Finansirano od strane Evropske unije

PRIRUČNIK O VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE

2

SADRŽAJ UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA........................................................................................ 5 MENADžMENT KOMUNIKACIJA ....................................................................................... 5 1.1 Uvod u obostranu komunikaciju................................................................................. 5 1.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija.................................................... 7 MENADžMENT PROCESI .................................................................................................. 8 PROMJENA MENADžMENTA............................................................................................ 8 2.1 Uvod ........................................................................................................................... 8 2.2 Upravljanje promjenom .............................................................................................. 9 VRIJEME TIMOVA i UPRAVLJANJE KRIZOM................................................................ 11 3.1 OSNOVE RUKOVOĐENJA TIMA........................................................................... 11 3.2 UPRAVLJANJE VREMENOM................................................................................. 11 3.3 KOMUNICIRANJE u KRIZAMA............................................................................... 13 4.1 Uvod ......................................................................................................................... 16 4.2 Briga ........................................................................................................................ 16 4.3 Dobra usluga potrošača........................................................................................... 17 EKSTERNA KOMUNIKACIJA........................................................................................... 19 5. ZLATNA PRAVILA ................................................................................................... 19 ISTRAŽIVANJE.................................................................................................................. 20 6.1 Važnost Pitanja i Odgovora ..................................................................................... 20 KVALITATIVNA, KVANTITATIVNA Istraživanja i jednostavne ankete......................... 20 6.2 Kvalitativno istraživanje............................................................................................ 20 6.3 Kvantitativno istraživanje.......................................................................................... 21 6.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije ................................................................... 21 6.5 POVRATNE INFORMACIJE ................................................................................... 21 6.6 Odgovorena pitanja.................................................................................................. 22 7.1 KOMUNIKACIONI ALATI KOJI SE MOGU KORISTITI U LOKALNOM KONTEKSTU ................................................................................................................. 23 7.2 BILTENI I NOVINE................................................................................................... 23 7.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci............................................................................. 26 7.4 Koristeći medije što je više moguće......................................................................... 26 7.5 VOĐENJE RADIONICA I SEMINARA .................................................................... 27 VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA.............................................................. 28 8.1 RADIONICE I INFORMISANJE............................................................................... 28 8.2 Lista provjere opreme .............................................................................................. 30 8.3 INFORMISANJE ...................................................................................................... 30 8.4 SEMINARI i KONFERENCIJE ................................................................................ 30 8.5 BITI TRENER........................................................................................................... 31 8.6 SASTANCI ............................................................................................................... 33 8.7 PRES KONFERENCIJA.......................................................................................... 35 8.8 Saopštenje za javnost.............................................................................................. 36 8.9 Vježbe javnih konsultacija........................................................................................ 38 PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE i MEDIJI ................................................. 40 9.1 GOVORI i PREZENTACIJE .................................................................................... 40 RADEĆI SA MEDIJIMA I KORIŠTEĆI IH...................................................................... 43 9.2 Opšti principi............................................................................................................. 43 9.3 Kreiranje poruke....................................................................................................... 44 9.4 Direktive za službenike za medije............................................................................ 44 9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima.............................................................. 45 9.6 Intervjui za štampu ................................................................................................... 45 9.7 Televizijski intervjui................................................................................................... 46 9.8 Radio Intervjui ........................................................................................................ 47 3

9.9 Primjer uvođenja u teška pitanja.............................................................................. 47 NACIONALNE INICIJATIVE o KOMUNIKACIJAMA ........................................................ 49 10.1 Masovne medijske kampanje ............................................................................... 49 10.2 Različiti mediji......................................................................................................... 50 10.2.1 Televizija................................................................................................... 50 10.2.2 Radio ........................................................................................................ 51 10.2.3 Otvoreni publicitet..................................................................................... 51 10.3 Turneja ................................................................................................................... 51

4

UNUTRAŠNJA KOMUNIKACIJA MENADŽMENT KOMUNIKACIJA
1.1 Uvod u obostranu komunikaciju
‘Komunikacija bi trebala biti kompleksan dio svih aktivnosti svih organizacija’. Uspješna organizacija treba biti unificirana, koordinisana jedinica, sa adekvatnom strukturom i strategijom komuniciranja. Da bi se ostvario ovaj cilj, organizacija treba komunicirati unutar same sebe na svim nivoima, vertikalnim i horizantalnim – interna komunikaciona mreža. Osoblje kroz cijelu organizaciju i njena tijela bi se trebala specifično rasporediti u odnosu na proces komuciranja. Postoje mnogi načini komuniciranja okolinskih informacija i mnogi različiti načini prezentiranja okolinskih politika, i postoje i mnoge interesne strane, uključujući krajnje korisnike bolje okoline za građane Bosne i Hercegovine. Kratkoročna strategija Kada je uvedena strategija komuniciranja u organizaciji, prvi cilj jeste da se kreiraju lanci informacija kroz cijelu organizaciju, tako da relevantne informacije cirkulišu u oba pravca – od menadžmenta do prednje linije i obrnuto, od prednje linije ka menadžmentu. Mnogo toga je tokom godina iskristalisano od strane savremenih privrednih organizacija od primjera dobrih linija komunikacije koje su uspostavljene u okviru vojske. Jedinstvena struktura vlade u BiH nakon Dejtonskog Sporazuma znači da je nekoliko različitih slojeva vlade uključeno u stvaranje i implementaciju okolinskih zakona i propisa u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Konstantno se ulažu napori u usklađivanje zakona i propisa između entiteta i Koordinacionog Odbora za okolinu BiH, prvog među-entitetskog tijela za okolinska pitanja koje predstavlja korak ka ispravnom pravcu. Mnogi međunarodni donatori doprinose poboljšanjima u oblasti okoline u BiH, a takođe postoji i velik broj okolinskih NVO-a. Trenutno većina ovih organizacija funkcioniše nezavisno sa varijabilnim nivoima koordinacije i saradnje sa entitetskim, kantonalnim i opštinskim vladama. EU Cards Projekat "Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom" uspostavlja Observatorij – kako bi se vršila koordinacija svih koji su uključeni u okolinska pitanja, formirajući okolinsku komunikacionu mrežu u kojoj informacije mogu proticati u oba pravca. To će inicijalno dovesti do ukrštanja interesnih strana radi pokazivanja kako se specifična okolinska pitanja mogu naći na političkim i javnim agendama i na taj način inicirati određene akcije. Dakle, preduzimaju se prvi koraci radi uspostavljanja interne mreže komunikacije i obučavanja osoblja koje je uključeno u kooordinaciju okolinskih informacija, u vještinama komuniciranja. Drugi cilj jeste komunikacija unutrašnjih tijela sa vanjskom publikom – eksterna komunikacija. Ovo postaje lakše kada unutrašnja tijela i interesne strane razmjenjuju koordinisane informacije i tada ponovo mora postojati dvosmjerni proces. Okolina nije najbitnija stvar za mnoge porodice u BiH kojima je, naravno, zaposlenje, obrazovanje i zdravlje porodice najvažnija stvar u njihovim mislima. Međutim, okolina je suštinski ipak povezana sa prethodno navedenim pitanjima. Okolinska pitanja koja utiču na porodice 5

Upravlja komunikacijom svih informacija o politikama i politici dvosmjerne razmjene informacija. Stoga. On ima sveobuhvantnu odgovornost za komunikacije organizacije. Bilo koja predmetna informacija se treba prezentirati na isti način širom zemlje. Što se postigne više koordinacije informacija o okolinskim pitanjima. Sve što organizacija proizvodi: poslovna pisma. itd. to će biti lakše da se iskoordiniraju ključne poruke a takođe i kampanje preduzimanja akcija. kroz cijelu zemlju. Dugoročna strategija Odjel za komunikacije bi se trebao formirati na državnom i entitetskim nivoima. • Kratke sedmične komunikacije bi se trebale uvesti na svim vladinim nivoima i potreba da se znaju informacije sa ovih sastanaka koje bi se trebale širiti kroz sve nivoe. Organizacija bi trebala izgraditi kućni stil korištenja loga kao osnove. video snimke. Glasnogovornik za okolinska pitanja ima nadležnost da govori u ime Vlade o svim okolinskim pitanjima. saopštenja za javnost.zavisiće od njihovog geografskog položaja .njihova blizina nekoj elektrani ili fabrici ili odlagalištu ili zagađenoj rijeci ili na mjestima gdje je poljoprivredna proizvodnja kompromitovana zagađenjem vazduha ili vode. itd. letke. Sveobuhvatni okolinski logo u BiH bi bio prvi korak koji bi sva vladina tijela i organizacije koja su na neki način vezana za okolinska pitanja mogla koristiti. Takođe predstavlja i glavni kontakt za medije i odgovoran je za obezbjeđivanje informacija koje se mogu nadalje širiti. tako da okolinska informacija izgradi svoj sopstveni identitet. • Da organizuje komunikacione aktivnosti za sve ključne aktere u oblasti okoline kontinuelno. Službena forma bi se trebala izabrati i trebalo bi je koristiti za svaki dokument od raznih pisama u najmanjim opštinama do saopštenja za štampu u državnom ministarstvu. Svrha postojanja Odjela za komunikacije jeste da služi svim vladinim nivoima. • Da koordinira sve informacije primljene od nižih nivoa. bi se trebalo reprudokovati u tom stilu. kao i specifične masovne medijske kampanje. publikacije.. i na isti način šireći potrebu da se znaju informacije sa nivoa menadžmenta i prenose nadole.ima sveobuhvatnu odgovornost za komuniciranje organizacije. • Da upravlja komunikacijama sa medijima obezbjeđujući maksimalnu pokrivenost okolinskih pitanja i upravljajući bilo kakvim krizama koje se mogu pojaviti. • Da upravlja internom i eksternom mrežom komunikacija. svaki bi trebao imati menadžera za komunikacije. ili u centru grada gdje se voze automobili koji koriste razna goriva. distribuira ih svim drugim nivoima. glasnogovornika za okolinska pitanja i službenika za medije sa odgovarajućim dodatnim osobljem. Ključne uloge Menadžer za komunikacije . inicijalni cilj strategije spoljne komunikacije treba biti upoznavanje građana o važnim okolinskim pitanjima u njihovoj oblasti i dati im prostora da prenose svoja pitanja i zabrinutosti vladinima tijema. 6 . • Da obezbjeđuje informacije o okolinskim pitanjima u konciznoj i razumljivoj formi koje se mogu širiti na različite na interesne strane i javnost.

sa razumijevanjem da. pojedinačne akcije tog plana se trebaju delegirati na-gore ili na-dole u okviru organizacije.Službenik za medije – ima dužnost svakodnevnog vođenja medijskih pitanja. Komuniciranje politike bi se trebalo razmatrati od strane svih strana uključenih u stvaranje politike. zbog razloga javnog opažanja ili lične sposobnosti. dok se taktike komuniciranja trebaju dodjeljivati onim članovima osoblja koji najbolje njima vladaju. • • • • 7 . šefovima svih ostalih odjela i agencija posebno izvršnom šefu. da bi se postigla maksimalna efikasnost. Odvajanje stvaranja politike of komuniciranja politika bi se svima trebalo razjasniti. Treba se uobziriti po želji organizacije da li da se odvajaju ili iskoordiniraju funkcije interne sa eksternom komunikacijom i kratkotrajna informaciona aktivnost sa dugotrajnom informacionom aktivnosti. Odgovornost za planiranje taktičkog komuniciranja politike se treba dodjeliti senior službeniku koji je šef odjela za eksternu komunikaciju. Sistemi se trebaju uspostaviti kako bi osiguravali brzo povezivanje sa svim eksternim i regionalnim odjelima i agencijama na redovnoj osnovi. Šef komunikacija treba imati pristup. 1. u bilo koje vrijeme. Treba se uobziriti i potreba da odjel za komunikacije obezbjeđuje redovne analitičke izvještaje o rezultatima njegovih aktivnosti. kao i da dobija svoj sopstveni opravdani budžet. i uvezivanja sa službenicima za medije na svim nivoima.2 Neki osnovni principi menadžmenta komunikacija • • • • Komuniciranje politike se treba smatrati dijelom politike. a posebno u hitnim slučajevima.

Mnoge organizacije koriste usluge kompanija koje omogućavaju telefonske i video konferencijske razgovore svugdje u svijetu. Mnoge stvari mogu ubrzati promjene. novi menadžment kompanije ili novu upravu. potrebu za takmičenjem. novu politiku. Na zapadu. nove sponzore. poznavanje rada na kompjuteru sve brže postaje uslov pri zapošljavanju. Tehnološke promjene se brzo dešavaju i u BiH. Osoblje koje je ranije obavljalo sekretarske poslove sve više odlazi na obuke i rade u timovima. marketing. Menadžeri koji su navikli da imaju lične sekretarice sada moraju sami da koriste kompjutere. eksperti za komunikacije praktično mijenjaju svoj život kako nove tehnologije napreduju. što počinju raditi za mnoge menadžere. Tehnologije mijenjaju naše živote i način na koji radimo i komuniciramo. Interni projekti izgradnje se mjenjaju od zatvorenih u otvorene planove. svaki se specijalizira za posebnu oblast kao što su odnosi sa javnošću. računovodstvo. 8 . Internet postaje dostupan sve većem broju ljudi. itd. Analiza i podrobno planiranje predstavljaju suštinske stvari za uspješnu implementaciju. privatizaciju.MENADŽMENT PROCESI PROMJENA MENADŽMENTA 2.1 Uvod Sve više i više organizacija uviđa da su nove metode i tehnologije menadžmenta neophodne kako bi se opstalo u modernoj ekonomiji. Korištenjem «grupnih konferencijskih» razgovora poziva se štedi na putovanjima a korištenje video razgovora postaje uobičajeno. što je i prirodno. Internet se uzima zdravo za gotovo. Promjena menadžmenta je način na koji prekrajamo naše metode rada kako bismo se prilagodili promjenama. Menadžement je došao do zaključka da ukoliko ohrabruju i vode računa o svom osoblju. ili uvođenje nove tehnologije. reforme koje se provode u organizaciji. Ljudi su. veoma oprezni prema ovim promjenama. e-mail toliko olakšava komuniciranje a web nam pruža pristup bogatstvu informacija. Trenutno se izvodi istraživanje o postizanju najbolje radne sredine. omogućavajući im put ka ostvarenju karijere. organizacije i kompanije na sličan način prihvataju nove tehnologije.. dobre uslove rada i opremu – oni će biti sretniji i postizaće mnogo više.

To znači da će se mnoge stvari koje omogućavaju organizaciji da obavlja to čime se bavi i način na koji se organizacija ponaša. Ukoliko se promjena glatko uvodi. onda će podrazumijevati kretanja – aktivnosti ljudi. često prekasno • Proaktivno – uviđanjem potrebe za promjenom i vjerovatno će ta promjena postati stalna. Promjena podrazumijeva prelazak sa trenutne pozicije. Mnoge stvari mogu u to biti uključene: • Načini rada • Tipovi zgrada i kancelarija • Stilovi oblačenja • Vrste zaposlenika • Njihovi stavovi • Istorija organizacije • Njena misija • Stil upravljanja • • • • • • • • • • 10 zapovijesti za prelazak sa trenutnog stanja na to stanje su: Analizirati potrebu za promjenom Izraditi zajedničku viziju Stvoriti kritiku prošlosti Izazvati hitnost Postaviti jakog vođu Obezbijediti da projekat ima pokrovitelja Imati plan Razviti odgovarajuću strukturu Komunicirati i uključiti sve Samo naprijed! 9 . aktivnosti kulture organizacije i posvećenost ljudi u organizaciji.2. itd. promijeniti. Tradicionalni načini su: • Reaktivni – odgovaraju u posljednjem momentu.2 Upravljanje promjenom Menadžment glavne organizacione promjene se može voditi na različite načine. kroz period tranzicije do pozicije vizije. Mnoge stvari dovode do promjena: • Rast • Tehnologije • Konkurencija • Pritisci troškova • Novi menadžment • Politički događaji • Društveni događaji • Privatizacija.

komunicirati. • • • • • • Stoga. povinovanje 3.Krucijalna stvar u postizanju uspjeha jeste pretpostavljeni koji bi se borio za svrhu promjene i zaustavljanje destruktivnog suprotstavljanja. • • • • • • • • • • Prepreke na putu ka promjeni uključuju: Ozbiljan otpor zaposlenika Velike kulturološke izmjene Slabu komunikaciju Nedostatak posvećenosti upravljanju Ponedostajanje entuzijazma Slabe vještine za promjenu Ljudi reaguju negativno na promjene jer: Su njome ugroženi Se osjećaju ugroženi njome Jednostavno ne vide potrebu za tim Misle da sistem funkcioniše dobro ovakav kakav je. 10 . do faze tri. savez. Ljudi obično reaguju na promjene menadžmenta u 3 faze: 1. kroz fazu dva. da bi se postigla promjena: Analizirajte problem Kreirajte rješenje Planirajte uvođenje Implementirajte plan Izbjegavajte sukobe i razvijajte konsenzus Nadgledajte proces izmjena. i komunicirati. Postoji nekoliko kriterija uspjeha: • Uviđanje da je promjena veoma teška • Što više želite promjenu ona postaje sve teža • Imati jasnu viziju budućnosti • Učiniti je realnom • Imati dobar pravac u postizanju toga • Nadograditi sadašnju kulturu • Osvojiti podršku grupe ključnih ljudi • Komunicirati. Izazov je da se ljudi pokrenu sa faze jedan. prkos 2.

ulijte im povjerenje da su uradili dobro. da li imaju pravu ulogu. ukoliko ga/nju niste adekvatno informisali i osigurali da su razumjeli. Zapitajte se – da li su oni produktivni. Ne možete kriviti nekoga za neizvršavanje zadatka na ispravan način. da li se slažu sa ostalima? Uvijek vodite sa prednje strane! Nikad ne očekujte od druge osobe da uradi posao za koji niste spremni da sami pomognete. INFORMISANJE Uvijek veoma temeljno informišite sviju. 11 .1 Osnove rukovođenja tima Starati se o "rukovođenju" ljudi koji rade sa Vama je veoma dragocjena vještina.2 Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je krucijalna vještina za službenike za medije. Samo zamolite ljude da urade male zadatke. Informisanje i zahvaljivanje nakon što su izvršili zadatak je takođe jednako značajno. Prioritizacija svega što radite i identifikovanje najvažnijih aktivnosti i ključnih zadataka udruženih sa ovim aktivnostima predstavlja osnovu na kojoj treba raditi. Ukoliko imate ovu vještinu ili mislite da je možete naučiti – iskoristite je. službenike za informisanje i savjetnike za komunikacije. Početna tačka komuniciranja sa Vašim timom je poznavanje Vaših ljudi – što zahtijeva trud. Ljudi Vam moraju biti bitni. da li su zadovoljni svojim radom. da li su njihove ambicije ispunjene. 3. Naučite što više o Vašim ljudima.VRIJEME TIMOVA I UPRAVLJANJE KRIZOM 3. ali poboljšanje upravljanja Vašim vremenom će na mnoge različite načine voditi sve više ispunjavajućoj i uspješnoj karijeri. Nijedna pojedinačna vještina ili sredstvo Vam neće omogućiti da bolje upravljate Vašim vremenom. zahvalite im ukoliko su izvršili zadatak na zadovoljavajući način.

Identifikujte Vaše lične prioritete. Nagovorite druge da pomognu kada je to potrebno. oduzimanjem dana. Prepoznajte vještine drugih ljudi. Zašto je bitno da se nešto delegira? • Da Vam se dozvoli da se skoncentrišete na neke važnije aktivnosti • Da se više izgradi mlađe osoblje • Jer drugi mogu posjedovati bolje vještine od Vas. Da biste postavili prioritete morate: • Odlučiti kojim redoslijedom se baviti zadacima! • Koliko vremena zahtijeva svaki zadatak? • Koji poslovi su važniji? • • • • • Da planirate/strukturirate Vaše vrijeme morate koristiti:Liste Dnevnike Kompjuterske programe Zidne dijagrame Lične organizere Sedmično planirani dijagrami sa dnevnim listama . radeći na minus sitemu. početna tačka ka efikasnom upravljanju vremenom je: Da se razjasni Vaš posao ili uloga• Šta su Vaši ciljevi i prioriteti? • Da li duplicirate ulogu nekog drugoga? • Šta je svrha Vašeg posla? • Šta se od Vas očekuje da postignete? Pokušajte opisati Vaš posao u jednoj rečenici a zatim identifikujte Vaše ključne oblasti djelovanja i. Fokusirajte se na aktivnosti od kojih ćete imati koristi. Ne možete sve uraditi sami. ne na one hitne. sedmice ili mjesece u godini. drugo. ključne aktivnosti koje su povezane sa svakom oblasti.Stoga. sedmica i mjeseci od svih Vaših finalnih ciljeva. Uradite ih u Vašem kompjuteru. kopije izdvojite i postavite na zidu. tako da možete vidjeti tačno u kojoj se fazi nalazite. Uvijek se zahvalite svima za njihov doprinos bez obzira da li je velik ili mali.iskustvo pokazuje da se posebno koriste za organizovanje vremena. Raspored prikazuje dane. Jedna od najtežih stvari jeste da se procijeni da li će aktivnosti biti dugotrajne. Ovaj sistem je veoma jednostavan za korištenje. Prenesite na druge entuzijam o važnosti bilo kog zadatka na kojem radite. 12 . Može se koristiti AD minus sistem. pomozite im ali nemojte reći da vam ostave taj problem. Delegiranje je krucijalan dio upravljanja vremenom. Savjet – Budite realni o tome koliko dugo će nešto trajati i kada vam neko dođe sa problemom. Pokušajte se držati vremenskog rasporeda da biste uvidjeli koliko te stvari traju u praksi.

Zašto ljudi ne uspijevaju u delegiranja? • Jer su nesposobni/neradi da to urade • Jer vole raditi određene zadatke • Jer je bezbjednije «da to urade sami» Šta bi se trebalo delegirati? • Rutinski zadaci • Kompletni/cijeli poslovi • Stvari koje bi drugi mogli bolje odraditi • Stvari koje bi drugi uradili za jeftiniju cijenu. za neku drugu je tek manji izazov. Kada delegirate • Objasnite rezultate koje zahtjevate • Postavite rok • Uložite trud u objašnjenja na početku procesa • Prihvatajte samo urađen posao. sve one imaju neke zajedničke karakteristike:Nepredvidive su Utiču na reputaciju Uključuju ljude Ozbiljne su Izazivaju publicitet. na primjer. Ono što je kriza za jednu organizaciju. razlika između krize i ozbiljnog problema? Krize su relativne. • • • • • 13 . 3. Ali sa velikom promišljenošću i planiranjem se može maksimizirati ograničenje štete.3 Komunikacije u krizama Krize je jako teško definisati. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste da pogledate u Vašu dnevnu listu «onoga što trebate uraditi» i da najprije pristupite najtežoj stvari na listi. U toku trajanja krize. savjetnik za komuniciranje mora biti sposoban da doprinese Vašoj operativnoj strategiji i da zna sve što se dešava. Međutim. Nakon toga se glasnogovornik može baviti medijima sa samopouzdanjem i autoritetom. Kakva god da je priroda krize. Koja je. krize se ne mogu izbjeći. Ljudi ostavljaju poslove po strani pošto:• Im ne predstavlja nikakav izazov • Ih smatraju preteškim • Ne znaju odakle da počnu. Jedna od najvećih barijera u efikasnom upravljanju vremenom je odugovlačenje ili stavljanje posla na stranu.

obučen. Neka telefonski brojevi cijelog osoblja budu dostupni. Procijenite dostupne informacije. radnika na održavanju i telefonskog operatera. šefove odjela. To može biti predsjedavajući ili direktor.Ključna pitanja koja se trebaju postaviti kada se procjenjuje kriza • • • • • • • • • • • • Kakva je kriza? Šta se tačno desilo? Da li postoji fundamentalan problem? Je li to vidljivi dio problema? Mogu li se stvari pogoršati? Koliko loše mogu postati? Kakva će biti reakcija? Koliko će potrajati da se kriza otkrije? Šta je ovdje u opasnosti? Šta bismo mogli izgubiti? Da li smo bespotrebno zabrinuti? Možemo li angažovati neku podršku? Ko je drugi uključen? Može li se neko drugi kriviti? Možemo li prebaciti žarište nedje drugdje? Kakav je finansijski efekat krize? Akcije koje se mogu preduzeti. • Stvorite 24-satnu obuku PRONAĐITE TIMSKI PLAN. predstavnika obezbjeđenja. • Uključite predsjedavajućeg ili direktora. • Razjasnite uloge i obučite ih o vašoj proceduri upravljanja krizom • Provodite godišnju realnu vježbu u obuci – ko-koordinisanu od strane direktora. doprinosio planiranju aktivnosti i zvuči samouvjereno i autoritativno. Obučite Vaše telefonske operatere. Učestvujte u aktivnostima zajednice i pomozite u lokalnim pričama. dva senior člana sekretarskog osoblja. kada se pojavi. ali ukoliko to nije slučaj starješine bi trebale pružiti priliku nekome ko je sposoban za držanje govora. Planirajte dodatne akcije:Neposrednu brigu ukoliko je uključena bilo kakva fizička povreda – kontaktirajte rodbinu Korekcija nedostataka Sprečavanje ponavljanja Dogovorite naredne korake za završne radnje. Odgovor na incident • • • • Sazovite cijeli tim za incidente Prikupite činjenice i porijeklo stvari. tako da budete spremni za krizu. 14 • • • • • • . • Razvijte dobre odnose i uspostavite redovne kontakte sa lokalnom i regionalnom štampom i medijima. Odredite jezgro tima za upravljanje incidentima (zvuči bolje od krize). Potvrdite i proglasite službenog glasnogovornika. Dovedite da Vam pomognu – odgovarajuće šefove odjeljenja i ostale relevantne osobe.

i Zabrinutost. Dodijelite specifične telefonske lokale za razna raspitivanja i pobrinite se da na njemu bude neko od osoblja. Koristite neke kulise Vaše organizacije. ukoliko je neophodno čak i na svaki sat. Mediji i javnost • • • Medijima pronađite ugodne prostorije sa osvježenjem. Pokušajte pronaći finansijska sredstva za plaćanje prekovremenih radnih sati. Ukoliko Vas novinar zateče nepripremljene.• • • • • • Inicirajte kompletnu istragu Dogovorite izjavu za medije (preko glasnogovornika). Objasnite – Dodatne akcije Priznajte greške. Da li incident treba liniju za pitanja javnosti? Ukoliko da. Odlučite da li ćete održati pres konferenciju. ukoliko se problem trenutno dešava. tako da se televizor i radio mogu uključiti za napajanje zvuka i da ne moraju stavljati svoje mikrofone na Vaš stol. ne pretvarajte se da znate šta se dešava. telefonima i pristup toaletima. Izvjegavajte konstantne pritiske od strane medija tako što ćete objavljivati vrijeme informisanja. Simpatije. Obezbijedite osvježenje za svo osoblje koje radi dodatne sate. Druge stvari koje se trebaju razmotriti 1. Detaljno uputite telefonske operatere. Snimajte sve poruke radi budućih referenci. Objavite vremenski raspored sastanaka. Demonstrirajte – Brigu. Svi kontakti se moraju vršiti preko glasnogovornika. kako ne bi od medija saznali šta se dešava. Podsjetite ih o povjerljivosti i proceduri za bilo kakva ispitivanja. gdje ćete pronaći ljude da bi se to obezbijedilo na adekvatan način. • • • • 15 . Uzmite u obzir bezbjednost domova i porodica uključenih osoba. Ukoliko je vrijeme. kontaktirajte sve koji mogu u nečemu doprinijeti i neka započnu sa radom. Kažite da ćete mu se javiti čim prije budete znali činjenice – i to uradite! Ukoliko odlučite da održite pres konferenciju – koristite prostranu prostoriju. 2. Osoblje • • • • • Ukoliko se incident desio van radnih sati (što će vjerovatno biti slučaj). Prvo informišite svoje osoblje. Održavajte redovne informativne sastanke. Razmišljajte o obezbjeđenju Vaše zgrade – da li postoji potreba za dodatnim osobljem obezbjeđenja. Ne pokušavajte ih opravdati. Izbjegavajte iskušenje da drugi direktor ne interveniše. uredite PA sistem sa pojačivačem distribucije.

Na zapadu postoji velika potražnja za efikasnim. zaključila da su između ostalog ubjeđenja odličnih organizacija:• Važnost interne komunikacije. vrijednuje inpute osoblja u organizaciji.1 Uvod Važnost dobre usluge potrošača je prvo shvaćena od strane privatnog sektora u industrijama koje imaju neposredne kontakte sa potrošačima koji plaćaju kao što je maloprodaja. Ukoliko svi zaposlenici razumiju ciljeve i misiju organizacije za koju rade. prevoz.USLUGA POTROŠAČA 4. Trenutno u mnogim zemljama većina oblasti javnog sektora još nije razvila programe brige o klijentima i neophodnu obuku za njihovo osoblje. Izvori – Osoblje bi trebalo imati pristup opštim informacijama. Ukoliko organizacija vodi brigu o dobrobiti svog osoblja. koji se moraju dobro uslužiti. Znanje bi se trebalo koristiti jako oprezno. BRIGA takođe predstavlja skraćenicu za komponente potrebne da se omogući osoblju da obezbijedi dobru uslugu potrošača: . Stav – ispravan stav je onaj koji prepozna kolika je važnost potrošača za dobrobit organizacije.2 Briga BRIGA je veoma važna riječ u usluzi potrošača. Od obezbjeđivača usluga javnog sektora se sada traži da zadovolje potrebe i očekivanja klijenata. Javnim organizacijama su dati izvedbeni ciljevi usluge potrošača. prolazi kroz sve savremene reforme javnog sektora.Kompetentnost. to im pomaže da se bliže povežu sa potrošačem. tako da se potrošač ponovo uvjeri pomoću kompetentnosti zaposlenika. i zabava. i obezbjeđuje im obuku. i korisniku bliskim javnim tijelima. sredstva koja su im potrebna – Osoblje ima izvore i više podsticaja da pruža dobru brigu o potrošačima. Ideja da su građani kupci. «U potrazi za odlikama». Empatija. 4. hoteli. (CARE – Competence – Attitude – Resources – Empathy) • Kompetentnost – potrošač treba vjerovati u kompetentnost i organizacije i njenih zaposlenika – oni vole osjećati da se nalaze u sigurnim rukama. prije nego da to tek onako odrađuje. a ne da se osjeća inferiorno. Izvori. Stav. Još 1982 godine je studija Petersa i Votermana. Od nadležnih vlasti u BiH se zakonom zahtijeva da obezbijede informacije o okolinskim pitanjima i da izvode vježbe javnih konsultacija za investitore. Svi koji rade za organizaciju trebaju minimum znanja o tome kako organizacija funkcioniše i uslugama koje obezbjeđuje. koji zauzvrat mogu vježbati uticaj na isti način na koji bi to radili u poslovnom preduzeću. koje se mogu davati potrošačima i koliko je moguće više informacija o posebnim računima 16 • • . • Da su ljudi koji rade za organizaciju jezgro njenog uspjeha. odgovornim. Mnogi izložbeni panoi na javnim mjestima prikazuju njihovu posvećenost javnim uslugama.

studiranje i korištenje kao referencu • Mogućnost da se prisustvuje Radionici na temu "Tehnike usluživanja potrošača" • Obaveza vladinih vlasti. • Niko ne odgovara na telefone. 4. tako da imaju informaciju za rukovođenje. npr. Empatija se tiče razumijevanja – Dobar odnos se formira kada se osoblje može postaviti na mjesto potrošača i tako razumjeti kako se oni osjećaju. I to se treba imati na umu. ali postoji red i nema mjesta da se sjedi i čeka. Postoje stvari koje mogu stvoriti lošu atmosferu. • Efikasan sistem interne komunikacije u potpunosti informiše cijelo osoblje. Detalji koji mogu napraviti razliku:Govor tijela – Član osoblja može obično prilično brzo odrediti raspoloženje potrošača po njihovom govoru tijela. Organizacioni govor tijela – ovo se odnosi na cijelu atmosferu koju kreira organizacija. Oni se identifikuju sa potrebama. koja mogu imati uticaj na poslove i porodice u njihovoj oblasti. aspiracijama i frustracijama potrošača. Vrijeme je takođe veoma vrijedan izvor. informacije koje ljudi mogu čitati dok čekaju. • • • • • Morate slušati klijente i saznati šta im je potrebno Potrošač nije uvijek u pravu. oni koji svakodnevno rade sa interesnim stranama i javnosti. onoliko koliko to tehnologija koja im je dostupna dozvoljava. da izgrade svoj sopstveni organizacioni govor tijela koji predstavlja okolinu u kojoj je potrošač uslužen na najpokorniji način. ali način na koji im govorite da nisu u pravu može dovesti do raznih stvari. Isto tako potrošač može neposredno odmjeriti da li je član osoblja zainteresovan za raspitivanje.• poreskog obveznika o kojem se raspituju. 17 . koju klijenti takođe mogu preuzeti. a ipak na kraju oni plaćaju Vaše plate Postupajte sa internim potrošačima na isti način kako biste to radili sa eksternim Srdačno primajte žalbe Nezadovoljni klijenti imaju više prijatelja od onih zadovoljnih Ministarstva za okolinu i opštine trebaju osigurati da osoblje prve linije. te su oni jako dobro informisani o aktivnostima i promjenama prije nego što ih to upita klijent • Tehnologija koja obezbjeđuje najbrže moguće okretanje pitanja klijenata • Obuka – kako najviše iskoristiti tehnologije koje su Vam dostupne • Informacioni priručnici o speciifčnim okolinskim pitanjima. posebno okruženje i usluge koje su dostupne u oblastima koje su dostupne građanima. Menadžment bi trebao osoblju dozvoliti dovoljno vremena da posvete svakom potrošaču dovoljno pažnje. itd. ali mnogo truda je neophodno da se uloži od strane organizacije i njenog osoblja ukoliko se želi obezbijediti ovakva usluga. koja se ponekad može poboljšati sa minimalnim organizacionim trudom – stvari kao na primjer: • U radnjama ima osoblja.3 Dobra usluga potrošača Obezbjeđivanje dobrih usluga potrošača oko 50% predstavlja zdrav razum. posjeduju sva sredstva koja su neophodna kako bi se obezbijedila zadovoljavajuća usluga potrošača. Obezbjeđenje stolica u čekaonicama.

18 . • Osoblje koje ne zna gdje ili kako da dobije odgovore na njihova pitanja. itd. • Dugotrajni propusti prije nego što potrošač dobije odgovore na svoja raspitivanja.• Postoji osoblje na drugoj strani radnje ali oni ne obraćaju pažnju na potrošače.

EKSTERNA KOMUNIKACIJA 5. u korist organizacije i klijenta Nikad ne potcjenjujte znanje. Zlatna pravila • • • • • • • • • • Komunikacija može biti uspješna samo ako predstavlja dvosmjeran proces Istražite predmet i definišite ključne poruke Ocijenite informacione potrebe prije definisanja rješenja Ciljajte na različitu publiku Stalno ponavljajte ključne poruke kroz sva dostupna komunikacijska sredstva Izgradite «kućni stil» Dobra interna komunikacija mnogo povećava šansu uspjeha u komunikaciji sa klijentima Osiguravanje obuke vodi ka maksimalnom korištenju dostupnih komunikacijskih tehnologija. nikad ne koristite žargon. 19 . ali nikad se ne ponašajte na snishodljiv način Uvijek prezentirajte svu komunikaciju na način blizak korisniku.

20 .godine. Prava pitanja 2.ISTRAŽIVANJE 6. Prave akcije koje prate analizu. u maju 2004. Može biti dopunjeno podrobnim intervjuima. najefikasniji način da se dobije presjek stvarnih mišljenja ljudi i dubina znanja o bilo kojem posebnom predmetu. KVANTITATIVNA istraživanja i jednostavne ankete 6. Efikasno vođenje ovakve grupe predstavlja jako vješt zadatak. Različiti oblici istraživanja se koriste u zavisnoti od cilja. Jednom kada se ključne poruke definišu one se moraju stalno ponavljati na svim mogućim medijima. Ukoliko treba jasno preraditi ove poruke onda se treba provesti istraživanje kako bi se doznalo koji su to potrebni aspekti predmeta većine informacija. Da bi se dobila kvalitativna informacija i temeljna mišljenja ispitanika. vjerovatno bi tome odgovaralo istraživanje javnog mnjenja. 3 prava istraživanja:1. za na primjer apolitičnu stranu. na primjer vlada i javnost ili menadžment i osoblje ili osoblje i potrošači.1 Važnost pitanja i odgovora Ukoliko želite da komunikacija bude efikasna onda se ključne poruke moraju definisati za različite ciljne grupe. Pravi uzorak 3. Ukoliko se fokus grupe naruče od strane Vladinog ministartva. Ovaj tip istraživanja se najčešče koristiti kako bi se odmjerilo razumijevanje određenog predmeta. koji su posebno korisni ukoliko postoje dvije uključene strane. Dvije glavne metode u sprovođenju ovakvih istraživanja su fokus grupe i podrobni intervjui. Podrobni intervjui su «jedan-na-jedan» intervjui koji se vode sa presjekom učesnika. korištenjem dogovorenih odabranih pitanja. obično neka nezavisna kompanija vodi ove fokus grupe. KVALITATIVNA. Ove vrste intervjua se relativno lako vode i mogu dati veoma koristan snimak trenutne situacije – ovakvi intervjui se često izvode u vezi sa fokus grupama. da se izmjeri procenat podrške prijedlogu. adekvatno je kvantitativno istraživanje. kao što je i lokacija ovakvih grupa. Ovakva vrsta kvalitativnog istraživanja u cijeloj zemlji se već koristila kako bi se doznale informacione potrebe građana BiH o okolinskim pitanjima. Fokus grupe predstavljaju duboke diskusije među grupama od 10 do 12 ljudi. presjek koji je određen od strane organizacije koja je naručila istraživanje. vrste informacije koja je potrebna. izvlačenje stvarnih mišljenja učesnika čiji identitet ostaje povjerljiv. koristi se kvalitativno istraživanje koje obično koristi fokus grupe kao svoje glavno sredstvo. Ukoliko je cilj da se dođe do statističkih informacija. Moderator obezbjeđuje glavni izvještaj uskoro nakon što se završi rad sa fokus grupama a kompletan konačni izvještaj se predaje nekoliko sedmica poslije.2 Kvalitativno istraživanje Najjednostavnije.

okolinska ministarstva. a koverta za povrat popunjene ankete bi takođe uvijek trebala biti isporučena. Što je veći uzorak to su statistike tačnije. veoma loše. s obzirom da oni koji su motivisani za telefoniranje namjeravaju imati stečena prava. poštanskom isporukom presjeku stanovnika određene geografske oblasti kao što je oblast pokrivena od strane Oblasnog poreskog komiteta. onda se javnosti mora pružiti svaka mogućnost da postavljaju pitanja organizaciji i da daju svoje komentare. Ovakva anketa je provedena od strane CARDS Projekta – anketa lokalnih stanovnika kako bi se saznalo njihovo mišljenje o pitanjima kvaliteta vazduha. Ove ankete su posebno korisne kada se vode lokalne informacione inicijative a rezultati se mogu koristiti da se zadovolje interesi lokalnih medija za informacijama koje pokušavate raširiti. Na primjer. metodom koja je za njih najpogodnija – POVRATNE INFOMACIJE. 21 . To je iz razloga što još uvijek postoji određeni faktor iznenađenja respondenta da je neko zainteresovan za njihova mišljenja i njima je drago što ih mogu dati. emisiji. a takođe ih se ne zove nekoliko puta kao što to rade horde kompanija koje prodaju sve od prozora do osiguranja. oglasu.3 Kvantitativno istraživanje Ispitivanje javnog mnjenja. • • Svaka komunikacija nadležnih okolinskih vlasti na svim nivoima treba imati povratne informacije o tome – bilo da se radi o letcima. zadovoljavajuće. Generalno. «crveni telefon» ili Call centar. broj faksa. Mogu se koristiti za interno ali i eksterno istraživanje. dadatku u novinama. «Lice u lice» intervjui teže davanju najboljih rezultata. veoma dobro. ukoliko se anketni listići neće lično pokupiti. ili isporučivanjem određenoj kategoriji potencijalnih respondenata. web stranica. Ispitivanja javnog mnjenja su konstruisana na takav način da se može dobiti velika količina statističkih informacija.5 Povratne informacije Ukoliko se treba postići efikasna komunikacija sa segmentom javnosti. te stoga ne postoji ozlojeđenost građana na telefonska ispitivanja. na primjer interesnim stranama. Može se izvoditi na mnogo načina. 6. telefonsko ispitivanje javnog mnjenja ima reputaciju netačnosti. Mnoge kompanije u CIS zemljama i istočnoj Evropi jako uspješno izvode ispitivanja javnog mnjenja preko telefona. loše. ili informacionom dokumentu. na primjer interesnim stranama. provođenje zaustavljanjem ljudi na ulici ili putem telefona. na primjer poslodavcima koji upošljavaju više od dvadeset ljudi. Ne bi trebalo biti manje od pet a više od deset pitanja na anketi. dobro. Izvode se od strane profesionalnih kompanija sa mrežom obučenih intervjuista kroz cijelu zemlju i veoma su skupi. e-mail adresa. dajući širok dijapazon reakcija na svako pitanje. Različiti detalji različitih medija za stvaranje povratnih informacija bi trebali biti dati. na primjer provođenje na presjeku osoblja organizacije kao što su npr.4 Jednostavne ankete ili Snimci situacije Zasnovani na odgovorima na pisane upitnike. 6.6. respondent može biti upitan za njegovo mišljenje o nivou određene usluge koja se obezbjeđuje i dao bi mu se sljedeći izbor opcija: odlično.

6.6 Odgovorena pitanja Pitanja na koja je odgovoreno predstavljaju veoma korisna sredstva publiciteta. Ukoliko je to specijalizirana informacija. pošto oni javnosti predstavljaju realnost i šansu da ukoliko neko treba odgovor na neko pitanje. koja je lako dostupna. nego da čitaju informacione dokumente koji su pripremljeni od strane vladinih tijela. Komentari bi se trebali prikupljati i analizirati od strane koordinatora za komunikacije i koristiti pri izradi budućih informacionih materijala. Na pitanja bi se trebalo odgovoriti na ličnoj osnovi. ukoliko se o tome izvijesti u novinama onda to mora biti istina! Ljudima je mnogo interesantnije da čitaju o stvarnim pitanjima i iskustvima ljudi. pitanje bi se trebalo proslijediti stručnjaku za taj predmet kako bi odgovorio na pitanje. To je ista situacija kao što se često može primijetiti. da se riječima političara ne može vjerovati – Međutim. onda se to treba razaslati od strane koordinatora za komunikacije.• • Treba postojati prijateljska indikacija da su pitanja i komentari dobrodošli – na primjer «Recite nam Vaša pitanja i zabrinutosti». Ukoliko se zahtijeva opšta okolinska informacija. onda će i drugi moći imati tu šansu. ZA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA ODGOVORI BI TREBALI BITI:• • • • Postavljeni na web stranici Objavljeni u letcima i biltenima Objavljeni u dodacima novina Korišteni kada se istražuje materijal za masovne medijske kampanje. STOGA. 22 .

Kvalitet roto-papira zavisi od prirode. aparatima za kopiranje. Inicijalno započnite sa samo 4 stranice a zatim dodajte više kada budete imali više kopija. Bilteni i novine se mogu izrađivati na lokalnom nivou i mogu biti samofinansirajući. papira i težine. Postoji nekoliko načina korištenja komunikacionih sredstava na lokalnom nivou. A4 format papira se može koristiti na ofset. • Roto-papir. • Ilustracioni Papir. Kako izraditi lokalni Bilten? 1. 23 . Ovo je obloženi papir. namjerava proizvesti mjesečno pismo za sve one koji učestvuju u okolinskoj komunikacijskoj mreži – vladina tijela. CARDS Projekat «Podrška u izgradnji kapaciteta za upravljanje okolinom». je uglavnom vršeno od strane NVO-a ili projekata vođenih od strane stranih donatora. Savjetuje se 80 gramski papir. Može se isjeći na različite veličine. Dolazi u bijeloj boji i može se natapati bilo kojom bojom. Deset grama teži papir može napraviti veliku razliku na konačnom proizvodu i obično košta malo više. kako bi se prikupile i raširile vijesti i saznanja. Kako okolina bude postajala sve veći prioritet na političkim i javnim agendama tako će nadležni organi morati više na tome raditi zajedno sa okolinskim organizacijama. pošto se štampa na obje strane. Format i štampanje Ovo može naširoko varirati i zavisi od štamparskih postrojenja koja su dostupna na lokalnom nivou.2 Bilteni i novine Ovo je efikasan i ekonomičan način širenja informacija. ali se jako rijetko koristi na širokom formatu (kao na primjer za Panoramske Novine) pošto je ova veličina prevelika i nepraktična za rukovanje. ukoliko se obezbijedi oglašavanje koje može pokriti troškove njihove izrade. agencijama i NVO-ima kako bi se inicirala dvosmjerna komunikacija o okolinskim pitanjima. ali proizvodi elegantniji efekat. reizografu. Skuplji je. Prikupljanje i širenje većine informacija koje je do sada rađeno.1 Komunikaciona sredstva koja se mogu koristiti u lokalnom kontekstu Informacije o okolinskim pitanjima trenutno nisu lako dostupne. Ima laganiju teksturu i stoga je neophodna veća težina. interesne strane i druge zainteresirane. 7. koji ima sjajan izgled i osjećaj. • Ofset Papir. a koja se mogu izfinansirati Vašim budžetom. ponekad se isjeca na A4 format. kroz Observatorij koji se trenutno uspostavlja. Najuobičajenija veličina koja se koristi za biltene jeste tabloid formata (dnevnog lista malog formata – A3 format otprilike). što je obično najjeftinije. kao što je to nekad bilo u BiH. što ne poboljšava izgled konačnog proizvoda. A4 format sa dvije strane ili A3 format presavijen na A4 format. Izaberite najbolji kvalitet koji Vam je dostupan.LOKALNE KOMUNIKACIONE INICIJATIVE 7. Kroz tanji papir će se sve providjeti.

malim odstupanjima od normi se dodaje na interesu i karaktera publikacije. • Pokušajte ne miješati previše različitih oblika slova. jer bi on trebao biti isti na svakom letku. e-mail-om. Jednostavna lokalna anketa će proizvesti više nego dovoljno vijesti za jedan bilten i to će takođe biti i vijest koja je relevatna za lokalne građane. Ne moraju uvijek biti velika slova – mogu i mala i velika slova – već ono što je čitljivije s obzirom da je lakše prepoznati određene oblike riječi. zbog njihovih mišljenja i briga. Naslovi ne moraju biti na vrhu priče. čitalac može vidjeti da namjeravate nastaviti sa izdavanjem. uvjerite se da ste zadovoljni sa naslovom. sve nadležne vlasti. bilo da se radi o nekoj određenoj stvari ili više uopšteno. 2. Koristite jedan font (najviše dva) i mijenjajte ih 24 . Nevedite detalje o svim načinima dostavljanja povratnih informacija. itd.• Veličina – Najmanji. odlučite koliko ćete stavki postaviti na jednoj strani. Ukoliko namjeravate da izradite serije letaka. Koordinacioni odbor za okolinu. • Smislite privlačne naslove i boldirajte ih što je moguće više – Ukoliko je naslov dosadan. web stranicom. Sadržaj • • • • Odlučite koliko predmeta/priča/poruka želite raširiti na Vašu ciljnu publiku. • U gornjem desnom uglu stavite «Broj izdanja». Ukoliko odlučite da ne dijelite svaku priču sa linijama onda ih možete staviti u kutije – ili ukoliko Vaša publikacija zadržava formu stvarnog novinskog lista. Da biste dobili različite efekte ne morate mijenjati fontove. Na to se uvijek skreće pogled pri prvom pogledu na publikaciju. čitalac se neće truditi da nastavi čitati ostatak letka. Ostavite dosta prostora za glavnu priču. POVRATNE INFORMACIJE – Uvijek pozovite čitaoca da Vam iznese svoje poglede. postavite stavke u kolumne sa jakim podnaslovima. • Sljedeće. Postavite dobro definisanu liniju tako da se priče ne stapaju zajedno. NVO-e i interesne strane. mogu se poravnati u desno ili u lijevo. obično na gornjem lijevom uglu. Napravite šablon koji će odgovarati broju priča na formatu biltena koji ćete koristiti. • Korisni savjeti pri pisanju biltena • Izaberite boldirani naslov. Onda povećavate veličinu ako imate više kopija i izvora. što je 4 stranice ili jedan list A4 ofset formata papira koji čini samo 2 stranice. Naprimjer 4 stavke na jednom listu A4 formata. Ovo će stvoriti jaku impresiju u konzistentnosti. Koristite sve dostupne izvore informacija – Observatorij. faksom. sa ravnomjerno raspoređenim tekstom. i na taj način zbunjuju čitaoca. itd. jedan list biltena tabloid veličine.

bold italic. zdravstvo. ali lokalnoj vlasti omogućava jednostavan način kontaktiranja nekih od najbitnijih interesnih strana. ako štampate letak bez korištenja crne tinte (npr.korištenjem verzija italic. Crvenu ili plavu) pokušajte ne koristiti fotografije – plave ili crvene slike ljudi nisu prihvatljive oku. Štampanje i distribucija • Jedan od najlakših načina da se distribuira bilten jeste e-mail-om. karikature. Postavljanjem «zabavnog» grafika u nekoj stavci koja se odnosi na lokalno pitanje ne trivijalizuje stvar. biblioteka i bilo kojih drugih prigodnih javnih mjesta. Ovo zahtijeva trud. Takođe neke novine vrše dostavu od kuće do kuće za jako nisku cijenu. NVO-e. kako bi se smanjili troškovi. na primjer obrazovne institucije. ovo zahtijeva email bazu podataka koja se treba prikupiti. banaka. Da se distribuira bilten. onda bi trebalo biti u jednoj boji – crnoj. 3. Vaš štampar će vas o tome moći posavjetovati. Ne želite izgubiti dragocjen prostor sa pozadinom koja se direktno ne odnosi na priču. ali na obojenom papiru. • Ponekad umjesto pisanja paragrafa pokušajte postaviti stavke poprijeko korištenjem uvodne rečenice koja vodi ka određenim paragrafima – kratke. odsječne rečenice koje tačno ocrtavaju odvojene stavke. Takođe. Međutim. • Grafika – to mogu biti obični linijski crteži. • • 25 . Već ćete imati dobru ideju o stavkama koje koristite. • Trebate li napisati i dodati tekst. To takođe znači da se ne zahtijeva štampanje. bold. itd. crtane animacije ili loga. ukoliko fondovi to dozvoljavaju – mogu se razaslati poštom ili se mogu ubaciti u najpopularnije lokalne novine – obično za jako mali ili nikakav trošak. Ne pravite premala slova. Bilteni bi se trebali nalaziti na informacionim pultovima lokalnih vlasti. pošta. Trebale bi biti kratke i elegantne. kompanije koje obezbjeđuju stručne usluge koje su potrebne za okolinske procjene. Ukoliko je neophodno štampanje. pružajući čitaocu najviše moguće informacija korištenjem najmanjeg mogućeg broja riječi. Da biste dodali varijaciju možete štampati crnom tintom. fotografije. Veličina slova u uvodniku prosječnog lista je onoliko mala koliko to budete mogli izvesti. ali one bi trebale biti napisane tako da se uklapaju u prostor . to jednostavno čini da čitalac poželi nastaviti čitati i dalje – nadamo se! Budite oprezni kada koristite fotografije. čak i obični tip izgleda dobro kad se malo uveća.ne stisnute ili razvučene. štampanje na obe strane na bojenom ofset papiru od 80 grama kako bi se isticalo. Postarajte se da su postavljene na pravo mjesto. a zatim možete završiti konciznim zaključkom – moguće je i pitanjem kako bi se čitalac ostavio u razmišljanju. Ne pravite grafike prevelikim – ne bi trebali dominirati publikacijom.

štampanim. izdavača. Letci – I oni bi takođe trebali biti upućeni na samo jedan predmet. Ponedeljak je rok za izdavanje publikacije četvrtkom). tako da se može izgraditi odnos povjerenja između lokalnih vlasti i lokalnih medija. ili daju pitanja i odgovore. štampani u crnoj boji na različitom bojenom ofset papiru. a mogla bi se napraviti i redovna mjesečna kolumna u njegovim novinama pomoću koje se mogu širiti vijesti iz oblasti okoline u lokalnoj oblasti. iako ovo još uvijek nije dostupno u BiH i može biti pretjerano skupo. i proizvođača sa imenima i e-mail adresama. radijskim. trebala bi se održati pres konferencija (detalji u odjeljku Vještine komunikacije) za sve lokalne medije. Koordinator za komunikacije bi trebao upoznati sve lokalne novinare i izdavače. Korištenjem recikliranog papira za okolinska pitanja. Rokovi – U slučaju sedmičnih novina rok je. • • 7. TV i časopisima. Kako se aktivnosti u oblasti okoline stalno povećavaju. i trebali bi se maksimalno koristiti grafici i fotografije kako bi se ilustrirale ključne poruke. bi se trebale prikupiti tako da se informacije mogu lako i brzo širiti na njih. uobičajeno. S obzirom na rokove večernjih novina teško je osigurati da se saopštenje za javnost koje je namijenjeno za objavljivanje u određenim večernjim novinama u stvari koristi veče prije. Njihova proizvodnja bi trebala biti jednostavna i jeftina. dva ili tri dana prije izdavanja publikacije (npr. Flajeri – su jednostavni letci sa jednom porukom koji bi se proizvodili na sličan način kao što se radi izvještaj o stvarnom stanju. tako da se nalazi na odgovarajućem novinarskom odjelu kada oni stignu na posao.3 Izvještaji o stvarnom stanju i letci • Izvještaji o stvarnom stanju – Oni uzimaju određenu temu i objašnjavaju u seriji zaglavlja. Ukoliko će proizvodnja letka biti masovna onda se mogu dobiti dobre ponude i za štampanje u boji na iliustracionom papiru. • • • • 26 .7. odnosno na veoma jednostavnom jeziku prezentiraju detalje o nekoj temi. kad god se stvori neka vijest trebala bi se pružiti prilika ključnim akterima na lokalnom nivou da daju intervjue svim lokalnim medijima. trebalo bi se pripremiti saopštenje za javnost (Pogledajte odjeljak Vještine komunikacije) i ukoliko je senior glasnogovornik ili određeni gost na raspolaganju. Lokalni mediji se nastavljaju razvijati u BiH i to bi se trebalo maksimalno iskoristiti. • Lokalne baze podataka novinara. Kada se desi neki veći događaj.4 Korištenje medija što je više moguće Slobodan publicitet. Vrijedno je truda lokalnog koordinatora za komunikacije da ubijedi izdavača lokalnih novina da obezbijedi najviši mogući profil okolinskog aktera u lokalnoj vlasti.

27 . Tekuće vježbe javnih konsultacija su sada takođe neophodne u kontekstu procjene uticaja na životnu sredinu.5 Vođenje radionica i seminara Veoma bitan dio komuniciranja na lokalnom nivou jeste da se ukratko informišu interesne strane o okolinskim pitanjima. i investitore i postojeće biznise o njihovim obavezama prema okolinskom zakonodavstvu. Svi detalji o tome kako se trebaju voditi ovi događaji su objašnjeni pod Odjeljkom Vještine komunikacije. Sekundarna okolinska legislativa će uskoro biti spremna za javne konsultacije i zbog toga će biti neophodno da se organizuju radionice i seminari tokom narednog perioda.7.

itd.1 Radionice i informisanje Radionice bi se tebale voditi na interaktivan način. povećava se uticaj i daje se učesnicima šansa da bolje razumiju koncepte i njihovu primjenu. itd. a ne interno osoblje. Svaka lokalna vlast će morati organizovati ovakve događaje kao dio vježbe javnih konsultacija na sve češćim osnovama. Inicijalne pripreme: • Interaktivna radionica je opšta karakteristika • Tematski problemi koji se trebaju staviti na dnevni red seminara. Na ovaj način proces komunikacije postaje lakši usljed simultane upotrebe 3 komunikaciona kanala i direktnim uključivanjem učesnika u proces.učesnicima. Sljedeće napomene će poslužiti kao korak po korak vodič za one koji ove događaje moraju organizovati bez vanjske pomoći i takođe se mogu koristiti kao vodič za buduće organizatore. Ukoliko se radionica organizuje za članove javnosti. .VJEŠTINE KOMUNIKACIJE – ORGANIZACIJA 8. Pripremite program za radionicu koji uključuje vrijeme i mjesto radionice i predmeti koji će njome biti pokriveni.) i sredstava obučavanja (video projektor.pitanja i odgovori. ekran. ili na primjer ako je radionica za lokalni biznis sektor da se pošalje lokalnoj Privrednoj komori. • Slajdovi. jedna kopija za svakog učesnika seminara • Dodatni informacioni materijali. Treneri će se uzimati iz redova lokalnih eksperata za okolinske procese i okolinske projekte.). • Flipčart. koje odgovaraju principima učenja za odrasle osobe. sesije . grafoskop. Organizacija nekih radionica će se ponekad raditi uz pomoć eksperata. Iskoristite bilo koje dostupne podatke u bazi podataka okolinske mreže komunikacija radi distribucije pozivnica. itd. 28 . video prezentacije. i pošaljite sa pozivnicama za učešće . trebaju se prodiskutovati i o njima odlučiti • Da se definišu i pripreme studije slučaja • Pripreme aplikacije • Primjeri i pomoćni materijali prikupljeni • Pripremljeni upitnici Kapaciteti na mjestu održavanja: • Veoma dobro opremljene prostorije sa logističke i akustičke tačke gledišta • Grafoskop. • Podrška za obuku (odštampani materijali). takođe pripremite oglas za radionicu koji se može objaviti u lokalnim novinama. korištenjem modernih tehnika (rad u grupama. prezentacije od strane učesnika. flipčart.

Pomoćni materijali Koja god vizuelna sredstva koristite. na video BIM-u (preko video projektora). Ilustracije se takođe mogu pripremiti korištenjem debelih markera na flipčartu ispred Vas i ključne riječi se mogu napisati na flipčartu u toku prezentiranja na sesiji. Učesnici radionice se zatim dijele u grupe. Ukoliko postoji baš za trening odvojena prostorija onda je to od velike koristi. sa ne više od 10 ljudi u svakoj grupi. Kafe pauze i pauze za objedovanje bi se trebale održavati u različitim prostorijama od Vaše radne. odnosno da li ćete pripremiti slajdove koji će se koristiti na grafoskopu. Samo mali procenat publike će prepoznati Vaše poruke u okviru tabela. Ukoliko vam nije dostupan Microsoft program. ali gotovo svi će ih prepoznati preko dijagrama. Trener bi trebao predstaviti realističan scenario za učesnike u publici. onda trebate pripremiti naslove i podnaslove u power point-u u vidu slajdova. Takođe. kao što su npr.Power Point i vizualna prezentacija Ko god da su učesnici radionice. se takođe može dati učesnicima za njihove dugoročne reference. Jako su važni i dobra provjetrenost i razumna temperatura . Prostorije kakve se obično nalaze u opštinskim zgradama sa stilom pozorišta ili velikih stolova. Dodatni materijal. kada pripremate Power Point prezentacije pokušajte izbjeći tabele sa mnogo podataka. Jednom kad definišete Vaše zabilješke za nastavu o predmetima o kojima je odlučeno iz sadržaja programa. Ovo se može uraditi i korištenjem slajdova ili flipčarta. na primjer. obezbjeđujući pozadinu i okolnosti pod kojima se određena radnja treba preduzeti kako bi se završio zadatak ili rješio problem.hladne prostorije podstiču pažnju učesnika. Svakoj grupi/udruženju se daje scenario i trebaju 29 . a jedan član grupe bi trebao biti postavljen za vođu grupe. Mnogo je lakše da se objasni kako da se popuni neki obrazac ukoliko je on prikazan na ekranu ispred publike. s tim da nisu prigodni u slučaju kada se svi učesnici ne mogu vidjeti. pobrinite se da svi imaju dobru vidnu sliku i da imaju čašu vode na svom stolu. To zavisi i od tipa projektora koji je dostupan na mjestu održavanja radionice. oni se mogu pripremiti na drugi način obrade riječi ili nekim drugim kompjuterskim paketima. ukoliko je to moguće. brošure ili letci. Studije slučaja Ove vježbe su napravljene kako bi svi koji prisustvuju radionici aktivno učestvovali i razmišljali kako bi rješili problem u njihovim okolnostima. Mjesto održavanja i prostorija Preferira se centralna lokacija za osobe koje će prisustvovati sesiji. jako je važno da se uradi prezentacija na što je moguće jasniji način i korištenjem vizualnih pomagala. Umjesto toga koristite lijepe dijagrame o istim podacima. a tople i sparne prostorije povećavaju šansu da Vam učesnici zaspu! Kada postavljate prostoriju koristite pozadinu koja prezentira okolinsku poruku koju promovišete ukoliko je to moguće. Time ćete postići bolji efekat. svaki slajd ili strana se treba iskopirati i obezbijediti za svakog učesnika. koji će to sa sobom nositi i tako imati cijeli rezime sesije. ili na disketi preko laptopa. Prostorije bi trebale sadržati stolove za kojima bi učesnici sjedili i takođe bi se trebale obezbjediti olovke i papiri.

Informisanje bi trebalo biti interaktivno. 30 . Vizuelna pomagala bi se trebala pripremiti na isti način kao za radionicu. a na njegov centar bi se trebao staviti cvjetni aranžman. Prekrivač za sto bi se trebao postaviti na vrh stola (noge mogu odvraćati pažnju). Onda se cijela grupa ponovo okuplja i vođa tima svake grupe izvještava grupu o scenariju koji im je zadat i koje radnje oni namjeravaju preduzeti. Može se obratiti velikom broju ljudi u jako kratkom vremenskom prostoru. 8.se uzeti razdvojene prostorije. Mogu biti organizovani za pozvanu publiku ili otvoreni za javnost.2 Lista provjere opreme Pomoćni materijali Postolje za flipčart Flipčart Slajdovi Grafoskop Laptop LCD Projektor (Video BIM) Mikrofoni Pult Stolnjak Cvijeće za glavni sto Mineralna voda Čaše Keksići Papir Olovke Makaze Selotejp Heftalica Bedževi sa imenima 8. i trebala bi se nalaziti iza govornika.3 Informisanje Ukoliko postoji potreba da se prošire informacije o jednom predmetu na ciljnu publiku na specifičan način onda bi informisanje predstavljalo mnogo pogodniju varijantu od radionice. • Mjesto održavanja treba biti pripremljeno. onda postavite obimnu studiju slučaja na kraju prvog dana o kojoj bi se zatim izvještavalo narednog jutra.4 Seminari i konferencije Predstavljaju vrstu informisanja koja se vrše tokom cijelog dana ili nekoliko dana. a obično pokrivaju mnoge teme jednog sveobuhvatnijeg predmeta. 8. Ukoliko je publika velika onda bi bilo bolje da sjede u prostoriji pozorišnog tipa nego u prostoriji tipa učionice. Ovo stavlja akcenat na takmičenje između grupa u cilju izrade najboljeg rješenja koje bi se prezentiralo. kako bi se diskutovalo koje radnje će preduzeti da se prezentira scenario (dozvolite najmanje 20 minuta). Ukoliko radionica traje duže od jednog dana. dosta vremena bi se trebalo odvojiti za pitanja i odgovore iako obično nema dovolljno vremena za prezentaciju studija slučaja. Na pozadini prostorije bi se trebala postaviti ključna okolinska poruka koju promovišete.

• I POSEBNO – ljudi uče stvari koje su ponovljene nekoliko puta – istraživanja pokazuju da ukoliko osoba nešto čuje samo jedanput postoji 10% šanse da to pamti godinu dana nakon toga. Treba biti i nekoliko pomoćnih radnika domaćina koji bi prenosili poruke i odvodili učesnike u prostorije za rad po grupama kada je to neophodno. Ukoliko su informacije koje se šire za najveću moguću publiku. trebalo bi se odlučiti da li da se tamo održi i pres konferencija. gdje oni mogu ostaviti i svoje stvari i da im to bude mala baza. ako čuju tu istu poruku 5 puta njihovo sjećanje se povećava na 90%. Ukoliko su mediji samo pozvani da prisustvuju seminaru onda saopštenje za štampu treba biti napisano i potkrepljeno pomoćnim materijalom i naravno uručeno medijima. 6. 5. Jedna osoba će biti organizator konferencije i vodiće budžet i logistiku konferencije. barem jedan od govornika je osoba koja može dati izjavu medijima. Treba se srediti mala prostorija sa osvježenjem za govornike. Tehničar bi trebao uvijek biti pri ruci kako bi postavio opremu dan prije održavanja i vodio računa o eventualnim problemima do kojih može doći tokom dana. Najmanje jedna osoba treba dočekivati učesnike. 4. 31 . možete ih koristiti da ilustrujete ključnu poruku na različitim zidovima prostorije. svako uređenje mjesta održavanja seminara i opreme. izrada i štampanje pomoćnih materijala za sve učesnike. Unaprijed se treba odrediti osoba koja će predsjedavati seminarom i treba imati pripremljen dnevni red za predsjedavajućeg (pogledajte Odjeljak sastanci). Nekome se treba dati odgovornost da se brine o potrebama medija u toku dana (za dalje detalje pogledajte Odjeljak Pres konferencija). Na dan održavanja ova osoba će biti glavni koordinator.• • • Takođe. zamoliti ih da se registruju i dati im foldere sa pomoćnim materijalima i bedževe sa imenima. 2. Kada se organizuje ovakav seminar ili konferencija jedna od najbitnijih stvari koja se mora imati na umu jeste da se nikad ne štedi na osoblju: 1. Seminar će se vjerovatno održati u konferencijskom centru ili hotelu ili javnoj ustanovi i sva logistika i poslužiavenj jela i pića se treba unaprijed organizovati. ako imate pripremljene postere za seminar/konferenciju. (Zelena soba). uključujući program. • Uče najbolje kroz praksu i diskusiju o tome šta uče. 3. Biće potrebna osoba koja će se brinuti o govornicima na dan održavanja seminara. Seminar može biti otvoren za medije. Jedna osoba treba voditi računa o medijima. Ukoliko je to slučaj. • Najbolje uče u neformalnom i relaksirajućem okruženju. 8. opskrbljivanje govornika sa svim potrebnim i staranje o njihovim zahtjevima. • Ljudi trebaju nove podsticaje svakih 10 minuta – te mijenjajte Vaše predavanje povremeno.5 Biti trener Neki korisne napomene: Vrijedi zapamtiti da: • Ljudi uče samo ako to žele.

dijagrami. • Osjećanja – uključujući emocionalne odgovore kao što su na primjer bol. Idealno okruženje za predavanja na treningu će uključivati: • Odgovarajuća audio-vizuelna oprema • Dovoljno velika prostorija • Komforan namještaj – stolice. stolovi. U SVAKOJ FAZI OSTAVITE DOVOLJNO VREMENA ZA PITANJA I ODGOVORE. izvanredne ili zapanjujuće stvari. Vaš glas je Vaše najvažnije sredstvo u obuci: • Govorite onima na kraju prostorije • Mijenjajte ton Vašeg glasa • Pričajte sa naglašavanjima i dramom • Ponavljajte ključne fraze 32 . itd. • Upamtimo stvari koje su zadnje što nam neko kaže. • Upamtimo stvari koje su ponavljanje ili ponovo pregledane. • Slušne – pričanje. itd. grafici. prikazi. praćene trenerovom demostracijom. tako da možete o tome diskutovati nakon posljednje sesije ili tokom faze evaluacije. diskusija. • Dobre usluge pisanja • Sobna temperatura u prosjeku na 18º C • Dobro prozračena prostorija • Kafa i lagan ručak • Prirodno dnevno svjetlo Standardna struktura: • Objašnjavajte • Demonstrirajte • Vježbajte • Vodite i ispravljajte • Ovo uključuje objašnjenje nove vještine. muzika. ljutnja. pitajte učesnike da dalja pitanja napišu na papir.Ljudi neke stvari uče bolje od ostalih: • Upamtimo prvu stvar koju nam neko kaže. • Pamtimo neobične. • Pamtimo stvari koje su međusobno povezane. • Započnite sa uvodnim «razbijanjem leda». Onda ljudi koji se obučavaju imaju šansu da uvježbavaju vještinu prije nego što dobiju povratnu informaciju o svom trudu. Na primjer pitajte ljude koji se obučavaju čime se bave šta očekuju da će dobiti od ovog treninga. Dodatno ukoliko je vrijeme za sesiju kratko. moramo se pozivati na različite emocije: • Vizuelne – slike. Kako bismo mijenjali naše predavačke stimuluse.

sporo za naglašavanje i kontrolu) Izbjegavajte manirizam kao na primjer: • Igranje sa novcem u svom džepu • Hodanje kao tigar! • Konstantno ponavljane verbalne fraze • Pokušajte isključiti svoj mobilni telefon i telefone ljudi koji se obučavaju. prikladna i neće biti prekida kao što su na primjer telefonski pozivi.6 Sastanci Postoje različite vrste sastanaka. prva stvar koja se treba definisati u toku priprema jeste ko će biti Predsjedavajući. Rezervišite prostoriju koja je komforna. Organizator. Ukoliko je sastanak jedan od redovnih onda će se datum narednog sastanka odlučiti na kraju prethodnog sastanka. Koristite humor ako možete 8. Koristite ton svog glasa za dodavanje akcenta 6. Uključite sve ljude u diskusiju tokom predavanja. Ukoliko je broj učesnika mali prednost se daje okruglim stolovima. koji je često i sekretar predmetne grupe. • Prije sastanka se treba definisati njegova svrha i treba se postaviti pitanje da li će svrha sastanka biti postignuta kroz njegovo održavanje. Pokažite ih! 1.• Mijenjajte brzinu govora (brzo za uzbuđenje. Koristite govor tijela kako biste naglasili ključna pitanja 5. Trebate biti malo nervozni 3. Treba imati nekoga ko drži kontrolu nad sastankom. Držite sesiju Vašeg treninga najjednostavije što je moguće 11. 8. a ta osoba je poznata kao Predsjedavajući. Koristite dramatične pauze kako biste ostvarili efekat 7. ali svi oni trebaju postojati radi određene svrhe. Oni koji prisustvuju sastanku trebaju sjediti tako da čuju i vide jedni druge. 10 glavnih savjeta za trenere – Nemojte ih samo reći …. Koristite svoje zabilješke – ne skripte 2. Budite sve vrijeme entuzijastični 9. 33 . Gledajte u oči kada se nekome obraćate. Ne brinite o tehničkoj tačnosti 10. Ukoliko se određena grupa ljudi sastaje prvi put. uključivati ljude koji međusobno komuniciraju. Ukoliko se radi o sastanku grupe koja se sastaje na redovnoj osnovi onda vrsta rada neće mnogo varirati. bi trebao blisko sarađivati sa predsjedavajućim tokom cijelog procesa. • Korak-po-korak vodič: • • Definišite datum. Trebate prikazati dobru izvedbu kao trener 4. Ukoliko je broj učesnika veliki predlaže se pozorišni stil sjedenja.

Nakon toga pripremite dnevni red i pošaljite ga osobama koje tom sastanku prisustvuju. 7. koji će se održati u prostoriji 403 zgrade Opštine Kakanj. juna 2004. onda zabilješke na dnevnom redu predsjedavajućeg moraju biti konstruisane na način da postignu zahtjevani ishod. 2. 34 . Operativni komitet za okolinu Opštine Kakanj Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete sljedećem sastanku Operativnog komiteta za okolinu Opštine Kakanj. Samo predsjedavajući treba imati kopiju cijelog dnevnog reda. Predsjedavajući treba na prvi pogled znati svaki pokret koji treba napraviti kroz svaki korak sastanka. u četvrtak 08. 4. Susan Smith Sekretar Važnost dnevnog reda predsjedavajućeg Sastav dnevnog reda predsjedavajućeg može odrediti uspjeh sastanka. Molimo Vas da nam preporučite ako imate neka pitanja koja biste željeli postaviti u okviru dole navedenog dnevnog reda ukoliko ne možete prisustvovati sastanku. 6. Ukoliko je sastanak eksterni onda se moraju uključiti skraćene verzije biografija govornika gostiju u okviru dnevnog reda. Šema tipičnog dnevnog reda. Predsjedavajući treba svima na početku poželjeti dobrodošlicu za prisustvovanje sastanku i zahvaliti na kraju sastanka. Otvaranje sastanka i uvodne riječi predsjedavajućeg Zapisnik sa prethodnog sastanka Pitanja nastala iz zapisnika Emisije iz elektrane Rizik po zdravlje od prašine za radnike Fabrike cementa Napredak po pitanju alternativnih fosilnih goriva Ostala pitanja Vrijeme i mjesto održavanja narednog sastanka. Ukoliko je sastanak poslovni.• Sa predsjedavajućim se treba dogovoriti o stavkama koje će biti pokrivene dnevnim redom. Stoga organizator sastanka treba jako blisko sarađivati sa predsjedavajućim kako bi se napravio dnevni red koji zadovoljava njegove potrebe i ciljeve sastanka. 8. 5. 3. pružajući najbolju moguću obavijest. S poštovanjem. Dnevni red 1. Skraćene verzije se mogu dati drugim osobama koje sjede za stolom. Svi detalji koji mogu zatrebati predsjedavajućem moraju biti napisani u njegovom dnevnom redu. Poštovani. Treba ostaviti prostora predsjedavajućem da pravi zabilješke kako uvodi pitanja i odgovore. godine sa početkom u 08:00.

• Nacrt saopštenja za javnost bi trebao biti finaliziran. • Glavni sto bi trebao biti pokriven i sa na njemu ili pored njega postavljenim pultom. a zatim poslan na kopiranje. Novinari moraju osjećati da je to bio događaj vrijedan truda. sa priloženim dnevnim redom za naredni sastanak. vodom i čašama za svakog govornika. ZAPISNIK – Predstavlja zapis sa sastanka. cijelu diskusiju. najbolje je ako su govornici i novinari na istom nivou. Trebale bi se održavati samo ukoliko vlast ili ministarstvo za okolinu ima stvarne vijesti koje treba raširiti. Pripreme • Učesnici – Predsjedavajući Pres Konferencije. već treba osigurati da svi učestvuju u diskusijama. a drugi za kafu i kolačiće. rezultirajuće radnje donesenih odluka i od koga se zahtijeva da preduzme te radnje.7 Pres konferencija Ovdje sada vlast ili ministarstvo za okolinu predstavlja sebe medijima a takođe i zemlji uopšte i njene suštinske pripreme su najbitnije. glavni sto i prostor za prijem. Ne treba samo on pričati. Prostorija ne treba biti prevelika. Jedan za knjigu za upisivanje (registrovanje) i folderima za medije. • Sadržaj govora bi trebao biti definisan i bilo kakva vizuelna sredstva se moraju potvrditi. osigurati da se sastanak vodi na vrijeme i zadovoljava sva pitanja. mikrofonima. Ukoliko se traži doslovan zapisnik. Treba sadržati pregled diskusije.Predsjedavajući mora kontrolisati sastanak cijelo vrijeme. odnosno zapis svega što je rečeno. • Pozadina sa logom i sloganom mora biti postavljena iza glavnog stola. osiguravajući da ne bude dominacije samo nekih članova. Uradite realnu procjenu broja novinara koji će vjerovatno prisustvovati konferenciji. sa velikim prolazom u sredini i na drugoj strani kako bi TV kamere i svjetla mogli biti postavljeni. Mjesto održavanja – Posebna pažnja se treba posvetiti veličini mjesta održavanja. govornici – obično 2 ili 3. već dovoljno velika da primi novinare i kamermane. eksperti za predmet pres konferencije iz ministarstva za okolinu ili vlade ili neki drugi ekspert. Predsjedavajući treba voditi diskusiju. Raspored – • Ukoliko postoji bina ili platforma koja nije previsoka onda se može iskoristiti. držati je u toku sa dnevnim redom. • Prostor za prijem bi se trebao postaviti sa dva prekrivena stola na ulazu u prostoriju. Jedan od najlakših načina da se vodi zapisnik jeste da se napravi kopija dnevnog reda predsjedavajućeg sa prazninama ispod svake stavke da možete samo unositi detalje u ove praznine. ali uopšteno. • Tačan broj stolica koje su prikladne veličine treba biti postavljen iza stola. Zapisnik se treba distribuirati svima koji su prisustvovali sastanku. 8. sastanak se treba snimati pomoću diktafona. Stolice za novinare bi se trebale postaviti u pozorišnom stilu – (uvijek je nekoliko stolica bolje nego previše – prostorija uvijek mora izgledati kao da je preplavljena članovima medija). 35 .

Ovakve stavke bi se trebale štampati standardnom formom jednog prostora između redova Uvijek uključite datum i mjesto saopštenja na saopštenju za javnost. Ukoliko nije neposredno saopštenje. Nakon toga im treba ponuditi kafu. dobar naslov treba ubijediti primaoca da stvarno pročita tu priču Idealno bi bilo da se saopštenje distribuira na specijalno dizajniranom papiru za saopštenja za javnost 36 • • • • • • . praveći efekat rezimea cijelog saopštenja Koristite citate u saopštenju nakon što se uvjerite ko ih je tačno naveo: pokušajte koristiti citate u prvom paragrafu ili drugom paragrafu članka. kako biste «upecali» čitaoca Koristite jednostavan jezik: žargon i skraćenice se trebaju izbjegavati Saopštenje za javnost treba biti otkucano korištenjem duplog prostora između redova teksta i širokih margina: ovo dozvoljava uredniku da ispravi ili izbriše određene stavke iz saopštenja za javnost ukoliko je to potrebno.sve mora biti pokriveno u saopštenju Prvi paragraf saopštenja mora sadržati sve bitne informacije: izradite poruku koju pokušavate prenijeti zajedno sa najvažnijim dijelom priče i uključite ovo u prvi paragraf. Očekivana pitanja od novinara na određenu temu se trebaju prodiskutovati i treba se odlučiti ko od govornika će odgovarati na koja pitanja. Pres konferencija nikad ne bi trebala trajati duže od pola sata. • Predsjedavajući i govornici bi trebali ući na ugovoreno vrijeme započinjanja i odmah započeti. Dnevni red ili zabilješke nikada ne bi trebale biti ostavljene na glavnom stolu na pres konferenciji. dok će novine najvjerovatnije izabrati neki svoj naslov. veća je vjerovatnoća da će koristiti taj članak Na kraju priče otkucajte riječ «KRAJ»: ovo pojašnjava gdje se saopštenje za javnost završava i gdje započinje nova informacija Može biti neophodno da se daju dodatne biografske informacije na kraju saopštenja. Zamolite ih da se potpišu u već pripremljenu knjigu za registraciju i dajte foldere koji sadržavaju saopštenje za javnost i bilo kakvu drugu relevantnu literaturu.8 Saopštenje za javnost Osnovni principi pri pisanju saopštenja za javnost:• • • • • Ko. 8. Čineći posao novinara lakšim. onda se mora odlučiti ko i na koji način treba da odgovori novinaru koji postavi to pitanje. i to bi trebalo imati formu zabilješki urednika. Dnevni red predsjedavajućeg treba biti pripremljen i kopija data svakom od govornika. gdje i zašto . imajući na umu da će kamermani doći barem pola sata prije započinjanja pres konferencije. • Na taj dan • Organizator bi trebao pozdraviti novinare kada stignu. onda ne morate Kontakt osoba i broj bi se uvijek trebao pojavljivati na saopštenju za štampu u slučaju da novinar koji je zadužen za tu priču treba dodatne informacije Koristite živopisno ili maštovito zaglavlje na saopštenju za štampu. šta.• Redoslijed vođenja bi trebao biti izrađen za dnevni red predsjedavajućeg. Ukoliko postoji bilo kakva slaba tačka iz prošlosti ili se tek očekuje u budućnosti. pošto im treba vremena da postave svoju opremu.

i rezultati će biti dovoljno dobri! Približite se predmetu. Idealno bi bilo da svako saopštenje za štampu bude propraćeno fotografijom ili da se medijima prezentira saopštenje sa odgovarajućim foto mogućnostima. Držite se jednostavnih pravila i učinićete život primaoca mnogo lakšim: novinari primaju desetine saopštenja za javnost svakodnevno. 37 . ukoliko ne možete dobiti profesionalca. pitajte nekoga ko je veoma dobar fotograf da Vam napravi fotografiju. koncizni i interesantni onda će to najvjerovatnije rezultirati pozitivnom reportažom. Ukoliko se proizvodi fotografija koja bi pratila saopštenje za štampu. Slika Vašeg glasnogovornika sa biljkom koja izrasta iz njegove glave ili pored znaka «Izlaz u slučaju nužde» nije najbolja stvar koja se može koristiti Pokušajte i osigurajte da je predmet slike interesantan i dramatičan: (akcija uvijek više govori od riječi) Fotografije bi trebale biti urađene napolju kad god je to moguće: prirodno svjetlo proizvodi bolje fotografije Nemojte tek jednostavno ostaviti fotografiju bilo kome.• Distribuirajte saopštenje za javnost ručno ili e-mail-om. ukoliko su oni koje dobiju od Vas jasni. pošto je mnogo lakše pročitati originalan članak nego faksimil. trebaju se dobro sagledati sljedeće stvari: • Pogledajte na pozadinu. Fotografije – neke osnove o stvarima koje trebate i ne trebate uradite Izreka “Jedna slika vrijedi hiljadu riječi” sumira važnost foto mogućnosti. kao što je na primjer čišćenje smeća u lokalnom parku. jasne slike sa jednim ili dva nasmijana lica su efikasnije od gomile udaljenih tačaka Idealno bi bilo da se fotografije obezbijede u crno-bijelom i color formatu: porast korištenje kolor formata ne znači da će dobar kvalitet kolor fotografije biti dovoljan u većini prilika (crno-bijeli film je ponekad teško razviti brzo) Pošaljite dosta fotografija što dozvoljava primaocu da odabere sliku koja po njihovom mišljenju najbolje ilustruje priču i uklapa se u dostupni prostor Uvijek propratite fotografije sa kratkim opisom. Foto mogućnosti mogu imati mnogo formi: posjeta dobro poznatog govornika ili proizvedena foto mogućnost. morate zapamtiti da trebate u potpunosti sarađivati. šta će se pojaviti na fotografiji i da li to uvećava poruku saopštenja za javnost. zajedno sa listom imena i pozicijom svih koji se nalaze na snimku (čitanje s lijeva na desno kada gledate na sliku) • • • • • • • Ukoliko je lokalni medij poslao svog fotografa da pokrije neki događaj.

9 Vježbe javnih konsultacija U pogledu skorašnje legislative. Različiti načini da se alarmira i kontaktira javnost ili interesne strane u oblastima projekta koji se razmatra:0. 1. Ovi oglasi mogu biti:• Uručivani od vrata do vrata kuća i preduzeća u predmetnoj oblasti. oglasne table. Osnovni trošak primjene javnih konsultacija je odgovornost investitora. Postoji mnogo dodatnih načina na koje investitor može produžiti proces javnih konsultacija. Sredstva komunikacije koja se koriste uključuju 0.zavisno od veličine projekta i budžeta investitora. • • • • • Entitetsko ministarstvo mora informisati opštinu u oblasti u kojoj je predloženi projekat lociran. 38 . Zavisno od veličine i prirode projekta različite procedure komunikacije mogu biti inicirane radi javnih konsultacija. Direktno kontaktiranje interesnih strana iz oblasti predloženog projekta 0. Za okolinu će to često biti u kontekstu Procjene uticaja na okolinu (PUO). potreba lokalnih vlasti da organizuju javne konsultacije će se povećavati u budućnosti. za 30 dana trajanja. u roku od 15 dana nakon zaprimanja nacrta PUO studije. Postavljanje oglasa koji pruža detalje o projektu i nerješenim javnim konsultacijama 15 dana prije započinjanja javnih konsultacija. Najmanje 30 dana se treba dozvoliti za javne komentare. uvijek osigurajte da fotograf ima listu osoba na slici i dajte im kontakt broj telefona ukoliko bude bilo potrebe za kasnijim kontaktima u toku dana. pozivajući ljude na mjesto održavanja gdje su planovi izloženi. . kao što su letci. Organizovanje javnih sastanaka na kojima se interesne strane mogu informisati i komentirati predloženi projekat. Procedure komunikacije koje će se korisititi preko medija 0. 8. itd. To bi se trebalo objaviti u najmanje jednim lokalnim novinama. treba biti osigurano tamo gdje sve interesne strane imaju pristup planovima projekta 0. Mjesto održavanja javnih konsultacija. Ali to će ponovo biti o trošku investitora.Fotografi obično moraju prisustvovati mnogim svečanostima tokom njihovog radnog dana i što možete više praktične pomoći da im obezbijedite veće su šanse da ćete osigurati njihove usluge i u budućnosti. Priprema oglasa ili pisma koji daje detalje o projektu. Saznajte šta oni žele i stopirajte druge aktivnosti dok se foto sesija ne završi. Takođe treba dati i rok za period konsultacija do kojeg se svi komentari moraju zaprimiti. Javnost mora biti informisana od strane nadležnih vlasti o nerješenoj primjeni javnih konsultacija 15 dana prije započinjanja primjene. Preporučuje se da se konsultuje javnost u svim strateškim fazama Procjene uticaja na okolinu. i bilo kakav javni sastanak koji će se održati. ali se može staviti i u nekoliko novina za nekoliko izdanja i oglasiti na lokalnim radio stanicama.

treba obavijestiti policiju o sastanku. za ovaj nije bitno da li je prostorija prevelika ali može biti kobno ako je premala. Projekcija postrojenja će takođe biti potrebna. a za to treba biti obezbjeđena prostorija. a investitor može poželjeti da koristi pozadinu ili čak da obezbijedi postere. • Na dan održavanja se uvjerite da je mjesto održavanja spremno i da će biti dovoljno vremena. Prostor za sjedenje se treba pripremiti i označiti za njih. onda se određene stvari trebaju srediti. Dodatno oglašavanje o javnom sastanku u štampanim medijima ili lokalnim radio stanicama takođe može biti pogodno. telefonski brojevi) kako bi se oni koji prisustvuju mogli nakon toga kontaktirati. audio snimanje ili video snimanje sastanka. trebaju biti iskopirane i podjeljene svim prisutnim kada se upišu u knjigu registracije. tako da postoji trajni zapis sa sastanka na koji se kasnije može pozivati. • Investitor će vjerovatno poželjeti izložiti planove. • Treba se organizovati vođenje doslovnog zapisnika i kao dodatak tome. • Treba se obezbijediti mogućnost da prisutni mogu ostavljati pisane komentare za koje žele da budu razmotreni (kartonska kutija ili glasačka kutija su pogodni). • Ukoliko je projekat velik ili kontroverzan. • Ovaj sastanak je otvoren za medije. bankama. Za razliku od mnogih drugih sastanak. predstavnici oba tijela se trebaju obratiti na sastanku. Svi pisani dokumenti koji se dobiju na sastanku bi trebali biti obrađeni zajedno sa svim procedurama. Priprema za javni sastanak Pripreme za javni sastanak su slične onima koje se odvijaju za radionicu ili seminar. • Dnevni red treba biti dogovoren između nadležnih vlasti i investitora. zajedno sa planovima. • Realna procjena broja ljudi koji će vjerovatno prisustvovati se teba uraditi. • • 39 . informacionim punktovima lokalnih vlasti. Ukoliko se predviđaju bilo kakve demonstracije. itd.Poslani poštom. Nakon sastanka:• • Zapisnik sa sastanka treba biti dostupan javnosti. 2. i treba se pripremiti kratka informacija. poštama. bibliotekama. Što se tiče sjedenja javnosti ono treba biti organizovano u pozorišnom stilu sa prolazima na sličan način kao kod pres konferencije. i rezervisati odgovarajuću prostoriju. Može čak postojati i model projekta. kako bi javnost mogla cirkulisati oko toga. adrese. • Bilo kakve kratke informacije koje investitor može poželjeti dati javnosti. Postavljeni na javnim mjestima. • Treba biti obezbijeđeno potpisivanje u knjigu registracije (imena.

učinite ga interesantnim i relevantnim za specifičnu publiku. treba se sastojati od maximalno tri stvari. on otvara komunikaciju između Vas. • Razmišljajte o publici. • Ojačajte druge članove Vašeg tima riječima – i stavom. • Kada pišete kratak pregled. Pričajte tako da Vas Vaša porodica razumije. Pronađite anegdote. Sadržaj osvaja um – ali Vaša prezentacija osvaja srca. Istraživanje • • • Kada istražujete za govor.1 Govori i prezentacije Tajna uspješnog govora leži u pripremi. citata ili priča. • Zaključak navodi publiku na odgovor koji Vi želite. • Mislite na izrečene. Inicijalna priprema Zahtjevi procedure u ovoj vrsti komunikacije je da se zainteresuje. Činjenice. dokumentaciju. kakve poruke im pokušavate prenijeti. Potražite uspješne primjere. a zatim ubacite građu. • Ključna informacija – Vaša poruka. citate. da li će biti prihvaćene? Da li je Vaš cilj – da ih informišete / ubijedite / inspirišete ili zabavite! • Znajte Vaše predmete i Vaš sadržaj. Vjerujte u to! • Znajte Vaš stav/ton. a nakon toga uključi. • Uvod je jako bitan. Uzmite u obzir koliko dugo bi govor trebao trajati i da li će biti pitanja. Koristite interesantne informacije i prikazujte obje strane argumenta. • Ukoliko je 10% onoga što ste rekli zapamćeno onda ste to uradili dobro! • Budite spremni gledati i slušati sebe – kao što to publika čini! • Budite učtivi i prijateljski nastrojeni – činite redovne kontakte očima sa publikom. prikupljajte sve dostupne informacije o određenom predmetu. priče. Pronađite relevantan humor u formi anegdota. Sve što je korišteno bi trebalo biti tačno i poticati iz vjerodostojnih izvora. 40 . • Uredite. ne na napisane riječi. Vaše publike i Vašeg predmeta. • Koncentrirajte se kada drugi članovi Vašeg tima ili grupe govore. zatim informiše.PREZENTACIJA VJEŠTINA KOMUNIKACIJE I MEDIJI 9. prvo uradite govor. • Istražite sadržaj. • Znajte Vašu poruku – i poziciju. mišljenja. uzroke i efekte. dodatne studije slučaja i razmislite šta bi od toga bilo najefikansije za ovu specifičnu publiku. praksi. Dražavnik ili Prodavac? Vlast ili Katalizator? • Znajte odgovor koji želite – generalan i specifičan! • Neka bude jednostavan. analizi i još prakse.

ali stvarno .. Stavljajte znake interpunkcije radi govora. predmet. Stvari koje se trebaju izbjegavati u tekstu:• Cviljenje: "U kratkom dostupnom vremenu". na nogama. Iznesite jake adute. Uvod/Otvaranje – uspostavljanje odnosa govornika sa publikom.Struktura govora 1. Govor bi trebao lako i logično teći da ga je lako pratiti. Pripreme na mjestu održavanja . pozabavite se sa suprotstavljenim argumentima kako bi se osigurao kredibilitet. razlozi govora. u stvari. Ukoliko se zahtijeva cijeli tekst koristite gornju polovinu A4 papira i 16 ili 17 stavki na odštampanom papiru. • Provjerite da li će prisustvovati mediji – primijetite kamere i lokacije medija." • Izvinjenja: "Nisam. • Zabilježite svaki govor – audio ili video zapisom. • Ako se koristi "idiot". serija glavnih misli – ili tema. Građa – 2 ili 3 ključne stvari. • Saznajte kakvi će biti Vaši pokreti na podijumu (sjedite na pult + Pitanja?) Takođe i odvlačenja pažnje – da li neki ljudi sjede iza Vas na podijumu? • Uvijek imajte pult ako možete. 2. parametri i pretpostavke. ne previše gaziranu. Ističite pauze. na pultu – barem jednom – na mjestu održavanja govora! • Uvijek imajte sistem za javno obraćanje. • Probavajte naglas.. • Držite se vremena – kraće nego što se zahtijeva – nešto izbacite ako bude bilo potrebno. 4.. izmjene brzine i tona. Prethodno provjerite njegovu visinu i veličinu ruba.."/ samo su me juče pitali.' 41 . vježbajte stalno nanovo sa operatorom dok se ova tehnika ne usavrši do perfekcije. Zaključak – Izvučen zajedno i vodi ka emocionalnom i specifičnom odgovoru. cilj i kratak pregled sadržaja. Segmenti bi trebali biti povezani. 3. Provjerite sistem ranije – možete li sebe adekvatno čuti? • Budite svjesni svjetala u koja ćete gledati! • Pijte vodu! Ne prehladnu – to iritira Vaše grlo. • Budite spremni da se povežete sa drugim govornicima ako to bude prigodno. povezan. 5. • Pronađite toalet na vrijeme! Tekst • Koristite papir ili kartice na koje ćete stavljati bilješke. Prekinite prezentaciju svakih 2 ili 3 minute – sa namjerom da privučete neki odgovor iz publike – ili aplauz. akcente. uključujući akreditive govornika ukoliko je to podesno. Kratak pregled – logičan. Osnova – Istorija. kvalifikovan". elaboriran i podržan kolokvijalno. uzastopan. 'Zamolili su me da govorim . Koristite samo audio ili vizuelna pomagala. ukoliko će oni razjasniti ili poboljšati Vaš govor. ukoliko možete.

“Znate na šta mislim". "tako treba". Pripremite Vaš govor bez vizuelnih pomagala a zatim odlučite. • Nemojte se zbuniti Čitanjem Vaših zabilješki." Otrcanost: "Lijepo je biti u Boliviji . "u zaključku". • Držite glavu gore i kontakt očima sa publikom. Proba na mjestu održavanja • Učinite to za stvarno! Kompletan glas." "Znam da se mnogi ne slažu." "Nadam se da ćete svi podržati . Zaklinjanje: ne impresionira..."Nadam se da ćete.. Održavanje govora • Gledajte u svoju publiku – i «odgovarajte na njihove odgovore».. VI STE VLAST – zato su Vas pozvali! Suvišne riječi/Fraze.. itd.. • Vaš stav određuje prijem kod publike – prije Vaših riječi. ali ." "Privilegovan sam da govorim ovako istaknutoj publici". "tako treba".". "Vjerujemo da smo pokušali.. Sa ranijim trebate razmotriti priliku. da li je to ključni govor na početku ili kraju konferencije. minimalnim korištenjem power point prezentacije.. • Izgovarajte jasno i prenosite Vaš glas u pravcu mikrofona. • Varirajte brzinu i ton. "izvanredno". Bilo šta je prihvatljivo – ukoliko Vaša publika misli da je promišljeno. "veoma".. ali držite ga pod kontrolom. Ukoliko se koriste vizuelna pomagala onda se preferiraju grafikoni na grafoskopu ili flipčartu i nikad Vi ne rukujte ovim pomagalima.. Za ovo prethodno biste koristili najviše moguće vizuelnih pomagala..isprva – a zatim ponavljajte sa njima • Govorite naglas – stojeći na pultu – "publici" – u stvarnim uslovima ako je to moguće." Uznemirenost: "mislim da je to sve što imam reći. • Pustite Vaše tijelo da govori.. • Probavajte bez audio i vizuelnih pomagala .. Klišei: “Na kraju dana". "činjenica je da . i prezentacija. pokreti.. "odlično". govor poslije večere. Koristite prirodne gestove. • Uživajte u prilici! Vizuelna pomagala Postoji posebna razlika između pravljenja govora za formalnu priliku i davanja informacione prezentacije. ". Prvo osvojite ljude – nakon toga argument. • Povremeno se nasmijte sami sebi.. . • Koristite pauze kako biste promijenili ili razvili misao. Nakon govora • Ne održavajte pres konferencije! Vaš govor je bio za prezentiranje Vaših stavova na Vaš način i Vašim akcentom! 42 .• • • • • • Lažna skromnost/Odbrambenost: "Ja vjerujem". "Ja mislim": "Po mom mišljenju" . "Želim Vam ugodan dan. i ocijenite da li su praktična vizuelna sredstva. Ne gubite riječi na kraju rečenica.. "u ovom momentu i vremenu".

zašto? Šta je učinilo da publika reaguje na način na koji jesu? Da li je bilo ikakvog odvlačenja pažnje? Da li su vizuelna pomagala povećala ili umanjila prezentaciju? RADEĆI SA MEDIJIMA I KORISTEĆI IH 9. prezirite. nacionalni. naglašavanja i izmjene jačine tona. nezavisni. zavisi od vas kako da dokažete da imate poruku koja je vrijedna objavljivanja. itd. kada god je to moguće. bez obzira šta su pisali. Kontrolišite Vaš kontakt sa novinarima.Jasnost i tečnost. kada ne tražite ništa zauzvrat. Ne mrzite. Zatim postavite ova Pitanja – i odgovorite na njih Objektivno! Kakav je bio odgovor od publike? Da li je to bio odgovor koji ste tražili? Ako jeste. Neka tekst i odgovori budu jasni i jednostavni. . Imajte nešto reći što je «od ljudskog interesa». dajte im nešto što žele. bez obzira šta mislite o njihovim pogledima – uvijek imate više da izgubite. . stavite naslove i sumirajte saopštenje za javnost. Razmislite o kakvoj se vrsti novinara radi. šta oni traže.2 Opšti principi • • • • • • • • • • • • Odnosi su osnova dobrog postupanja sa medijima. Suptilno postavite pitanja da vidite da li su zapamtili šta ste govorili.Odnos Govornika – Publika. da li je lokalni. Olakšajte novinarima.Prijem poruke. Obezbijedite značajnu.• • • Kada završite – vratite se na Vaše mjesto – osim ukoliko Vas nisu informisali da ostanete za pultom. odnosno reportaže.Korištenje pauza. Poruka koju pokušavate objasniti bi trebala biti od građe. dobra priča koja će osvojiti interes ljudi. dnevni list malog formata.Dikcija. emisije. 43 . Novinari iz svih medija bi se uvijek trebali «voljeti i njegovati». Za kakvu publiku pišu – novine velikog formata. . Budite informisani – budite svjesni o tome što se govori o predmetu na koji trebate ukazati. moraju Vam vjerovati.Varijaciju tona i brzine. Budite na usluzi novinarima. Upoznajte novinare. Zapamtite – nemate pravo na prostor ili reportažu. Ostanite i ćaskajte sa publikom – pokažite interes za njih – nakon sesije. . varajte ili snishodljivo ponašajte prema novinarima. Trebali biste poznavati dobro predmet i dogovoreni tekst dodati na taj predmet. fotografiju u akciji – nikada ne zaboravite da dobra fotografija vrijedi 1 000 riječi. . Ocjena Pogeldajte video zapis – da biste ocijenili: .

Ukoliko nije na raspolaganju direktan odgovor na pitanje. ako nisu sigurni otići će negdje drugdje. jednostavno nema dovoljno prostora ili vremena. Recite onoliko koliko možete. Budite ljubazni. To je često njihov posao. Iskoristite ih kao što oni koriste Vas. Korak do praga – kada Vas novinar uhvati negdje bez upozorenja često postavljajući pitanja na koja niste spremni odgovoriti.4 Smjernice za službenike za medije • Pobrinite se da Vas novinari mogu kontaktirati svakog dana i uvijek odmah uzvraćajte na poruke.• • Pobrinite se da znate «rokove» i uvijek ih se držite! Terminologija – službeno – ona koja se može pripisati Vama. Uvijek budite od koristi. Nijedan problem se ne može savladati komplikovanom porukom. recite to i zašto. posebno njihovu potrebu za novom pričom. 9. Uvijek zapamtite da informacija nije ista kao vijest. Samo namjerne laži su vrijedne pravljenja galame. ali ne previše. ali se ne osjećajte prinuđenim da kažete cijelu istinu! Laganje će Vam uništiti vjerodostojnost za budućnost. • • 9.3 Kreiranje poruke • • Ključnu uspješnu komunikaciju predstavlja dobro pripremljena i pažljivo usmjerena poruka. Nikad ne lažite. Ne krivite novinare kada iskrive priči. Neslužbeno – koja se ne može pripisati Vama. Ukoliko ne znate odgovor onda to i recite. Novinari rade prema rokovima i moraju znati da li će dobiti priču od Vas. Duga priča u novinama velikog formata može imati do 500 riječi. čak i ako imate tek nešto malo reći. Trebate izlistati očigledna pitanja koja mogu biti postavljena o poruci i ona za koja se nadate da neće biti postavljena. Nikad ne izbjegavajte pitanje ili odbijajte odgovor. Kada doradite poruku onda trebate smisliti maksimalno 3 argumenta ili ilustracije da biste podržali poruku. Možda ćete morati kreirati poruku koja se treba uklopiti u dostupan prostor. imperativ je da se vrijeme za pripremu odvoji za adekvatno kreiranje ključnih poruka. Ukoliko napravite grešku ispravite je što je moguće brže. • • • • • • • • • 44 . Snimak u trajanju od 30 sekundi na radio ili TV stanici nosi oko 100 riječi. Kada se kreira strategija komunikacije. Nemojte imati ljubimce. Stvaranje vijesti je jedina nada koju imate od prenošenja informacija. Ovo će dati utisak vjerodostojnosti koji je Vaša najjača karta. Ovo je najbrži način da steknete neprijatelje. uvijek pažljivo razmislite prije nego što kažete bilo šta neslužbeno novinaru i ukoliko se dvoumite ne činite to! Zvučna poruka – rečenica ili fraza koja sumira Vašu poruku na način blizak korisniku i plijeni pažnju publike kojoj je emitovana. Zapamtite: sve što kažete će biti saopšteno na jedan ili drugi način. Razumite novinare i njihove probleme.

uključujući opciju ne preuzimanja baš nikakve akcije. političke ili društvene vjernosti.6 Intervjui za štampu • • • • • • • • Uvježbajte svako moguće pitanje i odgovor – prije nego što se sastanete sa postavljačem pitanja. 9. ugodno. relaksirano. dobro obaviješteno i korisno. To je Vaš stav ne Vaše riječi. u smislu starosne dobi publike. 45 . Budite koncizni . pomoću čega će se konkurentni mediji pokušati takmičiti za specifične priče ili ne. njihovog obrazovanja. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama prije objavljivanja generalne politike. Treba se izgraditi sistem koji bi razvio adekvatan odgovor na lažne izvještaje. Proces donošenja odluka unutar pojedinačnih medija bi se trebao identifikovati. ali da ili ne možete (povjerljivi pregovori.) ili ćete biti korisniji ako dodate nešto različito! Razmislite prije nego progovorite! Koristite pauze da biste se skoncentrisali na sljedeći ujed. itd. Treba se uspostaviti sistem za tehničku obuku i ponovni trening cijelog osoblja u odjelu za komunikacije. Treba se obazreti na javnu vjerodostojnost državnih medija. Neka to bude jednostavno i naslovite ono što želite reći. Proces sastavljanja agendi vijesti bi se trebao razumjeti. Vrijednost specifičnog novinara bi se trebala nadgledati na sličan način. Treba se obazreti na potrebu da se obezbijede odabrani novinari i mediji sa informacijama ili pristupom koji je specijalno dizajniran kako bi se poboljšalo generalno razumijevanje ili reportaža o određenom predmetu.9.5 Neki osnovni principi upravljanja medijima • • • • • • • • • • • • • • Vrijednost specifičnog medija bi se trebala identifikovati. Odlučite kada trebate «braniti/ispravljati/napadati» ili «ignorisati» ujede komentara intervjuiste. Vremenski okvir produkcije i rokovi za pojedinačne medije bi se trebali znati. i otvoreno za pitanja. sa posebnom svijesti o «vratarima». Znajte koje ključne stvari želite da prenesete. recite jednu stvar na različite načine radije nego mnoge stvari na isti način. Odgovorite na pitanje – zatim vodite prema tački koju želite. Uživajte u ćaskanju! Ukoliko morate izbjeći direktan odgovor. dajte do znanja postavljaču pitanja da želite odgovoriti na pitanje.možete imati samo nekoliko sekundi da dođete do prave poruke. zajedno sa procesom unapređenja njihove karijere. Interna motivacija individualnih medija bi se trebala jasno razumjeti. Ključni mediji i ključni novinari – oni koji imaju uticaj na druge novinare i donosioce odluka bi se trebali identifikovati. Odredbe informacija prema pojedinačnim medijima trebaju imati u vidu njihove posebne vrijednosti i motivaciju. društvene funkcije. što ima uticaj. To bi trebalo biti prirodno. snimiti i kontinuirano nadgledati. Treba se uspostaviti sistem kako bi se obezbijedio trening o intervjuima za medije za cijelo osoblje koje će to trebati. Koristite prirodne grimase! Pustite Vaše lice da pokaže da Vam je to važno. ne postoji direktan odgovor. itd.

ili stručnjaci)? Kada pristanete:• Prostudirajte predmet – izaberite jednu ili dvije stvari koje želite učiniti. Govorite jasno i polako. • Pogledajte svjetla u studiju nekoliko minuta prije intervjua. pitajte intervjuistu šta on očekuje da će biti prvo pitanje. Karizmu Vaš izgled:• Izgledajte uredno. Jasnost. gdje i koliko dugo ćete im trebati? • Koliko dugačak će biti Vaš konačni doprinos? • Ko su gledaoci (nacionalni. • Kada ste na mjestu emitovanja. 9. «Koristite plave.• • Budite tiho/suptilno pozitivni – ne u odbrambenom stavu. • Izbjegavajte jake kontraste i pruge. • Operite kosu. • Pripremite kratke koncizne odgovore («zvučni ujedi»/naslovi). da ne biste škiljili kada započne. • Nakit neka bude jednostavan. crno i bijelo. Ne naginjite glavu unazad. Prije i poslije intervjua:• Ukoliko postoje neke knjige. intervjui ili filmovi koje ćete morati komentarisati. regionalni. • Pokažite – Ubjeđenje. Zelene ili pastelne boje bez jakih uzoraka. Odvažnost. članci. umjereno uspravno. • Doradite načine njihovog unošenja – idući od vaših odgovora do Vaše stavke. pogledajte ih prije nego što odete u program. Kada ste «u programu» za televizijski intervju:• Sjedite naslonjeni u stolici. 46 . novine. • Pijte samo kafu. kamere i mikrofoni mogu raditi čak i poslije intervjua! Čak i da mislite da su isključeni – pretpostavite da se sve može vidjeti i čuti. • Uvježbajte potencijalno teška pitanja. • Izaberite odjeću sa jednostavnim linijama.7 Televizijski intervjui Priprema – prije nego što prihvatite poziv na televiziji saznajte:• Šta je predmet? • Da li znate predmet? • Zašto su Vas pozvali? • Kakav je Program? • Ko je Intervjuist? Ko drugi učestvuje? • Kakav je Format? • Je li uživo ili snimak? Može li se redigovati? • Kada. Vjerodostojnost. čaj ili blaga pića prije emitovanja – nikad ne pijte alkohol! (Moći ćete uzvratiti gostoprimstvo u Zelenoj Sobi nakon programa!) • Ukoliko je moguće.

• Da nešto naglasite..» 47 . čekajte da govornik udahne.. tako da ne možete vidjeti intervjuistu – samo onda govorite u kameru.. • Znajte da li je Vaš program uživo ili snimak i da li će se redigovati. a zatim kratka i jasna elboracija. Pauze su efikasne ako su namjerne. 9. Slušalac nema ništa drugo da pomogne u prijemu vaše komunikacije. • Ping-pong razgovor – ne budite dosadni – govorite kolokvijalno. Ćaskate sa intervjuistom – ne izvodite šou ili «predstavu»! Intervjuista zna daleko manje od Vas! Zamolite za kopiju video zapisa Vašeg intervjua da ga možete studirati – da uvidite kako biste sljedeći put mogli biti efektivniji. «Da odgovorima na pitanje vlasništva moram vam obezbijediti malo pozadine svega» (vodi pizitivnim stvarima). Ne dozvolite mu da Vas prikaže kao «neprijatelja». Prvo sažetak a zatim kratku elaboraciju da biste nešto istakli. Novinari obično nisu «van u lovu na Vas». • Mijenjajte Vaš ton. to ja nisam rekao! Ja sam rekao . Nikad ne trebate biti u odbrambenom stavu. domaćice ili mladi ljudi. Odgovorite na pitanje. Sumirajte. kontakt emisija.8 Radio intervjui Priprema Imajte speciifčan cilj za Vaše pojavljivanje na radiju.9 Primjer uvođenja u teška pitanja «Nema direktnog/dragog/mješovitog odgovora na to pitanje. ali dupostite mi da Vam kažem/dam neke relevatne stvari». • Ako morate prekinuti. Budite jednostavni. Vaš stav formira utisak – rijetko su to Vaše riječi. • Odgovorite na pitanja. Ako ta osoba govori Vama preko telefona ili prijemnika u uhu. a onda prekinite sa relevantnim komentarom – kratkim i u srž stvari. kao što biste i za televiziju.. govorite sporije i malo mekše. • Znajte opšte oblasti pitanja ili diskusije. • Slušaoci «prisluškuju» kako govorite sa intervjuistom ili nekim ko je nazvao u kontakt emisiju. Vidite sebe kako Vas oni vide. • • • • 9.: nacionalna ili regionalna. Kada ste na radio intervju-u u kontakt emisiji:• Govorite osobi. ali najozbiljniji problem/pitanje/stvar je . diskusija. ne na sastanku! Razgovarajte sa intervjuistom ne sa mikrofonom – ali ne okrećite se od mikrofona. su važne. Razmislite – iskoristite vrijeme za to. • Pripremite vaš predmet.. • Planirajte za tip programa – intervju. naslove i ključne tačke. «(Uračunljivost i transparentnost) . Pustite da Vaše lice i glas izraze prirodna osjećanja – ali ne «nabacujte ga»..• • • • • • • • Gledajte u osobu kojoj govorite. npr. Opustite se – ali skoncentrišite.» (Kada postavljač pitanja kaže netačnu izjavu – lijepo) «Ne. Iskoristite intervjuistu. • Budite svjesni Vaše ciljne publike. nivo glasa. i brzinu.

ali ja predviđam . (OSMJEH) pa mi dozvolite da odgovorim na svako od njih. ali mnogo je važnije da upamtite .. su do sad bile izvanredne.» (bavite se najiskrenijim dijelom prvo a zatim pokrijte i ostale dijelove sa kratkim pregledima) «U stvari. počinjući sa ...• • • • • «U današnjem svijetu ne bi bilo pametno da se odredi precizan vremenski raspored na programu. ta situacija/pozicija se dramatično promijenila! Procjene od.. .» «To su bila tri odvojena pitanja.. ali najvažnije gledište/aspekt/stvari je .» «To je jedan aspekt......» «To je istina. 48 . značajno bolje/poboljšane.

Glavne političke stranke na zapadu prenose ovo istraživanje jedan korak dalje. oni konstruišu politike oko rezultata ovakvih istraživanja. obimna poster kampanja igra integralan udio u bilo kojoj masovnoj medijskoj kampanji. Jednom kada se donese. promjena politike. i predstavljanja koncepta publici. Slike koje će privući ljudske emocije. Slike 49 . a ne da bi se obrazovali o detaljima promjena ili prijedloga. kao i oni koji su postavljeni na funkciju glasnogovornika. Na primjer. Glavni akteri u organizacionom timu su članovi menadžmenta vladinog tijela koje vodi kampanju. pres konferencije se održavaju u svakoj oblasti u isto vrijeme na isti dan. na primjer. slike i riječi koje će najefektivnije portretisati tu poruku se moraju dogovoriti. Takođe i komercijalne bilbord kompanije nastavljaju proširivati svoje domene. Istraživanje • Kada se uvodi u potpunosti novi koncept onda se treba testirati rakcija na taj koncept.NACIONALNE INICIJATIVE O KOMUNIKACIJAMA 10. preko medija. Ovo se mora pažljivo iskoordinirati tako da. promjena zakona i da se podigne javna svijest o promjenama koje će direktno ili indirektno na njih uticati. Ukoliko je glavni napredak ili izmjena u okolinskoj politici veoma bliska.1 Masovne medijske kampanje Cilj Javna kampanja širom zemlje se koristi kako bi se komuniciralo sa javnosti – nova politika. Stavovi koji se otkriju istraživanjem se trebaju uzeti u obzir kada se konstruiše ključna poruka za kampanju. Međutim. koji će biti odgovorni za svakodnevnu organizaciju i logistiku kampanje. reforma. odnosi sa javnošću i menadžeri kancelarija za medije. na temeljima da će politike koje oni postavljaju biti najprihvatljivije za ljude! • Definisanje ključne poruke predstavlja jezgro jedne kampanje. Proces Kampanju bi trebala voditi Vladina Kancelarija za odnose sa javnošću iili mediji na koje se ovo odnosi zajedno sa Vladinom Kancelarijom za komunikacije. korištenjem kvalitativnog istraživanja. ukoliko se provodi reforma javne uprave efektivna slika bi mogao biti gumeni pečat koji odlijeće u daljinu. U većini zemalja. nacionalna kampanja se može organizovati kako bi se podigla svijest o promjenama koje dolaze i koristima ovih promjena. itd. U lokalnim kampanjama slobodan publicitet bi trebao postajati što je to više moguće. Ovakva kampanja se koristi za uvođenje ideje. eliminisani redovi ispred regionalnih i lokalnih kancelarija. kao i u BiH je uključivanje televizije najpreovladavajući izvor informacija za javnost i televizijski spotovi su veoma važan način da se prenese poruka. figure naslikane kroz staklo – ilustrujući novu transparentnost. Na zapadu se za kampanje odnosa sa javnošću plaćaju velike novčane sume kako bi se došlo do slika sa kojima će se članovi javnosti identifikovati. da bi se dobio maksimalan efekat od ovakvih kampanja preferira se da se učini i određeni komercijalni publicitet takođe.

Takođe i tipovi programa «Crveni telefon i Vrijeme pitanja» gdje predstavnici javnosti imaju šansu da postavljaju pitanja. kao dio dokumentarca urađenog od strane televizijske kompanije. Ukoliko dokumentarac pruža informacije javnosti i nije pokvaren propagandom onda će ih nacionalna TV stanica često prikazivati. ali lokalne radio stanice obično predstavljaju dobru vrijednost. • Da se koriste mediji koji su najgledaniji.• • koje će natjerati ljude da osjećaju da bi ideja koja se reklamira mogla donijeti korist njemu i njegovoj porodici! Kako kampanja dobija svoj oblik u ovoj fazi. Obično u trajanju do 5 minuta sa referencama za dalje informacije o predmetu. ili neki drugi ljudi i postrojenja koja su snimljena. Izbjegavajte odgovarajuće negativne osobe bez obzira o kome se radi. Značaj emocije – pozitivni efekti za porodicu se ne bi trebali podcijeniti. • Da se održe saopštenja za medije kada se za to ukaže prilika tokom kampanje.2.2 Različiti mediji 10. • Imenovati i informisati nekoliko glasnogovornika da promovišu kampanju i da govore o različitim pitanjima. Strategija • Predmet je da se smisli najefikasnija moguća strategija u okviru dostupnog budžeta. Kada se uvodi više informacija na već uvedeni koncept. da se obezbijedi da Vaši predstavnici učestvuju u televizijskim i radio programima i kontakt emisijama. • Da se maksimizira slobodan publicitet. • Da se ugovore intervjui za glasnogovornike sa svim medijima iz oblasti. Koje poruke su upijene a koje ne. 10. • Programi trenutnih afera – Glasnogovornik kampanje treba učestvovati u ovakvim kampanjama. Drugo korištenje dokumentaraca jeste kada učestvuje glasnogovornik. bilo kao članovi publike u studiju ili telefonom. Ostale stanice će naplaćivati za korištenje vremenskog prostora što je skupo. i koja sredstva koja su korištena su najefektivnija.1 Televizija • Javno emitovanje informacija – proizvedeno od strane vladinog tijela kako bi se raširile informacije javnosti o novom zakonodavstvu ili javnim obavezama po zakonu. • Kreirajte i izradite kampanju imajući na umu značaj korištenja pravih ljudi u stvarnim okolnostima. • Da se iskoordinira kampanja tako da postoje kontinuirane aktivnosti kroz cijeli preriod u kojem će se kampanja voditi. značaj usporedbe sa primjerima mjesta gdje koncept koji uvodite stvarno funkcioniše. bez obzira da li je to televizijski program ili oglas. kako bi se konstatovalo koliko je uvodna kampanja bila efikasna. • Da se proizvedu članci za pisane medije. • TV Dokumentarci – Oni se mogu proizvesti o određenom predmetu od strane tijela koje organizuje kampanju ili prikazani na televiziji. itd. 50 . trebaju se testirati i sredstva koja se koriste kako bi se vidjelo da li je završeni proizvod dobro primljen od strane javnosti. potrebno je daljnje istraživanje.

kojima je dobrodošao bilo ko ko je zainteresovan. • Programi trenutnih afera i intervjui – Službenici za medije bi trebali osigurati da glasnogovornik kampanje učestvuje u većini slušanih izvedbi • Reklamne poruke – Mnogo su jeftinije od televizijskih i mogu biti veoma efikasne. • Oglasi – Koliko je moguće u okviru budžeta. uzmite u obzir ne samo mjesta gdje je poster vidljiv već i koliko će ljudi proći pokraj tog mjesta. Dobre boje su žuta.2.one koje se stapaju sa okruženjem.• Reklamne poruke – Često predstavljaju način da se postigne najveća publika. s obzirom da članovi lokalne zajednice zaista cijene što su se ugledne ličnosti potrudile da i u njihovoj oblasti pruže informacije i odgovore na njihova pitanja. 0. a lansiranje novog postera na primjer treba biti saopšteno sazivanjem foto sesije za medije. • • Potrebno je mnogo truda od strane organizatora i posvećenosti u ovom slučaju od strane vodećih članova ministarstava za okolinu da provedu nekoliko sedmica van Sarajeva i Banjaluke (ne odjednom). Ovakvi sastanci su obično jako podržani u mladim demokratskim zemljama. • Članci – Bi se trebali pripremiti i distribuirati sedmičnim novinama i časopisima. smeđa. održanih u 6-10 različitih gradova (zavisno od geografske veličine) u različitim regijama zemlje .3 Turneja Ovo je najefektivniji način širenja informacija o porukama koje se isporučuju u masovnim medijskim kampanjama. autobuskim i željezničkim stanicama. 10. Turneja predstavlja seriju informisanja/seminara sa zajedničkim programom i postavkom scene i raznih pomagala.2 Radio • Kontakt emisije – Ovi programi se sve češće emituju posebno na lokalnim radio stanicama.0. Program seminara se treba smisliti kako bi se ekspertima omogućila prilika da urade vizuelne prezentacije o glavnim detaljima predmeta kampanje. • Intervjui – Službenici za medije bi trebali stvoriti prilike za svoje glasnogovornike. Format. telefoniranje u emisiju sa njihovim komentarima i pitanjima je veoma popularan način kod slušaoca i imaju veliku publiku. bibliotekama. sivo-crna . 10. Kada tražite mjesta njihovog postavljanja. Najgore boje su plava. poštama.2. Na primjer ukoliko je predmet glavna vladina inicijativa da eliminiše potrebu korištenja 51 . pink ili bilo koja svijetla boja. bankama. predstavnici javnosti. kancelarijama lokalne vlade. ali su uglavnom pretjerano skupi. Posteri i oglasne table bi trebali biti istog dizajna i sa dobro vidljivom bojom u pozadini.3 Otvoreni publicitet Poster Kampanja – Posteri koji pružaju javne informacije se mogu postaviti na mnogim mjestima. tamno zelena. 10. itd.0 Štampa • Konferencije i lansiranja – Samo sazovite pres konferenciju kada je kampanja prava vijest. Vidljivost je ključ. lokalnim poreskim odborima.

onda bi se tema mogla odnositi na detalje inicijative i načine na koje će to uticati na različite dijelove zemlje. Sve direktive za vođenje seminara. Trebala bi se identifikovati najmanje dva eksperta koji su dobri govornici za svaku sesiju. pozadina i bilo kakva druga platforma mora biti lako prenosiva i savjetuje se da se koriste sopstveni projektori i slične stvari. ukoliko ih imate. 52 . Jedna osoba bi se trebala postaviti.• • • zagađujućih goriva lošeg kvaliteta za grijanje domaćinstava. glavni menadžer i tehničar bi uvijek trebali pratiti tim koji je na turneji. Mnogo truda se treba uložiti da bi se pozvalo što je moguće više grupa ili pojedinaca na turneji i to bi se trebalo objaviti na lokalnoj radio stanici ili lokalnoj štampi. Treba dopustiti određeno vrijeme za pitanja publike nakon svake sesije.

Tallaght. Štampano septembra 2004 53 . 13/1.Projektni Ured – Danijela Ozme.Ova publikacija je napisana za potrebe Projekta “Podrška izgradnji kapaciteta u upravljanju okolišem u Bosni i Hercegovini”. Belgard Square. finansirana od strane Evropske unije i sprovedena od strane Project Management Ltd (“PM”) Killakee House. Dublin 24. 71000 Sarajevo. Ireland .

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. 54 . Publikacija ni na koji način ne predstavlja stanovnište Evropske unije. Za sadržaj publikacije je isključivo odgovoran Project Management Ltd (“PM”).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful