Finansirano od strane Evropske unije

PRIRUČNIK O VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE

2

SADRŽAJ UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA........................................................................................ 5 MENADžMENT KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 5 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju................................................................................. 5 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija.................................................... 7 MENADžMENT PROCESI .................................................................................................. 8 PROMJENA MENADžMENTA............................................................................................ 8 2.1 Uvod ........................................................................................................................... 8 2.2 Upravljanje promjenom .............................................................................................. 9 VRIJEME TIMOVA i UPRAVLJANJE KRIZOM................................................................ 11 3.1 OSNOVE RUKOVOĐENJA TIMA........................................................................... 11 3.2 UPRAVLJANJE VREMENOM................................................................................. 11 3.3 KOMUNICIRANJE u KRIZAMA............................................................................... 13 4.1 Uvod ......................................................................................................................... 16 4.2 Briga ........................................................................................................................ 16 4.3 Dobra usluga potrošača........................................................................................... 17 EKSTERNA KOMUNIKACIJA........................................................................................... 19 5. ZLATNA PRAVILA ................................................................................................... 19 ISTRAŽIVANJE.................................................................................................................. 20 6.1 Važnost Pitanja i Odgovora ..................................................................................... 20 KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA Istraživanja i jednostavne ankete......................... 20 6.2 Kvalitativno istraživanje............................................................................................ 20 6.3 Kvantitativno istraživanje.......................................................................................... 21 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije ................................................................... 21 6.5 POVRATNE INFORMACIJE ................................................................................... 21 6.6 Odgovorena pitanja.................................................................................................. 22 7.1 KOMUNIKACIONI ALATI KOJI SE MOGU KORISTITI U LOKALNOM KONTEKSTU ................................................................................................................. 23 7.2 BILTENI I NOVINE................................................................................................... 23 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci............................................................................. 26 7.4 Koristeći medije što je više moguće......................................................................... 26 7.5 VOĐENJE RADIONICA I SEMINARA .................................................................... 27 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA.............................................................. 28 8.1 RADIONICE I INFORMISANJE............................................................................... 28 8.2 Lista provjere opreme .............................................................................................. 30 8.3 INFORMISANJE ...................................................................................................... 30 8.4 SEMINARI i KONFERENCIJE ................................................................................ 30 8.5 BITI TRENER........................................................................................................... 31 8.6 SASTANCI ............................................................................................................... 33 8.7 PRES KONFERENCIJA.......................................................................................... 35 8.8 Saopštenje za javnost.............................................................................................. 36 8.9 Vježbe javnih konsultacija........................................................................................ 38 PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE i MEDIJI ................................................. 40 9.1 GOVORI i PREZENTACIJE .................................................................................... 40 RADEĆI SA MEDIJIMA I KORIŠTEĆI IH...................................................................... 43 9.2 Opšti principi............................................................................................................. 43 9.3 Kreiranje poruke....................................................................................................... 44 9.4 Direktive za službenike za medije............................................................................ 44 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima.............................................................. 45 9.6 Intervjui za štampu ................................................................................................... 45 9.7 Televizijski intervjui................................................................................................... 46 9.8 Radio Intervjui ........................................................................................................ 47 3

9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja.............................................................................. 47 NACIONALNE INICIJATIVE o KOMUNIKACIJAMA ........................................................ 49 10.1 Masovne medijske kampanje ............................................................................... 49 10.2 Različiti mediji......................................................................................................... 50 10.2.1 Televizija................................................................................................... 50 10.2.2 Radio ........................................................................................................ 51 10.2.3 Otvoreni publicitet..................................................................................... 51 10.3 Turneja ................................................................................................................... 51

4

UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
‘Komunikacija bi trebala biti kompleksan dio svih aktivnosti svih organizacija’. Uspješna organizacija treba biti unificirana, koordinisana jedinica, sa adekvatnom strukturom i strategijom komuniciranja. Da bi se ostvario ovaj cilj, organizacija treba komunicirati unutar same sebe na svim nivoima, vertikalnim i horizantalnim – interna komunikaciona mreža. Osoblje kroz cijelu organizaciju i njena tijela bi se trebala specifično rasporediti u odnosu na proces komuciranja. Postoje mnogi načini komuniciranja okolinskih informacija i mnogi različiti načini prezentiranja okolinskih politika, i postoje i mnoge interesne strane, uključujući krajnje korisnike bolje okoline za građane Bosne i Hercegovine. Kratkoročna strategija Kada je uvedena strategija komuniciranja u organizaciji, prvi cilj jeste da se kreiraju lanci informacija kroz cijelu organizaciju, tako da relevantne informacije cirkulišu u oba pravca – od menadžmenta do prednje linije i obrnuto, od prednje linije ka menadžmentu. Mnogo toga je tokom godina iskristalisano od strane savremenih privrednih organizacija od primjera dobrih linija komunikacije koje su uspostavljene u okviru vojske. Jedinstvena struktura vlade u BiH nakon Dejtonskog Sporazuma znači da je nekoliko različitih slojeva vlade uključeno u stvaranje i implementaciju okolinskih zakona i propisa u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Konstantno se ulažu napori u usklađivanje zakona i propisa između entiteta i Koordinacionog Odbora za okolinu BiH, prvog među-entitetskog tijela za okolinska pitanja koje predstavlja korak ka ispravnom pravcu. Mnogi međunarodni donatori doprinose poboljšanjima u oblasti okoline u BiH, a takođe postoji i velik broj okolinskih NVO-a. Trenutno većina ovih organizacija funkcioniše nezavisno sa varijabilnim nivoima koordinacije i saradnje sa entitetskim, kantonalnim i opštinskim vladama. EU Cards Projekat "Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom" uspostavlja Observatorij – kako bi se vršila koordinacija svih koji su uključeni u okolinska pitanja, formirajući okolinsku komunikacionu mrežu u kojoj informacije mogu proticati u oba pravca. To će inicijalno dovesti do ukrštanja interesnih strana radi pokazivanja kako se specifična okolinska pitanja mogu naći na političkim i javnim agendama i na taj način inicirati određene akcije. Dakle, preduzimaju se prvi koraci radi uspostavljanja interne mreže komunikacije i obučavanja osoblja koje je uključeno u kooordinaciju okolinskih informacija, u vještinama komuniciranja. Drugi cilj jeste komunikacija unutrašnjih tijela sa vanjskom publikom – eksterna komunikacija. Ovo postaje lakše kada unutrašnja tijela i interesne strane razmjenjuju koordinisane informacije i tada ponovo mora postojati dvosmjerni proces. Okolina nije najbitnija stvar za mnoge porodice u BiH kojima je, naravno, zaposlenje, obrazovanje i zdravlje porodice najvažnija stvar u njihovim mislima. Međutim, okolina je suštinski ipak povezana sa prethodno navedenim pitanjima. Okolinska pitanja koja utiču na porodice 5

• Da koordinira sve informacije primljene od nižih nivoa. tako da okolinska informacija izgradi svoj sopstveni identitet. bi se trebalo reprudokovati u tom stilu. 6 . Takođe predstavlja i glavni kontakt za medije i odgovoran je za obezbjeđivanje informacija koje se mogu nadalje širiti. • Da upravlja internom i eksternom mrežom komunikacija. saopštenja za javnost. letke.zavisiće od njihovog geografskog položaja . i na isti način šireći potrebu da se znaju informacije sa nivoa menadžmenta i prenose nadole. Organizacija bi trebala izgraditi kućni stil korištenja loga kao osnove. • Da organizuje komunikacione aktivnosti za sve ključne aktere u oblasti okoline kontinuelno. itd.ima sveobuhvatnu odgovornost za komuniciranje organizacije. kao i specifične masovne medijske kampanje. • Kratke sedmične komunikacije bi se trebale uvesti na svim vladinim nivoima i potreba da se znaju informacije sa ovih sastanaka koje bi se trebale širiti kroz sve nivoe. video snimke. Ključne uloge Menadžer za komunikacije .. Službena forma bi se trebala izabrati i trebalo bi je koristiti za svaki dokument od raznih pisama u najmanjim opštinama do saopštenja za štampu u državnom ministarstvu. to će biti lakše da se iskoordiniraju ključne poruke a takođe i kampanje preduzimanja akcija. inicijalni cilj strategije spoljne komunikacije treba biti upoznavanje građana o važnim okolinskim pitanjima u njihovoj oblasti i dati im prostora da prenose svoja pitanja i zabrinutosti vladinima tijema. distribuira ih svim drugim nivoima. On ima sveobuhvantnu odgovornost za komunikacije organizacije. Stoga. Sveobuhvatni okolinski logo u BiH bi bio prvi korak koji bi sva vladina tijela i organizacije koja su na neki način vezana za okolinska pitanja mogla koristiti. svaki bi trebao imati menadžera za komunikacije.njihova blizina nekoj elektrani ili fabrici ili odlagalištu ili zagađenoj rijeci ili na mjestima gdje je poljoprivredna proizvodnja kompromitovana zagađenjem vazduha ili vode. publikacije. glasnogovornika za okolinska pitanja i službenika za medije sa odgovarajućim dodatnim osobljem. kroz cijelu zemlju. • Da upravlja komunikacijama sa medijima obezbjeđujući maksimalnu pokrivenost okolinskih pitanja i upravljajući bilo kakvim krizama koje se mogu pojaviti. Glasnogovornik za okolinska pitanja ima nadležnost da govori u ime Vlade o svim okolinskim pitanjima. ili u centru grada gdje se voze automobili koji koriste razna goriva. Upravlja komunikacijom svih informacija o politikama i politici dvosmjerne razmjene informacija. Dugoročna strategija Odjel za komunikacije bi se trebao formirati na državnom i entitetskim nivoima. Što se postigne više koordinacije informacija o okolinskim pitanjima. • Da obezbjeđuje informacije o okolinskim pitanjima u konciznoj i razumljivoj formi koje se mogu širiti na različite na interesne strane i javnost. Sve što organizacija proizvodi: poslovna pisma. Svrha postojanja Odjela za komunikacije jeste da služi svim vladinim nivoima. itd. Bilo koja predmetna informacija se treba prezentirati na isti način širom zemlje.

dok se taktike komuniciranja trebaju dodjeljivati onim članovima osoblja koji najbolje njima vladaju. Komuniciranje politike bi se trebalo razmatrati od strane svih strana uključenih u stvaranje politike. kao i da dobija svoj sopstveni opravdani budžet. u bilo koje vrijeme. 1. Odvajanje stvaranja politike of komuniciranja politika bi se svima trebalo razjasniti. i uvezivanja sa službenicima za medije na svim nivoima. Treba se uobziriti i potreba da odjel za komunikacije obezbjeđuje redovne analitičke izvještaje o rezultatima njegovih aktivnosti. Odgovornost za planiranje taktičkog komuniciranja politike se treba dodjeliti senior službeniku koji je šef odjela za eksternu komunikaciju. da bi se postigla maksimalna efikasnost. pojedinačne akcije tog plana se trebaju delegirati na-gore ili na-dole u okviru organizacije. Sistemi se trebaju uspostaviti kako bi osiguravali brzo povezivanje sa svim eksternim i regionalnim odjelima i agencijama na redovnoj osnovi. Treba se uobziriti po želji organizacije da li da se odvajaju ili iskoordiniraju funkcije interne sa eksternom komunikacijom i kratkotrajna informaciona aktivnost sa dugotrajnom informacionom aktivnosti. • • • • 7 . a posebno u hitnim slučajevima.Službenik za medije – ima dužnost svakodnevnog vođenja medijskih pitanja.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija • • • • Komuniciranje politike se treba smatrati dijelom politike. šefovima svih ostalih odjela i agencija posebno izvršnom šefu. Šef komunikacija treba imati pristup. sa razumijevanjem da. zbog razloga javnog opažanja ili lične sposobnosti.

Trenutno se izvodi istraživanje o postizanju najbolje radne sredine.MENADŽMENT PROCESI PROMJENA MENADŽMENTA 2. Analiza i podrobno planiranje predstavljaju suštinske stvari za uspješnu implementaciju. organizacije i kompanije na sličan način prihvataju nove tehnologije. novi menadžment kompanije ili novu upravu. Na zapadu. dobre uslove rada i opremu – oni će biti sretniji i postizaće mnogo više. Internet postaje dostupan sve većem broju ljudi.1 Uvod Sve više i više organizacija uviđa da su nove metode i tehnologije menadžmenta neophodne kako bi se opstalo u modernoj ekonomiji. privatizaciju. eksperti za komunikacije praktično mijenjaju svoj život kako nove tehnologije napreduju. poznavanje rada na kompjuteru sve brže postaje uslov pri zapošljavanju. Tehnologije mijenjaju naše živote i način na koji radimo i komuniciramo. Ljudi su. Mnoge stvari mogu ubrzati promjene. e-mail toliko olakšava komuniciranje a web nam pruža pristup bogatstvu informacija. ili uvođenje nove tehnologije. Menadžeri koji su navikli da imaju lične sekretarice sada moraju sami da koriste kompjutere. Internet se uzima zdravo za gotovo. Menadžement je došao do zaključka da ukoliko ohrabruju i vode računa o svom osoblju. reforme koje se provode u organizaciji. Korištenjem «grupnih konferencijskih» razgovora poziva se štedi na putovanjima a korištenje video razgovora postaje uobičajeno. svaki se specijalizira za posebnu oblast kao što su odnosi sa javnošću. Tehnološke promjene se brzo dešavaju i u BiH. nove sponzore. potrebu za takmičenjem. Osoblje koje je ranije obavljalo sekretarske poslove sve više odlazi na obuke i rade u timovima. itd. Mnoge organizacije koriste usluge kompanija koje omogućavaju telefonske i video konferencijske razgovore svugdje u svijetu. računovodstvo. novu politiku. Interni projekti izgradnje se mjenjaju od zatvorenih u otvorene planove. veoma oprezni prema ovim promjenama. marketing. Promjena menadžmenta je način na koji prekrajamo naše metode rada kako bismo se prilagodili promjenama. što je i prirodno. omogućavajući im put ka ostvarenju karijere.. 8 . što počinju raditi za mnoge menadžere.

2 Upravljanje promjenom Menadžment glavne organizacione promjene se može voditi na različite načine. kroz period tranzicije do pozicije vizije. itd. Tradicionalni načini su: • Reaktivni – odgovaraju u posljednjem momentu. Mnoge stvari dovode do promjena: • Rast • Tehnologije • Konkurencija • Pritisci troškova • Novi menadžment • Politički događaji • Društveni događaji • Privatizacija. Promjena podrazumijeva prelazak sa trenutne pozicije. aktivnosti kulture organizacije i posvećenost ljudi u organizaciji. Ukoliko se promjena glatko uvodi.2. To znači da će se mnoge stvari koje omogućavaju organizaciji da obavlja to čime se bavi i način na koji se organizacija ponaša. onda će podrazumijevati kretanja – aktivnosti ljudi. često prekasno • Proaktivno – uviđanjem potrebe za promjenom i vjerovatno će ta promjena postati stalna. promijeniti. Mnoge stvari mogu u to biti uključene: • Načini rada • Tipovi zgrada i kancelarija • Stilovi oblačenja • Vrste zaposlenika • Njihovi stavovi • Istorija organizacije • Njena misija • Stil upravljanja • • • • • • • • • • 10 zapovijesti za prelazak sa trenutnog stanja na to stanje su: Analizirati potrebu za promjenom Izraditi zajedničku viziju Stvoriti kritiku prošlosti Izazvati hitnost Postaviti jakog vođu Obezbijediti da projekat ima pokrovitelja Imati plan Razviti odgovarajuću strukturu Komunicirati i uključiti sve Samo naprijed! 9 .

savez. • • • • • • Stoga. povinovanje 3. Izazov je da se ljudi pokrenu sa faze jedan. Postoji nekoliko kriterija uspjeha: • Uviđanje da je promjena veoma teška • Što više želite promjenu ona postaje sve teža • Imati jasnu viziju budućnosti • Učiniti je realnom • Imati dobar pravac u postizanju toga • Nadograditi sadašnju kulturu • Osvojiti podršku grupe ključnih ljudi • Komunicirati.Krucijalna stvar u postizanju uspjeha jeste pretpostavljeni koji bi se borio za svrhu promjene i zaustavljanje destruktivnog suprotstavljanja. do faze tri. Ljudi obično reaguju na promjene menadžmenta u 3 faze: 1. da bi se postigla promjena: Analizirajte problem Kreirajte rješenje Planirajte uvođenje Implementirajte plan Izbjegavajte sukobe i razvijajte konsenzus Nadgledajte proces izmjena. 10 . prkos 2. kroz fazu dva. komunicirati. • • • • • • • • • • Prepreke na putu ka promjeni uključuju: Ozbiljan otpor zaposlenika Velike kulturološke izmjene Slabu komunikaciju Nedostatak posvećenosti upravljanju Ponedostajanje entuzijazma Slabe vještine za promjenu Ljudi reaguju negativno na promjene jer: Su njome ugroženi Se osjećaju ugroženi njome Jednostavno ne vide potrebu za tim Misle da sistem funkcioniše dobro ovakav kakav je. i komunicirati.

Prioritizacija svega što radite i identifikovanje najvažnijih aktivnosti i ključnih zadataka udruženih sa ovim aktivnostima predstavlja osnovu na kojoj treba raditi. da li su zadovoljni svojim radom. ukoliko ga/nju niste adekvatno informisali i osigurali da su razumjeli. Ljudi Vam moraju biti bitni. 11 . da li se slažu sa ostalima? Uvijek vodite sa prednje strane! Nikad ne očekujte od druge osobe da uradi posao za koji niste spremni da sami pomognete. Početna tačka komuniciranja sa Vašim timom je poznavanje Vaših ljudi – što zahtijeva trud. zahvalite im ukoliko su izvršili zadatak na zadovoljavajući način. Ne možete kriviti nekoga za neizvršavanje zadatka na ispravan način.1 Osnove rukovođenja tima Starati se o "rukovođenju" ljudi koji rade sa Vama je veoma dragocjena vještina.2 Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je krucijalna vještina za službenike za medije. Ukoliko imate ovu vještinu ili mislite da je možete naučiti – iskoristite je. Samo zamolite ljude da urade male zadatke. da li su njihove ambicije ispunjene. da li imaju pravu ulogu. Informisanje i zahvaljivanje nakon što su izvršili zadatak je takođe jednako značajno. ali poboljšanje upravljanja Vašim vremenom će na mnoge različite načine voditi sve više ispunjavajućoj i uspješnoj karijeri. Nijedna pojedinačna vještina ili sredstvo Vam neće omogućiti da bolje upravljate Vašim vremenom. Naučite što više o Vašim ljudima. Zapitajte se – da li su oni produktivni. službenike za informisanje i savjetnike za komunikacije. ulijte im povjerenje da su uradili dobro. 3. INFORMISANJE Uvijek veoma temeljno informišite sviju.VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM 3.

Uradite ih u Vašem kompjuteru. Prenesite na druge entuzijam o važnosti bilo kog zadatka na kojem radite. Jedna od najtežih stvari jeste da se procijeni da li će aktivnosti biti dugotrajne. ključne aktivnosti koje su povezane sa svakom oblasti. Pokušajte se držati vremenskog rasporeda da biste uvidjeli koliko te stvari traju u praksi. Prepoznajte vještine drugih ljudi. 12 . Uvijek se zahvalite svima za njihov doprinos bez obzira da li je velik ili mali. kopije izdvojite i postavite na zidu. sedmica i mjeseci od svih Vaših finalnih ciljeva. sedmice ili mjesece u godini. Fokusirajte se na aktivnosti od kojih ćete imati koristi. Savjet – Budite realni o tome koliko dugo će nešto trajati i kada vam neko dođe sa problemom. Identifikujte Vaše lične prioritete. oduzimanjem dana. početna tačka ka efikasnom upravljanju vremenom je: Da se razjasni Vaš posao ili uloga• Šta su Vaši ciljevi i prioriteti? • Da li duplicirate ulogu nekog drugoga? • Šta je svrha Vašeg posla? • Šta se od Vas očekuje da postignete? Pokušajte opisati Vaš posao u jednoj rečenici a zatim identifikujte Vaše ključne oblasti djelovanja i. Može se koristiti AD minus sistem. Zašto je bitno da se nešto delegira? • Da Vam se dozvoli da se skoncentrišete na neke važnije aktivnosti • Da se više izgradi mlađe osoblje • Jer drugi mogu posjedovati bolje vještine od Vas. drugo. ne na one hitne.Stoga. tako da možete vidjeti tačno u kojoj se fazi nalazite. Raspored prikazuje dane. radeći na minus sitemu. Ovaj sistem je veoma jednostavan za korištenje.iskustvo pokazuje da se posebno koriste za organizovanje vremena. pomozite im ali nemojte reći da vam ostave taj problem. Ne možete sve uraditi sami. Delegiranje je krucijalan dio upravljanja vremenom. Nagovorite druge da pomognu kada je to potrebno. Da biste postavili prioritete morate: • Odlučiti kojim redoslijedom se baviti zadacima! • Koliko vremena zahtijeva svaki zadatak? • Koji poslovi su važniji? • • • • • Da planirate/strukturirate Vaše vrijeme morate koristiti:Liste Dnevnike Kompjuterske programe Zidne dijagrame Lične organizere Sedmično planirani dijagrami sa dnevnim listama .

Ali sa velikom promišljenošću i planiranjem se može maksimizirati ograničenje štete. Međutim. krize se ne mogu izbjeći.Zašto ljudi ne uspijevaju u delegiranja? • Jer su nesposobni/neradi da to urade • Jer vole raditi određene zadatke • Jer je bezbjednije «da to urade sami» Šta bi se trebalo delegirati? • Rutinski zadaci • Kompletni/cijeli poslovi • Stvari koje bi drugi mogli bolje odraditi • Stvari koje bi drugi uradili za jeftiniju cijenu. Ono što je kriza za jednu organizaciju. savjetnik za komuniciranje mora biti sposoban da doprinese Vašoj operativnoj strategiji i da zna sve što se dešava. razlika između krize i ozbiljnog problema? Krize su relativne. • • • • • 13 . U toku trajanja krize. Kada delegirate • Objasnite rezultate koje zahtjevate • Postavite rok • Uložite trud u objašnjenja na početku procesa • Prihvatajte samo urađen posao. sve one imaju neke zajedničke karakteristike:Nepredvidive su Utiču na reputaciju Uključuju ljude Ozbiljne su Izazivaju publicitet. 3. Koja je. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste da pogledate u Vašu dnevnu listu «onoga što trebate uraditi» i da najprije pristupite najtežoj stvari na listi. Jedna od najvećih barijera u efikasnom upravljanju vremenom je odugovlačenje ili stavljanje posla na stranu. na primjer. Nakon toga se glasnogovornik može baviti medijima sa samopouzdanjem i autoritetom. Kakva god da je priroda krize. za neku drugu je tek manji izazov.3 Komunikacije u krizama Krize je jako teško definisati. Ljudi ostavljaju poslove po strani pošto:• Im ne predstavlja nikakav izazov • Ih smatraju preteškim • Ne znaju odakle da počnu.

obučen. Učestvujte u aktivnostima zajednice i pomozite u lokalnim pričama. Neka telefonski brojevi cijelog osoblja budu dostupni. • Razvijte dobre odnose i uspostavite redovne kontakte sa lokalnom i regionalnom štampom i medijima. Odgovor na incident • • • • Sazovite cijeli tim za incidente Prikupite činjenice i porijeklo stvari. dva senior člana sekretarskog osoblja. radnika na održavanju i telefonskog operatera. Dovedite da Vam pomognu – odgovarajuće šefove odjeljenja i ostale relevantne osobe.Ključna pitanja koja se trebaju postaviti kada se procjenjuje kriza • • • • • • • • • • • • Kakva je kriza? Šta se tačno desilo? Da li postoji fundamentalan problem? Je li to vidljivi dio problema? Mogu li se stvari pogoršati? Koliko loše mogu postati? Kakva će biti reakcija? Koliko će potrajati da se kriza otkrije? Šta je ovdje u opasnosti? Šta bismo mogli izgubiti? Da li smo bespotrebno zabrinuti? Možemo li angažovati neku podršku? Ko je drugi uključen? Može li se neko drugi kriviti? Možemo li prebaciti žarište nedje drugdje? Kakav je finansijski efekat krize? Akcije koje se mogu preduzeti. ali ukoliko to nije slučaj starješine bi trebale pružiti priliku nekome ko je sposoban za držanje govora. tako da budete spremni za krizu. šefove odjela. • Uključite predsjedavajućeg ili direktora. • Razjasnite uloge i obučite ih o vašoj proceduri upravljanja krizom • Provodite godišnju realnu vježbu u obuci – ko-koordinisanu od strane direktora. doprinosio planiranju aktivnosti i zvuči samouvjereno i autoritativno. Potvrdite i proglasite službenog glasnogovornika. predstavnika obezbjeđenja. Planirajte dodatne akcije:Neposrednu brigu ukoliko je uključena bilo kakva fizička povreda – kontaktirajte rodbinu Korekcija nedostataka Sprečavanje ponavljanja Dogovorite naredne korake za završne radnje. Procijenite dostupne informacije. To može biti predsjedavajući ili direktor. Odredite jezgro tima za upravljanje incidentima (zvuči bolje od krize). kada se pojavi. 14 • • • • • • . Obučite Vaše telefonske operatere. • Stvorite 24-satnu obuku PRONAĐITE TIMSKI PLAN.

Razmišljajte o obezbjeđenju Vaše zgrade – da li postoji potreba za dodatnim osobljem obezbjeđenja. Ukoliko je vrijeme. Odlučite da li ćete održati pres konferenciju. Simpatije. kako ne bi od medija saznali šta se dešava. telefonima i pristup toaletima. Prvo informišite svoje osoblje.• • • • • • Inicirajte kompletnu istragu Dogovorite izjavu za medije (preko glasnogovornika). Detaljno uputite telefonske operatere. ukoliko je neophodno čak i na svaki sat. Kažite da ćete mu se javiti čim prije budete znali činjenice – i to uradite! Ukoliko odlučite da održite pres konferenciju – koristite prostranu prostoriju. i Zabrinutost. Podsjetite ih o povjerljivosti i proceduri za bilo kakva ispitivanja. tako da se televizor i radio mogu uključiti za napajanje zvuka i da ne moraju stavljati svoje mikrofone na Vaš stol. Objavite vremenski raspored sastanaka. Druge stvari koje se trebaju razmotriti 1. gdje ćete pronaći ljude da bi se to obezbijedilo na adekvatan način. Pokušajte pronaći finansijska sredstva za plaćanje prekovremenih radnih sati. Snimajte sve poruke radi budućih referenci. Dodijelite specifične telefonske lokale za razna raspitivanja i pobrinite se da na njemu bude neko od osoblja. • • • • 15 . Obezbijedite osvježenje za svo osoblje koje radi dodatne sate. ne pretvarajte se da znate šta se dešava. Osoblje • • • • • Ukoliko se incident desio van radnih sati (što će vjerovatno biti slučaj). Izvjegavajte konstantne pritiske od strane medija tako što ćete objavljivati vrijeme informisanja. Uzmite u obzir bezbjednost domova i porodica uključenih osoba. kontaktirajte sve koji mogu u nečemu doprinijeti i neka započnu sa radom. ukoliko se problem trenutno dešava. Koristite neke kulise Vaše organizacije. Demonstrirajte – Brigu. 2. Svi kontakti se moraju vršiti preko glasnogovornika. Objasnite – Dodatne akcije Priznajte greške. Izbjegavajte iskušenje da drugi direktor ne interveniše. Mediji i javnost • • • Medijima pronađite ugodne prostorije sa osvježenjem. Da li incident treba liniju za pitanja javnosti? Ukoliko da. Održavajte redovne informativne sastanke. uredite PA sistem sa pojačivačem distribucije. Ne pokušavajte ih opravdati. Ukoliko Vas novinar zateče nepripremljene.

Empatija. Izvori. odgovornim. a ne da se osjeća inferiorno. Svi koji rade za organizaciju trebaju minimum znanja o tome kako organizacija funkcioniše i uslugama koje obezbjeđuje. koji se moraju dobro uslužiti. tako da se potrošač ponovo uvjeri pomoću kompetentnosti zaposlenika. sredstva koja su im potrebna – Osoblje ima izvore i više podsticaja da pruža dobru brigu o potrošačima. prevoz. BRIGA takođe predstavlja skraćenicu za komponente potrebne da se omogući osoblju da obezbijedi dobru uslugu potrošača: . Znanje bi se trebalo koristiti jako oprezno. i zabava. 4. • Da su ljudi koji rade za organizaciju jezgro njenog uspjeha. Javnim organizacijama su dati izvedbeni ciljevi usluge potrošača. i obezbjeđuje im obuku. prije nego da to tek onako odrađuje. Mnogi izložbeni panoi na javnim mjestima prikazuju njihovu posvećenost javnim uslugama. Stav. hoteli. Stav – ispravan stav je onaj koji prepozna kolika je važnost potrošača za dobrobit organizacije.USLUGA POTROŠAČA 4. (CARE – Competence – Attitude – Resources – Empathy) • Kompetentnost – potrošač treba vjerovati u kompetentnost i organizacije i njenih zaposlenika – oni vole osjećati da se nalaze u sigurnim rukama. prolazi kroz sve savremene reforme javnog sektora. Izvori – Osoblje bi trebalo imati pristup opštim informacijama. Od nadležnih vlasti u BiH se zakonom zahtijeva da obezbijede informacije o okolinskim pitanjima i da izvode vježbe javnih konsultacija za investitore. Ukoliko svi zaposlenici razumiju ciljeve i misiju organizacije za koju rade. zaključila da su između ostalog ubjeđenja odličnih organizacija:• Važnost interne komunikacije. Još 1982 godine je studija Petersa i Votermana. i korisniku bliskim javnim tijelima. Na zapadu postoji velika potražnja za efikasnim. to im pomaže da se bliže povežu sa potrošačem. «U potrazi za odlikama». koji zauzvrat mogu vježbati uticaj na isti način na koji bi to radili u poslovnom preduzeću. koje se mogu davati potrošačima i koliko je moguće više informacija o posebnim računima 16 • • . Ukoliko organizacija vodi brigu o dobrobiti svog osoblja. Trenutno u mnogim zemljama većina oblasti javnog sektora još nije razvila programe brige o klijentima i neophodnu obuku za njihovo osoblje.Kompetentnost. vrijednuje inpute osoblja u organizaciji.1 Uvod Važnost dobre usluge potrošača je prvo shvaćena od strane privatnog sektora u industrijama koje imaju neposredne kontakte sa potrošačima koji plaćaju kao što je maloprodaja.2 Briga BRIGA je veoma važna riječ u usluzi potrošača. Ideja da su građani kupci. Od obezbjeđivača usluga javnog sektora se sada traži da zadovolje potrebe i očekivanja klijenata.

Isto tako potrošač može neposredno odmjeriti da li je član osoblja zainteresovan za raspitivanje. Empatija se tiče razumijevanja – Dobar odnos se formira kada se osoblje može postaviti na mjesto potrošača i tako razumjeti kako se oni osjećaju. koja mogu imati uticaj na poslove i porodice u njihovoj oblasti. Obezbjeđenje stolica u čekaonicama. Postoje stvari koje mogu stvoriti lošu atmosferu. oni koji svakodnevno rade sa interesnim stranama i javnosti. koja se ponekad može poboljšati sa minimalnim organizacionim trudom – stvari kao na primjer: • U radnjama ima osoblja. informacije koje ljudi mogu čitati dok čekaju. • Efikasan sistem interne komunikacije u potpunosti informiše cijelo osoblje. • • • • • Morate slušati klijente i saznati šta im je potrebno Potrošač nije uvijek u pravu. Detalji koji mogu napraviti razliku:Govor tijela – Član osoblja može obično prilično brzo odrediti raspoloženje potrošača po njihovom govoru tijela. Organizacioni govor tijela – ovo se odnosi na cijelu atmosferu koju kreira organizacija. da izgrade svoj sopstveni organizacioni govor tijela koji predstavlja okolinu u kojoj je potrošač uslužen na najpokorniji način. koju klijenti takođe mogu preuzeti. tako da imaju informaciju za rukovođenje.• poreskog obveznika o kojem se raspituju. npr. • Niko ne odgovara na telefone. ali postoji red i nema mjesta da se sjedi i čeka. onoliko koliko to tehnologija koja im je dostupna dozvoljava. a ipak na kraju oni plaćaju Vaše plate Postupajte sa internim potrošačima na isti način kako biste to radili sa eksternim Srdačno primajte žalbe Nezadovoljni klijenti imaju više prijatelja od onih zadovoljnih Ministarstva za okolinu i opštine trebaju osigurati da osoblje prve linije. itd. ali način na koji im govorite da nisu u pravu može dovesti do raznih stvari. 4. posjeduju sva sredstva koja su neophodna kako bi se obezbijedila zadovoljavajuća usluga potrošača. posebno okruženje i usluge koje su dostupne u oblastima koje su dostupne građanima. ali mnogo truda je neophodno da se uloži od strane organizacije i njenog osoblja ukoliko se želi obezbijediti ovakva usluga. 17 . te su oni jako dobro informisani o aktivnostima i promjenama prije nego što ih to upita klijent • Tehnologija koja obezbjeđuje najbrže moguće okretanje pitanja klijenata • Obuka – kako najviše iskoristiti tehnologije koje su Vam dostupne • Informacioni priručnici o speciifčnim okolinskim pitanjima. I to se treba imati na umu. Oni se identifikuju sa potrebama. Vrijeme je takođe veoma vrijedan izvor. Menadžment bi trebao osoblju dozvoliti dovoljno vremena da posvete svakom potrošaču dovoljno pažnje.3 Dobra usluga potrošača Obezbjeđivanje dobrih usluga potrošača oko 50% predstavlja zdrav razum. aspiracijama i frustracijama potrošača. studiranje i korištenje kao referencu • Mogućnost da se prisustvuje Radionici na temu "Tehnike usluživanja potrošača" • Obaveza vladinih vlasti.

• Dugotrajni propusti prije nego što potrošač dobije odgovore na svoja raspitivanja.• Postoji osoblje na drugoj strani radnje ali oni ne obraćaju pažnju na potrošače. • Osoblje koje ne zna gdje ili kako da dobije odgovore na njihova pitanja. itd. 18 .

u korist organizacije i klijenta Nikad ne potcjenjujte znanje. Zlatna pravila • • • • • • • • • • Komunikacija može biti uspješna samo ako predstavlja dvosmjeran proces Istražite predmet i definišite ključne poruke Ocijenite informacione potrebe prije definisanja rješenja Ciljajte na različitu publiku Stalno ponavljajte ključne poruke kroz sva dostupna komunikacijska sredstva Izgradite «kućni stil» Dobra interna komunikacija mnogo povećava šansu uspjeha u komunikaciji sa klijentima Osiguravanje obuke vodi ka maksimalnom korištenju dostupnih komunikacijskih tehnologija.EKSTERNA KOMUNIKACIJA 5. nikad ne koristite žargon. 19 . ali nikad se ne ponašajte na snishodljiv način Uvijek prezentirajte svu komunikaciju na način blizak korisniku.

godine. Različiti oblici istraživanja se koriste u zavisnoti od cilja. obično neka nezavisna kompanija vodi ove fokus grupe. Ukoliko se fokus grupe naruče od strane Vladinog ministartva. kao što je i lokacija ovakvih grupa. koji su posebno korisni ukoliko postoje dvije uključene strane. Podrobni intervjui su «jedan-na-jedan» intervjui koji se vode sa presjekom učesnika. korištenjem dogovorenih odabranih pitanja. Ukoliko je cilj da se dođe do statističkih informacija. Dvije glavne metode u sprovođenju ovakvih istraživanja su fokus grupe i podrobni intervjui. Ove vrste intervjua se relativno lako vode i mogu dati veoma koristan snimak trenutne situacije – ovakvi intervjui se često izvode u vezi sa fokus grupama. izvlačenje stvarnih mišljenja učesnika čiji identitet ostaje povjerljiv. Ukoliko treba jasno preraditi ove poruke onda se treba provesti istraživanje kako bi se doznalo koji su to potrebni aspekti predmeta većine informacija. u maju 2004.1 Važnost pitanja i odgovora Ukoliko želite da komunikacija bude efikasna onda se ključne poruke moraju definisati za različite ciljne grupe. najefikasniji način da se dobije presjek stvarnih mišljenja ljudi i dubina znanja o bilo kojem posebnom predmetu. KVALITATIVNA. 3 prava istraživanja:1. presjek koji je određen od strane organizacije koja je naručila istraživanje. Fokus grupe predstavljaju duboke diskusije među grupama od 10 do 12 ljudi. Moderator obezbjeđuje glavni izvještaj uskoro nakon što se završi rad sa fokus grupama a kompletan konačni izvještaj se predaje nekoliko sedmica poslije. Može biti dopunjeno podrobnim intervjuima. Ovakva vrsta kvalitativnog istraživanja u cijeloj zemlji se već koristila kako bi se doznale informacione potrebe građana BiH o okolinskim pitanjima. Efikasno vođenje ovakve grupe predstavlja jako vješt zadatak. na primjer vlada i javnost ili menadžment i osoblje ili osoblje i potrošači. 20 . vjerovatno bi tome odgovaralo istraživanje javnog mnjenja. KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete 6. Pravi uzorak 3. Ovaj tip istraživanja se najčešče koristiti kako bi se odmjerilo razumijevanje određenog predmeta. da se izmjeri procenat podrške prijedlogu. Jednom kada se ključne poruke definišu one se moraju stalno ponavljati na svim mogućim medijima.ISTRAŽIVANJE 6. za na primjer apolitičnu stranu. Prave akcije koje prate analizu. Prava pitanja 2.2 Kvalitativno istraživanje Najjednostavnije. koristi se kvalitativno istraživanje koje obično koristi fokus grupe kao svoje glavno sredstvo. Da bi se dobila kvalitativna informacija i temeljna mišljenja ispitanika. vrste informacije koja je potrebna. adekvatno je kvantitativno istraživanje.

dobro. Ove ankete su posebno korisne kada se vode lokalne informacione inicijative a rezultati se mogu koristiti da se zadovolje interesi lokalnih medija za informacijama koje pokušavate raširiti. poštanskom isporukom presjeku stanovnika određene geografske oblasti kao što je oblast pokrivena od strane Oblasnog poreskog komiteta. respondent može biti upitan za njegovo mišljenje o nivou određene usluge koja se obezbjeđuje i dao bi mu se sljedeći izbor opcija: odlično. e-mail adresa. dajući širok dijapazon reakcija na svako pitanje. Mnoge kompanije u CIS zemljama i istočnoj Evropi jako uspješno izvode ispitivanja javnog mnjenja preko telefona. oglasu. «Lice u lice» intervjui teže davanju najboljih rezultata. metodom koja je za njih najpogodnija – POVRATNE INFOMACIJE. web stranica. ukoliko se anketni listići neće lično pokupiti. onda se javnosti mora pružiti svaka mogućnost da postavljaju pitanja organizaciji i da daju svoje komentare. emisiji. Ispitivanja javnog mnjenja su konstruisana na takav način da se može dobiti velika količina statističkih informacija. «crveni telefon» ili Call centar. na primjer provođenje na presjeku osoblja organizacije kao što su npr. te stoga ne postoji ozlojeđenost građana na telefonska ispitivanja. okolinska ministarstva. Izvode se od strane profesionalnih kompanija sa mrežom obučenih intervjuista kroz cijelu zemlju i veoma su skupi. broj faksa. Ovakva anketa je provedena od strane CARDS Projekta – anketa lokalnih stanovnika kako bi se saznalo njihovo mišljenje o pitanjima kvaliteta vazduha. telefonsko ispitivanje javnog mnjenja ima reputaciju netačnosti. Na primjer. ili isporučivanjem određenoj kategoriji potencijalnih respondenata.5 Povratne informacije Ukoliko se treba postići efikasna komunikacija sa segmentom javnosti. loše. To je iz razloga što još uvijek postoji određeni faktor iznenađenja respondenta da je neko zainteresovan za njihova mišljenja i njima je drago što ih mogu dati. Različiti detalji različitih medija za stvaranje povratnih informacija bi trebali biti dati. s obzirom da oni koji su motivisani za telefoniranje namjeravaju imati stečena prava. na primjer interesnim stranama. Što je veći uzorak to su statistike tačnije. na primjer interesnim stranama.6. Generalno. Mogu se koristiti za interno ali i eksterno istraživanje. a takođe ih se ne zove nekoliko puta kao što to rade horde kompanija koje prodaju sve od prozora do osiguranja.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije Zasnovani na odgovorima na pisane upitnike.3 Kvantitativno istraživanje Ispitivanje javnog mnjenja. 6. Može se izvoditi na mnogo načina. 21 . ili informacionom dokumentu. a koverta za povrat popunjene ankete bi takođe uvijek trebala biti isporučena. veoma dobro. 6. dadatku u novinama. zadovoljavajuće. provođenje zaustavljanjem ljudi na ulici ili putem telefona. na primjer poslodavcima koji upošljavaju više od dvadeset ljudi. Ne bi trebalo biti manje od pet a više od deset pitanja na anketi. veoma loše. • • Svaka komunikacija nadležnih okolinskih vlasti na svim nivoima treba imati povratne informacije o tome – bilo da se radi o letcima.

da se riječima političara ne može vjerovati – Međutim. STOGA. Ukoliko se zahtijeva opšta okolinska informacija. onda će i drugi moći imati tu šansu. 22 . Ukoliko je to specijalizirana informacija. onda se to treba razaslati od strane koordinatora za komunikacije. nego da čitaju informacione dokumente koji su pripremljeni od strane vladinih tijela.6 Odgovorena pitanja Pitanja na koja je odgovoreno predstavljaju veoma korisna sredstva publiciteta. koja je lako dostupna. 6. ukoliko se o tome izvijesti u novinama onda to mora biti istina! Ljudima je mnogo interesantnije da čitaju o stvarnim pitanjima i iskustvima ljudi. Na pitanja bi se trebalo odgovoriti na ličnoj osnovi.• • Treba postojati prijateljska indikacija da su pitanja i komentari dobrodošli – na primjer «Recite nam Vaša pitanja i zabrinutosti». To je ista situacija kao što se često može primijetiti. pošto oni javnosti predstavljaju realnost i šansu da ukoliko neko treba odgovor na neko pitanje. Komentari bi se trebali prikupljati i analizirati od strane koordinatora za komunikacije i koristiti pri izradi budućih informacionih materijala. pitanje bi se trebalo proslijediti stručnjaku za taj predmet kako bi odgovorio na pitanje. ZA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ODGOVORI BI TREBALI BITI:• • • • Postavljeni na web stranici Objavljeni u letcima i biltenima Objavljeni u dodacima novina Korišteni kada se istražuje materijal za masovne medijske kampanje.

Ovo je obloženi papir. Bilteni i novine se mogu izrađivati na lokalnom nivou i mogu biti samofinansirajući. papira i težine. je uglavnom vršeno od strane NVO-a ili projekata vođenih od strane stranih donatora. Kvalitet roto-papira zavisi od prirode. • Roto-papir. Dolazi u bijeloj boji i može se natapati bilo kojom bojom. Deset grama teži papir može napraviti veliku razliku na konačnom proizvodu i obično košta malo više. koji ima sjajan izgled i osjećaj. CARDS Projekat «Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom». pošto se štampa na obje strane. ukoliko se obezbijedi oglašavanje koje može pokriti troškove njihove izrade. kroz Observatorij koji se trenutno uspostavlja. Skuplji je. • Ofset Papir. A4 format papira se može koristiti na ofset.2 Bilteni i novine Ovo je efikasan i ekonomičan način širenja informacija. Kako izraditi lokalni Bilten? 1. reizografu. Postoji nekoliko načina korištenja komunikacionih sredstava na lokalnom nivou. ponekad se isjeca na A4 format.1 Komunikaciona sredstva koja se mogu koristiti u lokalnom kontekstu Informacije o okolinskim pitanjima trenutno nisu lako dostupne. Kako okolina bude postajala sve veći prioritet na političkim i javnim agendama tako će nadležni organi morati više na tome raditi zajedno sa okolinskim organizacijama. Prikupljanje i širenje većine informacija koje je do sada rađeno. ali proizvodi elegantniji efekat. namjerava proizvesti mjesečno pismo za sve one koji učestvuju u okolinskoj komunikacijskoj mreži – vladina tijela. što ne poboljšava izgled konačnog proizvoda. Izaberite najbolji kvalitet koji Vam je dostupan. agencijama i NVO-ima kako bi se inicirala dvosmjerna komunikacija o okolinskim pitanjima. ali se jako rijetko koristi na širokom formatu (kao na primjer za Panoramske Novine) pošto je ova veličina prevelika i nepraktična za rukovanje. Može se isjeći na različite veličine. a koja se mogu izfinansirati Vašim budžetom. što je obično najjeftinije. 23 . interesne strane i druge zainteresirane.LOKALNE KOMUNIKACIONE INICIJATIVE 7. 7. Format i štampanje Ovo može naširoko varirati i zavisi od štamparskih postrojenja koja su dostupna na lokalnom nivou. A4 format sa dvije strane ili A3 format presavijen na A4 format. • Ilustracioni Papir. kako bi se prikupile i raširile vijesti i saznanja. Inicijalno započnite sa samo 4 stranice a zatim dodajte više kada budete imali više kopija. Najuobičajenija veličina koja se koristi za biltene jeste tabloid formata (dnevnog lista malog formata – A3 format otprilike). Savjetuje se 80 gramski papir. Ima laganiju teksturu i stoga je neophodna veća težina. aparatima za kopiranje. kao što je to nekad bilo u BiH. Kroz tanji papir će se sve providjeti.

itd. bilo da se radi o nekoj određenoj stvari ili više uopšteno. Napravite šablon koji će odgovarati broju priča na formatu biltena koji ćete koristiti. Ukoliko odlučite da ne dijelite svaku priču sa linijama onda ih možete staviti u kutije – ili ukoliko Vaša publikacija zadržava formu stvarnog novinskog lista. Jednostavna lokalna anketa će proizvesti više nego dovoljno vijesti za jedan bilten i to će takođe biti i vijest koja je relevatna za lokalne građane. Naslovi ne moraju biti na vrhu priče. Koordinacioni odbor za okolinu. POVRATNE INFORMACIJE – Uvijek pozovite čitaoca da Vam iznese svoje poglede. čitalac može vidjeti da namjeravate nastaviti sa izdavanjem. Onda povećavate veličinu ako imate više kopija i izvora. mogu se poravnati u desno ili u lijevo. faksom. • Pokušajte ne miješati previše različitih oblika slova. Koristite sve dostupne izvore informacija – Observatorij. sve nadležne vlasti. uvjerite se da ste zadovoljni sa naslovom. malim odstupanjima od normi se dodaje na interesu i karaktera publikacije. web stranicom. zbog njihovih mišljenja i briga. e-mail-om. Ukoliko namjeravate da izradite serije letaka. Naprimjer 4 stavke na jednom listu A4 formata. Ovo će stvoriti jaku impresiju u konzistentnosti. • Korisni savjeti pri pisanju biltena • Izaberite boldirani naslov. Sadržaj • • • • Odlučite koliko predmeta/priča/poruka želite raširiti na Vašu ciljnu publiku. sa ravnomjerno raspoređenim tekstom. Nevedite detalje o svim načinima dostavljanja povratnih informacija. itd. odlučite koliko ćete stavki postaviti na jednoj strani. • U gornjem desnom uglu stavite «Broj izdanja». Ostavite dosta prostora za glavnu priču. što je 4 stranice ili jedan list A4 ofset formata papira koji čini samo 2 stranice.• Veličina – Najmanji. i na taj način zbunjuju čitaoca. NVO-e i interesne strane. 2. čitalac se neće truditi da nastavi čitati ostatak letka. Ne moraju uvijek biti velika slova – mogu i mala i velika slova – već ono što je čitljivije s obzirom da je lakše prepoznati određene oblike riječi. postavite stavke u kolumne sa jakim podnaslovima. • Smislite privlačne naslove i boldirajte ih što je moguće više – Ukoliko je naslov dosadan. Na to se uvijek skreće pogled pri prvom pogledu na publikaciju. Da biste dobili različite efekte ne morate mijenjati fontove. Koristite jedan font (najviše dva) i mijenjajte ih 24 . jer bi on trebao biti isti na svakom letku. Postavite dobro definisanu liniju tako da se priče ne stapaju zajedno. • Sljedeće. obično na gornjem lijevom uglu. jedan list biltena tabloid veličine.

Vaš štampar će vas o tome moći posavjetovati. a zatim možete završiti konciznim zaključkom – moguće je i pitanjem kako bi se čitalac ostavio u razmišljanju. Trebale bi biti kratke i elegantne. zdravstvo. karikature. ali na obojenom papiru. ukoliko fondovi to dozvoljavaju – mogu se razaslati poštom ili se mogu ubaciti u najpopularnije lokalne novine – obično za jako mali ili nikakav trošak.korištenjem verzija italic. čak i obični tip izgleda dobro kad se malo uveća. • Ponekad umjesto pisanja paragrafa pokušajte postaviti stavke poprijeko korištenjem uvodne rečenice koja vodi ka određenim paragrafima – kratke. Ne pravite grafike prevelikim – ne bi trebali dominirati publikacijom. to jednostavno čini da čitalac poželi nastaviti čitati i dalje – nadamo se! Budite oprezni kada koristite fotografije. na primjer obrazovne institucije. kako bi se smanjili troškovi. • • 25 . Bilteni bi se trebali nalaziti na informacionim pultovima lokalnih vlasti. Ne želite izgubiti dragocjen prostor sa pozadinom koja se direktno ne odnosi na priču. odsječne rečenice koje tačno ocrtavaju odvojene stavke. pružajući čitaocu najviše moguće informacija korištenjem najmanjeg mogućeg broja riječi. Takođe neke novine vrše dostavu od kuće do kuće za jako nisku cijenu. Već ćete imati dobru ideju o stavkama koje koristite. Ukoliko je neophodno štampanje. ovo zahtijeva email bazu podataka koja se treba prikupiti. • Trebate li napisati i dodati tekst. itd. biblioteka i bilo kojih drugih prigodnih javnih mjesta. banaka. štampanje na obe strane na bojenom ofset papiru od 80 grama kako bi se isticalo. Ovo zahtijeva trud. fotografije. To takođe znači da se ne zahtijeva štampanje. Postavljanjem «zabavnog» grafika u nekoj stavci koja se odnosi na lokalno pitanje ne trivijalizuje stvar. bold.ne stisnute ili razvučene. crtane animacije ili loga. Crvenu ili plavu) pokušajte ne koristiti fotografije – plave ili crvene slike ljudi nisu prihvatljive oku. bold italic. onda bi trebalo biti u jednoj boji – crnoj. Veličina slova u uvodniku prosječnog lista je onoliko mala koliko to budete mogli izvesti. ako štampate letak bez korištenja crne tinte (npr. ali lokalnoj vlasti omogućava jednostavan način kontaktiranja nekih od najbitnijih interesnih strana. • Grafika – to mogu biti obični linijski crteži. Štampanje i distribucija • Jedan od najlakših načina da se distribuira bilten jeste e-mail-om. Da biste dodali varijaciju možete štampati crnom tintom. Da se distribuira bilten. ali one bi trebale biti napisane tako da se uklapaju u prostor . 3. pošta. Takođe. kompanije koje obezbjeđuju stručne usluge koje su potrebne za okolinske procjene. Ne pravite premala slova. Međutim. NVO-e. Postarajte se da su postavljene na pravo mjesto.

3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci • Izvještaji o stvarnom stanju – Oni uzimaju određenu temu i objašnjavaju u seriji zaglavlja. • Lokalne baze podataka novinara. a mogla bi se napraviti i redovna mjesečna kolumna u njegovim novinama pomoću koje se mogu širiti vijesti iz oblasti okoline u lokalnoj oblasti. trebalo bi se pripremiti saopštenje za javnost (Pogledajte odjeljak Vještine komunikacije) i ukoliko je senior glasnogovornik ili određeni gost na raspolaganju. TV i časopisima. Njihova proizvodnja bi trebala biti jednostavna i jeftina. • • • • 26 . radijskim. štampanim. i proizvođača sa imenima i e-mail adresama. štampani u crnoj boji na različitom bojenom ofset papiru. odnosno na veoma jednostavnom jeziku prezentiraju detalje o nekoj temi. tako da se može izgraditi odnos povjerenja između lokalnih vlasti i lokalnih medija. uobičajeno. Letci – I oni bi takođe trebali biti upućeni na samo jedan predmet. Ponedeljak je rok za izdavanje publikacije četvrtkom). Korištenjem recikliranog papira za okolinska pitanja. kad god se stvori neka vijest trebala bi se pružiti prilika ključnim akterima na lokalnom nivou da daju intervjue svim lokalnim medijima. S obzirom na rokove večernjih novina teško je osigurati da se saopštenje za javnost koje je namijenjeno za objavljivanje u određenim večernjim novinama u stvari koristi veče prije. tako da se nalazi na odgovarajućem novinarskom odjelu kada oni stignu na posao. Flajeri – su jednostavni letci sa jednom porukom koji bi se proizvodili na sličan način kao što se radi izvještaj o stvarnom stanju. Kako se aktivnosti u oblasti okoline stalno povećavaju. bi se trebale prikupiti tako da se informacije mogu lako i brzo širiti na njih. Ukoliko će proizvodnja letka biti masovna onda se mogu dobiti dobre ponude i za štampanje u boji na iliustracionom papiru. Rokovi – U slučaju sedmičnih novina rok je. trebala bi se održati pres konferencija (detalji u odjeljku Vještine komunikacije) za sve lokalne medije.7.4 Korištenje medija što je više moguće Slobodan publicitet. Kada se desi neki veći događaj. Lokalni mediji se nastavljaju razvijati u BiH i to bi se trebalo maksimalno iskoristiti. dva ili tri dana prije izdavanja publikacije (npr. Vrijedno je truda lokalnog koordinatora za komunikacije da ubijedi izdavača lokalnih novina da obezbijedi najviši mogući profil okolinskog aktera u lokalnoj vlasti. i trebali bi se maksimalno koristiti grafici i fotografije kako bi se ilustrirale ključne poruke. ili daju pitanja i odgovore. • • 7. Koordinator za komunikacije bi trebao upoznati sve lokalne novinare i izdavače. izdavača. iako ovo još uvijek nije dostupno u BiH i može biti pretjerano skupo.

Tekuće vježbe javnih konsultacija su sada takođe neophodne u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu. Sekundarna okolinska legislativa će uskoro biti spremna za javne konsultacije i zbog toga će biti neophodno da se organizuju radionice i seminari tokom narednog perioda. 27 .7. i investitore i postojeće biznise o njihovim obavezama prema okolinskom zakonodavstvu. Svi detalji o tome kako se trebaju voditi ovi događaji su objašnjeni pod Odjeljkom Vještine komunikacije.5 Vođenje radionica i seminara Veoma bitan dio komuniciranja na lokalnom nivou jeste da se ukratko informišu interesne strane o okolinskim pitanjima.

itd. koje odgovaraju principima učenja za odrasle osobe. trebaju se prodiskutovati i o njima odlučiti • Da se definišu i pripreme studije slučaja • Pripreme aplikacije • Primjeri i pomoćni materijali prikupljeni • Pripremljeni upitnici Kapaciteti na mjestu održavanja: • Veoma dobro opremljene prostorije sa logističke i akustičke tačke gledišta • Grafoskop. Organizacija nekih radionica će se ponekad raditi uz pomoć eksperata. Svaka lokalna vlast će morati organizovati ovakve događaje kao dio vježbe javnih konsultacija na sve češćim osnovama. video prezentacije.učesnicima.pitanja i odgovori. itd. sesije .VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA 8. 28 . • Podrška za obuku (odštampani materijali). jedna kopija za svakog učesnika seminara • Dodatni informacioni materijali. Na ovaj način proces komunikacije postaje lakši usljed simultane upotrebe 3 komunikaciona kanala i direktnim uključivanjem učesnika u proces. grafoskop. ekran. takođe pripremite oglas za radionicu koji se može objaviti u lokalnim novinama. flipčart.).1 Radionice i informisanje Radionice bi se tebale voditi na interaktivan način. i pošaljite sa pozivnicama za učešće . povećava se uticaj i daje se učesnicima šansa da bolje razumiju koncepte i njihovu primjenu. itd. ili na primjer ako je radionica za lokalni biznis sektor da se pošalje lokalnoj Privrednoj komori. Ukoliko se radionica organizuje za članove javnosti. • Flipčart. . prezentacije od strane učesnika. Pripremite program za radionicu koji uključuje vrijeme i mjesto radionice i predmeti koji će njome biti pokriveni. a ne interno osoblje. korištenjem modernih tehnika (rad u grupama. Iskoristite bilo koje dostupne podatke u bazi podataka okolinske mreže komunikacija radi distribucije pozivnica. • Slajdovi.) i sredstava obučavanja (video projektor. Treneri će se uzimati iz redova lokalnih eksperata za okolinske procese i okolinske projekte. Inicijalne pripreme: • Interaktivna radionica je opšta karakteristika • Tematski problemi koji se trebaju staviti na dnevni red seminara. Sljedeće napomene će poslužiti kao korak po korak vodič za one koji ove događaje moraju organizovati bez vanjske pomoći i takođe se mogu koristiti kao vodič za buduće organizatore.

Ukoliko vam nije dostupan Microsoft program. a jedan član grupe bi trebao biti postavljen za vođu grupe. Time ćete postići bolji efekat. Mjesto održavanja i prostorija Preferira se centralna lokacija za osobe koje će prisustvovati sesiji. a tople i sparne prostorije povećavaju šansu da Vam učesnici zaspu! Kada postavljate prostoriju koristite pozadinu koja prezentira okolinsku poruku koju promovišete ukoliko je to moguće. kao što su npr. To zavisi i od tipa projektora koji je dostupan na mjestu održavanja radionice. jako je važno da se uradi prezentacija na što je moguće jasniji način i korištenjem vizualnih pomagala. Studije slučaja Ove vježbe su napravljene kako bi svi koji prisustvuju radionici aktivno učestvovali i razmišljali kako bi rješili problem u njihovim okolnostima. oni se mogu pripremiti na drugi način obrade riječi ili nekim drugim kompjuterskim paketima. Dodatni materijal.Power Point i vizualna prezentacija Ko god da su učesnici radionice. Kafe pauze i pauze za objedovanje bi se trebale održavati u različitim prostorijama od Vaše radne. svaki slajd ili strana se treba iskopirati i obezbijediti za svakog učesnika. obezbjeđujući pozadinu i okolnosti pod kojima se određena radnja treba preduzeti kako bi se završio zadatak ili rješio problem. s tim da nisu prigodni u slučaju kada se svi učesnici ne mogu vidjeti. ili na disketi preko laptopa. pobrinite se da svi imaju dobru vidnu sliku i da imaju čašu vode na svom stolu. se takođe može dati učesnicima za njihove dugoročne reference. koji će to sa sobom nositi i tako imati cijeli rezime sesije. Jako su važni i dobra provjetrenost i razumna temperatura . Svakoj grupi/udruženju se daje scenario i trebaju 29 . Ukoliko postoji baš za trening odvojena prostorija onda je to od velike koristi. na primjer. Mnogo je lakše da se objasni kako da se popuni neki obrazac ukoliko je on prikazan na ekranu ispred publike. Samo mali procenat publike će prepoznati Vaše poruke u okviru tabela. Jednom kad definišete Vaše zabilješke za nastavu o predmetima o kojima je odlučeno iz sadržaja programa. Umjesto toga koristite lijepe dijagrame o istim podacima. Ovo se može uraditi i korištenjem slajdova ili flipčarta. Prostorije kakve se obično nalaze u opštinskim zgradama sa stilom pozorišta ili velikih stolova. ali gotovo svi će ih prepoznati preko dijagrama. onda trebate pripremiti naslove i podnaslove u power point-u u vidu slajdova. Ilustracije se takođe mogu pripremiti korištenjem debelih markera na flipčartu ispred Vas i ključne riječi se mogu napisati na flipčartu u toku prezentiranja na sesiji. sa ne više od 10 ljudi u svakoj grupi. ukoliko je to moguće. odnosno da li ćete pripremiti slajdove koji će se koristiti na grafoskopu. na video BIM-u (preko video projektora). Pomoćni materijali Koja god vizuelna sredstva koristite. Trener bi trebao predstaviti realističan scenario za učesnike u publici.hladne prostorije podstiču pažnju učesnika. Takođe. Prostorije bi trebale sadržati stolove za kojima bi učesnici sjedili i takođe bi se trebale obezbjediti olovke i papiri. Učesnici radionice se zatim dijele u grupe. brošure ili letci. kada pripremate Power Point prezentacije pokušajte izbjeći tabele sa mnogo podataka.

onda postavite obimnu studiju slučaja na kraju prvog dana o kojoj bi se zatim izvještavalo narednog jutra. Na pozadini prostorije bi se trebala postaviti ključna okolinska poruka koju promovišete. 8. i trebala bi se nalaziti iza govornika. Ovo stavlja akcenat na takmičenje između grupa u cilju izrade najboljeg rješenja koje bi se prezentiralo. Može se obratiti velikom broju ljudi u jako kratkom vremenskom prostoru. Onda se cijela grupa ponovo okuplja i vođa tima svake grupe izvještava grupu o scenariju koji im je zadat i koje radnje oni namjeravaju preduzeti. 30 . kako bi se diskutovalo koje radnje će preduzeti da se prezentira scenario (dozvolite najmanje 20 minuta). a obično pokrivaju mnoge teme jednog sveobuhvatnijeg predmeta. Ukoliko radionica traje duže od jednog dana. 8. a na njegov centar bi se trebao staviti cvjetni aranžman.3 Informisanje Ukoliko postoji potreba da se prošire informacije o jednom predmetu na ciljnu publiku na specifičan način onda bi informisanje predstavljalo mnogo pogodniju varijantu od radionice.se uzeti razdvojene prostorije.2 Lista provjere opreme Pomoćni materijali Postolje za flipčart Flipčart Slajdovi Grafoskop Laptop LCD Projektor (Video BIM) Mikrofoni Pult Stolnjak Cvijeće za glavni sto Mineralna voda Čaše Keksići Papir Olovke Makaze Selotejp Heftalica Bedževi sa imenima 8. Informisanje bi trebalo biti interaktivno. Prekrivač za sto bi se trebao postaviti na vrh stola (noge mogu odvraćati pažnju). • Mjesto održavanja treba biti pripremljeno. Mogu biti organizovani za pozvanu publiku ili otvoreni za javnost. dosta vremena bi se trebalo odvojiti za pitanja i odgovore iako obično nema dovolljno vremena za prezentaciju studija slučaja.4 Seminari i konferencije Predstavljaju vrstu informisanja koja se vrše tokom cijelog dana ili nekoliko dana. Ukoliko je publika velika onda bi bilo bolje da sjede u prostoriji pozorišnog tipa nego u prostoriji tipa učionice. Vizuelna pomagala bi se trebala pripremiti na isti način kao za radionicu.

5 Biti trener Neki korisne napomene: Vrijedi zapamtiti da: • Ljudi uče samo ako to žele. 2. Ukoliko su mediji samo pozvani da prisustvuju seminaru onda saopštenje za štampu treba biti napisano i potkrepljeno pomoćnim materijalom i naravno uručeno medijima. Unaprijed se treba odrediti osoba koja će predsjedavati seminarom i treba imati pripremljen dnevni red za predsjedavajućeg (pogledajte Odjeljak sastanci). uključujući program. trebalo bi se odlučiti da li da se tamo održi i pres konferencija. Seminar može biti otvoren za medije. Ukoliko su informacije koje se šire za najveću moguću publiku. 5. Na dan održavanja ova osoba će biti glavni koordinator. gdje oni mogu ostaviti i svoje stvari i da im to bude mala baza. Seminar će se vjerovatno održati u konferencijskom centru ili hotelu ili javnoj ustanovi i sva logistika i poslužiavenj jela i pića se treba unaprijed organizovati. Treba se srediti mala prostorija sa osvježenjem za govornike. 4. izrada i štampanje pomoćnih materijala za sve učesnike. • Najbolje uče u neformalnom i relaksirajućem okruženju. Kada se organizuje ovakav seminar ili konferencija jedna od najbitnijih stvari koja se mora imati na umu jeste da se nikad ne štedi na osoblju: 1. Tehničar bi trebao uvijek biti pri ruci kako bi postavio opremu dan prije održavanja i vodio računa o eventualnim problemima do kojih može doći tokom dana. Jedna osoba treba voditi računa o medijima. Treba biti i nekoliko pomoćnih radnika domaćina koji bi prenosili poruke i odvodili učesnike u prostorije za rad po grupama kada je to neophodno. ako čuju tu istu poruku 5 puta njihovo sjećanje se povećava na 90%. • Ljudi trebaju nove podsticaje svakih 10 minuta – te mijenjajte Vaše predavanje povremeno. ako imate pripremljene postere za seminar/konferenciju. Ukoliko je to slučaj. Najmanje jedna osoba treba dočekivati učesnike. • I POSEBNO – ljudi uče stvari koje su ponovljene nekoliko puta – istraživanja pokazuju da ukoliko osoba nešto čuje samo jedanput postoji 10% šanse da to pamti godinu dana nakon toga. barem jedan od govornika je osoba koja može dati izjavu medijima.• • • Takođe. svako uređenje mjesta održavanja seminara i opreme. Biće potrebna osoba koja će se brinuti o govornicima na dan održavanja seminara. Jedna osoba će biti organizator konferencije i vodiće budžet i logistiku konferencije. (Zelena soba). možete ih koristiti da ilustrujete ključnu poruku na različitim zidovima prostorije. 3. opskrbljivanje govornika sa svim potrebnim i staranje o njihovim zahtjevima. Nekome se treba dati odgovornost da se brine o potrebama medija u toku dana (za dalje detalje pogledajte Odjeljak Pres konferencija). 31 . 8. • Uče najbolje kroz praksu i diskusiju o tome šta uče. 6. zamoliti ih da se registruju i dati im foldere sa pomoćnim materijalima i bedževe sa imenima.

Idealno okruženje za predavanja na treningu će uključivati: • Odgovarajuća audio-vizuelna oprema • Dovoljno velika prostorija • Komforan namještaj – stolice. Kako bismo mijenjali naše predavačke stimuluse. • Započnite sa uvodnim «razbijanjem leda». pitajte učesnike da dalja pitanja napišu na papir. ljutnja. dijagrami. • Pamtimo stvari koje su međusobno povezane. Dodatno ukoliko je vrijeme za sesiju kratko.Ljudi neke stvari uče bolje od ostalih: • Upamtimo prvu stvar koju nam neko kaže. prikazi. • Upamtimo stvari koje su zadnje što nam neko kaže. tako da možete o tome diskutovati nakon posljednje sesije ili tokom faze evaluacije. U SVAKOJ FAZI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA ZA PITANJA I ODGOVORE. diskusija. grafici. praćene trenerovom demostracijom. stolovi. • Upamtimo stvari koje su ponavljanje ili ponovo pregledane. moramo se pozivati na različite emocije: • Vizuelne – slike. itd. • Slušne – pričanje. muzika. Onda ljudi koji se obučavaju imaju šansu da uvježbavaju vještinu prije nego što dobiju povratnu informaciju o svom trudu. itd. • Osjećanja – uključujući emocionalne odgovore kao što su na primjer bol. Na primjer pitajte ljude koji se obučavaju čime se bave šta očekuju da će dobiti od ovog treninga. • Dobre usluge pisanja • Sobna temperatura u prosjeku na 18º C • Dobro prozračena prostorija • Kafa i lagan ručak • Prirodno dnevno svjetlo Standardna struktura: • Objašnjavajte • Demonstrirajte • Vježbajte • Vodite i ispravljajte • Ovo uključuje objašnjenje nove vještine. Vaš glas je Vaše najvažnije sredstvo u obuci: • Govorite onima na kraju prostorije • Mijenjajte ton Vašeg glasa • Pričajte sa naglašavanjima i dramom • Ponavljajte ključne fraze 32 . izvanredne ili zapanjujuće stvari. • Pamtimo neobične.

Oni koji prisustvuju sastanku trebaju sjediti tako da čuju i vide jedni druge. Koristite ton svog glasa za dodavanje akcenta 6. Koristite dramatične pauze kako biste ostvarili efekat 7. Treba imati nekoga ko drži kontrolu nad sastankom. Ukoliko je broj učesnika mali prednost se daje okruglim stolovima. Budite sve vrijeme entuzijastični 9. Ukoliko se određena grupa ljudi sastaje prvi put. Koristite govor tijela kako biste naglasili ključna pitanja 5. Ukoliko se radi o sastanku grupe koja se sastaje na redovnoj osnovi onda vrsta rada neće mnogo varirati. uključivati ljude koji međusobno komuniciraju. • Prije sastanka se treba definisati njegova svrha i treba se postaviti pitanje da li će svrha sastanka biti postignuta kroz njegovo održavanje. a ta osoba je poznata kao Predsjedavajući. Pokažite ih! 1. Ukoliko je sastanak jedan od redovnih onda će se datum narednog sastanka odlučiti na kraju prethodnog sastanka. Koristite svoje zabilješke – ne skripte 2. ali svi oni trebaju postojati radi određene svrhe. Trebate biti malo nervozni 3.6 Sastanci Postoje različite vrste sastanaka. Ne brinite o tehničkoj tačnosti 10. bi trebao blisko sarađivati sa predsjedavajućim tokom cijelog procesa.• Mijenjajte brzinu govora (brzo za uzbuđenje. Gledajte u oči kada se nekome obraćate. 33 . Rezervišite prostoriju koja je komforna. • Korak-po-korak vodič: • • Definišite datum. sporo za naglašavanje i kontrolu) Izbjegavajte manirizam kao na primjer: • Igranje sa novcem u svom džepu • Hodanje kao tigar! • Konstantno ponavljane verbalne fraze • Pokušajte isključiti svoj mobilni telefon i telefone ljudi koji se obučavaju. Držite sesiju Vašeg treninga najjednostavije što je moguće 11. prva stvar koja se treba definisati u toku priprema jeste ko će biti Predsjedavajući. Organizator. Uključite sve ljude u diskusiju tokom predavanja. Ukoliko je broj učesnika veliki predlaže se pozorišni stil sjedenja. 10 glavnih savjeta za trenere – Nemojte ih samo reći …. 8. prikladna i neće biti prekida kao što su na primjer telefonski pozivi. Trebate prikazati dobru izvedbu kao trener 4. koji je često i sekretar predmetne grupe. Koristite humor ako možete 8.

5. Poštovani. 8. onda zabilješke na dnevnom redu predsjedavajućeg moraju biti konstruisane na način da postignu zahtjevani ishod. 3. pružajući najbolju moguću obavijest.• Sa predsjedavajućim se treba dogovoriti o stavkama koje će biti pokrivene dnevnim redom. Operativni komitet za okolinu Opštine Kakanj Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete sljedećem sastanku Operativnog komiteta za okolinu Opštine Kakanj. Susan Smith Sekretar Važnost dnevnog reda predsjedavajućeg Sastav dnevnog reda predsjedavajućeg može odrediti uspjeh sastanka. koji će se održati u prostoriji 403 zgrade Opštine Kakanj. u četvrtak 08. 7. Dnevni red 1. Samo predsjedavajući treba imati kopiju cijelog dnevnog reda. 6. Ukoliko je sastanak poslovni. Skraćene verzije se mogu dati drugim osobama koje sjede za stolom. Ukoliko je sastanak eksterni onda se moraju uključiti skraćene verzije biografija govornika gostiju u okviru dnevnog reda. Šema tipičnog dnevnog reda. 2. Svi detalji koji mogu zatrebati predsjedavajućem moraju biti napisani u njegovom dnevnom redu. Stoga organizator sastanka treba jako blisko sarađivati sa predsjedavajućim kako bi se napravio dnevni red koji zadovoljava njegove potrebe i ciljeve sastanka. juna 2004. 4. Nakon toga pripremite dnevni red i pošaljite ga osobama koje tom sastanku prisustvuju. Predsjedavajući treba na prvi pogled znati svaki pokret koji treba napraviti kroz svaki korak sastanka. Molimo Vas da nam preporučite ako imate neka pitanja koja biste željeli postaviti u okviru dole navedenog dnevnog reda ukoliko ne možete prisustvovati sastanku. Predsjedavajući treba svima na početku poželjeti dobrodošlicu za prisustvovanje sastanku i zahvaliti na kraju sastanka. 34 . Otvaranje sastanka i uvodne riječi predsjedavajućeg Zapisnik sa prethodnog sastanka Pitanja nastala iz zapisnika Emisije iz elektrane Rizik po zdravlje od prašine za radnike Fabrike cementa Napredak po pitanju alternativnih fosilnih goriva Ostala pitanja Vrijeme i mjesto održavanja narednog sastanka. S poštovanjem. Treba ostaviti prostora predsjedavajućem da pravi zabilješke kako uvodi pitanja i odgovore. godine sa početkom u 08:00.

vodom i čašama za svakog govornika.Predsjedavajući mora kontrolisati sastanak cijelo vrijeme. a drugi za kafu i kolačiće. sastanak se treba snimati pomoću diktafona. • Pozadina sa logom i sloganom mora biti postavljena iza glavnog stola. Zapisnik se treba distribuirati svima koji su prisustvovali sastanku. Uradite realnu procjenu broja novinara koji će vjerovatno prisustvovati konferenciji. Ne treba samo on pričati. • Prostor za prijem bi se trebao postaviti sa dva prekrivena stola na ulazu u prostoriju. rezultirajuće radnje donesenih odluka i od koga se zahtijeva da preduzme te radnje. govornici – obično 2 ili 3. osiguravajući da ne bude dominacije samo nekih članova. Jedan od najlakših načina da se vodi zapisnik jeste da se napravi kopija dnevnog reda predsjedavajućeg sa prazninama ispod svake stavke da možete samo unositi detalje u ove praznine. držati je u toku sa dnevnim redom. cijelu diskusiju. Jedan za knjigu za upisivanje (registrovanje) i folderima za medije. sa priloženim dnevnim redom za naredni sastanak. • Tačan broj stolica koje su prikladne veličine treba biti postavljen iza stola. ali uopšteno. 8. eksperti za predmet pres konferencije iz ministarstva za okolinu ili vlade ili neki drugi ekspert. • Nacrt saopštenja za javnost bi trebao biti finaliziran. Ukoliko se traži doslovan zapisnik. Predsjedavajući treba voditi diskusiju.7 Pres konferencija Ovdje sada vlast ili ministarstvo za okolinu predstavlja sebe medijima a takođe i zemlji uopšte i njene suštinske pripreme su najbitnije. glavni sto i prostor za prijem. Prostorija ne treba biti prevelika. mikrofonima. odnosno zapis svega što je rečeno. već dovoljno velika da primi novinare i kamermane. Novinari moraju osjećati da je to bio događaj vrijedan truda. Treba sadržati pregled diskusije. Mjesto održavanja – Posebna pažnja se treba posvetiti veličini mjesta održavanja. Raspored – • Ukoliko postoji bina ili platforma koja nije previsoka onda se može iskoristiti. osigurati da se sastanak vodi na vrijeme i zadovoljava sva pitanja. Stolice za novinare bi se trebale postaviti u pozorišnom stilu – (uvijek je nekoliko stolica bolje nego previše – prostorija uvijek mora izgledati kao da je preplavljena članovima medija). • Sadržaj govora bi trebao biti definisan i bilo kakva vizuelna sredstva se moraju potvrditi. Trebale bi se održavati samo ukoliko vlast ili ministarstvo za okolinu ima stvarne vijesti koje treba raširiti. najbolje je ako su govornici i novinari na istom nivou. a zatim poslan na kopiranje. • Glavni sto bi trebao biti pokriven i sa na njemu ili pored njega postavljenim pultom. sa velikim prolazom u sredini i na drugoj strani kako bi TV kamere i svjetla mogli biti postavljeni. ZAPISNIK – Predstavlja zapis sa sastanka. 35 . Pripreme • Učesnici – Predsjedavajući Pres Konferencije. već treba osigurati da svi učestvuju u diskusijama.

Ukoliko postoji bilo kakva slaba tačka iz prošlosti ili se tek očekuje u budućnosti. Pres konferencija nikad ne bi trebala trajati duže od pola sata. 8. pošto im treba vremena da postave svoju opremu. veća je vjerovatnoća da će koristiti taj članak Na kraju priče otkucajte riječ «KRAJ»: ovo pojašnjava gdje se saopštenje za javnost završava i gdje započinje nova informacija Može biti neophodno da se daju dodatne biografske informacije na kraju saopštenja. gdje i zašto . Dnevni red ili zabilješke nikada ne bi trebale biti ostavljene na glavnom stolu na pres konferenciji. • Predsjedavajući i govornici bi trebali ući na ugovoreno vrijeme započinjanja i odmah započeti. i to bi trebalo imati formu zabilješki urednika. dobar naslov treba ubijediti primaoca da stvarno pročita tu priču Idealno bi bilo da se saopštenje distribuira na specijalno dizajniranom papiru za saopštenja za javnost 36 • • • • • • . Dnevni red predsjedavajućeg treba biti pripremljen i kopija data svakom od govornika. Ukoliko nije neposredno saopštenje. onda se mora odlučiti ko i na koji način treba da odgovori novinaru koji postavi to pitanje. onda ne morate Kontakt osoba i broj bi se uvijek trebao pojavljivati na saopštenju za štampu u slučaju da novinar koji je zadužen za tu priču treba dodatne informacije Koristite živopisno ili maštovito zaglavlje na saopštenju za štampu.• Redoslijed vođenja bi trebao biti izrađen za dnevni red predsjedavajućeg.8 Saopštenje za javnost Osnovni principi pri pisanju saopštenja za javnost:• • • • • Ko. Zamolite ih da se potpišu u već pripremljenu knjigu za registraciju i dajte foldere koji sadržavaju saopštenje za javnost i bilo kakvu drugu relevantnu literaturu. šta. • Na taj dan • Organizator bi trebao pozdraviti novinare kada stignu. Nakon toga im treba ponuditi kafu. imajući na umu da će kamermani doći barem pola sata prije započinjanja pres konferencije. dok će novine najvjerovatnije izabrati neki svoj naslov.sve mora biti pokriveno u saopštenju Prvi paragraf saopštenja mora sadržati sve bitne informacije: izradite poruku koju pokušavate prenijeti zajedno sa najvažnijim dijelom priče i uključite ovo u prvi paragraf. kako biste «upecali» čitaoca Koristite jednostavan jezik: žargon i skraćenice se trebaju izbjegavati Saopštenje za javnost treba biti otkucano korištenjem duplog prostora između redova teksta i širokih margina: ovo dozvoljava uredniku da ispravi ili izbriše određene stavke iz saopštenja za javnost ukoliko je to potrebno. Čineći posao novinara lakšim. Očekivana pitanja od novinara na određenu temu se trebaju prodiskutovati i treba se odlučiti ko od govornika će odgovarati na koja pitanja. Ovakve stavke bi se trebale štampati standardnom formom jednog prostora između redova Uvijek uključite datum i mjesto saopštenja na saopštenju za javnost. praveći efekat rezimea cijelog saopštenja Koristite citate u saopštenju nakon što se uvjerite ko ih je tačno naveo: pokušajte koristiti citate u prvom paragrafu ili drugom paragrafu članka.

morate zapamtiti da trebate u potpunosti sarađivati. Idealno bi bilo da svako saopštenje za štampu bude propraćeno fotografijom ili da se medijima prezentira saopštenje sa odgovarajućim foto mogućnostima. trebaju se dobro sagledati sljedeće stvari: • Pogledajte na pozadinu. zajedno sa listom imena i pozicijom svih koji se nalaze na snimku (čitanje s lijeva na desno kada gledate na sliku) • • • • • • • Ukoliko je lokalni medij poslao svog fotografa da pokrije neki događaj. kao što je na primjer čišćenje smeća u lokalnom parku. ukoliko su oni koje dobiju od Vas jasni. i rezultati će biti dovoljno dobri! Približite se predmetu. 37 .• Distribuirajte saopštenje za javnost ručno ili e-mail-om. jasne slike sa jednim ili dva nasmijana lica su efikasnije od gomile udaljenih tačaka Idealno bi bilo da se fotografije obezbijede u crno-bijelom i color formatu: porast korištenje kolor formata ne znači da će dobar kvalitet kolor fotografije biti dovoljan u većini prilika (crno-bijeli film je ponekad teško razviti brzo) Pošaljite dosta fotografija što dozvoljava primaocu da odabere sliku koja po njihovom mišljenju najbolje ilustruje priču i uklapa se u dostupni prostor Uvijek propratite fotografije sa kratkim opisom. pitajte nekoga ko je veoma dobar fotograf da Vam napravi fotografiju. ukoliko ne možete dobiti profesionalca. Foto mogućnosti mogu imati mnogo formi: posjeta dobro poznatog govornika ili proizvedena foto mogućnost. Slika Vašeg glasnogovornika sa biljkom koja izrasta iz njegove glave ili pored znaka «Izlaz u slučaju nužde» nije najbolja stvar koja se može koristiti Pokušajte i osigurajte da je predmet slike interesantan i dramatičan: (akcija uvijek više govori od riječi) Fotografije bi trebale biti urađene napolju kad god je to moguće: prirodno svjetlo proizvodi bolje fotografije Nemojte tek jednostavno ostaviti fotografiju bilo kome. Ukoliko se proizvodi fotografija koja bi pratila saopštenje za štampu. Držite se jednostavnih pravila i učinićete život primaoca mnogo lakšim: novinari primaju desetine saopštenja za javnost svakodnevno. Fotografije – neke osnove o stvarima koje trebate i ne trebate uradite Izreka “Jedna slika vrijedi hiljadu riječi” sumira važnost foto mogućnosti. šta će se pojaviti na fotografiji i da li to uvećava poruku saopštenja za javnost. koncizni i interesantni onda će to najvjerovatnije rezultirati pozitivnom reportažom. pošto je mnogo lakše pročitati originalan članak nego faksimil.

Preporučuje se da se konsultuje javnost u svim strateškim fazama Procjene uticaja na okolinu. za 30 dana trajanja. 38 . itd. ali se može staviti i u nekoliko novina za nekoliko izdanja i oglasiti na lokalnim radio stanicama. 1. Ali to će ponovo biti o trošku investitora. Za okolinu će to često biti u kontekstu Procjene uticaja na okolinu (PUO). potreba lokalnih vlasti da organizuju javne konsultacije će se povećavati u budućnosti. Organizovanje javnih sastanaka na kojima se interesne strane mogu informisati i komentirati predloženi projekat. To bi se trebalo objaviti u najmanje jednim lokalnim novinama. Saznajte šta oni žele i stopirajte druge aktivnosti dok se foto sesija ne završi. Procedure komunikacije koje će se korisititi preko medija 0. treba biti osigurano tamo gdje sve interesne strane imaju pristup planovima projekta 0. u roku od 15 dana nakon zaprimanja nacrta PUO studije. 8. Postoji mnogo dodatnih načina na koje investitor može produžiti proces javnih konsultacija. Ovi oglasi mogu biti:• Uručivani od vrata do vrata kuća i preduzeća u predmetnoj oblasti.Fotografi obično moraju prisustvovati mnogim svečanostima tokom njihovog radnog dana i što možete više praktične pomoći da im obezbijedite veće su šanse da ćete osigurati njihove usluge i u budućnosti. Sredstva komunikacije koja se koriste uključuju 0. • • • • • Entitetsko ministarstvo mora informisati opštinu u oblasti u kojoj je predloženi projekat lociran. Različiti načini da se alarmira i kontaktira javnost ili interesne strane u oblastima projekta koji se razmatra:0. Najmanje 30 dana se treba dozvoliti za javne komentare. Mjesto održavanja javnih konsultacija. Direktno kontaktiranje interesnih strana iz oblasti predloženog projekta 0. . Takođe treba dati i rok za period konsultacija do kojeg se svi komentari moraju zaprimiti.9 Vježbe javnih konsultacija U pogledu skorašnje legislative. Javnost mora biti informisana od strane nadležnih vlasti o nerješenoj primjeni javnih konsultacija 15 dana prije započinjanja primjene. Postavljanje oglasa koji pruža detalje o projektu i nerješenim javnim konsultacijama 15 dana prije započinjanja javnih konsultacija. oglasne table. Priprema oglasa ili pisma koji daje detalje o projektu. Zavisno od veličine i prirode projekta različite procedure komunikacije mogu biti inicirane radi javnih konsultacija.zavisno od veličine projekta i budžeta investitora. uvijek osigurajte da fotograf ima listu osoba na slici i dajte im kontakt broj telefona ukoliko bude bilo potrebe za kasnijim kontaktima u toku dana. kao što su letci. Osnovni trošak primjene javnih konsultacija je odgovornost investitora. pozivajući ljude na mjesto održavanja gdje su planovi izloženi. i bilo kakav javni sastanak koji će se održati.

2. telefonski brojevi) kako bi se oni koji prisustvuju mogli nakon toga kontaktirati. bibliotekama. Dodatno oglašavanje o javnom sastanku u štampanim medijima ili lokalnim radio stanicama takođe može biti pogodno. Svi pisani dokumenti koji se dobiju na sastanku bi trebali biti obrađeni zajedno sa svim procedurama. predstavnici oba tijela se trebaju obratiti na sastanku. adrese. • Na dan održavanja se uvjerite da je mjesto održavanja spremno i da će biti dovoljno vremena. i rezervisati odgovarajuću prostoriju. tako da postoji trajni zapis sa sastanka na koji se kasnije može pozivati. i treba se pripremiti kratka informacija. • • 39 . Za razliku od mnogih drugih sastanak. Priprema za javni sastanak Pripreme za javni sastanak su slične onima koje se odvijaju za radionicu ili seminar. Što se tiče sjedenja javnosti ono treba biti organizovano u pozorišnom stilu sa prolazima na sličan način kao kod pres konferencije. • Realna procjena broja ljudi koji će vjerovatno prisustvovati se teba uraditi. Može čak postojati i model projekta. • Ovaj sastanak je otvoren za medije. informacionim punktovima lokalnih vlasti. kako bi javnost mogla cirkulisati oko toga.Poslani poštom. Nakon sastanka:• • Zapisnik sa sastanka treba biti dostupan javnosti. Ukoliko se predviđaju bilo kakve demonstracije. itd. onda se određene stvari trebaju srediti. • Dnevni red treba biti dogovoren između nadležnih vlasti i investitora. • Treba se obezbijediti mogućnost da prisutni mogu ostavljati pisane komentare za koje žele da budu razmotreni (kartonska kutija ili glasačka kutija su pogodni). Prostor za sjedenje se treba pripremiti i označiti za njih. a za to treba biti obezbjeđena prostorija. zajedno sa planovima. • Investitor će vjerovatno poželjeti izložiti planove. • Treba se organizovati vođenje doslovnog zapisnika i kao dodatak tome. poštama. za ovaj nije bitno da li je prostorija prevelika ali može biti kobno ako je premala. treba obavijestiti policiju o sastanku. Postavljeni na javnim mjestima. • Treba biti obezbijeđeno potpisivanje u knjigu registracije (imena. audio snimanje ili video snimanje sastanka. • Bilo kakve kratke informacije koje investitor može poželjeti dati javnosti. Projekcija postrojenja će takođe biti potrebna. bankama. • Ukoliko je projekat velik ili kontroverzan. a investitor može poželjeti da koristi pozadinu ili čak da obezbijedi postere. trebaju biti iskopirane i podjeljene svim prisutnim kada se upišu u knjigu registracije.

da li će biti prihvaćene? Da li je Vaš cilj – da ih informišete / ubijedite / inspirišete ili zabavite! • Znajte Vaše predmete i Vaš sadržaj. Sve što je korišteno bi trebalo biti tačno i poticati iz vjerodostojnih izvora. dodatne studije slučaja i razmislite šta bi od toga bilo najefikansije za ovu specifičnu publiku. ne na napisane riječi.1 Govori i prezentacije Tajna uspješnog govora leži u pripremi. • Razmišljajte o publici. • Koncentrirajte se kada drugi članovi Vašeg tima ili grupe govore. mišljenja. Pronađite anegdote. zatim informiše. • Ključna informacija – Vaša poruka. Vjerujte u to! • Znajte Vaš stav/ton. prvo uradite govor. Istraživanje • • • Kada istražujete za govor. kakve poruke im pokušavate prenijeti. Dražavnik ili Prodavac? Vlast ili Katalizator? • Znajte odgovor koji želite – generalan i specifičan! • Neka bude jednostavan. Sadržaj osvaja um – ali Vaša prezentacija osvaja srca. priče. Pričajte tako da Vas Vaša porodica razumije. • Znajte Vašu poruku – i poziciju. praksi. • Ojačajte druge članove Vašeg tima riječima – i stavom. • Zaključak navodi publiku na odgovor koji Vi želite. a zatim ubacite građu. Činjenice. on otvara komunikaciju između Vas. • Istražite sadržaj. Inicijalna priprema Zahtjevi procedure u ovoj vrsti komunikacije je da se zainteresuje. uzroke i efekte. analizi i još prakse. Potražite uspješne primjere. Pronađite relevantan humor u formi anegdota. • Mislite na izrečene. a nakon toga uključi. citata ili priča. dokumentaciju. prikupljajte sve dostupne informacije o određenom predmetu. • Uredite.PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI 9. 40 . učinite ga interesantnim i relevantnim za specifičnu publiku. • Ukoliko je 10% onoga što ste rekli zapamćeno onda ste to uradili dobro! • Budite spremni gledati i slušati sebe – kao što to publika čini! • Budite učtivi i prijateljski nastrojeni – činite redovne kontakte očima sa publikom. • Kada pišete kratak pregled. • Uvod je jako bitan. Uzmite u obzir koliko dugo bi govor trebao trajati i da li će biti pitanja. citate. Koristite interesantne informacije i prikazujte obje strane argumenta. treba se sastojati od maximalno tri stvari. Vaše publike i Vašeg predmeta.

serija glavnih misli – ili tema. ne previše gaziranu. Koristite samo audio ili vizuelna pomagala. 5. Ukoliko se zahtijeva cijeli tekst koristite gornju polovinu A4 papira i 16 ili 17 stavki na odštampanom papiru. Osnova – Istorija. cilj i kratak pregled sadržaja. • Držite se vremena – kraće nego što se zahtijeva – nešto izbacite ako bude bilo potrebno. Stvari koje se trebaju izbjegavati u tekstu:• Cviljenje: "U kratkom dostupnom vremenu". ali stvarno . akcente. ukoliko možete. Pripreme na mjestu održavanja . vježbajte stalno nanovo sa operatorom dok se ova tehnika ne usavrši do perfekcije.. Prethodno provjerite njegovu visinu i veličinu ruba. 2. povezan. Ističite pauze.. Segmenti bi trebali biti povezani. • Probavajte naglas. 4. • Budite spremni da se povežete sa drugim govornicima ako to bude prigodno. • Saznajte kakvi će biti Vaši pokreti na podijumu (sjedite na pult + Pitanja?) Takođe i odvlačenja pažnje – da li neki ljudi sjede iza Vas na podijumu? • Uvijek imajte pult ako možete. Prekinite prezentaciju svakih 2 ili 3 minute – sa namjerom da privučete neki odgovor iz publike – ili aplauz. parametri i pretpostavke. Zaključak – Izvučen zajedno i vodi ka emocionalnom i specifičnom odgovoru. Iznesite jake adute. Provjerite sistem ranije – možete li sebe adekvatno čuti? • Budite svjesni svjetala u koja ćete gledati! • Pijte vodu! Ne prehladnu – to iritira Vaše grlo. Uvod/Otvaranje – uspostavljanje odnosa govornika sa publikom.' 41 . u stvari. na nogama. • Pronađite toalet na vrijeme! Tekst • Koristite papir ili kartice na koje ćete stavljati bilješke. pozabavite se sa suprotstavljenim argumentima kako bi se osigurao kredibilitet. uključujući akreditive govornika ukoliko je to podesno. predmet. kvalifikovan". ukoliko će oni razjasniti ili poboljšati Vaš govor. Govor bi trebao lako i logično teći da ga je lako pratiti. razlozi govora."/ samo su me juče pitali. • Zabilježite svaki govor – audio ili video zapisom. 3. 'Zamolili su me da govorim . • Provjerite da li će prisustvovati mediji – primijetite kamere i lokacije medija. Stavljajte znake interpunkcije radi govora.Struktura govora 1. elaboriran i podržan kolokvijalno. izmjene brzine i tona. • Ako se koristi "idiot". uzastopan. na pultu – barem jednom – na mjestu održavanja govora! • Uvijek imajte sistem za javno obraćanje." • Izvinjenja: "Nisam.. Građa – 2 ili 3 ključne stvari. Kratak pregled – logičan..

“Znate na šta mislim".." "Nadam se da ćete svi podržati .. "činjenica je da . Prvo osvojite ljude – nakon toga argument. Klišei: “Na kraju dana". Bilo šta je prihvatljivo – ukoliko Vaša publika misli da je promišljeno." "Privilegovan sam da govorim ovako istaknutoj publici".. • Probavajte bez audio i vizuelnih pomagala . • Varirajte brzinu i ton." Otrcanost: "Lijepo je biti u Boliviji . • Povremeno se nasmijte sami sebi. Za ovo prethodno biste koristili najviše moguće vizuelnih pomagala.". itd.... "odlično". "tako treba". • Pustite Vaše tijelo da govori.. "Vjerujemo da smo pokušali.• • • • • • Lažna skromnost/Odbrambenost: "Ja vjerujem".. ". Nakon govora • Ne održavajte pres konferencije! Vaš govor je bio za prezentiranje Vaših stavova na Vaš način i Vašim akcentom! 42 .. Zaklinjanje: ne impresionira. • Koristite pauze kako biste promijenili ili razvili misao. Pripremite Vaš govor bez vizuelnih pomagala a zatim odlučite. Koristite prirodne gestove. Održavanje govora • Gledajte u svoju publiku – i «odgovarajte na njihove odgovore». • Nemojte se zbuniti Čitanjem Vaših zabilješki. • Uživajte u prilici! Vizuelna pomagala Postoji posebna razlika između pravljenja govora za formalnu priliku i davanja informacione prezentacije. "Želim Vam ugodan dan. "veoma". "izvanredno". Sa ranijim trebate razmotriti priliku. i ocijenite da li su praktična vizuelna sredstva. pokreti.. "u ovom momentu i vremenu". "u zaključku". minimalnim korištenjem power point prezentacije.. • Vaš stav određuje prijem kod publike – prije Vaših riječi. ali . i prezentacija. govor poslije večere. Ne gubite riječi na kraju rečenica. • Držite glavu gore i kontakt očima sa publikom.. da li je to ključni govor na početku ili kraju konferencije. ali držite ga pod kontrolom."Nadam se da ćete. • Izgovarajte jasno i prenosite Vaš glas u pravcu mikrofona." Uznemirenost: "mislim da je to sve što imam reći. "Ja mislim": "Po mom mišljenju" .." "Znam da se mnogi ne slažu. Ukoliko se koriste vizuelna pomagala onda se preferiraju grafikoni na grafoskopu ili flipčartu i nikad Vi ne rukujte ovim pomagalima.. Proba na mjestu održavanja • Učinite to za stvarno! Kompletan glas. "tako treba". .. VI STE VLAST – zato su Vas pozvali! Suvišne riječi/Fraze..isprva – a zatim ponavljajte sa njima • Govorite naglas – stojeći na pultu – "publici" – u stvarnim uslovima ako je to moguće.

Zatim postavite ova Pitanja – i odgovorite na njih Objektivno! Kakav je bio odgovor od publike? Da li je to bio odgovor koji ste tražili? Ako jeste. kada god je to moguće.Jasnost i tečnost. bez obzira šta su pisali.Odnos Govornika – Publika. Olakšajte novinarima.Prijem poruke. . Poruka koju pokušavate objasniti bi trebala biti od građe.Korištenje pauza. . stavite naslove i sumirajte saopštenje za javnost. da li je lokalni. Kontrolišite Vaš kontakt sa novinarima. Obezbijedite značajnu. bez obzira šta mislite o njihovim pogledima – uvijek imate više da izgubite.2 Opšti principi • • • • • • • • • • • • Odnosi su osnova dobrog postupanja sa medijima. Imajte nešto reći što je «od ljudskog interesa». Upoznajte novinare. Za kakvu publiku pišu – novine velikog formata.Dikcija. naglašavanja i izmjene jačine tona. Ne mrzite. šta oni traže. kada ne tražite ništa zauzvrat.• • • Kada završite – vratite se na Vaše mjesto – osim ukoliko Vas nisu informisali da ostanete za pultom. . zašto? Šta je učinilo da publika reaguje na način na koji jesu? Da li je bilo ikakvog odvlačenja pažnje? Da li su vizuelna pomagala povećala ili umanjila prezentaciju? RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH 9. Suptilno postavite pitanja da vidite da li su zapamtili šta ste govorili. Neka tekst i odgovori budu jasni i jednostavni. varajte ili snishodljivo ponašajte prema novinarima. nacionalni. Budite informisani – budite svjesni o tome što se govori o predmetu na koji trebate ukazati. . Trebali biste poznavati dobro predmet i dogovoreni tekst dodati na taj predmet. prezirite. . Razmislite o kakvoj se vrsti novinara radi. moraju Vam vjerovati. dajte im nešto što žele. emisije. zavisi od vas kako da dokažete da imate poruku koja je vrijedna objavljivanja. dobra priča koja će osvojiti interes ljudi. Ocjena Pogeldajte video zapis – da biste ocijenili: . nezavisni. dnevni list malog formata. fotografiju u akciji – nikada ne zaboravite da dobra fotografija vrijedi 1 000 riječi.Varijaciju tona i brzine. Zapamtite – nemate pravo na prostor ili reportažu. odnosno reportaže. 43 . itd. Budite na usluzi novinarima. Ostanite i ćaskajte sa publikom – pokažite interes za njih – nakon sesije. Novinari iz svih medija bi se uvijek trebali «voljeti i njegovati».

Ukoliko ne znate odgovor onda to i recite. Nemojte imati ljubimce. Neslužbeno – koja se ne može pripisati Vama. Ovo će dati utisak vjerodostojnosti koji je Vaša najjača karta. Nijedan problem se ne može savladati komplikovanom porukom. posebno njihovu potrebu za novom pričom. Kada se kreira strategija komunikacije. Novinari rade prema rokovima i moraju znati da li će dobiti priču od Vas. Samo namjerne laži su vrijedne pravljenja galame. Kada doradite poruku onda trebate smisliti maksimalno 3 argumenta ili ilustracije da biste podržali poruku. 9.• • Pobrinite se da znate «rokove» i uvijek ih se držite! Terminologija – službeno – ona koja se može pripisati Vama. ali ne previše. jednostavno nema dovoljno prostora ili vremena. Možda ćete morati kreirati poruku koja se treba uklopiti u dostupan prostor. Trebate izlistati očigledna pitanja koja mogu biti postavljena o poruci i ona za koja se nadate da neće biti postavljena. recite to i zašto.4 Smjernice za službenike za medije • Pobrinite se da Vas novinari mogu kontaktirati svakog dana i uvijek odmah uzvraćajte na poruke. Ukoliko nije na raspolaganju direktan odgovor na pitanje. • • 9. • • • • • • • • • 44 . Uvijek budite od koristi. Snimak u trajanju od 30 sekundi na radio ili TV stanici nosi oko 100 riječi. imperativ je da se vrijeme za pripremu odvoji za adekvatno kreiranje ključnih poruka. Korak do praga – kada Vas novinar uhvati negdje bez upozorenja često postavljajući pitanja na koja niste spremni odgovoriti. Duga priča u novinama velikog formata može imati do 500 riječi. čak i ako imate tek nešto malo reći. uvijek pažljivo razmislite prije nego što kažete bilo šta neslužbeno novinaru i ukoliko se dvoumite ne činite to! Zvučna poruka – rečenica ili fraza koja sumira Vašu poruku na način blizak korisniku i plijeni pažnju publike kojoj je emitovana. ali se ne osjećajte prinuđenim da kažete cijelu istinu! Laganje će Vam uništiti vjerodostojnost za budućnost. Nikad ne izbjegavajte pitanje ili odbijajte odgovor. Razumite novinare i njihove probleme. Uvijek zapamtite da informacija nije ista kao vijest.3 Kreiranje poruke • • Ključnu uspješnu komunikaciju predstavlja dobro pripremljena i pažljivo usmjerena poruka. ako nisu sigurni otići će negdje drugdje. Recite onoliko koliko možete. Ovo je najbrži način da steknete neprijatelje. Budite ljubazni. Ne krivite novinare kada iskrive priči. Zapamtite: sve što kažete će biti saopšteno na jedan ili drugi način. Stvaranje vijesti je jedina nada koju imate od prenošenja informacija. To je često njihov posao. Iskoristite ih kao što oni koriste Vas. Nikad ne lažite. Ukoliko napravite grešku ispravite je što je moguće brže.

Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama prije objavljivanja generalne politike.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima • • • • • • • • • • • • • • Vrijednost specifičnog medija bi se trebala identifikovati. Uživajte u ćaskanju! Ukoliko morate izbjeći direktan odgovor. dobro obaviješteno i korisno. Interna motivacija individualnih medija bi se trebala jasno razumjeti. ali da ili ne možete (povjerljivi pregovori. njihovog obrazovanja.možete imati samo nekoliko sekundi da dođete do prave poruke. društvene funkcije. Treba se izgraditi sistem koji bi razvio adekvatan odgovor na lažne izvještaje.) ili ćete biti korisniji ako dodate nešto različito! Razmislite prije nego progovorite! Koristite pauze da biste se skoncentrisali na sljedeći ujed. snimiti i kontinuirano nadgledati. Proces sastavljanja agendi vijesti bi se trebao razumjeti. Ključni mediji i ključni novinari – oni koji imaju uticaj na druge novinare i donosioce odluka bi se trebali identifikovati. To je Vaš stav ne Vaše riječi. ne postoji direktan odgovor. Vremenski okvir produkcije i rokovi za pojedinačne medije bi se trebali znati. uključujući opciju ne preuzimanja baš nikakve akcije. itd. Proces donošenja odluka unutar pojedinačnih medija bi se trebao identifikovati. zajedno sa procesom unapređenja njihove karijere. Treba se obazreti na javnu vjerodostojnost državnih medija. Koristite prirodne grimase! Pustite Vaše lice da pokaže da Vam je to važno. političke ili društvene vjernosti. ugodno.6 Intervjui za štampu • • • • • • • • Uvježbajte svako moguće pitanje i odgovor – prije nego što se sastanete sa postavljačem pitanja. Znajte koje ključne stvari želite da prenesete. Odredbe informacija prema pojedinačnim medijima trebaju imati u vidu njihove posebne vrijednosti i motivaciju. sa posebnom svijesti o «vratarima». recite jednu stvar na različite načine radije nego mnoge stvari na isti način. 9. To bi trebalo biti prirodno. Vrijednost specifičnog novinara bi se trebala nadgledati na sličan način. Budite koncizni . 45 . što ima uticaj. u smislu starosne dobi publike. dajte do znanja postavljaču pitanja da želite odgovoriti na pitanje. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama ili pristupom koji je specijalno dizajniran kako bi se poboljšalo generalno razumijevanje ili reportaža o određenom predmetu. Treba se uspostaviti sistem kako bi se obezbijedio trening o intervjuima za medije za cijelo osoblje koje će to trebati. pomoću čega će se konkurentni mediji pokušati takmičiti za specifične priče ili ne. Odgovorite na pitanje – zatim vodite prema tački koju želite. itd.9. Treba se uspostaviti sistem za tehničku obuku i ponovni trening cijelog osoblja u odjelu za komunikacije. i otvoreno za pitanja. Neka to bude jednostavno i naslovite ono što želite reći. Odlučite kada trebate «braniti/ispravljati/napadati» ili «ignorisati» ujede komentara intervjuiste. relaksirano.

9. intervjui ili filmovi koje ćete morati komentarisati. Zelene ili pastelne boje bez jakih uzoraka. • Operite kosu.• • Budite tiho/suptilno pozitivni – ne u odbrambenom stavu. • Uvježbajte potencijalno teška pitanja. • Pripremite kratke koncizne odgovore («zvučni ujedi»/naslovi). • Doradite načine njihovog unošenja – idući od vaših odgovora do Vaše stavke. pitajte intervjuistu šta on očekuje da će biti prvo pitanje. • Pokažite – Ubjeđenje. Odvažnost. Govorite jasno i polako. • Kada ste na mjestu emitovanja. čaj ili blaga pića prije emitovanja – nikad ne pijte alkohol! (Moći ćete uzvratiti gostoprimstvo u Zelenoj Sobi nakon programa!) • Ukoliko je moguće. Prije i poslije intervjua:• Ukoliko postoje neke knjige. 46 . • Nakit neka bude jednostavan. • Izbjegavajte jake kontraste i pruge. • Pogledajte svjetla u studiju nekoliko minuta prije intervjua. • Izaberite odjeću sa jednostavnim linijama. umjereno uspravno. novine. članci. ili stručnjaci)? Kada pristanete:• Prostudirajte predmet – izaberite jednu ili dvije stvari koje želite učiniti.7 Televizijski intervjui Priprema – prije nego što prihvatite poziv na televiziji saznajte:• Šta je predmet? • Da li znate predmet? • Zašto su Vas pozvali? • Kakav je Program? • Ko je Intervjuist? Ko drugi učestvuje? • Kakav je Format? • Je li uživo ili snimak? Može li se redigovati? • Kada. • Pijte samo kafu. regionalni. gdje i koliko dugo ćete im trebati? • Koliko dugačak će biti Vaš konačni doprinos? • Ko su gledaoci (nacionalni. kamere i mikrofoni mogu raditi čak i poslije intervjua! Čak i da mislite da su isključeni – pretpostavite da se sve može vidjeti i čuti. Ne naginjite glavu unazad. Vjerodostojnost. Kada ste «u programu» za televizijski intervju:• Sjedite naslonjeni u stolici. da ne biste škiljili kada započne. pogledajte ih prije nego što odete u program. Jasnost. Karizmu Vaš izgled:• Izgledajte uredno. «Koristite plave. crno i bijelo.

» (Kada postavljač pitanja kaže netačnu izjavu – lijepo) «Ne. Kada ste na radio intervju-u u kontakt emisiji:• Govorite osobi. govorite sporije i malo mekše. čekajte da govornik udahne.: nacionalna ili regionalna. nivo glasa. Odgovorite na pitanje. • Znajte opšte oblasti pitanja ili diskusije. • Ping-pong razgovor – ne budite dosadni – govorite kolokvijalno.. ali najozbiljniji problem/pitanje/stvar je . tako da ne možete vidjeti intervjuistu – samo onda govorite u kameru.. ne na sastanku! Razgovarajte sa intervjuistom ne sa mikrofonom – ali ne okrećite se od mikrofona. • Odgovorite na pitanja. Opustite se – ali skoncentrišite. Ako ta osoba govori Vama preko telefona ili prijemnika u uhu. diskusija. Slušalac nema ništa drugo da pomogne u prijemu vaše komunikacije. • Planirajte za tip programa – intervju. «Da odgovorima na pitanje vlasništva moram vam obezbijediti malo pozadine svega» (vodi pizitivnim stvarima). Pauze su efikasne ako su namjerne. domaćice ili mladi ljudi. npr. ali dupostite mi da Vam kažem/dam neke relevatne stvari». Prvo sažetak a zatim kratku elaboraciju da biste nešto istakli. i brzinu. Iskoristite intervjuistu.» 47 .. 9. naslove i ključne tačke. Ne dozvolite mu da Vas prikaže kao «neprijatelja».9 Primjer uvođenja u teška pitanja «Nema direktnog/dragog/mješovitog odgovora na to pitanje. Sumirajte. • Slušaoci «prisluškuju» kako govorite sa intervjuistom ili nekim ko je nazvao u kontakt emisiju. Budite jednostavni. Vidite sebe kako Vas oni vide. Vaš stav formira utisak – rijetko su to Vaše riječi.8 Radio intervjui Priprema Imajte speciifčan cilj za Vaše pojavljivanje na radiju. Pustite da Vaše lice i glas izraze prirodna osjećanja – ali ne «nabacujte ga». • Znajte da li je Vaš program uživo ili snimak i da li će se redigovati. «(Uračunljivost i transparentnost) . • Mijenjajte Vaš ton. Ćaskate sa intervjuistom – ne izvodite šou ili «predstavu»! Intervjuista zna daleko manje od Vas! Zamolite za kopiju video zapisa Vašeg intervjua da ga možete studirati – da uvidite kako biste sljedeći put mogli biti efektivniji. • Budite svjesni Vaše ciljne publike. a zatim kratka i jasna elboracija. • Da nešto naglasite. a onda prekinite sa relevantnim komentarom – kratkim i u srž stvari.. kontakt emisija. • • • • 9. to ja nisam rekao! Ja sam rekao ..• • • • • • • • Gledajte u osobu kojoj govorite. • Pripremite vaš predmet. Razmislite – iskoristite vrijeme za to.. kao što biste i za televiziju. • Ako morate prekinuti. Nikad ne trebate biti u odbrambenom stavu. su važne. Novinari obično nisu «van u lovu na Vas».

.» «To je jedan aspekt. ali najvažnije gledište/aspekt/stvari je . .» «To su bila tri odvojena pitanja. značajno bolje/poboljšane. počinjući sa . ta situacija/pozicija se dramatično promijenila! Procjene od. ali ja predviđam .• • • • • «U današnjem svijetu ne bi bilo pametno da se odredi precizan vremenski raspored na programu... 48 .» «To je istina. ali mnogo je važnije da upamtite .. su do sad bile izvanredne..» (bavite se najiskrenijim dijelom prvo a zatim pokrijte i ostale dijelove sa kratkim pregledima) «U stvari...... (OSMJEH) pa mi dozvolite da odgovorim na svako od njih.

NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA 10. U lokalnim kampanjama slobodan publicitet bi trebao postajati što je to više moguće. odnosi sa javnošću i menadžeri kancelarija za medije.1 Masovne medijske kampanje Cilj Javna kampanja širom zemlje se koristi kako bi se komuniciralo sa javnosti – nova politika. Jednom kada se donese. slike i riječi koje će najefektivnije portretisati tu poruku se moraju dogovoriti. Na primjer. kao i u BiH je uključivanje televizije najpreovladavajući izvor informacija za javnost i televizijski spotovi su veoma važan način da se prenese poruka. promjena zakona i da se podigne javna svijest o promjenama koje će direktno ili indirektno na njih uticati. eliminisani redovi ispred regionalnih i lokalnih kancelarija. Takođe i komercijalne bilbord kompanije nastavljaju proširivati svoje domene. obimna poster kampanja igra integralan udio u bilo kojoj masovnoj medijskoj kampanji. Slike 49 . na primjer. nacionalna kampanja se može organizovati kako bi se podigla svijest o promjenama koje dolaze i koristima ovih promjena. preko medija. promjena politike. Slike koje će privući ljudske emocije. Ovo se mora pažljivo iskoordinirati tako da. koji će biti odgovorni za svakodnevnu organizaciju i logistiku kampanje. Na zapadu se za kampanje odnosa sa javnošću plaćaju velike novčane sume kako bi se došlo do slika sa kojima će se članovi javnosti identifikovati. itd. ukoliko se provodi reforma javne uprave efektivna slika bi mogao biti gumeni pečat koji odlijeće u daljinu. Proces Kampanju bi trebala voditi Vladina Kancelarija za odnose sa javnošću iili mediji na koje se ovo odnosi zajedno sa Vladinom Kancelarijom za komunikacije. i predstavljanja koncepta publici. da bi se dobio maksimalan efekat od ovakvih kampanja preferira se da se učini i određeni komercijalni publicitet takođe. U većini zemalja. na temeljima da će politike koje oni postavljaju biti najprihvatljivije za ljude! • Definisanje ključne poruke predstavlja jezgro jedne kampanje. oni konstruišu politike oko rezultata ovakvih istraživanja. pres konferencije se održavaju u svakoj oblasti u isto vrijeme na isti dan. reforma. Istraživanje • Kada se uvodi u potpunosti novi koncept onda se treba testirati rakcija na taj koncept. Glavni akteri u organizacionom timu su članovi menadžmenta vladinog tijela koje vodi kampanju. figure naslikane kroz staklo – ilustrujući novu transparentnost. korištenjem kvalitativnog istraživanja. Ovakva kampanja se koristi za uvođenje ideje. Glavne političke stranke na zapadu prenose ovo istraživanje jedan korak dalje. a ne da bi se obrazovali o detaljima promjena ili prijedloga. Stavovi koji se otkriju istraživanjem se trebaju uzeti u obzir kada se konstruiše ključna poruka za kampanju. kao i oni koji su postavljeni na funkciju glasnogovornika. Međutim. Ukoliko je glavni napredak ili izmjena u okolinskoj politici veoma bliska.

• Da se proizvedu članci za pisane medije. ali lokalne radio stanice obično predstavljaju dobru vrijednost.2 Različiti mediji 10.2. Značaj emocije – pozitivni efekti za porodicu se ne bi trebali podcijeniti. da se obezbijedi da Vaši predstavnici učestvuju u televizijskim i radio programima i kontakt emisijama.• • koje će natjerati ljude da osjećaju da bi ideja koja se reklamira mogla donijeti korist njemu i njegovoj porodici! Kako kampanja dobija svoj oblik u ovoj fazi. bilo kao članovi publike u studiju ili telefonom. • Da se iskoordinira kampanja tako da postoje kontinuirane aktivnosti kroz cijeli preriod u kojem će se kampanja voditi. • Da se maksimizira slobodan publicitet. • Imenovati i informisati nekoliko glasnogovornika da promovišu kampanju i da govore o različitim pitanjima. Izbjegavajte odgovarajuće negativne osobe bez obzira o kome se radi. Koje poruke su upijene a koje ne. • TV Dokumentarci – Oni se mogu proizvesti o određenom predmetu od strane tijela koje organizuje kampanju ili prikazani na televiziji. i koja sredstva koja su korištena su najefektivnija. 50 . Obično u trajanju do 5 minuta sa referencama za dalje informacije o predmetu. trebaju se testirati i sredstva koja se koriste kako bi se vidjelo da li je završeni proizvod dobro primljen od strane javnosti. • Da se ugovore intervjui za glasnogovornike sa svim medijima iz oblasti. 10. Ostale stanice će naplaćivati za korištenje vremenskog prostora što je skupo. Strategija • Predmet je da se smisli najefikasnija moguća strategija u okviru dostupnog budžeta. • Da se održe saopštenja za medije kada se za to ukaže prilika tokom kampanje. kao dio dokumentarca urađenog od strane televizijske kompanije. Kada se uvodi više informacija na već uvedeni koncept. Takođe i tipovi programa «Crveni telefon i Vrijeme pitanja» gdje predstavnici javnosti imaju šansu da postavljaju pitanja. • Da se koriste mediji koji su najgledaniji. značaj usporedbe sa primjerima mjesta gdje koncept koji uvodite stvarno funkcioniše. ili neki drugi ljudi i postrojenja koja su snimljena. bez obzira da li je to televizijski program ili oglas. potrebno je daljnje istraživanje. • Kreirajte i izradite kampanju imajući na umu značaj korištenja pravih ljudi u stvarnim okolnostima.1 Televizija • Javno emitovanje informacija – proizvedeno od strane vladinog tijela kako bi se raširile informacije javnosti o novom zakonodavstvu ili javnim obavezama po zakonu. kako bi se konstatovalo koliko je uvodna kampanja bila efikasna. • Programi trenutnih afera – Glasnogovornik kampanje treba učestvovati u ovakvim kampanjama. itd. Ukoliko dokumentarac pruža informacije javnosti i nije pokvaren propagandom onda će ih nacionalna TV stanica često prikazivati. Drugo korištenje dokumentaraca jeste kada učestvuje glasnogovornik.

predstavnici javnosti. tamno zelena. 10. Program seminara se treba smisliti kako bi se ekspertima omogućila prilika da urade vizuelne prezentacije o glavnim detaljima predmeta kampanje. • Članci – Bi se trebali pripremiti i distribuirati sedmičnim novinama i časopisima. Ovakvi sastanci su obično jako podržani u mladim demokratskim zemljama. pink ili bilo koja svijetla boja.2 Radio • Kontakt emisije – Ovi programi se sve češće emituju posebno na lokalnim radio stanicama. sivo-crna .0. a lansiranje novog postera na primjer treba biti saopšteno sazivanjem foto sesije za medije. bankama. poštama.kojima je dobrodošao bilo ko ko je zainteresovan.one koje se stapaju sa okruženjem.3 Otvoreni publicitet Poster Kampanja – Posteri koji pružaju javne informacije se mogu postaviti na mnogim mjestima. autobuskim i željezničkim stanicama. 10. bibliotekama. Vidljivost je ključ. lokalnim poreskim odborima. • Intervjui – Službenici za medije bi trebali stvoriti prilike za svoje glasnogovornike. Na primjer ukoliko je predmet glavna vladina inicijativa da eliminiše potrebu korištenja 51 .2. Format. • Oglasi – Koliko je moguće u okviru budžeta. s obzirom da članovi lokalne zajednice zaista cijene što su se ugledne ličnosti potrudile da i u njihovoj oblasti pruže informacije i odgovore na njihova pitanja.3 Turneja Ovo je najefektivniji način širenja informacija o porukama koje se isporučuju u masovnim medijskim kampanjama. Turneja predstavlja seriju informisanja/seminara sa zajedničkim programom i postavkom scene i raznih pomagala. • • Potrebno je mnogo truda od strane organizatora i posvećenosti u ovom slučaju od strane vodećih članova ministarstava za okolinu da provedu nekoliko sedmica van Sarajeva i Banjaluke (ne odjednom). održanih u 6-10 različitih gradova (zavisno od geografske veličine) u različitim regijama zemlje . Kada tražite mjesta njihovog postavljanja.2. kancelarijama lokalne vlade. ali su uglavnom pretjerano skupi.• Reklamne poruke – Često predstavljaju način da se postigne najveća publika. Posteri i oglasne table bi trebali biti istog dizajna i sa dobro vidljivom bojom u pozadini. Dobre boje su žuta. smeđa. uzmite u obzir ne samo mjesta gdje je poster vidljiv već i koliko će ljudi proći pokraj tog mjesta. Najgore boje su plava. telefoniranje u emisiju sa njihovim komentarima i pitanjima je veoma popularan način kod slušaoca i imaju veliku publiku.0 Štampa • Konferencije i lansiranja – Samo sazovite pres konferenciju kada je kampanja prava vijest. • Programi trenutnih afera i intervjui – Službenici za medije bi trebali osigurati da glasnogovornik kampanje učestvuje u većini slušanih izvedbi • Reklamne poruke – Mnogo su jeftinije od televizijskih i mogu biti veoma efikasne. 0. itd. 10.

52 . Treba dopustiti određeno vrijeme za pitanja publike nakon svake sesije. Sve direktive za vođenje seminara. onda bi se tema mogla odnositi na detalje inicijative i načine na koje će to uticati na različite dijelove zemlje. Trebala bi se identifikovati najmanje dva eksperta koji su dobri govornici za svaku sesiju. pozadina i bilo kakva druga platforma mora biti lako prenosiva i savjetuje se da se koriste sopstveni projektori i slične stvari. Jedna osoba bi se trebala postaviti. Mnogo truda se treba uložiti da bi se pozvalo što je moguće više grupa ili pojedinaca na turneji i to bi se trebalo objaviti na lokalnoj radio stanici ili lokalnoj štampi. glavni menadžer i tehničar bi uvijek trebali pratiti tim koji je na turneji. ukoliko ih imate.• • • zagađujućih goriva lošeg kvaliteta za grijanje domaćinstava.

Projektni Ured – Danijela Ozme. finansirana od strane Evropske unije i sprovedena od strane Project Management Ltd (“PM”) Killakee House. Dublin 24. Belgard Square. Štampano septembra 2004 53 . 13/1.Ova publikacija je napisana za potrebe Projekta “Podrška izgradnji kapaciteta u upravljanju okolišem u Bosni i Hercegovini”. 71000 Sarajevo. Ireland . Tallaght.

Za sadržaj publikacije je isključivo odgovoran Project Management Ltd (“PM”). 54 . Publikacija ni na koji način ne predstavlja stanovnište Evropske unije.Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful