P. 1
Tajne_ribolova_2-Ribolovne_tehnike_i_sistemi

Tajne_ribolova_2-Ribolovne_tehnike_i_sistemi

|Views: 4,881|Likes:
Published by Armin Halaba

More info:

Published by: Armin Halaba on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Tajne ribolova 2
Ribolovne tehnike i sistemi u zavisnosti od tipa voda

piei rrdo Aleksandar Daki

u Vr cu novembra 2002.

Ovu knjigu sigurno ne bi dr ali u rukama da nije bilo slede ljudi kojima se ovim putem zah ih valjujem: - za koordinaciju: dipl. ing. Mariji ¨irh - za savete u vezi sadr aja: Milanu Jovanoviu - Mii ( ) , Neboji Matiu Zov ( mikroElektronika ) , St anku Popoviu ( RibolovaŁki Magazin ) , Sini Slavini i u (i i i i RbŁ r b) ie - za informacije: Draganu Brzaku, Łlanovim a C W P - Carp teama (Sai Popoviu i Aleksandru Radovanoviu), Zoranu Dimitrijevi u, Brian Poole-u, Andriji Urbanu, Sinii TkalŁecu, Sabahudinu Mesinoviu, Edinu Rediu Ashley DjuriŁinu za podr ku: ( Radio021 ) , Bojanu SremŁeviu (RT K Kru evac ) , Draganu St ankoviu (TV Last avica , Dragomiru VujaŁi ) u (Radio "FOX 91,1"), Dragu Nemecu ( Ribarska ) , Draganu Nikoli u (www . i a c . u , Milanku St r b r. o y) anŁiu (OSR Drina ) , Mi Nikoli i u ( a i ¨ Ł c) ,Vuku rdo iia Petroviu ( RibolovaŁki-magazin ) , Vladimiru Vukainoviu (www . i a c . u r b r. o y)

Naznaka èitaocu:
Materijal objavljen u knjizi “Tajne ribolova” podlee copyright-u i nesme se reprodukovati u bilo kojoj formi bez posebnog pismenog odobrenja izdatog od strane autora.

Adresa za kontakte:

Aleksandar Dakiæ Svetosavski Trg 6/b 26300 Vršac

tel: 013/821-641 e-mail: quercus@hemo.net Internet: http://users.hemo.net/quercus

Uvod 3

Knjiga je pripremana sa dunom p anjom, i pak, koliki god trud bio ulo en, gre aka i nejas noa sigurno ima. Kako bih ih u narednim izdanjima otkonio, unapred se zahvaljujem i ohrabrujem sve one koji me budu konta t r l u kiai vezi sadr aja knjige. Aleksandar Daki u Vr cu, 20.10.2002.

o ribljim vrstama. Slike vezova i sistema koji se koriste u ovoj metodi ribolova mo ete naæi u istoj ovoj knjizi u poglavlju "Ribolovni sistemi". opremu i radnje koje se koriste i koje su specifiène samo za ovu tehniku. lov plovkom.Moderan šaranski ribolov knjizi "Tajne ribolova 1 . . kraæi i mekši štapovi.ne treba je mešati sa te inom bacanja) i br om akcijom su pogodniji kada elite da dobacite dalje.C.o ribljim vrstama. tehnikama primamljivanja i mamcima" i u ovoj knjizi u poglavlju "Tipovi ribolova u zavisnosti od terena" U Da bi se uopšte upustili u moderan šaranski ribolov. U ovom prvom poglavlju akcenat je dat na specifiènosti ovog pribora. Cilj ovog teksta je da se da poseban akcenat na moderan šaranski ribolov. mana tih štapova je što slabije umaraju ribu i riba se lakše oslobaða udice. kao što su mušièarenje šarana. opisano je više razlièitih tehnika ribolova šarana. Štapovi (Carp . kao Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ Pribor 5 . lov na površini i klasièan lov dubinskom metodom. su bolji kada nisu potrebni jako daleki zabaèaji. Takodje. Medjutim. sa veæom test krivom (oznaka na štapu T. kao i o svim mamcima i primamama koji se koriste u njegovom ribolovu. tehnikama primamljivanja i mamcima" data su detaljna objašnjenja o ivotu i navikama šarana.Karpfen) Generalno posmatrano du i štapovi. Lokacije koje su interesantne za lov šarana opisane su i u tekstovima u knjizi "Tajne ribolova 1 . Sa druge strane. potrebno je da imamo adekvatan pribor i opremu.

neophodno je da je . • Akcija štapa Karakteristike današnjih uobièajenih štapova pogodnih za šaranski ribolov su TC 1.3 1 lb Konstrukciono.6 m) 2 1 .6 m.2 3 lb 13 ft (3. Ovaj kapacitet špulne potreban je i zbog dalekog zabacivanja i zbog neophodnosti postojanja rezerve najlona u prvim trenutcima umaranja ribe nakon kontre. Ovako krupne primerke treba izvlaèiti štapom. štapovi za ovaj metod ribolova su dvodelni ili trodelni(reðe) štek štapovi.2 1 lb 12 ft (3. Mašinica Generalno gledano. test curve . u èemi greše mnogi poèetnici. • Te ina bacanja (engl. a koji nije za šaranski ribolov. a izraðeni su od najkvalitetnijih tipova karbonskih materijala.oznaka TC). Kapacitet špulne treba da je bar 200m onog najlona koji planirate da koristite. takoðe imaju manju transportnu du inu.6 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ i kada postoji rastinje koje natkrivljuje samo mesto ribolova. sve karike trpe naprezanja i sve trebaju biti kvalitetne (SIC). potrebno je upoznati se sa terminima koji su objašnjeni u poglavlju "Pecaroški pribor" u ovoj knjizi: • Test krivulja (engl. Danas je uobièajena du ina za šaranske štapove oko 3. Ovo su parabolièni štapovi. a i amura koji mo e doæi. Kraæi štapovi. Nemojte zaboraviti da su ciljni primerci šarana.5lb u zavisnosti od du ine. (Za više informacija u vezi mašinica pogledajte poglavlje "Ribolovaèki pribor" u ovoj knjizi). Weight. Na ove štapove postavljaju se najkvaliteniji sprovodnici. Da bi odredili koji je štap pogodan.9 m) 2 3 .75-3. parabolièan štap savija po celoj svojoj du ini. Du ina štapa Test kriva 11 ft (3. a ne mašinicom. Kako se u ovom sluèaju. lure weight i slièno). što u nekim sluèajevima mo e biti prednost. od vrha do rukohvata. prilièno masivni i da daju prilièan otpor pri izvlaèenju. Da bi se pravilno izborili sa ribom.3 m) 1 3 . za ovaj tip ribolova potrebna je mašinica sa nepomiènom špulnom.

Ribolovaèke strune U modernom šaranskom ribolovu koriste se tri tipa struna: • Monofilament (odomaæen naziv . jer su sigurno oštrije i èvršæe. u isto vreme."Front drag control" ili na kraju "Rear drag control". Iz praktiènih razloga drugi sistem je bolji. Nosivost struna treba da je bar 3. pru ajuæi otpor ribi i umarajuæi je. . za izradu predveza i konstrukciju dlake koriste se strune drugih karakteristika. nego da imaju veliki broj le ajeva.5 kg. Jaèina koènice mo e se podešavati na vrhu mašinice . Teško æete pogrešiti ako koristite velièine 1/0. "Baitrunner" je neobièno va an kod ribolova šarana. Ovo do sada reèeno va i za osnovnu strunu. Uobièajeno je da su mašinice koje se danas proizvode i spadaju u kvalitetnije prave sa 3 i više le aja. Cilj koènice je da spreèi lom štapa ili mašinice pri sna nom kretanju ribe od pecaroša. (Detaljnije o "Baitrunner"-u vidite u poglavlju "Ribolovni pribor" u ovoj knjizi). a da se pri tome maksimalno smanji otpor koji pru a mašinica i štap. tako i oèekivanoj velièini ribe.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 7 kvalitet koènice koja je ugraðena u mašinicu nadproseèan. Koènica treba da je tako podešena da ne dodje ni do pucanja opreme ni do kidanja najlona. 2/0 ili 3/0. jer je lakše u trenutku borbe dodatno podesiti intenzitet koèenja. Imajte na umu da je uvek bolje koristiti udice renomiranih proizvoðaèa. Meðutim. jer dozvoljava ribi da ponese mamac. a kod teških terena i do 7 kg. Kod šaranskih mašinica bitnije je da imaju ugraðen "Baitrunner". O tim detaljima pogledajte u poglavlju "Ribolovni sistemi" u ovoj knjizi. Udice Za ribolov šarana koriste se jednokrake udice one velièine koje odgovaraju kako mamcu. Na izuzetno teškim vodama koristit strune nosivosti preko 11 kg.najlon) • Upredene strune • Fuzije (multivlakno) O sva tri tipa struna kao i najbolje naèine vezivanja dve strune i strune i udice mo ete proèitati više u knjizi "Tajne ribolova 1" u delu "Pribor" na stranama od 157 do 164. Broj kugliènih le aja u mašinici mo e biti jedan od pokazatelja njenog kvaliteta.

veæ do njegovog labavljenja i opuštanja. Uobièajeno je da se uparuje boja udice sa bojom mamca. Indikatori trzaja Indikatori trzaja su savremena pomagala. U ranijem izlaganju. bi pru io dodatni otpor ribi. Kod boljih modela moguæe je menjati uèestanost zvuènog signala. koje riba lakše proguta uz mamac na dlaci. Neki elektronski indikatori imaju moguænost podešavanja osetljivosti. Šaranski ribolov je specifièan po tome. Svetlosni indikatori se obièno izraðuju sa LED diodama koje imaju leè kola što im omoguæava da jednom upaljena dioda svetli i nakon prestanka izvlaèenja najlona. što je u ovom sluèaju nepo eljno.8 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ Preporuka je da uzimate hemijski oštrene udice kao i udice sa mikro jezièkom ili bez njega. Naime. Stare klasiène šaranske udice kratkog vrata i velikog raspona dobre su u sluèaju da na nju direktno kaèite kukuruz ili valjak. jer manje povreðuju ribu. kako riba ne bi osetila otpor prilikom uzimanja mamca. Svaki drugi indikator trzaja. Njaveæa mana elektronskih indikatora trzaja je što je indikacija trzaja u sluèaju da riba nakon uzimanja mamca krene ka štapu slaba ili nikakva. kako bi se lakše razlikovao trzaj ukoliko se peca na veæem broju štapova. Svetlosni signali su izuzetno korisni u sluèaju noænog ribolova. U tom sluèaju elektronski indikator . Za tu svrhu konstruisani su specijalni elektronski indikatori trzaja. ali razlikuju sjajnost materijala. boja udice i mamca je potpuno irelevantna. kao i kada se peca na veæim dubinama. u tom sluèaju neæe doæi do izvlaèenja najlona. pa je neprekidno posmatranje vrha štapa izuzetno zamorno. reèeno je da mašinica treba da ima "Baitrunner". U uslovima noænog pecanja. zlatna ili crvena. koja omoguæavaju pecarošu da pravovremeno uoèi trenutak kada riba uzima mamac kako bi adekvatno kontrirao. sem elektronski. što je broj ugriza u jedinici vremena relativno mali (mnogo manji nego pri ribolovu bele ribe). srebrna. meðutim ukoliko pecate "na dlaku". ipak su bolje u e udice. što eliminiše pojavu la nih bipova prouzrokovanih tokom vode ili vetrom. Imajte na umu da ribe ne razlikuju boju. koji reaguju zvuènim i svetlosnim efektom na izvlaèenje najlona od strane ribe sa špulne. Boja udice mo e biti crna.

Praæka je najklasiènije i najstarije pomagalo. koristiti i druge tipove pomagala. ukoliko se peca na veæoj udaljenosti danas se koristi veæi broj razlièitih naprava. swingertip i springtip). Dr aèi za štapove (pod-ovi) Zbog specifiènog polo aja štapova prilikom ribolova. što je moguæe ako se koristi kombinacija elektronskog indikatora i indikatora koji se kaèe na najlon. su se pokazali odliènim za primamljivanje na veæim udaljenostima. ako se od njega izradi vlakno. Ovi dr aèi štapova (engl. Da bi se ovo eliminisalo.vlakno Polivinil alkohol ima osobinu da se. Obièno dr e 3 do 4 štapa. Specijalno dizajnirani štapovi za bacanje granulirane primame (kao Cobra). (paralelni sa zemljištem ili blago nagnuti unapred). Umesto elektronskih indikatora ili u sprezi sa njima moguæe je. ono se za oko 30 sekundi potpuno rastopi u vodi. indikatori na vrhu štapa (quivertip. Rod-štap. kontruisani su specijalni dr aèi za veæi broj štapova. Esecijalno je da primama bude pravilnog kru nog oblika. kao što su razni indikatori iz kuæne radinosti. Mo e biti prilièno efikasna na manjim udaljenostima. Najzad. Naime. zbog velikog rasipanja. indikatori koji se kaèe na najlon (majmuni). ali se njom teško precizno na veæoj udaljenosti baca sitnija granularna primama. pod-dr aè) omoguæavaju da se na njih postave i elektronski indikatori trzaja. Praæke Da bi se precizno prihranilo mesto ribolova. dakle. Ova njegova osobina je našla primenu u modernom šaranskom ribolovu. Ovakav brodiæ se mo e dovesti do eljenog mesta na kojem se brodiæ automatski istovari i nakon toga vrati na obalu. Dobra je za krupne komade primame. potrebno je najlon stalno dr ati blago zategnutim. Moderna tehnika omoguæava izgradnju malih (do 50 cm dugih) èamaca sa daljinskim upravljanjem.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 9 najèešæe ni ne reaguje. primamljivanje dalekog mesta mo e se vršiti iz èamca.polivinil alkohol . PVA . sada je moguæe . na vodama na kojima je to dozvoljeno.

su generalno gledano. Sa antitangle. mo e se kupiti i PVA vreæica. pored PVA vlakna. gde je dato preko 40 proverenih recepata za boilije. mada su najuobièajniji 1. Jednom prelomljena ampula sija maksimalno 12 sati i nakon upotrebe se baca. koji omoguæava da se na velike daljine zabaci mamac. U .10 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ na kratak komad PVA vlakna nanizati eljeni broj komada zrnaste hrane koju elimo da koristima kao primamu. Da bi se aktivirala potrebno je par puta blago prelomiti ampulu da bi došlo do mešanja teènosti. mo e se montirati i na varalicu koja se vuèe noæu kroz vodu. a pri tom ne doðe do mršenja sistema. materije koje privlaèe ribe. Desetak recepata za boile dato je i u ovoj knjizi u delu o sistemima koji su namenjeni modernom šaranskom ribolovu. PVA æe se otopiti i partikli æe ostati slobodni. Ampule za noæno pecanje Ovo se veoma korisni dodaci u vidu kratke plastiène ampule ispunjene dvema teènostima. Kako šaran vrlo èesto radi i noæu. Ampule mogu biti razlièitih preènika. U skorije vreme. pored udice kao primama. Atraktori .5mm . ali i sve druge tipove primama. odnosno na vrh plovka umesto antene kod lova sa plovkom. prive emo za glavni najlon blizu udice. Anti-tangle Specifièan naèin vezivanja . 2mm i 3mm. U nekim primenama. Obièno se montira na vrh štapa kod dubinskog ribolova. Ovako nanizane partikle. a nisu detaljno objašnjenje u prethodnoj knjizi. Uobièajene su fluorescentno crvene i uto-zelene boje. ove ampule su izuzetno korisno pomagalo. helikopter i ostalim sistemima upoznajte se u odeljku "Ribolovni sistemi" u ovoj knjizi. Nakon zabacivanja. nakon èega ona poèinje da sija. Dodaci mamcima i primami U knjizi "Tajne ribolova 1" detaljno su data uputstva i objašnjenja za veliki broj primama i mamaca koje se koriste u ribolovu šarana. Ovde æu se osvrnuti samo na one materije koje su specifiène za moderan šaranski takmièarski ribolov.sistem. u koju je moguæe ubaciti veæi broj sitnih partikala.

se koriste da bi zamirisale mamce i primamu. Arome jonizuju prostor i na taj naèin predaju informaciju ribi o sebi. U vodenom i uljnom rastvoru dobija blagu zelenu fluorescentnu nijansu. Dakle. neki koriste lignje. kada je èekanje na ribu du e. Treba dodati oko 15 g zaèina na 0. mogu se koristiti i prirodne arome u vidu zaèina. pa æe se sa mamca br e isprati. Pored karija.je orijentalna mešavina zaèina (kao osnova koristi se kim. koje ribe lako pronalaze i rado uzimaju. Umesto d igerice. Propilen glikol je bolji u zimskim mesecima. Dok jedni smatraju da su neophodne. Pored veštaèkih aroma. vrlo je bitno. Uljanog su tipa i najèešæe se koriste ulja semenki. ulja koja se koriste u uzgajanju pastrmki i druga slatkasta ulja. u vodi mogu stvarati potpuno razlièite efekte. Koriste se u taèno datoj kolièini za svaki recept. koji se pokazao izuzetnim kod pecanja bele i šaranske ribe. drugi tvrde da nema nikakvog smisla koristiti ih. treba je koristiti sve u i samlevenu u kolièini od oko 80 g na 0. grèko seme i so) koja se koristi u kulinarstvu. Naime. Najbolje rezultate daje u ribljim i zaèinskim mešavinama.je zaèinska biljka koja se koristi u kulinarstvu samostalno ili u mešavinama sa drugim zaèinima.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 11 veæini sluèajeva su to arome. Ukoliko se dodaje d igerica. Obratite pašnju na kolièinu èilija. Ima blag ali specifièan ukus. pa se ta mešavina dodaje u suvi miks. Izuzetno je jakog mirisa i uto-braon boje. Samlevena d igerica se meša sa jajima. sa kojim nosiocem je pravljena neka aroma. Slano-ljutog je ukusa. Neki od najjaèih prirodnih mirisa su: • kari (curry) . • grèko seme . Mišljenja o upotrebi amino-kiselina je podeljeno. Nije dobro dodavati veæu kolièinu. jer je izuzetno ljut. Amino kiseline ivotinjskog porekla obièno su iz jetre sisara. Nikako ne dodajte èili ili kari u sluèaju da su slani. U vodi se mirisi ne mogu širiti. pokazalo se da se mo e dodati i par kapljica èili sosa. Do sada se pokazalo da se etil alkohol mnogo br e rastvara u vodi. Arome . Meðutim. dve arome koje identièno mirišu u vazduhu. .5 kg miksa. veæ se šire ukusi. Sa druge strane mnogo æe br e zasititi svojom aromom okolni prostor od arome na bazi propilen glikola. treba uvek imati na umu da voda i vazduh nisu isti mediji. Kao atraktori se èesto koriste i amino kiseline. jer su u velikoj dozi odbojne za ribe. dok je etil alkohol prihvatljiviji leti.5 kg suvog miksa.

lepljiva i slatka teènost.5 kg mešavine. Kazeini i kazeinati . Najèešæe korišæeni prirodni zaslaðivaèi su: • melasa .5 kg suvog miksa. umesto šeæera dodaju se mnogo jaèi veštaèki zaslaðivaèi. Kazeinati mogu biti natrijumovi ili kalcijumovi. Dodaju se u kolièini od 5 do 50% u zavisnosti od eljenog stepena obogaæenja smeše. Koriste se za izradu plivajuæin boilija do 25% u smesi. Sitnija granulacija (30) se koristi za izradu tvrdih mamaca. Najbolje je koristiti beli luk u prahu i to u kolièini od 30 g na 0. Riba æe se. mnogo èešæe vraæati na mesto primamljivanja i poveæaæe se verovatnoæa za ulovom. Imaju visok stepen belanèevina. Najbolji naèin da se stimulator ravnomerno umesi u miks je da se ne dodaje direktno u suvi miks.5 kg suvog miksa. a u boile sa aromom voæa ili zaèina više zaslaðivaèa. kako samostalno u miksevima. veæ da se ulupa sa jajima i malom kolièinom miksa. Ukoliko koristite prirodne zaslaðivaèe mera je od 10 do 20 ml na 0. U boile sa aromom ribe ide manje (ili se stavlja slabiji zaslaðivaè). Na ovaj naèin dobija se poluteèna masa u kojoj se stimulator pravilno rasporedi. Koristi se u mešavinama sa aromom voæa. Obièno se dodaje u riblje i mešavine sa semenjem za ptice. Nakon toga.je jedan od najjaèih aromata koji rastu kod nas. ukoliko koristite veštaèke zaslaðivaèe. kolièina zaslaðivaèa koji æete dodati zavisi i od arome boila. Cilj izazivaèa gladi je da delujuæi kao laksativ.su treæa najèešæa komponenta primame i mamaca. dok se krupna granulacija (90) koristi za izradu plivajuæih boilija. uzmite 1 do 4 ml na 4 do 5 jaja. izazivajuæi njenu glad. Zbog svoje . Kao orijentacionu meru. Moguæe je koristiti i prehrambene veštaèke zaslaðivaèe. Izazivaèi gladi . ovu mešavinu treba dodati u suvi miks i dobro umesiti. tako i u kombinaciji sa grèkim semenom. Kazeini mogu biti kiseli i neutralni. zaèina i u ribljim mešavinama. zbog svoje gladi. Pokazao se izuzetnim.su koncetrovani (90 do 96%) mleèni proteini. Generalno gledano.veoma tamna. ali su oni mnogo manje koncentrovani od specijalno pravljenih za pripremu mamaca. što pre ribu nateraju da svari i izbaci pojedenu hranu. Zaslaðivaèi . • beli luk .12 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ Dodaje se oko 4 g na 0.zbog osobine šeæera da upija mnogo vode i time daje nepotrebnu vla nost.

Priprema je vrlo jednostavna. • Kukuruzne pahulje (cornflake) su vrlo jeftina i kod nas retko korišæena primama.5 kg suvog miksa. je termin koji oznaèava hranjenje mesta kuglama primame na bazi brašna. Ostavite oko jedan èas i napraviæe se vrlo gusta i gipka pasta. Ove pahulje izuzetno lako upijaju boje i mirise. Ovaj postupak naziva se tehnikom “uhvati i pusti” i o njoj æe biti više reèi na kraju ovog poglavlja. Ova pasta je idealna primama. Tehnika pecanja se zasniva na poznavanju tehnike primamljivanja. Kao kruna cele veštine. • kukuruzni ili jeèmeni slad . potrebno je savladati tehniku modernog šaranskog ribolova. Veliki broj šarand ija poštuje svoj ulov i prilikom izvlaèenja posebnu pa nju poklanja brizi da se riba ne povredi. Detaljan opis ove tehnike biæe objašnjene kasnije u ovom tekstu. obièno namenjeni za zimski ribolov. podrazumeva se rasipanje zrnaste primame i mamaca na mesto pecanja. Tehnika primamljivanja Tehnika primamljivanja šarana mo e biti loosefeeding ili grounbaiting. kukuruz šeæerac ili kukuruz zuban (obièni kukuruz). kako bi dobio karakteristièan jak miris. Ukoliko su potrebni svetli boili.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 13 tamne boje pogodna za izradu obojenih i tamnih boila. Takoðe. zavisi od proizvoðaèa i Veština . bolje je koristiti veštaèke zaslaðivaèe. mogla da se vrati u vodu bez posledica. tehnike izrade i postavljanja mamaca i tehnike plasiranja mamca i izvlaèenja zakaèene ribe. Veæina standardnih kupovnih i domaæe pravljenih primama upravo je na bazi razlièitih vrsta brašna. Više recepata i opise tehnika njihovog korišæenja daje se u knjizi “Tajne ribolova 1”. Kada se ka e loosefeeding. kako bi nakon merenja i slikanja. Koristi se oko 10 ml na 0. Groundbaiting. U plastiènu posudu ili šerpu stavite eljenu kolièinu pahulja i sipajte vrelu vodu. Pravi odnos vode i pahulja. Najbolje su se pokazale kada je mamac boili.dobro je pre upotrbe ovaj malt pustiti da malo prokisne. mo e se koristiti i mešavina kukuruznog malta i melase u odnosu 1:1. a ovde æu se skoncentrisati samo na neke specifiène vrste prihrana koje do sada nisu obraðivane.

Na taj se naèin æe riba. Dakle. Ukoliko elite da dobijete manje lepljivu primamu. u primamu mo ete dodati i konopljino seme. riblje brašno ili koncentrat. Kada dodjemo na vodu. Prilikom razleðivanja. ukoliko u vodi ima mnogo sitne bele ribe ili recimo babuški i karaša.one velièine koje æete kaèiti na udicu. Takoðe. jata sitnih riba æe vam dosaðivati neprekidnim pipkanjem mamaca. Ukoliko dodajete hranu za pse i maèke. bolje je koristiti loosefeeding tehniku. Uvek imajte to na umu. svakog . U gnjeèeni hleb treba dodati semenke. Takoðe. riblje brašno ili semenke. hranu za pse ili maèke. ukoliko u vodi ima primeraka od 8 do 10 kg. Preporuèljivo je da i velièina boilija bude pribli no velièina zrnaste hrane. potrebno je da ih u avanu ili blenderu usitnite do praha. Cilj je šarana naviknuti na hranu. U suprotnom. Èim se doðe na vodu na prostor koji hranimo treba baciti oko 1 kg boilija i oko 10 kg zrnaste hrane. ali je ipak izuzetno kvalitetna primama. zamrznite na nekoliko dana nakvašene i umešene pahuljice. ako ništa greškom uzeti nekoliko zrna boilija umesto prirodne hrane i osetiti da je i on jestiv. Prilikom kvašenja u vodu treba staviti arome i boju. Aroma boilija i zrnaste hrane mora biti ista. potrebno je baciti i do 5kg bojlija i do 30kg druge hrane u toku ribolova. pre mešanja. Kako primer najbolje ilustruje pravilan postupak ovde æu dati jedan tipièan pristup ukoliko se koristi loosefeeding tehnika primame: U prvoj je potrebno pronaæi mesto na kome elimo da pecamo i pripremiti ga. meðu prvim stvarima koje treba uraditi je prihraniti mesto. Ono što u prvih par dana treba uraditi je da se polako prelazi na krupnije boilije . • Hleb jeste staromodan i veæina pecaroša smatra ga prevaziðenim. Ukoliko elite da dodate boju ili aromu uradite to mešajuæi ih sa vodom u kojom æete kasnije natopiti pahulje. Prilikom prihranjivanja pazite da vodu ne prehranite. pa tek onda da ih umešate. jedan deo vode æe izaæi iz primame. Ovo je posebno bitno na vodama na kojima se ne peca boilijima. Po nekim procenama. znajte da je šaranu potrebno odreðeno vreme da se navikne na ukus primame isto kao i na ukus boilija. I na kraju.14 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ najbolje je da sami kod kuæe eksperimentišete. kako bi se dodatno zamirisao. kako bi uskladili ukuse primame i mamaca.

Kolièina primame od samog poèetka mora zavisiti od vode i oèekivanog broja riba koji tu ivi. Za oko 4 dana. ali da se ne nahrani. Ovako napravljen miks ne mora se odmah iskoristiti. Prvo je potrebno da napravimo suvi miks. koje se nakon toga kuvaju. arome i zaslaðivaèi i sam osnovni praškasti miks. Osnovna zamisao kod primamljivanja je da se riba navikne na hranu. Ovo posti emo dodavanjem laksativa. postoji šansa da je šaran probao boili eljene velièine i da æe krenuti za mamcem na udici. Praviæemo jednostavne pirinèane boile. smanjite udeo sitnih boilija i zrnaste hrane i poveæajte udeo velikih boilija. svakog dana treba kolièinu hrane smanjiti za 50% u odnosu na prethodni dan. koji su iako vrlo jednostavni. 125g pirinèanog brašna (ukoliko ne mo ete da naðete brašno u blenderu ili mikseru za kafu sameljite pirinèana zrna) i 125g sojinog brašna. .boila U knjizi “Tajne ribolova 1” dato je preko 40 proverenih mikseva za boile. Nakon toga se pasta rolja u kuglice eljene velièine. meðutim sam postupak izrade nije dat do tanèina. Tu kreæemo u drugu fazu. U ovaj miks dodajte jednu kafenu kašièicu crvene prehrambene boje u prahu i sve dobro izmešajte. što je preduslov za dobar ulov. Krenimo sa jednim ilustrativnim primerom. Šaran æe se zbog brzog varenja èesto vraæati na hranjeno mesto. onda je nemojte umešati u suvi miks veæ u jaja. Ukoliko ne mo ete da naðete boju u prahu. Veæ od treæeg dana. Nije realno oèekivati velike ulove na samom poèetku. prosušuju i na kraju koriste ili zamrzavaju. U sastav boilia uvek ulaze jaja. Ukratko prvi korak u pripremi boilia je da se napravi pasta. Prespite ga u papirnu vreæu i smestite na suvo i hladnije mesto. u primamu. Tehnika pripreme i upotrebe mamaca . Od vas zavisi da li elite da prvih dan-dva pecate ili samo da kampujete kraj vode.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 15 dana u dnevnu kolièinu primame. Generalno gledano. kompletna primama treba da je od samo krupnih bojlia. Ribi je potrebno par dana vremena da se navikne na novotariju i to joj se mora omoguæiti. sredstava koje podstièu probavu. veæ teènu boju. Cilj ovog teksta je upravo da se taj postupak pojasni. U veæu šerpu ili plastiènu posudu treba usuti 250g griza. izuzetno lovni.

a posebno kada je dno vode na kojoj pecate izuzetno jakog mirisa (velika kolièina mulja organskog porekla) pa mo e uticati na miris mamca.16 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ Kada odluèite da boilie napravite. Pop-up boili su u stvari boili koji plivaju u vodi. Ovakav oblik je najlakši za izbacivanje na velike daljine. dodajte je sada u jaja. nekada je upravo boili drugog oblika (kupa ili valjak) mnogo atraktivniji za ribu i mo e doneti ulov kada ga drugi na vodi nemaju. dobro je koristiti pop-up boile. Polako. Vrlo je bitno da dodate taènu kolièinu aroma. Ovako pripremljene boile mo ete spakovati u plastiène vreæe i koristiti odmah ili zamrznuti za kasniju upotrebu. posebno na vodama gde je potrebno ribu naviæi na krupnije boile. nemojte biti lenji i napravite ceo dijapazon velièina. Prvo je potrebno da napravite adekvatan miks aroma i zaslaðivaèa sa jajima. rijuæi po dnu. U jednom trenutku. masa æe postati pretvrda. Nekada. Sada je pravo vreme da donesete i prethodno pripremljen suvi miks. dodajte arome i zaslaðivaèe. Rasporedite ih po èistoj krpi i ostavite da se prosuše i ohlade oko pola sata. nastavite da dodajete suvi miksi. Ukoliko koristite teènu prehrambenu boju. Kada umešate kompletnu kolièinu suvog miksa prelazite na treæu fazu. Najbolje je koristiti dublji sud i rešetku (Vrlo jeftino se mogu naæi priruène friteze pogodne za korišæenje na štednjaku koje su idealne za ovaj posao). Polako i pomalo dodajte suvi miks u jaja neprestano mešajuæi. Ovako pripremljene boile treba još skuvati. U prvi mah dodajte oko jedne pune šolje suvog miksa u jaja i napravite poluteènu masu. ovi boili se podi u sa dna. neprstano mešajuæi viljuškom. Kako ih pravite sami. U ovoj fazi treba izraditi boile eljene velièine. Udica ostaje na dnu ili se i ona blago podi e ka gore. nailazi na mamac koji mu je . Informacije o merama moraju se nalaziti na svakom pakovanju. Kada voda poène da vri. Pravilo je da boili treba da je okrugao. U meðuvremenu na icu poreðajte boilie. U plastiènu posudu razbite 4 jajeta. Ostavite je da odstoji oko 5 minuta. umesto da tonu. ispravljajuæi dlaku. pa nastavite da mesite rukama. Meðutim. Ovo æe vam trebati. Prilikom pozicioniranja. spustite icu sa bojlima u vodu i saèekajte oko 2 minuta. Nakon toga ivadite boile i pustite da se iskaplju. preðite na sledeæu fazu. Viljuškom dobro ulupajte jaja i dodatke. Riba. U sud je potrebno sipati vodu i saèekati da ona provri. prvo im bacajuæi sitnije.

nego kod redovnog boila. veæ se peèe u mikrotalasnoj peænici. preporuka jednog broja šarand ija je da neposedno pre upotrebe. Ovako dobijeni boili imaju istu aromu i boju kao i normalni boili i ne treba im dodavati nikakve aditive. Pecite ih oko 2min. Istovremeno se mo e obraditi oko 30 boila od 14mm. samo se ne kuva. Zapamtite to vreme. te ga lako uoèava. kako bi ga uèinili atraktivnijim. Ponavljajte peèenje od po 15 sekundi onoliko puta dok boiliji ne poènu da se dime. Ako se nakon ovog perioda na njima ne pojavljuju znakovi pregorelosti ili dima. pecite još 15 sekundi. potrebno je 2 minuta i tri puta po 15 sekundi na maksimumu da bi poèeli da se dime. prvo morate razbla iti aromu i do 10 puta. Kako vama ne trebaju prepeèeni boili. oduzmite poslenjih 15 sekundi i dolazite do toga da vam je za idealne pop-up boile potrebno 2 minuta i 30 sekundi peèenja. Recimo za 30 boila 14mm. Ovo se èini umakanjem i natapanjem boila . Osnovni miks se priprema kao i kod normalnih boila. ali se prilikom formiranja kuglice u sredinu svake postavlja plutana ili polistirenska kuglica. Nakon toga se kuglice kuvaju kao i normalni boili. koga ribe ne bi rado uzimale. kako bi taèno znali koliko traje priprema.Za ovu metodu koristi se isti miks kao i za normalne boile. Bez obzira da li koristite obièan ili pop-up boili. • obrada u mikrotalasnoj peænici . Vrlo je bitno da svaki put postavite isti broj boila iste velièine.Umesto da u svaki boili utiskujete po jednu plutanu ili polistirenku kuglicu. naèinilo presna an boili. Sama izrada ovih boila mo e biti: • upotreba polistirena ili plute . Vrlo je bitno da imate u vidu da ovo vreme zavisi od broja i velièine boila koje peèete. za ovu svrhu mogu poslu iti i prehrambeni èokoladni ili voæni prelivi za torte ili sladolede i razna ulja. pa je dobra preporuka da dodate oko 50% više arome i mirisa u osnovni miks. Pazite na to da se peèenjem jedna kolièina arome gubi. u ovoj metodi potrebno je da boili ispeèete u mikrotalasnoj peænici.Ukoliko se odluèite za ovaj naèin. pa je neophodno da mera uvek bude ista. sve vreme pazeæi na njih.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 17 prezentovan na par santimetara od dna. boili umoèite ili na njega nakapljete dodatnu kolièinu arome. Pored standardnih kupovnih aroma. Vrlo je bitno da obratite pa nju na to da se aroma rastvara u . jer bi direktno natapanje boila u èistu aromu.

• za Zimski recept pomešati: 30 ml arome ruma. meðutim obratite pa nju da su ili sve arome uljane ili da se sve rastvaraju u vodi.ovaj prilaz poèiva na èinjenici da se šaran u prirodi ne hrani boilijima i da je potrebno odreðeno vreme da se navikne na novu hranu. potrebno je koristiti jako mirisne smeše. Najzad. I na kraju ovog dela o boilima ostaje još par preporuka o tome koje boile kada koristiti. koristite slabomirisna rafinisana biljna ulja. Dva su osnovna pristupa: • Biti drugaèiji . • za Crveni recept pomešati: 40 ml glicerina. ona æe se u vidu kapljica naæi na površini vode i efekat umakanja boila biæe kao da ste ih umoèili u èistu vodu. kada pecate prvi put na nekoj vodi. Naime aroma mo e biti uljana ili alkoholna. Pecati na hranu na koju svi pecaju znaèi eliminisati vreme navikavanja. Ukoliko elite mo ete koristiti mešavinu aroma. ona æe se dobro rastvarati u vodi i boili treba umakati u vodeni rastvor arome. U suprotnom efekat neæe biti oèekivan. kao što su one sa mirisom ribe. 30 ml arome badema. proverite kakvo je dno. na vrh kašike neke fluorescentne boje. mada je prava mera nedelju dana i više. 30ml crvene boje. Nekoliko puta uhvaæena riba na boile poèinje da povezuje boili sa onim što joj se kasnije dogaða i poèinje da ga izbegava. 1/4 šolje šeæera. Ukoliko je alkoholna. 30ml arome badema. ukoliko je dno puno organskog otpada. Ukoliko je èisto svaki boili mo e doæi u obzir. 30 ml arome meda. Za uljane arome. Uzeti oko 25 ml ovog rastvora i dodati mu 50 ml glicerina. • za Voæni recept napraviti rastvor fruktoze u vodi. . Meðutim. pa i rastvor u rastvaraè moraju biti sliène koezistencije.18 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ rastvaraèu. Boili treba u aromi da stoji bar 24 èasa. Što bude du e stojao aroma æe se bolje upiti. Poznato je da se slièno u sliènom rastvara. • Biti isti .ovaj prilaz se zasniva na ideji da ribe vremenom postaju sve odbojnije prema boilijima. ukoliko je aroma uljana. Razlog je taj što se nakon hvatanja i izvlaèenja riba ponovo pušta. 5 ml neke arome. Meðutim. 2 kašike meda. a to æete primetiti po mirisu boila. 20 ml glicerin.

neprekidno umarajuæi ribu. šaran se navikao na mamac i treba dodavati samo onoliko primame. Prilikom zabacivanja. treba to uraditi na sledeæi naèin. Po pravilu upecan šaran be i prvo ka suprotnoj obali. ako je mašinica sa kvalitetnom koènicom. što mo e dovesti do gubitka ribe. besprekorno puštati najlon. po pravilu bli e obali. Dakle. hranilicu napunite primamom. Ako preklopite mašinicu. mo e doneti izuzetne uspehe. a onda u primamu utisnite mamac (boile ili kukuruz) zajedno sa dlakom. Sem ukoliko vam je mašinica izuzetno kvalitetna (sa pu nim prenosom). što je èesto i preporuèljivo na lakim vodama. U drugoj fazi. Vaš mamac se mora nalaziti na hranjenom mestu.Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ Ribolovne tehnike 19 Tehnika plasiranja mamca Jedan broj šarand ija i dalje koristi hranilice. kako bi se udica zabila u usnu šarana. a nakon toga ka travi. Oko njihove upotrebe mišljenja su podeljena. Kada riba krene . jer imate dovoljno najlona na špulni. pronaðe i boilije umešane sa primamom na dnu. ali im je mana što je kolièina primame mala. posebno tamo gde riba nije navikla na boilie. potrebno ju je polako privuæi ka obali. U prvom trenutku. polako namotajte višak najlona i smestite štap na pod. Nakon smirivanja olova. prednost im je što na isto mesto pada i primama i mamac. Bolje je bacati manje kolièine više puta u toku dana. najlon se neæe moæi izvlaèiti i mamac æe u poluluku padati. Prvo. ona æe u ovom prvom udaru. Sa jedne strane. ako je pravilno plasiran. Ukoliko se ipak odluèite da koristite hranilicu. kontra treba biti odluèna. koliko je potrebno da mu se ne dozvoli da ode i hrani negde drugo. što se teško koristi zrnasta primama i što prilikom izvlaèenja i borbe sa ribom. nego raditi jedno jako prihranjivanje. hranilica vrlo lako zapne za prepreke. Namestite indikatore trzaja i èekajte. Kada se riba smiri i zaustavi. nemojte preklapati mašinicu sve dok olovo ne padne na dno. Ovaj metod. nije preporuèljivo ribu privlaèiti okretanjem ruèice. Mnogo je bolje to raditi podizanjem vrha štapa. Ideja je da šaran. Tehnika izvlaèenja zakaèene ribe U sluèaju trzaja. privuèen hranom iz hranilice. izmarajte ga maksimalno. Pazite pri ovome da ne umrstite dlaku u hranilicu. Nemojte preterivati.

20 Ribolovne tehnike

Sponzor poglavlja:CWP Popoviæ

ka vama, pratite njeno pribli avanje namotavajuæi najlon. Kada riba krene od vas, podignite vrh štapa nagore. Na taj naèin èete rasporediti silu po štapu i on æe pored koènice na mašinici izmarati ribu. Kada krene ka travi, ne dozvolite mu. Kada riba odluèno krene u ne eljenom pravcu, postoji jedan dobar manevar. U prvom trenutku blago popustite tenziju najlona, ali nikako ne ispuštajuæi kontakt sa ribom, a onda nakon par sekundi povucite ribu u eljenom pravcu. U velikom broju sluèajeva, riba æe se okrenuti tamo gde vi elite. Ukoliko zaplete najlon u travu i ukoliko ne mo ete da je odatle izvuèete, a da ne pokidate sistem, pokušajte da otpustite najlon i ostavite štap u dr aè. Èesto æe riba izaæi iz trave ka dubini i na taj naèin sama se odmrsiti. Kada ribu uspete da dovedete do obale, potrebno ju je prihvatiti meredovom. Pravilno je da se meredov postavi u vodu, a onda da se riba štapom polako uvede u njega. Jurenje ribe meredovom po pliæaku, èesto dovodi do gubitka ulova. Ukoliko ste pobornik "Uhvati i pusti" pokreta, pogledajte u dodatku tekst o tome kako da ribi nanesete minimalna ošteæenja prilikom izvlaèenja i kako da je vratite u vodu a da ne do ivi šok.
Najjednostavni naèin postavljanja boila na dlaku

Presavijte strunu kao na slici iznad...

... pa naèinite èvor ...

...iglom probodite boili...

...zkaèite èvor vrhom igle i provucite strunu kroz boili...

...provucite strunu kroz alku udice...

...zave ite “èvor bez èvora”,tako što æete obmotati vrat udice od alke ka vrhu 810 puta, a zatim vratiti namotavanje ka alki još 2-3 puta i provuæi strunu kroz alku...

...na kraju postavite stoper i zategnite sistem

Sponzor poglavlja: CWP Popoviæ

Ribolovne tehnike 21

Naš najtrofejniji Carp team

Carp World Popoviæ

www.carp-yu.co.yu

Carp World Popoviæ

Meè tehnike

Brzinski lov beovica
ije redak sluèaj da se na nekoj vodi mo ete naæi ispred ogromnog jata beovica. Uz pravilnu primamu, mamce i dobro podešen pribor, za kratko vreme mo e uloviti lepu kolièinu riba. Lov beovica vem neæe doneti kapitalne ulove, ali mo e biti izuzetno atraktivan u onim danima kada druge ribe ne rade, kada ste na odmoru i nemate kod sebe kompletan ribolovni pribor, kao i kada elite da se odmorite od svakodnevnog ivota. Treba reæi da mladi upravo ovakvim ribolovom zapoèinju svoj kontakt sa vodom. Da bi ih ohrabrili da nastave i savladaju sve tehnike modernog ribolova, iskusniji pecaroši bi trebalo da im ovaj lov uèine što efikasnijim. U ovom tekstu nalazi se osnov sa akcentom na sportski aspekt ove tehnike ribolova. Prvi korak koji je potrebno da uradite da biste se okušali u ribolovu beovica, jeste da se upoznate sa njihovim osobinama, staništima, mamcima i primami. Sve ove informacije su detaljno date u knjizi “Tajne ribolova 1”. Uovom tekstu æemo razmatrati samo one informacije koje su karakteristiène za ovu tehniku. Ukupna kolièina ribe koju mo ete uloviti ovom tehnikom za jedno popodne je i do 7kg. Ako znate da je te ina beovica oko 15 g, jasno vam je da je ovaj stil pecanja pre svega sportski i vrlo zanimljiv. Na nepripremljenim mestima, bez primame, beovice napadaju mamac periodièno. Kada jato doðe, u proseku se peca po jedna beovica na minut, meðutim, jato brzo pretra i kompletan areal i nastavlja dalje. Tada nastaje du i period neaktivnosti. Cilj ove naše tehnike je da jato zadr imo što du e i na taj naèin maksimalno smanjimo vreme neaktivnosti. Obièno je prvih sat vremena najneaktivnije, jer se èeka da jato

N

22

Sponzor poglavlja:www.ribar.co.yu

Sponzor poglavlja: www.ribar.co.yu

Ribolovne tehnike 23

doðe. Ovo èekanje mo e biti i mnogo kraæe, ali je prosek oko sat vremena. Nakon tri do èetiri sata broj ugriza po minutu je najveæi, a nakon toga se polako smanjuje. U zavisnosti od naše veštine, ovo smanjivanje mo e biti veæe ili manje. Iskusan pecaroš mo e upecati po jednu beovicu svakih 10-15 sekundi. Pripreme Kada se ispred vas naðe jato gladnih beovica, nije teško i uhvatiti ih. Idealna udica je velièina 20 ili 18, a najlon mo e biti i veæe nosivosti nego što su one. Idite na najtanje najlone koji æe vam omoguæiti lagodno pecanje. Dakle da se ne mrse i ne uvijaju. Nosivost od 1,4 kg je sasvim dovoljna da izvuèe i mnogo veæe ribe od beovice. U ovom sluèaje nema predveza veæ se isti najlon ve e za vrh štapa, na njega se postavi plovak, minimalna kolièlina olovaca i na kraju udica. Ukoliko pecate ribe sa dna, olovo postavite što bli e udici jer u tom sluèaju prirodna prezentacija mamca nije bitna. Ukoliko pecate pri površini ili u srednjem delu, olovo podignite koliko mo ete, a da vam kontra ostane dovoljno brza i da uticaj strujanja vode ne bude prevelik. Bodorka pri uzimanju ne vaæe mamac, veæ ga ne nim ustima obuhvata i guta. To vam omoguæava da na istog crviæa ili glistu, mo ete uhvatiti i desetak riba. Mestu pecanja treba maksimalno priæi, kako bi mamac mogli lako da plasirate na eljeno mesto, a da vam pri tome polo aj ruke bude ugodan. Naime, kod ovog metoda, štap neprekidno dr ite u ruci. Štap uhvatite oko 50 cm od kraja. Dr ite ga šakom sa strane, tako da vam lagodno ulegne u ruci. Da bi dodatno olakšali dr anje, oslonite kraj štapa na donji deo podlaktice, sve do lakta. Idealan, balansiran štap, bi trebalo da blago prete e unapred, èineæi minimalan pritisak na vašu podlakticu i zglob. Meðutim, veæina štapova nije balansirana, što ote ava njihovo dugotrajno dr anje. Štap se balansira dodavanjem adekvatnog ote anja ispod kapice na zadnjem kraju. Mre asta, pletena èuvarka sa širokim otvorom (bar 60 cm) je idealna za ovu vrstu ribolova. Postavite je pored vas, tako da lako ubacujete upecanu ribu. Svaka sekunda koju uštedite prilikom skidanja ribe sa udice, je dragocena, jer æete u ukupnom skoru imati više riba i u sluèaju da ste na takmièenju, veæe šanse za pobedu.

