P. 1
Prirucnik o vjestinama komunikacije

Prirucnik o vjestinama komunikacije

|Views: 1,655|Likes:
Published by lazor2010

More info:

Published by: lazor2010 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA
 • MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
 • 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
 • 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija
 • MENADŽMENT PROCESI
 • PROMJENA MENADŽMENTA
 • 2.1 Uvod
 • 2.2 Upravljanje promjenom
 • VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM
 • 3.1 Osnove rukovođenja tima
 • 3.2 Upravljanje vremenom
 • 4.1 Uvod
 • 4.2 Briga
 • 4.3 Dobra usluga potrošača
 • EKSTERNA KOMUNIKACIJA
 • 5. Zlatna pravila
 • ISTRAŽIVANJE
 • 6.1 Važnost pitanja i odgovora
 • KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete
 • 6.2 Kvalitativno istraživanje
 • 6.3 Kvantitativno istraživanje
 • 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije
 • 6.5 Povratne informacije
 • 6.6 Odgovorena pitanja
 • 7.2 Bilteni i novine
 • 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci
 • 7.5 Vođenje radionica i seminara
 • VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA
 • 8.1 Radionice i informisanje
 • 8.2 Lista provjere opreme
 • 8.3 Informisanje
 • 8.4 Seminari i konferencije
 • 8.5 Biti trener
 • 8.6 Sastanci
 • 8.7 Pres konferencija
 • 8.8 Saopštenje za javnost
 • 8.9 Vježbe javnih konsultacija
 • PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI
 • 9.1 Govori i prezentacije
 • RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH
 • 9.2 Opšti principi
 • 9.3 Kreiranje poruke
 • 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima
 • 9.6 Intervjui za štampu
 • 9.7 Televizijski intervjui
 • 9.8 Radio intervjui
 • 9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja
 • NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA
 • 10.1 Masovne medijske kampanje
 • 10.2 Različiti mediji
 • 10.3 Turneja

Finansirano od strane Evropske unije

PRIRUČNIK O VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE

2

SADRŽAJ UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA........................................................................................ 5 MENADžMENT KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 5 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju................................................................................. 5 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija.................................................... 7 MENADžMENT PROCESI .................................................................................................. 8 PROMJENA MENADžMENTA............................................................................................ 8 2.1 Uvod ........................................................................................................................... 8 2.2 Upravljanje promjenom .............................................................................................. 9 VRIJEME TIMOVA i UPRAVLJANJE KRIZOM................................................................ 11 3.1 OSNOVE RUKOVOĐENJA TIMA........................................................................... 11 3.2 UPRAVLJANJE VREMENOM................................................................................. 11 3.3 KOMUNICIRANJE u KRIZAMA............................................................................... 13 4.1 Uvod ......................................................................................................................... 16 4.2 Briga ........................................................................................................................ 16 4.3 Dobra usluga potrošača........................................................................................... 17 EKSTERNA KOMUNIKACIJA........................................................................................... 19 5. ZLATNA PRAVILA ................................................................................................... 19 ISTRAŽIVANJE.................................................................................................................. 20 6.1 Važnost Pitanja i Odgovora ..................................................................................... 20 KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA Istraživanja i jednostavne ankete......................... 20 6.2 Kvalitativno istraživanje............................................................................................ 20 6.3 Kvantitativno istraživanje.......................................................................................... 21 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije ................................................................... 21 6.5 POVRATNE INFORMACIJE ................................................................................... 21 6.6 Odgovorena pitanja.................................................................................................. 22 7.1 KOMUNIKACIONI ALATI KOJI SE MOGU KORISTITI U LOKALNOM KONTEKSTU ................................................................................................................. 23 7.2 BILTENI I NOVINE................................................................................................... 23 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci............................................................................. 26 7.4 Koristeći medije što je više moguće......................................................................... 26 7.5 VOĐENJE RADIONICA I SEMINARA .................................................................... 27 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA.............................................................. 28 8.1 RADIONICE I INFORMISANJE............................................................................... 28 8.2 Lista provjere opreme .............................................................................................. 30 8.3 INFORMISANJE ...................................................................................................... 30 8.4 SEMINARI i KONFERENCIJE ................................................................................ 30 8.5 BITI TRENER........................................................................................................... 31 8.6 SASTANCI ............................................................................................................... 33 8.7 PRES KONFERENCIJA.......................................................................................... 35 8.8 Saopštenje za javnost.............................................................................................. 36 8.9 Vježbe javnih konsultacija........................................................................................ 38 PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE i MEDIJI ................................................. 40 9.1 GOVORI i PREZENTACIJE .................................................................................... 40 RADEĆI SA MEDIJIMA I KORIŠTEĆI IH...................................................................... 43 9.2 Opšti principi............................................................................................................. 43 9.3 Kreiranje poruke....................................................................................................... 44 9.4 Direktive za službenike za medije............................................................................ 44 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima.............................................................. 45 9.6 Intervjui za štampu ................................................................................................... 45 9.7 Televizijski intervjui................................................................................................... 46 9.8 Radio Intervjui ........................................................................................................ 47 3

9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja.............................................................................. 47 NACIONALNE INICIJATIVE o KOMUNIKACIJAMA ........................................................ 49 10.1 Masovne medijske kampanje ............................................................................... 49 10.2 Različiti mediji......................................................................................................... 50 10.2.1 Televizija................................................................................................... 50 10.2.2 Radio ........................................................................................................ 51 10.2.3 Otvoreni publicitet..................................................................................... 51 10.3 Turneja ................................................................................................................... 51

4

UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
‘Komunikacija bi trebala biti kompleksan dio svih aktivnosti svih organizacija’. Uspješna organizacija treba biti unificirana, koordinisana jedinica, sa adekvatnom strukturom i strategijom komuniciranja. Da bi se ostvario ovaj cilj, organizacija treba komunicirati unutar same sebe na svim nivoima, vertikalnim i horizantalnim – interna komunikaciona mreža. Osoblje kroz cijelu organizaciju i njena tijela bi se trebala specifično rasporediti u odnosu na proces komuciranja. Postoje mnogi načini komuniciranja okolinskih informacija i mnogi različiti načini prezentiranja okolinskih politika, i postoje i mnoge interesne strane, uključujući krajnje korisnike bolje okoline za građane Bosne i Hercegovine. Kratkoročna strategija Kada je uvedena strategija komuniciranja u organizaciji, prvi cilj jeste da se kreiraju lanci informacija kroz cijelu organizaciju, tako da relevantne informacije cirkulišu u oba pravca – od menadžmenta do prednje linije i obrnuto, od prednje linije ka menadžmentu. Mnogo toga je tokom godina iskristalisano od strane savremenih privrednih organizacija od primjera dobrih linija komunikacije koje su uspostavljene u okviru vojske. Jedinstvena struktura vlade u BiH nakon Dejtonskog Sporazuma znači da je nekoliko različitih slojeva vlade uključeno u stvaranje i implementaciju okolinskih zakona i propisa u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Konstantno se ulažu napori u usklađivanje zakona i propisa između entiteta i Koordinacionog Odbora za okolinu BiH, prvog među-entitetskog tijela za okolinska pitanja koje predstavlja korak ka ispravnom pravcu. Mnogi međunarodni donatori doprinose poboljšanjima u oblasti okoline u BiH, a takođe postoji i velik broj okolinskih NVO-a. Trenutno većina ovih organizacija funkcioniše nezavisno sa varijabilnim nivoima koordinacije i saradnje sa entitetskim, kantonalnim i opštinskim vladama. EU Cards Projekat "Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom" uspostavlja Observatorij – kako bi se vršila koordinacija svih koji su uključeni u okolinska pitanja, formirajući okolinsku komunikacionu mrežu u kojoj informacije mogu proticati u oba pravca. To će inicijalno dovesti do ukrštanja interesnih strana radi pokazivanja kako se specifična okolinska pitanja mogu naći na političkim i javnim agendama i na taj način inicirati određene akcije. Dakle, preduzimaju se prvi koraci radi uspostavljanja interne mreže komunikacije i obučavanja osoblja koje je uključeno u kooordinaciju okolinskih informacija, u vještinama komuniciranja. Drugi cilj jeste komunikacija unutrašnjih tijela sa vanjskom publikom – eksterna komunikacija. Ovo postaje lakše kada unutrašnja tijela i interesne strane razmjenjuju koordinisane informacije i tada ponovo mora postojati dvosmjerni proces. Okolina nije najbitnija stvar za mnoge porodice u BiH kojima je, naravno, zaposlenje, obrazovanje i zdravlje porodice najvažnija stvar u njihovim mislima. Međutim, okolina je suštinski ipak povezana sa prethodno navedenim pitanjima. Okolinska pitanja koja utiču na porodice 5

distribuira ih svim drugim nivoima. video snimke. i na isti način šireći potrebu da se znaju informacije sa nivoa menadžmenta i prenose nadole. svaki bi trebao imati menadžera za komunikacije. Službena forma bi se trebala izabrati i trebalo bi je koristiti za svaki dokument od raznih pisama u najmanjim opštinama do saopštenja za štampu u državnom ministarstvu. tako da okolinska informacija izgradi svoj sopstveni identitet. kao i specifične masovne medijske kampanje. itd. Sve što organizacija proizvodi: poslovna pisma. Stoga. 6 . Ključne uloge Menadžer za komunikacije . to će biti lakše da se iskoordiniraju ključne poruke a takođe i kampanje preduzimanja akcija. saopštenja za javnost.njihova blizina nekoj elektrani ili fabrici ili odlagalištu ili zagađenoj rijeci ili na mjestima gdje je poljoprivredna proizvodnja kompromitovana zagađenjem vazduha ili vode. Upravlja komunikacijom svih informacija o politikama i politici dvosmjerne razmjene informacija. • Da organizuje komunikacione aktivnosti za sve ključne aktere u oblasti okoline kontinuelno. kroz cijelu zemlju. inicijalni cilj strategije spoljne komunikacije treba biti upoznavanje građana o važnim okolinskim pitanjima u njihovoj oblasti i dati im prostora da prenose svoja pitanja i zabrinutosti vladinima tijema. Takođe predstavlja i glavni kontakt za medije i odgovoran je za obezbjeđivanje informacija koje se mogu nadalje širiti. letke. bi se trebalo reprudokovati u tom stilu. Glasnogovornik za okolinska pitanja ima nadležnost da govori u ime Vlade o svim okolinskim pitanjima. On ima sveobuhvantnu odgovornost za komunikacije organizacije. ili u centru grada gdje se voze automobili koji koriste razna goriva. Dugoročna strategija Odjel za komunikacije bi se trebao formirati na državnom i entitetskim nivoima.zavisiće od njihovog geografskog položaja . • Da upravlja komunikacijama sa medijima obezbjeđujući maksimalnu pokrivenost okolinskih pitanja i upravljajući bilo kakvim krizama koje se mogu pojaviti..ima sveobuhvatnu odgovornost za komuniciranje organizacije. Svrha postojanja Odjela za komunikacije jeste da služi svim vladinim nivoima. Bilo koja predmetna informacija se treba prezentirati na isti način širom zemlje. publikacije. itd. Organizacija bi trebala izgraditi kućni stil korištenja loga kao osnove. Sveobuhvatni okolinski logo u BiH bi bio prvi korak koji bi sva vladina tijela i organizacije koja su na neki način vezana za okolinska pitanja mogla koristiti. • Da koordinira sve informacije primljene od nižih nivoa. • Da obezbjeđuje informacije o okolinskim pitanjima u konciznoj i razumljivoj formi koje se mogu širiti na različite na interesne strane i javnost. Što se postigne više koordinacije informacija o okolinskim pitanjima. • Kratke sedmične komunikacije bi se trebale uvesti na svim vladinim nivoima i potreba da se znaju informacije sa ovih sastanaka koje bi se trebale širiti kroz sve nivoe. glasnogovornika za okolinska pitanja i službenika za medije sa odgovarajućim dodatnim osobljem. • Da upravlja internom i eksternom mrežom komunikacija.

1. • • • • 7 .Službenik za medije – ima dužnost svakodnevnog vođenja medijskih pitanja. zbog razloga javnog opažanja ili lične sposobnosti. kao i da dobija svoj sopstveni opravdani budžet. Treba se uobziriti po želji organizacije da li da se odvajaju ili iskoordiniraju funkcije interne sa eksternom komunikacijom i kratkotrajna informaciona aktivnost sa dugotrajnom informacionom aktivnosti. i uvezivanja sa službenicima za medije na svim nivoima. dok se taktike komuniciranja trebaju dodjeljivati onim članovima osoblja koji najbolje njima vladaju. Odgovornost za planiranje taktičkog komuniciranja politike se treba dodjeliti senior službeniku koji je šef odjela za eksternu komunikaciju. da bi se postigla maksimalna efikasnost. sa razumijevanjem da. pojedinačne akcije tog plana se trebaju delegirati na-gore ili na-dole u okviru organizacije. a posebno u hitnim slučajevima. Komuniciranje politike bi se trebalo razmatrati od strane svih strana uključenih u stvaranje politike.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija • • • • Komuniciranje politike se treba smatrati dijelom politike. Odvajanje stvaranja politike of komuniciranja politika bi se svima trebalo razjasniti. Treba se uobziriti i potreba da odjel za komunikacije obezbjeđuje redovne analitičke izvještaje o rezultatima njegovih aktivnosti. u bilo koje vrijeme. Sistemi se trebaju uspostaviti kako bi osiguravali brzo povezivanje sa svim eksternim i regionalnim odjelima i agencijama na redovnoj osnovi. Šef komunikacija treba imati pristup. šefovima svih ostalih odjela i agencija posebno izvršnom šefu.

privatizaciju. Mnoge stvari mogu ubrzati promjene.. Promjena menadžmenta je način na koji prekrajamo naše metode rada kako bismo se prilagodili promjenama. Internet se uzima zdravo za gotovo. potrebu za takmičenjem. Interni projekti izgradnje se mjenjaju od zatvorenih u otvorene planove. Trenutno se izvodi istraživanje o postizanju najbolje radne sredine. poznavanje rada na kompjuteru sve brže postaje uslov pri zapošljavanju. ili uvođenje nove tehnologije.1 Uvod Sve više i više organizacija uviđa da su nove metode i tehnologije menadžmenta neophodne kako bi se opstalo u modernoj ekonomiji. omogućavajući im put ka ostvarenju karijere. dobre uslove rada i opremu – oni će biti sretniji i postizaće mnogo više. Menadžeri koji su navikli da imaju lične sekretarice sada moraju sami da koriste kompjutere. što počinju raditi za mnoge menadžere. eksperti za komunikacije praktično mijenjaju svoj život kako nove tehnologije napreduju. što je i prirodno. novi menadžment kompanije ili novu upravu. Ljudi su.MENADŽMENT PROCESI PROMJENA MENADŽMENTA 2. 8 . itd. Tehnološke promjene se brzo dešavaju i u BiH. Tehnologije mijenjaju naše živote i način na koji radimo i komuniciramo. organizacije i kompanije na sličan način prihvataju nove tehnologije. Mnoge organizacije koriste usluge kompanija koje omogućavaju telefonske i video konferencijske razgovore svugdje u svijetu. Korištenjem «grupnih konferencijskih» razgovora poziva se štedi na putovanjima a korištenje video razgovora postaje uobičajeno. Internet postaje dostupan sve većem broju ljudi. reforme koje se provode u organizaciji. veoma oprezni prema ovim promjenama. nove sponzore. Na zapadu. marketing. računovodstvo. Menadžement je došao do zaključka da ukoliko ohrabruju i vode računa o svom osoblju. Osoblje koje je ranije obavljalo sekretarske poslove sve više odlazi na obuke i rade u timovima. svaki se specijalizira za posebnu oblast kao što su odnosi sa javnošću. e-mail toliko olakšava komuniciranje a web nam pruža pristup bogatstvu informacija. novu politiku. Analiza i podrobno planiranje predstavljaju suštinske stvari za uspješnu implementaciju.

