P. 1
makro grafovi 3,4,5,6,7

makro grafovi 3,4,5,6,7

|Views: 391|Likes:
Published by veza85

More info:

Published by: veza85 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

1. Osobna potrošnja i raspoloživi dohodak (graf str. 49.

) Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka predstavljen jednadžbom C = c0 + c1YD može se prikazati grafički. Zbog toga što je odnos linearan predstavljen je ravnom linijom. Njezino sjecište s ordinatom je C0, njezin nagib je c1. s obzirom da je c1 manji od 1, nagib linije je manji od 1: ekvivalentno linija je položenija od linije pod kutom od 45 stupnjeva. 2. Ravnoteža na tržištu dobara (graf str. 53.) Proizvodnja je prikazana na ordinati, a dohodak na apscisi. Relacija između dohotka i proizvodnje je linija pod kutom od 45 tj. linija s nagibom koji je jednak 1. odnos između potražnje i dohotka prikazan je jednadžbom Z = (c0+Ī+G+c1T)+c1Y, a na grafu je prikazan kao ZZ. Sjecište s okomitom osi-vrijednost potražnje kada je dohodak jednak 0-jednaka je autonomnoj potrošnji. Nagib krivulje jednak je sklonosti potrošnji, c1:kad se dohodak poveća za 1, potražnja se poveća za c1. uz ograničenje da je c1 pozitivan, ali manji od 1, linija je rastuća ali s nagibom manjim od 1. lijevo od točke A potražnja je veća od proizvodnje a desno od točke A proizvodnja je veća od potražnje dok su u točki A jednake. Dakle ravnotežni output je određen uvjetom da je proizvodnja jednaka potražnji. 3. Učinci povećanja autonomne potrošnje na domaći proizvod (graf str. 54.) Ravnotežni domaći proizvod se povećava sa Y na Y'. početno povećanje potrošnje dovodi do povećanja potražnje za milijardu dolara. Pri početnoj razini dohotka Y razina potražnje je prikazana točkom B: potražnja je za 1 milijardu dolara veća. Da bi zadovoljila višu razinu potražnje poduzeća povećavaju proizvodnju za milijardu dolara. Gospodarstvo se pomiče u točku C gdje su i potražnja i proizvodnja veće za milijardu dolara. Viša razina proizvodnje znači povećanje dohotka za milijardu dolara što dovodi do daljnjeg povećanja potražnje pa je sada potražnja u točki D. točka D dovodi do povećanja razine proizvodnje i tako dalje sve dok gospodarstvo ne dođe do točke A' gdje su proizvodnja i potražnja ponovno jednake te je to stoga nova ravnoteža. 4. Potražnja za novcem (graf str. 69) Odnos između potražnje za novcem, nominalnog dohotka i kamatne stope utvrđen jednadžbom M ͩ =$YL (i) može se prikazati grafički. Kamatna stopa i prikazana je na ordinati a novac M na apscisi. Odnos između potražnje za novcem i kamatne stope za danu razinu nominalnog dohotka prikazan je krivuljom M ͩ . krivulja je opadajuća: što je niža kamatna stopa veća je svota novca koju ljudi žele držati. Za danu kamatnu stopu porast nominalnog dohotka povećava potražnju za novcem, tj. pomiče krivulju potražnje za novcem udesno, s M ͩ na M ͩ '. Primjerice, pri kamatnoj stopi i, porast nominalnog dohotka sa $Y na $Y' pomiče potražnju za novcem s M na M'.

viša kamatna stopa podrazumijeva nižu potražnju za primarnim novcem iz 2 razloga: potražnja za gotovim opada. Učinci rasta nominalnog dohotka na kamatnu stopu (graf str. ravnotežna kamatna stopa raste sa i na i'.) Početna je ravnoteža u točki A uz kamatnu stopu i. za danu razinu kamatne stope. 7.81. ponuda novca jednaka je M i neovisna je od kamatne stope. kamatna stopa pada s i na i'. Ovaj je odnos između potražnje i domaćeg proizvoda. ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i. Potražnja za primarnim novcem CU ͩ + R ͩ nacrtana je za danu razinu nacionalnog dohotka. porast nominalnog dohotka s $Y na $Y' povećava razinu transakcija što povećava potražnju za novcem uz bilo koju danu kamatnu stopu. Određivanje kamatne stope (graf str.5. 8. kamatna stopa mora biti takva da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. ravnoteža se pomiče iz točke A prema dolje u točku A'. Porast kamatne stope je potreban kako bi se smanjila količina novca koju ljudi žele držati te ponovno uspostavila ravnoteža. porast nominalnog dohotka dovodi do porasta kamatne stope zbog toga što pri početnoj kamatnoj stopi potražnja za novcem nadmašuje nepromijenjenu ponudu novca. Ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i. 73. dovodi do porasta potražnje za dobrima. Ponuda novca je nacrtana kao okomita krivulja i označena je sa Mˢ. potražnja za depozitima po viđenju također opada dovodeći do pada potražnje za razervama banaka. porast ponude novca s Mˢ=M na Mˢ'=M' uzrokuje pomak krivulje ponude udesno s Mˢ na Mˢ'. Učinci porasta ponude novca na kamatnu stopu (graf str. Potražnja za novcem M ͩ nacrtana za danu razinu nacionalnog dohotka $Y. 72. svojim učincima na potrošnju i investicije. porast ponude novca dakle dovodi do pada kamatne stope. porast ponude primarnog novca dovodi do pomicanja okomite krivulje ponude udesno. Ponuda novca je fiksna te je prikazana vertikalnom krivuljom u H. . Str 89 ) Porast domaćeg proizvoda. 1. ZZ krivulja je položenija u odnosu na liniju pod 45° samo ako rast potrošnje i investicija ne prelazi odgovarajući rast outputa. 73. Pad kamatne stope povećava potražnju za novcem tako da je ona jednaka uvećanoj ponudi novca. Ravnoteža se pomiče iz A u A'.) Novac je prikazan na apscisi a kamatna stopa na ordinati.) Na apscisi je prikazan primarni novac a na ordinati kamatna stopa. 6. Ravnoteža na robnom tržištu ili ravnoteža na tržištu dobara. Krivulja potražnje za novcem pomiče se udesno. ( graf. što vodi do niže kamatne stope. Ravnoteža na tržištu primarnog novca i određivanje kamatne stope (str. ima negativan nagib: viša kamatna stopa ukazuje na nižu potražnju za novcem.) Početna ravnoteža je u točki A. prikazan krivuljom rastućeg nagiba ZZ.

Pomaci IS krivulje ( str. ( str 91 ). Nacrtana je kao krivulja negativnog nagiba i označena kao Md . 4. 90 ) Krivulja potražnje je ZZ. a dohodak na apscisi. 92 ) IS krivulja određuje ravnotežnu razinu domaćeg proizvoda kao funkciju kamatne stope. Uz danu kamatnu stopu. Odnos između kamatne stope i domaćeg proizvoda prikazan je IS krivuljom koja je opadajuća. a kamatnu stopu na ordinati. . Također smanjenje ponude novca dovodi do povećanja kamatna stope i pomicanje LM krivulje prema gore. 95 ) Nominalna ponuda novca povećava se s M na M'. uz višu kamatnu stopu i'. Ravnoteža je u točki A. tako da se realna ponuda novca povećava s M/P na M/P'. 7. ( realna ) potražnja za novcem opadajuća funkcija kamatne stope. Zbog porasta dohotka s Y na Y' potražnje za novcem pomiče se na Md'. Tada je za sve razine dohotka Y. ž 5. 95 ) Graf a jednak je grafu br. u kojoj je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. početna ravnoteža je u točki A. ravnotežna kamatna stopa na financijskim tržištima niža i pada s i na i'. Utjecaj rasta kamatne stope na output ili na domaći proizvod. Graf a jednak je grafu br. Ravnotežni domaći proizvod sad je jednak Y'. Graf b prikazuje ravnotežni domaći proizvod Y na apscisi. viša je i ravnotežna kamatna stopa. Izvođenje IS krivulje. Nova je ravnoteža u točki A'. Graf b prikazuje ravnotežnu kamatnu stopu i na ordinati. a kamatna stopa jednaka i. 2 poviše. 5 poviše. Krivulja ZZ pomiče se prema dolje do ZZ'. 6. Nova je ravnoteža u točki A'. a to podrazumijeva pa investicija i potražnje. Izvođenje LM krivulje ( str. nazvana je LM krivulja. Utjecaj rasta dohotka na kamatnu stopu ( str. IS krivulja se pomiče ulijevo. viša je potražnja za novcem. Y.2. 94 ) ( Realna ) ponuda novca prikazana je okomitim pravcem na razini M/P. i. a označava se kao Ms. Nacrtana je za dane vrijednosti poreza i državne potrošnje. niža je ravnotežna razina domaćeg proizvoda. a to dovodi do pada potražnje za dobrima i pada ravnotežnog domaćeg proizvoda s Y na Y'. 3. Za danu je razinu ( realnog ) dohotka. Kamatna stopa raste s i na i'. Pomaci LM krivulje ( str. LM krivulja pomiče se prema dolje na LM'. Ova relacija između domaćeg proizvoda i kamatne stope predstavljena prema gore nagnutom krivuljom. Ravnoteža na tržištu dobara podrazumijeva da što je viša kamatna stopa. ( str. raspoloživi dohodak pada i dovodi do pada osobne potrošnje. Ravnoteža na financijskom tržištu ukazuje na to da što je viša razina domaćeg proizvoda.

U slajdovima se nalazi samo graf c. Gospodarstvo se kreće duž krivulje IS. . a kamatna stopa s i na i'. Graf b: prikazuje se LM krivulja koja odgovara ravnoteži na financijskom tržištu prije porasta poreza. IS-LM model ( str. a gospodarstvo se kreće duž krivulje LM. više naknade za nezaposlenost vode rastu realne nadnice. LM krivulja se pomiče kada se mijenja ponuda novca. Utjecaj rasta poreza ( str. 128. Ekonomija se kreće duž PS krivulje. u sjecištu početnih krivulja IS i LM. Određivanje nadnica ukazuje na negativan odnos između realne nadnice W/P i stope nezaposlenosti u. 101 ) Monetarna ekspanzija pomiče LM krivulju. Konstrukcija LM krivulje osigurava da su kamatna stopa iF i dohodak YF takvi da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. Graf c: ( najvažniji ) početna ravnoteža je u točki A. Nova je ravnoteža u točki A'. Što je viša stopa nezaposlenosti. te prirodna stopa nezaposlenosti ( str. Pri danoj stopi nezaposlenosti. Marža i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. 98 ). Kamatna stopa pada s i na i'. krivulja IS se pomiče. Gospodarstvo se kreće po WS krivulji. 12. Dakle. a ne IS. Realna nadnica nalazi se na okomitoj osi. Krivulja IS se pomiče ulijevo na IS'. a ravnoteža se pomiče iz točke A u A'. Porast ponude novca pomiče LM krivulju prema dolje na LM'.. od A do A'. Naknade za nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. Prirodna stopa nezaposlenosti je ona za koju vrijedi da je realna nadnica izabrana prilikom određivanja nadnica jednaka realnoj nadnici pretpostavljenoj prilikom određivanja cijena. Samo su u toči A zadovoljena oba ravnotežna uvjeta. a stopa nezaposlenosti na vodoravnoj. Pri kamatnoj stopi iB. Graf a: ljudi imaju manji raspoloživi dohodak. 96 ) Bilo koja točka na IS krivulji opadajućeg nagiba odgovara ravnoteži na tržištu dobara. Ravnoteža se pomiče iz A u A' i prirodna stopa nezaposlenosti raste s un na u'n. niža je realna nadnica. 9. 127 ) Krivulja određivanja nadnica pomiče se prema gore s WS na WS'. ) Porast marže ( ovaj znak za maržu ne mogu naći u kompu ) implicira pad realnih nadnica koja poduzeća plaćaju i pomiče krivulju cijena prema dolje od PS na PS'. U točki A ostvarena je ravnoteža i na tržištu dobara i na financijskom tržištu. porast poreza smanjuje osobnu potrošnju . domaći proizvod pada s YB na YC. a time i domaći proizvod. Nakon povećanja poreza IS krivulja se pomiče ulijevo na IS'. Relacija određivanja nadnica i cijena. 11. Prirodna stopa nezaposlenosti raste od un do u'n. 10. 13. Bilo koja točka na LM krivulji rastućeg nagiba odgovara ravnoteži na financijskim tržištima. iz A u A'. domaći proizvod pada s Y na Y'. Utjecaj ili učinci monetarne ekspanzije ( str.8. Domaći proizvod pada s Y na Y'. 125 ).

gdje je Y=Yn. 15. Točka A sjecište je krivulja IS i LM gdje su u ravnoteži financijsko tržište i tržište dobara. 18. 143 ). porast očekivane razine cijena dovodi do porasta nadnica. Porast domaćeg proizvoda Y. 16. pa sad prolazi točkom A' gdje je Y=Yn. niža je razina domaćeg proizvoda. Tu su u ravnoteži tržište rada i dobara i financijsko tržište. određena ravnotežom na tržištu dobara i na financijskom tržištu. OD KRATKOG DO SREDNJEG ROKA. Negativan odnos između domaćeg proizvoda i razine cijena naziva se relacija agregatne potražnje. viša je razina cijena. to je sjecište AS i AD. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'. AD ima negativan nagib: što je viša razina cijena. Pomaci krivulje agregatne potražnje ( str. Položaj krivulje ovisi o Pe. 137 ) Krivulja agregatne ponude je rastuća. Graf b: porast razine cijena s P na P' dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda s Y na Y'. graf: prilagodba domaćeg proizvoda tijekom vremena ( str. pri određenoj razini cijena. Ravnoteža je u točki A. 138 ) Pri danoj razini domaćeg proizvoda i stope nezaposlenosti. Krivulja AD pomiče se ulijevo na AD''.14. a P=Pe. Ravnoteža u kratkom roku ( str. U točki A domaći proizvod premašuje svoju prirodnu razinu. 19. Povećanje očekivane razine cijena implicira da će se u sljedećem razdoblju krivulja AS pomicati prema gore na AS'. 140 ) Graf a: krivulja IS opadajućeg je nagiba. Prilagodba ne završava u točki A' jer domaći proizvod Y' i dalje premašuje svoju prirodnu razinu Yn pa je razina cijena još uvijek viša od očekivane. . Krivulja agregatne ponude prolazi točkom A. razina domaćeg proizvoda. Ako uzmemo restriktivnu operaciju na otvorenom tržištu ista ta razina domaćeg proizvoda je niža. Učinci povećanja očekivane razine cijena na krivulju agregatne ponude ( str. Ova krivulja naziva se krivulja agregatne potražnje. porast kamatne stope dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. a P=P'e. 142 ) AS ima pozitivan nagib: što je viša razina domaćeg proizvoda. a to opet dovodi do porasta razine cijena. Krivulja agregatne ponude ( str. vodi rastu razine cijene P. ravnotežni domaći proizvod pada s Y na Y'. 141 ) Ako uzmemo povećanje državne potrošnje G. LM krivulja rastućeg je nagiba i vrijedi za danu vrijednost M/P. Porast domaćeg proizvoda povećava potražnju za novcem i kamatna stopa se povećava kako bi potražnja i ponuda za novcem ostale jednake. je viša. 17. Ravnoteža se pomjera s A na A'. Izvođenje krivulje agregatne potražnje ( str. Krivulja AS pomiče se prema gore. Tada se ekonomija kreće duž krivulje AD.

a gospodarstvo se pomiče po AD'. domaći proizvod se povećava s Y na Y'. ali bez AS''. . pa se ravnoteža pomiče u A'. a to dovodi do povećanja domaćeg proizvoda. Graf b prikazuje prilagođavanje domaćeg proizvoda i kamatne stope u okvirima IS-LM modela. LM se pomaknula zbog povećanja nominalne ponude novca i povećanja razine cijena. dovodi do povećanja realne ponude novca M/P. Početni učinak smanjenja deficita je poticanje smanjenja domaćeg proizvoda. U kratkom roku ekonomija se kreće iz točke A u A'. a razina cijena s P na P'. bez AS''. Tijekom vremena dolazi do izražaja utjecaj prilagodbe cjenovnih očekivanja. Graf b – kako država smanjuje proračunski deficit IS se pomiču ulijevo na IS'. Državna potrošnja G se smanjuje na G'. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita ( str. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije ( str. domaći proizvod se smanjuje na Y'. Domaći proizvod jednak je svojoj prirodnoj razini Yn. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita na output i kamatnu stopu. Kamatna stopa je niža. AD se pomiče ulijevo na AD': pri danoj razini cijena domaći proizvod je niži. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'. Kada dođe u točku A'' krivulja LM dana je krivuljom LM''. te se AS pomiče prema gore. Proces prilagodbe prestaje kad se domaći proizvod vrati na svoju prirodnu razinu. a kamatna stopa je dana s i.20. Graf a je jednak grafu 22. Gospodarstvo se pomiče iz točke A u B. 150 ) Gospodarstvo je u točki A. Kratkoročni utjecaj monetarne ekspanzije ogleda se u pomicanju LM na LM'. Gospodarstvo se pomiče duž krivulje IS'. a domaći proizvod viši. 22. U kratkom roku ravnoteža se pomiče u A'. 146 ). Sve dok je domaći proizvod ispod prirodne razine AS se pomiče udesno. 145 ) Za danu razinu cijena P. domaći proizvod jednak je Yn. realna ponuda novca raste pa se LM pomiče udesno na LM'. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije na domaći proizvod i kamatnu stopu ( str. Cijena pada. Graf a je isti kao br. a razina cijena pada na P'. 20 poviše. 21. Ravnoteža je u točki A gdje se sijeku LM i IS. povećanje nominalne ponude novca M. a ekonomija se kreće duž krivulje AD'. 23. sve dok AS ne bude jednaka AS'' i gospodarstvo ne dosegne A''.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->