P. 1
Andric Ivo - Jelena zena koje nema

Andric Ivo - Jelena zena koje nema

|Views: 131|Likes:
Published by Aednat

More info:

Published by: Aednat on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

SABRANA DJELA IVE ANDRIĆA REDAKCIJSKI ODBOR Josip Vidmar, Grigor Vite^ Petar D^ad^ić, Muharem Pervić p RiR

B dili Petar D^ad^ie, Muharem Pervić I .'I IZDAVAČI MLADOST — Zagreb, PROSVETA - Beograd, SVJliTl.OST Suraji-vu, DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE - Ljubljanad <—i M O C/3 Cd O o i* td o Iz DANIK1NA VREMENA Šezdestih godina prošloga stoleea prodirala je i .u najudaljenije krajeve ove zemlje neodređena ali jaka želja za znanjem i boljim životom koji znanje i prosvećenost donose sobom. Ni Romanija ni Drina nisu mogle sprečiti da ta želja ne prodre i u Dobrun i ne ozari i popa Kostu Porubovića. A pop Košta, čovek već u godinama, bacio je pogled na svog sina jedinca Vujadina, bledog i bojažljivog de-čaka. Odlučio je po svaku cenu da ga da na škole. Preko svojih prijatelja, nekih sarajevskih trgovaca, uspeo je da ga pošalje čak u Karlovce, »da uhvati bar godinudve bogoslovije«. Toliko je upravo i uhvatio, jer potkraj druge godine umre naglo pop Košta. Vujadin se vrati kući, i tu ga oženiše i za-popiše na očevoj parohiji. Već prve godine žena mu rodi, istina žensko, ali godine su pred njima, i svi su izgledi da će Porubovići još zadugo popovati u Dobrunu.Samo, sa pop-Vujadinom nije bilo sve u redu. Ne hi se moglo određeno kazati, i nifco nije pravo ni znao, ali svak je osećao da ima neka nelagodnost između novog popa i parohijana. A ta nelagodnost nije mogla da se odbije na mladost i neveštinu popa Vujadina, jer se ini je smanjivala nego s vremenom sve više rasla. Pop Vujadin je bio stasit i lep kao svi Porubovići, ali mršav, bled, neobično povučen i ćutljiv, i pored sve mladosti sa nečim starački hladnim i sivim u glasu i očima. Pred samu austrijsku okupaciju zadesi popa Vujadina nesreća, umrla mu je popadija pri porođaju drugog deteta. Otada još se više otuđi od sveta. De-vojčicu dade ženinoj rodbini u Višegrad, a on je živeo u velikoj zgradi kraj dobrunske crkve, sam, gotovo bez ikakve posluge. Obavljao je redovno obrede, odazivao se na sahrane, vršio krštenja i venčanja i čitao na zahtev molitve, ali nije razgovarao ni pio sa seljacima u crkvenoj porti, nije se šalio sa snašama, ni prepi-rao zbog bira s dužnicima. Zato narod, koji inače zazire od ćutljiva i žalosna čoveka, a naročito hoće zdrava i rečita sveštenika, nije nikako mogao da se privikne na pop-Vujadina. Svaku bi mu drugu manu lakše oprostili. Žene, koje i na selu stvaraju dobar ili rđav glas, govorile su za pop-Vujadina da mu kiša iz čela bije, da im se ne mili crkva, i uvek po-minjale »pustog pop-Kostu«. — Tup je i izgubljen — žalili su se seljaci, i se-ćali se odmah pop-Vujadinova oca, pokojnog pop10 -Koste, čoveka gojazna, vesela, a pametna i rečita, koji je živeo lepo i s narodom i s Turcima, i s malim i velikim, čija je sahrana bila opšta žalost. Stariji ljudi su pamtili i Vujadinova deda, pop-Jakšu, zvanog Đakom. I to je bio sasvim drukčiji čovek. U mladosti je bio hajduk, i nije to krio. Kad bi ga zapitali: »Zašto tebe, oče papo, zovu Đakon?« — on bi odgovarao slobodno i nasmejano: — E, sinko, kad sam bio đakon, ja sam se odmet-nuo u hajduke, i kako svaki hajduk mora da ima nadimak, mene su prozvali hajduk Đakon. I to mi ime ostalo. Ali poslije naišle godine i udarile na me časti, kao na šairova kolje, pa im nezgodno bilo da me zovu hajdukom; i tako meni otpade ono »hajduk«, kao žabi rep, a ostadoh Đakon. To je bio starac sa bujnom kosom i velikom bradom ikoja je rasla u strane, i do pred smrt nije po-belela nego ostala riđa i nepokorna. Plahovit, nasilan i oštar, on je imao i među pastvom i među Turcima iskrenih prijatelja i velikih neprijatelja. Voleo je piće i nije mu bilo mrsko žensko sve do pod starost. Ali pored svega toga, bio je mnogo voljen i uvažen. U svojim dugačkim [razgovorima uz viku i rakiju, seljaci nisu nikako mogli da razbistre i dokuče zašto im je pop takav i zašto nije nalik ni na oca ni na deda. A pop Vujadin je sve više greznuo i propadao u samoći i udavačkom životu. Progruša mu se brada i posede kosa ina slepoočnicama, upadoše mu obrazi i posiveše nekako, da mu se zelene velike

11oči i pepeljaste obrve nisu izdvajale iz lica. Visok, prav i ukočen, govorio je samo kad je bilo neophodno potrebno, dubokim glasom bez boje i živosti. Prvi bar donekle školovan pop u toj porodici koja već stotinu godina opslužuje dobrunsku orkvu, pop Vujadin je i sam dobro uviđao koliko je nezgodna njegova narav, kao i njegovo držanje; on je znao šta narod traži i kakvog popa želi. Znao je da je to upravo protivno od onoga što on može i što jeste. To saznanje ga je uvek mučilo ali ono ga je samo još više kočilo i ledilo, čim bi došao u dodir sa svetom. Malo-pomalo, ono je prelazilo u duboku, ne-saViladljivu odvratnost prema svemu tome svetu. Čamotinja i mnoga teška odricanja udovačkog života naglo su produbljivala i širila jaz između njega i parohijana. I dotad je patio što ne može da se približi, zagreje i pomeša sa svetom. Sad je bivalo sve gore, jer je sada bilo stvari koje je morao svesno da krije pred svetom, a to je povećavalo njegovu povučenost. I dosad su svaki pogled i svaka reč izmenjeni s ljudima bili za njega muka i teret i bolno udvajanje. Sada je to postajalo i opasnost. A strah da se ne oda, činio ga je još više nesigurnim, podozrivim. Tako je njegova odvratnost prema ljudima rasla, taložila se u njemu i, kao skrivena gorčina, trovala ga nerazumljivom i nesvesnom, ali stvarnom mržnjom čiji se krug sve više širio. To je bio tajni život popa Vujadina. Mrzeo je sama sebe i svoje 12 muke, muke samačkog života udovca popa. Jer, bilo je dana kad je, onako ozbiljan i prosed, po čitav sat stajao sakriven u senci pored prozora i vrebao da vidi seoske žene kako prolaze na reku da ispiraju rublje. A kad bi ih dočekao i video kako zamiču za vrbak, okretao bi se s gnušanjem u ne-provetrenu polupraznu sobu i nazivao ih glasno najpogrdnijim recima. Nerazumljiva mržnja bi u njemu tada porasla do grla, nestajalo bi mu reci i daha. Pljuvao je oko sebe glasno, ne nalazeći drugog odu-ška ni izraza. Ali kad bi došao sebi, i uhvatio sam sebe u poslednjem besnom pokretu, i razabrao u tišini ustajala vazduha svoje poslednje psovke, on bi se ledio od straha i, isa jezom uz kičmu i lobanju, prošla bi ga svaka misao: evo, on sebe gleda kako ludi i gubi se. Takvi nastupi kidali su i udvajali njegovu ličnost u tolikoj meri da mu je sve teže bivalo da živi i radi kao čovek i sveštenik. Jer, pola sata docnije, on je morao da razgovara sa seljacima, i bled, ukočena pogleda i mukla glasa da odgovara na njihova bezbrojna pitanja, i urice dane za krštenja, molitve i sveštavanja. A razlika između ta dva čoveka, onoga malopređašnjega iz sobe i ovoga oca Vujadina sa seljacima u porti, bila je tolika da se on savijao pod njom, grčio od unutarnje muke, griskao brkove, prolazio rukom kroz kosu, i samo se još toliko savlađivao da ne padne pred seljacima na kolena i ne jaukne: 13— Ludim! Ali dok bi tako razgovarao sa njima, u sebi je pomišljao: evo, sad me upoređuju sa pokojnim ocem i sa svima mojima. I počinjao je da mrzi toga oca i sve svoje. Tako je sve što se dešavalo popu Vujadinu samo uvećavalo tu njegovu skrivenu gorčinu i mržnju. I ta mržnja je rasla u njemu podjednako sa svakim danom provedenim u samoći, i svakim dodirom sa ljudima. Konačno, ona postade istovetna sa nje-igovim rođenim telom, sa svim njegovim pokretima, željama i mislima. Ta mržnja preraste i zaseni sve u njemu i oko njega, postade njegov pravi život, stvarnija od svega drugog, jedina prava stvarnost u kojoj se kretao. Stidljiv kao i svi ljudi iz starih dobrih porodica, častan i prav čovek, on je krio svoje istinsko stanje koliko je god mogao više. Razapi-njan stalno između dve stvarnosti, činio je natčo-večne napore da ne izgubi iz vida onu koju vide zdravi ljudi, da radi po njenim zahtevdrna a ne po zahtevima svoje nutrašnjosti. Dok se jednoga dana ne desi i to, i pop Vujadin pređe na onu stranu kud ga je već godinama gonilo sve u njemu: u otvoreno i za sve ljude vidljivo ludilo. To se desilo u petoj godini udovačkog života pop-Vujadinova. Toga jutra on je izišao na jednu njivu u prisoju, ispod samih stena. Zadržao se kod kopača do pred ručak. Na povratku, iznenadi se kad na jednoj ravni, među borovima ispod puta, ugleda 14 strance iz kasabe. Jedan inžinjer i dva austrijska oficira sa dve žene. Podalje od njih momci su im čuvali ikonje. Stranci su sedeli na prostrtim ćebe-tima: ljudi gologlavi i raskopčani, a žene u lakim haljinama koje su zasenjivale oči belinom. Pop naj-pre zastaide, pa se onda ispe više u stranu i prisloni uz jedan iskrivljen i položit bor. Bio se oznojio i srce mu je lupalo. Sakriven, gledao je netremice taj svet ispod sebe, u kosoj i čudnoj perspektivi. Kao neka slika u snu, taj prizor ga je zbunjivao i dražio. I kao u snu, moglo je svašta da se desi, i neverovatne stvari da se razviju iz ovog prizora. Stranci su jeli i redom pili iz bleštave čaše od metala. I to ga je dražilo. Isprva je strepeo da ga ne otkriju, osećajući još potpuno koliko bi bilo nezgodno i smešno da stranci vide popa kako se položio po krivom boru i zagledao u žene. Ali, malo--poimalo, ostavi ga potpuno i poslednji osećaj obzira i snebivanja. Sati su prolazili. Sam ne zna koliko je tako presedeo, Ijušteći nesvesno prstima koru sa bora. Konačno, ona mlađa, po izgledu devojka, diže se i krenu sa dvojicom oficira uzbrdicom u šumu. Prođoše ispod onjega, tako da im je gledao u teme. Ona se nevešto poštapala, kukovi su joj se dizali naizmence, a na licu, belom i ispreturanom od vetra i jahanja, izbile crvene pege, kao u zdrava sveta posle jela i pića, na vazduhu u topal dan. Ono dvoje pod barom polegoše pokrivši se krajem će-beta na kojima su dotle sedeli. 15Kao da je time bio završen prizor, pop se trgnu - .astrežnjen pođe kući, zaobilazeći pažljivo par Ivoji je ležao, i strepeći da ga ne primete ono troie sto se penju uz breg.

Bilo je davno prošlo podne. Na pitanje momka Radivoja, pop Vujadin promrmlja nešto; nije mogao da sabere misli ni toliko da bi dao neko objašnjenje zašto je ovoliko zadocnio na ručak. Šetajući po praznoj kući, osećao je sebe i zemlju i ovaj dam kao olovo i žeravicu i tvrdo drvo bez soka i slasti Prsti mu se lepe od smole. Mori ga žeđ. Oči su mu umorne Težak korak. Konačno zaspa tupim snom posle jela. Probudio se još mnogo teži. Jedva se priseti, kao nekog bola, susreta sa strancima u šumi. Iziđe i zaputi se prekini putem, uz kamenjak, uz borovu šumu. Sunce je zašlo. Na onoj ravni nije bilo više nikoga. Bačena hartija i raskidan stani«! leže u travi i belasaju se poslednjim naporom u sumrak U mekoj zemlji još se razaznavao trag ženske obuće dubok i kos, i za njegove oči neverovatno malen' Pođe za tragom koji se mešao sa tragovima muških nogu i konjskih kopita. Ali on ga je pratio pogledom, na mahove ga gubio pa opet nalazio. Koracao je zanesen i sve više pognut kao da nešto tra-zi i sabira. Krv mu se slivala u glavu i zajedno sa sutonom mračila put i tragove. Tako je stigao na raskrsnicu gde je svršavala staza i počinjao put Tu mora da su uzjahali. Sad je pusto, i već potpun 16 mrak. Na još svetlom nebu ocrtava se posrmio direk koji danju kazuje put. Lutao je izlokanom stazom držeći se plotova i sagorenih ivica koje su se osipale pod nogama. Noć je vedra, ali omarina ne popušta. Teško se diše, zagušljivo je kao da nad glavom, u mraku, ima gvozden svod. Prešao je potok koji je žuboiio, ali nije davao hlada ni svežine. Našao se u svom šljiviku, pored kuće koja se naslućivala u mraku. Otupeo i premoren, spusti se na zemlju. Čim se malo odmorio, javi se opet seeanje na žene koje je danas video, i uz to sećanje misao: da li sam ja to danas uistinu gledao ili sam samo maštao o tome? Ta misao, obična i prosta u prvi mah, poče da ga muči. Skoči uzbuđen. Je li bila stvarnost ili nije? Dakako da je bila. I htede već da sedne ponovo, ali se zaustavi, pogleda još jednom oko sebe. Bio je potpun mrak, onaj gluvi i teški seoski mraik u kom se javi još poneki glas u daljini, ali izdvojen i stravičan kao poslednji napor sveta pre nego što utone u noć, neprijateljsku i bez svanuća. I opet se javi, kao bolno kucanje u dve slepoočnice, pitanje: jesu li uistinu bile te žene ili je on samo mislio o tome: Prođe ga jeza od ponovnog pitanja; unezveren, uputi se opet na mesto sa koga se malo-pre vratio. Posrtao je u tami, ali se konačno dokopa raskrsnice i uhvati za direk. Sagnu se i poče pažljivo da pipa utabanu ilovaču, malko vlažnu na tom mestu od potoka koji se prelivao. Pipao je klečeći, i tražio tragove ženske obuće, i cepteo i goreo od iBftv p-piit-c-"^ 1 2 I. Andrić: Jelena, žena koje nema 17 straha i želje da se uveri da li je bilo maštanje ili stvarnost. Ništa nije mogao da razabere i zaključi iz dodira vrelih i uzdrhtalih prstiju. — Video sam. Bili su živi ljudi i prave žene__ govorio je sam sebi poluglasno, ali je ipak i dalje grozničavo tražio prstima tragove i prodirao očima tamu me bi li sagledao one hartije koje je video u sumrak, ili misli da ih je video. Na kraju, morao je da napusti traženje. Vrati se u šljivik ponovo, kao osuđen, sa potpuno pokolebanom verom u svoja rođena čula. Tu je legao nauznak na travu koja je bila oštra i mlaka. Dugo je ležao tako, raširenih ruku kao razapet, prikovan neizrnernom težinom svojih rođenih mišića i kostiju. Iz grozničavog po-lusna prenuše ga glasovi. Na Tasića gumnu gorela je vatra, i oko nje se kupila čaljad. Promicali su likovi ljudi i žena, pojavljivali su se u svetlom krugu, i opet se gubili u tami, već kako ih je posao vodio. Glasovi su bili čas jači čas slabiji, ali se reci nisu mogle razabrati, jar je između njega i vatre bio potok i put, a sa obe strane puta po jedna njiva. To su se Tasići spremali da razvijaju žito. Tako se često radilo za velikih vrelina, kad danju nije bilo ni najmanjeg vetrića koji bi odnosio plevu. Čekalo se na noćni vetrić koji je i za najvećih vrućina neminovno nailazio oko devet sati noći, iz prošeka u Stenama. Po strani je go-rela vatra. Na samom gumnu de-vojčice su visoko držale zapaljene lučeve i svetlile radnicima; niz uzdignute ruke visili su im dugi 18 belt rukavi; stajale su nepomične, samo bi pokatkad premostile luč iz jedne ruke u drugu. Seljaci su vitlali lopatama. U crvenom sjaju žito je letelo uvis, zrno se vraćalo kao teška kiša na gumno, dok je pleva plovila polako i, nošena vetrićem, rasipala se i gubila u tami. Ti glasovi su ga naglo prenuli. Razdraženost koja se ceo dan skupljala u njemu odjednom se sva uskovitla i pope do vrhunca. Drhtao je i mucao glasno: — To neće da miruje ni noću, nego se i po mraku vrpolji, mitoklasa lučem i maše rukavima i šamijama. Jutrošnja slika sa strankinjama, koje je posma-trao sakriven iza bora; sumrak i posrtanje za tragovima koji nestaju u mraku; i sad, ova mukla noć sa vatrom kroz koju se, kao kroz rumen prozor koji se odjednom otvorio u tami, vide ljudi kako lopataju i žene kako promiču i mašu; sve je to potpuna ona njegova tajna stvarnost, puna muke i gorčine koja se pretvara u mržnju. Nigde traga od one druge, prave, stvarnosti: popa Vujadina koji služi u crkvi, saslušava seljake, ide pazarnim danom u varoš, dok mu se žene i uplašena deca sklanjaju s puta i iljtiibe ga u ruke. Ničega što bi ga osvestilo i sprečilo da ne radi onako kako hoće, i kako ga sve goni da radi.

Bilo je nečega prijatnog u tom tnzanju puške koja mu istegnu ruke. Pokušavali su da ga ne vežu. dolazilo ne samo do pop-Vujadinova oca i deda nego i do njegovog pra-deda. ali pre nego što je potpuno nestala u zaboravu. Izdala ga je tako jedna vatra koja se nadaleko videla. Sve je nadvikivao glas neke starice koja je lelekala kroz nos: — Jovo. pošto bi se pozdravile i upitale — kao dva mrava što se njuše — više pogledom nego recima. Glavu je bio jako zabacio. veliki fočanski nož i. koji sve primaju mnogo hladnije i prostije. uvek puna. Tu je. pobeže u noć. Svak je i nehotice nastojao da toj nesreći nađe uzrok i objašnjenje. On je voleo da izgleda učevan i tajanstven. Na dobrunsku parohiju je došao stranac. i spavao je kraj vatre koja je dogorevala. Sa20 21ino kad bi spustio pogled videlo se da su mu oči krvave ii pogled mutan i bez razumevanja. i tako neočekivana i čudna nesreća. Tako su ga vezana otpremili u Sarajevo. a oči napola sklopljene. Cak i taj udarac je bio prijatan. nekad čuvenog prote dobrunskog Melentija. izazvala je sećanje na druge nesireće i druga vremena odavno zaboravljena. Tu je u velikoj bolnici na Kovačima. Povedoše se i popadaše lučevi. Na tom licu okrenutom nebu nije bilo ničega luđačkog. mumlajući jednako. usamljen mladić. Bio je pazarni dan. On opali i drugu cev. Seljanke koje su išle u varoš ili iz varoši. Branio se tako da su morali da ga vežu. Seljaci. Tako se. -— U knjigama i spisima preostalim iza Mula Mehmeda bilo je ii nekoliko požutelih sveščića u koje je on nekad zapisivao sve što se dešavalo u kasabi i što je . i živeo je od ugleda i imetka svoga deda. a u stvari je bio dokona dobričina i neznalica. razbeže svet. niko nije mogao da iznese ništa. Svi su se sada digli da traže i hvataju popa Vujadina. sa nožem u ruci. kao da ispira ranu.•■. među mlade rakite. I ne prinoseći kako treba ramenu. uspomena na njega i njegovo stradanje počela je i u varoši da Medi. nesrećan čovek. u čestim razgovorima o porodici Porubovića. pa mračan hodnik u kući. opali u pravcu osvetljenog gumna. u jednoj polumračnoj sobici. To je bila nevidovma beda. koji su popa Vujadina više cenili nego njegovi parohijani seljaci. od popa nije bilo ni traga. Javiše se i muški glasovi. u govoru. Pregazio je Rzav.■. njega je bio prevario san. Ali ma koliko da su nastojali u čaršiji da se sete ma čega neobičnog iz pop-Vujadinova života. i po njemu i do Anikinih vremena. Naročito varošani. ikoji je u to doba godine plitak i mlak. I popVujadina zaboraviše pre nego što je izdahnuo u sarajevskoj bolnici. Konačno. čuvenog muteve-lije Mula Mehmeda. Sa rukama vezanim na leđima (krajeve od lanca držali su žandari). i o njoj se govorilo i mislilo još dosta dugo. neprirodno brzim korakom. Žene su plakale. nego nešto doboga bolno i mučeničko. Po selima se pomi-njao samo još uzgred. i kad bi ustrašeni pobegli. sama ostade vatra što je gorela postrani. visila na zidu. kao čovek koga gone.. već pred >ooru. čudili su se i žalili ga na svoj način. živeo još deset godina ne znajući za sebe ni za ovaj svet. odmah bi skretale govor na popa Vujadina. išao je. hladio vodom grudi i čelo. sine pobiše nas! Ti meci ispaljeni u noći na Tasića gumno objavili su konačnu i potpunu prevlast one unutarnje stvarnosti kojoj se pop Vujadin toliko otimao i koju je dotle mučno skrivao. s onu stranu Rzava. f -i m *•■!} '■-'. Sutradan proširila se i u kasabi i po selima vest da je pop Vujadin u ludilu pucao na Tasića čeljad i pobegao u šumu. Sa nesrećnim pop-Vujadinom ugasila se porodica Porubovića. ali se odmah otimao i bežao. pa dugo zapomaganje. ne-verovatno brzo prešao šljivik. Sutradan su proveli pop-Vujadina kroz varoš. Ali dok bi patrola stigla na to mesto. on nađe i u mraku. Kad je bio na drugoj strani reke.«) U varoši je zla sudbina pop-Vujadinova izazvala više uzbuđenja. bos i gologlav. grejao se kod njihove vatre. Mula Ibirahiim Kuka izazva prvi sećanje na Ani-ku. i da tako olakša srcu i umiri tešku misao.Sve inrmljajiući. jedinog i milostivog Boga« da ubrani njih i svakoga. tako da mu je duga proseda kosa padala niz pleća. zadihan i iznemogao sede u pesak. zastajale su u susretu i. (»To je bilo onog ljeta kad je pop Vujadin prevrnuo. Teško je bilo verovati takvu stvar. Dolazili su seljaci i javljali da su ga videli u toj i toj šumi kako pocepan. čoveka mudra i književna. x:o pokućstvo koga se nije sećao. zvera oko sebe. a niko nije mogao da je razume i objasni. Vlastima je bilo neprilično. Tek tada nastade na gumnu vriska. kao da će da poleti. pop Vujadin napipa lovačku pušku koja je. U kasabi je tada bilo mnogo žandara i suvišnih f raj kora koji su gonili nevasinjske ustanike. da je svaki u saučešću za nesrećnog popa krio i malko nesvesnog straha za sudbinu svoju i svojih. pa ga onda udari u grudi i strese. Pop-Vujadinova sudbina je stajala pred njima prosta a neobjašnjiva: neveselo dete. na polici. Po logici te iste stvarnosti. koji je živeo sto i jednu godinu. Svak živ ga je žalio. gologlav.. Plašio je čobane noću po planini. Donju usnu je držao stegnutu među zubima. Kad su žandari stigli. nisu mogli sebi da dođu od čuđenja. i krstile se moleći »velikog. stisnuvši ga čvrsto. Udarajući se 19 \-fS-p: ■. on je. i našao se u sobi kraj prozora koji je gledao na crkvenu portu i Tasića gumno.r:i .

punim ne-poveranja i prkosa. zveckajući okovima. a naročito sa dobrun-skim protom Melentijem. Bilo mu je oko četrdeset godina kad je. Ali nekad se dobro pamtilo i mnogo pričalo o tom. desi se tako da slučaj nanese po jedno dete. i da mnogi svet dolazi da ga gleda. niko se nije pravo ni sećao. pored vesti da se u beogradskom pašaluku pobunila raja i da. Mnogi su raspitivali ko je i čija je ova devojčica što sama dolazi u crkvu. obilazeći svoj šljivik. zvani Stranac. ali ne više slučajno. Nastavio je da radi svoj zanat i živeo mirno kao i pre te nesreće. A nekoliko stranica dalje. neobična 26 kroja. Iako još uvak vitka. koji je prešao u Misir u bezumnoj nameti da ratuje sa sultanom. odlazili. nego pravo u vrata na porti prema kojima je išla. Pri ulasku i izlasku iz crkve. Zvali su ga Lale. koja se izmetne. i zvali su je Vidinka. Ubio ga je kocem na me-stu.. nije išao sa ostalim momcima. Evo kako je bilo. i u razgovorima se kao stalna mera uzimalo »vreme kad je Anika črvala«. A Anika je prošla kroz svetinu polako. iz tuđeg sveta. Kasaba nije prestala da govori o Krnojelčevoj kćeri koja se odjednom zadevojčila. kao vetar seme. koji je bio izvan varoši. izmučena i smirena imaza. Detinjstvo je 25proveo pored majke. Kad se Anika rodila. To je bio Mihailo Nikolin. sačelkuje i prati nju. Rasla je. Iduće nedelje po Bogojavljenju sastali su se na toj istoj kapiji. i to tako da odudara i likom i odelom od ostalog ženskog sveta. s druge strane reke. Voda iz koje su vadili krst bila je potpuno bez leda.čuo da se dešava u svetu. čudesni nebeski znaci i prilike. Ljudi koji su odlazili tada u Sarajevo pričali su da su ga videli kako. ne gledajući ni preda se i ni u koga od onih što su u nju gledali. Malko se zbuniše i zaustaviše. sa prkosno stegnutim usnama i oborenih očiju. bila je mnogo mlađa od njega. pognuta u pasu. Kad se vratio. predvođena zlim ljudima. ni gledao devojaka. ispravila se i ispunila preko zime. Tu su bile zapisane poplave. čini nepromišljena dela. Četiri godine je proveo u Vidinu na robiji. koja je bila neugledna.gledala suviše velika i uvek spremna na plač. I sasvim je razumljivo da niko nije obraćao pažnju na tu Krnojelčevu devojčicu. kojii nije išao ni sa svojim vršnjakinjama. Kao mladić bio je poznat sa svoje gotovo ženske lepote. s kojom nije imao dece. sa jadnim muškarcem. doveo je i ženu iz sveta.« Mula Ibrahim pročita na dućanu taj zapis. i sve što je u to vreme uzbuđivalo kasabu i svet u njoj. dok se i njemu ne podseku kolena i tako ne povrati stari red u varoši. pošto nije veći od pedlja. retko izlazila. U kasabi. Svakome je izgledalo kao da je nađena na robiji. Dete je pobeglo. isudari gotovo. Ali se i za nju nađe ruka. vlahinja (Bog neka pomete sve nevernike!). i mlađi i stariji. mršava. Na vratima se susrete. nasrnejanih divnih očiju. ali malouman. i da je ona ćerka jednog pekara kod koga je radio neko vreme posle robije. Odavno su zaboravljena vremena kad je Anika ratovala sa celim hrišćanskim svetom i svima sve-tovnim i duhovnim vlastima. ne samo Ik-z I oda nego i bez snega. osvanulo je neobično Bogojavljenje. To je bio belolik. rasla je mršava i visoka devojčica sa velikim očima. starije od Anike. jer mu je prva žena. Svet je nije voleo ni cenio. tuđinskim i uplašenim u držanju. ali je rano ostareo i zapustio se pre vremena. gotovo u isti mah. više on nego ona. usta manja. koja je veoma rano počela. Mnogi su joj muškarci. U Sarajevu je osuđen na šest godina robije. umrla dok je bio na robiji. nosi sa ostalim robijašima kreč na Žutu tabiju. nerodice. prolaznika. i toliko se ote i osili da se njeno nevaljalstvo proču daleko izvan ove naše varoši. pa strci iz reda i izaziva nesreće i zabune. Marinka su zaptije uhvatile tog istog jutra. i mnoga se mladež tu ispoganila. kao u proleće. pala je svima u oči Krnojelčeva ćerka. ratovi blizi i daleki. A bila je metnula i vlast i zakon pod noge. pomračenje Sunca i Meseca. 24 Otac Anikin je bio Marinko Krnojelac. Bilo je zaista kao da je stigla iz druge varoši. S njom je Marinko imao još jedno muško dete. pekar. i pređoše prag. jedno mimo drugog. ni pu-<io. Na njoj je bila bundica od atlasa. Ripiide su bleštale i sve oči žminkale na preranom i nezdravom suncu. Marinko je uzalud dokazivao da to nije istina. tanak i visok dečak. A svet koji je bio iznenađen naglim i neobičnim preobraženjeni Anikinim. sa ustima koja su u sitnom licu i/. Pored vesti da se u jednom gradu u Nemačkoj rodio đavo i da su ga zatvorili u flašu. i kako je odrasla. . bila je vest o jednom hrišćanskom generalu po imenu Bu-naparti. Usred duge i vlažne zime. našao u njemu seljaka. ni pio. i tako se i ona skru-ši po zasluzi. Svet se okretao za njom. sa nečim otmenim. Pored ćutljive i nedruževne majke. Majka joj je povezivala glavu na neki naročit način. kako sa sinom podbire šljive. bio je ovakav zapis: 23»Te iste godine pronevaljali se u kasabi jedna žena. da joj se nimalo ne vidi kosa: tako je dete izgledalo još čudnovatije i mršavije. mala je išla uvek pognuta kao da se stidi sama svoje visine. Mihailo je očekivao i prišao joj. ona mršava povijena devojčica pobelela je. Anđa. Sva naježena i ćoškasta. Ova druga žena. zelena i nemirna. ali samo uvis. čudio se isto toliko da Mihailo. docnije je pomagao ocu u za-iiiilu. i najstariji ljudi počeše da se sećaju onoga što su slušali nekad u detinjstvu iz razgovora starih ljudi. i tako se saznade za davno zaboravljena Anikina vremena. novim korakom i u novom liku. pa i tada samo do očeve radnje i natrag. To je bila Anikina majka. gde ljudi i žene liče jedno na drugo kao ovca na ovcu. oči joj postale krupnije. I sve se opet dovede u red i priseti božjih naredaba. Litija je gacala po blatu.

Ženili su ga mnogi. još se više poginu i utanji. bila je sada u onim godinama kad su ženska deca samoživa. uzeo ovoga Mihaila. sav predan radu. poče da se neguje i posmatra. imao je mnogo sreće i u poslovima i u kocki. Ali što je devojka bila ćudljivi ja i zagonetnija. presta-rela i napola šlepa udovica koja je imala nemirnu i nesrećnu mladost. Njegova je velika sreća bila i to što je pre osam godina. Anika ostaje u sobi. Tako satima pritište dlanom to mesto i gleda vatru i lončiće u furuni. Nedeljom i praznikom Anika je išla u crkvu. kad se vrati i ponovo sedne kraj vatre. ali još mnogo veće kad je ovoga proleća najednom prestao da je sa-(Vkuje. Smrt roditelja. dok je gazda Nikola bez prestanka putovao i igrao sa onom kockarskom srećom od koje na kraju ništa ne ostaje u rukama. ona 27T sa jezom bcži od seonke koja se duži. samo da još jednom vidi sunce. Drugim očima poče da gleda na sve oko sebe. najčešće i ponajduže Mihaila. praćena nekom bledom i slabačkom komšinicom. koja je i dotad živela kao senka. Činio je sve što čine ostali momci. Kad je lepo. rnuklim glasom gotovo ne otvarajući potpuno prava i puna. bila je iduće zime glavni predmet muških želja i ženskih razgovora. najpre pod najam. ali sama nije odgovarala nikad ništa određeno. A kad sunce zađe za avlijski zid. Miliailo je držao na sebi veći deo posla i odgovornosti. Umrla je u leto iste godine. ali još malko bleda usta. Jer. 28 Te iste zime umro je Marinko. nego njen glas i ono što je rekla. nego su se gasile i brisale potpuno čim ih izgovori. pokreti sporiji i prirodniji. i bez srca i obzira za roditelje i okolinu. pa posle na treći groš. Menjala se neprestano. Proleće je te godine nastupilo sporo i ćudljivo. radio na malo ali nasigurno. Bila je za glavu viša od brata. počeli su i ostali momci da se primiču. pa ni ona sama. Nigde se nije mogao skrasiti. Taj gazda Nikola je radio sa stokom i kožom. A kad je zovnu štogod. Živeo je sam. prolazi je jeza i soba joj se čini hladna i mračna. on bi bio prvi među prvima da nije imao dve strasti koje su ga potkopavale: sikit-nju i kocku. primila neprijateljski i s nepoverenjem. gledajući u vatru. koja se sad već potpuno izvila iz onog bojažljivog i mršavog Krnojelče-vog deteta. naloži furunu i sedi pored nje. to je kasaba više govorila o njoj i njenoj udaji. on se pokaza dobar radnik i održa očevu mušteriju. pio i pevao s njima. Ona ih je gledala sve podjednako i slušala mirno. crnina koju je nosila. ali to je bilo tako davno da se niko. Iako mlad i malouman. koža po-stajaše belja. Inače. dotle je 30 Miliailo čuvao kuću i magazu u Višegradu. jesen i ponovo zima. kao neke oči. ravnodušna prema svima. Kći joj. u kući svoga gazde gde je kućanstvo vodila jedna starica koja je ostala tu još od vremena kad je gazda Nikola bio ženjen. O tom su joj govorili 29svakako i momci kod crkve. sve je to samo isticalo veliku lepotu i neobičnu ćud njenu. i penje se što može više. trepće očima. čini joj se: ne može nikako da nađe ono mesto na kom je ruku držala. u Sarajevu. Raskopča nedra i položi ruku pod pazuho. tamo gde se od mršavih devo-jačkih rebara počinju da odvajaju i izdižu grudi. Anđa. Tako je prolazilo brzo i tajanstveno devojačko vreme. zamara je hodanje. Svet se pitao šta je moglo biti između neobične Krnojelčeve . pa mora da izvadi ruku i iziđe u kuću. Sin mu Lale prihvati i nastavi posao. on kao da je nastojao da ni u čemu ne odudara od ostalih va-rošana. polusestra pokojnog Marinka. i sa svim se razgovara. malo-pomalo. ne može zadugo da se smesti. Kasaba je govorila o Anikinoj udaji. Nije bilo potrebno da naiđe neka naročita bolest pa da se ugasi. sva obuzeta mislima o sebi. povučena u se. Pismen i umešan. Posle. Ali. tanine oči dobiše ljubičast ton. I još je uvek rasla i razvijala se. Govorila je prigušenim. s kojom se nikad nije volela ni dobro razumevala. ostao je udovac i nije se više ni ženio. Prestade posve da govori. I kao da je prvi put primetila svoje telo. Anika nije još stigla ni da skine crninu koju je za ocem nosila. Samo je nekim izgubljenim pogledom gledala sve oko sebe. a pre toga je proveo dve godine u Subotićevoj magazi u Sarajevu. Jedino što je Vidinku vezivalo za ovaj grad. Njene ponajviše jednosložne reci nisu ostavljale ni najmanjeg odjeka iza sebe. Anika izlazi u avliju. nije mogao tačno setiti u čemu su sve bile te njene nesreće i stradanja. Nije plakala. ali on je odbijao uvek šalom ili ćutanjem. Između te tetke i luckastog brata živela je sada Anika. nestalo je. praznina koja je nastala oko nje. i pošteno delio stečeno. Čovek velike smelosti i izvanredne snage i pameti. ćutljiva. Da devojka ne bi bila sama. Zato je bilo veliko iznenađenje kad je pretprošle zime počeo da se viđa i razgovara sa Anikorn. u kuću im se preseli tetka Plema. Lepa i velika devojka.Ali taj prvi izlazak nije zbunio samo svet nego i Aniku samu. kao svakog stranca. i opet izlazi. a čim ode u sobu. trgne se otrež-njena. Miliailo je došao ptre šest godina u kasaba kao momak gazda-Nikole Subotića. Kad naiđe studen dan sa susnežicom i mračnim nebom. duboko diše. Pogled joj se oslobodi. malo niže. i sve joj kazuje nešto. Tu je koža zategnuta i najglađa na ćelom telu. i bivala svakim danom sve krupnija i lepša. kao da je malopre nešto skupoceno ispustila niz vodu. a u vezi s njenom udajom pominjalo se iz početka redovno Mihailovo ime. Tako je živela Krnojelčeva ćerka. leto. Tako je svakom ostajao u sećanju mnogo življe njen lik. i kako mu je išao posao. On je učinio ono čime se u kasabi jedino može održati: stekao je imetak i osigurao položaj. To mu je konačno stvorilo ugled u kasabi. izlazio. Još mlad. Mihailo je isprva redovno sačekivao u porti i izmenjivao sa njom po nekoliko reci. Jer u prvo vreme njega je kasaba.

stigao hanu. svratio u Krsti-nice han na glavnoj raskrsnici.*. nije obraćao pažnju ni na ono što mu je Krstinica govorila o budućnosti. Nigde one njegove ljubavne žeđi ni sreće koja je previrala u njemu mesec dana. nasumce. vraćajući se jednog dana sa malog imanja u Ljubiždi. kako je izgledalo. Mihailovom bratu bila je dvadeset i treća godina. profinila i prilično istančala. nose po sobi. Još dva puta joj je dolazio toga meseca. da mu je seo na noge. a koje su Krsta i Krstinica odavno raz-mrsivali. bilo ovako strašno. Sačeka malo. a Mihailo je drhteći celim telom pružio ruku koja nije naišla na otpor. on je učinio to što je neverovatno. sve više hvatalo maha saznanje: da je sve ovo sa njim i Krstinicom. pa onda viku iz one odvojene sobice u kojoj su se sastajali. Bila je još vrelina i nikog nije bilo u hanu osim Krstinice. a jedan očev brat je bio paroh. Osećao se izdan. Ali otac mu je umro pre vremena. potajno. . četiri. 31Mihailova porodica bila je iz Sandžaka. dašćući od iMM'be. a ona se još jače pruži po njemu. i spustio obe ruke u hladnu vodu. pet puta. Krstinica je uspela da obori muža. psovke i izlomljene rečenice iz svađe koja se završavala ovako. riđokose i pune žene od tridesetak godina. Covek tresnu nogama. — Noge! Drži mu noge! Da li mu je on tada seo na noge i da li je pustio da mu Rrstinica izvuče nož iza pasa? Da li je to učinio? Evo osma godina. jer je to neverovatno. ali tada ču najpre siktavu svađu. Uto je došao odnekud Krsta. koje on ne poznaje. Pretrnu. bolešljiv i mrzovoljan muž koji je bio. sve veće i sve nemirnije. U Prizrenu mu je otac stekao na tom zanatu lep imetak. Nije ni pomišljao na Krstu. ali ga je bilo stid da se na toj stvari sukobi i raziđe s bratom. h'.i. ne može učiniti. Evo što je u osnovi taj zanos od mesec dana. Jest. sva ustremlje-nii kao kamen koji je odnekud bačen. kolo mladih ljudi oko Anike bivalo ji. ženski među rebra. i svaki put. još uvek nije verovao potpuno da je to mogućno i da će se ostvariti. to je bila njegova sreća. tako da ga je pritiskivala i podbratkom. ali ga je žena bila tako obuhvatila da mu je potpuno ulko-t'ila tu ruku. stidno i nemilosrdno.svako na svoju stranu. ali pođe. i gubio se samo u nagađanjima. što je nemo-gućno da se učini. Kad je sutradan uveče. kao povod i sredstvo. misao mu se kao izludela stalno vraćala na tu sreću od mesec dana. Tu noć je slabo spavao od uzbuđenja i oštrog zadovoljstva. Eto. kao fllo se ruši sncg ili provaljuje voda. ona se primakla neobično blizu. on i stariji brat radili su i ži-veli zajednički. grudima. da je osetio kako mu ona izvlači nož. i u tom mraku on sebi odgovori istinu: da jeste učinio. Žaleći da digne s njega i najmanji mišić i oslabi pritisak. I on i ona izgovarali su. Kad je otvorio vrata. sve do samoga početka. pokraden. Mihailo je patio mnogo od želje za ženom. Mislio je brzo o onom što je maločas video i čuo. Mihaila su takođe hteli da dadu u popove. uhvaćeni u koštac. I on ceo tu je bez značenja i nevidljivo sitan. I to njegovo strašno i sramno delo stoji pred njim uvek.) I nikad niko u ovoj ustajaloj kasabi ne bi mogao pogoditi šta je rastavilo MiliaiJa od Anike. U času kad je Mihailo. zajedno sa starijim bratom. tako da se o Mi-haihi i prestalo govoriti. i sada evo konačno presekli. To je bilo slabačko dete iz četvrtog pokolenja tufegdžijske porodice koja se. u dubokoj i staroj mržnji koja je veća i jača i od njih i od nje-. osećao je da se oko njega stegla zamka koju vuku. zaprepašten i u nedoumici. Još ded mu je napustio Novu Varoš i naselio se u Prizren. o svojoj sudbini. nepromenljivo i nepopravljivo. o tome kako će valjda i nju bog pogledati i osloboditi jednom. svom snagom \ I Aiidili' Icli-iiii. i pritisla je fovrka rukama. i da je čuo kako udara Krstu tri. Pun je bio ljubavne sreće. Još drhteći. naprežući se da skoči. osramoćen. on postavlja sebi to pitanje svaki dan i svaku noć. ali niti je hteo da traži sebi de-vojku niti je dao bratu da se ženi preko reda. noću. i sumnje. kao što jede i spava. I čudnovato. Bili su od starine puškari. jer se to ne sme. A kad ga je zaista sačekala i uvela u neku napuštenu sobu. jer je bio pismen i voleo knjigu. i pomisli na zlo. i Mihailo je ostao pri puškarskom zanatu. umesto da misli na strahotu i nesreću koja se desila tu pred njegovim očima i sa njegovim učešćem. U razgovoru. muž i žena. a onda se u njemu smrači. Krsta je držao u desnoj ruci sekiru. zastao na pragu. kolenima. Krstinica je prišapnula Mihailu da dođe sutra po večeri. zadi32 han i nemiran. on je. potpuno pod vlašću svoje zdrave i okretne žene.kćeri i ovoga Mihaila. jer u njemu je kao svitanje.na koje nema 33 jšjjittHillittli težinom. video je Knstu i Krstinicu kako se. ona podiže samo pogled put Mihaila i viknu prigušeno kao da štedi i glas. mladić se pribrao. Mučen tom željom. ne pušla jući mu ni za tren onu ruku u kojoj je držao sekiru. živeći u povoljnim prilikama i radeći uvek isti zanat. to su neki veliki računi. . ne zateče Krstinicu kod ograde. (Međutim. i ta beskrajna sreća 34 koja je žuborila u njemu i prelivala se bez senke. pošto protrči kroz oganj koji niko ne vidi. želeći da je lizobliči i postidi. Po očevoj smrti. i isto tako neviđen vraćao u varoš. Pala je po njemu kao što pada zver. koja je u noćnoj tišini žuborila (njemu je izgledsilo da tutnji). u kuk. A kad je došao četvrti put. njemu se činilo da skida s njega nepodnošljiv teret i da se pred njim otvara ceo božji veliki i lepi svet. u slabine. o kome se i inače ne zna ništa. i još češće. Pala je zajedno s njim. jer niko nije mogao ni zamisliti šta krije guzda-Nikolin ortak iza svoje spoljašnosti mirna i radišna čoveka. koji je i inače bio senka od čoveka. Jer. Posle je istrčao napolje i seo na korito hanske česme. on sebi odgovori: prvo da nije. kao otrežnjenje. smrvljen zauvek.

čudeći se i sam kako sav svet ne čuje razbesnelo srce ikako bije i tutnji u njemu. Sve je tako vesto pripremio da je jednoga dana napustio varoš a da to nije izazvalo ni sumnju ni čuđenje. . Sa nestankom stvarne opasnosti. poznate predmete. počeo je u njemu da raste strah i da se zameće igra nezdrave mašte i potresene save-sti. koja ga je sa polu-olvorcnih vrata dozivala prigušeno. Levom rukom se pridržavala za vrata. sa namerom da se preobuče i sačeka jutro pa da ide da se prijavi sudu.Trgnuo ga je glas Krstinice. Tek tada. i sve što su ljudi tim povodom govorili o njoj. Otad mu je godinama svetlela ta vatra pred očima ili sagarala među prstima. prošao kroz avliju. U groznici. jer nije kriv za ono za što bi bio optužen! Kriv je drukčije. Presvlačio se i spremao što je najnužnije za bek-stvo. teže. počeo da sprema postupno i polako sve što je potrebno za odlazak a da ine padne u oči svetu i porodici. priča kako su noćas hajduci napali na Krstinice han i ubili Krstu a nju ranili. Krstinica je sama sve to ispričala. njemu bi bivalo lakše. Ni u najtežoj vatri nije se odao. Brat mu je bio po prirodi lakom. Mihailo je ranije iretko pušio. sve onako ikako je bio oduvek. Taj dim. na nejednake konake i krivudao. Mihailo je stigao neopažen još pre svitanja u varoš. i omogućuje čoveku da pusti suzu bez plača. Na (izgled miran. Digao se i prišao joj. hapseći ga. on se resio još dok je slušao Jevrino pričanje da ostane još neko vreme u kući i da tu sačeka potvrdu ove vesti koja je ličila na nevero-vatno čudo. Ćela čaršija. nosila je crninu za Kr&tom i vodila i dalje han. Umeren po prirodi i strogo držan od oca i starijeg brata. Iako ranjena. koja je već počela da se otvara. Brzo se ispeo na drum. samo je dovela u kuću sestru udovicu sa muškim detetom. čvrsto rešen da ubija ili da bude ubijen ako se na njega posumnja. kad je ušla njihova sluškinja Jevra i stala da kazuje šta je čula u komšiluku. Osetio je jasno što će biti ako samo uzme nož u ruku. I to je Mihailo iskoristio. i doplavili Krstin Ieš ili oči Krstine žene. samo da bi zaturio trag ni sam ne zna kakvim goniocima. jer je u tami mogao sa nevidljivim dimom da oduva teret sa uznemirena srca. ona se pridigla. hvatao za duvan kao što se hvata za oružje. Docnije je oprezno izišao u varoš. Osetio se proklet i gonjena zverka. i tako dobio njegovu privolu da može otići u svet. Ostavio mu je radnju. Taj nesrećni mladić. Mihailo oseti da ga izdaje snaga. I čim bi kremen kresnuo u mraku. i pade u postelju. A kad bi se snovi pretvorili u moru. Mereno onim što se u njemu 36 dešavalo. i u izuzetno srećnim časovima odvodio ga u potpunu izgubljenost i zaborav. da bi. Mihailu se pričinilo da vreme prolazi mnogo sporije nego što je uistinu prolazilo. Ali kad je stigao. kad je opasnost prošla. Sa rukom na skrivenom nožu. Noću bi sanjao da puši kao što drugi sanjaju susret sa onima koje vole. 35To je bio malo drukčiji udarac nego ono njeno bockanje nad polumrtvim čovekom. Tek negde kod Priboja prvi put je prišao hanu i kupio hleba i duvana. Putovao je stranom i prečacem. u kojoj je mirno gorela slaba svetlost voštanog svitca i ležala onesvešćena Krstinica pored Krstinog lesa pokrivenog asurom. Nalazi« je snage da im sam kaže poneku reč. Tada je s mirom. savlađujući drhtanje. a desnom mu je dodavala njegov nož. koja ispusti vrata i s tupom jekom pade u sobu. bio je sve u njemu poremećeno. a ako ugleda na kapiji zaptije ili ma koga od vlasti. u njemu se odjednom poče da stvara sve brže i jasnije osjećanje da ne treba da se prijavljuje. put vrbaka. produžujući sebi život minut po minut. suvo i tiho: — Oprala sam ga. da nije sama. bar malo lakše. govoreći stvarno. stegnutih zuba. Mihailo je prolazio ulicama. slušao je sve što se pričalo o napadu na Krstinice han. svoju sobu. Kad je već zadocniio da iziđe iz varoši pre otvaranja čaršije. ili kao što uzimaju nečiju ruku oni koji ne spavaju sami. ugledao svoju kuću. ali zaptije i sud smatrao bi nepravdom i bio bi spreman da beži. ali to saznanje da ne treba ne samo da se prijavljuje nego ni da dopusti da ga uhapse. uzevši nešto od svoga dela u gotovu. uvek isti ali i uvek drukčiji. on bi. budeći se s jaukom. Tada je uvideo kakvo je blago ta stalna vatrica pred vidom i taj modri-kast dim koji golica oči i grlo. da beži kroz baštu. i duvan prihvatio iskru. Ostavio je širom otvorena vrata na sobi. i ako mu samo priđe zaptija. od koje mu je sada ćela snaga drhtala i vid se mračio. puškarski sin i nesuđeni pop. da se brani od njih. uhapsili nevina čoveka. video je da Krstinica još uvek čuva tajnu. Danima je živeo bez sna i bez jela. od tada 38 poče da puši stalno i strasno. Varao se samo u vremenu. Kad se posle tri nedelje pridigao. da uzdahne duboko i iz-dahne vazduh a da se to ne zove uzdah. i da niko ne sumnja u njene iskaze. da bije i ubija ponovo ako ustreba. — Zaobišao je Novu Varoš. odvraćao mu je misao od onog čega se bojao. hrabrost ga je izdala i mir napustio. gde je imao roda. sudio je jutros sebi i drugima i bio je u svojoj nesreći velik i u svom sudu prav i nepogrešan. Česma je žuborila u sav glas i puno korito se prelivalo s pljuskom. Resio se da beži. gotovo šapa-lom. Ali čim je zamaknuo za prvi breg i izgubio iz vida svoju njivu i pojatu u Ljubiždi. Posle nekoliko dana bilo je jasno da Krstinica ostaje pri svome kazivanju o nepoznatim hajduci37ma. bilo je jasno i određeno. kome se docnije i sam čudio. i potanko opisala »grčke haramije« koje su ih napale. hranio ga je kao hleb i te-šio kao drug. zato naglo zaokrenu u stranu i odmah zatim jednim strahovitim udarcem desne ruke udari ženu. i pre ove noći i pre ljubavne sreće od mesec dana.

za-blešten i sa nevericom. bio je velik nesrazmer koji je još vise zbunjivao Mihaila. Mihailo joj sagleda ruke. inače zagasite. zanesen i sre-ćan zbog Anike. da razbije te oči trgnuvši se naglo sa promuklim vriskom. nenavikao na težak život i grube običaje. nesrećan i izmučen najstrašnijim snovima. Zvala gaje da ga pita šta misli da radi na Đurđevdan. Mihailo je gledao pravo u te oči. Teška mu je bila isprva ta varoš na dve reke. Pošto su se sporazumeli i pošlo je on obećao da će svakako ići na đurđevdan-ski tel'erie »ako bude živ«. prilazio bi joj radosno i iskreno. Između njenog muklog. u velikom Obođaševom hanu. 41— Nećeš. on je vrebao devojčine osmejke i pokrete. i u svemu tome tražio sličnost sa Krsti-nicom. Za sve to vreme oni su se gledali netremice. iako se ne može nikad dovoljno daleko pobeći. ali pristade. ili dve zver-ke koje se sudare u šumskiom mraku i vide jedna drugoj samo ženice. jasan i tvrd. njemu sinuse vidici za koje nije dotle pomišljao da postoje i kojima nije smeo ni sada da se nada. Po neodoljivom nagonu. neobično izgovorena. pored ostalih 39inomaika. — Misliš? Ta poslednja reč. Tako im je prošla godina dana bez pravog sporazuma i bez konačnog prekida.Putovao je neprestano dalje. Podizala ga je od zemlje već sama pomisao da ima nešto na ovom svetu što bi moglo da vrati život od pre one zore u hanu. Ic. i planuše bojom i žanom krvi i suza. došao je idućeg proleća. Posle toga. Ali se oči nisu uklanjale. upoznao se sa gazda--Nikolom Subotićem. prisili ga da joj pogleda u lice. To ga najzad primara da sagleda stvarnost svoga užasa i da se odreče nade na buđenje. kao što se gledaju ljubavnici u prve dane. To je trovalo sva njegova zadovoljstva i davalo mu čudan izgled i neobično držanje prema devojci. bile su sada. (A devojka je za to vreme bivala sve lepša. belog lica bez osme j ka i ove sitnice koju ga je pitala. među stokom. To nije bilo toliko boga I stvo koliko nešto tuđinsko i upadljivo u boji. u isto vreme jasne i neprozirne. Krnojelčeva kuća bila je raskošnije nameštena nego kuće ostalih kasabalija. ali s vremenom poče da se saživljuje i privikava. pred Mihailom su nicale zapreke. njene reci. činilo mu se da neprestano sluša Anikin glas: 42 — Misliš? Ta reč se ponavljala u njemu kao ustostručena jeka. zaobilazeći Više-grad. snažne i lepe. Posle toliko godina. koji mu se činio suviše blizu. Konačno. neprelazne i samo njemu vidljive i znane. Kad je lanjske godine ugledao Krnojelčevu kćer Aniku. uzeo za ortaka i smestio u svoju kuću u Višegradu. i najdužem ljubavnom pogledu dođe kraj. sad se prvi put moglo desiti da prođu dan i noć a da kroz njega nijednom ne prostruji ono crno i strašno u što su se odavno u njemu pretvorili misao na Krstino ubistvo i želja za sopstvenom smrću. sve čudnija. Jer. ako budem živa i ako se ne udam. Njene oči. Jednog dana došla je po Mihaila stara Plema i rekla mu da ga Anika zove. Ali kad je trebalo poći dalje i od nada i misli preći na delo i ostvarenje. i najmio se kod njega kao dželebdžija uz stoku. — Nećeš valjda za ovo nekoliko dana. samo da bi je izbacio iz sebe: to je bio poznat pogled koji je video nekad. kao što je činio mnogo puta na svojim znojnim ležajima po pojatama i drumskim mehanama. Ali pogled je postajao sve oštriji i jasniji.škog glasa. — Svašta ja mogu učiniti. posve neznatnim povodom. Na samom početku mladosti podsečen i potresen u sebi. po pazarištdma gde uvek sve vrvi od ljudi i posla. koji je bio stalno na putu između Višegrada i Sarajeva. sa svetom podrugljivim i nepoverljivim. Bilo mu je neprilično da ide devojci u kuću. on je u isto vreme strepeo od Krsti40 niče u sebi. Time je i njegova tajna muka postala manja i snošljivija. Istina. i privlačila sve više poglede na sebe. iako ju je ona izgovorila samo jednom. Dve godine je proveo tako u Sarajevu i na putovanjima. u hanu. gazda Nikola ga je izdvojio od ostalih momaka i. pa bi se onda odjednom trzao i povlačio. sa naj-nežnijom kožom i bledorumenim noktima. čekajući da se taj pogled promeni ili da iščezne kao varka i priviđenje. nećeš. kao što smo videli. i koji je posle sanjao mnogo puta.) Prelom. neminovan u takvim prilikama. punim strašnih i nepoznatih na-mera od kojih valja bežati. Na Romaniji. Anika dodade: — 1 ja ću. nego su žarile pred njim nepromenjene i nepomične. stisnuta brdima. a onaj sjaj u njemu sve življi i jači. savlađivao se da je ne vikne glasno. kao osvet-Ijene iznutra. on nije mogao da nađe prav put do ove devojke. a pogled im postade oštar. U njega je gledala Krstinica svojim zver-skim pogledom. posle u samoći. Mihailo je činio u sebi očajne i strelovito brze napore da se probudi. imao je da podnese i otrpi mnogo. merio. A dok se tako lomio u sebi između sna i jave. u nameštajuiprostirci. dok konačno ne zavole i grad i ljude kao da su mu rođeni. I odmah poče da ustupa kao zverka koju su saterali u tesnac. i u isto vreme strahovao da je zaista ne pronađe. Čovek se branio od misli koja je u taj mah blesnula u njemu i dizala se sve određenija. napuniše se u isti mah krvlju i suzama. Otrgnuvši se od njenih očiju. . ali sve je to iščezavalo pred velikom i neslućenom blagodeti: izgubiti se u radu. To mu je bilo prvo olakšanje otkako se krenuo.

Tako poneki samo sedi po svu noć i puši na kamenu kod česme. Šta ti činim? I može tako satima da čeka. kupio dve oke šećera. Od tog vremena pa za godinu i po dana. i stranci čak iz Čajniča i Foče. ne govori ništa i. . a mnoga je muka ostala zauvek neviđena i nekazana. Je-lenku i Savetu. Aniki je dosadila šala.Sa strašnim naporom nađe osmejak kojim će zavarati protivnika. nego da oprosti i iziđe običnim korakom. mogao sam ostati — ponavlja on tužno. Kad je. iako mu je samrtnički strah vejao uz kičmu. Tu je žuhorila česma kod koje nije bilo žive duše. ukrao u braće novaca. i vratio se pod prozor. ni pomišljao nije. odgovorio je da neće ići. i izvan njega. Otvorila je kuću muškarcima. ženjeni ljudi. Anika ga i ne zna. koja je u ovo doba dana pusta. I rukom i glavom mu je davala znak da je to još uvek malo. To Kosaru dovodi do besnila. poneki što se rodio izgubljen i očajan. — VA\. dečaci. i ostao u očekivanju događaja kao što se očekuje udarac. ona je smišljala zlo i nesreću kao što drugi svet misli o kući. nudio joj je šećer. »Ne mogu«. Sedi tako na nekom sanduku. Jer. Konačno. s rukama u džepovima. zadirkivala ga i krala mu šećer iz zembilja. i ona počinje stra-Sim svađu. i avliju je nekako prešao. istovetna sa užasom iz sna. Inače je povazdan nosao svoj šećer po varoši. i deo ulice do raskrsnice. Vikao je dok se Anika nije pomolila. Još u početku. žarila je i palila ne samo po kasabi nego po ćelom kadiluku višegradskom. sad već nema sumnje. On joj je ispod otvorena prozora nudio pune pregršti šećera. malo — vikala je ozgo Anika smešeći se. odgovorio je. on je mogao da misli samo na sebe. Anika se sme-jala grohotom. za vratima. Kao da radi nešto što je razumljivo i unapred utvrđeno. Mihailo priđe kamenitom koritu. Bar dvaput preko dana on dođe pod prozore i nerazumljivim mumlanjem doziva Aniku. privodio ga stvarnosti. otišao kući. ruglo svjetsko? Mopio si ostati kod njih. Dok ga opet ne bi oterali. Deca su pristajala za njim. To je neki nesrećan mlad čovek.) A događaji su došli ubrzo. i pogledajući s vremena na vreme u Anikine prozore. bona. ko zna koji. bio je jedan od najbeznadnijih i najrevnosnijih posetilaca. sede na kraj. i bilo mu je isto kao da gubi život sam. a sutradan opcl tlođe. snužden kao da je i njemu samome teško što mora tu da sedi. Samo sutradan osvane čitava rpa izdeljana drveta i ispušenih cigareta na mestu gde je sedeo. ali Tane samo odmahuje rukom i odgovara tek pokatkad. 45Bilo je i sasvim ludih. odgovorio je da ne može doći. neka me. ni naslutiti nije mogao šta se u to vreme dešava sa Anikom. Još mu je jednom Anika poručila. Poneki je dolazio što je uopšte gotov na svako zlo. kao onaj Nazif. A one prolaze pored njega kao da ne postoji. Kad ga isteraju iz kuhinje. vrata su se za njim zatvorila. Ljutilo je ludakovo uporstvo i slala je Savetu i Jelenku da ga gone. Otada pa do ilindanskog vašara. nisu ga videli kad je došao niti znaju kad ode. ona je potpuno razvila barjak. i danju dolaze. Taj Đurđevdan ostao je u sećanju sveta kao dan kad se Anika objavila. sa bezbojnim uvek raširenim očima u izmoždenom licu. Anika se jednom našalila s njime. koja je.laze. On se branio od njih i odlazio gunđajući. Mnogo se od toga poboravilo. Bog sam zna ko sve nije noću dolazio: mladići. oko te kuće i na toj raskrsnici kupilo se sve što ne valja i što nije kako bog zapoveda. —■ Malo je to. Nazife. Otad je dolazio svaki dan vukući u zembilju. U mraku. U neko <lo1m digne se i ode gotovo bez pozdrava. dočekuju goste i odlaze s njima u sobe. nego su čekali da padne mrak i dolazili tada redovno. ili prosto lunjaju sokakom. (Kao teški bolesnici. koliko god više može šećera. nisu svi uvek dolazili samo zbog nje. Bilo ih je i takvih koji se nisu usuđivali da dođu danju. Mihailo je proveo nekoliko teških dana boreći se sa sopstvenirn mislima kao sa senkama i priviđe43 Injima. Godinu dana ga je držala misao na Aniku. i on nju poznaje samo iz viđenja. »da kaže hoće li doći ili neće«. koji je grčevito stiskao uza se. Kad ga je Plema još jednom zvala Aniki. za pojasom. iako nisu imali izgleda ni da uđu u Ani46 kinu kuću. crvena i krupna poluseljanka sastavljenih obrva. starci. Idiot je razabrao šta mu govori. uoči Đurđevdana. položi obc ruke pod mlaz vode koji ga je sve više olrcžnjavao i primirivao. mutava i gluva. Taj krug muškaraca oko Anikine kuće naglo se širio i zahvatao sve više ne samo slabih i poročnih nego i zdravih i pametnih ljudi. o deci i hlebu. Kod kuće ga grdi žena mu Kosara. samo gleda Jelenku i Sa-vetu. pevušeći i mrmoreći. i uspe da se savlada toliko da ne istrči i ne zalupi vrata za sobom. ali tada se tek uvidelo šta može da počini žena otpadnica. da joj budu kao dvorkinje. oko Anikine kuće se stvarao logor. Cereći se od sreće. čekajući da vidi Aniku. li/. a vidi se da je mislima odsutan. Jesi li opet sjedio kod rospija. ako ih puste. ovde. ponovo došla da ga pita za teferič. ali bi već sutradan osvanuo pod Anikinim prozorima sa još više šećera. Poneki. Sad je gubio tu misao. teži i gori nego što se moglo očekivati. sede u avliji ili u kući. po džepovima. Tane kujundžija. i on je otišao žalosno mu-mlajući. krupno i blesavo momče iz begovske kuće. koje stid i razum ne sprečava. Tek. on sedne ma gde u avliji i bojažljivo se smeška na Jelenku koja ga tera: — Ih. sutradan po Đurđevdanu. kao kroza san. 44 Malo-pomalo. mirna budala. mršav. nabavila neke dve seoske skitnice.

AihIi IHi'im. optrčala je ćelu varoš. U zoru je Anika naredila po Sa-veti dvojici Turaka. nego su se kao omađijani uvek ponovo vraćali. kaže. Sad je imao već drugo dete. i to sve kriomice. Isprva su pokazivali prstom i pratili šapatom one koji su joj odlazili. Posle toga se izmakla u dno avlije da izgovori poruku. prekrsti se pred njim tri puta i po-klonl bez reci. uvek sanjiv i kao izgubljen. U kasabi se sazna o svakome sve. ode u drugu sobu pred kandilo. Ali što se više govorilo. To je bilo u doba najvećeg huka Anikinog. bleda. mladića. sa subotnjim pazarom u dubokom džepu od čakšira. dolazili su ponovo. Bio je najstarije dete u oca. ! tek tu joj suze grunuše takvom silinom da izgubi vid i osećanje za prostor. Govorilo se o njoj kao o nečem što je sramotno i strašno. sama sebi dodijala. nema tajne ni u duši ni na telu. V noko doba noći dođe sebi. miran i lukav trgovac koji se družio samo sa starijima od sebe. . Majka ga je oženila rano. A kad je to sve posvršavala. Anika je doznala već (sutradan i za Ristićkine reci. Amin. on neće prekoračiti prag onoj rospiji. i ko god je hteo mogao je ući i videti ga. i nije dolazila sebi nikako. Hvatajući se rukama. kad je 48 sve što se zvalo muško gamizalo uz Mejdan ili bar pogledivalo na nj. Tako je stradala Ristićeva kuća. doći će mi tvoj sin. Jnm koje nema 49spavalo u kolevci. A druge subote posle one zlo-srećne daće. sa cijelim subotnjinm pazarom u rukama. i izbezumljen dozivao u isto vreme Aniku i majku. pa ti vraća i pare. A toga istog dana posle podne došla je Anikina sluškinja. tvoje kletve ni ovoliko. ali nepopravljiv i uporan u svojoj strasti za Anikom. a majka mu je kriomi50 ce slala hranu. najveći njen protivnik bio je gazda Petar Fili-povac. stara Ristićka. Sin joj je bio sitan. Nad njim su stajale Jelenka i Saveta. Ali i to nije uvek bilo lako ni bez opasnosti. nego se veri n. bogata. na jednoj daći. mladi Ristić je pijan i napola nošen društvom otišao Aniki. nespretan i bled mladić. u lancima te vodili. a na kraju poče svet da se pod-snu-va onima koji ne idu. Ristić-ka sa sinom i snahom. mirnom i bogatom devojkom iz Foče. ali dok sam ja živa. ženo. Stara Ristićka. I Ciganka pobeže. — Ovo ti šalje Anika. Oni koji su odbijani. a oni koji su jednom bili primljeni. nisu više mogli da se zaustave. oblivena penom. sela je pod samo kandilo i sa rukama skrštenim u krilu čekala čoveka. Pored žena. koje su sve podjednako mrzele Ani-ku. okretna i odlučna kao muško. U kuću su ušli mali nemir i zabrinutost.Na kraju. jer je gazda Petar zapretio da će i nju. bezobzirno. i videćeš ko je Anika. vitka. I kletva je došla do Anike već sutradan. i ubio bi ga sigurno da ga majka nije sakrila i spasla. stara se vratila kući. pazar je cio. kopao nogama. A ne boji se. crne kose i velikih očiju. malo je bilo mlađih ljudi u kasabi koji nisu bili kod Anike. bijesna hodila. ni para ne fali. muški prkos i sujeta počeše da vrše svoje. pala nasred sobe. Kako su bili redi oni koji su uspi-vali da odmah dođu do Anike. bez mnogo smisla i razmišljanja. obori i ugasi kandilo. a prekosutra joj je poručila: — Od danas pa do mjesec dana. sa snahom. Amin. i pade svom težinom un pod. lepom. prosipao pare. ili bar pokušali da joj se približe. Njegov sin Andrija bio je jedan od onih koji su najviše obilazili Anikinu kuću. videla da joj sin ne dolazi na večeru. Ležao je pred Anikinim vratima. ogovaralo i prepričavalo. rekla je glasino i prkosno: — Bogami. Nek prebroji. prekrsti se nekoliko puta ubrzano i poče da kune Aniku. tekao paru i čuvao kuću. u nadi da će popraviti svoju dvostruku bruku: što joj odlaze i 47 što neće da ih primi. dabogda se gubom razgubala. posle trideset godina zajedničkog života. poudavala je sve kćeri i oženila jedinca sina. hairlija. Čoveka ti je vratila. bliže i običnije postajalo to zlo. izazvala snahu i predala joj punu maramu srebrna i bakrena novca. ali daleko i gotovo neverovatno. Kad je stara Ristićka. Sad je mladić spavao na pojati. zaobilazno i pojedinačno. Ništa joj kletva ne može. nali i zapali ponovo kandilo. kad su se žene u jedan glas žalile na Aniku i na svoje ljude i sinove. Opra pod i t'ilitn od prolivenog zejtina. Evo i ja imam sina. U poslednje vreme nije dolazio kući. ali Ristićka je i dalje grdila pomamljenicu na sva usta. smrti željela a smrt te ne htjela! Amin. Zimus. ispivši čašu za pokojnikovu dušu. rumen u licu. kaže. noću. Onoliko koliko mu je dala. A snaha joj. Diže se i polako poče drt posprema stvari koje je u padu oborila. Molila se povazdan bogu i plakala. ako je i Ciganka. jednooka Ciganka. udovica. Najpre se išlo kradom. ženski. Kao sve što se govorilo o njoj. Vi-dcći da je zaista otišao Aniki.i morala zadovoljiti Jelenkom i Savetom. Videlo se da joj teško pada. Prigleda još jednom dete koje je I. jer je otac jedne noći hteo da ga ubije. Bože vdiki i jedini. ne dajte. Samo su žene bile složno i ogorčeno protiv napasti sa Mejdana i borile se uporno. onoliko je i naplatila. da ga vode kući. zavisi. — Dabogda. oterati ako je samo jednom čuje da uzdahne ili vidi da suzu pusti za otpadnikom. to je razumljivije.

on. posmatrala su je čobančad sa visokog šanca. Niko ga nije ni tražio. naglo kao što se i pojavila. ništa do dve male puške za pojasom. koji na tovare odnose ribu u sela. ali ga svratiše u jedan dućan gde su neki tngovački sinovi 54 mezetili ribu i pili meku rakiju. kažu. Bilo je vreme ribljeg mresta. i loncima ili golim rukama hvataju ribu. nekog Milisava iz Trnavaca. za velikog vašara.Na dućanu gazda-Petra Filipovca sastajali su se svi koji su istinski mrzeli i osuđivali Aniku. bogat mladić bez oca i majke. Ona je. Ležala je ceo dan tako presamićena. Bilo mu je dvadeset godina. Otvorenih usta. i da tamo boluje. Mladić se povukao i neslao iz kasabe. mokar do pasa. Pitaju ga . proto je bio od onih ljudi koji su teški sebi i drugima i koji od rođenja do smrti nose kao neku tešku misao u sebi. veseljaka i dobričinu. kažu. nije ni pomišljao da ode u kasabu i da je vidi. odeven napola kao kaluđer a napola kao seljak. na izmaku zime. kao i sve domaće nesreće. I svi su ga /. dobra. siv u licu sa crnom borom među obrvama. Prodao je svu lovinu i sad je. 52 II Anika se bila već nadaleko pročula. izmršaveo i podivljao. sed još od mladosti. čas brani sina. to silazi na Rzav i baca. Obično ta jata nailaze u tri maha u razmacima od po nekoliko dana. da se zakaluđerio. Be-žala je uz Mejdan. dopuštao je da se govori o ženidbi. visok. obično pred zoru. Tu se posle svake cigarete i svakog razgovora vraćao govor na devojku s Mejdana. i toliko se ribe pojede da svetu dotuži i da joj cena posve padne. Tunke. Tu je pristigao kaluđer i ubio na mestu. Deca gaze po plićaku. Grejalo je jako sunce. Htco je. Nije imao ni torbe ni štapa u ruci. i svaku veru.i ga da se oženi kako bi mogao da ga zapopi. ali je znaju po pričanjima starijih. Nije joj se moglo ništa. Bežala je prema jednom šumarku ispod Starog grada. tolika je trka i bitka bila oko nje. crvene dlake i zelenih smelih očiju. pojavio se nenadano onaj Košta. kao svi ribari od zanata. a o ženidbi neće nikako da čuje. zvani Grk. 1 to se mesto zove i danas Tijanin grob. Tada sve kuće mirišu na zejtin. čobanska kći. Dok su se takve i slične stvari dešavale po kućama i govorile po dućanima (uglavnom. zvanog Đakon. desi se da Jakša dođe nekim poslom u Višegrad. crna i sasušena starica. Nekako u to vreme započela je Anika svoju borbu sa dobrunskim protom zbog njegovog sina Jakše. nego je sve više sakupljala oko sebe pustahi \c. Razbio je sobna vrata i pucao na Tijanu. Kad je već bila ispod samog šanca. Sad se otac bori s njim i na-j. gubeći papuče. Bio je zarastao u bradu i kosu.aboravli. zvanim Kurjaković. sin dobrunskog prote. Bio je više kod kuće. koju niko ne pamti. Ali Jakša ne mari mnogo za svešteni čin. i ribari i oni koji love samo jednom godišnje. ali Tijana nije liU'l. Protinica. a Jakša Po-rubović. pušila se zemlja i belasala riba. Tako potkraj februara i u prvoj polovini marta meseca naiđe riba u velikoj množini niz Rzav. gde je ra/a-pinju i 'suše.i đa čuje. Jakša je bio na deda po majci. Dolazeći toga jutra dobrunskim drumom. Čak u Čajniče je išao da se rve sa nekim Neđom. štedljiva đo I vrdičluka. Dolazili su sarajevske kujundžije i skopljanski Irgovci bakrenim posuđem. Te zime Jakša se bio malo smirio. čas pomaže oca. a bio je najviši i najjači mladić u oba kadiluka. svi su ti dućanski razgovori. sa bičem u ruci. dukate s vrata i upletnjake iz kose. Tanak. ličili jedan na drugi). i odlazili goli kao šešane. Gazija je stajao ne puštajući mokru mrežu. kao kuga ili poplava neka. I tada svi love. Među prvima koji su se vrzli oko Tijane. Voleo je više rakiju nego žensko. U vezi s Anikom prepričavala se mnogo puta »Tijanina uzbuna«. Saznalo se da je otišao u manastir Banju. koja zaslepljena i kao obamrla baca ikru i mliječ. Posle Đurđevdana očekivao 53se vladika Josif iz Sarajeva. Proto se nadao da će dotle uspeti da oženi sina i da će ga vladika moći rukoipoložiti. Takvo jedno riblje kolo naiđe noću. Jakša je svršio brzo posao zbog kojeg je došao. Tek u sumrak poslana su iz varoši dva Ciganina koji su je zakopali na tom istom mestu. i traje do pred podne. podrhtavao i ispijao polić nadušalk. Ali su ga našli treći dan gde se sam preklao na Tijaninoj humci. Upao je pravo u Tijaninu kuću. Dok jednog dana nije iščezla. Jakša je bio sušta protivnost svome ocu. sa velikom crnom ranom na ječermi od plave svile. Ali taono posle godinu dana. Tu su sahranili i njega. bio je i nrki Košta. Ubica se izgubio u šumi. i oborio ga. najpoznatijim ribarom i pijanicom. bogata čoveka. Ta tri dana u godini. i da je uzme. Poslednje kolo obično pokupuju seljaci iz okoline. 51kad je Tijana bila u punom jeku i već dodijala i bogu i ljudima. iznemogla je i pala. od mresta do mresta. zatvorila čaršiju. Pore dobnih sedamdeset godina bila se pročula zbog svoje lepote neka Tijana. Bacila je obraz pod noge i zapalila kasabu. Još od lane Jakša je đakon. Jakša je gledao pred sobom Rzav i oko njega i po njemu razasute ribare i decu kao mrave. iako sam nije ništa govorio. i hteo je još za vida da se vrati u Dob ran. Proto je bezgranično voleo toga jedinca i mnogo se mučio što mu je takav pust i nemiran. ali je samo lako ranio i ona mu je pobegla u mahalu. s koje je visila teška sačma i cedila se voda na pod pored njegovih bosih nogu. to su kao neki praznici koji se redovno i sigurno ponavljaju svake godine pred proleće. Ali. Šalili su se sa Ga-zijom. a više od rakije voleo je slobodu i skitnju. I plače zbog obojice. Beloputan. na Mejdanu se nastavljala igra zlog slučaja i ženske ćudi. Sve što ima mrežu. prosute kose. pa kod nje ostavljali i robu i zaradu.

Pojahao je konja kao u važnim i svečanim prilikama. f'osliu'c zaptije i narediti da se Jakša otpremi u Dobrim. Međutim. doviknuo oštro da se više neće trpe-ti ni'kaikav nered ako njihove kuće. 55Proto je uzalud slao ljude. Alibeg je kao mladić u dvadeset prvoj godini postavljen za komandanta policije u kasabi. Govorio je bez pokreta. u Vlašku i u Srbiju. podizao bi ga i sagradio česmu ili banju o svom trošku. vi gazde. Tako ga je udesio tridesetogodišnji život zaptije u kasabi. proto je proveo dva dana kod vl&'graclskog paroha popa Jose. stareo je polagano i živeo na zadovoljstvo sebi i drugima. koja je bila Sokolovićka. a ako to ne uradi. Jedino Alibeg nije hteo da napusti Višegrad. a on kao svi lovci praznoverno krije i izbegava taean odgovor. Gazija plaća i izlazi iz dućana otresajući se i <li htureći: — To vi. vezane velikom baštom. u kom je ostao kao kajmakam. a muškarci su ga s. sa toplinom u glasu i is-krenošću u očima. pretio i preklinjao. Hedo je izvršio što mu je naređeno. Bio je 56 vitak i pored neurednog života i godina. Ni to nije pomoglo. i dosad su se neki žalili da se mnogo digla. resio se da dođe sam da ga vodi. i da onaj popovski hairsuz-sin iz Dobruna treba odmah da ide kući. višegradski kajmakam Alibeg mogao je odavno da bude na boljem mestu i na većem položaju. poručivao. i Jelenki. Videći da ništa ne pomaže. Pre dvadeset i pet godina. ali ga je saslušao i obećao da će izvide! i stvar. Ženio se nekoliko puta i sve su mu žene poumirale. zato je trebalo da u njoj bude znatan broj zaptija sa otresi-tim i nepodmitljivim zapovednikom. a Jakšu da otera odmah natrag u Dobrun. kao ni u koga. siv odnekud i u ođelu. — Zar ja Aniki? Ne može to mene zapasti od vas gazda — brani se on. Po čitave noći provodio je kod Aniike. ali Hedo je. na-sledio veliku i gospodsku ravnodušnost za sve stvari. Oštre i nemirne crte njegovog lica složile su se s vremenom u smiren. U kasabi. Lice mu je bilo puno nekih dubokih i čudnih bora koje su išle u neočekivanim pravcima. koja se odmah pokazala na kućnim vratima. Žene su okretale glavu od njega. Obilazio je svoje imanje u Pljevljima. Čuo je i on o toj kćeri pokojnog Krno-jelca.ivclovali ili ogovarali i zavideli mu. obišao ispodalje Anikinu avliju. i gde god bi našao izvor tople vode. Salku Hedu. ali on je od svoje majke. i va roš je bila puna robe. Kajmakam je bio čovak koji ne voli neprijatne stvari ni u susednom kadiluku. siv u licu. izgleda. Stranci su rede dolazili. uzjahao je svoga mirnog vranca i sa dušom punom gorčine vratio se u Dobrun. Hedo je već trideset godina vršio tako svoju dužnost. i naredio mu da ode do te vlahinje i da joj pripreti degene-kom ako se ne smiri. . ili odlazio na teferiče prijateljima. novca i putnika. kajmakam je pozvao stare-šinu višegradskih zaptija. ja od vode živim. i kad je video da mu sin ne dolazi 57 i da mu ni kajmakam ništa ne poručuje. pogledam astarelag konja. kad je kasaba imala jedan od iznenadnih procvata i kratkih nastupa blagostanja i obilja. najlepše u Višegradu. predviđajući to. Imao je strast za tople izvore. Više se nije vraćao u Dobrun kući. Imao je dve kuće. Istina je da je i on jedan od mnogih koji su uzalud nastojali da dođu do Anike. Umirući od stida. i prekrivale mu čelo i nos i bradu. gutale retke brkove. duboka i svečana glasa. primala samo njega. Kasaba je sada govorila samo o protinom sinu. i spuštale se kao mlazevi niz opaljeni vrat. ukočena pogleda. Bio je poznat sa svoje slabosti prema ženama. s godinama. Sin bogatog i uglednog Dževad-paše Pljevljaka. ali oni ga diraju samo zato da bi i sami mogli da povedu govor o "joj. ali uvek sa merom i ukusom. kao da uvek dolazi iz vodenice. a ona je. savijajući cigaretu i pomičući se s noge na nogu. Netačan i spor kao ljudski sud i zemaljska pravda. Čim je proto izišao. Iz toga lavirinta bora gledale su velike okrugle oči bez trepavica. ćutljiv i nasmejan. ali se svaki put vraćao na svoj položaj u Višegrad. S godinama je sve više pio. I sada ga je primio hladno. A oni nastavljaju da pričaju o Aniki. ruđanskim i glasinačkim begovima. na samoj obali Drine. koja je bila opala i po stanovništvu i po prometu. koja je nešto radila u avliji. Trgovina je u to vreme bila okrenula na višegradski most. trgovina je skrenula na drugu stranu i napustila višegradski drum. Broj zaptija je smanjen.los le noći Jakša je video Aniku. prav kao proštac. Dvaput je išao sa ocem u rat. i kome Hedo nikad nije smeo nijednu stvar saopštiti pre nego što bi bila povoljno rešena. bio već otkasao na svom visokom konju. on će s njime drukčije porazgovarati.kakav je ove gotli-ne mrest i koliko je ulovio i prodao. kajmakam već odavno nije imao nekih službenih poslova ni briga. Zaptije su mu se menjale i bile ili podmitljive ili . a devojka dovede u red. Tražio ih je i obilazio gde god bi čuo da ih ima. Jelenska je otrčala i kazala sve Ani-ki. Između sasvim se-dog brka i jako progrušane brade bila su otkrivena i jasno ocrtana njegova mladalački rumena usta. kao nasmejan izraz. Sa svim znacima čove-ka gospodskog soja. — Čujem da si sastavio madžariju i da spremaš peškeš Aniki — dira ga jedan od mladića. strašivog i napola «lopotf čovcka. naročito za račun i sticanje. Tada se obratio višegradskom kajmakamu. Kajmakamu je bio oduvek nelagodan taj dobrun-ski proto. Nije to roba za mene.

On se mehanički stalno pojavljivao na svakom mestu gde mu je dužnost nalagala. oko Anikine kuće su se dešavale sve nove tuče i sukobi. Od tog ćutanja Jakši se krati dan i magli vid. pušta je da seta. Ispitujući neku krivicu. na pod. čim bi naišao na ženu. Dok je Jakša pio u Zarijevoj mehani i dok se Salko Hedo činio da ne zna za to. a on se ukruti. Ali te su ga reci očito opijale kao i ljubav sama. Otada se Jakša ulogorio u Zarijevoj mehani. jer ljudi nisu samo kradljivi nego i brbljivi i potkazivači. Ti znaš dobro. Ne treba ftl <ln /. Na sve njegove vatrene reci odgovarala je prezrivo: — Što ne ideš u Dobrun? Otac te zove. jabučice se istakle. slekao meki sujeveran strah od zločina i gotovo neko poštovanje prema čoveku koji se resio i počinio neko zlo delo. na dušek. razmrse i po zasluzi kazne. a velika pesnica na stolu nemoćno zadrhti. a oči. čini mu se ništa ga ne bi moglo sprečiti da obema rukama uhvati tu glavu i silovito je savije i zavrti. Sve njegove molbe i uve-ravanja nisu pomagali ništa. a oba jednako tačna. možebiti u Dobrunu. I tako je redom pominjao pojedinosti iz prošlih noći. a pamtim i ja šta si ti meni govorila. a njegove. ta njegova pasivnost pretvarala se u potpunu ukočenost. I to. o Gospojini. želeći da se tako dodvore Aniki. spušta se na jabučice i vidno ih obasjava. odbijali su ih od vrata. naravno. Kajmakam je ostao do pred mrak. Sedi lako satima. u stalnom dodiru sa ljudskim zlom i ljudskom 'mukom. znači metati prst između vrata i dovratnika. obilazi neki osmejak. Niko nije smeo da mu pomene Ani-ku. ukradena stvar će se naći pre ili posle. Ta dva saznanja vodila su svaki zvaničan rad Hedin. stekao svoje naročito iskustvo. Poznavajući dobro Hedu. nu Icpom glavom zabačenom i prislonjenom uza zid. i seća se: ne toliko njenih reci koliko njenog ćutanja. Tako je i postao starešina. Tako se kroz dvadeset i pet poslednjih godina bilo sve o Hedinu glavu. bez reci. Zaplija se vratio sam. nego da ga svojom pojavom otera iz svog sreza u drugi.. Lice joj veliko i belo. a drugi. kao da nešto gata. CnSćavao je i pio povazdan sedeći nepomično na Jednom mestu. Bilo je smešno i žalosno videti toga ogromnog čoveka kako sedi i nabraja kao žena. kajmakam se konačno resio da sam ode do Anikine kuće i da vidi šta je s tom ženom. Isprva se kao mlad zaptija poneki put i isticao. jer niftla na svetu ne traje: komšije će se pomiriti. pa do najstrašnijih ubistava i najvećih krađa. Kako nije htela nikoga više da prima. On je pun loga njenog ćutanja. Umesto da ga u toj službi ispuni s vremenom osećanje vlasti i sile. on je obrnuto. i čini ono što je najpametnije: čeka da odleti sama. na sva njegova navaljivanja da mu kaže kad će je moći opet videti. ubistva i nesreće dešavaju kao neko prirodno i neminovno zlo. 60 On je pominjao milovanja i nejasne reci iz minulih noći. Resila je da ga ne prima. Anika ga je slušala mirno. — Šta znam? — pita ga ona mirno. 1 s licem okrenutim ka čađavoj tavanici kao da ne-llo Čita na njoj. — Nemam ja oca. sviće«. Slabim. I trgne se kao da je udario u zid.suviše revnosne. zaostajao bi i bez velike nužde ne bi išao dalje. malo trezniji. Lako da joj se nimalo ne vidi kosa. pijanci će se otrezniti. i o tom nije više htela da govori. . do očiju povezana belom. Kad je toga dana pred veče došao Jakša. — Znaš ti dobro šta sam ti govorio svake noći. i zato se s njima ne treba sudarati dok su pijani i ne znaju šta rade. pijani ljudi su navaljivali na kapiju. pijanstva i korn-šijskih svađa. kiko su svi znali zbog čega se propio. a ti mi dlanom pokrivaš oči. čvrsto stegnutom 61maramom. kao tuđim glasom on je sricao: — Ja kažem: »Anika. i u utrobi ga oseča. sa ogromnom pesnicom na stolu. čvrsto pritisla dlan o dlan. A kad je u neki spor ili zločin bila umešena žena. ubi58 59Ti ca će se ili sam predati ili pobeći u drugi srez gde ima drugih zaptija i starešina.uklopi oči. na travu..nemiri među ljudima stalni i neprolazni i da se u tom ne da ništa izmeniti. gleda u tavanicu. i on nije znao ni šta radi ni šta govori. Toliko mu je stida još ostalo da ne obilazi vrata na Anikinoj avliji i ne sedi sa Jelenkom i Savetom. Ali tada se seti njenog hladnog prkosa koji ga je mnogo namučio. da su zlo i nesreća i . Drugo. da će se na kraju svaka stvar nekako rasplesti i resiti. Tako ga je naučilo iskustvo i vodio instinkt: mešati se u spor u koji su žene upletene. Hedine. Na rastanku. ne zato što ga ne bi mogao slomiti. Ona je uporno ćutala. Ali ubrzo je uvideo da se sudari. Anika nije htela da ga pogleda. a već je vidi kako sedi na min-lltuliilui. pivma kome je i nesvesno udešavao svoje postupke. Da mu je da još samo jednom sedne kraj nje. To iskustvo se sastojalo od dva naoko oprečna saznanja. Ruke joj u krilu. bez saučešća ali i bez podrugljivosti. ali ne da se sudari sa prestupnikom. od poljskih šteta. odgovorila je smcšeći se: — Pa. nije radio svesno. I sutra je došao ponovo. nego što ne koristi lomiti ga. koje su postale zagasite. razumljive samo njoj i njemu. On je u I oku godina. Jedno. I otišao je jedno poslepodne sa zapti-jom. ruke i oči slabe su da to pohvataju. Tada je ličio na čoveka kome osa sleti na vrat.

ali se u naročito velikom broju slegnu seljaci i iz najudaljenijih sela. za njima je išao momak. i da ne misli zaista da to pismo šalje proti u Dobrun. koji je u životu video mnogo žena. kao bogata carevina: dovoljno samo sebi.. nagnuo se vas na jednu stranu. ako ti je drago čuti. ali se ipak po čaršiji raširio glas da Anika ide u Dobrun. Anika je uspela još jednom da uzbudi i prenerazi kasabu. trebalo je čekati božiju ruku. otegnuta lica. bez najmanjeg prelaza. Anika kazuje. i kao za dokaz šili prsio desne ruke. i bez velikog izbora. Pa ipak. a neprestano mu se izdiže naboran obraz kako jezikom prati kretanje pisaljke. u kasabi se ne čude više ničemu. držao u dobrunskoj crkvi kletveno bdenije. Kalfe i šegrti su nalazili nekog posla na tavanu. prelamala u tamnu rumen usana ili se polako pretvarala u jedva primetno rumenilo oko nokata i oko uha. Andrić: Jelena. A što si se zabrinuo za tvog lijepog sina. počinje i nehotice da pomišlja kako bi i sam krenuo neopaženo ili pod nekim zgodnim izgovorom za Anikom. vodi ga slobodno kući. A ti se nađe čovjek da mi pošalješ kajmakama i zaptije. Mnogi su od njih bili još dečaci i nisu imali čemu da se nadaju. Onaj bes koji živi u svakoj dokonoj ženi kazuje Aniki. ja mislim da ću moći. nema šta da skriva i nema potrebe da ma šta pokazuje. Bolje bi ti bilo da si dirnuo guju pod kamenom. O Maloj Gospojini drži se kod dobrunske crkve veliki crkveni sabor. žena koje 65Gotovo uzastopce za Anikom krenuo je i Tane kujundžija. Već sutra se saznalo u kasabi kakvo je pismo pisala Anika proti u Dobrun. Si a je inoiglo da spreči Turčina ako ne Anika sama? Ona ga nije sprečavala. Ali kad on zamače za brdo. Pa ja nikad ne upitah za tvoje zdravlje i tvoje tragove. eno ti ga u Zarijevoj mehani. Anika |i% dozvala Tana kujundžiju. i samo se u oštroj crti. Peli se i gledali kroz badžu kako Anika zamiče za breg. li sve da napišeš što ti se kaže? 63™ — Pa. l st'di na minderluku. Anika je krenula put Dobruna. drugi u Dobrun.Drukčije nije moglo ni biti. koji je i dotle kod pojedinih reci oklevao. A kad je noć pala. I mnogi koji se još maločas smejao Tanu. osetio je odmah da je ovo nešto drugo. niže polako slova. Odahnu i Tane. kalem i hartiju. naglo. kajmakam je zastao pred tom lepotom. pa nešto prebire i računa. I dan-danas ti po udovičkim kućama krpe mantiju. Sve je to stajalo pred kajmakamom. istrijezniće se i brada će mu porasti. Kajmakam. svečano u svom miru. a oči mu zavlažile od miline. »Ti si proto dobrunski. Jelenka ga je grdila. proto. ali im je bilo prijatno zbog nje gubiti noć i lomiti se po kršu pored Rzava. Otkako se zakopala kasaba i otkako se svet rađa i ženi. a ja džizlija višegradska. možda ih nije čuo. U miješ li da pišeš? Umijem. iza podne. Nurije su nam podijeljene.« Tu zastade. na bagavoim konju koga je u hitnji naj-niio u Ciganina.umišljeno samo o sebi. Sva je čaršija me-njala mesta i krivila vratove da je vidi bar izdaleka kad krene strmim putem ispod Stražišta. Uoči Male Gospojine. Jedni su išli u sela da kupuju kože. treći u Priboj na pazar. da mi je kajmakam dolazio još dva puta i da sam mu otpasala sablju kao djetetu. E znaj. nije 62 bilo ovakvog tela sa ovakvim hodom i pogledom. zastade tu potpuno i pogleda nekim smešnim zabrinutim pogledom u Aniku. i bolje ti je da ne diraš u ono što nije tvoje. ali ništa to nije. koji je jedva stizao. a ona Tanu u pero. Anika ga opomenu oštro: — Piši! I on nastavi da piše sa onim istim smešnim i zabrinutim izrazom na licu. iako je ispuštao slova i čitave slogove. po drugoj poseti kajrnakamovoj. Ali otkako je i kajmakam počeo da joj odlazi. — odgovara Tane. Bleđi nego inače. kao da od nje očekuje reč. pa Nedeljko mislio da je jazavac u kukuruzu i umalo te nije ubio. . iskradali su se mladići i odlazili prekim putem u pravcu kud su i stariji išli. na koji dolaze i građani. Kao da je našao i poznao nešto znano i davno izgubljeno. I ne gledajući u njega. živi u ćutanju i prezire tuđu potrebu za govorom. Sutradan. Ono se nije rodilo i izraslo u vezi sa svim onim što ga okružuje. Projahale su pokrajnim sokacima. Ćelo to veliko i skladno telo. kao da bi želeo da mu ona kaže da je to šala. nastade neka zbunjena i neprijatna tišina po čar-šiji. istina obrijan je kao mladoženja 64 i mrtav pijan. Svak se povukao u dućan. Pričalo se da je proto. »Ja se nisam bila rodila kad si ti preskakivao plot u Nedeljkovice. U kasabi se više nije verovalo da iko od ljudi može pomoći. Anika pored njega. Ono se dogodilo. 5 I. Tiiiui je đoneo iz dućana divit. on je bez stida i zazora projahao kroz samu čaršiju. u izvinutoj odeždi i sa svećama zapaljenim naopako. sporo u pokretima kao da je /. Kod Čelikove ćuprije Tane je stigao obe žene. Ona i Jelenka su jahale mirno gojaz-ne konje. i da mi je onako star držao legen i peškir. pa može ti po meni i vladika postati. i sve je to im video očima čoveka zrelih godina. bez želje i potrebe da se ravna prema drugima. Tane počinje da piše. kad mu se čini (Ja poznaje pravu vrednost života. Hi je se ni osvrtao na smeh i podrugljive pozdrave. Zagasita belina kože sakrivala je potpuno moćni krvotok. a isto vre-nir oseća i vidi da mu se taj život izmiče i krati. videći šta se dešava u kasabi. Tane se samo smeši i pogledava u Anikina leđa.« Tane.

zaustavlja konja. Kod vrata parohijske kuće jednako gužva i vika u kojoj se ništa ne može tla razabere. Knezovi su potisnuti do protine kuće i jedva se spasti u kapiju. Samo najpijaniji se gube po strani. Ali gužva je bila takva da je potpuno zaglavila vrata. Anika se samo smešila i jahala ne govoreći ništa. Mrak je potpun. ona pršte u kikot. Malopre je stigao iz Višegrada Jakša. Dvojica od njih otišli su da kažu nevaljalicama da se odmah gube sa sabora. Vrati se. Za njima upadoše i neki rođaci j starešine. ali je niko nije video ni za vreme službe ni posle podne oko crkve. izvan sebe. Protini ljudi su dočekani najpre sa smehom. i sam proto. A 66 Tane oborene glave. potrča za njim kao i žene koje su ie dotle pridržavale. Momak je bio izmakao i čekao ih je u Jodnom hladu. — Činiš mi. uzalud podbadajući cigansko kljuse neosetljivo za udarce. Stigoše ga kraj prozora. Na samim vratima stoji proto. Srećni što su ove godine našli neki visoki cilj u najuglednijem licu. Govorilo se da je tu negde Anika. Čim je dočuo za Aniikin dolazak. samo neki gnev koji liči na čuđenje. a ostala svetina samo se 68 talasala. i sami nešto govore. Sele su na jedno uzdignuto me-sto u velikoj šatri. Konji im se pomešaše.c. koji su na svim crkvenim slavama nalazili neki povod za tučnjavu. Šta ćeš za nama? Kući se vraćaj. izmahuju noževima i bez ikakve potrebe uveravaju jedan drugog: — Burazere. Knezovi su hteli da se primaknu i da ih izbace silom. S mrka val o se kad su niz basamake sišli ostali odbornici. Dosta te u Višegradu gledamo. Čim se Tane okrenuo. niti pokazuje ičim da ih sluša.. stenju. jaše u korak za njima. nagnut prema An'iki> raširenih ruku. povraćaju. s kojeg se videla jako osvetijena šatra sa zaljuljanim svetom. pogled mu se ukoči na srednjoj šatri. kad se Anika naglo zaustavi i okrenu.. s jedne strane joj Jelenja s druge Jakša. Ukazaše mu se retki zubi i blede desni. Pijani seljaci su ga gutali i čepali. pa ljuljaj ženi djecu! Prepirući se. života ti. Idem. U sobi zatekoše protu kako u mraku skida sa zida dugačku pušku. Između zagre-jana i raspevana sveta lunjao je Tane kujundžija. u Višegrad po njih. noseći ćelo jutro pun fišek limunova koje je juče sam kupio kad je video da Anika nije ništa zaboravila u dućanu. Lice joj je bilo zažareno od vrućine. crn i blcđ u svetlosti luča koji neko drži za njim u hodniku. Kako mu iza leđa nije bilo mnogo sveta. najpoznatiji među Liještanima. koja je bila najbolje osvetljena. Evo ovdje rni sjediš. Međutim. Jelenka se jedva uzdržavala od ismeha. — Tane. i tek pred veče. vikali su udvostručenom snagom: — Ne damo! — Nećemo! Braća Limići. tek što je ušao. jurnulo je nekoliko pijanih mladića. Tanu dođe tesna koža na licu.— Pa šta ti činim? Jelenka besna. Videvši Anikino lukavstvo. u sredini porte. pa zaboravila na ćepenku. Tane jedva razabra šta traži od njega.. U Dobrunu je vašar tekao u punom jeku. U crvenom sjaju video je 69raV i ponosit Anikin lik. za-penjeni. i uz polumračne basamake ustrča u sObu. oko Anike je bila već čitava gomila muškog sveta. proto odgurnu sve. Narod. proto je. sa nekim pokretom punim milošte i predanosti. detinjski. Smešeći se jednako od sreće. Jelenka ljutito obode konja i stiže Aniku. Najviše su vikali i pretili Liještani. koji u najvećim uzbunama najmanje zna šta hoće. ali on je neprestano lutao i tražio. u mraku. škripe zubima. dok su drugi zaustavljali svet da ne nagrne uz basamake. a koji je za roditeljske oči sraman i neverovatan. raspasani. Na licu mu nema ni traga od straha ili zbunjenosti. uz tarabe. sa Jakšom koji je stajao jednako . Izdiže se da govori. na-vlažiše se žalosne sive oči. ali ga starešine drže čvrsto. odjurio put Dobruna. ali se odmah između njih i žena napravio zid od mladih seljaka i varošana. pa posle sa psovkama. kad više nije mogao da izdrži. koji se ceo dan borio sa samim sobom. koja je na divanani drhtala. hteo da ide sam i da je goni iz porte.. pojavila se Anika sa Jelenkom. Tako su jahali stotinjak koraka. kod Međuselca . otima se. proto najednom zastade na samom prugu. a vika je tolika da ni sam sebe ne ču\. Tane se nađe odjednom oči u oči pred njom. Dugo je uzalud nastojao da dođe do reci ili da se približi ma kome od pijanih vikača.. Tek pred sumrak gotovo. tužno zverajući oko sebe. Upravo. plakala i tukla se u glavu od nemoćna srama i dvostruke ljubavi i žalosti. ali ona jaše i ne okreće glave. oboje pogledaju u Aniku. ja za tebe . Odmah se okrenu i odjaha žalosno put Višegra-da. odoh ja. . Sve se iskuplja oko osvetljenih šatri ili Oiko vatara koje gore na ravni. većinom pijanih. kupila sam u Međuselca na dućanu limunova. iako 67mi svi govorili o njoj i iščekivali je. Srne-šila mu se blago. Zadržali su ga knezovi i stariji ljudi. — Limunove . i opuštenih uzda. Stići ćeš ti nas do Dobruna.Protinica. uokvireno belom tankom maramom čiji su krajevi padali preko ramena. Anika se činila da ih ne vidi i ne čuje. I propinjući se i otimajući tako. Okretao se s vremena na vreme i gledao kako zamiče dugačka bela Anikina marama. jurnuo je od šatre u kojoj su sedele žene prema vratima parohijske kuće.

Još jače i grčevitije se savi. Konačno.i/. naglas i bez uzdržavanja. Uzastopce za njom vratio se i Jakša. Porta je bila u potpunoj lami. 73III Te noći. Znala je da će joj kajmakam doći čim prezdravi. i svom dušom i ćelom mišlju prokle ženu Pogačicu. — Svako veče. vatre su se gasile. ali su je momci oterali štapovima. presamićen kao siroče. I sedeći tako na sanduku. koja je bila začudna posle onakve uzbune i navale. Posle pohoda u Dobrun. Polivene ili napuštene. Samo poneki od pijanaca. Nemoćan i razoružam pred tolikim zlom. Proti-nica i žene pretrnuše kad mu čuše korake. proto ostade još neko vreme u svojoj sobi. iz kog se nije videlo napolje. . proto je zapalio voštani svitac. ona dodade: — Doći će rni i sutra. spremajući robu i alat u sanduke na kojima su dotle 71|i. strašno stvorenje bez stida i razuma. i Anikom koja kao nepomična slika sedi u sredini. kad je kajmakam išao Aniki. mraka se čulo dozivanje i ojkanje pijanaca. Sažali se na seme čovekovo. kao da bdi nad mrtvacem. po mesečini. pa se onda diže i pređe u onu veliku sobu koja gleda na portu i Tasića kuće. kod Tasića kuća. na hleb koji mora da jede. 72 S rukama u krilu sedeo je na nekom sanduku.se nije mnogo brinula za to. Nije mogao da se održi na ovom trenutku i tražio je mišlju oslonca u prošlosti. ali ona je nastavljala mirno. zaključao vrala i seo pored svece koja mu je obasjavala grudi. Boreći se i noseći s njim. koji nisu imali nikog bližeg. Mislile su da je prešao tla odspava malko u toj velikoj sobi. Napolju se pomalo smirivala graja i rasipala gungula. provali odjednom novo i bolno osećanje bezgraničnog sažaljenja. a ne može se ničim sprečiti ni odagnati. kasabe. uzalud nastojeći da savlada i zaustavi plač. do samog patosa. pijanci su se objašnjavali između sebe ili sa rođacima. Napolju su lajali psi. Seljaci obuhvatiše protu oko pasa. Kako da ga ne sretneš? Da se slučajno kajmakam ne uklanja tebi s puta? Jakša se trgnu uvređen. I/. ali s njom klonu i pro70 tinica. na dah kojim diše. i vremenu pre ovoga. ali snažno otimao. U potpunoj pustoši koja je bila u njemu. koja gleda na protivnu stranu. u potpunom rasulu i bezvlađu. To je znala i osećala ćela kasaba. Srdžba se u njemu hladila i misli sređivale. Te suze kao da sve oživiše i zaljuljaše u njemu. ležali su u jarku ili pored plota kao posečeni. seljaci su ga umirivali isprekidana daha: __ Oče proto! Molimo te! Protinica je pištala promuklo i tiho. koji je nastojao da bude što prisebniji i mirniji pri oproštaju. tihim glasom: — Ili se valjda uklanjaš ti njemu? Kao da ne misli na ono što govori. sa licem u dlanovima.prignut. Ali i Anika se spremala na odlazak. Tu konačno klonu njegova izdignula puška. odvukoše ga malo dalje u polumrak. Sutradan uve-ce. Ostajali su još samo kafedžije i prodavci slatkiša i šerbeta. Još poneki je stajao ispred šatre i. grcao je kroz stegnute zube. bradu i široko sivo lice sa očima kao mračnim rupama. goreli su i kretali se neki lučevi. a drugi izvedoše protu u sobu. i ranije ako mu poruči. U velikoj sobi. I to se sve udaljavalo. da će u svojoj krvi i na svome pragu doživeti ovu bedu koja dolazi nevidljivo i neočekivano.. on joj je govorio s gorčinom u glasu: — A jednako ti dolazi kajmakam? Anika je i slušala i odgovarala rasejano. ali onako usiljeno i neobično kao što se razgovara ■■posle sahrane. Alibeg je lako ranjen u desnu mišicu. pucano je na njega i/. Proto se bio smirio i razgovarao je s ljudima. ili iznoseći kafu i rakiju ljudima koji su sedeli u pmtinoj sobi. Jedni se zabaviše oko onesvešćene žene. Živeći uz crkvu i sa narodom. i iskida roditeljima utrobu i popljuje obraz. Ali iz sobe više nije dopirao nikakav glas. U pratimoj kući kretali su se još dugo lučevi i svece i sašaptavale se žene zabavljene oko protinice. i poslednji i najbliži. žmirkajući. Anika . digoše se i oprostiše s protom. veliko i ludo dete Jakšu i na čudo i bruku. Jalkša. Odbijala je odlučno Jakšinu ponudu da ih prati do Višegra-da. ali se u sebi uzbudi i diže neočekivano.uivali. sa odblescima znoja i vatre na pijanom licu. odmah iza večere. u koju je zapao. za-plaka prvi put u životu.i jednih taraba zaraslih u ladolež. To isto veće Jakše je nestalo i/. gledao u Aniku. kao da misli o nečem drugom. koji su ih tovarili na konje kao stvari ili odvodili među sobom niz drum. ni borbom ni smrću samom. mnogo je zla video i zapamtio. sramotom i nepravdom. a pro-tioica mu se ©besi o pušku. znala je pouzdano da može da izvede sve što zamisli. prekilinjem te zajedničkim ljebom i ljubavi! Neee! Tako se rvući. ali bol je rastao. ali strahovito: __ Ne. koja je hladniji! i bolje prozračena od njegove. samo s druge strane potoka. Svet se razilazio neobičnom brzinonn. On se ćutke. Kad se tako isprazni kuća. Samo kod protinice zanoćiše dve žene. vratila se Anika u Višegrad. Anika je poslala svoju Ciganku da pita kako je Alibeg. pošto se zgledaše. Kako pijan svet brzo zaboravlja ili nalazi nove povode za ispade. Sažali se naročito na ono jadno. koja je živela u strahu i snebivanju. ali ovom se nije mogao nadati. U svojoj zabuni i nemoći. — Ubrzo će se navršiti trideset i jedna godina otkako je sveštenik u Dobrunu.

stvori se u dva velika koraka pred Turčinom. ali on samo grize nevidljive usne utonute u sedu bradu i brkove. ti si mlad. Rana mu brzo zarasla. Ne prima više nikog. i kako posle njih nastaje još gušća tama. Šta je smišljao. i stoji kao da čeka da ona ti|«lgn ubije. Daorju sede u kajmakamovoj bašti pored reke. bez glasa i pokreta. dovode Cigane svirače. samo se obrve sastavile. de! Turčin ukleštio pijanim očima i sve nešto žvaće I h"I. on se od-inetnuo. tajno i skriveno. govori se da 75A ii i ka nije mirna ni zadovoljna. ali ja ti kažem da je istina što su stari ljudi govorili. Deca neće da zaspu. rekla za sebe. Otkako se Anika otpadila. i pored sve razlike u godinama. govori svojim teškim glasom: — Vidiš. Viče pod Anikinim prozorima. nego čekaju po prozorima kad će početi rakete iz kajmakamove bašte. ali na-glas: — Osevapio bi se ko bi me ubio. Ali u svem tom zlu i opštoj pometnji zbog Anike. u kojoj trepću zvezde i plamti stalno Jakšina vatra u brdima. pa ubi! Misliš. nastavljajući da grdi pijanca. i kuko biva sve krupnija i sve crvenija što više osvaja noć na nebu i nad brdima. I sav svet sa nevericom i čuđenjem posmatra te crvene i zelene svetlace kako se rasprskavaju ispod letnjeg neba.. Moli ga pogledom da progovori reč. Anikin brat. kako je i koliko patio u onom polumračnom sobičku iza velike furune ovaj mladić zatvorene duše i nerazvijena razuma. Anika ne preduzima ništa. Tišina i hladovina. Anika sedi pored nje i sluša bez promene na licu. preti i zabada svoj veliki nož u kapiju. sa poštovanjem go-lovo. on je u hanu i po varoši. Kod njega je po vas dan i svu noć zaplakana protinica. kockaju se. niko nije znao ni naslućivao. i njegova vatra je plamtela svako veče nad samim Borovcem. kajmakam provodi večeri u svojoj baš-ti pored Drine i pije s prijateljima. kad je opet tako izmahivao nožem po avliji i vikao na sav glas da večeras mora mekog ubiti. Doneli su snopove raketa nabavljenih iz Austrije. Lale je prestao da dolazi kući. Često se dešava da njih dvojica sede na gazda-Petrovom dućanu već u rano jutro. Još ni polovina dućana nije otvorena. Bila su dva čoveka koji su patili svaki za sebe i svaki na svoj način. pa ih puštaju kad zanoća. nije mogao izbeći razgovore po dućanima. bile su dve patnje koje ini u toj kasabi. gde se sve vidi i čuje. pravo u Anikinu avliju. U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem. Nedaleko od Kmojelčeve pekarnice. Naredio je zap-tijama da idu i hvataju Jakšu. ili i jednim i drugim. Napada na Jelenku i Sa-vetu. Anika ga izgura iz avlije i zatvori za li 11 lit vrala. a lice joj sasvim mirno. A čim se smrkne. a pogled mu siv.|. kako ga je naučio otac od detinjstva. Gazda Petar. na pola sata od varoši. Zaboravio je da ima no/. da mu se miču dugački riđi brkovi i oštra iicobri jana jabučica na grlu. njegov svetli dečački pogled se zamrači i ukoči na jednom predmetu. gde se tumači svaki Anikin korak i svaka njena reč pronosi od usta do usta. Još od prvih dana kad se Anika po zlu pročula. na lice mu se vrati njegov obični osmejak i izraz maloumna čoveka. Tana i još jednog mladića. ponavlja se reč ikoju je rekla nedavno jednom pijanom Turčinu koji se u poslednje vreme ne odvaja od njene kuće. a ne sme u kasabu. dobrunski proto leži kod kuće bled i nepomičan kao mrtvac. da ga čuje ćela kasaba od brega do brega. onda treba ubiti ženu. To je bio neki bogat i besan Turčin iz Rudog. a ako se žena otme i jednom i drugom. čim se napi je — a opija se svakog dana — on ide uz Mejdan. Neće da zna za sestru. jer nema kud u Dobrun. Dok jedno predveče. U Jelenke oštar i visok glas. — Koga ćeš li da ubiješ? Evo. 77on je putovao koliko je god mogao više. vo-leo je naročito Mihaila i razgovarao se s njim često i dugo kao sa prisnim prijateljem. i/. kako se osipaju i padaju kao svetle kap]je.Septembar mesec. U crnoj šumi iznad Banpolja vidi se svako veče vatra koju pali Jakša. Lako odevena. nastavlja da bocka brzo i nesvesno jednolične figure na somunima. Ubrzo su pre-sluli da ga gone. Sa strahom i nerazumevanjem. Pevušeći. Ni u čaršiji ga niko ne viđa. Došli mu gosti iz Sarajeva. to niko nije mogao znati. istrča neočekivano Anika. stajala je gazda-Nikolina kuća u kojoj je živeo Mihailo. neko se boji tvoga iio^ii. Pričalo se da je tada. To je sve što se moglo znati o Laki. budalo seoska! Ubi. da kaže ili naredi ma šta. ili na muškarce koji dolaze i čekaju kao i on. Iz dana u dan je postajao nestrpljiviji i masrtljiviji. Pred veče zaključa i avliju i naredi Jelenki da pe-va. — Šta je? Šta se dereš? Šta hoćeš? — pitala ga je prigušeno svojim muklim glasom. Dok se tako Jakša krije po šumama. koji je oterao sina i nije govorio ni sa ženom ni sa kćerima zbog njega. ali kad je l)io u kasabi. I Anika sama ponekad iziđe i iz avlije gleda kako se uporedo sa prvim zvezdama javlja njegova vatra. malo po strani od glavne čaršije. iako je unizila pro-hi na njegovom pragu i potčinila sebi ćelu kasabu. Živi i spava u pekarnici. dvojica ugojenih Osmanlija. u belim čarapama bez papuča. ali više i teže od svega ostalog sveta. Ali odmah zatim strese samo svoju plavu brašnjavu glavu. Sva kasaba zna da je to Jakšin oganj u planini. šalju vojnike da puštaju niz vodu žute tikve i gađaju u njih kao u nišan. Dok je trezan. a drugo Mihailo. Uzalud su slate zaptije da ga hvataju. mrk i podbuo. ukočen i odsutan. kojih je saznavao sve što Anika radi i šta >sc u kasabi o njoj misli i govori. Sva se varoš uzbuni od tih neviđenih stvari. i da je išta govorio. Kad neko slučajno pomene njeno ime. Gazda Petar Filipovac. U kasabi. Jedno je bio Lale. U kasabi. vraćajući se kroz kuću i prolazeći pored Jelemke. pa zaboravio i njih i đakona. .

po neodoljivoj želji da se beži. njegova kratkoveka I irv. Nešto kao tuga i sažaljenje govorilo je u njemu: __ pošlo je vreme da se izvadi nož iz rane. mogao je da otrpi mnogo i sakrije vesto svako osećanje. Nož je ostao u rani. u gorak prekor i mučne igre i obistinila sve njegove najtajnije i najstrašnije slutnje. U svima je poznao nju. raspredao svoju nesreću. da se očisti. — Niko? — Niko. u njemu. oborene glave. a da se još uvek toliko savladava da ničim ne pokaže sve što se dešavalo u njemu za poslednju godinu dana. 5 I. j čudnovato. osećajući jasno da će ži-veti sa*110 dotle dok mu ne izvuku nož iz rane. j^e seća se više pravo kad je počeo da mesa i izjednačuje Aniku sa Krstinicom. iznad njega. i sve će nas iskopati. neminovnu i blizu. Kao avet. oduvek čini mu se. oduvijek je bila tako poneka Cigančurina i posustalica. pošao ka prvim otvorenim vratima. na bregu do kog može dovikati. gazda Petar ga prekida: — Tijana je bila svetica prema ovoj. Ta nedokučiva igra savesti zahvatala je malo-po-malo ceo život Mihailov. Ponekad je kao neko dete mislio na pojedinosti bez reda i veze. i ne može joj niko ništa. gjo se sklonio i prićutao u ovoj kasabi i uljuljao u varljivu nadu da je to trajno. — Neće. vaspi-tan od umnog i čestitog oca. nesumnjivo da bi tražio drugog sabesednika. Ovako mu je dolazio kao neki zalog. kao svečano i sabrano. manje su zla od nje počinili. to Je onm Arnautovih nekoliko koraka do prve kapije. u mislima. Ne koristi zavaravati se. sve je to sada u njemu jedna jedina žena: visoka. jakih ruku i vatrena pogleda. ili bi sam. Mihailo ga teši: doći će i njoj jednom kraj. samo je obema ru'kam3 pritiskivao ranu. opere. jedno lice.iena nada okretala se protiv njega. Ranjenik se nije ni obazro za ubicom. išlo do bezumlja. Tako su se uvek završavali gazda-Petrovi razgovori. koju savladan željom nije mogao da obiđe. A kad ga Mihailo podseti na priču o Tijani. i znalo joj se mjesto: s askerom po jar78 kovima. Andrić: Jelena. on diže glas i obraća mu se uvek istim recima: — Brate Mihailo.j. Ali sad ga je pristigla bajka. na primer. A Saveta? Po Saveti bi ova varoš mirno spavala. sve do svoje rođene nesreće. ali su muke rasle tako da ih je sve teže bilo skrivati. I priča mu sve redom zla i pokore što ih je Ani'ka počinila. na Savetu. sad su pretvorene u novu muku. Ovaj tufegdžijisiki sin. Da je ovaj ogorčeni starac znao kakva su muka bili za Mihaila ti razgovori. nije znao da je mogućno i ovo čudo od patnje: snivanje istog sna po nekoliko puta uzastopce. Ovih osam godina. Kako je smeo nadati se? __ jC(lnom je u Sarajevu. koja je i pre bila poznata po zlu. na pazaru. £ao rođenu smrt.I kao da nikad do sada nisu o tome govorili. Sve nade koje je u njemu nekad izazvala Anika. i uvek sa punom svešću . Uzjahala nas. ne§° Je polagano. kao veza sa strašnim svetom iz koga je te noći pobegao. Trebalo bi nas zapaliti sa sva četiri kraja kad se niko ne nađe da ubije rospiju. živela je žena što ga je svaki dan podsećala na Krstinicu koju je trebalo ubiti. Mislio je. koga su drugi gonili.no i zaboravljeno. Nema joj kraja. koja je poznavao u dugogodišnjoj samoći i čestom razračunavanju sa samim sobom. i zaboravi. da bi mu možda bilo lakše da one noći nije ostavio nož u rukama Krstinice. Ogorčen iit sa'n'a sebe. Jer oni što po drumovima u busiji sjede. Ali pored svih mnogostrukih i mračnih mučenja. on odmah dodaje u sebi: __ Moj nož je ostao kod nje. video kako ic ndki Srbin probo Arnautina. Svakoj se nevolji možemo oprijeti. one su odavno. A mučenje se uvlačilo do u sitnice svakodnevnog života. pitao se kako je mogao ma i za čas pomislih da će ono iz hana na raskrsnici moći biti za„|aj<. žena koje nema 81I kad god čuje slučajno i bez ikakve veze sa njim izgovorenu reč nož. Tu samo odmahne rukom i proguta gorčinu. teža i strasnija od smrti. 79(ji šta biva od Anike. ali tome ne možemo. puna Krstinica. Ti ne znaš nas ni ovu kasabu. Ona je danas ovoj kasabi i paša i vladika. nije gledao ni u koga. Tu. Mihailo je video ^a se »ono sa Krstom« nije svršilo one noći u hanu i da nije iskupljeno ni sa osam godina muka On. da radi i razgovara. To nit je ko gledao ni zarezivao. Otkako se pamti. Ali sada to više nije bila kratka varka i časovit strah i gnušanje. Mihailo. nežan i tvrd u sebi. Uistini. koje je Mihailo slušao zamišljen. ovo se nije zapamtilo. veruj bogu. Orvaće dokle god bijedne. od te porazne konačne misli njegov strah i unutarnJa muka kao da su bivali manji. I ne samo 80 Anika nego i sve one malobrojne i bedne žene koje je u ovih osam godina sreo: poneka skitnica u hanovima ili Ciganka pored druma. riđe kose. javljala se pred njim sramota. da se sakrije. Išao je kao da broji 'korake. s oborenim očima i sa obe ruke na rani. ranjen je te noći smrtno. po strahu koji ostaje iza njih. A niko joj ništa ne može. Mihailo se i sam ponekad čudio otkud mu ta snaga da se kreće među svetom. Ali ovo! Vidiš li ti šta se radi? Ovo je crkvu osramotilo i vlast predobilo.

0 onome što se videlo u prošlom snu. 85Popio je samo jednu rakiju i zaboravio meze. Ovakav je bio san kako ga se prvi put seća. kuda da beži? Ono od čega bi hteo da uteče. Da je imao pred sobom stvarne teškoće i vidljive neprijatelje. prašta se sa svim oko sebe. Prolazeći tih dana u rano jutro pored pekarnice. ali u poslednje vreme dešavalo se obrnuto: zaboravljao je trgovačke rokove. I . Mihailo je navodio govor na Aniku. ili ma kakvom drugom načinu spašavanja. ako treba. Seo se na ravni ponad turskog groblja i metnuo pored sebe rakiju. On ide prav i sav svečan od neke odluke koja je tolika da ne može odjednom da je obuhvati ćelu. Sve je lo život. još jedno: da napusti sve. Svežina i hlad na licu. Anikina avlija puna svetlosti i oživela cveća. da joj zapreti. Pod njim u dolini dimili su se crni i crveni krovovi na belim višegradskim kućama. meku pojedinost. ukloni. mogao samo s vremena na vreme da sagleda i izmeri prevaljeni put kojim je neosetno klizio. Bila je lepa višegradska jesen. U tom sutonu svaka stvar je poikazivala pojačanu težnju da traje i ostane u obliku u kome je. zbog sveta. neku sitnicu ikoju on jasno zapaža. koju je i inače često viđao u čar-šiji. misao mu se često vraćala na Lala. Između njega i brata ove žene koja je ušla u njegovu sudbinu postojala je oduvek neka privlačnost. to bi i učinio. Porazgovarali bi koliko se s Lalom moglo govoriti. Polako je kresao čakmak o kremen i sa nježnošću držao zapaljen trud među prstima leve ruke. na ćelom telu. Lale je ostajao pri svom osmejiku srećnog idiota i pri svojim pričama o brašnu. Vrata na kući otvorena. Posle onih razgo-voia sa gazda-Petrom. Tako je on snivao svoj san o obračunu sa Anikom. on je zadrhtao i oba-zreo se oko sebe tražeći uzalud pomoći i saveta. nepoverenja i surevnjivosti. On mu je prilazio kad god je mogao. i pre nego što se desi neka nesreća da beži glavom preko sveta kao čovek bez časti i krivac. i odmah je rasu zajedno sa vodom. fildžan i meze. o vodi. I ne seća se kad je prvi put to usnio. Penje se uz Mejdan. Svetio jutro. Imam nešto da joj govorim. u ustima. da obiđe ta vrata! 82 Radio je i onde gde nije trebalo da lično radi. Kad se Ciganka izgubila. I zaboravi i na to. putovao je i omda kad nije morao. Ostajalo je. Nije mogao da odvoji pogled od duvanskog dima. I jednog dana on je sasvim mirno i prirodno prišao onoj Anikinoj Ciganki. približavao stvarnosti. u svakoj varoši. To mu je donekle i polazilo za rukom. Kakve je sve očajne napore činio Mihailo. Probudi se izgovarajući glasno i sa mnogo bola reč »zbogom«. Mihailo je u sebi gledao i ono što se ne vidi sa ovoga mesta: sva dućanska vrata. da ne prekorači taj prag. samo oseća svu njenu ogromnu težinu. sve ljude. Mladost koja hoće da živi i razum u njemu još su ga zadržavali. nemoćan. Pre nego što će sunce zaci. i da je on sam razoruža i upokori i. samo kad nema svijeta kod nje. koji mu je zastirao vidik kovitlajući se i razilazeći sporo u nepomičnom vazduhu. zadocnja-vao na sastanke. Jedan razliven rukav Rzava održavao je nebo i svoje rakite. Kao da neko neumorno ispražnjuje sokake i raskršća pred njim. I odmah je uviđao svu uzaludnost takve misli. 84 I sam uviđa. odjednom opet izgovori reč »zbogom«. da zaboravi. neka me-šavina od ljubavi. Videći i sam da postaje rasejan i neuredan. misao o bekstvu. Mihailo je naročito svraćao dva-tri puta. i neosetno ulazio u mju. Prolazi tako pored Krnojelčeve ekmeščinice. Sve se sklanjalo oko te žene i ostavljalo njega samog lice u lice prema njoj. Sve je ovo život. izgubi se među množinom snova i misli koje su se u njemu sve brže kretale u divlji i ludi kovitlac. izdvajao iz snova. a sama težina njegove odluke kreće ga na-pred. Ovako. samo da odstrani od sebe te misli. ali bez uspeha. Činilo mu se da bi kao brat Anikin trebalo da sve to uvidi i oseti. pune hladne radosne vode. Oduvek ga je nešto privlačilo tom lepom i bezazlenom mladiću. Pomišljao je često i na Lala. zbog sebe. sve ga je očito i nezadržljivo gonilo na neizvesno bespuće. Tako je pomišljao ponekad da piše ili da poruči Aniki. on u pregršti. a on je. zbog njega. Dim je postajao modar i koluti su dugo lebdeli u vazduhu i tanjili se polako. Lala je zaticao kako pe-vajući glasno bocka velikim crnim nožem pune i bole hlebove grošnjake. I to je počelo neosetno. sve kućne kapije sa velikim uglačanim pločama na kojima se deca igraju. Nije više ni mislio na to. samo vidi da svaki ponovni sam doda nešto od stvarnosti. Ali umivajući se malo docnije na česmi. možda. Ali posle je celog dana bio miran i pažljivo spremao račune i stvari po kući. Još je bilo sunce među borovima. pozivaju da se uđe. Tako se Mihailu i ta slaba nada izmicala. dočekalo bi ga na svakom drumu. da traži od nje da se ukloni. iz koje Lale peva svojim veselim glasom. i rekao joj tiho ali sabrano: — Upitaj Antiku mogu li joj doći sutra izjutra ili u podne. na javi 1 u snu. sve poglede i sve pozdrave. ili spavanju uopšte? Ni sam ne zna. Mihailo je osećao da se oprašta i rastaje. o hlebu. u avliji. zaputio se na Stražište ka zaravanku na kom je toliko puta dočekao s drugovima veče uz piće i pesmu. uplašio se kao da je otkrio na sebi neku bolest. Ali od toga se san polako zgušnjavao. Kome je rekao zbogom? Nekom snu koji je zaboravio. Peo se polagano. Na kraju.

kao nikad u ovo doba dana. tu mu teče život. Mihailo priđe polagano sobnim vratima i otvori bez oklevanja. i sa dubokom unutarnjom jezom uze taj nož. Vrata na mnogim kućama su otvorena i crna kao da isteruju mrak. Ali dalje je sve kao što treba. ne pokopa. Janjac. da slobodno gleda. Ni na šta određeno nije mislio. ni na poslove. I kao sve na svetu. Potpuno odevena. Niko se nije pitao kako se pojavila ta žena. da produži. Zavijaju se polako i nestaju sporo. Prolazi pored Lalove pekarnice. Luđak nije ni pogledao Mihaila. Nikom se ne odlazi i ne rastaje. Pritište drvenu bravu na kapiji. Ona progovori prva: — Rekla ti Anika da dođeš sutra ujutro. U tankom pepelu ležao je bačen crni pekarski nož. Na niskoj podzidi ispod prozora već je sedeo ludi Murat i slagao oko sebe rpe šećera razdragano mumlajući. Govorila je gotovo šapatom. kao ovaj dim. I cvet joj je bio u kosi. za to treba jako srce. gledao kuće i oštre vrhove brda i proplanke za koje su se. Na zemlji je ležao Ani-kin leš. Vrata na kući bila su napola otvorena i videlo se kako unutra plamti vatra. Cešalj. Čim je stupio na kućni prag. što možeš ranije. Bila je štetna i opasna. zaboravljena. na du-šekluku i na jastucima prislonjenim uza zid. koja se bila poremetila i podlegla privremeno. Visoko u strmoj bašti iznad kuće. nepomičan kako mogu da leže stoleći-ma mrtve i neme stvari. na podu. Jelenka je brala borani ju i potpuno sakrivena u zelenilu pevala kao šturak. pa zatim o pervas na ognjištu. Nekako ovih dana navršiće se šest godina otkako je došao među ova brda. Išao je pravo kući. Pod strehama guču golubovi. da ne menja oblik. podseti ga ponovo kako je slatko živeti i trajati dugo. Gostilj. ne prekida pokret. ali ovako se opraštati. višegradski vazduh. otkako sa ovim svetom radi i živi. Iznenađen. ona je zatvorena. ovaj sjaj. vezale njegove misli. potpuno zastrta soba bila je u redu. — Vidova gora. — I sad ti vrhovi odgovaraju na poslednji sunčev zrak. umesto sna. da mirno spava. može opet da diše svojim starim. Mala. i da se ne okreće. Sav ostudeneo. zašto je živela. s godinama. pored svoga velikog noža koji je bio spremio za ovo jutro. koji je prošao pored njega i brzim korakom silazio ka potoku. kao da je poginula bez borbe i bez samrtnih muka. Pred zoru. Bi ga stid što se trgnuo onako naglo. na način njemu dobro znan. Oborena su samo dva jastuka sa minderluka. To uglačano drvo. Goleš. Put uz Mejdan potpuno prazan. ovaj šum. kao neki znak. i ne zaboravi. pokopana. na jednom me-stu i bez promene. Anikina neočekivana pogibija izmenila je varoš iz osnova. . Sve je to život. šta je htela. Žlijeb. Te noći spremio je sve što treba za svoga ortaka gazda-Nikolu. pogled mu pade na ognjište. nego se opraštao sa svim tim i žalio sve jednim jedinim bolom. 87II kasabi sunce kasno izlazi zbog strmih i visokih bregova koji je okružuju. a hod joj je bio nečujan. Ulice su bile puste i izgledale šire i svetlije. on je prelazio dugu avliju. i zato joj priđe sam. Na nebu se vidi užareno polje iz koga će izići sunce. pogleda još jednom krvav nož u pepelu. Ali mnogo pre nego Sto se ukaže sunce. Mihailo podiže ruku da se prekrsti. 86 Odbijao je dimove nad varoš u kojoj su se već palile vatre po kućama. Tu je pustio koren. Izlazeći. zbunjen. Sunce koje je već bilo zašlo odrazi se sa vrh neba i obasja na Janjcu jedan proplanak koji se dosad nije video. ni na gazdaNikolu. to nije posao za svakoga. Na toj mirnoj svetlosti Mihailo je prešao svoju avliju i u hodu je prebacivao preko sebe jandžik i torbu. uz stalan planinski oblik stalna misao. samo joj na grudima raskinuta jačerma i pocepana košulja. krvav do drška. Vrati se. i sa mrakom siđe u varoš. i sad je ubijena. Ako se opet pojavi neka takva ili slična napast — a pojaviće se kad-tad — kasaba će se opet boriti i nositi s njom dok je ne salomi. ni na veselja. Na to. kao što je često činio kad ide na put. Mihaila obuze neki miran zanos koji je skraćivao noć i gasio svaku misao na stvarnost. koje dodiruje godinama i kome zna sve ćudi i nedostatke. vidi i zna dobro: Stolac. Pored ambara je stajala Anikina jednooika Ciganka. Anikina avlija je bila širom otvorena. Krv je ostala u njoj. ali niko ne peva iz nje. Napolju je izlazilo sunce i Jelenka jednako pevala negde u bašti. i on bi hteo da pozivi. Tu je oaašao opet mesta među ljudima. Za njim su ostajali kratkoveki dimovi. Olujaci. Rastati se. u varoši je vidno od posredne svcllosti koja pada ravno sa sredine neba. To je onaj isti nož koji je loliko puta video u Lalovim rukama dok je s njim razgovarao u pekarnici. ali odjednom se trgnu kao da je nagazio na nešto. Mihailo se diže. to svi moramo. Česma je žuborila glasno. Zagledan u tu vatru. ni na prijatelje. Staniševac. 89Kasaba. i gase se i zavijaju u modrinu koja prethodi noći. ali se uzdrža i tim istim započetim pokretom zatvori vrata. Blaževo brdo. Velji Lug.Mihailo je udisao dim i vazduh. i zadenu sebi za pojas. i onako osamljena i mračna izgleda kao neko staro turbe. i jednako je obavijao dimom dragu varoš. izgledala je još veća nego obično i bila je svuda. a za sobom. Posle onakvog nereda i rasula. Lijeska. nad kojim je još vladala jutarnja senka. Tada se u dnu vidika razvi crven i sjajan oblak. Preseče ga po srcu saznanje da se on ovo oprašta. kao da u nekom čudnom snu sniva drugi čudniji san. pravilnim duhom. otra ga prvo o pepeo. izgledala je neverovatna brzina s kojom se sve u kasabi vraćalo u stari red. Kabernik. U grudima je osećao ono zujanje koje izaziva rakija kad se pije na nemirno srce.

čini mi se. i koja. Kad su ispitivane Jelenka i Saveta i ona Ciganka. Nakraj oka blešti mu neka nepomična iskra. i udarila na Ani-kin leš. Lalovu pekarnicu i Krnojelčevu kuću preuzela je i iznajmila opština. dođe gazda Petar kod njega. Žene su veselije. Ciganka je izjavila da je isto ono predveče kad je odnela Mihailu odgovor da može doći. 93MARA MILOSNICA . Jedino njegov nekadanji gazda i ortak. (»Dušu ću ubiti u njoj«. muškarci mirniji. Sin gazda-Petra Filipovca izmirio se sa ocem. a posle se vratio u Višegrad i nastavio svoj život od pre i od uvek. gazda Petar Filipovac sedi mračan i zlovoljan na dućanu kao i pre. i sve se sređivalo kao čudom. niti je ko tražio. poljubio oca u ruku i dobio oproštaj i blagoslov. Istina. Jakša je hteo da pređe u Srbiju. od danas pa do sto godina. 90 Jelenka je jedino mogla da kaže da je. Odjednom se resio. Sad tu žive i rade drugi ljudi. dok se za Mihaila znalo da je otišao u protivnom pravcu.mišl janja. Sad on dolazi gazda-Petru Filipovcu na razgovor. Malo ko i pominje decu Anđe Vidinke. i da se ne vraća dok je ona ne zovne. nije nikome bila potrebna. I kod dobrunskog prote stvari se okrenule na dobro. i tako ljuma po varoši. i proto je još doživeo da mu se sin zapopi i da ga zameni na dobrunskoj parohiji. Otac ga je poslao odmah u Trnavce. zaptije su ih tukle bez potrebe. Oborio glavu i odjednom okrupnjao. gazda Nikola Subotić. često ga se seća. dok se njegova stvar ne stiša i ne zaboravi. Zašto je Anika zvala brata. iznad česme. I sva ostala kasaba brzo je dolazila sebi i primala svoj stari lik od uvek. ne bih ga drukčije žalio. U sebi on iskreno žali Mihaila. Kajmakam je proveo dve-tri nedelje u Pljevljima kod rođaka. s kojim se inače nije viđala. Anika je to jutro htela da ostane sama i »očistila« je kuću potpuno. hrapavim glasom — a sin da mi je bio. morao se ponovo preseliti u Višegrad. kad umine vrelina. Posle Božića će ga oženiti. Noću je stigao u Dobrun i upao pravo u bolesnikovu sobu. sedeći u svojoj bašti pored nar-gile i gledajući u brzu vodu. zamršeno i bez ikakva izgleda na rešenje. čudnog mladića koji je morao imati skrivenu neku veliku muku. i s Mihailom koji joj inače nikad ne dolazi. pred veče. Malo iza toga proto se oporavio toliko da 92 je mogao da od jaše do Višegrada. I sve je to dobrodošlo Hedi da što pre završi i prekine ovu istragu koja nije mogla ništa da otkrije i utvrdi. I halaljuje mu po sto puta so i hleb koji su zajedno pojeli. gledajući iz ljubopitstva. povio noge u kolenima. Manje putuje i manje se karta. a Jelenki je naredila da ide u baštu pod bregom. ko ulazi u kuću i izlazi. svaki put pomenu Mihaila. Ne samo što nije nikoga pustila u kuću nego je Cigariku i Savetu poslala u Vučine kod neike Kristine. U velikoj lepoj avliji prostru ser-džadu među šimšire.« To je bio otprilike predmet njegovog ra/. A kad se pred njim govori o tom kako se kasaba srećno resila Anikine napasti. Stotinu godina treba da se njen otrov slegne. Sve se zaboravilo kao po mučkom dogovoru. uostalom.Salko Hedo je vodio istragu o ubistvu. Sve je bilo nejasno. Tu je video da kajmakam i ne pomišlja da goni Jakšu i da se Hedo čini kao da ne zna ko je pucao na kajmakama. Izgleda da ga podgriza neka bolest i izdaje snaga. Lale joj nije ništa odgovorio. mislio je ponekad o vlahinji sa Mejdana. videla prvo Lala kako je ušao i posle nekog vremena istrčao iz kuće. on je ostao još manje nego Lale i izišao je mirnim korakom. I samog Mihaila počinju da zaboravljaju. ali je na putu saznao da je otac na umoru. Od nekih seljaka se saznalo da je Lale viđen iznad Dobruna. opustio neke tanke i duge brkove. »Čudo! Od tolike lepote ništa 91iiijc oslalo. jer je znala da je mladić sulud. to isto jutro kad je trebalo da joj dođe i Mihailo? Da li je bio slučaj? Ili je spremala neku zamku i iznenađenje? I ko je od njih dvojice mogao ubiti Aniku? Sve to Ciganka nije umela da objasni. s brega. na zadovoljstvo sebi i drugima. Malo posle ušao je Mihailo. Jelenka nije smela da siđe iz bašte dok je ne zovnu. Nije se začudila tome. na putu koji vodi za Uzice. To je suza koja se nikad ne odroni. Tu u razgovoru. samo odmahuje rukom: — Ta će i mrtva da nas truje. da podbira boraniju. otišla po Anikinoj naredbi do Lala i rekla mu: — Poručila ti Anika da joj svakako dođeš sutra ujutro. Jakša se idućeg leta oženio.) Jedini od kasabalija. jer je ona s njima malo govorila i nikad im nije otkrivala svoje namere. odakle se nisu mogle vratiti pre ručka. kaže on drugovima gluvo i nabusito. što možeš ranije. Posle Anikine smrti. Nož kojim je žena ubijena nije se nigde našao. Ali je smatrao da u kasabi nema nikoga s kim bi vredelo porazgovoriti o tome. Štrcala je tek kad je čula kuknjavu jedne starice koja je naišla slučajno. uz rakiju. i blesne jednako svaki put kad se povede govor o Mihailu. jer je svaka od njih govorila i bez toga istinu. jer nije imao nikoga ko bi ga mogao zameniti. Ali on je jedini koji se tako drži i to govori. Otkako je izgubio Mihaila. nudeći platno po kućama. Sav se zdao na posao. kao da je uvek ona ista. Iako je bila Ijubopitljiva što to jutros radi Anika s bratom s kojim je u zavadi. kao ni Jelenka ni Saveta. — Propade čovjek kao u mutnu vodu — govori gazda Nikola dubokim. Često. sarajevskim drumom.

nevaljala. nisu volili. najstariji od četiri brata Merhemića. Ubrzo poslije toga on je opozvan i poslan ponovo na rusku granicu. Boga se bojim. davao sve više povoda za mržnju i ogovaranja. i — evo mu ko mi šta može. U Travniku je držao nekoliko odreda konjice i dva bataljona Arnauta. da se opija i orgija sa engleskim vicekonzu-lom. ni kučeta ni mačeta. Pored Ajaspašine džamije. prijek i nepristupačan. samo što je sada 94 pio još skrovitije i posve sam. kad je vojsci trebalo. jer je bio 95jrorcl. Dolazio bi s vremena na vrijeme u Carigrad i prodavao komad po komad očevine. Uzalud ga je vezir. pohodio ih i pregledao. on je bio nemilosrdan i bezobziran. tadanji vojni komadant. pješaka. Jevrejka iz Besarabije. molio i opominjao da ne dira u tursko i da vodi računa o osjetljivosti begova. sultana služim. isposnik i bogomoljac. dovikujući im pokoju ljubaznost ili dobru želju. derviš reda Mevlevija. primao posjete. U čaršiji su ga nazivali propalicom. nos i teški brk obaraju u jednoj liniji i streme prema snažno izvajanom podbratku. U medžlisu. on je održao jedan kratak i dotad nezapamćen govor. on je imao jednu malu sobicu čiji je prozor bio velik i. A sada. na samom kraju Ćumurije a na početku Tašlihana. Na sve tužbe da je pijanica. koji se neprimjetno ali stalno širio i dubao. bijaše okrupnjao. Prije desetak godina bio je premješten u Bosnu. kao jedinim tragom nekadašnje ljepote. bio dobar prijatelj i neki dalji rođak.« Uistini je Velipašino kućanstvo bilo više neuredno nego oskudno. šućur. vid-jećete tovara i denjkova. kao miiralaj u Bijeljini. Početkom januara je stigao u Sarajevo. da je ruski prijatelj. Kosa mu se na sljepoočnicama progru-šala. dođe do čitave bune u medžlisu. I tako se desilo da je on počeo sve više da ih prezire zbog njihova besmislenog turkovanja. Iako još uvijek vitak. da je zadužen. ali me pijana niko nije vidio. živio je više u Sarajevu nego u Bijeljini. Omršala i pognula ise prije vremena. koje su njegovi vojnici rasturili u Sarajskom polju. Kavge ne tražim. gdje su sjedili begovski prvaci i vodili beskonačna vijećanja sa dokonim valijom i podmdtljiivim višim oficirima. Globio je sarajevske Jevrejc gdje god je mogao. zvani Čerkez. ali. otvoren prema ulioi. rođak mu. darežljiv i lijep. Pričalo se da je opljačkao sve varoši po Kavkazu. kradljiva i lijena. Nemam ni para ni veresije. onako hrabar. Ali kako mu je Hafiz-paša. bez harema i sa malo stvari. I Velikaša sam znatno se promijenio u ovih osam godina. Domaz-luk je vodila jedna bolešljiva žena. Inače su. Jedino o tim jedinicama je vodio računa. Andrić: Jelenu. navrh strmog Loga-vina sokaka. Ali posljednje godine je proveo po zabačenim garnizonima na rusikoj granici. Tu je i Veli-paša često zaustavljao konja da izmjeni pokoju riječ sa tim . ili prosto gledao na ulicu i veselo pozdravljao prolaznike svih vjera. Ali zbog nekog begovskog sijena. Imao je često gnojna za-paljenja u ustima. ograničenosti i prazne govorljivosti. Bio je iz poznate vojničke porodice. Posluga je bila sakupljena sa svih strana. umijem da se bi-jem. ovaj put kao glavni komandant sve vojske koja se nalazila u Bosni. on ih je prekidao u govoru i zbunjivao kratkim. jedan neočekivano bezobrazan gest. kao ćepenak. vješt i pun dostojanstva. Nepromijenjene su bile i oči. prilično naučio jezik. žena koje nema 97lcjman Jakubović. Još od tog vremena on je kod sarajevskih uglednih Turaka u rđavoj uspomeni. Bio je čuven po svojim konjima i teferičima. Volili su ga svi oficiri i svi strani konzuli. Ali je gotovo nepromijenjen ostao njegov čerkeski profil. iskren. Otac mu je ostavio znatan imetak. a već onaj bataljon bosanskog nizama u Sarajevu nije htio ni da vidi. znajući dobro ruski. s nečim tužnim i mračnim u očima. golaćem i ćir-pom. da niko nije mogao da ga umekša ni smio da mu se usprotivi. ugojeni major Uzunić. ali slobodan. Iako je. on je rasijano gledao uvijek nekud mimo njega. od samog početka. Stanovao je u Alajbcgovića kućama. i sve više zagrizao u me-kotu donjeg očnog kapka. napredovao vrlo brzo. Kad god bi izišao pred njega komandant toga bataljona. davao savjete. i mogao da se sporazumijeva sa svijetom. pravilno srezane i tamne. nasilan. po drugi put u Bosnu. Bio je ćutljiviji i naprasitiji nego ikad. u kom se čelo. Sve se više odavao piću. da otima tuđe. i uzimao. razgovoran i veseo čovjek. i dobivao je srčane grčeve. Lijevi obraz mu je prikrivao. jedinac. domaći ga. Pozvan da se pred medžlisom opravda zbog toga sijena. stvarnim. I to je odmah zapaženo. ugledan trgovac. U tom je bio tako neusiljen.Pred samu austrijsku okupaciju došao je Veliu-din-paša. Zanemario je potpuno anadolske trupe u Hercegovini. da pije vino i jede krmetinu. Tu je povazdan sjedio u čitanju i molitvi. bila samo još dva čovjeka s kojima se pokatkad sastajao i razgovarao: Mulaga Merhemić. Tu se okrenuo prema odličnim ljudima i pokazao im. u veličini djetinje podlanice. neki crveni lišaj. miran i otmen čovjek. a oni njega da mrze i ogovaraju. On sam je. vojničkim pitanjima. A on je. Ne brinući se ni za što na svijetu do za svoje vojnike i svoje konje. om je izjavio mirno i sa smiješkom: 96 — Ja volim da pijem. kakav se vidi kod pametne djece i kod uistinu hrabrih i plemenitih ljudi. i Mula Su7 I. prirodnim mirom starog konjičkog oficira. sa mirnim i ozbiljnim pogledom. od domaćih. iako se vratio kao glavni komandant cjelokupne bosanske vojske. jednako tursko kao i hrišćansko. a sva njegova pitanja je stalno ostavljao bez odgovora. ondje dmao ni nekadašnjeg interesovanja za vojničke poslove ni upornosti u sukobima sa civilnim guvernerom ili begovima. sa svoje strane. »Mogao je sve na dvije sohe donijeti — govorili su ljudi u čaršiji — a kad pođe iz Bosne.

naiđe paša s pratnjom kroz čaršiju. dovedoše mu djevojku u Sarajevo. Kad je po podne opet projahao tuda. tešku i tvrdu kosu. jer ju je stari Mustaj-beg Hafizadić držao nekoliko godina kod sebe. čini mu se. koji je bio miran i sla-bouman mladić. može po jednoj ispruženoj ruci da pozna vrstu žene i 100 njenu pravu vrijednost. Nikud nije išla i niko joj nije dolazio osim Hamše Ciganke. gledao iznad svih onim istim rasija-nim i odsutnim pogledom. Teže se privikavala na pašu i njegova milovanja. Djevojka nema nikog do oca. Zadržao se trećeg dana 99<li» |>ikIir\ dok mu ne javiše da će stvar moći urediti. i zagleda joj se u široko djetinje lice i vedre oči. da je muči. koje su se polagano kretale. Nije mogla da spava. kakva se rijetko viđa kod žena iz ovih krajeva. i tada bivala još zagasitija. Ona se bojala paše. gadila one Sare Jevrejke. sitnim svijetlim maljama. Uštrcaše se podoficiri i zaptije. a tri-četiri mjeseca docnije. Klečeći i odupirući se jednom rukom. poslije prvih noći. kao maskom. koji počeše da pokazuju kaldrmu. Na prostranom ćepenku. Pucao je led i grmili novi potoci. ona podiže glavu. a koji ženama tako lako ispune dan. Drugog dana pred podne. s upaljenim prestarelim očima. djetinjski zbunjeno. koji su uvijek bili malko vlažni i lagano . Pokatkad mu se činila kao zvjerka koja. u zasebnoj kućici koju joj je on najmio i namjestio. vraćajući se s vježbališta. sastajao se rijetko i govorio malo. a kad je već morao da dođe. i kad je uminuo bol i prvi strah. po protiv-rjeenim zakonima muškog srca. pognut. Cio dan je provodila u dvije polumračne sobe. U Travniku je ostao svega dva dana. već bi preevala. Malo je izlazio i pregled je izvršio brzo. Paša ostavi nešto novaca i preporuči stvar svome starom poznaniku Teskeredžiću. Stanovala je nedaleko od pašine kuće. i kome je on i otvorio ovu pekarnicu. ona nije mogla nikako sebi da dođe. i stidila dana i svijeta. pojavi se. A krajem marta. ustrašena. natovareni drvima. koji je bio pun neobičnih sentencija i smio i umio o svemu da govori sa nekom mudrom i veselom gorčinom. Kraj zatvorene peći je stajao stari Alija ekmeščija. upućena potpuno na njega. Ipak se polako približavala Sari. 98 Iako je bio tek početak februara. Imala je posve djetinjsku ruku. Nekoliko nedjelja po svom dolasku. koja je bila ćut-1 jiva i dobra. sjedio je nepomičan. Majka joj je bila čuvena Jelka. Fizički bol ovlada potpuno njome. bila je kći mu Mara. po svu noć je oticala i grgoljila voda niz sokake. osluškivao kako mu nešto lagano rije i dubi po lijevom obrazu i širi ranu po još zdravom dijelu lica. valijom Mazhar-pašom. Veli-paša ode u Travnik da pregleda tamošnji garnizon. i oborene glave polazila za njim u pašin konak. Za-volje naročito miris njegove kože. Imala je velike oči golubije boje. a na njemu je kunjao bijel mačak nagorjele dlake. i paša je vidje onako ispruženu i poleglu po ćepenku. Da ju je doveo prije ne bi valjalo. paša baci pogled u pekarnicu. bez traga nekadašnje žestine. Naredi da mu se traži i dovede ta djevojka. Bilo joj je nepunih šesnaest godina. i opremala je. Ovo joj je pravo vrijeme. kad su je tek doveli iz Travnika. ni lice sa onim strašnim lišajem na lijevom obrazu i s mrkim oborenim brkovima. Paša se nije prevario. Dok su se uplašeni seljaci ustrčali oko upornih konja. pa je onda udao za ovoga Garića. ugašena porculanskog sjaja. Sa civilnim guvernerom. kao obično kod plavih žena. jednog pazarnog dana. Oprezno su jahali po poledici koja se kravila. Paša je oživio. ćepenak napola presavijen. nego joj je sve tijelo imalo tu svijetlu a zarudjelu boju koja <se mijenjala samo sa sjenkom u udubinama ili sa nejednakim i plaho-vitim strujanjem krvi.mršavim der-višem. koje su samo na suncu mogle da se vide. nejasna ali mračna i teška misao o grijehu i sramoti. Prvih dana. iz kojih su neprestano kapale suze na velike sive brkove. izazivalo u njemu želju da dariva i usrećuje i štiti. napregnuta izraza. koja je posluživala. pri tjerana uz liticu. Pred veče bi dolazio po nju pašin momak. pa i to malo sve u nekoj dobroćudnoj šali koja nije bila bez prezira. među hljebovima i tepsijama sa pitama ili mesom. Bila mu je prijatna i misao da i sad. a i u snu se osjećala prokleta. kao da se sašap-tavaju. Sjednice medžlisa je izbjegavao. koja joj je bila neki rod i živila s dvoje unučadi u velikoj sirotinji. i tek kad on. ona ih je primala ukočeno. radeći one svakojake sitne poslove koji su nevidljivi. kao nekad. s 101nekom tužnom usrdnošću. bio je odjednom otpočelo neko neočekivano proljeće. u nje nisu jednolično bijeli i otužni. i baba-Anuše s Bistrika. To je bila ta vrsta ženska koju je on uvijek tražio. i ona bi se umotala i pobulila sve do očiju. Što je na njoj bilo neobično. Od igre novog sunca i mnoge vode stvarao se neki modrikast. Imala je sasvim svijetlu. usamljena. sve strehe. i pomagala u svemu. drhti a zjenice joj zapadaju. i naročito cijenio. A to je pojačavalo ljubavnu strast i. I lice i ruke su joj bile obrasle. poče da iščezava. Prvih dana se bavio samo njom. Nikad nije mogla da potpuno bez straha gleda u njegove neobično mirne oči. Ali s vremenom poče da se privikava. zvana Hafizadićka. i zaboravljajući sve i ne slušajući nikoga. Kad ču viku vojnika i topot seljačkih konja. kapale su. ona je pružala dragu za nekom tepsijom u dnu. Bila je odvojena od svojih. to je da i oni dijelovi kože koji nisu u stalnom dodiru sa vazduhom i svjetlom. ekmeščinica je bila pusta. lelujav sjaj u vazduhu i padao po svim stvarima. Bio je pazarni dan i kod Garića ekmeščinice zakrčiše im put neki seljački konji. kratku i rumenu. i koja ga je jedino još privlačila.

a on bi ostajao. u kojoj su. ona bi osluškivala svaki šum sa divanane. To se između njih dvoje zvalo »sjesti u kutiju«. slao da sama spava. a u kristalnoj boci. Englez. Gledajući ga tako mrka i ukočena. a uzima ovalno ogledalo s finim drškom i okvirom od pozlaćene branze. Tek ako bi se on osmjehnuo i zaprijetio joj. sklonost koju je stekao živeći dugo po garnizonima na ruskoj granici. poigravale crvene trešnje. Iznad njene oborene glave on je ispijao čašice mastike. čija se fotografija. i sve se mršti od bola. tako sjedeći. Tu je bilo i engleskih litografija o lovu i brodarstvu. Tako bi sjedio na promaji dok Sara ne bi unijela flašu mastike i sahan sa maslinama i sitno narezanim komadićima hljeba. iznemogla. Pa bi i opet nastavljao da sjedi. i služi službu nečem što je tajanstveno. ona udišući znan miris. A on bi na ta pitanja najviše odgovarao. i sa ustima punim plača zatiski-vala lice između dušeka i jastuka i grcala: — Turčin . spremna. Ali dah koji je njegovo tijelo širilo od sebe sve ju je više privlačio. gledajući preda se i sve češće ispijajući čašu. Divila se ruskim oficirima. koji svaki čas prijeti da će pasti. Drhtala bi i grčevito stiskala zube. ili odbijao kolutove bjeli-časta dima s nargile. i zvijezde po nebu. i koju je cio život nosio kao skrivenu slabost. . krijepio i veselio. sa brojanica-ma. Za vida. kćeri?«. i njena duša pogubljena. i koje bi joj on samo rijetko objašnjavao. ali se ne bi odmicala od vrata dok joj prsa ne ostudene i noge ne premru. i tako bi se savila. Tek tada bi padala na dušek. ona bi potvrdila i povlačila se u sobu. Ležeći u mraku. uvijek sa dva psa i sa lulom. I taj tako upravno položeni nož. dao bi da se otvore vrata i svi prozori. Ali bi sutra po podne opet dočekivala pašu s jednolično rumenim licem. i oni bi odlazili 104 zajedno u sobu da legnu. i s glavom na njegovim grudima ili njegovom dlanu. a 102 ona bi ga dočekivala previjenih ruku na grudima. malo znojan i zarumenjen. i sa bezglasnim smiješkom koji je sav od bijelih zuba i sjajnih očiju. često vraćala. a iz pokrajne sobe bi se vratila Mara. sva drhteći. jednu za drugom. I Sara i momak bi iščezli. On bi dolazio s vježbe. i čekala. sa još neiznakaženim licem i tanjim brkovima. Na njima ga je svuda raspoznavala. nepomično. Tada bi se po nekoliko puta budila s jasnom sviješću — kakva samo u mraku može da se javi — o tom šta je ona i ko je ona sada. i da ne mora da spava. Često bi se dizala i. preturala rpu njegovih slika i fotografija. Tako je pio i pušio. A alko bi rekao: »Hoćemo li. ona bi mu se primakla. sa oštricom okrenutom naviše. A i kad bi već počelo da se smrkava. kao da smiruje i ograničava njegove ionako rijetke i kratke pokrete. maleno i s nevidljivim maskom. jezivo i posve zlo.treptali pri govoru. Tako je bivalo svako predveče. Mučila se samo još noću kad bi je. a ne zemnog srama i propasti. da je mogla sva da stane među njegove skrštene noge. A kad bi mrak bio potpun. plivale dvije trešnje. ona bi.) Gledala bi ga kako ostavlja nargilu i spušta brojanice od ćilibara. i želila da bude još s njim. položen poleđice. a njega ostavljala kraj pića i svijeće. pomogla mu da se digne. ona bi se dizala. Ako bi rekao: »Tebi se drijema?«. virila kroz klju-čaonicu. Sara bi donosila hladnu vodu. Samo što je to sve rjeđe bivalo. oni bi sjedili tako -mirni i nepomični. i u isto vrijeme strepjela od pomisli da bi on mogao ući. i spuštala mu se u krilo. jer bi tim taknula u njegovu sklonost ka 103svemu što je rusko. satrvena pod osjećanjem da je tu. Redovito bi nju slao da spava. i zapitkivala bojažljivo o njima. vitkijeg. A pred skrštenim nogama leži mu dugačak go nož. kao danju. sa izgledom na cijelo Sarajevo i na trebevićku kosu. na bistroj vodi. kao resasta trava u šumskoj mračnoj vodi. pred tim vratima. koje su je neobično veselile i uzbuđivale. i pio. ili s jahanja. koje mu je slao jedan njegov prijatelj. i iznad njenog plavog tjemena gledao kako se polako mrači Sarajevo i gasne oblak za oblakom nad brdima. On bi se tada raskopčavao. a on osjećajući na golim grudima njeno uho. kad bi počela da gricka porub njegove košulje. i po strmim mahalama niz Bistrik i Megaru planula mnogobrojna sitna svjetla. nožem i ogledalom pored njega. Ne bi se micali. u nemirnoj vodi.. čini joj se tuđ i strašan. divnim ljudima u bijelim bluzama i kapama. i tmurnog grada Ake sa razorenim zidinama. Tu su bile mnogobrojne fotografije iz vremena kad je kao mlad oficir učestvovao u komisijama za razgraničavanje sa Rusijom. sklopljenih očiju. (Čim je tako nekoliko koraka podalje od njega. U tami bi misao koja ju je mučila uzimala oblik vječite kazne i paklenih muka. a djevojka iznosila čizme. i udisala ga je satima. i kako iz jedne kutijice vadi dže-henem-taš i njim dugo maže lišaj na obrazu. palila svijeću i ostajala pored vrata.. dođe joj kao da on to vrši nerazumljiv obred. i družeći se s Rusima. i malo bi govorili. kao što se često dešavalo. I zaista je bila tako malena prema njemu. još po čitave sate. Bilo je i ulica i pogleda iz Carigrada i Smirne. Pošto bi se oprao i rashladio. Poslije toga bi momak Salih donio nargilu na kojoj je u raspaljenoj tumbećiji tinjala žeravka.

205.loš sjulra ujutro bi se budila s nesmanjenim užasom u sebi. Ali kako bi dan rastao, i primicalo se popodne, sve bi više rasla njena radoznalost i želja, dok konačno ne bi, potpuno obučena i povezana, počela da s nekim bolnim nestrpljenjem iščekuje veče, noć, mučenje, i sve ono što mora biti. A sumrak bi je zatekao »u kutiji«, kako sa krilom punim razasutih slika bojažljivo zapitkuje: »Šta je s onu stranu mora?«, »Kakvi su ljudi Rusi?« ili: »Kako to da se mogu i sveci i ljudi slikati?« I sve bi se opet ponavljalo. Još jedna stvar joj je padala teško: što ne ide u crkvu. Nije smjela ni umjela da mu to kaže. Ali u prikrivenoj i nikad neizrečenoj uzajamnosti, koja se sve više razvijala između njih, on se sam sjeti i spomenu joj, jednog petka, da bi trebalo da ide u crkvu. Ona se sva zacrvenje i samo se jače privi uz njega. A iduće nedjelje je naročit pašin momak doprati do pod crkveni zid, i tu je opet sačeka posle svršene mise. Vratila se još niže oborene glave, i sva drhteći od prigušena jecanja. Ona je dosta puta, danju i noću, mislila na svoj život i svoju sramotu, ali joj sve to nije nikad bilo ni blizu tako strahovito jasno kao za ta nepuna dva sata koja je provela u crkvi. Kad se pomolila na crkvena vrata, sve se glave okrenuše prema njoj. Stare i mlade žene, ispod crnih ili šarenih marama, premjeriše je od glave do 106 pete, pa onda još dublje oboriše glave u molitvu. Zasu je mržnja i prezir sa svih strana; toliko da se ukoči i zastade u po crkve. Niko nije htio da se skloni i da joj načini mjesta. Kao u snu pade na koljena, ne usuđujući se da gleda ni u oltar, na kom je bio naslikan mršav i žut svetac, a ne mila Gospa kao u njihovoj crkvi u Docu. I prakaratur, koji je na bakrenom tasu skupljao novac po crkvi, zaobiđe daleko oko nje. A fra Grgo bi je za vrijeme same mise, kad god bi se okrenuo, pogledao oštro, srdito, neumoljivo. Na kraju propovijedi on dodade nekoliko riječi koje ona nije razumjela, ali je osjećala jasno da se odnose na nju, i da znače vrhunac njene sramote. Tako je klečala nasred crkve, savijena, pritiskujući razigrano srce, sva u ognju od kog su joj oči htjele da iskoče. Ni sama ne zna kako i kada je izišla, našla momka i pošla za njim. Uzalud se poslije smirivala, prala lice hladnom vodom: oči isu bile nabrekle od plača, a lice puno crvenih pjega koje nisu htjele da iščeznu. Paša primijeti odmah promjenu, ali nije mogao ni riječi da izvuče iz nje; samo je drhtala i stisnutih zuba pritiskivala usta uz njegovu mišicu. Ipak, konačno, ra-zabra šta joj je. Sutra u rano jutro posla po fra Grgu. Fra Grgo je bio pozvan za podne, ali kako su vremena bila nemirna i puna neizvjesnosti, a on sam Ijubopitljiv i zabrinut, vraćajući se s Bistrika, on svrati mnogo ranije u Kršlu. 1071) laj čas je Veli-paša stajao u kasarnskom dvorišni i mjerio kas konju koga je seiz uokrug jahao. On mahnu rukom i seiz odstupi s konjem. Na fra--Gngin pozdrav odgovorni bez ikakva uvoda: __. a što ti ono moje čeljade ne puštaš da s mirom dolazi u vašu bogomolju i moli Boga po svom zakonu? Fra Grgo zausti nešto o svom pozivu i o njenoj duši, ali ga Veli-paša prekide i planu: — Šta imaš ti s njenom dušom? O tom neću da te čujem, i za to te ne pitam nego za crkvu i za nedjelju. Tada fra Grgo, sitan i mršav, dopirući glavom jedva do ordena na pašinim grudima, vas u živim bistrim očima, poteže svoju staru vještinu i rječitost, u kojoj je bilo uvijek i prijetnje i molbe i nasrtljivosti i pokornosti, i koja je rijetko ostajala bez uspjeha. AH ovdje nije ništa pomagalo. Paša je bio jutros svjež, miran i brz na misli i riječi, kao što odavno nije. Korbač je držao pod miškom, a u jutarnjem svjetlu sjale su mu velike bijele ruke iz crne uniforme. Fra Grgo se uzalud upinjao .svojim dugim turskim frazama; nijednu nije uspjevao da dovrši. __ Ništa, ništa; nisam te ja zato zvao. Ono će u iduću nedjelju, kad vam bude molitva, da dođe opet; i ne bude li mjesto i doček kao i za svako drugo žensko .. • Fra Grga jednako otpočinje da govori o vjerskim propisima, o narodu koji nije navikao. 108 — Ništa, ništa, ja se s tvojim narodom ne mogu potezati oko crkve. Ti si im starješina; ja tebe znam. I opet fratar pokuša da malko priprijeti s konzulima, s političkim položajem u zemlji, ali ga paša odlučno prekide: — To ti idi Mazhar-paši pa pričaj! I pljesnu dlanovima, a seiz izvede oba konja iz štale. Iziđoše još dva momka i uštrcaše se oko konja, ogledajući još jednom kolan i pridržavajući uzengije. Uzjaha prvo paša, pa onda narednik. Konji zaigraše, a fra Grgo se izmače u stranu. Prije nego što izjaha kroz kapiju, paša se još jednom okrenu: — Tako, svešteniče, da bude kao što kažem, pa da budeš i ti miran i živ i zdrav u nedjelju. Govorio je blaže, ali mirno i s visoka, kao što govore lađari na lađama i konjanici na konju. Fra Grgo, u svojoj žilavoj i neuništivoj upornosti, htjede još nešto da ikaže, ali se konjanici izgubiše iz kapije, a on ostade tako, s prekinutim pokretom i nedorečenom riječju, pored dvojice vojnika koji su utirali dlanove o koporan i tupo ga gledali.

Ali Mara ne samo da nije više otišla u crkvu, nego nije ni kod kuće mogla da moli. Čim bi pomislila na Boga i molitvu, pred njom bi iskrsnuo u sjećanju onaj događaj u crkvi, i odmah bi joj onaj isti grč stegnuo vilice i sledio grudi, i ona bi prekidala molitvu i predavala se sva strahu i svojoj sramoti. Paša je isprva nagonio da ide, ali je poslije i sam za109boravio na to. Jer, i on je posljednje vrijeme bivao tmumiji, i sve se više gubio u zamišljenom Gutanju. Tako im prođoše proljetni mjeseci. A međutim, dok ona nije ništa slutila, u varoši su se dešavale čudne stvari, i spremale, sudbonosne po nju, promjene. II Nastade ljeto sa toplom kišom noću, a vedrinom i suncem danju. Ocvale bašte po obroncima legoše u zagasito zelenilo. Caršija se crveni od konjičkih trešanja, koje su krupne, ali vodene i ispucale kao uvijek kad je kišna godina. Otpočinjalo je mirno ljeto sa dobrim izgledima. Ali čaršija je bila zabrinuta i nemirna. Poslovi su slabi, novca malo, a vrijednost mu nestalna, uvoz neredovit i oteščan. Seljak izbjegava da išta kupi ili da proda za papirnate kajime. Među hrišćanima neka sumnjiva tišina. Stalno se šire vijesti da je austrijska vojska na Savi, i da samo čeka naređenje da je pređe. I dok su oni u takvom položaju, pred Carigradom besposlice mjesecima četiri bataljona Bosanaca; drugi se, zarobljeni i raštrkani, javljaju iz Rusije i Vlaške. Ogorčenje se okreće protiv osmanlijskih vlasti, u prvom redu protiv valije i vojnog komandanta. Ljudi se iskupljaju po dućanima i kavanama. Širi se onaj šapat koji obično ide pred događajima, i koji u masama stvara neodre110 đeno uzbuđenje i ubija svaku volju za rad. Po dućanima, hodže okružene zabrinutim i pažljivim sluša-ocima, čitaju turske novine, prevode ih i tumače. U magazi hadži-Ive Livajića, fra Grgo Martić čita kriomice i prevodi Pester Lloyd, a po dućanima na Varoši obilazi, sa džepovima punim talijanskih novina, Stepo Petranović, bivši učitelj na srpskoj školi, a sada u službi talijanskog konzulata. Uzastopce za njim ide činovnik austrijskog konzulata Herka-lović, dobro odjeven i ugojen Ličanin, i sa birokratskim dostojanstvom priča svakom o svojoj Carevini i njenoj sili i redu. A dućandžije od sve četiri vjere slušaju, puše, klimaju glavom, ali sami ne govore ništa. Učtivi do pritvornosti, i navikli na mnoga zla i promjene, oni slušaju i pamte svaku riječ, ali kad dođe red na njih da što kažu, oni skreću govor na zdravlje, koje je ipak glavna stvar i najveće dobro, i na ovogodišnju ljetinu, ili se gube u beznačajnim sjećanjima iz minulih godina. A pri tom svak ima svoju misao koja se ne kazuje, i krije, ali s kojom svaki živi, i za koju se, kad treba, bori, troši i gine. Potkraj juna učestaše vijesti o austrijskoj okupaciji toliko, da se uzbuđenje, naročito među Turcima, nije moglo više sakriti. Jednog petka prije podne ode deputacija od trideset Turalka, predstavnika trgovaca, aga i esnafa, valiji da se žali na teško stanje i oskudicu, da mu svrati pažnju na hrišćans'ku opasnost iz Austrije, i da traži povratak bosanskih trupa u Bosnu, i smjenjivanje Veli-paše i Kostan-ipaše, Jermenina. 111Misleći da će je umiriti svojim dugim govorom, valija zadrža deputaciju neočekivano dugo u Kona-ku. Videći da se izaslanici ne vraćaju, čaršija, nepovjerljiva i razdraživana mjesecima, ne izdrža nego planu kao jedan čovjek. Stade klepet ćepenaka i mandala. Iz svih uličica povrvješe zanatlije, kao po dogovoru, prema Carevoj ćupriji. Ogorčenje i zabrinutost toga svijeta dobili su konačno maha, i našli izraz; sve se dešavalo kao samo od sebe; masa se salijevala kao u gotov kalup. Naprijed je išao Salih Vilajetović, zvani Hadži-Lojo, opkoljen svojom gardom od desetak nikšić-kih izbjeglica, raskućenih očajnika. Bio je koščat, mršav i visok, nesrazmjerno dugih nogu i ruku; lice mu je puno strasnih, dubokih brazda, i obraslo posve rijetkom bradom, a pogled velikih modrih očiju neprijatno ukočen. Na njemu su otrcane softinske čakšire od atlasa; grudi gole i rutave, a košulja razdrljena i umrljana od dudova. Mrmljao je neke molitve preda se. S vremena na vrijeme bi stao i okrenuo se svjetini, koja bi se takođe zaustavljala. Nikšiićani bi tada ispalili puške u vis. Nad hadžiji-nom glavom bi lebdio, kao prostrt, oblačak dima od njihovih metaka, i po njemu su padali, kao snijeg, sitni komadići hartije kojom su bile nabijene puške. U tišini, koja bi nastala iza pucnjave, on bi, raširenih ruku, dubokim glasam progovorio nekoliko riječi, na koje je svijet odgovarao povlađivanjem, i nastavljao put. Tako se nekoliko puta zaustavljao i okretao. 112 — Nećemo da Stambolije goje trbuhe na našem! — Nećemo-o-o-o! — Nećemo murtata što prodaju Bosnu kaurima! — Nećemo-o-o-o! I ta riječ, koja kao da je najbolje odgovarala duhu i raspoloženju svijeta, širila se strelovito brzo, i masa ju je ponavljala bijesno i sve češće, i ne slušajući šta uzvikuje predvodnik. — Nećemo-o-o-o! Tako stigoše pred Konak. Tu puškaranje postade još češće. Čulo se i zviždanje oštrih metaka. Vikalo se naročito protiv dvojice omraženih paša.

Čuvši pucnjavu i viku, ustrašeni Mazhar-paša obeća izaslanicima sve što traže samo da idu i da umire svjetinu. I zaista, kad deputacija iziđe, svijet poče da se smiruje i vraća. Ali najnemirniji zaobi-đoše Konak i sakupiše se pred Kršlom. Tu se vikalo samo protiv Veli-paše, i tražilo da se pusti bosanski bataljon i porazdijeli narodu oružje. U velikoj sobi sa balkonom, u kojoj su inače bila primanja i svečanosti, sjedio je Veli-paša sa svojim majorom Safvetom i ćurke pušio nargilu. Kad ga je jutros valija zvao, da i on bude kod prijema deputacije, odbio je. A sad je sjedio i činio se da ne čuje urlanje svjetine. Lice mu je bilo blijedo, a rana na lijevom obrazu pomodrila. Uzbuđenom Ismet-paši Uzuniću, koji je neprestano pitao šta da se radi, odgovarao je da je već urađeno što treba. Ismet se ft 1. An;lrić: Jelena, žena koje nema 113nudio da on iziđe pred svjetinu i da je umiri, i pitao šta da joj kaže. — Kaži im da sam izvukao topove, da je konjica spremna, i da ću na svaki pokušaj da uđu u Kršlu narediti da ;se puca. Tada Uzunić učini nešto neočekivano. To je bio nastup one iznenadne i nepromišljene hrabrosti koja se javlja kod slavoljubivih ljudi kad taština savlada i strah i zdrav razum u njima. Naredi da se otvori kapija i izjaha pred iznenađenu gomilu. Bio je u paradnoj uniformi, na bijelu konju, sa golom sabljpm u ruci. Za njim -su jahala samo dva oficira. Koristeći se prvom zabunom i ćutanjem, on otpoče da govori kako carsko oko ne spava nikad, nego uvijek bdije nad spoljašnjom sigurnošću i unutarnjim mirom države, i kako bi se oni, iako u najboljoj namjeri, grdno ogriješili kad bi htjeli da budu brži od carske misli i oštriji od carske sablje. Tu opet nekako upilete neku svoju pobjedu na Crnim Potocima, i spomenu staru slavu Sarajlija, i zamoli ih da se raziđu i da čekaju na sultanov poziv. Kako među njima nije bilo nikoga od vođa, svjetina se pokoleba i poče da se razilazi. Sav zadihan, Uzunić se vrati u sobu gdje su, u nepromijenjenom položaju, pušili Paša i Safvet. Htio je da se pohvali svojim uspjehom, i neprestano je pokušavao da Veli-paši ispriča svoj govor, ali je paša neumoljivo ćutao i ni pogledom nije htio da pokaže da ga sluša. 114 Dva dana poslije ovoga događaja — bila je nedjelja, posljednji dan mjeseca juna — sazva valija Mazhar-paša medžlis. Četrdeset i dvojica prvaka izuše mestve i čivti-jane na basamacima pred Korakom, i posjedaše, po godinama i ugledu, u velikoj dvorani. Niko nije ništa govorio, samo su izmjenjivali pozdrave. U pročelju je sjedio Mazharpaša, još bljeđi nego obično, pun lijepih, praznih riječi; i neodlučan kao uvijek. Do njega, desno, Kostan^aša, visok i bolešljiv Jer-menin, uvijek sa izrazom neke napregnute i mučne pažnje na licu; lijevo Veli^paša, i odmah do njega brigadir Ismet-paša Uzunić, gojan i crven i zadovoljan samim sobom. Poslije dugog i beznačajnog uvoda, valija pri-znade da ih je zvao da im saopšti »tešku i ozbiljnu vijest«, da mu je juče austrijski konzul kazao da je u Berlinu zaključeno da Austrija okupira Bosnu, »pa možda čak i Hercegovinu«, i da je Turska na to pristala. U posljednjim redovima se začu mrmljanje. Valija, koji nikad u životu nije kazao jednu jedinu istinu jasnu i cijelu, kao ustrašen od svojih rođenih riječi poče da mijenja i ublažava kako je to samo konzulovo saopštenje, ali kako iz Carigrada nema nikakvih vijesti; kako treba sa odlukama sačekati, a sad samo porazgovarati za svaki slučaj i umiriti prost svijet. Nasta još jače mrmljanje, iz kog se izdvoji glas hadži-Hafiza Kaukdžića. Obrastao u kratku gustu 8* 115i kao katran crnu bradu, imao je rumeno lice i ženski bijele i pune ruke, što je čudno odudaralo od njegova dubokog glasa i uvijek zažarenih strogih očiju. Nije bilo valije u Sarajevu, u posljednjih petnaest godina, s kojim on nije došao u sukob i koga nije optužio zbog mlakosti, i nije bilo nijedne sjednice medžlisa u kojoj on nije održao svoj govor protiv zanemarivanja vjerskih propisa i protiv opasnog popuštanja hrišćanskoj raji. Govoreći s njim, svak je birao riječi i pazio da ga ne izazove i ne razdraži. Mnogi se još dobro sjećaju tako jedne medžliske sjednice od prije desetak godina. Na toj sjednici se vijećalo da li se može hrišćanima dozvoliti da podignu zvona, i da zvone, u varošima gdje ima i Turaka. Jedan mlad Osmanlija, valijin mek-tubdžija, tvrdio je da može, i da to nije protivno Kuranu. Kaukdžić je citatima iz neke ogromne knji-žurine dokazivao da ne može, i da musliman ne smije živjeti u varoši u kojoj »zvono kuca«. Mek-tubdžija je navodio svoje razloge, a zapjenjeni Kaukdžić svoje i sve se više unosio protivniku u oči. Na kraju ga je, pred valijom i cijelim medžlisom, udario onom knjigom tako po glavi, da su slabunjavog mc4uubdžiju morali umivati i šerbetom zalijevati, dok nije došao k sebi. Kaukdžić je i sada govorio dugo o ugroženom islamu, o neprijatelju u zemlji i izvan nje. Gledajući neprestano u Veli-pašu i Uzunića, zahtijevao je »da carski generali vrše ono za što su postavljeni, i što 116 vjera i sultan od njih traže«, da spreme i izvedu vojsku i organizuju otpor naroda.

kad su Turci čaršilije išli u deputaciju Mazhar-paši. samo su mu lukave očice u velikom rumenom. Ono malo begova i imućnijih ljudi. Kostan-pašu kao hrišćanina. ili od neke hrišćanske države — oni su. i sastavi nova ustanička vlada. — Ama vidim i ja. Od petka do utorka spremao se paša na put. darežljivosti i poštenja. 117Tek tada se Veli-paša okrenu. ili ono što ne zna. suzbiće topovima i konjicom. Kad se glasovi stišaše. pa se odmah okrenu Mazlar-paši. Pa i opet nastade tajac. To niti su njihovi poslovi. i žalili se na teško stanje.. Za njim je govorio Kostan-paša Jermenin. sa izrazom zabrinutog dostojanstva. gdje su bijeli ljetni oblaci provirivali iza brda. On je poznavao tog kancelarijskog oficira. moj hadži-Hafize. Kad je čuo o dva eskadrona koja vodi sa sobom. narodom. i šta carska vojska može i smije. Poslije valije uzeo je. a medžlis i Kaukdžića za sve vrijeme govora više ne pogleda). ako i ne umiri. Vailija zaključi sjednicu s tim da treba sačekati jasne naredbe iz Carigrada.. na Bakije.Pomagali su ga hodže i siromašniji članovi. depešom. ukazivali na dva glavna krivca. na sav glas govorio šta misli. znaš — govorio je on Kaukdžiću — da u svakoj stvari gospoda treba da idu pred. i da nema namjere da se miješa u bosanske stvari. na odlučni sastanak sa HadžiLojom i Muhamed-efendijom Hadžijama-kovićem. Međutim. U što se uzda te i kud mislite? Alah selamet! Kauikdžić mu mije ni odgovorio. opkoljen gomilom svojih ljudi. Tu nastade graja. Od domaćih je pozdravio samo hadži-Mu120 . objašnjavati šta vojsci treba. ja ne mogu. nego je htio. Veli-paša je završio svoj govor: za ođbranu zemlje ipreduzeće samo ono što mu bude naređeno sa višeg mjesta. Poslije ove medžliske sjednice on je depeširao ponovo i tražio da se smijeni bar Veli^paša. Kaukdžiću i nezadovoljnicima. salo je na njemu mirovalo. ja da mu godinu dana svojim rukama sve konje timarim. i svaku uzbunu. Međutim. ti ćeš razumjeti da ja ne mogu ovim ljudima i ovom usplahiranom hodži (i tu pokaza na Kaukdžića i na medžlis. ta se depeša ukrstila sa depešom kojom se Veli-paša poziva u Carigrad. mišljenje uvaženog vojnog komandanta. poznat sa svoje iskrenosti. bogatiji i ugledniji sjedili su nepomični. riječ Ismet-paša Uzunić. licu neprestano igrale. »diplomatu na konju«. Pri rastanku. ali su se pritajili i samo se šapatom 118 i znakovima dogovarali za sastanak još iste večeri. goli i bosi. Nije htio ni Hafiz-pašu da čeka. nastojali su da što prije ugrabe svojim kućama. Vidjećete. i iza njih vješto krio ono što misli. moja gospodo. na kom je trebalo da se svrgne i valija i sva osmanlijska uprava. čiji je broj uvijek velik. Tada Mazhar-paša i sam pogleda u Veli-pašu. i dok su kazandžije i crevari počeli da predvode vojske. još deblji i još ambiciozniji. i Veli^pašu (kao nasilnika i pijanicu. od kojih je samo polovina medžlisa razumijevala svaku drugu riječ. većina medžlisa nije ni pomišljala da smiruje. niti bi oni to razumjeli. Sipao je uvijek šale i poslovice. Ali sada je i on sjedio i zabrinuto ćutao. iz Carigrada. svojom dužinom i svojom prazninom. i izbjegavali su da dadu ma kakvo mišljenje ili obećanje. i toj ulemi s tobom. bio neprestano kao razapet između svoje strašljivosti i svoje nezadržive duhovitosti. — I ništa više nije moglo da ga trgne iz njegove nepomičnosti. Do njega je Mehmed-beg Kapetanović. Još više se obradova kad vidje da Veli-paša primi tu vijest mirno. a svako miješanje čaršije u vojne poslove. koji je. i nikako nije dolazio do stvarnih zaključaka. čulo se samo kako se sa-šaptavaju oni u posljednjim redovima. debeo i ambiciozan prvak. koji nisu bili za prijeke mjere. Mazhar-paši odlaknu. koji će stići do koji dan iz Novog Pazara. ali ovaj je netremice gledao kroz prozore. bar zamori duhove. u kojoj se opet isticao Kauk-džić. bogat i ugledan čovjek. ne pominjući imena. Obično je hodao kao mješina puna smijeha. Gdje će hezela i fukara na svoju ruku ratovati? To nit je bilo. Samo se čudim tebi. ali njegove rečenice nisu imale ni veze ni smisla. To je sve. da se uklone obojica. Ali taj govor. velim. Je li 'vako? Još uvijek uzbuđen. Mazhar-paša se nakašlja. i da bez toga nema ništa. — Čućemo. Oni su sada bili u većini. da je spreman da odmah otputuje. i kako se vrpolji i džapa Kaukdžić. i opet zausti nešto o propasti islama. odsutnost bosanske vojske i opasnost od raje. tutnje i halaču po Sarajevu. polako. koji je sjedio u pročelju. dok carska vojska i begovat sjede. Naročito se čekalo šta će reći Mustaj-beg Fadilpašić. i koja je odlučila sudbinu djevojke iz Logavina sokaka. Posjetio je sve konzule. nego da buni. a na njegovo mjesto postavlja Hafiz-paša. Mazhar je već tada tražio. a dotle smirivati uzbuđenje u narodu. iza neprijatnog tajca. — Pa ti si čovjek učevan. Uvredljivi govor Veli-pa-šin privolio je sve neodlučne. jedini je Salih--aga Šahinagić. Tako se svršila ta medžliska sjednica koja je značila početak bune. da ne sluti na dobro. Kaukdžić ga prekide. a nikšićki bjegunci. prema njemu i otpoče bez uvoda: — Čestiti valijo. on se samo osmjehnuo i rekao Mazhar-paši: — Ako dovede više od dvadeset konjanika. kao svi umni i strašljivi ljudi. 119Još neki dan. nit može biti. ali se duže zadržao samo kod Engleza. Opet je govorio Mazhar^paša u dugim učenim rečenicama. koji se ne brine o odbrani zemlje.

naslonila glavu na zid i sklopila uvijek budne oči. Toiga istog jutra je odlazio Veli-paša. tamnožuta tupa lica. kao daleku jeku. Kraj razdriješene posteljine spustiše onu kutiju. a sramota ostaje. stvarno. a tu je poljubi tankim hladnim usnama u oba obraza. ali je govorio . Osjećala je u grudima neku prazninu. Vodi konje i sluge i pse. Nosač sjede. u svoje obično vrijeme. i to kao da se prevario. Ali ja mislim da ti neće biti rđavo. viku svjetine koja se kupila dolje u gradu. Tu zastade. dok je ona. promukao. u potpunoj opremi. Ali ona i tako niti ga je čula. odmah iza njega ađutant mu. a ona je. u cijelom tijelu: samo dvije tačke. klecnu. Naprijed narednik Arnautin. prevrnula onu kutiju iz koje se prosuše sitnice. pomilovao je kratko po kosi i obrazu. našao ga je blijeda i pogružena. pa onda. Bila se samo do-vukla do pod prozor. zagledaše se. Došla je Sara. odmah je opet podiže. oružani. ili. i kad se više ništa ne maknu i ne javi. svijet je izlazio iz kuća. na što je navikla od djetinjstva. i uzalud nastojala da izgovori Gospino ime. on je bio svjež i živahan. Očito je bio teško bolestan. 122 izvela je napolje i predala joj kutiju sa nekim darovima. a što u njega ne bi bilo. raspasan. Odlazi — ostavlja. pa pet-šest koraka iza njega paša. ni razumjela. On joj je rekao nekoliko riječi i. Stajali su jedno prema drugom. a svijetle. Odlazi — ostavlja. kao i dosad. Htjela je da zazove neko ime. svom težinom. jer je poslije sve dokraja govorio suho. za to će joj dati pare da kupi. pa poslije. Ona je bila oborila nisko glavu. Držeći jednako svoju ruku na njenim plećima. reče joj da on sutra ide »na put«. gledale su tužno i nesigurno. Samo je noću još manje spavala. kćeri?«). vidjećemo . grčevito a nesvjesno stiskala uza se kutiju. major Safvet. Nađe se jedan od momaka na koga natovariše svu njenu posteljinu. Ali je sa strahom slušala. bez ijedne promjene u glasu i pokreta u licu. on odlazi. pa konačno četiri konjanika. Kao u snu pođe ona preko ulice. strepeći i pitajući se neprestano šta je ovo i šta će još s njom biti. i zamagljuju joj vid. ali čim on prestade da govori. od straha da on ne bi pomislio da ona plače. u kojoj je prevladala sjena. niti se ona usuđivala da pita. Juče. i dućani se počeli otvarati. On je i to popodne jednako sjedio na divanani. pa tri niža oficira. pozdraviše zbunjeno. kao da se prvi put zbuni. sa nabreklim bisagama i kabanicama u terkiji. Salih joj pomože da otključa i skine rezu s vrata. ali Mara je dolazila. dok nije. I tek pošto je ispušio jednu nargilu. svalko predveče. i kako je on uredio da u Merhemića magazi može uzimati što god joj zatreba. a nju ostavlja. a jahali su u otegnutom redu..lagu Merhemića. rekao »kćeri« (onako kao kad je govorio: »Hoćemo li. nosio na leđima njen dušek. 121— A ako ti je draže da se vratiš ocu. Njegovo i inače zborano lice bilo se 124 steglo i uvuklo nekud u se. za nju je sve to bio samo jedan jedini udarac od koga je gubila vid i dah.. sa dva trubača. s njom je išao Salih. i izgubiše. Zar će se još jesti i plaćati? Zar i poslije svega ovoga ima još nešto da se radi ili kaže? Evo. u dvije sljepoočnice. i poče da joj kazuje kako će ona »lijepo ostati«. Pratili su ih konjanici. i suze se miješale sa pljuvačkom. pa odmah pređe preko toga kao da je to nešto sasvim nevažno i uzgredno u cijeloj stvari. Paša je međutim od jahao u Kršlu gdje je još jednom pregledao svoje konje i odred koji ide s oj im na put. othulknu i otpasa konopce. iz same utrobe prema grlu. otegnut. kako joj je kućna ikirija plaćena za cijelu godinu. Pored nje je sve ležalo ne-raspremljeno i rasuto. došla Hamša. ali joj je iz usta navirao samo urlik. nešto sveto i veliko. a zatim se odmah odvojio i pljesnuo dlanovima. uvijek nasmijane oči. ti samo reci: Mulaga će naći priliku i poslati te. i još jedan momak koji je. a ona je. Prije nego što projahaše uskom Ćumurijom. na početku. vodila ju je kroz alvat. Ona se ogleda po sobi. Tek u ponedjeljak po podne on progovori o odlasku. nešto tiho. gušeći se. Ona nije razumijevala šta se to dešava. paša se zaustavi da još jednom pozdravi Mula Sulejmana Jakubovica. licem na pod. i Mula Sulejmana Jakubovića u njegovoj ćeliji. Kao obično u rano jutro. ona je gledala i slušala kao kroza san. hrapav. kad se s njim praštao. hvatala rukama posteljinu. Nit je on šta govorio. kucaju brzo i naizmjence. Arnauta. držeći je za lijevu mišicu. Već u svitanje isu krenuli uz Bakije tovari sa prtljagom i Sara sa momcima i sluškinjama. 123I sutrašnji dan je zateče tako. U kući se dizalo i spremalo. puškaranje i dozivanje straža koje se smjenjuju i iskupljaju. nisko pognut. A za sve to vrijeme on joj je samo jednom. Svi su bili dobro odjeveni. Nije se žalio ni na što. došla. danju. Bilo je dobro odanilo. Bilo ih je u svemu dvadeset konjanika. kad je drveni most na Ćumuriji zatutnjio pod pašinim konjima. Htjela je da uhvati samo malo daha. Sva je kuća bila već uzdignuta i odjekivala od praznine. odjednom zastalo. Dok se ovo ne smiri. na promaji. u Travnik. vodeći je i pridržavajući. i odjekuju koraci sluškinja u nanulama). sve što se sada dešavalo i govorilo. noću. koji ju je uvijek dovodio i odvodio. ali je uvijek ponovo navirao plač. pade prvo na koljena. Vidjela je da se Sara i ukućani spremaju na put. i pošto je kazao nešto beznačajno (a međutim je ona pažljivo slušala kako dolje u alvatu stoji škripa sapeta. ne mogući više sakriti drhtanje. Sve je to nju nagonilo u još veći strah i zabunu. kao i svaki dan. zatvorila vrata i sjela mu u krilo. jorgan i čaršave. oči su mu bljeskale i govorio je lako. Razveza se grč što joj je dotle stezao vilice i provali plač koji je prijetio da je uguši. Sve do avlijskih vrata pratila ju je Sara. koje momci uvezuju.

nego sva unutra. on se diže da ga pozdravi. i rugali se toj bosanskoj vojsci koja sparuje pse. čas jače čas slabije. i pod zlovoljom i žegom pu-lovali dalje. krešući potkovicama. Kad ugledaše konjanike. i zalagati krmetinom. Pa bi i opet zaćutali. pa će trčati kući da ih žena zaključa u magazu. Alaknuće dva-triput. sve dok konjanici ne projahaše. jer je ustanička vlada u varoši zabranila svako točenje pića. ali roba nije bila povješana. fildžani iz kojih su. i sad čekamo ko će doći iz bijela svijeta da nas uredi i pokrsti. nego gladna fukara i još gladniji begovi. Kad mu paša spomenu svoj odlazak. pored njih otpasano oružje i. i kad vidje pašu. što se na tu daljinu nisu čuli ni njihovi glasovi ni 127smijeh. Pokoji Turčin je sjedio na ćepenku. Projahaše višegradsku kapiju. on se uzbudi. Zastadoše.. izgovori Ibni Aba-sovo proročanstvo o strašnim. Paša je ćutao. ali mi ovdje teško da više dobra vidimo. I snizivši glas. posljednjim vremenima »kad će se topiti srce u pravovjernome. taj prizor je imao nešto naročito neprirodno i gadno. pored česme. Penjući se uz Kovače. 125I jutros je Mula Sulejman sjedio na svom malom ćupenku. Na jednoj zeleni. i s mukom podiže vjeđe. valjda. kao obično. oko koje je oblijetao crn čupav pas. mi žao što neću ja. Mori ga ljutina. i svi su se okretali za konjanicima koji su jahali. nema ništa: novi kamenjak i nova strmina. a naše. Šibali su repovima oko sebe. 126 Sve su se više penjali i sve se više širio pod njima grad. pravog muslimana i plemenitog čovjeka«. i lomiš kao da ćeš u nebo stići. i tankom maglom iznad šljivika. skitnju i besposlicu. Kako sunce raste. Onakvi su u dobra vremena u prangama išli i kamen tucali. kao molitvu. vidjeće i njihovo. Oficiri su govorili tiho između se. pokovane žutim limom. U Kazandžiluku su se čuli rijetki čekići. pili rakiju. — Svi vi odoste! A kome ostavljate ovo veselo Sarajevo. što je došao Hadži-Lojin vakat. Put poče opet da se penje uz kamenjak. — To i jest ono. Samo se u mirnu jutru čuje kako grgolje izvori i pada Mošćanica kroz jazove. on. i nas u ovom kazanu? Vi se rasturate kud koji. nad njim nagnute kasne kruške i hrastovi. Nije se moglo razabrati šta viču. a kad projaha i zamače za ćošak. A nek Švabo ostane samo tri godine u Sarajevu. što je bilo — bilo. radi konja. stoga. odmah zatvoriti. i Bog će milostivi dati pa će vam dobro biti. sjedilo je desetak oružanih Turaka. Sestru im. kao obično. Pred njom je na zeleni ležalo nekoliko momaka. Naročito hrišćanski i jevrejski. u slučaju da zatreba. Jutro je bilo odmaklo i. i otimati se za švapske krstove. Duboko pod njima vidjela se. njima i njihovoj Bosni! Zar je ovo neka zemlja? Penješ se. Opao žir. i pozdravi ga nekoliko puta vojnički. tako da se moglo. Mula Sulejman ostade onako stojeći i moljaše u raširene dlanove. Teško izgovara riječi. koja se sklonila ovamo da pije. Konji počeše da frkću i da se znoje. oni će prvi natući šapke na glavu. još zelen. I to je bila neka dokona ustanička straža. posljednja sarajevska kafanica. saleb-džija i besposlenj aka oko Sebilja. otirući znoj. nema ovdje više čovjeka. Ispoganili se i iskrvili između se. Na Baščaršiji je bilo somundžija.. a put bivao sve strmiji. Ovako s visoka gledan. usječena u strmu stranu.0 prolaznosti i smrti. To su bile ustanioke straže. — Eno begovi u medžlisu vijećaju. 1 vama i svotn turskom uhu. kao na paradi. kraj česme. i ništavosti ovoga svijeta. i tjerali grubu vojničku šalu s njima. posakrivani u travi. Svačije će ovo još biti. — Pfu! Tuhaf vilajet. birali gdje da stanu. . bljesnuše im na suncu nove vinčesterke. Dućani su bili većinom zatvoreni. prskao je pod kopitima. penješ. onako se i njemu čini da ga svega prožima nešto mračno i kiselo. na kom su se svaki dan -sakupljale čete. Dvojica od njih su pridržavali jednu riđu kuju. paša se okretao natrag i govorio Safvetu tako da drugi nisu mogli čuti: — Znam da će ih Austrijanci stucati u zemlju. Paša uspori kas. Neki poustajaše. Izgubi se iz vida grad. Jahali su dalje Tašlihanom i Predimaretom. pa je izgledalo kao da sve to rade ćutke i ozbiljno. koji je plovio nad gradom. s modrim dimovima iznad kuća. i zamuknuše svi glasovi. očito. — A-a-a-a . samo se čulo kako masa na pojedinačne poklike odgovara odobravanjem i žamorom. A. beli. Pripicalo je sunce. prešla je Mara baba-Anuši na Bistrik.govorio je Veli-paša sa smiješkom. isturit koji fišek. polako i svečano. Oslanjajući se rukom na zaglavak sedla. a svaki čas miran vazduh prolamao od ustaničkog klicanja: — A-a-a-a-a-a. Tako su se gledali ne govoreći ništa. kao šio se topi so u vodi. a kad se ispneš. ko živ bude. sa željom »da bog pomogne i zaštiti ovog putnika. a od Zelenog mejđana. dopirao je sve jasniji žamor i prigušeno Micanje. njega je počela da ostavlja svježina i obuzima ona svakodnevna zlovolja. a nisu vojske kupili ni s gospodom vijećali. moj valjani Veli-pašo. Dvojica oficira psuju. nastade među njima sašaptavanje i zabuna. i Hadži-Lojo kupi vojsku —. a neće moći ništa pomoći«. i svaki čas se oklizivali na glatkom kamenu. E. kao otegnuto. Put je bio ravan i mek. oni usporiše i konji im se sustigoše. III Onog istog dana kad je Veli-paša otišao.

Andric: Jelena. Tako ju je mamio. pa da vrišti i zapomaže. Naročito djevojčica. Kad ugleda djevojčicu. kao što se marni uporno ži-vinče na kukuruz. tup zvuk. Mala je bila potpuno umukla. i onaj mladić joj ga dohvati i dade. Bio je okrvavljen po nosu. Jedan je bio Salčin. Hamša. Ali kako je ona prilazila. da se malo razabere i umiri. s Bistrika. Ozdo se čulo kako krklja i bije nogama. A ona je stajala uz ogradu. ispusti neki mljaskav. Tu negdje susretoše je dvojica mladića. Ne može od siromaštva da nabavi rakije koliko joj treba. Mladić je stajao u rupi ispod njega. odvojila se od ostale djece i od-vrljala do navrh Bistrika. žena koje nema 129Otkako su joj prošle zime pomrli i sin i snaha. Mora da joj je dlanom zaklapao usta. Kad je svršila. ali ubrzo djevojčica poče da jeca. tako se on odmicao uz sokak. uprljanoj voćem i prašinom. onako kratko i s malo suza. ležala je unuka joj. i gornjom. izišla unuka da lunja po đubrištima i pahirči po baštama. trbu-šat dječak. sakat u lijevu ruku i uvijek izubijan po čelu. već u rano jutro. rano razvijena. Dobra Ciganka je i sama plakala. I prije je volila da pije. debljom. odbijao ključem komadiće i davao joj. na koje se navalio svom težinom podrhtavali su. on izvadi iz njedara težak crn ključ. gdje prestaju kuće i počinje neki napušten kamenolom. nego povazdan hoda po kući. Rskala je i jednako gledala u njih. propila se posve. Tako konačno dođoše navrh Berkuše. a on se odmicao. mlada kao kap. da sam ja u tvojim godinama. Videći da se ne miče. jer je vriska dolazila na mahove i isprekidano. koji je čučao na stijeni i držao u rukama šećer. Ona obori glavu od straha. kao svraka. mladić se baci na nju. Prepasa se i otrese. i nju Hamšu. pod teškim bensilahom i oružjem. zdrava. padavičar je viknu: — Mala. Kad su prelazili Miljacku preko Latinske ćuprije. tješila je djevojku sa bezbroj sitnih i protivrječnih laži: kako će se paša možda vratiti. kako je lijepa. Pod izlizanim jorganom. padavičar i ubojica. Ali je dugo tako stajao i raz-rogačeno gledao u rupu pod sobom. koji sa naslanjao na njegovo rame. češala nogu o nogu i nije se micala. dobro odjeven. zemljav po koljenima i laktovima. Tada on izvadi iza pojasa povelik grumen šećera i pokaza joj: — Ajde 'vamo. i glodao mokar kočanj od kuvana kukuruza. U dugoj košulji od grube botane. i zatekla je onako uplakanu i slomljenu kraj rasturenih stvari. I plačući i sama. kako će se lijepo udati i namiriti ovdje u Sarajevu. držeći sva četiri prsta lijeve ruke na ustima. Tako joj je i juče. docnije. čuvaće kuću. ospičav. obori je i iščeznu s njom. brzim korakom. Tada pomisli na neki dubok vir u kom bi je nestalo. Iza podne je krenula sa Hamšom i njenim najmlađim sinom. ona priđe da uzme. Djevojčica se čas obzirala za sobom. Salčin se ispe na jednu rpu kamenja. i primicala se polako. u 131obrasloj rupčagi. jer svijet zbog bune nije izlazio. Kad se. Baba-Anušu zateče plačnu. vitak mladić. Usta su mu bila otvorena. ispruži ruku jače: — Evo šećer. a listovi. nešto mlađi. čas podizala lakom pogled prema Salčinu. a kuću punu žena. kako ima baba-Anušu. Odjednom se zanese. i pogled joj pade na plitku sijeru vodu i sitan šljunak na dnu. i uze ga. ja bih sve igrala i pjevala. I dok je još stajala s ustima punim šećera. ako hoće. s nepovjerenjem u pokretima i u pogledu. samo malo po strani. jedva 128 je uspjela da je digne i da je natjera da se umije i pribere. Ne jede gotovo ništa. kako će ona otići svome ocu. naiđoše neki oružani Turci. Ona priđe oprezno. padavičar ispruži ponovo ruku: — Evo još. mala. pa samo što spavaju kod kuće. djevojčica od deset godina. raširi ruke i pade u rupu pored njih. a inače se povazdan skitaju po mahali. ali otkad joj je umro Laj jedini sin. ogledajući se svaki čas oko sebe. U jednom ćošku je sjedio unučić. Konačno je uspjela da je nagovori da se spremi pa da je vodi do baba-Anuše. iz koga je ispadao pamuk. baba Anuša je uzela djecu k sebi. naj. ali joj je bilo odveć visoko. da ostane tamo. oko ograda. s koje se otvarao vidik na Sarajevo.Kad je ujutro došla Hamša. pa bi onda opet zastajao. u Travnik. pa se onda vrati i izvede Salčina. sada obrastao bunikom i čkaljem. gledala ga netremice. krupan. podbula i uvezane glave. pjegava u licu i s nečim iskusnim i drskim u očima. nego kupuje špirit kod Jevrejina pa sama prži šećer i pravi od toga neko piće koje zove sagrdan. On odbi još jedan grumen. Onaj drugi je bio iz neke druge mahale. Sokaci su bili pusti i sve kapije zatvorene. <) I. — I-i-i. koji joj je nosio zavežljaj. A Salčin je jednako čučao na stijeni. Ona zastade. Onaj mladić je išao pored njega. i nekoliko dana. stranom odbi mali komadić šećera. Mala se primicala. oboje u dva mjeseca. a ona. Najprije se nije čulo ništa do prštanje šljunka i škrapa njegova bensilaha. usta mu pomodrila i . A djecu zapustila. daću ti šećera. mladić pomolio na sunce bio je blijed. Ali i on stade. 130 Ona je pogledala čas u šećer čas u njega. kao što i najmanjim povodom plaču žene koje su se istrošile mnogim radom i čestim rađanjem.

i kako se s vremena 132 na vrijeme stotine glasova stapaju u otegnuto. kroz dva ka-pidžika. Košulja joj je bila prebačena preko glave. korice od sablje. vlasti pobjegle. Sve je bilo odsječeno. Po sokacima nigdje ženske čeljadi. Širio se oštar i neprijatan miris. a po grudima tragovi pjene i pljuvačke. a pop i ljekar bogzna gdje skriveni. zastrtoj ihramima. a nije htio da jede ječmen hljeb. buncala je i pokatkad micala rukama.. kao od prokisla hljeba. i sve više obasjavalo kamenolom i zarasle rupe po njemu. Grudi sasvim gole. Odvijala je svaki čas obloge. Mara. i naviklim pokretima spremala svoje piće i prelijevala iz suda u sud. Soba je bila obasjana mjesečinom.. ču neku graju i sa humke na kojoj je stajala ugleda pod sobom svjetinu. Prije nego što su žene počele ponovo da se sakupljaju. pa onda bi odjednom zanihala gornjim dijelom tijela i počela da tiho zapjeva: 134 — Isuse mo-o-o-j . kad se vrata najednom otvoriše: ljudi su donijeli djevojčicu. prepušteno samo sebi. Mara brzo zakrenu glavu i zaputi se drugom stranom. Odijelo je na njemu bilo sve u komadima. ležala je djevojčica. Nije mogla da zaspi. Mali je srkao mršavu čorbu. a djetinje tijelo kao neka stvar. evo. Nije mogla da razumije ništa. pa otale. i zastade ne ispuštajući svežnja iz ruku. Onako onesvješćenu. kosa slijepljena. Ona je išla protivnom stranom. U onoj dolji. ali se zadugo nije odzivao niko. u lijevoj ruci držao je otvoren brevijar. Ali. Svi su bili zauzeti oko djevojčice. Nasred Atmejdana ležao je nauznak leš turskog oficira. i topila ih vodom. Starica je izvede uza strme basamake i nađoše se na prostranoj đivanani. Nad njim su zujale muhe. A sunce se primicalo podnevu. našle su je Ciganke iz Ber-kuše. Mara je stajala pored peći i. ka Latinskoj ćupriji. ukrsti. što zastrašuje i ubija. Da učini ono što je najteže i najstrašnije. ležeći na tvrdom minderu kod baba-Anuše: 135da oclc Ira-Grgi. Mali je zaspao. Kaldrma je bila bijela i šimšir podrezan. napolju je bila buna: dućani zatvoreni. Odjednom Mara ugleda pred sobom fra-Grgu. pa ih onda vadio i onako potopljene gutao. kad su išle u drva. Sad je ležala. izgubljena i zgažena. i oko njih oružani ljudi na konjima. Žene su dolazile i odlazile. nerazumljivo klicanje: — A-a-a-a-a! To popodne. Tako se izgubiše među kućama. i prije nego što se baba Anuša istrijeznila. Probudila se u neko doba noći. raziđoše. pored crkve. Malom se sviđala ta igra. on je pomagao babi i gurao komad za komadom na dno ćase. sa oblozima na glavi. ili da se stvar prijavi vlasti. ali niko nije znao šta treba da se radi. Oko lesa su ležali razbacani neki papirići. onako u kutu. Mara je slušala taj šapat i gledala lude pokrete. pošto je uzalud dugo čekala s ručkom. drhteći još uvijek od malopređašnjeg prizora. baba Anuša. jedan u tarabama. kao uzeto. usplahirano gledala oko sebe. sa korom nedojedena hljeba u ruci. Tu. Na koncu se žene. fes. Da bi ga zavarala. Nije nikako dolazila sebi. plakale zajedno sa baba-Anušom. Pred ogromnom zgradom austrijskog konzulata poredana neka kola. Jedne su predlagale da se uzmu lijekovi u Jevrejina Predimaretom. Tako zauzeta oko jela i djeteta. jedva je metao nogu za nogom. U sunčanoj tišini moglo se čuti kako se dolje. treće da se zove fratar. Tako je metala i skidala oblog za oblogom. od brašna koje je sijano na rijetko sito i puno bodljikave pljeve. ali nekako čudno živahna. Teško je disao i unezvereno gledao. savijena na uskom tvrdom minderluku. Ona zakuca na kapiju. a nju niko nije ni primjećivao. Smrklo se. uvede je u svoju avliju. prekrsti. ne shvaćajući ništa. i s psovkama ga udarali nogom u slabine. na ugaženoj travi i razrovanoj zemlji. zavijena u mokre krpe natopljene sirćetom. Kad bi na dno Bistrika i htjede da skrene pored Kršle. Gnjevni usitanici su se rojili oko njega kao ose. Tek u neko doba javi se iz susjedne kuće jedna starica. prekrsti. previjala se i mlatala oko sebe rukama. . ali je osjećala da se tu vrši nešto ružno i strašno. pogleda još jednom sijeru vodu sa šljunkom na dnu. nazirala je kroz tamu jorgan pod kojim je ležala djevojčica i koji se ocrtavao prema prozoru obal i nepomičan kao humka. drugi u zidu. na suncu. Anuša nije ni čula korake uz basa-make. slatko ime-e-e! Nijema i ostudenila od straha. a muktar je dijete poznao i naredio da se prenese kući. baba je drobila hljeb u čorbu i kašikom topila zalogaje na dno. svjetina roti i mrmori. U Latinluku je sve bilo mirno. ali nisu palili svijeće. druge da se zo133ve ljekar. Mara pobježe sa svojim zavežljajem niz Bistrik. gubilo se među oštrim sivim stijenama. a pri lom je mrmljala neke riječi bez veze i smisla: — Ukrsti. i svak se osjećao nemoćan. Tako je zaspala. dogovarale se. i da tako preduprijedi svako drugo zlo. Bila je puna modrica. sjede sa dječakom da jedu.iskrivljena. i konačno se odluči da učiini ono na što je pomišljala noćas. ali od struka pa naniže tijelo joj je bilo neosjetljivo i ukočeno. I odluči da bježi odatle čim svane. jer je bio tvrd i opor. poslije uzaludnih razgovora. Baba Anuša je sjedila nasred sobe. — Ovako Turčin u pako tone. Nasred sobe je još uvijek sjedila baba Anuša. dođoše u fratarsku avliju. On je šetao upoprijeko preko divanane. uza same ćepenke zatvorenih dućana. I opet kao neka služba nečem što je zlo. malena. brzim i oštrim korakom. a nije smjela da se javi. u varoši.

kako širi ruke i uzbuđeno šiba oko sebe bijelim konopcem i teškim brojanicima. I iz tog bunila je trže škripa i kucanje sata. kao crna taoka koju nikakav napor ni bol ne mogu sprati. Govorio je o dugoj pokori.. Ali. a drugo u Ćuimuriju. bjelje i znat139no veće od ostalih kuća u Latinluku. drhteći i posrćući od gladi. I kad je došao do polovine. ali isto tako . i sve više gubi. zamuckujući i zagrcavajući se. Tu. sklopi brevijar i okrenu se njoj. moglo i moralo da dođe. Fra Grgo odjednom zastade. u toj misli o prokletstvu i vječitoj kazni. milosti puna. ta-kođe u Latinluku. a samo on zna kome. jedno gleda na Latinluk. A kad je on oštrim i jasnim riječima počeo da moli zaključnu molitvu.. u razgovoru sa starim Pamukovićem. na sprat. oštar. koje je. topi se i postoji samo još u svijesti. bez cvijeća i ukrasa. koje su bile već zarasle. Glavni ulaz je bio okrenut prema Miljacki i kroza nj se ulazilo u prvu veliku avliju. smeđ. moli za nas. šibao je riječima i trzao iz bunila. — Da iz godine u godinu pod crkveni suzama pereš. zla i sramote.. kao da nju i ne vidi.Još nekoliko puta premjeri divananu. Tako se zanosi. I ta pokora je njoj izgledala tako teška i daleka. poče da moli drugu polovinu. pa da mogne da izvrši javnu pokoru.. Zdravo. đubre. a on je bio skriven u Pamukovića kući. i ona začela po Duhu Svetom. i gotovo kao neki odmor. Pognut. i nad brojanicama koje su se preplele i pomiješale sa bijelim konopčićem s pojasa — njoj se učini da i on to nešto tajanstveno radi i nekom služi. pri tom. Pa i opet prihvati on: — Evo službenice Gospodnje. Majko božja . njegov pogled nije bio blaži. neumoljiv. on mirnijim i dubljim glasom dozva babu i naredi joj da vodi djevojku u kuhinju. A ona je išla. i u njemu je.. Što je glavno: i ovdje je njena duša bila skrušena i satrvena. da joj se činilo lakše da potpuno potone u onom mraku prokletstva i kazne. o kajanju i opraštanju. sada i u čas smrti naše. prihvati molitvu i. sa olovnim utezima. Ovo je izgledalo manje nepoznato i manje strašno. u nedjelju. i gledala ga i slušala kao kroz maglu kako bije pesnicom po sklopljenom brevijaru.. Tu je bila druga kuća Pamukovića. i koje je veće od svakog ljudskog grijeha. zimzelen i grmovi srebrnaste igde. u susjedstvu. kaže ili učini. Zdravo. Bile su dvije kuće. Fra Grgo se i sam spremao da bježi iz svog stana i da se skloni u koji konzulat. To je to: najstrašnije. a ona sama tako nemoćna. pred narodom. odnekud. koja je bila veća. u obliku četvorougaonika. ne može da pridigne ni utješi. a po krajevima. opojna i zagušljiva mirisa. a ona je stajala nepomično. IV Pamukovića kuće su bile nedaleko od crkve. Cijelom dužinom kuće išla je velika divanana. ali krupnije kaldrmisana. da 136 je rasplakala Gospu.. 138 Kad završiše molitvu. — Znaš li ti šta si ti sada u očima božjim i u očima kršćanskog svijeta? Đubre. ustanici. Marijo . ona se usudi da podigne oči. i kako upire u nju pogled. puno smrada i crva! Grmio je: da je ona svojom rukom otvorila ponovo sve rane Isusove. samo malko unesene unutra. osjećala je ona. iznova diže nekim riječima o Hristovom milosrđu kome kraja nema. Ali fratar je oblijetao oko lije. kao u magli. iskucavao je 137podne. ni riječi mekše. ali na svoj način isto tako mučno i zagonetno kao i ona moćna bdenja Veli-pašina i baba-Anušina. njoj se činilo da se sva nekud skuplja i sužava. čim se stade mračiti. čovjek govorljiv i neobično ijubopitljiv a dobar katolik. ispod gustih obrva. grešnike. Pa mu se u govoru i opet javljalo neko oprošte-nje. kroz bašte i između perđa kod Pamukovića. Ispod te prve kuće bio je prolaz u drugu avliju. on zastade i vikne ne gledajući u nju: — Što ne moliš? Odgovaraj! Ona mehanički posluša. ne-spavanja.. da ne stoji na zemlji. na velikoj misi. odluči da jedno od narednih dana pređe konačno u francuski konzulat. tako da su imale dva lica. manja i niiža. on je trza. ti ne možeš svoje sramote sprati ni popraviti zlo koje si poradila. sa jednom jedinom mišlju: da je to ono najstrašnije. Tu bi riješeno i za Maru: da pređe u Pamukovića kuću. Prošlu noć su ga dvaput tražili i dozivali neki Turci.. sa prozorima oper-važeniin modrom bojom. sa rukama sklopljenim nad brevijarom povezanim u crnu kožu. Šaren turski sat. pljunula na krst i pričest. Konačno on zastade. on pređe opet. prekrsti se i poče da moli naglas: — Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. posađeno sitno cvijeće. i da joj tijelo pred tolikom sramotom iščezava. sa vijencima luka ili suvih paprika po zidovima. koja je konačno rješenje. jer mu je konzul Rive. U sredini avlije raste šim-šir. uza zidove. Unosio joj se sasvim u lice. Kad je opet došao red na nju. molila je malo glasnije i mirnije. da o hljebu i vodi živiš. Ali kad ona misli da je sve već svršeno.. na bijelim stubovima. sa vijencem progrušane kose na glavi. kleče na klupicu pored prozora. Pred tim pogledom i tim riječima. kao što je običaj kod podnevne i večernje molitve: — Sveta Marijo . nego da ma šta pomisli. već nudio da se skloni kod njega. Tu je bila velika Pamukovića kuća. ali koje. Marijo. I toga dana. mnogog plača i potpunog nerazumijevanja svega što se s njome radilo. i da tu poslužuje dok se buna ne smiri i crkva opet ne otvori. mislila je ona jednako. neka mi bude po riječi tvojoj. po sredini.

ili češlja vunu. sjajno i bogato i ne može se upore-diti ni s čim što je dosad vidila. Jela je bila oniska ali krupna. i baba Anuša. sa stubovima koji su bijeli. Ali su i Jela i sluškinje više volile da je posma-traju i ispituju. burad i svakojaka starež. Ona se još glasno smijala i zamuckivala u govoru. kako je koga slučaj nanosio. da trijebi grah. Tako je upoznala tetka-Anđu. kao neka sjenka. ni s Veli-pašinim polupraz140 nim sobama. Glava joj je uvezana sa mnogo nekih tamnih marama. Čudno je bilo kako su primale sve: ohol i siguran pogled. i muči danju i noću. a njen čovjek. Jednoga dana Mara ugleda. Bila je prešla pedesetu godinu. Ali se rijetko dešavalo da ugleda koga od Pa-mukovića. sobama za ostavu i stanovima za poslugu. ni s Alajbegovića rasklimanim čardakom. rumena kao svi Pamukovići. i iza kojih je. Sve je to Mara i gledala i nije vidila. uz dovratak. Bila je ugojena i crvena u licu. koja je stanovala u onoj manjoj kući. Pomagala je u poslu. staru Pamukovićku. bila je treća avlija. snahe i sinove. lice joj je bilo blijedo. iako nije imala snage ni da ga sažvaće ni da ga proguta. i neki drugi ljudi. a i od onih koje bi srela nije nikad čula ni riječi ni vidjela smiješka. sasvim drukčiji nego njen. I. njoj se dala prilika da vidi ponekog od Pamukovića. i stajala. kao osuđena. Trideset i sedam godina služi u . i stari Ilija Garić. Tu je živila sama. vitka. Lice puno crvenih i modrih žilica sa dva reda teških podočnjaka iz kojih gledaju nepomične. posve okrugle oči. kao i na ženskinju. ali njih je bilo mnogo. Proveli su je kroz prvu avliju i uveli u kuhinju. Nevenka. voće i sve što bi kmetovi i napoličari dol jerivali. Zatim je viđala neudate kćeri. češljajući vunu. Zvala se Nevenka. jer su joj koljena klecala. odijeljena tarabama. a nije se nikad udavala. ni oskudice. Tu se otovarivalo sijeno. i uzimala je pokoji zalogaj. Hafizadićka. A ona je neprestano stezala i skrivala svoju tešku neposlušnu kosu i stidila se svoga tijela. s modrim kolutovima ispod očiju. U tome je bila neka tajna koju je ona. Ali ipak je iz njihovih dugih pričanja i jadanja sve jasnije uviđala da se ni iza onih velikih prozora i stubova ne živi dobro. Odlaknulo joj je kad se svršila večera i kad je vidjela da će spavati sa Jelom u istoj sobi. da se i tamo krije ono što nju goni od kuće do kuće. glava se zanosila i očni kapci sami padali od nesna. Onda bi.čista. Ali je i ona svakim 142 danom sve više gubila znakove djetinjstva i počinjala da u hodu. Iza mutvaka. koji može da radi povučena i sama. na njoj su sjale i šuštale dimije od teškog crnog atlasa. koji ne poznaju ni nesreće. do pasa u vuni ili luku. Mlađa je bila još dje-vojče. njihov život pun sigurnosti. Rjeđe je mogla da vidi muškarce. posmatrala visoku kuću Pamukovića. Zamišljala je kako je unutra namješteno. kako se njoj činilo. nago da joj daju posla. kao i svi koje je dosad poznavala. pored sve svoje brbljivosti. njoj poče da se polako otkriva istina o Pamukovićima: da su i oni mučeni zlom i nesrećom. drva. po kuhinji i po avli-ji. Kad je došlo vrijeme večeri. Neprestano je obarala oči. na divanani i samo za trenutak. i držale se kace. Ona je strepila od onog što su pričale obje žene. Na drugom kraju prostrane avlije bio je mutvak. Šimun. Starija kćer je bila djevojka već u godinama. ona je i dalje zamišljala. držao je han na Kiseljaku i samo s vremena na vrijeme dolazio u Sarajevo. nego šarena i zidana na svodove. kao njena majka. sva kao razvaljena. mračna i vlažna. ni sramote. koji su povazdan bili po radnjama. hod i govor bez pokreta. žuta i podbula u licu. ali se nije naslanjala na njih. najmlađa snaha bila u svemu drukčija i odudarala od svih ukućana. ruka joj je drhtala. Žene su je posmatrale Ijubopitljivo i bezobzirno. jednostavna prizemna zgrada sa kuhinjama. a s druge jedna od snaha. Dvije starije nevjeste su već u svemu bile jednake sa ostalim Pamukovićima. sestru starog Pamukovića. a grudi nepokrivene. sjela je s Jelom i sa dvije druge sluškinje za siniju. gdje su sluškinje i snahe spremale večeru. a često nije nii slušala. jer djece nije imala. i da rade s njom zajedno. reda i dostojanstva. ono hladno u glasu. nužno ide uz bogatstvo i gospodstvo. bio neki bolji život. bez trepavica. iako često nije ni razumjevala svaku pojedinost. sa bo-jenim prozorima. sa jakim podočnjacima i prvim borama. samo što oni to na svoj način snose i kriju. Tu je ostavila zavežljaj. Jedino stara Jela našla je za nju poneku riječ i nastojala da joj olakša položaj. kakvi su ljudi i kako žive. Ali Mara je mislila da to. licu i govoru liči na ostale Pamu-koviće. a kamoli s njihovom kućom u Docu ili s baba-Anušinkn strašnim kućerkom iz kog je jutros pobjegla. kao i Velipaša. Zato joj je bilo najmilije da joj daju neki dug posao. brižno krila. Nekoliko prvih dana proživi u čuđenju i nesnalaženju. zamagljene od stida i nesna. sa di-vananom koja nije drvena i štura. velike. S jedne strane joj najmlađa kćer. to je više volila da gleda u te bijele stubove i prozorska stakla koja se nisu nikad otvarala. Iz njiho-vih razgovora i iz onog što joj je svaka od njih pričala. iza onih pendžera i stubova. vise u tankoj košulji od svilena beza. bilo to isto tmurno i teško dostojanstvo u pokretu i pogledu. sjedeći u kutu jednog sobička pored kuhinje. Tu su bile štale. ali je jedno ipak osjetila odmah: ovo je veliko. kao što su sve 141one koje je dosad vidjela. svečano bijela. plete luk u vijence. malko preevala. S vremenom. nego je za sve vrijeme mislila o sebi. kasno dolazili i rano odlazili. Išla je polagano. Bila je ogromna. I što ih je manje viđala i poznavala. i jedva se kretala. tek bi minuli preko avlije ili divanane. malena. teška. a pogled nestalan. a sramila se opet pred njima što ne može da jede. Samo je treća. Ali tada počeše da dolaze Jela i najmlađa nevjesta. I na njima je.

spava ili boluje. nego što je tako. Gore nego što je meni bilo sa tvojim ocem neće ti biti. pošto otplače. pognute glave. U razgovorima sa Nevenkom i Marom. Čovjeka pazi i njih slušaj. sedam uobičajenih dana. raz-driješi na njoj haljine i poče da je pregleda. od rođenja. Sad je bila već u šestom mjesecu. Ona je kuća teška i opaka. i dok se mala uzalud otimala. A dotuži li ti. Kad se malo smirila i pribrala. kao nerotkinja. — Šušti i pucketa vuna i kuckaju zubi na grebenima. prizvala je sasvim blizu sebi i zagrlila je. ona se vrtila po cio dan po mutvaku. Nećeš biti gladna ljeba. jedan silovit i prekrasan mladić. žustra u hodu. ni ona sama. i uvijek je s nekim nemirom i strahom razgovarala sa njom. Iako uzetih nogu i nepomična na šiljtetu. Za to vrijeme Mara. Ma koliko je stara dozivala. Nju je. šta uradi od djeteta! Jao. Malena. Stale su da se izmjenjuju ceremonije i učtivosti. njena majka. PAMUKOVIĆEVA NEVJESTA Pošto se dva-tri puta vidik. Pa144 mukovići i njihova kuća bili su za nju sav život i cio svijet. i prekine samo pokatkad. i sedmog dana po podne pođe majci. A nevjesta je namjerno i sve češće ostajala s njom nasamo. vrteći se vječno u istim poslovima. Imala je naviku da razgovara sama sa sobom. Prve dvije godine ne rodi. bojala nje nego Pamukovića. tanka. Starica jauknu i stade da kune: — Jao meni! Turčin pogani. suđeno. I prekrsti je brzo kao pred opasnošću. Neočekivan. Pratila ju je djevojka. hrže. Svi su. ona ostavlja stan. naglas. kad ]o] je bilo šesnaest godina. u neprilici. nastavlja svoje pričanje. i sve pje10 !■ Andrić: Jelena. A onda je poljubi kratko u oba obraza i u kosu. ona je govorila o Pamukovićima i njihovim sudbinama kao o zlu koje se ne da promijeniti.Pamukovića. sva umotana i pognuta. sluša kako podvlači i s nekim gorkim zadovoljstvom ponavlja ono što je najružnije d najteže. i da priča: kako se udala. ali bi uvijek snižavala glas kad bi naišao ko od Pamukovića. doći će vrijeme pa ćeš ih sve zadjenuti za pojas. ona sačeka. dok je mlada drhtala pod njenim rukama. Mnogo oštrija i rječitija bila je nevjesta Neven-ka. Nije se. na kom je tkala platno za dijete. i tek proljetos zanese. Otada je ostala u toj kući. došao je on. koji je poslije otišao u svijet i negdje poginuo. i koje treba snositi. Najviše bi volila kad bi se sad nevjesta odjednom nasmijala i kroz smijeh rekla da sve to nije istina nego samo strašna priča. sitna i pognute glave. na silu je ušla u tu kuću. Nije plakala. nju obori na koljena grčevit plač koji je prijetio da je uguši. samo je bila licem o pod i kvasila suzama i pljuvačkom stari ćilim. zar. kao sluškinja. Nakon četiri nedjelje ona je vjenčana na ranoj misi i prevedena u Pamukovića kuću. ali ne daj na se. I ime bi joj zaboravili da je nije trebalo dozivati. kad je ko umro ili bolovao. a kad čun proradi i brdo lupne. Onako kako pjevaju žene pri poslu: ni pjesma ni riječi nemaju ni početka ni kraja. Strepi od onog što čuje. Pamti kad se stari Pamuković oženio. sve brzo i usiljeno. ali je stara ne pusti. izroda! Tako je naricala i uzvikivala kod svake modrice na koju je nailazila. sjeda pored Mare i počinje da češlja vunu. kćer jednog dunđerina s Bistrika. i još više od pomisli da će čuti još nešto strasnije. ne dajem te što će ti biti dobro i lako. u svijetlim dimi jama i tamnoj ječertmi. Ona je vodila računa o svima a niko o njoj. I ljeti i zimi sva umotana nekim šamijama i podvezama. skota Pamukovića! Jao. kao kad se u bogatašku kuću dovodi sirota dunđerska kćerka. sitna i gola kao ovca koju strigu. Tako su ostale do sutona zajedno. zapravo. i pjesma se nastavlja. puna uzlova. znaš gdje su naša vrata. a suze joj kaplju bezglasno na pod. ona i ne otire suze nego samo za-krene glavu u stranu. Niko. ne zna kako se to desilo da ju je najmlađi Pamuković vidio jedne nedjelje u crkvi i odmah zagledao. Cijela kuća je na njoj. i kako je provela ove dvije godine u Pamukovića kući. nego lijepe riječi i pogleda. i sve potanje joj pričala o sebi i o Pamukovićima. volila je mnogo da govori. Ne izlazeći nikad nikud iz mutvaka. Ali ti otrpi. stara je govorila sa svojim nepromjenljivim mirom i uvijek istom snagom u glasu i očima. A mala je klečala pred njom. OVO JE PRIČALA NEVENKA. uvela je rano i otupila potpuno. ■— Sinko. A nevjesta. s ocem i starim Matanom Boštorom i isprosio je. koja 146 boluje već nekoliko godina. Kad joj se niti pomrse i čunak zapne. ni kako je uspio da savlada otpor svojih i da je dovede i vjenča. Po udaji. Onda stara dozva Pamukovića djevojku: . spremala i naređivala. ali je bila blijeda i silom je stezala zube da joj ne dirhti donja vilica. htjede da se digne. Tka bez šestak. Niko nije znao da li ona jede. Mari je bilo teško i neprijatno da gleda u njene grozničave crne oči. blijeda. ona nije mogla da dođe sebi. navikli na nju kao na stvar. kad su se snahe dovele. i za to malo tijelo nevjerovatan urlik ispuni sobu. Uđe mirno vi kuću i u sobu. ne govoreći nikom ništa. ružan. žena koje nema 145vuši. kad se zaplače. obara još dublje glavu. U istoj onoj sobici pored mutvaka u kojoj je Mara češljala vunu nastavili su joj stan. pa da baš ne možeš. nego je privuče k sebi. pred crkvom s Nikolom Pamukovićem. na Blagovijesti po podne. Kako su joj ruke u vuni. Kad su prosci otišli. ali čim je 10* 147majka zagrli. Ali nevjesta priča i priča. a Mara je. onda i pjesma stane. hladnom Ijubaznošću koju ima bogat svijet. djeca i unučad izrodila. unesrećio mlađi brat starog Pamukovića. Kad joj dodija i zabole je krsta. Sirota. Dočekale su je jetrve i zaove sa onom okrutnom.

pa poslije toga odleži po pet-šest dana. jedva me. Tako se nevjesta vrati i osta među Pamukovićima kao »kućni duš-manin«. sna i straha. dok se jedne noći ne otkri pred njom. I između sebe se biju.. panjkaju. ne može ništa da im prizna. I opet bije čelom o zemlju i trese cijelim tijelom. bezuslovno. A nevjesta se naganjala i pripijala uz drvene prečage na prozoru da vidi ili čuje. crni mu i konji i kočijaš. blijedeći i drhteći od studeni. da ga ja pitam kako se maksumu rebra lome. neka dođe po nju. . već sutradan. dok ne izbismo na Miljaoku. Vidila je da čine ikrivo svakom. Sje-đoh. liječila mu mamurluke i rane. i priča. a žene su ga uvlačile u avliju. otimaju oko Š imuna kao oko grešne duše. Zato gledaju da udaju i ožene svako još za mlada. ali koji ne bi priznala ni pokazala nikad. 150 — Jao. i saznavala mnoge stvari. A ona ga je volila. Vidila je da stara Pamuko-vićka ima nastupe gotovo svakog mjeseca. i nevjeste i je-trve se potkradaju. Anđa je bila najsmjelija. Ona se i sama noću budila i prisluškivala kako se Anđa i ostale Pamukovićke. Poslije ne bi mogla dugo da zaspi od straha i. isturi na Cu-muriji. A žene ga polijevaju i krste. i svađaju. pa da sutra povazdan ne može ništa da okusi osim kafe i duvana. Sjedi. balijo nečisti. Jao. Ona je samo nedjeljom išla majci. Ona Ga je tukla brojanicama i 151kistom na njima. i svakom njihovom stvari. Od dana kad su unijeli njen sanduk sa ruhom. Ali mučeći se tako i lomeći. strašno i nesumnjivo. A lice joj. vidi da je sve na njima. pa goni. vraže! Šimun se kao posječeno drvo klatio između raz-mahanih žena i nepomična Turčina. Napast da dolazi za Šimunom do samih avlijskih vrata. Tu Šimun obara lice i čelom struže pod. . kao bičem. koje nisu nikako prestajale. i davala novac za nove pijanke. iako ga dižu i ušutkuju. kao pčele. ona se u mislima pre-pirc i mjeri . iako im dolaze sva gospoda i fratri. kako mu fino pada vezena košulja oko blijedih ruku. već su se bez prestanka rađale nove. i grdila siktavo i prigušeno: — Odlazi. ona je polako upoznavala Pamukoviće. I nije mogla da ne vidi kako se Šimunu. Saznala je da stari Pamuković ostaje pokatkad do zore nad tefterima i računima. i izišao još bljeđi. Povazdan. Sjedi. i da sam mislila da ga udajem u krštenu kuću a ne u pustahije. pritajen neprijatelj i nijema žrtva. Pa ipak. i san joj postade lak od straha i misli. gospodski boraju čakšire. ona je uvijek osjećala pred njima. — Joj.— Da odeš kući i kažeš gazdarici i tetka-Anđi da ja nemam nego ovo dijete. U pako. poče. pa je po noći kriomice peru i previjaju. Kad poče preko jaiije i preko kamenja i jendeka. šaren i pokovan žutim limom i čivijama. blijedolik. bolesno. još više. To je b. Leži na zemlji. veliko i sjajno. da ih mrzi cio svijet. a lijevo mu oko napola zaklopljeno. da ne vole nikog. bez ijedne svijetle tačke i šare. noću.io tetka-Anđin čovjek. otmeno i lijepo. koluta očima. Ona se u četrdesetoj godini upalila i udala za nj. Kad on poče da goni. ne pušta nikog sebi nego urliče i ludi i bije sobom o pod. I on je došao. Vidila je mnogo skrivenih zala. koji je stajao u sjenci. Djevice! — Majko prečista! A nevjesta je.s njima. odlazi od krštene duše. Vidi njihovu snagu u svemu što rade i govore. i to ne uvijek. joj! . u fijaker. plamti u večernjem svjetlu. jao! Pa goni. i kuću. nove i strašne. zajedno sa fijakerom. dugo i šapatom. nikom. Taj njen odlazak se s vremenom i zaboravi. i noću još. njihovo. među njihovo pokućstvo. i život u njoj. gledala sve to sa svoga prozora. i svaki čas pada kao svijeća. On je bio rodom iz Travnika. kaže Ši-mune. ostavi mi čovjeka. mrtva. — Spasi. Meni se neće. Nevjesta je povazdan mislila na to. s fesom nakrivo. da ne priznaju nikom ništa. pa sjedi. iako je sva trnula od užasa i studeni. od zluradih i sarnoljubivih misli. i svaki čas joj mravoi putovali uz kičmu i preko tjemena. škorav i kovrčaste kose. a on pršte. Jela joj je pričala da Ga je vidila na svoje oči. to joj je bio treći čovjek. u svoj toj strahoti i poniženju. znatno mlađi od nje. Boga molite! Svete soli dajte! U Ferhadiji me srete Turčin. vodeći ženu za sobom. i oko njih. stid koji ju je izjedao iznutra. kad dođe u godine. Vidila je da se svakom od njih. U ime Svetoga Trojstva. čini mi se. i zvao da piju dalje. kovrčave kose i škiljav. Stoji ga jeka. ali »gluhim barutom«. šapuću molitve i na prstima odlaze i dolaze. siv i žut u licu. Neko vrijeme iza toga. koji je dane i noći pio po Sarajevu i okolini. i da se prepire s najstarijim sinom. ječeći kao najteži bolesnik. i kako su vitke i lijepe jetrve u tankim košuljama od svilena beza. otvara 149/. na kapiji. Jedne noći dođe Simun kući s takvom lomljavom da se nije mogla sakriti. Krila je i uljepšavala njegove ispade. tamno. u hintovu. On ga je vukao još s kapije za džemadan. da se zaključava u sobu. A to bijaše za nju izvor bezbrojnih muka. plaćala štete i dugove. pa kroz vodu! Zalud ja pomažem iza glasa i propinjem se.. da je uistini Turčin. blijed. Prileže na po148 sao i poče pomalo da upoznaje Pamukovdće. jevtin. kao što samo žene u tim godinama mogu. uz dovratnik. i ono o Simunu.iva rana ili na nozi ili na ruci. materinski. glomazno. besposličar i psovač. A ako njihov sin hoće ženu.. izjeda je i muči i ne ostavlja nikad ta potreba da se brani od njih i upoređuje s njima.

Što je više trpila i saznavala. ali svako od njih drži glavu visoko. Tim mislima se kidala i mučila do potpune klonulosti. Odjednom on trgnu nogom i udari je čizmom u grudi. u kojoj se već naslućivalo svitanje. Čula je kako on baulja niz basamake i kako mu lupa ona jedna čizma. predjel u kom se pravo i zaistinski zna ko je prav a ko kriv. I često bi sama sebe uspavala šapćući u kraj od jorgana takve molitve od nekih novih. koje je um jela da izazove i razvije ali ne i da rasplete i riješi. Bio je razbarušen i posrtao je. A kad ona i poslije prve godine ne zanese. . nađu na drugom svijetu (jer. Pomišljala je često da oni. ni smisla. sa Bogom i božijom pravdom kao saveznicima. da mora biti negdje neko ko će ih razgolititi. zato je odlučila da nađe svoje riječi i svoje molitve koje su samo za nju. Tako je jačala u sebi. čađav i ispolijevan vinom i jelom. a dati pravo njoj. kazniti. kakvu nikad nije vjerovala da može čovjek sam u sebi naći. otežući riječ kroz pljuvačku: — Kučko bezdjetna! — Niko. što mi to govoriš? On zausti opet nešto gadno. jer ga ona udari onom skinutom čizmom ravno u lice. Pred njegovom mržnjom i zloćom stajala je još uvijek u strahu i ne154 »hvatanju. ali ona je znala i osjećala da je mrzi. ni razloga. Okretao se po avliji. ili da se vraća tek sutradan. ona se dokopa vrata. Ali je on prekide promuklo i Ijutito. Kako je bila brža od njega. a on je. pominjući njenu majku. Najgore joj je bilo s mužem. Ali on iziđe. Skoči i obuče se na brzu ruku. kao da se odjednom istrijeznio. Prva i stalna misao joj je bila: otkud toliko zlo? Bez zračka dobrote. Videći ih jasno kakvi su. nikog se ne boji i ne stidi. Ne očekujući ga više te noći. Ona se povede i dočeka se lijevom rukom o pod. S teškom mukom mu je skidala zabrekle čizme. pored svega. Mari. Kao kroz tamu. — Nikola . radi šta hoće. uvijek je za-stajala i padala satrvena i nemoćna pred pomišlju da se nikad neće prokazati ni objaviti njihova zloća i rugoba. pomože mu da sjedne. ali spremna da se brani. njenoj majci. skriveno. Ni tu nije nalazila rješenje. sa jednom nogom bosom a drugom 155obuvenom. kao da hvata neku pticu. on poče češće da se opija. bolan. A kad bi joj klonula misao pala.. ko je pogan i podao. pognut i ispruženih ruku. Pamukovići. ali bi je molitva okruživala kao nekim zi153(Umu iza koga je bila nesigurna ali zaklonjena. a koje Pamukovići ne bi nikad mogli saznati ni izgovoriti. da dolazi u zoru. a u stvari potpuno osamljena i prepuštena sama sebi. ona je sve više u svojim mislima i molitvama nalazila olakšanje i utjehu. trepćući. Jedino tu je nalazila ono za čim je toliko žudila. ovo ne može biti ovako. posle njenog prvog bježanja. sa njihovim opakom silom i ljepotom. moćni. Samo: zlo. ima što želi. truju se. i da će se i tamo oni izdići. Tako je uzalud mišlju tražila mjesto na kome bi ih izobličila i srušila po pravu i zasluzi. često joj je iznemogla misao bježala tamo). otkako im je »sagledala naličje«. doveo od majke. ali pored svega toga. a ko dobar i čist. Smirivala se jedino u molitvi. A zatim. gledao u nju nekim ne toliko pijanim koliko zlim pogledom. Samo što se to redovno sve gubilo negdje između jave i sna. poče da je goni po sobi. a na drugoj sebe. nježnosti za ma koga i za ma šta što nije Pamukovića. uništiti. ali one su se javljale uvijek ponovo i budile je i dizale na novo mučenje. pa i tu se uvlačila misao na njih i njihovo zlo. sažaljenja. mucajući nerazumljive psovke. jedu i gaze. muklo. Šimunu. slobodno gleda. izdvojiti od ostalih i vladati po svojoj volji i svojim zakonima. savila se u kolut i počela samu sebe da jede. Tako se mučila i strahovala Pamukovića nevjesta. mogu da mole Lstc molitve d izgovaraju iste riječi. griješe. skoči i onako kako je bio.U stalnom dodiru s Pamukovdćima i njihovom rodbinom. nego da će dovijeka i na svakom mjestu oni ostati ovakvi. Probudi je promukao glas. Jednom ode na Kiseljak. Svojim još djetinjskim mozgom upuštala se na puteve koji su za nju preteški i za koje dotle nije znala ni da postoje. lakomi. Jeli. nesalomljivi.. odjednom se javljala iznad nje druga. A na kraju tih misli. gazila je kroz to njihovo zlo i nije mogla da mu vidi kraja. ona je lakše snosila i njihov prezir i onu dotle nepodnošljivu razliku između njene prostote i siromaštva i njihovog gospodstva i nedostižive ofcmenosti. za njom. ovako kako jesu. i vrati se tek trećeg dana iza ponoći. dužni su. još od onog dana kad ju je. duboko. naviknu se da uvijek gleda: na jednoj strani Pamu-koviće. ali ne dovrši psovku. Bio je kaljav. ostade tako. Ona strča niz basamake u avliju. sramotni. preziru i ni-podaštavaju svakog. njoj se sve čini — ma koliko da je grehota — da nijedno od njih neće oboriti oči ni pred sjajem božjeg lica. ugledni. mrze jedni druge. teških i slatkih riječi. — Niko im ništa ne može! I kad se svi. i svima koje Pamukovići preziru. Nevenka je sve više razmišljala o svemu oko sebe. protivna misao: da ipak. raspadaju se. Isprva nije mnogo pio i nije kasno dolazio kući. ona je spavala. 152 — Niko im ništa ne može! Eto. A sutra su mučne misli počinjale iznova. oštro gazi. ispružene ruke na odbranu i zaprepašćen više od njone neočekivane smjelosti nego od samog udarca. pretrča hodnik i stade u tami kraj basamaka. i čučnu iza bunara. lijepo se nosi. On. dobro jede.

zabrinutim pogledom. golim i oštrim grebenima u krilu i izgubljeno gleda u daljinu. i počeše da se gone oko bunara. Matan Boštor. pune mržnje. kažem ti! Nađe je. kad bi se zadesila po poslu u prvoj avliji. nju je njegovo prisustvo uvijek uznemira-valo. pod-šišan i podbrijan. kad god bi se desilo da u piću ili inače nasrne na 156 nju — a dešavalo se često i bez razloga — ona se branila i odgovarala mu. a ipak strašno i dobro vide? Ako nije to. i pogled joj se. ali je po kući išla svijetlih očiju i još hitrija u radu. Stara je grizla usne. i izgubi se među kacama i buradima. — Skači u bunar. bio je doktor Kečet. gubio u daljini. I izgledalo joj je da njega ne treba da se boji. kao da je hodža. kao oči u grabljivica. Ne reče nikom ništa. blijeda i uporno mirna. dovodila u vezu (iako nije znala kakvu) sa samom sobom. Sad. pa brat stare 158 Pamukovidke. Švajcarac u turskoj službi. završila svoje pričanje. ogroman. Ipak se sporazumješe da se u maloj sobi iza mutva-ka nastavi stan na kom će nevjesta odsad da tka dok ne uđe u kasne mjesece. pa i same nevjeste. ali od kog je drhtala svu noć. zašto je gleda tako dugo i uporno? — Sve to ona ne može da zna i razmrsi. Onizak i prosijed. u cijeloj stvari bilo više bola nego radosti. Odmah iza štala bila je visoka ogra159da koja je dijelila Pamukovića avliju od Telalovića baštc i kuće. dok se on ne otrijezni ili ne smiri. nemir i nesreće bez kraja. tanak. potpuno odsutna. kazuje kako bi trebalo da se brine za bez. Kao da se sve tri godine skrivena plača i očajnih zavjeta još jednom vratiše i pre-tvoriše u bolan pobjednički zanos. a u velikoj kući su srećni da je ne gledaju onako žustru i bremenitu. pa iako joj nije nikad ništa govorio. Jedini od posjetilaca kog se nije bojala. Zaustavio se tada i dugo je gledao pogledom koji nije mogla da razumije. U toj Telalovića kući bio je engleski konzulat. pored Mare. viđala ljude koji dolaze i odlaze. Osim tih posjetilaca viđala je još jedno strano i neobično lice. gledale su nekud kroz prozor. svaki čas prevlače vjeđama. usta izdužena i stegnuta. pa se onda vrati i leže. kao i sve ostalo što se oko nje dešavalo.— Gdje si? Izlazi. sva se skupi. ali tiho. težak starac. Zna samo da ne spava i da se muči. nju je bilo strah svih posjeta. straha. ali je on nasrtao neprestano. Uglavnom. sačeka zoru. i da ne sklanjaju pogled pred njom. Ona je bila brža i spretnija. tu. a da ostavi težak kućni posao. Tako su stajali — on s jedne strane bunara. ili s nekim događajima i promjenama koje mogu nastati. bilo je Nevenkino žuto lice posve bijelo. Sta su mu govorili o njoj? Šta je htio? Je li poslan da ispituje i kažnjava pogledom tih žutih staračkih očiju. Dok odjednom i ona odgovori. i to preobučen u tursko odijelo. sijed kao ovca a crn i rohav u licu. Jednog dana dozva je stara Pamukovićka i poče da joj. jedno predveče. iako se svaki čas udarao o ćoskove kamenitog bunara. 157Tu je nevjesta. nego je i dalje gledala kroz prozor. Gledajući je tako zanesenu. kao da prodire obje Pamukovića kuće. Kroz razmaknute daske na ogradi vidila se kuća i drven doksat. nekim promijenjenim glasom i mnogo jasnije nego on: — Kuja ti je stara Pamukovićka. Dolazio je stari hadži-Ivo Livajić. Bojala se svega što je maločas čula o Pamukiovićima. provodi veći dio dana. Pokatkad bi zastao i vrebao raširenih ruku. zatrudnje nevjesta iznenada. Konačno je od dugog očekivanja. A nju je pokatkad gušilo opijeno srce. jer ona ih je. kad će moći samo da šije. i nagle sreće. smiješio se već sa avlijskih vrata i pozdravljao veselo. kad je već bila počela da gubi svaku nadu. Jednog dana Jela i Nevenka poka-zaše Mari kroz tu ogradu engleskog vicekonzula kako seta po . A sutra se život nastavi kao da ništa nije bilo. ali za koje sluti da donose osvetu. sa smiješkom i dobrim. pritište rukama grudi i obori glavu još dublje. otrže se od bunara. Prije svega. I čeljad primijeti promjenu. ona s druge. On je jednom srete samu u avliji. i sva obuzeta sjećanjima i mislima u osveti i djetetu. koje mu je davalo smiješan izgled i nesigurno držanje. a koje mogu i nju da zahvate. Oslabi je i obori više nenadana radost nego trudnoća. U tišini se moglo čuti kako oboje dašću. gotovo šapatom. Samo je on u posljednje vrijeme dolazio sve rjeđe. i morala je rukom da pritište usta da ne vrisne od prkosa i veselja. koji je nailazio. A sve to ne bi niko čuo ni vidio. činila se nevjesta. ovoga proljeća. Nevjesta je likovala. A nevjesta je nije ni primjećivala. Ali joj je uvijek bilo prijatno njegovo lice. Tek u trećoj godini. ona je ipak često. ma ko da je dolazio. Nevenka. I. Ali otada. Onako lako obučena i bosa. Nerotkinja je likovala. U sumraku. kujo! To je ponavljao neprestano. podignut na direcima obraslim ladoležom. Kad padne sumrak dolazio je fra Grgo. Ali ona uhvati zgodan čas kad on posrnu. kako sjedi čudnovato raširenih nogu. sa praznim. u strahu i nerazumijevanju. Dosjetiše se brzo. Takav miran osmijeh nije ona nikad vidila ni u hrišćana ni u Turaka. Mari se učini da to nevjesta snuje neke misli koje ona ne može da zna. koje se. posjete. a oči još crnje i svjetlije. pa bi onda bježala i zaključavala se. Iako je živila u mutvaku i sobici pored njega. Bilo je još novih i neviđenih stvari koje su Maru zbunjivale. — Šta-a-a? I poče iznova bijesna jurnjava oko bunara. i prijekora. izdaleka. pelene i haljinice. čak i toga djeteta koje će se tek roditi. ni u koga do u ovog stranca. pobježe u onu manju avliju. Tak tada se Mara usudi da joj pogleda u lice.

A kako je. ali je ipak odlazila. za dokaz da je budan. ona očekuje nove glasove i napregnuto gleda u tamu u kojoj naslućuje Je-lin lik. sasvim jednaka s bo1 Ti koji postojiš od vijeka (to je jedan od mnogih epi-tetona božijih. Sve što je ludo. Andrić: Jelena. ja kajun. tako da se u visini potpuno izjednačavala s nebeskom vedrinom. nije se ni sjećala tačno šta je to usnila. a neke nisu htjele ni za koje pare da mu drugi put dođu. smeđa i bujna a oborena niz čelo i podrezana u pravoj crti. jedini! 162 jom neba. u varoši je bila buna u punom jeku. A najčudnija joj je bila njegova kosa. zaspi tvrdim i slatkim snom. tu ih je darivao. sa reverima i porubom od ljubičaste svile. d tjerao s njima nerazumljive šale. čaršija pusta i sve kuće zatvorene. Kako je mutvak nizak i prozor na sobici malen. i kako mu oči sjaju kao ludilom. kao kod dječaka. koji je išao redovno svake nedjelje uz konje na Kiseljak. Rasanjena Jela sjedi i moli krunicu i umiruje djevojku: — Prekrsti se. sjedeći u mutvaku i pušeći. 2 Jedan je Bog! Jedan je. Jer. i gubila u njoj. To negdje pred Pamukovića kapijom neko izvija tankim jezovitim glasom: — Ja haj u. Sve to skraćivalo joj je dah i nadimalo je cijelu.doksatu. Napolju mora da je još . Ni u mutvaku nije bilo nikoga. pa lezi i spavaj. i razabra da je zbog bune i on pobjegao s Kiseljaka i vratio se kući. Ali jedan po jedan. kako okuplja oko sebe Cigane. kako često noću pjeva i budi komšiluk. a koji je ispunjava i onim običnim strahom od svega što je vidila kod Veli-paše. prestadoše svi gosti da dolaze. osim toga. Iza podne ostade potpuno sama. Ali u noći počeše da je bude dozivanja straža s jedne strane Miljacke na drugu. Poneke od tih budala su mu dodijavale i dolazile same. fra-Grge ili Nevenke i. bacala i dočekivala loptu. i u smijehu i pogledu rasipala se sva u svjetlost ogromnog dana. kad glasovi postanu rjeđi.1 A dza toga nastaje takva tišina da se čuju i topot koraka i muklo mrmljanje onih koji po vladaju. Sad je. u sobici se smrkavalo rano. ona se savije i. pružala ruke i pogled za loptom. Pamukovića momak Marijan. koji su bili neobično stari i ružni »kao da su se u paklu okotili«. modra. i ta mjesta. Konzul je hodao brzo. Jela i nevjesta su joj pričale kako je taj konzul sulud. prosjake i budale. Po livadi je rasla zagasitozelena trava. Doksat je tada bio obasjan sun160 cem na zalasku. i uvijek je vodio na kaišu po nekoliko pasa. žena koje nema 161skom. ni od njega sebi da dođe. Lopta joj je bila malena. Posmatrajući ga kako neprirodno uzdignute glave. nego su bježale čim ugledaju njega ili njegove momke. Neko vrijeme je viđala još samo Matana Boštora. A ona ne može dugo da se smiri. obasjan. Dok opet ne prekinu tišinu glasovi stražara. odijevao i nagonio svoje momke da ih kupaju i šišaju. Ostalo joj je još malo od one prijazne jeze i lakoće u grudima. Pokatkad se trgne iza sna i skoči s vri11 I. činilo joj se da joj sva utroba teži i polijeće nekud uvis. savladana strahom i umorom. I sutradan je još bila pod čarom toga sna. A neprestano je dalje trčala. još i nekom naročitom bolnom radoznalošću. Bio je mlad i krupan i crven u licu. sve od novih do-zivanja. A on je često. kao u nekoj igri: — Jek dur Alaaah!2 — Jek dur jek!3 — odaziva se drugi. da joj se činilo kao da će se svaki čas rasprsnuti i izgubiti u daljinama. i o Turcima koji se spremaju da ga dočekaju u Klokotima. i tek prema jutru. golo i boso gmizalo po sokacima. i ona bi vidila kako se sunce odražava na njegovoj ljubičastoj haljini. i ti ljudi koji se spremaju u rat. lutao po najudaljenijim sokacima. Bojala se i toga stranca i da je ko od Pamukovića ne vidi. Tako jednom. Upravo. gore-dolje. usni neobičan san: da se na nekoj čudnoj i prostranoj livadi igra lopte. tetka Anđinom mužu. sinko. Zato je djevojka svaki put strepila: da li će je uhvatiti? Taj strah ju je golicao po grudima i nagonio na neki bolan i sladak smijeh koji nije mogla nikako da zaustavi. i svirka i klicanje četa koje prelaze Ću-murijom. samo je osjećala veliko olakšanje. koji služi i kao bojni poklič). Svi su ga slušali pažljivo i sa strahom. ali njoj se sve činilo tako daleko i nepoznato. njoj se činilo da i on to vrši neki obred kome ona ne može da nasluti značenje. Cijelo njeno prekinuto djetinjstvo i zaustavljena mladost razvezali se sad niz tu livadu. Toga istoga dana. Na njemu je neka dugačka kućna haljina od crna atlasa. da Bog skruši dušmane Turke. tako joj blizu izgleda onaj koji viče. put neba. pa onda i on izostade. pred zoru. ču kako u mutvaku Jela d Nevenka razgovaraju o Šimunu. naročito pred veće. gleda prema zapadu. mutavo. on je kupio i dovodio kući. Sve dva po dva nejednaka glasa dozivaju se. prestade da odlazi. i nešto svijetlo i nemirno za očnim kapcima. kao da se u tami koja je okružuje odškrinuo svijetal prozor. a avlija ograđena visokim zidom. Pokatkad bi zastajao visoko uzdignute glave. nasmijana i obnevidela. i zemlja je bila meka kao što biva sutradan poslije ljetnje kiše. sakato. pričao o Švabi koji je s topovima i velikom spremom već kod Jajca. u trku. da se gotovo nije ni bojala. Mara je poslije odlazila i sama iza štala i gledala Engleza kroz ogradu. sjedeći u sobici i češljajući vunu. u gumenim čizmama i dugoj kabanici od kože. I dok joj srce naglo bije. baba-Anuše.

Tada se iznenada i polako otvoriše vrata. izdade je snaga i ona posrnu u onoj uskoj. djevojka se neko vrijeme nije micala s mjesta. On je i dalje sve pleo neke riječi bez naročitog smisla i zbunjeno odmicao nogama vunu. u kojoj je osjećala nešto kao modro. raširenih očiju i blijeda.. i sve do večeri je radila i kretala se sva ostudenila po kuhinji. — He. gdje se salijevalo sve iz kuhinje. gdje je kaldrma bila uvijek vlažna. nesretni sine. ustrašena. umirivala je i davala joj vode kojom je kvasila tjeme i grudi. zemljakinja moja . a nad njima se ukaza onaj mršavi strogi svetac sa sarajevskog oltara. pa onda zatvori za sobom vrata. neka žena dobacila je njenoj majci. Ali prije nego što je stigla do štale.ća kuća odjednom zatvorila i ućutala. i da su s njom. Osjećala je kako joj krv u šiji struji i zastajkuje na mahove. — Trže je Jelin glas: bila je u mutvaku. u sebi. Skoči i pođe prema štalama. Te iste noći je Šimun dva puta pokušao da se objesi. kad su se već rastajale. nju nije rekao ni fra Grgo u svom najvećem gnjevu. Otkako su je odveli iz Travnika. sjede. bez glasa i suza. Obuze je dotad nepoznat strah. zelena i blatna. slike: njena majka Ha-fiizadićka pa stari Ilija Garić. U glavi joj stalno šumi. ponovo oživjele. nego je dozvala Pamukovića sinove da ga na smjenu čuvaju. ni sinoćnjeg sna. ali odmah poče da se otima.oš Uržc i gluvlje nego obično. tu negdje u mraku. dva puta je ustajala. Treba ti turska milosnica! Ostavši sama u polumračnoj sobi. Šimun nije mogao da vidi niili je čuo kad su se vrata otvorila. Crven odraz sunčeva zalaska padao je neposredno s neba i ispunjavao cijelu avliju. Okrenut leđima. zaredaše pred njom. meko i raspli-nuto. On zastade malo. Niko nije ni primjećivao kako joj je lice izmijenjeno i pogled nemiran i nov. samo njena majka Hafizadićka i strašni Šimun. samo je. Travanjka . poče hladnim prstima da prebire vunu i natiče na grebene. Kad se malo pribra. Čuvši to. Ali te noći ne zaspa nikako. teško je pleo riječi. a na mahove joj . i tu ona pokleknu i proplaka. I ne zatvarajući vrata za sobom.se činilo da vidi samu sebe kako kleči. tanak i čvrst. dozivanje straža i viku ustanika. ali se i on odroni sa suzom i pojavi se Bogorodica sa oltara iz dolačke crkve. još jednom. Prođe obje avli-je.11* 163tla u. Izlomljene u krupnim i brzim suzama. Kao da je neko zatvorio za njoim neka vrata. sa dlanovima očajno pripijenim uza zid. i ona je posrnula pod njom kao pod konačnim udarcem. istina. Kroz bunilo je slušala topot nekih konja i kola. gledaj ti nje! Videći kako polako odgrće nogama vunu i nastoji da joj priđe. pa fra Grgo. mumlajući. ona se. čas iskri u bolnim i razdražljivim iskrama. — Sve slika u sliku utonu i splinu.. Jela. j. Anđa ga bez riječi obuhvati oko pasa i povuče natrag. do koljena u vuni. i Jela. To je bio kraj od nekog ulara. a vodnjikavim i pocrvenjelim očima je nastojao da dade neki dobar i nasmijan izraz. i za sobom zalupi vratima. preko sokaka. vlažnoj i uvijek polumračnoj perdi. Htjela je nekog da zovne. crven i podbuo u licu. ne boj se ti — i nastojao da joj se približi. ali ničeg 166 više ne može da se sjeti. sad je izrečena. Samo jednom u životu čula je tu riječ. u jednoj svađi. pa Veli-paša. i Nevenka.. Čim se nađe sama. Razgovarala je potiho s Jelom. koja nije ništa slutila o onom što se sinoć desilo. diže i povuče sve do zida. pun neeešljane vune. pa Sara. a pred očima se čas smrkava. vidila kako preko grede visi komad konopca. bilo je nešto što Mari satjera svu krv u srce. Pade joj na um jedino to da je juče. Mara nije mogla da razabere šta govore.. mastan i gladak od kiridžijskih ruku. raširi ruke d ispruži vrat kao za udarac. — Jesi li ti mala Travanjka? A? Glas mu je bio hrapav i dubok. Mara ne smjede dalje da sluša nego po-bježe u onaj sobičak. ukaza se rumen sjaj po avlijskoj kaldrmi i na vratima riđ čovjek. Tišim. niti se usudila da je sama pred sobom izgovori. obilnim. Tu je stajala. Diže se. ona je i sama. Držeći u svakoj . Sva se 1651'aiiiukovi. konopac mu ne gine. raširenih ruku i ispružena vrata. pomišljala je. ali tvrdim i suvim glasom je dodala Jela: — Kad koga đavo zaoglavi. iznenada. sa crvenim lampasima i srebrnim balčakom. kad se vrata otvoriše — sa avlije pade tamnocrven sjaj po vuni i po njima svima — i na vratima se ukaza letka Anđa. a onda pade u ra-zastrtu vunu i ponovi. Pijanac se pokoleba. čula nevjestin glas: — Odavno je njega sotona zaulario. strese sa sebe vunu.. prigušeno psujući: (64 — Ovamo dolazi. i dozivala je da joj nešto pomogne. u najgorim časovima i za besanica. a niko je ne srete. Već pred zoru. ali je nikad ni od kog nije čula. U tome kako ih je pažljivo i bez šuma zatvorio. teškim djetinjim plačem. Ali Nevenka iznese vijest u tnutvak. Ali je žena bila jača i odvukla ga je. i Anuša.. nego je i dalje mrsio: — Mala . i gdje su rasle uz tarabe neke bijele i odvratne gljive. Sutra ujutro jedva iziđe u mutvak. kad je bila u štali. Tu je bio najružniji i najza-bačeniji kut u Pamukovića kućama. prije ili poslije. kako joj poigravaju mišići na rukama i grudima. To je bio Šimun. Ni glasa ni suze nije puštala. ali smrtonosno. Radila je sporo i izgubljeno. ni tetka Anđa nije mogla više da izdrži s njim. riječ milosnica. Naprezala se svom snagom da se sjeti ma čega za što bi se uhvatila i što hi je izvelo među one koje nije đavo zaoglavio. gnjevan i brz. ni Jelina ili Nevenkina imena. Samo se ledila od užasa koji ju je okruživao kao vazduh. pomišljala na tu riječ.

. djevojka pade ničice. ali djevojka je odbijala hranu. krsteći se. i zastadoše. kao da hoće nečim nevidljivim da se pokrije. 0 tom više nije moglo biti sumnje. a malom rukom neprestano grčevito hvata i navlači nešto iznad sebe. s licem na blatnoj kaldrmi. kako je Jela govorila. poružnjaše usta.ruci skut svoga modrog plašta.im. Ne mogući sačekati da joj priđe posve blizu. zakretale glavu u stranu i s grozom uzmicale korak po korak. gone ih u Tabiju da tamo pretovaruju municiju. grudva u znojne čvorove i mijenja boju. onako bremenita. Nanijeli su žita. zadrža još nekadanji sjaj i bujnost. Sad je imala pored sebe plahovitu i ogorčenu Nevenku. koja nikad nije imala svoje kuće ni znala šta je sreća ni porodica. ali s vremenom i ona poče da se krza na krajevima... a drugom je hvatala kraj od plašta i navlačila ga na sebe. odnekud iz grla. dočekala je prve ranjenike koji su svojim 170 pričanjima unosili nova uzbuđenja u svijet. ne govoreći nikom ništa. Jedino kosa. znajući odavno da od riječi nema koristi. i to ne više u prvim mjesecima. Gledale su je kako se valja. ču plač i dozivanje.. kao da samo čekaju porođaj pa da proglase njenu . Svijet daje obilnu milostinju. i pruži se prema njoj po kaldrmi. Ukloniše nevjestu da ne gleda. Jela otrča da donese svete vode i posvećene soli. Medžlis zabranjuje točenje rakije. Jednom se rukom odupirala o zemlju. od svih. a i onaj koji spava ne može da sastavi ni cio sat a da ga ne probudi ili puška ili bubanj ili vika: jek dur Alah! Samo daleka jeka svega toga dopirala je u mut-vak gdje je Jela brinula brigu sa dvije blagoslovene žene. Nađoše djevojku gdje leži u istom položaju. Malo ko spava kod svoje kuće. V Od toga dana kći travničkog pekara i Veli-pašina milosnica borila se stalno sa utvarama i priviđenjima. i još se sve. Svukud su me vodili. I sve je to Jela radila i snosila sama. za kojom bi djeca trčala po sokacima samo da su je Pamukovići puštali na ulicu. koja je poznala muškarca jednom u životu. Jela nije ipak gubila priseb-nost. i odnekud ima svega. trebalo je da rodi. spremili su dva velika čaršava da ih izvjese na dvije kućne kapije kao zastave na dan kad Švabo uđe u Sarajevo. strahovitom brzinom je opadala i ružnjala. Jede se gdje ko stigne. A Sarajevo se spremalo na otpor. U avliji im se pridružiše druga sluškinja i Nevenka. Džamije pune ljudi. Toliko zlo i tolika patnja. Nije prestajala da jauče i da se jada. i tamo besposleni sjede. Izgledalo je da se nikad neće rastati s djetetom. teška i plava. 167. nije htjela da se pere ni presvlači i. koja je radila u kuhinji. i bilo je jasno da im je put do Sarajeva slobodan. ugasi se pogled.. A glas joj je bio izmijenjen. Odmah 169poslije ovog prvog nastupa. Varoš koja je odavno ličila na logor i mravinjak bez reda. konačno. ali nekako teško i polako.. koja je vidila mnogo zla i navikla na bolest i umiranja. množi i rasplođuje! Poražena svim tim. bila je neobično osjetljiva kad se radilo o djeci i porodu. Svi Pamukovići su bivali sve pažljiviji i sve ljubazniji prema njoj. A sluškinje su. Izgledalo je nevjerovatno da tolika ljepota može propasti u tako kratko vrijeme. kopnila i nestajala vidno. Svuda su me gonili. kod Turaka i kod naših. Uzalud su je dozivale po imenu. i onako zamršena i nenjegovana. Ali bilo je nešto u toj nesreći što je ovu otvrdlu i prerano ostarjelu usjedje-licu naročito uzbuđivalo: to izludjelo dijete koje je »šatro Turčin«. užasnute. Ne daj me! Vikala je kroz plač i na sav glas. Gospo draga. samo je plakala mnogo i bez povoda. Jer Austrijanci su već bili prošli Klokote. Na kaljavom i posve izmijenjenom licu nije se javljao ni zračak svijesti ni razuma. Otrčaše za štale. izgledala je kao nakit neprolazne ljepote. ne daj! Zakloni me (kI svih. i ovu bolesnicu. Sve ljude kao da je ispunila svijest o važnosti i svečanoj veličini svakog dana i svakog časa. odjevena u dronjke. Njeno lice. prilazila joj je. koja je bila u posljednjim danima i nepodnošljivo mučila sebe i druge. čija je ljepota izgledala neuništiva. Tek. Za nekoliko nedjelja. Tako je ostala tu u Pamukovića kući. Niko se ne brine za ručak ni za večeru. i nije više dolazila sebi. bez veze. Jedna od sluškinja. Njegovala je Maru. 168 Vremena su bila sve teža i nemirnija. bez ikakva obzira i stida. I sama Jela. Svak ide mrk. bila je potresena i zbunjena pred tolikom nesrećom. oružan i dostojanstven. i u svakom se javlja želja da tu svečanu strogost prenese i na druge. nego po stražama i logorima. koja je stajala pred porođajem. umivajući i raspasujući Maru. ni od ljudi pomoći. Bila je mirna. d to -samo kao zvjerstvo i užas. kao pod-sječena. svak hoće da nešto uradi za opštu stvar. Ništa ne znam. suhog mesa i svakojake hrane.. Nisam kriva. postade mršavo i grubo. Jela je primijetila da je nesrećndca trudna. Prema savjetu koji irn je poručio fra Grgo. Nevenka je bila toliko otežala i oslabila da se jedva kretala. smirivala i tješila Nevenku. od djevojke koja je spajala u sebi čar djeteta i ljepotu žene ne ostade do jedna nesrećnica izgubljena pogleda. i pogleda kroz prozor. Zaptije hvataju po ulicama besposlene mladiće. Jela. držana za nevolju i sevap. Pokrij me. ili da. I Jela i Nevenka su je njegovale koliko se moglo. na svakom koraku. u Pamukovdća kući sašaptavale su se žene i dogovarali muškarci. koja nije bila mnogo dalje od njega. Međut. Odmah istr-ča i dozva Jelu. Nije se imalo kud s ovom djevojčicom u kojoj se naglo gasio razum. jasan i odlučan kakav nikad dotad nije imala.

djevojke su šaputale molitve gledajući rasijano u svoje sklopljene ruke ili u svježu zemlju. polovinom avgusta. Ali se bolesnica nije opirala niti je dirala dijete. Marijan. crni i krupni Kauk-džić i još dvojica uglednih ljudi. i tu bi 171rodila bez glasa i bez njihove pomoći. i on se rasplakao i raspričao. Nevenka rodi muško dijete. Najprije momci. Kraj groba. začuše glasovi. Nesvjesno je produžavala molitvu. koja se za sve to vrijeme nije nigdje smirivala. Dijete je bilo zdravo i Nevenka se osjećala dobro. Dva dana docnije. Sva porodica se preselila u donji sprat velike kuće. I da je mogla da radi onako kako joj srce ište. negdje u najdalji i najzabačemji sobičak u mutvaku. čuvajući ga objema rukama. dotrča i priša-nu nešto staroj Pamukovdćki: iako tek u sedmom mjesecu. pukoše prvi topovi nad Sarajevom. i te njene rođene riječi još su je više rastu-živale. Kako se zbog vojske nije moglo ni pomišljati da se taj dan ide na groblje. koje nije bilo krupno. Jela je odmah prelazila Nevenki i nastavljala kod nje da radi isto tako brzo i predano. Vodili su ih na guhilište. Videći Jelu kako plače i šapuće. Šestoga dana pred veće izdahnu Mara bez riječi i bez molitve. Tek iza podne prestade njeno zapomaganje. i bila je spremna da siđe u podrume ako ustreba. spremale trave i lijekovi. Sahranili su je sutradan u groblju na Carini. a puščana je bivala sve rjeđa i sve dalja. kao da ni u kući ni napolju ni u cijelom svijetu nema ničeg većeg ni važnijeg od onoga što ona sada radi. Jela. sakrila bi se. pa zatim i obje djevojke prekinuše molitvu i priđoše zidu. Od dana kad je primijetila na njoj vatru. Bolešljiv i zbunjen kapelan zamotao je po svršenom obredu svoje knjige i otišao. Stari Marijan je među sanducima i stareži iza mutvaka izabrao jednu praznu kutiju na kojoj se još vidio natpis neke austrijske fabrike klinaca. pogled joj je bio uperen u humku pred njom tako oštro kao da gleda nešto u daljini. I u jednoličnoj topovskoj grmljavini čulo se s vremena na vrijeme jasno kako puščano olovo udara u dasku na krovu i kako daska pod njim prašti. Vazduh je bio svečano uzdrhtao. Sa danom koji je odmicao umukla je topovska vatra posve. i ugasilo se odmah. u toj kutiji su on i Jela sahranili dijete. posmatrahu prizor na drumu. Marijan je uzeo drvenu kutiju pod mišku. koji je prolazio odmah iza grobljanskog zida. Muhamed Hadžijamaković. Konačno. Posluga je bila naročito uplašena. Nedoneseno i kržljavo. 174 U jednim kolima koja su išla pozadi sjedio je hodža i još neki ljudi iz medžlisa. njeno visoko sljeme zaustavljalo je zalutale puščane metke. U mutvaku se grijala voda. To je još više zbunjivalo i plašilo Pamukovića čeljad. koji je bio već u ljetnoj sjeni. Mislila je na Maru i njenu sudbinu i na ono malo stvorenje. Sad je plakala i naglas molila Boga da ubrani i zakloni sve žene. Odjednom se sa nevidljivog druma. povezani svi jednim lancem. sahranjeno bez imena i krsta pod šljivom u Pamukovića bašti. sva zauzeta poslom oko porodilje i djeteta. Ali nevjesta je bivala sve oštrija i sve manje pristupačna. Malo podalje sjedila je Jela. Mara je u svojoj sobici ridala i vrištala bez prestanka. uz ogradu. i nikad im ne bi dala ni pokazala svoje dijete. ali nije imala hrane. topovska paljba učesta. Stariji muškarci su izišli na ulicu. odnio u baštu i zakopao ispod najveće šljive. Na groblje je izišla sva Pamukovića posluga. Momci priđoše sasvim do druma da bolje vide. a djevojke. koraci i zveket oružja i lanaca. kad dođe čas porođaja. milosnica se porodila. Kako je Pamukovića kuća znatno nadvisila ostale. Kad bi posvršavala što treba kod Mare. oko njih austrijski vojnici u punoj spremi. ali je plakalo jakim glasom i neprestano tražilo hranu. Momci se odmah prebaciše na drugu stranu. sve dok ne primijeti da Mara ima groznicu. Obje kapije na Pamuko172 vica kući otvorene su širom. šest dana i šest noći Jela je njegovala bolesnicu. na Tašlihanu se čula gromka muzika austrijskih jegera. ona uze jednog jutra dijete. Marino dijete je slabim glasom i sa nekoliko pokreta i grimasa odgovorilo na studen i na svjetlost ovoga svijeta. Momci su poravnali grob. ispevši se na jednu gomilu kamenja po kojoj je rasla gusta i spržena kupina. nego je sklopljenih očiju i zabačene glave puštala da rade s njom šta hoće. nesrećne druge i mučenice. koje nije živilo ni pola sata. Jedino je Jela bez straha pretrčavala po nekoliko puta avliju između kuće i mutvaka. ali videći da mlijeko kod Nevenke nikako ne dolazi. tri momka i dvije djevojke. Otkako je počela topovska paljba. Pred podne. Jela je hranila dijete vještački. koji se pored Šimuna na Kiseljaku odao piću. prenese ga u sobicu u kojoj je ležala Mara i položi na njene nabrekle grudi. ostali su samo Jela i Marija. Jela je završila molitvu i htjela da se digne i da pozove ostale. a pred svima jaše oficir na bijelu konju. Marijan je pobio krst i sjeo pored njega. ali se teško odvajala od ovog groba. bio je lak na suzi i govorljiv. Još prije mraka. kako je bolje mogla.potpunu ravnopravnost sa svima ostalim Pamukovićima. 173Iako je Jela po dva puta dnevno hranila Nevenkinog sina. a djevojke su polegle po zidu držeći se za ruke i privijajući se jedna uz drugu od straha. Nije htjela da primi ni najimanju nj inu uslugu ni pažnju. Ima toliko godina da niko nije vidio da je suzu pustila. i brzo se kretala Jela. Završavala je svoju kratku molitvu za dušu ove upokojene Mare iz Travnika. išli su što su mogli bržim korakom. . Same su joj se riječi otimale.

vijeća mi svojom ženom: šta da se radi da ne bude veće bruke. Ledenik je iz hrvatske plemićke familije. česte pohare i ratovi. koji je prije pedeset godina došao iz Sarajeva kao siromah staklar. kosa. Dah oteža. igra i drhti: haljina. Zajažena životna radost javlja se kao silovita strast i ispad. a mušterije mu mezete pečenu džigericu. Otkad postoji. Čaršija govori. a nikog da je požali i suzu pusti nad njom. kost i koža. gotovo pravilnim krugom čiji prečnik nije veći od pS sata hoda. Eh. Preko rođaka vode pregovore o mirazu. Osta-rivši tako rano. eh — uzdisao je i zastajkivao. gdje je postavljen za šumarskog kapetana u kasabi. zakopasmo sirotu. Slali su je u Sarajevo da uči školu. nego se moralo. pusto! Oborivši glavu ćutao je jedno vrijeme. Kad bi mladić dorastao. ponajviše ćutljiv i zabrinut. kriti. među dvije gorske rijeke nestalna toka. grudi. smjelost. odrastao u Beču.. sklonio se u Bosnu. kasapin. svaki dan ponovo osvajati. tako stisnuta vijencem bregova da joj se posljednje kućice oslanjaju o njihove izdanke. dižu glave s posla. Hoće da je udaju za rabina u Bijeljinu. Za veselje ne znaju. gluvo. ljeti bijena sušama a zimi usovima. u njoj nije nikad bilo mirna posjeda. udaju. Svijet zapazi i poče da govori. pa onda odjednom brižnu i teškim jezikom. Tako se rađaju. prati je samo očima. Kad se prvi put vidjela s Ledenikom? Šta su govorili? Ljubavnici to i sami zaboravljaju. Smirenim glasom ih je opominjala da ništa ne zaborave pored groba. . ]2* 179Papo. bruka raste. sve na njoj trepti. sigurna mjesta. u proljeće neočekivanim mrazovima. kašljuoaju i dozivaju se. beli je k'o od srče. ožive. on poslije živi još pedesetak godina. Rzavski bregovi. i poručivala: kako njena ljubav ne zna za razliku između dana i noći. i služilo je više kao jamstvo za nemirne i oskudne godine koje mogu uvijek naići. uporedo s Marijanom. On je slao šarene bombone. I tu se jednom javila ljubav: kad je Rifka zavoljela Ledenika. vrisne pa zubima otkida cjepku od lučeva dovratnika na dućanu. vidi se da je džamdžlj-sko. nikad ne bi na tom mjestu i u takvim prilikama nastala varoš. žilav. cvrkuću. žene. Ono što težak život i nemilosrdna borba još ostave u njima od čovjeka. Jela je išla pred njima. Na povratku. A mlade dućandžije koje moraju uvijek da imaju po jednu takvu piliću (kad se jedna uda druga dora-ste). 12 !• Andrić: Jelena. oštra žmirkava pogleda. i molio je da udesi kako da se vide noću »kad spava svijet i njegova glupa Ijubopitljivost«. smiju se i plješću. jauknu gotovo. Djevojku zatvaraju.. U vanrednim slučajevima pokazuju neočekivanu solidarnost. Na pjeskovitu i vodoplavnu ušću. olujačke stijene i Liještanska kosa zatvaraju je visokim. smiruju u vjerskoj ceremoniji ili ustaljenim i prostim formama familijarne privrženosti i trgovačke časti. a ona njemu pre-sovan cvijet. Međutim. dozva djevojke koje su sa zida jednako gledale niz drum za povorkom osuđenika. Zato u toj kasabi koju je stvorila nužda i želja za sticanjem. teško. koje prijete i haraju poplavom po dvaput na godinu. zakopasmo grešnicu. najmlađeg Pamukovića. stiču. Samo stabla ozelene. Bijaše proljeće. Ona je odgovorila: »Što me zovete zvijezdom. a već odavno ne može mirno da prođe kroz čaršiju. Kasaba posivi i zbije se još jače među brda i šljivike. bio poručnik kod dragonera pa zbog mnogih avantura i nekih novčanih nezgoda morao da napusti službu. pognut. Tek što po-sijedi i pogne se jače. nepomičan i uzet. nije bio nikom lak život. Koristeći se dobrim vezama i svojim znanjem jezika. mršava zemlja. On je njoj pisao »zvijezdo moja«. rašire se i blješte svakim listom na suncu koje se kratko javi pred veče. a da se gotovo i ne mijenja. anđe. Ma kako udešavala hod. sitan Jevrejin. Niko ih više ne viđa zajedno. borben i manijački. Jevrejina. E. Jela se trgnu. žive dugo. a ona ne odmiče sa prozora. i više. ali bogatstvo se tu nije nikad pokazivalo ni mirno uživalo. i dogovarala se sa njim o kućnim poslovima i o tom kako da se što prije nađe jaka i zdrava žena koja će moći dojiti Nevenkinog sina. ne znajući upravo ni sam šta hoće da kaže — eh. Danilo. pojedinačni ili skupni. On prošeta ispred njene kuće. divlja klima. viknu. 178 Rifka je kći starog Pape. Nema joj punih šesnaest godina. oženio se. ali pisma izmjenjuju i viđaju se svaki dan. Poslije kišna dana ostane mnogo vodene pare u vazduhu. jednom stečeno. a danas je prvi gazda i trgovac. anđela smo božjeg zakopali. poslovan. a ne povoljni uslovi i prirodan razvoj. Sti-calo se jest. Svak je ponešto uzeo od nje. ni cijele vesele godine.— Eh. prekide ga naglo i grubo i. tarući posljednju suzu. stekao djecu i navršio dvadeset petu godinu. žena koje nema 176 177Zatvoren vidik. Da nije velikog kamenog mosta koje je najvažnija tačka na putu za Istok. kraj mangale. LJUBAV U KASABI Kasaba leži u kotlini. kao da nešto neočekivano i strašno otkriva i priznaje: 175— Jelo. iako izdaleka. blagodarnost i veličinu. šutljiv. da dobro zatvore vrata na groblju. I Murat Bektaš. vas u bradi. davali su već djeci kasabalijski izgled. sunce moje?«. on je već bio oboružan za život u kasabi i završen kao tip: mrk. koji se grčio od plača.

bijela kecelja sja na suncu. Ali kad on. ne. Ostaće mi onda samo ovaj most skladnih linija. ne! . i dodira ruku i igre očiju. Ledenik preskoči visoku ogradu. Kad bi mogao da čitaš ta pisma! Destilo-vana nevinost. Hoće da mu piše. mali flert. Grčevito prep-liću prste. Najprije su govorili kroz ogradu. tako su zakopčani i sedam puta zakukuljeni. I oni za koje mi izgleda da u sebi negdje nose nešto duha. I opet ponavljam: odveć sam teško kažnjen. u gaćama i košulji. Vidimo se na ulici. Tek pomrčina ih rastavi. dovoljno sam ti pisao. o činovnicima s kojima sam prisiljen da služim.se poruke iz Bijeljine i u Bijeljinu. — Liber fon Ledenik. po mom tvrdom uvjerenju. sad vidiš kakvo sam sentimentalno magare postao u ovoj pustinji. Predstojnik obećava. ona se protivila i ustrašeno i sve slabije vikala: — Ne. da bar malo od tamošnjeg sjaja dopre i do mene! Kad otpoče ljeto. nego se potvrđuje iz dana u dan.be. Kratko: zalogaj za bogove. i ovdje mi se događaju neobične stvari. na njenoj još za koji čas kišno sunce. Ali. o šumama po kojima mi je suđeno da se lomim. sto puta ljepša i hiljadu puta nevinija. da familija nastoji da što prije uda malu. oskudici najnužnijeg komfora. Otac je ugledan građanin. ti već pogađaš. sleti u meku lijefau kraj nje.Ledenik uzme dogled i ispne se na brijeg pored mosta. Jevreji prijete tužbom na vladu. Ja živim među divljacima. treće 182 noći. onako s visoka. . izgubi mu se obeznanjena u naručju. Ne mogu da se načude ovom svijetu »koji od ničega pravi ljubavne tragedije«. Rifka pada u cvijeće. Geza. razdrljen. pisao sam ti o mojoj novoj službi. Učila je školu. ali to ovdje nije nikako dOToljno da se do žene dođe. 0 tom hoću da ti pišem. Mala. I o nečistoći. ne očajavam još. eskadrona. U to doba Ledenik. ukloniće se drage volje. Pa đavo s njima. to jest djevojčica. španjolskog Jevrejina. Sjećaš li se kapetanice fon Grajzing? Malo podsjeća na aju. izgleda. neće nikad moći civilizovati. Dopisujemo se i to je zasad sve. Čini joj se nemogućno c!a je tolika noć pred njom. A treće noći upada njen brat. ne znajući šta da čini s dugim večernjim satima. prekrasno svedenih lukova. izgleda. ima kći u sedamnaestoj godini. ne boj se. a Rifka na podzidu u svojoj avliji. ali kad je tako. Međutim. Nikad je ne puštaju samu. Druga neobična stvar je. u mene. neka je udaju! Mestaće ovih pisama koja me i dimu i nasmiju. jer ono malo duha i razuma što imaju upotrebljavaju upravo zato da se otimaju svakom pokušaju civilizacije. ja odmaram oči na tim ogromnim lukovima i divno srezanim sastavima. on je kao zalutao. Brat puca dva puta u tamu. Govori zatim s Ledenikom. neizmjerno mi je žao što moram da kvarim vašu avanturicu sa onom Jevrej-čičom. kad se ne može na sokak od prašine i balege. Zapravo je i ona tuđinka kao i most. I šta će još biti od mene! Ej. nama se ne otkrivaju. ucesta. Idućeg dana Hajmo Romano predvodi jevrejske prvake koji traže da se Ledenik kazni i ukloni. čujem kako joj majka ljutito zatvara kapke na prozorima. žena. iako nisam daleko od očaja. Ledenik bježi. nadimaju se grudi i dah se kida i drhti. nevaljali Gezule. mrgodan i onizak mladić. među mršavom stokom i tupim ljudima. raširene ruke se sklapaju. Nego. Kad prođem ispred njene kuće. Cjelivaju se dugo kroz tara. nije samo prvi utisak. svjetlijeg svijeta. Svakako. piše svom drugu ]y. Ovi ljudi ne samo što nisu civilizovani nego se. Prvo je veliki rimski most na jedanaest moćnih. . To je sigurno. U ovom divljem kraju. osamljen izaslanik nekog dalekog. prljavim i neukim. Dijeli ili rijeka. piši mi često d mnogo. bar za neko vrijeme.. Zaljubljena je. čamotinji i grubosti koja me okružuje. Izmijenimo nekoliko riječi (od same zabune ona jedva govori) i već nas svi gledaju kao čudovišta. Rifka se odluči da popusti Ledeniku i da iziđe noću u baš-tu na sastanak. samo što je za dvadeset godina mlađa. a na licu im ostaju crveni ožiljci od parmaka. 180 Dragi Gezule. Mnogo predveče. baronu Gezi Durnajsu. ali joj već kod rijoči »mili« zaigra pod grlom. urođenicima. Njegova je strana već u sjeni. (Đavolji čovječe!) Kure und gut: valja da se uklonite. Konačno. Među ovdašnjim nemogućnim i gotovo nevidljivim ženama. ova mlada Španjolka mi je jedina nada i utjeha. Ništa se ne mijenja ako ne nagore. Ledenik ga uvjerava kako je cijela stvar neznatna. ogorčeni na mene. a da se ništa 'neće dogoditi. i malog crvenokosog stvorenja. U jednog ovdašnjeg trgovčića. kad mi postane jasno sve što sam izgubio i što me okružuje. Poslaću vas u komisiju. Dok se penjao. moj pisar. ovdašnji čovjek. Smiju se dugo i gromko. da bi samo čelikom mogao iz njih izbiti tu iskru. zaključuju kako sve to ne vrijedi buke ni skandala. kaže da se u varošici previše govori o tom i da su Jevrej i. a oči smeđe. I sve što sam ti pisao o ovdašnjim ljudima. koji su vrlo fanatični. U ovoj divljoj i šturoj sredini imaju dvije stvari koje me tješe i vesele. Vijori joj i pokatkad bljesne crvena kosa. u nekoj ljubavnoj groznici. Tada ona odlazi u mračnu sobu da grize prste. tapše ga po ramenu. gotovo tamne. on tako blizu. Eto. Praštaju se srdačno. Kosa joj je zagasito-crvena i semitski 181bujna. sjedi na minderluku i gleda kako se sve jače smrkava. Sutra na noć opet: Ledenik pada sa ograde. koji mi nosi i donosi pisma. A majka obilazi i grdi je što badava troši svijeću i goni je da legne. Poče spremanje u Papinoj kući. koža začudo čista i tanka.

Samo Ledenik. idu na groblje i čine molepstvija. da potpuno ne podivljam. na dušeku uvrh sobe. I kroz pritvorene kapke i debele zavjese još se naslućuje da napolju trepti jara. a ne mogu da je ispuste. pa tužbe kod predstojnika. To je moglo biti nekad. Jevrcji se rastrkaše kao mravi. u bijelim pantalonama.. a za njim starice i seljaci. . Niti misli više da Ledeniku prokrade pismo. Od one noći Rifka stvarno i ne dolazi sebi. i gluva tišina soba prenatrpanih prostirkom. haljinama. oni idu redom kroz čaršiju i pričaju da su vidjeli polunagu Rifku gdje nekud protrča. Na pijaci pade ponovo. gdje se spaja s nebom. koja bdi više nje. a iz sjene više nje odvoji se Ciganka Hata i brzo je pokriva. Po bregovima se upaljuju šume: na horizontu im se vidi dim. pridržavala se i opet otiskivala. 186 Vidjele su se povorke Turaka kako idu oko Drine sa hodžoin na dovu. da se grči i trza već od misli na njega. drhte u tromoj razdražljivosti i iskaljuju zlovolju na ženama i šegrtima. pred svitanje. Malu Jevrejku će međutim da udaju. Napale muhe i komarči. Ide oštar istočni vjetar i snosi prašinu i dnevne otpatke sve na jednu stranu. Pod mojim nadzorom premjeravaju i bilježe ove proklete šume. da više liče na oltare nego na stanove za žive ljude. Padala je na koljena. a onda se otrže i potroa niz strmu ulicu. kraj same ceste. A sutradan nađoše les u jednoj zatoči. okrvavljenih ruku i dlanova. njen brat s revolverom. hamalin Hubo. smiju se. ali sve to kao u snu. Oko nje se raširi košulja. A nad svima ubijeljelo nebo kao vreo sač. Dijeli se dan od noći. nit im muhe daju da spavaju. Ljeto je tada bilo tek u polovini.Ledenik odlazi u šumu na Setihovo. A poslije toga nema ništa do grč i ovaj mrak. bok i rame. Kakav je ovo narod! Ovdje mi ne ostaje drugo nego da kupam seljanke. onda bjelasne njena koža. Da ti pišem kako mi je. Ali se ubrzo saznade da je djevojke nestalo. obliveni znojem. I ponavlja se padanje u dubinu bez dna. ugojiće se i imaće šestoro mladih. pa se opet gubi u sjenci. Skandal se dogodio. s drhatom očekuje naredni. Sve su radili hitno i šutke. Sa posljednjeg basamaka se baci u vodu. jer niti može da miruje od obadova. Bog s njom! Ovdje ću morati ostati sve do jeseni. niz basamake koji vode Drini. Brzo iziđe komisija i izvrši pregled. Ona ot-puza preko sobe.po ćepencima i magazama: niti ima pazara. u dnu jevrejskog groblja. U sobi je ona teška hladovina prizemnih prostorija sa debelim zidovima i željeznim kapcima. 184 Samo kad se. u kom daždi nerazumljiva sramota na nju. poigrava na jednoj nozi. Bolje da ti odmah kažem: izgubio sam i malu Jevrejku i onaj lijepi most. Ljudi dašću . uvijek okađenih i opra-šenih. pa konačno. ne bi li kiša pala. učiteljicu i majku. ev'ovakooo . neprestano bježi preko ograde. Tu se gubi korak. Možda dotle izradim premještaj u Sarajevo. Hatu bijaše prevario san. ali Hata. Uz brijeg se penje pop. Neka đavo nosi sve Jevreje ovoga svijeta! Zajedno sa ovom ludom zemljom! Ogovaranja. Iako je bilo tek svitanje. razgovori i ljubav kroz ogradu (možeš li me zamisliti u toj pozi?). Voštane svjećice im se savijaju i tope prije nego što dogore. Samo da više ne pada kroz taj mračan i uzak prostor. i sama rekne poneku riječ. pa još uvijek sve liči na skotološtvo. Jedan čas ostade nepomična. i prokine polumrak. jarci i kanali. Vidi šta se oko nje radi. Neću. razabire kako joj govore. Diže se. da se zaustavi! Pokušava da se digne. crn pri dnu a bjeličast pri vrhu. idiot. Zaudaraju kasapnice. a glas ne može dugo da živi među tolikim tkaninama: sve se duši i smiruje. Dvaput pade prelazeći kuću. značilo bi izdavati duplikat svoje rođene bijede. — Belćim je kapetan ozid'o noćas! — Ozido bogme. Ostavi 185za sobom širom otvorena vrata. Neka me đavo odnese ako išta razumijem od tog posla! Piši mi. Nepomični i razdrljeni.. niti je sjenka hladna. ima osam dana da sam u šumi. a suša već otpočela. čuje doktora. savrh čaršije su je vidjeli općinski metlar Liskić i. psovkom i šamarima. i grč. a onda je rijeka uze na maticu i ponese. Nikako da se sjeti ljubavi. Sad je jedina stvarnost grč koji se javlja svakih desetak minuta: najprije kao nepodnošljivo golicanje u listovima. da preduzmem posao ovdje u šumi dok se stvar ne smiri u onoj smrdljivoj varošici. Sačeka malo pa se onda diže. niti ima šta da pase na sagorjelim brežuljcima. trgne Rifka i grčevitim pokretom zbaci čaršav. i pođe kraj Velikog hana. uvijek je vraća na postelju. Predstojnik me zamolio da se radi ugleda vlasti i svoje sopstvene sigurnosti odrečem toga flerta. A kad taj popusti. Jedne noći. jedne noći. među kladama. koji je toliko neminovan. čuje kako neko od braće izlazi iz kuće i ne zaključava vrata. Pridržavala se avlij-skog zida. — udara Hubo dlanom o dlan. Međutim Rifka logom leži. Tu živi u baraci od brvana i piše prijatelju u Beč: 183Predragi Geza. pa onda savije i ukoči noge u koljenima. Dućandžije pucketaju jezikom. Nit ima vjetra. Sahraniše je odmah pred veče. Stoka riče po stajama. ni da se pravda pred svojima. Kako se dućani otvaraju. zatrese grudi i steže grlo. Ribe je bjehu načele.

U hitnji sališe i ona dva i razbjegoše se kućama. Svak se obazire za žitom i sijenom. omršavio. savijaju sporo. Predstojnik mu još jednom čestita na avansmanu. I. Izbezumi se kad ostade u mraku. Poče da ih hvata strah. ali zemlja neće više ni noću da se hladi.. druga iz Rogatice. voćka opada. Izvadiše kese. jedan otkopa trnokopom zemlju. . vještica? Da nije ovo bosa. Sagorjela. slušajući uvijek kako presićen grob bljuje vodu i klokoće. Zapališe. pa mu se izmiče. i tek kod predstojnika saznade sve o Rifkinoj smrti. Veseo je ko prodaje. Oko njega svuda visoki borovi. ne može da spava. Osim Milana Glaslnčanina pomahni-taše još dvojica Turaka. žedan vode. nasta-više još čas-dva razgovor o suši. otimajući se drijemu: u mraku su im se raz-garale cigarete. Udari studen vjetar i burna kiša. još nije ni iz zemlje i već sagorje. džarndžija. opaljen. — Ja šta je nego budalaština. Željan đevojaka. Milan Glasinčanin. ali je uzdrhtao i prsti mu krupni i tvrdi od rada.Obje rijeke se sasušile i došle uske i još zelenije. Vriježa se suši i kovrča. romo-neći. Svaki je otresao blato s nogu. Sutra u rano jutro iziđe grobar i kad vidje izrovanu i još vlažnu zemlju oko grobnog kamena. — Armes \Vesen!1 Popušiše po cigaretu. i počeše salijevati vodu. na Sarajevu. ni otave. Prevrnu lampu. iskupiše se. pa to ti je. Vrtlari na Okolištima prestali da zalijevaju baš-te i bostane. Draže ga cvrčci što neće vazdan da umuknu. Čabrovi su se klatili i zapljuskivali ih vodom po bosim nogama. zalijevao bih i ja i raskopo sve što je grobova oko kasabe. Trgovci se krenuše na put. Sve više mlatara rukama. Noću štekće lisica i uzrujaju se psi. Niko nije ništa govorio. Oko začađala stakla joj oblijeće žućkasta leptirića. pijuckajući i pogledajući u nebo. Krave i koze zasušiše. državnoj zgradi sa kupatilom. crvena. skače za njom. pomodrila. i krupne zvijezde noću. Dugo su vijećali. opremiše ih u Sarajevo. Tu. Pa ipak kiša ne udari. čekajući da dobro zanoća. Ledenik konačno uspio da bude premješten u Sarajevo. svaki sa svojim momkom. koji je prolazio s lopatom i trnokopom na ramenu. U avliji mu def bije. koji je predvodio one što su zalijevali Rifkin grob. Na Setihovu Ledenik piše svom prijatelju: 189Ubiću se. Žene se onesvješćuju dok pređu preko njive. Napuniše sve sudove i uprtiše sohe na ramena. Milan Glasinčanin sazva kom-šije i povjeri im kako mu je onaj Petar što se doselio iz Mađarske kazao da kiša neće pasti dok god se utopljenica ne baci opet u Drinu. opsova nešto i dozva Stanišu. osluškuje da li se šta čuje iz mraka. Pušili su i razgovarali. Kuda je ušla. Eno 188 u mene kukuruz. Jedna snaha iz Sarajeva. ama za nevolju je svijetu. mokra Jevrejka? Lovi je. Utanjila voda je. prekupci po selima.. Preznaja se u sparnoj sobi pa odjednom opet hladni. a ljudi su sjedili kraj njih. prhka zemlja je najprije upijala. naslanjajući se leđima na Rifkin kamen. zemlja se zasiti i voda poče da se povraća iz groba i stvara lokvu unaokolo. draži ga otegnuto seljačko pjevanje što se svaki čas javlja s plandišta: Žedan vode. zbiše i utabanaše dobro nogama. Skače i podupire sohom vrata. Povazdan im se čuje šum nad usnulom kasabom. Povratiše zorniju. — To je budalaština: zalijevati grobove. napipa sjekiru. cestara. ispod velikog kamena. pravi kao ledenice. Da znam da će šta pomoći. fitilj ugasnu. Kupaju se u znoju i guše suzama. poigrava od žege. Tek pod sami kraj ljeta vrelina se izbješnje i leže. žito izdade posve. drhti i prislanja lice uz hladno gvožđe. Kad bih mogao do jeseni da izdržim ovaj ognjeni. Nije to do mrtvih. ili bar dok joj se u grob ne salije sedam kablova vode. pa onda sjedoše. U svačijim očima kasaba. još uvijek malko pogružen od misli na Jevrejku. Pred veče se javi glas iz presušenog močara: uu. bogate obje. Tu čuči. Samo znoj i smola i neprestan tlak na umirtviljen mozak. Kad stigoše na groblje. a sjeme sam uzeo u Pavla na dug . Mnogo se svijeta pobolje. uu. U Papinoj kući sve mirno i zatvoreno. sa svakog se cijedi smola u obilnim krupnim kapima. Siđe sa Setihova. nego božije davanje. Ljudi spavaju pred kućama. Nikad se nije zapamtila tolika suša. a on otputova sutradan u rano jutro. jedne večeri. ženi dvojicu sinova odjednom. koji je bio još hladan od noći. Suša. Niti bi sijena. kuća se prolama od svatova. Ujednačiše se dani u mirnoj jesenjoj svjetlosti. 190 Papo. iznesoše čabrove na sohama i odoše na Bektaševe česme. Gezule.. djeci udara svaki čas krv na nos. prljavi Sibir. Kad se pogasiše 187svjetla u kasabi ispod njih. ubiću se sigurno. Na zidu škilji lampa. dobrom društvu. sve bi bilo dobro. Ispod njih se na strmim bjela-salo kamenje u jevrejskom groblju. pršte cilindar. uu. pušeći. Zvjerajući povuče se u kut. Kao da saziva mrakove. sa strane. a sve se jedno pred drugim pretvara da spava. Leži povazdan u sjeni. a mrk ko kupuje. raskolačenih očiju.. polako punila čabrove. Zaključao vrata i ne smije da otvori prozore. ali kad salise i peti čabar. na travi. Svijet se već zabrinu za zimu. Nikad mira. brani se orahovim lišćem od komaraca. Opasa se i obu čaršija. ali se bojim da neću moći. Ukaza se duboko nebo.

Za njima su išla bezbrojna djeca i Boško policaj. Ta jevtina igračica iz malog cirkusa porasla je u kasabi do kobne i tajanstvene veličine. . od ma kakva neznatna povoda.. Tek dragog dana. Prve večeri su prošle mirno. Udari rukom po vreloj tepsiji i podvikne: — Evo ga vruuuć .Te jeseni dorasla kći u Perka opančara. zabrza. Avdaga Sarač. pasja noga! A oči mu sjaju kao u čovjeka koji je meraklija i na dobru pušku i na lijepo žensko. Prvi koji je igračicu vidio i počeo o njoj da govori. to je onaj u sredini iza kog se. bio je Ćorkan. ispunila kuće šapatom i plačem. Jedni po cijele dane i noći ne dolaze kući„ druge donose krvave ili onesviješćene. pa se podbija na kaldrmu i crveni. Te je jeseni došla i pjesma: Oj. U svijesti žena i odraslih kćeri ona je stalno živila (i u snovima) kao bezlično. Mala pritište rukom grudi da joj se ne tresu. svi su umorni i zaneseni kao da su gledali u zvijezde. pretvore se u pakao. poluglasno: — Ih. Danilo kasapin podvrisne i otkida zubima lučku od oglodana dovratnika. mašući malim zelenim amrelom. Miješaju se školska djeca. Svrh čaršije otpočne Vejsil Arnautin koji peče kadaif za Ramazan. a oni ih rastreseno psuju i gone. Direkto192 rova žena. I kad ona.. kaka je bijela. a odziva se dućan za dućanom: — Ohohooo . i muška srca velikim željama i zanosima. Samo su mala djeca jednako govorila o akro-batu i klaunu. I. prelijevale se i širile nadaleko miris alkohola u vrenju. podigne Leda i po njoj polegao labud koji zamahne dva-triput krilima. on opsuje nešto u brkove i nestrpljivo pruža ruku za punom puškom. onda ga goni i bije čim stigne. postade opšta strast da se gađa u nišan. Strast se širi i raste. Ali na ljude je naišlo ono skupno ludilo i bijes koji se javljaju pokatkad u izdvojenim i učmalim sredinama. moj đer-dane. prođoše komendijaši kroz varoš. Ona je uzburkala varoš. ljigavo i nedokučljivo zlo. skoči direktoru u naručje i iščezne iza platna. klizeći čas na jednoj nozi. On gađa uvijek samo u jedan nišan. a ako ne pogodi.. igračica u kratkoj suknja od žute svile i direktor u izlizanom fraku i čizmama. Prodavalo se i prodavalo i opet su sve kace bile prepune. moje suho zlato. Dok su pobijali kolje i zatezali konopce. što izgledaju smireno kao čovjek poslije rada. a mušterijama staje dži-gerica u grlu od smijeha. Kad pogodi. 194 Te jeseni su šljive rodile kao nikad. nego izdaleka viče: — Majstore. Avdagin šegrt je bio tako bijen da zbog toga ne smije više da uđe kad ga zove. i govori sam sebi. Najmili su i Sumbu Ciganina da svira u žurnu pred njima. dok im u raširenim očima igra svjetlost. i te male pognute kućice. čeka te u dućanu. i onda se sve spusti iza zaklona. Često dolaze šegrti i zovu majstore. Tako je s vremena na vrijeme i prije bivalo. Malopomalo. pa se sva kasaba. sakupljala su se samo djeca. žena koje nema 193U kratkoj suknji i crnim dugim čarapama sve do kukova. đerdane. samo ne bi li pomoglo da se skine urok i napast sa kasabe. na kraju. puni i dodaje puške. krupna i sva zborana pod lažnom plavom frizurom.Andrić: Jelena. Nabijeljen klaun sa bubnjem. ona prelazi cio cirkus po zategnutoj žici. kad pogodi. Ali ovaj put su se propili i provalili i oni najmirniji i oni koji su se davno prošli pića i skit-nje. čupava. odjednom izbezumi. A Avdaga samo prilegne po tezgi i nišani polako. kad su podigli i cirkus i manjd šator u kom su bili nišani za puškaranje. i koji je najviše ludosti i bruke zbog nje počinio. Ali uveče je igračica na žici ono što baca kasabu u zanos i plijeni sve što je muško. Još ljetos crmpurasta. nego cilja u Ledu sa labudom. napunjenu pušku. Kad ne pogodi.. došo Mula Mujo iz Okrugle. nekad poznat bekrija i saroš a sad čovjek oženjen i miran. A majstor se i ne okreće. pa kad prolazi kroz čaršiju po-mještaju se i dovikuju dućandžije s obje strane. usitni. sad odjednom pobijelje. Mak-nuše se i dućandžije. svaki čas prepriječi sohu na dućanska vrata pa zapne u puškarnicu. i povazdan se vježbala na Mejdanu da drže štap na nosu i da jedno drugom daju gromke šamare ikoji ne bole. oko usta sa tragovima od petrovaca jabuka. utanji se i prelomi u pasu. Kovači koji zvonko tuku u nakovanj ili djevojka koja maše rupcem. kad bi se pogodilo. Dok momci ne počeše da se kupe u puškarnici i gađaju u nišane iza kojih su. i žene su provirivale iza prozora. čas na obje. izlazile figure od lima. on se malo izmakne pa posma-tra golu ženu od bijela lima i labuda na njoj. A o Gospojini se digle žene u Čajniče Bogorodici kao nijedne godine. I Turkinje im dodaju pokoju paru za zejtin ili svijeće. — Sikter i s njim zajedno! Šta imam ja s Mula Mujom? I prihvaća novu. Svi gledaju otvorenih usta i zadivljeni. mladići i gazde. Jadnica 191ĆORKAN I ŠVABICA Komendija je došla tiho i bezazleno. A poslije toga nastaju strašne pijanke i pjesme i tučnjave.

zatrpao bih dvije ovakve kasabe da se nikako ne vide. nigdje ja prijatelja nemam! Crkne u nekoga goveče. razdražljivu iskre-noist u kojoj pijanice tako često plaču. k'o gospodska. pa i to radi kao u snu. Ćorkane. Ej-hej. meću mu barut u cigaretu ili ga zalijevaju rakijom i biju da. samo rukom zaklanjam oči da mi ih ne izbije. Pokatkad kratko uzdahne i gubi se u govoru. što svaki dan igra i tambura nasred čaršije za veselje i zabavu dućan-džija. zaspi u zelenim cirkuskim kolima. Otkako ovo dođe. Za desetoricu. on. i igrao i pio. Uvijek se pjeva i vrišti i šapće o igračici. on se prvi napoje i suzna oka gleda igračicu na žici i rukom koja drhti udara takt sa muzikom. on je bio i hamal i sluga i pomalo budala cijele kasabe. To je stav vojskovođe i čovjeka koji misli. Svašta ima 196 na svijetu. U njemu raste ljubav. I s tih visina gleda na svoj život i na kasabu. Kako je težak! »A ona igra na žici!« I laka je kao pero i nogom treperi i samo što ne zuji kao zlatna buba. Čim se napije. Pobjesni štene: pobogu. Predstojnik zatvara kavane i prijeti da će protjerati i cirkus i igračicu. Svašta. On je služio svakom i za svaki posao. pa eto! Nigdje nema onog svagdanjeg Ćorkana. takvog su ga pamtili svi i takvog ga dodaje naraštaj naraštaju. Ćorkan ječi i sve više pada u onu bolnu. ali ništa ne pomaže. A ja trčim i ponjiskujem k'o at. a čim padne mrak. sva Cetini sam ih ja na noge podigo. ubi me sve-osve. I ta ogromna razlika između ta dva Ćorkana. Svijet još sutra ujutro prolazi pa začeplja nos.Sin Ciganke i nekog askera Anadolca. On je posluživao i u cirkusu. a njemu se čini da to rastu njegove snage. A u mene crvene oči. oživljuju pjanci. Gazde se smiju i plješću po bokovima. donosio paljevinu i vodu po danu. Jer se pijanu čovjeku otvara komad raja u koji on nikad neće ući. Steru se neke bjeline i muči ga potreba da se ispovjeda. Padaju večeri koje dugo zadržavaju nad kasabom rumen sjaj jesenjeg sunca. jer je on oduvijek neminovan kad se kasaba propije. Zaboravlja lako. Ali niko ne zna šta je Ćorkan! Bolan. da nanese vode za cirkus. Sinoć je jeo samo kiseo kupus iz rasola i nije mnogo pio. da ubiješ i baciš niz vodu. bolan. sve svršava ružno i strašno. do nesvijesti. ima toliko godina. stalno je na opasnim visinama. Pa ipak. i sve bješnje. i sve se više penje. de? I teglio sam ja što nije živ čovjek teglio. — Eh. Tu podiže visoko glavu i govori s gorkim ponosom kao čovjek koji je radio i koji zna. Glava mu je pala na grudi. Da mi je sve one džakove soli i žita i sve one fučije vode što sam ih ja na svojim leđima prenio. ni pomisliti se ne može šta sve još može biti. a Ćorkan se diže sa sijena i ide da pomete dućane.smijati! Nisam ni pismen ni bogat. Nastavlja: . Gazde mu pale na glavi fišek od hartije. još im otac na197bavio matnuze i kandžiju. — Ej. i onog drugog Ćorkana što kopa kanale i grobove i sahranjuje sve što ugine u varoši. A poslije predstave nastavlja da pije i dvori gazde. Počinje komendija. na rubu. Teret je na njemu za trojicu. i u snu drhti. zaljubljen. Djeca bjesna. Tu Ćorkan toči gazdama i sam pije bez svake mjere mnogo i tumači im šta je to ljubav koju osim njega niko od njih ne poznaje. A poslije. Neće više da pjeva kroz čaršiju ni igra na raskršću. Ćorkan je prvi planuo. Nesvjesti mu se. kao čauš. Sjedi u polusjeni. pa mi uzjaši na vrat a nogama me tuče u prsa. svi vi zaključate svak svoju kuću i pozaspete. kako je jutros težak! Jedva se valja. bure za buretom. bolan. Čim zanoća i zapale se svjetla. A Ćorkan se promijenio kao prema nekoj nesreći. 0 sviću jutra s jakom rosom. ljeti u usiianu vazduhu nad lučevim krovom. Smelo je mene samo otkako je ona došla. posječe me. nesrećan bastard. a ja onda jako izlazim. a kasaba je odmah prihvatila vatru. ali znam ja i vidim sve. jer je veći od svega što čovjek može i pomisliti a kamoli reći. nego ja. Meo je. kad se pogase fenjeri ispred cirkusa a igračica. Gazde spavaju. s noge na nogu. i opet da im bude preteško. svi se slegnu u mehane. umorna od bijede. On je na svim svadbama i svečanostima oblačio nekakve zelene i crvene dronjke i veliku kapu sa lisičjim repom. Tako je bilo Ćorkanu u sve ove dane otkako se zagledao u Švabicu. vidi sebe »u srcu« i »kakav jest«. ja izmećarih šesnes' godina u Suljage. Obučem one čak-šire još od pokojnog Sumbula što su mi ostale. i gotovo da i nije istario. — Ništa se nemojite . A već kanala i đeriza nije nitko očistio. kao što je prije činio gotovo svaki dan. 198 to je njegov bol zbog kojega on sad podnimljen i zamišljen sjedi i koji uzalud pokušava da kaže. uzmem nadničara. zovni Ćorkana da oguli i zakopa. U piću on trabunja o igračici i hvali se kako je on jedini 13* 195koji je s njom govorio »pemskim jezikom k'o oficir kakav«. i vas drhtim dok ne popijem polić. a pred njim sve kao da raste neka uzbrdica. Jedva stiže da posvršava najnužnije svagdanje poslove. od godina i putovanja. Probudio se s jakom mržnjom na sama sebe. pa po svu noć vučemo đubre. Svaki se dan ponavljaju terevenke. na koncu. Eno mu četiri sina. šta ćeš. Svašta! — Sve tako neke misli od kojih mu se srce širi i on se cio nadima i raste. pa bije li bije.

čini mi se srce mi se ovoliko nadulo. Gomila zastade. ne bih je. kicoš sa mađarskom frizurom. Tako se ponavljaju dani sa predstavama i pucanjem i dječjom drekom. visoko. Ispod nogu im grgolji voda. pomalo i slušaju. Dok opet ne zaspim. Evo. Zapališe. na Ragibegovoj pojati pa sanjam: ona.— Ama. Vrijeme prolazi. Pije se i prolijeva. Neki dućani se nikako ne otvaraju. eškuna! Osvaja noć. čini mi se. Odmah se prozori zahuknuše. Ćorkan je pozelenio. — Ih?! — E. — Eškuna. srce je u mene! I bije se gromko u grudi. Oni krenuše u varoš. Čuje se samo žurna i podvri-skivanje i mukli tresak. kad stiže Pašo kasapin i donese 200 glas da sutra u podne mora da ide komendija i Švabica. Vriska. i tako čekao gazde. Gazda Stanoje. onako. U njemu nešto drhti takvom brzinom da mu oduzima riječ i snagu da se ičega . pa Avdaga i hadži Seta. Upravo je Sumbo otirao brkove i izduhivao žurnu da zasvira. koji osjećaju oko sebe i u sebi. vodi kolo. a zvijezde krupne i svaki čas se krune i padaju. Piju odmjereno. tvoja je. pa čini s njom što hoćeš? A? — Morebit ne bih ništa. nego svaki čas okinu novu pjesmu. Ćorkane! . razroka Ciganka. ali igra dobro i pažljivo prepliće nogama. Ćorkan sjedi nepomičan. a Avdaga samo mezeti umačući ovla-žen kažiprst u so d jedva dotičući sir. stoji na jednoj nozi. 'vako uveče. pasji sine. Ćorkan jede. jedno predveče. Sva kasaba pije. i jedva se udjenuše u mali drveni most koji tutnji pod njima. I dođe mi neka žalost. S tutiijem im se primiču daljine i visine. valahi. Već se hvata maglica iznad strništa i vatra postaje jasnija. Dašće od sipnje i uzbuđenja. Gazde otpočeše razgovor. Pred snagom. muškobana. a kec je u kolu Dimšo Sarajlija. silan i tuđ. pošto sam živ! Bolan. Pognut i sijed. pred lakim koracima i raširenim očima. Zelena obala. krupan. pa Santo gvožđar. pa svaki čas lagano zašušti na vjetru koji ide pred veče. pa samo gleda od jednog do drugog.sjeti. ja zaspim. Drugih večeri on zaboravlja sebe potpuno i priča samo o Švabici. Gazde se pomalo smiju. neko ne prenese glas da je predstojnik konačno naredio da komendija mora za dvadeset i četiri sata seliti. koga sva kasaba zove Zalumac. ne bih. ili se sjeća mrtvih i plače ljuto kao da su juče pomrli. Dok. a za njim ostali sa vriskom i galamom i tukući Ćor-kana svaki čas po ćulahu. Kolo svršava. ne smije dirnuti u nju. Moraju da ga guraju da im siječe meso i toči rakiju. Sa vjetrom i šumom. Presjekao ga po slabinama pa ne smije i ne može da se makne. — Sva čaršija zajedno nema srca koliko ja. — Aman! A ja se probudim. Ćorkane! A šta bi ti s njom kad bi ti je dali pa rekli. Tako su ušli u grad: naprijed Sumbo svirajući bez oduška tanko. ustrašeno i ludo. prestojnik je zaprijetio i vi ćete je svi ostaviti. i kako mu glas pisti u ušima kao bol. Niko ne govori o Švabici ni o predstojniku. U neko doba se ugasi vatra. a drugom nogom samo 'vako što čini. Nad njima igra para i prašina. — A. Eto! — Lažeš. Svaki čas su posrtali i dočekivali se na plotove koji su se uvijali i praskali. izišao van grada i kraj same rijeke načinio kolibicu od rakitova granja. i velikim bijesnim pijankama koje samo čekaju da veče padne i raspaljuju se same od sebe i povlače sve za sobom. dotakao. nje ne dam. Upravo toga dana Ćorkan je još u podne. Jesenje nebo nisko. Car da je. pred veličinom. smijeh. evo ti je. Po podne je za199klao jagnje i metnuo u vodu lubenice i rakiju. Avdaga pije rakiju iz kavenog fildžana i svaki čas ga prazni i svaki čas se kuca. Smješka se jedva vidljivo Avdaga i prijeti mu glavom. Do njega je Šaha. Piju brzo. a gazda Stanoje naređuje da mu sviraju Ćorkanovu žalost. 201Neka noć kad je kasaba pjancima tijesna. Skidoše zaponce da zamezete dok ne dođu ostali. k'o na onoj žici. Ali Ćorkan jok! Poginuću. Avdagi suklja dim iz brkova. pa sve rukom pipam sijeno i frževe u tavanu. I tu Ćorkan ispusti zalogaj iz ruke i pokaza dlanom kako igračica balansira nogom na žici. a na kolibici se pireko dana sasušilo lišće. Ukočilo ga je pa zalud pjeva i pije kad bez prestanka drhti i čuje sam sebe. — Jaoooh! — Umri. Razgaraju se zvijezde. Prvi je došao Avdaga Sarač. Sručiše se kao potok u Zarijiinu mehanu. svaki sjedinjuje svoj glas. izmijenjen. a lice mu došlo nepomično. dok su svi spavali. Sumbo zasvira i najednom svi vrisnuše u jedan glas. ali on nikako ne dolazi sebi. A za sto forinti vi bi je i u falake vezali. i skrivenim plačem po kućama. — E. šatro bi je. kasaba je kao mračna igračka. Dođoše gazda Stanoje i Košta Mutapčija i još neki. bolan. Nastade zabuna i šutnja. a ono jedino oko mu došlo okruglo i kruži po svima. pa Mangu-raš. raširila ruke.

Oni ga opkolili i mašu granjem i fenjerima. jer su sinoć oficiri slavili neku svečanost. otišao u žandarsku kasarnu. Ali se guraju drugi. Platna se u mraku bjelasaju i nišu. a ti i prestojnik da držite svijeću. hvata ga za kaput i. — Molim lepo. Neki neće. pa makar . ali posrće i koleba se. trne svijest. i padaju i dočekuju se na čadorsko platno. 205Pijanci su postajali nestrpljiivi. — Kamo je? 'Vamo s njom! — Žicu! Žicu! — Zateži žicu! 204 Na koncu se Stanoje i direktor sporazumješe da oni uđu u cirkus i posjedaju. jer svaki naređuje drugu. Neki sjedaju na klupe. Najbješnji je Ćorkan. Pašto kasapin je zaspao na klupi od tanke ne-oblanjane daske koja se pod njim uvila. samo se s vremena na vrijeme sav strese. E. što ti mene večeras uvrijedi. Sumbo zalud započinje pjesmu. Gazdu Stanoja je napala štucavica. gazda Stanoje. to je golicava vrelina od misli na nešto čudno i neobično kao što je tijelo tuđinske žene na žici. Kraj njega Ćorkan posrče i govori: — Uvrijedio si me. — Sjedajte! — viče Stanoje. Njegova je sjenka nestalna. sijekući ga zelenim hladnim očima. Gazde su zvane kod predstojnika. Gazda Stanoje je najbliži direktoru. Stigoše do cirkusa.. tancuje. Oborio je glavu. Sve je još tu. koja je odmah pored cirkusa. A pred . Prekide ga urlik. Ali umjesto da budi igračicu.. Ostali su zbunjeni svjetlom i još pjanije žmirkaju. Toliki so i hljeb mi pojedosmo zajedno. ispeo se na neku burad i viče gazdi: — Šta prestojnik? Pilim ja tebi i njemu. direktor je još jednom ogledao bravu na kolima i onda. I Ćorkan zaboravio svoju žalost. zadihan i pod-bijajući se svaki čas na kaldrmu.. Oni odmah povadiše borove i granje.— Ode ti Švabica! A Ćorkanu se ražalilo. Jedva uđoše. Miješa se Dimšo Sarajlija kao tumač i zanosi malo. ev' ovdje me boli! Ali se ne čuje ništa od pjesme. svirke i doviki-vanja. U cirkusu Ćorkan teškom mukom zapaljuje dvije lampe. doste i prijatelju. baš ti fala! Ako! 202 I oko mu suzi. Stanoje ga miri i govori mu trijezno i s visine: — Šuti. nego mlataraju rukama i pjevaju. govori trijezno: — Kamo ta djevojka da igra? Platićemo. Prošla je ponoć. apetiti se gase. Jedni tuku u prozore cirkuskih kola. Neki zapinju za konopce ili daske. kao što govore soldati: — Vaša holka nama tancuje. kratka i smiješna. Jedino što može da se izdigne i uzbudi rasijanu i tupu svijest. pa i on korača nesvjesno je držeći i jednako mrmlja: — Tolika ljubav i dosluk. neprestano ga prekidaju. bolan! Popečemo je na žicu još noćas da igra. Pred Konakom bijahu pobijeni mali borići i hrastove grane i povješanii fenjeri. Pokušava da razgrće i tapće piljevinu. Gazda Stanoje predvodi. pa idu kao litija. pa ti da me uvrijediš.. Tijela se hlade i zamaraju. Komendija je vadila kolje i savijala konopce. neki na zemlju. svaki nosi borić pred sobom ili fenjer od hartdje. Neko uzeo pa udara svom snagom u žuti limeni tas na Mušanovoj ber-bernici. ili ma šta što je bolno. drugi traže ulaz u čador. I Ćorkanu je usadio u ruku neku hrastovu granu. Svijeće da držite! Svi psuju prestojnika. Sutradan je pukla bruka. ovaj . Vraćali su se u dućan po pare. Gazda Stanoje ih reda i komanduje. Pomalja se direktor sa svijećom. Ona će da igra. — Otvaraj! — Da se igra! — Stan'te da mu ja kažem! Ali svi viču u jedan glas. pa ti meni da rečeš. — E. Plaćena je grdna globa. — Da igra! — Coček! Sve se izmiješalo. silovito ili sramotno. slabi vid. I sve je poraslo veliko i važno. tancuje. Ispadaju iz mehane kao da ih ko baca. a on da budi djevojku da se obuče. 203Sve se gura i dovikuje. mašu rukama. fala ti. teško diše i sjedi smireno kao da je u crkvi. i upravo je svitalo kad su stigli žandari. Ćorkan baci granu i utrnulom rukom pipa platno. Mejdan je odjekivao kako su zakucavali sanduke. Blijed sat pred zoru. Ogrnuo se nekom kabanicom i podrhtava od studeni i straha. I neki novi se pridružili. povratila mu se smjelost i snaga. Svi trepću očima i zgledaju se. Ćorkan se drži kao domaćin.

kolutajući očajno jedinim okom. sa ogromnim tamno-zelemim krovovima i tankim dimom iznad njih. nisam. Ćorkan prolazi kroz čaršiju igrajući. Isprsi se jače. Oran je i lak. na život oduvijek. Brzo se vraćao u grad. na zelenom ostrvu. Ćorkane! — Piše li ti Švabica? — Budali vazda Bajram! — Pozdravio te Ibrahim Čauš. bio ga je sve dok mu se nije oduzeo glas i dok više nije mogao da vi206 če. Tako mu prođe nekoliko dana. ostaće u sećanju onih koji su ga poznavali. 14 I. tako je duga i široka. i prepliće nogama: — Ti-ridam. amaaan! Stope ću mu ljubiti! Pomagaj. Bolovi su pomalo iščezavali. ali bez želje i sjećanja koje bi ga mučilo. — Nisam. nisam. Ciganina fukare. i koju mjere samo odmjereni uzdasi i gutanje pljuvačke. haj. Tako su ga ostavili. gospodin prestojnik. pjeva i poigrava. Uboji i masnice su narasli u beskraj i ispunili ogromnu noć koja mu ne da oči da otvori. bila je sva od ble-dožutog ili crvenkastog . Sve je nepromjenljivo i istinsko na svom mjestu.. nije se više ni vraćao na pojatu. koja nema kraja ni buđenja. Ćorkana su jedinog zadržali u hapsu. Sunce mu udara u oko i blješti kao da se igra s njime. a desnom se bije po pucetima od koporana kao da kuca u žice. haj. I kad bi htio. i spavajući sve je jecao i cvilio kao što čine mala štenad u snu. zbijena u gomilu. zdravo svanuo. Na svaki udarac je odgovarao sve višom vikom. Još se jednom sjeti: — Eh. bez misli i riječi. i lice mu djetinje maleno i puno suza. Samo kad se okrene na stranu gdje je bijen. noge savija u koljenima a glavu naginje čas lijevo. Ćorkan je uzmahivao glavom na svaki udarac i govorio ubrzano i zagrcavajući se. tiče Švabica. on za jeca ali se ne budi.veče je splasnuo čador cirkusa kao prišt. ali samo načas. sitno. Pod njim je kasaba. Ponavlja se stara igra. A kad je sišao sutradan opet. Čini mu se da je manji od djeteta. Ibrahim Čaušova djeca su se penjala na hapsanski prozor i gledala ga. U sumrak su ga ispustili i odmah se odvukao na pojatu i nastavio da spava. Miluje ga vedar dan. na žalost. da silazi. Pokatkad je i budan po cijele sate. Silazeći niz merdevine. Smijao se još dok je uzimao (»na odradu«) sir i somun u Suljkovu du207ćanu. Poslije je pao u san i spavao dugo. a koštunjavi Ibrahim Čauš ga je tukao volovskom žilom natopljenom u sirce. i u snu je osjećao onaj sladak mir što nastupa poslije muka. slatki! Ubiše me. po hljeb i duvan. nego se uputi izvan varoši. tiridiridiridiridiridam. žena koje 209ŽENA NA KAMENU Hotel »Marina«. Inače je i dallje spavao dan i noć. gdje bi on smio govoriti protiv predstojnika. smiju i dovikuju: — Ooo. Naročito njegova plaža. kao što je uvijek činio. Mejdan je prazan. ti-ridam . na rad. tup. hajhaj! Samo napola čuje da mu dovikuju. — Prošlo te. Svi! Svi! I smijao se glasno od zadovoljstva da je sve to prošlo i da je sam i veseo i slobodan. jede. Same mu noge poigravaju.) A ta plaža. u toku rata izgoreo do temelja. Sve mu u ušima šumi i sve mu <se u očima slijeva i talasa. nasred Mejdana. a iz utrobe mu se širi neka vesela snaga po cijelom tijelu. Kasnije je počeo. čas desno: — Ti-ridarn. Kad se probudio. kao veselje. opkoljena zelenilom. i poče veselo da se vraća. i čađi od sinoć. nego radosno more. Pomisli na čaršiju. kukavca! Nikad višeee! Nemoj. a ne vidi nikog. dina ti! Ali Ibrahim Čauš je tukao odmjereno i strahovito. Raširio je prazne ruke kao da drži nevidljivu šargiju. ti-ridam! 208 Čaršilije se naginju s ćepenaka. a? A on usitnio. Posmatra kako kroz ispale frževe i pukotine probija sunce u dugim prugama i kako u njima jače zatitra prašina kad se on makne na sijenu. Lijevu ruku drži daleko u stranu i poigrava prstima. I sve se to natovarilo na kola i zorom drugog dana krenulo. Nije to čaršija. ciganski: da ga ne bije. Osmog dana on se probudi lakši. svi su oni mene namučili: i Švabica i prestojnik i gazde i Ibrahim Čauš.. Pred njim se otvara poznata čaršija kao na doček. nego su mu umjesto glasa samo mjehurići pjene prskali na ustima. našao je kraj sebe hljeb i lonac ostudenila graha po kom se bila stinula kora. kao suze. ti-ridam. Ibrahim Čauš. malen i povučen. jer nije kriv. dođe mu smiješno kako meće nogu za nogom s jedne prečke na drugu. Bio ga je kako mu je naređeno: »dok ne istjera vas sevdah i kenjčiluk iz njega«. I tu je danas zgarište. Stegli su ga. Penjao se na brijeg pored starih šanaca iz kojih je rasla bunika i nizak divlji jorgovan. ukočen. (On je. sagrađen svega nekoliko godina pre ovog drugog svetskog rata. on ne može da se sjeti muke i svega što je prošlo. i šta se njega. Preklinjao ga je plačljivo. Nešto mu oči zalijeva. Anđrić: Jelena.

kao što prosuta kaplja tečnosti zauzima oblik prema fizičkim zakonima svoga sastava. U tom žarkom. preko dva metra visok. ubrusima. sveden . zabavljeni svaki sam sobom. zauzimajući položaj koji odgovara potrebama njegovog tela. Veliki ubrusi za kupanje u jarkim bojama. Sedi na baštenskom zidu. neupadljivim skokom. 213Izlomljeni pokreti neki. one šire oko sebe. Sad vidi jasno. one ih samo otkrivaju našim očima. tanka i sklopljenih očiju. ali sanja. novine. Marti L. i svi omi zajedno gube se u njoj. protegnuta. ako ne možda tom svojom jako podvučenom težnjom za neupadljivošću. Na glatkim površinama džinovskih stena gosti su se sunčali kao na naročito udešenim kamenim posteljama. kome sve više služi sve veći broj ljudi našeg vremena. Sa njih su skakali u more. koja je ležala malo podalje od ostalih. posut iglicama . a izlazili su iz mora preko betonskog stepeništa ili se peli uz gvozdene lestve. Kupači su. na obali bi zavladao opet mir. Zid je bio od tvrdog kamena. Odlazila je među posljednjima. Ništa ini gotovo ne znamo o ljudima kojii prolaze pored nas ili leže u našoj blizini. i siđe niz stepenice ili skoči sa stene u more. gledali kroz velike tamne naočari na modru pučinu. ali nečujno tiho i tako skladno da je to više kao deo vasionske harmonije. kao da je to sve što imaju da kažu drugima o sebi.kamena. obično nedeljom i praznikom. okrećući tako sa svake strane svoje telo suncu. kao predana žrtva. ona je dolazila uvek u isto doba dana. jasno izgovorene ali nerazumljive reci. operskoj pevačici na letovanju. niko ne pomišlja i ne sluti šta se dešava u stvorenju koje. teglice i flasice sa mastima. za koju nije ni slutila da živi u njenom sećanju. predavala se sunčevoj vatri i polusećanjima i polusno-vima koji su navirali odnekud iz nje. kao bunovan. uvek na istoj. Ipak. i posle kraćeg plivanja vraćala se na svoje mesto. koju samo mladost daje. Šta živi i kruži u ženama i ljudima koji u raznim položajima leže nepomični na kamenim pločama male plaže pod avgustovskim suncem? U svakom od njih je ćela ova vatrena vasiona.na meru ženskog bića i moć naših ljudskih čula. naišli bi u barkama i na motornim čamcima kupači sa velikih plaža. Pored zida prolazio je sporedni put. I ništa se više ne bi moglo kazati o toj ženi. uzdignutoj nad morem i izloženoj suncu bez senke. Takve žene kao da izvlače iz prirode nove boje i stvaraju između njih nove odnose i prelive. koje je tu duboko. sa svim onim što jesu i što hoće. Ne spava. već prema godinama starosti i mogućnostima i prilikama u kojima se kreću. Bez sjaja i svežine. remeteći tišinu i kvareći utvrđeni red. maramama i toaletnim predmetima mogao se naslutiti njen lični ukus i smisao za boje To su te žene koje imaju u najvećoj meri razvijeno. i ćutanja sa nepoznatim značenjem. ležala satima. predana kultu sunca i tela. a ukoliko je bilo smeha i razgovora. Samo ponekad. i otkad je na svetu. govore i žive bojama. između mladih bračnih parova ili prijatelja. svagda sama i bezimena. Oko takvih žena boje prosto pevaju. One. i o ugledu onih kojima sve to pripada. smeštaila se žena srednjih godina. širio se užaren.. dešavalo se to bez vike i bez mnogo pokreta. kao biljke. sedela je tada na visokom zidu koji je okru-žavao njihovu prostranu baštu. iskrcali se i zadržali koji čas na obali. Gosti se uglavnom misu među sobom poznavali. prostirala pod sebe svoj veliki ubrus od sunđerastog tkanja narandžaste boje. čitali na svojim kamenim ležajima. osećanje za boje i sklad boja. svaki sa spokojnim osećanjem da niko ne vodi računa o njemu. neki od njih digne se. debeo. kao po 210 prećutnom dogovoru. bleštavi mir. i rušila se strmo u more. nego neodređenom početku toga doba. opet se vraća. kao urođeno. ali lepo razvijena i negovana. Niko ni za kog ne zna. raznobojne kutije cigareta i šareni nedeljni časopisi raznih jezika. kao što ni on ne mora da vodi ni o kom drugom. svoje boje. u njenoj četrdeset osmoj godini? I ona sama se trudila da zaboravi i ko je i šta je. kao što leže kamene kneginje na sarkofazima. i ne da zaboravu da se ustali. možda bliže krajnjoj granici. Svaki se spuštao na vreo kamen. a nepo-grešno kao priroda sama. leži na tri koraka odstojanja. koje dnače ne bi umele da ih vide. da bi se ubrzo zatim vratio na svoje mesto i zauzeo pređašnji položaj. S vremena na vreme. pravilnim. slično njemu. 212 po njenim kostimima. prolazi brzo. čas na leđima čas sa licem na ubrusu. bio je manji ili veći krug raznobojnih predmeta koje su sa sobom donosili na kupanje. Sve se to prepliće u njoj. Niko nikom nije tu smetao. a usamljen zrikavac iz hotelske bašte ili otrgnut povik s mora krnjili su ga samo na okrajku i samo trenutno. knjige. naročito oko žena. A čim bi oni otišli. Na stenovitoj obali. Na jednoj od tih kamenih ploča. Polubudna. lopte. bez njenog izbora i protiv njene volje. Pravi bedem koji je prolazniku davao tačnu sliku o veličini i bogatstvu bašte koja se krije iza njega. raspoređivala oko sebe svoje šarene sitnice. Ničim nije padala u oči. ili se sklopljenih očiju prepuštali jari i sjaju velikog sunca na beskrajnom modrom nebu. Polagano i mirno. S vremena na vreme bi se dizala. Da. sa rukama sklopljenim na grudima. skakala u more. U stvari. Oko većine kupača. svetlom i modrom 14* 211miru zemlje. Većina je imala svoje stalno mesto i zauzimala ga svakog dana. Tu je na čudnoj tački svog nekadašnjeg života. Pa šta bismo mogli kazati i o ovoj statuarno ispruženoj ženi. neba i mora ležala su tela fakirski nepomičnih kupača kao pod uticajem svemoćne i nepoznate opojne droge. ugrađene u strmu liticu.

Zanesena. On je ispružio glavu napred.. vratila u prvobitni položaj. postala je mirna i sigurna. ako ne i više. izrazu lica i ćelom držanju niti je ona bila devojčica iz gospodske kuće. i zanosu koji. (Šta je to što vide oči koje tako gledaju?) Još malo je podigla nogu. Nepomična kao kip. nov i živ. Matija se još više nagnuo prema njoj. Boreći se sa stidom kao sa hladnom strujom.. dokon. i treptala očima kao zatečena u lakoj krivici. U daljini se videlo more i na njemu dva nevelika ostrva od mrka kamena. i to u takvoj fakirsikoj bedi i golotinji da su morali sakupljati priloge za njegovu sahranu. Sa obe ruke držao je kapu na grudima. Zbog njegove vred-noće i potpune ravnodušnosti prema novcu. kao da velikom. savlađuje i fizičke zakone. u neobri-janotn preplanulom licu njihov pogled je bio sav od neke bogate. da je sama odjednom učinila kraj tome izuzetnom trenutku. niti Matija nadničar i čudak. Naglim i slobodnim pokretom tela zaokrenula se i odjednom prebacila na drugu stranu zida. sinjorina Glas mu se gubio. a drugu je podigla i potpeticom se oduprla o samu ivicu zida. ona je još podigla nogu. svagdašnji Matija. pola nadničar a pola prosjak. Bilo joj je petnaest godina. slučajno. prateći celim telom taj pokret. izgleda. na onoj uzdignutoj nozi. Duvao je lak burin. Po svom položaju. Još kao devojčica. Sve je bilo izmenjeno. kao probuđena. osećajući kako trne od nekog straha i visine. Radio je kao da je vezan za zemlju. i. sporedno i lako. Tek u jednom trenu. Tako je sva puna studenih trnaca i bolno prijatne jeze. Izgledalo je da u tom položaju ne može dugo ostati i da će pasti. kao i onda. Nije odmah sišla na zemlju. Ali zna i danas. vVl'I kad mu je uhvatila pogled. sa malo uzdignutom glavom.) I već je sve bilo opet izmenjeno i vraćeno u svoj prvobitni svagdašnji položaj. Isto je kao u noći kad se na spavanju otkrije. Tarući se jedna o drugu. kao da je vezan za njene pokrete.ostareliih razgranatih pinija. Nekoliko godina docnije (bila je tek udata) saznala je jednog februarskog dana. pa studen stane da je napada i osvaja. nego neprestano odlaže da izvrši pokret koji je u sebi učinila. hvala! Tako se izgubio u zelenilu. I već je sa obe noge stajala na srednjoj preoanici drvenih lestava u vrtu. i letelo nekud kao vetrom nošeno maslačkovo paperje. nešto sporije. govorio vrlo malo. a koji je negde između te dve nevero vatnosti ipak bio i postojao tako živo i sigurno kao svaki drugi javni i priznavani događaj njenog života. bezazleni Matija. . a odmah zatim je. ni zid nije bio zid. svi su ga voleli i tražili. sve do kukova. bezimenim snagama. dobroćudan osobenjak. i kako prodire u telo sa istom onom studenom jezom koja ulazi i na oči što gledaju staklasto modro i naborano more. kraja i konačnog izgleda. priseoajući se s na-poirom s koje strane je došao i otkad tu stoji ispod zida. privukla je sasvim uz grudi. Ostajući nepomičan i jednako zagledan u nju. Taj običaj joj je ostao i docnije kad je mogla slobodno da izlazi i kad joj nije više ni priličilo da tako šiparički čuči na zidu.pre toga i posle toga izgledao posve nevero-vatan. Čina se pribrala i rekla sebi da je to »samo« 215Muni. I da li je sve to upravo tako bilo i koliko je stvarno trajalo o tom ona ni onda nije mogla da sebi da računa. koji je i . bez ikakve veze sa njegovim od rada već iskrivljenim telom i prosjačkim odelom. svom težinom. I sa slašću trpi studen. do vrata skrivena iza zida. Ona je skočila sa le-stvica. koja je sada izgledala neočekivano bliza i neverovatno tvrda. ali ne može da se odvoji od dragog sna. a kamoli danas. smeškao se stalno i čoveku i životinji i biljci koju okopava. kad je nisu napuštali iz bašte. sa obe noge odjednom. 216 Sve je postalo bezimeno. Nepomična devojka je gledala jedan trenutak tog čoveka kao da ga nikad nije videla. A zatim je odmah krenuo dalje. (Zavijorila je svetla suknja. Još jednom je osetila uz naga stegna. htela bi da se pokrije. podigla je malo više nogu. kao da ga je zov-nula. gonjeno nepojmljivim.. Najprije je posrnuo kao da je od njenog naglog pokreta odjednom izgubio oslonac. ali bez uspona i pada. nepomičan u svom neprirodnom položaju. struju hladnog vetra s mora. iznad čarape. Onda bi danima lutao. Matija je škrtim pokretom skinuo izbledelu kapu. tako da je bradom dodirivala koleno. da je u svom sobičku ispod krova umro stari Mati ja. Tada je primetila da mu se oči šire i da su neobično sjajne. Samo je još mrmljao. ugledala je ispod sebe starog Matiju. — I. provrveli bolni mravci uz noge. čiste. uvek na istom mestu i uvek u istom položaju. zašuštale su svilene čarape tiho. Pedesetogodišnjak bez kuće i bez žene. Oči su mu bile velike. Čovek se još jače nagnuo. 217— Hvala. kao pred kapelicom pored puta. posle trideset i toliko godina. i hodom i izgledom opet onaj stari. ali oštro i siktavo kao dva tanka sečiva kad munjevito i ploštimice pređu jedno preko drugog. Okrenuo se još jednom. Jedna noga joj je visila niza zid. imala je običaj da se krišom ispne na visoki zid i da sa njega gleda na more ili posmatra retke prolaznike na putu ispod sebe. tako da je cvoknula zubima i da joj iz suve zemlje. nije ni primećivala da li ko prolazi putem ni da li je gleda.. skupocene vatre. nagonski je brzo spustila uzdignutu nogu. obalom ili putevima između baštenskih ograda. Okrenula je glavu i. naročito za baštenske radove. Sva ostudenela. Osećala je kako hladna 214 struja vazduha ide uz nago stegno. on je radio po imućnijim kućama. ni prohladni vetar ono što je inače. uzbudljivom brzinom plovi na iskričavom talasu. još nekoliko trenutaka posma-trala čoveka na putu. ali se zadržao na nogama. To je bio snažan pogled. sve do utrobe. bez mere. kad je jednog dana opet tako sela na to svoje omiljeno mesto.

oba kratkotrajna i bez pravog značenja i . Dok jednog dana. a urođene uzdržljivosti u svemu. sa kapom u ruci. koji je u njoj voleo mnogo više nego ćerku jedinicu. ne iskrsne opet i ne ispreči se pred nama. Ali ona su se javljala opet. nego jednom od svojih drugova da je »ženina mašina stalno na oprav-ci«. Otac. To je počelo otprilike pre tri ili četiri godine. hvala! Trgnula se gnevno i sa naporom izronila iz neželjenih snoviđenja. uzaludne ali neprekidne borbe bez saveznika. sa vaspitanjem i. Ali kad su joj zahvalili i već krenuli ka izlazu. bez suza i potrebe za osloncem. veća i crnja nego što je bila pre tog kratkog i varljivog zatišja i olakšanja. jednostavnosti duha i odlučnosti u mišljenju i postupcima. Živela je njegovim životom. kao crna planina koja zaklanja svet i neće se nikad pro-meniti ni pomeriti s mesta. to je podmuklo i varljivo. Čovek sa velikom telesnom snagom i potpunom ravnotežom duha. a bolno privlačna slika? Osećajući potrebu da se brani i sa naporom nalazeći snagu za to. sliven sav iz jednog komada i teško pristupan uticajima spolja. bez niskih obzira i sitnih računa. najpoverljivijeg prijatelja. i izgledao kao da takav samo i može biti. u potpunoj protivnosti ne samo sa njenim željama. i u kom je ona imala uveik i u svemu ne samo oca nego i najboljeg. I od tada je živela stalno daleko od njega. jedina i velika. koje je oduvek najveća radost njenog života. iz-nakaženo snom? Zar je prokletstvo starenja toliko moćno da ne shvata samo našu sadašnjost. Njen ose-ćajni svet bio je tada još netaknut. u polumraku. fino 220 građena jedrilica. sinjorina. A sada. a pokretljivo kao laka. ali nasmeja-nih i nezlobivih sudova. bez svih onih znakova slabosti koje tako često opterećuju tela i najlepših žena. u protivnosti je sa njom celorn otkad je i kakva je. ukratko. (Njegov ukus nije nikad bio mnogo fin ni njegov ton naročito delikatan. odjednom je zamolila da pričekaju i otrčala u spavaću sobu. Zatim. opipljiva. I sada. uzgred. na terasi. jednog trena. ogromna. belu i finu muževljevu košulju i predala im je da u njoj sahrane siromaha Matiju. bez izgleda i pravog odmora. na neki način. ona ga nije osećala. meka. 218 Sva još pod težinom sna. bez suviška sokova. ali nije razmišljala mnogo o značenju tih reci. da ne može uopšte biti.) Čula je. strašne i tajne puteve svoje borbe sa godinama. zbog obilja strasti za sve. nekad pre nekad posle. nagore. samo otac. žena se malo podigla i naglo okrenula. neočekivanim povodom.Mladić i devojka koji su došli po taj prilog pričali su da pokojnik nema ni košulje u kojoj bi ga ukopali. samostalnosti i iličnoig dostojanstva. čas opet kao da su se maločas pojavile i otkrile njegovim očima. Potreba da o njemu misli ili čak govori nikad se nije javljala u njoj. stvarna. njenim osećanjima sebe. Otud je donela novu. dosledan. bez traga tupe težine i mckote. Sve ovo što joj se dešava od nekog vremena. opirala se budnim de-lom svesti. bela. a sve to bez nežnih reci i tepanja (bez reci uopšte) i otužnih roditeljskih milovanja. Ali u crvenom mraku iza sklopljenih očnih Jkapaka mogla je da pročita opet isto. da ili zaboravi. da nije nikad ni bila. Čas izgleda kao da su oduvek bile tu. I ona je dala svoj prilog u novcu. Tu se javlja njen otac. bilo je u tom njen prvi i glavni protivnik i mučitelj. da ućutka pitanja. izvitoperena. pre nekoliko godina počela je da primećuje u sebi i na sebi prve promene i znake starenja. evo. — Hvala. Više lebdi kao džinovska senka nego što ide. ne zamračuje samo budućnost. ide avetinjski sporo preko stena i neba i modre površine imora. Otkud sad ovo neočekivano sećanje. sa dvosmislenim smeškom na licu. Otprilike. Živela! Šta sadrži ta reč? Dva braka. ženstveno i osetljivo. sve se menja. Ta muka izgleda ponekad teška. Još u detinjstvu čula je jednom prilikom jedan od onih njegovih »inženjerskih« grubih. jer za velike i teške promene svog života čovek ne bi mogao nikad da kaže tačno kad su počele. A zatim dođu dani i čitave nedelje kad izgleda da »planine« i nema. sa izuzetkom letnjih meseci. porodičnom tradicijom. ljigava. vedar. Rođena i odrasla na moru. ono je bilo i ostalo skladno i snaž-no i mramorno čisto. na nešto njoj potpuno neobično i neprijateljski tuđe. dovoljan sam sebi. nego sa svima njenim shva-tanjima. bezbojna žena sa pasivnom dobrotom ljudi koji su dobri jer drukčiji ne bi mogli biti. on je rekao ne njoj. slobodan. A more. kao što ni ti njegovi šaljivo oštri i preterani sudovi nisu bili uvek doslovno i u celosti tačni. koji je bio raskošan. i da se kod svakog od njih kida između čeličnih i pakleno oštrih zubaca: jeste — nije — jeste? Trudila se 221da ne odgovara ni da ni ne. I okrećući se jednako pozdravlja. nikad majka. smešna. uvek i samo isto: vijugave. a raspolagala je njime i vladala kao ogromnim i beskrajno raznovrsnim bogatstvom. od nekog vremena. Negde. Godinama. ona ga je brzo posle svoje prve udaje napustila. jednostavan do prividne grubosti. bez straha i poroka. Sad je ležala sa licem u dlanovima kao u rasklopljenoj knjizi. sa kojim je bila vezana nedoglednim veza219ma. nego vlada i našim seća-njima-snovima? Otkud i čemu ta slika od pre tridesetak godina. Tako. on je tu svoju ćerku (»inženjersko dete«) i vo-leo upravo zbog njene snage volje. svoje snage. protegnut i ogroman. na strašno i stidno. jer sve bi to bilo duboko ispod onog što su otac i kći ose-ćali jedno za drugo i mislili jedno o drugom. ali je u njima bilo neke prirodno hrabre i vesele svetlosti koja je pomagala da se stvari pre zapaze i bolje vide. a njeno telo.

dok su sokovi starosti ustajali i kad još nisu potpuno usahli. sa krajnjim naporom. A mladost je čista. neočekivana i neverovatna. jer te bore izazivaju kod onog ko ih gleda ista ona osećanja sa kojima ih ta žena nosi. Zatim velika desetogodišnja ljubav sa pravim čovekom. probija. Ali je isto tako dobro znala da ta njena pitanja znače: je li mogućno da stari i ružnja primetno i nezaustavljivo. smeška mu se. Bezbrižna. I suviše su govorili! A ona 222 nije ni mislila na to. čak kao da se ne mogu — proklete bile! — ni oprati kako treba. interes obamre. čoveku koji stari i pođe za rukom da se održi uredan i čist. daju draž i toplinu licima skromnih starica i dostojanstvo čelu mislioca. to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cveta. i uzgred. i beskrajnim. kao mračni i kiseli sokovi. Iz tih jedva vidljivih. čini joj se.dubljeg traga. besmislene optužbe. Išlo je. I raslo je i ustaljivalo se docnije sa svakom godinom. ni sunca ni šarenila ni žamora na morskoj obali? Je li mogućno da je sa ovim prokletim telom. sjajni vrhunac svake njene godine. pun nepoverenja u druge i nepouzdanja u sebe. Ali tada se. bez bleska i velike radosti. da ni sama ne može bez straha da ga gleda. a ka223moli da ga iznosi na sunce. i uvek na najsrećniji način. u kojoj je sve. Ona i u ogledalu sa stra15 I. Ne. (Nigde i nikad više bezbrižnog sjaja nekadašnjeg!) A i kad se uspe da mu vrati. Jer sumnja i briga vide ono što sreća i pouzdanje ne mogu nikad da sagledaju. na silu. Dalje. govorila je često u sebi: — Je li moguće. kao što na bronzanim i mramornim bistama. Govori sama sebi kao da se sa nekim nevidljivim prepire. po provincijskim muzejima. sve do tog leta. Njen glas je i sada pun. ne misleći na gomilu sveta koji je okružuje drukčije negoli na pesak i kamen i nebo i more. pre četiri godine. jer se njeni sokovi obnavljaju. njeno tumačenje uloga zrelije i dublje nego ikad. ispitujući svaki pokret i pitajući se sa strepnjom hoće li bar još ovog leta moći da se pokaže na nekoj maloj plaži.Andrić: Jelena. bez senke u sebi i oko sebe. ali bez bruke. iz godine u godinu. ali te iste bore na licu lepe žene koja počinje da stari izgledaju kao zli pečati i ožiljci poraza. I ljudi su govorili o tom kao o malom čudu. nastojeći da ga zbriše ili bar umekša. brzo. njena dvadesetogodišnja karijera oper-ske pevačice. mučeno suludim mislima kakve nikad ranije mije poznavala. jer u tuđim očima traži da vidi samo jedno: utisak koji ostavlja njena pojava. Sad tek. A šta da misli o svojim očima? Ništa nije teže ni strasnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice. To je bilo njeno najbolje doba. ona ga nije ni očekivala. iznutra se prlja. ostaje uvek malo prašine u borama lica i naborima odela. A to što je u početku izgledalo kao užas u koji je teško verovati i strašan san koji se mora raspršiti. naviru u njoj te misli i strašne. da naga prolazi između ogledala. obzir oslabi. sačekalo je na početku idućeg leta već kao deo stvarnosti i stalna briga. nije moglo biti odgovora na ta njena bezglasna pitanja. Sama sebi nije mogla da veruje. pitanjem ikoje je nekad rešavala kao kakav mladić sportist. To je njen život poslednjih godina. ali on i kroz osmejak. da za nju uskoro neće više biti radosnog leta. ovde na suncu i vazduhu. Izgledalo je i drugima i njoj samoj da prirodni zakoni zaista nemaju vlasti nad tim telom. a ipak uvek vidljivih. da grozničavo proučava svoju kožu. sigurna. zla nagovest koja je otišla sa njom da zimuje. bilo lepo i dostojno. kao zalutao putnik geografsku kartu. kao iz dubokih haluga i planinskih provalija. Bore ulivaju svakom poštovanje. pa čak i neizbežni kraj. Uselila se u nju i tinjala tu kao pritajena bolest. žena koje nema 225liom hvata taj svoj novi pogled. A ako. svemogući bože. skromno. sigurna. Laka senka između nje i njenog leta na moru. Za svih dvadesetak godina toga svog života ona nikad nije propustila da leto ne provede na nekoj plaži. je li moguće? Nije bilo. ni u čemu! Nije čak ni čista! Ne samo što pažnja otupi. kolebljiv i ispitivački oštar. nego čak i samo telo kao da se teško čisti a lako prlja.samog proleća počinjala da se pita i posmatra. Ne život. nego ludilo koje joj zaklanja svet i život. pa je čovek sklon da se zapusti u odelu i držanju. Ni seda vlas nije časna kad liči na sramotu koju sakrivaš a sakriti je ne možeš. jadan. Strepeći od svog pitanja. I sve je tako išlo. Ni u čem. 224 Samo od sebe. bez trzavica i poniženja koja inače često prate tu vrstu uspona. koje se odmetnulo i postalo joj neprijatelj. naopakim objašnjavanjima sa starenjem i starošću. Pogled takve žene koja stari postaje s vremenom sve više nemiran. Samo bez bruke! Nedeljama i mesecima bavila se pitanjem najpodesnijeg kostima za kupanje. tvrd. vidi sebe onakvu kakva je u toku mnogih godina svoje izuzetno duge mladosti morala biti u očima drugih. Ni hora na licu. i pre svega vidljivih bora na licu lepe žene koja počinje da stari — bije hlad i pustoš. U njima ostaje uvek senka starenja. i čini od nje usamljeno stvorenje. koji su joj potrebni za njeno letovanje. sa još lepšim obećanjima za iduću. nešto nakazno. među veseo i svirepo blešlav svet? Ovih poslednjih nekoliko godina ona je tako od . Evo i sada. primajući sve kao najprirodniju stvar na svetu. onda opet on . One se ne mogu kozmetikom sakriti ni masažom zbrisati. jer je znala da ih upućuje u beznadnu prazninu. prvi put javila misao o promenama. mirna. sumnjičav i zao. zaista došlo dotle da ono nije više za plažu ni za pokazivanje. ni u čem. I ona govori u sebi. starost nije dobra ni lepa. ali ne može da se zaustavi. nešto od tog sjaja mladosti. lako. gotovo sramotno. Svaka reč je peče i boli.

»Da. Od nožnih prstiju počinje studen. zaboraviti da ih imaš. I zadrhti 228 od pomisli da bi ono jednog dana moglo postati glasno.) Došavši do svih tih mučnih i nepodnošljivih zaključaka. a ta misao kazuje joj da leži negde među ljudima. ni šta si. okrećući se kao bolesnik s boka na bok. da se skloni od sveta i sa ovog dnevnog videla. kad bi ove žene znale kako to prolazi i kako . sastaje se sa isto takvim studenim talasima koji su krenuli od laktova i sa šije. Ni slabost. ona otvori oči. i širi se lagano. suncu. Pred njenim zabludelim. možda ne svakoj ili ne ovako? Ne ovako!« — I sa nekom gorkom. bar ne ovde na suncu. da je nesreono svako telo koje živi samo za sebe i samo sebe radi. Dobro. ispod koje se osećao večiti kamen. Takva je ta kleta starost da se sve okreće protiv onog protiv koga je i inače sve. a njoj to ne treba. ali nije mogla da zaustavi ono ludo izdvojeno »ne ovako«. ali strašan po snazi. 226 Tako je mislila i u mislima sebi govorila kruta i nepomična žena na steni. kao jecaj koji ne prestaje. jadno štene u sebi«. po samoj prirodi stvari. A to me može i nikad više neće moći. Ostaje samo nestanak. a svaki čas uhvati samu sebe u tom. ogorčene želje za nestankom pali se u njoj. ni dostojanstvo starosti. ili bar bez misli. preći usne. Ali od te silne. zauvek. i njoj samoj tako odvratnog da bi najviše volela baciti prvi flakon koji dohvati i razbiti veliko ogledalo. zajedno s tim pogledom. beskrajno sitna dskra. i da bi ga neko od ljudi mogao čuti. I misao progovori u njoj odmah ponovo: »Ah. Zaklopiti oči. izgubiti se bez želje i mere. Ne kidati ludo život. Predati se sav prostim a velikim stvarima koje se ne menjaju. Tako. ne može da se zadovoljava sopstvenim varkama. Treba čvrsto stisnuti očne kapke i biti bezbrižan. tamo gde se rebra razdvajaju. jer one primećuju i mere promene. prava.daje ćelom licu izgled nečeg lakomislenog i luckastog. Poslednjim naporom se pita: kud je sva njena krv mogla otići iz nje? Još je samo misao živa u njoj. šta ja tu naričem i dozivam! Šta me se tiču ostale žene i sav svet?« Ali igra misli je otpočela u njoj i sad. orno bi samo povećalo stid i užas. malen po obimu. Zbrisati svaku misao i poređenje i ocenu. sav led u njoj pretvoren je u oganj. steni na kojoj si. nastojala da zaustavi tok svojih pogrešnih misli. nepomična.) Ne znati ko si. uplašena. u sebi.« A onda odjednom prekinu sopstvenu misao u polovini. S vremena na vreme. Branila se od tih misli. najposle. (Od njih dolazi zlo. potiskujući studen i pretvarajući je u vatru. pa sve više mrzne i ledi. u samoj sredini teta. kao čudovišna oaza mraka i leda na jari kamenog tla i usijanog vazdu-ha. zajedno sa poslednjim tragom života na njoj i sa svim njenim okeanima i kontinentima. zahvata najtanja unutarnja tkiva i. živa i brza. ali ne traje dugo. a koji samo ona čuje.. — Ne ovako! Jao. u ovo ledeno doba ćele zemlje. 15* 227»Ah. Dešava se. — Ne. kao lelek od kog odzvanja ćelo njeno telo. a koža joj je posuta jezom. sigurna u sebe i bez misli o svom telu. ne deliti ga na mladost i starost. bolna studen. dešava se svakoj ženi na svetu: mlada i lepa ne ostaje valjda nijedna. To je dobro. Sve to izgledalo joj je kao samoobmana i jevtina uteha. Dešava joj se u poslednje vreme da tako uzme ma kakvu beznačajnu reč i da je ponavlja dok ne pređe u tužnu melodiju. Ona nije više razmišljala o starosti. bar ne tako brzo. Do besa je dovodi što ne može da uništi ili bar ućutka »to nemoćno. iznenadnom jasnošću uviđa da ovako stare samo oni koji se svoje starosti stide. Ali za povlačenje je dockan. To je dobro. o trovanim mislima ništa nije nalazilo milosti. jer njoj su se najposle otvorile oči za ono što se zove starost i starenje. leti bezglasno i slepo na onom prohladnom vaz-dušnom talasu. ne treba misliti na to. i pored tople stene ispod sebe i avgustovskog sunca nad sobom. Da iščezne. Samo to. i ona neće da vara samu sebe. jer mu svi svodovi u njoj umnožavaju jeku. ona je izmišljala i preuveličavala. izlazi iz mora zabacujući mokru kosu. da ima još jednom onu snagu da oseti kako. klevetala starost. Svakoj!« I opet menja pravac misli. a pravu meru svoje nesreće uviđa tek kad počne da stari. gotovo nepristojnog. tamnijom modrinom mora. ni mudrost. naravno da se dešava. Sama sebi govori kroz maglu i vrelinu: »Ot229kud ovolika krv u meni? Otkud pritiče i kako je ovako vrela? Sagoreću!« . A od tog drhata telo se ježi. ne ovako! Sa strahom se uhvati kako tiho. Neće ništa i ni do čega joj nije stalo. (A kad god mi tako mislimo da su nam se za nešto »otvorile oči«. ni koliko prostora zauzimaš ni kako izgledaš. koje odmah zabole kao dve rane. »Pa kako da me se ne tiču? Jer to što se dešava meni. potpuno. ide u tako oštrim zaokretima da se jedan zaključak sudara sa drugim. i penje se i širi. Ali ipak. a od nje se raz-gara oganj. Samo jedno bi htela u ovom trenutku: da može da sedi onako kao nekad na zidu koji je zatvarao vrt njene mladosti. Sad je ispunjena ledom. jer stari. Ta misao izaziva u njoj želju da beži. to obično znači da smo ih za stotinu drugih stvari zatvorili. ona je. cvili. Kratak pogled uhvati neku mladu ženu ili devojku kako. oseća ga neprestano u grudima kako se niše poput tvrdog crnog klatna i ponavlja. Ne ovako! Ne ovako! Udarala je čelom o meku tkaninu. neprimetno. ni otkud dolaziš ni kuda ideš. modrim neba nad sestrinskom. Mrzi to svoje cviljenje. dli se sprema da skoči u nj. Najposle..

Oseća kako joj negde u dnu utrobe klija i niče tiho blaženstvo bez imena. šta je to »ovde«. kao hod časovnika koji otkucava vreme svih živih ljudi i lagano je nosi u predele bez patnje. dignuvši visoko ruke. a vršci mu. Prišla je ivici strme stene i. gledala je sa lakim čuđenjem dve nehatno bačene sitne sandale i spustila se (lakoćom morskih stvorenja) ničice na svoj narandžasti veliki otirač. Zna samo još jedno: da će zaspati na kamenu. Sve sama mladost. bacila se bez zaleta. svetlom. . ne zna kraja. dopiru sve do očiju i pritiskuju i golicaju sklopljene očne kapke. Isplivala je. Bujna i živa kosa. gubi se pred blagom ali silnom snagom sna. Oseća se laka a velika i moćna kao svet. izgubiti se u opštem požaru svet ova kao vatra u vatri. Sve postoji. Pela se uz okomite že-lezne lestve. Ceo vidik ispunjava more.. evo. i u isto vreme je i diže i spušta i — nosi nekud sa sobom. imena i vidljivih znakova nekog malog ljudskog postojanja. pognuvši malo glavu. čini joj se. Spava. seća se slabo. brojeva. zaobljen ali još vitak vrat. leđima. široka negovana lica. Zar ću zaista zaspati? — pitala se jednim. Pokreti je umiruju. širokoj haljini svetle boje. Lazar sedi za jednim od njih. delom svesti. Sporo ali lako se digla pokretima besmrtne boginje koja otkopčava sandalu sa jedne noge. Ničeg čega bi se trebalo plašiti. otvara oči. Pa ipak. dugokos. a još. isturenih grudi (ali ni premalo ni suviše). blesnu kad se izdignu i gasnu kad se spuste. Bilo i nestalo. Na otvorenoj verandi velikog restorana beli se dug niz malih zastrtih stolova. Čuju se pljusak talasa i ljudski glasovi koji ništa ne znače i ništa ne mogu. drugi put od leda. Sve to traje. Stupala je prirodno uspravna. Ona je u posve lakoj. kao nepomičan dekor. otpadaju jedna pa druga. mislilo i osećalo leglo je u tu malu logu i tu našlo trenutak mira i utočišta. hvatajući se snažno i lako rukama za prečage iznad sebe. Teško diže glavu. jedanput od ognja.Da. Nadimaju joj se mokre slabine u ritmu još ubrzanog daha. potkićeno nizom oniskih bledozelenih tamariska. A ta magla je i obavija spolja i ispunjava iznutra kao neotpornu dolinu. — Možda i jeste sve dobro. živi i kreće se i hoće nešto. beskonačno dugo. obrnulo ceo njen život u protivno od onoga što je uvek bio i što je jedino mogao biti. blesnu i gase se. i raste. duže od svake rnere i svakog trajanja. mirna i srećna u okrilju dobrog trenutnog zatišja. Sagoreti potpuno. čistim. Nije se prenula iz kratkog sna. Slika oko nje nepro-menjena. Nju vidi dobro. u finom luku. Sagoreti bez ostatka. Da. pogled se miri sa poznatim prcdelom i po njemu razasutim kupačima. I to ovde. pred kojom se boja neba i mora i sunca i laki miris vrelog slanog kamena gube u vasionoj magli. sam. Umesto lude vatre i strašne studeni. oseća životnu toplotu svoje krvi i njeno odmereno udaranje u vratnim žilama. prava kičma. bez težine i zvuka. More je bilo hladnije. penje se kroz ceo trup i širi se pri tom kao list palme. poslednji trag nekog života u kome je. svemoćnim. sama sebi neznana. kao vazdušni okean ne-merljivo sitnu trunku. Kad je izronila. ne ostaje ništa drugo do nestati. strmoglavce. i to je način da se nestane. Ni zbunjenosti ni zlih misli! Sve je stvarno. 230 Od toga je na nju sve više nailazila meka klonulost sna. S naporom nalazi snage za male pokrete u tom svetu koji ni studen ni vatra nisu mogli da umrtve i unište. I sve je isto. bezimena. a sa svakom stepenicom uspona rasla je u njoj snaga mirnog zadovoljstva koje nema potrebe ni da se krije ni da se pokazuje. »Spavati . neopozivim ognjem. Ali ona nije očekivala ništa. Večnost. tvrđe i tamnije nego što se moglo očekivati.« Šta znači »spavati« ? Šta »kamen«? — Pa i to se gubi u okeanu nepostojanja. pažljivo odc-ven. ne pita se o trajanju. bilo svirepih mere-nja. na licu je iznela svetlu masku žitkog sjaja. Zaronila je lice u vlažnu mekotu lakta na savijenoj ruci. ognjen svet u koji se ne može gledati. Tonula je. slabijim. nego lako izronila. svest ne gasne i nestanka nema. Najposle. 233IGRA Napolju toplo i svetio. trajanja i dotrajavanja. vazdušasto lakom a neprobojnom oklopu. Žena mu zaklanja muškarca i on može da ga vidi samo na mahove i samo malo kad se pomeri ulevo ili udesno. Sva je u gipkom. Za stolom prema njegovom dvoje mladih ljudi. Preobražena i očeličena. iznutra. koji se večito menja i uvek je isti. časnim. On je plav. beskrajnim i večitim nebom kome je na sredini cvalo sunce. apsolutno. tanki i oštri. svima na vidiku? Zaista? Ali pitala se sve slabije. u kojoj boje nemaju više imena ni mirisi značenja. stojeoi u savršenoj ravnoteži na drugoj. Oseća kao 231veliku blagodat prostor koji je pred njom i koji je privlači. U dnu te magle nazire se još malo rumenila. I sandale padaju. Muškarac mu je okrenut licem. jednostavno.. u kojoj se gubila sva njena vrela kosa. Ćelo njeno telo sa svim što je ikad bilo. koja sedi bliže. bez pokreta i šuma i svakog životu poznatog osećaja. do dna. promena i odnosa mladosti i starenja. na kamenu. i ko su ti »svi«? Pa to i ne postoji. na crvene pruge. A dva otvora u toj maski bila su ispunjena modrim. Popevši se na stenu sa koje je krenula. iako samo s leđa. kao na-vrele dobre suze. prikopčavajući ispod desnog uha podvezu na gumenoj kapi. Otvara modru kutiju sa kremom i mehaničkim pokretom maže to telo koje je u jednom minutu dva puta umiralo. Nije ni znala šta je to očekivanje. gotovo radosno. ne misli o cilju. sa svetom koji nepromenjen postoji izvan njenih misli i svih pramena u njoj. U tom svetu ima i mora biti negde i nekako mesta za sve. kao da ga je tu ne232 očekivano našla. a žena. Za sve. želelo. sagoreti. spaliti ovo telo koje je tako podlo izneverilo.

A odmah zatim žena je nervozno tražila svoje cipele. Taj par bosih nogu i par crvenih mokasina kretali su se kao četiri figure u pozorištu lutaka. Njene dve bose noge bi kružile. Odmah zatim. u duhu neke fantastične režije. Mišić jedan nije se kretao na njoj. Na njenim devo-jačkim stopalima. U daljem nizu preobražaja.Kad je prošao pogledom naniže. i odmah brišu. kao i sve ostalo. robovski deo tela na kom počiva sva težina. veselo i razvučeno u zadovoljan osmejak!). ono je bilo mirno. Ali to bi. Ona su ulazila. čas obe odjednom. kao da crtaju. gipke. na parketu je ugledao dve njene noge. i treperele jedno vreme kao krila koja. niz drveni naslon stolice. počele da prolaze kroz nove mene i metamorfo236 ze. nalazila ih. pa bi se odmah izvlačila iz nje. bledele. a njeni lepo sadelanii. jer ne nose velik teret tala i jer ga ne nose odavno. Ponovo bi se razdvojile. u svoju obuću. otpočinjali su svoju igru. za trenutak. počinjale da metu parket i dobijale pri tom neki trezven. Pravo i mirno držanje devojke sa dobrim i 'Strogim vaspitanjem. Život celog nepomičnog tela te žene bio je. Sa njegovog mesta izgledalo je kao da toj ženi nije stalo do razgovora ni do ljubavi ni do hoda. cerili se i mrštili. upravo. ne znaju šta je dodir sa zemljom. i odmah počinjala istom nogom da ga slepo i uzbuđeno traži i privlači. da ih nekoliko trenutaka docnije obe veselo sakrije u svoju meku crvenu obuću. ili oba odjednom. Nov nemir je ubrzo ulazio u te noge. snažni i glatki. ni vlas u bujnoj kosi. Izgledalo je kao da i ne govori. nisu mirovale jednog trena. onako bose. ni suviše velike ni suviše male. Žena se neprestano izuvala i obuvala. nije prestajao da. izgleda. onaj najniži. nego izražava njene neiz-rečene . čas razbludno nežne i nevino čiste. čas drugu. Samo su stopala pod stolicom igrala svoju čudnu i nerazumljivu pipirevku. kuckaju i sudaraju nestašno i ljutito. I sa njima je žena tada izvodila čudnu pantomimu kojoj 235je Lazar uzalud nastojao da prozre ili pogodi smisao. sačinjavali su pozornicu na kojoj su te četiri figure izvodile svoju skrovitu i samo sa Lazarovog sedišta vidljivu igru. Zatim su te ljudske noge. Ništa. pa nezgrapne šape. i odjednom izgledala kao da su stara i jadna. posmatra tu igru nogu. sa nečim životinjskim. bez čarapa. Ali noge mlade žene. koju osim njega niko nije mogao da primeti. tanjile se. Parket i na njemu četiri noge stolice. u strelovitim skraćenjima. Samo ni to nije trajalo dugo. nevidljiv. da joj je glavno i jedino važno: igra. nekako izdvojene i same u svom skloništu. ćelo telo mlade žene bilo je i ostalo nepomično. nerazumljive i čudne znakove. pokreće nevidljivim koncima po smislu nekog nepoznatog teksta. da se ponašaju kao dva rđavo vaspitana deteta. u stopalima. (Kad god bi podigao oči i uspeo da sagleda za trenutak njegovo lice. u nogama. Bečili su se jedan na drugog. Lazar je jeo sporo i nepažljivo. osim u skoku. ni suviše slabi ni jaki. One su. te noge su se lako i živo odvajale od da kome inače robuju. neprimećen. kao neophodan prelaz od jedne igre i promene do druge. u plitkoj mokasinskoj obući. nosački. bezazlenoj igri. ni do Lazara. dok žive. brižan. i da po njoj nagađa kako može da izgleda u licu ova mlada žena i kakve je prirode razgovor koji se vodi između nje i njenog druga za stolom. I razgovor njihov bio je tih i diskretan. Oduprevši se snažno prstima o pod. i samo za tren oka. šta će sve moći da postanu i budu te dve male noge u igri koju igraju same sa sobom i samo za sebe. majmunskim u sebi. domaćinski izraz. Pa bi onda napuštala svoj pokušaj. ta stopala su se menjala dalje i u neprestanim pokretima prelazila ceo prirodni razvitak. pa nerazvijeni udovi izumrlih vrsta gmizavaca. nije dopirala nijedna razgovetna reč. I po nečem se -moglo zaključiti (on ne zna kako i ne zna po čemu) da od njih bije onaj neodređeni. kao izdubljeni tabani. bez reda. postavši opet ono što su. Da li ta igra njenih nogu prati smisao njenih reci? Ili odgovara na njegove! Ili nije ni jedno ni drugo. koje neki vest i smeo redite] j. čak pomalo nečista. Ona nije pomerala glavu ni kretala ramenima. nije mahala pri govoru rukama. jer bi odmah stale da se taru. svezi dah koji samo ženino telo može ponekad da ima za željna čoveka. zbrčkana. 237Ta se igra nastavljala i predvideti se nije moglo dokle će trajati ni kuda će otići. koji je osuđen da tu težinu do-veka nosi i koji se ne odvaja od zemlje. samo su živi pokreti tih 234 nogu zadržavali njegovu pažnju. grčih i borali u ljutite grimase. pokušavala da navuče levu na desnu nogu. izrazite kao ruke. Ćelo ženino telo bilo je gotovo nepomično. nalivene krvlju. Pa su postajale žive. prema ritmu neke nečujne muzike. menjale boju. zatim bi se sastavile i grlile. I sve to bez prelaza. pripijale i milovale u nežnoj. Sve je bilo obično i svagdanje. Ona su bila peraja. Ali igra se nije zaustavljala tu. da bi još teže i bolnije na nju pao. Pa bi onda odjednom sve stalo. njena stopala gubila bi svoju lepotu i svežinu. od najnižih vrsta do čoveka. niti su dopuštale njenoj obući da miruje. svaka za sebe. koji im je najbliži. Fini zglobovi. ni volan lake svilene haljine. ili vrlo malo i vrlo tiho. dizala samo jednu navrh palca i balansirala njom neko vreme. koja su sad mirno počivala jedno uz drugo. svezi d neizmučeni. A za sve to vreme. trajalo samo kratko. i obrnuto. čas lekovito i darežljivo dobre. kao vajani. slučajni i neslućeni gledalac. postajale su odjednom kratke i bezoblične. i napresikok. u prigušenoj senci široke suknje i stolice. bezmirisni. Čas bi izvukla jednu nogu iz mokasina. prekrivene sa tri strane svilom široke suknje. pa su opet postajala stopala smelo ispravljenog dvonošca. Koža mlada i zagasita. Ali tada bi drugom nogom ćudljivo poremetila ravnotežu. na svojoj zaklonjenoj i pokrivenoj pozornici kojoj je Lazar jedini. I jedući. tabani bi se izravnali i stajali nepomični. Naglom pramenom. Pre-vijali su se u svim pregibima. jedno pa drugo. daleko odbacila moka-sin sa palca.

Anđrić: Jelena. ovaj. patiti. sve veća i bliža. Ja sam klimao glavom u znak da je uistinu tako. A i šta bi bilo od vas bez mene? Ja stadoh da se zbunjujem. Samo se ispravih malko na jastucima. stalno vraća misao: da će od svih ovih ljudi jednom biti kosturi. vi ne možete da shvatite ljubav i dobrotu. ne govorite ništa. Prošavši pored mladog para nije se okretao ni video kako izgleda ta žena nemirnih nogu. nezadovoljan kao mladi ljudi koji rano kući idu. Iz sive neke svetlosti rasla je mala žena od slonove kosti i primicala se. Tako sam išao svako veče. Posle prvog vriska još je samo jecala. soba zaudara ugljenom. nezavisno od svega što njih dvoje govore. . ne sačekavši kraj te igre. odsad ćemo zajedno živeti. kako vas je svet iskvario. malena a svetla i skladna stvar. Kad sam došao kući. vatra se bila ugasila. nego je uzbuđeno nastavljala. Od sada je sve naše zajedničko. — Bože moj — govorila je žena — koliko smo bili rastavljeni. ali sam bio odveć umoran i sve mi se to učini teško i daleko. Video je da će zadoeniti na brod ako odmah ne krene. te noge igraju zbog sebe i za sebe svoju igru. u postelji. bili ste tvrda srca. i nikad reci. Čitao sam dugo. vi ne možete usrećiti nikog. Bleštala su joj ramena i jagodice. u jesenjoj magli. jednako se smeškajući. Sen240 ke se lepo rasporediše. a srce puno. Računao sam upravo da je danas nastao sedmi mesec otkako živim u tom zagušljivom igra-du. ja sam znao kako istno nemoćni prema ljudskoj gluposti i sebičnosti kad one uzmu na se dirljiv i uzvišen oblik. pogledao na sat i — trgnuo se. A žena je. vi ste bolesni. — Da. — Ne. — Ah.. Sad sam lepo video da tu nema spasa ni pomoći. 16 I.'misli i skrivena osećanja? Nešto što ona ni sama ne sluti i ne zna? Ili. — Ali sad je sve dobro. zmajevi i majmuni što ih prodaju Kinezi. Pomorandže su bez soka. U zabuni i neprilici. Sve je suđeno. ja se moram žrtvovati i ostati kraj vas. — Od čega sam ja^a-a-a?! — Od slonove . koju neće nikad više videti ni s leđa ni u licu. Tada se setih žene u džepu. tada se desi nešto što je sasvim svratilo moju pažnju. Ona je bila rezana vesto. žena koje nema 241— AK. ja gotovo viknuh ono na što sam najmanje mislio.. Izvadih je i postavih pod lampu na astal.. mrak je padao.. sam i nezadovoljan. Izgledalo je kao da se smeši. 239ŽENA OD SLONOVE KOSTI Ovo mi je pričao moj prijatelj: Kupio sam je u Kineza koji je bio bezobrazno ponizan i kliktao kao ptica. jer vi ste tako rđavi. — Ali. ah. pomislio sam da bi trebalo ugasiti svetlost. i usporuje mi hod. Uostalom. koja valjda i nema kraja. Kako ste mogli tako dugo oklevati! — Ali. kao da je do malopre tu bila pa samo na čas otišla i sad se opet vraća. Ali to veče kao da sam bio veseliji.. Ona vrisnu kao ranjena. Čitajući. život i rad i smrt. . Kao da me prođe čamotinja i rđavo raspoloženje. sad. kad sve vređa i ništa nije na svom mestu.. digao <se i zaputio na obalu. kako ste otupeli! Ah. koja je počela da prelazi u očaj. U jednom trenutku odvojio je oči od prizora pod stolicom. Dovršio je brzo ručak i. Ipak se ispravih i odlučih da gonim tu bedu od sebe svim silama. Devojka je zaboravila da nalije vode. večno . žele i misle? 238 Nije nalazio odgovora. kao da sam manje osamljen. tako da sam napola sedeo. kao svi oni bogovi. Ja se još više podigoh. Jedno veče. Uzalud sam zvonio i dozivao poslugu. kao sestra. i hitao sam kući da što pre odem sa ulice. ali ona nije ni gledala u mene. samo kad god bih čuo kako se ponavlja reč »večnost« i . ali ja ću vas negovati kao mati. dok mi knjiga ne oteža i redovi se ne izlomiše i pome-šaše. dok konačno ne sede na krevet kraj mene. A bezbrojan svet talasa i šumi. stvarati. na kraju.. da je sva ličila na besnu scenu i skandal. ne bi li me ta nenadna napast ostavila. Sećam se dobro. U desnom džepu nosio sam ženu od slonove kosti. — Znala sam da mora tako da bude. smeškajući se i bez pozdrava. pa doveka! — Ali! Ali žena je padala sve više u vatru. ali za dugog čekanja ja sam uvek verovala i znala da ćemo se sastati i da ste stvoreni vi za mene a ja za vas. Učinilo mi se da sam čuo kako je knjiga pala. I obuze me takav užas kakav sam dotad poznavao samo u retkim strašnim snovima. Ali igru nije zaboravio. Jer.. 242 Ali upravo zato vas ne mogu ostaviti. na kojoj se. Ali ona je govorila tako brzo i tako mnogo da nisam više ništa razbirao. vi ste od kosti! — Šta-a-a^a sam ja-a-a-a?! I žena se zašili i nakostreši. u krugu svetlosti ispod lampe. od . govorila. Nisam se ni začudio koliko bi trebalo. ja sam s časa na čas pogledao na nju kako stoji.

po očima svoje posluge. čest i odme-ren dah. da ona ne odobrava njemu nego njegovom protivniku. one pokazuju od kakve je vrele. Ništa nema uzbudljivije od usana ovih portugalskih žena! One imaju nešto i od ve-getakiog i od mineralnog sveta. — Pa u moju ste kuću banuli iz bela sveta i ras-pakovali svoja osećanja! Na meni ste naišli dobra dela da činite! Sa mnom da delite tu vašu glupavu večnost i da mi pomažete u poslu koji iovako sam jedva svršavam?! Odmah se gubite! Napolje! 16* 243Ne sećam se više šta sam joj sve kazao u tom strahu i sa paslednjom misli ne bih li je kako uvre-dio i ne bi li tako otišla. Bio sam vas u znoju. evo jedna zemlja u kojoj je samoća vesela! Hitajući tim stazama urezanim u bedeme i sa stalnim izgledam na daleke vrtove i još dalje more. Čekam. da sam je kupio za svoj pošteno zarađen novac. ali i ti kutovi usana gube se u neodređenoj senci. kao poslata odnekud. vlažeći jezikom uvek suve usne. pa na mračnu ulicu. kao more i lava. Svim silama. pribio uz neki stari zid na kraju grada. stajala je mala žena od slonove kosti. Govorio sam kao čovek koji se bori za svoj život. Njega je naročito ljutilo što u ovakvim slučajevima vidi uvek. još u strahu i nedoumici. Kud je odletala? Da li to aveti nevidljivu igru vode? — To samo načas pomislih. on je napustio društvo. Srce mi je bilo pod samim grlom. Svim silama je nastojao da izgleda bezazleno i neusi-ljeno. sa zagasitim poluafri-kanskim licem.»ostati večno«. od nekog. I probudih se. Protrah oči. I. video sam kako se strahovitom brzinom. Nepravilne kao slučajno raspukla voćka. magla oko mene poče da se raz-ređuje i ustupa. i sad strepim od đavoljeg posla te noći. za-vikah iz glasa. preda mnom bi se otvorio siv ponor i ja bih svaki put pretrnuo od užasa i ponovo zanemeo. sve novi putevi i sve širi vidik: dvanaest milja zelene ravnice uokvirene pojasom mora i beskrajem neba. U čistoj haljini od bela platna. Tek na krajevima one su malko modelirane kao usne u žena kavkaske rase. posve stidljivo. belosvetska. Zastade i ona. Pred njim su se otvarale sve nove terase. a kad me pritište. nego da raste. Čekao sam. ja podigoh glavu put neba. a osvetljene plohe se smešile. Nastojao sam da otpužem s postelje. Bajnon se porečkao sa društvom. gle. koje odaju neposrednost. osluškujući kako će da padne i prsne. Sav protrnuo. pored jedne ma246 le kamenite stražarnice koja je bila napuštena i prazna. i zastadoh. Ali žena se sve više širila. Nihala se lagano i gledala ga. bez zvezda i oblika. i tiho. zagušljivog dima. Vazduh mi se činio težak i zagušljiv. Čula se svirka odnekud. Mislio je: najposle. Otvorih prozor. kao nekim čudom. Čak sam pomišljao da je gonim napolje. nasmejana. 245BAJRON U SINTRI Idući u Sitttru. Sve sam se više primicao zidu. Jer. još negde sresti. Da bi izduvao srdžbu. Nada mnom kao i oko mene bili su samo gusti oblaci teškog. ali žena ne pada. ali nisam čuo da pada na kamen i da se lomi žena od slonove kosti. da je od kosti. Jedva nekako dođoh do reci. kao pazušci na lišću bilja. iako nije znao čega. ali sam čuo samo Jcako mi muklo bije srce. sa nekom porukom. Bila je kasna gradska noć. ali u njenom glasu i pokretu bilo je nečeg što je više od običnog pozdrava. sačinjena od same vlažne tame i tišine koja zastrašuje. čuo sam i svoj kratak. Pritisnut i nemoćan. Veruj mi. Videći da nit mogu da se borim ni da bežim. Pogledah na mirnu lampu. Ni ptice nije bilo. koju sam bio zaboravio da ugasim. malim nosom širokih nosnica. širi dim prema meni. izbezumljen od straha i zadihan od trčanja. stara svest: da aveti nema. 244 Jeza me podilazila i ruke su mi još drhtale kad je uzeh. i sa pametnim očima punim zdravlja i veselosti. dok ne izgubi svaki obilik i kao siv mlak dim ne ispuni sobu. pravo u oči. i boli. Iskrsla je tu pred njim neočekivano. Ispod lampe. sve isprekidano. a ona mi sad zasela za vrat. hromom nogom i zaboravljajući da izgleda smešan kad trči. jer mi se odmah povrati jasna. ali dim je konačno ispunio i kuću i sve ulice. on je iznutra . ali nebo je bilo zastrto. Večnost. susreo je iznenada jednu devojčicu neodređenih godina. Rekao sam joj. Kineskinja. izvesno. Trnci me prođoše ponovo. Činilo mu se ne da se penje. poslednjim očajnim snagama. i kad sam se. zatvorih prozor. sedoh pored lampe i sagnuti glavu pod mišlju: da ću je. ali najednom primetih kako žena kraj mene poče da se širi. i ja kao kroz redak dim ugledah krug zelenkaste svetlosti. ukoliko je još raspolagao njima. Nigde živa stvora. pretrčavao je basamake odmahujući onom ikraćoim. tamne i slatke krvi ponutrica ovog sitnog i dozrelog tela. Zaniahnuh i bacih ženu svom snagom na ulicu. Bila je nedelja. ali su mi ruke i noge bile kao uzete. lutka. Stajala je na ivici bedema. i nije se micala. narugao sam joj se da je smešna. Konačno sam vikao što me grlo nosilo. Na njoj su lepo ležale senke. Bežao sam po kući. Nije osećao napor. Činilo mi se da se neću resiti more dok ne čujem kako će zvučno prsnuti u parčad na granitnoj kaldrmi. Ali ona je samo nihala sa-žaljivo glavom. i da je sve što nam se dešava jedna jedina i velika stvarnost. ja počeh da bežim. Mislio je: mora da izgledam strašno smešan i nesiguran. Kosa mi je na glavi kao led. Odzdravio je i zaustavio se. kao čovek nejasnih namera. Nisu mogli da se slože kojim putem treba da se vrate. Ona pozdrava stranca nerazumljivim recima. Digoh se. Čim su prošli kapiju parka.

U tom trenutku. 247Nad dvostrukim ponorom. a sva čulna groznica toga susreta u čist podvig duha bez bolne svesti i granice. iz mrkih žbunova u kojima se gubio put. Izvesne reci u govoru vezao je za nju. I sve je bilo još teže i bolnije nego pre doživljaja u Sintri. ulje i malvasija označavali su njeno biće. svoje ime. on je čuvao i njegovao svoju tajnu. koji je u stvari život svakog čulnika. jer mu je izgledalo da bi značilo umanjiti je i ograničiti. I moj napola otvoren prozor kucnu nekoliko puta o zid. I na odstojanju je osećao. kako je predlagalo društvo i čemu se Bajron ranije toliko protivio. najvećoj živoj svetinji. Lutao je još dugo uskim stazama i obroncima. i svoje roditelje. i od života samog. što žene nikad ne daju. Na kraju su ga te staze i oštra nizbrdica same svele pred dvorac ispred koga je krenuo. samo se nasmeših kao čovek koji zna dobro sve oko sebe i živi mirno u sreći koja je iznad iznenađenja. ne odvraćajući očiju od njegovog pogleda i pazeći na svaki njegov pokret. Mislio je da je nazove imenom voćke ili minerala. neočekivane oaze na kojima nema stanka ni zadržavanja. i kad god ih neko izgovori pred njim. Sad je mogao kazati da zna šta je to istinski trenutak zanosa i zaborava! U paklu. u sećanju. Bajron se oseoao osiroteo. ostavivši začuđenu devojku bez pozdrava. U mu-njevitim vizijama. koje se njuše i posmatraju pre nego što otpočnu čudnu igru u kojoj se glade i vređaju naizmence. nemoćan. I dok je tako kao omađijan kružio oko nje. kao šumski požar na čobanskoj žeravici. To je trajalo otprilike godinu dana. uzbuđena visinskim vazduhom i blizinom žene. zadah njenog mrkog tela i suve kose. A onda je Malo stvorenje počelo da gasne i bledi kao priviđenje i san u zoru. i to potpuno odvojeno. njegova uobrazilja. i miris bela platna njene haljine izbeljene na suncu. kao senka. lečio ga je i čuvao od svih susreta. On je mogao za ručkom od dvadeset osoba da dozove zelenu Sintru i njeno Mailo stvorenje. zajedno sa zahuktalim krvotokom. novom i svetlom mišlju obuhvatao ovo živo i nasmejano ljudsko stvorenje. so. To je bio jedan cigli kratak dah iza sklopljenih usana. Na kamenitim klupama društvo je već čekalo. i njene osvetijene ženice kao od 248 topaza.kao ličnosti.sav bio u plamenu. sva njegova čula radila su pojačanom snagom i brzinom. Ali odmah zatim gasio je svaku želju. Gledajući druge zemlje. a ta ga je misao ispunjavala nekim beskrajnim stidom i snebivanjem i bezgraničnim poštovanjem prema ljudskoj ličnosti. svoju kuću. nisu bile u pravu. On nije bio sam. neobjašnjivo i neopisivo: zeleni breg u Sintri pretvarao se u nebesku svetlost bez kraja. očajan. Govorio je ljudskom licu koje živi u Sintri. stvarima i likovima i mogao da uživa u njoj a da se ne oda nimalo. a što je njegova večita žeđ. dešavalo se čudo. mala i velika. Činilo mu se da i ona nešto govori. U svom potpisu imao je jednu malu jedva primetnu crtu koja je označavala ženu sa brega u Sintri. Video je njenu čistu beonjaču kakva se nalazi samo kod primitivnih. svakako. ali je odustao. Bajron je začuo glasove ispod sebe. Izgledalo je da se čovek umnogostručava i da mu svako čulo živi za sebe i takvim intenzivnim životom da to znači u isto vreme i bogaćenje i smrt njega . kao zalutao i usamljen talas. letela je smrtonosnom brzinom. Limun. Bio je uopšte miran kao jagnje i pun neke fine pažnje ne samo prema ljudima nego i prema predmetima. od žena. Nepoznato zlo koje ga je oteralo iz Engleske i šibalo svetom kao da ga je s planom isteralo ovamo. Navikao >se da je u mislima zove Malo stvorenje — little creature — ali to nije izgovarao kao reci. Sve je to jurilo sada kroz njega. 251JELENA. Gde je najmanje nalazio njenog traga. to je bilo u licima. on kao nevidljiv nesmetano uživa u njenom prisustvu. Bez reći . išlo gađenje. i da postepeno gubi svoju moć. ovim od sivih stena i zelenih padina i drugim od svega što nije dopušteno ni mogućno. Vratili su se u Lisabon istim putem kojim su i došli. Sad nije rekao ni reci. i nekom oslobođenom. posve mladih žena. Ponovo ga je podigla zla matica i poneki niz život. Dodir sa njom. koje su se raspaljivale na ovom malom stvorenju. svoje oči i. Ali. Posle izvesinog vremena napustio je Lisabon. ni 249razgovarao sa avetima. Tak-tak-tak! Ne dižući oka sa posla. koji je samo doticao nepce. Bosonoge lisaboniske ribarke. sakrivao je pod recima. ovakvi trenuci su retki. Čini mu se: sve što je ćelo njegovo biće oduvek tražilo. Tu na nepcu Bajron ga je ljubomorno zaustavljao i čuvao kao slast u sebi. Tako su se gledali i obilazili kao dve zverke. koje su se podgurkivale i smejale. govoreći sa ljudima i šaleći se sa ženama. i što nam život stalno oduzima. njegovo hromo trčanje u bezglasni dugi let. i mnogo više našao je sada na ovom zelenom visu. pa Portugal. Idućih dana živeo je u najmirnijem i najlepšem snu svoga života. ŽENA KOJE NEMA OD SAMOG POČETKA U tišini i nepomičnom vazduhu letnjeg dana javi se odnekud neočekivan i nevidljiv pokret. A u naro250 čito srećnim trenucima. I za sve to vreme on je tapkao u mestu ili sporo obilazio oko devojčeta koje se opet neprestano okretalo prema njemu. recima i pokretima žena. i ponovo su učestali susreti i sudari za kojima je. svoje srce. Trgnuo se kao probuđen i nastavio svoj prekinuti trk uz strmu putanju. pa ipak bio dovoljan da je označi ćelu. Bajron je prvi put imao sve ono što snovi obećavaju. Bajron je mucao neke slogove. to je manje važno. jer mu se sada činilo da krvnički zakoni života protežu svoju moć i u carstvo mašte i da od njih nema ni bežanja ni spasa. ima svoju krv. gledajući ga kako pored mora sam sa sobom razgovara i smatrajući ga luđakom. igrajući se ne-primetno sa dva zrna soli između palca i kažiprsta. istinsko. za sutona na morskoj pučini.

Među koferima. Ćudljivo i nepredvidljivo. ali ceo stav. da može ući. Tako prošle jeseni. uvek čudno i neočekivano. kad je popodnevno sunce žitko i kad ga čovek pije bez kraja i zamora kao da pije samu žeđ. Već drugi dan kako duvaju neki vetrovi. pokriven pletivom sunca i senki od lišća. I potpuno isto kao sa ženom od krvi i mesa. kao dželati koji imaju da se obračunaju sa ovećem. ona se javlja gotovo isključivo u vremenu od kraja aprila pa do početka novembra. kako se samo može očekivati od stvorenja koje je i žena i avet. sa ljupkom šalom. ona se gotovo ne odmiče od mene dok sedim na terasi. grančicama. što ne postoji. i spasti se i izići na neku radosnu čistinu. da je čekam sa radošću. pored mene su prolazili ogromni modri autokari. uspeo sam da nađem u tome izvesnu pravilnost. Ali . usamljenog zvuka koji izgleda neobičan i značajan. Nevidljiva žena počinje da se utkiva u moju senku. i opet ne okrećem glave niti dižem pogleda. Na podu su ležali koferi. u predsoblje. ležala je Jelena. kao neki red. Ne smiruju se ni noću. sa licem okrenutim zemlji. Usiljavajući se da idem mirno. Na podu je ležao moj prtljag već spremljen za put. ako joj se potpuno predaju. Sad je nema.) Ponekad čujem posve nejasan razgovor. U polutami nisam mogao da razaberem pojedinosti. Nastupio je kraj oktobra.i bez glasa. koje u stvari ne znači ništa. kao u hladnu vodu ili strašnu šumu. za mene lično bilo bi i smešno i uvredljivo da svoju najveću stvarnost nazivam tim imenom. I to. Na zapadnom 254 nebu neko mračno crvenilo. Tako ona dolazi uvek. samo jednim pokretom glave dadoh znak da je šala uspela. kako sunce raste. priviđenje počinje da se gubi i bledi. vratih se.kad počne da se skraćuje sunčeva staza i lišće da biva rede. avgustu gotovo svakodnevno. po zakonima ikojima je teško uhvatiti kraj. Samo neopisivo i neizrecivo uživam u tom delieu sekunde. Planula je bela svetlost i trenutno ugasivši crven prozor obasjala predsoblje i sve što je u njemu. bez leka i objašnjenja. mirisom celog jednog pre-dela ili severca koji nagoveštava prvi sneg. ja znam da ona spava u mojoj senci kao u čudesnom logu iz kog ustaje i javlja mi se neredovno i neočekivano. sa glavom na najvećem od njih. Rđavo sam večerao i nemirno spavao. oni sivi dani pred kraj godine kad samci ljudi otkazuju pozive za veče i rone sve dublje u svoju nepodnošljivu samoću. vladao je u njemu već polumrak sa kojim se nemoćno borio jedini prozor. i koja rida nad stvarima spremnim za put. koje je nikad nisu videle. i sa njom dolaze na mahove u moj život sumnja i nemir i tuga. u to nije moglo biti sumnje. odavao je ženu koju su velika žalost i neodoljiv plač oborili na zemlju. Kad sam ušao u predsoblje. nečujna. Uđoh u sobu. (Muzikom slučajnog. što je mnogo više od svega što mogu da daju oči i uši i sva sirota Čula. A u oktobru. Na pragu. (Ja to zovem priviđenjem zbog vas kojima ovo pričam. Dok sam se vraćao kući. pa zatim u grad. Nestaje i umire kao što nestaju aveti i priseni. stoji hladno i nepomično kao svedok da će sva ta krvnička rabota uništavanja. U julu. tako njena javljanja bivaju češća i življa.) Da. Ali ja sam već navikao da je i ne očekujem i da sav utonem u slast koju daje beskrajni trenutak njenog javljanja. priviđenje je u vezi sa suncem i njegovim putem. koje ne sluti na dobro. Čini mi se da je bio poslednji dan toga meseca. još crven od večernjeg neba. a na jasnoj kori drveta ukaže se munjevita veverica koja već menja dlaku. koji su bili ispod njega. . Ali sve je bilo na svome mestu. Preko zime vrlo retko. pod belom svetlošću. A ja satima živim u svesti o njenom prisustvu. što pre pregaziti. zapalih sve sijalice i počeh da raspoređujem poslednje sitnice. a i tada opet u vezi sa suncem i svetlošću. ponovo me ogrnuše trnci. nadajući se da će je tako. puni sveta. nevidljiva i nečujna. Nikad nije postojala. Turisti su u paničnom bekstvu napuštali planine. Sve su redi oni sitni šumovi koje sam navikao da čujem iza sebe u sobi. Zdrava boja koju su stekli na visini i na suncu stoji im na licu kao maska kroz koju gledaju nemirne oči d ispod koje se naslućuje ustrašeno bledilo. Ponekad vidim samo kako pored moga prozora rnine njena senka. i po njima popreko bačena moja planinska pelerina od tamnozelenog sukna. negde iza moje senke. s:a muzikom ili mirisom. ili po neprimetnom pucketanju parke253ta. Došli su decembarski dani. razvejavanja i sapira-nja biti tačno izvršena. bez znaka i oproštaja. Pre svega. A to što se ne pojavljuje. ona je spuznula sa čiviluka i pala po koferima. Osetih kako 255se svlači s mene jeza koja me je bila ogrnula. Osećam je u sobi po jedva čujnom šuštanju listova u knjizi. a već u rano jutro sedeo sam u vozu koji me je vozio u nizinu. Sa brega na kom sam ži-veo sišao sam u pokislu alpsku varošicu da zadržim mesto u sutrašnjem vozu i uredim sve što je potrebno za putovanje. Pretrnuo sam i u istom trenutku nesvesno posegnuo za prekidačem pored vrata. Prate ih neke stroge kiše kao njihovi pomagači. Opažajući i pamteći danima i godinama njeno javljanje u najrazličnijini oblicima. to sam prežalio i preboleo kao bolest koja se boluje samo jednom u životu. Sve je bilo prirodno. Naravno da posle nikad ne uđe niti je ugledaju moje oči. lišćem. Poučen svojim dugim iskustvom. dva mala i jedan veliki. vitka. kao poslom. kao da pita nekoga pred kapijom za moj stan. toliko sam siguran da je to ona i da će 252 sada ući. razumljivo i lako objašnjivo. U maju retka i neredovita. Očevidno. koferi i ogrtač na njima. Ali najčešće stoji. potpuno nestanu šale za koje znaju samo bezbriž-nost mladosti i večiti svet snova.

sa prosutom kosom i licem u dlanovima! Kružio sam oko svoga otkrića nekoliko trenutaka. Ispravio sam jastuke i poravnao čaršav. Kako je malen i zbrkan svet opipljivih stvari prema vrelim. hotelske etikete jarkih boja i. i mučio sam se i dalje. ponovo. kao arenu za noćne borbe. na kojoj je počivao moj levi obraz. svaka na svome mestu: vrata. morao sam uvideti da nisam sposoban da mislim ni na šta drugo. nd žena. Ni traga od neke ženske kose. Ostajala je postelja. prenesoh opet sto na staro mesto. plava. redom. dolazila mi je kao vrela pustinja bez granica. morao sam neprestano da mislim na taj svoj prezir. Nagonski sam se povlačio iz te mučne igre koju nisam tražio i u kojoj nisam gospodar. Upletena čvrsto u bravu. gdje je bio škrti kalorifer. .Jedne noći sedeo sam u svojoj sobi i radio. U zamorenoj svesti činilo mi se da od nezapamćenim vremena ležim ovako i da je misao na vlas plave ženske kose samo jedan od bezbrojnih snova koje snivam. ali ne i sve njihove osobine. U dnu sobe zapalih još jednu. koja je pod sjajem male lampe na noćnom ormariću izgledala kao ratište ili tragični predeo velikih geoloških poremećaja. nedoglednim regionima nesanice! Kako je mutno i ružno ono što otvorene oči mogu da vide! Vrtlog koji je bolna zemna svetlost naglo otvorila preda mnom kružio je sve sporije. posle svega. mrač17* 259nini i vrelim poljima nesanice. Dan je samo bela hartija na kojoj se sve beleži i ispisuje. I kad sam u tom uspeo. nepomičan i obasjan. Usiljavao sam se da ne mislim na malopređašnje otkriće. Sva iskušenja. Čudna i mučna stvar sa plačem nad koferima i kosom u bravi od nikla bila je srećno zaboravljena. drugi put od jave. žena koje nema 257šio i zaspati. ugasio i posljednju lampu. Pogasio sam. u predsoblju alpskog hotela. pamaknuo sam jedan mali sto do u dno sobe. kad sam ugledao vlas kose kako podrhtava. To što je. Nisam smeo da priđem i da je se dotaknem. I to je bilo sve. Andrić: Jelena. To je bila nesvest nepotrebnog i odbačenog tela. Zapalio sam i stolnu lampu i seo na stolicu na kojoj sam sedeo pre spavanja. kao modrice na telu. zajedno sa lampom i hartijama. Zima je odmicala. sumnjiva stanja duha u kojima nas uobrazilja tako lako odvodi na svoje pogrešne i jalove puteve. Velika soba sa mnogo prozora bila je nedovoljno gre-jana. tragove nosačke 256 nestrpljivosti i dana i noći provedenih u furgonima. gledao sam rasejano gornji. a zatim. jer u tom trenutku protrnuh istom onom jezom od pre dva meseca. prevaren i unižen. Skočih. zidnu. U takvom jednom trenutku mora da se prvi put javila čoveku misao o uskrsnuću iz mrtvih. Ah. osvetljeni kofer. ležeći budan. ali to nije bio onaj san ikoji sam toliko žu-đeo pre moga ustajanja. hladila se sve više. koju niko ne dira. to je bila jedna jedina vlas. prelećući s jedne na drugu. konačno i nepovratno. Ta misao mi dade snage da se otrgnem i da upalim elektriku. san je ležao negdje u daljini. Ustadoh. mrtvim snom. Svaka preboljena patnja nestaje tu kao reka ponornica. još ostalo od mene moglo je da leži mirno. Najpasle sve se stvari zaustaviše. bedni ostatak onoga čoveka koji je sinoć oko deset sati ušao u ovu sobu i seo da radi. metalni pokov na njemu. ni plača. Da bi se zagrejao. Zastajkujući u poslu. Mala stolna lampa bacala je nevelik krug svetlosti ikoji je samo deli-mično osvetljavao nišu sa prtljagom. kao ljuštura pojedene školjke. Bilo mi je još hladnije. spavati snom bez snova. lampu. ili sagori bez traga i spomena. Nesigurnim korakom deteta koje zna imena predmeta oko sebe. Dakle. Ništa nije pomagalo. veliko ogledalo. koja kao grob pokriva zaboravom i leci svaku muku. Iza mene ostade niša u polumraku. Priviđenje se javljalo retko. Dalji i nedostižniji od najvećeg blaga i naj smeli jeg svetskog rekorda. Nikad nisam voleo prete-ranu osećajnost ni ta polujasna. jedanput od prisena. Odjednom mi se učini da na niklovanom zatvaraču vidim plavu žensku vlas. da se ne bavim njome i da je ne proveravam više. prođoh kroz tu stvarnost nižeg reda. ni ženske kose. i kako je noć odmicala. U stvari. kad bi leći bilo isto 17 I. divan. sva ispaštanja i sve patnje u životu mogu se meriti snagom i dužinom nesanica koje ih prate. Ali tu se i sve reša-va i briše. na velikim. stvarnih ni avetinj-skih! Tama i uzaludan napor da zaspim zamoriše i zaludeše moju svest do te mere da sam počeo da gubim predstave o dimenzijama sopstvenog tela. i to dva puta. Sa toga mesta video se na levoj bravi savijen i tanak refleks svetlosti i ličio je na vlas plave kose. a ja sam ginuo za jednom jedinom kapi njegovom. svetlosti i prišao postelji. a račun se plaća noću. telefon. Zaspati. I zaspao sam brzo i tvrdo. pisaći sto. Jer dan nije njihovo pravo područje. Da bih joj se osvetio. i tvrda kao otkinuta žica. Odakle mi je pogled padao na jedno udubljenje u kom su bili naslagani moji koferi. bez travke i vode. Zato me je ćela ova igra srdila i mučila. iako manje savršeno. ipak je neko morao ležati na tim koferima. Pogled mi je pao na dve ndklovane brave najvećeg kofera. u kom nema ni kofera. hteo sam da je kaznim prezirom. život ne bi bio ovo što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. U niši je le258 žao prtljag. Osećao sam se satrven i malen. i legao. Moja rođena podlanica. okean sna. kao po naredbi.

bez nade na ostvarenje. poplava sreće počinje ponovo. Pod kakvim vidom ću je još sresti? Kuda će me odvesti ovo priviđenje.Jednog svetlog jutra stajao sam pred ogledalom i češljao se. kad to vreme dođe. vedro i slobodno gledanje njenih očiju koje nastaju nije se još izoštrilo i saželo u određen pogled. da se pojavi Jelena. Šiprag go i rakite prozeble. koja se tako retko pojavljuje. Tako sada mislim. tu je sada Jelena. sa prolećnim vetrićem. — Volim da putujem! — rekao je odjednom. Eto. uzvitlanu masu. Dešava se da je sretnem. i otići svetom da obilazi prozore živih. Široko. neočekivano i tiho. u srećnim trenucima. ali u sebi. letim. Neki dan sam odšetao izvan varoši. lepši. koji ne govore o svojim željama. od Jeleninog i mog prisustva do nestanka i nas i svega sa nama u sreći opšteg postojanja. već na samom polasku na put. prema meni. I pre nego što sam mogao da je dobro sagledam. Ali ja. kad kažem da volim da putujem. Zimsko poslepodne. gledaju svet svojim čistim. koje brzina pretvara u tečnu. koje je prazno kao da nekoga čeka. digne me kao vlaga klicu put svetlosti. na putovanjima je još ponajčešće pored mene. izgubi se u onim brušenim krajevima stakla gdje se lome zlatni i modri refleksi zimskog jutra. zbog toga što ona postoji takva kakva jest i što je meni dano da je gledam i imam pored sebe. kad ja i moja senka postanemo zanavek jedno. sa svakim minutom. jedan mladić. Zar onda nije svejedno gledati u daleku tačku na obzorju ih' u lice ženi koja nastaje preda mnom? Jer radost zbog njenog sve osetnijeg prisustva. koje ima svežinu planinskog mleka i zumbulovog soka. 261Uzbudio me je taj mladićki osmejak i podstakao da i ja kažem nešto o putovanju. u tamnu crtu hrastove šume u dnu vidika ili u majur koji se ocrtava pola na zemlji a pola na nebu. Diže se izdaleka vetar. na prozoru. Gledam u daljinu. da plavi i briše naše likove. Gledam uporno u daljinu i znam da se svi ti predeli i predmeti. kao sve gušći i tamniji talas. tolika je i tako strahovito brzo raste. Kako. i vaskoliki beli svet sa nama. neka snaga. Kad bih samo neosetno pomaknuo oboren pogled ulevo. na sedištu pored prozora (bledozelena čoja. Zaustavio sam se na obali reke i sišao niz kamenito korito do same vode. srećan sam. preliva se preko oštre crte na kraju vidika i daždi negde po svima svetovima. mirnim očima. vozim se. bez nagrizene voćke koju su ispustila negde deca pri kupanju. Zato volim da putujem sam. tako se javljala zimus. Te oči koje se kreću polagano i menjaju izraz . Na drugoj obali. ali živu i trajnu. To je bio negovoreni monolog koji je. Kad ispred velikog vagonskog prozora stanu da teku i struje površine bašta i njiva i da se u kovitlac savijaju oživele mase ograda. A veliko čudo te radosti i jeste u tome što svakog trena mogu da zaustavim tu plimu sreće i da je vratim i ograničim na naša dva tela i na uski prostor kupea u kojem se vozimo. nepristupačnoj i kamenitoj. ali sa osmehom u kojem je bilo nešto od prigušenog kliktanja i radosnog polaska. već sedi i sve stvarnije biva stvorenje čije mi samo prisustvo pričinja neizmernu radost koja raste u neproračunljivoj proporciji. Tako mlade žene iz svog tela. zgusnutu u lik i ispravljenu. Zagledajte u dno duše starijim. »A ko ne voli? Razgovarajte sa ženama i mladićima. za koju ne znam da U dolazi iz mene ili iz svetova oko mene. sav obuzet njenim neočekivanim prisustvom. kao reka ponornica. sa belim čipkama na uzglavlju!). pa ćete videti. ne bih mogao da kažem. I ni na jednoj tački toga beskrajnog luka nema zastajanja ni za trenutak. Tada se dešava. bez pruta i lista. NA PUTOVANJU Neko je počeo da govori o putovanjima. zamrlu. život. u uglu mog oka. na kraju širokog vidika koji se topi. Tako se javila malo-pre. imam za to stvaran i naročit razlog. i nju položiti zajedno sa mnom u grob? Ovog trenutka mislim da će ona tada. razasuta borovi. 263Tako me u zamasima koji obeznanjuju nosi ta vasionska Ijuljaška od jedne savršene sreće do druge. i zato putujem često. Dobro vino koje su pili u malim. bez ribe. kao prašinu. Jelena. jer to ni sam ne mogu nikad da predvidim niti umem docnije sebi da objasnim. izleteti iz nje. ja skrenem pogled sa sedišta pre-koputa. i ja putujem. oštra i nemilosrdna kao oružje. nečujno tekao ispod njihovih glasnih pričanja. uveren sam da bih ugledao Jeleninu ruku i kraj njenog sivog rukava. kreće i ruši u brzacima i slapovima — nepomična i nema. Videh lepo kako se redom povijaju pod njim borovi na protivnoj obali. i naći ćete istu strast. smirenim ljudima. draže od svega i opasnije od svake opasnosti stvarnog života? Hoće li. voz kreće 262 i za nekoliko trenutaka napušta rastrgana i tužna predgrađa. Zimska voda. jer se uvek ili penjemo ili spuštamo. kada. Ali ja to neću nikad učiniti. spazih Jelenu kako prolazi kroz sobu iza mene. jalovica. i u njoj iščezavamo nas dvoje. Možda bi se moglo reći da svak voli putovanje. glasnik sutona. i nosio je. ponekad i po dvojica u isto vreme. plovim. A već nekoliko sekundi posle toga. Da. kao da me je čekala. snese pored mene. Tada mi se učini da između mojih prstiju i pramenova kose. drveća i telegrafskih žica. kao svoj drugi. Stojim oborenih očiju i ne mičem se. koja je tekla mutnozelena i žustra. Tek što sam se sme-stio u kupeu. bez insekta. kao leptir iz čaure. zgušnjavaju u lik moje saputnice. Čim počne da zri leto. ili bar misao o njemu. Minu kao nejasna senka duž celog ogledala. Najposle je. odjednom postade hladno i sivo. predele i daljine oko nas. jer ne bih mogao kazati gde sam. sve 260 većom brzinom. Drugim recima. Govorili su svi. Vetar koji mi se primicao dizao je sa borova. a u isto vneme znam da tu. kao iza rešetaka. umerenim gutljajima oživljavalo je razgovor. i kupe. s krša i s vode tanku senku. koje je uvek kraće i hladnije nego što čovek misli da će biti. ali već živa i stvarna. i pod kojim vidom i prividom. Taj razgovor je prihvatilo ćelo društvo.

pod sivim nebom. kao nebo boju. gledao iznad sebe glečere i na njima sunčev sjaj koji izgleda nepomičan. kao let-nja jara oko voćnih plodova. bleštale tankim odsevima žeže-nog. Sve ima naročito značenje i vrednost. nihalo prazno isedište. ili broda i voza. Svraćam u radnje i kupujem sitnice. treptao neoivičen oreol moćnog ali jedva vidljivog sjaja. zahvaljujem. A ja sam putovao kao brižan samac. Sve je to proticalo i odlazilo nekud u bezobličnim. Dešava se da nam u stranom gradu. Stvara se prazno područje potpune slobode. ne uspevajući 265da zadrže sav sjaj. jedva može da uhvati i primeti. Sav život je odjednom postao čvrst. Ušao sam u jednu veliku. koja je za mene oličavala u sebi snagu i lepotu sveta. To je bilo dovoljno da žena. kao da to mene sa svih strana darivaju nekim dra-gocenim predmetima i uz njih pogledima i osmej-cima koji vrede hiljadu puta više od predmeta. ali uvek na putovanju. liče na deo globa koji. Tako smo. Va-gonski prozor uzalud je hvatao i kosio sve nove predale u sve novoj igri svetlosti i oblaka. U tom trenutku ugledao sam Jelenu. ne odvajajući očiju od nje. punu sveta. A kad nas je sunce. osetan samo po onom što vredi sam po sebi. i ostvarivale se lakoćom sna i brzinom misli. jer te oči su prostirale ispred sebe nepoznate krajine nevinih svetova u -kojima se gubio i moj gledani lik. sav budući tek preda mnom. bogato uređenu pa-pirnicu. Td sati imaju uvek naročitu boju i naročito mesto u našem životu. u kojem su oživeli svi predmeti. nagoveštava nepoznate a slućene deiove kontinenta i okeana. A preda mnom je stalno utvrđen sat i minut moga odlaska. bezimen. izvan tih prazničnih trenutaka. ostane koji sat vremena (između dva voza. uvek čudno i neočekivano. stajao izgubljen u stepi koja se sterala od mojih nogu do neodređene crte nebeskog svoda. tečnim masama. nekim čudom. Sav raniji život iza mene je. pomiriše ili okusi. stojeći na visini od tri hiljade četiri stotine metara. kradem od smrti. prelazeći prostor. Tada sam ugledao njene teške i čudne očne kapke. a koji kao da ne dolazi od sunca. poklone koje ću poneti prijateljima kod kuće. sa istinskom ženom savršenog bića i lika. i jeste. zaobišlo i javilo se na Jeleninoj strani. a idem pun radosti. razgledam izloge. inače retke. u ritmu brzog voza. Samo retko u životu. kida i rasipa u očima putnika. Sunčano popodne iza kiše. opet jednom.neosetao. Sitnice i slučajni susreti imaju u takvim prilikama često izgled značajnih stvari i velikih doživljaja. Bilo je doba godine kad dani počnu primetno da kraćaju. dugo ćutali. muzika jedna koju ulio teško može da razabere a nikako ne ume da zadrži. za jesenjeg dana bez sunca. Prodavačica je napustila svoje mesto i pratila je. jasan. koja je rasla i prelivala se i odnosila sa sobom sve što se moglo pomisliti ili reći. Ništa nije ni kako je bilo ni kako će biti. upoznajemo i osećamo samo izdvojeno i ponaosob. nestane kao priviđenje. naviklo na dotadašnje pojave i vidike. Brzo i zadihano idem iz ulice u ulicu. Išla je put kase da plati. prigušeno osvetljen iznutra. Tako sam. raznobojna roba po tezgama i rafovima i lica kupaca i prodavačica. 266 A biva da se Jelena javi i drugom prilikom i na drugi način. Prema meni se. pazarujem. sve do istovremenog osećanja pojava koje inače. i gubio se na krajevima u pokrenutom i žitkom predelu koji brzina vožnje nosi. Na ovakvim putovanjima sa Jelenom takve. Žena na kasi . Oko njih je. izvinjavam se. u džepu je vozna karta za dalje putovanje. Uzbuđen sam kao da otimam od života. ja sam posma-trao njeno čelo. (Takvi trenuci nemaju imena i ostavljaju samo bled trag docnije. na povratku. i ja sam mogao na neobjašnjiv način da uživam u svemu onom što one vide u isto vreme dok gledaju u mene. Nosim poklone za druge. nastupala je kod mene ista igra i za264 mena pojačanih čula i njihovo neograničeno umno-gostručavanje. odjednom čuo kako se iz njih diže beskrajno tanak šum. ona zaklopi za trenutak oči. i ono što čovek pomisli. na jednoj okuci. i ćelu prostoriju prelile mlečnim sjajem. ili između voza i aviona. I dok sam osluškivao kako tiho i oštro šumi i cvili trava koju vetar povija u tankim sivim talasima. a ne kao ja. Pogled tih očiju nije nikad počivao samo na meni. udruženi. a u isto vreme zbunjivale moja čula i zavodile ih na neslućene staze i u zanosne varke. kao grana sa koje je ptica odletela. ona po zakonu svoga bića i postanka. Razgledam. u sećanjima naše svakidašnjice). ispod kojih su živeli i sopstvenim plamenom sijali svetovi od kojih su trepavke. Tu se dobro živi. što sam bez Jelendnog prisustva u stvari uvek i bio. sve odjednom. pred najvećim i izuzetnim prizorima koje. večeras. Tako sam nekad. a ja u neizrecivoj slasti njenog prisustva. nego onako kako bi moglo biti i kako. tek toliko koliko je trebalo da joj sa pola reci kažem kako sam naizmerno srećniji od svih ljudi na zemlji. zemlja i nebo prostiru pred nama. Samo u jednom trenutku nisam mogao odoleti želji. koji svoj dan i svoju noć. Tako je bilo i sada. Prolazim nepoznatim gradom kao raskošnim tuđim 267voćnjakom. Zaboravio sam se i prekinuo za sekund ćuta-nje. spomenike i zgrade. zagasitog zlata u čudesnim prelivima. obraze i vrat. Stvari su u garderobi. Dok je tako držala sklopljene oči. i ono što pogleda. koji je na dvoja velika vrata neprestano ulazio i izlazio. One su se kretale i svetlele sa ravnodušnom tač-nošću nebeskih mena. video sam odjednom na prevojima tih beskrajnih talasa neki sjaj koji oko. svoj hleb i svoj log dele sa avetima. Napolju je bilo još prilično vidno kad su u radnji planule svetlo-sti. zamene čula bile su neprestano i potpuno mogućne. kao da ću moći sve poneti u sećanju. dok sam.

Sve je bilo stalno tu: bogat majski sumrak. DO DANA DANAŠNJEG Odavno sam primetio da se Jelena javlja sve rede. sa sve manje. Gledao sam levo pa desno. ne-dogledna. A meni valja živeti. koji dugo traje a u kom je sve puno života. više ne pomažu. nisam još bio platio. A ono što bih. i devojka u beloj haljini. mesecima sam je nosio u sebi tako. Naslućivalo se da je u jednom od onih položaja koji su neobični i u kojima se čovek ne zadržava dugo. i varoš u zelenilu. Bila mi je okrenuta leđima. a ipak nejasno i nerazumljivo. Gde se tu izgubila Jelena? U kom pravcu je krenula? Kako da je nađem? — Učinio sam ono što je najgore i najnera-zumnije. Uzeo sam svoje stvari. jedna: da!. iz kola koja jure širokom i slobodnom ulicom. odjednom je ustala i stojeći predala joj novac. Ono od čega bih hteo da pobegnem ide sa mnom. vodi u hotel i prati po gradu. najsrećniji čovek sa najlepšom ženom kakva se mogla samo sagledati u predvečerje dugog dana mog samotničkog leta. Činilo mi se da sam se udvojio i da vidim sam sebe kako dugo sedim nepomičan sa koferom na kolenima. izgledala mi je veličanstvena tako raskriljena u prostoru. Kad sam izgubio svaku nadu. Svet je vrveo širokim trotoarima u oba pravca. ali joj ni tada glasa nisam čuo. kako može da se vidi kroz sumrak i senku olistalog drveća. Sve sam to video u jednom magnovenju. Onda sam se opet vratio pred radnju i pošao desno. I ne samo jesen. Izmučen i umoran. i dočekuje me na stanici. Tek jesen je pokazala kako su plitkog korena i kratkog veka bile moje obmane. pre mene stiže u mesto koje je cilj mog puta. A u isto vreme tu su i moja glad i moja žeđ. dade još nešto od sebe. sredinom su milela kola u neprekinutoj povorci. ali i stvarna žena sa slatkom krvi. punog odricanja. onako u prolazu. nadajući se uvek višem. izgleda. Paketiće od kupovine složio sam u svoj kofer. a kad je htela da vrati ostatak i podigla pogled do Jele-ninog lica. beogradskih ulica. probijao se grubo i zagledao svakoj ženi u lice. zagledan u nju. ogromne do bezumlja. Gledajući Jeleni u lice. setio sam se da 268 pohitam i da joj priđem. Sve me je varalo. Sve je bilo osvetljeno. Ma šta da je bilo. Tek kad su se vrata za njom zatvorila. preda mnom. i koje je ćelo predano usrdnom naporu da nekom ko odlazi. Čini mi se da je živo biće neće preživeti ni videti joj kraja. letnji lik žene koja se nesvesno i nepoštedno predaje nečem u daljini i tami — i odjurio sa njim. a mala prodavačica išla je za njom sve do vrata. smestio se u avetinjsiki osvetijenom kupeu. ja sam se zadovoljavao sa malo. neosvetljen predeo. Jelena se zaputila ka izlazu.primila je rasejano novčanicu. vukući svoje paketiće i unezvereno gledajući oko sebe. bez i najmanje nade da će ih ikad išta moći utažiti i ugasiti. Da to ne bih morao učiniti. Jelena se neće više javiti. Brzo sam istresao novac pred ženu na kasi. a preko svega toga razgranat topal. Još dugo sam krstario tim živim i prometnim delom grada. koji se slučajno desio tu. da od njega zadrži nešto. nejasno sam sagledao Jele-nin lik u belini. kao nikad pre ni posle. istrgnuo sam. koliko noć i daljina dopuštaju. koje pri zatvaranju kažu metalnim glasom. Na mahove bi mi se pričinilo da za ugao zamiče Jelena. i navikama koje odgovaraju mojima. sa očitom na-merom da ih otvori. Ali je u tom pretekao jedan stariji nameštenik. Zastajao sam po-stiđen. Sve sam više gubio poverenje u svoje oko i svoj korak. Sve je bilo maglovito i neodređeno. Živeti sa nadom. vratio sam se na polaznu tačku. Preda mnom je noć bez sna. pitajući se neprestano da li je to zaista mogla biti Jelena. Krenuo sam levo. ugašeno lice bele kuće. ali dugo mi je trebalo da priznam sebi tu činjenicu. stigao sam na stanicu pred sam polazak voza. Nisam ni pomislio da kočim ili da zaustavim. samo jedno je bilo jasno: da se takvim gubitkom čovek ne može pomiriti. dragim imenom. Tu sam stajao još jedno vreme. i sve se može jesti i piti kao vino i voće. Tako sam putovao svetom. Ni putovanja. nazire Jele269nin stas. tkao otmičar. Po njenom stavu i držanju činilo mi se da nekom tamo hoće da dovikne još nešto ili da glasno pozdravi nekog u daljini. ne vidim. koja je hladno prelazila pogledom preko mene kao preko brojke u dugom nizu brojaka. u čekanju. vlaga. istrčao sam napolje. jednom od najlep-ših. Bio sam potpuno zanesen gledajući kako se svak kao čarolijom menja čim pogleda Jeleni u lice. Činilo mi se da pored mene prolazi povorka sa maskama na licima. ja ću zatvoriti! Žena za kasom jednako je stajala i gledala za Jelenom. a druga: ne! Prolazimo kroz vlažnu tamu i pust. Naprotiv. kao čovek koji je nepovratno izgubio ono do čega mu je najviše stalo. Potrčao bih naglo i tamo nalazio — neku nepoznatu ženu. na protivnoj strani ulice. sve nejasnije. sa potajnom i . Bio je dvosmisleni prelazni čas između dana i noći. ceo vidokrug tog sutonskog trenutka: olistala kruna velikog drveta. Sve je tu. sa telom koje se pokorava nekoj meni nepoznatoj potrebi. To nije njen element. Jelene je nestalo iz svih mojih godišnjih doba. Gurajući se i saplićući. pločnik. jarosna. pritišćući gas. a zatim čvrsto i nervozno pnitišćem njegove dve brave. nagnuta prema nevidljivom sabesedniku — priviđenje. Mrak. Na nesreću. Pa i bez nade. Pretrčao bih nepropisno i — uzalud. ubilačka pustinja. raširenih ruku. Ali malo docnije opet bi mi se učinilo da se u gomili. otvorio je širom vrata i rekao glasno i radosno: — Neka. a koga. Vozeći se u sumrak ozelenelom ulicom. Tako sam ćelo jedno leto živeo od jednog jedinog nerazumljivog i munjevitog viđenja. 271Posle. i čekati. ma i najmanje.

grčkom ili francuskom jeziku. i sve novim krznima zatrpavao moj predeo sa Jelenom. trgovac je još nabrajao: »vidra«. istočnjačkoj lepotioi. da bi se morala javiti. znači: u svet bez Jelene. mog zemljaka nije još bilo. Siv. A uz isvako od tih imena dodavao je jednu jedinu reč: »fino!«. bio je zauzet. . ali ja nisam mogao da odvojim oči od tih životinjskih koža. Neko iščekivanje stalno je raslo u meni. a kad je tu. I Jelena je prisutna. Ta me je misao stalno pratila. Nije bila naga. treptavom svetlošču sunca i vode. Jelene nema. nikad. a sada živim od uspomena na ta svoja sećanja. Tako je. Tako sam imao prilike da po-smatram iz blizine kako pokazuje krzna nekoj ugojenoj Gnkinji. ko smo ni kako se stvarno zovemo. odsečno i poslovno. prostirući ga tačno pred noge visokoj krupnoj Grkinji. ali sada ne traje ni toliko. U tom se položaju ne može izdržati dugo. onda je nema kao da se zaista nikad. Ono što je živo i jasno u mojoj svesti. U najgorim časovima noći — a noć je bila uvek zlo vreme moga života — biva ponekad da se javi nešto kao slutnja njenog prisustva. Ne zna se i ne pita se više šta je dole a šta gore. nečujan i gotovo nevidljiv mladić donosio je gomile skupocenih koža iz kojih je bio studen dah sumračne magaze. ona je jedino što nas vezuje i sve što znamo jedno o drugom. istina. Ali sad mi se čini da je to bila obmana. a bolje bi bilo da se ovako ne javlja uopšte. »kanadska kuna«. koju prati oma-len i mnogo stariji muž. Po toj želji i znam da postojimo. krećem se među predmetima. mladim lišćem. »astrahan«. to je naša želja koja je jedna. trgovac je hvatao i moj pogled. onda je prisutna tako kao da je to najprirodnija stvar na svetu i kao da će do18* 275veka i bez prometne ostati tu. Živ sam. Sopstvenik radnje. kao da govori: »Nebesko sunce!«. svetlosti! U Carigradu je trebalo da se nađem sa jednim zemljakom. ali žilav čovak i savršen trgovac.nepriznavanom nadom u sebi. prosto. ali nju ne može ništa više da dozove. Od tog dana više se nije javila. očima kojima sam gledao sve ostale pojave vidljivog sveta. svoju robu i svoju računicu. na jednom putovanju. samo predelom kroz ikoji se kretala: talasima. farme. Budim se u svet svoga sadašnjeg života. »indijsko jagnje«. Kad sam se prenuo. kao nevidljiva ali uvek prisutna senka u punoj sve-tlostii sunčanog podneva. a ta nema imena. Ne postoje četiri strane sveta. velik i izdužen. tvrde. »Vizon«. »hermelin«. To viđenje trajalo je uvek kratko (padanje zvezde preko let274 njeg neba!). ubedljive reci padale su zajedno sa krznima i sve više rasile tonom i značenjem. A uvek mi se čini da sam najbliži tome u toploj atmosferi koju stvara množina ljudi u pokretu. bez mere i videla. Gazda je lično uzimao jedno po jedno krzno. samoobmana obmanutog čove-ka. U jednom trenutku — nisam ni razabrao ime krzna koje je trgovac izgovorio — preda mnom se prosu devi-čanski. »vizon sago«. koja je stajala u stavu ukrotiteljke zve-rova. Živim sa ljudima. Pa ipak -— i to treba priznati! —• sve mislim da bi se mogla javiti još jednom. U tom trenutku ugledao sam je. Skromnim parobrodom. Poslednje moje viđenje sa njom (čudno i nezaboravno) bilo je. »pantera«. ali u svetu poremećenih odnosa i dimenzija. Između nas je uvek bilo tako: kad je nema. a ja znam samo za nju. Kad sam stigao. žena koje nema 273ih je izgovarao u pobožnom zanosu. Ovog puta se budim. nego samo jedna. a ne znamo gde ni na čemu smo. stepe. »otmeno!«. ali samo utoliko što znam da negde pruža ruku kojom hoće nešto da mi doda. »retko!« — Komad za komadom padao je na gomilu. obišao sam nekoliko mediteranskih gradova. i tako je — istinu valja priznati — vazda i bilo. Ne znam koliko sam je posmatrao. iz njega vode dva puta: ili u potpunu nesvest ili u buđenje. kao nikad. u svoj njenoj veličini i lepoti. Pri tom je čeličnim glasom izgovarao ime životinje na turskom. nikad više neće pojaviti. »sil«. u kratkim etapama. Moje divljenje bilo je veliko i vodilo me daleko. i nepoznati predeli iz kojih dolaze. izgubljen i van sebe. »vizom safir«. Tako ostajemo dugo u tom bolnom položaju jednog započetog i jednog neodređenog pokreta. »samurovina«. »moderno!«. Bilo je tako Iepo da se nikako nisam mogao oteti pomisli 272 da se ja to praštam sa svim što se zove lepota i bogatstvo sveta. »Bog Savaot!«. Putovanja gube za mene draž i smisao. obasjan predeo i u njemu. rastresao ga i širio pred našim očima. mrkožut i nagrizen bolešću. Zbogom. želeo da vidim — ne javlja se više ni u snu. I ja živo želim da podignem desnicu i primim sitan. i onda ga vesto bacao na pod. Andrid: Jelena. kao mukla muzika ispod svih glasova života oko mene. ona i ne zna za mene. ali odevena. šta iza a šta ispred. U stvari. kao zaniihanom mrežom. »Bogorodica prečista!« (U tamnom uglu radnje nazirala se zaista mala ikona Bogoirodičina!) Siguran u sebe. Prošlo je možda zauvek vreme kad sam je viđao na svetlosti dana. Ponudili su mi da sedoem i pričekam. Otvarao se svet. Jedno za drugim prostirala su se preda mnom neobična krzna i sa njima šume. Jelenin lile u hodu. nevidljiv predmet koji mi nudi. Moglo bi se reći da sam uvek ži-veo od sećanja na jedno priviđenje. a on 18 I. Urakli smo sastanak u velikoj krznarskoj radnji njegovog prijatelja Jermenina.

kao zanihana ljuljaška. uništava sva ona koje primam. srdačnim porukama koje bi mogle uneti više smisla i svetlosti u naš život. »Ne«. više nego mrtva. sa određenom sadr-žinom. i sasvim sam blizu. Ne verujem u zabunu. Vidim joj izraz lica. To izgleda nevenovatno i potpuno besmisleno. i bez smisla. umoran a miran i vedar. čas primakne čas razdvoji. da M je to uopšte mogućno recima kazati! Da.U holu velikog hotela u R. na povratku. . stotine lica lepih žena koje nisu Jelena. u nepravilnim razmacima li nejednakom snagom. koje se već gubi među hiljadama drugih. naprežem oči i vidim. zaista. nošen masom koja je sporo napuštala stadion. nema pisma za vas. uzbuđen tražim pismo. baci nemiran pogled put stolića na kojem pismonoša ostavlja poštu? Jer. uskomešana gomila nas je opet rastavila. najposle. leto je godišnje doba kad je čovek najviše podložan proizvoljnoj igri živaca i kad se pogrešna misao najlakše useli u nas i neobičnom snagom ustali na jednom određenom predmetu. Za to vreme. sa planine. stupajući u polumračno predsoblje svoga stana. Najpre sa malo kolebanja. svedeni oči i zaspim. Svako od tih lica izgledalo je za trenutak kao da je njeno. a koja mi živi ljudi stvarno pišu. samo je taj još nedostajao! Ali ni on nije mogao izostati i. . ja ne spavam pravim snom i ne snivam kao drugi ljudi. Pismo! Kad čujem u prolazu ili kad negde pročitam tu reč. i kome se ne dešava da. Hoću da je pitam. posma-trajući sa većom pažnjom nepregledno more ljudskih lica nego ono zbog čega su se svi tu sakupili. i . na javi i u snu. najposle se nalazimo gotovo jedno pored drugog. puštam da me nepregledna povorka ljudskih talasa nosi ikud hoće. kao i po izrazu njenog lica. i ikako se ustalila? To ne znam. a moglo je biti samo od njie. očekujem da mi kaže nešto. Jednom mi se desilo da sam je. varala moja čula. Naročito preko leta. Sve je potpuno kao u snu. ako se to može nazvati viđenjem i ako sve nije samo besmislena i mučna igra bez kraja. Klonuo. mutila moju misao i — iščezavala. da ne može doći. To je živ i vreo šapat. Udvostručenom snagom joj se primičem. nije izostao. a ona mi igrom usana kazuje nešto. Gledao sam kako ispred mene promiču. 279Padam od umora. ali se od uzavrele graje ništa ne razahire. 277poručuje pogledom ono što nije stigla da mi kaže. »ne. zaista ugle276 dao. Grozničavo se naprežem da shvatim. Mora da je bilo neko pismo. A bivalo je čitavih nedelja kad me nije napuštala ni danju ni noću. S naporom se probijam kroz taj narod. I ovo moram da kažem. obuzet svojom slutnjom. Kao u snu.) Nije mi jedno leto zamračilo to očekivanje Jeieninog pisma! U planini. jer nije Jelena niti je ikad mogla biti to. Kome se nije dešavalo. I svaku od tdh žena ja sam za trenutak gledao kao nju. Trudim se da ne izgubim Jelenino lice. kao bolest za koju čovek ne zna i ne sluti. čini mi se. Kad se javila u meni ta iluzija. Moje uzbuđenje poraste naročito pri dolasku i odlasku. Najposle. Misao o Jeieninoiin pismu nailazila je povremeno. To je jedna od onih neodređenih ljudskih želja-nada koje mnogog od nas prate godinama i koje se ne ostvaruju nikad. Od bezbrojnih vidova pod kojima se javljala. ali ne mogu da spavam. Borim se s njenim pismom. Sam ne znam da li da o tom govorim. Već pomišljam ikako ću se naći pored nje i kako će mi bar sada reći sve što očekujem i što je odavno trebalo da mi kaže. Ona mi neprestano. I jeste. samo čine život podnošljiivijim. kao da neko sporo a neprekidno mesa karte. naginjem se i zakrećem glavu. Bilo je zatim jedno vreme . Ljudska masa nas. u praznične dane. Igranka od pet do osam. da očekujem samo to. Sve češće sam tražio d posvećivao takva mesta gde se skupljaju zatalasane gomile sveta. čas tone čas se pomalja na treperavoj pučini ljudskih lica. na mahoive kao da uhvatim i pojedinu reč (ne zvuk. mnogi od nas je mnogo puta mislio o nepoznatom ili zaboravljenom prijatelju u daljini i njegovom neočekiva278 nom pismu sa dobrim. Očigledno ima nešto da mi kaže. ja sam video samo toliko da već odavno očekujem njeno pismo. još ga nazirem. ali sve zajedno — ne razumem. A u isto vreme sam u svakom od tih trenutaka znao da neće doći. Čujem kako šušti hartijia. kao i na moru. bilo je jedno vreme kad sam očekivao njeno pismo. Tu provodim sate. Bivalo je da se za nekoliko meseci izgubi ili bar pritaji u meni. unapred im razara smisao i oduzima svaku vrednost. na sportskim stadionima.« I gleda me čudno. kao mrtva. A kad. u svakom trenutku dana i noći. tajanstveno osmehnut. Po njemu. nego smisao!). ali ne može da mi priđe od ljudske gužve koja nas okružuje i deli. Kad sam postavio sebi prvi put to pitanje. (Jer. a onda je odmah tonula i odlazila sa talasom telesa. ali u tom trenutku njen šapat pada i razbija se kao tanak mlaz vode na kamenu. Sve sam bliže Jeleni. Svi moji napori da se oduprem težini mase samo me još više udaljuju od njenog lica. Prolazeći holom čujem da neko izgovara moje ime. Izraz njenog lica biva sve rečitiji. Vraćam se uveče. Trčim do portira. osećam ga pod prstima. nečujno. spazio sam njenu glavu. a zatim je beznadno i nepovratno postajalo tuđe. Ali u ovom slučaju ja sam mislio o tom kao o stvarnom pismu određene ličnosti. i uzaludno. izgleda mi da je zaista i lepo i važno to što hoće da mi saopšti. Pa ipak je bilo tako. I to pismo koje ne stiže. kaže čovek. U trenutku kad smo bliže jedno drugom. a zatim pouzdano. o svečanostima. to je bila zabuna. ja mogu da mislim samo na nju i njeno pismo. čini mi se. desetine.

d bez izlaza i rešenja. PROVINCIJALIZAMA I NEKIH MANJE POZNATIH IZRAZA Sve turske reci navedene su u onom redovno nepravilnom obliku i u onom često izmenjenom značenju u kom se upotrebljavaju u narodnom govoru u Bosni i Hercegovini. jedne večeri. Svi su putevi otvoreni. Samo da ne prestanem da je iščekujem! 283REČNIK TURCIZAMA. osetio sam da se iza mene odjednom stvorila Jelena. Pitanje je bilo upućeno meni. I kovitlac oiko Jelene počinjao je iznova. budan. Nikad. To je bila više misao na žensku ruku.. diglo i dovelo do ovog prozora? I šta mi. misleći jednako na 281iščezlo pismo. ničeg nije bilo i ničeg nema. Pa onda je nailazilo vreme kad bi sve to srećno zaboravljao. Predlaže mi da se negde sretnemo ili me poziva da svratim na dan-dva u malo mesto na moru. »Ne. na tu prokletu ženu čije pismo uzalud očekujem. ali sam u isti mah uviđao da time ništa nije razjašnjeno ni utvrđeno. bez prestanka. kao nejasan šum iz daljine. I moja se misao po stoti put okretala i jurila u suprotnom pravcu. ali ja čitam uporno dalje. I to izgleda kao pismo sa gustim. Onda se pitam da li bi ona uopšte mogla da piše ovim našim ljudskim pismom. a onda mi je položila ruku na rame. I čitanje se prekidalo uvek kad bi došlo do nekog određenog podatka. U meni su se opet smenjiivale kratke sraivane radosti i duga stvarna mučenja. obmana i čekanja. ali trudeći se da ne budem neuotiv i suviše rasejan sabesednik. Na primer. kao da tome trenutku nisu prethodile godine sumnji. bez milosti. ali senka koja ima svoju nemer-Ijivo malu pa ipak stvarnu težinu i isto takvu mekoću i tvrdinu. Ostala je za trenutak-dva nepomična (uporedo sa njom zastao je i moj dah). Opet proleće. Moj odgovor je bio zbunjen. Trebalo je odgovoriti. ja sam često pokušavao da pročitam na javi. pismo! To će biti svečana i svetla izvesnost praznika. kao čudom. Ono što nisam mogao da odgonetnem u snu. Ne bih mogao kazati kako ni po čemu sam to osetio. Sad je proleće. Čini mi se da su mi pregršti pune nekih čudesnih zlatnika.. ni ja ni moj svet iščekivanja. A ja sam stajao zanesen i svečano krut. Ne znam kad je. nepovratno i potpuno. jer kad sam opet mogao nešto da shvatim i znam. opet budan. i mogu da čekam. Bogat sam. Pisma je nestalo. gde mu je i mesto. kao da nisam dotad ni znao ko sam i kako se zovem. Mučenje sa Jeleninim pismom presta-jalo je odjednom. Tačna vest o Je-leninom dolasku ili određen poziv da ja dođem tu i tu. Da. Kao senka je počivala na mom ramenu. Taj trenutak pune izvesnosti. praznih sedišta u kupeima. Ali kad bi sutra osvanulo njeno pismo. Gubilo se negde u predelima maštanja i zaborava. I radost će biti savršena i potpuna. gde ona letuje.. Izgovoriće nevidljiv pismonoša sa stepeništa moje ime. svaki kao sunce. sa gorčinom u ustima. Ali. odletela ta ruka sa mene. Opet proleće! Preda mnom je sto i osamdeset sunčanih dana. A zatim bi se opet.. Tako sam se ne jednom budio usred noći. Ipak. »Pa ona i nema ruku. Odlazio sam ka prozoru kao čovek koji traži svetlosti i vazduha. Ni nje same nema. žena koje nema. Pri čitanju mi. Slutim i hiljade drugih nepoznatih mogućnosti i prilika. kivan na sebe. nje više nije bilo. Meseoima sam tada živeo mirno i vedro. jasnog sigurnog. pravilnim redovima. najposle. sam ne znam kako ni zbog čega. ali ništa nije ni izgubljeno ili isključeno. miran.« I krug je počinjao opet da se vnti. U šetnji. i na ceo svet. poneo bi me naglo. tada i tada. kao senka leptira. ali reci jedne ne mogu da razumem. Veze su dobre i vozom i brodom. sa porukama . i u tami vidim prugastu svetlost koja prodire kroz razmaknuta rebra na roletni moga prozora. potiskivale jedna drugu. sa nemirom u utrobi. a bez stvarnog osnova. Pismo. javila u meni stara misao. radeći svoj posao ćelom svojom voljom i punom snagom. Doći će i taj dan. Misli o njenoj odsutnosti ili njenoim prisustvu sustiizale su se. To se ponavljalo mnogo puta. Dah je slobodan. ne zna šta je pero ni hartija. smeta govor ovih oko mene. Prenuo sam se. Znam da se svuda i svagda može javiti Jelena. Nisam smeo da se oikrenem. ni ljudska misao ni ljudska reč. Neko je pored mene izgovorio jednu reč povišenim glasom. U pismu Jelena mi javlja svaki put nešto radosno. (U stvari. »Nikad neće pisati? Ne postoji? A šta je to što me je probudilo.slova. neće i ne može pisati. sunčevih odblesaka na metalu d u vođi. Otvaram oči. ona i ne sluti da postojim. Nazivi Turci i turski upotrebljeni su često u toku . neće se nikad javiti!« — govorio sam sad u sebi. I ja čitam Jelenino pismo koje nisam nikad primio. odjednom iskrsne preda mnom bela hartija puna crnih slova. ali nečitljivo. A ja bih nastavljao razgovor sa ljudima oko sebe. i nosile ome kao talasi. ili čaik usred razgovora sa ljudima. znamo šta sve postoji a šta ne? Dobro. ustalasanih povorki i obasjanih lica u prolazu. Znam da u svetu ima mnogo napola otvorenih prozora u koje kuca prolećni vetrić. Osećao sam samo 280 bol u podlanici. imena mesta ili datuma. koje će se i meni samom toga trena objaviti. Izgubio sam se tražeći je. Tu se prekida moje čitanje. gnevan i rešen da jednom raščistim to pletivo od obmana u koje me zapliću moje rođene misli. listo što i njeno prisustvo!) I ja ću se odazvati lako i prirodno. može se krenuti brodom iz.« — Tako sam govorio. pnoleće je. i udarao žestoko dlanom o prozorsku dasku. 282 Dok sam tako stajao neodlučan od sreće.

policajac zembilj — torba pletena od slame žurna — svirala igda — vrsta biljke izmećarica — služavka ihram — beli ogrtač muslimanskih hadžija jalija — rečna obala jandžik — kožna torba jeger — vrsta flanela jendek — opkop. alakati — spominjati boga u borbi. dubok i širok jarak 286 ječerma — jelek. a služi za zagrejavanje sobe ili kuvanje kave mandal — prevornica. isposnik def — muzički instrument divanana — prostor ispred soba na gornjem spratu. umivaonik liti ja — verska povorka kod pravoslavaca magaza — dućan sazidan od kamena. često u staklu divit — mastionica dimije — muslimanska ženska odeća. vezirov zamenik kalem — pisaljka od trske kapidžik — vratašca. naravno ne u rasnom i etničkom smislu. nego kao pogrešni ali tada uobičajeni nazivi. oblast. prijatelj vakat — vreme valahi — bogami! valija — guverner pokrajine u Turskoj.pričanja i za bosanski muslimanski svet. tesar i zidar ujedno đeriz — odvodni kanal nu-žnika. verovatno bensilah — kožni pojas bcr — davanje parohu. rov. sreski načelnik. i si. obe-šenjaštvo kujundžija — zlatar legen — lavor. u naturi bostan — zajednički naziv za dinje i lubenice. bodriti Alah selamet! — Bog ti pomogao alvat — prostrana soba u prizemlju asker — vojnik asura — prostirka od rogoza Bajram — veliki muslimanski praznik balega — životinjski izmet balija — pogrdan naziv za muslimane badža — otvor na krovu za dim sa ognjišta bez — platno beli — zaista. ekmeščija — pekar ekmeščinica — pekara esnaf — zanat. zanatlijsko udruženje eškuna — u zdravlje! zaptija — stražar. sporedna mala vrata na ulicu ili susednu baštu kasaba — varošica kaur — čovek druge vere. svakako belćitn — valjda. nose se umesto suknje din — vera dova — molitva doksat — trem dosluk — prijateljstvo do st — prijatelj dunđerin — drvodelja.) brevijar — molitvenik kod katoličkih sveštenika burazer — brat. carski namesnik vilajet — pokrajina. skladište maksum — dete. kao i za baštu zasejanu njima botana — vrsta platna (»amerikan«. nemusliman kenjčiluk — nestašluk. nejako dete mangala — naročit sud u kome se drži žeravica. banje. zavičaj Vlahinja — podrugljiv naziv za hrišćanku 285degenek — batinanje (udariti batine) derviš — muslimanski kaluđer. šipka kojom se zatvaraju vrata ili ćepenci . kratak gornji haljetak kadaif — slatkiš od testa kadiluk — okrug kajim — turski papirni novac kajmakom — upravnik varoši. rodni kraj.

starešina gradske četvrti (mahale) mtila — gospodin. konjušar sepet — velika košara serdžada — mali čilim sikter — marš! gubi se! sinija — niska okrugla trpeza soldat — vojnik somun — okrugao mek hleb somundžija — čovek koji pravi ili prodaje somune softinski — đački soha — drvena motka srca — staklo tabija — kamena utvrda sa topovima. dobro delo sevdah — ljubav. mauzolej tuhaf — čudan. koji zna da se provodi masive — laka obuća od kožo mcdžlis — odbor. ljubavni zanos seiz — sluga.mastika — vrsta rakije mahala — gradska četvrt. pod kojom se na ognjištu peče hleb ili pita sevap — milosrđe. sudija mtirlat — izdajica mutav — nem mutvak — kuhinja nm/crelija — upravnik zadu-žbinskog imanja (vakufa) nanule — drvena obuća nargila — pribor za pušenje posebne vrste duvana tu'ohlanjan — nerendisano drvo nizani —■ redovna turska vojska nurija — parohija oka — stara mera za težinu (1. kod katolika prange — lanci. okovi na nogama porta — crkveno dvorište rabin — svešteno lice kod Jevreja Ramazan — mesec posta kod muslimana ripida — kod pravoslavaca crkvena utvara koja se nosi na litijama rospija — rđava žena saroš — pijanica sahan — tanjir ili zdela od bakra sac — poklopac od železa ili zemlje. neobičan ćasa — posuda. i na kome se sedi kad je dućan otvoren .) orvali — besneti parmak — daska od ograde pendžer — prozor pervaz — ograda. sofa miralaj — pukovnik misa — bogosluženje kod rimokatolika Misir — Egipat muklar — opštinski kmet. okvir. poklon prakaratur — lice koje pomaže svešteniku u crkvi. bastijon tepsija — plitka bakrena posuda za pečenje pite 287terkija — stvari koje se kaiševima privežu na stražnjoj strani sedla teferič — izlet. sud ćepenak — drveni kapak kojim se zatvara dućan.283 kg. sveska tumbećija — vrsta duvana koji se puši na nargilu turbe — nadgrobna kapelica. savet mindcr — slamnjača ili vunom napunjeno šiljte. zaklon peškeš — dar. ulica madžarija — zlatan turski novac meraklija — čovek koji voli uživanja. zabava u prirodi tefter — poslovna knjiga. stavlja se na minderliik minderluk — sedište. optok. rub perde — pregrada. momak.

. prostitutka sargija — vrsta tambure šerbe . derati se. hrapav šućur . vrsta dimija čkalj — korov čoček — vrsta turskih igračica. Mara milosnica Ljubav u kasabi Ćorkan i Švabica Žena na kamenu Igra. plesačica džamija — muslimanska bogomolja džamdžija — staklar dželebdžija — trgovac volovima džemadan ■—• vrsta muškog prsnika od čohe džehenem-taš-lapis — srebrni nitrat džizlija — bludnica.hvala. fijaker hodia — muslimanski sve-štenik čakmak — kresivo čauš — turski muzikant. pomoćnik čehaje.. propalica 288 halakati — vikati.voda zaslađena še— cerom i voćnim sokovima šešana — vrsta puške šiljte dušcčić na kom se — sedi škorav — grub. o" i > O ow .. prostak fučija — drveni sud za vodu hairlija — srećan čovek. pokloniti hamal — nosač haramija — razbojnik hezela — propalice. nitkovi hintov — kočije... srećković hairsuz — nesrećnik. Žena od slonove kosti Bajron u Sintri Jelena. bez drške frajkor — austrijska vojna formacija frž — čvor u drvetu fukara — siromah. wrw2 8. žena koje nema Od samog početka Na putovanju Do dana današnjeg Rečnik . zahvala — SADRŽAJ Ani kina vremena . učesnik u svatovima čivtijani — ženske gaće.ćirpo — golać ćulah — mala kapa od sukna ulema — muslimansko učeno sveštenstvo falake ■— drvena sprava kojom se stežu noge onome koga šibaju po tabanima fildžan — šoljica za crnu ka-fu.. galamiti halaliti — oprostiti..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->