što æe vam omoguæiti lagodne zabaèaje lakog sistema. Potrebno je da bude konstantno i srazmerno jatu inaèe æe ono ili da otpliva ili æe prestati da se interesuje za vaš sledeæi zabaèaj. jer on omoguæuje najbr e rukovanje. Pri svakom zabaèaju.5m. Ovo æe vam omoguæiti da lako skinete upecanu ribu sa udice. Takodje mislite o tome da mamci i primama budu pri ruci. koristite štap du ine koja je propisana. tako da ako se budu i otkaèile. jato æete privuæi bli e obali i samim tim preæi na kraæi štap. a po potrebi ga mo ete skratiti skidanjem nastavka. Ova operacija vam neæe uzeti mnogo vremena.24 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. jer æe to dodatno smanjiti trošenje vremena. po inerciji nastave da lete ka vama. 2. Sa druge strane predugi najlon æe se prilikom zabacivanja kaèiti i za ruke i za okolinu. da kada podignete štap iz vode udica doðe taèno gde vam je leva ruka (ukoliko pecaljku dr ite desnom) ili malo du a. Ovakav štap æe u svom srednjem delu biti srednje mek i neæe se previše uvijati zbog uticaja boènog vetra ili pomeranja vaše ruke. meðutim. a rukohvat èvrst. meðutim. 3.yu Imajte na umu da beovice vrlo lako spadaju sa udice. ukoliko se jato opet udalji od obale. što æe napnuti štap i ote ati otkaèinjanje ribe sa udice. Trudite se da ih samim cimom štapa izbacite iz vode.co.ribar. vreme potrebno da ponovo produ ite najlon je dosta veliko. Pribor Idealno je da na pecanje ponesete èetiri nameštena štapa od po 4.5 m štapu. Kada pecate klasiènom teleskop-pecaljkom izaberite štap èiji je vrh maksimalo mekan.5m. Na poèetku koristite najdu i štap.5m. dakle svakih 15 do 20 sekundi. Ukoliko nije dozvoljeno da koristite taj broj štapove. Du ina najlona mora biti takva.5m i 1. Imajte na umu da prekratak najlon uvek morate dodatno da povuèete ka sebi. Cilj vam je da pecate na 1. kako ribolov odmièe. Primamljivanje Prihranjivanje beovica je najsliènije hranjenju jata golubova u parku. U isto vreme potrebno je da skratite i najlon. potrebno je da bacite po 3 do . pravilno rasporeðenom primamom.

Ukoliko je voda obojena. Plovak æe lako i na najmanji trzaj ribe reagovati i vi treba odmah da kontrirate.Sponzor poglavlja: www. meðutim. Hranite mesto udaljeno oko 2 m od vas. kako trzaji budu uèestaliji. Tehnika Osnova je da uhvatite ritam u zabacivanju i izvlaèenju riba. pustite da strujanje vode odnese mamac i plovak na mesto i saèekajte da se plovak ispravi. pala u vodu.yu Ribolovne tehnike 25 4 bela crviæa i po jednu kuglicu primame velièine oraha svakog minuta. Svako mršenje najlona u njega prouzrokovaæe gubitak vremena koji mo e da vas košta plasmana. ako je on neatraktivan. kako ne bi.co. Obratite pa nju na rastinje iza vas. one biti taèno tamo gde zabacujete. tako æe ovaj ritam više lièiti na ritmièno kru enje štapom.ribar. Na poèetku æe taj ritam biti sporiji. Krupnije beovice æe se uvek sakupljati par metara dalje od mesta koje prihranjujete.tu treba odmah pomeriti plovak • da je jato otišlo dalje od ili bli e ka obali . U tom sluèaju je bitno da pravilno reagujete. crveno i bronzano obojeni mesni crviæi su se pokazali lovnijim. Nikada ne èekajte dugo sa starim mamcem. Mamac menjajte èim primetite da je broj udaraca opao. pazeæi i usmeravajuæi ribu ka vama. Nakon zabacivanja. tako da æe sa ovakvim prihranjivanjem. u sluèaju da spadne sa udice. uvek posmatrajte da li je došlo do usporavanja ovog ciklusa. Mogu se desiti dve stvari: • da je jato promenilo dubinu na kojoj se nalazi .i tu treba promeniti štap ili istom modifikovati du inu W . U toku ribolova.

što je u poèetku gotovo nemoguæe. Druga prednost konoplje je da nikada ne mo ete prehraniti ribu. Èitaocu se predla e da u knjizi “Tajne ribolova 1”. Naravno. detaljno prouèi naèin pripreme konopljinog zrna za ribolov. i pored mnoštva trzaja. Najveæa prednost konoplje je što æete na nju pecati krupnije primerke. u ovom tekstu æe se obraditi upravo ove specifiènosti.ribar.Pecanje na konoplju kao mamac valitetne bodorke se najbolje pecaju na konoplju kao mamac. Na samom poèetku bacite malo primame i zabacite mamac na samo dno. tvrði mamci od crviæa. pa æe krupnije uspeti do njih da doðu. koje æe opet još jaèe primamiti ribu. Odavde zakljuèujete da tvrði mamci zapravo vrše selekciju i koristite ih onda kada u vodi ima puno sitne ribe. Osnovna stvar zbog koje mnogi odustaju prerano od pecanja na zrno konoplje je. Primama je konoplja koja se baca loosefeeding tehnikom koja je objašnjena u knjizi “Tajne ribolova 1”. Koliko god da bacite konoplje. kako bi uspeh bio zadovoljavajuæi. hleba i glista. K Strategije Prva strategija je ona kojom se pecaju bodorke i ostala krupnija bela riba. a udica se mamèi jednim zrnom konoplje.co. polako smanjite dubinu sa svakim zabaèa- 26 Sponzor poglavlja:www. Kako su konoplja (i kasteri ili ito recimo). Potrebno je poznavati tehniku.yu . zakaèiti ribu. ona æe ispustiti više ulja. nakon sat ili dva pecanja ovaj problem se praksom sam rešava. Kada poènu trzaji. sitnije ribe sa ne nijim ustima nisu za njih zainteresovane. Kako je ovaj naèin pecanja više od same promene mamca.

Kada je god moguæe pecajte sa dugim pecaljkama bez sprovodnika ili štekama. Prvo što treba imati na umu je da štap treba da je što br i i lakši. Plovak treba da je minimalne nosivosti.ribar. Kao mamac koriste se dva kastera ili glista na udici. kada primamljujete pomalo i èesto. pomešane sa kasterima ili kukuruzom šeæercem.06 mm. uticaj vode biti mnogo manji na njihovo rasejavanje po dnu. te da æe u tekuæim vodama. Kada pravite “tepih” potrebno vam je oko 4 litre konoplje. zrna konoplje su brzotonuæa i pecanje se odvija na istom mestu ili malo nizvodno od onog mesta gde prilikom bacanja padnu na površinu vode. ali kolièinski malo primamljivanje. konoplja je efikasna i na daljinama od 4 m od obale pa nadalje. uspeæete da podignete ribu sa dna pa je potrebno smanjiti dubinu pecanja. Plovak koji treba montirati je dugog uskog tela sa kratkom antenom. napravljen od balze. uz stalno. Na kanalima i plitkim mirnim vodama. . Na sreæu. Leti. Pribor Osnovni razlog promašaja je preteška oprema. mo ete pomeriti mamac i u gornju polovinu vode. Obratite pa nju da su zrna konoplje dosta teška. Druga strategija je ona kada se pravi atraktivan “prekrivaè” od zrnevlja konoplje na dnu vode kojim se primamljuju velike ribe dna kao što su mrena ili linjak. meðutim vreme izmeðu dva udarca mo e biti izuzetno dugo.yu Ribolovne tehnike 27 jem. Bodorke same po sebi stidljivo uzimaju mamac i sve to zajedno doprinosi velikom broju promašaja. posebno u bistroj vodi. Ako du e vreme pecate na istom mestu. da kontra bude efikasna. Na ovaj naèin æete selektovati udare na najkrupnije komade. èesto i bez olova pravilno le ati na vodi i prilikom i najmanjeg trzaja prikazati to ribolovcu. pomeranjem plovka ka mamcu.Sponzor poglavlja: www. Dakle. Ovakav plovak æe sam. ne bi smeo biti preko 0. sistem podesite tako da mamac potpuno le i na dnu. mnogo te a nego crviæi ili kasteri. Najlon podveza. pa vam neæe biti potrebni predugaèki štapovi. Zimi je ipak moguæe pecati samo na dnu. kada je signalizacija plovkom dovoljno brza.co. kako bi vrlo lak plovak mogli da bacite dovoljno daleko. kako bi i olovce ispod bilo najmanje moguæe. do onog trenutka.

Dakle. probati seme ptièije grahorice. sama upecati. Kada je izuzetno vetrovito. verovatno æe se riba. • Još jedna veština je da vam najlon bude uvek nategnut. Da bi ovo izbegli. I . koja uzima mamac u padu. Peca se na udici u opsegu od 14 do 18. Ukoliko najlon dr ite blago nategnutim. • Drugi predlog je da koristite zrele bobice zove na udice od 16 do 20.ribar. ne dozvolite da se najlon nakon zabaèaja slobodno opusti sve do smirivanja sistema. nije loše pored semena konoplje.yu U slièaju kada pecate na dubljim ili br im vodama. Preporuke • Na mešovitim vodama. • Neki ribolovci smatraju da za jedan broj promašaja nsu krivi pecaroši. probajte da grupišete olovca umesto da ih razvlašite po najlonu.co. veæ to riba napada olovca. jer bi u tom sluèaju imali situaciju u kojoj ne mo ete da reagujete na ugriz ribe. posebno kada vetar duva nizvodno. I dalje koristite minimalno olovno ote anje. izaberite vagler sistem monta e. treba uzeti te i plovak u obliku štapiæa koji æe se što pre uspraviti. Pravilo je da jaèi vetar tra i te i sistem i te a olova.28 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.

D Zimska i letnja varijanta Zimi se riba nalazi na dnu ili u donjoj treæini vode. on mo e skoro savim utonuti u vodu i tada je izuzetno otporan na vetar. bolje je dibere vezati samo kroz donju alku i ostavit da se slobodno ljuljaju po najlonu.co. Na najlon postavite po jedno olovo pre i posle dibera koja æe slu iti kao stoperi. Mogu biti dugaèki od 2 do 10 cm i široki na vrhu od 5 do 7 mm. Ovaj plovak ima kupast vrh bez antene. Kada se dodatno optereti. Udica treba da je u opsegu 18 do 20 u zavisnosti od mamca. Leti vredi probati pecanje u pliæacima pa je potrebno koristiti minimalne dibere.ribar. Kako su bodorke oprezne ribe.yu 29 . Primama je i ovde od esencijalnog znaèaja.. Ova osobina ga èini idealnim za prezentovanje potpuno nepomiènih mamaca na samom dnu što ga èini idealnim za pecanje bodorki. ali i šarana. jer æete smanjiti broj mršenja pri zabacivanju. U ovom tekstu æemo se skoncentrisati na varjantu pecanja bodorki. potreban im je Sponzor poglavlja:www.Pecanje diberom iber je plovak koji se skoro sam ispravlja u vodi bez potrebe dodavanja ote anja ili uz dodatak vrlo malog ote anja. Ukoliko je voda pliæa od 30 cm. ali i kao dodatna ote anja. Za obe varjante sistem mora biti potpuno usaglašen. Po pravilu se optereæuju sa dva olova br 12 ili èetiri br 6. koje treba pravilno rasporediti po najlonu. Idealno bi bilo ote anje od pet do šest olova broj 10. Opteretite ih tako da im samo vrh viri iz vode. Ukoliko pecate vrlo sitnu ribu idite na najmanju moguæu debljinu najlona. duge oko 2cm. Pecanje je uglavnom orjentisano na kastere kao mamce. jer je mnogo dinamiènija od šaranske verzije.

zabacujte sve dalje u dublju vodu. Kada doðe do trzaja nemojte uriti sa kontrom. mo e vam se desiti da riba uzme mamac i pri samom tonjenju udice. Najlon treba da je elastièna debljine 0. U tom sluèaju mo e vam se desiti da naletite i na linjaka. U ovom sluèaju. Pravovremena kontra je tek onda kada plovak potpuno nestane pod vodom. a kada riba poène da se javlja. Ribu tra ite u plitkim delovima vode ( ne dubljim od metar). jer se bodorke pecaju na samom dnu sa 5 do 10 cm du im sistemom koji le i na dnu. obavezno pri ruci dr ite dodatni segment. Što je vreme vetrovitije. ali i više najlona na štapu (posebno ako pecate štekom) da bi prezentovati apsolutano miran mamac. Na poèetku ubacujte oko 10 kastera sa svakim treæim zabaèajem.30 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. a podvez treba da je 0. Tehnika Pre poèinjanja ribolova merenje dubine je neophodno. posebno ako pecate na mirnim vodama i mrtvajama. jer æe se pokret vrha štapa preneti na mamac. Koristite veæe dibere koje je potrebno ote ati i sa èetiri olovca broj 6. jer su lakši i stvaraju manji otpor. jer æe i šaran i linjak probati da energiènim begom u dubinu ili u travu se oslobode udice.co.10 mm za bodorke i 0.12 za bodorke i 0.20 za šarane. potreban vam je du i sistem.yu izuzetno ne an prilaz. Specifiènost tehnike za šarane Leto je pravo vreme za ovu tehniku. Kako se zima pribli ava. koja æe èesto uplašiti ostatak jata. U ovom sluèaju najlon nikako ne sme biti nategnut izmedju vrha štapa i plovka. i .ribar. Koristite manje dibere. Diberi su takoðe izuzetno pogodni leti kada pecate na travom obraslim površinama. prihranjujte loosefeeding tehnikom. polako poveæavajte kolièinu primame. Svaka rana kontra mo e uzrokovati gubitak ribe. Ukoliko pecate štekom.18 za šarane.

kompletan Sponzor poglavlja:www. on iz veæe dubine prati svaki od baèenih komada prihrane i napada još dok pada. N Sistem Potreban vam je onaj vagler sistem koji æe vam omoguæiti da lako i precizno zabacite u hranjeno podruèje i koji æe omoguæiti da mamac prirodno pada. Ideja je da se svakih tridesetak sekundi baci mala kolièina mesnih crviæa. Klasièan vagler sistem. Pa ljivom tehnikom prihranjivanja. Idealan metod ribolova na ovim mirnim vodama. sledeæa reèenica æe verovatno šokirati mnoge ribolovce. Ideja vagler metoda je da se šaran loosefeed tehnikom izdigne sa dna u srednji i gornji sloj vode. je lov vagler metodom. pa vam preporuèujem da ih sami uzgajate na naèin koji je dat u knjizi “Tajne ribolova 1”. Jedna od najveæih zabluda meðu našim ribolovcima je da je šaran iskljuèivo riba dna i da se ne mo e pecati u drugim slojevima vode.co. Udica na treba da bude udaljena od plovka više od 35 do 45 cm. Sada veæ vidite da vam je za ovu tehniku potrebna malo veæa kolièina mesnih crviæa. U tom sluèaju se šaran ponaša najsliènije pastrmci. kod koga je kompletno ote anje skoncentrisano oko samog dna plovka sa obe strane i bez ijednog olova dalje od plovka ka mamcu se nameæe kao idealno rešenje.Ribolov šarana vaglerom a ovakvim vodama broj šarana se veštaèki odr ava visokim u odnosu na ostale ribe. Jedan od najpoznatijih tehnika ribolova šarana je lov na površini vode i ona odmah razbija ovu iluziju. moguæe je uèiniti da voda prosto vri od gladnih riba. Dakle. To je daleko od istine.ribar.yu 31 . Meðutim. Naime.

Dr ite najlon zategnutim i probajte da procenite kolika je riba u pitanju. Ukoliko radite sa klasiènom dugaèkom dubinkom ili teleskopom namenjenom dubinskom ribolovu.oèekujte jak prvi trzaj. Drugi metod je da štap spustite na zemlju i olabavite najlon. riba neæe posumnjati u njega i rado æe ga i neoprezno zgrabiti. Kada oseæate vibraciju ribe na štapu. je meka. da vas zbrza i prevari. Ne dozvolite da vas riba šeta po obali i da se zbog toga uspanièite. . Ukoliko je riba izuzetno jaka i ukoliko je uspela i pored vaših napora da se domogne trave ili podvodnih prepreka postoji više scenarija koje je moguæe realizovati da bi se ona oslobodila i izvukla. Cilj je da nikada neotpustite najlon i time dozvolite da šaran naèini brzi pokušaj bega u neku stranu. Sada postaje jasno da je u ovoj tehnici plovak samo marker koji pokazuje gde treba bacati prihranu. posebno ako je riba velika i ako krene od vas. zbog du ine najlona. Kako mamac pada. Ceo sistem dr ite maksimalno nategnutim. Pitanje kontre kod ove tehnike zavisi sa kojim štapom pecate. Riba æe sama da polomi ne ne stabljike trave i da izaðe na èistinu. a da se trzaji ogledaju na vrhu štapa. kontriranje treba da je uobièajeno i sledi uobièajena borba sa ribom.ribar. ne pokušavajte da je zaustavite na silu. Polako i uporno vodite ribu ka vama. riba neæe registrovati kao prirodni mamac i verovatno mu se neæe ni okrenuti. na mestima koja su prihranom pripremljena. verovatno vode ka promašaju.32 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. prirodnim padom. U tom sluèaju najva nije je da ne panièite .yu ribolov se oèekuje na dubinama do 50 cm. svaka kontra bi dovela do loma opreme. riba æe pokušati da se vrati u sredinu vode. Ovakav cim æe u veæini sluèajeva znaèiti i gubitak ribe. dovoljno je da i dalje najlon dr ite blago nategnutim. Svako propadanje mamca dublje. Meðutim. odakle je vrebala i dotada. Kod šarana je najbitnije da mu ne dozvolite da bude glavni. štap æe sam dati kontru i riba æe u 90% sluèajeva biti zakaèena. Svaki zabaèaj na veæim dubinama. ali ne dozvolite da doðe do loma ili pucanja najlona. ukoliko pecate štekom ili dugim pec-pec štapom. Odmah nakon uzimanja mamca. praktièno bez ikakvog ote anja. Meðutim. a trava u koju je riba poblega .co. Ukoliko riba ne krene odmah ka trsci ili podvodnim preprekama.

Riblja pasta . To mo e biti kroz 5 ili 10 minuta.mamac 100g tune iz konzerve 1 kašièica arome lignje boja po elji 100g mrvica 100g mekog testa (brašno+voda+ulje) Umešajte sastojke i dobro sjedinite. Pokazalo se da je kvalitetna sitna udica na jakom najlonu izuzetno izdr ljiva. uzmite štap u ruke i nastavite sa borbom.ribar. Kada se to desi. vrlo teško spada. Verovali ili ne ovde se koriste udice velièine 18 do 21. Kao poslednju šansu. da iz nje ni ne eli da izaðe. Plovak u ovom naèinu ribolova ima funkciju markera. Kako zavarati šarana Pre svega treba imati na umu da bi svaku veæu udica šaran odmah primetio. kako bi ribu uplašili. Dobro sjedinite. boju i aromu testo. nekada se dešava da se riba toliko uvuèe u travu. Zamrznite do upotrebe. Stalno prihranjivanje je neophodno da bi se šaran privukao i navikao na njega kao na izvor hrane. Zamrznite do upotrebe. Bolje je nakon nekog vremena stati i saèekati da se ribe okupe i potra e po dnu ono što ste do tada bacili.co.yu Ribolovne tehnike 33 Vrlo èesto æe riba sama da se odpetlja. [ Sirna pasta . Mamac mora da imitira prihranu. a pravi trenutak je onaj kada najlon ponovo bude poèeo da se pomera. pa nije bitno kakav vagler koristite. probajte da vrhom meredova promešate po travi. pa ga je potrebno sa vremena na vreme pomeriti. Najzad. Ukoliko u vodi nema mnogo riba.mamac 200g sira za mazanje aroma sira boja po elji 100g mekog testa (brašno+voda+ulje) Umešajte sir.Sponzor poglavlja: www. U suprotnom riba je verovatno izgubljena. . nemojte da preterate sa prihranom. a zbog svoje sitnoæe.

Meðutim ova tehnika se razlikuje i od klasiène dubinske tehnike i od tehnike zvane muvanje. jer je tamo snaga struje manja. Pri tome priljubljuju se do dna. U danima kada je reka nadošla.ribar.co. prvo æete pomisliti da u njoj i nema riba. kao ona pri lovu beovice. što znaèi da ovo nije brzinska tehnika. kada su one prehladne i kada ribe ne ele da se pokrenu da bi se hranile. Naravno da to nije taèno. Sem u ovom sluèaju. Dakle.yu . Ova tehnika omoguæava da se mamac u brzoj vodi brzo spusti na dno i da se njime istra i u daljinu do tri du ine štapa. pa se sastoji od udice i olova. signal je da ste naišli na skrivenu ribu i tu se treba usredsrediti. Meðutim. veliki broj pecaroša ne odlazi na vodu. “Straight lead” tehnika K Tehnika Kada izaðete na ovakvu vodu. “straight lead” tehniku treba koristiti i u bistrim vodama. Ovom tehnikom treba oèekivati dva do tri udarca na svakih 20 minuta. morate prvo naæi ribu. ribe napuštaju maticu i najjaèa stujanja i prilaze obalama ulazeæi u svaki revir i mrtvaju. a oèekivane ribe vrlo èesto mnogo krupnije. sa obrazlo enjem da su mutne i hladne i da ribe ne radi. makar i promašaj. u ovim uslovima riba je nepokretna i neæe krenuti u potragu za hranom. To je zato što ne poznaju “straight lead” tehniku.oznaèava ribolov sistemom kod koga je eliminisan plovak.ada reke. 34 Sponzor poglavlja:www. ali su ovde uslovi ribolova veoma nepovoljni. Svaki udarac. nakon obilnih kiša nabujaju. Krenimo prvo od objašnjenja pojma “straight lead” .

moraæete da bacate èak uzvodno od vašeg mesta ribolova. a ako je crviæ ceo treba smanjiti velièinu udice. ali kada su retki. ova tehnika mo e doneti nekakve rezultate. To æe se desiti na do 3 du ine vašeg štapa. Kada su udarci brojni i èesti nije teško ni pravovremeno kontrirati. Sa vremena na vreme trznite vrhom štapa. Uzmite nekoliko mesnih crviæa i bacite ih pred sebe. Sledeæi korak je primama.co. Taktika za bodorku Bodorka je karakteristièna po svom vrlo blagom trzaju. Taktika za klena Kada je nemoguæe loviti klena klasiènim metodama sa plovkom. Taktika za kleniæa Udica za ovu ribu treba da je nešto veæa od one za bodorku. lako vam se mo e desiti da zakasnite u kontri. od 18 do 20. zbog opale pa nje. Najbolje je koristiti štapove vrlo mekog vrha. slobodno spustite štap na zemlju ili dr aè i posvetite se prihranjivanju. pogledajte crviæa na udici. Ne oèekujte više od par udaraca u nekih dva do tri sata.12 postavite udicu 18 ili 20. Obratite pa nju na dubinu vode i na brzinu toka. Kada odredite ova dva parametra. potrebno je smanjiti du inu podveza. Olovo-bombu te ine 10 g postavite 60 cm iznad mamca i zabacite. jer mo ete izazvati ribu da napadne mamac.ribar. pustite da se olovo i mamac spuste nizvodno i da se smire. Ako poènete da promašujete. Saveti • Kada su udarci retki. . Ako je isisan. Èekajte prve ugrize. pa je neophodno da budete neprekidno koncentrisani. podvez du ine do 60 cm (ako imate mnogo promašaja skratite podvez na 25 cm) i vrlo male udice 20 do 22.Sponzor poglavlja: www. meðutim kada uèestaju štap dr ite u krilu. Koriste se udice od 20 do 24. zabacite sistem nizvodno. tako da padnu na dno gde vam je i mamac. Ukoliko je voda jako brza.yu Ribolovne tehnike 35 Namestite sistem tako da na tanak najlon 0. • U ovakvim vodama slobodno hranite više i u širem arealu.

ali je neophodno da na kraju padne na mesto gde je i vaš mamac. Raèunajte na veliki rastur primame.yu . (U veæini sluèajeva najlon nosivosti 0. Što je tanji to je i uticaj manji i pa mo ete imati i štap sa mekšim vrhom.9 kg je dovoljan.co. • Vaš najlon trpi uticaj jake struje.) gh INFO trn eei vserb rt ia t akmiŁenja oprema mamci AKTUELNO mali oglasi lg toea ia rfj ribolovaŁka torba i b r i t ampe zo z ZANIMLJIVOSTI ribolovaŁki klubovi sajt meseca recepti riboskop riba nedelje AKTUELNO mali oglasi lg toea ia rfj ribolovaŁka torba i b r i t ampe zo z ¨ASOPISI bsr ito ribolovaŁki magazin rblv ioo ribolovaŁki trofj e port s i r b l v k ioo rbŁ &rb iii ie ribe & vode udica KNJIGE t ajne ribolova 1 w w w. i a r b r.ribar.36 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.yu kako bi skupili što više riba oko vaše udice.co. • Prihrana ne mora obavezno da ide putanjom pored vašeg najlona. Dakle idite na najtanji moguæi najlon.

a ako pecate sa suprotne strane. Bez obzira koji plovak koristite. kako riba ne bi posumljana u njega.2 do 0.3 g i opteretite sa olovcima broj 10. a pre svega bodorku. 12 i 13 ravnomerno po najlonu. Karaš æe Sponzor poglavlja:www.ao i pecanje bandara na deliæe glista.yu 37 . posebno ako su ivice vrlo strme. Pecanje na hlebnu ru u K Sistem Kada je voda èista. tako je i pecanje bele ribe.5 g plovke oblika ragbi lopte. Belu ribu. tamo gde je najdublja.co. jer one æe uplašiti ribu. a posebno bodorke i babuške na hlebnu ru u izuzetan metod za zimske dane kada je voda hladna i bistra i dane kada riba slabo radi. Kada je voda sa primesama algi ili trave i kada voda teèe. bistra i sporija. ona se mo e naæi negde na sredini kanala.ribar. meðutim. Ukoliko lovite bli e obali na kojoj se nalazite koristite štek ili dugaèki pec štap. postavite jedno olovce broj 10 ispod polovine dubine i potom jednu 12-icu i jednu 13-icu. osete li i najmanji otpor ispljunuti mamac i udicu. Bodorke æe. mo ete koristiti vagler. Najbolje je koristiti 0. potreban vam je stabilniji sistem. koristite tanke plovke nosivosti 0. kada je jato mešovito šteka je bolja.3 do 0. on treba da ima tanku ièanu antenu i mora biti tako namešten da ne pru a gotovo nikakav otpor. treba tra iti pri dnu. najtamnija i najtoplija voda. Pec metod je dobar kada lovite sitnije primerke. Ako pecate na kanalima. Ovde vam nije cilj da pecate dok mamac pada. veæ je cilj da mamac prirodno padne. koje mo ete direktno dizati iz vode u ruku.

ako pecate bodorke. Udica bi trebalo da bude srebrnog sjaja. udice mogu biti i do dva broja veæe. odnosno 10 cm veæoj od dubine vode. te da mu samo antena viri. pa je sve u vašoj proceni.yu verovatnije skinuti ru u. dok ru a od 3. Krupnije bodorke ipak. Do sadašnja preporuka va i za pecanje bodorki. kao i lopticama belog hleba. Meðutim ovaj najlon mora biti izuzetnog kvaliteta. više vole da uzmu mamac sa dna. Ru u od 2 mm kaèite na udicu broj 22. koja lako spada. koje su po pravilu izuzetno stidljive i oprezne. ali pravo rešenje je da je sa jedne strane stisnete da bude oko od 2 do 3. pribor i tehnika O hlebnoj ru i i ostalim hlebnim mamcima dato je dosta informacija u knjizi “Tajne ribolova 1”.co. Hlebna ru a. Ukoliko pecate na suprotnoj obali. širokog otvora i da se ve e na najtanji moguæi najlon koji mo ete naæi. Ukoliko hleb dr ite u plastiènoj . Zato je neophodno da plovak bude pravilno optereæen i dovoljno potopljen. Za bodorke je bolje da se mamci nalaze blago iznad dna. jer su ove ribe izuzetni borci na udici. odnosno u onome šta elite da postignete. nego nepomièno le i. ona æe pri bacanju stvarati jak udar i verovatno zaplašiti ribu. Sa pecanjem poènite na dubini od oko 10 cm iznad dna.12 nosivosti i preko 1 kg. a da vam se plovak samo malo zaljulja. Veæe udice po pravilu razbijaju ru u. ako pecate karaše i babuške. Tako pravilno stisnuta ru a dosta dugo ostaje na udici. ovde æu se zadr ati samo na onim informacijama koje su esencijalne za ovu tehniku u meè ribolovu.5 mm ide na udicu broj 20. Primamljivanje Primamljivanje mo ete raditi kuglom od èistih nakvašenih mrvica belog ili crnog hleba. te on vrlo lako spada sa udice.38 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Nikada ne grupišite olovca. Najèešæa greška pri izradi hlebne ru e je što mnogi ne pritisnu hleb dovoljno. Neki ru u blago uvaljaju i zaobljuju.ribar. U sluèaju da se pecaju karaši ili babuške. koristitie 2 do 4 BB+ vaglere. no imajte na umu da je krupnih bodorki veoma malo. vrlo je bitno da je hleb apsolutno sve . a najlon bi morao biti bar 0. optereæene isto kao i kada pecate na bistroj i mirnoj vodi.5 mm tanka. jer æe radije uzeti mamac koji se pomera i njiše. Sa druge strane.

boju i aromu testo. ako ribe ima.Sponzor poglavlja: www. Pravilno stisnuta lopta prvo ostaje par trenutaka na površini vode. . Formirajte kuglice eljene velièine.mamac èokoladni preliv za kolaèe ili èokoladni krem aroma viskija ili ruma 100g mekog testa (brašno+voda+ulje) Umešajte sir. a onda polako poèinje da tone. Pazite da ne prehranite vodu. Zamrznite do upotrebe. treba nakon par upecanih riba dodati još malo. Napomene • Potra ite u vašoj ribolovaèkoj radnji malo pomagao koje mo e izrezati pahulju hleba iz njegove sredine. Generalno. f Sirna pasta . pored inicijalnog primamljivanja. boju i aromu testo. Dobro sjedinite. Dobro sjedinite. nije potrebno da ga dodatno kvasite. kako se ne bi raspadala u gornjoj polovini vode. nestisnuta pahulja. Ako u prvih 25 minuta nema ugriza.co. nekada daje bolje rezultate nego hlebna ru a. menjajte tehniku. ostavljajuæi trag za sobom. • Ukoliko riba radi na hleb. Kolièina primame zavisi od dana. što je hlebom vrlo lako uèiniti. stisnite kuglu malo jaèe. Formirajte kuglice eljene velièine.yu Ribolovne tehnike 39 kesi.ribar. Èokoladna pasta .mamac 50 g custard powder 50 g griza 1 kašièica scopex zaslaðivaèa 1 jaje 100g mekog testa (brašno+voda+ulje) boja po elji Umešajte sir. veæ ga samo rukama stisnite u loptu velièine golf lopte. ona to pokazuje odmah nakon zabacivanja. Ukoliko je voda mutnija. Ako riba ima vrlo malo. dvema kuglama velièine lopte za golf. Zamrznite do upotrebe. Takva. svako dodatno prihranjivanje znaèi i prestanak ribolova.

na onom mestu na koje elimo da se plovak zaustavi nakon pozicioniranja u vodi. Kroz okca se provlaèi struna. na onim vodama. Klizeæi plovci za razliku od fiksnih imaju jednu ili dve male metalne omèice sa boène strane. postoji samo jedno okce koje se nalazi na dnu plovka. dalje nego što je pole štap dug. jedino rešenje je iæi ili na dubinski lov (koji ima svoje prednosti.co. a iznad plovka. 40 Sponzor poglavlja:www. jedno na dnu i jedno na sredini tela. onda ima dva okca.yu . kao i kada se plovak zabacuje na veæu daljinu.Plovkaroške tehnike Ribolov klizeæim plovkom lizeæi plovak omoguæava da se peca na onim mestima gde je dubina veæa od du ine štapa.ribar. Meðutim. a ukoliko je namenjen lovu na tekuæim vodama. ka vrhu štapa vezuje se stoper ili klizeæi èvor. posebno ako je voda tekuæa) ili iæi na metode sa klizeæim plovkom. Ukoliko su namenjeni ribolovu na mirnim vodama. K I II III IV Klizeæi plovci se moraju koristiti uvek kada je dubina vode veæa od du ine štapa. gde se ribe hrane jako daleko od obale. Na zapadu je zbog njihovog boljeg standarda ovaj naèin ribolova sve više potisnut tehnikama u kojima se koriste izuzetno dugi “pole” štapovi.

mo e se koristiti i bilo koji waggler plovak.Sponzor poglavlja: www.co.15 g olovce na oko 2. Kao generalno pravilo. Ovo olovce ne dozvoljava plovku da se spusti bli e mamcu. zbog praktiènosti. Razlog je što manje ote anje neæe uspeti da povuèe najlon kroz alkice i sistem neæe zauzeti pravilan polo aj. Prostim pomeranjem stopera uz i niz najlon.5 g.4 m od mamca. Merenje dubine ovom metodom je jednostavno. Svako odstupanje od ove šeme indikacija je trzaja. Nakon zabacivanja plovak æe proæi kroz tri faze prikazane na slici u zaglavlju. Kao klizeæi plovak. birate onaj trenutak kada plovak stoji uspravno i pravilno. grupisano postavite ostatak olovnog ote anja koje odgovara plovku koji koristite. izmedju ove grupe olova i mamca. M .yu Ribolovne tehnike 41 Meðutim. Postavite jedno 0. Na kraju.ribar.2 g svako i na kraju na polovini rastojanja od ove grupe i mamca postavite još jeno olovo te ine oko 0.08 g. Nakon postavljanja plovka na ribolovaèku strunu. Na sredini izmeðu ovog olova i mamca. pokazalo se da je bolje koristiti klizeæi plovak nego fiksni. bez obzira na du inu štapa. veæ na dubinama veæim od 4 m. postavite stoper. nemojte koristiti plovke èije optereæenje treba da je manje od 1. grupisano postavite 3 olovca te ine oko 0.

5 do 3 g. potrebna je veæa sila da se potope. Ribolov waggler plovkom W 42 Sponzor poglavlja:www. kao i za vreme vetrovitih dana na sporotekuæim vodama. a pecaroši jedan izuzetno efikasan naèin ribolova ne razvijaju. jedino o èemu treba voditi raèuna je oblik plovka. Kako su pera sama vrlo laka i imaju svoju prirodnu zaštitu od vode. Naime veæina kupuje ove plovke i dodaje im po jedan prsten na vrhu i na taj naèin ih pretvara u fiksne plovke. Dva su osnovna tipa waggler plovaka i to sa i bez antene. dok za mirne vode i tamo gde plovak treba zabaciti na veæu daljinu koristite waggler plovke sa telom. U jakom toku. izuzetno kada vetar diva uzvodno. Plovci bez antene su generalno manje osetljivi i bez obzira koliko ih opteretite. Kao generalnu preporuku za reke koristite tanke plovke u obliku olovke nosivosti od 1. W a g g l e r plovci u obliku olovke koriste se u brzim tokovima. Waggler plovkom mo e se pecati u svim uslovima i u svim vodama.yu . Wagglere manje od 0.co.5 g ne treba koristiti. Generalno plovci bez antene najveæu primenu imaju u brzim vodama i u zimskim uslovima. dok se plovci sa antenom u brzom toku teško odr avaju na površini. Waggler plovci se uglavnom izraðuju od balze. mada su meðu ribolovcima omiljeni plovci od gušèijih ili labudovih pera. Na taj naèin plovci gube svoju osnovnu namenu. jer se izuzetno teško bacaju. te je indikacija ugriza mnogo te a. ovi plovci ostaju na površini sve vreme.aggler plovak se èesto pogrešno koristi. pravilno izraðeni plovci od ovog materijala ne tra e mnogo boje i laka i spadaju u najlakše waggler plovke izuzetne plovnosti. trske ili plastike.ribar. kada se lovi riba na dnu.

07 g i još jedno dodatno odmah do udice. Ako ne mo ete naæi tonuæu strunu. Kako ova struna ide manje kroz vodu.co. treba znati da je potrebno mamac što pre spustiti i smiriti.ribar. skoncentrišite sva olova u donju treæinu strune.Sponzor poglavlja: www. sve dok riba ne bi prešla kompletnu du inu podveza. meðutim kao vodiè uzmite pa rasporedite tri do èetiri olovca te ine oko 0. Na taj naèin æe najlon slobodno izlaziti sa špulne i plovak æe nesmetano i pravolinijski iæi nizvodno. Meðutim ovakav sistem ne bi dao gotovo nikakvu prezentaciju trzaja. Ovi se plovci. Ovako navnikutu ribu treba loviti “on the drop” tehnikom. tada mo ete koristiti i plutajuæe. pecajte plivajuæom strunom. polako krenuti ka obali.yu Ribolovne tehnike 43 Waggler plovci sa antenom su vrlo osetljivi na svaki trzaj i mogu poèeti da vibriraju i na manju promenu intenziteta toka vode. Kada nema vetra. Ukoliko ipak treba spustiti mamac u donju zonu. Da bi se ovaj uticaj minimalizovao potrebno je bacati nizvodno i koristiti te e plovke. Kada pecate waggler tehnikom na samom dnu. Korišæenjem loosefeeding tehnike prihranjivanja kao i bacanjem mekih lopti primame nagoniæete ribe da se odvoje od dna i da hranu hvataju dok tone. a to mo e biti prekasno za pravovremenu kontru. U ribolovu waggler tehnikom koristite tonuæe ribolovne strune sem kada nema ni najmanje vetra. Dva su osnovna stila pecanja waggler tehnikom: “on the drop” i na dnu. ostavite preklopnik na mašinici otvorenim. Kada vetar duva nizvodno. što su i najte i uslovi za ribolov ovom metodom. i onda kada se peca u gornjem ili srednjem sloju vode. plovak æe nakon zatezanja najlona. Zato je bolje napraviti kompromis i lako opteretiti strunu ravnomerno od plovka do udice. Pravi broj i velièinu olovaca treba odrediti na samom mestu. Nakon zabacivanja. potopite strunu u rastvor sapuna u vodi. To bi moglo da se postigne bez ikakvog ote anja na struni. i pri kontri je i br a. mo e se desiti da plovak prebrzo bude izbaèen iz matice ka obali. Ukoliko se ovo ne dozvoli. iz tog razloga koriste leti. ako elite da vam struna br e tone. Da bi ovo uradili u donjoj . Takoðe i ovde treba ostaviti mašinicu preklopljenu kako bi struna slobodno izlazila iz mašinice. Najbolje bi bilo mamac ponuditi tako da pada kao da i nije na udici.

co.44 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. a to nam ovde nije ni bitno. Jedna dobra preporuka je da postavite olovce od oko 0. I . bez antene i waggler plovaka sa telom. Veæa kolièina olova æe uništiti prirodnu prezentaciju mamca u toku tonjenja. ali æe zato mamac biti miran na dnu i sistem æe se br e stabilizovati.04 g.ribar.yu treæini skoncentrišite sva olova koja ste hteli da postavite na sistem. Slobodno dodajte koje ekstra olovce. tako da poslednje bude na nekih 5 cm od udice. pa onda ka udici ravnomerno rasporedite jedno od 0.4 g na 1/3 najlona od udice. Na slici ispod dat je prikaz karakteristiènih naèina ote avanja waggler plovaka sa antenom.07 g i j edno do 0.

Osnova ovog metoda je da se mamac slobodno pušta niz vodenu struju. Dubina na koju se podešava sistem zavisi od dubine na kojoj se riba nalazi i hrani. Mo ete ga baciti i na suprotnu. je metod kojim se uspešno lovi na tekuæim vodama. Kada pecate sa kasterima kao mamcem pokušajte da mamac nekoliko puta u toku vo nje izvedete do površine. klen i bodorka rado zadr avaju pri površini gde napadaju insekte koji padaju u vodu. Usled uticaja vodenog toka. dolazi do isplivavanja mamca ka površini. Nakon toga ceo postupak se ponavlja.yu 45 .Trotting roting ili vo nja kako je kod nas uobièajeno da se naziva ova tehnika.co. pa je bistrina vode od presudnog znaèaja. Što je voda bistija. U mutnim vodama.ribar. jednostavnim zaustavljanjem odmotavanja strune. Vrlo je bitno primetiti šta se dogaða kada struna doðe do svog kraja. ovaj metod se vrlo retko koristi. Plovak æe nošen strujom sam krenuti nizvodno. Jedino na šta treba da pazite je T Sponzor poglavlja:www. Ovaj efekat se mo e ponoviti kad-god. Ove dve riblje vrste radije napadaju pokretne nego stacionarne mamce. Ovaj metod je moguæe koristiti samo onda kada se riba hrani u srednoj ili gornjoj polovini vode. sistem se zabacuje malo uzvodno u odnosu na ribolovca i pušta da ga voda odnese nizvodno sve dok ga je moguæe kontrolisati. Generalno. Ne morate plovak bacati samo na svoju stranu reke. riba sa veæe daljine mo e videti mamac i odluèiti da ga napadne. se na primer. Leti. Ovaj manevar je izuzetno atraktivan pri lovu mrene i klena. U ovom sluèaju bacite što mo ete uzvodnije. Imajte u vidu da riba ovde napada mamac nakon što ga ugleda.

Tipiène naèine ote avanja ova tri plovka. Takoðe dobro je da ima veæi broj sprovodnika kako se najlon ne bi lepio za štap. veæ se mogu koristiti i motalice. jer æe to dovesti do gubitka sistema.46 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.ribar. Sam pribor za ovu vrstu ribolova treba da je vrlo lak. Štap bi trebalo da bude dug izmeðu 3. kada se lovi u srednje dubokim rekama ujednaèenog toka. mrene i deverike. ali je zbog ugodnosti rada. Mašinica nije obavezna.6 i 4 m. koji mo e imati i ièanu antenu sa donje strane. avon plovak u br im i nemirnijim tokovima i diberi kada je tok mirniji. data su na slici ispod. a akcije B za veæe klenove. respektivno.co. obièno se koristi fiksni plovak uskog tela u obliku štapa.yu da se plovak ne pribli i previše suprotnoj obali. bolje koristiti laku i finu mašinicu. B . a voda dublja. Sa vršnom akcijom za sitnije bodorke i kleniæe. Kao plovak za ovu metodu.

jer se pojava lepljenja najlona nije manifestovala u suvoj i toploj klimi Italije. što je jedna od razlika u odnosu na waggler metod. te ga mnogi nazivaju i italijanskom tehnikom. U toku plivanja plovka nizvodno podizanjem vrha štapa i otpuštanjem i namotavanjem strune.co. kao što je recimo engleska klima. Originalni bolonjez italijanski štapovi su imali relativno mali broj sprovodnika. Na štap se postavlja mašinica.2 m i èesto nisu teleskopi veæ dvodelne i trodelne šteke. a za krupnije primerke 0.20 do 0. Na mašinicu se namotava plivajuæa struna.15 do 0.yu 47 . štapovi su modifikovani i sa velikim su brojem uskih sprovodnika (i do 20 komada).20 do 0.ribar. Italijanski štapovi su du ine 5 do 8 m. moguæe je usporavati brzinu plovka i na taj naèin ga zadr avati ga du e vreme u hranjenoj zoni. Plovci za ovaj metod su specifièni sa obaveznom kuglom na vrhu antene. koja doprinosi stabilnosti plovka i poveæava nje- B Sponzor poglavlja:www.22 mm.5 do 6.35 mm jer æe ote avati zabacivanje. Ovi sprovodnici onemoguæavaju da se izuzetno tanak najlon ulepi za sam štap.22 mm. Namešta se u du ini od oko 40 cm i kaèi za glavni najlon pomoæu vrtilice. Ovaj stil ribolova je poreklom iz Italije.Bolonjez tehnika olonjez tehnika je vrlo slièna tehnici trotinga i waggler tehnici koje su objašnjenje u prethodnim poglavljima. Idealna debljina strune je 0. Bez obzira na tip štapa izuzetno je bitno da je uraðen od lakog i ilavog materijala (karbon). a ne treba da je deblja od 0.18 mm. Podvez treba da je od 0. Plovak se uvek baca nizvodno i na odreðenom mestu zadr ava. U uslovima veæe vla nosti. Engleski štapovi su du ine od 5. koja omoguæava da se plovak sa sistemom baci na veæe daljine. jer se štap pri ovoj tehnici neprekidno dr i u ruci.

kako bi otišlo pravo na dno i ovaj sistem se koristi u vrlo brzim vodama.ribar. Sve vreme pecanja. mesto treba hraniti od mesta na kojem pecaroš stoji pa nizvodno. Ovaj sistem se koristi kada je prezentacija mamca bitna.48 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Bolonjez tehnika ima prednosti nad waggler tehnikom na mestima gde je potrebno voditi plovak du obale obrasle trskom. • Drugi naèin je da se postavi jedno veæe olovce mase 50% nosivosti plovka na sredini strune i još par olovaca ravnomerno rasporeðenih izmeðu veèeg olovca i udice u ukupnoj masi od 50% nosivosti plovka. Sa vremena na vreme treba prikoèiti plovak. Antena je napravljna od plastike. Bolonjez tehnika nema premca kada je tok vode izuzetno jak i brz i kada je potrebno loviti ribu na velikoj daljini (20 do 30 m) u vrlo dubokoj vodi. Mogu biti stacionarni i klizni. Najlon se povlaèi kroz sredinu plovka i u celoj du ini od plovka do vrha štapa nalazi se u vazduhu. Naima. samo upravljanje plovkom je olakšano. Telo bolonjez plovaka je loptasto ili blago cilindrièno. balze ili bambusa. Nosivost plovaka je od 5 do 15 g. Pre poèetka ribolova i u toku istog. treba posmatrati plovak i kontrirati na svaki i najmanji sumnjivi pokret. Najlon treba stalno dr ati van vode i blago nategnut što æete uèiniti ako vrh štapa dr ite visoko podignutim. de . Nemojte bacati hranu uzvodno. Velièina udice zavisi od samog mamca i kreæe se od 10 do 18. kako su bolonjez štapovi za 50 do 100% du i od waggler štapova. doæi æe do kaèenja sistema za dno i plovak æe poèeti da tone.co.yu govu uoèljivost na velikim daljinama. Ukoliko se najlon opusti du e vreme. dodatnim podizanjem vrha štapa. te se tako eliminiše uticaj vodenog toka na strunu. kao i tamo gde postoje odreðena plivajuæa travnata ostrva. Sam sistem se mo e postaviti na dva osnovna razlièita naèina: • Prvi je da se postavi jedno olivetti olovo u masi od 80% ukupne nosivosti plovka.