2 Upravljanje promjenom Menadžment glavne organizacione promjene se može voditi na različite načine. Mnoge stvari dovode do promjena: • Rast • Tehnologije • Konkurencija • Pritisci troškova • Novi menadžment • Politički događaji • Društveni događaji • Privatizacija. itd. Mnoge stvari mogu u to biti uključene: • Načini rada • Tipovi zgrada i kancelarija • Stilovi oblačenja • Vrste zaposlenika • Njihovi stavovi • Istorija organizacije • Njena misija • Stil upravljanja • • • • • • • • • • 10 zapovijesti za prelazak sa trenutnog stanja na to stanje su: Analizirati potrebu za promjenom Izraditi zajedničku viziju Stvoriti kritiku prošlosti Izazvati hitnost Postaviti jakog vođu Obezbijediti da projekat ima pokrovitelja Imati plan Razviti odgovarajuću strukturu Komunicirati i uključiti sve Samo naprijed! 9 . Promjena podrazumijeva prelazak sa trenutne pozicije. onda će podrazumijevati kretanja – aktivnosti ljudi. aktivnosti kulture organizacije i posvećenost ljudi u organizaciji. promijeniti.2. To znači da će se mnoge stvari koje omogućavaju organizaciji da obavlja to čime se bavi i način na koji se organizacija ponaša. kroz period tranzicije do pozicije vizije. često prekasno • Proaktivno – uviđanjem potrebe za promjenom i vjerovatno će ta promjena postati stalna. Ukoliko se promjena glatko uvodi. Tradicionalni načini su: • Reaktivni – odgovaraju u posljednjem momentu.

prkos 2. • • • • • • • • • • Prepreke na putu ka promjeni uključuju: Ozbiljan otpor zaposlenika Velike kulturološke izmjene Slabu komunikaciju Nedostatak posvećenosti upravljanju Ponedostajanje entuzijazma Slabe vještine za promjenu Ljudi reaguju negativno na promjene jer: Su njome ugroženi Se osjećaju ugroženi njome Jednostavno ne vide potrebu za tim Misle da sistem funkcioniše dobro ovakav kakav je. Ljudi obično reaguju na promjene menadžmenta u 3 faze: 1.Krucijalna stvar u postizanju uspjeha jeste pretpostavljeni koji bi se borio za svrhu promjene i zaustavljanje destruktivnog suprotstavljanja. povinovanje 3. da bi se postigla promjena: Analizirajte problem Kreirajte rješenje Planirajte uvođenje Implementirajte plan Izbjegavajte sukobe i razvijajte konsenzus Nadgledajte proces izmjena. i komunicirati. • • • • • • Stoga. Postoji nekoliko kriterija uspjeha: • Uviđanje da je promjena veoma teška • Što više želite promjenu ona postaje sve teža • Imati jasnu viziju budućnosti • Učiniti je realnom • Imati dobar pravac u postizanju toga • Nadograditi sadašnju kulturu • Osvojiti podršku grupe ključnih ljudi • Komunicirati. do faze tri. savez. komunicirati. kroz fazu dva. Izazov je da se ljudi pokrenu sa faze jedan. 10 .

da li se slažu sa ostalima? Uvijek vodite sa prednje strane! Nikad ne očekujte od druge osobe da uradi posao za koji niste spremni da sami pomognete. Prioritizacija svega što radite i identifikovanje najvažnijih aktivnosti i ključnih zadataka udruženih sa ovim aktivnostima predstavlja osnovu na kojoj treba raditi. 11 . Naučite što više o Vašim ljudima. da li su zadovoljni svojim radom. da li su njihove ambicije ispunjene. Ljudi Vam moraju biti bitni. Ne možete kriviti nekoga za neizvršavanje zadatka na ispravan način. ulijte im povjerenje da su uradili dobro.VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM 3. Samo zamolite ljude da urade male zadatke. službenike za informisanje i savjetnike za komunikacije. Informisanje i zahvaljivanje nakon što su izvršili zadatak je takođe jednako značajno. Zapitajte se – da li su oni produktivni. Ukoliko imate ovu vještinu ili mislite da je možete naučiti – iskoristite je. 3. Nijedna pojedinačna vještina ili sredstvo Vam neće omogućiti da bolje upravljate Vašim vremenom. Početna tačka komuniciranja sa Vašim timom je poznavanje Vaših ljudi – što zahtijeva trud. ukoliko ga/nju niste adekvatno informisali i osigurali da su razumjeli.2 Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je krucijalna vještina za službenike za medije. da li imaju pravu ulogu.1 Osnove rukovođenja tima Starati se o "rukovođenju" ljudi koji rade sa Vama je veoma dragocjena vještina. ali poboljšanje upravljanja Vašim vremenom će na mnoge različite načine voditi sve više ispunjavajućoj i uspješnoj karijeri. zahvalite im ukoliko su izvršili zadatak na zadovoljavajući način. INFORMISANJE Uvijek veoma temeljno informišite sviju.

iskustvo pokazuje da se posebno koriste za organizovanje vremena. Prenesite na druge entuzijam o važnosti bilo kog zadatka na kojem radite. ključne aktivnosti koje su povezane sa svakom oblasti. Prepoznajte vještine drugih ljudi. Identifikujte Vaše lične prioritete. Savjet – Budite realni o tome koliko dugo će nešto trajati i kada vam neko dođe sa problemom. tako da možete vidjeti tačno u kojoj se fazi nalazite. početna tačka ka efikasnom upravljanju vremenom je: Da se razjasni Vaš posao ili uloga• Šta su Vaši ciljevi i prioriteti? • Da li duplicirate ulogu nekog drugoga? • Šta je svrha Vašeg posla? • Šta se od Vas očekuje da postignete? Pokušajte opisati Vaš posao u jednoj rečenici a zatim identifikujte Vaše ključne oblasti djelovanja i. ne na one hitne. Zašto je bitno da se nešto delegira? • Da Vam se dozvoli da se skoncentrišete na neke važnije aktivnosti • Da se više izgradi mlađe osoblje • Jer drugi mogu posjedovati bolje vještine od Vas. Može se koristiti AD minus sistem. kopije izdvojite i postavite na zidu. Pokušajte se držati vremenskog rasporeda da biste uvidjeli koliko te stvari traju u praksi. Delegiranje je krucijalan dio upravljanja vremenom. oduzimanjem dana. 12 . Ne možete sve uraditi sami. radeći na minus sitemu. Raspored prikazuje dane. Uradite ih u Vašem kompjuteru. sedmica i mjeseci od svih Vaših finalnih ciljeva. Ovaj sistem je veoma jednostavan za korištenje. drugo. pomozite im ali nemojte reći da vam ostave taj problem. Fokusirajte se na aktivnosti od kojih ćete imati koristi. Uvijek se zahvalite svima za njihov doprinos bez obzira da li je velik ili mali. Jedna od najtežih stvari jeste da se procijeni da li će aktivnosti biti dugotrajne. Nagovorite druge da pomognu kada je to potrebno. Da biste postavili prioritete morate: • Odlučiti kojim redoslijedom se baviti zadacima! • Koliko vremena zahtijeva svaki zadatak? • Koji poslovi su važniji? • • • • • Da planirate/strukturirate Vaše vrijeme morate koristiti:Liste Dnevnike Kompjuterske programe Zidne dijagrame Lične organizere Sedmično planirani dijagrami sa dnevnim listama . sedmice ili mjesece u godini.Stoga.

U toku trajanja krize. za neku drugu je tek manji izazov. Ali sa velikom promišljenošću i planiranjem se može maksimizirati ograničenje štete. Nakon toga se glasnogovornik može baviti medijima sa samopouzdanjem i autoritetom.3 Komunikacije u krizama Krize je jako teško definisati. Koja je. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste da pogledate u Vašu dnevnu listu «onoga što trebate uraditi» i da najprije pristupite najtežoj stvari na listi. 3. krize se ne mogu izbjeći. sve one imaju neke zajedničke karakteristike:Nepredvidive su Utiču na reputaciju Uključuju ljude Ozbiljne su Izazivaju publicitet. Ljudi ostavljaju poslove po strani pošto:• Im ne predstavlja nikakav izazov • Ih smatraju preteškim • Ne znaju odakle da počnu. Međutim.Zašto ljudi ne uspijevaju u delegiranja? • Jer su nesposobni/neradi da to urade • Jer vole raditi određene zadatke • Jer je bezbjednije «da to urade sami» Šta bi se trebalo delegirati? • Rutinski zadaci • Kompletni/cijeli poslovi • Stvari koje bi drugi mogli bolje odraditi • Stvari koje bi drugi uradili za jeftiniju cijenu. razlika između krize i ozbiljnog problema? Krize su relativne. savjetnik za komuniciranje mora biti sposoban da doprinese Vašoj operativnoj strategiji i da zna sve što se dešava. Jedna od najvećih barijera u efikasnom upravljanju vremenom je odugovlačenje ili stavljanje posla na stranu. na primjer. Kada delegirate • Objasnite rezultate koje zahtjevate • Postavite rok • Uložite trud u objašnjenja na početku procesa • Prihvatajte samo urađen posao. Ono što je kriza za jednu organizaciju. Kakva god da je priroda krize. • • • • • 13 .

To može biti predsjedavajući ili direktor. dva senior člana sekretarskog osoblja. kada se pojavi. doprinosio planiranju aktivnosti i zvuči samouvjereno i autoritativno. Odgovor na incident • • • • Sazovite cijeli tim za incidente Prikupite činjenice i porijeklo stvari. predstavnika obezbjeđenja. • Razjasnite uloge i obučite ih o vašoj proceduri upravljanja krizom • Provodite godišnju realnu vježbu u obuci – ko-koordinisanu od strane direktora. • Razvijte dobre odnose i uspostavite redovne kontakte sa lokalnom i regionalnom štampom i medijima. šefove odjela. • Uključite predsjedavajućeg ili direktora. Učestvujte u aktivnostima zajednice i pomozite u lokalnim pričama. Procijenite dostupne informacije. Potvrdite i proglasite službenog glasnogovornika. Neka telefonski brojevi cijelog osoblja budu dostupni. Obučite Vaše telefonske operatere.Ključna pitanja koja se trebaju postaviti kada se procjenjuje kriza • • • • • • • • • • • • Kakva je kriza? Šta se tačno desilo? Da li postoji fundamentalan problem? Je li to vidljivi dio problema? Mogu li se stvari pogoršati? Koliko loše mogu postati? Kakva će biti reakcija? Koliko će potrajati da se kriza otkrije? Šta je ovdje u opasnosti? Šta bismo mogli izgubiti? Da li smo bespotrebno zabrinuti? Možemo li angažovati neku podršku? Ko je drugi uključen? Može li se neko drugi kriviti? Možemo li prebaciti žarište nedje drugdje? Kakav je finansijski efekat krize? Akcije koje se mogu preduzeti. Planirajte dodatne akcije:Neposrednu brigu ukoliko je uključena bilo kakva fizička povreda – kontaktirajte rodbinu Korekcija nedostataka Sprečavanje ponavljanja Dogovorite naredne korake za završne radnje. tako da budete spremni za krizu. ali ukoliko to nije slučaj starješine bi trebale pružiti priliku nekome ko je sposoban za držanje govora. 14 • • • • • • . Dovedite da Vam pomognu – odgovarajuće šefove odjeljenja i ostale relevantne osobe. radnika na održavanju i telefonskog operatera. obučen. Odredite jezgro tima za upravljanje incidentima (zvuči bolje od krize). • Stvorite 24-satnu obuku PRONAĐITE TIMSKI PLAN.

telefonima i pristup toaletima. Detaljno uputite telefonske operatere. Ukoliko Vas novinar zateče nepripremljene. 2. ukoliko je neophodno čak i na svaki sat. Druge stvari koje se trebaju razmotriti 1. Objavite vremenski raspored sastanaka. Osoblje • • • • • Ukoliko se incident desio van radnih sati (što će vjerovatno biti slučaj). Održavajte redovne informativne sastanke. • • • • 15 . Simpatije. uredite PA sistem sa pojačivačem distribucije. Dodijelite specifične telefonske lokale za razna raspitivanja i pobrinite se da na njemu bude neko od osoblja. kako ne bi od medija saznali šta se dešava. Odlučite da li ćete održati pres konferenciju. Mediji i javnost • • • Medijima pronađite ugodne prostorije sa osvježenjem. Podsjetite ih o povjerljivosti i proceduri za bilo kakva ispitivanja. i Zabrinutost. Prvo informišite svoje osoblje.• • • • • • Inicirajte kompletnu istragu Dogovorite izjavu za medije (preko glasnogovornika). Demonstrirajte – Brigu. Izbjegavajte iskušenje da drugi direktor ne interveniše. Snimajte sve poruke radi budućih referenci. Ne pokušavajte ih opravdati. Pokušajte pronaći finansijska sredstva za plaćanje prekovremenih radnih sati. Uzmite u obzir bezbjednost domova i porodica uključenih osoba. kontaktirajte sve koji mogu u nečemu doprinijeti i neka započnu sa radom. Da li incident treba liniju za pitanja javnosti? Ukoliko da. tako da se televizor i radio mogu uključiti za napajanje zvuka i da ne moraju stavljati svoje mikrofone na Vaš stol. Kažite da ćete mu se javiti čim prije budete znali činjenice – i to uradite! Ukoliko odlučite da održite pres konferenciju – koristite prostranu prostoriju. Izvjegavajte konstantne pritiske od strane medija tako što ćete objavljivati vrijeme informisanja. Svi kontakti se moraju vršiti preko glasnogovornika. Objasnite – Dodatne akcije Priznajte greške. ukoliko se problem trenutno dešava. Razmišljajte o obezbjeđenju Vaše zgrade – da li postoji potreba za dodatnim osobljem obezbjeđenja. Obezbijedite osvježenje za svo osoblje koje radi dodatne sate. ne pretvarajte se da znate šta se dešava. Ukoliko je vrijeme. Koristite neke kulise Vaše organizacije. gdje ćete pronaći ljude da bi se to obezbijedilo na adekvatan način.

Ukoliko svi zaposlenici razumiju ciljeve i misiju organizacije za koju rade. «U potrazi za odlikama». Od obezbjeđivača usluga javnog sektora se sada traži da zadovolje potrebe i očekivanja klijenata. Javnim organizacijama su dati izvedbeni ciljevi usluge potrošača. zaključila da su između ostalog ubjeđenja odličnih organizacija:• Važnost interne komunikacije. Ukoliko organizacija vodi brigu o dobrobiti svog osoblja.2 Briga BRIGA je veoma važna riječ u usluzi potrošača. Ideja da su građani kupci. Izvori – Osoblje bi trebalo imati pristup opštim informacijama. • Da su ljudi koji rade za organizaciju jezgro njenog uspjeha. to im pomaže da se bliže povežu sa potrošačem. prevoz. Svi koji rade za organizaciju trebaju minimum znanja o tome kako organizacija funkcioniše i uslugama koje obezbjeđuje. prolazi kroz sve savremene reforme javnog sektora. Od nadležnih vlasti u BiH se zakonom zahtijeva da obezbijede informacije o okolinskim pitanjima i da izvode vježbe javnih konsultacija za investitore. Izvori. Trenutno u mnogim zemljama većina oblasti javnog sektora još nije razvila programe brige o klijentima i neophodnu obuku za njihovo osoblje. Stav. (CARE – Competence – Attitude – Resources – Empathy) • Kompetentnost – potrošač treba vjerovati u kompetentnost i organizacije i njenih zaposlenika – oni vole osjećati da se nalaze u sigurnim rukama. 4. Stav – ispravan stav je onaj koji prepozna kolika je važnost potrošača za dobrobit organizacije. vrijednuje inpute osoblja u organizaciji. Na zapadu postoji velika potražnja za efikasnim. koji se moraju dobro uslužiti. koje se mogu davati potrošačima i koliko je moguće više informacija o posebnim računima 16 • • . i zabava.USLUGA POTROŠAČA 4. odgovornim. BRIGA takođe predstavlja skraćenicu za komponente potrebne da se omogući osoblju da obezbijedi dobru uslugu potrošača: . hoteli. tako da se potrošač ponovo uvjeri pomoću kompetentnosti zaposlenika. Empatija. i obezbjeđuje im obuku. prije nego da to tek onako odrađuje.1 Uvod Važnost dobre usluge potrošača je prvo shvaćena od strane privatnog sektora u industrijama koje imaju neposredne kontakte sa potrošačima koji plaćaju kao što je maloprodaja. koji zauzvrat mogu vježbati uticaj na isti način na koji bi to radili u poslovnom preduzeću. i korisniku bliskim javnim tijelima. Mnogi izložbeni panoi na javnim mjestima prikazuju njihovu posvećenost javnim uslugama. sredstva koja su im potrebna – Osoblje ima izvore i više podsticaja da pruža dobru brigu o potrošačima. Još 1982 godine je studija Petersa i Votermana. Znanje bi se trebalo koristiti jako oprezno.Kompetentnost. a ne da se osjeća inferiorno.

Postoje stvari koje mogu stvoriti lošu atmosferu. Organizacioni govor tijela – ovo se odnosi na cijelu atmosferu koju kreira organizacija. npr. • Niko ne odgovara na telefone. ali način na koji im govorite da nisu u pravu može dovesti do raznih stvari. 17 . I to se treba imati na umu. Menadžment bi trebao osoblju dozvoliti dovoljno vremena da posvete svakom potrošaču dovoljno pažnje. koja se ponekad može poboljšati sa minimalnim organizacionim trudom – stvari kao na primjer: • U radnjama ima osoblja. ali mnogo truda je neophodno da se uloži od strane organizacije i njenog osoblja ukoliko se želi obezbijediti ovakva usluga. aspiracijama i frustracijama potrošača. posebno okruženje i usluge koje su dostupne u oblastima koje su dostupne građanima. • Efikasan sistem interne komunikacije u potpunosti informiše cijelo osoblje. a ipak na kraju oni plaćaju Vaše plate Postupajte sa internim potrošačima na isti način kako biste to radili sa eksternim Srdačno primajte žalbe Nezadovoljni klijenti imaju više prijatelja od onih zadovoljnih Ministarstva za okolinu i opštine trebaju osigurati da osoblje prve linije. da izgrade svoj sopstveni organizacioni govor tijela koji predstavlja okolinu u kojoj je potrošač uslužen na najpokorniji način. koja mogu imati uticaj na poslove i porodice u njihovoj oblasti. Oni se identifikuju sa potrebama. te su oni jako dobro informisani o aktivnostima i promjenama prije nego što ih to upita klijent • Tehnologija koja obezbjeđuje najbrže moguće okretanje pitanja klijenata • Obuka – kako najviše iskoristiti tehnologije koje su Vam dostupne • Informacioni priručnici o speciifčnim okolinskim pitanjima. Empatija se tiče razumijevanja – Dobar odnos se formira kada se osoblje može postaviti na mjesto potrošača i tako razumjeti kako se oni osjećaju. onoliko koliko to tehnologija koja im je dostupna dozvoljava. Obezbjeđenje stolica u čekaonicama. • • • • • Morate slušati klijente i saznati šta im je potrebno Potrošač nije uvijek u pravu. koju klijenti takođe mogu preuzeti. informacije koje ljudi mogu čitati dok čekaju. oni koji svakodnevno rade sa interesnim stranama i javnosti. Detalji koji mogu napraviti razliku:Govor tijela – Član osoblja može obično prilično brzo odrediti raspoloženje potrošača po njihovom govoru tijela. posjeduju sva sredstva koja su neophodna kako bi se obezbijedila zadovoljavajuća usluga potrošača. 4. studiranje i korištenje kao referencu • Mogućnost da se prisustvuje Radionici na temu "Tehnike usluživanja potrošača" • Obaveza vladinih vlasti. Isto tako potrošač može neposredno odmjeriti da li je član osoblja zainteresovan za raspitivanje.• poreskog obveznika o kojem se raspituju. tako da imaju informaciju za rukovođenje. Vrijeme je takođe veoma vrijedan izvor. ali postoji red i nema mjesta da se sjedi i čeka.3 Dobra usluga potrošača Obezbjeđivanje dobrih usluga potrošača oko 50% predstavlja zdrav razum. itd.

• Osoblje koje ne zna gdje ili kako da dobije odgovore na njihova pitanja.• Postoji osoblje na drugoj strani radnje ali oni ne obraćaju pažnju na potrošače. • Dugotrajni propusti prije nego što potrošač dobije odgovore na svoja raspitivanja. 18 . itd.

u korist organizacije i klijenta Nikad ne potcjenjujte znanje. Zlatna pravila • • • • • • • • • • Komunikacija može biti uspješna samo ako predstavlja dvosmjeran proces Istražite predmet i definišite ključne poruke Ocijenite informacione potrebe prije definisanja rješenja Ciljajte na različitu publiku Stalno ponavljajte ključne poruke kroz sva dostupna komunikacijska sredstva Izgradite «kućni stil» Dobra interna komunikacija mnogo povećava šansu uspjeha u komunikaciji sa klijentima Osiguravanje obuke vodi ka maksimalnom korištenju dostupnih komunikacijskih tehnologija. ali nikad se ne ponašajte na snishodljiv način Uvijek prezentirajte svu komunikaciju na način blizak korisniku. 19 .EKSTERNA KOMUNIKACIJA 5. nikad ne koristite žargon.

Ovaj tip istraživanja se najčešče koristiti kako bi se odmjerilo razumijevanje određenog predmeta. Jednom kada se ključne poruke definišu one se moraju stalno ponavljati na svim mogućim medijima. Efikasno vođenje ovakve grupe predstavlja jako vješt zadatak. Različiti oblici istraživanja se koriste u zavisnoti od cilja. Fokus grupe predstavljaju duboke diskusije među grupama od 10 do 12 ljudi. obično neka nezavisna kompanija vodi ove fokus grupe. KVALITATIVNA. korištenjem dogovorenih odabranih pitanja. kao što je i lokacija ovakvih grupa. presjek koji je određen od strane organizacije koja je naručila istraživanje. Može biti dopunjeno podrobnim intervjuima. na primjer vlada i javnost ili menadžment i osoblje ili osoblje i potrošači.godine. Dvije glavne metode u sprovođenju ovakvih istraživanja su fokus grupe i podrobni intervjui. Prave akcije koje prate analizu. najefikasniji način da se dobije presjek stvarnih mišljenja ljudi i dubina znanja o bilo kojem posebnom predmetu. adekvatno je kvantitativno istraživanje. Ukoliko je cilj da se dođe do statističkih informacija. vjerovatno bi tome odgovaralo istraživanje javnog mnjenja. Moderator obezbjeđuje glavni izvještaj uskoro nakon što se završi rad sa fokus grupama a kompletan konačni izvještaj se predaje nekoliko sedmica poslije. Da bi se dobila kvalitativna informacija i temeljna mišljenja ispitanika. Pravi uzorak 3. za na primjer apolitičnu stranu. 20 .1 Važnost pitanja i odgovora Ukoliko želite da komunikacija bude efikasna onda se ključne poruke moraju definisati za različite ciljne grupe. izvlačenje stvarnih mišljenja učesnika čiji identitet ostaje povjerljiv. u maju 2004. Ukoliko se fokus grupe naruče od strane Vladinog ministartva.ISTRAŽIVANJE 6. KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete 6. da se izmjeri procenat podrške prijedlogu.2 Kvalitativno istraživanje Najjednostavnije. Ukoliko treba jasno preraditi ove poruke onda se treba provesti istraživanje kako bi se doznalo koji su to potrebni aspekti predmeta većine informacija. Podrobni intervjui su «jedan-na-jedan» intervjui koji se vode sa presjekom učesnika. 3 prava istraživanja:1. vrste informacije koja je potrebna. koristi se kvalitativno istraživanje koje obično koristi fokus grupe kao svoje glavno sredstvo. koji su posebno korisni ukoliko postoje dvije uključene strane. Ovakva vrsta kvalitativnog istraživanja u cijeloj zemlji se već koristila kako bi se doznale informacione potrebe građana BiH o okolinskim pitanjima. Ove vrste intervjua se relativno lako vode i mogu dati veoma koristan snimak trenutne situacije – ovakvi intervjui se često izvode u vezi sa fokus grupama. Prava pitanja 2.

na primjer interesnim stranama. Izvode se od strane profesionalnih kompanija sa mrežom obučenih intervjuista kroz cijelu zemlju i veoma su skupi.3 Kvantitativno istraživanje Ispitivanje javnog mnjenja.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije Zasnovani na odgovorima na pisane upitnike. Mnoge kompanije u CIS zemljama i istočnoj Evropi jako uspješno izvode ispitivanja javnog mnjenja preko telefona. Mogu se koristiti za interno ali i eksterno istraživanje. Na primjer. zadovoljavajuće. oglasu. a takođe ih se ne zove nekoliko puta kao što to rade horde kompanija koje prodaju sve od prozora do osiguranja. Ne bi trebalo biti manje od pet a više od deset pitanja na anketi. Ispitivanja javnog mnjenja su konstruisana na takav način da se može dobiti velika količina statističkih informacija. provođenje zaustavljanjem ljudi na ulici ili putem telefona. Ovakva anketa je provedena od strane CARDS Projekta – anketa lokalnih stanovnika kako bi se saznalo njihovo mišljenje o pitanjima kvaliteta vazduha. Različiti detalji različitih medija za stvaranje povratnih informacija bi trebali biti dati. s obzirom da oni koji su motivisani za telefoniranje namjeravaju imati stečena prava. web stranica. telefonsko ispitivanje javnog mnjenja ima reputaciju netačnosti. 6. dajući širok dijapazon reakcija na svako pitanje. dadatku u novinama. broj faksa. ili isporučivanjem određenoj kategoriji potencijalnih respondenata.6.5 Povratne informacije Ukoliko se treba postići efikasna komunikacija sa segmentom javnosti. te stoga ne postoji ozlojeđenost građana na telefonska ispitivanja. veoma loše. emisiji. ukoliko se anketni listići neće lično pokupiti. okolinska ministarstva. «Lice u lice» intervjui teže davanju najboljih rezultata. • • Svaka komunikacija nadležnih okolinskih vlasti na svim nivoima treba imati povratne informacije o tome – bilo da se radi o letcima. na primjer poslodavcima koji upošljavaju više od dvadeset ljudi. «crveni telefon» ili Call centar. To je iz razloga što još uvijek postoji određeni faktor iznenađenja respondenta da je neko zainteresovan za njihova mišljenja i njima je drago što ih mogu dati. dobro. e-mail adresa. veoma dobro. onda se javnosti mora pružiti svaka mogućnost da postavljaju pitanja organizaciji i da daju svoje komentare. respondent može biti upitan za njegovo mišljenje o nivou određene usluge koja se obezbjeđuje i dao bi mu se sljedeći izbor opcija: odlično. loše. ili informacionom dokumentu. Što je veći uzorak to su statistike tačnije. na primjer interesnim stranama. 21 . poštanskom isporukom presjeku stanovnika određene geografske oblasti kao što je oblast pokrivena od strane Oblasnog poreskog komiteta. na primjer provođenje na presjeku osoblja organizacije kao što su npr. Može se izvoditi na mnogo načina. Generalno. Ove ankete su posebno korisne kada se vode lokalne informacione inicijative a rezultati se mogu koristiti da se zadovolje interesi lokalnih medija za informacijama koje pokušavate raširiti. metodom koja je za njih najpogodnija – POVRATNE INFOMACIJE. 6. a koverta za povrat popunjene ankete bi takođe uvijek trebala biti isporučena.

pitanje bi se trebalo proslijediti stručnjaku za taj predmet kako bi odgovorio na pitanje. Ukoliko se zahtijeva opšta okolinska informacija. Na pitanja bi se trebalo odgovoriti na ličnoj osnovi. ukoliko se o tome izvijesti u novinama onda to mora biti istina! Ljudima je mnogo interesantnije da čitaju o stvarnim pitanjima i iskustvima ljudi. Komentari bi se trebali prikupljati i analizirati od strane koordinatora za komunikacije i koristiti pri izradi budućih informacionih materijala. To je ista situacija kao što se često može primijetiti. pošto oni javnosti predstavljaju realnost i šansu da ukoliko neko treba odgovor na neko pitanje. Ukoliko je to specijalizirana informacija. onda se to treba razaslati od strane koordinatora za komunikacije.• • Treba postojati prijateljska indikacija da su pitanja i komentari dobrodošli – na primjer «Recite nam Vaša pitanja i zabrinutosti». da se riječima političara ne može vjerovati – Međutim. 22 . onda će i drugi moći imati tu šansu. STOGA. 6.6 Odgovorena pitanja Pitanja na koja je odgovoreno predstavljaju veoma korisna sredstva publiciteta. nego da čitaju informacione dokumente koji su pripremljeni od strane vladinih tijela. koja je lako dostupna. ZA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ODGOVORI BI TREBALI BITI:• • • • Postavljeni na web stranici Objavljeni u letcima i biltenima Objavljeni u dodacima novina Korišteni kada se istražuje materijal za masovne medijske kampanje.

Izaberite najbolji kvalitet koji Vam je dostupan. Prikupljanje i širenje većine informacija koje je do sada rađeno. koji ima sjajan izgled i osjećaj. A4 format sa dvije strane ili A3 format presavijen na A4 format. aparatima za kopiranje. Najuobičajenija veličina koja se koristi za biltene jeste tabloid formata (dnevnog lista malog formata – A3 format otprilike). Dolazi u bijeloj boji i može se natapati bilo kojom bojom. • Roto-papir. što je obično najjeftinije. kao što je to nekad bilo u BiH. a koja se mogu izfinansirati Vašim budžetom. ali proizvodi elegantniji efekat. reizografu. papira i težine. Može se isjeći na različite veličine. Inicijalno započnite sa samo 4 stranice a zatim dodajte više kada budete imali više kopija. 7. • Ilustracioni Papir. ukoliko se obezbijedi oglašavanje koje može pokriti troškove njihove izrade. pošto se štampa na obje strane. što ne poboljšava izgled konačnog proizvoda. ponekad se isjeca na A4 format. Kvalitet roto-papira zavisi od prirode. je uglavnom vršeno od strane NVO-a ili projekata vođenih od strane stranih donatora. Deset grama teži papir može napraviti veliku razliku na konačnom proizvodu i obično košta malo više. agencijama i NVO-ima kako bi se inicirala dvosmjerna komunikacija o okolinskim pitanjima. Kako okolina bude postajala sve veći prioritet na političkim i javnim agendama tako će nadležni organi morati više na tome raditi zajedno sa okolinskim organizacijama. Savjetuje se 80 gramski papir. namjerava proizvesti mjesečno pismo za sve one koji učestvuju u okolinskoj komunikacijskoj mreži – vladina tijela. Skuplji je. kako bi se prikupile i raširile vijesti i saznanja. Ovo je obloženi papir. A4 format papira se može koristiti na ofset. Postoji nekoliko načina korištenja komunikacionih sredstava na lokalnom nivou. Bilteni i novine se mogu izrađivati na lokalnom nivou i mogu biti samofinansirajući. Kako izraditi lokalni Bilten? 1.LOKALNE KOMUNIKACIONE INICIJATIVE 7. interesne strane i druge zainteresirane. Format i štampanje Ovo može naširoko varirati i zavisi od štamparskih postrojenja koja su dostupna na lokalnom nivou.2 Bilteni i novine Ovo je efikasan i ekonomičan način širenja informacija. kroz Observatorij koji se trenutno uspostavlja. ali se jako rijetko koristi na širokom formatu (kao na primjer za Panoramske Novine) pošto je ova veličina prevelika i nepraktična za rukovanje. CARDS Projekat «Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom». • Ofset Papir.1 Komunikaciona sredstva koja se mogu koristiti u lokalnom kontekstu Informacije o okolinskim pitanjima trenutno nisu lako dostupne. Kroz tanji papir će se sve providjeti. Ima laganiju teksturu i stoga je neophodna veća težina. 23 .

i na taj način zbunjuju čitaoca. • Sljedeće. čitalac se neće truditi da nastavi čitati ostatak letka. • Smislite privlačne naslove i boldirajte ih što je moguće više – Ukoliko je naslov dosadan. • Pokušajte ne miješati previše različitih oblika slova. odlučite koliko ćete stavki postaviti na jednoj strani. postavite stavke u kolumne sa jakim podnaslovima. • Korisni savjeti pri pisanju biltena • Izaberite boldirani naslov. faksom. Napravite šablon koji će odgovarati broju priča na formatu biltena koji ćete koristiti. Ne moraju uvijek biti velika slova – mogu i mala i velika slova – već ono što je čitljivije s obzirom da je lakše prepoznati određene oblike riječi. mogu se poravnati u desno ili u lijevo. itd. Ovo će stvoriti jaku impresiju u konzistentnosti. 2. POVRATNE INFORMACIJE – Uvijek pozovite čitaoca da Vam iznese svoje poglede. Na to se uvijek skreće pogled pri prvom pogledu na publikaciju. što je 4 stranice ili jedan list A4 ofset formata papira koji čini samo 2 stranice. Jednostavna lokalna anketa će proizvesti više nego dovoljno vijesti za jedan bilten i to će takođe biti i vijest koja je relevatna za lokalne građane.• Veličina – Najmanji. Sadržaj • • • • Odlučite koliko predmeta/priča/poruka želite raširiti na Vašu ciljnu publiku. uvjerite se da ste zadovoljni sa naslovom. • U gornjem desnom uglu stavite «Broj izdanja». Nevedite detalje o svim načinima dostavljanja povratnih informacija. Naprimjer 4 stavke na jednom listu A4 formata. bilo da se radi o nekoj određenoj stvari ili više uopšteno. Naslovi ne moraju biti na vrhu priče. Onda povećavate veličinu ako imate više kopija i izvora. Ukoliko namjeravate da izradite serije letaka. e-mail-om. zbog njihovih mišljenja i briga. NVO-e i interesne strane. web stranicom. obično na gornjem lijevom uglu. čitalac može vidjeti da namjeravate nastaviti sa izdavanjem. jedan list biltena tabloid veličine. itd. Koristite jedan font (najviše dva) i mijenjajte ih 24 . Postavite dobro definisanu liniju tako da se priče ne stapaju zajedno. malim odstupanjima od normi se dodaje na interesu i karaktera publikacije. Koordinacioni odbor za okolinu. Da biste dobili različite efekte ne morate mijenjati fontove. Ostavite dosta prostora za glavnu priču. sve nadležne vlasti. Ukoliko odlučite da ne dijelite svaku priču sa linijama onda ih možete staviti u kutije – ili ukoliko Vaša publikacija zadržava formu stvarnog novinskog lista. Koristite sve dostupne izvore informacija – Observatorij. jer bi on trebao biti isti na svakom letku. sa ravnomjerno raspoređenim tekstom.

Takođe neke novine vrše dostavu od kuće do kuće za jako nisku cijenu. ali lokalnoj vlasti omogućava jednostavan način kontaktiranja nekih od najbitnijih interesnih strana. Trebale bi biti kratke i elegantne. a zatim možete završiti konciznim zaključkom – moguće je i pitanjem kako bi se čitalac ostavio u razmišljanju. Ovo zahtijeva trud. Postarajte se da su postavljene na pravo mjesto. biblioteka i bilo kojih drugih prigodnih javnih mjesta. kompanije koje obezbjeđuju stručne usluge koje su potrebne za okolinske procjene. • Trebate li napisati i dodati tekst. 3. zdravstvo. Bilteni bi se trebali nalaziti na informacionim pultovima lokalnih vlasti. karikature. Da se distribuira bilten. ali one bi trebale biti napisane tako da se uklapaju u prostor . bold. fotografije. pošta. odsječne rečenice koje tačno ocrtavaju odvojene stavke. štampanje na obe strane na bojenom ofset papiru od 80 grama kako bi se isticalo.ne stisnute ili razvučene. Štampanje i distribucija • Jedan od najlakših načina da se distribuira bilten jeste e-mail-om. Ukoliko je neophodno štampanje. Postavljanjem «zabavnog» grafika u nekoj stavci koja se odnosi na lokalno pitanje ne trivijalizuje stvar. to jednostavno čini da čitalac poželi nastaviti čitati i dalje – nadamo se! Budite oprezni kada koristite fotografije. bold italic. kako bi se smanjili troškovi. • Ponekad umjesto pisanja paragrafa pokušajte postaviti stavke poprijeko korištenjem uvodne rečenice koja vodi ka određenim paragrafima – kratke. crtane animacije ili loga. ako štampate letak bez korištenja crne tinte (npr. Da biste dodali varijaciju možete štampati crnom tintom. Međutim. ukoliko fondovi to dozvoljavaju – mogu se razaslati poštom ili se mogu ubaciti u najpopularnije lokalne novine – obično za jako mali ili nikakav trošak. ali na obojenom papiru. Ne pravite premala slova. onda bi trebalo biti u jednoj boji – crnoj.korištenjem verzija italic. Crvenu ili plavu) pokušajte ne koristiti fotografije – plave ili crvene slike ljudi nisu prihvatljive oku. banaka. ovo zahtijeva email bazu podataka koja se treba prikupiti. Veličina slova u uvodniku prosječnog lista je onoliko mala koliko to budete mogli izvesti. Ne pravite grafike prevelikim – ne bi trebali dominirati publikacijom. itd. • • 25 . NVO-e. • Grafika – to mogu biti obični linijski crteži. na primjer obrazovne institucije. Takođe. pružajući čitaocu najviše moguće informacija korištenjem najmanjeg mogućeg broja riječi. Vaš štampar će vas o tome moći posavjetovati. Ne želite izgubiti dragocjen prostor sa pozadinom koja se direktno ne odnosi na priču. čak i obični tip izgleda dobro kad se malo uveća. To takođe znači da se ne zahtijeva štampanje. Već ćete imati dobru ideju o stavkama koje koristite.

TV i časopisima. izdavača. Flajeri – su jednostavni letci sa jednom porukom koji bi se proizvodili na sličan način kao što se radi izvještaj o stvarnom stanju.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci • Izvještaji o stvarnom stanju – Oni uzimaju određenu temu i objašnjavaju u seriji zaglavlja. i proizvođača sa imenima i e-mail adresama. trebalo bi se pripremiti saopštenje za javnost (Pogledajte odjeljak Vještine komunikacije) i ukoliko je senior glasnogovornik ili određeni gost na raspolaganju. i trebali bi se maksimalno koristiti grafici i fotografije kako bi se ilustrirale ključne poruke. štampanim. Korištenjem recikliranog papira za okolinska pitanja.4 Korištenje medija što je više moguće Slobodan publicitet. dva ili tri dana prije izdavanja publikacije (npr. • Lokalne baze podataka novinara. Njihova proizvodnja bi trebala biti jednostavna i jeftina. Ukoliko će proizvodnja letka biti masovna onda se mogu dobiti dobre ponude i za štampanje u boji na iliustracionom papiru. Vrijedno je truda lokalnog koordinatora za komunikacije da ubijedi izdavača lokalnih novina da obezbijedi najviši mogući profil okolinskog aktera u lokalnoj vlasti.7. tako da se nalazi na odgovarajućem novinarskom odjelu kada oni stignu na posao. bi se trebale prikupiti tako da se informacije mogu lako i brzo širiti na njih. ili daju pitanja i odgovore. tako da se može izgraditi odnos povjerenja između lokalnih vlasti i lokalnih medija. S obzirom na rokove večernjih novina teško je osigurati da se saopštenje za javnost koje je namijenjeno za objavljivanje u određenim večernjim novinama u stvari koristi veče prije. Ponedeljak je rok za izdavanje publikacije četvrtkom). trebala bi se održati pres konferencija (detalji u odjeljku Vještine komunikacije) za sve lokalne medije. štampani u crnoj boji na različitom bojenom ofset papiru. Letci – I oni bi takođe trebali biti upućeni na samo jedan predmet. uobičajeno. iako ovo još uvijek nije dostupno u BiH i može biti pretjerano skupo. Kada se desi neki veći događaj. odnosno na veoma jednostavnom jeziku prezentiraju detalje o nekoj temi. Rokovi – U slučaju sedmičnih novina rok je. • • • • 26 . kad god se stvori neka vijest trebala bi se pružiti prilika ključnim akterima na lokalnom nivou da daju intervjue svim lokalnim medijima. • • 7. Koordinator za komunikacije bi trebao upoznati sve lokalne novinare i izdavače. Lokalni mediji se nastavljaju razvijati u BiH i to bi se trebalo maksimalno iskoristiti. Kako se aktivnosti u oblasti okoline stalno povećavaju. a mogla bi se napraviti i redovna mjesečna kolumna u njegovim novinama pomoću koje se mogu širiti vijesti iz oblasti okoline u lokalnoj oblasti. radijskim.

Sekundarna okolinska legislativa će uskoro biti spremna za javne konsultacije i zbog toga će biti neophodno da se organizuju radionice i seminari tokom narednog perioda. Svi detalji o tome kako se trebaju voditi ovi događaji su objašnjeni pod Odjeljkom Vještine komunikacije. 27 . i investitore i postojeće biznise o njihovim obavezama prema okolinskom zakonodavstvu.7. Tekuće vježbe javnih konsultacija su sada takođe neophodne u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu.5 Vođenje radionica i seminara Veoma bitan dio komuniciranja na lokalnom nivou jeste da se ukratko informišu interesne strane o okolinskim pitanjima.

Inicijalne pripreme: • Interaktivna radionica je opšta karakteristika • Tematski problemi koji se trebaju staviti na dnevni red seminara. video prezentacije. flipčart. ekran. prezentacije od strane učesnika. itd. • Slajdovi. Na ovaj način proces komunikacije postaje lakši usljed simultane upotrebe 3 komunikaciona kanala i direktnim uključivanjem učesnika u proces. Sljedeće napomene će poslužiti kao korak po korak vodič za one koji ove događaje moraju organizovati bez vanjske pomoći i takođe se mogu koristiti kao vodič za buduće organizatore. itd. 28 .). Ukoliko se radionica organizuje za članove javnosti.) i sredstava obučavanja (video projektor. korištenjem modernih tehnika (rad u grupama. sesije . ili na primjer ako je radionica za lokalni biznis sektor da se pošalje lokalnoj Privrednoj komori. Organizacija nekih radionica će se ponekad raditi uz pomoć eksperata. . a ne interno osoblje. povećava se uticaj i daje se učesnicima šansa da bolje razumiju koncepte i njihovu primjenu.pitanja i odgovori. takođe pripremite oglas za radionicu koji se može objaviti u lokalnim novinama. i pošaljite sa pozivnicama za učešće .učesnicima. grafoskop. koje odgovaraju principima učenja za odrasle osobe. Iskoristite bilo koje dostupne podatke u bazi podataka okolinske mreže komunikacija radi distribucije pozivnica. itd. • Flipčart. Svaka lokalna vlast će morati organizovati ovakve događaje kao dio vježbe javnih konsultacija na sve češćim osnovama. • Podrška za obuku (odštampani materijali). Pripremite program za radionicu koji uključuje vrijeme i mjesto radionice i predmeti koji će njome biti pokriveni. trebaju se prodiskutovati i o njima odlučiti • Da se definišu i pripreme studije slučaja • Pripreme aplikacije • Primjeri i pomoćni materijali prikupljeni • Pripremljeni upitnici Kapaciteti na mjestu održavanja: • Veoma dobro opremljene prostorije sa logističke i akustičke tačke gledišta • Grafoskop. jedna kopija za svakog učesnika seminara • Dodatni informacioni materijali.VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA 8. Treneri će se uzimati iz redova lokalnih eksperata za okolinske procese i okolinske projekte.1 Radionice i informisanje Radionice bi se tebale voditi na interaktivan način.

koji će to sa sobom nositi i tako imati cijeli rezime sesije. a jedan član grupe bi trebao biti postavljen za vođu grupe. brošure ili letci. oni se mogu pripremiti na drugi način obrade riječi ili nekim drugim kompjuterskim paketima. na primjer. Učesnici radionice se zatim dijele u grupe. ali gotovo svi će ih prepoznati preko dijagrama. Pomoćni materijali Koja god vizuelna sredstva koristite. Prostorije kakve se obično nalaze u opštinskim zgradama sa stilom pozorišta ili velikih stolova. onda trebate pripremiti naslove i podnaslove u power point-u u vidu slajdova. Prostorije bi trebale sadržati stolove za kojima bi učesnici sjedili i takođe bi se trebale obezbjediti olovke i papiri. To zavisi i od tipa projektora koji je dostupan na mjestu održavanja radionice. jako je važno da se uradi prezentacija na što je moguće jasniji način i korištenjem vizualnih pomagala. Jako su važni i dobra provjetrenost i razumna temperatura . Ovo se može uraditi i korištenjem slajdova ili flipčarta. kao što su npr. obezbjeđujući pozadinu i okolnosti pod kojima se određena radnja treba preduzeti kako bi se završio zadatak ili rješio problem. Studije slučaja Ove vježbe su napravljene kako bi svi koji prisustvuju radionici aktivno učestvovali i razmišljali kako bi rješili problem u njihovim okolnostima. Ilustracije se takođe mogu pripremiti korištenjem debelih markera na flipčartu ispred Vas i ključne riječi se mogu napisati na flipčartu u toku prezentiranja na sesiji. s tim da nisu prigodni u slučaju kada se svi učesnici ne mogu vidjeti. ili na disketi preko laptopa. sa ne više od 10 ljudi u svakoj grupi. Ukoliko postoji baš za trening odvojena prostorija onda je to od velike koristi.Power Point i vizualna prezentacija Ko god da su učesnici radionice.hladne prostorije podstiču pažnju učesnika. Mnogo je lakše da se objasni kako da se popuni neki obrazac ukoliko je on prikazan na ekranu ispred publike. Trener bi trebao predstaviti realističan scenario za učesnike u publici. Umjesto toga koristite lijepe dijagrame o istim podacima. a tople i sparne prostorije povećavaju šansu da Vam učesnici zaspu! Kada postavljate prostoriju koristite pozadinu koja prezentira okolinsku poruku koju promovišete ukoliko je to moguće. Samo mali procenat publike će prepoznati Vaše poruke u okviru tabela. svaki slajd ili strana se treba iskopirati i obezbijediti za svakog učesnika. kada pripremate Power Point prezentacije pokušajte izbjeći tabele sa mnogo podataka. Mjesto održavanja i prostorija Preferira se centralna lokacija za osobe koje će prisustvovati sesiji. Kafe pauze i pauze za objedovanje bi se trebale održavati u različitim prostorijama od Vaše radne. Time ćete postići bolji efekat. Svakoj grupi/udruženju se daje scenario i trebaju 29 . Jednom kad definišete Vaše zabilješke za nastavu o predmetima o kojima je odlučeno iz sadržaja programa. Takođe. na video BIM-u (preko video projektora). ukoliko je to moguće. se takođe može dati učesnicima za njihove dugoročne reference. Dodatni materijal. Ukoliko vam nije dostupan Microsoft program. odnosno da li ćete pripremiti slajdove koji će se koristiti na grafoskopu. pobrinite se da svi imaju dobru vidnu sliku i da imaju čašu vode na svom stolu.

onda postavite obimnu studiju slučaja na kraju prvog dana o kojoj bi se zatim izvještavalo narednog jutra.2 Lista provjere opreme Pomoćni materijali Postolje za flipčart Flipčart Slajdovi Grafoskop Laptop LCD Projektor (Video BIM) Mikrofoni Pult Stolnjak Cvijeće za glavni sto Mineralna voda Čaše Keksići Papir Olovke Makaze Selotejp Heftalica Bedževi sa imenima 8.3 Informisanje Ukoliko postoji potreba da se prošire informacije o jednom predmetu na ciljnu publiku na specifičan način onda bi informisanje predstavljalo mnogo pogodniju varijantu od radionice. Ovo stavlja akcenat na takmičenje između grupa u cilju izrade najboljeg rješenja koje bi se prezentiralo. dosta vremena bi se trebalo odvojiti za pitanja i odgovore iako obično nema dovolljno vremena za prezentaciju studija slučaja. Onda se cijela grupa ponovo okuplja i vođa tima svake grupe izvještava grupu o scenariju koji im je zadat i koje radnje oni namjeravaju preduzeti.4 Seminari i konferencije Predstavljaju vrstu informisanja koja se vrše tokom cijelog dana ili nekoliko dana. kako bi se diskutovalo koje radnje će preduzeti da se prezentira scenario (dozvolite najmanje 20 minuta). Vizuelna pomagala bi se trebala pripremiti na isti način kao za radionicu. • Mjesto održavanja treba biti pripremljeno. Mogu biti organizovani za pozvanu publiku ili otvoreni za javnost. i trebala bi se nalaziti iza govornika.se uzeti razdvojene prostorije. 8. Ukoliko radionica traje duže od jednog dana. 30 . Informisanje bi trebalo biti interaktivno. Prekrivač za sto bi se trebao postaviti na vrh stola (noge mogu odvraćati pažnju). Ukoliko je publika velika onda bi bilo bolje da sjede u prostoriji pozorišnog tipa nego u prostoriji tipa učionice. Može se obratiti velikom broju ljudi u jako kratkom vremenskom prostoru. Na pozadini prostorije bi se trebala postaviti ključna okolinska poruka koju promovišete. a obično pokrivaju mnoge teme jednog sveobuhvatnijeg predmeta. 8. a na njegov centar bi se trebao staviti cvjetni aranžman.

Jedna osoba će biti organizator konferencije i vodiće budžet i logistiku konferencije. Tehničar bi trebao uvijek biti pri ruci kako bi postavio opremu dan prije održavanja i vodio računa o eventualnim problemima do kojih može doći tokom dana. Treba biti i nekoliko pomoćnih radnika domaćina koji bi prenosili poruke i odvodili učesnike u prostorije za rad po grupama kada je to neophodno. • Najbolje uče u neformalnom i relaksirajućem okruženju. zamoliti ih da se registruju i dati im foldere sa pomoćnim materijalima i bedževe sa imenima. 2. uključujući program. Ukoliko su informacije koje se šire za najveću moguću publiku. 6. možete ih koristiti da ilustrujete ključnu poruku na različitim zidovima prostorije. • Ljudi trebaju nove podsticaje svakih 10 minuta – te mijenjajte Vaše predavanje povremeno. Treba se srediti mala prostorija sa osvježenjem za govornike.• • • Takođe. (Zelena soba). ako imate pripremljene postere za seminar/konferenciju. • Uče najbolje kroz praksu i diskusiju o tome šta uče. Ukoliko je to slučaj. Seminar će se vjerovatno održati u konferencijskom centru ili hotelu ili javnoj ustanovi i sva logistika i poslužiavenj jela i pića se treba unaprijed organizovati. opskrbljivanje govornika sa svim potrebnim i staranje o njihovim zahtjevima. Unaprijed se treba odrediti osoba koja će predsjedavati seminarom i treba imati pripremljen dnevni red za predsjedavajućeg (pogledajte Odjeljak sastanci). Jedna osoba treba voditi računa o medijima. 3. • I POSEBNO – ljudi uče stvari koje su ponovljene nekoliko puta – istraživanja pokazuju da ukoliko osoba nešto čuje samo jedanput postoji 10% šanse da to pamti godinu dana nakon toga. barem jedan od govornika je osoba koja može dati izjavu medijima. trebalo bi se odlučiti da li da se tamo održi i pres konferencija. 4. Nekome se treba dati odgovornost da se brine o potrebama medija u toku dana (za dalje detalje pogledajte Odjeljak Pres konferencija). Najmanje jedna osoba treba dočekivati učesnike. gdje oni mogu ostaviti i svoje stvari i da im to bude mala baza. 5. izrada i štampanje pomoćnih materijala za sve učesnike. Kada se organizuje ovakav seminar ili konferencija jedna od najbitnijih stvari koja se mora imati na umu jeste da se nikad ne štedi na osoblju: 1. svako uređenje mjesta održavanja seminara i opreme. Biće potrebna osoba koja će se brinuti o govornicima na dan održavanja seminara. ako čuju tu istu poruku 5 puta njihovo sjećanje se povećava na 90%. Na dan održavanja ova osoba će biti glavni koordinator. 31 . Ukoliko su mediji samo pozvani da prisustvuju seminaru onda saopštenje za štampu treba biti napisano i potkrepljeno pomoćnim materijalom i naravno uručeno medijima. Seminar može biti otvoren za medije.5 Biti trener Neki korisne napomene: Vrijedi zapamtiti da: • Ljudi uče samo ako to žele. 8.

Ljudi neke stvari uče bolje od ostalih: • Upamtimo prvu stvar koju nam neko kaže. tako da možete o tome diskutovati nakon posljednje sesije ili tokom faze evaluacije. pitajte učesnike da dalja pitanja napišu na papir. • Pamtimo stvari koje su međusobno povezane. Vaš glas je Vaše najvažnije sredstvo u obuci: • Govorite onima na kraju prostorije • Mijenjajte ton Vašeg glasa • Pričajte sa naglašavanjima i dramom • Ponavljajte ključne fraze 32 . • Slušne – pričanje. izvanredne ili zapanjujuće stvari. Onda ljudi koji se obučavaju imaju šansu da uvježbavaju vještinu prije nego što dobiju povratnu informaciju o svom trudu. Idealno okruženje za predavanja na treningu će uključivati: • Odgovarajuća audio-vizuelna oprema • Dovoljno velika prostorija • Komforan namještaj – stolice. U SVAKOJ FAZI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA ZA PITANJA I ODGOVORE. diskusija. moramo se pozivati na različite emocije: • Vizuelne – slike. • Upamtimo stvari koje su ponavljanje ili ponovo pregledane. • Započnite sa uvodnim «razbijanjem leda». stolovi. itd. Na primjer pitajte ljude koji se obučavaju čime se bave šta očekuju da će dobiti od ovog treninga. prikazi. praćene trenerovom demostracijom. • Upamtimo stvari koje su zadnje što nam neko kaže. itd. muzika. grafici. • Dobre usluge pisanja • Sobna temperatura u prosjeku na 18º C • Dobro prozračena prostorija • Kafa i lagan ručak • Prirodno dnevno svjetlo Standardna struktura: • Objašnjavajte • Demonstrirajte • Vježbajte • Vodite i ispravljajte • Ovo uključuje objašnjenje nove vještine. dijagrami. • Osjećanja – uključujući emocionalne odgovore kao što su na primjer bol. Dodatno ukoliko je vrijeme za sesiju kratko. Kako bismo mijenjali naše predavačke stimuluse. ljutnja. • Pamtimo neobične.

• Korak-po-korak vodič: • • Definišite datum. Koristite ton svog glasa za dodavanje akcenta 6. 33 . Ukoliko je sastanak jedan od redovnih onda će se datum narednog sastanka odlučiti na kraju prethodnog sastanka. bi trebao blisko sarađivati sa predsjedavajućim tokom cijelog procesa. Pokažite ih! 1. Ukoliko se radi o sastanku grupe koja se sastaje na redovnoj osnovi onda vrsta rada neće mnogo varirati. Organizator.6 Sastanci Postoje različite vrste sastanaka. Trebate biti malo nervozni 3. • Prije sastanka se treba definisati njegova svrha i treba se postaviti pitanje da li će svrha sastanka biti postignuta kroz njegovo održavanje. Gledajte u oči kada se nekome obraćate. Ukoliko je broj učesnika mali prednost se daje okruglim stolovima. prva stvar koja se treba definisati u toku priprema jeste ko će biti Predsjedavajući. ali svi oni trebaju postojati radi određene svrhe. a ta osoba je poznata kao Predsjedavajući. prikladna i neće biti prekida kao što su na primjer telefonski pozivi.• Mijenjajte brzinu govora (brzo za uzbuđenje. sporo za naglašavanje i kontrolu) Izbjegavajte manirizam kao na primjer: • Igranje sa novcem u svom džepu • Hodanje kao tigar! • Konstantno ponavljane verbalne fraze • Pokušajte isključiti svoj mobilni telefon i telefone ljudi koji se obučavaju. Koristite dramatične pauze kako biste ostvarili efekat 7. uključivati ljude koji međusobno komuniciraju. Ne brinite o tehničkoj tačnosti 10. 10 glavnih savjeta za trenere – Nemojte ih samo reći …. Uključite sve ljude u diskusiju tokom predavanja. Trebate prikazati dobru izvedbu kao trener 4. Koristite svoje zabilješke – ne skripte 2. Rezervišite prostoriju koja je komforna. koji je često i sekretar predmetne grupe. 8. Koristite govor tijela kako biste naglasili ključna pitanja 5. Držite sesiju Vašeg treninga najjednostavije što je moguće 11. Treba imati nekoga ko drži kontrolu nad sastankom. Koristite humor ako možete 8. Budite sve vrijeme entuzijastični 9. Ukoliko se određena grupa ljudi sastaje prvi put. Oni koji prisustvuju sastanku trebaju sjediti tako da čuju i vide jedni druge. Ukoliko je broj učesnika veliki predlaže se pozorišni stil sjedenja.

• Sa predsjedavajućim se treba dogovoriti o stavkama koje će biti pokrivene dnevnim redom. 2. onda zabilješke na dnevnom redu predsjedavajućeg moraju biti konstruisane na način da postignu zahtjevani ishod. Predsjedavajući treba na prvi pogled znati svaki pokret koji treba napraviti kroz svaki korak sastanka. 5. pružajući najbolju moguću obavijest. Predsjedavajući treba svima na početku poželjeti dobrodošlicu za prisustvovanje sastanku i zahvaliti na kraju sastanka. Ukoliko je sastanak eksterni onda se moraju uključiti skraćene verzije biografija govornika gostiju u okviru dnevnog reda. 3. 4. 6. Samo predsjedavajući treba imati kopiju cijelog dnevnog reda. Svi detalji koji mogu zatrebati predsjedavajućem moraju biti napisani u njegovom dnevnom redu. 34 . Treba ostaviti prostora predsjedavajućem da pravi zabilješke kako uvodi pitanja i odgovore. juna 2004. u četvrtak 08. koji će se održati u prostoriji 403 zgrade Opštine Kakanj. Otvaranje sastanka i uvodne riječi predsjedavajućeg Zapisnik sa prethodnog sastanka Pitanja nastala iz zapisnika Emisije iz elektrane Rizik po zdravlje od prašine za radnike Fabrike cementa Napredak po pitanju alternativnih fosilnih goriva Ostala pitanja Vrijeme i mjesto održavanja narednog sastanka. godine sa početkom u 08:00. Stoga organizator sastanka treba jako blisko sarađivati sa predsjedavajućim kako bi se napravio dnevni red koji zadovoljava njegove potrebe i ciljeve sastanka. Poštovani. 8. Šema tipičnog dnevnog reda. Skraćene verzije se mogu dati drugim osobama koje sjede za stolom. Susan Smith Sekretar Važnost dnevnog reda predsjedavajućeg Sastav dnevnog reda predsjedavajućeg može odrediti uspjeh sastanka. 7. Nakon toga pripremite dnevni red i pošaljite ga osobama koje tom sastanku prisustvuju. Ukoliko je sastanak poslovni. Operativni komitet za okolinu Opštine Kakanj Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete sljedećem sastanku Operativnog komiteta za okolinu Opštine Kakanj. Dnevni red 1. Molimo Vas da nam preporučite ako imate neka pitanja koja biste željeli postaviti u okviru dole navedenog dnevnog reda ukoliko ne možete prisustvovati sastanku. S poštovanjem.

eksperti za predmet pres konferencije iz ministarstva za okolinu ili vlade ili neki drugi ekspert. • Nacrt saopštenja za javnost bi trebao biti finaliziran. Zapisnik se treba distribuirati svima koji su prisustvovali sastanku. mikrofonima. • Prostor za prijem bi se trebao postaviti sa dva prekrivena stola na ulazu u prostoriju. već treba osigurati da svi učestvuju u diskusijama. Prostorija ne treba biti prevelika. Raspored – • Ukoliko postoji bina ili platforma koja nije previsoka onda se može iskoristiti. Mjesto održavanja – Posebna pažnja se treba posvetiti veličini mjesta održavanja. rezultirajuće radnje donesenih odluka i od koga se zahtijeva da preduzme te radnje. Novinari moraju osjećati da je to bio događaj vrijedan truda. a zatim poslan na kopiranje. vodom i čašama za svakog govornika. sastanak se treba snimati pomoću diktafona. držati je u toku sa dnevnim redom.Predsjedavajući mora kontrolisati sastanak cijelo vrijeme. glavni sto i prostor za prijem. odnosno zapis svega što je rečeno. Ne treba samo on pričati. • Tačan broj stolica koje su prikladne veličine treba biti postavljen iza stola. Trebale bi se održavati samo ukoliko vlast ili ministarstvo za okolinu ima stvarne vijesti koje treba raširiti. Uradite realnu procjenu broja novinara koji će vjerovatno prisustvovati konferenciji. Predsjedavajući treba voditi diskusiju. najbolje je ako su govornici i novinari na istom nivou. Ukoliko se traži doslovan zapisnik. Stolice za novinare bi se trebale postaviti u pozorišnom stilu – (uvijek je nekoliko stolica bolje nego previše – prostorija uvijek mora izgledati kao da je preplavljena članovima medija). osiguravajući da ne bude dominacije samo nekih članova. Treba sadržati pregled diskusije. cijelu diskusiju. 35 . osigurati da se sastanak vodi na vrijeme i zadovoljava sva pitanja. Jedan od najlakših načina da se vodi zapisnik jeste da se napravi kopija dnevnog reda predsjedavajućeg sa prazninama ispod svake stavke da možete samo unositi detalje u ove praznine. već dovoljno velika da primi novinare i kamermane. • Pozadina sa logom i sloganom mora biti postavljena iza glavnog stola. a drugi za kafu i kolačiće. Pripreme • Učesnici – Predsjedavajući Pres Konferencije. govornici – obično 2 ili 3. ali uopšteno. sa priloženim dnevnim redom za naredni sastanak. Jedan za knjigu za upisivanje (registrovanje) i folderima za medije. ZAPISNIK – Predstavlja zapis sa sastanka. 8. • Sadržaj govora bi trebao biti definisan i bilo kakva vizuelna sredstva se moraju potvrditi.7 Pres konferencija Ovdje sada vlast ili ministarstvo za okolinu predstavlja sebe medijima a takođe i zemlji uopšte i njene suštinske pripreme su najbitnije. • Glavni sto bi trebao biti pokriven i sa na njemu ili pored njega postavljenim pultom. sa velikim prolazom u sredini i na drugoj strani kako bi TV kamere i svjetla mogli biti postavljeni.

8. dok će novine najvjerovatnije izabrati neki svoj naslov. • Na taj dan • Organizator bi trebao pozdraviti novinare kada stignu. Zamolite ih da se potpišu u već pripremljenu knjigu za registraciju i dajte foldere koji sadržavaju saopštenje za javnost i bilo kakvu drugu relevantnu literaturu. šta. praveći efekat rezimea cijelog saopštenja Koristite citate u saopštenju nakon što se uvjerite ko ih je tačno naveo: pokušajte koristiti citate u prvom paragrafu ili drugom paragrafu članka. kako biste «upecali» čitaoca Koristite jednostavan jezik: žargon i skraćenice se trebaju izbjegavati Saopštenje za javnost treba biti otkucano korištenjem duplog prostora između redova teksta i širokih margina: ovo dozvoljava uredniku da ispravi ili izbriše određene stavke iz saopštenja za javnost ukoliko je to potrebno. onda se mora odlučiti ko i na koji način treba da odgovori novinaru koji postavi to pitanje. • Predsjedavajući i govornici bi trebali ući na ugovoreno vrijeme započinjanja i odmah započeti. Očekivana pitanja od novinara na određenu temu se trebaju prodiskutovati i treba se odlučiti ko od govornika će odgovarati na koja pitanja. Ovakve stavke bi se trebale štampati standardnom formom jednog prostora između redova Uvijek uključite datum i mjesto saopštenja na saopštenju za javnost.• Redoslijed vođenja bi trebao biti izrađen za dnevni red predsjedavajućeg. imajući na umu da će kamermani doći barem pola sata prije započinjanja pres konferencije. Dnevni red ili zabilješke nikada ne bi trebale biti ostavljene na glavnom stolu na pres konferenciji.8 Saopštenje za javnost Osnovni principi pri pisanju saopštenja za javnost:• • • • • Ko. dobar naslov treba ubijediti primaoca da stvarno pročita tu priču Idealno bi bilo da se saopštenje distribuira na specijalno dizajniranom papiru za saopštenja za javnost 36 • • • • • • . gdje i zašto . Pres konferencija nikad ne bi trebala trajati duže od pola sata. Ukoliko nije neposredno saopštenje. Čineći posao novinara lakšim. veća je vjerovatnoća da će koristiti taj članak Na kraju priče otkucajte riječ «KRAJ»: ovo pojašnjava gdje se saopštenje za javnost završava i gdje započinje nova informacija Može biti neophodno da se daju dodatne biografske informacije na kraju saopštenja. Ukoliko postoji bilo kakva slaba tačka iz prošlosti ili se tek očekuje u budućnosti. Dnevni red predsjedavajućeg treba biti pripremljen i kopija data svakom od govornika.sve mora biti pokriveno u saopštenju Prvi paragraf saopštenja mora sadržati sve bitne informacije: izradite poruku koju pokušavate prenijeti zajedno sa najvažnijim dijelom priče i uključite ovo u prvi paragraf. i to bi trebalo imati formu zabilješki urednika. Nakon toga im treba ponuditi kafu. onda ne morate Kontakt osoba i broj bi se uvijek trebao pojavljivati na saopštenju za štampu u slučaju da novinar koji je zadužen za tu priču treba dodatne informacije Koristite živopisno ili maštovito zaglavlje na saopštenju za štampu. pošto im treba vremena da postave svoju opremu.

pitajte nekoga ko je veoma dobar fotograf da Vam napravi fotografiju. koncizni i interesantni onda će to najvjerovatnije rezultirati pozitivnom reportažom. Fotografije – neke osnove o stvarima koje trebate i ne trebate uradite Izreka “Jedna slika vrijedi hiljadu riječi” sumira važnost foto mogućnosti. šta će se pojaviti na fotografiji i da li to uvećava poruku saopštenja za javnost.• Distribuirajte saopštenje za javnost ručno ili e-mail-om. i rezultati će biti dovoljno dobri! Približite se predmetu. pošto je mnogo lakše pročitati originalan članak nego faksimil. Idealno bi bilo da svako saopštenje za štampu bude propraćeno fotografijom ili da se medijima prezentira saopštenje sa odgovarajućim foto mogućnostima. Ukoliko se proizvodi fotografija koja bi pratila saopštenje za štampu. morate zapamtiti da trebate u potpunosti sarađivati. ukoliko su oni koje dobiju od Vas jasni. ukoliko ne možete dobiti profesionalca. jasne slike sa jednim ili dva nasmijana lica su efikasnije od gomile udaljenih tačaka Idealno bi bilo da se fotografije obezbijede u crno-bijelom i color formatu: porast korištenje kolor formata ne znači da će dobar kvalitet kolor fotografije biti dovoljan u većini prilika (crno-bijeli film je ponekad teško razviti brzo) Pošaljite dosta fotografija što dozvoljava primaocu da odabere sliku koja po njihovom mišljenju najbolje ilustruje priču i uklapa se u dostupni prostor Uvijek propratite fotografije sa kratkim opisom. Slika Vašeg glasnogovornika sa biljkom koja izrasta iz njegove glave ili pored znaka «Izlaz u slučaju nužde» nije najbolja stvar koja se može koristiti Pokušajte i osigurajte da je predmet slike interesantan i dramatičan: (akcija uvijek više govori od riječi) Fotografije bi trebale biti urađene napolju kad god je to moguće: prirodno svjetlo proizvodi bolje fotografije Nemojte tek jednostavno ostaviti fotografiju bilo kome. Držite se jednostavnih pravila i učinićete život primaoca mnogo lakšim: novinari primaju desetine saopštenja za javnost svakodnevno. trebaju se dobro sagledati sljedeće stvari: • Pogledajte na pozadinu. 37 . Foto mogućnosti mogu imati mnogo formi: posjeta dobro poznatog govornika ili proizvedena foto mogućnost. kao što je na primjer čišćenje smeća u lokalnom parku. zajedno sa listom imena i pozicijom svih koji se nalaze na snimku (čitanje s lijeva na desno kada gledate na sliku) • • • • • • • Ukoliko je lokalni medij poslao svog fotografa da pokrije neki događaj.

Procedure komunikacije koje će se korisititi preko medija 0. Najmanje 30 dana se treba dozvoliti za javne komentare. Mjesto održavanja javnih konsultacija. Priprema oglasa ili pisma koji daje detalje o projektu. u roku od 15 dana nakon zaprimanja nacrta PUO studije. 38 . Ali to će ponovo biti o trošku investitora. Različiti načini da se alarmira i kontaktira javnost ili interesne strane u oblastima projekta koji se razmatra:0. kao što su letci. 1. Takođe treba dati i rok za period konsultacija do kojeg se svi komentari moraju zaprimiti.zavisno od veličine projekta i budžeta investitora.Fotografi obično moraju prisustvovati mnogim svečanostima tokom njihovog radnog dana i što možete više praktične pomoći da im obezbijedite veće su šanse da ćete osigurati njihove usluge i u budućnosti. treba biti osigurano tamo gdje sve interesne strane imaju pristup planovima projekta 0. oglasne table. Zavisno od veličine i prirode projekta različite procedure komunikacije mogu biti inicirane radi javnih konsultacija. Osnovni trošak primjene javnih konsultacija je odgovornost investitora.9 Vježbe javnih konsultacija U pogledu skorašnje legislative. 8. Saznajte šta oni žele i stopirajte druge aktivnosti dok se foto sesija ne završi. itd. pozivajući ljude na mjesto održavanja gdje su planovi izloženi. Preporučuje se da se konsultuje javnost u svim strateškim fazama Procjene uticaja na okolinu. za 30 dana trajanja. Javnost mora biti informisana od strane nadležnih vlasti o nerješenoj primjeni javnih konsultacija 15 dana prije započinjanja primjene. potreba lokalnih vlasti da organizuju javne konsultacije će se povećavati u budućnosti. Postoji mnogo dodatnih načina na koje investitor može produžiti proces javnih konsultacija. Ovi oglasi mogu biti:• Uručivani od vrata do vrata kuća i preduzeća u predmetnoj oblasti. Postavljanje oglasa koji pruža detalje o projektu i nerješenim javnim konsultacijama 15 dana prije započinjanja javnih konsultacija. uvijek osigurajte da fotograf ima listu osoba na slici i dajte im kontakt broj telefona ukoliko bude bilo potrebe za kasnijim kontaktima u toku dana. • • • • • Entitetsko ministarstvo mora informisati opštinu u oblasti u kojoj je predloženi projekat lociran. To bi se trebalo objaviti u najmanje jednim lokalnim novinama. . ali se može staviti i u nekoliko novina za nekoliko izdanja i oglasiti na lokalnim radio stanicama. i bilo kakav javni sastanak koji će se održati. Direktno kontaktiranje interesnih strana iz oblasti predloženog projekta 0. Sredstva komunikacije koja se koriste uključuju 0. Organizovanje javnih sastanaka na kojima se interesne strane mogu informisati i komentirati predloženi projekat. Za okolinu će to često biti u kontekstu Procjene uticaja na okolinu (PUO).

zajedno sa planovima. • Investitor će vjerovatno poželjeti izložiti planove. tako da postoji trajni zapis sa sastanka na koji se kasnije može pozivati. • Treba se obezbijediti mogućnost da prisutni mogu ostavljati pisane komentare za koje žele da budu razmotreni (kartonska kutija ili glasačka kutija su pogodni). za ovaj nije bitno da li je prostorija prevelika ali može biti kobno ako je premala. 2. Postavljeni na javnim mjestima. bibliotekama.Poslani poštom. Može čak postojati i model projekta. kako bi javnost mogla cirkulisati oko toga. • Ovaj sastanak je otvoren za medije. Za razliku od mnogih drugih sastanak. informacionim punktovima lokalnih vlasti. • Na dan održavanja se uvjerite da je mjesto održavanja spremno i da će biti dovoljno vremena. Nakon sastanka:• • Zapisnik sa sastanka treba biti dostupan javnosti. i treba se pripremiti kratka informacija. adrese. i rezervisati odgovarajuću prostoriju. itd. • • 39 . treba obavijestiti policiju o sastanku. Što se tiče sjedenja javnosti ono treba biti organizovano u pozorišnom stilu sa prolazima na sličan način kao kod pres konferencije. a za to treba biti obezbjeđena prostorija. Prostor za sjedenje se treba pripremiti i označiti za njih. Ukoliko se predviđaju bilo kakve demonstracije. audio snimanje ili video snimanje sastanka. bankama. Priprema za javni sastanak Pripreme za javni sastanak su slične onima koje se odvijaju za radionicu ili seminar. • Bilo kakve kratke informacije koje investitor može poželjeti dati javnosti. • Ukoliko je projekat velik ili kontroverzan. • Treba biti obezbijeđeno potpisivanje u knjigu registracije (imena. • Realna procjena broja ljudi koji će vjerovatno prisustvovati se teba uraditi. Svi pisani dokumenti koji se dobiju na sastanku bi trebali biti obrađeni zajedno sa svim procedurama. telefonski brojevi) kako bi se oni koji prisustvuju mogli nakon toga kontaktirati. a investitor može poželjeti da koristi pozadinu ili čak da obezbijedi postere. • Treba se organizovati vođenje doslovnog zapisnika i kao dodatak tome. trebaju biti iskopirane i podjeljene svim prisutnim kada se upišu u knjigu registracije. onda se određene stvari trebaju srediti. predstavnici oba tijela se trebaju obratiti na sastanku. Projekcija postrojenja će takođe biti potrebna. Dodatno oglašavanje o javnom sastanku u štampanim medijima ili lokalnim radio stanicama takođe može biti pogodno. poštama. • Dnevni red treba biti dogovoren između nadležnih vlasti i investitora.

Koristite interesantne informacije i prikazujte obje strane argumenta. učinite ga interesantnim i relevantnim za specifičnu publiku. Inicijalna priprema Zahtjevi procedure u ovoj vrsti komunikacije je da se zainteresuje. da li će biti prihvaćene? Da li je Vaš cilj – da ih informišete / ubijedite / inspirišete ili zabavite! • Znajte Vaše predmete i Vaš sadržaj. • Ojačajte druge članove Vašeg tima riječima – i stavom. • Ukoliko je 10% onoga što ste rekli zapamćeno onda ste to uradili dobro! • Budite spremni gledati i slušati sebe – kao što to publika čini! • Budite učtivi i prijateljski nastrojeni – činite redovne kontakte očima sa publikom. • Zaključak navodi publiku na odgovor koji Vi želite. dokumentaciju. • Istražite sadržaj. a nakon toga uključi. prvo uradite govor. Vjerujte u to! • Znajte Vaš stav/ton. on otvara komunikaciju između Vas.1 Govori i prezentacije Tajna uspješnog govora leži u pripremi. a zatim ubacite građu. Pronađite relevantan humor u formi anegdota. • Kada pišete kratak pregled. • Razmišljajte o publici. Pronađite anegdote. ne na napisane riječi. Vaše publike i Vašeg predmeta. uzroke i efekte. Sadržaj osvaja um – ali Vaša prezentacija osvaja srca. kakve poruke im pokušavate prenijeti. Istraživanje • • • Kada istražujete za govor. Uzmite u obzir koliko dugo bi govor trebao trajati i da li će biti pitanja. Potražite uspješne primjere. • Znajte Vašu poruku – i poziciju. mišljenja. priče. 40 . treba se sastojati od maximalno tri stvari. zatim informiše. praksi. Dražavnik ili Prodavac? Vlast ili Katalizator? • Znajte odgovor koji želite – generalan i specifičan! • Neka bude jednostavan. analizi i još prakse.PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI 9. citata ili priča. • Uvod je jako bitan. • Ključna informacija – Vaša poruka. prikupljajte sve dostupne informacije o određenom predmetu. • Uredite. Činjenice. Pričajte tako da Vas Vaša porodica razumije. • Koncentrirajte se kada drugi članovi Vašeg tima ili grupe govore. • Mislite na izrečene. Sve što je korišteno bi trebalo biti tačno i poticati iz vjerodostojnih izvora. citate. dodatne studije slučaja i razmislite šta bi od toga bilo najefikansije za ovu specifičnu publiku.

Kratak pregled – logičan.."/ samo su me juče pitali. predmet.. kvalifikovan". Pripreme na mjestu održavanja . izmjene brzine i tona. ukoliko možete. na pultu – barem jednom – na mjestu održavanja govora! • Uvijek imajte sistem za javno obraćanje. Uvod/Otvaranje – uspostavljanje odnosa govornika sa publikom. Zaključak – Izvučen zajedno i vodi ka emocionalnom i specifičnom odgovoru. cilj i kratak pregled sadržaja. Iznesite jake adute. uzastopan.. Provjerite sistem ranije – možete li sebe adekvatno čuti? • Budite svjesni svjetala u koja ćete gledati! • Pijte vodu! Ne prehladnu – to iritira Vaše grlo. Ukoliko se zahtijeva cijeli tekst koristite gornju polovinu A4 papira i 16 ili 17 stavki na odštampanom papiru. u stvari. Građa – 2 ili 3 ključne stvari. Segmenti bi trebali biti povezani. serija glavnih misli – ili tema. 2.Struktura govora 1. Stavljajte znake interpunkcije radi govora. povezan. Ističite pauze. akcente. 5. 'Zamolili su me da govorim . ne previše gaziranu. uključujući akreditive govornika ukoliko je to podesno. 4.' 41 ." • Izvinjenja: "Nisam. Osnova – Istorija. ali stvarno . • Ako se koristi "idiot". Prethodno provjerite njegovu visinu i veličinu ruba. • Budite spremni da se povežete sa drugim govornicima ako to bude prigodno. razlozi govora. 3. elaboriran i podržan kolokvijalno. Govor bi trebao lako i logično teći da ga je lako pratiti. na nogama. vježbajte stalno nanovo sa operatorom dok se ova tehnika ne usavrši do perfekcije. Koristite samo audio ili vizuelna pomagala. • Pronađite toalet na vrijeme! Tekst • Koristite papir ili kartice na koje ćete stavljati bilješke. • Saznajte kakvi će biti Vaši pokreti na podijumu (sjedite na pult + Pitanja?) Takođe i odvlačenja pažnje – da li neki ljudi sjede iza Vas na podijumu? • Uvijek imajte pult ako možete.. • Zabilježite svaki govor – audio ili video zapisom. Prekinite prezentaciju svakih 2 ili 3 minute – sa namjerom da privučete neki odgovor iz publike – ili aplauz. ukoliko će oni razjasniti ili poboljšati Vaš govor. Stvari koje se trebaju izbjegavati u tekstu:• Cviljenje: "U kratkom dostupnom vremenu". pozabavite se sa suprotstavljenim argumentima kako bi se osigurao kredibilitet. parametri i pretpostavke. • Provjerite da li će prisustvovati mediji – primijetite kamere i lokacije medija. • Probavajte naglas. • Držite se vremena – kraće nego što se zahtijeva – nešto izbacite ako bude bilo potrebno.

.. Ne gubite riječi na kraju rečenica. minimalnim korištenjem power point prezentacije. "tako treba".• • • • • • Lažna skromnost/Odbrambenost: "Ja vjerujem". pokreti. "izvanredno". "Želim Vam ugodan dan... Zaklinjanje: ne impresionira. • Koristite pauze kako biste promijenili ili razvili misao. Održavanje govora • Gledajte u svoju publiku – i «odgovarajte na njihove odgovore». • Varirajte brzinu i ton.. • Pustite Vaše tijelo da govori. Proba na mjestu održavanja • Učinite to za stvarno! Kompletan glas. • Povremeno se nasmijte sami sebi. i ocijenite da li su praktična vizuelna sredstva. Za ovo prethodno biste koristili najviše moguće vizuelnih pomagala. "odlično".. "veoma". Bilo šta je prihvatljivo – ukoliko Vaša publika misli da je promišljeno. Nakon govora • Ne održavajte pres konferencije! Vaš govor je bio za prezentiranje Vaših stavova na Vaš način i Vašim akcentom! 42 . "tako treba". "u zaključku".". • Uživajte u prilici! Vizuelna pomagala Postoji posebna razlika između pravljenja govora za formalnu priliku i davanja informacione prezentacije.. • Držite glavu gore i kontakt očima sa publikom. "Vjerujemo da smo pokušali." Uznemirenost: "mislim da je to sve što imam reći. ". Pripremite Vaš govor bez vizuelnih pomagala a zatim odlučite. "u ovom momentu i vremenu".. .. • Nemojte se zbuniti Čitanjem Vaših zabilješki. Klišei: “Na kraju dana". • Vaš stav određuje prijem kod publike – prije Vaših riječi. • Izgovarajte jasno i prenosite Vaš glas u pravcu mikrofona."Nadam se da ćete. itd. Koristite prirodne gestove.. Prvo osvojite ljude – nakon toga argument.isprva – a zatim ponavljajte sa njima • Govorite naglas – stojeći na pultu – "publici" – u stvarnim uslovima ako je to moguće. Ukoliko se koriste vizuelna pomagala onda se preferiraju grafikoni na grafoskopu ili flipčartu i nikad Vi ne rukujte ovim pomagalima. ali držite ga pod kontrolom... VI STE VLAST – zato su Vas pozvali! Suvišne riječi/Fraze." "Znam da se mnogi ne slažu." Otrcanost: "Lijepo je biti u Boliviji . “Znate na šta mislim".. govor poslije večere. ali . "činjenica je da . da li je to ključni govor na početku ili kraju konferencije..." "Nadam se da ćete svi podržati ." "Privilegovan sam da govorim ovako istaknutoj publici". Sa ranijim trebate razmotriti priliku. • Probavajte bez audio i vizuelnih pomagala . "Ja mislim": "Po mom mišljenju" .. i prezentacija.

Zapamtite – nemate pravo na prostor ili reportažu. dajte im nešto što žele. . Olakšajte novinarima. Upoznajte novinare. itd.• • • Kada završite – vratite se na Vaše mjesto – osim ukoliko Vas nisu informisali da ostanete za pultom. bez obzira šta su pisali. šta oni traže.Odnos Govornika – Publika. zašto? Šta je učinilo da publika reaguje na način na koji jesu? Da li je bilo ikakvog odvlačenja pažnje? Da li su vizuelna pomagala povećala ili umanjila prezentaciju? RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH 9. .Prijem poruke. odnosno reportaže. naglašavanja i izmjene jačine tona. 43 .Varijaciju tona i brzine. da li je lokalni.Dikcija. varajte ili snishodljivo ponašajte prema novinarima. Ostanite i ćaskajte sa publikom – pokažite interes za njih – nakon sesije. dobra priča koja će osvojiti interes ljudi. fotografiju u akciji – nikada ne zaboravite da dobra fotografija vrijedi 1 000 riječi. Trebali biste poznavati dobro predmet i dogovoreni tekst dodati na taj predmet. Suptilno postavite pitanja da vidite da li su zapamtili šta ste govorili. Obezbijedite značajnu. Zatim postavite ova Pitanja – i odgovorite na njih Objektivno! Kakav je bio odgovor od publike? Da li je to bio odgovor koji ste tražili? Ako jeste. Budite informisani – budite svjesni o tome što se govori o predmetu na koji trebate ukazati. kada ne tražite ništa zauzvrat. Razmislite o kakvoj se vrsti novinara radi. . dnevni list malog formata.Korištenje pauza. nezavisni.2 Opšti principi • • • • • • • • • • • • Odnosi su osnova dobrog postupanja sa medijima. moraju Vam vjerovati. Imajte nešto reći što je «od ljudskog interesa». . Ne mrzite. Novinari iz svih medija bi se uvijek trebali «voljeti i njegovati». Budite na usluzi novinarima. prezirite. emisije. Ocjena Pogeldajte video zapis – da biste ocijenili: . Za kakvu publiku pišu – novine velikog formata. zavisi od vas kako da dokažete da imate poruku koja je vrijedna objavljivanja. stavite naslove i sumirajte saopštenje za javnost. nacionalni.Jasnost i tečnost. Poruka koju pokušavate objasniti bi trebala biti od građe. bez obzira šta mislite o njihovim pogledima – uvijek imate više da izgubite. Neka tekst i odgovori budu jasni i jednostavni. Kontrolišite Vaš kontakt sa novinarima. kada god je to moguće. .

Možda ćete morati kreirati poruku koja se treba uklopiti u dostupan prostor. ako nisu sigurni otići će negdje drugdje. Ukoliko napravite grešku ispravite je što je moguće brže. Korak do praga – kada Vas novinar uhvati negdje bez upozorenja često postavljajući pitanja na koja niste spremni odgovoriti. Iskoristite ih kao što oni koriste Vas. Ukoliko ne znate odgovor onda to i recite. Novinari rade prema rokovima i moraju znati da li će dobiti priču od Vas.4 Smjernice za službenike za medije • Pobrinite se da Vas novinari mogu kontaktirati svakog dana i uvijek odmah uzvraćajte na poruke. uvijek pažljivo razmislite prije nego što kažete bilo šta neslužbeno novinaru i ukoliko se dvoumite ne činite to! Zvučna poruka – rečenica ili fraza koja sumira Vašu poruku na način blizak korisniku i plijeni pažnju publike kojoj je emitovana. Ovo će dati utisak vjerodostojnosti koji je Vaša najjača karta. Nikad ne lažite. 9. Ovo je najbrži način da steknete neprijatelje. Snimak u trajanju od 30 sekundi na radio ili TV stanici nosi oko 100 riječi. Recite onoliko koliko možete. Zapamtite: sve što kažete će biti saopšteno na jedan ili drugi način. Duga priča u novinama velikog formata može imati do 500 riječi. Kada doradite poruku onda trebate smisliti maksimalno 3 argumenta ili ilustracije da biste podržali poruku. Nijedan problem se ne može savladati komplikovanom porukom. Kada se kreira strategija komunikacije. recite to i zašto. Ne krivite novinare kada iskrive priči. posebno njihovu potrebu za novom pričom. Neslužbeno – koja se ne može pripisati Vama. Uvijek zapamtite da informacija nije ista kao vijest. ali ne previše.• • Pobrinite se da znate «rokove» i uvijek ih se držite! Terminologija – službeno – ona koja se može pripisati Vama. • • 9. jednostavno nema dovoljno prostora ili vremena. Ukoliko nije na raspolaganju direktan odgovor na pitanje.3 Kreiranje poruke • • Ključnu uspješnu komunikaciju predstavlja dobro pripremljena i pažljivo usmjerena poruka. Stvaranje vijesti je jedina nada koju imate od prenošenja informacija. Trebate izlistati očigledna pitanja koja mogu biti postavljena o poruci i ona za koja se nadate da neće biti postavljena. Samo namjerne laži su vrijedne pravljenja galame. Budite ljubazni. čak i ako imate tek nešto malo reći. • • • • • • • • • 44 . Razumite novinare i njihove probleme. Uvijek budite od koristi. To je često njihov posao. Nikad ne izbjegavajte pitanje ili odbijajte odgovor. imperativ je da se vrijeme za pripremu odvoji za adekvatno kreiranje ključnih poruka. Nemojte imati ljubimce. ali se ne osjećajte prinuđenim da kažete cijelu istinu! Laganje će Vam uništiti vjerodostojnost za budućnost.

društvene funkcije.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima • • • • • • • • • • • • • • Vrijednost specifičnog medija bi se trebala identifikovati. zajedno sa procesom unapređenja njihove karijere. ne postoji direktan odgovor.možete imati samo nekoliko sekundi da dođete do prave poruke.6 Intervjui za štampu • • • • • • • • Uvježbajte svako moguće pitanje i odgovor – prije nego što se sastanete sa postavljačem pitanja. Treba se uspostaviti sistem za tehničku obuku i ponovni trening cijelog osoblja u odjelu za komunikacije. Budite koncizni . Proces sastavljanja agendi vijesti bi se trebao razumjeti. uključujući opciju ne preuzimanja baš nikakve akcije. 9. njihovog obrazovanja. i otvoreno za pitanja. recite jednu stvar na različite načine radije nego mnoge stvari na isti način. relaksirano. Odlučite kada trebate «braniti/ispravljati/napadati» ili «ignorisati» ujede komentara intervjuiste. Uživajte u ćaskanju! Ukoliko morate izbjeći direktan odgovor. To je Vaš stav ne Vaše riječi.) ili ćete biti korisniji ako dodate nešto različito! Razmislite prije nego progovorite! Koristite pauze da biste se skoncentrisali na sljedeći ujed. ugodno. itd. snimiti i kontinuirano nadgledati. itd. dajte do znanja postavljaču pitanja da želite odgovoriti na pitanje. Koristite prirodne grimase! Pustite Vaše lice da pokaže da Vam je to važno. Vremenski okvir produkcije i rokovi za pojedinačne medije bi se trebali znati. Proces donošenja odluka unutar pojedinačnih medija bi se trebao identifikovati.9. što ima uticaj. Znajte koje ključne stvari želite da prenesete. Treba se uspostaviti sistem kako bi se obezbijedio trening o intervjuima za medije za cijelo osoblje koje će to trebati. Odgovorite na pitanje – zatim vodite prema tački koju želite. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama prije objavljivanja generalne politike. političke ili društvene vjernosti. Treba se obazreti na javnu vjerodostojnost državnih medija. sa posebnom svijesti o «vratarima». To bi trebalo biti prirodno. dobro obaviješteno i korisno. Odredbe informacija prema pojedinačnim medijima trebaju imati u vidu njihove posebne vrijednosti i motivaciju. ali da ili ne možete (povjerljivi pregovori. Neka to bude jednostavno i naslovite ono što želite reći. u smislu starosne dobi publike. Interna motivacija individualnih medija bi se trebala jasno razumjeti. Ključni mediji i ključni novinari – oni koji imaju uticaj na druge novinare i donosioce odluka bi se trebali identifikovati. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama ili pristupom koji je specijalno dizajniran kako bi se poboljšalo generalno razumijevanje ili reportaža o određenom predmetu. 45 . Vrijednost specifičnog novinara bi se trebala nadgledati na sličan način. Treba se izgraditi sistem koji bi razvio adekvatan odgovor na lažne izvještaje. pomoću čega će se konkurentni mediji pokušati takmičiti za specifične priče ili ne.

intervjui ili filmovi koje ćete morati komentarisati. kamere i mikrofoni mogu raditi čak i poslije intervjua! Čak i da mislite da su isključeni – pretpostavite da se sve može vidjeti i čuti. da ne biste škiljili kada započne. novine. Ne naginjite glavu unazad. • Nakit neka bude jednostavan. • Uvježbajte potencijalno teška pitanja. Kada ste «u programu» za televizijski intervju:• Sjedite naslonjeni u stolici. Govorite jasno i polako. • Doradite načine njihovog unošenja – idući od vaših odgovora do Vaše stavke. članci. • Pokažite – Ubjeđenje. Zelene ili pastelne boje bez jakih uzoraka. Vjerodostojnost. Odvažnost. umjereno uspravno. 9. Karizmu Vaš izgled:• Izgledajte uredno. čaj ili blaga pića prije emitovanja – nikad ne pijte alkohol! (Moći ćete uzvratiti gostoprimstvo u Zelenoj Sobi nakon programa!) • Ukoliko je moguće. pogledajte ih prije nego što odete u program. 46 . crno i bijelo. • Kada ste na mjestu emitovanja. • Pripremite kratke koncizne odgovore («zvučni ujedi»/naslovi). regionalni. pitajte intervjuistu šta on očekuje da će biti prvo pitanje. • Operite kosu. Prije i poslije intervjua:• Ukoliko postoje neke knjige. • Izaberite odjeću sa jednostavnim linijama. «Koristite plave. • Izbjegavajte jake kontraste i pruge. • Pogledajte svjetla u studiju nekoliko minuta prije intervjua. gdje i koliko dugo ćete im trebati? • Koliko dugačak će biti Vaš konačni doprinos? • Ko su gledaoci (nacionalni. ili stručnjaci)? Kada pristanete:• Prostudirajte predmet – izaberite jednu ili dvije stvari koje želite učiniti. Jasnost. • Pijte samo kafu.7 Televizijski intervjui Priprema – prije nego što prihvatite poziv na televiziji saznajte:• Šta je predmet? • Da li znate predmet? • Zašto su Vas pozvali? • Kakav je Program? • Ko je Intervjuist? Ko drugi učestvuje? • Kakav je Format? • Je li uživo ili snimak? Može li se redigovati? • Kada.• • Budite tiho/suptilno pozitivni – ne u odbrambenom stavu.

. Opustite se – ali skoncentrišite.. a onda prekinite sa relevantnim komentarom – kratkim i u srž stvari. domaćice ili mladi ljudi.. čekajte da govornik udahne. Ne dozvolite mu da Vas prikaže kao «neprijatelja».9 Primjer uvođenja u teška pitanja «Nema direktnog/dragog/mješovitog odgovora na to pitanje.» 47 . to ja nisam rekao! Ja sam rekao . • Planirajte za tip programa – intervju. • Odgovorite na pitanja. Pustite da Vaše lice i glas izraze prirodna osjećanja – ali ne «nabacujte ga». a zatim kratka i jasna elboracija. Ćaskate sa intervjuistom – ne izvodite šou ili «predstavu»! Intervjuista zna daleko manje od Vas! Zamolite za kopiju video zapisa Vašeg intervjua da ga možete studirati – da uvidite kako biste sljedeći put mogli biti efektivniji. • Budite svjesni Vaše ciljne publike. naslove i ključne tačke. • • • • 9. Budite jednostavni. • Ping-pong razgovor – ne budite dosadni – govorite kolokvijalno. Odgovorite na pitanje. kao što biste i za televiziju. • Znajte da li je Vaš program uživo ili snimak i da li će se redigovati... Razmislite – iskoristite vrijeme za to. Slušalac nema ništa drugo da pomogne u prijemu vaše komunikacije.: nacionalna ili regionalna. «Da odgovorima na pitanje vlasništva moram vam obezbijediti malo pozadine svega» (vodi pizitivnim stvarima). diskusija. • Mijenjajte Vaš ton. ali najozbiljniji problem/pitanje/stvar je . Prvo sažetak a zatim kratku elaboraciju da biste nešto istakli. ne na sastanku! Razgovarajte sa intervjuistom ne sa mikrofonom – ali ne okrećite se od mikrofona.8 Radio intervjui Priprema Imajte speciifčan cilj za Vaše pojavljivanje na radiju. «(Uračunljivost i transparentnost) . • Slušaoci «prisluškuju» kako govorite sa intervjuistom ili nekim ko je nazvao u kontakt emisiju. su važne.» (Kada postavljač pitanja kaže netačnu izjavu – lijepo) «Ne. i brzinu. • Pripremite vaš predmet.• • • • • • • • Gledajte u osobu kojoj govorite. Ako ta osoba govori Vama preko telefona ili prijemnika u uhu. nivo glasa. Novinari obično nisu «van u lovu na Vas». Nikad ne trebate biti u odbrambenom stavu. tako da ne možete vidjeti intervjuistu – samo onda govorite u kameru. ali dupostite mi da Vam kažem/dam neke relevatne stvari». Iskoristite intervjuistu. Vaš stav formira utisak – rijetko su to Vaše riječi. Sumirajte. npr. • Ako morate prekinuti. • Znajte opšte oblasti pitanja ili diskusije.. govorite sporije i malo mekše. kontakt emisija. • Da nešto naglasite. Pauze su efikasne ako su namjerne. Vidite sebe kako Vas oni vide. Kada ste na radio intervju-u u kontakt emisiji:• Govorite osobi. 9.

. ta situacija/pozicija se dramatično promijenila! Procjene od... 48 .. ali najvažnije gledište/aspekt/stvari je .. počinjući sa ..• • • • • «U današnjem svijetu ne bi bilo pametno da se odredi precizan vremenski raspored na programu..» «To je jedan aspekt... (OSMJEH) pa mi dozvolite da odgovorim na svako od njih.» «To su bila tri odvojena pitanja.. ali ja predviđam .» «To je istina. značajno bolje/poboljšane. . su do sad bile izvanredne.» (bavite se najiskrenijim dijelom prvo a zatim pokrijte i ostale dijelove sa kratkim pregledima) «U stvari. ali mnogo je važnije da upamtite .

1 Masovne medijske kampanje Cilj Javna kampanja širom zemlje se koristi kako bi se komuniciralo sa javnosti – nova politika. Glavni akteri u organizacionom timu su članovi menadžmenta vladinog tijela koje vodi kampanju. promjena zakona i da se podigne javna svijest o promjenama koje će direktno ili indirektno na njih uticati. na primjer. eliminisani redovi ispred regionalnih i lokalnih kancelarija. i predstavljanja koncepta publici. Ovakva kampanja se koristi za uvođenje ideje. Na primjer. slike i riječi koje će najefektivnije portretisati tu poruku se moraju dogovoriti. na temeljima da će politike koje oni postavljaju biti najprihvatljivije za ljude! • Definisanje ključne poruke predstavlja jezgro jedne kampanje. Slike koje će privući ljudske emocije. Ukoliko je glavni napredak ili izmjena u okolinskoj politici veoma bliska. da bi se dobio maksimalan efekat od ovakvih kampanja preferira se da se učini i određeni komercijalni publicitet takođe. preko medija. kao i u BiH je uključivanje televizije najpreovladavajući izvor informacija za javnost i televizijski spotovi su veoma važan način da se prenese poruka. Takođe i komercijalne bilbord kompanije nastavljaju proširivati svoje domene. U lokalnim kampanjama slobodan publicitet bi trebao postajati što je to više moguće. nacionalna kampanja se može organizovati kako bi se podigla svijest o promjenama koje dolaze i koristima ovih promjena. odnosi sa javnošću i menadžeri kancelarija za medije. U većini zemalja. kao i oni koji su postavljeni na funkciju glasnogovornika. Jednom kada se donese. pres konferencije se održavaju u svakoj oblasti u isto vrijeme na isti dan. itd. reforma. ukoliko se provodi reforma javne uprave efektivna slika bi mogao biti gumeni pečat koji odlijeće u daljinu. koji će biti odgovorni za svakodnevnu organizaciju i logistiku kampanje. Slike 49 . obimna poster kampanja igra integralan udio u bilo kojoj masovnoj medijskoj kampanji. Međutim. Istraživanje • Kada se uvodi u potpunosti novi koncept onda se treba testirati rakcija na taj koncept. promjena politike. figure naslikane kroz staklo – ilustrujući novu transparentnost. Proces Kampanju bi trebala voditi Vladina Kancelarija za odnose sa javnošću iili mediji na koje se ovo odnosi zajedno sa Vladinom Kancelarijom za komunikacije. Na zapadu se za kampanje odnosa sa javnošću plaćaju velike novčane sume kako bi se došlo do slika sa kojima će se članovi javnosti identifikovati. Ovo se mora pažljivo iskoordinirati tako da. oni konstruišu politike oko rezultata ovakvih istraživanja.NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA 10. korištenjem kvalitativnog istraživanja. a ne da bi se obrazovali o detaljima promjena ili prijedloga. Stavovi koji se otkriju istraživanjem se trebaju uzeti u obzir kada se konstruiše ključna poruka za kampanju. Glavne političke stranke na zapadu prenose ovo istraživanje jedan korak dalje.

Takođe i tipovi programa «Crveni telefon i Vrijeme pitanja» gdje predstavnici javnosti imaju šansu da postavljaju pitanja. Drugo korištenje dokumentaraca jeste kada učestvuje glasnogovornik. Ostale stanice će naplaćivati za korištenje vremenskog prostora što je skupo. Ukoliko dokumentarac pruža informacije javnosti i nije pokvaren propagandom onda će ih nacionalna TV stanica često prikazivati. Kada se uvodi više informacija na već uvedeni koncept. i koja sredstva koja su korištena su najefektivnija. kao dio dokumentarca urađenog od strane televizijske kompanije. značaj usporedbe sa primjerima mjesta gdje koncept koji uvodite stvarno funkcioniše. da se obezbijedi da Vaši predstavnici učestvuju u televizijskim i radio programima i kontakt emisijama. trebaju se testirati i sredstva koja se koriste kako bi se vidjelo da li je završeni proizvod dobro primljen od strane javnosti. Značaj emocije – pozitivni efekti za porodicu se ne bi trebali podcijeniti. Koje poruke su upijene a koje ne. • Da se maksimizira slobodan publicitet.2.• • koje će natjerati ljude da osjećaju da bi ideja koja se reklamira mogla donijeti korist njemu i njegovoj porodici! Kako kampanja dobija svoj oblik u ovoj fazi. • Da se proizvedu članci za pisane medije. 50 . • Da se iskoordinira kampanja tako da postoje kontinuirane aktivnosti kroz cijeli preriod u kojem će se kampanja voditi. Strategija • Predmet je da se smisli najefikasnija moguća strategija u okviru dostupnog budžeta. • Da se održe saopštenja za medije kada se za to ukaže prilika tokom kampanje. • Da se ugovore intervjui za glasnogovornike sa svim medijima iz oblasti. itd. ali lokalne radio stanice obično predstavljaju dobru vrijednost. 10. bez obzira da li je to televizijski program ili oglas. • TV Dokumentarci – Oni se mogu proizvesti o određenom predmetu od strane tijela koje organizuje kampanju ili prikazani na televiziji. potrebno je daljnje istraživanje. bilo kao članovi publike u studiju ili telefonom.1 Televizija • Javno emitovanje informacija – proizvedeno od strane vladinog tijela kako bi se raširile informacije javnosti o novom zakonodavstvu ili javnim obavezama po zakonu. • Kreirajte i izradite kampanju imajući na umu značaj korištenja pravih ljudi u stvarnim okolnostima. • Imenovati i informisati nekoliko glasnogovornika da promovišu kampanju i da govore o različitim pitanjima. • Da se koriste mediji koji su najgledaniji.2 Različiti mediji 10. ili neki drugi ljudi i postrojenja koja su snimljena. Izbjegavajte odgovarajuće negativne osobe bez obzira o kome se radi. • Programi trenutnih afera – Glasnogovornik kampanje treba učestvovati u ovakvim kampanjama. Obično u trajanju do 5 minuta sa referencama za dalje informacije o predmetu. kako bi se konstatovalo koliko je uvodna kampanja bila efikasna.

10.3 Otvoreni publicitet Poster Kampanja – Posteri koji pružaju javne informacije se mogu postaviti na mnogim mjestima.2. Na primjer ukoliko je predmet glavna vladina inicijativa da eliminiše potrebu korištenja 51 . Turneja predstavlja seriju informisanja/seminara sa zajedničkim programom i postavkom scene i raznih pomagala. tamno zelena.• Reklamne poruke – Često predstavljaju način da se postigne najveća publika. bibliotekama. autobuskim i željezničkim stanicama. • Intervjui – Službenici za medije bi trebali stvoriti prilike za svoje glasnogovornike. Ovakvi sastanci su obično jako podržani u mladim demokratskim zemljama.2 Radio • Kontakt emisije – Ovi programi se sve češće emituju posebno na lokalnim radio stanicama. Najgore boje su plava. bankama. Program seminara se treba smisliti kako bi se ekspertima omogućila prilika da urade vizuelne prezentacije o glavnim detaljima predmeta kampanje.2. itd. pink ili bilo koja svijetla boja. 0. Dobre boje su žuta. kancelarijama lokalne vlade. a lansiranje novog postera na primjer treba biti saopšteno sazivanjem foto sesije za medije.3 Turneja Ovo je najefektivniji način širenja informacija o porukama koje se isporučuju u masovnim medijskim kampanjama. 10. Format. lokalnim poreskim odborima. smeđa. predstavnici javnosti. • Članci – Bi se trebali pripremiti i distribuirati sedmičnim novinama i časopisima. sivo-crna .0. Kada tražite mjesta njihovog postavljanja. • Oglasi – Koliko je moguće u okviru budžeta. poštama. ali su uglavnom pretjerano skupi. Posteri i oglasne table bi trebali biti istog dizajna i sa dobro vidljivom bojom u pozadini.one koje se stapaju sa okruženjem. • Programi trenutnih afera i intervjui – Službenici za medije bi trebali osigurati da glasnogovornik kampanje učestvuje u većini slušanih izvedbi • Reklamne poruke – Mnogo su jeftinije od televizijskih i mogu biti veoma efikasne. uzmite u obzir ne samo mjesta gdje je poster vidljiv već i koliko će ljudi proći pokraj tog mjesta. održanih u 6-10 različitih gradova (zavisno od geografske veličine) u različitim regijama zemlje . 10. s obzirom da članovi lokalne zajednice zaista cijene što su se ugledne ličnosti potrudile da i u njihovoj oblasti pruže informacije i odgovore na njihova pitanja.kojima je dobrodošao bilo ko ko je zainteresovan.0 Štampa • Konferencije i lansiranja – Samo sazovite pres konferenciju kada je kampanja prava vijest. Vidljivost je ključ. telefoniranje u emisiju sa njihovim komentarima i pitanjima je veoma popularan način kod slušaoca i imaju veliku publiku. • • Potrebno je mnogo truda od strane organizatora i posvećenosti u ovom slučaju od strane vodećih članova ministarstava za okolinu da provedu nekoliko sedmica van Sarajeva i Banjaluke (ne odjednom).

ukoliko ih imate. Treba dopustiti određeno vrijeme za pitanja publike nakon svake sesije. Mnogo truda se treba uložiti da bi se pozvalo što je moguće više grupa ili pojedinaca na turneji i to bi se trebalo objaviti na lokalnoj radio stanici ili lokalnoj štampi. glavni menadžer i tehničar bi uvijek trebali pratiti tim koji je na turneji. Sve direktive za vođenje seminara. pozadina i bilo kakva druga platforma mora biti lako prenosiva i savjetuje se da se koriste sopstveni projektori i slične stvari. Jedna osoba bi se trebala postaviti. 52 . Trebala bi se identifikovati najmanje dva eksperta koji su dobri govornici za svaku sesiju.• • • zagađujućih goriva lošeg kvaliteta za grijanje domaćinstava. onda bi se tema mogla odnositi na detalje inicijative i načine na koje će to uticati na različite dijelove zemlje.

finansirana od strane Evropske unije i sprovedena od strane Project Management Ltd (“PM”) Killakee House.Ova publikacija je napisana za potrebe Projekta “Podrška izgradnji kapaciteta u upravljanju okolišem u Bosni i Hercegovini”. Tallaght. 71000 Sarajevo. 13/1. Dublin 24. Ireland .Projektni Ured – Danijela Ozme. Belgard Square. Štampano septembra 2004 53 .

Za sadržaj publikacije je isključivo odgovoran Project Management Ltd (“PM”). Publikacija ni na koji način ne predstavlja stanovnište Evropske unije. 54 .Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->