Finansirano od strane Evropske unije

PRIRUČNIK O VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE

2

SADRŽAJ UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA........................................................................................ 5 MENADžMENT KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 5 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju................................................................................. 5 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija.................................................... 7 MENADžMENT PROCESI .................................................................................................. 8 PROMJENA MENADžMENTA............................................................................................ 8 2.1 Uvod ........................................................................................................................... 8 2.2 Upravljanje promjenom .............................................................................................. 9 VRIJEME TIMOVA i UPRAVLJANJE KRIZOM................................................................ 11 3.1 OSNOVE RUKOVOĐENJA TIMA........................................................................... 11 3.2 UPRAVLJANJE VREMENOM................................................................................. 11 3.3 KOMUNICIRANJE u KRIZAMA............................................................................... 13 4.1 Uvod ......................................................................................................................... 16 4.2 Briga ........................................................................................................................ 16 4.3 Dobra usluga potrošača........................................................................................... 17 EKSTERNA KOMUNIKACIJA........................................................................................... 19 5. ZLATNA PRAVILA ................................................................................................... 19 ISTRAŽIVANJE.................................................................................................................. 20 6.1 Važnost Pitanja i Odgovora ..................................................................................... 20 KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA Istraživanja i jednostavne ankete......................... 20 6.2 Kvalitativno istraživanje............................................................................................ 20 6.3 Kvantitativno istraživanje.......................................................................................... 21 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije ................................................................... 21 6.5 POVRATNE INFORMACIJE ................................................................................... 21 6.6 Odgovorena pitanja.................................................................................................. 22 7.1 KOMUNIKACIONI ALATI KOJI SE MOGU KORISTITI U LOKALNOM KONTEKSTU ................................................................................................................. 23 7.2 BILTENI I NOVINE................................................................................................... 23 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci............................................................................. 26 7.4 Koristeći medije što je više moguće......................................................................... 26 7.5 VOĐENJE RADIONICA I SEMINARA .................................................................... 27 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA.............................................................. 28 8.1 RADIONICE I INFORMISANJE............................................................................... 28 8.2 Lista provjere opreme .............................................................................................. 30 8.3 INFORMISANJE ...................................................................................................... 30 8.4 SEMINARI i KONFERENCIJE ................................................................................ 30 8.5 BITI TRENER........................................................................................................... 31 8.6 SASTANCI ............................................................................................................... 33 8.7 PRES KONFERENCIJA.......................................................................................... 35 8.8 Saopštenje za javnost.............................................................................................. 36 8.9 Vježbe javnih konsultacija........................................................................................ 38 PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE i MEDIJI ................................................. 40 9.1 GOVORI i PREZENTACIJE .................................................................................... 40 RADEĆI SA MEDIJIMA I KORIŠTEĆI IH...................................................................... 43 9.2 Opšti principi............................................................................................................. 43 9.3 Kreiranje poruke....................................................................................................... 44 9.4 Direktive za službenike za medije............................................................................ 44 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima.............................................................. 45 9.6 Intervjui za štampu ................................................................................................... 45 9.7 Televizijski intervjui................................................................................................... 46 9.8 Radio Intervjui ........................................................................................................ 47 3

9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja.............................................................................. 47 NACIONALNE INICIJATIVE o KOMUNIKACIJAMA ........................................................ 49 10.1 Masovne medijske kampanje ............................................................................... 49 10.2 Različiti mediji......................................................................................................... 50 10.2.1 Televizija................................................................................................... 50 10.2.2 Radio ........................................................................................................ 51 10.2.3 Otvoreni publicitet..................................................................................... 51 10.3 Turneja ................................................................................................................... 51

4

UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
‘Komunikacija bi trebala biti kompleksan dio svih aktivnosti svih organizacija’. Uspješna organizacija treba biti unificirana, koordinisana jedinica, sa adekvatnom strukturom i strategijom komuniciranja. Da bi se ostvario ovaj cilj, organizacija treba komunicirati unutar same sebe na svim nivoima, vertikalnim i horizantalnim – interna komunikaciona mreža. Osoblje kroz cijelu organizaciju i njena tijela bi se trebala specifično rasporediti u odnosu na proces komuciranja. Postoje mnogi načini komuniciranja okolinskih informacija i mnogi različiti načini prezentiranja okolinskih politika, i postoje i mnoge interesne strane, uključujući krajnje korisnike bolje okoline za građane Bosne i Hercegovine. Kratkoročna strategija Kada je uvedena strategija komuniciranja u organizaciji, prvi cilj jeste da se kreiraju lanci informacija kroz cijelu organizaciju, tako da relevantne informacije cirkulišu u oba pravca – od menadžmenta do prednje linije i obrnuto, od prednje linije ka menadžmentu. Mnogo toga je tokom godina iskristalisano od strane savremenih privrednih organizacija od primjera dobrih linija komunikacije koje su uspostavljene u okviru vojske. Jedinstvena struktura vlade u BiH nakon Dejtonskog Sporazuma znači da je nekoliko različitih slojeva vlade uključeno u stvaranje i implementaciju okolinskih zakona i propisa u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Konstantno se ulažu napori u usklađivanje zakona i propisa između entiteta i Koordinacionog Odbora za okolinu BiH, prvog među-entitetskog tijela za okolinska pitanja koje predstavlja korak ka ispravnom pravcu. Mnogi međunarodni donatori doprinose poboljšanjima u oblasti okoline u BiH, a takođe postoji i velik broj okolinskih NVO-a. Trenutno većina ovih organizacija funkcioniše nezavisno sa varijabilnim nivoima koordinacije i saradnje sa entitetskim, kantonalnim i opštinskim vladama. EU Cards Projekat "Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom" uspostavlja Observatorij – kako bi se vršila koordinacija svih koji su uključeni u okolinska pitanja, formirajući okolinsku komunikacionu mrežu u kojoj informacije mogu proticati u oba pravca. To će inicijalno dovesti do ukrštanja interesnih strana radi pokazivanja kako se specifična okolinska pitanja mogu naći na političkim i javnim agendama i na taj način inicirati određene akcije. Dakle, preduzimaju se prvi koraci radi uspostavljanja interne mreže komunikacije i obučavanja osoblja koje je uključeno u kooordinaciju okolinskih informacija, u vještinama komuniciranja. Drugi cilj jeste komunikacija unutrašnjih tijela sa vanjskom publikom – eksterna komunikacija. Ovo postaje lakše kada unutrašnja tijela i interesne strane razmjenjuju koordinisane informacije i tada ponovo mora postojati dvosmjerni proces. Okolina nije najbitnija stvar za mnoge porodice u BiH kojima je, naravno, zaposlenje, obrazovanje i zdravlje porodice najvažnija stvar u njihovim mislima. Međutim, okolina je suštinski ipak povezana sa prethodno navedenim pitanjima. Okolinska pitanja koja utiču na porodice 5

• Da obezbjeđuje informacije o okolinskim pitanjima u konciznoj i razumljivoj formi koje se mogu širiti na različite na interesne strane i javnost. Svrha postojanja Odjela za komunikacije jeste da služi svim vladinim nivoima. bi se trebalo reprudokovati u tom stilu. Glasnogovornik za okolinska pitanja ima nadležnost da govori u ime Vlade o svim okolinskim pitanjima. kao i specifične masovne medijske kampanje. inicijalni cilj strategije spoljne komunikacije treba biti upoznavanje građana o važnim okolinskim pitanjima u njihovoj oblasti i dati im prostora da prenose svoja pitanja i zabrinutosti vladinima tijema.ima sveobuhvatnu odgovornost za komuniciranje organizacije. • Kratke sedmične komunikacije bi se trebale uvesti na svim vladinim nivoima i potreba da se znaju informacije sa ovih sastanaka koje bi se trebale širiti kroz sve nivoe. Upravlja komunikacijom svih informacija o politikama i politici dvosmjerne razmjene informacija. Organizacija bi trebala izgraditi kućni stil korištenja loga kao osnove. saopštenja za javnost. svaki bi trebao imati menadžera za komunikacije.zavisiće od njihovog geografskog položaja . 6 . • Da upravlja komunikacijama sa medijima obezbjeđujući maksimalnu pokrivenost okolinskih pitanja i upravljajući bilo kakvim krizama koje se mogu pojaviti. Službena forma bi se trebala izabrati i trebalo bi je koristiti za svaki dokument od raznih pisama u najmanjim opštinama do saopštenja za štampu u državnom ministarstvu. Takođe predstavlja i glavni kontakt za medije i odgovoran je za obezbjeđivanje informacija koje se mogu nadalje širiti. glasnogovornika za okolinska pitanja i službenika za medije sa odgovarajućim dodatnim osobljem. Sve što organizacija proizvodi: poslovna pisma. distribuira ih svim drugim nivoima. Što se postigne više koordinacije informacija o okolinskim pitanjima. i na isti način šireći potrebu da se znaju informacije sa nivoa menadžmenta i prenose nadole. Bilo koja predmetna informacija se treba prezentirati na isti način širom zemlje. tako da okolinska informacija izgradi svoj sopstveni identitet. Ključne uloge Menadžer za komunikacije . itd. On ima sveobuhvantnu odgovornost za komunikacije organizacije. Dugoročna strategija Odjel za komunikacije bi se trebao formirati na državnom i entitetskim nivoima. to će biti lakše da se iskoordiniraju ključne poruke a takođe i kampanje preduzimanja akcija. letke.. kroz cijelu zemlju. • Da koordinira sve informacije primljene od nižih nivoa. • Da organizuje komunikacione aktivnosti za sve ključne aktere u oblasti okoline kontinuelno.njihova blizina nekoj elektrani ili fabrici ili odlagalištu ili zagađenoj rijeci ili na mjestima gdje je poljoprivredna proizvodnja kompromitovana zagađenjem vazduha ili vode. itd. • Da upravlja internom i eksternom mrežom komunikacija. ili u centru grada gdje se voze automobili koji koriste razna goriva. video snimke. Stoga. Sveobuhvatni okolinski logo u BiH bi bio prvi korak koji bi sva vladina tijela i organizacije koja su na neki način vezana za okolinska pitanja mogla koristiti. publikacije.

dok se taktike komuniciranja trebaju dodjeljivati onim članovima osoblja koji najbolje njima vladaju. Šef komunikacija treba imati pristup. Treba se uobziriti po želji organizacije da li da se odvajaju ili iskoordiniraju funkcije interne sa eksternom komunikacijom i kratkotrajna informaciona aktivnost sa dugotrajnom informacionom aktivnosti. u bilo koje vrijeme. da bi se postigla maksimalna efikasnost. pojedinačne akcije tog plana se trebaju delegirati na-gore ili na-dole u okviru organizacije. kao i da dobija svoj sopstveni opravdani budžet. Odgovornost za planiranje taktičkog komuniciranja politike se treba dodjeliti senior službeniku koji je šef odjela za eksternu komunikaciju. šefovima svih ostalih odjela i agencija posebno izvršnom šefu. 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija • • • • Komuniciranje politike se treba smatrati dijelom politike. Treba se uobziriti i potreba da odjel za komunikacije obezbjeđuje redovne analitičke izvještaje o rezultatima njegovih aktivnosti. • • • • 7 . Sistemi se trebaju uspostaviti kako bi osiguravali brzo povezivanje sa svim eksternim i regionalnim odjelima i agencijama na redovnoj osnovi. Odvajanje stvaranja politike of komuniciranja politika bi se svima trebalo razjasniti. i uvezivanja sa službenicima za medije na svim nivoima. Komuniciranje politike bi se trebalo razmatrati od strane svih strana uključenih u stvaranje politike.Službenik za medije – ima dužnost svakodnevnog vođenja medijskih pitanja. zbog razloga javnog opažanja ili lične sposobnosti. a posebno u hitnim slučajevima. sa razumijevanjem da.

Internet se uzima zdravo za gotovo. poznavanje rada na kompjuteru sve brže postaje uslov pri zapošljavanju. veoma oprezni prema ovim promjenama. Osoblje koje je ranije obavljalo sekretarske poslove sve više odlazi na obuke i rade u timovima.1 Uvod Sve više i više organizacija uviđa da su nove metode i tehnologije menadžmenta neophodne kako bi se opstalo u modernoj ekonomiji. omogućavajući im put ka ostvarenju karijere. ili uvođenje nove tehnologije.MENADŽMENT PROCESI PROMJENA MENADŽMENTA 2. Trenutno se izvodi istraživanje o postizanju najbolje radne sredine. privatizaciju. Menadžeri koji su navikli da imaju lične sekretarice sada moraju sami da koriste kompjutere. novu politiku. Tehnologije mijenjaju naše živote i način na koji radimo i komuniciramo. potrebu za takmičenjem. itd. nove sponzore.. što je i prirodno. Promjena menadžmenta je način na koji prekrajamo naše metode rada kako bismo se prilagodili promjenama. 8 . reforme koje se provode u organizaciji. Internet postaje dostupan sve većem broju ljudi. organizacije i kompanije na sličan način prihvataju nove tehnologije. marketing. Mnoge organizacije koriste usluge kompanija koje omogućavaju telefonske i video konferencijske razgovore svugdje u svijetu. Ljudi su. dobre uslove rada i opremu – oni će biti sretniji i postizaće mnogo više. Menadžement je došao do zaključka da ukoliko ohrabruju i vode računa o svom osoblju. novi menadžment kompanije ili novu upravu. Na zapadu. e-mail toliko olakšava komuniciranje a web nam pruža pristup bogatstvu informacija. svaki se specijalizira za posebnu oblast kao što su odnosi sa javnošću. Analiza i podrobno planiranje predstavljaju suštinske stvari za uspješnu implementaciju. Mnoge stvari mogu ubrzati promjene. Korištenjem «grupnih konferencijskih» razgovora poziva se štedi na putovanjima a korištenje video razgovora postaje uobičajeno. Tehnološke promjene se brzo dešavaju i u BiH. što počinju raditi za mnoge menadžere. računovodstvo. Interni projekti izgradnje se mjenjaju od zatvorenih u otvorene planove. eksperti za komunikacije praktično mijenjaju svoj život kako nove tehnologije napreduju.

Promjena podrazumijeva prelazak sa trenutne pozicije. Mnoge stvari mogu u to biti uključene: • Načini rada • Tipovi zgrada i kancelarija • Stilovi oblačenja • Vrste zaposlenika • Njihovi stavovi • Istorija organizacije • Njena misija • Stil upravljanja • • • • • • • • • • 10 zapovijesti za prelazak sa trenutnog stanja na to stanje su: Analizirati potrebu za promjenom Izraditi zajedničku viziju Stvoriti kritiku prošlosti Izazvati hitnost Postaviti jakog vođu Obezbijediti da projekat ima pokrovitelja Imati plan Razviti odgovarajuću strukturu Komunicirati i uključiti sve Samo naprijed! 9 . aktivnosti kulture organizacije i posvećenost ljudi u organizaciji. često prekasno • Proaktivno – uviđanjem potrebe za promjenom i vjerovatno će ta promjena postati stalna. Tradicionalni načini su: • Reaktivni – odgovaraju u posljednjem momentu.2. To znači da će se mnoge stvari koje omogućavaju organizaciji da obavlja to čime se bavi i način na koji se organizacija ponaša.2 Upravljanje promjenom Menadžment glavne organizacione promjene se može voditi na različite načine. Mnoge stvari dovode do promjena: • Rast • Tehnologije • Konkurencija • Pritisci troškova • Novi menadžment • Politički događaji • Društveni događaji • Privatizacija. onda će podrazumijevati kretanja – aktivnosti ljudi. Ukoliko se promjena glatko uvodi. promijeniti. itd. kroz period tranzicije do pozicije vizije.

Izazov je da se ljudi pokrenu sa faze jedan. do faze tri. • • • • • • • • • • Prepreke na putu ka promjeni uključuju: Ozbiljan otpor zaposlenika Velike kulturološke izmjene Slabu komunikaciju Nedostatak posvećenosti upravljanju Ponedostajanje entuzijazma Slabe vještine za promjenu Ljudi reaguju negativno na promjene jer: Su njome ugroženi Se osjećaju ugroženi njome Jednostavno ne vide potrebu za tim Misle da sistem funkcioniše dobro ovakav kakav je. da bi se postigla promjena: Analizirajte problem Kreirajte rješenje Planirajte uvođenje Implementirajte plan Izbjegavajte sukobe i razvijajte konsenzus Nadgledajte proces izmjena. Postoji nekoliko kriterija uspjeha: • Uviđanje da je promjena veoma teška • Što više želite promjenu ona postaje sve teža • Imati jasnu viziju budućnosti • Učiniti je realnom • Imati dobar pravac u postizanju toga • Nadograditi sadašnju kulturu • Osvojiti podršku grupe ključnih ljudi • Komunicirati. i komunicirati. Ljudi obično reaguju na promjene menadžmenta u 3 faze: 1. 10 . • • • • • • Stoga. povinovanje 3.Krucijalna stvar u postizanju uspjeha jeste pretpostavljeni koji bi se borio za svrhu promjene i zaustavljanje destruktivnog suprotstavljanja. prkos 2. savez. komunicirati. kroz fazu dva.

ukoliko ga/nju niste adekvatno informisali i osigurali da su razumjeli.2 Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je krucijalna vještina za službenike za medije. službenike za informisanje i savjetnike za komunikacije. Zapitajte se – da li su oni produktivni. ulijte im povjerenje da su uradili dobro. da li se slažu sa ostalima? Uvijek vodite sa prednje strane! Nikad ne očekujte od druge osobe da uradi posao za koji niste spremni da sami pomognete. Ljudi Vam moraju biti bitni. Ukoliko imate ovu vještinu ili mislite da je možete naučiti – iskoristite je. Ne možete kriviti nekoga za neizvršavanje zadatka na ispravan način. da li su zadovoljni svojim radom. Početna tačka komuniciranja sa Vašim timom je poznavanje Vaših ljudi – što zahtijeva trud. Informisanje i zahvaljivanje nakon što su izvršili zadatak je takođe jednako značajno. Samo zamolite ljude da urade male zadatke. 11 . Prioritizacija svega što radite i identifikovanje najvažnijih aktivnosti i ključnih zadataka udruženih sa ovim aktivnostima predstavlja osnovu na kojoj treba raditi. Nijedna pojedinačna vještina ili sredstvo Vam neće omogućiti da bolje upravljate Vašim vremenom. 3. Naučite što više o Vašim ljudima. da li su njihove ambicije ispunjene.1 Osnove rukovođenja tima Starati se o "rukovođenju" ljudi koji rade sa Vama je veoma dragocjena vještina. da li imaju pravu ulogu. INFORMISANJE Uvijek veoma temeljno informišite sviju. ali poboljšanje upravljanja Vašim vremenom će na mnoge različite načine voditi sve više ispunjavajućoj i uspješnoj karijeri. zahvalite im ukoliko su izvršili zadatak na zadovoljavajući način.VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM 3.

Pokušajte se držati vremenskog rasporeda da biste uvidjeli koliko te stvari traju u praksi. Delegiranje je krucijalan dio upravljanja vremenom. Fokusirajte se na aktivnosti od kojih ćete imati koristi. Ovaj sistem je veoma jednostavan za korištenje. pomozite im ali nemojte reći da vam ostave taj problem. tako da možete vidjeti tačno u kojoj se fazi nalazite. Ne možete sve uraditi sami.Stoga. Zašto je bitno da se nešto delegira? • Da Vam se dozvoli da se skoncentrišete na neke važnije aktivnosti • Da se više izgradi mlađe osoblje • Jer drugi mogu posjedovati bolje vještine od Vas. početna tačka ka efikasnom upravljanju vremenom je: Da se razjasni Vaš posao ili uloga• Šta su Vaši ciljevi i prioriteti? • Da li duplicirate ulogu nekog drugoga? • Šta je svrha Vašeg posla? • Šta se od Vas očekuje da postignete? Pokušajte opisati Vaš posao u jednoj rečenici a zatim identifikujte Vaše ključne oblasti djelovanja i. Uradite ih u Vašem kompjuteru. Prenesite na druge entuzijam o važnosti bilo kog zadatka na kojem radite. Jedna od najtežih stvari jeste da se procijeni da li će aktivnosti biti dugotrajne. ne na one hitne. Uvijek se zahvalite svima za njihov doprinos bez obzira da li je velik ili mali. Nagovorite druge da pomognu kada je to potrebno. sedmice ili mjesece u godini. radeći na minus sitemu. Da biste postavili prioritete morate: • Odlučiti kojim redoslijedom se baviti zadacima! • Koliko vremena zahtijeva svaki zadatak? • Koji poslovi su važniji? • • • • • Da planirate/strukturirate Vaše vrijeme morate koristiti:Liste Dnevnike Kompjuterske programe Zidne dijagrame Lične organizere Sedmično planirani dijagrami sa dnevnim listama . drugo. ključne aktivnosti koje su povezane sa svakom oblasti. kopije izdvojite i postavite na zidu. Raspored prikazuje dane. sedmica i mjeseci od svih Vaših finalnih ciljeva. Identifikujte Vaše lične prioritete. 12 . oduzimanjem dana. Prepoznajte vještine drugih ljudi. Savjet – Budite realni o tome koliko dugo će nešto trajati i kada vam neko dođe sa problemom.iskustvo pokazuje da se posebno koriste za organizovanje vremena. Može se koristiti AD minus sistem.

na primjer. krize se ne mogu izbjeći. sve one imaju neke zajedničke karakteristike:Nepredvidive su Utiču na reputaciju Uključuju ljude Ozbiljne su Izazivaju publicitet. • • • • • 13 . Ono što je kriza za jednu organizaciju. savjetnik za komuniciranje mora biti sposoban da doprinese Vašoj operativnoj strategiji i da zna sve što se dešava. Ali sa velikom promišljenošću i planiranjem se može maksimizirati ograničenje štete. Jedna od najvećih barijera u efikasnom upravljanju vremenom je odugovlačenje ili stavljanje posla na stranu. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste da pogledate u Vašu dnevnu listu «onoga što trebate uraditi» i da najprije pristupite najtežoj stvari na listi. 3. Kakva god da je priroda krize. Nakon toga se glasnogovornik može baviti medijima sa samopouzdanjem i autoritetom. Ljudi ostavljaju poslove po strani pošto:• Im ne predstavlja nikakav izazov • Ih smatraju preteškim • Ne znaju odakle da počnu.Zašto ljudi ne uspijevaju u delegiranja? • Jer su nesposobni/neradi da to urade • Jer vole raditi određene zadatke • Jer je bezbjednije «da to urade sami» Šta bi se trebalo delegirati? • Rutinski zadaci • Kompletni/cijeli poslovi • Stvari koje bi drugi mogli bolje odraditi • Stvari koje bi drugi uradili za jeftiniju cijenu. U toku trajanja krize. razlika između krize i ozbiljnog problema? Krize su relativne. Koja je.3 Komunikacije u krizama Krize je jako teško definisati. Međutim. Kada delegirate • Objasnite rezultate koje zahtjevate • Postavite rok • Uložite trud u objašnjenja na početku procesa • Prihvatajte samo urađen posao. za neku drugu je tek manji izazov.

14 • • • • • • . dva senior člana sekretarskog osoblja. ali ukoliko to nije slučaj starješine bi trebale pružiti priliku nekome ko je sposoban za držanje govora. • Razjasnite uloge i obučite ih o vašoj proceduri upravljanja krizom • Provodite godišnju realnu vježbu u obuci – ko-koordinisanu od strane direktora. Neka telefonski brojevi cijelog osoblja budu dostupni. predstavnika obezbjeđenja. Obučite Vaše telefonske operatere. šefove odjela. radnika na održavanju i telefonskog operatera. • Razvijte dobre odnose i uspostavite redovne kontakte sa lokalnom i regionalnom štampom i medijima. To može biti predsjedavajući ili direktor. Procijenite dostupne informacije. kada se pojavi. Odredite jezgro tima za upravljanje incidentima (zvuči bolje od krize). obučen. • Stvorite 24-satnu obuku PRONAĐITE TIMSKI PLAN.Ključna pitanja koja se trebaju postaviti kada se procjenjuje kriza • • • • • • • • • • • • Kakva je kriza? Šta se tačno desilo? Da li postoji fundamentalan problem? Je li to vidljivi dio problema? Mogu li se stvari pogoršati? Koliko loše mogu postati? Kakva će biti reakcija? Koliko će potrajati da se kriza otkrije? Šta je ovdje u opasnosti? Šta bismo mogli izgubiti? Da li smo bespotrebno zabrinuti? Možemo li angažovati neku podršku? Ko je drugi uključen? Može li se neko drugi kriviti? Možemo li prebaciti žarište nedje drugdje? Kakav je finansijski efekat krize? Akcije koje se mogu preduzeti. • Uključite predsjedavajućeg ili direktora. Potvrdite i proglasite službenog glasnogovornika. doprinosio planiranju aktivnosti i zvuči samouvjereno i autoritativno. Planirajte dodatne akcije:Neposrednu brigu ukoliko je uključena bilo kakva fizička povreda – kontaktirajte rodbinu Korekcija nedostataka Sprečavanje ponavljanja Dogovorite naredne korake za završne radnje. Odgovor na incident • • • • Sazovite cijeli tim za incidente Prikupite činjenice i porijeklo stvari. Dovedite da Vam pomognu – odgovarajuće šefove odjeljenja i ostale relevantne osobe. Učestvujte u aktivnostima zajednice i pomozite u lokalnim pričama. tako da budete spremni za krizu.

gdje ćete pronaći ljude da bi se to obezbijedilo na adekvatan način. Obezbijedite osvježenje za svo osoblje koje radi dodatne sate. Koristite neke kulise Vaše organizacije. Ukoliko je vrijeme. tako da se televizor i radio mogu uključiti za napajanje zvuka i da ne moraju stavljati svoje mikrofone na Vaš stol. Dodijelite specifične telefonske lokale za razna raspitivanja i pobrinite se da na njemu bude neko od osoblja. ukoliko je neophodno čak i na svaki sat. Objavite vremenski raspored sastanaka. kontaktirajte sve koji mogu u nečemu doprinijeti i neka započnu sa radom. Simpatije. Ukoliko Vas novinar zateče nepripremljene. Druge stvari koje se trebaju razmotriti 1. Izbjegavajte iskušenje da drugi direktor ne interveniše. Da li incident treba liniju za pitanja javnosti? Ukoliko da. Demonstrirajte – Brigu. telefonima i pristup toaletima. Mediji i javnost • • • Medijima pronađite ugodne prostorije sa osvježenjem. Osoblje • • • • • Ukoliko se incident desio van radnih sati (što će vjerovatno biti slučaj). ukoliko se problem trenutno dešava. Prvo informišite svoje osoblje. Kažite da ćete mu se javiti čim prije budete znali činjenice – i to uradite! Ukoliko odlučite da održite pres konferenciju – koristite prostranu prostoriju. Snimajte sve poruke radi budućih referenci. 2. • • • • 15 . Odlučite da li ćete održati pres konferenciju.• • • • • • Inicirajte kompletnu istragu Dogovorite izjavu za medije (preko glasnogovornika). Podsjetite ih o povjerljivosti i proceduri za bilo kakva ispitivanja. Svi kontakti se moraju vršiti preko glasnogovornika. Uzmite u obzir bezbjednost domova i porodica uključenih osoba. Pokušajte pronaći finansijska sredstva za plaćanje prekovremenih radnih sati. i Zabrinutost. Ne pokušavajte ih opravdati. ne pretvarajte se da znate šta se dešava. uredite PA sistem sa pojačivačem distribucije. kako ne bi od medija saznali šta se dešava. Razmišljajte o obezbjeđenju Vaše zgrade – da li postoji potreba za dodatnim osobljem obezbjeđenja. Održavajte redovne informativne sastanke. Objasnite – Dodatne akcije Priznajte greške. Izvjegavajte konstantne pritiske od strane medija tako što ćete objavljivati vrijeme informisanja. Detaljno uputite telefonske operatere.

Od nadležnih vlasti u BiH se zakonom zahtijeva da obezbijede informacije o okolinskim pitanjima i da izvode vježbe javnih konsultacija za investitore. tako da se potrošač ponovo uvjeri pomoću kompetentnosti zaposlenika. a ne da se osjeća inferiorno. 4. «U potrazi za odlikama». i korisniku bliskim javnim tijelima.Kompetentnost. Stav – ispravan stav je onaj koji prepozna kolika je važnost potrošača za dobrobit organizacije. prevoz. Javnim organizacijama su dati izvedbeni ciljevi usluge potrošača. Ideja da su građani kupci. Ukoliko organizacija vodi brigu o dobrobiti svog osoblja. prije nego da to tek onako odrađuje. prolazi kroz sve savremene reforme javnog sektora. Znanje bi se trebalo koristiti jako oprezno. Svi koji rade za organizaciju trebaju minimum znanja o tome kako organizacija funkcioniše i uslugama koje obezbjeđuje. Mnogi izložbeni panoi na javnim mjestima prikazuju njihovu posvećenost javnim uslugama. Na zapadu postoji velika potražnja za efikasnim. Stav. i zabava. zaključila da su između ostalog ubjeđenja odličnih organizacija:• Važnost interne komunikacije. • Da su ljudi koji rade za organizaciju jezgro njenog uspjeha. Još 1982 godine je studija Petersa i Votermana. Empatija. koji zauzvrat mogu vježbati uticaj na isti način na koji bi to radili u poslovnom preduzeću. Od obezbjeđivača usluga javnog sektora se sada traži da zadovolje potrebe i očekivanja klijenata. to im pomaže da se bliže povežu sa potrošačem. koji se moraju dobro uslužiti. Ukoliko svi zaposlenici razumiju ciljeve i misiju organizacije za koju rade.2 Briga BRIGA je veoma važna riječ u usluzi potrošača. BRIGA takođe predstavlja skraćenicu za komponente potrebne da se omogući osoblju da obezbijedi dobru uslugu potrošača: . koje se mogu davati potrošačima i koliko je moguće više informacija o posebnim računima 16 • • .1 Uvod Važnost dobre usluge potrošača je prvo shvaćena od strane privatnog sektora u industrijama koje imaju neposredne kontakte sa potrošačima koji plaćaju kao što je maloprodaja. (CARE – Competence – Attitude – Resources – Empathy) • Kompetentnost – potrošač treba vjerovati u kompetentnost i organizacije i njenih zaposlenika – oni vole osjećati da se nalaze u sigurnim rukama. Trenutno u mnogim zemljama većina oblasti javnog sektora još nije razvila programe brige o klijentima i neophodnu obuku za njihovo osoblje. i obezbjeđuje im obuku. hoteli. Izvori. sredstva koja su im potrebna – Osoblje ima izvore i više podsticaja da pruža dobru brigu o potrošačima. odgovornim. vrijednuje inpute osoblja u organizaciji. Izvori – Osoblje bi trebalo imati pristup opštim informacijama.USLUGA POTROŠAČA 4.

Detalji koji mogu napraviti razliku:Govor tijela – Član osoblja može obično prilično brzo odrediti raspoloženje potrošača po njihovom govoru tijela. Empatija se tiče razumijevanja – Dobar odnos se formira kada se osoblje može postaviti na mjesto potrošača i tako razumjeti kako se oni osjećaju. oni koji svakodnevno rade sa interesnim stranama i javnosti. • Niko ne odgovara na telefone. tako da imaju informaciju za rukovođenje. posebno okruženje i usluge koje su dostupne u oblastima koje su dostupne građanima. npr. Vrijeme je takođe veoma vrijedan izvor. koja mogu imati uticaj na poslove i porodice u njihovoj oblasti. Organizacioni govor tijela – ovo se odnosi na cijelu atmosferu koju kreira organizacija. onoliko koliko to tehnologija koja im je dostupna dozvoljava. • • • • • Morate slušati klijente i saznati šta im je potrebno Potrošač nije uvijek u pravu. Isto tako potrošač može neposredno odmjeriti da li je član osoblja zainteresovan za raspitivanje. studiranje i korištenje kao referencu • Mogućnost da se prisustvuje Radionici na temu "Tehnike usluživanja potrošača" • Obaveza vladinih vlasti. Oni se identifikuju sa potrebama. koju klijenti takođe mogu preuzeti. I to se treba imati na umu. ali mnogo truda je neophodno da se uloži od strane organizacije i njenog osoblja ukoliko se želi obezbijediti ovakva usluga. informacije koje ljudi mogu čitati dok čekaju. ali način na koji im govorite da nisu u pravu može dovesti do raznih stvari. Postoje stvari koje mogu stvoriti lošu atmosferu. Menadžment bi trebao osoblju dozvoliti dovoljno vremena da posvete svakom potrošaču dovoljno pažnje. posjeduju sva sredstva koja su neophodna kako bi se obezbijedila zadovoljavajuća usluga potrošača. a ipak na kraju oni plaćaju Vaše plate Postupajte sa internim potrošačima na isti način kako biste to radili sa eksternim Srdačno primajte žalbe Nezadovoljni klijenti imaju više prijatelja od onih zadovoljnih Ministarstva za okolinu i opštine trebaju osigurati da osoblje prve linije. koja se ponekad može poboljšati sa minimalnim organizacionim trudom – stvari kao na primjer: • U radnjama ima osoblja. Obezbjeđenje stolica u čekaonicama. 17 . da izgrade svoj sopstveni organizacioni govor tijela koji predstavlja okolinu u kojoj je potrošač uslužen na najpokorniji način. itd.3 Dobra usluga potrošača Obezbjeđivanje dobrih usluga potrošača oko 50% predstavlja zdrav razum. aspiracijama i frustracijama potrošača. te su oni jako dobro informisani o aktivnostima i promjenama prije nego što ih to upita klijent • Tehnologija koja obezbjeđuje najbrže moguće okretanje pitanja klijenata • Obuka – kako najviše iskoristiti tehnologije koje su Vam dostupne • Informacioni priručnici o speciifčnim okolinskim pitanjima. 4. ali postoji red i nema mjesta da se sjedi i čeka.• poreskog obveznika o kojem se raspituju. • Efikasan sistem interne komunikacije u potpunosti informiše cijelo osoblje.

• Osoblje koje ne zna gdje ili kako da dobije odgovore na njihova pitanja. 18 .• Postoji osoblje na drugoj strani radnje ali oni ne obraćaju pažnju na potrošače. itd. • Dugotrajni propusti prije nego što potrošač dobije odgovore na svoja raspitivanja.

u korist organizacije i klijenta Nikad ne potcjenjujte znanje. ali nikad se ne ponašajte na snishodljiv način Uvijek prezentirajte svu komunikaciju na način blizak korisniku.EKSTERNA KOMUNIKACIJA 5. 19 . Zlatna pravila • • • • • • • • • • Komunikacija može biti uspješna samo ako predstavlja dvosmjeran proces Istražite predmet i definišite ključne poruke Ocijenite informacione potrebe prije definisanja rješenja Ciljajte na različitu publiku Stalno ponavljajte ključne poruke kroz sva dostupna komunikacijska sredstva Izgradite «kućni stil» Dobra interna komunikacija mnogo povećava šansu uspjeha u komunikaciji sa klijentima Osiguravanje obuke vodi ka maksimalnom korištenju dostupnih komunikacijskih tehnologija. nikad ne koristite žargon.

3 prava istraživanja:1. Ukoliko je cilj da se dođe do statističkih informacija. KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete 6. izvlačenje stvarnih mišljenja učesnika čiji identitet ostaje povjerljiv. korištenjem dogovorenih odabranih pitanja. kao što je i lokacija ovakvih grupa. Različiti oblici istraživanja se koriste u zavisnoti od cilja. obično neka nezavisna kompanija vodi ove fokus grupe. KVALITATIVNA. da se izmjeri procenat podrške prijedlogu.godine. Da bi se dobila kvalitativna informacija i temeljna mišljenja ispitanika. vrste informacije koja je potrebna.ISTRAŽIVANJE 6. na primjer vlada i javnost ili menadžment i osoblje ili osoblje i potrošači. Podrobni intervjui su «jedan-na-jedan» intervjui koji se vode sa presjekom učesnika. Fokus grupe predstavljaju duboke diskusije među grupama od 10 do 12 ljudi. Prave akcije koje prate analizu. Efikasno vođenje ovakve grupe predstavlja jako vješt zadatak. za na primjer apolitičnu stranu. adekvatno je kvantitativno istraživanje. Ukoliko treba jasno preraditi ove poruke onda se treba provesti istraživanje kako bi se doznalo koji su to potrebni aspekti predmeta većine informacija. najefikasniji način da se dobije presjek stvarnih mišljenja ljudi i dubina znanja o bilo kojem posebnom predmetu. Moderator obezbjeđuje glavni izvještaj uskoro nakon što se završi rad sa fokus grupama a kompletan konačni izvještaj se predaje nekoliko sedmica poslije. presjek koji je određen od strane organizacije koja je naručila istraživanje.1 Važnost pitanja i odgovora Ukoliko želite da komunikacija bude efikasna onda se ključne poruke moraju definisati za različite ciljne grupe. Ove vrste intervjua se relativno lako vode i mogu dati veoma koristan snimak trenutne situacije – ovakvi intervjui se često izvode u vezi sa fokus grupama. 20 . Ovakva vrsta kvalitativnog istraživanja u cijeloj zemlji se već koristila kako bi se doznale informacione potrebe građana BiH o okolinskim pitanjima. Ovaj tip istraživanja se najčešče koristiti kako bi se odmjerilo razumijevanje određenog predmeta. Dvije glavne metode u sprovođenju ovakvih istraživanja su fokus grupe i podrobni intervjui. Pravi uzorak 3.2 Kvalitativno istraživanje Najjednostavnije. Ukoliko se fokus grupe naruče od strane Vladinog ministartva. koristi se kvalitativno istraživanje koje obično koristi fokus grupe kao svoje glavno sredstvo. u maju 2004. Prava pitanja 2. Jednom kada se ključne poruke definišu one se moraju stalno ponavljati na svim mogućim medijima. koji su posebno korisni ukoliko postoje dvije uključene strane. vjerovatno bi tome odgovaralo istraživanje javnog mnjenja. Može biti dopunjeno podrobnim intervjuima.

veoma dobro. web stranica. Ove ankete su posebno korisne kada se vode lokalne informacione inicijative a rezultati se mogu koristiti da se zadovolje interesi lokalnih medija za informacijama koje pokušavate raširiti. dobro. provođenje zaustavljanjem ljudi na ulici ili putem telefona. veoma loše. emisiji. Različiti detalji različitih medija za stvaranje povratnih informacija bi trebali biti dati. «crveni telefon» ili Call centar. loše. Može se izvoditi na mnogo načina. To je iz razloga što još uvijek postoji određeni faktor iznenađenja respondenta da je neko zainteresovan za njihova mišljenja i njima je drago što ih mogu dati. s obzirom da oni koji su motivisani za telefoniranje namjeravaju imati stečena prava. • • Svaka komunikacija nadležnih okolinskih vlasti na svim nivoima treba imati povratne informacije o tome – bilo da se radi o letcima. onda se javnosti mora pružiti svaka mogućnost da postavljaju pitanja organizaciji i da daju svoje komentare. a takođe ih se ne zove nekoliko puta kao što to rade horde kompanija koje prodaju sve od prozora do osiguranja.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije Zasnovani na odgovorima na pisane upitnike. broj faksa. 6. Mogu se koristiti za interno ali i eksterno istraživanje. Na primjer. ili informacionom dokumentu. respondent može biti upitan za njegovo mišljenje o nivou određene usluge koja se obezbjeđuje i dao bi mu se sljedeći izbor opcija: odlično. Ne bi trebalo biti manje od pet a više od deset pitanja na anketi. okolinska ministarstva. «Lice u lice» intervjui teže davanju najboljih rezultata. oglasu. poštanskom isporukom presjeku stanovnika određene geografske oblasti kao što je oblast pokrivena od strane Oblasnog poreskog komiteta. 21 . na primjer interesnim stranama. telefonsko ispitivanje javnog mnjenja ima reputaciju netačnosti. a koverta za povrat popunjene ankete bi takođe uvijek trebala biti isporučena.6. 6. dadatku u novinama. ukoliko se anketni listići neće lično pokupiti. e-mail adresa. te stoga ne postoji ozlojeđenost građana na telefonska ispitivanja. na primjer provođenje na presjeku osoblja organizacije kao što su npr. ili isporučivanjem određenoj kategoriji potencijalnih respondenata. metodom koja je za njih najpogodnija – POVRATNE INFOMACIJE. zadovoljavajuće. Ovakva anketa je provedena od strane CARDS Projekta – anketa lokalnih stanovnika kako bi se saznalo njihovo mišljenje o pitanjima kvaliteta vazduha. na primjer poslodavcima koji upošljavaju više od dvadeset ljudi. Ispitivanja javnog mnjenja su konstruisana na takav način da se može dobiti velika količina statističkih informacija. Što je veći uzorak to su statistike tačnije. na primjer interesnim stranama. Mnoge kompanije u CIS zemljama i istočnoj Evropi jako uspješno izvode ispitivanja javnog mnjenja preko telefona. Izvode se od strane profesionalnih kompanija sa mrežom obučenih intervjuista kroz cijelu zemlju i veoma su skupi. dajući širok dijapazon reakcija na svako pitanje.5 Povratne informacije Ukoliko se treba postići efikasna komunikacija sa segmentom javnosti.3 Kvantitativno istraživanje Ispitivanje javnog mnjenja. Generalno.

pitanje bi se trebalo proslijediti stručnjaku za taj predmet kako bi odgovorio na pitanje. Ukoliko se zahtijeva opšta okolinska informacija. STOGA. pošto oni javnosti predstavljaju realnost i šansu da ukoliko neko treba odgovor na neko pitanje. ZA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ODGOVORI BI TREBALI BITI:• • • • Postavljeni na web stranici Objavljeni u letcima i biltenima Objavljeni u dodacima novina Korišteni kada se istražuje materijal za masovne medijske kampanje. Komentari bi se trebali prikupljati i analizirati od strane koordinatora za komunikacije i koristiti pri izradi budućih informacionih materijala. onda će i drugi moći imati tu šansu. onda se to treba razaslati od strane koordinatora za komunikacije. To je ista situacija kao što se često može primijetiti. Na pitanja bi se trebalo odgovoriti na ličnoj osnovi. 6. Ukoliko je to specijalizirana informacija. 22 . ukoliko se o tome izvijesti u novinama onda to mora biti istina! Ljudima je mnogo interesantnije da čitaju o stvarnim pitanjima i iskustvima ljudi.• • Treba postojati prijateljska indikacija da su pitanja i komentari dobrodošli – na primjer «Recite nam Vaša pitanja i zabrinutosti». nego da čitaju informacione dokumente koji su pripremljeni od strane vladinih tijela. da se riječima političara ne može vjerovati – Međutim.6 Odgovorena pitanja Pitanja na koja je odgovoreno predstavljaju veoma korisna sredstva publiciteta. koja je lako dostupna.

• Ofset Papir. papira i težine. Inicijalno započnite sa samo 4 stranice a zatim dodajte više kada budete imali više kopija. reizografu. Savjetuje se 80 gramski papir. kako bi se prikupile i raširile vijesti i saznanja. Postoji nekoliko načina korištenja komunikacionih sredstava na lokalnom nivou. CARDS Projekat «Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom». Kvalitet roto-papira zavisi od prirode. Kako izraditi lokalni Bilten? 1. namjerava proizvesti mjesečno pismo za sve one koji učestvuju u okolinskoj komunikacijskoj mreži – vladina tijela. Kroz tanji papir će se sve providjeti. koji ima sjajan izgled i osjećaj.LOKALNE KOMUNIKACIONE INICIJATIVE 7. • Ilustracioni Papir. ali se jako rijetko koristi na širokom formatu (kao na primjer za Panoramske Novine) pošto je ova veličina prevelika i nepraktična za rukovanje. Deset grama teži papir može napraviti veliku razliku na konačnom proizvodu i obično košta malo više. Ovo je obloženi papir. Izaberite najbolji kvalitet koji Vam je dostupan. agencijama i NVO-ima kako bi se inicirala dvosmjerna komunikacija o okolinskim pitanjima. A4 format papira se može koristiti na ofset. pošto se štampa na obje strane. a koja se mogu izfinansirati Vašim budžetom. što ne poboljšava izgled konačnog proizvoda. 7. kroz Observatorij koji se trenutno uspostavlja. ponekad se isjeca na A4 format. Ima laganiju teksturu i stoga je neophodna veća težina. Skuplji je. Bilteni i novine se mogu izrađivati na lokalnom nivou i mogu biti samofinansirajući. A4 format sa dvije strane ili A3 format presavijen na A4 format. ali proizvodi elegantniji efekat. aparatima za kopiranje. Najuobičajenija veličina koja se koristi za biltene jeste tabloid formata (dnevnog lista malog formata – A3 format otprilike). što je obično najjeftinije. Format i štampanje Ovo može naširoko varirati i zavisi od štamparskih postrojenja koja su dostupna na lokalnom nivou. kao što je to nekad bilo u BiH. Prikupljanje i širenje većine informacija koje je do sada rađeno. ukoliko se obezbijedi oglašavanje koje može pokriti troškove njihove izrade. Dolazi u bijeloj boji i može se natapati bilo kojom bojom. • Roto-papir. 23 .2 Bilteni i novine Ovo je efikasan i ekonomičan način širenja informacija. Može se isjeći na različite veličine. Kako okolina bude postajala sve veći prioritet na političkim i javnim agendama tako će nadležni organi morati više na tome raditi zajedno sa okolinskim organizacijama. je uglavnom vršeno od strane NVO-a ili projekata vođenih od strane stranih donatora. interesne strane i druge zainteresirane.1 Komunikaciona sredstva koja se mogu koristiti u lokalnom kontekstu Informacije o okolinskim pitanjima trenutno nisu lako dostupne.

čitalac može vidjeti da namjeravate nastaviti sa izdavanjem. obično na gornjem lijevom uglu. Ukoliko odlučite da ne dijelite svaku priču sa linijama onda ih možete staviti u kutije – ili ukoliko Vaša publikacija zadržava formu stvarnog novinskog lista. Koordinacioni odbor za okolinu. Jednostavna lokalna anketa će proizvesti više nego dovoljno vijesti za jedan bilten i to će takođe biti i vijest koja je relevatna za lokalne građane. Ne moraju uvijek biti velika slova – mogu i mala i velika slova – već ono što je čitljivije s obzirom da je lakše prepoznati određene oblike riječi. POVRATNE INFORMACIJE – Uvijek pozovite čitaoca da Vam iznese svoje poglede. Naslovi ne moraju biti na vrhu priče. bilo da se radi o nekoj određenoj stvari ili više uopšteno. mogu se poravnati u desno ili u lijevo. Ovo će stvoriti jaku impresiju u konzistentnosti. • Sljedeće. Da biste dobili različite efekte ne morate mijenjati fontove.• Veličina – Najmanji. web stranicom. Koristite sve dostupne izvore informacija – Observatorij. zbog njihovih mišljenja i briga. • U gornjem desnom uglu stavite «Broj izdanja». faksom. itd. malim odstupanjima od normi se dodaje na interesu i karaktera publikacije. • Korisni savjeti pri pisanju biltena • Izaberite boldirani naslov. Onda povećavate veličinu ako imate više kopija i izvora. Na to se uvijek skreće pogled pri prvom pogledu na publikaciju. jer bi on trebao biti isti na svakom letku. što je 4 stranice ili jedan list A4 ofset formata papira koji čini samo 2 stranice. Koristite jedan font (najviše dva) i mijenjajte ih 24 . odlučite koliko ćete stavki postaviti na jednoj strani. Napravite šablon koji će odgovarati broju priča na formatu biltena koji ćete koristiti. sa ravnomjerno raspoređenim tekstom. • Pokušajte ne miješati previše različitih oblika slova. e-mail-om. 2. sve nadležne vlasti. Postavite dobro definisanu liniju tako da se priče ne stapaju zajedno. uvjerite se da ste zadovoljni sa naslovom. Ostavite dosta prostora za glavnu priču. jedan list biltena tabloid veličine. NVO-e i interesne strane. itd. Sadržaj • • • • Odlučite koliko predmeta/priča/poruka želite raširiti na Vašu ciljnu publiku. postavite stavke u kolumne sa jakim podnaslovima. Nevedite detalje o svim načinima dostavljanja povratnih informacija. i na taj način zbunjuju čitaoca. čitalac se neće truditi da nastavi čitati ostatak letka. • Smislite privlačne naslove i boldirajte ih što je moguće više – Ukoliko je naslov dosadan. Ukoliko namjeravate da izradite serije letaka. Naprimjer 4 stavke na jednom listu A4 formata.

Takođe. crtane animacije ili loga. ali na obojenom papiru. Da biste dodali varijaciju možete štampati crnom tintom. Štampanje i distribucija • Jedan od najlakših načina da se distribuira bilten jeste e-mail-om. Ukoliko je neophodno štampanje. Trebale bi biti kratke i elegantne. bold. Takođe neke novine vrše dostavu od kuće do kuće za jako nisku cijenu. Postavljanjem «zabavnog» grafika u nekoj stavci koja se odnosi na lokalno pitanje ne trivijalizuje stvar. • Ponekad umjesto pisanja paragrafa pokušajte postaviti stavke poprijeko korištenjem uvodne rečenice koja vodi ka određenim paragrafima – kratke. karikature. biblioteka i bilo kojih drugih prigodnih javnih mjesta. Ne pravite premala slova. itd. To takođe znači da se ne zahtijeva štampanje. banaka. fotografije. Bilteni bi se trebali nalaziti na informacionim pultovima lokalnih vlasti. 3. Vaš štampar će vas o tome moći posavjetovati. ako štampate letak bez korištenja crne tinte (npr. ovo zahtijeva email bazu podataka koja se treba prikupiti. a zatim možete završiti konciznim zaključkom – moguće je i pitanjem kako bi se čitalac ostavio u razmišljanju. ali one bi trebale biti napisane tako da se uklapaju u prostor . kompanije koje obezbjeđuju stručne usluge koje su potrebne za okolinske procjene. Da se distribuira bilten. Crvenu ili plavu) pokušajte ne koristiti fotografije – plave ili crvene slike ljudi nisu prihvatljive oku. Ne pravite grafike prevelikim – ne bi trebali dominirati publikacijom. onda bi trebalo biti u jednoj boji – crnoj. čak i obični tip izgleda dobro kad se malo uveća. pružajući čitaocu najviše moguće informacija korištenjem najmanjeg mogućeg broja riječi. • Grafika – to mogu biti obični linijski crteži. NVO-e. Veličina slova u uvodniku prosječnog lista je onoliko mala koliko to budete mogli izvesti. to jednostavno čini da čitalac poželi nastaviti čitati i dalje – nadamo se! Budite oprezni kada koristite fotografije. na primjer obrazovne institucije. bold italic.korištenjem verzija italic. Ovo zahtijeva trud. • • 25 . pošta. ukoliko fondovi to dozvoljavaju – mogu se razaslati poštom ili se mogu ubaciti u najpopularnije lokalne novine – obično za jako mali ili nikakav trošak. • Trebate li napisati i dodati tekst. kako bi se smanjili troškovi.ne stisnute ili razvučene. Ne želite izgubiti dragocjen prostor sa pozadinom koja se direktno ne odnosi na priču. zdravstvo. Već ćete imati dobru ideju o stavkama koje koristite. ali lokalnoj vlasti omogućava jednostavan način kontaktiranja nekih od najbitnijih interesnih strana. štampanje na obe strane na bojenom ofset papiru od 80 grama kako bi se isticalo. Postarajte se da su postavljene na pravo mjesto. odsječne rečenice koje tačno ocrtavaju odvojene stavke. Međutim.

• Lokalne baze podataka novinara. štampanim. odnosno na veoma jednostavnom jeziku prezentiraju detalje o nekoj temi. tako da se nalazi na odgovarajućem novinarskom odjelu kada oni stignu na posao. i trebali bi se maksimalno koristiti grafici i fotografije kako bi se ilustrirale ključne poruke. trebala bi se održati pres konferencija (detalji u odjeljku Vještine komunikacije) za sve lokalne medije. Koordinator za komunikacije bi trebao upoznati sve lokalne novinare i izdavače. ili daju pitanja i odgovore. trebalo bi se pripremiti saopštenje za javnost (Pogledajte odjeljak Vještine komunikacije) i ukoliko je senior glasnogovornik ili određeni gost na raspolaganju.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci • Izvještaji o stvarnom stanju – Oni uzimaju određenu temu i objašnjavaju u seriji zaglavlja. Korištenjem recikliranog papira za okolinska pitanja. • • 7. • • • • 26 . kad god se stvori neka vijest trebala bi se pružiti prilika ključnim akterima na lokalnom nivou da daju intervjue svim lokalnim medijima. iako ovo još uvijek nije dostupno u BiH i može biti pretjerano skupo. Njihova proizvodnja bi trebala biti jednostavna i jeftina. TV i časopisima. S obzirom na rokove večernjih novina teško je osigurati da se saopštenje za javnost koje je namijenjeno za objavljivanje u određenim večernjim novinama u stvari koristi veče prije.4 Korištenje medija što je više moguće Slobodan publicitet.7. Lokalni mediji se nastavljaju razvijati u BiH i to bi se trebalo maksimalno iskoristiti. Flajeri – su jednostavni letci sa jednom porukom koji bi se proizvodili na sličan način kao što se radi izvještaj o stvarnom stanju. Rokovi – U slučaju sedmičnih novina rok je. Ukoliko će proizvodnja letka biti masovna onda se mogu dobiti dobre ponude i za štampanje u boji na iliustracionom papiru. Ponedeljak je rok za izdavanje publikacije četvrtkom). uobičajeno. i proizvođača sa imenima i e-mail adresama. Vrijedno je truda lokalnog koordinatora za komunikacije da ubijedi izdavača lokalnih novina da obezbijedi najviši mogući profil okolinskog aktera u lokalnoj vlasti. dva ili tri dana prije izdavanja publikacije (npr. tako da se može izgraditi odnos povjerenja između lokalnih vlasti i lokalnih medija. bi se trebale prikupiti tako da se informacije mogu lako i brzo širiti na njih. a mogla bi se napraviti i redovna mjesečna kolumna u njegovim novinama pomoću koje se mogu širiti vijesti iz oblasti okoline u lokalnoj oblasti. štampani u crnoj boji na različitom bojenom ofset papiru. radijskim. Kada se desi neki veći događaj. izdavača. Letci – I oni bi takođe trebali biti upućeni na samo jedan predmet. Kako se aktivnosti u oblasti okoline stalno povećavaju.

i investitore i postojeće biznise o njihovim obavezama prema okolinskom zakonodavstvu. Sekundarna okolinska legislativa će uskoro biti spremna za javne konsultacije i zbog toga će biti neophodno da se organizuju radionice i seminari tokom narednog perioda.7. Svi detalji o tome kako se trebaju voditi ovi događaji su objašnjeni pod Odjeljkom Vještine komunikacije. 27 .5 Vođenje radionica i seminara Veoma bitan dio komuniciranja na lokalnom nivou jeste da se ukratko informišu interesne strane o okolinskim pitanjima. Tekuće vježbe javnih konsultacija su sada takođe neophodne u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu.

.) i sredstava obučavanja (video projektor. Na ovaj način proces komunikacije postaje lakši usljed simultane upotrebe 3 komunikaciona kanala i direktnim uključivanjem učesnika u proces. takođe pripremite oglas za radionicu koji se može objaviti u lokalnim novinama.VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA 8. Iskoristite bilo koje dostupne podatke u bazi podataka okolinske mreže komunikacija radi distribucije pozivnica. 28 .1 Radionice i informisanje Radionice bi se tebale voditi na interaktivan način. a ne interno osoblje. Treneri će se uzimati iz redova lokalnih eksperata za okolinske procese i okolinske projekte.pitanja i odgovori.učesnicima. jedna kopija za svakog učesnika seminara • Dodatni informacioni materijali. i pošaljite sa pozivnicama za učešće . sesije . Organizacija nekih radionica će se ponekad raditi uz pomoć eksperata. itd. korištenjem modernih tehnika (rad u grupama. ili na primjer ako je radionica za lokalni biznis sektor da se pošalje lokalnoj Privrednoj komori. • Slajdovi. ekran. Svaka lokalna vlast će morati organizovati ovakve događaje kao dio vježbe javnih konsultacija na sve češćim osnovama. grafoskop. Ukoliko se radionica organizuje za članove javnosti. Inicijalne pripreme: • Interaktivna radionica je opšta karakteristika • Tematski problemi koji se trebaju staviti na dnevni red seminara. flipčart. • Podrška za obuku (odštampani materijali). prezentacije od strane učesnika. • Flipčart. Pripremite program za radionicu koji uključuje vrijeme i mjesto radionice i predmeti koji će njome biti pokriveni. Sljedeće napomene će poslužiti kao korak po korak vodič za one koji ove događaje moraju organizovati bez vanjske pomoći i takođe se mogu koristiti kao vodič za buduće organizatore.). trebaju se prodiskutovati i o njima odlučiti • Da se definišu i pripreme studije slučaja • Pripreme aplikacije • Primjeri i pomoćni materijali prikupljeni • Pripremljeni upitnici Kapaciteti na mjestu održavanja: • Veoma dobro opremljene prostorije sa logističke i akustičke tačke gledišta • Grafoskop. itd. video prezentacije. koje odgovaraju principima učenja za odrasle osobe. povećava se uticaj i daje se učesnicima šansa da bolje razumiju koncepte i njihovu primjenu. itd.

Mnogo je lakše da se objasni kako da se popuni neki obrazac ukoliko je on prikazan na ekranu ispred publike. Time ćete postići bolji efekat. pobrinite se da svi imaju dobru vidnu sliku i da imaju čašu vode na svom stolu. na primjer. brošure ili letci. Mjesto održavanja i prostorija Preferira se centralna lokacija za osobe koje će prisustvovati sesiji. svaki slajd ili strana se treba iskopirati i obezbijediti za svakog učesnika. Kafe pauze i pauze za objedovanje bi se trebale održavati u različitim prostorijama od Vaše radne. Ukoliko postoji baš za trening odvojena prostorija onda je to od velike koristi. Pomoćni materijali Koja god vizuelna sredstva koristite. Ukoliko vam nije dostupan Microsoft program. Jednom kad definišete Vaše zabilješke za nastavu o predmetima o kojima je odlučeno iz sadržaja programa. s tim da nisu prigodni u slučaju kada se svi učesnici ne mogu vidjeti. Dodatni materijal. Takođe. Trener bi trebao predstaviti realističan scenario za učesnike u publici. a jedan član grupe bi trebao biti postavljen za vođu grupe. Prostorije bi trebale sadržati stolove za kojima bi učesnici sjedili i takođe bi se trebale obezbjediti olovke i papiri. To zavisi i od tipa projektora koji je dostupan na mjestu održavanja radionice. Prostorije kakve se obično nalaze u opštinskim zgradama sa stilom pozorišta ili velikih stolova. odnosno da li ćete pripremiti slajdove koji će se koristiti na grafoskopu. Svakoj grupi/udruženju se daje scenario i trebaju 29 . na video BIM-u (preko video projektora). Studije slučaja Ove vježbe su napravljene kako bi svi koji prisustvuju radionici aktivno učestvovali i razmišljali kako bi rješili problem u njihovim okolnostima. ukoliko je to moguće. sa ne više od 10 ljudi u svakoj grupi.Power Point i vizualna prezentacija Ko god da su učesnici radionice. Ilustracije se takođe mogu pripremiti korištenjem debelih markera na flipčartu ispred Vas i ključne riječi se mogu napisati na flipčartu u toku prezentiranja na sesiji. Učesnici radionice se zatim dijele u grupe. oni se mogu pripremiti na drugi način obrade riječi ili nekim drugim kompjuterskim paketima. kao što su npr. koji će to sa sobom nositi i tako imati cijeli rezime sesije. se takođe može dati učesnicima za njihove dugoročne reference. ali gotovo svi će ih prepoznati preko dijagrama. onda trebate pripremiti naslove i podnaslove u power point-u u vidu slajdova. Jako su važni i dobra provjetrenost i razumna temperatura .hladne prostorije podstiču pažnju učesnika. kada pripremate Power Point prezentacije pokušajte izbjeći tabele sa mnogo podataka. Ovo se može uraditi i korištenjem slajdova ili flipčarta. ili na disketi preko laptopa. Umjesto toga koristite lijepe dijagrame o istim podacima. jako je važno da se uradi prezentacija na što je moguće jasniji način i korištenjem vizualnih pomagala. Samo mali procenat publike će prepoznati Vaše poruke u okviru tabela. obezbjeđujući pozadinu i okolnosti pod kojima se određena radnja treba preduzeti kako bi se završio zadatak ili rješio problem. a tople i sparne prostorije povećavaju šansu da Vam učesnici zaspu! Kada postavljate prostoriju koristite pozadinu koja prezentira okolinsku poruku koju promovišete ukoliko je to moguće.

Ukoliko je publika velika onda bi bilo bolje da sjede u prostoriji pozorišnog tipa nego u prostoriji tipa učionice. • Mjesto održavanja treba biti pripremljeno.se uzeti razdvojene prostorije. Mogu biti organizovani za pozvanu publiku ili otvoreni za javnost. Informisanje bi trebalo biti interaktivno.3 Informisanje Ukoliko postoji potreba da se prošire informacije o jednom predmetu na ciljnu publiku na specifičan način onda bi informisanje predstavljalo mnogo pogodniju varijantu od radionice. Vizuelna pomagala bi se trebala pripremiti na isti način kao za radionicu. kako bi se diskutovalo koje radnje će preduzeti da se prezentira scenario (dozvolite najmanje 20 minuta). Prekrivač za sto bi se trebao postaviti na vrh stola (noge mogu odvraćati pažnju). i trebala bi se nalaziti iza govornika. a na njegov centar bi se trebao staviti cvjetni aranžman. onda postavite obimnu studiju slučaja na kraju prvog dana o kojoj bi se zatim izvještavalo narednog jutra. Ovo stavlja akcenat na takmičenje između grupa u cilju izrade najboljeg rješenja koje bi se prezentiralo. 8. dosta vremena bi se trebalo odvojiti za pitanja i odgovore iako obično nema dovolljno vremena za prezentaciju studija slučaja. 30 . Na pozadini prostorije bi se trebala postaviti ključna okolinska poruka koju promovišete. Onda se cijela grupa ponovo okuplja i vođa tima svake grupe izvještava grupu o scenariju koji im je zadat i koje radnje oni namjeravaju preduzeti. Ukoliko radionica traje duže od jednog dana.4 Seminari i konferencije Predstavljaju vrstu informisanja koja se vrše tokom cijelog dana ili nekoliko dana. Može se obratiti velikom broju ljudi u jako kratkom vremenskom prostoru. 8.2 Lista provjere opreme Pomoćni materijali Postolje za flipčart Flipčart Slajdovi Grafoskop Laptop LCD Projektor (Video BIM) Mikrofoni Pult Stolnjak Cvijeće za glavni sto Mineralna voda Čaše Keksići Papir Olovke Makaze Selotejp Heftalica Bedževi sa imenima 8. a obično pokrivaju mnoge teme jednog sveobuhvatnijeg predmeta.

Nekome se treba dati odgovornost da se brine o potrebama medija u toku dana (za dalje detalje pogledajte Odjeljak Pres konferencija). Najmanje jedna osoba treba dočekivati učesnike. • I POSEBNO – ljudi uče stvari koje su ponovljene nekoliko puta – istraživanja pokazuju da ukoliko osoba nešto čuje samo jedanput postoji 10% šanse da to pamti godinu dana nakon toga. Seminar će se vjerovatno održati u konferencijskom centru ili hotelu ili javnoj ustanovi i sva logistika i poslužiavenj jela i pića se treba unaprijed organizovati. 4. Unaprijed se treba odrediti osoba koja će predsjedavati seminarom i treba imati pripremljen dnevni red za predsjedavajućeg (pogledajte Odjeljak sastanci). Jedna osoba treba voditi računa o medijima. 8. Kada se organizuje ovakav seminar ili konferencija jedna od najbitnijih stvari koja se mora imati na umu jeste da se nikad ne štedi na osoblju: 1. Treba se srediti mala prostorija sa osvježenjem za govornike. (Zelena soba). 3. gdje oni mogu ostaviti i svoje stvari i da im to bude mala baza. možete ih koristiti da ilustrujete ključnu poruku na različitim zidovima prostorije. Biće potrebna osoba koja će se brinuti o govornicima na dan održavanja seminara. uključujući program. ako čuju tu istu poruku 5 puta njihovo sjećanje se povećava na 90%. Na dan održavanja ova osoba će biti glavni koordinator. 6. 5. Seminar može biti otvoren za medije. svako uređenje mjesta održavanja seminara i opreme. trebalo bi se odlučiti da li da se tamo održi i pres konferencija. ako imate pripremljene postere za seminar/konferenciju. 2. • Najbolje uče u neformalnom i relaksirajućem okruženju. zamoliti ih da se registruju i dati im foldere sa pomoćnim materijalima i bedževe sa imenima. 31 . • Ljudi trebaju nove podsticaje svakih 10 minuta – te mijenjajte Vaše predavanje povremeno. Treba biti i nekoliko pomoćnih radnika domaćina koji bi prenosili poruke i odvodili učesnike u prostorije za rad po grupama kada je to neophodno. Ukoliko su informacije koje se šire za najveću moguću publiku. Jedna osoba će biti organizator konferencije i vodiće budžet i logistiku konferencije.• • • Takođe. izrada i štampanje pomoćnih materijala za sve učesnike. Ukoliko su mediji samo pozvani da prisustvuju seminaru onda saopštenje za štampu treba biti napisano i potkrepljeno pomoćnim materijalom i naravno uručeno medijima. opskrbljivanje govornika sa svim potrebnim i staranje o njihovim zahtjevima. barem jedan od govornika je osoba koja može dati izjavu medijima. • Uče najbolje kroz praksu i diskusiju o tome šta uče. Ukoliko je to slučaj. Tehničar bi trebao uvijek biti pri ruci kako bi postavio opremu dan prije održavanja i vodio računa o eventualnim problemima do kojih može doći tokom dana.5 Biti trener Neki korisne napomene: Vrijedi zapamtiti da: • Ljudi uče samo ako to žele.

itd. Idealno okruženje za predavanja na treningu će uključivati: • Odgovarajuća audio-vizuelna oprema • Dovoljno velika prostorija • Komforan namještaj – stolice. prikazi. izvanredne ili zapanjujuće stvari. ljutnja. stolovi. tako da možete o tome diskutovati nakon posljednje sesije ili tokom faze evaluacije. diskusija. • Upamtimo stvari koje su zadnje što nam neko kaže. itd. Onda ljudi koji se obučavaju imaju šansu da uvježbavaju vještinu prije nego što dobiju povratnu informaciju o svom trudu. Vaš glas je Vaše najvažnije sredstvo u obuci: • Govorite onima na kraju prostorije • Mijenjajte ton Vašeg glasa • Pričajte sa naglašavanjima i dramom • Ponavljajte ključne fraze 32 . praćene trenerovom demostracijom. pitajte učesnike da dalja pitanja napišu na papir.Ljudi neke stvari uče bolje od ostalih: • Upamtimo prvu stvar koju nam neko kaže. • Osjećanja – uključujući emocionalne odgovore kao što su na primjer bol. U SVAKOJ FAZI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA ZA PITANJA I ODGOVORE. • Slušne – pričanje. • Pamtimo neobične. • Pamtimo stvari koje su međusobno povezane. moramo se pozivati na različite emocije: • Vizuelne – slike. grafici. Na primjer pitajte ljude koji se obučavaju čime se bave šta očekuju da će dobiti od ovog treninga. Kako bismo mijenjali naše predavačke stimuluse. muzika. Dodatno ukoliko je vrijeme za sesiju kratko. • Započnite sa uvodnim «razbijanjem leda». • Dobre usluge pisanja • Sobna temperatura u prosjeku na 18º C • Dobro prozračena prostorija • Kafa i lagan ručak • Prirodno dnevno svjetlo Standardna struktura: • Objašnjavajte • Demonstrirajte • Vježbajte • Vodite i ispravljajte • Ovo uključuje objašnjenje nove vještine. dijagrami. • Upamtimo stvari koje su ponavljanje ili ponovo pregledane.

• Prije sastanka se treba definisati njegova svrha i treba se postaviti pitanje da li će svrha sastanka biti postignuta kroz njegovo održavanje. Organizator. Gledajte u oči kada se nekome obraćate. Budite sve vrijeme entuzijastični 9. koji je često i sekretar predmetne grupe. 8. Držite sesiju Vašeg treninga najjednostavije što je moguće 11. Koristite govor tijela kako biste naglasili ključna pitanja 5. a ta osoba je poznata kao Predsjedavajući. Treba imati nekoga ko drži kontrolu nad sastankom. ali svi oni trebaju postojati radi određene svrhe. Koristite humor ako možete 8. bi trebao blisko sarađivati sa predsjedavajućim tokom cijelog procesa. uključivati ljude koji međusobno komuniciraju. Ukoliko je broj učesnika veliki predlaže se pozorišni stil sjedenja. Ukoliko se radi o sastanku grupe koja se sastaje na redovnoj osnovi onda vrsta rada neće mnogo varirati. 33 . Uključite sve ljude u diskusiju tokom predavanja. Trebate biti malo nervozni 3. Pokažite ih! 1. Koristite ton svog glasa za dodavanje akcenta 6. Ukoliko se određena grupa ljudi sastaje prvi put. Trebate prikazati dobru izvedbu kao trener 4. prikladna i neće biti prekida kao što su na primjer telefonski pozivi. Ne brinite o tehničkoj tačnosti 10.• Mijenjajte brzinu govora (brzo za uzbuđenje. 10 glavnih savjeta za trenere – Nemojte ih samo reći …. Koristite dramatične pauze kako biste ostvarili efekat 7. Ukoliko je broj učesnika mali prednost se daje okruglim stolovima. sporo za naglašavanje i kontrolu) Izbjegavajte manirizam kao na primjer: • Igranje sa novcem u svom džepu • Hodanje kao tigar! • Konstantno ponavljane verbalne fraze • Pokušajte isključiti svoj mobilni telefon i telefone ljudi koji se obučavaju.6 Sastanci Postoje različite vrste sastanaka. Rezervišite prostoriju koja je komforna. prva stvar koja se treba definisati u toku priprema jeste ko će biti Predsjedavajući. • Korak-po-korak vodič: • • Definišite datum. Koristite svoje zabilješke – ne skripte 2. Oni koji prisustvuju sastanku trebaju sjediti tako da čuju i vide jedni druge. Ukoliko je sastanak jedan od redovnih onda će se datum narednog sastanka odlučiti na kraju prethodnog sastanka.

Svi detalji koji mogu zatrebati predsjedavajućem moraju biti napisani u njegovom dnevnom redu. Otvaranje sastanka i uvodne riječi predsjedavajućeg Zapisnik sa prethodnog sastanka Pitanja nastala iz zapisnika Emisije iz elektrane Rizik po zdravlje od prašine za radnike Fabrike cementa Napredak po pitanju alternativnih fosilnih goriva Ostala pitanja Vrijeme i mjesto održavanja narednog sastanka. Ukoliko je sastanak eksterni onda se moraju uključiti skraćene verzije biografija govornika gostiju u okviru dnevnog reda. S poštovanjem. Ukoliko je sastanak poslovni. Dnevni red 1. 34 . koji će se održati u prostoriji 403 zgrade Opštine Kakanj. 3. Predsjedavajući treba na prvi pogled znati svaki pokret koji treba napraviti kroz svaki korak sastanka. 6. pružajući najbolju moguću obavijest. 8. 5. godine sa početkom u 08:00. Operativni komitet za okolinu Opštine Kakanj Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete sljedećem sastanku Operativnog komiteta za okolinu Opštine Kakanj. u četvrtak 08. Samo predsjedavajući treba imati kopiju cijelog dnevnog reda. Predsjedavajući treba svima na početku poželjeti dobrodošlicu za prisustvovanje sastanku i zahvaliti na kraju sastanka. Stoga organizator sastanka treba jako blisko sarađivati sa predsjedavajućim kako bi se napravio dnevni red koji zadovoljava njegove potrebe i ciljeve sastanka. Nakon toga pripremite dnevni red i pošaljite ga osobama koje tom sastanku prisustvuju. 4. 2. onda zabilješke na dnevnom redu predsjedavajućeg moraju biti konstruisane na način da postignu zahtjevani ishod. Poštovani.• Sa predsjedavajućim se treba dogovoriti o stavkama koje će biti pokrivene dnevnim redom. juna 2004. Molimo Vas da nam preporučite ako imate neka pitanja koja biste željeli postaviti u okviru dole navedenog dnevnog reda ukoliko ne možete prisustvovati sastanku. Treba ostaviti prostora predsjedavajućem da pravi zabilješke kako uvodi pitanja i odgovore. Susan Smith Sekretar Važnost dnevnog reda predsjedavajućeg Sastav dnevnog reda predsjedavajućeg može odrediti uspjeh sastanka. Skraćene verzije se mogu dati drugim osobama koje sjede za stolom. 7. Šema tipičnog dnevnog reda.

a zatim poslan na kopiranje. sa priloženim dnevnim redom za naredni sastanak. najbolje je ako su govornici i novinari na istom nivou. 8. Stolice za novinare bi se trebale postaviti u pozorišnom stilu – (uvijek je nekoliko stolica bolje nego previše – prostorija uvijek mora izgledati kao da je preplavljena članovima medija). • Tačan broj stolica koje su prikladne veličine treba biti postavljen iza stola. glavni sto i prostor za prijem. • Sadržaj govora bi trebao biti definisan i bilo kakva vizuelna sredstva se moraju potvrditi. osigurati da se sastanak vodi na vrijeme i zadovoljava sva pitanja. Ne treba samo on pričati.7 Pres konferencija Ovdje sada vlast ili ministarstvo za okolinu predstavlja sebe medijima a takođe i zemlji uopšte i njene suštinske pripreme su najbitnije. • Prostor za prijem bi se trebao postaviti sa dva prekrivena stola na ulazu u prostoriju.Predsjedavajući mora kontrolisati sastanak cijelo vrijeme. već treba osigurati da svi učestvuju u diskusijama. sa velikim prolazom u sredini i na drugoj strani kako bi TV kamere i svjetla mogli biti postavljeni. vodom i čašama za svakog govornika. Prostorija ne treba biti prevelika. Predsjedavajući treba voditi diskusiju. osiguravajući da ne bude dominacije samo nekih članova. Jedan od najlakših načina da se vodi zapisnik jeste da se napravi kopija dnevnog reda predsjedavajućeg sa prazninama ispod svake stavke da možete samo unositi detalje u ove praznine. Pripreme • Učesnici – Predsjedavajući Pres Konferencije. Mjesto održavanja – Posebna pažnja se treba posvetiti veličini mjesta održavanja. cijelu diskusiju. sastanak se treba snimati pomoću diktafona. • Nacrt saopštenja za javnost bi trebao biti finaliziran. odnosno zapis svega što je rečeno. Zapisnik se treba distribuirati svima koji su prisustvovali sastanku. držati je u toku sa dnevnim redom. Novinari moraju osjećati da je to bio događaj vrijedan truda. • Glavni sto bi trebao biti pokriven i sa na njemu ili pored njega postavljenim pultom. • Pozadina sa logom i sloganom mora biti postavljena iza glavnog stola. Ukoliko se traži doslovan zapisnik. Raspored – • Ukoliko postoji bina ili platforma koja nije previsoka onda se može iskoristiti. rezultirajuće radnje donesenih odluka i od koga se zahtijeva da preduzme te radnje. eksperti za predmet pres konferencije iz ministarstva za okolinu ili vlade ili neki drugi ekspert. Treba sadržati pregled diskusije. 35 . ali uopšteno. već dovoljno velika da primi novinare i kamermane. a drugi za kafu i kolačiće. ZAPISNIK – Predstavlja zapis sa sastanka. Trebale bi se održavati samo ukoliko vlast ili ministarstvo za okolinu ima stvarne vijesti koje treba raširiti. Uradite realnu procjenu broja novinara koji će vjerovatno prisustvovati konferenciji. Jedan za knjigu za upisivanje (registrovanje) i folderima za medije. mikrofonima. govornici – obično 2 ili 3.

šta. praveći efekat rezimea cijelog saopštenja Koristite citate u saopštenju nakon što se uvjerite ko ih je tačno naveo: pokušajte koristiti citate u prvom paragrafu ili drugom paragrafu članka. Ukoliko postoji bilo kakva slaba tačka iz prošlosti ili se tek očekuje u budućnosti. Ukoliko nije neposredno saopštenje. imajući na umu da će kamermani doći barem pola sata prije započinjanja pres konferencije. Ovakve stavke bi se trebale štampati standardnom formom jednog prostora između redova Uvijek uključite datum i mjesto saopštenja na saopštenju za javnost. gdje i zašto . Dnevni red predsjedavajućeg treba biti pripremljen i kopija data svakom od govornika.sve mora biti pokriveno u saopštenju Prvi paragraf saopštenja mora sadržati sve bitne informacije: izradite poruku koju pokušavate prenijeti zajedno sa najvažnijim dijelom priče i uključite ovo u prvi paragraf. Dnevni red ili zabilješke nikada ne bi trebale biti ostavljene na glavnom stolu na pres konferenciji.8 Saopštenje za javnost Osnovni principi pri pisanju saopštenja za javnost:• • • • • Ko. 8. onda se mora odlučiti ko i na koji način treba da odgovori novinaru koji postavi to pitanje. i to bi trebalo imati formu zabilješki urednika. Čineći posao novinara lakšim. • Predsjedavajući i govornici bi trebali ući na ugovoreno vrijeme započinjanja i odmah započeti. kako biste «upecali» čitaoca Koristite jednostavan jezik: žargon i skraćenice se trebaju izbjegavati Saopštenje za javnost treba biti otkucano korištenjem duplog prostora između redova teksta i širokih margina: ovo dozvoljava uredniku da ispravi ili izbriše određene stavke iz saopštenja za javnost ukoliko je to potrebno. • Na taj dan • Organizator bi trebao pozdraviti novinare kada stignu. dobar naslov treba ubijediti primaoca da stvarno pročita tu priču Idealno bi bilo da se saopštenje distribuira na specijalno dizajniranom papiru za saopštenja za javnost 36 • • • • • • .• Redoslijed vođenja bi trebao biti izrađen za dnevni red predsjedavajućeg. pošto im treba vremena da postave svoju opremu. Nakon toga im treba ponuditi kafu. dok će novine najvjerovatnije izabrati neki svoj naslov. onda ne morate Kontakt osoba i broj bi se uvijek trebao pojavljivati na saopštenju za štampu u slučaju da novinar koji je zadužen za tu priču treba dodatne informacije Koristite živopisno ili maštovito zaglavlje na saopštenju za štampu. veća je vjerovatnoća da će koristiti taj članak Na kraju priče otkucajte riječ «KRAJ»: ovo pojašnjava gdje se saopštenje za javnost završava i gdje započinje nova informacija Može biti neophodno da se daju dodatne biografske informacije na kraju saopštenja. Očekivana pitanja od novinara na određenu temu se trebaju prodiskutovati i treba se odlučiti ko od govornika će odgovarati na koja pitanja. Pres konferencija nikad ne bi trebala trajati duže od pola sata. Zamolite ih da se potpišu u već pripremljenu knjigu za registraciju i dajte foldere koji sadržavaju saopštenje za javnost i bilo kakvu drugu relevantnu literaturu.

pošto je mnogo lakše pročitati originalan članak nego faksimil. Slika Vašeg glasnogovornika sa biljkom koja izrasta iz njegove glave ili pored znaka «Izlaz u slučaju nužde» nije najbolja stvar koja se može koristiti Pokušajte i osigurajte da je predmet slike interesantan i dramatičan: (akcija uvijek više govori od riječi) Fotografije bi trebale biti urađene napolju kad god je to moguće: prirodno svjetlo proizvodi bolje fotografije Nemojte tek jednostavno ostaviti fotografiju bilo kome. trebaju se dobro sagledati sljedeće stvari: • Pogledajte na pozadinu. Fotografije – neke osnove o stvarima koje trebate i ne trebate uradite Izreka “Jedna slika vrijedi hiljadu riječi” sumira važnost foto mogućnosti. kao što je na primjer čišćenje smeća u lokalnom parku. zajedno sa listom imena i pozicijom svih koji se nalaze na snimku (čitanje s lijeva na desno kada gledate na sliku) • • • • • • • Ukoliko je lokalni medij poslao svog fotografa da pokrije neki događaj. Držite se jednostavnih pravila i učinićete život primaoca mnogo lakšim: novinari primaju desetine saopštenja za javnost svakodnevno. Idealno bi bilo da svako saopštenje za štampu bude propraćeno fotografijom ili da se medijima prezentira saopštenje sa odgovarajućim foto mogućnostima. ukoliko ne možete dobiti profesionalca. koncizni i interesantni onda će to najvjerovatnije rezultirati pozitivnom reportažom. pitajte nekoga ko je veoma dobar fotograf da Vam napravi fotografiju. ukoliko su oni koje dobiju od Vas jasni. Ukoliko se proizvodi fotografija koja bi pratila saopštenje za štampu. i rezultati će biti dovoljno dobri! Približite se predmetu. šta će se pojaviti na fotografiji i da li to uvećava poruku saopštenja za javnost. morate zapamtiti da trebate u potpunosti sarađivati. jasne slike sa jednim ili dva nasmijana lica su efikasnije od gomile udaljenih tačaka Idealno bi bilo da se fotografije obezbijede u crno-bijelom i color formatu: porast korištenje kolor formata ne znači da će dobar kvalitet kolor fotografije biti dovoljan u većini prilika (crno-bijeli film je ponekad teško razviti brzo) Pošaljite dosta fotografija što dozvoljava primaocu da odabere sliku koja po njihovom mišljenju najbolje ilustruje priču i uklapa se u dostupni prostor Uvijek propratite fotografije sa kratkim opisom. Foto mogućnosti mogu imati mnogo formi: posjeta dobro poznatog govornika ili proizvedena foto mogućnost.• Distribuirajte saopštenje za javnost ručno ili e-mail-om. 37 .

Organizovanje javnih sastanaka na kojima se interesne strane mogu informisati i komentirati predloženi projekat. Javnost mora biti informisana od strane nadležnih vlasti o nerješenoj primjeni javnih konsultacija 15 dana prije započinjanja primjene. 8. . Saznajte šta oni žele i stopirajte druge aktivnosti dok se foto sesija ne završi. oglasne table. 1. Procedure komunikacije koje će se korisititi preko medija 0. pozivajući ljude na mjesto održavanja gdje su planovi izloženi. ali se može staviti i u nekoliko novina za nekoliko izdanja i oglasiti na lokalnim radio stanicama. Osnovni trošak primjene javnih konsultacija je odgovornost investitora. Najmanje 30 dana se treba dozvoliti za javne komentare. Direktno kontaktiranje interesnih strana iz oblasti predloženog projekta 0.Fotografi obično moraju prisustvovati mnogim svečanostima tokom njihovog radnog dana i što možete više praktične pomoći da im obezbijedite veće su šanse da ćete osigurati njihove usluge i u budućnosti. za 30 dana trajanja. i bilo kakav javni sastanak koji će se održati. Ovi oglasi mogu biti:• Uručivani od vrata do vrata kuća i preduzeća u predmetnoj oblasti. Mjesto održavanja javnih konsultacija. Zavisno od veličine i prirode projekta različite procedure komunikacije mogu biti inicirane radi javnih konsultacija. treba biti osigurano tamo gdje sve interesne strane imaju pristup planovima projekta 0. Različiti načini da se alarmira i kontaktira javnost ili interesne strane u oblastima projekta koji se razmatra:0. potreba lokalnih vlasti da organizuju javne konsultacije će se povećavati u budućnosti. u roku od 15 dana nakon zaprimanja nacrta PUO studije. Sredstva komunikacije koja se koriste uključuju 0. Takođe treba dati i rok za period konsultacija do kojeg se svi komentari moraju zaprimiti.9 Vježbe javnih konsultacija U pogledu skorašnje legislative. To bi se trebalo objaviti u najmanje jednim lokalnim novinama. • • • • • Entitetsko ministarstvo mora informisati opštinu u oblasti u kojoj je predloženi projekat lociran.zavisno od veličine projekta i budžeta investitora. Ali to će ponovo biti o trošku investitora. Postavljanje oglasa koji pruža detalje o projektu i nerješenim javnim konsultacijama 15 dana prije započinjanja javnih konsultacija. kao što su letci. Za okolinu će to često biti u kontekstu Procjene uticaja na okolinu (PUO). Preporučuje se da se konsultuje javnost u svim strateškim fazama Procjene uticaja na okolinu. Postoji mnogo dodatnih načina na koje investitor može produžiti proces javnih konsultacija. 38 . Priprema oglasa ili pisma koji daje detalje o projektu. uvijek osigurajte da fotograf ima listu osoba na slici i dajte im kontakt broj telefona ukoliko bude bilo potrebe za kasnijim kontaktima u toku dana. itd.

• Dnevni red treba biti dogovoren između nadležnih vlasti i investitora. bankama. • Ovaj sastanak je otvoren za medije. Postavljeni na javnim mjestima. Za razliku od mnogih drugih sastanak. adrese. itd. Prostor za sjedenje se treba pripremiti i označiti za njih. Projekcija postrojenja će takođe biti potrebna. audio snimanje ili video snimanje sastanka. trebaju biti iskopirane i podjeljene svim prisutnim kada se upišu u knjigu registracije. zajedno sa planovima. 2. onda se određene stvari trebaju srediti. treba obavijestiti policiju o sastanku. Priprema za javni sastanak Pripreme za javni sastanak su slične onima koje se odvijaju za radionicu ili seminar. Dodatno oglašavanje o javnom sastanku u štampanim medijima ili lokalnim radio stanicama takođe može biti pogodno. tako da postoji trajni zapis sa sastanka na koji se kasnije može pozivati. a za to treba biti obezbjeđena prostorija. za ovaj nije bitno da li je prostorija prevelika ali može biti kobno ako je premala. predstavnici oba tijela se trebaju obratiti na sastanku. i rezervisati odgovarajuću prostoriju. Svi pisani dokumenti koji se dobiju na sastanku bi trebali biti obrađeni zajedno sa svim procedurama. i treba se pripremiti kratka informacija. telefonski brojevi) kako bi se oni koji prisustvuju mogli nakon toga kontaktirati. Nakon sastanka:• • Zapisnik sa sastanka treba biti dostupan javnosti. • Treba se obezbijediti mogućnost da prisutni mogu ostavljati pisane komentare za koje žele da budu razmotreni (kartonska kutija ili glasačka kutija su pogodni). • Bilo kakve kratke informacije koje investitor može poželjeti dati javnosti. Što se tiče sjedenja javnosti ono treba biti organizovano u pozorišnom stilu sa prolazima na sličan način kao kod pres konferencije. bibliotekama. • Na dan održavanja se uvjerite da je mjesto održavanja spremno i da će biti dovoljno vremena. • Treba biti obezbijeđeno potpisivanje u knjigu registracije (imena. kako bi javnost mogla cirkulisati oko toga.Poslani poštom. • Investitor će vjerovatno poželjeti izložiti planove. Može čak postojati i model projekta. Ukoliko se predviđaju bilo kakve demonstracije. • • 39 . informacionim punktovima lokalnih vlasti. • Ukoliko je projekat velik ili kontroverzan. • Treba se organizovati vođenje doslovnog zapisnika i kao dodatak tome. • Realna procjena broja ljudi koji će vjerovatno prisustvovati se teba uraditi. poštama. a investitor može poželjeti da koristi pozadinu ili čak da obezbijedi postere.

citata ili priča. Uzmite u obzir koliko dugo bi govor trebao trajati i da li će biti pitanja. • Mislite na izrečene. • Ukoliko je 10% onoga što ste rekli zapamćeno onda ste to uradili dobro! • Budite spremni gledati i slušati sebe – kao što to publika čini! • Budite učtivi i prijateljski nastrojeni – činite redovne kontakte očima sa publikom. ne na napisane riječi. zatim informiše. mišljenja. Pričajte tako da Vas Vaša porodica razumije. prvo uradite govor. Činjenice. • Razmišljajte o publici. praksi. • Zaključak navodi publiku na odgovor koji Vi želite. • Uvod je jako bitan. • Uredite. • Ojačajte druge članove Vašeg tima riječima – i stavom. treba se sastojati od maximalno tri stvari. kakve poruke im pokušavate prenijeti. Istraživanje • • • Kada istražujete za govor. priče. • Znajte Vašu poruku – i poziciju. • Kada pišete kratak pregled. • Koncentrirajte se kada drugi članovi Vašeg tima ili grupe govore. Sadržaj osvaja um – ali Vaša prezentacija osvaja srca. dokumentaciju. Dražavnik ili Prodavac? Vlast ili Katalizator? • Znajte odgovor koji želite – generalan i specifičan! • Neka bude jednostavan.1 Govori i prezentacije Tajna uspješnog govora leži u pripremi. • Ključna informacija – Vaša poruka. prikupljajte sve dostupne informacije o određenom predmetu. Vaše publike i Vašeg predmeta. Inicijalna priprema Zahtjevi procedure u ovoj vrsti komunikacije je da se zainteresuje. učinite ga interesantnim i relevantnim za specifičnu publiku. Koristite interesantne informacije i prikazujte obje strane argumenta. on otvara komunikaciju između Vas. Pronađite anegdote. Vjerujte u to! • Znajte Vaš stav/ton. Potražite uspješne primjere. • Istražite sadržaj. a zatim ubacite građu. analizi i još prakse. Sve što je korišteno bi trebalo biti tačno i poticati iz vjerodostojnih izvora. dodatne studije slučaja i razmislite šta bi od toga bilo najefikansije za ovu specifičnu publiku.PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI 9. a nakon toga uključi. Pronađite relevantan humor u formi anegdota. 40 . da li će biti prihvaćene? Da li je Vaš cilj – da ih informišete / ubijedite / inspirišete ili zabavite! • Znajte Vaše predmete i Vaš sadržaj. uzroke i efekte. citate.

'Zamolili su me da govorim . uključujući akreditive govornika ukoliko je to podesno. • Budite spremni da se povežete sa drugim govornicima ako to bude prigodno. parametri i pretpostavke. ne previše gaziranu. Provjerite sistem ranije – možete li sebe adekvatno čuti? • Budite svjesni svjetala u koja ćete gledati! • Pijte vodu! Ne prehladnu – to iritira Vaše grlo. Kratak pregled – logičan. Stvari koje se trebaju izbjegavati u tekstu:• Cviljenje: "U kratkom dostupnom vremenu".. • Držite se vremena – kraće nego što se zahtijeva – nešto izbacite ako bude bilo potrebno. Osnova – Istorija. cilj i kratak pregled sadržaja. Segmenti bi trebali biti povezani. • Ako se koristi "idiot". • Saznajte kakvi će biti Vaši pokreti na podijumu (sjedite na pult + Pitanja?) Takođe i odvlačenja pažnje – da li neki ljudi sjede iza Vas na podijumu? • Uvijek imajte pult ako možete. ukoliko će oni razjasniti ili poboljšati Vaš govor. razlozi govora. Stavljajte znake interpunkcije radi govora. ukoliko možete. u stvari. Prekinite prezentaciju svakih 2 ili 3 minute – sa namjerom da privučete neki odgovor iz publike – ili aplauz. 3. predmet. povezan. • Provjerite da li će prisustvovati mediji – primijetite kamere i lokacije medija. serija glavnih misli – ili tema." • Izvinjenja: "Nisam. Prethodno provjerite njegovu visinu i veličinu ruba. 4. Uvod/Otvaranje – uspostavljanje odnosa govornika sa publikom. na pultu – barem jednom – na mjestu održavanja govora! • Uvijek imajte sistem za javno obraćanje. pozabavite se sa suprotstavljenim argumentima kako bi se osigurao kredibilitet. Govor bi trebao lako i logično teći da ga je lako pratiti. elaboriran i podržan kolokvijalno. akcente. kvalifikovan". ali stvarno . izmjene brzine i tona. Građa – 2 ili 3 ključne stvari.' 41 . Ukoliko se zahtijeva cijeli tekst koristite gornju polovinu A4 papira i 16 ili 17 stavki na odštampanom papiru. Zaključak – Izvučen zajedno i vodi ka emocionalnom i specifičnom odgovoru. Koristite samo audio ili vizuelna pomagala.. • Zabilježite svaki govor – audio ili video zapisom. 2. Ističite pauze. uzastopan. vježbajte stalno nanovo sa operatorom dok se ova tehnika ne usavrši do perfekcije. na nogama."/ samo su me juče pitali. • Pronađite toalet na vrijeme! Tekst • Koristite papir ili kartice na koje ćete stavljati bilješke.. 5.Struktura govora 1. Pripreme na mjestu održavanja . • Probavajte naglas.. Iznesite jake adute.

Za ovo prethodno biste koristili najviše moguće vizuelnih pomagala. minimalnim korištenjem power point prezentacije. • Povremeno se nasmijte sami sebi. Proba na mjestu održavanja • Učinite to za stvarno! Kompletan glas. Bilo šta je prihvatljivo – ukoliko Vaša publika misli da je promišljeno... "odlično". "tako treba". "Vjerujemo da smo pokušali.. Sa ranijim trebate razmotriti priliku. i ocijenite da li su praktična vizuelna sredstva. • Probavajte bez audio i vizuelnih pomagala . • Nemojte se zbuniti Čitanjem Vaših zabilješki. govor poslije večere.. "Ja mislim": "Po mom mišljenju" ." "Znam da se mnogi ne slažu."Nadam se da ćete... ali držite ga pod kontrolom. • Varirajte brzinu i ton... "Želim Vam ugodan dan. Nakon govora • Ne održavajte pres konferencije! Vaš govor je bio za prezentiranje Vaših stavova na Vaš način i Vašim akcentom! 42 .... "u ovom momentu i vremenu"." Otrcanost: "Lijepo je biti u Boliviji . . • Uživajte u prilici! Vizuelna pomagala Postoji posebna razlika između pravljenja govora za formalnu priliku i davanja informacione prezentacije. • Izgovarajte jasno i prenosite Vaš glas u pravcu mikrofona.isprva – a zatim ponavljajte sa njima • Govorite naglas – stojeći na pultu – "publici" – u stvarnim uslovima ako je to moguće.. "u zaključku". Prvo osvojite ljude – nakon toga argument. pokreti. itd. Zaklinjanje: ne impresionira. i prezentacija. ali . • Koristite pauze kako biste promijenili ili razvili misao. "izvanredno". Ukoliko se koriste vizuelna pomagala onda se preferiraju grafikoni na grafoskopu ili flipčartu i nikad Vi ne rukujte ovim pomagalima.. Klišei: “Na kraju dana". Ne gubite riječi na kraju rečenica. "činjenica je da . ". "tako treba". • Držite glavu gore i kontakt očima sa publikom. da li je to ključni govor na početku ili kraju konferencije." "Privilegovan sam da govorim ovako istaknutoj publici". Koristite prirodne gestove.". Održavanje govora • Gledajte u svoju publiku – i «odgovarajte na njihove odgovore». “Znate na šta mislim"." Uznemirenost: "mislim da je to sve što imam reći.• • • • • • Lažna skromnost/Odbrambenost: "Ja vjerujem". • Pustite Vaše tijelo da govori.." "Nadam se da ćete svi podržati . • Vaš stav određuje prijem kod publike – prije Vaših riječi.. VI STE VLAST – zato su Vas pozvali! Suvišne riječi/Fraze. "veoma". Pripremite Vaš govor bez vizuelnih pomagala a zatim odlučite..

Jasnost i tečnost. Suptilno postavite pitanja da vidite da li su zapamtili šta ste govorili. Olakšajte novinarima. da li je lokalni. Razmislite o kakvoj se vrsti novinara radi. . nacionalni.Odnos Govornika – Publika. Novinari iz svih medija bi se uvijek trebali «voljeti i njegovati». Imajte nešto reći što je «od ljudskog interesa». Trebali biste poznavati dobro predmet i dogovoreni tekst dodati na taj predmet. Budite informisani – budite svjesni o tome što se govori o predmetu na koji trebate ukazati.Varijaciju tona i brzine. . kada god je to moguće. . bez obzira šta su pisali. zavisi od vas kako da dokažete da imate poruku koja je vrijedna objavljivanja.2 Opšti principi • • • • • • • • • • • • Odnosi su osnova dobrog postupanja sa medijima. dobra priča koja će osvojiti interes ljudi. zašto? Šta je učinilo da publika reaguje na način na koji jesu? Da li je bilo ikakvog odvlačenja pažnje? Da li su vizuelna pomagala povećala ili umanjila prezentaciju? RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH 9. Ne mrzite. 43 . fotografiju u akciji – nikada ne zaboravite da dobra fotografija vrijedi 1 000 riječi.Korištenje pauza. Obezbijedite značajnu. Ostanite i ćaskajte sa publikom – pokažite interes za njih – nakon sesije.Dikcija. odnosno reportaže. naglašavanja i izmjene jačine tona. nezavisni. Za kakvu publiku pišu – novine velikog formata.• • • Kada završite – vratite se na Vaše mjesto – osim ukoliko Vas nisu informisali da ostanete za pultom. emisije. Budite na usluzi novinarima. . kada ne tražite ništa zauzvrat. moraju Vam vjerovati. bez obzira šta mislite o njihovim pogledima – uvijek imate više da izgubite. Ocjena Pogeldajte video zapis – da biste ocijenili: . Kontrolišite Vaš kontakt sa novinarima.Prijem poruke. . šta oni traže. Neka tekst i odgovori budu jasni i jednostavni. dajte im nešto što žele. Upoznajte novinare. Poruka koju pokušavate objasniti bi trebala biti od građe. itd. varajte ili snishodljivo ponašajte prema novinarima. Zapamtite – nemate pravo na prostor ili reportažu. stavite naslove i sumirajte saopštenje za javnost. Zatim postavite ova Pitanja – i odgovorite na njih Objektivno! Kakav je bio odgovor od publike? Da li je to bio odgovor koji ste tražili? Ako jeste. prezirite. dnevni list malog formata.

ali ne previše. Iskoristite ih kao što oni koriste Vas. Budite ljubazni. ali se ne osjećajte prinuđenim da kažete cijelu istinu! Laganje će Vam uništiti vjerodostojnost za budućnost. Uvijek budite od koristi. Nemojte imati ljubimce. ako nisu sigurni otići će negdje drugdje.• • Pobrinite se da znate «rokove» i uvijek ih se držite! Terminologija – službeno – ona koja se može pripisati Vama. posebno njihovu potrebu za novom pričom. Ukoliko nije na raspolaganju direktan odgovor na pitanje. Ne krivite novinare kada iskrive priči. jednostavno nema dovoljno prostora ili vremena. Korak do praga – kada Vas novinar uhvati negdje bez upozorenja često postavljajući pitanja na koja niste spremni odgovoriti. Možda ćete morati kreirati poruku koja se treba uklopiti u dostupan prostor. Razumite novinare i njihove probleme. Uvijek zapamtite da informacija nije ista kao vijest. Nijedan problem se ne može savladati komplikovanom porukom. Recite onoliko koliko možete. Snimak u trajanju od 30 sekundi na radio ili TV stanici nosi oko 100 riječi. Nikad ne lažite. uvijek pažljivo razmislite prije nego što kažete bilo šta neslužbeno novinaru i ukoliko se dvoumite ne činite to! Zvučna poruka – rečenica ili fraza koja sumira Vašu poruku na način blizak korisniku i plijeni pažnju publike kojoj je emitovana. Trebate izlistati očigledna pitanja koja mogu biti postavljena o poruci i ona za koja se nadate da neće biti postavljena. Duga priča u novinama velikog formata može imati do 500 riječi. Ovo je najbrži način da steknete neprijatelje. Zapamtite: sve što kažete će biti saopšteno na jedan ili drugi način. Nikad ne izbjegavajte pitanje ili odbijajte odgovor. Ovo će dati utisak vjerodostojnosti koji je Vaša najjača karta. 9. recite to i zašto. Stvaranje vijesti je jedina nada koju imate od prenošenja informacija. To je često njihov posao.4 Smjernice za službenike za medije • Pobrinite se da Vas novinari mogu kontaktirati svakog dana i uvijek odmah uzvraćajte na poruke. Ukoliko ne znate odgovor onda to i recite. Kada se kreira strategija komunikacije.3 Kreiranje poruke • • Ključnu uspješnu komunikaciju predstavlja dobro pripremljena i pažljivo usmjerena poruka. Novinari rade prema rokovima i moraju znati da li će dobiti priču od Vas. Samo namjerne laži su vrijedne pravljenja galame. čak i ako imate tek nešto malo reći. Neslužbeno – koja se ne može pripisati Vama. • • • • • • • • • 44 . Ukoliko napravite grešku ispravite je što je moguće brže. Kada doradite poruku onda trebate smisliti maksimalno 3 argumenta ili ilustracije da biste podržali poruku. imperativ je da se vrijeme za pripremu odvoji za adekvatno kreiranje ključnih poruka. • • 9.

Uživajte u ćaskanju! Ukoliko morate izbjeći direktan odgovor. Vremenski okvir produkcije i rokovi za pojedinačne medije bi se trebali znati. Treba se uspostaviti sistem za tehničku obuku i ponovni trening cijelog osoblja u odjelu za komunikacije. dobro obaviješteno i korisno. ali da ili ne možete (povjerljivi pregovori. itd. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama ili pristupom koji je specijalno dizajniran kako bi se poboljšalo generalno razumijevanje ili reportaža o određenom predmetu. Ključni mediji i ključni novinari – oni koji imaju uticaj na druge novinare i donosioce odluka bi se trebali identifikovati. dajte do znanja postavljaču pitanja da želite odgovoriti na pitanje. recite jednu stvar na različite načine radije nego mnoge stvari na isti način. Neka to bude jednostavno i naslovite ono što želite reći. Proces sastavljanja agendi vijesti bi se trebao razumjeti. To bi trebalo biti prirodno. političke ili društvene vjernosti. što ima uticaj. Odlučite kada trebate «braniti/ispravljati/napadati» ili «ignorisati» ujede komentara intervjuiste. Znajte koje ključne stvari želite da prenesete. ugodno. Proces donošenja odluka unutar pojedinačnih medija bi se trebao identifikovati. Odredbe informacija prema pojedinačnim medijima trebaju imati u vidu njihove posebne vrijednosti i motivaciju. sa posebnom svijesti o «vratarima». Treba se izgraditi sistem koji bi razvio adekvatan odgovor na lažne izvještaje. 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima • • • • • • • • • • • • • • Vrijednost specifičnog medija bi se trebala identifikovati. Interna motivacija individualnih medija bi se trebala jasno razumjeti. Treba se uspostaviti sistem kako bi se obezbijedio trening o intervjuima za medije za cijelo osoblje koje će to trebati. i otvoreno za pitanja. Treba se obazreti na javnu vjerodostojnost državnih medija. relaksirano.) ili ćete biti korisniji ako dodate nešto različito! Razmislite prije nego progovorite! Koristite pauze da biste se skoncentrisali na sljedeći ujed. uključujući opciju ne preuzimanja baš nikakve akcije.možete imati samo nekoliko sekundi da dođete do prave poruke. Vrijednost specifičnog novinara bi se trebala nadgledati na sličan način. društvene funkcije. Odgovorite na pitanje – zatim vodite prema tački koju želite. u smislu starosne dobi publike. njihovog obrazovanja. pomoću čega će se konkurentni mediji pokušati takmičiti za specifične priče ili ne. snimiti i kontinuirano nadgledati. 45 . Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama prije objavljivanja generalne politike. Koristite prirodne grimase! Pustite Vaše lice da pokaže da Vam je to važno. Budite koncizni . ne postoji direktan odgovor. To je Vaš stav ne Vaše riječi. zajedno sa procesom unapređenja njihove karijere.9.6 Intervjui za štampu • • • • • • • • Uvježbajte svako moguće pitanje i odgovor – prije nego što se sastanete sa postavljačem pitanja. itd.

da ne biste škiljili kada započne. • Nakit neka bude jednostavan. Ne naginjite glavu unazad. umjereno uspravno. članci. crno i bijelo. 46 . Odvažnost.• • Budite tiho/suptilno pozitivni – ne u odbrambenom stavu. Kada ste «u programu» za televizijski intervju:• Sjedite naslonjeni u stolici. pitajte intervjuistu šta on očekuje da će biti prvo pitanje. regionalni. • Pokažite – Ubjeđenje. Govorite jasno i polako. intervjui ili filmovi koje ćete morati komentarisati. • Pripremite kratke koncizne odgovore («zvučni ujedi»/naslovi). «Koristite plave. gdje i koliko dugo ćete im trebati? • Koliko dugačak će biti Vaš konačni doprinos? • Ko su gledaoci (nacionalni. • Uvježbajte potencijalno teška pitanja. kamere i mikrofoni mogu raditi čak i poslije intervjua! Čak i da mislite da su isključeni – pretpostavite da se sve može vidjeti i čuti. • Operite kosu. čaj ili blaga pića prije emitovanja – nikad ne pijte alkohol! (Moći ćete uzvratiti gostoprimstvo u Zelenoj Sobi nakon programa!) • Ukoliko je moguće. Zelene ili pastelne boje bez jakih uzoraka. Jasnost. Vjerodostojnost. • Kada ste na mjestu emitovanja. 9. Prije i poslije intervjua:• Ukoliko postoje neke knjige. • Izbjegavajte jake kontraste i pruge. • Pogledajte svjetla u studiju nekoliko minuta prije intervjua. Karizmu Vaš izgled:• Izgledajte uredno. novine. • Doradite načine njihovog unošenja – idući od vaših odgovora do Vaše stavke. • Izaberite odjeću sa jednostavnim linijama. pogledajte ih prije nego što odete u program. ili stručnjaci)? Kada pristanete:• Prostudirajte predmet – izaberite jednu ili dvije stvari koje želite učiniti.7 Televizijski intervjui Priprema – prije nego što prihvatite poziv na televiziji saznajte:• Šta je predmet? • Da li znate predmet? • Zašto su Vas pozvali? • Kakav je Program? • Ko je Intervjuist? Ko drugi učestvuje? • Kakav je Format? • Je li uživo ili snimak? Može li se redigovati? • Kada. • Pijte samo kafu.

Vidite sebe kako Vas oni vide. • Pripremite vaš predmet. Ako ta osoba govori Vama preko telefona ili prijemnika u uhu. Opustite se – ali skoncentrišite. • Budite svjesni Vaše ciljne publike.9 Primjer uvođenja u teška pitanja «Nema direktnog/dragog/mješovitog odgovora na to pitanje. • Ako morate prekinuti. ali najozbiljniji problem/pitanje/stvar je . Prvo sažetak a zatim kratku elaboraciju da biste nešto istakli. kao što biste i za televiziju.. kontakt emisija. Ćaskate sa intervjuistom – ne izvodite šou ili «predstavu»! Intervjuista zna daleko manje od Vas! Zamolite za kopiju video zapisa Vašeg intervjua da ga možete studirati – da uvidite kako biste sljedeći put mogli biti efektivniji. diskusija.. • Odgovorite na pitanja. Vaš stav formira utisak – rijetko su to Vaše riječi. govorite sporije i malo mekše.. Ne dozvolite mu da Vas prikaže kao «neprijatelja». Slušalac nema ništa drugo da pomogne u prijemu vaše komunikacije.: nacionalna ili regionalna. Odgovorite na pitanje. • Mijenjajte Vaš ton. to ja nisam rekao! Ja sam rekao . • Da nešto naglasite. su važne. • Ping-pong razgovor – ne budite dosadni – govorite kolokvijalno. Novinari obično nisu «van u lovu na Vas». Nikad ne trebate biti u odbrambenom stavu. 9. naslove i ključne tačke. Kada ste na radio intervju-u u kontakt emisiji:• Govorite osobi. čekajte da govornik udahne. ali dupostite mi da Vam kažem/dam neke relevatne stvari». npr. • Znajte opšte oblasti pitanja ili diskusije. ne na sastanku! Razgovarajte sa intervjuistom ne sa mikrofonom – ali ne okrećite se od mikrofona. Iskoristite intervjuistu. a onda prekinite sa relevantnim komentarom – kratkim i u srž stvari. Sumirajte. «(Uračunljivost i transparentnost) . • Planirajte za tip programa – intervju.. «Da odgovorima na pitanje vlasništva moram vam obezbijediti malo pozadine svega» (vodi pizitivnim stvarima).» (Kada postavljač pitanja kaže netačnu izjavu – lijepo) «Ne.» 47 . tako da ne možete vidjeti intervjuistu – samo onda govorite u kameru.. Razmislite – iskoristite vrijeme za to. nivo glasa. a zatim kratka i jasna elboracija.• • • • • • • • Gledajte u osobu kojoj govorite. • Slušaoci «prisluškuju» kako govorite sa intervjuistom ili nekim ko je nazvao u kontakt emisiju. i brzinu.8 Radio intervjui Priprema Imajte speciifčan cilj za Vaše pojavljivanje na radiju. Budite jednostavni.. • Znajte da li je Vaš program uživo ili snimak i da li će se redigovati. Pustite da Vaše lice i glas izraze prirodna osjećanja – ali ne «nabacujte ga». • • • • 9. domaćice ili mladi ljudi. Pauze su efikasne ako su namjerne.

.... ta situacija/pozicija se dramatično promijenila! Procjene od.. ali ja predviđam . su do sad bile izvanredne.. počinjući sa .. ali mnogo je važnije da upamtite . značajno bolje/poboljšane.• • • • • «U današnjem svijetu ne bi bilo pametno da se odredi precizan vremenski raspored na programu.» «To je istina. 48 ..» «To su bila tri odvojena pitanja. .» (bavite se najiskrenijim dijelom prvo a zatim pokrijte i ostale dijelove sa kratkim pregledima) «U stvari. ali najvažnije gledište/aspekt/stvari je ... (OSMJEH) pa mi dozvolite da odgovorim na svako od njih.» «To je jedan aspekt.

U većini zemalja. na primjer. Istraživanje • Kada se uvodi u potpunosti novi koncept onda se treba testirati rakcija na taj koncept. Takođe i komercijalne bilbord kompanije nastavljaju proširivati svoje domene. korištenjem kvalitativnog istraživanja. reforma. koji će biti odgovorni za svakodnevnu organizaciju i logistiku kampanje. Međutim. Glavne političke stranke na zapadu prenose ovo istraživanje jedan korak dalje. kao i u BiH je uključivanje televizije najpreovladavajući izvor informacija za javnost i televizijski spotovi su veoma važan način da se prenese poruka. Slike 49 . kao i oni koji su postavljeni na funkciju glasnogovornika. promjena zakona i da se podigne javna svijest o promjenama koje će direktno ili indirektno na njih uticati. Ovo se mora pažljivo iskoordinirati tako da.1 Masovne medijske kampanje Cilj Javna kampanja širom zemlje se koristi kako bi se komuniciralo sa javnosti – nova politika. odnosi sa javnošću i menadžeri kancelarija za medije. Ovakva kampanja se koristi za uvođenje ideje. nacionalna kampanja se može organizovati kako bi se podigla svijest o promjenama koje dolaze i koristima ovih promjena.NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA 10. Proces Kampanju bi trebala voditi Vladina Kancelarija za odnose sa javnošću iili mediji na koje se ovo odnosi zajedno sa Vladinom Kancelarijom za komunikacije. Na zapadu se za kampanje odnosa sa javnošću plaćaju velike novčane sume kako bi se došlo do slika sa kojima će se članovi javnosti identifikovati. oni konstruišu politike oko rezultata ovakvih istraživanja. Stavovi koji se otkriju istraživanjem se trebaju uzeti u obzir kada se konstruiše ključna poruka za kampanju. eliminisani redovi ispred regionalnih i lokalnih kancelarija. i predstavljanja koncepta publici. da bi se dobio maksimalan efekat od ovakvih kampanja preferira se da se učini i određeni komercijalni publicitet takođe. Glavni akteri u organizacionom timu su članovi menadžmenta vladinog tijela koje vodi kampanju. slike i riječi koje će najefektivnije portretisati tu poruku se moraju dogovoriti. U lokalnim kampanjama slobodan publicitet bi trebao postajati što je to više moguće. promjena politike. Jednom kada se donese. obimna poster kampanja igra integralan udio u bilo kojoj masovnoj medijskoj kampanji. preko medija. itd. Na primjer. Slike koje će privući ljudske emocije. figure naslikane kroz staklo – ilustrujući novu transparentnost. Ukoliko je glavni napredak ili izmjena u okolinskoj politici veoma bliska. na temeljima da će politike koje oni postavljaju biti najprihvatljivije za ljude! • Definisanje ključne poruke predstavlja jezgro jedne kampanje. pres konferencije se održavaju u svakoj oblasti u isto vrijeme na isti dan. a ne da bi se obrazovali o detaljima promjena ili prijedloga. ukoliko se provodi reforma javne uprave efektivna slika bi mogao biti gumeni pečat koji odlijeće u daljinu.

itd. Ostale stanice će naplaćivati za korištenje vremenskog prostora što je skupo. i koja sredstva koja su korištena su najefektivnija. potrebno je daljnje istraživanje. bilo kao članovi publike u studiju ili telefonom. značaj usporedbe sa primjerima mjesta gdje koncept koji uvodite stvarno funkcioniše. Drugo korištenje dokumentaraca jeste kada učestvuje glasnogovornik. • Programi trenutnih afera – Glasnogovornik kampanje treba učestvovati u ovakvim kampanjama. ali lokalne radio stanice obično predstavljaju dobru vrijednost.2 Različiti mediji 10. Koje poruke su upijene a koje ne.• • koje će natjerati ljude da osjećaju da bi ideja koja se reklamira mogla donijeti korist njemu i njegovoj porodici! Kako kampanja dobija svoj oblik u ovoj fazi. Obično u trajanju do 5 minuta sa referencama za dalje informacije o predmetu. ili neki drugi ljudi i postrojenja koja su snimljena. • Imenovati i informisati nekoliko glasnogovornika da promovišu kampanju i da govore o različitim pitanjima. • Da se ugovore intervjui za glasnogovornike sa svim medijima iz oblasti. bez obzira da li je to televizijski program ili oglas. kao dio dokumentarca urađenog od strane televizijske kompanije. Kada se uvodi više informacija na već uvedeni koncept. Strategija • Predmet je da se smisli najefikasnija moguća strategija u okviru dostupnog budžeta. • TV Dokumentarci – Oni se mogu proizvesti o određenom predmetu od strane tijela koje organizuje kampanju ili prikazani na televiziji.2.1 Televizija • Javno emitovanje informacija – proizvedeno od strane vladinog tijela kako bi se raširile informacije javnosti o novom zakonodavstvu ili javnim obavezama po zakonu. kako bi se konstatovalo koliko je uvodna kampanja bila efikasna. Izbjegavajte odgovarajuće negativne osobe bez obzira o kome se radi. • Da se iskoordinira kampanja tako da postoje kontinuirane aktivnosti kroz cijeli preriod u kojem će se kampanja voditi. • Da se proizvedu članci za pisane medije. Ukoliko dokumentarac pruža informacije javnosti i nije pokvaren propagandom onda će ih nacionalna TV stanica često prikazivati. 50 . Značaj emocije – pozitivni efekti za porodicu se ne bi trebali podcijeniti. Takođe i tipovi programa «Crveni telefon i Vrijeme pitanja» gdje predstavnici javnosti imaju šansu da postavljaju pitanja. da se obezbijedi da Vaši predstavnici učestvuju u televizijskim i radio programima i kontakt emisijama. • Da se maksimizira slobodan publicitet. trebaju se testirati i sredstva koja se koriste kako bi se vidjelo da li je završeni proizvod dobro primljen od strane javnosti. 10. • Da se koriste mediji koji su najgledaniji. • Da se održe saopštenja za medije kada se za to ukaže prilika tokom kampanje. • Kreirajte i izradite kampanju imajući na umu značaj korištenja pravih ljudi u stvarnim okolnostima.

• Intervjui – Službenici za medije bi trebali stvoriti prilike za svoje glasnogovornike.• Reklamne poruke – Često predstavljaju način da se postigne najveća publika.kojima je dobrodošao bilo ko ko je zainteresovan.3 Otvoreni publicitet Poster Kampanja – Posteri koji pružaju javne informacije se mogu postaviti na mnogim mjestima. Program seminara se treba smisliti kako bi se ekspertima omogućila prilika da urade vizuelne prezentacije o glavnim detaljima predmeta kampanje.0. tamno zelena. ali su uglavnom pretjerano skupi.2 Radio • Kontakt emisije – Ovi programi se sve češće emituju posebno na lokalnim radio stanicama. predstavnici javnosti. Posteri i oglasne table bi trebali biti istog dizajna i sa dobro vidljivom bojom u pozadini. • • Potrebno je mnogo truda od strane organizatora i posvećenosti u ovom slučaju od strane vodećih članova ministarstava za okolinu da provedu nekoliko sedmica van Sarajeva i Banjaluke (ne odjednom). Ovakvi sastanci su obično jako podržani u mladim demokratskim zemljama. Kada tražite mjesta njihovog postavljanja. itd. telefoniranje u emisiju sa njihovim komentarima i pitanjima je veoma popularan način kod slušaoca i imaju veliku publiku. Najgore boje su plava.2. kancelarijama lokalne vlade. • Programi trenutnih afera i intervjui – Službenici za medije bi trebali osigurati da glasnogovornik kampanje učestvuje u većini slušanih izvedbi • Reklamne poruke – Mnogo su jeftinije od televizijskih i mogu biti veoma efikasne. • Oglasi – Koliko je moguće u okviru budžeta. 10. 10.0 Štampa • Konferencije i lansiranja – Samo sazovite pres konferenciju kada je kampanja prava vijest. 10.one koje se stapaju sa okruženjem. Format.2. smeđa. Na primjer ukoliko je predmet glavna vladina inicijativa da eliminiše potrebu korištenja 51 .3 Turneja Ovo je najefektivniji način širenja informacija o porukama koje se isporučuju u masovnim medijskim kampanjama. bibliotekama. Dobre boje su žuta. • Članci – Bi se trebali pripremiti i distribuirati sedmičnim novinama i časopisima. bankama. Vidljivost je ključ. a lansiranje novog postera na primjer treba biti saopšteno sazivanjem foto sesije za medije. Turneja predstavlja seriju informisanja/seminara sa zajedničkim programom i postavkom scene i raznih pomagala. sivo-crna . uzmite u obzir ne samo mjesta gdje je poster vidljiv već i koliko će ljudi proći pokraj tog mjesta. pink ili bilo koja svijetla boja. autobuskim i željezničkim stanicama. održanih u 6-10 različitih gradova (zavisno od geografske veličine) u različitim regijama zemlje . s obzirom da članovi lokalne zajednice zaista cijene što su se ugledne ličnosti potrudile da i u njihovoj oblasti pruže informacije i odgovore na njihova pitanja. 0. lokalnim poreskim odborima. poštama.

Treba dopustiti određeno vrijeme za pitanja publike nakon svake sesije. glavni menadžer i tehničar bi uvijek trebali pratiti tim koji je na turneji.• • • zagađujućih goriva lošeg kvaliteta za grijanje domaćinstava. Sve direktive za vođenje seminara. onda bi se tema mogla odnositi na detalje inicijative i načine na koje će to uticati na različite dijelove zemlje. Mnogo truda se treba uložiti da bi se pozvalo što je moguće više grupa ili pojedinaca na turneji i to bi se trebalo objaviti na lokalnoj radio stanici ili lokalnoj štampi. Jedna osoba bi se trebala postaviti. ukoliko ih imate. Trebala bi se identifikovati najmanje dva eksperta koji su dobri govornici za svaku sesiju. 52 . pozadina i bilo kakva druga platforma mora biti lako prenosiva i savjetuje se da se koriste sopstveni projektori i slične stvari.

Dublin 24. 13/1. Tallaght. 71000 Sarajevo. finansirana od strane Evropske unije i sprovedena od strane Project Management Ltd (“PM”) Killakee House.Projektni Ured – Danijela Ozme. Belgard Square. Ireland .Ova publikacija je napisana za potrebe Projekta “Podrška izgradnji kapaciteta u upravljanju okolišem u Bosni i Hercegovini”. Štampano septembra 2004 53 .

54 .Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Za sadržaj publikacije je isključivo odgovoran Project Management Ltd (“PM”). Publikacija ni na koji način ne predstavlja stanovnište Evropske unije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful