P. 1
Prirucnik o vjestinama komunikacije

Prirucnik o vjestinama komunikacije

|Views: 1,641|Likes:
Published by lazor2010

More info:

Published by: lazor2010 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA
 • MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
 • 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
 • 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija
 • MENADŽMENT PROCESI
 • PROMJENA MENADŽMENTA
 • 2.1 Uvod
 • 2.2 Upravljanje promjenom
 • VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM
 • 3.1 Osnove rukovođenja tima
 • 3.2 Upravljanje vremenom
 • 4.1 Uvod
 • 4.2 Briga
 • 4.3 Dobra usluga potrošača
 • EKSTERNA KOMUNIKACIJA
 • 5. Zlatna pravila
 • ISTRAŽIVANJE
 • 6.1 Važnost pitanja i odgovora
 • KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete
 • 6.2 Kvalitativno istraživanje
 • 6.3 Kvantitativno istraživanje
 • 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije
 • 6.5 Povratne informacije
 • 6.6 Odgovorena pitanja
 • 7.2 Bilteni i novine
 • 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci
 • 7.5 Vođenje radionica i seminara
 • VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA
 • 8.1 Radionice i informisanje
 • 8.2 Lista provjere opreme
 • 8.3 Informisanje
 • 8.4 Seminari i konferencije
 • 8.5 Biti trener
 • 8.6 Sastanci
 • 8.7 Pres konferencija
 • 8.8 Saopštenje za javnost
 • 8.9 Vježbe javnih konsultacija
 • PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI
 • 9.1 Govori i prezentacije
 • RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH
 • 9.2 Opšti principi
 • 9.3 Kreiranje poruke
 • 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima
 • 9.6 Intervjui za štampu
 • 9.7 Televizijski intervjui
 • 9.8 Radio intervjui
 • 9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja
 • NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA
 • 10.1 Masovne medijske kampanje
 • 10.2 Različiti mediji
 • 10.3 Turneja

Finansirano od strane Evropske unije

PRIRUČNIK O VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE

2

SADRŽAJ UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA........................................................................................ 5 MENADžMENT KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 5 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju................................................................................. 5 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija.................................................... 7 MENADžMENT PROCESI .................................................................................................. 8 PROMJENA MENADžMENTA............................................................................................ 8 2.1 Uvod ........................................................................................................................... 8 2.2 Upravljanje promjenom .............................................................................................. 9 VRIJEME TIMOVA i UPRAVLJANJE KRIZOM................................................................ 11 3.1 OSNOVE RUKOVOĐENJA TIMA........................................................................... 11 3.2 UPRAVLJANJE VREMENOM................................................................................. 11 3.3 KOMUNICIRANJE u KRIZAMA............................................................................... 13 4.1 Uvod ......................................................................................................................... 16 4.2 Briga ........................................................................................................................ 16 4.3 Dobra usluga potrošača........................................................................................... 17 EKSTERNA KOMUNIKACIJA........................................................................................... 19 5. ZLATNA PRAVILA ................................................................................................... 19 ISTRAŽIVANJE.................................................................................................................. 20 6.1 Važnost Pitanja i Odgovora ..................................................................................... 20 KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA Istraživanja i jednostavne ankete......................... 20 6.2 Kvalitativno istraživanje............................................................................................ 20 6.3 Kvantitativno istraživanje.......................................................................................... 21 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije ................................................................... 21 6.5 POVRATNE INFORMACIJE ................................................................................... 21 6.6 Odgovorena pitanja.................................................................................................. 22 7.1 KOMUNIKACIONI ALATI KOJI SE MOGU KORISTITI U LOKALNOM KONTEKSTU ................................................................................................................. 23 7.2 BILTENI I NOVINE................................................................................................... 23 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci............................................................................. 26 7.4 Koristeći medije što je više moguće......................................................................... 26 7.5 VOĐENJE RADIONICA I SEMINARA .................................................................... 27 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA.............................................................. 28 8.1 RADIONICE I INFORMISANJE............................................................................... 28 8.2 Lista provjere opreme .............................................................................................. 30 8.3 INFORMISANJE ...................................................................................................... 30 8.4 SEMINARI i KONFERENCIJE ................................................................................ 30 8.5 BITI TRENER........................................................................................................... 31 8.6 SASTANCI ............................................................................................................... 33 8.7 PRES KONFERENCIJA.......................................................................................... 35 8.8 Saopštenje za javnost.............................................................................................. 36 8.9 Vježbe javnih konsultacija........................................................................................ 38 PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE i MEDIJI ................................................. 40 9.1 GOVORI i PREZENTACIJE .................................................................................... 40 RADEĆI SA MEDIJIMA I KORIŠTEĆI IH...................................................................... 43 9.2 Opšti principi............................................................................................................. 43 9.3 Kreiranje poruke....................................................................................................... 44 9.4 Direktive za službenike za medije............................................................................ 44 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima.............................................................. 45 9.6 Intervjui za štampu ................................................................................................... 45 9.7 Televizijski intervjui................................................................................................... 46 9.8 Radio Intervjui ........................................................................................................ 47 3

9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja.............................................................................. 47 NACIONALNE INICIJATIVE o KOMUNIKACIJAMA ........................................................ 49 10.1 Masovne medijske kampanje ............................................................................... 49 10.2 Različiti mediji......................................................................................................... 50 10.2.1 Televizija................................................................................................... 50 10.2.2 Radio ........................................................................................................ 51 10.2.3 Otvoreni publicitet..................................................................................... 51 10.3 Turneja ................................................................................................................... 51

4

UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
‘Komunikacija bi trebala biti kompleksan dio svih aktivnosti svih organizacija’. Uspješna organizacija treba biti unificirana, koordinisana jedinica, sa adekvatnom strukturom i strategijom komuniciranja. Da bi se ostvario ovaj cilj, organizacija treba komunicirati unutar same sebe na svim nivoima, vertikalnim i horizantalnim – interna komunikaciona mreža. Osoblje kroz cijelu organizaciju i njena tijela bi se trebala specifično rasporediti u odnosu na proces komuciranja. Postoje mnogi načini komuniciranja okolinskih informacija i mnogi različiti načini prezentiranja okolinskih politika, i postoje i mnoge interesne strane, uključujući krajnje korisnike bolje okoline za građane Bosne i Hercegovine. Kratkoročna strategija Kada je uvedena strategija komuniciranja u organizaciji, prvi cilj jeste da se kreiraju lanci informacija kroz cijelu organizaciju, tako da relevantne informacije cirkulišu u oba pravca – od menadžmenta do prednje linije i obrnuto, od prednje linije ka menadžmentu. Mnogo toga je tokom godina iskristalisano od strane savremenih privrednih organizacija od primjera dobrih linija komunikacije koje su uspostavljene u okviru vojske. Jedinstvena struktura vlade u BiH nakon Dejtonskog Sporazuma znači da je nekoliko različitih slojeva vlade uključeno u stvaranje i implementaciju okolinskih zakona i propisa u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Konstantno se ulažu napori u usklađivanje zakona i propisa između entiteta i Koordinacionog Odbora za okolinu BiH, prvog među-entitetskog tijela za okolinska pitanja koje predstavlja korak ka ispravnom pravcu. Mnogi međunarodni donatori doprinose poboljšanjima u oblasti okoline u BiH, a takođe postoji i velik broj okolinskih NVO-a. Trenutno većina ovih organizacija funkcioniše nezavisno sa varijabilnim nivoima koordinacije i saradnje sa entitetskim, kantonalnim i opštinskim vladama. EU Cards Projekat "Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom" uspostavlja Observatorij – kako bi se vršila koordinacija svih koji su uključeni u okolinska pitanja, formirajući okolinsku komunikacionu mrežu u kojoj informacije mogu proticati u oba pravca. To će inicijalno dovesti do ukrštanja interesnih strana radi pokazivanja kako se specifična okolinska pitanja mogu naći na političkim i javnim agendama i na taj način inicirati određene akcije. Dakle, preduzimaju se prvi koraci radi uspostavljanja interne mreže komunikacije i obučavanja osoblja koje je uključeno u kooordinaciju okolinskih informacija, u vještinama komuniciranja. Drugi cilj jeste komunikacija unutrašnjih tijela sa vanjskom publikom – eksterna komunikacija. Ovo postaje lakše kada unutrašnja tijela i interesne strane razmjenjuju koordinisane informacije i tada ponovo mora postojati dvosmjerni proces. Okolina nije najbitnija stvar za mnoge porodice u BiH kojima je, naravno, zaposlenje, obrazovanje i zdravlje porodice najvažnija stvar u njihovim mislima. Međutim, okolina je suštinski ipak povezana sa prethodno navedenim pitanjima. Okolinska pitanja koja utiču na porodice 5

svaki bi trebao imati menadžera za komunikacije. Bilo koja predmetna informacija se treba prezentirati na isti način širom zemlje. Dugoročna strategija Odjel za komunikacije bi se trebao formirati na državnom i entitetskim nivoima. Stoga. itd. Glasnogovornik za okolinska pitanja ima nadležnost da govori u ime Vlade o svim okolinskim pitanjima. 6 . • Da obezbjeđuje informacije o okolinskim pitanjima u konciznoj i razumljivoj formi koje se mogu širiti na različite na interesne strane i javnost..njihova blizina nekoj elektrani ili fabrici ili odlagalištu ili zagađenoj rijeci ili na mjestima gdje je poljoprivredna proizvodnja kompromitovana zagađenjem vazduha ili vode. kao i specifične masovne medijske kampanje. • Kratke sedmične komunikacije bi se trebale uvesti na svim vladinim nivoima i potreba da se znaju informacije sa ovih sastanaka koje bi se trebale širiti kroz sve nivoe.zavisiće od njihovog geografskog položaja . Upravlja komunikacijom svih informacija o politikama i politici dvosmjerne razmjene informacija. Sve što organizacija proizvodi: poslovna pisma. • Da upravlja komunikacijama sa medijima obezbjeđujući maksimalnu pokrivenost okolinskih pitanja i upravljajući bilo kakvim krizama koje se mogu pojaviti. tako da okolinska informacija izgradi svoj sopstveni identitet. • Da koordinira sve informacije primljene od nižih nivoa. • Da upravlja internom i eksternom mrežom komunikacija.ima sveobuhvatnu odgovornost za komuniciranje organizacije. Službena forma bi se trebala izabrati i trebalo bi je koristiti za svaki dokument od raznih pisama u najmanjim opštinama do saopštenja za štampu u državnom ministarstvu. i na isti način šireći potrebu da se znaju informacije sa nivoa menadžmenta i prenose nadole. video snimke. kroz cijelu zemlju. Svrha postojanja Odjela za komunikacije jeste da služi svim vladinim nivoima. glasnogovornika za okolinska pitanja i službenika za medije sa odgovarajućim dodatnim osobljem. ili u centru grada gdje se voze automobili koji koriste razna goriva. inicijalni cilj strategije spoljne komunikacije treba biti upoznavanje građana o važnim okolinskim pitanjima u njihovoj oblasti i dati im prostora da prenose svoja pitanja i zabrinutosti vladinima tijema. Takođe predstavlja i glavni kontakt za medije i odgovoran je za obezbjeđivanje informacija koje se mogu nadalje širiti. to će biti lakše da se iskoordiniraju ključne poruke a takođe i kampanje preduzimanja akcija. Što se postigne više koordinacije informacija o okolinskim pitanjima. distribuira ih svim drugim nivoima. Organizacija bi trebala izgraditi kućni stil korištenja loga kao osnove. saopštenja za javnost. Sveobuhvatni okolinski logo u BiH bi bio prvi korak koji bi sva vladina tijela i organizacije koja su na neki način vezana za okolinska pitanja mogla koristiti. itd. Ključne uloge Menadžer za komunikacije . On ima sveobuhvantnu odgovornost za komunikacije organizacije. letke. • Da organizuje komunikacione aktivnosti za sve ključne aktere u oblasti okoline kontinuelno. publikacije. bi se trebalo reprudokovati u tom stilu.

Službenik za medije – ima dužnost svakodnevnog vođenja medijskih pitanja. Sistemi se trebaju uspostaviti kako bi osiguravali brzo povezivanje sa svim eksternim i regionalnim odjelima i agencijama na redovnoj osnovi. 1. šefovima svih ostalih odjela i agencija posebno izvršnom šefu. i uvezivanja sa službenicima za medije na svim nivoima. Odvajanje stvaranja politike of komuniciranja politika bi se svima trebalo razjasniti.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija • • • • Komuniciranje politike se treba smatrati dijelom politike. Šef komunikacija treba imati pristup. Treba se uobziriti po želji organizacije da li da se odvajaju ili iskoordiniraju funkcije interne sa eksternom komunikacijom i kratkotrajna informaciona aktivnost sa dugotrajnom informacionom aktivnosti. da bi se postigla maksimalna efikasnost. Komuniciranje politike bi se trebalo razmatrati od strane svih strana uključenih u stvaranje politike. kao i da dobija svoj sopstveni opravdani budžet. pojedinačne akcije tog plana se trebaju delegirati na-gore ili na-dole u okviru organizacije. dok se taktike komuniciranja trebaju dodjeljivati onim članovima osoblja koji najbolje njima vladaju. u bilo koje vrijeme. zbog razloga javnog opažanja ili lične sposobnosti. Odgovornost za planiranje taktičkog komuniciranja politike se treba dodjeliti senior službeniku koji je šef odjela za eksternu komunikaciju. Treba se uobziriti i potreba da odjel za komunikacije obezbjeđuje redovne analitičke izvještaje o rezultatima njegovih aktivnosti. • • • • 7 . a posebno u hitnim slučajevima. sa razumijevanjem da.

Osoblje koje je ranije obavljalo sekretarske poslove sve više odlazi na obuke i rade u timovima. računovodstvo. eksperti za komunikacije praktično mijenjaju svoj život kako nove tehnologije napreduju. Mnoge organizacije koriste usluge kompanija koje omogućavaju telefonske i video konferencijske razgovore svugdje u svijetu. Promjena menadžmenta je način na koji prekrajamo naše metode rada kako bismo se prilagodili promjenama. Ljudi su. Internet postaje dostupan sve većem broju ljudi. 8 . omogućavajući im put ka ostvarenju karijere. Internet se uzima zdravo za gotovo. reforme koje se provode u organizaciji. novu politiku. ili uvođenje nove tehnologije.. Interni projekti izgradnje se mjenjaju od zatvorenih u otvorene planove. novi menadžment kompanije ili novu upravu. privatizaciju. potrebu za takmičenjem. Tehnološke promjene se brzo dešavaju i u BiH. organizacije i kompanije na sličan način prihvataju nove tehnologije. e-mail toliko olakšava komuniciranje a web nam pruža pristup bogatstvu informacija. Korištenjem «grupnih konferencijskih» razgovora poziva se štedi na putovanjima a korištenje video razgovora postaje uobičajeno. Menadžement je došao do zaključka da ukoliko ohrabruju i vode računa o svom osoblju. nove sponzore. Analiza i podrobno planiranje predstavljaju suštinske stvari za uspješnu implementaciju.MENADŽMENT PROCESI PROMJENA MENADŽMENTA 2. veoma oprezni prema ovim promjenama. Na zapadu. svaki se specijalizira za posebnu oblast kao što su odnosi sa javnošću.1 Uvod Sve više i više organizacija uviđa da su nove metode i tehnologije menadžmenta neophodne kako bi se opstalo u modernoj ekonomiji. dobre uslove rada i opremu – oni će biti sretniji i postizaće mnogo više. marketing. Tehnologije mijenjaju naše živote i način na koji radimo i komuniciramo. itd. Trenutno se izvodi istraživanje o postizanju najbolje radne sredine. što je i prirodno. Mnoge stvari mogu ubrzati promjene. što počinju raditi za mnoge menadžere. Menadžeri koji su navikli da imaju lične sekretarice sada moraju sami da koriste kompjutere. poznavanje rada na kompjuteru sve brže postaje uslov pri zapošljavanju.

2. često prekasno • Proaktivno – uviđanjem potrebe za promjenom i vjerovatno će ta promjena postati stalna. Mnoge stvari dovode do promjena: • Rast • Tehnologije • Konkurencija • Pritisci troškova • Novi menadžment • Politički događaji • Društveni događaji • Privatizacija. aktivnosti kulture organizacije i posvećenost ljudi u organizaciji. promijeniti. Mnoge stvari mogu u to biti uključene: • Načini rada • Tipovi zgrada i kancelarija • Stilovi oblačenja • Vrste zaposlenika • Njihovi stavovi • Istorija organizacije • Njena misija • Stil upravljanja • • • • • • • • • • 10 zapovijesti za prelazak sa trenutnog stanja na to stanje su: Analizirati potrebu za promjenom Izraditi zajedničku viziju Stvoriti kritiku prošlosti Izazvati hitnost Postaviti jakog vođu Obezbijediti da projekat ima pokrovitelja Imati plan Razviti odgovarajuću strukturu Komunicirati i uključiti sve Samo naprijed! 9 . kroz period tranzicije do pozicije vizije.2 Upravljanje promjenom Menadžment glavne organizacione promjene se može voditi na različite načine. To znači da će se mnoge stvari koje omogućavaju organizaciji da obavlja to čime se bavi i način na koji se organizacija ponaša. itd. onda će podrazumijevati kretanja – aktivnosti ljudi. Promjena podrazumijeva prelazak sa trenutne pozicije. Tradicionalni načini su: • Reaktivni – odgovaraju u posljednjem momentu. Ukoliko se promjena glatko uvodi.

povinovanje 3. Postoji nekoliko kriterija uspjeha: • Uviđanje da je promjena veoma teška • Što više želite promjenu ona postaje sve teža • Imati jasnu viziju budućnosti • Učiniti je realnom • Imati dobar pravac u postizanju toga • Nadograditi sadašnju kulturu • Osvojiti podršku grupe ključnih ljudi • Komunicirati. savez. • • • • • • Stoga. Izazov je da se ljudi pokrenu sa faze jedan. 10 .Krucijalna stvar u postizanju uspjeha jeste pretpostavljeni koji bi se borio za svrhu promjene i zaustavljanje destruktivnog suprotstavljanja. komunicirati. prkos 2. i komunicirati. • • • • • • • • • • Prepreke na putu ka promjeni uključuju: Ozbiljan otpor zaposlenika Velike kulturološke izmjene Slabu komunikaciju Nedostatak posvećenosti upravljanju Ponedostajanje entuzijazma Slabe vještine za promjenu Ljudi reaguju negativno na promjene jer: Su njome ugroženi Se osjećaju ugroženi njome Jednostavno ne vide potrebu za tim Misle da sistem funkcioniše dobro ovakav kakav je. Ljudi obično reaguju na promjene menadžmenta u 3 faze: 1. kroz fazu dva. do faze tri. da bi se postigla promjena: Analizirajte problem Kreirajte rješenje Planirajte uvođenje Implementirajte plan Izbjegavajte sukobe i razvijajte konsenzus Nadgledajte proces izmjena.

Samo zamolite ljude da urade male zadatke. 3. zahvalite im ukoliko su izvršili zadatak na zadovoljavajući način. ali poboljšanje upravljanja Vašim vremenom će na mnoge različite načine voditi sve više ispunjavajućoj i uspješnoj karijeri. Zapitajte se – da li su oni produktivni. da li se slažu sa ostalima? Uvijek vodite sa prednje strane! Nikad ne očekujte od druge osobe da uradi posao za koji niste spremni da sami pomognete. da li su njihove ambicije ispunjene.2 Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je krucijalna vještina za službenike za medije. ukoliko ga/nju niste adekvatno informisali i osigurali da su razumjeli. ulijte im povjerenje da su uradili dobro. Informisanje i zahvaljivanje nakon što su izvršili zadatak je takođe jednako značajno. INFORMISANJE Uvijek veoma temeljno informišite sviju. da li su zadovoljni svojim radom. službenike za informisanje i savjetnike za komunikacije. Ljudi Vam moraju biti bitni. Prioritizacija svega što radite i identifikovanje najvažnijih aktivnosti i ključnih zadataka udruženih sa ovim aktivnostima predstavlja osnovu na kojoj treba raditi. da li imaju pravu ulogu. Početna tačka komuniciranja sa Vašim timom je poznavanje Vaših ljudi – što zahtijeva trud. 11 .1 Osnove rukovođenja tima Starati se o "rukovođenju" ljudi koji rade sa Vama je veoma dragocjena vještina. Nijedna pojedinačna vještina ili sredstvo Vam neće omogućiti da bolje upravljate Vašim vremenom. Ne možete kriviti nekoga za neizvršavanje zadatka na ispravan način. Ukoliko imate ovu vještinu ili mislite da je možete naučiti – iskoristite je.VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM 3. Naučite što više o Vašim ljudima.

ne na one hitne. Raspored prikazuje dane. sedmice ili mjesece u godini. Prenesite na druge entuzijam o važnosti bilo kog zadatka na kojem radite. kopije izdvojite i postavite na zidu. ključne aktivnosti koje su povezane sa svakom oblasti. Uvijek se zahvalite svima za njihov doprinos bez obzira da li je velik ili mali.iskustvo pokazuje da se posebno koriste za organizovanje vremena. Savjet – Budite realni o tome koliko dugo će nešto trajati i kada vam neko dođe sa problemom. Jedna od najtežih stvari jeste da se procijeni da li će aktivnosti biti dugotrajne. Pokušajte se držati vremenskog rasporeda da biste uvidjeli koliko te stvari traju u praksi. Može se koristiti AD minus sistem. početna tačka ka efikasnom upravljanju vremenom je: Da se razjasni Vaš posao ili uloga• Šta su Vaši ciljevi i prioriteti? • Da li duplicirate ulogu nekog drugoga? • Šta je svrha Vašeg posla? • Šta se od Vas očekuje da postignete? Pokušajte opisati Vaš posao u jednoj rečenici a zatim identifikujte Vaše ključne oblasti djelovanja i. pomozite im ali nemojte reći da vam ostave taj problem. oduzimanjem dana. Fokusirajte se na aktivnosti od kojih ćete imati koristi. drugo. sedmica i mjeseci od svih Vaših finalnih ciljeva. Uradite ih u Vašem kompjuteru. 12 . tako da možete vidjeti tačno u kojoj se fazi nalazite. Identifikujte Vaše lične prioritete. Ne možete sve uraditi sami.Stoga. radeći na minus sitemu. Delegiranje je krucijalan dio upravljanja vremenom. Ovaj sistem je veoma jednostavan za korištenje. Zašto je bitno da se nešto delegira? • Da Vam se dozvoli da se skoncentrišete na neke važnije aktivnosti • Da se više izgradi mlađe osoblje • Jer drugi mogu posjedovati bolje vještine od Vas. Nagovorite druge da pomognu kada je to potrebno. Da biste postavili prioritete morate: • Odlučiti kojim redoslijedom se baviti zadacima! • Koliko vremena zahtijeva svaki zadatak? • Koji poslovi su važniji? • • • • • Da planirate/strukturirate Vaše vrijeme morate koristiti:Liste Dnevnike Kompjuterske programe Zidne dijagrame Lične organizere Sedmično planirani dijagrami sa dnevnim listama . Prepoznajte vještine drugih ljudi.

3 Komunikacije u krizama Krize je jako teško definisati. Ljudi ostavljaju poslove po strani pošto:• Im ne predstavlja nikakav izazov • Ih smatraju preteškim • Ne znaju odakle da počnu. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste da pogledate u Vašu dnevnu listu «onoga što trebate uraditi» i da najprije pristupite najtežoj stvari na listi. Jedna od najvećih barijera u efikasnom upravljanju vremenom je odugovlačenje ili stavljanje posla na stranu. Nakon toga se glasnogovornik može baviti medijima sa samopouzdanjem i autoritetom. • • • • • 13 . U toku trajanja krize. Koja je. Kada delegirate • Objasnite rezultate koje zahtjevate • Postavite rok • Uložite trud u objašnjenja na početku procesa • Prihvatajte samo urađen posao. na primjer. razlika između krize i ozbiljnog problema? Krize su relativne. za neku drugu je tek manji izazov. krize se ne mogu izbjeći. savjetnik za komuniciranje mora biti sposoban da doprinese Vašoj operativnoj strategiji i da zna sve što se dešava. Ono što je kriza za jednu organizaciju. Ali sa velikom promišljenošću i planiranjem se može maksimizirati ograničenje štete. Kakva god da je priroda krize. sve one imaju neke zajedničke karakteristike:Nepredvidive su Utiču na reputaciju Uključuju ljude Ozbiljne su Izazivaju publicitet. Međutim. 3.Zašto ljudi ne uspijevaju u delegiranja? • Jer su nesposobni/neradi da to urade • Jer vole raditi određene zadatke • Jer je bezbjednije «da to urade sami» Šta bi se trebalo delegirati? • Rutinski zadaci • Kompletni/cijeli poslovi • Stvari koje bi drugi mogli bolje odraditi • Stvari koje bi drugi uradili za jeftiniju cijenu.

Učestvujte u aktivnostima zajednice i pomozite u lokalnim pričama. Potvrdite i proglasite službenog glasnogovornika. ali ukoliko to nije slučaj starješine bi trebale pružiti priliku nekome ko je sposoban za držanje govora. Neka telefonski brojevi cijelog osoblja budu dostupni. Dovedite da Vam pomognu – odgovarajuće šefove odjeljenja i ostale relevantne osobe. šefove odjela. Procijenite dostupne informacije. 14 • • • • • • . • Razvijte dobre odnose i uspostavite redovne kontakte sa lokalnom i regionalnom štampom i medijima. • Uključite predsjedavajućeg ili direktora. Obučite Vaše telefonske operatere. predstavnika obezbjeđenja. To može biti predsjedavajući ili direktor. Planirajte dodatne akcije:Neposrednu brigu ukoliko je uključena bilo kakva fizička povreda – kontaktirajte rodbinu Korekcija nedostataka Sprečavanje ponavljanja Dogovorite naredne korake za završne radnje. dva senior člana sekretarskog osoblja. • Razjasnite uloge i obučite ih o vašoj proceduri upravljanja krizom • Provodite godišnju realnu vježbu u obuci – ko-koordinisanu od strane direktora. radnika na održavanju i telefonskog operatera. • Stvorite 24-satnu obuku PRONAĐITE TIMSKI PLAN. doprinosio planiranju aktivnosti i zvuči samouvjereno i autoritativno.Ključna pitanja koja se trebaju postaviti kada se procjenjuje kriza • • • • • • • • • • • • Kakva je kriza? Šta se tačno desilo? Da li postoji fundamentalan problem? Je li to vidljivi dio problema? Mogu li se stvari pogoršati? Koliko loše mogu postati? Kakva će biti reakcija? Koliko će potrajati da se kriza otkrije? Šta je ovdje u opasnosti? Šta bismo mogli izgubiti? Da li smo bespotrebno zabrinuti? Možemo li angažovati neku podršku? Ko je drugi uključen? Može li se neko drugi kriviti? Možemo li prebaciti žarište nedje drugdje? Kakav je finansijski efekat krize? Akcije koje se mogu preduzeti. Odgovor na incident • • • • Sazovite cijeli tim za incidente Prikupite činjenice i porijeklo stvari. obučen. Odredite jezgro tima za upravljanje incidentima (zvuči bolje od krize). tako da budete spremni za krizu. kada se pojavi.

Da li incident treba liniju za pitanja javnosti? Ukoliko da. ne pretvarajte se da znate šta se dešava. Prvo informišite svoje osoblje. Detaljno uputite telefonske operatere. Osoblje • • • • • Ukoliko se incident desio van radnih sati (što će vjerovatno biti slučaj). Simpatije. • • • • 15 . Druge stvari koje se trebaju razmotriti 1. tako da se televizor i radio mogu uključiti za napajanje zvuka i da ne moraju stavljati svoje mikrofone na Vaš stol. kako ne bi od medija saznali šta se dešava. telefonima i pristup toaletima. Podsjetite ih o povjerljivosti i proceduri za bilo kakva ispitivanja. Snimajte sve poruke radi budućih referenci. Uzmite u obzir bezbjednost domova i porodica uključenih osoba. Kažite da ćete mu se javiti čim prije budete znali činjenice – i to uradite! Ukoliko odlučite da održite pres konferenciju – koristite prostranu prostoriju. ukoliko je neophodno čak i na svaki sat. Objasnite – Dodatne akcije Priznajte greške. kontaktirajte sve koji mogu u nečemu doprinijeti i neka započnu sa radom. Svi kontakti se moraju vršiti preko glasnogovornika. 2. Razmišljajte o obezbjeđenju Vaše zgrade – da li postoji potreba za dodatnim osobljem obezbjeđenja. Mediji i javnost • • • Medijima pronađite ugodne prostorije sa osvježenjem. Demonstrirajte – Brigu. Pokušajte pronaći finansijska sredstva za plaćanje prekovremenih radnih sati. Objavite vremenski raspored sastanaka. Ukoliko je vrijeme. gdje ćete pronaći ljude da bi se to obezbijedilo na adekvatan način.• • • • • • Inicirajte kompletnu istragu Dogovorite izjavu za medije (preko glasnogovornika). uredite PA sistem sa pojačivačem distribucije. ukoliko se problem trenutno dešava. Održavajte redovne informativne sastanke. i Zabrinutost. Obezbijedite osvježenje za svo osoblje koje radi dodatne sate. Dodijelite specifične telefonske lokale za razna raspitivanja i pobrinite se da na njemu bude neko od osoblja. Koristite neke kulise Vaše organizacije. Ukoliko Vas novinar zateče nepripremljene. Ne pokušavajte ih opravdati. Izvjegavajte konstantne pritiske od strane medija tako što ćete objavljivati vrijeme informisanja. Odlučite da li ćete održati pres konferenciju. Izbjegavajte iskušenje da drugi direktor ne interveniše.

Kompetentnost. prolazi kroz sve savremene reforme javnog sektora. Od nadležnih vlasti u BiH se zakonom zahtijeva da obezbijede informacije o okolinskim pitanjima i da izvode vježbe javnih konsultacija za investitore. Ideja da su građani kupci. Izvori. koji se moraju dobro uslužiti. Mnogi izložbeni panoi na javnim mjestima prikazuju njihovu posvećenost javnim uslugama. Empatija. vrijednuje inpute osoblja u organizaciji. prije nego da to tek onako odrađuje. Ukoliko organizacija vodi brigu o dobrobiti svog osoblja. Stav. Ukoliko svi zaposlenici razumiju ciljeve i misiju organizacije za koju rade. hoteli. a ne da se osjeća inferiorno. i zabava. (CARE – Competence – Attitude – Resources – Empathy) • Kompetentnost – potrošač treba vjerovati u kompetentnost i organizacije i njenih zaposlenika – oni vole osjećati da se nalaze u sigurnim rukama. to im pomaže da se bliže povežu sa potrošačem. tako da se potrošač ponovo uvjeri pomoću kompetentnosti zaposlenika. i korisniku bliskim javnim tijelima. Stav – ispravan stav je onaj koji prepozna kolika je važnost potrošača za dobrobit organizacije.1 Uvod Važnost dobre usluge potrošača je prvo shvaćena od strane privatnog sektora u industrijama koje imaju neposredne kontakte sa potrošačima koji plaćaju kao što je maloprodaja. koji zauzvrat mogu vježbati uticaj na isti način na koji bi to radili u poslovnom preduzeću.2 Briga BRIGA je veoma važna riječ u usluzi potrošača. prevoz. BRIGA takođe predstavlja skraćenicu za komponente potrebne da se omogući osoblju da obezbijedi dobru uslugu potrošača: . Izvori – Osoblje bi trebalo imati pristup opštim informacijama. Trenutno u mnogim zemljama većina oblasti javnog sektora još nije razvila programe brige o klijentima i neophodnu obuku za njihovo osoblje. zaključila da su između ostalog ubjeđenja odličnih organizacija:• Važnost interne komunikacije. odgovornim. Znanje bi se trebalo koristiti jako oprezno. «U potrazi za odlikama». • Da su ljudi koji rade za organizaciju jezgro njenog uspjeha. Još 1982 godine je studija Petersa i Votermana. sredstva koja su im potrebna – Osoblje ima izvore i više podsticaja da pruža dobru brigu o potrošačima. i obezbjeđuje im obuku. Od obezbjeđivača usluga javnog sektora se sada traži da zadovolje potrebe i očekivanja klijenata. Svi koji rade za organizaciju trebaju minimum znanja o tome kako organizacija funkcioniše i uslugama koje obezbjeđuje.USLUGA POTROŠAČA 4. Na zapadu postoji velika potražnja za efikasnim. 4. koje se mogu davati potrošačima i koliko je moguće više informacija o posebnim računima 16 • • . Javnim organizacijama su dati izvedbeni ciljevi usluge potrošača.

• • • • • Morate slušati klijente i saznati šta im je potrebno Potrošač nije uvijek u pravu. 17 . Detalji koji mogu napraviti razliku:Govor tijela – Član osoblja može obično prilično brzo odrediti raspoloženje potrošača po njihovom govoru tijela. aspiracijama i frustracijama potrošača. Empatija se tiče razumijevanja – Dobar odnos se formira kada se osoblje može postaviti na mjesto potrošača i tako razumjeti kako se oni osjećaju. koju klijenti takođe mogu preuzeti. • Efikasan sistem interne komunikacije u potpunosti informiše cijelo osoblje. tako da imaju informaciju za rukovođenje. posjeduju sva sredstva koja su neophodna kako bi se obezbijedila zadovoljavajuća usluga potrošača. a ipak na kraju oni plaćaju Vaše plate Postupajte sa internim potrošačima na isti način kako biste to radili sa eksternim Srdačno primajte žalbe Nezadovoljni klijenti imaju više prijatelja od onih zadovoljnih Ministarstva za okolinu i opštine trebaju osigurati da osoblje prve linije. Oni se identifikuju sa potrebama. oni koji svakodnevno rade sa interesnim stranama i javnosti. koja mogu imati uticaj na poslove i porodice u njihovoj oblasti. I to se treba imati na umu.3 Dobra usluga potrošača Obezbjeđivanje dobrih usluga potrošača oko 50% predstavlja zdrav razum. • Niko ne odgovara na telefone. ali postoji red i nema mjesta da se sjedi i čeka. onoliko koliko to tehnologija koja im je dostupna dozvoljava. Organizacioni govor tijela – ovo se odnosi na cijelu atmosferu koju kreira organizacija. posebno okruženje i usluge koje su dostupne u oblastima koje su dostupne građanima. npr. Vrijeme je takođe veoma vrijedan izvor. Menadžment bi trebao osoblju dozvoliti dovoljno vremena da posvete svakom potrošaču dovoljno pažnje. da izgrade svoj sopstveni organizacioni govor tijela koji predstavlja okolinu u kojoj je potrošač uslužen na najpokorniji način. ali način na koji im govorite da nisu u pravu može dovesti do raznih stvari.• poreskog obveznika o kojem se raspituju. Postoje stvari koje mogu stvoriti lošu atmosferu. informacije koje ljudi mogu čitati dok čekaju. ali mnogo truda je neophodno da se uloži od strane organizacije i njenog osoblja ukoliko se želi obezbijediti ovakva usluga. 4. te su oni jako dobro informisani o aktivnostima i promjenama prije nego što ih to upita klijent • Tehnologija koja obezbjeđuje najbrže moguće okretanje pitanja klijenata • Obuka – kako najviše iskoristiti tehnologije koje su Vam dostupne • Informacioni priručnici o speciifčnim okolinskim pitanjima. Obezbjeđenje stolica u čekaonicama. koja se ponekad može poboljšati sa minimalnim organizacionim trudom – stvari kao na primjer: • U radnjama ima osoblja. Isto tako potrošač može neposredno odmjeriti da li je član osoblja zainteresovan za raspitivanje. itd. studiranje i korištenje kao referencu • Mogućnost da se prisustvuje Radionici na temu "Tehnike usluživanja potrošača" • Obaveza vladinih vlasti.

• Osoblje koje ne zna gdje ili kako da dobije odgovore na njihova pitanja.• Postoji osoblje na drugoj strani radnje ali oni ne obraćaju pažnju na potrošače. itd. • Dugotrajni propusti prije nego što potrošač dobije odgovore na svoja raspitivanja. 18 .

nikad ne koristite žargon. ali nikad se ne ponašajte na snishodljiv način Uvijek prezentirajte svu komunikaciju na način blizak korisniku. 19 .EKSTERNA KOMUNIKACIJA 5. Zlatna pravila • • • • • • • • • • Komunikacija može biti uspješna samo ako predstavlja dvosmjeran proces Istražite predmet i definišite ključne poruke Ocijenite informacione potrebe prije definisanja rješenja Ciljajte na različitu publiku Stalno ponavljajte ključne poruke kroz sva dostupna komunikacijska sredstva Izgradite «kućni stil» Dobra interna komunikacija mnogo povećava šansu uspjeha u komunikaciji sa klijentima Osiguravanje obuke vodi ka maksimalnom korištenju dostupnih komunikacijskih tehnologija. u korist organizacije i klijenta Nikad ne potcjenjujte znanje.

Ukoliko se fokus grupe naruče od strane Vladinog ministartva. adekvatno je kvantitativno istraživanje.1 Važnost pitanja i odgovora Ukoliko želite da komunikacija bude efikasna onda se ključne poruke moraju definisati za različite ciljne grupe. Ukoliko je cilj da se dođe do statističkih informacija. da se izmjeri procenat podrške prijedlogu. Ove vrste intervjua se relativno lako vode i mogu dati veoma koristan snimak trenutne situacije – ovakvi intervjui se često izvode u vezi sa fokus grupama. Jednom kada se ključne poruke definišu one se moraju stalno ponavljati na svim mogućim medijima. kao što je i lokacija ovakvih grupa. Dvije glavne metode u sprovođenju ovakvih istraživanja su fokus grupe i podrobni intervjui. korištenjem dogovorenih odabranih pitanja. obično neka nezavisna kompanija vodi ove fokus grupe. Ovaj tip istraživanja se najčešče koristiti kako bi se odmjerilo razumijevanje određenog predmeta. za na primjer apolitičnu stranu. Podrobni intervjui su «jedan-na-jedan» intervjui koji se vode sa presjekom učesnika. Prave akcije koje prate analizu. KVALITATIVNA. vrste informacije koja je potrebna. KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete 6. vjerovatno bi tome odgovaralo istraživanje javnog mnjenja. 20 . Prava pitanja 2. koji su posebno korisni ukoliko postoje dvije uključene strane. na primjer vlada i javnost ili menadžment i osoblje ili osoblje i potrošači. Ukoliko treba jasno preraditi ove poruke onda se treba provesti istraživanje kako bi se doznalo koji su to potrebni aspekti predmeta većine informacija.ISTRAŽIVANJE 6. Da bi se dobila kvalitativna informacija i temeljna mišljenja ispitanika. u maju 2004. Moderator obezbjeđuje glavni izvještaj uskoro nakon što se završi rad sa fokus grupama a kompletan konačni izvještaj se predaje nekoliko sedmica poslije. Različiti oblici istraživanja se koriste u zavisnoti od cilja. presjek koji je određen od strane organizacije koja je naručila istraživanje. Fokus grupe predstavljaju duboke diskusije među grupama od 10 do 12 ljudi. Ovakva vrsta kvalitativnog istraživanja u cijeloj zemlji se već koristila kako bi se doznale informacione potrebe građana BiH o okolinskim pitanjima. najefikasniji način da se dobije presjek stvarnih mišljenja ljudi i dubina znanja o bilo kojem posebnom predmetu. izvlačenje stvarnih mišljenja učesnika čiji identitet ostaje povjerljiv. Može biti dopunjeno podrobnim intervjuima. 3 prava istraživanja:1. Efikasno vođenje ovakve grupe predstavlja jako vješt zadatak. koristi se kvalitativno istraživanje koje obično koristi fokus grupe kao svoje glavno sredstvo. Pravi uzorak 3.godine.2 Kvalitativno istraživanje Najjednostavnije.

21 . oglasu. a koverta za povrat popunjene ankete bi takođe uvijek trebala biti isporučena. s obzirom da oni koji su motivisani za telefoniranje namjeravaju imati stečena prava.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije Zasnovani na odgovorima na pisane upitnike. zadovoljavajuće. Različiti detalji različitih medija za stvaranje povratnih informacija bi trebali biti dati. telefonsko ispitivanje javnog mnjenja ima reputaciju netačnosti. provođenje zaustavljanjem ljudi na ulici ili putem telefona. onda se javnosti mora pružiti svaka mogućnost da postavljaju pitanja organizaciji i da daju svoje komentare. Ove ankete su posebno korisne kada se vode lokalne informacione inicijative a rezultati se mogu koristiti da se zadovolje interesi lokalnih medija za informacijama koje pokušavate raširiti. Ne bi trebalo biti manje od pet a više od deset pitanja na anketi. metodom koja je za njih najpogodnija – POVRATNE INFOMACIJE. Može se izvoditi na mnogo načina. Generalno. Ispitivanja javnog mnjenja su konstruisana na takav način da se može dobiti velika količina statističkih informacija. emisiji.3 Kvantitativno istraživanje Ispitivanje javnog mnjenja. na primjer interesnim stranama. loše. dobro. Na primjer. Izvode se od strane profesionalnih kompanija sa mrežom obučenih intervjuista kroz cijelu zemlju i veoma su skupi. na primjer poslodavcima koji upošljavaju više od dvadeset ljudi. Ovakva anketa je provedena od strane CARDS Projekta – anketa lokalnih stanovnika kako bi se saznalo njihovo mišljenje o pitanjima kvaliteta vazduha. Mnoge kompanije u CIS zemljama i istočnoj Evropi jako uspješno izvode ispitivanja javnog mnjenja preko telefona. dajući širok dijapazon reakcija na svako pitanje. Mogu se koristiti za interno ali i eksterno istraživanje. ili isporučivanjem određenoj kategoriji potencijalnih respondenata. na primjer interesnim stranama. respondent može biti upitan za njegovo mišljenje o nivou određene usluge koja se obezbjeđuje i dao bi mu se sljedeći izbor opcija: odlično. veoma dobro. 6. okolinska ministarstva. e-mail adresa. poštanskom isporukom presjeku stanovnika određene geografske oblasti kao što je oblast pokrivena od strane Oblasnog poreskog komiteta. veoma loše. te stoga ne postoji ozlojeđenost građana na telefonska ispitivanja. • • Svaka komunikacija nadležnih okolinskih vlasti na svim nivoima treba imati povratne informacije o tome – bilo da se radi o letcima. web stranica. «crveni telefon» ili Call centar. ili informacionom dokumentu.5 Povratne informacije Ukoliko se treba postići efikasna komunikacija sa segmentom javnosti. «Lice u lice» intervjui teže davanju najboljih rezultata. 6. na primjer provođenje na presjeku osoblja organizacije kao što su npr. broj faksa.6. To je iz razloga što još uvijek postoji određeni faktor iznenađenja respondenta da je neko zainteresovan za njihova mišljenja i njima je drago što ih mogu dati. ukoliko se anketni listići neće lično pokupiti. a takođe ih se ne zove nekoliko puta kao što to rade horde kompanija koje prodaju sve od prozora do osiguranja. Što je veći uzorak to su statistike tačnije. dadatku u novinama.

onda će i drugi moći imati tu šansu. nego da čitaju informacione dokumente koji su pripremljeni od strane vladinih tijela. Ukoliko se zahtijeva opšta okolinska informacija. da se riječima političara ne može vjerovati – Međutim. Ukoliko je to specijalizirana informacija. pošto oni javnosti predstavljaju realnost i šansu da ukoliko neko treba odgovor na neko pitanje. ZA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ODGOVORI BI TREBALI BITI:• • • • Postavljeni na web stranici Objavljeni u letcima i biltenima Objavljeni u dodacima novina Korišteni kada se istražuje materijal za masovne medijske kampanje.6 Odgovorena pitanja Pitanja na koja je odgovoreno predstavljaju veoma korisna sredstva publiciteta. 6. onda se to treba razaslati od strane koordinatora za komunikacije. Na pitanja bi se trebalo odgovoriti na ličnoj osnovi. To je ista situacija kao što se često može primijetiti.• • Treba postojati prijateljska indikacija da su pitanja i komentari dobrodošli – na primjer «Recite nam Vaša pitanja i zabrinutosti». Komentari bi se trebali prikupljati i analizirati od strane koordinatora za komunikacije i koristiti pri izradi budućih informacionih materijala. ukoliko se o tome izvijesti u novinama onda to mora biti istina! Ljudima je mnogo interesantnije da čitaju o stvarnim pitanjima i iskustvima ljudi. 22 . STOGA. pitanje bi se trebalo proslijediti stručnjaku za taj predmet kako bi odgovorio na pitanje. koja je lako dostupna.

Prikupljanje i širenje većine informacija koje je do sada rađeno.LOKALNE KOMUNIKACIONE INICIJATIVE 7. • Roto-papir. koji ima sjajan izgled i osjećaj. 23 . Postoji nekoliko načina korištenja komunikacionih sredstava na lokalnom nivou. A4 format papira se može koristiti na ofset. 7. Format i štampanje Ovo može naširoko varirati i zavisi od štamparskih postrojenja koja su dostupna na lokalnom nivou. Ima laganiju teksturu i stoga je neophodna veća težina.1 Komunikaciona sredstva koja se mogu koristiti u lokalnom kontekstu Informacije o okolinskim pitanjima trenutno nisu lako dostupne. Može se isjeći na različite veličine. papira i težine. kako bi se prikupile i raširile vijesti i saznanja. što ne poboljšava izgled konačnog proizvoda. Inicijalno započnite sa samo 4 stranice a zatim dodajte više kada budete imali više kopija. interesne strane i druge zainteresirane. Bilteni i novine se mogu izrađivati na lokalnom nivou i mogu biti samofinansirajući. kroz Observatorij koji se trenutno uspostavlja. Izaberite najbolji kvalitet koji Vam je dostupan. što je obično najjeftinije. Najuobičajenija veličina koja se koristi za biltene jeste tabloid formata (dnevnog lista malog formata – A3 format otprilike). Savjetuje se 80 gramski papir. aparatima za kopiranje. ponekad se isjeca na A4 format. Ovo je obloženi papir. ali proizvodi elegantniji efekat. kao što je to nekad bilo u BiH. • Ilustracioni Papir. ukoliko se obezbijedi oglašavanje koje može pokriti troškove njihove izrade. je uglavnom vršeno od strane NVO-a ili projekata vođenih od strane stranih donatora. • Ofset Papir. ali se jako rijetko koristi na širokom formatu (kao na primjer za Panoramske Novine) pošto je ova veličina prevelika i nepraktična za rukovanje. a koja se mogu izfinansirati Vašim budžetom. Deset grama teži papir može napraviti veliku razliku na konačnom proizvodu i obično košta malo više.2 Bilteni i novine Ovo je efikasan i ekonomičan način širenja informacija. Dolazi u bijeloj boji i može se natapati bilo kojom bojom. Kroz tanji papir će se sve providjeti. Kako izraditi lokalni Bilten? 1. A4 format sa dvije strane ili A3 format presavijen na A4 format. agencijama i NVO-ima kako bi se inicirala dvosmjerna komunikacija o okolinskim pitanjima. Kako okolina bude postajala sve veći prioritet na političkim i javnim agendama tako će nadležni organi morati više na tome raditi zajedno sa okolinskim organizacijama. Skuplji je. reizografu. namjerava proizvesti mjesečno pismo za sve one koji učestvuju u okolinskoj komunikacijskoj mreži – vladina tijela. CARDS Projekat «Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom». Kvalitet roto-papira zavisi od prirode. pošto se štampa na obje strane.

• Korisni savjeti pri pisanju biltena • Izaberite boldirani naslov. jedan list biltena tabloid veličine. POVRATNE INFORMACIJE – Uvijek pozovite čitaoca da Vam iznese svoje poglede. Sadržaj • • • • Odlučite koliko predmeta/priča/poruka želite raširiti na Vašu ciljnu publiku. čitalac se neće truditi da nastavi čitati ostatak letka. zbog njihovih mišljenja i briga. Onda povećavate veličinu ako imate više kopija i izvora. Koordinacioni odbor za okolinu. faksom. e-mail-om. Ovo će stvoriti jaku impresiju u konzistentnosti. Postavite dobro definisanu liniju tako da se priče ne stapaju zajedno. Ne moraju uvijek biti velika slova – mogu i mala i velika slova – već ono što je čitljivije s obzirom da je lakše prepoznati određene oblike riječi. jer bi on trebao biti isti na svakom letku. odlučite koliko ćete stavki postaviti na jednoj strani. • Pokušajte ne miješati previše različitih oblika slova. malim odstupanjima od normi se dodaje na interesu i karaktera publikacije. bilo da se radi o nekoj određenoj stvari ili više uopšteno. Ukoliko odlučite da ne dijelite svaku priču sa linijama onda ih možete staviti u kutije – ili ukoliko Vaša publikacija zadržava formu stvarnog novinskog lista. čitalac može vidjeti da namjeravate nastaviti sa izdavanjem. Koristite jedan font (najviše dva) i mijenjajte ih 24 . Na to se uvijek skreće pogled pri prvom pogledu na publikaciju. • U gornjem desnom uglu stavite «Broj izdanja». i na taj način zbunjuju čitaoca. mogu se poravnati u desno ili u lijevo. uvjerite se da ste zadovoljni sa naslovom. Koristite sve dostupne izvore informacija – Observatorij. obično na gornjem lijevom uglu. Naprimjer 4 stavke na jednom listu A4 formata. sa ravnomjerno raspoređenim tekstom. NVO-e i interesne strane. • Smislite privlačne naslove i boldirajte ih što je moguće više – Ukoliko je naslov dosadan. • Sljedeće. postavite stavke u kolumne sa jakim podnaslovima. što je 4 stranice ili jedan list A4 ofset formata papira koji čini samo 2 stranice. Jednostavna lokalna anketa će proizvesti više nego dovoljno vijesti za jedan bilten i to će takođe biti i vijest koja je relevatna za lokalne građane. itd. itd. 2. sve nadležne vlasti. Napravite šablon koji će odgovarati broju priča na formatu biltena koji ćete koristiti. Da biste dobili različite efekte ne morate mijenjati fontove. Ukoliko namjeravate da izradite serije letaka. Naslovi ne moraju biti na vrhu priče. Nevedite detalje o svim načinima dostavljanja povratnih informacija.• Veličina – Najmanji. web stranicom. Ostavite dosta prostora za glavnu priču.

Trebale bi biti kratke i elegantne. ali na obojenom papiru. Postarajte se da su postavljene na pravo mjesto. To takođe znači da se ne zahtijeva štampanje. kompanije koje obezbjeđuju stručne usluge koje su potrebne za okolinske procjene. to jednostavno čini da čitalac poželi nastaviti čitati i dalje – nadamo se! Budite oprezni kada koristite fotografije.ne stisnute ili razvučene. ovo zahtijeva email bazu podataka koja se treba prikupiti. čak i obični tip izgleda dobro kad se malo uveća. kako bi se smanjili troškovi. 3. • Ponekad umjesto pisanja paragrafa pokušajte postaviti stavke poprijeko korištenjem uvodne rečenice koja vodi ka određenim paragrafima – kratke. Već ćete imati dobru ideju o stavkama koje koristite. Veličina slova u uvodniku prosječnog lista je onoliko mala koliko to budete mogli izvesti. karikature. fotografije. Ukoliko je neophodno štampanje. Međutim. Ne pravite premala slova. štampanje na obe strane na bojenom ofset papiru od 80 grama kako bi se isticalo. zdravstvo. bold italic. itd. Crvenu ili plavu) pokušajte ne koristiti fotografije – plave ili crvene slike ljudi nisu prihvatljive oku. ukoliko fondovi to dozvoljavaju – mogu se razaslati poštom ili se mogu ubaciti u najpopularnije lokalne novine – obično za jako mali ili nikakav trošak. • • 25 . Ovo zahtijeva trud.korištenjem verzija italic. Takođe. Ne želite izgubiti dragocjen prostor sa pozadinom koja se direktno ne odnosi na priču. onda bi trebalo biti u jednoj boji – crnoj. Vaš štampar će vas o tome moći posavjetovati. Štampanje i distribucija • Jedan od najlakših načina da se distribuira bilten jeste e-mail-om. Takođe neke novine vrše dostavu od kuće do kuće za jako nisku cijenu. Bilteni bi se trebali nalaziti na informacionim pultovima lokalnih vlasti. ali one bi trebale biti napisane tako da se uklapaju u prostor . crtane animacije ili loga. biblioteka i bilo kojih drugih prigodnih javnih mjesta. odsječne rečenice koje tačno ocrtavaju odvojene stavke. ali lokalnoj vlasti omogućava jednostavan način kontaktiranja nekih od najbitnijih interesnih strana. NVO-e. • Grafika – to mogu biti obični linijski crteži. Ne pravite grafike prevelikim – ne bi trebali dominirati publikacijom. Da biste dodali varijaciju možete štampati crnom tintom. Postavljanjem «zabavnog» grafika u nekoj stavci koja se odnosi na lokalno pitanje ne trivijalizuje stvar. • Trebate li napisati i dodati tekst. ako štampate letak bez korištenja crne tinte (npr. pružajući čitaocu najviše moguće informacija korištenjem najmanjeg mogućeg broja riječi. a zatim možete završiti konciznim zaključkom – moguće je i pitanjem kako bi se čitalac ostavio u razmišljanju. pošta. na primjer obrazovne institucije. bold. banaka. Da se distribuira bilten.

ili daju pitanja i odgovore.4 Korištenje medija što je više moguće Slobodan publicitet. Kako se aktivnosti u oblasti okoline stalno povećavaju. kad god se stvori neka vijest trebala bi se pružiti prilika ključnim akterima na lokalnom nivou da daju intervjue svim lokalnim medijima. • • • • 26 . Lokalni mediji se nastavljaju razvijati u BiH i to bi se trebalo maksimalno iskoristiti. Vrijedno je truda lokalnog koordinatora za komunikacije da ubijedi izdavača lokalnih novina da obezbijedi najviši mogući profil okolinskog aktera u lokalnoj vlasti. štampanim.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci • Izvještaji o stvarnom stanju – Oni uzimaju određenu temu i objašnjavaju u seriji zaglavlja. Korištenjem recikliranog papira za okolinska pitanja. tako da se nalazi na odgovarajućem novinarskom odjelu kada oni stignu na posao.7. Ukoliko će proizvodnja letka biti masovna onda se mogu dobiti dobre ponude i za štampanje u boji na iliustracionom papiru. S obzirom na rokove večernjih novina teško je osigurati da se saopštenje za javnost koje je namijenjeno za objavljivanje u određenim večernjim novinama u stvari koristi veče prije. radijskim. štampani u crnoj boji na različitom bojenom ofset papiru. Kada se desi neki veći događaj. TV i časopisima. bi se trebale prikupiti tako da se informacije mogu lako i brzo širiti na njih. trebalo bi se pripremiti saopštenje za javnost (Pogledajte odjeljak Vještine komunikacije) i ukoliko je senior glasnogovornik ili određeni gost na raspolaganju. a mogla bi se napraviti i redovna mjesečna kolumna u njegovim novinama pomoću koje se mogu širiti vijesti iz oblasti okoline u lokalnoj oblasti. Koordinator za komunikacije bi trebao upoznati sve lokalne novinare i izdavače. Letci – I oni bi takođe trebali biti upućeni na samo jedan predmet. Rokovi – U slučaju sedmičnih novina rok je. i trebali bi se maksimalno koristiti grafici i fotografije kako bi se ilustrirale ključne poruke. tako da se može izgraditi odnos povjerenja između lokalnih vlasti i lokalnih medija. trebala bi se održati pres konferencija (detalji u odjeljku Vještine komunikacije) za sve lokalne medije. i proizvođača sa imenima i e-mail adresama. odnosno na veoma jednostavnom jeziku prezentiraju detalje o nekoj temi. uobičajeno. Flajeri – su jednostavni letci sa jednom porukom koji bi se proizvodili na sličan način kao što se radi izvještaj o stvarnom stanju. izdavača. iako ovo još uvijek nije dostupno u BiH i može biti pretjerano skupo. • • 7. dva ili tri dana prije izdavanja publikacije (npr. • Lokalne baze podataka novinara. Njihova proizvodnja bi trebala biti jednostavna i jeftina. Ponedeljak je rok za izdavanje publikacije četvrtkom).

i investitore i postojeće biznise o njihovim obavezama prema okolinskom zakonodavstvu. Svi detalji o tome kako se trebaju voditi ovi događaji su objašnjeni pod Odjeljkom Vještine komunikacije. Tekuće vježbe javnih konsultacija su sada takođe neophodne u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu. Sekundarna okolinska legislativa će uskoro biti spremna za javne konsultacije i zbog toga će biti neophodno da se organizuju radionice i seminari tokom narednog perioda. 27 .5 Vođenje radionica i seminara Veoma bitan dio komuniciranja na lokalnom nivou jeste da se ukratko informišu interesne strane o okolinskim pitanjima.7.

Iskoristite bilo koje dostupne podatke u bazi podataka okolinske mreže komunikacija radi distribucije pozivnica. takođe pripremite oglas za radionicu koji se može objaviti u lokalnim novinama.pitanja i odgovori. prezentacije od strane učesnika. Pripremite program za radionicu koji uključuje vrijeme i mjesto radionice i predmeti koji će njome biti pokriveni.) i sredstava obučavanja (video projektor.1 Radionice i informisanje Radionice bi se tebale voditi na interaktivan način. . • Flipčart. korištenjem modernih tehnika (rad u grupama.). Ukoliko se radionica organizuje za članove javnosti. trebaju se prodiskutovati i o njima odlučiti • Da se definišu i pripreme studije slučaja • Pripreme aplikacije • Primjeri i pomoćni materijali prikupljeni • Pripremljeni upitnici Kapaciteti na mjestu održavanja: • Veoma dobro opremljene prostorije sa logističke i akustičke tačke gledišta • Grafoskop. povećava se uticaj i daje se učesnicima šansa da bolje razumiju koncepte i njihovu primjenu. Na ovaj način proces komunikacije postaje lakši usljed simultane upotrebe 3 komunikaciona kanala i direktnim uključivanjem učesnika u proces. Inicijalne pripreme: • Interaktivna radionica je opšta karakteristika • Tematski problemi koji se trebaju staviti na dnevni red seminara. ekran. itd. jedna kopija za svakog učesnika seminara • Dodatni informacioni materijali. Sljedeće napomene će poslužiti kao korak po korak vodič za one koji ove događaje moraju organizovati bez vanjske pomoći i takođe se mogu koristiti kao vodič za buduće organizatore. sesije . itd. Organizacija nekih radionica će se ponekad raditi uz pomoć eksperata. ili na primjer ako je radionica za lokalni biznis sektor da se pošalje lokalnoj Privrednoj komori. 28 . a ne interno osoblje. • Podrška za obuku (odštampani materijali).učesnicima. Svaka lokalna vlast će morati organizovati ovakve događaje kao dio vježbe javnih konsultacija na sve češćim osnovama. itd. koje odgovaraju principima učenja za odrasle osobe. i pošaljite sa pozivnicama za učešće . video prezentacije. flipčart. grafoskop. Treneri će se uzimati iz redova lokalnih eksperata za okolinske procese i okolinske projekte. • Slajdovi.VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA 8.

ili na disketi preko laptopa. na primjer. Samo mali procenat publike će prepoznati Vaše poruke u okviru tabela. oni se mogu pripremiti na drugi način obrade riječi ili nekim drugim kompjuterskim paketima. koji će to sa sobom nositi i tako imati cijeli rezime sesije. a tople i sparne prostorije povećavaju šansu da Vam učesnici zaspu! Kada postavljate prostoriju koristite pozadinu koja prezentira okolinsku poruku koju promovišete ukoliko je to moguće. Jednom kad definišete Vaše zabilješke za nastavu o predmetima o kojima je odlučeno iz sadržaja programa. Studije slučaja Ove vježbe su napravljene kako bi svi koji prisustvuju radionici aktivno učestvovali i razmišljali kako bi rješili problem u njihovim okolnostima. na video BIM-u (preko video projektora). Dodatni materijal. odnosno da li ćete pripremiti slajdove koji će se koristiti na grafoskopu. a jedan član grupe bi trebao biti postavljen za vođu grupe. Mjesto održavanja i prostorija Preferira se centralna lokacija za osobe koje će prisustvovati sesiji. svaki slajd ili strana se treba iskopirati i obezbijediti za svakog učesnika. Pomoćni materijali Koja god vizuelna sredstva koristite. Takođe. Učesnici radionice se zatim dijele u grupe. jako je važno da se uradi prezentacija na što je moguće jasniji način i korištenjem vizualnih pomagala. Ukoliko vam nije dostupan Microsoft program. Prostorije bi trebale sadržati stolove za kojima bi učesnici sjedili i takođe bi se trebale obezbjediti olovke i papiri. Umjesto toga koristite lijepe dijagrame o istim podacima. Mnogo je lakše da se objasni kako da se popuni neki obrazac ukoliko je on prikazan na ekranu ispred publike. se takođe može dati učesnicima za njihove dugoročne reference. Jako su važni i dobra provjetrenost i razumna temperatura . Time ćete postići bolji efekat. Svakoj grupi/udruženju se daje scenario i trebaju 29 . Kafe pauze i pauze za objedovanje bi se trebale održavati u različitim prostorijama od Vaše radne. ali gotovo svi će ih prepoznati preko dijagrama. obezbjeđujući pozadinu i okolnosti pod kojima se određena radnja treba preduzeti kako bi se završio zadatak ili rješio problem.hladne prostorije podstiču pažnju učesnika. s tim da nisu prigodni u slučaju kada se svi učesnici ne mogu vidjeti. Ilustracije se takođe mogu pripremiti korištenjem debelih markera na flipčartu ispred Vas i ključne riječi se mogu napisati na flipčartu u toku prezentiranja na sesiji. ukoliko je to moguće. onda trebate pripremiti naslove i podnaslove u power point-u u vidu slajdova.Power Point i vizualna prezentacija Ko god da su učesnici radionice. Ovo se može uraditi i korištenjem slajdova ili flipčarta. Prostorije kakve se obično nalaze u opštinskim zgradama sa stilom pozorišta ili velikih stolova. sa ne više od 10 ljudi u svakoj grupi. To zavisi i od tipa projektora koji je dostupan na mjestu održavanja radionice. pobrinite se da svi imaju dobru vidnu sliku i da imaju čašu vode na svom stolu. brošure ili letci. Ukoliko postoji baš za trening odvojena prostorija onda je to od velike koristi. Trener bi trebao predstaviti realističan scenario za učesnike u publici. kada pripremate Power Point prezentacije pokušajte izbjeći tabele sa mnogo podataka. kao što su npr.

2 Lista provjere opreme Pomoćni materijali Postolje za flipčart Flipčart Slajdovi Grafoskop Laptop LCD Projektor (Video BIM) Mikrofoni Pult Stolnjak Cvijeće za glavni sto Mineralna voda Čaše Keksići Papir Olovke Makaze Selotejp Heftalica Bedževi sa imenima 8. kako bi se diskutovalo koje radnje će preduzeti da se prezentira scenario (dozvolite najmanje 20 minuta). Informisanje bi trebalo biti interaktivno. a obično pokrivaju mnoge teme jednog sveobuhvatnijeg predmeta. dosta vremena bi se trebalo odvojiti za pitanja i odgovore iako obično nema dovolljno vremena za prezentaciju studija slučaja. Mogu biti organizovani za pozvanu publiku ili otvoreni za javnost. • Mjesto održavanja treba biti pripremljeno.se uzeti razdvojene prostorije.3 Informisanje Ukoliko postoji potreba da se prošire informacije o jednom predmetu na ciljnu publiku na specifičan način onda bi informisanje predstavljalo mnogo pogodniju varijantu od radionice. Prekrivač za sto bi se trebao postaviti na vrh stola (noge mogu odvraćati pažnju). 8. Na pozadini prostorije bi se trebala postaviti ključna okolinska poruka koju promovišete. Onda se cijela grupa ponovo okuplja i vođa tima svake grupe izvještava grupu o scenariju koji im je zadat i koje radnje oni namjeravaju preduzeti. Ovo stavlja akcenat na takmičenje između grupa u cilju izrade najboljeg rješenja koje bi se prezentiralo. 8. 30 . Može se obratiti velikom broju ljudi u jako kratkom vremenskom prostoru. Ukoliko je publika velika onda bi bilo bolje da sjede u prostoriji pozorišnog tipa nego u prostoriji tipa učionice. a na njegov centar bi se trebao staviti cvjetni aranžman.4 Seminari i konferencije Predstavljaju vrstu informisanja koja se vrše tokom cijelog dana ili nekoliko dana. Vizuelna pomagala bi se trebala pripremiti na isti način kao za radionicu. onda postavite obimnu studiju slučaja na kraju prvog dana o kojoj bi se zatim izvještavalo narednog jutra. i trebala bi se nalaziti iza govornika. Ukoliko radionica traje duže od jednog dana.

Jedna osoba treba voditi računa o medijima. • I POSEBNO – ljudi uče stvari koje su ponovljene nekoliko puta – istraživanja pokazuju da ukoliko osoba nešto čuje samo jedanput postoji 10% šanse da to pamti godinu dana nakon toga.5 Biti trener Neki korisne napomene: Vrijedi zapamtiti da: • Ljudi uče samo ako to žele. Ukoliko su mediji samo pozvani da prisustvuju seminaru onda saopštenje za štampu treba biti napisano i potkrepljeno pomoćnim materijalom i naravno uručeno medijima. opskrbljivanje govornika sa svim potrebnim i staranje o njihovim zahtjevima. svako uređenje mjesta održavanja seminara i opreme. Nekome se treba dati odgovornost da se brine o potrebama medija u toku dana (za dalje detalje pogledajte Odjeljak Pres konferencija). Treba biti i nekoliko pomoćnih radnika domaćina koji bi prenosili poruke i odvodili učesnike u prostorije za rad po grupama kada je to neophodno. Kada se organizuje ovakav seminar ili konferencija jedna od najbitnijih stvari koja se mora imati na umu jeste da se nikad ne štedi na osoblju: 1. Ukoliko je to slučaj. gdje oni mogu ostaviti i svoje stvari i da im to bude mala baza. Ukoliko su informacije koje se šire za najveću moguću publiku. ako čuju tu istu poruku 5 puta njihovo sjećanje se povećava na 90%. Unaprijed se treba odrediti osoba koja će predsjedavati seminarom i treba imati pripremljen dnevni red za predsjedavajućeg (pogledajte Odjeljak sastanci). 4. Najmanje jedna osoba treba dočekivati učesnike. 3. Jedna osoba će biti organizator konferencije i vodiće budžet i logistiku konferencije. trebalo bi se odlučiti da li da se tamo održi i pres konferencija. 8. • Uče najbolje kroz praksu i diskusiju o tome šta uče. • Ljudi trebaju nove podsticaje svakih 10 minuta – te mijenjajte Vaše predavanje povremeno. izrada i štampanje pomoćnih materijala za sve učesnike.• • • Takođe. (Zelena soba). 5. Seminar može biti otvoren za medije. Na dan održavanja ova osoba će biti glavni koordinator. Seminar će se vjerovatno održati u konferencijskom centru ili hotelu ili javnoj ustanovi i sva logistika i poslužiavenj jela i pića se treba unaprijed organizovati. barem jedan od govornika je osoba koja može dati izjavu medijima. Treba se srediti mala prostorija sa osvježenjem za govornike. uključujući program. Biće potrebna osoba koja će se brinuti o govornicima na dan održavanja seminara. • Najbolje uče u neformalnom i relaksirajućem okruženju. 31 . možete ih koristiti da ilustrujete ključnu poruku na različitim zidovima prostorije. 2. Tehničar bi trebao uvijek biti pri ruci kako bi postavio opremu dan prije održavanja i vodio računa o eventualnim problemima do kojih može doći tokom dana. zamoliti ih da se registruju i dati im foldere sa pomoćnim materijalima i bedževe sa imenima. 6. ako imate pripremljene postere za seminar/konferenciju.

ljutnja. Na primjer pitajte ljude koji se obučavaju čime se bave šta očekuju da će dobiti od ovog treninga. itd. muzika. Vaš glas je Vaše najvažnije sredstvo u obuci: • Govorite onima na kraju prostorije • Mijenjajte ton Vašeg glasa • Pričajte sa naglašavanjima i dramom • Ponavljajte ključne fraze 32 . Kako bismo mijenjali naše predavačke stimuluse. • Dobre usluge pisanja • Sobna temperatura u prosjeku na 18º C • Dobro prozračena prostorija • Kafa i lagan ručak • Prirodno dnevno svjetlo Standardna struktura: • Objašnjavajte • Demonstrirajte • Vježbajte • Vodite i ispravljajte • Ovo uključuje objašnjenje nove vještine. tako da možete o tome diskutovati nakon posljednje sesije ili tokom faze evaluacije. moramo se pozivati na različite emocije: • Vizuelne – slike.Ljudi neke stvari uče bolje od ostalih: • Upamtimo prvu stvar koju nam neko kaže. • Upamtimo stvari koje su ponavljanje ili ponovo pregledane. • Slušne – pričanje. • Pamtimo stvari koje su međusobno povezane. Onda ljudi koji se obučavaju imaju šansu da uvježbavaju vještinu prije nego što dobiju povratnu informaciju o svom trudu. itd. stolovi. izvanredne ili zapanjujuće stvari. dijagrami. grafici. pitajte učesnike da dalja pitanja napišu na papir. • Pamtimo neobične. • Osjećanja – uključujući emocionalne odgovore kao što su na primjer bol. • Upamtimo stvari koje su zadnje što nam neko kaže. praćene trenerovom demostracijom. Dodatno ukoliko je vrijeme za sesiju kratko. diskusija. • Započnite sa uvodnim «razbijanjem leda». prikazi. U SVAKOJ FAZI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA ZA PITANJA I ODGOVORE. Idealno okruženje za predavanja na treningu će uključivati: • Odgovarajuća audio-vizuelna oprema • Dovoljno velika prostorija • Komforan namještaj – stolice.

bi trebao blisko sarađivati sa predsjedavajućim tokom cijelog procesa. Organizator. Ukoliko je broj učesnika veliki predlaže se pozorišni stil sjedenja. Koristite humor ako možete 8. Koristite govor tijela kako biste naglasili ključna pitanja 5. Ukoliko je broj učesnika mali prednost se daje okruglim stolovima. 8. Držite sesiju Vašeg treninga najjednostavije što je moguće 11. Ukoliko se određena grupa ljudi sastaje prvi put.• Mijenjajte brzinu govora (brzo za uzbuđenje. Rezervišite prostoriju koja je komforna.6 Sastanci Postoje različite vrste sastanaka. Budite sve vrijeme entuzijastični 9. Pokažite ih! 1. koji je često i sekretar predmetne grupe. • Prije sastanka se treba definisati njegova svrha i treba se postaviti pitanje da li će svrha sastanka biti postignuta kroz njegovo održavanje. Koristite svoje zabilješke – ne skripte 2. Ne brinite o tehničkoj tačnosti 10. • Korak-po-korak vodič: • • Definišite datum. uključivati ljude koji međusobno komuniciraju. Koristite dramatične pauze kako biste ostvarili efekat 7. 33 . Ukoliko se radi o sastanku grupe koja se sastaje na redovnoj osnovi onda vrsta rada neće mnogo varirati. Koristite ton svog glasa za dodavanje akcenta 6. prva stvar koja se treba definisati u toku priprema jeste ko će biti Predsjedavajući. prikladna i neće biti prekida kao što su na primjer telefonski pozivi. sporo za naglašavanje i kontrolu) Izbjegavajte manirizam kao na primjer: • Igranje sa novcem u svom džepu • Hodanje kao tigar! • Konstantno ponavljane verbalne fraze • Pokušajte isključiti svoj mobilni telefon i telefone ljudi koji se obučavaju. Gledajte u oči kada se nekome obraćate. Ukoliko je sastanak jedan od redovnih onda će se datum narednog sastanka odlučiti na kraju prethodnog sastanka. Trebate prikazati dobru izvedbu kao trener 4. 10 glavnih savjeta za trenere – Nemojte ih samo reći …. Trebate biti malo nervozni 3. Oni koji prisustvuju sastanku trebaju sjediti tako da čuju i vide jedni druge. Uključite sve ljude u diskusiju tokom predavanja. a ta osoba je poznata kao Predsjedavajući. Treba imati nekoga ko drži kontrolu nad sastankom. ali svi oni trebaju postojati radi određene svrhe.

onda zabilješke na dnevnom redu predsjedavajućeg moraju biti konstruisane na način da postignu zahtjevani ishod. u četvrtak 08. 3. Ukoliko je sastanak eksterni onda se moraju uključiti skraćene verzije biografija govornika gostiju u okviru dnevnog reda. 34 . Stoga organizator sastanka treba jako blisko sarađivati sa predsjedavajućim kako bi se napravio dnevni red koji zadovoljava njegove potrebe i ciljeve sastanka. 5. Operativni komitet za okolinu Opštine Kakanj Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete sljedećem sastanku Operativnog komiteta za okolinu Opštine Kakanj. Ukoliko je sastanak poslovni. Samo predsjedavajući treba imati kopiju cijelog dnevnog reda. Poštovani. Predsjedavajući treba svima na početku poželjeti dobrodošlicu za prisustvovanje sastanku i zahvaliti na kraju sastanka. Nakon toga pripremite dnevni red i pošaljite ga osobama koje tom sastanku prisustvuju. 6. Svi detalji koji mogu zatrebati predsjedavajućem moraju biti napisani u njegovom dnevnom redu. koji će se održati u prostoriji 403 zgrade Opštine Kakanj. Susan Smith Sekretar Važnost dnevnog reda predsjedavajućeg Sastav dnevnog reda predsjedavajućeg može odrediti uspjeh sastanka. Šema tipičnog dnevnog reda. S poštovanjem. Predsjedavajući treba na prvi pogled znati svaki pokret koji treba napraviti kroz svaki korak sastanka. 8. 4. juna 2004. godine sa početkom u 08:00. Dnevni red 1. Skraćene verzije se mogu dati drugim osobama koje sjede za stolom. Molimo Vas da nam preporučite ako imate neka pitanja koja biste željeli postaviti u okviru dole navedenog dnevnog reda ukoliko ne možete prisustvovati sastanku. Otvaranje sastanka i uvodne riječi predsjedavajućeg Zapisnik sa prethodnog sastanka Pitanja nastala iz zapisnika Emisije iz elektrane Rizik po zdravlje od prašine za radnike Fabrike cementa Napredak po pitanju alternativnih fosilnih goriva Ostala pitanja Vrijeme i mjesto održavanja narednog sastanka. Treba ostaviti prostora predsjedavajućem da pravi zabilješke kako uvodi pitanja i odgovore. 7. pružajući najbolju moguću obavijest. 2.• Sa predsjedavajućim se treba dogovoriti o stavkama koje će biti pokrivene dnevnim redom.

držati je u toku sa dnevnim redom. • Tačan broj stolica koje su prikladne veličine treba biti postavljen iza stola. • Sadržaj govora bi trebao biti definisan i bilo kakva vizuelna sredstva se moraju potvrditi. sa priloženim dnevnim redom za naredni sastanak. Mjesto održavanja – Posebna pažnja se treba posvetiti veličini mjesta održavanja. • Nacrt saopštenja za javnost bi trebao biti finaliziran. a zatim poslan na kopiranje. odnosno zapis svega što je rečeno. sastanak se treba snimati pomoću diktafona. već dovoljno velika da primi novinare i kamermane. Stolice za novinare bi se trebale postaviti u pozorišnom stilu – (uvijek je nekoliko stolica bolje nego previše – prostorija uvijek mora izgledati kao da je preplavljena članovima medija). • Glavni sto bi trebao biti pokriven i sa na njemu ili pored njega postavljenim pultom. glavni sto i prostor za prijem. Ne treba samo on pričati. eksperti za predmet pres konferencije iz ministarstva za okolinu ili vlade ili neki drugi ekspert. Uradite realnu procjenu broja novinara koji će vjerovatno prisustvovati konferenciji. već treba osigurati da svi učestvuju u diskusijama. Raspored – • Ukoliko postoji bina ili platforma koja nije previsoka onda se može iskoristiti. vodom i čašama za svakog govornika. osigurati da se sastanak vodi na vrijeme i zadovoljava sva pitanja. Trebale bi se održavati samo ukoliko vlast ili ministarstvo za okolinu ima stvarne vijesti koje treba raširiti. • Pozadina sa logom i sloganom mora biti postavljena iza glavnog stola. Jedan od najlakših načina da se vodi zapisnik jeste da se napravi kopija dnevnog reda predsjedavajućeg sa prazninama ispod svake stavke da možete samo unositi detalje u ove praznine. 35 .Predsjedavajući mora kontrolisati sastanak cijelo vrijeme. • Prostor za prijem bi se trebao postaviti sa dva prekrivena stola na ulazu u prostoriju. Treba sadržati pregled diskusije. Ukoliko se traži doslovan zapisnik. Pripreme • Učesnici – Predsjedavajući Pres Konferencije.7 Pres konferencija Ovdje sada vlast ili ministarstvo za okolinu predstavlja sebe medijima a takođe i zemlji uopšte i njene suštinske pripreme su najbitnije. Jedan za knjigu za upisivanje (registrovanje) i folderima za medije. ali uopšteno. Zapisnik se treba distribuirati svima koji su prisustvovali sastanku. Predsjedavajući treba voditi diskusiju. a drugi za kafu i kolačiće. cijelu diskusiju. govornici – obično 2 ili 3. mikrofonima. ZAPISNIK – Predstavlja zapis sa sastanka. osiguravajući da ne bude dominacije samo nekih članova. najbolje je ako su govornici i novinari na istom nivou. 8. Prostorija ne treba biti prevelika. rezultirajuće radnje donesenih odluka i od koga se zahtijeva da preduzme te radnje. sa velikim prolazom u sredini i na drugoj strani kako bi TV kamere i svjetla mogli biti postavljeni. Novinari moraju osjećati da je to bio događaj vrijedan truda.

Nakon toga im treba ponuditi kafu. Očekivana pitanja od novinara na određenu temu se trebaju prodiskutovati i treba se odlučiti ko od govornika će odgovarati na koja pitanja. Zamolite ih da se potpišu u već pripremljenu knjigu za registraciju i dajte foldere koji sadržavaju saopštenje za javnost i bilo kakvu drugu relevantnu literaturu. kako biste «upecali» čitaoca Koristite jednostavan jezik: žargon i skraćenice se trebaju izbjegavati Saopštenje za javnost treba biti otkucano korištenjem duplog prostora između redova teksta i širokih margina: ovo dozvoljava uredniku da ispravi ili izbriše određene stavke iz saopštenja za javnost ukoliko je to potrebno. i to bi trebalo imati formu zabilješki urednika. • Na taj dan • Organizator bi trebao pozdraviti novinare kada stignu. imajući na umu da će kamermani doći barem pola sata prije započinjanja pres konferencije. Ukoliko postoji bilo kakva slaba tačka iz prošlosti ili se tek očekuje u budućnosti. veća je vjerovatnoća da će koristiti taj članak Na kraju priče otkucajte riječ «KRAJ»: ovo pojašnjava gdje se saopštenje za javnost završava i gdje započinje nova informacija Može biti neophodno da se daju dodatne biografske informacije na kraju saopštenja. Pres konferencija nikad ne bi trebala trajati duže od pola sata. dok će novine najvjerovatnije izabrati neki svoj naslov. gdje i zašto . Čineći posao novinara lakšim. praveći efekat rezimea cijelog saopštenja Koristite citate u saopštenju nakon što se uvjerite ko ih je tačno naveo: pokušajte koristiti citate u prvom paragrafu ili drugom paragrafu članka. Dnevni red predsjedavajućeg treba biti pripremljen i kopija data svakom od govornika. Dnevni red ili zabilješke nikada ne bi trebale biti ostavljene na glavnom stolu na pres konferenciji. onda se mora odlučiti ko i na koji način treba da odgovori novinaru koji postavi to pitanje. Ovakve stavke bi se trebale štampati standardnom formom jednog prostora između redova Uvijek uključite datum i mjesto saopštenja na saopštenju za javnost. • Predsjedavajući i govornici bi trebali ući na ugovoreno vrijeme započinjanja i odmah započeti. dobar naslov treba ubijediti primaoca da stvarno pročita tu priču Idealno bi bilo da se saopštenje distribuira na specijalno dizajniranom papiru za saopštenja za javnost 36 • • • • • • . 8.• Redoslijed vođenja bi trebao biti izrađen za dnevni red predsjedavajućeg.sve mora biti pokriveno u saopštenju Prvi paragraf saopštenja mora sadržati sve bitne informacije: izradite poruku koju pokušavate prenijeti zajedno sa najvažnijim dijelom priče i uključite ovo u prvi paragraf. pošto im treba vremena da postave svoju opremu. onda ne morate Kontakt osoba i broj bi se uvijek trebao pojavljivati na saopštenju za štampu u slučaju da novinar koji je zadužen za tu priču treba dodatne informacije Koristite živopisno ili maštovito zaglavlje na saopštenju za štampu. šta. Ukoliko nije neposredno saopštenje.8 Saopštenje za javnost Osnovni principi pri pisanju saopštenja za javnost:• • • • • Ko.

trebaju se dobro sagledati sljedeće stvari: • Pogledajte na pozadinu. ukoliko su oni koje dobiju od Vas jasni. 37 . pošto je mnogo lakše pročitati originalan članak nego faksimil. kao što je na primjer čišćenje smeća u lokalnom parku. Slika Vašeg glasnogovornika sa biljkom koja izrasta iz njegove glave ili pored znaka «Izlaz u slučaju nužde» nije najbolja stvar koja se može koristiti Pokušajte i osigurajte da je predmet slike interesantan i dramatičan: (akcija uvijek više govori od riječi) Fotografije bi trebale biti urađene napolju kad god je to moguće: prirodno svjetlo proizvodi bolje fotografije Nemojte tek jednostavno ostaviti fotografiju bilo kome. ukoliko ne možete dobiti profesionalca. Ukoliko se proizvodi fotografija koja bi pratila saopštenje za štampu. jasne slike sa jednim ili dva nasmijana lica su efikasnije od gomile udaljenih tačaka Idealno bi bilo da se fotografije obezbijede u crno-bijelom i color formatu: porast korištenje kolor formata ne znači da će dobar kvalitet kolor fotografije biti dovoljan u većini prilika (crno-bijeli film je ponekad teško razviti brzo) Pošaljite dosta fotografija što dozvoljava primaocu da odabere sliku koja po njihovom mišljenju najbolje ilustruje priču i uklapa se u dostupni prostor Uvijek propratite fotografije sa kratkim opisom. Foto mogućnosti mogu imati mnogo formi: posjeta dobro poznatog govornika ili proizvedena foto mogućnost. koncizni i interesantni onda će to najvjerovatnije rezultirati pozitivnom reportažom. zajedno sa listom imena i pozicijom svih koji se nalaze na snimku (čitanje s lijeva na desno kada gledate na sliku) • • • • • • • Ukoliko je lokalni medij poslao svog fotografa da pokrije neki događaj. Fotografije – neke osnove o stvarima koje trebate i ne trebate uradite Izreka “Jedna slika vrijedi hiljadu riječi” sumira važnost foto mogućnosti. i rezultati će biti dovoljno dobri! Približite se predmetu.• Distribuirajte saopštenje za javnost ručno ili e-mail-om. Idealno bi bilo da svako saopštenje za štampu bude propraćeno fotografijom ili da se medijima prezentira saopštenje sa odgovarajućim foto mogućnostima. pitajte nekoga ko je veoma dobar fotograf da Vam napravi fotografiju. šta će se pojaviti na fotografiji i da li to uvećava poruku saopštenja za javnost. morate zapamtiti da trebate u potpunosti sarađivati. Držite se jednostavnih pravila i učinićete život primaoca mnogo lakšim: novinari primaju desetine saopštenja za javnost svakodnevno.

Postoji mnogo dodatnih načina na koje investitor može produžiti proces javnih konsultacija. 38 .9 Vježbe javnih konsultacija U pogledu skorašnje legislative. To bi se trebalo objaviti u najmanje jednim lokalnim novinama. Saznajte šta oni žele i stopirajte druge aktivnosti dok se foto sesija ne završi. Ali to će ponovo biti o trošku investitora. Procedure komunikacije koje će se korisititi preko medija 0.Fotografi obično moraju prisustvovati mnogim svečanostima tokom njihovog radnog dana i što možete više praktične pomoći da im obezbijedite veće su šanse da ćete osigurati njihove usluge i u budućnosti. Mjesto održavanja javnih konsultacija. u roku od 15 dana nakon zaprimanja nacrta PUO studije. Sredstva komunikacije koja se koriste uključuju 0. Direktno kontaktiranje interesnih strana iz oblasti predloženog projekta 0. Ovi oglasi mogu biti:• Uručivani od vrata do vrata kuća i preduzeća u predmetnoj oblasti. 1. za 30 dana trajanja. Osnovni trošak primjene javnih konsultacija je odgovornost investitora. potreba lokalnih vlasti da organizuju javne konsultacije će se povećavati u budućnosti. pozivajući ljude na mjesto održavanja gdje su planovi izloženi. Zavisno od veličine i prirode projekta različite procedure komunikacije mogu biti inicirane radi javnih konsultacija. 8. Takođe treba dati i rok za period konsultacija do kojeg se svi komentari moraju zaprimiti. Različiti načini da se alarmira i kontaktira javnost ili interesne strane u oblastima projekta koji se razmatra:0. Za okolinu će to često biti u kontekstu Procjene uticaja na okolinu (PUO). . Najmanje 30 dana se treba dozvoliti za javne komentare. Javnost mora biti informisana od strane nadležnih vlasti o nerješenoj primjeni javnih konsultacija 15 dana prije započinjanja primjene. Preporučuje se da se konsultuje javnost u svim strateškim fazama Procjene uticaja na okolinu. oglasne table.zavisno od veličine projekta i budžeta investitora. • • • • • Entitetsko ministarstvo mora informisati opštinu u oblasti u kojoj je predloženi projekat lociran. treba biti osigurano tamo gdje sve interesne strane imaju pristup planovima projekta 0. ali se može staviti i u nekoliko novina za nekoliko izdanja i oglasiti na lokalnim radio stanicama. Postavljanje oglasa koji pruža detalje o projektu i nerješenim javnim konsultacijama 15 dana prije započinjanja javnih konsultacija. uvijek osigurajte da fotograf ima listu osoba na slici i dajte im kontakt broj telefona ukoliko bude bilo potrebe za kasnijim kontaktima u toku dana. Organizovanje javnih sastanaka na kojima se interesne strane mogu informisati i komentirati predloženi projekat. itd. kao što su letci. Priprema oglasa ili pisma koji daje detalje o projektu. i bilo kakav javni sastanak koji će se održati.

itd. • Treba biti obezbijeđeno potpisivanje u knjigu registracije (imena. predstavnici oba tijela se trebaju obratiti na sastanku. • Dnevni red treba biti dogovoren između nadležnih vlasti i investitora. kako bi javnost mogla cirkulisati oko toga. i rezervisati odgovarajuću prostoriju. za ovaj nije bitno da li je prostorija prevelika ali može biti kobno ako je premala. telefonski brojevi) kako bi se oni koji prisustvuju mogli nakon toga kontaktirati. • • 39 . • Ovaj sastanak je otvoren za medije. • Treba se organizovati vođenje doslovnog zapisnika i kao dodatak tome. bibliotekama. a investitor može poželjeti da koristi pozadinu ili čak da obezbijedi postere. Može čak postojati i model projekta. 2. Svi pisani dokumenti koji se dobiju na sastanku bi trebali biti obrađeni zajedno sa svim procedurama. adrese. • Investitor će vjerovatno poželjeti izložiti planove. Dodatno oglašavanje o javnom sastanku u štampanim medijima ili lokalnim radio stanicama takođe može biti pogodno. • Ukoliko je projekat velik ili kontroverzan. • Treba se obezbijediti mogućnost da prisutni mogu ostavljati pisane komentare za koje žele da budu razmotreni (kartonska kutija ili glasačka kutija su pogodni). onda se određene stvari trebaju srediti. i treba se pripremiti kratka informacija. Postavljeni na javnim mjestima. audio snimanje ili video snimanje sastanka. • Realna procjena broja ljudi koji će vjerovatno prisustvovati se teba uraditi. Za razliku od mnogih drugih sastanak. zajedno sa planovima. tako da postoji trajni zapis sa sastanka na koji se kasnije može pozivati. Priprema za javni sastanak Pripreme za javni sastanak su slične onima koje se odvijaju za radionicu ili seminar. Projekcija postrojenja će takođe biti potrebna. a za to treba biti obezbjeđena prostorija. Prostor za sjedenje se treba pripremiti i označiti za njih. treba obavijestiti policiju o sastanku. informacionim punktovima lokalnih vlasti. Što se tiče sjedenja javnosti ono treba biti organizovano u pozorišnom stilu sa prolazima na sličan način kao kod pres konferencije. trebaju biti iskopirane i podjeljene svim prisutnim kada se upišu u knjigu registracije.Poslani poštom. • Bilo kakve kratke informacije koje investitor može poželjeti dati javnosti. Ukoliko se predviđaju bilo kakve demonstracije. Nakon sastanka:• • Zapisnik sa sastanka treba biti dostupan javnosti. bankama. poštama. • Na dan održavanja se uvjerite da je mjesto održavanja spremno i da će biti dovoljno vremena.

mišljenja. • Ukoliko je 10% onoga što ste rekli zapamćeno onda ste to uradili dobro! • Budite spremni gledati i slušati sebe – kao što to publika čini! • Budite učtivi i prijateljski nastrojeni – činite redovne kontakte očima sa publikom. Pričajte tako da Vas Vaša porodica razumije. • Uvod je jako bitan. učinite ga interesantnim i relevantnim za specifičnu publiku. on otvara komunikaciju između Vas. • Ključna informacija – Vaša poruka. dokumentaciju. analizi i još prakse. da li će biti prihvaćene? Da li je Vaš cilj – da ih informišete / ubijedite / inspirišete ili zabavite! • Znajte Vaše predmete i Vaš sadržaj. Sve što je korišteno bi trebalo biti tačno i poticati iz vjerodostojnih izvora. • Mislite na izrečene. citata ili priča. dodatne studije slučaja i razmislite šta bi od toga bilo najefikansije za ovu specifičnu publiku. • Ojačajte druge članove Vašeg tima riječima – i stavom. • Zaključak navodi publiku na odgovor koji Vi želite. Činjenice. • Kada pišete kratak pregled. ne na napisane riječi.1 Govori i prezentacije Tajna uspješnog govora leži u pripremi. treba se sastojati od maximalno tri stvari. Vjerujte u to! • Znajte Vaš stav/ton. prikupljajte sve dostupne informacije o određenom predmetu. kakve poruke im pokušavate prenijeti. • Uredite. priče. citate. praksi. Vaše publike i Vašeg predmeta. zatim informiše. Potražite uspješne primjere. prvo uradite govor. uzroke i efekte. a zatim ubacite građu. • Istražite sadržaj. Koristite interesantne informacije i prikazujte obje strane argumenta. • Razmišljajte o publici. 40 . Inicijalna priprema Zahtjevi procedure u ovoj vrsti komunikacije je da se zainteresuje. Uzmite u obzir koliko dugo bi govor trebao trajati i da li će biti pitanja. • Znajte Vašu poruku – i poziciju. Sadržaj osvaja um – ali Vaša prezentacija osvaja srca. Pronađite relevantan humor u formi anegdota. • Koncentrirajte se kada drugi članovi Vašeg tima ili grupe govore. a nakon toga uključi. Istraživanje • • • Kada istražujete za govor. Dražavnik ili Prodavac? Vlast ili Katalizator? • Znajte odgovor koji želite – generalan i specifičan! • Neka bude jednostavan. Pronađite anegdote.PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI 9.

Prethodno provjerite njegovu visinu i veličinu ruba. vježbajte stalno nanovo sa operatorom dok se ova tehnika ne usavrši do perfekcije. • Probavajte naglas. • Pronađite toalet na vrijeme! Tekst • Koristite papir ili kartice na koje ćete stavljati bilješke. uzastopan. Kratak pregled – logičan. Građa – 2 ili 3 ključne stvari. Provjerite sistem ranije – možete li sebe adekvatno čuti? • Budite svjesni svjetala u koja ćete gledati! • Pijte vodu! Ne prehladnu – to iritira Vaše grlo. Iznesite jake adute. cilj i kratak pregled sadržaja. Uvod/Otvaranje – uspostavljanje odnosa govornika sa publikom. Zaključak – Izvučen zajedno i vodi ka emocionalnom i specifičnom odgovoru. Osnova – Istorija. Segmenti bi trebali biti povezani. Govor bi trebao lako i logično teći da ga je lako pratiti. 3. ne previše gaziranu. ukoliko će oni razjasniti ili poboljšati Vaš govor. uključujući akreditive govornika ukoliko je to podesno. razlozi govora. kvalifikovan". 4. povezan. ukoliko možete. na pultu – barem jednom – na mjestu održavanja govora! • Uvijek imajte sistem za javno obraćanje.' 41 .. Ukoliko se zahtijeva cijeli tekst koristite gornju polovinu A4 papira i 16 ili 17 stavki na odštampanom papiru. akcente..Struktura govora 1. pozabavite se sa suprotstavljenim argumentima kako bi se osigurao kredibilitet. • Ako se koristi "idiot". 5. • Provjerite da li će prisustvovati mediji – primijetite kamere i lokacije medija. u stvari. • Držite se vremena – kraće nego što se zahtijeva – nešto izbacite ako bude bilo potrebno. parametri i pretpostavke. Stavljajte znake interpunkcije radi govora. 'Zamolili su me da govorim . ali stvarno . Prekinite prezentaciju svakih 2 ili 3 minute – sa namjerom da privučete neki odgovor iz publike – ili aplauz.. Koristite samo audio ili vizuelna pomagala. • Saznajte kakvi će biti Vaši pokreti na podijumu (sjedite na pult + Pitanja?) Takođe i odvlačenja pažnje – da li neki ljudi sjede iza Vas na podijumu? • Uvijek imajte pult ako možete. 2. Pripreme na mjestu održavanja . izmjene brzine i tona. Ističite pauze. • Budite spremni da se povežete sa drugim govornicima ako to bude prigodno.. • Zabilježite svaki govor – audio ili video zapisom. elaboriran i podržan kolokvijalno. predmet. serija glavnih misli – ili tema. na nogama. Stvari koje se trebaju izbjegavati u tekstu:• Cviljenje: "U kratkom dostupnom vremenu"."/ samo su me juče pitali." • Izvinjenja: "Nisam.

itd. • Probavajte bez audio i vizuelnih pomagala . "veoma".. Zaklinjanje: ne impresionira. "u zaključku". "činjenica je da ." Uznemirenost: "mislim da je to sve što imam reći. Prvo osvojite ljude – nakon toga argument.• • • • • • Lažna skromnost/Odbrambenost: "Ja vjerujem".. "Vjerujemo da smo pokušali.. govor poslije večere. • Koristite pauze kako biste promijenili ili razvili misao. pokreti. ali . Ne gubite riječi na kraju rečenica. • Izgovarajte jasno i prenosite Vaš glas u pravcu mikrofona. "Ja mislim": "Po mom mišljenju" . Ukoliko se koriste vizuelna pomagala onda se preferiraju grafikoni na grafoskopu ili flipčartu i nikad Vi ne rukujte ovim pomagalima. VI STE VLAST – zato su Vas pozvali! Suvišne riječi/Fraze. i ocijenite da li su praktična vizuelna sredstva. "izvanredno"... "tako treba".isprva – a zatim ponavljajte sa njima • Govorite naglas – stojeći na pultu – "publici" – u stvarnim uslovima ako je to moguće. Za ovo prethodno biste koristili najviše moguće vizuelnih pomagala. "Želim Vam ugodan dan. • Držite glavu gore i kontakt očima sa publikom.... i prezentacija. • Varirajte brzinu i ton." "Znam da se mnogi ne slažu. Sa ranijim trebate razmotriti priliku. “Znate na šta mislim".. Održavanje govora • Gledajte u svoju publiku – i «odgovarajte na njihove odgovore». Nakon govora • Ne održavajte pres konferencije! Vaš govor je bio za prezentiranje Vaših stavova na Vaš način i Vašim akcentom! 42 ." "Nadam se da ćete svi podržati . "tako treba". • Uživajte u prilici! Vizuelna pomagala Postoji posebna razlika između pravljenja govora za formalnu priliku i davanja informacione prezentacije. Proba na mjestu održavanja • Učinite to za stvarno! Kompletan glas. Bilo šta je prihvatljivo – ukoliko Vaša publika misli da je promišljeno. Klišei: “Na kraju dana". • Nemojte se zbuniti Čitanjem Vaših zabilješki. da li je to ključni govor na početku ili kraju konferencije.. "odlično"." Otrcanost: "Lijepo je biti u Boliviji . ." "Privilegovan sam da govorim ovako istaknutoj publici". • Pustite Vaše tijelo da govori.. "u ovom momentu i vremenu".". Koristite prirodne gestove. Pripremite Vaš govor bez vizuelnih pomagala a zatim odlučite... ".. • Vaš stav određuje prijem kod publike – prije Vaših riječi. • Povremeno se nasmijte sami sebi. minimalnim korištenjem power point prezentacije... ali držite ga pod kontrolom."Nadam se da ćete.

Odnos Govornika – Publika. dnevni list malog formata. bez obzira šta su pisali. Budite na usluzi novinarima. bez obzira šta mislite o njihovim pogledima – uvijek imate više da izgubite. dajte im nešto što žele. varajte ili snishodljivo ponašajte prema novinarima. nezavisni. itd. Budite informisani – budite svjesni o tome što se govori o predmetu na koji trebate ukazati. da li je lokalni. zavisi od vas kako da dokažete da imate poruku koja je vrijedna objavljivanja.2 Opšti principi • • • • • • • • • • • • Odnosi su osnova dobrog postupanja sa medijima. Ocjena Pogeldajte video zapis – da biste ocijenili: . Trebali biste poznavati dobro predmet i dogovoreni tekst dodati na taj predmet. nacionalni. Ne mrzite. dobra priča koja će osvojiti interes ljudi. zašto? Šta je učinilo da publika reaguje na način na koji jesu? Da li je bilo ikakvog odvlačenja pažnje? Da li su vizuelna pomagala povećala ili umanjila prezentaciju? RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH 9. kada ne tražite ništa zauzvrat.• • • Kada završite – vratite se na Vaše mjesto – osim ukoliko Vas nisu informisali da ostanete za pultom. Ostanite i ćaskajte sa publikom – pokažite interes za njih – nakon sesije.Dikcija. . Upoznajte novinare. . . šta oni traže. prezirite. Obezbijedite značajnu.Jasnost i tečnost. Suptilno postavite pitanja da vidite da li su zapamtili šta ste govorili. kada god je to moguće. Olakšajte novinarima.Korištenje pauza. Kontrolišite Vaš kontakt sa novinarima. Poruka koju pokušavate objasniti bi trebala biti od građe. Zatim postavite ova Pitanja – i odgovorite na njih Objektivno! Kakav je bio odgovor od publike? Da li je to bio odgovor koji ste tražili? Ako jeste. Razmislite o kakvoj se vrsti novinara radi.Prijem poruke. fotografiju u akciji – nikada ne zaboravite da dobra fotografija vrijedi 1 000 riječi. stavite naslove i sumirajte saopštenje za javnost. moraju Vam vjerovati. Neka tekst i odgovori budu jasni i jednostavni. Zapamtite – nemate pravo na prostor ili reportažu. Imajte nešto reći što je «od ljudskog interesa». naglašavanja i izmjene jačine tona. Novinari iz svih medija bi se uvijek trebali «voljeti i njegovati». odnosno reportaže. . . emisije.Varijaciju tona i brzine. Za kakvu publiku pišu – novine velikog formata. 43 .

Neslužbeno – koja se ne može pripisati Vama. Zapamtite: sve što kažete će biti saopšteno na jedan ili drugi način. 9. Nikad ne izbjegavajte pitanje ili odbijajte odgovor. Novinari rade prema rokovima i moraju znati da li će dobiti priču od Vas. Recite onoliko koliko možete. Korak do praga – kada Vas novinar uhvati negdje bez upozorenja često postavljajući pitanja na koja niste spremni odgovoriti. Iskoristite ih kao što oni koriste Vas.3 Kreiranje poruke • • Ključnu uspješnu komunikaciju predstavlja dobro pripremljena i pažljivo usmjerena poruka. imperativ je da se vrijeme za pripremu odvoji za adekvatno kreiranje ključnih poruka. ali se ne osjećajte prinuđenim da kažete cijelu istinu! Laganje će Vam uništiti vjerodostojnost za budućnost. Nikad ne lažite. Uvijek zapamtite da informacija nije ista kao vijest.• • Pobrinite se da znate «rokove» i uvijek ih se držite! Terminologija – službeno – ona koja se može pripisati Vama. Duga priča u novinama velikog formata može imati do 500 riječi. Trebate izlistati očigledna pitanja koja mogu biti postavljena o poruci i ona za koja se nadate da neće biti postavljena. jednostavno nema dovoljno prostora ili vremena. čak i ako imate tek nešto malo reći. Uvijek budite od koristi. posebno njihovu potrebu za novom pričom. Snimak u trajanju od 30 sekundi na radio ili TV stanici nosi oko 100 riječi. Nijedan problem se ne može savladati komplikovanom porukom. Ukoliko ne znate odgovor onda to i recite. recite to i zašto. Kada doradite poruku onda trebate smisliti maksimalno 3 argumenta ili ilustracije da biste podržali poruku. uvijek pažljivo razmislite prije nego što kažete bilo šta neslužbeno novinaru i ukoliko se dvoumite ne činite to! Zvučna poruka – rečenica ili fraza koja sumira Vašu poruku na način blizak korisniku i plijeni pažnju publike kojoj je emitovana. Ovo je najbrži način da steknete neprijatelje. Ukoliko napravite grešku ispravite je što je moguće brže. ali ne previše. Možda ćete morati kreirati poruku koja se treba uklopiti u dostupan prostor. ako nisu sigurni otići će negdje drugdje. Samo namjerne laži su vrijedne pravljenja galame. To je često njihov posao. Ne krivite novinare kada iskrive priči. Nemojte imati ljubimce. Stvaranje vijesti je jedina nada koju imate od prenošenja informacija.4 Smjernice za službenike za medije • Pobrinite se da Vas novinari mogu kontaktirati svakog dana i uvijek odmah uzvraćajte na poruke. • • 9. • • • • • • • • • 44 . Ovo će dati utisak vjerodostojnosti koji je Vaša najjača karta. Budite ljubazni. Ukoliko nije na raspolaganju direktan odgovor na pitanje. Kada se kreira strategija komunikacije. Razumite novinare i njihove probleme.

snimiti i kontinuirano nadgledati. itd. itd. zajedno sa procesom unapređenja njihove karijere. pomoću čega će se konkurentni mediji pokušati takmičiti za specifične priče ili ne. ugodno.6 Intervjui za štampu • • • • • • • • Uvježbajte svako moguće pitanje i odgovor – prije nego što se sastanete sa postavljačem pitanja. Proces donošenja odluka unutar pojedinačnih medija bi se trebao identifikovati. recite jednu stvar na različite načine radije nego mnoge stvari na isti način. Odredbe informacija prema pojedinačnim medijima trebaju imati u vidu njihove posebne vrijednosti i motivaciju. Vrijednost specifičnog novinara bi se trebala nadgledati na sličan način. Vremenski okvir produkcije i rokovi za pojedinačne medije bi se trebali znati. ali da ili ne možete (povjerljivi pregovori. Treba se uspostaviti sistem kako bi se obezbijedio trening o intervjuima za medije za cijelo osoblje koje će to trebati. Koristite prirodne grimase! Pustite Vaše lice da pokaže da Vam je to važno. Neka to bude jednostavno i naslovite ono što želite reći. Treba se izgraditi sistem koji bi razvio adekvatan odgovor na lažne izvještaje. To je Vaš stav ne Vaše riječi. njihovog obrazovanja.9. Interna motivacija individualnih medija bi se trebala jasno razumjeti. dobro obaviješteno i korisno. Uživajte u ćaskanju! Ukoliko morate izbjeći direktan odgovor. Treba se uspostaviti sistem za tehničku obuku i ponovni trening cijelog osoblja u odjelu za komunikacije. uključujući opciju ne preuzimanja baš nikakve akcije. Odlučite kada trebate «braniti/ispravljati/napadati» ili «ignorisati» ujede komentara intervjuiste. Proces sastavljanja agendi vijesti bi se trebao razumjeti. 45 .) ili ćete biti korisniji ako dodate nešto različito! Razmislite prije nego progovorite! Koristite pauze da biste se skoncentrisali na sljedeći ujed. sa posebnom svijesti o «vratarima». Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama ili pristupom koji je specijalno dizajniran kako bi se poboljšalo generalno razumijevanje ili reportaža o određenom predmetu. ne postoji direktan odgovor.možete imati samo nekoliko sekundi da dođete do prave poruke. političke ili društvene vjernosti. u smislu starosne dobi publike. Ključni mediji i ključni novinari – oni koji imaju uticaj na druge novinare i donosioce odluka bi se trebali identifikovati. To bi trebalo biti prirodno. dajte do znanja postavljaču pitanja da želite odgovoriti na pitanje. Budite koncizni . i otvoreno za pitanja. Znajte koje ključne stvari želite da prenesete. što ima uticaj. 9. Odgovorite na pitanje – zatim vodite prema tački koju želite.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima • • • • • • • • • • • • • • Vrijednost specifičnog medija bi se trebala identifikovati. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama prije objavljivanja generalne politike. Treba se obazreti na javnu vjerodostojnost državnih medija. društvene funkcije. relaksirano.

«Koristite plave. • Pripremite kratke koncizne odgovore («zvučni ujedi»/naslovi). • Pogledajte svjetla u studiju nekoliko minuta prije intervjua. da ne biste škiljili kada započne. Zelene ili pastelne boje bez jakih uzoraka. intervjui ili filmovi koje ćete morati komentarisati. Odvažnost. • Izbjegavajte jake kontraste i pruge. Ne naginjite glavu unazad. pogledajte ih prije nego što odete u program. Govorite jasno i polako. • Uvježbajte potencijalno teška pitanja. • Operite kosu. kamere i mikrofoni mogu raditi čak i poslije intervjua! Čak i da mislite da su isključeni – pretpostavite da se sve može vidjeti i čuti. • Izaberite odjeću sa jednostavnim linijama.7 Televizijski intervjui Priprema – prije nego što prihvatite poziv na televiziji saznajte:• Šta je predmet? • Da li znate predmet? • Zašto su Vas pozvali? • Kakav je Program? • Ko je Intervjuist? Ko drugi učestvuje? • Kakav je Format? • Je li uživo ili snimak? Može li se redigovati? • Kada. novine. • Pokažite – Ubjeđenje. Jasnost. pitajte intervjuistu šta on očekuje da će biti prvo pitanje. • Pijte samo kafu. čaj ili blaga pića prije emitovanja – nikad ne pijte alkohol! (Moći ćete uzvratiti gostoprimstvo u Zelenoj Sobi nakon programa!) • Ukoliko je moguće. članci. Vjerodostojnost. 9. gdje i koliko dugo ćete im trebati? • Koliko dugačak će biti Vaš konačni doprinos? • Ko su gledaoci (nacionalni. crno i bijelo. ili stručnjaci)? Kada pristanete:• Prostudirajte predmet – izaberite jednu ili dvije stvari koje želite učiniti. • Kada ste na mjestu emitovanja. 46 . Kada ste «u programu» za televizijski intervju:• Sjedite naslonjeni u stolici. regionalni.• • Budite tiho/suptilno pozitivni – ne u odbrambenom stavu. • Nakit neka bude jednostavan. umjereno uspravno. • Doradite načine njihovog unošenja – idući od vaših odgovora do Vaše stavke. Prije i poslije intervjua:• Ukoliko postoje neke knjige. Karizmu Vaš izgled:• Izgledajte uredno.

8 Radio intervjui Priprema Imajte speciifčan cilj za Vaše pojavljivanje na radiju. tako da ne možete vidjeti intervjuistu – samo onda govorite u kameru. diskusija.. • Da nešto naglasite. • Odgovorite na pitanja. Pustite da Vaše lice i glas izraze prirodna osjećanja – ali ne «nabacujte ga». Budite jednostavni. • Slušaoci «prisluškuju» kako govorite sa intervjuistom ili nekim ko je nazvao u kontakt emisiju. Sumirajte. 9. čekajte da govornik udahne. domaćice ili mladi ljudi. kontakt emisija. Opustite se – ali skoncentrišite. kao što biste i za televiziju. • Ping-pong razgovor – ne budite dosadni – govorite kolokvijalno. Vidite sebe kako Vas oni vide. nivo glasa. • Ako morate prekinuti. • Pripremite vaš predmet... Ne dozvolite mu da Vas prikaže kao «neprijatelja». Kada ste na radio intervju-u u kontakt emisiji:• Govorite osobi. «Da odgovorima na pitanje vlasništva moram vam obezbijediti malo pozadine svega» (vodi pizitivnim stvarima).• • • • • • • • Gledajte u osobu kojoj govorite. Vaš stav formira utisak – rijetko su to Vaše riječi..» (Kada postavljač pitanja kaže netačnu izjavu – lijepo) «Ne. • Mijenjajte Vaš ton. Slušalac nema ništa drugo da pomogne u prijemu vaše komunikacije. «(Uračunljivost i transparentnost) . a onda prekinite sa relevantnim komentarom – kratkim i u srž stvari. Iskoristite intervjuistu. Odgovorite na pitanje. naslove i ključne tačke. govorite sporije i malo mekše.: nacionalna ili regionalna.. Ako ta osoba govori Vama preko telefona ili prijemnika u uhu. ne na sastanku! Razgovarajte sa intervjuistom ne sa mikrofonom – ali ne okrećite se od mikrofona. Prvo sažetak a zatim kratku elaboraciju da biste nešto istakli. Novinari obično nisu «van u lovu na Vas». • Znajte opšte oblasti pitanja ili diskusije. • • • • 9. Razmislite – iskoristite vrijeme za to. Nikad ne trebate biti u odbrambenom stavu. ali dupostite mi da Vam kažem/dam neke relevatne stvari». su važne. • Planirajte za tip programa – intervju.» 47 . i brzinu. • Budite svjesni Vaše ciljne publike. npr. a zatim kratka i jasna elboracija. • Znajte da li je Vaš program uživo ili snimak i da li će se redigovati. to ja nisam rekao! Ja sam rekao ..9 Primjer uvođenja u teška pitanja «Nema direktnog/dragog/mješovitog odgovora na to pitanje. ali najozbiljniji problem/pitanje/stvar je . Pauze su efikasne ako su namjerne. Ćaskate sa intervjuistom – ne izvodite šou ili «predstavu»! Intervjuista zna daleko manje od Vas! Zamolite za kopiju video zapisa Vašeg intervjua da ga možete studirati – da uvidite kako biste sljedeći put mogli biti efektivniji.

ali mnogo je važnije da upamtite ..» (bavite se najiskrenijim dijelom prvo a zatim pokrijte i ostale dijelove sa kratkim pregledima) «U stvari...• • • • • «U današnjem svijetu ne bi bilo pametno da se odredi precizan vremenski raspored na programu. ali ja predviđam . ta situacija/pozicija se dramatično promijenila! Procjene od... 48 .. počinjući sa . značajno bolje/poboljšane. su do sad bile izvanredne.. ali najvažnije gledište/aspekt/stvari je .. .» «To je istina.» «To su bila tri odvojena pitanja... (OSMJEH) pa mi dozvolite da odgovorim na svako od njih.» «To je jedan aspekt.

pres konferencije se održavaju u svakoj oblasti u isto vrijeme na isti dan. oni konstruišu politike oko rezultata ovakvih istraživanja. reforma. eliminisani redovi ispred regionalnih i lokalnih kancelarija. a ne da bi se obrazovali o detaljima promjena ili prijedloga. Međutim. Ovakva kampanja se koristi za uvođenje ideje. Jednom kada se donese.1 Masovne medijske kampanje Cilj Javna kampanja širom zemlje se koristi kako bi se komuniciralo sa javnosti – nova politika. Slike koje će privući ljudske emocije. Takođe i komercijalne bilbord kompanije nastavljaju proširivati svoje domene. ukoliko se provodi reforma javne uprave efektivna slika bi mogao biti gumeni pečat koji odlijeće u daljinu. korištenjem kvalitativnog istraživanja. i predstavljanja koncepta publici. kao i u BiH je uključivanje televizije najpreovladavajući izvor informacija za javnost i televizijski spotovi su veoma važan način da se prenese poruka. U lokalnim kampanjama slobodan publicitet bi trebao postajati što je to više moguće. koji će biti odgovorni za svakodnevnu organizaciju i logistiku kampanje. Na zapadu se za kampanje odnosa sa javnošću plaćaju velike novčane sume kako bi se došlo do slika sa kojima će se članovi javnosti identifikovati. Proces Kampanju bi trebala voditi Vladina Kancelarija za odnose sa javnošću iili mediji na koje se ovo odnosi zajedno sa Vladinom Kancelarijom za komunikacije. figure naslikane kroz staklo – ilustrujući novu transparentnost. Slike 49 . kao i oni koji su postavljeni na funkciju glasnogovornika. Stavovi koji se otkriju istraživanjem se trebaju uzeti u obzir kada se konstruiše ključna poruka za kampanju. slike i riječi koje će najefektivnije portretisati tu poruku se moraju dogovoriti. Na primjer. itd. nacionalna kampanja se može organizovati kako bi se podigla svijest o promjenama koje dolaze i koristima ovih promjena. Glavne političke stranke na zapadu prenose ovo istraživanje jedan korak dalje. na primjer. Glavni akteri u organizacionom timu su članovi menadžmenta vladinog tijela koje vodi kampanju. Ovo se mora pažljivo iskoordinirati tako da. obimna poster kampanja igra integralan udio u bilo kojoj masovnoj medijskoj kampanji. preko medija.NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA 10. odnosi sa javnošću i menadžeri kancelarija za medije. na temeljima da će politike koje oni postavljaju biti najprihvatljivije za ljude! • Definisanje ključne poruke predstavlja jezgro jedne kampanje. promjena zakona i da se podigne javna svijest o promjenama koje će direktno ili indirektno na njih uticati. U većini zemalja. Istraživanje • Kada se uvodi u potpunosti novi koncept onda se treba testirati rakcija na taj koncept. da bi se dobio maksimalan efekat od ovakvih kampanja preferira se da se učini i određeni komercijalni publicitet takođe. Ukoliko je glavni napredak ili izmjena u okolinskoj politici veoma bliska. promjena politike.

• Da se koriste mediji koji su najgledaniji. i koja sredstva koja su korištena su najefektivnija. • TV Dokumentarci – Oni se mogu proizvesti o određenom predmetu od strane tijela koje organizuje kampanju ili prikazani na televiziji. da se obezbijedi da Vaši predstavnici učestvuju u televizijskim i radio programima i kontakt emisijama. itd. Koje poruke su upijene a koje ne. Ukoliko dokumentarac pruža informacije javnosti i nije pokvaren propagandom onda će ih nacionalna TV stanica često prikazivati.2. trebaju se testirati i sredstva koja se koriste kako bi se vidjelo da li je završeni proizvod dobro primljen od strane javnosti. • Da se iskoordinira kampanja tako da postoje kontinuirane aktivnosti kroz cijeli preriod u kojem će se kampanja voditi. ili neki drugi ljudi i postrojenja koja su snimljena.2 Različiti mediji 10. značaj usporedbe sa primjerima mjesta gdje koncept koji uvodite stvarno funkcioniše. • Da se proizvedu članci za pisane medije. kao dio dokumentarca urađenog od strane televizijske kompanije. Kada se uvodi više informacija na već uvedeni koncept. Izbjegavajte odgovarajuće negativne osobe bez obzira o kome se radi. • Da se ugovore intervjui za glasnogovornike sa svim medijima iz oblasti. Takođe i tipovi programa «Crveni telefon i Vrijeme pitanja» gdje predstavnici javnosti imaju šansu da postavljaju pitanja. • Imenovati i informisati nekoliko glasnogovornika da promovišu kampanju i da govore o različitim pitanjima. 50 . Značaj emocije – pozitivni efekti za porodicu se ne bi trebali podcijeniti. kako bi se konstatovalo koliko je uvodna kampanja bila efikasna. bez obzira da li je to televizijski program ili oglas. Ostale stanice će naplaćivati za korištenje vremenskog prostora što je skupo. Drugo korištenje dokumentaraca jeste kada učestvuje glasnogovornik.1 Televizija • Javno emitovanje informacija – proizvedeno od strane vladinog tijela kako bi se raširile informacije javnosti o novom zakonodavstvu ili javnim obavezama po zakonu. • Programi trenutnih afera – Glasnogovornik kampanje treba učestvovati u ovakvim kampanjama. bilo kao članovi publike u studiju ili telefonom. Obično u trajanju do 5 minuta sa referencama za dalje informacije o predmetu.• • koje će natjerati ljude da osjećaju da bi ideja koja se reklamira mogla donijeti korist njemu i njegovoj porodici! Kako kampanja dobija svoj oblik u ovoj fazi. potrebno je daljnje istraživanje. • Kreirajte i izradite kampanju imajući na umu značaj korištenja pravih ljudi u stvarnim okolnostima. • Da se održe saopštenja za medije kada se za to ukaže prilika tokom kampanje. 10. ali lokalne radio stanice obično predstavljaju dobru vrijednost. Strategija • Predmet je da se smisli najefikasnija moguća strategija u okviru dostupnog budžeta. • Da se maksimizira slobodan publicitet.

Vidljivost je ključ.kojima je dobrodošao bilo ko ko je zainteresovan. bibliotekama. ali su uglavnom pretjerano skupi. uzmite u obzir ne samo mjesta gdje je poster vidljiv već i koliko će ljudi proći pokraj tog mjesta. 10. telefoniranje u emisiju sa njihovim komentarima i pitanjima je veoma popularan način kod slušaoca i imaju veliku publiku.2. • Oglasi – Koliko je moguće u okviru budžeta. predstavnici javnosti. Najgore boje su plava. smeđa. • • Potrebno je mnogo truda od strane organizatora i posvećenosti u ovom slučaju od strane vodećih članova ministarstava za okolinu da provedu nekoliko sedmica van Sarajeva i Banjaluke (ne odjednom). Posteri i oglasne table bi trebali biti istog dizajna i sa dobro vidljivom bojom u pozadini. 10. itd.0 Štampa • Konferencije i lansiranja – Samo sazovite pres konferenciju kada je kampanja prava vijest. tamno zelena. s obzirom da članovi lokalne zajednice zaista cijene što su se ugledne ličnosti potrudile da i u njihovoj oblasti pruže informacije i odgovore na njihova pitanja. lokalnim poreskim odborima. Na primjer ukoliko je predmet glavna vladina inicijativa da eliminiše potrebu korištenja 51 .3 Turneja Ovo je najefektivniji način širenja informacija o porukama koje se isporučuju u masovnim medijskim kampanjama. • Intervjui – Službenici za medije bi trebali stvoriti prilike za svoje glasnogovornike.2 Radio • Kontakt emisije – Ovi programi se sve češće emituju posebno na lokalnim radio stanicama.0. kancelarijama lokalne vlade. Ovakvi sastanci su obično jako podržani u mladim demokratskim zemljama. sivo-crna . održanih u 6-10 različitih gradova (zavisno od geografske veličine) u različitim regijama zemlje . • Programi trenutnih afera i intervjui – Službenici za medije bi trebali osigurati da glasnogovornik kampanje učestvuje u većini slušanih izvedbi • Reklamne poruke – Mnogo su jeftinije od televizijskih i mogu biti veoma efikasne.• Reklamne poruke – Često predstavljaju način da se postigne najveća publika. autobuskim i željezničkim stanicama. Dobre boje su žuta.one koje se stapaju sa okruženjem. Turneja predstavlja seriju informisanja/seminara sa zajedničkim programom i postavkom scene i raznih pomagala. Kada tražite mjesta njihovog postavljanja. • Članci – Bi se trebali pripremiti i distribuirati sedmičnim novinama i časopisima. bankama. 0. pink ili bilo koja svijetla boja. Program seminara se treba smisliti kako bi se ekspertima omogućila prilika da urade vizuelne prezentacije o glavnim detaljima predmeta kampanje. poštama. Format.3 Otvoreni publicitet Poster Kampanja – Posteri koji pružaju javne informacije se mogu postaviti na mnogim mjestima.2. a lansiranje novog postera na primjer treba biti saopšteno sazivanjem foto sesije za medije. 10.

pozadina i bilo kakva druga platforma mora biti lako prenosiva i savjetuje se da se koriste sopstveni projektori i slične stvari. Trebala bi se identifikovati najmanje dva eksperta koji su dobri govornici za svaku sesiju.• • • zagađujućih goriva lošeg kvaliteta za grijanje domaćinstava. Mnogo truda se treba uložiti da bi se pozvalo što je moguće više grupa ili pojedinaca na turneji i to bi se trebalo objaviti na lokalnoj radio stanici ili lokalnoj štampi. Jedna osoba bi se trebala postaviti. Treba dopustiti određeno vrijeme za pitanja publike nakon svake sesije. 52 . glavni menadžer i tehničar bi uvijek trebali pratiti tim koji je na turneji. onda bi se tema mogla odnositi na detalje inicijative i načine na koje će to uticati na različite dijelove zemlje. ukoliko ih imate. Sve direktive za vođenje seminara.

Belgard Square. 13/1. finansirana od strane Evropske unije i sprovedena od strane Project Management Ltd (“PM”) Killakee House.Projektni Ured – Danijela Ozme. Ireland . Tallaght. Štampano septembra 2004 53 . Dublin 24.Ova publikacija je napisana za potrebe Projekta “Podrška izgradnji kapaciteta u upravljanju okolišem u Bosni i Hercegovini”. 71000 Sarajevo.

Za sadržaj publikacije je isključivo odgovoran Project Management Ltd (“PM”). Publikacija ni na koji način ne predstavlja stanovnište Evropske unije. 54 .Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->