1. Osobna potrošnja i raspoloživi dohodak (graf str. 49.

) Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka predstavljen jednadžbom C = c0 + c1YD može se prikazati grafički. Zbog toga što je odnos linearan predstavljen je ravnom linijom. Njezino sjecište s ordinatom je C0, njezin nagib je c1. s obzirom da je c1 manji od 1, nagib linije je manji od 1: ekvivalentno linija je položenija od linije pod kutom od 45 stupnjeva. 2. Ravnoteža na tržištu dobara (graf str. 53.) Proizvodnja je prikazana na ordinati, a dohodak na apscisi. Relacija između dohotka i proizvodnje je linija pod kutom od 45 tj. linija s nagibom koji je jednak 1. odnos između potražnje i dohotka prikazan je jednadžbom Z = (c0+Ī+G+c1T)+c1Y, a na grafu je prikazan kao ZZ. Sjecište s okomitom osi-vrijednost potražnje kada je dohodak jednak 0-jednaka je autonomnoj potrošnji. Nagib krivulje jednak je sklonosti potrošnji, c1:kad se dohodak poveća za 1, potražnja se poveća za c1. uz ograničenje da je c1 pozitivan, ali manji od 1, linija je rastuća ali s nagibom manjim od 1. lijevo od točke A potražnja je veća od proizvodnje a desno od točke A proizvodnja je veća od potražnje dok su u točki A jednake. Dakle ravnotežni output je određen uvjetom da je proizvodnja jednaka potražnji. 3. Učinci povećanja autonomne potrošnje na domaći proizvod (graf str. 54.) Ravnotežni domaći proizvod se povećava sa Y na Y'. početno povećanje potrošnje dovodi do povećanja potražnje za milijardu dolara. Pri početnoj razini dohotka Y razina potražnje je prikazana točkom B: potražnja je za 1 milijardu dolara veća. Da bi zadovoljila višu razinu potražnje poduzeća povećavaju proizvodnju za milijardu dolara. Gospodarstvo se pomiče u točku C gdje su i potražnja i proizvodnja veće za milijardu dolara. Viša razina proizvodnje znači povećanje dohotka za milijardu dolara što dovodi do daljnjeg povećanja potražnje pa je sada potražnja u točki D. točka D dovodi do povećanja razine proizvodnje i tako dalje sve dok gospodarstvo ne dođe do točke A' gdje su proizvodnja i potražnja ponovno jednake te je to stoga nova ravnoteža. 4. Potražnja za novcem (graf str. 69) Odnos između potražnje za novcem, nominalnog dohotka i kamatne stope utvrđen jednadžbom M ͩ =$YL (i) može se prikazati grafički. Kamatna stopa i prikazana je na ordinati a novac M na apscisi. Odnos između potražnje za novcem i kamatne stope za danu razinu nominalnog dohotka prikazan je krivuljom M ͩ . krivulja je opadajuća: što je niža kamatna stopa veća je svota novca koju ljudi žele držati. Za danu kamatnu stopu porast nominalnog dohotka povećava potražnju za novcem, tj. pomiče krivulju potražnje za novcem udesno, s M ͩ na M ͩ '. Primjerice, pri kamatnoj stopi i, porast nominalnog dohotka sa $Y na $Y' pomiče potražnju za novcem s M na M'.

što vodi do niže kamatne stope. prikazan krivuljom rastućeg nagiba ZZ. ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i. Određivanje kamatne stope (graf str.5. ZZ krivulja je položenija u odnosu na liniju pod 45° samo ako rast potrošnje i investicija ne prelazi odgovarajući rast outputa. Ponuda novca je fiksna te je prikazana vertikalnom krivuljom u H. porast nominalnog dohotka dovodi do porasta kamatne stope zbog toga što pri početnoj kamatnoj stopi potražnja za novcem nadmašuje nepromijenjenu ponudu novca. 73. ravnoteža se pomiče iz točke A prema dolje u točku A'.) Novac je prikazan na apscisi a kamatna stopa na ordinati. dovodi do porasta potražnje za dobrima. Ravnoteža je u točki A uz kamatnu stopu i. 8. Učinci porasta ponude novca na kamatnu stopu (graf str. Ravnoteža na tržištu primarnog novca i određivanje kamatne stope (str. Ponuda novca je nacrtana kao okomita krivulja i označena je sa Mˢ. ima negativan nagib: viša kamatna stopa ukazuje na nižu potražnju za novcem.) Na apscisi je prikazan primarni novac a na ordinati kamatna stopa. porast ponude primarnog novca dovodi do pomicanja okomite krivulje ponude udesno. kamatna stopa mora biti takva da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem.81. Učinci rasta nominalnog dohotka na kamatnu stopu (graf str. Potražnja za novcem M ͩ nacrtana za danu razinu nacionalnog dohotka $Y. Porast kamatne stope je potreban kako bi se smanjila količina novca koju ljudi žele držati te ponovno uspostavila ravnoteža. Ravnoteža na robnom tržištu ili ravnoteža na tržištu dobara. 73. porast ponude novca s Mˢ=M na Mˢ'=M' uzrokuje pomak krivulje ponude udesno s Mˢ na Mˢ'. 72. viša kamatna stopa podrazumijeva nižu potražnju za primarnim novcem iz 2 razloga: potražnja za gotovim opada. 1. kamatna stopa pada s i na i'. Krivulja potražnje za novcem pomiče se udesno. 7. ravnotežna kamatna stopa raste sa i na i'. Ravnoteža se pomiče iz A u A'. Pad kamatne stope povećava potražnju za novcem tako da je ona jednaka uvećanoj ponudi novca. Ovaj je odnos između potražnje i domaćeg proizvoda. potražnja za depozitima po viđenju također opada dovodeći do pada potražnje za razervama banaka.) Početna ravnoteža je u točki A. za danu razinu kamatne stope. ( graf. . porast nominalnog dohotka s $Y na $Y' povećava razinu transakcija što povećava potražnju za novcem uz bilo koju danu kamatnu stopu. Potražnja za primarnim novcem CU ͩ + R ͩ nacrtana je za danu razinu nacionalnog dohotka. ponuda novca jednaka je M i neovisna je od kamatne stope. svojim učincima na potrošnju i investicije. Str 89 ) Porast domaćeg proizvoda.) Početna je ravnoteža u točki A uz kamatnu stopu i. porast ponude novca dakle dovodi do pada kamatne stope. 6.

Odnos između kamatne stope i domaćeg proizvoda prikazan je IS krivuljom koja je opadajuća. 95 ) Nominalna ponuda novca povećava se s M na M'. Ravnoteža je u točki A. Graf b prikazuje ravnotežnu kamatnu stopu i na ordinati. 6.2. Tada je za sve razine dohotka Y. početna ravnoteža je u točki A. 3. uz višu kamatnu stopu i'. a dohodak na apscisi. Ravnotežni domaći proizvod sad je jednak Y'. ( str. 5 poviše. Nacrtana je kao krivulja negativnog nagiba i označena kao Md . raspoloživi dohodak pada i dovodi do pada osobne potrošnje. Nova je ravnoteža u točki A'. 4. . Nacrtana je za dane vrijednosti poreza i državne potrošnje. LM krivulja pomiče se prema dolje na LM'. Ravnoteža na tržištu dobara podrazumijeva da što je viša kamatna stopa. a kamatna stopa jednaka i. viša je potražnja za novcem. Za danu je razinu ( realnog ) dohotka. 95 ) Graf a jednak je grafu br. 92 ) IS krivulja određuje ravnotežnu razinu domaćeg proizvoda kao funkciju kamatne stope. 2 poviše. Ova relacija između domaćeg proizvoda i kamatne stope predstavljena prema gore nagnutom krivuljom. niža je ravnotežna razina domaćeg proizvoda. a to podrazumijeva pa investicija i potražnje. tako da se realna ponuda novca povećava s M/P na M/P'. Pomaci LM krivulje ( str. Kamatna stopa raste s i na i'. Utjecaj rasta dohotka na kamatnu stopu ( str. 90 ) Krivulja potražnje je ZZ. Nova je ravnoteža u točki A'. Ravnoteža na financijskom tržištu ukazuje na to da što je viša razina domaćeg proizvoda. nazvana je LM krivulja. Graf b prikazuje ravnotežni domaći proizvod Y na apscisi. Pomaci IS krivulje ( str. ž 5. viša je i ravnotežna kamatna stopa. u kojoj je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. ( str 91 ). Y. a kamatnu stopu na ordinati. 7. Krivulja ZZ pomiče se prema dolje do ZZ'. IS krivulja se pomiče ulijevo. a to dovodi do pada potražnje za dobrima i pada ravnotežnog domaćeg proizvoda s Y na Y'. Uz danu kamatnu stopu. Izvođenje IS krivulje. ravnotežna kamatna stopa na financijskim tržištima niža i pada s i na i'. i. Graf a jednak je grafu br. a označava se kao Ms. 94 ) ( Realna ) ponuda novca prikazana je okomitim pravcem na razini M/P. Izvođenje LM krivulje ( str. Također smanjenje ponude novca dovodi do povećanja kamatna stope i pomicanje LM krivulje prema gore. Zbog porasta dohotka s Y na Y' potražnje za novcem pomiče se na Md'. ( realna ) potražnja za novcem opadajuća funkcija kamatne stope. Utjecaj rasta kamatne stope na output ili na domaći proizvod.

Gospodarstvo se kreće duž krivulje IS. a ne IS. Ravnoteža se pomiče iz A u A' i prirodna stopa nezaposlenosti raste s un na u'n. od A do A'. 9. Dakle. niža je realna nadnica. Graf a: ljudi imaju manji raspoloživi dohodak. Pri danoj stopi nezaposlenosti. 12. Kamatna stopa pada s i na i'. Realna nadnica nalazi se na okomitoj osi. 101 ) Monetarna ekspanzija pomiče LM krivulju. Što je viša stopa nezaposlenosti. Marža i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. 11. 10. iz A u A'. 127 ) Krivulja određivanja nadnica pomiče se prema gore s WS na WS'. LM krivulja se pomiče kada se mijenja ponuda novca. . Ekonomija se kreće duž PS krivulje. Porast ponude novca pomiče LM krivulju prema dolje na LM'. Bilo koja točka na LM krivulji rastućeg nagiba odgovara ravnoteži na financijskim tržištima.8. 98 ). 125 ).. U točki A ostvarena je ravnoteža i na tržištu dobara i na financijskom tržištu. Pri kamatnoj stopi iB. a time i domaći proizvod. a kamatna stopa s i na i'. Domaći proizvod pada s Y na Y'. porast poreza smanjuje osobnu potrošnju . a ravnoteža se pomiče iz točke A u A'. domaći proizvod pada s YB na YC. krivulja IS se pomiče. a stopa nezaposlenosti na vodoravnoj. Graf b: prikazuje se LM krivulja koja odgovara ravnoteži na financijskom tržištu prije porasta poreza. Krivulja IS se pomiče ulijevo na IS'. U slajdovima se nalazi samo graf c. Nova je ravnoteža u točki A'. a gospodarstvo se kreće duž krivulje LM. više naknade za nezaposlenost vode rastu realne nadnice. domaći proizvod pada s Y na Y'. Prirodna stopa nezaposlenosti raste od un do u'n. Samo su u toči A zadovoljena oba ravnotežna uvjeta. Naknade za nezaposlenost i prirodna stopa nezaposlenosti ( str. Određivanje nadnica ukazuje na negativan odnos između realne nadnice W/P i stope nezaposlenosti u. 96 ) Bilo koja točka na IS krivulji opadajućeg nagiba odgovara ravnoteži na tržištu dobara. Prirodna stopa nezaposlenosti je ona za koju vrijedi da je realna nadnica izabrana prilikom određivanja nadnica jednaka realnoj nadnici pretpostavljenoj prilikom određivanja cijena. Utjecaj rasta poreza ( str. Graf c: ( najvažniji ) početna ravnoteža je u točki A. ) Porast marže ( ovaj znak za maržu ne mogu naći u kompu ) implicira pad realnih nadnica koja poduzeća plaćaju i pomiče krivulju cijena prema dolje od PS na PS'. IS-LM model ( str. Utjecaj ili učinci monetarne ekspanzije ( str. Gospodarstvo se kreće po WS krivulji. te prirodna stopa nezaposlenosti ( str. Konstrukcija LM krivulje osigurava da su kamatna stopa iF i dohodak YF takvi da je ponuda novca jednaka potražnji za novcem. 13. 128. u sjecištu početnih krivulja IS i LM. Nakon povećanja poreza IS krivulja se pomiče ulijevo na IS'. Relacija određivanja nadnica i cijena.

LM krivulja rastućeg je nagiba i vrijedi za danu vrijednost M/P. Porast domaćeg proizvoda Y. Točka A sjecište je krivulja IS i LM gdje su u ravnoteži financijsko tržište i tržište dobara. Povećanje očekivane razine cijena implicira da će se u sljedećem razdoblju krivulja AS pomicati prema gore na AS'. Graf b: porast razine cijena s P na P' dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda s Y na Y'. viša je razina cijena. . Učinci povećanja očekivane razine cijena na krivulju agregatne ponude ( str. 18. Negativan odnos između domaćeg proizvoda i razine cijena naziva se relacija agregatne potražnje. Tu su u ravnoteži tržište rada i dobara i financijsko tržište. a to opet dovodi do porasta razine cijena. 138 ) Pri danoj razini domaćeg proizvoda i stope nezaposlenosti. 17. to je sjecište AS i AD. AD ima negativan nagib: što je viša razina cijena. ravnotežni domaći proizvod pada s Y na Y'. 142 ) AS ima pozitivan nagib: što je viša razina domaćeg proizvoda. Ova krivulja naziva se krivulja agregatne potražnje. razina domaćeg proizvoda. pri određenoj razini cijena. Ravnoteža se pomjera s A na A'. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'. 141 ) Ako uzmemo povećanje državne potrošnje G. Porast domaćeg proizvoda povećava potražnju za novcem i kamatna stopa se povećava kako bi potražnja i ponuda za novcem ostale jednake. Izvođenje krivulje agregatne potražnje ( str. Ravnoteža je u točki A. pa sad prolazi točkom A' gdje je Y=Yn. niža je razina domaćeg proizvoda. a P=P'e. Prilagodba ne završava u točki A' jer domaći proizvod Y' i dalje premašuje svoju prirodnu razinu Yn pa je razina cijena još uvijek viša od očekivane. 19. Krivulja agregatne ponude ( str. Krivulja AD pomiče se ulijevo na AD''. graf: prilagodba domaćeg proizvoda tijekom vremena ( str. 140 ) Graf a: krivulja IS opadajućeg je nagiba. porast očekivane razine cijena dovodi do porasta nadnica. OD KRATKOG DO SREDNJEG ROKA. Krivulja agregatne ponude prolazi točkom A. Pomaci krivulje agregatne potražnje ( str. 143 ). 137 ) Krivulja agregatne ponude je rastuća. je viša. Ravnoteža u kratkom roku ( str. Položaj krivulje ovisi o Pe. Ako uzmemo restriktivnu operaciju na otvorenom tržištu ista ta razina domaćeg proizvoda je niža. Tada se ekonomija kreće duž krivulje AD. porast kamatne stope dovodi do smanjenja domaćeg proizvoda. U točki A domaći proizvod premašuje svoju prirodnu razinu.14. a P=Pe. gdje je Y=Yn. 15. određena ravnotežom na tržištu dobara i na financijskom tržištu. 16. Krivulja AS pomiče se prema gore. vodi rastu razine cijene P.

146 ). Početni učinak smanjenja deficita je poticanje smanjenja domaćeg proizvoda. Tijekom vremena dolazi do izražaja utjecaj prilagodbe cjenovnih očekivanja. Domaći proizvod jednak je svojoj prirodnoj razini Yn. 20 poviše. a kamatna stopa je dana s i. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita ( str. Dinamički učinci smanjenja budžetskog ili proračunskog deficita na output i kamatnu stopu. realna ponuda novca raste pa se LM pomiče udesno na LM'. dovodi do povećanja realne ponude novca M/P. Graf b prikazuje prilagođavanje domaćeg proizvoda i kamatne stope u okvirima IS-LM modela. 145 ) Za danu razinu cijena P. Graf a je isti kao br. Graf a je jednak grafu 22. Državna potrošnja G se smanjuje na G'. pa se ravnoteža pomiče u A'. 22. ali bez AS''. domaći proizvod se povećava s Y na Y'. Graf b – kako država smanjuje proračunski deficit IS se pomiču ulijevo na IS'. Kamatna stopa je niža. a razina cijena pada na P'. Krivulja AD pomiče se udesno na AD'. te se AS pomiče prema gore. AD se pomiče ulijevo na AD': pri danoj razini cijena domaći proizvod je niži. a gospodarstvo se pomiče po AD'. LM se pomaknula zbog povećanja nominalne ponude novca i povećanja razine cijena. domaći proizvod jednak je Yn.20. povećanje nominalne ponude novca M. 21. U kratkom roku ravnoteža se pomiče u A'. Gospodarstvo se pomiče duž krivulje IS'. a domaći proizvod viši. Sve dok je domaći proizvod ispod prirodne razine AS se pomiče udesno. U kratkom roku ekonomija se kreće iz točke A u A'. Kratkoročni utjecaj monetarne ekspanzije ogleda se u pomicanju LM na LM'. 23. a razina cijena s P na P'. a ekonomija se kreće duž krivulje AD'. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije ( str. bez AS''. Gospodarstvo se pomiče iz točke A u B. . a to dovodi do povećanja domaćeg proizvoda. Kada dođe u točku A'' krivulja LM dana je krivuljom LM''. Ravnoteža je u točki A gdje se sijeku LM i IS. Cijena pada. domaći proizvod se smanjuje na Y'. Proces prilagodbe prestaje kad se domaći proizvod vrati na svoju prirodnu razinu. sve dok AS ne bude jednaka AS'' i gospodarstvo ne dosegne A''. 150 ) Gospodarstvo je u točki A. Dinamički utjecaji monetarne ekspanzije na domaći proizvod i kamatnu stopu ( str.