Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 22. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5559

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

U BiH SE SPREMA ’SVI NA ULICE’
Radikalizacija borbe za li~ne i strana~ke interese kona~no je probudila gra|ane BiH Bezvla{}e koristi kriminalcima i profiterima Narod }e kazniti bosanske mubarake
rupa „Svi na ulice“, koja je kao izraz nezadovoljstva gra|ana neradom politi~kih struktura u BiH prije nekoliko dana

FACEBOOK

Grupi se pridru`ile hiljade ljudi, a podr{ku daje i opozicija

Pedofil u Mostaru osu|en na 12 godina

G

pokrenuta na dru{tvenoj mre`i Facebook, ju~er je dobivala hiljade novih ~lanova, pa se do 17 sati u~lanilo 11.200 ljudi. Me|u njima su i ugledne javne li~nosti.

Ocjena je mnogih da je akcija i pokazatelj da bi bh. politi~ari koji vladaju ve} 20 godina uskoro mogli biti svrgnuti poput vladara u arapskim zemljama. 3. str.

Promjene

Monstrum mu~io dje~aka
Korupcija: Zdravstveni radnici o kampanji

BED@ ’NE UZIMAM MITO’ PONI@ENJE ZA MEDICINARE
Prijava UIO: Pokrenut disciplinski postupak

17. str. Bengazi ju~er: Libijci slave preuzimanje kontrole od snaga sigurnosti

2. str.

(AP)

INSPEKTOR PRIMAO NOVAC?

12. strana

Narodni hljeb za 0,90 KM

VEKNA IZ REZERVI

Gori i Libija
4. i 5. str. 63. str.

Pobuna nezaustavljiva, bh. gra|ani ~ekaju evakuaciju

Spajdermen pretukao zatvorenika
19. str.

INCIDENT U KPZ-u LUKE

Nismo slabiji od Rumuna

SAFET SU[I]

12. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Ukratko

KORUPCIJA Sindikat zdravstvenih radnika o kampanji

Incko: Zabrana va`i i za Geodetsku upravu

Bed` „Ne uzimam mito“ poni`enje za medicinare
Nama je ve} stavljen samar na le|a i samo nas jo{ trebaju obilje`avati, ka`e Abud Sari}

Praljak: Savjest mi je ~ista

Sporna izmjena zakona da bi se zaobi{la zabrana raspolaganja dr`avnom imovinom
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) uputio je ju~er pismo rukovodstvu Republike Srpske u kojem ih upozorava da ne smiju prenijeti ovlasti za knji`enje nekretnina sa sudova na Geodetsku upravu da bi zaobi{li zabranu raspolaganja dr`avnom imovinom koju je nalo`io OHR, saznaje „Dnevni avaz“. Incko se uz potpise ambasadora svih dr`ava ~lanica, izuzev Rusije, obratio Igoru Radoji~i}u, predsjedniku Narodne skup{tine RS, navode}i da bi razmatranje takvih izmjena zakona moglo utjecati na ispunjavanje uvjeta za zatvaranje OHR-a. Incko u pismu, koje je „Avaz“ dobio na uvid, ka`e da je NSRS predvidio raspravu o ovom pitanju za 22. februar. - Bez obzira na predlo`ene zakone, nalogom visokog predstavnika zabranjuje se svaka promjena vlasni{tva nad dr`avnom koju izvr{e bilo koji organi vlasti iz RS do stupanja na snagu kona~ne odluke Ustavnog suda BiH. Ova zabrana odnosi se i na Geodetsku upravu - naveo je Incko. OHR i PIC izrazili su zabrinutost zbog najava iz RS da }e zaobi}i zabranu izmjenama zakona, pa su zbog toga ~elni{tvu NSRS uputili upozoravaju}e piT. LAZOVI] smo.

Incko upozorio Radoji~i}a

Pismo {efa OHR-a i PIC-a

Tribunal

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode antikorupcionu kampanju u zdravstvenom sektoru. Kako nam je kazao predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika FBiH Abud Sari}, u okviru kampanje direktori zdravstvenih ustanova u ve}em bh. entitetu potpisuju memorandume prema kojima bi uposlenici u zdravstvu trebali nositi bed`eve na kojima pi{e „Ne uzimam mito“.

Ljekari nisu jedini problem
- Niko nije rekao da su ljekari najkorumpiraniji i jedini problem u na{oj dr`avi. Naprotiv, smatramo da je zbog izoliranih slu~ajeva mita u zdravstvu u javnosti stvorena perceve}ao standard - ka`e Sari}. Prema njegovim rije~ima, najbolji primjer za iskorjenjivanje korupcije u zdravstvu jesu [vedska i Norve{koj, koje su pove}ale pla}e medicinarima. - Nama su ve} stavili samar na le|a i jo{ nas trebaju obilje`avati. U pitanju je jepcija da su oni najkorumpiraniji u dru{tvu. Ne mislimo tako i zato `elimo ovakvim porukama eliminirati pojedince koji bacaju ljagu na cijelu profesiju - isti~e Arapovi}. u okviru antikorupcione kampanje uspostavlja saradnja sa zdravstvenim ustanovama u BiH.

Praljak opet negirao krivicu
Biv{i zapovjednik HVO-a Slobodan Praljak, optu`en za ratni zlo~in u Mostaru, ju~er je u obra}anju sudijama na kraju zavr{nih rije~i svoje odbrane pred Ha{kim tribunalom poru~io da je njegova savjest ~ista i da zna da nije kriv za ratne zlo~ine, kao i da je hrvatska politika bila usmjerena na pomaganje muslimanskoj strani i na opstanak BiH. - Nisam kriv i ne mislim pri tome na osje}aj krivnje - rekao je Praljak, javila je Fena.

Pove}anje pla}a
Sari} ka`e da je zamisao da i gra|ani, odnosno pacijenti, tako|er nose bed`eve na kojima }e pisati „Ne dajem mito“. - I mi smo za borbu pr-

Dobra vijest
- Svima je poslat memorandum o saradnji i njime se na dobrovoljnoj bazi, izme|u ostalog, predla`e da me-

Skup{tina RS

Danas promjene Ustava RS
Narodna skup{tina RS razmatrat }e danas na posebnoj sjednici Nacrt amandmana 122 na Ustav RS, kojim je predvi|eno da parlament RS ima do tri potpredsjednika, javila je Srna. Poslanici bi po hitnom postupku trebali razmatrati Prijedlog zakona o katastru RS i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini.
Sari}: Podsje}a me na holokaust Arapovi}: Slanje poruke pacijentima

Evropska unija poziva politi~ke ~elnike u Bosni i Hercegovini da uspje{no dovr{e razgovore o formiranju vlade te da prona|u put prema dogovoru o budu}nosti te zemlje, istaknuto je ju~er u Briselu nakon sastanka ministara vanjskih poslova. - Razgovarali smo o Bosni i Hercegovini i o tome

EU poziva politi~are u BiH da se dogovore

Sastanak ministara vanjskih poslova

E{ton: Poja~ati pomo}

kako mo`emo poja~ati na{u pomo} i podr{ku za integraciju te zemlje i njen napredak prema Evropskoj uniji. Va`no je da se u razgovorima o formiranju vlade u BiH postignu rezultati i da ~elnici opravdaju ono {to se od njih o~ekuje - rekla je visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Ketrin E{ton (Catherine Ashton). Nakon dana{nje rasprave nisu doneseni nikakvi zaklju~ci o BiH jer je to odgo|eno za sljede}i redovni sastanak u martu, kada }e se ponovo razgovarati o ja~anju prisutnosti EU u toj zemlji. - Postoji velika potreba za dijalogom izme|u tri naroda i njihovih predstavnika i, ako Evropska unija mo`e u tome biti korisna, pomo}i }emo - rekao je njema~ki dr`avni tajnik za evropske poslove Verner Hojer (Werner Hoyer), javila je Hina.

otiv korupcije. Podr`avamo inicijativu koju je CCI pokrenuo. Ali, na~in na koji se ona `eli provesti krajnje je poni`avaju}i za uposlenike u zdravstvu, jer ho}e da nas obilje`e. To nas pomalo podsje}a na Hitlerovo vrijeme i holokaust. Bolje bi bilo da se korupcija rje{ava na pravi na~in, a to je da se pokrene privreda i povede borba protiv siroma{tva, ~ime bi se u dru{tvu po-

dan poni`avaju}i projekt za koji ~lanovi CCI-ja o~ito napla}uju dobre pare od me|unarodne zajednice, a ljudi u zdravstvu nastavit }e raditi u istim uvjetima kao i do sada - ka`e Sari}, dodaju}i da bi no{enje bed`eva trebalo biti na dobrovoljnoj osnovi, ali sama pomisao na uvo|enje takve mogu}nosti je neprihvatljiva za medicinare. Adis Arapovi} iz CCI-ja ka`e za „Avaz“ da se trenutno

nad`ment svom osoblju punudi no{enje takvih bed`eva. Dobra je vijest da su skoro svi s kojima smo razgovarali prihvatili takvu ideju. Oni }e bed`evima poslati poruku pacijentima, koji tako|er u~estvuju u korupciji. Ne mislim da je tu ne{to poni`avaju}e. Nadam se da }e to svi shvatiti kao svoj mali doprinos borbi protiv korupcije - ka`e Arapovi}.
E. HALA]

Programi

Zapo{ljavanje Roma u FBiH
Zavod za zapo{ljavanje FBiH objavio je ju~er javni poziv za u~e{}e u Programu zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja Roma u 2011. godini, za ~iju je realizaciju predvi|eno 540.000 KM. Javni poziv objavljen je u dnevnoj {tampi i na internet-stranici Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, a rok za podno{enje prijava je 30 dana, prenosi portal „eKapija“.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
^emu 60 policajaca u inspekciji zgrade Predsjedni{tva BiH: Umjesto za narod, „trojka“ se brine o sebi!
- @ali Bo`e para {to su potro{ili ovi iz Predsjedni{tva. Kome li samo oni predsjedavaju kad nemamo ni dr`ave? Onolika Kina ima jednog predsjednika, a nama trebaju tri, jo{ ih treba i ~uvati! Pa, oni su u svjetskim i evropskim okvirima totalni anonimusi. ^im pre|u granicu BiH, niti ih ko poznaje, niti su kome inter(marko markovic) esantni.

Peticiju „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“, koju su, „ponukani zloupotrebama implementacije izbornih rezultata i SDP-ovim la`nim predstavljanjem u ime hrvatskog naroda“, organizirala hrvatska udru`enja proistekla iz posljednjeg rata zajedno s organizacijama civilnog dru{tva, potpisalo je vi{e od 100.000 ljudi iz BiH i dijaspore. Predsjednik Organizacijskog odbora udruga branitelja Nikica Tomi} kazao

Vi{e od 100.000 ljudi ve} potpisalo peticiju
nam je da je, iako je predvi|eno da potpisivanje peticije traje od 10. do 20. februara, na zahtjev gra|ana, prvenstveno iz dijaspore, taj rok pomjeren do 25. februara. On navodi da }e prikupljeni potpisi biti upu}eni svim ~lanicama Vije}a za implementaciju mira (PIC), svim ambasadama, ameri~koj administraciji, OHRu, CIK-u, kao i svim ostalim relevantnim institucijama u F. K. BiH i svijetu.

Projekt „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“

Promocija zakona

Mladi `ele napustiti BiH

Tomi}: Hrvati nisu jedini koji su se potpisivali

Udru`enje KULT provelo je istra`ivanje u ~etiri sarajevske gradske op}ine koje je pokazalo da ~ak 64 posto mladih `eli zauvijek ili na du`i period napustiti BiH, kazao je Muamer Logo, portparol Udru`enja KULT, javila je Fena.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Svjetlana SALOM (svjetlana@avaz.ba)

FACEBOOK Grupu podr`ale hiljade gra|ana i opozicija

U BiH se sprema „Svi na ulice“
Radikalizacija borbe za li~ne i strana~ke interese kona~no je probudila gra|ane BiH Narodna revolucija
Veliki broj ~lanova za kratko vrijeme

Granice arapske uli~ne revolucije
U arapskim zemljama proteklih dana zaista grmi. I ne samo to. Utjecajni svjetski politi~ki centri, u kojima je gra|anski revolt kroz uli~ne proteste stvar vi{edecenijske tradicije, te{ko se mire s time da je u ovom globalnom selu „prepisivanje“ demokratije - prema diktatu mase - izmaklo njihovoj kontroli. Ako je reakcija SAD za bolje poznavaoce strate{kih sfera Va{ingtona o~ekivana, onda je Evropa najtu`niji primjer tog odnosa prema potresima iz arapskog svijeta. Italijanski ministar Franko Fratini (Franco Frattini) ju~er zaklju~uje da Evropa ne treba izvoziti svoj model demokratije, pripisuju}i aktuelna de{avanja u bliskoisto~nom regionu zadr`anim pravima Stare dame ili Zapada op}enito kada je rije~ o osnovnim ljudskim pravima. Zvani~ni Rim negoduje zapravo iz straha od masovnog priliva izbjeglica koje ve} danima okupiraju obale Italije, ali i iz reagiranja drugih dr`ava jasno je da se svijet s novonastalom situacijom bavi iz sitnointeresnih vizura.

Demokratija nije ne{to za {ta treba moliti u Briselu. To su svijetu poru~ili Arapi ovih dana
To bi se u kona~nici moglo osvetiti svima, jer je u ovom momentu krajnje nezavidno prognozirati gdje bi ovom nezadovoljstvu mogao biti kraj. Upravo stoga, jedinstven odgovor i djelovanje na osnovu jednakopravnih principa, od Pariza do Maname i Va{ingtona do Tripolija nu`an je za o~uvanje ne samo regionalne stabilnosti nego i svjetske. Nosioci ovih pobuna u Tunisu, Egiptu, danas Libiji, Jordanu, Jemenu, Maroku - mahom je to mladi svijet - blje{tava svjetla nade i `ivota dostojnog ~ovjeka vi{e ne `ele gledati negdje u daljini, ve} u vlastitom dvori{tu. Globalno umre`avanje putem popularnih internet-stranica pribli`ilo je kutke svijeta jedno drugome i potralo one politi~ki zacrtane nevidljive granice na razvijeni i nerazvijeni blok u {irem kontekstu dakako od onog industrijskog. Demokratija nije ne{to za {ta treba moliti u Briselu. To su svijetu poru~ili Arapi ovih dana. [to se prije ta poruka ispravno shvati, bolje za sve.

Grupa „Svi na ulice“, koja je kao izraz nezadovoljstva gra|ana neradom politi~kih struktura u BiH prije nekoliko dana pokrenuta na dru{tvenoj mre`i Facebook, ju~er je iz sata u sat dobivala hiljade novih ~lanova, pa ih je do 17 sati brojala vi{e od 11.200, a me|u njima je i veliki broj uglednih javnih li~nosti. Imaju}i na umu da su aktuelne narodne revolucije u arapskim zemljama, koje su rezultirale svrgavanjem dugogogi{njih lidera i diktatora s vlasti, tako|er potekle s interneta, na{i sagovornici u opozicionim strankama smatraju da je

Narod }e kazniti bosanske mubarake zbog siroma{tva, lopovluka i izborne kra|e!
U Savezu za bolju budu}nost BiH, najve}oj opozicionoj stranci u BiH, potcrtavaju da Bosnom i Hercegovinom, naro~ito Bo{njacima, neuspje{no i jalovo vladaju politi~ari koji su od 1990. na vlasti i odlu~uju o budu}nosti ove zemlje. Ekonomska situacija je katastrofalna, a ve} je sada jasno da od prosperiteta, zapo{ljavanja, borbe protiv siroma{tva i dr`avne mafije nema ni{ta. - U tom smislu, predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} poziva gra|ane, ali i vi{e od 5.000 prijatelja sa svog Facebook profila da podr`e inicijativu kako bi kolektivni mubaraci saznali {ta javnost misli o njima i velikoj izbornoj plja~ki koja je po~injena na oktobarskim izborima nad SBB BiH, koji je jedini ponudio ekonomski i poli~ki program izlaska iz krize i istinskog obra~una s dr`avnom i privatizacijskom mafijom - navode iz Pres-slu`be SBB BiH.

na~no probudila gra|ane, i to na na~in da bosanske faraone moramo ukloniti s pozicije nakon 20-godi{nje vladavine - kazao nam je Ajanovi}. On potcrtava da bezvla{}e koje je na sceni koristi samo kriminalnim grupama i profiterima koji svakodnevno pove}avaju cijene osnovnih `ivotnih namirnica. - Bosanski mubaraci moraju oti}i s vlasti. Izlazak na ulice jedini je na~in borbe za prava gra|ana - zaklju~uje Ajanovi}. Nermin Pe}anac, predsjednik SDU-a BiH, smatra da trenutno akcija iz virtuelnog ne}e prije}i u stvarni svijet, ali da }e se to u budu}nosti sigurno desiti. Ka`e da veliki broj ljudi koji su se priklju~ili grupi „Svi na ulice“ treba zabrinuti aktuelnu vlast, odnosno stranke pobjednice na oktobarskim izborima. - BiH vi{e ne mo`e izdr`ati s ovolikim stepenom kriminala i korupcije, pogotovo institucionalne. I u Bosni }e kad-tad pu}i, do}i

www.dnevniavaz.ba

Obistinit }e se predvi|anja da }e BiH postati crna rupa na svjetskoj politi~koj mapi
Pitanje: Ho}e li se obistiniti predvi|anja Centra za sigurnosne studije (CeSS) prema kojima }e BiH postati crna rupa na svjetskoj politi~koj mapi?
A) DA 65,66% B) NE 33,33% C) Ne znam 1,01%

Pu}i }e kad-tad

Radon~i}: Podr{ka inicijativi

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

ova akcija pokazatelj da bi i politi~ari koji ve} 20 godina vladaju na{om zemljom uskoro mogli biti biti uklonjeni s pozicija. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi} smatra da su Zlatko Lagumd`ija i Sulejman Tihi} u protekla ~etiri mjeseca jedino uspjeli pokrenuti savjest kod gra|ana. - Revolt putem akcije „Svi na ulice“ je njihov jedini pozitivan rezultat. O~ito da je radikalizacija borbe za li~ne i strana~ke interese ko-

A

Pe}anac: Kriti~na masa

Ajanovi}: Ukloniti bosanske faraone

Had`iahmetovi}: Iznevjerena o~ekivanja

Prijetnje osniva~u grupe
Jedan od administratora u postu na zidu grupe napisao je da je Safetu Kurtovi}u, osniva~u grupe „Svi na ulice“, ju~er tokom dana stiglo bezbroj prijetnji, kako od samog vrha uprave dr`avnih institucija tako i od kriminalnog miljea koji slu`i vlastodr{cima. Uprkos prijetnjama, Kurtovi} je ju~er, izme|u ostalog, na Facebooku napisao: - I upamtite dobro ono najva`nije, mladost je mladost, njena je nacija mladost, njeno je ime mladost, njeno je prezime mladost, pred Bogom je jedna, budu}nost je njena, zato mladost balkanskih dr`ava MORA da se otrgne od svih koji je ~ine nesretnom i vrati samoj sebi, ZAJEDNO, HRABRO, jer nije ni{ta i nikom kriva, upravo... zato IZLAZAK NA ULICE mladih protiv svih koji je poni`avaju i uni{tavaju njenu sada{njost i budu}nost...

}e do otvorenog nezadovoljstva gra|ana. Vrlo je bitno da se stvara kriti~na masa koja mo`e pokrenuti lavinu promjena u BiH, {to ne odgovara ovima koji su u vlasti i koji se `ele igrati izbornim rezultatima - ka`e Pe}anac. Azra Had`iahmetovi}, poslanik Stranke za BiH u Parlamentu BiH, ka`e da ovakva akcija ukazuje na op}e nezadovoljstvo i probleme gra|ana. - Akcija ukazuje i na iznevjerena o~ekivanja, ali nisam sigurna {ta se akcijom mo`e posti}i - ka`e Had`iahmetovi}. B. TURKOVI]

C

B

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 159.842 posjete.

Vlahovljak: U Tripoliju je kao u Sarajevu 1992.
Mislim da }e za pet do sedam dana Gadafijev re`im prestati da postoji, ka`e na{ sagovornik
ubaciti u turski avion - kazao nam je Vlahovljak. Zanimljivo je da je direktor „Energoinvesta“ u petak, prije odlaska u Libiju, za „Avaz“ kazao kako Direktor „Energoinvesta“ D`email Vlahovljak tokom vikenda je otputovao u Tripoli, koji je napustio ju~er turskim avionom. U izjavi za „Dnevni avaz“, nakon slijetanja na istanbulski aerodrom, kazao je da je u Libiji „raspad sistema“. Vlahovljak je bio smje{ten u hotelu u centru Tripolija - Cijelu no} (s nedjelje na ponedjeljak, op. a.) pucalo se po Tripoliju, koji je posljednje upori{te vlade. Bilo je kao u Sarajevu 1992. godine. U 1.30 sati podijelili su nam paso{e s recepcije, da se evakuiramo. Jutros rano (ju~er, op. a.) preba~eni smo na aerodrom, na kojem je bilo 10.000 ljudi. Ja sam se, zahvaljuju}i prijatelju, uspio

Direktor „Energoinvesta“ napustio Libiju

4

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Libija
Broj stanovnika 6.420.000 Valuta - libijski dinar Nezavisnost - 1951. godine Povijesna podjela na tri regije: Tripolitanija, Kirenaika i Fezan vjeruje da ovu zemlju ne}e zadesiti subina Egipta, odnosno da ne}e biti svrgavanja vlasti, jer je u Libiji

Vlahovljak: Cijelu no} se pucalo

Radnici tra`e spas
Vlahovljak ka`e da }e poku{ati ve} danas organizirati neki avion da evakuira na{e radnike. Iako ka`e da „dolje situacija nije pod kontrolom“, odnosno da je „to pravi rat“, isti~e da su na{i radnici prili~no sigurni. Prema njegovim rije~ima, sve aktivnosti su prestale, radnici su u kampovima, ali „svi misle samo na to kako da se spase“. „Energoinvest“ u Libiji ima 79 ljudi.

znatno bolja socijalno-ekonomska situacija. Nakon boravka u Tripoliju promijenio je mi{ljenje. - Mislim da }e se stvari tamo dramati~no brzo de{avati. Ako smijem prognozirati, za pet do sedam dana bit }e sve uredu, a to zna~i da }e re`im Muamera Gadafija prestati da postoji - kazao nam je Vlahovljak, obja{njavaju}i kako je ta~no da tamo nema toliko ekonomskih, ali da ima problema druge vrste. G. M.

REVOLUCIJA U nezapam}enom talasu nemira od

Libija na granici r gra|ani ~ekaju e
Radnici povu~eni u kampove, sve aktivnosti obustavljene za izbavljanje svojih dr`avljana
Talas nemira koji je pro{le sedmice po~eo na istoku Libije pro{irio se na cijelu zemlju, a zahvatio je i prijestonicu Tripoli, upori{te lidera Muamera Gadafija, gdje su ju~er zapaljene zgrade vlade i jo{ nekoliko dr`avnih institucija. Kako je prenijela televizija „Al-Jazeera“, vojni avion pucao je ju~er na antivladine demonstrante u Tripoliju. pojavile su se glasine da je Gadafi napustio zemlju. Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) BiH ju~er je saop}eno da me|u nastradalima u Libiji nema na{ih dr`avljana.

~e

BiH od

lib

Zato~eni u Bengaziju
Redakciji „Avaza“ javila se ~itateljica koja nas je obavijestila da u Bengaziju postoji cementara u kojoj je zaposleno najmanje 70 bh. gra|ana, me|u kojima i njen otac. Prema njenim rije~ima, ljudi u Ambasadi BiH u Libiji tek ju~er ujutro su saznali za njih. Niko pouzdano ne zna koliko je bh. gra|ana u tom gradu, a prema nekim informacijama, njih je vi{e stotina.

Medijska blokada
Iako je zbog medijske blokade te{ko pratiti doga|aje u ovoj zemlji, organizacija „Human Rights Watch“ saop}ila je da su u nemirima nezapam}enih razmjera, od ~etvrtka do ju~er poginule najmanje 233 osobe. Prema posljednjim informacijama, broj poginulih popeo se na 300. Drugi po veli~ni grad, Bengazi, pod kontrolom je demonstranata, a

- Dr`avljani BiH u Libiji kojima je potrebna pomo} mogu je zatra`iti tako {to }e se obratiti Ambasadi BiH u Tripoliju na broj telefona: 00 218 21 477 43 27. ^lanovi porodica u BiH koji imaju srodnike u Libiji

Kontakt-telefoni

Gra|anima BiH preporu~eno je da ne putuju u Libiju, a onima koji `ive ili trenutno borave u toj dr`avi da izbjegavaju javna okupljanja i da se pridr`avaju mjera sigurnosti. Bh. radnici u Libiji, kako saznajemo, povu~eni su u kampove i o~ekuju da budu {to prije evakuirani. Faruk [irbegovi}, vlasnik „[irbegovi} Grupe“, ka`e da je ministarstvima vanjskih poslova i sigurnosti uputio zahtjev u kojem ih moli da organiziraju evakuaciju uposlenika ove firme. - Ve}ina na{ih radnika nalazi se u Misurati, odakle je skoro nemogu}e sigurno do}i do Tripolija. Zamolili smo ih da poku{aju organizirati da avion sleti u Misurati, da se ljudi evakuiraju direktno. Imali smo ljudi u Bengaziju, ali smo ih na vrijeme evakuirali. Taj grad sada je odsje~en - isti~e [irbegovi}.

B

Se le m sk an in

mi i ju. Z zem la ev

rlin s na nik ang spa

Izlazne vize
Navodi da su svi njihovi radnici na sigurnom i da nisu imali nikakvih neprijatnosti, a da je jedan bra~ni par uspio napustiti zemlju turskim avionom za Istanbul. Procjenjuje se da u Libiji ima oko 2.000 na{ih ljudi, koji rade za jednu od 17 bh. fir-

za k ~elu na{ izba je p

mogu kontaktirati ili Ambasadu BiH u Tripoliju na navedeni broj ili novouspostavljenu info-liniju u MVPu u Sarajevu na broj telefona (033) 281-310 - saop}eno je ju~er iz Ministarstva vanjskih poslova.

ipre li on vi{e od t doz ti o ona dati je P

aktuelno
Bengazi: Demonstranti zauzeli kasarnu
(Foto: AP)

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

5
EKSKLUZIVNO Ejmen Muhjeldin, novinar „Al-Jazeere“

Arapi su osjetili snagu!
Mogu} pad Gadafijevog re`ima Strah kojim su re`imi paralizirali gra|ane nestao u slikama protesta u Egiptu i Tunisu Ljudska prava

Obama: Protiv sile

Strah koji je godinama paralizirao arapski svijet nestaje, a narod sve vi{e osje}a snagu da iska`e svoje nezadovoljstvo i frustracije, izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ Ejmen Muhjeldin, dopisnik „Al-Jazeere“ iz Kaira i jedan od najpoznatijih novinara ove medijske ku}e. Muhjeldin je proteklih sedmica bio u sredi{tu revolucije u Egiptu, izvje{tavaju}i svakodnevno s Trga Tahrir. S velikom pa`njom prati doga|aje u Libiji i drugim dr`avama u kojima su uzdrmani re`imi. - Uzroci panarapskog nezadovoljstva su brojni i prelaze granice dr`ava. Ljudi su vidjeli ono {to se dogodilo u Tunisu i osje}aju snagu. Egipat ih je ohrabrio. Cijeli region ohrabren je talasom promjena. Kada se ~ovjeku uskrate osnovna ljudska prava, on ima prava zahtijevati slobodu - ka`e Muhjeldin.

Obama razmatra opcije Ameri~ki predsjednik
Barak Obama (Barack) „razmatra sve prikladne akcije“ u vezi s doga|ajima u Libiji i apeluje na re`im Muamera Gadafija da ne primjenjuje silu protiv demonstranata, izjavio je zvani~nik administracije u Va{ingtonu. On je dodao da }e SAD zatra`iti dodatne informacije od visokih libijskih zvani~nika.

Muhjeldin: Nema dokaza da Zapad djeluje iza scene

Ostavka ministra pravde Libijski ministar
Mustafa Abdul-D`elil podnio je u ponedjeljak ostavku zbog „prekomjerne upotrebe sile“ protiv demonstranata. U znak protesta zbog nasilnog gu{enja antivladinih demonstracija u ovoj sjevernoafri~koj dr`avi, ostavke su podnijela i tri slu`benika libijske ambasade u [tokholmu.

otkriva da ni oni sami nisu ~vrsti i stabilni, ve} su samo stvarali iluziju koja se sada ru{i.

Hosni Mubarak. To je, jednostavno, te{ko prihvatiti.

ci rata, bh. u evakuaciju
libijskih vlasti mora tra`iti odobrenje
Sin predsjednika Libije Sejf el-Islam upozorio je u televizijskom obra}anju na mogu}nost izbijanja gra|anskog rata nakon {to su se antivladini protesti pro{irili i na Tripoli. - Libija je na raskr{}u. Ili

d

~etvrtka stradalo oko 300 osoba

Slobodni izbori
Neki smatraju da se pobune odvijaju prema planu zapadnih sila da re`ime koji su potro{eni zamijene novima koji }e pru`iti ne{to vi{e demokratije?
- Ne vidim dokaze koji bi to sugerirali, ali je prirodno da ljudi o tome razmi{ljaju. Ipak, bilo bi ~udno da, primjerice, Bijela ku}a `eli svrgnuti re`im koji joj je bio vjerni i pokorni saveznik, kao {to je to bio

Kakva je trenutna situacija u Egiptu, je li Mubarakov pad donio dovoljno slobode?
- Postoje dva pravca razvoja, prvi je period tranzicije u kojem se pravi politi~ko okru`enje za demokratiju i slobodne izbore i ide postepeno. S druge strane, sve ovo utje~e na `ivote ljudi i slobodu, koju sada mogu u`ivati. Ljudi se polako navikavaju na to.

Vjerujete li da je mogu} pad re`ima i u Libiji, nakon Tunisa i Egipta?
- Naravno da jeste. Za{to ne? Ti re`imi godinama se poku{avaju pokazati kao izvori stabilnosti u potpuno nestabilnom regionu. No, sada se

EU sprema evakuaciju

Internet je spojio ljude
Neki navode da je uloga „Al-Jazeere“ bila klju~na u mobiliziranju stanovni{tva u protestima. Kako to komentirate?
- Pretjerano je re}i da je „Al-Jazeera“ stimulirala doga|aje, jer mi ne radimo ni{ta vi{e nego {to to ~ine internet, Facebook ili Twitter, spajamo ljude informativno, vizuelno i emotivno. Ljudi postaju ili inspirirani time {to vide, ili im to izazove bijes i `elju za aktivno{}u. Mi samo pokazujemo ono {to se doga|a, ali je informacija zaslu`na za mobiliziranje ljudi.

Ho}e li biti mogu}e odr`ati slobodne i demokratske izbore u ovakvoj situaciji?
- Da, uvjeren sam u to. Pritisak koji je narod izvr{io na vlast ponovo se mo`e napraviti, ako ljudi osjete da ih poku{avaju prevariti. Na koncu, najva`nije od svega jeste da su ljudi osjetili snagu i ohrabrili se da poka`u {ta `ele. Ako se poka`e da promjene ne idu kako treba, mogu}e su nove demonstraT. LAZOVI] cije.

d

no je ima ve u vna vaju

Bit }e gore nego u Jugoslaviji

ako ka{to rbeGrima osti mociju

}emo se danas dogovoriti o reformama ili }e krv te}i cijelom Libijom. Borit }emo se do posljednje minute, do posljednjeg metka. Nastavi li se nasilje, bit }e gore nego u Jugoslaviji - rekao je u televizijskom govoru Gadafijev sin.

Vlade dr`ava ~lanica Evropske unije (EU) spremne su na evakuaciju vi{e hiljada svojih dr`avljana iz Libije. Portugal je u ponedjeljak poslao vojni avion u Tripoli radi evakuacije svojih dr`avljana, kao i drugih zemalja ~lanica EU. Turska je poslala dva trajekta za evakuaciju turskih gra|evinskih radnika, a spremna su i ~etiri aviona.

Iz sata u sat
Demonstranti na ulicama Bengazija, drugog po veli~ini grada u Libiji, proslavljali pobjedu tvrde}i da su preuzeli kontrolu nad gradom Protestni skupovi {ire se i u drugim gradovima Libije, a, prema neprovjerenim informacijama, demonstranti dr`e pod kontrolom i grad Sirt Sukoba ima i na glavnom gradskom trgu u Tripoliju, {to je prvi put od izbijanja protesta pro{le sedmice Snajperisti otvarali vatru na okupljene demonstrante, koji su preuzeli kontrolu nad dva satelitska televizijska kanala U Tripoliju su zapaljene zgrade vlade i jo{ nekoliko dr`avnih institucija

Poziv ulememuKoalicija libijskih

nae je do}i o ih da ljumali mo Taj ti~e

ovi ninouskim

biji kofir-

mi ili za neku stranu kompaniju. Za razliku od ve}ine drugih zemalja, BiH jo{ nije pokrenula evakuaciju svojih dr`avljana. Edin Hrapovi} iz „BH Airlinesa“ kazao nam je ju~er da s na{om aviokompanijom jo{ niko nije kontaktirao u vezi s anga`iranjem aviona za spa{avanje bh. gra|ana. MVP je ju~er aktivirao tim za krizne situacije, na ~ijem je ~elu Zoran Perkovi}, koji za na{ list poja{njava zbog ~ega izbavljanje bh. dr`avljana nije po~elo. - Mi imamo namjeru da pripremimo evakuaciju. Ho}e li ona biti realizirana, zavisi od vi{e stvari. Na prvom mjestu od toga ho}e li libijske vlasti to dozvoliti, odnosno ho}e li dati odobrenje za slijetanje aviona, ho}e li na{im ljudima dati izlazne vize... - kazao nam je Perkovi}.

Napadnuto 50 Srbijanaca
Pedesetak srbijanskih dr`avljana napadnuto je u kampu kod Raslanafa, izme|u Bengazija i Tripolija, javila je ju~er beogradska televizija B92. U pozivu za pomo} koji je putem e-maila stigao na B92, navodi se da je grupa od 20 naoru`anih ljudi napala u nedjelju nave~er kamp sa srbijanskim dr`avljanima te im otela vozilo i veliku sumu novca. Prema njegovim rije~ima, zbog blokade komunikacija ju~er nisu uspjeli stupiti u kontakt sa bh. ambasadorom u Libiji, pa mu nisu mogli dati instrukcije da od tamo{njih vlasti tra`i odobrenje za evakuG. MRKI] aciju.

slimanskih vo|a Mre`a slobodne uleme Libije izdala je deklaraciju u kojoj poru~uje svim muslimanima da je njihova du`nost da se pobune protiv libijskog vodstva. - Oni su pokazali potpuno arogantnu neka`njivost i nastavili su, ~ak i poja~ali, svoje krvave zlo~ine protiv ~ovje~nosti - navodi se u deklaraciji, javio je Reuters.

Napad na gradili{te od Vi{e stotina Libijaca,

kojih su neki imali vatreno naoru`anje i no`eve, napalo je gradili{te ju`nokorejske kompanije u Tripoliju, a u sukobima su povrije|ena najmanje ~etiri strana dr`avljanina, javljaju agencije. Napada~i su upali na gradili{te ju~er kasno popodne, oti{li i vratili se nekoliko sati kasnije.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

mozaik

TRENDOVI DNK analiza postala svakodnevica u BiH

Centar je u ulici Kale de Presiados

Za kvadrat poslovnog prostora 10.000 eura
Kale de Presiados ulica je koja izlazi na glavni madridski trg Porta de Sol. Ova uli~ica prepuna je trgovina u kojoj se nalazi najve}i trgova~ki lanac „Corte de Engles“, i to na ~ak osam spratova.

Luksuz u Madridu

Vi{e od 30 osoba godi{nje tra`i potvrdu o~instva
@ena odrasla u domu godinu i po tra`ila svoju porodicu Morali ekshumirati tijelo ~ovjeka ~ija je vanbra~na k}erka tra`ila nasljedstvo Dirljivi slu~ajevi

Iako svojim izgledom ne odu{evljava, ipak ima najve}e cijene poslovnih prostora na svijetu. Dose`u ~ak 10.000 eura za kvadratni metar. Osim prodavnica, u ovoj zgradi smje{tene su banke i uspje{ne {panske kompanije.

Svake godine vi{e od 30 osoba u Laboratoriji za molekularnu biologiju KCUS-a tra`i DNK analizu za dokazivanje o~instva. Analize u laboratoriji koja postoji ve} 12 godina ko{taju oko hiljadu za tri osobe, majku, oca i dijete, ili 360 KM za samo jedan uzorak. Rijad Konjhod`i}, in`injer molekularne biologije i hemije na KCUS-u i stalni

@ivi s dva srca koja kucaju kao jedno
Tajson Smit (T yson Smith) `ivi zahvaljuju}i ~injenici da ima dva srca. Smit je bio podvrgnut rijetkoj ope-

Fenomen u SAD

Godi{nje analize

staro srce nije moglo biti zamijenjeno novim. - Smit je bio na rubu smrti i nismo mu mogli zamijeniti organe standardnom operacijom srca jer bi novo ubrzo zatajilo zbog plu}ne hipeAnalize DNK u BiH vr{e se ve} 12 godina

24 predmeta 1.000 forenzi~kih uzoraka ura|eno 2010. 73 predmeta 1.500 forenzi~kih uzoraka ura|eno 2009.
Jedan od glavnih ciljeva je stvaranje DNK baze podataka. Sada se poklapanje radi ciljano, analizom uzorka pritvorenog i na|enog materijala na licu mjesta. - Uvo|enjem baze podataka mo}i }emo raditi slu~ajno „me~iranje“ jer }e DNK mogu}ih po~initelja ve} biti u sistemu. Prije neanalize isklju~ivo po sudskom zahtjevu. Dobivamo razli~ite koli~ine i degradirane uzorke iz kojih treba napraviti analizu. Na{a dr`ava je za Me|unarodnu komisiju za nestale osobe

Konjhod`i}: Izazovnija forenzika

Transplantirano jo{ jedno srce

raciji u kojoj su mu ljekari transplantirali novo srce na desnu stranu kako bi „podijelilo posao“ s njegovim. Smitov slu~aj je poseban jer

rtenzije. Ali zajedno ova dva organa rade posao normalnog srca - kazao je hirurg bolnice u San Dijegu Majkl Madani (Michael).

sudski vje{tak za pra}enje DNK tragova, ka`e da je prvi uzorak analizirao jo{ 1999. godine, i to po sudskom zahtjevu. - Skoro 40 posto zahtjeva sada dobivamo privatno, jer ljudi `ele saznati istinu zbog sebe. Bilo je dirljivih slu~ajeva, pogotovo kad su to ve} odrasli ljudi koji `ele upoznati svoju porodicu. Ostala mi je u sje}anju `ena koja je sada udata i ima dvoje dvoje, a odrasla je u domu. Godinu i po tra`ila je svoju po-

rodicu, dobivala neke polovi~ne informacije i vi{e puta se ispostavljalo da je na{la pogre{nu osobu. Sve dok jedna DNK analiza nije potvrdila da je, kona~no, prona{la svoju polusestru koja i nije znala da postoji - prisje}a se Konjhod`i}. Mnogi slu~ajevi vezani su i za alimentacije i nasljedstvo. Tako su jednom morali ekshumirati tijelo ~ovjeka ~ija je vanbra~na k}erka tra`ila nasljedstvo. Ali to je lak{i dio posla, ka`e Konjhod`i}, jer je analiza o~instva postala svakodnevica, a nije ni izazovna s nau~ne strane. - Radimo i forenzi~ke

DNK baza podataka
koliko mjeseci predlo`en je zakon o bazi podataka, ali njega su pravili ljudi koji nemaju veze sa strukom. On je sada „zaglavio“. Stoga }e se 3. ili 4. marta okupiti stru~njaci iz BiH i regije i napraviti novi prijedlog zakona, kako bi trebao izgledati, koji }e biti kriteriji unosa... poja{njava Konjhod`i}. napravila vi{e DNK profila nego ijedna dr`ava u regiji i Evropi. Oni su bez problema pro{li provjere i Interpola i FBI-ja, tako da dr`imo svjetski standard - dodaje KoS. [a. njhod`i}.

Svjetski standard

Spec
Djevoj~ica ro|ena u Egiptu dobila je ime Facebook, a njen otac odlu~io se za to u ~ast dru{tvene mre`e koja je pomogla u ru{enju Mubarakovog re`ima u toj zemlji. Porodica djevoj~ice, prijatelji i susjedi okupili su se oko djeteta kako bi izrazili svoju podr{ku revoluciji koja je zapo~eta na Facebooku. Djevoj~ica Facebook pri tome je dobila mnoge darove, a njeno ime {okiralo je svjetsku javnost.

Ubio djecu i `enu pa sebe
Mu{karac star 53 godine iz njema~ke pokrajine RajnlandPfalc ubio je svoje dvoje djece i suprugu, a zatim zapalio ku}u u kojoj je i stradao. Uzroci tragedije su, navodno, porodi~ni problemi.

Tragedija u Njema~koj

Obdukcija je pokazala da se radi o porodici - ~etrnaestogodi{njoj djevoj~ici, ~etverogodi{njem dje~aku i `eni staroj 44 godine te mu{karcu, ocu ubijene djece. Policija je saop}ila da nema znakova da je u ovoj tragediji u~estvovala i tre}a osoba.

Nakon poskupljenja od nekoliko feninga u manjem bh. entitetu i u Federaciji BiH ovih dana gorivo }e poskupjeti. Potvrdila nam je to ju~er Amela Ke~o, sekretar Udru`enja prometnika naftnih derivata FBiH, koja je objasnila da }e do korekcije do}i zbog znatnijeg pove}anja rafinerijskih cijena s kraja pro{le sedmice. - Bez obzira na manja pove}anja rafinerijskih cijena u proteklom mjesecu, prometnici s podru~ja Federacije poku{avali su podijeliti teret generalnih poskupljenja u dr`avi, pa cijene nisu korigirali. Me|utim, ovog puta pove}anja rafinerijskih

Poskupljuje gorivo u Federaciji

Potvrda iz Udru`enja prometnika naftnih derivata

Stvoreni uvjeti za vi{e cijene

cijena su izra`enija, pa su se, definitivno, stvorili uvjeti za poskupljenja. Koje cijene }e biti na benzinskim pu-

mpama i kada }e se po~eti primjenjivati, znat }e se narednih dana - kazala nam je B. T. ju~er Ke~o.

Jo{ 29 osoba oboljelo je od nove gripe u BiH. Na sarajevskoj Mikrobiologiji bolest je potvr|ena kod sedam osoba, a sve su iz Sarajeva. U KCUS-u se na lije~enju nalaze 23 pacijenta s potvr|enim virusom H1N1. Kod pacijentice koja ve} danima le`i na Internisti~koj terapiji nema promjena u zdravstvenom stanju. Ono je i dalje te{ko. U RS je bolest registrirana kod jo{ 22 osobe, ~ime se ukupan broj zara`enih popeo na 881. U bolnicama je zbrinuto 77 oboljelih. E. Ha. - V. S.

Oboljelo jo{ 29 osoba

Virus H1N1

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
Mirko Cvetkovi}

KAKANJ Porodica Ibranovi} `ivi u memljivoj tro{noj baraci

Da nema pomo}i dobrih ljudi, umrli bi od gladi
Vernes iz zatvora skoro svakodnevno apeluje na medije da pomognu njegovoj majci i bra}i
trenutno slu`i kaznu u KPZu Zenica, a kao maloljetnik je punio stranice crnih hronika. Samo tada bio je osumnji~en za ~ak 500 kra|a. Govorilo se da krade kako bi prehranio porodicu. Vernes iz zatvora skoro svakodnevno apleuje na medije da pomognu njegovoj majci i bra}i, a nedavno je porodicu Ibranovi} posjetila ekipa emisije „Ispuni mi `elju“. - On se brine o nama koliko mo`e. Nadam se da }e Vernes, kada iza|e iz zatvora, izu~iti kakav zanat, da }e na}i posao i `ivjeti od po{tenog rada - kazala je na kraju [asena.
[asena Ibranovi} sa sinovima Az. S.

To {to radimo nije idealno, ali je najbolje {to dr`ava ima
- Vlada Srbije sada se priklonila konceptu koji je uradila grupa od dvadesetak najboljih ekonomista. Prema tome, ovo {to mi radimo mo`da nije idealno, ali jeste ne{to naCvetkovi}: Najbolji jbolje {to ova dr`ava ima. Dakle, to je ono ekonomisti {to smo mi, to je ono {to mi mo`emo i to je ono {to mi znamo. Bolje od toga u ovoj dr`avi ne postoji.
(Srbijanski premijer za „Press“)

Mirjana Karanovi}

U tro{noj baraci u prigradskom naselju u Kaknju `ivi [asena Ibranovi} sa {estero od svoje sedmero djece i s dvoje unu~adi. U baraci su zidovi popucali i memljivi, namje{taja skoro da i nema, a miris vlage osjeti se u svim prostorijama. - Da nije dobrih ljudi i kakanjskog „Merhameta“, vjerovatno bismo ve} pomrli od gladi. Mu` Behajia poginuo je na magistralnom putu M-17 prije 13 godina. I od tada je sve krenulo naopako. Najvi{e se bojim za unuke Emira i Armina, strah me za njihovo zdravlje - kroz suze govori [asena. Jedan od [aseninih sinova, 24-godi{nji Vernes,

Osje}amo da smo ukinuti kao ljudi
- ^ini mi se da mnogi od nas vi{e ne vide na~in na koji bi moglo biti bolje - mislim da smo izgubili ideje za budu}nost, `ivot nam se sveo na pre`ivljavanje, duhovno i materijalno, Karanovi}: na pitanje kako sebe jo{ smatrati osobom ko- @ivot i ja postoji. Nekako osje}amo da smo, zapravo, pre`ivljavanje (Glumica za „Ve~ernje novosti“) ukinuti kao ljudi.

Vasilije ^iko Radovi}

Iz Turske sam se vratio zbog lo{ih terena
- Igranje za Fenerbah~e je predivan segment u mojoj karijeri. To je veliki klub koji }e za ve}inu igra~a ostati samo san. Ja sam naRadovi}: Fener vikao da uvijek pru`am maksimum, ali tereje san ni kakvi su tada bili u Turskoj nisu mi to omogu}avali. A i nedostajali su mi moji najmiliji te veliki broj prijatelja i zato sam se vratio u @eljezni~ar.
(Golmanska legenda @eljezni~ara za „Avazov Sport“)

Grejem Henkok i Kris Dan obi}i }e bosanske piramide
Henkok je najpopularniji istra`iva~ drevnih civilizacija
Vode}i svjetski istra`iva~i piramida i drevnih civilizacija Britanac Grejem Henkok (Graham Hancock) i Amerikanac Kris Dan (Chris Dunn) doputovat }e u posjetu BiH da bi obi{li Bosansku dolinu piramida u Visokom, javila je Fena. Grejem Henkok nesumnjivo je najpopularniji svjetski autor i istra`iva~ drevnih civilizacija. Sve njegove knjige postale su svjetski bestseleri. Prevedene su na 27 jezika i {tampane u vi{e od pet miliona primjeraka. Kris Dan je sjajnom in`injerskom analizom Keopsove piramide i primjenom reverzibilnog in`injeringa opisanom u knjizi bestseleru „Giza Power Plant“
Henkok: Poznati stru~njak

Posjeta svjetskih istra`iva~a drevnih civilizacija

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

- Iako nam vlast poru~uje da je Sarajevo siguran grad, svaki gra|anin zna kakva je situacija zapravo. Sarajlije se osje}aju nesigurno, pucnjave, tu~e, ubistva postali su nam svakodnevica. Policija bi morala biti aktivnija, ali bi je trebalo pratiti i prvosu|e. A ovako se de{ava da uhap{enog kriminalca sudija pu(^itateljica iz Sarajeva) sti ponovo na ulicu.

Pravosu|e bi moralo pratiti policiju

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

22. 2. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Dan: Rezultati u Egiptu

dokazao da je rije~ o kompleksnom energetskom fenomenu, a ne grobnici faraona.

BIHA]

Nepoznate osobe provalile su u no}i s nedjelje na ponedjeljak u d`amiju u Vi{i}ima kod ^apljine, najju`niji islamski objekt u BiH. Kako nam je potvrdio

predsjednik Med`lisa Islamske zajednice ^apljina Mustafa [o{e, obijena su vrata d`amije i mekteba, a vandali su izvalili i prozore na ovom vjerskom objektu.

- Ovo je peta provala u ovu d`amiju od kada je obnovljena 2007. godine. @elimo da policija ovog puta efikasno poduzme sve potrebne mjere kako bi prona{la po~inioce

ovog gnusnog djela - kazao nam je [o{e. Pripadnici Policijske uprave ^apljina obavili su ju~er ujutro uvi|aj u d`amiA. Du. ji u Vi{i}ima.

SARAJEVO 0 6 MOSTAR GORA@DE 0

NEUM

10

Novi SDA ministri u Vladi ZDK, njih {est od deset, dolaze u Vladu ovog kantona bez velike „politi~ke pozadine“, izvjesno je to nakon sino}nje sjednice Kadrovske komisije kantonalne SDA. Komisija je sino} u Zenici donijela odluku da danas na potvr|ivanje Izvr{nom odboru SDA da imena za pet od {est tra`enih funkcija. Tako }e Samir Selimovi},

SDA nije prona{la Srbina za Vladu
aktuelni direktor „Vodokoma“ Kakanj, biti ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ZDK, dok }e vije}nica u Op}inskom vije}u Visoko Amra Babi} do}i u Vladu na mjesto ministrice finansija. Profesor s Univerziteta Zenica Jusuf Durakovi} novi je ministar privrede, a Bernadeta Galija{evi}, direktorica {kole „Re{ad Kadi}“ u Te{nju, ministrica je obrazovanja, nauke, kulture i sporta. SDA ZDK je svog aktuelnog predsjednika zavidovi}kog Op}inskog odbora Suada Omera{evi}a imenovala za ministra za bora~ka pitanja. [esto mjesto u deseto~lanoj Vladi ZDK koje pripada SDA, a koje treba pripasti ~lanu iz reda srpskog naroda ostalo za sada upra`njeno, jer nijedan op}inski odbor

Zasjedala kadrovska komisija SDA ZDK

UTORAK
22. 2. 2011.

SRIJEDA
23. 2. 2011.

^ETVRTAK
24. 2. 2011.

nije predlo`io Srbina pogodnog za ministra pravde. SDP }e u ovom kantonu imenovati svoje ljude na preostala ~etiri ministarska mjesta (MUP, socijalna politika, zdravstvo i promet), s tim da se odluka o~ekuje do kraja sedmice. Mandatar Vlade je Fikret Plevljak (SDP), a predsjedavaju}i Skup{tine ZDK Miralem Galija{evi} (SDA). A. D`.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -8 C do 4 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -150C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -30C do 100C

od -60C do 100C

od -50C do 90C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Biometeorolo{ka prognoza i dalje je lo{a. Hladno vrijeme i padavine kod ve}ine ljudi }e uzrokovati lo{ije raspolo`enje, a osjetljive osobe }e imati izra`enije tegobe. Nakon postepene stabilizacije, krajem dana i u no}i op{ta slika }e se lagano popraviti.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.35 Zalazak 17.25

22. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 23.05 8.18

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Peti napad na d`amiju u Vi{i}ima

Novi vandalizam kod ^apljine

VRIJEME DANAS

1

2 BANJA LUKA BR^KO 3 TUZLA 3 LIVNO ZENICA 2

Obla~no }e Preovladavat

prete`no obla~no vrijeme. Poslije po2 dne na jugu }e do}i do postepenog razvedravanja. U jutarnjim satima padavine se o~ekuje u ve}em dijelu zemlje. U dijelovima centralne i isto~ne Bosni snijeg }e se zadr`ati tokom cijelog dana, uz slabiji intenzitet poslije podne.

Ukratko

8

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

teme

PROCESI Nakon ju~era{njeg saslu{anja u Sarajevu
„Po{te Srpske“: Potvr|ena dodjela

„Po{te Srpske“

Dodijeljen IMPC kod

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH primilo je saop}enje Svjetske po{tanske unije UPU u vezi s dodjelom IMPC koda „Po{tama Srpske“. U saop}enju se isti~e da je UPU dodijelio IMPC kod „Po{tama Srpske“ temeljem obavijesti da u BiH postoje tri zvani~na po{tanska operatora, a {to je u skladu sa Zakonom o po{tama BiH, prenijela je Srna.

Muselimovi}: Posve je jasno da je Purda nevin
Saslu{anju prisustvovali predstavnici srbijanskog pravosu|a, Purdini advokati i predstavnici Ambasade Hrvatske u BiH
dostavili predstavnici pravosu|a Srbije. - Saslu{anje je trajalo oko dva i po sata i Purda se nije branio {utnjom, nego je odgovarao na pitanja - kazao je Grube{i} i dodao da ovo saslu{anje nema veze s ekstradicijskim procesom, nego s procesom koji se u Srbiji vodi protiv Purde. Purdin advokat Josip Muselimovi} ocijenio je da je njegov branjenik uspio dokazati da nije po~inio zlo~ine

Pustivuk: Ratni zlo~in

Sud BiH

Glavni pretres protiv Pustivuka

Mostar

Nova marka „Hrvatskih po{ta“
Povodom 400. godi{njice prve {tampane knjige na narodnom jeziku u BiH „Hrvatska po{ta“ Mostar izdala je prigodnu po{tansku marku, `ig i omotnicu. Autor likovnog rje{enja marke je Gordan Zovko. Nominalna vrijednost marke iznosi 20 feninga i u po{tanskom prometu koristi se od ju~er. Prije 400 godina, 1611., fra Matija Divkovi} objavio je „Nauk krstjanski za narod slovinski“, prvu {tampanu knjigu na narodnom jeziku u BiH.

Na zahtjev Odjeljenja za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu, u Sarajevu je ju~er saslu{an Tihomir Purda, koji se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u BiH, izjavio je za Onasu portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Grube{i} je kazao da su saslu{anju prisustvovali predstavnici srbijanskog pravosu|a, Purdini advokati i predstavnici Ambasade Hrvatske u BiH te da je Purda odgovarao na pitanja koja su

Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda protiv Srpka Pustivuka, optu`enog za ratni zlo~in u op}ini Ilija{, zakazan je za danas. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je Pustivuk 29. maja 1992. zajedno s grupom od desetak naoru`anih vojnika Prve srpske ilija{ke brigade u selu Gornja Bio~a, pucaju}i iz pje{adijskog naoru`anja, usmrtio jednog civila i te{ko ranio troje, saop}eno je ju~er iz Suda BiH, prenijela je Fena.

Ratni zlo~in

Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor ju~er je, govore}i o slu~aju Purda, kazala da o~ekuje da }e on uskoro biti oslobo|en jer je relevantno da su hrvatske Kosor: Neljudski institucije ispitale svjedoka i utvrdile da uvjeti je Purda nevin te da je svoj iskaz potpisivao u potpuno neprihvatljivim i neljudskim uvjetima, mu~en i poni`en, javila je Onasa.

Kosor vjeruje u osloba|anje

Muselimovi} i Purda: Optu`eni odgovarao na pitanja

koje mu srbijansko pravosu|e stavlja na teret, javila je Hina. Nakon saslu{anja zatvorenog za javnost Muselimovi} je kazao da je Purda apsolutno dokazao svoju nevinost. - Pored toga, pristao je, ia-

ko nije trebao ili morao, odgovarati na sva pitanja istra`nog suca suda u Beogradu, a jednako tako i na pitanja Tu`iteljstva Srbije - kazao je Muselimovi}, dodaju}i da je sada „posve jasno da je Purda nevina osoba“.

Sarajevo

Uru~enje nagrade „Du{ko Kondor“
Nagrada „Du{ko Kondor“ za gra|ansku hrabrost i afirmaciju gra|anske hrabrosti bit }e uru~ena danas u Sarajevu. Ovogodi{nji laureati nagrade su Josip Reihl Kir, dr. Zlatko Hrvi} i dr. Sekul Stani}, kojima je nagrada dodijeljena posthumno, kao i Zoran Mandlbaum te Esad Ko~an, koji je nagra|en za afirmiranje gra|anske hrabrosti.

Sudbina Jasmina Rendi}a u rukama ministrice Malovi}
Potvr|eno rje{enje kojim se odobrava izru~enje iz Srbije u Afganistan
Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je `albu branilaca Tuzlaka Jasmina Rendi}a i potvrdio rje{enje Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici kojim se odobrava njegovo izru~enje iz Srbije u Afganistan. Odluka Apelacionog suda jo{ nije zvani~no saop}ena, ali je Rendi}ev advokat Jovan Pavlovi} u izjavi za „Avaz“ kazao da je „iz suda nezvani~no dobio informaciju da je `alba odbijena“. - Na`alost, ta informacija 99,9 posto je ta~na, ali sa~ekat }emo zvani~nu poodluku o sudbini Jasmina Rendi}a donijeti ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi}. - Jasmin Rendi} jo{ prije devet mjeseci trebao je biti pu{ten na slobodu. On s onime {to mu se stavlja na teret ima veze jednako kao i ja s Kenedijevim ubistvom. Ovo je od samog po~etka politi~ki slu~aj i to {to }e predmet na kraju zavr{iti na stolu ministrice Malovi} zna~it }e da je slu~aj vra}en na pravi teren, onaj politi~ki - kazao je Pavlovi}, dodaju}i da je Srbija kr{ila i kr{i zakon o E. H. izru~enju.

Apelacioni sud u Novom Sadu odbio `albu advokata

Javna sjednica Apelacionog vije}a Odjela I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Predrag Bastah i drugi zakazana je za danas, najavljeno je iz Suda. Sud BiH izrekao je 5. februara 2010. godine prvostepenu presudu kojom je oglasio krivim Predraga Bastaha i Gorana Vi{kovi}a za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti. Bastahu je Sud izrekao kaznu zatvora od 22 godine, a Vi{kovi}u kaznu zatvora od 18 godina, prenijela je Fena.

Bastah i Vi{kovi} danas u sudnici

Nekretnine

Dodik i D`ombi}

Rendi}: Trebali ga pustiti prije devet mjeseci

Pavlovi}: Od po~etka politi~ki slu~aj

Rok za prijavu nekretnina u Republici Srpskoj (RS) ne}e biti produ`avan i isti~e 31. marta, javila je Fena. Iako je taj rok ve} nekoliko puta prolongiran, v. d. direktora Porezne uprave RS Mile Banika tvrdi da to vi{e ne}e biti slu~aj te poziva sve koji do sada nisu obavili registraciju nepokretnosti da to u~ine do ovog roka.

Prijava imovine do 31. marta

Kova~evi}

Situacija u RS stabilna

tvrdu - kazao je Pavlovi}. On napominje da }e, bez

obzira na to kakva je odluka Apelacionog suda, kona~nu

Predsjednik RS Milorad Dodik i predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi} na ju~era{njem redovnom konsultativnom sastanku konstatirali su da je politi~ka situacija u RS stabilna i da je Vlada poduzela i poduzima sve mjere da bi odr`ala ekonomsku stabilnost u uvjetima globalne finansijske krize koja se odra`ava i na RS, javila je Fena.

U organizaciji Razvojnog programa UN-a (UNDP) danas }e u Okru`nom sudu Banja Luka biti otvoren odjel za podr{ku svjedocima pri tom sudu, kao i Tu`ila{tvu Banja Luka. Takav odjel za`ivjet }e i pri Kantonalnom sudu i Tu`ila{tvu Sarajevo, a radi se o pilot-projektima ~iji je osnovni cilj pru`iti podr{ku svjedocima pri svje-

Velika pomo} svjedocima i `rtvama zlo~ina
do~enju tokom istrage te neposredno prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka. Svjedocima }e ovo biti velika pomo} i pri dolascima i kretanjima po sudu, a posebno `rtvama zlo~ina, bilo da su svjedoci odbrane ili tu`ila{tava, kojima je potrebna posebna emotivna i psiholo{ka podr{ka da bi svjedo~enje pro{li M. K. bez dodatnih optere}enja.
Izgled odjela za podr{ku svjedocima: Prostor za pripreme

U Banjoj Luci danas otvaranje odjela

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS @eljko Kova~evi} tvrdi da ne}e biti privatizacije „Elektroprivrede RS“ (EPRS) niti poskupljenja struje u ovoj godini. Kova~evi} je kazao da je energetika ozna~ena kao najva`niji resurs razvoja RS u narednih 20 godina, ustvrdiv{i da su strategijom njenog razvoja u ovom periodu predvi|ena ulaganja od 11,5 milijardi KM, javila je Fena.

EPRS ne}e i}i u privatizaciju

teme

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

9

KRIMINAL Otkrivena prevara s privatizacijom kompanije

Novu „Krivaju“ htjeli osloboditi svih dugova
Kada bi Ljevakovi}ev akt va`io, nova firma ne bi imala ni{ta sa svim silnim i preuzetim obavezama prema radnicima i dr`avi
„Krivaje“, naime, sudija Ljevakovi} prilo`io je dokument koji jasno otkriva su{tinu prevare. Podsjetimo, dr`avna „Krivaja“ i privatni „Ferimpex“ u pet navrata probali su formirati „Krivaju 1884“, a nakon {to su ~etiri poku{aja,

Sudija Kantonalnog suda u Zenici Ramo Ljevakovi} otkrio je sasvim slu~ajno sr` prevare s registracijom „Krivaje“ Zavidovi}i, a time i namjeru da milionski dugovi ostanu nenapla}eni, a da taj iznos ostane u privatnim d`epovima. U dopisu kojim odgovara za{to odbacuje zahtjeve za ste~aj dr`avne

Promjena naziva

Voznijacki: Sedam dana bila druga

^eka se odluka Vrhovnog suda FBiH
Ve}ina od tridesetak odbijenih Zavidovi}ana koji su zahtijevali da se na Kantonalnom sudu Zenica razmotri njihov zahtjev za ste~aj „Krivaje“ dobili su usmeni odgovor da se „~eka odluka iz Sarajeva“. Kantonalni sud, naime, zatra`io je da Vrhovni sud ocijeni je li uop}e nadle`an za odluke. Niko nije povukao prethodno izuzimanje Zenice i Ljevakovi}a, iako Ljevakovi} tvrdi da „se radi o drugom slu~aju“.
Faksimil sudijine odluke: Slu~ajno otkrivena malverzacija

Povratak na vrh
Ekspresno se vratila na prvo mjesto WTA liste
uz pomo} sudije Ljevakovi}a, poni{tena na Kantonalnom sudu slu~aj je preba~en u Op}inski i Kantonalni sud u Tuzlu, gdje se dogodilo isto. Najnoviji poku{aj ide pod krinkom „nove firme“, a u su{tini se samo ispred naziva firme „Krivaja 1884“ stavlja predznak privredno dru{tvo. Me|utim, ta naoko nebitna promjena omogu}ava organizatorima prevare da firmu nanovo registriraju kod Ljevakovi}a, a njemu daje za pravo da odbije zahtjeve za ste~aj jer, kako navodi, „PD Krivaja 1884“ nije pravni sljednik „Krivaje 1884“. Kada bi Ljevakovi}ev akt va`io, nova firma ne bi imala ni{ta sa svim silnim i preuzetim obavezama prema radnicima i dr`avi. Princip da bra}a Ismet, Ferid i Ibrahim Mujanovi} iz „Ferimpexa“, podstrekivani od Vahida He}e i Agencije za privatizaciju, uzimaju iz ugovora {to je dobro, a odbacuju sve obaveze, prihvatio je i sudija Ljevakovi}. Tako ne misle u Federalnoj upravi policije. To pokazuje podatak da se nakon pro{losedmi~nog objavljivanja da je predat izvje{taj protiv aktera prevare zvane „Krivaja“ nastavlja istraga. Ho}e li me|u osumnji~enima, osim ve} poznatih imena, biti i ljudi iz neke od vlada, pa i pravosu|a, pokazat }e kraj drugog dijela istrage.
A. D@ONLI]

Li~nost dana Karolina Voznijacki

Odbijeni zahtjevi

Karolina Voznijacki (Caroline Wozniacki) od ju~er je ponovo najbolja svjetska teniserka, barem prema posljednjoj WTA listi. Ona je povratak na mjesto broj jedan osigurala samo sedam dana nakon {to ju je otamo smakla Kim Klajsters (Clijsters), a da }e se vratiti tamo bilo je jasno ve} u subotu, kada je u{la u polufinale turnira u Dubaiju, po{to je savladala Indijku [ahar Per (Shahar Per) sa 6:2, 6:4 za samo 74 minute. Ipak, Dankinja poljskih korijena tu nije stala. U polufinalu je bila bolja od Jelene Jankovi}, a zatim je u fi-

nalu pomela Svetlanu Kuznjecovu sa 6:1, 6:2. Voznijacki je tako ju~er zapo~ela svoju 19. sedmicu kao broj 1 u svijetu. Prvih 18 na vrhu provela je od 11. oktobra pro{le godine do 13. februara ove, iako nikad nije osvojila niti jedan gren slem naslov. Voznijacki je ro|ena 11. jula 1990. godine, a 2006. osvojila je Vimbldon u juniorskoj konkurenciji, najaviv{i lijepu karijeru. Prvi je seniorski turnir osvojila u avgustu 2008. u [tokholmu. U Dubaiju je do{la do svoje 13. WTA titule u karijeri, a A. ^. prve u ovoj godini.

Spec
„Transparency International“ BiH primio je pro{le godine 832 poziva gra|ana za prijavu korupcije, od kojih se najve}i broj odnosio na korupciju u procesu zapo{ljavanja i radnih odnosa i to 15 posto, prenijela je Srna.

„Krivaja“: Nastavlja se istraga

Za skoro deset dana koliko ve} traje akcija „Prijavi svog pedijatra“, Udru`enje roditelja te{ko bolesne djece u BiH zaprimilo je sedam prijava. U pitanju je akcija gdje roditelji mogu prijaviti pedijatra koji ozbiljnije zdravstvene probleme njihove djece nije proslijedio nadle`noj entitetskoj komisiji za pra}enje postvakcinacijskih komplikacija. - Uglavnom se radi o slu~ajevima u kojima pedijatri, nakon {to se dijete razboljelo, nisu napravili potrebne labaratorijske pretrage. Kod jednog djeteta pojavila su se neurolo{ka o{te}enja a zbog izostanka analiza, ne zna se da li je uzrok virus malih boginja ili vakcina koju je primilo 1998. i 2005. godine. Tada dolazi do sumnje u stru~nost ljekara i mogu}e zata{kavanje jer nisu na vrijeme pr-

U deset dana primili ~ak sedam prijava
epoznali da dijete boluje od subakutnog skleroznog panancefalitisa (SSPE) - kazala je Jagoda Savi}, predsjednica Udru`enja. Me|u prijavljenima se nalazi i jedan ljekar koji je roditeljima naplatio pregled djeteta 20 KM, a nije im dao priznanicu. Iako nije vezan za vakcinaciju, Savi} ka`e da }e uz ostale, i taj slu~aj proslijediti nadle`nim organima ~im se utvrdi da li pripadaju Kantonalnoj ili Federalnoj inspekciji. Akcija „Prijavi svog pedijatra“ trajat }e do S. [a. kraja godine.

U sklopu akcije „Prijavi svog pedijatra“

Savi}: Sumnje u stru~nost

Federalna vlada preporu~ila je kantonima da s pekarima dogovore cijenu takozvanog narodnog hljeba fiksno 0,90 KM za veknu od 400 grama. Taj hljeb bio bi proizveden od polubijelog bra{na tip 710 u koje }e biti samljevena p{enica iz robnih rezervi. Bra{no }e biti distribuirano kantonima kao pozajmica. Kako bi se zaustavila stalna poskupljenja bra{na i hljeba, Federalna vlada posudit }e 20.000 tona p{enice od Hrvatske i Srbije. Kako bi bilo utvr|eno imaju li pekari osnova za pove}anje cijena, Vlada je zadu`ila Federalno ministarstvo poljoprivrede da u saradnji s proizvo|a~ima napravi kalkulaciju proizvodnje bra{na na bazi jedne tone p{enice. Ministarstvo je dobilo zadatak da s pekarima napravi kalkulaciju proizvodnje jednog kilograma hljeba i

Narodni hljeb za 0,90 KM

Vekne od bra{na iz robnih rezervi

Narodni hljeb bit }e od polubijelog bra{na

da prema tome odredi realne proizvo|a~ke cijene hljeba od svih tipova bra{na. Na inicijativu federalnog ministra trgovine Desnice Radivojevi}a, Vlada }e sniziti maloprodajne mar`e na ulje sa 20 na deset posto, dok }e na {e}er, koji je do sada bio u nadle`nosti kantona, uvesti ograni~enje mar`i na osam posto u veleprodaji i deset poM. A. sto u maloprodaji.

Klub poznatih

[emsudin Gegi}

Navio bih budilicu za narodne mase
Li~ni profil bh. reditelja
Ime i prezime: [emsudin Gegi}. Datum i mjesto ro|enja: 29. oktobar 1951., Zavidovi}i. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom stanu. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Oni koji mi se po ne~emu va`nom izdvajaju. Koji automobil vozite: „Volvo C 30“. Kako se odmarate: Osamom u avliji ku}e u Mostaru. Omiljeni muzi~ar: Enio Morikone (Ennio Morricone). Volite li kuhati: Samo kada moram. Najdra`a knjiga: „I du`e od vijeka traje dan“. Omiljeni pisac: Lui|i Pirandelo (Luigi Pirandello), Orhan Pamuk. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih i oni to znaju. Za koji klub navijate: Za onaj isti od prije rata. Koga biste poveli na pusti otok: Ako bih kojim slu~ajem nekad tamo i krenuo - nikoga. Jeste li ljubomorni: Koliko mi je potrebno da se ponekad razbudim. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Da je suprotnog spola. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ovisi o tome ko vam je i u ~emu bio nevjeran. Bavite li se sportom: Samo rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Riba i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga Jasmina. Volite li i}i u {oping: Kako-kad.

10

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

teme

ANALIZE BiH s najlo{ijom ishranom u Evropi

Korpe zamijenile potro{a~ka kolica
Statistika je krajnje deprimiraju}a, napominje Dragovan Petrovi}
pet puta sedmi~no u jednom obroku imala meso, sada smanjuje tu koli~inu na dva ili tri puta sedmi~no i u principu je potro{a~ka korpa sve manja, a sve punija jedino jeftinim i manje kvalitetnim namirnicama, kako bismo zadovoljili glad. Situacija je skoro ista u Makedoniji i Srbiji - ka`e nam Petrovi}. Prof. dr. Emir Solakovi}, autor nekoliko knjiga o zdravoj prehrani, isti~e da je 300 do 400 grama mesa i isto toliko vo}a i povr}a na dan neophodno ~ovjeku koji radi. No, o zdravoj ishrani, napominje on, u BiH mogu razmi{ljati samo bogati.
Pora`avaju}i podaci o ishrani bh. gra|ana

Bosna i Hercegovina nalazi se na listi zemalja s najnekvalitetnijom ishranom u Evropskoj uniji, podaci su stru~nih analiza EU. Stanovnik na{e zemlje godi{nje potro{i 110 kilograma hljeba, dok je u EU taj prosjek oko 35 kilograma. Podatak je pora`avaju}i, ali i paradoksalan, s obzirom na to da je rije~ o dr`avi koja bi po prirodnim bogatstvima skoro sama sebe mogla prehraniti. Ova je informacija i s medicinskog aspekta zastra{uju}a, s obzirom na te{ke bolesti ~iji razvoj podsti~e upravo nekvalitetna ishrana. - To su stru~ne analize EU i zaista jedna deprimiraju}a statistika i tipi~an primjer zemlje u te{kom siroma{tvu, tranziciji, postratnom periodu ili politi~koj nestabilnosti - ka`e za „Dnevni avaz“ sekretar Udru`enja potro{a~a RS Dragovan Petrovi}. Dodaje da su kod mnogih gra|ana, u kupovini, potro{a~ka kolica zamijenile korpe. - Ako je jedna porodica u BiH

Siroma{na zemlja

Debeli i bolesni

Gegi}: Odmara se u avliji

Jeste li sujevjerni: Trudim se ne biti. Imate li ku}nog ljubimca: Imali psa Hogara. Koji je Va{ `ivotni moto: Ima ne{to {to ne mo`e{ i ne mora{. Va{ najbolji prijatelj je: Pokazalo se i dokazalo - porodica. Pratite li politi~ku situaciju: Pre`ivljavam je. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Navio budilicu za narodne mase. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, nikako.

Statistika
BiH po stanovniku godi{nje potro{i 110 kg hljeba BiH po stanovniku godi{nje potro{i 43 kg crvenog mesa Od raspolo`ivog godi{njeg bud`eta bh. gra|anin svega 20 posto daje na vo}e Od raspolo`ivog godi{njeg bud`eta bh. gra|anin daje za povr}e za 67 posto manje nego stanovnik zemlje EU Od raspolo`ivog godi{njeg bud`eta bh. gra|anin daje za ribu za 50 posto manje nego stanovnik zemlje EU

SMS
SELIMOVI]I IH UNI[TILI Upu}ujemo apel za pomo} u borbi obespravljenih i oplja~kanih radnika Selimovi}evog „Merkura“! Mi, zaposlenici danas potpuno uni{tenog trgova~kog preduze}a, pozivamo nadle`ne na hitnu reakciju, jer bojimo se da }e se u opusto{tenim i otetim Selimovi}evim kompanijama i njihovim za{titnicima dogoditi tunisko-egipatski scenarij od strane siroma{nog naroda. Bahati tajkuni iz okolice Kaljine duguju nam najmanje pet plata, ne upla}uju doprinose godinama. Na{e su krvavo zara|ene plate biv{i milicioneri potro{ili finansiraju}i kampanju Tihi}eve stranke i Silajd`i}eve propale televizije. Pozivamo sve koji mogu da nam pomognu, jer

Dnevni avaz 061-142-015
rje{enja, a u Skup{tini glume opoziciju poku{avaju}i prevariti gra|ane predstavljaju}i se kao borci protiv korupcije i kriminala, posebno pred kamerama i novinarima. Ferid NOVI LJUDI Spas BiH je u ujedinjenju probosanski orijentisanih gra|ana u novoj politici i novim ljudima. Mi imamo vlast koju niko ne mo`e natjerati da radi svoj posao za koji je bogato nagra|ena i pla}ena. Takva nam vlast ne treba! POVRATAK AGROKOMERCA Nadam se da }e Kraji{nici uspjeti u svojoj namjeri i postaviti „Agrokomerc“ na zdrave noge. Imat }e problema vjerovatno s uvoznim lobijem povezanim s na{om vlasti, ali ja vjerujem u Kraji{nike.

-U na{oj je zemlji sve vi{e siroma{nih, a vi{e debelih ljudi, {to stvara la`nu sliku blagostanja. Ljudi se debljaju od jeftine hrane, tijesta i krompira. Na kraju }emo imati dr`avu punu debelih i bolesnih ljudi - zaklju~io je Solakovi} za „Dnevni avaz“. Anton Jekauc, direktor sarajevskog Instituta za strate{ka ekonomska istra`ivanja, upozorio je da BiH ima mogu}nosti da proizvede zdravu hranu, ali zbog siroma{tva i skupog sadnog materijala prepolovit }e nam se i ve} zasijane povr{ine.
V S. - M. A. .

smo dovedeni u bezizlaznu situaciju. Selimovi}i nam vi{e ne dozvoljavaju ni da se lije~imo. Bezosje}ajni tajkuni uni{tili su nam `ivote! Senad, zaposlenik „Merkura“ REVIZIJA PRIVATIZACIJE Nestala je jedna od najstarijih firmi u BiH, sarajevska „]ilimara“, ~ija je imovina - poslovni prostori, ma{ine i zemlji{te - prodata, a novac zavr{io u d`epovima novope~enih tajkuna. Inspekcije, provjerite poslovanje takvih privrednika! Sindikat tekstilaca {uti. Reviziju privatizacije {to prije treba donijeti. LICEMJERI U BR^KOM - Prosto je nevjerovatno koliko su licemjerstvo i la` uzeli maha me|u politi~arima u Vladi i Skup{tini Br~ko Distrikta. Na Vladi dogovore

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Ora{ja i Banovi}a

- Nezaposlenost utje~e na gra|ane, koji su primorani kupovati jeftinije i nekvalitetne proizvode. Mnogi kuSead puju manje, jer Agovi} nema para. - Na{i gra|ani hranit }e se sve slabije i slabije. Do sada se jela dosta nekvalitetna hrana, a sada bi to moglo biti jo{ izra`eni- Asmir [adi} je.

Gladna usta ne biraju
- Gra|ani biraju {ta im je jeftinije, ne gledaju na kvalitet. Recesija je svima za{la u d`epove. Sada se gleda svaki feniIzudin ng.
Radovovi}

Hrane li se gra|ani BiH slabije nakon poskupljenja?

- U BiH je uvijek takvo stanje da oni koji imaju novca ne osjete poskupljenja, a oni koji nemaju moraju kupovati ono najjefti- Saudin Be{irevi} nije.

Sarajevo

- I prije poskupljenja ishrana je bila vi{e nego skromna za ve}inu gra|ana, a sada }emo za vi{u cijenu opet jesti nekvalitetnu hra- Goran Stankovi} nu. - Gladna usta ne biraju, sve je vi{e o~ajnih roditelja koji moraju nahraniti porodicu, a poslije svakog poskupljenja jedu sve jeftiniju hranu.

- Slabije se hranimo, {to je i logi~no. Cijene su vi{e, a prihodi isti ili ni`i. U budu}nosti }emo vjerovatno jesti jo{ nekvalitetni- Dino Kamberovi} je. - Prosje~na porodica odavno jede jeftinu hranu upitnog kvaliteta. Poskupljenja su jo{ vi{e zagor~ala `ivot Ervin Kova~evi} gra|ana.
A. Nu. - E. \. - N. M.

Ora[je Banovi}i

- Jedemo jeftino i nekvalitetno. Te{ko je i zamisliti kako se osje}aju roditelji koji djeci u razvoju vi{e ne mogu priu{titi ~estit Jasmina Agi} obrok.

Elvedin Kadri}

teme

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

11

Milan Cuc, rezidentni predstavnik MMF-a

U Liberiji 13 slu`benika, od kojih jedna `ena U Sudanu ~etvero slu`benika, od kojih dvije `ene Na Kipru petorica slu`benika, nema nijedna `ena

Trenutni raspored

BiH ne mo`e sebi priu{titi razli~ite stope PDV-a
Ni`i porez na hranu moralo bi pratiti pove}anje na ostalu robu
Uvo|enje razli~itih stopa PDV-a nije posebno efikasno rje{enje za za{titu gra|ana s niskim primanjima, ka`e Milan Cuc, rezidentni predstavnik Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, komentiraju}i inicijativu koja pokrenuta u RS. - Zbog trenutne, veoma te{ke fiskalne situacije, BiH sebi ne mo`e priu{titi smanjenje ukupnih prihoda od PDV-a. To zna~i da bi ni`u stopu na osnovne namirnice, kao {to je hrana, koja ~ini veliki dio potro{a~ke korpe, moralo pratiti o{tro pove}anje porezne stope na ostalu robu i usluge kako bi ukupan nivo prihoda ostao nepromijenjen - smatra Cuc. Dodaje da stru~njaci generalno favoriziraju jedinstvenu stopu PDV-a, jer me|unarodno iskustvo pokazuje da diferencirane stope imaju i negativnih strana. - One pove}avaju tro{kove administracije i provo|enja zakona, ~esto vode nesuglasicama u pogledu definicija i porezne evazije, odnosno izbjegavanja

Zvjezdana s kadetima policijske akademije u D`ubi

U POSJETI Zvjezdana Ararankovi} o svom iskustvu u Mirovnoj misiji UN-a

Cuc: Te{ka fiskalna situacija

U Sudanu sam nau~ila cijeniti `ivot
Bili smo u „kontejnerima“ i izdr`avali na temperaturi od 50 do 60 stepeni zamjenica komandira sektora u D`ubi Radila i kao Znanje jezika Zahvalnost naroda

Zvjezdana Ararankovi}, 37-godi{nja policijska slu`benica iz Sarajeva, u oktobru 2010. godine vratila se iz mirovne misije u Sudanu. Oti{la je na mandat od godinu, zatra`ila produ`enje i ostala 25 mjeseci. Kako ka`e, da nisu imali mogu}nost dolaska u BiH svaka dva do tri mjeseca, vjerovatno ne bi izdr`ala. - Kada sam vidjela da ljudi `ive bez struje i vode, da na jugu `ive u plemenima me|u kojima stalno dolazi do sukoba, nau~ila sam cije-

smo obuku i uvid u situaciju koja nas o~ekuje. Ve}ina kolega ide radi nov~ane zarade koja je zaista ogromna i ne mo`e se porediti s primanjima koja imamo ovdje. U po~etku sam radila kao policijski savjetnik, potom na otkrivanju falsifikovanih dokumenata. U lokalnoj policiji vodila sam treninge, a onda bila i zamjenica komandira sektora u D`ubi - poja{njava Zvjezdana. Da bi aplicirala za sljede}u misiju, moraju pro}i minimalno dvije godine, a o ponovnom odlasku u Sudan dobro bi razmislila. - Sjeverni dio Sudana je dosta razvijeniji od ju`nog, a s obzirom na to da je sada ukinuta misija na sjeveru, ne znam da li bih ponovo prolazila kroz isto. Ono {to me najvi{e dojmilo jeste zahvalnost naroda koji uvijek ima posebne ceremonije kako bi se odu`ili za sve {to smo radili za njih - ponosno isti~e Zvjezdana Ararankovi}. Dodaje da bi u novu misiju rado oti{la na Kipar.
A. KARAMAN

njegovog pla}anja. Tako|er, ote`avaju suprotstavljanje budu}im pritiscima za uvo|enje vi{e stopa. Preraspodjela prihoda u korist gra|ana s ni`im primanjima, koja se tako mo`e posti}i, veoma je limitiraju}a - smatra Cuc i dodaje da je bolji na~in da prihodi od PDV-a budu kori{teni kroz socijalno ciljane prM. A. ograme.

Agencija za lijekove uputila `albu RAK-u

Ararankovi}: Rado bih oti{la na Kipar

(Foto: F. Fo~o)

Mirovne misije od 2000. godine
U Liberiji - od 2004. sudjelovao 61 policijski slu`benik, od kojih sedam `ena U Sudanu - od 2006. sudjelovalo 12 slu`benika, od kojih ~etiri `ene Na Kipru - od 2004. sudjelovalo 20 slu`benika, od kojih jedna `ena Na Haitiju - od 2004. do 2006. sudjelovalo 12 slu`benika U Isto~nom Timoru - od 2000. do 2005. sudjelovao 31 slu`benik

niti `ivot koji imam ovdje. Bili smo u „kontejnerima“ i izdr`avali na temperaturi od 50 do 60 stepeni - istakla je Ararankovi} za „Avaz“. Najmanje osam godina neprekidnog rada u policijskim slu`bama, aktivno znanje engleskog jezika, zadovoljavaju}a fizi~ka kondicija, uspje{ni rezultati u dosada{njem radu samo su neki od uvjeta za u~e{}e u misijama. Zvjezdana je i, pored velikog broja prijavljenih, ispunila sve uvjete. - Prvih sedam dana imali

Najvi{i planinski vrh Ju`ne Amerike Akonkagvu, koji se nalazi u masivu Anda na visini od 6.962 metra i koji pripada Argentini, 10. februara osvojila je devetero~lana ekspedicija u kojoj su bili i Bobana Petrovi} i Jovo El~i} iz Bosne i Hercegovine. Ovaj mladi par ~lan je

Bobana Petrovi} i Jovo El~i} popeli se na 6.962 metra

Bh. planinari osvojili najvi{i vrh Ju`ne Amerike

Planinarsko - sportskog dru{tva „Treskavica“ iz Trnova, a ovim sportom bavi se 15 godina. Po zanimanju su ljekari i rade u bolnici u Kasindolu. Prilikom uspinjanja na Akonkagvu iznenadio ih je snijeg koji u ovo doba godine nije padao posljednjih 50 godina. E. K.

Zbog reklama za dijetetske proizvode „pikovit“ i „acerola“ Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Grubi{a: uputila je Preporuke dopis Regu- ljekara latornoj agenciji za komunikacije (RAK). Iz Agencije za lijekove poja{njavaju da ove reklame sugeriraju da normalnu ishranu treba zamijeniti tabletama koje sadr`e prirodne vitamine, {to je nedopustivo. - Mi nismo nadle`ni za dijetetske proizvode, pa tako ni za njihovo reklamiranje. Me|utim, na vi{e televizijskih stanica daju se reklame za „pikovit“, koji proizvodi „Krka“, i „acerolu“ proizvo|a~a „Alkaloid“, za koje smatramo da {alju lo{e poruke koje mogu {tetno djelovati na zdravlje djece. Treba zaustaviti tendenciozne poruke da }e ona djeca koja uzimaju „pikovit“ biti vesela i uspje{na ili da umjesto jabuka, narand`i, limuna treba

Zaustaviti reklame za „pikovit“ i „acerolu“

uzeti jednu tabletu „acerole“, vitamina s Barbadosa - ka`e direktorica Agencije za lijekove BiH Nata{a Grubi{a. Odoba{i}: Dodaje Odredbe o da su dopise lijekovima slali i „Krki“ i „Alkaloidu“ jer se reklame njihovih preparata obra}aju djeci, a Zakonom o lijekovima BiH takvo obra}anje je strogo zabranjeno. Amela Odoba{i} iz RAK-a potvrdila nam je da su dobili dopis iz Agencije za lijekove. RAK }e po slu`benoj du`nosti ispitati o kakvim oglasnim porukama se radi. - Nagla{avamo da nismo nadle`ni za provedbu Zakona o lijekovima, ali kodeks o ogla{avanju i sponzorstvu u programima RTV stanica sadr`i odredbe koje se ti~u ogla{avanja o lijekovima, lije~enju i zdravlju te reklama ove vrste namijenjenih djeci. Ovaj slu~aj bit }e razmatran u tom kontekstu - ka`e Odoba{i}. E. Ha.

Spec
Turisti~ka organizacija RS u~estvovat }e od 24. do 27. februara na Me|unarodnom sajmu turizma (ITTFA) u Beogradu, najpoznatijoj sajamskoj manifestaciji ove vrste u regionu sa oko 800 izlaga~a iz cijelog svijeta, javila je Srna.

El~i} i Petrovi}: Veliki uspjeh

12

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

teme

UIOBiH Firma „Eko [krobi}“ prijavila slu`benika

Sa pressa: Dva HDZ-a trebaju odu~iti o pet mjesta u Vladi FBiH

Druga strana kona~no spoznala da je suludo i}i u formiranje vlasti bez dva HDZ-a
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} izjavio je ju~er na pres-konferenciji u Mostaru kako vjeruje da }e se do kraja sljede}e sedmice posti}i dogovor o vladaju}oj ve}ini i formiranju vlasti na svim nivoima. Nije `elio ulaziti u detalje, ali je istakao da mu intenzivni pregovori koji su bez znanja javnosti vo|eni proteklih nekoliko dana, daju razlog da bude optimista. HDZ }e imati minimalno tri predstavnika. Ako poku{avate izbaciti HDZ iz vlasti, pa ~ime ste ih motivirali da glasaju za bilo koji zakon - upitao je ^ovi}. On je izjavio da blok dva HDZ-a treba odlu~ivati ko }e dobiti pet ministarskih pozicija u Vladi FBiH, koje pripadaju hrvatskom narodu, naglasiv{i da stranku Lijanovi}a ne do`ivljava kao hrvatsku.

Dogovor o vlasti do kraja idu}e sedmice?

Dragan ^ovi} o formiranju ve}ine

Disciplinski postupak protiv ]avara zbog primanja mita
[krobo tvrdi da je po kamionu robe uposlenik UIO uzimao 1.000 KM ]avar demantira cijelu pri~u
me „Eko [krobi}“ poslao direktoru UIO, ]avar je uzimao mito od 1.000 KM po uvezenom kamionu, a nekoliko puta je uve}avao i ulazne fakture. - U 2006. godini u prora~un smo uplatili oko 900.000 KM, ali zbog problema s carinom u Mostaru nismo vi{e vr{ili uvoz. @elimo ponovo krenuti s tim, ali ako budemo imali problema s carinom, obavijestit }emo javnost putem medija - navodi se u [krobinom pismu, uz obja{njenje da se firma „Eko
Faksimil rje{enja o pokretanju disciplinskog postupka

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Kemal ^au{evi} pokrenuo je disciplinski postupak protiv Mladena ]avara, uposlenika Grupe za suzbijanje krijum~arenja u ovoj instituciji, nakon {to je prije nekoliko dana od firme „Eko [krobi}“ iz ^itluka obavije{ten o njegovoj umije{anosti u nelegalne radnje u vezi s uvozom tekstila u BiH.

Uvoz tekstila
Kako se navodi u pismu koje je @eljko [krobo iz fir-

Had`i}: Ni{ta se iza scene nije de{avalo
U povodu ^ovije prethodno potre}evih navoda da su bno utvrditi jasne prproteklih dana voincipe, pa onda u}i u |eni intenzivni prekonstituisanje vlasti. govori bez znanja jaNe vjerujem da je sevnosti, Damir Hadam dana mogu}i rd`i}, potpredsjednik ok, ali je mogu}e o~eSDP-a, ustvrdio je kivati da, ako se priju~er u izjavi za hvate na~ela SDP-ove „Dnevni avaz“ da Had`i}: Nikakvi programske platfornije bilo nikakvih, a razgovori me, onda mo`emo rakamoli tajnih razgozgovarati o svim stvavora, niti se bilo {ta de{ava- rima, pa i o personalnim lo iza scene. rje{enjima - kazao je Had`i}. - Ne znam do kada je On tvrdi da je nemogu}e mogu}e posti}i dogovor o da dva HDZ-a odlu~uju o toparlamentarnoj ve}ini, ali i me ko }e dobiti pet hrvatskih dalje stojimo na stanovi{tu da mjesta u Vladi FBiH. M. K. Precizirao je da se „kona~no po~ela formirati atmosfera uva`avanja“ te da je druga strana „kona~no spoznala da je suludo i}i u formiranje vlasti bez predstavnika dva HDZ-a“. - U naredna tri dana imat }u pojedina~ne razgovore sa svim predsjednicima stranaka u vezi s konstituiranjem Doma naroda Parlamenta FBiH. U ovom trenutku blok dva HDZ-a u tom domu sigurno ima minimalno 11 delegata. To je dovoljna ve}ina da svima ka`emo da smo legitimni predstavnici hrvatskog naroda. Dalje, u ~etiri kantona o formiranju vlasti isklju~ivo odlu~uju hrvatske stranke predvo|ene HDZ-om. U Domu naroda Dr`avnog parlamenta Na upit da li je spreman potpisati platformu SDP-a, ^ovi} je ponovio da je taj dokument za HDZ BiH neprihvatljiv te podsjetio je da je njegova stranka uputila smjernice za formiranje vlasti. - Mi za ono {to vrijedi u toj platformi ili u smjernicama mo`emo sebi postaviti pravila igre {ta }e raditi na{i ministri u naredne tri godine, ali samo na na~elima apsolutne jednakopravnosti tri naroda i svih gra|ana. Uvjeren sam da nema nijednog razloga da se u narednih deset dana ne uspostavi vlast u svim kantonima. Ali, ako se to i ne desi, nema te mogu}nosti da neko nametne hrvatskom narodu neku druga~iju volju A. Du. rekao je ^ovi}.

[krobi}“ bavi uvozom tekstila, najve}im dijelom iz Turske. Nakon {to je primio pismo ovakvog sadr`aja, ^au{evi} je „zbog te`e povrede slu`bene du`nosti, odnosno zloupotrebe ili prekora~enja slu`benih ovlasti“, protiv ]avara pokrenuo disciplinski postupak.

Te{ke posljedice
]avar: Te{ke optu`be ^au{evi}: Pokrenuo postupak

No, ]avar je za na{ list negirao sve optu`be koje mu se stavljaju na teret, uz obrazlo`enje da „ve} ~etiri godi-

ne ne radi tu“. Ni to {to smo mu pokazali prijavu firme „Eko [krobi}“ nije promijenilo njegov stav. - Sve {to vam mogu re}i jeste da ve} ~etiri godine ne radim na tom radnom mjestu i da nisam primao nikakvo mito. Kao biv{i carinski djelatnik, ne smijem vam ni{ta vi{e re}i, jer bih za to mogao snositi te{ke posljedice - rekao nam je ]avar nakon {to smo mu pokazali prijavu protiv njega i zamolili ga da je prokomentira.
S. RO@AJAC

Pola miliona maraka za 10 stranaka
Planirano da za ovu godinu strankama bude ispla}eno ukupno 2.292.000 KM
ntativnog rasporeda sredstava iz bud`eta, ali je ona skinuta i odgo|ena za jedno od narednih zasjedanja. Prema prijedlogu, novac treba dobiti deset stranaka koje imaju poslanike u Predstavni~kom domu FBiH, a to su SDP, SDA, Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH, HDZ BiH, Stranka za BiH (SBiH), Narodna stranka Radom za boljitak (NSRzB), Koalicija HDZ 1990 - HSP, A-sda, DNZ i SNSD. Vlada }e 500.000 KM
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH: Ra~unica bez Doma naroda

Vlada uskoro donosi odluku o raspodjeli iz bud`eta

Vlada Federacije BiH ovih dana planira donijeti odluku o isplati pola miliona maraka strankama koje imaju svoje zastupnike u novoformiranom Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta koji je konstituiran u novembru pro{le godine. Kako saznaje „Dnevni avaz“, na predlo`enom dnevnom redu sjednice Vlade zakazane za danas prvobitno se na{la ta~ka „Transfer za politi~ke stranke i koalicije“ za prvi kvartal ove godine, odnosno odobravanje ako-

Koliko }e ko dobiti
Stranka
SDP SDA SBB BiH HDZ BiH SBiH NSRzB HDZ 1990 - HSP A-sda DNZ SNSD

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i slovenski premijer Borut Pahor izrazili su ju~er u Ljubljani zadovoljstvo dobrim privrednim odnosima RS i Slovenije i naglasili `elju za unapre|enjem saradnje,

Dogovoren susret privrednika

Dodik i Pahor u Ljubljani

Broj poslanika
28 23 13 12 9 5 5 1 1 1

30 posto
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

70 posto
100.000 82.143 46.429 42.857 32.143 17.857 17.857 3.571 3.571 3.571

Ukupno KM
115.000 97.142 61.429 57.857 47.143 32.857 32.857 18.571 18.571 18.571

javila je Srna. Dodik i Pahor dogovorili su da u Banjoj Luci uskoro bude organiziran susret privrednika i poslovnih ljudi iz RS i Slovenije, saop}eno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u.

izdvojiti u skladu s Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period od januara do marta ove godine. Ovo nije kona~an obra~un, s obzirom na to da jo{ nije konstituiran Dom naroda Parlamenta FBiH te se ne zna koliko }e koja stranka imati delegata u tom domu, a ta~an iznos sredstava planiranih za isplate parlamentarnim strankama bit }e poznat i nakon dono{enja ovogodi{njeg federalnog bud`eta. Prema kriterijima iz Za-

kona o izvr{enju bud`eta FBiH, 30 posto od ukupno planiranog novca za isplatu raspore|uje se u jednakim omjerima za svaku stranku, a 70 posto se ispla}uje u zavisnosti od broja poslanika koje svaka stranka ima u Parlamentu. U zahtjevu za bud`etska sredstva planirano je da za ovu godinu iz bud`eta FBiH strankama za rad njihovih poslani~kih klubova bude ispla}eno ukupno 2.292.000 M. KUKAN KM.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

13

RJE[ENJA Kako prevazi}i probleme u javnim preduze}ima

Neophodna je komisija za kontrolu svih tokova novca
Pokrivanje utro{aka papirima je la`, tvrdi Solakovi} Do`ivjet }emo kolaps, ostat }emo bez komunalija, smatra Luk{i} Primjena zakona
eba uvesti kontrolu. To je i predlo`io na Skup{tini. - Treba odabrati predstavnika iz svake stranke koja participira u KS te formirati komisiju. Sva komunalna preduze}a bila bi obavezna dostavljati toj komisiji tromjese~ni izvje{taj o poslovanju i utro{ku sva-

Novo mjesto u gradu

Otvoren klub „Pink Houdini“

Ako osniva~ i vlasnik komunalnih preduze}a Vlada Kantona ne zna kako rije{iti gomilu problema i vi{emilionsku finansijsku dubiozu u GRAS-u, „Toplanama“, „Vodovodu i kanalizaciji“..., ima ko to zna! Tako poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH u Skup{tini KS Adnan Solakovi} ka`e da u rad preduze}a samo tr-

Tromjese~ni izvje{taj

Gubici u KM

60 miliona 80 miliona 50 miliona
ke marke. To je jedino i pravo rje{enje - smatra Solakovi}. Postoje}i na~in pravdanja potro{nje novca, ka`e Solakovi}, ne vodi nikamo. - Na kraju godine pokrivaju se papirima, a to je la`! Vlada im da novac, a oni njoj papir. A gdje idu te pare? Naprimjer, ViK napla}uje vodu od gra|ana. Zna~i, oni dobivaju `ive pare na ruke, a opet samo kukaju i tra`e iz bud`eta. To je postala navika, da se pare iz bud`eta rasipaju, a ne da idu za prave projekte - istakao je Solakovi} te reVlada je osniva~ i vlasnik komunalnih preduze}a

Kako nema para?
U bilo kojoj zapadnoj zemlji ako, naprimjer, policajac kupi auto od 50.000, odmah mu na vrata do|e kontrola. Odmah pitaju odakle toliki ke{, ispituju da nije uzimao pare od voza~a... Samo se kod nas mo`e desiti da jedan Ramiz Drekovi} kao predsjednik Nadzornog odbora GRASa pronevjeri 11 miliona KM. I ka`u nema u GRASu para. Kako ih, onda, nema!? Neka neko to objasni - istakao je Solakovi}.

Klub „Pink Houdini“ otvorio je ju~er vrata ljubiteljima dobre muzike, a osobito d`eza te etno zvuka. Vlasnik Mensur Hod`i} kazao je da je namjera, izme|u ostalog, omogu}iti mladim talentiranim muzi~arima da se predstave publici. Naglasio je da posjetioci mogu o~ekivati ugodan ambijent i kvalitetnu muziku, „{to isklju~uje folk i turbofolk te sli~ne muzi~ke `anrove“. Klub „Pink Houdini“ nalazi se u ulici Branilaca Sarajeva 31, javlja Fena.

Obustave saobra}aja
kao da ni ste~aj preduze}a nije lo{a opcija, „jer je bolje dati preduze}e nekome ko }e znati njim upravljati“. I predsjednik Sindikata komunalne privrede KS Kemal Luk{i} sla`e se da treba kontrolirati rad i finansijske tokove preduze}a. - Postoje upravni odbori i skup{tine preduze}a koji prate rad. To nije sporno. Smatram da rje{enje problema nije ste~aj, jer na{a preduze}a vrijede marku. Treba po{tivati zakone koje je Vlada donijela. Socijalni element treba izbaciti iz preduze}a, jer smo ovako svi socijalni slu~ajevi. Svi se subvencioniramo i za to se daju velike pare iz bud`eta. Ako ostanemo nijemi na ove probleme, do`ivjet }emo kolaps, ostati bez komunalija - ka`e Luk{i}.
N. PILAVD@I]

Socijalni slu~ajevi

Takmi~enje u odbojci novogrU organizaciji

Danas od 11 do 13 sati zbog dodjele nagrade „Du{ko Kondor“ u dvorani BKC mogu}e su obustave saobra}aja u trajanju od pet do deset minuta. Mogu}i su i zastoji linija koje polaze s terminala Dom Oru`anih snaA. Na. ga BiH.

Solakovi}: @ive pare

Luk{i}: Socijalni slu~ajevi

U zgradu Pravnog fakulteta i Rektorata jo{ se ulazi kroz tunel

Fasada zgrade Pravnog fakulteta i Rektorata jo{ se obru{ava, a uprave ovih dviju institucija, studenti i profesori i dalje u objekt ulaze kroz za{titni drveni tunel. Jo{ se ne zna ni ko je nadle`an za sanaciju. Samo su predstavnici Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a KS pregledali o{te}enja na objektu. Sekretar Univerziteta Zoran Seleskovi} kazao je za „Avaz“ da }e ubrzo sazvati sastanak na koji }e pozvati sve odgovorne, gradona~elnika, predstavnika Vlade, Zavod za izgradnju... - Tu }emo se dogovoriti kako prona}i novac za sanaciju. Jo{ se ne zna ko je odgovoran, ali kad se sakupimo, ne}emo iza}i sa sastanka dok se ne dogovorimo - kazao je Seleskovi}. Kako saznajemo od izvora u Gradskoj upravi, najlogi~nije je da novac za sanaciju objekta osigura Ministarstvo obrazovaS. M. Rektorat: I dalje stoje skele nja i nauke KS.

Seleskovi}: Ne}emo iza}i sa sastanka dok se ne dogovorimo ko je nadle`an!

Nakon ~i{}enja postavljena mre`a

Na zgradi Osnovne {kole „Saburina“ zavr{eno je postavljanje javne rasvjete. Radnici firme „Testing-elektro“ postavili su {est rasvjetnih tijela, {to je Op}inu Stari Grad ko{talo 4.681,57 A. Na. KM.

Rasvjeta na O[ „Saburina“

adske op}ine od danas do 24. februara u sportskoj dvorani „Ramiz Sal~in“ odr`ava se takmi~enje u odbojci za djevoj~ice 15 osnovnih {kola. Predstavnici Op}ine {kolama }e uru~iti lopte za odbojku, ko{arku i nogomet. A. Na.

S ru{evnog objekta u ulici Mali ]ur~iluk 23

S ru{evnog objekta u ulici Mali ]ur~iluk 23 na Ba{~ar{iji starogradska op}ina uklonila je po`arom o{te}ene dijelove. Radnici

Uklonjeni po`arom o{te}eni dijelovi
Spec

firme „Klico-trans“ o~istili su i uklonili otpad iz objekta te postavili za{titne najlone i mre`e.
A. Na.

Elektrodistribucija je prve potro{a~e na novoizgra|eni objekt TS 110/10 kV, koji se nalazi u op}ini Stari Grad, priklju~ila 17. februara u 14 sati. Kako je saop}eno, ovim je u staroj urbanoj zoni grada osigurano kvalitetno i pouzdano snabdijevanje kako postoje}ih tako i budu}ih potro{a~a, javlja Fena.
(Foto: S. Jordamovi})

Radovi ko{tali 4.681 KM

Bosanski Petrovac poma`e Gora`de

Za ugro`ene od poplava 5.000 KM
Nakon {to je organizirao konvoj pomo}i za mjesnu zajednicu Janja u Bijeljini, Bosanski Petrovac je odlu~io pomo}i i stanovnicima Gora`da. Na prijedlog na~elnika op}ine Ermina Hajdera odobren je nov~ani iznos od 5.000 KM za ugro`ene od poplave u Gora`du. - Ova sredstva su maksimalan iznos kojim mo`emo pomo}i stanovnike druge op}ine u slu~aju elementarnih nepogoda. Vjerujem da bi u slu~aju potrebe da se nama pomogne u sli~nim situacijama i Bosanski Petrovac sigurno imao prijatelje - istakao je na~elnik Hajder.
Hajder: Dao inicijativu M. D.

14

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

panorama

OBRAZOVANJE Mostarski Koled` nastavlja rad u punom kapacitetu

Doma}i program me|unarodne mature
Upravljanje preuzima Fondacija „Obrazovanje u akciji“ [kolskog odbora nije stranac
Novoosnovana Fondacija „Obrazovanje u akciji“ preuzima upravljanje Koled`om ujedinjenog svijeta u Mostaru (UWCiM) koji }e najesen, nakon prethodne dvije godine, umjesto 50, upisati {estu generaciju u~enika u punom kapacitetu, od njih stotinu, re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare. procesu prvi put registriramo Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru, u skladu sa pravnim okvirom u BiH. Prvi put predsjednik [kolskog odbora Koled`a nije stranac, ve} gra|anka Mostara Jasminka Brati}, kao i direktorica Valentina Mindoljevi}. Ovaj Koled`, jedan od 13 takvih {kola u svijetu i prvi koji je otvoren u postkonfliktnom dru{tvu, u potpunosti postaje doma}i istakao je Dejvid Satklif (David Sutcliffe), predsjednik Upravnog odbora Fondacije „Obrazovanje u akciji“. Odluka o tome da Koled` ujedinjenog svijeta nastavi svoj rad u punom kapacite-

[ta mi se (ne)svi|a u Sapni

Prvi put predsjednik

Apatija me|u mladima

- Otkako je u prostorijama Op}ine otvorena {alter-sala umnogome je olak{ano dobijanje najrazli~itijih izvoda, uvjerenja, potvrda tako da su administrativne peripetije uglavnom pojednostavljene. Osim toga, informatizacija je uzela maha a broj ljudi koji koriste internet je u stalnom porastu, ba{ kao i broj provajdera. Nedostatak mjesta za izlazak mladih jedan je od bitnijih Enes Omerovi}, student problema. Nedostaju mjesta za parkiranje u centru. Me|u mla|om populacijom vlada apatija - ka`e Enes Omerovi}, student prava. M. B.

Velike promjene
Fondacija je, kako je poja{njeno, pravni sljedbenik UWC-IB Inicijative u BiH, koja je u proteklih pet godina u Koled`u promovirala program me|unarodne mature. - Do`ivjeli smo trenutak velike promjene. U ovom

Sa ju~era{nje konferencije: Okon~an eksperimentalni period

Spec
Radioklub „Zenica“ (E71EZC) i Asocijacija radioamatera u BiH (ARABiH) dobili su doma}instvo 6. balkanskog {ampionata u amaterskoj radiogoniometriji (ARG), pi{e Fena. Takmi~enje }e biti odr`ano u Zenici od 15. do 17. jula.

tu, kako je kazala Elizabet Ren (Elisabeth Rehn), dugogodi{nja pokroviteljica UWC-IB Inicijative u BiH i jedna od osniva~a Fondacije, donesena je na osnovu izvjesnih pokazatelja.

Arhitekti mira
- Na putu smo da ovaj Koled` stavimo na stabilne finansijske noge i da imamo projekt sa dugotrajnim izvorima finansiranja. Raduje me da }e generacije djece iz mnogih zemalja svijeta memorisati Mostar kao mjesto u kojeg }e se rado vra}ati, a kao {to je, na otvaranju Koled`a, kazala kraljica Nur, u~enici Koled`a su arhitekti mira - kazala je Brati}.

Izuzetna vijest
- Iza nas je eksperimentalni period i mi smo na ju~era{njem sastanku (nedjelja op.a.), uzimaju}i u obzir sve rezultate, postignu}a i samoodr`ivost, odlu~ili da Koled` nastavi svoj rad - kazala je Ren. Rad Koled`a u punom

Fotovijest

kapacitetu, kako je rekla Mindoljevi}, izuzetna je vijest za sve u~enike i profesore Koled`a. - Posebno nam je drago {to nakon pet godina postojanja svaki dan dobivamo povratne informacije o tome koliko je Koled` bitan u ovoj sredini. Posebno nam je drago {to }e nam ovo omogu}iti da jo{ vi{e pro{irimo saradnju sa Gimnazijom koja postaje svijet u malom i {to }emo mo}i vi{e u~enika te {kole uklju~iti u na{e programe - naglasila je Mindoljevi}. M. Sm.

Zbog ekonomske krize u srba~koj op{tini

Finansiranje zapo{ljavanja Roma

U pro{loj godini Za radnu knji`icu mnogi odjavljeno 136 radnji bi se izjasnili kao Romi
U Derventi su vijesnici prolje}a uveliko ukrasili {ume

Dvogodi{nji projekt u Posavini

Vo}e umjesto mina

Nacionalni centar za jednaka prava iz Bratislave provest }e u sljede}e dvije godine, posredstvom nevladine organizacije „Posavina bez mina“, projekt „Vo}e umjesto mina“, pi{e Fena. Cilj projekta je pomo} `rtvama mina, a provest }e se na podru~ju op}ina Ora{je, Lopare i Grada~ac. Ukupno }e biti nabavljeno sedam su{nica za vo}e, koje }e se dodijeliti invalidima stradalima od mina za vrijeme, ili neposredno po okon~anju ratnih sukoba u BiH. Podjela su{nica obavit }e se u maju, a do tada je potrebno napraviti pravilnik o kriterijima za dodjelu, zaprimiti prijave invalida i na tenderu dobiti najpovoljnijeg dobavlja~a su{nica.

Krajem pro{le godine u op{tini Srbac bilo je registrovano 547 preduzetni~kih radnji, od ~ega u oblasti zanatstva 164, trgovine 132, ugostiteljstva 85, gra|evinarstva 43, podaci su Odjeljenja za privredu i dru{tvene djelatnosti Op{tine Srbac. Kada se ovi podaci uporede sa podacima podru~ne jedinice Poreske uprave RS, vidljiv je veliki nesklad, jer su kod poreskih organa registrovane 304 aktivne preduzetni~ke radnje. Pretpostavlja se da je 243 radnji prestalo sa radom, a da vlasnici nisu podnijeli pismene odjave, {to je ka`njivo po Zakonu o zanatsko preduzetni~koj dje-

latnosti RS. - U 2010. godini u na{em odjeljenju bilo je 60 trajnih odjava samostalnih radnji. Uz to, 76 radnji prestalo je s radom zbog neuskla|enosti poslovanja sa zakonom, pa smo ih morali brisati iz registra preduzetnika - rekla nam je {ef Odsjeka za poljoprivredu i preduzetni{tvo Op{tine Srbac Sla|ana [krbi} i dodala da su naj~e{}i razlozi prestanka rada ekonomska kriza, neekonomi~nost u poslovanju, preseljenje u drugu sredinu, penzionisanje vlasnika. U Srpcu je pro{le godine otvoreno 39 novih radnji ili devet vi{e nego u prethodnoj godini. Lj. K.

Zavod za zapo{ljavanje RS u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenuo je projekt finansiranja zapo{ljavanja Roma, koji se sprovodi i na podru~ju op{tine Zvornik. - Iako su obezbije|ena ne tako mala podsticajna sredstva za zapo{ljavanje Roma i mnogi zvorni~ki poslodavci zainteresovani da ih prime, problem je {to se ve}ina njih izja{njava kao Bo{njaci ili Albanci. Trenutno je u op{tinskom Zavodu za zapo{ljavanje evidentirano samo osam Roma - ka`e rukovodilac Zavoda za zapo{ljavanje Zvornik Goran Petrovi}.

On je obi{ao mnoga gradska i prigradska naselja kako bi Rome koji `ive u njim upoznao sa ovim pogodnostima. Zbog mogu}nosti dobijanja sredstava za pokretanje biznisa ili posla, neki su pristali da ponovo budu ono {to zapravo jesu, i da se tako izjasne. S obzirom na to da vi{e od 5.000 Zvorni~ana ve} godinama preko Biroa tra`i posao, a imaju}i u vidu visinu i pogodnosti zapo{ljavanja Roma, neki od ovda{njih nezaposlenih Bo{njaka ili Srba u {ali ka`u da }e, ako je to jedini na~in da do|u do radne knji`ice, javno se deklarisati kao Romi jer ionako `ive te{ko kao i oni. M. M.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

15

TUZLA Novi namet na ku}ni bud`et

Pekari „obradovali“ gra|ane novim, ve}im cijenama hljeba
„Mali hljeb“ od 350 grama 90 feninga, a „veliki“ od 500 grama 1,30 KM pekara ka`u da ne mogu dogovoriti jedinstvenu cijenu U Udru`enju

Gosti iz Slovenije sa doma}inima

Od ju~er ujutro ve}ina pekara s podru~ja Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, pove}ala je cijene hljeba. Stanovnici Tuzle od ju~er „mali hljeb“, onaj od 350 grama, umjesto dosada{njih 80, pla}aju 90 feninga. „Veliki hljeb“, te`ine 500 grama, umjesto dosada{njih 1,20, u ve}ini pekara ko{ta 1,30 KM. Cijene svojih proizvoda ranije su, kada je to u~inio i sarajevski „Klas“, pove}ali Mlin „Ljuba~e“ i „GS Indutry“. Malu zabunu me|u Tuzlacima izazvale su razli~ite cijene u razli~itim pekara-

Uzvratna posjeta prijateljima

U~enici iz Celja boravili u Sapni

U prethodnih nekoliko dana u~enici Poslovno-komercijalne {kole iz Celja bili su u uzvratnoj posjeti vr{njacima iz MS[ Sapna. Tokom boravka u Sapni i nakon odr`anog okruglog stola o interkulturalnom dijalogu izme|u Slovenaca i Bosanaca, gosti iz Slovenije su upoznati sa uslovima `ivota i rada ovda{njih u~enika, a posjetili su i Memorijalni centar u Poto~arima. U~enici su sa profesorima obi{li i zvorni~ku tvr|avu, srednjovjekovne ste}ke na prostoru op}ine Sapna, kao i tuM. B. zlanska slana jezera.

Spec
[vicarski Crveni kri` u BiH donirao je Narodnoj kuhinji u Tuzli razli~ite prehrambene artikle u vrijednosti 15.000 KM, pi{e Fena. Namirnice }e biti uru~ene na tri puta u tri jednaka dijela. Prvi dio donacije u vrijednosti 5.000 KM bit }e isporu~en 24. februara, dok }e drugi i tre}i dio donacije iste vrijednosti biti dostavljen 24. marta, odnosno 24. aprila.
Poskupljenja mogu biti razli~ita od pekare do pekare

Skuplje bra{no
Iako su pekari u TK najdu`e izdr`ali posluju}i sa starim cijenama, nekolicina njih isti~e da pove}anje cijena bra{na nije vi{e omogu}avalo isplativ rad. - Evo, od jutros (ponedjeljak) bra{no je ponovo poskupjelo i cijena kilograma ve} je prema{ila jednu KM. Nova cijena navodno je 1,15 KM, {to }e predstavljati novi udar - ka`e jedan od tuzlanskih pekara.

ma, pa su se neki ponadali da od najavljenog poskupljenja ne}e biti ni{ta. Me|utim, u Udru`enju pekara TK ka`u da je ve}ina proizvo|a~a pove}ala cijene, dok }e preostali to uraditi, najvjerovatnije, do 1. marta. - Mi nemamo zakonsko pravo da dogovaramo jedinstvenu cijenu, tako da i poskupljenja mogu biti razli~ita od pekare do pekare. Mo`da }e biti i onih koji ne}e pove}avati cijene. Ali i ako bude takvih, to }e biti veoma mali broj pekara i

Bez intervencije Vlade TK
Vlada TK, ni nova, ni pro{la koju su poskupljenja do~ekala u tehni~kom mandatu, za sada nije pokazivala namjere za eventualnu intervenciju iz li~no ne znam kako }e im se isplatiti da uop}e rade - ka`e Raif Brki}, predsjednik Udru`enja pekara TK. Brki} smatra da je zadr`avanje starih cijena u pojedinim pekarama posljedirobnih rezervi, kao {to je to poku{ano u Kantonu Sarajevo. - Nismo imali nikakve razgovore s vlastima na tu temu - nagla{ava Brki}. ca komplicirane procedure za poskupljenje. - Neki pekari, jednostavno, nisu stigli da urade nove kalkulacije i pribave potrebnu dokumentaciju - ka`e E. HUREMOVI] on.

Marijan~evi} pored donirane opreme

Osnovnoj {koli u Gornjim Hrgovima

Paraplegi~arka Enisa Osmi} i njen sin Senad nemaju {ta jesti
Pre`ivljavaju od nadni~arenja, kada ima posla Mole dobre ljude za pomo}
Predsjednik MDD „Merhamet“ iz Gra~anice Ibrahim [erbe~i}, na poziv Enise Osmi}, paraplegi~arke iz Dobo{nice Srednje kod Lukavca, majke dvoipogodi{njeg Senada, posjetio je ovu siroma{nu porodicu i uru~io im paket s bra{nom, uljem, tjesteninom, pasuljem, mesom i ostalih artiklima potrebnim za pre`ivaljavanje. Sabina je jedan od ~etvero paraplegi~ara u porodici. Osim nje, paraplegi~ari su i brat Suljo, sestra Mina i otac Mehmed, a dobri ljudi su im sagradili ku}u u centru Dobo{nice. Tu je jedno vrijeme `ivjela i Sabina, a onda se udala za nezaposlenog demobilisanog borca Admira Lukava~ki}a i sada `ive u staroj napu{tenoj {kolskoj zgradi u Dobo{nici Srednjoj, bez igdje i~ega. - Vjerujte da smo vi{e gladni nego siti, najgore je {to nemamo djetetu {ta dati da jede. Suprug nadni~ari, radi kada ga ko pozove, ali sada ni toga nema. Obra}ala sam se svima, dolazili su iz Crvenog kri`a i donijeli nam paket. Od ovoga {to smo sada dobili mo}i }emo `ivjeti narednih patnaestak dana. Valjda }e se dobri ljudi smilovati i pomo}i nam da nakako prezimimo. Voljela bih da mi djetetu daju bilo kakvu garderobu - kazala je uplakana Sabina Osmi}. Zamolila je sve koji `ele i mogu pomo}i da do|u i otvore joj vrata. Kontakt telefon je 061/037-427. H. ^.

Gra~ani~ki „Merhamet“ pomogao porodici u Dobo{nici Srednjoj

Donirana vrijedna oprema

Osnovna {kola „[pionica“ u Srebreniku, podru~no odjeljenje u Gornjim Hrgovima, dobila je vrijednu donaciju {kolskog pribora i opreme koja }e mali{anima iz ovog naselja znatno olak{ati pra}enje nastave i savladavanje nastavnog gradiva. Rije~ je o dva dvokrilna ormara, laptopu, desktop ra~unaru s LCD monitorom, LCD televizoru, DVD-plejeru, laserskom printeru i CD-plejeru. U~enici su dobili i nove stolove i stolice, te 50 knjiga za lektiru. Vrijedna donacija stigla je u Gornje Hrgove zahvaljuju}i biv{em nastavniku ove {kole Marijanu Marijan~evi}u, profesoru O[ „Bosanska Bijela“ u Br~ko Distriktu, koji je pripremio i prijavio kvalitetan projekt na konkurs Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Hrvatske, objavljen u aprilu pro{le godine. Vrijednost opreme i {kolskog pribora iznosi oko 10.000 KM, O. M. a sredstva je donirala Vlada Republike Hrvatske.

[erbe~i} kod Osmi}a: Uru~io im paket hrane

Bolji uvjeti za rad u~enika

Vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu ju~er je Alena Red`u (32) osudilo na deset godina i {est mjeseci zatvora zbog ubistva Edina Fejzi}a u oktobru 2009. godine u sarajevskom naselju Dobrinja. Red`o je ka`njen i za nedozvoljeno dr`anje oru`ja. Mjera pritvora Red`o: Ostaje u pritvoru uzeo automatsku pu{ku komu je produ`ena. Edin Fejzi} ubijen je jom je izre{etao Fejzi}a. Stanari su odmah pokada je do{ao na vrata stana u kojem Red`o `ivi sa zvali policiju koja je na lisuprugom i maloljetnim cu mjesta zatekla be`ivotno djetetom. Od Red`e je tijelo 37-godi{njaka, a u tra`io da mu vrati pare ko- njegovoj blizini prona|ena je mu je posudio te je je i pu{ka iz koje je ubijen. izme|u njih izbila raspra- Red`o se poslije sam prijaB. C. va. Nakon toga, Red`o je vio policiji.

Deset i po godina zatvora zbog ubistva

Kantonalni sud Sarajevo

16

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

crna hronika

AUTOMAFIJA Hap{enja u Banjoj Luci i Sarajevu

Bje`e}i od policije, kriminalci skakali u Vrbas i Miljacku
U akciji „Maxi“ prona|eno osam ~itavih i {est skupih vozila rastavljenih na dijelove, u vrijednosti oko 400.00 KM Brojni pretresi

Predstavnici banjalu~ke policije iznijeli su na ju~era{njoj konferenciji za novinare detalje akcije „Maxi“ u kojoj je razbijena organizirana kriminalna grupa automafije, a o ~emu je na{ list ve} pisao. U spomenutoj akciji rasvijetljeno je 21 krivi~no djelo te{ke kra|e vozila i 10 krivi~nih djela prikrivanje. Uhap{eno je devet osoba, pretreseno sedam lokacija, od ~ega dvije na podru~ju Banje Luke i pet na podru~ju Mrkonji}-Grada, prilikom ~ega je prona|eno osam ukradenih luksuznih vozila i {est rastavljenih na dijelove. @eljki Lazendi}u, Dragoslavu Tomi}u i Mladenu Su`njevi}u odre|en je jednomjese~ni pritvor, dok su ostali uhap{eni Dragan ^avi}, Sini{a Pelji}, Zoran Vi{njevac, Dane Tanasi}, Dragomir Lazendi} i Katica Markovi} pu{teni da se brane sa slobode. Prema rije~ima Zorana \uri}a, na~elnika Odjeljenja za spre~avanje op}eg kriminaliteta u CJB Banja Luka,

D`idi} pu{ten na slobodu
Op}inski sud u Sarajevu ju~er je prihvatio prijedlog advokata Omara Mehmedba{i}a o ukidanju pritvora Salihu D`idi}u (55), vlasniku sarajevske marketin{ke agencije „BH Megateam“, koji je 31. januara uhap{en zbog sumnje da je silovao svoju 21- godi{nju uposlenicu. - Sud je utvrdio da su svi svjedoci saslu{ani te da nema vi{e razloga za daljnje zadr`avanje D`idi}a u pritvoru. On je ju~er poslijepodne pu{ten da se brani sa slobode - kazao nam je advokat Mehmedba{i}. D`idi} je priveden nakon prijave 21-godi{nje djevojke da ju je silovao u svom stanu na podru~ju op}ine Centar. Osumnji~eni je u policiji izjavio da je bio u vezi s ovom djevojkom i da su i ranije imali B. C. seksualni odnos.

Op}inski sud Sarajevo

Krali i rastavljali u dijelove poznate marke automobila

postoji sumnja da je ova grupa u prethodnoj godini ukrala na desetine luksuznih automobila na podru~ju cijele BiH, a vrijednost prona|enih automobila i dijelova procijenjuje se na oko 400.000 KM. - Akcija „Maxi“ ra|ena je u saradnji s Okru`nim

Priznanje krivice
Spomenuti automafija{i pali su ve~er prije organizirane akcije hap{enja, kada su Tomi}, Su`njevi} i @eljko Lazendi} u Sarajevu poku{ali ukrasti BMW, nedugo nakon {to su ve} tu`ila{tvom u Banjoj Luci i MUP-om Kantona Sarajevo. Prona|ena su i oduzeta po dva „passata“, „audija“ i BMW-a, te po jedan „mercedes“ i „{koda octavia“. Od isje~enih vozila na|eni su tri „lagune“ i po jedan „renault scenic“, „golf 4“ i „renault megane“ - kazao je \uri}. ukrali „{kodu octaviju“. Prema saznanjima iz Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci, sva trojica su, nakon saslu{anja, zatra`ili sklapanje sporazuma o priznanju krivice. Banje Luke i okoline. Prilikom hap{enja pru`ao je otpor policiji i poku{ao sko~iti u Vrbas, ali je savladan i uhap{en. On je u Srbiji osu|en na 12 godina robije zbog ubistva, a osu|ivan je i za vi{e razbojni{tava u toj zemlji. Na sli~an na~in poku{ao je pobje}i i Tomi}, koji je, bje`e}i od policije u Sarajevu, sko~io u Miljacku. U osumnji~enoj grupi je i njegova supruga Katica Markovi}, dok je jedan od uhap{enih, Sini{a Pelji}, biv{i pripadnik MUPa RS. B. S.

Mehmedba{i}: Saslu{ani svjedoci

Nepoznate osobe provalile su u mesnicu u Trebinju, vlasni{tvo Dragi{e Kruni}a, odakle su ukrale pazar od prethodnog dana i 100 kilograma mesa. Radnja, koja se

Lopovi odnijeli pazar i 100 kilograma mesa
Spec
Nepoznate osobe provalile su u Drugu osnovnu {kolu u Br~kom i ukrale tri laptopa, ra~unar s ku}i{tem i monitorom, projektor i {topericu. Portparol br~anske policije Halid Emki} izjavio je da je najvjerovatnije provala izvr{ena kroz prozor jedne u~ionice u prizemlju {kole, a potom je provaljeno u ured direktora i kabinet informatike.

Provaljena mesnica u centru Trebinja

Pru`ali otpor
Prema saznanjima iz istrage, „mozak operacije“ bio je Srbijanac Mladen Su`njevi}, koji je na podru~ju RS boravio u posljednje dvije godine, i to na vi{e lokacija na podru~ju

nalazi u Njego{evoj ulici u centru grada, oplja~kana je u no}i sa subote na nedjelju. Prema nezvani~nim saznanjima, lopovi su iz mesnice odnijeli 1.700 KM.

Privo|enje uhap{enog Su`njevi}a

Nepoznate osobe ukrale su zlatni nakit vrijedan oko 8.000 KM i pi{tolj iz ku}e u Bijeljini, vlasni{tvo V. S. Policajci su iza{li na lice mjesta

Ukradeni nakit i pi{tolj

Iz ku}e u Bijeljini

i obavili uvi|aj. Potraga za lopovima, koji su provalili kroz prozor ku}e, u toku je, saop}eno je iz bijeljinskog Centra javne bezbjednosti.

U okviru koordinirane akcije policija je ju~er ujutro na podru~ju op}ina Bosanska Gradi{ka, Lakta{i i Srbac uhapsila 15 osoba za koje se osnovano sumnja da se bave rasturanjem droge. Akcija u Bosanskoj Gradi{ci trajala je od ranog jutra, a vi{e policijskih ekipa uhapsilo je i privelo desetak dilera droge. Imena i prezimena uhap{enih nisu poznata, kao ni ostali detalji

Privedeno 15 osumnji~enih za prodaju droge

Bosanska Gradi{ka

PS Bosanska Gradi{ka: U toku saslu{anja

hap{enja, koji se u policiji dr`e u strogoj tajnosti do zavr{etka akcije. ^itavo jutro dovo`eni su uhap{eni, a njihovo privo|enje nai{lo je na odobravanje brojnih gra|ana. U toku je kriminalisti~ka obrada privedenih osoba, a o~ekuje se da }e nakon kompletiranja dokumentacije uhap{eni dileri biti predati danas banjalu~kom tu`ilB. G. a{tvu.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

17

PRESUDA Kantonalni sud Mostar

Dvojica „revolvera{a“ zadr`ana u pritvoru
Predlo`en pritvor za Harisa Mili}a (20) i Nedima Dedovi}a (24)
Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu podnijelo je Kantonalnom sudu u Sarajevu prijedlog za odre|ivanje pritvora Harisu Mili}u (20) i Nedimu Dedovi}u (24), osumnji~enima za pucnjavu koja se 15. februara desila u ulici Ru|era Bo{kovi}a na broju 190 u sarajevskom naselju Gornji Pofali}i. Tada su hicima hiz pi{tolja ranjeni Saud Ni{i} (23) i Bajro Burekovi} (20) iz Sarajeva. Nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu protiv Mili}a je otvorena istraga zbog te{kog djela protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine, dok se Dedovi} tereti za po-

Istraga o pucnjavama u Sarajevu

Sabahudin Gazi} (44) progla{en krivim za brutalno napastvovanje 14-godi{njaka 2. oktobra pro{le godine u mostarskom naselju Bijeli Brijeg
Sudsko vije}e Kantonalnog suda u Mostaru izreklo je ju~er Sabahudinu Gazi}u (44) iz Bugojna nepravomo}nu kaznu zatvora od 12 godina za silovanje 14-godi{njeg dje~aka, koje je po~inio 2. oktobra pro{le godine u mostarskom naselju Bijeli Brijeg. Prema rije~ima predsjedavaju}g Sudskog vije}a Hame Kebe, sud je neupitno utvrdio da je Gazi} tog dana nazvao dje~akovu majku, koju je poznavao, kazav{i joj da mu je dje~ak potreban kako bi odradili neki fizi~ki posao i zaradili ne{to novca. Sudija Kebo kazao je da je on tako dje~akovu majku prevario, jer je s djetetom oti{ao do naselja Bijeli Brijeg pa kada su stigli u {umu, uhvatio ga je rukama i stiskao mu grlo. Govorio mu je, istakao je sudija Kebo, da ga ljubi u usta, te ga je udario {akom u predjelu lijevog oka. - Naredio mu je da skine donji ve{, nakon ~ega je silovao dje~aka, nanijev{i mu povrede. Potom je rekao da o ovome nikome ne govori. Dakle, bio je potpuno svjestan ovog djela, odnosno ~injenice da je po~inio spolni odnos s maloljetnim djetetom. Tako|er, svjesno je iskoristio te{ku situaciju u kojoj se nalaze dje~ak i njegova majka - rekao je sudija Kebo. On je istakao da u prilog ovoj presudi idu iskazi dje~aka, njegove majke, policajca koji je razgovarao sa `rtvom, zatim medicinska dokumentacija, u kojoj je utvr|eno da su na dje~akovom donjem ve{u bili DNK tragovi Gazi}a. Prilikom odmjeravanja presude, nastavio je sudija Kebo, Sudsko vije}e se rukovodilo i ~injenicom da je Gazi} ranije osu|en za isto krivi~no djelo, te da je u dva navrata poku{ao izvr{iti spolne odnose s maloljetnim dje~acima. Komentiraju}i Gazi}evo kajanje izre~eno tokom izno{enja zavr{nih rije~i, Kebo je ustanovio da ono nije relevantno, jer „ne mo`e se neko kajati, a prethodno izjavljivati da nije kriv“. To kajanje, dodao je on, bilo je izre~eno iz straha da }e mu eventualna presuda uni{titi `ivot, a nikako zbog posljedica koje je snosilo silovano dijete. - Jedino {to je sigurno jeste da u periodu izdr`avanja kazne ne}ete biti u mogu}nosti da eventualno upropastite budu}nost jo{ jednog djeteta. Nije, naime, va`no kako }ete u budu}nosti `ivjeti vi koliko je va`no kakav }e `ivot imati ta djeca - rije~i su sudije Kebe. Ina~e, Gazi} nije dopusito na{em novinaru da ga fotografira, pokriv{i svoje lice odje}om, nakon ~ega se zbog ovoga po`alio i sudiji Kebi. Rje{enje o presudi odbio je A. DU^I] potpisati.

(Foto: A. Du~i})

Pedofilu 12 godina zatvora zbog silovanja dje~aka
Iskoristio situaciju

Mili}: Odbrana {utnjom

li}u i Dedovi}u nakon po~injenog krivi~nog djela Tu`ila{tvo je otvorilo istragu i protiv Asmira Murtovi}a (24), Nihada Nizi}a (28), Admira Hasanovi}a (19), Anera Zul~i}a (24), Elvisa Suba{i}a (25) i Asima [alje (28). Oni su ju~er pu{teni iz pritvora, jer nije bilo elemenata za njihovo daljnje zadr`avanje. Osmorka je uhap{ena u subotu, a prvi su uhva}eni Mili} i Dedovi}, koji su se krili u tu|oj vikendici u Had`i}ima. S njima su uhap{eni Nihad Nizi} i dvije djevojke koje su

Na|eno oru`je

Dedovi}: Pomo} izvr{iocu

Neiskreno kajanje

Dovo|enje osumnji~enih u sud

(Foto: M. @ivojevi})

Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu ju~er je priveden Zijad Ma{i} (50), za kojeg se sumja da je preksino} u 18.45 sati na lokalnom putu u mjestu Donja Luka kod Ilija{a no`em usmrtio Ned`ada Serhatli}a (44) iz Ilija{a. Protiv Ma{i}a otvorena je istraga i tokom dana bit }e saslu{an, nakon ~ega }e se odlu~ivati o prijedlogu za odre|ivanje pritvora. Ma{i}a su policajci iz Ilija{a preksino} zatekli pored te{ko

Zijad Ma{i} osumnji~en za ubistvo Serhatli}a
povrije|enog Serhatli}a, koji je jo{ davao znake `ivota. Osoblje Hitne pomo}i prevezlo ga je u Dom zdravlja Ilija{, gdje je poku{ana reanimacija, ali je na kraju, u 19.30 sati, konstatirana smrt. Serhatli} je imao ubodnu ranu na grudnom ko{u, te povrede na licu. Njegovo tijelo prevezeno je u prosekturu Bare radi obdukcije. Kod uhap{enog Ma{i}a prona|en je no` na preklapanje na kojem su bili vidljivi tragovi krvi. Mje{tani Do-

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

maganje i nedozvoljeno dr`anje oru`ja, potvrdio nam je njihov branilac, advokat Omar Mehmedba{i}. Pritvor je zatra`en jer se radi i te{kom krivi~nom djelu za koje je zaprije}ena zatvorska kazna od deset godina, a i zbog sumnje da bi boravkom na slobodi sigurnost gra|ana bila ugro`ena. Zbog pomaganja Mi-

njih Luka preksino} su ~uli galamu i tu~u, a nakon toga su vidjeli mu{karca kako nogom udara nekoga na cesti i goPolicija na mjestu zlo~ina vori mu ustani. Mje{tani su kazali da su sklone alkoholu, ali da nisu B. C. Ma{i} i Serhatli} bili osobe bili nasilni.

[estorica pu{tena

odmah pu{tene. Mili} se u tu`ila{tvu branio {utnjom, a Dedovi} je negirao da mu je dodao pi{tolj na mjestu pucnjave. Dedovi} je priznao da je njegova lova~ka pu{ka na|ena u „golfu“. Policija je kod Asima [alje prona{la pi{tolj CZ M57 kalibra 7,62 milimetra bez serijskog broja, a za koji se sumnja da je upotrijebljen u pucnjavi u ulici Ru|era Bo{kovi}a.
B. C.

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Selvedina Mustafi}a zbog krijum~arenja ljudi. Mustafi} se tereti da je od septembra 2009. do aprila 2010. godine, kao ~lan organizirane gr-

Optu`en za krijum~arenje ljudi
upe ljudi, u~estvovao u prebacivanju 18 osoba iz BiH u Hrvatsku, a potom u Sloveniju, na mjestima na kojima se ne vr{i legalan prelazak dr`avne granice, a radi njihovog daljnjeg prebacivanja u zemlje zapadne Evrope. Krijum~arene osobe vodili su u azilantske centre u [vicarskoj i Francuskoj, a za njihovo ilegalno krijum~arenje preko dr`avnih granica

Tu`ila{tvo BiH

pripadnici organizirane grupe dobivali su ugovoreni iznos novca od 1.350 eura do 1.500 eura za odraslo lice i 450 eura za dijete, kao i druge vrijedne predmete u toj nov~anoj vrijednosti.

Policijska stanica Klju~ obavije{tena je da je u naselju Brki}i prona|eno be`ivotno tijelo B. I. (59). Na lice mjesta iza{li su de`urni kriminalisti~ki inspektor te ljekar Doma zdravlja Klju~, koji su obavili uvi|aj te pregled tijela nastradalog. Nakon zavr{enog uvi|aja konstatirano je da

Poginuo u sje~i drva

U {umi kod Klju~a

je B. I. u {umi zvanoj Poljana u mjestu Donji Biljani kod Klju~a sjekao {umu te je obaranjem jednog drveta do{lo do nesretnog slu~aja, odnosno pada stabla na B. I. koji je od zadobivenih povreda podlegao na licu mjesta. O navedenom doga|aju obavije{ten je i de`urni kantonalni tu`ilac.

18 Utorak, 22. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ~lana 101. i 102. i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH broj 29/03 i 132/04 uz saglasnost ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Tuzli i odluke Odbora povjerilaca od 11. 02. 2011. god. Gra~anica o prodaju imovine ste~ajnom du`niku ITCOMPUTERS - doo u ste~aju, ste~ajni upravnik

16. 2. 1967

OGLA[AVA
PETU JAVNU PRODAJU IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA - NEKRETNINE DIREKCIJA U ULICI ZLATNIH LJILJANA BROJ 24 GRA^ANICA I TRE]U JAVNU PRODAJU NEKRETNINE - MAGACIN U ULICI ZLATNIH LJILJANA BROJ 24 GRA^ANICA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA Prodaja nekretnine - zgrada direkcije i nekretnine - magacina u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika - IT COMPUTERS doo u ste~aju Gra~anica. PREDMET PRODAJE 1. Poslovna zgrada - direkcija izgra|ena na K^. 447/2 stari premjer, zemlji{ne povr{ine 2.268 m2 upisana u ZK ulo`ak 493 KO Gra~anica, odnosno novi premjer K^ 5495/1, oranica Podjezak parking, ekonom dvori{te i sve upisano u Posjedovni list broj 1202 KO Gra~anica. Poslovna zgrada - direkcija je u osnovi povr{ine 727 m2 sa prizemljem + I sprat + II sprat sve ukupno poslovnog prostora 2.181 m2 ekonomsko dvori{te je povr{ine 1.541 m2. Upisana je na nekretninu u B listu ZK ulo{ka zabilje`ba tu`be Op}inskog suda u Tuzli br. 027-0 Dn-09-000870 od 09. 06. 2009. god. i zabilje`be otvaranja ste~ajnog postupka, koje }e se nakon izvr{ene uplate od strane progla{enog kupca skinuti najkasnije u roku od 30 dana. U C listu ZK ulo{ka nema tereta. Po~etna prodajna cijena iznosi 1.475.000,00 KM 2. Poslovna zgrada - magacin izgra|ena na K^ broj 324/1 povr{ine 2.662 m2 - upisane u ZK. ul. broj 499 KO Gra~anica po starom premjeru, {to po novom premjeru odgovara parceli K^ br. 5495/2 I zvana ekonomsko dvori{te Fering IIkuhinja izgra|ena na K^ 324/1, sve upisano u posjedovni list br. 1202 strana 1. Poslovna zgrada - magacin je u osnovi povr{ine 440 m2, a ekonomsko dvori{te je povr{ine 2.222 m2 {to ukupno izosi 2662 m2. Upisana je na nekretninu u B listu ZK ulo{ka zabilje`ba tu`be Op}inskog suda u Tuzli br. 027-0 Dn-09000870 od 09. 06. 2009. god. i zabilje`be otvaranja ste~ajnog postupka, koje }e se nakon izvr{ene uplate od strane progla{enog kupca skinuti najkasnije u roku od 30 dana. Po~etna prodajna cijena iznosi 255.000,00 KM NA^IN, VRIJEME I MJESTO PRODAJE Prodaja }e se vr{iti metodom usmenog javnog nadmetanja. Vrijeme prodaje je 22. 03. 2011. god. u 13 h. Mjesto prodaje je sjedi{te ste~ajnog du`nika - IT COMPUTERS - doo u ste~aju Gra~anica ul. Zlatnih ljiljana 24 OBAVEZA UPLATE OSIGURANJA Uplata osiguranja za u~e{}e na javno nadmetanje iznosi 10.000,00 KM za svaku nekretninu. Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un IT COMPUTERS doo u ste~aju Gra~anica kod UniCredit Zagreba~ka banka broj: 3386202226683359 sa naznakom osiguranje za u~e{}e na javnoj prodaji - s tim da ta sredstva budu evidentirana na ra~un ste~ajnog du`nika do 21. 03. 2011. god. U~esnicima koji ne budu progla{eni kupcem upla}eni depozit }e biti vra}en u roku od tri dana nakon progla{enja kupca. PROGLA[ENJE KUPCA Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine, gubi pravo na povrat osiguranja, a za kupca se progla{ava drugi najbolji ponu|a~. ROK PLA]ANJA KUPOPRODAJNE CIJENE Kupac je du`an izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od progla{enja kupcem. Kupcu se upla}eno osiguranje ura~unava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko progla{eni kupac ne izvr{i uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene u navedenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja. OSTALI USLOVI PRODAJE Kupac snosi sve tro{kove koje terete kupoprodaju, porez na prenos nekretnine i ostale tro{kove prenosa, ovjera kod notara, takse i dr. Budu}i kupac nekretnine uvest }e se u posjed nakon cjelokupno upla}ene kupoprodajne cijene. Nepokretna imovina kupuje se po principu „vi|eno-kupljeno“ (postoje}e fakti~ki vi|eno i pravno stanje) te isklju~uje naknadne reklamacije. Ponu|a~ koji ne bude pristupio javnom nadmetanju smatrat }e se da je odustao od kupovine i depozit se ne}e vratiti. Svi zainteresovani kupci mogu pogledati imovinu ste~ajnog du`nika koja je predmetom prodaje svakog radnog dana od 8-12 h od 21. 03. 2011. god. Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na mob. 061-179-581, radnim danom od 8-12 h.

Raspisuje oglas na radno mjesto zubnog tehni~ara sa radnim iskustvom na poslovima - kerami~ar................jedan izvr{ilac (metal keramika i puna keramika) Prijave se vr{e na telefon: 061/188 384 na koji se mogu dobiti sve informacije.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 157662 10 I Sarajevo, 04. 02. 2011. godine

Na osnovu ~lana 101, 102 i 103 Zakokna o ste~janom postupku, (Sl. novine FBiH broj 29/03 i 132/04) uz saglasnost ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Tuzli i Odbora povjerilaca od 11. 02. 2011. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik

OGLA[AVA
DRUGU PRODAJU ZALIHA NOVE ROBE U MAGACINU (RA^UNARSKA OPREMA I BIJELA TEHNIKA) PUTEM JAVNOG NADMETANJA, PETU PRODAJU TERETNIH VOZILA, KANCELARIJSKE OPREME, KANCELARIJSKOG NAMJE[TAJA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE PREDMET PRODAJE I. ZALIHE NOVE ROBE U MAGACINU i to: ra~unarska oprema i bijela tehnika po lager listi koja se mo`e pogledati u sjedi{tu ste~ajnog du`nika „IT Computers“ doo u ste~aju Gra~anica Zlatnih ljiljana 24 svakim radnim danom od 08-15 h. Po~etna prodajna cijena ukupnih zaliha nove robe u magacinu iznosi 206.000,00 KM + PDV. Prodaja se ne}e vr{iti po pojedina~nim artiklima ve} ukupno i po principu vi|eno-kupljeno. II. Teretna vozila Teretna vozila }e se prodavati neposrednom pogodbom od 04. 03. 2011. g. u 08 h Vozila se ne}e prodavati ispod navedenih cijena u oglasu. 1. Vozilo-tereno marka FIAT DOBLO CARGO 223.110, br. {asije ZFA22300005276382, snaga motora 47,5 KW g. proiz. 2004. Po~etna prodajna cijena 4.800,00 KM + PDV 2. Vozilo tereno marke FIAT DOBLO CARGO br. {as. ZFA22300005272706, snaga mot. 47,5 KW g. proiz. 2005. Po~etna prodajna cijena 4.700,00 + PDV 3. Vozilo - tereno marke CARGO 1,2 8V B ase. br. {as ZFA22300005272492, snaga mot 47,5 KW god. proiz. 2005. Po~etna prodajna cijena 4.700,00 KM + PDV 4. Vozilo - tereno marke FIAT DOBLO CARGO 223.110.0 1.2 8V, br. {as. ZFA22300005276513, sn. mot. 47,5 KW, god. pr. 2004. Po~etna prodajna cijena 4.600,00 KM + PDV 5. Vozilo - tereno marke FIAT DOBLO CARGO, br. {as. ZFA22300005316284, sn. Mot. 47,5 KW, god. pr. 2005. Po~etna prodajna cijena 4.800,00 KM + PDV 6. Vozilo teretno marke CITROEN BERLINGO II FG1.1.I br. {as. VF7GBHFHXB94204102, sn. Mot. 44 KW g. proiz. 2005, NAPOMENA: Vozilo se nalazi u Auto servisu u Pribavi o{teno u prednjem dijelu Po~etna prodajna cijena 4.750,00 KM + PDV 7. Vozi - tereno marke FIAT 244,5G5 DUCATO FURGONE LASTRATO 2,8 JTD br. [as. ZFA24400007426123, sn. mot. 93KW. g. pr. 2004. NAPOMENA: O{te}eno u prednjem dijelu. Po~etna cijena 7.500,00 KM + PDV III. Kancelarija oprema - tehni~ka roba i kancelarijski namje{taj (kori{teni) }e se prodavati neposrednom pogodbom od 04. 03. 2011. god. u 8 h. Cijena kancelarijskog namje{taja i kancelarijske opreme ukupno iznosi 31.574,00 KM + PDV i ispod koje cijene se ne mo`e prodati. Kancelarijska oprema i kancelarijski namje{taj se mogu kupovati komadno. NA^IN, VRIJEME I MJESTO PRODAJE Na~in prodaje - Zaliha nove robe u magacinu (ra~. oprema i bijela tehnika) }e se prodavati putem javnog nadmetanja. Prodaja vozila, kancelarijske opreme, kanc. namje{taja (kori{teno) }e se vr{iti neposrednom pogodbom a ~ije prodajne cijene ne mogu biti ni`e od ogla{enih u dnevnom listu. Vrijeme prodaje za zalihe nove robe u magacinu putem javnog nadmetanja je 04. 03. 2011. god. u 13 sati. Prodaja putem neposredne pogodbe po~inje 04. 03. 2011. god. u 08 sati. Mjesto prodaje je sjedi{te ste~janog du`nika IT COMPUTERS DOO u ste~aju Gra~anica ulica Zlatnih ljiljana 24. OSTALI USLOVI PRODAJE Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: PDV i ostalo po Zakonu. Pokretna imovina }e se predati odmah po uplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Pokretna imovina (kancelarijska oprema, kancelarijski namje{taj, vozila zalihe nove robe u magacinu - ra~. oprema i ostala tehni~ka roba) kupuje se po principu „vi|eno-kupljeno“ (postoje}e fakti~ki vi|eno i pravno stanje). Svi zainteresovani kupci mogu pogledati pokretnu imovinu ste~ajnog du`nika koja je predmetom prodaje svakog radnog dana od 08-15 h u prostorijama ste~ajnog du`nika IT Computers doo u ste~aju Gra~anica Zlatnih ljiljana 24. Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na telefon broj 035/704-978 i GSM 061/179-581 radnim danom od 08-15 h.

Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA“ Tuzla, ul. 15. maja bb., protiv izvr{enika 1) Balta Hasan iz Ilija{a, ul. 126. Ilija{ke brigade bb., i 2) Arnautovi} Sanel iz Ilija{a, ul. Kadari}i bb., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, Objavljuje da je dana 08. 09. 2010. godine doneseno

nov~anim sredstvima - pla}i i izvr{enika BALTA HASAN, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM (u skladu sa ~lanom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „Frimeco doo“ Ilija{, ul. Bosanski put 215., u smislu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~aniih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br. 3386702200912083 kod UniCredit Bank. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju, izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 113,25 KM. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku Arnautovi} Sanelu u skladu sa ~lanom 348. stav 3. ZPP-a i dostavljanje se smatra i izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti Prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja rok izvr{nog postupka, ako Zakonom nije druga~ije odre|eno.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice starije AB 159249 XZ, izdate u Ilija{u dana 03. 10. 2008. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 27. 07. 2010. godine, radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja „PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA“ Tuzla, u iznosu od 2.831,47 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 27. 07. 2010. godine do isplate. - Odre|eno je izvr{enje i to pljenidbom na

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

19

BIHA] Incident u Kazneno-popravno zavodu Luke

Spajdermen te{ko pretukao drugog zatvorenika
Ferid ]ati} u komi nakon napada Edina Paji}a, provalnika poznatog po penjanju uz oluke i ulasku kroz dimnjak u stanove
Paji}: Bavi se kik-boksom Krki}: Reagirali policajci

Mjesto drugog napada na 22-godi{njaka

(Foto: T. Bjelo{evi})

U Kaznenopopravnom zavodu Luke u Biha}u te{ko je povrije|en zatvorenik Ferid ]ati} kojeg je napao Edin Paji}, tako|er zatvorenik. Povrije|eni je smje{ten na Odjel intenzivne njege Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u i, kako nam je potvr|eno, nalazi se u komi. - Do napada osu|enika Paji}a do{lo je kada je ]ati} izlazio iz prostorija zatvora da prospe sme}e. Paji} ga je sle|a udario katancem kojim se zaklju~ava zatvorska kaseta, a kada je ]ati} pao, udario ga je nekoliko puta nogom u glavu. Zatvorski policajci brzo su reagirali i sprije~ili Paji}a u daljnjim napadima kazao nam je direktor KPZ

Unutra{nji obra~un
Kubat: Nahu{kao napada~a

Pri{ao sle|a

U biha}kom zatvoru su radi spre~avanja naru{avanja sigurnosne situacije poduzete mjere izdvajanje u samicu Edina Paji}a, ali i osu|enika Nazifa Kubata, koji je, prema informacijama iz KPZ-a Luke Biha}, nahu{kao Paji}a na ]ati}a. Indicije u dosada{njoj istrazi o motivu napada na osu|enika

]ati}a ukazuju na unutra{nji obra~un osu|enika. Nazif Kubat iz Sanskog Mosta je zbog razbojni{tva nad Latifom Hod`i}em 7. oktobra 2008. godine, te{kog povre|ivanja `rtve i plja~ke nekoliko hiljada KM nakon sporazuma s Tu`ila{tvom USK osu|en na dvije godine zatvora. kra|a dobio je nadimak Spajdermen. Spretni provalnik koji se bavi i kik-boksom za manje od 30 dana na podru~ju Banje Luke izvr{io je desetak te{kih kra|a, dok je od 20. avgusta do 11. oktobra pro{le godine po~inio jo{ {est te{kih kra|a. Paji}u je pripisana, izme|u ostalog, i provala u Skender-begovu d`amiju u Banjoj Luci, odakle je ukraden novac. Paji} izle`ava kaznu zatvora za vi{e krivi~nih djela. Po~etkom februara odle`ao je kaznu zatvora od dva mjeseca, a stigle su mu jo{ dvije pravosna`ne presude od po sedam mjeseci. On }e u KPZu Luke, ukoliko u me|uvremenu ne stigne nova presuda, boraviti do 9. aprila. M. D.

Luke Muhamed Krki}. On je naveo da je do fizi~kog obra~una do{lo iznenada te da se ]ati}, koji koristi zatvorske pogodnosti, spremao na vikend izlazak. ]ati} je osu|enik koji izdr`ava kaznu zatvora od pet godina zbog silovanja maloljetnice \. M. On je maloljetnoj \. M. obe}ao zaposlenje u svom lokalu „Grand“ u Zbori{tu kod

Velike Kladu{e i povezao je iz Zenice svojim autom. U no}i 27. avgusta 2005. godine u mjestu [umatac ]ati} je skrenuo s puta i silovao \. M. Edin Paji} je vjerovatno jedan od bh. rekordera po broju kra|a. Pro{le godine u novembru uhap{en je u Banjoj Luci zbog serije kra|a na podru~ju tog grada i Biha}a, od ~ega su skoro sve izvedene tehnikom penjanja uz oluke i ulaskom kroz krovove objekata koji su bili predmet plja~ki. Zbog specijalizacije za nesvakida{nji na~in

Zbog napada na 23-godi{nju Pamelu [. iz Ora{ja ju~er poslije pono}i uhap{en je 21-godi{nji Edin H., saop}eno je iz ora{ke Policijske uprave. Mladi} je u kafi}u „No sikiriki“, vlasni{tvo bh. nogometnog internacionalca Mate Neretljaka, fizi~ki nasrnuo na djevojku. Policajci su brzo reagirali i napada~a uhapsili. On je pri hap{enju pru`ao otpor tako da su bili primorani fizi~ki ga savla-

Napao djevojku i suprotstavio se policiji
dati i vezati lisicama. Djevojka u napadu nije povrije|ena. Iste no}i u centru Ora{ja, ispred pekare „Posavka“, fizi~ki je napadnut 22-godi{nji Danijel B. iz Donje Mahale. Njega je napao 24godi{nji Zekerijah P iz . Ora{ja skupa s dvojicom nepoznatih mu{karaca. Napada~i na Pamelu [. i Danijela B. bit }e prijavljeni ora{kom Op}inskom Ta. B. sudu.

Incidenti u Ora{ju

Te{ke kra|e

Be`ivotno tijelo Milice Popovi} (23) iz Zabr|a kod Kotor-Varo{i, ~iji je nestanak porodica prijavila 21. decembra pro{le godine, prona|eno je prekju~er oko 10 sati u ovom mjestu na obali rijeke Vrbanje. Tijelo je na obalu izbacila voda, a vanjskim pregledom tijela, te naknadnom obdukcijom koja je obavljena u prostorijama Sudske medicine na banjalu~kom Novom groblju, utvr|eno je da nema tragova nasilja, te da je smrt nastupila utapanjem. Nakon {to je porodica primijetila da Milice nema u

Voda izbacila tijelo nestale djevojke

Zabr|e kod Kotor-Varo{i

ku}i, njen nestanak je prijavljen oko 13.30 sati. Rodbina nesretne djevojke policiji je objasnila da se radi o djetetu s posebnim potrebama, te da je zavr{ila specijalnu {kolu u banjalu~kom centru „Za{titi me“‘, kao i da u posljednje vrijeme nisu primijetili promjene u njenom pona{anju i raspolo`enju. Potraga za djevojkom trajala je nekoliko dana, a osim ~lanova porodice i mje{tana, u traganju za njenim tijelom u~estvovali su i ronioci Specijalne jedinice MUP-a RS koji su pretra`ivali korito B. S. Vrbanje.

Napadnut dok je prosipao sme}e iz zatvora (Foto: M. Dedi})

U prostorije MUP-a Kantona Sarajevo prekju~er je do{ao M. E. (26) iz Mostara i prijavio da ga je u Igmanskoj ulici u Had`i}ima pretuklo nekoliko nepoznatih osoba. Siled`ije su nesretnom mladi}u slomile nos, a pomo} mu je ukazana u KC bolnice Ko{evo.

Siled`ije mu slomile nos

Dionice Solane Tuzla vrednije za 10 posto
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 108 transakcija, ostvaren promet od 400.845 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile

Promet od 400.845 KM

20

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

biznis

OSIGURANJE Uspje{no poslovanje kompanije u pro{loj godini

Vrijednost indeksa
BIFX +0,29% 1.649,57 SASX-10 -0,70% 1.100,46 SASX-30+0,11% 1.060,140

Kursna lista SASE na dan 21. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
0,12

Promjena kursa (%)
15,19 4,80

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
3 15 2 2

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

500 10.261

7.589,14 49.725,40 3.524,95 10.500,00

KOTACIJA FONDOVA

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 2,84

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE SOLANA DD TUZLA 10,00 15,95 221 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE AUTOMEHANIKA D.D. SARAJEVO 0,94 21,00 500

UNIQA izdala oko 65.000 novih polica
Tr`i{no u~e{}e UNIQA-e u segmentu `ivotnog osiguranja pove}ano na 21,5 posto tr`i{ta
zerve 60,7 miliona KM s rastom u toj kategoriji od 25 posto u odnosu na 2009. Trenutno se 230 zaposlenika UNIQA-e brine za oko 80.000 klijenata na vi{e od 45 prodajnih mjesta u BiH. Planovi aktivnosti UNIQA osiguranja Sarajevo u 2011. godini bit }e usmjereni ka pobolj{anju ~etiri klju~na segmenta poslovanja: rast tr`i{nog udjela i odnosi s klijentima, pobolj{anje finansijske uspje{nosti, poslovne efikasnosti i daljnji razvoj ljudskih resursa putem planske edukacije. U planu je i otvaranje novih poslovnica. UNIQA je pove}ala tr`i{no u~e{}e u segmentu `ivotnog osiguranja na 21,5 posto tr`i{ta.

su dionice Solane Tuzla (10 posto) i dostigle cijenu od 15,95 KM, dok je najve}i pad registrirao Energoinvest Sarajevo (5,15 posto), ~ija je cijena akcija iznosila 5,59 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevok 7.589 KM, po kursu od 15,18 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF-

a BIG investiciona grupa Sarajevo, 49.725 KM, po kursu od 4,84 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama BH Telecoma, 54.064 KM, po kursu od 21,87 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Automehanike Sarajevo, 10.500 KM, po kursu od 21 KM.

Sarajevska berza sutra }e dodijeliti priznanja svojim najuspje{nijim ~lanovima u

Priznanja najuspje{nijim ~lanovima
2010. godini. Rije~ je o Zlatnoj, Srebrenoj i Bronzanoj plaketi brokerskim ku}ama.

Berzanski barometar za 21. 2. 2011. godine

Osiguranje UNIQA veoma uspje{no je poslovalo pro{le godine, otvoriv{i 15 novih poslovnica u BiH i zaposliv{i vi{e od 60 ljudi, saop}eno je ju~er iz ove kompanije. UNIQA je izdala oko 65.000 novih polica, {to je doprinijelo i ostvarenju prodajnih ciljeva i pove}anju tr`i{nog u~e{}a, prenijela je Fena. Tako je ukupna bruto policirana premija u 2010. iznosila 35,3 miliona KM, {to je za 10,6 posto vi{e nego godinu ranije i trostruko vi{e od prosje~nog rasta tr`i{ta osiguranja iz FBiH, koji je iznosio 3,1 posto u 2010. Ukupna aktiva na kraju 2010. godine iznosila je 74,1 milion, a bruto tehni~ke re-

UNIQA: Otvaranje novih poslovnica

Euro/dolar 1,3662 Nafta -0,22%

104,35 Zlato +1,79%

1.402,70 +1,02%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,442897 1,451161 26,333811 0,079767 0,261685 0,719878 1,716169 0,565032 0,251119 0,222659 1,505355 0,902837 2,315656 1,427379 0,048942 1,885007 1,955830 1,446513 1,454798 26,399811 0,079967 0,262341 0,721682 1,720470 0,566448 0,251748 0,223217 1,509128 0,905100 2,321460 1,430956 0,049065 1,889731 1,955830 1,450129 1,458435 26,465811 0,080167 0,262997 0,723486 1,724771 0,567864 0,252377 0,223775 1,512901 0,907363 2,327264 1,434533 0,049188 1,894455

NaBanjalu~koj berzi ju~er je, kroz 92 transakcija, ostvaren promet od 255.824 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Tr`nica Banja Luka, 123.250 KM, po prosje~noj cijeni od 1,45 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF-a Zepter

Akcije Kamenoloma pale za 17,86 posto
Vrijednost indeksa
BIRS FIRS +0,81 +1,94

Obim trgovine 255.824 KM

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 21. 2. 2011.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
1,45 4,99 1,15(A)

1.015,59 1.744,47

Promjena u%
0 7,78 -17,86

Maks. cijena
1,45 5 1,15

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,45 4,7 1,15 123.250,00ZIF 6.608,00 575,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
Tržnica a.d. Banja Luka Zepter fond a.d. Banja Luka Kamenolomi a.d. Zvornik
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

fond Banja Luka (7,78 posto), ~ija je prosje~na cijena bila 4,99 KM, gubitnik dana je ZIF Kristal invest fond Banja Luka (tri posto), ~ija je cijena akcija bila 6,80 KM. Na slobodnom berza-

nskom tr`i{tu pad cijena zabilje`ile su akcije Kamenoloma Zvornik (17,86 po-

sto), kojima se trgovalo po cijeni od 1,15 KM po akciji, u vrijednosti od 575 KM.

globus

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

21

Hrabri kriti~ar dru{tva
Adem Dema}i je kosovski pisac i politi~ar koji je bio dugogodi{nji politi~ki zatvorenik. Zbog javnog govora protiv lo{eg tretmana albanske manjine u Jugoslaviji te kritike komunisti~kog i re`ima Josipa Broza u zatvoru je proveo ukupno 28 godina `ivota. Dema}i je dobitnik presti`nog priznanja Evropskog parlamenta „Saharov“ 1992. godine. Do dana{njeg dana ostao je involviran u politiku, a ~esto je kritizirao kosovske lidere zbog pristanka na mirovni sporazum sa Srbijom koji nije donio jasnu nezavisnost dr`avi.

KOSOVO Izbor predsjednika veliki izazov i test za dr`avu

Adem Dema}i protivkandidat spornom Bed`etu Pacoliju
Stranke koje kandidiraju Dema}ija za predsjednika zapravo imaju vi{e glasova kosovskih Albanaca od DPK i Alijanse, koji formiraju Vladu pomo}u glasova Srba i manjina
ka Kosova trebao se ju~er na}i na dnevnom redu kosovske skup{tine. Me|utim, taj izbor kao ni nove vlade nije se na{ao na spisku. Adem Dema}i, poznat na Kosovu kao borac za ljudska prava, bit }e kandidat opozicije u kojoj su Demokratski savez Kosova, Alijansa za budu}nost Kosova i Pokret „Samoopredjeljenje“, prenose elektronski mediji. Ove tri stranke imaju vi{e glasova kosovskih Albanaca od Demokratske partije Kosova i Alijanse za novo Kosovo, koje }e uz podr{ku ve}ine srpskih i poslanika manjina formirati vladu. Me|utim, izbor za predsjednika Kosova veliki je izazov za budu}u vladu i mandatara Ha{ima Ta~ija, budu}i da u njegovoj stranci ima poslanika koji se protive kandidaturi Pacolija za predsjednika Kosova. Predsjednik Kosova bira se u Skup{tini, a u prva dva kruga za njegov izbor potrebno je da glasaju dvije tre}ine od 120 poslanika. Ukoliko ne pro|e, u tre}em krugu glasanja je potrebno da predsjedni~ki kandidat dobije najmanje 61 poslani~ki glas.

Stranke Albanaca u kosovskoj skup{tini za koje se o~ekuje da budu u opoziciji predlo`it }e Adema Dema}ija za predsjednika Kosova, kao protivkandidata Bed`etu Pacoliju. Pacoli je kandidat koalicije koju je za budu}u kosovsku vladu formirao mandatar Ha{im Ta~i. Izbor predsjedni-

Van dnevnog reda

Raskol u stranci

Mutni poslovi u Rusiji
Pacoli: SAD i EU ne `ele ga na ~elu dr`ave

Glasanje za Pacolija je za novu koaliciju ve}i izazov od izbora nove vlade, javlja DPA. Pacoli je milioner, vlasnik kompanije u [vicarskoj, umije{an u niz kontroverznih poslova, {to je izazvalo zabrinutost ne samo u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`ava-

ma i Evropskoj uniji ve} i u DPK. Ukoliko Pacoli bude izabran za predsjednika Kosova, mogle bi se pojaviti informacije o mutnim poslovima njegove gra|evinske firme „Mabeteks“ u Rusiji, tvrde zapadni diplomati u Pri{tini.

Adem Dema}i: Poznat na Kosovu kao borac za ljudska prava

Ruski predsjednik Vladimir Putin dolazi u posjetu Srbiji 23. marta. Srbijanska {tampa najavu ovog doga|aja popratila je proteklih dana naslovnicama s kojih je poru~eno: „Putine, dobro nam do{ao!“ Posjeta se organizira povodom obilje`avanja godi{njice udara NATO-a. Srbijanski mediji prenose stavove politi~ara da }e im Putin donijeti bolju pregovara~ku poziciju s Kosovom. - On je iskreni prijatelj Srbije, Kosovo je branio vi{e nego dosada{nja vlada i uvijek je dobrodo{ao - poru~io je portparol DSS-a Petar Petkovi}, prenosi „Kurir“. Glavni zadatak Vladimira Putina tokom posjete, me|u-

Beograd se nada podr{ci za Kosovo, a Moskva rezolutnom ne Alijansi
tim, nije podr{ka Beogradu u vezi s Kosovom, ve} uvjeravanje Srbije da ne pristupi NATO-u, tvrdi „Blic“ ju~er. Neki u Srbiji ovakvu poruku smatraju vrlo pozitivnom za njihovu zemlju. Tako prof. dr. Radoslav Stojanovi}, biv{i diplomat, uvjerava javnost da Srbija time dobiva priliku da Zapadu poka`e da se i druga velika sila zanima za nju. - A da, s druge strane, donesemo odluku kakva }e pokazati EU da smo samostalni, da vodimo politiku koja je u interesu Srbije i u kojoj nema ni~ega antizapadnog niti antiisto~nog - prenosi „Blic“ stajali{te Stojanovi}a.

O~ekivanja od Putinove posjete Srbiji na godi{njicu NATO udara

Spec
Potpredsjednik vladaju}e Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marovi} ne}e prihvatiti kandidaturu za izbor ni na jednu od ~elnih funkcija u stranci na predstoje}em kongresu koji }e, najvjerovatnije, biti odr`an 21. maja. Krajem decembra pro{le godine Marovi} se povukao s mjesta potpredsjedni- Marovi}: Povla~i se s ka Vlade Crne Gore istog dana ~elnih funkcija DPS-a kada je ostavku na premijersku funkciju podnio Milo \ukanovi}. U Budvi je nekoliko dana kanije uhap{eno desetak lokalnih ~elnika, me|u kojima i Marovi}ev brat Dragan, koji je bio potpredsjednik te op}ine.

Ko zagovara isto~no savezni{tvo
Na mitinzima ekstremne srbijanske desnice redovno se pojavljuju transparenti na kojima se veli~a srpsko-rusko savezni{tvo, dok nezanemariv broj srbijanskih politi~ara zagovara uniju s Rusijom umjesto pregovora za pristupanje EU. O bliskosti dviju zemalja najbolje govori podatak da su ~ak 23 slu`bene ruske delegacije posjetile Srbiju u posljednjih deset godina.
Putin: Dobrodo{lica ve} upu}ena putem novina

Rumunski Generalni direktorat za borbu protiv korupcije priveo je ju~er 53 carinika poslije pretresa carinarnice u Albici u okrugu Vasluj, na istoku Rumunije. Jedan od privedenih je i {ef carine Albica Danijel Korban, javila je agencija Agerpress. Privedeni carinici odvedeni su u sjedi{te Genera-

Privedeno vi{e od 50 carinika

Rumunija u obra~unu s korupcijom

Na granicama prema Srbiji nedavno pritvoreno skoro sto carinika

lnog direktorata za borbu protiv korupcije u Bukure{tu, gdje }e biti ispitani. Protiv carinika jo{ nije podnesena optu`nica. Na granicama prema Srbiji i Ukrajini rumunske vlasti pritvorile su prije desetak dana skoro sto carinika i policajaca koji su osumnji~eni da su bili umije{ani u {verc cigareta.

Biv{i ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) nije dobrodo{ao u Crnoj Gori, stav je opozicione Nove srpske demokratije povodom najave da }e Klinton u drugoj polovini maja, na poziv „Atlas“ kompanije, posjetiti Podgoricu. Klinton bi, prema ranijoj najavi, trebao u~estvovati na jednom poslovnom skupu u Crnoj Gori u organizaciji Atlas grupe. Biv{i ameri~ki predsjednik sastao se ranije s predsjednikom Atlas grupe Du{kom Kne`evi}em. Iz Nove srpske demokratije saop}eno je da Klinton nije po`eljan jer se smatra „sinonimom za agresiju“ NATO-a na biv{u Jugoslaviju u prolje}e 1999. godine. Prema medijskim {peku-

Opozicija protiv dolaska Klintona

Crnogorski Srbi opet o „agresiji“

Klinton: Posjeta u maju

lacijama, Klinton }e u Crnu Goru doputovati privatnim avionom i ve} su u toku opse`ne pripreme za njegovu posjetu.

22

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

globus

Gre{kom ubijena {esto~lana porodica
U petodnevnoj operaciji ve} je nastradalo na desetine nevinih civila

AFGANISTAN Samo dan nakon optu`bi Karzaija na ra~un NATO-a

U zra~nom napadu koji je za cilj imao pobunjenike tokom no}i pogo|ena je ku}a nevinih ljudi
[est ~lanova jedne afganistanske porodice ubijeno je u no}i s nedjelje na ponedjeljak u NATO-ovom udaru, kada je usljed gre{ke pogo|ena njihova ku}u na istoku Afganistana, saop}ili su ju~er lokalni zvani~nici. - Cilj zra~nog napada bila su trojica pobunjenika koja su postavljala mine na cesti. Projektil je slu~ajno pogodio ku}u i ubio {estero civila, ~lanova iste porodice - izjavio je agenciji AFP Ahmad Zia Abdulzai, portparol vlasti pokrajine Nangarhar, koja grani~i s Pakistanom. Iste podatke je AFP dobio i od guvernera okruga Kogjani. Afganistanski predsjeNajmanje 28 osoba poginulo je ju~er kada je bomba{ samoubica aktivirao bombu na ulazu u vladine kancelarije u sjevernom Afganistanu, saop}ila je policija. Posljednjih mjeseci sigurnosna situacija u Kunduzu i drugim sjevernim provincijama je sve lo{ija, ocjenjuju agencije. T alibani, El-Kaida, Hakani mre`a i druge grupe pobunjenika imaju skrovi{ta na tom podru~ju koje je stalno popri{te sukoba s pripadnicima NATO snaga.

Bomba{ ubio 28 ljudi

dnik Hamid Karzai pripisao je u nedjelju NATO-ovim snagama u Afganistanu (ISAF) smrt pedesetak civi-

la koji su ubijeni tokom petodnevne operacije koja jo{ traje u susjednoj pokrajini Kunar, na istoku zemlje.

Ukratko

Vojnik pobio kolege

BAKU - Azerbejd`anski vojnik ubio je sedmoricu vojnika u jednoj vojnoj bazi u Azerbejd`anu, javio je AFP pozivaju}i se na zajedni~ko saop}enje azerbejd`anskog Ministarstva odbrane i vojnog tu`ila{tva. U saop}enju se navodi da je pokrenuta istraga, a ne navodi se ime po~inioca ni mogu}i razlog ubistava.

Napad u Samari

SAMARA - U samoubila~kom napadu autobombom na policajce ubijeno ih je 10, a ranjeno 16 u ponedjeljak ujutro u ira~kom gradu Samari, saop}ila je policija.

Ubijeno 10 policajaca

Ekonomski bum Njema~ke nije pomagao kancelarki Angeli Merkel da izbjegne jo{ jedan izborni poraz, pi{e ju~er „Times“. Demohri{}anska unija (CDU) Angele Merkel pretrpjela je poraz na regionalnim izborima u Hamburgu, {to }e umanjiti daljnji utjecaj vladaju}e koalicije u Berlinu, pi{e „Times“. Aktuelni privredni uspjesi Njema~ke nisu pove}ali popularnost njema~ke kancelarke i njene politike, a ove godine predstoji jo{ {est regionalnih izbora. Svaki poraz podrazumijeva promjenu ravnote`e mo}i u Bundesratu, gornjem domu njema~kog parlamenta, {to zna~i da vlada mora sve vi{e zavisiti od politi~kih protivnika da bi provodila svoju politiku. Situacija bi se mogla dalje pogor{ati ako stranka Angele Merkel izgubi na izborima u Baden-Virtembergu narednog mjeseca, konstatira „Times“. Prema prvim prelimina-

Ekonomski bum nije pomogao Merkel

Historijski poraz njema~ke kancelarke

Zemljotres na Kam~atki

MOSKVA - Zemljotres ja~ine 6,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je isto~nu obalu Kam~atke, ali nema izvje{taja o `rtvama. Epicentar potresa bio je 400 kilometara sjeveroisto~no od regionalne prijestonice Petropavlovsk-Kam~atski.

Eruptirao vulkan

Merkel: Krah na regionalnim izborima

rnim rezultatima, CDU je osvojila 21,9 posto glasova, {to je veliki pad u odnosu na izbore 2008. godine, kada je osvojeno 42,6 posto.

Novi gubitak od tri mjesta u Bundesratu ote`at }e koaliciji CDU - Slobodni demokrati dono{enje zakona na saveznom nivou. Koalici-

ja Angele Merkel ve} je u manjini u Bundesratu. Izbori u nedjelju prvi su od sedam regionalnih u Njema~koj ove godine.

Bulusan je blizu Manile MANILA - Na istoku Filipina do{lo je do erupcije vulkana Bulusan, visine 1.559 metara, koji je izbacivao oblake pepela na grad koji se nalazi u blizini, a prema prvim informacijama, nema `rtava. Planina Bulusan nalazi se 250 kilometara jugoisto~no od grada Manile na otoku Luzonu i jedan je od 23 aktivna vulkana.

globus

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

23

ITALIJA Ljubavnica premijera nastavila {okirati javnost

Premijer platio tri puta vi{e
187.000 eura dobila je
Rubi od italijanskog premijera, {to je vi{e od 12.000 eura za svaku no} seksa

17 godina

je djevojka imala kada je, navodno, bila u vezi s Berluskonijem, {to je temelj optu`nice protiv njega 24 godine - toliko je Rubi, navodno, tvrdila da ima godina u vrijeme ’’spornih dru`enja’’

2009.

- seks s nogometnom zvijezdom za 4.000 eura

Odlu~ni Berluskoni
Italijanski premijer Berluskoni je, podsjetimo, optu`be u vezi s Rubi okarakterizirao kao „neosnovane“. Optu`ba je oja~ala pozive da Berluskoni podnese ostavku koje je podstakao razlaz s koalicionim partnerom Frankom Fratinijem (Franco Frattini). Italijanski premijer ostao je pri stavu da su on i njegov koalicioni partner Liga za sjever jedinstveni i „odlu~ni da ostanu na vlasti do kraja mandata“. Cijeli slu~aj nazvao je politi~ki montiranim. Berluskoni je izabran za premijera 2008., a sljede}i parlamentarni izbori planirani su za 2013. godinu.

27 stranica - duga optu`nica koju je sastavilo tu`ila{tvo u Milanu protiv premijera u aferi popularno nazvanoj „Rubygate“ 6. aprila - po~inje sudski proces 74-godi{njem Berluskoniju za seks s maloljetnicom

Italijanskog premijera u aprilu ~eka sudski proces zbog odnosa s Rubi

U krevetu s Rubi bio i Ronaldo za 4.000 eura
Nakon ovog priznanja oglasila se i Berluskonijeva porodica koja je upitala milanske tu`ioce zbog ~ega nema prijave protiv Kristijana Ronalda
Najpopularnija ljubavnica italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) Karima el-Mahrug, poznatija kao Rubi (Ruby), izjavila je da je spavala s nogometnom zvijezdom Kristijanom Ronaldom (Cristiano) kada je imala 17 godina, pi{e „Daily Mail“. Ona je rekla da joj je as Real Madrida platio 4.000 eura za seks nakon {to su se upoznali u no}nom klubu „Hollywood“ u Milanu 29. decembra 2009. godine. je Rubi i dodala da nije znala da je on nogometa{ sve dok nisu iza{li na ru~ak u restoran, gdje su mu brojni fanovi tra`ili autogram. - Znao je da sam maloljetna i nastavili smo se vi|ati u razli~itim restoranima - rekla je Rubi. Mahrug je izjavila da je spavala s Ronaldom u luksuznom hotelu. Kada se probudila ujutro, nogometa{a nije bilo u hotelskoj sobi, a nju je do~ekala poruka: - Nadam se da ne}e{ biti u sobi kad se vratim. Novac je pokraj torbe. no}nom klubu sasula ~a{u {ampanjca na glavu. Seks s djevoj~icama starijim od 14 godina dozvoljen je u Italiji, ali je pla}anje za seks maloljetnicama krivi~no djelo. Zbog toga se oglasila i Berluskonijeva porodica koja je upitala milanske tu`ioce zbog ~ega nema prijave protiv Kristijana Ronalda.

Nije znala ko je
- Kristiano Ronaldo me zaustavio dok sam prolazila, a sjedio je za VIP stolom. Uputio mi je nekoliko komplimenata i razmijenili smo brojeve telefona - rekla

Uvrije|ena porukom
Maloljetna prostitutka bila je uvrije|ena takvim potezom pa je Ronaldu prilikom narednog susreta u

Ronaldo: Tvrdnja Rubi mogla bi prouzrokovati krivi~nu prijavu protiv nogometa{a

Spec
Predsjednik Sudana Omar Ba{ir ne}e se kandidirati na sljede}im predsjedni~kim izborima koji }e bi- Ba{ir: Optu`en ti odr`ani za ratni zlo~in za ~etiri godine, izjavio je ~lan vladaju}e Nacionalne kongresne partije Rabi Abdelati, ~iji je Ba{ir lider. Ba{ir je do{ao na vlast u mirnom pu~u 1989. godine, a u aprilu 2010. pobijedio je na predsjedni~kim izborima koje su mnoge opozicione stranke bojkotirale navode}i kao razlog kra|u glasova. On je jedini aktuelni {ef dr`ave protiv kojeg je Me|unarodni krivi~ni sud podigao optu`nicu. Optu`en je za ratni zlo~in i genocid u Darfuru, ali tvrdi da nije kriv.

Ameri~ka izvjestiteljica iz Kaira te{ko se oporavlja
Lara Logan (39), novinarka CBS-a, jo{ se oporavlja od napada u Kairu od 11. februara. Dok je izvje{tavala s Trga Tahrir za emisiju „60 minuta“, oko jedan sat iza pono}i, iz snimateljske ekipe izdvojili su je i opkolili mu{karci, njih 200-tinjak. Na tijelu su joj ostali crveni tragovi za koje se isprva mislilo da su tragovi ugriza, no ljekari su utvrdi-

Sud o napadu u Mumbaju 2008.

Logan pretu~ena {tapovima od zastava Potvr|ena smrtna presuda Svi izraelski {pijuni jedinom pre`ivjelom teroristi
Egipatski dr`avni mediji ~esto objavljuju negativne pri~e o inozemnim novinarima predstavljaju}i ih kao izraelske {pijune. Tako je Lara nekoliko dana prije napada uhap{ena u Aleksandriji pod optu`bom da je {pijunka. li da su je agresivno {tipali. Napada~i su je skinuli i {amarali te proglasili {pijunkom. Po tragovima na tijelu, ~ini se da su je tukli bi~em i {tapovima od zastava. - Lara se oporavlja. Psiholo{ka trauma je jednako velika, ako ne i ve}a od fizi~ke. Jednom }e, mo`da, mo}i pri~ati o tome, no sada ne - rekla je novinarkina prijateljica. Sa CBS-a su samo izvijestili da je Laru u no}i kada je Hosni Mubarak dao ostavku napalo 200-tinjak mu{karaca. Napada~i su istukli i za{titare koji su ~uvali novinarku, a spasili su je `ene na trgu i 20-tak vojnika. Odveli su je u hotel, gdje je posjetio ljekar, a nekoliko sati kasnije prevezli su je u Njujork, gdje je pet dana bila u bolnici. Vi{i sud u (Foto: AP) indijskom gradu Mumbaiju potvrdio je ju~er smrtnu kaznu izre~enu Ad`malu Kasabu, jedinom pre`ivjelom militantu teroristi~kog napada u tom gr- Tu`ilac Ud`val Nikam zadovoljan nakon presude adu u novembru 2008. godine. da Kasab zaslu`uje naKasab, koji je povezan s jstro`iju kaznu jer je osnovni pakistanskom islamisti~kom motiv napada u Mumbaiju militantnom organizacijom bila destabilizacija Indije. Kasab je bio jedan od deLa{kari Taiba, osu|en je na smrt pred specijalnim su- setorice napada~a ~ije su medom 6. maja na osnovu te bile neke lokacije u Muoptu`nice koja uklju~uje ma- mbaiju. U ovoj akciji, koja je trajala tri dana, poginulo je sovno ubistvo i terorizam. Obrazla`u}i svoju odluku, 166 ljudi, uklju~uju}i 26 strsudije Vi{eg suda izjavile su anih dr`avljana.

Logan u Kairu: Psiholo{ka trauma ve}a od fizi~ke

24

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

kiosk

ZAHVATI Portugalac, napokon, mo`e normalno `ivjeti

Ela s porodicom: Te{ka borba

Ljekari ne znaju kako lije~iti djevoj~icu
Malo nakon Bo`i}a Emili Stringer (Emily) primijetila je izraslinu na le|ima ~etverogodi{nje k}erke Ele (Ella) te je odvela ljekaru. Prvo su joj dijagnosticirali ~ir te je trebala piti antibiotike. Roditelji su nakon nekog vremena shvatili da se stanje djevoj~ice ni poslije nekoliko dana uop}e nije promijenilo. Ljekari su je uputili na biopsiju u dje~iju bolni-

Britanka ima rijetku vrstu raka

@ozeu Mestreu s lica odstranjen tumor te`ak 5,4 kilograma
Ljekar koji je operirao @ozea ka`e da on danas izgleda kao da je na licu imao opekotine
Tumor te`ak 5,4 kilograma rastao je @ozeu Mestreu (Jose, 53) na licu te je zbog njega oslijepio na jedno oko, a nije mogao ni jesti. Ljekari u Portugalu rekli su mu da ga ne mogu operirati te se Mestre pomirio s ~injenicom da }e zbog bolesti umrijeti. Zahvaljuju}i jednom turisti iz Velike Britanije koji je u dokumentarnoj emisiji gledao kako se plasti~nom operacijom mo`e ukloniti tumor, @oze je na putu prema potpunom oporavku. Mestre je otputovao u ^ikago, gdje ga je pro{le godine dr. Mekej Mekinon (McKay McKinnon) tri puta operirao kako bi mu spasio lice. - Nikada nisam vidio toliki tumor na licu. @oze je bio potpuno neprepoznatljiv - rekao je Mekinon. Hoze se rodio s deformacijom lica koja mu se tokom daljnje preglede. Majka mu je umrla prije tri godine te se o njemu brinula sestra koja je bila uporna u tome da mu prona|e pomo}. Portugalska vlada tako|er je pomogla @ozeu te su mu platili tro{kove operacije u SAD. Tokom prve operacije ljekari su uspjeli odstraniti 98 posto tumora, a u drugoj operaciji odstranili su mu jo{ jedan mali dio te mu rekonstruirali usta i nos. Tokom tre}e operacije popravili su mu ko`u lica te mu omogu}ili da lak{e di{e. Ljekar koji je operirao @ozea ka`e da on danas izgleda kao da je na licu imao opekotine. Ipak, upozorili su da mu{karca o~ekuje jo{ dug put oporavka jer, iako je ljudima to te{ko shvatiti, nakon 40 godina `ivota s tumorom te{ko mu se naviknuti na `ivot bez njega. Isti~u da mora pro}i jo{ neko vrijeme da se mu{karac potpuno psihi~ki oporavi.

cu u Man~esteru te su otkrili da curica ima rijedak maligni tumor. - Ela je jako hrabra i do sada je s lije~enjem sve bilo uredu. Ljekar nam je rekao da se u svojoj karijeri susreo sa samo tri sli~na slu~aja - rekla je Emili. Dodala je da se djevoj~ici rak ve} pro{irio i na plu}a. Ljekari, navodno, ne znaju ni koliko je karcinom ozbiljan budu}i da nemaju mnogo iskustva s ovom bole{}u.

Spec
Podaci s NASA-ine letjelice uskoro bi mogli otkriti postoji li misteriozna planeta iza Sunca nazvana „T yche“, za koju nau~nici ka`u da je ve}a od Jupitera. NASA za misterioznom planetom traga pomo}u WISE-a, koji je lansiran 2009. godine i koji je skenirao nebo infracrvenim valovima. Analiza podataka s WISE-a jo{ traje, a preliminarni rezultati podataka od prvih 14 dana bit }e objavljeni u aprilu ove godine, dok }e cjeloviti rezultati biti poznati u martu 2012. godine.

Mestre je bio slijep i nije mogao jesti

godina pogor{avala, a na kraju mu je doslovno progutala lice. Mekinon ka`e da su @ozeovoj majci evropski ljekari davali zbunjuju}e dija-

gnoze. Ona je bila ~lan Jehovinih svjedoka, ~ija vjera zabranjuje transfuziju krvi te je o~ekivala da i sin prati njen put pa je odbijala da ide na

Majka bebu dala u siroti{te da sakrije preljubu
Timu je majka cijelu pri~u ispri~ala kada je imao 19 godina

[okantna pri~a Tima Breningena

Breningen: Upoznao i oca

Tim Breningen (Brannigan) rodio se 10. maja 1966. godine u Belfastu, a ~esto ka`e da se rodio i umro na isti dan. Njegova majka Pegi (Peggy) rekla je roditeljima, bra}i, suprugu i ostaloj djeci da joj je sin umro na porodu. Uspjela se dogovoriti s osobljem u bolnici da Tima odvedu u siroti{te, ali da ga ni pod koju cijenu ne da-

ju na usvajanje. Nakon nekog vremena Pegi je oti{la po sina u siroti{te i usvojila ga, a on je godinama `ivio u uvjerenju da nije njeno biolo{ko dijete. Sina je rodila nakon preljuba s dr. Majklom Ekuom (Michael), koji je bio crnac. Kad je ostala trudna, uhvatila je panika i suprugu je rekla da su je silovali. Timu je majka cijelu pri~u ispri~ala kada je imao 19 godina. Nakon {to su

oboje popili nekoliko pi}a rekla mu je da `eli da on vidi cijeli svijet te da mu mora ne{to va`no re}i. Tim ka`e da se nakon maj~inog priznanja rasplakao od sre}e. Starijoj bra}i to je rekao tek nedavno. Pegi mu je rekla i da bi joj bilo drago da potra`i svog oca, ali tada to nije htio. Saznao je i da ga je vidio samo jednom, dok je bio beba. Ipak, dvadesetak godina kasnije upoznao je i pravog oca.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

25

KINA Nevjerovatna pri~a iznenadila ljekare

Zang Juhua pjesmom suprugu probudio iz kome
Godinama je ta pjesma bila jedini oblik komunikacije izme|u supru`nika
tro{kove, odveo je ku}i i sam se brinuo o njoj. Svakodnevno joj je pjevao kinesku pop pjesmu „Ljubavnik u mom srcu“, jer je znao da joj se svi|a. Godinama je ta pjesma bila jedini oblik komunikacije izme|u supru`nika. Jedan dan je Zang primijetio suzu u uglu supruginog oka. Shvatio je to kao znak oporavka te se jo{ vi{e po~eo truditi oko nje. Nakon dvije godine supruga je po~ela
Song: Rodila dijete

Zang Juhua iz kineske provincije [andong brinuo se o supruzi svaki dan kao o malom djetetu usput joj pjevaju}i, da bi njegov trud s vremenom dao nevjerovatan rezultat. Njegova supruga Song u komi je bila od 2000. godine zbog „medicinske nezgode“. Budu}i da Zang nije imao novca za bolni~ke

mrmljati nerazgovijetne rije~i, a nedugo zatim se potpuno probudila iz kome i svaki put bi zaplakala kad bi ~ula njihovu pjesmu. Iako su ljekari upozoravali da bi trudno}a za nju bila opasna, 2008. godine rodila je zdravu djevoj~icu koja je cijeloj porodici izvor radosti. Sada Zang `eli prona}i posao da bi osigurao bolje uvjete za `ivot svojoj porodici. I dalje svaki dan pjeva supruzi.

U Indiji organiziran lov na opasnu slonicu

@ivotinja ubila 17 ljudi, neke od njih i pojela
Stru~njaci pretpostavljaju da je `enka ubila ljude jer su u poljima ri`e napali njeno mladun~e te je instinktivno reagirala
Slonica je u jednom indijskom selu ubila 17 ljudi, a stanovnici je nisu mogli ubiti jer im to brani vjera. Ipak, lokalni radnici ambulante za divlje `ivotinje dobili su posebno odobrenje da uspavaju slonicu ubicu. Analizom njenog `eluca otkrili su da je `ivotinja konzumirala ljudsko meso. Stru~njaci pretpostavljaju da je `enka ubila ljude jer su u poljima ri`e napali njeno mladun~e te je instinktivno reagirala. - Mislim da je ubijala zbog maj~inskog instinkta. Svi znamo da bi svaka majka napravila sve {to je potrebno samo da za{titi svoje dijete rekao je zoolog Dejv Salmoni (Dave). Dodaje da bi se sli~ne nesre}e mogle sprije~iti jedino ako ljudi daju `ivotinjama prostora te im ne remete dnevne navike. Zoolozi su objasnili da slonove ne treba pla{iti jer se ne zna kako }e reagirati. Isti~u da su stanovnici u Indiji tjerali slonove vatrometom, {to ih je posebno naljutilo. Osim slonova, u Indiji su u posljednje vrijeme ~esti i napadi tigrova. Samo pro{le godine u jednom selu tigar je ubio 14 ljudi. Ljudi ina~e nisu prirodni plijen tigrova ni slonova.

Izdato posebno odobrenje da slonica bude ubijena

Klaustrofobi~na djevojka zatvorena u staklenci
Kristi Nikolson (Kristy Nicholson, 23) iz Velike Britanije patila je od `estoke klaustrofobije sve dok je majka nije natjerala da u|e u sanduk te je tako izlije~ila. Djevojka je od {este godine izbjegavala sku~ene prostore, a sada zara|uje za `ivot tako {to se sti{}e u uskim prostorima. @ivotni san joj je bio da se zaposli u cirkusu. - Oduvijek sam bila fleksibilna, ali me je bilo strah sku~enih prostora. Pridru`ila sam se cirkusu, ali nisam mislila da }u mo}i to raditi jer su mi rekli da se u predstavama moram „ugurati“ u malu staklenku - ispri~ala je Kristi. Cirkusu „Hororr“ Kristi se pridru`ila kao pje-

Pobijedila strah

Japanski izum

Cijena jastuka 45 funti

Jastuk u obliku `enskog krila
Ta~ka Kristi Nikolson

va~ica, a samo dvije sedmice prije nastupa rekli su joj da je dobila dodatnu ulogu te se morala „ugurati“ u staklenku.

Uvijek domi{ljati Japanci dizajnirali su anatomski jastuk u obliku `enskog krila koji bi, sigurno, rado imali svi usamljenici. Proizvo|a~ je jastuk i primjereno obukao u mini suknju koja mo`e biti crna ili crvena.

Jastuk je mogu}e naru~iti putem interneta, a cijena mu je oko 45 funti. Za one zahtjevnije u ponudi je i krilo u suknjici seksi sobarice ~ija je cijena ne{to vi{a. Ovaj originalni artikl napravljen je od pjene. Proizvo|a~ tvrdi da jastuk na ljude djeluje ljekovito, a ne uzbu|uju}e.

26
TELEX TELEX TELEX
U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH 24. februara bit }e promovirana knjiga „Fenomenologija svijeta `ivota. Filozofija u ogledalu kritike“ akademika Abdulaha [ar~evi}a. Knjigu, koju su objavili ANUBiH i Me|unarodni centar za mir, promovirat }e u Sarajevu Vladimir Premec, Ibrahim Spahi}, Sulejman Bosto...

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

kultura

Knjiga Abdulaha [ar~evi}a

Elektronski ~asopis za politi~ku satiru, humor, karikaturu i strip „MaxMinus“ raspisao je digitalni konkurs za karikaturu. Pravo u~e{}a imaju svi gra|ani svijeta. Jedini uvjet je da su originalne karikature napravljene u digitalnoj formi. Teme konkursa su ravnopravnost i portret karikatura, a najvi{e se mo`e poslati pet radova. Rok za slanje je 15. novembar ove godine.

Konkurs za karikaturu

Sarajevska izdava~ka ku}a „Connectum“ objavila je roman „Pobunjenik“ Bajrama Red`epagi}a. Rije~ je o djelu koje je prije dvadesetak godina objavljeno u izdava~koj ku}i „Svjetlost“ i tada je nai{lo na visoke ocjene kriti~ara. U pitanju je zrelo, slojevito i osobeno djelo ovog pisca, ka`u iz „Connectuma“.

„Pobunjenik“ Bajrama Red`epagi}a

Uru~ene nagrade „Alija Isakovi}“
Laureati dramski pisci Ljubica Ostoji} i Zlatko Top~i}
U prostorijama Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“ ju~er su Ljubici Ostoji} za tekst „Kad uzcvate glog, crn trn“ i Zlatku Top~i}u za komad „Bez rije~i“ uru~ene bijenalne nagrade „Alija Isakovi}“ za najbolji dramski tekst. pisi se predaju anonimno, dodjeljuju se nov~ane nagrade i plakete, te se objavljuje nagra|ena knjiga - kazao je Klju~anin, jedan od ranijih lauerata ove nagrade. Obja{njavaju}i nagra|enu dramu „Bez rije~i“, Top~i} je kazao da je dramu

Sve~anost u BZK „Preporod“

GOSTOVANJA Predstava Dijega de Brea na „Sarajevskoj zimi“

Prvo me|unarodno gostovanje ljubljanskog pozori{ta Diego de Brea poznat sarajevskoj publici sa MESS-a

Slovenski Romeo i Julija u borbi protiv mr`nje
me, u kojoj je strogo nagla{ena ljubav izme|u dvoje mladih, to nije bio slu~aj s ovom. Naime, ovdje je akcent stavljen na odnos zava|enih porodica Kapuleti i Monteki, a koje su bile i glavni uzrok te nesretne ljubavi. Sarajevska publika u`ivala je u sjajnoj izvedbi slovenskih glumaca Mateja Puca, Jure Henigmana, Domena Vali~a, Jake Laha, Bernarde Oman, Milana [tefea, Tanje Dimitrievske, Jo`efa Ropo{e, Borisa Ker~a, Lotosa Vincenca [paroveca i Nike Rozman, koja je kazala da je predstava reditelja Dijega de Brea moderna i druga~ija. U sali Jevrejske op{tine bit }e izvedena predstava „Od srca srcu“ u re`iji Mirne Hercog (Myrna Herzog) iz Izraela. U kinu „Cinema City“ bit }e prikazan film „Planinska groznica“ u re`iji Masatoa Harade. - Ona poku{ava da odgovori na pitanje {ta zna~i ljubav danas i kako pobijediti mr`nju koja je sveprisutna u dana{nje vrijeme. Dakle, predstava su{tinski govori i o tome kako u ovome svijetu u

S ju~era{njeg uru~enja nagrade

(Foto: Safet Had`imusi})

^lanovi `irija Zilhad Klju~anin, Ned`ad Fejzi} i Strajo Krsmanovi} jednoglasno su odlu~ili da na anonimnom konkursu prvo mjesto osvoje dva teksta, pi{e Onasa. - Nagrada „Alija Isakovi}“ zasigurno je jedna od najvrednijih nagrada u oblasti dramskog teksta u BiH. Ona ima zaokru`en ciklus, ruko-

o Srebrenici napisao „perom zamo~enim u vlastitu krv“, dok je Ostoji} istakla da je nagrada „Alija Isakovi}“ jedna od najkompletnijih savremenih nagrada. ^lanovi `irija u naju`i izbor uvrstili su i drame „Fatima“ Hasana D`afi}a i „Boja kosti i ilova~e“ Vahida Durakovi}a.

Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo preksino} je u okviru Festivala „Sarajevska zima“ nastupilo Slovensko narodno gledali{~e iz Ljubljane s najpoznatijom ljubavnom tragedijom Vilijama [ekspira (William Shakespeare), u re`iji Dijega de Brea, a kojeg na{a publika pamti po brojnim gostovanjima na MESS-u. Za razliku od uobi~ajenih postavki ove [ekspirove dra-

Danas na programu
Izlo`ba skulptura „Ratnici“ Sandra Kija (Chio) iz Italije bit }e otvorena u galeriji „Collegium artisticum“, dok }e u Bo{nja~kom institutu biti odr`an koncert Izmirskog puha~kog kvinteta. kojem `ivimo danas poku{ati ljubav ne u~initi bezvrijednom - rekla je Rozman. Matej Puc, koji tuma~i Romea, isti~e da je poku{ao shvatiti njegov lik te da se nada da je publika shvatila su{tinu onoga za {to se Romeo bori. - Zadovoljan sam reakcijom sarajevske publike. Ovo nam je prvo me|unarodno gostovanje i nadam se da ne}e biti i posljednje - kazao je Puc.
M. ^USTOVI]

Nesretna ljubav

Projekt Inicijative mladih za ljudska prava BiH „Srebrenica - mapiranje genocida“ ove sedmice bit }e predstavljen u Tuzli, Mostaru i Podgorici. Na ovaj na~in nastavlja se promocija projekta koji predstavlja novi `anr, dokumentarnu animaciju, koja kroz 17 mapa predstavlja dokaze o genocidu u Srebrenici.

„Mapiranje genocida“ u Podgorici

Promocija projekta o Srebrenici

Dobre reakcije

Digitalne mape, ukupnog trajanja 220 minuta, predstavljaju hronologiju izvedbenog dijela genocida u Srebrenici, odnosno period od 6. do 19. jula 1995. godine. Poslije prezentacija u Sarajevu, Beogradu i brojnim gradovima Srbije, te Zagrebu i Vukovaru, promocijom u Podgorici bit }e zatvoren regionalni krug prA. G. ezentacija.

Koncert Ibrice Jusi}a
Jusi} u klubu „Cinemas“

Na sceni sarajevskog kluba „Cinemas“, a u okviru Festivala, preksino} je nastupio kantautor Ibrica Jusi},

ina~e ro|eni Dubrov~anin. Tom prilikom sarajevskoj publici izveo je svoje najpoznatije kompozicije.

Povodom obilje`avanja 50. godina od dodjele Nobelove nagrade piscu Ivi Andri}u, u Kinoteci BiH po~eo je filmski program nazvan po imenu ovog knji`evnika. U okviru programa publika }e do 25. februara na repertoaru Kinoteke mo}i pogledati TV film iz 1980.

„]orkan i [vabica“ u Kinoteci

Program „Ivo Andri}“

godine „]orkan i [vabica“ u re`iji Uro{a Kova~evi}a. Potpisnik scenarija, uz Kova~evi}a, je i Andri}. Uloge u filmu ostvarili su Izet Hajdarhod`i}, Vladislava Milosavljevi}, Mi{o Mrvaljevi}, Rusmir Aga~evi}...
M. ^u.

U Narodnom pozori{tu Sarajevo, tokom izvedbe predstave „Jesenja sonata“ Slovenskog ljudskog gledali{~a Celje, koja je uprili~ena u subotu nave~er, umro je od sr~anog udara posjetilac Sini{a Radovi}.

Umro posjetilac Sini{a Radovi}
Kako su nam rekli direktor „Sarajevske zime“ Ibrahim Spahi} i direktor Narodnog pozori{ta Gradimir Gojer, Radovi}a su izveli iz sale u foaje, gdje su ljekari Hitne pomo}i uradili reanimaciju, ali nije bilo pomo}i. Bio je redovan posjetilac predstava u Narodnom pozori{tu i, kako nam je rekao Spahi}, sretao ga je na svim dosada{njim programima „Sarajevske zime“. - Svi smo tu`ni zbog te

Tokom predstave u Narodnom pozori{tu

tragedije. Reditelj Janez Pipan iz Slovenije bio je tako|er potresen. Nismo prekidali predstavu jer nismo znali da je preminuo dok ona nije bila zavr{ena - rekao nam je Spahi}.
A. G.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

27

Manu ^ao 6. aprila u Sarajevu
Manu ^ao (Chao), francuski alternativni muzi~ar {panskog porijekla, odr`at }e u aprilu turneju po balkanskim dr`avama u okviru koje }e 6. aprila svirati u Sarajevu, potvr|eno je na njegovoj internet-stranici. Mjesto odr`avanja bi, navodno, mogao biti Dom mladih. Prije bh. prijestonice Manu ^ao nastupit }e u Ljubljani i Zagrebu, a nakon toga u Sarajevu, Novom Sadu i Pri{tini. Ovaj muzi~ar je u Sarajevu ve} nastupao, i to 2002., u okviru „Ba{~ar{ijskih no}i“ u sastavu „Manu Chao & Radio Bemba Sound System“. Manu ^ao je objavio pet albuma, a pjeva na francuskom, {panskom, arapskom, galicijskom, portugalskom i engleskom jeziku. L. S. R.

Objavljeno na internet-stranici

Edo i Lilah: U vezi nekoliko godina

Manu ^ao: Balkanska turneja

^ola 25. juna na U{}u
Edo Maajka: U Izraelu u`iva na ugodnih dvadesetak stepeni

Veliki koncert muzi~ke zvijezde

SCENA Najbolji balkanski reper u Tel Avivu kod zaru~nice

Edo Maajka `eni se idu}eg mjeseca?
Poslovne planove ne `eli otkrivati, jer se stvari u diskografiji veoma brzo mijenjaju
a {to se posla ti~e, najbolji reper na Balkanu punom parom radi na novim projektima. Dodu{e, karte jo{ ne `eli otkrivati, jer se stvari u diskografiji veoma brzo mijenjaju. Ipak, doznajemo da radi na novim bitovima, kao i da priprema novi materijal s bendom koji }e biti prili~no udaljen od repa. Uz sve to Edo i Lilah uveliko planiraju vjen~anje, nakon ~ega bi se, najvjerovatnije, skrasili u Zagrebu. Iako Edo ne otkriva rado detalje iz svog privatnog `ivota, prema na{im informacijama, Lilah i on narednog mjeseca trebali bi stati pred mati~ara. To bi Edi bio drugi brak, a s Lilah je u vezi ve} nekoL. S. R. liko godina.
^ola: O~ekuje se 100.000 ljudi

Edo Maajka je ve} nekoliko dana kod svoje zaru~nice Lilah u Tel Avivu. Iako ima puno posla, on redovno odlazi u Izrael, a i Lilah je sve ~e{}e u Zagrebu. Ka`e da u Izraelu u`iva na ugodnih dvadesetak stepeni,

Zdravko ^oli} zakazao je veliki koncert na beogradskom U{}u 25. juna, na kojem se o~ekuje vi{e od 100.000 ljudi! Iako do koncerta ima dosta vremena, u menad`mentu ove muzi~ke zvijezde isti~u da su pripreme ve} po~ele. ^ola je u svojoj karijeri, du`oj od tri decenije, pravio velike koncerte na stadionima poput beogradske Marakane, na kojoj se u junu 2001. godine okupilo 80.000 ljudi, i sarajevskog Ko{eva, gdje je 31. jula pro{le godine bilo vi{e od 60.000 posjetilaca, ali se procjenjuje da bi na U{}u mogao biti najve}i koncert u njegovoj karijeri. Bit }e to, ustvari, nastavak velike ^oline turneje „Kad pogleda{ me preko ramena“, koju je otpo~eo pro{le godine spektaklom na sarajeL. S. R. vskom Ko{evu.

Vlasnik Pinka @eljko Mitrovi} napustio je prekju~er bolnicu u Flenzburgu u kojoj je lije~en skoro dva mjeseca, javljaju mediji u Srbiji. Bolnicu je napustio u pratnji majke Milke, supruge Milice i k}erki Kristina i Andree, ali se Mitrovi} ne}e odmah vratiti u Srbiju. - Iza{ao sam iz bolnice i osje}am se kao da imam 20 godina manje. Lije~enje je uspje{no zavr{eno, ali }u ostati na ku}noj njezi u Njema~koj najmanje 30, a najvi{e 60 dana, dok mi svi parametri u krvi ne budu dobri, jer sam i dalje rovit. Iznajmio sam ku}u u Hamburgu, gdje }u prenijeti svu tehniku i odakle }u mo}i da radim, a opet }u biti blizu bolni-

@eljko Mitrovi} iza{ao iz bolnice Katarina i Emir prekinuli vezu
Miss Hrvatske Katarina Bani} i na{ nogometni reprezentativac Emir Spahi} prekinuli su ljubavnu vezu nakon ne{to vi{e od godinu, javljaju mediji u susjedstvu. O tome da par ima problema u vezi naga|alo se mjesecima, ali je sve do sada vijest o prekidu Katarina demantirala. - Nema nekog posebnog razloga za{to smo prekinuli. Malo zbog daljine, a malo zbog toga {to oboje imamo puno obaveza, pa se ne stignemo dovoljno vi|ati. Nije u pitanju nikakva tre}a osoba. Ipak, za mene }e Emir i dalje biti moja najve}a, ta~nije jedina ljubav - kazala je 21-godi{nja misica hrvatskim medijima.

Zavr{eno lije~enje

Nakon vi{e od godinu ljubavi

Mitrovi}: Ostaje u Njema~koj na ku}noj njezi

ce kako bih i{ao na kontrole. Najvjerovatnije }u neki od narednih vikenda svratiti do

Beograda, jer sam se u`elio Srbije - prenosi „Kurir“ izjavu @eljka Mitrovi}a.

Bani}: Jedina ljubav

Spahi}: Veza na daljinu

28 Utorak, 22. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 116572 09 I Sarajevo, 10. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Hypo Alpe ADRIA Banka dd Sarajevo ul. Trg Solidarnosti br. 12, protiv izvr{enika 1. Mandra Mirza iz Sarajeva ul. Humska br. 298, 2. Zuban Samka iz Ilid`e ul. Hifzi Bjelavca, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

godine radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 10.598,33 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 30. 09. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 500,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima - pla}ama izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Zuban Samki protekom roka od 15 dana.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine OSNOVNA [KOLA RU\ERA BO[KOVI]A DONJA MAHALA Broj: 59/11 Ora{je: 21.02.2011 . godine Temeljem ~lanka 81.Zakona o osnovnom {kolstvu @upanije Posavske (Narodne novine @upanije Posavske broj : 3/04,4/04, i 08/08) i ~lanka 47. stavak 3. alinja 1. Statuta O[ Ru|era Bo{kovi}a, [kolski odbor Osnovne {kole Ru|era Bo{kovi}a na svojoj 8. sjednici odr`anoj dana 29.12.2010. godine d o n o s i : o raspisivanju Javnog natje~aja Raspisuje se Javni natje~aj za prijem djelatnika u Osnovnoj {koli Ru|era Bo{kovi}a Donja Mahala, kako slijedi : 1. U~itelj razredne nastave na odre|eno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta ..................................................................1 izvr{ilac

ODLUKU

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 11. 11. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF1048831 izdate u Sarajevu 06. 04. 2005.

I. Kandidati pored ispunjavanja op}ih uvjeta propisanih zakonom trebaju imati: vi{u ili visoku stru~nu spremu. II. Natje~aj }e biti objavljen u Dnevnom Avazu. III. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku. IV. Uz prijave na natje~aj kandidati trebaju dostaviti: - kra}i `ivotopis - diplomu - uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka - lije~ni~ko uvjerenje - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu . - uvjerenje o dr`avljanstvu. V. Prilo`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci. VI. Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e istaknuta na oglasnoj plo~i {kole. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA @eljko Klaji}

specijalni prilog

UTORAK, 22. FEBRUAR/VELJA^A 2011. GODINE

PREDSTAVLJAMO Chevrolet Captiva ovoga prolje}a dolazi u BiH

Od kupovine do izleta na pla`u
Chevroletov SUV ima robusniji izgled, novu ponudu motora i nadogra|eni enterijer
Jedan od najbr`e rastu}ih automobilskih brendova u BiH, Chevrolet, svoju gamu modela ovoga prolje}a poja~at }e Captivom. Chevroletov kompaktni SUV do`ivio je veliki redizajn, pa sada izgleda jo{ robusnije i dinami~nije. Mimo toga, u ponudi su posve novi sna`ni i u~inkoviti motori, na podvozju su izvr{ene modifikacije koje pobolj{avaju upravljanje i osje}aj vo`nje, dok je interijer nadogra|en. I nova Captiva zadr`ala je sve prednosti svog prilagodljivog sistema sjedi{ta u tri reda, u kojima se udobno mo`e smjestiti do sedam putnika. Za sigurnost se brinu elektroni~ka kontrola stabilnosti, sistem kontrole proklizavanja i sistem pomo}i pri ko~enju. S Captivom je prvi put dostupna i pomo} pri kretanju na nagibu.

Uru~enje u Tuzli: Poklon za jubilej

Vijest u brojc

12.000

i

Renault u Bosni i Hercegovini proslavio je vrijedan jubilej, isporuku 12.000. automobila. Jubilarno vozilo, bijeli Renault Fluence 1,5 dCi 110 KS Expression, isporu~en je kupcu u Tuzli, a njemu je osiguran i vrijedan poklon u vidu ugradnje dodatne opreme u simboli~noj vrijednosti od 1.200 KM. Automobil je kupcu Dejanu Milinkovi}u isporu~en ispred ovla{tene Renault koncesije AK Grabovi~ki} u Tuzli.

Vijest u slici
Chevrolet Captiva: Modifikacije na podvozju

Prosje~na potro{nja od tek 6,8 litara

Nova Captiva ima aktivni sistem pogona na svim to~kovima, koji se uklju~uje po potrebi, ali i ekolo{ki prihvatljivo rje{enje, koje prilikom normalnih uvjeta koristi prednji, a pogon na svim to~kovima uklju~uje

Najva`nije promjene ipak se odnose na motorizaciju. Naime, u BiH }e biti dostupna ~ak ~etiri nova {tedljiva, ali sna`na motora, u kombinaciji s novim ru~nim ili automatskim {estostepenim mjenja~em.

Sna`ni, ali {tedljivi motori

Ponuda se sastoji od dva benzinska motora zapremine 2,4 i 3,0 litara, te dvije turbodizelske varijante, obje od 2,2 litra. Oba 2,2-litarska, kao i 2,4-litarski benzinac, mogu se naru~iti s prednjim ili pogonom na svim to~kovima.

samo kada je potrebno. Privla~nost vozila kakvo je Captiva le`i u tome da }e ona jednog dana savr{eno poslu`iti za obavljanje svakodnevnih zada}a poput kupovine, idu}eg }e povesti pola nogometne ekipe na utakmicu, a nakon toga }e za vikend bez problema odraditi off-road izlet. Upravo ova vrsta savremene svestranosti najbolje opisuje duh automobila kakav je Captiva i zato Chevrolet o~ekuje da }e se svidjeti ne samo porodi~nim ljudima nego i svima drugima kojima treba alternativa za uobi~ajenu M. T. limuzinu.

Porsche je objavio detalje hibridne izvedbe Panamere S, koja }e debitirati na sajmu automobila u @enevi. S potro{njom od tek 6,8 litara benzina na 100 km i s emisijom od 159 g/km ugljendioksida, ovo je najefikasniji Porsche svih vremena. Za pogon se brinu 3,0-litarski V6 benzinski kompresor od 333 KS i elektri~ni motor sa 47 KS. Ubrzanje do „stotke“ 380 „konja“ omogu}ava za 6 sekundi i maksimalnu brzinu od 270 km/h. Elektri~ni motor je i generator i pokreta~, a snagom se snabdijeva iz nikl metal hibridne baterije, koja se dopunjava kineti~kom energijom ko~enja. Hibridna Panamera u prodaji }e biti u junu, po cijeni od 106.185 eura.

Hibridna Panamera

Peugeot BiH pokrenuo je prodajnu kampanju u kojoj je model 3008 od sada dostupan po specijalnoj cijeni od 34.990 KM. Toliko ko{ta verzija ovog kompaktnog i prostranog crossovera sa 1,6-litarskim benzinskim motorom od 120 KS i s opremom koja uklju~uje ESP, klima-ure|aj, 6 zra~nih jastuka, audioure|aj s komandama na volanu, elektri~ne podiza~e stakala i metalik boju. Osim ovoga, i sve ostale verzije s razli~itom motorizacijom i opremom su tako|er na akciji.

Golf VII Bogato opremljen model za 34.990 KM
Specijalna cijena Peugeota 3008
- Putem Peugeot kreditiranja model 3008 dostupan je na lizing za 515 KM mjese~no uz odobrenje u roku od 24 sata, rok otplate 60 mjeseci, bez tro{kova obrade, s kamatnom stopom od 7,99 posto i u~e{}em od 30 posto izjavio je Denis Ma{i}, direktor marketinga u „Vermontu“, generalnom uvozniku i distributeru Peugeot vozila za BiH.

Na radaru

Render nove generacije Golfa

Peugeot 3008: Akcijska prodaja

Prema posljednjim {pekulacijama iz Volfsburga, sedma generacija VW Golfa mogla bi biti spremna za tr`i{ni nastup ve} krajem 2012. godine, nakon premijere na sajmu u Parizu. Prema prvim najavama, Golf VII bit }e postavljen na novu platformu, dizajnerski }e biti evolucija aktuelne generacije, ali uz brojne tehnolo{ke novosti.

30

Dnevni­avaz,­utorak,­ 22.­februar/velja~a­2011.

auto market

43

VOZILI SMO Pe­ ­ e­ t­308­1,6­HDi­Pr­ ­ i­ ­ ug o em um

Lav u najboljim godinama
S­no­ im­1,6-li­a­ ­ kim­di­ e­skim­mo­o­ ­ m v t rs z l t ro 308­odli~no­odo­i­e­ a­iza­ o­ i­ a­ lj v z vm vr­ ­ e­ a­i­mo`e­sta­i­ra­ e­uz­ em n t m ra­ e­s­na­no­ i­im­mo­ e­i­ a m j vj d lm
Na­ovo­ o­ i{njem­81.­sa­ g d lo­ u­au­ o­ o­ i­a­u­@enevi­bit n t m bl }e­slu`be­ o­pr­ ­ sta­ ljen­Vo­ n ed v lkswa­ e­ ov­ no­ i­ Ti­ u­ n. g n v g a Ovaj­ko­ pa­ tni­SUV­je­ve} m k oda­ no,­ sa­ 572.000­ pr­ ­ a­ v od tih­pr­ ­ je­ ­ ­ a,­po­ tao­je­ an im rak s d od­na­po­ u­ a­ ­ i­ih­Vo­ kswa­ j p l rn j l ge­ o­ ih­mo­ e­a­na­svim­svje­ n v dl tskim­tr`i{ti­ a.­ m Kao­ i­ pr­ ­ ho­ nik,­ no­ i et d v Ti­ u­ n­ostat­}e­je­ i­ i­SUV­u g a dn kla­ i­s­dvi­ e­ve­ ­ i­ e,­on-ro­ d s j rz j a

Sedam motora u ponudi
i­off-ro­ d,­ko­ e­se­mo­ u­ko­a j g mbi­ i­ ­ ­ i­s­vr­ u­ skim­pa­ e­ n rat h n k ti­ a­opr­ ­ e. m em No­ i­si­ te­ i­po­ o}i,­kao v s m m {to­su­fu­ kci­ a­pr­ ­ o­ na­ a­ n j ep z v nja­umo­ a­kod­vo­ a~a,­si­ tem r z s du­ og­svje­ la­Dyna­ ic­Li­ ht g t m g Assi­ t­ili­si­ tem­za­za­ r`ava­ s s d nje­u­vo­ noj­tr­ ­ i­La­ e­Assi­ z ac n st,­zna~ajno­}e­obo­ a­ i­ i­spe­ g tt ktar­opr­ ­ e.­Jo{­je­ an­no­ i­ em d vtet­ pr­ ­ sta­ lja­ ele­ tr­ ­ ska ed v k on blo­ a­ a­ di­ e­ ­ ­ ci­ a­ a­XDS.­ k d f ren j l

Vo­kswa­ en­u­@enevi­pr­ ­ sta­ lja­no­ og­Ti­ u­ ­ a­ l g ed v v g an

Evr­ ­ ski­ku­ ci­imat­}e­izop p bor­od­uku­ no­se­ am­mo­ o­ p d t ra­ s­ di­ ­ ­ tnim­ ubr­ ­ ga­ a­ rek iz v njem­ go­ ­ ­ a.­ ^etiri­ be­ zi­ riv n nska­agr­ ­ a­ a­s­TSI­te­ no­ o­ eg t h l gi­om­ima­u­ra­ pon­od­sna­ e j j s g 122­do­210­KS.­Di­ e­ ski­mo­ z l tor­idu­od­110­do­170­KS. U­opci­ i­je­ino­ a­ i­ ni­se­ j v tv dmo­ te­ e­ i­ DSG­ mje­ ja~, s p n n dok­sve­Blu­ ­ o­ i­ n­ve­ ­ i­ e eM t o rz j ra­ po­ a`u­ si­ te­ om­ sta­ ts l s m r M. T. stop.­

e­ ­ e­ t­ 308­ u­ Bo­ ni­ i ug o s He­ ­ e­ o­ i­ i­ pr­ ­ u­ an rc g v n is t je­od­2007.­i­ne­pr­ ­ sta­ ed vlja­ni­ a­ vu­no­ o­ t,­ve}­au­ k k v s to­ o­ il­ko­ i­pro`ivlja­ a­na­ m b j v jbo­ je­go­ i­ e.­ l dn Ovaj,­ko­ i­nam­je­ustu­ j pljen­na­te­ t,­za­ i­ ljiv­je­iz s nm tog­ ra­ lo­ a­ {to­ je­ u­ nje­ a z g g ugra|en­no­ i­mo­ or,­a­pr­ ­ v t ema­ono­ e­{to­nu­ i,­mo­ a­se m d r ko­ sta­ i­ ­ ­ i­ da­ svi­ ko­ i­ se n t rat j za­ i{lja­ u­ za­ upr­ ­ lja~em m j av 308,­na­nje­ a­mo­ ­ ­ u­obr­ ­ g raj ati­ i­pa`nju­pri­eve­ tu­ ­ nom t n al oda­ i­ u­ po­ o­ ske­ je­ i­ i­ br g n dnce.­ Za­ r­ ­ i­ a­od­1,6­li­ a­ a­u p em n t r ve}ini­slu~aje­ a­ne­obe}ava v mno­ o­za­one­ko­ i­od­au­ o­ g j t mo­ i­ a­`ele­ne{to­vi{e,­ali­sa­ bl mo­ka­ a­je­ri­ e~­o­sta­ ­ ­ o­ d j rom dni­im­be­ zi­ skim­agr­ ­ a­ i­ j n n eg t ma.­Me|utim,­ako­do­ a­ i­iz l z

P

Inva­ i­a­La­ cia­no­ i­e­a­u­@enevi zj n vt t

Novi Ypsilon, osvje`ena Delta i preimenovani Amerikanci
Pe­ ­ e­ t­308:­ ug o Po­izla­ ku­na s tr`i{te­po­ ta­ io s v je­no­ e­ v sta­ da­ ­ e n rd

Snaga i {tednja

BMW­}e­po­ je­ i­ ­ e­sa­ s t oc jma­ au­ o­ o­ i­ a­ u­ @enevi t m bl po~asti­ i­no­ im­ko­ ce­ tom t v n p ime­ a­ Vi­ i­ n­ Co­ ne­ te­ n so n c dDr­ ­ e,­ko­ i­do­ o­ i­br­ ­ ne iv j n s oj no­ o­ ti­ka­ o­po­pi­ a­ ju­di­ v s k t n za­ na­ta­ o­i­te­ no­ o­ i­ e. j k h l gj Kr­ ­ e­ga­kla­ i~ne­spo­ ­ as s rtske­ li­ i­ e,­ odno­ no­ du­ nj s ga~ak­ po­ lo­ ac­ mo­ o­ a­ i k p t r kr­ ­ ka­„zadnjica“,­mi­ i­ a­ at nm li­ ti~ki­ ko­ pit...­ O­ po­ o­ s k g nskoj­ te­ ni­ i­ ne­ a­ ri­ e~i, h c m j

BMW-ova vizija budu}nosti
Acti­ eE­Co­ ce­ t: v n p Isko­ ­­ tiv­ele­ tri~ni ris k au­o­ o­ il­ t m b

Dva­ko­ ce­ ta­spr­ ­ na­za­@enevu n p em

u Dimenzije

Li~na ka rt a

u Motor 1,6 HDi u Performanse

d/{/v­(mm) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.4.27 6­/­2.038­/­1.498 pr­t ja`nik­(l) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ l .­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.420 ma­ a­pr­ ­z ­vo­ i­l ­(kg) ­.­.­.­.­.­.­. s a nog z a ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.1.305

za­p ­ i­n r­e a­(ccm) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ m .­.­.­.­.­.­.­.1.560 na­j e}a­sna­g v a­(KS/o/min) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.92­/ ­4.000 o­k ­ ni­mo­m nt­(Nm/o/min) ­.­.­.­ r­e t e­ .­.­.­.­.­.­.215­/­1.750­

Vi­ i­ n­Co­ ne­ ted­Dr­­ e:­Sti­ska­vje`ba so n c iv l

no­ ovaj­ ko­ ce­ t­ je,­ ne­ u­n p s mnji­ o,­sti­ ska­vje`ba. v l Sa­ am­ u­ @enevi­ bit­ }e j mje­ to­pr­ ­ i­ e­ e­i­BMWs em j r ovog­Acti­ eE­ko­ ce­ ta,­dr­ v n p u­ og­ ele­ tri~nog­ te­ tnog g k s vo­ i­ a­ ba­ a­ ­ kog­ pr­ ­ ­ zl v rs oizvo|a~a,­ba­ i­ ­ ­ og­na­ku­ e z ran p izve­ bi­se­ ­ ­ e­1. d rij U­ sr­ u­ je­ sna`ni­ ele­ c ktri~ni­si­ hr­ ­ i­ i­ ­ ­ i­mo­ n on z ran tor­ ko­ i­ ra­ vi­ a­ 168­ KS­ i j z j obr­ ni­mo­ e­ t­od­250­Nm, t mn te­nu­ i­so­i­ ne­mo­ u}no­ ti, d ld g s po­ ut­ ubr­ a­ ja­ do­ 100 p z n km/h­za­sa­ o­9­se­ u­ di­i m k n ma­ si­ a­ ne­br­ i­ e­od­145 k m l zn km/h. S. Pa.

u Cijena testnog modela
po­ ­ ­ i­ e­mo­ e­ ­ ih­di­ e­skih rod c d rn z l co­ mon-ra­ l­mo­ o­ a,­onda­je m i t r pri~a­po­ pu­ o­dr­ ­ a~ija.­ t n ug Ispod­ ha­ ­ e­ te­ ti­ ­ ­ og ub s ran mo­ e­a­kr­ ­e­se­ko­ ji­ a­od­92 d l ij n c KS,­ko­a,­na­pr­ u,­pr­ ­ sta­ lja j v ed v opti­ a­ an­ po­ on­ za­ mo­ el m l g d ova­ vih­ga­ a­ ­ ­ a­i­te`ine,­ali k b rit ni{ta­pr­ ­ je­ ­ ­ o. et ran Me|utim,­Pe­ ­ e­ ­ u­mo­ ug ot r­ ­ o­ oda­ i­ pr­ ­ na­ je­ na am t iz n opti­ i­ a­ i­ i­ pe­ ­ o­ ­ a­ si mz cj rf rm n ovog­ mo­ o­ a,­ jer­ osta­ lja t r v do­ am­ mno­ o­ ja~eg,­ dok­ u j g isto­ vr­ ­ e­ e­ pu­ ni­ ra~unar ij m t svje­ o~i­o­po­ ro{nji­ko­ a­}e d t j obr­ ­ o­ a­ i­ d`ep­ bu­ u}eg ad v t d vla­ ni­ a.­ s k Ia­ o­je­ne{to­ve}a­od­de­ k kla­ ­ ­ ­ ­ e­(4,5­li­ a­ a),­{to­je, riran t r uo­ ta­ om,­ slu~aj­ kod­ svih s l osta­ ih­ au­ o­ o­ i­ a,­ 308­ s l t m bl ovim­ mo­ o­ ­ m­ u­ su­ ­ ­ im t ro rov uvje­ i­ a­ zi­ ske­ gr­ ­ ske tm m ad vo`nje­ko­ zu­ i­ a­oko­{est­li­ n mr ta­ a­go­ ­ ­ a,­{to­je­za­au­ o­ o­ r riv t m bil­s­ova­ vim­vo­ nim­oso­ i­ k z bna­ a­izva­ r­ ­ an­u~inak,­na­m n ed ro~ito­ ako­ u­ obzir­ nu­ i­ o dm osje}aj­ko­ i­bu­ i. j d Vo­ a~a­}e­se­do­mi­ i­ve}­pr­ z j t vi­pr­ ­ i­ ak­na­pa­ u~icu­ga­ a. it s p s Obr­ ni­mo­ e­ t­od­215­Nm t m n do­ tu­ an­na­sve­ a­1.750­obr­s p g ta­a­obe}ava­odli~no­ubr­ a­ je, j zn mo`da­i­ja~e­od­ne­ ih­2,0-li­ a­k t r­ kih­di­ e­skih­mo­ o­ a.­ s z l t r Uz­ ve}­ ra­ i­ e­ do­ a­ a­ o nj k z n po­ vo­ je,­ovaj­agr­ ­ at­Pe­ ­ e­d z eg ug o­ u­308­omo­ u}ava­odli~nu t g di­ a­ i­ u­vo`nje­i­impr­ ­ i­ n mk es vno­ po­ a{anje­ pri­ ma­ o n l ve}im­br­ i­ a­ a,­dok­u­isto zn m vr­ ­ e­ e­ udo­ no­ t­ i­ ko­ for ij m b s m ne­tr­ e­po­ lje­ i­ e. p s dc Za­si­ u­ ­ o­ t­su­za­ u`eni g rn s d ESP­i­ASR,­ko­i­se­br­ ­ u­da j in oba­ i­e­ t­o­va{oj­di­ a­ i~ni­oj vj s nm j vo`nji­u­za­ o­i­ a­ne­za­ r{i­na v jm v str­ ­ i­ a­ a­cr­ e­hr­ ­ i­ e. an c m n on k Ka­ a­ je­ ri­ e~­ o­ osta­ om, d j l ne­mo`emo­se­ote­ i­do­mu­da t j 308­odli~no­odo­ i­ e­ a­iza­ o­ lj v z vu­ vr­ ­ e­ a.­ Po­ izla­ ku­ na em n s tr`i{te,­po­ ta­ io­je­no­ e­sta­ s v v nda­ ­ e,­a­~ak­i­~etiri­go­ i­ e rd dn ka­ ni­ e­po­ o­ no­mo`e­sta­ a­s j n s j ti­ra­ e­uz­ra­ e­s­na­no­ i­im m m j vj mo­ e­ i­ a. d lm

na­j e}a­br­ i­n m/h)­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­. v z a­(k ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.180 u­b a­ je­0-100­km/h­(s)­ ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ r­z n .­.­.­.­.­.­.­.­.­.12,6 po­t o{nja­gr­a v./ko­ b.­(l) ­.­.­.­.­.­.­. r d/ot m ­.­.5,8­/­3,8­/­4,5­ .­.­.­.­.­.30.890­KM

La­ cia­ }e­ na­ na­ tu­ a­ n s p ju}em­sa­ mu­au­ o­ o­ i­ a­u j t m bl @enevi­ pr­ ­ sta­ i­ i­ du­ ed v t goo~eki­ a­ u­no­ u­ge­ e­ ­ ­ i­ v n v n rac ju­gr­ ­ skog­mo­ e­a­Ypsi­on, ad dl l ko­ i­ bi­ se­ u­ pr­ ­ a­ i­ tr­ ­ ao j od j eb na}i­sr­ ­ i­ om­go­ i­ e.­ ed n dn No­ i­Ypsi­ on­izgle­ a­po­ v l d put­ uma­ je­ e­ De­ te,­ {to n n l uop}e­ni­ e­lo{e.­Di­ e­ zi­ a­ j m n j ma­ je­ ti­ i~ni­ pr­ ­ sta­ nik p ed v gr­ ­ ske­kla­ e.­Dug­je­3.840 ad s mm,­{irok­1.670­mm,­a­vi­ ok s 1.510­mm,­dok­me|uo­ o­ i­ s vnski­ ra­ mak­ izno­ i­ 2.390 z s mm. S­ obzi­ ­ m­ na ro to­da­je­po­ ta­ s vljen­na­mo­ di­ i­ i­ ­ ­ oj f c ran pla­ fo­ ­ i t rm F I A T- a 500,­od­ov­og­au­ o­ o­t m bi­ a­ pr­ ­ ­ i­ l euz ma­i­mo­ o­ e­i t r

to­0,9-li­ a­ ­ ki­T nAir­dvo­ i­ t rs wi­ cli­ dra{­sa­85­KS­i­1,2-li­ a­ ­ ki n t rs be­ zi­ ski­sa­70­KS­(dostupan n n i­u­LPG­va­ ­ ­a­ ti),­te­1,3-li­ a­ rij n tr­ ki­di­ e­ski­Mu­ti­et­sa­95­KS.­ s zl l j Osim­ po­ pu­ o­ no­ og t n v Ypsi­ o­ a,­ pr­ ­ r­ ­ lje­ o­ je l n ip em n pr­ ­ r{t­no­ i­ e­ a,­ustva­ i­pr­ eg vt t r e­ ­ e­ o­ a­ ih­Chr­ sle­ a­pod im n v n y r zna~kom­La­ cie.­The­ a­je n m za­ r­ ­ o­Chr­ sler­300­s­bla­p av y gim­ sti­ skim l do­ -

da­ i­ a­na­ka­ ­ ­ e­ ­ ­i,­Fla­ ia cm ros rij v je­Chr­ sler­200,­dok­je­MPV y Gr­ ­ d­Vo­ a­ er,­zbog­re­ u­ a­an y g p t ci­e­ko­u­je­gr­ ­ io­27­go­ i­ a, j j ad dn za­ r`ao­~ak­i­or­ ­ i­ a­no­ime. d ig n l Jo{­je­ an­izvo­ ­ i­La­ cia d rn n mo­ el­je­De­ta,­ko­a­je­za­no­ d l j vu­mo­ e­ sku­go­ i­ u­bla­ o d l dn g osvje`ena­ i­ na­ tr`i{te­ sti`e S. Pa. ve}­u­ma­ ­ u. rt
Ypsi­on:­Ti­ i~ni­pr­ ­ sta­ nik l p ed v gr­ ­ ske­ ad kla­ e s

do­re­g str­a i­j ­(akcija) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ i­ ­ e c

Jo{ bogatija ponuda motora
S­ovim­mo­ o­ ­ m,­po­ u­t ro n da­Pe­ ­ e­ ­ a­308­u­BiH­do­ ug ot da­ no­je­po­ a~ana,­pa­su­ta­ t j ko­sa­ a­na­izbo­ u­tri­be­ zi­ d r n nska­i­~etiri­di­ e­ ska­agr­ ­ a­ z l eg ta.­Mo­ or­te­ ti­ ­ ­ og­mo­ e­ t s ran d la­je­po~etni­u­po­ u­ i­di­ e­ n d z lskih,­a­sli­e­ e­ga­1,6-li­ a­ ­ ki j d t rs od­ 112,­ te­ 2,0-li­ a­ ­ ki­ od t rs 136­i­163­KS.­ Be­ zi­ ska­po­ u­ a­kre}e n n n d od­1,4-li­ a­ ­ kog­od­95,­a­na­ t rs sta­ lja­ sa­ 1,6-li­ a­ ­ kim­ od v t rs 120,­a­top-mo­ el­je­1,6-li­ a­d t r­ ki­od­156­KS.­Ci­e­ e­(stans jn dardne,­ne­ ­ ci­ske)­sta­ ­ u­u ak j rt j od­28.506­KM­(1,4­be­ zin). n Opr­ ­ a­je­po­ i­ e­ je­ a­u em dj l n pa­ e­ e­Co­ fo­ t,­Pr­ ­ i­ m­i k t m r em u Fe­ i­ e,­ a­ se­ ­ ­ ski­ izme|u ln rij osta­og­sa­ r`i­pu­ ni­ra~unar, l d t au­ i­ ­ ­ ­ io­s­mp3­pla­ e­ ­ m d orad y ro i­ ko­ a­ dnom­ ru~icom­ na m n upr­ ­ lja~u,­ ABS,­ EBD, av EBA,­dne­ na­svje­ la,­re­ e­ ­ v t z rvnu­gu­ u­sta­ da­ ­ nih­di­ m n rd me­ zi­a,­ate­ ­ i~ko­pr­ ­ nje n j rm ed sta­ lo,­ sti­ ski­ lo­ k­ pa­ et, k l o k ele­ tri~ne­re­ r­ ­ i­ o­ e­s­gr­ ­ k t ov z r ija~ima,­ ma­ u­ ­ ni­ kli­ an el m ure|aj,­ ma­ le­ ke,­ bo~ne­ i g n zra~ne­ja­ tu­ e­za­vo­ a~a­i­su­ s k z vo­ a~a...­ z

[minka i kvalitet

Pro{log­mje­ e­ a­uku­ na­pr­ ­ a­a­na­no­ i­s c p od j j v je­ge­ e­ ­ ­ i­e­Fo­ d­Fi­ ­ te­u­Evr­ ­ i­do­ ti­ la­je n rac j r es op s g mi­ i­ n­je­ i­ i­ a.­Re­ o­ d­je­po­ ti­ nut­28­mje­lo dnc k r s g se­ i­otka­ o­je­po­ u­a­ ­ i­ma­i{an,­uje­ no­i­na­c k p l rn l d jpr­ ­ a­ a­ i­e­vo­ i­ o­ma­ ­ e,­pr­ ­ sta­ ljen­u­pr­od v n j zl rk ed v o­ a­ nim­sa­ o­ i­ a­{irom­Evr­ ­ e. d j l nm op U­Evr­ ­ i,­Fi­ ­ ta­se­pr­ ­ ­ vo­ i­u­Fo­ ­ o­ im op es oiz d rd v na­mo­ e­ ­ i­im­mo­ ta`nim­fa­ r­ ­ a­ a­u­Ke­ j d rn j n b ik m lnu­i­Va­ e­ si­i.­Na­u­ pje{ni­i­je­ma­ i­au­ o­ o­ l n j j s j l t m bil­i­dr­ ­ i­uku­ no­pr­ ­ ­ ve­ en­i­pr­ ­ a­ an­na ug p oiz d od v sta­ ­ m­ko­ ti­ e­ tu,­s­14­mi­ i­ ­ a­je­ i­ i­ a­pla­ ro n n n l on d n c si­ ­ ­ ih­od­ka­ a­je­1976.­go­ i­ e­pr­ ­ sta­ lje­ ran d dn ed v M. T. na­pr­ a­ge­ e­ ­ ­ i­ a. v n rac j

Prodaja Fieste dostigla milion

Po­ u­a­ ­ o­ t­Fo­ ­ o­ og­ma­i{ana­ p l rn s rd v l

Mo`emo­ bi­ i­ si­ ni~avi­ i t t ko­ sta­ i­ ­ ­ i­da­na­ lon­za­ru­ u n t rat s k u­pr­ ­ u`enom­po­o`aju­ma­o od l l sme­ a­ru~noj­ko~ni­ i­i­da­su t c va­ jska­ogle­ a­a­mo`da­ma­a, n dl l ali­308­osta­ lja­vr­o­sna`an­do­ v l jam­{minke,­udo­ no­ ti­i­kva­ b s li­ e­ ne­za­ r{ene­obr­ ­ e.­ t t v ad [ko­ jka­ ta­ sje­ i{ta­ la­ o l s d k je­po­ e­ i­ i­u­ide­ ­ nu­po­ i­ i­ d st al zcju,­za­ nja­klu­ a­nu­ i­po­ ­ ­d p d ro di~nu­ra­ ko{,­mje­ ta­za­odla­ s s ga­ je­stva­ i­je­do­ ta,­dvo­ o­ n r s z nski­kli­ a-ure|aj­je­sja­ an­i m j br­ o­ispu­ ja­ a­`elje­pu­ ni­ a, z n v t k a­za­mo­ e­ ­ n­no}ni­ugo|aj d ra br­ ­ e­se­na­ ­ ­ d`asto­osvje­in ran tlje­ je­instr­ ­ e­ ta­ ne­ta­ le, n um n l b di­ ple­ a­i­ko­ a­ di­na­ce­ tr­ s j m n n a­ noj­ko­ zo­ i­ko­ e­uljep{ava l n l j po­ led­na­ko­ pit. g k
M. TANOVI]

Redizajnirani Jazz i Accord

No­ i­Ho­ da­mo­ e­i v n d l

No­ i­Ja­ z:­Jo{­izra`eni­a­fle­ si­ i­no­ t­pu­ni~kog­pr­ ­ to­ a v z j k bl s t os r

Fo­ d­Fi­ ­ ta:­Dr­ ­ i­na­pr­ ­ a­ a­ i­i­au­o­ o­ il­u­Evr­ ­ i­ r es ug j od v n j t m b op

Ho­ da­ je­ za­ mo­ e­ sku n d l 2011.­go­ i­ u­bla­ o­osvje`ila dn g svoj­gr­ ­ ski­MPV­mo­ el­Ja­ ad d zz,­ko­i­je­do­sa­ a­svo­om­fle­ j d j ksi­ i­ no{}u,­ pr­ ­ ti~no{}u­ i bl ak po­ ­ da­ o{}u­osvo­io­vi{e­od uz n j 500.000­ku­ a­ a. p c Ja­ a­ ci­ni­ u­po­ la~ili­dr­ p n s v a­ ti~ne­ po­ e­ e,­ ve}­ su­ sa­ o s t z m do­ ­ ­ i­i­ne­ o­i­ o­de­ a­ja,­a­na­ rad l k l k tl jve}e­ di­ a­ne­ ­ ke­ pr­ ­ je­ e z j rs om n

vi­ lji­ e­su­na­pr­ ­ njem­di­e­ d v ed j lu.­U­unu­ ra{njo­ ti,­po­ na­ i t s z t „Magic­Se­ ­ s“­si­ tem­po­ je­ at s m r­ ­ ja­i­pr­ ­ la­ a­ ja­sje­ i{ta­do­an ek p n d da­ no­je­usa­ r{en,­dok­je­pr­ t v tlja`nik­po­ e}an­sa­380­na­399 v li­ a­ a­(maksimalno­1.320). t r Mo`da­i­na­ve}a­pr­ ­ je­ a j om n je­po­ r­ ­ ak­CVT­tr­ ­ smi­ i­e, v at an s j ko­u­sa­ a,­u­odno­ u­na­ne­ a­ j d s k da{nje­ mje­ ja~e­ ovog­ ti­ a, n p

kr­ ­ i­di­ ­ ­ tni­i­pr­ ­e­ os­sna­ as rek j ij n ge­i­ma­ ja­po­ ro{nja.­Po­ u­ a n t n d mo­ o­ a­i­da­je­po­ r­ ­ u­ i­e­ a t r l d az m j v sr~ane,­ ali­ {tedljive­ be­ zi­ n nske­za­ r­ ­ i­ e­1,2­i­1,4­li­ ra. p em n t Ho­ da­}e,­ta­ o|er,­u­@enevi n k pr­ ­ sta­ i­ i­ i­ osvje`enu­ izve­ ed v t dbu­Acco­ ­ a,­do­ tu­ nog­u­li­ rd s p mu­ i­ skoj­i­ka­ ­ ­ a­ skoj­va­ ­­ zn rav n rija­ ti.­Pr­ ­ je­ e­su­pr­ e­ stve­ o n om n vn n S. Pa. ko­ me­ i~ke­pr­­ ­ ­ e. z t irod

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

32

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Prodaja
Airbag na volanu i tabli Golf 4-5, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprinter, Opel 3-4 kraka. Tel. 061 200 203. Askona, automatik, 82. god., registr. 14. 4. 2011., u voznom stanju. Tel. 033 458 583. Audi jaje, dizel, 89. god., crni, 3800 KM. Tel. 061 916 195 Audi 100-C4, bela ladja, 92 God.2,0, plin, reg, do 7 mjes, auto je u tvorni~kom stanju, ful oprema, tvorni~ke maglenke, dalj. zaklju~avanje, alarm, MP3. Cjena 5700 KM, @ep~e. Tel. 061 142 015 Audi 100-C4, bjela boja. 92 God.2,0, Plin, Reg.do 7 Mjes. Auto je u tvorni~kom stanju, ful oprema, tvorni~ke maglenke, dalj. zaklj, alarm, MP3. Cjena 5700 KM, @ep~e. Tel. 063 443 609 Audi 80 jaje, 87.god, dizel, istekla registracija, crveni, alu.felge, alarm, daljinsko zaklju~avanje. Povoljno, mogu}a zamjena za jeftinije. Tel. 066 698 184 Audi A3 1.6 B, 98. god., automatik, klima, zeder, alarm, al. felge, crvene boje, reg. do 8. 2011. god., o~uvan, 8.500 KM. Tel. 061 161 355. Audi A4 avant, 2003. TDI, Audi A4 2006., 1.9 TDI, Audi A6, 2007. 2.0 TDI. Tel. 061 133 750. Audi A4 TDI (crveno I), 81 KW, zeleni metalik, 180.000, multilok, digital. klima. Tel. 061 101 941. Audi A4, 1.9 TDI, karavan, 2001. god., full, extra stanje. Tel. 061 139 610. Audi A6, A4 i A3 TDI, 06. god., svi, strane table, mo`e povlastica. Tel. 061 133 750. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.

Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za Kia Sportage 1997. god. Tel. 061 254 038. Dijelovi za Audi cc 80, 86. god. Tel. 061 521 395. D`eta 2, 1.3 benzin, u dobrom stanju, 1985. god. Tel. 061 803 001. D`ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., full oprema, hitno, cijena po dogovoru. Tel. 061 783 405. Fiat Doblo cargo, 2007. god., pre{ao 39.000 km. Cijena: dogovor. Tel. 062 365 555. Fiat Multipla 1.9 JTD, 2003. god., full. Tel. 061 171 424. Fiat Palio vikend, 1.7 TD, 1999. god., 51 KW, metalik siva. TEl. 061 773 375. Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podiza~i, citi servo, daljinsko zaklju~avanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., plava, 3 vrata, full oprema, registrovan, 131.000 pre{ao, extra stanje, cijena 8.100 KM. Tel. 061 083 802. Ford KA 1.3, 1998. g., registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno-hi-

tno! Tel. 061 490 570. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, povoljno-hitno. Tel. 065 888 580. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Ford S-Max 2.0 TDCI i Opel Zarifa 1.9 CDTI 07. god., str. table, povoljno. Tel. 061 133 750. Golf 2 dizel, 4 vrata, registrovan, bijela boja. Tel. 061 207 361. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282 Golf 3, 96. god., dizel, bijeli, tek registrovan, mult-lok, ~etvero vrata, 5800 KM. Tel. 061 255 806 Golf 2, turbo dizel, 85. god., reg. do 7. 2011., metalik sivi, 5 vrata, dobro o~uvan, hitno. Tel. 062 315 616. Golf 3, 1.9 dizel, 95/96. god., bijeli, karavan, registrovan do 8./2011., 1 vlasnik od uvoza, lavlja kand`a, cijena 6.100 KM. Polo 1.4 B, 2000. god., plavi, 4 vrata, dosta opreme, registrovan, cobra alarm, CD radio, cijena 6.950 KM. Tel. 061 158 202. Golf 3, benzin 1,6, rabit 97 god., tek registrovan, 62000 KM. Tel. 062 535 159 Golf 4 dizel, god 98, tek registrovan, klima, abs, servo, alarm,4 vrata, plavi,cijena 8.600 KM.Kakanj. Tel. 063 030 828 Golf TDI, 87., crveni, registrovan, cijena 2.700 KM. Tel. 061 519 750. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai karavan, Lantra, 97. g., prodajem povoljno. Tel. 061 620 057. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4

B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Lancia dedra 1.6b, ne registrovana, klima, servo, abs, cen.brava, 2500 KM. Tel. 062 510 672 Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 12.300. Tel. 061 143 036. Land Rover Discovery 3 2.7 VGTD, n. model, 06. god., registrovan, 35.000 KM. Tel. 061 133 050. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, gara`iran, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes c 200, 2007 god, karavan, tek uvezen, pla}ena carina i porez, metalic sivi, full oprema. Tel. 062 606 060 Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Reno 5, 100 EUR-a, J. Brki}a 5, Otes Ilid`a. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Opel Astra G, 2000. god., 1.7 turbo dizel, siva, 3 vrata, ful oprema, registrovana, 140.000 pre{la, extra stanje, o~uvana, cijena 7.500 KM. Opel Cora C, 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, ful oprema, registrovana, 100.000 pre{la, knjiga vozila, gara`irana, o~uvana, cijena 7.300 KM. Tel. 061 835 565. Opel corsa 1.0 Eco. 1998.god, tek reg. cijelu god., 120000km pre{la. Cijena 4400 KM. Tel. 066 985 154 Opel kadet (suza) 1.3 E, tek registrovan, 1988. god. Tel. 062 183 913. Opel Kadet 1988., sa 5 vrata, povoljno. Tel. 03 536-295, 062 396 737. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Pasat 3 benzinac 1.8 proizv. 1989., registrovan, gara`iran, klima, radio. Tel. 061 048 542, N. Sarajevo. Pasat 5, limuzina 23.12.98g 1.6b super, registrovan do 11/2011, zeder, nove ms gume i sve drugo mijenjam, dopla}ujem vam VW golf V 2008 ako nije havarisano. Tel 065 954 156 Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Peugeot 205, 89. benzin 1,1 reg. istekla 1.feb., Sarajevo, mo`e i za gra|. materijal 2000 KM. Tel. 063 824 901 Peugeot 607 2.2 hdi, 2002, registrovan, super stanje, mo`e zamjena. Tel. 063 993 190 Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pe`o 206 HDI, 1.4, god. 2004., registr., ima klimu, boja met. siva. Tel. 033 644-590. Pe`o 206, 2.0 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 160.000 pre{ao, cijena do reg., 8.600 KM. Pe`o 201 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 76.000 pre{ao, kao nov, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 8.000 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 307, Dizel-HDI 2.0, 66 kw, decembar 2004.god, karavan, metalik sivi, mogu}nost carinjenja na povlasticu. Tel. 065 849 187 Polo 1.4 benzin, 2001. god., full. Tel. 061 139 610. Polo 1.4 TDI, 2006., Pe`o 307 SW 1.6 HDI, Citroen C-3, 1.4 HDI, 2008. Tel. 061 133 750. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Povoljno prodajem Audi 100A6.91 God.2,0 Plin.Reg.jos 5 mje.Auto je u tvornickom stanju.Posjeduje ful opremu +Dalj.zaklju~avanje i alarm.Cjena vrlo povoljna. Tel. 063 066 581 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Citroen Xsara 2004, veoma o~uvan, ~etvera vrata. Cijena 7900 KM. Tel. 061 130 168 Prodajem Citroen Xsara 2004. veoma o~uvan, ~etvera vrata. Cijena 7900 KM. Tel. 061 130 168 Prodajem Fiestu 1.8 dizel 92.god. Reg.do 9.mjeseca 2555 KM, fiksno. Tel. 062 580 830 Prodajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97. god, karavan, klima, registrovan do 07.2011. Tel. 061 136 150. Prodajem Ford Fiesta stara 2 god, pre{la 11500 km, defend lok, cijena 11000 KM. Tel. 062 232 892 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta

ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Kadeta Suza 12 benzinac 1985 registrovan do 2012 god 1200. Tel. 061 359 894 Prodajem Mercedes 608 nije registran, u solidnom stanju cijena 2.500 KM. Tel. 062 376 721 Prodajem moped, puch automatic, nove gume, nov karburator, zamjenjen, papiri, 300 KM, Cazin. Tel. 061 777 644 Prodajem Opel Astru kraj 1999 god tek regirtovana i servisirama sa svom opremom. Tel. 061 108 221 Prodajem Renault Clio II 1.2 2006 klima abs 4x airbag dva klju~a, el.paket servisna, 4 vrata, crna metali,k tek registrovan, extra stanje 8300 KM. Tel. 061 108 512 Prodajem Renault Express Kedi 1.9TDI 5 brzina 1997 godina cjena 2500 KM. Tel. 062 216 787 Prodajem Renault Lagunu, ful oprema, kraj 97, crni metalik, lavlja kand`a, povoljno. Tel. 062 788 816 Prodajem subaru justy 4 x 4 , 2001. godi{te, u odli~nom stanju, 3500 KM. Tel. 061 503 061 Prodajem tojota kamri, 1986 reg. do maja, u voznom stanju. Tel. 061 546 138 Prodajem Golf 2 1,6 dizel god, 1991. Tel. 062 254 842 Prodajem [kodu Fabiu karavan 2008 godi{te, 1.2 benzin kupljena u BiH. ful oprema + servisna knji`ica. Tel. 066 019 577 Prodajem Renault Megane coupe 1.6, 2001., benzin, full oprema, extra stanje, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za gra|evinski materijal uz razliku u novcu. Tel. 061 338 433. Prodajem udarenu Hyundai SONATA 2001 god.cijena povoljna Cazin. Tel. 062 631 999 Prodajem za Renault alu felge 16''. Tel. 061 259 784. Prodajem wv kedi, 89god 1.6 dizel, potpuno ispravan, cijena 2500 KM. Tel. 062 649 287 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. Tel. 061 260 598. Prodajem, d`eta 2, dizel 86 god. Reg do 2.9.2011 u ekstra stanju ,4 vrata , crvena boja, nove gume, Sarajevo, cijena 2500 KM. Tel. 066 968 449 Prodajem,AUDI 100, 2.8, 1992, motor neispravan, 1500 KM. Tel. 063 941 895 Putni~ka vozila Reno Twingo god. pr. 8/2001., Saab tip 93, god. pr. 12/1999., pre{ao 75.000 km. Tel. 061 223 119. Renault Scenic 1.6 benzin, 2003. god., full, extra stanje. Tel. 061 171 424. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Laguna dizel, karavan, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno Megan coupe 1.6 benzin, 2001. g., extra stanje, full oprema, mo`e i zamjena za gra|evinski materijal, razlika cijene va{a doplata. Tel. 061 338 433. Reno Scenik 2001. god., benz., registrovan, gara`iran, servis. knjiga, elektron, daljinsko, itd. Tel. 061 138 071. Reno Twingo 1.2, 16V, 2002. g., servisna, daljinsko, 100.000 kil., el. paket, 4.900 KM. Tel. 062 206 229. Smart dizel 0.8 CDI, 2003. god., reg. 12./2011. god., dogovor. Tel. 062 365 555. [koda „Felicia“ 1.3, 1996. g., benzin, povoljno. Tel. 063 276 379. [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., cijena 3.600 KM. Tel. 062 348 159. [koda roomster, htp 1,2 . G.p 10.2007, 51 KW, 69 KS , 49000km, knjiga servisa, nove zimske i ljetne gume, sivi metalik, klima. Reg do 10.2011. Cijena 14.800 KM. T el.062 336 222 Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Ve}i broj vozila iz uvoza na stranim tablama, Ford, Audi, Reno, Pe`o, mo`e povlastica. Tel. 061 133 750. Vi{egra, drinsko, prodajem ili mijenjam 11 dunuma zemlje, 20000 KM. Tel. 061 566 473 Volvo V 40 1.9 dizel, 1998., kara-

van, metalik zeleni, registrovan, mo`e zamjena, 7.100 KM. Tel. 063 333 799. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Caddy SDI registrovan 2003.god 180 000 KM, cijena 6 500 KM. Tel. 061 784 790 VW Polo 1.2 B, 2004. god., regist. do 7./2011., prvi vl., 5 vrata. Tel. 061 190 708. Za Fapa 16-20, kabina, motor, mjenja~, diferencijal, hladnjak, gume 11x20, cerada, prednji trap, zadnji trap. Tel. 061 169 243. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

AUTO DIJELOVI
Prodajem gume „Mischelin“, ljetne, 205 70 R15. Tel 061 723 651 Prodajem auto kazetofon, First Austria FA 4006 SP nije digitalni i ne , skida se maska, crveno-sivo-crni, ispravan, o~uvan. Cijena samo 20 KM. Grude. Tel. 063 067 266 Prodajem dvije ljetne gume Sava 195/55/R15, malo vo`ene. Cijena 110 KM. Tel. 061 537 880. Elektro motor sa reduktorom elektro motor sa hidruli~nim pumpama i spremnikom za ulje 2 kom kompresor za TAM, ult nov. Tel. 063 352 494 Prodajem auto prikolicu 180x100x48 konusno tanjirasti za Opel terenca 11-38 zuba ventil za kipu prikolice nov. Tel. 062 923 275 Auto-kuka orginal za Golfa 2, 150.KM. Tel. 063 798 978 Prodajem dijelove za Golf 3 i 4, povoljno. Tel. 062 158 024

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Otkup havarisanih i rashodovanih vozila. Tel. 063 459 893. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Auto otpad, kupuje havarisana vozila i djelove, dolazim na adresu. Tel. 066 024 550

Izdavanje
IZDAJE SE LUKSUZNO OPREMLJENA KU]A UKUPNE STAMBENE POVR[INE CCA 350 M2, U ELITNOM NASELJU U BLIZINI KLINI^KOG CENTRA. ZVATI RADNIM DANOM U PERIODU OD 8 DO 16 SATI. TEL. 061 268 984. 111 Izdaje se luksuzno opremljena ku}a ukupne stambene povr{ine cca 350 m2, u elitnom naselju u blizini Klini~kog centra. Zvati radnim danom u periodu od 8 do 16 sati. Tel. 061 268 984. 111 Izdajem namje{ten troiposoban stan na Grbavici (kod zgrade OHR-a), 86 m2, dva balkona (jedan zatvoreni). Tel. 061 137 822. 2401-1tt Izdajem namje{ten jednoiposoban stan na Alipa{inom Polju, 250 KM. Tel.+382 69/366-408, 061/700-624. 2144-1Nd` Izdajem poslovni prostor 175 m2, atraktivna lokacija, ul. Alipa{ina br. 55, Ciglane, Sarajevo. Adaptiran, c. grijanje, klima, alarm ure|aj. Tel. 033 538-011, 061 172 914. 2516-1tt

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

33

34

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Aerodomsko naselje, namje{ten stan 55 m2. Tel. 061 897 959. Aerodrom. naselje pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Al. polje, dvos. prazan stan stan sa kuhinjom, centralno, 250 KM. Tel. 061 145 853. Aleja Lipa 45, namje{tenu sobu, kuhinju, kupatilo. Tel. 640-759. Alipa{ina ulica, lokal sa ba{tom. Tel. 062 434 290. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada, sa extra opremlj. sobama, TV, sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, izdajem pos. prostor 100 m2 + 45 m2 galerije, pogodno za sve namjene. Tel. 062 605 244. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu Fabrike duhana i Kampusa, dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 439 329, 061 437 719, 066 430 574. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvos. lijepo opremljen stan, eta`no grijanje. Tel. 061 522 190. Centar, dvos. lijepo namje{ten stan u zgradi, prvi sp., 500 KM. Tel. 061 865 011. Centar, Petrakijina, lijepo namje{ten dvosoban stan, IV kat, plin, 550 KM. Tel. 061 899 209. Centar, ul. Ko{evo, dvosoban stan, III kat, plin, 350 KM. Tel. 061 899 209. Ciglane, A. Hume, troiposoban 106 m2, 500 KM. Tel. 061 899 209. ^. Vila, novogradnja, N. Filipovi}a, dobro namje{ten stan 87 m2, VII kat, 650 KM. Tel. 033 711-665. ^engi} Vila, izdajem namje{ten, opremljen dvosoban stan. Tel. 063 792 069 D. Malta, E. [ehovi}a, namje{ten dvoiposoban stan 70 m2, 2 balkona, 400 KM. Tel. 061 247 777. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, lijep, namje{ten 2,5-soban stan, kablovska, sat TV, internet, cen. grijanje. Tel. 061 188 065. Dobrinja, nov lijepo namje{ten stan, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dvjema djevojkama namje{ten stan na ^. Vili. Tel. 061 459 152. Dvos. stan na du`i period. Tel. 061 714 057. Dvos. stna u priv. ku}i. Tel. 033 435-740, Vogo{}a. Extra namje{ten stan 55 m2, Aerodrom. naselje. Tel. 061 897 959. Gara`u izdajem na ^. Vili iza Vranicinih nebodera. Tel. 061 200 744. Garsonjeru za stanovanje, preno}i{te, Ko{. Brdo. Tel. 063 881 306. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213.

Grbavica, dvosoban, 3. sprat, potpuno namje{ten, na du`i period, zaposlenoj osobi, idealan za stranca. Tel. 063 530 119. Grbavica, trosoban namje{ten extra 86 m2, 5 sp. kod OHR-a. Tel. 061 493 323. Grbavi~ka 33, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 906 886. Hitno ustupam radnju sa ma{inama klju~ar, obu}ar, fotokopir, naknada povoljna. Tel. 061 531 226. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, stambeno-poslovni centar Robot, II kat, izdajem pos. pros. od 30 m2, 500 KM. Tel. 061 247 777. Ilid`a-Pejton, garsonjera prazna, pos. ulaz, set za plin, strujni sat. Tel. 033 213-130, 062 690 946. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, mo`e i skladi{te, ima parking za kola. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Ilid`a-Pejton, ul. Ede \ubura, prazan 2-soban stan 83 m2 + balkon, III sprat, 300 KM + 50 KM gara`a po potrebi. Tel. 061 269 835. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m. Tel. 061 481 605 Izdaje se poslovni prostor, pogodan za sve namjene 20 m2. Tel. 061 481 605 Izdajem dvosoban namje{ten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan novogradnja u Bu}a potoku. Tel. 061 223 711 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, ulica ~ekalu{a, 400 KM plus re`ije. Tel. 063 203 722 Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban stan na spratu privatne ku}e Bu}a potok. Tel. 033 647 589 Izdajem dvosoban stan na spratu privatne ku}e, Bu}a p. Tel. 033 647 589 Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Izdajem frizersko kozmet~ki studio, opremljen. Tel. 061 207 448 Izdajem gara`u na Ko{evskom brdu ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, na sipu. Tel. 061 781 073 Izdajem jednosoban namje{ten stan Vraca, Dobojska 8. Tel. 061 337 451 ili 651-952. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem luksuzno opremljen stan

u Boljakovom potoku, 150 kvadrata. Tel. 061 138 963. Izdajem manji poslovni prostor na Malti, pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten ili prazan stan jednosoban, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Bistriku blizu trolejbusa studenticama. Poseban ulaz. 250KM. Tel. 033 538 207 Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru grada. Tel. 070 203-479. Izdajem namje{ten jednosoban stan, cent. grijanje, studenticama, Al. Polje A-faza. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten stan bra~nom paru bez djece, sve posebno, parking, TV kab., na du`e vrijeme, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem namje{ten stan u Hrasnom. Tel. 063 330 583. Izdajem namje{ten, potpuno opremljen dvosoban stan na ^.Vili, preko puta kvadranta. Tel.061 211 407 Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem opremljen frizersko-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 40 m2 u Hrasnom, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 199 008 Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor 70km2 sa komplet opremom za buregd`inicu i slasti~arstvo. Tel. 066 177 142 i 062 416 982. Izdajem poslovni prostor na Ciglanama, 80 m2, Alipa{ina 53. Tel. 610-138. Izdajem poslovni prostor u Kaknju 80 m2. Sa svom infrastrukturom. Tel. 061 176 295 Izdajem poslovni prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Izdajem poslovni prostor, 10 m2, ulica Zelenih beretki, centar. Tel. 061 801 712 Izdajem poslovni prostor, ul. Akifa [eremeta br. 5, 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem prazan dvoiposoban stan na dobrinji, kirija 300 KM. Tel. 062 494 764 i 062 238 292 Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu sa centralnim grijanje i kablovskom TV zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo tel:033 659 895 mob:062 943 021 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2, privatna ku}a, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni, nenamje{ten. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 132 774. Izdajem trosoban namje{ten stan kod Lu~kog mosta-Mostar i sobe za preno}i{te sa kuhinjom. Tel. 062 070 100 Izdajem trosoban namje{ten stan.ulica Aleja Lipa br:51. Tel. 066

798 830. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. Tel. 061 904 465. Izdajem udobnu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi. Upotreba kuhinje, internet. Tel. 061 247 922, 033/225-747. Iznad Katedrale, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 552 333. Kod Fabrike duhana namje{ten stan studentima, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Kod Muz. akademije (Katedrala), pos. prostor od 100 m2. Tel. 061 101 941. Kod Porodili{ta Jezero, pos. prostor, pogodan za sve namjene. Tel. 061 170 254. Kompletno namje{ten dvosoban stan 70 m2, cent. grijanje, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Konforan stan moderno opremljen u strogom centru. Tel. 061 142 704. Ko{. Brdo, jednos. namje{ten solidan stan, plin, zgrada, 250 KM. Tel. 062 465 466. Krevet u dvokrev. sobi, mu{karcu, centr. grijanje, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Ku}u izdajem povoljno. Tel. 061 350 176. M. Dvor, A. Jabu~ice, dvoipos. renoviran stan fino opremljen, eta`no gr. Tel. 061 031 330. Makarska centar, apartman za dvije osobe. Tel. 061 224 174. Malta, izdajem stan 80 m2, II sprat, trosoban, 450 KM. Tel. 061 926 069. Mojmilo, Olimpijska ul., dvosoban prazan stan sa kuhinjom, centralno. Tel. 061 522 190. Mostar, izdajem garsonjeru na Tekiji. Tel. 576-732. Na du`i period prazan jednoiposoban stan, A. Polje „B“ faza. Tel. 061 390 764. Namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV, parking. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten dvosoban stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Namje{tena garsonjera, pos. ulaz, sprat, kablovska, Jezero. Tel. 061 617 781. Namje{tenu garsonjeru studentu ili zaposlenoj osobi nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Olimpijska-Mojmilo, izdajem prazan dvosoban stan. Tel. 061 484 443. Otes, dvoipos. namje{ten stan u zgradi, eta`no grijanje, 300 KM. Tel. 061 031 330. Podhrastovi-centar, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 320 242. Polunamje{ten jednosoban stan, u obzir dolaze ozbiljne osobe. Tel. 444-630, 061 511 249. Pos. prostor 15 m2, 100 EUR-a mjese~no. Tel. 033/214-384. Pos. prostor 32 m2 Grbavica. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Pos. prostor 60 m2, na prometnom mjestu, novija gradnja, na du`e vrijeme, povoljno. Tel. 061 304 339. Pos. prostor 80 m2, za sve namjene. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor na [ipu, 16 m2. Tel. 061 539 532. Pos. prostor pogodan za medicinske djelatnosti, 35 m2. Tel. 062 288 391. Pos. stamb. 100 m2, i 150 m2 stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Prostor uz glavnu cestu, G. Ciglane, grijanje, pogodan za sve namjene. Tel. 061 357 786. Sarajevo, izdajem opremljen auto servis na glavnoj cesti kod mercedesa. Tel. 061 142 015 Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, upatilo. Tel. 062 644 055. Socijalno, Kolodvorska, namje{ten troiposoban stan 78 m2, V kat, lift, 500 KM. Tel. 066 340 748. Sprat ku}e ozbiljnoj porodici u Ahatovi}ima, blizu aut. stanice, 90 m2, 150 KM. Tel. 061 753 253. Studenticama dvokrev. soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje i kupatila, kablovska TV, internet. Tel. 061 378 867. Studenticama sobe, ~etverosoban stan, centralno grijanje u Brije{}u. Tel. 061 897 866 Studentici ili zaposlenoj `enskoj osobi namje{tena jednokrevetna soba. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Studentima namje{tenu garsonjeru. Tel. 061 550 680. Studentu izdajem jednokrev. so-

bu s centr. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Stup „Tibra“, dvos. prazan nov stan u zgradi. Tel. 061 031 330. Stup, izdaje se pos. prostor 30 m2. Tel. 061 484 394. Stup, pos. prostor 30 m2, novogradnja. Tel. 061 484 394. [ip, namje{ten jednosoban stan, priv. ku}a, odvojena struja, poseb. ulaz. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Titova, izdajem stan 56 m2, III spr., namje{ten, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Tros. namje{ten stan sa grijanjem na du`i period. Tel. 062 008 027. Tros. u priv. ku}i, pos. ulaz. Tel. 062 376 354. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. V. Polje, jednoipos. namje{ten stan. Tel. 061 349 071. Vratnik, izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem. Tel. 061 541 016. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 061 183 669. N. Prodaje se ili izdaje poslovni prostor u Tuzli, SKPC Mejdan, povr{ine 320 m2, cijena po dogovoru. Tel. 063 491 151. 222-1Tz Pofali}i - 40 m2, Marijin D. 39, 135, 121, Dobrinja 49, 55, 68 m2, Hrasno - 59, Grbavica 48, 131 m2, Alipa{ino P 53, 59, 66, 71 m2, Is. to~no Saraj. 55 m2, Breka 72 m2, Mejta{ - 54 m2. Tel. 061 375 787. 2485-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom u Zenici, G. ^ajdra{ i dva ipo dunuma zemlje, 1/1, cijena 12.000 EUR-a. Tel. 00385 91 610 4889. 64-1Ze Semizovac-Poturevi}i, nova ku}a 8x9, oku}nica 2.700 m2. 300 m od glavnog puta. Mo`e zamjena za stan novije gradnje, bli`e gradu, uz dogovor. Tel. 061 201 544. 2211-1Nd`

Agencija prodaje stanove Mojmilo 55m2/V useljiv 1.800 km, Otoka 77m2/X, trosoban u dobrom stanju 1.800 km/m2, Dobrinja 112m2 dvoeta`ni komplet ura|en 150.000 km. Tel. 061 269 835 Agencija prodaje stanove Mojmi-

lo 55m2/V useljiv 1.800 km, Otoka 77m2/X, trosoban u dobrom stanju 1.800 km/m2, Dobrinja 112m2 dvoeta`ni komplet ura|en 150.000 KM. Tel. 061 269 835 A. Jabu~ice, 1. sp., salonski stan 85 m2, 1.800 KM/m2. Tel. 061 177 556. A. Polje 65 m2, V sprat, adaptiran, Trg me|. prijateljstva. Tel. 061 926 069. A. Polje B-faza, III sp., 80 m2, useljiv, 1.600 KM/m2. Tel. 062 907 831. A. polje, 2-5 soban, useljiv, V sprat. Tel. 061 926 069. A. [a}irbegovi} 24/2, trosoban 68 m2 + balkon, cijena 143.000 KM. Tel. 061 320 439. Aerodromsko naselje, prodajem stan 35,5 m2. Tel. 062 8 1 32 38. Al. Polje A-faza TMP 70 m2, 1. , sprat. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alip. polje, Bosanska, dvoiposoban 67 m2, VII kat, balkon, parno grijanje. Tel. 063 023 372. Alipa{ino A-faza, prodajem ili mijenjam za manji stan, 66 m2, II sprat. Tel. 061 257 967, 061 184 361. Alipa{ino polje (preko puta sportske dvorane), VI sprat, 71 m2, trosoban, balkon, cijena 110.000 KM. Tel. 061 325 840. Aneks, Prijedorska, prvi sprat, 54m2 dvosoban stan u odli~nom stanju. Tel. 061 586 774 Azize [a}irbegovi} 128/4, dvosoban 58 m2 = 110.000 KM. Tel. 061 320 439. B. Potok, 33 m2, A. Bu~e, novija gradnja, jednosoban, VI kat, lift, plinsko eta`no, balkon, 59.000 KM. Tel. 061 247 777. B. Potok, stan na III sp., 60 m2, novogradnja, Tibra Pacifik. Tel. 033 639-190. Ba~i}i stan 65 m2 de lux, u Centru 66 m2, Ciglane 83 m2 + gara`a, Grbavica stan 55 m2, kod Pivare 68 m2, Breka 91 m2. Tel. 061 177 711 Bare [ip, novogradnja, dvosoban stan, 47 m2, visoko prizemlje, cijena 90.000 KM. Tel. 066 813 754 Ba{~ar{ija-Kova~i, pos. prostor 26 m2. Tel. 061 345 631. Bate-Breza, ku}a 220 m2, oku}nica 500 m2. Tel. 00381 11 347 3308. Bistrik, renoviran jednosoban (kod Pivnice), II kat, balkon, 79.000 KM. Tel. 062 295 919. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bosnaka ul. kod Merkatora, A. Polje, dvoiposoban 64 m2, VII kat, odli~an. Tel. 061 188 846. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Bu~a Potok, ve}a, nedovr{ena, jedan stan useljiv, pogodno za dva ili vi{e kupaca. Tel. 061 130 168

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

35

Buhotina, vikendicu sa 2.000 m2 zemlje i gara`u. Tel. 061 188 846. Busova~a, ku}a useljiva 220 m2, sa zemlji{tem, 35.000 EUR-a, ko voli raditi ima}e lijepo zanimanje poljoprivredom. Tel. 061 176 730, Zenica. Centar Ilid`e, 85 m2 + 2 balkona 30 m2, 1. sprat, 1.600 KM/m2. Tel. 061 177 556. Centar, 95 m2, V kat, lift, velika terasa, novija gradnja, Had`i Idrizova. Tel. 061 188 846. Centar, Avde Jabu~ice, prodajem ili mijenjam za manji, stan od 63 m2. Tel. 061 172 383. Centar, Avde Jabu~ice, prodajem ili mijenjam za manji, stan od 63 m2. Tel. 061 172 383. Centar, ^ekalu{a ~ikma, troiposoban stan, II kat, novija gradnja, mo`e i gara`a. Tel. 061 188 846. Centar, ~etvorosoban stan sa parking prostorom, I kat, 114 m2, adaptiran. Tel. 061 188 846. Centar, dvosoban, II kat, ul. Ko{evo, 54 m2. Tel. 061 188 846. Centar, I kat, 95 m2, dobro adaptiran, Kemal Begova. Tel. 061 188 846. Centar, J. Avde, lijepo adaptirana garsonjera, I kat, 26 m2. Tel. 061 188 846. Centar, Josipa Vanca{a, 84 m2 + gara`a, 2.800 KM/m2. Tel. 061 177 556. Centar, Josipa Vanca{a, prizemlje, trosoban 73 m2, plin, 163.000 KM. Tel. 061 899 209. Centar, M. ]az. ]ati}a, adaptiran trosoban 70 m2, vis. prizem., 148.000 KM. Tel. 061 899 209. Centar, M. ]az. ]ati}a, II kat, ~etverosoban 124 m2, balkon, plin, 2.200 KM/m2. Tel. 061 899 209. Centar, Petrakijina, preko puta Lovca, 106 m2/II kat, ~etvorosoban. Tel. 061 188 846. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. Jezero, kod Higijenskog zavoda, 85 m2, 1. sprat, 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mejta{, jednosoban 37 m2. Tel. 061 188 846. Ciglane 83 m2 + gara`a, 52 m2 na D`id`ikovcu, 39 m2 na Otoci, 55 m2 na Grbavici, 56 m2 na Ilid`i, 62 m2 Grbavica. Tel. 061 019 236. Ciglane kod ambasade Kine, 94 m2, 4-soban, I sprat, dobar pogled i pristup, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033 668-802. ^. Vila, 53 m2, XVI sprat, c. gr., 1.650 KM/m2. Tel. 061 415 787. ^. Vila, dvos. stan57 m2, v.p., mo`e zamjena za stan do 38 m2. Tel. 061 493 323. ^. Vila, dvosoban, Vrani~nin neboder, 54 m2 = 98.000 KM. Tel. 061 320 439. ^. Vila, trosoban 82 m2, II kat, cijena 82.000 EUR-a. Tel. 066 801 737. ^ekalu{a ~ikma, trosoban stan 90 m2, I kat, djelimi~no adaptiran. Tel. 061 501 417. ^engi} Vila, Paromlinska (novogradnja), ~etverosoban stan, 99 m2, prvi sprat, eta`no grijanje, dva kupatila, velika zatvorena lo|a, ugradbena kuhinja, hrastov parket, 2500 KM/m2, stan ima i vlastito parking mjesto. Tel. 062 068 901 D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, Envera [ehovi}a, trosoban 70 m2, VII kat, lift, balkon, lo|a, 2.150 KM/m2. Tel. 062 295 919. D. Malta, trosoban 82 m2, zgrada „[ipada“, II kat, veliki balkon, 2.300 KM/m2. Tel. 033 711-665. Danijela Ozme, ~etverosoban stan, sve novo, eksta ure|en, 136 m2. Tel. 066 801 737. Dobfrinja II, 55 m2, Dobrinjske bolnice, dvosoban, III kat, lift, balkon, 88.000 KM. Tel. 061 247 777. Dobrinja 3, dvoiposoban stan 71 m2, vis. prizemlje, cijena po dogovoru. Tel. 066 488 812. Dobrinja 4, jednosoban 38 m2, adaptiran, 1. sprat. Tel. 061 493 323. Dobrinja 41 m2, I sprat, 67.000 KM. Tel. 061 415 787. Dobrinja C-5, extra renoviran ia daptiran troiposoban 85 m2, I kat, 149.000 KM. Tel. 061 526 243. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja C-5, renoviran i adapti-

ran dvoiposoban 67 m2, sa gara`om 13 m2, I kat, 126.000 KM. Tel. 033 711-665. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja I, Trg Sabora Bosanskog, troiposoban 76 m2, II kat, parno grijanje, 104.000 KM. TEl. 062 295 919. Dobrinja, 2,5-soban 65 m2 + balkon, u odli~nom stanju, cen. grijanje, lift, 1.390 KM/m2. Tel. 061 269 835. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, Oslobodilaca Sarajeva, IV kat, balkon, hitno i povoljno dvosoban stan 67 m2. Tel. 061 150 519. Donja Vogo{}a, imanje, 4 ku}e + 2 pos. prostora + 12 duluma, 600.000 KM. Tel. 062 907 831. Donji dio Varca, troiposoban stan, III Kat, A. Smajlovi}a. Tel. 061 188 846. Drvenija 96 m2, 2. sprat, 2.450 KM/m2. Tel. 061 177 556. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. ipo zemlje sa monta`nom vikend., Nani}i, Lukavica. Tel. 033 811-173. Dvos. stan 60 m2, u Dobrinji 5, I sp., dosta visok, cijena po vi|enju i dogovoru, 120.000 KM. Tel. 065 511 209. \i|ikovac, jednoiposoban adaptiran, I kat. Tel. 061 888 846. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, plus 2 balkona. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Franca Pre{erna, stan 56 m2, I sprat, Aer. naselje, dvostran, adaptiran. Tel. 061 926 069. Grbavica - ulica Zagreba~ka (kod slasti~arne Jadranka), 95 m2, drugi sprat, dva velika balkona, dvostrano orijentisan, centralno grijanje, 1950 KM/m2. Tel. 062 068 901 Grbavica I, „Paviljon“, trosoban stan, II kat, balkon, 1.800 KM/m2. Tel. 066 340 748. Grbavica II, 52 m2, K. Kapetanovi}a, dvosoban, VI kat, nadogradnja, namje{ten, 95.000 KM. Tel. 066 340 748. Grbavica II, II kat, adaptiran i renoviran dvoiposobanu stan, 119.000 KM. Tel. 062 295 919. Grbavica, stan 110 m2, dvoeta`ni, namje{ten, {tedno grijanje, internet, kablovska, blind vrata. Tel. 033 649 658 i 061 379 644 Grbavica, vis. prizemlje 51 m2, dvosoban, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavi~ka, V spr., nema lift, 69 m2 + 2 balkona, 1.700 KM/m2. Tel. 062 907 831. Had`i}i, ku}a P+S, 2 duluma zemlje, 200.000 KM. Tel. 061 415 787. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju. Tel. 061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i povoljno prodajem trosoban stan na na Dobrinji kod Merkatora.tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno i veoma povoljno prodajem preko puta {kole na Vratniku,ku}u 42m2 .tel/ 061 271550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno prodajem stan 34 m2, centralno gr., renoviran, vl. 1/1, D`. Bijedi}a. Tel. 061 275 961. Hotonj- Orahov brijeg, gra|ev. parcela 1.430 m2, vlasni{tvo 1/1, urbanisti~ka saglasnost, sve komunalije do parcele. Tel. 061 803 715 Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, urban. saglasnost, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hotonj- Orahov brijeg gra|evinska parcela 1.430 m2. vlasni{tvo 1/1, urbanisti~ka saglasnost, sve komunalije do parcele. Tel. 061 803 715 Hrasnica ul. Put Famosa 36 m2/II plus 2 velika balkona , hodnik, kupatilo, kuhinja, dnevni boravak i odvojeni dio za spavanje 46.000 KM, stanje odi~no. Tel. 061 269 835 Hrasnica ul. Put Famosa 36 m2/II, plus 2 velika balkona, hodnik, kupatilo, kuhinja, dnevni boravak i

odvojeni dio za spavanje 46.000 km stanje odi~no. Tel. 061 269 835 Hrasno, 38 m2, II kat, balkon, 80.000 KM. Tel. 061 415 787. Hrasno, 58 m2, v. pr., 2 balkona, 2.100 KM/m2. Tel. 061 415 787. Hrasno, Ant. Br. [imi}a, vis. priz., 60 m2/2.200 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, Trg heroja, 36 m2, jednosoban, renoviran, XIV kat, 2 lifta, balkon, 68.000 KM. Tel. 062 295 919. Hrasno, Trg heroja, III kat, balkon, adaptiran renoviran jednosoban 36 m2, 82.000 KM fix. Tel. 033 711-665. Hrasno, ul. Ant. Br. [im., 2. spr., garsonjera 28 m2 = 68.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, VI sp., 57 m2, dvosoban, dva balkona. Tel. 061 325 840. Ilid`a, ku}a 3 eta`e, novogradnja+485 m2 zemlji{ta (Vrelo Bosne). Tel. 061 493 323. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, 3. sprat, 57 m2, 95.000 KM. Tel. 061 177 556. Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton nizovi, dvoeta`ni stan + gara`a. Tel. 033 621-270. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Vrelo Bosne, ku}a, novogradnja, 3 eta`e + 485 m2 zemlji{ta, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Ilija{ Mrakovo, ku}a u izgradnji , gra|evinska dozvola, vlas. 1/1, sve komunalije , 1810 m2. Tel. 061 248 348 Ist. Sarajevo, Cara Lazara, dvoiposoban stan, IV kat, plinsko eta`no, vel. balkon, 1.200 KM/m2. Tel. 061 899 209. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. stan u centru Sarajeva, zvati od 8-20 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Kod Voj. bolnice, dvosoban 57 m2, Avde Jabu~ice, vis. prizemlje, 1.700 KM/m2. Tel. 061 247 777. Ko{. brdo, jednosoban 36 m2, Nus. [i{i}a, I kat, 67.600 KM. Tel. 061 899 209. Ko{. brdo, stan 36 m2, 2 balkona, c.g., useljivf, 2.200 KM/m2. Tel. 061 92 6069. Ko{ev. brdo, 41 m2, N. [i{i}a, jednoiposoban renoviran, adaptiran, III kat, plinsko eta`no, 83.000 KM. Tel. 061 899 209. Ko{evo, Bolni~ka, neboder, trosoban 78 m2, XI kat, 2 lifta, balkon, 2.200 KM/m2. Tel. 033 711-666. Ko{evo, petoiposoban 147 m2, Pat. lige, I kat, parno grijanje, 4 balkona, 475.000 KM. Tel. 063 023 372. Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kova~i}i, ul. Ljubljanska, 2. spr., stan 39 m2 + 2 balkona = 80.000 KM. Tel. 065 819 136. Ku}a - Duboka, renovirana 90 m2. Tel. 061 714 057. Ku}a 250 m2, Alifakovac. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u ^apljini, nova gradnja + 400 m2 obradljive zemlje, 20 min. do mora, mo`e i zamjena za Sarajevo. Tel. 0045 81 121 321 Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521187. Ku}a u Tar~inu 8x9, na sprat i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 300 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}u sa oku}nicom, uredna dokumentacija. Tel. 061 219 853. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor, garsonjera 29 m2, IV sp., ul. Vrazova kod D.Z. Vrazova. Tel. 061 493 323. M. DVor, Hiseta, IV kat, plinsko eta`no, renoviran potkrovni ~etverosoban, 220.000 KM. Tel. 061 526 243.

M. Dvor, Karingtonka, 1. spr., 96 m2 + 3 balkkona, 290.000 KM. Tel. 065 819 136. M. Dvor, Kotromani}a, ~etverosoban sa parking prostorom, 117 m2, II kat. Tel. 061 188 846. M. Dvor, Titova, II kat, dvoiposoban 74 m2, veliki balkon, plin, parking, 185.000 KM. Tel. 061 150 519. M. Dvor-centar, garsonjera 25 m2, IV sprat, kod Doma zdravlja „Vrazova“. Tel. 061 493 323. M. [najdera, garsonjera 21 m2, II kat, adaptiran, cijena 62.000 KM. Tel. 066 801 737. Malta, ul. Paromlinska, 1. spr., useljiv, 79 m2/2.200 KM. Tel. 065 819 136. Mansardni stan u centru trosoban 71 m2, V. Peri}a. Tel. 061 188 846. Mejta{, ul. Mejta{, adapti. vis. priz., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065 819 136. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostar, prodajem nedovr{enu ku}u 100m2 sa oku}nicom, 1200m2 (vo~njak i vinograd) na Buni, Hodbina - blizu rijeke Bunice. Tel. 063 794 796 Mostarsko raskr{}e plac 1.600 m2. Tel. 061 745 586. Na Aerodrom. naselju stan 36 m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 813 238. Namje{ten stan internet + kablovska plinsko grijanje. Tel. 062 390 301 Ned`ari}i, stan na II sp., 80 m2, novogradnja (Tibra Pacifik). Tel. 033 639-190. Neum, Dalmatinska, dvosoban stan 55,50 m2. Tel. 061 188 846. Ni{i}i, 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta SemizovacOlovo. Tel. 061 166 612. Ni{i}ka visoravan-^evljanovi}i, moderna ku}a sa gara`om i 500 m2 zemlje. Tel. 061 188 846. Nov pos. prostor od 21,30 m2 u Otesu, cijena dogovor. Tel. 033 173 796. Orahov brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, vlas. 1/1, struja, voda, put do parcele. Tel. 061 803 715. Osjek, ku}a P+S+P 150.000 , KM. Tel. 061 415 787. Otes, novija zgrada, 38 m2, adaptiran, uknji`en. Tel. 061 926 069. Otes, ul. Trg Ote{k. bat., 6. spr., 77 m2 + gara`a 17 m2 = 110.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka, 89 m2, 2 balkona, 2 lifta, XV sprat, 1.650 KM/m2. Tel. 061 415 787. Otoka, Br~anska, troiposoban stan XV kat i garsonjera centar. Tel. 061 188 846. Otoka, dvos. 55 m2, 5 sp., extra lokacija, povoljno. Tel. 061 493 323. Paromlinska, dvoiposoban, vis. prizemlje, 68 m2 + balkona, cijena 143.000 KM. Tel. 066 801 737. Patriotske lige neboder, dvoiposoban 72 m2, VI kat, lift, balkon, 144.000 KM. Tel. 061 899 209. Plac 1.600 m2, Gladno Polje. Tel. 033 691-319. Plac 400 m2 u Doglodima, vl. 1/1. Tel. 061 866 412. Plac 900 m2, Bla`uj-Ilid`a. Tel. 066 783 856. Plandi{te-Ilid`a, zemlju 1.360 m2, 80.000 KM. Tel. 061 170 254. Pofali}i, 1/2 ku}e, stan 100 m2 + pos. prostor, mo`e i cijela ku}a. Tel. 061 188 846. Pofali}i, ku}a P+S, gara`a, 200 m2 dvori{ta. Tel. 061 415 787. Pofali}i, ku}u dupleks. Tel. 065 673 906. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pofali}i, ulica Humsko brdo, ku}a, prizemlje i sprat, 110 m2 stambenog prostora, parcela 1700 m2, kuca ima gara`u, veliki podrum, plinsko grijanje, odli~an pogled, okolinski ure|eno sa puno vrsta vo}a, drve}a, ukrasnog grmlja, razli~itog cvije}a. Sva dokumentacija uredna. Cijena 350 000 KM. Tel. 066 813 754 Poljine, devastirana vikendica, struja, voda, sa svim dozvolama. Tel. 033 204-119. Poslovni prostor 30 m2, uz glavnu cestu, prizemlje. Tel. 061 357 786. Povoljno prodajem dvosoban stan u naselju Dobrinja 3. Tel. 065 774 038. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u u Bu~a

Potoku, tri eta`e. Prizemlje i prvi sprat devastirani a zadnja eta`a i krov renovirani-sve novo. Tel. 065 412 513 Prnjavor, prodajem ku}u. Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617 Prodaja vikendice, Rakovica, KS, 2 objekta, ekstra ure|eno. Cjena 155.000 KM. Tel 061 213 273 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem „box“ na pijaci Kvadrant Otoka, cijena povoljna, ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 062 139 215. Prodajem (ustupam) opremljenu caffe pizzeriju 75 m2. Tel. 061 101 941. Prodajem 2.5 stan na Ilid`i, 70 m2, 3/4, dvostran, c.g., odli~an. Tel. 061 107 156. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosoban stan 54m2 ul. Prijedorska prvi sprat. Tel. 065 887 827 Prodajem dvosoban stan naselje mojmilo. Tel. 063 016 749 Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, fiksno 50.000 eura, potpuno adaptiran, namje{ten, eta`no grijanje. Mo`e i zamjena za ve}i ~etverosoban stan sa gara`om uz moju doplatu. Tel. 061 102 470. Prodaja Lukavica 56m2/ll novogradnja 35000 eura. Tel. 061 350 682 Prodajem stan u Vogo{}i, 54 m2, eta`no grijanje, potpuno adaptiran, 1250 KM m2. Tel. 061 106 628 Prodajem zemlji{te na Ponijerima kod Kaknja. Tel. 061 d176 295 Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem ili izdajem 4-soban stan na M. Dvoru, pogodan za advokt. kanc., ordinacije. Tel. 066 439 407, 062 608 005. Prodajem ili mjenjam stan 142 m2 po papirima, stvarnih 157m2, na M. Dvoru za manji ili ku}u uz doplatu bez posrednika. Tel. 061 350 680 Prodajem jednoiposoban stan 48m2, renoviran, na Alipa{inom polju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 229 762 Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan na Ko{evskom brdu, 30 kvadrata, extra adaptiran, 2. srat. Odli~na pozicija, kod autobuske stanice. Tel. 061 559 235 Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 ., 453. Prodajem jednosoban stan, ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 062 814 470. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. Tel. 061 548 278. Prodajem ku}u P+P+P vlastiti , vodovod, eta`no, ure|ena oku}nica, Pazari}-[inici. Tel. 417-219. Prodajem ku}u Prozor / Rama (P+S+P ) sa 1568m2 zemlje, extra lokacija, vlasni{tvo 1/1. Cijena:30000 eura. Tel. 062 963 333 Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima i 8 duluma zemlje u Crnoj rijeci, Ni{i}ka vsoravan. Cijena 110 000 KM. Tel. 061 567 193 Prodajem ku}u u Visokom - Paljika, 100m2 +7 duluma zemlje. Tel. 066 869 860 Prodajem ku}u u Vlakovu 180 m2, oku}nica 1.200 m2. Tel. 061 552 627. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, 2 sprata, potkrovlje, 2 gara`e i 516 m2 oku}nice. Tel. 061 133 953, 062 445 312. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061

531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem lijepu ku}u 130 m2, sa ba{tom 400 m2, gara`a 28 m2, Mihrivode Stari Grad. Tel. 061 262 336. Prodajem malu ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, Vrbanju{a 166, svi priklju~ci, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 212 241. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelisano zemlji{te povoljno Osijek Ilid`a. Tel. 033 699 195 i 066 645 525 Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac za ku}u u Reljevu 3.000 m2, sve za 45.000 KM. Tel. 061 299 127. Prodajem poslovni prostor sa inventarom, podrumom, gara`i{tem, Otes-Ilid`a, cijena po dogovoru. Tel. 033 473-796. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku. Tel. 033/659-756, 062 178 832. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem radnju pod zakupom, klju~ar, obu~ar, fotokopir, zbog bolesti, povoljno. Tel. 061 531 226 Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, 2.200 KM. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem stan u b fazi, povoljno. Tel. 061 134 334 Prodajem stan u Lu`anima 69 kv., cijena po dogovoru. Tel. 033 621023, 066 357 804. Prodajem stan u Sarajevu, Ferhadija, 80 m2, hitno. Tel. 061 616 551 Prodajem trosoban stan 66 m2, dva balkona, IV sprat, nema lifta, ul. Zagreba~ka - Grbavica. Tel. 033 481399. Prodajem trosoban stan na Dolac Malti, 68m2, adaptiran, ul. Aleja lipa, papiri uredni 1/1. Tel. 061 102 470. Prodajem zemlji{te na Ponijerima kod Kaknja. Tel. 061 176 295 Prodajem zemlju na moru [ibenik. Tel. 061 172 997 Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem 2x1000m2 zemlji{ta u naselju Blagovac op{tina Vogo{}a, parcela se nalazi na atraktivnoj lokaciji 1 km od fabrike TAS, 8km od centra Sarajeva, asfaltni put i uli~no svjetlo!Cijena po dogovoru. Tel. 066 196 099. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Pru{}akova, strogi centar, adaptiran trosoban 85 m2, I kat, plinsko eta`no, 213.000 KM. Tel. 061 899 209. Rakovica, [amin gaj 21, dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514565. Renovirana garsonjera 27 m2, Alipa{ino, Geteova 1, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Ripa~ kod Biha}a, povoljno deva-

36

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

37

stirana ku}a, odli~na lokacija (737 m2) i njiva (1.722 m2). Tel. 052 216-373. S. Kolonija, stanovi u nizu, 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM. Tel. 061 177 556. Semizovac, ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka. Tel. 033 655-398. Sepetarevac-centar, troiposoban stan 154 m2, dvoeta`ni sa ba{tom. Tel. 061 188 846. Skenderija, H. Kre{evljakovi}a, triposoban 96 m2, XIV kat, balkona, 2.200 KM/m2. Tel. 033 711-665. Skenderija, novija gradnja, jednosoban 42 m2, I kat, sa balkonom. Tel. 061 188 846. Skenderija, Podgaj, novogradnja, troiposoban 118 m2, sa 2 grara`e, 500.000 KM. Tel. 061 150 519. Socijalno, prizemlje, stan adaptir. 41 m2/2.000 KM. Tel. 065 819 136. Socijalno, stan 41 m2, cijena po dogovoru. Tel. 646-690, Lo`ioni~ka. Spratnu ku}u, osnove 250 m2, plac 2206m2, plin, komplet infrastruktura, vlasnik 1/1, Kasindolska 201. Tel 065 954 156 Stan 106 m2, Grbavica. Tel. 033 810-047, 061 865 158. Stan 38 kv. na K. brdu, V.P bez ., balkona, prodajem, mo`e zamjena za sl. u Had`i}ima uz dogovor. Tel. 062 110 722. Stan kod Vojne bolnice, visoko prizemlje, 50 m2, jako lijep i bez vlage. Tel. 061 156 254. Stan u centru Trnova, povr{. 49 m2, dva balkona i dun. zemlje (gra|. zemlji{te), sve 1/1. Tel. 062 876 883. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, M. M. Ba{eskije, ~etverosoban 122 m2, II kat, plinsko eta`no, gara`a 15 m2. Tel. 061 150 519. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. [oping-Grbavica, trosoban, XV

kat, sa gara`om. Tel. 061 188 846. Titova 99 m2, 1 m2 - 2.500,00 KM. Tel. 061 795 449 Titova, 111 m2, ~etverosoban, II kat. Tel. 061 188 846. Titova, garsonjera, 5. spr., nema lift, 25 m2/2.400 KM. Tel. 065 819 136. Trg me|. prijateljstva, 6 kat, 70 m2 = 105.000 KM. Tel. 061 320 439. Trg ZAVNOBiH-a, troiposoban, II kat, 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Tri hektara zemlje u Vlakovu. Tel. 061 225 164. Tros. stna 79 m2, 1.700 KM/m2, Olimpijska ul. Tel. 033 546-556. Trosoban stan 77 m2, I sp., Obala K. Bana kod Vije}nice, Ba{~ar{ija. Tel. 062 476 549. Tuzla, lijepu ku}u sa 2 restorana, na 1.000 m2 zemlje. Tel. 061 188 846. U Ripcu kod Biha}a prodajem devastiranu ku}u na placu 737 m2 i dva dunuma njive.Tel. 052 216 373. U Ripcu kod Biha}a, povoljno prodajem devastiranu ku}u sa oku}nicom. Tel. 052 216 373 Ul. Podgaj, I spr., 63 m2, plin, useljiv, 140.000 KM. Tel. 062 907 831. Ul. Skenderpa{ina, I spr., novogradnja,s tan 118 m2, 2 gara`e, luxuzno, 220.000 EUR-a. Tel. 062 907 831. Ul. [erina, S. Grad, prodajem ku}u. Tel. 033 210-116. Vahide Maglajli}, jednosoban, I kat, 37 m2 + balkon, adaptiran. Tel. 061 320 439. Vi{egrad, Drinsko, prodajem 11 dunuma zemlje, 20000 KM. Tel. 061 566 473 Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a, 112 m2, III sp., dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, 56 m2, 2 balkona, cen. grijanje, useljivf, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, I spr., 77 m2, 2 balkona, cen. grij., useljiv, 115.000 KM. Tel. 062 907 831.

Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a-Rosulje, dvoiposoban 61 m2, novogradnja, II kat, lift, plin, klima, 1.650 KM/m2. Tel. 033 711-666. Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 6. spr., 61 m2 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca, A Smajlvi}a, gara`u 13 m2, 8.500 KM. Tel. 062 295 919. Vraca, ku}a ul. Samoborska, 4 eta`e, novija gradnja, ba{ta, 250.000 KM. Tel. 062 907 831. Vraca, ul. A. Smailovi}a, I spr., stan 92 m2, plin, 2 balkona, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vraca, ul. Avde Smajlovi}a, 64 m2 x 1.500 KM, potrebna adaptacija. Tel. 061 177 556. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vrtovi Riverine, prodajem 84 m2+gara`a, 1.650 KM/m2. Tel. 061 139 469. Zabr|e, ku}a, kod glavnog puta, 900 m2 oku}nice, 200 m2 stambenog, 138.000 KM. Tel. 061 926 069. Zemlja 6 duluma blizu Resnika, 5 duluma kod Osenika, op{t. Had`i}i. Tel. 032 785-905. Zenica, pos. prostor 60 m2, pogodan za sve namjene (suteren). Tel. 061 753 131.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan od 50-80 m2 u Sarajevu, na boljoj lokaciji. Tel. 061 106 825. Agenciji potreban stan u zgradi u najam, za strankinju na 1 god. Tel. 061 145 853. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potreban stan namje{ten bli`e ce-

ntru za strankinju. Tel. 061 142 704. Potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje (agencija). Tel. 061 493 323. Hitno potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306. Hitno kupujem 3,5 ili 4-soban stan na Grbavici, ul. Grbavi~ka, pored Jordanske d`amije. Tel. 062 762 572. Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju. Tel. 061 170 254. Hitno kupujem manji stan, Skenderija-Ba{~ar{ija. Tel. 061 338 433. Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu . Placam 7000 KM. Tel. 061 224 601 Kupujem manji stan stan, garsonjeru na Ilid`i, Alipa{ino polje, Dobrinja do 40.000 KM. Tel. 061 510 964 Potrebna garsonjera,lokacija Alipa{ino. Tel. 061 265 429 Grbavica I (Grbavi~ka ulica), kupujem stan cca 60 m2. Tel. 061 103 029 Hitno kupujem stan do 40 kvadrata od Skenderije do Ba{~ar{ije, po prihvatljivoj cijeni. Tel. 061 338 433 Agencija vr{i zamjenu stanova ve}ih za manje i manjih za ve}e uz dogovorenu proviziju. Tel. 061 269 835 Tra`im za iznajmljivanje prazan jednosoban stan (mo`e i garsonjera) na Grbavici za zaposlenu `ensku osobu. Tel. 066 813 754 Grbavica, odli~no opremljen stan kod OHR-a, tra`im cimericu. Tel. 061 864 297

Akcija: Najjeftinija drva u gradu metar samo 50 KM. Ugalj kameni 140 KM, drveni 60 KM. Isporuka do Vas je ta~na i isti je dan. Tel. 061 900 091. 2176-1Nd` Prodajem drvene police ru~no ra|ene, vi{e kom., malo kori{tene, pogodne ze apoteke, knji`are, butike, prodavnice. Vrlo povoljno. Tel. 062 111 849. 2524-1tt PROVJERITE! Povoljno ogrijev u svim oblicima! (Cijepana, }utci, metrice). Ugalj drveni Kreka. A sve mo`emo pakovati u vre}e! Tel. 066 163 831. 2223-1Nd`

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2512-1tt „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2218-1ND@

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2, I sp., za manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 381 918. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam zemlji{te u Bratuncu za zemlji{te u Kantonu Sarajevo. Tel. 033 699-153. Mjenjam dvosoban stan I dvije podzemne gara`e (Sarajevo) za sli~no u Tuzli. Tel. 061 567 193

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd`

Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 259 655. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Trosjed, kau~, ormari}, dje~iji krevetac, itison, garderobu. Tel. 062 375 610. Kvalitetnih 1.600 CD evergrin muzike i solidnu kolekciju narodne. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Povoljno stilsku trpezarijsku vitrinu, u odli~nom stanju. Tel. 062 214 946, 033 535-121. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja svih modela, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i za{titne plo~e za Jotul pe}. Tel. 062 474 657. [krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje, 100 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem parket 40 m2. Tel. 033/542-655, [efika Dori}a 26. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Kuhinju „Omega“, el. {poret „Beko“ i sto sa staklom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Karabin lova~ki 8x57 - Kranj. Tel. 061 958 001. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Fruktalov fri`ider za ugostit. i zidna tenda 2,50x4,50. Tel. 061 519 750. Novu odje}u i obu}u iz Njema~ke, u ra~un primam polovnu mu{ku obu}u i odje}u o~uvanu. Tel. 062 270 366. Vipsogal kremu protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211822. Dva mu{ka odijela nova, vrlo jeftino. Tel. 062 476 549. Dva Vilerova goblena „dan i no}“ sitni bod, tip poent, oba 1.500 KM. Tel. 062 476 549. @ensku kratku ko`nu jaknu braon, 50 KM. Tel. 062 476 549. Kolekcija etno eksponata primjerna za dekoraciju ili etno-eko sela. Tel. 063 847 659. Ve{ ma{ine, {porete-struja plin, razne fri`idere 150-170 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Drvene prozore, vrata raznih dim. Tel. 655-201. Drvene prozore 80x140 cm, 3

kom., 150 KM. Tel. 655-201. Listove furnira mahagoni 200x15 cm, 15 KM. Tel. 655-201. Hrastovo kolje prodajem. Tel. 062 127 680. @eljezni prozor u staklu i otvor na sredini, du` 3 m 65 cmx 1m 45 cm. Tel. 062 127 680. Ma{inu za graviranje Gravograph IM3 sa priborom. Tel. 062 610 617. Ko`nu `ensku jaknu boja braon. Tel. 545-409. Dva para skija Elan sa {tapovima marke Rovim i vezovima. Tel. 545409. ]ilim (tepih) sarajevske }ilimare, vel. 4x3, 70 posto vuna. Tel. 545-409. Kvarcnu grijalicu novu sa 3 reda rija~a sa regulatorom, ve}a, proizv. Krapinske Toplice. Tel. 545-409. TV Samsung veliki dig., stereo, ravni ekran, 2 zvu~nika, malo kori{ten. Tel. 545-409. Le`aj Standard na podizanje za posteljinu sa 3 le|na jastuka. Tel. 545-409. Mond jaknu oblo`ena perjem boja masline. Tel. 545-409. Bukova iscijepana drva prva klasa iz balvana, povoljno. Tel. 061 521 395. Bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 505 578. Jelovina za lo`enje (potpala), 1 m30 KM. Tel. 061 521 395. Polovan prozor 140x140 ustakljen, povoljno. Tel. 061 505 578. Ulje na prirodnoj bazi od bosansko-azijskih trava, za ko{tana oboljenja i reumu. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Komodu prodajem, kao nova, cijena 250 KM. Tel. 062 681 161. Harmonika 16 reg. 250 EUR-a, J. Brki}a 50 Otes-Ilid`a. Pe} za pizze i pite. Tel. 061 138 561. Ispravan motor ve{ ma{ine Gorenje. Tel. 061 539 981. Vjerska vjen~anica kofer br. 44+{amija+bolero, 180 KM. Tel. 062 124 037. Mobitel Samsung sa dodacima, cijena 70 KM. Tel. 062 124 037. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. ^etiri barske stolice drvo, tapac., nove, 100 KM. Tel. 063 998 940. Trosjed, dvosjed, kau~, fotelju, sto i el. {poret. Tel. 033 467-800, 061 157 478. Kvalitetnu destilovanu rakiju: {ljivovicu, jabukova~u, viljamovku, 43 stepena. Tel. 061 500 477, 061 781 592. Su{aru za vo}e, povr}e i ljekovito bilje. Tel. 061 180 058, Gra~anica. Bunde od nerca. Tel. 065 594 022, fix. 440-747. Nove patike Adidas br. 42,5 i Asics br. 44. Cijena: 75 KM. Tel. 063 202 076. „Tavla“ popularna igra. Potpuno nova, krasno pakovana, made in Germani, 150 KM. Tel. 459-429, 061 500 193. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Boce za autogeno zavarivanje, sa manometrima i {laufima. Tel. 061 233 517. Rashladni ormar, vitrine, vage, kasa Oliveti, police `eljezne. Reno Kango. Tel. 061 958 001. Original be`i~ni telefon „Panasonik“, u ispravnom stanju, jako povoljno. Tel. 061 709 772. Ma{inu za graviranje Gravograph IM3, sa priborom. Tel. 062 610 617. Dvije Singer {iva}e ma{ine i bicklo za vje`banje u stanu, povoljno. Tel. 033 453-737. Friteza, toster, ro{tilj, pe} za pitu i

38

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

kola~e, vitrina za torte (vertikalna, fotaciona), sjeckalica za luk i krompir. Tel. 061 906 936. Rashladni ormari, vitrine, vage, police, karabin 8x57 Kranj, Reno Kangoo, 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Prodajem alarm Paradox za stanove ili poslovne prostore, extra povoljno. Tel. 061 530 743 Prodajem automatsku ma{inu za pakovanje ugostiteljskog {e}era. Cijena povoljna. Tel. 065 901 846 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Prodajem profesionalni ugostiteljski {ank, ledomat, pivomat i ma{inu za pranje posu|a. Tel. 062 598 362 Prodajem 2 stoje}a stola, mermer, 4 stolice i mlin za kafu. Tel. 061 780 409 Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Ra~unar, Simens, povoljno. Tel. 066 911 524 Prodajem ra~unar skoro nov u extra stanju, ~etvorka..monitor LCD..cijena 700 KM nije fixna..sistem win.7,,za sve informacije pozovite.. Prodajem vulkanizerske ma{ine, dvije balansirke, montirku, veliku dizalicu, uvezeno iz Belgije! Tel. 062 888 246 Prodajem automatsku ma{inu za pakovanje ugostiteljskog {e}era. Cijena povoljna. Tel. 066 249 484. Pleteni namje{taj, prodaja i proizvodnja razni korpi za pekare i cvje~are. Tel. 061 214 008 Prodajem krevete sa madracima, mogu na sprat, pogodni za vikendice, cijena 100 KM. Tel. 062 620 283 Trosjed, dvije fotelje, sto. Tel. 062 590 924 Prodajem trosjed i fotelju na rasklapanje, o~uvano i povoljno. Tel. 062 712 607 Prodajem ugao i trpezariski sto ovalni. Tel. 061 108 221 Prodajem komodu dvoje vrata {est ladica kao nova cijena po dogovoru. Tel. 061 250 763 Prodajem nokiu 6210. Tel. 061 138 129 Prodajem tornjaka sa pedigreom. Tel. 061 928 089 Prodajem ze~eve, raznih vrsta i veli}ina, Maglaj. Tel. 066 792 081 Prodajem raznovrsnu polovnu garderobu veoma povoljno.Mo`e i na vagu. Tel.062 169 596 Aparati za prodaju kondoma, 2 kolone po 22 kutije, vlastito napajanje, ~eli~ni. Rad na kovanicu od 5 KM. Cijena 500 eura po aparatu. Tel. 063 360 908 Prodajem plinsku fasadnu pe~, 100 KM i svjetle}u reklamu, 80 KM. Tel. 061 530 743 Prodajem 100 litara jabukove rakije, 45 stepeni, litar 8 KM. Tel. 063 493 149 Prodajem ma{inu za kafu 40kg, pe}e, koplet je mlin, varilica. Tel. 063 973 238 Prodajem sat za struju (brojilo), nov.Cijena 150KM. Tel. 062 963 333 Prodajem 150 L doma}e rakije {ljive, prepeka 47% (doma}i vo}njaci), 1 l 15 KM. Sijeno 45 m (stogovi) 1 kg 20 feninga. Travnik. Tel. 062 779 263

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2066-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluziname, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 2077-1Nd` VODOINSTALATER - ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 2174-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 = 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 2525-1tt TRAVARKA IZ SARAJEVA: sa veoma velikim uspjehom lije~i ljekovitim biljem: mu{ki-`enski sterilitet; psorijazu-eksceme; hemoroide; opadanje kose; vitiligo; rane-opekotine; bacteriju E.colli; `ivce; bijelo pranje; miome; {titnja~u; bronhitis... Tel. 033/664601 i 062 273 110. 2504-1tt PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirusa, i sve druge opravke, povoljno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. 2537-1tt

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1989-1Nd`

Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi dokumente sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima,

uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih rado-

va, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. . 062 923 047 Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo.

Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187.

Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Ui{tavamo `ohare i `ute mrave, 100% efikasno, u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Ui{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 033 219-761, 061 928 535.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

39

40

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Stolar, izrada kuhinja, plakara i ostalog plo~astog namje{taja. Tel. 062 218 641. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiroprakti~ar - uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Iskusan instruktor matematike za osnovne {kole dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 691 202. Bravarske i staklarske radove, sve vrste popravki i izrada novog. Tel. 061 501 799. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske, seminarske. Tel. 063 190 722, 061 865 068. Prevodim njema~ko-bosanski, bosansko-njema~ki, za 10 KM po stranici. Tel. 061 543 703. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu. Tel. 062 467 237. Elektroinstalaterski i molerski radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. T 061 311 622. el. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz vi-

oline, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvo~as - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i |ake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, gara`e, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Ru{enje svih vrsta betonskih i drugih vrsta plo~a, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Adaptacija prostora, rigips, elektro-molerski radovi, itd., povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski-rigips-elektro radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Popravljam ve{ ma{ine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, {ipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, {titnja~u, sterilitet `enski i mu{ki, opekotine, rane, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562.

Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vr{im servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, lustera, instalacija, osigura~a... Tel. 063 155 868. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vr{im sve stolarske usluge - popravak starog - izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Prijevoz i dostava paketa i stvari sa vi{e vozila u cijeloj BiH. Tel. 613414. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. Tel. 062 820 498, 062 869 258. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehani~ar, povoljno

popravljam ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Pouke iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. T 066 340 887. el. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski, u~ite uz pomo} ozbiljnog, stru~nog i uspje{nog instruktora, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 061 274 191. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garancikju i povoljno. 061 182 737. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagantovan. Tel. 061 204 144. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648.

Dimnjake i pe}i za pizze zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. T 062 214 519. el. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Kerami~ari 2 majstora, brzo i kvalitetno postavljamo sve vrste keramike. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Profesionalnim kompresorom farbamo drvo, beton, staklo, plastiku. Tel. 061 134 597. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno sa ovjerom. Tel. 061 480 069. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042.

Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. T 061 268 155. el. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

41

kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugra-

dnja laminata i rigipsa. T 066 873 588. el. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 061 914 014. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova (5 KM/h) i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Iskusna nastavnica engleskog daje instrukcije. Dolazim na adresu, Stari Grad. Tel. O61 706 242 Muzi~ki pedagog daje ~asove solfe|a i klavira po~etnicima. Tel. 061 224 601 Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, uspje{no. Tel. 061 566 590 Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Majstor u ku}i. Postavlja lustere, brave, klupice, popravlja namje{taj, montira kuhinje. Tel. 062 177 796 Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Projektovanje i zvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrsta grijanja, centralno, eta`no, podno, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, dajemo garanciju uz obezbje|en servis NON STOP Tel. 061 130 787 i . 033 537 108 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Stolar i lakirer kvalitetno vr{i izradu i retauraciju svih drvenih konstrukcija. Tel. 061 505 610 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329 Izvodimo nove instalacije vode i odvoda, saniramo stare, postavljamo plo~ice, kompletno ure|enje kupatila i kuhinja. Povoljno. Tel. 061 130 787 i 033 537 108. Bravar radi ograde, gitere, kapije, klizne kapije, tende i balkone, od kovanih elemenata. Tel. 062 177 796 Poravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690 i 033 653 311 Dajem obuku iz cjevarstva i izometrije u kompletnoj radionici. Po zavr{etku dajem preporuku za rad u evropi. Tel. 062 275 277 Kv moleraj stanova i ku}a, 70

KM, gletovanje, farbanje po dogovoru sa mu{terijom, radimo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242 Bravar radi ograde, gitere, kapije, klizne kapije, tende i balkone, od kovanih elemenata. Tel. 062 177 796 Vr{im molersko farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763 Stolar radi kuhinje plakare vrata itd. Vr{im i popravke. Tel. 061 979 829 KV moleraj stanova ku}a 70 KM. gletovanje farbanje po dogovoru radimo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242 Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju prevoz do radnje besplatan. T 033 459 539 el. Moler radi molersko-farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Profesionalna ugradnja auto folija, cijena po dogovoru. Tel. 061 984 967 Izra|ujemo sve vrste sportskih i za{titnih mre`a, ma{inska izrada. Tel. 063 402 077 Bodigard, obezbe|ujem lica u bih i inostran. Tel. 061 942 967 Nudim masa`e, najava 1h prije. Tel. 062 563 349 ili 065 715 726 Mu{karac 20 god. pru`a sve usluge profesionalne masa`e sa certifikatom za kvalitet, dolazim na adresu. Tel. 062 007 964 Medicinska sestra sa iskustvom iz Sarajeva njegovala bih stariju osobu. Tel. 061 438 694 Izra|ujemo sve vrste sporskih i za{titnih mre`a ma{inska izrada. Tel. 063 402 077 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika i pi{em lektire, srednjo{kolcima i osnovcima. Tel. 061 906 100

Ponuda-potra`nja
Potrebni konobari-ce i {ankerice za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na: 061 218 094, od 10 do 16 sati. 2406-1tt Kafe slasti~arni „PLANET“ potreban radnik. Kontakt tel. 033 447-447 ili li~no u kafe slasti~arni na Ba{~ar{iji. 2526-1tt Prodava~icu sa iskustvom primamo u radni odnos, „KAISER ERSTE“ Ferhadija 6. Kontkt tel. 061 106 742. 2528-1tt

Frizerski salon IMAGE tra`i frizera za mu{karce. Tel. 061 136 515. NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao obezbije|enja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458.

Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Potrebni ozbiljni saradnici {irom BiH za katalo{. prodaju {vedske kozmetike. Akcija besplatnog u~lanjenja, itd. Tel. 061 326 160. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Mu{ki frizer vr{i usluge {i{anja i brijanja u va{oj ku}i. Tel. 065 302 646. Instrukcije za rad na ra~unaru: windows, word, excel, power point, internet, email i drugi programi. Tel. 062 904 739. Cafe bar „Doglodi“ na Stupu, tra`i konobaricu. Tel. 061 188 835. ^uvala bih dijete od 2. god., na du`i period, u svom stanu Dobrinja 2. Tel. 061 578 169. Jazz Club, novootvoreni kod Narodnog pozori{ta, tra`i djevojke za rad u {anku i sali. Kont. tel. 063 640 542 (Elma). ^uvala bih dijete, ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 033 649-744. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 061 221 411. ^istim brzo i kvalitetno stamb. i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Agronom sa iskustvom obra|uje rezidbu, prehranu, sadnju vo}a, za{titu i dr. Tel. 062 811 100. In`injer poljoprivrede radi sve poslove u vo}arstvu, vinogradarstvu i cvje}arstvu. Tel. 061 746 489. Ozbiljna `ena pazila bi stariju `enu. Tel. 061 925 649. Instrukcije matematike, te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Staklar i stolar obavlja sve radove. Tel. 061 501 799. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h) i poslovnih prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Vr{im popravke, prepravke, lakiranje, montiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. ^uvala bih dijete u svom stanu, Otes , ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 062 935 636. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Prevodim sve vrste tekstova (posebno medicinskih) sa/na engleski. Tel. 061 262 330. Uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Tra`im saradnike za rad sa {ved. kozmetikom. Tel. 061 214 995. Iskusna `ena njegovala bi stariju osobu (8 ili 24 sata) i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, vozila sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dolazak na adresu, kineziterapija, manuelna masa`a, fizioterapeut, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Potrebni saradnici za kat. prodaju kozmetike, bespl. u~lanjenje, zarada 30 posto+kreditiranje. Tel. 061 622 304. Frizerskom salonu za `ene i mu{karce, potrebna frizerka sa radnim iskustvom na du`e vrijeme. Tel. 061 244 181. Mu{ki frizer potreban (brico), mla|a osoba, sa prebivali{tem u Podlugovima. Tel. 061 244 181. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.

Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Potreban radnik na poslovima radnika u supermarketu.Minimalno iskustvo rada jedna godina.Tel.066 515 277 ^istim poslovne prostore. Tel. 065 625 781 Ozbiljna gospo|a u 40-tim godinama, obavljala bi posao doma~ice ili ~uvanja djece. Tel. 066 536 207 Tra`im posao terenskog komercijaliste, posjedujem inostrano iskustvo,TK. Tel. 062 005 119 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Visokoobrazovana, ozbiljna, mlada `ena, ~uvala bih i pazila dijete u svom stanu. Tel. 061 803 820 Tra`im posao, po{ten, iskren, imam 25 godina. Tel. 062 077 821 Potrebna atraktivna komunikativna radnica za rad u {anku kao i u sali. Tel. 061 360 287 Medicinska sestra sa polo`enim dr`avnim ispitom i radnim iskustvom u vrti}u (5 god) tra`i posao. Samo ozbiljne ponude!(pokrivena `ena). Tel. 063 932 848 ^uvala bih stariju `enu u njenom domu ili tra`im posao oko ~i{}enja ku}nih poslova. Tel. 066 027 111 Iskusan frizer za mu{karce tra`i posao, Vogo{}a. Tel. 065 002 044 Mu{karac 25 god, tra`i bilo kakav posao. Tel. 063 691 976 Ozbiljna `ena ~istila bi poslovne prostore. Tel. 065 347 154 Agenciji potrebne mlade djevojke, studentice do 30 god, sprema}ice za spremanje i ~i{}enje stanova i poslovnih prostora. Tel. 066 655 435 Pekar sa 15 god rada i zavr{enom {kolom u austriji tra`i stalni posao. Tel. 062 782 403 Ozbiljna `ena, ~uvala bih dijete ili radila ku}ne poslove. Tel. 063 841 494 Ozbiljna `ena, intelektualka, znanje engleskog, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 706 242 ^istim ku}e i stanove, cijena po dogovoru, vrlo povoljno. Tel. 061 599 605 Ozbiljna `ena, tra`i posao u trgovini, sss. Tel. 062 506 911 Tra`im `enu za ~uvanje jednog djeteta na more, stan, hrana i plata po dogovoru. Tel. 091 169 3333 i 065 790 458 Djevojka sa zavr{enom medicinskom {kolom, odgovorna i ozbiljna, radila bi na 4h, ~uvala bi dijete pred{kolskog ili {kolskog uzrasta do 8 god.Imam iskustvo. Tel. 066 428 548 Student 19g. tra`im posao, znam engleski, italijanski, {panski. Mo`e bilo koja smjena, bilo kakav posao. Tel. 066 029 398 Tra`im posao znam pekarski zanat. Tel. 062 620 142 Zubar sa velikim iskustvom, proteze 160 KM. Tel. 066 265 803 Kv pekar 15 godina radnog iskustva tra`i posao. Tel.062 782 403 Pizza majstor i kuhar, tra`i posao. Tel. 063 950 014 Tra`im posao na moru kao sobarica. Tel. 062 138 858

Kupujem staru deviznu {tednju Privredna-Jugobanka, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 2226-1Nd`

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.

Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem {tednju deviznu i obveznice, ratne {tete, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice firmi, PIF-ova, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Poklanjam {tenad stari 4 mjeseca, vakcinisani, u dobre ruke. Tel. 062 993 309. Kupujem ve{ ma{ine, {porete struja-plin, neispravne, ne starije od 10 god. Tel. 533-631. Kupujem dionice svi vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am dobro i odmah .Tel. 061 864 047. Poklanjam tornjaka {est mjeseci star. Tel. 062 739 638. Kupujem: srebro, srebrene nov~i}e, nakit od srebra, predmete srebrene, ordene, medalje i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem stare kablove i stare neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Prodajem komplet {tand za pijacu `eljezni rasklopivi, pokretni komplet dimenzija 195x95.Cijena 150KM. Tel. 062 963 333 Prodajem kombinovani {tednjak, 2 kola plin, 2 struja 60 cm crni, Gorenje. Malo kori{ten u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 033 236 291. Prodajem solarij vrlo malo kori{ten, povoljno. Tel. 061 772 534 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Prodajem bakrene ukrasne predmete orjentalnog stila namjenjeni za dekoraciju restorana, stanova. Ibrik veli~ine 160cm, }up visine 1,0m, razni {titovi razli~itih veli~ina. Tel. 061 709 772 Kupujem dje~ija kolica Chicco da nisu starija od 4 godine.Tel. 061 540 363 Kupujem dvije Chicco autostolice za djecu do 36kg.Tel. 061 540 363 Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, zna~ke i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem staro oru`je sablje,kubure,bode`e,ordene,medalje,vojne oznake,bajonete i sli~no.Tel.061 139 767 Kupujem stare radio aparate,lustere,d`epne satove,}ilime,ogledala,slike,stari nakit i sli~no. Tel. 063 015 334 Kupujem CAM dje~ija kolica ili Peg perego da nisu starija od 3 godine.Tel. 061 540 363 Izgubljeni klju~evi, zeleni, crni i dva obi~na.[vrakino-A. Polje. Nagrada pronalaza~u.061 598 501 Hitno prodajem 1 elektri}na invalidska kolica i 2 obi}na, Banovi}í. Tel. 035 875 387 Mlada djevojka tra`i nekog da joj pomogne za treniranje fudbala, odlazak u inostranstvo, talentovana. Tel. 062 134 029 Poklanjam sadnice lipa, divlji kesten, javor. Tel. 062 400 661 Prodajem gu{~ju mast ljekovitu za bronhitis i astmu besplatna dostava. Tel. 061 510 673 Prodajem plinsku pe} kamin 7 kv dimljacna jednu zimu kori{tena Sarajevo. Tel. 061 481 662 Kupujem staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i dionice svih firmi i fondova najbolje pla}amo isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Prodajem pelene za odrasle svih veli~ina i nepropusne podmeta~e komad 1km Tel. 033 644 231 i 061 970 817 Kupujem Play station 2 do 80 K. Tel. 066 024 550 Prodajem plinsku pe} na dimnjak, Emina 7. Tel. 061 686 136 Kupujem djelove za balansirku CORGHI EM80. Tel. 061 851 664

42

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

30

Dnevni­avaz,­utorak,­ 22.­februar/velja~a­2011.

auto market

43

VOZILI SMO Pe­ ­ e­ t­308­1,6­HDi­Pr­ ­ i­ ­ ug o em um

Lav u najboljim godinama
S­no­ im­1,6-li­a­ ­ kim­di­ e­skim­mo­o­ ­ m v t rs z l t ro 308­odli~no­odo­i­e­ a­iza­ o­ i­ a­ lj v z vm vr­ ­ e­ a­i­mo`e­sta­i­ra­ e­uz­ em n t m ra­ e­s­na­no­ i­im­mo­ e­i­ a m j vj d lm
Na­ovo­ o­ i{njem­81.­sa­ g d lo­ u­au­ o­ o­ i­a­u­@enevi­bit n t m bl }e­slu`be­ o­pr­ ­ sta­ ljen­Vo­ n ed v lkswa­ e­ ov­ no­ i­ Ti­ u­ n. g n v g a Ovaj­ko­ pa­ tni­SUV­je­ve} m k oda­ no,­ sa­ 572.000­ pr­ ­ a­ v od tih­pr­ ­ je­ ­ ­ a,­po­ tao­je­ an im rak s d od­na­po­ u­ a­ ­ i­ih­Vo­ kswa­ j p l rn j l ge­ o­ ih­mo­ e­a­na­svim­svje­ n v dl tskim­tr`i{ti­ a.­ m Kao­ i­ pr­ ­ ho­ nik,­ no­ i et d v Ti­ u­ n­ostat­}e­je­ i­ i­SUV­u g a dn kla­ i­s­dvi­ e­ve­ ­ i­ e,­on-ro­ d s j rz j a

Sedam motora u ponudi
i­off-ro­ d,­ko­ e­se­mo­ u­ko­a j g mbi­ i­ ­ ­ i­s­vr­ u­ skim­pa­ e­ n rat h n k ti­ a­opr­ ­ e. m em No­ i­si­ te­ i­po­ o}i,­kao v s m m {to­su­fu­ kci­ a­pr­ ­ o­ na­ a­ n j ep z v nja­umo­ a­kod­vo­ a~a,­si­ tem r z s du­ og­svje­ la­Dyna­ ic­Li­ ht g t m g Assi­ t­ili­si­ tem­za­za­ r`ava­ s s d nje­u­vo­ noj­tr­ ­ i­La­ e­Assi­ z ac n st,­zna~ajno­}e­obo­ a­ i­ i­spe­ g tt ktar­opr­ ­ e.­Jo{­je­ an­no­ i­ em d vtet­ pr­ ­ sta­ lja­ ele­ tr­ ­ ska ed v k on blo­ a­ a­ di­ e­ ­ ­ ci­ a­ a­XDS.­ k d f ren j l

Vo­kswa­ en­u­@enevi­pr­ ­ sta­ lja­no­ og­Ti­ u­ ­ a­ l g ed v v g an

Evr­ ­ ski­ku­ ci­imat­}e­izop p bor­od­uku­ no­se­ am­mo­ o­ p d t ra­ s­ di­ ­ ­ tnim­ ubr­ ­ ga­ a­ rek iz v njem­ go­ ­ ­ a.­ ^etiri­ be­ zi­ riv n nska­agr­ ­ a­ a­s­TSI­te­ no­ o­ eg t h l gi­om­ima­u­ra­ pon­od­sna­ e j j s g 122­do­210­KS.­Di­ e­ ski­mo­ z l tor­idu­od­110­do­170­KS. U­opci­ i­je­ino­ a­ i­ ni­se­ j v tv dmo­ te­ e­ i­ DSG­ mje­ ja~, s p n n dok­sve­Blu­ ­ o­ i­ n­ve­ ­ i­ e eM t o rz j ra­ po­ a`u­ si­ te­ om­ sta­ ts l s m r M. T. stop.­

e­ ­ e­ t­ 308­ u­ Bo­ ni­ i ug o s He­ ­ e­ o­ i­ i­ pr­ ­ u­ an rc g v n is t je­od­2007.­i­ne­pr­ ­ sta­ ed vlja­ni­ a­ vu­no­ o­ t,­ve}­au­ k k v s to­ o­ il­ko­ i­pro`ivlja­ a­na­ m b j v jbo­ je­go­ i­ e.­ l dn Ovaj,­ko­ i­nam­je­ustu­ j pljen­na­te­ t,­za­ i­ ljiv­je­iz s nm tog­ ra­ lo­ a­ {to­ je­ u­ nje­ a z g g ugra|en­no­ i­mo­ or,­a­pr­ ­ v t ema­ono­ e­{to­nu­ i,­mo­ a­se m d r ko­ sta­ i­ ­ ­ i­ da­ svi­ ko­ i­ se n t rat j za­ i{lja­ u­ za­ upr­ ­ lja~em m j av 308,­na­nje­ a­mo­ ­ ­ u­obr­ ­ g raj ati­ i­pa`nju­pri­eve­ tu­ ­ nom t n al oda­ i­ u­ po­ o­ ske­ je­ i­ i­ br g n dnce.­ Za­ r­ ­ i­ a­od­1,6­li­ a­ a­u p em n t r ve}ini­slu~aje­ a­ne­obe}ava v mno­ o­za­one­ko­ i­od­au­ o­ g j t mo­ i­ a­`ele­ne{to­vi{e,­ali­sa­ bl mo­ka­ a­je­ri­ e~­o­sta­ ­ ­ o­ d j rom dni­im­be­ zi­ skim­agr­ ­ a­ i­ j n n eg t ma.­Me|utim,­ako­do­ a­ i­iz l z

P

Inva­ i­a­La­ cia­no­ i­e­a­u­@enevi zj n vt t

Novi Ypsilon, osvje`ena Delta i preimenovani Amerikanci
Pe­ ­ e­ t­308:­ ug o Po­izla­ ku­na s tr`i{te­po­ ta­ io s v je­no­ e­ v sta­ da­ ­ e n rd

Snaga i {tednja

BMW­}e­po­ je­ i­ ­ e­sa­ s t oc jma­ au­ o­ o­ i­ a­ u­ @enevi t m bl po~asti­ i­no­ im­ko­ ce­ tom t v n p ime­ a­ Vi­ i­ n­ Co­ ne­ te­ n so n c dDr­ ­ e,­ko­ i­do­ o­ i­br­ ­ ne iv j n s oj no­ o­ ti­ka­ o­po­pi­ a­ ju­di­ v s k t n za­ na­ta­ o­i­te­ no­ o­ i­ e. j k h l gj Kr­ ­ e­ga­kla­ i~ne­spo­ ­ as s rtske­ li­ i­ e,­ odno­ no­ du­ nj s ga~ak­ po­ lo­ ac­ mo­ o­ a­ i k p t r kr­ ­ ka­„zadnjica“,­mi­ i­ a­ at nm li­ ti~ki­ ko­ pit...­ O­ po­ o­ s k g nskoj­ te­ ni­ i­ ne­ a­ ri­ e~i, h c m j

BMW-ova vizija budu}nosti
Acti­ eE­Co­ ce­ t: v n p Isko­ ­­ tiv­ele­ tri~ni ris k au­o­ o­ il­ t m b

Dva­ko­ ce­ ta­spr­ ­ na­za­@enevu n p em

u Dimenzije

Li~na ka rt a

u Motor 1,6 HDi u Performanse

d/{/v­(mm) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.4.27 6­/­2.038­/­1.498 pr­t ja`nik­(l) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ l .­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.420 ma­ a­pr­ ­z ­vo­ i­l ­(kg) ­.­.­.­.­.­.­. s a nog z a ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.1.305

za­p ­ i­n r­e a­(ccm) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ m .­.­.­.­.­.­.­.1.560 na­j e}a­sna­g v a­(KS/o/min) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.92­/ ­4.000 o­k ­ ni­mo­m nt­(Nm/o/min) ­.­.­.­ r­e t e­ .­.­.­.­.­.­.215­/­1.750­

Vi­ i­ n­Co­ ne­ ted­Dr­­ e:­Sti­ska­vje`ba so n c iv l

no­ ovaj­ ko­ ce­ t­ je,­ ne­ u­n p s mnji­ o,­sti­ ska­vje`ba. v l Sa­ am­ u­ @enevi­ bit­ }e j mje­ to­pr­ ­ i­ e­ e­i­BMWs em j r ovog­Acti­ eE­ko­ ce­ ta,­dr­ v n p u­ og­ ele­ tri~nog­ te­ tnog g k s vo­ i­ a­ ba­ a­ ­ kog­ pr­ ­ ­ zl v rs oizvo|a~a,­ba­ i­ ­ ­ og­na­ku­ e z ran p izve­ bi­se­ ­ ­ e­1. d rij U­ sr­ u­ je­ sna`ni­ ele­ c ktri~ni­si­ hr­ ­ i­ i­ ­ ­ i­mo­ n on z ran tor­ ko­ i­ ra­ vi­ a­ 168­ KS­ i j z j obr­ ni­mo­ e­ t­od­250­Nm, t mn te­nu­ i­so­i­ ne­mo­ u}no­ ti, d ld g s po­ ut­ ubr­ a­ ja­ do­ 100 p z n km/h­za­sa­ o­9­se­ u­ di­i m k n ma­ si­ a­ ne­br­ i­ e­od­145 k m l zn km/h. S. Pa.

u Cijena testnog modela
po­ ­ ­ i­ e­mo­ e­ ­ ih­di­ e­skih rod c d rn z l co­ mon-ra­ l­mo­ o­ a,­onda­je m i t r pri~a­po­ pu­ o­dr­ ­ a~ija.­ t n ug Ispod­ ha­ ­ e­ te­ ti­ ­ ­ og ub s ran mo­ e­a­kr­ ­e­se­ko­ ji­ a­od­92 d l ij n c KS,­ko­a,­na­pr­ u,­pr­ ­ sta­ lja j v ed v opti­ a­ an­ po­ on­ za­ mo­ el m l g d ova­ vih­ga­ a­ ­ ­ a­i­te`ine,­ali k b rit ni{ta­pr­ ­ je­ ­ ­ o. et ran Me|utim,­Pe­ ­ e­ ­ u­mo­ ug ot r­ ­ o­ oda­ i­ pr­ ­ na­ je­ na am t iz n opti­ i­ a­ i­ i­ pe­ ­ o­ ­ a­ si mz cj rf rm n ovog­ mo­ o­ a,­ jer­ osta­ lja t r v do­ am­ mno­ o­ ja~eg,­ dok­ u j g isto­ vr­ ­ e­ e­ pu­ ni­ ra~unar ij m t svje­ o~i­o­po­ ro{nji­ko­ a­}e d t j obr­ ­ o­ a­ i­ d`ep­ bu­ u}eg ad v t d vla­ ni­ a.­ s k Ia­ o­je­ne{to­ve}a­od­de­ k kla­ ­ ­ ­ ­ e­(4,5­li­ a­ a),­{to­je, riran t r uo­ ta­ om,­ slu~aj­ kod­ svih s l osta­ ih­ au­ o­ o­ i­ a,­ 308­ s l t m bl ovim­ mo­ o­ ­ m­ u­ su­ ­ ­ im t ro rov uvje­ i­ a­ zi­ ske­ gr­ ­ ske tm m ad vo`nje­ko­ zu­ i­ a­oko­{est­li­ n mr ta­ a­go­ ­ ­ a,­{to­je­za­au­ o­ o­ r riv t m bil­s­ova­ vim­vo­ nim­oso­ i­ k z bna­ a­izva­ r­ ­ an­u~inak,­na­m n ed ro~ito­ ako­ u­ obzir­ nu­ i­ o dm osje}aj­ko­ i­bu­ i. j d Vo­ a~a­}e­se­do­mi­ i­ve}­pr­ z j t vi­pr­ ­ i­ ak­na­pa­ u~icu­ga­ a. it s p s Obr­ ni­mo­ e­ t­od­215­Nm t m n do­ tu­ an­na­sve­ a­1.750­obr­s p g ta­a­obe}ava­odli~no­ubr­ a­ je, j zn mo`da­i­ja~e­od­ne­ ih­2,0-li­ a­k t r­ kih­di­ e­skih­mo­ o­ a.­ s z l t r Uz­ ve}­ ra­ i­ e­ do­ a­ a­ o nj k z n po­ vo­ je,­ovaj­agr­ ­ at­Pe­ ­ e­d z eg ug o­ u­308­omo­ u}ava­odli~nu t g di­ a­ i­ u­vo`nje­i­impr­ ­ i­ n mk es vno­ po­ a{anje­ pri­ ma­ o n l ve}im­br­ i­ a­ a,­dok­u­isto zn m vr­ ­ e­ e­ udo­ no­ t­ i­ ko­ for ij m b s m ne­tr­ e­po­ lje­ i­ e. p s dc Za­si­ u­ ­ o­ t­su­za­ u`eni g rn s d ESP­i­ASR,­ko­i­se­br­ ­ u­da j in oba­ i­e­ t­o­va{oj­di­ a­ i~ni­oj vj s nm j vo`nji­u­za­ o­i­ a­ne­za­ r{i­na v jm v str­ ­ i­ a­ a­cr­ e­hr­ ­ i­ e. an c m n on k Ka­ a­ je­ ri­ e~­ o­ osta­ om, d j l ne­mo`emo­se­ote­ i­do­mu­da t j 308­odli~no­odo­ i­ e­ a­iza­ o­ lj v z vu­ vr­ ­ e­ a.­ Po­ izla­ ku­ na em n s tr`i{te,­po­ ta­ io­je­no­ e­sta­ s v v nda­ ­ e,­a­~ak­i­~etiri­go­ i­ e rd dn ka­ ni­ e­po­ o­ no­mo`e­sta­ a­s j n s j ti­ra­ e­uz­ra­ e­s­na­no­ i­im m m j vj mo­ e­ i­ a. d lm

na­j e}a­br­ i­n m/h)­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­. v z a­(k ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.180 u­b a­ je­0-100­km/h­(s)­ ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ r­z n .­.­.­.­.­.­.­.­.­.12,6 po­t o{nja­gr­a v./ko­ b.­(l) ­.­.­.­.­.­.­. r d/ot m ­.­.5,8­/­3,8­/­4,5­ .­.­.­.­.­.30.890­KM

La­ cia­ }e­ na­ na­ tu­ a­ n s p ju}em­sa­ mu­au­ o­ o­ i­ a­u j t m bl @enevi­ pr­ ­ sta­ i­ i­ du­ ed v t goo~eki­ a­ u­no­ u­ge­ e­ ­ ­ i­ v n v n rac ju­gr­ ­ skog­mo­ e­a­Ypsi­on, ad dl l ko­ i­ bi­ se­ u­ pr­ ­ a­ i­ tr­ ­ ao j od j eb na}i­sr­ ­ i­ om­go­ i­ e.­ ed n dn No­ i­Ypsi­ on­izgle­ a­po­ v l d put­ uma­ je­ e­ De­ te,­ {to n n l uop}e­ni­ e­lo{e.­Di­ e­ zi­ a­ j m n j ma­ je­ ti­ i~ni­ pr­ ­ sta­ nik p ed v gr­ ­ ske­kla­ e.­Dug­je­3.840 ad s mm,­{irok­1.670­mm,­a­vi­ ok s 1.510­mm,­dok­me|uo­ o­ i­ s vnski­ ra­ mak­ izno­ i­ 2.390 z s mm. S­ obzi­ ­ m­ na ro to­da­je­po­ ta­ s vljen­na­mo­ di­ i­ i­ ­ ­ oj f c ran pla­ fo­ ­ i t rm F I A T- a 500,­od­ov­og­au­ o­ o­t m bi­ a­ pr­ ­ ­ i­ l euz ma­i­mo­ o­ e­i t r

to­0,9-li­ a­ ­ ki­T nAir­dvo­ i­ t rs wi­ cli­ dra{­sa­85­KS­i­1,2-li­ a­ ­ ki n t rs be­ zi­ ski­sa­70­KS­(dostupan n n i­u­LPG­va­ ­ ­a­ ti),­te­1,3-li­ a­ rij n tr­ ki­di­ e­ski­Mu­ti­et­sa­95­KS.­ s zl l j Osim­ po­ pu­ o­ no­ og t n v Ypsi­ o­ a,­ pr­ ­ r­ ­ lje­ o­ je l n ip em n pr­ ­ r{t­no­ i­ e­ a,­ustva­ i­pr­ eg vt t r e­ ­ e­ o­ a­ ih­Chr­ sle­ a­pod im n v n y r zna~kom­La­ cie.­The­ a­je n m za­ r­ ­ o­Chr­ sler­300­s­bla­p av y gim­ sti­ skim l do­ -

da­ i­ a­na­ka­ ­ ­ e­ ­ ­i,­Fla­ ia cm ros rij v je­Chr­ sler­200,­dok­je­MPV y Gr­ ­ d­Vo­ a­ er,­zbog­re­ u­ a­an y g p t ci­e­ko­u­je­gr­ ­ io­27­go­ i­ a, j j ad dn za­ r`ao­~ak­i­or­ ­ i­ a­no­ime. d ig n l Jo{­je­ an­izvo­ ­ i­La­ cia d rn n mo­ el­je­De­ta,­ko­a­je­za­no­ d l j vu­mo­ e­ sku­go­ i­ u­bla­ o d l dn g osvje`ena­ i­ na­ tr`i{te­ sti`e S. Pa. ve}­u­ma­ ­ u. rt
Ypsi­on:­Ti­ i~ni­pr­ ­ sta­ nik l p ed v gr­ ­ ske­ ad kla­ e s

do­re­g str­a i­j ­(akcija) ­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­ i­ ­ e c

Jo{ bogatija ponuda motora
S­ovim­mo­ o­ ­ m,­po­ u­t ro n da­Pe­ ­ e­ ­ a­308­u­BiH­do­ ug ot da­ no­je­po­ a~ana,­pa­su­ta­ t j ko­sa­ a­na­izbo­ u­tri­be­ zi­ d r n nska­i­~etiri­di­ e­ ska­agr­ ­ a­ z l eg ta.­Mo­ or­te­ ti­ ­ ­ og­mo­ e­ t s ran d la­je­po~etni­u­po­ u­ i­di­ e­ n d z lskih,­a­sli­e­ e­ga­1,6-li­ a­ ­ ki j d t rs od­ 112,­ te­ 2,0-li­ a­ ­ ki­ od t rs 136­i­163­KS.­ Be­ zi­ ska­po­ u­ a­kre}e n n n d od­1,4-li­ a­ ­ kog­od­95,­a­na­ t rs sta­ lja­ sa­ 1,6-li­ a­ ­ kim­ od v t rs 120,­a­top-mo­ el­je­1,6-li­ a­d t r­ ki­od­156­KS.­Ci­e­ e­(stans jn dardne,­ne­ ­ ci­ske)­sta­ ­ u­u ak j rt j od­28.506­KM­(1,4­be­ zin). n Opr­ ­ a­je­po­ i­ e­ je­ a­u em dj l n pa­ e­ e­Co­ fo­ t,­Pr­ ­ i­ m­i k t m r em u Fe­ i­ e,­ a­ se­ ­ ­ ski­ izme|u ln rij osta­og­sa­ r`i­pu­ ni­ra~unar, l d t au­ i­ ­ ­ ­ io­s­mp3­pla­ e­ ­ m d orad y ro i­ ko­ a­ dnom­ ru~icom­ na m n upr­ ­ lja~u,­ ABS,­ EBD, av EBA,­dne­ na­svje­ la,­re­ e­ ­ v t z rvnu­gu­ u­sta­ da­ ­ nih­di­ m n rd me­ zi­a,­ate­ ­ i~ko­pr­ ­ nje n j rm ed sta­ lo,­ sti­ ski­ lo­ k­ pa­ et, k l o k ele­ tri~ne­re­ r­ ­ i­ o­ e­s­gr­ ­ k t ov z r ija~ima,­ ma­ u­ ­ ni­ kli­ an el m ure|aj,­ ma­ le­ ke,­ bo~ne­ i g n zra~ne­ja­ tu­ e­za­vo­ a~a­i­su­ s k z vo­ a~a...­ z

[minka i kvalitet

Pro{log­mje­ e­ a­uku­ na­pr­ ­ a­a­na­no­ i­s c p od j j v je­ge­ e­ ­ ­ i­e­Fo­ d­Fi­ ­ te­u­Evr­ ­ i­do­ ti­ la­je n rac j r es op s g mi­ i­ n­je­ i­ i­ a.­Re­ o­ d­je­po­ ti­ nut­28­mje­lo dnc k r s g se­ i­otka­ o­je­po­ u­a­ ­ i­ma­i{an,­uje­ no­i­na­c k p l rn l d jpr­ ­ a­ a­ i­e­vo­ i­ o­ma­ ­ e,­pr­ ­ sta­ ljen­u­pr­od v n j zl rk ed v o­ a­ nim­sa­ o­ i­ a­{irom­Evr­ ­ e. d j l nm op U­Evr­ ­ i,­Fi­ ­ ta­se­pr­ ­ ­ vo­ i­u­Fo­ ­ o­ im op es oiz d rd v na­mo­ e­ ­ i­im­mo­ ta`nim­fa­ r­ ­ a­ a­u­Ke­ j d rn j n b ik m lnu­i­Va­ e­ si­i.­Na­u­ pje{ni­i­je­ma­ i­au­ o­ o­ l n j j s j l t m bil­i­dr­ ­ i­uku­ no­pr­ ­ ­ ve­ en­i­pr­ ­ a­ an­na ug p oiz d od v sta­ ­ m­ko­ ti­ e­ tu,­s­14­mi­ i­ ­ a­je­ i­ i­ a­pla­ ro n n n l on d n c si­ ­ ­ ih­od­ka­ a­je­1976.­go­ i­ e­pr­ ­ sta­ lje­ ran d dn ed v M. T. na­pr­ a­ge­ e­ ­ ­ i­ a. v n rac j

Prodaja Fieste dostigla milion

Po­ u­a­ ­ o­ t­Fo­ ­ o­ og­ma­i{ana­ p l rn s rd v l

Mo`emo­ bi­ i­ si­ ni~avi­ i t t ko­ sta­ i­ ­ ­ i­da­na­ lon­za­ru­ u n t rat s k u­pr­ ­ u`enom­po­o`aju­ma­o od l l sme­ a­ru~noj­ko~ni­ i­i­da­su t c va­ jska­ogle­ a­a­mo`da­ma­a, n dl l ali­308­osta­ lja­vr­o­sna`an­do­ v l jam­{minke,­udo­ no­ ti­i­kva­ b s li­ e­ ne­za­ r{ene­obr­ ­ e.­ t t v ad [ko­ jka­ ta­ sje­ i{ta­ la­ o l s d k je­po­ e­ i­ i­u­ide­ ­ nu­po­ i­ i­ d st al zcju,­za­ nja­klu­ a­nu­ i­po­ ­ ­d p d ro di~nu­ra­ ko{,­mje­ ta­za­odla­ s s ga­ je­stva­ i­je­do­ ta,­dvo­ o­ n r s z nski­kli­ a-ure|aj­je­sja­ an­i m j br­ o­ispu­ ja­ a­`elje­pu­ ni­ a, z n v t k a­za­mo­ e­ ­ n­no}ni­ugo|aj d ra br­ ­ e­se­na­ ­ ­ d`asto­osvje­in ran tlje­ je­instr­ ­ e­ ta­ ne­ta­ le, n um n l b di­ ple­ a­i­ko­ a­ di­na­ce­ tr­ s j m n n a­ noj­ko­ zo­ i­ko­ e­uljep{ava l n l j po­ led­na­ko­ pit. g k
M. TANOVI]

Redizajnirani Jazz i Accord

No­ i­Ho­ da­mo­ e­i v n d l

No­ i­Ja­ z:­Jo{­izra`eni­a­fle­ si­ i­no­ t­pu­ni~kog­pr­ ­ to­ a v z j k bl s t os r

Fo­ d­Fi­ ­ ta:­Dr­ ­ i­na­pr­ ­ a­ a­ i­i­au­o­ o­ il­u­Evr­ ­ i­ r es ug j od v n j t m b op

Ho­ da­ je­ za­ mo­ e­ sku n d l 2011.­go­ i­ u­bla­ o­osvje`ila dn g svoj­gr­ ­ ski­MPV­mo­ el­Ja­ ad d zz,­ko­i­je­do­sa­ a­svo­om­fle­ j d j ksi­ i­ no{}u,­ pr­ ­ ti~no{}u­ i bl ak po­ ­ da­ o{}u­osvo­io­vi{e­od uz n j 500.000­ku­ a­ a. p c Ja­ a­ ci­ni­ u­po­ la~ili­dr­ p n s v a­ ti~ne­ po­ e­ e,­ ve}­ su­ sa­ o s t z m do­ ­ ­ i­i­ne­ o­i­ o­de­ a­ja,­a­na­ rad l k l k tl jve}e­ di­ a­ne­ ­ ke­ pr­ ­ je­ e z j rs om n

vi­ lji­ e­su­na­pr­ ­ njem­di­e­ d v ed j lu.­U­unu­ ra{njo­ ti,­po­ na­ i t s z t „Magic­Se­ ­ s“­si­ tem­po­ je­ at s m r­ ­ ja­i­pr­ ­ la­ a­ ja­sje­ i{ta­do­an ek p n d da­ no­je­usa­ r{en,­dok­je­pr­ t v tlja`nik­po­ e}an­sa­380­na­399 v li­ a­ a­(maksimalno­1.320). t r Mo`da­i­na­ve}a­pr­ ­ je­ a j om n je­po­ r­ ­ ak­CVT­tr­ ­ smi­ i­e, v at an s j ko­u­sa­ a,­u­odno­ u­na­ne­ a­ j d s k da{nje­ mje­ ja~e­ ovog­ ti­ a, n p

kr­ ­ i­di­ ­ ­ tni­i­pr­ ­e­ os­sna­ as rek j ij n ge­i­ma­ ja­po­ ro{nja.­Po­ u­ a n t n d mo­ o­ a­i­da­je­po­ r­ ­ u­ i­e­ a t r l d az m j v sr~ane,­ ali­ {tedljive­ be­ zi­ n nske­za­ r­ ­ i­ e­1,2­i­1,4­li­ ra. p em n t Ho­ da­}e,­ta­ o|er,­u­@enevi n k pr­ ­ sta­ i­ i­ i­ osvje`enu­ izve­ ed v t dbu­Acco­ ­ a,­do­ tu­ nog­u­li­ rd s p mu­ i­ skoj­i­ka­ ­ ­ a­ skoj­va­ ­­ zn rav n rija­ ti.­Pr­ ­ je­ e­su­pr­ e­ stve­ o n om n vn n S. Pa. ko­ me­ i~ke­pr­­ ­ ­ e. z t irod

SAVJET VI[E

44

Dnevni avaz, utorak, 22. januar/sije~anj 2011.

auto market

IZ HISTORIJE Jubilej slavnog predstavnika britanske autoindustrije

Jaguar E-Type slavi 50 godina
Performanse Porschea i Ferrarija, ali po mnogo ni`oj cijeni

Smje{taj zimske opreme ne treba shvatati olako

Oprezno na planinu
Prilikom udesa, relativno lagana skija{ka oprema pretvara se u opasne projektile
Ve}ina voza~a skija{a ne posjeduje specijalne krovne nosa~e, pa }e prilikom polaska na planinu uz, naj~e{}e, oboren naslon zadnje klupe doslovce potrpati rekvizite u automobil i krenuti kako bi {to prije stigli do `eljene destinacije. Pri tome niko ne razmi{lja o eventualnom nesretnom slu~aju, sudaru ili izlijetanju s ceste, kada relativno lagane pancerice, skije, sanke i ostala oprema zbog naglog rasta mase postaju opasni i poput projektila udaraju u sve {to im se na|e na putu. Sa porastom brzine, raste i opasnost od fatalnih posljedica. Zbog toga bi skija{ku opremu u prtlja`niku trebalo pa`ljivo i uredno slo`iti te u~vrstiti posebnim vezicama, kai{evima ili trakama. Po mogu}nosti bi te`e stvari trebalo pribli`iti sredini vozila, odnosno naslonima sjedi{ta, kako bi u slu~aju udesa imali {to manji „zalet“. Pancerice je najbolje smjestiti u prostor za noge putnika na zadnjoj klupi. Ukoliko, pak, skija{ku opremu stavljate na krov, obratite pa`nju na u~vr{}ivanje i polo`aj. Krov u prosjeku nosi oko 50 kg tereta.
S. Pa.

Prijevoz skija{ke opreme

Nesvakida{nji dizajn E-Type vu~e iz aeronautike

Legendardni italijanski proizvo|a~ De Tomaso vra}a se na svjetsku automobilsku scenu i to predstavljanjem konceptnog modela na nadolaze}em sajmu u @enevi. U pitanju je SLC (Sport Luxury Car), djelo studija Pininfarina, koji predstavlja viziju velikog i luksuznog crossovera s pogonom na sva ~etiri to~ka. U planu je i skora{nje predsta-

Povratak brenda De Tomaso

vljanje jo{ dva modela, limuzine i kupea. Kompanija De Tomaso Automobili SpA osnovana je 1959. godine u Modeni, a likvidirana 2004. godine, iako je nastavljena limitirana proizvodnja. Kompaniju je 2009. godine otkupio \an Mario Rosinjolo (Gian Mario Rosignollo) i razvio strate{ki plan vra}anja na S. Pa. tr`i{te.

edan od najpoznatijih britanskih automobila, Jaguar EType, ove godine slavi 50. ro|endan, a u tu svrhu }e originalni primjerak iz 1961. biti prikazan na sajmu u @enevi, gdje je i premijerno predstavljen. Nastanak Jaguara EType ve`e se za zlatno doba britanske autoindustr-

J

ije i sportskih uspjeha modela C i D. Jaguarovi ~elnici imali su jasan cilj - stvoriti brutalni trka}i automobil za svakodnevnu upotrebu i po {to povoljnijoj cijeni. Razvoj je pro{ao u izuzetnoj tajnosti, a prototip E1 iz 1958. je uni{ten. Prvi E-Type svjetlo dana

Prototip uni{ten

U Muzeju moderne umjetnosti
Nakon predstavljanja u Njujorku kabriolet verzija izazvala je pravu pomamu ameri~kih kupaca, koji su ve} u prvoj godini razgrabili ~ak 1.625 primjeraka. Jedan primjerak izlo`en je u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku.

ugledao je na sajmu u @enevi 1961. i automatski je izazvao odu{evljenje svih prisutnih. Ono {to je ovo vozilo ~inilo nesvakida{njim bio je ekstremno duga~ak prednji dio, blage ali istovremeno brutalne sportske linije, te performanse koje su se mogle mjeriti s Ferrarijevim i Porscheovim modelima. Za dizajn je bio zadu`en aeronauti~ki in`injer Malkolm Sejer (Malcolm Sayer). Prvi model Mk.1, proizvo|en tri godine, pokretao je 3,8-litarski V6 motor sa 265 KS, koji je

Brz i udoban

Jaguarovom ljepotanu osiguravao maksimalnu brzinu od ~ak 240 km/h. Zapremina agregata je 1964. pove}ana na 4,2 litra, ali je snaga ostala identi~na. Vrhunac ponude bio je 5,3-litarski V12 sa 314 KS, predstavljen 1971. Za ameri~ku publiku 1966. napravljen je 2+2 kupe s dodatnim zadnjim sjedi{tima. U svim izvedbama EType bio je izuzetno brz i udoban automobil, pravi trendsetter. Do 1975. proizvedeno je 72.507 primjeraka, a nasljednik je bio problemati~ni XJ-S S. Pa.

Ismir Omeragi}, brend menad`er Volkswagena u BiH

Ponosni na drasti~an skok u januaru
Tr`i{ni udio u pro{lom mjesecu pove}ali na 15,9 posto
kampanjom koja je po~ela u ovom mjesecu i kojom svim kupcima `elimo zahvaliti na povjerenju. Kampanja nosi niz korisnih informacija, od nagrada koje su Volkswagen ili pojedini modeli osvojili u proteklim godinama pa do noviteta koji je po~etkom 2011. predstavljen bh. javnosti, a to je ~etverogodi{nja puna tehni~ka garancija na sva vozila kupljena poslije 1. januara 2011.

Ekspanzija Volkswagena, koji je na globalnom nivou zakora~io prema svom cilju da 2018. bude prvi brend u svijetu, a na lokalnom je pove}ao tr`i{ni udio, povod je za intervju s brend menad`erom u BiH Ismirom Omergi}em. - Volkswagen je, uz [kodu, u kompletnom poslijeratnom periodu lider na tr`i{tu. Protekla godina zavr{ena je na drugoj poziciji sa 13,2 posto udjela u ukupnom tr`i{tu novih vozila. U januaru je napravljen drasti~an skok i tr`i{ni udio je pove}an na 15,9 posto. BiH je jedna od rijetkih zemalja gdje Volkswagen ima dvocifreni tr`i{ni udio. - Ocjenu treba da donese tr`i{te, odnosno kupci, a na nama je da kontinuirano isti~emo vrijednosti iza kojih stoji Volkswagen. To smo i napravili s medijskom

Kakva je pozicija Volkswagena u BiH?

Omeragi}: ^etverogodi{nja tehni~ka garancija

Kako biste ocijenili vrijednost brenda?

- Sve na{e modele povezuje nekoliko karakteristika, iza kojih stoji Volkswagen kao brend. To su kvalitetna izrada i kvalitetni ma-

Iz ~ega proizilazi dugogodi{nja vjernost Volkswagenovih kupaca?

terijali, niski tro{kovi odr`avanja, dugovje~nost i time povezani dugi vijek eksploatacije, pouzdanost, {tedljivi motori i odli~no dr`anje cijene. Tu je i povjerenje u „njema~ki“ kvalitet i tradiciju koju Volkswagen ima na na{em poV. P . dneblju.

oglasi

Dnevni avaz

utorak 22. februar/velja~a 2011.

45

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 167826 10 P Sarajevo, 25. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja Grubi{i} Josip, Grubi{i} Letica Zdenka i Grubi{i} Samek Marija svi iz Sarajeva ul. D`. Bijedi}a br. 119, protiv tu`enih Op}ina Novo Sarajevo i Tahirovi} Azra iz Sarajeva ul. Zmaja od Bosne br. 69/II, radi poni{tenja ugovora o prodaji stana, objavljuje

Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu to~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se ustvr|uju ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti to~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. ZPP FBiH. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP FBiH). Sudija Milena Raji}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 P 004453 07 P Ora{je, 16. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 348. stavak 3, 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Ora{ju sudac Darko @upari}, u pravnoj stvari tu`itelja „CROATIA OSIGURANJE“ d.d. Ljubu{ki, zastupan po punomo}niku Milenku Marjanovi}u, odvjetniku iz Br~koga, protiv tu`enika Borisa Vulovi}a iz Br~koga, ul. Pere Marijana br. 15 B, radi regresnog duga, v.p.s. 4.400,00 KM, objavljuje slijede}i

POZIV
Za tu`ene: TAHIROVI] (MUJE) AZRA RO\. POPR@ENOVI] IZ SARAJEVA UL. ZMAJA OD BOSNE BR. 69/II Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 11. 11. 2010. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu „Kojom }e kupoprodajni ugovor o kupovini stana na kojem postoji stanarsko pravo broj: 05-23-OS-1612/06 od 31. 5. 2007. g. zaklju~en izme|u Op}ine Novo Sarajevo kao prodavca i Tahirovi} Azre ro|. Popr`enovi} kao kupca proglasi ni{tavim. Da sud obave`e Op}inu Novo Sarajevo da tu`iteljima preda sporni stan, odnosno da postupi shodno ~l. 7. st. 2. Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova objavljen u (Sl. novine FBiH broj 28/05 od 11. 5. 2005. g.)“.

POZIV
Poziva se tu`enik Boris Vulovi} iz Br~koga, ul. P Marijana br. 15 B, na ro~i{te . za glavnu raspravu, zakazanu za dan UTORAK, 15. 03. 2011. godine, s po~etkom u 11,00 sati, pred Op}inski sud u Ora{ju u sobu broj 12. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom to~i{tu ne upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{tu za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lanak 97. st. 3. i 4. ZPP-a). Sudac Darko @upari}

FILM

46

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

show biz

bron D`ejms (Lebron James) debitirat }e na velikom ekranu u ulozi, naravno, ko{arka{ke zvijezde. Film „Ballers“ pratit }e grupu mu{karaca koji odlaze u ko{arka{ki kamp za odrasle. D`ejms je svoju ulogu ugovorio s producentom Brajanom Grejzerom (Brian Grazer), a jo{ nije poznato ko }e re`irati film. Jednom od najboljih igra~a NBA lige ovo }e biti prvi zvani~ni gluma~ki posao po{to se 2009. godine pojavio u dokumentarcu „Vi{e od igre“.

Glumac Lebron Igra~ Majami hita Le-

Vila na Beverli Hilsu: Renoviranje u toku

Cijena - sitnica

Drogirani detektiv

Kolijevke za bebe marke „Chelsea“ ko{taju po 2.200 dolara Sto za presvla~enje „Clara“ 2.800 dolara Stolice za roditelje „Glam Glider“ 2.270. dolara Za obje bebe naru~en je specijalni bejbi-fon ukra{en dijamantima

PJEVA^ICE Razmazila djecu
Glumac Robert Dauni Junior (Downey) snimit }e film „Inherent Vice“ prema istoimenom romanu Tomasa Pin~ona (Thomas Pynchon). Radnja filma smje{tena je u Los An|eles 1969. godine, a glavni lik je nadrogirani detektiv koji se upli}e u nekoliko misterija u vrijeme su|enja ^arlsu Mensonu (Charles Manson) i njegovim sljedbenicima. Film }e re`irati Pol Tomas Anderson (Paul Thomas), a premijera se o~ekuje sljede}e godine.

Maraja ve bogatstvo
Najskuplji komad novog namje{taja je sofa od Luksuzna odje}a
Maraja Keri (Mariah Carey) ne mo`e do~ekati trenutak kad }e postati mama. Popularna ameri~ka pjeva~ica, naime, tri mjeseca prije poroda preuredila je svoju veliku vilu na Beverli Hilsu u kojoj najvi{e kvadrata trenutno zauzima dje~ija soba za blizance koji }e uskoro do}i na svijet. Pop diva je svom dje~aku i djevoj~ici na koje je dugo ~ekala odu~ila priu{titi ba{ sve, i to najskuplje od najskuGrej: Glumila u Soderbergovom filmu

U ulozi otpadnika

Poslije uspjeha u filmu „Po~etak“ glumac D`ozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt) igra u drami „Hesher“ re`isera Spensera Sasera (Spencer Susser). Glavni lik He{er je otpadnik od dru{tva, istetovirani narkoman koji se slu~ajno sprijateljuje s dje~akom koji je nedavno izgubio majku.

Novi spot popularnog repera

Eminem anga`irao porno-glumicu

show biz

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

47
Ljepotica dana Johana Lundbak
Lundbak: Veoma tra`en model

MUZIKA

lamy Brothers“ optu`ili su Britni Spirs (Britney Spears) da je za novi singl ukrala tekst njihove pjesme iz 1979. godine. Rok duo optu`io je pjeva~icu da njen novi singl „Hold it Against Me“ previ{e podsje}a na njihov klasik „If I Said You Had a Beautiful Body“, koji je 1979. godine bio prvi na top-listama u {est zemalja, kao i da }e „zadovoljenje potra`iti na sudu“.

Kradljivica Britniiz grupe „BelRokeri

Tre}i album
Keri i Kenon: Budu}i roditelji

} potro{ila na bebe
milion dolara na kojoj }e zvijezda dojiti blizance
pljeg. Naprimjer, dje~ija garderoba za koju je namijenjena cijela jedna prostorija opremljena je luksuznom odje}om za bebe poznate kompanije „Petit Tresor“. Najskuplji komad namje{taja }e biti sofa od milion dolara, ukra{ena 24-karatnim zlatom, na kojoj }e Maraja dojiti blizance ili se odmarati. S obzirom na to da }e postati mama u 42. godini, a maj~instvo je dugo pri`eljkivala, mnoge ne ~udi {to je Maraja djecu razmazila i prije nePopularni reper Eminem za svoj novi spot anga`irao je porno-ikonu Sa{u Grej (Sasha Grey). Proslavila se kada je, sa 18 godina, snimala najagresivnije porno-filmove novog doba, ali i zahvaljuju}i

i prije nego {to su se rodila

go {to su se rodila. Ina~e, pjeva~ica i njen suprug Nik Kenon (Nick Cannon) odu{evljeni su {to }e dobiti dje~aka i djevoj~icu. - I prije nego {to smo objavili da su u pitanju blizanci, nisam `eljela prerano govoriti o spolu i naga|ati. Na T witteru je ~ak organizirano zanimljivo takmi~enje kojeg su bebe spola... I svi su mislili da su u pitanju dvojica dje~aka ili dvije djevoj~ice. Ovo niko nije pogodio - ispri~ala je Maraja Keri. Tako|er, slavni par je otkrio da ovih dana misli samo o bebama: - Ovih je dana sve vezano za plavu i roze boju. Ovo }e zaista biti ispunjenje svih na{ih snova - priznaje Maraja. umjetni~koj ambala`i svog erotskog anga`mana, {to je, u kona~nici, dovelo do glavne uloge u filmu „The Girlfriend Experience“ Stivena Soderberga (Steven Soderbergh) i jedne od glavnih uloga u posljednjoj sezoni TV serije „Svita“. Sa{in novi anga`man u „mainstream“ produkciji bit }e onaj u Eminemovom spotu za „Space Bound“, a u kojem }e glumiti djevojku slavnog repera. Rije~ je o ~etvrtom singlu s njegovog izuzetno uspje{nog albuma „Recovery“. Spot }e re`irati D`ozef Kan (Joseph Kahn), koji je s Eminemom ve} radio na spotu za „Love the Way You Lie“.

Ispunjenje snova

Zanosna 21-godi{nja {vedska ljepotica Johana Lundbak (Johanna Lundback) snimila je u seksi donjem ve{u i kupa}im kostimima novi set fotografija za katalog brenda „Nelly“. Johana `ivi u Kaliksu i nije nimalo tipi~na [ve|anka. Umjesto plavokose mr{avice, ova ljepotica je crnka tamnih

Netipi~na [ve|anka

o~iju i bujnih oblina koje se nimalo ne srami pokazati. Lijepa Johana, koja je u decembru pro{le godine proslavila svoj 21. ro|endan, u [vedskoj je veoma tra`en model za donji ve{ i kupa}e kostime, a 2009. godine zauzela je ~etvrto mjesto u izboru za Miss Universe [vedske.

Roni Vud (Ronnie Wood), gitarist grupe „Rolling Stones“, razveo se od supruge D`o (Jo) poslije 24 godine braka, a biv{oj manekenki pripada osam miliona dolara i pola imovine poznatog muzi~ara. Par }e imovinu podijeliti ravnopravno, ali }e Roni zadr`ati ku}u u Irskoj, gdje je `ivio s dvadesetogodi{njom konobaricom Ekaterinom Ivanovom, zbog koje se i razveo.

Biv{oj supruzi osam miliona dolara
- Sve }e se definitivno rije{iti u utorak ili srijedu. Ne bih mogla kona~no da ka`em koliko sam dobila, ali Roni je dobio vilu u Irskoj, a sve ostalo smo podijelili. Zna~i da je sve gotovo. Slobodna sam i sama - izjavila je 55-godi{nja D`o.

Skupi razvod Ronija Vuda

Kolbi Kale (Colbie Caillat) zavr{ila je novi album. Ova mlada ameri~ka kantautorica, koja je karijeru zapo~ela stavljaju}i svoje pjesme na internet, sada ve} priprema tre}i studijski nosa~ zvuka. Ime }e mu biti „All of You“, a u trgovine {irom Sjedinjenih Dr`ava sti`e 3. maja.

Novi Mobi

Eminem: Snima videoklip za pjesmu „Space Bound“

Vud: ^lan „Rolling Stonesa“

Mobi (Moby) je najavio novi album. Ovaj multitalentirani ameri~ki elektro pop muzi~ar i producent izvijestio je svoje fanove putem interneta o planovima za objavljivanje novog CD-a kojem }e ime biti „Destroyed“. Mobi }e album pustiti u prodaju 16. maja, a opisao ga je kao „veoma melodi~nu, atmosferi~nu i elektronsku muziku za prazne gradove“.

VREMEPLOV

22. februar 2011.

DOGODILO SE
1784. - Iz njujor{ke luke isplovio prvi ameri~ki trgova~ki brod za Kinu „Kineska carica“. U Kinu je stigao 28. avgusta. 1819. - SAD preuzele Floridu od [panije, prema sporazumu koji su potpisali ameri~ki dr`avni sekretar D`on Kvinsi Adams (John Quincy Adams) i {panski ministar Don Luis de Onis. 1848. - U Parizu izbila revolucija izazvana privrednom krizom. Pod pritiskom ustanika, kralj Luj Filip (Louis Philippe) je abdicirao. 1862. - Tokom Ameri~kog gra|anskog rata D`eferson Dejvis (Jefferson Davis) progla{en za predsjednika Konfederacije Dr`ava Amerike (otcijepljene ju`ne dr`ave). 1935. - Zabranjeni preleti zrakoplovima iznad Bijele ku}e (Va{ington). 1993. - Vije}e sigurnosti UN-a jedno-

48

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

sveznadar

ZDRAVLJE Nau~nici sa „Harvarda“ upozoravaju

Pu{enje povezano sa sklerozom
Bolest uzrokuje odumiranje neurona zadu`enih za preno{enje poruka izme|u mozga i tijela
Osobe koje pu{e ili su ranije pu{ile mogu imati ve}i rizik obolijevanja od amiotrofi~ne lateralne skleroze (ALS) (tzv. Lou Gehrigove bolesti), upozoravaju nau~nici s „Harvarda“. ALS uzrokuje postepeno odumiranje neurona zadu`enih za preno{enje poruka izme|u mozga i ostatka tijela, {to dovodi do gubitka kontrole nad mi{i}ima, uklju~uju}i i one potrebne za unos hrane i disanje. Ve}ina oboljelih ne `ivi du`e od pet godina nakon dijagnoze. Procjenjuje se kako 10 posto slu~ajeva ALS-a uzrokuje genetski defekt. U novoj studiji kori{teni su podaci za vi{e od milion odraslih osoba koji su upotrijebljeni u pet ranijih istra`ivanja. Kako je objavio ~asopis „Archives of Neurology“, osobe koje pu{e ili su ranije pu{ile imaju 40 do 45 posto ve}i rizik za smrt od ALS-a nego osobe koje nisu nikada pu{ile. U prosjeku je od ALS-a obolijevao jedan od 1.300 pu{a~a, te jedan od 2.000 nepu{a~a. Dodatni rizik je uo~en kod osoba koje su po~ele pu{iti u ranijoj dobi.
Ve}ina oboljelih ne `ivi du`e od pet godina

1997. - Nu~nici sa „Roslin“ instituta u [kotskoj objavili su ro|enje klonirane ovce Dolly. glasno usvojilo rezoluciju o pokretanju postupka za osnivanje Me|unarodnog suda za krivi~no gonjenje lica odgovornih za ozbiljna kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava izvr{ena na teritoriji biv{e Jugoslavije (Ha{ki tribunal - ICTY). 2001. - Ha{ki tribunal osudio bosanske Srbe Dragoljuba Kunarca, Radomira Kova~a i Zorana Vukovi}a na 28, 20 i 12 godina zatvora za silovanje i porobljavanje bo{nja~kih `ena i djevoj~ica u Fo~i u periodu od juna 1992. do februara 1993. godine. 2001. - Vi{e od tri mjeseca nakon op}ih izbora BiH dobila novu vladu.

ORDINACIJA
Imam reumatoidni artritis koji ve} godinama lije~im s „aravom“ i „metotreksatom“. Unazad nekoliko godina nemam bolova, ali se de{ava ne{to jako ~udno {to ne razumijem. Naime, nastaju deformiteti na rukama iako me ni{ta ne boli. Prije uvo|enja lijekova imao sam jake bolove, pita O. D. iz Zenice.
Odgovor na va{e pitanje je relati-

Spec
Istra`ivanja koja su upozoravala kako ekstazi (ecstasy) uzrokuje gubitak pam}enja, smanjuje kognitivne sposobnosti i ima dugotrajan utjecaj na pona{anje nisu ta~na. To tvrdi profesor D`on Halpern (John) s „Harvarda“, navode}i da su zaklju~ci o toj drogi prenapuhani jer su dosada{nja istra`ivanja napravljena s premalo podataka. On tvrdi da dehidracija i nedostatak sna, kojima su korisnici droge bili izlo`eni, tako|er mogu imati lo{e posljedice na mozak.

Reumatoidni artritis

RO\ENI
1788. - Ro|en njema~ki filozof Artur [openhauer (Arthur Schopenhauer), ~ije je djelo postalo cijenjeno pred kraj njegovog `ivota i poslije smrti (1860.). 1900. - Ro|en {panski filmski re`iser Luis Bunjuel (Luis Bunuel), jedan od najve}ih stvaralaca u svjetskoj kinematografiji. 1907. - U Stocu ro|en knji`evnik i publicista Hamid Dizdar. 1935. - Ro|en Danilo Ki{, jedan od najzna~ajnijih pisaca druge polovine 20. stolje}a s ovog prostora i jedna od najmarkantnijih li~nosti u knji`evnim krugovima {ezdesetih i sedamdesetih godina.

vno jednostavan. S postoje}om terapijom kontrolira- Prim. dr. Emir Talirevi}, li ste samo internista simptome, ali niste doveli do zaustavljanja bolesti. U va{em slu~aju najprecizniji na~in procjene aktivnosti reumatskog oboljenja je dopler pregled zglobova gdje se lako vidi stepen aktivnosti. Ukoliko se potvrdi da je bolest i dalje aktivna, potrebno je izvr{iti modifikaciju postoje}e terapije i uklju~iti monoklonalna antitijela, kao {to je „humira“ (adalimumab), koji }e sigurno usporiti proces. Kako se radi o specifi~nim lijekovima, na~in njihovog uklju~ivanja te dozu mo`e odrediti samo ljekar nakon provedenih pretraga.

Vi{e od polovine osoba koje su pretrpjele sr~ani udar ne odri~e se brze hrane s visokim udjelom masti i soli, pokazalo je novo istra`ivanje provedeno na Univerzitetu u Misuriju. Podaci su prikupljeni od gotovo 2.500 ispitanika koji su pre`ivjeli sr~ani udar. Utvr|eno je kako se otprilike tre}ina ispitanika ponovno vratila brzoj hrani ve} mjesec nakon sr~anog udara. Ova pojava bila je izra`enija kod mu{karaca te osoba ni`eg stepena obrazovanja.

Brza hrana na jelovniku

I nakon infarkta

UMRLI
1512. - Umro italijanski moreplovac Amerigo Vespu~i (Ameriggo Vespuchi). Prema latinskoj verziji njegovog imena (Americus), njema~ki kartograf Martin Valdzemiler (Martin Waldsemueller) nazvao je Novi svijet Amerika (America), premda je novi kontinent 1492. godine otkrio Kristofer Kolumbo (Christopher Columbo). 1913. - U vojnoj pobuni u Meksiku ubijeni meksi~ki revolucionar i predsjednik (1911-1913.) Francisko Madera (Francisco Madera) i potpredsjednik Pino Suares (Pino Suarez). 1987. - Umro ameri~ki slikar, novinar, filmski re`iser i producent Endi Vorhol (Andy Warhol), jedan od najzna~ajnijih predstavnika pop-art slikarstva.

Radim u javnom organu i za potrebe ostvarivanja odre|enih prava izvan tog organa potrebna su mi odre|ena uvjerenja o ~injenicama kojima raspola`e javni organ. Na moj zahtjev za izdavanjem uvjerenja re~eno mi je da podnesem zahtjev, pa kad uvjerenje bude gotovo, bit }u pozvan da ga preuzmem ili }e mi biti dostavljeno putem po{te. Zamolio sam da se izdavanje uvjerenja ne odla`e jer mi je potrebno, ali sam dobio obrazlo`enje da }u uvjerenje dobiti u skladu i na na~in propisan zakonom. Koji je to zakon i na koji na~in ovo pitanje obra|uje, budu}i da mi je uvjerenje izdato sedam dana

Izdavanje uvjerenja

- Prema Zakonu o upravnom postupku, uvjerenje i druge isprave o ~injenicama o kojima se vodi slu`bena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev po pravilu istog dana kada je stranka zatra`ila izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana osim ako propisom kojim je ustanovljena slu`bena evidencija nije druga~ije odre|eno. Ako u roku od pet dana od dana podno{enja zahtjeva uvjerenje ne bude izdato niti se stranci ne dostavi rje{enje o odbijanju zahtjeva, smatra se da je odbijen.

nakon pisanog zahtjeva, a tad sam ve} zakasnio s predajom dokumenta, pita R. E. iz Sarajeva.

Rad na odre|eno vrijeme
Radila sam kod privatnika 20 mjeseci po ugovoru o radu na odre|eno vrijeme iako ta~an datum prestanka ugovora nije preciziran. Tada sam se razboljela i bila na bolovanju tri mjeseca. Poslije bolovanja nastavila sam s radom i upozorila poslodavca da za mjesec istje~u dvije godine rada na odre|eno vrijeme, ali mi je on rekao da nastavim raditi toliko koliko sam provela na bolovanju i da }e mi nakon toga prestati radni odnos jer sam, prema njegovom mi{ljenju, imala prekid ugovora o radu za period bolovanja. Je li ovakav stav ispravan, pita J. K. iz Tuzle.
seca rada koji je smatrao radom na odre|eno vrijeme nastavite raditi, mo`ete smatrati da ste po Zakonu o radu zaposleni na neodre|eno vrijeme.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

- Kako je poslodavac zatra`io da i po proteku 24 mje-

Ispup~enje na kapku

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

49

Ta~no Neta~no

PREHRANA I ZDRAVLJE Tvrdnje britanskih nutricionista

Provjerite holesterol

Xanthelasma palpebra je medicinski naziv za mala ispup~enja na o~nom kapku koja obi~no upozoravaju na visok holesterol. Nazivaju se i ispup~enja od holesterola, a radi se o masnim naslagama. [ta u~initi? Oti|ite ljekaru, dermatologu ili oftalmologu. On }e utvrditi o ~emu je rije~ jer je to jedan od najlak{ih na~ina za dijagnosticiranje visokog holesterola u krvi. Simptom uglavnom nije ozbiljan, ne izaziva bol ni pote{ko}e s vidom. No visoki holesterol je ve} zabrinjavaju}i.

Najbolji doru~ak su `itne pahuljice
Pokazalo se da jedna od pet osoba uop}e ne jede krutu hranu za doru~ak, a ~ak 45 posto ljudi uop}e ne jede pahuljice
Jutro uz pahuljice tokom dana manje masne i slatke hrane

1.U njema~kom gradu Frankfurtu `ivi vi{e od 180 razli~itih nacija? poznato u kojim okolnostima se 2.Nijekonvoji pojavili na morima? su bronza skulptu3.Isto~noindijskadevetogasuzapadnog re nastale od stolje}a u podru~ju dana{njeg Bihara i
Bengala?
1. TA^NO

Lijepe ruke

Lak u skladu s garderobom

Dobar doru~ak klju~an je element zdravog na~ina `ivljenja i on odre|uje kakav }e vam biti ostatak dana, barem u prehrambenom smislu. Iako ima onih koji ru{e teoriju da je doru~ak najva`niji obrok dana, nutricionistkinja Sigrid Gibson tvrdi sasvim suprotno - doru~ak je va`an i tokom njega najbolje je jesti `itne pahuljice jer }emo zbog njih u ostatku dana jesti manje masne, slatke i nezdrave hrane. Istra`iva~ki tim analizirao je 12.068 izvje{taja u sklopu NDNSa (Nacionalna anketa o dijetama i ishrani koja se redovno provodi u Velikoj Britaniji), ankete koja je obuhvatila veliki broj Britanaca u dobi izme|u 19 i 64 godine. Rezultati su pokazali da jedna od pet osoba uop}e ne jede krutu hranu za doru~ak, jedna tre}ina jede `itne pahuljice, a ~ak 45 posto

ljudi uop}e ne jede pahuljice. Najpopularniji element doru~ka je ili ~aj ili kafa (u 84 posto slu~ajeva). Mlijeko je elementarni dio kod 82 posto sudionika ankete, zatim slijede pahulji-

ce (39 posto), hljeb (33 posto) i vo}e (14 posto). Utvr|eno je i da su `ene manje sklone tome da za doru~ak jedu kobasice, jaja i hljeb. Radije uzimaju vo}e.

Skrenite pa`nju na va{e ruke modernim bojama lakova za nokte. Najnovije kolekcije ove sezone sadr`e najvi{e ljubi~astih, roze i crvenih nijansi, mada, bez obzira na trendove, nokte trebate mazati bojama u skladu s garderobom i {minkom. Lak se nanosi u dva tanka sloja. Prije lakiranja nanesite bezbojni lak ili podlogu za lak, pa tek onda prema`ite nokte obi~nim lakom. Tako }e se du`e zadr`ati na noktima. Pri lakiranju vodite ra~una o tome kako se lak nanosi. Nokte treba mazati od dna do vrha. Tanka linija uz korijen nokta treba ostati slobodna jer }e na taj na~in prsti i nokti biti du`i i ljep{i.

Brza priprema, slastan obrok

Potrebno je: 12 komada tjestenine za kanelone, 1 jaje, 200 g rikota sira, 200 g svje`eg kravljeg sira, 120 g {pinata, 2 ~esna bijelog luka, 200 ml vrhnja za kuhanje, 150 g parmezana, 2 ka{ike maslinovog ulja, so, biber. Na~in pripreme: 1. Kanelone kuhati u vreloj posoljenoj vodi dvije minute, tek toliko da upiju malo vlage, pa ih izvaditi na stranu. Listove {pinata otrgnuti od stabljika i dobro oprati pod mlazom vode. 2. U zdjeli razbiti jaje, za~iniSTARORIMSKA BOGINJA MUDROSTI

Kaneloni punjeni sirom i {pinatom

U njema~kom gradu Frankfurtu `ivi vi{e od 180 razli~itih nacija. Svaki tre}i stanovnik Frankfurta nema njema~ki paso{. Frankfurt se prvi put spominje u jednom dokumentu od Karla Velikog na dana{nji dan, 22. februara 794. godine. Dokument je napisan na latinskom, i u njemu stoji ... actum super fluvium in loco nuncupante Franconofurd (... donesen na rijeci Majna u jednom mjestu zvanom Frankfurt). Prema rang-listi Univerziteta Liverpul od 2001. godine, Frankfurt je najbogatiji grad Evrope (prema bruto nacionalnom produktu po stanovniku). Slijede Karlsruhe, Pariz i Minhen. Frankfurt ima sa 922 radna mjesta na 1.000 stanovnika najve}u gustinu radnih mjesta u Njema~koj. Interesantan je i podatak da u Frankfurtu ima jedan advokat na 99 stanovnika. To je najve}a gustina advokata po glavi stanovnika u Njema~koj.
2. NETA^NO

U Frankfurtu `ivi vi{e od 180 nacija

ti soli i biberom, razmutiti, pa dodati svje`i kravlji sir, rikota sir, polovinu ribanog parmezana, protisnuti bijeli luk, sjeckane listove {pinata, pa sve zajedno promije{ati. 3. Dobivenom smjesom puniti kanelone i slagati ih jedan do drugog u maslinovim uljem nama{}enu vatrostalnu posudu. 4. U zdjelici pomije{ati vrhnje za kuhanje s drugom polovinom ribanog parmezana i time namazati kanelone. 5. Pe}i u rerni na 180 stepeni 35 minuta.
STARO IME OTOKA VISA ”Administrative Services Division” PJEVA^ICA RADI] @ITELJKE DREVNE ASIRIJE SAJAM

GRAD U [KOTSKOJ HAMAJLIJE, TALISMANI POSUDA ZA PRANJE U KUPATILU

NAJBOLJI RADNIK

L.E.

ELEKTRON

OTPADAK OD SIJENA, TRINA

OBLAST U FRANCUSKOJ

ZBIR ^LANOVA

UKRAS

Ne mo`e se re}i da nije poznato u kojim okolnostima su se konvoji pojavili na morima. Do toga je najprije do{lo prilikom za{tite trgova~kih brodova od gusara, jer su i po definiciji konvoj brodovi koji plove pod oru`anom pratnjom. Od 17. stolje}a neutralne sile polagale su pravo na konvoje u toku rata, osiguravaju}i ratne brodove za pratnju trgova~kih i njihovu za{titu od plja~ke i otmice. Tokom Prvog svjetskog rata Britanci su organizirali transatlantske konvoje koje su {titili kordoni ratnih brodova. Isti taj sistem {titio je savezni~ke brodove od njema~kih podmornica u Drugom svjetskom ratu.
3. TA^NO

Prvi konvoji bili su za{tita od gusara

GLUMICA BEGOVI]

TUNEL KOD NEMILE GRAD NA AZURNOJ OBALI GRUBO SUKNO, ABAHIJA STOVARI[TE IZNAD, POVRH RUMUNIJA DALMATINSKA UZRE^ICA SUMPOR

PE]NICA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
@ITELJ DRNI[A

OKOT, STEPEN, TIM, KARTE, E, PLEMENA, RUM, RO, ARAKANGA, EVERT, AVION, MARLIZ [ILD, ATEIST, TAEL 2443

OPERSKI PJEVA^ NA SLICI

GRDOBA, RUGOBA

PRVAK, [AMPION

Isto~noindijska bronza su skulpture nastale od devetoga stolje}a u podru~ju dana{njeg Bihara i zapadnog Bengala u Indiji, a kojih ima i u Banglade{u. Izgra|ene su od legure koja se sastoji od osam metala i izlivene u kalupima od voska, predstavljaju razna bo`anstva (naprimjer [ivu i Kri{nu), male su i lako prenosive. Nastale su u velikim budisti~kim manastirima i prisutne {irom ju`ne Azije, utjecale su na umjetnost Burme (Mijanmara), Sijama (Tajlanda) i Jave.

[ta je isto~noindijska bronza

50 Utorak, 22. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

oglasi

Dnevni avaz

utorak 22. februar/velja~a 2011.

51

52 Utorak, 22. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017201 09 Mal Zenica, 06. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Edvin Koki}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske ad Banja Luka, Mladena Stojanovi}a 8., Banja Luka protiv tu`enog Rami} Mirza iz Zenice, Lisa~ka 75., radi isplate duga, vs. 510,42 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Tu`enom Rami} Mirza iz Zenice, Lisa~ka 75., dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 16. 03. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 510,42 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine, kao dana dopsjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate,

- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 89,22 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 187,20 KM po~ev od 27. 02. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom Avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 017201 09 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015309 07 Mal Zenica, 07. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u „Zenicastan“ Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, protiv tu`enog Sekovi} Fikret iz Zenice, ul. Vojvodi}a put br. 10, radi naplate duga, v.s. 165,20 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. ZPP-a:

dni~kih dijelova i ure|aja zgrade za stan na adresi ul. Prve zeni~ke brigade br. 13, za period od 01. 06. 2004. godine do 31. 12. 2006. godine u ukupnom iznosu od 165,20 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Amra Hed`i} - Had`i}

OBJAVLJUJE
Tu`enom SEKOVI] FIKRET dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 06. 06. 2007. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug po osnovu nepla}ene naknade za odr`avanje zaje-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 034122 06 Mals Zenica, 28. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR kao pravni sljednik HT MOBILNE KOMUNIKACIJE DOO MOSTAR ul. Tvrtka Milo{a bb Mostar, protiv tu`enog Mehi} [efik vlasnik STR URBAN SCHOP ul. Mejdand`ik broj 11 T5. Zenica, radi isplate duga v.s. 1.022,01 KM, dana 27.12. 2010. god., van ro~i{ta, donio je a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u:

kori{tenje mobitel usluga u visini od 1.020,01 KM (jednahiljadadvadeset KM i 1/100) sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 190,82 KM po~ev od 16. 02. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 379,93 kM po~ev od 16. 03. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 149,26 KM po~ev od 16. 04. 2006. god. pa do isplate, - na iznos od 300,00 KM po~ev od 16. 09. 2006. god. pa do isplate, te da naknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 189,00 KM (stotinuosamdesetdevet KM), sve u roku od 15 (petnaest) dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u predja{nje stanje shodno odredbi ~l.183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija: Kubat Jasminka s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 019573 08 Mal Zenica, 06. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, raniji naziv UPI BANKA D.D. SARAJEVO, ulica Obala Kulina Bana broj 9a, Sarajevo protiv tu`ene Mustajbegovi} Kanita iz Sarajeva, ulica Grbavi~ka broj 54, radi duga, v.sp. 1.403,75 KM, van ro~i{ta, dana 06.01.2011. godine, donio je slijede}u

me|usobno zaklju~eni Ugovor o teku}em ra~unu broj 600375-21-76159 od 18.04. 2007. godine. Utvr|uje se da je dospjelo na pla}anje potra`ivanja tu`itelja prema tu`enoj iz Ugovora o teku}em ra~unu broj 600375-21-76159 od 18. 04. 2007. godine, te se obavezuje tu`ena Mustajbegovi} Kanita da tu`itelju Intesa Sanpaolo Banka D.D. BiH isplati iznos od 1.403,75 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30. 12. 2008. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 189,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik: Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da tu`itelju plati ukupan iznos duga za

PRESUDU - zbog propu{tanja Utvr|uje se da je zbog neizvr{avanja ugovornih obaveza tu`ene prema tu`itelju raskinut njihov

Dnevni avaz
Danas je ~etrdeset dana nevjerice i velike `alosti otkako smo se rastali sa na{im dobrim bratom, daid`om, amid`om, {urom i djeverom

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

53

ZIJAD (HALID) GULAMOVI]
14. 1. 2011 - 22. 2. 2011.
iz Tuzle
Dragi Ziki, U danima koji su pro{li bez tebe poku{avali smo „slo`iti kockice“ i nastaviti dalje. Te{ko je to! Sle|eni smo od `alosti i bi}emo do kraja na{ih `ivota. Ostaje da se nadamo da si u tihom beskraju na{ao kona~no svoj mir. Mi kroz ovaj te{ki `ivot nastavljamo dalje nose}i te i ~uvaju}i u svojim srcima od zaborava. Molimo dragog Allaha d`.{ da te obasja Svojom milo{}u i da ti oprosti grijehe. U vje~noj `alosti, Tvoji: sestra Suada, brat Suad, sestri} Rusmir, brati} Mirsad, zet Faruk, snahe Sadija, Sla|ana i Amra. Tevhid }e se prou~iti u petak, 25. 2. 2011. godine poslije d`ume namaza, u [arenoj d`amiji u Tuzli.Ovim putem pozivamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da nam se pridru`e.

224-1tz

SJE]ANJE

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se devet godina od prerane i iznenadne smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

Prim. dr. MEMUN (TAUFIK) [EMDIN
Dragi na{, vrijeme prolazi a uspomene na tebe nikad ne}e pro}i. Zauvijek }emo te voljeti i pamtiti po tvojoj dobroti, tvojoj bri`nosti i ljubavi prema nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Safeta, sin Taufik, k}erka D`enita, snaha Anisa, zet Admir, unu~ad Taira, Aiman i Emad
2204-1nd`

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 40 dana kako je moj dobri mu`

HAJRO DAUTOVI]
Pekar iz Mostara 22. 2. 2009 - 22. 2. 2011.
Uvijek si u na{im srcima. Prijatelji iz „Fi{kala“: Huso, Ramiz, Moca, Tara, Babo, Kafa, Sule Pandur, [a}ir, Panda, Ibro
227-1mo

had`i MUSTAFA NIK[I]
22. 2. 1982 - 22. 2. 2011.

NAZIFA NIK[I], ro|. BAK[I]
1992 - 2011.
2511-1tt

BRANKO FI[ER
umro. Dobar mu`, po{ten ~ovjek. Od `alosti i tuge za tobom srce mi se kida. Nikada te ne}e pre`aliti tvoja supruga Vida. Pokoj du{i od mene i svih tvojih dobrih prijatelja.Za sve ti hvala, a mnogo toga ima.

Sin Salih, snaha Damjanka i unuk Mustafa

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SAUD (ISMETA) KUBAT
22. 2. 1996 - 22. 2. 2011.
I nakon petnaest godina jednako boli rastanak s tobom. Oti{ao si prerano, svaki dan nam je sve te`e. Tvoji najmiliji: neutje{na majka Murata, otac Ismet, sestre Jasna i Lejla sa porodicama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. To si zaslu`io.
108-1go

na na{eg dragog prijatelja

[AHZO (HUSO) VRANJ
22. 2. 2009 - 22. 2. 2011.
Porodica Pleh
110-1go

Dana 22. februara 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

MUAMERA BE]IROVI]A
Vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati sje}anje, niti donijeti zaborav na tvoj plemeniti lik. Supruga Naida i sin Faruk Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su na bilo koji na~in podijelili s nama na{u tugu. Posebnu zahvalnost zaslu`uje kolektiv FITOB d.o.o.
232-1tz

FATIMA HOZO
Dobri ljudi uvijek su sa nama. Prijatelji: Milica, Sofija, Keka, Silva, Lida, Marica i Kadrija
2219-1nd`

Dana 22. februara 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi

na{em penzionisanom radnom kolegi

MUAMERA BE]IROVI]A
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i s ponosom ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: Na|a, Dina, Emir i Esad
233-1tz

KEMO (ZEJNIL) FAZLI]

HUSNIJA (NED@IB) ^AU[EVI]
Kolektiv KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo
N

Od njegove raje SU Energoinvest d.d.
2538-1tt

54

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SEDMINA

Draga, mila, na{a U utorak, 22. 2. 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je na{a najdra`a supruga i majka preselila na Ahiret, sedam najtu`nijih dana u na{im `ivotima

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi, saradniku i prijatelju

SABIRA TANOVI]
Bol je neizdr`iva a na{a ljubav prema tebi beskrajna. Jo{ jednom ti hvala na svoj dobroti i ljubavi koju si nam nesebi~no davala. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 23. 2. 2011. g. u 13.00 sati u d`amiji na Grbavici II kod {opinga. Zauvijek tvoji: suprug Nusret, sin Samir, k}erka Samra, unuk Igor, unuka Jana, zet Velimir, snaha Sedada 036123

POSLJEDNJI SELAM

OCU NA[EG RADNOG KOLEGE MURISA RAHMANOVI]A

DRAGUTINU FUKSU
Veoma }e nam nedostajati Va{e prisustvo i dobrota koju smo svi osje}ali rade}i s Vama. ^uvat }emo Vas u najljep{em sje}anju.

HAD@I MEHI RAHMANOVI]U
UPOSLENICI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

Kolektiv Bosnalijeka d.d.
N

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

ocu na{e kolegice Beise

ABAZ (MEHMED) KUDUZOVI]
IMOVINSKO-PRAVNA SLU@BA I KATASTAR OP]INE CENTAR SARAJEVO Damir, Zumreta, Mirjana, Munira, Emira, Almasa, Selma, Hamed, Zlata, Eldina, Munib, Senad, Amir, Ned`ad i Smiljan
2534-1tt

Dana 22. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ najdra`i

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage tetke

a 17. 12. 2010. g. navr{ilo se 20 godina od smrti na{e drage i nikad pre`aljene majke IN MEMORIAM

MUAMER (HIMZE) AVDIBEGOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. S po{tovanjem, Porodica
2541-1tt

SEHIJE IMAMOVI], ro|. NJUHOVI]

BEJTE FAKI], ro|. NJUHOVI]
66-1ze

Sestri~ne i k}erke had`i Edina i had`i Amira

U utorak, 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina

Dana 22. februara 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog zeta

IN MEMORIAM

MUAMERA (MIRALEMA) BE]IROVI]A
Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, ali postoji ne{to {to u nama nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav i sve ve}a bol i tuga zbog Tvog preranog odlaska. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja majka Nevresa i otac Miralem
236-1tz

MUAMERA BE]IROVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Punac Ned`ad i punica Nermina
234-1tz

ZIJO (MUSTAFE) ^ENGI]
22. 2. 1980 - 22. 2. 2011.
Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 31 godina od smrti mog oca. Sin Miro, snaha Amra, unuke Lemana, Hana, Amna
2213-1nd`

Dnevni avaz
Danas, 22. 2. 2011. navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita du{a

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

55

AJ[A HAJDAR
Uspomene ne mogu nestati, jer dobri zaborava nemaju. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima... Sje}amo se i volimo Te. Mehmed, Elbira i D`enan Jahi}
2413-1tt

SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca, svekra i dedu

SAJTO (HAMIDA) SALKOVI]
22. 2. 1991 - 22. 2. 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga sa djecom

2529-1tt

Dvadeset drugog februara 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog

SJE]ANJE

RAGIBA (OSMAN) HASIBOVI]A
Voljeli bi da se vrijeme mo`e vratiti i da opet vidimo tvoje lice, o~i s blagim pogledom punim ljubavi i topline za sve nas, a i cio svijet. Ostavio si ogromnu prazninu, neizmjernu i neizlje~ivu bol i tugu u du{ama i srcima svojih najmilijih. Nema utjehe za nas, ali ti `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i na{im mislima zauvijek. U utorak, 22. 2. 2011. godine posjetit }emo njegovo trajno prebivali{te na gradskom groblju Bare u 14.00 ~asova. Tvoji: supruga Vera, djeca Zlatan, Ena i Sandin, unuka Ema i snaha Dragana 2190-1nd`

ASIM KAMENJA[
22. 2. 2006 - 22. 2. 2011.
Pro|e jo{ jedna godina. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoji najmiliji
2459-1tt

Dana 23. 2. 2011. godine navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, deda

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

SEAD (NAZIFA) BRADI] - TULIKA
iz Travnika
Sje}anja na Tebe nikada ne}e biti zaboravljena Tvoji koji te najvi{e vole: supruga Senka, k}erka Ambera, sin Ajdin, zet Almir, unu~ad Arnela, Amina i Anes
49-1tr

HUSIKA (MU[AN) KORJENI]
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje vje~no `ivi{. Hvala ti za svu ljubav koju si nam darivao. Tvoji: supruga Hasija, k}eri Suada i Sabaheta, sin Senad, brat Avdo, sestre Ai{a i Ajkuna, unu~ad Azra, Amra, Amar, Nejra i Dino, snaha Vahida i zetovi Osman i Senad
2497-1tt

Dana 21. 2. 2011. na ahiret je preselio na{ dragi zet, bad`o, tetak

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, svekrva

S ljubavlju

MEHMED BRACO HUJDUR
iz Mostara
Tvoja dobrota, plemenitost, po{tenje bit }e vodilje u na{im `ivotima. Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni: Amir, Adisa, Afan i Adla Abazovi}
65-1ze

HALIMA (HALIM) MAND@O, ro|. [UKALO
1937 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem te se sje}amo i mislimo na tebe. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. O`alo{}eni: sinovi Ned`ad i Nermin, snaha Meliha, unu~ad Damir i Mirela
2201-1nd`

KRASOJE - BRACO ^OLI]
22. II 2005 - 22. II 2011.
Neizmjerno ljubavi, bola i tuge si ostavio u srcu Tvoje sestre Dubravka
2505-1tt

56

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

NA NA[E DRAGE RODITELJE

Dana 23. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e

OMER ROSI]
(22. 2. 1999 - 22. 2. 2011)

FATIMA ROSI]
(15. 12. 2010 - 22. 2. 2011)

VAHIDA KOLAR, ro|. GORU[ANOVI]
TEVHID ]E SE PROU^ITI 23. II 2011. u 12.30 SATI U KUVAJTSKOJ D@AMIJI NA ^ENGI] VILI. O`alo{}ena porodica RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
2507-1tt

Hvala vam za sve K}erka Sabina, sinovi Atif, Muradif i Raif sa porodicama
59-1tr

SJE]ANJE

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg Be}ar Fuada - Fuke

Dana 22. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine kako nije sa nama na{ dragi

NAJTU@NIJE SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

NA DRAGE RODITELJE I NENU

FUAD (MUHAMED) BE]AR
4. 2. 1946 - 22. 2. 1992.
Sarajevo Ni poslije 19 godina nije nam lak{e. Jo{ uvijek nam puno nedostaje{.
sm-000357

ABIT (HAMID) RO@AJAC
Godine prolaze, a sje}anja na tebe ne blijede. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Zauvijek tvoji: Sena, Admir i Adisa
2426-1tt

VAHIDA KOLAR, ro|. GORU[ANOVI]
Draga tetka, nek te Allah d`ela{anuhu podari svojim najljep{im d`ennetskim ba{tama. Tvoja Sabina ^olpa
2508-1tt

]AZIM AZAPAGI]
22. 2. 1983 - 22. 2. 2011.

BISERA AZAPAGI]
21. 10. 1978 - 22. 2. 2011.

[UHRETA TERZI]
10. 4. 1978 - 22. 2. 2011.

PUNO NEDOSTAJETE - PUNO VAS VOLIM VA[A K]ERKA I UNUKA ADISA - ADA
2107-1nd`

SJE]ANJE

na mog dragog brata

Dana 22. februara 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama moja voljena nana

Dana 22. februara 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

AMRA (OSMAN) HERENDA, ro|. MERDAN
Mnogo smo ti zahvalni i nikada te ne}emo zaboraviti. Tevhid }e biti prou~en u utorak, 22. 2. 2011. godine u 15.15 sati u Begovoj d`amiji. Zahvaljujemo se svima koji su u na{em bolu bili uz nas. Posebnu zahvalnost dugujemo firmi „IZO-LIGHT 17“ - bra}i Saji, Sulji i Izi Kutlovac, te Adnanu Pertefu, Admiru [trbi, Azizu Arnautovi}u, njegovom sinu Aldinu te Emiru Ka{i}. O`alo{}eni: sin Esed i suprug Enver
2177-1nd`

MUAMERA AMERA (HIMZE) AVDIBEGOVI]A
Puno, puno mi nedostaje{. Uvijek }u te se rado sje}ati i nosi }u te u svom srcu. Tvoja sestra D`emila Nuna, Ne|ad i Jasenka sa 2156-1nd` porodicama

VAHIDA HUSEINBEGOVI]
22. 2. 2006 - 22. 2. 2011.
Samo moje srce i ja znamo koliko mi fali{... Uspomena na tebe, tvoju ljubav i dobrotu nikada ne}e izblijediti jer si bila najbolja nana na svijetu. Unuka Enisa 1985-1nd`

22. II 2009 - 22. II 2011.

HAFIZA (JUSO) VATRE[
Nema rije~i da izrazimo tugu. Samo molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet. Tvoji sinovi sa porodicama
2521-1tt

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE

na na{eg dragog

AMRA (OSMAN) HERENDA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: sestra Aida, zet Alija, Almir, Amel, Jasmina, Skender i Amila

Dana 22. februara 2011. navr{ava se sedam godina otkako je preselio na ahiret na{ otac, svekar i babo

HASANA MULAHMETOVI]A
22. 2. 1978 - 22. 2. 2011.
Tvoj lik, dobrotu nikada ne}emo zaboraviti. U na{im srcima i mislima, uvijek }e{ `ivjeti. S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tvoj lik. Supruga Rabija, sinovi Ned`ad, Mirsad s porodicama
2385-1tt

NEZIR (ABDULAH) [KALJI]
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na Tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoji: sinovi Namik i Mirza sa porodicama
2137-1nd`

2178-1nd`

Dana 22. 2. 2011. navr{avaju se 4 tu`ne godine od kada nije sa nama na{ voljeni

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{e

JASMIN JASKO TATLI]
Sretni smo {to smo te imali na ovom prolaznom putu i vje~no tu`ni {to smo te tako rano izgubili. S ponosom i tugom sje}amo se i ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari najljep{e d`ennetske ljepote. Tvoji najmiliji: otac, majka, sin, k}erka, sestra, zet i sestri}i
2514-1tt

JASMIN TATLI]
Nikada te zaboraviti ne}emo. Zauvijek si u nama! Keno i Velid
2518-1tt

EMINE OMEROVI], ro|. BAJRAMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od srca Tvoji najmiliji: suprug Suad, sin Emir, k}erke Irma i Amra Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 23. 2. 2011. u 13.30 sati u ulici Tepeba{ina 16.
2522-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

57

na dragu mamu, svekrvu i nanu

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

mome dragom bratu

HAD@I] [EMSA MIRSADA
22. 2. 2008 - 22. 2. 2011.
Neopisivo nam nedostaje{. Omko, Leki i D`ejna
230-1tz

AJI[A HAJDAR, ro|ena HASAGI]
Sa tugom i sjetom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti kojom si nas sve neizmjerno obasipala. Bila si i ostala uzor i pravi prijatelj svima nama. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja Mirsa i Hamo sa djecom
2540-1tt

AMIRU SMAJLOVI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj brat Rasim, snaha Vasvija, brati~na Amira sa suprugom Kasimom i sinom Harisom, brati} Adnan sa suprugom Irmom i sinom Daninom
No 036124-1bak

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragu k}erku i sestru

na dragu suprugu i majku

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako sa nama nije na{a draga majka, punica, nana

HAD@I] [EMSA MIRSADA
22. 2. 2008 - 22. 2. 2011.
Uvijek si u na{im mislima. Majka Zulejha, brat Osman i sestra Suada sa porodicama
230-1tz

HAD@I] [EMSA MIRSADA
22. 2. 2008 - 22. 2. 2011.
Shema, zauvijek si u na{im srcima! Tvoji: Sole i Edo
230-1tz

MU[A AHMETSPAHI], ro|. DEMIR
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Sehija, zet Ibro, unuci Nermina, Nermin i Sabina
2547-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

na drage roditelje

dragom

SJE]ANJE

PE[TO EDHEMA KLOPI]A
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati neizmjernu ljubav i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji
235-1tz

MUSTAFA
1923 - 1988.

i

SUBHIJA
1928 - 1986.

Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji, 26. 2. 2011. u 12.20 sati. Va{a Nevresa sa Ra{idom - Senadom i Almom
2208-1nd`

MUHAMEDU HAMI HAD@IABDI]U
S ljubavlju i po{tovanjem, Bilal, Emina i Amra Mira{~ija

[EMSA HAD@I]
Dado, tiho si `ivjela, jo{ ti{e si oti{la, a nama si ostavila dosta dobrih djela, da nas sje}aju na tebe. Habib, Naza, Deni, Mela, Lejla i Elvis
231-1tz

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

FADILA (AHMET) CURI]
22. 2. 2010 - 22. 2. 2011.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoju dobrotu nikada ne blijedi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Suprug Osman, sinovi Hazim i Zahid
2535-1tt

POSLJEDNJI SELAM

2181-1nd`

na{em dragom

MUHAMED (HUSEIN) HAD@IABDI]
Osta}e nam u sje}anju njegovo neizmjerno prijateljstvo i vedar duh. Neka mu je vje~ni rahmet. [erif i Fatima Kapetanovi}, porodice Softi} i Macanovi}
2533-1tt

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ilo se 6 godina od smrti na{eg dragog prijatelja

IDRIZ ZUKI] - ZIZI
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe, tvoj lik i tvoja dobra djela DAMIR KARAGI] SA PORODICOM
ptt

iz Olova

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

ocu na{e prijateljice

ocu na{eg Denisa

KEMAL - KEMO FAZLI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Razred II-1 sa razrednicom Karaga Snje`anom
2549-1tt

MUHAMED (HUSEIN) HAD@IABDI]
Katastar i imovinsko-pravna slu`ba Op}ine Centar Sarajevo Hamed, Zlata, Eldina, Munja, Sen~o, Amir, Nele, Smiljan, Damir, Zumreta, Beisa, Mira, Munira, Emira, Almasa
2532-1tt

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 6 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

IDRIZ (MUJO) ZUKI]
Vrijeme prolazi, a bol u srcu i tuga u du{i ostaju. S ponosom te se sje}amo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Bahra i sinovi Semir i Aziz
ptt

2005 - 2011.

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj

na na{eg dragog prijatelja

SJE]ANJE

FATIMA - TIMKA HOZO
Uvijek }emo se sje}ati tvoje ljubavi i plemenitosti kojom si obasipala sve oko sebe. Nek ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Belma i Braco Martinovi} sa porodicom
2220-1nd`

JASMIN - JASKO TATLI]
Dragi, iskreni prijatelji nikada ne umiru. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima. Tvoje prijateljice Amela [i{i} i Selma Saki}
2544-1tt

AJI[A HAJDAR
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo, u srcu ~uvamo od zaborava. Lida i Ceca
2527-1tt

58

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

JAKUB ]IRI] 24. 2. 1975 - 22. 2. 2011.

ZEIR ]IRI] 22. 2. 1990 - 22. 2. 2011.

ADNAN ]IRI] 24. 9. 2001 - 22. 2. 2011.
2547-1tt

Po{tovanom, dragom i nikada pre`aljenom suprugu Zeiru, djeveru Kubi i predragom Adnanu, vje~ni rahmet `eli supruga, snaha i strina Sena sa sinovima Jakubom, Zeirom, snahom i unukom

SJE]ANJE

Dana 22. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama voljeni mu` i otac

MUJO KEKI]
1931 - 2009.
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak s tobom, ali si ostavio uspomene na koje smo ponosni i koje nam niko uskratit ne mo`e. Tvoji najmiliji: supruga \ulsa i djeca
231-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e radne kolegice Ljiljane

DRAGUTIN FUKS
S po{tovanjem, KJKP Toplane - Sarajevo, lokalitet [vraniko Selo D`emo, D`evad, Darko, Asima, Merdina, Admir, Sofka, Vahida, Fikreta, Sanida, Senada, Sejo, Mido, Fuad K., Malik, Fuad E., Kenan, Alma, Nerd`isa, Rasim, Azra, Nerma

2225-1nd`

Dana 22. 2. 2011. godine (utorak) navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{

ZAHVALNICA Povodom smrti na{eg dragog

EKREMA OMERAGI]A
@elimo da se zahvalimo: Gos. Ak{amija Jasminku za sve ono {to je za `ivota u~inio za na{eg Ekrema, zatim direktoru J.U. Op}e bolnice Bakiru Naka{u, osoblju Odjeljenja za internu medicinu na ~elu sa doktoricom Amrom Maci} - D`ankovi}, neizmjernu zahvalnost doktorici Suadi Dizdarevi} - Ze~evi} koja je svih ovih godina ne samo kao lije~nik ve} kao pravi porodi~ni prijatelj brinula o na{em Eki. Tako|e `elimo da se zahvalimo osoblju Ambulante porodi~ne medicine Dobrinja II na ~elu sa doktoricom Poljak - Vatrenjak Sevdom, sestrama Hajdarpa{i} Mujesirom, Sre}kovi} Jasminom a posebno Jasnom Bajri}, ~ija je briga trajala do zadnjeg trenutka `ivota. Porodica Omeragi}
2215-1nd`

EKREM (MUHAREM) OMERAGI]
preselio na ahiret. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti, Dobrinja - Trg Sarajevske olimpijade br. 24/I sp. O`alo{}ena porodica
SJE]ANJE
2215-1nd`

na drage roditelje

Dana 23. 2. 2011. godine navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi predsjednik

SAMIJA (HAD@IALI]) BURAZEROVI]
22. 2. 2002 - 22. 2. 2011.
S ponosom i puno ljubavi ~uvamo uspomene na vas. K}erka Jasna sa porodicom
POSLJEDNJI POZDRAV

TARIK BURAZEROVI]
15. 6. 2005 - 2011.
2513-1tt

SEAD (NAZIFA) BRADI] TULIKA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Oti{ao si prerano i ostavio veliku prazninu u na{em udru`enju. Mi ~lanovi udru`enja za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja - „TULIKA“ Travnik ~iji si predsjednik bio 20 godina vje~no }e te se sje}ati.
52-1tr

dragom prijatelju i kolegi

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 7 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

DRAGUTINU FUKSU
„^ovjeka ne odre|uje koliko dugo je `ivio, ve} koliko je traga ostavio u du{ama i srcima ljudi koji ga okru`uju“. I kad se rastanemo posljednji put sa tobom na vje~nom po~ivali{tu, ostat }e{ `ivjeti u na{im srcima i rije~ima. Znamo da nas ~uje{ i znamo da vidi{ koliko nam svima nedostaje{. Tvojoj obitelji {aljemo iskrenu su}ut. Kolektiv Sektora Informacione tehnologije - Bosnalijek d.d.
N

HUSEIN (RAMIZ) BAHTO
Pamtimo te po dobrim djelima i takav }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: majka had`i Masa, supruga Sadeta, k}erka Amra, sin Muamer, snaha Anesa, unuk Davud.
2361-1tt

Dnevni avaz
Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 7 godina od kada nije sa nama na{a draga majka, supruga, nana, svekrva i punica
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

59

majci na~elnika Pocrnje Stjepana

LATIFA SULJEVI], ro|. SAKI]
Za one koji Te vole nikada ne}e{ umrijeti. Porodica EL - FATIHA
2231-1nd`

DRAGICA POCRNJA
Od Odjeljenja za op{te i zajedni~ke poslove MO BiH.
2238-1nd`

Danas se navr{ava 15 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

Mom dragom, drugu i prijatelju

SAUD (ISMET) KUBAT
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima daleko od zaborava. Tvoja porodica: Ferida, Kenal i Amila
2236-1nd`

IBRAHIM (MUAZ) TESKERED@I]
Ponosni smo {to si bio sa nama. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji Ema, Mustafa, Samira i Devla
2235-1nd`

MUHAMED HAD@IABDI]U
Mnogo lijepih dana provedenih u mladosti, ali kratko u starosti. Nisi trebao oti}i ovako rano. Hamo Ablakovi} sa porodicom
2556-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ava se 8 godina kako je na ahiret preselio na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

HAMI
Od: Senada, Jasmine, Nermane i Naide
2560-1tt

IBRAHIM (MUAZ) TESKERED@I]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i sa rado{}u }emo te se sje}ati. Tvoji Amra, Amir, Alma, Zlatan
2235-1nd`

SULEJMAN (ADEMA) ALI]
Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Ferida, sin Fahrudin - Ferid, snaha Sejka, unuk Hajrudin, te unuk Sabahudin sa suprugom Eminom i 2559-1tt sinom Adijem POSLJEDNJI SELAM

FATIMA KRESO, ro|. BE]AREVI]
(22. 2. 1977 - 22. 2. 2011.)
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2561-1tt

Dana 22. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 9 godina od tragi~ne smrti sina i brata

JASMIN TATLI]
Bio si ~ovjek najljep{ih ljudskih vrijednosti, uzor ~asnog `ivljenja vrijednog po{tovanja. Uvijek }emo ~uvati uspomene na plemenitost, dobrotu, pa`nju, koju si nam dao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. TVOJI NAJMILIJI: Enna, Benjamin i Lamija
2239-1nd`

DAMIR (ISMET) [KORO
Vrijeme prolazi, a ti si uvijek u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: otac Ismet, majka Snje`ana i sestra Dalila
2491-1tt

dragom

SJE]ANJE

na{em dragom

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg zeta
Dana 22. 2. navr{ava se 6 mjeseci otkako nije s nama na{ dragi suprug i otac POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom zetu

EKREMA (MUHAREM) OMERAGI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Punica had`i Habiba hanuma, {ura Denis sa suprugom Aidom i k}erkama Aminom, Lejlom i Enisom
2551-1tt

UZEIR AVDI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Burina Mustafa i Hajra sa porodicom
2227-1nd`

MIKI
22. 2. 2005 - 22. 2. 2011.
Tvoji: Ada, Nino, Sanja, Sabina, Adnan i Dena
2562-1tt

ZEMIR (UZEIR) [UBO
Kad bi te na{a ljubav mogla spasiti `ivio bi vje~no i ako je smrt ja~a od `ivota nije ja~a od sje}anja na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Ziba, sin Elvir, snaha Mernesa i unuci Emir i Nejla 2240-1nd`

KEMALU FAZLI]U
Dugo }emo pamtiti tvoj plemeniti lik, dobrotu i sje}anje na Tebe. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: punica Nura, {ura Bajro i {urinica Rabija Ho{i}
2234-1nd`

SJE]ANJE
Dana 22. 2. 2011. navr{ava se dugih 31 godina od smrti na{eg dragog oca, djeda i punca

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

Dana 22. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog babe i dede

ZIJE (MUSTAFE) ^ENGI]A
I poslije toliko dugo godina s ponosom i ljubavlju se rado sje}amo Tvog dragog lika i na{oj djeci pri~amo s ljubavlju kakvog su dedu imali, kad nam je najte`e u `ivotu sjetimo se tvoje hrabrosti i velikog srca za sve. Posjetit }emo tvoj mezar na Barama i prou~it Fatihu. Ponosni smo {to se tvojom djecom mo`emo zvati. Tvoja k}erka Nejra, sin Zijo, unuke Nejla i Ilma i zet Ned`ad Memi{evi}
2557-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

NUSRETU (MUSTAFE) ARSLANAGI]U INSPEKTOR
od kolega i prijatelja iz kluba penzionera ^ENGI] VILA
2509-1tt

MU[A AHMETSPAHI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sabiha, zet Nezir, unuci Hanka i Haris
2553-1tt

ZEMIRA (UZEIR) [UBO
Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i boli ostalo iza tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: k}erka Emira, zet Alija, unuka Merisa, unuk Brajlovi} Elvis, snaha Mirsada, praunu~ad Lejla i Adi Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. 2244-1nd`

SJE]ANJE

na

JASMIN TATLI]
@ivi{ i `ivje}e{ i dalje u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Ba{i}: Latif, Ramiza, Anesa, Elma, Nedo i Lela
2229-1nd`

60

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

MUJO \UGUM
22. 2. 1988 - 22. 2. 2011.

JASMINKA \UGUM - HA^AM
13. 2. 2003 - 22. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, va{i najmiliji. Porodica \ugum, Kokanovi} i Ha~am
111

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e radne kolegice Ljiljane

DRAGUTIN FUKS
Radne kolege iz Toplana (Loris): Mirzo, Amela, Beba, Nirha, Beris, Milada, Azra, Emir, Darko, Bakir, Sanela, Almir, Asmir, Sibela, Anesa, Nihad, Dino, Jasmina, Sena, Mide, [emsa, Zuko i Fatima
2552-1tt

Dana 20. 2. 2011. godine preselio na ahiret na{

Dana 20. 2. 2011. godine preselio je na ahiret na{

Dana 20. 2. 2011. godine preselio je na{ dragi otac - suprug

FADIL (BE]IR) HATI]
Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati, u srcima nositi i nikad te ne}emo zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. K}erka Almira, zet D`evad i unuka Enisa
2221-1nd`

FADIL (BE]IR) HATI]
U na{im srcima ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitu i iskrenu du{u. Vje~no hvala! Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. K}erka Halima, zet Mirza, unuk Benjamin, prijatelji Kr{o Himzo, Hasmeta i D`enan
2222-1nd`

FADIL (BE]IRA) HATI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Esma, sin Almir, snaha Muamera, unuka Hana
2217-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

na{em dragom prijatelju i saborcu

CILETU
Puno }e{ nam nedostajati! Neda, Ranko i Sanja
2242-1nd`

SLAVI[I MIJOVI]U
VETERANI ODREDA POLICIJE „BOSNA“
2231-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 23. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

nani i majci na{ih kom{ija

nani i majci na{ih kom{ija

UZEIR (HALID) AVDI]
Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav ostaje u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hasna, k}erka Sabina, sin Nijaz, brat Fehim, unu~ad Naida, Armela, Naid i Damir, praunuk Enur, zet Emil i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 23. 2. 2011. u 11.00 sati u ku}i `alosti, ul. Muhameda Enver Kadi}a 3b. 2567-1tt

PA[I MRKVA
Molimo Allaha d`ele{anuhu da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Ramiz Hod`i} sa porodicom i osoblje }evabd`inice „Hod`i}“

PA[I MRKVA
Da je Allah d`ele{anuhu po~asti D`enntom, a porodicu saburom. Emir Hujdur sa porodicom, Edin [opovi} sa porodicom 2563-1tt i osoblje cafe slati~arne „PLANET“

2563-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj

mojoj jedinoj

AMELI HAD@IALIJAGI] AMELI HAD@IALIJAGI]
Draga Ami, ~uvat }emo uspomenu na tebe. Munevera, Lejla, Emir
2569-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tetka ^au{evi} Munevera sa k}erkom Lejlom i sinom Emirom Tetka Ov~ina Mujesira sa suprugom ]amilom, k}erkom Proho Jasminkom, zetom Osmanom, unu~adima Beri2569-1tt nom i Tarikom

AMELI

Sre}o moja, voli te tvoj majki}
2569-1tt

Dnevni avaz
Tu`nim srcem i bolom u du{i obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga

utorak, 22. februar/velja~a 2011.

61

MARICA (JOVE) TO[I], ro|. PERENDIJA
preminula dana 21. 2. 2011. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 2. 2011. godine u 13.00 ~asova na pravoslavnom grobqu Bla`uj. Pogrebna povorka polazi ispred crkve u Bla`uju. O@ALO[]ENI: suprug Nenad, k}erka Biqana, unuk Velibor, snaja Du{ka, sestra Gospava, brat Grujo sa djecom, snaja Grgi} Vukica sa porodicom, djever Predrag sa porodicom, brati} Vlatko i Gordana sa porodicama, sestri}i Stevo i Gordana sa porodicama, ro|aci, zetovi i snaje, te porodice To{i}, Perendija, Lonco, Maksimovi}, 2247-1nd` Petrovi}, kao i mnogobrojni prijateqi i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga i voljena

ZILFA (BE]IRA) KAPI], ro|. KA@INI]
iz Trebinja preselila na ahiret dana 21. februara 2011. u 83. godini u Norve{koj. D`enaza }e biti obavljena u Trebinju a dan d`enaze bi}e naknadno odre|en. O@ALO[]ENI: sin Sulejman - Leo, k}erke Suada i Edina, snaha Fatima, zetovi D`emal i Zuhdija, unu~ad Vanesa, Mirela, Dijana, Elica, Hena i Dino, te porodice Kapi}, Ka`ini}, Ibri{imovi}, ^orali}, Dautovi}, Alihod`i} i ostala mnogobrojna rodbina.
2246-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NED@IBA - LATIFA TANDIR, ro|. PODBI]ANIN
preselila na ahiret dana 21. 2. 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, dana 22. 2. 2011. u 15.00 sati. (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Sanel i Bahto, k}erke Mirsada i Sanita, sestre Munevera i Nadira, zetovi Izet i Hamo, unu~ad: Amel, Nermin, Arben i Enina, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, porodice: Tandir, Podbi}anin, Alagi}, Ablakovi}, Daci}, Balija, Numanovi}, Gojak, Krije{torac, Ba{evi}, Zekovi}, Bajramovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 2224-1nd`

ALIJA (SALKO) HARBA[
preselio na ahiret u nedjelju, 20. februara 2011. godine u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. februara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Idriz i Azem, k}erke Remza i Kadira, snahe Habiba, Sadika i Mula, zet Red`o, brat Lutvo, sestra Hana, unu~ad Hajro, Halida, Velida, Enisa, Elvir, Azra, Nevzeta, Jasmin, Jasna, Hajra, Zekerijah, Zijad i Edin, snahe Minela i Zijada, zetovi Selmo, D`evad, Jasmin, Fajko i Halid, praunu~ad, brati}i Sadik, Sabit i D`evad, brati~ne Sabaheta, Sabira, Sevda, Munira i Zijada, sestri}i [ahman i Mevludin, te porodice: Harba{, Begi}, Osmanovi}, ]ivi}, Ali}, Omerovi}, Torlakovi}, Sulejmanovi}, Muji}, Salki}, Ibrahimovi}, Be}irevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji u Bojniku. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NESIMA (JUSUF) ZULFIKARPA[I], ro|. PA[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 20. 2. 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Nermina, unuk Emir, unuka Sabina, zet Rusmir Kamber, snaha Sadija, zet Manuel, sestri~ne Suhejla, Muzejena, Lejla i Anela, sestri}i Ibro, Namik i Alija, brati~na Nelica, snaha ]amka, djeca djevera: Amila, Fahra, Nermin, Ahmo, Jasmin i Samira, djeca zaove Lala i Omer, amid`i}i [ahzica, Bakir i [uhra, rodica Ajda, te porodice: Zulfikarpa{i}, Pa{i}, Kamber, njene Sanda i Mirsada, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji „Jedileri“. Ku}a `alosti: ul. Br~anska 4/VII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Dana 23. 2. 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

DRAGICA POCRNJA, ro|. KONJICIJA
preminula 21. 2. 2011. u 78. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u utorak, 22. 2. 2011. godine u 15.00 sati, na rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: sinovi Jadranko i Stjepan, nevjesta Marina, unuci Boris i Sr|an, sestre Kata, Ru`a, Ana i Ivanka sa obiteljima, ne}ak Bran}ek, te obitelji Pocrnja, Konjicija, Milovi}, Grbe{a, Vu~i}, Bari}, Juri{i}, Mandi}, [tevani}, Gljiva i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi.
2237-1nd`

JASMINA (RIFAT) BE[LAGI], ro|. HAFIZOVI]
S neizmjernom ljubavlju zauvijek }e ostati u na{em sje}anju. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 23. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (u 15.00 ~asova) u d`amiji ^obanija. O`alo{}eni: otac Rifet, suprug Haris, sin Amar i k}erka D`ana
2243-1nd`

SJE]ANJE

HASIBA ALIBA[I]
22. 2. 2010 - 22. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Kolege i kolgice iz direkcije KJKP „Pokop“ d.o.o.
2248-1nd`

62

Utorak, 22. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
Sa neizmjernom tugom i dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo da je

DRAGUTIN (KRE[IMIRA) FUKS
nakon kratke i te{ke bolesti, blago u Gospodinu, preminuo u nedjelju, 20. 2. 2011. godine u 66. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 22. 2. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Sveta misa zadu{nica odr`at }e se istog dana u 16.30 sati u crkvi „Sv. ]irila i Metoda“ u Sarajevu (ul. Josipa [tadlera br. 7). O@ALO[]ENI: majka Mira, supruga Ljiljana, sin Davor, k}erka Ana, snaha Vesna, unuka Lara, obitelji: Fuks, Sokolovi}, Grgi} i Tufek~i}, te ostala rodbina, susjedi i prijatelji. 2546-1tt Ku}a `alosti: ul. Branilaca Sarajeva br. 23.

MUHAMED (HUSEIN) HAD@IABDI]
preselio na ahiret u subotu, 19. februara 2011. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. februara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Senada, sinovi Haris i Denis, snaha Samira, sestra Dika, sestri~na Amela sa porodicom, sestri} Haris, {ura Senad sa porodicom, te porodice Had`iabdi}, Kadu{i}, Rad`o, Kurtovi}, Habul, Muharemagi}, Bajramovi}, Kapetanovi}, Svraka, Had`iomerovi}, ^oban, \ozo, Macanovi}, ^engi}, Softi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Muse ]azima ]ati}a br. 19/I.
2558-1tt

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je iznenada, u 67. godini preminuo na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga k}erka i majka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

MILO[ - MI[O (LAZARA) [UMAR
Sahrana }e se obaviti 23. februara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“, ateisti~ka kapela. O@ALO[]ENI: supruga Vanda, k}erka Blanka, sin Nenad, unuka Eva, sestra Olga, bra}a Branko, Bo`idar i Stevan, prijateljica Tamara, brati}i, brati~na, sestri~ne, snahe, ro|aci, zetovi i kom{ije.
111

GORDANA BOJI]
preminula 20. 2. 2011. u 38. godini. Sahrana }e se obaviti 23. 2. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: majka Ha{meta, sin Stefan, k}erka Matea, bra}a Goran i Damir, sestre Ana i Sanja, zetovi i snahe, te porodice: Boji}, ]osovi}, Filipovi}, \eki}, Gutovi}, Nikoli}, ]vori}, Stani} i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji. Prevoz obezbije|en u 13.00 sati ispred ku}e `alosti, u ul. Kasindolska br. 249.
111

MEHMED (HUSEINA) HUJDUR
dana 21. 2. 2011. godine u 59. godini preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u utorak, 22. 2. 2011. godine u 15.30 sati, na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 14.30 sati sa Avenije, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: majka Fikreta, supruga Senada, k}erke \enana i Jasmina, zet Irhad, sestra Mira, sestri} \eni i sestri~na Majda sa porodicama, porodice: Hujdur, Islamovi}, Smriko, Isovi}, Pa{i}, Mahi}, Maasen, Ga{tan, Abazovi}, Krvavac, Omerovi}, Rahimi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 230-1mo

1952 - 2011.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima, kumovima i kom{ijama da je na{a draga i nikad nepre`aljena majka, sestra, punica, baka i prabaka

SLAVOJKA ELEK, ro|. KOVA^
1932 - 2011.
preminula 20. 2. 2011. godine u 79. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 22. 2. 2011. godine - utorak u 13.00 ~asova na groblju „CRKVICE“ - ISTO^NA ILID@A. O@ALO[]ENI: k}erke Bojana, Radojka i Stanka, brat Du{an, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~na, zetovi Vinko, Miro i [imun, zaove Jela i Ljubica, unu~ad i praunu~ad, te porodice: Elek, Kova~, Buha, ]ekli}, Gali}, [imi}, Martinovi}, Kuja~i}, Cerovina, Tepav~evi}, Samard`ija, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i 2207-1nd` kom{ije.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA - TIMKA (AGAN) HOZO
preselila na ahiret u nedjelju, 20. februara 2011. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. februara 2011. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: brati} D`evad sa suprugom Metkom, brati}i Harun i Iztok, brati} Izet @dralovi} sa porodicom, brati~na Nevzeta - Cica Kapo sa suprugom Fadilom i djecom Almirom i D`enanom, zet Senad Salijevi}, njen Belmin, Kapo Osman sa djecom, njena Belma Martinovi} sa suprugom Bracom i djecom, sestri}i Merseda sa porodicom, Braco sa porodicom, porodica rahmetli sestri~ne Cice, prijateljice Milica, Sofija i Keka i gospo|a Vili}, te porodice Hozo, @dralovi}, Kapo, Salijevi}, Begi}, Martinovi}, Beganovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Carevoj d`amiji. 2230-1nd`

IDRIZ (AHMET) SERIJA - RIKA
preselila na ahiret u nedjelju, 20. februara 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. februara 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: Zana i Haris Kolo{, sestre Fehma i Keta, sestri~ne Nedra i Alma sa porodicama, snaha Maja, unu~ad Nora, Arjan i Nedim, prijatelji Elvir, Behija i Mirela, te porodice: Kolo{, Idriz, [urkovi}, \iki}, Zuko, Glinac, Ad`anel, Domanagi}, Bakija, Zrza i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Ma~kareva br. 14.
No036122-bak

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMELA (NIHAD) HAD@IALIJAGI]
preselila na ahiret u subotu, 19. 2. 2011. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Habiba - Biba, mu` Fadil, te porodice: Had`ialijagi}, Top~i}, Zolj, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u „Jordanskoj“ d`amiji na Grbavici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AMIR (FEJZO) SMAJLOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 20. februara 2011. godine 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Mera, sin Samir, k}erka Esmira, snaha Nermina, zet Elvis, unuci Rijad i Kerim, sestra Razija, bra}a Ned`ib, Ibro i Rasim, snahe Had`ira, Fatima, Hatema, Vasvija i Kasema, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Ra{id sa porodicom, svastike Mina i [efija sa porodicama, te porodice: Smajlovi}, Ogle~evac, D`ihani}, [iljevi}, Suba{i}, Valjev~i}, Kova~evi}, Sarhatli}, Trgo, Bejtovi}, Musi}, Durakovi}, Mahmutovi}, Borovac, D`idi}, Hrustemovi}, Ahmetovi}, ^amd`i}, Me{i}, Svraka, Ramovi}, Hela}, ^aprljan, Duhovi}, Peljto, Had`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Stara Bre111 ka.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FADIL (BE]IR) HATI]
preselio na ahiret u nedjelju, 20. 2. 2011. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Esma, sin Almir, k}erke Almira i Halima, brat Halim, snaha Muamera, zetovi D`evad i Mirza, unu~ad Enisa, Hana i Benjamin, brati}, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, daid`i}i, daid`i~ne, {ure, svastike, te porodice: Hati}, Polovina, Gra|an, Arnautovi}, Karovi}, Panjeta, ^au{evi}, Kr{o, Karaman, Huko, Nahudovi}, Ma{ovi}, Pleh, Hasanspahi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u centralnoj d`amiji Hrasnica. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

KEMAL - KEMO (ZEJNIL) FAZLI]
preselio na ahiret u nedjelju, 20. 2. 2011. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.00 sati) na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: otac Zejnil, supruga Raha, k}erka Edina, brat Avdo, sestre Vasvija i Advija, punica Nura, {ura Bajro, svastike Zlatka i Fata sa porodicama, snaha Hajrija, zetovi Safet, Ismet i Mi{o, amid`a Fehim sa porodicom, strina Tid`a sa porodicom, brati~ne Aida, Amira i Admira, sestri}i Amir sa porodicom, Alen i Mustafa, sestri~ne Amela i Emina, te porodice: Fazli}, Ho{i}, Muzur, Vrp~i}, Vidakovi}, Sajnica, Memija, Uzunovi}, Memi}, Balihod`i}, Lokvan~i}, Fo~o, Tutun, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji KOVA^I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

sport

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

63

REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} prou~ava narednog protivnika

Nismo slabiji od Rumunije
Tehni~ki su jaki i disciplinirani, njihovi rezultati u kvalifikacijama morali su biti bolji
pro{le godine. Prvi Papetov dojam je da nas ne ~eka lagan posao. - Iako su Rumuni nakon toga u~estvovali na jednom turniru, mislim da je njihova utakmica protiv Italije mnogo mjerodavnija, jer pretpostavljam da }e 90 posto igra~a nastupiti i protiv nas. Igrali su u najja~em sastavu i pru`ili su vrlo dobru predstavu. Dobra su ekipa, bili su mo`da i bolji, a Italijani su tek u fini{u do{li do izjedna~enja - ka`e Su{i}. Tvrdi da Rumuni, uprDok na{i fudbaleri tra`e put do optimalne forme, selektor Safet Su{i} razmi{lja o ispitu koji nas ~eka 26. marta, kada u Zenici igramo vrlo va`nu utakmicu protiv Rumunije. Probleme koji su obilje`ili odlazak u SAD na prijateljsku utakmicu Pape je ostavio iza sebe i okrenuo se predstoje}em protivniku. Iako do utakmice ima vi{e od mjesec, Su{i} je po~eo prou~avati snimak prijateljskog duela Rumuna s Italijom (1:1) u novembru kos problemima u kvalifikacijama, nisu izgubili svoje tradicionalne vrline. - Oni su uvijek bili tehni~ki jaki, a takvi su i sada. Me|utim, primje}ujem i dosta discipline u igri. ^im izgube loptu, odmah se vra}aju. Njihovi rezultati u kvalifikacijama uop}e nisu realni, igrali su slabije nego {to su trebali - ka`e Su{i}. Upitan da procijeni jesmo li bolji ili lo{iji od njih, selektor je odgovorio: - Nismo slabiji.
M. T.

Pjani}: Prvi liga{ki gol u sezoni

U~inak reprezentativaca

Su{i}: Odli~ni protiv Italije

Izbor selektora i razgovori o Statutu
Skup{tina }e vjerovatno biti zakazana za 29. mart
koju je sa~inio zajedno sa svojim saradnicima Josipom Katalinskim i Munirom Talovi}em, ali jo{ se ne zna ho}e li ona biti usvojena. S druge strane, ~lanovi Izvr{ni odbor Nogometnog saveza BiH danas }e s po~etkom u 11 sati raspravljati o dvije goru}e teme u bh. fudbalu, aktivnostima na usvajanju novog statuta Saveza i izboru novih selektora devet reprezentacija BiH. Tehni~ki direktor Denijal Piri} ~lanovima Odbora predo~it }e listu prijedloga

Danas sjednica Izvr{nog odbora NSBiH

Paskije navratila u Sarajevo
Uo~i sjednice Odbora u Sarajevu se neo~ekivano pojavila predstavnica FIFAe Eva Paskije (Pasquier). Ona je do sada u na{u zemlju obi~no dolazila u dru{tvu kolege iz UEFA-e Marsela Benca (Marcel Benz), ali ovoga puta u Savez je do{la sama. - Razgovarali smo u veOdbora raspravljat }e i o aktivnostima na usvajanju novog statuta, kojih, me|utim, od pro{le sjednice gotovo da nije ni bilo. - Odbor bi trebao odrediti datum odr`avanja Skup{tine NSBiH na kojoj bi se ponovo glasalo o novom statutu. ^lanovi Predsjedni{tva usaglasili su se da to bude 29. mart, dva dana prije isteka roka UEFAe i FIFA-e - ka`e generalni zi sa Statutom i ona nas je informirala da }e UEFA i FIFA uskoro organizirati sastanke s predstavnicima medija i klubova Premijer lige. O~ito je da dvije asocijacije `ele preduzeti sve raspolo`ive mjere i aktivnosti kako bi projekt usvajanja novog statuta uspio - rekao je Bakovi}. sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}. A o tome kakva je trenutna situacija i je li se ne{to promijenilo u proteklom periodu, Bakovi} nema nikakvih informacija. To }emo vidjeti kada budu odr`ane sjednice Skup{tine NSFBiH i FSRS. Federalni zastupnici zasjedat }e 28. februara, a oni iz RS 5. marta, kada bi se moglo znati vi{e o njihoM. T. vom stavu.

Izvr{ni odbor: Dvije te{ke teme

KSC Mladost u Visokom. Gledalaca 200. Sudije: Avdo Seferovi}, Sanel Kosovac. Strijelci: Mulahmetovi}, S. Novoselac, Crnali}, Pavlovi} 2, Matan za reprezentaciju BiH, Memi} i Lukhod`i} za Zanatlije. Rezultat: Reprezentacija BiH - Zanatlija 6:2. BiH: Omerbegovi}, Lali},

Reprezentativci dobili Zanatlije
Mulahmetovi}, S. Novoselac, Rami}, D. Novoselac, Crnali}, Pavlovi}, Bevanda, Kahved`i}, Matan, Perkovi}. Selektor: Murat Jaha. ZANATLIJA: Herco, Balta, M. Kokoru{, Lukhod`i}, Knezovi}, J. Memi}, Pa{ali}, Kilali}, [ahinovi}, Ruvi}, Ihtijarevi}, @iga, Sokolovi}, Hali-

Pripremna utakmica malonogometa{a

Spec
U bile}kom Domu kulture promovirana je monografija FK Hercegovac o 75 godina postojanja i rada ovog kluba. Autori Krsto Mileni} i Radoslav Uljarevi} su na 350 strana donijeli historijat kluba i sve postignute rezultate te naveli imena svih fudbalera. Monografija sadr`i i biografije najuspje{nijih bile}kih fudbalera svih vremena: Saliha [ehovi}a, Mom~ila Vukoja, Veselina Klimovi}a, Dragana Mirkovi}a i bra}e Dragana i Steve Glogovca. [. A.

lovi}, S. Kokoru{, Husi}, I. Memi}. Trener: Almir Kantar. U sklopu priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u malom nogometu, reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je pripremnu utakmicu protiv Zanatlija iz Visokog. A. J.

Minuli vikend bio je u~inkovitiji od prethodnog, kada su u pitanju minuta`a i golovi na{ih reprezentativaca. Kenan Hasagi} (Bujuk{ehir) - Sa~uvao mre`u na gostovanju Konjasporu (0:0). Emir Spahi} (Monpelje) - Predvodio odbranu u pobjedi nad liderom francuske lige Lilom od 1:0. Boris Pand`a (Mehelen) - U porazu od Genka od 0:1 odigrao 90 minuta. Adnan Mravac (Vesterlo) - Odigrao dobru utakmicu protiv Anderlehta, u kojoj je njegov tim pobijedio 2:0. Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor) - Igrao 76 minuta protiv Sivaspora (2:1) Mensur Mujd`a (Frajburg) - Odigrao 90 minuta u pobjedi nad Volfsburgom (2:1). Sejad Salihovi} (Hofenhajm) - Bez u~inka tokom 90 minuta utakmice s Kelnom (1:1). Senad Luli} (Jang bojs) - Igrao cijeli me~ protiv Tuna (1:1). Haris Medunjanin (Makabi) - U porazu od Hapoela od 0:1 igrao cijelu utakmicu. Ermin Zec (Gen~lerbirligi) - Njegov tim izgubio kod ku}e od Karabukspora 2:3, a Ermin je na terenu proveo 55 minuta. Miralem Pjani} (Lion) - Na teren u{ao u 81. minuti, a u 86. postigao je prvi liga{ki gol u sezoni. Lion je dobio Nansi 4:0. Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm) - Bio jedan od bolje ocijenjenih igra~a u remiju protiv Kelna. Edin D`eko (Man~ester siti) - Postigao ~etvrti gol za Siti u ponovljenoj utakmici ~etvrtog kola FA kupa protiv Nots kauntija (5:0), a u samom fini{u propustio realizirati situaciju jedan na jedan. Igrao svih 90 minuta. Asmir Begovi} (Stouk), Ermin Bi~ak~i} ([tutgart) i Muhamed Be{i} (Hamburg) nisu bili u postavama svojih ekipa, a PAOK Zlatana Muslimovi}a ovog vikenda nije igrao. Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj) je suspendiran. Elviru Rahimi}u (CSKA), Senijadu Ibri~i}u (Lokomotiv), Ognjenu Vranje{u (Krasnodar) i Muhamedu Suba{i}u (Olimpic) prvenstva nisu po~ela. M. T.

Golovi Pjani}a i D`eke

64
Pehli} dok je igrao za Sarajevo

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

sport

SARAJEVO Postignut dogovor koji treba verificirati uprava

Stru~ni {tab @elje: @ele odbraniti titulu

Utakmica protiv Olimpica pokazat }e koliko smo dobro radili
Polugodi{nje ulaznice pu{tene u prodaju
Iako je planirao da u utorak ili srijedu odigra prijateljsku utakmicu s nekim od timova, @eljezni~ar }e do utakmice s Olimpicom trenirati na Grbavici. - Snijeg je poremetio planove, a kako se vrijeme pogor{alo u cijeloj BiH, ne preostaje nam ni{ta nego da na pomo}nom teavi do prve proljetne utakmice - govori Osim. Stru~ni {tab je upoznat s kvalitetima Olimpica, koji je tako|er posmatran u Hercegovini. - Oti{lo im je nekoliko igra~a, ali do{lo je i nekoliko novih. Mislim da }e biti jaki kao i jesenas - smatra me-

Amar Osim pred nastavak prvenstva

Edin Pehli} se vratio na Ko{evo
Edin Pehli} }e, kako je i najavljeno, u nastavku sezone ponovo nositi dres Sarajeva, rezultat je ju~era{njeg dogovora nekada{njeg igra~a bordo tima s trenerom Mirzom Vare{anovi}em i sportskim direktorom Edimom Had`ialagi}em. Dvadesetsedmogodi{nji napada~ s Ko{eva oti{ao je 2006. kada je pre{ao u FBK Kaunas. Nakon toga jednu sezonu igrao je za MTZ iz Minska, da bi se opet vratio u finansijskim problemima optere}eni litvanski klub. Iz Kaunasa u Sarajevo dolazi kao slobodan igra~ i prema Vare{anovi}evim rije~ima ne}e biti problema s registracijom. - Postigli smo dogovor i ostalo je samo jo{ da posao u utorak verificira Upravni odbor kluba. [to se Edinovih kvaliteta ti~e, on }e nam kao iskusan i ve} provjeren igra~ sigurno dobro do}i - kazao nam je Vare{anovi}. A. Dr.

Karlovac na Grbavici 25. marta
@eljezni~ar je dogovorio prijateljsku utakmicu s hrvatskim prvoliga{em Karlovcem, koja }e biti odigrana na Grbavici. renu stadiona Grbavica radimo do subote - govori Amar Osim, trener bh. prvaka. Iako menad`er „Plavih“ ne `eli previ{e pri~ati o mogu}nostima svoje ekipe, ne uspijeva sakriti da je prili~no zadovoljan onim {to je ekipa pokazivala na pripremama u Me|ugorju. - Vidjet }emo protiv Olimpica kakvi smo, nema potrebe sada pri~ati. Va`no je da bismo svi trebali biti zdrKlubovi su dogovorili da me|usobni duel odigraju 25. marta, u vrijeme prvenstvenih pauza zbog reprezentativnih utakmica. nad`er „Plavih“. Na Grbavici se vr{e posljednje pripreme za 24. februar, kada je zakazano „Plavo ve~e“ u hotelu „Holiday Inn“. Od ju~er su u prodaji polugodi{nje ulaznice za doma}e utakmice @eljezni~ara, koje }e vrijediti i za Kup BiH. Ulaznica za ju`nu tribinu ko{ta 30 KM, za sjevernu 50 KM, a za zapadnu Z. [. 100 KM.

Provjera protiv Zvijezde potvrdila je da su fudbaleri Slobode uspje{no odradili zimske pripreme i spremno do~ekuju nastavak prvenstva. Pobjeda od 3:0 zalog je za optimizam Tuzlaka uo~i prvog proljetnog susreta sa Slavijom. - Najvi{e me raduje to {to su igra~i odgovorili na na{e zahtjeve u trka~kom smislu. Vjerujem da }e, kada se vrate svi oni koji nisu igrali u ovoj utakmici, na{a igra biti jo{ bolja i te~nija - ka`e trener Denis Sadikovi}.

Na{a igra }e biti jo{ te~nija

Denis Sadikovi} nakon pobjede Slobode nad Zvijezdom

Od igra~a koji su trenutno van stroja, najbli`i povratku je Samir Efendi} (nategnu}e lo`e). Za desetak dana u pogon bi se trebali vratiti Dejan Drakul i Almir Beki}. Sadikovi} trenutno ima na raspolaganju 18 igra~a nakon {to je na posudbu u Gradinu iz Srebrenika poslat Adnan Zuki}, dok }e Mirza Zoni}, najvjerovatnije, oti}i u Omladinac iz Mionice, a Edin Kiti} u Slogu iz E. M. Toj{i}a.

Jogun~i} i Tosunovi}: Detalj s utakmice

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Stupar te`e povrije|en
Spremni ulaze u nastavak sezone
Iako su u Beogradu pora`eni od Crvene zvezde (1:2), fudbaleri Borca nisu razo~arali. Strijelac pogotka za Banjalu~ane Darko Maleti} ka`e da je „generalka“ uo~i starta proljetnog dijela prvenstva u potpunosti uspjela. - Pokazali smo da mo`emo parirati ekipama koje u regionu va`e za najbolje. Potvrdili smo da smo ozbiljna ekipa i da spremni ulazimo u nastavak sezone - ustvrdio je Maleti} koji je pogodio na gotovo istovjetan na~in kao u derbiju jeseni, protiv sarajevskog @eljezni~ara. - Rije~ je o jednoj od akcija kakve uvje`bavamo

Borac nakon generalke u Beogradu

Maleti} sa saigra~ima slavi gol

na treninzima. Poku{avam da iskoristim svoju brzinu i da na odli~an pas, kakav je bio onaj Dra`ena Me|edovi}a u nedjelju, iza|em sam ispred protivni~kog golmana, a ostalo je onda rutina dodao je Maleti}. Iako je gotovo cijeli pripremni period imao sre}u da

mu ni jedan od klju~nih igra~a ne bude povrije|en, stru~ni {tab Borca je na Marakani morao da izvr{i dvije prisilne izmjene, prvo Milana Stupara, a potom i Leonida ]ori}a. - Sre}om, povreda ]ori}a je lak{e prirode, u pitanju je zglob, i on }e sutra biti u re-

dovnom trena`nom procesu. Stupar je istegao list, trenutno ta povreda izgleda prili~no ozbiljno, a sve }e biti mnogo jasnije nakon kompletnog ljekarskog pregleda. Njegov nastup u [irokom Brijegu je pod znakom pitanja - istakao je sportski direktor Darko S. K. Ljubojevi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

65

Me|unarodni fudbal

ENGLESKA Edin D`eko proslavio drugi gol za Man~ester siti

Tevez i ja pokazali smo da mo`emo igrati zajedno
Poku{avam igrati i za ekipu, a ne misliti samo na postizanje golova
sa svojih le|a. U izjavama za engleske medije rekao je da se po~eo prilago|avati, o ~emu svjedo~i i njegova saradnja sa suigra~ima u drugom poluvremenu utakmice, ali je i zatra`io jo{ malo strpljenja od navija~a. - Tevez i ja smo pokazali da mo`emo igrati zajedno, a slagao sam se i s Mariom Balotelijem dok je bio na terenu. Komunikacija me|u naEdin D`eko proslavio je drugi gol u dresu Man~ester sitija. U osmom nastupu za engleskog premijerliga{a na{ napada~ je ponovo mu{teriju imao u Nots kauntiju, kojem je zabio i svoj debitantski pogodak. S obzirom na to da u Premijer ligi jo{ ne mo`e prona}i put do mre`e, D`eko je pogotkom u FA kupu zbacio dio pritiska javnosti

Montela trener Rome

Montela: Nasljednik Ranijerija

Moram biti ja~i
Reprezentativac BiH osvrnuo se i na druga~ije su|enje u odnosu na Njema~ku. - Fudbal je ovdje `e{}i i to mi je jo{ novo. Sudije u Engleskoj ne sviraju sve, a u Njema~koj je i najmanji kontakt faul. Zato moram biti jo{ ja~i nego {to sam sada, jer se za svaku loptu trebam boriti - rekao je D`eko.

ma je sve bolja. Karlos je ovdje ve} dugo vremena, a ja se tek po~injem navikavati. Kada to prebrodim, bit }emo puno bolji - rekao je D`eko. Na{ napada~ svjestan je da njegov u~inak ne ide uz ime jednog tako skupo pla}enog igra~a. - Od napada~a se o~ekuju golovi, a ja sam postigao dva u osam utakmica. Kada to vidite, mo`ete pomisliti da nije dobar u~inak, ali poku{avam igrati i za ekipu, a ne samo misliti na postizanje golova. Nisam fudbaler koji samo stoji pred protivni~kim golom i ~eka {ansu, ve} nastojim i asistirati. Psihi~ki sam dobro i dr`im glavu visoko i kada ne postignem gol - dodao je. M. T.
D`eko: Kada se priviknem, bit }emo puno bolji

Klaudija Ranijerija (Claudio Ranieri) na klupi Rome naslijedit }e nekada{nji prvotimac ekipe Vin~enco Montela (Vincenzo Montella). Biv{i napada~ Rome i dosada{nji trener mladog tima, na kormilu „vu~ice“ bit }e do kraja sezone. Montela je bio favorit navija~a Rome, ali mediji su naga|ali da }e novi trener biti Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti), koji bi na taj na~in pobjegao iz ^elzija.

Novinar `eli svrgnuti Blatera

Sloboda bi u nastavak Premijer lige BiH mogla u}i ja~a za provjerenog napada~a. Rije~ je o njihovom biv{em fudbaleru Nedimu Halilovi}u, koji je u karijeri sakupio 29 nastupa za A reprezentaciju BiH. Halilovi} (32 godine) igrao je jo{ za hrvatskog prvoliga{a Varteks te klubove u [vedskoj i Albaniji. U zimskoj pauzi trenirao je s Vara`dinom. Nakon {to je odbio ponudu da se vrati u taj klub uspostavljen je

Nedim Halilovi} na pragu Tu{nja Kvalitetom smo iznad borbe za opstanak
Halilovi}: Povratak u Tuzlu?

Sloboda pregovara s napada~em

Slaven Musa uo~i starta prvenstva

kontakt s Tuzlacima. - Razgovarali smo s Nedimom. Igra~ njegovih kvaliteta bio bi nam od velike pomo}i. Sve }emo znati u nekoliko narednih dana - rekao je trener Slobode Denis Sadikovi}. U slu~aju povratka na Tu{anj, Halilovi} bi odmah imao pravo nastupa i zaigrao bi uz svog prvog ro|aka Almira Halilovi}a, jednog od boljih igra~a u sada{njoj E. M. postavi.

Nesu|eno Slobodino poja~anje ove zime, stoper Gradimir Crnogorac, karijeru }e nastaviti u Kazahstanu, gdje je i igrao posljednjih osam mjeseci. Crnogorac je, podsjetimo, kao slobodan igra~ s papirima iz Atiraua odradio pripreme sa Slobodom. No, po povratku iz Medulina iznenada je otputovao u Antaliju i to, kako }e se ispostaviti, na poziv biv{eg trenera Kairata Ajmanova, koji je u me|uvremenu preuzeo Kajsar iz Kizilorde,

Crnogorac izigrao Slobodu

Nesu|eno poja~anje Tuzlaka u Kazahstanu
ekipu koja je u{la u prvi rang. Ju~er je potpisao jednogodi{nji ugovor. - I mene je iznenadio poziv, a o ~emu se radi saznao sam tek kada sam doputovao u Antaliju, gdje se Kajsar priprema. Uslove koje su mi ponudili nisam mogao odbiti. Hvala treneru Slobode Denisu Sadikovi}u, upravi i klupskom menad`eru Ademu [abovi}u {to su imali razumijevanja. Da ponuda nije ovako unosna, sigurno bih ostao u Slobodi - kazao E. M. je Crnogorac.

Seriju kontrolnih utakmica Zrinjski je zaklju~io subotnjom provjerom protiv Leotara (0:0), jo{ jednom u kojoj realizacija nije bila na `eljenoj razini, ali i petom u nizu u kojoj su Mostarci sa~uvali mre`u netaknutom. Ipak, utakmicu protiv Trebinjaca trener Slaven Musa ne `eli okarakterizirati kao generalnu probu za gradski derbi protiv Vele`a na otvaranju prolje}a. - Iza nas je 40 dana rada u kojima se nismo spremali za Vele` nego za 15 proljetnih kola, a priprema za Vele` po~inje tek u sedmici pred nama. ^in-

jenica je da realizacija jo{ nije dobra, ali je, isto tako, ~injenica da nakon ovih priprema djelujemo dosta zrelije, ~vr{}e i kompaktnije nego u prvom dijelu sezone - kazao je Musa. Nakon {est sezona u nizu u kojima je Zrinjski nastavak prvenstva uvijek ~ekao kao jedan od glavnih pretendenata za naslov, ovog prolje}a realnost dvostrukog prvaka je borba za opstanak. - Pogled na tabelu jasno otkriva da tu ~injenicu ne mo`emo negirati, ali sam uvjeren da smo kvalitetom sada daleko iznad borbe za opstanak - dodao je Musa. Ma. P

Ameri~ki novinar Grant Val (Wahl) `eli se kandidirati za predsjednika FIFA-e i svrgnuti njenog aktuelnog ~elnika Sepa Blatera (Sepp Blatter). - Radim ovo jer ljudi `ele promjene. Nezadovoljni su FIFA-om. Nije va`no ho}u li pobijediti, ovo neka im bude poruka u ime navija~a - rekao je Val, koji pi{e za „Sports Illustrated“. Amerikanac ima rok od pet sedmica da ga nominira jedan od saveza ~lanova FIFA-e, a ako se to desi, onda }e u izborima i zvani~no biti protukandidat Blateru i Kataraninu Mohamedu bin Hamamu.

Kraj sezone za Apsona

Apson: Povreda tetive

Zbog sukoba sa trenerom Totenhema
Zbog fizi~kih nasrtaja na pomo}nog trenera Totenhema D`oa D`ordana (Joe Jordan, 59) vezni nogometa{ Milana \enaro Gatuzo (Gennaro Gattuso, 33) ne}e igrati narednih pet utakmica u Ligi prvaka ili Evropskoj ligi. ^etiri utakmice zabrane nastupa dobio je od Disciplinske komisije Evropske nogometne

Gatuzo pauzira pet utakmica

Crnogorac: Potpisao za Kajsar

federacije (UEFA) zbog poku{aja fizi~kog razra~unavanja s D`ordanom, dok mu je jedna preostala za odraditi u revan{ susretu osmine finala Lige prvaka 9. marta, jer je na San Siru dobio parni `uti karton. Ina~e, D`ordan je biv{i igra~ Milana, Lidsa i Man~ester junajteda, a imao je reputaciju centarfora prgavca. (A. ^.)

Stoper engleskog Vest Hema Metju Apson (Matthew Upson) ne}e igrati do kraja sezone, po{to je povrijedio Ahilovu tetivu. Tridesetjednogodi{nji Apson ozljedu je zaradio u utakmici protiv Birmingema, a to bi mu mogao biti posljednji nastup u karijeri jer mu ugovor sa Vest Hemom istje~e na (M. T.) kraju sezone.

Bh. trojka u Antaliji posudila opremu i zloupotrijebila FIFA-ino znamenje!
Zrni} }e dobiti do`ivotnu zabranu obavljenja svih funkcija u fudbalu
utakmici u Turskoj svirali su tri penala, od ~ega je jedan nakon proma{aja ponovo izveden, izazvav{i opravdanu sumnju u kladioni~arsku namje{taljku. Spomenuta zeni~ka trojka, koja je u Antaliju otputovala bez znanja i odobreMe|unarodna fudbalska asocijacija nastavlja s istragom o sumnjivom ishodu prijateljske utakmice izme|u Latvije i Bolivije, nedavno odigrane u Antaliji, koju je vodila sudijska trojka iz BiH. „Dnevni avaz“ do{ao je do novih dernacionalne sudije, predstavljaju}i se tako njenim ~lanovima! Dok su Bajramovi} i Rid`alovi}, ina~e sudije federalne lige, mo`da ispunili dje~a~ke snove da na sebi vide FIFA-ine ambleme, Zrni} je oti{ao korak dalje, po{to se s me|unarodnog sudije srozao na arbitra koji nakon pada na testovima ve} godinama ne vodi utakmice. A da stvar bude jo{ interesantnija, Zrni} je policajac, pa bi, uprkos karakteru koji je iskazao zaputiv{i se u Tursku za mirisom novca, morao znati {ta zna~i zloupotrijebiti bilo ~ije zvani~no znamenje. Prema informacijama koje imamo, Me|unarodna asocijacija najvjerovatnije }e mu izre}i do`ivotnu zabranu obavljanja bilo kakvih funkcija u fudbalu, pa }e tako njegove ambicije da postane FIFA-in kontrolor su|enja zavr{iti tamo gdje i pripadaju - na moraM. T. lnom smetlji{tu.

Novi detalji o incidentu na{ih sudija u Turskoj

66

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

sport

Murinjo prekida bauk Liona?

LIGA PRVAKA Real gostuje u Francuskoj u

Zrni}: Policajac sumnjivog karaktera

talja koji otkrivaju sav bezobrazluk i nemoral Sini{e Zrni}a, Kenana Bajramovi}a i Rizaha Rid`alovi}a. Zrni} i njegovi jataci u

nja Nogometnog saveza BiH, na licu mjesta od ma|arskih sudija pozajmila je opremu, pa ~ak i FIFAine ambleme koje nose inte-

[panci bez pobjede u {est odigranih me~eva s timom Miralema Pjani}a An~eloti }e u Kopenhagenu najvjerovatnije na teren poslati Anelku i Toresa, a Drogbu ostaviti na klupi

Lionel Mesi uveli~ao Gvardiolin jubilej
Pogotkom u 77. minuti maleni Argentinac donio Barci pobjedu u 100. liga{koj utakmici svog trenera

Argentinac spa{avao Barcelonu

Mesi: Pobjeda za kraj turbulentne sedmice

(Foto: Reuters)

Malo je nedostajalo da Barcelona uve`e tri utakmice bez pobjede. S tim se nije slagao Lionel Mesi (Messi). Remi sa Sportingom i poraz od Arsenala o~ito su ostavili traga na Barceloni, koja je u preksino}njoj utakmici protiv Atletika iz Bilbaa prikazala neuobi~ajeno mnogo nervoze u igri. Ipak, pogotkom sjajnog Argentinca u 77. minuti za 2:1 Barcelona je turbulentnu sedmi-

cu ipak zavr{ila pobjedom i o~uvanjem prednosti od pet bodova u odnosu na Real. Na ovaj na~in argentinski fudbaler je treneru Pepu Gvardioli (Guardiola) uveli~ao jubilej, 100. liga{ki me~ na klupi Barcelone. - Ne smijemo sebi dozvoliti novi posrtaj, jer Real je blizu. Svaka utakmica je klju~na. Atletik je igrao vrlo organizirano i dobro, stoga su ova tri boda vrlo

zna~ajna - istakao je Mesi. Za razliku od velikog broja ekipa koje gostuju na Kamp Nou, Atletik je u Barceloni imao prilika, ali ih nije iskoristio. Njegov trener Hoakin Kaparos (Joaquin Caparros) ipak je odbacio pri~e o krizi Barcelone. - Smije{no mi je kada ljudi govore da je Barcelona u krizi. Prema mom mi{ljenju, ovo je bila uobi~ajena Barcelona (M. T.) istakao je Kaparos.

sport

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

67
Novi okr{aj Reala i Liona: Lani su „Lavovi“ izbacili „Kraljeve“

prvoj utakmici osmine finala

Ba{i} na 460. mjestu
Na vrhu bez promjena, Nadal ispred Federera i \okovi}a
Mirza Ba{i} ostvario je najbolji ranking u karijeri na teniskoj ATP listi, gdje se od ponedjeljka nalazi na 460. mjestu. Mladi teniser (19 godina) naredne sedmice ponovo }e popraviti ranking, kada mu se dodaju bodovi osvojeni sa Futuresa u Zagrebu, gdje je igrao finale. Najbolji ranking i dalje ima Aldin [etki}, na 312. poziciji. Amer Deli} je 459, Ismar Gor~i} 599, Tomislav Brki} 770, Damir D`umhur 977, a Franjo Raspudi} 986. Na vrhu nema promjena, i dalje je uvjerljivo prvi Rafael Nadal, ispred Ro`era Federera (Roger) i Novaka \okovi}a. Kod teniserki Karolina Voznijacki (Carolina Wo-

Teniske rang-liste

Jugi}-Salki}: Napredovala 25 pozicija

zniacki) ponovo je ispred Kim Klajsters (Clijskters), a Vera Zvonarjeva je tre}a. Najbolja bh. teniserka Mervana Jugi}-Salki} napredovala je 25 pozicija i sa-

da zauzima 441. mjesto. Sandra Martinovi} je na 498, Ema Burgi} 705, Jasmina Kajtazovi} 750, a Jelena Simi} 939.
(Z. [.)

Mnogo favorita za trofej
@oze Murinjo (Jose Mourinho) prekinuo je pola stolje}a ~ekanja ^elzija na titulu prvaka Engleske, donio je Interu titulu prvaka Evrope nakon 45 godina ~ekanja, a sada }e s Realom iz Madrida poku{ati zaustaviti Lion. Francuzi su u dosad odigrana tri doma}a me~a savladali [pance, dok su dueli na Santjago Bernabeu stadionu zavr{avali bez pobjednika. [est posljednjih godina Real je ispadao u osmini finala. - Ne postoji protivnik zbog kojeg ne mogu spavati, ni Lion ni bilo ko drugi. No} kada ne mogu spavati je ona poslije me~a. Lion pratimo od trenutka kada smo saznali da su nam rival. Zidan ih dobro poznaje i daje nam
Stadion Parken u Kopenhagenu. Sudija: Bjorn Kipers (Holandija).

Poznati u~esnici teniskog turnira u Sarajevu

Kopenhagen

^elzi

KOPENHAGEN: Viland, Jorgensen, Antonson, Vendt, Pospe~, Klodemir, Bolanos, Kvist, Vingard, Gronkjer, N’Doje. Trener: Stale Solbaken. ^ELZI: ^eh, Bosingva, Ivanovi}, Teri, Kol, Esjen, Mikel, Lampard, Anelka, Tores, Maluda. Trener: Karlo An~eloti.

Lion

Real

Stadion @erlan u Lionu. Sudija: Volfgang [tark (Njema~ka). LION: Loris, Revelje, Kris, Lovren, Sisoko, Kalstrom, Tulalan, Gurkuf, Basto{, Gomi, Brijand. Trener: Klod Puel. REAL: Kasiljas, Arbeloa, Karvaljo, Pepe, Ramos, ^abi Alonso, Kedira, Ronaldo, Ozil, Di Marija, Benzema. Trener: @oze Murinjo.

Zidanovi savjeti

Drogba: Ostaje na klupi?

informacije - rekao je Murinjo, nagla{avaju}i pomo} od svog savjetnika, Realove i francuske legende Zinedina Zidana. Portugalac ima priliku da postane prvi trener u historiji sa titulama prvaka Evrope s tri razli~ita tima

(osvajao sa Portom 2004. i Interom 2010. godine) Lion je u najboljem trenutku u{ao u formu, savladali su St. Etjen 4:1 i Nansi 4:0. - Vidjelo se da pritisak izvla~i najbolje iz na{e ekipe. Imamo problem sa Lisandrom, koji je povrije|en i njegov nastup je upitan - izjavio je trener Klod Puel (Claude Puel). Osim argentinskog napada~a Lisandra Lopeza, u Lionu su zabrinuti za golmana Hugu Lorisa (Lloris), koji zbog jake prehlade nije branio protiv Nansija. Miralem Pjani} najvjerovatnije ne}e biti u prvoj postavi, ali njegov pogodak u posljednjem me~u nagovijestio je da bi ponovo mogao na teren protiv „Kraljeva“. Na{ reprezentativac svojim golom u Madridu za kona~nih 1:1 donio je Lionu pro{le godine prolazak u ~etvrtfinale. Ispadanje ^elzija iz FA kupa, uz gotovo izgubljenu utrku za titulu prvaka Engleske, ostavili su londonsku

^elzi u krizi

ekipu u situaciji kada }e sve snage morati usmjeriti na Ligu {ampiona. Iako su na papiru veliki favoriti protiv danskog {ampiona Kopenhagena, na stadionu Parken pobjedu nije mogla ostvariti ni Barcelona, pa }e ekipa Karla An~elotija (Carlo Ancelotti) imati izuzetno te`ak posao. Italijanski trener }e najvjerovatnije u napada~kom tandemu izvesti Nikolasa Anelku (Nicholas) i Fernada Toresa (Torres), dok }e Didije Drogba (Didier) ostati na klupi. Norve`anin Stal Solbaken (Stale Solbakken), nekada je bio vezni igra~, a karijeru je zavr{io nakon {to je pre`ivio sr~ani udar na treningu. Problemi sa srcem nisu mu promijenili narav, nakon me~a s Barcelonom (1:1) morali su ga razdvajati od Pepa Guardiole. Kopenhagen }e pred izuzetno bu~nim navija~ima poku{ati dokraj~iti ranjeni ^elzi, koji je tri utakmice zaredom bez pobjede.
Z. [ARI]

Mahu: Igrao najdu`i me~ u historiji

Organizatori teniskog ATP ~elend`era „BH Telecom Indoors 2011“ dobili su preliminarni spisak igra~a koji }e po~etkom marta nastupati u Sarajevu. Tri prva nosioca bila su ranije poznata, to su teniseri iz top 100. Mladi Bugarin Grigor Dimitrov (19) trenutno ima ranking karijere, 81. mjesto, Francuz Nikola Mahu (Nicolas Mahut) je 82, a Slovenac Bla` Kav~i} 87. na ATP listi. U Sarajevo ponovo dolazi pobjednik iz 2006. i 2008, Nijemac Andreas Bek (Beck), trenutno 129. na rang-listi. Igrat }e i nekada{nji br. 20 na svijetu, Dimitri Tursunov, koji je trenutno 105. na listi. Najve}a zvijezda ipak }e biti Mahu, koji je svjetsku slavu stekao igraju}i historijski me~ s Amerikancem D`onom Iznerom (John Isner) u 1. kolu Vimbldona. Najdu`i me~ u historiji tenisa igran je tri dana, trajao je 11 sati i pet minuta, a Izner je u petom setu pobi(Z. [.) jedio 70:68.

Ameri~ki teniser Endi Rodik (Andy Roddick) do~epao se 30. ATP titule u karijeri. Nekada{nji osvaja~ US Opena pobijedio je na turniru u Memfisu nakon {to je u finalu slomio `ilav otpor Kana|anina Milo{a Raoni}a. Gledaoci su pratili tri duga seta, tokom kojih je sna`ni Kana|anin ispalio 32 asa, ali je na kraju Rodik slavio sa 7:6, 6:7, 7:5. U Buenos Airesu titulu je ponio [panac Nikolas Almagro (Nicolas), koji je u finalu savladao Huana Ignjasija ^elu (Juan Ignacio Chela) sa 6:3, 3:6, 6:4. Ovo je Almagru druga titula u dvije sedmice, poslije pobjede na Brazil Openu. (M. T.)

Naslovi Rodiku i Almagru

Teniski turniri u Memfisu i Buenos Airesu

Rodik: Trideseti naslov u karijeri

(Foto: AP)

^ovi~kovi} krivi komesara Bo{njaka i najavljuje tu`bu protiv delegata [krobota
Ko{arka{ice Mladog Kraji{nika nisu otputovale u subotu u Banovi}e na me~ 15. kola Prvenstva BiH. Kako tvrde u taboru „Malenih“, razlog je odluka komesara takmi~enja Bo`e Bo{njaka da ih kazni sa 500 KM nakon prijave delegata @eljka [krobota da na ranijoj utakmici Mladi Kraji{nik - Rudar nije bilo policije i redara. - Komesaru smo 2. februara poslali kopije prijave i potvrde policije da su na utakmici bili prisutni orga-

Mladi Kraji{nik zbog 500 KM kazne prijeti istupanjem iz Lige

Afera u `enskoj ko{arci

68

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

sport

RUKOMET Irfan Smajlagi} pred historijski susret Bosne u subotu

Rezultat Konstance protiv Zagreba ne govori mnogo
^injenica je da }emo ponovo igrati egal utakmicu, bez obzira {to su oni od hrvatskog prvaka izgubili sa samo minus ~etiri, ka`e trener „Studenata“

[krobot: Sporan me~ protiv Rudara

[krobot: Neka pa`ljivo pro~itaju za {ta su ka`njeni
Delegat @eljko [krobot iz Sarajeva ka`e da stoji iza svake rije~i koju je napisao u izvje{taju. - Ne `elim polemizirati s bilo kim, ve} samo pojasniti neke stvari. Mladi Kraji{nik je prijavljen zbog nedovoljnog broja redara, a ne policije. Onaj ko poku{ava isfabrikovani javnog reda te smo od Ko{arka{kog saveza BiH tra`ili da se neutemeljena kazna poni{ti - ka`e Brane ^ovi~kovi}, generalni sekretar @KK Mladi Kraji{nik. Me|utim, odgovor su dobili tek 17. februara, kada ih je Bo{njak obavijestio da kaznu moraju platiti, jer im, u suprotnom, ne}e biti dozvoljeno odigravanje utakmice u Banovi}ima, na koju Banjalu~anke zbog toga nisu ni otputovale. - Komesar Bo{njak najve}i je krivac jer se punih 15 dana nije udostojio da odgovori na na{ dopis. Poti aferu mogao je makar pro~itati za {ta je ka`njen, pa tek onda optu`ivati. Druga stvar, vi{e nisam trener u @eljezni~aru. Po{teno radim svoj posao, a ako neko sumnja, neka pogleda snimak i vidi ko se sve nalazio u dvorani na spomenutoj utakmici E. J. - ka`e [krobot. stavlja se i pitanje da li [krobot ima pravo da obavlja du`nost delegata, budu}i da je trener juniorskog sastava @eljezni~ara. Na{ klub }e pokrenuti proceduru za podno{enje krivi~ne prijave i tu`be protiv @eljka [krobota zbog davanja la`nih i neistinitih izjava - dodao je ^ovi~kovi}. Iz Mladog Kraji{nika tvrde da }e, ukoliko u roku od 24 sata ne budu ispo{tovani njihovi zahtjevi, istupiti iz lige i zatra`iti da KSRS povu~e svoje predstavnike i klubove iz KSS. KOTARA[ BiH.

Sankt Peterburg je arhiviran. Iako su rukometa{i sarajevske Bosne sami sebe doveli do toga da do posljednje sekunde strepe za pobjedu, najbitnije je da je ona ostvarena. Sada igra~ima trenera Irfana Smajlagi}a preostaju ~etiri dana da se maksimalno pripreme za historijski susret sa Konstancom u subotu u sarajevskoj Skenderiji. Da su u drugom poluvremenu utakmice protiv ruskog viceprvaka odigrali kao

[to se idu}eg Bosninog protivnika ti~e, on je poja~an sa dva nova igra~a u odnosu na pro{lu sezonu, Marijusom Novancom i Geogeom Irimeskuom. U Zagrebu je, me|utim, najefiksnije bilo desno krilo i rumunska rukometna zvijezda Laurenciju Toma, s devet golova.

Dva nova igra~a

Smajlagi} tokom me~a sa Sankt Peterburgom

u prvom i pobijedili s eventualnih desetak razlike, euforija bi se sasvim sigurno mogla sje}i u zraku. Ovako je mo`da i bolje, igra~i moraju biti na maksimalnoj razini, bez trunke samozavaravanja. - Sankt Peterburg, Konstanca i mi smo podjednaki, razlike su u nijansama. [ta nam mo`e re}i rezultat Konstance protiv Zagreba u Ar-

eni (34:30)? Ne mnogo. U rukometu je sve relativno, pogotovo kada govorimo o razlikama u rezultatima. Vidjeli ste, mi smo od Sijudad Reala dva puta uvjerljivo pora`eni, a Sankt Peterburg je protiv istog protivnika, samo nekoliko dana prije na{eg me|usobnog obra~una, vodio na poluvremenu i na kraju izgubio sa samo pet razlike.

Zagreb je dobio Konstancu u gostima sa deset. Ni{ta od toga me|utim nije bitno. ^injenica je da }emo ponovo igrati egal utakmicu, bez obzira {to su oni sada izgubili u Zagrebu sa samo minus ~etiri. [ansu imamo, ali zato moramo biti na najvi{em mogu}em nivou i sa {to manje oscilacija - govori A. ^. Smajlagi}.

Staze na tri planine ure|ivalo vi{e od hiljadu vojnika
Me|u 359 takmi~ara iz 23 dr`ave i respektabilna sportska imena
se na olimpijskim planinama (Igman, Jahorina, Bjela{nica) me|u 359 takmi~ara iz 23 dr`ave na}i i respektabilna imena svjetskog skijanja. Slovenac Andrej Jerman na upravo zavr{enom Svjetskom prvenstvu u Garmi{Vojnici skija{i takmi~it }e se do 26. februara u ~etiri discipline (veleslalom, kros kantri, biatlon, {tafetno tr~anje). Prvog dana, u srijedu, na

Sarajevo doma}in Svjetskog vojnog prvenstva u skijanju

Britanski ambasador u BiH Majkl Tejtem (Michael Tatham) posjetio je Olimpijski komitet BiH, gdje ga je ugostio predsjednik prof. dr. Izet Ra|o. Prvi u nizu zajedni~kih projekata dvije institucije bit }e obilje`avanje 500 dana do po~etka Olimpijskih igara u Londonu 2012. u Olimpijskom muzeju sredinom marta.

Susret Ra|e i Tejtema

Svjetsko vojno prvenstvo u skijanju, kojem je doma}in Sarajevo, ne}e biti tek puka razbibriga grupe skija{a amatera, kako bi se moglo pomisliti. Direktor Organizacionog odbora SP-a Senahid Godinjak potvrdio je ju~er da }e

Sutra prve utrke
rasporedu su utrke na 10 (`ene) i 15 kilometara (mu{karci) na Igmanu (Veliko Polje) s po~etkom u 10 sati. Sutra }e biti odr`an i veleslalom na Bjela{nici (10).

Br~anski bek Mirza Ahmetba{i} (24 godine, 193 centimetra), zadovoljio je na probi u Zadru, ali nije odmah i potpisao ugovor, ve} se vratio u redove Kaknja i igrao u prvenstvu BiH protiv Mladosti iz Mrkonji}-Grada.

Ahmetba{i} zamjena za Mejsona

Br~ak blizu dresu Zadra

Me|utim, nakon odlaska ameri~kog ko{arka{a ^ester Mejsona (Chester Mason), sportski direktor Zadra Branko Skro~e najavio je da }e predlo`iti potpis ugovora s biv{im ~lanom Bosne i tuV. B. rske Kar{ijake.

Pulji} i Godinjak: Odli~ni uvjeti za takmi~enje

(Foto: S. Saletovi})

Trkulji pobjeda i kadetski rekord

Partenkirhenu bio je 17. u spustu (u Sarajevu }e se takmi~iti u veleslalomu). Na SP-u nastupili su i Nijemci [tefan Lujc (Stefan Luitz), Fani ^melar (Fanny Chmelar) i Suzan Ri{ (Susanne Riesch), koja je bila ~etvrta u slalomu za ovosezonski Svjetski kup u Finskoj. - Smatram da mo`emo dostojno prezentirati BiH, Oru`ane snage BiH te promovirati olimpijska skijali{ta izjavio je generalbojnik Slavko

Pulji}, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba OSBiH, zahvaliv{i svima koji su pomogli u organizaciji SP-a. Organizatori nagla{avaju da su uvjeti za takmi~enje odli~ni, zahvaljuju}i i akciji OSBiH ~iji su pripadnici, njih vi{e od 1.000, bili anga`irani na ure|enju staza. Sve~ano otvaranje 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju bit }e odr`ana danas na platou ispred Doma OSBiH s po~etkom E. J. u 16.30 sati.

Prvo kolo Premijer lige BiH u strelja{tvu (standardno zra~no oru`je) obilje`ila je An|ela Trkulja. Mlada Banjalu~anka, uz pobjedu u najja~oj konkurenciji - standardna zra~na pu{ka kod `ena, „upucala“ je i kadetski dr`avni rekord (399 kruga). Milko Gruba~ iz Leotara i Belmin Me{anovi} iz Visokog, sa po 560 krugova, oborV. B. ili su juniorski rekord u disciplini pi{tolj.

Edin Brankovi}, reprezentativac BiH u brzom klizanju na kratke staze, oborio je dva dr`avna rekorda na takmi~enju u okviru Svjetskog

Brankovi} oborio dva rekorda BiH u Drezdenu
kupa u Drezdenu (Njema~ka). U trci na 1.500 metara rezultatom 2:15.304 zauzeo je izvanredno 13. mjesto. Ovo vrijeme, koje je Edin postigao

Brzo klizanje na kratke staze

Spec
Nihad Ba{i}, Ademir Babai} i Mirza Kari} predstavljat }e BiH na Svjetskom juniorskom {ampionatu u brzom klizanju na kratke staze, od 25. do 27. februara u Kurmajeru (Italija).

u B finalu, ustvari je deveto najbolje na ovom takmi~enju. Brankovi} je rekord oborio i na 1.000 metara, s vremenom 1:27.473.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, utorak, 22. februar/velja~a 2011.

69
Vijest u brojci
jem je Adnan ]ati} nokautirao Amerikanca Tomasa Hirnsa (Hearns) i zadr`ao {ampionski pojas u srednjoj kategoriji WBA verzije privukao je 4,74 miliona gledalaca pred TV ekranima, prenose agencije. Prema istim izvorima, ]ati} je nakon ove pobjede produ`io ugovor sa TV ku}om SAT1 za jo{ tri borbe. Kalkulira se da bi idu}e godine mogao pre}i na RTL.

Izjava dana
- Moram da pitam NLB ligu da li `eli da Crvena zvezda igra to takmi~enje? Ako `ele, neka nam ne {alju specijalne jedinice, koje }e u drugom poluvremenu da promijene kriterij za 360 stepeni u odnosu na prvo. To je bilo degutantno!

4.740.000 Bokserski me~ u [tutgartu u ko-

Kenteris i Tanou eskivirali sud
(trener ko{arka{a Crvene zvezde Mihajlo Uvalin o su|enju na me~u protiv Partizana)

Ofsajd

Francuska i Hong Kong igrali su na zimskom turniru u polu, koji je odr`an u sjevernoj kineskoj pokrajini Tijancin.

Biv{i gr~ki atleti~ari Kostas Kenteris i Katerina Tanou (Thanou) eskivirali su dolazak na sud u Atini. Afera datira jo{ iz 2004. godine, kada su Kenteris i Tanou, navodno, inscenirali saobra}ajnu nesre}u kako bi izbjegli doping-test uo~i po~etka Ljetnih olimpijskih igara. Vansudskim dogovorom s Me|unarodnom atletskom asocijacijom nezvani~no su odslu`ili dvogodi{nju suspenziju zbog kr{enje anti-doping propisa, ali im se u Gr~koj sudi za la`no svjedo~enje i prijeti im zatvorska kazna.

NBA Revijalna utakmica svih zvijezda u znaku lidera Lejkersa

Kobi dominirao u svom gradu
Sjajni bek sa 37 poena predvodio Zapad do pobjede i pokupio ~etvrti MVP trofej
Los An|elesu. Na odu{evljenje doma}e publike, Brajant je izjedna~io rekord Ol-stara nakon {to je po ~etvrti put u karijeri izabran za MVP (najkorisnijeg) igra~a. Kevin Durent (Durant) dodao je 34 ko{a za Zapad, na Istoku je Amari Studemajer (Amare Stoudemire) imao 29. Koliko su bodrili Kobija toliko su navija~i Lejkersa izvi`dali ~etiri zvijezde rivalskih Boston seltiksa (Ra`on Rondo, Rej Alen, Pol Pirs, Kevin Garnet), koje je trener Istoka i njihov klupski trener

Zbog politi~ke nesigurnosti u Bahreinu
(Foto: AFP)

Kobi Brajant (Kobe Bryant) nije dozvolio nikome, pa ni Lebronu D`ejmsu (LeBron James) da mu ukrade {ou u njegovom gradu. Iako je fenomenalni D`ejms postao drugi ko{arka{ u historiji NBA Ol-star utakmica sa tripl-dablom (29 poena, 12 skokova, 10 asistencija, prvi je napravio legendarni Majkl D`ordan), bek Lejkersa je sa 37 poena i 14 skokova predvodio selekciju Zapadne konferencije do trijumfa nad Isto~nom (148:143) u Stejlps centru u

Staza u Bahreinu: Trka }e morati sa~ekati sretnija vremena

„Melodrama“ se nastavlja
„Melodrama“ prozvali su ameri~ki mediji pregovore o transferu jednog od najboljih NBA igra~a Karmela Entonija (Carmelo Anthony). Njegov aktuelni klub Denver nagetsi dodatno su zakomplicirali pregovore s Njujork niksima, jer sada tra`e da u grupu igra~a koje }e im Niksi ustupiti bude uklju~en i ruski centar Timofej Mozgov. Ako to Niksi odbiju, Nagetsi prijeti da }e Entonija poslati u Nju D`ersi netse. Posljednji rok za razmjene je 24. februar.
Brajant poga|a pored D`ejmsa

Glen Rivers (Glenn) istovremeno izveo na parket sredinom prve ~etvrtine. Lejkersi i Seltiksi vodili su `estoke bitke u pro{logo-

di{njem NBA finalu u kojem je tim iz Los An|elesa iskoristio prednost doma}eg terena u odlu~uju}oj sedmoj (E. J.) utakmici.

Prva ovogodi{nja utrka Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina, koja je trebala biti vo`ena 13. marta, otkazana je zbog politi~ke nesigurnosti u ovoj zemlji, objavili su ju~er organizatori. O~ekivana odluka uslijedila je veoma brzo nakon {to su timovi Formule 1 najavili da ne}e u~estvovati na treninzima predvi|enim za nare-

Otkazana prva trka Formule 1

dnu sedmicu. - U ovome trenutku cjelokupna pa`nja u Bahreinu usmjerena je na uspostavljanje novog dr`avnog dijaloga - kazao je bahreinski prestolonasljednik princ Salman bin Hamad el-Kalifa. Tako }e ovogodi{nja sezona Formule 1 po~eti 27. marta trkom za Veliku nagradu A. ^. Australije.

Mario An~i}, svojevremeno jedan od najtalentiranijih tenisera svijeta, i zvani~no je prekinuo karijeru, a razlog tome su ozljede. Dvadeset{estogodi{nji Spli}anin 2007. godine se borio s mononukleozom, i to upravo onda kada se uspio probiti me|u deset najboljih na svijetu. Zbog toga je pro-

An~i}u presudila le|a

Hrvatski teniser prekinuo karijeru

Kalgari i Montreal na otvorenom

pustio dvije sezone, a kada je ozdravio, po~ele su se redati ozljede. Posljednja povreda le|a zna~ila je i kraj. - Nema vi{e smisla igrati. Le|a mi to ne mogu podnijeti - rekao je An~i}, koji je u karijeri osvojio tri ATP turnira i Dejvis kup sa selekcijom Hrvatske.
(M. T.)

Gradsko vije}e australskog grada Melburna izglasalo je da vi{e ne `eli utrke {ampionata Formule 1 u svom gradu. Aktuelni ugovor s Me|unarodnom automobilskom federacijom istje~e 2015. godine, ali su u Melburnu zaklju~ili da sebi ne mogu vi{e priu{titi gubitak od 50 miliona dolara, koliko im odnosi svaka utrka.

Melburn izbacuje Formulu 1

Utakmicu je pratila 41 hiljada gledalaca

(Foto: Reuters)

An~i}: Nema vi{e smisla igrati

U hokeja{koj NHL utakmici odigranoj na otvorenom Kalgari je na stadionu fudbalske ekipe Stampeders savladao Montreal sa 4:0, uz dva pogotka Renea Burkea (Bourque). I pored veoma hladnog

Spektakl na minus 15

vremena (minus 15 stepeni), utakmicu je posmatralo 41.022 gledalaca. Ovo je bila druga utakmica u Kanadi odigrana na otvorenom, a prva je bila 2003. u Edmontonu. Ostale ~etiri igr(M. T.) ane su u SAD.

Malezijski biciklist Azizulhasni Avang utrku u okviru Svjetskog kupa u biciklizmu, odr`anu u Man~esteru, zavr{io je s komadom drveta Avang: Ustao i zavr{io utrku (Foto: AFP) du`ine 18 mad drveta probio nogu, centimetara u nozi. Avang je bio jedan od Avang je ustao i herojski za~etiri voza~a koji su do`ivje- vr{io utrku kao tre}eplasirli udes pri velikoj brzini. ani, da bi nakon toga bio prMe|utim, iako mu je ko- evezen u bolnicu. (M. T.)

Tre}i s komadom drveta u nozi

Podvig malezijskog bicikliste

UTORAK 22. 2. 2011.

00.10
FILM, PINK BH

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

SVE U SVEMU

16.30

SPRETNO-SRETNO

16.30

STOL ZA 4

18.20 SASUKE - NINJA RATNICI

21.15

AMI G SHOW

[ifra
Dris poslije nekoliko godina provedenih u zatvoru je ponovno slobodan, `ivi s Lis, djevojkom koja ga je ~ekala i koja ga istinski voli. Oni `ele ponovno da izgrade svoj `ivot, ali jesu li ljudi iz pro{losti jo{ uvek prijatelji? Uloge: Samuel Le Bihan, Sami Naseri, Klotild Kuro Reditelj: Manuel Bursinjak

21.00
SERIJA, BHT1

Ezel
Mert sa Alijem i Ezelom odlazi u zatvor u kojem je Omer proveo osam godina. Poku{ava saznati da li je Omer nekome rekao {ta se zapravo desilo onog kobnog dana. Jedino {to }e saznati je ime klju~ne osobe u Omerovom `ivotu. To ime je Ramiz Karaeski...

09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 16/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 290/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 71/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture, r. 13.15 Doma}a lektira: Isto~ni diwan, r. 13.40 BH Gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 42/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 17/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 De~ko Sre}ko, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 4/28 16.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 16.30 Sve~ano otvaranje 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju 2011, prijenos 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 18/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Djevojke i meksi~ki narkokarteli, strani dokumentarni program 23.45 Nogomet: Liga {ampiona: Kopenhagen - Chelsea, 1/8 finala, snimak 01.30 Business News, r. 01.35 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.50 Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 135. epizoda, r. Crtani filmovi: 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 Garfield 10.50 Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 61. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 136. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.10 Hayd u park, program za mlade, r. 14.45 Magazin LP u nogometu, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 141. i 142. epizoda 16.25 ^arli i Mimo, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 17. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Villa Maria, igrana serija, 62. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Lyon - Real Madrid, prijenos 21.30 Dnevnik, najava 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Nogomet: Liga prvaka, pregled 23.45 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Na Sutjesci 00.10 Ha{ki dnevnik 00.40 Federacija danas, r. 01.00 Dnevnik 3, r. 01.45 Pregled programa za srijedu

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.25 Stol za 4, nova sezona! 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top shop 12.35 Telering, talk show 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.40 Top shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela -nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show-nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Dejana Talk Show, Tema. Kocka - put do bogatstva ili dugova? 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playboyeve djevojke, holivudska pri~a

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, 2. epizoda 09.10 Timmy, crtani film, 41. epizoda 09.20 Iron kid, crtani film,13. epizoda 09.45 Fifi, crtani film, 56. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 17. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 21. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 17. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 17. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 147. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 122. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 151. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 148. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 60. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 61. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 152. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.25 Dokaz `ivota, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 2. epizoda

08.00 Mjesta u srcu, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor,reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela , r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show -pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.00 Dvor, reality show-izbor dvorske lude 21.15 Ami G show, talk show-u`ivo 22.30 Dvor, reality show-u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 [ifra, film

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.00 Chriss Angel, r 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.35 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 13.30 Vijesti 13.35 Lov icna zmajeve, rctani film, r. 14.10 Muzika, akatuelnosti. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.35 Za svaku bolest trava raste, r. 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program

19.45 Hit dana 20.00 Intervju dana 20.40 Sportske legende 21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Ameri~ki psiho, film 23.05 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

TV KISS
16.30 17.00 17.10 17.50 18.45 18.50 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.15 Hrana i vino, emisija Arhiv TV KISS Ja sam tvoja sudbina, serija ^ovjek i zdravstvena kultura FIS SHOP Marketing Dnevnik KISS Dnevnik HRT Marketing Extra Plus, kontakt emisija Ja sam tvoja sudbina, serija Sa Zemlje mira,

HEMA
17.00 17.48 18.00 18.48 19.00 19.48 20.00 20.48 21.00 21.48 22.00 22.48 Final score, sportski program Marketing Informativni program Marketing TV Liberty Marketing Na{i razgovori. Sulejman Kupusovi} Marketing Kinoteka BiH, reporta`a Marketing Hema magazin, centralna informativna emisija Marketing

19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.00 22.25

Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija Marketing Crno na bijelo Srbi u Hrvatskoj Marketing

Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

21.50 TV SHOP 22.00 Ple{i, ple{i 22.50 Biografije

HIT TV
19.25 Triumph 20.00 Serija - Taina 21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Triumph 00.00 Tri minutra 00.05 Film

TV OSM
17.55 18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00 Hrana i vino Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija: Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

TV Visoko
18.50 19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 22.15 22.45 23.00 Drugo poluvrijeme r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Hitna slu`ba - serijski program TV Liberty Aktuelnosti r. TV strane

TV ZENICA
18.00 Najava: Zenica danas 18.01 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas Ze sport plus 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog.mali oglasi Ze sport plus 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: 22.30 Obavje{tenja

TV KAKANJ
18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 Glas naroda Ja sam tvoja sudbina Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda Marketing Intervju Biznis magazin Ja sam tvoja sudbina

BN
16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca 17.05 Marketing 17.10 Bjela la|a 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 18.55 Marketing 19.00 Sport flash

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

TV USK
19.00 19.30 20.05 20.50 21.30 Dnevnik 1. TV USK Muzi~ki program TV Intervju, inf. program Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK

TV Gora`de
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
21.30

20.50
FILM, HRT2

21.10

TABLOID

21.00

PASCAL - HOPKINS

TENIS

21.00 BLACKPOOL - TOTTENHAM

20.00

MEGAGRA\EVINE

22.00

BUZZIN’

18.00

LAKA ZARADA

23.10

DEKSTER

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Bela la|a 20.40 TV mre`a 21.10 Tabloid 22.05 Dokolica 22.30 Bisera Veletanli} i Prijatelji 23.35 Dnevnik

12.15 Tenis, WTA Turnir Doha 13.30 Tenis, WTA Turnir Doha 21.00 Boks, J. Pascal B. Hopkins 23.00 Ekstremni sportovi 23.30 Snuker, Welsh Open Njuport

16.45 Ko{arka 17.00 Fudbal 18.00 Ko{arka, Budivelnik Aris 19.45 Ko{arka, Galatasaraj - Pepsi Caserta 21.30 Tenis, WTA Turnir Doha 23.45 Ko{arka

16.00 U`ivo: ATP Dubai 20.00 Premier League News 20.15 Uskijavanje 21.00 U`ivo: Premier League. Blackpool - Tottenham 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Dubai

18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Megagra|evine 21.00 In`enjerske veze 22.00 Zatvaranje 23.00 Megagra|evine

17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.10 21.20 21.50 22.00 22.20

16 & Pregnant 3 From 1 Brand new Jukebox Videography Domachica Just See MTV MTV Express Just See MTV Hip Hop Chart 3 From 1 Buzzin’ Chapelle Show

17.35 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 18.00 Laka zarada 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 Do Posla i Nazad 20.50 Sta`isti 21.10 [apat duhova 22.00 Ru`na Beti 22.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 23.15 Dr. Haus

17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 22.20 23.10 23.55

Odjeljenje [ark Red`enesis Bjekstvo iz zatvora Brojevi Medijum Prevaranti Putnik Dekster Zlo~ina~ki umovi

Nikad se nisam poljubila
D`osi Geler radi kao urednica u listu ^ikago San-Tajms stekav{i puno povjerenje svoga {efa Augustusa Strausa. Ona zanemaruje privatni `ivot koji joj je na mrtvoj ta~ki jo{ od srednje {kole. Uloge: Dru Berimor, Majkl Vartan, Dejvid Arket Reditelj: Raja Gosnel

UTORAK 22. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: Puno razmi{ljate o svojoj vezi, voljenoj

16.30

SRPSKA DANAS

14.55

OTKAD SI OTI[LA 3A

15.45

STUDIO 60...

14.35

SLOMLJENO SRCE

09.10 Barimba, crtana serija 09.28 Mala princeza, crtana serija 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija 09.45 Svijet divljine, program za djecu 09.50 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.15 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, muzi~ki serijal Mala tv 13.30 Barimba, crtana serija 13.39 Mala princeza, crtana serija 13.51 ^arli i Mimo, crtana serija 13.56 Svijet divljine, program za djecu 14.02 Ostrvo kornja~a, crtana serija 14.25 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Podrinje 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.02 RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Fudbal, Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal, Liga {ampiona, Olimpik Lion - Real Madrid, direktan prijenos 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled 23.30 Fudbal - Liga {ampiona - pregled 00.40 Pri~a o Lilijan - film

14.05 14.14 14.20 14.55 15.25 15.55 16.00 16.58 17.10 17.11 17.20 18.10 18.23 18.32 19.19 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.45 21.40 22.20 22.45 22.48 22.55 23.00 23.45 00.25 00.50 01.30 02.00

Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Me|u nama Otkad si oti{la 3A, humoristi~na serija (6/8)* Proces ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Hrvatska u`ivo Vijesti HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 8. kat: Bra}a i sestre, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela (29/106)* Dora - idemo na Eurosong Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Rat za Dubrovnik: Na ni{anu, dokumentarna serija (2/7)* Misija: Zajedno Paralele Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (10/16)* Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 3, serija (20/22)* Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (8/24) (R)* La`i mi 2, serija (12) (2/22) (R)* Otkad si oti{la 3A, humoristi~na serija (6/8) (R)* Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (10/22) (R)*

08.50 [kolski program: Upoznaj svoja prava - Vi{evac Navrh jezika: Malo i veliko Kratki spoj: Asteroidi 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (20/26)* 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (28/106) (R)* 10.45 Globalno sijelo (R) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.00 Euromagazin (R) 12.35 Mala TV (R) TV vrti}: Rode (R) Ninin kutak: Registratori za papire (R) Neli i Cezar, crtani film (R)* Danica i sovica dijabeti~arka (R) 13.05 [kolski program: Upoznaj svoja prava - Vi{evac (R) Navrh jezika: Malo i veliko (R) Kratki spoj: Asteroidi (R) 13.55 Brak i silovanje: Slu~aj Rideout, ameri~ki film* 15.30 @upanijska panorama 15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (17/22) (R)* 16.20 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa - Jordan i Sirija, dokumentarna serija (9/13) (R)* 17.00 Hannah Montana 2, serija za mlade (28/30)* 17.25 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (10/22)* 17.50 Hit dana 18.10 Ko{arka, ULEB Eurokup: Cedevita - Hemofarm, prijenos 20.00 Ve~eras 20.05 Dobra `ena, serija (17/23)* 20.50 Ciklus romanti~nih komedija: Nikad se nisam poljubila, ameri~ki film (R)* 22.35 La`i mi 2, serija (12) (2/22)* 23.20 Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom 23.30 Brak i silovanje: Slu~aj Rideout, ameri~ki film*

07.20 Na{i najbolji dani, serija (113/206) 08.10 Gospodin Magoo, crtana serija (11-12/65) 09.30 Slomljeno srce, serija R 10.25 Gumus, serija R 11.55 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (104/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (112/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (72/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (98/152) 20.40 Liga prvaka: Olimpique - Real (M), prijenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija (2/14) 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Elitna ekipa, igrani film (12)* R 01.50 Dr. Huff, serija (2/13) (12)* 02.45 Bra~ne vode, serija (23/28) 03.10 Bra~ne vode, serija (9/22) 03.35 Ezo TV, tarot show (18)* 04.35 Brzina svjetlosti, igrani film (12)* R 06.05 Bra~ne vode, serija R 06.30 IN magazin R 07.00 Kraj programa

osobi, ukupnom ljubavnom `ivotu. Sre}om, dolaze pozitivne promjene. 21. III - 20. IV Posao: Bilo bi dobro da pustiti da se sve razvija bez i~ijeg prevelikog uplitanja. Rezultati su bolji od o~ekivanih. Zdravlje: Opustite se malo. Ljubav: Nemojte prenagliti prilikom dono{enja BIK va`ne odluke. Vladate svojim emocijama i cijelom situacijom. 21.IV - 22.V Posao: Iznenada, mnoge stvari rje{avaju se na va{e zadovoljstvo. Budete strpljivi i spremni na kompromis. Zdravlje: Blistate punim sjajem. BLIZANCI Ljubav: Potpuno ste u svom elementu. Vra}aju vam se {arm i zavodljivost. Prihvatite poziv za izlazak. 23.V - 22.VI Posao: Mu~ite se dokazuju}i da ste u pravu, kako su va{i planovi pravi. Pobjeda se, svakako, nazire. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije. uklju~uju}i i voljenu osobu. Ta distanca je, ipak, kratkotrajna. Posao: Finansijska situacija je vidno bolja. To vam je poticaj i dodatno ubje|enje da ste pravilno izabrali. Zdravlje: Osje}ate zamor.
LAV RAK

Ljubav: Javlja se `elja za odmorom od svih,

23.VI - 22.VII

Ljubav: Cijelog dana razmi{ljate (ponovo) o

DOKUMENTARAC, BHT1

22.50

Djevojke i meksi~ki narkokarteli

Dejana talk show 21.25
TOK - [OU, OBN
U ovosedmi~noj emisiji poku{avamo odgovoriti na pitanje je li kocka put do bogatstva ili dugova? U BiH sve vi{e ljudi pose`e za kla|enjem i kockanjem, o ~emu govore i brojna istra`ivanja, a prema posljednjim, na{a zemlja prva je po broju kladionica u Evropi, a na drugom mjestu je Srbija.

pro{losti. Rezultati tog suvi{nog optere}enja vas ne zadovoljavaju. 23.VII - 22.VIII Posao: Mo`ete slobodno ra~unati na ne~iju finansijski pomo}, u vezi sa poslom. Ni to vas ne ~ini zadovoljnim. Zdravlje: Rekreacija je prava stvar. DJEVICA Ljubav: @udite za ljubavlju, ali `elje jo{ uvijek nisu ostvarive. Barem ne na na~in koji mo`e zadovoljiti va{ ukus. 23.VIII - 22.IX Posao: Veoma ste se u`ivjeli u posao. Dajete sve od sebe, ali i patiti, jer mislite da vas dovoljno ne cijene. Zdravlje: Doista ste iscrpljeni. Ljubav: Ako se va{a veza klima, nema nade VAGA da }e potrajati. Tako je najbolje. Barem vam nije dosadno. 23.IX - 22.X Posao: Dolaze uvjeti koji donose mogu}nost za vanrednu zaradu. Prilike postoje, morate prepoznati najbolju. Zdravlje: Prili~no ste stalo`eni. [KORPIJA Ljubav: Ako ste usamljeni, nemojte zaboraviti da postoji osoba koja bi uskladila otkucaje svog srca sa va{im. 23.X - 22.XI Posao: Morate ulo`iti mnogo dodatne snage. Naime, mogu}e je {irenje posla ili va{ih odgovornosti. Zdravlje: Dosta dobro.
STRIJELAC Ljubav: Ponovo ste sretno zaljubljeni, kao, ne-

Prodaja droge u Meksiku danas vi{e nije isklju~ivo mu{ki posao: zgodne mlade `ene tako|e `ele dio tog „kola~a“. Novi prodava~i droge nose mini suknje i visoke potpetice...posao sa drogom i oru`jem postao je glamurozan, svijet o kojem sanja veliki broj mladih Meksikanki: na sceni je nova generacija dilera, generacija „narkasa“...

kada. Bez obzira da li se radi o staroj vezi ili o novom partneru. 23.XI-22.XII Posao: Mogu}i su neo~ekivani problemi. Budite oprezniji, ne o~ekujte neku bitnu pomo} od kolega. Zdravlje: Odmor i samo odmor. dnoj visini. Ako ste slobodni, trebalo bi da vi{e izlazite. Posao: Ne dajte se smesti, krenite hrabro zacrtanim putem. Nije vrijeme za posustajanje, nerad i pasivnost. Zdravlje: Sve je dobro. VODOLIJA Ljubav: Ovo je uzbudljiv i dinami~an dan, a ljubav svuda oko vas. Odgovaraju vam ne~ije slatke rije~i. 22.I-19.II Posao: Obuzdajte sve ~e{}e porive za tro{enje. Novac ulo`ite u posao, pogotovo ako ima veze sa trgovinom. Zdravlje: Puni ste poleta. Ljubav: Sve vi{e cijenite sebe i svoje vrijednoRIBE sti. Voljena osoba, ipak, to dobro zna, ali malo i koristi. 20.II-2O.III Posao: Finansijski plodovi va{eg rada, po~inju da se naziru. Slijedi i jedan obe}avaju}i poslovni razgovor. Zdravlje: Forma se pobolj{ava.
23.XII-21.I

JARAC

Ljubav: Veseli ste, a va{ ljubavni `ivot na zavi-

20.30
Liga prvaka: Lyon - Real Madrid
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dokaz `ivota

22.25
FILM, HAYAT TV
U planinama Ju`ne Amerike, antivladini gerilci otmu Pitera Bovmana, ameri~kog in`injera koji radi za podru`nicu jedne naftne kompanije. Firma unajmljuje profesionalnog pregovara~a Terija Tornea, biv{eg australijskog vojnika, da oslobodi Pitera. Uloge: Meg Rajan, Rasel Krou, Dejvid Mors Reditelj: Tejlor Hekford

NOGOMET, FTV

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

London: Privla~enje turista

Britanija planira pomjeriti sat

LONDON - Vlada Britanije razmatra mogu}nost pomjeranja vremena sat unaprijed, odnosno na centralnoevropsko vrijeme, prenio je britanski BBC. To bi za stanovnike Britanije zna~ilo svjetlije, a time i du`e ve~eri, a sam plan dio je strategije za privla~enje stranih turista.

Princ Vilijam i Kejt Midlton: Nije poznato jesu li pozvani ameri~ki predsjednik Barak Obama i njegova supruga Mi{el

Princ Vilijam i Kejt Midlton ugostit }e 29. aprila brojne poznate li~nosti

SVADBA UZ 1.900 ZVANICA
Ceremoniji }e, izme|u ostalih, prisustvovati Dejvid Bekam sa suprugom Viktorijom, Elton D`on...
LONDON - Svadba princa Vilijama (William) i Kejt Midlton (Kate Middleton) u Vestminsterskoj opatiji 29. aprila ne}e prote}i bez prisustva mno{tva poznatih li~nosti. Me|u gostima }e biti fudbalska zvijezda Dejvid Bekam (David Beckham) sa suprugom Viktorijom (Victoria), a do}i }e i pop muzi~ar Elton D`on (Elton John) te glumica D`oana Lamli (Joanna Lumley). Me|utim, prisustvo nekih drugih zvanica nije sasvim izvjesno, pi{e „Daily Telegraph“. Pozivnica je, navodno, upu}ena kralju Bahreina jo{ prije nekoliko sedmica, prije tamo{njih nemira i poziva za svrgavanje dinastije ElHalifa. Na ogor~enje britanskih antirojalista, pozvani su i saudijski kralj, kralj Jordana i sultani Omana i Bruneja. Nije poznato jesu li pozvani ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) i njegova supruga Mi{el (Michelle), ali protokol to ne nala`e s obzirom na to da princ Vilijam nije prestolonasljednik.

[tajnike: Problemi s Facebookom

Facebook zabrana ~uvenoj slici

Drama na aerodromu u Milanu
MILANO - Terminal na aerodromu „Malpensa“ u Milanu evakuiran je ju~er nakon {to je mu{karac automobilom uletio u prostor za putnike jer je `elio sprije~iti odlazak svoje supruge, izjavili su policijski izvori. Isti izvori navode da je mu{karac tuniskog porijekla bio naoru`an no`em i da ga je hicem iz pi{tolja ranio policajac.

KOPENHAGEN - Danski umjetnik Frod [tajnike (Frode Steinicke) bio je isklju~en s Facebooka jer je stavio na svoj profil sliku „Porijeklo svijeta“ Gistava Kurbea (Gustave Courbet) iz 1886. godine, na kojoj je predstavljen `enski spolni organ, ~ime je, kako je ocijenjeno, prekr{io pravila te dru{tvene mre`e, prenijela je agencija AFP . - Radi se o nerazumnoj cenzuri budu}i da je ta ~uvena slika, koja predstavlja dio francuskog kulturnog naslije|a, bila namijenjena ilustriranju mojih komentara u jednoj emisiji - izjavio je [tajnike agenciji AFP .

Iskosa

Luckasto ime
Evakuiran terminal nakon incidenta

Odr`ana je i tradicionalna vesla~ka regata

VENECIJA - U Veneciji je po~ela karnevalska sve~anost. Kao i svake godine, povodom toga odr`ana je tradicionalna vesla~ka regata.

Karnevalsko slavlje u Veneciji

(Foto: AFP)

SILI - Stanovnici sela Sili u Velsu zatra`ili su od op}ine referendum kako bi promijenili ’’luckasto’’ ime u Aberisili, pi{e „Wales Online“. Dvojezi~na tabla na ulazu u selo ka`e da su posjetioci upravo u{li u Sully ili vel{ki Sili, {to, smatraju stanovnici, izaziva dojam da su u selu svi luckasti. Na referendumu su izglasali da }e ime promijeniti. Ipak, neki smatraju da }e novo ime biti jo{ gore jer se ~ita sli~no kao njema~ki uber, {to bi zna~ilo ’’jo{ smje{nije’’.

Oko 500 vesla~a gondola odmjerilo je snage u kanalu Grande. Karnevalsko slavlje trajat }e do 8. marta, a o~ekuju se na hiljade posjetilaca iz svih krajeva svijeta.