1. Osobna potrošnja i raspoloživi dohodak (graf str. 49.

) Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka predstavljen jednadžbom C = c0 + c1YD može se prikazati grafički. Zbog toga što je odnos linearan predstavljen je ravnom linijom. Njezino sjecište s ordinatom je C0, njezin nagib je c1. s obzirom da je c1 manji od 1, nagib linije je manji od 1: ekvivalentno linija je položenija od linije pod kutom od 45 stupnjeva. 2. Ravnoteža na tržištu dobara (graf str. 53.) Proizvodnja je prikazana na ordinati, a dohodak na apscisi. Relacija između dohotka i proizvodnje je linija pod kutom od 45 tj. linija s nagibom koji je jednak 1. odnos između potražnje i dohotka prikazan je jednadžbom Z = (c0+Ī+G+c1T)+c1Y, a na grafu je prikazan kao ZZ. Sjecište s okomitom osi-vrijednost potražnje kada je dohodak jednak 0-jednaka je autonomnoj potrošnji. Nagib krivulje jednak je sklonosti potrošnji, c1:kad se dohodak poveća za 1, potražnja se poveća za c1. uz ograničenje da je c1 pozitivan, ali manji od 1, linija je rastuća ali s nagibom manjim od 1. lijevo od točke A potražnja je veća od proizvodnje a desno od točke A proizvodnja je veća od potražnje dok su u točki A jednake. Dakle ravnotežni output je određen uvjetom da je proizvodnja jednaka potražnji. 3. Učinci povećanja autonomne potrošnje na domaći proizvod (graf str. 54.) Ravnotežni domaći proizvod se povećava sa Y na Y'. početno povećanje potrošnje dovodi do povećanja potražnje za milijardu dolara. Pri početnoj razini dohotka Y razina potražnje je prikazana točkom B: potražnja je za 1 milijardu dolara veća. Da bi zadovoljila višu razinu potražnje poduzeća povećavaju proizvodnju za milijardu dolara. Gospodarstvo se pomiče u točku C gdje su i potražnja i proizvodnja veće za milijardu dolara. Viša razina proizvodnje znači povećanje dohotka za milijardu dolara što dovodi do daljnjeg povećanja potražnje pa je sada potražnja u točki D. točka D dovodi do povećanja razine proizvodnje i tako dalje sve dok gospodarstvo ne dođe do točke A' gdje su proizvodnja i potražnja ponovno jednake te je to stoga nova ravnoteža. 4. Potražnja za novcem (graf str. 69) Odnos između potražnje za novcem, nominalnog dohotka i kamatne stope utvrđen jednadžbom M ͩ =$YL (i) može se prikazati grafički. Kamatna stopa i prikazana je na ordinati a novac M na apscisi. Odnos između potražnje za novcem i kamatne stope za danu razinu nominalnog dohotka prikazan je krivuljom M ͩ . krivulja je opadajuća: što je niža kamatna stopa veća je svota novca koju ljudi žele držati. Za danu kamatnu stopu porast nominalnog dohotka povećava potražnju za novcem, tj. pomiče krivulju potražnje za novcem udesno, s M ͩ na M ͩ '. Primjerice, pri kamatnoj stopi i, porast nominalnog dohotka sa $Y na $Y' pomiče potražnju za novcem s M na M'.