Ukupna nosivost plovka treba da bude jednaka ukupnoj te ini svih olovaca koje ste postavili. bolje je koristite jedno krupnije olovce èija je te ina jednaka zbiru te ina olovaca. Kao vodilju uzmite sledeæe preporuke.8 m.42 g za spore tokove. Nosivosti plovka je velièina koju takoðe treba unapred odrediti i usaglasiti sa te inom olovaca koje koristite. babuška ili cverglan). Ipak. recimo. dok u br im tokovima idite na olovca te ine 0.yu 49 .18 g.8 g i 1 g respektivno. 0. Tako. a nikako iznad plovka ka štapu!!!) U srednje brzim vodama koristite isto rasporeðenja olovca te ine 0.co. U mirnim i sporo-tekuæim vodama postavite jedno 0. koji su duboki oko 180 cm. jer je to kompromis izmeðu prirodne prezentacije mamca i brzine tonjenja sa jedna strane i moguænosti pravovremene kontre sa druge. za vrlo brze tokove.07 g olovce na svakih 30 cm najlona. Generalno gledano u brzim tokovima treba skoncentrisati svu te inu u donjoj treæini do plovka. pa æete zato koristiti i plovak nosivosti 1g.42 g. u srednje brzim tokovima ote anje se mo e ravnomerno rasporediti.ribar. potrebno vam je šest olovaca od po 0.Ribolov fiksnim plovkom zbor pravog ote anja za ovu tehniku zavisi od dubine i brzine toka vode.8 g za srednje brze i 1 g za brze. za vodu dubine 1. (Obratite pa nju da olova u ovoj tehnici dolaze izmeðu udice i plovka. dok se u sporim tokovima ote anje mo e tako rasporediti da su najte a olov- I Sponzor poglavlja:www. Plovci takoðe treba da budu nosivosti 0. jer se ribe koje lovimo hrane iskljuèivo sa dna (recimo karaš. U tom suèaju bi recimo.18 g. Raspored olovaca koji je malo pre predlo en je pogodan onda kada riba uzima mamac dok on tone.13 g. ukupno ote anje trebalo da bude: 0. 0. kada je potrebno da mamac što pre padne na dno.

(u engleskoj literaturi taj se stil zove “Shirt Button style”. Èetiri osnovne tehnike voðenja kroz vodu sistema sa fiksnim plovkom su: (1) ”Running through” je ime koje u engleskoj literaturi oznaèava stil koji je najslièniji prirodnom naèinu ribolova. Zbog njega æe plovak biti izuzetno stabilan te je odlièan za ribolov u brzim vodama. Ukoliko opteretite sistem previše. B Plovak kod koga je donja antena izuzetno tanka.co. Nakon zabacivanja plovak pod uticajem vodene struje polako poèinje da se kreæe nizvodno. Sa . C Plovci sa tankim vrhom i vrlo tankim telom su izuzetno osetljivi i treba ih koristiti kada riba mamac uzima izuzetno polako i pipavo. kao i kada su primerci izuzetno mali. Koristi se takoðe u tekuæim vodama. treba ponoviti bacanje. Kada mamac napusti mesto koje je prihranjivano. Vrlo je bitno kompletan najlon od vrha štapa pa sve do plovka dr ati izvan vode. (2) ”Lift and Drop” je metoda koja se koristi onda kada riba lovi mamac koji poskakuje po dnu. Sistem treba da je tako postavljen da mamac polako prelazi po dnu ili u srednjem delu vode. a vrhom štapa treba pratiti pomeranje plovka. D Plovci sa ravnim vrhom (dibber).) Izbor pravog oblika plovka je u ovoj tehnici ono što razlikuje majstore od poèetnika. kako bi se maksimalno smanjio uticaj reène struje. Na slici desno su 4 osnovna tipa i svaki ima svoje prednosti i mane i treba ih koristiti u zavisnosti od uslova: A Primetite zadebljanje na samom dnu plovka A. on æe leæi na dno i mamac neæe biti atraktivan. Koristi se u tekuæim vodama. odlièan je za lov na mirnim vodama. Nakon zabacivanja. su izuzetno otporni na vetar te ih treba koristiti onda kada je potrebno eliminisati uticaj vetra. pustite da se sistem postavi i da krene nizvodno. Ovaj metod je dobar za sve vrste riba koje se ne hrane sa dna.50 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.yu ca pri plovku. dok mu je telo u obliku šireg cilindra. a da je svako sledeæe olovce ka mamcu sve lakše.ribar. Najlon je potrebno pridr avati meðu prstima.

Ovaj naèin lova je vrlo dobro poznat kod starijih vojvoðanskih ribolovaca. Nakon fiksiranja podizanjem vrha štapa plovak se postavlja tako da mu je 1/2 iznad vode.Sponzor poglavlja: www. a druga ispod. Ruka se dr i na najlonu i prstom se oseæa trzaj ribe. (3) “On the Drop” je mo da najpoznatiji metod. Tradicionalno se kao štap koristi jak bambusov prut. Ovaj metod ribolova. Ovom metodom se uglavnom lovi šaran. Na mirnim vodama pravac zabacivanja nije bitan.co. na mirnim vodama se sistem baca na fiksno mesto. Ukoliko riba uzme mamac.ribar. (4) “Holding Back” je metod koji se koristi kada je temperatura vode niska. Ote anje se postavlja tako da je postavljena dubina 15 do 30 cm veæa od stvarne. W . Gornji deo pera farbaju u crveno. Kao mamac se najèešæe koristi kukuruz (za karaša jedno zrno sa vrhom koji je van. Ponovno oslobaðanje najlona æe mamac opet spustiti na dno. ali je moguæe i fiksirati mamac na dnu malo te im olovom. Pored metode voðenja na tekuæim vodama. kao i krupniji karaš i babuška. dok je donji prirodno beo. podiæi æe i olovo i najlon æe se opustiti.yu Ribolovne tehnike 51 vremena na vreme. iako dosta zastareo. a kontrira se na svaku nepravilnost u ispravljanju plovka. Mamac se mo e o ivljavati pomeranjem vrha štapa ukoliko je potrebno privuæi ribe koje vole pokretne mamce (recimo bodorka). . Period poskakivanja zavisi od situacije do situacije i treba eksperimentisati. plovak æe se ispravljati. Uobièajeno je da se takav plovak postavlja pod uglom od oko 45O u odnosu na površinu. ali na tekuæim je najbolje zabacivati nizvodno. Ote anje treba da je izuzetno malo i pravilno rasporeðeno po najlonu. tako da omoguæuje da se krupni primerci vade direktno iz vode na obalu. Kako mamac bude padao. Najlon koji se koristi je dosta debeo i velike nosivosti. Ovo æe omoguæiti da mamac slobodno i polako tone kroz srednju zonu. To æe prouzrokovati izdizanje mamca sa dna. kod koga se drugim zrnom pokriva vrh udice). bez umaranja. dok mamac pada. hleb i mamak (ili kulja). što æe dovesti do poleganja plovka. a za šarana dva. Koristi se onda kada riba jede u srednjoj zoni vode. vrhom prsta zaustavite izvlaèenje najlona. na nekim vodama daje odliène rezultate. Zabacuje se direktno meðu granje i podvodne prepreke i snagom mišiæa pecaroša i ilavošæu pribora riba se vadi iz vode. koji kao plovak koriste gušèije pero.

Ukoliko nikako ne mo ete da zabacite dovoljno daleko. nemojte previše natopiti vodom.9 kg.3m. posao niste valjano uradili.co. kako bi se brzo raspala na dnu vode. One su odliène za zabacivanje raznih mešavina prihrana u koje mo ete dodati kastere i 52 Sponzor poglavlja:www. Ova mešavina mora biti manje vla na. nosivosti oko 1.Dubinski ribolov Lov deverike na mirnim vodama everike su najèešæe lovljene ribe ovim naèinom ribolova. jedino vam preostaje da uzmete tanji najlon. Birajte tonuæi najlon. jedan broj recepata dat je i u knjizi “Tajne ribolova 1”.6-3. D Pribor Za pecanje na kratkim i srednjim razdaljinama potrebni su vam štapovi dugi 3-3. Svaka kvalitetnija mašinica je dobra za ovaj ribolov. Mnogo je dobrih kupovnih gotovih mešavina. Jedan deo primame. Zamesite da se pri bacanju u vodi ne raspada na površini.4 kg.ribar. Prvo što treba pripremiti je primama.yu . U primamu dodajte malo šeæera i arome vanile. Ukoliko vam se pri izvlaèenju mamca vrati i hranilica puna primame. U tom sluèaju nikako nemojte iæi ispod najlona nosivosti 0.9m Ukoliko je vreme vetrovito. Taj deo æete koristiti kao punjenje za hranilicu. je da se kompletna primama raspe iz hranilice. kako bi ostao suvkast. koristite nešto tvrðe štapove. Za veæe udaljenosti izaberite du e štapove 3. kako ne bi primamili i druge sitne ribe. Koristite open-end hranilice srednje velièine. ali bi mašinica sa long-cast špulnom bila za nijansu podesnija. Ono što je bitno. ali za ovu tehniku i mešavina od 1/3 belog hleba i 2/3 crnog je sasvim zadovoljavajuæa.

ona æe više poneti mamac i više ga progutati.U prvih 10 minuta pecanja zabacili ste 5 puta. Tehnika Na samom poèetku ribolova. Bitno je da se sistem tako podesi da se najlon sa udicom nikako ne zamrsi sa hranilicom. Svaki naredni zabaèaj biæe iste daljine. tako da æe i kaèenje biti verovatnije. kada prvi put zabacite na eljeno mesto. a takoðe pri kontri pru aju mali otpor.“line clip”.co. Zato je bolje prvo zabaciti i ukoliko nema udaraca. skoro kod svih tehnika je bolje prihraniti mesto. problem kod neiskusnih pecaroša je još veæi. Meðutim. kod zabacivanja mamca postoji jedna mala pomoæ . Udice treba da budu u rasponu velièina 16 do 22 u zavisnosti na koji mamac pecate. Kako se to mesto nalazi i do 30 m daleko. a riba je veæ tu. Hranilicu ste svaki put prizemljili meko na vodu.8 m. jer imaju pogodno skoncentrisanu masu. Kao sistem vezivanja treba koristiti klasièan paternoster. sigurno æete rasterati jato. Drugi daleko veæi problem je preciznost bacanje kako primame tako i mamca kasnije. Naime. ovde je od esencijalnog znaèaja da se sve vreme ribolova na isto mesto baca i mamac i primama. sa ciljem da raspete što više primame hranilicom. produ ite podvez na 1. . (Detaljni opis ovog naèina monta e. samo je potrebno da vi svaki put bacate u istom pravcu. Preciznost bacanja primame se stièe ve banjem uz upotrebu praæke i tu nema neke tehnièke pomoæi. Ovako dug podvez æe dati više slobode ribi. Naime. Dva moguæa scenarija Prvi scenario . ove hranilice nisu namenjene za prihranu zrnastom hranom niti hranom u koju su dodati crviæi ili kasteri. Izuzetak je ova tehnika.ribar. Meðutim.Sponzor poglavlja: www. ali ako vidite da gubite mnogo udaraca. na najlon kod mašinice postavite marker i provucite najlon kroz “line clip” na mašinici. tek onda primamiti. Klasiène spiralne hranilice su odliène za daleka zabacivanja.yu Ribolovne tehnike 53 crviæe. Na poèetku probajte sa podvezom dugim i 90 cm. Ne elite da koristite praæku kako ne bi rasterali ribu. ukoliko na mesto bacite nekoliko kugli prihrane. Naime. Nište se ne dešava i vi nastavljate da zabacujete na svakih 5 minuta. kao i njegovu sliku potra ite u delu Ribolovaèki sistemi u ovoj knjizi).

Uskoro. • Obratite pa nju da vam se sistem ne umrsi. Pri tome se neæe kretati.Poèeli ste sa pecanjem bez bacanja primame i u prvih pola sata upecali jednu ribu. a i manje iskusni. koje ste vi u tišini. • Da biste bili sigurni da æe primama ispasti iz hranilice. Vrlo je verovatno da u vodi ni nema deverika i treba promeniti taktiku. zbog stalnog buækanja riba potpuno prestaje da radi na njihovim mestima i naseljava se na vaše mesto. dobro nahranjeno èuvali. G . nekoliko minuta nakon zabaèaja privucite ceo sistem za onoliko koliko vam je dugaèak podvez. Meðutim i ostali pecaroši su primetili da vi hranite mesto pa su poèeli i oni da bacaju primamu. pa vi neæete ni primetiti trzaj.co.54 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Napomene • Povlaèenje mamca u nekim sluèajevima mo e biti jedini naèin da uhvatite deveriku. To æe pokrenuti i mamac i hranilicu i mo ete zakaèiti ribu ukoliko joj je mamac u ustima ili je uplašiti i nagnati u beg na neku stranu te æe se sama upecati. Naime. Deverikama je potrebno da se okupe u prostor koji ste bogato nahranili. kako je podvez jako dug.yu Zabacili ste još tri puta i nije bilo trzaja. Izuzetno je bitno da on legne na dno na onom mestu gde se primama i rasula. Da bi se to spreèilo. deverika æe uzeti mamac u usta i nakon odreðenog zadr avanja ga ispljunuti. Takoðe niko oko vas nije imao trzaj. kako vas neko ne bi preduhitrio. Jasno je da se deverika hrani i potrebno je da što pre bacite primamu. Da bi ovo postigli. I oko vas je par pecaroša upecalo po jednu ili dve ribe. Zabacite i èekajte. Alternativni scenario . Kako su mnogo nestrpljiviji od vas. Prihranite mesto praækom. probajte sa vremena na vreme da blago podignete vrh štapa. i kako riba odmah i ne mo e da “proradi” na svakih 20 minuta bacaju po kuglu primame. zamesite je da bude malo suvlja od one primame koju koristite praækom.ribar. Ovim manevrom æete uneti mamac na hranjeno mesto.

Mašinica mora da ima i špulnu dovoljnog kapaciteta da primi adekvatnu kolièinu najlona. a kako se jata sitnijih klenova obièno nalaze u gornjoj polovini vode. nije loše da štap ima dršku dugu i do 70cm kako bi mogli obema rukama da uhvatite štap prilikom zamaha.co.) Manje najlona pod vodom. (long cast špulna). znaèi manji uticaj vode na sistem. Za poèetak štap mora biti dug od 3.9m. Kod u ih voda to i nije preteran problem. Pošto su potrebni daleki zabaèaji. Što je štap du i to æete lakše dalje baciti. pa æe vam trebati lakša hranilica da bi mamac sve vreme u tekuæoj vodi ostao na istom mestu.yu 55 . mo e imati izuzetne uspehe ukoliko pecaroš poseduje adekvatnu tehniku i poznaje tehniku preciznog zabacivanja.ribar. mogu rasterati i jato sitnih. a mora i da osigurava daleke zabaèaje. du im štapom mo ete veæi deo najlona dr ati van vode. Idealan štap za ovu vrstu ribolova je malo tvrði parabolik. Takoðe. Sa druge strane. mora biti i dovoljno Sponzor poglavlja:www. N Pribor Kod ove tehnike potrebno je baciti teret te ak od 50 do 90g na suprotnu stranu reke ili kanala. Zato ova metoda. jer je trzaj klena odluèan i primetiæete ga na svakom i fiber i karbonskom vrhu.Lov klena sistemom sa hranilicom a tekuæim vodama na kojima ima klena interesantno je da se klenu ponudi mamac na suprotnoj obali. Vrh štapa ne mora biti premek. ukoliko pecate na jakoj reci. meðutim kod voda širokih i do 70m potreban vam je adekvatan pribor. ali i krupnije komade. svaki neoprezan korak ili senka na vodi. Klen je po prirodi izuzetno oprezna i plašljiva vrsta.6 do 3.(Štap kod ove tehnike treba dr ati sa vrhom nagore.

treba blago konrirati i borba poèinje. Trudite se da koristite najdeblji najlon koji vam omoguæava adekvatno daleko zabacivanje. pa nakon prvih par trzaja vrha. Najlon u ovom sluèaju treba da ima adekvatnu nosivost. kada su ribe manje gladne koristite manje hranilice. Znajte da veæa hranilica pravi jaèi udar u vodu i plaši ribu. obièno je potrebno oko 20 minuta do prvog ugriza. kada su uslovi za zabacivanje loši idite na tanje najlone. Ukoliko trzaj nije siguran.co. Prilikom borbe sa ribom. Jaka kontra. jer æe se najlon kidati veæ pri zabacivanju mamca i hranilice. Kod ovog metoda pecanja kompletna prihrana se baca hranilicom. zbog amortizacije samog najlona. imajte na umu da klenovi po pravilu kreæu u travu i podvodne prepreke. Te a hranilica vam treba kada duva vetar. Po pravilu neæe vam trebati hranilice lakše od 60g. Sistem vadite èim hrana ispadne iz hranilice. Koristite line-clip kako bi to sebi olakšali. štap postavite u dr aè pod uglom od bar 50 stepeni blago zategnite najlon i èekajte na udarac. Nakon ovog prvog hranjenja. Tehnika Pola bitke je dobijeno preciznim zabaèajem.56 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.yu izdr ljiva da sa suprotne obale privuèe borbenog klena koji mo e biti prilièno veliki. Prava te ina sistema hranilice i olova zavisi od nekoliko faktora. U praksi se pokazalo da bi najlon nosivosti od oko 9 kg bio idealan za dane bez vetra. tako da svaki zabaèaj mora biti na istom mestu. bacate svakih 3 do 4 minuta. Zimi. . bolje je ostaviti štap nego kontrirati. U 90% sluèajeva riba se sama upeca. jer bi kontra mogla da rastera ribu koja se zainteresovala za mamac. Tipièan scebario je da u prvih 20 minuta.ribar. Imajte takoðe na umu da manja hranilica ote ana dodatnim olovom dalje leti nego veæa hranilica iste te ine. Na licu mesta metodom probanja i uz vaše prethodno steèeno iskustvo odaberite najmanju hranilicu koja vam omoguæava ugodno zabacivanje. udarac je obièno jak i nije oštar. Meðutim.7 kg. Dr ite najlon uvek zategnutim i vrh štapa uvek nagore i nikako im to nemojte dozvoliti. kada je riba gladnija (leti) i kada treba da bacite dalje. Na ovim daljinama. kada je tok reke jaèi. leti uzmite najveæu koju naðete. Zabacite sistem. Hranilica treba da bude ièana. ali nemojte iæi na nosivost manju od 2. u sluèaju da je vrh mek mo e dovesti do loma. zatvorena sa oba kraja olovnim glavama.

probajte da zabacite sistem sa praznom udicom i punom hranilicom. ali istegljivog materijala) tako da prilikom zabacivanja skoro i ne postoji moguænost da najlon pukne. pa dodajte teène i jaja. Da bi dobili pop-up boile umesto kuvanja u vodi. riba napada hranilicu a ne mamac.co. • Ukoliko imate udarce. ali ništa ne uspevate da zakaèite. Umesite pastu.yu Ribolovne tehnike 57 Napomene • Prednost ovog metoda je što podvez vezujete ispod hranilice. Formirajte kuglice eljene velièine. . kao i kombinacija kastera i konopljinog semena su se do sada pokaze najlovnijima. DE Riblji boili 140 g ribljeg brašna 115 g griza 85 g kazeina 1 kašièica extrakta lignje 4 komada jaja Riblji . potrebno je rupe na hranilici malo poveæati. Tehnika sa plutom: Od plutanpog èepa formirajte kuglice. U ovom drugom sluèaju. • Koristite jake i sitne udice. manje od velièine eljenog mamca. Rešenje je da skratite podvez. Oblepite kuglicu masom i skuvajte. Nije loša ideja da hranilicu ve ete Power Gum-om (u bolje opremljenim ribolovaèkim radnjama mo ete naæi ovaj komad izuzetno jakog.ribar. Èak ni velièine 18 i 20 nisu premale. tako da je mršenje vrlo retko.Sponzor poglavlja: www.killer boili 140 g ribljeg brašna 140 g griza 85 g kazeina 1 kašièica extrakta lignje 4 komada jaja Umešajte prvo suve sastojke. Kuvajte oko 1 min. • Obojeni crviæi i adekvatna hranilica koja omoguæava da ih umešane u prihranu bacite. pecite ih u mikrotalasnoj peænici ili koristite loptice od plute. Ako se udarci nastave.

gde se isto ove makete mogu koristiti). Ovakvo olovo se zbog oblika najbolje zabija u dno. jer oèekujete krupne primerke.co. Olovo treba da je teško oko 100g. Koristi se deblji najlon nosivosti i preko 10 kg. bez pucanja najlona. Naæin koji æe se u ovom tekstu predstaviti englezi nazivaju “Uptide” (engl. (Videti tehnike prihranjivanja kod modernog šaranskog ribolova u ovoj knjizi. J Pribor Za ovu tehniku potrebna su vam dva štapa. Idite do one te ine koja vam još dopušta dovoljnu daljinu zabaèaja. pove u dodatnim ribolovaèkim koncem (mo e i jaki pamuèni ili svileni konac). mogu koristiti male brodiæe-makete. Oni koji ele da potroše više novca. Ovako postavljeno olovo dozvoljava da se 58 Sponzor poglavlja:www. TC 2. Glavni štap kojim æete pecati treba biti parabolik. Monta a olova treba da je klizeæa i na kraj najlona postavite vrtilicu sa kopèom. Na kraj najlona postavite olovo u obliku kruške sa alkicom na vrhu kroz koju se provlaèi najlon. nakon što se probodu udicom. kada se veæina somova i upeca neupotrebljivi. Jedno od rešenja je da se ovi komadi. recimo parèe ribe ili još te e komad d igerice. kako oni ne bi spadali sa udice pri zamahu i u kritiènom trenutku udara mamca u vodu.yu . ali mo e biti i te e. koji se navode elektronski i koji mogu istovariti svoj mali tovar na eljeno mesto.75 do 3 lb.ribar.“Uptide” tehnika pecanja soma edan od najveæih problema pri pecanju somova se postavlja onda kada elimo da daleko od obale bacimo mrtav mamac. dve mašinice i dva najlona. Problem ovih naprava je što su skupi i što su noæu. isplovljavanje) i rešava upravo ovaj problem: Problem dalekog zabacivanja mekog mamca.

kako æe i stojati u vodi i videæete da mamac sada stoji idealno. Pre zabacivanja napravite i podvez. pazeæi da ne pomerite olovo na dnu.co. Na tu “dlaku” postavite komad stiropora.yu Ribolovne tehnike 59 najlon slobodno kreæe bez otpora. Pomoæni štap postavite u dr aè pod uglom od 45 stepeni i otvorite preklopnik na mašinici. Sada na udicu navucite ribu. Namotavajte najlon polako. Teško olovo æe izvlaèiti i najlon iz glavnog i pomoænog štapa. a tanji bi se sam kidao. Na taj naèin æete zaštititi najlon i vrtilicu pri zabacivanju od udarca olova. pa je bitno da vam mamac stoji pravilno na udici. ali nemojte odsecati komadiæ najlona koji vam ostaje pri vezivanju udice. Ovako nameštena riba treba da stoji na sredini vrata udice. Nije loše da na najlon pre vezivanja vrtilice navuèete malo parèe silikonskog creva. ovaj pipavi posao nameštanja mamaca mo ete obaviti i dan ranije i gotove podveze spakovati u neku kutiju ili kesu. Na mašinicu ovog štapa stavite najlon nosivosti oko 3 kg. Nakon montiranja vrtilice. koji u ovom trenutku nije na štapu. Ako vam .ribar. Pomoæni štap mo e biti bilo koji štap koji je namenjem bilo varalièarskom bilo klasiènom dubinskom metodu ribolova. Kada budete zabacili sistem. tako što joj prvo probodete donju pa gornju usnu. Okrenite udicu naopako. Kao prava iva riba. Ukoliko kaèite ribu kao mamac. Prvo na udicu navucite gumenu ili silikonsku ploèicu površine oko 0. naèin monta e je izuzetno bitan.5 cm2 i pomerite ploèicu na vrat udice. Sada sledi zabacivanje. Iskoristite ga kao zamenu za dlaku. Tehnika Prvo što treba uraditi je da namamèite udicu na predvezu. Kraj ovog najlona pove ite na kopèu vrtilice na glavnom štapu. Deblji najlon bi samo koèio zabacivanje. Saèekajte da olovo padne na dno i da se smiri. Pomoæni uzmite u ruke. Ukoliko pecate noæu. otvorom nadole. Drugi štap uzmite u ruke i zabacite. navucite crevo na prvu alku vrtilice. Cilj vam je da izvuèete van vode kraj najlona na glavnom štapu.Sponzor poglavlja: www. Nakon toga opet navucite komad iste gume ili silikona. a da olovo ne pomerite. Zamenite štapove. a nemate dovoljno svetla. udica æe u vodi stojati naopako. Udicu nave ite na najlon du ine oko 30 cm. a glavni postavite u dr aè.

Takav najlon lakše puca pri kontri. onda radite ispravno. moderan naèin ribolova na soma donekle ima neke elemente modernog šaranskog ribolova.ribar. stiropor æe plutati po površini i neæe dozvoliti da udica kaèi prepreke na dnu. kako je dovoljne velièine da dr i mamac uspravno. tako da olovo pomerite po dnu i ponovite postupak otpuštanja. jer mo e doæi do loma pribora. Izuzetno je bitno da najlon slobodno prolazi kroz alku olova. sklonite pomoæni štap i na kopèu namontirajte podvez koji ste ranije spremili. Sada komad stiropora dolazi do izra aja. odvojte najlone. Dozvolite da se mamac popne na onu dubinu na koju elite da lovite.) Kontra ne treba da bude prejaka. Ukoliko nakon popuštanja najlona ne doðe do dodatnog odmotavanja najlona (indikacija penjanja stiroporne kugle). kako vam ne bi mamac zapeo za njih i spao. Kontrolišite ovo kretanje propuštajuæi najlon meðu prstima. Mamac æe potonuti tek kada stigne na mesto gde se nalazi olovo. Som je u blizini i nemojte ga plašiti kontrom. Drugi razlog je što statièno olovo smanjuje intenzitet kontre i mo e vam se desiti da ona nema dovoljnu jaèinu da obezbedi sigurno zabijanje udice u usta ribe. Spustite mamac i podvez u vodu i polako namotavajte najlon. Meðutim. Štapovi se postavljaju takodje na pod-ove.yu se dok namotavate najlon na pomoænom štapu. ponovo nategnite najlon. Polakim namotavanjem. Mamac se nalazi na eljenom mestu i dubini. Dovoljno je malo oštrije podiæi vrh štapa i poèeti sa energiènim . Budite posebno oprezni ako je voda u pliæaku puna granja i prepreka. najlon mo e ostati uvrnut od bacanja. nemojte kontrirati.60 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. prstom dotaknite najlon da bi se uverili da trzaj nije la an. Verovatno æe se vratiti za desetak minuta. U suprotnom. Kao identifikator trzaja mo ete koristiti vrh štapa na koji mo ete postaviti zvonèiæe ili ukoliko pecate noæu svetleæe ampule. na koje se montiraju elektronski detektor. Sada preklopite preklopnik na mašinici i dozvolite da stiropor povuèe mamac ka površini vode.co. Kada se pojavi vrtilica sa kopèom. Kada detektor signalizira izvlaèenje najlona (u ovoj varijanti nije loše koristiti mašinice sa baitrunner-om). Naime. Malo namotajte. (ukoliko je došlo do la nog trzaja ili je trzaj prestao. osetiæete promenu u naponu namotavanja a to je trenutak kada je vrtilica sa kopèom stigla do olova. najlon na mašinici glavnog polako odmotava.

J .yu Ribolovne tehnike 61 namotavanjem. Ovo smete da radite samo ako vam je mašinica izuzetnog kvaliteta.ribar.co. doæi æe do manjeg krzanja strune prilikom zamaranje ribe u trenucima kada koènica proklizava. • Kada koristite upredene strune. Meðutim. koristite klasišan dubinski metod. Najlon dr ite stalno pod tenzijom i namotavajte sve dok se ne oglasi koènica. biæe trenutaka kada zbog velike kolièine trave ili uvrtanja strune neæete biti u stanju da uradite pravilnu prezentaciju mamca. a uvrtanja najlona reða. zabaèaji su dalji. jer vrlo èesto dolazi do loma ruèice ili loma prenosnih diskova u mehanizmu mašinice. • Sliku “uptide” sistema potra ite u delu “Ribolovni sistemi” u ovoj knjizi. U tom sluèaju. Napomene • Ukoliko koristite upredenu strunu umesto monofilamenta. • Ova metoda pecanja je u veæini sluèajeva izuzetno dobra. Jedan broj pecaroša u tom trenutku prebacuju rad mašinice na dvosmeran i nastavljaju da se bore sa ribom kontrolišuæi odmotavanje i namotavanje najlona.Sponzor poglavlja: www.

što je te ina sistema veæa. posebno ako je struna sa veæom istegljivošæu. Raèunajte da æe vam trebati ekstra najlona. prilikom postavljanja štapa. Sa druge strane. Najzad. opet. Baciti sistem na veæu daljinu nije moguæe bez adekvatnog pribora. a i signalizacija udara mu je ista. Èak i kada ste vešt ribolovac. uvek je lakše upecati i izvaditi ribu sa manje daljine. samo oni sa više prakse imaæe priliku da u ivaju.ribar.co. quivertip æe prilikom zamaha trpeti veæu silu i mo e doæi do njegovog ošteæenja. Ukoliko postoji potreba da pecate i na veæim daljinama bolje je uzeti du i štap (recimo 4 m) iste TC. Za daljine od recimo 70-80m treba vam štap du ine 3. Kada se baca izuzetno daleko prednost treba dati swingtip-u. nego iæi na te a olova. Mašinica treba da bude kvalitetna i sa dovoljnim kapacitetom. bez obzira da li se baca 30 g na 15 m ili 60 g na 50m. U tim danima. ukoliko riba krene od vas. Obratite pa nju da karike budu dovoljno široke kako bi najlon lako klizio kroz njih. prilikom zabaèaja ne pru a dodatni otpor. Koristiti swingtip ili quivertip.9 kg. Zato æe daljina plasiranja mamca biti uvek manja sa njim nego bez njega. pitanje je koje se postavlja onda kada se peca na veæim daljinama.Ribolov sa hranilicom i olovom recizno zabacivanje je veština koja se uèi praksom. Ukoliko se na štapu nalazi quivertip. P 62 Sponzor poglavlja:www. Meðutim ima dana kada se riba ne kreæe kraj obale i kada su precizni i daleki zabaèaji neophodni da bi se uspešno pecalo. što æe smanjiti vidljivost indikacije trzaja na velikim daljinama. vrh mora biti okrenut paralelno sa obalom.yu .6 m i TC od 0. Swingertip. prilikom zabaèaja potrebno je upotrebiti dodatnu snagu.

12. Podvezi manje nosivosti su jednostavno pretanki i pucaæe prilikom zabaèaja i kontre. kada koristite podvez 0. Krupne deverike.ribar. U toku pecanja mo ete menjati ovu du inu u zavisnosti od velièine ribe i naèina na koji uzima mamac.8 m). U ovom sluèaju ostavite dodatnu du inu podveza (i do 1. glavna struna treba da je nosivosti od bar 1. kada lovite sa podvezom nosivosti 1. zavisi od te ine ote anja. kako bi poveæali verovatnoæu indikacije trzaja. mamac i poneti u ustima i indikacija trzaja biæe dobra i ako je podvez du i. jer ista te ina ima manju zapreminu i stvara manji otpor u vazduhu. posebno od vetra. morate smanjiti du inu podveza. idite na manje udice. Te e olovo ne znaèi i dalji zabaèaj. mo e vam se desiti da u veæini sluèajeva ni ne ponesu mamac. nego boèni ili èeoni vetar. kada vam je podvez 1 . Za sistem te ine od oko 35 g. Vetar u leða nosiæe olovo dalje.8 kg. M .1. veæ da ga dr e u ustima i nakon odreðenog vremena . tako da æete ote anja od olova baciti dalje. a nosivost glavne strune opet. ako naletite na sitnije deverike. Ukoliko pecate finije sitnije ribe. Te ina olova zavisi i od vremenskih prilika. nosivost strune mo ete smanjiti i na 1. one æe prilikom uzimanja mamca. Oblik ume da bude od presudnog znaèaja.5 kg koristite udice 12 . Gustina olova je veæa nego gustina netoksiènih materjala od kojih se prave moderna ote anja. Za krupnije ribe koristite udice velièine 10 ili 8. Recimo. sa druge strane mamac vole da dr e u ustima neko vreme pre nego ga progutaju. ako naletite na jato crvenperki. Te ina olovnog ote anja zavisi od daljine na kojoj pecate.18. Glavna struna treba da bude što je moguæe tanja. Hranilicu æete baciti daleko bli e od olova (Arsley bomb pblik je najpogodniji) iste te ine. Du ina podveza treba da je oko 1 m u poèetku.5 do 2 kg koristite udice 8 .Sponzor poglavlja: www. jer æe indikacija trzaja biti bolja. Uvek uparujte debljinu podveza sa velièinom udice. nosivosti od oko 3 kg.5 do 1kg idite na udice 14 .yu Ribolovne tehnike 63 Velièina udica i ovde zavisi od velièine ribe koju oèekujete i mamca koji koristite.4 kg. U tom periodu one se polako kreæu i ne smeju osetiti nikakav otpor. Ukoliko olovo ve ete preko “shock leader”-a (elastiènog materijala specijalno namenjenog za amortizovanje trzaja olova).mamac jednostavno ispljunu.14. Meðutim. Recimo. U tom sluèaju.co.

produ ite podvez za 15 cm.9 kg za ote anje od 15 g. Odrediti pravu meru je veština koja se uèi praksom. U suprotnom sluèaju. Plašljivija riba uzima sitniju udicu. primetite da su udice bez mamca ili su mamci ošteæeni. skratite podvez za oko 15 cm. Kada prilikom provere sistema i mamaca. Ukoliko èekate deverike. a vi niste imali udarce. pa sve do udice 14 za one sitnije ili za dane kada je riba izuzetno oprezna.yu . za recimo bodorke.ribar. pa je uticaj vetra dominantan. znajte da su oprezne i da æe im du i podvez omoguæiti da uzmu mamac pre nego što doðe do indikacije. Sa druge strane. To je razlog što æe se u posebnom tekstu obraditi upravo ove specifiènosti. Idealno je da koristite tonuæu strunu. Ovaj postupak ponavljajte dok ne doðete do optimalne du ine. Nosivost strune koju koristite zavisi od te ine olovnog ote anja. Orijentaciono uzmite sledeæu preporuku: struna nosivosti 0. 1. Zato koristite podvez du ine i do 1. babuške i karaše koristite kraæi podvez od oko 1 m. 1. Veæa riba dolazi na veæi mamac. pre svega po tome što je ovde uticaj pomeranja vode vrlo mali.5 m. Du ina podveza i ovde zavisi od vrste ribe koju oèekujete.Lov sa hranilicom na mirnim vodama va tehnika lova se pomalo razlikuje od do sada navedenih tehnika lova sa hranilicom. Generalna preporuka je udica 10 za krupnije mamce. Ovo ponavljajte dok udarce ne poènete da primeæujete.8 kg za 30 g. Opet veæi mamac se postavlja na veæu udicu. ali je broj promašaja jako veliki.4 kg za 20 g. ako imate udarce. O 64 Sponzor poglavlja:www.co.

Zakljuèak nakon ova tri bacanja je da se dubina polako poveæava. ako sa druge strane vidite mehuriæe gasa na površini. jasno je da su se ispod na dnu okupili karaši ili recimo linjaci i da riju dno u potrazi za hranom. ukoliko nema nikakvih znakova treba pronaæi pravo mesto.Sponzor poglavlja: www. Najlon zakaèite na “line clip” na špulni. prvo je potrebno odrediti mesto gde æete zabaciti. kako bi svaki put bacali na isto mesto. Sitni organizmi na površini æe pod uticajem vetra biti gurnuti ka toj obali. šaran ili amur. obièno ih mo ete videti kako se valjaju po površini iznad mesta gde se jato zadr ava. Pretpostavimo da ste izbrojali do 10. Brojte dok se najlon ne opusti. Sem ako ste vešti u praækanju primame na taèno mesto. bolje je prvo baciti sistem bez hranilice. preklopite mašinicu. odredite neki nepokretni orijentir na suprotnoj obali.yu Ribolovne tehnike 65 Kada odete na vodu. Meðitim. Znaèi da se dubina nije menjala od 15 do 20 m i da je tu dno ravno. Da bi pravac uvek bio isti. U tom trenutku je olovo dodirnulo dno. dodajte hranilicu na sistem. Kada . Ukoliko oèekujete izuzetno krupne i borbene ribe.ribar. u pliæaku æe zbog strujanja vode poèeti da tonu i krenuæe ka suprotnoj strani po dnu. Ponovite bacanje. I opet brojte. Bacite sada na 20 m. Najlon æe ostati blago nategnut sve vreme. bolje je baciti nekoliko puta sistem sa hranilicom i tako nahraniti mesto.co. Kada olovo dodirne površinu vode. Pre svega idite na onu obalu ka kojoj vetar duva. Neka ste sad izbrojali do 7. Ako pecate deverike. Ako nema trzaja nakon par desetina minuta. Na tim mestima æe se hrana koncentrisati i naravno. jer se oèigledno škrapa nalazi izmeðu 10 i 15 m od obale. nemojte kaèiti strunu za “line clip”. To kretanje æe biti prekinuto na mestima gde se dubina stepenasto menja. To mesto i nije tako teško naæi. Pretpostavimo da ste izbrojali opet do 10. to je pravo mesto da se ponudi mamac. Ukoliko smatrate da je riba veæ tu. Sada je potrebno odrediti pravilnu strategiju prihranjivanja mesta. Recimo da ste izbrojali do 5. ali na daljini od 10 m i opet brojte. Uzmite jedan štap i na njegov kraj postavite samo olovo bez hranilice i udica i zabacite recimo nekih 5 m. Pravo mesto za zabacivanje je dakle negde oko 15 m. jer æe vam riba otkinuti najlon u sluèaju da krene od vas nakon što je uzela mamac. Bacite sada na 15 m. kao što su som. Postavite sistem sa hranilicom i udicama i zabacite na udaljenost od oko 15 m.

poènite sa zabacivanjem na mesto koje ste nahranili. U suprotnom. 0 . Tu ostavite sistem par minuta. Hranilicu vratite tek kad se ribe opet primaknu. kako bi se br e i lakše raspadala. mada se uvek nakon odreðenog vremena opet vraæa na hranjeno mesto.yu se pojave trzaji. prilagodite bacanje hranilice vrsti i velièini ribe. Da bi lovili i u ovim trenucima. Kada udarci prestanu ili kada odredite da je jato stiglo na mesto hranjenja. Razlozi mogu biti sledeæi: • Ribe su postale oprezne prema mamcu koji nudite. Ovo jato èesto radi. da nakon inicijalnog prihranjivanja mesta. Ovaj manevar mo e osokoliti ribu da uzme mamac jer se pomerio. Na taj naèin æete loviti ribe koje su pobegle sa mesta hranjenja u isto vreme ne uznemiravajuæi hranjeno mesto. • Mo e se desiti da su ribe napustile hranjeno mesto i krenule ka dubini. Malo omekanite primamu.ribar. hraniæete sve dalje i dalje i ribe æe na kraju otiæi toliko daleko gde neæete moæi da dobacite.66 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Tokom pecanja mo e vam se desiti da riba prestane odjednom da grize. • Kada odluèite da izvuèete sistem napolje kako bi proverili da mamce. • Riba je uplašena udarcem hranilice u vodu. prvih par zabaèaja budu nešto bli e vama. skinite i hranilicu i pecajte samo sa olovom. dobra je taktika da prvo cimom štapa uradite blagu kontru. Promenite mamac. Probajte da mekše bacate sistem i da pravite manji udarac u kontaktu sa vodom. Ukoliko je neophodno. Nekada samo promena broja crviæa ili glista mogu doneti nastavak ribolova. Zabacujte dalje. skinite hranilicu i postavite nešto veæe olovo. Dobra je praksa. Nakon toga namotate najlon od 1 do 2 m.co.

Razlog mo e da bude u njihovoj pokretljivosti. od puffija preko boilia. uz pomoæ hranilice i dodatne primame (groundbait tipa) uz korišæenje vrlo kratkih podveza. da ne bi došlo do loma pribora. amura i ostale šaranske i bele ribe. treba iæi i na strune nosivosti 10 i više kg. linjaka. Kako se ovom tehnikom love najkrupniji primerci i pribor treba da bude na visini zadatka. Mašinica mora da je kvalitetna i jaka. Kao mamac mo ete koristiti široku paletu ivotinjskih i biljnih mamaca.yu 67 . Struna koja se ovde koristi treba da bude minimalne nosivosti od 4 kg. du ine 3. parabolik. štap mora da je vrhunski. kako bi izdr la i najveæa naprazanja.3 kg.6 m i TC od 1 do 1. koji kod nekih monta a mo e smanjiti ukupnu nosivost sistema. pa i do glista u koje medicinskim špricom mo ete ubrizgati vaz- O Sponzor poglavlja:www. Jaèinu strune.co. obavezno uskladite sa TC štapa. Jedan broj ribolovaca koristi i “shock leader” za povezivanje hranilice i ostalog ote anja.ribar. Pre svega. zbog svoje atraktivnosti gomila crviæa ili glista u veæini sluèajeva daju bolje rezultate. Nemojte zaboraviti ni pop-up mamce. ukoliko je teren te ak i ukoliko postoji moguænost da riba mo e da se zaputi i upetlja u podvodno granje ili druge prepreke. Ipak. Tehnika se pokazala najprimenjivija u toplim letnjim mesecima. Udice koje koristite i ovde treba prilagoditi velièini mamca. U osnovi to je tehnika razvijena da bi se lovile ribe pri dnu. Ovako sna an štap je neophodan da bi se na adekvatnu daljinu bacio sistem koga èini hranilica sa veæom kolièinom primame. Mana je što se dodaje još jedan èvor. Meðutim.“Metod” tehnika za lov šarana vu tehniku treba da koriste kako mach ribolovci tako i svi oni koji su krenuli u lov na krupnije primerke šarana.

Ukoliko vas mrzi ili nemate vremena da pripremite adekvatan miks.prezlu. boju i atraktivnost. • Izmrvljena zrna konoplje. Nakon zabacivanja i smirivanja sistema zategnite najlon. kao kod lova deverike. Cilj je upecati jednu ili par velikih riba. Lov zapoènite bacanjem šest kugli velièine pomorand e na ciljno mesto. Ove mešavine u svom sastavu treba da imaju: • Neku kupovnu primamu za šarana (recimo “Sansas Carp 3000”). • Neki lepak koji æe povezati i otvrdnuti miks. koje je neophodno privuæi velikom kolièinom primame. a lopte sa primamom u sredini treba da .68 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Kako su zabaèaji daleki. Kada koristite pop-up oni æe se izdiæi i biti negde oko hranilice.co. Sa vremenom postaæete iskusniji i mo ete poèeti da pravite poludomaæe mešavine. koje æe dati posebnost svakom miksu. probajte da mamac utisnete u smesu u hranilici. • Hlebne mrvice . koja æe mu dati ukus. Nije loše mamace staviti u sredinu lopte od primame. U danima kada riba jede. mo ete otiæi do ribolovaèke radnje i kupite gotov miks na kome obièno piše “Method Mix”. Ovde ne treba voditi raèuna o tome da æete jato rasterati buènim ubacivanjem kugli hrane u vodu. bilo koji od ovih prezentacija æe poslu iti. kao što su PV1 ili melasa. Dodavanje mamaca je dobro. Po onome što je do sada reèeno. pravilan izbor prihrane i njeno ispravno pripremanje su od esencijalnog znaèaja za uspeh. Odmah nakon njih zabacite sistem sa hranilicom u koju treba staviti sedmu kuglu prihrane. oni æe tonuti i na dnu æe se nalaziti ispod hranilice.yu duh. a vrh štapa podignite toliko da ugao koji zaklapaju pravac štapa i pravac strune bude prav. koja æe dati kolièinu i slu iti da se dobije odgovarajuæa vla nost i lepljivost. jer æe oni povuæi ribu ka površini. Kada je riba slabo aktivna. koja æe poveæati atraktivnost • Teène arome.ribar. Ukoliko ima sitne ribe. Konoplja. mesni crviæi i kukuruz šeæerac mogu se dodati u primamu i cilj ovih dodataka je da krupna riba nakon što pronaðe primamu i rasturi je pronaðe i odreðenu kolièinu hrane koju mo e da pojede. jer æe dodatno naterati ribu da pretra uje po dnu kako bi se dohranila i na taj naèin æe br e pronaæi i vaš mamac. Nikako nemojte dodavati bilo kakve plutajuæe mamce u primamu. ostaje vam samo da metodom probanja odredite koja je najlovnija. Ako koristite normalne mamce.

glavna struna “Method” hranilica vrtilica podvez od meke upredene strune glavna struna hranilica gumica podvez gumena cevèica navuèena preko pola vrtilice i kraja hranilice B .co. Probajte više razlièitih mešavina i naæiæete onu koja je najbolja za svaku od voda. Mana ovako kratkog podveza je što on. mnogo jaèe udara o njenu površinu i raspašæe se pre nego ona koju bacate tako da upada u vodu pod malim uglom. ne mo e se dati opšti recept za uspeh na svakoj vodi.ribar.Sponzor poglavlja: www. Ova osobina èesto dovodi do pucanja podveza ili ispadanja udice i otkaèinjanja ribe. 3 do 5 cm je optimalna du ina. Da bi se ovaj problem ubla io. Lopta primame koja padne pod pravim uglom u vodu. Na kraju potrebno je da razmotrimo du inu podveza koji se koristi u ovom metodu. Probajte i mekše i tvrðe primame. Potrebna je dakle. Nikako ne sme biti tvrda jer æe je riba mnogo te e razbiti.yu Ribolovne tehnike 69 sadr e dodatne mamce koji ne smeju da ispadnu iz kugli pre nego što one padnu na dno. zbog svoje male du ine. potrebno je da sama primama bude pravilno umešana. jedan broj pecaroša podvez povezuje sa glavnim najlonom preko “Shock leader”-a ili preko gume koja se koristi u “pole” štapovima. Naravno. ne mo e da se iste e i na taj naèin apsorbuje jake trzaje krupne ribe. teška i lepljiva masa koja u isto vreme treba da bude izuzetno atraktivna i mirisna. Mamac æe se u tom sluèaju nalaziti u neposrednoj blizini hranilice i riba æe ga lako naæi.

