Geodetskim snimkom, zapisnikom o iskol~ewu objekta, Urbanisti~kom saglasno{}u, Rje{ewem o dodjeli gradskog gra|evinskog zemqi{ta za izgradwu pomo}nog objekta - skladi{ta, Gra|evinskom dozvolom i drugom raspolo`ivom dokumentacijom ukqu~uju}i i projektnu i drugu raspolo`ivu prate}u dokumentaciju sa placem-zemqi{nom parcelom ozna~enom kao k.~. broj 2561/18, ^ivkovi}a brijeg-{uma 3. klase, povr{ine 668 m2, upisana u Pl. broj 590/1, K.O. Ostru`wa Dowa, posjednik-dr`alac “Ili}-Komerc” D.O.O. Stanari - u ste~aju - sa 1/1. Navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa prodaju se sa posjedovnim stawem i bez regulisanog prilaznog puta, po po~etnoj cijeni od 149.980,60 KM. Javno otvarawe i objavqivawe pismenih ponuda sistemom zatvorenih koverata, za prodaju nekretnina iz ta~ke 1. u ovome oglasu odr`a}e se dana 15.2.2011. godine u poslovnim prostorijama D.O.O. “Ili}Komerc” Stanari - u ste~aju -, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj 153, sa po~etkom u 14 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja dostave pismenu ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom ne otvarati, najkasnije do kraja radnog dana koji prethodi danu otvarawa pismenih ponuda i koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, broj 552 016 0002553871 koji se vodi kod Hypo Alpe Adria Bank i to dan prije odr`avawa javnog otvarawa i objavqivawa ponuda i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom otvarawu i objavqivawu ponuda. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom otvarawu i objavqivawu pismenih ponuda je 30 dana od dana odr`anog javnog otvarawa i objavqivawa pismenih ponuda, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, pravnom i fakti~nom statusu i sa pravima koja ste~ajni du`nik ima u momentu prodaje, a iste se mogu pogledati, kao i dobiti na uvid svu raspolo`ivu dokumentaciju iz oglasa, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, s tim da se jave u poslovne prostorije D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju -, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj 153. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Napomena: Prodaja, ogla{enih nekretnina u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko na javnom nadmetawu prispije samo jedna ponuda. Ste~ajni upravnik

The OHR is a Civilian International Organisation, which acts as the final authority regarding civilian implementation of the Dayton Peace Agreement – which ended the war in Bosnia and Herzegovina, and is currently seeking a qualified candidate for the position of
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “VIB“ a.d. Bawaluka Mi{e Stupara 4

Director of the Resources Department Closing date for applications: 28 January 2011 For more details, please see OHR Vacancies at www.ohr.int

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po akciji Zatvorenog investicionog fonda “VIB Fond“ a.d. Bawaluka, na dan 31.12.2010. godine: Neto vrijednost imovine Fonda: 22.102.923,56 KM Neto vrijednost imovine Fonda po akciji: 11,12 KM Izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza, te izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda “VIB Fond“ a.d. Bawaluka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva.

IZDAJE SE KANCELARIJSKI PROSTOR SA RESTORANOM U CENTRU GRADA, UZ FIZI^KO OBEZBJE\EWE, VIDEO-NADZOR. TEL: 051-241-201 Zvati do 15.30 ~asova

36 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske“ broj: 04/1-012-2-663/09 od 9.4.2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br.33/09), Odluke o izmjeni odluke broj:04/1-012-2-991/09 od 27.4.2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.51/09) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” a.d Bawaluka (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.33/09) raspisuje se

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem dvije starije ku}e na parceli od 1.100 kvadrata, papiri uredni, ku}e ukwi`ene, lokacija odli~na, cijena povoqna, tel. 066/174-334; 387 65/294-106. Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem u Bawaluci (Obili}evo) ku}u 72 m2 sa pomo}nim objektom 3,9h3,8 m na placu od 505 m2, zvati od osam do 15 ~asova, tel. 387 65/918-240. Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u (imawa) u Bawaluci, ulica Koste Vojinovi}a, 9h8 m druga dva prva plo~a 11h8 m2 na placu 520 m2 + tri gara`e, papiri uredni 1/1, sve komunalije pla}ene, tel. 051/460-568; 065/858-332. Prodajem ku}u prizemnicu na placu od 700 m2, ul. Stepe Stepanovi}a - Ada, 110.000 KM, tel. 065/562426. Prodajem ku}u visoku prizemnicu na placu od 1.000 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, 120.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem ku}u na sprat s poslovnim prostorom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353; 065/417581. Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i 40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668-355. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 066/855-579. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta “Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara, s dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297732. Prodajem ku}u 9h8 na sprat + ku}a do plo~e + tri gara`e na placu 520 m2, papiri uredni 1/1, ulica Koste Vojnovi}a 77 Bawaluka, tel. 051/460568; 065/858-332.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe jednog ~lana Nadzornog odbora Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske“ a.d. Bawaluka 1. U Nadzorni odbor JP “Autoputevi Republike Srpske“ a.d. imenuju se tri ~lana, ali zbog ostavke jednog ~lana istog, konkurs se raspisuje samo za jednog ~lana. 2. NADLE@NOSTI Nadzorni odbor obavqa poslove utvr|ene Zakonom, Statutom i drugim aktima. 3. MANDAT ^lan Nadzornog odbora iz ta~ke 1. ove odluke imenuje se na period od ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa. 4. STATUS Aktom imenovawa, ~lan Nadzornog odbora ne zasniva radni odnos. ^lan Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa aktima preduze}a. 5. STANDARDI I KRITERIJUMI OP[TI USLOVI - da je dr`avqanin Republike Srpske, ili Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u navedenom organu, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wega ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH. POSEBNI USLOVI - visoka stru~na sprema ( sedmi stepen ), - najmawe pet godina radnog iskustva u struci, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada organa u javnim preduze}ima, - dokazani rezultati na ranijim rukovodnim funkcijama. 5.3. OSTALI USLOVI - sposobnost za savjesno i odgovorno obavqawe poslova ~lana Nadzornog odbora, - sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka, organizatorske i komunikacijske sposobnosti. 6. SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 25/03), Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08 ), Zakonom o javnim preduze}ima, i drugim zakonima i aktima. 7. POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem: - biografiju o kretawu u slu`bi i ovjerenu kopiju radne kwi`ice, - ovjerenu kopiju diplome, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca,), - uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci,), - potvrdu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be - ukoliko je bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi ili izjavu da nije bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, - izjava da se na wega ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustava BiH, - izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru JP “Autoputevi Republike Srpske“ Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od zakqu~ewa konkursa ne}e biti uzete u razmatrawe u daqem procesu izbora. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni telefonom. Za kandidate koji u|u u u`i izbor Komisija }e slu`beno pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Prije intervjua kandidati su du`ni popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da kandidat bude izabran. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupqati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01 ). Sve ostale informacije su javne i dostupne. Imaju}i u vidu ovla{}ewa Ombudsmena koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imenovawa (“Slu`beni glasnik RS“, broj 25/03 ), postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. 8. ROK I MJESTO PODNO[EWA PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od dana objavqivawa konkursa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Ministarstvo saobra}aja i veza, Komisija za izbor i imenovawe ~lana Nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske“, Trg Republike Srpske br.1 Bawaluka sa naznakom: “3a javni konkurs za izbor ~lana Nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske“ - ne otvarati. 9. OBJAVQIVAWE KONKURSA Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“ i u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“. MINISTAR Nedeqko ^ubrilovi}

Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lijepom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, 9.5 x 10.5 m, ul. Kozarska, novogradwa, dva trosobna stana, veliko potkrovqe, na placu 890 m2, tel. 061/218-659. Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim prostorom i placem od 333 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn - Jablan, cijena 85.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2 zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektroprenosa”, tel. 051/437-934; 065/763941. [argovac (250 m od O[), prodajem 500 m2 placa ku}u sa dvosobnim stanom + trosobanim stanom + 66 m2 poslovnog prostora + gara`a sa kotlovnicom, cijena 125.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672-680. Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351000. Prodajem ku}u - imawe u Sanskom Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919-363. Nova ku}a na sprat sa vi{e novih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu u centru Ivawske, Potkozarje, mo`e zamjena za Srbiju, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i vo}wakom, mo`e i zamjena za stan, tel. 066/369-864. Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 m2, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2. Vlasni~ki list 1/1 u blizini `utih zgrada., tel. 066/606-222. U Glamo~u, naseqe Pilana, uz glavni put, ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e i zamjena za Srbiju, tel. 065/531-101. Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe., tel. 065/663-787; 051/831-232. Bawaluka - Lazarevu (Buyak), prodajem stariju ku}u na placu oko 600 m2 uz put Bawaluka Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u u Gradi{ci, naseqe Bok Jankovac, povr{ine 1.045 m2, tel. 065/843-891. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038, 051/307-514, 065/180-753. Prodajem povoqno ku}e u Bawaluci i okolini, tel. 065/939-969. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2 zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem ku}u na Rakova~kim barama iza `utih zgrada, cijena 80.000 KM, ul. Doktora @ivka We`i}a, tel. 065/935-191. Povoqno prodajem dvije ku}e u Kne`evu, ve}u i mawu, tel. 065/641-709. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S, sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e centru, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog doma, tel. 065/763-941. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Rosuqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem nedovr{enu ku}u sa gra|evinskom dozvolom 9h10 m, Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, cijena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332; 066/918-229. Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, tel. 051/588-046. Prodajem mawe imawe u selu Poto~ani, uz magistralni put, ku}a, dvori{ni objekat, voda, telefon, {uma, vo}wak, wive, sve u jednom komadu ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 051/312-735. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selu, tel. 065/306116. Prodajem ku}u spratnicu u Topuskom (bawa) mo`e zamjena za Bawaluku, Beograd, Obrenovac ili Novi Sad, zvati nave~e, tel. 0038752/213-108. Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Karanovcu, sa 500 m2 oku}nice za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u na Paprikovcu, povoqno, plac 450 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768.

OGLASI
Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. 1.300 kaplara 65, voda, struja, put, cijena 45.000 KM, tel. 061/241-527. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. 065/417-581. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu, sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. ZAMJENA Mijewam ku}u i 1.800 m2, zemqe u Bratuncu, za odgovaraju}e u Kantonu Sarajevo, tel. 033/202-060; 061/827-590. IZDAVAWE Izdajem firmama ku}u u centru Bawaluke, ul. Vase Pelagi}a kod Rajfazen banke, potrebna adaptacija koja ulazi u kiriju, tel. 387 65/513-897. Izdajem namje{tenu ku}u kod Naprijedovog stadiona, porodi~nim i zaposlenim qudima, tel. 065/528-247; 065/972569. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, grijawe na drva, ul. Koste Jari}a na Star~evici, tel. 437698; 065/514-837. Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i lijepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 051/215-158; 065/573-046. Prodajem stan 38 m2, centar, renoviran, lift, centralno ili mijewam za garsoweru, tel. 065/870-004. Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem u Obili}evu (Abacija) garsoweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, ^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 (kod “Medicinske elektronike”), novogradwa, centar, i gra`u 18 m2, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od pet m, cijena 1.700 KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2, drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 48 m2, tre}i sprat (stan je saniran), ul. Cara Lazara Obili}evo, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u ulici Gavrila Principa (Obili}evo), tel. 065/601-772. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi sprat, ul. Mi{e Stupara (kod “Akvane” - centar), komplet renoviran - povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 85 m2, u nasequ Sunca, tel. 065/519-600. Prodajem jednosoban stan 48 m2 Obili}evo, u blizini vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 88.000 KM, zvati od 10 do 13 ~asova, tel. 065/663-000. Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 m2 ostave, {iri centar, prizemqe, cijena 70.000 evra, tel. 065/698-012. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 215 m2 placa, uredni papiri, 138,00 KM, tel. 065/011-065. Prodajem dvosoban stan, 48 m2 ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 066/369-864. Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1, ima lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 066/243-894. Prodajem ili mijewam stan u Gradi{ci na Sewaku, 61 m2, za jednosoban u Bawaluci, tel. 065/689-814. Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan je renoviran, cijena 72.000 KM, tel. 065/849556. Prodajem jednosoban stan 48 m2, Obili}evo, ul. Sr|e Zlopogle|e, blizina vrti}a, {kole, fakulteta, cijena 90.000 KM, tel. 065/686-991. Prodajem ili mijewam za Bawaluku namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, tel. 065/969-934; 065/561-274. Prodajem jednosoban stan 39 m2, sedmi sprat, u Boriku, renoviran, tel. 066/913-106. Prodajem totalno sre|en stan od 100 m2 u Aleji Svetog Save, tel. 065/939969. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, u Krfskoj ulici u Obili}evu, tel. 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u centru Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, drugi sprat, ima balkon, ostavu i u dobrom stawu, hitno, tel. 065/672-496. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova varo{, tel. 065/419-294. Prodajem jednoiposoban stan 48 m2, Bulevar cara Du{ana, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem ve}i stan ili mijewam za dva mawa u centru grada, naseqe Pentagon, preko puta “Sanrema”, tel. 066/285530. Prodajem stan u ul. \ure \akovi}a, Hiseta, 52 m2, prvi sprat, zvati od osam do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/251-226. Prodajem stan 46 m2 u Rosuqama, prvi sprat, dobro grijawe, tel. 065/966-808; 051/318-739. Prodajem tri mawa stana, Borik, Star~evica, centar, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem trosobne stanove, Borik, Hiseta i Star~evica, tel. 065/939-969. Prodajem jednosoban stan, 36 m2, u Obili}evu, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem stanove, novogradwa, kod Medicinske elektronike (centar), cijena po dogovoru, mo`e i na rate bez `iranata, tel. 065/750-732. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, ul. G. Principa, tre}i sprat, ima lift, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem stan u centru Bawaluke 68 m2, ulica Bana Milosavqevi}a, iznad apoteke “Biqana”, ekstra raspored, tel. 065/561-469. Prodajem stan u Boriku, 76 m2, {esti sprat, Korduna{ka, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/235-816. Prodajem stan 77 m2, tre}i (zadwi) sprat, cijena 1.500 KM/m2, ul. Jovana Jan~i}a, tel. 065/935-191. Prodajem useqiv jednosoban stan, 45 m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.550 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv + ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena 110.000 KM, hitno, tel. 065/524-505. Stan 97 m2, visoko prizemqe, naseqe Sunce, cijena 1.200 KM/m2 i gara`a 27 m2, tel. 051/217-585. Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 ili mijewam za ve}i uz doplatu (Star~evica - Borik), zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/693-655. Prodajem u novogradwi trosoban stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Medicinske elektronike”) centar, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 34 m2, u prizemqu stambene zgrade u Gradi{ci, ulica Kozarskih brigada G-1, tel. 065/663-787. Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 novogradwa (kod Medicinske elektronike) cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem stan 40 m2 u Mejdanu (novogradwa), tel. 065/601-772. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem dva dvosobna stana u Mejdanu, ul. Carice Milice, povoqno, tel. 065/939-969. Prodajem stan 54 m2 u centru grada kod [oping centra, na drugom spratu, balkon + podrum 12 m2, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82, 61 m2, cijena po dogovoru, papiri 1/1, tel. 065/986-453, 063/995968. Prodajem ili mijewam za ve}i komforan dvosoban stan, 61 m2, u centru, stan je kompletno renoviran i luksuzno opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838. Prodajem dvosoban stan 62 m2 na Star~evici, prvi sprat, tel. 065/416580. Prodajem stan 35 m2 na Petri}evcu, `ute zgrade, visoko prizemqe, hitno, zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 066/357-709. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698012. Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi sprat, ul. Carice Milice 48, tel. 065/920-897. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, kod Poqoprivredne {kole, prvi sprat, 1.800 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem nov useqiv jednosoban 37 m2 i dvosoban 55 m2, u ul. Kara|or|eva, tel. 065/524-505. Prodajem stan na Star~evici 33 m2, ~etvrti sprat, renoviran, hitno, tel. 066/357-709. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011-065.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 37
govoru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/ 986-453. Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvorane Mejdan, useqivo, cijena 2.300 KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 066/991-166. Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. 065/227-396. KUPOVINA Kupujem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 051/218-084; 065/236-704. Kupujem jednosoban ili mawi dvosoban stan u Prijedoru, sa centralnim grijawem, ~istim papirima i cijenom do 45.000 KM, tel. 387 66/634-805. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan u Bawaluci, 1/1, za Zemun, Beograd, Novi Sad, tel. 051/308-758. Mijewam trosoban stan za jednosoban uz dogovor, Borik, stan je u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. Mijewam u Bawaluci trosoban stan u centru za mawi uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, zvati popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. Izdajem nov prazan stan od 35 i 50 m2, vlastito grijawe na plin, sanitarna voda na plin, klimatizovano, ulica Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534684. Izdajem namje{ten, dvosoban stan u zgradi - Ko~i}ev vijenac, tel. 387 65/884-162. Izdajem zaposlenom samcu, namje{ten, mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod medicinske {kole, ima centralno grijawe, tel. 387 66/265-127. Izdajem jednosoban stan sa cenralnim grijawem, komunalije ura~unate u cijenu, cijena 400 KM, tel. 065/525796. Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, tel. 065/297-651. Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto{kole “Volan”, tel. 065/566-181. Izdajem jednoiposoban stan na Star~evici, namje{ten, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/478-885. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem namje{ten sprat ku}e (dvosoban stan) kod Klini~kog centra Paprikovac, tel. 065/577-639; 051/302770. Izdajem djevojkama ili samcima namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centru, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454-057. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan ul. Carice Milice, Obili}evo, tel. 065/363-153. Izdajem polunamje{ten stan u ul. Jovana Ra{kovi}a 110, tel. 065/833-758. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, prizemqe ku}e, na du`i period, ul. Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, tel. 051/507-012: 065/816-173. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355-830. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod “Krajinalijeka” u Lazarevu, ul. Save Tekelije 15 i soba sa kupatilom na istoj adresi, tel. 066/143-576. Izdajem povoqno jednosoban nenamje{ten stan u nasequ Petri}evac, tel. 065/585-883. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u Rosuqama, cijena 200 KM, tel. 065/547-880. Izdajem poslovnim qudima i stranim organizacijama dvosoban stan, potpuno namje{ten, u novoj gradwi u centru grada, 700 KM, tel. 065/705-460. Izdajem jednosoban namje{ten mawi stan sa parking mjestom, poseban ulaz, ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a kod broja 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. Izdajem garsoweru u Boriku, kod policijske akademije i kampusa, tel. 066/494-152. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Lakta{a, tel. 065/785-028. Izdajem jednoj ili dvjema studenkiwama ili u~enicama jednosoban namje{ten stan u nasequ P. Preradovi}a, tel. 051/315-530. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno grijawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/514-419. Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja, centralno grijawe, ul. Gavrila Principa, kablovska, kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/900-474. Izdajem ili prodajem namje{tenu garsoweru, prvi sprat, u stambenoj zgradi, Srpski Milanovac, tel. 328220. Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, tel. 066/406-225. Izdajem dva jednosobna stana, jedan namje{ten, jedan nenamje{ten, Prijedor, Urije, kod dje~ijeg vrti}a i O[ “Petar Ko~i}“, tel. 065/377-932. Izdajem jednosoban stan sa grijawem, djelimi~no namje{ten u Obili}evu, ul. Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60 m2) parno grijawe, ul. Skendera Kulenovi}a kod “Sindija 3”, tel. 065/870-484, 066/268-848. Izdajem dvosoban stan bez centralnog grijawa, ul. Podgrme~ka Lau{, cijena 250 KM, vlasnik odsutan, tel. 065/538-509. Izdajem jednoj ili dvjema osobama jednosoban namje{ten stan, tel. 051/315530. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e, poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod “Eliosa”, tel. 065/075-500. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan ul. J. Ra{kovi}a 110, tel. 065/338-857. Izdajem polunamje{tenu garsoweru zaposlenim djevojkama u privatnoj ku}i, ul. Stepe Stapanovi}a 210, tel. 051/429-662. Izdajem jednosoban mawi stan, namje{ten, odmah useqiv, poseban ulaz, parking, ostalo po dogovoru, samo ozbiqne ponude, tel. 051/355-671. Izdajem zaposlenim `enama ili studentkiwama dvosoban namje{ten stan, naseqe Rosuqe, tel. 066/628-337; 312181. Izdajem stan, garsowere, sobe i le`aj u sobi sa djevojkom, namje{teno, ima grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban stan, djelimi~no namje{ten, poseban ulaz, centralno grijawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218-175. Izdajem garsoweru i jednosoban stan na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/776160. Izdajem stan sa centralnim grijawem , Bawaluka, tel. 280-441. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u blizini Klini~kog centra na Paprikovcu, tel. 065/577-639. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439-907. Izdajem namje{ten dvosoban stan, na spratu, kupatilo, poseban ulaz, stan slobodan od 1.2.2011, blizina OBI-ja, tel. 051/385-502. Izdajem ozbiqnim i zaposlenim osobama namje{ten stan, nova zgrada 52 2 m , tel. 065/635-030. Izdajem jednosoban stan jednoj ili dvjema u~enicama ili studentkiwama u nasequ P. Preradovi}a, tel. 065/530030. Izdajem studentima stan kod Zelenog mosta, tel. 066/268-848. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 16, tel. 065/560-398; 065/612-551. Izdajem trosoban namje{ten stan u Rosuqama, tel. 066/235-816. Izdajem stan i poslovni prostor sa centralnim grijawem, namje{ten u Slatini, povoqno, tel. 065/973-635. Izdajem trosoban stan na spratu, namje{ten, stan se nalazi u blizini OBI-ja, poseban ulaz, tel. 051/385-502. Zaposlenim licima izdajem jednosoban namje{ten stan, odmah useqiv, parking za automobile, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, tel. 066/535-773.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2, kompletno opremqen, prije Venecije mosta, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna stana, 40 kvadrata u Budvi. Ostali uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400458. Prodajem jednosoban stan u centru Lakta{a, tel. 387 65/622-173. Prodajem nov stan od 34 i 50 m 2. Vlastito grijawe na plin, klimatizovano, izolacija deset cm, ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684. Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2. Nova gradwa, useqivi, tel. 051/551-332; 387 65/332-828. Prodajem stan u H. Novom 27 m2, ukwi`en, 38.000 evra, tel. 387 66/655-508 i 00381669074883. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam garsoweru u strogom centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 065/589-171. Prodajem jednosoban stan 38 m2 , Borik, Korduna{ka 8, visoko prizemqe, Bawaluka, tel. 065/682-818. Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, struja, asfalt, tel. 051/586-618. Prodajem u Boriku renoviran jednosoban stan, 40 m2, povoqno, tel. 065/785-526. Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem garsoweru od 30 m2 u izgradwi, useqiva u martu 2011, 57.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dva dvosobna stana u izgradwi od 44 i 56 m2, po 1.650 KM sa PDV-om, tel. 065/562-426. Prodajem nove gotove stanove od 42, 44, 46, 51, 64 i 66 m2 na atraktivnoj lokaciji, tel. 065/562-426. Prodajem nove stanove u apartmanima kod restorana “Marko Polo” od 48, 50, 63, 68, 72, 73, 81, 90, 108, 111 i 130 m2, cijena po dogovoru, tel. 065/562-426. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, drugi sprat, sa dva luksuzno opremqena kupatila, ~etiri sobe i dva balkona, ul. Desanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. Prodajem ~etiri dvosobna stana, novogradwa, odmah useqivi, od 48, 52, 53 i 64 2 m , cijena 1.500 KM + PDV, tel. 065/562426. Prodajem trosoban stan u Boriku, ima dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636545.

Prodajem {est godina star superfunkcionalan dvosoban stan 56 m2. Deset minuta pje{ice od “Boske” prije “Glasa Srpske”. Ukwi`en 1/1 vlasnik, cijena 2.050 KM/m2 ili 58.000 evra, tel. 066/516-585 8157 M.
Prodajem stan 40 m2, Prijedor, centar, renoviran, tel. 066/210-172. Prodajem garsoweru 23 m2, Herceg Novi, Topola 2 ili mijewam za Beograd, tel. 051/211-585; 065/870-004. Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po do-

38 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE
Izdajem prazan dvosoban stan, 200 KM, ul. Q. Mrkowi}a 8, Bawaluka, tel. 051/355-960. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan, poseban ulaz, Put srpskih branilaca 125, Zalu`ani, tel. 051/385-934. Izdajem dvjema studentkiwama namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i kod zgrade Vlade, centr. grijawe, poseban ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406-556. Izdajem jednosoban namje{ten ili nenamje{ten stan, poseban ulaz, tel. 066/545-653. Izdajem studentima ili zaposlenoj `enskoj osobi namje{tenu garsoweru u centru, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/788-215. Izdajem jednosoban namje{ten stan, odmah useqiv, parking za auto, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. 066/535-773. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, a mo`e i soba sa dva kreveta, ul. Jovice Savinovi}a 103 A, tel. 051/355-552. POTRA@WA Hitno potrebna garsowera ili mawi jednosoban stan u u`em centru za poslovnu djevojku, internet - obavezno, tel. 065/710-543. Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawaluci: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem halu u Lakta{ima, 2,5 km prema Srpcu, kompletna infrastruktura, ulaz za {lepera u halu, {iroki prilaz, tel. 387 65/513-897 i 051/532-022. Izdajem kancelarijski prostor, 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, preko puta parka “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 387 65/621248. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem novosagra|eni poslovni prostor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4 kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i poslovni prostor pogodan za apoteku ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. 065/526-335; 065/275-339. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg, parking, kablovska, klima, tel. 065/525436. Izdajem poslovni prostor od 80 m2, ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707-190. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. 051/454-525; 065/477-421. Povoqno izdajem poslovni prostor, 72 m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367413. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u centru grada. Obezbije|en parking prostor,, tel. 051/309-723; 065/981-655. Izdajem kozmeti~ki salon na Hani{tu, tel. 065/642-438. Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215903. Izdajem poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604-488. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/028-363. Izdajem 30 m2 kancelarijskog prostora, klima, alarm, telefon, parking ul. N. Pa{i}a 15, tel. 065/699-500. Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel. 066/253-490. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Bawaluci, Maslova~ka, eta`no grijawe, cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829-733. Izdajem poslovni prostor 30 m2 prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), tel. 065/524-505. Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru`anima, kilometar udaqen od Slatine, struja, voda na placu, tel. 065/771-010. Prodajem dva placa od 460 m2 i 470 m2 u Prije~anima u blizini {kole, cijena 20 KM/m2, tel. 051/428-008; 065/351-000. Prodajem 11 dunuma zemqe u Malom Bla{ku, 800 m od bawe Slatina, tel. 065/526-679. Prodajem placeve povr{ine 763, 1.500 i 1.800 m2 u Kuqanima, put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 600 m2 sa urbanisti~kom dozvolom u nasequ ^esma, tel. 051/307-544. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem seosko imawe u Aleksandrovcu kod Lakta{a, vlasnik 1/1, tel. 065/687-409. Prodajem dva dunuma zemqe u Motikama, vi{e Pilane, hitno, 800 m od glavog puta, tel. 065/669-730. Prodajem povoqno placeve u Bawaluci i okolini, tel. 065/939-969. Prodajem povoqno plac u Motikama, blizu crkve, tel. 065/939-969. Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775. Prodajem plac sa podumentom i 3,5 dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, komunalije, dozvoqena gradwa dva objekta, plac se nalazi 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/251-226. Prodajem plac u Jablanu gorwem, 3.700 m2 cijena 17.000 KM, tel. 065/811058. Prodajem dva placa u [argovcu od 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem zemqu 6,5 dunuma u Vakufu, {est km od Aleksandrovca, cijena po dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. Prodajem placeve u Velikom Bla{ku uz put Kla{nice - Slatina, tel. 065/768-652. Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem 4000 m2 zemqe na ^okorskim poqima papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem plac sa podumentom i tri dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 0038162593027; 066/467752. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, plac 350 m2, nedovr{ena dvori{na zgrada, 47 m2, suvlasni{tvo, tel. 065/421-795. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem 35 dunuma {ume i 23 dunuma zemqe na Kr~maricama -Bawaluka., tel. 065/623-554. Prodajem plac na moru 454 m2, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 065/032-930. Prodajem plac 1/1, Glamo~ani, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 065/696286. Prodajem vi{e placeva za izgradwu u Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. 066/284-363. Prodajem u ^esmi osam dunuma zemqe, tel. 00385 99/574-8734. Prodajem plac 350 m2 sa urbanisti~kom dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Jagarama, na asfaltu, u predjelu zv. kula, tel. 051/437-934. Plac od 600 m2 u Herceg Novom Podi, prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/586-771. Prodajem plac u Drago~aju, tel. 051/462-587. Prodajem gra|evinsku parcelu 820m2 sa dozvolom i zapo~etim objektom u Drakuli}u, mogu}a zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/760-546. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, papiri uredni 1/1, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 003855/2543601. Prodajem plac 850 m2 u centru No`i~kog kod Srpca, tel. 065/733-557. Prodajem vrlo povoqno parcelu za vikendicu u ^arda~anima, 4km od Kla{nica, asfalt, struja i voda, tel. 065/276-756. Prodajem plac 846m2 u blizini srpske crkve u Motikama 6,5 km od centra grada, tel. 065/961-201.

OGLASI
pre{la 72.000 km, plava, metalik, drugi vlasnik, alu. felge, kao nova, cijena po dogovoru, sport oprema, tel. 065/633-378. Prodajem “mercedes” benzin ml 400 CDI godina proizvodwe 2002., 25.000 KM, tel. 065/418-630. Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem “ ford sijera” 1,6 benzin, '86. god., registrovan do 03/11, 1.500 KM, tel. 065/253-370. Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom, 91. g.p., benzin, tel. 065/391-383. Prodajem "pe`o 306", 1.6 benzin, 1996. godi{te, registrovan do kraja juna, ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. Prodajem “golf 1”, g. p. '81, registrovan do 18.5.2011, cijena 1.200 KM i “kadet suza”, '87. dizel. registrovan do 15.10.2011, cijena 1.800 KM, tel. 066/944-700. Prodajem “mercedes” 123-240, godina proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. Prodajem traktor “ferguson” 533 i prikolicu, tel. 065/450-548. Prodajem “opel kadet” 1,6 dizel, g.p. 87, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem “ford” 1.8 D, karavan, registrovan do 6/2011, u dobrom stawu, cijena 4.100 KM, tel. 065/573-551. Prodajem ili mijewam “pasata” g.p. 2006. 1.9 TDI, dizel, u odli~nom stawu. U ra~un uzimam automobil sredwe klase, tel. 065/403-491. Prodajem “reno senik”, kraj 2002, klima, centralna brava, bord kompjuter, cijena 5.000 evra, tel. 065/793992. Prodajem "VW kombi LT 28", 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. 066/512-934. DIJELOVI I OPREMA Prodajem po ~etiri zimske gume za yip 16, 17, 18 coli, tel. 065/513-795. Prodajem po ~etiri zimske gume za terence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”, tel. 065/513-795; 467-588. Prodajem dizel turbo motor za “fijat dukato” kombi, godi{te 1993. i dijelove, tel. 065/666-233. Prodajem kanyu za “pe`o 206”, za{tita od kra|e, nova, tel. 065/696-422. Prodajem servo letvu volana za "golf 3" i poluosovinu, tel. 065/391-383. Prodajem komplet vu~nu kuku za traktor IMT 560 povoqno i jeftino, tel. 065/669-730. Auto-prikolica, aluminijumske stranice, sa papirima, tel. 066/944-700. Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15 col BW traktor yondir 60-60, tel. 065/391-383. Prodajem auto-prikolicu od rostfraja sa originalnom ogradom i cirkular sa trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. Prodajem novu navigaciju, 45 evropskih dr`ava, srpski jezik, besplatno osvje`avawe mapa, tel. 065/525-455.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, poseban ulaz, sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, centar grada, tel. 387 65/585-524. Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, tel. 065/670-587. Izdajem namje{tenu sobu djevojci, centar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova, tel. 051/216-375. Izdajem dvokrevetnu sobu, studentkiwama, sve pogodnosti za stanovawe nalazi se blizu gradskog mosta kraj Vrbasa, tel. 065/544-189. Izdajem dva le`aja studentima, Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim grijawem, zvati od osam do 20 ~asova, tel. 051/253-614. Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 065/594-870, 065/655-437. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, poseban ulaz, grijawe, centar grada, Du{ka Ko{~ice 2, tel. 051/212-764; 065/561-328. Izdajem namje{tenu sobu u Boriku dvjema u~enicama, bez prisustva vlasnika stana, tel. 065/337-843. Izdajem studentu mu{karcu slobodan le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku, tel. 051/255-425. Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u ku}i u blizini carinarnice na Predgra|u, tel. 066/717-305. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama u blizini Gimnazije, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Izdajem studentkiwama sobu sa grijawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546658. Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi mu{karcima, poseban ulaz, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Izdajem studentima mu{karcima dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta kampusa i “Akvane”, tel. 051/350-735; 066/834-204. Izdajem sobu sa dva le`aja, centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, kuhiwe i dnevnog boravka za dva studenta, tel. 062/054-553. Izdajem studentkiwama trokrevetnu sobu sa centralnim grijawem u centru Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995-968. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim grijawem u blizini carinarnice, tel. 051/316-776. Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. POTRA@WA Tra`im cimera u dvokrevetnoj sobi, tel. 051/350-735; 066/834-204.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor (Zanatski centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/685-800. Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, pogodan za razne djelatnosti, povr{ine 140 m2, tel. 065/527-849. Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ili izdajem halu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem vi{enamjenski objekat veli~ine 13,5x8,5 m2 na placu od 1.000 m2 ili mijewam za mawi stan, Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522-151. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu (vrlo povoqno), tel. 065/601772. Prodajem ili izdajem poslovni prostor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525010. Prodajem poslovni prostor 175 m2 u Bawaluci iza Poliklinike, tel. 065/881644. Prodajem poslovni prostor, 52 m2, u centru ^elinca, mo`e zamjena za mawi stan u Bawaluci, tel. 065/636-473. Prodajem poslovni prostor od 45m2 prizemqe u novoj poslovnoj zgradi na Malti, tel. 065/768-669. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 40 m2, u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, ugostiteqski objekat, a mo`e i prodaja, tel. 065/588-889.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem kancelarijski prostor 20 m2, u “Ekvator” centru, na prvom spratu, tel. 065/799-432. Lakta{i, izdajem poslovni prostor 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. 065/294-606; 051/532-250.

GARA@E
PRODAJA
Izdajem ili prodajem gara`u kod MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255-673, 065/895-971. KUPOVINA Kupujem gara`u od 20 m 2 u vlasni{tvu, u u`em centru grada, tel. 051/219-761; 066/493-221.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem industrijske {iva}e ma{ine "singer", "durkop" i "necchi", rupi~arku "pffaf" i "durkop" i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu "Silver - DEED", nova, povoqno, tel. 051/896-355; 065/259-468. Prodajem ma{inu za obradu drveta, izrada svih vrsta `qebova, brodskih podova, lamperije, tel. 065/034-768. Motorna testera “stil” 039m i motorna testera “husvarna”, tel. 066/944700. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB'26 profesional MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995968, 065/986-453. Prodajem ma{inu za nabacivawe glet mase i kre~ewe, hitno, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem “nisan patrol” 2003. g.p. pre{ao 50.000 km, registrovan godinu, odli~an ili mijewam za poslovni prostor u centru Bawaluke ili bli`e uz moju doplatu, mo`e i stan, tel. 387 65/513-897. Prodajem “sitroen ksara pikaso”, 2002, pre{ao 220.000 km, dizel 2.0 HDI, registrovan do septembra, cijena 11.300 KM, kontakt, tel. 387 65/920-729. Prodajem ili mijewam za jeftinije "mercedes A klasa" 1,7, dizel 2001. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, '96. godi{te, limuzina, crni metalik, tel. 00381 64/66-85-155. Prodajem hladwak “golfa 3”, benzinac, sa klimom, tel. 065/391-383. Prodajem “opel astru” dizel 2003 g.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 065/685-800. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. 065/685-800. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618-505 ili 00385 98/262-017. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te, tel. 387 65/306-147. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem mawe placeve i dva i po dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, povoqno, tel. 066/467-752. Prodajem plac od 600 m2 u Bawaluci, naseqe Tuwice 40 m od Prijedorske ceste, plac ima projektnu dokumentaciju, struju, vodu, {upa, asfalt, uli~nu rasvjetu, 50% upla}enih komunalija, tel. 065/288-628.

Izdajem poslovni prostor 50 m2, Kara|or|eva 280, uz kafi} “Soni”, tel. 065/672-130 8637.
Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Prijedoru, tel. 051/323-424. Izdajem poslovni prostor Bulevar cara

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem 50 m gumiranog kabla 4x2,5mm idealno za dizalice kran i sl., tel. 065/009-207.

OGLASI
Prodajem sitni crijep biber 12.000 KM u super stawu, mo`e kompenzacija, tel. 065/597-514. Prodajem armiranobetonske stubove, raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem staru ciglu, povoqno, tel. 066/641-405. Prodajem 1100 komada crijepa u Debeqacima, tel. 066/412-652; 051/424-246. Prodajem PVC i alu-stolariju, vrata, prozori, gara`na vrata, povoqno i sve po mjeri, tel. 065/304-422. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacija, moleraj i ostalo vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Gradimo kamine, pecane i fontane, tel. 066/256-211. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, tel. 065/345-604. Vr{im usluge kucawa, {tampawa kori~ewa, diplomskih, seminarskih i maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, jako povoqno, tel. 065/971-550. Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, popravke i od{topavawe odvoda, ostalo, povoqno i kvalitetno, tel. 065/882.511. Posjedujem licencu za nadzor i izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na raspolagawe izvo|a~ima radova ili investitorima, tel. 065/706-149; 051/464-725. Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole. Informacije i dogovor od 16 do 20 ~asova, tel. 065/668-947. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Instrukcije i privatni ~asovi iz engleskog jezika, tel. 051/275-145. Dostava svega {to vam padne na pamet i popravke sitnih vodoinstalaterskih i elektri~nih kvarova u stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641-487. Dajem ~asove razredne nastave od prvog do petog razreda i engleski za drugo polugodi{te, tel. 065/767-645. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Obuka za rad na ra~unarima za djecu i odrasle, tel. +38766996688. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/303-623; 065/438693. [kola ra~unara “Giga computers” nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i polagawe sertifikata, tel. 051/213-088; 065/520-223. Postavqam kerami~ke plo~ice i radim sve vodoinstalacije, povoqno i kvalitetno, tel. 065/304-476. Nastavnik engleskog jezika daje instrukcije svim uzrastima, ~as deset KM, tel. 066/129-558. Vr{im prevoz putnika i robe u Bawaluci i na podru~ju BiH, tel. 066/469-299. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/656-211. Povoqno i kvalitetno radim sve vodoinstalacije, postavqam i popravqam stare, pro{topavam odvode uz garanciju, tel. 065/304-476. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/671-377. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Pu{tam muziku po ro|endanima, svadbama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. 065/971-550. Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu opremu, postavqa nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418878. Dajem instrukcije iz wema~kog i srpskog jezika, tel. 065/346-613. Radimo povoqno moleraj, rigips, potkrovqa, tel. 065/035-990. Dajem instrukcije iz matematike i fizike osnovcima i sredwo{kolicma, povoqno, tel. 065/561-087. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Dajem instrukcije iz engleskog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/235-403. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553; 066/430-105. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~, prevodilac, tel. 065/938-401. Majstor minuta radi sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 39
Prodajem porodi~nu grobnicu ({estica) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem {est filmova po `eqi, ~etiri KM + gratis serije, crtani filmovi, dokumentarci, sport, tel. 065/498-429. Prodajem 13 kilograma pretopqenog voska (~ist p~eliwi), tel. 066/679-527. Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri grobna mjesta u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Auto CD “soni”, 4,5 W, novo, sa san`erom, tel. 066/944-700. Prodajem rakiju {qivu 20 gradi, tel. 065/197-142. Prodajem sto za kompjuter sa stolicom, tel. 065/197-142. Prodajem kameni mlin na trofaznu struju, ru~ni rad, pre~nik 50 cm, tel. 065/900-153. Prodajem bukovinu za kosti{ta, tel. 051/380-798. Prodajem aparat koki~ar na plin, za pravqewe kukuruznih kokica, sa pomo}nim tezgicama na aparatu za sjemenke i grickalice, tel. 065/276-398. Prodajem pi{toq “broving” 7,65 povoqno, dobro o~uvan, tel. 065/316-413. Prodajem pumpu za navodwavawe “tomos”, novu, nekori{}enu, sa korpom i crijevom, 30% jeftinije, tel. 065/669-730. Prodajem bicikl, skoro nov, kvalitetan, kupqen u Francuskoj, cijena 500 KM, tel. 066/928-455. Prodajem pi{toq CZ 7,65 mm, kao nov, sa ne{to municije, iskqu~ivo licima koja posjeduju dozvolu, tel. 065/034-768. Prodajem {iva}u ma{inu, industrijska, pe} na uqe, novu, stonu bu{ilicu i ku}icu za psa, tel. 065/430-148. Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u ma{inu marke “olimpija”, elektri~nu pisa}u ma{inu “olimpija Monika” 2MD portabl novu i “Brother Ah230” polovnu, tel. 065/417-581. Prodajem tablete za smawivawe potro{we goriva za banzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, efikasne u{tede do 30% goriva, uputstvo za upotrebu, tel. 063/995-968. Prodajem povoqno dobro o~uvan po{toq “bereta”, kalibar 7,65 mm, tel. 051/217-381. Prodajem termoakumulacionu pe} “trojka”, zvati popodne, tel. 051/438251; 065/174-145. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem mini {tampa~ sa adapterom mo`e i na baterije sa svim kablovima, pogodno za trgovine i ugostiteqske objekte, tel. 065/971-550. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Perduvovom grobqu, novi dio, tel. 051/251-226. Prodajem tovqene sviwe, jeftino, tel. 065/867-224. Prodajem komplet pr`ionicu kafe kapaciteta 30 kg, kombinacija strujaplin, ili mijewam za automobil, cijena 3.300,00 KM, tel. 065/629-350. Prodajem pleksiglas staklo 60 h 72 5 mm debqine, providno, tel. 051/437794; 065/773-403. Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, jedan plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah drveni, WC {oqu, umivaonik, tri ~esme nove, crijevo sa tu{ baterijom novo, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem lova~ku pu{ku oruzasa 16 mm i lova~ki karabin 7,9 mm sa urednim papirima, tel. 065/235-838.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851. Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bijele boje staru dva mjeseca, otac maltezer, majka sli~na mje{anac, tel. 051/319-806.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem staklene prizme, dva paketa, 20 komada, tel. 065/197-142. Prodajem doma}u rakiju {qivu u Bawaluci, donosim na probu, tel. 066/829-204. Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798. Prodajem kwige “Sukob civilizacija” od Hantigtona i “[ahovsku tablu” od B`e`inskog, tel. 066/829204. Prodajem rakiju {qivovicu staru tri godine, ja~ine 18 gradi, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 051/501-139. Prodajem elektromotor 11 KW, 1.400 obrtaja u minutu, tel. 429-003; 065/640070. Prodajem kalup za betonske stubove, metalna plo~a, 11 kom. sa vibracijom elektro, tel. 429-003; 065/640-070. Prodajem betonske stubove za vinograde i ograde do tri m i ivi~wake za staze i kanali}e, tel. 051/429-063; 065/646-070. Prodajem prijedorsku {qivu, 50 stepeni, odli~nog ukusa i arome za sve prilike, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane i ostalo, tel. 065/206-060. Prodajem hrastova ulazna vrata za ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i `eqezna vrata {iroka metar i visoka 2,40 m, kompletna, samo ugraditi, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem ma{inu za {trikawe “tojota”, rad u vi{e boja, povoqno, tel. 065/425-122. Prodajem ugaq za centralno grijawe, Banovi}i-Kreka sa prevozom, povoqno, tel. 065/894-241; 061/241-163. Prodajem dje~ija kolica i stolicu za hrawewe bebe i elektri~nu grijalicu, cijena veoma povoqna, tel. 066/289253. Prodajem ~etvoro sobnih vrata za ku}u, sa {tokovima, pri vrhu staklo, polovno, cijena povoqna, tel. 065/206060. Prodajem pi{toq “italijanska bereta 6”. Posjedujem dozvolu, tel. 065/083-641. Prodajem lova~ku pu{ku, “zastava” M-48, veoma povoqno, tel. 065/530-030. Prodajem dva grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795. Prodajem ma{ine za dejonizaciju vode, punionicu sokova i rostfrajni rakijski kotao, povoqno, tel. 065/068663; 065/297-493. Prodajem stari tokarski stroj i bo~na stakla za kombi “folksvagen”, tel. 065/666-233. Prodajem invalidska toaletna kolica, nastavak iznad WC {oqe, tel. 065/673-010. Prodajem harmoniku, dugmetara, “pigini” model “convertor 55 B senior C”, tel. 056/210-894; 065/600-352. Prodajem vuneni tepih dimenzije 2,50h3,50 ili mijewam za vitrinu ili komodu, tel. 065/696-734. Prodajem dva stolwaka pre~nika 120 cm sa motivima {arganske osmice sa Mokre Gore, ru~ni rad, tel. 065/696347. Prodajem punilicu - dozator za kreme i masti, ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213177. Prodajem betonsku grobnicu na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-377.

ZAPO[QAVAWE
Francuz tra`i djevojku za ku}ne poslove, mogu}e stanovawe besplatno i plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel. 065/245-613. Ako imate SSS ili vi{u {kolu, `elite dobru zaradu, napredak u karijeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezavisnost, nazovite i zaka`ite razgovor, tel. 066/247-277.

RA^UNARI
PRODAJA
Prodajem “Simensov” ra~unar sa programom za trg. radwe, tel. 066/510-413.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 48 basova marke “delicia”, tel. 065/971-583. Prodajem zvu~nike "Cat", tel. 066/237746.

Atraktivna djevojka tra`i posao u butiku ili prodavnici, poznavawe rada na ra~unaru, tel. 066/195-798 8580.
Tra`im kuvaricu ili kuvara za rad u Wema~koj, tel. 063/905-120. Tra`im posao, no}no ~i{}ewe lokala, tel. 066/428-477. Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na podru~ju Bawaluke radi finansirawa na fakultetu, tel. 065/199-122. Tra`imo iskusnog konobara u kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250-893. Tra`im osam lakirera za rad u lakirnici, zvati u toku radnog vremena, od osam do 16 ~asova, tel. 065/770771; 065/822-299; 051/584-153. Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i posao u kancelariji, butiku ili prodajnoj radwi. Poznavawe rada na ra~unaru i engleskog jezika, tel. 066/ 363-302. Potrebne {najderice i tri radnika za pripremu i tapacirawe elemenata za namje{taj, tel. 051/584-614. Kafe-baru u gradu potrebna konobarica, plata po dogovoru, tel. 065/237-113. Hitno potrebna iskusna djevojka za posao manikira u RK "Boska", tel. 066/444-676. Ozbiqna `ena pedesetih godina ~uvala bi stariju `ensku osobu uz mogu}nost stanovawa sa istom, tel. 066/758-099. Potrebna tri sardnika za rad u osigurawu, obuka je obezbije|ena u toku rada minimum SSS, tel. 065/932-539.

FOTO
PRODAJA
Prodajem ruski fotoaparat “lomo” objektiv 4,5/75, format 6h6, tel. 066/129558. Prodajem ruski fotoaparat “lomo”, objektiv 4,5/75, format 6x6, tel. 066/129558.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kau~, skoro nov, cijena 200 KM, tel. 065/635-030. Prodajem kau~, orman, el. {poret, fri`ider, zamrziva~, ve{-ma{inu, bicikl, pe} na drva, tel. 354-543. Prodajem regal iz tri dijela, elektri~ni {poret, pe} na drva, radio “kosmaj”, tel. 066/299-787. Prodajem dva polovna fri`idera, cijena po komadu 50 KM, tel. 066/225-332. Prodajem novu turbo digitalnu neotpakovanu rernu sa novim dodatnim dijelovima, prevod na na{ jezik, tel. 065/696-347. Prodajem o~uvane stvari iz jednosobnog stana, sobne, kuhiwske, kupatilske, zvati od 10 do 13 ~asova, tel. 065/663-000. Prodajem {poret struja/plin marke “Gorewe”, povoqno, tel. 051/437-310. Prodajem nove, neotpakovane kau~e. Cijena 230 KM po komadu, tel. 065/433063. Prodajem dvosjed, ne rasklapa se, od eko-ko`e, italijanski, cijena po dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285-525. Prodajem {poret na drva, televizor u boji gold star., video-rekorder povoqno, tel. 051/463-419. Prodajem kuhiwske elemente vitrinu, 300 kompleta spu`vice za slu{alice 1/6, “bagat” {iva}u ma{inu, elekt-pedala i video rekorder, tel. 065/811-058. Prodajem ugaonu garnituru eko-ko`a i vise}u kuhiwu, stara dvije godine, tel. 051/282-098; 065/702-931. Prodajem dvije ve{-ma{ine u odli~nom stawu i magnet za dizawe plo~astog `eqeza do 1.500 kg, tel. 065/931-383.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija Hilandar organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa desetodnevnim boravkom u Paraliji. Uplata u {est rata, tel. 051/465/210, 065/644-500.

LI^NI KONTAKTI
Fin, ozbiqan mu{karac 32 godine upoznao bi finu ozbiqnu damu za povremene susrete uz dogovor, Bawaluka, tel. 387 66/746-054. Mu{karac, 53 g., bez obaveza, upoznao bi `ensku osobu za dru`ewe, vezu, tel. 387 66/281-086. Mu{karac, slobodan, tra`i `ensku osobu za upoznavawe i ozbiqnu vezu, tel. 387 66/453-039.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima, tel. 051/311-576. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, rasvjeta, indikatori, instalacije, gromobrani, dolazak i pregled besplatni, Bawaluka, tel. 065/566-141. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika svim osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/681-170. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Rigips moleraj, renovirawe, povoqna cijena, tel. 065/672-680.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

Telefon:

40 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Ovih dana navr{ava se pet godina od kada nas je tragi~no napustio na{ dobri prijateq i kolega

Dana 14. januara 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti drage nam

Tu`no sje}awe na dragu baku i prabaku

DESANKU KREMENOVI]

JELE (ro|. ]ekli}) ANTEQEVI]
s tobom je oti{lo tvoje veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. Suprug Blagoje sa djecom 013557 A-8 E Dana 17.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

Navr{ava {esta godina od tvoje smrti, ali tvoj lik i tvoje dobro srce }e zauvijek ostati u nama. Tvoja unuka Bojana i praunu~ad Milana i Milan 8641 A-3 G Dana 14.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

SIMO BAJI]

MILE BOJINOVI]A

DU[ANA KECMANA
U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, postoji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe. Volimo te. Tvoji najmiliji: supruga Marija, k}erka Milkica i unuci Milan i Du{ko 8610 A-8 M

O`alo{}eni: brat Miomir, Nada i Sawa. 8620 A-3 G Vje~naja pamjat

Tvoju dobrotu pamti}emo dok smo `ivi. Kolege sa Saobra}ajnog fakulteta iz Doboja

In memoriam Na{im roditeqima

MILI KAJKUTU
13.1.2004 - 13.1.2011. Sje}aju}i se wegovog plemenitog lika u molitvi Bogu, prosimo rajsko naseqe za voqenog tatu. K}erka Vesna sa porodicom 8631 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu 8606 A-7 M In memoriam

B-5 UP
Dana 14.1.2011. godine navr{ava se pet bolnih godina od smrti moga sina

SLAVKO
13.1.1984 - 13.1.2011. Sa qubavqu, Djeca Tu`no sje}awe na dragog

SEKA ARE@INA
2000-2011.

MILKU RADI]
13.1.2009 - 13.1.2011.

ZLATKA - ZLAJE GAJI]A
Sine jedini, nikad ne}u prihvatiti da te nema. Nikad se majci nisi po`alio i kao junak si me napustio. Volim te, sine. Pozivamo rodbinu i prijateqe da se odazovu 14.1.2011. godine u 11 ~asova. Tvoja majka Dragica 8639 B-2 M Dana 16.1.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg voqenog tate i supruga

ZLATKA
Radno osobqe STR “Zora” 8640 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog te~u i zeta

MILEVA BRKI]
13.1.1988 - 13.1.2011. S po{tovawem, Porodica 8632 A-1 M

@ivot je kratak a sje}awe vje~no. S po{tovawem, tvoja porodica 8599 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

In memoriam

MITRU BAJI]U GORANA JAWI]A
Milana, Aco, Zorica, Darko, Vera i Zdravko Vujanovi} 8608 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

SAVO (Qube) \EDOVAC
13.1.2008 - 13.1.2011. Porodica \edovac A-3 GKD 01 Posqedwi pozdrav dragom ocu

od prijateqa Spasoje i Milke Kobas. 8644 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

GORANA JAWI]A
U subotu, 15.1.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Wegovi: Nata{a, Aqo{a i Biqa 8608 B-2 M

MITRU BAJI]U
od k}erke Nade, zeta Miodraga, unuka [pire i unuke Mirele. 8644 A-1 G

MITRU BAJI]U
od k}erke Dragane, zeta Pere i unuka Vuka. 8644 A-1 G

MITRU BAJI]U
od k}erke Tanaske, zeta Sa{e i unuka Mihajla. 8644 A-1 G

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 41

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 12.1.2011. godine, u 83. godini `ivota, prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga, oca, brata i djeda

MOMIRA (Save) BIJELI]A
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se na Gradskom grobqu u Prwavoru u petak, 14.1.2011. godine, u 14 ~asova. O`alo{}eni: supruga Radojka, k}erka Zora, sinovi Radomir i Branimir, brat Petar, sestra Bo`ica, zet Danilo, snahe Petra i Rosa, unu~ad i ostala rodbina B-7 UP
Dana 15.1.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 12.1.2011. godine, u 82. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi Mojoj dragoj Seidi, koja je bila moja druga polovica du{e i moja suputnica 61 godinu `elim vje~ni rahmet.

MILANA BALABANA
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji: k}erke Jelena i Mira, unuka Vawa i zet \ura| 8646 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu snahu [esnaest godina tu`nog sje}awa na moju dragu sestru

SAVO (Dane) VRAWE[
1928 - 2011. Sahrana }e se obaviti 13.1.2011. godine u 14 ~asova na grobqu “Ogwena Marija“ u Dowem Drakuli}u. O`alo{}eni: supruga Stoja, sin Nenad, k}erka Nada, bra}a Pero i Petko, snaha Nedeqka, zetovi Du{an i Slobodan, unu~ad, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 8647 A-8 G [esnaest godina tu`nog sje}awa na moju dragu sestru Tu`no sje}awe na na{u dragu

SEIDA SUBA[I]
8.5.1929 - 11.1.2011. Tvoj suprug Sakib 014804 A8 R Najdra`a na{a tetka Vje~ni rahmet na{oj dragoj kom{inici

RADOJKU BOJINOVI]
13.1.1995 - 13.1.2011. Djever Mirko sa porodicom 8636 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu sestru

RADOJKU BOJINOVI]
S qubavqu i ponosom te pomiwemo, a s tugom `ivimo bez tebe. Tvoja sestra Gospava i zet Vinko 8630 A-3 M

RADOJKU BOJINOVI]
Osta}e{ vje~no voqena i nezaboravqena u na{im srcima. Tvoja sestra Vinka sa porodicom 8630 A-3 M

RADOJKU BOJINOVI]
13.1.1995 - 13.1.2011. S qubavqu i po{tovawem, Suprug Dragan, k}erka Dragana i sin Radovan 8624 A-3 M

SEIDA
Nau~ila si nas {ta je merhamet i {ta je dobrota. Zato smo te voqeli i voqe}emo te zauvijek. Berna, Zina i Adesuma 014804 A-2 R

SEIDI
Stanari zgrade ulice Branka Radi~evi}a broj 3 014805 A-2 R

RADOJKU BOJINOVI]
Brat Rade sa porodicom 8633 A-1 M

42 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sport

Verujem da sam imao neku vrstu kraktorajne krize, ali sam rekao sebi da moram potpuno da se posvetim tenisu i svom ciqu, a to je zauzimawe prvog mesta na rang-listi. Novak \okovi}, srpski teniser

Deveta etapa 32. relija Dakar u Ju`noj Americi

FOTO: AGENCIJE

Vrawe{ potpisao za Ruse
Fudbaler Ogwen Vrawe{ novi je ~lan ruskog drugoliga{a Krasnodara, a sa ruskim klubom je potpisao troipogodi{wi ugovor. Samom Vrawe{u, zagarantovana je suma od milion evra, a sigurno je da }e od ovog transfera zaraditi i wegov mati~ni klub bawalu~ki Borac.

Poraz ]iri}a
Srpski teniser Nikola ]iri} nije uspio da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za prvi ovogodi{wi Grend slem turnir Australijen openu po{to je u prvom kolu izgubio od {estog nosioca, Amerikanca Rajana Svitinga, sa 6:4, 6:2 poslije 77 minuta igre.

Odbojka{ice Crvene zvezde pora`ene su od Vakifgune{a u petom kolu L[, ali su ostale najboqa ~etvrtoplasirana ekipa, ~ime je izborila mjesto u ^elenx rundi CEV Kupa. U ~elenx rundu CEV Kupa plasirale su se dvije najslabije tre}eplasirane ekipe i dvije najboqe ~etvrtoplasirane. Fudbalski klub Partizan bi poslije Stefana Savi}a mogao da anga`uje jo{ dva igra~a BSK-a. Rije~ je o defanzivcu Branislavu Milo{evi}u i igra~u sredine terena Dejanu Babi}u.

Amerikanac do prve etapne pobjede na ovogodi{wem izdawu relija u Argentini i ^ileu do{ao po{to je brzinac dug 235 kilometara, vo`en oko Kopijapa, pre{ao za 3:06:56 sata
BUENOS AJRES - Ameri ka nac Yona Strit kod motociklista i {panski automobilista Karlos Sainc ostvarili su najboqa vre me na na de ve toj eta pi 32. relija Dakar. Ame ri ka nac je do prve eta pne po bje de na ovo go di{wem iz dawu re li ja u Argentini i ^ileu do{ao po{to je brzinac dug 235 kilometara, vo`en oko Kopijapa, pre{ao za 3:06:56 sata na Jamahi. Drugo mjesto, sa zaostatkom od preko tri i po sekunde, zauzeo je Belgijanac Frans Ferhufen, dok je tre}e vrijeme imao aktuelni {ampion Siril Despre iz Francuske. Poslije devet etapa vo|stvo u po ret ku re li ja kod motociklista dr`i [panac Mark Ko ma, ko ji ima pre dnost od osam mi nu ta u odnosu na branioca titule Derprea. timskog kolege iz Folksvage na Na se ra Al-Ati ja ha smawio za samo ne{to mawe od dva minuta. Al-Atijah je imao drugo vrijeme na devetoj etapi, dok je tre}eplasira ni Ju `noa fri ka nac

Strita i Sainca
@inijel de Vilije bio jo{ sedam minuta daqe. Voza~ iz Katara tako pet dana prije ciqa 32. Dakara ima za tri minuta boqe prolazno vrije me od bra ni oca ti tu le u Argentini i ^ileu.

Karlos Sainc

Sagmajster
Srpski u~esnik relija Dakar, motociklista Gabor Sagmajster, devetu etapu, koja je vo`ena oko Kopijapa, zavr{io je kao 68. Suboti~anin je 235 kilometara dugu deonicu kompletirao poslije ~etiri sata, 17 minuta i 14 sekundi, {to je bilo 70 minuta i 18 sekundi slabije vrijeme od Amerikanca Xona Strita, pobjednika etape. I pored 68. mjesta u etapi Sagmajster je u ukupnom poretku popravio plasman i sada se nalazi na 59. mjestu sa zaostatkom za Markom Komom od 14 sati, 28 minuta i 20 sekundi.

Foto dana

AL-ATIJAH lider kod automobilista
Dan prije po{to je izgubio prvo mjesto u plasmanu Sa inc je tri jum fo vao na etapi u vremenu od 2:14:39 sa ta, ali je vo| stvo svog

Sa Prosine~kim sti`emo "crno-bele"
Izuzetno je zadovoqstvo {to mi je trener tako veliko fudbalsko ime. Robert Prosine~ki je igrao je Zvezdi, Real Madridu i Barseloni, pa je glupo tro{iti re~i. Dolaskom novog trenera, kao i nekoliko poja~awa, jasno je da su velika o~ekivawa na prole}e. Iskusni vezista Zvezde zna dobro {ta se tra`i u drugom delu sezone: Uvek su velika o~ekivawa od nas, zna se {ta je ciq Zvezde, a to je osvajawe Kupa i prvenstva. Pet bodova nisu velika prednost, a u Kupu nas o~ekuju dva duela sa najve}im rivalom. Pet bo do va za os ta je mo za Par ti za nom, ali oni nisu nedosti`ni. Bilo bi, zaista, preterano re}i na polovini trke da je sve gotovo, jer ima jo{ mnogo utakmica. Nadam se da }emo uz pomo} novog trenera i navija~a uspeti da stignemo #crno-bijele#. Koliko sam mogao da pro~itam igra}emo druga~ije, kad se dobro pripremimo pokaza}emo da mo`e mo mno go boqe. Ne mo gu da bu dem za do voqan kako sam igrao jesenas, izuzev u fini{u, odno sno u po sledwe tri, ~e ti ri utakmice. Tek pred kraj sam, u{ao sam u pravu formu Ne tra`im alibi, svi smo u istom ko{u, me|utim, bio je problem {to sam letos nespreman do{ao. Sedam dana nisam trenirao, posle ~ega je odmah usledila prva utakmi ca. Sad }e bi ti, na dam, se dru ga ~i je. Verujem da }u se dobro spremiti i da }u biti onaj pravi na prole}e. O povratku u Lans u ovom trenutku ne razmi{qam, a pozajmica mi isti~e za {est mese ci. Pra tim {ta se de {a va, pro mewen je trener, bore se za opstanak i o~ekujem da }e se izvu}i. Narednih {est meseci, ipak, prioritet je Zvezda. Poku{a}emo da osvojimo duplu krunu, a posle toga }emo da vidimo. Sve opcije su otvorene, ja sam spreman za svaki dogovor. Samo da se sezona dobro zavr{i za Zvezdu.

Dejan Milovanovi}, fudbaler Crvene zvezde
Uvek su velika o~ekivawa od nas, zna se {ta je ciq Zvezde, a to je osvajawe Kupa i prvenstva.

Fudbaler Los An|eles Galaksija, Dejvid Bekam, na treningu Totenhema.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 43

U [vedskoj danas po~iwe Svjetsko prvenstvo u rukometu (13 - 30. januar)

Rekli su...
Ulrih Vilbek, selektor Danske - Na{a kqu~na utakmica u gru pi bi }e pro tiv Srbi je, a ne pro tiv Hrvat ske, ko ju sma tram fa vo ri tom za svjet ski na slov. Mi slim da }e Francuska imati te{ko}a zbog izostanka Danije la Nar si sa. U polufinalu jo{ o~ekujem [paniju i Poqsku - rekao je Vilbek. Vladimir Maksimov, selektor Rusije - Francuska je najboqa re pre zen ta ci ja, ne ma sumwe. Po ka za li su to fran cus ki ru ko me ta {i mno go pu ta posqedwih godina. Uz malo sre}e, uz podr{ku navija~a i sudija [vedska bi mogla da se pla si ra u fi na le. [vedska ve} deset godina ~eka vrhunski rezultat, jo{ od Johansonovih vremena. I na kraju, nemoj mo za bo ra vi ti Poqsku re kao je Maksimov. Hajner Brand, trener Wema~ke - Nar si sov izos ta nak sva ka ko je hen di kep za Francusku, ali oni imaju dovoqno vanserijskih ru ko me ta {a da se mo gu na da ti zla tnoj me daqi. Po je di na ~no gle da ju }i, fran cus kim igra ~i ma ne ma ra vnih, pri to me po se bno mi slim na naj boqeg gol ma na svi je ta Ti je ri ja Ome je ra. Ni je neva`no ni wihovo samopouzdawe i iskustvo koje su stekli kroz pobjedni~ku seriju - zakqu~io je Brand. Peter Gencel, biv{i {vedski golman - Prvak? Fran cus ka, Hrvat ska ili Dan ska. O~ekujem da }e svjetski naslov 2011. godine osvoji ti Fran cus ka, Hrvat ska ili Danska - kratko je prokomentarisao Gencel. David Barufet, biv{i {panski golman - Ako bih se morao izjasniti o favoritima predstoje}eg prvenstva, onda bi to bile sqede}e reprezentacije, ta~no navedenim redom: Francuska, Hrvatska, Poqska, Danska, [vedska, [panija i Wema~ka - rekao je Barufet. Dragan [krbi}, biv{i rukometa{ Jugoslavije - Sude}i prema velikim ta kmi ~ewima u posledwih ne ko li ko go di na, odlu~io bih se za francusku reprezentaciju kao fa vo ri ta za zla tnu me daqu, ali ipak o~ekujem vrlo otvoren i neizvestan tur nir, na ko jem i druge reprezentacije mogu do naslova - kazao je [krbi}.

Doma}in i ^ile otvaraju
Reprezentacija Srbije premijernu utakmicu na turniru igra sutra nave~e, a prvi protivnik je reprezentacija Al`ira protiv koje su “orlovi“ favoriti
STOKHOLM - Utakmicom [vedska - ^ile ve~eras (20.15 ~a so va) po ~iwe 22. svjetsko prvenstvo za rukometa{e na kojem }e se do 30. januara takmi~iti 24 najboqe reprezentacije svijeta. Me|u najboqim je i Srbija, drugi put uzastopno pod tim ime nom. “Or lo vi“ }e igrati u C grupi u Malmeu sa Danskom, Hrvatskom, Rumunijom, Al`irom i Australijom. Stru~waci o~ekuju da }e ovo bi ti je dan od na ju zbudqivijih turnira, jer nema izrazitog favorita. Postoji ~ak {est-sedam reprezentacija koje ravnopravno konkuri{u za me daqu, ali svo jim kva li te tom i re zul ta ti ma posqedwih godina ipak se izdvajaju Hrvatska i Francuska. Prvu uta kmi cu Srbi ja igra sutra (20.45) protiv Al`ira gdje ne bi trebalo da ima ve }ih pro ble ma da za biqe`i pobjedu. Ipak, selektor Veselin Vukovi} poziva na oprez. - Mi smo reprezentacija koja svakoga mo`e da dobije, ali isto tako mo`e se desiti da iz gu bi mo od obje kti vno slabijeg protivnika. Utakmica protiv Al`ira je vrlo va`na za nas, na ro ~i to sa psi ho lo {kog aspe kta. Po sledwe {to nam treba je kiks na po~etku prvenstva - rekao je Vukovi}.

NA SVJETSKOM prvenstvu u~estvuju 24 zemqe
Za reprezentaciju Srbije vrlo bitno je {to se oporavio kapiten Mladen Bojinovi}, pravi lider i ~ovjek koji se ne pla{i uzeti stvar u svoje ruke onda kada je najpotrebnije. - Spremni smo i ostavi}emo posqedwi atom snage u [vedskoj. Mo`emo ravnopravno da se nosimo sa svim rivalima. Va`no je da na startu budemo pravi - rekao je Bojinovi}. Reprezentativac Srbije Dragan Marjanac je tako|e optimista pred duel sa Al`ircima u kojem su “orlovi“ izraziti favoriti: - Nekada uloga favorita mo`e da bude i te{ko breme, ali se nadam da }emo je mi opravdati. Najva`nije je zbog atmosfere u ekipi da startujemo pobedom, a posle }e sve biti mnogo lak{e. Dobi}emo na samopouzdawu pred duele sa Dancima i Hrvatima.

Obe}avaju borbu
- Danci su prakti~no pravi doma}ini na{e grupe, jer su pre tri meseca objavili da su kupili osam hiqada karata za na{ me~. [vedska, sa kojom se ukr{tamo, igra}e pred svojim navija~ima i verovatno imati podr{ku sudija, kako biva u na{em sportu. Ne}emo se optere}ivati takvim stvarima. Idemo utakmicu po utakmicu. Bitno nam je da steknemo samopouzdawe i da poverujemo da mo`emo da tresnemo i te Dance, i Hrvate. Za{to da ne? Ranije smo se u startu zanosili medaqama. Nismo razmi{qali u tom pravcu. Voleo bih da narod na kraju nema {ta da nam zameri. Neka bude na meni, kao treneru, ali da momci poginu na terenu.

Mladen Bojinovi} (Srbija)

FOTO: AGENCIJE

Srbija deveti favorit
Rukometna reprezentacija Srbije deveti je favorit Svjetskog prvenstva u [vedskoj. To je procjena uglednog rukometnog sajta “Handball planet“, a u obja{wewu se ka`e da Srbija ima vrhunske igra~e, ali ne i kontinuitet i iskustvo potrebno za najve}e domete. Ina~e, prvi favorit prvenstva je Hrvatska, a slijede Francuska, [panija, Poqska, [vedska, Island, Danska, a ispred Srbije je Norve{ka. Zanimqivo da je podmla|eni sastav Wema~ke tek 11. favorit prvenstva.

Raspored utakmica u petak
Grupa A Francuska - Tunis Wema~ka - Egipat [panija - Bahrein Grupa B Island - Ma|arska Norve{ka - Japan Austrija - Brazil 18.00 18.15 20.15 17.00 19.10 21.30 Grupa C Hrvatska - Rumunija 18.00 Danska - Australija 19.15 Srbija - Al`ir 20.45 Grupa D J. Koreja - Argentina 18.15 Poqska - Slova~ka 20.15

Rukometni magazin “Handball-Planet“ tipovao favorite SP

"Orlovi" na devetoj poziciji
STOKHOLM - Jedan od na ju ti caj ni jih ru ko me tnih ma ga zi na na svi je tu “Han dball-Pla net“ svrstao je Srbiju na deveto mjesto favo ri ta za osva jawe zla tne medaqe na Svjetskom prvenstvu u [vedskoj. Novinari ovog lista isti ~u da “or lo vi“ u svo jim re do vi ma ima ju ne ko li ko vrhun skih igra ~a, ko ji ne ~i ne tim. Is ti ~e se da su u~enici Veselina Vukovi}a sposobni da pobijede svaku re pre zen ta ci ju na svi je tu. Kao najve}i problem srpske re pre zen ta ci je iz dva ja se nedostatak kontinuiteta i iskustva sa velikih takmi~ewa za ozbiqniji rezultat. Za razliku od mnogih ruko me tnih stru~waka, ko ji kao glavne favorite za zlato vide Francuze, po “Handball-Planetu“ najve}e {anse za titulu imaju Hrvati, protivnici Srbije u prvoj fazi takmi~ewa. Izabranici Slavka Golu`e dobili su 28 od sto gla so va po sje ti la ca sajta, {to je za dva odsto vi{e od “trikolora“ na drugom mjes tu. Kao naj ve }a snaga “kockastih“ isti~e se to {to su igra~i imali sjajne sezone u svojim klubovima i {to selektor Golu`a ne ma ve }ih pro ble ma za zdravqem igra~a. ~e povrede Bertrana @ila i Danijela Narcisa, a ne mo`e se o~ekivati da Nikola Ka ra ba ti} i @e rom Fer nandez iznesu cijeli turnir. Po sli je wih na lis ti su [pan ci, ko ji su pri pre me odradili bez gre{ke. Za Poqsku se ka`e da je na sceni jo{ uvijek velika generacija, kojoj nedostaje pobjeda na nekom od najzna~ajnijih turnira. O~ekuje se da Poqaci i ove godine izgube kqu~ne utakmice. Tek na pe tom mjes tu je prva skandinavska selekcija i to je [ved ska. Do ma }in turnira napravio je tim za polufinale, a ima}e i veliku podr{ku sa tribina - vjerovatno i sudija, isti~e se u tekstu. Za Island na {estom mjestu se ka`e da su nepredvidivi i da }e kqu~ni me~ za po lu fi na le igra ti sa [pa ni jom. Dan ska, ko ja je tako|e sa Srbijom u grupi, je na sedmom mjestu favorita. Norve{ka je osma. “Vikin zi“ ra zmi{qaju o polufinalu, ali realno ne po sje du ju kva li tet za pla sman me |u ~e ti ri naj boqe selekcije. Poslije Srbije, slijede Ma|ari, Nijemci i Ju`na Koreja.

HRVATI prvi, a Francuzi drugi
Fran cus ku, ko ja je na drugom mjestu favorita, muBogdan Venta, selektor Poqske FOTO: ARHIVA

44 ~etvrtak, 13. januar 2010. GLAS SRPSKE

Pi{e: Darko PA[AGI]

Siroma{no tr`i{te
Iako zimski prelazni rok jo{ nije ni po~eo, ve} sada je jasno da u wemu ne}e biti nekakvih senzacionalnih transfera. Istina, ve}ina premi jer li ga {kih i klu bo va iz Prve li ge Re pu blike Srpske prodava}e i kupova}e fudbalere od 17. ja nu ara do 14. fe bru ara, ali za ve }i nu wih ograni~avaju}i faktor bi}e novac. Naime, ve} sada je jasno da je pred gotovo svim klu bo vi ma u Srpskoj, ali i u BiH ne iz vje sno proqe}e kada su finansije u pitawu. Zato postoji velika neizvjesnost da li }e svi koji zapo~nu dru gi dio {am pi ona ta us pje ti da se skromnim sredstvima izbore da ga zavr{e. Uz sve to, ra zlog za {to ne }e bi ti sen za ci onalnih transfera je i ~iwenica da se ve} du`e vri je me na tr`i {tu ni je po ja vio ne ki mla di igra~ koji bi privukao pa`wu ve}ine premijerliga{a ne samo BiH, ve} i klubova iz okolnih ze maqa. Ugla vnom su na pro da ju ili ku po vi nu igra~i koji su ve} u poznim fudbalskim godinama i ~ija se imena ve} sezonama spomiwu tokom prelaznih rokova. Jedan do rijetkih klubova koji se ko`e pohvaliti da je uspio u minulim sezonama da lansira nekoliko mladih igra~a je gradi{ka Kozara, jesewi {ampion Prve lige Srpske. Pro{le godine pro da li su Go ra na Za ka ri }a [i ro kom Brijegu, a sada je wegova cijena dostigla ve} pola miliona maraka. Da se u ovom klubu vodi ispra vna po li ti ka pot vr|u je i po da tak da je mladi Nemawa Gwati} oti{ao na probu u wema~kog drugoliga{a Burghauzen i postoje veliki izgledi da tamo i ostane. Zato bi primjer Kozare tre ba lo da sli je de i dru gi klu bo vi, ako ne `e le da tr`i {te u idu }im se zo na ma bu de jo{ siroma{nije.

Bojana Jovanovski u polufinalu
U ~etvrtfinalu Bojana Jovanovski bez velikih problema savladala Italijanku Flaviju Peneta sa 6:4, 6:1
SIDNEJ - Poslije tri uzastopne pobjede u kvalifikacijama, koje su joj omogu}ile u~e{}e na glavnom turniru u Sidneju, srpska teniserka Bojana Jovanovski nas ta vi la je u is tom sti lu i po bje dom pro tiv Italijanke Flavije Peneta od 6:4, 6:1 ostvarila je najve}i uspjeh u karijeri - plasman u polufinale jednog VTA turnira. Bojana je ponovo demonstri ra la odli ~an te nis i Italijanka nije imala {anse. Jovanovski je rije{ila me~ u svoju korist za 79 minuta igre. Peneta je u pretho dnom me ~u izba ci la sa turnira drugog nosioca, Ruskiwu Veru Zvonarjevu.

Sjajni nastupi mlade srpske teniserke u Sidneju

ME^ trajao 79 minuta
Za ula zak me |u ~e ti ri naj boqe u~e sni ce tur ni ra ko ji se igra za na gra dni fond od 618.000 dolara, Jovanovski su trebale, tako|e, tri pobede. U prvom kolu savladala je Estonku Kanepi, u drugom Francuskiwu Aravan Rezai i sada Italijanku Peneta. Sve tri su boqe rangirane na VTA listi od srpske te ni ser ke, ali ni je dna od wih nije potvrdila svoj rejting u di rektnom duelu sa 19-godi{wom Beogra|ankom, po go to vo ne Pe ne ta. ^ak {est puta Jovanovski je oduzela servis protivnici, zbog ~ega me~ nije ni trajao du`e.

Bojana Jovanovski

FOTO: AGENCIJE

Skija{ice vozile slalom

Tandem na postoqu
FLAHAU - Tawa Poutiainen iz Finske i Wemica Marija Ri{ podijelile su pobjedu na {estom slalomu ovogodi{weg Svjetskog kupa odr`anog u austrijskom Flahauu. Ri{ova i Poutiainenova su do trijumfa do{le istim vremenom od 1:42.52 minuta, dok se na tre}i stepenik pobjedni~kog postoqa popela Francuskiwa Nastasija Nens, sa 52 stotinke zaostatka. Rezultati slaloma u Flahauu: 1. Marija Ri{ (Wema~ka) 1:42.52, 1. Tawa Poutiainen (Finska) + 0.00, 3. Nastasija Nens (Francuska) + 0.52, 4. Katrin Cetel (Austrija) + 0.82, 5. Veronika Zuzulova (Slova~ka) + 1.24, 6. Tereza Borsen ([vedska) + 1.52... Generalni plasman: slalom: 1. Ri{ (Wema~ka) 420, 2. Poutiainen (Finska) 400, 2. Marliz [ild (Austrija) 400... Svjetski kup: 1. Ri{ (Wema~ka) 1.023, 2. Lindzi Von (SAD) 827, 3. Poutiainen (Finska) 580...

KINESKIWA LI NA
Protivnica srpskoj teniserki u polufinalu bi}e Kineskiwa Li Na koja je pobijedila Ruskiwu Svetlanu Kuzwecovu sa 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Bio je to izuzetno uzbudqiv duel u kojem je Kuzwecova dobila prvi set, a u drugom vodila sa 5:3. Uslijedio je, me|utim, veliki preokret i Li Na, koja je postala

prva Kineskiwa me|u deset najboqih na VTA listi, bori}e se za ulazak u finale sa Bojanom Jovanovski. Ono {to je u ovom trenutku izvjesno, jeste da su Li Na i Jovanovski plasmanom u polufinale zaradile po 29.500 dolara i da su osvojile po 200 VTA bodova.

Zbog nesloge ispa{ta Srbija
BEOGRAD - Druga teniserka Srbije Ana Ivanovi} zbog “lo {eg odno sa“ sa prvim reketom Jelenom Jankovi} ne}e igrati Federej{n kup duel sa Kana|ankama! Postavqa se pitawe da li je mogu}e da takve stvari, prvo, moraju u javnost, a drugo, da wih dvije ne mogu da se “dozovu pameti“ i pre|u preko nekih stvari. Kao i u drugim sferama `i vo ta, ~o vjek ne mo ra da “voli“ i prihvati dru{tvo druge osobe, ali zbog “posla“ izmi{qena je i krilatica po slo vni odnos. Me |u tim, Anino neslagawe sa Jelenom ovoga puta ko{ta}e Srbiju!? - Sami znate da me|u teniserkama nema velikog prijateqstva, tako se i Ana i Jelena ne dru`e. Nisam upoznat sa detaqima, ali iskreno se nadam da to ne}e biti razlog neigrawa Ivanovi}eve u Novom Sadu. Radio sam sa obe i neki lo{ odnos me|u wima nisam primetio. Mislim da Ana sada ima mnogo ve}ih problema, jer je neizvestan i wen nastup na Austra li jen ope nu. Tek po sle wega }emo razmatrati mogu}nost igrawa u Novom Sadu rekao je selektor `enske repre zen ta ci je Srbi je De jan Vrane{.

Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi} nikako da na|u zajedni~ki jezik

Australijen open

Bozoqac ide daqe
MELBURN - Srpski teniser Ilija Bozoqac plasirao se u drugoj kolo kvalifikacija za prvi grend slem turnir se zo ne Aus tra li jen open. On je bio uspje{niji od [panca Hiqerma Alkaidea, 216. igra~a na svijetu sa 6:4, 6:4. Me~ je trajao 68 mi nu ta, a srpski igra~ je uspio da iskoristi tri od {est brejk lopti.

ANI va`niji turnir u Pataji
Ivanovi}eva se prijavila za turnir u Pataji, koji se igra u vrijeme kada i Federej{n kup... - To ni{ta ne zna~i. Za isti turnir se prijavila i Bojana Jovanovski. On mo`e da se otka`e i to ne}e sigurno stvarati problem ako bude `elela da igra za Srbiju dodao je Vrane{.

ATP turnir u Sidneju

Trijumf Troickog
SIDNEJ - Viktor Troicki, ~etvrti nosilac na turniru mu{karaca u Sidneju, plasirao se u tre}e kolo pobjedom nad Huanom Ignasiom ^elom iz Argentine sa 6:2, 6:3. Me~ je trajao jedan ~as i 23 minuta, a Troicki u oba seta nije izgubio nijedan servis. Rival Troickom u ~etvrtfinalu bi}e peti nosilac, Francuz Gaske, koji je savladao Italijana Sepija sa 3:6, 7:5, 6:4.

Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi}

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 45
FOTO: GLAS SRPSKE

NBA liga

Lejkersi ponizili Klivlend
WUJORK - Aktuelni prvaci su u Los An|elesu u no}i izme|u utorka i srijede razbili Kavalirse sa ~ak 55 poena razlike (112:57). Ovo je najve}a razlika s kojom su “jezera{i“ pobijedili jo{ od 19. marta 1972. godine, kada su Voriorsi ispra}eni sa minusom od 63 poena. Ina~e, ovo je tre}a najve}a pobjeda Lejkersa u istoriji kluba. Klivlend je uspio da obori svoj negativni rekord po broju postignutih poena na jednom me~u. Ne{to efikasniji bili su 25. marta 1997. protiv Sparsa kada su ubacili 59 poena. Kowanicima je ovo bio 11. uzastopni, a ~ak 21. poraz u posqedwe 22 utakmice. Od srpskih igra~a na parketu je bio samo Darko Mili~i}, wegov tim je pora`en od lidera, ekipe San Antonija, a Darko je za 23 minuta imao sedam poena, dvije ukradene lopte, te po jednu asistenciju i blokadu. Utakmica izme|u Atalante i Milvokija je odgo|ena zbog nevremena. Rezultati: Filadelfija - Indijana 103:111, Va{ington Sakramento 136:133 (poslije produ`etka), Minesota - San Antonio 96:107, Denver - Finiks 132:98, Portland - Wujork 86:100, LA Lejkersi - Klivlend 112:57, Atlanta - Milvoki odlo`eno zbog nevremena.

Brajan ^ejs (desno)

Opstanak sve bli`e
Poslije trijumfa Igokee nad ~e{kim Nimburkom
Zbog povreda trener Aleksandrov~ana mogao da ra~una samo na osam ko{arka{a. Najboqi u redovima pobjednika Brajan ^ejs sa 15 poena
PI[E: MARKO [UKA sport@glassrpske.com

Dvorana Sakramenta mijewa ime

Kraj “Arko arene“
SAKRAMENTO - Dvorana “Arko arena“ u kojoj su nekada za Sakramento nastupali Vlade Divac i Pe|a Stojakovi}, poslije 25 godina vi{e ne}e nositi taj naziv. Uprava Kingsa dogovorila se sa kompanijom “Pauer balans LLC“ da pro mi je ni ime dvorane, pa }e ona ubudu}e biti “Paviqon Pauer balans“, ~ime }e po~eti da nosi naziv ~uvene ali istovremeno i misterizone narukvi ce ko ju no se mno gi poznati ameri~ki sportisti. “Pauer ba lans“ je na ru kvica koja “energetski po-

ALE KSAN DRO VAC Pobjedom protiv Nimburka (82:70) ko {ar ka {i Igokee napravili su veliki korak ka opstanku u regionalnoj NLB ligi. Tako su Aleksandrov~aTabela
1. Olimpija 16 11 5 1220:1146 27 2. Krka 16 10 6 1223:1148 26 3. Partizan 15 9 6 1185:1065 24 4. Budu}nost 15 9 6 1137:1079 24 5. Zagreb 7. Igokea 8. [iroki 15 9 6 1162:1156 24 16 7 9 1198:1193 23 15 8 7 1162:1196 23 6. Cedevita 15 8 7 1193:1158 23

9. Nimburk 16 7 9 1266:1306 23 10. Hemof. 15 7 8 1197:1226 22 11. Zadar 16 5 111249:1288 21 12. Cibona 15 6 9 1139:1211 21 13. Radni~ki 14 6 8 1163:1212 20 14. C. zvezda15 5 101128:1238 20

ni po sli je tri jum fa nad ^esima “cementirali“ svoju poziciju u sredini tabele s velikim izgledima da na kraju liga{kog dijela tu i ostanu {to bi bio veliki uspjeh u debitantskoj sezoni. - Nimalo nije bilo lako protiv Nimburka jer smo u po sledwa ~e ti ri da na ima li tri ja ke uta kmi ce. Priznajem da nas je taj ritam uni{tio i kao rezultat toga su povrede @arka Rako~evi}a, Marka \erasimovi}a i Florensa Yejmsa. U ovom me~u smo bili primorani da ra~unamo na Donela Harvija koji tako|e nije sto od sto spre man. ^es ti tam igra ~i ma na ve li kom za la gawu i po `rtvo vawu re kao je tre ner Igo kee Slobodan Klipa. Iako je wegov tim pobi-

16. KOLO
Rezultati: Krka - Olimpija 75:80, Zadar - Zagreb 71:81, Igokea - Nimburk 82:70. Ju~e: Cibona - Cedejedio, Klipa tvrdi da ekipa mo `e da igra mno go boqe i to o~e k u je ve} u sqede }em ko lu ka da bu du gostovali u Pioniru. vita. Danas: Budu}nost - Hemofarm (19 ~asova), Partizan - [iroki TT Kabeli (18), Radni~ki - Zvezda (20.15). igra ~a - ka zao je tre ner Igokee. Mla den Pan ti} bio je jedan od ko{arka{a Igokee koji je proveo ve}i dio me~a na parketu. - Za be le `i li smo va `an trijumf. Va `no je da po be |u je mo u me ~e vi ma na do ma }em te re nu. Po red Nimburka savladali smo i veliki umor koji je prisutan. Pa uzu do idu }eg ko la moramo da iskoristimo da na pu ni mo ba te ri je i {to spre mni ji do ~e ka mo me~ pro tiv Zvez de - ista kao je Panti}.

SQEDE]I protivnik Crvena zvezda
- Igrali smo u gr~u. Nadam se da }e on pro }i na sle de }oj uta kmi ci u Beo gra du pro tiv Crve ne zvez de. Nas to ja }e mo da odigramo jo{ boqe i do|emo do pozitivnog rezultata. A svakako da je prvi uslov za to da ra ~u nam na de set

ma `e“ ono me ko je no si, u {ta su povjerovali i Kevin Durant, Kobi Brajant i kvoter bek Wu Or le an sa Dru Bris, a sa ma kom pa ni ja je ne da vno sa op {ti la da ovo “~udo tehnike“ koje se prodaje po cijeni od 29,95 dolara za pra vo ne ma ni ka kav nau ~ni do kaz da po ma `e ono me ko na ru kvi cu sta vi oko zglo ba. Ipak, to ni je sme ta lo kom pa ni ji da od prodaje zaradi 35 miliona do la ra u 2010. go di ni, sa svim do voqno da po kre ne pos tu pak za pres ta nak ko ri{}ewa imena ~uvene dvorane, “Arko arene“.

Alen Ajverson

Igra~i ka`weni zbog nezalagawa
DOBOJ - Umjesto ~estitke za bo`i}no-novogodi{we praznike, rukometa{i Sloge dobili su rje{ewa o ka`wavawu za nezalagawe na nekim prvenstvenim utakmicama u septembru i oktobru pro{le godine. Odluka, koju je Upravni odbor kluba, kako nezvani~no sa zna je mo, do nio na sje dni ci odr`a noj 5. de cem bra, igra ~i ma je u pi smenoj formi pojedina~no proslije|ena poslije vi{e od mjesec. Upravni odbor se pozvao na ~lan dva Pra vil ni ka o disciplinskoj odgovornosti, mjerama i nagra|ivawu. Na osnovu toga zbog utvr|enih povreda pravila pona{awa igre ru ko me ta {i su ka`weni nov~anom kaznom od de set od sto mje se ~nih primawa za oktobar. Odluka je do ne se na po sli je iz vje {taja {efa stru~nog {taba Zorana Doki}a.

Odluka Upravnog odbora Rukometnog kluba Sloga

Alen Ajverson zavr{ava karijeru

Iz Be{ikta{a u penziju
CARIGRAD - Ko{arka{ Be{ikta{a Alen Ajverson napu{ta turski klub i zavr{ava karijeru, prenosi Marka pozivaju}i se na turske medije. Nekada{wa NBA zvijezda }e zbog povrede odsustvovati sa terena izme|u {est i osam sedmica i o~ekuje se da u budu}im danima objavi odluku o okon~awu karijere. - Opra{tam se od ko{arka{ke karijere. Sa bolovima koje imam jedva mogu da hodam - rekao je Ajverson. Ajverson, koji je 2001. godine bio MVP u NBA ligi, stigao je u Be{ikta{ u novembru i pru`io solidne partije, ali nikada na nekada{wem nivou.

RUKOMETA[I bez komentara za kazne
U obrazlo`ewu se navodi da na utakmicama u gostima protiv Bosne u Visokom 9. i 23. oktobra u Gora`du protiv istoimenog kluba igra~i ni su pru `i li ma ksi mal no zalagawe i Sloga je u oba me~a do `i vje la po raz. Ka`weni su: Nemawa Risti}, Danko Pani}, Bakir Buqugija, Radule Radulovi}, Nikola Doki}, Vladimir Antonovi}, Mi lan Pa vlov, Mi lan Ku zman, Bernard Mandari} i Vladimir Kati~i}. Ostalih igra~a nema na ovom spisku ka`wenih, a to su: Adnan [abanovi}, Velibor Mawi}, Ale ksan dar Beqi}, Go ran Andrija{evi}, Darko Radi} i Borislav Stankovi}.

Lotomatika u potrazi za trenerom

Vujo{evi} prvi pik
Zoran Doki} s igra~ima Sloge
FOTO: ARHIVA

Zbog istih razloga kazne u visini pet procenata od mjese~nih primawa za poraze Sloge na startu {ampionata od Borca u Doboju i na gostovawu u Grada~cu odmjerene su: Stankovi}u, Risti }u, Mawi}u, Pa ni }u,

Buqugiji, Radulovi}u, Doki}u, [abanovi}u, Antonovi}u, Beqi}u, Pavlovu, Radi}u, An dri ja {e vi }u, Ku zma nu, Mandari}u i Kati~i}u. Ruko me ta {i ni su `eqeli da komentari{u ovu odluku. Sl. P.

BEOGRAD - Biv{i trener Partizana i do skora CSKA iz Moskve Du{ko Vujo{evi} mogao bi uskoro da preuzme rimsku Lotomatiku. Vujo{evi} je, prema izvorima koji ne `ele da budu imenovani, prvi izbor qudi iz Rima i novog sportskog direktora Bogdana Tawevi}a koji izuze tno ci je ni biv {eg se le -

ktora Crne Gore. Sa druge stra ne, tro fej ni tre ner krajem ove sedmice putuje u SAD. Da bi se posao realizovao potrebno je da Vujo{evi} rije {i pra vne pro ble me oko ugo vo ra sa mos kov skim CSKA, a to prema wegovim rije~ima, “nije posao koji se zavr{ava u kratkom periodu“.

46 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Fudbalski klub Lakta{i

Peri} oti{ao
LAKTA[I - Fudbaleri Lakta{a jo{ uvijek se nalaze na zimskoj pauzi i ona }e trajati do 23. januara kada }e ta~no u podne biti obavqena prozivka koju }e izvr{iti trener Milo{ Poji}. - Poslije prozivke bi}e obavqeni neophodni qekarski pregledi, a sa radom }emo startovati 26. januara. S obzirom da fudbalsko proqe}e po~iwe 12. marta, ima}emo dovoqno vremena da se pripremo za nastavak prvoliga{ke sezone - istakao je {ef stru~nog {taba Lakta{a Milo{ Poji}. Kada je u pitawu igra~ki kadar treba spomenuti da je ekipu napustio Ozren Peri}, koji je nezvani~no postigao sporazum sa Zriwskim. Mladi Vladimir Vukovi} karijeru }e nastaviti u [vedskoj, a ve} ranije ispisnicu je dobio napada~ Aleksandar Beri}.

Turnir “Doboj 2011“
DOBOJ - Ekipa iz Slovenije “Bra}a Jeli}“ osvojila je prvo mjesto u ~etvrtoj grupi i plasirala se u ~etvrtfinale 17. Bo`i}no-novogodi{weg turnira u malom fudbalu “Doboj 2011“. Sa wima se u zavr{nicu takmi~ewa, koja je na programu 13. januara, plasirala i ekipa Tesli}a, koja je osvojila drugo mjesto. Osim ove dvije, u ~etvrtfinalu turnira igra}e jo{ {est ekipa koje su to pravo stekle osvajaju}i prva i druga mjesta u svojim grupama. To su Srpske {ume Doboj, MNK Libero Zavidovi}i, [tamparija RPS grafika Doboj, Gradska toplana Doboj, Trebava ekspres Doboj i Mladost Doboj. Rezultati ~etvrte ve~eri: seniori: OO SDS Doboj - ZDZ Prwavor 4:3, “Bra}a Jeli}“ -

Slovenci u zavr{nici
Tesli} 4:1, ZDZ Prwavor - Tesli} 0:3, OO SDS - “Bra}a Jeli}“ 0:2, Tesli} - OO SDS 7:1, Bra}a Jeli} - ZDZ Prwavor 3:0, juniori: “Proda komerc“ Doboj - “[ele gla zura“ Doboj 6:1, Srebrenik - Trebava Osje~ani 4:1, Oka i Bil - “Proda komerc“ 2:5, “Dejan komerc“ Srebrenik 3:2, “[ele glazure“ - Oka i Bil 0:2, Trebava - “Dejan komerc“ 1:1, Elektrodistribucija - Video-klub “Tviti“ Prwavor 3:2, Kafe bar “Libero“ - Rekreacija 1:5, Kafe bar “Libero“ - Video-klub “Tviti“ 3:4, “Dejan komerc“ Tri glav osi gu rawe 9:8, Re kre aci ja - Elek tro dis tri bucija 3:0, Video-klub “Tviti“ - Rekreacija 2:5, Elektrodistribucija - Kafe bar “Libero“ 3:0. Sl. P.

Detaq s pro{log turnira

U nedjequ po~iwe me|unarodni turnir “Trofej Bawaluka 2011“

Ove godine `elimo na jo{ vi{em nivou da organizujemo takmi~ewe da bi svi u~esnici iz Bawaluke oti{li puni utisaka sa novom ispisanom pozivnicom - da do|u i dogodine, rekao Popovi}
PI[E: MARKO [UKA sport@glassrpske.com

Talenti na okupu
~ewa - rekao je glavni trener u OFK Sport timu Radomir Popovi}.

Zvorni~ani tra`e poja~awa

Ze~evi} na meti

ZVORNIK - Doskora{wi fudbaler Leotara Nenad Ze~evi}, nalazi se na listi `eqa stru~nog {taba Drine. Trener Darko Vojvodi} je ve} uspio da iz tesli}kog Proletera dovede Radana Muminovi}a, a drugi na spisku je Ze~evi}. Rije~ je o fudbaleru koji je svojevremeno igrao za Rudar iz Ugqevika, zatim za Sarajevo i ^elik, a Ze~evi} je u dva navrata bio ~lan Leotara. U oktobru mjesecu Ze~evi} je morao da napusti stadion “Police“ zbog sukoba sa tada{wim trenerom Vuka{inom Vi{wevcem.

BAWALU KA - Me |u na ro dni tur nir “Tro fej Bawaluka 2011“ u organizaciji OFK Sport tima po~iwe u nedjequ, 16. januara i traja}e sedam dana. Nastu pi }e 60 ti mo va iz Slo ve ni je, Hrvat ske, Srbi je, Federacije BiH i Republike Srpske, a bi }e po di jeqeni u ~etiri starosne kategorije. - Ove godine `elimo na jo{ vi{em nivou da organizujemo takmi~ewe da bi svi u~esnici iz Bawaluke oti{li puni utisaka sa novom ispisanom pozivnicom - da do|u i dogodine. Na`alost, zbog velikog interesovawa morali samo da otka`emo pojedinim klubovima. Jednostavno i pored dobre voqe nismo mogli da iza|emo u susret da ne bismo naru{ili sistem takmi-

NASTUPI]E 60 timova iz ~etiri zemqe
Prvi }e na teren igra~i ro|eni 2002. godine koji }e se za trofej boriti 16. i 17. januara. Nastupi}e 12 ekipa, i to, grupa A: “Profesor Bolesnikov“ (Srbija), Dobrovce (Slo ve ni ja), Slo ga Srbac (RS), [F Pri je dor (RS), OFK Sport tim (RS), “Savo Soldatovi}“ (Srbija), grupa B: Po mak (Hrvat ska), Mi klav` (Slo ve ni ja), Tem po (FBiH), Mladost (KV) (RS), Bu ba ma ra (RS) i Pe tli} (Srbija). Poslije wih, 18. i 19. januara igraju dje~aci ro|eni 2001. godine, nastupi}e 16 ti-

mo va i to, gru pa A: Ba nat (Srbija), Tempo (FBiH), Rudar Pri je dor (RS), “Pi ksi“ (RS), gru pa B: Mla dost @dral (Hrvat ska), OFK Sport tim (RS), Oyak (FBiH), Borac Jelah (FBiH), gru pa C: In ter na ci onal (Srbi ja), Zvi jez da (FBiH), Mla dost (KV) (RS), Slo ga Srbac (FBiH), grupa D: Petli} (Srbija), Bubamara (RS), Novi Grad Sarajevo (FBiH) i Proleter Tesli} (RS). Fudbaleri ro|eni 2000.

go di ne }e na te ren ba lo na “Rebrovac“ 20. i 21. januara, a nastupi}e 16 timova, grupa A: OFK Sport tim (RS), Kqu~ (FBiH), Borac Jelah (FBiH), Pin kum (Srbi ja), gru pa B: Ko per (Slo ve ni ja), Tem po (FBiH), Kra ji na (FBiH), Rudar Prijedor (RS), grupa C: Mos tar (FBiH), Ga ri~ (Hrvat ska), Slo bo da Tu zla (FBiH), Sloga Srbac (RS), grupa D: Pomak (Hrvatska), Zvijezda (FBiH), Kozara (RS) i Qubi} (RS).

Partizan i Vojvodina
Na zatvarawu turnira 22. i 23. januara nastupi}e najstariji u~esnici, igra~i ro|eni 1999. godine. Igra}e 16 ekipa, grupa A: La{ko (Slovenija), Tempo (FBiH), Kqu~ (FBiH), Vojvodina (Srbija), grupa B: Partizan (Srbija), Eurogol (FBiH), Rade~e (Slovenija), Sloboda (MG) (RS), grupa C: OFK Sport tim (RS), Krajina (FBiH), Bratstvo (FBiH), “Savo Soldatovi}“ (Srbija), grupa D: Bjelovar (Hrvatska), Sloboda Tuzla (FBiH), Sloga Srbac (RS) i Mladi vukovi (Srbija).

FOTO: I. STANI[I]

Novogodi{wi turnir “Novi Grad 2011“

Pripreme po~iwu 22. januara
JAWA - Fu dba le ri Po driwa startuju sa pripremama 22. januara kada }e {ef stru~nog {taba Bo{ko Tonkovi} obaviti prozivku fudbalera, a zatim krenuti sa `estokim radom. U Jawi smatraju da }e do po~etka proqe}nog di je la ta kmi ~ewa u Prvoj ligi Republike Srpske imati dovoqno vremena da se ekipa spremi pred nova isku{ewa. - Od fudbalera iz jesewe polusezone nedostaja}e samo veteran Ra{id Avdi}, a `elimo da u zimskom prelaznom roku dovedemo jednog klasi~nog napada~a i lijevog beka, koji }e poboq{ati kvalitet igre - naglasio je {ef stru~nog {taba Podriwa Bo{ko Tonkovi}.

U prvoliga{u iz Jawe odmor se polako privodi kraju

Nesre}ni Bawalu~ani
NOVI GRAD - Ekipe “Bobana transport“ i Jo{ne Kostajnica finalisti su Novogodi{weg turnira “Novi Grad 2011“, koji se peti put odr`ava u organizaciji Kluba malog fudbala “Cepelin Padrino“ u sportskoj dvorani u gradu na u{}u rijeke Sane u Unu. U prvoj utakmici, pred oko 800 gledalaca, “Bobana-transport“ golovima dvostrukog strijelca Slobodana Dobrijevi}a, Vladimira Strike, Dra`en ka \u ri ~i }a i Ale na

Be{i}a ubjedqivo sa 5:2 savladala je sastav God i ]ele za koji je oba pogotka postigao Ozren Graoni}. Odluka o pobjedniku u drugom susretu pala je u posqedwem minutu, po{to je Dalibor Baji} zatresao mre`u tima OKI Bawaluka i postavio kona~an rezultat 2:1. Jo{ne Kostajnica je stekla prednost pred odlazak na odmor preko Sr|ana Toma{evi}a, a izjedna~ewe Bawalu~anima donio je Jovan Lukaji}. N. \.

U PLANU odigravawe vi{e kontrolnih me~eva
^eta iz Jawe }e cjelokupne pripreme odraditi kod ku}e, a u planu je odigravawe kontrolnih utakmica. - Imamo dosta vremena za pripreme jer je pred nama dovoqno dug period da uradimo sve {to budemo planirali.

Na ruku nam ide i to {to ne}emo imati ve}ih promjena u igra ~kom ka dru, pa }e nam naj va `ni je bi ti da nas za obi|u povrede i da se dobro fizi~ki pripremimo. Najbitnije je da smo sa~uvali ekipu. Ne planiramo i}i nigdje na pri pre me, ma da ima mo pro blem, jer te ren na ko me igra mo mo ra mo ~u va ti za prvenstvene utakmice. Vjerujem da }emo uskoro rije{iti pitawe pomo}nog igrali{ta i onda }e nam biti puno lak{e - dodao je Tonkovi}. I. S.

Bo{ko Tonkovi}

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 47

Brzonogi vezista odlu~io da napusti tabor jeseweg {ampiona

Slavija vra}a mladog igra~a

Muminovi} odlazi
Bio je izri~it u svojim nastojawima i ~vrsto je odlu~io da ode iz Borca. @ao mi je, jer smatram da je mogao da bude u nastavku sezone jedan od na{ih aduta, ali nikoga ne}emo moliti, rekao Jagodi}

Nikola Odovi} napu{ta “Grbavicu“
ISTO^NO SARAJEVO - Mladi fudbaler koji je ponikao u redovima Slavije Nikola Odovi} ove zime }e se, po svemu sude}i, vratiti u redove mati~nog kluba. On je qetos napustio “sokolove“ i pre{ao na kom{ijsku “Grbavicu“, gdje se nije naigrao kod trenera Amara Osima. Izrazio je `equ da se vrati u Isto~no Sarajevo, {to }e se najvjerovatnije i desiti. Trener Slavije Dragan Bjelica zakazao je prozivku igra~a za 15. januar kada }e biti poznat i igra~ki kadar “sokolova“ za proqe}ni dio Premijer lige BiH. Na prvom okupqawu trebalo bi da se pojavi i nekoliko novih imena me|u kojima i Nikola Odovi}. O~ekuje se da u klubu ostanu i kapiten Bojan Regoje, odnosno napada~ Zoran Kokot. G. I.

Fudbalski klub Sloga DIPO

Tati} na klupi
GORWI POD GRAD CI No vi {ef stru ~nog {ta ba ~lana Regionalne lige Republike Srpske, grupa zapad, Slo ge DI PO je is ku sni stru~wak Du{an Tati}. On je na ovoj funkciji naslijedio Radenka Petrovi}a koji }e os ta ti u stru ~nom {ta bu u ulozi pomo}nika. - Do{ao sam u klub koji volim da pomognem u ostvarewu ambicija, a one su u vezi sa opstankom u tre}em stepenu takmi~ewa i konsolidacijom

takmi~arskog pogona. Smatram da imamo dobru osnovu za to i nas to ja }e mo da na proqe}e obezbijedimo status ~la na Re gi onal ne li ge Srpske - kazao je Tati}, koji je sa Slogom DIPO osamdesetih godina pro{log vijeka ostvario najve}e rezultate u klupskoj istoriji. U klubu razmi{qaju i o potencijalnim poja~awima, jer 12. mjesto i 14 jesewih bodova su slaba zaliha za drugi dio prvenstva. Z. V.

BSK tra`i “ki~mu tima“

Perovi} na meti
Milan Muminovi} (desno) u duelu sa Semirom Kerlom (@eqezni~ar) PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWALU KA - Mi lan Mu mi no vi} ne }e no si ti dres je seweg prva ka Pre mi jer li ge BiH, bawalu ~kog Borca. On je zatra`io sporazumni raskid ugovora sa “crve no-pla vi ma“ uz obrazlo`ewe da je nezadovoqan mi nu ta `om u je sewem dijelu sezone. - Obavio sam razgovor sa

Muminovi}em i poku{ao da mu objasnim situaciju da je potreban klubu. Me|utim, on je bio izri~it u svojim nastojawima i ~vrsto je odlu~io da ode iz Bor ca. @ao mi je, jer smatram da je mogao da bude u nastavku sezone jedan od na{ih aduta, ali nikoga ne}emo moliti - rekao je {ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi}. Pret ho dna dva da na

igra~i Borca bili su podvrgnuti testirawu i qekarskim pre gle di ma, a re zul ta ti su, pre ma prvim procjenama, ohrabruju}i.

OHRABRUJU]I testovi i qekarski pregledi
- Za ~et vrtak je pla ni ran jo{ je dan za je dni ~ki test poslije kojeg }emo imati kristalno jasnu sliku u kakvom stawu su na{i igra~i i da li su ispo{tovali in di vi du al ni rad to kom zimske pauze. Na osnovu tih parametara obavi}emo pripreme koje }emo mo`da malo i mo di fi ko va ti i zbog uslova u kojima }emo raditi - kazao je Jagodi}. Do 15. ja nu ara tre ner

Poja~awa
U Borcu jo{ ne razmi{qaju o poja~awima. - Nemamo uslove da dovedemo kvalitetne igra~e, ali i ranije sam rekao da bih bio zadovoqan da ostane ovaj igra~ki kadar na okupu, jer smatram da posjedujemo kvalitet za ostvarewe {ampionskih ambicija. Tek ako bude odlazaka onda }emo razmi{qati koga i {ta da dovedemo - rekao je Jagodi}.

Bawalu~ana `eli da ima na sto lu de fi ni ti van stav svih igra~a da li planiraju da odu ili da ostanu. - O~ekujem od fudbalera da se izjasne, jer ne `elim da dovodimo igra~e u fini{u pre la znog ro ka i pri pre ma kao {to se ra di u drugim klubovima, a tako je u pro{losti bilo i u Borcu. Ho}u da znam, ako bude jo{ odlazaka, jer moramo da reagujemo. Izrazili smo `equ da dovedemo poja~awe na jednoj poziciji za koju smatramo da je deficitarna, ali vidje}emo {ta }e donijeti idu}i dani - kazao je Jagodi}, koji je petak, 14. januar, dao igra~ima slobodan zbog proslave Pravoslavne nove godine.

Fudbaler Modri~a Maksime Dragan Radi} igra~ koji obe}ava

Opasnost za protivni~ke golmane
MO DRI ^A - Je dan od onih koji bi mogao da bude va`na karika u igri Modri~a Maksime je mladi Dragan Radi}. - Pro{ao sam sve selekcije kluba, od pjetli}a do seniora. Ako imate talenat i jaku voqu za radom, onda vam ni{ta nije te{ko i smije{i vam se uspjeh. Od svakog trenera sam pone{to nau~io, a onda sam stigao do seniorskog tima, gdje sam i sada rekao je Radi}. Iako mu je tek 18 godina, ovaj mladi} bi na proqe}e mogao da bude jedan od najve}ih opasnosti za protivni~ke odbrane. - [teta {to u prvom dijelu sezone nismo donijeli vi {e bo do va sa gos to vawa. Imali smo mogu}nost da se vra ti mo nepora`eni iz Gradi{ke, Novog Grada i Bijeqine. Vi di mo da su Kozara, Sloboda i Radnik na jo zbiqni ji konkurenti za ulazak u Pre mi jer li gu BiH. Da smo wima uzeli makar po bod, sada bi sve bilo dale ko la k{e. Ima mo kvalitetan tim i mislim da se mo`emo sa po me nu tom troj kom ra v no p r a v no no si ti na proqe}e. Ne }e bi ti la ko, ali vrijedi poku{ati. Ukoliko budemo imali kakve-takve uslove za rad i pripreme, onda rezultat ne}e izostati naglasio je Radi}.

STIGLA ponuda iz Srbije
Mladom asu ciq je da se domogne ve}eg kolektiva. - Za mene je stigao zimus je dan po ziv i u pi tawu je klub iz Srbije. Vidje}emo na {ta }e sve to iza}i. Paralelno s tim, `elim da i Modri~a Maksima bude ono {to je bila prije tri godine, kada su nam svi skidali kapu, respektovali nas, pla{ili se na{e snage i kvaliteta. Volio bih da ponovo bude tako. Ka`em, vrijedi poku{ati - dodao je Radi}. S. J.

BAWALUKA - Doju~era{wi iskusni napada~ gata~ke Mladosti Krsto Perovi} nalazi se na meti bawalu~kih “romanti~ara“ koji `ele da oja~aju igra~ki kadar za proqe}e u Prvoj ligi Republike Srpske i borbu za opstanak. - Nastoja}emo da dovedemo “ki~mu tima“, golmana, defanzivca, ve zis tu i na pa da ~a. Sa~eka}emo da vidimo {ta }e biti u Borcu i da li u ko m{ij skom taboru ima poja~awa za nas. Poslije 15. januara sklapa}emo kockice u igra~kom kadru - kazao je predsjednik BSK-a No vak Da mja novi}. Kada su u pitawu ~uvari mre`e, na meti Bawalu~ana su ne ka d a { w i ~uvar gola La kta {a i Le ota ra Go ran Vu kli{, kao i biv{i golman “ro man ti ~a ra“ Al mir Yon li}. No vi {ef stru~nog {taba Bra ni slav Pe kez za ka zao je pro ziv ku za petak, 15. januar, u 11 ~a so va na sta di onu “^aire“. FOTO: ARHIVA M. [. Krsto Perovi}

Pripreme za turnir u Prwavoru

Start 22. januara
PRWAVOR - I ove godine, u drugoj polovini januara, Op{tinski fudbalski sa vez or ga ni zo va }e u Prwavo ru tur nir u ma lom fudbalu. Prijave se primaju do 18. januara, kada }e biti obavqeno iz vla ~ewe pa ro va, a po~etak smotre je ~etiri dana ka sni je. Bor be }e se odvijati u Sportskoj dvorani “Sloga“.

FOTO: S. JEREMI]

Dragan Radi}

- Tur nir }e tra ja ti {est dana, a takmi~i}e se pjetli}i, se ni ori i ve te ra ni. O~ekujemo dolazak najmawe 50 ekipa iz gradova bawalu~ke i dobojske regije - rekao je ~lan Or ga ni za ci onog odbora Igor [ari}. Pokroviteq turnira bi}e na~elnik op{tine Prwavor Darko Toma{, a obezbije|en je nagradni fond vrijedan deset hiqada maraka. B. R.

48 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Rang-lista FIFA

FOTO: AGENCIJE

Srbija na 23. mjestu
CIRIH - Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je na 23. mjestu na januarskoj rang-listi Svjetske fudbalske federacije (FIFA), na kojoj ima samo mawih promjena u prvih 20. Prva dva mjesta ubjedqivo dr`e finalisti pro{logodi{weg Svjetskog prvenstva. [ampion [panija ima 1.887 bodova, a drugoplasirana Holandija 1.723. “Orlovi“ su na 23. mestu sa 832 boda. Me|u prvih deset jedine promjene su {to je Hrvatska napredovala sa desetog na devetu poziciju i tako pretekla Egipat, koji je pao na deseto mjesto. FIFA }e sqede}u rang-listu objaviti po~etkom februara. Prvih 20 na rang-listi FIFA: 1. [panija (1), 2. Holandija (2), 3. Wema~ka (3), 4. Brazil (4), 5. Argentina (5), 6. Engleska (6), 7. Urugvaj (7), 8. Portugalija (8), 9. Hrvatska (10), 10. Egipat (9), 11. Gr~ka (11), 12. Norve{ka (12), 13. Rusija (13), 14. Italija (14), 15. ^ile (15), 16. Gana (16), 17. Slovenija (17), 18. SAD (18), 19. Francuska (18), 20. Slova~ka (20).

^elzi poslao ponudu za srpskog igra~a

Suboti} prva `eqa
LONDON - Fudbalski klub ^elzi poslao je zvani~nu ponudu Borusiji Dortmund za Nevena Suboti}a, bez obzira na tvrdwe uprave “milionera“ da defanzivac nije na prodaju. Agent srpskog reprezentativca i ~elnici Borusije ve} {est mjeseci ponavqaju da Suboti} ne}e napustiti “Vestfalen“ ni po koju cijenu, ali ^elzi insistira na dovo|ewu 22-godi{weg fudbalera i u ovom trenutku je spreman da plati 21 milion evra. To je samo po~etna suma, a tokom pregovora koji bi, prema tvrdwama wema~kog lista “Bild“, trebalo da budu otvoreni u sqede}ih nekoliko dana, ponuda bi mogla da naraste na ~itavih 28 miliona, koliko je na vo dno Ro man Abra mo vi~ spreman da izdvoji za “broj jedan“ sa svoje liste `eqa.
Mi{el Platini

UEFA uvodi novi pravilnik o poslovawu velikih klubova

En gle zi i [pan ci naj ve }i du `ni ci
Klubovi koji ne budu `eqeli da se prihvate novih finansijskih propisa mora}e da `ive sa bolnim posqedicama, rekao Platini
NION - Vi{e od polovine gigantskih evropskih klubova nalazi se u velikim dugovima, a finansijska godina zavr{ena je u minusu od 1,2 milijarde evra. ^ak 655 evropskih klubova ostvarilo je u 2009. godi ni pri ho de od 11,7 mi li jar di evra (po ve }awe od 4,8 odsto), dok su rashodi izno si li 12,9 mi li jar di (po ve }awe od 9,3 od sto). Mi nus od 1,2 mi li jar de je sko ro dvos tru ko ve }i od prethodnog rekorda, navodi se u saop{tewu UEFA, koja od sqede}e godine uvodi nova fi nan sij ska pra vi la. Kada bi nova pravila sada stupila na snagu, 11 klubova bi vjerovatno moralo da na pus ti Li gu {am pi ona i Li gu Evro pe zbog fi nan sij skih pro ble ma. Naj ve }i du`nici su veliki klubovi iz Engleske i [panije, dok najizbalansiranije finansije imaju bundesliga{i. - Ka da u ju nu stu pi na snagu novi pravilnik o finansijskom poslovawu klubova, svi }e mo ra ti da promijene dosada{wi na~in pona{awa, jer }e UEFA imati hrabrosti da ih iskqu~uje iz najprofitabilnijeg takmi ~ewa, Li ge {am pi ona. Klu bo vi ko ji ne bu du `eqeli da pri hva te no ve finansijske propise mora}e da `i ve sa bol nim posqedicama - rekao je Platini. Nova planirana pravila, ko ja }e da va `e za sve klubove iz 53 evropske lige ko je u~es tvu ju u evrop skim ta kmi ~ewima, di zaj ni ra na su ta ko da osiguraju vi{i nivo “ferpleja“, kako klubovi ne bi tro {i li vi {e nov ca ne go {to zarade. Po no vim pra vi li ma, klu bo vi bi mo gli da bu du izba~eni iz Lige {ampiona u sezoni 2014-2015. i da ostanu bez dijela “kola~a“ od 900 miliona dolara, koliko svake sezone podijeli L[. Klubovi se mogu zadu`iti najvi{e 6,5 miliona dolara to kom prve tri go di ne, a najvi{e do 58 miliona ukoliko bogati vlasnik uplati donaciju kojom bi se oslobodili duga.

Neven Suboti}

NOVI pravilnik nastupa u junu
Predsjednik UEFA Mi{el Platini istakao je da ne}e biti “upirawa prstom“, ali da }e vremenom morati da do|e do sankcija.

Polufinale engleskog Karling kupa

Pobjeda Vest Hema
LONDON - Fudbaleri Vest Hema pobijedili su Birmingem na “Apton parku“ sa 2:1, u prvoj utakmici polufinala engleskog Karling kupa. Tim Avrama Granta tako je stekao minimalnu prednost pred revan{ u Birmingemu. Vest Hem je vodio na poluvremenu sa 1:0 golom Marka Nobla u 13. minutu, ali se u prvih 15 minuta nastavka sve promijenilo. Prvo je Lajam Riyvel izjedna~io u 58. minutu, a samo dva minuta kasnije doma}in je ostao sa desetoricom na terenu po{to je iskqu~en Obina zbog udarawa Larsona. No{en velikom podr{kom navija~a, Vest Hem je do kraja ipak uspio da se odbrani i postigne jedan gol, a strijelac je bio Karlton Kol. Reprezentativac Srbije Nikola @igi} me~ je po~eo na klupi, a menayer Aleks Mekli{ pru`io mu je priliku tek u 87. minutu. @igi} je ve} u prvom kontaktu sa loptom imao odli~nu priliku kada je glavom {utirao zamalo pored gola Grina, pa se sti~e utisak da je Mekli{ pogrije{io {to srpskom fudbaleru ranije nije pru`io priliku. U drugoj utakmici polufinala sino} su igrali Ipsvi~ i Arsenal.

KARL-HAJNC RUMENIGE
Predsjednik Evropske asocijacije klubova Karl-Hajnc Rumenige izjavio je da 197 ~lanica organizacije podr`ava nova pravila UEFA. - Mislim da je vrijeme da malo usporimo, da stanemo na ko~nicu i uvedemo malo razuma u fudbal - rekao je Rumenige, ina~e izvr{eni direktor Bajerna iz Minhena, kluba poznatog po racionalnom tro{ewu novca.

Kapiten Rome Fran~esko Toti najavio odlazak

"Princ" nesre}an u Rimu
RIM - Ka pi ten Ro me Fran ~es ko To ti, ko ji je ci je lu ka rijeru pro veo u rodnom gra du, prvi put je na go vi jestio da bi mogao da napusti “vu~icu“. “Princ Rima“ nezadovoqan je odnosom trenera Klaudija Ranijerija pre ma wemu, a sve je kul mi ni ra lo u ne djequ, kada je igrao sa mo u na do kna di vre me na u po ra zu od Sam pdo ri je (1:2). - Mi sli mo o sa da{wosti, vi dje }e mo {ta }e bi ti. Bio sam uzne mi ren {to igram sa mo posqedwa ~etiri minuta rekao je Toti poslije razgo vo ra sa Ra ni je ri jem i pred sje dni kom klu ba Ro se lom Sensi.

@oze Muriwo smatra

Ronaldo vrijedi pet “zlatnih lopti“
CIRIH - Trener fudbalera Real Madrida @oze Muriwo se na sve ~a noj ce re mo ni ji to kom do dje le tre ner ske “Zla tne lop te“ srda~no izgrlio sa biv{im igra~ima Maikonom, Luisom i Veslijem Snajderom, kao i sa fudbalerima koje sada vodi u Realu Ikerom Kasiqasom i Kristijanom Ronaldom, za koje je rekao da su “sqede}i na redu“ dobitnici “Zlatne lopte“. - Kristijano mora da osvoji ~etiri ili pet “zlatnih lopti“, a i Kasiqas je zaslu`io to priznawe. Drago mi je {to sam do{ao na ceremoniju sa petoricom svojih igra ~a, dvo ji com iz Reala i trojicom iz Intera. Sve sam ih zagrlio zato {to ne bih ni{ta postigao bez qudi sa ko ji ma ra dim, bez podr{ke i qubavi porodice i motivacije koju crpim iz toga. Sada je vrijeme da sa ovom dvojicom osvajam titule - rekao je Muriwo, koji je sa dvoj cem “kraqeva“ pro slavio nagradu u jednom eksklu zi vnom res to ra nu u Cirihu.

ZA ROMU odigrao 592 utakmice
To ti, ko ji je sa Ita li jom bio prvak svi je ta 2006. go di ne, ni je prvo ti mac ove se zo ne, a do sa da je uvek is ti cao da }e u Ro mi za vr{i ti ka ri je ru. - Ra z go v a r a l i s mo o ono me {to se do go di lo i o bu du }nos ti. Tu `an sam kad do | e m u Tr i go r i j u (tre ning cen tar), a sre }an ka da odem sa tre nin ga - istakao je To ti.

Fran~esko Toti

Ci je li “vje ~ni grad“ po dr`a va svog ka pi te na i ~e ka ras plet, a tre ner Ra ni je ri is ti ~e da ne mo `e bez To ti ja. - To ti je kqu ~na fi gu ra u mo jim pla no vi ma. Ne mo gu ni gdje dru go da ga za mi slim osim u Ro mi re kao je Ra ni je ri. To ti je posqedwi put u{ao kao za mje na u su dij skom vre me nu pri je ~ak 15 go di na, 23. de cem bra 1995. go di ne u me ~u sa Ju ven tu som ko ji je Ro ma do bi la sa 2:0. To ti je do sa da za Ro mu odi grao 592 uta kmi ce i po s t i g a o 2 4 9 go lo v a . On je sa klu bom osvo jio je dnu ti tu lu prva ka Ita li je (2000/2001) i {est na ci onal nih ku po va.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 49

Komemoracija povodom smrti biv{eg fudbalera Borivoja-Bore Kosti}a

Buenos Ajres

Svi znamo da je Bora bio dobar ~ovek, suprug i otac, i veliki golgeter. Bio je izvanredan igra~, znao je da se na|e u dobroj poziciji i nije ~esto proma{ivao, rekao [ekularac
BEO GRAD - Ko me mo ra ci ja po vo dom smrti pro slavqenog fu dba le ra Crve ne zvez de Bo ri vo jaBo re Kos ti }a odr`a na je ju ~e na sta di onu tog klu ba u Beo gra du. Pri sus tvo va li su ~la no vi po ro di ce, upra va Zvez de, mno gi fu dbal ski ra dni ci iz klu bo va, Fu dbal skog sa ve za i ne ka da{wi i sa da{wi igra ~i Zvez de. Predsjednik Skup{tine Crvene zvezde Svetozar Mijailo vi} re kao je da je Bo ra Kosti} bio prava Zvezdina zvezda, iako nije formalno progla{en. - Bora je bio “zlatna levica“ Crvene zvezde i reprezen ta ci je. Sa pra vom su golmani strahovali od wegovog udarca. Bio je dobar ~ovek, po{tovan, ceweni trener i vaspita~. Wegovo ime bi}e utkano u klub - rekao je Mijailovi}. Biv {i fu dba ler Zvez de Dragoslav [ekularac jedva je za dr`a vao su ze go vo re }i o biv{em saigra~u, zahvaliv{i mu {to je od wega napravio cijewenog igra~a. - Svi zna mo da je Bo ra bio do bar ~o vek, su prug i otac, i veliki golgeter. Bio je izvanredan igra~, znao je da se na|e u dobroj poziciji i ni je ~es to pro ma {i vao. Wego vi go lo vi po di gli su moj ugled kod fudbalera. On je u{ao u is to ri ju Zvez de, srpskog i jugoslovenskog fudbala - rekao je [ekularac. Kosti} je odigrao ukupno 580 utakmica za Zvezdu i postigao 539 golova. Osvojio je ~etiri {ampionske titule i

Odlazak Zvezdine "zlatne qevice"

Grom ubio masera
BUENOS AJRES - Maser Ra sin ga iz Bu enos Aj re sa umro je po{to ga je na treningu udario grom, objavio je ovaj fudbalski klub. Rasing je na veo da je 61-go di{wi Sesar Nardi radio u klubu deset godina. On je stradao kada je na treningu, u uto rak, sta jao po red me tal ne prska li ce za te ren. Igra~ Brajan Quj tako|e je pogo|en, ali je pro{ao bez te`ih povreda. - [okirani smo i te{ko nas je pogodilo ono {to se desilo. Svi smo mnogo voqeli Nardija i bio je vrlo posve}en svom poslu - rekao je predsjednik kluba Rodolfo Molina.

FS [kotske

Sahrana obavqena ju~e
Borivoje-Bora Kosti} je umro 10. januara ove godine u 81. godini, poslije duge i te{ke bolesti. Opijelo je obavqeno poslije ju~era{we komemoracije u 15 ~asova u kapeli na Novom grobqu u Beogradu, a sahrawen je pola ~asa kasnije.

Lenonu kazna utrostru~ena
GLAZGOV - Fudbalski savez [kotske suspendovao je trenera Seltika Nila Lenona na {est utakmica zbog iskqu~ewa u prven stve noj uta kmi ci pro tiv Har tsa. Lenon je prvo dobio dvije utakmice suspenzije, ali je podnio `albu, polije ~ega je FS [kotske odlu~io da mu utrostru~i kaznu. Tre ner Sel ti ka je u uta kmici protiv Hartsa, koju je wegov tim 10. novembra izgubio sa 0:2, prvo zaradio crveni karton, jer je poku{ao fizi~ki da se obra~una sa ~et vrtim su di jom. Prvi me~ koji je Lenon propustio odigran je sino}, kada je Sel tik gos to vao kod Hamiltona.

Detaq sa komemoracije u FK Crvena zvezda

FOTO: AGENCIJE

tri ku pa i je dan je od naj boqih strijelaca svih vremena na pros to ri ma biv {e Jugoslavije.

OSVOJIO olimpijsko zlato 1960. godine
- Kada u nekim utakmicama pred kraj nismo uspeli da postignemo gol, saigra~i i ja smo padali na 20 metara od gola, po{to smo znali da }e Bo ra iz dva-tri slo bo dna

udarca posti}i pogodak. Dati 500 golova nije mala stvar dodao je on. Kosti} je debitovao za repre zen ta ci ju Ju go sla vi je u septembru 1956. godine, odigrao 33 utakmice i postigao 36 golova. Sa dr`avnim timom osvojio je zlatnu olimpijsku medaqu 1960. godine u Rimu i iste godine srebro na Kupu nacija. Biv{i fudbaler “crvenobijelih“ Vladimir Popovi} ocijenio je da Kosti}evi nas-

tupi i rezultati nisu potpuno po{tovani u zemqi i podsjetio na wegove ~uvene golove tokom karijere, kada je bio dvostruki strijelac protiv Botafoga, a na utakmici protiv Dinama iz Moskve dao je gol sa vi{e od 30 metara slavnom golmanu Lavu Ja{inu. - Bora odlazi u legendu, na{a “zlatna levica“, neuporedivi bombarder, tvorac pobeda i trofeja. Mo`da tek sada spoznajemo svu veli~inu Bore Kosti}a - rekao je on.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no
Bijeqina Tuzla Zvornik

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Prete`no obla~no
U Republici Srpskoj ujutru }e biti prete`no obla~no i tmurno sa maglom koja }e se mjestimi~no du`e zadr`avati. Tokom dana umjereno do prete`no obla~no sa kra}im, a na jugu du`im sun~anim intervalima i toplo za ovo doba godine. Vjetar slab, prete`no zapadni. Jutarwa temperatura vazduha 3 na pojedinim visoravnima, u ostalim krajeva od 0 do 4, a dnevna od 4 do 9, lokalno na jugu i sjeveru oko 12 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo

U Srbiji }e biti obla~no sa slabom ki{om u ve}ini krajeva, a tokom dana mogu}i su kra}i sun~ani intervali. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od -4 na planinama, u ostalim krajevima od -1 do 3, a maksimalne od 4 na planinama, u ostalim krajevima od 6 do 11 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

10 oC 3 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

9 oC 0 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 7 12 3 6 5 10 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 5 9 10 10 1 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 10 11 8 0 -2 11 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 1 11 6 -3 2 8

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Otka~ena istorija Ispod tepiha, film Robinzon Kruso, serija Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled 16.50 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.30 1.10 Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija Udar, film Vijesti Izigrano povjerewe, film Otka~ena istorija Info kanal

Taras Buqba

2130
RTRS

Uloge: Bogdan Stupka, Igor Petrenko, Vladimir Vdovi~enkov Re`ija: Vladimir Bortko

Pani{er

2300
PINK BH

Uloge: Tom Xejn, Xon Travolta, Rasel Endjus, Omar Avila, Xems Karpinelo Re`ija: Xonatan Hensli

Pani{er `ivi u svijetu koji svi poznajemo, svijetu zatrovanom ratom, zlo~inom, okrutno{}u i nepravdom. On nema super mo}i da se bori protiv zla jedino svoju inteligenciju, godine vojni~kog iskustva, i prije svega, svoju odlu~nost da osveti one kojima je nanesena nepravda. Frenk Kastl je mnogo puta u svom `ivotu gledao smrt u o~i. Uspio je da pre`ivi i kona~no poku{ava da `ivi normalnim `ivotom, sa suprugom Marijom i sinom Vilom. Ali, zlo~inac Hauard Sent mu ubija cijelu porodicu a wega te{ko rawava. Shvativ{i da zakon nije dovoqan, Frenk kre}e u svoju osvetni~ku misiju.

Fox Crime
6.50 Metlok 7.35 Brojevi 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Distrikt 9.55 Odjeqewe 10.45 Bouns 11.30 Prevaranti 12.20 Rexenesis 13.05 Brojevi 13.55 Wujor{ki plavci 14.40 Distrikt 15.30 Bouns 16.15 Nestali 17.00 Odjeqewe 17.40 [ark 18.30 Rexenesis 19.10 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.40 Nestali 21.30 Aerodrom 22.20 Putnik 23.10 Bouns 23.55 Zlo~ina~ki umovi 0.40 Bjekstvo iz zatvora 1.25 Rexenesis 2.00 Strano tijelo “Taras Buqba“ je istorijska drama, nastala prema istoimenoj noveli Nikolaja Gogoqa. Film je sniman na lokacijama u Zaporo`ju, Ukrajini i Poqskoj. Zvani~no je realizovan u proqe}e 2008. godine, ali je predstavqen tek sqede}e godine na 200. godi{wicu Gogoqevog ro|ewa.

RTRS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Nodi, crtani film 9.20 Mimo i ^arli, crtani film 9.40 Filmske avanture Moj biznis 10.10 Trunka sre}e a puno qubavi 10.30 Voda iz kamena 11.00 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 Ako tamo niste bili 13.00 12 veselih pasa, film 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 16.10 Kowi kowi 16.30 Srpska danas 17.00 Karmelita, serija 18.00 Brojanice 18.50 Mala princeza, crtani film 19.00 Upitnik Moj biznis 19.30 Dnevnik 20.00 Novogodi{wi program 20.10 [arena strana na{ih putovawa 20.30 Amaro Del 20.50 Ponovo zajedno 21.10 Amaro Del 21.30 Taras Buqba, film 23.50 Zapjevajmo pjesme stare 0.30 Udarna vijest, film 2.00 Djevojka sa lampom, film 3.30 Taras Buqba, film 5.40 Muzika

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Turbulencija 2, film 10.00 Turbulencija 3, film 12.00 Novosti 12.05 Dom za vje{awe, film 14.00 Novosti 14.05 Otvoreni program 16.00 Dnevnik 16.10 Akcija Tigar, film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a 19.30 Dnevnik 20.00 Sre}na Pravoslavna nova godina 0.00 Muzi~ki izlog 2.00 Pod mirnom vodom, film 3.40 Agata i Oluja, film 5.20 Gospodin qubomorni, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Boqi `ivot, serija 9.30 U zdravom tijelu 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.30 Lov i ribolov 11.00 Vijesti 11.05 O~ajne doma}ice, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Gastronomad 12.50 Prevaranti, serija 13.40 Garfild u stvarnom svijetu, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 SAT 15.50 Vijesti 16.00 Bela la|a, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 18.50 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Bela la|a, serija 21.00 Zona Zamfirova, film 22.40 Muzika 0.00 Dnevnik 0.10 Prevaranti, serija 1.10 Sjaj trulog novca, serija 2.00 Sudija Mastran|elo 4, film 3.30 Lov i ribolov 3.50 Vijesti 4.00 Oko 4.30 Sasvim prirodno 5.50 6.40 7.00 7.30 7.35 7.40 7.50 8.10 8.20 9.00 9.20 10.00 11.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.25 13.00 14.00 14.40 14.50 15.20 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.10 19.30 20.00 20.20 21.00 21.40 22.10 22.40 23.40 0.30 1.00 1.50 2.50 3.20 4.10

RTS 2
Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem [umska {kola, crtani film Pepa prase Metro Erni, crtani film Spajdermen, crtani film Aleks, crtani film Vjerujte ali ne pretjerujte Neobi~no o biqkama [kola za dizajn Beograd Igraj fudbal budi sre}an U svijetu Emisija iz ekologije Put oko svijeta Muzika Iza naslova Molitva pod Mixorom Trezor Vjerujte ali ne pretjerujte Neobi~no o biqkama [kola za dizajn Beograd Eko recept Ovo je Srbija Liturgija, dok. program Kalendar kroz vijekove Trag u prostoru Odbojka: Crvena zvezda Partizan Spajdermen, crtani film Aleks, crtani film @ivot i standardi Vrijeme fresaka O~ajne doma}ice Metropolis Kontekst Koncert @eqka Joksimovi}a Pjesmom da ti ka`em Reli Dakar Trezor Odbojka: Crvena zvezda - Partizan Eko recept Pjesmom da ti ka`em Put oko svijeta

Fox Life
7.00 Ko `iv ko mrtav 7.50 Svita 8.40 Kako sam upoznao va{u majku 9.00 Doktor Haus 10.00 Porodi~na praksa 10.40 Ko `iv ko mrtav 11.30 Svita 12.40 Razvedeni Gari 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.30 Sta`isti 14.10 Svi gradona~elnikovi qudi 15.00 Ko `iv ko mrtav 15.50 Porodi~na praksa 16.40 Uvod u anatomiju 17.30 Ko je Samanta 18.00 Svita 18.50 Svi gradona~elnikovi qudi 19.30 Sta`isti 20.20 Razvedeni Gari 20.50 Kako sam upoznao va{u majku 21.10 [apat duhova 22.00 [apat duhova 22.50 Ko je Samanta 23.10 Doktor Haus, serija 0.50 @enske pri~e 1.40 Ko `iv ko mrtav

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Mjuzik metro 115 2.00 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 51

1

00

Zauvijek izgubqeno dijete
Uloge: Beverli D’An|elo, Dana Ivej, Majkl Mekgredi Re`ija: Klaudija Vil

Udar

Nova
6.40 7.30 8.00 8.10 8.30 9.30 10.20 11.50 13.00 13.50 14.40 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Bumba, crtani film Graditeq Bob, crtani film Rori, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija 15.40 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.10 23.30 1.00 2.40 3.10 4.00 5.00 Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Provjereno Vijesti 30 hiqada miqa pod morem, film Ubij me we`no, film Vjerovali ili ne, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV Stranac me|u nama, film

21

00

PINK BH

B92

Uloge: Dejvid Xejms Eliot, Nata{a Henstrinx, Benxamin Sedler Re`ija: Majkl Vikerman

Dok svijet gleda ogromni meteor kako prolije}e pored Zemqe, sakriven iz wega, yinovski asteroid udara u Mjesec, izazivaju}i spektakularnu eksploziju. Ostaci rasutog kamewa padaju ~ak i na na{u planetu, ali se to ne ispostavqa kao najve}i problem. Nau~nici, naime, brzo shvataju da je udar asteroida izbacio Mjesec iz wegove orbite i da je, ukoliko se ne{to ne preduzme, sudar Zemqe sa svojim prirodnim satelitom neizbje`an. Ova kolizija uni{tila bi ~ovje~anstvo i sav `ivot na Zemqi. Da li je 39 dana dovoqno nau~nicima da rije{e problem, pogotovo u uslovi ma po re me }e ne gra vi ta ci je na pla ne ti zbog iznenadnog pribli`avawa Mjeseca.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 Vijesti Kliford Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 0.30 2.00 6.00 Zemqa izvor `ivota Ti si moja sudbina serija Hrana i vino Scena Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Novogodi{wi program Uslovna sloboda, film Musa ratnik, film RTS

Majka tinejyerka je prinu|ena da da svoje dijete na usvajawe. Devetnaest godina kasnije, ona poku{ava da prona|e i kontaktira svog sina i saznaje da je on umro pod ~udnim okolnostima kada je imao tri godine. To je ne zaustavqa da sazna istinu.

12.00 12.05 13.10 15.00

PINK BH
6.00 Xuboks 7.00 Danijela, serija 8.00 Jagode u grlu, film 9.30 Udri mu{ki 10.30 Super staza Deda Mraza 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Prste sebi ona je jo{ mlada, film 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Ivkova slava, serija 17.30 Super staza Deda Mraza 18.00 Qetna {kola, film 19.50 Info Top 20.00 Kursaxije 21.00 Zabraweni forum 23.00 Pani{er, film 1.00 Zauvijek izgubqeno dijete, film

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Ozi Bu, crtani film 9.15 Robot Robi, crtani film 9.30 Mini {kola 9.40 Bakine pri~e 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa, r. 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Nerije{en slu~aj 13.10 Mini portreti slikara 13.40 Gastro kutak 14.10 Vijesti 14.20 Gorko-slatko, serija 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozi Bu, crtani film 15.10 Frenderi u BiH 15.20 101 nesta{luk, serija 16.00 Samo za zabavu 16.30 Putevi zdravqa 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Sve u svemu 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 18.50 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Putomanija 21.00 Qudi sa Medisona, serija 21.50 Vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure 23.50 Qudi sa Medisona, serija 0.30 Putomanija 1.00 Sve u svemu

HRT 1
6.00 Religijski program 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 @ivot u Africi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Iz pti~ije perspektive 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera, serija 14.00 Vijesti 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Moja porodica, serija 15.20 Nacionalni park Mqet 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.20 Osmi kat 18.10 Kod Ane 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.30 Dnevnik 20.00 1 protiv 100 21.00 @ivot ide daqe, serija 21.50 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 23.10 Putevima rijeke Amazon 0.10 Kraqevi, serija 0.50 Ksena - princeza ratnica, serija 1.40 Dragi Xon, serija 2.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 2.40 Moja porodica, serija 3.10 Pola ure kulture 3.40 Opra {ou 4.20 Dobra `ena, serija 5.10 Osmi kat 6.10 6.30 6.50 7.20 7.40 8.00 9.00 10.00

OBN
Ajron Men Ogi i `ohari Xoni Test Metajets Gusarska akademija Ludo srce, serija Kulinarski {ou Bilo jednom u Turskoj, serija Sto za 4 Survivor Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Gumu{, serija Info Kulinarski {ou Sto za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Survivor Gumu{, serija Biseri Okupqawe, film Mjesto zlo~ina. Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Biseri Rat bendova ^uvari planete

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film 7.20 Gladijatorska akademija, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 8.50 [kolski program 9.30 Paulino qeto, serija 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 Obrazovni program 11.20 Drugi format 12.00 Potro{a~ki kod 14.00 14.40 15.30 15.40 17.10 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.40 22.20 23.10 Mala TV [kolski program @upanijska panorama Morski vuk, film Crtani film Hana Montana, serija Dva i po mu{karca, serija Puna ku}a Raftera, serija Iz pti~ije perspektive Hit dana Dobra `ena, serija Kod amixe Idriza, film Mjesto zlo~ina: Majami, serija Morski vuk, film

10.40 11.10 11.50 12.10

13.00 13.50

RTL
6.30 Dva glupa psa, crtani film 7.00 Ritam zona 8.50 Bibin svijet, serija 9.30 Magazin 10.10 Ve~era za pet 11.20 1001 no}, serija 12.00 Ezel, serija 12.50 Klon, serija 14.30 An|eo i |avo, serija 16.00 Pod istim krovom, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Rejmond, serija 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.10 0.00 0.10 1.00 1.40 2.40 3.30 Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Doma}ice, serija Put osvete, serija Astro {ou Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija

15.30 16.40 16.50 17.20 17.50

18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 0.00

ATV
8.00 Jutarwi program 9.00 Timi, crtani film 9.10 Ajron Kid, crtani film 9.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.20 Ben Ten, film 10.50 Vinks, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke ninxa ratnici 14.30 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 18.00 Kulinarski qetopis 18.20 Sasuke ninxa ratnici 19.00 Vijesti 20.00 1001 no}, serija 21.00 Novogodi{wi program

0.40 1.10

1.40 2.30 4.30

Luda planeta

Paragvajska starleta Larisa Rikelme, prihva}ena kao mis Mundijala u Ju`noafri~koj Re pu bli ci me |u svim na vi ja ~i ca ma, zaqubila se u fudbalera. Sre }ni ku je ime Vol ter Fre tes, ima 28 godina, igra desnog bo~nog u klubu Sero Portewo, najtrofejnijem paragvajskom klubu i aktuelnom dr`avnom prvaku, a jednom je ~ak nastupio i za nacionalni tim Paragvaja. O wihovoj vezi pisao je lokalni tabloid “Kronika“. Sada ve} slavna Ju`noamerikanka osvojila je naslovnice navijaju}i za Paragvaj tokom turnira u Ju`noj Africi. Slavu je potom oplodila nizom goli{avih serijala za lokalne magazine, a uspjela je iza}i i na naslovnici paragvajskog izdawa popularnog magazina “Plejboj“. Dvadesetpetogodi{wa Larisa je poslije Mundijala, koji je ova qepotica na jedan na~in obiqe`ila, priznala kako ni u snovima nije o~ekivala da }e joj se ostvariti `eqa da je ovogodi{we Svjetsko prvenstvo u fudbalu planetarno proslavi. Naime, u ~ast paragvajskih igra~a, Larisa je obe}ala da }e pozirati gola. Obe}awe je prvo “djelimi~no“ ispunila, slikaju}i se na stadionu za jedan paragvajski magazin, a poslije negodovawa brojnih navija~a odlu~ila je da do kraja ispuni obe}awe. O woj se prije Mundijala ni{ta nije znalo, a sada zaokupqa pa`wu javnosti iz svih dijelova svijeta. U avgustu pro{le godine mediji su objavili da Larisa ima momka, a weno srce ta da je osvo jio Koke Oneto, paragvajski model i dizajner farmerki.

Nos kao pu{ka
Italijan Darko San|ermano slu~ajno je pogo|en metkom u glavu na ulici u Napuqu tokom proslave Nove godine. Hitno je preba~en u bolnicu, gdje je konstatovano da je metak pro{ao kroz desnu stranu glave i zaustavio se u nosnoj {upqini. Dok je ~ekao da ga pregleda specijalista, San|ermano je kinuo, a iz nosa mu je izleteo metak, na op{te zaprepa{}ewe medicinskog osobqa i qudi koji su se zatekli u ~ekaonici.

Roboti koji u~e
Roboti su do sada uspijevali da izvr{e radwe za koje su programirani, me|utim, otkriveno je da roboti kod kojih se konstrukcija tijela pove}ava ili razvija paralelno sa neuronskom mre`om u~e br`e. Xo{ Bongard sa vermontskog univerziteta pozabavio se pitawem kakav uticaj promjena tijela robota ima na proces u~ewa. To je istra`io simulacijom na robotima sa ~etiri i {est nogu, a preko ugra|ene neuronske mre`e ti roboti su nau~ili da se kre}u u pravcu izvora svjetlosti.

Tra`e se Bondova djevojka i negativac
Novi film o britanskom super{pijunu Yejmsu Bondu, publika }e mo}i gledati u no vem bru idu }e go di ne, a jo{ nije poznato ko }e glumiti Bondovu djevojku i uvijek popularnog negativca. U bioskopima }e se tada pojaviti 23. nastavak filmskih avantura Bonda, a tajnog agenta 007 ponovo }e glumiti britanski glumac Danijel Krejg, dok }e se re`ije prihvatiti wegov sunarodwak Sem Mendez, objavili su producenti filma. Nedavni izlazak iz ste~aja mitskog studija MGM, koji posjeduje prava na slavnog agenta, omogu}io je nastavak produkcije filma koja je bila odgo|ena na neodre|eno vrijeme u aprilu 2010. godine. Producenti su objavili da }e snimawe filma po~eti krajem 2011. godine, te da je datum premijere odre|en za 9. novembar 2012. godine. Danijel Krejg vra}a se u ulozi agenta 007 koju je ve} uspje{no odradio u filmovima “Kazino Rojal“ i “Zrno utjehe“. Nije poznato koja }e glumica imati priliku da u 23. nastavku za ve de naj po zna ti jeg taj nog agen ta na svi je tu. U posqedwih nekoliko godina, tu ~ast imale su Hali Beri, Olga Kirilenko, Eva Grin i druge. Za ulogu negativca “otima}e“ se Majkl [in i Sajmon Rasel Bil.

Igra za toalet
Japanska kompanija “Sega“ proizvela je konzolu za video-igre namijewenu toaletima. Senzori inovativnog ure|aja “Toylet“ mjere brzinu i intenzitet mlaza mu{kog urina usmjerenog u pisoar. Bizarne konzole koje sadr`e ~etiri mini-igre bi}e postavqewe u toalete ~etiri metroa u Tokiju, objavio je “Dejli mejl“. Bizarne konzole su dizajnirane da toalete u~ine zanimqivijim, kao i da korisnici toaleta ne “proma{e“ pisoar.

NEKAD BILO...
Poznata srpska glumica Ivana Mihi} ro|ena je na dana{wi dan 1970. godine u glavnom gradu Srbije. K}erka je scenariste Gordana Mihi}a i glumice Vere ^uki}. Gluma~ku karijeru po~ela je sa devet godina glume}i u filmu “Sre}na porodica“. Ve} sa 14 godina igrala je jednu od pet glavnih uloga u filmu Gora, na Paskaqevi}a “Varqivo qeto 68”. Prije nego {to se upisala na Fakultet dramskih umjetnosti glumila je u jo{ nekoliko filmova. Zavr{ila je i baletsku {kolu “Lujo Daviko“ i muzi~ku {kolu u Beogradu. Ivana je 1995. godine osnovala produkcijsku ku}u “Horizont 2000“, a kao producent do sada je producirala ~etiri igrana filma, jednu televizijsku seriju, jedan televizijski film i objavila kwigu svoje majke “Perle od vode“.

POSQEDWA
“Tajne svijeta s Anom ^epman“
Ana ^epman, koja se na{la u centru pa`we zbog rusko-ameri~ke {pijunske afere pro{le godine, sredinom januara posta}e voditeq nove emisije na moskovskoj REN TV. Emisija }e se zvati “Tajne svijeta s Anom ^epman“, a dio je eksperimentalnog dokumentarnog projekta “Stvarnost“ i po~e}e da se emituje 21. januara. Prema rije~ima direktora dokumentarnog programa Mihaila Tukma~eva, materijali koji budu kori{}eni u emisiji bi}e ekskluzivni. Ostali detaqi dr`e se za sada u tajnosti, prenose “RIA Novosti“. Crvenokosa {pijunka privukla je najve}u pa`wu javnosti me|u deset osoba koje su jula pro{le godine protjerane iz SAD zbog sumwi da su pripadale {pijunskoj mre`i koja je radila za ruske tajne slu`be. Ona je pro{log mjeseca postala ~lan podmlatka Ujediwene Rusije, stranke ruskog premijera Vladimira Putina.

Ro|ena Ivana Mihi}

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

Totenhem - Man~ester

DERBI KOLA

j.

2.60 2.90 2.40

Park \i Sung (Man~ester j.) i Alan Haton (Totenhem)

Derbi sedmice: Engleska Premijer liga: Totenhem - Man~ester junajted, nedjeqa (17.10 ~asova)

Lagano
^elzi - Blekburn 1 (1,40) Man~ester S. - Vulverhempton1 (1,40) Ren - Arl Lion - Lorijen Viqareal - Osasuna 1 (1,40) 1 (1,50) 1 (1,45) PS@ - So{o

Realno
Vest Hem - Arsenal 2 (1,55) 1 (1,55) 1 (1,70) 1 (1,70) 2 (1,55) VBA - Blekpul Okser - Monako

Rizi~no
1 (1,75) 1 (1,80) 2 (1,75) 1 (1,90) 1 (1,90)

Izazovno
Tuluz - Nansi [alke - Hamburg Liverpul - Everton ]ezena - Roma Sanderlend - Wukasl 1 (2,00) 1 (2,00) 1 (2,00) 2 (2,00) 1 (2,10)

Napoli - Fjorentina Seviqa - Espawol Le}e - Milan

Volfzburg - Bajern Nirnberg - Borusija M. Saragosa - Levante

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

5.96

10.76

19.90

33.60

2 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

U gradskom derbiju Liverpul do~ekuje Everton, {to je prava prilika da Keni Dalgli{ debituje pobjedom pred doma}im navija~ima

Liverpul ili Everton
Tabela
1. Man~ester j. 2. Man~ester s. 3. Arsenal 4. Totenhem 5. ^elzi 6. Sanderlend 7. Bolton 8. Wukasl 9. Blekburn 10. Stouk 11. Everton 12. Liverpul 13. Blekpul 14. Fulam 15. Birmingem 16. VBA 17. Vulverhempton 18. Aston Vila 19. Vigan 20. Vest Hem 20 22 21 21 21 22 22 21 22 21 21 20 19 21 20 21 21 21 21 22 12 12 12 10 10 8 7 8 8 8 5 7 7 4 4 6 6 5 4 4 8 6 4 6 5 9 9 4 4 3 10 4 4 10 10 4 3 6 9 8 0 4 5 5 6 5 6 9 10 10 6 9 8 7 6 11 12 10 8 10 43:19 33:16 42:22 31:25 36:19 25:22 34:29 34:31 29:35 26:26 23:25 24:27 27:32 22:24 20:25 26:39 21:34 23:38 18:33 22:38 44 42 40 36 35 33 30 28 28 27 25 25 25 22 22 22 21 21 21 20

Engleska Premijer liga, 23. kolo

Pro{lo kolo
Everton - Totenhem 2:1, Blekburn - Liverpul 3:1, Bolton Vigan 1:1, Wukasl - Vest Hem 5:0, Vulverhempton - ^elzi 1:0, Arsenal - Man~ester siti 0:0, Aston Vila - Sanderlend 0:1, Blekpul - Birmingem 1:2, Fulam - VBA 3:0, Man~ester junajted - Stouk 2:1 Parovi 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 16. 1. 16. 1. 16. 1. 16. 1. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.30 13.00 13.00 15.05 17.10 Stouk - Bolton Man~ester siti - Vulverhempton VBA - Blekpul ^elzi - Blekburn Vigan - Fulam Vest Hem - Arsenal Birmingem - Aston Vila Sanderlend - Wukasl Liverpul - Everton Totenhem - Man~ester junajted Na{ tip 2-3 1 1 1 H 2 H 1H 0-2 2

DERBI KOLA verpul - Everton Li

1.95 3.25 3.80
Martin Keli (Liverpul) FOTO: AGENCIJE

Sqede}e kolo Engleske Premijer lige donosi nekoliko zanimqivih okr{aja pa je sigurno da }e i ovaj vikend biti ispuwen kvalitetnim fudbalom na Ostrvu. Najzanimqivija utakmica 23. kola igra se u Londonu gdje To ten hem do ~e ku je

Man~ester junajted. Jo{ uvijek nepora`eni gosti su vode }i na ta be li i ima ju solidnu prednost u odnosu na konkurente. Ukoliko se sa “Vajt Hart Lejna“ vrate ne po ra `e ni ili uspi ju da pobijede doma}i bi se polako mogli oprostiti od snova za titulu. Stoga, o~ekujemo

otvorenu igru doma}ih koji nemaju {ta da izgube. Dodatni motiv doma}im je i me|usobni skor, jer Man~ester ima sedam pobjeda zaredom protiv ovog rivala, pa }e se “pijevci“ svom snagom truditi da sru{e neugodnu tradiciju. Dvije ekipe koje su mo-

`da i naj vi {e ra zo ~a ra le ove sezone sastaju se na “Enfild Roudu“. Liverpul do~ekuje Everton i osim pobjede im ni{ta ne odgovara. Keni Dalgli{ je debitovao porazom protiv Man~ester junajteda u FA kupu, a melem na ovogodi{we rane navija~a bila bi pobjeda protiv grad-

skog rivala. Obje ekipe imaju velikih problema sa reali za ci jom pa se o~e ku je tvrda utakmica sa malo golova. Najboqi strijelac Liverpula je Fernando Tores sa {est pogodaka, a Evertona Tim Kejhil sa devet golova. Gradski derbi igraju i Birmingem i Aston Vila. U

posqedwe vri je me Ni ko la @igi} utakmice po~iwe sa klupe, pa }e morati da iskoristi svaku ukazanu {ansu. Ar se nal i Man ~es ter siti imaju ne{to lak{i posao, dok bi ^elzi morao pobi je di ti Ble kburn i kona~no prekinuti crni niz neuspjeha.

Premijer liga
1. Seltik 2. Glazgov R. 3. Harts 4. Kilmarnok 5. Invernes 6. Madervels 7. Dandi 8. St. Xonson 9. Aberdin 10. Hibernijan 11. St. Miren 12. Hamilton 19 17 19 19 20 18 16 18 19 19 19 17 14 13 12 9 7 7 5 6 5 4 4 2 3 2 3 3 6 3 6 3 2 4 4 5 2 2 4 7 7 8 5 9 12 11 11 10 41:13 39:19 33:15 32:21 30:26 24:23 18:23 13:25 19:38 21:32 17:33 11:30 45 41 39 30 27 24 21 21 17 16 16 11

Seltik nastavqa seriju
Poslije velikog derbija {kot skog fu dba la igra se novo kolo u kome Seltik gostuje Hibernijanu i nastoja}e da potvrdi pobjedu iz “Old firma“. Iako je Hibernijan ~esto znao da iznenadi velikane, ove godine igra lo{e i te {ko da mo `e ugro zi ti “kel te“ ko ji su na vri je me u{li u formu i prestigli Renyers na tabeli. Seltik ima ~etiri uzastopne pobjede i o~ekuje petu. Gosti imaju puno kvalitetniji sastav pa se o~ekuje lagana pobjeda. U gostuju}em timu trebao bi da se na |e i Fre di Qun berg, biv {i igra~ Ar se na la i Vest Hema. Glazgov Renyers je u velikoj krizi i poslije poraza u derbiju ne preostaje im ni{ta drugo nego pobjeda protiv “fewera{a“ Hamiltona koji je vjerovatno najlo{ija ekipa lige. Doma}i su izgubili vode}u poziciju, istina imaju dvije utakmice mawe, ali krajwe je vrijeme da po~nu pobje|ivati u kontinuite tu. Pi tawe je da li }e wihov najboqi strijelac Keni Miler ostati u Glazgovu, jer ima nekoliko kandidata za wego vo do vo |ewe, pri je svih Birmingem, Fjorentina i Olimpik iz Marseja.

[kotska Premijer liga, 22. kolo

Pro{lo kolo
St. Miren - Kilmarnok 2:1, St. Xonson - Invernes 1:0, Glazgov Renxers - Seltik 0:2, Aberdin - Dandi 1:1, Hamilton Madervel 0:0, Harts - Hibernijan 1:0 Parovi 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 15. 1. 13.00 16.00 16.00 16:00 16.00 16.00 Hibernijan - Seltik Dandi - Harts Madervel- Invernes Aberdin - St. Miren Glazgov R. - Hamilton Kilmarnok - St. Xonson Na{ tip 2 H 1H 1 1 H2

KOLA DERBI KOLA DERBI Hibernijan - Seltik

Frederik Qungberg (Seltik)

FOTO: AGENCIJE

6.50 4.00 1.45

Harts je prekinuo seriju pobjeda izgubiv{i od Sent Yonsona u Kupu. U ovom kolu o~ekuje ih jo{ jednom te{ko gos to vawe Dan di ju ko ji se nalazi u sredini tabele, ali od nekih protivnika ima ~ak tri utakmice mawe, pa se mo-

`e o~ekivati da }e napredovati na tabeli, s obzirom na formu u kojoj se nalaze. Poslije serije neuspjeha Aberbin je po~eo da biqe`i dobre rezultate, pa se o~ekuje wihova pobjeda u me~u protiv Sent Mirena.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 13. januar 2011. 3

Italijanska Serija A, 20. kolo

"Qubi~ice" pod Vezuvom
U premijernom me~u ove prvenstvene runde Napoli }e u subotu od 18 ~asova na stadionu “San Paolu“ ugostiti Fjorentinu Tabela
1. Milan 2. Napoli 3. Lacio 4. Roma 5. Palermo 6. Juventus 7. Inter 8. Udineze 9. Sampdorija 10. Bolowa 11. Kaqari 12. Fjorentina 13. \enova 14. Kjevo 15. Parma 16. Katanija 17. ]ezena 18. Le}e 19. Bre{a 20. Bari 19 19 19 19 19 19 17 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 19 12 11 10 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 7 5 3 8 7 5 5 5 7 7 6 4 3 3 5 3 5 5 5 6 4 4 8 4 6 8 7 7 7 7 8 9 11 12 11 34:17 30:20 25:18 27:24 32:22 33:24 25:16 27:25 20:17 19:24 21:18 20:20 13:15 19:21 19:23 17:24 13:21 18:36 15:26 12:28 40 36 34 32 31 31 29 27 26 24 23 23 23 22 22 21 19 18 15 14

Parovi 15.1. 15.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 18 20.45 12.30 15 15 15 15 15 15 20.45 Napoli - Fjorentina Inter - Bolowa Kaqari - Palermo Bre{a - Parma Lacio - Sampdorija ]ezena - Roma \enova - Udineze Katanija - Kjevo Juventus - Bari Le}e - Milan

Na{ tip 1 1 H2 1H 1 2 1H 0-2 1 2

Edinson Kavani (Napoli, lijevo)

FOTO: AGENCIJE

Igra~ koji je obiqe`io prethodno kolo Serije A definitivno je Edinson Kava ni. Ne sa mo da je Napoliju sam donio pobjedu nad Juventusom 3:0, Urugvajac se popeo i na prvo mjesto lis te stri je la ca italijanskog {ampionata, koje dijeli sa Antonijom di Nataleom iz Udinezea. Poslije ovog me~a, Juventus ima 31 bod i na petoj je poziciji, dok Napoli i daqe ne pu {ta vo de }i Milan da mnogo odmakne, razlika je ~etiri boda. Pod Vezuv Napoliju sa da sti `e Fjo ren ti na

koja je pro{lo kolo na svom “Artemio Frankiju“ golom Qaji }a pred sam kraj me ~a savladala Bre{u 3:2, iako je na poluvremenu bilo 0:2. Po svemu sude}i ovo bi trebao da bude jedan interesantan susret, a premda je rijetkost dosta golova u seriji A, pro{lo kolo je demantovalo ve} ustaqeno mi{qewe o italijan skom fu dba lu. Su sret ekipe koju predvodi golgeter Ka va ni sa ti mom Si ni {e Mihajlovi}a trebalo bi da opravda epitet derbija kola, a prednost je ipak na strani doma}ina. Juventus se posli-

je dva vezana poraza, od DERBI KOLA Parme i Napolija nalazi na {es tom mjes tu, a Napoli - Fjorentina ve} su upaqeni alar mi kod ~el ni ka klu ba, ko ji su re ago va li do vo |ewem Lu ke To ni ja na pozajmicu, a on bi trebao da za mi je ni po vri je |e nog Fa bi ja Kvaqare lu. U ovom ko lu u To ri no im sti`e fewera{ Bari. Milanu je, u goleadi sa mi nu ta. “Ti fo zi“ Mi la na Udi ne ze om i to u su dij skoj su na utakmici protiv Udina do kna di me ~a, Zla tan ne zea ra zvi li tran spa rent Ibra hi mo vi} do nio bod, a na tri bi ni po sve }en sa da zavr{eno je 4:4 iako je tre- ve} biv{em igra~u tog tima nutni lider gubio 3:1 do 78. Ronaldiwu “Hvala ti za sve

Pro{lo kolo
Napoli - Juventus 3:0, Bari - Bolowa 0:2, ]ezena - \enova 0:0, Katanija - Inter 1:2, Lacio - Le}e 1:2, Fjorentina Bre{a 3:2, Kjevo - Palermo 0:0, Milan - Udineze 4:4, Parma - Kaqari 1:2, Sampdorija - Roma 2:1.
i mnogo sre}e“ - pisalo je u po ru ci upu }e noj Bra zil cu. Rosoneri bez “Zube“ putuju u goste Le}eu koje je u nezavidnoj poziciji a kao i prethodnih sezona bori se za opstanak. Aktuelni {ampioni fu dba le ri In te ra na “\u ze pe Me aci“ do ~e ku ju Bo lowu.

1.70 3.40 5.00

Francuski Le {ampionat, 20. kolo

U Marsequ "ispijaju" Bordo
Ovog vikenda, poslije dvadesetak dana pauze nastavqa se i {ampionat Francuske. Prije nastavka prvenstva Francuzi su odigrali me~eve Kupa, poslije kojih je do{lo do nekih promjena na trenerskim pozicijama. Blama`a u duelu sa petoliga{em [amberijem ko{ta-

Tabela
1. Lil 2. PS@ 3. Ren 4. Lion 5. Olimpik M. 6. Sent Etjen 7. Brest 8. Bordo 9. Tuluz 10. Monpeqe 11. So{o 12. Lorijen 13. Nansi 14. Okser 15. Nica 16. Valensijen 17. Monako 18. Kaen 19. Lens 20. Arle 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 19 8 8 8 8 7 7 7 6 8 7 7 7 7 4 5 5 3 4 3 1 8 7 7 7 8 8 7 9 3 6 4 4 4 11 8 7 10 6 7 5 2 4 4 4 4 4 5 4 8 6 8 8 7 4 6 7 6 8 8 13 33:21 30:21 18:12 26:21 27:17 26:20 20:15 24:21 21:20 15:19 29:23 22:24 21:26 25:22 14:18 21:21 19:20 17:26 17:32 10:36 32 31 31 31 29 29 28 27 27 27 25 25 25 23 23 22 19 18 16 8

la je posla sada ve} biv{eg tre ne ra Mo na ka Gi Lakomba. Uprava kluba iz Kne`evine uru~ila je otkaz is ku snom stru~waku poslije poraza na penale od autsajdera, u ranoj fazi Ku pa Fran cus ke. Po sli je o~aj nih re zul ta ta ekipe u prvom dijelu sezone, promjene su bile prije ko po tre bne i u Len su. Dosada{wi trener @an Gaj Valem, podnio je ostavku, a wegovu funkciju preuzeo je ru mun ski stru~wak La slo Belewi. Wegov ciq bi}e da ekipu u kojoj igra i srpski internacionalac Nenad Kova~evi}, spasi od selidbe u

DERBI KOLA

Olimpik M. - Bordo

1.50 4.00 6.35
ni `i rang. Lens je prvi dio sezone zavr{io na pretposqedwem mjes tu sa sa mo tri pobjede iz 18 utakmica. U prvom ko lu nas tav ka prven stva, sa no vim tre ne ri ma, Mo na ko gos tu je kod Oksera, a Lens do~ekuje ne-

Benoa [ejru (Olimpik Marseq, lijevo)

FOTO: AGENCIJE

Parovi 23. kola 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 16.1. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Nica - Lil PS@ - So{o Ren - Arle Tuluz - Nansi Lion - Lorijen Monpeqe - Valensijen Brest - Kaen Lens - Sent Etijen Okser - Monako Olimpik M. - Bordo

Na{ tip 2 1 1 1H 1 1 1H 1H H2 1

Pro{lo kolo
Bordo - Lens 2:2, Brest - Marseq 0:0, Arl - Nica 0:0, Lil St. Etijen 1:1, Kan - Ren 1:0, Valensijen - Tuluz 2:1, Monako So{o 2:1, Nansi - PS@ 2:0, Lion - Okser 1:1, Lorijen Monpeqe 0:0.

kada{weg ve li ka na fran cuskog fudbala Sent Etjen. I aktuelni {ampion Olimpik Marseq eliminisan je iz Ku pa, jer je vo de }i tim druge francuske lige, Evijen bio pre jak. Na “Ve lo drom“ Olimpiku u 20. kolu dolazi Bordo, a to je svakako jedan od derbija francuskog fudbala. Aktuelni prvak je na petom mjestu sa 29 bodova, dok Bordo ima dva boda mawe i na osmom je mjes tu. Pre dnost je ipak na strani do-

ma}ih, ako ni zbog ~ega drugog, onda upravo zbog doma}eg te re na i sjaj nih navija~a. Lider u prvenstvu, Lil putuje na Mediteran u goste Nici, sa kojom ne bi trebalo da ima previ{e problema. Prvi pratilac PS@a do ~e ku je So {o, Ren ugo{}uje posqedweplasirani Arle, a Olimpik iz Liona fudbalere Lorijena. U sva tri susreta doma}ini su naj bli `i tri jum fu, a sve drugo bilo bi iznena|ewe.

4 ~etvrtak, 13. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

Barselona na “Nou kampu“ do~ekuje Malagu, a Real Madrid gostuje slaba{noj Almeriji i favoriti su u ovim me~evima

Barsa i Real nastavqaju trku
[panska Primera, 19. kolo
Tabela
1. Barselona 2. Real Madrid 3. Viqareal 4. Valensija 5. Espawol 6. Atletiko Madrid 7. Hetafe 8. Majorka 9. Atletik Bilbao 10. Seviqa 11. Herkules 12. Real Sosijedad 13. La Koruwa 14. Santander 15. Osasuna 16. Malaga 17. Levante 18. Hihon 19. Almerija 20. Saragosa 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 15 11 10 10 8 8 8 8 8 6 7 5 5 4 5 4 2 2 2 1 2 3 4 1 3 3 3 2 2 4 1 6 5 6 2 3 7 7 7 1 1 4 4 7 7 7 7 8 8 8 10 7 8 8 11 11 9 9 9 57:10 46:16 34:18 27:20 23:24 28:23 28:25 23:21 27:30 25:29 22:26 25:31 15:24 14:24 15:21 23:37 19:29 15:27 16:31 16:32 49 47 36 34 31 27 27 27 26 26 22 22 21 20 18 17 15 13 13 13

Parovi 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 15.1. 16.1. 16.1. 16.1. 17.1. 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 22.00 17.00 19.00 21.00 21.00 Saragosa - Levante Hihon - Herkules Hetafe - Real Sosijedad Viqareal - Osasuna Atletik Bilbao - Santander Seviqa - Espawol Valensija - La Koruwa Almerija - Real Madrid Barselona - Malaga Atletiko Madrid - Majorka

Na{ tip 1H H2 2-3 1 1 3+ 1 2 1 3+

DERBI KOLA

Valensija - Deportivo

1.45 4.00 6.50
Andres Inijesta (Barselona)
FOTO: AGENCIJE

Pro{lo kolo
gostuje slaba{noj Almeriji, ko ja uz Sa ra go su ima najslabiju odbranu u ligi. Kris ti ja no Ro nal do igra fenomenalno i postigao je 22 pogotka u 18 utakmica i bi }e naj ve }a opa snost za golmana doma}ih. Sve osim po bje de kraqev skog klu ba bi lo bi ve li ko izne na |ewe. O~aj ni Atle ti ko, ko ji je u posqedwoj uta kmi ci 18. kola poni`en u gostima kod Herkulesa, do~ekuje soli dnu Ma jor ku, ko ja ne }e propustiti priliku ako joj se uka `e. Gos ti igra ju odli ~no na do ma }em te re nu, a u gostima ~ekaju priliku iz kontranapada. Se viqa je pre ki nu la niz ne us pje ha u pro {lom kolu protiv Sosijedada, a u ovom kolu na noge im dolazi neugodni Espawol, koji Herkules - Atletiko Madrid 4:1, Levante - Valensija 0:1, Real Madrid - Viqareal 4:2, Espawol - Saragosa 4:0, Osasuna - Hetafe 0:0, Majorka - Almerija 4:1, Santander - Hihon 1:1, La Koruwa - Barselona 0:4, Real Sosijedad Seviqa 2:3, Malaga - Atletik Bilbao 1:1. je pregazio Almeriju. Obje eki pe igra ju otvo re no i treba o~ekivati da }e biti pogodaka i na ovoj utakmici. U me~u Valensije i Deportiva, koji je nekad bio der bi, sa mo je dna eki pa ima pravo da se nada cijelom plijenu. Uprkos dos ta pro mi jewenom sastavu, bez mnogo po zna tih fu dba le ra, “{i {mi {i“ igra ju odli ~no ove se zo ne, pa bi tre ba lo da do|u do nova tri boda.

Ni ovo kolo ne bi treba lo da obiqe`e ve li ka izne na |ewa u {pan skoj Primeri jer Barsa i Real imaju relativno lake proti vni ke, ko je bi mo ra li da savladaju. Bar si u gos te do la zi Ma la ga, eki pa ko ja je naj vi {e pa za ri la u ja nu ar skom pre la znom ro k u. Gosti su doveli ~ak sedam igra ~a, od ko jih su naj po -

zna ti ji @u lio Bap tis ta, Martin Demikelis i Enco Mareska. Sa ovim sastavom gosti su u stawu da iznenade sve eki pe u Pri me ri, ali za Bar su je po tre bno ne{to vi{e. Ipak, o~ekuje se otvo re na uta kmi ca, pa bi mo`da najboqa igra bila da oba tima daju gol, uz, naravno, pobjedu Katalonaca. Sa dru ge stra ne, Re al

Tabela
1. Porto 2. Benfika 3. Sporting 4. Leirija 5. Gimarae{ 6. Nacional 7. Braga 8. Beira Mar 9. Olhanense 10. Akademika 11. Maritimo 12. Fereira 13. Setubal 14. Rio Ave 15. Portimonen{e 16. Naval 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 8 7 6 6 6 4 4 5 3 3 4 3 2 2 2 0 4 3 4 4 2 8 7 4 7 7 4 5 3 2 0 4 3 5 5 5 7 3 4 6 5 5 7 7 10 11 36:6 30:14 22:14 17:17 20:19 14:15 26:21 17:18 12:13 20:25 14:14 12:18 12:20 15:21 16:29 9:28 41 33 28 24 22 22 20 20 19 19 16 16 16 14 9 8

Benfika tra`i {esti trijumf u nizu
Dru gi tim por tu gal ske lige, Benfika, gostuje kod Aka de mi ke u Ko im bri i nada se pobjedi koja bi ih ko li ko-to li ko os ta vi la u trci za na slov prva ka. Benfika je u odli~noj for mi i ima pet uzastopnih pobjeda, a u pro {lom ko lu ru tin ski je sa vla da la Leiriju i to u gostima. Briqirali su napada ~i Sa vi ola i Os kar Kardozo, koji se vratio u eki pu po sli je po vre de. Por to ta ko |e nas tavqa sa odli ~nim igra ma, po ka zav {i da je uta kmi ca pro tiv Na ci ona la u Li ga ku pu bi la sa mo lo {e ve ~e. U pro {lom ko lu sa vla da li su Ma ri ti mo, a sa da im u gos te do la zi Na v a l , ko j i j e na pra vio ve li ko i z ne n a | e w e savladav{i Gi ma ra e{, i to sa igra ~em mawe. Pu bli ka na “Dra gau“ o~e ku je jo{ je dnu do bru igru sa pu no go lo va i la ku po bje du do ma }ih qubi ma ca, ko ji ne z a us t a v q i v o h i t a j u ka t i t u l i , ko j u i m j e p r o {le go d i ne uze la Ben fi ka. Tre }i por tu gal ski ve li kan, Spor ting, do ~e ku je Paso{ Fereiru i tako|e o~ekuje pobjedu u ovom ko lu. Po sli je sla bi jeg star ta i “lavovi“ su u{li u formu, ali te {ko da }e bi ti dovoqno da prekinu dominaciju Porta i Benfike. Bra ga gos tu je pre tposqedwem Por ti mo nen {eu, ko ji bi tre ba lo da bu de lak za lo gaj za ovo go di{weg u~e sni ka gru pne faze Lige {ampiona.

Portugalska liga ZON Sagre{, 16. kolo

Parovi 14.1. 15.1. 15.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 16.1. 21.15 20.15 22.15 17.00 17.00 17.00 19.00 21.15 Portimonen{e - Braga Gimarae{ - Olhanense Sporting - Fereira Setubal - Maritimo Nacional - Rio Ave Leirija - Beira Mar Porto - Naval Akademika - Benfika

Na{ tip 2 1 1 H2 1 1 1 2

DERBI KOLA

Akademika - Benfika

Pro{lo kolo
Leirija - Benfika 0:3, Gimarae{ - Naval 1:2, Nacional Beira Mar 0:0, Rio Ave - Olhanense 0:1, Akademika - Fereira 0:0, Sporting - Braga 2:1, Porto - Maritimo 4:1, Portimonen{e - Setubal 3:4.

Niko Gaitan (Benfika)

FOTO: AGENCIJE

5.60 3.55 1.55