P. 1
1.Budzetiranje jedinica lokalne samouprave

1.Budzetiranje jedinica lokalne samouprave

|Views: 814|Likes:
Published by nicevic

More info:

Published by: nicevic on Feb 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Budžetiranje jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji

Projekat finansira Evropska unija

Budžetiranje jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji

exchange.skgo.rs EXCHANGE2 Zajednička podrška lokalnim samoupravama Projekat finansira Evropska unija. Tiraž: 200 primeraka ISBN: 978-86-82455-75-2 Ova publikacija je takođe postavljena u engleskoj verziji i kao takva se može preuzeti sa zvaničnog sajta Stalne konferencije gradova i opstina www.org www. projekta jačanja zajedničke podrške lokalnim samoupravama u Srbiji.org. a sprovodi konzorcijum predvođen GDSI Limited . Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost programa Exchange2. i ni na jedan način ne oslikava stavove Evropske unije.Budžetiranje jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji Autor: Saša Kristić Za izdavača: Exchange2 Zajednička podrška lokalnim samoupravama Izdavač: Stalna konferencija gradova i opština Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije.d. Grafički dizajn i štampa: Kotur i ostali o.

u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština u Srbiji (SKGO).PREDGOVOR Analizu Budžetiranja jedinica lokalne samouprave je razvio projekat Exchange2. druge najvažnije međunarodne prakse kao i iskustva određenih država u procesu pristupanja EU. i trajaće 24 meseca. cilj analiza postaje širi: one za ciljnu grupu imaju sve lokalne samouprave u Srbiji i streme da pomognu lokalnim ekspertima i zvaničnicima u suočavanju sa strateškim ciljevima kao i sa svakodnevnim obavezama i zadacima.Ovaj cilj je sada još važniji nakon što je u Republici Srbiji usvojen novi zakon o budžetskom sistemu u julu 2009. Projekat je otpočeo u februaru 2008. Projekat Exchange2 –Zajednička podrška lokalnim samoupravama. Jačanje struktura Generalnog sekretarijata SKGO i sektorskih odbora. Analize obuhvataju i poseban odeljak o evropskom komunitarnom pravu (EU acqus). 3. tamo gde je to primenljivo. Priprema okvira za primenu sledeće faze podrške opštinama u okviru IPA 2007. Projekat pruža podršku SKGO i odabranim opštinama kako bi se realizovali strateški prioriteti lokalnog razvoja putem. Ove analize daju detaljniji pregled relevantnih sektorskih zakona i problema u primeni. On analizira pravni okvir u Srbiji koji uređuje organe lokalne samouprave. Kako bi ostvario navedeni cilj. 2. 6. Zajednička podrška lokalnim samoupravama. Ovo je jedna od četiri analize u oblasti koje lokalna samouprava u Republici Srbiji vidi kao ``ključne`` i koje su razvijene i publikovane u okviru projekta. Komunalne usluge 4. i nakon što članstvo u EU postaje sve bliža i realnija perspektiva. Pregled primene zakona u oblasti lokalne samouprave u Srbiji kao i druge sektorske analize koje su objavljenje kao posebne publikacije. Cilj analiza je da se direktno podrži rad sektorskih odbora SKGO u naporima da razviju sektorske strategije delovanja SKGO i gradova i opština u predmetnim oblastima i da pripreme odgovarajuća programska dokumenta kao osnov za buduće delovanje. kao i važne međunarodne standarde u navedenim oblastima lokalne samouprave. Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta SKGO i lokalnih samouprava da bi mogli da sprovedu željene lokalne i regionalne inicijative. Međuopštinska saradnja 3. kao i specifične preporuke za date sektore u oblastima: 1. Kreiranje i primena paketa podrške opštinama. 5. Budžetski sistem lokalne samouprave 2. njene nadležnosti i odnos sa centralnim organima vlasti. Četiri specifične sektorske analize su pripemljene u direktnoj saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština u oblastima. Pregled primene zakona u oblasti lokalne samouprave uključujući i sektorske analize u oblastima u kojima lokalne samouprave imaju značajnije nadležnosti. Izrada i/ili dopunjavanje strategija održivog razvoja lokalnih zajednica u odabranom broju opština. Studija izvodljivosti o osnivanju Fonda za razvoj opština. Pregled daje osnove raspodele nadležnosti između centralnog i lokalnog nivoa vlasti i identifikuje oblasti gde je neophodna posebna podrška (jačanje kapaciteta) u pogledu primene zakona i jačanja kvaliteta pruženih usluga. projekat će imati šest rezultata: 1. Ova publikacija je pripremljena kao aktivnost kojom se realizuje Rezultat 2. između ostalog. U dokumentima su izložene i dobre prakse u nekoliko država članica EU. finansira EU. .. jačanja opštinskih kapaciteta za obavljanje novih nadležnosti. 4. Ova publikacija je proizvod zajedničkog rada i saradnje tima eksperata i nadamo se da će nalazi i preporuke sadržani u njoj biti korisni svim čitaocima. koje su najvažnije za lokalne samouprave u Srbiji. Ruralni razvoj Uz ovu publikaciju. njime rukovodi Delegacija Evropske komisije u Srbiji preko konzorcijuma predvođenim GDSI Limited (Irska).

.

....................2.......................................... priprema i usvajanje budžeta .........56 BIBLIOGRAFIA ......................... Praksa budžetiranja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji i analiza mogućnosti uvođenja programskog modela budžeta ..........3................... Praksa finansijskog izveštavanja namenjenog okruženju ...................26 5..................... Pravno i organizaciono ustrojstvo trezora lokalne samouprave .................1.........35 7............................................................ Glavni subjekti budžetskog procesa ....................2......45 9................................3.................... Osnovni instrumenti budžetskog planiranja u Republici Srbiji ........................................................................................................................................... Budžetski ciklus jedinica lokalne samouprave .................26 5.................................................. Primeri dobre prakse budžetiranja lokalne samouprave u EU .............. Determinante i elementi planiranja budžeta .. Budžetska inicijativa....1...................................17 4.........32 6......36 7....................... EU i međunarodni standardi budžetiranja lokalne samouprave .........32 6.........31 6................ Pravni okvir finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji ............................................................................................................................... Interna i eksterna kontrola budžeta ........................5 2............... Reforme na centralnom nivou vlasti ...................... Institucionalni okvir kojim se uređuje funkcionisanje trezora jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji .......................................... Glavni strateški dokumenti zemlje koji se održavaju na proces budžetskog planiranja jedinica lokalne samouprave u Repubici Srbiji ....50 9...... Pravno ustrojstvo i dosadašnja praksa eksterne revizije budžeta lokalne samouprave u Republici Srbiji ........................................................ planiranje. Zaključna razmatranja i preporuke ..............................40 8...... Sistem interne kontrole jedinica lokalne samouprave ......................3.13 3............................................................... Završni račun budžeta ...........................................................23 4.14 3....................................................... Uvođenje programskog budžeta među jedinicama lokalne samouprave u Srbiji ...............................2...........50 9..........................................................13 3.....................................10 2............................ Pravni okvir kojim je determinisan budžetski sistem Republike Srbije ........................1............................................................................................Budžetiranje jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji SADRŽAJ 1......................19 4......2.................................12 3............................................................................6 2.......1....34 6....... Uspostavljanje veze budžetskog planiranja sa strateškim upravljanjem zemlje .............. Opšti okvir budžetiranja jedinica lokalne samouprave u EU ..............2...25 5.............43 8....................................................................................................................... Funkcije i elementi trezora jedinica lokalne samouprave ...........6 2......................44 8.........1.............1.......... Finansijsko izveštavanje ......................................................................................... Sistem internog izveštavanja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji .......... Izvršenje budžeta ......19 4............................2........................ Strukturni elementi budžeta ................65 5 ....1...................................................................1..............................................3...... Osnove Zakona o budžetskom sistemu ................ Zakonske postavke programskog budžetiranja u Republici Srbiji ....2......52 10........ Uvod ...............3.......2.......................................36 7..................................43 8..............................................

6 .

U zavisnosti od značaja teme. i to putem posmatranja: - uređenja elemenata budžetskog ciklusa za JLS (planiranje. Analiza posvećena ovom aspektu sistema finansiranja lokalne samouprave biće od velikog značaja za sve zainteresovane strane koje neposredno učestvuju ili samo prate odvijanje ovog procesa. funkcionisanje trezora predstavlja deo budžetskog ciklusa koji se odnosi na izvršenje budžeta. 3. tako da je njegova „puna“ primena počela od 2004. priprema. nekako u senci.1. godine. godine). drugim analiziramo njegovu „izlaznu“ komponentu. donošenjem Zakona o finansiranju lokalne samouprave u 2006. ostalo je pitanje funkcionisanja budžetskog sistema. procesa i elemenata budžetskog planiranja. Proces iniciranja i realizacije ove reforme pobuđivao je interesovanje političara. došlo je krajnje vreme da se izvrši „presek“ postreformskog stanja i ukaže na pravce daljeg razvoja ove oblasti u budućnosti. implementaciju delotvornijeg. Međutim. Tokom svog vremena njegovog trajanja. Sličan odnos uspostaviće se i prilikom analize ostalih elemenata budžetskog ciklusa sa primenom odgovarajućih principa i modela budžetiranja koje moraju zauzeti posebno mesto u radu. S obzirom da on predstavlja jako važnu i složenu instituciju javnih finansija zemlje. Uvod Sistem finansiranja lokalne samouprave mora biti posmatran iz dva aspekta. jako bitan. izvršenje i kontrola budžeta). Bez ove ravnoteže nema ni ekonomske. Pre no što uđemo u razradu pojedinih komponenti. bitno promenila elemente koji se odnose na: 1. Putem njega dolazimo do odgovora na pitanje da li postoji ravnoteža u sistemu aktivnog i pasivnog finansijskog izravnanja između različitih nivoa vlasti u zemlji determinisanog ustavno-zakonskim poretkom države. Srbija je. stručnjaka i javnosti. iako je u ovom domenu javnih finansija zemlje izvršena temeljna reforma 2002. - mehanizma interne/eksterne kontrole i izveštavanja. ni političke samostalnosti lokalnih vlasti. predstojeća analiza razmatraće njegove najvažnije komponente. Dok se prvim aspektom rasvetljava pitanje „ulazne“ strane budžeta. Po našem mišljenju. jasno je da su se ove promene morale odraziti na njihov svakodnevni rad (Zakon o budžetskom sistemu bio im je ostavio „manevarski prostor“ od dve godine za prilagođavanje. ukazaćemo na pravni okvir kojim je uređen budžetski sistem Republike Srbije (u daljem tekstu: RS). negde će se sistem posmatrati globalno. a samim tim ni osnova da mogu valjano realizovati svrhu svog postojanja. - determinanti. On se realizuje preko posebne institucije javnih finansija koja predstavlja „infrastrukturu“ javne potrošnje jedne zemlje – budžetski sistem i budžet kao njegov suštinski element. bavili 1 Na primer. Pošto su budžeti (u širem smislu reči) JLS integralni element datog sistema Republike Srbije. Prvi aspekt pokazuje nam stepen izvršene fiskalne decentralizacije u zemlji i realnu finansijsku snagu jedinica lokalne samuprave (u daljem tekstu: JLS). sistem finansiranja ima još jedan. sigurnosti i samostalnosti. 7 . a to je način upravljanja tako ostvarenim sredstvima. aspekt svog funkcionisanja. efektivnije korišćenje institucije međubudžetskih transfera od strane centralnog nivoa vlasti. kojim se zapravo zaokružuje koncept fiskalne decentralizacije u zemlji. pravo na uvođenje i ostvarivanje određenih izvora prihoda i 4. On će predstavljati „mapu“ po kojoj ćemo se kretati u toku rada. godini. jasno je da mu se mora posvetiti posebna pažnja u istraživanju. pravednijeg i transparentno postavljenog mehanizma finansijskog izravnanja JLS. Rasvetljavanje ovog problema pomaže nam da istražimo kvalitativnu i kvantitativnu stranu ostvarivanja prihoda lokalne samouprave i „građenja“ njihove finansijske snage.1 Pošto je Srbija u procesu reformi i njen pravni sistem još uvek nije „zaokružen“. - modela i principa budžetiranja. pravo na njihovu neposrednu naplatu i kontrolu. a negde pojedinačno. S obzirom da je reč o vrlo složenom sistemu. - trezora kao ključne institucije u procesu realizacije budžeta. 2. uopšte.

jer će posedovati i „istorijski“ kontekst – sadržaće „stara“ i „nova“ rešenja kojim se uređuje budžetiranje JLS u RS. 4 „Službeni glasnik RS“. 2. data tema dobila je posebno mesto u radu. Valjeva.1. jula 2009. br. godine S obzirom da imamo relativno ograničen prostor za izlaganje. Ovo je novina u odnosu na „stari“ zakon gde su na svedenijoj ravni bili postulirani ciljevi 8 . istraživali smo mogućnost implementacije programskog budžeta među JLS u Srbiji. Osnove Zakona o budžetskom sistemu Sistemski pravni akt koji se reguliše budžet i budžetski proces Republike Srbije predstavlja Zakon o budžetskom sistemu (u daljem tekstu: ZOBS).2 Po našem mišljenju. Pravni okvir kojim je determinisan budžetski sistem Republike Srbije 2.4 Njime se obezbeđuju i utvrđuju integritet. analiza će logički pratiti njihov sled i funkciju u sistemu. Kontaktirali smo predstavnike visoko razvijenih. koji su definisani ZOBS-om. Imajući u vidu gore iznete postavke. faza i aktivnosti. To se isto odnosi i na deo analize koji je posvećen korišćenju mehanizma interne i eksterne kontrole i finansijskog izveštavanja JLS u Republici Srbiji. Pored analize postojećeg stanja. ogledaju se u realizaciji sledećih zahteva – zahteva za postizanjem:5 2 Dati zakon donesen je 17. iznećemo osnovne pravce i preporuke kojim posmatrane segmente sistema budžetiranja treba dalje „graditi“ u budućnosti. Vršili smo predstavljanje sadržaja novog Zakona o budžetskom sistemu. U ovom domenu. no suštinske prirode. osnovne funkcije. Prilikom istraživanja postojeće prakse budžetiranja JLS u RS. a na pojedinim mestima. S obzirom da budžetiranje predstavlja zaokružen ciklus i celinu sastavljenu od više različitih elemenata. organizacija. ali i nekih opština iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga (korišćena su iskustva MIR 2 Programa – Unapređenje i razvoj kapaciteta finansijskih službi opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga). Smederevske Palanke. struktura. postao „krovni“ normativni dokument zemlje. 3 Mi smo se u ovom radu isključivo držali budžetskog aspekta novog zakona. elementi. koristili smo i induktivni metod. Razlike koje su više tehničke. pažnju smo zadržali samo na najvažnijim rešenjima. On ima i dubju dimenziju koja je dobijena integracijom Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima čime je. i istorijsko-pravnu metodu. vremenski okviri. rad je sastavljen iz više tematskih celina.smo se i određenim rešenjima koja će biti aktuelna u bliskoj budućnosti. Važan doprinos ovog istraživanja ogleda se u oceni postojećeg stanja povodom primene odgovarajućih tehnika budžetiranja i mogućnosti njihovog konvergiranja naprednijim modelima. principi i ciljevi budžetskog sistema zemlje. a u „praktičnom“ tek budućnost budžetskog sistema Republike. Na kraju rada. 5 Član 4. on predstavlja „sadašnjost“. to će dati „novi“ kvalitet ovom radu. jasno proizlazi da smo u izboru metodološke osnove morali insistirati na kvalitativnim elementima – koristili smo normativni i dogmatski metod. nećemo posebno navoditi. Inđije. U tom procesu služili smo se kvantitativnim elementima metodološkog postupka „oličenog“ u vidu strukturirano vođenog intervjua i/ili neposrednog uvida istraživača u postupke i dokumente kojima se obezbeđuje funkcionisanje posmatranog sistema. odnosno determinacione okvire i ciljeve ovog istraživanja. primenjivali smo deduktivni pristup datom problemu. ZOBS-a. Osnovni budžetski ciljevi RS. Pošto se u ovom segmentu budžetskog sistema zemlje vidi značajno „polje“ za nastavak reforme i približavanje dometima razvijenih država EU. One su postavljene u matricu koja će se kretati na relaciji opšte – posebno. sistem kontrole.3 Iz ove postavke. Na osnovu rezultata analize njegovih elemenata izvodili smo opšte karakteristike sistema. u ovoj oblasti.. U „normativnom smislu“. Napravili smo reprezentativni uzorak gradova i opština. 54/09. srednje razvijenih i nerazvijenih opština i gradova u Srbiji – uzimali smo primere iz prakse budžetiranja Zrenjanina.

Prilikom pripreme i izvršenja budžeta dužni su da poštuju principe efikasnosti. sufinansiranje razvojnog programa Evropske unije. postizanje makroekonomske stabilnosti. ZOBS-a). 7 Članom 2. glavnu knjigu trezora. 6 ZOBS uvodi obavezu jednoobrazne primene budžetskih pravila i na vanbudžetske fondove u kojima država ima odlučujući uticaj na upravljanje i otvara mogućnost za precizno utvrđivanje kriterijuma vanbudžetskih fondova koji se uključuju u opšti nivo države. raspoređivanje sredstava u skladu sa prioritetima Vlade unutar budžeta. Prioritetni budžetski ciljevi u pripremi i izvršenju budžeta su: 1. sadržaj. - mehanizma prenosa statističkih izveštaja i podataka sa jednog nivoa budžeta na drugi. finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. ekonomičnosti. potpunosti. javni sektor. 87/2002. uz sveobuhvatnu kontrolu ukupnih budžetskih sredstava. efektivnosti. U principu. stav 1. kroz uspostavljanje ograničenja na rashode i izdatke koji su zagarantovani zakonom. Budžetski sistem Republike sastavljen iz sledećih elemenata (videti član 3. sopstvene prihode. ukupne fiskalne održivosti i kontrole. javne prihode i primanja. budžetski suficit. Definicija 9 . kako na ukupnom nivou. smanjenje finansijskog rizika Republike. budžeta lokalnih vlasti i 3.1. 66/2005. konsolidovani izveštaj Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Definicija dopunskog budžeta zamenjena je definicijom rebalansa budžeta. ZOBS-a). odnosno za odluku o budžetu lokalne vlasti. - jedinstvene budžetske klasifikacije. alokacijske efikasnosti koja podrazumeva mogućnost uspostavljanja prioriteta unutar budžeta. tehničke ili operativne efikasnosti koja podrazumeva korišćenje budžetskih sredstava i mogućnost njihove primene sa što nižim troškovima. budžet. koja podrazumeva sprovođenje politika bez značajnih izmena u konsolidovanom bilansu sektora države. srednjoročnih i finansijskih planova. tačka 1 i 2. tačnosti i jedinstvene budžetske klasifikacije (videti član 4. subjekte i elemente budžetiranja JLS kojim ćemo se baviti u ovom radu. - jedinstvenih kriterijumima za budžetsku kontrolu i reviziju. Logično. odnosno grada Beograda. srednjoročni okvir rashoda i srednjoročni plan budžetskog korisnika. ZOBS-a):6 1. integritet budžetskog sistema zemlje obezbeđuje se primenom sledećih metodoloških osnova: - zajedničke pravne osnove. 3. i član 46. kao i mogućnost prebacivanja sredstava sa starih na nove ili sa manje produktivnih na više produktivne prioritete. 9/2002. U cilju preciziranja. ZOBS-a uvedenu su nove definicije za: korisnike javnih sredstava. stav 4. „starog“ Zakona o budžetskom sistemu. odnosno deficit. 85/2006 i 86/2006. sistem izvršenja budžeta. konsolidovani bilans grada. stav 3. ukupni fiskalni suficit. koja je u dugogodišnjoj upotrebi i prihvatljivija za korisnike budžetskih sredstava. 3. dopunjene su definicije za zakon o budžetu Republike Srbije. opšti nivo države. državnu pomoć i programski deo budžeta. 2. javne rashode i izdatke. Videti član 4. tako i na nivou korisnika budžetskih sredstava. budžeta Republike. razvojnu pomoć Evropske unije. Date institucije državnog poretka zemlje nose odvijanje budžetskog ciklusa zemlje. - principa na kojima se zasniva budžetski postupak. „Službeni glasnik RS“. Iz definicija Zakona o budžetu i Odluke o budžetu vidi se da je zakonodavac utvrdio mogućnost uvođenja višegodišnjeg budžetiranja u RS – budžet bi se donosio za period od tri fiskalne godine (videti član 1. centralni nivo države. 2. sistem upravljanja javnim finansijama. 2. stav 2). date osnove značajno se odražavaju na proces. br. - jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu nacrta budžeta.7 budžetskog sistema zemlje. radi jedinstvenog praćenja i izveštavanja (videti član 1. - jedinstvenog sistema budžetskog računovodstva. održivi i stabilni ekonomski razvoj zemlje. odnosno deficit.

Zbog problema koji su se javljali u praksi po pitanju privremenog finansiranja u RS. - transferna sredstva. marta tekuće budžetske godine. povećavaju ili smanjuju budžetska primanja ili izdaci za budžetsku godinu i za naredne dve fiskalne godine.8 Zakonom je uređeno i pitanje obima budžeta (videti član 5. definicija opšteg bilansa na nivou grada zamenjena je definicijom konsolidovanog bilansa grada. predviđanje promena u primanjima i izdacima za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine. a ne „obračunska“ osnova. čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta. predlog obezbeđenja izvora finansiranja za smanjenje prihoda i primanja. U situaciji kada se predlažu opšta akta (uključući i strateška dokumenta) koji proizvode neplanirane ili negativne finansijske efekte na budžet Republike ili JLS. kao i u slučaju ugovaranja donacije. Odluku o ulasku u privremeno finansiranje donosi izvršni organ lokalne vlasti. Videti član 48. U računovodstvenom smislu. U strukturi Memoranduma o budžetu predviđen je deo koji se odnosi na konsolidovani bilans sektora države pošto su konsolidovani. 3. ZOBS-a) . a - izdatke po njihovoj pojedinačnoj nameni u budžetu. Primena ovih principa u skladu je sa načelima Evropske unije koji su utvrđeni ugovorom u Mastrihtu. Pri njihovom iskazivanju. korisnici budžetskih sredstava mogu trošiti sredstva (stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije) do iznosa utvrđenih za pojedinu namenu u budžetu.  Važno je napomenuti da ZOBS utvrđuje obavezu da obrazloženje zakona ili drugog propisa dostavljenog Vladi ili nadležnom izvršnom organu lokalnih vlasti mora sadržati procenu finansijskih efekata koje će imati na budžet (član 48). Ministarstvo finansija ili lokalni organ uprave nadležan za finansije može dati negativnu ocenu i uticati na eventualno stopiranje datih procesa. odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije. U skladu sa tim. a - izdaci u ukupno izvršenim iznosima. ZOBS-a. Razlog primene ovog rešenja ležu u potrebi da se zaštiti realizacija Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti Republike Srbije i JLS. treba imati u vidu da se koristi „klasično“ pravilo budžetiranja: - primanja se iskazuju u ukupno ostvarenim iznosima. 8 Ove odredbe se. S druge strane. na odgovarajući način.u slučaju da viši nivo vlasti svojim aktom opredeli nižem nivou vlasti namenska: - sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda. kreatori budžeta dužni su da: - budžetska primanja raspoređuju po izvorima sredstava. naplata prihoda nije ograničena iznosima koji su planirani u budžetu. 4. organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu. ako se budžet ne donese ni do 15. s tim što raspoređeni rashodi u prethodnoj godini po vrstama i namenama ne predstavljaju ograničenje (videti član 46). Ona mora biti sastavljena iz sledećih obaveznih elemenata: 1. period privremenog finansiranja može se produžiti za još tri meseca. pri evidentiranju budžetskih rashoda koristi se „gotovinska“. lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka po tom osnovu. Data procena mora sadržati podatke o tome da li se predloženim zakonom. Budžetska primanja i izdaci moraju biti u ravnoteži. odnosno grada Beograda. predlog obezbeđenja sredstava za povećane rashode i izdatke. a ne bruto javni rashodi pravi pokazatelj ukupnih rashoda države. Ovim rešenjem izbegava se potreba pravljenja rebalansa budžeta JLS u slučaju ostvarivanja „vanredno“ odobrenih namenskih sredstava od strane viših nivoa vlasti u zemlji. ZOBS-a). Izuzetno. Bolje je definisana i opšteg bilansa je izbrisana. U procesu izvršenja budžeta. saglasnost nadležnih ministarstava. novi ZOBS utvrđuje da se ono može vršiti najviše do jedne četvrtine iznosa planiranih rashoda u budžetu prethodne fiskalne godine. stav 5. Važna izmena u novom Zakonu vezana je za bolje definisanje odnosa JLS i organa viših nivoa vlasti u pogledu trošenja sredstava međubužetskih transfera koja nisu bila inicijalno planirana u budžetu JLS (član 5. 10 . primenjuju i na vanbudžetske korisnike i jedinice lokalne vlasti. Znači. odnosno do iznosa aproprijacija utvrđenih u okviru programa. 2. odnosno drugim propisom.

ZOBS utvrđuje obavezu objavljivanja budžeta (član 45).. Ukupnog fiskalnog suficita / ukupnog fiskalnog deficita .12 Iznos suficita i način njegovog raspoređivanja.11 On se može izraziti u vidu: I. Dati proces vrši se putem korišćenja insitucije dopunskog budžeta ili rebalansa.situacija trošenja sopstvenih i namenskih prihoda korisnika budžetskih sredstava . uz isključivanje međusobnih transfera različitih nivoa vlasti i uključivanje doprinosa za socijalno osiguranje naplaćenih od sektora privrede. Budžetskog suficita / budžetskog deficita – razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.9 Budžetski rezultat u RS bio je „satkan“ od više različitih nivoa – njih su činili: I. 12 Primanja ostvarena privatizacijom imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja. odnosno budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika. radi poštovanja načela javnosti. Budžet Republike (kao i revidirani Memorandum o budžetu i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) objavljuju se u „Službenom glasniku RS”.budžetski suficit. odnosno budžetski deficit koji je korigovan za iznos neto kamate (razlike između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata).10 U novom ZOBS-a utvrđivanje budžetskog rezultata uređeno je na jednostavniji način. odnosno budžetski deficit koji je korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine.razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.budžetski suficit. „starog“ Zakona o budžetskom sistemu. odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti. - ako u toku fiskalne godine dođe do smanjenja prihoda/primanja ili povećanja rashoda/izdataka budžeta. lokalne vlasti i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja). 11 . Ne može se doneti zakon ili drugi propis koji predviđa trošenje javnih sredstava van budžeta. 9 Videti član 13. II. Dati mehanizam pokreće se: - ako se u toku fiskalne godine donese zakon ili drugi propis koji za rezultat ima smanjivanje planiranih prihoda/primanja ili povećanje planiranih rashoda/izdataka budžeta. Budžeti lokalnih vlasti objavljuju se u službenim glasilima lokalnih vlasti. IV.u slučaju da korisnik budžetskih sredstava ostvari namenski i sopstveni prihod u većem iznosu od planiranog. Primarni suficit / primarni deficit . U oba slučaja. Ukupni fiskalni rezultat (po Government Finance Statistic – Statistika državnih finansija) budžetski suficit. budžet se uravnotežuje ili uvođenjem novih prihoda/primanja ili smanjenjem planiranih rashoda/izdataka. ZOBS-a. II. kao i iznos deficita i način njegovog finansiranja utvrđuje se zakonom o budžetu RS. valja pomenuti da. Konsolidovani suficit / konsolidovani deficit . Na kraju.razlika između konsolidovanih javnih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i konsolidovanih javnih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. U toku budžetske godine može doći i do izmena i dopuna budžeta i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (videti član 47. organ uprave nadležan za finansije po zahtevu tog korisnika može da uveća odobrene aproprijacije za izvršavanje rashoda iz tih prihoda. III. koji se donosi po postupku za donošenje budžeta. ZOBS-a). Subvencije date u formi kredita ili nabavke finansijske imovine smatraju se rashodima. 11 Član 30. Ranijim Zakonom bio je propisan budžetski rezultat i njegova struktura. 10 Konsolidacija se vrši između različitih nivoa vlasti (Republika. Konsolidovani budžet i ukupni fiskalni suficti/deficit opšte države utvrđuje se u Memorandumu o budžetu RS. Budžetski suficit / budžetski deficit .

15 13 Videti član 7. Svaki deo predstavlja svojevsrni sistem informacija za sebe.14 odnosno predlog za korišćenje suficita. umnogome. Opšteg dela. 15 Videti član 10. - procenu ukupnog novog zaduženja.Posebno važnu novinu koji donosi ZOBS predstavlja obaveza JLS da upoznaju građane sa nacrtom odluke o budžetu (član 42). - opis i procenu poreskih rashoda po osnovu poreskih olakšica i umanjenih osnovica. - račun finansiranja. - procenu neophodnih finansijskih sredstava za sufinansiranje razvojnih programa finansiranih iz sredstava razvojne pomoći Evropske unije. - ukupni fiskalni suficit / ukupni fiskalni deficit. Pored toga. ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom prema računovodstvenim fondovima.13 2. br. 2. „starog“ Zakona o budžetskom sistemu. Vrlo je veliki broj rešenja koja se mogu pronaći u komparativnoj analizi i ona. Time se omogućuje veća otvorenost u radu nosilaca vlasti i mogućnost da građani mogu uticati na sadržaj ovog važnog akta.2. Poseban deo budžeta obuhvata finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava. odnosno razduženja Republike Srbije u toku budžetske godine. Prema prethodnom zakonu.dela (videti član 28. U tom smislu. Sada su sva ključna finansijska akta JLS stavljena „pod lupu“ građana u procesu njihove pripreme i donošenja od strane predstavničkog organa lokalne samouprave. stav 2. zavise od toga koji je metodski pristup (osnova) upotrebljen u kreiranju sadržaja i forme budžeta. - pregled očekivanih sredstava iz razvojne pomoći Evropske unije. Opšti deo budžeta obuhvata: - račun prihoda i rashoda i neto nabavku nefinansijske imovine (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine) . - stalnu i tekuću budžetsku rezervu. U novom ZOBS-u preuzeta su ili nešto bolje razrađena rešenja kojim se formira struktura opšteg dela budžeta. 14 Račun finansiranja obuhvata primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja. Strukturni elementi budžeta Pitanje uređenja strukture budžeta neraskidivi je deo implementacije prakse budžetiranja u pravni sistem svake zemlje. izvršnu i sudsku. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. „Službeni glasnik RS“. finansijski planovi uključivali su izdatke direktnog korisnika budžetskih sredstava. uočava se da je budžet „sastavljen“ iz dve glavne celine .izvore za njegovo finansiranje iskazane i kvantifikovane pojedinačno po vrstama izvora.budžetski suficit / deficit. te izdatke za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova. 12 . Datim rešenjem uspostavljena je i logična veza sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave koji propisuje obavezu da odluke o uvođenju izvornih prihoda moraju biti date na uvid javnosti. 62/2006. bliže je objašnjeno na osnovu čega se radi opis i procena poreskih rashoda – na osnovu poreskih olakšica i umanjenih osnovica. prema principu podele vlasti na zakonodavnu. Kada je RS u pitanju. u skladu sa programskom. ZOBS-a): 1. s tim što je dodata obaveza da se „ugradi“ i procena neophodnih finansijskih sredstava za kofinansiranje razvojnih programa finansiranih iz sredstava razvojne pomoći Evropske unije. zakonodavac vrši dodatno propisivanje njihovog sadržaja i strukture. - procenu ukupnog iznosa novih garancija Republike Srbije tokom budžetske godine. a u slučaju deficita . Posebnog dela.

Struktura budžeta zasnovana je na korišćenju jednog ili više načina kojim se vrši budžetsko klasifikovanje. JLS. odnosno finansiranjem nadležnosti: 1. figurira pet oblika (videti član 29).Primenom organizacione klasifikacije evidentiraju se izdaci po „mestu troškova“. aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje navedenih ciljeva.Kao i opšti deo. Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije. U ovom delu.Ekonomskom klasifikacijom vrši se klasifikovanje: - prihoda i primanja . on se bavi pitanjem: - uvođenja javnih prihoda i primanja.18 I . 13 . procenjene prihode i primanja i rashode i izdatke za tekuću fiskalnu godinu. 2. b) za budžetsku godinu i c) za naredne dve fiskalne godine. poseban deo budžeta morao je sadržati: 1. sa raspodelom aproprijacija između korisnika.17 Zakon je ovom pitanju posvetio poseban deo . Po pitanju uređenja prihoda/primanja i rashoda/izdataka budžeta. 3. II . - projekte. - raspodele prihoda između različitih nivoa vlasti u zemlji (pitanjem aktivnog finansijskog izravnjanja. autonomnih pokrajina.Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast 16 Videti član 10. planirane prihode i primanja i rashode i izdatke za budžetsku godinu. „Brisanje“ posebnog. ona čini važan integrativni element budžetskog sistema zemlje. - rashoda i izdataka – iskazuju se troškovi pojedinačnih dobara/usluga i izvršena transferna plaćanja. očekivani rezultati. III . U novom ZOBS-a (član 28): - finansijski planovi uključuju rashode direktnog korisnika budžetskih sredstava. od 76/91 do 33/2004. Posebni deo budžeta može biti iskazan i po programskoj klasifikaciji kojom se prikazuju ciljevi. njegova „puna“ primena odložena je tek za 2015. Novi ZOBS znatno je „ublažio“ primenu programskog načina budžetiranja – zapravo. - zadatke i aktivnosti javno-pravnog entiteta. procenjene prihode i primanja i rashode i izdatke za naredne dve fiskalne godine. 2. - uređenja javnih rashoda i izdataka. funkcionalnom i klasifikacijom prema izvorima finansiranja. U našoj zemlji. značaju i delotvornosti. programskog dela budžeta predstavlja korak unazad u odnosu na „stara“ rešenja koja su ga bila strukturirala na:16 - strateške oblasti.iskazuju se na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda. Službeni glasnik Republike Srbije. novi ZOBS-a ima holistički (celoviti) prilaz i svojim sadržajem prosto „usisava“ Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima RS. Republike Srbije – republičkog (centralnog) nivoa vlasti. 3. godinu (videti član 112). - utvrđivanja vrsta javnih prihodi i primanja. 17 Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima. - predloženo rešenje ne sadrži formulaciju kojom se uređuje da opšti i posebni deo moraju imati procenjene prihode/primanja i rashode/izdatke za: a) tekuću fiskalnu godinu. - programe. odnosno korisnicima budžetskih sredstava. u skladu sa ekonomskom. Kao što smo videli. čime je proces reformi u ovom segmentu vršenja javnih funkcija izgubio na poletu. odnosno primanja. „starog“ Zakona o budžetskom sistemu. - glavne programe. 18 Treba imati u vidu da Ministarstvo finansija (Ministar) bliže uređuje pitanja koja su vezana za budžetsku klasifikaciju što će se koristiti u budžetskom procesu zemlje.II deo Zakona pod nazivom „JAVNI PRIHODI I PRIMANjA I JAVNI RASHODI I IZDACI“. br. - finansiranja organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

„prevodi“ ga u klasifikaciju prema izvorima finansiranja. 21 Radi što jednostavnijeg prikaza. Uključivanje ovih korisnika u sistem konsolidovanog računa trezora je u skladu sa GFS standardima i potrebom za konsolidacijom svih sredstava javnog sektora. Glavni subjekti budžetskog procesa Proces odvijanja budžetskog ciklusa u RS zasnovan je na hijerarhijskom ustrojstvu njegovih učesnika. IV . Novi zakon ukida pojam klasifikovanja izdataka prema računovodstvenim fondovima .i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi. V . U „starom“ zakonu.. „starog“ Zakona o budžetskom sistemu. Na ovaj način. organizacije obaveznog socijalnog osiguranja podvedene su u red budžetskih korisnika.Programska klasifikacija iskazuje klasifikaciju programa korisnika budžetskih sredstava (ovo predstavlja promenu u odnosu na „stari“ zakon koji je insistirao na označavanju strateških oblasti i glavnih programa korisnika budžetskih sredstava). ona izgleda ovako:21 BUDŽET RS/JLS NADLEŽNO TELO ODGOVORNO ZA BUDŽET I FINANSIJE (Ministarstvo finansija ili organ lokalne uprave nadležan za finansije) DBK IBK Budžetska inicijativa/zahtevi Budžetska odobrenja Grafik 1: Prikaz hijerarhijske strukture učesnika budžetskog procesa 19 Videti član 11.3. ZOBS-a).Klasifikacija rashoda i izdataka prema izvorima finansiranja iskazuje prihode i primanja. na primer). omogućuje se kvalitetnije i efikasnije informisanje o određenim korisnicima javnih sredstava. što je više u skladu sa duhom srpskog jezika. rashode i izdatke prema osnovu ostvarenja tih sredstava. u skladu sa posebnim propisima (izdvojeno prikazivanje sredstava dobijenih po osnovu međunarodnih sporazuma ili sredstava od doplatne poštanske marke za određene humanitarne svrhe. Dati spisak objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” (videti član 8. 20 Ministar posebnim aktom utvrđuje spisak direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije.19 2.20 Grafički. bolja kontrola i racionalnije trošenje javnih sredstava. 14 . čije su glavni nosioci sledeći subjekti ustanovljeni Zakonom o budžetskom sistemu: Nadležno telo odgovorno za budžet i finansije (Ministarstvo finansija ili organ lokalne uprave nadležan za finansije) – Direktni budžetski korisnici (u daljem tekstu: DBK) – Indirektni budžetski korisnici (u daljem tekstu: IBK). Sve faze posmatranog procesa odvijaju se u vertikali. odnosno budžeta lokalne vlasti. kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora. dati pojam bio je definisan na nešto „široj“ osnovi – bio je utvrđen kao način klasifikovanja koji je u funkciji iskazivanja primanja i izdataka prema potrebama obavljanja određenih aktivnosti ili ostvarivanju određenih ciljeva.

vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja. Znači. javna preduzeća. namensku. u fazi izvršenja budžeta. drugim propisom i opštim aktom (član 12. odnosno lokalne vlasti. planiranje. dužni su da ih obaveste o osnovnim ekonomskim pretpostavkama i smernicama za pripremu budžeta u čijoj se „osi” nalaze. IBK predstavljaju „ruke” preko kojih se zapravo realizuju neposredni ciljevi politike Vlade i nadležnih organa lokalne samouprave. planiranja. sistem glavne knjige trezora i način vođenja konsolidovanog računa trezora. - aktivnosti i - krajnji rokovi početka i završetka njihovog „odvijanja“ u praksi. mesne zajednice. U novom ZOBS-a. ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija. rukovodioci korisnika budžetskih sredstava odgovorni su za zakonitu. tačka 8. novog ZOBS-a). a u okviru svojih ovlašćenja i za računovodstvo transakcija indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji spadaju u njegovu nadležnost. priprema i usvajanje budžeta Postupak inicijative. kojima indirektni korisnici „gravitiraju”. Mesne zajednice su zvanično dobile status indirektnog budžetskog korisnika JLS (član 1. Budžetska inicijativa. kao i ustanove osnovane od strane Republike Srbije. novog ZOBS-a). oni su materijalno-krivično odgovorni i za preuzimanje obaveza. Ministar uređuje način vođenja računovodstva budžeta i sadržaj i način finansijskog izveštavanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava. nad kojima osnivač. 15 . planiranja i pripreme budžeta. 22 Vlada bliže uređuje budžetsko računovodstvo. DBK su odgovorni za računovodstvo sopstvenih transakcija. fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom. Njime se utvrđuju: - subjekti. budžetski fondovi. za koju je odgovoran direktni korisnik. Indirektni korisnici budžetskih sredstava su pravosudni organi. pripreme i donošenja budžeta JLS u RS odvija se u skladu sa budžetskim kalendarom. Budžetski ciklus jedinica lokalne samouprave 3. njihovu verifikaciju. preko direktnih korisnika budžetskih sredstava. u budžetskom procesu učestvuju i indirektni korisnici budžetskih sredstava. izvršeno je preciznije utvrđivanje delokruga poslova finansijske službe DBK.22 Pored direktnih korisnika. sastavlja izveštaj o njihovom izvršenju i obavlja druge poslove utvrđene zakonom. a može doneti posebna uputstva o finansijskom izveštavanju za određene organe državne uprave. Oni su dužni da obrazuju službu koja priprema i realizuje budžet i izvršava zadatke koji se odnose na upravljanje imovinom države. Pored toga što su dužni da ispoštuju zakonske odredbe u fazi budžetske inicijative. Funkcioneri koji rukovode radom direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava odgovorni su valjano odvijanje budžetskog ciklusa u kome date institucije učestvuju. Nadležni direktni korisnici. organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i budžetske fondove Republike i lokalne vlasti.1. izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovode i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. 3.Direktne korisnike budžetskih sredstava čine organi i organizacije Republike i lokalnih vlasti. Ona treba da priprema: predlog finansijskog plana i zahteve za izvršenje odobrenih aproprijacija. stav 1.

- funkcija trezora i upravljanje gotovinom. april . „novog“ ZOBS-a i 31-51.umesto 15. maj . efikasan radi obezbeđenja racionalnog trošenja i kontrole upotrebe budžetskih sredstava. Tade promene urađene su u cilju obezbeđivanja uslova za izradu što kvalitetnijih predloga finansijskih planova. - stvaranje i plaćanje obaveza (naručivanje roba i usluga i/ili dodeljivanje ugovora. 24 Videti članovi 49-71.Vlada usvaja Memorandum o budžetu. - eksternu reviziju. jula. radi maksimiziranja postizanja ciljeva javno-pravnog entiteta u praksi. 15. odnosno način njihovog izmirenja). 2. uvedene su faze koje prethode fazi izrade Memoranduma.2. - sistem računovodstvenog/finansijskog izveštavanja. dostavljaće ih do 1. 20.U delu kalendara za centralni nivo vlasti. jun . septembra. Izvršenje budžeta Od sistema izvršenja budžeta u uslovima funkcionisanja savremenih država i tržišnog privređivanja. On treba da bude: 1. 1.ministar dostavlja Memorandum o budžetu lokalnim vlastima i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.lokalni organ uprave nadležan za finansije izdaje uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti. Upravljački sistem izvršenja budžeta morao bi da uključi sledeće podsisteme: - distribuciju aproprijacija i način prenosa sredstava budžetskim korisnicima. „starog” ZOBS-a. 15. odnosno predloga za sredstvima od strane direktnih korisnika budžetskih sredstava. decembar .nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog budžeta lokalnoj skupštini i Ministarstvu finansija RS. efektivan.direktni korisnici lokalnih budžetskih sredstava dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. zadržana je osnova budžetskog kalendara. - korišćenje budžetskih rezervi (tekuće i stalne). a odnose se na utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine. novi zakon uređuje podelu odgovornosti i način upravljanja sredstvima za sufinansiranje programa razvojne pomoći EU.lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja budžet lokalne vlasti ministru.24 Lokalni organ uprave 23 U novom ZOBS-u.lokalna skupština donosi budžet lokalne vlasti. koji sadrži podatke o ekonomskoj i fiskalnoj politici i procenu za budžetsku godinu i dve naredne fiskalne godine. To će se vršiti od strane ministra finansija putem 16 . priprema Memorandum o budžetu.ministar finansija (ministar) u saradnji sa organima nadležnim za ekonomski razvoj. 1. jun . 3. kao i sredstvima razvojne pomoći EU. novembar . 25.lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. 15. Jedina korekcija izvršena je prilikom određivanja krajnjeg roka za dostavu finansijskih planova DBK . očekuje se da zadovolji dva ključna zahteva. oktobar . Svi posmatrani elementi „ugrađeni” su u Zakonu o budžetskom sistemu RS. - sistem interne kontrole i revizije. 1. 11. septembar . kada su data na upravljanje RS u skladu sa međunarodnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske unije (videti član 68). Za razliku od „starog” zakona. decembar .KALENDAR IZRADE I USVAJANJA BUDŽETA LOKALNE SAMOUPRAVE U RS 23 30.

Svako plaćanje iz budžeta mora se zasnivati na knjigovodstvenoj dokumentaciji. koji proističu iz izvorne knjigovodstvene dokumentacije. prema dinamici izvršenja budžeta (mesečne kvote). ranije dostavljenih. Na primer. Kada počne njihova realizacija. dužni su da svoje finansijske planove usklade sa odobrenim aproprijacijama u budžetu JLS. - sredstva namenjena sufinansiranju razvojne pomoći Evropske unije. DBK i IBK dužni su da se pridržavaju smernica o rokovima i uslovima plaćanja. osim ako je zakonom. Obaveze koje preuzimaju moraju odgovarati aproprijaciji odobrenoj za budžetsku godinu.nadležan za finansije realizuje budžet putem donošenja jednomesečnih ili višemesečnih (najčešće tromesečnih) Planova za izvršenje budžeta. „novog“ ZOBS-a. odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod. u članu 52.mogla se sprovesti do iznosa 50% ukupnog obima sredstava opredeljenog budžetskom korisniku (na teret njegove aproprijacije). - sredstva razvojne pomoći Evropske unije. U tehničkom smislu. ukoliko nisu dobili saglasnost na finansijski plan i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor (videti član 58). Oni kreću u izvršenje budžeta tako što šalju određene zahteve za plaćanje subjektu koji je na višoj lestvici u hijerarhiji od njih. - izvršavanje rashoda iz sredstava donacija. Ovim se daje „prostor“ za izvršenje rešenja o prinudnoj naplati. U slučaju prinudne naplate ne mogu se teretiti aproprijacije za (videti član 56): - otplatu duga. finansijskih planova budžetskih korisnika sredstava i likvidne mogućnosti budžeta. postupak vršenja prinudne naplate vezan je za račun izvršenja budžeta JLS. moraju biti potvrđeni u pismenoj formi pre plaćanja obaveze. Izvršenje prinudne naplate realizovalo se sukcesivno. „novi“ ZOBS „doteruje“ određene odredbe radi efikasnijeg sprovođenja budžetskih ciljeva (primena „EEE principa“) u procesu izvršenju budžeta. DBK primaju i kontrolišu njihove zahteve za plaćanje. 17 . U njima su utvrđene kvote trošenja sredstava po pozicijima. kako bi se omogućilo praćenje ostvarivanja budžetskih principa u skladu sa odredbama ZOBS-a (videti član 50. Plan izvršenja budžeta predstavlja pregled planiranih prihoda i primanja direktnog korisnika budžetskih sredstava prema izvoru finansiranja i pregled planiranih rashoda i izdataka. odnosno „mestima troškova” koje se ne smeju „probijati” tokom planskog perioda. precizirano je da preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora. donošenja posebnog pravnog akta (do sada su se sredstva EU koristila tako što se fondovima alociranim za RS upravljalo ili direktno preko administracije Evropske komisije u Briselu ili preko Evropske agencije za rekonstrukciju u Beogradu. Korisnici budžetskih sredstava koji po zakonu nemaju utvrđenu obavezu donošenja finansijskih planova.25 Prilikom preuzimanja obaveza. Plan je da Srbija ustanovi decentralizovani sistem upravljanja fondovima EU). donose plan za korišćenje onih aproprijacija za koje obim i namena nije unapred zakonom određena i to po bližim namenama i aktivnostima. 25 Novi ZOBS utvrdio je da se plaćanja sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora neće vršiti. izvršeno je preciziranje u načinu korišćenja budžetskih sredstava i sredstava iz drugih izvora . a da se istovremeno ne dovede u pitanje izvršavanje Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti lokalne samouprave. Važnije novine iznećemo u nastavku teksta. tada se princip „akcije i reakcije” unutar „piramidalnog” odnosa subjekata budžetskog ciklusa zasniva se na pokretanju inicijative odozdo – od IBK (videti Grafik 1).kod korisnika budžetskih sredstava.. kod koga su za isti rashod planirana i budžetska sredstva i sredstva iz drugih izvora. zbog određenih dilema koje su se javljale u praksi. Pravni osnov i iznos preuzetih obaveza. koje je odredio lokalni organ uprave nadležan za finansije. izvršavanje rashoda prvo će se vršiti iz tih drugih izvora. uređenje prinudne naplate bilo je vezano za opterećenje aproprijacija budžetskog korisnika .. 26 U članu 54. ZOBS-a). Po „novom“ ZOBS-u. Rok za početak izvršenja takvih rešenja je pet dana od dana unosa rešenja. DBI i IBK koji donose finansijske planove na osnovu zakona.26 Po „starom“ ZOBS-u (član 36). Prilikom određivanja kvota lokalni organ uprave nadležan za finansije mora imati u vidu sadržaj.

ako u toku godine dođe do promene obima poslovanja/ovlašćenja budžetskog korisnika. Zakonodavac je predvideo i mogućnost sekvestacije budžeta. U prva dva slučaja nedostajuća sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve. po isteku fiskalne godine. grad. U slučaju prestanka postojanja budžetskog korisnika ili zbog drugog razloga kojim će se stvoriti „višak“ aproprijacija u budžetu JLS. DBK može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje. Aproprijacije se ne mogu prenositi između zakonodavne i izvršne vlasti. poplava. uz odobrenje lokalnog organa uprave nadležnog za finansije. odluku o upotrebi sredstava donosi izvršni organ. ako dođe do osnivanja novog direktnog korisnika budžetskih sredstava. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se lokalnoj skupštini. a nisu utrošena. sredstva koja se prenesu u tekuću budžetsku rezervu mogu se koristiti za namene za koje se inače koriste sredstva stalne budžetske rezerve (član 61. snežnih nanosa. na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije. suša. odnosno drugih vanrednih događaja. DBK. DBK i IBK vraćaju  u budžet sredstva koja su im preneta u skladu sa odlukom o budžetu JLS. 27 Ako se u toku godine od jednog direktnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više direktnih korisnika. To se može desiti u sledećim slučajevima (videti član 61. Lokalni organ uprave nadležan za finansije propisuje način utvrđivanja iznosa i postupak vraćanja neutrošenih sredstava (videti član 59). uz odobrenje lokalnog organa uprave nadležnog za finansije.27 3. požar. U budžetu se planiraju i sredstva za stalnu budžetsku rezervu. na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije. neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku rezervu i raspoređuju novoobrazovanim direktnim korisnicima budžetskih sredstava. Ovaj period ne može trajati duže od 45 dana. Treba primetiti da je novim ZOBS-om proširen krug vanrednih okolnosti za čije se otklanjanje mogu koristiti sredstva stalne budžetske rezerve – reč je o pojavi: klizišta. U slučaju prestanka postojanja budžetskog korisnika. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije u budžetu ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. životinjske i biljne bolesti. uz završni račun budžeta. može izvršiti preusmeravanje sredstava unutar programa u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju (član 61. već se može zadržati na ime tekuće budžetske rezerve. Odluku o promeni aproprijacija donosi izvršni organ lokalne vlasti. snežni nanosi. klizišta.5% ukupnih prihoda za budžetsku godinu. kao što su kao što su zemljotres. ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode. „starog“ ZOBS-a): 1. U okviru budžeta deo planiranih primanja ne mora se rasporediti unapred. U stalnu budžetsku rezervu opredeljuje se najviše do 1. stav 4. Odluku o upotrebi tekuće budžetske rezerve donosi izvršni organ lokalne vlasti. novog ZOBS-a). stav 8. nesikorišćena sredstva će se preneti u tekuću budžetsku rezervu. koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda na ime učešća JLS u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti. Zakon je regulisao i mogućnost promene („na više“ ili „na niže“) aproprijacija u toku budžetske godine. koja se iskazuje kao posebna aproprijacija. Kao i kod tekuće budžetske rezerve. 18 . Ako u toku fiskalne godine dođe do „turbulencija” u izvršenju budžeta izvršni organ JLS (na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije) može obustaviti izvršenje pojedinih budžetskih izdataka. „novog“ ZOBS-a i član 41. grada i životinjskih i biljnih bolesti (videti član 70). novog ZOBS-a).Novi ZOBS utvrđuje i to da. 2.

4. 3. - zaustaviti davanje odobrenja za zaključenje ugovora. sačinjen tako da prikazuje razliku između odobrenih sredstava i izvršenja. neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku rezervu i raspoređuju novoobrazovanim direktnim korisnicima budžetskih sredstava. Zakonodavac je propisao i mogućnost formiranja budžetskih fondova (videti članove 64-67. izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova. - zaustaviti prenos kvota. - predložiti produženje ugovornog roka za plaćanje. Završni račun sadržan je od sledećih elemenata:29 1. Po pravilu. primanja koja proističu iz upravljanja likvidnim sredstvima budžetskog fonda. kako bi se pojedina budžetska primanja i izdaci vodili odvojeno. 6. a obaveze se preuzimaju u okviru realno planiranih primanja budžetskog fonda. mora se definisati: 1. 8. O ovoj odluci mora se obavesiti skupština opštine ili grada. 4. 7. 3.3. izveštaj eksterne revizije o prethodno navedenim finansijskim izveštajima. budžetski fond se finansira iz: 1. izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve. 19 . „novog” ZOBS-a i 44-47 „starog” ZOBS-a). izvori finansiranja budžetskog fonda. namenskih primanja budžeta. radi ostvarivanja ciljeva koji su predviđeni određenim propisom ili međunarodnim sporazumom. „starog” ZOBS-a): - zaustaviti preuzimanje obaveza. bilans stanja. U nastavku rada detaljnije ćemo se baviti centralnom institucijom izvršenja budžeta – trezorom. 2. pored potrebe da se uredi način upravljanja sredstvima pomoći Evropske unije. izveštaj o izdacima za nabavku nefinansijske imovine i primanjima od prodaje nefinansijske imovine.Privremenom obustavom izvršenja budžeta može se (videti član 62. 3. svrha njegovog postojanja. koji će lokalni organ uprave biti odgovoran za upravljanje fondom. glavni razlozi za donošenje novog ZOBS-a upravo „leže“ u unapređenju trezorskog načina poslovanja28 i sistema odgovornosti u trošenju javnih sredstava. 2. izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine. aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu. Tu će se „prelamati” ostali aspekti posmatrane faze u budžetskom ciklusu. vreme za koje se budžetski fond osniva. 29 Date promene više će se odraziti na funkcionisanje organa i organizacionih entiteta centralnog nivoa vlasti prevashodno. Završni račun budžeta Predlog završnog računa budžeta JLS utvrđuje nadležni izvršni organ lokalne vlasti i dostavlja ga skupštini na usvajanje. Pri osnivanju fonda. koji su definisani kao namenska primanja budžetskog fonda. izveštaj o izvršenju budžeta. Budžetskim fondom smatra se evidencioni konto u okviru glavne knjige trezora. ZOBS-a). Na kraju tekuće godine neiskorišćena sredstva sa računa budžetskog fonda prenose se u narednu godinu. 3. objašnjenje velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja. Plaćanje na teret budžetskog fonda vrši se do nivoa sredstava raspoloživih u budžetskom fondu. bilans prihoda i rashoda. izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta. bilans finansiranja. 2. „novog” ZOBS-a i član 42. 5. 9. 11. 28 Ako se u toku godine od jednog direktnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više direktnih korisnika. koji otvara izvršni organ lokalne vlasti. Treba imati u vidu da. Uprave za trezor RS (videti članove 93-100. 10.

jun – lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi Upravi za trezor odluku o završnom računu budžeta lokalne vlasti usvojenu od strane lokalne skupštine. koji svoje odluke o završnim računima budžeta dostavljaju gradu. 1. 1. - trošenje namenskih javnih prihoda i sopstvenih prihoda. 15. - nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a. izuzev lokalnih organa uprave nadležnih za poslove finansija gradskih opština u sastavu grada. Kao novinu. postupak pripreme.12. 31. mart – direktni korisnici budžetskih sredstava pripremaju godišnji izveštaj i podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a. a direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budžetskih sredstava kontrolišu. napomene o računovodstvenim politikama i dodatnim analizama. jul – lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor. jun .nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja lokalnoj skupštini predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti. a odnose se na: subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima. februar – indirektni korisnici budžetskih sredstava pripremaju završni račun za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima budžetskih sredstava. završni račun sadrži i napomene o računovodstvenim politikama i dodatnim analizama. Imajući u vidu zahtev za poštovanjem integralnosti budžetskog sistema i njihovu ulogu u procesu konsolidacije javnih finansija zemlje. 20 . sastavljanja i podnošenja završnih računa lokalnih vlasti u RS izvršava se prema sledećem kalendaru: KALENDAR IZRADE I USVAJANjA ZAVRŠNIH RAČUNA BUDŽETA JLS U RS30 28. detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta. - korišćenje sredstava iz odobrenih projektnih zajmova. 15. kao i korišćenje sredstava iz odobrenih projektnih zajmova. a odnose se na: - subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima. sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. obrazloženjima i sravnjivanju stavki izvoda i izveštaja obuhvaćenih završnim računom. završni račun po novom Zakonu mora sadržati detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta. maj . 13. Za razliku od „starog“ ZOBS-a (videti član 65). obrazloženjima i sravnjivanju stavki izvoda i izveštaja obuhvaćenih završnim računom. trošenje namenskih javnih prihoda i sopstvenih prihoda. 30 Novi ZOBS-a (član 78) posebno utvrđuje kalendar za izradu i usvajanje završnih budžeta za lokalni nivo vlasti u zemlji.lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i podnosi nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. - korišćenje sredstava za nabavku finansijske imovine.

4. Determinante i elementi planiranja budžeta
4.1. Osnovni instrumenti budžetskog planiranja u Republici Srbiji 4.1.1. Memorandum o budžetu Glavne poluge kojima se postulira i razvija proces pripreme i donošenja budžeta oličene su u donošenju dva upravljačka dokumenta:31 1. Memoranduma o budžetu (srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir na osnovu kojeg se donose budžeti različitih nivoa vlasti u zemlji i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) i 2. Uputstva za pripremu budžeta. Utvrđivanje Memoranduma o budžetu (videti sajt Ministarstva finansija RS: http://www.mfin.sr.gov.yu) predstavlja inicijalni korak budžetskog planiranja u RS. Ovim dokumentom postuliraju se osnove ekonomske i fiskalne politike zemlje za budžetsku godinu i dve naredne fiskalne godine. Za razliku od „starog“ ZOBS-a (videti član 14), u novom zakonu proces izrade Memoranduma je pomeren na 15. mart kada direktni korisnici sredstava budžeta RS imaju obavezu da ministarstvu finansija dostave predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine. Vlada RS, na usaglašen predlog ministarstva finansija i posebnog tela Vlade, do 1. aprila, mora utvrditi prioritetne oblasti finansiranja, uključujući i nacionalne investicione prioritete. Nakon toga, do 10. aprila, dužna je da organizuje javnu raspravu posvećenu ovom pitanju. Ministarstvo finansija, u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem, uzimajući u obzir i rezultate javne rasprave, treba da, do kraja aprila tekuće budžetske godine, pripremi Memorandum, kojeg je Vlada dužna da usvoji do 15. maja. Nakon toga, ministar finansija donosi Uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike (krajnji rok za to je 1. jun), kojim se praktično realizuje/operacionalizuje dati proces na centralnom nivou vlasti. Novim zakonskim rešenjima, proces pripreme i izrade Memoranduma znatno je otvoreniji prema budžetskim korisnicima i javnosti koji mogu uticati na odabir i krajnji sadržaj strateških smernica zemlje. Po novom ZOBS-u, Memorandum o budžetu sadrži: - srednjoročne projekcije makroekonomskih agregata i indikatora; - srednjoročne projekcije fiskalnih agregata i indikatora; - ciljeve i smernice ekonomske i fiskalne politike Vlade za srednjoročni period za koji se donosi Memorandum; - ostale ekonomske politike i strukturne reforme sa posebnim naglaskom na njihovim fiskalnim implikacijama; - konsolidovani budžet opšte države; - srednjoročne prioritete javnih investicija; - pregled prioritetnih oblasti finansiranja i predloženih novih politika; - srednjoročni okvir rashoda budžeta Republike Srbije sa sveobuhvatnim obimom sredstava rashoda po budžetskim korisnicima za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine; - procenu i kvantifikaciju fiskalnih rizika i potencijalnih obaveza; - strategiju za upravljanje javnim dugom Republike Srbije, u periodu za koji se donosi Memorandum.
31 Ovde se može dodati i godišnji Zakon o budžetu RS, čije se određene odredbe reflektuju na kreiranje budžeta lokalnih vlasti. Međutim, njima se preciziraju više tehničke stvari - dozvoljeni obim plata u budžetima JLS ili skala iznosa na osnovu koje se određuje vrednost/rang javnih nabavki, na primer.
21

Novi ZOBS „razrađuje“ strukturu i vrši dopune u sadržaju Memoranduma o budžetu - dati dokument obuhvata i srednjoročni plan investicija RS, kao i srednjoročni okvir rashoda sa sveobuhvatnim obimima sredstava rashoda po budžetskim korisnicima, u cilju unapređenja planiranja budžeta Republike. Ova kvalitativna promena deo je šire reforme koja je vezana upravljanje javnim finansijama i uvođenje koncepta strateškog menadžmenta u javnom sektoru (videti član 34). Memorandum bi trebao da postane znatno operativniji akt u procesu budžetiranja različitih nivoa vlasti u zemlji. Uzimajući u obzir ažurirani makroekonomski okvir, Vlada, na predlog ministra finansija, usvaja i revidirani Memorandum o budžetu. Rok za to je 1. oktobar tekuće budžetske godine. Pored prethodno nabrojanih elemenata, revidirani Memorandum sadrži i pregled nenamenskih i namenskih transfera iz budžeta Republike po svakoj jedinici lokalne samouprave. 4.1.2. Uputstvo za pripremu budžeta Ministarstvo finansija dužno je da dostavi JLS Memorandum o budžetu najkasnije do 1. juna tekuće budžetske godine. Po dobijanju ovog dokumenta, lokalni organ uprave nadležan za finansije treba da uradi Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti koje će proslediti budžetskim korisnicima. Rok za dostavu ovog dokumenta je 15. jun. Uputstvo treba da sadrži sledeće elemente (videti član 40): 1. osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti; 2. opis planirane politike lokalnih vlasti; 3. procene primanja i izdataka budžeta lokalne vlasti za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine; 4. obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine; 5. smernice za pripremu srednjoročnih planova direktnih korisnika sredstava budžeta lokalnih vlasti; 6. postupak i dinamiku pripreme budžeta lokalne vlasti i predloga finansijskih planova direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti. Novi ZOBS propisuje da JLS u Uputstvu za izradu budžeta moraju izneti i smernice za izradu srednjoročnih planova DBK-a i da se ukupni vremenski okvir planiranja kreće u rasponu „1+2“ godine. Time su stvorene osnove za implementaciju koncepta strateškog upravljanja u budžetski ciklus lokalnih vlasti. Međutim, u prelaznim i završnim odredbama Zakona, data reformska konstrukcija ODLOŽENA je za period od 2011. do 2015. godine. Srednjoročni plan je sveobuhvatni plan budžetskog korisnika koji sadrži detaljnu razradu svih programa, projekata i aktivnosti za budžetsku godinu sa projekcijama za naredne dve godine, prema utvrđenim srednjoročnim ciljevima i prioritetima, koji služi i kao osnova za izradu obrazloženja finansijskog plana tog korisnika i izrađuje se u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta. Na osnovu sadržaja Uputstva za pripremu predloga budžeta lokalne vlasti, DBK izrađuju predlog finansijskog plana i dostavljaju lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. Shodno praksi centralnog nivoa vlasti, JLS u RS uobičavaju da sadržaj predloga finansijskog plana budžetskih korisnika mora biti sadržan iz sledeća tri dela:32 1. Zahteva za tekuće izdatke, sa podacima o postojećim aktivnostima i uslugama direktnog korisnika budžetskih sredstava. 2. Zahtev za dodatna sredstva, za tekuće aktivnosti koje ne mogu biti usklađene sa ograničenjem sredstava za tekuće izdatke, sa predlogom prioriteta, koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta.
32 Član 19, „starog” ZOBS-a.
22

3. Zahtev za osnovna sredstva, za nabavku opreme, dodatna sredstva za kapitalne projekte započete u prethodnim fiskalnim godinama i za nove kapitalne projekte, kao prioritete koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta. Delovi predloga finansijskog plana sastoje se iz pisanog objašnjenja i finansijskog zahteva, koji je dat u setu tabela. Po novom ZOBS-u (član 37), predlog finansijskog plana treba da obuhvati: - rashode i izdatke za trogodišnji period, iskazane po budžetskoj klasifikaciji; - detaljno pisano obrazloženje rashoda i izdataka, kao i izvora finansiranja. Delovi predloga finansijskog plana sastoje se iz pisanog objašnjenja, koje obuhvata i obrazloženje, srednjoročnu kvantifikaciju i procenu efekata novih politika i investicionih prioriteta, na osnovu uputstva za pripremu budžeta i srednjoročnih planova korisnika budžetskih sredstava i finansijskog zahteva. DBK imaju pravo da, u skladu sa smernicama i u rokovima koje propisuje nadležan organ lokalne samouprave, traže od IBK-a za koje su odgovorni, da dostave podatke neophodne za izradu predloga njihovog finansijskog plana. IBK su obavezni da pripreme predlog finansijskog plana na osnovu smernica koje se odnose na budžet JLS. Lokalni organ uprave nadležan za finansije može da traži neposredno od IBK-a podatke o finansiranju korisnika, koji su neophodni za pripremu predloga budžeta. Predlozi finansijskih planova DBK i IBK moraju biti dostavljeni nadležnom organu koji rukovodi procesom planiranja najkasnije do 1. septembra tekuće budžetske godine. Nakon što u datom roku skupi sva potrebna dokumenta i informacije, lokalni organ uprave nadležan za finansije ulazi u proceduru razmatranja zahteva korisnika budžetskih sredstava. Ono se vrši na osnovu njihove usaglašenosti sa ciljeva lokalne politike utvrđene Uputstvom, predloženim obimom njihovih primanja i izdataka, kao i analizom drugih podataka i objašnjenja koji se nalaze u okviru predloga finansijskog planova. Lokalni organ uprave nadležan za finansije treba da uradi, a potom i dostavi nacrt budžeta nadležnom izvršnom organu do 15. oktobra tekuće budžetske godine. Izvršni organ JLS dužan je da utvrdi predlog budžeta i da ga prosledi lokalnoj skupštini (i Ministarstvu finansija?!) najkasnije do 1. novembra.33 Po „starom“ ZOBS-u (videti član 15), predlog budžeta JLS, trebalo je da „prati”:34 1. plan prodaje nefinansijske imovine i osnovnih sredstava; 2. predloge odluka potrebnih za izvršenje budžeta. Ukoliko nadležni izvršni organ lokalne vlasti ne dostavi predlog budžeta lokalnoj skupštini, ona ima pravo da samostalno pripremi i donese budžet. To mora biti urađeno najkasnije do 20. decembra. Pet dana kasnije, lokalni organ uprave nadležan za finansije dužan je da dostavi odluku o budžetu Ministarstvu finansija. Time je, ukratko, opisan redosled i sadržaj aktivnosti pripreme i donošenja budžeta lokalne vlasti u RS u svetlu primene „starog” i analize odredbi „novog” Zakona o budžetskom sistemu. 4.1.3. Nacionalni investicioni plan „Starim“ ZOBS-om bio je utvrđen važan dokument koji se reflektovao na budžetski proces RS u periodu od 2006. do 2009. godine - Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: NIP) NIP je instrument upravljanja i kontrole procesa realizacije kapitalnih projekata od strane centralnog nivoa vlasti, koji će se odvijati u periodu od 2006. do 2011. godine (videti sajt posvećen NIP-u: www.nip.sr.gov.yu). Izvori finansiranja ovog ambicioznog poduhvata obezbeđuju se iz: - prihoda od privatizacije, - ostvarenog suficita budžeta Republike, - kredita međunarodnih finansijskih organizacija i - predpristupnih fondova EU (IPA fondovi).
33 Nadležni izvršni organ lokalne vlasti može da traži od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije dodatne informacije ili objašnjenja koja se odnose na nacrt budžeta lokalne vlasti. 34 Novi ZOBS (član 32) ne propisuje ovu obavezu.
23

Realizacija projekta obuhvata sledeće aktivnosti: a) praćenje delokruga poslova. Planiranje projekata. odnosno projekat. Koordinaciono telo za NIP Vlade RS. Svaki projekat prolazi kroz određene faze: 1. b) plan javnih nabavki i c) plan upravljanja rizicima. nevladine organizacije. odnosno projekta sa organizacionom oznakom. korekciju budžeta i konačnu selekciju projekata u okviru Sektorskog plana investicija i donosi odluku o usvajanju. troškova. Svrha ove faze je utvrđivanje i ažuriranje planova koji definišu projektne aktivnosti. Projektni plan stvara osnov za sprovođenje i kontrolu projektnih aktivnosti. Usvojeni sektorski planovi upućuju se Vladi na odobravanje. odnosno namena potrošnje datih sredstava utvrđena je Zakonom. b) izveštavanje. Izveštaj o stepenu spremnosti sadrži spisak završene. angažovanih ljudskih resursa i rizika. Pisano objašnjenje zahteva za dodelu sredstava iz NIP-a sadržalo je sledeće elemente: - naziv korisnika budžetskih sredstava koji izvodi program. Pravo na predlaganje projekata imaju nadležna ministarstva. Predlaganje projekta. Znači. c) kontrolu. kao i - za druge namene utvrđene NIP-om. Realizacija odobrenih projekata. donosi ključne odluke o daljim aktivnostima i kvartalno izveštava Vladu Srbije. vremena. - investicije kojima se modernizuje infrastruktura. Budžetski korisnici bili su dužni da u procesu planiranja sredstava urade i Zahtev za dodelu sredstava iz NIP-a koji se iskazivao po programima. odnosno projektima za jednu ili više godina (videti član 19. Savet. Koordinaciono telo. „starog“ ZOBS-a). projektni tim ima zadatak da pripremi: a) izveštaj o stepenu spremnosti projekta i b) projektni plan. 4. Rukovodilac tima dužan je da sačini završi izveštaj. kao i da izvrše procenu njihovih troškova. 2. 3. odnosno projekta. - ravnomerniji regionalni razvoj. - potrebna sredstva za sprovođenje programa. - dodatno ubrzanje privrednog razvoja. Funkcionisanje NIP-a zasniva se na koncepciji životnog ciklusa projekata. U njoj. Završni izveštaj predstavlja zvaničan kraj projekta. pri čemu su dužna da sačine dinamiku realizacije projekata u srednjoročnom periodu. - naziv i opis programa. na osnovu ovih izveštaja i komunikacije sa Projektnim timom. koga dostavlja Savetu za upravljanje projektima. Ona se koriste za: - investicije koje podstiču zapošljavanje. Projekti NIP-a planirali su se kao kapitalni izdaci i činili su sastavni deo budžeta RS za jednu godinu. daje smernice. Rukovodilac projekta neposredno prati realizaciju projekta i podnosi izveštaje Projektnom centru i nadležnom Savetu za upravljanje projektima. Nakon realizacije projekta i sagledavanja njegovih postignutih rezultata u odnosu na planske parametre. inicijativa polazi „odozdo“. ali i nedostajuće dokumentacije. odnosno projekta. - glavne godišnje ciljeve programa. uz tehničku pomoć Projektnog centra Ministarstva finansija.Opšti ciljevi. dugoročne ciljeve programa i njihove veze sa ciljevima iz strateških dokumenata i glavnih programa. - pravni osnov za određenu strategiju. projektni tim vrši njegovo zaključivanje. na osnovu dobijenih izveštaja. nakon čega Vlada usvaja Globalni NIP. Zaključenje projekta. udruženja građana i sl. Selekcija projekata. donosi važne odluke i mesečno izveštava Koordinaciono telo za NIP Vlade RS. JLS. 5. Čine ga sledeće podceline: a) plan aktivnosti i troškova. - šifru programa. vrši evaluaciju. Prva „filtracija“ projekata odvija se na nivou ministarstva. Savet za upravljanje projektima na osnovu dobijene dokumentacije donosi odluku o početku realizacije projekata. - poboljšanje standarda stanovništva. Projektni centar prosleđuje Izveštaje o stepenu spremnosti i Projektne planove nadležnom Savetu za upravljanje projektima. Projekti se predlažu u skladu sa Uputstvom za predlaganje projekata. prati izvršavanje projekata iz svog delokruga. 24 . dozvola (posebno građevinskih) i ostalog potrebnog za početak realizacije projekta.

„Kvantitativnost“ parametara korišćena je za odražavanje 25 . da se pruže osnovni ciljevi. U „starom“ Zakonu to je bilo nužno uraditi. budžetski korisnici nadležni za poslove javnih investicija dužni su da utvrde srednjoročne prioritete javnih investicija i dostave ih ministarstvu finansija najkasnije do 15. tj. ona sadrži elemente koji se bave: - demokratizacijom društva i reformom političkog života u zemlji (uvođenje principa vladavine prava. Planovi za sprovođenje srednjoročnih prioriteta javnih investicija izrađuju se kao deo finansijskih planova budžetskih korisnika. odredi šta je potrebno uraditi da bi se uslovi za prijem ispunili. koji bi u potpunosti bio usklađen sa pravom EU.). 4. da se svim učesnicima u donošenju političkih odluka. istovremeno sa uvođenjem definicija programskog budžeta. „Novim” ZOBS-om nije izvršeno definisanje NIP-a i normatizacija njegove integracije u budžetski sistem zemlje. procenu rezultata. 3. sr. Umesto toga. Nacionalna strategija za pridruživanje i pristupanje EU predstavlja jedan od najvažnijih (ako ne i najvažniji) strateški dokument zemlje. Važno obeležje Strategije je da ona nije pravljena na bazi kvantifikovanja ciljeva i mogućnosti njihovog merenja kroz indikatore.yu): 1. u godišnjem zakonu o budžetu opredeljivala i sredstva za NIP.1. podrazumevaju i sredstva za realizaciju NIP-a.srbija.gov. kojima se definiše programsko iskazivanje budžeta. da se kroz određene mere i akcije obezbedi realizacija unutrašnjih reformi u oblasti funkcionisanja političkih institucija. zaštita manjina i ljudskih prava. postepenu liberalizaciju tržišta. „kopenhagenških kreiterijuma“ i acquis communautaire.2. rezultatima izbora i odjecima javnog mnjenja u Srbiji. novi ZOBS predviđa obavezu izrade objedinjenog srednjoročnog plana javnih investicija. razvoj građanskog društva i sl. Nacionalna strategija za pristupanje Evropskoj uniji Po izjavama vodećih političkih partija. Pored uvodnog dela i dela u kome se daju napomene opšteg tipa koje su vezane za sâm proces pridruživanja i razvoja odnosa sa EU.2. Usvojeni srednjoročni prioriteti javnih investicija uključuju se u Memorandum o budžetu RS. reforma pravosuđa i unutrašnjih poslova. kreatorima ekonomske politike i zakonodavnoj vlasti pruže potrebni elementi za donošenje propisa i mera. marta (ministarstvo im dostavlja uputstvo o sadržaju datih planova). čijim se sprovođenjem mogu ostvariti oni ciljevi koji su sa stanovišta EU prihvatljivi za pristupanje EU. zaštita svojine. - reformom javne uprave i - pripremama za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz članstva EU. da se na bazi kriterijuma koji su postavljeni Procesom stabilizacije i pridruživanja. smernice i instrumenti privrednog razvoja Srbije u budućim uslovima koji prate Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U tom procesu.- - - plan realizacije. 4. pristupanje Evropskoj uniji predstavlja njeno strateško opredeljenje. Glavni strateški dokumenti zemlje koji se održavaju na proces budžetskog planiranja jedinica lokalne samouprave u Repubici Srbiji 4. s obzirom da su se. - podizanjem administrativnog kapaciteta za pristup. U tom smislu. odnosno projekta. Ministarstvo finansija RS ocenilo je da su se sada stekli uslovi da se pod sistemskim rešenjima. Osnovni ciljevi strategije ogledaju se u sledećem (videti sajt Vlade RS: http://www. Posmatrani dokument sastavljen je iz više celina. 2. rizike u ostvarivanju programa. u cilju konsolidacije informacija o planiranim javnim investicijama na nivou Republike i blagovremenog obezbeđivanja potrebnih sredstava za planirane investicije. sprovođenja ekonomskih reformi i reforme pravnog sistema Srbije. o čijoj se izradi staraju organi koji u svojoj nadležnosti pretežno imaju poslove javnih investicija (videti član 33).

26 .sadašnjeg.2.prsp. u saradnji sa resornim ministarstvima koja su zadužena za implementaciju njenih segmenata u realnost Srbije.yu).35 4. Iz sadržaja Strategije jako je teško razvijati budžetsku logiku. dobila posebno mesto u Memorandumu o budžetu. U funkciji postuliranja i realizacije SSS nastao je Tim potpredsednika Vlade koji se bavi ovim pitanjem. državni plan oličen je u Strategiji za smanjenje siromaštva (u daljem tekstu: SSS). Zadatak Tima je da bude centralna jedinica koja će rukovoditi datim procesima i koja će koordinirati rad resornih ministarstava. Ona u sebi sadrži presek trenutnog stanja (uz sve relevantne statističke i druge kvantitativne pokazatelje). npr. funkcije tog tima trebala bi da vrši Kancelarija za pridruživanje EU. jasno je da mora imati plan koji će je voditi ka izbavljenju iz siromaštva. Imajući u vidu njen delokrug poslova. U razradi tri stuba Strategije (dinamičan privredni rast. da bi se uspostavila komunikacija između opštih/strateških ciljeva koje sadrži i izražavanja njihove realizacije kroz budžet Republike i JLS.sr. ali i glavne strateške pravce smanjenja siromaštva u Srbiji. stvaranja efikasnije socijalne zaštite. Strategija za smanjenje siromaštva S obzirom da je Srbija tokom devedesetih godina prošlog veka značajno osiromašila. SSS je jedan od najbolje napisanih dokumenata ove vrste u zemlji. Videti Uredbu o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji objavljena je u „Službenom glasniku RS”. 36 Kao ilustracija rada Tima može se videti Izveštaj o realizacije Strategije (http://www. Ona pokriva širok spektar aktivnosti države. unapređenja sistema zdravstvene zaštite koji će biti u funkciji smanjenja siromaštva.36 4.gov. br. On se ogleda kako u opštem . Taj opšti.prsp.3. sa naglaskom na otvaranju radnih mesta u privatnom sektoru + sprečavanje pojave novih kategorija siromaštva + efikasno sprovođenje postojećih i definisanje novih programa za smanjenje siromaštva) „pokupljene“ su i određene sektorske strategije (Strategija za smanjenje nezaposlenosti. unapređenja sistema obrazovanja koji će biti u funkciji smanjenja siromaštva. odnosno budžet kojim će se izraziti troškovi njene realizacije. Time je i u budžetskom smislu „ozvaničena“ kao strategija od opšteg značaja za Republiku. kao i Strategija za pristupanje EU i NIP. SSS-om je analiziran tranzicioni i makroekonomski okvir zemlje (uz prikazana fiskalna/finansijska ograničenja) u okviru koga se može kretati tokom njihove realizacije. Poseban kvalitet SSS ogleda se u tome što ona ima svoj budžet. poboljšanja ekološke zaštite i stavljanja u funkciju smanjenja siromaštva. Glavni strateški pravci postavljeni su na liniji: - - - - - - - - povećanja mogućnosti za zaposlenje stanovništva. Iz sadržaja SSS vidi se njen opšti karakter (videti sajt Vlade RS: http://www.). Pregled ostalih strategija Republike Srbije 35 Osnivanje i delokrug poslova Kancelarije utvrđeno je posebnom uredbom Vlade RS. Strategija razvoja socijalne zaštite i Strategija razvoja poljoprivrede. 65/2006. poboljšanja položaja penzionera i starih osoba. Ona je. tako i u okviru finansiranja prioritetnih aktivnosti.2. stvaranja boljih uslova u smislu života u urbanim i ruralnim sredinama.srednjoročnom okviru. ova karakteristika odražava se i na to da ona nema finansijske plan(ove).sr. U tom segmentu. Naravno. tako da u sebe „usisava“ realizaciju brojnih sektorskih strategija.gov. lokalnih vlasti i ostalih učesnika.yu). Time su stavljene u funkciju realizacije opšte strategije zemlje. regionalnog razvoja zemlje. trebao bi se angažovati poseban „prevodilački“ tim. a ne budućeg – željenog stanja. Budžet je stavljen u matricu iz koje se mogu videti oblasti i konkretne aktivnosti koje će se finansirati (iznosi su prikazani i u apsolutnim i u relativnim pokazateljima).2.

11.opštine Preševo. 16.srbija. jasno je i da rezultat mora biti „centralistički“. 18. Strategija razvoja zvanične statistike. Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. - uopšteno. 9. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. 24. godine.Pored gore analiziranih strategija. Analizirajući sadržaj Uputstva za pripremu budžeta koji je definisan „starim“ ZOBS-om ne može se jasno uočiti namera zakonodavca da mu omogući funkciju u procesu strateškog upravljanja. 6. 15. 7. odnosno JLS. S druge strane. 19. 14. izabrali smo najvažnije. Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. 22. strateški dokumenti koji su nastali na republičkom nivou vlasti imaju zajednički nedostatak u pogledu determinisanja uloge JLS. po pravilu.sr.nije se išlo u njihovu dubinu. Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. 5. godine. godine. 2. Strategija dugoročnog ekonomskog razvoja juga Srbije . godine. Strategija razvoja stručnog obrazovanja u RS. 23. 3. 17. Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji. Nacionalna strategija održivog razvoja. kao i - procenu primanja i izdataka budžeta za naredne dve fiskalne godine . do 2013. 21. Uspostavljanje veze budžetskog planiranja sa strateškim upravljanjem zemlje Memorandum o budžetu trebao bi da bude u funkciji dokumenta „medijatora“ strateških ciljeva u finansijske pokazatelje koji će biti sadržani u budžetima različitih nivoa vlasti u zemlji. Među njima. do 2012. Međutim. Strategija razvoja trgovine Republike Srbije. Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010. 13. Imajući u vidu da opšte i pojedinačne strategije zemlje nastaju na „centralističkim“ osnovama. odnosno prikazivanje njihovih pojedinačnih elemenata. Strategija razvoja socijalne zaštite. 12.37 Pod strategijom koje ima određene odlike opšteg tipa. 8. 10. 1.gov. 25. Tamo i gde se pominje uloga lokalnih vlasti. 4. do 2011. Ostale su mahom sektorskog karaktera. hteli bi i da prikažemo „popis“ ostalih strategija RS.3. Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji. Nacionalna strategija za mlade. Ona se „prozire“ kroz zahtev da treba da sadrži: - osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu budžeta Republike. Strategija javnog zdravlja Republike Srbije. Strategija podsticanja rađanja. 20. Bujanovac i Medveđa. Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja. Strategija razvoja turizma. bez konkretnih ciljeva i akcija delanja lokalnih vlasti (samo kroz pregled ustavno37 Sve najvažnije strategije mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Vlade RS: http://www. Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. ni lokalnih vlasti. godine. mogli bi da podvedemo Strategiju regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. godine. do 2013. ona je navedena: - bez jasno utvrđene mreže koordinacije i subordinacije u radu između centralne i lokalne vlasti. 4. tako da date informacije nisu imale posebnu upotrebnu vrednost u procesu pripreme budžeta ni Republike. do 2012. do 2013. „površinski“ predstavljale . Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. Strategija razvoja informacionog društva u RS. 27 . Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. u dosadašnjoj praksi strategije su se.yu.

SSS. Često i ometa odvijanje budžetskog ciklusa JLS. bez utvrđene „cene koštanja“ realizacije ovog procesa39 i sl.- - zakonskih ovlašćenja lokalne samouprave). Oni nemaju dobar „pregled igre“ ni u procesu kreiranja.posebno u delu koordinacije planova.gov. Svi rashodi dati su kumulativno. Jedina informaciona konstanta tokom njegovog dosadašnjeg „života“ u praksi. naznačeno je da obezbeđivanje infrastrukture i objekata u osnovnom obrazovanju predstavljaju nove nadležnosti lokalne samouprave. ako bi se uveli principi višegodišnjeg budžetiranja i jasnija pravila raspodele budžetskih sredstava. ostali po strani. prepuštena je prilika da navedeni podaci budu sastavni deo „prolećnog“ Memoranduma o budžetu i da budu dostavljeni JLS na početku budžetskog planiranja. što se čini putem jedinstvenog. bilo radi kapitalnog finansiranja ili plasiranja „viška“ budžetskih sredstava. godine. Međutim.). Pravno i organizaciono ustrojstvo trezora lokalne samouprave 5. 28 . 39 Bez obzira što je u SSS determinisan budžet realizacije strategije. godinu . niti u procesu implementiranja lokalnih strategija povodom uspostavljanja njihove korelacije sa strategijama višeg reda. nivo projektovane inflacije i sl. i 2008. odnosno posebna republička organizacija utvrđuje ukupnu visinu namenskog transfera i kriterijume za njegovu raspodelu po pojedinim JLS. tako da je jako teško utvrditi koliko će JLS koštati implementacija ovog strateškog dokumenta. kao i dinamiku prenosa sredstava. Kao sredstva NIP-a. proces planiranja NIP-a uveliko se „umešao“ u proces planiranja i pripreme budžeta za 2007. Funkcije i elementi trezora jedinica lokalne samouprave 5. Zanimljivo je istaći i to da je Memorandum o budžetu davao samo parametre koje se indirektni odnose na finansiranje JLS (rast BDP-a. pojavljuju se i poslovi koji su vezani za operacije na tržištu kapitala bilo radi obezbeđenja ravnoteže prihoda i rashoda.sr. na primer. tako da su principijelni stavovi o tome kako treba da se „odigra“ budžetski ciklus (posebno u delu planiranja kapitalnih investicija). Vrlo je teško obuhvatiti i objasniti sve njegove funkcije.1. Pored standardne funkcije državnog blagajnika. Pri koncipiranju ovog rešenja. 38 Čak su negde napravljene i materijalne greške. Nadležno ministarstvo. Na taj način trezor ostvaruje važnu ulogu u efektivnom upravljanju budžetskim sredstvim. Centralni nivo vlasti često daje nejasne signale u tom pogledu. Funkcije trezora Savremena teorija i praksa imaju dosta muka da definišu trezor. nema sumnje da je reč o instituciji javnih finansija zemlje preko koje se obavljaju sva budžetska primanja i izvršavaju svi budžetski rashodi. Ovo pogotovo važi za cash-flow menadžment. u revidiranom Memorandumu uvedena je nova funkcija koja je važna za finansiranje i upravljanje JLS . Očigledno se žurilo sa njegovom realizacijom. on nije urađen po principu podele troškova između različitih nivoa vlasi. Ova okolnost „zamagljuje“ sliku i pasivizuje predstavnike JLS u procesu strateškog upravljanja zemljom. Proces planiranja u okviru ovog segmenta. kojoj se može dodeliti strateški karakter. Na strani 63.yu. Na primer. ovog puta. davao bi još bolje rezultate. odnosi se na insistiranje centralne vlasti na smanjivanju tekuće budžetske potrošnje u budžetima JLS radi ostavljanja prostora za rast investicione! Od 2007. i ona mogu imati strateški karakter.raspodela namenskih transfera iz budžeta Republike. Ovaj dokument nije pružao dovoljne informacione osnove za strateški menadžment lokalnih vlasti.1. sâmog izbora projekata. konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: KRT).prsp. Time bi se povećala predvidljivost i transparentnost posmatranog sistema. dinamike i načina njihove realizacije. (Strategija se može naći na: http://www. Time bi se stvorili uslovi da JLS mogu u „širem“ vremenskom horizontu planirati svoje strateške/kapitalne projekte i izvore sredstava za njihovu realizaciju.1.38 bez merila i indikatora uspeha.). odabira subjekata koji će ih izvršavati. 5.

svaki korisnik budžetskih sredstava ima otvoren podračun na kome se posebno vode:41 . koje obuhvata: ­ upravljanje likvidnošću. „starog“ ZOBS-a). ­ upravljanje finansijskim sredstvima. KRT predstavlja skup računa i podračuna na koje budžetski prihodi pritiču. U cilju lakše primene. Praćenje kretanja mase zarada u javnim preduzećima na nivou tog trezora i dostavljanje izveštaja nadležnom ministarstvu RS.sredstva izdvojena budžetom. a ne trezora lokalnih vlasti. U okviru KRT-a. . Zakon je predvideo otvaranje KRT-a i vođenje glavne knjige trezora. vođenja evidencije o dugu i upravljanja primanjima od zaduživanja (videti član 73j. koje obuhvata: ­ projekcije i praćenje priliva na KRT lokalne vlasti i zahteve za izvršavanje izdataka. ­ pripremu i izradu svih izveštaja i izradu završnog računa budžeta lokalne vlasti. ­ vođenje poslovnih knjiga. odnosno plasiranje sredstava KRT-a. Novi ZOBS „izbacuje“ funkciju upravljanja dugom JLS koja je obuhvatala poslove upravljanja pregovorima o zaduživanju.40 Ova institucija dužna je da obavlja sledeće funkcije u budžetskom sistemu zemlje: 1. ­ definisanje tromesečnih i mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja. članovima 9 i 10. Finansijsko planiranje. ­ finansijsko izveštavanje. 41 Videti član 9. Prilikom primene „starog“ ZOBS-a javljale su se teškoće u ostvarivanju uvida u trošenje javnih sredstava kod onih pravnih lica koja nisu imala status ni DBK. ­ upravljanje primanjima od zaduživanja. tako da ovaj segment nije posebno apostrofiran u delanju lokalnog trezora. Kontrolu rashoda. ZOBS-a. ­ . „novim“ ZOBS-om je posebno postuliran trezor lokalne vlasti. Kako bi trezor mogao da uspešno obavlja gore navedene funkcije. 3. Upravljanje primanjima od zaduživanja „pridruženo“ je funkciji upravljanja sredstvima KRT-a. koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava. Logično. Budžetsko računovodstvo i izveštavanje. novog ZOBS-a. „Novi“ ZOBS propisuje njihovo uključivanje u sistem KRT-a radi: - kvalitetnijeg i efikasnijeg informisanja o datim korisnicima javnih sredstava. Upravljanje sredstvima na KRT-u lokalne vlasti na koji se uplaćuju prihodi i sa kojeg se vrše plaćanja iz budžeta. ni IBK-a. u okviru funkcije kontrole rashoda JLS. Sistem javnih nabavki regulisan je posebnim zakonom. 2.sopstveni prihodi koje ostvaruju DBK i IBK. 29 . kao i izradu konsolidovanog izveštaja budžeta grada.   40 Videti član 101. Pored toga. 4. u ovim funkcijama sadržani su osnovni elementi izvršenja budžeta. na kojima se prihodi drže i sa kojih se izvršavaju budžetski rashodi. Kao što se da videti. koje obuhvata: ­ obradu plaćanja i evidentiranje prihoda. ZOBS-a. Ovi računi otvaraju se kod Uprave za trezor u skladu sa Zakonom o platnom prometu. 5. on se „tangentno“ naslanja na funkciju upravljanja sredstvima KRT-a i kontrole rashoda budžeta (odobravanja preuzimanja obaveza. - bolje kontrole i - racionalnijeg trošenja budžetskih sredstava. preciznije su uređene odredbe koje se odnose na: - otvaranje i vođenje podračuna KRT-a i - investiranje. u skladu sa zakonom. „izbrisani“ su poslovi provere prijema dobara i usluga – zakonodavac je imao u vidu da bi oni trebali biti deo interne kontrole.Kao i u „starom“ zakonu.sopstveni prihodi drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem KRT-a JLS. proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava).

upravljanja cash flow–om. godine. 5. definisanju kvota. obezbeđenja likvidnosti. u ovako postavljenoj konstelaciji može se prikazati na sledeći način: PLANIRANJE/ODLUKE ODELJENJE ZA BUDŽET JLS IZVEŠTAJI / PREDLOZI ODLUKA ODSEK ZA BUDŽET JLS ODSEK ZA TREZOR JLS IZVRŠNI ORGAN JLS PRIHODI ODOBRENJA ZA ISPLATU / ISPLATA SREDSTAVA ÊRÒ INDIRE KTNI BUDŽE BUDŽETSKI KORISNICI TSKI KORIS IBK NICI DBK KORISNICI SREDSTAVA VAN KRT-A LEGENDA: PROTOK NOVCA PROTOK INFORMACIJA PLANIRANJE / IZVRŠENJE BUDŽETA/ ZAHTEVI/ODOBRENJA/USKLAÐIVANJE Grafik 2: Učesnici i tok informacija/sredstava u uslovima trezorskog poslovanja JLS 30 . stanje i promene na imovini. generisanje izveštaja o javnoj potrošnji i izveštavanje kojim se obezbeđuje kvalitetnije izražena transparentnost upravljanja budžetom i javnim finansijama.Glavna knjiga trezora je knjiga dvojnog knjigovodstva u koju se beleže sve transakcije. rashodi i izdaci. Organizacioni aspekt funkcionisanja trezora lokalne samouprave Trezor JLS predstavlja sistem izvršavanja budžeta „novijeg“ datuma u RS – uveden je tek od 2004. novi ZOBS preuzima odredbe koje se odnose na glavnu knjigu trezora. obavezama i izvorima finansiranja budžetskih korisnika. ZOBS-a). Obaveza korisnika budžetskih sredstava za vođenje određene vrste poslovnih knjiga menjaće se u zavisnosti od toga.2. prihodi. upravljanju budžetom i budžetskim podsistemima. Pored toga. U principu. kada će im se ukinuti podračuni za njihovo poslovanje. kontrola trošenja sredstava. Uvođenjem KRT-a stvorene su mogućnosti za koncentrisanje budžetskih sredstava i njihovo evidentiranje na konsolidacionoj osnovi.1. primanja. Time su se uspostavili novi načini plaćanja. uopšte. institucionalizacija trezora omogućila je novi prilaz finansijskom planiranju. upravljanje dugom i sl. zbog potrebe da se na jedinstven način definišu poslovne knjige u kojima korisnici budžetskih sredstava vode evidencije o svom finansijskom poslovanju i u kojima transakcije moraju biti usklađene sa transakcijama u glavnoj knjizi trezora (videti član 11. Tok odluka i sredstava. s tim što vrši odgovarajuća usklađivanja.

a pripremljen i vođen od strane izvršnog organa vlasti. odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima. kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. - redefinisanja poslova koji se obavljaju u okviru postojećih radnih mesta. Kada je u pitanju uređenje sistema evidentiranja i promene aproprijacija treba imati u vidu da proceduralizacija sistema trezora treba da omogući takvu organizacionu strukturu kojom će se izvršiti razdvajanje funkcija i nadležnosti lica koja. mehanizma preuzimanje obaveza. Zbog toga.3. bilo je važno izvršiti jasnu podelu između radnih mesta/službi/odseka/odeljenja koji se bave poslovima budžeta od onih koji se bave trezorom. i obrnuto). U preseku zajedničkog fokusa njihovog rada. 4. kao i za zakonitost i ispravnost sastavljanja isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima u vezi sa korišćenjem sredstava i druge imovine. učestvuju u posmatranom procesu (ovo važi i za sve naredne procedure). - pripreme i praćenja izvršenja budžetskih fondova. plana izvršenja budžeta i kvota. Razvijanje ovog mehanizma treba da omogući primenu principa poštovanja budžetskog ograničenja. izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa. 2. mora se izvršiti segmentiranje procedura kojim se žele urediti posmatrani procesi. - uvođenja novih poslova/radnih mesta.1. zaštite od nenamenskog trošenja sredstava. U tom smislu. plaćanja i transfera budžetskih sredstava. U principu. važno je posebno regulisati procese koji su vezani za funkcionisanje: 1. odnosno rukovodilac korisnika budžetskih sredstava. Za razliku od trezorskih funkcija. 5. Trezorske procedure Imajući u vidu da u sistemu izvršenja budžeta figurira više učesnika. preuzimanje obaveza. - vođenja politike izvornih prihoda JLS. - Računopolagač je lice koje je prema opštem ili pojedinačnom aktu organa odgovorno za zakonitost. - Naredbodavac je funkcioner. - praćenja ekonomskih tokova u lokalnoj zajednici. - pripreme i praćenja izvršenja kapitalnih projekata.Uvođenje trezora na lokalni nivo vlasti uticalo je i na menjanje zatečenih organizacionih postavki lokalnih službi koje su zadužene za vršenje poslove finansija. domen poslova budžetskog sektora kretao bi se u sledećim granicama – njih bi činili poslovi: - pripreme i praćenja izvršenja budžeta. ali i raspodele odgovornosti. Funkcije naredbodavaca i računopolagača ne smeju se poklapati u procesu izvršenja budžeta JLS. Zbog višestepenosti hijerarhijske strukture subjekata budžetiranja i različitog smera tokova kretanja informacija/sredstava između njih („odzgo na gore“. 1. Trezor je poslednji „bastion“ odbrane sadržaja plana trošenja budžetskih sredstava. moralo je doći do: - reorganizacije postojećih ili stvaranja novih organizacionih jedinica. odnosno budžetskih aproprijacija. vrlo je važno ustanoviti set procedura koje će ih „uvezati“ u integralnu celinu. računopolagača i internih kontrolora tokom procesa trošenja sredstava budžeta. kao i da se odlikuje složenošću tokova informacija/sredstava. po različitim osnovama. 3. ispravnost i sastavljanje isprava o poslovnoj promeni i drugim poslovnim događajima koji se odnose na korišćenje sredstava organa. sistema evidentiranja i promene aproprijacija. koji je usvojen od strane skupštine JLS. poslovi budžeta i trezora treba da predstavljaju dva međusobno usmerena ogledala. - ostali poslovi u vezi sa upravljanjem budžetskim i finansijskim sistemom lokalne zajednice. 31 . Ova podela treba i da omogući raspodelu odgovornosti između naredbodavaca.

- zahtevi za potrošnju budžetskih sredstava budu korespodentni sa očekivanim primanjima budžeta. - obezbedi poštovanje ostalih odluka koje su vezane za budžet. Sistem trezora treba da onemogući preuzimanje obaveza ili plaćanja koja su veća od mesečno ili tromesečno utvrđenih kvota budžetske potrošnje.„probijanje“ budžetskih pozicija. - poštovanje odluke o budžetu JLS. Dobrim uređenjem ovog procesa trebalo bi da se stvore garancije da: - evidentirane aproprijacije budu u skladu sa usvojenim budžetom. po različitim osnovama. - zahtevi za potrošnju budžetskih sredstava budu u skladu sa namenom koja im je utvrđena odlukom o budžetu. vrši kontrolisanje prekomerne budžetske potrošnje. - da je nabavka izvršena u skladu sa namenom koja im je utvrđena odlukom o budžetu. odnosno dobavljače obezbedi osnova za kvalitetnije planiranje i upravljanje cash flow–om. - promene u aproprijacije budu u skladu sa namenom koja je im je utvrđena odlukom o budžetu. U ovom segmentu funkcionisanja trezora. - osnova za planiranje i upravljanje cash flow–om. - obezbedi bolja osnova za kvalitetnije planiranje i upravljanje cash flow–om. Njime treba da se stvore garancije da: - kvote budu utvrđene i evidentirane u iznosima jednakim ili manjim od iznosa u usvojenom budžetu. 2. odnosno dospeća računa. 3. U tom smislu. Uvođenjem procedura kojim se regulišu plaćanja i transfer budžetskih sredstava uređuje se jedna od najosetljivijih faza budžetskog procesa. 32 . - da su plaćanja u skladu sa namenama utvrđenih odlukom o budžetu i da se zna koji ih je odobrio. Razvijanjem mehanizama preuzimanja obaveza onemogućava se prekomerno trošenje budžetskih sredstava . - putem rezervisanja budžetskih aproprijacija i kvota pre kupovine roba i usluga.ali i interne kontrole koja je predviđena Zakonom. - kontrola prekomerne potrošnje. On bi trebao da bude tako postuliran da se kroz uvođenje odgovarajućih procedura: - obezbedi poštovanje Zakona o javnim nabavkama i bolje upravljanje procesima koji su vezani za njih. osim ako nije dato posebno ovlašćenje za tu svrhu. 4. Uspostavljenjem adekvatnih organizacionih postavki i procedura kojim će se procesuirati aktivnosti koje su vezane za plan izvršenja budžeta i kvota treba da se obezbedi: - poštovanje zakonskih odredbi kojima je uređena oblast budžeta i budžetskog sistema zemlje. - promene u aproprijaciji budu odobrene od strane skupštine. - putem raspoređivanja plaćanja na neposredne primaoce sredstava. treba urediti mehanizam koji će obezbediti: - da je lice koja vrši odobravanje preuzete obaveze ovlašćeno da odobri nabavku. - poštovanje ostalih odluka koje su vezane za budžet JLS. - izvrši rezervisanje budžetskih aproprijacija i kvota u mesecu/određenom veremenskom periodu u kom se očekuje plaćanje preuzete obaveze. - da je nabavka ili obaveza plaćanja predviđena za datog budžetskog korisnika nastala na osnovu inicijative određenog lica. izvršnog organa JLS i organa zaduženog za poslove finansija opštine/grada. učestvuju u datom procesu. - obezbede garancije dobavljačima da će se izdvojiti sredstva za plaćanje njihovih računa/ ugovornih obaveza. Njime se omogućava i primena sistema interne kontrole. Procedure koje su vezane za plaćanja imaju za cilj da se preko njih: - obezbedi poštovanje odluke o budžetu. vrlo je važno izvršiti precizno razdvajanje funkcija i nadležnosti lica koja.

Pravilniku o načinu korišćenja sredstava sa podračuna. prethodno navedene procedure imaju zadatak da se procesi. utvrđuju odgovorna lica u ovom procesu. pored posmatranih JLS.2. - da je roba.- obezbedi tačno evidentiranje rashoda u finansijsko-računovodstvenim evidencijama. sastavljanje finansijskih izveštaja. koje uređuju. kontrola finansijskih transakcija i sadržina obrazaca za evidentiranje finansijskih transakcija u glavnoj knjizi trezora i sl. Pravilniku o organizaciji budžetskog računovodstva. Sa velikom dozom sigurnosti možemo tvrditi da. 45 Osnov za donošenje datog Pravilnika nalazi se u ZOBS-u. - da je službenik za odobravanje Zahteva za plaćanje ovlašćen da isti odobri. Uredbe o budžetskom računovodstvu. 44 Osnov za donošenje datog Pravilnika nalazi se u članu 16. Gledano „spolja“. procenjuju pozicije finansijskih izveštaja. Uputstvu o radu trezora. Uputstvom o radu trezora reguliše se način izvršenja budžeta. Ne 42 U pitanju su gradovi Zrenjanin i Valjevo. - da su plaćanja u skladu sa namenama koja im je utvrđena odlukom o budžetu. 46 Ova tvrdnja odnosi se i na uspostavljanje takvih organizacionih rešenja kojim se jasno razdvajaju radna mesta/ službe/odseci /odeljenja koji se bave poslovima budžeta od onih koji se bave trezorom. pripreme i izvršenja budžeta. popis imovine i obaveza. Institucionalni okvir kojim se uređuje funkcionisanje trezora jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji Nakon analize institucionalnog okvira kojim odabrani uzorak JLS u RS42 uređuje funkcionisanje trezora možemo istaći da se refelktuje u donošenju sledećeg korpusa lokalnih propisa: 1. odnosno drugih računa KRT-a. Pravilnikom o organizaciji budžetskog računovodstva bliže se regulišu elementi budžetskog računovodstva. na ovu pozitivnu okolnost uticalo je i delovanje eksternog i internog okruženja. 125/2003 i 12/2006. stav 9. opština Smederevska Palanka i opštine iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga. 5.43 3. po različitim osnovama. „Službeni glasnik RS“. odnosno učinjena. Između ostalog.45 Sistematizacijom radnih mesta nadležne organizacione jedinice za budžet i finansije JLS stvaraju se pretpostavke za raspodelu poslova i odgovornosti lica u procesu planiranja. U najkraćem. odnosno drugih računa DBK i IBK koji su uključeni u KRT JLS. 2. „starog“ ZOBS-a. odvijaju u skladu sa pozitivnim zakonskim normama kojima je regulisano finansijsko. 33 . - da rashodi terete odgovarajuća konta. većina opština i gradova u RS ima „zaokružen“ institucionalni okvir trezora kojim rukovode. Poslednje navedenim pravilnikom uređuje se način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna. funkcija budžetskog računovodstva i izveštavanja u tom procesu.46 Pored toga što je to njihova zakonska obaveza. opština Inđija. Uprava za trezor ima nadležnost da daje preporuke JLS po pitanjima budžetskog sistema i da vrši propisivanje pravila budžetskog računovodstva. br. ne može se zanemariti uticaj republičke Uprave za trezor čiji je zadatak da bliže uredi opšte uslove iz ove oblasti. računovodstveno poslovanje i budžetski sistem RS. računovodstvenih isprava i finansijskih izveštaja. materijalno. Sistematizaciji radnih mesta nadležne organizacione jedinice za budžet i finansije. zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga. odnosno usluga koja je predmet plaćanja zaista primljena.44 4. Uvođenjem posmatranog seta procedura treba da se obezbedi ispunjenje sledećih zahteva: - da se razdvoje funkcije i nadležnosti lica koja. 43 Osnov za donošenje Uputstva o radu trezora JLS nađeno je u odredbama člana 73j. - da je iznos sredstava kojima treba da se izvrši plaćanje u granicama aproprijacija i kvota. - da se plaćanja zasnivaju na adekvatnoj dokumentaciji. učestvuju u datom procesu. - da je iznos plaćanja tačno utvrđen.

6. čisto tehničkih pitanja u fokusu. odnosno plaćanja.treba zaboraviti ni pomoć inostranih razvojnih programa koji su se bavili ovom oblašću i time pomogli predstavnicima stručnih službi opština i gradova u RS da je lakše implementiraju u praksu . čak. Uredbe o budžetskom računovodstvu. finansijsko izveštavanje treba da ukaže i na: - efikasnost sa kojom se odvija izvršenje budžeta i - poštovanje zakonitosti i namenskog korišćenja budžetskih sredstava. Možemo ih podeliti na izveštaje:50 - - bazirane na gotovinskoj osnovi. Tamo gde je rešavanje stručnih. zajedno delovali „na terenu“ (gostovanja g. U periodu kojim se bavi naša analiza. odvijanje reformi teče nesmetano. 34 . Obzirom na specifičnost oblasti koja zahteva visoku stručnost aktera. već pomenutom. postala „zakoniitost“ u procesu tranzicije u RS. sastavljene na osnovu usvojenih računovodstvenih politika sa obrazloženjima. 47 Ukratko. Pored gotovinske osnove. UBR-a. to je načelo računovodstenog obuhvatanja prihoda i rashoda u trenutku naplate. 49 To je skup računovodstvenih standarda i odgovarajućih tumačenja. Finansijsko izveštavanje 6.dina Živka Nešića i g.48 Vlada RS bliže uređuje budžetsko računovodstvo . upravo. obezbeđenje transparentnosti izveštaja svim zainteresovanim korisnicima. 50 Videti član 7. obezbeđenje razumljivosti iskazanih informacija. U RS primenjeni su principi računovodstva baziranog na gotovinskoj osnovi. Pravni okvir finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji Sistem finanijskog izveštavanja u javnom sektoru treba da obezbedi ispunjenje sledećih ciljeva: 1. na primer. Gledano „iznutra“.dina Aleksandra Peneva iz Uprave za trezor na radionicama koje su organizovane od strane pomenutih programa). Izveštaji bazirani na gotovinskoj osnovi zasnovani su na isključivom praćenju: - novčanih tokova (tekuće finansiranje opštine/grada) i - kapitalnih izdataka i finansiranja budžeta JLS (kapitalno/investicionio finansiranje opštine/ grada). Nekad su. može se reći da ju je. koje objavljuje Komitet za javni sektor Međunarodne federacije računovođa – IFAC. ovo pitanje bilo je uređeno. njena apolitičnost „oslobodila“ od „kočenja“ sa strane. mestu „trošenja“ i nameni za koju su sredstva iskorišćena.Program za reformu lokalne samouprave (SLGRP/USAID) i Program MIR 2 koji je radio u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. kao i o saldu gotovinskih sredstava na dan izveštavanja. sadržaj i način finansijskog izveštavanja za DBK i IBK.1. Osnov za merenje rezultata u finansijskim izveštajima predstavlja saldo gotovine i gotovinskih ekvivalenata budžeta JLS. kontrola izvršenja svih elemenata po pitanju: - zadatih rokova i - poštovanja iznosa planiranih i alociranih sredstava.49 URB propisuje više vrste izveštavanja. kao i budžetske fondove lokalne vlasti (date odredbe stoje i u novom ZOBS-u – videti član 75). odnosno gde nema tragova političkog voluntarizma u donošenju upravljačkih odluka. stručne službe JLS pokazale su se spremnim i sposobnim da se suoče sa ovim segmentom reforme fiskalnog sistema zemlje. donošenje pravovremenih i pravilnih odluka. 4. Uredbom o budžetskom računovodstvu (u daljem tekstu: URB) koja je usklađena sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor. Budžetsko računovodstvo predstavlja „temelj“ finansijskog izveštavanja.47 Finansijski izveštaji zasnovani su na informacijama o izvorima sredstava prikupljenih u toku određenog perioda. 48 Videti član 5. 2. 3. nekako. To je.ministar finansija uređuje način vođenja računovodstva budžeta. Posredno.

56 Videti član 8. Svi posmatrane vrste izveštavanja sumirane su u dve vremenske ravni:52 a) godišnje izveštavanje i b) periodično izveštavanje. 55 Završni račun budžeta trebao bi da sadrži i izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima . 35 .56 Kao i u slučaju godišnjeg izveštavanja. Lokalni organ uprave nadležan za finansije vrši njihovu konsolidaciju i sačinjava periodični pregled izvršenja budžeta. UBR-a. Pored izmena u sadržaju završnog računa budžeta. UBR-a.Videti član 6 i 12. ovaj proces zasniva se na piramidalnoj osnovi. Date izveštaje prati i obrazloženje najvećih odstupanja od iznosa odobrenih budžetom (videti član 76). - izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine. b) glavne knjige i c) pomoćne knjige i evidencije. odnosno vođenja poslovnih knjiga. nadležni izvršni organ JLS usvaja i dostavlja izveštaje skupštini JLS. sistem vođenja finansijske evidencije budžeta JLS zasnovan je na primeni principa dvojnog. UBR-a. kao i na osnovu drugih analitičkih evidencija koje vode. vrše konsolidaciju podataka i dostavljaju organu uprave nadležnom za poslove finansija i ekonomije. - izveštaj o izvršenju budžeta sačinjen tako da prikazuje razliku između odobrenih sredstava i izvršenja. glavna knjiga DBK i IBK. Sistem glavne knjige čine: glavna knjiga trezora. jer organi izvršne vlasti imaju obavezu informisanja zakonodavnog tela o procesu izvršenja budžeta. Poslovne knjige JLS čine: a) dnevnik. koji u sebi sublimira sve dokumente važne za valjano „ilustrovanje“ procesa budžetiranja JLS. - bilans prihoda i rashoda.54 Godišnji izveštaji DBK predstavljaju konsolidovane finansijske izveštaje. IBK sastavljaju godišnje finansijske izveštaje na osnovu evidencija o primljenim sredstvima i izvršenim plaćanjima koja su usaglašena sa trezorom. Lokalni organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ JLS . 51 Ovi dokumenti predstavljaju proizvod računovodstva. O tome više u nastavku rada. DBK ih usklađuju sa podacima sadržanim u glavnoj knjizi trezora i podacima iz svojih evidencija. 53 Glavnu knjigu trezora za budžet JLS vodi lokalni organ uprave nadležan za finansije. 54 Pri ovome. odnosno devetomesečnog perioda. Ona sadrži računovodstvene evidencije za svakog DBK i IBK. Podaci iz jedne celine. - izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve. 57 Sistem podseća na mehanizam međusobno postavljenih ogledala. kao i izvršenih otplata kredita. 52 Videti članove 6 i 8. Videti član 11. UBR-a). a ne kameralnog računovodstva. „Zaokruženje“ procesa godišnjeg izveštavanja manifestovan je u pripremi završnog računa budžeta. novi ZOBS uređuje i pitanje periodčnog izveštavanja. Ove izveštaje pratila su obrazloženja koja su bila sadžana od: a) objašnjenja velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja i b) pregleda primljenih donacija i kredita.55 Periodično izveštavanje zasnovano je na kvartalnom praćenju izvršenja budžeta. Godišnji finansijski izveštaji budžeta JLS zasnivao se na konsolidovanim finansijskim podacima iz glavne knjige trezora53 i podacima iz izveštaja završnih računa DBK. IBK su dužni da tromesečno sastavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta i dostavljaju ih DBK u roku od deset dana po isteku tromesečja. vode samo pomoćne knjige i evidencije. U roku od petnaest dana po podnošenju ovog izveštaja. treba imati u vidu da DBK i IBK koji svoje finansijsko poslovanje ne obavljaju preko sopstvenog računa. UBR-a. domaćih i stranih.57 Date izveštaje prati i obrazloženje najvećih odstupanja od iznosa odobrenih budžetom. (Videti član 10.obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog. odnosno uključuju podatke iz svojih knjigovodstvenih evidencija i podatke iz izveštaja završnih računa njihovih IBK. u roku od 20 dana po isteku tromesečja. Napomene radi. „ogledaju“ se u drugoj celini. Njih čine:51 - bilans stanja.URB razlikuje više vrsta izveštaja koji su sastavljeni na osnovu usvojenih računovodstvenih politika. usaglašenih sa informacijama sadržanim u izveštajima o novčanim tokovima. Ovom odredbom uvodi se značajna novina u finansijskom izveštavanju unutar javnog sektora RS.

Ovom odredbom stvorene su osnove za informisanje javnosti. Smederevska Palanka. to se čini sazivanjem konferencije za štampu na kojoj predsednik opštine/gradonačenik i njegovi saradnici izlažu glavne karakteristike koje su vezane za proces realizacije budžeta u određenom periodu. državnim organima. glavni eksterni korisnik finansijskih izveštaja JLS je Ministarstvo finansija RS. Po pravilu. „zajednički imenitelj“ nalazi se u obavezi objavljivanja budžeta. Ona se ne bavi pitanjem krajnjih korisnika finansijskih izveštaja. dugoročnim i kratkoročnim kreditorima. JLS su voljne i u stanju da naprave više različitih izveštaja radi što boljeg „skeniranja“ finansijske situacije u kojoj se nalaze.59 Time je proces komuniciranja „zamagljen“ dokumentima čija sadržina traži prevodioca za širu upotrebu.faza planiranja). JLS su dužne da budžet objave u lokalnom službenom glasilu. Kada su u poziciji da zavise od odluke potencijalnog kreditora. Sadržina i struktura dokumenata putem kojih se prikazuje proces izvršenja budžeta postulirana je na osnovu UBR-a i „unificiran“ je za sve učesnike u ovom procesu. stručne službe JLS dati „proizvod“ često koriste kao osnovu za informisanje ostalih subjekata iz njenog okruženja. na kojima „kače“ odluke o budžetu. 59 Izuzeci nastaju jedino kad su eksterni korisnici u prilici da nameću pravila izveštavanja. „Proizvod“ ovog procesa je delo struke. Inđija i Grad Beograd koga smo naveli mimo izabranog uzorka JLS). jako je teško unificirano prići rešenju njihovog informisanja. Imajući u vidu složenost sadržaja i strukture ovog dokumenta. kao i drugim subjektima koji stupaju u razne vidove saradnje sa JLS. tako i Republika tretira budžete lokalnih vlasti. koji mogu biti eksternog i internog karaktera. Vodeći se principima ekonomičnosti u kreiranju izveštaja. na primer) koriste i svoje web prezentacije. Svi posmatrani subjekti imaju odgovarajući (in)direktni interes u pogledu funkcionisanja i finansiranja JLS. Najčešće. Treba istaći i praksu da jedan broj JLS izveštava javnost i o periodičnom izvršenju budžeta. dato pravilo se ne primenjuje u RS. Na žalost. ova izveštavanja su tromesečnog karaktera – prate redovne tromesečne izveštaje o izvršenju budžeta. on je nepregledan i teško razumljiv za laike. opštine i gradovi u RS (u izabranom uzorku JLS: Inđija.faza izvršenja budžeta).obavezu JLS da upoznaju građane sa nacrtom odluke o budžetu (videti član 42). Međutim. gde su pojedine JLS napravile modele prezentacije dokumenata finansijske sadržine u kojima su komplikovani stručni termini i stavke „prevedene“ na svima razumljiv jezik (naročito uspešni u tome bili su Zrenjanin.58 U velikom broju slučajeva. Primarni cilj ovog oblika izveštavanja je proces konsolidacije javnih finansija zemlje. Dokumenti finansijske sadržine koji se upućuju građanima trebalo bi da budu lako razumljivi i pregledni. Nekad se to odnosi i za deo stručne javnosti. 36 . građanima i privrednim subjektima dostupna je konačna verzija pravnog akta kojim se reguliše finansiranje JLS. Isto kao što JLS vrše konsolidaciju finansijskih izveštaja svojih DBK i IBK. Posmatrani dokumenti „boluju“ od birokratskog viđenja prikazivanja budžeta ili finansijskih planova budžetskih korisnika i insistiraju na poštovanju njihove nomotehničke forme i računovodstvene strukture. jer može biti modelovan tako da se „sintetičkim“ prilazom u obuhvatu i prikazivanju rashoda „zamaskiraju“ izvesne akcije lokalnih vlasti. Faktički. Pozitivni primeri „iskoraka“ ka boljem informisanju javnosti mogu se naći iz prakse održavanja javnih rasprava o budžetu. 58 Ne treba zaboraviti važnu novinu koji donosi novi ZOBS . namenjeno struci. Oni treba da sadrže i objašnjenja o procesima i elementima važnim za utvrđivanje odluke o budžetu (ex ante . S obzirom na širok varijatitet interesa eksternih korisnika.2. Po ZOBS-u (i „starom“. Valjevo. Praksa finansijskog izveštavanja namenjenog okruženju Uredba o budžetskom računovodstvu propisuje platformu za finansijsko izveštavanje. Teško je upotrebljiv za javnost. Kada je ex post faza u pitanju. kao i postignutom stepenu efikasnosti i efektivnosti njene realizacije u praksi (ex post . i „novom“). Indikativan je primer iz prakse zaduživanja JLS. u najširem smislu reči. Izveštavanje eksternih korisnika usmereno je ka građanima. Zrenjanin. poslovnom okruženju.6.

koji imaju karakter pomoćnih knjiga i evidencija.60 Predsednik opštine/gradonačelnik i opštinsko/gradsko veće koriste ih u procesu upravljanja budžetom i donošenja pravovremenih i valjanih odluka prilikom kreiranja i vođenja politike JLS. Oni se često dopunjuju izveštajima koji su rezultat vođenja pomoćnih knjiga i računovodstvene evidencije. dodatne analize i donose odgovarajuća akta. - stanju osnovnih sredstava.63 60 Po pravilu. raspoloživost finansijskim sredstvima i rezervama. vrši se evidencija benzinskih bonova. 61 Videti član 14. na primer. Kod internog izveštavanja.6. na primer. u Valjevu se.obezbeđuje detaljne podatke o svim potraživanjima od kupaca i b) zaliha . U okviru ovog korpusa izveštavanja koriste se i ostali dokumenti. - o zaduženosti budžeta JLS (pregled kratkoročnih zaduženja i dugoročnim instrumentima duga). vodi evidencija i o rasporedu grla stoke (ovaca) koja se poveravaju seoskim domaćinstvima na čuvanje. Rukovodeća struktura JLS može samostalno kreirati sadržaj i metodologiju sastavljanja izveštaja. Svi pomenuti organi i lica imaju potrebu za dobijanjem informacija radi praćenja: - zakonitosti sprovedenih postupaka. najčešće se upotrebljavaju podaci koji reflektuju informacije o:62 - strukturi i kretanju plata zaposlenih. prati rad blagajne. Skupštini JLS služe za praćenje i kontrolu rada izvršne vlasti. električne energije. - efikasnosti. ovi izveštaji prave se na dnevnoj. U Smederevskoj Palanci. u praksi se najčešće koriste već napravljeni „proizvodi“ kojim smo se bavili na prethodnim stranama ovog rada. 63 S obzirom na specifičnost delokruga rada Direkcije za robne rezerve. ako je to ekonomski opravdano i uravnoteženo sa vrednošću tih zaliha. Sistem internog izveštavanja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji Finansijski izveštaji namenjeni internim korisnicima upućuju se nadležnim organima JLS. Njima se više zadire u finansijsko-materijalnu stranu „poslovanja“ JLS. pomoćne evidencije imaju važnu ulogu u procesu praćenja izvršenja budžeta i donošenju upravljačkih odluka. Njima se prati stanje: - ostvarenih priliva budžeta JLS (analitički pregled prihoda i primanja). UBR-a. to se radi na mesečnom nivou. može se zadirati u „sve pore“ finansijskog poslovanja JLS – ovi dokumenti predstavljaju odraz primene modela upravljačkog računovodstva. Po pravilu. - izvršenja finansijskih planova budžetskih korisnika. finansijski izveštaji odražavaju trenutnu likvidnost budžeta JLS. troškova goriva i rezervnih delova za prevozna sredstva. Na osnovu datih finansijskih podataka oni izrađuju svoje. efektivnosti i ekonomičnosti ostvarenja budžeta. - namenske upotrebe sredstava. odnosno dostignuti stepen i strukturu izvršenja aproprijacija determinisanih budžetom. - obavezama prema dobavljačima.obezbeđuje detaljne podatke o svim promenama na zalihama. 37 . vodi analitika potrošnje PTT usluga. - izvršenih isplata budžeta JLS (analitički pregled rashoda i izdataka). ogreva i sl. U korisnike internih finansijskih izveštaja spada i rukovodeća struktura lokalnog organa uprave. Međutim.3. - primljenih donacija JLS.61 U okviru pomoćnih knjiga. Na primer. 62 U okviru ovog segmenta računovodstva mogu se voditi i pomoćne knjige: a) kupaca . - o svim kratkoročnim i dugoročnim plasmanima budžeta JLS. mesečnoj ili tromesečnoj osnovi. U svim JLS koje smo kontaktirali.

Za uspostavljanje bezbednih i efikasnih internih kontrola vezanih za sve odluke koje se odnose na finansijsko upravljanje i kontrolu. kao i upravljanja državnom imovinom (videti član 66a. neadekvatnog korišćenja. harmonizaciju koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju. međusobno povezanih komponenti. - u pridržavanju zakona. 38 . 3. Sistem interne kontrole jedinica lokalne samouprave 7. U pravnom sistemu RS.1. njime se podrazumeva skup mera koje se preduzimaju radi obezbeđenja operativne efikasnosti organizacije. Jasno je utvrđeno da interna finansijska kontrola obuhvata (videti član 80): 1. utvrđenih nivoa potencijalnih rizika. Realizacija interne kontrole sastoji se od više. ekonomičnog. Jednostavnije rečeno. efikasnog i efektivnog načina poslovanja i pružanja kvalitetnih usluga u skladu sa osnovnim ciljevima organizacije. kao i obezbeđivanje pouzdanosti računovodstvenog izveštavanja organizacije. adekvatnog sistema informisanja i komuniciranja. - da se omogući dobijanje pouzdanih finansijsko-računovodstvenih podataka i ostalih informacija koji su važni za valjano upravljanje organizacijom. pronevera. odgovorni su rukovodioci organi64 „Novi“ ZOBS nešto preciznije utvrđuje pojam interne kontrole u budžetskom sistemu zemlje . računa finansijskih sredstava i obaveza i računa finansiranja budžetskih korisnika. IBK i javnim preduzećima koja su osnovana od strane lokalnih vlasti. kontrolnog okruženja. kontrolnih aktivnosti. pronevera. 5. 2. Determinante interne kontrole jedinica lokalne samouprave Pojam interne kontrole može se posmatrati iz šireg i užeg aspekta. 3. grešaka.1. internu reviziju kod korisnika javnih sredstava.7. - u kojima javna sredstva čine više od 50% njihovih ukupnih prihoda. odnosno primenu određenih kontrolnih postupaka koje je propisalo njeno rukovodstvo.uvodi sintagmu interna finansijska kontrola. 4. - u očuvanju resursa sa kojima raspolaže (da nema gubitaka. Ona se obavezno primenjuje među DBK. Osnovni ciljevi interne kontrole trebali bi da se ogledaju u sledećim postulatima: - u uspostavljanju urednog. kontrole kontrolora. finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava. Dato polje delovanja odnosi se i na pravna lica: - nad kojima JLS ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru. internu kontrolu predstavljaju određene aktivnosti i mere koje se preduzimaju od strane rukovodstva radi sprečavanja krađa. Novi ZOBS. krađa i drugih neregularnosti u radu organizacije). rasipanja. na „širim“ osnovama uređuje pitanje interne finansijske kontrole u javnom sektoru RS. propisa i odluka rukovodstva. Ona podrazumeva postojanje: 1.64 U „starom” ZOBS-u bilo je posebno naznačeno da se sistem interne kontrole uspostavlja za sve transakcije računa prihoda i rashoda. U širem smislu.1. gubitaka i grešaka. stav 1). lošeg upravljanja. Interna i eksterna kontrola budžeta 7. interna kontrola JLS bliže je uređena odredbama ZOBS. 2. Interna kontrola (finansijsko upravljanje i kontrola po novom ZOBS-u) treba da se organizuje kao sistem procedura i odgovornosti svih lica uključenih u finansijske i poslovne procese koji se odvijaju unutar organizacione strukture JLS.

5 i 6.zacionih celina koji pripadaju budžetskom sistemu JLS. 39 . stavovi 1 i 2. stav 1). 4. javna preduzeća i pravni subjekti nad kojim JLS ima „većinski paket akcija“. ZOBS-a). stav 2. u kome su sadržani principi. pravila i procedura. Propisano je i da ministar finansija ima ovlašćenje da utvrđuje zajedničke kriterijume i standarde za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (videti član 81. Interni revizori direktno su odgovorni rukovodiocima posmatranih organizacionih celina. interna revizija mogla se uspostavljati u korisnicima budžetskih sredstava koji su. novog ZOBS-a). čiji je cilj da obezbedi:65 - primenu zakona. ili da koriste zajedniče osnove koje je utvrdilo ministarstvo finansija za svoje budžetske korisnike (videti član 82. Time su ispunjene obaveze iz Plana za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva. efikasno i efektivno korišćenje sredstava. unutrašnjim aktima i ugovorima. - integritet i pouzdanost informacija. Zadatak finansijskog upravljanja i kontrole (interna kontrola. zakonodavac je propisao da sistem interne kontrole JLS treba da se sastoji iz mreže (koja čini organizacionu celinu). efikasno i namensko korišćenje sredstava budžeta. zaštitu sredstava i podataka (informacija). s tim što ga iznosi na nešto drugačiji način. - kontrolu. U principu. Zakon nije propisao kriterijume za organizaciju i postupak interne revizije za JLS. ekonomično. ostavljen je prostor i da DBK budžeta JLS. stavovi 3. koji je vrlo bitan za uvođenje finansijske discipline kod budžetskih korisnika. „starog“ ZOBS-a. Ostaje im mogućnost ili da ih sami utvrde. „novi“ ZOBS preuzima ovo rešenje. propisa. - informisanje i komunikacije. 65 Videti član 66a. odnosno u svim pravnim licima u kojima ima „većinski paket akcija“. prioriteti i uslovi vezani za finansijsku kontrolu u javnom sektoru (Vlada RS je ovaj sporazum usvojila u aprilu 2006. stav 6. U tom svetlu. - praćenje i procenu sistema. stav 2): - kontrolno okruženje. uključujući i od prevara. Iako se odredbe novog ZOBS-a prevashodno odnose na organe i organizacije centralnog nivoa vlasti. - čuvanje sredstava i ulaganja od gubitaka. Interna revizija sačinjava deo sistema internih kontrola. i u finanijskom smislu predstavljali složene celine (videti član 67. interna kontrola predstavlja element upravljanja koji je ključan za efikasno poslovanje neke organizacije. dok je interna revizija oblik dopunske kontrole. godine). međunarodnim standardima za internu kontrolu i najboljom praksom EU. Po „starom“ ZOBS-u. ZOBS-a). nepravilnosti i korupcije. „Šira“ osnova na kojim je utvrđena interna finansijska kontrola u novom ZOBS-u u skladu je sa međunarodnim standardima za internu reviziju. - uspešno poslovanje JLS. U novom ZOBS-u. Kompatibilno teorijskim postavkama. Novi zakon propisuje da se primenjuje u direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje – oni mogu ustanovljavati odgovarajuće oblike interne revizije za IBK koji su u njihovoj nadležnosti (videti član 82. po „starom“ ZOBS-u) je da obezbedi: poslovanje u skladu sa propisima. precizirano je da finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente (videti član 81. - ekonomično. računa i podataka. realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja. i u organizacionom. - upravljanje rizicima. ZOBS je regulisao i ovu oblast. mogu uspostavljati odgovarajuće oblike interne revizije.

marta tekuće za prethodnu budžetsku godinu. - uspostavljanje saradnje sa eksternom revizijom. - revizija načina rada (performansi) koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa. ovog zakona. poslove budžetske inspekcije obavlja Ministarstvo finansija – Uprava za trezor kojima su jasno propisani ciljevi delanja i delokrug nadležnosti. pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja. 67 Član 66. „novog“ zakona. Budžetska inspekcija ima ovlašćenja i da vrši kontrolu pravnih lica i drugih subjekata kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu. 69 Kurzivom je obeležena jedina promena u odnosu na „stari“ zakon. - definisanja zajedničkih kriterijuma za organizaciju i postupanje interne revizije u javnom sektoru i vođenje registra internih revizora i povelja interne revizije. „strarog“ ZOBS-a. - obuke rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole. procedure ili zadaci. uspešnosti i potpunosti. ZOBS-a. efikasnosti i uspešnosti. ostale državne pomoći u bilo kom obliku. sertifikacije i nadzora nad radom internih revizora. već ustanovljene Centralne jedinice za harmonizaciju67 . - ocena sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti. „novi“ ZOBS preuzima rešenja koja su bila utvrđena „starim“ zakonom – uporedi član 67.Funkcije interne revizije su:66 - provera primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole. stav 1. Ovom pitanju posvećen je čitav deo zakona. „starog“ ZOBS-a. - stručnog usavršavanja. za projekte koje sufinansira EU. Budžetska inspekcija je dobila posebno mesto u novom ZOBS-u. 68 Videti član 83.70 U odredbama novog ZOBS-a izvršena su određena preciziranja u nadležnostima budžetske inspekcije. u cilju ocene ekonomičnosti. službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju JLS. Centralna jedinica za harmonizaciju obavlja poslove:68 - centralne harmonizacije i koordinacije metodologija finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru. njihovih javnih preduzeća i drugih pravnih lica u kojima imaju „većinski paket akcija“. 70 Članovi 84-91. Novi ZOBS preuzima rešenja „starog“ zakona kada je reč o osnivanju i radu službe za budžetsku inspekciju JLS – datu službu osniva nadležni izvršni organ opštine ili grada. Eksplicitno je utvrđeno da mogu vršiti kontrolu budžeta JLS. uključujući i nefinansijske operacije.samo je jasnije pozicionira u funkciju integralnog elementa interne finansijske kontrole u javnom sektoru RS. 71 Videti članove 85 i 89. stav 7. Zadržava se i rešenje po kojem JLS mogu biti „kažnjene“ privremenom obustavom prenosa transfera iz budžeta RS ako:71 - ne postupe po rešenju budžetske inspekcije RS. Zakon je utvrdio i konačan rok u kome Vlada RS podnosi godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije Narodnoj skupštini– dužna je da to uradi do 31. ZOBS-a. odnosno 66 Po ovom pitanju. donacija. - interne revizije kod korisnika budžetskih sredstava. ZOBS-a. u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima. - interne revizije kod korisnika budžetskih sredstava. dotacija i sl. sa članom 82. preduzeća i pravnih lica iz člana 77.69 - definisanja metodoloških uputstava i priručnika za finansijsko upravljanje i kontrolu. - definisanja standarda kontrole u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Novi ZOBS-a preuzima i postojeća rešenja oko. stav 7. po planu koji donosi ministar. subvencija. - davanje saveta kada se uvode novi sistemi. 40 . organizacija. - vršenje ostalih zadataka neophodnih da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije. Po datim rešenjima.

koja su dužna da svojim potpisom verifikuju dati čin. važno je razlikovati dva vremenske tačke i tipa interne kontrole: - preventivnu i - naknadnu kontrolu. služba za budžetsku inspekciju JLS. Među JLS u RS zatičemo različite prilaze u postuliranju sistema interne kontrole. u gradskoj opštini Rakovica (Grad Beograd). radi „personalizacije“ procesa preventivne kontrole.1. 3. osnovna načela: 1. 2. U procesu donošenja odluke o isplati sredstava mora učestvovati više lica. Treba da budu stalno primenjivane. sve one primenjuju neki od vidova preventivnog tipa kontrole. logika trezorskih procedura „nadograđena“ je postojanjem dodatnog lica koje će verifikovati dati proces. nego da se otkriju tek kad su već načinjene. Međutim. Uobičajeno je da institucije veću pažnju posvećuju ugrađivanju preventivnih kontrola. jer se smatra da je značajnije sprečiti nastanak greški koje bi mogle biti od materijalnog značaja za njihovo poslovanje. primenjivano je pravilo da nijedan nalog za isplatu ne može biti realizovan bez potpisa internog kontrolora. ali i poneti odgovornost za njegovu ispravnost. - Manji broj JLS uvodi instituciju internih kontrolora. služba za budžetsku inspekciju JLS biće dužna da dostavlja lokalnoj skupštini zapisnike o sprovedenoj inspekciji korisnika. Kao i u „starom“ ZOBS-u. Organizaciono ustrojsvo interne kontrole među jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji U procesu kreiranja i neposredne implementacije. 4. sistem internih kontrola trebalo bi da zadovolji sledeća četiri. rešenjem nalaže mere za njihovo otklanjanje i preduzima druge zakonom utvrđene postupke. radi upoznavanja i preduzimanja odgovarajućih mera iz njene nadležnosti. Suština ovako postuliranog vida kontrole zasnovana je na korišćenju dokumentarne osnove.- - službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine ili ako prekrše limite zaduženja koji su utvrđeni Zakonom o javnom dugu. Interne kontrole moraju da budu odgovarajuće – da se primenjuju na odgovarajućim mestima i da odgovaraju procenjenom riziku. javnih preduzeća i pravnih subjekata nad kojim JLS ima „većinski paket akcija“. U tom procesu koriste se posebni tipovi obrazaca koji prate nalog za isplatu i postaju sastavni deo računovodstvene dokumentacije. pogotovo važi za JLS koje imaju veći broj zaposlenih i složeniju organizacionu 41 .2. U principu. Praksa varira od toga da li je „personalizovana“. Ako se u postupku inspekcije utvrde nezakonitosti. U ovom slučaju. ili ne: - Ogromna većina JLS (pogotovo one sa manjim brojem zaposlenih i jednostavnijom organizacionom strukturom) koriste trezorske procedure plaćanja i transfera budžetskih sredstava kao „depersonalizovani“ vid kontrole. Troškovi implementiranja ne bi trebalo da budu veći od koristi koje se dobijaju njihovim funkcionisanjem. Prilikom neposredne implementacije. To se odnosi i na naknadnu (ex post) „depersonalizovanu“ kontrolu koja se odvija u procesu konsolidacije finansijskih izveštaja (što se praktikuje od strane svih JLS u RS). treba imati u vidu da ne postoji apsolutno efikasan sistem zaštite sistema. JLS primenjuju i „personalizovanu“ ex post kontrolu (ovo. Potrebno je da funkcionišu u skladu sa unapred utvrđenim principima i planom delovanja. pa je važno imati balansirani pristup pri primeni posmatranih tipova kontrola. 7. Osnovna funkcija budžetske inspekcije je kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava DBK budžeta JLS. Na primer.

radi obezbeđenja jedinstvene primene postupka inspekcije na teritoriji zemlje. Odnos između kontrolora i objekta nad kojim se vrši kontrola odvija se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak. njihov rukovodilac je načelnik organa uprave.budžetski inspektori zasnivaju radni odnos kao zaposleni u organu uprave. U čisto organizacionom smislu. služba za budžetsku inspekciju JLS obavezna je da čuva tajnost službenih i poslovnih podataka. Pravno ustrojstvo i dosadašnja praksa eksterne revizije budžeta lokalne samouprave u Republici Srbiji Upravljanje i neposredna potrošnja budžetskih sredstava mora se kontrolisati u svakoj pojedinačnoj fazi u procesu izvršenja budžeta: 1. Između ostalog. postavlja se pitanje koliko je to moguće imajući u vidu postojeće organizaciono ustrojstvo na kome je postulirano vršenje ove funkcije. odnosno rešenja inspekcije. - izveštaja. između ostalog. Imajući to u vidu. U kontekstu ostvarivanja radnog prava. U vršenju funkcija. po pravilu. U fazi isporuke dobara i usluga . zakonom je utvrđeno da republička budžetska inspekcija ima pravo obavljanja kontrole kvaliteta rada lokalnih inspekcija. na nivou JLS. U principu. 2. O izvršenoj kontroli budžetski inspektor sastavlja zapisnik. 7. trebalo da utvrdi nadležni izvršni organ vlasti. koliko zaista mogu biti nezavisni ili objektivni u oceni funkcionisanja službi za čiji rad su odgovorni njihovi neposredni rukovodici. sistematizovana su:72 - u okviru odeljenja za budžet i finansije ili - u odeljenju koje se bavi skupštinskim poslovima. tj. Kontrolisani subjekti imaju pravo na žalbu i osporavanje nalaza. 42 . čiji su rad. i to putem donošenja posebnih akata od strane Vlade i ministarstva finansija RS. Rad budžetskih inspektora mora biti nezavisan i samostalan. njihov nadređeni je lokalno veće. Međutim. dužni da kontrolišu.prilikom stvaranja obaveza prema budžetu mora se osigurati da je predlog za trošenje verifikovan od strane ovlašćenog lica i da su sredstva za plaćanje ove obaveze već predviđena i izdvojena u budžetu. Ona je institucionalizvana kroz formiranje budžetske inspekcije. U kontekstu vršenja poslova inspekcije.jednom kada su usluge ili robe isporučene. U cilju utvrđivanja da li su sredstva namenski i zakonito korišćena budžetska inspekcija vrši kontrolu: - poslovnih knjiga. U toj varijanti. U fazi stvaranja obaveza . Pre otpočinjanja kontrole budžetski inspektor dužan je da najavi kontrolu funkcioneru koji rukovodi organom ili organizacijom kod koje će se vršiti kontrola. - evidencija i - druge dokumentacije. - izneti dokazi na osnovu kojih su one utvrđene. ova oblast uređuje se na centralizovan način.2. najčešće su pozicionirani u okviru nekog segmenta organa uprave . Rad budžetske inspekcije u posmatranom periodu obavljan je u skladu sa Uredbom o radu i ovlašćenjima budžetske inspekcije i revizije i obeležjima budžetske inspekcije. Ako se kontrolom utvrde nezakonitosti ili nepravilnosti u radu određene organizacione jedinice JLS. Poslovi kontrole obavljaju se po posebnom programu kojeg bi.strukturu). - predlažiti mere i - odrediti rokove za njihovo otklanjanje. primljene od 72 Retko gde su pozicionirani u organizacionim jedinicama koje se bave inspekcijskim poslovima. njihova radna mesta. služba ili pojedinci koji obavljaju dati oblik kontrole u budžetskom sistemu JLS. u zapisniku se mora: - navesti u čemu se one sastoje.

strane budžetskog korisnika. računovodstvenih i finansijskih postupaka kod 73 Videti član 65 i 71. Bez obzira što je „starim“ ZOBS-om uvedena institucija eksterne revizije JLS u RS. Kasnilo se sa donošenjem određenih podzakonskih akata. na primer. primanja i izdaci u skladu sa propisima o budžetskom sistemu i propisima o javnim prihodima i rashodima. mogu samostalno odlučiti o angažovanju revizora sa potrebnim kvalifikacijama. što podrazumeva: - ocenjivanje načina funkcionisanja sistema interne kontrole. nalaz eksternog revizora treba da pruži potvrdu zakonodavnom organu JLS. odnosno da li su potkrepljene odgovarajućom dokumentacijom i izveštajima.75 Njime je regulisan ceo proces. godine. 74 Izuzetno mali broj JLS odlučilo se za ovakav korak . faze. potrebno je verifikovati svu prateću robnu i ostalu dokumentaciju od strane ovlašćenih službi i osoba. 3. 4. U principu. - utvrđivanje zakonitog korišćenja sredstava. svrsishodnost raspolaganja javnim sredstvima u celosti ili u određenom delu. interne revizije. U fazi posle plaćanja . Iz godine u godinu. 3. 76 Član 9. U fazi pre plaćanja . Praksa pokazuje da se proces pripreme i usvajanja završnih računa budžeta JLS u RS odvijao u skladu sa budžetskim kalendarom.pre plaćanja dobavljaču potrebno je proveriti da li je data obaveza načinjena prema važećim procedurama i da li je ovlašćena osoba verifikovala prijem robe ili izvršenje usluge. elementi. finansijski izveštaji. sistem internih kontrola. Dok se interna kontrola bavi utvrđivanjem nepravilnosti u sâmom toku „poslovanja“ i deluje u pravcu njihovog otklanjanja. revizija se bavi prikupljanjem i vrednovanjem dokaza koji su podloga za izražavanje revizorskog mišljenja o tome da li su finansijski izveštaji po svim materijalno značajnim aspektima sastavljeni u skladu sa ustanovljenom regulativom .73 odnosno obaveza da se završni račun budžeta usvaja zajedno sa revizorskim izveštajem/mišljenjem. ZODRI. 5. analize i druge evidencije i informacije subjekata revizije. 101/05. sistem finansijskog upravljanja i kontrole budžetskog sistema i sistema ostalih organa i organizacija koje su subjekt revizije Institucije. do formiranja državne revizorske institucije. odnosno učesnici. U principu. kao i sa sâmim formiranjem vrhovne revizorske institucije. potrebno je proveriti da li su sve nastale poslovne promene učinjene u skladu sa procedurom.74 U toku iste godine. „starog“ ZOBS-a. pravilnost poslovanja subjekata revizije u skladu sa zakonom. Zakonom je izvršeno i definisanje predmeta revizije. finansijske transakcije. poslovnom okruženju. Zanimljivo je primetiti da završni račun budžeta Republike nije usvojen još od 2000. donet je Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (u daljem tekstu: ZODRI). 2. U 2005. drugim propisima i datim ovlašćenjima. postupci i vrste revizije u javnom sektoru zemlje. 75 „Službeni glasnik RS”. revizija predstavlja ex post postupak – isključivo je vezana za kontrolu koja nastaje nakon plaćanja. Revizija ima savetodavnu ulogu u vezi sa unapređenjem procesa upravljanja rizikom. centralnom nivou vlasti. U procesu neposredne realizacije. 43 . nije bilo drastičnih odstupanja. kao i prilikom uvođenja novih sistema i procedura interne kontrole. 4. br. došlo je i do izmena ZOBS-a kojim je naznačeno da skupštine JLS. obračuni. kao i široj javnosti da su izvršni organi JLS pravilno radili tokom „kontrolisanog perioda“. moramo istaći da još nije „zaživela” na lokalnom nivou vlasti u zemlji. Osnov za prikupljanje revizorskih dokaza predstavljaju dokumenti od računovodstvenog značaja na osnovu kojih su sastavljeni finansijski izveštaji. 6. procesa kontrole i procesa upravljanja u organima i organizacijama.nakon plaćanja.propisima iz oblasti računovodstva i međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima. - poštovanja primene „3 E“ principa poslovanja. godini. dolazilo je do „prolongiranja” obaveze od strane Republike.Subotica. Predmet revizije su:76 1.

i u kvalitativnom smislu) dostigne operativni nivo rada koji će omogućiti „puno“ ispunjenje zadataka Institucije. poslovanje Narodne banke Srbije i samo odgovarajući broj JLS. čiji će rukovodioci imati status vrhunskih revizora. Institucija je raspolagala sa svega 2 revizora. u okviru završnog računa budžeta. upravljanja i drugih odgovornih lica nadležnih za planiranje. - standarda vezane za obavljanje same revizije. a Institucija nema poslovni prostor i druge materijalne preduslove za rad. - savet. novi ZOBS ostavlja mogućnost da eksternu reviziju budžeta JLS. imovinu države. može. Tri „pune“ godine su protekle od donošenja zakona. Revizija javnog sektora u RS zasnovana je na primeni međunarodnih standarda revizije koji su postavljeni od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Komiteta za Međunarodnu praksu revizije (IARS). organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. zaduživanje i davanje garancija. Evidentan je problem i sa kadrovima. Sastavljena je iz sledećih organizacionoupravljačkih komponenti – institucija ima:78 - predsednika. 78 Videti član 3 i 12. Ovim rešenjem. Iako su Zakonom determinisani uslovi rada revizorske institucije. JLS će biti omogućeno da ispune svoju zakonsku obavezu i da. izvođenje i nadzor poslovanja korisnika javnih sredstava. - standarde revizijskog izveštavanja. Po sistematizaciji radnih mesta planirano je da bude uposleno 120 ljudi. kao i na svrsishodnu upotrebu sredstava kojima raspolažu subjekti revizije. - potpredsednika. Jasno je da treba puno vremena da se iz sadašnjeg stanja (i u kvantitativnom. pravilnost rada organa rukovođenja. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna je Narodnoj skupštini RS. U periodu pravljenja ove analize. Treba napomenuti i to da je uspostavljena saradnja sa Glavnim revizorom Norveške povodom obuke kadrova i podizanja kapaciteta rada Institucije. - revizorske službe. 8. druge oblasti predviđene posebnim zakonima. Zakonom je uređeno da je Državna revizorska institucija u obavezi da svojim programom revizije obuhvati budžet Republike Srbije.subjekta revizije. ZODRI. još uvek nisu obezbeđene elementarne osnove za realizaciju datog cilja. 9. 44 . uz saglasnost Državne revizorske institucije. Videti član 34. - revizorskih načela i etike. Očekuje se da Institucija u decembru ove godine početi sa nešto intezivnijim radom. mogu prikazati nalaz eksterne revizije o sadržaju finansijskih izveštaja i ostalih dokumenata na osnovu kojih su trošena sredstva poreskih obveznika. - prateće službe. Zbog toga. a javnosti saopštena namera o uvođenju dodatnog kontrolnog mehanizma za javnu potrošnju u zemlji. 77 Državna revizorska institucija ovlašćena je da prevodi odabrane međunarodno prihvaćene standarde revizije i drugu profesionalnu regulativu i da iste objavljuje u Službenom glasniku RS. prve rezultate njenog rada treba očekivati tek u narednim godinima. od kojih će 75 imati funkciju neposrednih izvršilaca revizije – namera je da budu organizovani u 6 sektora. 7. Suštinski. akta i radnje subjekta revizije koje proizvode ili mogu proizvesti finansijske efekte na primanja i izdatke korisnika javnih sredstava. Državna revizorska institucija predstavlja samostalan i nezavisan državni organ. a na osnovu odluke skupštine lokalne vlasti. obavljati i lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija (videti član 92). ZODRI.77 Oni se sastoje od sledećih elemenata: - opštih standarda.

odnosno usluge koje se pružaju u okviru programa. aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje navedenih ciljeva. koji su u nadležnosti jednog ili više korisnika budžetskih sredstava. odnosno programa. odnosno projekta. odnosno pruža uslugu. Zadaci/Aktivnosti . koji doprinose ostvarenju opštih ciljeva glavnog programa. „Puna“ definicija pojma programskog budžeta data je u članu kojim je izvršeno utvrđivanje svih pojmova relevantnih za shvatanje ovog zakona (član 2. tačka 58). Zakonodavac je ocenio da je ovo pitanje mnogo bolje urediti putem propisivanja programske klasifikacije.to je skup aktivnosti međusobno povezanih i organizovanih na takav način da vode ka ostvarenju cilja i rezultata projekta. Glavni programi – predstavljaju opšti program koji je deo strateške oblasti i koji se priprema i sprovodi preko jednog ili više programa.8. s precizno planiranim rashodima i izdacima. U pogledu uređenja programskog načina budžetiranja.videti član 10). U članu kojim se utvrđuje struktura budžeta (član 28) istaknuto je da posebni deo budžeta može biti iskazan po programskoj klasifikaciji kojom se prikazuju ciljevi. U njemu je bilo istaknuto da se. a završavaju se ostvarivanjem jednog ili više rezultata. izostavljene su odredbe koje se odnose na bliže određivanje sadržaja programskog dela budžeta. Uvođenje programskog budžeta među jedinicama lokalne samouprave u Srbiji 8. 45 . pored opšteg i posebnog dela. Programi – deo su glavnog programa i u nadležnosti su samo jednog korisnika budžetskih sredstava. U definisanju ovog pojma (član 2.. stav 1. koji se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima. Programska klasifikacija postala je deo jedinstvene budžetske klasifikacije. To je urađeno na sledeći način: „Programski deo budžeta je sastavni deo posebnog dela budžeta koji sadrži programe i aktivnosti korisnika budžetskih sredstava. Projekti . tačka 31). U „starom“ ZOBS-u. novi ZOBS iznosi drugačija nomotehnička rešenja. koji doprinose postizanju ciljeva i rezultata programa. njome je trebalo da se izvrši identifikovanje strateških oblasti i glavnih programa korisnika budžetskih sredstava (videti član 11). odnosno projekta čiji su sastavni deo. zakonodavac je istakao da programski budžet predstavlja „deo budžeta koji sadrži zadatke i aktivnosti korisnika budžetskih sredstava koje se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima. Program ima jasno određene specifične ciljeve i pokazatelje uspešnosti i delotvornosti. u okviru kojih korisnik budžetskih sredstava deluje. očekivani rezultati. Zakonske postavke programskog budžetiranja u Republici Srbiji Uvođenje koncepta programskog budžetiranja u zakonodavni okvir RS urađeno je u „starom“ ZOBS-u (u delu koji se bavio utvrđivanjem strukture budžeta .1.aktivnost čine zadaci koje korisnici budžetskih sredstava obavljaju. a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.“ U novom zakonu. stav 1.. sredstvima raspoređenim u njegovom finansijskom planu. budžet sastoji i iz programskog dela.“ U „starom“ zakonu bilo je propisano da programski deo budžeta treba da se sastoji iz sledećih elemenata: Strateške oblasti – to su oblasti koje opredeljuje Narodna skupština i Vlada. a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje.

Tu se završava zakonsko uređenje prograsmkog budžetiranja u RS. Međutim. a kamo li za JLS. a odnose se na (videti član 79. trošenje namenskih javnih prihoda i sopstvenih prihoda. primenjivati putem postupnog uvođenja za pojedine korisnike sredstava budžeta RS. korišćenje sredstava za nabavku finansijske imovine. 81 Inicijalnim planom bila su obuhaćena sledeća ministarstva: Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom. vremenski raspored aktivnosti i procedure njihovog rada regulisane su Smernicama za izradu GOP-a. - obuhvatanje zakonskih obaveza. nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana. Ministarstvo trgovine. Metodologija. gornja dva projekta su nepposredna vezana za uvođenje programskog budžetiranja. 8. stav 4). a u celini od donošenja zakona o budžetu RS i odluka o budžetima lokalnih vlasti za 2015. zakonodavac je propisao da će se odredbe „novog“ zakona. a rukovođen od strane EAR-a. 79 Koncept programskog budžetiranja „nazire“ se u obavezi da završni račun budžeta mora sadržati izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta i detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta. Rok je počeo oda važi od dana stupanja na snagu relevantnih odredbi „starog” ZOBS-a (2006. - stvaranje osnova za bolji sistem razmene informacija i praćenje. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. godinu. i na lokalnom nivou vlasti.tačnije. Pored ministarstava. Reforme na centralnom nivou vlasti Koncept programskog budžetiranja u sistem javnih finansija RS uvođen je putem implementacije dva važna projekta. Smernice predstavljaju značajan orijentir za sve učesnike budžetskog ciklusa u smislu kako treba postulirati i organizovati proces izrade finansijskih planova budžetskog korisnika. Njihov glavni cilj je da se tokom procesa izrade ovih dokumenata izvrši: - uključivanje prioriteta definisanih opštim i resornih strategijama zemlje.2. godina). u njemu učestvuju: Kabinet potpredsednika Vlade. krajnji rok završetka reformskog procesa predviđen je za kraj 2014. 46 . GOP je učinio veliki iskorak u reformi sistema menadžmenta javnog sektora zemlje. Ministarstvo zdravlja. u delu primene programskog načina budžetiranja. treba pomenuti i ATOS projekat. godine (kao priprema budžeta za 2015 godinu). - unapređivanje sistema usluga ka krajnjem korisniku. zapošljavanja i socijalne politike. čiji je glavni nosilac Ministarstvo finansija:80 - GOP (Godišnje Operativno Planiranje) predstavlja zajednički projekat Vlade i izabranih republičkih ministarstava. - unapređenje planiranja sredstava i stvaranje preduslova za programsko budžetiranje. Ministarstvo rada. Ministarstvo privrede.79 „Starim“ zakonom bilo je predviđeno da ministar finansija treba bliže da uredi elemente budžetskog klasifikovanja i na centralnom. Međutim. korišćenje sredstava iz odobrenih projektnih zajmova. Iste odredbe preuzima i „novi“ zakon (videti član 29. kao i tekućih rezultata reformi.81 - Projekat davanja tehničke podrške Ministarstvu finansija u pripremi procesa izrade budžeta RS – projekta koji je finansijski podržan od EU.Po pitanju uređenja budžetske klasifikacije. sada je jasno da je period reforme posvećene uvođenju programskog budžeta u RS produžen za par godina . turizma i usluga. 80 Pored njih. Ministarstvo za kapitalne investicije i Ministarstvo prosvete i sporta. Generalni sekretarijat Vlade. Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u RS i Kancelarija za pridruživanje EU. Ceo koncept zasniva se na principima šireg sagledavanja procesa strateškog upravljanja i njegovog inkorporiranja u budžetski sistem Republike. Ministarstvo finansija. - obezbeđivanje bolje unutarresorne i međuresorne koordinacije. Ministarstvo finansija RS još uvek nije potpuno „zaokružilo“ elemente programskog budžetiranja ni u okviru institucija republičkog nivoa vlasti. Za donošenje datih propisa bio je ostavljen rok od 12 meseci. Naime. ZOBS-a): subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima. novi ZOBS iznosi „lakonsku definiciju“ –programska klasifikacija iskazuje klasifikaciju programa korisnika budžetskih sredstava.

Najvažniji rezultat Projekta je programski deo Zakona o budžetu RS. Između ostalog. - metodologije programskog budžetiranja. fokus je stavljen na rad sa pilot-ministarstvima i testiranju određenih rešenja u praksi koja su. izneti finansijski planovi pilot-ministarstava za datu budžetsku godinu. novi ZOBS je uveo koncept strateškog planiranja i obavezu izrade srednjoročnih planova radi njihovog implementiranja u budžetiski proces Republike i JLS.Kao što se moglo videti na prethodnim stranama ovog rada. Projekat se bavio i podizanjem kapaciteta finansijskih službi budžetskih korisnika na centralnom nivou vlasti – realizovane su obuke zaposlenih službenika za implementaciju novog koncepta budžetiranja. Projekat je radio na izradi: - strategije za uvođenje programskog budžeta u RS. - bolje strukture i sadržaja Memoranduma o budžetu. Oba projekta nisu se posebno bavila pitanjem uređenja prakse budžetiranja JLS. vezana za rad organa i organizacija centralnog nivoa vlasti. U principu. gde su. po programskoj osnovi. 47 . Projekat davanja tehničke podrške Ministarstvu finansija u pripremi procesa izrade budžeta RS još čvršće je vezan za implementaciju programskog budžetiranja. - predloga za unapređenje budžetskog kalendara i ostalih elemenata budžetskog ciklusa. Uputstva za izradu budžeta Republike i ostalih dokumenata kojim se realizuje proces budžetskog planiranja u zemlji.koji omogućuje i primenu programskog modela budžetiranja. Određeni stručnjaci u Projektu učestvovali su i u procesu uvođenja novog softvera kojim se počelo „uvezivanje“ svih subjekta budžetskog ciklusa Republike u integralni finansijsko-informacioni sistem . prevashodno.

Predstavićemo ih u sumarnom pregledu. Primetno je da većina JLS ne uzima u obzir povratne reakcije od strane budžetskih korisnika. odnosno da nisu sve opštine i gradovi u RS zvanično i na vreme obaveštene o „sudbini” dokumenta. finansijsko izveštavanje i kontrolu JLS. Primetna je praksa organizovanja sastanaka rukovodstva sa budžetskim korisnicima. 48 . Retko gde se sastanci organizuju nakon sastavljanja nacrta ili predloga budžeta. Tabela 1: Praksa budžetiranja JLS u RS POSMATRANI SEGMENT BUDžETIRANjA A) Planiranje Proces pokretanja budžetske inicijative. u skladu da budžetskim kalendarom. Međutim.3. odnosno „trezorsko poslovanje“. Zanimljivo je da u slučaju organizovanja javnih rasprava povodom predlog budžeta. naišli smo na praksu da rukovodstvo insistira na učešću građana u budžetskom procesu. Negde se to radi „frontalno“ (svi su pozvani na sastanak). Tada se može čuti njihova reakcija na predlog finansijskog plana za narednu godinu (to važi za one koji su malo „neposlušniji“ od ostalih). planiranja. treba primetiti da se proces obaveštavanja i/ili dostavljanja Memoranduma o budžetu RS JLS od strane centralnog nivoa vlasti ponekad obavlja traljavo. Dijalog se. odvija na početku procesa. neće biti predmet naše pažnje. na primer). vrši se njihovo implemetiranja u predlog budžeta. Oni organizuju proces u kome predsednik opštine/ gradonačelnik sa svojim saradnicima vrši obilazak mesnih zajednica kako bi se na licu mesta upoznao sa problemima vezanim za njihovo bitisanje. pripreme i usvajanja budžeta u opštini/ gradu i poštovanje budžetskog kalendara. rukovodstvo JLS „izjednačava“ budžetske korisnike sa građanima. na primer). ovde ćemo ga „suziti“ samo na proces planiranja i modelovanja budžeta JLS. po pravilu. a negde „sektorski“ (posebno se organizuju sastanci za budžetske korisnike po oblastima njihovog rada – samo za budžetske korisnike iz oblasti kulture ili obrazovanja. Radi njihove veće preglednosti prikazaćemo ih u formi tabele. Posmatrani proces odvija se u skladu sa ZOBS-om. u okviru zaključnih razmatranja. 82 S obzirom da smo pojam budžetiranja koristili u širem kontekstu. Nakon rezultata analize.8. negativan uticaj na pripremu budžeta JLS imaju i kašnjena u njegovom donošenju (pogotovo revidiranog Memoranduma). Prethodno izneti nalazi analize prakse budžetiranja JLS u RS koji se odnose na izvršenje budžeta. Uz tu okolnost. Svi naredni koraci vrše se „školski“. U nekim JLS (Inđija i Zrenjanin. osim kada Republika kasni u donošenju Memoranduma o budžetu i drugih važnih akata koji se reflektuju na proces budžetiranja JLS u RS. Praksa budžetiranja jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji82 i analiza mogućnosti uvođenja programskog modela budžeta Nakon analiziranja prakse budžetiranja odabranog uzorka gradova i opština u RS mogu se izvući sledeća zapažanja. PRAKSA ZAPAŽANjA Po pravilu. proces započinje uputstvom načelnika odeljenja za budžet i finansije kojim se budžetski korisnici obaveštavaju o postavkama iz Memoranduma i mogućnostima budžeta JLS.

Uvođenje programskog budžeta u RS. već tradicionalno.Praksa strateškog planiranja i upravljanja. Znači. Međutim. organizacione strukture. Razlozi za ovakvu situaciju su subjektivne i objektivne prirode. postoji plan razvoja socijalne zaštite koji je obavezan deo budžeta i politike grada. U pojedinim opštinama. Dosadašnja praksa i uvođenje naprednijih modela upravljanja JLS pokazuju da je dati model „preuzak“ za realizaciju mnogih funkcija. Jednostavno rečeno. Najčešća praksa primene koncepta strateškog upravljanja „ogleda“ se u realizaciji sektorskih planova. To dokazuju i pokušaji da se unapredi praksa budžetiranja u njihovim sredinama. Grad donosi akcioni plan kojim se realizuju strateški ciljevi razvoja za određenu budžetsku godinu). već se biraju određeni segmenti koji će se razvijati po datom modelu (često oni koji se ne nalaze u žiži političkog života JLS). na primer. To je logično. Tamo je ustanovljen Savet za strateški razvoj grada čija je dužnost da upravlja datim procesom. primenjuju se principi budžetiranja po modelu linijskih stavki. Nedvosmislen stav predstavnika JLS je da postojeći model budžeta ne može omogućiti praćenje strateških ciljeva i efekata njihove realizacije u praksi. budžetski sistem RS došao je do tačke u kojoj mora evoluirati na viši nivo. Kao što smo videli. čak i glavne poluge budžetskog planiranja i strateški dokumenti zemlje nisu dovoljno upotrebljivi za ovakav upravljački prilaz. kao i detaljno izloženi finansijski planovi budžetskih korisnika. b) one koje imaju samo sektorske planove (po oblastima) i c) one bez strateških planova. Prioriteti se menjaju voljom pojedinca i bez koordinacije sa zvaničnim planom/planovima JLS. zatičemo praksu da se ne postupa po osnovu strateških sadržaja dokumenata /ciljeva. Postoje 3 grupe JLS u RS: a) one koje imaju sveobuhvatni strateški plan (plan opšteg karaktera). rom na pravni okvir zemlje i dosadašnju praksu primene datog budžetskog modela. u ovom delu. 49 U RS. nema sveobuhvatnog prilaza. (Treba istaći pozitivan primer Zrenjanina. Praksa pokazuje da postojanje planova ne znači i da se planski rukovodi. Po pitanju ocene primene prakse strateškog upravljanja među JLS u RS moramo biti krajnje rezervisani. praksa je vrlo raznovrsna. U ovom segmentu. Retko gde se može zateći integralan pristup. Većina misli da je važno raditi na uvođenju savremenijeg koncepta budžetiranja. naravno. i budžeta kojim će se sve to „materijalizovati“ u praksi. JLS prave i određene iskorake u „proširenju granica“ ovog budžetskog koncepta. S jedne strane. čiji je cilj bliže predstavljanje delokruga poslova. S druge strane. U njihovim budžetima mogu se naći određene pozicije programskog karaktera. spoljno okruženje JLS i njihov odnos sa Republikom ne daje sigurne osnove za dugoročno planiranje. . obziu praksi. U Valjevu. B) Model budžeta Model budžeta JLS primenjuju budžetiranje po modekoji se primenjuje lu linijskih stavki. osnovnih pravaca rada i aktivnosti koje će vršiti. postoji nedostatak stručnih kapaciteta i volje političke elite za to.

smatramo da je došlo vreme da se razmišlja o uvođenju novih principa budžetiranja i prilagođavanju postojećeg modela budžeta menadžerskim zahtevima. a prednosti primene novog modela budžetiranja nisu odmah uočljive. Određen broj JLS koristio je neki od modela strateškog planiranja. Svest o „uskosti“ postojećeg modela u procesu rukovođenja JLS. pre svega. 4. 4. „Birokratska“ kultura ponašanja i „ispolitizovana“ klima u procesu delanja organa JLS. što je reflektovano postojanjem opšteg ili sektorskog plana. Kao što smo mogli videti. uvođenje programskog budžeta predstavlja(će) zakonsku obavezu JLS u RS. Iskustvo u pripremanju i realizaciji programa. koja je prvenstveno zasnovana na premisi da pokaže u kolikom obimu će se ostvariti. neretko i mimo zakona). permanetno raditi na obuci zaposlenih službenika. 6. reformatori budžetskog sistema RS akcenat su. Insistiranjem na što preciznijoj evidenciji prihoda i rashoda utvrđenih u skladu sa GFS metodologijom83. što znači statistika državnih finansija. Menadžerska funkcija ostala je po strani. 2. pažljivog i sistematskog rada. Nefleksibilna organizaciona struktura. Za sve to potrebno je više godina. Tradiciju primene budžeta linijskih stavki treba menjati uvođenjem savremenih principa i tehnika budžetiranja. Iskustvo u primeni odredbi ZOBS-a i dobra adaptibilnost na promene. Uvođenje programskog budžeta predstavlja zahtevan zadatak. potrebno je izvršiti značajne reforme u rukovođenju i sâmom radu organizacionih jedinica JLS. Analiza je zasnovana na praksi budžetiranja JLS i uvidu u postojeće pravno-političke. Njena realizacija biće vrlo zahtevan proces i zavisiće od više faktora. ali i njihovih rukovodilaca. 3. Loša informatička osnova. Nakon postizanja osnovnih ciljeva reforme. kojoj funkciji i organizacionoj jedinici datog nivoa vlasti će „pripasti“. 2. Smatramo da ćemo putem SWOT analize najlakše i najefikasnije ukazati na elemente koji će se odražavati na implementaciju ovog modela budžeta u nas. forma budžeta se odvaja od zahteva prakse – kao da postaje sama sebi dovoljna i okvir u koga treba da se uklope zahtevi zbog čije je realizacije ustanovljena. Da bi se valjano implementirao.Nakon „labavo“ uređenog sistema koji je važio do 2002. razviti analitičke kapacitete i izvršiti precizno definisanje nadležnosti i odgovornosti za sprovođenje programa. stavili na unapređenje kontrolne i evidencione funkcije budžeta. godine (koji je funkcionisao sa brojnim „rupama“ iz kojih su „curila“ sredstva. Nezainteresovanost lokalnih političara za promene u sferi budžetskog sistema zemlje. 50 . Postojanje svesti o značaju reformi. 83 Skraćenica sa engleskog jezika: Government Financial Statistics. 5. SNAGA 1. Faktički. 5. Nedostatak znanja i iskustva u oblasti programskog budžetiranja. tako i međunarodnog karaktera. treba „preobratiti“ proces planiranja i izrade budžeta. Slaba primena koncepta strateškog upravljanja. unaprediti kapacitete za operativno planiranje. SLABOST 1. Jedan od njih je programski budžet. odnosno projekata kako domaćeg. Ne postiže se lako. ekonomske i druge faktore koji će uticati na posmatrani proces. 3.

a finansiraju se na teret budžeta JLS). Sklonost države ka birokratskim rešenjima. Programsko budžetiranje teško može da trpi „krutost“ i birokratizovanost rešenja kojima smo inače skloni. Glavne poluge budžetskog upravljanja i strateški dokumenti zemlje ne bave se dovoljno pozicioniranjem uloge JLS. Nedovoljna konkretnost i teška „prevodljivost“ strateških dokumenata RS na „budžetski jezik“. Postojanje inostranih donatorskih programa/projekata koji se bave ovim pitanjem. Aktivnija uloga SKGO i formiranje Komsije za finansiranje lokalne samouprave i Odbora za finansije SKGO. 6. kao i na „sužavanje“ vremenskog horizonta kvalitetnog planiranja. 8. Zakonska obaveza koja propisuje uvođenje programskog budžeta. Grafik 3: SWOT analiza mogućnosti uvođenja programskog budžeta među JLS u RS Iz date tabele mogu se videti „uska grla“ implementacije programskog budžeta među JLS u RS. nekad „tesne“. odnosno realizaciji pojedinačnih ciljeva centralnog nivoa vlasti (učešće u realizaciji određenih programa SSS. Centralistički pristup Ministarstva finansija i nedovoljno bavljenje modelom budžetiranja JLS. 5. 2. 6.ŠANSA 1. ali i da vode računa o kreiranju i realizaciji sopstvenih strateško-budžetskih ciljeva (postuliranje određenih programa iz okvira izvornih nadležnosti JLS). Neka od njih zaslužuju bliža objašnjenja. 7. Nemogućnost pravovremenog i delotvornog uticanja i reagovanja rukovodstva JLS na „bočne udare“ koji dolaze od strane Republike znatno otežava upravljanje budžetom opštine ili grada – budžet je „ogledalo“ tih odnosa i na njemu se „prelamaju“ nedostaci pozitivno-zakonskih rešenja koja.84 84 Ova tvrdnja se odnosi i na problem rešavanja isprepletanosti kompetencija između centralnog nivoa vlasti i JLS koje se odražavaju na finansiranje određenih oblasti (na primer. na različite načine. 4. Postojeći propisi loše postuliraju mehanizam nagrada i kažnjavanja zaposlenih u organima lokalne samouprave. Ono je „ključni“ igrač u građenju institucionalnog okvira u ovoj oblasti. Dobro uređen budžetski sistem i programsko budžetiranje daju dobre osnove za pristup različitim oblicima fondova EU. Treba imati u vidu da će budžeti JLS morati da istovremeno ispunjavaju ciljeve koji su zasnovani na logici konsolidovanja podataka unutar budžetskog sistema zemlje. jako je teško proceniti kako će se popuniti „prazan“ prostor. 5. 2. U ovom trenutku. Strateško upravljanje i programsko budžetiranje daju dobre osnove za privlačenje domaćih i stranih investitora. mogu tangirati rad lokalne samouprave (štetno dejstvo ima i pravo Republike na „zamrzavanje“ obima plata u budžetima JLS). 51 . Nedovoljno jasna slika Ministarstva finansija o modelu programskog budžeta za JLS može predstavljati značajan problem. na primer). Vrlo je važno da ih bivalentnost pozicije u budžetskom sistemu RS „ne uguši“ u procesu upotrebe programskog modela budžetiranja kao istinskog instrumenta upravljanja njihovim finansijskim sistemima. 4. koeficijenti i osnovica zarada zaposlenih u kulturi koje se utvrđuju od strane Republike. a nekad „preširoke“ kalupe morale uklapati sve JLS u RS. Organizacioni okvir kojim je definisana struktura organa JLS – naročito organa opštinske/gradske uprave. 3. 3. Isprepletanost kompetencija između centralnog nivoa vlasti i JLS koje se odražavaju na finansiranje određenih oblasti. Intencija razvijenih zemalja i EU da se primenjuju „napredni“ modeli budžetiranja. Pomenuti faktori „sužavaju“ i mogućnost za kvalitetno dugoročno planiranje. PRETNJA 1. Dosadašnja iskustva pokazuju da je Ministarstvo bilo sklono da primenjuje centralistička rešenja u čije su se. Nedovoljno jasna slika Ministarstva finansija o modelu programskog budžeta za JLS.

ako se već ne dozvoljava primena „home rule“ pravila). Iako u nekim JLS postoji namera da se primene dati principi. sa ciljem da se isprave posledice nejednake distribucije izvora finansiranja. sredstva koja se prenose JLS. odnosno zaduživanjem. ne bi trebalo da imaju namenski karakter. većina uprava liče jedni na druge. 85 Videti član 9. Tu su izneti principi koji mogu predstavljati ideju vodilju u procesu građenja osnova sistema njihovog finansiranja. slični stavovi se mogu naći i u Svetskoj deklaraciji o lokalnoj samoupravi koja je doneta na XXVII kongresu saveza lokalnih vlasti – IULA. JLS treba da budu konsultovane u pogledu metoda na osnovu kojih se vrši (re)distrubucija izvora njihovog finansiranja. po pravilu. Savet Evrope. Oni predstavljaju standarde koje bi države članice Saveta Evrope trebalo da ispune u okviru pravnih (pod) sistema kojim se uređuju relacije između centralnog i lokalnog nivoa vlasti u zemlji. 1985. Opšti okvir budžetiranja jedinica lokalne samouprave u EU 9. U principu. 9. Ako se želi primeniti koncept strateškog menadžmenta. uključujući i Zakon o finansiranju lokalne samouprave usvojen 2006. Ovaj zakon doveo je do: - jačanja mesta i uloge izvornih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave – posebno je značajno „prevođenje” poreza na imovinu (na nepokretnosti) među njihove sopstvene prihode. Iako bi Zakon o lokalnoj samoupravi trebao da omogući fleksibilnija organizaciona rešenja (barem dve ili tri moguće opcije. fleksibilnost. 7. organizacione strukture i alokacije odgovornosti za njihovo realizovanje i budžeta kao krucijalnog sredstva putem koga će se „materijalizovati“ u praksi. godine. posmatrane veze nisu dovoljno dobro uspostavljene. organizaciona struktura treba da sledi logiku ciljeva privatno-pravnog ili javnopravnog entiteta kojim se upravlja. 3. 8. treba da bude obezbeđen mehanizam zaštite ekonomski slabijih JLS. Strazbur. praksa organizovanja JLS u RS pokazuje da se. Srbija je postala jedna od država potpisnica Povelje i shodno tome donela je nove zakone. uopšte. EU i međunarodni standardi budžetiranja lokalne samouprave Principi sistema finansiranja lokalnih samouprava čine deo Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope. onda se mora uspostaviti čvrsta veza između opštih i posebnih ciljeva razvoja JLS. sistem finansiranja lokalne samouprava treba da postulirati na poštovanju sledećih principa:85 1. čak. Ukratko. Isto tako. stručnost i motivisanost. toliko će biti i uspeha u praksi primene programskog principa budžetiranja u RS. godine. Po našem mišljenju. izvori sredstava JLS treba da su dovoljno raznoliki i elastični da omogućuju usklađivanje sa promenama troškova vezanih za obavljanje njihovih osnovnih zadataka i dužnosti. ne primenjuje „paleta“ različitih rešenja.Važno pitanje je i rešenje postojećeg organizacionog okvira organa opštinske/gradske uprave. Onoliko koliko budu „zaživele“. JLS imaju pravo na sopstvene izvore finansiranja kojima. u sistemu finansiranja JLS. preko određenih postupaka i mera finansijskog ujednačavanja. izvori finansiranja JLS treba da su primereni njihovim nadležnostima datim ustavno-pravnim poretkom zemlje. koja je održana u Rio de Žaneiru. 1985. postizanja finansijske nezavisnosti i razvoja u budućnosti. oni mogu predstavljati i dobru teorijsku podlogu koja se može primeniti u oblasti izučavanja lokalnih javnih finansija. kreativnost. Pored toga. Iako JLS imaju raznovrsne prioritete i pojedinačne ciljeve svog delanja. u okviru svojih ovlašćenja. 5. „Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“. 2. Ključne reči za primenu ovog modela su valjan institucionalni okvir. odnosno finansijskog opterećenja lokalnih vlasti. JLS treba da se finansiraju iz fiskaliteta za koje imaju pravo da utvrđuju stope. ni u okviru ovako datog modela. mogu raspolagati samostalno. budžet treba da predstavlja „gravitacionu osu“ tako uspostavljenog sistema. 4. - prenosa poslova poreskog administratiranja izvornih prihoda sa Republike na JLS. 52 . 6. JLS se mogu finansirati uzimanjem kredita.1.

Praksa se razlikuje u domenu centralizacije vs. Svoj rad obavlja na kongresima. U pogledu primene računovodstvenih standarda opredeljenje EU je da se koristi „gotovinska“. tradicijom budžetiranja i ostalim specifičnostima koje poseduju. i da ta dokumentacija bude dostupna radi kasnijeg ispitivanja. - doslednu primenu institucionalnog okvira kojim je uređen sistem interne kontrole. - izvršenje poslovnih promena bude odobreno i izvedeno samo od strane lica koja su za to ovlašćena i zadužena u skladu sa opisom svojih radnih zadataka.Ova organizacija broji 170 zemalja članica.86 Prema smernicama INTOSAI. - kontinuirano praćenje funkcionisanja sistema interne kontrole i preduzimanje odgovarajućih i pravovremenih postupaka u pogledu nalaza koji se odnose na utvrđene neregularnosti. a ne „obračunska“ osnova. - ne postoji preklapanje nadležnosti između naredbodavca. kroz komitete i radne grupe. kao i da odgovornosti vezane za obradu.- - - - čime se jača njihova snaga u procesu neposrednog izvršenja prava na ostvarivanje sopstvenih prihoda. decentralizacije prili86 INTOSAI izdaje standarde i smernice za rad u državnoj reviziji. Postojanje trezora i trezorskih procedura predstavlja sastavni element budžetskih sistema zemalja EU. koji su istovremeno članice UN. neefikasnost. njen pravni sistem ne uređuje oblast budžetiranja lokalne samouprave. 87 Svaki korisnik budžetskih sredstava trebalo bi da ustanovi strukturu internih kontrola i postupke koje bi trebalo primeniti prilikom obrade određene transakcije. nalogodavca i računopolagača. - postoji ustanovljen stručni nadzor nad funkcionisanjem sistema interne kontrole javnopravnog entiteta. znatno razvijenijeg i delotvornijeg korišćenja međubudžetskih transfera. efikasnost i otvorenost sistema finansiranja JLS u RS. Za postuliranje kontrolnih mehanizama u javnom sektoru. Ima sedam regionalnih radnih grupa od kojih je za Srbiju najvažnija Evropska organizacija visokih državnih revizorskih institucija (EUROSAI). poboljšanja predvidljivosti sistema i mogućnosti donošenja dugoročnih planskih akata na lokalnom nivou vlasti. Ovo pitanje je ostavljeno državama članicama da ga same urede u skladu sa svojim pravnim sistemom. poboljšanja uslova kojim se obezbeđuje pravičnost. Primenom opštih standarda treba obezbediti: - da sistem internih kontrola bude tako strukturiran da omogući realizaciju postavljenih ciljeva javno-pravnog entiteta. - pristup resursima i podacima bude ograničen samo na osobe koje su zadužene za njihovo čuvanje ili korišćenje. S obzirom da se EU u okviru svojih nadležnosti ne bavi posebno pitanjima javne uprave. pregled obrađenih transakcija. - postizanje zadovoljavajućeg nivoa kompetentnosti i integriteta rukovodstva i zaposlenih koji će im omogućiti da shvate značaj uvođenja i održavanja sistema interne kontrole. knjiženje. bolje uređenog sistema kojim se uređuje mehanizam horizontalnog finansijskog ujednačavanja JLS. smernice za finansijski menadžment i razvija odgovarajuće metodologije. neekonomičnost i primenu neefektivnih postupaka. postoje određeni principi koji se moraju poštovati. treba primetiti praksu Švedske i Finske da primenu računovodstvenih standarda „guraju“ i ka korišćenju metoda kalkulacije troškova sa elementima merenja performansi rada javno-pravnih entiteta. 53 .INTOSAI). obezbeđuje obuku i vrši razmenu informacija između zemalja članica ove organizacije. Međutim. nadzor i čuvanje sredstava budu podeljene između lica na različitim radnim mestima. Primenom posebnih standarda (sačinjavaju okvir strukture internih kontrola) obezbeđuje se da: - sve učinjene transakcije i značajni poslovni događaji budu jasno dokumentovani. - kreiranje kontrolnih ciljeva za svaku značajnu aktivnost javno-pravnog entiteta. Slično kao u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi. standardi internih kontrola podeljeni su u dve kategorije: a) opšte i b) posebne standardi. Međutim.87 - poslovne promene i događaji budu ažurno i pravilno obrađeni i proknjiženi na odgovarajućim računima. oni su više načelnog karaktera – ne bave se „tehničkim“ pitanjima uređenje budžetskog sistema zemlje. najmeritorniji okvir dat je u standardima Međunarodne organizacije visokih državnih revizorskih institucija (International Organization of Supreme Audit Institutions .

Primeri dobre prakse budžetiranja lokalne samouprave u EU Pripreme za pristupanje EU predstavljaju veliki pritisak na zemlju kandidata i njenu javnu upravu. 9. Ovi principi su u skladu sa praksom najrazvijenih zemalja savremenog sveta. lokalna samouprava mora da usaglasi pravila koja se tiču davanja podrške javnog sektora privatnim preduzećima. jer se EU klasifikacija ne uklapa u sistem programskog budžetiranja – biće potrebno izvršiti njihovo „prevođenje“ u standarde Unije (o ovom pitanju biće više reči na primeru budžetiranja lokalne samouprave u Holandiji). svaka zemlja-primalac sredstava dužna je da obezbedi uslove i za: - efikasan i transparentan finansijski menadžment. Zapravo. koje se odnose na modernizaciju tehnika u radu javne uprave. - odgovarajuću organizacionu strukturu subjektata koji troše budžetska sredstva. Ovo je zahtev koji. a negde je ceo proces pod ingerencijom trezora JLS. SAD. ne postoje posebni zahtevi EU koji se tiču budžetiranja lokalne samouprave. 88 Važno je primetiti da se „polje“ revizije sve više pomera ka evaluaciji rezultata javnog upravljanja. Time je „zaokružen“ krug kontrole i zaštite javnih interesa. jasno definišući svoje ciljeve. U tom kontekstu postoje tendencije. U onim sistemima gde će se primenjivati načela programskog budžetiranja mogu nastati izvesni problemi. one se na sličan način mogu koristiti kao osnova za izvršenje budžeta. ne znači da u postupku pridruživanja oblast budžetiranja lokalne samouprave treba da ostane netaknuta. jer se zadati kriterijumi duboko dotiču načina funkcionisanja čitave javne uprave. i u okviru funkcionisanja JLS. naravno. Naprotiv. na primer) vrše samostalno. jer utiču ne samo na politiku uprave. treba ih posmatrati šire. koji će. jer će morati da bude usaglašen sa funkcionalnom klasifikacijom koju je definisala EU. Finske. tekuće i naknadne kontrole i inspekcije. kao i ostale povezane aktivnosti i procedure koje se odvijaju unutar javnog sektora. Švedske. Negde im se dopušta da određene radnje (isplata sredstava. svrsishodne i tačne informacije su od vitalnog značaja za otvorenu i interaktivnu komunikaciju između nosilaca vlasti. lokalnih organa uprave i zainteresovanih građana i/ili njihovih organizacija. između ostalog. postavlja i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. čijem „klubu“ Srbija želi da se pridruži.kom određivanja menadžerske autonomije u procesu raspolaganja sredstvima budžetskih korisnika. Pravovremene. Izvršna vlast se može smatrati odgovornom vlašću samo ako uredno podnosi izveštaje građanima o svom učinku. Iako su ove odredbe stavljene u funkciju čuvanja finansijskih interesa EU. Kada su u pitanju načela koja se odnose na trošenje različitih fondova EU. Obaveze koje se tiču izveštavanja imaće određene implikacije na organizaciono ustrojstvo budžeta JLS. upravljanjem (ne)materijalnom pomoći EU. uključujući i lokalnu samoupravu. kao i ispunjenjem brojnih zahteva u pogledu finansijskog izveštavanja. ekonomske konkurentnosti i sposobnosti da se ispune zahtevi za članstvo. - uspostavljanje sistema prethodne. Australije i Novog Zelanda. Ovo će dovesti do značajnih implikacija. u nekim manje. O tome svedoče primeri Holandije. Jedan od glavnih izvora informacija je budžet koji bi trebao da bude organizovan na odgovarajući način i nad kojim se mora vršiti valjani monitoring njegovog izvršenja. ova oblast ima velikog udela na ispunjavanje uslova za članstvo. takođe. kao i to da li su i na koji način ostvareni. - postojanje operacionalno i funkcionalno nezavisnih eksternih revizorskih kuća i revizora.88 Ukratko. boljem uređenju sistema javnih nabavki. ocenjivati i sisteme interne kontrole. pa i njen budžetski sistem. Kopenhaški kriterijumi demokratije i vladavine prava u kontekstu lokalne samouprave zahtevaju otvorenu komunikaciju sa građanima koji moraju biti dobro informisani o aktivnostima svojih političkih izabranika na ovom nivou vlasti. Velike Britanije. već i na ustrojstvo njenog sistema i procedura koje se odvijaju unutar nje. kada bude trebalo ispuniti zahteve koji se tiču demokratije i vladavine prava. treba istaći da u slučaju eventualnih nesporazuma konačnu ocenu o valjanosti upravljanja budžetskim procesom i sredstvima daje EU Sud za reviziju. u nekim zemljama više.2. Kanade. Na kraju. - funkcionalnu nezavisnost internih revizora. 54 . uključujući i zahteve za primenom „naprednih“ metoda i instrumenata budžetiranja jedinica lokalnog nivoa vlasti. To. U direktnom smislu.

dobar budžet mora da prikaže na koji način je javna uprava spremna da ispuni date obaveze (pored gore pomenutih.princip programskog budžeta ili budžeta učinka. važno je postići što viši kvalitet rada JLS. Dobro budžetiranje podrazumeva mnogo više od kontrole troškova i zasniva se na postavljanju prioriteta i ciljeva koji su u skladu sa lokalnim potrebama. pitanje bezbednosti rada i ekološke zaštite. i obaveza stalnog unapređivanja ljudskih resursa kroz određene programe edukacije. na primer). moraju biti jasno definisani. funkcionisanje komunalnih preduzeća i javnog prevoza. budžetiranja i evaluacije delanja javno-pravnog entiteta. Pravni okvir i politike JLS koje imaju implikacije na poslovanje preduzeća. kao što su planiranje i razvoj infrastrukture. ali i kažnjavanja. Imajući u vidu prethodno rečeno. a za dobar učinak od velikog značaja je način njihovog budžetiranja. a u kojima potrebe lokalnih preduzeća moraju zauzeti svoje mesto. odobrenja. kao i da budu informisani o tome da li su i u kojoj meri primenjeni. Međutim. važno je znati kako je ukupan okvir budžetskog procesa/ciklusa organizovan u zemljama članicama EU i drugim zemljama gde je primenjen moderan pristup javnoj upravi. na primer). Relevantnost trećeg Kopenhaškog kriterijuma – spremnost na ispunjavanje obaveza koje proističu iz članstva u EU – vrlo je ograničena kada je u pitanju budžetiranje lokalne samouprave s obzirom da postoji svega nekoliko obaveza koje se moraju direktno ispuniti. Preduzeća moraju da znaju na šta mogu da računaju: omogućavanje predvidljivosti i transparentnosti u radu JLS podrazumeva da lokalni preduzetnici moraju biti u mogućnosti da upoznaju lokalne propise i pravila. Kontrola i praćenje (monitoring) Javna nadležnost Strateški ciljevi Operacionalni ciljevi Donošenje odluka BUDŽET Efekti Resursi Rezultati Aktivnosti Interna Eksterna kontrola Grafik 4: Proces strateškog planiranja.U kontekstu usaglašavanja sa Kopenhaškim kriterijumom konkuretnosti ekonomije. Važan izvor ovih informacija je lokalni budžet (posebno dobre informacije mogu se dobiti ako JLS svoj sistem budžetiranja zasniva na primeni „naprednih“ metoda (modela) budžetiranja . način uređenja procedura vezanih za izdavanje dozvola. Poslovna klima u velikoj meri zavisi od njenog učinka. Na predstojećem grafikonu može se videti logika koja spaja proces strateškog planiranja. budžetiranja i evaluacije delanja javno-pravnog entiteta 55 .

navešćemo primer prakse budžeiranja lokalne samouprave jedne zemlje – Holandije. oličenim u vidu glasača. budžetiranje po ciljevima (Target-Based Budgeting) i sa nultom polaznom osnovom u planiranju (Zero-Based Budgeting). - postavljanje određenih standarda u pružanju usluga i procesa u vršenju vlasti. i tzv. godine. kao njen osnovni pravno-ekonomski akt. no u tranzicionim „maglama“ u kojim se nalazimo. organizaciona struktura budžeta. ali i u nekim evropskim zemljama (u Nemačkoj i Švedskoj. Zainteresovane strane na lokalnom nivou vlasti u Holadniji. - ministarstva zadužena za obračunavanje godišnjih grantova za lokalnu samoupravu i - Centralni zavod za statistiku zbog popunjavanja izveštaja u sklopu obaveza prema EU. u svetu koristi budžetiranje po principu merenja učinaka (Performance Budgeting). pored Line-item budžetiranja (budžeta linijskih stavki). - podržavanje inicijativa i novih ideja. Ukratko. s druge strane. Dato pravilo znatno je delotvornije u zemljama stabilnog okruženja i „razrađenog“ institucionalnog okvira. na primer). s druge strane. pre svega. a na kraju. mora biti identična kako bi se omogućila odgovornost lokalnih veća i nadzor od strane građana. godišnji izveštaji i završn račun) moraju sadržati: - deo koji se tiče politike JLS (političkih ciljeva lokalne samouprave) i - deo koji se tiče finansijskog aspekta njene realizacije. ali i javnih upravljačkih ciljeva. odnosno njihovih predstavnika u skupštini. Ovi modeli treba da „isprate“ zahteve savremenog menadžmenta u javnom sektoru. Prema Ministarskom dekretu. projekata i programa prevazilazi okvir od jedne fiskalne godine. ali i značajne razlike među njima . programsko. s jedne strane.jako je teško zauzeti unificiran prilaz ovom problemu. sistem budžetiranja lokalne samouprave u Holandiji određen je Ministarskim dekretom koji se zasniva na Zakonu o pokrajinama i Zakonu o finansijskim odnosima države i opština (kojih sada ima oko 500). odnosno PPBS budžetiranje (Planning-Programming-Budgeting System). Ovim se „razbija“ tradicionalni princip jednogodišnjosti budžeta koji zanemaruje činjenicu da veliki broj aktivnosti. a neke ovom problemu pristupaju konzervativno (Francuska. odnosno završnih računa i godišnjih izveštaja tako da sve zainteresovane strane budu adekvatno informisane. odnosno kroz primenu metoda i tehnika menadžmenta iz poslovnog sektora. Rukovođenje koje je zasnovano na posmatranom modelu mora omogućiti: - primenu koncepta strateškog menadžmenta. U tom smislu se. Bez obzira na to. na primer) pokazuje da se JLS može upravljati i na preduzetnički način. Deo budžetskih dokumenata koji se odnosi na politiku JLS sadrži informacije o programskim ciljevima koji su istaknuti od strane nosilaca lokalnih vlasti. kao i načine njihovog ostvarivanja. na primer). Insistira se na merenju performansi rada nosilaca vlasti i „dozvoli“ da građani mogu participirati u budžetskom ciklusu radi „materijalizacije“ određenih potreba koje su važne za život zajednice. Velika Britanija. čine pokrajinska i opštinska veća.Praksa u SAD. Postoji određene sličnosti između različitih država po pitanju budžetiranja JLS. jako je važno da se politička elita i građani što pre počnu navikavati na razmišljanje u ravni šireg vremenskog horizonta u procesu postavljanja i ostvarivanja svojih privatnih. Važna karika ovog procesa je uspostavljanje veze između metoda i ciljeva menadžmenta JLS i načina njihovog realizovanja kroz budžet. Švedska i Finska. Zbog toga. Neke zemlje to rade na moderniji način (SAD. Počevši od 2003. i godišnjih izveštaja i završnih računa. ali i „poverilaca“. građani i njihove organizacije. U posmatranom korpusu pitanja nalazi se i primena višegodišnjeg budžetiranja. - profesionalizaciju u upravljanju i vodeću ulogu stručnjaka u vođenju relevantnih oblasti kojim se pokrivaju nadležnosti JLS. „treća strana“: - nadzorni organi i tela. Svi dokumenti putem kojih se realizuje proces budžetiranja JLS u Holandiji (budžet. Cilj ovog Dekreta je da postavi pravila za organizovanje godišnjih i višegodišnjih budžeta. - nagrađivanje u skladu sa postignutim učincima i uspehom u radu. tri su pitanja obrađena u okviru svakog programa: - Šta želimo za građane i zbog čega? - Kako to da postignemo? - Koliko će to koštati? Posmatrani segment budžetskih dokumenata sadrži i informacije o: 56 .

U njemu se daje poseban osvrt na realizaciju budžeta i promene koje su nastale u toku budžetske godine. politici održavanja ostalih osnovnih sredstava kojim raspolažu JLS (putevi. Time se doprinosi konzistentnoj primeni budžetsko-računovodstvenih propisa. po svakom programu).89 Razvijen je i mehanizam kojim se na brz način može utvrditi stepen finansijske (ne)stabilnosti svakog javno-pravnog entiteta u zemlji (tzv. u njemu se nalazi i pregled razlika u ostvarenju budžeta tokom prethodnih budžetskih godina). Budžet i podaci iz godišnjeg izveštaja čine osnovu finansijskog nadzora JLS u Holandiji. 57 . „skeniranje budžeta“) . Ovaj oblik nadzora nema za svoj primarni cilj kontrolu godišnje realizacije budžeta. Godišnji izveštaj prikazuje realizaciju budžeta u praksi. ali i podstiče uporedna analiza prakse budžetiranja jedinica lokalnog nivoa vlasti na celokupnom području Holandije. kanali. Ministarskim dekretom uspostavlja se i Savet eksperata za podršku JLS kako bi uspešno radile u skladu sa Dekretom. Savet daje odgovore na brojna pitanja iz prakse koja se postavljaju od strane različitih JLS. javno zelenilo i sl. već predstavlja instrument kompleksnog predviđanja ili planiranja koji donosiocima odluka omogućava da procene strukturalnu finansijsku stabilnost JLS. posebno u vezi sa investicijama i upravljanjem rizikom. finansijskom aspektu učešća date JLS u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samourave i privrednim društvima iz privatnog sektora. „Finansijski“ deo budžeta. Finansijski deo godišnjeg izveštaja posvećen je sagledavanju finansijskih koristi i troškova svakog programa. Poseban segment finansijskog izveštavanja JLS čini završni račun budžeta. 89 U Holandiji se primenjuje princip višegodišnjeg budžetiranja. U budžetu se mogu pronaći informacije o tome na koji način su napravljeni finansijski planovi i predviđanja. U ovom delu. zgrade i drugi objekti). „Politički“ deo ovog dokumenta (koji se tiče programa) daje izveštaj o ispunjavanju ili neispunjavanju programskih ciljeva. politici u vezi sa upravljanjem nepokretnostima (zemljište. Ti odgovori se štampaju i objavljuju. Ministarskim dekretom definiše se pojašnjenje ili način obrazloženja budžeta i statističkog izveštaja da bi bio u skladu sa statističkim zahtevima EU.JLS se savetuje i da ga same koriste. kao i drugih ciljeva u oblasti vođenja raznih lokalnih politika (poreske politike. za budžete JLS u Holandiji neophodno je primeniti „matricu“ za prevođenje podataka programskog budžeta u funkcionalno organizovane podatke koji su utvrđeni standardima budžetsko-finansijskog izveštavanja EU. kanalizacija. Sadržaj ovog budžetskog dokumenta strogo je definisan Ministarskim dekretom.- - - - - - lokalnoj poreskoj politici. na primer). sa detaljnim objašnjenjima koja su dovela do toga. godišnjeg izveštaja i završnog računa sadrži pregled svih prihoda i rashoda programa lokalne samouprave (ukupno i pojedinačno. već posmatra dugoročnu strukturalnu finansijsku stabilnost JLS za koju je od izuzetne važnosti višegodišnje finansijsko previđanje i budžetiranje. Budžet sadrži i rešenja za pokrivanje deficita određenih programa. to nije budžet kojim se precizno odobravaju javni rashodi. kao i posledice realizacije prethodnog i tekućeg budžeta na finansijsko stanje JLS (po pravilu. Međutim.). politici u vezi sa upravljanjem finansijskim kapitalom. finansijskoj snazi JLS i njenim kapacitetima da se nosi sa rizicima.

budžetiranje JLS treba da bude u funkciji ostvarenja: - načela subsidijarnosti pri uređenju državnog poretka zemlje. odgovornosti i efikasnosti rada upravljačke strukture JLS. U tom smislu. donošenja i izvršenja budžeta. - uspostavljanje boljeg sistema interne i eksterne kontrole javne potrošnje i obaveznosti poštovanja procedura utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama. Stvoren je kao integralni sistem koji je počeo da produkuje mnogo bolje rezulate od prethodnog. - uvođenje savremenih metoda i modela menadžmenta radi efikasnijeg upravljanja budžetskim sredstvima. sistem budžetiranja u RS bio je zasnovan na postavkama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima RS. - implementacija nezavisnog sistema interne i eksterne revizije u skladu sa opšteprihvaćenim standardima i praksom EU. Imajući u vidu da se pitanje uređenja sistema budžetiranja JLS mora sagledati iz „šire“ vizure. - razvijanje sistema finansijske kontrole radi povećanja transparentnosti i odgovornosti u potrošnji javnih sredstava. - što šire participacije građana u donošenju odluka i praćenju njihove realizacije. postupaka i procedura u procesu planiranja. - vršenje komparativne analize sa zemljama EU i ostalim državama na svetu. - utvrđivanje nosilaca odgovornosti po svim fazama budžetskog ciklusa. među kojima je i stvaranje valjanog sistema budžetiranja i javne potrošnje. 2002. Njime je postavljena „infrastruktura” ovog sistema i uvedene institucije/procedure regulisane u skladu sa najšire prihvaćenom međunarodnom praksom. postavljenih normi. Zaključna razmatranja i preporuke U procesu pridruživanja EU. 90 Do donošenja „starog“ ZOBS-a. efektivnijeg i ekonomičnijeg trošenja sredstava. - uspostavljanja sistema interne i eksterne budžetske kontrole. godine. - podizanja kapaciteta rada svih organizacionih celina unutar JLS. - uvođenja budžetskog kalendara.10. Kuriozitet ovog zakona je to što u sebi nije sadržao kaznene odredbe kojima bi se sankcionisalo kršenje. - ciljeva fiskalne decetralizacije i uspostavljanja finasijske nezavisnosti JLS. - nastavak reforme javne uprave. - mehanizama interne i eksterne kontrole budžeta JLS u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.90 Najznačajniji pomaci izvršeni su u pogledu: - propisivanja elemenata. - utvrđvanja DBK i IBK. predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata u procesu reforme javnih finansija RS. - transparentnosti. Posmatrane promene stvorile su osnove za: - konsolidovanje javnih finansija zemlje. U tom smislu. - što efikasnijeg. kako u fazi planiranja. - uspostavljanje sistema efikasnijeg upravljanja budžetskim sredstvima. - kontrole potrošnje sredstava iz raznih fondova budžeta EU. navešćemo generalni pregled načela koja bi se morala ispoštovati u procesu pridruživanja i članstva RS u EU. - ciljeva koji su vezani za onemogućavanje pojave koprupcije. ionako „labavo”. Srbija se obavezala da će ispuniti više ciljeva u reformi svoje socio-ekonomske strukture. kao najvažniji zadaci ističu se: - borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti u zemlji. tako i u fazi njihovog izvršenja. Donošenje ZOBS-a. - uspostavljanja računovodstvene metodologije i finansijskog izveštavanja zasnovanom na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor. - mnogo precizniju računovodstvenu evidenciju i sistem budžetskog izveštavanja na svim nivoima vlasti. 58 . - uvođenja institucije trezora. - koncepta strateškog upravljanja i dugoročnog „horizonta“ pri donošenju odluka.

92 Čini se da se ceo sistem malo birokratizovao i „odvojio” od stvarnog života. metodologija budžetiranja JLS u RS može otići još jedan korak dalje. 93 Primena kocepta strateškog upravljanja javno-pravnim entitetima i funkcija budžetskog informisanja važna je za opštu javnost. 59 . uloga budžeta kao instrumenta strateškog upravljanja javno-pravnim entitetom. Ova tendencija jasno je prikazana na brojnim publikacijama koje se štampaju od strane mnogih JLS zemalja članica EU. 2006. krenemo u budućnost i otklonimo nedostatke postojećeg sistema. „tehnologija“ budžetiranja nije bila okrenuta ka „izradi“ modela budžeta kao sredstva upravljanja javno-pravnim entitetima. Međutim. Na unutrašnjem planu. Pri tome. godine. programa i projekata. Ova podela kompatibilna je sa ciljevima strateškog upravljanja. do 2015. još uvek je ostala po strani. 95 Na primer – iskustva GOP Projekta. podizanja nivoa znanja i svesti o značaju primene koncepta strateškog upravljanja u procesu vođenje javnih poslova i sl. identifikovanje da li su operativnog ili kapitalnog karaktera unosi novu dimenziju u upravljanju i uspostavljanju odnosa nosilaca vlasti prema građanima i poslovnom okruženju. važno je da dođe do stabilizacije političkog i ekonomskog života u zemlji. Pre se razmišljalo o njegovoj formi. U nastavku izlaganja. 92 Treba imati u vidu i to da niko ne bi bio „kažnjen“ da je vodio takvu vrstu budžetske evidencije. programa ili projekata. uspostavljanja jedinstvene budžetsko-računovodstvene metodologije i konsolidovanja podataka vezanih za javnu potrošnju zemlje. Kako bi se ovo nadoknadilo. 94 Ovde treba voditi računa i o . kao i sa sâmom suštinom i funkcijama budžetiranja na lokalnom nivou vlasti. stvaranja funkcionalnijeg institucionalnog okvira. ali za reformu sistema treba ga postaviti na novim osnovama.95 Sledeći iskustva razvijenih zemalja savremenog sveta (SAD. Mnoge zemlje EU insistiraju na ovakvom modelu upravljanja i komunikacije.U dosadašnjem periodu primene. na primer).91 Međutim. Pri utvrđivanju strukture budžeta može se izvršiti razdvajanje operativnog (tekućeg) i kapitalnog dela budžeta JLS. već danas. U praksi zatičemo primere JLS kod kojih se primećuju naznake ovakve vrste praćenja računovodstvenih događaja (Zrenjanin i Subotica. ono je upotrebljivo za postojeći model budžetiranja. JLS mnogo bliže rešavanju uobičajenih „životnih pitanja“ i finansiranju konkretnih („opipljivih“) aktivnosti. on je negde „zastao“ na mostu koji povezuje prošlost sa budućnošću – njime su iskorigovani „propusti“ koji su uočeni u periodu primene „starog“ zakona. ali i kao komunikacionog sredstva. ZOBS je bio u funkciji integrisanja sistema. iznećemo zapažanja koja bi trebala da nam pomognu u tome kako da. Smernice GOP-a mogle bi se iskoristiti u procesu rešavanja ovog problema u okviru budžetskih sistema JLS. 91 Imajući u vidu njegove odlike. izgleda da je u procesu reforme budžetskog sistema zemlje „pobedila” struja stručnjaka koji su razmišljali logikom bivše Službe društvenog knjigovodstva (SDK) . godine. Imajući u vidu činjenicu da su. Međutim. po logici subsidijarnosti. jasnije podele određenih kompetencija između centralnog i lokalnog nivoa vlasti. ali i „poveriocima” poslužio u donošenju odluka i sticanju pravog uvida u finansijske efekte izabranih ciljeva i rezultata upravljanja državom. a važnija reformska rešenja najavljena tek za period od 2011. no o tome šta on kao dokument treba da sadrži da bi „menadžmentu”. tačnije. - Memorandum o budžetu treba da postane ključni dokument kojim treba da se izvrši „organsko“ povezivanje strateškog planiranja sa budžetskim procesom zemlje. a tiču se stepena realizacije ili nerealizacije njihovih strateških ciljeva kroz odluke o budžetu.94 - Uputstva za pripremu budžeta trebala bi se iskoristi za operacionalizaciju i standardizaciju datog procesa na svim nivoima planiranja u RS.93 Donošenje „novog“ ZOBS-a trebalo je da predstavlja značajan „korak unapred“ u tom pravcu. u fokusu naših razmatranja biće samo budžetiranje JLS. implementaciji trezora kao nove institucije javnih finansija u RS i stvaranja uslova budžetske discipline. U današnjem obliku.sadašnje Uprave za trezor. Ovo se odnosi i na kvalitetniju upotrebu osnovnih poluga budžetskog planiranja u zemlji. Da bi se došlo do finansijskih pokazatelja koji treba da pokažu „cenu koštanja“ i efekte njihove realizacije trebalo bi izvršiti svojevrsnu računovodstvenu rekonstrukciju događaja. najpre). zakonodavac je uveo i koncept programskog budžetiranja. Jedna od posledica primene modela budžeta linijskih stavki je i jako slabo praćenje realizovanih strateških aktivnosti.

Iako je računovodstvenim sistemom stvorena relativno čvrsta informaciona osnova za evidenciju budžetskih sredstava u statici i dinamici. međutim. Kada je o kontrolnoj funkciji reč. U ovom slučaju. ona je preventivnog karaktera. postavlja se pitanje da li se ovim rešenjem remete ustavna načela o samostalnosti delanja JLS. Da bi „govorili“ zajedničkim jezikom. poštovanje i faktora vreme jako je bitno. centralna vlast ima ingerenciju da štiti interese lokalnih vlasti od njih samih. procedura njihovog usvajanja. direktno povezuje budžet sa potrebama društva i građana. kao institucija centralnog nivoa vlasti. jer „tromost” procedura poskupljuje čitav proces. kontrole i transparentnosti u upravljanju budžetskim sredstvima. finansijska uloga „opšteg“ i „posebnog“ dela trebalo bi da bude podređena „programskom“ . više tehnička. Kao što se može videti. prilagođavanja. rešenje pitanja sklapanja elemenata strateškog planiranja i programskog budžetiranja u jednu koherentnu celinu nalazi se u uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema kojim će se „uvezati“ svi učesnici u procesu. Oni zavise od viđenja. međunarodno priznate računovodstvene standarde za javni sektor. nivoa znanja inicijatora i predlagača – lica koja učestvuju u procesu njihove izrade i donošenja. ekonomičnosti. 60 . a ne na sadržini. zapravo. U principu. oni bi morali da ustanove odgovarajući sistem internih kontrola u postupku izvršenja budžeta radi zaštite od njegovog nenamenskog trošenja. Suštinski. a u skladu sa principom subsidijarnosti). može se i „personalizovati” interna kontrola. Imajući u vidu odlike procesa izvršenja budžeta. Takođe. Znači. Jasno je da u procesu javne potrošnje kontrole nikad dosta (treba čuvati interese poreskih obveznika). vrlo je važno praviti sinergiju rada centralnog i lokalnog nivoa vlasti u zemlji. trebala bi da se „uklopi” u logiku koja se primenjuje u slučaju donošenja opštih pravnih akata. Nadležni organi JLS snose punu odgovornost za efikasno. treba što više razjasniti i približiti krajnjim korisnicima radi pravljenja što solidnijih finansijskih izveštaja na lokalnom nivou vlasti. U Srbiji ne postoji jedinstveno rešenje koje se bavi varijetetima strateških odluka. valjalo bi razmišljati o tome da proces strateškog planiranja. Sudeći po ustrojstvu funkcionisanja različitih organa vlasti. može stopirati nalog za isplatu sredstava iz budžeta JLS ako smatra da nije u saglasnošću sa njihovim planom. niti propisivanjem njihovog sadržaja i strukture. na naknadne oblike kontrole i nadzora. treba imati u vidu i to da valjano uređenje procesa javnih nabavki može doprineti postizanju višeg nivoa efikasnosti. Kada se budu stekli uslovi za to (dobra informaciona osnova. On ukazuje i na strateške prioritete lokalne zajednice i način upotrebe resursa od strane politički izabranih predstavnika koji su preuzeli odgovornost za vršenje vlasti. Uprava za trezor. ekonomično i efektivno korišćenje budžetskih sredstava. Analiza pokazuje da je reformski „potres“ uvođenja ove institucije prošao i da su ostala sitna. On bi trebao da „igra” po pravilima koja su postavljena u procesu pripreme budžeta . tako će se i razvijati u fazi izvršenja. Posmatrajući pravno uređenje trezora i njegovo svakodnevno funkcionisanje u praksi ne možemo se oteti utisku da postoji značajan stepen subordinacije i kontrole centralnih u odnosu na organe lokalnog nivoa vlasti u procesu izvršenja njihovih budžeta. U zemljama sa naprednijim sistemima. treba ozbiljno raditi na izradi jedinstvene i funkcionalne programske budžetske klasifikacije. Pored uvođenja određenih procedura i regula.Pozitivne efekte na budžetiranje JLS imalo bi i „prevođenje“ ciljeva opštih strategija zemlje u kontekst pozicioniranja lokalne samouprave u tom procesu.kako je postavljen u fazi planiranja.njime se. Uspešna upotreba svih mogućnosti programskog budžetiranja za valjan rad JLS ukazivala bi i na to da programski budžet treba da ima prioritet u odnosu na „opšte“ i „posebne“ delove budžeta. kao i izvore sredstava koji će se koristiti za tu namenu. na kojim je zasnovana. Pored toga. t. u kontekstu izvršenja budžeta. reklo bi se da je dobro postavljen i da solidno funkcioniše. Na primer. Dobro je što u prethodnom periodu nije insistirano na gašenju područuna IBK na lokalnom nivou vlasti. „Srce“ sistema ove faze budžetskog ciklusa je trezor. odnosno upravljanja javnopravnim entitetima u zemlji bude i normativno regulisan. na primer) može se krenuti dalje. akcenat je pomeren sa preventivne. Po ZOBS-u.j. zasnovana je na dokumentarnoj osnovi i insistira na formi. Vrlo je važno razgraničiti mesto i ulogu JLS u realizaciji datih strateških ciljeva (kroz ukazivanje na ciljeve koji su u nadležnosti JLS. Naravno. Izleda da je ključna reč u sistemu kontrola.

kao i rešenja za njegova dalja poboljšanja u budućnosti.98 „Stari“ ZOBS se nije mnogo bavio pitanjem davanja prava na učešće građana u budžetskom procesu. S obzirom da ima preko 170 „lokalnih“ budžetskih sistema koji moraju postati objekt revizije.97 Imajući to u vidu. a Republici – da su sredstva utrošena namenski. 97 Član 35. može se postaviti pitanje na koji način će JLS u RS. Svaka JLS može uvesti obavezu organizovanja javnih rasprava u postupku pripreme budžeta. a jako malo kapaciteta za vršenje šireg kruga revizije unutar sâme Institucije. iz godine u godinu. Međutim. u skladu sa propisima i donetim odlukama. periodičnog izveštavanja o njegovom izvršenju. ZOBS-om je uvedena obaveza da se završni račun budžeta JLS usvaja zajedno sa revizorskim izveštajem/mišljenjem. propisano je i da eksterna revizija ima pravo da ocenjuje sve aspekte interne kontrole JLS. Njegova nezavisnost uglavnom se određuje time kom nivou rukovodstva podnosi svoje izveštaje. Nakon formiranja. „Novi“ ZOBS jasno utvrđuje obavezu da JLS upoznaju građane sa nacrtom odluke o budžetu (član 42). može se izvesti zaključak da će značajan deo posla ostati neobavljen.treba imati u vidu da je lokalni budžetski inspektor/kontrolor lice koje je zaposleno u odgovarajućem organu JLS.ona treba da predstavljaju plod „finih prilagođavanja“. nismo se bavili rešavanjem nekih „sitnijih“ tehničkih pitanja koja se mogu naći u svakom uporednom sistemu . Institucija će početi sa radom u decembru ove godine. Sublimacija dosadašnjih izlaganja može se videti u predstojećoj tabeli. 99 U ovom pregledu.99 96 Dobra okolnost je to što se nalaze u ukupnom sistemu kontrole javnih finansija zemlje – ZOBS je uspostavio funkcionalnu vezu između rada lokalne i republičke budžetske inspekcije. 61 . U njoj ćemo pokušati da iznesemo preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka u sistemu. o čemu treba da odluči skupština JLS. ispoštovati datu zakonsku obavezu. U tom smislu treba pozdraviti rešenje koje je ustanovljeno novim ZOBS-a da JLS mogu angažovati revizora sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta. dolazilo je do „prolongiranja” te obaveze od strane Republike – kasnilo se sa donošenjem određenih podzakonskih akata i sâmim formiranjem Državne revizorske institucije. ZODRI.96 Ti izveštaji/nalazi su. Pored toga. po pravilu. nisu bili obezbeđeni osnovni preduslovi za njeno funkcionisanje. Njena zakonska dužnost je da samostalno odredi subjekte i objekte revizije putem donošenja godišnjeg programa rada. tokom predstojećeg perioda. internog karaktera i nije uspostavljen mehanizam da se objavljuju u javnosti. 98 Član 92. izvršenja i kontrole – JLS su imale obavezu da ga objavljuju samo u svojim službenim glasilima. Izveštaj i mišljenje eksternog revizora treba da pruži potvrdu rukovodstvu JLS i široj javnosti da je pravilno rađeno tokom „kontrolisanog perioda”. a pune rezultate tek treba očekivati u narednim godinama. nepropisivanje obaveze od strane Republike ne znači da se ona ne može uvesti lokalnim pravnim aktima. u skladu sa zakonom. međutim. kao i drugim načinima upoznavanja javnosti sa svim potrebnim informacijama koje su vezane za odvijanje budžetskog ciklusa. ZOBS-a. kao i ni transparentnošću budžeta u fazi pripreme.

U svakom slučaju. na primer.Tabela 2: Preporuke i rešenja za reformu sistema budžetiranja JLS u RS ELEMENT BUDŽETSKOG SISTEMA 1 Planiranje Imajući u vidu postojeću praksu planiranja u RS treba izvršiti korekciju budžetskog kalendara za JLS. Mogli bi se formirati i budžetski odbori koji bi razmatrali ova pitanja. do 20. oktobra. novembra. profesionalnih udruženja i drugih interesnih grupa u donošenju važnih budžetskih odluka koje će se reflekotavati na njihov rad. praksi budžetiranja JLS u RS nedostaje dobra komunikacija. ovo predstavlja značajnu intenciju EU. Kao što smo videli. oktobra. Može se razmišljati i o institucionalizaciji učešća privrednih asocijacija. a donosi se tek 1. po oblastima rada budžetkih korisnika. Važno je da „centralni“ planer ima u vidu konkretna viđenja „sa terena“ – budućih izvrššioca budžeta. novembar.sa 15. na 1. septembar. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. Treba pomeriti „tačku“ dostavljanja nacrta budžeta izvršnom organu vlasti . oktobra. S obzirom da revidirani Memorandum o budžetu predstavlja važnu kariku u planiranju budžeta JLS (sistem transfera je regulisan njime). . Izvršni organ JLS bio bi dužan da ga dostavi skupštini na usvajanje do 15. U martu – aprilu. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. U budžetskom kalendaru treba propisati datum do koga je organ JLS nadležan za finansije obavezan da ih informiše o nacrtu budžeta i da im pruži priliku za dodatnu argumentaciju – ako bi se primenio novi budžetski kalendar to bi se moglo realizovati u periodu od 10. Ona bi se mogla ustanoviti i u periodu pre „zvaničnog“ početka izrade budžeta. Budžetskim kalendarom treba propisati obavezu održavanja još jedne javne rasprave o budžetu – u periodu jun-septembar. organ JLS nadležan za finansije mogao bi da organizuje sastanak radi upoznavanja sa prioritetima DBK i IBK za narednu i još dve fiskalne godine. rok za podnošenje finansijskih planova DBK-a organu nadležnom za finansije trebao bi biti pomeren za 15. U tom slučaju. 1 Primetno je da većina JLS ne uzima u obzir povratne reakcije od strane budžetskih korisnika. 62 PREDLOZI I OBJAŠNЈENЈA ZA PROMENE 2 NORMATIVNI OKVIR ZA VRŠENЈE PROMENA 3 Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. Proces planiranja budžeta ne bi smeo da se odvija samo u smeru „odozgo na dole“. Ona bi se održala pre izrade nacrta budžeta JLS radi boljeg sagledavanja „ulaznih“ informacija od strane građana. treba im ostaviti dodatni prostor za prilagođavanje.

njihovom sadržaju i izboru formata u kom će se zbirno prikazati. Druga varijanta je donošenje posebnog podzakonskog akta (pravilnika. odnosno upravljanja javno-pravnim entitetom može biti i normativno regulisan. ovi dokumenti nisu upotrebljivi za proces budžetskog planiranja. proces strateškog planiranja. Glavne poluge budžetskog planiranja nisu dovoljno upotrebljivi za realizaciju posmatranog upravljačkog koncepta na lokalnom nivou vlasti. - Uputstvo ili Pravilnik o primeni modela kapitalnog budžetiranja JLS u RS. Ovaj problem bi se mogao rešiti u korpusu promena koje smo utvrdili u prethodnoj tački ovog segmenta preporuka. Sudeći po ustrojstvu funkcionisanja organa državne uprave. smernice. kao i uloga JLS u tom procesu. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. na primer) kojim će se urediti ovaj postupak. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. Druga varijanta je donošenje posebnih akata kojim će se urediti elementi ovih upravljačkih dokumenata. kriterijumima izbora projekata. a posebno implementaciju programskog budžeta (o tome više u nastavku preporuka). forma.Strateško upravljanje Radi ispunjenja svoje funkcije. ciljevi. Pri tome. mogu se standardizovati i kroz pravila definisati njegov sadržaj. Pri utvrđivanju strukture budžeta treba izvršiti razdvajanje operativnog (tekućeg) i kapitalnog dela budžeta. uređenje ovog procesa trebalo bi da se „uklopi” u logiku koja se primenjuje u slučaju donošenja opštih pravnih akata. treba imati u vidu da bi izrada kapitalnog budžeta morala biti zasnovana na unapred utvrđenim metodama kapitalnog (investicionog) planiranja. procedura i subjekti koji učestvuju u procesu njegove realizacije. struktura. Programsko budžetiranje trebalo bi da preuzme primat u procesu finansijskog upravljanja JLS. Trenutno. - U Memorandum o budžetu moraju se jasno videti strateški prioriteti zemlje. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama Zakon o državnoj upravi. Programski deo budžeta treba da ima prioritet u odnosu na „opšti“ i „poseban“ deo. Na primer. Pozitivne efekte na budžetiranje JLS imalo bi i „prevođenje“ ciljeva opštih strategija zemlje u kontekst pozicioniranja JLS u tom procesu. metodologija i „cena koštanja“ njihove realizacije. - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. - Uputstva za pripremu budžeta trebala bi se iskoristiti za operacionalizaciju i standardizaciju procesa inkorporiranja strateških odluka u budžet JLS. 63 .

treba propisati obavezu da JLS periodično obaveštavaju javnost o izvršenju budžeta i da im omoguće neposredni uvid u izveštaje putem interneta i javnih glasila. U finansijskim izveštajima obavezno treba uvesti komponentu putem kojih će se meriti performanse rada organizacionih jedinica unutar strukture JLS. kontrole i transparentnosti u upravljanju budžetskim sredstvima. U tom smislu. na primer. Finansijsko izveštavanje Međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor treba „obelodaniti“ i omogućiti da se mogu pronaći na jednim mestu. Treba doneti smernice ili uputstvo za primenu međunarodnih računovostvenih standarda i finansijskog izveštavanja za javni sektor. Treba ih što više razjasniti i približiti JLS. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Kako će JLS zaštiti svoje interese u tom slučaju i šta ako im je bitan pravovremen „timing“ za realizaciju naloga? Treba bolje urediti proces javnih nabavki u smeru postizanja višeg nivoa efikasnosti. To se odnosi i na korpus finansijskog izveštavanja. Bez obzira na obavezu obaveštavanja lokalne skupštine o izvršenju budžeta JLS. finansijsko izveštavanje i dokumenta koja to prate treba učiniti još dostupnijim za javnost. Iako svesni značaja kontrole javne potrošnje na nivou cele zemlje. Ministartsvo finansija ili Stalna konferencija gradova i opština mogli bi osnovati „help desk“ radi pružanja pomoći JLS po ovim pitanjima.Izvršenje budžeta Treba iznaći rešenje za ukidanje ili smanjenje kontrole Uprave za trezor u procesu izvršenja budžeta JLS . Treba preispitati postojeće odredbe ZOBS-a i (pod) zakonska akta kojim se uređuje funkcionisanje Uprave za trezor. postavljamo pitanje šta ako lice koje u Upravi odlučuje o „prolaznosti“ naloga nije u pravu. ekonomičnosti. 64 .stopiranje naloga za isplatu. Treba dopuniti Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim primanjima i izdacima JLS Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a.

Implementacija programskog budžeta Nema jasne predstave o modelu programskog budžeta za JLS. Nedostaje programska klasifikacija. već pomenuto. treba razmisliti o rešenju da određene revizorske kuće ili revizori moraju dobiti neku vrstu licence ili odobrenja za rad od strane Vrhovne revizorske institucije kako bi se „unificirao“ standard revizije budžeta JLS u zemlji. ovog puta. koji bi.). imao ingerencije i u upravljanju organom uprave. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. pitanje budžetske inspekcije koja treba da bude ustanovljena od strane skupštine i sl. U tom procesu treba ustanoviti dovoljno fleksibilan model koji će JLS dati slobodu da programski budžet prilagode svojim upravljačkim ciljevima. Pored toga. ali i gradskog/ opštinskog veća treba „ojačati“ ustanovljenjem posebnih organizacionih celina koje će im biti podređene i potpuno u funkciji realizacije njihovih zadataka (sekretaru skupštine treba omogućiti da može samostalno upravljati službom za pripremu sednica i praćenje realizacije skupštinskih odluka. treba razmišljati o njegovom postavljenju od strane skupštine JLS. Treba rešiti i problem prikazivanja „cene koštanja“ realizacije strateških ciljeva i glavnih programa zemlje od strane JLS. budžetski inspektor/interni kontrolor je lice koje je zaposleno u organu uprave JLS. Njegova nezavisnost uglavnom se određuje time kom nivou rukovodstva (izvršnog organa vlasti) podnosi svoje izveštaje. na primer. - Uputstvo o primeni programskog budžeta za JLS. Treba doneti: - Pravilnik o primeni programskog budžeta u RS (koji će i sebi sadržati i sistem šifara programske klasifikacije). Ako se želi postići viši nivo nezavisnosti rada.Interna i eksterna kontrola budžeta Po postojećem rešenju. Treba pozdraviti rešenje koje je ustanovljeno novim ZOBS-om da JLS mogu angažovati revizora sa odgovarajućim kvalifikacijama za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta. Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. JLS treba da imaju fleksibilniju organizacionu strukturu. treba razmotriti i ideju da se u sistem vrati pozicija menadžera. Vrhovna revizorska insitucija nema kapaciteta za vršenje eksterne revizije svih JLS u RS. Pri tome. o čemu treba da odluči skupština JLS. - Zakon o izmenama i dopunama ZOBS-a. u skladu sa zakonom. On bi vršio funkciju integrišućeg faktora u procesu reaalizacije ciljeva političke strukture kroz rad administrativnih organizacionih celina JLS. Ovo rešenje treba da implicira i promene u organizacionom ustrojstvu JLS (o tome više u nastavku preporuka). 65 . Treba doneti: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. U Zakonu o lokalnoj samoupravi treba ukinuti odredbu da se uprava može podeliti u više organizacionih celina jedino ako JLS ima više od propisanog broja stanovnika koji žive na njenoj teritoriji. Tu je i. Rad skupštine.

Zatim. postavke ukazuju na potrebu uspostavljanja dobro koordinisanog i timskog rada u vršenju javnih poslova. Prvo. Postojeći propisi loše postuliraju mehanizam nagrada i kažnjavanja zaposlenih u organima lokalne samouprave. ovo se odnosi za pitanje „zamrzavanja“ obima plata u budžetima JLS. Oni moraju imati i narativni deo u kome bi trebalo da se daju bliža objašnjenja o aktivnostima i uslugama koje će se finansirati iz njih. Budžetiranje predstavlja odličan primer gde se oni ukrštaju. samo načelne. 1 100Treba imati u vidu i to da su i u postojećem sistemu ugrađeni određeni „sigurnosni mehanizmi“ koji bi trebalo da „održe“ jedinstvo upravljanja budžetom JLS.). - „popis“ mogućih alternativa u alokaciji sredstava i da ispostave „račun“ koliko bi trebalo da koštaju. načina obračuna i isplate zarada zaposlenih u institucijama kulture. svi relevantni dokumenti JLS koji imaju finansijske efekte moraju proći kroz „filter“ nadležnog organa za finansije. Treba preispitati sektorske zakone čije se odredbe „odražavaju“ na funkcionisanje JLS (između ostalog. „osvetljava“ se finansijska strana (budžet) politike pojedinačnih organizacionih jedinica u njegovom sastavu. treba da bude u rukama političara. Predstavnici struke trebali bi da naprave: - finansijsko-materijalni okvir delanja. postoje zakonske (institucionalne) osnove za to. Nakon analize sistema budžetiranja JLS u RS. One se negativno odražavaju na finansiranje određenih oblasti. DBK (posle sagledavanja finansijskih planova IBK) dužni su da lokalnom organu uprave ze finansije podnesu svoje finansijske planove u procesu planiranja budžeta za narednu fiskalnu godinu. U toj tački mogu se sukobiti. Treba doneti: - Zakon o platama zaposlenih u organima lokalne samouprave. Odgovornost za vođenje države. - da predlože neka bolja rešenja.Postoji više kompetencija koje se „prepliću“ između centralnog nivoa vlasti i JLS. Bez ovog mehanizma. - da upravljačke ciljeve „spakuju“ u operativne platforme. Ove. postoje tačke gde se mora povući oštra granica razdvajanja uloge politike i struke. može se izvesti sledeći zaključak: ako se želi napraviti red u ovoj oblasti. Političarima treba dati prostor za izbor osnovnih budžetskih prioriteta i obezbeđenje primene „3 E principa“ u njihovoj realizaciji. uzimanje zasluga ili trpljenje kritika. Odeljenje za finansije može izvršiti njihovu kontrolu i uticati na usklađivanje sa upravljačkim ciljevima JLS. kao i na „sužavanje“ vremenskog horizonta kvalitetnog planiranja. U ovoj tački. U tom procesu. ne može se razmišljati o delotvornom menadžmentu JLS. ali i biti savršeno komplementarne. 66 . - optimizuju način njihove realizacije. oblast socijalne i dečije zaštite i sl.

Rubin. 1988.. 125/2003 i 12/2006. Vogt J. Aronson. Beograd..srbija. „Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries“. Zakon o budžetskom sistemu. Novi Sad. „Institucije javnih finansija“. Schwartz E. Magna agenda. Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. SLGRP . „Jačanje lokalnih vlasti“. Grupa autora (urednik izdanja: Damjanović M. Pravna regulativa: 1. 9/2002.. „Budgeting . Brnjas Z. „Službeni glasnik RS“.. 2001. 62/2006. Lovčević J. Grupa autora (urednik izdanja: Džokaj Č.. Čigoja štampa. 13. „Management Policies in Local Government Finance“. Hogye M. 101/05. Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima. 2003.. Wildavsky A. Bland. 54/09. 2004. 87/2002. Budapest.prsp. br. „Uporedna državnih uprava“. br. 66/2005. Beograd. D.nip. 1991..gov. Paris.sr.sr.gov. 65/2006.yu).OSI. D. br. „Službeni glasnik RS“. 1996 4.. OECD. br. Strategija za borbu protiv siromaštva: http://www. članci. MA: Little. Normativa EU: http://ec. Nacionalni investicioni plan http://www. „The New Politics of the Budgetary Process“. I. studije.: 1. ICMA.. Veb sajtovi: - - - - - Sajt Vlade RS: http://www. Magna agenda. Local Government and Public Service Reform Initiative / OSI. Prometej.. br. 7. 2. i sl. S.. Uredba o budžetskom računovodstvu. 9.).yu). Boston. Beograd. D. Đorđević S. 2002. ICMA. 2003.gov.sr.C. „Capital Budgeting and Finance: A Guide for Local Governments“. Zakon o finansiranju lokalne samouprave. 85/2006 i 86/2006.).. A. Brown and Co. New York: St Martin`s Press. R. od 76/91 do 33/2004. Allen R. „Službeni glasnik RS“.C.. „Preduzetničko upravljanje gradom – City manager model“. 8. „Priručnik za finansije i budžetski proces lokalnih samouprava u Srbiji“.C. 6. J. Beograd.mfin. Washington. 5. 1988. Washington.. 6. 1998. 10. 12. 5.gov.yu). 7. 2.BIBLIOGRAFIA Monografije.. Službeni list SFRJ. br. „Službeni glasnik RS”.A Guide for Local Governments“.. R. 3. Zakon o budžetskom sistemu. Grupa autora (urednik izdanja: Damjanović M. 2002. L.).sr.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_ practices/index_en. „Local Government Budgeting“.htm 67 . Tommasi D. „Službeni glasnik RS“.. „Budgeting for Modern Government“. ICMA. 11.yu).. Sajt Ministarstva finansija RS: http://www.. 4. „Službeni glasnik RS”. br.LGI . Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji. 3.europa. 1997.. Axelrod D. Vigvari A. „Osnovi teorije državnog budžeta i finansijski poslovi samouprava“. „Službeni glasnik RS“. 2004. Raičević B. Washington.

9. Paris. Savet Evrope. „Budgeting for Results: Perspectives on Public Expenditure Management“. „Public Management Profiles for Central and Eastern European Countries“. Paris. „Modern Budgeting“. 1997. „Rerformance Management in Government: Contemporary Illustrations“. Strazbur. OECD .SIGMA. OECD . 3. OECD Paris. 1985. „Evropska povelja o lokalnoj samoupravi“. 2.Ostalo: 1.PUMA Occasional Paper No. OECD Paris. 5. 1997. 4. 1999 68 . 1997.

.

rs e-mail: exchange2@skgo. 011 3223 446 Fax. 011 3344 068 secretariat@skgo.org Projekat finansira Evropska unija .org STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA Makedonska 22.org www.PROGRAM EXCHANGE 2 www.skgo.exchange.org. Beograd Tel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->