Za vrtilicu pove ite podvez. Najlon teba da je nosivosti od oko 3 kg za lakše vode sa èistim i peskovitim dnom . pa sve do 5 kg. dok se na tvrðim pre koristi Teksas sistem. na najlon postavite olovo u obliku pištoljskog zrna. postavite mali stoper i nakon toga stavite vrtilicu. ka kraju najlona. Olovo okrenite tako da mu kraj sa špicom bude okrenut ka vrhu štapa. bolje je da je izraðen od kvalitetnih karbonskih materijala. Du ina M 70 Sponzor poglavlja:www. te ine od 5 do 20g. Za lov smuða muvanjem potreban je fini. Udicu treba prilagoditi velièini mamca. koji eliminiše postojanje lufta u ruèici. Iza olova. du ine od 3. naroèito štuka. (Slike oba sistema data su u ovoj knjizi u poglavlju “Ribolovaèki sistemi”. Najbolje rezultate daje u lovu smuða.ribar. Mašinica za ovaj tip ribolova treba da je kvalitetna varalièarska. koji su izuzetno laki i ilavi. Kako se štap kod ove tehnike dr i u ruci du e vreme. ukoliko je dno puno prepreka i krupnih kamenja. koristi se Karolina sistem. tipske jednokrake u e udice za smuða sa nešto du im vratom. mada se ovom tehnikom mogu loviti i druge vrste grabljivica. Tako postavljeno olovo æe se vrlo teško kaèiti za podvodne prepreke. Ukoliko se peca na terenima sa mekšim dnom.co. Da biste dobili osnovni Karolina sistem. sa “long cast” špulnom. Dril mora da joj je kvalitetno uraðen i bilo bi dobro da ima jednosmerni le aj.yu . a opet vrlo kvalitetan i izdr ljiv pribor. Dovoljno je koristiti jedan dvodelani štap. sa dve svoje varijante (sa obale i iz èamca).6 do 4m.Muvanje Lov smuða muvanjem uvanje je specifièna tehnika. Štap treba da je brze akcije i te ine bacanja od 40 do 80 g. Uobièajeno je da se koriste.). koja je u suštini izmeðu dubinskog ribolova i d igovanja.

nekoliko glisti ili jedna velika crna glista. Upravo zbog neophodnosti da se oseti svaki. a za gornji èvor prive ite manji komad plute ili stiropora. • Smuðevi vole kamenito dno. smuðevi kreæu ka površini. • Smuðevi odlièno vide i oseæaju svaki pomeraj u svojoj okolini. umesto klasiène vrtilice postavite model sa tri okna. je od 15 sekundi. Jedini je uslov.3 m. koja je svrha puštanja. Iskustvo na svakoj lokacij je drugaèije pa treba probati. Ukoliko je voda tamnija i vreme više oblaèno. Mnoge su bare i mrtvaci naseljene smuðevima. Cilj je da skrenete pa nju ribi. što æete osetite po ponašanju štapa i opuštanju najlona. pa ponovo vratite štap u prvobitan polo aj. Na udicu postavite mamac. Ukoliko elite da odignete mamac sa dna. Nakon èekanja. pa sve do nekoliko minuta. štap mora biti izuzetno fin. potrebno je da imate u vidu par èinjenica.yu Ribolovne tehnike 71 podveza zavisi od oblaènosti i zatamljenja vode. Sa druge strane. U dubinama tra e mesta blizu vodenih prepreka. Nakon što ste namestili sistem i izabrali lokaciju potrebno je da zabacite sistem. Tada ih mo ete naæi i vrlo blizu površine. uzmite štap u ruke i blago kontrirajte. Minimalna du ina podveza je 25 cm. mada mogu da se okupljaju i u vodama sa peskovitim dnom. a maksimalna oko 1. za desni èvor prièvrstite podvez. Kada se sistem smiri. • Smuðevi su vrlo osetljive ribe. Ukoliko je vreme oblaèno ili u sutom i u ranu zoru. jer je smuð veoma osetljiv na njegov nedostatak. parèe ribe.co. posebno ako elite da ih pustite nakon merenja i slikanja. pa i najmanji pomeraj olova i sistema pod vodom. . nemojte misliti da tamo gde je dno muljevito nema smuðeva. podvez treba da vam je du i. Najèešæe korišæeni mamci su keder. Pa ljivo rukujte njima. Ovaj manevar ponavljajte nekoliko puta. • Smuðevi vole da se okupljaju na mestima gde se voda kovitla i peni. Levo okno ve ite za glavni najlon. Prilikom izbora mesta ka kojem æete plasirati mamac. ukoliko je u blizini. da u vodi ima dovoljno kiseonika. • Smuðevi se obièno nalaze na dnu.Sponzor poglavlja: www. postavite štap u dr aè i nategnite blago najlon. Pustite ga da padne na dno.ribar. Saèekajte odreðeno vreme. Ukoliko riba ugine. Ovo vreme èekanja. pijavica ili durbak.

Smuð nikada neæe napasti mamac kao štuka. Posmatrajte kako prirodno tone. koji je u potrazi za hranom. na malim dubinama do 50 cm. Smuð specifièno uzima hranu. Svaki smuð. reagovaæe na ovakav titraj u vodi i priæi æe da vidi o èemu se radi.co. nego što æe zakaèiti udicu. Ukoliko ne doðe do uzimanja mamca ni nakon odreðenog vremena provedenog u vibriranju mamcem. Na udicu nani ite nekoliko.yu na svoj mamac. Ukoliko kontrirate sa prvim trzajem. sunèice se uglavnom kriju u uskom priobalnom podruèju. Ukoliko ste nesigurni u ovoj tehnici. Dok to radite. Usled toga. mo ete za poèetak pokušati jednu njenu varijantu. namotati metar ili dva metra najlona i ponovo ostaviti štap u dr aè. treba saèekati na drugi. u prvih 30 cm od obale. Nemojte stavljati nikakav plovak. Tu je voda dovoljno bistra i svetla i sunèice vole da love sitnije ribe i insekte. vi u stvari kontrirate u trenutku kada je riba otvorila usta i kada je mlaz vode krenuo ka njoj. Dakle. morate biti krajnje smireni.ribar. Kada dodirne dno polako pomerite vrh štapa i mamac æe poskoèiti. smuð postaje sumljièav i mo e se desiti da ni ne pokuša drugi put. tako što æe ga. Vaša kontra æe samo onemoguæiti ribu da usisa mamac. hrana biva poneta vodenim kovitom pravo ribi u usta. Spustite mamac u vodu odmah do obale. poput nekog recimo psa uhvatiti ustima i otkinuti. energièno otvara usta. Ukoliko osetite da je riba povukla mamac. on prvo prilazi hrani i nakon par trenutaka posmatranja. Radi lakšeg zabacivanja mo ete staviti vrlo malo olovo i postavite ga što bli e udici. Brza kontra æe pre izvuæi mamac ribi iz usta. Napad ribe na mamac je najèešæi u trenucima kada njime vibrirate. Naime. Naime. Na kraj najlona postavite udicu. tako da se formira loptica. jednu ili dve crvene gliste. jaèi udar. Ukoliko ne uspe da usisa hranu. To æete uraditi tako što æete nakon blage kontre. Uzmite kraæi pec štap i na njega pove ite najlon du ine štapa. Ova prièa je veoma bitna jer objašnjava zašto je trenutna i brza kontra nepo eljna. Sunèice æe .72 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. kada riba proguta mamac i krene da ga nosi u ustima. kako bi lelujeli u vodi i privlaèili ribu. pribli ite mamac ka sebi par metara. Ovaj postupak ponavljajte sve dok ne privuèete sistem do obale. Krajeve ostavite da slobodno vise. koja je dala izuzetne rezultate u lovu sunèice. primetiæete da je priobalje u stvari puno sunèica i da ih niste videli jer su bile sakrivene. Pustite da smuð proguta mamac. Tako šetajte mamac po dnu na trzaje.

Znanja i zakljuèke koje æete ovde dobiti smatra se esencijalnim za kasniji lov smuða. Veæ . jer je iz èamca moguæe voðenje mamca uz samu trsku mnogostruko olakšano. sa priborom koji je naslièniji priboru koji se koristi u lovu smuða. ipak više voli da se zadr ava u obalnim podruèjima. a štuka ga hvata ustima u munjevitom napadu. ukoliko mo ete da naðete sajlicu koja je mekoæe najlona mo ete je koristiti. Dakle. a i ribe koje lovite nisu prevelike. U ovom primeru æete izve bati lov na veæim daljinama. Idealno je koristiti èamac. Imajte na umu da štuka ima zube i da je neophodno korišæenje sajlice.Sponzor poglavlja: www. prelazak na lov smuða. ovde vam treba bolonjez ili neki drugi lak štap. Princip je identièan. gde iz zaklona vreba na ribe koje prilaze obali u potrazi za hranom. kojim mo ete da bacite vrlo laki sistem dovoljno daleko. Odlièno je ukoliko imate vizuelni kontakt sa mamcem. koja ne treba da ima veliki kapacitet špulne.co. Tu mo ete nave bati lov ovom metodom skobalja i klenova. smuð se nalazi na veæim dubinama iza prepreka i na mestima gde se dubina skokovito menja. na koje morate obratiti pa nju ukoliko elite da lovite štuku ovom metodom. Zabacite i pretra ujte teren voðenjem mamca po dnu. je mnogo lakši. Kako se sve odigrava u pliæaku vrlo brzo æete shvatiti kako sistem radi i kada sunèice najviše napadaju. kod štuke treba bacati paralelno sa obalom ili bli e obali. Smuð mamac usisava. Pre svega. Nauèeni prethodnim primerom.yu Ribolovne tehnike 73 napadati mamac prilièno agresivno. Takoðe. meðutim.ribar. jer æete onda videti i ribu u trenutku napada. Potrebna vam je i mala i laka mašinica. Štuka. Neki va ni detalji. Treæa specifišnost je naèin uzimanja mamca. I sunèice i smuð apsolutno isto love. Iskustva u lovu sunèice mo ete primeniti i ovde. Tvrda sajlica neæe dozvoliti smuðu da usisa ribu i on to neæe ni uèiniti. sa tim da vam je u ovoj verziji potreban malo drugaèiji pribor. Nakon ove prakse. veæ sve morate osetiti preko štapa. gde ne postoji vizuelni kontakt. uz udicu postavite lako olovce kako bi vam zabaèaj bio lakši. što æete sa praksom i uspeti. Mišljenja o korišèenju sajlica kod smuða su podeljena. krenite u ribolov grabljivih riba koje ive u bistrijim i pliæim vodama. jer zabaèaji nisu dalji od desetak metara. Umesto pec štapa. recimo. sa tim što pri lovu smuða vi nemate nikakav vizuelni kontakt sa ribom. du ine preko 3m. Idealno bi bilo da ni ne koristite olovo. Dakle kod štuke ne treba èekati.

Smuð u blizini æe biti privuèem ovim skokovitim ponašanjem na dnu. kao i da pecate sa obale. Mo ete bacati dalje od èamca i polako privlaèiti sistem ka vama istom tehnikom. meðutim. ivi keder voli da se kreæe nekontrolisano i mo e umrsiti podvez.ribar. Koristite kraæe štapove i spustite sistem bli e èamcu. pa je neophodno korišæenje paternoster sistema. pa ga polako spustite na dno. Mali trik ovde mo e poslu iti. kroz stomak i usta. Ovu tehniku mo ete koristiti i sa mostova ili brana. podi ite vrh štapa. tada morate da ga kaèite za usta ili za leða i postoji velika moguænost spadanja prilikom zabacivanja ili provlaèenja po dnu. Ovako postavljena mrtva riba æe plutati i samim tim biti mnogo atraktivnija štuki od kedera koji le i na dnu. što æe pomerati mamac nagore. dok štuka voli ive ribe koje plivaju uz obalu. pa tek onda provucite najlon kroz kedera.74 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Na sajlicu du ine oko 40 cm prvo navucite komad plute ili stiropora. Mo ete koristiti i ivog kedera.co. Na kraj strune postavite trokraku udicu (velièina 2 je sasvim dovoljna) i jedan njen kraj ubodite u zadnji deo ribe.yu prvi trzaj je signal da treba kontrirati. Smuð rado uzima mamac sa dna. od podrepnog peraja. Opet. Plutani ili stiroporni komad ugurajte ribi kroz usta. Najbolja je varjanta da najlon provuèete kroz celu ribu. Ovaj manevar ponavljajte. Meðutim mo ete koristiti i jedan stil koji nije moguæ sa obale. U pravilnim razmacima. VU ivi mamci pijavica glista veštaèki mamci tube twister šed keder . tehnika muvanja mo e se koristiti i u lovu iz èamca. Pored ovih metoda lova sa obale.

Od ove mase mogu se izraðivati i druge imitacije ivih mamaca i najèešæe su to mesni crviæi u svim bojama (koje treba pre ribolova aromatizovati) i razne vrste sitnih ivotinja i L Sponzor poglavlja:www. peševi i vormovi) vuèenjem po dnu. kako je dno po pravilu puno prepreka za koje se trokrake udice lako kaèe. crva i glista (vormovi i tvisteri). postaje nam jasno što je upotreba silikonskih varalica sve veæa.ribar. Ribe dna se mogu loviti i svim tipovima voblera i varalica koje tonu. Dve osnovne razlike kod ova dva ribolova je što su kod muvanja mamci prirodni. koje privlaèe ribu. Ova tehnika je vrlo slièna muvanju. Pored standardnih neprozirnih modela (u beloj. Uzme li se u obzir i cena metalnih i drvenih varalica. koje skoro onemoguæavaju bilo kakvo kaèenje za dno. a kod d igovanja silikonski i što pri d igovanju nema dugih pauza u voðenju sistema. posebno smuða silikonskim varalicama (twisteri. Silikon je mek i elastièan i prilikom vuèenja kroz vodu proizvodi veoma jake vibracije. Silikon se takoðe mo e spolja farbati i to se najèešæe i radi kod šedova. kod kojih se farbaju leða u crno kako bi više lièili na sitne ribe. Boja silikona mo e se menjati pri samoj proizvodnji. zelenoj. te se ovi mamci izraðuju u obliku ribica (šedovi i peševi). ovi metodi dovode do relativno velikih gubitaka opreme. Oblikovanje silikona zavisi od samog kalupa. Meðutim. utoj. šedovi. rozoj. Dve osnovne prednosti su vrlo niska cena i moguænost kaèenja na jednokraku udicu uz korišæenje specifiènih olovnih glava. sivoj i crnoj boji). narand astoj. mogu se naæi i transparentni modeli (prozirni) koji u svom telu mogu imati sitne metalnosvetleæe taèkice koje pojaèavaju vidljivost mamca.Varalièarenje D igovanje ov grabljivica.co.yu 75 .

Samo postavljanje mamca zavisi od doba godine i vrste mamca. Sam silikon je izuzetno lagan i bez ovih olovnih glava ne bi mogli ni da zabacite mamac na adekvatnu daljinu.ribar. za razliku od metalnih i drvenih varalica gde se oni nalaze sa donje.76 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. te da se provlaèenjem ovih varalica po dnu izbegava kaèenje za prepreke po dnu. morate imati specijalno ote ane udice sa olovnim glavama. jer æe smuð vrlo brzo shvatiti da mamac nije pravi i probaæe da ga ispljune.orkajk. Na slikama desno nalaze se preporuke naše firme Orka koja proizvodi ove silikonske mamce. drvenoj ili kutiji od plastiène mase koja je specijalno namenjena njihovom èuvanju. Da bi signalizacija bila br a.yu insekata. jer je i mamac vrlo lak. kako bi signalizirao svako hvatanje mamca od strane ribe. Struna se za udicu . a ni da ga dovedete na eljenu dubinu.yu.co. Naime on otapa odreðene vrste plastika. u koji se ubada vrh udice. (Više informacija o njihovom proizvodnom programu mo ete naæi na njihovom sajtu na adresi http://www. Jedino na šta treba obratiti pa nju je njegova hemijska reaktivnost. predstavlja specifièan oblik silikonskog tvistera koji ima mali jezièak sa gornje strane. Treæa slika gledana od gore.co. Da bi mogli da koristite silikonske mamce. bolje je koristiti nerastegljive vrste ribolovnih struna te se najèešæe i koriste sve vrste upredenih mekih struna. Ovo trenutno signaliziranje je vrlo bitno.) Pa ljivim zagledanjem slika primetiæete da se vrh udice uvek nalazi na gornjoj strani varalice. te vašu kolekciju silikonskih mamaca morate dr ati ili u metalnoj. Ovako konstruisan gotovo u potpunosti onemoguæava kaèenje vrha udice za prepreke u vodi. Za ovu tehniku koriste se tipièni meki smuðaroški varalièarski štapovi male te ine bacanja. Štap mora biti mek sa osetljivim vrhom. Silikon je veoma postojan na svim vremenskim uslovima i izuzetno trajan.

Nakon pritezanja mamca mo ete sa vremena na vreme ubaciti blago vibriranje mamcem. To radite tako što vrh štapa pomerate gore dole. To æete primetiti po tome što se struna opustila. Uobièajene sajlice koje se mogu naæi u veæini prodavnica nisu odgovarajuæe jer su pretvrde i smuð se neæe okrenuti za njima. Ovo æe prouzrokovati trenutno odvajanje mamca od dna. Vrh štapa povucite nagore i vratite u prvobitan polo aj. treba va vrh strune vezati èeliènu sajlicu. Nakon toga preklopite mašinicu i pritegnite strunu. ali ne više od 10 cm. U nekim vodama.co. Velièinu mamca i te inu jig glave treba uskladiti meðusobno. Mamac æe u vodi vibrirati i to mo e izazvati neodluènu ribu da napadne. Nakon zabacivanja pustite da se varalica spusti na dno. U ovoj monta i se koristi specijalna glava sa iscrtanim okom ribe. mora se obratiti pa nja na samu sajlicu. ali svaka zamena uslovljava seèenje dela strune. Meðutim. Kako je ovde mamac veštaèki riba æe odmah primetiti prevaru i kontra mora biti blagovremena. Kod muvanja je dopušteno da se pusti da riba ponese mamac.ribar.yu Ribolovne tehnike 77 mo e vezivati direktno ili preko vrtilice. dok direktno vezivanje ima veæu èvrstinu. sve dok mamac ne privuèete obali. u kojima se pored smuða mo e naæi i štuka. ali i sa prilikama na terenu. Vezivanje preko vrtilice omoguæava lako menjanje same varalice. Sama tehnika d igovanja je vrlo jednostavna i lièi na ubrzano muvanje. te su zbog toga izuzetno meke. Te e glave se generalno koriste za dalja zabacivanja i onda kada je tok vode br a. njegovo poskakivanje i ponovno tonjenje ka dnu.Sponzor poglavlja: www. Sama manifestacija lièi na kretanje ranjene ribe po dnu.M Monta a sa jezièkom za vrh udice koji onemoguæava kaèenje U ovoj monta i se odseca zadnji kraj tvistera i na njegovo mesto se postavlja keder. Potrebno je koristiti najnovije modele upredenih èeliènih sajlica koje u svom sastavu imaju veoma veliki broj vrlo tankih ica. Nakon ovog manevra pritegnite najlon i mo ete ponoviti celu radnju. Ova monta a se koristi samo kod providnih gumica .

ali se veæ nakon jedne ili dve veæe ribe ili kaèenja za prepreku. Sledeæa stvar koju treba podesiti je sama akcija voblera. 4. Vratite vrh strune kroz prvobitan èvor i obmotajte tri puta vrh strune oko najlona. Ukoliko se ve e vobler kod koga je kašika u samom nosu treba koristiti vez na slici desno. Ne zate ite prejako. ali ih ne koriste gotovo nikada. 3. 1.ribar. Èvor treba da je oko 1 cm od voblera. Ovaj tekst je pre svega namenjen upravo onima koji ele da prošire svoje ribolovaèko znanje i krenu u osvajanje jedne potpuno specifiène veštine ribolova. dosta je ribolovaca koji u svom arsenalu imaju jednog ili više modela voblera.yu . Zave ite obièan èvor na 15 cm od kraja strune i provuèite je kroz alkicu na vobleru. 2. Prva greška koju mnogi poèetnici èine je nepravilno vezivanje voblera za strunu.co. Oba èvora se mogu koristiti kako za vezivanje najlona tako i za vezivanje upredenih struna. Meðutim. Navla ite èvor i zategnite ga.Lov ribe voblerima obleri su izuzetno popularni veštaèki mamci meðu našim varalilèarima. Fabrièki je veæina voblera podešena za rad. Krajem strune formirajte èvor kao na slici. Na taj naèin smiruju rad voblera i smanjuju verovatnoæu ulova. Ukoliko se vobler ve e direktno na strunu najbolje je koristiti vez koji preporuèuje poznati proizvoðaè ovih mamaca “Rapala”. ovo podeša- V 78 Sponzor poglavlja:www.

Takoðe vobleri koji se vuku pri površini treba da su crvenih. bela. Odlièni su i za troling i za bacanje sa obale. Sama manifestacija je slièna ponašanju prave ribe.Sponzor poglavlja: www. Lakša ote anja postavite na oko 20 cm od voblera. • Tanje i du e voblere koristite kada je potrebno varalicu vuæi du e vreme po pravolinijskoj putanji. Imaju izuzetnu vibraciju i pri malim brzinama vuèenja. kako bi ga ribe videle sa veæe daljine i napale. a te a na oko 50 cm. Koristite ih u toku letnjih meseci. Ukoliko elite da varalicu spustite još dublje ili da je dr ite na konstantnoj dubini treba dodati ote anja. Br i rad je voblera kome je alkica podignuta gore.ribar. utih i belih nijansi. Ukoliko se vobler prilikom povlaèenja naginje na jednu stranu ili ceo okreæe oko svoje uzdu ne ose okrenite alkicu ka istoj strani. siva) kada je hladno. Kada je sunèano vreme i u bistrim vodama koristite tamnije voblere. Generalno gledano u mutnijim vodama i kada je dan oblaèan treba koristiti svetlije i fluorescentne boje. uta) koriste kada je vreme toplo. dok su dubinski vobleri po pravilu zeleni i plavi. a hladnih (plava. ali se mo e koristiti i fluorescentni ili vobler dodatno osvetliti ampulom koja svetli u mraku. • Deblje i kraæe voblere koristite onda kada je potrebno naèiniti imitaciju ribe koja vrlo brzo i razdragano pliva.yu Ribolovne tehnike 79 vanje promeni. ¸Izbor voblera zavisi od situacije na vodi. Svaki vobler je fabrièki podešen da radi na odreðenoj dubini.co. nego onom kome je alkica spuštena. Noæu se mo e koristiti i crni vobler kako bi se doèarao prirodni efekat. Ovi modeli imaju najbr e oscilovanje. da ne bi smetali pravilnom radu varalice. Pomeranjem alkice gore dole menja se akcija. Opšte je pravilo da se vobleri toplih boja (crvena. • Dvodelne modele koristite u hladnijim zimskim uslovima. Ovi modeli su najbolji za troling. Izbor boje voblera zavisi od mnogih faktora. Jedna od preporuka je . Na slikama ispod dato je kratko ilustrovano uputstvo za podešavanje.

Smanjite brzinu i vucite je pravolinijski. ali je bolja cik-cak isprekidana linija. Nakon dodira voblera sa voðenom površinom. Voðenje zavisi od tipa voblera. a zatim br im namotavanjem dovedite varalicu na radnu dubinu. U zavisnosti od radne dubine dele se na plitkoroneæe (do 2 m) i dubokoroneæe (od 2 do 4 m). Takoðe u toku povlaèenja mo ete i potpuno zastati. Kašika na njegovom nosu.co. Dobro je u toku voðenja menjati brzinu i polo aj vrha štapa. Namenjeni su za lov u plitkim i mirnim vodama i u vodama sa travnatim dnom. Nakon zabacivanja popera i njegovog pada na površinu. ribolovac odreðuje na samom mestu pecanja metodom probanja. Optimalnu boju i oblik voblera. . Površinski vobler (ili plutajuæi) je tako napravljen da je lakši od vode i nakon zabacivanja pluta po površini. vobler povlaèi u dubinu u trenutku kada se krene sa namotavanjem strune. Pogodni su za izradu sistema sa strimerima. Nakon pada površinskog voblera u vodu saèekajte par sekundi. Neke od glavnih smernica date u na slici ispod. treba saèekati par sekundi i nakon toga odseènim pokretima vrha štapa varalicu voditi po samoj površini.ribar. potrebno je ispravno voditi varalicu.yu da boju voblera uskladite sa bojom ribe kojom se grabljivica koju lovite hrani. Putanja mo e biti pravolinijska.80 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.

Nakon toga treba vrhom štapa povuæi varalicu ioko 40 cm i opet je pustiti da padne. a onda je potrebno poèeti sa namotavanjem. Ceo postupak se ponavlja sve dok se varalica ne izvuèe iz vode. Ovaj metod dozvoljava polako i metodièno pretra ivanje vode. Nakon tog perioda. poènite sa namotavanjem i vobler æe zadr ati tu dubinu. Meðutim ne treba trzati vrhom štapa. kako bi vobler pao pravo nani e. Koriste se u lovu riba dna (som i smuð). Prilikom padanja dobro je pratiti kretanje namotavanjem viška najlona. Kod prvog zabaèaja poènite da projite sekunde od dodira vode do trenutka kada se najlon opustio. ali se mogu koristiti i za ostale ribe.ribar. Najzad. treba povuæi varalicu ka sledeæem mestu i tu saèekati. Ne bi bilo korektno u ovom tekstu ne spomenuti metalne varalice (kašike i leptire). (To je trenutak kada je vobler dodirnuo dno. blago vibrirajuæi. Kod tonuæeg voblera bitno je pogoditi radnu dubinu. Ovim voblerom se dominantno lovi u pauzama u kojima se varalica ne vuèe. Veæ u sledeæem bacanju. preciznim brojanjem sekundi. One se u suštini koriste isto kao i tonuæi vobleri. Idealno oponašaju ribu. U odsustvu vuène sile. Nakon zabacivanja potrebno je saèekati par sekundi kako bi potonule na radnu dubinu. Izuzetno su pogodnu za duboke vode sa èistim dnom. Namotavanje mo e biti ravnomerno ili sa promenjivom brzinom. Sa vremena na vreme potpuno zastanite.). Ovaj metod je vrlo slièan d igovanju. Tonuæi vobleri su te i od vode i nakon pada u vodu sami tonu do dna. Nakon toga. Vrh štapa . U toj fazi vobler blago vibrira. imitirajuæi ribu.yu Ribolovne tehnike 81 Neutralni vobleri su iste gustine kao i voda i lebde u njoj. ali se koristi samo na vodama sa èistim i tvrdim dnom. ostaju u horizontalnom polo aju. mo ete odrediti dubinu do koje elite da vam vobler potone. Same po sebi su te e od vode i tonu. Na ovaj naèin mo ete odrediti podvodni pejza dna i pronaæi mesta koja su najinteresantnija za ribu.co.Sponzor poglavlja: www. manevar se sastoji od bacanja i dovoðenja voblera na eljeno mesto i dubinu. Promenom brzine namotavanja menjate dubinu rada varalice. Dakle. Znajte da vobleri u proseku tonu 30cm za 1 sekundu. jer æe varalica pritom poskoèiti i prekinuæe se njen pravilan rad. Ova osobina uslovljava sasvim drugaèiju tehniku lova od svih drugih varalica. dubokotonuæe voblere treba pustiti da potpuno potonu na dno. Nakon toga ostaje se na tom mestu eljeni broj sekundi.

Talasi pomeraju plovak gore-dole i laka i tanka kašika vibrira. . a za bandara najsporije. jer su u suprotnom gubici veoma veliki.yu mo emo pomerati blago gore ili dole. Ni e spušten vrh dozvoljava joj da zaroni dublje.ribar. jer na taj naèin menjamo dubinu voðenja varalice.co. YX 3-way sped trolling rig 3-way finesse rig Float rig. Koriste se ultralake kašike.82 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Ukoliko lovite u vodi gde je struja izuzetno jaka i sve vreme izbacuje varalicu van vode. Ukoliko elimo mo emo vrh štapa pomerati levo desno i na taj naèin šarati varalicom po vodi. Neka idealna putanja bi bila talasasta. Brzinu treba uskladiti sa vrstom ribe koju lovite i to tako što za bucova treba vuæi najbr e. dodajte ote anje na oko 50 cm ispred varalice ka vrhu štapa kako bi je potopili. Metalne varalice treba koristiti na onim terenima gde je dno èisto i bez trave. Ono što je bitno je da nikakvih naglih trzaja ne sme biti jer se rad varalice momentalno prekida i riba odustaje od udarca.

co.geocities.yu Ribolovne tehnike 83 Provereno kvalitetno ruèno raðeni vobleri razlièitih velièina.ribar.yu . vibracija i širokog spektra boja su garancija da æete i vi meðu njima naæi nešto za sebe. Tel: 031 512 467 http://www.com/zoranvid e-mail: zoranvid@ptt. te ina.Sponzor poglavlja: www.

co.aralièarenje iz èamca je izuzetno znaèajna tehnika.ribar. veæina iskusnih smuðaruša èuva mesto ribolova samo za sebe. Napašæe sve što mu se èini jestivo. nemojte je menjati. pre svega jer omoguæuje ribolovcu da se pribli i mestu gde se riba okuplja i ponudi joj mamac “ispred nosa”. što ovaj ribolov mo e uèiniti izuzetno atraktivnim. osobina bandara da se kreæu u jatima. Ono 84 Sponzor poglavlja:www. kada jedna varalica poène da daje rezultate. smuða i štuke. Ono što je sigurno.pravila nema. mo e rezultovati velikim brojem ulova na jednom mestu. svih boja i oblika. Da bi osigurali siguran ulov. Èamac vam je potreban kako bi im se pribli ili.yu Smudj Bandar . Bandari su naše najsitnije grabljivice koje ima smisla loviti varalièarskom tehnikom. Varalièarenje iz èamca V Bandar se za razliku od štuke kreæe u jatima i grupno napada plen. Iako su krupni primerci izuzetno retki. U ovom tekstu obradiæe se neke specifiènosti u praktiènim primerima lova bandara. ona obièno ostaje du i period veoma lovna . Jedna od glavnih osobina bandara je da nije ni probirljiv niti plašljiv. jer to signalizira i bandara u blizini. Osnova svega je poznavanje dna. Jedino što treba paziti pri izboru varalice je njena velièina. Obièno se ovde koriste manje varalice. Da bi to efikasno uèinio potrebna mu je veæa površina èiste vode. Ukoliko imate sonar nije loše pronaæi mesta u vodi u kojima se nalaze jata sitne ribe. To je razlog što se krupniji bandari love u sredini vodenih tokova ili jezera.

Kada pomoæu sonara odredite mesto koje vrlo verovatno ima smuðeva krenite sa zabacivanjem u svim pravcima. Nije retkost da se na varalicu namenjenu smuðu naðu štuka ili bandar. smuðaroških varalica nema. Takav vobler æe pri povlaèenju br e i dublje zaroniti i podiæi veæi oblak na dnu emitujuæi izuzetno atraktivan zvuk koji privlaèi smuðeve. Veæina štuka se nalazi sakriveno u priobalnom rastinju. To znaèi da je treba spustiti maksimalno duboko. Meðutim. potapajuæi veštaèke prepreke u vodu u oèekivanju da æe se tu naseliti sitna riba. videæete da samo pojedini pravci daju udarce. dok æe veæina njih biti nelovna. Sa obale nije moguæe efikasno pretra iti taj pojas. Prilikom manevra. Ovo je izuzetno atraktivno za smuða. Ovi pravci æe u veæini sluèajeva biti lovni. tamnija voda i prisustvo jata sitnih riba su ono što mesto èini smuðaroškim.co.yu Ribolovne tehnike 85 što tra ite je èvrsto dno bez trave. a sa njima i smuð. sa što veæim brojem podvodnih prepreka. Specijalnih. veæ oni èija je putanja u gornjoj treæini vode. podi uæi maglu za sobom. ne samo tog dana nego svaki put kada doðete na isto mesto. Naravno.Sponzor poglavlja: www. zapamtite ih. I ovde je èamac od izuzetnog znaèaja. jer vam omoguæava da se pribli ite mestu gde se smuð okuplja. uvek uzmite onog sa veæom nosnom kašikom.ribar. Jedino što mo ete uèiniti je da varalicu vodite pravilno. a neki zbog toga što smuðevi jednostavno ne love u tim segmentima dna. odakle vreba plen. Zato se u ovoj varijanti ne koriste dubokoroneæi vobleri. tako da ona povremeno svojom kašikom kaèi dno. Štuka . on æe stojati skoro vertikalno i manja je verovatnoæa da æe se svojim trokrakim udicama zakaèiti za dno. Nije retko da ribolovci prave mesta. Kada treba da se odluèite za tip voblera. Kada naðete optimalne pravce. Veliki broj varalica je upravo izgubljeno usled kaèenja prilikom dodira sa dnom. Kako se štuka nalazi u oblasti sa dosta trave. Idealno bi bilo da je povlaèite tik iznad dna. Neki zbog podvodnih prepreka koje neæe dozvoliti pravilan rad varalice. Najlakše je da se orjentišete prema nepokternim objektima na obali. Ukoliko je mesto dobro. moguænost kaèenje varalice je velika. tu se i krije opasnost. Èamac omoguæava ono što sa obale ne mo ete nikako uèiniti: voðenje varalice paralelno sa obalom.

) Monta a kedera na jig glavu uz dodatnu udicu Monta a gumice i kedera na jig glavu uz dodatnu udicu Monta a gumice i kedera na jig glavu bez dodatne udice Jig-a-Bobber tehnika kojom se jig glava sa prirodnim mamcem. tako da nema smetnje ako varalice ide pliæe. U tom sluèaju je tehnika identièna varalièarenju sa obale. .86 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. • Druga tehnika (troling) se koristi kada je èamac u pokretu. sa tim da je pretra ivanje pojednostavljeno. Dubina voðenja varalice zavisi od visine vrha štapa. gde je potrebno pretra iti što veæu površinu. obièno po sredini varalice. dobro je imati sonar. Uobièajeno je da se na jezerima èamac dovodi bli e obali gde se varalica zabacuje uz obalno rastinje.yu Štuka napada iz dubine. Da bi odredili prava mesta za varalièarenje. Ova tehnika se koristi na veæim vodama. Varalica se zabacuje iza èamca. vuèe po površini. Kada je voda izuzetno plitka ili je podvodno rastinje visoko.co. èamac se vodi sredinom toka i naizmenièno se zabacuje paralelno sa obe strane toka. Njime se mo e vrlo brzo i efikasno sagledati podvodni reljef vode na kojoj se lovi.ribar. brzine èamca i vrste varalice. varalicu treba voditi na oko 2 m iza èamca. Dubina se kontroliše plovkom. Na u im vodama (kanali). Dve osnovne tehnike varalièarenja iz èamca su: • Prva je kada je èamac nepokretan ili nošen strujom.

jer bi vas njegovo pucanje dovelo u smrtnu opasnost. U osnovi ista tehnika se koristi i u lovu mnogih morskih riba. koje se lako zabijaju u površinu leda i njima je mnogo lakše izvuæi se na suvo. U naredna tri primera pokušno je da se ilustruje tehnika lova vertikalnom metodom. kada je površina vode zaleðena i kada klasiène tehnike varalièarenja nisu primenljive. Ova tehnika je kod nas vrlo retka iz dva razloga. Ono što ovu tehniku èini posebno atraktivnom jeste moguænost varalièarenja zimi. Kada lovite na zaleðenoj vodi. jer one klize po površini leda. Za ovu svrhu koriste se dubokotonuæi vobleri i sitne kašike kao i maksiSponzor poglavlja:www. U zemljama u kojima je lov na zaleðenim vodama uobièajen. Prvi je što ribolovci nemaju informacije o ovom naèinu ribolova. obratite pa nju na debljinu leda. Nikada nemojte iæi na tanak led. ribolovci sa sobom nose metalne kuke u rukama. najbolje je da što pre zalegnete potrbuške i klizajuæi se na stomaku krenete ka obali.yu 87 . a drugi je što se za ovu tehniku koristi specijalizovan pribor koga je teško kod nas naæi. Meðutim. ukoliko èovek upadne u vodu.co. U Bandar Tehnika se svodi na spuštanje varalice na dno i njeno povlaèenje dole gore. kako je naš narod izuzetno kreativan. Za tu svrhu se koriste metalne kuke. nije teško i klasiènim varalièarskim priborom savladati ovu tehniku.Vertikalno varalièarenje poslednih par decenija vetikalno varalièarenje se raširilo iz zemalja Beneluksa po celom svetu. Naime. Ukoliko se naðete na ledu i èujete kako on poèinje da pucka. gotovo da nema naèina da se ponovo popne na santu leda samo snagom svojih ruku.ribar.

Tra ite mesta sa dosta sitne ribe.ribar.. na kraj nalona treba postaviti specijalnu sajlicu koja je predviðena i za lov smuða.88 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. Vobler æe usled ovog manevra poskakivati po dnu uz neprestalno zveckanje i ritmièno udaranje o dno.yu malno kratki štapovi sa mašinicama.co. Kao glavni najlon koristite neistegljive modele. Zveèka u vobleru je prednost. Buèno spuštanje æe rasterati jato sitne ribe i bandari æe otiæi zajedno sa njima.. Izuzetno je bitno da se vobler spusti na pravo mesto i to što tiše. neki izvori savetuju da se štap dr i nepomièno te da varalica uvek ide iznad samog dna. Kaèite dubokotonuæe voblere sa zveèkom i silikonske varalice sa d ig glavom. jer su pretvrde i smanjiæe ukupnu kolièinu ulova. Èamac mora biti dobro fiksiran. Pomoæ sonara je dobrodošla. u èijoj blizini se nalazi neka podvodna struktura. Štap i ovde treba biti što kraæi. U tom sluèaju èamac nije moguæe koristiti. Ukoliko oèekujete da u blizini ima štuka. Nakon toga se vrh opusti i postupak ponavlja. veæ se na eljenom mestu buši rupa u ledu i postupa se isto kao i kada pecate iz èamca. Kao i kod lova bandara potrebno je poznavati mesto gde se riba okuplja. Smuð . jer æete u suprotnom vrlo brzo izaæi iz lovnog podruèja i ulov æe izostati. Uspeh u ovom ribolovu zavisi upravo od pronala enja ovih mesta.). kako bi što bolje osetili trenutak kada smuð uzme varalicu. Brzina pomeranja je identièna brzini kretanja èamca usled delovanja vetra i vodene struje. panjevi. Ukoliko lovite iz èamca. sloj po sloj. Tada se bandar nalazi u jatima na dnu u blizini podvodnih struktura (veliko kamenje. jer æe se bandar u jatu sitne ribe fokusirati na zvuk vašeg voblera. nikako du i od 2 m. Voda se pretra uje po vertikali. priðite mestu što je moguæe tiše i sa najveæom pa njom spustite varalicu. Ova tehnika je izuzetno atraktivna kada temperatura vode opadne.. Zimi kada je riba manje pokretna. Nikako ne koristite klasiène sajlice. Tehnika u letnjim mesecima je da se vobler spusti na dno i onda vrhom štapa podigne trzajem oko 30 cm. kao i zimi kada se na površini vode pojavi debeo sloj leda po kome je moguæe hodati. rupe.

Kao varalica se mo e upotrebiti svaki tip dubokoroneæih voblera. posebno ako postavljate trokraku udicu.co.yu Ribolovne tehnike 89 Kao bandara i smuða i štuku je moguæe loviti vertikalnim varalièarenjem.Sponzor poglavlja: www. Meðutim. štuka u dublje vode odlazi tek kada temperatura vode opadne. tako i kroz rupu iskopanu u ledu.ribar. ukoliko prere e najlon. zima je pravo vreme za lov i tada treba tra iti najdublje vode u kojima štuka ivi. pa je bolje koristiti secijalne sajlice. kašika i silikonskih varalica sa d ig glavama. Dakle. dobro je da su sa zveèkom. Riba sa trokrakom udicom u ustima. osigurana je na smrt od gladi. Ukoliko koristite voblere. Èesto se na istom mestu mogu naæi i smuðevi. da bi ova tehnika mogla da se koristi. Nikada nemojte loviti štuku bez sajlice. Tehnika vertikalnog ribolova se mo e koristit kako iz èamca. Monta e sa specijalnom glavom za vertikalno varalièarenje Monta a vorma Štuka Monta a tvistera Monta a šeda Monta a vorma sa suknjicom Monta a kedera Monta a gliste .

Krenimo od pribora. Uzmite laki. koja lepo sla e tanak najlon. male te ine bacanja (10-30gr). najbolje karbonski tanak štap. Tanji najloni se preterano mrse i lako pucaju prilikom zabacivanja.Ribolov vaser kuglom i mušicama aser kugla omoguæava svima onima koji nemaju standardni mušièarski pribor.yu . jer se sistem vodi izuzetno polako. Postavite laku i preciznu mašinicu.16 do Beovice 90 Sponzor poglavlja:www. Za lov ove vreste potrebna vam je najmanja vaser kugla koju mo ete naæi. tek koliko je potrebno da imate pravilne zabaèaje. Najbolje je iæi na najlone debljine od 0. najèešæu primenu ovaj metod ima upravo u donjim tokovima. lov beovica vam mo e doneti neka izuzetno bitna iskustva. da bi omoguæavao daleke zabaèaje. Naravno. Kod ove tehnike.ribar. nije presudno da mašinica ima veliki prenos.co. Du ina štapa treba da je od 2. Predvez za mušice izraðujte od tonuæeg tankog najlona debljine 0. Ciljne ribe za ovaj metod su beovica.18 do 0. U gornjim i bistrijim tokovima ovom metodom je moguæe loviti sve vrste riba koje se love klasiènim mušièarskim alatom. akcije A ili B. sa obzirom da je sistem izuzetno lak. svaka od ovih riba ima svoje specifiènosti u tehnici i na njih æe se ukazati u ovom tekstu. Meðutim. Najlon treba da je maksimalno tanak. V Ukoliko se odluèite da oprobate ovu tehniku. bucov i štuka.4 do 3 m. klen. Naspite u nju vode do 1/4. da se oprobaju u lovu riba veštaèkim mušicama.25mm. gde veæina ribolovaca ima klasièan varalièarski pribor. koja su primenljiva u lovu drugih krupnijih i atraktivnijih riba.

veæ ih vodite u gornjih 20 cm. Mušica æe u tom trenutku krenuti unazad i ka dole i uleteti ribi direktno u usta. Na kraj podveza postavlja se vaser kugla. Za sitnije primerke koristite isti pribor kao i za lov beovica. rasporeðuju se dve do tri mušice. mušice treba da su navezane na udice broj 14. a na nju se postavlja podvez du ine štapa. Namotavanje treba da je lagano. Pecanje beovica ovom metodom mo e biti izuzetno efikasno.22 mm. Vodite raèuna da poslednja mušice bude ili vla na ili ote ana.Sponzor poglavlja: www. kako bi sistem pravilno le ao u vodi. Pazite da vam mušice na izaðu na samu površini vode. Dva osnovna sistema vezivanja su: • Prvi je kada se na kraj osnovnog najlona ve e vrtilica na koju se kaèi vaser kugla. kao i koji oblik koristiti treba doneti na samoj vodi u zavisnosti od vremena i lokacije i trenutno prisutnih insekata kojima se riba hrani. Ovaj sistem je bolji na brzotekuæim vodama. sa tim da se poslednja mušica nalazi na samom kraju podveza. postavlja se podvez du ine štapa. vrhom prsta treba zaustaviti odmotavanje najlona. Za drugi kraj vaser kugle. jer du i podvez ne bi omoguæavao pravilno zabacivanje. Kako lovite sitnu ribu. Inercijom æe se mušice pravilno rasporediti.yu Ribolovne tehnike 91 0. pravilno po podvezu. a nije došlo do njegovog pravilnog razvijanja. Klen I klen se mo e loviti ovom tehnikom. jedan oštriji trzaj vrhom štapa. • Drugi sistem je da se na kraj najlona ve e vrtilica. Beovice æete retko uhvatiti na velikoj udaljenosti od obale. obièno postavlja sve na svoje mesto. posmatrajte ribe koje se zaleæu na mušicu. Upecana beovica. Nekada je od presudnog znaèaja da stanete sa namotavanjem. Zabacivanje se vrši trzajem iz ruke i neposredno pre udara kugle u vodu. Ovaj sistem se koristi na mirnim vodama. dok za krupnije komade treba uneti neke mod- . Izmeðu vrtilice i vaser kugle. Odluku da li koristiti vla ne ili suve mušice. Najèešæi su udarci u priobalnih 10 m. Ukoliko vam se i desi da sistem padne na vodu. Kada uðete u ovu zonu.ribar. 12 ili 10. meðutim ono što ovu metodu izdvaja je specifièan oseæaj.co. èesto iskaèe iz vode i pru a mnogo veæi otpor nego pri lovu drugim metodama. Na podvez treba ravnomerno postaviti dve do tri mušice.

sistem treba malo modifikovati. Nakon zabacivanja vobler æe svojom masom rastegnuti najlon sa mušicama i sve æe doæi na svoje mesto na površini vode.92 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www. što bli e suprotnoj obali i što mekše. Kod beovica veæina udara dolazi u poslednjih 10 m voðenja sistema. Ukoliko bi kontra bila neophodna ovo sigurno ne bi mogli da uèinite. Klen æe se sam upecati silinom svog udara. Idealno bi bilo da se podesi njegova radna dubina na oko 50 do 70 cm. Mušice æe se u tom sluèaju naæi na dubinama od oko 30 cm što je ide- . Kada se u vodi pored sitnijih klenova nalaze i krupniji komadi. sa tim da sa zastajkivanjem treba poèeti odmah nakon zabacivanja. Veæina udaraca dolazi u odmah nakon zabacivanja i u prvih 20 m voðenja. Zabacivanje kod lova klena treba da je precizno. odakle lovi mušice koje padaju u vodu. Ono što je interesantno kod ovog naèina ribolova je da kontra gotovo da i nije potrebna. Bez obzira na velièinu klenova koji naseljavaju vodu u kojoj pecate ima nekih stvari na koje treba obratiti pa nju. U vodama u kojima ima dosta ribe. Obratite pa nju na èinjenicu da vas klen mo e i videti. najviše u samom sistemu koji se montira iza vaser kugle. Kada zapoènete sa vuèenjem.yu ifikacije.co. dok je kod klena upravo obrnuto. Dakle. Pre svega. Ipak. veæina ribolovaca smatra da je neopa en prilaz mestu gde se klenovi okupljaju nemoguæ. Ova èinjenica uslovljava jednu specifiènost lova. U ovom sluèaju koristi se varijanta kod koje se mušice nalaze iza vaser kugle. vobler æe krenuti ka dnu. sistem vodite polako i kada na štapu osetite trzaj malo prikoèite ili nastavite istom brzinom. klen je izuzetno oprezna riba koja se u toku toplih i sunèanih dana nalazi u gornjoj treæini vode. Preporuèena tehnika voðenja je identièna kao i kod beovica. Èesto se dešava da klen u daljem delu primeti mušicu i krene da je prati i odustane neposredno pred pecarošem kada ga spazi na obali.ribar. U veæini sluèajeva jaèa kontra mo e išèupati mušicu ribi iz usta i dovesti do promašaja. Umesto poslednje mušice. mo e se desiti da jednim provlaèenjem ulovite veæi broj klenova. koja se kod ovog sistema nalazi na kraju najlona potrebno je postaviti najmanji plutajuæi plitkoroneæi vobler. Vrlo retko se desi da klen na mušicu udara u završnoj fazi. Prilaz vodi dakle mora biti izuzetno pa ljiv. pa je uvek dobro ostati koliko je moguæe zaklonjen.

druge vrste modernih površinskih varalica. Kako je ideal mnogih da lak teret bace daleko. plitkoroneæi vobler. netaèno oznaèavaju njihove tehnièke karakteristike.Sponzor poglavlja: www. sa što veæim prenosom. na podvezu dugom od oko 1 m postavlja se plutajuæi plitkotonuæi vobler.5 m od kraja najlona ka vrhu štapa ve e prvi strimer. Tehnika zabacivanja je identièna kao i kod prethodnih primera. Ovaj sistem tra i štap du ine od 3 m da bi se pravilno zabacio.co. Umesto strimera. Dva uobièajena sistema vezivanja strimera su: • Prvi je onaj kod koga se ne koristi vaser kugla. Udarac bucova je jak i svaka lošija mašinica. te ine bacanja od 30 do 60 g i du ine od 2. dok neki imaju adekvatan pribor. potrebna vam je izuzetno kvalitetna mašinica. Pored kvalitetnog štapa. veæ se na oko 1. a na kraj najlona se postavlja plutajuæi. Bucov . sa tim da se zabacuje u sredinu vodenog toka. Povlaèenje je ravnomerno. neki ribolovci koriste veæi broj manjih mušica. a umesto voblera. poèeæe da popušta. dok æe sitniji napadati mušice. Udarac ribe je izuzetno jak i treba biti spreman na njega. Kada doðete na vodu u trenutku okupljanja jata bucova koji lovi na površini uspeh u ribolovu je siguran. dok se sitniji bucov kreæe u jatima. koje simuliraju jato. Lov bucova velikim mušicama (stimerima) je izuzetno atraktivna i lovna tehnika. prevare upravo kod ovih štapova mogu biti èeste. • Drugi modifikovan sistem je onaj kod koga se umesto voblera postavlja vaser kugla. a za njen drugi kraj.4 m (za èamac) do 3 m (za obalu). Najveæi problem pri ovom lovu je dovoljno daleko zabacivanje lakih strimera. Neki ribolovci ovaj problem rešavaju lovom iz èamca. Štap treba da bude akcije A. jer bucov lovi u sredini samog toka.yu Ribolovne tehnike 93 alna radna dubina.ribar. pravolinijsko i brzo. Krupniji komadi æe se veæinom zaletati na voblera. a da štap pritom bude jak da se izbori sa velikom ribom. veæ nakon nekoliko veæih primeraka. Pri odabiru štapa dobro bi bilo da ga isprobate na samoj vodi. Mnogi proizvoðaèi u elji da prodaju svoj pribor. na oko 80 cm drugi. Strimere treba vezati na kratke podveze du ine od oko 15 cm. Krupniji bucov je prilièno redak i obièno se kreæe sam.

Ispred strimera. ovaj metod daje najbolje rezultate. meðutim u veæini sluèajeva vaser kugla upravo privlaèi ribu. Prilikom voðenja sistema èesto æete primetiti da riba napada prvo kuglu. a tek na kraju standarno mušièarenje. veæ trzanjem štapa u cik-cak. jer se štuka uglavnom nalazi u priobalnom podruèju odakle vreba plen. Meðutim.94 Ribolovne tehnike Štuka Sponzor poglavlja:www. Strimer se vodi u gornjem sloju. ka vrhu štapa. Riba uzimajuæi mamac. potom ide varalièarenje. Udarac štuke je izuzetno spektakularan i teško se zaboravlja. Kako strimer pluta po površini vode.ribar. l Vrtilica Vaser kugla Mušica Gumeni stoper Monta a prikazana na slici iznad dozvoljava da struna nesmetano klizne kroz vaser kuglu. ali i najspektakularnija tehnika od ove tri.co. moguæe ga je voditi i u vodama obraslim travom iz koje riba vreba. Za razliku od lova bucova. ali ne pravolinijski kao kod bucova.strimeri koji se izraðuju specijalno za lov štuke. koju je potrebno do pola napuniti vodom. Kontra mora da bude malo zakasnela. najlovnija metoda je ova sa vaser kuglom. iskaèe iz vode uz jak udarac. Po nekim istra ivanjima. ali je lošiji jer struna pru a otpor ribi pri uzimanju mamca. . ovi strimeri se ve u pojedinaèno na kraj najlona. Tradicionalno je verovanje da se riba plaši vaser kugle. Riba pri trzaju ne oseæa otpor i rado guta mamac. mo e se postaviti vaser kugla. kako bi obezbedila dovoljno daleko zabacivanje. kako bi se riba zakaèila. a tek nakon toga mušicu. sigurno je da je standarno mušièarenje najzahtevnija. Zabaèaj ne treba da bude tako dalek kao kod bucova. U takvim vodama. Oblik vaser kugle na slici ispod je kod nas èešæi. na udaljenosti od 1 m.yu I za lov štuke koriste se krupne mušice .

ribar. Meðutim. Poèetak svog ribolova oznaèio je bacanjem ogromne kugle primame ka vama. sa suprotne obale èujete zov slièan urliku vašeg poznanika koji vas razdragano pita ima li èega.co. (Da privuèe ribu ka sebi. još uvek je veliki broj onih koji svojim ponašanjem ribolov svode na bahatost i nemar. U meðuvremenu R Sponzor poglavlja:www. Neki od njih to rade namerno.Uhvati i pusti Viteško ponašanje na vodi ibolov. dok veæina pak iz neznanja. Nose bar 30 g i prave lep “plop” kada padnu u vodu. I dok æaskate sa njim. poèinje da zabacuje. Cilj ovog teksta je da svima nama bude lepše kraj vode. odgovarate da nema u nadi da æe se tu razgovor prekinuti. Normalno u elji da vam se što više pribli i prebacio je svoj najlon preko vašega. njegov sledeæi urlik vam saopštava da vas ništa ne razume i da æe doæi kolima do vas. Siguran sam da niko ne eli da mu ribolovaèki dan protekne ovako: “U rano jutro. Sam ih je izradio. pokušava da pogodi isto mesto. Nakon dubinki. odabrali mesto i zabacili svoje štapove. došli ste na vodu. Kako bi riba uzela njegov mamac. postavlja hranilice pune primame. Stoji iza vas i posmatra. kreæe sa plovcima. štap signalizira udarac ribe. Prvo dubinke. Videvši gde vi lovite.) No da stvar bude još gora. kao i svaki drugi sport ima svoj fair-play. Veliki broj ribolovaca se pridr ava ovih viteških pravila. Za nekoliko trenutaka iza vas tandrèe njegov auto iz koga on izlazi uz lupanje vratima. Samo što je poèelo da sviæe i da se izmaglica di e sa površine.yu 95 . ali na alost. Naravno. Kontrirate i pored ribe dobijate oduševljenog kolegu koji se naseljava na mesto tik uz vas. Sledi dugotrajno raspetljavanje i ponovno zabacivanje.

Na brzinu na obali cepa drva. Nakon samo par sati. • U prolazu do ribolovnog mesta uvek pozdravite ribare na koje nailazite. • Obalu ostavite uvek èistu. Oni mogu biti smrtonosni za veliki broj divljih ivotinja koje se tuda kreæu. Potrudite se da rano ustanešte i doðete pre drugih na mesto koje ste sami pripremili primamljivanjem za ribolov ili na koje nejèešæe dolazite. najlon ili udice na obali. • Ne postoje moja i tvoja ribolovna mesta.yu ulova nema. Sve spremite u kesu i kod kuæe bacite smeæe ili oprezno spalite na obali. Da vi ne bi bili loš momak u ovoj prièi dobro je da se pridr avate nekih pravila: • Nemojte bez potrebe krèiti nove staze i prilaze kroz višegodišnje rastinje. • Ne lupajte po vodi i obali. Povreðena riba æe ubrzo uginuti od bolesti ili iznemoglosti. • Ribu prihvatajte i sa njom se ophodite sa posebnom pa njom. na brzinu pakujuæi stvari i odlazi. sem par sitnih riba ispod mere koje on pakuje u svoju èuvarku. • Ne uznemiravajte ivi svet uz obalu. plašeæi i ono malo riba u okolini. Uvek zatra i dopuštenje od starijeg ribara za ribolov u njegovoj blizini. • Nemojte pecati na manjem rastojanju od 20 m od prvog ribolovca do vas. Ukoliko elite da ribu nakon pecanja pustite obratite posebnu pa nu. • Nikada ne ostavljate olova. • Pa ljivo rukujte priborom i ne prebacujte svojim preko tuðeg.96 Ribolovne tehnike Sponzor poglavlja:www.co. cupkanja i neprekidnog zabacivanja i primamljivanja.” Koliko god ovaj prikaz izgledao smešan on se svima mo e dogoditi. • Ne stvarajte buku na ribolovnom mestu. Nakon što je pojeo ono što je doneo i popio piæe (èiju je flašu ostavio na obali) ostavlja i vas. smestite se na drugu ribolovnu poziciju. koje ste proveli u slušanju njegovih prièa i do ivljaja. • Ukoliko vas neko preduhitri. papire i druge otpatke. Ne ostavljajte iza sebe smeæe. Poèistite otpatke koje ste zatekli. Poneo je par šnicli da ispeèe na roštilju. • Ne stvarajte nepotrebnu buku.ribar. on zakljuèuje da ribe nema i odluèuje da nešto pojede. .

• Prilikom zamaranja ribe. oèi ili usta. koja najèešæe ugiba. takoðe ošteæuje sluz. Uvek koristite najjaèi moguæi pribor. Veæina riba na vazduhu umire od gušenja. • Ukoliko ste u moguænosti ribu iz meredova pustite direktno nazad u vodu. Meðutim. Tom prilikom ribu dr ite horizontalno za glavu i stomak. u poslednje vreme. Naravno. kako bi puštena riba mogla neošteæena da pre ivi. Tada se kompletna te ina ribe oslanja na udicu koja pritom cepa usni aparat ribe. uradite to brzo. a ne vertikalno za škrge. kako bi ribu mogli brzo da izvuèete. • Nije loše dezinfikovati ubodno mesto udice rastvorom hipermangana. popularan je pokret “Uhvati i pusti”. ova ideja je stvar odluke svakog pecaroša i ne treba suditi pecarošu koji eli da kuæi ponese ulov.co.yu Ribolovne tehnike 97 Pored ovih opštih pravila ponašanja. • Riba preko svoje krljušti ima vrlo tanak sloj sluzi koji je u svakodnevnom ivotu slu i kao prva brana od napada bolesti i mirkoorganizama. posebno meðu modernim šarand ijama. a ne odneti je kuæi kako bi je pojeli. Prihvatanje ribe suvim rukama ili postavljanje ribe na suvo tlo.Sponzor poglavlja: www. riba mo e uginuti i pre nego što se izvuèe na suvo. za otprilike isto vreme za koje se èovek davi pod vodom. Dugotrajno zamaranje dovodi do potpunog iscrpljivanja ribe. Uvek za to koristite meredov. Osnova ove ideje je da je cilj ribolova nadmudriti ribu i izvaditi je iz vode. Brzo umaranje u veæini sluèajeva dovodi do predavanja ribe. Kada ribu spuštate na tlo prvo postavite komad najlona ili neke tkanine koji prethodno pokvasite vodom. skida deo sluzi i puštena riba vrlo lako oboleva na tim mestima. Dugotrajno zadr avanje ribe u èuvarci. riba do ivljava šok. • Nikada nemojte ribu dizati iz vode na štapu. • Ribu treba u što kraæem vremenskom periodu pustiti. ukoliko se odluèite za ideju “uhvati i pusti”. Ukoliko elite da ribu izmerite i da se slikate sa njom. neophodno je da prihvatite nekoliko osnovnih èinjenica.ribar. ukoliko je on u propisanim granicama i ako su primerci upecanih riba preko minimalne mere. Veliki broj riba se ošteti upravo nesavesnim dizanjem iz vode. Ukoliko je zamaranje preterano dugotrajno. . Ovakva riba se relativno brzo oporavlja od šoka.

bez obzira na oblik i tip udice. • Udice bez jezièaka skoro ne ošteæuju ribu.5kg u suštini ste pustili nazad u vodu 525 smuða te ine 0. • enka štuke i smuða izle e oko 35. ali mamac sa njih lako spada.2kg.• Ukoliko pecate dubinskom metodom obavezno koristite saferig. • Znajte da riba koja je otišla u trsku ili granje i tu se zapetljala verovatno umire od iznemoglosti. Kompormis je korišæenja udica sa mikro jeziècima. pustili ste ribu koja je stara izmedju 14 i 18 godina.co.com: • ako pustite nazad u vodu smuða od 4. Isto se dešava i sa ribom koja je pokidala strunu i sa sobom nosi parèe sa kompletnim ote anjem.000 komada ikre po jednom paundu (450g) sopstvene te ine.co. koji æe u sluèaju kidanja potpuno osloboditi ribu.ribarska. Od ovih 35. ona æe je povrediti.9 kg za svaku godinu za koju se taj isti smuð izmresti. • Riba koja se upecala na trokraku udicu i pritom pokidala strunu skoro sigurno umire od gladi.html .uk/index. L Za ovaj tekst korišæeni su informacije sa sledeæih sajtova: http://www.ribarska.btinternet. Ovako odrasla enka je "vredna" preko 1000 štuka izmeðu 1. • ako pustite nazad u vodu štuku tešku 9 kg.3kg do 2.floatsgone. Sledeæi ilustrativni primeri preuzeti su u potpunosti sa sajta www.000 komada samo 15 primeraka ce pre iveti i dostiæi punu zrelost.3kg i 2.yu http://www.ribar.com http://www.2 kg za svaku godinu koje se izmresti. • smuðu treba izmeðu 5 i 7 godina da dostigne te inu od samo 900 gr. • štuki treba izmeðu 5 i 7 godina da dostigne te inu od 1. Ukoliko riba proguta udicu.

dragstor.net/quercus w w w. • 4 r b j h v s na preko 150 strana . Lov prirodnim mamcima.Cena knjige “Tajne ribolova 1” Knjiga : 300din + ptt(130din) CD-ROM : 150din + ptt(110din) Knjiga T a n r b l v 1 . vode i doba godine.net www:http://users.Neke od obradjenih tehnika su: Bolognese. Fly fishing. Lov na zaledjenim vodama. DVD. • 0 v s mamaca sa metodom pripreme i 7 r ta upotrebe. Kontakt za nabavku : tel:013/821-641 e-mail:quercus@hemo. Zastavica. mamcima i primami.tek0 i l i r ta stovi su bazirani na tehnikama ribolova. Waggler. c o m Mesto za kupovinu knjiga. . Mach.hemo.na 256 strana obuhvat a : •120 metoda ribolova sa sistemima. Slobodni najlon. Surface. .movies & muzike na internetu . Kotrljanje. Pop-up.o r b j m v s je iooa i l i r tama. Plovkarenje. •70 tehnika primamljivanja sa receptima u zavisnosti od riblje vrste. • 40 proverenih recepa z b j i e i d tajta a o l j e l na uputstva kako napraviti svoj boili. tehnikama primamljivanja i mamcima ..

.

II deo: Ribolovni sistemi .

dobro je da se naši ribolovci upoznaju i sa stranom terminologijom. Obratite pa nju na slièice u gornjem desnom uglu na poèetku svakog teksta. Za ovaj potez sam se oluèio kako bih poveæao informativnost knjige. a ne moraju da imaju veze sa samim tekstom na toj strani. Takoðe. tako da æe ova imena biti univerzalno poznata. i slike su morale zadr ati svojstva i obele ja izvora. kako bi lakše pratili savremena dogaðanja u ovoj oblasti. Takoðe. Imena monta a ostala su u originalnom uglavnom engleskom obliku. C . Razlog ovome je da se što manje unosi zabuna u našoj ribolovaèkoj javnosti. koje mogu. veæina monta a je meðunarodno poznata po svojim engleskim nazivima. Kako je ova knjiga hrestomatija u svojoj biti. Tu su postavljene neke specifiène monta e.Predgovor II delu ilj ovog poglavlja je da kombinacijom slika i teksta objasni veæi broj karakteristiènih vezova i sistema koji su specifièni u tehnikama ribolova objašnjenim u prethodnom poglavlju.

103 .5mm alkicu. Provucite vez kroz alkicu na udici. Namenjen je za kaèenje plutajuæih (pop-up) mamaca. Koristite bilo koji mali èvor. Anchor rig Nakon 8-10 obmotavanja provucite opet silk kroz alkicu na udici. a preporuka je Halfblood ili griner.Moderan šaranski ribolov A Za kraj 35 cm dugog Silka ve ite 1. Nakon toga krenite sa obmotavanjem vrata udice. na terenima obraslim travom. nchor rig podseæa na sidro. Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Odmerite eljenu du inu gumene cevèice.

Super lepkom prema ite najlon. Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Za drugi kraj silka ve ite drugu identiènu alkicu i na vez postavite gumenu cevèicu. Na slici dole prikazan je naèin vezivanja knotless èvora. Zave ite pop-up boili za alkicu. Jedna je data na slici i kod nje se prvo vezuje omèa na kraju najlona. Druga je bez omèe i ona se koristi kod “D” riga i drugih slo enijih sistema. Kroz izbušene rupe provucite 2 cm dug komad tvrdog najlona (formirate sidro). kako bi zadr ao oblik. Za tu omèu se kasnije vezuje dlaka. Iglom probušite gumenu cevèicu pod pravim uglom.104 Ribolovni sistemi Navucite cevèicu na vrat udice preko silka. W . Dve su varijante ovog èvora.

O i Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 105 . Kada riba pronaðe ovako postavljen mamac. Na vodama gde šaran još nije navikao na dlaku daje izuzetne rezultate. Vratite kraæi kraj najlona kroz alkicu na udici i formirajte slovo “D”. Nakon toga na vrat udice ve ite knotless èvor. Meðutim. kako je dlaka vrlo meka i savitljiva. Namenjen je za vezivanje svih vrsta mamaca o dlaku: boilia. pa ljivo istopite njegov kraj. kukuruza kao i paste. nave e i komad meke dlake na koju se postavlja boili. Osnova ovog veza je da se na udicu. I sistem je gotov. pored osnovnog najlona.Stif rig vo je najstariji naèin postavljanja boilia na udicu. riba æe osetiti da je pored mamca usisala i udicu i pokušaæe da je ispljune. Prvo odsecite onoliko najlona koliki elite da vam je podvez. usisava ga u usta. Vezivanje ovog sistema je vrlo jednostavno. Da se najlon ne bi izvlaèio iz alkice. Veæ nakon par trenutaka. udica æe slobodno da krene unapred i postoji velika verovatnoæa da æe se zakaèiti za usta ribe.

Tim krajem ve ite petlju. kako se “D” rig sam ne bi razvezao. Vezuje se jednostavno. Uzmite drugi komad strune du ine od oko 25 cm i njen jedan kraj provucite kroz alkicu.“D” rig vo je jedan od najpoznatijih vezova namenjen prvenstveno pop-up boilima. kako se ne bi desilo da boili spadne. O 106 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Pa ljivo upaljaèem. Višak dlake odsecite. sagorite vrh najlona. Kada ste vezali sam “D” sistem. postavite boili na dlaku du ine oko 5 cm. pa vrh najlona provucite kroz alkicu na udici. Zave ite dlaku i dodatno superlepkom ojaèajte vez. Na kraæi kraj strune nani ite jednu alkicu preènika 1. odsecite na du inu od oko 8 cm i na njenom kraju namestite klasiènu petlju. Provucite dlaku kroz alkicu koju ste postavili na “D” rig. kojom ste vezali udicu.5 mm. tako da se alkica slobodno kreæe po njoj. Obratite pa nju da se namotaji prilikom vezivanja èvora zaustave najviše na 1/2 vrata udice. Drugi kraj strune. Boili treba da bude na udaljenosti od oko 0. Prvo provucite strunu kroz alkicu i nave ite knotles èvor.5 cm od vrata udice.

Za drugi kraj strune pove ite olovo adekvatne te ine. Da bi se to postiglo. Visinu odreðujete du inom kraæe strune.Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Ribolovni sistemi 107 Kako je ovo sistem namenjen pre svega za kaèenje pop-up boilia. Prava prednost ovog sistema je njegova prezentacija mamca. mamac stalno stoji uspravno i odignut od podloge na oko 8 cm. cilj je da se ova du a struna odr i u vodoravnom polo aju. ] Na slici desno prikazan je naèin vezivanja boila na dlaku. . na vez petlje na du oj struni postavite komad ote anja. dok kraæa treba da stoji uspravno. Bez obzira na oblik i tip dna.

Osnovna varijanta ovog naèina vezivanja data je na slikama levo. Za tu vrtilicu se vezuje podvez u du ini od 20 do 30 cm.Helikopter rig elikopter sistem je poznat ne samo meðu šarand ijama. Sa druge strane. Ovako postavljen podvez se prilikom zabacivanja slabo mrsi. Ovaj naèin vezivanja se nije pokazao dobrim u vodama obraslim travom. veæ i mnogo široj ribolovaèkoj publici. Na slikama su date druge varijante helikopter riga. mo e slobodno okretati oko glavne strune. veæ je to èitava serija podvarijanti. moguæe je koristiti i pop-up i klasiène boilie i druge mamce. jer zbog dejstva centripetalnih sila mamac dr i daleko od glavne strune. jer su kaèenja olova vrlo èesta. dok mu je hod uz i niz strunu ogranièen. Zajednièka osobina im je da se podvez mo e slobodno okretati oko glavne strune. koja se postavlja izmešu dve perlice. H 108 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Treba primetiti da se vrtilica. što je prednost ovog sistema. Ovo i nije samo jedan vez.

Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Ribolovni sistemi 109 gh .

dok u druga dva sluèaja slobodno spada sa nje. sa velikom verovatnoæom pre ivljava. Nakon toga se vezuje omèa za koju æe se vezati podvez. Ceo sistem se nate e u obliku luka. Na èetvrtoj slici se vidi da sistem mo e puæi na tri mesta. perlicu. Prednost ovog veza je da riba. Kraæi kraj strune se vraæa nazad ka alkici i vezuje za nju. Ukoliko pukne podvez. f S 110 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin .Safety rig igurnosni vez je posebno postao popularan sa omasovljenjem pokreta “Uhvati i pusti”. ote anje ostaje na glavnoj struni. Osnovni najlon se prvo provlaèi redom kroz: alkicu. komad silikonske cevèice na koju je postavljena vrtilica sa virblom za koju se kaèi olovo ili hranilica i najzad opet kroz jednu perlicu. Razlog ovome je taj što kompletno ote anje spada sa strune i omoguæava ribi da nesmetano pliva. što je pokazano na treæoj slici. u sluèaju da se struna prekine. Udica. sama ispada iz usta najviše za par dana.

DE Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 111 .Hook-hair rig U ovu grupu monta a spadaju sve one kod kojih se alkica postavlja direktno na vrat udice.

Boili k+v+m mix 18% 8% 8% 10% 10% 12% 16% 10% 8% acid kazein natrijum kazein mleko u prahu hrana za šarana ptièija hrana sojino brašno pire u prahu griz šeæer Bolt rig svojoj suštini ova grupa monta a zamenjuje mesto predvezu i olovu kod helikopter monta e. U I 112 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Kao podvez koristite meku upredenu strunu. Teško olovo tone u mulj. Prednost ovog sistema je kod ribolova na vodama sa mekim dnom. ali podvez ostaje na samoj površini. Varijanta monta e sa kliznim olovom dodatno omoguæuje kretanje sistema.

Proteinski boili 110gr 30gr 30gr 30gr 200gr 50gr 50gr acid Kazein laktalbumin natrijum kazein kalcijum kazein sojino brašno griz sojini proteini + 3 jaja Gravel rig ravel ili dubinski sistem je vrlo èesto korišæen sistem vezivanja kod svih dubinskih metoda ribolova sa jednim predvezom. Umesto olovnog ote anja moguæe je postaviti i hranilicu. G Silikonska cevèica kao zaštita Ote anje od 50 do 100 grama G Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 113 . Na slikama ispod date su dve varijante. Prilikom povlaèenja riba ne oseæa te inu olovnog optereæenja.

sa tim da se olova. A ntitangle ili nemrseæa monta a se èesto koristi na svim onim terenima gde je potrebno udicu kaèiti ispod kraæi krak okreæe ka mamcu. Taj kraj treba uvrteti o glavnu strunu i premazati lepkom. inaèe mo e doæi do umršavanja i nepravilnog prezentovanja mamca. Cevèica mo e biti prava. Prilikom vezivanja omèe na glavnoj struni treba ostaviti oko 30 cm dugaèak kraj. što æe imati slièan efekat kao i cevèica.Boili sa pšeniènim klicama 150gr 50gr 50gr 50gr 100gr 50gr 50gr acid ka ein laktalbumin natrijum kazein sojino brašno pšeniène klice šeæer griz + 3 jaja Antitangle rig Vrlo je bitno da du ina predveza ne bude veæa od du ine cevèice. a du i ka vrhu štapa. Umesto cevèice mo ete uèiniti sledeæe. Na taj naèin æemo donjih 30 cm glavne strune uèiniti vrlo tvrdim. ali i u obliku latiniènog “L”. DE 114 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Meðutim. kod te monta e uticaj olova je mnogo jaèe izra en.

Prva monta a je tehnièki kvalitetnija.Boili H+K mix 150gr 50gr 50gr 50gr 100gr 50gr 50gr pšenièni gluten griz hrana za pse pastrmke sardina sojino brašno kukuruzni skrob + 3 jaja Running rig R uning rig je takva monta a kod koje je olovno ote anje slobodno i riba prilikom uzimanja mamca ne oseæa njegov otpor. Na slikama levo date su dve varijante ove monta e. veæ se prostire kroz plastiènu cevèicu. jer struna ne dolazi u direktan i kontakt sa olovom. Ukoliko se pravilno i meko zabaci. ova monta a lepo le e na dno i ima identiène osobine kao i prva. UV Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 115 . Druga varijanta je lakša za konstruisanje i veæina ribolovaca se odluèuje upravu za nju. Prednost te monta e je i slabija zavisnost od terena kao i antitangle efekat zbog prisustva cevèice.

Specifièna konstrukcija monta e. kada riba povuèe mamac. Nakon zabacivanja i smirivanja sistema. a sa njim i cevèicu u sredini olova. zadnja perla udara u olovo i koèi ceo sistem.Boili sa slagom 125 gr 150 gr 200 gr 100 gr 200 gr 175 gr slag u prahu pirinšano brašno kazein sojino brašno hrana za ptice griz + 3 jaja Shocker rig va interesantna monta a se koristi na vodama gde je dno èisto i gde nema moguænosti da se riba upetlja u panjeve ili travu. kako bi riba nesmetano mogla. O M 116 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . strunu treba opustiti. sama daje kontru. bez ikakvog otpora da ponese mamac. Pri tome.

Perlicu do olova treba zalepiti. dok druge dve kao i vrtilicu na koju se kaèi predvez treba ostaviti kliznim. Bolja je varijanta da na kraj strune. a pri tome je dno prekriveno debelom naslagom mekog mulja. navuèete komad silikonske ili plastiène cevèice. kako bi se mulj zadr ao u tragovima na njoj i kako bi znali gde da pozicionirate perlu. Na to mesto postavite gumenu perlu. ova monta a radi pravu stvar. na upredenoj struni æe ostati jasan trag do koga je upala u mulj. prvi put zabacite sistem i ostavite ga oko 30 minuta. Taj komad mora biti minimalno one du ine koje je mulj dubine. a te ina olova 50 do 100 g. Nakon laganog izvaèenja. Du ina predveza je 10 do 20 cm. Gornja gumena perla treba da se postavi na dubinu mulja.Boili sa sardinom 300 gr 200 gr 150 gr 350 gr sardina hrana za ptice krvna plazma sojino brašno + 3 jaja Long range silt rig koliko je potrebno baciti na izuzetno veliku daljinu. U A Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 117 . Da bi ovo pravilno uradili. Potrebna vam je cevèica koja nije glatka.

mamac pozicionira na N 118 Ovaj sistem je prevshhodno namenjen lovu sa ivim kederom. Mrtav keder ili parèe bi se prilikom zabacivanja umotali o glavnu strunu i ne bi bili atraktivni. u suštini klizeæeg sistema. Vrlo je bitno da se kroz centar kugle provuèe komad cevèice. Kugle æe se popeti po najlonu sve do stopera. Osnova sistema je lift koga èine dve od 3 do 6 cm u preèniku velike kugle stiropora. kako bi onemoguæilo kedera da ga pomera i eventualno umrsi. je da se postavljanjem stopera. P rednost ovog. Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . da se ne desi da stoper zaka e. Na slici levo dat je izgled postavljenog sistema. Ispod stopera se mo e postaviti i mala perla. kako bi struna lako mogla da klizi.Dubinski ribolov The Keith Lambert CAT-O-COPTER taèno eljenu dubinu. Olovo treba da je dovoljno teško.

Na kraju se postavlja udica. O J Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 119 . a nakon nje gumena ili silikonska cevèica. Glavna modifikacija je oznaèena strelicom. Namenjen je lovu grabljivih riba na vodama sa izuzetno mekim dnom. Udicu treba prilagoditi mamcu koji se koristi. Ova dva elementa imaju zadatak da saèuvaju od ošteæenja vrtilicu i strunu prilikom zabacivanja.Link rig va monta a je varijacija na temu running riga. Na taj naèin se mogu kaèiti vrlo meki mamci. ali i upredena struna. Vrlo je bitno da izmeðu vrtilice i olova postavite perlicu (bli e olovu) i komad silikonske ili gumene cevèice (ka vrtilici). koji bi se raspali ukoliko bi se koristile druge monta e. Podvez mo e biti monofilament. Stiroporna kuglica podi e mamac i èini ga plutajuæim. Na kraj strune postavlja se stiroporna kuglica. Te ina olova je od 50 do 100 g. Silikonska ili plastièna cevèica se postavlja unutar mamca.

“Uptide” rig

bi se sama monta a bolja shvatila.

U

ptide tehnika je detaljno objašnjena u delu o ribolovnim tehnikama. U ovom tekstu date su slike kako

O
120
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

Pop up deadbait rig
koliko elite da mrtav mamac prezentujete kao plutajuæi, ovaj sistem æe vam to i omoguæiti. Da bi sistem pravilno funkcionisao unutar mrtvog mamca potrebno je postaviti komad plute, stiropora ili nekog drugog plutajuæeg materijala koji æe je podiæi sa dna. Takoðe, dobro je malom gumicom za tegle ili komadom konca, privezati drugu trokraku i podvez na mestu repnog su enja mrtvog mamca.

U

0
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

121

Arsley i feeder rig

prihranjuje. Pogodno je da olovo (arsley bomb) ima na sebi kopèu kako bi se na licu mesta moglo menjati, a da se ne prekida veæ postojeæi sistem. Ukoliko elite dalje zabaèaje, treba postaviti te e olovo i obrnuto. Ova monta a je slièna drugoj varijanti running riga, kod koga se ne postavlja kopèa na olovu. Umesto olova moguæe je postaviti hranilicu i onda se ta monta a naziva feeder rig. Kada se struna provlaèi kroz hranilicu, kao što je sluèaj na slici tri, monta a se naziva In-line feeder rig.

A

rsley rig se koristi na rekama i jezerima, na mestima gde se prethodno i u toku ribolova dodatno

89
122
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

Paternoster rig

O

va monta a kod nas pokriva preko 70% sluèajeva kada se montira predvez iznad olova.

Iako je izuzetna u onim sluèajevima kada je dno reke ili jezera obraslo travom, ipak treba upoznati i ostale naèine monta e. Pored monta e prikazane na slici, moguæa je i varijanta sa hranilicom.

B

Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

123

K ao što paternoster monta a pokriva veæinu monta a iznad olova. ova monta a se naziva i monta a sa nepomiènim olovom. link leger monta a pokriva veæinu de 124 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Kako je ovde olovo nepomièno.Link leger rig monta a ispod olova. Daje dobre rezultate kada je dno muljevito i kada riba uzima agresivno mamac.

Barbel rig
arbel rig je specijalno razvijen za lov mrene. Na osnovnu strunu nosivosti od oko 2,7 kg, postavlja se udica. Prilikom monta e udice potrebno je postaviti i dlaku, kako bi se na nju postavio komad mesnog nareska ili sira. Na oko 40 cm iznad, potrebno je postaviti predvez du ine 30 cm i na njega treba postaviti hranilici namenjenu zrnastoj primami. Hranilicu treba napuniti konopljinim semenom. Prvih 5 do 10 zabaèaja vrši se u kontinuitetu, kako bi se napravio tepih od konoplje, a nakon toga se zabacuje namamèena udica.

B

]
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

125

Feeder helicopter rig
rlo dobra kombinacija helikopter monta e sa hranilicom je data na slici ispod. Du ina predveza na kojima su udice je oko 15 cm, dok je du ina strune od vrtilice do hranilice 36 cm. Treba obratiti pa nju da se donji i gornji predvez u opuštenom stanju ne dodiruju. U suprotnom, broj mršenja prilikom zabacivanja je znatan.

V

[

126

Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

Zender rig
ender ili smuðaroška monta a je prvenstveno namenjn lovu ove vrste ribe. Meðutim, nije retkost da se na nju uhvate i bandar, štuka ili som. Kod pravilne mota e na kraj strune postavlja se alkica, gumena ili plastièna perlica i vrtilica. O alkicu se kaèi tanak najlon du ine oko 1 m nosivosti od 9 kg. Za kraj tog najlona pove e se olovo te ine 50 do 100 g. Na vrtilicu na glavnoj struni postavlja se struna, a ukoliko se oèekuje štuka sajlica, nosivosti 7 kg, na èijem se kraju vezuju dve trokrake udice br 12. Rastojanje meðu udicama zavisi od velièine kedera koji se koristi. U ovoj metodi mo e se koristiti iv ili mrtav keder, kao i parèe.

Z

l
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

127

Float paternostar rig
ve su varijante ove monta e namenjene lovu grabljivica. Prva na slici je monta a sa promenljivom dubinom. Dubina se šteluje pomeranjem komada plute ili stiropora po osnovnoj struni. Komad se fiksira sa po jednim olovcem sa obe strane. Druga varijanta je kombinacija dubinske metode i metode sa plovkom. Izuzetna je kada riba stidljivo grize, jer koristi plovak kao indikator.

D

I
128
Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin

pukao kada riba uzme mamac. Ne urite sa kontriranjem. kako bi meki najlon izmeðu glavne strune i kanapa kojim je on vezan za bocu. U W Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 129 .Bottle rig koliko sa obale elite da lovite krupne somove. ovaj metod je dobar. Obratite pa nju da mamac uvek bude iv i atraktivan. Kamen kojim optereæujete plastiènu bocu treba da je dovoljno te ak.

Kao osnovna struna se koristi ona nosivosti od oko 7 kg. O + 130 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . a nešto slabija za povezivanje olova.Free running paternoster rig va varijanta paternoster monta e je izuzetna na terenima koji su obrasli niskom travom ili plitkim muljem. Potapajuæim plovkom. a da ne kaèi dno. Ovaj sistem se pre svega koristi kod lova ivim mamcima. moguæe je podesiti dubinu na kojoj æe se pokretni predvez pomerati.

Monta a sa odstojnicima dstojnici su ièani elementi. pri èemu dr e konstantno odstojanje. odstojnici umeju da prave probleme prilikom izvlaèenja. Nekoliko varijanti monta a sa odstojnicima dato je ispod. Mana odstojnika je što je nemoguæe napraviti klizni sistem. koji bi pru ao mali otpor pri uzimanju mamca. O K Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 131 . Takoðe. koji onemoguæavaju mršenje predveza i podveza za glavnu strunu. kaèeæi se za strukture i travu na dnu.

Koriste se izuzetno tanke strune i sitne udice.Mach ribolov River & canal rigs eè ribolov se odlikuje vrlo finim monta ama. Koriste se M 132 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Olovca se po pravilu rasporeðuju na više mesta ispod plovka.

gh . T r e æ a monta a koristi oliveti olovo. koja pozicioniraju oliveti na pravom mestu.rekama i jezerima. Podvez je uvek tanji od glavne strune. Obratite pa nju da se ispod i iznad olivetija postavlja po jedno malo o l ovo . Najzad. Druga monta a se koristi kada se na mestu pojave krupnije i sna nije ribe. U ovom delu su predstavljeni oni sistemi koji se koriste u ribolovu na tekuæim vodama . koje odvajaju glavnu strunu od podveza.Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Ribolovni sistemi 133 i sitne mikro-vrtilice. peta monta a se koristi na kanalima. Èetvrta monta a se koristi na rekama izuzetno jakog toka. Ovde treba obratiti pa nju na stoper iznad grupe olovaca.s to p e r. Prva monta a se koristi kada rade vrlo sitne ribe i kada mamac uzimaju posebno oprezno. Neophodan je specijalni plovak koji boèno daje vrlo mali otpor vodi.

pa je plovkarenje na njoj mnogo jednostavnije. J 134 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin .Lake rigs ezerska voda je mirna. U ovom tekstu date su neke karakteristiène monta e za ovu vodu.

Èetvrta monta a opisuje naèin kaèenja oliveti olova. sedmu monta u. kada se oèekuje šaran. Druga se koristi kod lova uvek plašljivih bodorki. Peta se koristi kada su ribe izuzetno oprezne i kada su im grizovi jako slabi.Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Ribolovni sistemi 135 Prva je klasièna monta a. Treæa je odlièna kada se na dnu plasira mamac za jato deverika ili babuški. treba koristiti veæe plovke i šestu monta u. f . koristite poslednju. Najzad. Kada se u toku pojave krupnije ribe.

Bitno je da je plovak namešten na duplu dubinu vode. najlon od vrha štapa do plovka mora biti nategnut svo vreme. Na oko 20 cm od udice. Kako plovak ne bi tonuo ispod površine. O M 136 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin .Plovkaroške tehnike Stret-pegging rig va plovkaroška monta a se koristi u tekuæim vodama.40 g. Ova niska sigurno dr i mamac priljubljen na dnu i ukupna te ina treba da je dupla nosivost plovka. postavlja se niz olovaca te ine 0.

jasno æe se videti indikacija na plovku. kod koje je vrlo bitno da je ceo sistem malo jaèe optereæen od nosivosti samog plovka. Z A Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 137 . Sistem zabacite nizvodno i pustite da se smiri. kako bi se formiralo koleno na najlonu. Nakon toga podizanjem vrha štapa postavite ga u polo aj prikazan na slici. kada je tok vode br i i uopšte u tekuæim vodama. ovaj metod je dosta uspešan. Na maloj slici je data druga varijanta ove monta e.Lay-on rig imi. Ova metoda je dobra za sve ribe dna. Kada riba uzme mamac.

kada se lovi na dnu u brzim vodama. 3. ali daje jak otpor ribi i 10. 2. 9. dobro reaguje na horizontalno vuèenje. 3. 8.Pec-pec rig ada se lovi bela riba dugim teleskopskim štapom. N 6. 7. 6. 9. kao i prethodno kada je vodena struja jaka. brzo tone i dobro reaguje na trzaj. osetljivija varijanta prethodnog veza. koristi se ovaj. kao prethodno samo osetljivije. Varijante date ispod sa leva na desno imaju sledeæe karakteristike: 1. 10. K 1. 138 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . 2. pravilan raspored olovaca je od presudnog znaèaja za uspešnost. 5. kod nas poznatim kao pec-pec. 4. kada je potrebno brzo spustiti mamac na dno. 7. 4. 8. tamo gde je dubina vrlo mala da bi se upotebio prethodni sistem. još bolje uraðeno progresivno optereæenje. 5. manje osetljiva varijanta prethodnog veza.

kao i na parèe. Kada se on pozicionira. kako bi plovak doplovio do eljenog mesta.Drift-float rig vo je vrlo interesantna monta a. koje mo ete naèiniti od papira ili komada lake plastike. koja je u suštini poboljšanje balerine koja je namenjena vetrovitim uslovima. na sve vrste ivih i mrtvih kedera. Obratite pa nju na malo jedro. na plovku. sistem æe se pod uticajem vetra polako kretati u jednom pravcu. Nakon zabacivanja sistema. O de Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 139 . Najlon treba da je popušten. Ovim sistemom se mo e loviti u gornjih 1 m vode. zategnite najlon što æe zaustaviti sistem.

K J 140 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Primamljivanje treba da bude prisutno i to samo plutajuæim mamcima. Izuzetnu pa nju treba posvetiti prilasku vodi i maskiranju kako vas riba ne bi uoèila. U trenutku uzimanja mamca.Surface rig od nas se šaran vrlo retko lovi na samoj površini. On sam bez dodatnog optereæenja zauzima pravilan polo aj. riba èini izuzetno jak udarac pa je potrebno da budete spremni. Struna se provlaèi sa gornje strane. Obratite pa nju na plovak. Indikacija trzaja je potapanje plovka. ilava i èvrsta. Kompletna oprema mora biti zadovoljavajuæeg kvaliteta. Kao mamac se obièno koristi hlebna pahulja ili korica hleba. Meðutim. ova metoda je izuzetno èesta i uspešna i potrebno joj je posvetiti pa nju.

Olovo treba da je oko 60 g.Beachaster rig koliko elite da lovite na površini sa klasiènim priborom. Razlog je što je gotovo nemoguæe prihraniti mesto na površini ukoliko je voda tekuæa. ovo je monta a koja vam to mo e omoguæiti. ovde se koristi klasièni štukaroški plovak. da struna sve vreme stoji van vode. Umesto specijalnog plovka. kako bi osiguralo da ceo sistem miruje i pod uticajem vodene struje. Vrh štapa tako treba podesiti. lov na površini je najefikasniji na mirnim vodama. Ipak. a da se mamac naðe na samoj površini vode. U C Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 141 .

na mirnim vodama. Ukupna du ina strune od dna plovka do vrtilice ispod olova treba da je od 60 cm do 1 m. B alerina je najpoznatija i najkorišæenija pokretna monta a kod nas namenjena lovu grabiljivica. Du ina podveza treba da je oko 30 cm. na najlon se postavlja olovo adekvatne te ine.Balerina rig posebno štuke i bandara. Nosivost plovka zavisi od velièine kedera. Najveæi problem kod ove monta e je da je izuzetno osetljiva na vetar i tok vode. Meðutim. W 142 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin . Sistem se sastoji od jednog veæeg plutanog ili stiropornog plovka velike nosivosti. kada vetar ne duva ili duva od obale ka èistoj vodi. Da bi se spreèilo preterano šetanje plovka. ova monta a ima izuzetne uspehe. Ispod olova postavlja se podvez sa sajlicom i trokrakom udicom.

Ova j predvez ima samo najveæu dubinu. Mo e se koristiti na svim vodama. tako je fixed float (sistem sa fiksnim plovkom) 0 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 143 . bez obzira na vremenske uslove i dubinu vode. odreðuje sama riba keder. K ao što je balerina najkorišæeniji pokretni sistem. Prvi sistem se mo e koristiti za sve mamce. koja se podešava polo ajem olovnog graniènika. Pored fiksnog naèina vezivanja koji je pokazan na levoj slici. dok desni sistem ima smisla samo kada je mamac iv.Fixed float rig najpoznatiji nepokretni sistem. postoji varijanta sa pokretnim predvezom. Radnu dubinu .

Wasser ball rig asser kugla se mo e koristiti u svim monta ama koje su predstavljene do ovog trenutka umesto svih plovaka velike nosivosti. Prvi levi je slièan surface rig-u. jer je indikacija blagog trzaja vrlo slaba. U onim situacijama gde je potrebno videti i najmanji titraj plovka. dok je drugi u suštini fixed float rig. Ovde su data dva vrlo interesantna veza sa wasser kuglom. Prednost wasser kugle je da se vrlo lako mo e pomerati po struni i bez dodatnih stopera mo e vršiti funkciju klizeæeg plovka. wasser kuglu ne treba koristiti. Wasser kuglu treba koristiti onda kada je griz ribe odluèan. W W 144 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin .

prva je a fiksnim. Odve su date dve monta e.plutajuæa-neutralna perlica Bolognaese rig olognaese tehnika se koristi na brzim tekuæim vodama. a druga je sa klizeæim plovkom. B M Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 145 .

a treæa je posebno osetljiva na trzaj i pogodna kada ribe stidljivo grizu.Waggler rig ri waggler monta e prikazane ovde pokrivaju sledeæe sluèajeve: prva lov na kanalima i jezerima bez vetra. druga kada je potrebno zabaciti daleko. T B 146 Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin .

Desni niz slika predstavlja monta e za èisto dno. Levi niz slika predstavlja monta e za teško dno. za èisto dno i za duboku vodu. Mrtva ribica se mo e podiæi od dna ukoliko se u njeno telo ubaci komad plute ili stiropora. T Q Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin 147 . za teško dno i za duboku vodu. Tu je objašnjeno da su same tehnike vrlo sliène.Muvanje Moveing dead bait rig ehnike muvanja i d igovanja su prikazane u prethodnom poglavlju. koji se mogu koristiti u ovim tehnikama. te æe ovde biti prikazane neke karakteristiène metode postavljanja mrtvog mamca na udicu.

odlièan za vertikalno pecanje.odlièan za lov u travnatim d epovima.koristi se za lov na dnu. Ovaj razmak treba da je 30 cm. Florida rig . Doodle rig .Varalièarenje Jig rig a montiranje silikonskih varalica na udicu mo e se koristiti veæi broj metoda. Ribu izaziva vibracija silikonske varalice. Struna od glave do udice je od 30 cm do 1 m. Tex-posed rig . Texas rig . Z A B C D Florida rig Doodle rig Carolina rig Tandem rig Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Texas rig Tex-posed rig 148 . meðutim svaki ima svoje ime i svoje specifiènosti.pogodan za teške i travnate terene.poboljšani prethodni. bolje kaèi ribu. kako bi proizvodila zvuk i izazivala ribu. Kuglica izmeðu olovne glave i silikonske varalice pri pomeranju mora da slobodno osciluje. Carolina rig . Sve su ovde nazvane jednim imenom jig rig.

se dobija kada se koristi daleko veæa varalica nego što je udica i ote anje.dvostruki carolina rig. bitno je da je ona dobro balansirana i da varalica ne izgubi svoju prirodnu ivahnost. Wacky worm rig .udica se postavlja po sredini silikonske varalice. Na strunu se dodaje niz sitnih olovaca.Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin Ribolovni sistemi 149 Tandem carolina rig . Jig glava je izuzetno mala i laka. Carolina jig rig .ispred silikonske varalice ve e se fantastièna mušica ili strimer. Carolina jig rig Mojo rig Split shot rig Leadhead rig Weightless worm rig Wacky rig UV Swimming worm rig .za bistre brze vode. Mojo rig . Sistem bez ikakvog ote anja. Mo e se opteretiti ispred varalice ili po sredini. Split shot rig . U ovom drugom sluèaju tone horizontalno.za bistre stajaæe vode. Bez obzira koju monta u koristite. Udica je okrenuta ka gore. Weightless worm rig . Ovakva varalica tone polako u velikim lukovima. kada mamac treba brzo da tone.za pecanje u srednjim i gornjim slojevima. Swimming worm rig . kada se koristi lak pribor.Zamena za carolina rig. Leadhead jig rig .

kakav pribor izabrati dru ite se sa nama i sigurno æete uæi u zanimljiv svet ribolova. priprema i vodi Zoran Stankoviæ .ribolovacki-magazin. a televizijski od 1997. godine i to na frekvenciji FM 107. ako vas interesuje koja riba "radi".co. odnosno na 51 UHF kanalu. http://www. godine. koji mamac upotrebiti.com Èetvrtak 18:00 .Utorak 13:00 r Emisija namenjena svim ljubiteljima prirode i ribolova. ekologiju i turizam na vodi email: w w w.150 Ribolovni sistemi Sponzor poglavlja:Ribolovaèki magazin RibolovaŁki magazin Revija za sportski ribolov.2 MHz.lastavica.yu Radio Televizija "LASTAVICA" emituje radio program od 1992.

III deo: Ribolovni pribor 2 .

strune. èuvarki i meredovi. èvorovi.co.yu . O tel/fax: 035/321-064 mob. 5 .Predgovor III delu vo poglavlje je nastavak II poglavlja knjige “Tajne ribolova” u kome su obraðeni: ploci. 063/73 00 78 mob.yu e-mail: zov@eunet. 063/615 860 e-mail: doo"MIKS-SAL" Svetog Save br. mašinica i štapova u zavisnosti od vrste ribolova.zov. U ovoj knjizi daæe se najkraæe i najneophodnije informacije vezane za izbor olova. 5 L O V----RIBOLOV----SPORT prodavnica LASER Revija za ljubitelje prirode http://www. udice.

kutijasta olova i olova u obliku bombe (Arsley) pru aju veæi otpor pri letu kroz vazduh. duguljasta i obla olova mogu se baciti na veliku udaljenost. Velièine ovih olovaca su standardizovane i date su im oznake. bureta (valjka). Ova olova su obièno u obliku loptica i štapiæa i njihova masa se kreæe u granicama od 0. Kako se u literaturi èesto mogu naæi njihove oznake. eljenu daljinu i da daju potrebnu te inu samoj monta i kako bi joj omoguæila funkcionalnost. ali su na dnu prilièno statièna. Aerodinamièna.89 g. kada se lovi silikonskim var- N 153 . namenjena lovu šarana. Sa druge strane.04 g pa sve do 1. gde se u toku ribolova mamac pomera. sitnija olova (olovna saèma) se koriste kada se lovi na plovak mach. lopte i glave metka. Kao što se krupnija olova koriste pri dubinskom ribolovu. Uobièajene mase olova za dubinski ribolov su od 15 do 60 g. soma i druge krupne ribe na velikim udaljenostima ili modernim metodama u kojima olovo slu i i za davanje inicijalne kontre ribi. Mana ovih olova je što prilikom izvlaèenja lako mo e doæi do njihovog kaèenja za podvodne strukture. Ovo posebno va i za pljosnata kutijasta olova. ali ne i masa. bolonjez i ostalim plovkaroškim tehnikama. Postoji bezbroj razlièitih oblika olova. ali su najpoznatija ona u obliku: bombi (suza). mada se mogu naæi i posebno teška olova i do 100 g. ovde æe biti data izuzetno potrebna tabela. postoji još jedan tip olovnih ote anja koja se kaèe direktno na vrat udice.Olovo amena olova je da omoguæe plasiranje mamca na adekvatnu. ali vrlo loše stoje na samom dnu. kutija (paralelopipeda i trapeza). Pored klasiènih olovnih ote anja. Koriste se obièno za tehnike povlaèenja i kotrljanja.

27 No9 0. ukoliko ne mo ete doæi do takvih ote anja.18 BB 0. jer ga Oznaka No0 Te ina 0.29 No2 0.39 No1 0. Ipak.29 No8 0.15 No6 0.22 No10 0.39 metabolizam ne mo e izbaciti.18 No5 0. DE . Na taj naèin saèuvaæete ivi svet oko voda. U nas su to poznate jig-glave. Zato savetujem svima da koriste savremena ekološka ote anja izraðena od netoksiènih materijala.13 (u gramima) (u gramima) Oznaka No7 Te ina 0. Njegova osobina da se nagomilava u organizmu. eleo bih da uka em na èinjenicu da je olovo izuzetno otrovno za sav ivi svet.13 SG 0. èini ga još opasnijim. pazite na svako olovce koje vam ispadne na obali i trudite se da ih nakon pecanja sve pokupite.15 AAA 0.154 Ribolovaèki pribor 2 alicama. Jig-glave mogu imati razlièite oblike u zavisnosti od metode za koju su namenjene.22 No4 0.27 No3 0.

vrlo je redak i prilièno podi e cenu èekrka. Sem ukoliko ste zahtevni ribolovac i volite da umarate ribu okretanjem ruèice u oba pravca. jer je habanje mašinice izuzetno veliko. zbog skuplje izrade. Meðutim. i oni koji ele da se bave modernim šaranskim ribolovom. a sa druge strane omoguæava dalje zabaèaje posebno lakših mamaca. pri èemu kontroliše strunu i ne dozvoljava da se višak strune naðe slobodan. nije vam potreban pu ni prenos. Izuzetno bitna namena mašinice je da precizno i pedantno slo i strunu na kalem. • prenosni odnos . Odnos vam je bitan samo ukoliko lovite varal- R 155 . • prenosni mehanizam . jer ova tehnika zahteva odreðene moguænosti mašinica. Zbog veæe ukupne površine naleganja kod pu nog prenosa. sem u sluèajevima kada je to tehnikom ribolova zahtevano. Lepo slo ena struna se ne mrsi pri otpuštanju. koji odvajaju dobre od loših modela. Pri izboru mašinice treba se usredsrediti na neke detalje. Najzad.mo e biti izraðen u obliku pu a i u obliku tanjira. zbog velikog broja radnih sati. bez upotrebe koènice. ugraðena koènica u mašinici.Mašinice ibolovaèka mašinica ili èekrk je bitan deo svakog ribolovaèkog pribora i sistema.pokazuje koliko puta æe se okrenuti špulna dok vi okrenete jednom ruèicu. Veæi prenosni odnos garantuje veæu brzinu namotavanja strune. Posebnu pa nju pri kupovini treba da obrate oni ribolovci koji ele da se bave varalièarskom tehnikom. ovaj je dugotrajniji i otporniji na habanje. adekvatno podešena vrši pravilno i konstantno umaranje ulova. Namena mašinice je da omoguæi da se mamac zabaci na adekvatnu daljinu.

gde je potrebna velika rezerva strune). koje je potrebno baciti na veliku daljinu. dovešæe do sigurnog gubitka svakog malo krupnijeg ulova.je vitalan deo svake mašinice. kao i kada lovite upredenim strunama. ovaj mehanizam vam nije potreban. XY .156 Ribolovaèki pribor 2 ièarskom tehnikom i u tom sluèaju odnos mora biti bar 1:5. Lepo slo ena špulna omoguæava daleke zabaèaje i ne dozvoljava da se struna upetlja ili zaglavi na špulni. Sem ukoliko ne lovite modernim šaranskim ribolovom. • sistem za slaganje strune . • špulna . • koènica . posebno ukoliko lovite sa lakim mamcima.se danas izraðuje od aluminijuma ili od karbonskih materijala. Potpuno zategnuta koènica. usled pucanja strune ili ošteæena opreme. Veæi broj le aja od tri. • sistem za slobodni hod špulne . Veæina proizvoðaèa svoj proizvod oprema dvema špulnama: grafitnom i aluminijumskom. Danas svi modeli imaju bar jedan le aj. Namena koènice je da umara ribu. Aluminijum je skuplji i èvršæi i ovakve mašinice su mnogo trajnije. Mora biti tako podešena da ne dolazi do loma štapa ili pucanja strune usled sile koju riba izaziva. Tehnološki najnapredniji sistem za slaganje strune je “Worm Shaft” kod koga se struna sla e unakrsno. Ukoliko se ta le išta u mašinici prošire dolaze do lufta osovina.omoguæava ravnomerno namotavanje strune po celoj površini špulne. dok ona odlazi od ribolovca izvlaèeæi strunu. Po obliku najèešæe se razlikuju plitke i dugaèke špulne (namenjene dalekom izbacivanju lakih tereta) i duboke i kratke špulne (namenjene dubinskom ribolovu. èešæe neopravdano di e cenu nego što podi e kvalitet èekrka. Minimalno je potrebno da se le aj nalazi u glavi rotora na glavnoj osovini. • kuæište . Ovaj sistem je bitan ukoliko se odluèite za varalièarsku tehniku. Veæina ribolova koènicu ne koristi ili je koristi nepravilno.omoguæava ribi da slobodno izvlaèi strunu sve dok ribolovac ne kontrira. • kuglièni le aji . Obratite pa nju da se svi zupèanici i le aji oslanjaju na kuæište.slu i da se na nju namota struna.omoguæuju ravnomeran i miran rad mašinice. Najèešæi modeli su sa tri le aja i oni imaju pored le aja u glavi i jedan na kraju glavne osovine i jedan na voðici strune.

Po svojoj konstrukciji štapovi mogu biti: • teleskopski . (izuzetno su osetljivi na upadanje peska izmeðu spojeva) Obièno se štapovi bez sprovodnika du ina od 2 do 7 m. Uglavnom se koriste za dubinski ribolov. Generalno gledano. Moderni štapovi se izraðuju od fiberglasa. Prednost ovih štapova je mala transportna du ina. onda kada štap nije potrebno dugo dr ati u ruci i kada nije potrebno da budu du i od 5 m. • štek .Štapovi amena štapova je da omoguæi precizno plasiranje sistema. kao i za veliki broj štapova sa paraboliènom krivom savijanja. karbonska vlakna su lakša od staklenih vlakana (fiberglas) i koriste se za duge štapove ( od 5 pa do 12 i više metara) i za one štapove koje je potrebno dugo dr ati u ruci. signalizira trzaj ribe. Karbonska vlakna (pogrešno nazvana grafitna) èine veliku grupu razlièitih materijala. Mana im je relativna krtost i veliki broj spojeva. bolonjez štapovi i mach štapovi realizuju kao teleskopski štapovi. karbonskih vlakana i njihove mešavine. jaèi. Mana im je velika N 157 . sa velikom varijabilnosti osobina. Mogu biti i puni i šuplji. jeftiniji i te i. Fiberglas štapovi su elastièniji. amortizuje udare ribe i u kombinaciji sa mašinicom vrši umaranje ribe pri izvlaèenju. za razliku od teleskopskih koji moraju biti šuplji.kod kojih se jedan nastavak uvlaèi u drugi. Mešavina karbona i fiberglasa je kompromis izmeðu cene i kvaliteta i veæina štapova na tr ištu spada u ovu grupu.je štap od dva ili više delova kod kojih se jedan deo natièe na drugi. Zbog manjeg broja spojeva i moguænosti izrade punih delova ovi štapovi su jaèi i trajniji od teleskopskih.

C.6) i podeliti sa 16.B..6 m. Da bi T.. 100-250g.co.C. pretvoriti u grame (mno enjem sa 453. • te ina bacanja (T. potrebno je T.9 m.. Štap se mo e savijati samo vrhom (brz štap . Te ina bacanja se daje u vidu opsega vrednosti.5 m.158 Ribolovaèki pribor 2 transportna du ina. prvom i drugom treæinom (umereno brz štap . 20-40g.5 m.akcija “A”). ukoliko štap stoji paralelno sa zemljom.akcija “C”) i kompletnom du inom od rukohvata (spor štap .4 do 3.je ona optimalna te ina sistema za koju je štap predviðen. Jedna libra ima te inu od 453. Pokazuje koliko treba da bude te ak teret koji okaèen za vrh štapa savija isti pod pravim uglom.) .radio021. Radio 021 radio koji povezuje ljude http://www. prvom treæinom (brz štap .je karakteristika parabolik štapova. Najdu i štapovi šteke mogu biti dugi i 12 i više metara.pokazuje kako se štap saviju ukoliko se optereti optimalnom te inom.C. a sa obale od 2.3 do 3. 10-30g. (npr.4 do 3.C. Izra ava se u librama (lb). 5-25g. za mach tehniku 3.4 m. Ukoliko elite da izraèunate kolika je idealna nosivost strune nekog I karbonskog štapa potrebno je T. • test kriva (T.) .6 m i za moderni šaranski ribolov od 3.6) i pomno iti sa 5. petvorili u T.5 do 7 m.parabolik).) • akcija štapa .6 do 4.6 gr.B.. za varalièarenje iz èamca 1. 30-60g.yu . Pri izboru adekvatnog štapa treba obratiti pa nju na sledeæe karakteristike: • du ina štapa . štekom od 3 do 14.8 do 2. pretvoriti u grame (mno enjem sa 453. 50-100g.akcija “B”).ukoliko lovite štapom bez sprovodnika du ina je od 1. za bolonjez tehniku koriste se štapovi od 2.

IV deo: Tipovi ribolova u zavisnosti od terena .

rekama i kanalima u zavisnosti od njihove velièine i doba godine. Kada krenete na neku vodu treba imati na umu oje ribe u njoj uopšte ive. Ovaj termin u suštini oznaèava poznavanje karakteristika voda i ivota u njoj.Predgovor IV delu potreba ribolovnih tehnika i sistema zavisi od tipa vode na kojima se lovi. Skoncentrišite se na one vrste kojih ima najviše. U PRVI HRVATSKI MJESE¨NIK ZA SPORTSKI RIBOLOV . probajte sa nekim opšte prihvaæenim mamcem ( mesni crviæi ili gliste). lako æete primetiti mesta gde ribe dolaze do površine. to su obièno i dobra mesta za lov. U ovom delu biæe objašnjene neke specifiènosti vezane za lov na jezerima. Ako idete na slepo. Ukoliko se na vodi naðete predveèe ili rano ujutro. pa po ulovu se skoncentrišite na dalje pecanje. U engleskoj literaturi ova tematika se naziva jedinstvenim imenom “watercraft”.

bodorke. Zato je va no obratiti pa nju na vertikalnu komponentu kretanja vode u jezerima.Jezera ajva nija karakteristika jezera je da se voda u njima vrlo slabo ili nimalo ne kreæe. kako bi joj delovi bili u stalnoj senci. Naravno ne mora biti svih ovih vrsta. ali su one moguæe. Lov na jezerima N Lov ribe na malim plitkim barama-jezerima èija širina u najširem delu ne prelazi dve du ine štapa mo e biti izuzetno interesantna. ukoliko im se lokacija Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Male bare 161 . Površinski sloj vode uvek prati pravac vetra. Iz daljine mo e vam pomoæi dvogled. Pronala enje pravog mesta svodi se na pronala enje znakova ivota u vodi. To je mesto gde generalno treba tra iti ribu. U ovim vodama mo ete oèekivati šarane i štuke do 3. babuške i bandare do 0. Na ovaj naèin se osigurava pravilna biocenoza u kojoj mogu da rastu biljke i ive i razmno avaju se insekti i ribe. linjake i deverike do 1. on nastavlja svoje kretanje uz liticu u dubinu i po dnu se vraæa u suprotnom smeru.2 kg. Kako su ove vode zapreminski male. koja je u tekuæim vodama malo bitna. Tra ite sledeæe stvari: • mehurove gasa na površini vode koji. sa sobom noseæi hranu sa površne i dna. obratite pa nju na pravac duvanja vetra. meðutim kada ovaj sloj priðe obali. Ova hrana se nagomilava odmah nakon prve prepreke (terase) na dnu. potrebno je da su bar delimièno okru ene vegetacijom.4 kg i crvenperke. a za bli e detalje koristite polarizacione naoèare koje omoguæavaju da zavirite ispod površine.45 kg. Naime.

Generalno gledano. Od tehnika treba koristiti: • U vrlo plitkim barama. veæ se umesto ote anja uzima odreðena kolièina primame u rukci se stisne oko glavnog najlona i mamca. . pole i pec-pec sistemi se mogu koristiti. a kada duva vetar bli e obali na koju vetar naduvava talase i hranu. deverika i linjak u potrazi za hranom • pomeranje listova lokvanja koga gurkaju crvenperke u potrazi za pu evima • zamuæenje vode koje u plitkoj vodi mogu praviti šaran. a leti kada je sunèano u senkama koje baca drveæe. kod koga se ne kaèi olovo niti hranilica.162 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe pomera. Uradite to što tiše i pa ljivije. • Ukoliko pecate na samoj sredini svi waggler. kukuruz šeæerac i gliste. Ovo je varijanta dubinskog metoda. Bare su retko dublje od 2 m i obièno imaju meko dno obraslo biljkama. treba koristit freeline metod. Ovako “okaèena” primama æe poslu iti i da se sistem zabaci i da se riba primami. buduæi na male dimenzije vode i njene male dubine. Mašinicu treba ostaviti nepreklopljenu ili koristiti onu sa baitrunner-om kako bi riba slobodno uzela mamac. sa proleæa uz travu gde se mresti. mesni crviæi. jer æe vas ribe osetiti. potièu od ribe koja rije dno. Mamci za ove vode su: hleb (u svim oblicima). budite oprezni sa primamom. • Na ivicama trave treba loviti na samom dnu i za tu svrhu je najbolji lift-float metod. Dohranjujte èesto i pomalo. a krupniji od deverike i šarana • pokrete priobalnog ševara koga pomeraju šaran. u kojima ima šarana i linjaka. Samo najdublji delovi mogu biti bez rastinja. jer je u ovim vodama ribu najlakše prehraniti. Pribli avanju mestu ribolova treba dati posebnu pa nju. Sitni mehurovi potièu od linjaka. deverika i linjak u potrazi za hranom na dnu • prstene na površini vode koje ostavljaju crvenperke loveæi insekte sa površine vode Zimi ribe tra ite u najdubljim delovima.

imajte na umu da na velikim dubinama nema mnogo svetlosti i da riba mamac mora naæi po “njuhu”. Dakle. Ukoliko lovite bodorke. Od presudnog znaèaja za uspešan ribolov je upoznavanje sa strukturom dna. pa sve do najveæih dubina na strani ka kojoj duva vetar. kada treba iæi na suprotnu obalu. sa tim da šaran i bandar mogu porasti izuzetno veliki. a sve pliæa ka centru. sa puno kaskada i prepreka na dnu. Mala duboka jezera . i njegovo dno mo e biti sasvim pravilno (kao kod bazena) ili izuzetno slo eno. Pored slike dna. kada su gornji slojevi vode prehladni. Ukoliko duva izuzetno sna an vetar. Za ovu svrhu mo ete koristiti razna pomagala od onih koja se montiraju na kraj strune i kojima se meri dubina u najbli oj obalnoj zoni. tra ite in na samoj sredini pri površini vode koristeæi waggler sistem. dok je na dubinama veæim od 6 m temperatura stalna i iznosi 4OC.ciglane i šljunkare . Ukoliko se odluèite za lov šarana na dnu. ribu treba loviti sa obale na koju vetar duva.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 163 Bilo da su prirodnog porekla (obièno u planinskim krajevima gde je došlo do plavljenja prirodnih udubljenja) ili veštaèka (šljunkare ili ciglane) ove vode su idealne za ivot velikog broja krupnih primeraka riba. Obratite pa nju na rezultat merenja dubine. U zavisnosti od toga kako je ovakvo jezero nastalo. Ovo posebno va i za ciglane i šljunkare zbog specifiènog naèina vaðenja materijala u trenutku formiranja udubljenja. Za lov šarana. babuške i deverike mogu se koristiti svi poznati sistemi za dubinski ribolov i sistemi za moderan šaranski ribolov. dolazi do naginjanja ove linije vode i to tako što se ona prostire od površine vode na strani od koje duva vetar. Štuke i bandare lovite u priobalnom pojasu. treba obratiti pa nju na temperaturnu slojevitost ovih voda. Ovo pravilo va i tokom cele godine osim zimi. Naime temperatura vode se u toku godine menja u gornjih 6 m vode. na dubinama do 3 m klasiènim dubinskim sistemima za lov grabljivica ili balerinom. da u trenucima kada duva vetar. Kao što je i reèeno u ovim vodama ive gotovo sve vrste riba mirnih voda. pa sve do ultrazvuènih sonara koji mogu dati detaljnu sliku dna. U ovim dubinama ribu treba tra iti samo zimi. Odavde treba zakljuèiti. koristite uljne-masne mamce i uljane atraktore i mirise. Kod ovih jezera nije redak sluèaj da su najdublja upravo pri obali.

Soma danju treba tra iti u najdubljim delovima. durbaka ili èikova. glista i konoplja. Na ovim jezerima obièno ima dosta pecaroša i posmatrajuæi njih. ribe postaju manje oprezne i treba ih tra iti u pliæim delovima. Na ovakvim vodama. obratite pa nju na ostale ribolovce. meðutim brojnost njihove populacije je u direktnoj srazmeri sa kolièinom priobalnog rastinja. Karaša tra ite u samom priobalju kao i na mestima gde se dubina naglo menja. Ukoliko lovite soma. Obale su ureðene i mogu biti šljunkovite u obliku pla a ili betonske sa oštrom promenom dubine u priobalju. U letnjim su mesecima namenjena rekreaciji graðana. crnu glistu. Somovi. Voli sunèane intervale dana i dane kada duva blagi povetarac i obièno se zad ava na mestima gde je dno èisto i prekriveno muljem. Èesto prilazi obali i hrani se u samom pliæaku. i u senci. obièno gradnjom zaštitnih brana ili ispunjavanjem pogodnih udolina vodom. Noæu som kreæe u potragu za hranom i dolazi u pliæake. ispod svake strukture koja se nadvisuje nad površinu. pa se tada i ostvaruju najveæi ulovi. Dubina im se postepeno poveæava i u najdubljem delu ne prelazi 4 m. Kao mamac koristite ito. koja su veæinom nastala veštaèkim putem. kukuruz. Oko ovih jezera obièno nema nikakvog visokog rastinja koje bi bacalo senku na vodu. Kada birate mesto. Mo ete probati i varalièarenje. šarani i klenovi obièno èine ribolovno vredne ribe. karaši. lako æete naæi dobre pozicije. a kao mamac dobro su se pokazali boili. kasteri. ribolov je ogranièen u periodu “van sezone kupanja”. U smiraj dana i noæu. Ukoliko lovite karaše ili sitnu belu ribu pri obali koristite najlakše moguæe sisteme i duge pec-pec štapove i sisteme.164 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Kod nas ima dosta gradskih jezera. Voli sunèane intervale dana. odluèite se za adekvatan dubinski pribor. Za šarana mo ete koristite sve dubinske i moderne sisteme. a krupniji bli e dnu. Kada u vodi ive i štuke. kao i kod svake prepreke na dnu. a kao mamac koristite d igericu. Klen se mo e loviti svim dubinskim sistemima i varalièarskom tehnikom. Klen se kreæe u jatima i to sitniji pri površini. kako nema ljudi na obali. Šarana u ovim vodama treba tra iti u svim dubinama. hleb i mesne crviæe. U nekim od ovih voda ima i štuka. Pecajte sa one strane ka kojoj duva vetar. Gradska veštaèka jezera . mesni crviæi.

• potopljene strukture . mesta su gde se krupniji primerci riba rado zadr avaju. a voda ima najviše kiseonika. Izuzetno su privlaèna za sve vrste riba. Kada duva blagi vetar. ribu tra ite na mestima gde on najsna nije kovitla vodu i na strani obale ka kojoj duva. Na ovakvim vodama tra ite sledeæe detalje: • priobalni pojas obrastao u travu . ukoliko je izuzetno toplo u toku dana.dodaju novu sve u vodu u glavnu masu i stvaraju mesta sa najbr im tokom. U priobalju. • zid brane ili prelivnice . a dubina najveæa. dok šaran. štuka. linjak i crvenperka rado ostaju u pliæaku.je obièno najdublji deo akumulacije po kome ribe dna patroliraju u potrazi za hranom. za vreme najveæih vruæina.nastale akumulaciom vode. tako i na mala uzvišenja i ostale interesantne strukture. Na ovim vodama mo ete naæi sve vrste riba koji ive u slatkim vodama vašeg regiona. Leti. odnosno beovica ili sitna sunèica kao parèe mogu dati izuzetne rezultate. Lovite je na mesne crviæe i gliste. bandar i bodorka odlaze u najdublje delove ovih voda. a grabljivice u toku cele godine da iz nje napada sitnu ribu • pumpne stanice i prelivnice . crvenperka ili karaš kao ivi keder. • originalan tok matice .Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 165 mali plavac.je mesto sa koga se lako mo e zabaciti u samu maticu. Uzvodno od brana dolazi do nagomilavanja vode i stvaranja jezera. sa obzirom da se u tim delovima nagomilava hrana¸. tra ite je u starom toku i na najveæim dubinama. Ova jezera imaju blagi tok u smeru kretanja osnovne matice i pru aju velike moguænosti za lov kapitalnih primeraka. Ovde se misli kako na eventualne potpoljene graðevine. Ova jezera su delo ljudskih ruku i nastala su podizanjem brana na rekama. belu ribu lovite finim pec-pec alati- Akumulaciona jezera . deverika. Nakon dolaska na vodu treba locirati aktivnost ribe. Za deveriku na dnu koristite klasiène metode dubinskog ribolova uz hranilicu. riba se više hrani predveèe i u toku noæi. Takoðe. Raèunajte da je u tom delu strujanje najjaèe.privlaèi ribe sa proleæa da se u njemu pari.

a u dubini svim dubinskim i modernim šaranskim tehnikama sa kukuruzom šeæercem ili boilijima. uz uticaj strujanja vazduha nad površinom. Štuku lovite varalièarenjem. dodelite taèku na karti i kraj nje upišite dubinu. ona æe ipak vremenom. kao i kod podvodnih prepreka. Iako iz èamca mo ete koristiti sve metode ribolova. Verovatno æete pored manjih struktura na dnu. mo ete probati metode kotrljanja i zastavice. Soma tra ite na samom dnu i lovite ga klasiènim dubinskim metodama. Varalièarite sitnijim varalicama ili koristite dubinske ili plovkaroške metode uz upotrebu crnih glista. Bandara nešto dalje od obale i ispod brane i prelivnice. Te linije oznaèavaju terase na dnu i obièno se u njihovoj blizini nalaze jata riba u potrazi za hranom. Mamac treba da je mrtva ili iva riba ili parèe. Iako vam se mo da èini da jezerska voda ne teèe. koji slu e kao orijentiri. crnu glistu. gliste. rovca. hleb i ito. Pretra ite što veæi prostor. a ukoliko planirate da više puta izaðete na vodu. mrtav ili parèe) sa obale. dobro bi bilo da napravite priruènu kartu dna. èamca ili brane i ustave. durbaka ili sitnih ribica kao mamaca. d igericu ili mrtvu ribu. Tra ite je u priobalnim delovima uz trsku ili leti na velikim dubinama uvek tamo gde je riblja mlað. od kojih su najva nije: moguænost preciznog pronala enja mesta gde se riba okuplja i moguænost korišæenja svih poznatih tehnika ribolova. Kada naðete pogodno mesto. To je iz èamca lako. Pre svega treba upoznati dno i strukture na njemu. dubinskim ili plovkaroškim metodama ( iv keder. Ona bi kao osnovu trebala da ima ucrtan oblik jezera i veæih nepomiènih struktura na obali. dve tehnike Lov iz èamca . Lovite ga varalièarskim metodama. pronaæi i više taèaka koje su na istoj dubini i mogu se spojiti linijom. a kao mamac koristite durbaka. Šarana mo ete loviti u priobalju lift-float metodom sa hlebnim mamcima. Lov iz èamca nudi niz prednosti. ukoliko tra ite mrenu ili skobalja. jer ste mobilni. jigovanjem. Smuða æete naæi u starom toku kod potopljenih struktura.166 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe ma na mesne crviæe. pomeriti vaš èamac. U brzim delovima vode. muvanjem ili klasiènim dubinskim metodama. potrebno je da se tu i usidrite. Svakom mestu kome odredite dubinu. Po vodi se kreæite što tiše. kako bi minimalno uznemirili ribu.

Generalno gledano. najbolje mesto je mesto gde dno skokovito menja dubinu. Kada duva jak vetar. Riba je izrazito aktivna i sakuplja se u tim slojevima. Kedera æete vrlo teško naæi zimi. najdublji delovi vode i stara korita. Procena o mestu ribolova zavisi od ukupne temperaturne slike vode. deverika i plotica se zimi najèešæe i najupešnije love. na mestima gde raste vodena trava. Štuke zimi umeju da se okupe na istom mestu. Dugotrajno ili naglo zahlaðenje umiruje ribu i ona se sakriva u skrovište retko jeduæi. spremajuæi se za predstojeæu zimu. Mamac uvek bacite sa dublje strane ove škrape. to mo ete raditi po celom jezeru. Štuka. ako je moguæe pecati. Ribe su hladnokrvni organizmi i njihova ativnost zavisi od temperature sredine u kojoj ive. Ukoliko se odluèite da zimi odete u ribolov. Lov sa jeseni Lov zimi . jer se ribe još nisu povukle na mirovanje. Tu su i zidovi brana i prelivnica. kao i pumpne stanice na obali. bodorka. Kada ulovite jednu. gde ima potopljenih panjeva i gde se obalno drveæe natkrivljuje nad vodom. pa je bolje napraviti zalihu istih još u toku jeseni. Jesen je interesantna za lov. a u drugoj (onoj bli oj zimi) lovite na strani sa koje vetar duva. Nagli skok temperature mami ribu iz skloništa. potopljene strukture pri stvaranju akumulacije su lovna mesta. pecajte u najdubljem delu. ukoliko je gornji sloj hladniji. bandar. Ukoliko je vetar umeren. Takoðe birajte sunèane dane. Kada nema posebnih termalnih tokova ili izvora opšte pravilo va i: ukoliko je gornji sloj topliji od 4OC. Ipak. nemojte menjati mesto. Štuku tra ite blizu potopljenih ostrva. veæ se ubrzano hrane. u prvoj polovini jeseni pecajte bli e strani ka kojoj duva vetar. pecajte u priobalju. buduæi da je vetar uskomešao kompletnu vodu i izjednaèio temperaturu. Ono što sa jeseni tra ite su najtoplija mesta u toku.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 167 daju najbolje rezultate: varalièarenje grabljivica i plovkarenje uz loosefeeding tehniku primamljivanja svih vrsta riba. raspitajte se gde riba radi i u kom delu dana. Štuku lovite varalièarenjem ili joj ponudite mrtvog ili ivog kedera.

marta 1950.yu OOSR "DRINA" Loznica Vuka Karad iæa 9 Tel: 9938115874376 e-mail:drina@verat. 9. Uvek su u jatu. Zimi su uvek u jatima. godine i veæ tada je bila najmasovnija u slivu Drine. ali pretra uju mnogo manji areal. ito. gh Opštinska organizacija sportskih ribolovaca "DRINA" u Loznici osnovana je 24. deveriku i ploticu tra ite u najdaljim i najdubljim delovima vode. a sve ostale funkcije se obavljaju volonterski.org. Loznièki ribolovci pobednici su mnogih takmièenja i osvajaèi lige trofeja na nivou Jugoslavije. Dobro vreme za lov je nakon obilne kiše koja ume da zamuti vodu jezera. Prostorije udru enja OOSR "DRINA" nalaze se u Loznici u ulici Vuka Karad iæa br. Ove ribe se i zimi hrane kao i leti. Ne vole preterano hladne dane. kada potpuno miruju.168 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Bandara lovite na istim mestima gde i štuku. a u pripremi je i poèetak rada škole ribolova i sekcija u svim gradskim osnovnim školama u Loznici. Primama treba da je vrlo laka i retka. Danas ima oko 1500 èlanova meðu kojima je i znatan broj pripadnica lepšeg pola. Bodorku.drina-lo.net . durbakom ili glistom daju odliène rezultate. U starom toku i uz prepreke na dnu. Ukoliko lovite dubinskim metodama. olovno ote anje smanjite na minimum. ali i dece i omladine. Knjiga “Tajne ribolova 1” je zvanièan ud benik škole ribolova OOSR “Drina”. jer se ribe zimi brzo zasite. Udru enje ima èetiri stalno zaposlena radnika. Udru enje izdaje sopstveno glasilo pod imenom "Loznièki ribolovac". http://www. u èijem je sklopu i klub ribolovaca. kukuruz šeæerac. Mamac mo e biti hleb. Varalièarenje sitnijim varalicama i dubinske i plovkaroške metode sa mrtvom (slatkovodnom) ili ivom ribom. plovkaroške i mach tehnike su pokazale najviše uspeha. durbak i kasteri. Kako je griz zimi slabiji nego leti.

posmatrajte površinu vode. Velike reke. predveèe mo ete oèekivati mrenu i klena. Lov na rekama V U ovim vodama mo ete naæi mrenu. klena. na mestima gde glavni tok potkopava obalu. kao što su Dunav i Sava kod nas. štuku i bandara tra ite u delovima sa najsporijim tokom vode. troting. Samo se tako mo e objasniti redovni ulov planinskih riba i u ravnièarskim rekama. Zimi se treba odluèiti za klena. bandara i reðe deveriku. Ukoliko je glatka i dno je peskovito i glatko na tom mestu . posebno u malim zalivima u koje glavni tok ne ulazi. Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Brze. Da bi saznali kakvo je dno na mestima sa dubokom vodom. uvek obogaæujuæi broj vrsta. štuku. Buduæi da su one uvek deo neke veæe vodene mre e. bodorku. u depresijama dna (koje jedino mo ete otkriti merenjem dubine olovom). koristeæi tehnike freelining. Mrenu. u svojim dubinama kriju kapitalne primerke svih ribljih vrsta i svaki izlazak na vodu zaèinjen je tom moguænošæu nesluæenog ulova. Bodorku. stopa mosta ili krupnijeg kamenja ili panjeva koji izviruju iz toka. Leti je najbolje iæi u potragu za klenom i mrenom i to u najbr im delovima toka. kleniæa. èiste reke 169 . na nizvodnim stranama ostrvaca. leti i sa jeseni. u pliæim delovima kod kojih je dno obraslo travom i na mestima gde se ukršta brz sa sporim tokom.Reke eæina ribolovnog iskustva je upravo sa reka. Sa jeseni mo ete loviti sve vrste ribe u glavnoj struji koristeæi sve raspolo ive tehnike. klena i kleniæa tra ite na mestima gde se priobalno rastinje naginje nad vodom. ribe lako putuju iz jedne reke u drugu. kotrljajuæeg olova i sve tehnike sa hranilicom.

ravnièarske reke slabog intenziteta toka . tehnika kotrljanja olova i tehnike freelining-a su idealne za ovaj deo reke. koristite najlakši pribor koji funkcioniše. a 1. ribe opa aju sve dogaðaje na obali. Olovca postavite bli e udici. a sam pravac reènog korita je vijugav. Buduæi da je tok ovde uzak. Mesta obrasla Potamogeton sp. koristite Avon plovke nosivosti od 0. smanjiæe moguænost da oterate ribu. U ovom delu toka. Poslednji. a od tehnika koristite troting. a mesta bez trave odaju najdublje delove toka. pa samim tim i najzanimljivije. koji su upravo dizajnirani za ovu svrhu. imaju najmanju dubinu.170 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe kleniæa. Ove reke mo emo podeliti u tri dela. bodorku i crvenperku. Obavezno odredite dubinu toka. Jaèi štapovi i struna samo mogu biti od pomoæi kada vam se udica zakaèi za predmete na dnu. durbake. tehnike sa hranilicom. Obale ovih reka su gusto obrasle travom. korišæenje odela prirodnih boja i dugi štapovi. pa je poznavanje samog mesta veoma bitno. Tra ite mesta gde tok meandrira.45 g do 0. i Elodea sp. lokvanj naseljava nešto dublje vode. Od mamaca koristite gliste. Ovakva kaèenja su najèešæa baš kod ovih voda.8 g. Tra ite ih u mirnijim tokovima.3 kg ukoliko lovite mrenu ili klena. Nosivost strune mora biti bar 2. Ove vrlo spore reke sa malom širinom i promenjivom dubinom kriju u svojim tokovima vrlo krupne i æudljive ribe. Ovo su bez sumnje najte i tereni za lov. Tihi pristup. Prvi. najmanji i najbr i je kod izvorišta. sve dubinske tehnike. hleb i kulju. najdublji i najsporiji deo toka je stanište i najkrupnijih primeraka. Nemojte podceniti snagu reènog toka. bez obzira da li koristite plovkaroške ili dubinske tehnike. U delovima sa ustaljenim tokom lovite klena. U ovom delu se prvi put pojavljuje trava na dnu. mo ete naæi mrenu. laying on tehniku i lov mrtvim i ivim kederom za štuku. Meðu njom se èesto krije štuka. mesta gde se dubina dna Spore. bodorku i štuku. Kada plovkarite.4 kg za ostale sitnije vrste. U depresijama dna. Plovkaroške. U drugom delu reka usporava i poèinje da stvara nanose na dnu. Uvek koristite ote anja veæe mase i krupnije plovke. Kada lovite dubinskom metodom kompletan sistem ne bi smeo da bude te i od 60 g.

Leti je nizvodna strana kaskade puna ribe. u njegovom korenju se obièno kriju najkrupniji klenovi. Uopšte uzev. Najbolje je obiæi reku u periodu kada je vodostaj nizak i kada je voda bistra. Mesta gde se ribe okupljaju su obrasla podvodnom travom. bandari. a sa strane štuke i bandari. Ostrvca i druge strukture u vodi.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 171 polako poveæava (pla e i mesta gde stoka rado pije vodu) i mesta gde se priobalno rastinje naginje nad vodom. freelining. korenje ovog drveæa probijaju korito reke i stvaraju mre u u koju se rado kriju veliki bandari. sitne udice i najkrupnije mamce koje mo ete kaèiti na njih. mesta sa potpoljenim panjevima. Depresije su vrlo èeste u ovim tokovima. skobalji i lipljeni. vo nja mamca po dnu. pritom se peni i puni kiseonikom. Ukoliko su depresije u samom priobalju i ukoliko ih natkrivljuje drvo. kao i (depresije) udubljenja u dnu. nizvodnim mestima koja su obrasla travom na dnu kriju se mrene. Mesta gde grane priobalnog rastinja gotovo dotièi površinu omiljena su mesta klenova. bolognese tehnika. Od tehnika mogu se koristiti sve tehnike plovkarenja. Koristite sve vrste plovkaroških i dubinskih tehnika. Lovite ispod mostova. Štuka mo e biti na ivicama depresije odakle napada sitnu ribu. kleniæi. menjaju brzinu toka. tanke najlone. kao i varalièarenje. štuke. bandari. ali i veliki broj njihovih pri- . U najbr im delovima rado se skupljaju pastrmke i lipljeni. U njima ive bodorke. u pliæim. koje treba loviti na samoj površini predveèe. U njima se okupljaju bodorke. U nešto sporijem delu toka su klenovi i kleniæi. Kaskade su mesta gde se voda preliva. kleniæi i klenovi. klenovi. kao i lak dubinski ribolov. mušièarenje. Za lov na ovim vodama koristite lak pribor. Ispod vode. mrene. Male reke srednjeg intenziteta toka Velike mutne reke U ovu grupu spadaju pre svega Sava i Dunav. najsporiji delovi toka su staništa bodorki i druge bele ribe. muvanje. Po pravilu tok im je krivudav i promenjive brzine u zavisnosti od nagiba terena i širine korita. varalièarenje. Poznavanje toka je od presudnog znaèaja za uspešan lov. Ovo su omiljena mesta mrenama. a ukoliko su èiste i pastrmke.

Bobice zove i gloga mogu biti u tom sluèaju izuzetni mamci. Kleniæi vole nešto br i tok. onda razne vrste glista i mesnih crviæa. Šarani se obièno zadr avaju u pliæoj vodi. Samo dno je ravno i bez prirodnih struktura. tu su i crne gliste i pijavice. Klenovi se obièno nalaze na istim mestima.172 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe toka. a bucov u gornoj polovini vode. linjak. Kada birate mamac na ovim vodama. kako se pri niskom vodostaju brod ne bi nasukao. Mrene se nalaze u brzom toku. Ove lokacije rado naseljavaju deverike. uz trsku i ševar. Uz trsku se mo e naiæi i na jato babuški. blizu drveæa ili bunja koji se nadvisuju nad vodom. Durbak je jedan od naj ilavijih. na dnu. Ukoliko kaèite ive mamce.8 m. Po pravilu. Ova mesta su izuzetno interesantna za jedan broj riba. Najdublja mesta su mesta gde se okupljaju najkrupnije deverike i babuške. crven- Reèni kej i marine . odakle vrebaju plen. iznutrice ili fermentisane itarice. pa èak i salmonida. obratite pa nju da ostanu pokretljivi na udici. pa dubina mora odmah do obale biti veæa. mada se mogu naæi i u dubljim delovima toka. Bandari se nalaze na istom mestu. Smuða i bucova treba tra iti u sredini toka. sa tim da se smuð obièno nalazi u donjoj polovini. obratite pa nju da je miris i vibracija ono po èemu æe ga ribe pronaæi. koji u donjem toku imaju izuzetnu širinu i dubinu. obale su gotovo vertikalne i odmah posti u maksimalnu dubinu. kao što su sir ili mesni narezak. Tu se danju nalazi som. posebno mesta gde se dno polako uzdi e. uvek uz neku potopljenu strukturu i nad dnom koje je èvrsto. ali se rado pribli avaju obali kako bi lovili belu ribu. kod veæih gradova i industrisjkih centara grade se dokovi i marine kako bi se omoguæio brz promet robe. Na velikim i plovnim rekama. Ovakve reke su staništa velikog broja riba. Dokovi su pre svega namenjeni lakom pristajanju brodova. plovkarenje. a za uspešan ribolov treba poznavati osobenosti ovih lokacija. kao i varalièarenje i muvanje. Od tehnika mogu se koristiti sve tehnike dubinskog ribolova sa hranilicom. Bodorke i drugu sitniju belu ribu najlakše je naæi uz obalu na dubini od 1. bodorke. sa tim da je brojnost jedinki salmonidnih vrsta vrlo mali i gotovo ih je nemoguæe uloviti.2 do 1. Štuke se obièno zadr avaju u priobalnom rastinju. Koristite najmirisnije mamce.

dok za lov na dnu treba koristiti jedno. Ukoliko marina ima deo obale koji se polaku spušta u dubinu i koji je obrastao rastinjem na tim mestima potra ite bodorke i crvenperke. U veæini sluèajeva raèiæi se nalaze neposredno pored vertikalnih zidova doka. pa se u ovim vodama uspešnije lovi u toj sezoni. sa tim da se leti okupljaju u najtoplijem delu vode. Osnovna hrana skoro svih riba (sem štuke i bandara) u ovim vodama je reèni raèiæ koji ivi u velikom broju u ovim vrlo slabo pokretljivim vodama. na samoj površini . Najbolje je koristiti monta e sa klizeæim plovkom. Bodorke se nalaze uz zidane strukture na kojima ive alge kojima se one hrane. Od tehnika lova u ovim vodama. Plovkarenje je izuzetno efikasno. a sa hranilicom ostalim vrstama riba. dok se u nekim sluèajevima mogu naæi šarani u velikom broju. bez obzira što oni više vole tekuæe vode. jer se onda mo e precizno zabaciti plovak na eljeno mesto. Klenove tra ite na samim ulazima u marine. beovice. Na samom dnu treba tra iti deverike. Marine su zimi mnogo mirnije nego leti. grabljivicama. Èak i klenovi rado naseljavaju ova mesta. Kod izuzetno aktivnih marina. tra ite ih i ispod dokova i èamaca. splavova i èamaca koji su tu ukotvljeni. štuki. Brane i ustave . kada se riba nalazi bli e površini sistem treba opteretiti ravnomerno malim olovcima. Ribe treba i tra iti upravo na tim mestima. leti je lov moguæ samo u smiraj dana i noæu.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 173 perka. sa obzirom da se lovi uz samu obalu ili uz ivice broda ili splava. Ono što sve ove ribe privlaèi je obilje hrane koja se nagomilava na ivicama obale i ispod brodova. bandaru i ponekad klenu najprimamljivije je varalièarenje. odnosno u toku godine. ali veæe olovo. Zimi se oni spuštaju gotovo do dna. pa sve do 1/3 dubine. sakrivene iza potopljenih struktura u vodi. štuke i bandari. bli e reci. Izuzetno je bitno pratiti gde se raèiæi nalaze u toku dana. linjake i šarane. gde love bodorke i drugu sitnu ribu. gde vrebaju ribu iz zasede. bez obzira na dubinu vode. Pored varalièarenja lov dubinskom metodom bez hranilice primeren je grabljivicama. Ukoliko se lovi metodama sa fiksnim plovkom. Neretko se mogu naæi kako se zaleæu iz sredine vode ka obali. Štuke se takoðe kreæu na samom dnu.

lovite je dubinskim metodama sa hranilicom na kastere. Na ovim mestima dolazi do jake turbulencije vode. Jako vrtlo no strujanje stvara nizvodno od prelivnice duboki bazen. i varalièarenjem malim varalicama. Mrenu tra ite u samom bazenu. dok se kod mlinova iz glavnog toka odvaja jedan krak. Takoðe. Klena lovite u svim delovima vode troting metodom i dubinskom metodom na hleb. u najdubljim delovima Mlinovi . Nizvodno od ovih mlinova. Deveriku tra ite u najdubljim delovima bazena i u mirnim zalivima. metodama sa hranilicom na crve. gliste. Obratite pa nju na sam tok vode nakon prelivnice. Površinsko strujanje je od prelivnice. sve dok se ne izjednaèi sa dubinom toka reke u nastavku. jer je tu koncentracija hrane najveæa. sir. Bandara lovite u svim delovima toka varalièarenjem. kukuruz šeæerac ili durbaka. glavna razlika ova dva terena je u tome što se kod brana i ustava celokupan tok vode usmerava preko ustave. u repu. Na ovom mestu se mogu naæi deverike. Lovite je dubinskim metodama na durbaka ili mesni narezak. mrene. a lovite je sitnim varalicama i mušicama. Meðutim. Mlinovi pogonjeni reènom strujom su vrlo èesti u Vojvodini. dok je strujanje na samom dnu ka prelivnici. troting ili dubinskom metodom na durbaka ili sitnog kedera. Kako idemo više nizvodno.174 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Ove dve strukture su izuzetno produktivne i ribolov se obièno odvija na nizvodnoj strani. Vrste riba koje naseljavaju ova mesta zavise od tipa dna. tvrdo dno. dubina bazena opada. mesni narezak. hleb i kukuruz šeæerac. skobalji i smuðevi radije naseljavaju kamenito. Štuku tra ite u priobalnom podruèju i mirnim zalivima. Pastrmku tra ite u samom vodopadu i u najbr em toku. prolazi kroz mlin i vraæa u prvobitan tok. Upravo ovaj prelaz izmeðu bazena i nastavka toka reke (rep) daje najbolje rezultate u ribolovu. Deverike i šarani više vole mekše dno. kastere ili konolju i troting metodom na crviæe i kukuruz. malu mrtvu ribicu. crviæe. mlinovi su stalni izvor hrane za ribe. a lovite je varalièarenjem ili troting i dubinskim metodama na mrtvu ili ivu ribu. u toku reke odmah nakon repa i u najbr im zalivima. stvaraju se bazeni vrlo slièni onima kod brana i ustava. Lipljena lovite u repu i odmah nakon njega troting metodom na crviæa ili mušièarenjem.

Koriste se sve tehnike lova iz èamca. jer su dna bazena prepuna balavaca i ru a kojima se oni rado hrane. lov iz èamca je neprikosnoven. odakle vrebaju sitnu belu ribu. u sumrak ili u prvih par sati nakon zalaska Sunca. Ono što ostrva èini interesantnim je što se nalaze u sredini toka. Najbolje ih je loviti waggler metodom. kriju se štuke. Pri dnu. U ovom sluèaju. Ade . U ovom zatonu deverike rado zimuju. ribama pru aju odliènu zaštitu. Ukoliko je ostrvo slabo poseæeno. Treba ih loviti kako dubinskom metodom. Ovako nesimetrièno postavljena dodatno stvaraju turbulenciju u vodi. Velike štuke mo ete naæi u svim priobalnim delovima ostrva. Ubrzan tok vode sa strana ostrva produbljuje reèno korito u kome se riba zimi rado zadr ava. Reèna ostrva su mesta koja pored obilja hrane. Klenovi i mrene se zadr avaju uz sam mlin. tako i varalièarenjem. koja nagomilava hranu sa nizvodne strane ade.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 175 bazena i treba ih loviti dubinskom metodom na hleb ili ito. Linjak se nastanjuje na istom mestu. Na uskim rekama. tako i u najpliæim priobalnim delovima. Na velikom broju ostrva nema ljudi i ribe ova mesta rado prihvataju kao staništa. ukoliko u zatonu ima dosta mulja. obièno u jaèoj struji pretra ujuæi dno (mrene) i površinu vode (klen). meðu ševarom i trskom. Vrlo retko se ostrva nalaze na samoj sredini toka. u gornjoj polovini vode. odakle vrebaju sitnu ribu. koga obièno dele na dve struje i ubrzavaju ga. Deverike tra ite sa nizvodne strane ostrva. kao i waggler tehnike kod kojih se mamac spušta nizvodno nošen strujom. Treba ih tra iti kako na dnu. Bandari se okupljaju na ovim mestima. jer mo ete priæi svakom delu vode i ponuditi mamac. Bodorke se obièno zadr avaju u jatu na sredini bazena. posebno ukoliko je ostrvo dovoljno široko da stvori zaton vrlo sporo tekuæe vode. uglavnom se koriste dubinske metode ribolova.reèna ostrva Mostovi . Loviti oko ostrva na velikim rekama mo ete iz èamca ili sa obale ostrva. troting tehnika. moguæe je zabaciti sa reène obale do obala ostrva.

Mamac treba puštati niz tok ispod lukova mosta. Pri lovu klena i mrene troting tehnika je odlièna. klen. linjak i šaran se mogu veoma uspešno loviti. kada ribe dolaze u ove vode pune kiseonika. U ovom bazenu rado se nastanjuju klenovi.je mesto gde se na malom prostoru mo e naæi veliki broj razlièitih ribljih vrsta. Obièno na ovim mestima voda blago ubrzava i stvaraju se depresije dna. bez obzira na velièinu tokova koji ga èine ribe rado naseljavaju. Waggler i tehnike sa kliznim plovcima koristite kada je voda izuzetno duboka i onda kada su potrebni daleki zabaèaji. mrene i kleniæi. Na njegovoj nizvodnoj strani okupljaju se bandari i deverika. pritom menjajuæi tok vode. stvarajuæi kameno-pešèano dno sa dubljim bazenom. • Ušæe slabog sporog toka u brzi masivni tok . Srednji stub. Za ribe dna koristite dubinske tehnike sa hranilicom ili bez nje. Nizvodno od mosta lovite dubinskim metodama sa ili bez hranilice. deveriku. kod neviseæih mostova. Ova ušæa su posebno interesantna sa poèetka leta kada se ribe mreste i u vreme najveæih vruæina. kako bi se uticaj toka na strunu smanjio. Troting tehnika se koristi u br em delu toka. Sama senka koju most baca na površinu privlaèi ribe. Ukoliko nema mnogo grabljivica. deverika. spira deo naslaga na dnu i produbljuje ga. Ispod mostova se èesto nalaze jata mrena i klenova. U zimskim mesecima veliki broj ribljih vrsta upravo dolazi do ušæa manjih reka u veæe kako bi prezimile na veæoj dubini.176 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Most se svojim stopama oslanja o reèno korito. Svako ušæe. štuku ili bandara. dajuæi joj sigurnost. Jako komešanje vode. je obièno mnogo veæi. Ukoliko je obrastao trskom. Zimi se na ovim ušæima mogu izuzetno Ušæa . dok par metara dalje. U njima se rado zadr avaju bandari. tamo gde je dno ostalo prekriveno muljnim nanosom velike reke mo ete naæi bodorku. Ukoliko je tok jak. podignite vrh štapa više.na ovim ravnièarskim ušæima mo ete naæi štuku i bandara kako vrebaju iz trske. Generalno gledano tri tipa ušæa su: • Ušæe brzog toka u spori . u zavisnosti koju ribu èekate. kada se lovi na crviæa i kastere. Kako se nalazi u sredini toka efekat koji on èini je slièan ostrvu. bodorka. treba tra iti i štuku.

te se veliki broj mesta gde se ribe sakrivaju uništava. riba je bli e obali. Obala je èesto jako zarasla. kao što su mesni narezak. Riba vrlo rado ulazi u ove uske tokove u ovom periodu. klena i mrenu. obratite pa nju da su se ribe prilagodile novonastaloj situaciji i da su napustila svoja stara staništa u kojima je tok prejak. Sa poèetkom hladnog vremena vodene biljke poèinju da propadaju. plavine. Postoje dva trenutka kada se nivo reka toliko poveæa da one poplave svoje priobalje. Kada lovite u ovim uslovima obratite pa nju da je prozirnost vode vrlo mala. Skoro sve vrste nizijskih riba se ovde mogu naæi. u ovom periodu treba tra iti samo dve vrste riba. ostrvima. jer je tok vode tu slabiji. Pored toga. mirnije vode. Obratite pa nju na boène kanale koji se ulivaju u reku. U glavnom toku.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 177 uspešno loviti klenovi i deverike. Ukoliko se odluèite da idete u lov kada je nivo vode visok. jer je u tim trenucima izuzetno hladna. Interesantna mesta su ona zaklonjena preprekama u vodi.obièno formira dno prekriveno finim peskom. promene vremena su toliko èeste da je to glavna prepreka ugodnom ribolovu. Od tehnika treba koristiti troting loveæi na crviæe. Jedan je proleæni. koji svojim pokretima izazivaju ribu da napadne. sir ili fermentirane itarice. Kada je potrebno zabaciti daleko lovite sa klizeæim plovcima. Plavne reke Lov s jeseni Od septembra do novembra. a od grabljivica štuke. Naselila su nove. Pored mirisnih koristite i ive mamce. I tada ribu treba tra iti kada nivo poène da pada. Koristite masne i mirisne mamce. Drugi je letnji. lišæe poèinje da otpada sa drveæa . veæ kada poène da se vraæa u korita. a nekada je i veæe drvo dovoljno da zaustavi jak tok vode. Ribu ne treba tra iti dok reka raste. Riba se nakon poplave. Dubinske tehnike se takoðe mogu koristiti sa velikim uspehom. kada se reke izlivaju zbog jakih kiša. stopama mostova. izmorena vraæa u staništa i potrebna joj je ekstra hrana. Vetar poèinje . kastere ili kukuruz. • Ušæe dva toka istog intenziteta . kada se nivo poveæava zbog otapanja snega.

obratite pa nju na debljinu ledenog sloja. pastrmka. manjov. Ukoliko lovite na malim rekama obratite pa nju na prilaz. vrlo lake verzije dubinskog ribolova sa obaveznim indikatorima trzaja na vrhu štapa. i meša vodu sve više je hladeæi. Sada je cilj naæi jato. kada nivo poèinje da se spušta. jer je riba izuzetno plašljiva. Tada treba biti izuzetno oprezan. Kada lovite na velikim zaleðenim rekama. Meðutim. koji mora biti ili izuzetno mirisan ili izuzetno ivahan. a bistrina vode dostigne oko 45 cm. Lov zimi DE . bodorka. Tra ite mesta sa najtoplijom vodom i najdublja mesta. samo tekuæi tokovi ostaju nezaleðeni i oni u ovim danima mogu pru iti veliko zadovoljstvo. U ovim periodima.178 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe èešæe da duva. radite to sa minimalnom kolièinom hrane. Idealan dan je onaj nakon par dana padavina. nije retkost da je riba potpuno prestala da se hrani. jer i najkrupnije ribe u ovom periodu uzimaju mamac izuzetnone no. riba najèešæe uzima hranu ujutro i predveèe. bandar i štuka su ribe koje je moguæe loviti. Ukoliko primamljujete ribu. Ono što ide u korist ribolovcu je da se ribe okupljaju u jata. U ovom periodu riba je slabo pokretljiva i potrebno ju je izazvati mamcem. lipljen. Od metoda najèešæe se koristi troting metoda. Kada zima jako stegne. Klen i kleniæ.

Razlog ovome je što fabrike u svom proizvodnom procesu koriste vodu i zagrevaju je. tako zagrejanu vodu vraæaju u prirodni tok stvarajuæi toplija mesta. Po pravilu se ulivaju u veæe plovne kanale ili reke. Ovako grupisani. odnosno navodnavanja poljoprivrednih površina. Kanali mogu biti uski svega dva do tri metra.Kanali anali su izuzetno èesti u Vojvodini. Ipak najèešæe su babuška i štuka. sa vrlo malo struktura. jer nije bilo praktiène potrebe da se izgraðuju dublji. ali i zbog isušivanja. Ovi kanali nisu širi od 3 m niti dublji od 2 m. Štuku po pravilu u ovim vodama treba Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Irigacioni kanali . odnosno odvodnjavanja terena. ali mogu biti i veliki plovni kanali u nekim delovima širi od 50 m. kanali imaju izuzetno urbane i veštaèke obale. Zbog toga su migracije riba u i van ovih kanala vrlo retke. Dubina kanala retko prelazi 4 m. Generalno gledano. Sam pravac protezanja kanala je pravolinijski. èamci su obièno privezani uz obalu u zimovniku. U hladnom periodu. ribama pru aju zaklon i one se ovde rado okupljaju. gde su graðeni zbog stvaranja plovne mre e. posebno u hladnim mesecima. pa mnoge ribe nikada ni ne napuste ove male kanale u toku svog ivota.mali 179 . tako da je tok uglavnom stabilan. je u blizini fabrika. Ribu treba tra iti uz obalu obraslu trskom. ispod drveæa i bunja koje se nadkrivljuju nad vodom. na mestima gde su podvodne strukture i mestima gde se dubina kanala stepenièasto menja. Ova ušæa su ili preko malih brana ili preko pumpi. Interesantno mesto za ribolov. koja zimi privlaèe ribu. Lov na kanalima K Veliki broj kanala je prokopan u cilju navodnjavanja.

dok su dubinske metode primenjive. buduæi da nisu dovoljno duboke. gde rijuæi tra e hranu. Riba se u jatima kreæe po ovoj vodi u potrazi za hranom. Èesti su i cverglani i bandari koji u nekim vodama mogu èiniti jedine vrste koje je moguæe loviti. kao i za vreme visokog i jakog toka glavnih reka. Dobro je znati da li dno skokovito menja dubinu. Po pravilu. Najefikasnije se love svim plovkaroškim metodama. U ove kanale se ulivaju mali irigacioni kanali. love se ili pri dnu plovkaroškim metodama (laz-on ili peging) ili na samoj površini. pa treba koristiti dubinske i plovkaroške metode. Pronaæi dobro mesto za lov leti je vrlo teško. ali zbog male širine kanala previše komplikovane. U tim vodama ostaju vrlo sitni. a gustim rastinjem pru aju utoèište mnogim vrstama. Neki kanali su toliko dubiki i široki da omoguæavaju nesmetan brodski teretni saobraæaj. plutajuæim mamcima. zbog èestog kaèenja. Ako se naðe skok mamac treba zabaciti na to mesto. tako da riba mo e da migrira iz jedne u drugu vodu. pa su samim tim prehladne. U poèetku sezone. Izuzetno su atraktivni za ribe.180 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe loviti od jeseni. dok se babuške uglavnom love u toplijem delu godine.veliki Duboki i široki kanali . Babuške se zadr avaju uglavnom pri dnu. meðu travom. Bela riba. posebno u proleæe kada se brzo greju. Šaran i linjak se mogu naæi u ovim kanalima. odakle vrebaju plen. Obièno Irigacioni kanali . obale ovih kanala su gole i bez ikakvih obele ja. dok se oni sami dalje ulivaju u reke ili veæe plovne kanale. Vrlo retko rastinje na obalama. Široki su najmanje 30 m i duboki oko 6 m. Jedini siguran naèin da locirate areal gde se jato kreæe je da konsultujete što veæi broj ribolovaca i saslušate njihova iskustva u nekoliko preðašnjih dana. Zimi se u ovim vodama vrlo retko zadr avaju ribe. ušæa ovih kanala u reke su odlièna mesta. U nekim sluèajevima irigacioni kanali koriste stare tokove reka ili doline i dobijaju izuzetno velike dimenzije. bodorke i crvenperke u ovim vodama ostaju sitne. Varalièarenje je retko uspešno. Štuke treba tra iti u srednjem i gornjem sloju vode u blizini obale i vodenih biljaka. Ovi ulivi su direktni. mo e biti vodiè. Ulivi manjih kanala takoðe su dobra mesta.

Štuku tra ite na ivicama kanala. Sa tim da prve treba tra iti na dnu. Nije loše doæi ranije i pokušati naæi jato sitne ribe. Krupniji primerci se nalaze na veæim dubinama. posebno ako se naiðe na jato. Najèešæe se love pec-pec tehnikama. Zimi se spuštaju u dublje slojeve. a druge na samoj površini. a smuða u sredini toka u gornjij polovini. Isto va i i za smuða koji se po pravilu najbolje lovi kada je dan vla an. i štuka je u blizini. Štuka je zimi aktivna. Treba zabacivati u najdublje delove tokova. Šarane treba tra iti na hranjenim i proverenim mestima. Deveriku je zimi lepo loviti. štuka. Bodorke se u ovim vodama mogu vrlo lako naæi. zimi se mogu uspešno loviti bodorka. Lovi se svim metodama. Iako u kanalima ive gotovo sve vrste riba. bandar i smuð. Babuške. Druge riblje vrste se ili vrlo retko love ili ih je moguæe loviti samo ako je prethodio niz toplih dana.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 181 imaju srednji dublji deo i dve terase sa boka na polovini dubine. pole štapovima ili staight lead metodom. deverika. Štuke nisu retke i u sezoni ih treba tra iti blizu obale. Bodorku je zimi najlakše loviti pec-pec i monta ama sa kliznim plovkom. Samo dno vode. Prihrana. ponekad prilaze priobalnom rastinju i tada ih treba loviti plovkaroškim metodama. Lovite na ive mamce. Ukoliko se ono naðe. Obièno su uz samo obalu i rastinje. Lov zimi 89 . Koristite vrlo lake dubinske tehnike. dok se somovi i bucovi povlaèe u sredinu toka. Deverike i babuške dele isti areal. Treba koristiti fini pribor jer riba trza vrlo slabo. Nekada prolaze starim tokovima reka i u tim delovima imaju vrlo slo eno dno. Love se svim dubinskim metodama sa hranilicom. Bandari naseljavaju vodu iznad leve i desne terase. ako je ima mora biti svedena na minimum.

beovice se okupljaju na ulivima odakle love insekte na površini. Beovice su u zalivima kada je reka plavna. Beovica Tok Kada je vodostaj visok. 182 Sponzor poglavlja:Riibici i ribe . 4. beovice pretra uju kompletan tok u potrazi za hranom. Amur se hrani u svim slojevima vode Zimi odlazi u najdublje delove.6m 3m Bandar 3m 10m U jezerima bandar se leti nalazi uz obalu odakle vreba plen. Za vreme letnje ege.Ribe i staništa O Amur Zimi miruje i ne hrani se U sporotekuæim rekama bandar vreba iz zaklona vaj deo æe u nizu slika pokušati da prika e mesta gde je najlakše pronaæi odreðenu vrstu ribe.

2 m Hrane se na dnu meðu vodenim biljem Karaš Staništa su mu bare i jezera obrasla rastinjem Zimi miruje nepokretan na dnu Hrani se iskuljuèivo na dnu meðu rastinjem .4m bodorka je cele godine 3m U jezerima se zimi okuplja na najdubljim mestima Crvenperka Jata se okupljaju ispod lokvanja ili priobalnog rastinja Niz vetar saèekuju insekte koji padaju sa obalnog rastinja Pravac vetra Ušæe kanala u reku ili jezero U kanalu se hrani na površini Popodne i noæu deo jata se pojavljuje na površini vode Mo e se naæi u blizini trske Deverika 2.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe U proleæe se pari u pliæacima U jezerima je leti predveèe na površini Danju se hrani dublje 5m Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 183 Uveèe se hrani blizu obale Bodorka Zimi se nalazi na dnu sa spoljne strane krivine Na ravnom delu dubine 2.7m 1.

9m Rije po mekom dnu pravac vetra Jede ivotinjice sa priobalnog rastinja .6m 1.184 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Omiljene vode su im reke i kanali Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Kesega U proleæe dolaze u pliæake kako bi se parile Klenovi patroliraju oko ostrva Èesto plivaju u velikim jatima (sa deverikom i bodorkom) i pretra uju dno U pliæacima se sunèaju na površini Vole gusto obrasle kanale Klen Tok Veliki primerci se okupljaju u uvalama ispod preliva Tra ite ih ispod krošnji drveæa Rupe u obali dobra su skolišta za klena Leti su u senci mostova Kleniæ 15cm 1.6m 0.2m 1.2m 0.5m Jata kleniæa se sa proleæa mreste u brzacima Zimi su u najdubljem delu toka 2m Rado rije dno pod trskom Linjak 0.5m 0.5m 1.9m Tra ite ih ispod krošnji drveæa Linjak patrolira oko uzdignuæa na dnu 1.

Sponzor poglavlja:Riibici i ribe

Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 185
Kada love pri površini love u sredini toka u grupi

Smuð

Sa prvim sumrakom smuðevi prilaze u pliæak kako bi lovili

Love i iznad muljevitog tla, jer ih ribe teško vide na tamnoj podlozi Danju rado ostaju u najdubljim delovima 1,2m Noæu prilaze obali i love

Som

3m

Danju su u dubini kraj potopljenih struktura

Zimi odlaze u najveæe dubine

Krstare terasom u potrazi za hranom

Šaran
4,5m 4,5m

Rado se kriju ispod krošnji drveæa

Plitka mesta gde se ribe mreste

Potopljena stabla

Potpoljeno stablo je za njih drago mesto Spori tokovi reka Plitka, biljem obrasla voda

Štuka
Skokovita promena dubine dna ostrvo

Rado patroliraju oko ostrva Pumpne stanice

Duboke vode sa spoljne strane krivine Utoci malih kanala

186 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena

Sponzor poglavlja:Riibici i ribe

Posebnu pa nju treba usmeriti na lov šarana u jezerima. Strukture na koje ovde treba obratiti pa nju su: • Potopljena stabla ili grane - ukoliko se mogu naæi u vodi u kojoj lovite skoro sigurno su šaranov dom. Na ovom mestu baitrunner vaše mašinice mora biti iskljuèen - inaèe æe riba umrsiti strunu u granje. Reagujte što pre. Obavezno koristite safety fig. Struna treba da je nosivosti minimum 7 kg, da bi ribu u prvom trenutku uspeli da izvuèete iz prepreka. Dalja borba je uobièajena. • Šljunkovito dno - èisto dno bez mulja je mesto gde se okupljaju mnoge ivotinje koje su hrana šaranu. U prirodnim jezerima ovakvi delovi su retki i odlièna mesta za ribolov. U potopljenim šljunkarama treba tra iti uzdignuæa koja su formirana eksploatacijom šljunka sa dna. • Ostrva - su prirodni zakloni za ribu. Kada duva vetar lovite na zaklonjenoj strani, odmah do ostrva ili na prvoj skokovitoj promeni dubine dna. • Mesto velike dubine - je šaranu interesantno i zimi, jer je tu voda najtoplija, ali i leti jer se tu nagomilava hrana. • Lokvanji - ukoliko lovite šarana izmeðu lokvanja, koristite surface rig, a kao mamac uzmite hleb. • Trava na dnu - je siguran znak da je i šaran u blizini. Obratite pa nju na pravilnu prezentaciju mamca. Ukoliko trava nije jedra i zelena, veæ slinava i braonkasta, biocenoza ne funkcioniše. To znaèi da nema ni sitnih ivotinja, pa ni šarana koji se njima hrani. • Priobalni pojas - šarand ije vrlo retko smatraju dobrim mestom, a posebno na velikim vodama. Ovo je na alost greška. Šaran se èesto hrani upravo u ovom pojasu. Da bi lovili uz obalu morate biti izuzetno tihi. Svaki jaèi udarac ili korak na obali oteraæe ribu. Lovite kada duva topao vetar, jer kada duva hladan vetar, šaran ide u dublje delove toka. U ovoj zoni šaran je oprezan, pa ga lovite na sitnije mamce (kukuruz, partikli ili boili 14mm ili manji). Oko mamca postavite dva šake groundbait primame. Strunu nemojte previše nategnuti, kako bi šaran mogao da mamac ponese u ustima. Obavezno koristite èekrk sa baitrunner-om ili mašinicu ostavite odklopljenu. Prvi udarac šarana je u ovom sluèaju izuzetno sna an. W

Tereni za moderan šaranski ribolov

Prenumeranti:
I izdanja

Prenumeranti I izdanja

Dve su stvari kojima treba teiti u ivotu: prvo je da se dobije ono to se eli; a, potom, da se u tome i uiva - Logan Pearsall Smith, 1931 Aleksiæ Sne ana,Vrbas Aleksiæ Vladeta,Kruševac Aleksov Predrag, Beograd Anðelkoviæ Slobodan,Kruševac Andesilic Pavle,Kula Antiæ Slobodan,Zemun Baciæ Davor,Kruševac Bašiæ Danijel, Sonta Benko Mirko,M. Mitrovica Bicanin Nenad,Beograd Blaškoviæ Bela,Sombor Bojkoviæ Nenad,Bor Bojoviæ Zoran,Zemun Brkiæ Nemanja,Mladenovac Dakoviæ Milan,Beograd Dašiæ Dragan,Novi Beograd Dimitrijeviæ Jovan,Koceljeva Dobrosavljeviæ Èedomir,Loznica Dra iloviæ Tatjan,Setonje-Zdrelo Dragomiroviæ Dragèe, Bošnjak Durakoviæ Zoran,Šid Ðeniæ Aleksandar,U ice Ðokiæ Branislav,Beograd Ðokiæ Saša, Od aci Ðordjiæ Jovan,Jajinci - Beograd Ðukanoviæ Aleksandar,Beograd Ðukiæ Zoran,Beograd Ferencik Laslo, Zrenjanin Filipoviæ Igor,Beograd Gavriloviæ Aleksandar,S. Mitrov Geriæ Beatrica,Subotica Goluboviæ Darko, arkovi Gordiæ Zvonko, Novi Sad Hemela Ljubomir,Baèki Petrovac Hudjan Andrej,Glo an Ibrajter Ivan,Senta Iliæ Zoran,Despotovac Jakšiæ Boris,Mol Jakusin Aleksandar,Kruševac Jerotiæ Branislav,Borèa Greda Jovanoviæ Igor,Beograd Kalinoviæ Tihomir,Zajeèar Karanoviæ Ratko,S. Kamenica Keri Robert,Bajmok Kerkez Mile,Vršac Kerkez Zoran,Novi Beograd Kosoviæ Dejan,Paraæin Kostiæ Viktor,Zrenjanin Kozakijeviæ Branko,Beograd Kuraica Slavko,Šabac Laziæ David,Beograd Leban Laslo,Mu lja Ljubisavljeviæ Goran,Niš Lonèareviæ Nenad,Beograd Maksimoviæ Miroslav,Zemun Maniæ Slobodan,Smederevo

Kukujevci Milovanoviæ Iva.Vrnjaèka Banja Vujaèiæ Dragomir.Novi Sad Ostojiæ Marko.Novi Beograd Vuksanoviæ Nebojša.Zrenjanin Struniæ Mladen.Kruševac Srdanov Vladimir.Novi Beograd Pantiæ Danijel.Beograd Radovanoviæ Relja.Beograd Šarac Goran.Beograd Zdraviæ Milan.Rekovac Milivojeviæ Momèilo.Svrljig Miriæ Siniša.Loznica Trebinjac Milojko.Kruševac ivkoviæ Milan.Leskovac Tesmanoviæ Miroljub.Kragujevac Porèiæ Dejvid. Vršac Stojkov Ljubomir.Osniæ Stefanoviæ Andreja.Novi Beograd Viæentijeviæ Milivoje.Panèevo Prodanoviæ Rade.Lazarevac Miliæ Zoran.Novo Selo Sesartic Braslav.Zrenjanin Vuèetiæ Miodrag.Boljevac Pinkava Ivan.G.Šid Mezei Ivan.Subotica Popoviæ Milan. Milanovac ivkoviæ Nenad.Beograd Matovina Zvonimir.U ice Simiæ Aleksandar.Novi Sad Mijatoviæ Milan.Kikinda Nikoliæ Dejan.Kragujevac Stojadinoviæ Milorad.Cerak .Beograd Tasiæ Gligorije.Novi Sad Rajkoviæ Milenko.Bajmok Nikoliæ Miroslav.Temerin igiæ Dragoslav.Mionica Nedeljkov Predrag.Graèanica Marinkoviæ Milun.Vladièin Han Stojiæ Iva.Stopanja Segi Arpad.Prenumeranti 189 Marinkoviæ Boban.Beograd Vozar Emil.Kraljevo Vukin Nebojša. Zemun Pernar eljko.Sremska Kamenica Sremèeviæ Bojan.Zrenjanin Srdiæ eljko.Kruševac Stanimiroviæ Miæa.Kisaè Vuèen Kristijan.Novi Beograd Ristiæ Slaviša.Beograd Masnikoviæ Dragomir.Kraljevo Petroviæ Borislav.Vladimirci Mijiæ Slobodan.Novi Sad Momiroviæ Radivoje.Beograd Stojanoviæ Dragan.Novi Sad Seocanac Dejan.Zrenjanin ivkoviæ Danilo.Novi Beograd Tanurd iæ Milenko.Novi Sad Puja Tomislav.Kragujevac Maslovariæ Ivan.Blace W .Banovci-Dunav Praziæ Srdjan.Futog Milanoviæ Nebojša.Loznica Novkoviæ Predrag.Beograd/Cerak Vukoliæ Miloš.Oseèina Stanimiroviæ Nebojša.Beograd Obradoviæ Danilo. Zemun Radujkoviæ Janko.Novi Sad Zdravkoviæ Zdravko.Kruševac Šiljiæ Goran.Beograd Suèeviæ Slobodan.Senta Vukašinoviæ Srdjan.

190 Bele ke .

Pronala enje pravog mesta svodi se na pronala enje znakova ivota u vodi. meðutim kada ovaj sloj priðe obali. sa sobom noseæi hranu sa površne i dna. ali su one moguæe. potrebno je da su bar delimièno okru ene vegetacijom. on nastavlja svoje kretanje uz liticu u dubinu i po dnu se vraæa u suprotnom smeru.2 kg.45 kg. Kako su ove vode zapreminski male. babuške i bandare do 0. Tra ite sledeæe stvari: • mehurove gasa na površini vode koji. U ovim vodama mo ete oèekivati šarane i štuke do 3. Iz daljine mo e vam pomoæi dvogled. Površinski sloj vode uvek prati pravac vetra. Na ovaj naèin se osigurava pravilna biocenoza u kojoj mogu da rastu biljke i ive i razmno avaju se insekti i ribe. Ova hrana se nagomilava odmah nakon prve prepreke (terase) na dnu. koja je u tekuæim vodama malo bitna. linjake i deverike do 1. a za bli e detalje koristite polarizacione naoèare koje omoguæavaju da zavirite ispod površine.4 kg i crvenperke. Naime. Zato je va no obratiti pa nju na vertikalnu komponentu kretanja vode u jezerima. bodorke. Lov na jezerima N Lov ribe na malim plitkim barama-jezerima èija širina u najširem delu ne prelazi dve du ine štapa mo e biti izuzetno interesantna. To je mesto gde generalno treba tra iti ribu. obratite pa nju na pravac duvanja vetra. Naravno ne mora biti svih ovih vrsta. kako bi joj delovi bili u stalnoj senci.Jezera ajva nija karakteristika jezera je da se voda u njima vrlo slabo ili nimalo ne kreæe. ukoliko im se lokacija Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Male bare 161 .

sa proleæa uz travu gde se mresti.162 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe pomera. Mašinicu treba ostaviti nepreklopljenu ili koristiti onu sa baitrunner-om kako bi riba slobodno uzela mamac. • Ukoliko pecate na samoj sredini svi waggler. potièu od ribe koja rije dno. a leti kada je sunèano u senkama koje baca drveæe. a kada duva vetar bli e obali na koju vetar naduvava talase i hranu. Bare su retko dublje od 2 m i obièno imaju meko dno obraslo biljkama. kod koga se ne kaèi olovo niti hranilica. mesni crviæi. Ovo je varijanta dubinskog metoda. . jer æe vas ribe osetiti. kukuruz šeæerac i gliste. budite oprezni sa primamom. Mamci za ove vode su: hleb (u svim oblicima). Samo najdublji delovi mogu biti bez rastinja. Generalno gledano. pole i pec-pec sistemi se mogu koristiti. deverika i linjak u potrazi za hranom na dnu • prstene na površini vode koje ostavljaju crvenperke loveæi insekte sa površine vode Zimi ribe tra ite u najdubljim delovima. • Na ivicama trave treba loviti na samom dnu i za tu svrhu je najbolji lift-float metod. deverika i linjak u potrazi za hranom • pomeranje listova lokvanja koga gurkaju crvenperke u potrazi za pu evima • zamuæenje vode koje u plitkoj vodi mogu praviti šaran. a krupniji od deverike i šarana • pokrete priobalnog ševara koga pomeraju šaran. Pribli avanju mestu ribolova treba dati posebnu pa nju. buduæi na male dimenzije vode i njene male dubine. treba koristit freeline metod. u kojima ima šarana i linjaka. Uradite to što tiše i pa ljivije. veæ se umesto ote anja uzima odreðena kolièina primame u rukci se stisne oko glavnog najlona i mamca. Od tehnika treba koristiti: • U vrlo plitkim barama. jer je u ovim vodama ribu najlakše prehraniti. Dohranjujte èesto i pomalo. Sitni mehurovi potièu od linjaka. Ovako “okaèena” primama æe poslu iti i da se sistem zabaci i da se riba primami.

Obratite pa nju na rezultat merenja dubine. kada su gornji slojevi vode prehladni. babuške i deverike mogu se koristiti svi poznati sistemi za dubinski ribolov i sistemi za moderan šaranski ribolov. kada treba iæi na suprotnu obalu. Štuke i bandare lovite u priobalnom pojasu. Odavde treba zakljuèiti. Naime temperatura vode se u toku godine menja u gornjih 6 m vode. Kod ovih jezera nije redak sluèaj da su najdublja upravo pri obali. dok je na dubinama veæim od 6 m temperatura stalna i iznosi 4OC. a sve pliæa ka centru. U ovim dubinama ribu treba tra iti samo zimi.ciglane i šljunkare . dolazi do naginjanja ove linije vode i to tako što se ona prostire od površine vode na strani od koje duva vetar. Pored slike dna. koristite uljne-masne mamce i uljane atraktore i mirise. Ukoliko se odluèite za lov šarana na dnu. treba obratiti pa nju na temperaturnu slojevitost ovih voda. Ovo pravilo va i tokom cele godine osim zimi. Ukoliko lovite bodorke. Za ovu svrhu mo ete koristiti razna pomagala od onih koja se montiraju na kraj strune i kojima se meri dubina u najbli oj obalnoj zoni. pa sve do najveæih dubina na strani ka kojoj duva vetar. U zavisnosti od toga kako je ovakvo jezero nastalo. Kao što je i reèeno u ovim vodama ive gotovo sve vrste riba mirnih voda. da u trenucima kada duva vetar. tra ite in na samoj sredini pri površini vode koristeæi waggler sistem.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 163 Bilo da su prirodnog porekla (obièno u planinskim krajevima gde je došlo do plavljenja prirodnih udubljenja) ili veštaèka (šljunkare ili ciglane) ove vode su idealne za ivot velikog broja krupnih primeraka riba. imajte na umu da na velikim dubinama nema mnogo svetlosti i da riba mamac mora naæi po “njuhu”. i njegovo dno mo e biti sasvim pravilno (kao kod bazena) ili izuzetno slo eno. Ovo posebno va i za ciglane i šljunkare zbog specifiènog naèina vaðenja materijala u trenutku formiranja udubljenja. Mala duboka jezera . na dubinama do 3 m klasiènim dubinskim sistemima za lov grabljivica ili balerinom. sa tim da šaran i bandar mogu porasti izuzetno veliki. pa sve do ultrazvuènih sonara koji mogu dati detaljnu sliku dna. Ukoliko duva izuzetno sna an vetar. Dakle. Od presudnog znaèaja za uspešan ribolov je upoznavanje sa strukturom dna. ribu treba loviti sa obale na koju vetar duva. sa puno kaskada i prepreka na dnu. Za lov šarana.

Obale su ureðene i mogu biti šljunkovite u obliku pla a ili betonske sa oštrom promenom dubine u priobalju. mesni crviæi. Voli sunèane intervale dana i dane kada duva blagi povetarac i obièno se zad ava na mestima gde je dno èisto i prekriveno muljem. karaši. Kada birate mesto. kao i kod svake prepreke na dnu. glista i konoplja. Kada u vodi ive i štuke. Šarana u ovim vodama treba tra iti u svim dubinama. Voli sunèane intervale dana. a kao mamac dobro su se pokazali boili. Ukoliko lovite soma. kako nema ljudi na obali. Kao mamac koristite ito. koja su veæinom nastala veštaèkim putem. a kao mamac koristite d igericu. a krupniji bli e dnu. U letnjim su mesecima namenjena rekreaciji graðana. obratite pa nju na ostale ribolovce. Soma danju treba tra iti u najdubljim delovima. Noæu som kreæe u potragu za hranom i dolazi u pliæake. Somovi. durbaka ili èikova. Gradska veštaèka jezera . Klen se mo e loviti svim dubinskim sistemima i varalièarskom tehnikom. Za šarana mo ete koristite sve dubinske i moderne sisteme. odluèite se za adekvatan dubinski pribor. Mo ete probati i varalièarenje. Ukoliko lovite karaše ili sitnu belu ribu pri obali koristite najlakše moguæe sisteme i duge pec-pec štapove i sisteme. Oko ovih jezera obièno nema nikakvog visokog rastinja koje bi bacalo senku na vodu. Pecajte sa one strane ka kojoj duva vetar. Na ovim jezerima obièno ima dosta pecaroša i posmatrajuæi njih. Na ovakvim vodama. Klen se kreæe u jatima i to sitniji pri površini. meðutim brojnost njihove populacije je u direktnoj srazmeri sa kolièinom priobalnog rastinja. Karaša tra ite u samom priobalju kao i na mestima gde se dubina naglo menja. U nekim od ovih voda ima i štuka.164 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Kod nas ima dosta gradskih jezera. hleb i mesne crviæe. i u senci. pa se tada i ostvaruju najveæi ulovi. Dubina im se postepeno poveæava i u najdubljem delu ne prelazi 4 m. U smiraj dana i noæu. Èesto prilazi obali i hrani se u samom pliæaku. ribe postaju manje oprezne i treba ih tra iti u pliæim delovima. ispod svake strukture koja se nadvisuje nad površinu. obièno gradnjom zaštitnih brana ili ispunjavanjem pogodnih udolina vodom. kasteri. šarani i klenovi obièno èine ribolovno vredne ribe. lako æete naæi dobre pozicije. crnu glistu. ribolov je ogranièen u periodu “van sezone kupanja”. kukuruz.

Uzvodno od brana dolazi do nagomilavanja vode i stvaranja jezera. dok šaran. Ova jezera imaju blagi tok u smeru kretanja osnovne matice i pru aju velike moguænosti za lov kapitalnih primeraka.je mesto sa koga se lako mo e zabaciti u samu maticu. Lovite je na mesne crviæe i gliste. • potopljene strukture . Ova jezera su delo ljudskih ruku i nastala su podizanjem brana na rekama. a dubina najveæa.privlaèi ribe sa proleæa da se u njemu pari. riba se više hrani predveèe i u toku noæi. Izuzetno su privlaèna za sve vrste riba. Na ovakvim vodama tra ite sledeæe detalje: • priobalni pojas obrastao u travu .je obièno najdublji deo akumulacije po kome ribe dna patroliraju u potrazi za hranom. a voda ima najviše kiseonika. deverika.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 165 mali plavac. • originalan tok matice . belu ribu lovite finim pec-pec alati- Akumulaciona jezera .dodaju novu sve u vodu u glavnu masu i stvaraju mesta sa najbr im tokom. Ovde se misli kako na eventualne potpoljene graðevine. tako i na mala uzvišenja i ostale interesantne strukture.nastale akumulaciom vode. tra ite je u starom toku i na najveæim dubinama. štuka. ukoliko je izuzetno toplo u toku dana. odnosno beovica ili sitna sunèica kao parèe mogu dati izuzetne rezultate. Leti. Raèunajte da je u tom delu strujanje najjaèe. • zid brane ili prelivnice . ribu tra ite na mestima gde on najsna nije kovitla vodu i na strani obale ka kojoj duva. mesta su gde se krupniji primerci riba rado zadr avaju. crvenperka ili karaš kao ivi keder. za vreme najveæih vruæina. Kada duva blagi vetar. a grabljivice u toku cele godine da iz nje napada sitnu ribu • pumpne stanice i prelivnice . sa obzirom da se u tim delovima nagomilava hrana¸. Za deveriku na dnu koristite klasiène metode dubinskog ribolova uz hranilicu. U priobalju. bandar i bodorka odlaze u najdublje delove ovih voda. Na ovim vodama mo ete naæi sve vrste riba koji ive u slatkim vodama vašeg regiona. Nakon dolaska na vodu treba locirati aktivnost ribe. Takoðe. linjak i crvenperka rado ostaju u pliæaku.

potrebno je da se tu i usidrite. Iako vam se mo da èini da jezerska voda ne teèe. Ona bi kao osnovu trebala da ima ucrtan oblik jezera i veæih nepomiènih struktura na obali. d igericu ili mrtvu ribu. Bandara nešto dalje od obale i ispod brane i prelivnice. Iako iz èamca mo ete koristiti sve metode ribolova. pomeriti vaš èamac. dve tehnike Lov iz èamca . Štuku lovite varalièarenjem.166 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe ma na mesne crviæe. koji slu e kao orijentiri. dubinskim ili plovkaroškim metodama ( iv keder. dobro bi bilo da napravite priruènu kartu dna. Svakom mestu kome odredite dubinu. kao i kod podvodnih prepreka. dodelite taèku na karti i kraj nje upišite dubinu. hleb i ito. Lovite ga varalièarskim metodama. Pretra ite što veæi prostor. Soma tra ite na samom dnu i lovite ga klasiènim dubinskim metodama. Šarana mo ete loviti u priobalju lift-float metodom sa hlebnim mamcima. jer ste mobilni. èamca ili brane i ustave. rovca. Tra ite je u priobalnim delovima uz trsku ili leti na velikim dubinama uvek tamo gde je riblja mlað. Varalièarite sitnijim varalicama ili koristite dubinske ili plovkaroške metode uz upotrebu crnih glista. U brzim delovima vode. Pre svega treba upoznati dno i strukture na njemu. Te linije oznaèavaju terase na dnu i obièno se u njihovoj blizini nalaze jata riba u potrazi za hranom. ona æe ipak vremenom. jigovanjem. uz uticaj strujanja vazduha nad površinom. Verovatno æete pored manjih struktura na dnu. od kojih su najva nije: moguænost preciznog pronala enja mesta gde se riba okuplja i moguænost korišæenja svih poznatih tehnika ribolova. muvanjem ili klasiènim dubinskim metodama. To je iz èamca lako. pronaæi i više taèaka koje su na istoj dubini i mogu se spojiti linijom. a kao mamac koristite durbaka. gliste. ukoliko tra ite mrenu ili skobalja. a u dubini svim dubinskim i modernim šaranskim tehnikama sa kukuruzom šeæercem ili boilijima. Po vodi se kreæite što tiše. Kada naðete pogodno mesto. kako bi minimalno uznemirili ribu. mo ete probati metode kotrljanja i zastavice. a ukoliko planirate da više puta izaðete na vodu. Lov iz èamca nudi niz prednosti. durbaka ili sitnih ribica kao mamaca. mrtav ili parèe) sa obale. Smuða æete naæi u starom toku kod potopljenih struktura. crnu glistu. Mamac treba da je mrtva ili iva riba ili parèe.

Kada duva jak vetar. u prvoj polovini jeseni pecajte bli e strani ka kojoj duva vetar. Dugotrajno ili naglo zahlaðenje umiruje ribu i ona se sakriva u skrovište retko jeduæi. Lov sa jeseni Lov zimi . buduæi da je vetar uskomešao kompletnu vodu i izjednaèio temperaturu. to mo ete raditi po celom jezeru. Štuka. potopljene strukture pri stvaranju akumulacije su lovna mesta. najdublji delovi vode i stara korita. Štuku tra ite blizu potopljenih ostrva. Procena o mestu ribolova zavisi od ukupne temperaturne slike vode. a u drugoj (onoj bli oj zimi) lovite na strani sa koje vetar duva. na mestima gde raste vodena trava. pecajte u priobalju. Ribe su hladnokrvni organizmi i njihova ativnost zavisi od temperature sredine u kojoj ive. pecajte u najdubljem delu. Štuku lovite varalièarenjem ili joj ponudite mrtvog ili ivog kedera. Ukoliko se odluèite da zimi odete u ribolov. Tu su i zidovi brana i prelivnica. Kedera æete vrlo teško naæi zimi. Generalno gledano. bodorka. nemojte menjati mesto. pa je bolje napraviti zalihu istih još u toku jeseni. gde ima potopljenih panjeva i gde se obalno drveæe natkrivljuje nad vodom. Ono što sa jeseni tra ite su najtoplija mesta u toku. deverika i plotica se zimi najèešæe i najupešnije love. Mamac uvek bacite sa dublje strane ove škrape. Riba je izrazito aktivna i sakuplja se u tim slojevima. ukoliko je gornji sloj hladniji. Kada ulovite jednu. bandar. Nagli skok temperature mami ribu iz skloništa.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 167 daju najbolje rezultate: varalièarenje grabljivica i plovkarenje uz loosefeeding tehniku primamljivanja svih vrsta riba. Kada nema posebnih termalnih tokova ili izvora opšte pravilo va i: ukoliko je gornji sloj topliji od 4OC. veæ se ubrzano hrane. najbolje mesto je mesto gde dno skokovito menja dubinu. Takoðe birajte sunèane dane. Ukoliko je vetar umeren. jer se ribe još nisu povukle na mirovanje. Ipak. Jesen je interesantna za lov. raspitajte se gde riba radi i u kom delu dana. Štuke zimi umeju da se okupe na istom mestu. ako je moguæe pecati. kao i pumpne stanice na obali. spremajuæi se za predstojeæu zimu.

durbak i kasteri. Ove ribe se i zimi hrane kao i leti.net . Dobro vreme za lov je nakon obilne kiše koja ume da zamuti vodu jezera. Mamac mo e biti hleb. U starom toku i uz prepreke na dnu. Varalièarenje sitnijim varalicama i dubinske i plovkaroške metode sa mrtvom (slatkovodnom) ili ivom ribom. Kako je griz zimi slabiji nego leti. 9. jer se ribe zimi brzo zasite. ali i dece i omladine. ali pretra uju mnogo manji areal. kada potpuno miruju. olovno ote anje smanjite na minimum. Uvek su u jatu. godine i veæ tada je bila najmasovnija u slivu Drine. a u pripremi je i poèetak rada škole ribolova i sekcija u svim gradskim osnovnim školama u Loznici. u èijem je sklopu i klub ribolovaca. plovkaroške i mach tehnike su pokazale najviše uspeha. Prostorije udru enja OOSR "DRINA" nalaze se u Loznici u ulici Vuka Karad iæa br. http://www. Ne vole preterano hladne dane. Danas ima oko 1500 èlanova meðu kojima je i znatan broj pripadnica lepšeg pola. Knjiga “Tajne ribolova 1” je zvanièan ud benik škole ribolova OOSR “Drina”. Zimi su uvek u jatima.org. kukuruz šeæerac.168 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Bandara lovite na istim mestima gde i štuku. durbakom ili glistom daju odliène rezultate. a sve ostale funkcije se obavljaju volonterski. gh Opštinska organizacija sportskih ribolovaca "DRINA" u Loznici osnovana je 24.drina-lo. Loznièki ribolovci pobednici su mnogih takmièenja i osvajaèi lige trofeja na nivou Jugoslavije. Udru enje izdaje sopstveno glasilo pod imenom "Loznièki ribolovac". ito.yu OOSR "DRINA" Loznica Vuka Karad iæa 9 Tel: 9938115874376 e-mail:drina@verat. Ukoliko lovite dubinskim metodama. Bodorku. Udru enje ima èetiri stalno zaposlena radnika. deveriku i ploticu tra ite u najdaljim i najdubljim delovima vode. Primama treba da je vrlo laka i retka. marta 1950.

na nizvodnim stranama ostrvaca. bandara i reðe deveriku. Leti je najbolje iæi u potragu za klenom i mrenom i to u najbr im delovima toka. predveèe mo ete oèekivati mrenu i klena. u pliæim delovima kod kojih je dno obraslo travom i na mestima gde se ukršta brz sa sporim tokom. posebno u malim zalivima u koje glavni tok ne ulazi. posmatrajte površinu vode. klena. Samo se tako mo e objasniti redovni ulov planinskih riba i u ravnièarskim rekama. štuku. Mrenu. Ukoliko je glatka i dno je peskovito i glatko na tom mestu . kao što su Dunav i Sava kod nas. u depresijama dna (koje jedino mo ete otkriti merenjem dubine olovom). Da bi saznali kakvo je dno na mestima sa dubokom vodom. u svojim dubinama kriju kapitalne primerke svih ribljih vrsta i svaki izlazak na vodu zaèinjen je tom moguænošæu nesluæenog ulova. koristeæi tehnike freelining.Reke eæina ribolovnog iskustva je upravo sa reka. leti i sa jeseni. kleniæa. stopa mosta ili krupnijeg kamenja ili panjeva koji izviruju iz toka. Lov na rekama V U ovim vodama mo ete naæi mrenu. Sa jeseni mo ete loviti sve vrste ribe u glavnoj struji koristeæi sve raspolo ive tehnike. bodorku. Buduæi da su one uvek deo neke veæe vodene mre e. troting. klena i kleniæa tra ite na mestima gde se priobalno rastinje naginje nad vodom. èiste reke 169 . Velike reke. na mestima gde glavni tok potkopava obalu. štuku i bandara tra ite u delovima sa najsporijim tokom vode. kotrljajuæeg olova i sve tehnike sa hranilicom. Bodorku. ribe lako putuju iz jedne reke u drugu. uvek obogaæujuæi broj vrsta. Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Brze. Zimi se treba odluèiti za klena.

Poslednji.170 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe kleniæa. sve dubinske tehnike. bez obzira da li koristite plovkaroške ili dubinske tehnike. i Elodea sp. a od tehnika koristite troting. imaju najmanju dubinu. Jaèi štapovi i struna samo mogu biti od pomoæi kada vam se udica zakaèi za predmete na dnu. koji su upravo dizajnirani za ovu svrhu. Obavezno odredite dubinu toka. a 1. pa je poznavanje samog mesta veoma bitno. Ove reke mo emo podeliti u tri dela. hleb i kulju. Tihi pristup. Meðu njom se èesto krije štuka. U drugom delu reka usporava i poèinje da stvara nanose na dnu. durbake. Tra ite ih u mirnijim tokovima. Ovakva kaèenja su najèešæa baš kod ovih voda. Prvi. laying on tehniku i lov mrtvim i ivim kederom za štuku.8 g. Tra ite mesta gde tok meandrira. korišæenje odela prirodnih boja i dugi štapovi. U ovom delu toka. najmanji i najbr i je kod izvorišta. Spore. Plovkaroške. mo ete naæi mrenu. lokvanj naseljava nešto dublje vode. Mesta obrasla Potamogeton sp. bodorku i štuku. smanjiæe moguænost da oterate ribu. Kada plovkarite. tehnike sa hranilicom.4 kg za ostale sitnije vrste. Nemojte podceniti snagu reènog toka. najdublji i najsporiji deo toka je stanište i najkrupnijih primeraka. koristite najlakši pribor koji funkcioniše. Olovca postavite bli e udici. Od mamaca koristite gliste. a mesta bez trave odaju najdublje delove toka. koristite Avon plovke nosivosti od 0. Kada lovite dubinskom metodom kompletan sistem ne bi smeo da bude te i od 60 g.3 kg ukoliko lovite mrenu ili klena. U depresijama dna. ribe opa aju sve dogaðaje na obali. bodorku i crvenperku. a sam pravac reènog korita je vijugav. U ovom delu se prvi put pojavljuje trava na dnu. Buduæi da je tok ovde uzak.45 g do 0. mesta gde se dubina dna . Nosivost strune mora biti bar 2. U delovima sa ustaljenim tokom lovite klena. ravnièarske reke slabog intenziteta toka Ove vrlo spore reke sa malom širinom i promenjivom dubinom kriju u svojim tokovima vrlo krupne i æudljive ribe. Uvek koristite ote anja veæe mase i krupnije plovke. pa samim tim i najzanimljivije. Obale ovih reka su gusto obrasle travom. Ovo su bez sumnje najte i tereni za lov. tehnika kotrljanja olova i tehnike freelining-a su idealne za ovaj deo reke.

kao i lak dubinski ribolov. muvanje. Mesta gde grane priobalnog rastinja gotovo dotièi površinu omiljena su mesta klenova. bandari. kleniæi i klenovi. bolognese tehnika. ali i veliki broj njihovih pri- . u njegovom korenju se obièno kriju najkrupniji klenovi. Ostrvca i druge strukture u vodi. Ukoliko su depresije u samom priobalju i ukoliko ih natkrivljuje drvo. korenje ovog drveæa probijaju korito reke i stvaraju mre u u koju se rado kriju veliki bandari. kleniæi. Mesta gde se ribe okupljaju su obrasla podvodnom travom. Po pravilu tok im je krivudav i promenjive brzine u zavisnosti od nagiba terena i širine korita. Najbolje je obiæi reku u periodu kada je vodostaj nizak i kada je voda bistra. Uopšte uzev. mrene. Štuka mo e biti na ivicama depresije odakle napada sitnu ribu. koje treba loviti na samoj površini predveèe. U njima se okupljaju bodorke. Koristite sve vrste plovkaroških i dubinskih tehnika. vo nja mamca po dnu. Ispod vode.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 171 polako poveæava (pla e i mesta gde stoka rado pije vodu) i mesta gde se priobalno rastinje naginje nad vodom. štuke. kao i (depresije) udubljenja u dnu. najsporiji delovi toka su staništa bodorki i druge bele ribe. freelining. skobalji i lipljeni. Ovo su omiljena mesta mrenama. menjaju brzinu toka. u pliæim. sitne udice i najkrupnije mamce koje mo ete kaèiti na njih. mušièarenje. tanke najlone. a sa strane štuke i bandari. Poznavanje toka je od presudnog znaèaja za uspešan lov. Lovite ispod mostova. Za lov na ovim vodama koristite lak pribor. U nešto sporijem delu toka su klenovi i kleniæi. Kaskade su mesta gde se voda preliva. kao i varalièarenje. mesta sa potpoljenim panjevima. Male reke srednjeg intenziteta toka Velike mutne reke U ovu grupu spadaju pre svega Sava i Dunav. nizvodnim mestima koja su obrasla travom na dnu kriju se mrene. Od tehnika mogu se koristiti sve tehnike plovkarenja. Depresije su vrlo èeste u ovim tokovima. klenovi. pritom se peni i puni kiseonikom. a ukoliko su èiste i pastrmke. varalièarenje. Leti je nizvodna strana kaskade puna ribe. U njima ive bodorke. bandari. U najbr im delovima rado se skupljaju pastrmke i lipljeni.

Bandari se nalaze na istom mestu. Bodorke i drugu sitniju belu ribu najlakše je naæi uz obalu na dubini od 1. Od tehnika mogu se koristiti sve tehnike dubinskog ribolova sa hranilicom.172 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe toka. Štuke se obièno zadr avaju u priobalnom rastinju. sa tim da je brojnost jedinki salmonidnih vrsta vrlo mali i gotovo ih je nemoguæe uloviti. obratite pa nju da ostanu pokretljivi na udici. Ova mesta su izuzetno interesantna za jedan broj riba. uvek uz neku potopljenu strukturu i nad dnom koje je èvrsto. obale su gotovo vertikalne i odmah posti u maksimalnu dubinu. kako se pri niskom vodostaju brod ne bi nasukao. a bucov u gornoj polovini vode. Po pravilu. linjak. Ukoliko kaèite ive mamce. posebno mesta gde se dno polako uzdi e. kao što su sir ili mesni narezak. tu su i crne gliste i pijavice. pa dubina mora odmah do obale biti veæa. Bobice zove i gloga mogu biti u tom sluèaju izuzetni mamci. bodorke. Kada birate mamac na ovim vodama. crven- Reèni kej i marine . mada se mogu naæi i u dubljim delovima toka.8 m. Uz trsku se mo e naiæi i na jato babuški. sa tim da se smuð obièno nalazi u donjoj polovini. Tu se danju nalazi som. na dnu. Na velikim i plovnim rekama. obratite pa nju da je miris i vibracija ono po èemu æe ga ribe pronaæi. uz trsku i ševar. Najdublja mesta su mesta gde se okupljaju najkrupnije deverike i babuške. pa èak i salmonida. Ovakve reke su staništa velikog broja riba. blizu drveæa ili bunja koji se nadvisuju nad vodom. Ove lokacije rado naseljavaju deverike. iznutrice ili fermentisane itarice. onda razne vrste glista i mesnih crviæa. koji u donjem toku imaju izuzetnu širinu i dubinu. Samo dno je ravno i bez prirodnih struktura. Smuða i bucova treba tra iti u sredini toka. Šarani se obièno zadr avaju u pliæoj vodi. Mrene se nalaze u brzom toku. Dokovi su pre svega namenjeni lakom pristajanju brodova. Koristite najmirisnije mamce. Kleniæi vole nešto br i tok. Klenovi se obièno nalaze na istim mestima. kao i varalièarenje i muvanje. kod veæih gradova i industrisjkih centara grade se dokovi i marine kako bi se omoguæio brz promet robe. Durbak je jedan od naj ilavijih. a za uspešan ribolov treba poznavati osobenosti ovih lokacija. odakle vrebaju plen. plovkarenje. ali se rado pribli avaju obali kako bi lovili belu ribu.2 do 1.

Izuzetno je bitno pratiti gde se raèiæi nalaze u toku dana. pa se u ovim vodama uspešnije lovi u toj sezoni. dok se u nekim sluèajevima mogu naæi šarani u velikom broju. Ribe treba i tra iti upravo na tim mestima. Ono što sve ove ribe privlaèi je obilje hrane koja se nagomilava na ivicama obale i ispod brodova. tra ite ih i ispod dokova i èamaca. sa tim da se leti okupljaju u najtoplijem delu vode. Osnovna hrana skoro svih riba (sem štuke i bandara) u ovim vodama je reèni raèiæ koji ivi u velikom broju u ovim vrlo slabo pokretljivim vodama. na samoj površini . Od tehnika lova u ovim vodama. štuki. a sa hranilicom ostalim vrstama riba. Klenove tra ite na samim ulazima u marine. bez obzira na dubinu vode. Kod izuzetno aktivnih marina. Plovkarenje je izuzetno efikasno. gde vrebaju ribu iz zasede. sa obzirom da se lovi uz samu obalu ili uz ivice broda ili splava. linjake i šarane. bli e reci. odnosno u toku godine. leti je lov moguæ samo u smiraj dana i noæu. Neretko se mogu naæi kako se zaleæu iz sredine vode ka obali. kada se riba nalazi bli e površini sistem treba opteretiti ravnomerno malim olovcima. Èak i klenovi rado naseljavaju ova mesta. jer se onda mo e precizno zabaciti plovak na eljeno mesto. štuke i bandari. U veæini sluèajeva raèiæi se nalaze neposredno pored vertikalnih zidova doka. sakrivene iza potopljenih struktura u vodi. Bodorke se nalaze uz zidane strukture na kojima ive alge kojima se one hrane. Na samom dnu treba tra iti deverike. grabljivicama. Najbolje je koristiti monta e sa klizeæim plovkom. bez obzira što oni više vole tekuæe vode. Ukoliko se lovi metodama sa fiksnim plovkom. pa sve do 1/3 dubine. Brane i ustave . gde love bodorke i drugu sitnu ribu. splavova i èamaca koji su tu ukotvljeni. Pored varalièarenja lov dubinskom metodom bez hranilice primeren je grabljivicama. Zimi se oni spuštaju gotovo do dna. dok za lov na dnu treba koristiti jedno. Marine su zimi mnogo mirnije nego leti. beovice. bandaru i ponekad klenu najprimamljivije je varalièarenje. Štuke se takoðe kreæu na samom dnu.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 173 perka. Ukoliko marina ima deo obale koji se polaku spušta u dubinu i koji je obrastao rastinjem na tim mestima potra ite bodorke i crvenperke. ali veæe olovo.

Deveriku tra ite u najdubljim delovima bazena i u mirnim zalivima. dubina bazena opada. Jako vrtlo no strujanje stvara nizvodno od prelivnice duboki bazen. Mrenu tra ite u samom bazenu. glavna razlika ova dva terena je u tome što se kod brana i ustava celokupan tok vode usmerava preko ustave. a lovite je varalièarenjem ili troting i dubinskim metodama na mrtvu ili ivu ribu. u repu. dok je strujanje na samom dnu ka prelivnici. Na ovom mestu se mogu naæi deverike. Upravo ovaj prelaz izmeðu bazena i nastavka toka reke (rep) daje najbolje rezultate u ribolovu. Štuku tra ite u priobalnom podruèju i mirnim zalivima. Klena lovite u svim delovima vode troting metodom i dubinskom metodom na hleb. hleb i kukuruz šeæerac. stvaraju se bazeni vrlo slièni onima kod brana i ustava. Lovite je dubinskim metodama na durbaka ili mesni narezak. crviæe. Obratite pa nju na sam tok vode nakon prelivnice. Nizvodno od ovih mlinova. u toku reke odmah nakon repa i u najbr im zalivima. mrene. jer je tu koncentracija hrane najveæa. mlinovi su stalni izvor hrane za ribe. prolazi kroz mlin i vraæa u prvobitan tok. lovite je dubinskim metodama sa hranilicom na kastere. sve dok se ne izjednaèi sa dubinom toka reke u nastavku. Na ovim mestima dolazi do jake turbulencije vode. Vrste riba koje naseljavaju ova mesta zavise od tipa dna. a lovite je sitnim varalicama i mušicama. Takoðe. kastere ili konolju i troting metodom na crviæe i kukuruz.174 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Ove dve strukture su izuzetno produktivne i ribolov se obièno odvija na nizvodnoj strani. sir. Mlinovi pogonjeni reènom strujom su vrlo èesti u Vojvodini. mesni narezak. kukuruz šeæerac ili durbaka. Pastrmku tra ite u samom vodopadu i u najbr em toku. malu mrtvu ribicu. Bandara lovite u svim delovima toka varalièarenjem. dok se kod mlinova iz glavnog toka odvaja jedan krak. troting ili dubinskom metodom na durbaka ili sitnog kedera. Lipljena lovite u repu i odmah nakon njega troting metodom na crviæa ili mušièarenjem. Deverike i šarani više vole mekše dno. Meðutim. Površinsko strujanje je od prelivnice. skobalji i smuðevi radije naseljavaju kamenito. Kako idemo više nizvodno. i varalièarenjem malim varalicama. u najdubljim delovima Mlinovi . metodama sa hranilicom na crve. gliste. tvrdo dno.

Najbolje ih je loviti waggler metodom. moguæe je zabaciti sa reène obale do obala ostrva. Klenovi i mrene se zadr avaju uz sam mlin. ukoliko u zatonu ima dosta mulja. u gornjoj polovini vode. Deverike tra ite sa nizvodne strane ostrva. jer mo ete priæi svakom delu vode i ponuditi mamac. Reèna ostrva su mesta koja pored obilja hrane. u sumrak ili u prvih par sati nakon zalaska Sunca. posebno ukoliko je ostrvo dovoljno široko da stvori zaton vrlo sporo tekuæe vode.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 175 bazena i treba ih loviti dubinskom metodom na hleb ili ito. odakle vrebaju sitnu ribu. obièno u jaèoj struji pretra ujuæi dno (mrene) i površinu vode (klen). Linjak se nastanjuje na istom mestu. Loviti oko ostrva na velikim rekama mo ete iz èamca ili sa obale ostrva. U ovom sluèaju. Vrlo retko se ostrva nalaze na samoj sredini toka. meðu ševarom i trskom. jer su dna bazena prepuna balavaca i ru a kojima se oni rado hrane. Ade . U ovom zatonu deverike rado zimuju. Ovako nesimetrièno postavljena dodatno stvaraju turbulenciju u vodi. ribama pru aju odliènu zaštitu. tako i varalièarenjem. Koriste se sve tehnike lova iz èamca. uglavnom se koriste dubinske metode ribolova. Velike štuke mo ete naæi u svim priobalnim delovima ostrva. kao i waggler tehnike kod kojih se mamac spušta nizvodno nošen strujom. Ukoliko je ostrvo slabo poseæeno. Ubrzan tok vode sa strana ostrva produbljuje reèno korito u kome se riba zimi rado zadr ava. Bandari se okupljaju na ovim mestima. troting tehnika. odakle vrebaju sitnu belu ribu. Pri dnu. koga obièno dele na dve struje i ubrzavaju ga. Bodorke se obièno zadr avaju u jatu na sredini bazena. Na velikom broju ostrva nema ljudi i ribe ova mesta rado prihvataju kao staništa. Ono što ostrva èini interesantnim je što se nalaze u sredini toka.reèna ostrva Mostovi . Na uskim rekama. kriju se štuke. tako i u najpliæim priobalnim delovima. koja nagomilava hranu sa nizvodne strane ade. Treba ih tra iti kako na dnu. Treba ih loviti kako dubinskom metodom. lov iz èamca je neprikosnoven.

stvarajuæi kameno-pešèano dno sa dubljim bazenom. linjak i šaran se mogu veoma uspešno loviti. Ova ušæa su posebno interesantna sa poèetka leta kada se ribe mreste i u vreme najveæih vruæina. mrene i kleniæi. Za ribe dna koristite dubinske tehnike sa hranilicom ili bez nje.176 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Most se svojim stopama oslanja o reèno korito. deveriku. Ispod mostova se èesto nalaze jata mrena i klenova. Pri lovu klena i mrene troting tehnika je odlièna. Zimi se na ovim ušæima mogu izuzetno . pritom menjajuæi tok vode. dok par metara dalje. Na njegovoj nizvodnoj strani okupljaju se bandari i deverika. kada ribe dolaze u ove vode pune kiseonika. Ukoliko je tok jak. U ovom bazenu rado se nastanjuju klenovi.je mesto gde se na malom prostoru mo e naæi veliki broj razlièitih ribljih vrsta. U njima se rado zadr avaju bandari. Troting tehnika se koristi u br em delu toka. Ušæa Svako ušæe. Jako komešanje vode. Obièno na ovim mestima voda blago ubrzava i stvaraju se depresije dna. klen. Ukoliko nema mnogo grabljivica. Generalno gledano tri tipa ušæa su: • Ušæe brzog toka u spori . Kako se nalazi u sredini toka efekat koji on èini je slièan ostrvu. Mamac treba puštati niz tok ispod lukova mosta. bodorka. kada se lovi na crviæa i kastere. Srednji stub. spira deo naslaga na dnu i produbljuje ga. dajuæi joj sigurnost. štuku ili bandara. u zavisnosti koju ribu èekate. • Ušæe slabog sporog toka u brzi masivni tok .na ovim ravnièarskim ušæima mo ete naæi štuku i bandara kako vrebaju iz trske. bez obzira na velièinu tokova koji ga èine ribe rado naseljavaju. podignite vrh štapa više. kako bi se uticaj toka na strunu smanjio. treba tra iti i štuku. Sama senka koju most baca na površinu privlaèi ribe. deverika. Ukoliko je obrastao trskom. Waggler i tehnike sa kliznim plovcima koristite kada je voda izuzetno duboka i onda kada su potrebni daleki zabaèaji. je obièno mnogo veæi. tamo gde je dno ostalo prekriveno muljnim nanosom velike reke mo ete naæi bodorku. Nizvodno od mosta lovite dubinskim metodama sa ili bez hranilice. kod neviseæih mostova. U zimskim mesecima veliki broj ribljih vrsta upravo dolazi do ušæa manjih reka u veæe kako bi prezimile na veæoj dubini.

kastere ili kukuruz. Pored mirisnih koristite i ive mamce. Pored toga. Kada je potrebno zabaciti daleko lovite sa klizeæim plovcima. kada se reke izlivaju zbog jakih kiša. a nekada je i veæe drvo dovoljno da zaustavi jak tok vode. Od septembra do novembra. ostrvima. Naselila su nove. obratite pa nju da su se ribe prilagodile novonastaloj situaciji i da su napustila svoja stara staništa u kojima je tok prejak. sir ili fermentirane itarice. Interesantna mesta su ona zaklonjena preprekama u vodi. Obala je èesto jako zarasla. Sa poèetkom hladnog vremena vodene biljke poèinju da propadaju. Vetar poèinje Plavne reke Lov s jeseni . promene vremena su toliko èeste da je to glavna prepreka ugodnom ribolovu. jer je tok vode tu slabiji. koji svojim pokretima izazivaju ribu da napadne. Koristite masne i mirisne mamce. U glavnom toku. veæ kada poène da se vraæa u korita.obièno formira dno prekriveno finim peskom. Riba se nakon poplave. • Ušæe dva toka istog intenziteta .Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 177 uspešno loviti klenovi i deverike. I tada ribu treba tra iti kada nivo poène da pada. Od tehnika treba koristiti troting loveæi na crviæe. jer je u tim trenucima izuzetno hladna. u ovom periodu treba tra iti samo dve vrste riba. Jedan je proleæni. kada se nivo poveæava zbog otapanja snega. Obratite pa nju na boène kanale koji se ulivaju u reku. Riba vrlo rado ulazi u ove uske tokove u ovom periodu. Dubinske tehnike se takoðe mogu koristiti sa velikim uspehom. klena i mrenu. Ukoliko se odluèite da idete u lov kada je nivo vode visok. te se veliki broj mesta gde se ribe sakrivaju uništava. Drugi je letnji. Ribu ne treba tra iti dok reka raste. plavine. kao što su mesni narezak. Postoje dva trenutka kada se nivo reka toliko poveæa da one poplave svoje priobalje. mirnije vode. izmorena vraæa u staništa i potrebna joj je ekstra hrana. Kada lovite u ovim uslovima obratite pa nju da je prozirnost vode vrlo mala. a od grabljivica štuke. riba je bli e obali. Skoro sve vrste nizijskih riba se ovde mogu naæi. lišæe poèinje da otpada sa drveæa . stopama mostova.

manjov. kada nivo poèinje da se spušta. Idealan dan je onaj nakon par dana padavina. bandar i štuka su ribe koje je moguæe loviti. jer je riba izuzetno plašljiva. i meša vodu sve više je hladeæi. a bistrina vode dostigne oko 45 cm. samo tekuæi tokovi ostaju nezaleðeni i oni u ovim danima mogu pru iti veliko zadovoljstvo. Kada lovite na velikim zaleðenim rekama. Lov zimi DE . Klen i kleniæ. lipljen. koji mora biti ili izuzetno mirisan ili izuzetno ivahan. U ovim periodima. jer i najkrupnije ribe u ovom periodu uzimaju mamac izuzetnone no. Ukoliko lovite na malim rekama obratite pa nju na prilaz. Od metoda najèešæe se koristi troting metoda. obratite pa nju na debljinu ledenog sloja. nije retkost da je riba potpuno prestala da se hrani. Meðutim. Sada je cilj naæi jato. radite to sa minimalnom kolièinom hrane. Ukoliko primamljujete ribu. bodorka. Kada zima jako stegne. Ono što ide u korist ribolovcu je da se ribe okupljaju u jata. Tada treba biti izuzetno oprezan. U ovom periodu riba je slabo pokretljiva i potrebno ju je izazvati mamcem. vrlo lake verzije dubinskog ribolova sa obaveznim indikatorima trzaja na vrhu štapa. Tra ite mesta sa najtoplijom vodom i najdublja mesta. pastrmka.178 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe èešæe da duva. riba najèešæe uzima hranu ujutro i predveèe.

ali i zbog isušivanja. gde su graðeni zbog stvaranja plovne mre e. odnosno odvodnjavanja terena. Štuku po pravilu u ovim vodama treba Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Irigacioni kanali . pa mnoge ribe nikada ni ne napuste ove male kanale u toku svog ivota.Kanali anali su izuzetno èesti u Vojvodini. Ribu treba tra iti uz obalu obraslu trskom. U hladnom periodu. Sam pravac protezanja kanala je pravolinijski. na mestima gde su podvodne strukture i mestima gde se dubina kanala stepenièasto menja. Po pravilu se ulivaju u veæe plovne kanale ili reke. Lov na kanalima K Veliki broj kanala je prokopan u cilju navodnjavanja. tako zagrejanu vodu vraæaju u prirodni tok stvarajuæi toplija mesta. Zbog toga su migracije riba u i van ovih kanala vrlo retke. odnosno navodnavanja poljoprivrednih površina. jer nije bilo praktiène potrebe da se izgraðuju dublji. Dubina kanala retko prelazi 4 m.mali 179 . ali mogu biti i veliki plovni kanali u nekim delovima širi od 50 m. Kanali mogu biti uski svega dva do tri metra. Razlog ovome je što fabrike u svom proizvodnom procesu koriste vodu i zagrevaju je. sa vrlo malo struktura. Ova ušæa su ili preko malih brana ili preko pumpi. èamci su obièno privezani uz obalu u zimovniku. je u blizini fabrika. kanali imaju izuzetno urbane i veštaèke obale. Ipak najèešæe su babuška i štuka. posebno u hladnim mesecima. ribama pru aju zaklon i one se ovde rado okupljaju. Ovako grupisani. Generalno gledano. Interesantno mesto za ribolov. ispod drveæa i bunja koje se nadkrivljuju nad vodom. tako da je tok uglavnom stabilan. Ovi kanali nisu širi od 3 m niti dublji od 2 m. koja zimi privlaèe ribu.

odakle vrebaju plen. zbog èestog kaèenja. U ove kanale se ulivaju mali irigacioni kanali. tako da riba mo e da migrira iz jedne u drugu vodu. Obièno . obale ovih kanala su gole i bez ikakvih obele ja. Po pravilu. dok se babuške uglavnom love u toplijem delu godine.180 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe loviti od jeseni. a gustim rastinjem pru aju utoèište mnogim vrstama. pa su samim tim prehladne. Dobro je znati da li dno skokovito menja dubinu. dok su dubinske metode primenjive. U nekim sluèajevima irigacioni kanali koriste stare tokove reka ili doline i dobijaju izuzetno velike dimenzije. U poèetku sezone. buduæi da nisu dovoljno duboke. ali zbog male širine kanala previše komplikovane. plutajuæim mamcima. mo e biti vodiè.veliki Duboki i široki kanali Neki kanali su toliko dubiki i široki da omoguæavaju nesmetan brodski teretni saobraæaj. Jedini siguran naèin da locirate areal gde se jato kreæe je da konsultujete što veæi broj ribolovaca i saslušate njihova iskustva u nekoliko preðašnjih dana. U tim vodama ostaju vrlo sitni. Babuške se zadr avaju uglavnom pri dnu. Vrlo retko rastinje na obalama. Najefikasnije se love svim plovkaroškim metodama. Riba se u jatima kreæe po ovoj vodi u potrazi za hranom. Široki su najmanje 30 m i duboki oko 6 m. love se ili pri dnu plovkaroškim metodama (laz-on ili peging) ili na samoj površini. Èesti su i cverglani i bandari koji u nekim vodama mogu èiniti jedine vrste koje je moguæe loviti. kao i za vreme visokog i jakog toka glavnih reka. Štuke treba tra iti u srednjem i gornjem sloju vode u blizini obale i vodenih biljaka. Ovi ulivi su direktni. pa treba koristiti dubinske i plovkaroške metode. Pronaæi dobro mesto za lov leti je vrlo teško. ušæa ovih kanala u reke su odlièna mesta. Ako se naðe skok mamac treba zabaciti na to mesto. Bela riba. gde rijuæi tra e hranu. dok se oni sami dalje ulivaju u reke ili veæe plovne kanale. Irigacioni kanali . Šaran i linjak se mogu naæi u ovim kanalima. Ulivi manjih kanala takoðe su dobra mesta. Zimi se u ovim vodama vrlo retko zadr avaju ribe. bodorke i crvenperke u ovim vodama ostaju sitne. Izuzetno su atraktivni za ribe. Varalièarenje je retko uspešno. posebno u proleæe kada se brzo greju. meðu travom.

dok se somovi i bucovi povlaèe u sredinu toka.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 181 imaju srednji dublji deo i dve terase sa boka na polovini dubine. Bodorke se u ovim vodama mogu vrlo lako naæi. Štuku tra ite na ivicama kanala. Ukoliko se ono naðe. bandar i smuð. Zimi se spuštaju u dublje slojeve. Nije loše doæi ranije i pokušati naæi jato sitne ribe. Obièno su uz samo obalu i rastinje. a druge na samoj površini. Deverike i babuške dele isti areal. Iako u kanalima ive gotovo sve vrste riba. Lov zimi 89 . Koristite vrlo lake dubinske tehnike. Šarane treba tra iti na hranjenim i proverenim mestima. Isto va i i za smuða koji se po pravilu najbolje lovi kada je dan vla an. zimi se mogu uspešno loviti bodorka. Najèešæe se love pec-pec tehnikama. Sa tim da prve treba tra iti na dnu. Lovite na ive mamce. deverika. Babuške. Deveriku je zimi lepo loviti. Druge riblje vrste se ili vrlo retko love ili ih je moguæe loviti samo ako je prethodio niz toplih dana. Prihrana. a smuða u sredini toka u gornjij polovini. pole štapovima ili staight lead metodom. ponekad prilaze priobalnom rastinju i tada ih treba loviti plovkaroškim metodama. Krupniji primerci se nalaze na veæim dubinama. Nekada prolaze starim tokovima reka i u tim delovima imaju vrlo slo eno dno. Treba zabacivati u najdublje delove tokova. ako je ima mora biti svedena na minimum. Štuke nisu retke i u sezoni ih treba tra iti blizu obale. posebno ako se naiðe na jato. Samo dno vode. Bandari naseljavaju vodu iznad leve i desne terase. Love se svim dubinskim metodama sa hranilicom. Lovi se svim metodama. i štuka je u blizini. Bodorku je zimi najlakše loviti pec-pec i monta ama sa kliznim plovkom. Štuka je zimi aktivna. Treba koristiti fini pribor jer riba trza vrlo slabo. štuka.

Ribe i staništa O Amur Zimi miruje i ne hrani se U sporotekuæim rekama bandar vreba iz zaklona vaj deo æe u nizu slika pokušati da prika e mesta gde je najlakše pronaæi odreðenu vrstu ribe. beovice se okupljaju na ulivima odakle love insekte na površini. Amur se hrani u svim slojevima vode Zimi odlazi u najdublje delove. Beovice su u zalivima kada je reka plavna. 182 Sponzor poglavlja:Riibici i ribe .6m 3m Bandar 3m 10m U jezerima bandar se leti nalazi uz obalu odakle vreba plen. Za vreme letnje ege. Beovica Tok Kada je vodostaj visok. 4. beovice pretra uju kompletan tok u potrazi za hranom.

7m 1.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe U proleæe se pari u pliæacima U jezerima je leti predveèe na površini Danju se hrani dublje 5m Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 183 Uveèe se hrani blizu obale Bodorka Zimi se nalazi na dnu sa spoljne strane krivine Na ravnom delu dubine 2.2 m Hrane se na dnu meðu vodenim biljem Karaš Staništa su mu bare i jezera obrasla rastinjem Zimi miruje nepokretan na dnu Hrani se iskuljuèivo na dnu meðu rastinjem .4m bodorka je cele godine 3m U jezerima se zimi okuplja na najdubljim mestima Crvenperka Jata se okupljaju ispod lokvanja ili priobalnog rastinja Niz vetar saèekuju insekte koji padaju sa obalnog rastinja Pravac vetra Ušæe kanala u reku ili jezero U kanalu se hrani na površini Popodne i noæu deo jata se pojavljuje na površini vode Mo e se naæi u blizini trske Deverika 2.

9m Tra ite ih ispod krošnji drveæa Linjak patrolira oko uzdignuæa na dnu 1.6m 0.5m 1.5m Jata kleniæa se sa proleæa mreste u brzacima Zimi su u najdubljem delu toka 2m Rado rije dno pod trskom Linjak 0.6m 1.2m 1.2m 0.9m Rije po mekom dnu pravac vetra Jede ivotinjice sa priobalnog rastinja .184 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Omiljene vode su im reke i kanali Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Kesega U proleæe dolaze u pliæake kako bi se parile Klenovi patroliraju oko ostrva Èesto plivaju u velikim jatima (sa deverikom i bodorkom) i pretra uju dno U pliæacima se sunèaju na površini Vole gusto obrasle kanale Klen Tok Veliki primerci se okupljaju u uvalama ispod preliva Tra ite ih ispod krošnji drveæa Rupe u obali dobra su skolišta za klena Leti su u senci mostova Kleniæ 15cm 1.5m 0.

5m Rado se kriju ispod krošnji drveæa Plitka mesta gde se ribe mreste Potopljena stabla Potpoljeno stablo je za njih drago mesto Spori tokovi reka Plitka.5m 4.Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Tipovi ribolova u zavisnosti od terena 185 Kada love pri površini love u sredini toka u grupi Smuð Sa prvim sumrakom smuðevi prilaze u pliæak kako bi lovili Love i iznad muljevitog tla. jer ih ribe teško vide na tamnoj podlozi Danju rado ostaju u najdubljim delovima 1. biljem obrasla voda Štuka Skokovita promena dubine dna ostrvo Duboke vode sa spoljne strane krivine Rado patroliraju oko Utoci malih kanala ostrva Pumpne stanice .2m Noæu prilaze obali i love Som 3m Danju su u dubini kraj potopljenih struktura Zimi odlaze u najveæe dubine Krstare terasom u potrazi za hranom Šaran 4.

je siguran znak da je i šaran u blizini. • Šljunkovito dno . pa ga lovite na sitnije mamce (kukuruz.inaèe æe riba umrsiti strunu u granje. Da bi lovili uz obalu morate biti izuzetno tihi. veæ slinava i braonkasta. Kada duva vetar lovite na zaklonjenoj strani. Obavezno koristite èekrk sa baitrunner-om ili mašinicu ostavite odklopljenu. jer kada duva hladan vetar. • Trava na dnu . Prvi udarac šarana je u ovom sluèaju izuzetno sna an. Strunu nemojte previše nategnuti. • Mesto velike dubine . da bi ribu u prvom trenutku uspeli da izvuèete iz prepreka. Struna treba da je nosivosti minimum 7 kg. šaran ide u dublje delove toka. jer je tu voda najtoplija.èisto dno bez mulja je mesto gde se okupljaju mnoge ivotinje koje su hrana šaranu. Lovite kada duva topao vetar.186 Tipovi ribolova u zavisnosti od terena Sponzor poglavlja:Riibici i ribe Posebnu pa nju treba usmeriti na lov šarana u jezerima. Oko mamca postavite dva šake groundbait primame. partikli ili boili 14mm ili manji). odmah do ostrva ili na prvoj skokovitoj promeni dubine dna. To znaèi da nema ni sitnih ivotinja. kako bi šaran mogao da mamac ponese u ustima. biocenoza ne funkcioniše. Ovo je na alost greška.šarand ije vrlo retko smatraju dobrim mestom. U potopljenim šljunkarama treba tra iti uzdignuæa koja su formirana eksploatacijom šljunka sa dna. Reagujte što pre. Šaran se èesto hrani upravo u ovom pojasu.je šaranu interesantno i zimi. ali i leti jer se tu nagomilava hrana. Svaki jaèi udarac ili korak na obali oteraæe ribu. U prirodnim jezerima ovakvi delovi su retki i odlièna mesta za ribolov. W Tereni za moderan šaranski ribolov . • Lokvanji . Dalja borba je uobièajena. Obratite pa nju na pravilnu prezentaciju mamca.ukoliko lovite šarana izmeðu lokvanja.su prirodni zakloni za ribu. a kao mamac uzmite hleb. Obavezno koristite safety fig. Ukoliko trava nije jedra i zelena. Strukture na koje ovde treba obratiti pa nju su: • Potopljena stabla ili grane . a posebno na velikim vodama. pa ni šarana koji se njima hrani.ukoliko se mogu naæi u vodi u kojoj lovite skoro sigurno su šaranov dom. U ovoj zoni šaran je oprezan. • Priobalni pojas . • Ostrva . Na ovom mestu baitrunner vaše mašinice mora biti iskljuèen . koristite surface rig.

Sadr aj I DEO .RIBOLOVNE TEHNIKE MODERAN ŠARANSKI RIBOLOV MEÈ TEHNIKE PLOVKAROŠKE TEHNIKE BRZINSKI LOV BEOVICA PECANJE NA KONOPLJU KAO MAMAC PECANJE DIBEROM RIBOLOV ŠARANA VAGLEROM “STRAIGHT LEAD” TEHNIKA PECANJE NA HLEBNU RU U RIBOLOV KLIZEÆIM PLOVKOM RIBOLOV WAGGLER PLOVKOM TROTTING BOLONJEZ TEHNIKA RIBOLOV FIKSNIM PLOVKOM 3 5 22 22 26 29 31 34 37 40 42 45 47 49 52 55 58 62 64 67 70 75 78 84 91 90 40 DUBINSKI RIBOLOV MUVANJE LOV DEVERIKE NA MIRNIM VODAMA LOV KLENA SISTEMOM SA HRANILICOM “UPTIDE” TEHNIKA PECANJA SOMA RIBOLOV SA HRANILICOM I OLOVOM LOV SA HRANILICOM NA MIRNIM VODAMA “METOD” TEHNIKA ZA LOV ŠARANA 52 VARALIÈARENJE LOV SMUÐA MUVANJEM 70 75 D IGOVANJE LOV RIBE VOBLERIMA VARALIÈARENJE IZ ÈAMCA VERTIKALNO VARALIÈARENJE RIBOLOV VASER KUGLOM I MUŠICAMA 191 .

RIBOLOVNI SISTEMI MODERAN ŠARANSKI RIBOLOV 99 103 103 105 106 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 136 138 139 140 141 142 143 144 DUBINSKI RIBOLOV MACH RIBOLOV THE CAITH LUMBERT CAT-O-COPTER LINK RIG “UPTIDE” RIG POP-UP DEAD BAIT RIG ARSLEY & FEEDER RIG PATERNOSTER RIG LINK LEGGER RIG BARBEL RIG FEEDER HELICOPTER RIG ZENDER RIG FLOAT PATERNOSTER RIG BOTTLE RIG FREE RUNNING PATERNOSTAR RIG MONTAZA SA ODSTOJNICIMA RIVER & CANAL RIGS LAKE RIGS 118 132 136 PLOVKAROŠKE TEHNIKE STRET-PEGGING RIG LAY-ON RIG PEC-PEC RIG DRIFT FLOAT RIG SURFACE RIG BEACHASTER RIG BALERINA RIG FIXED FLOAT RIG .192 Index UHVATI I PUSTI VITEŠKO PONAŠANJE NA VODI ANCHOR RIG STIF RIG “D” RIG HELICOPTER RIG SAFETY RIG HOOK-HAIR RIG BOLT RIG GRAVEL RIG ANTITANGLE RIG RUNNING RIG SHOCK RIG LONG RANGE SILT RIG 95 95 II DEO .

MALIM LOV NA IRIGACIONIM KANALIMA .RIBOLOVNI PRIBOR 2 OLOVO MAŠINICE RIBOLOVAÈKI ŠTAPOVI IV DEO .VELIKIM LOV NA DUBOKIM I ŠIROKIM KANALIMA LOV ZIMI TERENI ZA MODERAN ŠARANSKI RIBOLOV 169 KANALI 179 RIBE I STANIŠTA PRENUMERANTI SADRZAJ 181 187 191 .Index 193 WASSER BALL RIG BOLOGNAESE RIG WAGGLER RIG MOVEING DEAD BAIT RIG JIG RIG 145 146 147 148 149 MUVANJE 148 149 151 153 155 157 159 161 161 163 164 165 166 167 167 169 170 171 171 172 174 174 175 176 176 177 177 178 179 180 180 181 183 VARALIÈARENJE III DEO .TIPOVI RIBOLOVA U ZAVISNOSTI OD TERENA JEZERA REKE MALE BARE MALA DUBOKA JEZERA (ciglane i šljunkare) GRADSKA VEŠTAEÈKA JEZERA AKUMULACIONA JEZERA LOV IZ ÈAMCA LOV S JESENI LOV ZIMI LOV NA BRZIM I BISTRIM REKAMA LOV NA SPORIM RAVNIÈARSKIM REKAMA LOV NA MALIM REKAMA SREDNJEG TOKA LOV NA VELIKIM MUTNIM REKAMA LOV SA KEJA I U MARINAMA LOV ISPOD BRANA I USTAVA LOV KOD MLINOVA LOV SA ADA LOV SA MOSTOVA LOV NA UŠÆU LOV NA PLAVNIM REKAMA LOV S JESENI LOV ZIMI LOV NA IRIGACIONIM KANALIMA .

izd.Aleksandar a) Sp r k r b l v o ts i i o o COBISS-ID 102150924 . Vrac Novembra 2002. Daki} .Aleksandar Daki TAJNE RIBOLOVA 2 ribolovne tehnike i sistemi u zavisnosti od tipa voda Samostalno autorsko izdanje © Aleksandar Daki Copyright 2002 I izdanje tampa tamparija T riton. ISBN 86-902935-2-3 1. D a k i .12 TA J N E r i b o l o v a 2 : r i b o l o v n e t e h n i k e i sistemi u zavisnosti od tipa voda / priredio Aleksandar Daki .] . 20 cm Ti r a 5 0 0 .V r ac : A . 2 0 0 2 ( V r a c : Triton).K ta o i a i a u p b i a i i a lgzcj ulkcj 799.[1. .191 str. . : ilustr. Tira 500 ISBN 86-902935-2-3 CIP . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->