Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 18. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5555

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

VLAST Te{ke rije~i politi~ara

Ekskluzivno Eks

Mili}: Tu`iteljica navodno instruirala svjedoke

Kobne nesre}e u razli~itim dijelovima zemlje
Krediti: „Nasljedstvo“ s problemima

7. strana

Boks: Svjetski prvak Adnan ]ati} za „Avaz“
69. str.

^etvero mrtvih na cestama

Ekskluzivno: Evrovizijski {ou

(Foto: S. Saletovi})

19. i 20. strana

Ko }e biti mu{karac s najvi{e stila u BiH

AKCIJA NA[EG MAGAZINA „LIFESTYLE“

29. strana

TV Extra

2. str.

ocijaldemokratska partija (SDP) BiH osudila je ju~er stav HDZ-a BiH koji je iznio Ivo Miro Jovi} da }e, ako bude sazvana sjednica Do-

S

SDP tvrdi da HDZ `eli blokirati `ivot u FBiH, a ^ovi} odgovara: Ako bi nakane SDP-a bile ostvarene, onda bi to bila direktna prijetnja za BiH
ma naroda Parlamenta FBiH, biti primijenjene najradikalnije mjere politi~kog protesta, uklju~uju}i i progla{enje tre}eg entiteta. Istovremeno je Lagumd`ija poru~io da }e stranke potpisnice platforme 3. marta krenuti u formiranje vlasti, {to je Dragan ^ovi} ocijenio kao scenarij SDP-a da ovlada ve}im entitetom. 4. strana

Snimci optu`uju tu`iteljicu Mili}?
Saznajemo: Relacija Italija - BiH

Prijava za zloupotrebu polo`aja

3. str.

2

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

aktuelno

S protesta: Vojnici o~ekuju odgovor

Udovoljeno zahtjevima vojnika, nema blokade?
Ministarstvo dostavilo kona~an spisak, na njemu 1.630 vojnika za penzionisanje
Protesti oko 1.000 otpu{tenih vojnika koji su prije dva dana odr`ani ispred zgrade Parlamenta BiH i pritisci koje su posljednjih dana vr{ili na dr`avne organe vlasti kona~no su se isplatili! Kako saznajemo, u Ministarstvu finansija BiH ju~er poslije podne odr`an je sastanak s predstavnicima Ministarstva odbrane BiH na kojem je sa~injen amandman na prijedlog bud`eta za 2011. Prema tom amandmanu, iz dr`avnog bud`eta entitetskim zavodima PIO bit }e refundirano oko deset miliona KM na godi{njem nivou za penzionisanje vojnika koji su pro{le godine otpu{teni iz slu`be u Oru`anim snagama BiH. Ovo je sino} za „Dnevni avaz“ rekao zamjenik ministra finansija BiH Fuad Kasumovi}, uz konstataciju da vojnici ne}e imati potrebu blokirati grad. Osim toga, kazao nam je on, Ministarstvo odbrane BiH dostavilo je ju~er kona~an spisak Ministarstvu finansija BiH vojnika koji }e ostvariti pravo na penzije. Na njemu se, kako nam je pojasnio Kasumovi}, nalaze imena 1.630 otpu{tenih pripadnika OSBiH. - Sada taj amandman treba razmatrati Vije}e ministara BiH, a ukoliko ga ono ne usvoji, to mo`e u~initi Predsjedni{tvo ili Parlament BiH - rekao je Kasumovi}. Otpu{teni vojnik Senad Hubjer sino} nam je rekao da }e vojnici odustati od blokade Svjetskog vojnog prvenstva u skijanju, koje }e od 21. do 26. februara biti odr`ano u Sarajevu samo ako se danas uvjere, odnosno, ako svojim o~ima vide amandman o njihovom uvr{tavanju u bud`et za 2011. S. R. godinu.

Amandman na bud`et za 2011.

Firma iz Travnika {vercuje tone kafe iz Italije u BiH!
Prilikom svakog „uvoza kafe“ na rezervnoj deklaraciji prijavljivana potpuno druga roba, cigle, autodijelovi, repromaterijal, za neke poznate i ugledne firme
Tu`ila{tvo BiH otvorilo je istragu o krijum~arenju ogromnih koli~ina kafe iz Italije u Bosnu i Hercegovinu, a zna~aj i kompleksnost ovog slu~aja potvr|uje i informacija da su u istragu, prema na{im informacijama, uklju~eni i italijanski istra`itelji.

„Avaz“ saznaje Tu`ila{tvo BiH otvorilo istragu

Tu`ioci na seminarima

Ugledne firme
Kako saznaje „Avaz“, 2009. godine preduze}e „Euro Comerc“ iz Travnika prokrijum~arilo je u sedam navrata oko 140 tona pr`ene kafe u BiH rutom preko Hrvatske, posredstvom prijevozni~ke firme „Auto Odak“ ^itluk, vlasnika Marija i Ivana Odaka. Prema grubim procjenama, dr`ava je na ovaj na~in o{te}ena za vi{e stotina hiljada KM, a krijum~arenje je ra|eno tako da je prilikom svakog „uvoza kafe“ na rezervnoj deklaraciji prijavljivana potpuno druga roba (cigle, autodijelovi, repromaterijal i dr.) za neke po-

Tokom ju~era{njeg dana poku{ali smo kontaktirati nekoliko osoba u Tu`ila{tvu BiH, ali zbog slu`benog odsustva glavnog tu`ioca i portparola (u Bijeljini) i dvodnevnog seminara za tu`ioce i sudije u Sarajevu, nismo uspjeli dobiti potvrdu u kojoj je fazi istraga i koliko je ljudi i firmi umije{ano u me|unarodni {verc kafe.

[verc kafe jedan od najunosnijih poslova za kriminalce

znate i ugledne firme. Tako }e tek daljnja istraga utvrditi jesu li i firme „Miles“,

„Gumex“ i „Holli“ iz ^itluka, ili Autoku}a „Bo{njak“ i „Servis Jeli}“ iz [irokog Brije-

Spec
Na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpukovnik Miladin Miloj~i} sastao se s komandantom Savezni~ke komande zdru`enih snaga iz Napulja, admiralom Semjuelom Loklerom (Samuel Locklear). Lokler je naglasio da pomo} i podr{ka OSBiH ne}e izostati ni u narednom periodu, prenijela je Fena.

Od 2009. drasti~no „smanjen“ uvoz

Predsjednik RS Milorad Dodik najavio je da }e u narednim danima boraviti u posjeti Hrvatskoj, s kojom RS, kazao je, `eli nastaviti dobru saradnju. Dodik je nakon sastanka s predsta- Dodik: Datum vnicima Vlade RS re- neutvr|en

Milorad Dodik uskoro u posjeti Hrvatskoj

Najava predsjednika RS

ga, na bilo koji na~in umije{ane u me|unarodno krijum~arenje kafe ili su osumnji~enima, koji su za ove firme navodno „uvozili“ drugu robu ({to su navodili u deklaracijama), poslu`ile kao paravan. - [verc je ra|en po uhodanom principu. Jedna carinska prijava bude za kafu, a druga za neku drugu robu i firmu. Me|utim, kafu nisu prijavljivali u carinskom sistemu BiH, ve} samo drugu robu. Sve je ra|eno na grani~nom prijelazu Kamensko - potvrdio je za „Avaz“ izvor blizak istrazi.

Akcize „krivac“
Kako saznajemo, ove otkrivene koli~ine su kap u moru svega {to se posljednjih godina de{ava, pogotovo otkako su akcize na uvoz kafe pove}ane s jedne na 1,5 KM. Osim registriranih slu~ajeva, pretpostavke su da je mnogo vi{e onih neregistriranih, a veliku glavobolju policiji i carinicima zadaju mnogi ilegalni prijelazi u BiH, od ~ega samo s Crnom Gorom na{a dr`ava dijeli 29 sporednih i „nepokrivenih“. A. [I[I]

kao na pres-konferenciji da }e kabinet Aleksandra D`ombi}a pripremiti detalje u vezi sa svim otvorenim pitanjima, ali nije `elio precizirati kada i s kim }e se sastati tokom posjete Zagrebu, javila je Fena.

Grafikon uvoza kafe u BiH od 2006. do 2010.

Prema zvani~nim informacijama do kojih je do{ao „Avaz“, uvoz kafe u BiH od 2006. do danas smanjen je za ~ak pet miliona i 827.000 kilograma, a drasti~no u poslje-

dnje dvije godine, {to prikazuje i grafikon koji objavljujemo. Budu}i da je sredinom 2009. pove}ana akciza na uvoz s jedne na 1,5 KM, a da je od tog perioda do da-

nas znatno opao uvoz, za stru~njake iz ove oblasti to je potpuno pouzdan pokazatelj da u posljednje dvije godine cvjeta {verc ove visokotarifne robe.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
- Nakon {to su slovenskim kompanijama ispla}eni vi{emilionski iznosi za poslove koji nisu ni zavr{eni, na{a vlast sjetila se da posao dodijeli doma}im firmama. Naravno, razlog je {to se niko drugi ne bi ni usudio raditi. Siguran sam da ni petina sume koja je pla}ana Slovencima ne}e biti data doma}im kompanijama, jer su na{i politi~ari nau~ili da narod mo`e trpjeti i raditi za minimalac. @alosno! (elvedin daut)

Ostatak zaobilaznice radit }e doma}e firme

Odluka Suda BiH
Sudija Suda BiH Senadin Begta{agi} donio je odluku kojom je Fadilu Jaganjcu, biv{em {efu Terenskog ureda Grani~ne policije BiH, zatvorska kazna zamijenjena bla`om, nov~anom kaznom, saznaje „Dnevni avaz“.

Umjesto zatvora, Jaganjac pla}a 15.000 KM
Jaganjac je zbog zloupotrebe polo`aja i ovlasti osu|en na pet mjeseci zatvora, a nakon pravosna`nosti presude, njegov advokat Ragib Had`i}, koriste}i zakonske mogu}nosti, zatra`io je zamjenu zatvorske nov~anom kaznom.

Odlukom sudije Begta{agi}a, svaki od 150 dana zatvora zamijenjen je nov~anim iznosom od po 100 KM, pa Jaganjac mora do sredine marta platiti 15.000 KM ili }e biti upu}en u neki od bh. zatvora na izdr`avanje kazne. A. D`.

Jaganjac: Rok do marta

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)

EKSKLUZIVNO Izvje{taj i prijava proslije|eni Tu`ila{tvu FBiH

Videosnimci te{ko optu`uju tu`iteljicu Dijanu Mili}?
MUP-u TK obratilo se nekoliko gra|ana koje je, navodno, tu`iteljica Mili} instruirala da svjedo~e protivno zakonu
Sude}i prema informacijama koje dolaze iz krugova bliskih tuzlanskom pravosu|u, ovih dana pod istragom bi se mogli na}i i pojedini tu`ioci Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. Kako saznajemo, prema Federalnom tu`ila{tvu ve} je oti{la prijava protiv kantonalne tu`iteljice Dijane Mili} zbog navodne zloupotrebe polo`aja prilikom istraga u pojedinim predmetima za koje je ona bila nadle`na.

Fotelja{i bez programa
Sarajevski gradona~elnik Behmen i kantonalni premijer Musi} svojim prvim potezima pokazuju da su se bira~i mo`da i uzalud nadali promjenama
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a, ne propu{ta priliku da ponovi da njegovu stranku i njene kadrove uop}e ne zanimaju fotelje, ve} su im prioritetni kvalitetni programi rada novih vlasti. U prakti~noj primjeni ova propagandno efektna parola za sada daje mr{ave rezultate. Dodu{e, SDP jo{ nije preuzeo vlast ni u svim kantonima gdje to mo`e, a kamoli u Federaciji ili na dr`avnom nivou, ali ono {to u Sarajevu rade gradona~elnik Alija Behmen i kantonalni premijer Fikret Musi} znatno devalvira rije~i njihovog strana~kog lidera. Behmen i Musi}, naime, na pres-konferenciji posve}enoj sigurnosnoj situaciji u glavnom gradu BiH pokazali su da ipak ne vide dalje od svojih fotelja, da su `rtve vlastitih kabinetskih zabluda i da nemaju ni programa ni vizije. Gradona~elnik je odgovornost za te{ko stanje nevje{to poku{ao prebaciti na federalnog ministra pravde Feliksa Vidovi}a. Samokriti~nost, makar kurtoaznu, nije pokazao, iako je u ranijim sli~nim situacijama upravo Behmen ultimativno tra`io ostavku svoje prethodnice Semihe Borovac iz SDA. Posebno zabrinjavaju}e zazvu~ala je diletantska konstatacija premijera Musi}a da bi najbolje rje{enje bilo da se kriminalci, koji ve} godinama teroriziraju i uznemiravaju gra|ane Sarajeva, me|usobno poubijaju!? Od Musi}a, me|utim, ni{ta pametnije i nismo mogli o~ekivati, s obzirom na to da je njegov prvi - sre}om neuspje{an - potez na mjestu kantonalnog premijera bio da poklanjanjem bra{na iz robnih rezervi pogoduje porodici Selimovi} i omogu}i ekstraprofit njenim firmama koje se bave proizvodnjom i prometom bra{na i hljeba. Gra|ani su na izborima u oktobru glasali za promjene. Behmen i Musi} svojim primjerima svjedo~e da su se mo`da i uzalud nadali. Rezon je logi~an. Ako su klju~ni dijelovi programa koji nam nudi nova vlast SDP-a prepu{tanje kriminalcima da sami rije{e problem nesigurnosti u Sarajevu i prote`iranje tajkuna bliskih vlasti, onda nam se crno pi{e.

Sumnja u pristrasnost
- Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona primilo je izvje{taj o prikupljenim saznanjima od MUP-a TK vezano uz tu`iteljicu Dijanu Mili} i odmah ga proslijedilo Tu`ila{tvu FBiH s prijedlogom za preno{enje nadle`nosti na drugo tu`ila{tvo zato {to bi se mogla izazvati razumna sumnja u pristrasnost ako bi predmet vodilo Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla - potvrdio je na{a saznanja portparol Tu`ila{tva TK Admir Arnautovi}.

www.dnevniavaz.ba
Mili}: Zloupotreba polo`aja tu`iteljice Arnautovi}: Preno{enje nadle`nosti

MUP-u TK obratilo se nekoliko gra|ana koje je, navodno, tu`iteljica Mili} instruirala da

svjedo~e protivno zakonu, kako bi predmet koji je istra`ivala imao dokaznu vrijednost na sudu.

Tu`ila{tvo ZDK preuzima slu~aj
Prema provjerenim informacijama, Tu`ila{tvo FBiH nakon zaprimljenog izvje{taja delegiralo je Tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona, koje }e obavljati predistra`ne radnje u slu~aju tu`iteljice Dijane Mili}. - Mo`emo potvrditi da je u Tu`ila{tvu ZDK zaprimljen predmet koji nam je proslijedilo Federalno tu`ila{tvo, a ti~e se rada tu`iteljice iz Tuzle. To je sve {to u ovom trenutku mo`emo re}i kazali su nam ju~er u Tu`ila{tvu ZDK.

Dostavljene kopije
Jedan od svjedoka ove tvrdnje je iznio i na raspravi odr`anoj u Kantonalnom sudu u Tuzli u januaru ove godine. Navodno je MUP TK uz izvje{taj o prikupljenim saznanjima Tu`ila{tvu FBiH dostavio kopije SMS-ova te videosnimke i druge materijale koji te{ko kompromitiraju tu`iteljicu Mili}. A. HAD@I]

Ministarstva odbrane i finansija ne}e ispo{tovati dogovore
Pitanje:Vjerujete li da }e federalna ministarstva odbrane i finansija ispo{tovati dogovor do 18. februara i razmijeniti kompletne spiskove otpu{tenih vojnika koji su stekli uvjete za penzionisanje?
A) DA 21,05% B) NE 73,68% C) Ne znam 5,27%

Danijel Server objavio na svom blogu

Nikoli} pla}a Montgomeriju 7.500 eura za lobiranje
Koga predstavlja Montgomeri kada poziva na disoluciju BiH, pita se Server
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli}, nekada{nji zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava [e{elja, za 7.500 eura mjese~no anga`irao je biv{eg ameri~kog ambasadora Vilijama Montgomerija (William Montgomery) da lobira za njega. To otkriva Danijel Server (Daniel Serwer) na svom blogu www.peacefire.net - Posljednja sam osoba koja bi mogla uskratiti pravo penzionisanom slu`beniku diplomatske slu`be SAD da ostvaruje bilo kakav prihod koji mu se pru`i. A 7.500 eura mjese~no nije mali slu`be. Tako|er, on ima pravo na svoje stavove koji su potpuno suprotni mojima - napisao je, izme|u ostalog, Server. Nadalje, navodi da je vrlo te{ko Montgomeri: Dobio novog {efa vidjeti kome je u interesu takav scenarij. Server isti~e da bi Montgomerijev novi {ef Nikoli} mogao nai}i na problem svog prijema u Va{ingtonu, osim ako ne prihvati proevropski koncept BiH kao jedne dr`ave. S. N.
Server: Kritike Montgomeriju Nikoli}: Antievropski stavovi

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A C

B

iznos. Ali, volio bih znati koga predstavlja Montgomeri kada daje intervjue u kojima poziva na disoluciju Bosne i Hercegovine. Da budem po{ten, on je to radio i prije nego {to je istupio iz diplomatske

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 160.258 posjetilaca.

Po Kebinom nalogu SDA poku{ala utjecati na zastupnike iz HDZ-a 1990 i SBB BiH
Nastavak pro{losedmi~ne sjednice Skup{tine HNK bit }e odr`an danas u Mostaru, ali jo{ nije poznato ho}e li biti izabrano njeno rukovodstvo ili utvr|en rok za dostavu kandidatskih lista za Dom SDA, predstavnici ove stranke poku{ali su izlobirati zastupnike SBB BiH i HDZa 1990 da im se priklone u ovoj nakani. No, kao {to je poznato, Kebina misija je propala, a sjednica Skup{tine odgo|ena za danas. Saznajemo da su zastupnici SBB BiH i HDZ-a 1990 ljudima iz SDA trebali kazati {ta im li~no treba, {to bi im bilo udovoljeno kada bi pro{la odluka o pokretanju procesa izbora delegata za Dom naroda Federalnog parlamenta. Cilj je bio da se ovi zastupnici uop}e ne pojave na sjednici Skup{tine HNK. Iz HDZ-a 1990 ovu informaciju nisu htjeli ni potvrditi niti demantirati, dok nam je portparol ove stranke Veso Vegar kazao da ne zna ni{ta o tome. Nakon odr`ane sjednice Kantonalnog odbora SBB BiH, iz ove stranke ju~er su poru~ili da „energi~no odbacuju sve insinuacije da je SBB BiH faktor opstrukcije formiranja vlasti“, istakav{i da ove navode smatraju apsurdnim i smije{nim, od koga god dolazili. U ovom odboru data je jednoglasna podr{ka izabranim zastupnicima Kantonalne skup{tine da i dalje postupaju isklju~ivo po{tivaju}i Ustav HNK i Poslovnik o radu Skup{tine te na taj na~in doprinesu {to br`oj implementaciji izbornih rezultata i uspoA. Du. stave vlasti.

Propala misija Mirsada Kebe

Perjanica SDA lobirala u HNK

4
Vegar: Ne mo`e HSP predstavljati Hrvate

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

aktuelno
^ovi}: Smi{ljeni Lagumd`ijin scenarij

Lagumd`ija: Vlast pravimo 3. marta

FORMIRANJE VLASTI Me|usobne optu`be stranaka u FBiH

Kebo: Neuspjela intervencija

naroda Parlamenta FBiH. Na pro{loj sjednici zastupnici SDP-a i SDA poku{ali su pokrenuti proces odabira delegata u Dom naroda FBiH, ali njihove kolege iz dva HDZ-a bile su protiv, dok su zastupnici SBB BiH bili suzdr`ani. Iz HDZ-a BiH obrazlo`ili su da prvo treba izabrati skup{tinsko rukovodstvo, pa tek onda sve ostalo. Kako pouzdano saznaje „Dnevni avaz“, po nalogu Mirsada Kebe, visokopozicioniranog du`nosnika

Plan HDZ-a podrazumijeva neusvajanje bud`eta do 31. marta i blokiranje FBiH, saop}ili iz SDP-a Ako bi nakane SDP-a bile ostvarene, to bi bila direktna prijetnja BiH, kazao ^ovi}
Socijaldemokratska partija (SDP) BiH osudila je ju~er stav HDZ-a BiH koji je iznio Ivo Miro Jovi} da }e, ako bude sazvana sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, biti primijenjene najradikalnije mjere politi~kog protesta, uklju~uju}i i progla{enje tre}eg entiteta. Iz SDP-a su saop}ili da je ta stranka bila svjesna prikrivenih ciljeva ru{ilaca ustavnog poretka koji su se pod pla{tom navodne borbe za ravnopravnost ustvari borili isklju~ivo za o~uvanje svojih privilegija i za{titu vlastitog kriminala. - Svojom izjavom jedan od ekskluzivnih predstavnika naroda samo je neoprezno javno potpuno ogolio njihov kona~ni cilj izazivanja sukoba i podjele BiH. Iz stava HDZ-a o~igledno je da njihov plan podrazumijeva neusvajanje bud`eta do 31. marta, a samim tim i blokiranje cjelokupnog `ivota u FBiH, ali i dr`avi - saop}ili su iz SDP-a. Podsje}aju da se to poku{alo uraditi i 2001., kada se zavr{ilo tako {to je tada{nji predsjednik HDZ-a Ante Jelavi} priznao da je to bila velika gre{ka, pravomo}no je osu|en i do danas se nalazi u bijegu. Tako|er, dodaju i da }e poku{aj podje-

Ko dijeli dr`avu, SDP ili dva HDZ-a?
Sprema li se pobuna u zapadnoj Hercegovini?
Informacije koje je ju~er objavio portal Depo da se sprema pobuna u „HercegBosni“ i da najve}e firme iz zapadne Hercegovine povla~e ke{ i prebacuju ga u Hrvatsku, kao jedan od vidova borbe za tre}i entitet i institucionalnu autonomiju, Dragan ^ovi} nazvao je scenarijem koji nema utemeljenja i kao jednu novu tezu zastra{ivanja. - A sada, drugo je da li je ljude strah mo`da djelovale BiH zavr{iti slomom u~esnika ovog ru{ila~kog projekta te da SDP zajedno s , potpisnicima platforme, ne}e pristati da FBiH i njeni gra|ani budu taoci nezaja`ljive `elje HDZ-a da uzurpira vlast. Istovremeno je Zlatko Lagumd`ija, lider SDP-a, na ju~era{njoj promociji publikacije „Socijaldemokrati i sindikati - partnerstvom do pravde za radnike i radnice“ poru~io da }e, ako ne dobije pozitivan odgovor, stranke potpisnice platforme 3. marta krenuti u konstituiranje Doma naroda i Predstavni~kog doma FBiH, izabrti na prostoru BiH, kada stranka koja je dobila najvi{e glasova `eli na jedan brutalan na~in ugroziti funkcioniranje BiH i izazivati socijalni bunt, strahuju}i da ne}e biti prora~una nakon 31. marta. No, nema nikakve pri~e o tre}em entitetu i nekakvim otcjepljenjima, bilo kakvim tvorevinama, koje bi trebale jednu takvu potporu, bar kada su u pitanju Dragan ^ovi} i HDZ - kazao nam je ^ovi}. ati predsjednika i dopredsjednike i Vladu FBiH, usvojiti bud`et i krenuti na posao. Odgovaraju}i na optu`be, Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH, u izjavi za „Avaz“ kazao je da je evidentno da se radi o jednom scenariju Zlatka Lagumd`ije i SDP-a, koji je prezentirao kroz ranije sastanke, da }e silom ili milom napraviti vlast u FBiH i time ovladati ve}im entitetom. Na taj na~in bi, ka`e, bio realiziran projekt, osmi{ljen po modelu Zapadne i Isto~ne Njema~ke, kako je to i najavljeno prije nekoliko mjeseci, po kojem bi se rje{avala pitanja u BiH.

Stranka za BiH upozorila je da je dodjeljivanje po{tanskog koda „Po{tama RS“ direktni rezultat neprovo|enja Aneksa 9 Dejtonskog mirovnog sporazuma. - Iako Evropsko partnerstvo s BiH predvi|a uspostavljanje jedinstvenog

Rezultat neprovo|enja Aneksa 9

SBiH o po{tanskom kodu ’Po{tama RS’

- Nijedan stav HDZ-a BiH do sada nije bio uperen u blokadu bilo ~ega. To su insinuacije, koje bi trebale biti povod za neke radikalne nakane SDP-a i njegovih satelita iz hrvatskog naroda, koji nemaju nikakvog autoriteta i potpore Hrvata. Ako bi nakane SDP-a bile ostvarene, onda bi to bila direktna prijetnja za BiH - kazao je ^ovi}. Poku{aj SDP-a da se pretvori u hrvatsku stranku, upozorava ^ovi}, poku{aj je dugoro~nog ovladavanja ovim prostorom, prvenstveno FBiH, u ime jednog naroda i jedne stranke. Tako|er, dodaje da je tre}i entitet poturen kao kukavi~ije jaje, podvala kojom se neko pla{i, a vje{to se plasira i kod me|unarodnih institucija kao `elja HDZ-a BiH, iako ova stranka zagovara ustavnu jednakopravnost sva tri naroda. Reagirao je i Veso Vegar, portparol HDZ-a 1990, koji je podsjetio da ova stranka insistira na formiranju parlamentarne ve}ine na svim nivoima, nakon ~ega }e proces uspostave vlasti krenuti vrlo brzo. Preduvjet za to je, ka`e, priznanje ~injenice da dva HDZ-a predstavljaju ve}inski izabrani hrvatski legitimitet. F. KARALI]

Hrvatski legitimitet

ekonomskog prostora, zabrinjavaju}e je da se predstavnici me|unarodne zajednice, kao i neki doma}i politi~ki akteri, ne zala`u za punu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa i Aneksa 9 - saop}ila je SBiH, prenijela je Onasa.

Uzrupiranje vlasti

Za{ti}eni svjedok KDZZ041 opisao je ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u kako je u junu 1992. pre`ivio masovno ubistvo 47 Bo{njaka iz okoline Sarajeva u rukama „specijalaca srpske policije“. Svjedok je izjavio da je po~etkom juna 1992. bio zarobljen u svom selu Ahatovi}i u sarajevskoj op}ini Novi Grad, po{to su srpske snage zauzele selo uz „ograni~eni otpor“, javila je Onasa. Tvrdio je da je srpskim vojnicima komandirao Jovan Tintor, u to vrijeme, prema optu`bi, vrlo blizak rukovodstvu na Palama.

Svjedok pre`ivio masovno ubistvo 47 muslimana

Su|enje zlo~incu Radovanu Karad`i}u

Karad`i}: Novi dokazi

Predsjednici HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} razgovarali su ju~er u Sarajevu s apostolskim nuncijem u BiH Alesandrom D’Erikom (Alessandro d’Erri-

Dva HDZ-a imaju izborni legitimitet Hrvata u BiH
co), kojeg su informirali o razlozima zastoja u uspostavi vlasti u BiH, o stajali{tima njihovih stranaka i pozicijama drugih politi~kih stranaka u tom procesu, javila je Fena. - Vlast trebaju formirati stranke koje imaju ve}inski izborni legitimitet, a to su u ime hrvatskog naroda HDZ BiH i HDZ 1990. Oni koji osporavaju tu ~injenicu, osporavaju time

^ovi} i Ljubi} s D’Erikom i Pulji}em

i politi~ku volju hrvatskog naroda i njegovu konstitutivnost - kazali su ^ovi} i Ljubi}. ^ovi}a i Ljubi}a ju~er je primio i vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulji}.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

5

INTERVJU Mirko Luji}, direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu

Dokazali smo da nema nedodirljivih
U~init }emo sve da se Bugojno ne ponovi Intenzivno radimo na nekoliko vrlo kompleksnih slu~ajeva u vezi s finansijskim kriminalom i korupcijom
inspektora i inspektora.

Razgovarala: Mirela KUKAN
Direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) Mirko Luji} izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ da je ova policijska agencija postala moderna, sna`na i efikasna, {to, kako isti~e, pokazuju i izuzetni rezultati postignuti 2010. godine u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zlo~ina, nedozvoljene trgovine drogama i oru`jem. - Posebno smo zadovoljni zna~ajnim unapre|ivanjem funkcionisanja i postignutim rezultatima Kriminalisti~koistra`nog odjeljenja u sjedi{tu Agencije, ali i funkcionisanjem i uspje{nom saradnjom regionalnih kancelarija - ka`e Luji}.

U nedavno prezentiranim pro{logodi{njim rezultatima SIPA-e isti~e se da je zbog krivi~nih djela terorizma i trgovine oru`jem podneseno 20 izvje{taja protiv 65 osoba i pet nepoznatih osoba te zbog pranja novca i finansiranja teroristi~kih aktivnosti dva izvje{taja protiv dvije

Opravdana akcija u Mao~i
- Na`alost, skoro da vi{e i ne postoje jednostavna krivi~na djela, pa samim time ne postoje ni brza rje{enja. Pro{logodi{nja koordinirana policijska akcija u Mao~i, prema mi{ljenju svih relevantnih policijskih tijela u na{oj zemlji, bila je opravdana. Ova agencija u protekloj godini je nastavila voditi intenzivne aktivnosti u vezi s Gornjom Mao~om, ali i u vezi s drugim ekstremnim religioznim i drugim grupacijama u BiH.
Zimi}-Mijovi}: Velika ~ast za mladu glumicu

Li~nost dana

Dobra popunjenost

Sarajka blista i u Njema~koj
Ostvarenje reditelja Kristijana Pecolda prikazano preksino} na Berlinaleu
Berlinale, „Foruma“ i „Panorame“. U sklopu ovog presti`nog festivala Zimi}-Mijovi} u~estvovala je i na Berlinale Talent Campusu zajedno s mladim filmskim stvaraocima iz cijelog svijeta. Ro|ena je 1991. godine u Sarajevu, sada je ve} studentica prve godine re`ije na Filmskoj akademiji u Sarajevu, a gluma~ki debi ostvarila je glavnom ulogom u filmu „Grbavica“, i to kada je imala 12 godina. Nakon toga pojavila se u nizu ostvarenja kao {to su „Na putu“, „I Don’t Dream in German“ i „CirM. ^u. cus Fantasticus“.

Luna Zimi}-Mijovi}

- Kadrovska popunjenost na kraju 2010. iznosila je 74,41 posto, {to i nije lo{e, pogotovo kada se uzme u obzir ~injenica da prvi put imamo sve {efove organizacionih jedinica. Ali, jo{ nam nedostaje oko 100 policijskih slu`benika u ~inu vi{eg

Kakva je situacija s kadrovskom popunjeno{}u SIPA-e?

Luji}: Zadovoljan postignutim rezultatima

- Od kada je prije skoro ~etiri godine Radovan Stankovi} pobjegao iz zatvora, policijski slu`benici SIPA-e u kontinuitetu rade sve da ga identificiraju i privedu licu pravde. Isto vrijedi i za Du{ana Jankovi}a. Ova dva slu~aja pokazala su nam da se sve policijske i pravosudne institucije u na{oj zemlji moraju udru`iti i ulo`iti mnogo vi{e rada i truda, operativnog anga`ovanja, kako bi se ovakve situacije izbjegle - isti~e Luji}.

Stankovi} i Jankovi}

- BiH, prema na{im procjenama, nije ni{ta vi{e izlo`ena opasnostima od terorizma od bilo koje druge zemlje u regiji. SIPA je 2010. znatan dio svojih kapaciteta stavila na spre~avanje, istragu i otkivanje krivi~nih djela terorizma, {to je rezultiralo podno{enjem Tu`ila{tvu BiH zna~ajnog broja prijava protiv pripadnika radikalnih grupa zbog postojanja osnovane sumnje da su u~estvovali u nedozvoljenoj trgovini eksplozivom i vojnom opremom. Sve pojedince za koje smo operativnim radom utvrdili da mogu biti iskori{teni za po~injenje najte`ih kri-

osobe. Mo`ete li pobli`e re}i o kojim se djelima radi i kolika je op}enito opasnost od terorizma u BiH?

vi~nih djela, uklju~uju}i i terorizam, dr`imo pod budnim okom i u~init }emo sve da se Bugojno ne ponovi.

izjava, {to su vi{e nego dobri rezultati.

Ratni zlo~ini
Koliko ste zadovoljni rezultatima u hap{enju osumnji~enih i optu`enih za ratne zlo~ine?

- Radom Centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina Dr`avne agencije za istrage i za{titu vi{e sam nego zadovoljan. Ovaj odjel je 2010. godine Tu`ila{tvu BiH podnio 75 izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu ratnog zlo~ina, {to u odnosu na 2009. predstavlja pove}anje od 15,38 posto. Li{ili su slobode 24 osobe, obavili 32 pretresa, obavili 2.923 intervjua s gr|anima te uzeli 1.520

Goru}i problemi gra|ana
- @elja nam je da svi gra|ani u SIPA-i vide realnu i efikasnu snagu u borbi protiv svih vidova kriminala. Namjeravamo se posebno posvetiti i istragama o krivi~nim djelima finansijskog kriminala i korupcije, {to gra|ani i javnost od nas i o~ekuju, a na {ta su nam posebno ukazali na sastancima foruma gra|ana pro{le godine. Gra|ani nam i svakodnevno signaliziraju da su im uz nezaposlenost goru}i problemi korupcija, finansijski i privredni kriminal te strah od terorizma. SIPA, ali i ostale policijske agencije u na{oj zemlji, ne smije ostati nijema na tu ~injenicu. Moramo biti jo{ odlu~niji, br`i i efikasniji u borbi protiv tih vidova krivi~nih djela - poru~uje prvi ~ovjek SIPA-e.

- SIPA je 2010. godine Tu`ila{tvu BiH podnijela 62 izvje{taja protiv 144 osobe, osam pravnih osoba i jedne nepoznate osobe zbog sumnje da su u~estovale u finansijskom kriminalu i korupciji. Tim izvje{tajima obuhva}eni su i aktuelni i biv{i politi~ari, pod navodnicima ugledni privrednici... Mi smo dosada{njim rezultatima dokazali da nema nedodirljivih i tako }emo nastaviti i ove godine. Dodatnu snagu daju nam gra|ani koji svakodnevno SIPA-i dostavljaju nove informacije i dokaze o korupciji. Agencija trenutno intenzivno radi na nekoliko vrlo kompleksnih slu~ajeva u vezi s finansijskim kriminalom i korupcijom, a neki od njih su u poodmakloj fazi i o~ekujemo uskoro njihovu realizaciju.

Kakvi su rezultati SIPA-e u otkrivanju slu~ajeva korupcije, posebno u institucijama vlasti i politi~kim strukturama, privrednog i privatizacijskog kriminala, i koji su daljnji planovi u fokusu kada su u pitanju te vrste krivi~nih djela?

Mala dr`ava, bolnih uspomena, velikog srca, zatrovana la`nim moralom... Da, takva je na{a BiH, a opet, uprkos tome, ima razloga da bude ponosna. Toliko ponosna da o tome treba glasno govoriti. Na{a mlada glumica Luna Zimi}-Mijovi}, naime, bilje`i jo{ jednu glavnu ulogu, ovog puta u njema~kom filmu „Etwas Besseres als den Tod“, reditelja Kristijana Pecolda (Christian Petzold). Ostvarenje je preksino} premijerno prikazano u okviru dva programa Me|unarodnog filmskog festivala

Spec
Vlada RS podr`at }e inicijativu za uvo|enje ni`e stope na osnovne `ivotne namirnice, {to bi se kompenziralo uvo|enjem vi{e stope na luksuznu robu, najavio je ju~er premijer RS Aleksandar D`ombi}, prenijela je Srna.

Upravni odbor Visu se potpredsjednici FBiH na po~etku saje}a za implementaciglasili“. ju mira (PIC) apelira - Upravni odbor na predsjednicu FBiH nagla{ava da odluka Borjanu Kri{to da bez predsjednice FBiH od odlaganja poni{ti odlu3. februara predstavlja ku o imenovanju sudiudar na institucije na ja Ustavnog suda dr`avnom nivou i na FBiH, ne obaziru}i se na relevantne na- Kri{to: Udar na temeljno na~elo nezavisnosti pravosu|a od dle`nosti Visokog su- pravosu|e dskog i tu`ila~kog vije}a politike - ka`e se u saop}enju. Iz PIC-a nagla{avaju da je, (VSTV) BiH i Parlamenta FBiH, utvr|ene u Ustavu u skladu s Ustavom FBiH i FBiH, saop}io je ju~er PIC, Zakonom o VSTV BiH, mogu}e imenovati samo kandidaprenijela je Onasa. Iz UO PIC-a „izra`avaju te koje predlo`i VSTV, a njijaku zabrinutost u vezi sa hovo imenovanje potom trespomenutim aktivnostima ba odobriti Dom naroda Parpredsjednice FBiH, a s kojim lamenta FBiH.

PIC tra`i od Borjane Kri{to da poni{ti odluku

Nakon imenovanja sudija

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

mozaik

NOVI TREND O~uvanje mati~nih }elija i krvi iz pup~ane vrpce

Lijek za 100 bolesti
^uvanje mati~nih }elija ko{ta 1.985 i 2.300 eura, zavisno od toga `ele li se o~uvati samo mati~ne }elije iz krvi pup~ane vrpce ili sam pup~anik

Lorber: Rije~ je o triku

Nijemac satima „visi“ u zraku
Njema~ki performer Johan Lorber (Lorbeer) proslavio se proteklih godina svojim javnim instalacijama. U nekima od njih Lorber se nalazi u nemogu}im polo`ajima. Tako, prislonjen jednom rukom na zid, sati-

Profesor prkosi gravitaciji

ma visi u zraku. Zbunjeni i iznena|eni prolaznici ~esto, kako bi otkrili u ~emu je trik, Lorbera poku{avaju dodirnuti. Iako izgleda kao da Lorber mo`e lebdjeti, rije~ je ipak o tome da on ima „tre}u ruku“. Nju pri~vrsti na zid te mu slu`i kao dr`a~, dok svoju pravu ruku sakrije.

Tom Bletso najmla|i politi~ar u Velikoj Britaniji
Osamnaestogodi{nji u~enik Tom Bletso (Bletsoe) polo`io je zakletvu za odbornika gradske skup{tine Sent Ajvsa, na istoku Engleske, i time postao najmla|i politi~ar u povijesti Velike Britanije. Mladom politi~aru koji je na izborima pobijedio kao neovisni kandidat savjetovano je da ubudu}e strogo pazi kako koristi dru{tvene mre`e na internetu. Bletso, koji jo{ ide u {kolu, ka`e da `eli u~initi ne{to pozitivno za svoj grad,

Tinejd`er polo`io zakletvu

Novi zdravstveni trend u BiH postalo je o~uvanje mati~nih }elija i krvi iz pup~ane vrpce. Iako je to u svijetu ve} ustaljena praksa, gra|ani u na{oj zemlji ovu mogu}nost imaju na raspolaganju od 2009. godine. T je otvorena firma ada „Family Plus“, kao jedini ovla{teni partner vode}e evropske banke mati~nih }elija „Cryo-Save“ u BiH. - Mati~ne }elije izdvojene iz krvi pup~ane vrpce imaju sposobnost proizvodnje i umno`avanja razli~itih vrsta specijaliziranih }elija. Stoga se koriste u lije~enju vi{e od 100 oboljenja, poput leukemije, anemije, dijabetesa, autoimunih oboljenja, metaboli~kih poreme}aja... ka`e izvr{ni direktor „Family Plusa“ Vedran Mihajlovi}. Oni koji se odlu~e na ovaj

Korisnici „Cryo-Save“
150.000
iz Evrope iz BiH

700

iz FBiH

400 300
iz RS

Mihajlovi}: Zastupni{tvo za BiH

korak ~uvanje mati~nih }elija morat }e platiti 1.985 ili 2.300 eura, zavisno od toga

Uzorci se ~uvaju do 20 godina
Uzorak s pup~anom vrpcom mora biti dostavljen u laboratoriju u Belgiji u roku od 72 sata, dok se uzorak krvi mo`e transportirati do pet dana. T ako|er, postoje laboratorije u Holandiji, Dubaiju, Njema~koj, Francuskoj i Indiji. Uzorci se ~uvaju do 20 godina. Nakon toga vlasnik uzorka odlu~uje `eli li ga i dalje ~uvati.

`ele li o~uvati samo mati~ne }elije iz krvi pup~ane vrpce ili sam pup~anik. Za osobe koje su ve} oboljele postoji program osigurane donacije. - Za 15 osoba besplatno smo osigurali skupljanje mati~nih }elija iz krvi pup~ane vrpce njihovog novoro|en~eta za nekog ~lana porodice koji je obolio od anemije srpastih }elija ili leukemije. Porodice nam {alju infor-

macije o oboljelom i bolesti, a mi odlu~ujemo kome i kako pomo}i. Bilo je slu~ajeva da se roditelji odlu~e na ro|enje jo{ jednog djeteta da bi njegovom pup~anom vrpcom spasili `ivot svog prvog djeteta - dodaje Mihajlovi}. U na{oj zemlji postoji samo jedna klinika za transplantaciju mati~nih }elija za lije~enje leukemije, i to u Tuzli, dok se u regiji to mo`e obaviti u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani.
S. [ABANAD@OVI]

Bletso: Napunio 18 godina

a ambicija mu je da postane glumac ili poslanik.

Ogor~eni zbog ’kresanja’ sredstava za kulturu
Otvoreno pismo potpisalo 70 uglednih bh. umjetnika i kulturnih radnika
umjetnost, to }e zna~iti direktno ugro`avanje jednog od osnovnih prava ~ovjeka, prava na kulturu i slobodu izra`avanja. To bi bio finalni ~in razaranja osnovnih vrijednosti bh. zajednice - navodi se u otvorenom pismu javnosti, ali i Skup{tini Kantona Sarajevo, kojoj je ju~er uo~i sjednice i zvani~no dostavljeno. Ovim pismom umjetnici su poku{ali jo{ jednom skrenuti pa`nju najodgovornijim politi~kim subjektima i odgovornim pojedincima da se za{titi i sa~uva kulturni identitet Sarajeva. - Krajnje je neumjesno i neodr`ivo reducirati bud`et programskih sadr`aja kulturnim institucijama koje ~ine tradiciju i historiju grada, ~ije programe posjeti na desetine hiljada posjetilaca koji kreiraju pozitivnu atmosferu i daju na{oj Povodom nacrta bud`eta Kantona Sarajevo, prema kojem bi u 2011. godini za kulturu bilo izdvojeno milion i po maraka manje nego pro{le godine, umjetnici i kulturni radnici reagirali su otvorenim pismom. U samo jednom danu javilo se vi{e od 70 uglednih sarajevskih kulturnjaka koji su svojim potpisom stali iza reakcije koja je krenula od Festivala MESS. - Ukoliko se ovakva odluka ne promijeni i ne pove}aju sredstva za kulturu i sredini makar nakratko „image“ evropske metropole. Imamo razloga sumnjati da ovakva politika nije rezultat samo nesposobnosti pojedinaca zaposlenih u svakako prevelikoj i nefunkcionalnoj administraciji, to nije samo birokratska finesa ve} su{tinsko nerazumijevanje i nepoznavanje vrijednosti modernog dru{tva - ka`u umjetnici. Me|u potpisnicima pisma su: likovni umjetnici Safet Zec, Affan Rami}, Mehmed Zaimovi}, Damir Nik{i}, reditelji Gradimir Gojer, Dino Mustafi}, Ale{ Kurt, Danis Tanovi}, Jasmila @bani}, direktori kulturnih institucija Enver Had`iomerspahi}, Ibrahim Spahi}, glumci Ermin Sijamija, Jasna Dikli}, Ermin Bravo, Aleksandar Seksan, Maja Izetbegovi}, muzi~ari Amira Medunjanin, Ali{er Sijari}, Brano Jakubovi}, Enes Zlatar i drugi.
A. G.

Reakcije umjetnika na nacrt bud`eta KS

Lik iz popularnog crti}a zove se Vegeta
Kada se japanski animirani junak imenom Vegeta sukobi s „Podravkinom“ vegetom, mala je {ansa da }e ovaj poznati za~in pobijediti. Barem ne na pretra`iva~u interneta Googleu. Naime, kad se upi{e rije~ vegeta, ekran se ispuni mno{tvom scena iz japanskog futuristi~kog crti}a.

„Podravka“ ne}e tu`iti Japance

Na slikama dominira mladi} s ljutitim izrazom lica kako juri{a u borbu protiv neprijatelja. Rije~ je o princu Vegeti, jednom od junaka japanskog filma „Dragon Ball“. Kad je crti} postao popularan u Japanu, u „Podravki“ su uo~ili problem. Pravna slu`ba te kompanije zaklju~ila je da se s njim ne isplati boriti jer ni na koji na~in ne mo`e na{tetiti svjetski poznatoj mje{avini za~ina.

Spec
Britanski turist D`ejms Esbester (James, 30) prona|en je `iv i zdrav nakon {to je pet dana izgubljen tumarao novozelandskim nacionalnim parkom. Spasioci su ga prona{li izgladnjelog, slabog i pothla|enog. Prije pet dana on je krenuo na izlet i planirao se ku}i vratiti do ru~ka, ali putem je izgubio orijentaciju. Sa sobom je imao samo vodu, grickalice, olovku i papir.

Zec, @bani}, Bravo, Medunjanin: Potpisnici reakcije

mozaik

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Darinko Kosor

KREDITI „Nasljedstvo“ koje donosi probleme nije rijedak slu~aj

Porodice umrlih `iranata otpla}uju tu|e dugove
De{ava se i da porodica du`nika naslijedi imovinu, a `irant dugove Prava i obaveze

Trebamo vlast koja }e ukinuti nepotrebno administriranje
- Umjesto kukavi~kog skrivanja podataka o broju nezaposlenih, trebamo vlast koja }e ukinuti nepotrebno administriranje, smanjiti poreze na rad, a investitorima omoKosor: Porez gu}iti da normalno posluju i otvaraju nova radna mjesta. na rad Pa, u zadnjih sedam godina Vlada nije uspjela privu}i ni(Hrvatski politi~ar u „Ve~ernjem listu“) ti jednog velikog investitora!

Bogdan Dikli}

Ovo je vrijeme forme bez su{tine
- Ovo je vrijeme forme bez su{tine, a u takvoj klimi pozori{te se po~inje razbolijevati i pobolijevati. Ne samo pozori{te ve} umjetnost uop}e. Razne stvari postale su same sebi svrha, sva{ta se podvodi pod umjetnost. Obilje koje~ega Dikli}: [uplje i s ogromnim plakatima i etiketama na kojima pi{e „umjet- prazno (Glumac za „Blic“) nost“ a unutra - {uplje. Prazno.

Ako `irant koji otpla}uje tu|e kredite umre, njegova porodica „u nasljedstvo“ dobiva tu|e dugove. Takve situacije, kako saznajemo, nisu rijetke u na{oj zemlji, pa su o`alo{}ene porodice mnogih umrlih suo~ene i s administrativnim i finansijskim zavrzlamama u vezi s vra}anjem duga. - Takvih slu~ajeva ima dosta. To je van pameti i mora se na}i modus da se ta odredba promijeni. Tako|er, de{ava se i da nakon smrti du`nika porodica naslijedi njegovu imovinu, a `iranti moraju otpla}ivati kredit. Upravo prije nekoliko dana obratila mi se `irantica koja mora otpla}ivati 16.000 maraka kredita za du`nika koji je umro, jer njegova `ena, koja je naslijedila stan, ne `eli otpla}ivati dug ka`e D`enana Had`imahmutovi}, predsjednica sarajevskog ogranka Udru`enja za

Asmir Begovi}

Su{i} nikada nije mogao prihvatiti moje opravdanje
- Meni je nezgodno da bilo {ta sada komentari{em, kada su me svi proglasili glavnim krivcem. Uostalom, nemam mnogo toga ni kazati, ali mi je `ao {to Su{i} Begovi}: Zvao nikada nije mogao prihvatiti moje opravdanje. Najmaselektora nje tri-~etiri puta sam ga zvao pred me~ s Meksikom, (Golman Stouk sitija za „Avazov Sport“) ali bez uspjeha.

Mnogi u finansijskim zavrzlamama

[ta ka`u u narodu
`irant za to ne zna. - Uzmu dokumentaciju, zatvore jedan kredit, otvore novi i `irant umjesto dvije-tri bude garant kredita jo{ pet godina - poja{njava Bili}. tako mo`e naslijediti i 100.000 maraka kredita - ka`e Bili}.

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Prevare s reprogramom
Prema Bili}evim rije~ima, ~esti su slu~ajevi i da du`nici nakon izvjesnog vremena otplate kredita u bankama naprave reprogram, dignu, naprimjer, jo{ 50.000 KM, a da za{titu `iranata BiH. S pravnog aspekta, obja{njava advokat Senad Bili}, nasljednici umrloga naslje|uju i prava i obaveze. - Isto kao {to bi porodica umrloga naslijedila, naprimjer, 100.000 maraka koje je on prethodno dobio na lutriji, isto

- Monopolisti iz pekarske industrije i vlast koja ne radi ni{ta mogli bi dovesti do toga da narod bude i hljeba gladan. U dr`avi kakva je BiH vlast bi morala u~initi barem toliko da gra|ani sebi mogu priu{titi hljeb, a kako poskupljenja idu jedno za drugim, uskoro ni to ne}emo mo}i.
(^italac S. Duri} iz Tuzle)

Narod }e biti i hljeba gladan

^esti problemi
Kako se ve} godinama bavi upravo sporovima vezanim uz banke ili mikrokreditne organizacije, Bili} ka`e da se problemi naj~e{}e doga|aju zato {to ljudi ne razumiju kreditne ugovore, odnosno ne shvataju da su oni, fakti~ki, u istom polo`aju kao i du`nici, da }e morati vra}ati kredit ako to du`nik ne ~ini. - Ljudi ~esto ka`u da su, naprimjer, tre}i `irant i misle da su time u povoljnijem polo`aju nego prvi, misle da mo`da trebaju otpla}ivati samo tre}inu kredita... To nije ta~no B. TURKOVI] - navodi Bili}.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

18. 2. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Bili}: @iranti kao i du`nici

VRIJEME DANAS

BIHA] 9 10 BANJA LUKA BR^KO 9 TUZLA 9 ZENICA 9 SARAJEVO 7 14 MOSTAR GORA@DE 7

Ameri~kom univerzitetu u BiH (AUBiH) ju~er je izdato rje{enje kojim je ovoj visoko{kolskoj ustanovi odobren rad na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantona. Tako }e nakon Tuzle, Sarajeva i Banje Luke Mostar postati ~etvrti regionalni centar u kojem }e AUBiH otvoriti Fakultet me|unarodnog prava i diplomatije, Fakultet digitalne ekonomije i informacionih tehnologija te Fakultet me|unarodnih finansija i bankarstva. Edukacija koju Univerzitet nudi svojim studentima, kako je kazao predsjednik ove ustanove Denis Prci}, temelji se na ameri~kom sistemu obrazovanja. - Predavanja su na engleskom jeziku, s ameri~kim profesorima, a uz primjenu najsavremenijih teoretskih i prakti~nih znanja. AUBiH u Mosta-

Dobili dozvolu za rad u HNK

te`no obla~no vrijeLIVNO me. U jutarnjim satima ki{a se o~ekuje u Herce8 govini, a zatim postepeno i u ostalim podru~jima. Tokom poslijepodneva u Hercegovini }e do}i do prestanka padavina i smanjenja obla~nosti. Vjetar, slab do umjeren, isto~ni i sjeveroisto~ni.

NEUM

15

PETAK
16. 2. 2011.

SUBOTA
17. 2. 2011.

NEDJELJA
18. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -10C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

od -2 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -50C do 80C
DNEVNE TEMPERATURE

od 50C do 150C

od 30C do 130C

od 50C do 140C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Promjenljivo vrijeme i pogor{anje biometeorolo{kih prilika, uz oscilacije atmosferskog pritiska, negativno }e utjecati na raspolo`enje kod ve}ine ljudi, a hroni~ni bolesnici i meteoropati imat }e izra`enije pote{ko}e vezane uz svoje bolesti. Od reakcija na vrijeme mogu}e su glavobolja, nesanica i malaksalost.

Predstavnicima AUBiH uru~eno rje{enje za rad

Grad Sarajevo
Izlazak 06.42 Zalazak 17.20

18. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 17.52 6.19

ru bit }e smje{ten pored Gimnazije, na nekada{njem Lenjinovom {eta-

li{tu, u objektu poznatijem kao Veli}a ku}a - kazao je Prci}. M. Sm.

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Ameri~ki univerzitet u BiH

Obla~no }e prePreovladavat

Ukratko

8

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

teme

ODGOVORI Direktor FUP-a o tvrdnjama Zorana ^egara

Robins: Otvorit }e skup

Konferencije

OSCE petnaest godina u BiH
Povodom obilje`avanja 15 godina rada u BiH Misija OSCE-a u BiH organizirat }e u danas u Sarajevu konferenciju pod nazivom „Izazovi pro{lost, sada{njost, budu}nost“, javila je Fena. Konferenciju }e otvoriti generalni sekretar OSCE-a Mark Perin de Bri{anbo (Marc Perrin de Brichambaut), {ef Misije OSCE-a u BiH Geri Robins (Gary Robbins) i stalni predstavnik BiH pri OSCE-u, ambasador Igor Davidovi}.

Luka~: Nije dobro kada se ku}a bavi sama sobom
Prioritet je kadrovsko ja~anje i upo{ljavanje stru~njaka u FUP istakao Dragan Luka~ , Niz optu`bi

[e{elj: Nepo{tivanje suda

Tribunal

Su|enje [e{elju 22. februara

Direktor Federalne uprave policije (FUP) Dragan Luka~ ju~er je na sjednici Nezavisnog odbora (NO) Parlamenta FBiH, zadu`enog za imenovanje i nadzor rada direktora FUP-a, kratko prokomentirao tvrdnje Zorana ^egara, koji je nedavno vra}en na mjesto vi{eg inspektora u federalnoj policiji. ^egar, podsjetimo, nije zadovoljan pozicijom na koju je vra}en, a nedavno je za na{ list iznio niz optu`bi na ra~un biv{eg direktora FUPa Zlatka Mileti}a, pozivaju}i da u ovu instituciju u|e nezavisna komisija, ispita sve i „da ovlasti Luka~u da po~isti kupleraj“. - Nije dobro kada se ku}a bavi sama sobom, nema potrebe za tim, niti za tra~evima. Pitanja nerije{enih odnosa nekih ljudi iz FUP-a iz nekog pro{log vremena nisu prioritet mog rada i rje{avanja. Ona }e biti rije{ena u skladu sa zakonom u onoj mjeri u kojoj se ti~u FUP-a i mislim da }emo uskoro sve to potpuno zaboraviti - izjavio je Luka~, isti~u}i da nema

Su|enje Vojislavu [e{elju po drugoj optu`nici za nepo{tivanje suda po~et }e idu}eg utorka, 22. februara, potvrdila je ju~er novinarima u Hagu portparol sudskog dijela Tribunala Nerma Jela~i}, prenijela je Srna. Postupak za nepo{tivanje suda pokrenut je protiv [e{elja zbog kr{enja za{titnih mjera, nakon {to je u svojoj knjizi objavio informacije o 11 za{ti}enih svjedoka, uklju~uju}i njihova imena, zanimanja i mjesta prebivali{ta.

Standard

HPT Mostar

Pla}a u BiH 818 maraka
Prosje~na neto pla}a u BiH za decembar 2010. iznosila je 818 KM, {to pokazuje nominalni rast za 1,6 posto u odnosu na novembar 2010. godine, objavila je Agencija za statistiku BiH, prenijela je Fena. Prosje~na neto pla}a za decembar 2010. u odnosu na isti mjesec pro{le godine nominalno je vi{a za 2,0 posto.

Najljep{e pismo
Luka~ na ju~era{njoj sjednici NO: Prezentirani rezultati i planovi
(Foto: F. Fo~o)

opipljivih dokaza o nezakonitostima unutar FUP-a, ali je pozvao sve koji imaju saznanja o tome da mu ih dostave te obe}ao da }e takvo {to odmah biti procesuirano u skladu sa zakonom. Na sjednici NO Luka~, koji je prije dva mjeseca preuzeo du`nost prvog ~ovjeka federalne policije, prezentir-

Selman: Dobar red poteza
Zamjenik predsjednika NO Sead Selman iznio je ju~er na sjednici da su dolaskom Luka~a vrlo brzo dijagnosticirani problemi unutar FUP-a, napravljena harmonizacija i „dobar red poteza“ te da se na dobrom putu i „uklanjanja uskih grla iz same proizvodnje“. ao je pro{logodi{nje rezultate u radu FUP-a i ovogodi{nje planove. Me|u prioritetima istakao je kadrovsko ja~anje posebno krim-sektora i upo{ljavanje stru~njaka. Kazao je da njihovom zapo{ljavanju trenutno na putu stoje zakonski limiti, zbog ~ega je {to prije neophodno promijeniti Zakon o policijskim slu`benicima FBiH. Kao jedno od rje{enja Luka~ je naveo mogu}nost dobrovoljnih premje{tanja stru~njaka iz kantonalnih MUPova u FUP Posebno je naja. vljeno ja~anje terenskih ureda i deta{mana FUP-a M. K. {irom FBiH.

Saobra}aj

Nije zadovoljan postignutim
Luka~ je ju~er priznao da nije do kraja zadovoljan do sada postignutim rezultatima rada FUP-a, posebno u oblasti suzbijanja krivi~nih djela vezanih uz droge, ali i korupciju, organizirani, privredni, finansijski i privatizacijski kriminal.

„Hrvatska po{ta“ (HPT) Mostar zajedno s „BH Po{tom“ i „Po{tom RS“ organizirala je izbor najljep{eg pisma mladih u BiH o temi „Zamisli da si drvo koje `ivi u {umi. Napi{i pismo nekome da mu objasni{ za{to je va`no za{tititi {ume“. Na natje~aju mogu u~estvovati mladi do 15 godina, a otvoren je do 20. marta ove godine, javila je Fena.

Fond PIO RS

Pje{aci u RS kr{e propise
Akcija koju je proveo MUP RS pokazala je da ve}ina pje{aka ne po{tuje saobra}ajne propise. Zabrinjavaju}i je podatak da je od 924 kontrolirana pje{aka policija njih 867 zatekla u prekr{aju, {to je 93,83 posto od ukupno kontroliranih, javila je Fena. Akcija „Odnos pje{akvoza~“, koja je provedena pro{log mjeseca, obuhvatila je i kontrolu 1.969 voza~a.

Zakonski limiti

Zahtjev na Ustavnom sudu

Hljeb mora pojeftiniti najmanje za 10 feninga
Ako trgovci i pekari to ne ispo{tuju, ograni~it }emo cijenu vrste vekne koju gra|ani najvi{e kupuju, kazao je Radivojevi}
Ako trgovci i pekari ne ispo{tuju odluku Federalne vlade o zamrzavanju mar`e na osnovne `ivotne namirnice, prije svega hljeb i bra{no, i ne pojeftine ove proizvode, Ministarstvo trgovine FBiH ograni~it }e cijenu jedne vrste hljeba, najavio je ministar trgovine Desnica Radivojevi}. - Ako hljeb ne pojeftini najmanje za 10 feninga, iskoristit }emo mogu}nost zakonske kontrole cijena, pa }emo ograni~iti cijenu jedne vrste hljeba. Najvjerovatnije }e to biti polubijeli, odnosno narodni hljeb, koji gra|ani najvi{e i kupuju - kazao je Radivojevi} ju~er u Sarajevu. Najavu ministra Radivojevi}a pozdravila su potro{a~ka udru`enja navode}i da bi takva odluka sigurno imala ve}i avnog odbora Saveza udru`enja potro{a~a BiH. I direktor sarajevskog Instituta za strate{ka ekonomska istra`ivanja Anton Jekauc smatra da je odluka o ograni~avanju cijene hljeba bolje rje{enje nego zamrzavanje mar`i. - Prema mojim prora~unima, zamrzavanjem mar`i cijene bi se snizile do pet posto, {to smatram nedovoljnim u ovoj situaciji, jer su to minimalne u{tede. No, pravi potez moglo bi povu}i Vije}e ministara BiH uvo|enjem diferencijalne stope PDV-a. Ve}ina dr`ava ima nultu stopu PDV na osnovne `ivotne namirnice i to je prava mjera za zaustavljanje divljanja cijena kazao nam je Jekauc.
M. AVDI]

Federalni ministar trgovine najavio nove mjere

Ustavni sud BiH na plenarnoj sjednici 25. i 26. marta razmatrat }e apelaciju Fonda PIO RS po pokrenutim postupcima protiv Federalnog zavoda PIO/MIO zbog neispla}ivanja penzija ljudima koji `ive u RS, a to su pravo ostvarili u FBiH, potvrdio je direktor registra Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan. Rije~ je, navodno, o dugu Fondu PIO RS od ~ak 545 miliona KM, pi{u „Ve~ernje novosti“, prenosi Srna.

Predmet Osmi}

Danas zavr{ne rije~i odbrane
Zavr{ne rije~i odbrane pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Alija Osmi} zakazane su za danas. Optu`nicu koja Aliju Osmi}a tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Bugojnu Sud BiH potvrdio je 7. oktobra 2009. godine, saop}eno je iz tog suda, prenijela je Fena.

Statistika

U RS 147.912 nezaposlenih

Ograni~avanje cijene hljeba kratkoro~no je rje{enje

utjecaj nego zamrzavanje mar`i, ali da je ipak neophodno dugoro~no rje{enje. - Takva odluka kratog je daha jer Federalna vlada cije-

ne mo`e zamrznuti na dva ili tri mjeseca, a poskupljenja }e, vjerovatno, biti i poslije toga - kazala je za „Avaz“ Gordana Buli}, predsjednica Upr-

U RS je u januaru registrirano 147.912 nezaposlenih osoba, {to je za 96 vi{e u odnosu na isti mjesec pro{le godine i za 2.292 vi{e u odnosu na decembar pro{le godine, podaci su Zavoda za zapo{ljavanje RS, javila je Fena. - U januaru su registrirana 6.282 novoprijavljena - ka`e v. d. direktora Zavoda Gordana Latinovi}.

teme

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

9

Osje}ao se kao roba
U pismu pod nazivom „Razlozi zbog kojih ne `elim da vi{e svjedo~im na Me|unarodnom krivi~nom sudu za biv{u Jugoslaviju“, koje je Berko Ze~evi} Ha{kom tribunalu dostavio 28. januara, on navodi da je to jedini na~in da „za{titi svoj integritet kao li~nosti i svoje zdravstveno stanje“. - Moje iskustvo s tu`iteljstvom nije povoljno, puno je neugodnih situacija, ~esto sam se osje}ao poni`en, dogovori nisu po{tivani, jednostavno nisam se osje}ao kao li~nost, ve} kao roba napisao je Ze~evi}. Izme|u ostalog, on je napisao i da je svjedo~enje za Tu`ila{tvo ostavilo posljedice i na njegov li~ni `ivot te karijeru profesora i istra`iva~a iz oblasti odbrambenih nauka te da njegovi prijatelji i kolege iz Srbije, RS i Hrvatske ne smiju s njim kontaktirati.

Berko Ze~evi} u Hag otputovao bez lisica
Ugledni univerzitetski profesor sa sobom nosi medicinske nalaze Bit }e preispitana uloga svih onih koji su u~estvovali u hap{enju, ka`e Tomi}
Ju~er sa Sarajevskog aerodroma: Avion kojim je otputovao Ze~evi}

SU\ENJA Nakon hap{enja po nalogu Ha{kog tribunala

Redovnim letom za Amsterdam, ju~er oko deset sati s Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, vje{tak balisti~ke struke i univerzitetski profesor Berko Ze~evi} bez lisica je otputovao u Hag.

Ze~evi} je uhap{en 11. februara po nalogu Ha{kog tribunala, koji je protiv njega podigao optu`nicu zato {to je odbio svjedo~iti na su|enju Radovanu Karad`i}u. Kako je ju~er na Aerodromu izjavio njegov advokat Du{ko Tomi}, Ze~evi} je u Hag otputovao kao slobo-

Nepo{tivanje suda

dan ~ovjek sa zdravstvenim problemima. - Profesor sa sobom nosi zdravstvene nalaze. U Ha{kom tribunalu pregledat }e ga tim eksperata medicinske struke. Mislim da }e Ha{ko tu`ila{tvo povu}i optu`nicu i da prof. Ze~evi} ne}e biti optu`en za nepo{tivanje suda, jer je u pitanju vi{a sila, njegovo zdravstveno stanje - ka-

zao je Tomi}. Sve ono {to se posljednjih nekoliko dana de{avalo s profesorom Ze~evi}em, advokat Tomi} nazvao je grubom gre{kom. On dodaje da }e Ze~evi} svjedo~iti pod uvjetima koje medicinske institucije propi{u. Tomi} je kazao i da Ha{ki tribunal treba po{tovati medicinsku struku, jer Ze~evi} ne mo`e dugo staja-

Napu{tanje Pritvorske jedinice Suda BiH

(Foto: J. Brutus)

Ze~evi}: Ponio nalaze u Hag

Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso javno je demantirala dosada{nje navode medija i njegovog advokata Du{ka Tomi}a u vezi s ovim slu~ajem. - ^im sam saznala da je profesor Ze~evi} pritvoren, u dva navrata sam ga posjetila i razgovarala s njim. On mi je potvrdio da je svjesno

Kreso: Ze~evi} je svjesno oti{ao u pritvor
pristao oti}i u pritvor, jer ima nesporazume s Ha{kim tu`ila{tvom - kazala je Kreso te negirala da su mu u bilo kojem trenutku bila ugro`ena ljudska prava. Ona je navela i da je Ze~evi}ev branilac „vrlo neprofesionalno informirao javnost“ te da je „od svega pravio senzaciju, te-

atar i samoreklamu“. - Nijedna njegova tvrdnja na ra~un Suda nije ta~na. Prikupila sam i odre|ene podatke od Sudske policije, T u`ila{tva i utvrdila da profesor Ze~evi} nije bio maltretiran, nu|ena mu je kafa, hrana i pi}e. Nije doveden s lisicama, niti je tako priveden S. R. istakla je Kreso.

ti, zbog ~ega je i bio protiv toga da svjedo~i pet dana u kontinuitetu. Advokat najavljuje da }e po povratku Ze~evi}a iz Haga biti preispitana uloga svih onih koji su u~estvovali u njegovom hap{enju, jer je, kako je kazao, bilo mnogo propusta, te da }e sve biti analizirano. - Ne mo`e se privoditi s lisicama na rukama jedan takav kalibar intelektualca, ~ovjek koji je bezbroj puta

Dobio kartoteku

svjedo~io i u bh. tu`ila{tvu i u Hagu. Shvatili su to na kraju i Ha{ki tribunal i Tu`ila{tvo i ~ovjek je u Hag oti{ao bez lisica - ka`e Tomi}. On dodaje da je Ze~evi}a najvi{e pogodilo to {to je dobio kartoteku i {to je slikan kao kriminalac. Ina~e, na ju~era{njem su|enju Radovanu Karad`i}u re~eno je da bi se profesor Ze~evi} ve} danas poslije podne trebao pojaviti pred Vije}em Tribunala u F. KARALI] Hagu.

Za ratne zlo~ine 951 godina zatvora
Sud BiH je tokom {estogodi{njeg rada u 60 pravosna`no okon~anih predmeta ratnih zlo~ina osudio 79 osoba na ukupno 951 godinu zatvora. Ha{ki tribunal s radom je po~eo 1993. godine i za 17 godina rada izrekao je 54 pravosna`ne presude za 84 osobe, u ukupnom trajanju zatvora od 924 godine i jednu do`ivotnu robiju. Ove podatke na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu iznijela je predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso, koja je objelodanila rezultate rada ove institucije. Prema podacima koje je iznijela, od 2005. do konca 2010. godine u Odjelu za ratne zlo~ine Sud BiH izrekao je 73 presude za 110 osoba. U

Predstavljeni rezultati rada Suda BiH

U~inke koje je Sud BiH postigao u posljednjih {est godina za ovako mladu instituciju smatram jako dobrim, kazala Kreso

meritornom presudom rije{io ukupno 73 predmeta ratnog zlo~ina, od ~ega je 60 postalo pravosna`no, te 234 predmeta organiziranog kriminala, od ~ega je pravosna`no 212 predmeta - kazala je Kreso. U ovom trenutku u razli~itim fazama postupka pred Sudom se vode ukupno 44 predmeta ratnog zlo~ina i 60 predmeta organiziranog kriminala. Osim toga, 38 predmeta op}eg kriminala je u fazi su|enja, a ukupno se radi na 3.125 predmeta u Upravnom odjelu. U Apelacionom odjelu trenutno se radi na 14 predmeta ratnih zlo~ina i 13 predmeta organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije. S. RO@AJAC

Razli~ite faze

Prvostepene presude

S pres-konferencije: Kreso zadovoljna ura|enim

(Foto: B. Nizi})

istom odjelu ukupno je izre~eno 45 drugostepenih presuda za 66 osoba, dok je u petogodi{njem periodu donesena samo jedna tre}estepena presuda. U Odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju od 2005. do danas

ukupno su izre~ene 234 prvostepene presude za 427 osoba i 72 drugostepene presude za 156 osoba. - Rezultati koje je Sud BiH postigao u zadnjih {est godina za ovako mladu instituciju smatram jako dobrim. Zaklju~no s januarom, Sud je

Komandant NATO {taba u Sarajevu, brigadni general Dejvid Enjart (David Enyeart) posjetio je ju~er Fo~u, gdje je, povodom Me|unarodnog dana knjige, GraFo~a: Tokom uru~enja donacije dskoj biblioekonomski prosperitet i dolateci uru~io donaciju u ze velike koorporacije koje iznosu od 2.000 eura, naula`u novac i otvaraju radna mijenjenih za nabavku nomjesta - kazao je Enjart. vih knjiga. Direktorica Gradske bi- NATO je savez koji se brine za dobrobit ljudi, a jedna blioteke Slavica Obranovi} od stvari za koju se brinemo i kazala je da im uru~ena dokoja nam je zna~ajna jeste nacija zna~i mnogo jer sreobrazovanje. Va`no je znati da dstava za nabavku novih sa NATO-om dolazi i stabilno- knjiga ova ustanova nije imast, a kroz stabilnost dolazi i la vi{e od tri godine. Al. B.

Enjart donirao 2.000 eura za nove knjige

Posjeta Gradskoj biblioteci u Fo~i

(Foto: M. Kadri})

Klub poznatih

Amina [ahinpa{i}

Onaj ko uvijek najbolje zna, nikada ni{ta ne nau~i
Li~ni profil novinarke Radija RSG 1
Ime i prezime: Amina [ahinpa{i}. Datum i mjesto ro|enja: 5. novembar 1981., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 24. mart. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Nemam vremena za odmor. Omiljeni muzi~ar: Van Gogh, Vajtsnejk (Whitesnake), Dubioza Kolektiv. Volite li kuhati: Ne volim. Najdra`a knjiga: „Ime mi je Selma“. Omiljeni pisac: Paulo Koeljo (Coelho). Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Ne bih ni oti{la na pusti otok. Jeste li ljubomorni: Pomalo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne bih. Bavite li se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Tjestenina, voda i mentol bombone, o kojima sam ovisna. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Naravno, kao i svaka `ena. Jeste li sujevjerni: Pomalo. Imate li ku}nog ljubimca:

10

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

teme

STANOVNI[TVO Na{a zemlja ne}e ispuniti obavezu

Popis u BiH ko{tat }e oko eura po stanovniku
Gra|ani Bosne i Hercegovine }e i 2011. ostati nepopisani

[ahinpa{i}: Ovisna o bombonama

U BiH ne}e biti popisa
Bit }emo u situaciji da ne mo`emo izra~unati nijedan indikator i re}i da je kvalitetan, da je zasnovan na kvalitetnim ulaznim podacima, ka`e Slavka Popovi}
trebno izme|u devet i 12 mjeseci. - Na`alost, koliko god da smo optimisti, sumnjamo da }e biti mogu}e 2011. obaviti popis - ka`e Slavka Popovi}, zamjenica direktora Agencije za statistiku BiH. Nagla{ava da Agencija vr{i pripreme koje se mogu uraditi bez zakona. Na na{ upit jesu li te pripreme i novac koji je na njih potro{en uzaludne zbog toga {to popisa najvjerovatnije ne}e biti ove godine, ona

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Da, papagaja i psa. Koji je Va{ `ivotni moto: Onaj ko uvijek zna najbolje, nikada ni{ta ne nau~i. Va{ najbolji prijatelj je: Majka. Pratite li politi~ku situaciju: Samo ako moram. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Potpisala bih odmah ostavku, jer se ovdje za 15 minuta ni{ta ne mo`e ni po~eti. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikada.

S obzirom na to da jo{ nije usvojen zakon, sada je ve} skoro sigurno da popisa stanovni{tva u BiH ove godine ne}e biti. Jasno je to nakon procjene eksperta kojeg je anga`irao Eurostat, evropska statisti~ka agencija, a koji je zaklju~io da je, nakon dono{enja zakona, za kvalitetne pripreme za popis u na{oj zemlji po-

Pripreme nastavljene

odgovara da posao nije ra|en uzalud i da na pripreme skoro da i nije tro{en dodatni novac. Popovi} isti~e i da }e popis u BiH ko{tati ne{to vi{e od pet eura po stanovniku. Na upit kakve se posljedice mogu o~ekivati ako stanovnici BiH, me|u rijetkima u svijetu, ove godine ne budu popisani, Popovi}, govore}i sa statisti~kog stanovi{ta, ka`e da im to pitanje svakodnevno zadaje glavobolje. - U situaciji smo da ne mo`emo izra~unati nijedan indikator i re}i da je kvalitetan, da je zasnovan na kvalitetnim ulaznim podacima - zaklju~uje Popovi}. B. TURKOVI]

Me|u rijetkima

Upitan i evropski novac
Iz evropskih institucija jo{ ranije je upozoravano da, ako popisa ove godine ne bude, postoji realna opanost da dr`ava ne dobije novac iz evropskih fondova.

U@IVAJU U NEREDU - Odgovorni tvrde da je u Sarajevu bezbjednosna situacija dobra, a svi znamo da nije. Neka, brate, ovi odgovorni za bezbjednost idu u Irak i tamo u`ivaju u neredu. KASARNA U TRAVNIKU - Svi gradovi uspjeli su iseliti kasarne iz centra osim Travnika, koji se nema gdje vi{e {iriti, a kasarna zauzima najljep{i dio grada. Treba pokrenuti peticiju i iseliti kasarnu te pametnije iskoristiti taj prostor. Travni~anin DOMA]I PROIZVOD - Cijena hljeba, bra{na, ulja i ostalih `ivotnih namirnica raste, a dr`ava ne reaguje.

SMS

Dnevni avaz 061-142-015 narod da Neka smanje uvjeriti
da`bine na te namirnice i daju ve}i podsticaj poljoprivrednicima pa }emo imati jeftiniji doma}i proizvod, a i bud`eti bi bili puniji. Arman, Br~ko KRAJI[NICI ZATAJILI - Da u na{oj dr`avi mo`e sve, dokaz je i Unsko-sanski kanton. Svi kantoni, naime, dostavljaju podatke o cijenama osnovnih `ivotnih namirnica osim USK. I nikome ni{ta. Tako je ve} mjesecima, a niko da ne{to uradi pa da imamo relevantne podatke za cijelu FBiH. DOBAR RE@IM [ta misle ove dr`avne institucije da s deset posto svog rada mogu

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Tuzle i Zenice

se brinu za boljitak ove dr`ave? Njima se nigdje ne `uri, sada im je najbolje, jer rade po onoj narodnoj: „A ja volim ovaj re`im, plata ide, a ja le`im.“ REGULIRANJE CIJENA - Ovo je za svaku osudu. Maksimalno se koristi recesija i kriza kao izgovor da se oplja~ka {to je vi{e mogu}e, i to opet preko glava gra|ana. Dr`ava mora po~eti regulirati cijene. PRAVNA DR@AVA - Koliko me pamet slu`i, svi politi~ari kunu se u pravnu dr`avu. Ako je to istina, pitam onda koga su to stranke smijenile zbog napada na dr`avu koja ih hrani.

- Davno je trebalo uraditi popis stanovni{tva u BiH, ne znam samo {ta su ~ekali do sada. No, ne}e ga uraditi, jer to Senad nekome nije u De{eva interesu.

Dobro je znati koliko nas ima
- Trebali su zavr{iti popis, jer je to jedan od uvjeta za ulazak u EU. Jedino se u BiH ne zna ta~an broj stanovnika i Ana to je velika sraTomi} mota. - Nije vrijeme za popis stanovni{tva, jer }e biti mnogo neta~nih podataka. Dr`ava bi trebala raditi na povraEdin tku, a tek onda Sulji} na popisu. - Trebalo je to i davno uraditi, jer ve} dugo nije bilo popisa. A i smanjio bi se prostor za manipulacije. Vlasti su ovdje zakazale. - Mnoge stvari kod nas ne {timaju, pa nisam iznena|en {to jo{ nemamo popis stanovni{tva. Trebali su to ura- Isak ^avali} diti ranije. - Mislim da je vrijeme bilo jo{ odavno da se uradi taj popis stanovni{tva. Red je da se zna koliko nas ima, i dugo ~ekamo na Davor Andri} to. - Stanovni{tvo treba popisati, a ne znam zbog ~ega se to ve} nije uradilo. Vlast je odgovorna za to.

Treba li ove godine uraditi popis stanovni{tva u BiH?

Sarajevo Tuzla Zenica

- Popis nam jo{ ne treba, jer je previ{e raseljenih lica, a za to je kriva vlast. Sve dok se ne vrati svako na svoje, smatram da nije potre- Mirza Aganovi} ban. - Trebalo bi, naravno, pa pro{lo je toliko vremena od rata. Vlasti su zakazale, to je sigurno. Red je da makar znamo koliko nas Munib He}o ima.

Mevlida Kos

E. K. - A. Mu. - V B. Ba{i} .

Mustafa

teme

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

11

DR@AVNI ZATVOR EU tra`i od BiH da po{tuje ljudska prava

Ubice i zlo~inci u ’hotelskom smje{taju’
Po uzoru na BiH pravit }e se zatvori u Srbiji i Hrvatskoj gradnje ~eka konstituiranje Parlamenta BiH Nastavak Visoka sigurnost

Had`iavdi} i Nadarevi} u posjeti Crnki}u

(Foto: B. Nizi})

U BiH }e biti izgra|en jedan od najmodernijih dr`avnih zatvora u Evropi! Iza zidina objekta ~ija je gradnja prije nekoliko godina po~ela u mjestu Naklo kod Vojkovi}a, ubice, ratni zlo~inci i silovatelji bit }e smje{teni u }elije koje }e li~iti na hotelske sobe. Svaki od njih imat }e svoju kupaonicu, a prostorija u kojoj budu boravili bit }e najsavremenije opremljena. [ta to konkretno podrazumijeva, jo{ nije poznato, ali, prema svemu sude}i, unutra{njost ove zgrade podsje}at }e na poznati zatvor u Sheveningenu. Strogi standardi koje radi za{tite ljudskih prava nala`e Evropska unija, kada je rije~ o izgradnji i oprema-

Crnki}evo stanje sve bolje
Vi{e mu ne treba potpora u disanju, ka`e Beba
Nema bitnijih promjena u zdravstvenom stanju federalnog ministra za bora~ka pitanja Zahida Crnki}a, povrije|enog u udesu kod Travnika, kazala je ju~er za na{ list Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Crnki}ev {ef kabineta Salko Beba ka`e za „Avaz“ da je ministrovo stanje znatno bolje. Ju~er mu nije trebala potpora za disanje, masna kap je smanjena, a samim tim umanjen je i strah od mogu}e embolije. - Skoro je stabiliziran, tako da o~ekujemo da bi uskoro mogao biti operiran ka`e Beba. Crnki}a je ju~er u bolesni~koj sobi nakratko posjetila i delegacija Parlamenta FBiH, Izmir Had`iavdi}, sekretar Doma naroda te poslanici Ibrahim Nadarevi} i Ljiljana Saki}. - Ministar Crnki} je dobro. Pri~ali smo s njim desetak minuta. Ka`e da se osje}a bolje i ~eka operaciju. Najvjerovatnije da }e mu prvo operirati nogu. Sve u svemu, dobrog je raspolo`enja - ka`e Had`iavdi}. U udesu je Crnki} zadobio lomove noge, povrede vratnog dijela ki~me, grudnog E. Ha. ko{a i glave.

Klinika za ortopediju i traumatologiju

Budu}i izgled dr`avnog zatvora

nju zatvora, primorali su nadle`ne organe u BiH da odustanu od po~etnog koncepta vi{e zatvorenika u jednoj }eliji. - Projekt je promijenjen

RS nema ni{ta s projektom
Komentiraju}i navode u medijima RS da manji bh. entitet odustaje od projekta gradnje dr`avnog zatvora, Arnaut je rekao da se radi o dr`avnom projektu. - To }e biti zatvor za osu|enike Suda BiH. Naravno da RS mo`e praviti svoj zatvor. Oni finansijski ne participiraju u ovom projektu, ve} dr`ava - zaklju~io je Arnaut.

u skladu s izmijenjenim zatvorskim pravilima. Nema kolektivnih }elija, one }e biti za jednu osobu, nema zajedni~kih kupaonica na spratu. Zatvor }e biti visoke sigurnosti i on }e biti najmoderniji u Evropi. Upravo prema ovom projektu pravit }e se zatvori u Hrvatskoj i Srbiji - rekao je za „Dnevni avaz“ zamjenik ministra pravde BiH Sr|an Arnaut. On je pojasnio da nastavak gradnje zatvora ~eka ratifikaciju ugovora o kreditu

s Evropskom razvojnom bankom u Parlamentu BiH. Do toga }e do}i tek nakon {to najvi{e zakonodavno tijelo u zemlji bude konstituirano. - ^im se ugovor ratificira, novac }e postati operativan. Nakon toga bit }e raspisani me|unarodni tenderi i izabran izvo|a~ radova. O~ekujemo da bi zatvor mogao biti zavr{en 2013. godine - zaklju~io je Arnaut. S. RO@AJAC

Ratificiranje ugovora

Spec
Konfederacija sindikata RS pozdravila je ishod pregovora izme|u Uprave „@eljeznica RS“ i [trajka~kog odbora, koji su, uz prisustvo predstavnika Vlade RS, rezultirali prekidom {trajka i nastavkom procesa rada, javila je Srna.

Ubio suprugu pa poku{ao samoubistvo
Milan Stoki} (84) s te{kim povredama preba~en u banjalu~ku bolnicu, dok je starica podlegla na licu mjesta
Milan Stoki} (84) iz Podnovlja kod Doboja hicem iz pi{tolja ubio je suprugu Kristinu (82), a zatim sebi pucao u glavu. Starica je podlegla na licu mjesta, a njen suprug je s te{kim povredama iz dobojske bolnice upu}en u banjalu~ki Klini~ki centar. Porodi~na tragedija dogodila se ju~er oko podne, a roditelje je prona{ao sin Ranko, koji je ~uo dva pucnja i sa sprata ku}e si{ao u prizemlje.
Ranko Stoki}: Zatekao ih u lokvi krvi

Tragedija u Podnovlju kod Doboja

SAD prikupljale informacije o Bosancima u Norve{koj

Nove tajne depe{e objavljene u Oslu

Ku}a Stoki}evih: Obavljen uvi|aj na mjestu doga|aja

- Mislio sam da je majka zaspala, a vidim oca krvavog. Mislio sam da je pao i glavom udario o klupu kada sam ugledao pi{tolj izme|u njegovih nogu - ispri~ao je Ranko te dodao da je otac davao znakove `ivota. Ranko navodi da ne mo`e ni da pretpostavi {ta je oca navelo da ovakav ~in. On je rekao da mu je otac nakon dva mo`dana

udara bio dobrog zdravlja. Nije imao nikakve posljedice, vozio je auto, i{ao je subotom u centar sela u ~itaonicu da igra karata, a pazarnim danom je, kako je rekao, i{ao u Modri~u. Njegova majka bila je te{ko pokretna i ve}inu dana provodila je u ku}i, pa je i otac vi{e vremena provodio s njom. Ubistvo i samoubistvo Milan je planirao, a na to ukazuje odje}a koju je za svoju i sahranu supruge Kristine pripremio u sobi. - Kada sam u{ao u sobu, on je pripremio {ta }e se obu}i na njega, i za majku je pripremio {ta }e joj obu}i. [okirao sam se kada sam to vidio - potvrdio je Ranko. Ljerka Stanimirovi}, portparol CJB Doboj, izjavila je da je izvr{en uvi|aj na licu mjesta kojim je rukovodila Vaja Todorovi}, de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Doboj, te dodala da }e biti izvr{ena obdukcija tijela stradale starS. ^AKAREVI] ice.

Faksimil internet-stranice lista: Objavljeni dokumenti s Wikileaksa

Ameri~ka ambasada u Oslu 2007. godine je vodila akciju prikupljanja obavje{tajnih informacija o „radikalizaciji imigranata“ u Norve{koj, koja je obuhvatila 15.000 imigranata iz Bosne i Hercegovine, navodi se u povjerljivom dokumentu ameri~ke vlade koji je procurio putem Wikileaksa, a objavio ga je norve{ki list „Aftenposten“. Dopis koji je u Va{ington poslan iz Osla 8. novembra 2007. godine, imigrante iz BiH klasificira kao „nezapadne imigrante“ te su kao takvi predmet interesa u pogledu {irenja „radikalnog islamizma“. Ameri~ka diplomatija pr-

ocjenjuje da u Norve{koj ima oko 15.000 Bosanaca. Diplomati navode u svom izvje{taju Stejt departmentu da su pokrenuli „niz aktivnosti“ kako bi se upoznali s „aktivnostima imigranata iz BiH“, koja se karakterizira kao „muslimanska zemlja“, jednako kao Pakistan, Egipat, Turska i Maroko. Navode se i sastanci koji su odr`ani sa bh. diplomatskim predstavnicima. Depe{a koju je objavio norve{ki list fokusira se na imigrante iz Pakistana, uz najavu da }e dopisi sa svim detaljima o radikalizaciji ostalih grupa biti, tako|er, poslani u Va{inT. L. gton.

Hronologija od 1990. godine
do kraja 1990. vojnim licima biv{e JNA dodjeljivana samo stanarska prava 29. decembar 1990. - usvojen Zakon o stambenom obezbje|enju u JNA kojim je omogu}en otkup vojnih stanova, ali je primjenjivan samo na teritoriji BiH decembar 1991. - biv{i SSNO kre}e sa zaklju~ivanjem ugovora o otkupu vojnih stanova, a kupoprodajne cijene odre|ivali su sami nosioci stanarskih prava i upla}ivali ih i prije podno{enja zahtjeva za otkup, {to je u~inio i Branimir \oki} sav novac za otkup stanova po BiH upla}ivan na vojni servis u Beogradu 15. februar 1992. - Vlada biv{e SRBiH donosi uredbu o zabrani prodaje vojnih stanova 10. maj 1992. - biv{a JNA napu{ta Sarajevo i odnosi svu dokumentaciju o vojno-stambenom fondu, ali potpisuje ugovor s tada{njim Predsjedni{tvom i Vladom RBiH, prema kojem oni koji su otkupljivali stanove u na{oj zemlji, a odlaze iz nje, pristaju da im se isplati samo onaj dio novca koji su uplatili za otkup u BiH kada su oficiri biv{e JNA stambeno zbrinjavani u drugim dr`avama, potpisivali su izjave da se odri~u stanova u BiH, a takvo {to potpisali su mnogi koji danas pred Sudom u Strazburu tra`e od{tete ili povrate stanova u BiH 4. juli 1999. - visoki predstavnik u BiH nametnuo poznati ^lan 3a da pravo povrata stanova nemaju ona lica koja su ostala u slu`bi oru`anih snaga drugih dr`ava od 1999. do 2011. - na hiljade stanova u FBiH vra}eno oficirima biv{e JNA

12

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

teme

VOJNI STANOVI Mnoga pitanja i dalje bez odgovora

[ta bi mogla rije{iti smjena Monike Miji}?
Niko ne zna kakve mogu biti posljedice budu}ih presuda Zahtjev za smjenu Miji} do`ivljava kao skretanje pa`nje s pitanja ko je nezakonito dijelio vojne stanove
(Foto: M. Kadri})

S okruglog stola o statusu vojnih stanova u FBiH poslije presude Suda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „\oki}“, organiziranog prekju~er u Sarajevu, zatra`eni su, izme|u ostalog, smjena Monike Miji}, zastupnice Vije}a ministara BiH pred Sudom u Strazburu, te izuze}e sutkinje tog suda iz BiH Ljiljane Mijovi}. Glavni inicijatori skupa su koordinacioni odbori bora~kih organizacija Federacije BiH i Kantona Sarajevo, uz organizaciju Federalnog ministarstva za bora~ka pitanja te pokroviteljstvo Ministarstva za bora~ka pitanja KS. No, od ~lanova Vlade FBiH, koja je najodgovorni-

mo`e{ do}i na red.“ U prilog tome govori i reakcija Monike Miji}, koja podsje}a da se presuda „\oki}“ temelji na izvje{tajima OHR-a i OSCE-a da su vojni stanovi dijeljeni visokim du`nosnicima. - To je osnovni razlog zbog kojeg je izgubljen taj slu~aj, a dr`ava, odnosno FBiH, nije uspjela dokazati da su stanovi dodjeljivani socijalnim kategorijama. Mi smo dokaze o tome tra`ili od nadle`nih organa Vlade FBiH jo{ od 17. marta 2008. No, sve {to smo dobili bili su procentualni podaci o dodjeli stanova, ali Sud je tra`io dokaze o tome da su oni dijeljeni radi javnog interesa, {to nam nikada nije dostavljeno - ka`e Miji} za na{ list. Isti~e da se ne `eli pravdati, ali zahtjev za njenu smjenu, kako navodi, do`ivljava jedino kao skretanje pa`nje s pitanja ko je nezakonito dijelio vojne stanove i kome su oni dodjeljivani. Ona ponovo potcrtava kao najva`nije da se radi odbrane ostalih slu~ajeva pred Sudom u Strazburu sa~ini sveobuhvatna analiza statusa svakog pojedina~nog stana i njegove dodjele. No, do danas niko u FBiH ove podatke nije prikupio.
M. KUKAN

Osnovni razlog

Preduga agonija

Sa skupa: Jedni se pravdali, jedni kritizirali, ali nigdje rje{enja

Poslijeratni fakti
12.662 ukupan broj vojnih stanova u FBiH prema sada{njim podacima 8.435 stanova vra}eno samo do 2007. godine ranijim nosiocima stanarskih prava 2.611 stanova ostalo na raspolaganju oko 1.600 nezavr{enih otkupa stanova 60 posto stanova koji su ostali na raspolaganju dodijeljeno visokim du`nosnicima

Miji}: Izvje{taji OHR-a i OSCE-a

ja za brigu o vojnim stanovima, niko se nije pojavio. Izlaganje predstavnika Ureda za zastupanje pred Ustavnim sudom FBiH i Slu`be za zajedni~ke poslove FBiH li~ilo je tek na pravdanje za sve ono {to nije u~injeno da ne bude presude „\oki}“, zbog koje je iz bud`eta FBiH biv{em oficiru JNA Branimiru \oki}u ispla}eno 65.000 eura od{tete za stan koji je prije rata koristio u Sarajevu. Niko od u~esnika nije znao kakve stvarne posljedice mogu izazvati budu}e presude koje budu izricane u Sudu u Strazburu, gdje je sti-

gao 61 predmet identi~an ili sli~an „\oki}u“. Niko nije dao odgovor ni na pitanja za{to se rje{enje nije tra`ilo i na{lo u proteklih petnaestak godina otkako traje agonija s vojnim stanovima, kojih je za to vrijeme u FBiH izgubljeno vi{e od 1.500 i iz njih delo`irane {ehidske porodice i ratni vojni invalidi. Mo`da on djelimi~no le`i u izjavi Meme Kari{ika iz Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH, koji je kazao da su stanovi koji su ostali na raspolaganju dijeljeni po principu: „Ako ima{ koga jakog u vlasti,

Regionalna saradnja klju~ procesuiranja ratnih zlo~ina

Zavr{en sastanak tu`ilaca

Baji}, Bara{in i Vuk~evi} na skupu u Bijeljini

(Foto: G. Bobi})

Regionalna saradnja jedan je od klju~nih elemenata za efikasno otkrivanje i procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina te u budu}nosti treba zajedni~ki raditi na rje{avanju svih spornih situacija koje se pojave u radu na predmetima ratnih zlo~ina. Zaklju~ak je to ju~er zavr{enog dvodnevnog sastanka u Bijeljini, na kojem su Milorad Bara{in, glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH, Vla-

dimir Vuk~evi}, tu`ilac za ratne zlo~ine Republike Srbije, i Mladen Baji}, glavni dr`avni odvjetnik Republike Hrvatske, razgovarali o saradnji u radu na predmetima ratnih zlo~ina. Na sastanku je, tako|er, razgovarano o dosada{njim, ali i mogu}im sporazumima koji bi mogli pobolj{ati saradnju u budu}nosti, saop}io je UNDP BiH, koji je i organizirao ovaj susret. E. M.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

13
Ograda na mostu Obhod`a
Po~elo betoniranje

ALARMANTNO Istra`ivanje o uvjetima za pokretanje biznisa u jugoisto~noj Evropi

Sarajevo na 21. mjestu od 22 grada
Samo Mostar iza glavnog grada Za registraciju imovine treba 10 procedura i 331 dan Posebno je te{ko ako se `eli otvoriti proizvodni pogon
Razlog su administrativne razlike, jer tamo gdje se posao ne mo`e zavr{iti u jednoj kancelariji i samo jednom posjetom registracija biznisa traje mjesecima - navodi se u istra`ivanju Doing Businessa. Dakle, na{ grad je od 22 ve}a u jugoisto~noj Evropi na 21. mjestu za pokretanje poslovanja. Tako je na putu registracije potrebno 12 postupaka, za {ta su potrebna 54 dana i tro{kovi od 30,1 posto dohotka po glavi stanovnika. Sarajevo je na dnu ljestvice i kada je u pitanju registracija imovine. Treba oko 10 procedura i 331 dan. S druge strane, u Pljevljima u Crnoj Gori imovina se mo`e registrirati za samo 17 dana. Predsjednik Privredne komore KS Kemal Grebo istakao je da su vrlo nepovoRang lista gradova Sarajevo na dnu ljestvice: Lo{i uvjeti za poslovanje (Foto: J. Brutus)

Sarajevo se, prema kriterijima koliko je povoljno pokrenuti biznis, nalazi na pretposljednjem mjestu ve}ih gradova jugoisto~ne Evrope. Od 22 grada, prema izvje{taju Doing Businessa, na{ glavni grad je na 21. mjestu, a samo je u Mostaru te`e poslovati. U svim segmentima biznisa, pokretanje poslovanja, postupanje s dozvolama, upis prava vlasni{tva i ostvarivanje prava iz ugovora, prema ovom istra`ivanju, Sarajevo je na pretposljednjem mjestu. - Vrijeme koje je potrebno za registraciju poslovanja kre}e se od sedam dana u gradovima Vlora i Skadar u Albaniji do 61 dan u Mostaru i ne{to manje u Sarajevu.

Radnici firme IN po~eli su betoniranje ograde na mostu Obhod`a, preko rijeke Mo{}anice, na putu Borije - Obhod`a. Prema projektu koji finansiraju Turska vojna misija u BiH i starogradska op}ina, most }e biti sagra|en od bijelog betona i zvat }e se Bijeli most. [irina mosta je {est metara, a ograda }e biti beA. Na. tonska.

Jedna posjeta

- Pozitivan primjer je Portugal. Oni su pozvali „Volkswagen“ da pokrene proizvodnju u njihovoj

Primjer Portugala

dr`avi, a zauzvrat su ih oslobodili svih poreza nekoliko godina - rekao je ^engi}.

Pokretanje poslovanja
Pokretanje poslovanja u prosje~nom gradu u jugoisto~noj Evropi traje 27 dana, zahtijeva 10 procedura i ko{ta 21 posto per capita dohotka. Grad koji ostvaruje takve rezultate bio bi rangiran na 114. mjestu u pore|enju sa 178 reprezentativnih gradova svijeta.

ljni uvjeti za investiranje i pokretanje biznisa, naro~ito strancima. - Posebno je te{ko ako `ele graditi proizvodni objekt. Tada se susre}u s nizom problema, {to zna potrajati 400 dana. Kada sagledaju svu dokumentaciju, potro{eno vrijeme, novac za

silne takse i kad shvate u kakvim uvjetima rade, onda se s pravom mo`e re}i da imaju veliki rizik u poslovanju - rekao je Grebo. Predsjednik Udru`enja poslodavaca KS Safudin ^engi} rekao je za „Avaz“ da

Dati podsticaje

je podatak da se nalazimo na pretposljednjem mjestu gradova podobnih za investiranje trebala imati Vlada KS. Kako je istakao, evidentno je da je investiranje limitirano na razli~ite na~ine. - Glavni problem je administracija, moramo je hitno smanjiti. Osim toga, potrebno je i izmijeniti zakone na taj na~in da se jednostavnije dolazi do potrebnih dokumenata. Najva`nije je to da Vlada investitorima daje podsticaje kazao je ^engi}.
S. MUHI]

12.624,30 KM

Op}ina Centar gra|anima, klubovima, {kolama... omogu}ila je besplatne termine, i to na atletskoj stazi svaki dan od osam do 19 sati, osim u dane takmi~enja. U sali FIS-a u ponedjeljak i ~etvrtak termini aerobika za `ene su od 16.30 do 17.30 sati. Teniski teren „Ko{evo“ slobodan je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 18 sati. Na igrali{tu FIS-a mladi mogu igrati nogomet ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14.15 do 15.30 sati. E. K.

Besplatni termini za rekreaciju

posao ko{tao Op}inu

U 2010. bilo 9.599 saobra}ajnih nezgoda

Tokom 2010. godine, prema statisti~kim podacima MUP-a KS, registrirano je 9.599 saobra}ajnih nezgoda, {to je za 208 manje nego prethodne godine. Od toga 8.811 su s materijalnom S. M. {tetom.

Regulacija rijeke Zujevine
S obje strane postavljena mre`a

Kako bi se sprije~ilo obru{avanje kamenja sa zidina Vi{egradske kapije, starogradska op}ina postavila je za{titne mre`e. Radnici firme „Klico trans“ su, prema uputstvima nadle`nih iz Zavoda za za{titu kulturno-historijskog

Na zidinama Vi{egradske kapije postavljena mre`a
Spec
Op}ina Ilija{ i njema~ko Dru{tvo za tehni~ku saradnju potpisali su sporazum o formiranju informativnog punkta za mlade u okviru GIZ-ovog Omladinskog zdravstvenog projekta. Op}ina je ve} osposobila troje mladih koji }e raS. Sp. diti u ovom centru kao edukatori.

Zbog obru{avanja kamenja

U MZ Osjek po~ela je regulacija rijeke Zujevine u du`ini od 250 metara. Projekt je vrijedan 330.000 KM, a finansijeri su Op}ina Ilid`a i Ministarstvo privrede KS. A. Na.

Sanirana rupa

i prirodnog naslije|a KS, uklonili nestabilno kamenje. - Ugra|ene su pocin~ane putarske mre`e s utezima s obje strane zida, odnosno od Vi{egradske kapije do saobra}ajnice na Ravnim bakiA. Na. jama.

Radnici na terenu

Radnici preduze}a „Vodovod i kanalizacija“ ju~er su sanirali rupu u ulici Ferhadija. Prekju~er su na tom mjestu otklonili kvar na vodovodnoj mre`i, a rupu su zasuli zemljom i stavili plo~e. A. Nu.

14

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

panorama

GORA@DE Po~elo ru{enje ku}a o{te}enih u poplavi

Kantonalna bolnica: Akcija nije dala rezultate

Za adaptaciju porodili{ta u Livnu

Prikupljeno samo 21.000 KM
Humanitarna akcija pokrenuta u decembru pro{le godine na prikupljanju sredstava za adaptaciju i opremanje porodili{ta u Kantonalnoj bolnici u Livnu nije dala o~ekivane rezultate, jer je sakupljeno samo oko 21.000 KM od potrebnih 150.000 maraka. - Organizirali smo koncert, imamo otvoren telefonski broj za humanitarne pozive, a poslali smo i molbu na vi{e od 200 adresa privatnih i javnih poduze}a da nam finansijski pomognu, ali se odazvala tek nekolicina, premda smo od njih o~ekivali najve}u pomo} - ka`e dr. Ivica Jozi}, direktor Bolnice, dodaju}i kako se nada da }e potreban iznos biti priA. Ka. kupljen do sredine ove godine.

Dom za ~etiri porodice ko{tat }e 100.000 KM
Ponovo }e biti izgra|ena ku}a za porodice Bege i Had`ire Borovac, te Nezira i Muzafera Obu}e
istom naselju nakon poplava neuvjetnim za stanovanje progla{ene su ku}e Esada Ko`e i Ramize Pleh. Radove na demonta`i krovne konstrukcije vlasnici su pratili sa pomije{anim emocijama, ali ipak sretni {to je napravljen prvi korak ka trajnom rje{avanju njihovog stambenog pitanja. Naime, na istoj lokaciji bit }e izgra|en novi objekat.

[ta mi se (ne)svi|a u Srebreniku

U naselju Luka u Gora`du u toku je demonta`a ku}e koja se po~ela obru{avati tokom poplava u decembru pro{le godine. U objektu izgra|enom davne 1966. godine, a koji se me|u prvima na{ao na udaru Drine, `ivjele su ~etiri porodice, Bege i Had`ire Borovac, te Nezira i Muzafera Obu}e.

Neiskori{tene prirodne ljepote
- Gradsko jezgro Srebrenika i cijela op}ina dopadaju mi se jer zahvaljuju}i izuzetnim prirodnim ljepotama imaju potencijal za razvoj zimskog, seoskog, lovnog i ostalih vrsta turizma. Majevica predstavlja oazu ~istog zraka i idealno mjesto za planinare, rekreativce i ostale ljubitelje zdravog na~ina `ivota. Na`alost, brojne prednosti i mogu}nosti nisu adekvatno iskori{tene, skoro se ni{ta ne radi da prirodne ljepote budu dostupne ve}em bro- Svjetlan Be{i}, in`injer agronomije ju posjetilaca. Posebno mi smeta to {to do sada nije ura|ena monografija koja bi se bavila Srebrenikom kroz vijekove. Uz izradu monografije, zagovornik sam i izgradnje etno-muzeO. M. ja - ka`e Svjetlan Be{i}, in`injer agronomije.

Trajno rje{enje
Stanovnici Luke, naselja koje je najte`e pogo|eno nezapam}enim poplavama, od po~etka su bili u centru medijske pa`nje, pa su novinari bilje`ili poku{aje njihovog suprotstavljanja plavnom valu, postavljanje vre}a sa pijeskom, zatim evakuacije ~amcima sa vi{ih spratova, te trenutak kada je Muzafer Obu}a pre`ivio ru{enje zidova u poplavljenom objektu. U

Tender u toku
- Zahvaljujem se op}ini, na~elniku i svim donatorima. Trenutno `ivim u privremenom smje{taju, sve je u redu, ali ku}u ne mo`e ni{ta zamijeniti - kazao nam je Bego Borovac. - Ovim projektom rje{avamo stambeni
Muzafer Obu}a snimljen u decembru 2010. godine

problem ~etiri porodice. Izgradnja }e ko{tati vi{e od 100.000 KM, a samo odvo`enje materijala vi{e od 6.000 KM. Tender je u toku

i naredna dva mjeseca mislim da }emo zavr{iti ovaj posao rekao je na~elnik op}ine Gora`de Muhamed Ramovi}, i dodao da je nakon poplava 14 objekata potrebno izgraditi u cjelosti.
Al. B.

U sedam hercegova~kih firmi

Imenovani ste~ajni upravnici
Okru`ni privredni sud Trebinje imenovao je privremene ste~ajne upravnike za sedam hercegova~kih firmi kojima je prijedloge za ste~ajni postupak krajem pro{le godine dala Poreska uprava RS. Smajil Begovi}, predsjednik ovog suda, rekao je da je za sedam preduze}a imenovano pet ste~ajnih upravnika i to za hotel „Izvor“ u Bile}i Mileta ^ajevi}a, za bile}ko trgovinsko preduze}e „Trgoprom“ i Vazdu{nu banju „Nevesinje“ Vasilija Novovi}a, za „Momo komerc“ iz Bile}e i „Tajm in`injering“ iz Gacka Slavka Ili}a, za „Itison promet“ iz Bile}e Radomira Joki}a i za preduze}e „Meka Gruda“ Jadranku Mijanovi}. - Sudije sada ~ekaju njihove izvje{taje o tome da li ima uslova za otvaranje ste~ajnih postupaka u devet preduze}a, jer je, osim za ovih sedam, ranije imenovan ste~ajni upravnik „Trebinjeprevoza“ i „Novoteksa“ - ka`e Begovi}. P. M.

Bego Borovac: Ku}u ne mo`e ni{ta zamijeniti

Spec
GACKO - Ga~ani od februara vodu pla}aju skuplje za 30 feninga po kubnom metru, pa }e od sada doma}instva kubik vode pla}ati jednu marku, a preduze}a dvije. Prema rije~ima Radivoja Supi}a, direktora „Vodovoda“ Gacko, stare cijene nisu bile opravdane te su se morale mijenjati kako bi preduze}e stabilnije poslovalo. P. M. Op}ina Tomislavgrad je u ovogodi{njem bud`etu predvidjela dio sredstava za poticaje u uzgoju kontinentalnog vo}a, u prvom redu jabuka i {ljiva, te za stru~nu pomo} u formiranju trajnih nasada. Radi se o pilot projektu sa ograni~enim sredstvima, a ako bude interesa poticaji se planiraju i u narednim godinama. Prijave se podnose do 25. februaA. Ka. ra.

Zavr{en konkurs u [irokom Brijegu

Izabrani logotip i slogan LEAP-a
Nakon zavr{etka konkursa za izbor logotipa i slogana za Lokalni ekolo{ki plan (LEAP) radna grupa za izradu LEAP-a, izme|u pristiglih radova, izabrala je logo i slogan. Za najbolji logo izabran je rad autora Predraga Naletili}a, a najbolji slogan je sa~inila Ekolo{ka sekcija Prve osnovne {kole u [irokom Brijegu koji glasi „^uva- Logotip je sa~inio Predrag Naletili} jmo taj Brijeg na kojem ~esto miruje na{ pogled“. Na logotipu se nalazi kontura crkve kao prepoznatljiv motiv sa grba grada koju je izgrizla gusjenica u listu hrasta, a `ir pored crkve je tako|er jedan od simbola grada, simbolizira vi{estoljetnost i dugovje~nost. @uta boja u gornjem dijelu `ira, ploda hrasta, predstavlja izlazak sunca, ra|anje `ivota, a u donjem dijelu plava boja predstavlja vodu, tj. rijeku Li{ticu koja te~e An. K. podno [irokog Brijega.

Gra|ani Br~ko Distrikta ve} dvije godine negoduju zbog nepostojanja poslovnice Lutrije BiH. Porezni inspektori u Br~kom zatvorili su dvije poslovnice Lutrije koje su radile 10 godina. Jedan od nezadovoljnih je i Fadil D`indi}, kome su u tuzlanskoj poslovnici Lutrije BiH, kada se `alio zbog ovoga, kazali da ide u ^eli} kako bi uplatio loto. - Zvao sam i pitao za{to nam je ukinuta mogu}nost igara Lutrije i kazali su da je zakonska odredba u pitanju ka`e D`indi}.

Gra|ani negoduju, preregistracija nije obavljena
Porez od 10 odsto
U skladu sa Zakonom o organizovanju igara na sre}u Br~ko Distrikta, Lutrija RS i Lutrija BiH obavezuju se da moraju formirati poslovnice u ovom gradu, te da za svaki dobitak Hajrudin Tabakovi}, pomo}nik direktora u sektoru marketinga Lutrije BiH, ka`e kako je Vlada Br~ko Distrikta donijela odluku prema kojoj im je onemogu}en rad. - Mi smo normalno poslove}i od 100 KM plate porez od 10 odsto. Za razliku od Lutrije BiH, Lutrija RS neometano radi, jer je pristala na izmjene propisa igara na sre}u Br~ko Distrikta. vali u dvije poslovnice do prije tri godine. Vlada Br~ko Distrikta zatra`ila je preregistraciju firme na podru~je ovog grada i zbog toga nas nema na tom tr`i{tu - ka`e TaA. Mu. bakovi}.

Lutrija BiH bez poslovnice u Br~ko Distriktu

panorama

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

15

Bh. mozaik

PRIJEDOR Inspekcija suo~ena s mno{tvom bizarnih prijava

Supruga prijavila mu`a da ilegalno zara|uje
Prijave nerijetko dolaze iz naju`eg porodi~nog kruga, od djece, roditelja
se inspektori u posljednje vrijeme suo~avaju s nemalim brojem bizarnih prijava koje naj~e{}e dolaze iz naju`ih porodi~nih i prijateljskih krugova. - Imamo slu~ajeve u kojima brat brata prijavljuje da radi bez papira, `ena prijavi supruga i sina da posluju bez registracije, pa ~ak i supruga svog mu`a da ilegalno zara|uje. U svakoj prijavi ima uvijek i pomalo istine, mada u ve}ini ovakvih slu~ajeva nije rije~ o po{tivanju zakona, ve} o porodi~nim nesuglasicama koje se prenose i na poslovni plan. Prijava inspekciji nerijetko je osveta bli`njima - ka`e \ukanovi}.

Nezavisni odbornici formirali svoj klub

Zvorni~ki odbornici odlu~ili

Dobar na~in za osvetu

Dom za djecu postao stara~ki dom

Otac uglednog mesara iz Prijedora nedavno je svog sina, vlasnika preduze}a za preradu mesa i mesnih prera|evina, inspekciji prijavio za nesavjesno poslovanje. Kako saznajemo, otac je u prijavi naveo da mu „sin no}u stavlja la`ni pe~at na meso ~ije bi porijeklo i ispravnost neko trebao ispitati“. Inspekcija se bacila na posao i, kako ka`e Milenko \ukanovi}, {ef Slu`be za inspekcijski nadzor u Prijedoru, utvrdila da je prijava la`na, a poslovanje mesara sasvim uredno. To {to je ba{ otac inspekciji prijavio sina \ukanovi}a posebno i ne ~udi, jer ka`e da

Uredno poslovanje

Nekima je smetalo paunovo ogla{avanje

U Zvorniku je ju~er odr`ana 19. redovna sjednica Skup{tine op{tine na kojoj je bilo puno novina koje su utjecale na odnos snaga odbornika i politi~kih partija, ali ne i na promjenu postoje}e stabilne skup{tine ve}ine. Umjesto Bahrije ^ikari}a, koji je oti{ao na novu du`nost, novi odbornik SDA Mevludin Lupi} polo`io je sve~anu zakletvu. ^etiri odbornika koja su napustila DNS formirala su klub nezavisnih odbornika, dok su se trojici preostalih iz te partije u klubu pridru`ila dva odbornika DSNS. Promjena broja odbornika u pojedinim partijama uslovila je razrje{enje i imenovanje novih skup{tinskih komisija. Odbornici su na ju~era{njoj sjednici donijeli odluku o formiranju javne ustanove Dom za stara lica u Kiseljaku, koji }e se nalaziti u nekada{njem Domu za nezbrinutu djecu koji je pro{le godine zatvoren zbog propusta u radu. M. M.

(Foto: D. Stojni})

U dvori{tu dr`e 20 gladnih pasa Na{li i u policiju donijeli izgubljeni
Prijavu da jedan bra~ni par iz okoline Prijedora u svojoj ku}i i dvori{tu, u blizini {kole, ima najmanje dvadesetak gladnih pasa, inspekcija nije mogla provjeriti. - Nije nam mogla pomo}i ni policija, jer bez narske kod Prijedora kada je jednom mje{taninu zasmetao paun iz kom{ijinog dvori{ta. - Prijavio je da mu smeta paunovo pjevanje. Prijavu je ponovio nekoliko puta, a sad se zbog zime malo smirio - ka`e \ukanovi}. Njega, kao i 13 prijedorloga nismo mogli u}i u ne~ije privatno dvori{te iz kojeg su zavijali gladni psi koje je ovaj bra~ni par pokupio sa ulice. Jo{ uvijek strahujem zbog djece koja prolaze pored te ku}e - ka`e \ukanovi}. skih inspektora, ovakve i sli~ne prijave sve manje ~ude, a navikli su i na ljude koji prijavljuju bukvalno sve i sva{ta, pa ~ak i vlasnika kru{ke koja se jednom polovinom nadvila nad tu|e dvori{te.
M. ZGONJANIN

Na~elnik PS Srbac zahvalio u~enicima

nov~anik

Kriva i kru{ka

U moru ~udnih prijava \ukanovi}u je ipak najzanimljivija ona iz Oma-

\ukanovi}: Ljudi prijavljuju sve i sva{ta

Ne daju parcele za gradnju mini hidrocentrale
Sumnjaju da }e biti prevareni, kako zbog pristupa svojim imanjima, tako i cijenom
Bo{nja~ki povratnici u Donjoj Bitunji kod Stoca, selu koje se nalazi na podru~ju RS, usprotivili su se gradnji kanala preko njihovih posjeda, koji bi trebali biti sastavni dio mini hidrocentrale na vrelu Bregave. Slu`benici katastra op}ine Berkovi}i su ih posjetili da bi uzeli njihove potpise, kako bi mogao po~eti postupak eksproprijacije, no u ovoj nakani nisu uspjeli. Nijedan od 15 vlasnika ovih parcela nije htio dati svoj pristanak, jer sumnjaju u to da }e biti prevareni, kako zbog

Negodovanje bo{nja~kih povratnika u Donju Bitunju kod Stoca

Grupu u~enika V-3 razreda Osnovne {kole „Jovan Jovanovi} Zmaj“ Srbac, predvo|enu u~iteljicom Danijelom Bo`i}, ju~er je primio komandir PS Srbac Sveto U~enici i u~iteljica ispred PS Srbac Stojakovi} i inspektor op{teg kriminaliteta MUP-a RS Svjetlana Bijeli}. Povod ovog neobi~nog prijema je izra`avanje zahvalnosti za odgovorno pona{anje djece koja su prije nekoliko dana u centru Srpca u blizini UniCredit banke prona{la nov~anik Du{ana Beri}a, koji je zaposlen na benzinskoj pumpi „Parma trejd“ u Sitne{ima. U nov~aniku su bila li~na dokumenta, kreditne kartice i 320 maraka. - Moji drugovi i ja kada smo primijetili na ulici nov~anik, odmah smo odlu~ili da ga predamo u Policijsku stanicu jer su nas tako u~ili roditelji, na{a u~iteljica i pripadnici PS koji su dolazili u {kolu i sa nama razgovarali kako treba da budemo Lj. K. po{teni gra|ani -pri~a u~enik \or|e \ur|evi}.

Savez op}ina i gradova FBiH

Na 13. sjednici 13 na~elnika

Savez op}ina i gradova FBiH (SOGFBIH), saop}io je da }e se 13. sjednica Predsjedni{tva Skup{tine Saveza odr`ati u ~etvrtak, 24. februara 2011. godine u Bugojnu, prenosi Onasa. Sjednici Predsjedni{tva prisustvovat }e 13 na~elnika iz op}ina: Bosanski Petrovac, Bugojno, Gora`de, Ilid`a, Jablanica, Kalesija, Livno, Od`ak, Grad Sarajevo, [iroki Brijeg, Vitez, Zavidovi}i i Zenica. Na~elnici }e se detaljno upoznati o aktivnostima Saveza na predstoje}em Sajmu op}ina i gradova Jugoisto~ne Evrope koji }e se odr`ati 10. i 11. marta u Sarajevu. Za navedeni sajam do sada je prijavljeno oko 1.000 u~esnika iz 20-ak dr`ava.
Brzina: Ne{to se „kuha“ Mje{tane posjetili slu`benici katastra Op}ine Berkovi}i

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

pristupa svojim imanjima, tako i cijenom. Jedan od mje{tana ]amil Tuka kazao je da je bo{nja-

~kim povratnicima ponu|ena cijena od pola KM po kvadratu, a da im uop}e nije obja{njeno {ta }e gradnja

Korist }e imati svi
Du{an Jurica, stru~ni saradnik Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, negirao je ove tvrdnje, istaknuv{i da }e korist od mini hidrocentrale imati svi. - Nismo im jo{ ponudili cijene naknada. Vlada RS je utvrdila op}i interes za izgradnju mini hidrocentrale. Tek nam slijede dalje radnje i postupak eksproprijacije - naglasio je JuJurica: Nismo ponudili cijene rica.

spomenutih kanala ta~no podrazumijevati. - Mi }emo se boriti pravnim putem da, ako budemo mogli, osporimo ulazak u na{e posjede. Mi `elimo da imamo dobru saradnju s op}inom Berkovi}i, ali ovakav na~in odnosa prema vlasnicima imanja nije uredu - kazao je Tuka. I njegov kom{ija Rasim Brzina smatra da se u vezi cijelog projekta ne{to „kuha“, dodaju}i da }e mini hidrocentralu graditi jedan privaA. Du. tnik, a ne op}ina.

„Dnevni avaz“, u saradnji sa Bosanskim narodnim pozori{tem Zenica, svoje ~itaoce nagra|uje ulaznicama za predstave. Ovaj put po dvije ulaznice za predstavu Sarajevskog ratnog teatra SARTR „U plamenu“, koja je na repertoaru ve~eras u 19,30 sati, dobili su Amila Begagi}, Kenan [esti}, Azra Sinanovi} i Nasiha Selimovi}. Oni svoje ulaznice mogu podi}i na blagajni Pozori{ta danas od 15,30 sati. „Dnevni avaz“ i BNP nastavljaju da vas nagra|uju besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije ulaznice za predstavu Sarajevskog ratnog teatra SARTR „Ay, Carmela“, koja u Zenici gostuje sutra, 19. februara u 19,30 sati, dobit }e pet na{ih ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04, 062-85 95 55, 063-79 75 55.

Besplatne ulaznice za SARTR-ove predstave

Promet od 300.215 KM

ZIF Prevent invest pobjednik dana
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 49 transakcija ostvaren promet od 300.215 KM. Najve}i porast vrijednosti

16

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

biznis

JANJA Ima li spasa za Fabriku su{enog povr}a

Vrijednost indeksa
BIFX +0,06% SASX-10 -1,84% SASX-30 -0,84% 1.638,20 1.101,47 1.053,38

Kursna lista SASE na dan 17. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,21

Promjena kursa (%)
0,61

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
6

KOTACIJA KOMPANIJA

Semberka pred ga{enjem
Semberka: Izostala obe}ana pomo} Vlade RS
(Foto: G. Bobi})

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

567

8.625,68

KOTACIJA FONDOVA

ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO

6,50

6,73

160

1.040,00

1

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE JP HT DD MOSTAR ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO HELIOS D.D. BANOVICI 10,19 3,44 8,00 -11,37 1,07 0,00 500 2.810 652 5.096,00 9.656,20 5.216,00 2 7 1

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

zabilje`ile su dionice ZIF Prevent investa Sarajevo (6,73 posto) dostigav{i cijenu od 6,50 KM, dok je najve}i pad registrirao HT Mostar (11,37 posto), ~ija je cijena dionice iznosila 10,19 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka po kursu od 15,21 KM, a na kotaciji fondova dionicama

ZIF Fortuna fonda Biha}, od 58.337 KM po kursu od 3,90 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama [ipad- komerca Sarajevo, od 9.656 KM po kursu od 3,44 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Heliosa Banovi}i, od 5.216 KM po kursu od 8,00 KM.

Obim trgovine 140.405 KM

Ako nas i ubudu}e svi budu ignorirali, prestat }emo s radom, a 150 porodica povratnika i raseljenih osoba ostat }e bez prihoda, poru~ila je Manojlovi}
Fabrika su{enog povr}a Semberka iz Janje pretrpjela je nakon pro{logodi{njih poplava skoro 2,5 miliona KM {tete na gotovim proizvodima zbog ~ega je doveden u pitanje opstanak ovog preduze}a. izvodnje. - Mi dalje ne mo`emo sami, jer ne mo`emo dobiti kredite za pokretanje proizvodnje. Imamo strate{kog partnera u Podravci, imamo ugovorene poslove koje ne mo`emo ispuniti. Ako nas i ubudu}e svi budu ignorirali, prestat }emo s radom, a 150 porodica povratnika i raseljenih osoba ostat }e bez prihoda - rekla je Manojlovi}. Na pitanje novinara „Dnevnog avaza“ koliki je bio godi{nji prihod Semberke, Manojlovi} je kazala da je taj prihod iznosio pet miliona KM, a rashod 4,8 miliona KM. zim Velagi} rekao je da je Fabrika nakon privatizacije vrlo brzo osposobljena za rad, da je preure|ena za postizanje evropskih standarda, da je nabavljen novi vozni park, dvije pakerice, selektor gotovih proizvoda te da je ura|ena nova kotlovnica. No, podsje}amo, radnici Semberke ve} dvije godine ne dobivaju pla}u ako se u pla}u ne ra~unaju povremene isplate u robnim bonoviE. MUSLI ma.

Akcije Agrokrajine porasle za 33,33 posto
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 91 transakciju ostvaren promet od 140.405 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B na-

Izostao vlasnik
Simptomati~no je da se ve}inski vlasnik Semberke Mirsad Osmanagi} ni ovog puta nije pojavio i obrazlo`io razloge za tolika zadu`enja Fabrike. Dugogodi{nji radnik na odr`avanju u Fabrici Ha-

Vrijednost indeksa
BIRS +0,26% FIRS +0,17% 1.006,60 1.687,62

Ugovoreni poslovi
Na to je upozorila direktorica Semberke Svetlana Manojlovi}, koja je kazala da nije dobila obe}anu pomo} Vlade RS za pokretanje pro-

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 17. 2. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka Agrokrajina a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,6

Promjena u%
0

Maks. cijena
1,6

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,59 3,2 0,4 24.980,60 128,00 21.860,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA 3,2 4,92 3,2
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Pro{la godina uspje{na za @eljeznice FBiH

0,4

33,33

0,4

Prijevoz za osam posto ve}i od planiranog
@eljeznice Federacije BiH prevezle su u pro{loj godini 7.926.603 tone robe, 10 posto vi{e nego u 2009. i za osam posto vi{e od plana. Ostvareno je 856.328.237 neto tonskih kilometara, za 22 posto vi{e nego prethodne godine i za jedan posto vi{e od planiranog, saznaje Fena u Informativnoj slu`bi @eljeznica FBiH. - Uprkos svim pote{ko}ama, 2010. godina bila je uspje{nija od prethodne, a prema{en je i planirani obim prijevoza - ka`u u ovoj kompaniji. Dobri rezultati, kako dodaju, postignuti su u godini u kojoj je bilo i planiranih zatvaranja pruga zbog remonta, kao i vanrednih doga|aja, kakav je bio nelegalni prekid `eljezni~kog saobra}aja koji su pokrenule ma{inovo|e u decembru pro{le godine.

jve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, od 24.980 KM po prosje~noj cijeni od 1,60 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF VIB fonda Banja Luka (4,92 posto), s kojima se trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,20 KM, a

gubitnik dana je ZIF Kristal invest fond Banja Luka (2,58 posto), ~ija je cijena akcije bila 6,81 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i rast imale su akcije Agrokrajine Banja Luka (33,33 posto), kojima se trgovalo po cijeni od 0,40 KM, u vrijednosti od 21.860 KM.

Berzanski barometar za 17. 2. 2011. godine

@eljeznice FBiH: Prema{en plan

Euro/dolar 1,3585 Nafta +0,12%

104,00 Zlato +0,21%

1.381,50 +0,47%

Uspjeh {vicarskog prehrambenog diva

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,445356 1,463901 26,335589 0,080203 0,261678 0,724583 1,720558 0,565032 0,249881 0,223143 1,503847 0,912081 2,320062 1,438747 0,049136 1,879752 1,955830 1,448978 1,467570 26,401593 0,080404 0,262334 0,726399 1,724870 0,566448 0,250507 0,223702 1,507616 0,914367 2,325877 1,442353 0,049259 1,884463 1,955830 1,452600 1,471239 26,467597 0,080605 0,262990 0,728215 1,729182 0,567864 0,251133 0,224261 1,511385 0,916653 2,331692 1,445959 0,049382 1,889174

Nestle utrostru~io godi{nju dobit
[vicarski prehrambeni div Nestle utrostru~io je u pro{loj godini dobit i ostvario prihode iznad o~ekivanja zahvaljuju}i jednokratnim dobicima i ja~anju potra`nje za proizvodima kompanije, pogotovo na tr`i{tima u rastu. Kompanija je ju~er saop}ila kako je u 2010. ostvarila neto dobit od 34,2 milijarde {vicarskih franaka (35,7 milijardi dolara), u usporedbi sa profitom od 10,4 milijarde franaka u prethodnoj godini, prenijela je Fena. Za sna`no pove}anje profita dijelom je zaslu`an jednokratni dobitak od prodaje udjela u oftalmolo{koj kompaniji Alcon. Godi{nji prihodi od prodaje oja~ali su za 1,9 posto, na 109,72 milijarde franaka.

Nestle: Ja~anje potra`nje

oglasi

Dnevni avaz

petak 18. februar/velja~a 2011.

17

18

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

crna hronika

NAPAD Naselje Lukavica kod Gra~anice

Pu{tena nakon saslu{anja

(Foto: D. Stojni})

Tokom istrage u policiji Melisa T. (27), radnica kladionice „Bet Live“ iz centra Kozarca kod Prijedora, policiji je priznala da je la`no prijavila razbojni{tvo u kladionici koje se, prema njenim navodima, dogodilo 12. februara ujutro. Kako je kazala, uz prijetnju oru`jem, maskiranom razbojniku mora-

La`no prijavila plja~ku kladionice

Kozarac kod Prijedora

Maskirani mu{karac, prijete}i no`em, presreo djevoj~icu
S no`em ispod vrata 15-godi{nja [. \. uspjela ugristi napasnika i pobje}i Dva puta vo`ena u Hitnu pomo}

la je dati 5.406 maraka. Kako saznajemo, Melisa je nakon priznanja vlasniku kladionice vratila 1.960 maraka, dok je preostali dio novca potro{ila. Radnica je nakon saslu{anja pu{tena na slobodu, a o doga|aju je obavije{teno i nadle`no tu`ila{tvo koje je tereti za la`no prijavljivanje i M. Z. utaju.

Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Bijeljina prekju~er su prilikom ulaza u BiH na grani~nom prijelazu Ra~a uhapsili V. M. (61), dr`avljanina Republike Hrvatske, jer je kontrolom ustanovljeno da je za njim Interpol Sarajevo raspisao potragu zbog krivi~nih djela prevare, te{ke prevare i kriminalnog organiziranja. Policijski slu`benici JGP Bosanska Gradi{ka su istog

Uhap{ena dva dr`avljanina Hrvatske

Na grani~nim prijelazima u BiH

dana na ulazu u BiH uhapsili M. M. (28), dr`avljanina Republike Hrvatske. Kontrolom je ustanovljeno da je za M. M. raspisano vi{e potraga. Sud BiH za ovom osobom raspisao je potragu zbog prodaje droge, Osnovni sud Kakanj zbog omogu}avanja u`ivanja opojnih droga, a Osnovni sud Kiseljak i FMUP zbog krivi~nog djela ugro`avanja javnog prometa.

Familija organizira stra`e da bi za{titila 15-godi{njakinju

(Foto: H. ^ali})

Nepoznati maskirani mu{karac napao je preksino} maloljetnicu [. \. u naselju Lukavica kod Gra~anice staviv{i joj no` pod grlo. O napadu je u 22.25 sati obavije{tena Policijska stanica Gra~anica, ~iji su slu`benici, zajedno s inspektorima OKP-a PU Lukavac, obavili uvi|aj. Djevoj~ica je, brane}i se od napasnika, zadobila ozljede podlaktica, a pomo} je u dva navrata potra`ila u Slu`bi hitne pomo}i Doma zdravlja u Gra~anici. U lukavi~kom zaseoku [a{ovka ju~er smo iz prve ruke saznali detalje ovog brutalnog napada na maloljetnicu. - Oko 21 sat za~uli smo dozivanje u pomo} moga unuka Albina, ali i dozivanje 15-godi{nje unuke [eherzade. Na{li smo je na putu dvade-

Na meti obdani{te u Srebreniku

Pokidana odje}a

setak metara dalje od ku}e, odje}a joj je bila gotovo pokidana i blatnjava, bila je bosa, plakala je i sva se tresla, a u jednom trenutku se uko~ila. Kada smo je zbrinuli, pozvali smo policiju, a nju smo odmah odvezli ljekarima u Gra~anicu. Ne mogu ovo da shvatim. O unuci se brinemo moja supruga Hatid`a i ja od njene sedme godine, nakon {to se sin razveo sa `enom. Ona nam je sve. Te no}i jo{ jednom smo je morali voziti u Hitnu pomo} jer se nije mogla smiriti, samo je vikala „Ne dajte me, ~uvajte me“ - ka`e djed Ragib \ogi}. Djevoj~ica se malo smirila i ispri~ala nam je sve {ta joj se desilo. - Vra}ala sam se ku}i od ro|aka kada je iz jednog parkiranog automobila isko~io

Djevoj~ica pretrpjela {ok

Udarac nogom

visok mu{karac, maskiran ~arapom, s rukavicama na rukama. Uhvatio me je oko struka jednom rukom, a drugom mi je za~epio usta.

Psovao je i prijetio mi, vukao me i rekao: „Ovo ti je zbog Benje, opet }u do}i i drugi put }e ti biti gore“. S obzirom na to da sam usljed nedostatka zraka po~ela gubiti svijest, smogla sam snage i ugrizla napasnika, a onda pani~no pozvala u pomo}. On me je potom sna`no udario nogom u le|a i pobjegao. Evo ve} du`e vrijeme dobivam prijete}e SMS-ove, koje sam dala policiji. Ne znam ko je napada~ - kazala je djevoj~ica, koja se od pretrpljenog {oka oporavlja kod djeda i nene. Njen otac nalazi se na privremenom radu u Dubrovniku, a zbog napada su se ju~er ro|aci sa [a{ovke dogovorili da }e ubudu}e dr`ati stra`u. Kazali su da se niko ko digne ruku na njihovu ljepoticu [eherzadu ne}e dobro H. ^ALI] provesti.

Ispreturane prostorije vrti}a

(Foto: O. Mujki})

Na meti nepoznatih lopova bila je zgrada Javne ustanove za pred{kolski odgoj i obrazovanje u ulici Srebreni grad u Srebereniku. Lopovi su razvalili prozor na zgradi, kroz koji su u{li, a potom su ispreturali sve stvari u prostroji dje~ije igraonice. Ukrali su ~etiri DVD plejera, jedan digitron i ve}u ko-

Pokradena dje~ija igraonica

li~inu dje~ijeg {kolskog pribora, a ukupna {teta, prema procjeni Alme Smajlovi}, direktorice obdani{ta, iznosi oko 300 maraka. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji tragaju za lopovima. O. M.

Spec
BANJA LUKA - Pripadnici banjalu~kog Centra javne bezbjednosti uhapsili su prekju~er ujutro Milorada Milo{evi}a (29) na osnovu centralne potjernice Osnovnog suda Banja Luka od 28. januara zbog krivi~nog djela falsificiranja novca. Nakon kriminalisti~ke obrade on je predat u nadle`nost Sudske policije.

Napad na Mariju ]orluka, suprugu uspje{nog biznismena Petra ]orluke, generalnog direktora tvornice „Violeta“, koji se usred Gruda desio 6. februara, jo{ nije rasvijetljen. Tog dana u ve~ernjim satima, kada je u{la u svoj „mercedes“, Mariju je napao maskirani razbojnik koji je bio naoru`an pi{toljem. Uperiv{i joj pi{tolj u glavu, naredio joj je da vozi.

Policija nema osumnji~enog za poku{aj otmice
Me|utim, iskoristila je trenutak nepa`nje napada~a te je pobjegla iz vozila, a ubrzo nakon toga i sam razbojnik. Na~elnik Policijske uprave Grude Petar Brnadi} kazao nam je da je policija do sada obavila razgovore s ~etiri osobe, za koje je smatrala da bi se mogle dovesti u vezu s ovim krivi~nim djelom. Me|utim, ustanovljeno je da ove osobe nisu povezane s napadom. - Za sada nemamo osumnji~enog. Sa supru`nicima ]orluka imamo dobru saradnju, me|utim, oni i sami ka`u kako smatraju da se radi o pojedina~nom incidentu, jer nikada u pro{losti nisu imali bilo kakve prijetnje. [tavi{e, poslije ovog incidenta nisu tra`ili policijsku pratnju - rekao nam je A. Du. Brnadi}.
]orluka: Nije dobivao prijetnje

Istraga o napadu na suprugu vlasnika „Violete“

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

19 Razbijena
Srebrenik

ZENICA Kamberovi}a polje u centru grada

Vatrogasci iz rijeke Bosne izvukli tijelo utopljenice
Uvi|aj obavljen na obali rijeke
(Foto: J. Had`i})

Porodica identificirala [emsu Gubeli} (69) iz Zenice Obdukcijom }e biti utvr|en uzrok smrti

Tijelo starije `enske osobe izvu~eno je ju~er ujutro na plato parka Kamberovi}a polje u centru Zenice. Nakon {to su gra|ani uo~ili le{ kako pluta rijekom Bosnom, pozvani su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica, koji su izvukli tijelo na obalu. Oko devet sati zapo~eo je uvi|aj, koji su obavili de`urni kantonalni tu`ilac Sejad Ko`o i pripadnici Odjela krim-policije MUP-a ZDK. Kako je nakon uvi|aja Ko`o potvrdio za „Dnevni avaz“, rije~ je o `eni strarijoj od {ezdeset pet godina, koja kod sebe nije imala identifikacione niti

druge dokumente. - Jedino smo prona{li privjesak s klju~evima, najvjerovatnije od stana ili ku}e. @ena je oko vrata imala zlatni lanac s „korpicom“ na kraju - kazao je Ko`o, koji je za danas najavio obdukciju tijela radi utvr|ivanja uzroka smrti, a koju }e najvjerovatnije obaviti tuzlanski patolog dr. Zdenko Cihlar`. Ju~er nakon podneva utopljenicu su identificirali ~lanovi porodice, koji su potvrdili da je rije~ o [emsi Gubeli} (69) iz Zenice. Jo{ nisu poznate okolnosti kako je nesretna `ena dospjela u vodu, radi li se o nesretnom padu, samoubistvu ili A. D@ONLI] ne~em drugom.

Bare kod Doboja

Slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU Grada~ac i Policijske stanice Srebrenik identificirali su izvr{ioce vi{e krivi~nih djela po~injenih u periodu od septembra 2010. do januara 2011. godine na podru~ju op}ine Srebrenik. Radi se o N. H. (46), S. F. (39), maloljetnom M. E. (17), S. K. (25), D. K. (20), H. J. (38), D`. Z. (19), [. H. (20), V. M. (23), svi iz Srebrenika, te o M. K. (20) iz Tuzle. Oni su uhap{eni i privedeni u prostorije PS Srebrenik, a tokom saslu{anja priznali su izvr{enje ukupno 17 kra|a, o{te}enja tu|e stvari, oduzimanja tu|e pokretne imovine, izazivanja op}e opasnosti i prikrivanja. Navedenim krivi~nim djelima vlasnicima ~iji su objekti bili predmet provalnih i drugih kra|a pri~injena je materijalna {teta u iznosu od oko 100.000 maraka, a uglavnom su krali elektri~ne kablove i tehni~ku robu. Zbog sumnje da su, uglavnom pojedina~no, po~inili navedena krivi~na djela protiv uhap{enih podnesen je izvje{taj Kantonalnom tu`O. M. ila{tvu Tuzla.

provalni~ka grupa

Pretu~ena starica se oporavlja
(Foto: D. ^akarevi})

Napao je psihi~ki oboljeli sin

Uvi|aj na mjestu sudara

Gojko Radonji} (44) iz Malog Prnjavora kod Doboja poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u dobojskom prigradskom naselju Bare, na magistralnom putu Doboj - Derventa. Prema informacijama iz dobojske policije, nesre}a se dogodila u srijedu oko 20 sati, a nastradali Radonji}, koji je upravljao automobilom „audi“, sudario se s „golfom“ kojim je upravljao Rade Popovi} (23) iz Stanara. - Voza~ „audija“ kretao se putem iz pravca Dervente te

Smrtno stradao voza~ „audija“

Ned`ad pored majke u bolnici

Vidne ozljede na glavi

je u Barama zapo~eo pretjecati nepoznato vozilo i direktno se sudario s „golfom“ koji je dolazio iz suprotnog pravca - navedeno je u CJB Doboj. Uvi|aj na licu mjesta, kojim je rukovodila de`urna tu`iteljica Vaja Todorovi}, obavili su slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Doboj. Alkotestiranjem voza~a „golfa“ utvr|eno je da Popovi}, koji je pro{ao bez povreda, nije bio pod utjecajem S. ^a. alkohola.

Spec
BIJELJINA - Ispred kafi}a „Stela“ u Patkova~i kod Bijeljine zapaljen je automobil „vento“, vlasni{tvo N. J. iz Patkova~e. Uvi|ajem je utvr|eno da je po`ar na automobilu namjerno izazvala nepoznata osoba, koja je polila zapaljivu te~nost po prednjem dijelu vozila. Po`ar je ugasio vlasnik. Pripadnici CJB Bijeljina istra`uju ovaj slu~aj.

Banjalu~ka policija je u okviru akcije „Strijelac“ prona{la i oduzela jo{ 166 predmeta, za koje se sumnja da potje~u iz provala i kra|a grupe plja~ka{a koja je uhap{ena nedavno, a koju je predvodio @eljko Kova~evi} iz Banje Luke. Ukradene stvari prona|ene su u stanu Kova~e-

Za ukradene stvari policiji trebali kamioni
vi}eve nevjen~ane supruge, a me|u njima su bile i pokvarene igra~ke, bijela tehnika, dijelovi namje{taja, alati... - Me|utim, nije sve tako banalno. Vrijednost plja~ke na jednoj lokaciji bila je oko 50 hiljada maraka, a ukradene stvari prevozili smo u kamionima na vje{ta~enje - navode nam u policiji. Tokom pretresa policiji se suprotstavio otac @eljka Kova~evi}a. Akcija „Strijelac“ pokrenuta je po~etkom februara i do sada su prona|ena ukupno 452 ukradena predmeta. Razbojni~ka grupa plja~kala je uglavnom imovinu imu}nijih gra|ana i onih koji na svom posjedu ne `ive ve} su u inozemstvu. V.S.

Akcija „Strijelac“ u RS

O{te}en dio objekta

(Foto: N. Omerovi})

Nakon {to je Nijaz Arap~i} (59) preksino} zapalio roditeljsku ku}u i premlatio nepokretnu majku Zilhu (84) ne sti{ava se bura u Bokavi}ima kod Lukavca, ali i {iroj okolini. Psihi~ki bolesni Nijaz samo {to je do{ao s Klinike za neuropsihijatriju u Tuzli, u no}i s utorka na srijedu nasrnuo je na oca Smajla, koji je uspio pobje}i, a po-

tom je pretukao majku te zapalio roditeljsku ku}u. Staricu je na UKC u Tuzli ju~er posjetio sin Ned`ad. Ljekari ka`u da je u stabilnom stanju, njeno zdravstveno stanje se prati, ali je daleko od dobrog. Psihi~ki bolesni sin Nijaz je smje{ten na neuropsihijatriju. S obzirom na zdravstveno stanje napada~a i `rtve, kanto-

nalna tu`iteljica Zikreta D`ibri} za sada, dok se ne oporave, ne mo`e ih saslu{ati. U porodici Arap~i}, prije svih otac Smajl, nastoji ukloniti gare` i sme}e koje je njegov bolesni sin godinama donosio i ostavljao pored ku}e. Njemu je po`ar uni{tio sve, vatra je progutala sprat, a voda od intervencije vatrogasaca unH. ^. i{tila je prizemlje.

Na Bucima kod Visokog u prizemlju zgrade gdje je smje{ten Mjesni ured preksino} oko 23.30 sati do{lo je po`ara u kojem nije bilo povrije|enih. U ga{enju vatre u~estvovalo je nekoliko mje{tana i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice. Nekoliko sati poslije po`ar je lokaliziran, a mjesto doga|aja osigurali su slu`benici PS Visoko. Kako smo saznali, Fuad Zora, u alkoholiziranom stanju, zapalio je stan u kojem je `ivio posljednjih godina. Odranije je poznat policiji, koja ga je zadr`ala na ispitivanju. Dio Mjesne zajednice Buci ostao je bez napajanja elektri~nom energiN. O. jom.

Pijan zapalio ku}u

Buci kod Visokog

Zenica

Pretukao kasirku i oteo robu

20

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

crna hronika

Policijska uprava Zenica dostavila je Kantonalnom tu`ila{tvu izvje{taj o hap{enju Almira Pojski}a (41), koji je osumnji~en da je po~inio razbojni~ku kra|u u septembru pro{le godine nad radnicom u prodavnici „Konzum“, u prizemlju rekonstruirane Robne ku}e „Bosna“ na Trgu Alije Izetbegovi}a. Pojski} je, prema policijskom opisu, napao kasirku ove samoposluge nakon {to je ukrao nekoliko artikala. Ona ga je poku{ala sprije~iti da pobjegne, nakon ~ega joj je zadao nekoliko udaraca, nanijev{i joj te{ke ozljede. S ukradenim stvarima uspio je poA. D@. bje}i.

NESRE]A Stravi~an sudar u sarajevskom naselju Brije{}e

Poginuo 30-godi{nji Edis ]eman iz Visokog
U automobil nastradalog udario „passat“ kojim je upravljao Medo Ba`dar (40) iz Sjenice, za kojeg se sumnja da je bio pod utjecajem alkohola
Na mjesto nesre}e odmah su upu}ene policijske patrole, kao i ekipa Hitne medicinske pomo}i, ali za voza~a ]emana bilo je kasno jer je ve} bio mrtav. Tijelo nesretnog mladi}a iz smrskanog automobila izvukli su sarajevski vatrogasci koji su hidrauli~nim makazama morali rezati lim. Od siline udara njegovo vozilo je odletjelo u jarak nekoliko metara od ceste u blizini mosta. Nakon {to je

Pale

Posje~eno stablo povrijedilo djevoj~icu

Prizor stravi~ne saobra}ajne nesre}e koja se desila preksino} oko 22 sata u ulici Kurta [orka u sarajevskom naselju Brije{}e, kod tr`nog centra „Wisa“, {okirao je voza~e koji su prolazili ovom veoma frekventnom cestom. Razlog vi{e za uznemirenost bio je i saznanje da je u udesu nastradao mladi}. Uvi|ajem koji je trajao ju~er do jedan sat poslije po-

Jedna djevoj~ica povrije|ena je prilikom bespravne sje~e {ume u mjestu Kriva~e kod Pala dok se kretala obli`njom {umskom stazom, saop}eno je iz CJB Isto~no Sarajevo. Nakon ukazane ljekarske pomo}i u Domu zdravlja, djevoj~ica je prevezena u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje je zadr`ana zbog prijeloma klju~ne kosti. Osobe s inicijalima J. K., M. S. i Z. S., koje su bespravno sjekle {umu vlasni{tvo [umskog gazdinstva „Jahorina“, priznale su da je 9. februara prilikom pada jednog od posje~enih stabala povrije|ena djevoj~ica. Uvi|ajem je utvr|eno da su posje~ena tri stabla jele, ukupne zapremine 6,82 kubna metra.

Rezali lim

Trakom ogra|eno mjesto udesa kod mosta u Brije{}u

(Foto: S. Saletovi})

Radnici „Pokopa“ odnose tijelo

no}i utvr|eno je da je u sudaru poginuo tridesetogodi{nji Edis ]eman iz Visokog. On je bio za volanom „ford fieste“ (A09-J-365) u koju je udario automobil „passat“ (E61-J-705), kojim je upravljao Medo Ba`dar (40) iz Sjenice.

izvu~eno iz smrskanog automobila tijelo su preuzeli radnici „Pokopa“ i prevezli ga u prosekturu „Bare“, gdje }e po nalogu de`urne tu`iteljice, koja je rukovodila uvi|ajem, biti obavljena obdukcija. Voza~ „passata“ Ba`dar

zadobio je lak{e povrede i tokom no}i zadr`an je u bolnici Ko{evo na posmatranju, a ju~er ujutro oko sedam sati priveli su ga sarajevski policajci zbog sumnje da je skrivio saobra}ajnu nesre}u. Poslije saslu{anja osumnji~eni je predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. U bolnici mu je uzet uzorak krvi, a kako nezvani~no saznajemo, bio je pod utjecajem Ad. ALJIMI alkohola.

Priveden u policiju

Vatrogasci izvla~e nastradalog

U Stanovima kod Br~kog

Udarili u betonski propust

U mjestu Stanovi kod Br~kog preksino} oko 23 sata dogodila se te{ka saobra}ajna nesre}a u kojoj su poginuli \or|ija Gavri} (76) iz Ra`ljeva i Branko Vasi} (57) iz Donjeg Brezika, dok je lak{e povrede zadobio Gavri}ev sin Sr|an (27). Kako nam je potvr|eno u policiji, automobil „renault“, u kojem su se nalazile tri oso-

Dvojica izgubila `ivot u „renaultu“

(Foto: otisakgrada)

be, izletio je s ceste, udario u betonski propust i zavr{io u kanalu. Prona{la ga je patrola policije i povrije|enom voza~u S. \., koji je bio u nesvjesnom stanju, pru`ila pomo}. Policajci Samir Numanovi} i Goran Stoki} koji su prona{li povrije|ene, najvjerovatnije }e biti nagra|eni jer su svojom intervencijom spasili jedan `ivot. E. Ra.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 18. februar/velja~a 2011.

21

Ukratko

22
Sigurnosne snage pucale su iz snajpera na demonstrante

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

globus
2000. 2004.

Poginulo 12 ljudi

5.765.563
stanovnika - stje~e nezavisnost od Italije - lider postaje Muamer Gadafi

Libija

Potonuo brod s turistima

1951.

- promjena politi~kog pravca - GDP po stanovniku 12, 300 ameri~kih dolara po stanovniku - pobolj{ani odnosi s me|unarodnom zajednicom

HANOI - Brod nakrcan turistima potonuo je ju~er u vijetnamskom `ivopisnom zatonu Ha Long. Poginulo je 12 turista i vijetnamski vodi~, saop}ili su zvani~nici. Devetero stranih turista i {estero Vijetnamaca spasili su iz hladne vode turisti~ki brodovi usidreni u blizini.

1969.

Ubijena trojica Palestinaca

- sankcije zbog podr{ke teroristi~kim organizacijama

1986.

2005.

GAZA - Izraelski vojnici ubili su trojicu Palestinaca u pojasu Gaze, sa-

LIBIJA Masovne demonstracije u ~etiri grada protiv re`ima

Krvavi „Dan bijesa“
Tokom masovnih protesta u ~etiri grada protiv vlade najmanje troje ljudi poginulo je, a na desetine je ranjeno Sigurnosne snage uhapsile na desetine demonstranata
Dvojica ljudi poginula su u gradu Zentana, dok je jedan ubijen u Rid`banu. Opozicione internet-stranice i antire`imski aktivisti saop}ili su da je do nereda do{lo poslije {etnji u ~etiri libijska grada na, kako su ga demonstranti nazvali, „Dan bijesa“, prema uzoru na Egipat. Organizatori su proteste sazvali putem stranica za dru{tveno umre`avanje. Organizacija za za{titu ljudskih prava „Human Rights Watch“ saop}ila je da su sigurnosne snage uhapsile najmanje 14 demonstranata, prenijela je agencija AP . Opoziciona internet-stranica „Libija el-Jum“ saop}ila je da su sigurnosne snage ubile ~etvoricu ljudi iz snajpera u isto~nom gradu Bejda, gdje su protesti po~eli prekju~er. Libijski aktivist Fathi el-Varfali, predsjednik Libijskog komiteta za istinu i

Napad u Gazi

op}ili su palestinski medicinski radnici koji su izvukli tijela u blizini pograni~ne zone.

Libijski demonstranti iza{li su ju~er na ulice ~etiri grada protestiraju}i protiv vlade. Na protestima je poginulo najmanje troje ljudi, a deseci su povrije|eni, prenosi BBC.

Poziv internetom

Poziv VS iz Srbije

Poruka Gadafija

pravdu, kazao je da je u Bejdi ubijeno najmanje 11 ljudi i da je veliki broj povrije|enih. U obra}anju javnosti u srijedu nave~er libijski vo|a Muamer Gadafi uop}e nije spomenuo nemire, ali je rekao da }e revolucija biti pobije|ena.

NJUJORK - Srbija je pozvala Vije}e sigurnosti UN-a da odobri me|unarodnu kaznenu istragu zbog optu`bi da su pobunjenici na Kosovu, uklju~uju}i i ko-

Specijalci upali u kompaniju najbogatije `ene Rusije
Suprug Jelene Baturine Jurij Lu`kov navodno je pronevjerio ~ak 5,7 milijardi eura novca iz bud`eta u samo dvije godine
vlasnik Jelena Baturina, `ena svrgnutog moskovskog gradona~elnika Jurija Lu`kova. Policija je u ra~unovodstvu pregledala dokumePripadnici specijalne policije OMON i agenti u civilu upali su ju~er u sjedi{te kompanije „Inteko“ u centru Moskve. Rije~ je o gra|evinskoj firmi ~iji je nte. Baturina i njihova djeca ve} se mjesecima nalaze u inozemstvu, najvjerovatnije u Engleskoj. Austrija i Latvija odbile su Lu`kovu izdati boravi{nu dozvolu, a biv{i gradona~elnik tvrdi da se protiv njega sprema politi~ki progon. Ina~e, procjenjuje se da cjelokupni imetak najbogatije `ene u Rusiji prema{uje milijardu dolara. No, premda se pri~alo da se u Kremlju godinama poku{avaju rije{iti ekscesnog {efa metropole, bra~ni par doimao se nedodirljivim sve dok se, lani, zbog stopiranja gradnje skandaloznog autoputa Moskva - Sankt Peterburg Lu`kov nije usudio usprotiviti Dmitriju Medvedevu. Predsjednik je otpustio Lu`kova iskoristiv{i svoje pravo da smjenjuje {efove autonomnih jedinica Ruske Federacije. Proteklih dana u ruskim medijima pojavile su se informacije da je Lu`kov pronevjerio ~ak 5,7 milijardi eura novca iz bud`eta u samo dvije godine.
Stotinu ljudi ozlije|eno je u napadu, javljaju agencije

Obra~un s korupcijom

Odobriti istragu

sovskog premijera Ha{ima Ta~ija, trgovali ljudskim organima prije, tokom i nakon rata za neovisnost Kosova 1999. godine.

Sru{io se helikopter

BERN - Privatni helikopter s pet osoba sru{io se u blizini turisti~kog mjesta Les Diablerets, javili su ju~er {vicarski mediji. [vicarska novinska agencija SDA navela je rije~i lokalne policije da se nesre}a desila u ~atvrtak ujutro. Policijska internet-stranica za kanton Vaud nije spomenula nesre}u, a zvani~nici se nisu mogli odmah kontaktirati radi potvrde medijskih navoda, prenosi AP .

Jelena Baturina i Jurij Lu`kov: Ljudi s vrha korupcijskog sistema

Abramovi~ prijavio imovinu
Ruski oligarh Roman Abramovi~ prijavio je svoju imovinu prvi put nakon vi{e od deset godina, otkrivaju}i da posjeduje 16 imanja, sedam automobila, 22 bankovna ra~una, {est kompanija i fudbalski klub iz Londona Chelsea. U Abramovi~evoj prijavi navedeno je sedam imanja u Velikoj Britaniji, dva u SAD, tri u Francuskoj i ~etiri u Rusiji.

Bahreinska policija potjerala je ju~er demonstrante s glavnog trga u Manami. Poginulo je najmanje ~etvero ljudi, a stotinu je ozlije|eno, prenosi ABC. Od ponedjeljka je poginulo ukupno sedmero ljudi. Opozicioni blok El-Vefak zatra`io je od sunitske kraljevske dinastije uspostavu ustavne monarhije u kojoj }e premijera birati narod. Biserni trg ju~er je bio prekriven sa-

^etvero mrtvih u „~i{}enju“ Trga

Bahreinska policija pucala na okupljene

mo ostacima {atora, dekama i sme}em. Bahreinsko Ministarstvo unutra{njih poslova saop}ilo je na T witteru da su snage sigurnosti „o~istile Biserni trg“ od demonstranata. Protesti u Bahreinu po~eli su po~etkom ove sedmice u {iitskim selima na poticaj internetskih korisnika koji su akciju organizirali putem Facebooka tra`e}i politi~ke i socijalne reforme.

Spec
Svrgnuti tuniski predsjednik Zin el-Abidin Ben Ali dobio je mo`dani udar i nalazi se u komi, tvrdi francuski dnevnik „Mond“. Ben Ali je primljen u specijalnu bolnicu za saudijske prin~eve u D`edi i njegovo stanje je „zabrinjavaju}e“, pi{e „Mond“. Za Ben Alija, svrgnutog u narodnim protestima u Tunisu u januaru, govori se ve} nekoliko godina da je bolestan.

globus

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

23 Otmice u brojevima
Somalski pirati dr`e 30 plovila Zarobljeno vi{e od 700 pomoraca

Tinejd`er pirat osu|en na 33 godine zatvora
Somalac Abdivali Abdikadir Muse ovako visoku kaznu dobio je kao opomenu drugim piratima, stoji u obrazlo`enju sudske presude
Brod je napadnut u aprilu 2009. godine

SAD Okon~an proces za poku{aj otmice ameri~kog broda

25 milijardi ameri~kih dolara
godi{nje izgubi se u otmicama Cijena otkupnine izra`ena je u milionima dolara

Izjasnio se krivim
Muse se 2010. izjasnio krivim po optu`bama za piratstvo koje su oslonjene na ameri~ki pomorski zakon iz 19. stolje}a. Prije nego {to je pro~itana presuda Muse je izjavio da mu je „veoma `ao {to je to u~inio“.

Muse u pratnji ameri~kih agenata

Somalski pirat koji je jedini pre`ivio poku{aj otmice ameri~kog broda „Maersk Alabama“ u aprilu 2009., sprije~en intervencijom mornari~kih snajperista, u sudu u Njujorku osu|en je na 33 godine i devet mjeseci zatvora, uz obrazlo`enje da je tako du-

ga kazna nu`na radi odvra}anja drugih od piratstva.

Jedini pre`ivjeli
Savezna sutkinja Loreta Preska (Loretta) opisala je u emotivnom istupu {tetu koju je Abdivali Abdikadir Muse nanio po-

sadi ameri~kog trgova~kog broda napadnutog u Indijskom okeanu, odbacuju}i molbe branilaca da poka`e blagost prema optu`eniku dje~a~kog izgleda, visokom 158 cm. Branioci su tvrdili da je Muse kod hap{enja imao 15 godina, ali su tu`ioci uspjeli uvjeriti

sudiju da ima 18, navode ameri~ki elektronski mediji. U optu`nici se isti~e da su Muse i jo{ trojica pirata dr`ali kao taoca kapetana „Maersk Alabame“ Ri~arda Filipsa (Richard Phillips) prije nego {to je 8. aprila 2009. otmica ok-

on~ana napadom mornari~kih snajperista koji su ubili trojicu pirata i oslobodili kapetana.

Prevozio pomo}
Tu`ioci su istakli da je Muse imao istaknutu ulogu u napadu, da se prvi popeo na brod i pucao iz svog

AK-47 te da je prijetio smr}u kapetanu Fillipsu. Brod „Maersk Alabama“ napali su pirati dok je prevozio humanitarnu pomo} za Somaliju, na oko 450 km ispred obale te osiroma{ene isto~noafri~ke zemlje s oko 10 miliona stanovnika.

Nesre}a u Argentini

Zaplijenjeno vi{e od tri tone kokaina iz Kolumbije
(Foto: AP)

Akcija francuskih vojnih snaga u Karipskom moru

Oko 70 ljudi povrije|eno je u udesu

^etiri osobe poginule su, a 70 je povrije|eno u sudaru dva putni~ka voza u San Miguelu, sjeverozapadnom predgra|u Buenos Airesa, saop}io je guverner provincije Buenos Aires Daniel Scioli. Nesre}a se dogodila kada je brzi voz koji je dolazio iz D`unina udario u voz koji se kretao iz sjeverozapadnog dijela prijestonice. - Prema dosada{njim

U sudaru dva voza ~etvero mrtvih

informacijama, ~etiri osobe poginule su, a oko 70 ih je povrije|eno, od ~ega 14 te`e - izjavio je guverner koji je do{ao na mjesto nesre}e. Hernan Galimberti, direktor bolnice „Larcade“ u San Miguelu, rekao je ~etiri sata nakon nesre}e da su primili oko 70 povrije|enih. Tri osobe poginule su na licu mjesta, dok je jedna `ena preminula u bolnici od posljedica zadobivenih povreda.

Roba predata venecuelanskim vlastima

(Foto: AP)

Francuske vojne snage na Antilima u saradnji s venecuelanskim vlastima zaplijenile su 3,6 tona kokaina na brodu u Karipskom moru nedaleko od venecuelanske obale. - Ovo je druga velika plje-

nidba kokaina koja je realizirana na Antilima - izjavio je kontraadmiral Loik Rafaeli, komandant francuskih vojnih snaga na Antilima. On je dodao da su tokom operacije uhap{ena {estorica pripadnika posade

„Titan“, a da je zaplijenjena roba predata venecuelanskim vlastima u skladu s ~lanom 17. Be~ke konvencije. Preko Venecuele odvija se najve}i {verc kolumbijskog kokaina za SAD i Evropu.

Vlasnik slovenskog trgova~kog lanca „Tu{„, najbogatiji Slovenac Mirko Tu{ pu{ten je i za njega nije zatra`en pritvor nakon {to je ispitivan u policiji, objavili su ju~er slovenski mediji. Istraga u vezi s trgova~kim lancem „Tu{„ nastavlja se, a usredoto~ena je na sumnje o davanju mita radi dozvole za mobilnu telefoniju, navode slovenski mediji pozivaju}i se na izvore bliske istrazi. Kompanija je u me|uvremenu saop}ila da normalno posluje. Slovenski mediji, pozivaju}i se na neslu`bene informacije, javili su da je istraga bazirana na sumnjama da je to preduze}e, u vlasni{tvu „tajkuna“ iz Celja Mirka Tu{a, prije nekoliko godina bez javnog konkursa steklo licencu za mobilnu telefoniju te tako svoj spektar poslovnih aktivnosti ra{irilo i na telekomunikacije.

Tu{ pu{ten iz pritvora

Slovenija

24

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kiosk

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

25

ZAHVATI Amerikanac ~eka donora za transplantaciju

Te{ko ope~eni Mi~ Hanter uskoro }e dobiti novo lice
U proteklih deset godina imao 57 operacija, a uskoro bi u Bostonu trebao biti podvrgnut kompleksnom zahvatu

U ku}i je monstrum dr`ao zato~enu k}erku

Ameri~ki vojnik Mi~ Hanter (Mitch Hunter, 29) iz Spidveja u Indijani, kojeg je spr`ila struja napona 10.000 volti dok je spa{avao `enu koja je imala saobra}ajnu nesre}u 2001. godine, dobit }e novo lice. Hanter se vozio s prijateljem i njegovom djevojkom u automobilu. Voza~ je izgubio kontrolu i udario u elektri~ni stub koji je pukao napola. Djevojka je iza{la iz vozila, a strujni kabl pod naponom pao je na nju. Hanter ga je gurnuo s nje i slu~ajno taknuo. Struja ga je tresla pet minuta i te{ko povrijedila. Izgubio je nogu i prste jedne ruke, a lice mu je bilo potpuno ope~eno. Putem do bolnice o`ivljavali su ga dva puta. Djevojka je imala opekotine tre}eg stepena. U proteklih deset godina imao je 57 operacija, a sada su mu ljekari iz bolnice

Tinejd`eri se zabavljali u Friclovom podrumu
Iako austrijska policija i advokat Valter Ancbek (Walter Anzboeck), zadu`en za prodaju imovine Jozefa Fricla (Josef Fritzl, 75), tvrde da ni{ta ne znaju o zimskim proslavama lokalnih tinejd`era u podzemnoj tamnici Friclove ku}e u Am{tetenu, u kojoj je austrijski monstrum dr`ao svoju k}er Elizabet (Elisabeth) zato~enu 24 godine, u javnosti su se, navodno, pojavile fotografije s tih zabava. Navodno su se tinejd`eri

Najavljeno ru{enje

Podaci
2005. godine u Francuskoj izvedena je prva potpuna transplantacija lica 11 ovakvih operacija obavljeno je do sada 3. pacijent u SAD bit }e Hanter
Hanter: Zadovoljan svojim `ivotom

okupljali u podrumu i organizirali zabave, a to potvr|uju otpaci koje su ostavili. Ku}a strave austrijskog monstruma osu|enog na do`ivotni zatvor u psihijatrijskoj ustanovi trebala bi sljede}ih sedmica biti sravnjena sa zemljom. Ta~an datum je zbog znati`eljnika u tajnosti. Prvi planovi da se ku}a pretvori u muzej ili da se iznajmi jednoj televizijskoj stanici za izradu dokumentarca odba~eni su, jer bi takvo {to bilo kr{enje prava na privatnost 44-godi{nje Elizabet Fricl i {estero njene djece.

„Brigham and Women“ u Bostonu rekli da je izabran za kompleksnu operaciju. Trenutno ~eka donora lica. - Zadovoljan sam svojim

`ivotom, ali mislim da }e mi operacija pomo}i da jo{ kvalitetnije `ivim. Ljudi me vi{e ne}e ~udno gledati - rekao je Hanter i dodao da je-

dino `ali {to neko mora izgubiti `ivot. Hanter radi u jednom skladi{tu, a nedavno je dobio sina Klejtona (Clayton).

Stiv D`obs ima rak gu{tera~e, ostalo mu {est sedmica `ivota?
Zaposlenici „Applea“ tvrde da se D`obs vi{e ne javlja od ku}e
Osniva~ „Applea“ Stiv D`obs (Steve Jobs) povukao se prije mjesec iz javnosti zbog problema sa zdravljem. Upravnom odboru prepustio je vo|enje firme i u saop}enju istakao da se mora pobrinuti za svoje zdravlje. Iako se ~inilo da nije ni{ta dramati~no, prema dostupnim informacijama, velikom geniju preostalo je svega {est sedmica `ivota. Na naslovnici „National Enquirera“ pojavio se vidno mr{aviji i o~ito bolestan, a iz tog tabloida navode da D`o„Applea“ koji ka`u da se D`obs vi{e ne javlja od ku}e te da je u potpunosti zapostavio posao zbog problema sa zdravljem. Fotografije snimljene 8. februara prikazuju D`obsa mnogo mr{avijeg nego prije, a u „Enquireru“ tvrde da ima 58 kilograma. Kosa mu je prorije|ena, vjerovatno zbog hemoterapije. Svejedno, i ova nesre}a dokazala je koliko je „Apple“ sna`an jer se dionicama vrijednost nije promijenila bez obzira na ovu alarmantnu i {okantnu vijest.

Nove fotografije osniva~a „Applea“ u „National Enquireru“

„Watson“ nastup u „Izazovu“ zavr{io nerije{eno
Najnoviji superkompjuter „Watson“ iz IBM-a debitirao je u slavnom kvizu „Izazov“. Suparnici su mu bila dvojica najboljih igra~a u povijesti kviza Bred Ruter (Brad Rutter) i Ken D`enings (Jennings).

Superkompjuter na kvizu

Sukob je i{~ekivan mjesecima, a „Watson“ je ve} na probi pokazao zavidnu brzinu i „znanje“. Uz nekoliko gre{aka, ra~unar je uspje{no izborio nastavak takmi~enja. „Watson“ je imao isti broj bodova kao Ruter, a D`enings je bio ne{to slabiji.

Spec
Njujor{ka aukcijska ku}a „Sotheby’s“ pregovara o direktnoj prodaji zbirke 35.000 starih igra~aka i vozova koje je vlasnik ove najve}e zbirke na svijetu Amerikanac D`eri Grin (Jerry Greene) sakupljao du`e od 50 godina. Grin se nada da }e zbirku kupiti neka ustanova ili pojedinac i ~itavu je izlo`iti u nekom muzeju. Vrijednost zbirke mjeri se desetinama miliona dolara.

D`obs: Vidno smr{avio

Pove}ala grudi, ruka joj ostala paralizirana
Manekenka Nadin Zomerfeld (Nadine Sommerfeld, 28) iz njema~kog Ketena i biv{a stanarka „Big Brothera“ operirala je grudi {esti put. Nakon {este operacije ruka joj je ostala paralizirana. - Neurolog mi je rekao da su mi hirurzi o{tetili tkivo ruke. Sada idem na fizikalnu terapiju. Malo mi je bolje, ali }u se potpuno oporaviti tek nakon tri godine - ka`e Nadin. Dr. Uve T. (Uwe), koji radi kao anesteziolog u klinici u Lajpcigu, gdje je Nadin oper-

Nadin Zomerfeld tu`i bolnicu

bs ima rak gu{tera~e te da mu je preostalo vrlo malo vr-

emena. Tim tvrdnjama u prilog idu i izjave zaposlenika

Lopov ubio zlatne ribice Morelo pio teku}inu za pranje stakla
Policija iz ^ikaga saop}ila je da je uhvatila kriminalca koji je oplja~kao jednu ku}u u Arlington Hajtsu. - Ovo nije slu~aj poput ostalih, malo je uznemiruju}i - mladi} od 16 godina vidio je nakon izvr{enog zlo~ina da u ku}i ima svjedoke, tri zlatne ribice i ubio ih je - rekao je narednik Majk Hernandez (Mike). Narednik je dodao da je maloljetni kriminalac priznao da nije `elio ostavljati svjedoke za sobom, pa je u akvarij sipao senf, ke~ap i za~ine kako bi ubio ribice. Amerikanac Henri Morelo (Henry Morello, 84) pogre{no je skrenuo nakon ve~ere u restoranu „Harold’s Cave Creek Corral“ i zavr{io u pustinji Arizona. Na kraju mu se pokvario automobil, ispraznio akumulator i ugasio mobitel. Jedi-

Tinejd`er ljubimce smatrao svjedocima

Starac pre`ivio pet dana u pustinji

na teku}ina koju je imao bila je voda za pranje prozora koju je poku{ao filtrirati maramicom. Grijao se podnim tepisima iz automobila i ~itao uputstva iz pretinca kako bi mu prije pro{lo vrijeme. Prona{li su ga kamperi pet dana nakon nestanka. Starac je smje{ten u bolnicu.

Zomerfeld: Tra`i 30.000 eura od{tete

irana, slu~aj nije htio komentirati. Zomerfeld od bolnice tra`i 30.000 eura od{tete.

26 Petak, 18. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

27
U Zagrebu je ju~er od posljedica mo`danog udara u 51. godini umro hrvatski glumac Predrag Vu{ovi}. Glumac Kazali{ta „Gavella“ ostvario je i brojne filmske i TV uloge. [iroj publici poznat je po anga`manu u filmovima „Kako je po~eo rat na mom otoku“ i „Mar{al“ te TV serijama „Bitange i princeze“ i „Periferija City“, u kojoj je odigrao i svoju posljednju ulogu.

U Hrvatskom narodnom kazali{tu Zagreb promovirana je knjiga „Savr{enstvo ili proma{aj - baletalije“ Gradimira Gojera. Knjigu koja govori o posljednjoj deceniji Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo predstavili su Darko Luki} i Maja \urinovi}. Moderator promocije bio je reditelj Ozren Prohi}.

Gojerova knjiga u Zagrebu

Umro glumac Predrag Vu{ovi} Ve~eras „Sevdah za Karima“

U kinu „Meeting Point“ ve~eras }e biti uprili~ena sve~ana premijera filma „Sevdah za Karima“ reditelja Jasmina Durakovi}a koji je, uz Asmira Kujovi}a, napisao i scenarij. Sarajevska premijera ozna~it }e i po~etak kinodistribucije ovog filma u bh. kinima. S publikom }e se ve~eras dru`iti i dio gluma~ke ekipe filma koju ~ine Amar Selimovi}, Adnan Haskovi}, Marija Karan, Asli Bajram (Bayram), Mirvad Kuri}...

PREMIJERE Spektakularna izvedba „Evrope danas“ u Mariboru

Premijera na 61. Berlinaleu

zvanica u veleljepnoj Kazinskoj dvorani SNG-a Maribor ~lanovi ekipe predstave „Evropa danas“ bili su „razgrabljeni“ jer su svi `eljeli razgovarati o predstavi. Isklju~ivo komplimente dobili su Pa{ovi} i akteri predstave, kao i autorski tim, u kojem su bili i dramaturginja Dubravka Vrgo~, videodizajneri „Neja&Aka“ i Sa{o Podgor{ek te grafi~ki dizajner Enes Husejin~ehaji}.

Prijem za 400prijemu za 400 zvanica Na

Na{a glumica u filmu „Etwas besseres als den Tod“

Freneti~ne ovacije za Pa{ovi}evu predstavu
Manojlovi} nakon osam godina ponovo na sceni „Laibach“ izveo 15 pjesama
Devet stotina gledalaca u Slovenskom narodnom gledali{~u u Mariboru 20-minutnim ovacijama ispratilo je u~esnike predstave „Evropa danas“ koju je prema esejima Miroslava Krle`e re`irao Haris Pa{ovi}. Predstavu sarajevskog East West Centra, nastalu u koprodukciji sa SNG-om i Evropskom kulturnom prijestonicom Maribor 2012, u kojoj su nastupile zvijezde, beogradski glumac Miki Manojlovi}, kultni slovenski bend „Laibach“ i plesa~ Edvard Klug (Edward Clug), publika je, kako su nam rekli producenti, do`ivjela kao li~nu katarzu s obzirom na njeno kriti~ko sagledavanje Evrope danas.

Luna Zimi}-Mijovi} u njema~kom filmu
Preksino} prikazan film Kristijana Pecolda u kojem bh. glumica igra glavnu ulogu
su rekli da su upali u neki novi svijet, neki san o te tri pri~e koje su ispri~ane svaka na svoj na~in. Ponosna sam {to sam bila dio ovog dugo planiranog projekta. Bio je nevjerovatan osje}aj iza}i pred 500 ljudi koji aplaudiraju, smiju se i pla~u u isto vrijeme - rekla nam je Zimi}-Mijovi}. Ina~e, ona je u~estvovala i na Berlinale Talent Campusu zajedno s mladim filmskim stvaraocima iz cijelog svijeta, a koji je ju~er zvani~no zavr{en. - Prijavila sam se ove godine zbog nevjerovatnog iskustva kroz koje je ve} pro{lo veoma mnogo mladih ljudi, a o kojem slu{am posljednjih pet godina svog `ivota. Svake godine u~esnici se upoznaju i stvaraju nova prijateljstva, ideje, filmove - istakla je gluM. ^u. mica.

Li~na katarza

da je slovenska publika s takvim odu{evljenjem primila jednu predstavu. Vrlo smo zadovoljni i izuzetnom pa`njom slovenskih medija, koji su danima najavljivali predstavu. Premijera „Evrope danas“ u Mariboru bila je veliki umjetni~ki doga|aj u regionu, ali je tako|er imala svoje veliko politi~ko i kulturolo{ko zna~enje - rekao nam je producent East West Centra Ismar Had`iabdi}.
Pa{ovi}: Burno odu{evljenje

Manojlovi} se saradnjom s Pa{ovi}em tako na pozori{ne daske vratio nakon osam godina, a „Laibach“ je uprili~io pravi mali koncert izvev{i ~ak 15 pjesama u predstavi. - Na{i doma}ini u Mariboru su nam rekli da ne pamte

Da je uistinu premijera u Mariboru preksino} bila regionalni kulturni doga|aj, potvr|uje i prisustvo brojnih javnih li~nosti iz svih zemalja biv{e Jugoslavije, kao {to su ministrica kulture Slovenije Majda [irca, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi},

Ministri u publici

ministri kulture Srbije i Crne Gore Neboj{a Bradi} i Branislav Mi}unovi}, te direktori brojnih institucija i festivala iz Hrvatske i Slovenije Dra`en Siri{~evi}, Danica Purg, Senka Buli}... - Sretan sam {to je sve lijepo pro{lo, ali sam i zbunjen freneti~nom reakcijom slovenske publike i gostiju iz cijele regije. Znali smo da imamo dobru predstavu, jer svi imamo puno iskustva pa znamo kad smo uradili odli~nu stvar, ali smo se ipak svi zapitali za{to je bilo tako burno odu{evljenje predstavom koja kriti~ki govori o Evropi. Svi smo onda osjetili da smo rekli ne{to {to ljudi misle, ali nisu do sada sami izrekli - rekao je ju~er za „Avaz“ u telefonskoj izjavi iz Maribora Haris Pa{ovi}. A. GAJEVI]

Iako na ovogodi{njem 61. Berlinaleu nema bh. filma, premijeru na presti`nom filmskom festivalu zabilje`ila je, pak, na{a mlada glumica Luna Zimi}-Mijovi}. Naime, ona je preksino} prisustvovala projekciji njema~kog filma „Etwas besseres als den Tod“ reditelja Kristijana Pecolda (Christian Petzold), u kojem je igrala glavnu ulogu. Film je prikazan u okviru dva programa Berlinalea, „Foruma“ i „Panorame“. Kako je kazala u razgovoru za „Avaz“ iz Berlina, te ve~eri su prikazana tri filma „Dreileben“, koji su u cjelini jedno istinsko remek-djelo tri velika njema~ka reditelja, Pecolda te Kristofa Hohhojsleta (Christof Hochhausler) i Dominika Grafa. - Dvorana je bila puna i pri zavr{etku tre}eg filma mnogi

U Narodnom pozori{tu Tuzla sutra }e premijerno biti izvedena predstava „Stranci pred rajem“, koju je prema tekstu Vernese Kellner-Berbo re`irao Miralem Zub~evi}. Rije~ je o duodrami kamernog tipa u kojoj igraju Adnan Omerovi} i Elvira Aljuki}, a koju su na ju~era{njoj pres-konferenciji najavili akteri predstave i direktor NP-a Armin ]ati}. - Drago mi je {to je ekipa sastavljena

@ivotne drame na tuzlanskoj sceni
od mojih biv{ih studenata. Autorica teksta je moj predratni student, a glumci poslijeratni studenti. Uvijek je dobro raditi predstavu po kvalitetnom tekstu, jer su oni vje~ito nedostatak u pozori{tima, i veoma cijenim kad se neko osmjeli i napi{e tekst - kazao je Zub~evi}, koji potpisuje i scenografiju i izbor kostima. Komad govori o dvoje mladih ljudi koji pre`ivljavaju te{ke `ivotne treA. Mu. nutke.

Sutra premijera predstave „Stranci pred rajem“

Zub~evi} sa svojim biv{im studentima

Festival „Sarajevska zima“ preksino} je u Bo{nja~kom institutu ugostio muzi~arke iz Srbije. Rije~ je o Ivani Ugr~i} i Neveni Ra~i}, koje su u okviru projekta „Romanti~ne ere“ izvele koncert klasi~ne muzike „Duo Misty“, te tom prilikom izlo`ile i fotografije. „Romanti~na era“ je multimedijalni projekt s muzikom iz 19. stolje}a, glumom i pri~om o tom periodu, vizuelnom umjetno{}u, fotografijama i plesom. Ove umjetnice sarajevskoj publici su priredile zanimljiv

„Romanti~na era“ na „Zimi“
Danas na programu
U Narodnom pozori{tu Sarajevo bit }e uprili~en razgovor o Beketu (Beckett), a nakon toga izvedena predstava „Sretni dani“ u re`iji Gradimira Gojera i izvedbi Gradskog teatra Ohrid. Izlo`ba fotografija „Avlijaner“ Mladena Pikuli}a bit }e otvorena u galeriji „Mak“. program izvode}i kompozicije poznatih kompozitora, i to Ugr~i} na flauti, a Ra~i} na klaviru. M. ^u.

Gostovanje srbijanskih muzi~arki

28

Petak 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

USAID/Sarajevo is seeking proposals from English language school centers or individuals to provide English language training to its local staff in U.S. Government premises. Applicants are required to submit their CV and proposal to USAID/Sarajevo, Roberta C. Frasurea 1, (American Embassy Building), Attn.: USAID/Procurement Section. Proposals can also be sent electronically (in .doc or .pdf format) to ainotices@usaid.gov, with the subject line „For Procurement“. The deadline for submission is March 4, 2011, 17:00. Proposals must contain a detailed teaching plan for intermediate and advanced students, including preferred teaching materials and the hourly rate, as well as ability to incorporate USG language testing. The lessons should focus on both writing and verbal skills. Applicants must have a bachelor or higher degree and must be native English speakers. Knowledge of Bosnian language is desirable as well as previous teaching experience and ability to work with groups. The program is planned to start in May, 2011, and is subject to availability of funds USAID is an equal opportunity employer.
Na osnovu ~lana 7. Pravilnika o radu firme BS Telecom Solutions d.o.o., firma BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, raspisuje:

POZIV NA PONUDU
Op{tina Vlasenica u ime MLJPI i Fonda za povratak nastupa kao ovla{tena strana za ugovore i poziva sve zainteresovane na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka, transport i ugradnja materijala) na rekonstruciji stambenih jedinica povratnika, u Op{tini Vlasenica. Projektom je obuhva}eno 4 (~etiri) stambene jedinice. Pravo u~e{}a U~es}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu. Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op{tine Vlasenica ul. Svetosavska br. 14 u vremenu od 8:00-15:00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja, uz dokaz o uplati iznosa od 50,00KM na ra~un 5550060300551120, kod Nove banke ad Banja Luka, vrsta prihoda 729124, {ifra Op{tine 116, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakom „NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE“ treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op{tine Vlasenica ul.Svetosavska br.14, do 15.03.2011. godine do 11:00 sati. Sve zaka{njele ponude }e biti odbijene i ne}e biti uzete u razmatranje. Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 15.03.2011.godine, u 11:30 sati po lokalnom vremenu na adresi op{tine Vlasenica. Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom listu BiH br. 11 od 14.02.2011.godine.

1. Jedan izvr{ioc - C++/C# developer - Objektno orijentisana analiza i dizajn - Poznavanje C++i/ili C# programskog jezika - Poznavanje .NET tehnologije 2. Jedan izvr{ioc - Database developer - Poznavanje PL/SQL (Oracle) jezika - Poznavanje MS SQL jezika 3. Jedan izvr{ioc - Network administrator - Poznavanje Windows i Linux operativnih sistema - Poznavanje mre`nih tehnologija

KONKURS za prijem u radni odnos

Po`eljno: Voza~ka dozvola B kategorije, radno iskustvo i univerzitetska diploma (ili zavr{ena godina fakulteta). Prijave sa detaljnom biografijom slati od 18. 02. 2011. do 24. 02. 2011. godine, na e-mail: office@bstelecom.ba na tel/fax: +387 33 636-787 ili na adresu: Tvorni~ka 3/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Samo kandidati koji zadovolje spomenute uslove, biti }e pozvani na razgovor do 03. 03. 2011. godine. Konkurs se automatski produ`ava ako se u navedenom roku ne popune radna mjesta.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-Neretvanski kanton/`upanija JU „Druga osnovna {kola“ Konjic - [kolski odbor Broj: 160/11 Konjic, 14. 2. 2011. g. Na osnovu ~lana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine HNK/@ br. 5/00 i 4/04), [kolski odbor na sjednici odr`anoj dana 03. 02. 2011. godine, donio je

ISTOVREMENO: Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-@ (Sl. Novine HNK 5/00, 4/04 i 5/04) raspisuje

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme do 15. 07. 2011. godine - 2 izvr{ioca. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane u aktima {kole i va`e}im nastavnim planom i programom. Potrebna dokumentacija: Diploma (original ili ovjerena kopija), izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: JU „Druga osnovna {kola“ Konjic, ul. Musala 1, 88400 Konjic sa naznakom „ZA KONKURS“.

JAVNI KONKURS

ODLUKU
O izmjenama dijela konkursa o popunjavanju upra`njenih radnih mjesta I U konkursu o popunjavanju upra`njenih radnih mjesta koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 07. 01. 2011. g. ta~ka dva (2) konkursa se mijenja i glasi: 2. Umjesto nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme - 3 izvr{ioca do 15. 07. 2011. godine, treba da stoji nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme - 2 izvr{ioca do 15. 07. 2011. godine,

jet set

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

29
Dino Merlin

SCENA Akcija magazina „Lifestyle“, mjese~nog priloga „Dnevnog avaza“

Odaberite i mu{karca sa stilom
Na{i ~itaoci i posjetioci portala kreirat }e svojim glasovima listu od po 11 najbolje i najoriginalnije odjevenih `ena i mu{karaca iz javnog `ivota
Osobe s najvi{e stila proglasit }emo u januaru 2012. godine, a na{i ~itaoci mo}i }e glasati za svoje favorite tokom cijele godine. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj telefona 091/410-100. Klju~na rije~ je OK, zatim ukucate razmak te ime i prezime osobe za koju `elite glasati. Cijena SMS-a je 0,50 plus PDV.
Enis Be{lagi} Hari Vare{anovi} Dino [ukalo

Magazin „Lifestyle“, mjese~ni prilog „Dnevnog avaza“, pokrenuo je akciju u kojoj }emo odabrati `enu i mu{karca s najvi{e stila. Nakon {to smo u ju~era{njem izdanju objavili listu sa 20 imena pripadnica ljep{eg spola, ~itaoci danas mogu vidjeti spisak imena isto toliko mu{karaca. ^itaoci }e mo}i svojim glasovima putem SMS-a i na portalu www.dnevniavaz.ba odabrati po jedanaest `ena i mu{karaca koje }emo predstavljati u narednim brojevima „Lifestylea“. Na listama su li~nosti iz svih sfera javnog `ivota u BiH koje se izdvajaju originalnim stilom, lijepim odijevanjem, modnom osvije{}eno{}u ili velikom pa`njom koju posve}uju svom ukupnom izgledu..

Elmir Juki}

Ibrahim [ehi}

Ermin Alamerovi}

Elvir Lakovi} Laka

Damir Mr{i}

Sa{a Lo{i} Lo{a

Elvir Boli}

Haris Pa{ovi}

Nihad Imamovi}

Emir Granov

Aleksandar Hr{um

Moamer Kasumovi}

Selen Bali}

Sergej Barbarez

Sa{a Cvijeti}

Damir [ehanovi}

S „Avazom“ u bekstejd` Zetre
U glavnom gradu BiH tra`i se ulaznica vi{e
nje u doslovno svim zonama dvorane Zetra. Do subote }e po petero na{ih ~italaca dobiti po dvije ekskluzivne propusnice za Ili}ev sutra{nji koncert u Zetri. Poseban poklon je i CD s najve}im Ili}evim hitovima. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510-101. Klju~na rije~ je IN, zatim
Ili}: Sutra koncert u Zetri

Veliki koncert Miroslava Ili}a u Sarajevu

Spektaklom „Ova no}“ u sarajevskoj Zetri Miroslav Ili} sutra }e obilje`iti 35 godina estradnog djelovanja. Organizatori najavljuju fenomenalan koncert i ve} sada je sigurno da }e dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigur-

ala je za svoje ~itaoce ekskluzivan poklon - 30 propusnica za bekstejd` prostor dvorane Zetra! Oni koji dobiju ovu specijalnu propusnicu, mo}i }e pratiti koncert Miroslava Ili}a neposredno pored bine te }e biti u prilici sresti se i fotografirati s ovom zvijezdom. Ina~e, s tom propusnicom mogu}e je kreta-

ukucate razmak te MIROSLAV. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije specijalne propusnice, bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Propusnice }e se mo}i preuzeti na recepciji „Avaz Twist Towera“ u Sarajevu od 16 do 17 sati, uz provje-

ru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. Brojevi telefona pet ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice su: 061/533-400, 061/299-747, 061/389-846, 063/085-935 i D. Z. 066/885-390.

30 Petak, 18. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

31

Ljepotica dana Arlet Teran
Teran: Navodno se zabavlja sa mafija{em

PRINOVE Atraktivna glumica podijelila radosnu vijest s fanovima

D`esika Alba po drugi put }e postati majka
Alba: Ve} ima k}erku Onor

Suprug i ja smo odu{evljeni i `eljeli smo da vam ka`emo sretnu vijest kako je ne biste ~uli negdje drugdje, napisala je zvijezda na svom Facebook profilu
Atraktivna ameri~ka glumica D`esika Alba (Jessica) ponovo je trudna. Sretnu vijest da o~ekuje drugo dijete podijelila je s javno{}u na svom Facebook profilu. Lijepa glumica u braku s Ke{om Vorenom (Cash Warren) ve} ima jednogodi{nju k}erku Onor. I uzbu|eni budu}i otac podijelio je vijest sa prijateljima, ali na Twitteru. - Ve} me neko vrijeme nema na Facebooku i pomislih kako je vrijeme da malo navratim i da vam ka`em jednu uzbudljivu vijest. Onor (Honor) }e postati velika sestra! Ke{ i ja smo odu{evljeni i `eljeli smo da vam ka`emo sretnu vijest kako je ne biste ~uli negdje drugdje. Cijenim svu ljubav i podr{ku koju ste mi pru`ali tokom moje prve trudno}e i zasigurno }u vam biti zahvalna i na podr{ci tokom ove trudno}e. @elim vam ugodan dan - napisala je D`esika na Facebooku. Nakon ro|enja k}erke Onor, D`esika je izjavila da ju je maj~instvo u~inilo slobodnom, divljom i `ivljom. Svima je jasno da seksi glumica u`iva u ulozi majke s obzirom na to da je smanjila i obim posla. Sada, kada je drugo dijete na putu, sigurno je da }e karijeru opet staviti na ~ekanje.

Zanosna 34-godi{nja meksi~ka glumica Arlet Teran (Arleth) snimila je vru}i editorijal za meksi~ko izdanje „Playboya“, i to za njegov jubilarni 100. broj. Arlet je mahom pozirala gola, ogrnuta krznom. Snimanje je potrajalo skoro sedam sati, a pozirala je pred fotoobjektivom Enrikea Kovarubijasa (Enrique Covarrubias). Zvijezda meksi~kih sapunica do sada je primila brojne nagrade, a

Zvijezda sapunica

tokom svoje dugogodi{nje karijere, zapo~ete 1994., ve}inom je igrala uloge negativki. Ova „zlo~esta djevojka“ bujnih oblina visoka je 166 centimetara, ima zelene o~i i priznaje kako „voli na TV-u glumiti lo{e cure“. No, da ni u stvarnom `ivotu nije ba{ svetica, svjedo~i zanimljiva ~injenica Arlet je, navodno, djevojka ~elnika jednog od meksi~kih narko-kartela.

Rola u filmskom serijalu
Vajld: Idealna za ulogu

Las Vegas

Fanovi kanadske pjeva~ice Selin Dion (Celine) s odu{evljenjem su pozdravili vijest da se vra}a u „Cesar’s Palace“ u Las Vegasu, gdje je redovno nastupala prije pauze koju je napravila kako bi rodila blizance. Pjeva~ica je u srijedu sa suprugom i menad`erom Reneom i njihovo troje djece stigla u Las Vegas kako bi finalizirala dogovor o novoj seriji koncerata, a ispred ulaza u kasino i hotel „Cesar’s Palace“ do~ekali su je crveni tepih, osoblje hotela, kao i nekoliko stotina fanova. Selin }e prvi koncert odr`ati 15. marta, a najavila je da }e repertoar obogatiti i obradama hitova Majkla D`eksona (Michael Jackson).

Vra}a se Selin

Dion: Ponovo nastupa

Glumica i pjeva~ica D`enifer Lopez (Jennifer) povrijedila se na dodjeli nagrada Gremi ubov{i se u gle`anj vrhom svoje elegantne stileto{tikle. Dok se diva pripremala za doga|aj u njenoj svla~ionici dogodila se bizarna nezgoda. Bolni~ari su dobili hitan i histeri~an poziv iz prostorija pjeva~ice i glumice. - Njen stilist je poludio, jer se D`enifer slu~ajno nabola na vrh o{tre potpetice. Ubodna rana nije bila velika, ali krv nije prestajala curiti, a morala je predstaviti nominirane na ceremoniji. Sre}om, hitna slu`ba stigla je za nekoliko minuta i sanirala nezgodnu povredu pa je potencijalna katastrofa sprije~ena - objasnio je upu}eni promatra~. U me|uvremenu, Lopez je otkrila da u`iva u svojoj ulozi ~lanice `irija u {ouu „American Idol“, jer mo`e dijeliti svoje iskustvo sa mladim pop zvijezdama. ^etrdesetjednogodi{nja muzi~arka pridru`ila se TV talent {ouu uz Rendija D`eksona (Randy Jackson) i Stivena Tajlera (Steven T yler).

D`enifer krvarila na dodjeli Gremija
Olivija Vajld kao nova Lara Kroft

Ubola se na vrh o{tre potpetice

Lopez: Iz cipele je curila krv

(Foto: AFP)

Lijepa glumica Olivija Vajld (Olivia Wilde) jedna je od najozbiljnijih kandidatkinja za ulogu Lare Kroft (Croft) u filmskom serijalu „Tomb Raider“. - Ideja producenata je da za film dobiju inteligentni scenarij vrhunskog reditelja i glumicu koja }e biti dovoljno harizmati~na i jaka da se jednako svidi i `enama i mu{karcima. Olivija je samo jedno od imena koja se nalaze na popisu `elja, ali ~ini se da je upravo ona idealna za

tu ulogu - rekao je izvor blizak filmu. Vajld je prvi put pozvana na razgovor za ulogu Lare u oktobru pro{le godine, zajedno sa Megan Foks (Fox) i Vanesom Had`ens (Vanessa Hudgens). [to se ti~e novog „Tomb Raidera“, ideja je da film bude vi{e usmjeren prema Larinim korijenima. - Bit }e ispunjen akcijom i znatno mra~niji od prethodnog „Tomb Raidera“ dodao je isti izvor.

32

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

33

Ta~no Neta~no
ratni brod velike 1.Krstarica je radijusa kretanja?brzine i velikog 2.Jin-jang su u isto~noazijskoj misli dvije komplementarne snage? za neke objekte 3.Nerijetko senazivi belvedere,upotrebljavaju i ali se ne zna za koje?
1. TA^NO

PREPORUKE Kako olak{ati boravak na radnom mjestu

S obzirom na u`urban i stresan na~in `ivota, kao i radno vrijeme koje nam „pojede“ cijeli dan, potrebno je imati ispu{ni ventil koji bi nam trebao olak{ati boravak na radnom mjestu. Stru~njaci savjetuju da poku{ate to u~initi s pilates loptom. Iako su pilates lopte te njihovo kori{tenje kao stolica za kompjuter ve} iza{le iz mode, razmislite o povratku ove korisne i vesele sjedalice. Osim {to se brine za va{u ki~mu, pilates lopta tro{i i kalorije. Dokazano je da tokom radnog dana sjedenjem na lopti i balansiranjem ispred ra~unara potro{ite najmanje 360 kalorija jer va{e tijelo konstantno mijenja polo`aj, {to je dobro za ja~anje mi{i}a, popravljanje ravnote`e i cirkulaciju. No, ova napuhana multifunkcionalna sprava za vje`banje djeluje i kao antistres terapija. Istra`ivanja su pokazala kako

Pilates lopta smanjuje stres i kalorije
Tokom radnog dana sjedenjem na lopti i balansiranjem ispred ra~unara mo`e se potro{iti najmanje 360 kalorija

Krstarice su mijenjale izgled i namjenu

Lopta pozitivno djeluje na raspolo`enje

Krstarica je ratni brod velike brzine i velikog radijusa kretanja, manji od oklopnja~e, ali ve}i od razara~a. Ovaj naziv u po~etku se upotrebljavao za fregate iz ere jedrenjaka, koje su se koristile za izvi|anje neprijateljskih flota i napade na konvoje. Poslije 1880. krstarice postaju naro~ita vrsta oklopnog ratnog broda. U Drugom svjetskom ratu krstarice su uglavnom slu`ile kao plove}e baze za napade amfibijama i kao za{tita nosa~a aviona. Danas ameri~ke krstarice nose projektile zemlja-zrak koje su bitne za odbranu flote od zra~nih napada. Nuklearni pogon omogu}io je nekim krstaricama prakti~no neograni~en radijus kretanja. skakutanje na spravi, popra}eno neobi~nim zvukovima, podsje}a na igru i zabavu te osloba|a od nakupljenog stresa i pritiska.
2. TA^NO

lopta pozitivno djeluje na raspolo`enje jer stalno migoljenje i

ORDINACIJA Varikokela - kada je potrebna operacija?

Spec
Nau~nici vjeruju da su slu~ajno prona{li lijek koji lije~i }elavost, koji bi se na tr`i{tu mogao na}i ve} za pet godina. Laboratorijska testiranja na Univerzitetu „Kalifornija“ u Los An|elesu, u kojima je kori{ten astressin-B, pokazala su iznena|uju}e rezultate ve} nakon pet dana. Lijek bi mogao rije{iti i problem `ena i mu{karaca oboljelih od alopecije.

Nakon pregleda kod hirurga dijagnosticirana mi je varikokela. Re~eno mi je da se radi o pro{irenim venama testisa. Je li potrebna operacija i ako jeste, ima li Prim. dr. sc. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~nokomplikacija, pita J. L. iz Sarajeva. rekonstruktivne hirurgije Varikokela je bolest koju karakterizira pro{irenje vena spermati~nog spleta u mo{njama, a nastaje kao rezultat patolo{kih promjena unutra{njih sjemenskih vena koji odvode vensku krv iz sjemenika (testisa). Lije~enje kod ve}ine osoba s varikokePoliklinika lom nije potrebno. Ako su izra`eni lak{i „Karabeg’’ bolovi i neugodan osje}aj u preponama, SVE HIRUR[KE I mogu se preporu~iti steznici ili podupira~i. GINEKOLO[KE Hirur{ki zahvat provodi se u sljede}im OPERACIJE slu~ajevima: jaka bol u testisima koja ne ESTETSKA HIRURGIJA odgovara na druga~ije lije~enje, poretel. 033 556 556 me}aj funkcije testisa, smanjenje testisa.

Mu{karci nikada nisu bili na glasu kao najuredniji, a da je situacija i gora nego {to se mislilo, potvr|uje istra`ivanje Univerziteta „Arizona“, prema kojem je mu{ki stan leglo bakterija. Nakon testiranja povr{ina iz mu{kog stana (daljinskog upra-

Stan u kojem `ivi mu{karac pun bakterija

Rezultati istra`ivanja

vlja~a, stoli}a, no}nog ormari}a i kvaka), nau~nici su otkrili kako mu{ki stan ima 15 puta vi{e bakterija nego dom neudate `ene. ^ak sedam od deset testiranih stoli}a za kafu sadr`avalo je koliforme, bakterije koje se nalaze u izmetu `ivotinja.

Jin-jang su u isto~noazijskoj misli dvije komplementarne snage ili na~ela koji ~ine sve aspekte i pojavne oblike `ivota. Jin je zemlja, `ensko, tama, pasivnost, upijaju}e; ono je u parnim brojevima, u dolinama i potocima, i predstavlja se simbolom tigra, naran~astom bojom i prekinutom linijom. Jang je nebo (na slici), mu{ko, svjetlost, aktivnost, prodiru}e; ono je u neparnim brojevima, u planinama, i predstavlja se zmajem, azurnom bojom i neprekinutom linijom. Zajedno izra`avaju odnos me|uzavisnosti u kojem traju suprotnosti.
3. TA^NO

Jin-jang dvije komplementarne snage

GRAD U BIH, NA RIJECI DRINI OTROVNI GU[TER, MACAKLIN OMAMLJENOST (mn.) MJERA ZA POVR[INU ZEMLJE PLANINSKI MASIV U JU@NOJ AMERICI KRATKI REKLAMNI FILM MLADI FUDBALER U ”FORTUNI” IZ DIZELDORFA (sl.) ELASTI^NA GUMA

STRANO MU[KO IME

KAMENOM POPLO^ANI PUT I SL.

VODITELJ MLAKAR

TV DETEKTIV ELIOT STABLO, JARBOL (lat.) KUHINJSKA POSUDA EVROPSKI NAROD, GALI

LJUBAVNIK, DRAGI (tur.)

PREOBRA@AJ

BROM

OPTIMALNA VELI^INA

RASPE]E

Belvedere pala~a s lijepim pogledom

SPORTSKI ^AMAC GLUMAC BE[LAGI] TIPI^NI PREDSTAVNIK VRSTE ARTUR ODMILJA DIO TIJELA UNITED KINGDOM

TRST TABULATOR (skr.)

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KOMPLIMENTI, ATEIST, SEID, LOTO, ISTRTI, D, ENESA, MAL, RKO, FONTANA, MARK ENTONI, ALIBI, ATAKA 2439

MOSTAR

Nerijetko se za neke objekte upotrebljavaju i nazivi belvedere, ali se ne mo`e re}i da se ne zna za koje. Belvedere (lijep vidik) je naziv za povi{eno mjesto, otvorenu terasu ili gra|evinu (pala~u, dvorac okru`en parkom) podignuto na uzvisini (vidikovac), odakle se pru`a pogled na okolinu. Taj naziv odnosi se na pojedine dvorce kao {to su: nekada{nja pala~a Eugena Savojskog u Be~u, dio vatikanske pala~e u kojem je smje{tena zbirka kipova i drugi.

34

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak 18. februar/velja~a 2011.

35

EKO-PLANET d.o.o. Sarajevo
Bjela{nica, Babin do bb 71000 Sarajevo tel/fax +387 33 579 035 E-mail: ekoplanet@bih.net.ba www.touristbiro.ba

OGLAS
Za prijem radnika na odre|eno radno vrijeme na poslovima odr`avanja higijene 1. higjeni~arka.............................................................................................10 izvr{ilaca Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave vr{iti na telefon 716-160 ili na adresu Behd`eta Muteveli}a br. 2

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 46403 06 P Sarajevo, 14. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja \oki} Ne|o iz Sarajeva, ul. Geteova br. 5, zastupan po advokatu Makarevi} Murisi iz Sarajeva, protiv tu`enog Joki} Damir iz Vi{egrada ul. Srpskih Heroja br. 38 i dr. radi poni{tenja ugovora i predaje u posjed, v.s. 40.000,00 KM, objavljuje slijede}i,

OGLAS
POZIV
Za: Joki} Damir Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 25. 04. 2011. godine u 12,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 317/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje za-

htjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Gordana Stojakovi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 2201-1tt

36

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 18. februar/velja~a 2011.

37

SAB BANKA DOO SARAJEVO U STE^AJU Ul. Podgaj br.3, Sarajevo Tel.202-267 Fax. 201-983 Broj: 64/2011 Sarajevo,16.02.2011.god. PONOVNI POZIV POVJERITELJIMA Preduze}e „Spanish Market“ d.o.o. , Sarajevo , na osnovu Odluke direktora , objavljuje Mole se povjeritelji SAB banke doo Sarajevo u ste~aju kojima je prema Rje{enjima Op}inskog suda u Sarajevu br. St.13/04 od 14.09.2007.god. i St.13/04 od 18.06.2009.god. odobrena isplata potra`ivanja, a do sada nisu podigli odobrena sredstva da se jave u prostorije ste~ajnog du`nika i dostave sljede}u dokumentaciju: 1. FIZI^KA LICA: a) Zahtjev za isplatu sa li~nim podacima: ime i prezime, JMB, naziv banke i broj ra~una na koji se mo`e izvr{iti uplata. b) U slu~aju nasljedstva, dostaviti ovjerenu

fotokopiju pravosna`nog Rje{enja o naslje|ivanju, kao i zahtjev za isplatu sa li~nim podacima. c) Punomo}i ovjerene od notara. 2. PRAVNA LICA: a) Zahtjev za isplatu na memorandumu sa pe~atom firme i potpisom ovla{tenog lica, naziv banke i broj transakcijskog ra~una na koji se mo`e izvr{iti uplata. b) Zakonski zastupnici povjeritelja nad kojima su zavr{eni postupci likvidacije ili ste~aja uz zahtjev za isplatu prilo`iti Rje{enje nadle`nog suda o brisanju iz registra, te naziv banke i broj ra~una za uplatu. Navedenu dokumentaciju mo`ete dostaviti po{tom na adresu SAB banka doo Sarajevo u ste~aju , Podgaj br.3 , Sarajevo ili li~no, svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati. Za ostale informacije obratite se na telefon. 033 202-267. Ste~ajni upravnik Mahmutovi} Muhamed

KONKURS
za prijem u radni odnos : - Elektri~ara (elektroni~ara) na odr`avanju linije za proizvodnju...............1 izvr{ilac Kandidati moraju ispunjavati i slede}e uslove: - SSS (elektri~ar - elektroni~ar) - - Znanje {panskog jezika - - Poznavanje rada na ra~unaru - - Posjedovanje voza~ke dozvole „B“ kategorije - - Sklonost ka timskom radu - Zainteresovani svoj CV sa fotografijom dostaviti li~no , po{tom na adresu : „Spanish Market“ d.o.o. , Sarajevo , Bojni~ka br. 44 ili na mail : proizvodnja@spanishmarket.ba Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

38

Petak 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107115 09 I Sarajevo, 03. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 9a, protiv izvr{enika KUTLOVAC MUJO iz Vogo{}e, Sakiba @ere br. 18; ZULI] VAHID iz Vogo{}e, ul. S. Kulenovi}a br. 14/7; KUTLOVAC JUSUF iz Vogo{}e, ul. Potkraj, ul. Stara pruga br. 129 i MANDRA ZEHRID iz Vogo{}e, Svrake I br. 20, radi izvr{enja, v.s. 3.000,00 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom posutpku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 05. 10. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 31. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice bez protesta, protiv izvr{enika KUTLOVAC MUJO iz Vogo{}e, Sekiba @ere br. 18; ZULI] VAHID iz Vogo{}e, ul. S. Kulenovi}a br. 14/7; KUTLOVAC JUSUF iz Vogo{}e, ul. Potkraj, ul. Stara pruga br. 129 i MANDRA ZEHRID iz Vogo{}e, Svrake I br. 20, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 05. 2009. g., pa do kona~nog namirenja. Izvr{enje je odre|eno: 1. Protiv prvoizvr{enika Kutlovac Muje: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Vogo{}i, Sakiba @ere br. 18, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine 2. Protiv drugoizvr{enika Zuli} Vahida:

- popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Vogo{}i, ul. S. Kulenovi}a br. 14/7, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. 3. Protiv tre}eizvr{enika Kutlovac Jusufa: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Vogo{}i, Potkraj, ul. Stara pruga br. 129, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine 4. Protiv ~etvrtoizvr{enika Mandra Zehrida: - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u Vogo{}i, Svraka I br. 20, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbe ~lana 114. do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM: SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju izvr{enici Kutlovac Mujo, Kutlovac Jusuf i Mandra Zehrid, mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana objave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{etnicima Kutlovac Muji, Kutlovac Jusufu i Mandra Zehridu, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

18.02 do 23.02.2011.

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

39

40 Petak, 18. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

41

42 Petak, 18. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 18. februar/velja~a 2011.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi T2, 87. god., registrovan, dizel. Tel. 061 865 400. Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 12.300. Tel. 061 143 036. MB Atego 815, registrovan, 2004. god., 54.000 km. Cijena 29.000 KM. T el. 061 784 790. Mercedes 190 dfizel, automatik, 1988., registr., gara`iran, odli~an, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan do 9. 2011. god., 100.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Pe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 76.000 pre{ao, extra stanje, cijena do registracije 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 1.4 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDv, uvoz Njema~ka, 92.000 pre{ao, cijena do registracije 7.700 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, 2.0 HDI, 2003. god., sivi, 5 vrata,full oprema, pla}eni carina i PDV, 160.000 pre{ao, extra stanje, cijena do registracije 8.600 KM. Tel. 062 548 408. Polo 1.4 dizel, 94., mo`e zamjena za noviji Polo, Fabia... Tel. 061 243 923. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97. god, karavan, klima, registrovan do 07.2011. Tel. 061 163 150. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi Mercedes 307 dizel, 90. god., 3.500 KM,mo`e zamjena za auto uz doplatu. Tel. 066 663 232. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 2-3 rate. Tel. 062 316 911. Renault Scenic A6, benzin, 2003. god., ful, extra. Tel. 061 139 610. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Megan coupe, 2001., cijena po dogovoru, a mo`e zamjena za gra|evinski materijal uz razliku u novcu. Tel. 061 338 433. Reno T wingo 1.2, 16V, 2002. g., servisna, daljinsko, 100.000 kil., el. paket, 4.900 KM. Tel. 062 206 229. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Smart dizel 0.8 CDI, 2003. god., reg. 12./2011. god., dogovor. Tel. 062 365 555. [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., zelena, reg., povoljno. Tel. 033 512-576, 061 925 596. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Caddy SDI, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Caddy SDI, registrovan, 2003. god., 180.000 km, cijena 6.500 KM. Tel. 061 784 790. VW D`eta 2, 1.3 benzin, 85. god., o~uvana. Tel. 061 803 001. VW Polo 1.2 B, 2004. god., regist. do 7./2011., prvi vl., 5 vrata. Tel. 061 190 708. karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem sve vrste havarisanih i rashodovanih vozila. Tel. 063 459 893. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, nov lijepo namje{ten stan, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dobrinja, nov lijepo namje{ten stan, TV kablovska, internet, parking, 2,5-soban. Tel. 061 188 065. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, za studente, pos. ulaz, blizu kampusa. Tel. 033 216-402. Dvos. namje{ten stan, Vele{i}i, kod nove ambulante. Tel. 061 143 016. Gara`a na ^. Vili, iza Vranicinih nebodera. Tel. 061 200 744. Gara`u izdajem, Latinska }uprija (A{~iluk). Tel. 532-727. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica-Kova~i}i, tros. namje{ten 86 m2, 5 sp. Tel. 061 493 323. Hala u Famosu 250+200 m2, veliki parking. Tel. 061 159 249. Hrasno kod „Robota“ dvos. opremljen stan, III kat, centr., 400 KM, izdajem. Tel. 061 145 853. Hrasno, A. Lipa, dvos. konf. lijepo opremljen stan, centralno, 400 KM, izdajem. Tel. 062 465 466. Hrasno, kod pekare „AS“, ve}i dvos. stan u zgradi, plin, 400 KM. Tel. 062 465 466. Ilid`a, dvos. namje{ten stan, 1 sprat (kod MUP-a). Tel. 061 493 323. Ilid`a-Pejton, ul. Ede \ubura, prazan 2-soban stan 83 m2 + balkon, III sprat, 300 KM + 50 KM gara`a po potrebi. Tel. 061 269 835. Izdaje se nenamje{ten stan 56 m2, na Alipa{inom Polju, na du`i period. Tel. 061 390 764. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Izdajem dvosoban namje{ten stan, cent. grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban stan na Alipa{inu B-faza. Tel. 065 892 503. Izdajem gara`u kod DZ Omer Masli}. Tel. 033 222-632, 062 548 829. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan Vraca, Dobojska 8. T 061 337 451 el. ili 651-952. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131. Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. T 033/464-614. el. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. T 033 614-628, 061 el. 357 634. Izdajem namje{ten ili prazan stan jednosoban, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru grada. Tel. 070 203-479. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Vele{i}ima. Tel. 065 991 301. Izdajem namje{ten jednosoban stan, cent. grijanje, studenticama, Al. Polje A-faza. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten stan bra~nom paru bez djece, sve posebno, parking, TV kab., na du`e vrijeme, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. T 033 el. 616-136. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i Izdajem namje{ten stan u Hrasnom. Tel. 063 330 583. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Izdajem opremljen lokal sa ba{tom u Alipa{inoj ulici. Tel. 062 434 290. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor na Ciglanama, 80 m2, Alipa{ina 53. T 610-138. el. Izdajem poslovni prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Izdajem prostor za sve namjene 30 m2, prizemno, uz glavnu cestu. Tel. 061 357 786.

Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A6 2.5 TDI, 99. god., ful oprema, extra stanje, 14.500 KM, mogu}a zamjena. Tel. 061 338 836. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 320 dizel, E46, 2000. god., ful orpema, crna boja, 16.000 KM, mogu}a zamjena. Tel. 061 394 931. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^istim fap filter za sva francuska vozila, sa garancijom. Tel. 061 131 035. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za hyndai acent, tipo, tempra, kadet, alfa 33, mondeo. Tel. 062 482 162 Dijelove za Kia Sportage 1997. god. Tel. 061 254 038. Dijelovi za auta Zastava 101, {ofer{ajba, stakla, gume s felgama. Tel. 061 530 314. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 D`ip Infiniti PX 35-3,5 V, god. 2008., ful oprema, cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 783 405. Fiat Doblo cargo, 2007. god., pre{ao 39.000 km. Cijena: dogovor. T 062 365 el. 555. Fiat Multipla 1.9 JTD, 2003. god., full. Tel. 06 139 610. Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.2, 2000. god., pre{ao 126.000 km, klima, centralna, cijena 4.300 KM. Tel. 061 237 256. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, povoljno-hitno. Tel. 065 888 580. Ford Mondeo 1.8 TDI, u odli~nom stanju, ful oprema, reg. do augusta, 7.200 KM. Tel. 061 067 748. Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, god. 1988., registrovan do 20. 12. 2011., bijeli, 4 vrata. T 061 207 361. el. Golf 2, turbo dizel, 85. god., reg. do 7. 2011., metalik sivi, 5 vrata, dobro o~uvan, hitno. Tel. 062 315 616. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf 3, 1.9 dizel, 95/96. god., bijeli karavan, registr. do 8. 2011., o~uvan, gara`iran, lavlja kand`a, auto radio CD, cijena 6.100 KM. Tel. 061 158 202. Golf II D/1991. TAS, metalik, 3 vrata, pre{ao 165.000, cijena po dogovoru. Tel. 061 829 281. Golf TDI, 87., crveni, registrovan, cijena 2.700 KM. Tel. 061 519 750. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hladnjak za Korsu, nov. Tel. 033 629-257. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai Lantra karavan, povoljno. Tel. 061 620 057. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Jugo 55, 1990. god., u dobrom stanju, reg. do juna 2011., cijena po vi|enju. Tel. 063 148 709, 033 637-548.

Izdavanje
Izdaje se luksuzno opremljena ku}a ukupne stambene povr{ine cca 350 m2, u elitnom naselju u blizini Klini~kog centra. Zvati radnim danom u periodu od 8 do 16 sati. Tel. 061 268 984. 111 Izdajem poslovni prostor kraj Begove d`amije, 12 m2, 6 metara izloga du`ine. Javiti se poslije 16 h na telefon: 033/243-489. bb Izdajem p. prostore, sve namjene, B. Potok 31 m2, preko puta ambulane Stup novo gradnja 60 m2. Tel. 062 930 850. 2216-1tt Izdajem dvosoban stan zaposlenim ljudima, kod Vojne bolnice. Tel. 214-773. 2236-1tt Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH iznajmljuje magacinski, kancelarijski i parking prostor ukupne povr{ine 977 m2. Navedeni prostor nalazi se u Sarajevu, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 47. Prostor se mo`e pogledati svaki radni dan od 9-14 sati. Kontakt tel.: 061 534 416 i 033 664-371. 2255-1tt Iznajmljuje se posl.-stambena zgrada „Borik“ na Skenderiji, P = 541 m2 (gara`ni prostor, posl. prostor sa kuhinjom, ostavom i 2 WC-a, 2 trosobna i 2 dvosobna apartmana). Kontakt tel. 061 375 640, 033/774-468. N. Izdajem poslovni prostor na frekventnoj lokaciji, pogodan za sve namjene, 45 m2, izlog 8 m, eta`no grijanje, mermerni pod, u blizini Dr`avne bolnice. Tel. 062 127 417. 2290-1tt Izdajem dvoiposoban adaptiran namje{ten stan na ^engi} Vili, prvi sprat. Tel. 061 144 378. 2323-1tt Aerodrom. naselje, pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Alipa{ino, prazan dvos. stan u zgradi, centralno, I kat, 250 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra oprem. sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, izdajem pos. prostor 100 m2 + 45 m2 galerije, pogodno za sve namjene. Tel. 062 605 244. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, izdajem namje{tenu garsonjeru studentima, le`aja 2, poseban ulaz. Tel. 535-207. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, voda, struja, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^. Vila, izdajem gara`u iza Vranicinih nebodera. Tel. 061 200 744. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz ili preno~i{te. T 629el. 054, Ilid`a-Otes.

Kupovina
Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Kupujem havarisana vozila: Pasat

Izdajem radnju u centru Ba{~ar{ije, 15 m2. Tel. 062 69 22 55. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2, privatna ku}a, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni, nenamje{ten. Tel. 061 144 845. Izdajem stan sa grijanjem, poseban ulaz, privatna ku}a. Tel. 033 638-249. Izdajem stan u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 132 774. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. T 061 el. 904 465. Izdajem udobnu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi. Upotreba kuhinje, internet. Tel. 061 247 922, 033/225-747. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. T 061 207 582, 033 237 814 el. Izdajem uhodanu frizerski radnju sa inventarom. Tel. 062 575 436. Iznajmljujem namje{ten dvosoban stan - Grada~a~ka kod Merkura - 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednos. stan namje{ten. Tel. 061 157 879. Ko{. Brdo, opremljen jednos. solidan stan u zgradi, plin, izdajem. T 062 el. 465 466. Krevet u dvokrev. sobi mu{karcu, centr. grijanje, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Ku}a u centru 300 m od centra, sa gara`om i ba{tom, 400 KM. T 061 989 el. 357. M. Dvor, A. Jabu~ice, dvos. stan novoopremljen i renoviran. Tel. 061 522 190. Namje{ten dvos. stan 70 m2, centralno griajnje, kablovska TV. Tel. 657697, 061 507 240. Namje{ten stan na Grbavici za dvije studentice ili radnice. Tel. 061 187 194. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{tena garsonjera u [vrakinom, zapos. osobi, nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Opremljen lokal sa ba{tom u Alipa{inoj ulici. tel. 062 434 290. Otes, dvoipos. namje{ten stan u novoj zgradi, eta`no, III kat. Tel. 061 031 330. Pofali}i, dvoiposoban stan polunamje{ten. Tel. 062 138 500. Pos. prostor 120 m2 za predstavni{tvo, veliki parking, do centra Sarajeva 3 km. Tel. 062 316 113. Pos. prostor 50 m2 u Tuzli, Rudarska 37, u prometnoj ulici. Tel. 061 109 864. Pos. prostor 60 m2 na atraktivnoj lokaciji na du`e vrijeme. Tel. 061 304 339, Sarajevo. Pos. prostor Ferhadija i ^. Vila. Tel. 033 442-634. Pos. prostor u novoj zgradi na Stupu 70 m2, mo`e i gara`a. Tel. 061 031 330. Pos. prostor ul. F. Hauptmana. Tel. 061 546 166, 033 225-220. Pos. stamb. 100 m2 i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Povoljno, jednos. stan polunamje{ten ili prazan, sve posebno, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno, mogu}a i gara`a ili parking. Tel. 061 572 742. Salon od 300 mjesta, Famos-Hrasnica. Tel. 061 709 931, 624-671. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centr. grijanje, iza 16 h. Tel. 033 217-185. Sobe za preno}i{te i sobe za samce, TV kupatilo. Tel. 062 644 055. Sprat ku}e u Ahatovi}ima blizu autob. stanice, ozbiljnoj porodici, 90 m2, 150 KM. Tel. 061 753 253. Studentu izdajem jednokrev. sobu s centr. grijanjem i kablovskom TV Tel. . 061 869 333. U centru izdajem prazan adaptiran stan u prizemlju, poseban ulaz. Tel. 061 367 412. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ve}u namje{tenu sobu s kuhinjskim elementima, grijanje. Tel. 033/643-500, 061 147 099. Vi{e kanc. prostora razli~itih kvadratura, u centru. Tel. 061 214 306. Vratnik, izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem. Tel. 061 541 016. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
„AKCIJA“! U najljep{em dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, jo{ samo tri stana po 38 m2, gara`e, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 061 183 669. N. Prodajem 48 dunuma zemlje na Ni{i}koj visoravni, SabanciLuka. Tel. 061 557 034. 2054-1tt Prodajem stan novogradnja, 100 m2, Dolac Malta, 2.500 KM, luxuzan. Tel. 061 139 469. 1883-1Nd` Prodajem pos. prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 1870-1tt Prodajem stan, Ciglane, centar, ul. Husrefa Red`i}a, II sprat, trosoban 81 m2 + lo|a, odmah useljiv, vl. 1/1. Tel. 066 219 150. 2183-1tt Centar, prodajem najljep{i hotel u Sarajevu, hotel America, extra lokacija. Mob. 061 147 110, www.hotel-america.ba 2199-1tt Centar, prodajem gara`u kod hotela America. Mob. 061 147 110. 2199-1tt Agencija „NERAS“: Grbavica 48, 131 m2. Pofali}i - 40 m2. Dobrinja - 49, 55, 68 m2. Hrasno 39, 59 m2. Alipa{ino P - 53, 59, 64 . i 77 m2. Marin D. - 39 i 121 m2. Breka - 72 m2. Mejta{ - 54 m2. Isto~no S. - 55 m2. Tel. 061 375 787. 2250-1tt Prodajem 3-soban stan na M. Dvoru (iza Predsjedni{tva), ul. Mustajbega Fadilpa{i}a (Istarska), I sprat, 72 m2. Tel. 061 212 230. 2264-1tt U Rakovici prodajem ku}u i dulum zemlje, novogradnja, u blizini d`amije, 85.000 KM. Tel. 062 008 231. 2004-1Nd` Prodajem stan 41 m2, ili mijenjam za ve}i 60 m2, I. Andri}a 5. Tel. 061 345 988. 2039-1Nd` Gra|evinsko zemlji{te u Rajlovcu kod Robota, 9.270 m2, uredni papiri, povoljno. Tel. 061 172 925. 2333-1tt Zmaja od Bosne, 64 m2, V sprat, c.g. A. Polje 65 m2, Trg Me|. prijateljstva, V sprat. A. naselje, 56 m2, I sprat. Tel. 061 926 069. 2334-1tt Prodajem uhodan posao - kafe picerija (d.o.o.), na odli~noj lokaciji u centru. Mob. 061 211 668. 2344-1tt Prodaje se ili izdaje poslovni prostor u Tuzli, SKPC Mejdan, povr{ine 320 m2, cijena po dogovoru. Tel. 063 491 151. 222-1Tz Vratnik-Mejdan, manja useljiva ku}a, ravna ulica, dobar prilaz, vlasni{tvo 1/1, mo`e i zamjena za manji stan na moju doplatu. Cijena 33.000 KM. Tel. 061 916 208. 2069-1Nd` Aerodromsko naselje, prodajem stan 35,5 m2. Tel. 062 8 1 32 38. Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar Ilid`e, nov estan od 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 473-796. Centar, Avde Jabu~ice, prodajem ili mijenjam za manji, stan od 63 m2. Tel. 061 172 383. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane kod ambasade Kine, 94 m2,

44

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
866 143, 033 646-812. Poljine, devastirana vikendica, struja, voda, sa svim dozvolama. Tel. 033 204-119. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem „box“ na pijaci Kvadrant Otoka, cijena povoljna, ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 062 139 215. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem 2-soban stan 65 m2, na II katu, u centru Zenice. Tel. 061 690 848. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem jednosoban stan 30 m2, prvi sprat, Ko{evsko brdo, Zuke D`umhura. Tel. 061 243 923. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem jednosoban stan, ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 062 814 470. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. T 061 548 278. el. Prodajem ku}u P+P+P vlastiti vo, dovod, eta`no, ure|ena oku}nica, Pazari}-[inici. Tel. 417-219. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem ku}u u Vlakovu 180 m2, oku}nica 1.200 m2. Tel. 061 552 627. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem lijepu ku}u 130 m2, sa ba{tom 400 m2, gara`a 28 m2, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem malu ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, Vrbanju{a 166, svi priklju~ci, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 212 241. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem na Vasin Hanu dvije devastirane ku}e na 1.100 m2, odli~na lokacija. Tel. 061 243 923. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene. Tel. 061 397 861 Prodajem plac za ku}u u Reljevu 3.000 m2, sve za 45.000 KM. Tel. 061 299 127. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku. Tel. 033/659-756, 062 178 832. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 37 m2 + 4 m2 lo|a, Hrasno-D`amijska, 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 50 m2, V.P renovi., ran, ugrad. kuhinja, 110.000 KM. Tel. 061 775 158. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 55 m2, dvori{te + 2 podruma, dvoorijentisan, austrijska gradnja, prizemlje. Tel. 066 203 642, Bistrik 62. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem trosoban stan 66 m2, dva balkona, IV sprat, nema lifta, ul. Zagreba~ka - Grbavica. Tel. 033 481-399. Prodajem trosoban stan, ul. Gabelina (kod Stomatologije). Tel. 061 548 390. Prodajem vo}njak 2 dunuma, na putu Sarajevo-Ilija{, Male{i}i, voda, struja. Tel. 061 217 897. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [. Gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Stan 72 m2 na Dobrinji 4, I sp. Tel. 065 298 520. Stan troiposoban na Otoci, 89 m2, 8 kat, lift. Tel. 033 226-759. Stan u centru Trnova, povr{. 49 m2, dva balkona, dun. zemlje (gra|. zemlji{te), sve 1/1. Tel. 062 876 883. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. [ip-Bare, novogradnja 46 m2/I spr., plus veliki podrum, stanj extra, nije RVI, 90.000 KM. Tel. 061 269 835. Tros. stan 75 m2, Saraj polje (Vojni~ko polje). Tel. 065 726 993. Trosoban stan 74 m2, sa dva balkona, Vogo{}a, centar, 55.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. U centru Makarske, noviju garsonjeru 15 m2. Tel. 062 381 294. Vikendicu prodajem, asfalt, struja, voda. Tel. 057 485-368. Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2, I sp., za manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 381 918. Mijenjam dvos. stan 54 m2, novogradnja, prizemjle, kod KLAS-a za manji. Tel. 062 368 165. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 1859-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2139-1TT Tel. 061 052 033. 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider Inox. Tel. 061 156 309. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Vulkanizerske ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresor Trudbenik Doboj 350 litara. Tel. 061 753 355, Te{anj. El. grijalicu 3 KW na to~ki}ima, 50 KM. Tel. 062 315 540. Fotoaparat star preko 40 godina, sa futrolom, kao nov. Tel. 062 315 540. Ispravan stari telefon „Ei-Pupin“. Tel. 062 315 540. Elektroza{titne ~izme 3000 volti, atestirane. Tel. 062 315 540. Ve{ ma{inu Gorenje. Tel. 466-856, A. B. Srebrene 3. Prodajem rashl. vitrine nove, razni modeli Inox, pultovi, monta`a, komora. Tel. 061 147 099. Ugao, 300 KM. tel. 205-949. Nov aparat za {e}er i 50 traka, 100 KM, X-metar trake 40 KM. Tel. 062 926 426 iza 15 h. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 el. 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Ma{inu za graviranje Gravograph IM3 sa priborom. Tel. 062 610 617. Ve{ ma{ine ispravne, o~uane, {porete struja-plin, fri`idere 100-170 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Industrijska ma{ina Ringli~arka, povoljno. Tel. 062 105 039. Industrijske ma{ine pikirka, strobel. Tel. 062 105 039. Industr. ma{ina {teperica i overok, nove. Tel. 062 105 039. Play station 3, slim 250 GB, sa svim priklju~cima, jedan d`ojstik, nov sa garancijom, 650 KM. Tel. 061 775 301. ^etiri nove tapac. barske stolice (drvo). Tel. 063 998 940. Plin. kotao za eta`. grijanje 28 KW i 5 novih radijatora. Tel. 062 381 294. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner i labu za sladoled. Tel. 061 311 784. Komplet opremu za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Pe} za centr. grijanje nova, 40.000 kw, specijal Tam [tadler sa bojlerom 180 lit., i 50 gusanih rebara. T 062 941 el. 798. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Dvosjed na razvla~enje i kau}, sve o~uvano. Tel. 065 078 811. Novu garderobu i obu}u iz Njema~ke, u ra~un primam polovnu, o~uvanu garderobu i obu}u. Tel. 061 752 418. Ulje na prirodnoj bazi, spoj bosansko-al`irskih trava za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Sthil-sjeka~ betona. Tel. 062 28 11 77. Pelene prodajem za odrasle, vel. 3. Tel. 061 900 281. Police za trgovinu. Tel. 062 841 539. Polovna, dobro o~uvana dje~ija kolica i sobnu ljulja~ku. Tel. 061 221 888. HITNO! PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA XP SP3 SISTEMOM, TAS, MI[, INTERNET, DVD, ITD. CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 517. 2021-1ND@ Polovan, dobro o~uvan bra~ni krevet sa dodatnim dijelovima. Tel. 061 221 888. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 061 958 001. Fruktalov fri`ider za ugostit. i zidna tenda 2,50x4,50. Tel. 061 519 750. Trosjed, dvosjed, kau~, fotelju, sto i el. {poret. Tel. 033 467-800, 061 157 478. Prodajem stare njema~ke nov~anice. Tel. 036/721-776. Dje~ija kolica „Braco“ 150 KM, akvarijum formiran s ribicama 80 KM, ve{ ma{ina 100 KM ispravna. Tel. 062 535 545.

4-soban, I sprat, dobar pogled i pristup, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033 668-802. ^. Vila, Paromlinska, novogradnja, 2010. god., 4-soban + zatvorena lo|a, 100 m2/I, extra stanje, vrijedi pogledati, 2 kupatila, 250.000 KM. Tel. 061 269 835. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Deset dun. zemlje u Zabr|u (Sarajevo9, povoljno. Tel. 061 068 146. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. adapt. stan 54 m2, 4 kat, lift, Grbavica, H. ^emerli}a. Tel. 061 842 626. Dvoipos. stan 6 kat, lift, potrebna adaptacija, Otes, Trg ote{kog bataljona. Tel. 061 842 626. Dvos. stan 53 m2, 2 kat, A. Jabu~ice u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 501 417. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona, sa novim namje{tajem. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. zemlji{te 6.000 m2 Rajlovac, pored glavnog puta. Tel. 061 775 331. Grbavica, ul. Zagreba~ka, 95 m2/III, lift, stanje izvorno, trosoban, c. g., 1.950 KM. Tel. 061 269 835. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton nizovi, dvoeta`ni stan + gara`a. Tel. 033 621-270. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan na Vi{njiku, 31 m2, potrebna adaptacija. Tel. 061 842 626. Jednos. stan u strogom centru Sarajeva, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu. Tel. 062 381 294. Ko{. brdo, pored autobuske jednosoban, adaptiran stan, II sprat, plin, blizina fakulteta, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. Ku}a sa dva stana Blagovac I, Vogo{}a, 60.000 EUR-a. Tel. 033 646-812, 061 866 143. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Tar~inu 8x9, na sprat i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 300 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}u sa oku}nicom, uredna dokumentacija. Tel. 061 219 853. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor, Titova, exluzivni pos. prostor 160 m2/I, eta`no, tel. centrala, 600.000 KM (7 prostorija). Tel. 061 269 835. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033 612-007. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 38 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, stan deluxe sa klimom, 54,60 i 82 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Novo Sarajevo, stan 46 m2, 90.000. Tel. 061 551 239. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pola ku}e u izgradnji sa 2 stana, Breka do br. 39, 60.000 EUR-a. Tel. 061

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd` SUHA KO BARUT! Bukova i grabova drva u svim oblicima od 40 do 60. Cijepana, }utci, metrica, balvan. Ugalj Kreka 80. Banovi}i kameni 150. Mo`e u vre}ama. Tel. 061 025 311. 1880-1Nd` OGRIJEV NA 10 RATA! D.O.O. „Gori vatra“ za penzionere i javne ustanove, isporuka odmah, drva kad slo`ite platite. Tel. 061 173 949. 1943-1Nd` AKCIJA: Bukova cijepana drva I klase 50 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je isti dan. Tel. 066 202 016. 2071-1Nd` Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Prepeli~ije |ubrivo sa jatom kalifornijskih glista. Cijena po dogovoru. Tel. 062 134 551, 061 138 184, Bojnik-Sarajevo. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“, 10 KM „S“ klasa, prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM, ljekovito meso prepel. = 15 KM. Bespl. dost. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 259 655. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Trosjed, kau~, ormari}, dje~iji krevetac, itison, garderobu. Tel. 062 375 610. Ribarski {tap Carbolino 4 m, ma{inica Spining reel 4500/5000, rezervna {pula, sve 150 KM. Tel. 061 904 736. Kvalitetnih 1.600 CD evergrin muzike i solidnu kolekciju narodne. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Povoljno stilsku trpezarijsku vitrinu, u odli~nom stanju. Tel. 062 214 946, 033 535-121. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Le`aj na rasklapanje i kau~ za spavanje, novo, 450 KM. Tel. 062 788 983. Trake za kontrolu {e}era u krvi, Bayer-contour. Tel. 061 866 705. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja svih modela, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Rashladni ormari, vitrine, vage, police, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1989-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 1942-1tt Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 2114-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM sve opravke starih i ugradnja novih, bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, el. i vodo. instal., osigura~i, prekida~i i sl., kupatila komplet. Tel. 061 222 228. 1855-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 2223-1tt Radimo zidarske, kerami~arske i sve radove u gra|evinarstvu. Tel. 061 229 024. 1973-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 2036-1Nd` EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 2040-1Nd` SERVIS RASHLADNIH URE\AJA vr{i usluge opravki svih rashladnih ure|aja (rashladnih komora, rashladnih vitrina, fri`idera, zamrziva~a, itd.), uz ra~un i garanciju. Tel. 061 935 883. 2314-1tt Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 2058-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2066-1Nd`

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Agenciji potrebno vi{e manjih stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033 203-127. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033 203-127, 061 437 732.

Zamjena
Mijenjam dvosoban stan 56 m2, centar, Vojna bolnica, neadaptiran, za jednosoban sa liftom i centralnim grijanjem. Tel. 214773. 2236-1tt Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498.

Dnevni avaz
ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, pe}i, sanitarije, ~esme, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 2070-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Izrada zubnih proteza od najkvalitetnijih materijala, dolazak na adresu. Tel. 062 332 976. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, knjige, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. VK kerami~ar postavlja keramiku najjeftinije u gradu. Tel. 033 444-630, 061 511 249. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. 062 . 923 047 Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Prijevoz putnika na more i druge destinacije u BiH. Tel. 061 434 374. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kerami~arski radovi, kamen, mozaik, povoljno uz garanciju. T 061 565 el. 961. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Gra|evinsko-zanatske usluge, zidanje, rigips, keramika, itd. Tel. 062 688 766. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. VAMA NO]NA MORA, A NAMA JE TO POSAO! AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVO I PORESKI KONSALTING. TEL. 033/232-181. PTT Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. ^i{}enje stanova, ku}a, poslovnih objekata, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Jako povoljno dajem intrukcije iz engl., bos. za strance. Tel. 061 312 126. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Mla|i penzioner radio bi kao no}ni ~uvar ili sli~no, Sarajevo. T 062 814 389. el. Potrebna `enska osoba za ~uvanje starije `ene, zvati iza 17 h. T 033 441-974. el. Mu{ki frizer vr{i usluge {i{anja i brijanja u va{oj ku}i. Tel. 065 302 646. Instrukcije za rad na ra~unaru: windows, word, excel, power point, internet, email i drugi programi. Tel. 062 904 739. Engleski - prevodi, poslovna korespondencija, instrukcije. Tel. 062 381 987. Cafe bar „Doglodi“ na Stupu, tra`i konobaricu. Tel. 061 188 835. Potreban frizer u friz. salonu. Tel. 062 279 576. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 061 221 411. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. Osnovce i srednjo{kolce podu~avam matematiku. Tel. 062 493 305. Nudim pomo} i njegu starih i bolesnih osoba uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. ^asovi engl. jezika za osnovce i srednjo{kolce, prevodi, gramatika, konverzacija. Tel. 066 917 391. Ako `elite dodatnu zaradu, javite se, Oriflame, zarada 30 posto+rabat+pokloni. Tel. 061 599 706. Sudski vje{tak ma{inske struke. T el. 061 151 316. ^uvala bi dijete u va{em ili mom stanu. Tel. 033 457-089, N. Grad, Sarajevo. ^uvala bih dijete u svom stanu, Otes , ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 062 935 636. Izra|ujem i montiram daljinske upravlja~e za beton pumpe, prese... automatika za uklj. agregata. Tel. 066 716 220. Peglam ve{ i ~istim stanove i pos. prostore, kvalitetno. Tel. 063 876 184. Jeftino presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062 522 986. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~im mujasin suhi, vla`ni, hemo-

petak, 18. februar/velja~a 2011.

45

roide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, vozila, namje{taja sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. U~lanite se besplatno, kat. prdoaja kozmetike, zarada 30 posto+kreditiranje+rabat. Tel. 061 622 304.

Ponuda-potra`nja
Potrebna medicinska sestra za rad u ku}noj njezi bolesnika. Uslovi: obavezno radno iskustvo, posjedovanje voza~ke dozvole i spremnost na rad. VITALIS ku}na njega bolesnika. Tel. 061 172 948. 1900-1Nd` Kafe klub INCOGNITO, potrebne djevojke za rad u {anku. Tel. 033 522-122. 1908-1Nd` Potrebna dva konobara i dvije konobarice u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 2197-1tt Fast-fudu na ^engi} Vili, potreban pic majstor. Tel. 061 131 736. 2003-1Nd` Maab Spa Centar tra`i iskusnog `enskog fizioterapeuta (maserku) sa min. 2 god. radnog iskustva. Pozvati na broj: 521721, od 13-20 sati. Potrebna kuharica sa iskustvom za rad u fast-foodu. Tel. 061 132 087. 1064-1Nd` NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Tra`im posao SSS, trgovac, voza~, KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Autopraonici u Ned`ari}ima, potreban radnik sa radnim iskustvom. Tel. 061 244 166. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem dionice-akcije, deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 063 804 124. Kupujem gramofonske plo~e, nov~i}e, pezove, stripove i knjige. Tel. 061 244 290. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, od{teta, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. T 061 175 237. el. Sve vrste dionica i vau~era sa saraj. i banjalu~ke berze, BIG, ratna {teta, stara dev. {tednja i dr. kupujem. T 061 el. 188 488. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Dionice kupujem svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047. Poklanjam mje{ance stari 4 mjeseca, vakcinisani, u dobre ruke. Tel. 062 993 309. KUPUJEM KNJIGE IZ SVIH OBLASTI, DOLAZIM NA ADRESU. TEL. 061 777 700. 1897-1ND@

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

46

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
NAJTU@NIJE SJE]ANJE

Prof. Dr. JOVAN RADOVANOVI]
(3. 9. 1940 - 18. 2. 2010.)

JASMINA RADOVANOVI]
(5. 12. 1942 - 1. 7. 2009.)

Ne pro|e dan da se ne sjetimo vas, da vas ne spomenemo. Bili ste i osta}ete na{a zvijezda vodilja. Ponosni smo {to smo vas imali, a neizmjerno tu`ni zbog preranog odlaska. Jedno je sigurno, osta}ete zauvijek u na{im mislima i srcu. Va{i: Zlatan, Vedran, Dijana i Mioneli Okupi}emo se u subotu, 19. 2. 2011. u 11 sati na groblju Bare da polo`imo cvije}e i odamo po~ast na{im najmilijim.

2357-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

JASMINU ALI]U
Kolege iz Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina: Lejla, Seida, Mirsada, Fikreta A., Anes, Adnan, Edin, Nezla, Selma, Minela, Mejrema, Vanesa, Elma, Emina, Nermina, Fikreta K., Nadira, Alma, Memnuna, Vahida, Ines, Aldijana, Cima, Elza i Vahida
ptt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 2. 2011. navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

dragom ocu na{eg profesora Sakiba

FADILA TALJANOVI], ro|. HAROVI] ]AZIMU LA^EVI]U
Studenti Muzi~ke Akademije u Sarajevu: Hanan, Narcis, Esma, Irma, Emina, Sabrina, Elma, Sabina, D`ensena, Azra
2067-1nd`

O`alo{}eni: sin Ismet, k}erka Emira, sestra Bisera, brat [u}o, unuci Nedim i Vedad, snaha Vlasta, zet Ismet, zet Jusuf, snahe Olga i Bisera, brati}i Faruk i Dinko, brati~na Aida, sestri} Husein, sestri~ne Bukurija, Mubera, Vahida, Aida i Amila, jetrva Adlija sa sinovima Huseinom, Kemalom i Esadom, te porodice: Taljanovi}, Harovi}, Mari}, Mulali}, Bratovi}, Jahi} i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 20. februara u 11.00 sati u d`amiji Provare.
2351-1tt

Dana 18. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 19. februara 2011. navr{it }e se 3 godine boli i tuge otkad nas je zauvijek napustila na{a mama, supruga, sestra i baka

FATIMA ^AU[EVI], ro|. SOLAK
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj vedri i dragi lik i dobrotu koju si nam poklanjala. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji Hatma dova }e se prou~iti dana 18. 2. 2011. u Begovoj d`amiji u 12.45 sati.
2061-1nd`

SREBRENKA BERBEROVI] - KO[UTA
U spomen na taj dan, okupit }emo se oko njenog vje~itog po~ivali{ta, na groblju Bare, u 12.00 sati. O`alo{}ene porodice: Berberovi}, Ko{uta, Butigan, Arslanagi} i Junge
2060-1nd`

Dana 19. 2. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede, punca i svekra

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

ISMET (MUSTAFA) KRESO
U na{im srcima ostala je praznina i vje~na tuga. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova prou~it }e se prije d`uma namaza, dana 18. 2. 2011. u d`amiji Balinovac u Mostaru. Tvoji najmiliji: supruga Kadira, sinovi Amil i Samir, k}erka Alma, unu~ad Fatima, Ismar i Mirza, 2056-1nd` nevjeste Ajda i Senada i zet Ibro.

na{em dragom prijatelju

NERMINU PRNJAVORAC
iz Te{nja Neka ti je vje~ni rahmet. Sabina i Samra
56-1ze

GORDANA - GOCA \UREINOVI]
S ljubavlju i tugom Mama i sestra
2057-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

na dragog supruga i oca

HALID (DERVI[A) ZVIZDI]
20. 2. 1993 - 20. 2. 2011.
Sestra Halida Vukovi} sa porodicom
2328-1tt

HALID (DERVI[A) ZVIZDI]
20. 2. 1993 - 20. 2. 2011.
Supruga Sabaheta, k}erke Vildana i Edina i sin Edin
2328-1tt

EKREM ^OLI]
S po{tovanjem D`enana Sari}
2059-1nd`

Dnevni avaz

petak, 18. februar/velja~a 2011.

47

IN MEMORIAM

MARSELA [UNJI] - CERI]
februar 2009 - februar 2011.

Tu`ne i bolne pro{le su dvije godine od odlaska na{e K}erke. Na sje}anje na dan rastanka, u subotu, 19. februara, u 12.30 sati posjeti}emo njeno trajno prebivali{te na gradskom groblju Sutina u Mostaru. Roditelji: Vesna i Zdravko [unji}
2062-1nd`

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

MARSELA [UNJI] - CERI]
februar 2009 - februar 2011.
Puno nam je tu`no bez tebe. Tvoji ne}aci Dylan i Ethan
2062-1nd`

MARSELA [UNJI] - CERI]
februar 2009 - februar 2011.
Bol za tobom nikad ne}e pro}i. Tvoj brat Olja sa suprugom Adisom
2062-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u

MARSELU [UNJI] - CERI]
@ivot u trenutku mo`e nestati, ali sje}anje na tebe }e zauvijek ostati. Po~a{}eni smo {to smo bili dio tvog `ivota, draga prijateljice. Tvoji: Eldin i Asmir D`ud`a sa porodicama
214-1mo

MARSELA [UNJI] - CERI]
Praznina i bol u srcima, ne mo`e se opisati rije~ima. Ipak, sretni smo {to smo te poznavali. S ljubavlju i po{tovanjem Mulija i D`emal D`ud`a
214-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi sin

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage nane

Dana 18. februara navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke i punice

IBRAHIM (RASIMA) LAGUMD@IJA

HASAN LALI]
Ostaje{ zauvijek u na{im srcima. Indira i Melisa
2313-1tt

Vrijeme prolazi, ali Te nikada ne mo`emo zaboraviti. Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Bahrudin, snaha Tesmija, brati} Rasim, brati}na Ermina sa suprugom Harisom i sinom Alijom, brati}na Edina sa suprugom Almirom i k}erkom Lajlom 2338-1tt

IBRAHIM (RASIMA) LAGUMD@IJA
Vrijeme prolazi, ali Te nikada ne mo`emo zaboraviti. Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Sabaheta, zet Nusret, sestri} Emir sa suprugom Alisom i k}erkom Monom
2338-1tt

IBRAHIM (RASIMA) LAGUMD@IJA
Vrijeme prolazi, ali Te nikada ne mogu zaboraviti. Vje~no }e{ biti u mojim mislima. Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Safija
2338-1tt

FATIME GRBO
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoje unuke: Dijana i Nermina sa porodicama
2318-1tt

FATIME GRBO VRABAC
O`alo{}eni: k}erka D`emila i zet Besalet - Gera
2248-1tt

48

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

MEHMED MEMICA HUSI]
18. 2. 2006 - 18. 2. 2011.
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Va{ plemeniti lik. Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N

MEHMEDA - MEMICU HUSI]A
Nedostaje{ nam. Tvoji: Hana, Melika i Omar

18. 2. 2006 - 18. 2. 2011.

U nedjelju, 20. 2. 2011. godine u 12.00 sati na groblju Lav polo`it }emo cvije}e.
N

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

JASMIN ALI]

MEHMED - MEMICA HUSI]
18. 2. 2006 - 18. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
2331-1tt

na mog dragog prijatelja

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. SZTR „AROMA“ Fadil, Enes, Pa{a, Fikret

MEMICU
Fiko Plakalo Kafe „Jagoda“
N 2222-1tt

D`id`i sa porodicom

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

na na{eg dragog i plemenitog

ocu i suprugu na{ih prijatelja

JOVU RADOVANOVI]A RANKU STOJKANOVI]U
18. 2. 2010 - 18. 2. 2011.

MEHMEDA MEMICU HUSI]A
18. 2. 2006 - 18. 2. 2011.

Uvijek te se rado sje}amo! Hrvoje, Ivana i Leona Ore{kovi}
2330-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem,
2332-1tt

Porodica Jovanovi}

Elvira i Mirza Begovi}
N

Dana 4. februara 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{eg oca, supruga i brata

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi i prijatelju

SALIHA (ASIMA) ]IBERA
Dana 18. 2. 2011. u 15.30 sati prou~it }e se hatma u ku}i `alosti. Tvoji: supruga Kamila, sin Semir, k}erka Edina, sestre Muruveta, Sabina i Vesna
212-1mo

NUSRET (MUSTAFA) ARSLANAGI]
Kolege i kolegice iz Federalne uprave za inspekcijske poslove
2349-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage

majci na{eg prijatelja

HASNA ALADIN AMIR [ENDRO
D`emo, Almir i Baja sa porodicama
2336-1tt

AI[A [ENDRO
1939 - 1985.

HAMID [ENDRO
1936 - 1983.
213-1mo

1968 - 18. 2. 2007.

Godine prolaze, a tuga za vama ne prestaje. Va{e: Alsa i Aida sa porodicama

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 18. februar/velja~a 2011.

49

Dana 18. 2. se navr{ava sedam dana otkako je na{a majka na ahiret preselila

i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i

na{em dragom JASKU

SAFIJA (MUMINA) MU[ANOVI], ro|. [ABANOVI]
Prazina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ i ostati zauvijek voljena nikada nezaboravljena, jer si ti to zaslu`ila svojom ljepotom i dobrotom. Neka ti Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se odr`ati poslije d`ume u petak 18. 2. 2011. u d`amiji Crna Rijeka - Kamenica. Sin Munib i snaha Zakira
2181-1tt

HEDIJA MEHMEDOVI]

JASMIN (ISMETA) ALI]

Senad Goli} sa porodicom
2051-1nd`

Porodica SOFTI]: daid`inica Irena, ro|ak Edin sa suprugom i djecom
2054-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Osamnaestog februara 2011. godine pro{lo je pet tu`nih godina od smrti na{e drage

na{oj dragoj prijateljici i kom{inici

MIRSAD (SPAHE) SARA^
2007 - 2011.

MELIHI HAD@I]
iz Prozora

Prof. dr. SAD@IDE TELALBA[I], ro|. BULBULOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Njeni najmiliji
2261-1tt 2315-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem. Hatma - dova }e se prou~iti 21. februara poslije podne-namaza u Begovoj d`amiji. Porodica
2268-1tt

Draga Meli, dok `ivimo mi koji te volimo, sje}anje na Tebe i Tvoj vedri lik sigurno ne}e izblijediti. Sena i Smajo, Sada, Jasna, Pa{a, Bina, Zijada i Azra

TU@NO SJE]ANJE

Dana 21. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a voljena mama

POSLJEDNJI SELAM

Na na{eg dragog kolegu i prijatelja

JASMINA AJANOVI]A JASU
18. 2. 2009 - 18. 2. 2011.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i dio na{ih najljep{ih uspomena. Veka, Nerma i Jaca
2295-1tt

AJI[A KI^EVI], ro|. HIDI]
Draga mama, hvala ti za neizmjernu ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoj dragi i mio lik je u na{im srcima i mislima i tu }e ostati zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, k}erke Alma i Aida sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu 19. 2. 2011. godine u 13 sati u ku}i `alosti B. Muteveli}a 20, stan Ibi{evi}. 2294-1tt

Mom dragom daid`i

EKREM ^OLI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Irvana Jakupovi} sa porodicom
2293-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 2. 2011. godine navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, babo i dedo

HA[IM (RASIMA) HOTA
15. 2. 1991 - 15. 2. 2011.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoje djelo i plemenitost. Neka je rahmet voljenom suprugu, ocu i djedu. Supruga Hidajeta, k}erke Alzira i Almira sa porodicama
2300-1tt

JASMIN ALI]

[EVKIJA (had`i ABDULAHA) IBI[EVI]
Ka`u da vrijeme lije~i sve, ali nije istina, ovo {to mi osje}amo prema Tebi ne}e nikad zacijeliti, uvijek }e{ nam nedostajati. Te{ko je `ivjeti bez tebe, ali }emo s ponosom ~uvati Tvoj veliki lik i dobrotu u na{im srcima, jer ona kucaju za Tebe, a u na{im venama te~e Tvoja plemenita krv. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i d`ennetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga [uhra, sinovi Muamer, Bekir i Jasmin, snahe Mirsada, Asmira i Mediha, Tvoje Ajla i Amina i Tvoji Ammar i Amsal 2296-1tt

Posljednji pozdrav prijatelju i radnom kolegi. Mirso i Haris
2303-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom ocu i svekru

Dana 20. 2. 2011. godine navr{ava se devet godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

dobrom ~ovjeku i prijatelju

RANKO (NIKOLA) STOJKANOVI]

RANKO STOJKANOVI]

FADILA BAJRI] (ro|. MULAHALILOVI])
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka Ti je vje~ni rahmet.

Goran i Admira
2321-1tt

Zaka, Izet, Zina i Nedo Babovi}
2310-1tt

K}erke: Elvedina i Sabina
2312-1tt

Navr{ava se tu`na godina od kada nas je napustila na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj supruzi, majci, svekrvi i majki

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se devet godina od smrti na{e drage

KADIRA SALIHOD@I], ro|. BI[^EVI]
Draga mama ponosan sam {to si bila i {to }e{ i dalje ostati stub na{e porodice Tvoj sin Nijaz sa suprugom Zoricom, unuk Vedran i snaha Ivana
2302-1tt

EMINA - MINKA (MEHMEDALIJA) JAHI], ro|. MULAHUSEJNOVI]
18. 12. 1950 - 14. 2. 2011.
Puno te vole tvoj suprug Senahid, sinovi Adnan i Edin, snaha Sabina i unuk Edi Nikada te ne}emo zaboravit, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
000340

AI[E \ELMO, ro|. ^USTOVI]
Iza tebe, draga na{a nana, ostale su lijepe uspomene i najljep{a sje}anja u srcima tvojih najmilijih i svih koji su te poznavali. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Mujo, Hida, Seka, Mito, Edhem, Zumra, Mur}e, Elma, 2198-1tt Hare i Na|a

GRA^ANICA

50

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

MARSELA [UNJI] - CERI]
februar 2009 - februar 2011.
Snje`ana i Lana
216-1mo

POSLJEDNJI SELAM

na{im voljenim

JASMINU ALI]U
U ovom te{kom trenutku ne postoje rije~i utjehe za tvoju porodicu i za nas koji smo sa tobom `ivjeli i radili. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik.

MUNIRA (HILMO) FORTO, ro|. [ABANOVI]

MUSTAFA (MUNIB) FORTO

Te{ko je i zamisliti `ivjeti bez vas, zato molimo dragog Allaha d`.{. da nam podari snage i sabura, a vama vje~ni D`ennet i rahmet. Va{i: [efika, Elmir i Emina
105-1go

Kolektiv Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Neka ti je vje~ni rahmet...

AMRA (D@AFER) MU[ANOVI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ i ostati zauvijek voljena, nikad zaboravljena, jer si to zaslu`ila svojom ljepotom i dobrotom. Nikad te ne}emo zaboraviti... Tvoja raja iz „Magaze“: Nera, Meho, Mirza, Keno, ^ik, San~o, Lisak, Koka, Vlaja, Adi, Sema, Braha, Selam, Amina, Amila, Alma i Selvedina
2339-1tt

SJE]ANJE

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 17. februara navr{ile su se ~etiri tu`ne godine od odlaska mog jedinog i voljenog brata

Dana 19. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dede

BOGDANA (SAVO) VUKI]EVI]A
Te{ko je rije~ima iskazati svu tugu i prazninu u na{im srcima, tvoju beskrajnu ljubav i dobrotu koju si dijelio svima oko sebe. Nikada te ne}emo zaboraviti i s po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomene na najboljeg i najhrabrijeg tatu. Tvoji najmiliji
2337-1tt

ALIJE (BAHRUDINA) DRA^E
2007 - 2011.
Hatma dova }e se predati u Begovoj d`amiji, dana 19. (subota) februara 2011., iza podne namaza u 12.20. Njegova Naca sa djecom
2341-1tt

SMAIL (OMER) BE^I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 19. februara u 13 sati u d`amiji Hrasno, ul. Azize [a}irbegovi} br. 5. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Fatima, sinovi Ekrem i Vahid, k}eri Zafira i Amira sa porodicama

2317-1tt

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se tu`nih 46 dana od smrti na{e drage i nikad pre`aljene majke

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se tu`nih i bolnih 46 dana od smrti moje nikad pre`aljene majke

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

NAZA (D@ANO) PRGUDA, ro|. BA[I]
Prolaze dani, mjeseci i `ivot pro}i }e, ali sje}anje na tebe, draga majko, vrijeme izbrisati ne mo`e. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljena. Hatma dova }e se prou~iti u ku}i u Vrap~i}ima, gdje je rahmetlija i `ivjela, 18. 2. 2011. godine u 13.00 sati. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji sinovi Faim i Fadil sa porodicama
217-1mo

NAZA (D@ANO) PRGUDA, ro|. BA[I]
Hvala ti za iskrenu maj~insku ljubav, Za svaku lijepu rije~ i savjet, Za dobrotu i po`rtvovanost. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj sin Fadil sa porodicom.
217-1mo

VESNA (JUSO) [ATROVI]
18. 2. 1999 - 18. 2. 2011.

JUSO (ALIJA) [ATROVI]
11. 3. 2007 - 11. 3. 2011.

Po dobru }emo Vas pamtiti, s po{tovanjem spominjati i zauvijek sje}ati. PTT PORODICA

Dnevni avaz
Dana 17. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je tragi~no preminuo Navr{ava se 13 godina od preseljenja na{eg dragog

petak, 18. februar/velja~a 2011.

51

PREDRAG (SAVE) MIKI]
Vrijeme koje prolazi nije te izbrisalo iz na{ih srca i na{ih sje}anja. Ostat }e{ u njima zauvijek. U znak sje}anja okupit }emo se u subotu, 19. 2. 2011. u 11.00 sati na groblju Sveti Mihovil Arhangel na Ciglanama. Pozivamo rodbinu, prijatelje i radne kolege da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji: supruga Marija, sin \or|e i majka Draginja
2322-1tt

VEHBIJA (RA[ID) CVIKO
Sa tugom i sjetom sje}amo se tvoje dobrote i bri`nosti kojom si nas neizmjerno obasipao. Bio si uzor plemenitosti. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem {to smo te imali, ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
2288-1tt

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi otac, punac i dedo

Dana 19. 2. 2011. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, svekra, punca i dede

Devetnaestog februara 2011. navr{ava se dvadeset i jedna godina od smrti na{eg dragog

Dana 18. februara 2011. navr{avaju se 2 godine od kada je iznenada preselio na ahiret na{ dragi Jasa

SULJO TUR^ALO
Neka mu dragi Allah D`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Fata sa porodicom Hatma dova }e se pokloniti u d`amiji istog dana, Bu}a Potok.
1959-1nd`

had`i HALIS ef. (MUHAMEDA) HAD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Ifeta, k}erka Lejla i sin Tarik sa porodicama
2219-1tt

HASANA (REFIKA) IBI[EVI]A

JASMIN (IRFANA) AJANOVI]
Sa beskrajnom tugom i suzama u trenutcima osame, ~uvamo te u na{im srcima kao vje~nu ljubav, najljep{u uspomenu i najve}u bol. Ponosni smo {to si bio i ostao dio na{ih `ivota, dragi na{ Jasa. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. februara 2011. godine u 13.00 sati u Ferhadija d`amiji. TVOJI: sinovi Bakir i Tarik, supruga Sanela, roditelji Irfan i Ai{a, brat Edin sa porodicom i punac i punica Mirsad i Fatima Efendi}.
2284-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
2231-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

had`i HA[IJA SLINI], ro|. JABU^AR
(25. 2. 2007 - 18. 2. 2011.)

POSLJEDNJI POZDRAV

RANKU STOJKANOVI]U
ocu na{eg kolege i prijatelja Mersiha Duli}, Selma Salihagi}, Sr|an Dizdarevi}, D`enita Merdan, Na|a Had`ibajri}, Emina Saki}, Anela Hrusti}, Nermana Halimi}
2291-1ntt 2258-1tt

SEID SLINI]
(18. 2. 1996 - 18. 2. 2011.)
Molimo dragog Allaha d`.{ da im podari lijepi D`ennet. Porodica Slini}

Dana 15. 2. 2011. navr{ilo se 40 dana od preseljenja na ahiret mog supruga

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

ABDULKADIRA (ABDULAHA) BRAJI]A
Molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Supruga Naida, sin Kenan, k}erka Amila, snaha Selma i unuka Melisa Tevhid }e se prou~iti u subotu, 19. 2. 2011. u 15.00 sati u stanu rahmetlije
2292-1tt

NURKO (AHMEDA) D@ANANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sadija, djeca Elvira, Edin i Mirela sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 19. 2. 2011. sa po~etkom u 13.00 sati u d`amiji Jezero, ul. Patriotske lige br. 42
2278-1tt

SJE]ANJE

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ otac i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

SAFETA (IBRAHIM) BI^O, ro|. RAJKI]
19. 2. 2005 - 19. 2. 2011.

dragom prijatelju i dugogodi{njem radnom kolegi

SULJO (ADEMA) TUR^ALO
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

RANKU STOJKANOVI]U
Porodici izra`avamo na{e duboko sau~e{}e.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Tebe ostaje trajno. Tvoji: Safet, Enisa, Merima i Rijad
2049-1nd`

Vole te tvoji: Izet, Bahra, Elvira, Jasmina, Indira, Adnan i Emina
2035-1nd`

Tvoji prijatelji: Izet, Milan, Rifet, Salko, Murat i Miralem
2038-1nd`

52

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{e najmilije

otac

majka

sin k}erka

k}erka

SALKO (SULEJMANA) MREHI]
24. 11. 1900 - 24. 11. 1970.

D@EMILA MREHI] ([AHINPA[I])
7. 5. 1912. - 28. 10. 2002.

Za sve nas koji smo Vas voljeli, Vi postojite i trajete. @ivite kroz najljep{e uspomene i lijepo sje}anje. Uvijek }ete biti voljeni, nikada zaboravljeni. EL FATIHA Nad`a, Amela, Adis sa porodicama: Mrehi}, Olov~i}, Rustempa{i}

MENSURA (SALKE) MREHI] RUSTEMPA[I]
13. 3. 1948 - 16. 10. 1977.

MENSUR (SALKE) MREHI]
5. 8. 1944 - 15. 7. 2007.

AZA (SALKE) MREHI] [AHINPA[I]
4. 7. 1953 - 18. 2. 2010.

2308-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

JASMINU ALI]U
Sa ljubavlju, po{tovanjem i nezaboravom, ~uvat }emo uspomenu na tebe. CORPORATE RBBH
2320-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Osamnaestog februara 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od preseljenja na{e drage mame Maide

JASMIN AJANOVI]
Ka`u, vrijeme prolazi... A, ustvari, vrijeme traje, samo, ljudi u njemu zasjaju kratkotrajnim bljeskom i is~eznu... Odsjaj tvoga bljeska ne tamni u na{im srcima i mislima, obasjava uspomene i odr`ava nadanje susretu, nekad..., na boljem mjestu, u boljem vremenu... Uvijek te se sje}aju tvoji: Edin, Aida, Faris, Ilma i nana

15. 4. 1968 - 18. 2. 2009.

MAIDA (BAKAREVI]) \UKI] - HAND@I]
18. 2. 2006 - 18. 2. 2011.
Uspomene nosimo u na{im mislima, ljubav u na{im srcima. I danas na{oj majci darujemo najve}u ~ast, ljubav i po{tovanje na njenom putu do zvijezda. Mubed`el i Nud`eim
1962-1nd` 2242-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Suprugu na{e po{tovane prof. dr. Jadranke Dizdarevi} - Stojkanovi} i ocu na{eg dr. Gorana Stojkanovi}a

POSLJEDNJI POZDRAV

Suprugu na{e po{tovanje prof. dr. Jadranke Dizdarevi} - Stojkanovi} i ocu na{eg dr. Gorana Stojkanovi}a

RANKU STOJKANOVI]U
Porodici izra`avamo na{e iskreno sau~e{}e ZAPOSLENICI DISCIPLINE ZA GINEKOLOGIJU, AKU[ERSTVO I PEDIJATRIJU KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

RANKU STOJKANOVI]U
Porodici izra`avamo na{e iskreno sau~e{}e ZAPOSLENICI KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I AKU[ERSTVO KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

TU@NO SJE]ANJE na na{e najmilije

SJE]ANJE

Navr{ilo se 6 ({est) godina kako nas je napustio na{

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

BAHRIJU LJUTIKA [ERIF KORJENI] - ]E]O MUNEVERA (^ULI]) MU[ANOVI]
2006 - 2011.

RA[ID MU[ANOVI]
1976 - 2011.

Bol nije u rije~ima ve} u srcima gdje }ete vje~no ostati voljeni i nikad zaboravljeni. Beskrajno vam hvala za svu dobrotu, ljubav i pa`nju koju ste nam nesebi~no poklanjali. Neka vam je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Zahvalne k}erka Senka i unuka Enita. 1891-1nd`

Uvijek prisutan, voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: Fatima, Ned`ad, Adnan, Mirsada, Mira, Lejla, Emir, Demi i Sani EL-FATIHA
1917-1nd`

Pro|e jo{ jedna godina, ali sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, Ti i Tvoja plemenita du{a. Neka Ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote koje si zaslu`ila. Tvoji: Mahira, Hajra, Mirsada i Amela sa porodicama
1977-1nd`

19. II 2009 - 19. II. 2011.

Dnevni avaz
Dana 18. 2. 2011. godine (petak) navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{a

petak, 18. februar/velja~a 2011.

53

MUNEVERA (PILAVD@I]) BITEVIJA
preselila na ahiret. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Hrasno. O`alo{}ena porodica
2031-1nd`

SJE]ANJE

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg dragog S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: [uhreta, Mirsad, Enisa i Jasminka

SEADA (SULEJMAN) D@INO
1835-1nd`

Dana 18. 2. 2011. godine (petak) navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i dedo

SULEJMAN (IBRAHIM) ]ENANOVI]
Dvije godine od tvog odlaska `ivimo `ivot kao da nismo `ivi, sa prazninom u du{i bez tvog osmijeha, ljubavi, iskrenog radovanja, podr{ke koju si samo ti znao nesebi~no pru`iti i utje{iti kada je trebalo. Godina za godinom prolazi, sve vi{e novosti u na{im `ivotima a tebe nema... Nedostaje{ nam... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plememenitoj du{i. Vje~no o`alo{}eni tvoji najmiliji
2297-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Suprugu na{e drage kolegice

na na{eg kolegu

JASMINU ALI]U
Emir, Amina, Tanja, Amira, Arnela, Anida, Lejla S., Naris, Vedran, Alma, Bojana, @eljko, Patrycja, Alden, Zlatko, Ivan, Kimeta, Edo
2044-1nd`

AMEL ZEKIROVI] - BADE
18. 2. 2003 - 18. 2. 2011.
Kolege iz Eko-policije i gosp. Smajo Me|i}
2037-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Suprugu na{e drage kolegice

Dana 18. 2. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

[EMSA RA[IDOVI], ro|. MURATSPAHI] JASMINU ALI]U
Esad, Suada, Dino, Elma, Arifa, Nihad, Adisa, Ajla, Muhamed, D`anela, Azra, ]i{a, Rubina
2044-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Za sve {to si nam pru`ila u `ivotu, neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2047-1nd`

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi babuka i suprug

Dana 18. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 18. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nene

ALIJA BA[I]
Najljep{i dar od Allaha d`.{. koji smo mogli dobiti bio si Ti, na{ dragi babuka. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Adnan, k}erka Lejla i supruga Halida
1884-1nd`

MUJO (HALIL) OMEROVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u nama, a sje}anja i uspomene koje nas ve`u za tebe, daju nam snage da kroz `ivot idemo bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fata, sin Zijad, k}erke Azra i Amra, snaha Amela, zetovi Mevludin i Suad, unu~ad Adela, Admir, 2043-1nd` Mirza, Amar i Kerim

FIDA OMEROVI], ro|. KARI]
Najdra`i i najiskreniji ne umiru, jer vje~no `ive u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hajro, Rusmir, Sabina, Minka, Lejla i Edin
2052.1nd`

54

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Dana 18. 2. 2011. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

IZET (RASIM) TURKOVI]
18. 2. 2005 - 18. 2. 2011.
Sin Alen i snaha Amela
2097-1tt

Dana 20. februara navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a MAJKA

DEVLA RESI], ro|. KOLD@I]
Istog dana, u nedjelju u 13 sati, na mezarju Hambina Carina, prou~it }emo Jasin.
N

Dana 22. 2. 2011. navr{it }e se tu`na godina od kada nas je napustila majka i supruga

AJI[A HAJDAR, ro|. HASAGI]
Bol i tugu vrijeme ne mo`e ubla`iti. Oti{la si, ali si stalno u na{im srcima i mislima. Tvoj lik i dobrota kojom si nas okru`ivala }e vje~no biti prisutni u nama daju}i nam snagu. Tvoji i samo tvoji Amir i Hajro U subotu, 19. 2. 2011. godine, u 14.00 sati prou~it }e se hatma dova i tevhid u ul. M. Maruli}a 9.
2298-1tt

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 18. februara 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a voljena

na na{u najdra`u

TAMARA OBRENOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomene na tvoj plemeniti lik. Tvoji: Jasmina, Sanja i Aco
2242-1tt

TAMARA OBRENOVI]
Uvijek }emo te se sje}ati i voljeti. Tvoji: majka Samija i tetka Beba
2243-1tt

SJE]ANJE SJE]ANJE

U subotu, 19. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina od kada nas je napustila na{a voljena

na na{e drage roditelje

ALMA @BANI], ro|. SELESKOVI]
Hatma dova }e se odr`ati u subotu, 19. 2. u 12.20 sati u Gazi Husrev-begovoj d`amiji. Izgubili smo najljep{u du{u koja je obasjavala na{e `ivote. @ivimo sa tvojom ljubavlju i plemenito{}u koju si bezgrani~no davala. PORODICA: Jasmila, Kemal, Damir, D`enita, Zoe i Orhan
2235-1tt

OSMAN FIDAHI]
iz Zvornika S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a djeca

[EMSA FIDAHI]
16. 2. 2009 - 18. 2. 2011.
2225-1tt

11. 4. 2003 - 18. 2. 2011.

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na sina i brata

na oca i supruga

SAMIRA (SULEJMANA) [URKOVI]A
Vrijeme prolazi, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Molimo Allaha d`.{. da te obaspe svojom milo{}u i podari ti lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, 2046-1nd` Tvoje: majka \ulsa i sestra Esada

SAMIRA (SULEJMANA) [URKOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i tvoju dobru du{u. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Adnan i supruga D`enana
2046-1nd`

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{eg voljenog

ALENA MUJI]A
Godine prolaze, a na{a bol je ista. Sje}anje na tebe ostaje vje~no u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet. Tvoji: majka Zineta i brat Haris
2053-1nd`

18. 2. 1993 - 18. 2. 2011.

18. 2. 1993 - 18. 2. 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 18. februar/velja~a 2011.

55

NA NA[E DRAGE

HAJRUDIN (SAFETA) KARA^I]
(13. 7. 1993 - 23. 2. 2011.)

DENIS (BE]IRA) DEDI]
(23. 2. 2000 - 23. 2. 2011.)

LEJLA (HAJRUDINA) DEDI], ro|. KARA^I]
(23. 2. 2000 - 23. 2. 2011.)

EDINA (DENISA) DEDI]
(23. 2. 2000 - 23. 2. 2011.)

ro|. SOFTI] (23. 2. 2000 - 23. 2. 2011.) (28. 4. 2000 - 23. 2. 2011.)

BEHIJA AMRA (DENISA) (NAZIFA) HERCEG, DEDI]

Lala, Nejra i Nedim

2217-1tt

SJE]ANJE

na na{u dragu kumu

MARSELU [UNJI] - CERI]
18. 2. 2009 - 18. 2. 2011.
Lamija, Djan i Mirsad Kacila
2307-1tt

SJE]ANJE

MARSELA [UNJI] - CERI]
18. 2. 2009 - 18. 2. 2011.
U srcu si! Tvoj Goran
2307-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 2. 2011. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako nije sa nama na{a voljena supruga i mama

na{em dragom

ORMAN DEVLETA - JASNA, ro|. KABILOVI] NUSRETU ARSLANAGI]U
Sa ljubavlju, po{tovanjem i nezaboravom, ~uvat }emo uspomenu na tebe i na{a zajedni~ka dru`enja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. KOLEGE IZ TR@I[NO-TURISTI^KE INSPEKCIJE KANTONALNE UPRAVE SARAJEVO
2316-1tt

Najdra`a na{a, Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{ i svaka pomisao na tebe donose nam suze u o~ima i bol u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Beksrajno te vole: suprug Hasan i k}erka Ninela - Nina
2212-1tt

SJE]ANJE na voljene roditelje

MUNIRA GLUHI], ro|. GA^ANOVI]
8. 1. 2010 - 18. 2. 2011.

RASIM GLUHI]
18. 2. 1980 - 18. 2. 2011.

SALIH (MUSTAFA) BAJRI]

KASIM (MUSTAFA) BAJRI]

S ponosom i vje~nom tugom ~uvamo uspomenu na va{u plemenitost, dobrotu i ljubav. Svaki dan ste sa nama i nikada vas ne}emo zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet. K}erka Emina, zet Fahrudin, unuke i njihove porodice 1999-1nd`

I njih }e Allah strahote toga dana sa~uvati. I D`ennetom i svilom ih za ono {to su trpjeli nagra|ivati: Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni `egu ni mraz ne}e osjetiti, i blizu }e im hladovina biti, a plodovi njegovi }e im nadohvat ruke stajati. (Kur’an, str. 579. ajet 11-14) Sje}amo vas se dovama i molimo Uzvi{enog Allaha da vas obaspe svojom milo{}u i obraduje D`ennetom. Va{i: Hajrija, Nermin, Ermina, Armin, Amra i Eldar 2032-1nd`

56

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

Dana 19. februara 2011. navr{ava se godina dana od rastanka sa na{om dragom kolegicom

SELMA [ABANOVI]
Kolektiv ProCredit Bank
N

SJE]ANJE

na moje drage roditelje

MULIJA KR[O, ro|. SMAJI[
19. 2. 2009 - 2011.

AVDO (MEHMEDA) KR[O
24. 2. 1987 - 2011.

Dana 19. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti moje majke i 24. 2. 2011. navr{avaju se 24 godine od smrti mog oca. Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti bol niti potpunu prazninu koja je ostala va{im odlaskom. Praznina iza vas je sve te`a, a ljubav prema vama ni{ta manja. K}erka Fatima - Mima
2050-1nd`

SJE]ANJE

Dana 18. 2. 2011. navr{avaju se tri godine kako si nas napustio, na{ dragi

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti mog dragog

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 7 dana otkada je preselio na ahiret na{ babo i dedo

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 7 dana otkada je preselio na ahiret na{ babo, dedo i svekar

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 7 dana otkada je preselio na ahiret na{ dedo

VESNA (JUSE) [ATROVI]
18. 2. 1999 - 18. 2. 2011.
Tako puno nedostaje{ Ismira i Damir ]atovi}
2220-1tt

RADE (MILANA) TODI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom. Neka ti dragi Bog podari vje~ni mir. Tvoja voljena supruga Jelena, porodica Todi}, kumovi i kom{ije
2171-1tt

SALKE - SALETA BUNGURA
Dragi Sale, ima ne{to u dobrim ljudima kao {to si ti bio. I poslije tvoje smrti ostavio si dubok trag u meni koji se ne mo`e izbrisati, i tugu koju ne mogu preboljeti i zaboraviti. Tvoja Selma
2141-1tt

RASIM (NAZIF) BRANKOVI]
Uvijek }emo te pamtiti sa ponosom i spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Adem, snaha Fahra, unuke Aida i Sabina, praunuci D`emal D`an i Anur - Ali.
2033-1nd`

RASIM (NAZIF) BRANKOVI]
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga had`i Ferida hanuma, sinovi Said i Adem, snahe, unuci i unuke, brat Himzo, brati}i i brati~ne.
2034-1nd`

RASIM (NAZIF) BRANKOVI]
Bio si i ostao veliki ~ovjek. Takvog }emo te pamtiti, sa ponosom i po{tovanjem spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Said, unuk Haris i snaha Jasmina
2034-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 18. februar/velja~a 2011.

57

Dana 14. 2. 2011. navr{ila se godina od smrti na{e drage majke i nane

POSLJEDNJI POZDRAV (SELAM)

majci na{e drugarice

JASMIN (IRFAN) AJANOVI]
15. 4. 1968 - 18. 2. 2009.
Sarajevo S ljubavlju te spominjemo, po dobroti pamtimo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Duca, Nermina, Armina, Ne|ad, Milkica, Goga, Sa{a
sm-000342

DUDIJA - NURA PECAR JASNA BE[LAGI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 19. 2. 2011 u 13 sati, na adresi Hambina Carina do broja 15. Porodica
N

U~enici VIII-1 O[ „Safvet-beg Ba{agi}“ sa razrednicom Rami} Lejlom i u~iteljicom Solakovi} Sabinom
2324-1tt

SJE]ANJA

SJE]ANJE

na na{e drage

na na{e drage roditelje

TIMA ^I^KO

HAMDAN [ARI]

Po dobru }emo vas pamtiti, od srca voljeti, s ponosom spominjati i nikada vas ne}emo zaboraviti. Teti} Asim ]ati} - ]ata
1981-1nd`

ALIJA (HUSEINA) IBRAHIMPA[I]
18. 9. 1985.
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, sinovi, Muhamed i Emir sa porodicama

NAFIJA IBRAHIMPA[I], ro|. FILIPOVI]
16. 2. 2006.
2011-1nd`

Dana 19. februara 2011. navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dragi na{ deda

AKIF (MUSTAFA) KADI]
Tevhid }e se prou~iti u stanu rahmetlije dana 19. februara 2011. u 14 sati, ulica Ive Andri}a 3/10 sprat. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
1965-1nd`

AHMET BAK[I]
2001 - 2011.
Ni decenija vremena otkad smo ostali bez tebe stuba na{e porodice nikada nismo prestali misliti na tebe i sje}ati se duhovnog i eti~kog bogatstva koje si nam ostavio. Vole te tvoji najmiliji
2340-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako smo se oprostili od na{eg dragog supruga, oca i najboljeg prijatelja

IBRAHIM (RASIMA) LAGUMD@IJA NED@ADU SELMANOVI]U - ABI
BOSNA 1 Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. BRIGADNI GENERAL FIKRET PREVLJAK
2343-1TT

Ponosni smo {to smo te imali, a mnogo tu`ni {to smo te izgubili. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Nadija i sin Adnan Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. 2. 2011. godine u 16.15 sati u Gazi Husrev-Begovoj d`amiji. 2345-1tt Tevhidu mogu prisustvovati oba spola.

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

najboljoj mami, nani i punici

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu

[ERIFA (AHMED) PANJETA, ro|. TRNKA
Ponosni smo tobom, tvojim `ivotom i djelima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Nura, Mehmed, Memnuna i Dina
2309-1tt

Had`iji ABI
sestra Sedika i bra}a sa porodicama
No 036111

[ERIFA PANJETA, ro|. TRNKA
Ka`u da je `ivot ispunjen odre|enom dozom sre}e i radosti, bola i tuge, uspomena. Najve}a moja sre}a je bila imati Tebe za nanu, a radost odrastati uz Tebe. Sada... bol i tuga, zbog Tvog odlaska. Ostade uspomena na Tvoju ljubav, snagu i sabur, koji su nam sada potrebni. Tvoja unuka Jasminka, praunuke Adna, Abela, zet Adnan

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti

RANKO (NIKOLA) STOJKANOVI]
Mersija i Zlatko Dervi{evi}
2342-1tt

RUKIJA (HUSEIN) PROLI], ro|. KONJI]
Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. 2. 2011. godine u 15.30 sati u ulici Usorska br. 8. O`alo{}ena porodica
No 036108

2355-1tt

58

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja ^ole

zetu

EKREM ^OLI]
Mirza i Sejo Kapetanovi}
2350-1tt

RAJKU (MIRKO) PETRI]
Od Jovanke i Ibre
2074-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. 2. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od preranog preseljenja na ahiret na{e drage

na{em

AZRA D@EBO, ro|. SPAHOVI]
Draga na{a Azrice, Imala si veliko srce, plemenitu du{u i beskrajnu ljubav koju si poklanjala svima. S ponosom se sje}amo tvog lika, a u na{im srcima }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: mama Temima, babo Zufer, k}erka Amila, sestra Amra, zet Omer i sestri} Amar
106-1go

1975 - 2008.

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

BOBETKU
S po{tovanjem, Jasa sa porodicom i Seka
2357-1tt

na{em dragom prijatelju

JASKU
Porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e. Raja iz MAK-a: D`ed`o, Sanela, Ljilja, Haris, Preme, Muhamed - Zlatan, Du{ko, Zlaja, Zvonko, Beter, Majda, Vedran, Sanjin, Jasenko, Sipa, Zuki, Nurko, Joka, Cule, Hase...
2362-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM ZAHVALNICA

na{em dragom

Dana 18. 2. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

na{em dostu

Had`iji ABI
Buco, Zijada i Dino
No 036109

Ovim putem se zahvaljujemo dr. Bakiru Naka{u i svom osoblju Dr`avne bolnice „Dr. Abdulah Naka{„ a posebno se zahvaljujemo Odjelu za Anesteziju i intenzivnu terapiju Porodica Selmanovi}
No 036110

RANKO (NIKOLA) STOJKANOVI]
S po{tovanjem, Sandra i Denis Kurtovi}
2342-1tt

IBRO - IBRAHIM [EHOVI]
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na plemenitost, dobrotu i pa`nju koje si nam pru`ao. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Hanija, sin Safet, k}erke Mejra i Jasmina sa porodicama
2353-1tt

SJE]ANJE

na voljenog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em tetku

AMIR (HAMID) [ENDRO
1968 - 2007.
Pro{lo je mnogo dana tuge i bolnih sje}anja. Nikada te ne}emo zaboraviti jer }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima. Tvoje curice: supruga Zerina, k}erke Arijana i Arnela
2065-1nd`

JASMIN ALI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe Salihbegovi} Elma i Anes
2360-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom tetku

SJE]ANJE Navr{ilo se 7 dana kako nije sa nama na{ otac, dedo i pradedo

Dana 19. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg zeta

ALIJA (had`i-SULJO) DAUT
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati tugu, s ljubavlju te spominjemo i ponosno ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Hasiba, sin Osman-Braco, k}erka Aida, 2354-1tt snaha Sabina, unu~ad Emir, Selma i Lejla

SAMIRA (SULEJMANA) [URKOVI]A
Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u srcu gdje ostaje{ voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: punac Mustafa, punica Fehma Ahatovi}, svastika Jasmina sa k}erkom Lamijom i suprugom Bahrudinom Sarvan.
2359-1tt

UZEIR (HALID) AVDI]
Dragi tetak, uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti je vje~ni rahmet. Fadil i Amira sa mamom Nefizom
2063-1nd`

IBRAHIM (MURAT) SULJEVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Mehmed, unuk Maid, unuka Edina, zet Mustafa i praunu~ad Muhamed i Iman 2304-1tt

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO SAVEZ UDNRP „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 18. februar/velja~a 2011.

59

Dana 20. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret

HALIL (DEDO) BJELAK
Hatma-dova }e se prou~iti u nedjelju, 20. 2. 2011. u Begovoj d`amiji iza podne-namaza. O`alo{}ena Porodica
2085-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Na{em saborcu, pripadniku Armije Republike Bosne i Hercegovine, nosiocu ratnog priznanja „Orden zlatnog ljiljana sa srebrnim vijencem“

JASMIN ALI]
Supruzi, sinu, majci, te ostaloj porodici iskreno sau~e{}e Porodica ^engi} Dino, Belma, Ru`a, Minel, Mirnes, Amir
2360-1tt

Dana 20. II 2011. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

MU[A BAKAL, ro|. D@ABIJA
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, i kom{ije da }e se dana 20. II 2011. u 13 sati u ulici Vite{ka do 53 Brije{}e prou~iti zajedni~ki mevlud u d`amiji Brije{}e brdo. Draga majko nek ti Allah podari lijepi D`ennet.

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga majka i baka

NED@ADU - ABI SELMANOVI]U
BLAGICA (LJUBO) BERANEK
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{, jer bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoja djeca i unu~ad
2364-1tt

Tvoji Azra, Mujo i Sajmija

2080-1nd`

Dana 16. 2. 2011. godine jedanaest je godina od smrti na{eg dragog

AMIR (AVDE) SALMAN
Tvoju plemenitost i dobrotu prenosimo na unuke. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga i djeca
2372-1tt

PREDSJEDNI[TVO SAVEZA
N

POSLJEDNJI SELAM

NED@AD - ABA SELMANOVI]
NISMO TE MOGLI SA^UVATI OD SMRTI, ALI TE MO@EMO SA^UVATI OD ZABORAVA. NEKA TI ALLAH D@.[. PODARI D@ENNET I VJE^NI RAHMET PLEMENITOJ DU[I TVOJOJ. „BOSNAE-ZELENE BERETKE“
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

majci na{e radne koleginice Bibe

na na{eg dragog amid`u i djevera

[EVKO (SELIM) \OZO
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti. Ostave trag koji se ne mo`e izbrisati. Bio si i ostao veliki ~ovjek i takvog }emo te pamtiti, sa ponosom i po{tovanjem spominjati. Selam, rahmet i magfiret tvojoj plemenitoj du{i. Lejla sa porodicom, Elida i snaha Mu{ka
107-1go

MANUELA (MIRALEM) RAMI]
1979 - 1996.

12. 2. 2010 - 12. 2. 2011.

MURTA PA[I]
Kolektiv „AMOS-GRAF“ DOO
2072-1nd`

Dvadesetog februara se navr{ava 15 tu`nih godina od ubistva na{e drage k}erke i sestre. Vje~no o`alo{}eni: otac Miralem, majka Krista, sestra Mirna i brat Manuel
218-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE Prije 40 dana prestalo je da kuca srce

na na{e drage roditelje

AHMEDA (MUJE) OBRADOVI]
Dragi moj tata! Bio si ~ovjek najljep{ih ljudskih vrijednosti uzorom ~asnog `ivljenja i vrijednog po{tovanja i ljubavi. Allah d`.{. te u~inio strpljivim u~inio te zahvalnim u~inio te u tvojim o~ima malenim, a u o~ima drugih velikim. Biio si i osta}e{ najbolji tata i dedo na svijetu. Neka ti Allah d`.{. podari mjesto u svojim d`ennetskim ba{~ama. Amin. Tvoja k}erka Azemina, unuk Harun i zet Sadik Tevhid }e se u~iti u subotu 19. 2. u 12.30 h u Dobrinjskoj d`amiji Mahala. 2084-1nd`

AMIRA REZAGI]
20. 2. 2005 - 20. 2. 2011.

MUSTAFA REZAGI]
1986 - 2011.

MILAN KRSMANOVI]
24. 8. 2010 - 19. 2. 2011.

JOVANKA KRSMANOVI]
17. 2. 2010 - 19. 2. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji 219-1mo

Sretni smo {to smo vas imali, a neizmjerno tu`ni {to smo vas izgubili. Zahvalna djeca Dana 19. 2. 2011. u 12.00 sati na groblju Golo Brdo - Zim~a, obilje`it }emo godinu dana od smrti na{e majke i pola godine od smrti na{eg oca. Pozivamo rodbinu i prijatelje da nam se pridru`e na pomenu na{im roditeljima
2358-1tt

60

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

TU@NO - ALI PONOSNO na

AVDI]
ALIJA
29. 11. 1976.

HASIBA, ro|. HOTA
16. 2. 2008.

OSMAN
11. 5. 2009.

HAJRIJA
1. 10. 2010.

Neizmjerno tu`an {to sam Vas izgubio! Ponosan i sretan {to sam Vas imao! Va{ neutje{ni sin i brat SABRO - Sabrija - SARE!
2079-1nd`

Dana 19. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od iznenadne smrti na{eg dragog kolege

BRANKA \ERI]A
Od prerane smrti nismo te mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Zauvijek }e{ biti u na{em sje}anju, vedar i nasmijan, kakav si uvijek bio. Tog dana }emo sa porodicom i prijateljima, u 11 sati posjetiti njegov grob na Vojni~kom groblju Sokolac Radnici Telekoma Srpske IJ Isto~no Sarajevo
2075-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i kom{iji

Dana 18. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, djed

RANKU STOJKANOVI]U
Senad [ahinpa{i} sa porodicom
N

IBRAHIM (MUSTAFE) TELALOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima, jer voljeni nikad ne umiru. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Tvoja porodica
216-1tz

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom ~ovjeku, prijatelju i na{em ~lanu

na dragog saradnika i prijatelja

NED@AD - ABA SELMANOVI]
S po{tovanjem Udru`enje boraca organizatora i pokreta~a otpora u Federaciji BiH, Sarajevo
ptt

Dr. SMAJO (SALKO) BREKO
Uprava i kolektiv VGT osiguranja
N

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Bratu na{eg uva`enog kolege Perice

na{em dragom

JOSIP SUBA[I]
Kolege i kolegice grupe za kontrolu velikih porezkih obveznika Sarajevo
2365-1tt

JASMINU ALI]U
Kolege iz RBBH WORKOUT: Poldanka, Zinaida, Mirsada, D`enana, Nermina, Ifeta, Mirsada, Selma, D`amala, Esmer, Jasmina, Nina, Mersiha, Emir, Denis
ptt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 18. februar/velja~a 2011.

61

na na{e drage roditelje

BAHRIJA (ro|. DERVI[EVI]) DIZDAREVI]
2002 - 2011.
iz Tuzle

ADEM DIZDAREVI]
1978 - 2011.

Njihovi: sin Tahir - Lale i k}erka Zumreta - Mumica sa porodicama
207-1tz

Navr{ilo se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ najdra`i sin, otac i suprug

KENAN (FADIL) JUSI] - KENO
...I dalje u na{im uspomenama tra`imo utjehu. I dalje snagu pronalazimo u sje}anjima na sretne trenutke provedene s tobom. Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Samo oni koji te vole znaju koliko je tuge i bola ostalo iza TEBE i kako je te{ko ostati sam. Biti sam bez tvoje podr{ke, ljubavi, razumijevanja, pomo}i na ovom prolaznom svijetu. Oprosti nam na suzama... Jer, ve~eras spavaju oni koji su voljeni, a budni su oni koji vole. Zato mirno spavaj, jer TI ima{ nekog ko te VOLI. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, a tvoj kabur obasja svojim nurom. Hatma dova }e se prou~iti u subotu u 11 sati. Tvoji: mama Fatima, k}erka Inda, supruga Nermina
2368-1tt

1971 - 2010.

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se tu`nih godinu dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi otac, djed i punac

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 2. 2011. godine navr{ilo se 6 {est tu`nih mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi zet

HASAN (NAZIFA) GLAVINI]
Plemenitost i dobrota su te ~inili velikim ~ovjekom. A takvi se dugo pamte i `ive u lijepoj uspomeni onih koji su ih poznavali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Elvedina, zet Jasminko i unu~ad Amra i Amir
217-1tz

KENAN (FADIL) JUSI] KENO EMINA OMEROVI]
majci na{eg {kolskog druga
Ne pro|e ni jedan dan u na{im `ivotima, a da te ne spomenemo, kao da si tu. Puno nam nedostaje{. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Zeta kao {to smo mi imali, malo ko ima. Uvijek si bio veseo, nasmijan i spreman pomo}i. Kad je ~ovjek najtu`niji ti do|e{ i uljep{a{ mu dan. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: punac Zajko, punica \evada, {ura Vedad, svastika Nermana sa djecom Anesom i Ajdinom

1971 - 2010. godine

IV-7 Elektrotehni~ka {kola Sarajevo

2363-1tt

2368-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 19. 2. 2011. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug i otac

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih prijateljica Amre i Irme

na na{e drage roditelje

EMINI OMEROVI]
Neka joj dragi Allah podari vje~ni rahmet.

18. 2. 1994 - 18. 2. 2011.

MUSTAFA IMAMOVI]

18. 8. 2008 - 18. 8. 2011.

ZUMRETA IMAMOVI]

VIII-3 sa razrednicom O[ „^engi} Vila I“

Dani i godine prolaze, a Vi ostajete u na{im srcima zauvijek. Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a Va{oj du{i vje~ni rahmet. Va{e k}erke: Vesna i Jasminka, sestra Razija, zetovi Fikret i Zijad, unuke Sadeta, Sanela i Aida, unuk Edin, snaha Amira, zetovi Senaid, Edin i Damir, praunu~ad Enis, D`ana, Narcis, Ismar, Ajdin, Ena i Adis 219-1tz

MIHAD - MITKE KLIN^EVI]
Samo dragi Allah zna kako je nama dvjema `ivjeti bez Tebe. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna tuga, praznina i sje}anje na Tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje najmilije: supruga Amira i k}erka Naida
221-1tz

2076-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu i ocu

POSLJEDNJI SELAM

JASMIN (ISMETA) ALI]
17. 5. 1960 - 15. 2. 2011.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Aida i Adi
2374-1tt

na{em dragom kom{iji

EKREMU ^OLI]U

SJE]ANJE Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, djeda i prijatelja

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e

Stanari zgrade Bra}e Begi}a 8.

2370-1tt

Dana 18. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

MURTI BA[I]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Pamtit }emo te zauvijek po dobroti, s ponosom spominjat i u srcu vje~no nositi. K}erka Biba, unuke Aida i Azra, zet Jasko, praunuke Tajra, Nejra i Iman
2371-1tt

HIMZO (UZEIRA) MUJKI]
Vrijeme prolazi, ali ne bri{e tvoj lik tvoju dobrotu sa kojom si nas darivao. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Hanka, sinovi Fikret i Zijad, snaha Aida, unu220-1tz ka Amra i prija Najla

[EVALE (SULJO) FRA[TO
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj sin Irfan, snaha Azemina i unu~ad Armin i Ajla
2082-1nd`

[EVALA (SULJO) FRA[TO
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Adina, zet Suljo i unuk Adnan
2081-1nd`

[EVALE (SULJO) FRA[TO
Vrijeme prolazi, ali ostaju lijepa sje}anja na godine koje smo proveli zajedno. Tvoj suprug Asim
2083-1nd`

62

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg dragog prijatelja

]AMIL (PIJO) TUTI]
iz Gora`da

JASMIN AJANOVI]
Nedostaje{ nam... Melisa, Senad, [eha, Adisa, Emir, Jasmina, Dario, Ana, Mladen, Sulejman
2094-1nd`

preselio na ahiret u ~etvrtak, 17. 2. 2011. u 76. godini. D`enaza namaz }e se obaviti u petak, 18. 2. 2011. godine u Gora`du, poslije d`uma namaza u haremu Sinan Begove d`amije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinan Begovoj d`amiji u 13.00 sati. Porodica
2382-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

POSLJEDNJI SELAM

za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ocu na{eg dragog prijatelja Ede

MEDINA DRKI] ro|. HEBIBOVI]
preselila na ahiret dana 17. 2. 2011. godine u 91. godini. D`enaza }e se klanjati u petak 18. 2. 2011. godine poslije d`uma namaza ispred d`amije - Donji Had`i}i i u mjestu Kramari - Trnovo poslije ikindije namaza, gdje }e se izvr{iti i ukop. O@ALO[]ENI: sinovi Dervo i Aziz, k}erka Fatima, bra}a Ahmet, Uzeir i Adem, zet Vejsil, snahe Kada, Mu{kija, Raza, Raha i Saja, unu~ad Nijaz, Nijaza, Ai{a, Hata, Elvedin, D`evad, Almedina, Ermin i Emina, amid`i~ne Fatima, Rahima, Mina, brati}i i brati~ne sa porodicama Porodice: Drki}, Habibovi}, Bandi}, Vatri}, Tre{njo, ^ai}, Mili{i}, Aljovi}, Kadi}, Bajraktarevi}, Habibija, Pind`o, Gad`o, Kraina, Pamuk, ^omor, Masle{a, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Prevoz obezbije|en ispred d`amije u Donjim Had`i}ima poslije d`enaze namaza. Jasini }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume poslije ak{am namaza 2093-1nd` RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

EKREM (MUHAREM) OMERAGI] RAMIZA (KARALI]) ARNAUTLIJA
18. 2. 1995.
Ned`ad, Nadira i Amira sa porodicama
2384-1tt

OSMAN ARNAUTLIJA
29. 4. 1999.

Mirza Vu~kovi} i Alem Hamzi}
2383-1tt

SJE]ANJE

Dana 18. 2. 2011. navr{ava se druga godina kako nije sa nama na{ dragi suprug, babo i dedo

na na{e drage

FUAD (RAMIZ) MUSI]
S ponosom ljubavlju i lijepim sje}anjem, ti `ivi{ u na{im srcima. Ostaje{ uvijek voljen i nikako zaboravljen. Tvoji: supruga Nevzeta, sinovi Semir, Emir, Amel, snahe D`enana, Amina, unu~adi Fuad i Emira
2097-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

MEDINI DRKI], ro|. HEBIBOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Nek ti je vje~ni rahmet, s po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo te u na{im srcima. Tvoji najdra`i: sin Dervo, snaha Mu{kija, unuk D`evad, unuka Almedina s porodicom
2095-1nd`

MEHO GRABOVICA
18. 2. 1976 - 18. 2. 2011.

ZUBEJDA [LJIVO
18. 2. 2000 - 18. 2. 2011.
2381-1tt

POSLJEDNJI SELAM

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Porodice [ljivo i Grabovica

Dana 18. 2. 2011. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga majka i nena rahmetli

POSLJEDNJI SELAM

MEDINI DRKI], ro|. HEBIBOVI] ARIFA (ARIF) HOLJAN, ro|. \IDI]
Dana 19. 2. 2011. navr{ava se {est mjeseci otkad je preselila na ahiret na{a draga majka - nana. Tevhid }e se prou~iti u 13 sati u ku}i `alosti, subota, 19. 2. 2011. u ulici Bostari}i br. 36. O`alo{}ena porodica - rodbina, kom{ije i prijatelji
2377-1tt

JASMIN (ISMETA) ALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od porodice Slini}
2375-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

MUJEZINOVI] SARVAN HAJRIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Fehim, Fikreta, Elvedina, Dino i Amer
2376-1tt

Tvoji najdra`i: sin Aziz, snaha Raza, unuk Ermin i unu2095-1nd` ka Emina

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kom{inici

SJE]ANJE SJE]ANJE

ANICI DUGAN
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{u sestru, tetku i zaovu

na na{eg

na na{eg dragog ro|aka

Uz iskrenu su}ut porodici Stanari zgrade
2335-1tt

SJE]ANJE

RADO[ JOKANOVI] [EVALA (]AMIL) HUSREP
Dio si na{ih `ivota! Tvoji: [aban, Velida, Amira i Remza
PTT

18. 2. 1997 - 18. 2. 2011.
Pro{lo je ~etrnaest godina, a vrijeme za nas stoji. Veliku ljubav prema Tebi ne mo`e pomutiti vrijeme. Hvala Ti, veliki dobri Tata {to si na{ tata. Vole Te tvoji: Nada, Zlatan, Lasa, Benda, Anela, Stefan i 213-1tz Benjamin

AMIRA [ENDRU
Zauvijek ostaje{ na{ dobri Am}o. Daid`a Huso i dainica Ha{a
2092-1nd`

AMIRA [ENDRO
Safeta i Mujo sa porodicama
2092-1nd`

MARSELA CERI], ro|. [UNJI]

S ljubavlju na{oj dragoj prijateljici. Eko i Vera
2378-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

petak, 18. februar/velja~a 2011.

63

had`i SELIM OMANI]
nakon du`e bolesti u 81. godini preselio na ahiret dana 16. 2. 2011. godine. D`enaza polazi ispred ku}e `alosti nakon ikindije namaza 18. 2. 2011. godine u 15.15 sati (petak). D`enaza }e se klanjati na mjesnom haremu Kukalj - Prenj - Stolac u 15.30 sati gdje }e se rahmetlija ukopati. TEVHID ]E SE PROU^ITI U ISTO VRIJEME U KU]I RAHMETLIJE O@ALO[]ENI: sinovi Rasim, Asim i Fadil, k}er Rabija, nevjeste Milada, Enisa, D`emila, \ulsa, Zlata, Lejla i Edita, zet Mehmed, unu~ad Adela, Alma, Muamer, Ajdin, Aldijana, Esma, Esad, Hajrija, Jasmina i Emir, praunuka Emina, {ura Hajdar Obradovi}, te porodice Omani}, Obradovi}, Guto{i}, Huma~ki}, Kurtovi}, Kohni}, [uko, [uta, Selimi}, Rahimi}, 220-1mo Terko, Rami}, Tahuni}, Karad`a, Veledar, Puce, Klari}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

1930 - 2011.

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RANKO (NIKOLA) STOJKANOVI]
preminuo nakon duge i te{ke bolesti u srijedu, 16. 2. 2011. godine u 63. godini. Sahrana }e biti obavljena u petak, 18. 2. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Jadranka, sinovi Goran i Sandro, snahe Admira i Sanja, sestri}i \or|e i Mladen sa porodicama, svastike Renea i Jasminka sa porodicom, te porodice Stojkanovi}, Dizdarevi}, Erceg, Kulenovi}, [ehovi}, Dervi{evi} i ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Nusreta Fazlibegovi}a br. 69.
2251-1tt

preselio na ahiret dana, 16. 2. 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 18. 2. 2011. godine poslije Ikindije namaza (14.52 sati) ispred Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz obezbje|en autobusom sa Sebilja. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u petak, 18. 2. 2011. godine u 10.00 sati u prostorijama JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“, Visoko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Rina, diad`inica [efika, rodica D`enana, {ura Drago, svastike Mirjana i Svjetlana, snaha Elvira, bad`o Zvonko, te porodice: Breko, Isanovi}, Had`imusi}, Had`imuratovi}, Pulji}, Batina, Jozanovi}, Jurjevi}, Suljagi}, Milinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Donja Mahala iza D`ume namaza (mu{ki i `enski). N

dr. SMAJO (SALKO) BREKO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (ADEM) KOLAR
preselio na ahiret u ~etvrtak, 17. 2. 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. 2. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

IBRO (MUMIN) BARALIJA
preselio na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. godine, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: supruga Raza, brat [erif sa porodicom, te porodice Baralija, Keri}, ^agalj, Red`i}, [endro, Brkan, Zlojo, Kutin~i}, ^opelj, Halvad`ija, ]esovi}, Karkelja, Piti}, Pajevi}, Ga~anica, Goli}, Tojaga, ]ori}, [pago, Karamehmedovi}, Buli}, Droce i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Terziba{inoj d`amiji. 111

Sa dubokim bolom javljamo da je dana 16. 2. 2011. godine nakon kratke i te{ke bolesti, blago u Gospodinu preminula na{a najbolja majka, sestra, tetka, baka i punica

ZORA (FRANJE) MILETI]
Sahrana drage nam pokojnice odr`at }e se dana 18. 2. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O@ALO[]ENI: k}erke Marijana i Mirjana, zet Marin, unuci Roland, Ana, Mario, Dario, Jelena i Petra, brat Anto, nevjesta Veronika, obitelji: Mileti}, Grgi}, Radi}, Beus, Glavinko i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Trg solidarnosti br. 1/I. 111

6. 11. 1928 - 16. 2. 2011.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

STEVO (BLA@O) HAJDER
preminuo 17. 2. 2011. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 18. 2. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Mila, sin Zdravko, k}erka Jovanka, unuci Aleksandar i Marko, zet Dragan, te porodice: Hajder, An|i}, Arnaut, Hristov, Kurelju{i}, Lenarti}, Jovanovi}, Milo{evi}, Jankovi}, Lozan~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Olovska br. 3. 111

had`i NED@AD - ABA (D@EMAIL - beg) SELMANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. godine, u 72. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 18. februara 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 16.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: k}erke Umihana, Selma i Edina, sin Edin, sestra Sedika, bra}a Mustafa, Alija i Abdulah, unu~ad Dina, Kerim, D`eneta, Kerim, Hamza i Harun, njegov Suad, praunuk Eldin, sestri~ne Ipti, Refija i Lemiz, sestri}i Fejsal, Ismail, Ferid i Maruan, brati~na Lejla, brati}i D`enan i D`email, zet Elvedin, te porodice Selmanovi}, Memi}, \ur|evi}, Turkan, D`asim, Puri{, Pa{i}, Delali}, Kulovi}, Sipovi}, Ceri}, [aki} - Mega, Hrapovi}, Vra`alica, Pobri}, ]orovi}, Turkmanovi}, Kapid`i}, Drnda, Kapisazovi}, Pe~ar, [i{i}, Herenda, Bajrovi}, ^engi}, Kalji}, Mu{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a rahmetlije: HAD@I HAFIZA IBRAHIMA TREBINJCA 111 br. 13.

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EKREM (HAJDAR) ^OLI]
preselio na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Amira, sin Ervan, k}erka Irvana, zet D`enan, unu~ad Rijad i Amar, sestre Ramiza i Fikreta sa porodicama, snaha Tema sa porodicom, te porodice: ^oli}, Muteveli}, Sari}, Sirko, Sand`aktar, Uzun, Huskovi}, Tkali~anec, Hebibovi}, \elmo, Salihba{i}, Malagi}, Mari}, Halilhod`i}, Buturovi}, Voloder, Filipovi}, ^ankovi}, D`aferbegovi}, Idrizovi}, Hara~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.15 sati u Begovoj d`amiji. Ku}a `alosti: ul. Bra}e Begi} 8/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Sa neizmjernom tugom i dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JASMIN (ISMETA) ALI]
preselio na ahiret u utorak, 15. 2. 2011. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. 2. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. Prevoz obezbije|en ispred Raiffeisen Banke dd BiH Zmaja od Bosne bb u 13.00 sati. O@ALO[]ENI: majka Nura, supruga Aida, sin Adnan, brat Elmedin, snaha Zinajda sa k}erkama Dinkom i Enom, bad`o Enes, svastika Vasva sa k}erkama Elmom i Belmom, {ura Muhamed i snaha Dragica sa sinovima Alinom i Sanjinom, punac Omer, punica Karolina, te porodice Ali}, Obhod`a{, Softi}, Slini}, ^engi}, Salihbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Grbavica II iza [oping Centra. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 2374-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHTIBA (AVDIJA) KASUMOVI], ro|. KOVA^
preselila na ahiret 17. 2. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 18. 2. 2011. u 15.30 sati u haremu Predgra|e - Blagaj. O@ALO[]ENI: sinovi Alija, Rahman i Amir, k}erka Emina, unu~ad Mirza i Nihad, zet Ne{ad, snahe Eneza, Azra i Vanja, praunu~ad [ejma i Ahmed Ali, sestra Zlatka, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~ne, porodice Kasumovi}, Kova~, Delali}, Droce, Martinovi}, Sal~in, ^olpa, Brajevi}, Jusufovi}, Baralija, Maksumi}, Halvad`ija, Osmanagi}, Kold`o te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 2369-1tt

HANIFA ^AU[EVI], ro|. D@ANKO
preselila na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. februara 2011. u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Fehim, sin Sejdalija, k}erka Sejda, bra}a Fehrat i Suljo sa porodicama, sestre Devla, D`ehva, Fehrija i Hiba sa porodicama, unu~ad Kenan sa porodicom, Elma, Dino i Jasmin, djeveri Galib i Kasim sa porodicama, zaove Safija i Munira sa porodicama, snahe Munira i Hejdija, zet Avdo, porodice: ^au{evi}, D`anko, Imamovi}, Begovi}, Gazibara, ]ato, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ru|era Bo{kovi}a br. 54. 111

64

Petak, 18. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NUSRET (MUSTAFA) ARSLANAGI]
preselio na ahiret u utorak, 15. februara 2011. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. februara 2011. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: bra}a Abdulkerim - Kemo i Midhat, sestre Senija, Fatima - Hika i [ahida - [ida, zetovi had`i Asim i Mesud, brati~na Ehlimana, sestri}i Lejla, had`i Nihad, Amila, Rusmir, had`i Aida i Lamija, snahe D`elila i Suada, zetovi Muhidin, had`i Adnan i Aymen, njegovi Haris, Hamza, Zejneb, Harun, Tarik, Omar, Had`era, Davud i Iman, porodice Arslanagi}, Br~i}, Babovi}, [arac, Salihbegovi}, Bi~evi}, D`uho, Gafar, [ahovi}, ^apin, [ehi}, Bijedi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Hatma dova }e se pokloniti poslije d`enaze namaza u krugu porodice. KU]A @ALOSTI: FEHIMA EFENDIJE ]UR^I]A br. 5/II - stan BABOVI].
036112

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselio na ahiret 10. 2. 2011. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak 18. 2. 2010. godine poslije d`uma namaza u 12,45 sati na mezarju Jasen u Olovu. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u Olovu. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Jasmin, k}erka Emina, snaha Marina, zet Tanju, unu~ad Timor, Sara i Damir, snahe [efika i Emina, brati}i Admer i Amir sa suprugama Enisom, Elvirom i djecom Saidom, Sunom i Dinom te porodice Boli}, Jakubovi}, Koro{a, Tomruk i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2327-1tt

SAKIB (MU[AN) BOLI]

HAJRA KARAHMET, ro|. GA^ANIN
preselila na ahiret dana 16. 2. 2011. godine u 84. godini. D`enaza polazi ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, 18. 2. 2011. godine u 12.30 sati, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji u 13.00 sati, poslije d`uma namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erka Ernisa, sin Mujo, snaha Azra, unuci Haris i Ismar, sestri}i i sestri~ne, brati}i, brati~ne, te porodice: Karahmet, Mla~o, Ga~anin, Turabija, Deli}, Kos, Zagorica, Bor~ak, @ivojevi}, Ajanovi}, Imani}, Hrelja, Bezdrob, Durmi{evi}, Duhovi}, ^i{ija, Ho{o, Be{lija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 104-1go

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

preselila na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. godine, u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 18. februara 2011. godine poslije d`ume namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na mezarju Hambina Carina. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: brat Orhan, sestre Hajra i Ned`deta, brati}i Emsal, Fejsal, Amer, Haris i Dino, brati~ne Jasmina, Jelena, Ajla i Amna, snahe Atifa, Elma, Nermina i Lejla, te porodice D`ipa, Kapi}, Kara~ali, Kazazi}, Alp, ^emerli}, Talirevi}, \onlagi}, Kova~evi}, Krzovi}, Hasanagi}, Bogunovi}, Kapetanovi}, Fazlagi}, Salihagi}, Dizdar, Pa{ali}, Prebeg Antonija - To~ka sa k}erkom @eljkom i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi} Vili. 036107

VAHDETA (ADIL) D@IPA

RAJKO (MIRKA) PETRI]
preminuo dana 17. 2. 2011. godine u 79. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 18. 2. 2011. godine. Na gradskom groblju Miljevi}i u 13.00 ~asova. Povorka polazi ispred kapele. O@ALO[]ENI: supruga Smiljka, sinovi Predrag i Boris, kao i ostala rodbina i prijatelji.
2073-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

Dr. SMAJO (SALKO) BREKO
iz Visokog preselio na ahiret u srijedu, 16. 2. 2011. u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 18. 2. 2011. poslije ikindije namaza (14.52) ispred Perta~ke d`amije, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja. Tevhid (mu{ki i `enski) }e biti prou~en poslije d`ume namaza u d`amiji u Donjoj Mahali. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u petak, 18. 2. 2011. u 10 sati u prostorijama JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ u Visokom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Rina, daid`inica [efika, rodica D`enana, {ura Drago, svastike Mirjana i Svjetlana, snaha Elvira, bad`o Zvonko, te porodice Breko, Isanovi}, Had`imusi}, Had`imuratovi}, Pulji}, Batina, Jozanovi}, Jurjevi}, Suljagi}, Milinovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. PTT

Obavje{tavamo da je na{ penzionisani kolega

Dr. SMAJO (SALKO) BREKO
iz Visokog preselio na ahiret u srijedu, 16. 2. 2011. u 63. godini. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u petak, 18. 2. 2011. u 10 sati u prostorijama JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“ u Visokom. KOLEKTIV JU „DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM“ VISOKO
PTT

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, svekrva, nana i pranana

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana, pranana i punica

MURTA (MEHO) BA[I], ro|. EFENDI]
preselila na ahiret u srijedu, 16. 2. 2011. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. 2. 2011. godine poslije d`ume namaza (13.00 sati) na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: sinovi Smail i Sejo, k}erka Muniba, snahe Devlija, Alma i Ifeta, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, Naila Im{irevi} sa porodicom, Hamid Ligata sa porodicom, snaha Fatima, te porodice: Ba{i}, Efendi}, Ligata, Im{irevi}, Jusufbegovi}, Halilovi}, U{anovi}, Manov, Muminovi}, Lili}, Polovina, Gradi{i}, Kapur, Ljevo, Garaplija, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Abdurahmana Muharemije 8, Bare. RAHMETULLAHI ALE111 JHA RAHMETEN VASIAH

HAJRIJA (MURAT) VEJO, ro|. NEZIR
preselila na ahiret u srijedu, 16. 2. 2011. u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 19. 2. 2011. u 14.00 sati na porodi~nom mezarju ]urevo - Tjenti{te. O@ALO[]ENI: sinovi Fadil i Muharem, k}erke Esma i Almasa, snaha Sabina, zetovi Fazlija i Abid, unu~ad Medina, Fatmir, Adil, Muhamed i Alisa, praunu~ad Amina, Dalila, [erin, T arik, Melisa i Eldin, brat Edhem, sestre Pemba i Pa{a, zaova Vezira, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i Ha{im, Avdo, Velija, Mustafa i Ramiz, amid`i~ne D`emila, [emsa i [aha, djever Aljo sa porodicom: [erif, Omer, D`evad, Bega, Dinka i Fatima, te porodice: Vejo, Nezir, Pejkovi}, Ahmetaj, Kaltak, Spaho, Ma{i}, Smajlovi}, D`amalija, Me{ak, Tahirovi}, Muji}, Bajramovi}, Smriko, Made{ko, Bi~o, [abanovi}, Karovi}, Hasanbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, Azi}i 102, Ilid`a. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

[ERIFA (AHMED) PANJETA, ro|. TRNKA
preselila na ahiret u srijedu, 16. februara 2011. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: k}erke Nura i Memnuna, sinovi Nusret i Mustafa, zet Mehmed Biberovi}, unu~ad i praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, jetrva [uhra, ro|ak Zahir Trnka sa porodicom, rodica Ai{a Hasi} sa porodicom, te porodice Panjeta, Trnka, Biberovi}, Dervi{evi}, Hamamd`i}, Brutus, ^olpa, Had`i}, Sabljica, Hrelja, [urkovi}, Imamovi}, Lukovac, Hrapovi}, [abanhad`ovi}, Nuhi}, Kara~i}, \ido, Zorlak, Arnautovi}, Had`ovi}, Kurtovi}, Glu{~evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Pogledine br. 10. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

sport

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

65

@ELJEZNI^AR Nakon remija sa [irokim Brijegom u Me|ugorju

Osim zadovoljan generalkom
Jo{ neke stvari moramo pobolj{ati, ka`e trener @elje

Had`ialagi}: Finalni pregovori sa Pehli}em

Iako njegova ekipa nije ostvarila pobjedu (1:1) ni na utakmici protiv [irokog Brijega, trener @eljezni~ara Amar Osim zadovoljan je onim {to je vidio. @eljo je bio dominantniji, ali se na kraju ipak spa{avao od poraza lijepim golom Perice Stan~eskog sa dvadeset metara. - Bilo je OK, mogli smo i trebali pobijediti, ali smo, tako|er, mogli i izgubiti. Vidljivi su pomaci, jo{ neke stvari moramo pobolj{ati, ali zaista dobro ide. Nismo trenirali tog jutra, ekipa se osvje`ila, pripremila za utakmicu i odigrala solidno - ka`e Osim. Povratak iz Me|ugorja zakazan je za sutra, a mogu}e je da }e danas biti odigrana utakmica protiv kazahstanskog Tobola, koji je sino} do{ao u Me|ugorje. - Razmi{ljamo da i sredinom naredne sedmice odigramo jo{ jednu uta-

Savladali Croatiju
Kombinirani sastav @eljezni~ara savladao je u Me|ugorju ekipu hrvatske Croatije sa 4:3. Po jedan gol za „Plave“ postigli su Bajro Spahi} i Zajko Zeba, dok je dvostruki strijelac bio Aleksandar Nikoli}. @eljo je nastupio u sastavu: Kari}, B. ^oli}, Radovanovi}, ]ulum, Nijema, Zoloti}, E. ^oli}, Stan~eski, Spahi}, Zeba, Balji}. U drugom dijelu u{ao je Nikoli}.

Sutra provjera u Visokom
Blizu Pehli}evog anga`mana
Nakon {to su se vratili sa priprema u Turskoj, fudbaleri Sarajeva imat }e sutra generalnu probu uo~i nastavka premijerliga{ke sezone. - Dogovorili smo me~ s Bosnom u Visokom, koji }e po~eti u 14 sati. Mislimo da }e to biti dobra provjera za prvi susret u proljetnom dijelu prvenstva, protiv ^elika u Zenici - rekao je Edim Had`ialagi}, sportski direktor bordo kluba. Prema njegovim rije~ima, ko{evski premijerliga{ trebao bi biti ja~i za jo{ jednog provjerenog fudbalera - Edina Pehli}a, nekada{njeg prvotimca Sarajeva. - O~ekujemo njegov povratak iz Litvanije u BiH, nakon ~ega bismo trebali finalizirati pregovore. Pehli} ima sva potrebna dokumenta za registraciju, jer je slobodan igra~ tako da mo`e ostvariti anga`man - istakao je Had`ialagi}. A. Dr.

Sarajevo uo~i nastavka sezone

Osim: Sutra povratak u Sarajevo

kmicu, najvjerovatnije negdje izvan Sarajeva. Ne bi to bila nikakva generalka nego lagana priprema za utakmicu protiv Olimpica, na{eg prvog protivnika u proljetnom dijelu Premijer lige - govori Osim. Z. [.

Dogovor BHT-a i predstavnika klubova

Po povratku Slobode sa priprema u Medulinu, stoper Gradimir Crnogorac produ`io je ka Antaliji. Neo~ekivani odlazak u Tursku je, kako nam je re~eno u klubu, opravdao navodnim pozivom ~elnika svog biv{eg kluba Atiraua iz Kazahstana, koji se tamo priprema. Treneru Denisu Sadikovi}u i ljudima iz Slobode

Crnogorac oti{ao, certifikat stigao
Crnogorac je rekao da je oti{ao kako bi na licu mjesta od ~elnika svog biv{eg kluba ishodovao certifikat da bi uo~i po~etka proljetne polusezone mogao biti registriran za Tuzlake. Kazao je da }e se vratiti u Tuzlu za dva dana. No, dok je Crnogorac ve} bio na putu ka Antaliji, Sloboda je dobila certifikat iz

Stoper Slobode u Turskoj

BHT }e i u proljetnoj polusezoni u svakom kolu u`ivo prenositi barem po jednu doma}u utakmicu jednog od pet premijerliga{kih klubova, Sarajeva, @eljezni~ara, Zrinjskog, [irokog Brijega ili Borca. Ju~er je odr`an sastanak vodstva BHT-a i predstavnika klubova, nakon kojeg nam je vr{ilac du`nosti direktora dr`avne televizije Belmin Karamehmedovi} re-

Premijerliga{ki fudbal ostaje na TV ekranima

kao da je protokol koji je potpisan jesenas, sada nanovo potvr|en. Spisak utakmica koje }e biti emitirane na TV-u, utvr|en je ranije i ostaje na snazi, a samo se ne zna koji }e duel 30. kola biti preno{en. U prvom proljetnom kolu BHT }e u nedjelju, 27. februara, sa po~etkom u 15 sati prenositi utakmicu [iroO. L. ki Brijeg - Borac.

Slu~aj Stani{e Nikoli}a
Stani{a Nikoli} jo{ ne mo`e biti registriran, jer Sloboda nije dobila certifikat od njegovog biv{eg kluba DAC-a Dunajske Strede iz Slova~ke. U slu~aju da za nekoliko dana ne stigne potrebna dokumentacija, Sloboda }e od Nogometnog saveza BiH zatra`iti izdavanje privremenog certifikata, na {ta ima pravo. To zna~i da }e Nikoli} skoro sigurno igrati u prvom proljetnom kolu.
Crnogorac (desno): Tra`io dva dana dopusta

Kazahstana!? Prema nekim informacijama, pravi razlog odlaska Crnogorca u Antaliju je pr-

oba u jednom klubu koji se E. M. tamo priprema.

16. kolo: [iroki Brijeg - Borac 17. kolo: Borac - Drina 18. kolo: [iroki Brijeg - Olimpic 19. kolo: Zrinjski - Sarajevo 20. kolo: Sarajevo - Budu}nost 21. kolo: @eljezni~ar - [iroki Brijeg, Borac - Sarajevo 22. kolo: Zrinjski - Borac 23. kolo: Borac - Budu}nost 24. kolo: Zrinjski - Olimpic 25. kolo: @eljezni~ar - Slavija 26. kolo: Sarajevo - @eljezni~ar 27. kolo: @eljezni~ar - Zrinjski 28. kolo: Sarajevo - [iroki Brijeg 29. kolo: @eljezni~ar - Borac, [iroki Brijeg - Zrinjski 30. kolo: ?

Svi prijenosi

Vukelja: Sutra na pregovorima

Svi su izgledi da }e Ljubi{a Vukelja poja~ati Fudbalski klub Leotar. Trebinjci nisu uspjeli da u zimskom prijelaznom roku na|u pravo poja~anje za {pic napada, ali su sada na pragu

Vukelja poja~ava Leotar?
dogovora s doju~era{njim fudbalerom banjalu~kog Borca, koji je slobodan igra~. - Dogovorili smo se da u Trebinje do|e u subotu prije podne, nakon ~ega }emo odlu~iti ho}e li tog dana

Dogovor s biv{im igra~em Borca

igrati pripremnu utakmicu sa Zrinjskim - ka`e {ef stru~nog {taba Leotara Dragan Spai} te dodaje da }e Vukelja biti istinsko poja~anje za njegov tim.
M. P.

Fudbaleri Slavije trebali su se ju~er vratiti iz ^itluka, ali su zimske pripreme u zapadnoj Hercegovini produ`ili do sutra, kada }e u Mostaru s Vele`om odigrati posljednju provjeru uo~i nastavka sezone. - Nakon {to je odgo|ena utakmica s ^elikom, stupili

Slavija produ`ila boravak u ^itluku

Sutra generalka s Vele`om

smo u kontakt s Vele`om i dogovorili se da odmjerimo snage u subotu, {to }e biti generalna proba za oba tima. Zbog toga smo produ`ili ostanak u ^itluku - rekao je trener Slavije Dragan Bjelica ocijeniv{i da su pripreme u ^itluku bile pun pogoG. I. dak.

66

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

sport

^ELIK Abdulah Ibrakovi} nakon jo{ jednog trijumfa protiv drugoliga{a

Nismo smjeli primiti gol
I u napadu smo iskazali slabosti, ka`e trener Zeni~ana

Nakon trijumfa u Br~kom protiv Lokomotive (1:0), ^elik je sa minimalnom razlikom u gostima porazio i dr-

Kapetan u akciji protiv Lokomotive
(Foto: J. Had`i})

Visgerhof posti`e drugi gol za Tvente u Moskvi

(Foto: AP)

U drugoj utakmici {esnaestine finala Evropske lige u fudbalu holandski Tvente pobijedio je u gostima Rubin sa 2:0. Utakmica je odigrana u Moskvi zbog zale|enog terena u Kazanju, ali iako ni Lu`njiki nije bio u mnogo boljem stanju (minus 18 stepeni), Holan|ani su se na njemu bolje sna{li. Korak ka osmini finala napravio je i njema~ki Bajer na-

Tvente i Bajer pred osminom finala

Šesnaestina finala Evropske lige

Sa Sarajevom u dnevnom terminu
Zeni~ani }e danas otputovati u Gora`de, gdje }e sutra biti gosti istoimenog federalnog liga{a, s kojim }e odigrati humanitarnu utakmicu. To }e im biti generalka prije nastavka sezone i utakmice na Bilinom polju protiv Sarajeva. Zbog pobolj{avanja rasvjete za duel BiH - Rumunija, ^elik }e u idu}u subotu do~ekati bordo tim u dnevnom terminu, od 14.30 sati.

kon {to je iz Metalista u Leverkuzen donio pobjedu od 4:0. Rezultati i strijelci: Metalist (Ukrajina) - Bajer (Njema~ka) 0:4 (Derdijok 23, Kastro 72, Sam 89, 90+2), Rubin (Rusija) - Tvente (Holandija) 0:2 (De Jong 77, Visgerhof 88). U utorak: Aris (Gr~ka) - Man~ester siti (Engleska) 0:0. Revan{-utakmice igraju se 22. i 24. februara. (M. T.)

ugoliga{a Mladost iz Doboja kod Kaknja (2:1) u utakmici u kojoj su priliku dobili svi raspolo`ivi igra~i. Nisu igrali lak{e povrije|eni Vedin Musi} i Elmir Kuduzovi}, nedovoljno opo-

ravljeni Kenan Stupar te Emir Had`i}, koji je ponovo morao oti}i u Pulu. - Mislim da nismo smjeli dobiti gol, jer doma}ini jednom u|u u {ansu i pogode. I u napadu smo ponovo iska-

zali slabosti. Realizacija mora biti bolja, a vjerujem i da ho}e nakon {to se narednih dana igra~i malo relaksiraju poslije velikih napora u toku priprema - ka`e Ibrakovi}.
V. B.

Ekspedicija Borca vratila se u srijedu kasno nave~er sa petnaestodnevnih priprema u Antaliji i do po~etka proljetnog dijela radit }e u Banjoj Luci. - Iz Turske smo stigli u srijedu oko pono}i i bili smo prijatno iznena|eni, jer nas je na stadionu do~ekala velika grupa navija~a. To nam mnogo zna~i i daje podstrek da budemo jo{ bolji i da se na

Navija~i do~ekali fudbalere Borca

Banjalu~ani se vratili iz Antalije

kraju prvenstva, zajedno s njima, radujemo tituli prvaka - istakao je trener Vlado Jagodi}. Nakon ju~era{njeg slobodnog dana, za danas je najavljen trening, a sutra je utakmica s drugoliga{em Ljubi}em iz Prnjavora. Generalna proba najavljena je za nedjelju na beogradskoj „Marakani“ protiv Crvene S. K. zvezde.

Nakon prve faze priprema za nastavak prvenstva, Omladinac i trener Fuad Grbe{i} sporazumno su raskinuli saradnju. - Prihvatili smo Grbe{i}ev prijedlog. On je zbog privatnih obaveza u Tuzli odavno najavljivao odlazak. Sportski smo se rastali, zahvalili smo mu na dosada{njoj saradnji i po`elili mu uspjeh u novoj sredini. Novi trener je Dragan Savi}, koji je nekada vodio Modri~u Maximu kazao je direktor Omladinca Miralem Kamberovi}. Grbe{i} bi trebao preuzeti ekipu OFK Tuzla. I. I.

Dragan Savi} naslijedio Fuada Grbe{i}a

Omladinac iz Mionice

Prijateljske utakmice
^apljina Neretvanac
Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 100. Sudija: Stojan Kre{i} (^apljina). Strijelci: 1:0 - Kuki} (8), 2:0 Rai~ (84). ^APLJINA: Josi}, I. Pulji}, Vlaho, D`ananovi}, Mio~evi}, Menalo, Vila, Jusufba{i}, Obad, Kuki}, Viskovi~. Jo{ su igrali: Bunti}, Orta{, Rai~, Tomi~i}, Zubac, Kozari}, Gad`i}, J. Pulji}, Jurkovi}. Trener: Zlatko Kri`anovi}. NERETVANAC: Z. Bubalo, Batinovi}, ^amo, Parma}, Pali~i}, I. Bubalo, Mihaljevi}, Klju~e, Zonji}, Bre~i}, Jerkovi}. Jo{ su igrali: Paponja, Medar. Trener: Asmir D`afi}. Er. B.

2 Igman 0 Iskra

Stadion Bjelopoljca u Bijelom Polju. Gledalaca: 50. Sudija: Nermin Mu{i} (Mostar). IGMAN: Bobi}, S. Kova~evi}, Dizdarevi}, Rodrigez, \apo, Murti}, Mehi}, Sultani}, Pablo, Kudra, Hebibovi}. Jo{ su igrali: D. Kova~evi}, Maci}, Idrizovi}, D`aji}, Ho{av~i}. Trener: Jusuf ^izmi}. ISKRA: Perkovi}, Kova~, Dudi}, Osman~evi}, ]ehaja, Kmeta{, Salihovi}, Nebi}, Seferovi}, Smaji}, Zukan. Jo{ su igrali: Mi~i}, Vrban, [ari}, Bu{atli}, Vrlji}. Trener: Senad SmaI. N. ji}.

0 0

Veliki sportski doga|aji, poput Svjetskog prvenstva u fudbalu, bit }e na raspolaganju svim televizijskim gledaocima u Velikoj Britaniji i Belgiji nakon {to je FIFA izgubila pravnu bitku. - Dr`ave ~lanica Evropske unije mogu u odre|enim okolnostima zabraniti emitiranje utakmica SP-a i EP-a na tele-

Prijenosi SP-a moraju se omogu}iti naj{iroj javnosti

FIFA izgubila pravnu bitku

vizijama koje napla}uju gledanje svog programa kako bi se {iroj javnost omogu}ilo da prati ove doga|aje na slobodnim kanalima - objavio je Vrhovni sud EU. Pored SP-a i EP-a u fudbalu, dr`ave ~lanice EU mogu sli~no postupiti i kada je rije~ o Olimpijskim igrama, Vimbldonu i engleskom FA kupu.

Spec
PALERMO - Urugvajski fudbaler Abel Ernandez (Hernandez) oplja~kan je u srijedu nave~er po povratku s Palermovog treninga, objavili su ju~er italijanski mediji. Razbojnik je zaprijetio Urugvajcu staviv{i mu cijev pi{tolja u usta, nakon ~ega mu je oteo sat, dok je od Ernandezove prestra{ene djevojke uzeo min|u{e.

Za napad na fudbalera 12 sedmica zatvora

Navija~ koji je nakon pobjede Stevenad`a nad Njukaslom u FA kupu po~etkom januara ove godine udario fudbalera ni`erazrednog engleskog liga{a Skota Lerda (Scott Laird), dobio je 12 sedmica zatvora i {estogodi{nju zabranu ulaska na stadione. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

67
Gatuso: Samo utakmica kazne?

LIGA PRVAKA Nakon velike pobjede Arsenala

„Topnici“ pokazali da je Barcelona ipak ranjiva
Pokazali smo mentalnu snagu, ka`e Arsen Venger
Utakmica izme|u Arsenala i Barcelone imala je sli~an tok kao pro{logodi{nja, ali je ovog puta zavr{ila jo{ bolje za engleski tim. Barcelona je lani u ~etvrtfinalu vodila na Emiratima sa 2:0, a Arsenal je u drugom dijelu poravnao na 2:2. Preksino} su, u prvom susretu osmine finala, „Topnici“ nakon 1:0 za Barcu stigli do preokreta i golovima Robina van Persija (Persie) i Andreja Ar{avina do{li do velike pobjede. Kako se ova Barcelona smatra jednom od najboljih ekipa u historiji fudbala, pobjeda je u Londonu do`ivljena kao pravi podvig. - Ovo je jedna od specijalnih no}i i osje}am da je Arsenal specijalan tim. Me~ je mnogo obe}avao i bio je odli~an, oba tima su velika. U pojedinim dijelovima utakmice bili smo inferiorni, ali smo ostali mentalno jaki. Pokazali smo, zaista, ogromnu snagu - rekao je Arsen Venger (Wenger) za ITV Sport te je dodao: - Sve je jo{ otvoreno, na Kamp nou idemo da igramo svoju igru, jer se tamo ne mo`e niko braniti, posebno ne Arsenal. Uzbudljivo je gledati kako su igra~i i navija~i u`ivali zbog pobjede, bila je to velika no}. Od kada je preuzeo ekipu, Pep Gvardiola (Guardiola) na

Me|unarodni fudbal

Gatuso se provukao
Za sav nered koji je napravio na utakmici Lige prvaka protiv Totenhema, kapiten Milana \enaro Gatuso (Gennaro Gattuso) vjerovatno }e biti ka`njen samo jednom utakmicom suspenzije. Iako je udarao glavom, gurao i za vrat hvatao pomo}nog trenera Totenhema D`oa D`ordana (Joe Jordan), Italijan je izbjegao optu`be za napad, a samo }e mu biti pri{iveno nesportsko pona{anje, za koje se izri~e kazna od jedne utakmice neigranja ili suspenzija na odre|eni period. Odluku }e UEFA donijeti u ponedjeljak.

Bugari kaznili {estoricu sudija
Sudijsko tijelo Bugarske fudbalske unije suspendiralo je {estoricu sudija na neodre|eno vrijeme, jer su, kako je navedeno, naru{ili eti~ki kod. Lu~ezar Jonov, Petar Tarulov, Emil Mitev, Penjo Ta{ev, Ruslan Min~ev i Veselin Ra{kov ka`njeni su, jer su pro{le godine vodili niz me|unarodnih utakmica u Ju`noj Africi, a da o tome nisu obavijestili Federaciju.

Katalonci optu`uju sudiju, Murinjovog prijatelja
Katalonske novine „El Mundo Deportivo“ i „Sport“ optu`ili su italijanskog sudiju Nikolu Ricolija (Nicola Rizzoli), koji je naveden kao prijatelj Realovog trenera @ozea Murinja (Jose Mourinho), da je on glavni razlog za Barcelonin poraz. Navodi se nekoliko odluka, poput ofsajda Pedru i mi{ljenja da je Aleksandre Song (Alexandre) morao dobiti drugi `uti karton zbog velikog broja o{trih faulova.
Duel Nasrija (Arsenal) i Alve{a (Barcelona)
(Foto: AP)

klupi Barcelone jo{ nije do{ao do gostuju}e pobjede u eliminacionoj fazi. Uklju~uju}i i grupne me~eve, Barcelona je u tri sezone u gostima savladala samo [ahtjor, Bazel, Spor-

ting, Dinamo Kijev i Panatinaikos. - Stvorili smo vi{e {ansi nego pro{le godine. [teta. Znali smo da je Arsenal veoma dobar tim i da mogu biti veoma

opasni u kontranapadima. Ipak, dominirali smo, stvarali {anse, ali nismo bili efikasni. Imamo revan{ na svom stadionu da se popravimo - rekao (Z. [.) je Gvardiola.

Trener Rome mogao bi ostati bez posla

Je li [ahtjor presudio Ranijeriju?
Kapiten Ukrajinaca Darijo Srna ka`e da su znali kako }e pobijediti
[ahtjor iz Donjecka ponovo je potvrdio da zaslu`uje mjesto u vrhu evropskog fudbala. Osvaja~ Kupa UEFA iz 2009. godine zavr{io je grupno takmi~enje Lige prvaka ispred Arsenala, a u prvoj utakmici osmine finala u gostima je nadigrao Romu. Ukrajinci imaju sve, odli~nu ekipu i trenera, novca na razbacivanje te mnogo, mnogo samopouzdanja. Kroz Rim su protutnjali i sa 3:2 skoro osigurali plasman u ~etvrtfinale. - Nije bilo previ{e emocija u svla~ionici. Jednostavno, bili smo uvjereni da }emo ostvariti dobar rezultat. Iako nismo imali mnogo me~eva u posljednja dva mjeseca, odli~no smo pripremljeni. Do{li smo u Rim ~etiri-pet dana ranije, studirali smo protivnika i gledali nekoliko njihovih utakmica. Znali smo da imamo {ansu i da mo`emo napraviti veliki korak - rekao je Darijo Srna, kapiten [ahtjora, dodav{i: - Sigurno je da }e biti izuzetno te{ko u uzvratu, ali u ludoj atmosferi na na{em stadionu priredit }emo {ou i pokazati svoj stil. Klaudio Ranijeri (Claudio Ranieri) ostat }e, vjerovatno, bez posla ako Roma ispadne od [ahtjora. Uprkos tome, trener Rimljana bio je ~ak odu{evljen igrom svoje

Protest Pizaro propu{ta Rominih navija~a Hamburg
Grupa Rominih navija~a okupila se ispred trening-baze Trigorija i izrazila nezadovoljstvo porazom od [ahtjora. Zvi`duci i transparenti: „Bezvrijedni ste“, do~ekali su igra~e i trenere. Ina~e, nakon utakmice uhap{ena su sedmorica navija~a [ahtjora, koji se se potukli izme|u sebe. ekipe u drugom dijelu. - Bili smo veli~anstveni u drugom poluvremenu, ali moramo prihvatiti ovaj neugodni poraz. Tim Mir~ee Lu~eskua (Mircea Lucescu) odli~no tr~i s loptom, Daglas Kosta (Douglas Costa) je fenomenalan, nevjerovatno je brz i probojan. Ne}emo se predati, moramo u Ukrajini odigrati najbolje {to mo`emo, kao {to su oni u~inili u Rimu (Z. [.) - ka`e Ranijeri.
Pizaro: Povreda mi{i}a

Verder }e u derbiju sjeverne Njema~ke protiv Hamburga biti li{en pomo}i Klaudija Pizara (Claudio Pizarro). Peruanski napada~ je u utakmici protiv Hanovera pro{le sedmice povrijedio mi{i}. Verder je u nezavidnoj situaciji, samo jednu poziciju iznad zone ispadanja.

Lui` Adrijano posti`e gol za [ahtjor

(Foto: AFP)

Arsenal 2 (0:1) 1 Barcelona
Stadion Emirejts u Londonu. Strijelci: 0:1 - Vilja (26), 1:1 - Van Persi (78), 2:1 - Ar{avin (83). Sudija: Nikola Ricoli (Italija). @uti kartoni: Nasri, Van Persi, Song (Arsenal), Pike, Inijesta (Barcelona). ARSENAL: [~esni, Ebue, \oru, Ko{~ilni, Kli{i, Volkot (77. Bendtner), Fabregas, Song (68. Ar{avin), Vil{er, Nasri, Van Persi. Trener: Arsen Venger. BARCELONA: Valdez, Alve{, Pike, Abidal, Maksvel, ^avi, Buskets, Inijesta (89. Adrijano), Pedro, Mesi, Vilja (68. Keita). Trener: Pep Gvardiola.

Roma 2 (1:3) 3 [ahtjor
Stadion Olimpiko u Rimu. Strijelci: 1:0 - Perota (28), 1:1 - @adson (29), 1:2 - Kosta (36), 1:3 - Adrijano (41), 2:3 - Menez (61). Sudija: Olegario Benkerenka (Portugal). @uti kartoni: Perota, Kaseti, Menez (Roma), ^igrinski, Pjatov, Adrijano, Rakitski ([ahtjor). ROMA: Doni, Kaseti, Burdizo, Mekses, Rise (46. Kastelini), Tadei, De Rosi, Perota, Menez, Toti, Vu~ini} (68. Borijelo). Trener: Klaudio Ranijeri. [AHTJOR: Pjatov, Srna, ^igrinski, Rakitski, Rat, Hub{man, Kosta (66. Eduardo), @adson (85. Aleks), Vilijan, Mitarjan (78. Vicenec), Adrijano. Trener: Mir~ea Lu~esku.

Izrael suspendira selektora
FIFA je naredila Izraelskoj fudbalskoj federaciji da odmah suspendira svog selektora Luisa Fernandeza, jer je francuski stru~njak za vrijeme svog mandata u Kataru ostao du`an novac klubu El-Rajan. Fernandez je na klupi Izraela od maja.

68
Maze proslavlja pobjedu

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

sport

RUKOMET Bosna BH-Gas do~ekuje sutra Sankt Petersburg

Tina Maze osvojila je zlatnu medalju u veleslalomu na Svjetskom prvenstvu u Garmi{-Partenkirhenu, {to je prva velika titula slovenskog skijanja nakon osamostaljenja ove dr`ave prije 20 godina. S velikim olak{anjem kraj utrke do~ekala je 27-godi{nja skija{ica iz Slovenj-Gradeca, koja je, nakon ~etiri olimpijska i svjetska srebra u posljednje dvije godine, napokon osvojila najsjajnije odli~je. S ukupnim vremenom od dvije minute i 20,54 seku-

Nakon ~etiri srebra, Maze napokon zlatna

Slovenki svjetska titula u veleslalomu

Ova utakmica zahtijevat }e veliki i mentalni i fizi~ki napor
Iz dobre igre rezultat ne}e izostati, ka`e trener Irfan Smajlagi}
otekle pripreme ve}ina ih je izdr`ala tokom ~itavog perioda, a upravo su u jesenjem dijelu sezone povrede bile te koje ekipi nisu dozvoljavale da pru`i maksimum. - Va`no je za ovu ekipu, koja se u isto vrijeme i stvara i te`i razultatu, da bude {to manje povreda, jer kada je ijedan igra~ odsutan, automatski postajemo takti~ki siroma{niji, su`avaju nam se opcije. [to se ti~e taktike za ovaj me~, ali i ina~e, te`imo raznolikosti u igri, posebno kada je rije~ o odbrani. Stvaramo karakteristi~an stil, jer zbog toga {to nemamo {irok izbor razli~itih profila igra~a, nismo u stanju

nde, Maze se najbolje sna{la u te{kim vremenskim uvjetima na stazi nakon {to je zbog magle start utrke kasnio dva sata. - Drago mi je {to napokon nisam stigla druga. Ovo je ostvarenje snova - izjavila je Maze, koja je u Garmi{Partenkirhenu ve} osvojila srebro u kombinaciji. Drugo mjesto u veleslalomu osvojila je Italijanka Federika Brinjone (Federica Brignone, 2:20,63) i tre}e Francuskinja Tesa Vorli (Tessa Worley, 2:21,02). (E. J.)

Pred nikada brojnijom novinarskom svitom ju~er je u sarajevskoj Skenderiji trener Bosne BH-Gas Irfan Smajlagi} sa svojim igra~ima Tarikom Me|i}em i Du{kom ^elicom najavio subotnji veliki me~ sa Sankt Petersburgom. Bosni je potreban trijumf kako bi ostala u igri za plasman, a u taboru „Studenata“ uvjereni su da uz veliku pomo} publike mogu ostvariti taj poduhvat. - Pod imperativom smo pobjede, ali mi, zapravo, uvijek imamo imperativ, a to je da u svakoj narednoj utakmici budemo bolji. Samo tako razmi{ljaju}i, na kraju mo`emo napraviti i rezultat. Iz dobre igre rezultat ne}e izostati. Ozbiljne ekipe name}u nam jak ritam i ako `elimo pobijediti, morat }emo biti na nivou svih 60 minuta. Igra~ima je ova utakmica veliki izazov, jer }e zaista zahtijevati veliki i mentalni i fizi~ki napor - kazao je trener Smajlagi}. Ipak, raduje ga {to igra~i s vremenom stasavaju i prihvataju njegove zamisli. Pr-

Nema povreda

Imperativ pobjede

Ba{i} u polufinalu
Na{ igra~ osigurao novi najbolji ranking u karijeri
Mirza Ba{i} nastavio je s izvrsnim igrama u 2011. godini osigurav{i novi najbolji ranking u karijeri (trenutno je na 463. mjestu). Na ITF Futuresu u Zagrebu (15 hiljada dolara) Ba{i} je stigao do polufinala nakon ~ak pet dobivenih me~eva. Turnir u Zagrebu bio je dosta jak za Futures seriju pa je Mirza morao igrati kvalifikacije, kao i Ismar Gor~i}. Obojica na{ih tenisera pobijedila su u sva tri kvalifikaciona me~a, dok je Damir D`umhur na pozivnicu orga-

Teniski ITF turnir u Zagrebu

Smajlagi}: Napredovali u takti~kom segmentu

RK Bosna ima dva nova sponzora. U ime „UNIQA osiguranja“, ju~er je direktorica Senada Olevi} potpisala sponzorski ugovor s direktorom Bosne Kenanom Magodom. Sporazum je dogovoren i s „Lutrijom BiH“.

Novi sponzori

- U subotu }e nam biti bitna podr{ka publike, jer sve {to radimo na treninzima, radimo da bismo to nekome pokazali. Publika je kopirati igru koju bismo, mo`da, `eljeli u datom trenutku. Ipak, mislim da smo

Publika izvla~i rezerve iz igra~a

ta koja izvla~i rezerve iz igra~a, a mi, da ne vjerujemo u pobjedu, ne bismo ni igrali - naglasio je Smajlagi}.

u takti~kom segmentu dosta napredovali - Smajlagi}eve A. ^ULI] su rije~i.

Poklanjamo ulaznice, poruke {aljite jo{ danas
Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ i Rukometni klub Bosna BH-Gas poklanjaju ~itaocima 20 sezonskih ulaznica, koje vrijede za obje doma}e utakmice na{eg tima u Ligi prvaka, protiv Sankt Petersburga i Konstance. Svakog dana do subote, 19. februara, obradovat }emo po ~etvero na{ih ~italaca. Kako biste bili u konkurenciji za ovaj poklon, jo{ danas mo`ete poslati SMS s rije~ima RT BOSNA (kao na slici) na broj 091/510-101. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojeve telefona dobitnika objavljivat }emo na sportskim stranicama „Dnevnog avaza“.
061/606-552 066/425-960 061/243-106 061/604-957 Vlasnici navedenih telefonskih brojeva ulaznice mogu preuzeti tokom radnog vremena u „Avaz Twist Toweru“.

Nagra|eni brojevi za ~etvrtak

Ba{i}: Dobio pet me~eva

Trojica igra~a iz top 100 u Sarajevu
Organizatori ATP ^elend`era „BH Telecom Indoors 2011“ dobili su preliminarni spisak igra~a koji }e u~estvovati u Sarajevu, a prva tri nosioca bit }e teniseri iz top 100 ATP liste. nizatora dobio mjesto u glavnom turniru. Tomislav Brki} zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija. D`umhur je u 1. kolu namu~io tre}eg nosioca Timu Nijeminena (Nieminen) iz Finske (295. na rang-listi) izgubiv{i sa 4:6, 7:5, 1:6, a Slovenac Bla` Kav~i~ trenutno ima ranking karijere, 83. je na svijetu, talentirani Bugar Grigor Dimitrov (19 godina) je 84., a sti`e i Francuz Nikola Mahu (Nicolas Mahut), trenutno 89. na listi. Gor~i} je u tre}em setu zbog povrede predao me~ Italijanu Andrei Falgeriju (Falgheri). Ba{i} je do polufinala izbacio Matu Deli}a, zatim ~etvrtog nosioca Voltera Ludovika (Walter Ludovic) te Slovenca Z. [. Alja`a Bedena.

Uspjela generalka za San Antonio
Lako savladali Prijedor Dosta bolesnih i povrije|enih
Generalka uo~i odlaska u [paniju bila je uspje{na, rukometa{i Izvi|a~a su, iako oslabljeni neigranjem kapitena Mati}a i krilnog igra~a Ere{a, bez ve}ih problema uvjerljivo nadigrali goste iz Prijedora u utakmici 13. kola Premijer lige BiH za rukometa{e (37:22). - Drago mi je da su momci odigrali onako kako smo `eljeli, {to je veoma bitno uo~i susreta sa San Antoni-

Izvi|a~ na putu ka [paniji

Izvi|a~ 37:22 Prijedor
Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca 400. Sudije: Goran Ili} i Vedran Paleksi} (Doboj). Sedmerci: Izvi|a~ MI Grupa 1 (1), Prijedor 9 (6). Isklju~enja: Izvi|a~ MI Grupa 4 minute, Prijedor 2. Rezultat: Izvi|a~ MI Grupa - Prijedor 37:22 (17:10). IZVI\A^ MI GRUPA: Bumbak (9 odbrana), B. Buri} (11 odbrana), Mili~evi} 3, Malinovi} 3, ZeIzvi|a~eva ekspedicija sino} je nakon treninga otputovala u Dugopolje kod Splita, gdje je prespavala, a danas rano ujutro nastavlja put ka Zagrebu, odakle leti lji} 1, Herceg 6, ^olak 4, Boras, Grbavac 5, Bo{njak, Peri} 4, Ili} 4, D`eba 2, Milas, S. Buri} 4, Pavlak 1. Trener: Zdenko Grbavac. PRIJEDOR: Ran|elovi} (5 odbrana), [kori} 5, Stani} 2, Mandi} 2, Bibi}, Davidovi} 4, Ili} 5, Kalini}, Prole 3, Te{i}, Jokanovi} (3 odbrane), Radakovi} 1, Un~anin. Trener: Radoslav Kunovac. za [paniju. Prvi susret osmine finala Kupa pobjednika kupova, protiv doma}eg Amaj sport San Antonija, na programu M. Kr. je u subotu.

Osmi trijumf Zeni~anki
Ko{arka{ice ^elika su u 21., pretposljednjem kolu IWB lige savladale beogradski Radivoj Kora} sa 74:70. Zeni~anke su se tako pobjedom, ukupno osmom, oprostile od doma}e publike u regionalnom takmi~enju, u kojem im jo{ predstoji sutra{nje gostovanje Vojvodini V. B. u Novom Sadu.

om u subotu. U [paniji nemamo {ta izgubiti, protivnik je izraziti favorit. Dosta nam je igra~a van stroja, Muci} nije spreman, Mati} i Ere{ su prikovani za krevet i upitno je ho}e li igrati. Zelji} i Boras zaigrali su samo po nekoliko minuta, jer su nam prijeko potrebni u utakmicama koje slijede rekao nam je trener Zdenko Grbavac.

sport

Dnevni avaz, petak, 18. februar/velja~a 2011.

69
Posljednjih deset borbi
KELN (4. septembar 2010.) NIRNBERG (11. juli 2009.) KREFELD (25. april 2009.) OBERHAUZEN (1. novembar 2008.) HALE (5. juli 2008.) DIZELDORF (5. april 2008.) HALE (20. oktobar 2007.) [TUTGART (30. juni 2007.) OBERHAUZEN (28. april 2007.) BERLIN (2. decembar 2006.) \ovani Lorenco Koren Gevor Kod`i Sato Sebastijan Silvester Rendi Grifin D`ejmi Pitmen Rendi Grifin Gonzalez Alkoba Havijer Kastiljeho Gevin Top pobjeda (poeni) pobjeda (poeni) pobjeda (nokaut, 7. runda) pobjeda (poeni) pobjeda (poeni) pobjeda (nokaut, 7. runda) nerije{eno (zadr`ao titulu) pobjeda (poeni) pobjeda (poeni) pobjeda (nokaut, 6. runda) Kapacitet arene „Porsche“ u [tutgartu je 7.500 gledalaca. Kako nam je prenio ]ati}, u prodaji je ostao jo{ mali broj ulaznica, i to onih po ni`oj cijeni (99 eura). Najskuplje ko{taju 520 eura i odavno su razgrabljene.

Ulaznice i po 520 eura

]ati} pobjede proslavlja sa zastavom BiH

EKSKLUZIVNO Svjetski bokserski prvak Adnan ]ati} za „Dnevni avaz“ uo~i odbrane titule

Najve}i rivali ne smiju se boriti protiv mene
Poku{at }u nokautirati Hernsa, to je ono {to `ele navija~i, ka`e 32-godi{njak uo~i sutra{njeg me~a u [tutgartu Me|u gostima Ibi{evi} i Salihovi}
Razgovarao: Emir JESENKOVI]
u svijetu boksa - titula profesionalnog prvaka. Tridesetdvogodi{njak bh. korijena, koji se bori pod njema~kom zastavom, {ampionski pojas u srednjoj kategoriji u WBA verziji ~vrsto dr`i jo{ od aprila 2007., kada ga je vratio poraziv{i [panca Havijera Kastiljeha (Javier Castillejo). Ovog puta, u drugom uglu bit }e ameri~ki izaziva~ Ronald Herns (Hearns). Popri{te sutra{njeg spektakla, koji treba po~eti u 22.30 sati nakon nekoliko uvodnih borbi, bit }e arena „Porsche“ u [tutgartu. ]ati}, odnosno Feliks [turm (Felix Sturm), ime pod kojim nastupa u Njema~koj, ne krije da jedva ~eka po~etak me~a. - Mnogo sam puta branio titulu, ali sada sam posebno raspolo`en. U stra{noj sam formi. Zbog toga }u i}i na nokaut, da oborim Hernsa. To je najsigurnija pobjeda i ono {to bi navija~e u dvorani i ispred TV ekrana najvi{e obradovalo - ka`e ]ati} ekskluzivno za „Dnevni avaz“ uo~i borbe u [tutgartu. Zna~i li to da je Amerikanac unaprijed pre`aljen? Je li ta~no da je njegova najja~a referenca, zapravo, to {to je sin biv{eg {ampiona Tomasa Hernsa (Thomas)? - Ne, svjestan sam da me o~ekuje izvanredan bokser. Herns u karijeri ima 26 pobjeda i samo jedan poraz. Gaji napada~ki stil, a protiv mene, kao super{ampiona, bit }e posebno motiviran. Pru`a mu se najve}a {ansa u

Pokrenuo vlastitu agenciju
Poslije raskida s dugogodi{njim menad`erom, pokrenuli ste vlastitu agenciju „Sturm Boxing Promotion“. Koliko je to uspje{no? - Za sada je odli~no. Sklopili smo dogovor s karijeri da postane svjetski prvak. No, meni motivacija, tako|er, nije problem. Problem ne}e biti ni podr{ka, ~ujemo da }e se me|u hiljadama bh. navija~a na tribinama na}i i na{i nogometni asovi? - Na me~ dolaze Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi}. Trebao je i Edin D`eko, ali on ve} u nedjelju ima prvenstveni me~ u Engleskoj i ne mo`e doputovati. TV ku}om SAT1 za desetak mojih me~eva. Pored toga, pod ugovorom imamo nekoliko boksera, uglavnom iz Njema~ke, o ~ijim }emo karijerama, tako|er, voditi ra~una ka`e ]ati}. vi{e nego borbom protiv mene. Silvesteru smo, naprimjer, nudili izme|u 750 hiljada i milion eura, ali nam njegov menad`er do danas nije odgovorio. O~ito, ljudi ne smiju u ring sa mnom. Drugog obrazlo`enja nema. Gdje, onda, tra`iti izazove ako, a nadamo se da ho}ete, ponovo odbranite pojas? - Ne `elim gledati tako daleko. Sada razmi{ljam samo o Hernsu. Bitno je da ova borba pro|e dobro. Nedavno ste najavili da sa porodicom `elite `ivjeti u BiH, preciznije u Blagaju, odakle su Va{i roditelji? - To je i dalje moj plan. Za petnaestak dana sti`em u BiH da zavr{im gradnju ku}e. Tokom ljetnih mjeseci boravio bih u Blagaju, a poslije toga bih `ivio na relaciji BiH - Njema~ka, gdje sam vezan poslom.

Po deseti put zaredom Adnan ]ati} u}i }e u ring a da je ulog najve}i mogu}i

U velikoj formi

Ku}a u Blagaju
o Nedavno se u Njema~koj raspravljalo o tome za{to se [turm ne bori s rivalima po mjeri, poput Pavlika, Martineza, Silverstera... Da li ih izbjegavate, nudite malo novca ili se, pak, ne `elite boriti u Americi...? - Nisu sporni ni moja `elja, ni honorar, ni mjesto borbe. Budite uvjereni da nijedan evropski ili ameri~ki bokser ne bi zaradio

]ati} je nokautirao Sata

Red`ovi}u se pru`a sjajna {ansa
Sutra }e u ring u [tutgartu iza}i jo{ jedan Adnan. ]ati} je svom prijatelju Red`ovi}u, jednom od najboljih bh. K-1 boraca, omogu}io da nastupi u uvodnom me~u protiv Nijemca Vernera Krajskota (Werner Kreiskot) u nadi da }e BiH dobiti jo{ jednog boksera na svjetskoj sceni. - Smatramo da Red`ovi} mo`e ostaviti zna~ajniji trag u profesionalnom boksu, a ova borba bit }e sjajna {ansa za njegovu promociju - ka`e ]ati}.

PETAK 18. 2. 2011.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

23.20 SEDAM RAZDOBLJA ROCKA

17.00

FEDERACIJA DANAS

21.25

VOX POPULI

19.00

VIJESTI U 7

23.30

ARENA B-13

1001 no}
I [eherzada i Onur tra`e laptop koji je Eda ukrala i zapalila. Kerem, Burak i Onur sve vi{e zabrinjava kriza zbog koje su morali zaustaviti nekoliko projekata.

21.00
SERIJA, BHT 1

Ezel
D`engiz odvodi Ezela u klub iz kojeg je jednom davno pobjegao sa Omerom. Ali ka`e da ne `eli vi{e „~istiti“ za D`engizom dok se ovaj zabavlja. U klub dolaze nepoznati ljudi koji odvode D`engiza i isprebijaju ga. Ezel mu pritekne u pomo}, nakon ~ega ga D`engiz nazove bratom. Ali kona~no prihvata Ezela, a on ga zovne nadimkom „klije{ta“...

09.15 Frenderi u BiH: Konjic, animirana serija 09.30 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 2/3, r. 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 288/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 69/130 12.00 BHT vijesti 12.10 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.40 Figure: Alma Lazarevska, program iz kulture, r. 13.40 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 39/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 15/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Lama, dokumentarni film 15.55 Uradi sam, uradi sama 16.00 Samo za zabavu, revijalni program 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 40/230 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 18/36 20.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Ezel, igrana serija, 16/136 22.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.00 BHT vijesti 23.20 Sedam razdoblja rocka, muzi~ko-dokumentarna serija, 3/7 Filmski maraton: 00.10 Kornja~in dnevnik, britanskoameri~ki igrani film 01.40 Razo~arenje, francuski igrani film
20.00 20.40 21.05 21.35 22.40 23.30 00.00 00.30 Intervju dana Muzika Ja sam tvoja sudbina Saga o McGREGORIJEVIMA Vijesti [to da ne - zabavni magazin (r) Ja sam tvoja sudbina (r) Astrologija 17.50 18.20 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 132. epizoda, r. Crtani filmovi: 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 Garfield, crtana serija 10.50 Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 59. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 133. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.10 CSI Miami, igrana serija, 19. epizoda, r. 14.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, igrana serija, 137. i 138. epizoda 16.20 [oni i njegovo stado, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 15. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 60. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.19 Snevnik 3, najava 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 27. epizoda 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Transamerica, ameri~ki igrani film 00.50 Federacija danas, r. 01.15 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za subotu
20.00 20.20 21.00 22.00 22.30 23.00

08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Odred za ~isto}u, zabavni program 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.35 Biseri, talk show 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ki program 13.40 Top shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gümüº, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gümüº, turska telenovela -nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show -nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela -posljednja epizoda! 21.25 Vox populi 21.30 Nepobjedivi, filmski program 23.10 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 39. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 36. epizoda 09.35 Fifi, crtani film, 53. i 54. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 15. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 19. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 15. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 15. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 143. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 120. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 145. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 59. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 60. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 148. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Sport centar 23.05 Razotkrivanje, igrani film

08.00 Nepoznata trilogija, film 10.00 Udri mu{ki, talk show 10.30 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Zabranjena ljubav, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Dvor 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top 19.05 Turist point 19.10 Ljubav u zale|u 20.00 Dvor, pregled dana 20.40 Birajte svoj hit, narodna 21.00 Grand show 22.30 Dvor 23.30 Arena B-13 00.30 City 00.40 Posljednja kap, film

TV Alfa
08.00 Novo jutro - jutarnji program 10.00 Ed`emont - tinejd`erska serija, (r) 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina (r) 11.30 Vijesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne - zabavni magazin (r) 12.30 Vijesti 12.40 Muzika (aktuelnosti) 13.00 Intervju dana (r) 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisani program 14.50 Za svaku bolest trava raste (r) 15.30 Vijesti 16.00 Sponzorisani program 16.30 Vijesti 16.45 Istina - emisija o povratnicima 17.30 Vijesti 18.00 Ed`emont - tinejd`erska serija 18.40 Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - zabavni magazin 19.45 Hit dana

[to uzrokuje bolesti 8/8 r. Kuhinje 16/32 DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Reporta`a KISS Ja sam tvoja sudbina, serija 41/212 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Vesna Kljaji}, u`ivo

Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ja sam tvoja sudbina Hutba, vjerski program Vijesti TV sahar

20.30 20.35 22.00 23.00

film TV izlog Igrani film Sfera Zenica danas, repriza

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Bugojno
15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.20 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

TV USK
18.45 19.00 19.30 20.00 20.45 21.30 22.00 23.00 Crtani film Dnevnik 1 Muzi~ki program Biografije: Ernest Hemingvej I dio Izgubljena ku}a Igrana serija 4/8 Dnevnik 2 Ple{i, ple{i, igrana serija Bonaventura

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV OSM
18.55 19.05 19.35 19.40 19.50 20.00 21.15 22.00 22.25 22.30 Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Marketing 8 Peta no} Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Vremenska prognoza Glas Amerike

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Igrani film 21.30 Turizam 22.00 Izgubljena soba, igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV HEMA
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 22.32 Informativni program Otvoreni studio (u`ivo) Otvoreni studio Informativni program El profe, serijski program 69. epizoda Bosanska dolina piramida, dokumentarni provram Religija u slu`bi `ivota Hema magazin Vremenska prognoza Petkom online

TV Visoko
17.00 18.30 19.30 20.05 20.30 21.00 Hitna slu`ba, igrana serija, r. Razgovor s povodom, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti „1/1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane

TV Kakanj
18.00 Budimo humani 18.30 Ja i kultura, reporta`ni program 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV

TV Zenica
18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Frejzer Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbia, igrani

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 Doma}a serija: Bela la|a TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Doma}a serija: Bela la|a

TV KISS
17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 40/212 r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
18.15

23.25
FILM, HRT1

20.05 MIRIS KI[E NA BALKANU

19.30

ALPSKO SKIJANJE

KO[ARKA

13.45 EFES - REAL MADRID

19.00

RAJEVI NA ZEMLJI

17.00

16&PREGNANT

20.25

@IVOT PO D@IMU

17.00

ODJELJENJE

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu 21.00 Visoki napon 21.45 Vijesti 21.50 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Imam jednu `elju

14.30 Snuker, Welsh Open Njuport 17.00 Tenis, WTA Turnir Dubai 19.30 Alpsko skijanje, S[ Garmi{ Partenkirhen 19.45 Fudbal 19.55 Snuker, Welsh Open Njuport 23.00 Najja~i ~ovjek, Liga [ampiona Ukrajina

14.30 Snuker, Welsh Open Njuport 17.00 Gp2 18.00 Svi sportovi 18.15 Ko{arka 18.30 Fudbal 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, FC Nurnberg Ajntraht Frankfurt 22.30 Mje{ovite borila~ke ve{tine, S. Evangelista - M. Aina

13.45 Euroleague. Efes - Real Madrid 15.30 Pregled Euroleague 16.30 NBA Live 16.45 Premier League News 17.00 U`ivo: ATP Memphis 1/4 Finala 21.00 Pregled Euroleague 22.00 FullTilt Poker 23.00 Najava Premier League

17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Zatvaranje 23.00 [apta~ psima

17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20

16&Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Today In Music Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive

17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Laka zarada 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Da, Draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku

16.15 17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 22.20 23.10

Medijum Odjeljenje Putnik Odstrel Bjekstvo iz zatvora Brojevi Medijum Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Dekster

Muke s palcem
D`astin Kob povu~eni je 17godi{njak. Kad je tjeskoban ili se posva|a s ocem Majkom, majkom Odri ili mla|im bratom D`oelom, si{e palac. D`astina mu~e i ljubavni problemi, jer je nesretno zaljubljen u razrednu kolegicu Rebeku, djevojku koja se isti~e u {kolskom debatnom klubu profesora Gerija. Uloge: Lu Tejlor Pu}i, Tilda Svinton, Vinsent D´Onofrio Reditelj: Majk Mils

PETAK 18. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: U va{em ljubavnom `ivotu kao da sve vri. Nagla{ena je va{a emotivnost, ali i strastvenost. 21. III - 20. IV Posao: Poku{avate rije{iti neke stare probleme. Naro~ito, u odnosima sa kolegama, {to nije nimalo lako. Zdravlje: U dobroj ste formi. Ljubav: Pomalo brinete zbog ljubavnih probleBIK ma. Razmi{ljate o pro{losti i pitati se jeste li negdje pogrije{ili. 21.IV - 22.V Posao: Uspjeh umnogome ovisi o tome koliko ste posve}eni poslu. Distancirajte se od ostalih problema. Zdravlje: Sklonost nervozi.
OVAN BLIZANCI Ljubav: U nagovje{taju su uzbudljivi doga|aji.

21.00 OPRA- VELIKO DARIVANJE

18.40

U ISTOM LONCU

20.55 MU[KARCI NA STABLIMA

19.15

DNEVNIK

09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.19 Mala princeza, crtana serija 09.31 Mimo i ^arli, crtana serija 09.36 Svijet divljine, program za djecu 09.41 Miniskule, program za djecu 09.47 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.15 Pe~at, politi~ki magazin 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica Mala TV 13.30 Barimba, crtana serija 13.39 Mala princeza, crtana serija 13.51 Mimo i ^arli, crtana serija 13.56 Svijet divljine, program za djecu 14.01 Ostrvo kornja~a, crtana serija 14.25 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni serijal 15.00 Vijesti 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re.publika - Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija RTRS preporu~uje 18.00 Crveni bingo 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju - gost: Emil Vlajki, potpredsjednik RS 21.00 Opra - Veliko darivanje 22.00 U prolazu... Nata{a Ninkovi} 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton

12.16 TV kalendar (R) 12.32 More ljubavi, telenovela (154/164)* 13.15 Puna ku}a Raftera 2, serija (8/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Drugo mi{ljenje: Manualna medicina i akupunktura 14.57 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 14.59 Otkad si oti{la 3A, humoristi~na serija (4/8)* 15.28 Crnolu{ki pesniki, emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.15 [to se krije iza maske?, dokumentarni film 17.45 Iza ekrana 18.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 18.17 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e: Ljubav traje tjedan dana, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.26 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Mjesec ljubavnih filmova: Danova prava ljubav, ameri~ki film* 21.50 Dnevnik 3 22.15 Sport 22.18 Vrijeme 22.20 Vijesti iz kulture 22.30 Peti dan, talk show 23.25 Filmski maraton: Muke s palcem, ameri~ki film (15)* 01.00 Filmski maraton: Danova prava ljubav, ameri~ki film (R)*

09.33 Mali crveni traktor, crtani film* 09.45 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo emisija 09.50 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo veleslalom (M), prijenos 1. vo`nje 10.50 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 Garmisch-Partenkirchen: Svjetsko skija{ko prvenstvo veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje 14.20 Mala TV (R) TV vrti}: Rogovi (R) Zauvijek prijatelji, crtani film (R)* Tajni dnevnik patke Matilde Ro|endan je`a Leopolda (R) 14.50 [kolski program: Anoreksija (R) Puni krug (R) Glazbeceda: NZS ekipa 15.40 @upanijska panorama 15.55 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (15/22) (R)* 16.40 Briljanteen* 17.25 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.00 Puna ku}a Raftera 2, serija (8/22) (R)* 18.45 [est stupnjeva mo`e promijeniti svijet, dokumentarna serija (R)* 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Vrhunske konstrukcije 2: Super platforme, dokumentarna serija (3/3)* 20.55 Mu{karci na stablima 1, serija (21/22)* 21.40 Dnevnik plavu{e: Ljubav traje tjedan dana, emisija pod pokroviteljstvom 21.50 Mo} ljubavi, mini-serija (12) (1/2)* 23.25 Na rubu znanosti: Tragom bra}e Seljan 00.15 Gara`a: One Piece Puzzle 00.45 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 00.47 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

07.00 Na{i najbolji dani, serija (111/260) 07.50 Gospodin Magoo, crtana serija (9/65) 08.15 Bumba, crtana serija (147-148/152) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi , serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (102/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (110/130) 15.30 Provjereno, informativni magazin R 16.30 Gumus, serija (70/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija (42/105) 22.00 Policijska akademija 2: Na prvom zadatku, igrani film 23.35 Nasljedstvo bijesa, igrani film (12)* 01.15 Pauk, igrani film (15) R 02.45 Ezo TV, tarot show (18)* 04.15 Nasljedstvo bijesa, igrani film (12)* R 05.45 IN magazin R

Mogu}e su va`ne promjene u `ivotu sa voljenom osobom. 23.V - 22.VI Posao: Imate nekoliko mogu}nosti. Motivirani ste, pa ni eventualne prepreke ne}e pokolebati va{ zanos. Zdravlje: Osje}ate se kao preporo|eni.
RAK

Ljubav: Stanje je ne{to mirnije nego u prethodnom periodu. Pravo je vrijeme da malo predahnete i odmorite se. 23.VI - 22.VII Posao: Izuzetno su nagla{ene va{e ambicije. Gradite velike planove za budu}nost, vrlo ste ozbiljni. Zdravlje: Vrlo dobro.

vremena ili ne, u `ari{tu va{eg zanimanja. Veoma ste veseli. 23.VII - 22.VIII Posao: Najvi{e briga zadaje vam nedostatak vremena. U~inite ne{to na pobolj{anju odnosa sa kolegama. Zdravlje: Nema razloga za nervozu. DJEVICA Ljubav: Ba{ kada pomislite da se odnos sa partnerom uravnote`io, nai|e neki problem. Ni{ta nerje{ivo. 23.VIII - 22.IX Posao: Poku{avate biti {to uspje{niji. Ambicije vam mogu porasti do neslu}enih visina. Budite realniji. Zdravlje: Ne optere}ujte se suvi{nim brigama. bu|eni. Osje}ate se po`eljno i privla~no, za vas nema prepreka. 23.IX - 22.X Posao: Buran poslovni dan. Od vas se zahtijeva odanost, odgovornost, stalo`enost i puna koncentracija. Zdravlje: Dobro raspolo`enje. [KORPIJA Ljubav: Nesre|eni ste i neodlu~ni u vezi osje}anja. Sjetite se kako znate biti romanti~ni, kada ho}ete. 23.X - 22.XI Posao: Prili~no naporan dan. Ispunjavaju vas pove}ane obaveze i neumoljiva jurnjava za njihovim ostvarenjem. Zdravlje: Osje}ate se iscrpljeno. STRIJELAC Ljubav: Dan u kojem vlada sklad. O~ekuje vas iznena|enje i sre}a. Ostvarujete sve ono {to ste `eljeli. 23.XI-22.XII Posao: Dinami~ni ste, uspje{ni. Ima, istina, i manjih problema, ali ih s u`itkom rje{avate. Jedan po jedan. Zdravlje: Bez ozbiljnijih tegoba.
Ljubav: Nakon niza bura, najzad za vas dolazi mirnija ljubavna klima i smirenije. I va{e `elje su realnije. 23.XII-21.I Posao: Nastavlja se povoljnije razdoblje. Imate cijeli niz povoljnih prilika za uspjeh, napredak, {irenje vidika. Zdravlje: Izvrsno ste raspolo`eni.
JARAC VAGA

LAV

Ljubav: Ljubav je, `eljeli vi to danas ili ne, imali

Ljubav: Ljubavni apetiti do krajnosti su pro-

23.00 Transamerica FILM, FTV
Sabrina „Bri“ Ozborn samo je jedan korak udaljena od svoje davne `elje - da promjenom spola napokon postane potpuna `ena. Ozbiljna, konzervativna, obrazovana Bri fokusirana je na svoja dva posla, a sve u namjeri da prikupi novac za finalnu operaciju. Jednoga dana, naizgled istog kao i svi drugi, telefonski poziv potpuno iznenadi Bri saznanjem da ima sina... Uloge: Felisiti Hafman, Kevin Zegers, Fionula Flanagan Reditelj: Dankan Taker

19.55
SERIJA, OBN
^udo se ipak desilo, Gumu{ je spasila Mehmeta i dokazala mu koliko ga voli dav{i mu svoj bubreg. Nakon dugotrajne operacije i oporavka Mehmet je, napokon, pu{ten iz bolnice.

Gumus

Posljednja kap 00.40
FILM, PINK BH
U smjelom nastojanju da zavr{i rat do Bo`i}a, Vinston ^er~il i Britanska visoka komanda skovali su izvanredan plan - Operaciju Market Garden. 35.000 britanskih vojnika ba~eno je iza neprijateljske linije u Njema~koj koja je okupirana od strane Holan|ana. Uloge: Endrju Hovard, Nil Njubon, Tomi Flanagan Reditelj: Kolin Tig

17.00
KULINARSKI [OU, BHT1

BH gastro kutak

ju ovaj dan. To unosi dinamiku i uzbu|enje u va{ emotivni `ivot. 22.I-19.II Posao: I pored svega, svoje obaveze izvr{avate uredno i savjesno. Odre|eno priznanje je motivacija za dalji rad. Zdravlje: Ne tro{ite energiju uludo. Ljubav: Promjenljiva situacija. Smjenjuju se RIBE osje}aj zadovoljstva i `elja za bijegom od voljene osobe. 20.II-2O.III Posao: Sve vi{e truda i pa`nje posve}ujete vlastitom uspjehu i napretku. Zavr{ite, napokon, stare obaveze. Zdravlje: Mo`ete biti veoma zadovoljni.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

VODOLIJA Ljubav: Ljubav i nova doga|anja karakterizira-

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Budimpe{ta: [etnja zabranjena

Ne gej paradi u Ma|arskoj!

BUDIMPE[TA - Ugled Ma|arske u Evropskoj uniji suo~ava se s jo{ jednim potencijalnim udarom poslije odluke budimpe{tanske policije da sprije~i gej aktiviste da u junu ove godine odr`e protestnu {etnju ispred ma|arskog parlamenta, pi{e „EUobserver“. Aktivisti smatraju da se ovakvom odlukom {alje lo{a poruka Evropi i svijetu, jer Ma|arska predsjedava EU u prvoj polovini godine.

[akira: Nagrada }e joj sve~ano biti uru~ena 26. februara

[AKIRA UMJETNIK GODINE
Priznanje je dobila zbog muzi~kog doprinosa kulturi, ali i dobrotvornog rada
ovu vijest, a nagrada za umjetnika godine sve~ano }e joj biti uru~ena 26. februara. Kako su objasnili na Harvardu, izbor za ovu presti`nu nagradu pao je na [akiru zbog njenog muKEMBRID@ - Kolumbijska pjeva~ica [akira (Shakira) progla{ena je umjetnikom godine prema izboru fondacije najpresti`nijeg ameri~kog Univerziteta Harvard. [akira je s odu{evljenjem primila zi~kog doprinosa kulturi kao i dobrotvornog rada i pomo}i koju je pru`ila `rtvama zemljotresa na Haitiju. Kada bude primala nagradu, [akira }e se na}i u zaista probranom dru{tvu, budu}i da su me|u ranijim laureatima tako|er istaknuta imena poput [eron Stoun (Sharon Stone), Vila Smita (Will Smith), Meta Dejmona (Mat Damon) i Selme Hajek (Hayek).

Izbor presti`nog ameri~kog Univerziteta Harvard

Pravoslavna enciklopedija na poklon

Medvedev kod Pape

Svjetski rekord u Belgiji
BRISEL - Dok se politi~ari sva|aju u belgijskoj najdu`oj politi~koj krizi koja je suprotstavila lidere {est miliona Flamanaca koji govore holandski nasuprot liderima 4,5 miliona frankofonaca, Belgijanci su se ju~er ujedinili u obilje`avanju kriznog dana 249., koji mnogi vide kao izje-

dna~avanje svjetskog rekorda u poku{aju formiranja vlade, koji dr`i Irak, prenosi AP . Na brojnim zabavama u Leuvenu slu`en je pr`eni krompir, belgijsko omiljeno nacionalno jelo te mnogo belgijskog piva u frankofonskom gradu Louvain-laNeuveu.

RIM - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovarao je ju~er u Vatikanu s poglavarom Rimokatoli~ke crkve i Svete Stolice Benediktom XVI. Ovo je prva posjeta Medvedeva Vatikanu nakon uspostavljanja punova`nih diplomatskih odnosa u decembru 2009. godine. U razmjeni poklona Medvedev je Benediktu XVI poklonio najnoviji objavljeni tom Pravoslavne enciklopedije, ~ijih je nekoliko prethodnih tomova Papi poklonio tada{nji ruski predsjednik Vladimir Putin kao i Medvedev, koji je tokom posjete 2009. godine donio na poklon vi{e od 20 tomova.

„Dresirane“ ribice
Uklanjanje velikih betonskih zidova je nedavno zapo~elo
(Foto: AP)

Iskosa

BAGDAD - Gradska vlada ira~ke prijestonice Bagdada tra`i od SAD da isplati milijardu dolara od{tete i uputi izvinjenje za nanesenu {tetu podignutim zidovima tokom skoro osmogodi{njeg rata. U zvani~nom obavje{tenju vlasti Bagdada navode da su ameri~ke snage unakazile „divan grad“. Prema saop}enju, veliki za{titni

Bagdad tra`i od{tetu od SAD

Na njema~kom i francuskom jeziku tijelima ispisano: Jedinstvo!

zidovi, koji su podignuti radi za{tite, o{tetili su kanalizicioni sistem, izazivaju saobra}ajne gu`ve i ote`avaju poslovanje. Vi{e hiljada za{titnih zidova zauzima veliki dio Bagdada radi protekcije zgrada i vojnih kompleksa, a zatvara i cijela naselja. Bagdad je nedavno zapo~eo uklanjanje velikih betonskih zidova.

PEKING - Ma|ioni~ar Fu Jandong pokazao je na kineskoj nacionalnoj televiziji svoj najnoviji trik u kojem upravlja sa {est zlatnih ribica. Ribice je nau~io da se kre}u po pravilnim formacijama, a video su pogledali milioni ljudi. Aktivisti za prava `ivotinja smatraju kako je „dresura“ `ivotinja mu~enje jer, kako ka`u, ma|ioni~ar je u ribice ugradio magnete kojima ih povla~i.