dovodi do porasta potražnje za dobrima. kamatna stopa mora biti takva da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. ZZ krivulja je položenija u odnosu na liniju pod 45° samo ako rast potrošnje i investicija ne prelazi odgovarajući rast outputa. 8. 73.) Početna je ravnoteža u točki A uz kamatnu stopu i. Ravnoteža se pomiče iz A u A'. 6. porast ponude novca dakle dovodi do pada kamatne stope. potražnja za depozitima po viđenju također opada dovodeći do pada potražnje za razervama banaka. Potražnja za primarnim novcem CU ͩ + R ͩ nacrtana je za danu razinu nacionalnog dohotka. viša kamatna stopa podrazumijeva nižu potražnju za primarnim novcem iz 2 razloga: potražnja za gotovim opada. 73. Pad kamatne stope povećava potražnju za novcem tako da je ona jednaka uvećanoj ponudi novca.81. svojim učincima na potrošnju i investicije. ravnoteža se pomiče iz točke A prema dolje u točku A'.) Na apscisi je prikazan primarni novac a na ordinati kamatna stopa. za danu razinu kamatne stope. porast nominalnog dohotka s $Y na $Y' povećava razinu transakcija što povećava potražnju za novcem uz bilo koju danu kamatnu stopu. ( graf. Potražnja za novcem M ͩ nacrtana za danu razinu nacionalnog dohotka $Y. Ovaj je odnos između potražnje i domaćeg proizvoda.5. Ravnoteža na tržištu primarnog novca i određivanje kamatne stope (str. porast ponude novca s Mˢ=M na Mˢ'=M' uzrokuje pomak krivulje ponude udesno s Mˢ na Mˢ'. porast nominalnog dohotka dovodi do porasta kamatne stope zbog toga što pri početnoj kamatnoj stopi potražnja za novcem nadmašuje nepromijenjenu ponudu novca. 72. porast ponude primarnog novca dovodi do pomicanja okomite krivulje ponude udesno. Ponuda novca je nacrtana kao okomita krivulja i označena je sa Mˢ.) Početna ravnoteža je u točki A. kamatna stopa pada s i na i'. . ponuda novca jednaka je M i neovisna je od kamatne stope. Ravnoteža na robnom tržištu ili ravnoteža na tržištu dobara. Učinci porasta ponude novca na kamatnu stopu (graf str. Str 89 ) Porast domaćeg proizvoda. što vodi do niže kamatne stope. 1. ravnotežna kamatna stopa raste sa i na i'. Porast kamatne stope je potreban kako bi se smanjila količina novca koju ljudi žele držati te ponovno uspostavila ravnoteža. prikazan krivuljom rastućeg nagiba ZZ. Određivanje kamatne stope (graf str. ima negativan nagib: viša kamatna stopa ukazuje na nižu potražnju za novcem. Učinci rasta nominalnog dohotka na kamatnu stopu (graf str. Ponuda novca je fiksna te je prikazana vertikalnom krivuljom u H. ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i. 7.) Novac je prikazan na apscisi a kamatna stopa na ordinati. Krivulja potražnje za novcem pomiče se udesno. Ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i.

Nova je ravnoteža u točki A'. Utjecaj rasta dohotka na kamatnu stopu ( str. Y. Kamatna stopa raste s i na i'. Izvođenje IS krivulje. Graf b prikazuje ravnotežnu kamatnu stopu i na ordinati. viša je i ravnotežna kamatna stopa. nazvana je LM krivulja. Graf a jednak je grafu br. ( str. raspoloživi dohodak pada i dovodi do pada osobne potrošnje. a to podrazumijeva pa investicija i potražnje. ž 5. 90 ) Krivulja potražnje je ZZ. početna ravnoteža je u točki A. 5 poviše. ravnotežna kamatna stopa na financijskim tržištima niža i pada s i na i'. 7. niža je ravnotežna razina domaćeg proizvoda. Zbog porasta dohotka s Y na Y' potražnje za novcem pomiče se na Md'. Tada je za sve razine dohotka Y. tako da se realna ponuda novca povećava s M/P na M/P'. Ravnoteža je u točki A. Nacrtana je kao krivulja negativnog nagiba i označena kao Md . a kamatnu stopu na ordinati. Utjecaj rasta kamatne stope na output ili na domaći proizvod. viša je potražnja za novcem. 92 ) IS krivulja određuje ravnotežnu razinu domaćeg proizvoda kao funkciju kamatne stope. Pomaci LM krivulje ( str. Ravnoteža na tržištu dobara podrazumijeva da što je viša kamatna stopa. uz višu kamatnu stopu i'. Nacrtana je za dane vrijednosti poreza i državne potrošnje. Nova je ravnoteža u točki A'. a dohodak na apscisi. Pomaci IS krivulje ( str. Ova relacija između domaćeg proizvoda i kamatne stope predstavljena prema gore nagnutom krivuljom. 6. . 94 ) ( Realna ) ponuda novca prikazana je okomitim pravcem na razini M/P. Ravnotežni domaći proizvod sad je jednak Y'. ( str 91 ). 4. u kojoj je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. 2 poviše. 95 ) Graf a jednak je grafu br. Izvođenje LM krivulje ( str. Za danu je razinu ( realnog ) dohotka. ( realna ) potražnja za novcem opadajuća funkcija kamatne stope. Ravnoteža na financijskom tržištu ukazuje na to da što je viša razina domaćeg proizvoda. 3. LM krivulja pomiče se prema dolje na LM'. Također smanjenje ponude novca dovodi do povećanja kamatna stope i pomicanje LM krivulje prema gore. a kamatna stopa jednaka i. i. a označava se kao Ms. a to dovodi do pada potražnje za dobrima i pada ravnotežnog domaćeg proizvoda s Y na Y'. Odnos između kamatne stope i domaćeg proizvoda prikazan je IS krivuljom koja je opadajuća. Graf b prikazuje ravnotežni domaći proizvod Y na apscisi.2. Uz danu kamatnu stopu. 95 ) Nominalna ponuda novca povećava se s M na M'. IS krivulja se pomiče ulijevo. Krivulja ZZ pomiče se prema dolje do ZZ'.

. domaći proizvod pada s YB na YC. Nakon povećanja poreza IS krivulja se pomiče ulijevo na IS'. Graf c: ( najvažniji ) početna ravnoteža je u točki A. 12. 10. Gospodarstvo se kreće duž krivulje IS.. Određivanje nadnica ukazuje na negativan odnos između realne nadnice W/P i stope nezaposlenosti u. Ravnoteža se pomiče iz A u A' i prirodna stopa nezaposlenosti raste s un na u'n. Utjecaj ili učinci monetarne ekspanzije ( str. domaći proizvod pada s Y na Y'. Pri danoj stopi nezaposlenosti. Konstrukcija LM krivulje osigurava da su kamatna stopa iF i dohodak YF takvi da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. krivulja IS se pomiče. Dakle. a ne IS. Naknade za nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. a ravnoteža se pomiče iz točke A u A'. Marža i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. U slajdovima se nalazi samo graf c. Relacija određivanja nadnica i cijena. Bilo koja točka na LM krivulji rastućeg nagiba odgovara ravnoteži na financijskim tržištima. porast poreza smanjuje osobnu potrošnju . Prirodna stopa nezaposlenosti raste od un do u'n. 125 ). Ekonomija se kreće duž PS krivulje. Prirodna stopa nezaposlenosti je ona za koju vrijedi da je realna nadnica izabrana prilikom određivanja nadnica jednaka realnoj nadnici pretpostavljenoj prilikom određivanja cijena. ) Porast marže ( ovaj znak za maržu ne mogu naći u kompu ) implicira pad realnih nadnica koja poduzeća plaćaju i pomiče krivulju cijena prema dolje od PS na PS'. 127 ) Krivulja određivanja nadnica pomiče se prema gore s WS na WS'. Domaći proizvod pada s Y na Y'. Krivulja IS se pomiče ulijevo na IS'. LM krivulja se pomiče kada se mijenja ponuda novca. 98 ). Realna nadnica nalazi se na okomitoj osi. 9. a time i domaći proizvod. 128. Kamatna stopa pada s i na i'. u sjecištu početnih krivulja IS i LM. Graf a: ljudi imaju manji raspoloživi dohodak. Porast ponude novca pomiče LM krivulju prema dolje na LM'. 13. 11. niža je realna nadnica. više naknade za nezaposlenost vode rastu realne nadnice. Što je viša stopa nezaposlenosti. Nova je ravnoteža u točki A'. od A do A'.8. Samo su u toči A zadovoljena oba ravnotežna uvjeta. 96 ) Bilo koja točka na IS krivulji opadajućeg nagiba odgovara ravnoteži na tržištu dobara. Utjecaj rasta poreza ( str. a gospodarstvo se kreće duž krivulje LM. U točki A ostvarena je ravnoteža i na tržištu dobara i na financijskom tržištu. Gospodarstvo se kreće po WS krivulji. 101 ) Monetarna ekspanzija pomiče LM krivulju. Pri kamatnoj stopi iB. te prirodna stopa nezaposlenosti ( str. a stopa nezaposlenosti na vodoravnoj. IS-LM model ( str. Graf b: prikazuje se LM krivulja koja odgovara ravnoteži na financijskom tržištu prije porasta poreza. a kamatna stopa s i na i'. iz A u A'.

Izvođenje krivulje agregatne potražnje ( str. Krivulja AD pomiče se ulijevo na AD''. pa sad prolazi točkom A' gdje je Y=Yn. 137 ) Krivulja agregatne ponude je rastuća. 142 ) AS ima pozitivan nagib: što je viša razina domaćeg proizvoda. viša je razina cijena.14. određena ravnotežom na tržištu dobara i na financijskom tržištu. Položaj krivulje ovisi o Pe. Krivulja agregatne ponude prolazi točkom A. 17. 143 ). 18. a P=P'e. AD ima negativan nagib: što je viša razina cijena. gdje je Y=Yn. 140 ) Graf a: krivulja IS opadajućeg je nagiba. to je sjecište AS i AD. vodi rastu razine cijene P. Ravnoteža u kratkom roku ( str. 138 ) Pri danoj razini domaćeg proizvoda i stope nezaposlenosti. graf: prilagodba domaćeg proizvoda tijekom vremena ( str. 16. Porast domaćeg proizvoda Y. Krivulja agregatne ponude ( str. porast kamatne stope dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. Ako uzmemo restriktivnu operaciju na otvorenom tržištu ista ta razina domaćeg proizvoda je niža. Učinci povećanja očekivane razine cijena na krivulju agregatne ponude ( str. Pomaci krivulje agregatne potražnje ( str. Negativan odnos između domaćeg proizvoda i razine cijena naziva se relacija agregatne potražnje. Ova krivulja naziva se krivulja agregatne potražnje. OD KRATKOG DO SREDNJEG ROKA. Tada se ekonomija kreće duž krivulje AD. Ravnoteža se pomjera s A na A'. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'. Točka A sjecište je krivulja IS i LM gdje su u ravnoteži financijsko tržište i tržište dobara. Ravnoteža je u točki A. porast očekivane razine cijena dovodi do porasta nadnica. a P=Pe. Povećanje očekivane razine cijena implicira da će se u sljedećem razdoblju krivulja AS pomicati prema gore na AS'. LM krivulja rastućeg je nagiba i vrijedi za danu vrijednost M/P. ravnotežni domaći proizvod pada s Y na Y'. Prilagodba ne završava u točki A' jer domaći proizvod Y' i dalje premašuje svoju prirodnu razinu Yn pa je razina cijena još uvijek viša od očekivane. niža je razina domaćeg proizvoda. Graf b: porast razine cijena s P na P' dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda s Y na Y'. razina domaćeg proizvoda. 141 ) Ako uzmemo povećanje državne potrošnje G. Porast domaćeg proizvoda povećava potražnju za novcem i kamatna stopa se povećava kako bi potražnja i ponuda za novcem ostale jednake. 19. pri određenoj razini cijena. Tu su u ravnoteži tržište rada i dobara i financijsko tržište. Krivulja AS pomiče se prema gore. je viša. . U točki A domaći proizvod premašuje svoju prirodnu razinu. a to opet dovodi do porasta razine cijena. 15.

Početni učinak smanjenja deficita je poticanje smanjenja domaćeg proizvoda. Državna potrošnja G se smanjuje na G'. domaći proizvod se povećava s Y na Y'. a gospodarstvo se pomiče po AD'. a kamatna stopa je dana s i. bez AS''. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita na output i kamatnu stopu. Sve dok je domaći proizvod ispod prirodne razine AS se pomiče udesno. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije na domaći proizvod i kamatnu stopu ( str. 146 ). AD se pomiče ulijevo na AD': pri danoj razini cijena domaći proizvod je niži. Kada dođe u točku A'' krivulja LM dana je krivuljom LM''. povećanje nominalne ponude novca M. Gospodarstvo se pomiče iz točke A u B. realna ponuda novca raste pa se LM pomiče udesno na LM'. Kratkoročni utjecaj monetarne ekspanzije ogleda se u pomicanju LM na LM'. 20 poviše. a razina cijena s P na P'. sve dok AS ne bude jednaka AS'' i gospodarstvo ne dosegne A''. ali bez AS''. a to dovodi do povećanja domaćeg proizvoda. Graf b – kako država smanjuje proračunski deficit IS se pomiču ulijevo na IS'. Gospodarstvo se pomiče duž krivulje IS'. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije ( str. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita ( str. Graf a je isti kao br. Kamatna stopa je niža. a ekonomija se kreće duž krivulje AD'. domaći proizvod jednak je Yn. 150 ) Gospodarstvo je u točki A. Cijena pada. 23. dovodi do povećanja realne ponude novca M/P. Graf a je jednak grafu 22. Tijekom vremena dolazi do izražaja utjecaj prilagodbe cjenovnih očekivanja. LM se pomaknula zbog povećanja nominalne ponude novca i povećanja razine cijena. te se AS pomiče prema gore. pa se ravnoteža pomiče u A'. U kratkom roku ravnoteža se pomiče u A'. domaći proizvod se smanjuje na Y'.20. Ravnoteža je u točki A gdje se sijeku LM i IS. 22. Domaći proizvod jednak je svojoj prirodnoj razini Yn. a domaći proizvod viši. 145 ) Za danu razinu cijena P. . U kratkom roku ekonomija se kreće iz točke A u A'. Proces prilagodbe prestaje kad se domaći proizvod vrati na svoju prirodnu razinu. Graf b prikazuje prilagođavanje domaćeg proizvoda i kamatne stope u okvirima IS-LM modela. a razina cijena pada na P'. 21. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful