P. 1
školski esej

školski esej

|Views: 543|Likes:

More info:

Published by: Sabina Hajrudinović on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

1.

DUNDO MAROJE ~ Marin Dr i
Razdoblje: HRVATSKA RENESANSNA KNJI EVNOST pod utjecajem renesansne umjetnosti u Italiji od sredine 14.st. do kraja 16.st. u razvijenim gradskim sredinama (Dubrovnik, Split, Zadar, Hvar) ± slobodna Dubrova ka Republika i mleta ka Dalmacija oblikuje se u usporedbi s humanisti kom knji evnom kulturom na latinskom jeziku ± usvojila mnogobrojne idejne i duhovne koncepcije humanizma afirmacija hrvatskog narodnog jezika na elo opona anja estetski vrijednih uzora OSLANJANJE NA: klasi nu anti ku knji evnost (Vergilije, Plaut, Horacije, Ovidije...) klasi ne pisce talijanske renesanse (Dante, Boccaccio, Petrarca) suvremene talijanske knji evne autoritete iako je u suprotnosti sa srednjovjekovnim svjetonazorom, hrvatska se renesansa u nekim sastavnicama oslanja na srednjovjekovnu knji evnost i na tijekove doma e usmene knji evnosti OKOLNOSTI: turska osvajanja tijekom 15. i 16.st., vlast Venecije i talijanski utjecaj na gradove uz more; u socijalnom smislu nositelji renesanse su pripadnici imu noga patricijsko-gra anskog sloja primorskih gradova, sredi ta su tada jo pod mleta kom vla u Biografski podaci o autoru: Marin Dr i rodio se vjerojatno u Dubrovniku, 1508.g. u pu anskoj obitelji klerik, trgovac i crkveni orgulja ; nadimak Vid ra u Dubrovniku polazio kolu, neko vrijeme proveo u toskanskom gradu Sieni nakon povratka u Dubrovnik, po eo pisati drame, najvi e komedije u Firenci pisao urotni ka pisma toskanskom vladaru Cosimu I. de' Mediciju pozivaju i ga da svrgne vlast dubrova kog plemstva ostav i bez odgovora i odaziva na bunt, vratio se u Veneciju i nagodinu, 1567.g., umro (pokopan u crkvi sv. Ivana i Pavla) knji evni rad zapo eo kao lirik ± pi u i ljubavne pjesme u duhu petrarkizma, no ubrzo se posve posvetio drami (oku ao se u svim tada poznatim dramskim vrstama: komediji, pokladnoj igri, pastorali i tragediji) najpoznatija djela: komedije DUNDO MAROJE, SKUP (prerada Plauta), pokladna igra NOVELA OD STANCA, tragedija HEKUBA (prerada Euripida) te pastirska igra TIRENA DUNDO MAROJE SADR AJ: Starac je Dundo Maroje sinu Marinu dao pet tisu a dinara da ode u Firencu, no Maro odlazi u Rim i tu tro i sav novac. Tada Du ndo odlazi sa slugom Bok ilom potra iti sina u Rim. Tu susretnu Trip eta koji im govori da mo da zna Maru. Dundo ga moli da ostane s njima i primi ga kod sebe. On ih odlu i upoznati s Rimom. U Rimu se nalazi Ugo Tude ak i njegov vjerni sluga Pomet. Ugo je strasno zaljubljen u Lauru, no ona ga mrzi. Maroje, Trip eta i Bok ilo na li su Maru. Maroju zaboli srce kad uje kako njegov sin tro i novac koji je on mukom stekao. U Rimu, Maru tra i i njegova zaru nica Pera, zajedno s D ivom. Preru ena je u mu karca. D ivulin im govori da je i Dundo

Popiva savjetuje Maru da se pravi da ne poznaje Maroja i da ostavi Lauru na cjedilu.) Prolog Dugog Nosa. te prikrivena ili otvorena politi ka satira. a Petrunjela im govori da je Laura njena gospodarica.. ona odgovori da je on zaru en s njenom gospodaricom Laurom i Pera se na to rastu i.. Maro se pravi da ga ne poznaje. Maroje ga moli da mu ovaj spremi i uva njegovo ''blago''. a Pomet likuje. a tada dolazi Ugo Tude ak i sva a se s njima te ka e Petrunjeli da nju i Lauru treba ubiti i nek' ih nosi vrag. a otac u bijesu nasr e na njega no em. Sadi dolazi po novac. Pomet izvla i Maroja iz tamnice. dok Maro ali to se pojavio njegov otac i boji se da e izgubiti Lauru. trgovac svilom. No. i tr a i od Mare novac. Mladi Dubrov ani Niko i Pijero tra e Maru i ele i i kod Laure. Gulisav govori Pometu da je do ao tra iti Mandolijenu. sukob oca i sina. Maro napokon shva a da ga je ot ac pokrao. govori Pometu da je Laura s Marom i da ne eli uti za Uga. no Maro mu govori da do e poslije. Maroje se smek a te umjesto Mare plati njegove dugove.u Rimu. izgubljenu k i Ondarda Tude aka. nakon to ga prepozna. da je ivjela u Kotru i da se zvala Mandolijena. alje ga Popivi. Pomet ju odlu i na i i saznaje od Petrunjele da se Laurin otac preziva Tude ak.) satiri ki odnos prema vlastitoj sudbini. Trip et se kasnije udvara Petrunjeli. Pera se ali babi da nije uspjela na i Maru. Kamilo. Popiva govori Mari d a je nagovorio Lauru da ne vjeruje Pometovim obmanama. mjestu radnje. a ovaj mu govori da se mora pred Laurom razmetati novcem. Lihvar Sadi odlu i ostaviti Lauri bisere i govori joj da e do i za sat -dva po novac. likovima. No Maro mu odgovori da nema anse da to u ini Lauri. U me uvremenu. Dolazi i Vlaho. Petrunjela tje i Peru. Trip e) najve a Dr i eva inovacija i posebnost u komediografskom opusu tridesetak najrazli itijih likova . Pomet joj govori da ka e Lauri da je stigao Marin otac i da je u asno ljut na njega. Bankar napokon daje Sadiju jamstvo. Sadi napokon dobiva svoj novac i Maro ga zatim tjera.) Prolog autora (govori o radnji komedije. Zatim Maro moli Lauru da odobri bankaru da na ra un njenih dukata u banci da Sadiju jamstvo za svilu koju od njega kupuju. Vlaho. ali i u iskazima drugih likova (Pomet. Bok ilo upada u nevolju pa se odlu i sakriti sve dok ne nai e netko od njegovih. Laura pak govori Mari da je Maroje u Rim donio mnogo toga korisnoga. TEMA: ismijavanje ljudske pohlepe. isto tako Laura i Ugo. Za to vrijeme. a Pomet prvi shva a da je Laura bogata nasljednica. Maro moli Popivu za pomo . a tako er i Pomet i Petrunjela. ludost zaljubljenih pet inova dva prologa (predgovora): 1. Pavo i njegov sin Grubi a dolaze u Rim i tra e Maroja. Napokon do njih dolazi i Maro te ih s veseljem pozdravlja i hvali se kako je s Laurom te kako dobro ivi. Vlaho. te ju on eli na i. Laurina slu kinja. Kapetan i biri odvode Maroja u tamnicu jer remeti mir. osobito u Prologu Dugog Nosa. a i dat e nagradu onome tko ju na e. Niko i Bok ilo mole Maroja da oprosti svom sinu i da ga odvede natrag u Dubrovnik. Pomet susre e Bok ila i. Sve se zavr i Pometovim djelovanjem: Maro i Pera zavr e zajedno. Dubrov ani se vra aju u svoj grad. Tada dolazi Lessandro. Kasnije. Niko i Pjero odlu e pomo i Maroju iza i odande. Prije osam je godina oti la s mladi em. Petrunjela govori Lauri da je Maro zaru en za drugu i Laura se u asno razljuti. K njima dolazi Petrunjela i na upit poznaje li Maru. Petrunjela. U me uvremenu. Maroj e iz kr me primjeti Maru i dolazi do njega vi u i iz sveg glasa. ali ocu Maroju ipak govori da ga prvi put vidi u Rimu. 2. a Peru je strah da e naletjeti na njega. Maro je du an na sve strane.

Frankopan. ijekavskog. oslobo ena od Turaka kulturni procvat (Antun Kani li ) utjecaj etiriju civilizacijskih i politi kih krugova: mleta koga. diplomat. SLAVONIJA ± nakon 1700. do druge polovice 18.. utjecaj tokavskog.) i LJUDE NAZBILJ (bistri. sukob rastro ne mlade i i konzervativne. mije anje akavskog i kajkavskog: OZALJSKI KRUG ± Juraj Kri ani . obrazovao se u kolama rodnoga grada obavljao razne dr avni ko-administrativne slu be u Dubrovniku i okolici. vodi likove (Ätrjeba je bit vjertuozu.. poslani k u Bosni nadimak Ma ica iz dubrova ke plemi ke obitelji. DALMACIJA 3. 2.st. kasnije postao senator i lan Malog vije a velik utjecaj Torquata Tassa (Oslobo eni Jeruzalem) knji evni rad zapo eo s pisanjem drama. rastro ni. ± latinski i dalje u uporabi u crkvi.. pravnik.. nedubrova ki.) knji evne djelatnosti plemi a oko Petra Zrinskoga (svjetovni karakter. gospodar smijeha u komediji afirmacija sposobnih i pametnih (sluge) pobjeda ovjekove inteligencije bogatstvo jezika ± dubrova ki..) nabo na knji evnost (kajkavski) 4. a postoji jo i tzv.st. Fran K.. plemi . i vjerojatno pjesama .     vrlo opse na i dramatur ki slo ena komedija sukob oca (dundo Maroje) i sina (Maro ± tro i kapital na kurtizanu Lauru) mjesto radnje ± Rim sredi nji motivi: novac. razvratni.st. krte starosti Dr i kritizira sveop u pokvarenost i lakomost Prolog Dugog Nosa ± dijeli ljude na LJUDE NAHVAO (nesposobna vlastela i dubrova ki senatori ± pohlepni.). ± 1638. konavoski knez. senator. DUBROVNIK ± najplodonosniji. inteligentni ljudi) POMET ± zaokupljen ovozemaljskim u icima renesansni ovjek.. 2. SUZE SINA RAZMETNOGA ~ Ivan Gunduli Razdoblje: HRVATSKI BAROK trajanje: od po etka 17. tko ho e renjat na svijetu³ ± tko ho e vladati. snala ljivi. austrijskog. Ivan Belostenec. upravi i znanosti.. knji evni jezik je nejedinstven ± prilago en govorima regija postoji odre ena razmjena knji evnih utjecaja izme u hrvatskih kulturnih sredi ta mnogocentri nost manji regionalni krugovi: etiri manje ili vi e samostalna regionalna knji evna kruga: 1. Zadru. zaple e radnju. turskog. dubrova kog te utjecaj katoli ke protureformacije kao djelovanje isusova kog reda knji evnici kolovani u isusova kim kolegijima humanizam i latinizam u 17. mora biti pun vrlina). talijanski ismijava konvencije petrarkizma ± kurtizana LAURA 2. BANSKA HRVATSKA ± dvije struje: 1. dubrova ki autori utjecali na pisce u Splitu.. Katarina Zrinska. duhoviti. u ena (dija ka) knji evnost na latinskome Biografski podaci o autoru: Ivan Gunduli (D ivo) 1589.

dvor mu je planina. postane tap. Ka e da ena ima mednu rije . Pjesnik uspore uje pri u o grijehu (u namjeri da se gre nik pokaje) s postupkom lije nika koji mora razotkriti i o istiti ranu da bi ju iscijelio. PLA TRE I . Mojsije baci tap na zemlju i pretvori se u zmiju. najpoznatija djela: pastirske drame s ljubavnim i mitolo kim temama (PROSERPINA UGRABLJENA. Pjesnik se uspore uje s djetetom koje se ope e hvataju i plamen svije e. Optu uje enu da je kosu odrezala s mrtvaca i otela ju crvima iz usta. Sin je odlu io novcem probiti i razvaliti tvrde oklope njezine ljubavi: zlatom.i u tijelu i u du i opak i pun zlobe. Monolog razmetnog sina koji traje do kraja pla a. a kad ju ponovno uhvati za rep. lice kao ru ica. Ljepota pogubno djeluje na moral i esto vodi u smrt du e. Sin se pita tko ga je ukopao. religijsko-epski spjev SUZE SINA RAZMETNOGA. ognjene o i. Opis pejza a gdje se sin nalazi (locus horridus = stra no mjesto) . Parafraza stihova iz Pelegrinovi eve ''Je upke''. nerazumnost. Spoznaja je vlastitog grijeha otvorila sinu o i i sada ljepotu svoje drage vidi suprotno od one kakva mu je bila. Sin nari e i pita gdje mu je svileno ruho. svjetlost joj sja iz o iju. Sin se pita koga ena nije prevarila. dragim kamenjem. umire od gladi. identificira se s njim te u suzama i pla u eli ispri ati o suzama i pla u razmetnog sina. tihim korakom vodi ples. usta koraljna.SKRU ENJE Pjesnik podsje a na 3 Bo ja uda iz Starog zavjeta: 1. OSMAN. snje ni vrhovi planina. DIANA. Pr asci su mu dru ba. izdala. svi su ga ostavili. sinova moralnog pada. pastirska igra. Antiteza . Znameniti su gradovi izgorjeli zbog njezinih ( eninih) pramenova (misli se na Troju koja je propala zbog otmice Helene). Smrt je jednaka svima. ena je opisana kao ljepotica => petrarkisti ka poezija. Govori da nije to je nekad bio. Ostalo mu je samo kajanje i alost. obilne gozbe. Aronova palica procvjeta i na njoj se pojave zreli bademi.pjesnik zaziva u pomo Krista da mu pomogne u pjevanju. Lotova se ena pretvori u stup soli. 3. DUBRAVKA.strme litice. Razmetni je sin postao uvarem svinja => svinje su simbol gre nog ivota. Razmetni sin sam sebe opisuje hiperboli nim slikama . optu uje sebe za grijehe i ka e kako bi bilo pravedno da su ga razderale divlje zvijeri jer je ivio kao ivotinja. gizdav smijeh. otrovno srce. u hladno i. ena i trbuh bili su njegova nebeska bo anstva. nesvijest. ARIADNA). bezo nost. Ka e da se ena grebla po licu kako bi bila rumena. 2. . Ima zlatan pramen (kosu). sada je usred kamene pusto i. oholost. ledena prsa (srce). epski spjev SUZE SINA RAZMETNOGA SADR AJ: PLA PRVI ± SAGRJE ENJE Lirski subjekt ujedinjuje svoj glas s glasom evan eoskog sina. njezin mraz razgara oganj sina. Osnovni grijesi sina: ta tina. svojom bjelinom nadilazi snijeg. Invokacija . prijatelji i gospoje. biserjem. PLA DRUGI . a dijete se uspore uje s leptirom koji izgori na ognju. kamen uzglavlje.pjesnik suprotstavlja opis tobo nje ljepote stvarnoj ru no i ene koja je sina navela na grijeh. Misao se o prolaznosti povezuje s mi lju o vremenu koje sve uni tava. Veliki dio sinova sagrje enja Gunduli svaljuje na razbludnu enu.SPOZNANJE Prva je strofa parafraza Prve knjige Mojsijeve u kojoj se govori o Bo jem stvaranju svijeta.

st. Pjesnik fizi ku ljepotu vi e ne opisuje s prezirom. antiteza. radi njegova pobolj anja i napretka objektivno i bez osobne prisutnosti (Äobjektivni³ pripovjeda ± er form) poja ano zanimanje za prirodne znanosti i ja anje pozitivisti kih filozofija nagla avanje odnosa knji evnosti i zbilje roman ± glavni knji evni anr. vode u ulogu ima francuska. nego crv. hiperbola. njegove su suze rijeke koje se slijevaju u more. grijeh m pokajanje. dao mu je prsten za znamen ljubavi. antiteze katoli ki svjetonazor istinski kr anski osje aji prolaznost vremena verbalne igre temeljna funkcija baroknog teksta: proizvesti u enje (uz pomo kon eta. OTAC GORIOT ~ Honore de Balzac Razdoblje: REALIZAM trajanje: od 30-ih do 80-ih i 90-ih god. ala. 19.) KON ETO ± metafora (osobito jaka). ali i pod utjecajem teoreti ara racionalizma i pozitivizma i enciklopedista cilj ± to istinitije i to izvornije opisati svijet u kojem ovjek ivi. uzor no-posljedi ni odnosi jedini estetski kriterij realizma je istinitost . Sin se obra a Bogu. ruska i engleska knji evnost najprije se javio u Francuskoj. duhovitost 3. snaga vjere i nade simbolika djela je protureformacijska: u kontekstu vremena razmetni se sin mo e shvatiti kao prista a reformacije koji se vra a u okrilje Katoli ke crkve predlo ak ± biblijska parabola o razmetnom sinu i dobrom ocu iz Evan elja po Luki tri pla a: SAGRIJE ENJE. tako se po Bo joj milosti ovjek preobra ava i svla i svoju staru odje u. Sinu je opro teno i oti ao je Bogu. kaje se to je zgrije io. Bog je odredio da on bude gospodar nad svim ivim stvorenjima i da mu sve na zemlji slu i. Pla i uzdasi bore se u sinu i tjeraju mu rije i s usta (kao to se me u sobom bore razli iti vjetrovi) kad se ispri ava ocu. Sin govori da nije ovjek. domi ljat i o trouman na in izra avanja. Stvoriv i ovjeka. epski spjev. Äzrcalo stvarnosti³ fabula slijedi kronolo ki slijed zbivanja. pod utjecajem dru tvenih promjena (Francuska revolucija). Sinovljev ivot biju valovi. Misao o veli ini Bo jeg milosr a temeljna je misao kr anske vjere. svjetlost m tama suprotnosti. Sin pla e sve dok njegove suze ne naprave gorku vodu u kojoj se potope njegovi grijesi.Kao to zmija odbacuje ko uljicu i kao to se ptica feniks ra a iz pepela. fizi ka je ljepota odsjaj slike ljepote Bo je. SPOZNANJE. antiteza. SKRU ENJE monolo ko-ispovijedno govorenje motivi: ivot m smrt. religiozna poema TEMA: grijeh i kajanje. Otac je stvaio svijetlu odje u na njega.. hiperbola..

novele. ± 1850. Ujutro oko 7 sati prvo ulazi ma ak.. tipi nost (opisani lik ima sve izvorne. S prednje strane je vrt s nekoliko vo aka i povr a. bazdi na kuhinju..). Kada je ona tu. tipi ni gra anin je promi ljen. utemeljitelj europskog realisti kog romana OTAC GORIOT SADR AJ: Pansion Gospo a Vauquer stara je ena koja dr i u Parizu gra anski pansion. onakvim kakvim on zaista jest) Biografski podaci o autoru: Honore de Balzac 1799. odustaje od pisanja pisanju se vra a tek 1829. jednostavno ocrtani karakteri. Coutre. Ku a je na tri kata. Ona je bila nekada oli ena. po tuje zakon. Sada u pansionu stanuje sedam osoba. uvla i se u odijelo. gdje penzionisti sjede za vri jeme velikih vru ina i piju kavu. autenti ne osobine koje imaju i ostali predstavnici njegove skupine npr. iza ku e je dvori te gdje slo no ive svinje.. koji odmah po inje nju kati po zdjelama. s nosom sli nim papagajevom kljunu. Ima oko 50 godina. slika je potpuna. Na prvom katu su dva najbolja stana. Stendhal ± za etnik realizma ± ÄCrveno i crno³ usporedio roman s ogledalom koji nosi cestom obilje ja realisti kog djela: kriti nost (kritika dru tevnih problema djelo na njih upozorava i nudi rje enja). ali se boja vi e ne raspoznaje. Taj salon izgleda vrlo tu no sa stolicama s naslonja ima za okruglim stolom na sredini. istro eno. u jedinstven ciklus ÄLjudska komedija³ namjeravao dati sliku suvremenog francuskog dru tva i iznijeti svoje poglede na svijet kritizira francusko dru tvo ± prikazao razvoj kapitalisti kih dru tvenih odnosa i propadanje tradicionalnih moralnih vrednot a novac ± osnovna pokreta ka snaga u svim njegovim djelima koncepcija djela ± zapletene i esto nevjerojatne intrige. 5 drama.. obrazovan.. a u drugom g a. poznat po imenu "Dom Vauquer". francuski romanopisac.. U lo ijem stanuje gazdarica. kroz koja kuharica izbacuje sme e i koje isplahnjuje velikom koli inom vode. a u dnu dvori ta je drvarnica. koko i i kuni i. 1842. Duga ki stol prekriven je stolnjakom koji je toliko mastan. Ispod njega otje u spla ine iz kuhinje. crvoto no i kona no tu vlada bijeda i to ona zgusnuta izlizana tedljiva bijeda. Izme u drvarnice i kuhinjskog prozora visi ormari za jelo. u eglost. objedinjuje sva djela to ih je napisao od 18 29. Vauquer udi e bez ga enja. li i na sve ene koje je pogodila nesre a.. ako im to imovno stanje dopu ta. s debelim tijelom sukladno je odaji iji topli smrdljivi topli zrak g a.. udovica slu benika. Ta glavna soba zaudara na plijesan. a u hladu pod lipama je okrugli stol sa stolicama. U prizemlju je salon koji je povezan s blagovaonicom. Poku stvo je s taro. objektivnost (vidjeti svijet istinski. kada kre e niz njegovih uspjeha neiscrpna ma ta i nevjerojatna radna sposobnost golem opus od 90-ak romana. Njezino bucmasto lice. da se na njemu mo e prstom pisati. hladna je i vla na. poslugu i sirotinjski dom. pripovjesti. Tu su mala vrata ca.. Pokraj nje je ivjela mlada djevojka . pripovjeda i dramati ar studirao pravo i filozofiju na Sorbonni u Parizu s 20 godina po eo pisati slabe pustolovne romane bez uspjeha. trulo. a onda ulazi udovica.

Odseli se na tre i kat pla aju i 45 franaka godi nje. po eo se raspitivati o svojim rodbinskim vezama. de Restaud. jedna nekoj staroj djevojci . visoku i vitku s najljep im stasom u Parizu. Dva posjeta Sutradan Rastignac ode u posjetu g i. U usporedbi s drugima. pa je prisiljen tedjeti". Michonneau. Kada je ulazio u salon za uje glas oca Goriota i odjek poljupca: ³ to to Goriot ima s groficom Restaud?´. a bila je jedna od dvije k eri oca Goriota. koju je mijenjao svakoga dana. Gospodin Poiret bio je kao neki stroj. Na balu upozna groficu Anastasie de Restaud. Eugene de Rastignac bio je pravi ju nja ki tip. Sada je u jednoj od te dvije sobe stanovao mladi ija je obitelj ivjela u velikoj neima tini. a kako je bio plemi . Odrekne se duhana. Krajem tre e godine otac Goriot smanji svoje izdatke. lice puno bora. Na svoju nesre u Goriot je morao prije i na drugi kat i da ubudu e pla a stan i hranu 900 franaka godi nje. jer su propali njeni snovi. god. biv i trgovac gospodin Vautrin. Njoj je nedostajalo kao i svakoj eni lijepe haljine i ljubavna pisma. grub ali nije neugodan. Bio je uslu an i aljiv. Coutre ro akinja njezine majke. Imao je lijepu odje u. Uskoro dobije poziv na bal od svoje daljnje ro akinje vojvotkinje Beauseant. sna na prsa. Svi su bili iznena eni. koji je imao 69 godina. Eugene de Rastignac kao i sva mlada francuska omladina. iji uzrok nitko nije znao. No on nije mario za nju i to je nju razljutilo. a ormari su bili puni srebrnog posu a. crnu kosu i plave o i i bio je iz plemi ke obitelji. brinula se o djevojci kao da je njezino dijete. Kada je doma ica Vauquer vidjela jo i dr avne obveznice. izgledao je kao neka utvara. da bi ga oni prvi iskoristili. ledene. bio je u stanu u kojem je sada g a. a trebalo je mnogo muke da ih se otklone marljivim radom i osobnom vrijedno u. el io je zaviriti u sve salone Pariza i na i za titnicu kako bi uspio u ivotu. a g a. bivalo je sve tu nije i o ajnije. Bio je od onih mladi a koje je nevolja navi kla na rad i ve u ranoj mladosti shva aju da njihovi roditelji o ekuju mnogo od njih. Vautrin 40 godina imao je iroka ple a. kako bi on mogao studirati pravo u Parizu. .Victorine Taillefer. ona se je odmah zagledala u njegov novac: "kao jarebica u slanini topila se na vatri elje koja ju je obuzimala da se oslobodi mrtva kog pokrova mu evog i da uskrsne u Goriotu". a druga biv em proizvo a u tijesta kojega su zvali otac Goriot. ona je bila lijepa. I po ele su pri e po pansionu: "on sigurno izdr ava enu. u njima su se ocrtavale ive nijeme. imao je bijelu ko u. Tre i kat inile su 4 sobe od koje su dvije izdane. U to u e . Stara gospo ica Michonneau umornih o iju da ovjeka hvata jeza od njezinog pogleda. Njegovo lice zbog patnje. U njihovim uvelim i oronul im ustima bljeskali su se gladni ki zubi. To je bila ena o kojoj je snivao. imala je gospo a na ru ku i studente medicine i 2 -3 stanovnika iz obli nje okolice. a to se ogledalo u njihovim odijelima i pohabanom rublju. Zvao se Eugene de Rastignac. na ao se pred mnogim zaprekama. a sli ila je na biljku po utjelog li a koja je netom presa ena. pa je tako bila sretna i zanosna. Coutre. Gospo ica Victorine Taillefer imala je bolesno bijelu put. ali je ulijevao strah svojim pronicljivim i odrje itim pogledom. Osim tih stalnih. a u drugome mu karac oko 40. otka e brija a i prestane se pudrati. koji su vezali jedva kraj s krajem. koji nosi crnu vlasulju i b oji brkove. Iznad tre eg kata bio je tavan za su enje rublja i dvije mansarde u kojima su stanovali poku ar (sluga) Christophe i kuharica Sylvie. uvijek snu dena i slaba na izgleda. Svi ti pansionisti bili su siroma ni. Na drugom katu ivi starac zvani Poiret. Otac ju nije htio priznati za k er. K eri mu vi e nisu dolazile. On je o svemu znao i odmah pritekao u pomo . Ostale sobe su se izdavale siroma nima koji nis u mogli platiti vi e od 45 franaka mjese no. Najstariji pansionist bio je otac Goriot.g ici. Dok je bio dobro stoje i. Nakon etvrte godine u pansionu on nije vi e li io na samoga sebe. svagda nje drame koje potresaju srce. elio je uspjeti u dru tvu. a gospo a ga je odmah po ela zvati Otac Goriot.

Eugene u razgovoru sazna da je grofica Anastasia de Restaud k erka oca Goriota. a tu rasko predstavljalo je posu e i jelo. odveze se u pala u Vikonta de Beauseant da posjeti svoju ro akinju. Bila je prelijepa. Trenutak poslije sjedo e u laku ko iju i za as stigo e u kazali te. ako ne budete imali enu koja e se zauzimati za vas.franaka i ako ih ne do bije pasti e u o aj. ali nije se usudio joj priop iti takovu vijest. Zapamtite da ete ostati nitko i ni ta. kao to se odri u i oca´. Mu je htio. ³Dakle gospodin Goriot je otac jedne grofice´ re e g a. Vikontkinja ga savjetuje: ³ elite li uspjeti. koje su se odrekle dobrog oca. de Ajuda ± Pinto i g ice. ako treba i gladovati. Njezina ljepota bila je profinj ena. godinu. bolje ete uspjeti. Te ve eri upozna . Rochefide. Nije i ao vi e ni u kolu. moram ga pobijediti !´. Motre i tog kico a vitka i visoka osjeti to zna i biti bogat. Ona treba biti mlada. a sestre mu poru uju: ³Ako ho e mogli bismo se odre i rup i a i sa iti ti ko ulje !´. Ti plemeniti osje aji i te strahovite rtve trebaju mu poslu iti kao ljestve da se dospije do Delphine de Nucingen. Vauquer tiho ³i jedne barunice´ odgovori joj Rastignac. Na taj na in je dobio 15 mjeseci slobodnog vremena u Parizu. mo da se ak i ubiti: ³Kadar sam hraniti se suhim kruhom. Nakon posjeta kod grofice. Zatim je poslao pismo i sestrama te zatra io njihovu u te evinu. kaput mu je pristajao kao saliven.grofica u divnoj ku noj haljini. Restaud je plemi . Odlu io je platiti upisninu za 2. Poslije etnje u Tuileriesu prijavi se kod g e. Dobile su bogati miraz. Majka ga savjetuje da pametno ulo i novac. Nisu ga vi e primali u pala i Restaud. Beauseant i ona ga pozove na objed. ali prvi puca i ubija. samo na prozivke. Delphine svisnut e od alosti i zavisti jer je daleko od svoje sestre. To isto je u inila i tvoja majka sa svojim nakitom. Ili u posti i cilj ili u ostati u blatu. Dvije k eri. dobro uvajte tu tajnu´. Pozdravljala se s grofom Maximom i silna mr nja obuzme Rastignaca prema tom mladi u. I nastavi dalje: ³Postoji suparni tvo izme u dviju sestara. Sjetio se oca Goriota kako no u u sobi svija svoje srebro. da iskori tava ene ili da lovi bogatstvo . I k eri oca Goriota bile su u kazali tu. pa onda u posljednjem trenutku sve nau iti naizust. Bio je neraspolo en za ve erom u pansionu: ³grofica mu je zatvorila vrata. dok je on poslije podne imao frak. zbog toga je i do ao u posjetu. Eugene osjeti to grof zna i de Restaud i pomisli: ³Evo moga takmaca. Dru tvo je bilo vrlo otmjeno. zato to sam joj rekao da njezin otac jede za na im stolom !´. i 3. lijepa g a. Njezina prijateljica vojvotkinja de Langeais bez ikakvog obzira otkrije joj da e se sutra objaviti zaruke gosp. a druga Delphine je udana za baruna de Nucingen a. kako bi zadobio njezinu naklonost. te novac od prodanog nakita. Ona je ve tri godine bila u prisnim odnosima s jednim od najbogatijih portugalskih plemi a markizom de Ajudo ± Pinto. Nije znao da grof Maximede de Trailles dopu ta da ga vrije aju. ne htio morao po tiv ati tu morganatsku (nezakonitu) vezu pred svijetom. Ulazak u otmjeno dru tvo Rastignac je dobio pismo od majke i sestre. Poslije su ga zetovi otjerali iz svojih domova kao posljednjeg bijednika. piti samo vodu. ali druga sestra udana za bogatog bankara. ja u vam pomo i. Ako nekoga zavolite. Kakova je to bila rasko na stolu. sav je bio uplakan. pa se odri u jedna druge. Jo iste ve eri napi e pismo majci i zatra i 1200. Maxime je imao lijepe i iste izme. bogata i ugla ena. Kada je Eugene pro itao pisma. Otac Goriot sakrije o i i okrenu glavu da bi ih obrisao. Poznajem na e prilike i znati u cijeniti va u rtvu´. Jesam li ja pokrao svoje sestre?´ pomisli i osjeti kajanje. . njegova ena je primljena u dru tvo i predstavljena dvoru. kako bi platio mjenicu svoje k eri´. to hladnije budete ra unali. Svi pogledi bili su upereni prema njima. a sebi je ostavio sitni vjeruju i da e njegove k eri omogu iti mu uzdr avanje. ali ne mogu bez onoga to je ovdje neophodno za uspjeh. On pomi sli da sanja. Svi su znali osim nje da se markiz eni. dok su njegove unato pa nji bile blatnjave. Odlagao je u enje do ispita.

Opet je ocu morao ispri ati kako je bilo kod njegove k eri Delphine.franaka. Poireta. . Bje ismrt Rastignac se neko vrijeme sasvim prepustio u icima. Da sam barem mogao ivjeti kod njih. Bio je u dru tvu g e. ³Ali gospodine kako mo ete ivjeti u ovakv oj rupi. pljesnite ga rukom po ramenu i pazite ho e li se na ko i pojaviti neka slova´. Policija ga je htjela uhititi uz pomo g ice. Vautrin je bio zelena . Rastignac je bio zaprepa ten. ³Mo da samo oni koji vjeruju u Boga. Promatra i su ga zavidno gledali. . . a u kaminu nije bilo ni traga od vatre. a sada nema ni ta. a dade mu i 1000 franaka od dobitka u kockarnici. . a katkad mnogo gubio!´. ³Moje k eri su dobre. samo da su im mu evi dobri. de Nucingen i re e joj. U kockarnici stavi 100. Dobri je ovjek le ao na lo oj postelji. im sam vas vidio osjetio sam. kao da me neka struja nosi prema vama. Prenesite ga na krevet.Eugene g u. Slijede eg dana stigla je obavijest da je mladi gosp. Govorila mu je kako joj je lo e u braku. stavite 100 franaka ili izgubite sve ili donesite 6000. ju er je bila bez novaca. Frederic de Taillefer te ko ranjen u dvoboju. Ona e primati 36000. U me uvremenu Goriot prizna Rastignacu da odobrava njegovu vezu s Delphine i otkrio mu tajnu: ³Sve je sre eno za njegovo preseljenje u no vi stan. ³Ma to e meni bolje ? Moj ivot je u mojim k erima !´ re e Goriot. .franaka. Victorina naslijediti e o evu ljubav i imanje. ako je bilo nazna eno u oporuci. bio bih presretan. Delphine. Delphine mu ponudi torbicu: ³Idite u kockarnicu. ³Sada imate 7200. . da je on susjed njezinom ocu. G ica Michonneau dogovori se s agentom za 3000. donijela je sav miraz. Kada su mu skinuli . pa je potpisao mjenicu gospodinu Vautrinu i dobio novac. Obavili smo mnogo posla za jedan mjesec bez va ega znanja. potajno ine dobro´ a Eugene je vjerovao u Boga. Moj e mu momak zadati smrtonosni udarac u elo´. Uzela je 6000. a pratiti ete me i u Italiens (kazali te). Zahvaljuju i vama ja sam postala slobodna i radosna´. n o on je elio znati razlog toj zlovolji: ³Htio bih da budete samo moja !´. franaka´. Da se obratim ocu. a i kockao se na veliko: ³Katkad je mnogo dobijao. uvao ga i stavljao na raspolaganje bjeguncima ili njihovim obiteljima.franaka: ³da u vino sipa napitak koji e izazvati njegovu prividnu smrt. Katkad je ostao bez i jednog nov i a i sada je imao dugova. Na prozoru nije bilo zastora. ³Sutra ujutro g ica. a od svoga miraza od 80 0000. pa se nazirao a av zid. Michonneau i gosp. pa je odlu io obavijestiti gospodu Taillefer oca i sina. . svucite ga. Vi ete objedovati samnom svakoga dana.franaka i opet nasumce stavi cijelu svotu na crvenu boju. Victorine je bila pozvana da do e u ku u svoga oca. To je bio znak da je napitak po eo djelovati. ³Eto. ³ Vi ste me spasili !´ zagrli ga presretna Delphine. Kada se vratio u pansion. meni bi bilo dosta samo da slu am njihov glas i srce bi mi igralo od radosti´. nije bilo tapeta. Starac i student postali su veliki prijatelji. svrati do oca Goriota i ispri a mu da je upoznao njegovu k er Delphine. Pod je bio vla an i pun pra ine.franaka na broj 21 (koliko je imao god ina) i na sre u ne znaju i dobio je 3600. a danas ima milijune´ re e Vutrine i u tom asu pade kao svije a. Rastignac je bio pozvan kod g e. elio je iseliti iz pansiona. ³On mi daje samo za moje osobne izdatke odre enu svotu. Prvi puta je bio u sobi oca Goriota i nije mogao sakriti svoje zaprepa tenje kada je vidio tu rup u u kojoj je ivio otac i sjeti se rasko ne haljine njegove k eri. pored toliko bogato udomljenih k eri´ re e Eugene. Poslu ajte me i idite´ apnu mu bankar. Ona je bila o ajna i nije to krila. ³Posao je obavljen ± Vautrine!´ re e Eugene. a imao je samo tanak pokriva . ³Nisam ni sanjao d a ste tako lijepi´ i on ostane pored nje do kraja predstave. Vautrin je bio odbjegli robija poznat pod imenom ³Bje i-Smrt´. primao je novac od robija a. franaka. Ovaj dvoboj bio je u suprotnosti s njegovim nadama. a njemu ostavila ostatak.franaka rente godi nje.franaka ulo iti e u dobre nekretnine´. ali sestra i ja smo ga upropastile. Delphine. Kota se okrenuo i dobio je opet 3600.

Maxime je bio spa en! ± ali ja sam mrtva´. spavaju. Kada se vratio vikontkinja re e: ³Mislit u esto na vas. ali poslije plesa´ odgovori Delphine. Nisam znao ni o emu razgovarati. Na balu vikontkinja Beauseant zamoli Rastignaca da ode do markiza de Ajuda i da joj vrati sva njezina pisma. .franaka do ivotne rente. Eugene upla en. ³Ni jedna!´ ± odgovori starac i uspravi se u postelji.ko ulju. gdje su te osobine rijetke´.i izbaci e cinkaro icu iz pansiona. To je bila potvrda da je on odbjegli robija : ³Lako ste zaradili 3000. propala sam moj jadni o e! Da bih spasila Maximov ivot. ³Hajdemo odjuriti na as da ga posjetimo !´ re e Eugene. Gospoda Goriot i Eugene sele se iz pansiona u divan sama ki stan koji mu je priredila Delphine: ³Ah. Potro ili smo novac za ure enje stana. U ovoj nevolji nadao sam se pomo i od tebe. Otac je bio jako uzrujan. Restaud je saznao: ³da je samo nakit prodan za ni u svotu i treba jo 12000. ³Ako ga natjeram da mi vrati miraz. vi ste mi se u inili dobar i plemenit. Spavao sam. Oni mene gledaju sa strahom. Restaud je morala obaviti va an posao. Goriot je elio vidjeti svoje k erke: ³Oti i jo jednom do njih. Van uhodo ³ . sve je bilo samo pretvaranje. druga k erka Goriota i re e: ³Ja sam nesretna. jer se kasno vratila s bala´. zbog kojih je morao poslati velike svote u inozemstvo. Vi njima dajete ivot. ³Vi mi kidate srce! Umrijeti u zbog vas! Obje ste pogrije ile. ³Ho u. . Sve je bilo radi novca. Obje imaju kameno srce. O eva smrt Eugene se upla i kada je vidio koliko se promijenilo njegovo zgr eno blijedo i sasvim iscrpljeno lice. Sluga Christophe se vrati jer nije mogao niti s jednom od k eri razgovarati. pa je legao da se odmori. ja u vas uvijek mnogo voljeti´. ³U ime zakona i kralja´ ± re e policajac ± ostalo se izgubi u galami. a on je obe ao da e se opametiti i da vi e ne e kockati´. Kada bi one bile tu. Dijamanti obiju k eri podsjeti e ga na bije dnu postelju na kojoj le i otac Goriot. I sestre se naljute jedna na drugu. va razgovor me je probudio i tako saznao koliko dugujem gospodinu Goriotu´. . Strpljivo sam podnosio sve uvrede. g a. ³Ti si me izdala stara gaduro. one bi me previjale i njegovale. ³Priznajem da sam Jacques Collin ( ak Kolin) zvani ³Bje i-Smrt´ osu en na 20 godina robije u okov ima. Dvije k eri Eugene saznaje da je mu njegove ljubljene Delphine ulo io sav novac i svoj i njezin u poduze a. ne bih se alio´. svoju sre u. ³Tko me izdao?´ ± zapita Collin. Drugi dan mu je bilo jo lo ije. U tom trenutku u e grofica. No Vautrine se brzo oporavio nakon lijeka kojega je dobio.franaka na Goriotovo ime: ³Evo vam cijela svota gospo o.franaka´ re e Poiret. a Delphine spava. Reci im da se ne osje am dobro. ³Imaju posla. ti si mi priredila onu navalu krvi. ne e do i! Tek na samrti spoznajemo to su djeca. no ako pri ekam godinu dana. odnijela sam zelena u obiteljske dijamante do kojih je mome mu u veoma stalo. morati e obustaviti pla anje. ugledali su dva kobna slova. Ni ta vi e nemam!´ ± zajeca otac. znati eljnice!. Kada su si li me u goste. a sada vidim da me nikada nisi voljela´. ³Samo ga udo mo e spasiti!´ ± re e student medicine Bianchon. Obje k erke spremale su se na bal kod g e de Beauseant. ali mu je bilo sve lo ije. Rastignac je razmi ljao mnogo o ocu Goriotu i elio prikupiti mnogo razloga da bi opravdao postupke Delphine. Ja bih ti dao 6000.franaka da izbjegnemo ovaj neugodni put. Kada bih imao blaga da im ostavim. a ona vas tjeraju u grob. . uzme mjenicu koju je potpisao Vautrinu i napravi propisanu mjenicu na 12000. ³Novac je ivot ! Novac je sve!´ ± govorio je otac. naivan i iskren usred toga svijeta. ³Nemam novaca´ ± re e otac ³I vi e ni ta od 1200. jer je on obo avao tu enu. on e udvostru iti moj miraz kupovanjem nekretnina´ ± jadala se ocu. a tebe s ga enjem. . Na vratima blagovaonice pojavila se policija.franaka da bi podmirila dug. Eugene ugleda obje k erke gospodina Goriota i to rastu i Rastignaca. a one su mi prodavale neko .

koji se pokupi e sa sve enikom. Ako bih dala plahte za ovjeka koji samo to nije izdahnuo. ja sam ih nau io da me vrije aju. Grof odgovara: ³Ja mnogo ne dr im do njega. Rastignac ode do gospo e Restaud da je obavijesti da joj otac umire: ³Gospodine grofe. ³Za to ne nosite svoj sat?´ Student joj apne na uho: ³Va otac nema ime kupiti pokrov u koji e ga ve eras poviti. Odjednom se sru i. niti je itko do ao. on je iskvario svoje k eri. Oni su moji ubojice !´ Padne na zaglavlje kao da ga je malj udario. smrt Alza aninu. stavljen na dvije stolice u toj pustoj ulici. Tko e meni nadoknaditi tro kove ?´ ± udovica kao da nije u stanju izgubiti. pa su u velikoj alosti´. bez prijatelja i ro aka. ali prazna i otprati e mrtva ki sanduk do groblja Pere ± Lachaise. nisu ga htjele primiti: ³Njima je umro otac. samo me vi volite. Ho u vidjeti moje k eri! J a sam ih stvorio! One su moje! Ako ne do u? ± ponovi starac jecaju i ± ³Ja u umrijeti. I tako su me k eri izbacile iz svojih domova. Idem. No on nije imao novca. ali lijek bez pomo i. Otac je umro!´ vrisnu grofica i onesvjesti se. ³Blagoslov im dajem´ ± re e napre u i se ± ³blagoslov´. bez pratnje.sitno zadovoljstvo. Do i u poslije lije ni kog pregleda´. jer ni ta drugo nema. do o e dvoja kola s grbovima grofa de Res tauda i baruna de Nucingena. On je sretan to mo e javiti samrtniku da e mu bar jedna k er do i. Rastignac napi e pismo barunu i grofici da po alje ljude koji e podmiriti sve tro kove oko pogreba. GORIOT OTAC GROFICE de RESTAUD i BARUNICE de NUCINGEN SAHRANJEN O TRO KU DVOJICE STUDENATA´ Uzalud je Rastignac dolazio k erima. U sobi je doktor operirao oca Goriota. To je bio posljednji lijek za koji znanost zna. ne mo emo ga spasiti. ³Moj otac jama no nije toliko bolestan kako vi ka ete. idem ± ja u prije vas sti i´ re e Delphine. unesre io mene i naru io mir moga doma. On bi svisnuo od tuge kada bi moja bolest postala pogibeljnom zbog toga izlaska. bez novca i eli vidjeti svoje k eri´. G a. da ga mogu pokopati. ³Nasie! Fifine!´ re e otac. 7. ³Uzmi prevrnute plahte iz sobe br. Goriot umire u jednoj bijednoj rupi. Zalo io sam sat. Tu no se zagledaju u grob i u njemu pokopa . ³Ako zetovi i k eri ne budu htjeli vratiti novac koji si dao. ³Potra ite sve enika i polo ite starca na odar izme u dvije svije e u praznoj sobi´. U crkvi dva sve enika. Eugene je platio sve enika. Delphine nije do la jer se je posva ala s mu em oko novca. Spusti e tijelo oca Goriota u raku oko koje su bile sluge njihovih k eri. mene stra no boli! Osveta! Moji zetovi ne daju im do i ! Smrt Restaudu. pjeva i crkvenjak obavi e pogreb za 70 franaka. a student je u svojoj bolnici kupio bijedni mrtva ki sanduk. Treba mu odjenuti bijelu ko ulju i promijeniti posteljinu´ re e lije nik. ³Nema mu vi e pomo i. a i jedna se mora dati za pokrov. On vas zove´ ± re e Eugene. da bi pokrili sanduk zemljom Rastignac je morao dati napojnicu. Sutradan Rastignac i student medicine prijavili su star evu smrt. Kada su smjestili sanduk u pogrebnu ko iju. Jedno ru no kropilo bilo je umo eno u pokositrenu posudu punu svete vodice. Do i e ga posjetiti im budu ispunile svoje obveze prema meni i mome djetetu´. kada je zamolio kratku molitvu koju je platio student. one su dobre za mrtvaca´ ± apne slu kinji. nisam ga cijenila. trebalo bi da otpuzite k svome ocu. Grobarima. ³Da ste na samrti. Nakon toga ode do g e. jer crkva nije bila bogata da bi molila besplatno. Nucingen i zatekne je u postelji: ³Prehladila sam se kada sam se vra ala s bala i o ekujem lije nika´ ± re e Delphine. koji je tra ila od oca. pa je posudio od sluge Christophera 20 santima. recite gospo i da gosp. Ja sam za sve kriv. Pekli su mu le a srebrnim nitratom. Kada se vratio u pansion Eugene je zaplakao kada je na ulazu spazio mrtva ki sanduk jedva pokriven crnom ojom. bez sjaja. Restaud ipak je do la i kad ugleda oca briznu u pla : ³Oprostite moj o e! Svi me mrze. Kako zetovi nisu poslali novac. zapovijed i da se ure e na grobu natpis´: ³OVDJE PO IVA G. umrijeti u od bijesa! Ja izdi em. Ja sam bestidnica. Gospo a Vauquer re e: ³Otac Goriot nema vi e ni santima. To je bila siroma ka smrt. ³Ah moji an eli!´ i odleti njegova du a.

dru tveni ivot Pariza vrlo slo ena i dramski koncipirana kompozicija. nekada njeg robija a. uz Eugenie Grandet najslavniji Balzacov roman tema: uspon u visoko dru tvo.svoju posljednju suzu koja odleti u nebo im je pala na zemlju. karakterne osobine). koji je vje to upravljao sudbinama ljudi karakteristi na kompozicija ± itateljevu pozornost usmjerava na uvodni dio romana. mno tvo detalja) teorija sredine (miljea) detaljno i precizno opisivanje i pripovijedanje Balzacova tehnika opisivanja sadr i barem 3 elementa: vizualni (detaljan vanjski opis likova i prostora). klasna pripadnost) i a Goriot ÄVje ni otac³. sve tri vezane uz stanare pansiona gospo e Vauquer ± J. psiholo ki (ugo aj. u kojoj se paralelno razvijaju i me usobno isprepli u tri fabularne osnove. Eugena de Rastignaca. socijalni i psiholo ki portret) portretiranje s pomo u ambijenta (opis portreta. socijalno podrijetlo. o inska ljubav. sirmoma nog plemi a koji je iz pokrajine do ao u Pariz na studij i tajanstvenog Vautrina. neko bogatog tvorni ara tjestenine. sociolo ki (imovinsko stanje.J. ÄKrist o instva³ svi va niji likovi rtve su opsjednutosti jednom stra u ili fiksnom idejom . a rasplet mu je vrlo kratak i uklju uje obrat u radnji novac kao osnovna pokreta ka snaga naj e i realisti ki postupci: portretiranje (fizi ki.Goriota.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->