P. 1
1275661084

1275661084

|Views: 209|Likes:
Published by Milos Milosevic

More info:

Published by: Milos Milosevic on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

3.

SKLADIŠTENJE
3.1 UVOD Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal1 dovodi u stanje mirovanja, a uključuje fizički proces rukovanja i čuvanja materijala te metodologiju za provedbu tih procesa. U industrijskom poduzeću, skladište je uređeno i opremljeno mjesto za privremeno i sigurno odlaganje, čuvanje, pripremu i izdavanje materijala prije, tijekom i poslije njihova trošenja i uporabe u procesu proizvodnje. Iz svrhe skladištenja proizlaze njegovi ciljevi i zadaci (Ferišak i dr. 1983.): 1. Glavna zadaće skladišta je dinamičko uravnoteženje tokova materijala, količinski i prostorno u svim fazama poslovnog procesa. Uz učinkovitu primjenu unutarnjeg transporta, skladište treba osigurati neprekidnost proizvodnje. Taj se kontinuitet osigurava tako da tok materijala teče po unaprijed određenom redu, planski i sustavno, bilo da se radi o ulazu sredstava za proizvodnju u proizvodni sustav, bilo o toku materijala unutar proizvodnog sustava, njegovoj preradi i doradi u procesu proizvodnje, bilo da se radi o izlazu materijala radi prodaje. 2. Proces skladištenja treba realizirati uz najniže troškove skladištenja i uz najmanja moguća financijska sredstva angažirana u zalihe. 3. U skladištu se mora održavati stalna kakvoća zaliha materijala čuvanjem, zaštitom i održavanjem fizičko-kemijskih svojstava materijala. Ne smije se dopustiti rasipanje, kvar, lom i ostale gubitke na vrijednosti zaliha. 4. Skladište treba racionalno ubrzavati tok materijala, kako bi se skratio proces poslovanja (npr. ciklus proizvodnje) i time ubrzao koeficijent obrtaja sredstava vezanih u zalihe. 5. Svojim poslovanjem skladište treba utjecati na povećanje konkurentske sposobnosti poslovnog sustava. Razlozi za skladištenje materijala u industrijskom poduzeću mogu se prikazati na slijedećim primjerima: a) skladištenje sirovina • dugi rokovi nabave materijala, s obzirom na duljinu proizvodnog ciklusa, • dobavljačevo zakašnjenje isporuke, • povremeni nedostatak materijala na tržištu, • pojava škarta u proizvodnji, • promjene u planovima proizvodnje, b) skladištenje poluproizvoda • odstupanje od proizvodnog plana,
1

Pod pojmom materijal podrazumijevaju se sirovine, poluproizvodi, proizvodi, kupljena roba, alati, naprave, itd., ali će se radi pojednostavljenja, u nastavku naziv materijal koristiti za sve vrste.

• • • • • • • •

zastoji u proizvodnji, razlike u trajanju tehnoloških operacija i ciklusa proizvodnje pojedinih dijelova, razlike u veličini serija, rad u više smjena, kvarovi strojeva, razlike u kapacitetu pojedinih strojeva, potreba za većom iskoristivošću kapaciteta, posebni zahtjevi tehnološkog procesa,

c) skladištenje gotovih proizvoda o otežana prodaja gotovih proizvoda, o kratki rokovi isporuke (uvjeti tržišta), o potreba osiguranja doknadnih dijelova, d) skladištenje alata i naprava - rješava probleme pravovremene opskrbe i zamjene u procesu istrošenih ili oštećenih alata i naprava, e) skladištenje dijelova potrebnih za održavanje opreme - nužno je radi osiguranja ispravnosti rada strojeva i uređaja. Skladišni proces predstavlja skup svih aktivnosti s materijalom u skladištu, dok se pod nazivom skladište podrazumijeva skladišni sustav. Osnovne komponente (elementi) skladišnog sustava su: • skladišni objekti (npr. zgrade) • sredstva za skladištenje i sredstva za odlaganje materijala (sredstva za oblikovanje jediničnih tereta) • transportna sredstva • pomoćna skladišna oprema komunikacijsko-informacijski sustav, sredstva za sastavljenje i rastavljanje jediničnih tereta, sredstva za određivanje izmjera i težine, sredstva za prijevoz preko tračnica i drugih neravnina, sredstva za pretovar, sredstva i oprema za pakiranje, sredstva za zahvat materijala, pomoćna sredstva za povezivanje s okruženjem, protupožarni uređaji, sigurnosno-zaštitni uređaji, uređaji za klimatizaciju, uređaji za grijanje/hlađenje, sanitarno-higijenski uređaji, uređaji za održavanje čistoće, sredstva zaštite na radu.

• dodatna oprema

tablica 3.) Redni broj Kriterij Vrsta skladišta • sipki materijal • komadni materijal • tekućine • plinovi • alati • ambalaža • potrošni materijal • otpad • sirovine • poluproizvodi • proizvodi • rezervni dijelovi • pokvarljivi materijal • nepokvarljivi materijal • zapaljivi materijal • eksplozivni materijal • radioaktivni materijal • ručna • djelomično mehanizirana • mehanizirana • djelomično automatizirana • automatizirana • s unaprijed određenim rasporedom • sa slobodnim rasporedom odlaganja unutar određenog dijela skladišta • sa slučajnim rasporedom odlaganja materijala • odlaganje u blokovima • odlaganje u redovima • na jednom mjestu odlaganja istovrsni materijal • na jednom mjestu odlaganja raznovrsni materijal • glavna • za komisioniranje • međuskladišta • centralizirana • decentralizirana • kombinirana • vodoravna ili niska (visina oko 7 m) • okomita ili visoka (visina preko 12 m) a) b) 1.1 .1. Strategija odlaganja materijala b) c) a) 4. 1997.Vrste skladišta (Oluić. Stupanj razvoja skladišnog sustava a) a) 3. Model organiziranja b) 5. Vrsta i značajke materijala c) d) e) 2. Glavna zamisao izvedbe objekta (građevine) .Skladišta se mogu podijeliti temeljem različitih pojedinačnih kriterija. Tablica 3.

Tehnologija skladištenja 8. 12. Zadatak u proizvodnom sustavu Značajke jedinica skladištenja Rješenje zaštite . 13.Vrste skladišta (nastavak) Redni broj Kriterij Vrsta skladišta • zatvorena • otvorena • natkrivena • posebna • podzemna • prizemna • katna • silosi • podna (statična i dinamična) • regalna i visokoregalna (statična i dinamična) • sa skladištenjem na transportnim sredstvima (transportno-skladišna sredstva) • nabave • prodaje • proizvodnje • kooperacije • servisa • održavanja • alatnice • laboratorija • s jednosmjernim tokom • s povratnim tokom • bez sredstava za skladištenje (podna skladišta) • sa sredstvima za skladištenje (regalna skladišta) • s nepokretnim regalima (statična) • s pokretnim regalima (dinamična) • polični regali • paletni regali • konzolni regali • prolazni regali • protočni regali • pokretni regali • prijevozni regali • ulazna • proizvodna • izlazna (otpremna) • statična • dinamična • mala • srednja a) 6.Tablica 3. Vrsta sredstava za skladištenje c) 11. Vrsta toka materijala u skladištu a) b) 10.1 . Značajke građevinskog objekta b) 7. Pripadnost dijelu poduzeća 9.

povećanje količine materijala kojom se odjednom rukuje ili koja se skladišti na jednom mjestu. ISO-kontejneri.): . itd. paket limova. U industrijskim poduzećima materijal se uglavnom dijeli na: • sipki materijal. Jedan ili više komada postavljenih na posebna sredstva čine jedinični teret kojim se rukuje jednim zahvatom ili koji se odlaže na jedno mjesto. itd. • sa sredstvima za oblikovanje jediničnih tereta (npr. stalci. Osnovni subjekt i glavno polazište skladišnog sustava i skladišnog procesa je materijal za skladištenje. • s posebnim sredstvima. kutije. Uobičajena sredstva za oblikovanje jediničnih tereta su: ravna paleta. Jedinični tereti mogu biti određeni i na druge načine: snop cijevi. smanjuju se troškovi i omogućuje automatizacija tokova materijala u proizvodnim procesima. Komadni materijal može se odlagati u skladištu: a) pojedinačno • bez sredstava za oblikovanje jediničnih tereta . Kod određivanja jedinice skladištenja treba po mogućnosti težiti primjeni idealnog rješenja sa stajališta logistike (Jünemann. sa zadaćom opskrbe tih pogona materijalom. kutijaste palete. • međufazna skladišta unutar proizvodnih pogona sa zadaćom uravnoteženja toka materijala između radnih mjesta ili pojedinih strojeva. sanduci. a kao glavne značajke ističu se izmjere i težina materijala.• velika U proizvodnim procesima metaloprerađivačke industrije veliko značenje imaju skladišta povezana s proizvodnjom: • pomoćna skladišta uz pojedine pogone.izravno na mjesto odlaganja. alatima. sanduci. • tekućine i plinove. 1989. stalci. Za oblikovanje jediničnih tereta mogu se koristiti i posebna sredstva standardnih izmjera i kakvoće čija je namjena prvenstveno za odlaganje materijala: različite palete. kasete. Primjenom sredstava za oblikovanje jediničnih tereta pri skladištenju i odlaganju komadnog materijala humanizira se rukovanje materijalom. itd. b) skupno (više komada odjednom) • bez posebnih sredstava. itd. košare. komad postavljen na paletu). • komadni materijal (najčešće je zastupljen u poduzećima metaloprerađivačke industrije). Glavna zamisao pri uvođenju jediničnih tereta je okrupnjivanje . Jediničnim teretom u skladišnom sustavu i procesu naziva se skladišna jedinica (ili jedinica skladištenja).

te vrste i veličine skladišta. obujam. kao i definiranje transportnih uređaja. organizacijska i ekološke zahtjeve uz najmanje troškove. 5. analiza vrijednosti. tjedna. duljine tranportnih putova i od načina gradnje skladišta (npr. rješenje za svaku zonu. Kod rješavanja ovog problema najbolje je primijeniti teoriju redova čekanja. 2. Za svaki projekt skladišta ključni je podatak bilanca svih materijala koji se skladište. Izbor vrste skladišta definira određene značajke budućeg rješenja. tehnološke. odnosno o iskoristivosti njihova obujma. itd. Pravilan izbor transportnih sredstava ovisi ne samo od značajki materijala nego i od značajki procesa proizvodnje. značajke vrijednosti. definiranje polaznih podataka. za svaki materijal određuje se: • količine. oblik. te dodatne i pomoćne skladišne opreme. učestalost i količina izlaza. 6. 3. Tim se rasporedom osigurava funkcionalna veza skladište okruženje.JEDINIČNI TERET = JEDINICA OBRADE = JEDINICA SKLADIŠTENJA = JEDINICA TRANSPORTIR.2 PROJEKTIRANJE SKLADIŠTA Projektiranje skladišta u načelu obuhvaća sve projektantske radove neophodne za izvedbu skladišne zgrade. potrebnih skladišta.2. matematičke metode optimalizacije i simulacije. Metodologija projektiranja skladišta koja se koristi za definiranje tehnološkog projekta novog ili poboljšanja postojećeg skladišta. troškovnik i specifikacije. Pri izboru lokacije skladišta treba voditi računa o mogućnostima proširenja skladišnog prostora. oblikovanje zona skladišta.): 1. 3. koja će se u određenom skladištu koristiti. može se sažeti u slijedeće faze (Oluić. mjesečna. težine. • učestalost (dnevna. izmjere. Zatim se donosi odluka o rasporedu pojedinih zona unutar skladišnog prostora. Nakon određivanja lokacije slijedi određivanje potrebnih zaliha materijala. definiranim tokovima materijala proizvodnih procesa i rasporedu objekata poduzeća. dimenzioniranje tehničkih rješenje. učestalost po dokumentima ili po jediničnim teretima) i količina ulaza. Posebno se to odnosi na izbor i određivanje broja transportnih sredstava. Svako rješenje skladištenja temelji se na bilanci materijala.. Neke značajke starijih i novih izvedbi skladišta prikazane su u tablici 3. nisko ili visoko skladište). . Cilj projektiranja skladišta je oblikovanje skladišnog sustava koji će zadovoljiti sve tehničke. Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti važan je parametar za oblikovanje tehničkih rješenja svakog skladišta. odnosno skladišnih prostorija. tj. 1997. informatičke. 4. = JEDINICA PAKIRANJA = JEDINICA OTPREME Iskoristivost skladišnog prostora bitno ovisi o jedinicama skladištenja.

Pri određivanju radnog ciklusa transportnog sredstva potrebno je definirati strukturu svih aktivnosti koje čine taj ciklus. Radi toga se kod projektiranja računa s prosječnim radnim ciklusom. 5. 5. Radni ciklus viličara koji transportira materijal odložen u nasložnom sanduku do odredišta . sastoji se od slijedećih vremena (Oluić. a sve s istim polazištem transportnog sredstva. podizanje vilica. 1991.): 1. te aktivnosti izuzimanja neke druge jedinice skladištenja s drugog položaja u regalu. Objekti Stare izvedbe • bez posebnosti gradnje • smješteni u zajedničkim zgradama • višestruka funkcija • jednostavni regali (često samogradnja) • mala dodatna oprema • veliki udio ručnog rukovanja • univerzalna oprema • statičnost • sloboda u dimenzijama • nesigurno rukovanje • gruba struktura • bez posebne opreme • niska kvalifikacija • • • • • • • • Nove izvedbe posebnosti gradnje posebne forme odvojene zgrade samo za skladištenje regali velike nosivosti veliki izbor opreme specijalizirana oprema dinamičnost 2. kretanje viličara prema natrag. ovisno o složenosti aktivnosti i o koordinatama polazišta i odredišta. spuštanje tereta do visine na kojoj se nalazi tijekom vožnje. 3. Tehnika 3. . • standardizacija i tipizacija • uvjet za automatizaciju • sigurno rukovanje • stroga struktura • za svaku zonu posebna oprema • visoka kvalifikacija U jednom skladišnom prostoru ostvaruju se brojni i raznovrsni radni ciklusi. 4. 1997. nagib jarbola prema natrag.valjčanog konvejera. Jedinični tereti Područja (zone) skladišta Radnici 4. 2. 7. nagib jarbola prema naprijed.) Redn i broj 1. U ostvarivanju skladišnih procesa razlikuju se dva ciklusa: jednostavni i složeni ciklus skladištenja. podizanje tereta. aktivnosti odlaganja jedne jedinice skladištenja na odgovarajuće mjesto npr. 6. Složeni ciklus skladištenja sastoji se od npr. kretanje do tereta.2 . regala.Tablica 3.Značajke skladišta (Oluić.

suvremene proizvodne filozofije (Warnecke. spuštanje vilica u položaj za vožnju. tehničko-tehnološke značajke procesa proizvodnje. Međutim. nagib jarbola prema natrag. veličina skladišnog prostora trebalo bi biti tolika da osigura smještaj barem minimalnih zaliha.. 18. 16. spuštanje tereta. 13. Međutim. Među njima najznačajniji su: opseg zaliha materijala koji treba uskladištiti. 9. regalima. metode rasporeda materijala u skladišnom i manipulativnom prostoru. U načelu.tr + As . 1992. pom (m ) 2 (3. Svaka previsoka procjena opsega zaliha materijala povećava troškove izgradnje i neiskorištenost skladišnog kapaciteta.neto . Nakon provedenog istraživanja prethodnih problema potrebno je odrediti veličinu skladišnog prostora. 17. 10. vožnja viličara prema natrag. 1997. Izračunavanje radnog ciklusa detaljno je opisano u knjizi Skladištenje u industriji Rukovanje materijalom (autor: Č. a ona ovise od nekoliko faktora.. s obzirom na tržišne situacije. te konačno realizacija tvornice bez skladišta. dizanje tereta na visinu do 100 mm iznad valjčanog konvejera. kao osnovu za proračun potrebnog skladišnog prostora.pr . vrste skladišnih jedinica. vožnja viličara do polazišta . As. Analize koje je proveo Kauffmann (Kauffmann. 15.rad + As . nagib jarbola prema naprijed. raspoloživa skladišna i transportna oprema. 1980. te tehnike skladištenja materijala.na početak novog ciklusa. zakretanje viličara.površina za otpremu.otp + As .otp . organska i fizičko-kemijska svojstva materijala. 1992. 14. valjčanog konvejera.neto + As . pa tako i troškova skladištenja.tr . 12. pr + As . 11. As. vožnja viličara prema naprijed.transportna površina u skladištu.1) As. Ukupna površina skladišta (As) može se izračunati s pomoću izraza: As = As . .). a napose na neizvjesnost u pogledu rokova isporuka dobavljača. vožnja prema natrag sa zakretanjem viličara. potrebno je barem za značajnije vrste materijala procijeniti optimalni opseg zaliha. policama.površina za prolaze i puteve .neto površina za skladištenje najveće količine materijala s usvojenim skladišnim jedinicama. As.) ukazuju na potrebe snižavanja svih troškova. dok preniska procjena dovodi u pitanje kontinuiranost procesa proizvodnje. itd. vožnja do odredišta tj.) pokazuju da odnos između skladišne i proizvodne površine iznosi u normalnim uvjetima 1:6 do 1:3. Krajnji cilj je projektiranje i realizacija proizvodnih sustava s minimalnim površinama skladišta. dok se za strojogradnju ovaj odnos kreće između 1:3 do 1:2.8.površina za prijam. Oluić. Wildemann.

Potom se izračunavaju vanjske izmjere i težina po svakom paletnom teretu po svakoj vrsti materijala i vrsti palete. . pri određivanju potrebnog skladišnog prostora najprije treba ustanoviti izmjere i težinu pojedinačnog materijala. Pri određivanju visine paletnog tereta treba uzeti u obzir i visinu palete. i to za svaku vrstu materijala i za svaku paletu određenih izmjera. Broj paleta za svaku vrstu materijala i vrstu palete određuje se tako da se ukupna zaliha jedne vrste materijala podijeli s brojem jedinica materijala jedne palete.broj paletnih mjesta (jediničnih tereta). osigurati njenu stabilnost i ne dopustiti da se donji materijal ošteti od gornjeg. urede. Prednost treba imati paleta 1200 x 800 mm. police ili boksove.5 m ispod neke zapreke u skladištu.površina za pomoćnu i dodatnu skladišnu opremu.2). Neto površini se pridodaje neophodni skladišni prostor za dodatne prostorije (hodnike. tako da se pomnoži bruto broj slogova s površinom tla potrebnog za jedan slog. radi stabilnosti. protupožarne uređaje i prostor koji zauzimaju stupovi). To se izračunava tako da se ukupan broj paletnih tereta jedne vrste materijala podijeli s brojem paletnih tereta u jednom slogu. Zatim je potrebno odrediti bruto broj slogova tako da se neto broj slogova pomnoži s faktorom rukovanja (približno 1.površina za radnike. a zatim izabrati jednu ili više vrsta paleta. Uobičajeno je. As. Između paleta u skladištu treba biti prazan prostor do 10 cm.2) npal . a još više uvjetima ručnog rada. Ukoliko će materijal biti paletiziran. a ograničena je kapacitetom viličara (ili nekog drugog transportnog sredstva). Ta površina jest potrebna površina skladišnog prostora namijenjenog funkciji uskladištenja materijala.As. Broj paleta u jednom slogu ovisi od stabilnosti sloga. sanitarije.neto = npal ⋅ Apal ⋅ kr nr (m ) 2 (3. drobljivosti materijala i nosivosti tla. potrebna površina za materijal kod paletnih i podnih skladišta može se izračunati s pomoću izraza: As. garderobu. Visina sloga treba se nalaziti 0. potrebno je odrediti broj paleta u jednom slogu (skupini paleta). Ukoliko se u skladištenju materijal odlaže na tlo ili na regale. Za svaku paletu određenih izmjera treba proračunati broj jedinica materijala koji se može smjestiti na jednoj paleti. Visina složenog materijala na paleti ovisi i od njegove težine. potrebni skladišni prostor može se odrediti na sličan način. Odrediti trebe i neto broj slogova . Potom je potrebno izračunati neto površinu tla potrebnu za svaku vrstu palete. Pri slaganju materijala na palete treba što bolje iskoristiti prostor palete. da visina tereta na paleti iznosi najviše do veličine duže stranice palete. Na temelju navedenog. Kada je određen broj jedinica materijala za svaku paletu određenih izmjera.skupina paleta po svakoj vrsti paleta.pom .rad .

bpal . N pdop . Ovisno o vrsti materijala veličina površine As.broj razina. m2 kr .neto ≥ G pdop (m ) 2 . m.standardne izmjere palete (npr. (3. b1 .Izmjere paletnog mjesta Visina jedinice skladištenja (hs) iznosi: hs ≤ Gpal lm bm ρ m hpal + hpal l m ⋅ bm ⋅ ρ m ⋅ 9. b2 .neto ≥ npal ⋅ G pdop ⋅ kr (m ) 2 (3. 1200 x 800 mm) l1.1). .izmjere paletnog mjesta (npr.3) G . kg/m3 visina palete.2).4) lp a l2 l1 l lpal.površina paletnog mjesta (slika 3. N/m2 • za sipki materijal As. 1300 x 900 mm) l2. N duljina materijala ma paleti. m širina materijala na paleti. nr .Apal .izmjere s dopuštenim odstupanjem jediničnog tereta na paleti (npr.težina materijala.1 .faktor rukovanja (približno 1. m specifična gustoća materijala.5) nosivost palete. 1240 x 840 mm) Slika 3.dopušteno opterećenje poda.neto treba biti: • za komadni materijal As.81 Gpal b pal b2 b1 ( m) (3.

75 m. paletizaciju.6).Transportna površina u skladištu (As.3 od prosječnog opterećenja poda za As. N prosječni broj prijama godišnje. prolazima.tr) ovisi o izmjerama materijala. Pri projektiranju skladišne zgrade.65 m širok prolaz . pr = Quk q xpr f pp - Quk q = x pr ⋅ f ⋅ p p f ⋅ pp (3. nosačima i prostoru između nosača. Potrebno je predvidjeti i put do protupožarnih uređaja. a iznosi približno 10-15m2 po osobi.pregradama.6) pri čemu se kod manjih neto površina usvaja veći faktor transportne površine.pr) može se izračunati izrazom: As .neto (3.5 do 0. opterećenje poda (0.2 do 0. podu. Kada je predviđeno da se glavni prolaz koristi i za prolaz radnika.put između složenog materijala i bilo kakvog zida radi eventualnog pristupa materijalu i opremi u slučaju požara. N/m2. vratima i prozorima. Ako je u skladištu predviđeno samo ručno rukovanje glavni prolazi su širine oko 1.tr = ( 0. tipu i izvedbi regala. približna veličina transportne površine u skladištu iznosi: As . Pošto je određena veličina skladišnog i manipulativnog prostora potrebno je napraviti plan rasporeda skladišnih prostorija. njena ukupna površina može se usvojiti kao 60 do 70% od 2·As.pom) određuje se u skladu sa zahtjevima tehničkih uvjeta instaliranja i funkcije opreme. a sporedni prolazi su približno 1.neto).otp). Decentalizirano uredsko poslovanje u skladištu u načelu zahtijeva veći prostor od centraliziranog. Površina za pomoćnu i dodatnu opremu (As.rad) ovisi o uređenju prostora i organizaciji skladišta. faktor iskoristivosti poda (0. promjenu smjera kretanja.5) ⋅ As . Pri tome je potrebno voditi računa o slijedećim faktorima: visini skladišta. tj. Glavni put u skladištu treba imati širinu koja će omogućiti okretanje vozila. N/god prosječna količina prijama. Površina za radnike koja obuhvaća i prostor namijenjen skladišnom uredu (As. depaletizaciju i dr. Širina prolaza u skladištu ovisi o načinu rukovanja materijalom u skladište i iz njega. Kada se ista površina skladišta koristi za prijam i za otpremu materijala. Prema Veži (Veža 1994.3 − 0. treba predvidjeti oko 0.0 m. instalacijama.).7) ukupna količina prijama materijala u skladište godišnje. Ovim izrazom nisu obuhvaćene potrebe za kontrolu. dodatnim prostorijama i prostorima za . zidovima . vrsti transportnog sredstva i organizaciji skladišta.pr. Površina za prijam materijala (As. Na isti način može se izračunati i površina za otpremu materijala (As. potrebno je širini glavnog puta dodati 2·0.2 m. a u odnosu na skladišni prostor.

a prostor među nosačima treba omogućiti skladištenje paletiziranog materijala. Pri instaliranju uređaja za grijanje treba paziti da toplina ne oštećuje robu. Visina poda. Boja poda mora biti takva da se lako mogu označiti transportni putovi. Na prijamnim i otpremnim prolazima treba predvidjeti prostor za privremeni smještaj paletiziranog materijala uz sam prolaz. kontrolu vlage i rashladne uređaje. po mogućnosti izrađeni od čelika. Ako je skladište povezano s industrijskim kolosijekom potrebno je pod izgraditi iznad razine zemlje i koristiti se 1.20 do 1. koji trebaju biti dovoljno široki kako bi omogućili mimoilaženje dvaju transportnih sredstava. ovisno o transportnim sredstvima može biti u razini zemlje ili podignuta. To omogućuje brži proces primanja odnosno otpreme materijala. odmah po istovaru. U skladištu su neophodni i uređaji za ventilaciju. odnosno mogućnostima rada skladišnih radnika koji slažu robu po visina. da je siguran od požara. a može biti pod krovom skladišne zgrade ili u posebnoj zgradi. Pod skladišta treba biti čvrst. Instalacije u širem smislu riječi obuhvaćaju: električne i vodovodne instalacije. Unutarnji zidovi . Vrata i prozori trebaju biti sigurni i zaštićeni. kako bi se skladišni prostor po potrebi mogao proširiti ili suziti. Ukoliko neki materijal zahtijeva kondicioniranje ili rashlađivanje. potrebne nosivosti. instalacije grijanja. Nosači u skladištu trebaju biti što niži. ravan i sposoban za transport materijala bez šina. Sastavni dio skladišnog prostora može biti i prostor namijenjen smještaju i održavanju transportnih sredstava i ostalih uređaja. izveden tako da se ne praši. Posebno su prikladna skladište s podom u razini zemlje u koje se i iz kojih se materijal transportira kamionima.30 m visokom rampom za utovar. U skladištu je potrebno osigurati odgovarajuću svijetlost i osvjetljenje. treba u skladištu predvidjeti potreban prostor za uređaje za klimatizaciju i za rashlađivanje. Prozori trebaju biti dovoljno veliki. uređaje za ventilaciju. Taj prostor ovisi o vrsti i broju transportnih sredstava. odnosno istovar paletiziranog materijala upotrebom viličara. Električne instalacije i instalacije grijanja trebaju biti odgovarajuće zaštićene u slučaju požara. da nije prohladan. da se po njemu može lako hodati i da se lako može održavati. Visinu skladišta treba prilagoditi mogućnostima posluživanja gornjih mjesta korištenjem mehaničkih sredstava. odnosno neposredno pred utovarom. Lokacija prolaza u skladištu ovisi od značajki materijala koja je predmet skladištenja i od značajki transportnih sredstava za transport materijala. s metalnim okvirima i da osiguravaju dovoljno svijetla. klimatizaciju.pregrade skladišta po mogućnosti trebaju biti montažni. Pri određivanju skladišnog i manipulativnog prostora pozornost treba obratiti i prostoru za parkiranje transportnih sredstava koji dopremaju i otpremaju robu. Posebnu pozornost treba obratiti prijamnim i otpremnim prolazima.razne pomoćne djelatnosti. tj. koje utovaruju i istovaruju viličari. .

) i ukupnog obujma skladišta (slika 3.V) je odnos između zbroja svih zapremina skladišnih elemenata (regali. Stupanj iskoristivosti obujma skladišta (η s.9) . brzina strujanja zraka 0. police.5 do 0.A = l1 ⋅ b1 ⋅ 100 L⋅B (3.7 m/s ljeti. relativna vlažnost zraka oko 75% zimi i do 60% ljeti. Tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti rješenja skladišta su: • iskoristivost obujma skladišta.2): η s . površina prozora za dnevno svjetlo treba iznositi oko 10% od površine skladišta. • iskoristivost površine skladišta.U skladištu postoji i prostor za smještaj i manipulaciju ambalažom. načelno vrijede ovi podaci: • • • • • svjetlo jakosti 10 do 40 lx (na radnom mjestu 50 do 100 lx).3 do 0.2): η s . ona traži i odgovarajuće održavanje. Ukoliko je ambalaža vrijednija i trajnija. troškovi zaliha. Troškovi skladišta mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih skupina: • • • • • • troškovi skladišnog prostora i opreme. • odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta. troškovi upravljanja i troškovi za plaće. Uz svako tehničko rješenje skladišta potrebno je odrediti i ekonomske parametre troškove skladištenja.5 m/s zimi i 0. Smještaj ambalaže preporučuje se u blizini primanja ili otpremanja materijala. Za normalne uvjete rada u skladištu. već prema intenzitetu primanja ili otpreme. troškovi transportne opreme. što također pretpostavlja osiguranje potrebnog prostora.V = l1 ⋅ b1 ⋅ H 1 ⋅ 100 L⋅B⋅H (3. temperatura 150 do 220 C zimi i do 280 C ljeti. itd. troškovi rukovanja materijalom.A) je odnos između zbroja svih površina skladišnih elemenata i ukupne površine skladišta (slika 3. • udio troškova skladišnih radnika u ukupnim troškovima za sve radnike proizvodnog sustava. • odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha.8) Stupanj iskoristivosti površine skladišta (η s.

Postupak izbora lokacije obuhvaća: 1.Oglas za prikupljanje ponuda za lokaciju .Veličine za izračunavanje stupnja iskoristivosti skladišta (Fray. 1980. problem određivanja lokacije se postupno ograničava. Veličina zemljišta: Županija: Broj zaposlenih: Zahtjevi: Potrebe za energijom: Potrebe za vodom: 30 ha Splitsko-dalmatinska županija 1000 dobar priključak na cestovni i željeznički promet električna energija 2·107 kWh/god plin 120 000 m3/god 1500 m3/god Slika 3. vrijednovanje varijanti mogućih rješenja i izbor optimalne varijante. Jaeger.3. definiraju se osnovni faktori koji utječu na izbor lokacije. Primjer jednog takvog oglasa prikazan je na slici 3. odnosno županiji.2 . definiranje skupa utjecajnih čimbenika relevantnih za izbor lokacije.) 3. S obzirom na postavljene ciljeve poduzeća i definirani proizvodni program. 1984. Zahtjevi za lokacijom mogu se objaviti preko oglasa u sredstvima javnog priopćavanja u pripadajućoj regiji. POSTUPAK IZBORA LOKACIJE SKLADIŠTA Određivanje lokacije predstavlja vrlo značajan zadatak u projektiranju novog skladišnog sustava.). Pretpostavka za uspješan izbor lokacije je sustavni postupak s pomoću odgovarajućih metoda. 1975. Određivanje lokacije može se podijeliti na više koraka. postupak se mora provesti od globalnog prema pojedinačnom rješenju (Bracht. pravca i smjera djelovanja definiranih čimbenika u zadanom vremenu i zadanim uvjetima okoline glede postupka odlučivanja o lokaciji. tj.h2 H 1 H h1 L l1 l2 b1 b2 B Slika 3.3 .3. 2. Polazeći od vanjskih i unutarnjih faktora preko inicijative poduzeća. predviđanje i ocjenu intenziteta. 3..

zahtjev ispunjava u potpunosti. 8. 3. suho Promet na razini priključak na mikrolokacije željeznički kolosjek Energija minimalno 10 kVA Troškovi maksimalno 200 n. 7. U nastavku su opisane se slijedeće metode ocjenjivanja alternativnih lokacija: bodovno ocjenjivanje.j/m2 UKUPNO: Značenje ocjena: 2 . br. tvrdo. 11.zahtjev djelomično ispunjava. 2.4 METODE UA OCJENJIVANJE ALTERNATIVNIH LOKACIJA Metode za izbor najpogodnije lokacije mogu se podijeliti u nekoliko osnovnih skupina. 3. 4. Maksimalan broj bodova (19) u ovom primjeru dobila je lokacija D. slobodna politika trgovina Financijska slobodan protok politika kapitala Radna snaga obrazovani radnici Promet na razini ceste.3 prikazuje primjer ocjenjivanje alternativnih lokacija s pomoću bodovnog ocjenjivanja. 1 . Tablica 3. 9. 1. . 10. 5. 6. 0 zahtjev ne ispunjava. vrijednosna analiza i metode koje u obzir uzimaju investicijske troškove.1 Bodovno ocjenjivanje Za brzu odluku o najpogodnijoj lokaciji može poslužiti bodovno ocjenjivanje.4.3 .Ocjenjivanje alternativnih lokacija s pomoću bodovnog ocjenjivanja Faktori za izbor lokacije Red. Tablica 3. Oznaka Vanjska politika Zahtjevi A 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 11 Alternativne lokacije B 2 2 2 0 1 2 2 0 2 0 1 14 C 2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 9 D 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 19 E 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 9 orijentiranost prema državama iz EU Ekonomska liberalna. metode koje u obzir uzimaju transportne troškove. Ova se metoda može koristiti u fazi predizbora lokacije kada se na temelju ograničenog broja kriterija određuje izbor lokacije.3. željeznički makrolokacije promet blizina prodajnog Prodajno tržište tržišta spremnost na Vlast kooperativnost Zemljište ravno.

10) Ctr. koja koordinate lokacije određuje računajući ih analogno određivanju težišta površine. • Rockstrohova metoda (Rockstroh. Pri izračunavanju transportnih troškova moraju se definirati transportna sredstva. prikladnih lokacija. kod visokih troškova transporta sirovina/poluproizvoda od dobavljača./t·km novčane jedinice. Odabire se ona lokacija koja zahtijeva najmanje transportne troškove. n. ali i podaci o udaljenostima (u kilometrima) između moguće lokacije i ishodišta/odredišta. itd. n. . a na temelju nje se izračunavaju transportni troškovi između potencijalnih lokacija proizvodnih sustava i ishodišta (dobavljača). za jedan proizvodni sustav može postojati više. od kojih su najpoznatije slijedeće: • Launhardtova grafička metoda (Launhardt.2 Metode koje u obzir uzimaju transportne troškove Primjenjuju se tamo gdje je udio troškova vanjskog transporta u ukupnim troškovima relativno velik. • metoda “sjeverozapadnog kuta”. dok se matematički može opisati slijedećim izrazom: Ctr .j.j.j. Količina materijala koji se transportira mora biti poznata.) definira optimalnu lokaciju određujući koordinate vrha radijusvektora težišta (pojedini radijusvektori predstavljaju umnožak transportnog intenziteta i koordinata udaljenosti). količina transporta između dobavljača/kupca j i lokacije i.).4.4).i = ∑ mij ⋅ sij ⋅ cij j =1 m (3.3. Ovaj problem može se prikazati grafički (slika 3. odnosno kod visokih troškova transporta gotovih proizvoda do potrošača. udaljenost između dobavljača/kupca j i lokacije i. kao npr. km transportni troškovi između dobavljača/kupca j i lokacije i. 1982. - ukupni transportni troškovi za pojedinu lokaciju. t. U jednostavnim slučajevima. odnosno odredišta (kupaca). Za određivanje najpogodnije lokacije razvijeno je više metoda iz ove skupine.i mij sij cij n. 1969.

5. Pri uspoređivanju pojednih kriterija moguće je istovremeno uzeti u obzir različite jedinice (npr.Određivanje najpogodnije lokacije s obzirom na transportne troškove 3. neutralan (3). kN. kW. 2. 1984. n. određivanje kriterija za ocjenjivanje alternativnih rješenja i određivanje vrijednosti pojedinih kriterija.) i faktore (npr. potrebno je uzeti u obzir i subjektivne čimbenike. Ako se pojavi nekoliko lokacija koje su blizu optimuma. odnosno izračunavanje vrijednosti pojedinih kriterija u odnosu na ukupnu vrijednost svih kriterija.3 Vrijednosna analiza Vrijednosna analiza je vrlo prikladna za ocjenjivanje optimalne lokacije s obzirom na relevantne faktore.A Z E 5 4 E 1 2 A 2 Značenje simbola: Z 1 A E 1 3 m d k o u o b p g u ć e a v c i i s p d o b o l o k a c i j e - l j a č i E A 4 3 Z 3 A 5 E 4 Z t o k t o k r u a v k e e n a l o k 2 Slika 3. . nije posebno prikladan (2) i neprikladan (1). Ona se može opisati kao istraživanje skupa alternativnih rješenja sa svrhom da se alternative rangiraju prema određenom cilju. odnosno koliko pojedino postavljeno rješenje ispunjava određeni kriterij. 4.4. Vrijednosna analiza se izvodi u slijedećim koracima (Veža. postavljanje redoslijeda za sva alternativna rješenja s obzirom na dobivene vrijednosti kakvoće rješenja. 1993. Vrijednost rješenja izračunava se na temelju objektivnih i subjektivnih informacija o vrijednosti pojedinih kriterija.4 . ocjenjivanje alternativnih rješenja s obzirom na postavljene kriterije. prikladan (4). 2 Ocijenjeni su pojedini kriteriji prema slijedećim stupnjevima: vrlo prikladan (5). ocjenjivanje težinskih faktora (fakotora pondiranja).) je primjenom vrijednosne analize odredio optimalnu lokaciju za osam potencijalnih lokacija2. kao što su stavovi investitora i društveno-političkih struktura. faktor sigurnosti). određivanje vrijednosti kakvoće rješenja za sva alternativna rješenja.): 1. Warnecke (Warnecke. 3. Za postizanje rangiranja mora se za svaku alternativu odrediti vrijednost rješenja. jer pozitivan stav i angažiranje ovih institucija može značajno olakšati izvođenje projekta.j. Stoga se vrijednost rješenja izražava bezdimenzionalnim indeksom za različita rješenja koja se ocjenjuju. postavljanje cilja.

9 9. 22. 19. prikazani su u tablici 3.0 2. 7.8 5. 17. Tablica 3. Kriteriji za izbor lokacije Položaj glede prodajnog tržišta Položaj glede nabavnog tržišta Vodeni putevi Željeznički promet Ceste Nosivost zemljišta Ravnoća tla Oblik zemljišta Veličina zemljišta Ugljen Nafta Energetika Plin Ostala energija Mogućnosti zapošljavanja Uvjeti stanovanja Mogućnosti školovanja Socijalni uvjeti Kulturni i ostali uvjeti Cijena zemljišta Investicije Troškovi rada UKUPNO: REDOSLIJED: Lokacija 1 wi O 4.0 1. Zbroj vrijednosti svih težinskih faktora iznosi 100. 3.3 1.6 10. Na temelju hijerarhije pojedinih kriterija izabrana su 22 kriterija.4 .6 2. 2. 1993. 5. 20.2 10. U drugom koraku. br 1.2 1.4 10. 18.3 4. 8. timski je ocjenjena važnost pojedinih kriterija.9 8. 14. 4. 11. 21. odnosno određene njihove težinske vrijednosti wi.0 4.9 2. 13. 12.8 2.8 3.). 10.4.Rezultati primjene vrijednosne analize za određivanje optimalne lokacije koju je proveo Vollmer (Vollmer. 15.1 4.Primjer primjene vrijednosne analize za određivanje optimalne lokacije Red .5 4.9 100 10 10 7 9 9 5 3 8 7 9 10 10 6 4 6 3 1 7 8 8 9 10 wi · O 46 108 36 44 23 11 4 14 24 36 13 40 12 8 48 14 3 16 11 87 83 109 790 1 Lokacija 2 O 5 4 3 10 6 10 10 9 9 8 10 7 10 9 10 6 7 6 10 7 8 6 709 3 wi · O 23 43 15 49 16 22 13 16 32 32 13 28 20 17 80 29 18 14 14 76 74 65 Lokacija 3 o 1 3 4 2 8 4 3 6 3 9 10 2 2 7 5 8 3 7 6 4 6 2 426 4 wi · O 5 32 20 10 21 9 4 11 10 36 13 8 4 13 40 37 8 16 8 44 55 22 Lokacija 4 O 10 10 8 4 8 10 6 7 4 7 8 4 4 8 8 6 4 5 4 6 8 8 719 2 wi · O 46 110 41 20 21 22 8 13 14 28 10 16 8 15 64 29 10 12 6 65 74 87 . 16. 6. 9.3 1.5 2.0 1.

pri čemu se usvaja: 10 = lokacija u potpunosti zadovoljava određeni kriterij. Zagreb.j. prilikom izbora lokacije mogu se primijeniti i druge metode. Podaci o troškovima i prihodima morali bi biti potpuni i stalno na raspolaganju. n. Međutim. 9-24. n. prihoda i proizvodnog kapitala ovisnog o lokaciji. tako i ekonomski kriteriji. D. ocjenom O. Na temelju troškova proizvodnje. Ova metoda ne uzima u obzir kriterije koji se ne mogu kvantificirati.. Na temelju ukupnog zbroja vrijednosti. str.4 Metoda izbora lokacije s obzirom na troškove Prema ovoj metodi optimalna je ona lokacija koja proizvodnom sustavu za uloženi kapital osigurava najveći profit. 1983. Od više mogućih lokacija optimalna je ona koja omogućuje najveću rentabilnost. Množenjem težinskog faktora wi s vrijednosti ocjenjivanja O dobije se vrijednost određenog kriterija za izbor lokacije. I. Literatura • BRACHT. 3. 1984.. RENKO. % ukupni prihod. vlastiti kapital.Nakon toga. kao npr.j. metode višekriterijske analize .. Osnovna prednost ove metode je mogućnost uzimanja u obzir velikog broja kriterija za izbor lokacije.: Poslovna logistika.j. ŠNAJDER. za svaku potencijalnu lokaciju određuje se njena rentabilnost: RVK = U P − CUK ⋅ 100 VK ⋅ nVK (3. MEDVEŠČEK. ukupni troškovi. B. U obzir se mogu uzeti kako tehnički.Konzept und Realisierung. F. V. Pored navedenih metoda. ovaj proračun može biti koristan i od interesa onima koji ulažu kapital u izgradnju novog proizvodnog sustava. Nedostatak ovog postupka je dugotrajna i opsežna priprema. U. • . a koji se uglavnom pojavljuju pri izboru lokacije. stopa vlastitog kapitala.: Werksstruktur-Datenbank zur rechnerunterstützten Fabrikanalyse und -planung .4. SREMAC.. n. Informator. FERIŠAK. procjenjuje se koliko pojedina lokacija udovoljava pojedinom kriteriju (10 ≥ O ≥ 1.11) RVK UP CUK VK nVK - rentabilnost vlastitog kapitala.. Düsseldorf. 1 = lokacija uopće ne zadovoljava određeni kriterij). određuje se optimalna lokacija (u ovom primjeru to je lokacija 1). VDI Berichte 518: Rechnerunterstützte Fabrikplanung.

Wien. Split. 1984. 1969.: Osnovni principi vrijednosne analize. W.: Skladištenje u industriji . Beuth Verlag. H.New York London . OLUIĆ. Gesamtbetrieb. Sveučilište u Splitu. 139-147. Springer Verlag. Berlin. 1980. str. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Berlin .Paris . Zeitschrift VDI 26(1982. Materialfluss. Springer Verlag. VEŽA. Berlin. Universität Stuttgart. 1992. I. E. 1980. str. 94-95. Stuttgart. I dio.: Projektiranje proizvodnih procesa i automatizacija proizvodnje. H.: Fabrikplanung. 1989. Zagreb. Carl Hanser Verlag. Sveučilišna naklada d. München . 1993.Barcelona . JAEGER. VOLLMER. I.: Transport u industriji .: Projektiranje proizvodnih procesa. 1993. Č.Rukovanje materijalom. Č. KAUFMANN.• • • • • • • • • • • • • • FRAY. 105-115. 1992. W. Produktionstechnisches Kolloquium PTK'92. 1997. VEB Verlag Technik. H. Novi Sad. ROCKSTROH.: Die Fraktale Fabrik. WARNECKE.Tokyo .: Flächenermittlung bei der Betriebs.)3. FESB. OLUIĆ.Hong Kong . 1975. Berlin Heidelberg . Seminar: Upravljanje proizvodnjom.Rukovanje materijalom.: Methoden der Fabrikplanung II. VEŽA.: Plant Layout.-J.Budapest.und Werkstättenplanung. JÜNEMANN. FESB.: Organisationsstrukturen und Geschaftsprozesse in schlanken Unternehmen. 1994. LAUNHARDT.: Materialfluss und Logistik.o. S. Fakultet tehničkih nauka.-J. Split.Köln. H. Teil II.o. WILDEMANN.: Die Bestimmung des zweckmassigsten Standortes einer gewerblichen Anlage. WARNECKE. Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb. . Zagreb. Berlin. H.: Technologische Betriebsprojektierung. 1991. R. str.-J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->