P. 1
Toksikologija

Toksikologija

|Views: 4,484|Likes:
Published by vuxx

More info:

Published by: vuxx on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Pitanja iz Toksikologija 1. 2. 3. 4. 5.

Definicija otrova; Šta je toksikologija Hemijska struktura i toksičnost; Hemijski sastav i struktura materije Doza Način ulaska otrova u organizam Navikavanje na otrove; Pojava kumulacije otrova 6. Vrste (tipovi) industrijskih trovanja 7. MDK za toksične supstance u radnoj atmosferi 8. Eliminisanje otrova; Koncentracija 9. Olovo 10. Tetraetilolovo; toksično dejstvo 11. Živa 12. Cink 13. Mangan 14. Arsen 15. Arsenovodonik 16. Fosfor 17. Industrijska prašina 18. Profesionalne pneumokonioze izazvane organskim prašinama; Obolenje nastalo žitnom i mlinskom prašinom 19. Pneumokonioze prouzrokovane konopljom i lanenom prašinom; Pneumokonioze izazvane prašinom pamuka 20. Organske prašine: paprika, duvanska prašina (tabakoza), ugljena prašina (antrakoza) i čadj 21. Neorganske prašine: silikatna prašina (silikoza), talk (talkoza), azbest (azbestoza) 22. Neorganske prašine: cement, metalne (železne) prašine, aluminoza, staklena vuna 23. Pesticidi 24. Toksične hemikalije-materije; Preparati arsena 25. Toksične hemikalije: hloroorganski preparati, fosforoorganske toksične materije 26. Živino-organski preparati; Preparati bakra 27. Preparati sumpora; Preparati karbaminske kiseline 28. Hlor 29. Alkaloidi: morfin, strihnin 30. Fluor 31. Ugljenmonoksid (CO) 32. Ugljendioksid (CO2)

Definicija i predmet toksikologije
Toksikologija se može definisati kao grana nauke koja proučava štetne (toksične) efekte hemijskih agenasa na žive organizme. Ova definicija sadrži tri osnovna elementa koji su predmet toksikoloških izučavanja: - toksička agens (toksikant, toksična supstanca); - živi organizmi, kao biosistem koji reaguje na toksikante; - toksički efekat tj. zbir svih fizioloških i biohemijskih a kad kad i strukturnih promena koja su rezultat direktne, ponekad vrlo specifične hemijske interakcije izmedju toksikanata i pojedinih sastojaka ćelije ili tkiva. Toksikant → Biosistem → Efekat Zadaci toksikologije: toksikološka istraživanja imaju za cilj da utvrde: - granicu bezbednosti tj. količinu hemijskih supstanci čije je unošenje u toku celog života i nema štetnih posledica za zdravlje; - prirodu toksikoloških efekata koji se ispoljavaju u slučaju unošenja većih količina; - način kako da se otkriju subtoksični efekti pre nego što postanu štetni; - uslove pod kojima se odredjene supstance mogu neutralizovati bez opasnosti; - treba naglasiti da nijedna supstanca nije potpuno bezbedna. Postoji samo način da se ona bezopasno primeni. I ovde se mora prihvatiti odredjeni rizik, inače bismo se morali odreći mnogih korisnih supstanci; Kada se pominje živi organizam, biosistem, humana populacija se ponaša egocentrično i osnovnu brigu upravlja na čoveka. Medjutim, isto tako, puna ozbiljnost mora se obratiti na delovanje hemikalija na prirodnu sredinu i organizme koji u njoj žive.

Odnos sa drugim naukama i savremene toksikološke discipline
Toksikologija je medicinska, prirodna nauka povezana sa ljudskom aktivnošću i brojnim naučnim disciplinama. Pojedine naučne discipline svojim metodama i fiziološkim pristupima doprinose razvoju toksikologije, kako u oblasti teorijskog tako i u oblasti praktičnog razvoja. Sa druge strane povezanost toksikologije sa drugim naukama doprinosi bezbednosti ljudi i prirodne sredine. U grupu nauka koje doprinose razvoju toksikologije su biologija, hemija, biohemija, patologija, farmakologija, fiziologija, epidemiologija, imunologija, higijena, biomatematika, ekologija. Toksikologija i njeni principi su tokom vremena značajno uticali na pojedine naučne discipline, tako da su poslednjih decenija oformljene grane toksikologije:

-

Eksperimentalna toksikologija koja izučava delovanje supstanci na sisare (in viva i in vitro) i razvija metode testiranja; Klinička toksikologija koja sebavi reanimacijom i terapijom humanih trovanja; Foremzička toksikologija koja sebavi dijagnostikom trovanja i medicinskopravnim aspektima; Industrijska toksikologija koja se bavi problemima izloženosti i prevencije trovanja u industriji; Veterinarska toksikologija koja se bavi dijagnostikom i tretmanom trovanja kod domaćih i divljih životinja;

-

Poljoprivredna toksikologija koja izučava izloženost hemikalijama u poljoprivredi i efekte na čoveka i životnu sredinu; Eko-toksikologija koja razmatra efekte i sudbinu štetnih supstanci u životnoj sredini; Zakonodavna toksikologija koja se bavi normativima i standardima koji smanjuju opasnost od štetnih hemikalija; Toksikologija ponašanja koja razmatra delovanje hemikalija na centralni nervni sistem (psihičke funkcije). Molekularna toksikologija koja proučava mehanizme toksičnog delovanja na molekularnom nivou; Savremena toksikologija se neprestano razvija što dovodi nastajanja novih grana nauke, koje svojim značenjem mogu prevazići sadašnje toksikološke pravce kao npr. imunotoksikologija procena rizika. Toksikologija proučava hemijska zagadjenja i njihovo štetno dejstvo na živi svet (čovek, biljke, životinje i mikroorganizme).

Životna sredina → Ekosfera – Biosfera + Tehnosfera Biosfera se sastoji iz žive prirode (čovek, životinje, biljke i mikroorganizmi) i nežive prirode (litosfera: maksimalno u dubini do 20 km; atmosfera: do 20 km u visini; hidrosfera: Tehnosfera je sve ono što je stvorio čovek a ne priroda, i ona vrši zagadjivanje životne sredine: fizički, hemijski i biološki, pa se tako dele i zagadjivanja životne sredine. Fizička zagadjivanja životne sredine su različita fizička polja injih izučava fizika sa svojim naukama. Biološka zagadjivanja životne sredine su različiti mikroorganizmi koje proučava biologija, medicina i njihovenauke. Hemijska zagadjivanja životne sredine proučava hemija i toksikologija i sistem njihovih nauka.

Hemijska zagadjenja
Hemijska zagadjenja su supstance ili smeše supstanci koja se nalaze u bilo kojoj sferi životne sredine u odredjenom prostoru i vremenu, tako da predstavljaju opasnost po čoveka,živi svet i materijalna dobra. Hemijska zagadjenja se klasifikuju na različite načine: - po poreklu: prirodna i veštačka. Prirodna nastaju prirodnim procesima (fizički, hemijski( npr. erupcije vulkana, zemljotresi, isparenja iz močvara, okeana i mora, pešćane oluje, električno pražnjenje od kojeg nastaje ozon. Veštačka: zagadjivanje kao proizvod različitih tehnoloških procesa. Nastaju pri procesima sagorevanja goriva, proizvodnje energije, iz transportnih sredstava, poljoprivrednih operacija i sl. - prema mestu gde nastaju: hemijska zagadjenost radne i životne sredine; - prema hemijskom sastavu: organske i neorganske supstance. Supstance mogu da budu i čiste (hemiski elementi i jedinjenja), smeše supstance (homogene i heterogene). - prema agregatnom stanju: javljaju se u sva tri agregatna stanja (čvrsto, tečno: kao gasovi i pare; tečno: kao rastvori, čiste tečnosti ili rastopi-stopljena čvrsta supstanca). U nauci ukupna materija se javlja u dva osnovna vida: kao supstanca i kao fizičko polje (različiti vidovi energije). (Toksična materija-pogrešan naziv, treba toksična

Pesticidi su stoga neophodni za obezbedjenje hrane sve većeg broja stanovništva i zaštitu od bolesti. tetahlorovodonik) 3. Industrijske hemikalije: obolenja industrijskih radnika poznata su još iz vremena ručne proizvodnje. mineralna djubriva. neorganskih kiselina i baza pa do kompletnih organskih supstanci i polimera. a u mnogim slučajevima su prenosioci uzročnika mnogih obolenja čoveka. Najveći broj ovih hemikalija su bezbedni za ljude mada se i hiljadu aditiva širom sveta koriste bez adekvatnog toksikološkog testiranja. fizička hemija – sve hemijske i optičke. Glikoli i glikoleti 5. Medju ovim supstancama značajno mesto zauzimaju hemikalije koje sekoriste u poljoprivredi i proizvodnji hrane kao što su pesticidi. a sa industrijskom revolucijom njihov broj se povećava. Alifatični alkoholi (metanon. korozivnost. Pod ovim medjunarodno prihvaćenim izrazom podrazumevaju se hemikalije koje se zakonski. Aromatični ugljovodonici (benzen) 6. toksičnost. slučajne primese. Pored lokalnih efekata kao što je nadražajno delovanje mnogi mogu dovesti do sistemskog delovanja kao što jedelovanje na nervni sistem i delovanje na hematopoezni sistem. Rastvarači koji semogu naći u prometu često su mešavine više supstanci štomože komplikovati štetan efekat. Štetne osobine supstanci su eksplozivnost.. Policiklični aromatični ugljovodonici (mada pojedini prirodni proizvodi npr. Aditivi hrane: ovu grupu čine hemikalije koje se dodaju tokom tehnološke prerade i proizvodnje gotovih proizvoda gotovih namirnica a u svrhu očuvanja hemijskih svojstava. Ulaze u sastav pesticida. Toksične supstance Broj hemijskih supstanci sa kojima čovek dolazi u dodir ili u izvesnim okolnostima može doći u dodir dostiže više desetine hiljada. pa i živi svet. molarna masa. medjuprodukti. sporedni proizvodi. samozapaljivost. heksan. označavaju kao ’’sredstva za zaštitu bilja’’. Kao aditivi se ne koriste samo sintetička jedinjenja već i brojni proizvodi medju kojima ima i potencijalno toksičnih. krajnji proizvod ili produkt raspada nekog tehnološkog procesa. Alifatični ugljovodonici (pentan. etanol. otpadne materije. odnos izmedju mase i energije (hemija:pH. Na osnovu prisustva neke štetne osobine koja dominira kod supstance one se na isti način dele. dihlormetan. oksidoreduktivnost. polazne sirovine u tehnološkim procesima. Najčešće korišćeni rastvarači mogu se svrstati u više grupa: 1. boje iliukusa. Veliku grupu agrohemikalija čine pesticidi.supstanca!) Fizičke osobine: tačke topljenja. elektroprovodljivost. Savremenu industrijsku proizvodnju prate na hiljade hemijskih supstanci počevši od metala. za primenu u poljoprivredi. teški metali i druga pomoćna sredstva. oktan) 2. Ova sredstva se koriste u poljoprivredi i zdravstvu za suzbijanje štetnih insekata i drugih štetnih organizama koji direktno ili indirektno ugrožavaju hranu i druga čovekova dobra. ugalj i nafta sadrže policiklične aromatične ugljovodonike oni se ipak vezuju za nepotpuno . Halogeni alifatni ugljovodonici (hlorofol. poboljšanja mirisa. Na osnovu ovih osobina supstance nalaze svoju primenu i upotrebu. Pored ovih osobina svaka supstanca ima i štetne osobine koje su posledica kombinacije svih ostalih njihovih osobina. propanol) 4.). boja i lakova. Toksikologija proučava toksične supstance njihovo toksično dejstvo i toksični efekat na čoveka. Rastvarači: u širem smislu reči rastvarači spadaju u industrijske hemikalije. tačke ključanja. zapaljivost. dodaci hrani – aditivi. Preparata za higijenu i u domaćinstvu.

uglja. poreklu i prema srednjoj smrtnoj dozi LD50 odnosno prema srednjoj smrtnoj koncentraciji LC50. bromatin. euforija prelazi u depresiju. Apsorpcija u plućima najviše zavisi od rastvorljivosti organskih rastvarača u krvi. dospevši u organizam. fizičkim i hemijskim osobinama supstance. sporedni proizvod. duvana. tečnom ili gasovitom agregatnom stanju. U blažim oblicima javlja se glavobolja. koje je napravio čovek (sintetisane). Otrov je svaka hemijska supstanca koja. Klasifikacija otrova i vrste trovanja Savremena toksikologija se bavi izučavanjem štetnog delovanja hemijskih materijala što je širi pojam u odnosu na otrove. Ukoliko ne dodje do prekida izloženosti glavobolja se povećava. Mnoge supstance koje su se ranije koristile (npr. medjuprodukt. alkoholi-aldehidi-ketoni-estri i etri. tioglikolin. ostali. i one koje luče živa bića (toksični). Otrovnost neke supstance je uslovljena dozom. ali i oblikom u kome se unosi. tolerancijom – preosetljivošću organizma. U težim oblicima trovanja dominiraju poremećaji svesti sa razvojem pre kome i kome. .sagorevanje organskih materija i mogu poticati od drveta. natrijum hidroksidi koji ulaze u sastav kozmetičkih sredstava mogu dovesti do toksičnih posledica. krajnji proizvod ili produkt raspada nekog tehnološkog procesa. Otrovne supstance se mogu javiti u proizvodnji. fiziološkom delovanju. Najznačajniji putevi ulaska organskih rastvarača uorganizam su respiratorni sistemi i koža. halogeni derivati ugljovodonika. Trovanje organskim rastvaračem Organski rastvarači imaju osobinu da rastvaraju druge organske rastvarače. Unošenjem toksičnih supstanci u organizam mogu nastati trovanja. slučajna primesa. svojim fizičko-hemijskim osobinama izaziva prolazna ili trajna oštećenja struktura ili funkcija jednog ili više organa ili sistema. suzenje i peckanje u očima. amino i nitro derivati ugljovodonika. otpadna materija. Kozmetičke hemikalije: supstance koje čine osnovu kozmetičkih sredstava najčešće mogu dovesti do alergijskih reakcija i kontaktom dermatitisa (oštećenje kože). distribuciji i primeni i mogu biti u čvrstom. Toksični efekti organskih rastvarača na centralni nervni sistem nastaju zbog poremećaja funkcija ćelijskih membrana. nadražaj kašlja. U praksi se najčešće koriste modifikovane podele prema Simonu koji organske rastvarače deli na sledeće: alifatične ugljovodonike. kao aromatične boje) nisu više u upotrebi. nafte. načinom unošenja. Otrovna supstanca u profesionalnim uslovima može biti polazna sirovina. osećaj opijenosti i euforija. Stepen prodiranja organskih rastvarača preko kože zavisi od rastvorljivosti u mastima i vodi. Akutno trovanje nastaje usled udisanja visokih koncentracija a simptomi zavise od unete količine. Najčešće klasifikacije otrova su prema: nameni. Upotreba nekih supstanci kao što su etanol. U otrove se svrstavaju supstance koje postoje u prirodi (minerali). hemijskoj strukturi. a u najtežim slučajevima nastupa smrt. čime se pomaže brzoj proceni opasnosti i rizika u odnosu na čoveka i prirodnu sredinu. javlja se konfuzija i osećaj nestabilnosti. aromatične. Iz praktičnih razloga supstance koje se svrstavaju u otrove mogu se klasifikovati na više načina. Neki od njih su kancerogeni i zahtevaju preradu).

nastaje unošenjem opojnih droga koje su ljudima poznate kao morfin. medicinska: nisu retka i mogu nastati pogrešnim doziranjem ili zamenom leka. opijum. efekti na mikromolekule. U ovaj pristup je uključeno i modeliranje. samoubilačka trovanja: višestruko su povećana u XX veku. Ovi procesi se odvijaju istovremeno i nerazdvojne su komponente toksičnog dejstva. nastao pod uticajem egzogenih hemijskih supstanci koje narušavaju normalne biološke procese. Znaci hroničnog trovanja se javljaju postepeno. Rizik predstavlja verovatnoću nastajanja trovanja usled izložensoti opasnim supstancama i unosa otrovnih supstanci u organizam. Toksični efekti: onovna interakcija izmedju toksičnih supstanci i organizma odvija se na molekulskom nivou. Biodinamički procesi (toksikodinamika): efekti na enzime i druge biohemijske parametre. Ovoj vrsti trovanja danas se pridaje sve veći značaj.dužini izlošenosti (ekspozicije): otrovne supstance mogu dospeti u organizam jednodnevnim unosom (akutno). dejstvo na organele ćelija. procena odnosa doza – efekat. jer su opsežna istraživanja na životinjama pokazala da i male količine nekih hemijskih supstanci mogu dovesti do razvoja karcinoma ili do oštećenja naslednih supstanci (genotoksični efekti). Za ovu procenu potrebna je identifikacija opasnosti. . narkomanija: koja je zadnjih decenija u velikoj ekspanziji. Toksikologija na bazi naučne kategorizacije (odredjivanje potencijalnih štetnih efekata na zdravlje) vrši procenu rizika. kao i procena ekspozicije. što manje ili više remeti. čije se delovanje ponekad kontinuirano proteže tokom celog života. Stoga se utvrdjuju zakonski okviri i donose odluke koje smanjuju rizik po ljude i životnu sredinu. Svaki toksični efekat je rezultat dve grupe procesa: biokinetičkih i biodinamičkih. marihuana.uzrocima nastajanja trovanja: prema uzrocima nastajanja trovanja se mogu podeliti na zločinačka (kriminalna): sa razvojem ljudskog društva menjaju karakter i način izvodjenja. zadesna (slučajna): posledica su savremenih uslova života jer su toksične supstance dostupne svakome. biotransformacija (metabolizam). Najopasniji je preko organa za disanje. Mnogo veću opasnost za pojedince i društvo predstavlja ponovljeno izlaganje malim količinama ovih supstanci imogućnostima hroničnog trovanja. U tom pogledu posebnu pažnju zahteva prisustvo ostataka pesticida i drugih toksičnih supstanci u hrani. gotovo neprimetno. višednevnim ili višenedeljnim (subakutnoili subhronično) i višemesečnom ili višegodišnjim (hroničnim) unosom. Trovanja se mogu podeliti prema: . raspodela i deponovanje toksičnih agenasa. Rezultat ove interakcije ispoljava se promenama funkcije pojedinih organa ili organskih sistema. . menja fiziološke funkcije i izaziva morfološke promene.Trovanje je patološki proces u organizmu. Smatra se da grupa uživalaca navedenih droga obuhvata više miliona ljudi u svetu. na čijoj osnovi se smatra da se sadašnjim uslovima rizicima može upravljati. Ispitivanje toksičnih supstanci . preko organa za varenje (peroralno) i preko kože (perkutno) a retko intravenski (u venu) i intramuskulatorno (u mišić). profesionalna: nastaju sa razvojem industrije a naročito hemijske i pored brojnih mera sprovodjenja zaštite ova trovanja su naročito prisutna u industriji i kod poljoprivrednih radnika. ponekad posle više godina. Biokinetički procesi ( toksikokinetika): resorpcija. Opasnost od neposrednog (akutnog) trovanja pesticidima su danas znatno smanjene zahvaljujući usavršavanju tehnologije i merama zaštite na radu.načinu dospevanja u organizam: otrovne supstance najčešće dospevaju u organizam preko organa za disanje(inhalaciono). izlučivanje supstanci.

Sem toga u eksperimentu na životinjama se mogu primeniti znatno veće količine supstanci. Poželjno je da se ove vrednosti odrede posle različitih puteva unošenja supstanci. Stepen ovih varijacija pokazuje nagib srednjeg dela krive prema x-osi. LD50 = mg/kg). . što je kriva strmija to su razlike individualne osetljivosti ispitanih životinja manje i obrnuto. .Ekspsrimenti na životinjama: polaznu tačku ispitivanja novih hemijskih supstanci. Prednost ovih ispitivanja je u tome što se ona mogu izvesti pod kontrolosanim uslovima primenjujući podesno odabrane doze i različite puteve ekspozicije. veće nego prilikom humane ekspozicije. Ova se najvećim delom zasnivaju na razlikama koje postoje izmedju eksperimentalnih životinja i čoveka u pogledu genetskog sklopa.Akutna inhalaciona toksičnost nastaje pojavom štetnih efekata posle kontinuirane ekspozicije preko organa za disanje u periodu od 24h.Akutna peralna toksičnost takodje predstavlja štetne efekte u kratkom vremenskom periodu do 14 dana posle pojedinačne doze nanete na kožu ekspozicijom do 24h. Osnovni cilj ovog eksperimenta je da se utvrdi makar pribliđno srednja smrtna doza (LD50) supstance kod malih eksperimentalnih životinja. . Redosled ispitivanja i izbor metoda često zavisi od toksičnih efekata koji se otkriju tokom ispitivanja. 14 ili 28 dana. . Ispitivanje toksičnosti na životinjama je neophodno za procenu opasnosti koje se mogu očekivati prilikom upotrebe hemijskih supstanci u svakodnevnom životu. dužine života. osetljivosti i mnogih drugih činilaca koji otežavaju primenu eksperimentalnih rezultata na čoveka. čak i kada se isključe mnogi faktori koji utiču na efekat toksikanata (vrsta i soj životinje. starost. . učestalost i trajanje ekspozicije). Svakodnevno unošenje supstanci u hrani (ili na neki drugi način) u toku više meseci jedne. Akutna toksičnost: test akutne toksičnosti je nesumnjivo najčešći toksikološki eksperiment. Ova ispitivanja se odvijaju odredjenim redosledom koji se ponekad podešava prema vrsti supstance i načinu ekspozicije (put unošenja. često postoji i mogućnost da se odabere vrsta životinja koja na odredjenu supstancu reaguje najsličnije čoveku. Razlike u reagovanju zavise od razlike osetljivosti pojedinih životinja prema toksičnom organizmu. telesna masa. pokušavajući da se procene minimalne toksične doze ispitivane supstance. Ove individualne varijacije postoje uvek. Odredjivanje LD50: postupak odredjivanja LD50 je sledeći: različite doze supstanci daju se grupama životinja i potom se odredjuje postotak životinja u svakoj grupi koje uginu u odredjenom vremenu (u toku 14 dana). dve ili više godina označava se testom hronične toksičnosti. Eksperimenti na životinjama imaju i mnoga ograničenja. Za testiranje akutne toksičnosti dovoljna je jedna jedina doza uneta odjednom ili kao podeljena u periodu od najviše 24h. obično se označava kao test subakutne toksičnosti dok se nastavljanje ogleda u trajanju od 30 do 90 dana označava kao test subhronične toksičnosti. obično predstavljaju ogledi na laboratorijskim životinjama. Prilikom ovih ispitivanja neophodno je takodje da se ispituju efekti manjih doza. Pored kontrolne grupe životinja koja se obično uključuje u eksperimente.Za razliku od peroralne i perkudone ekspozicije gde je merilo otrovnosti LD50 pri inhalacionoj toksičnosti obeležava se sa LC50 (LC50 = mg/m na kubni. Time se omogućuje potpuno ispoljavanje neželjenih efekata koji se pri manjim dozama mogu predvideti. Testovi toksičnosti: eksperimenti na životinjama obuhvataju četiri osnovna testa toksičnosti koji se medjusobno razlikuju prvenstveno po trajanju.Akutna oralna toksičnost podrazumeva utvrdjivanje štetnih efekata nastalih u kratkom vremenskom periodu (od 14 dana) posle pojedinačne ili podeljene doze unete tokom 24h. pol. Ponovljena ekspozicija supstanci bar jednom dnevno u toku nekoliko. način ishrane).

za oblaganje električnih kotlova. put adsorpcije olova je preko disajnih organa. primenjuju olovne glazure. topi se na temperaturi od 327 stepeni C. proizvode olovne boje. za razliku od onog koje je ušlo preko organa za varenje i koje se najvećim delom eliminiše iz organa za varenje preko debelog creva. odvija proces galvanizacije. svrstavaju se u tri kategorije toksičnosti Metali i metaloidi: toksične materije iz ove grupe metala predstavljaju veoma opasne industrijske otrove. za spravljanje različitih glazura i td. Transformacija . najčešća trovanja su tamo gde se: kopaju olovne rude. Prema veličini LD50 otrovne supstance prema zakonu o prometu otrovnih materija. saturnizam. fabrikama boja. Olovo Pb je mek metal. ne rastvara se u vodi. remontuju telefonski kablovi. u štampariji za dobijanje olovnih slova i dr. preko organa za varenje (digestivni trakt) i preko kože. tako i drugih toksičnih supstanci. Najviše upotrebljavano jedinjenje olova je olovo oksid (PbO) koje se upotrebljava kao zaštitni sloj za premazivanje mnogobrojnih gvozdenih konstrukcija. Olovo se upotrebljava prvenstveno u industriji akumulatora. za dobijanje hemijskih aparatura. Toksičnost olova: trovanje olovom i njegovim jedinjenjima najčešće se dešavaju u industriji. Ako je rastvorljivost fosfata ograničena postoji verovatnoća da se makar i mali deo olova rastvori. Olovo se dobija iz sulfidnih olovnih ruda u pećima za žarenje do olovo oksida. Način dejstva na organizam: olovo se može uneti u organizam kroz respiratorni sistem. u grnčariji i dr. Sudbina olova u organizmu: najveći deo resorbovanog olova cirkuliše u krvi u obliku sitno rasporedjenih čestica koloidnog fosfata. proizvode akumulatori. Tamo gde se radi sa olovom može doći do opasnih profesionalnih oštećenja tzv. Tehnološkim procesima gde sekoristi olovo ili olovni oksid. Olovo-oksid se koristi za dobijanje minijuma Pb3O4 – zaštine prevlake kod konstrukcija. Unošenje olova preko organa za varenje je daleko manje i redje i ono nastaje uglavnom kod radnika gde se unosi kontinuiranom hranom. vrši autogeno zavarivanje. Kiseli olovo arsenat PbHAsO4 – primena kao insekticid u poljoprivredi. dok se pri radu sa živom i njenim jedinjenjima javljaju teška trovanja pod nazivom merkurijalizam. Olovo uneto respiratornim traktom ima najjače dejstvo jer jedini metal koji zaobilazi jedinu barijeru i deponuje se u kostima. Rastvara se u razblaženoj azotnoj kiselini. tope olovo i drugi metali koji u sebi sadrže olovo. Zavisno od načina i mogućnosti gde se olovo upotrebljava. Najopasniji način. zatim industriji olovnih boja. Industrijama. u koncentrovanoj sumpornoj kiselini (pri zagrevanju) zatim u sirćetnoj u prisustvu kiseonika iz vazduha. Olovo uneto preko organa za disanje kvantitativno – direktno ulazi u cirkulaciju. hemijskim industrijama i td.Šta pokazuje LD50 i LC 50? Pre svega ove vrednosti su prvi kriterijum prilikom selekcije kako novih pesticida. gde apsorpcija počinje već u gornjim respiratornim putevima (od nosa).

glavobolja. Udisanje svežih oksida može dovesti do pojave livačke groznice.4 do 7. Profesionalna trovanja su skoro isključivo hroničnog karaktera i javljaju se posle ekspozicije olovu od nekoliko nedelja do nekoliko godina. hipertenzija. koma i td. povraćanje.izaziva mučninu. preko mlečnih žlezda (majkama i trudnicama zabranjen je rad sa olovom) i preko urina. Olovo se izlučuje preko kože. opadanje telesne mase. Olovo se iz cirkulacije fiksira (vezuje) za pojedine organe izuzev jetre i deponuje u kostima.8 jer metabolizam olova prati i metabolizam kalcijuma. Žene u reproduktivnom periodu osetljivije su na delovanje olova od muškaraca. bledo žućkasta obojenost kože i olovni rub desni. Lakši oblici trovanja se ispoljavaju u nespecifičnim simptomima kao što su nesanica. zatim porast spontanih abortusa i veći broj nedonoščadi. Opisane su pojave steriliteta. medjutim ima podatala da olovo i njegova jedinjenja (olovni foafat) mogu izazvati maligne tumore bubrega. Kod dece kod akutnih trovanja nastaje poremećaj nervnog sistema. Kod težih slučajeva trovanja javljaju se tri klinička tipa trovanja: poremećaj u vidu bolova i grčeva (kalike) u stomaku. gubitak apetita. zatim pojava anemije. Olovo ispoljava izraziti afinitet prema koštanom tkivu gde se deponuje najveća količina olova prisutnog u telu. koriste se: . malaksalost. Klinička slika trovanja: inhalacija dimova.olova u olovni fosfat u koloidnom obliku vezan je za mnoge faktore. Efekti trovanja olovom ispoljavaju se na oštećenje ploda zbog prolaza olova kroz placentu kao i delovanje preko majčinog mleka.koncentracija olova u kostima U stanju ravnoteže koncentracija olova u krvi najbolje odražava koncentraciju olova u mekim tkivima (ako je izloženost skorašnja) a ne zavisi od ukupnog opterećenja organizma olovom. koncentraciju fosfatnih jona. gadjenje. od težinskog procenta kiseonika i dr. najčešće olovo-acetata. pri dugotrajnoj ekspoziciji životinja. Javlja se ’’olovno bledilo’’ koje je rezultat spazma (smanjenje protoka krvi kroz krvne sudove).koncentracija olova u kosi . porast aktivnosti osteo klasta. Olovo se u kostima deponuje u obliku nerastvorljivog specifičnog fosfata i takvim deponovanjem organizam se brani od toksičnog dejstva. oštećenje centralnog nervnog sistema. neoromuskularni poremećaj-paraliza i drhtanje ruku i nogu.koncentracija olova u urinu . Unošenje olova preko organa za varenje u akcidentalnim slučajevima. Nema sigurnih dokaza o kancerogenom delovanju na čoveka. Sigurno se zna da jedino olovo koje se nalazi i cirkuliše u krvi i izaziva patološke promene. Ako se apsorbuje veća količina olova ono se odmah rasporedjuje po svim tkivima izazivajući simptome akutnog trovanja. To znači da ono što favorizuje deponovanje kalcijuma u kostima utiče i na fiksaciju olova. izaziva oštećenje mitohondrija i drugih enzimskih sistema. Profesionalno trovanje zadnjih decenija naglo opada zbog preduzimanja odgovarajućih mera zaštite. dok fiksirano olovo samo u izuzetnim slučajevima (kao što je stres i naglo mršavljenje) prelazi u krv i toksično deluje. Pojava ’’olovnog ruba’’ predstavlja nataloženi olovni sulfid u tkivu desni i nastaje najverovatnije spajanjem olova iz cirkulacije i sumpor-vodonika koji difonduje kroz sluzokožu iz usne duplje. poremećaj pamćenja. razdražljivost. Olovo u kostima izaziva smanjenje depozicije minerala. Deponovanje nastaje ako je pH vrednost krvi od 7. glavobolja. Biološki monitori: kao biološki parametri ekspozicije olovu. apatija.koncentracija olova u krvi . povraćanje a kod težih slučajeva delirijum i koma. para i prašina olova i njegovih jedinjenja izaziva slab lokalni nadražaj sluzokože disajnih puteva. . Bledilo. bol u stomaku i metalni ukus u ustima. bolovi u mišićima i zglobovima. predstavljaju znake oštećenje jetre. Medjutim i pored toga postoji veliki broj hroničnih i akutnih trovanja. Profesionalna trovanja su isključivo hroničnog karaktera i javljaju se posle izloženosti u periodu od nekoliko nedelja do nekoliko godina.

Vrednosti ovih parametara izrazitije su promenjene ukoliko je trovanje teže. uljima i organskim rastvaračima. Olovni alkili Olovo stvara sa alkalnim radikalima alkalna jedinjenja od kojih su posebno značajna: tetra etil olovo i tetra metil olovo. mišićna slabost. Ova jedinjenja se unose u organizam inhalacijom. ubrajaju se aktivnosti enzima dehidrataze. U krvi se najveći deo olovnih alkila veže za lipidnu frakciju. pad temperature i pritiska. Lečenje: olovo uneto preko organa za varenje odstranjuje se izazvanim povraćanjem. Klinička slika: trovanje olovnim alkilima manifestuje se 6 do 10 sati posle unošenja otrova. povraćanje. Smrt može da nastupi u komi.Odredjivanj olova u urinu manje je pogodan test. Tetra metil olovo je sličnih osobina sa mirisom na pokvareni kupus i isparljivije je od tetra etil olova. ova jedinjenja se najviše akumuliraju u nervnom sistemu. Toksikokinetika i toksikodinamika: U profesionalnim uslovima najznačajniji put ulaska jeste respiratorni zbog visoke isparljivosti ovih jedinjenja. U biološke markere (pokazatelje) efekta olova. dok porast slobodnih eritrocita ukazuje na ranija trovanja. teški snovi. pa se pri ovom trovanju ne javljaju povećane koncentracije slobodnih eritrocita. zatim preko organa za varenje i preko kože. da bi se poboljšala antidetonatorska svojstva benzina. Tetra etil olovo je bistra uljasta tečnost slatkastog etarskog mirisa nerastvorljiva u vodi i dobro rastvorljiva u mastima. Zatrovanog treba uputiti na bolničko lečenje. strah. dezorijentacija. Retko se javljaju trovanja. vrednosti variraju od osobe do osobe i postoji mogućnost sekundarne kontaminacije. Olovni alkili ne utiču na bio sintezu hemoglobina. transportu i upotrebi etiliziranih benzina (benzin sa alkalnim dodatkom). lupanje srca i drhtanje (trema). Lečenje nervnih poremećaja treba započeti dodavanjem takozvanog BALa u dozi od 4mg/kg telesne mase. Rani simptomi su poremećaj sna. Najosetljiviji parametar sveže ekspozicije akutne ekspozicije olova jeste sniženje aktivnosti dehidrataze u eritrocitima. (BAL-dimerkapol). posle . Izvor ekspozicije: olovni alkili se upotrebljavaju kao dodatak benzinu da bi se smanjila njegova udarna snaga kao pogonskog goriva u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem tj. nervoza. Lakša trovanja se mogu izlečiti (odstraniti) medjutim pri težim trovanjima javljaju se trajne promene na bubrezima. Dobra rastvorljivost u mastima omogućava i apsorpciju preko kože. Zbog velike rastvorljivosti u mastima – liposolabilnost. metalan ukus u ustima. Približna procena ukupne količine olova u organizmu može se odrediti odredjivanjem vezanih jedinjenja olova (felati) u neeksponiranim radnicima (populacijama) i ona iznosi 600 mg/48h. čak tri puta brže nego neorgansko olovo. osećaj preteće smrti. zatim slobodni eritrociti u krvi i mokraći. Profesionalni rizik od trovanja postoji pri proizvodnji. centralnom i perifernom nervnom sistemu. Olovne kolike leče se i mogu se smanjiti uzimanjem kalcijum glukonata. Kasniji simptomi su noćne more. poremećaj vida. ubrzan rad ruku (pojačani refleksi). manijačna stanja i halucinacije. razdražljivost.

Oštećuje se vegetativni nervni sistem. medicinska zaštita radnika.) Prva pomoć i lečenje: prvo je potrebno brzo otklanjanje otrovane i zagadjene atmosfere. Daju se velike doze sedativa i povećava se odbrambeni (imunološki) sistem organizma. Trovanje organofosfornim jedinjenjima Koriste se kao insekticidi u poljoprivredi i predstavljaju derivate fosforne kiseline. digestivnog trakta i preko nepovredjene kože.. Posle nekog vremena raspada se na neorgansko olovo i taloži se u kostima. Prodiranje otrova u organizam i toksično dejstvo: preko respiratornog trakta. teški-povećano psihomotorna razdražljivost. preko kože i digestivnog trakta. mučnina.izloženosti manjim ekspozicijama. mršavljenje. Trovanja mogu biti: akutna koja nastaju naglim prodiranjem većih koncentracija u telu (Laki-javlja se glavobolja.nesanica. obilno znojenje. isparava na 0. simptomi edina puta. Lečenje: specifične terapije nema. ličnih. poremećaj mokrenja. Prodire i moždano tkivo. alkoholu. Posledice koje ostaju posle završenog lečenja težih oblika trovanja predstavljaju kontra indikacije za dalji rad sa olovom i drugim hemijskim štetnostima. kada imaju subakutni tok. psihičko uzbudjenje. slabljenje vida i povraćanje. Klinička slika trovanja potiče u obliku akutnog (lako-glavobolja. temperatura 40 stepeni C i teški – koma. Jako su toksični za čoveka i tokom rada prodiru u organizam preko disajnih puteva. a simptomi i znaci su znatno slabije izraženi. vrtoglavica. Ograničavaju radnu sposobnost zbog poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema. 24h od kontakta se nalazi u krvi dovodeći do poremećaja u mozgu. Prevencija: prethodna toksikološka ocena novih preparata i sanitarna kontrola. bezbednost pri radu sa pesticidima. zabrinutost. halucinacije). Dijagnoza se potvrdjuje nalazom povišenih koncentracija olova u urinu dok drugih toksikoloških pokazatelja nema. groznica do 40 stepeni C i umereni oblik-šizofreni sindrom. Prevencija trovanja sastoji se iz: tehničkih. kerozinu i dr. česti su epi napadi. umeren osećaj straha. higijenskih i medicinskih mera zaštite. Ako je otrov dospeo preko usta treba izazvati povraćanje a potom nekoliko puta isprati usta sodabikerbonom. poremećaj sna. Zapaženo je da se posle nekoliko izraženih trovanja kliničke manifestacije javljaju i pri kraćim ekspozicijama. Ocenjivanje radne sposobnosti: lakši oblici trovanja ne ostavljaju posledice i ne umanjuju radne sposobnosti. čak i pri nižim koncentracijama olova. Ponovljena trovanja i bez vidljivih posledica zahtevaju prekid dalje ekspozicije. hronična koja nastaju dugotrajnom ekspozicijom manjim koncentracijama (sve gore navedeno manjim stepenom. poremećaj disanja) i hroničnog trovanja (javlja se kod radnika koji su zapošljeni u industriji pesticida). Tetrametilolovo Ključa na 200 stepeni.. najverovatnije zbog inverzibilnih oštećenja nervnog sistema.. javlja se glavobolja. rastvara se u benzinu. . Omladini ispod 18 godina i ženama je zabranjen rad sa TEO.

kod izražajnog akutnog trovanja nesposobnost za rad traje 25 dana i više i prelazak na novo radno mesto. Arsen (As) . latentni period (dužine 3 -12h u kome su karakteristične početne promene) i period nastanka endema pluća (sa izraženom dispnejom cijanozom. veće koncentracije izazivaju kašalj. oni koji pretežno pogadjaju plućni perenhim. povraćanje) i hroničnog oblika (pojava hroničnog konjuktivitisa. Profesionalno trovanje fozgenom Fozgen COCO2 je bezbojan nezapaljiv gas. Ocena radne sposobnosti kod lakih oblika akutnog trovanja nesposobnost za rad traje nekoliko dana i vraćanje na radno mesto. Najveća opasnost trovanja fozgenom postoji pri primeni sredstava za gašenje požara koji sadrže tetrahlor ugljenik i pri zavarivanju u hladnjačama gde ima hloriranih ugljovodonika jer se tom prilikom stvara fozgen. Prevencija: je primena tehničko-preventivnih mera zaštite – smanjuje se njihova koncentracija ispod vrednosti propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija ili se uklanjaju gasovi iz radne sredine. Kod bronhitisa antibiotsa terapija.Profesionalno trovanje iritansima U ovu grupu spadaju veći broj gasova. U I svetskom ratu korišćen je kao vojni otrov. teži je od vazduha i slabo rastvorljiv u vodi. hronični bronhitis i anemiju). inhalacijom vodene pare i vazduha. Kod izlaganja visokim koncentracijama otrovani brzo umire i prestaje cirkulacije krvi u plućima. asmatiforni bronhitis. Postoji samo akutni oblik trovanja i razlikujemo tri perioda: period početne promene (neposredno po udisanju gasa). Dolazi do akutnog plućnog endema koji dovodi do povećanog pritiska u plućnim kapičarima. omogućiti mu mir i utopliti ga. redje pogadjaju plućni perenhim (SO2. Pacijenta treba odmah transportovati u bolnicu. Fozgen prodire u organizam preko disajnih organa i ne nadražuje gornje disajne puteve već deluje naduboke delove disajnih organa (alveole. NO2). fozgen. Prema delovanju na organizam dele se na: one koji pretežno iritiraju disajne puteve. Prva pomoć kod akutnog lečenja sastoji se u što hitnijem ispiranju očiju vodom. hipertrofičnog katara nosa i ždrela. Hronična izloženost niskim koncentracijama dovodi do hroničnog bronhitisa i konjuktivitisa. kašljem izbljuvka). Osnovni put prodiranja je respiratorni trakt. odmah po udisaju gasa. često su praćeni jakom glavoboljom i krvarenjem iz nosa. Klinička slika profesionalnog trovanja amonijakom može biti akutnog (manje koncentracije: nadražaj gornjih disajnih puteva. ima miris trulog voća. Veće koncentracije: opekotine. znatno veće koncentracije izazivaju glavobolju. Lečenje se sastoji u preduzimanju mera pre pojave vidnih simptoma. akutni plućni edem i momentalna smrt. Profesionalno trovanje amonijakom NH4 Amonijak je važan izvor za dobijanje važnih azotnih j-nja. uz dodavanje kiseonika. Prevencija se sastoji u tehničkim merama zaštite i medicinskoj zaštiti. najčešće izazivaju crvenilo i otok sluzokože nosa. gadjenje. bronhiole) i oštećuju endotel kapilara pluća.

doza arsenovodonika iznosi 180 mg/kg telesne mase (LD 50 = 180mg/kg tm. Sivi (metalni) arsen je postojaniji. stezanjem u grudima i kašljem. bubrege. oštećenje bubrega i srca. motorne paralize različitog stepena sa atrofijom mišića. Arsen prolazi kroz placentu ploda i toksično deluje na plod. Arsen se transportuje kroz organizam putem krvi vezan za hemoglobin. Smrt nastupa za 24h do 4 dana. Hematološki poremećaji ispoljavaju se kao promene koštane srži uz anemiju. dok žuti arsen nastaje naglim hladjenjem arsenovih para.). bolni dodiri. nekroza bubrega. retargije. koje su vidljive u početku. auripidnit. Oštećenje bubrega u vidu nekroze direktna je posledica toksičnog dejstva arsena. srce i centralni nervni sistem. grčevi. Na vlažnom vazduhu sivi arsen se oksidiše na sobnoj temperaturi a arsentrioksid koji zapaljen gori plavičastim plamenom pri čemu se stvara beli dim karakterističnog mirisa na beli luk. što znači da je ekspozicija arsenom bila višekratna. povraćanje. crvenila. Na sluzokoži nosa hronični iritativni efekti mogu biti oštećenja i performanca nosne kosti. u proizvodnji stakla i emajla. Žuti arsen isparava na običnoj temperaturi i zajedno sa bakrom. a kasnije se sa rastom nokta pomeraju prema vrhu. zubima. sivo bele poprečne pruge veličine 1-2 mm. Najteži oblici trovanja ispoljavaju se 30 min do 24h posle unošenja arsenovih jedinjenja (gadjenje. u industriji bojnih otrova i za izradu nekih boja. tečnom i gasovitom stanju. prolivi kad kad sa krvlju i mirisom na beli luk). Pojavljuje se kao sivi i žuti arsen. kobalta i nikla. Može se videti i više pruga. Klinička slika: akutno trovanje nastalo inhalacijom arsenovih jedinjenja izražava iritaciju kože i sluzokože. U slučaju preživljavanja kao posledica mogu nastati promene na koži. za konzerviranje drveta. pripada V – a grupi periodnog sistema. koja mogu biti u čvrstom. nosu. Upotrebljava se u preradi kože i krzna. Javlja se hronično iskašljavanje i hronični bronhitis. cinkom i olovom gradi bronzu. Na noktima se mogu pojaviti karakteristične ’’mees-ove pruge’’. Sistemski efekti ispoljavaju se kao ciroza jetre. bubrezima i plućima. Ispoljavaju se znaci oštećenja centralnog nervnog sistema – gubitak pamćenja i promene ličnosti. preko organa za varenje i preko kože. Zbog oštećenja srca nastaje sekundarni šok. hronični hepatitis. Dugotrajna ekspozicija najveća je na koži. poremećajima vida i paralize ekstremiteta. Mesove pruge sadrže arsen u mnogo većem procentu nego nepromenjeni delovi nokta. bakra. degeneracija perifernih nerava i dr. Razvoj cerebralnih poremećaja centralnog nervnog sistema ispoljavaju se u pojavi glavobolje. . konjuktivita i disajnih puteva. Oštećenje perifernih nerava (arsenska polineoropatija) javlja se nekoliko nedelja posle akutnog trovanja ili čini sliku hroničnog trovanja. promene na noktima i kosi.Arsen je nemetal koji se ubraja u amfotermne elemente. Hronična trovanja se ispoljavaju u promenama na koži u vidu ranica. može da se javi akomulacija u jetri. može da se javi i izrazito žutilo na dlanovima (hiperpigmentacija). njpoznatije arsenove rude su: arsenopirit. delirijuma. kao pesticid. Toksikokinetika arsena: apsorpcija arsena odvija se preko respiratornog sistema. pojava bradavica. Najčešće su u upotrebi arsenska neorganska i organska trovalentna i petovalentna jedinjenja. rastvara se u plazmi i dospeva u tkiva gde ispoljava svoja toksična dejstva na jetru. manje količine se vezuju za proteine plazme. Ima ga i u rudama olova. kosi. skeletu i sočivima (očima). noktima. poremećaji funkcije jetre i bubrega i poremećaji bazomotornih pokreta (ruku pre svega). U početku nastaju poremećaji senzibiliteta (osećaji). Izvori izloženosti (ekspozicije): arsen se u prirodi retko nalazi slobodan. ždrelu. kome. Manifestuje se pečenjem i osećajem grebanja u očima. leapapirit. Hronični efekti trovanja arsenovodonikoa ispoljavaju se i preko pojave psihoorganskih sindroma. Najveća količina arsenovih jedinjenja izlučuje se urinom. Arsenovodonik As H3: se unosi u organizam inhalacijom.

Najpoznatije soli su: halogenidi. Procenjuje se da je biološki poluživot kadmijuma u ljudskom organizmu izmedju 15 i 30 godina. uglavnom u vidu minerala glinokita. Oštećenje bubrežnih funkcija najčešće su prva manifestacija toksičnih efekata kadmijuma i ispoljavaju se oštećenjem ostalih funkcija bubrega. manifestuje se opštom slabošću. U dodiru sa suvim vazduhom na sobnoj temperaturi ne menja svoje osobine. Industriji. u el. Pri vezivanju kadmijuma nastaju promene u tercijalnoj gradji proteina i izmene funkcionalnih i antigenskih svojstava. stakla. jetra i mišići. U tkivima se kadmijum vezuje sa proteinima. leukocita. Kadmijum se eliminiše iz organizma preko organa za varenje i urinom. Kadmijum Cd Kadmijum je srebrnasto beli metal. Čist ili u legurama upotrebljava se kao pigment u proizvodnji boja. Najveći deo kadmijumovih jedinjenja koristi se za zaštitu od korozije i proizvodnju Ni – Cd baterija i akumulatora. Prodiranje u pluća zavisi od veličine hemijskog sastava čestice. Najznačajniji depoi kadmijuma u organizmu čoveka jesu bubrezi. a ukupnoj elspoziciji doprinosi i unošenje kadmijuma preko organa za varenje i preko kože. karcinoma kože. sulfini. u industriji pesticida (ulazi u sastav fungicida i insekticida). Biološki monitoring: u biološke pokazatelje ekspozicije neorganskog arsena ubraja se ukupna koncentracija neorganskog arsena. cijanidi. keramike i emajla. znacima anemije. malaksalošću. Na vlažnom vazduhu postepeno se prekriva oksidom i gubi sjaj. Toksikodinamika: kadmijum kao i ostali teški metali ima veliki afinitet prema odredjenim grupama – sulfihidrilna grupa proteina. Lakši oblici akutnog trovanja sa neznatnim manifestacijama na koži i sluzokoži ne ostavljaju trajne posledice i ne umanjuju radnu sposobnost. Ovaj oksid je skoro nerastvorljiv u vodi a u kiselini se lako rastvara gradeći odgovarajuće soli.poremećaji granulocita. Glavni izvor ekspozicije stanovništva jeste kontaminirana hrana (žitarice i pirinač koji potiču iz područja u kojima je zemljište kontaminirano kadmijumom) kao i prilikom pušenja. tako da se posle nekoliko godina u bubrezima nalazi i do 50% ukupne količine kadmijuma u organizmu. Po prestanku izloženosti kadmijumu postepeno prelazi iz depoa jetre u bubrežne depoe. inhalacija je glavni put ulaska u organizam. Toksikokinetika: kod osoba profesionalno izloženih kadmijumu. Hronična trovanja arsenovodonikom javljaju se pri dugotrajnoj ekspoziciji ovom gasu. Kao posledica . a zagrejani kadmijum sagoreva u oksid crvenim plamenom. bubrega i perifernog nervnog sistema. Do profesionalne ekspozicije dolazi već pri proizvodnji kadmijuma. nitrati. za proizvodnju fluorescentnih ekrana i u nuklearnoj industriji (kao apsorber neutrona u reaktorima). Ekspozicija arsena povećava rizik od nastanka bronhogenog karcinoma. Izraženiji slučajevi trovanja u kojima posle akutne faze oštećenja nervnog sistema. Izvori izloženosti: u zemljinoj kori nalaze se relativno male količine kadmijuma. i dr. pripada II b grupi periodnog sistema. kadmijum potiskuje cink iz raznih enzima. jetre. Kadmijum dospeva u cirkulaciju krvi kojom se transportuje do odredjenih depoa. gubitkom u težini. bubrega i hematopoesnog nervnog sistema umanjuju radnu sposobnost u zavisnosti od stepena gubitka funkcija tih organa. U krvi se rasporedjuje izmedju eritrocita i plazme. zatim dimetil arsenske kiseline i arseno betamina u urinu. Takodje postoji antagonizam (netrpeljivost) izmedju cinka i kadmijuma: pri ekspoziciji visokim koncentracijama kadmijuma. u proizvodnji plastičnih masa. Tokom procesa prženja rude i redukcije njegovih oksida javlja se velika količina dimova rude i prašine. leukemije i dr. oštećenjima jetre.

gadjenje i dr. u keramičkoj industriji i pri proivodnji suvih baterija. Do profesionalne izloženosti dolazi i pri proizvodnji stakla jer se piroluzit koristi za obezbojavanje i bojenje stakla. Klinička slika: inhalacija visokih koncentracija dimova kadmijuma posle latentnog perioda od nekoliko sati prouzrokuje kliničku sliku koja podseća na metalnu groznicu (groznica. šesto i sedmovalentan (najstabilnija su dvovalentna jedinjenja). Najčešće pojave ovih kancera povezuju se sa inhalacionom prašinom tokom proizvodnje kadmijuma i sa inhalacijom prašine kadmijuma u proizvodnji Ni-Cd akumulatora. mangansulfat i jedno organsko jedinjenje mangan-etilen-bis-ditiokarbonat. Do izloženosti dolazi već pri eksploataciji ruda. nastupa šok i posle nekoliko dana dolazi do smrti. Medjunarodna organizacija za istraživanje raka. Pri gutanju (unošenju) kadmijuma javlja se gadjenje. jetri i bubrezima i one mogu limitirati radnu sposobnost. Teži oblici trovanja mogu ostaviti trajne posledice na plućima. U težim slučajevima nastaje oboljenje srca (kardiovaskularni). Ocena radnih sposobnosti osoba izloženih kadmijumu zavisi od koncentracije kadmijuma u biloškom materijalu. četvoro. glavobolja. Najpoznatije jedinjenja mangana su: manganoksid. bolovi u grudima. Prema preporukama svetske zdravstvene organizacije osobe kod kojih se utvrde znaci pojačane ekspozicije kadmijumu ili povišene koncentracije proteina u urinu. konjuktivitis i dr. povraćanje i prolivi. U blažim slučajevima trovanja tegobe traju nekoliko dana i zatrovani se oporavlja bez posledica. nastaje klinička slika akutnog bronhitisa. povraćanje. Poremećaju bubrežnih funkcija izazvani kadmijumom inverzibilni su i imaju spor i progresivan tok. Za nastajanje promene na kostima značajna je povišena količina tiroidnih hormona koji prate oštećenje bubrežnih funkcija i pojačava deminerilizaciju kostiju. piroluzit. pri čemu se javlja direktan uticaj kadmijuma na enzime koji učestvuju u metabolizmu i stvaraju koštane srži. Dugotrajna ekspozicija kadmijuma najčešće izaziva oštećenje bubrega. Izvori izloženosti: u prirodi nema slobodnog mangana već u obliku jedinjenja. nisu sposobne za rad u zoni ekspozicije kadmijumom. svrstala je kadmijum u prvu grupu humanih kancerogena. Gradi jedinjenja u kojima je jedno. Porastom upotrebe bezolovnog benzina dolazi do znatnog porasta izloženosti . bolovi u trbuhu. Odredjivanje koncentracije kadmijuma u urinu akutno izloženih osoba pruža preciznu informaciju o koncentraciji kadmijuma u bubrezima i depoima. Koncentracija kadmijuma u krvi osoba koje su akcidentno izložene kadmijumu pokazuje prosečnu ekspoziciju tokom prethodnih meseci. srebrnasto –beli metal izuzetne tvrdoće zbog čega je veoma krt.oštećenja bubrežnih funkcija nastaje osteroporoza. Pojava kancera na plućima i prostati može se povezati sa profesionalnom ekspozicijom kadmijuma. U težim slučajevima smanjuju se koncentracione sposobnosti bubrega i kao posledica toga javlja se kalcijum u mokraći. u početku u urinu se nalaze samo proteini. Mangan Mn Mangan. kašalj. tro. U blažim slučajevima posle nekoliko dana bolesnik se kompletno oporavlja. preradi rude i topionici rude. Ocenjivanje radne sposobnosti: osobe kod kojih je utvrdjeno akutno trovanje kadmijumom bez posledica. Ako su koncentracije dimova kadmijuma vrlo visoke.Pripada II grupi periodnog sistema. Najveće količine mangana koriste se u čeličanama za proizvodnju visokokvalitetnog čelika.). Biloški monitoring: procena intenziteta ekspozicije obavlja se na osnovu odredjivanja kadmijuma u krvi i urinu. sposobne su za dotadašnje poslove.

pojačano znojenje. poremećaj koordinacije pokreta. glavobolje. Iz jetre se eliminiše preko žući odakle se izmetom izbacuje iz organizma. Ocenjivanje radne sposobnosti: u prvom stadijumu bolesti prekid izloženosti dovodi do spontanog povlačenja neuroloških simptoma. tj. medjutim takve osobe treba trajno isključiti iz ekspozicije – zatrovane atmosfere manganom kao i zabraniti rad sa drugim neurotičnim materijama. do stvaranja slobodnih radikala. Zbog nestabilnosti onemogućeno je brzo kretanje. 3. grčevi u mišićima i dr. U ovom stadijumu ispoljava se intenzivno drhtanje koje u početku bolesti zahvata mišiće prstiju šaka a kasnije zahvata i jezik.stanovništva manganu. problemi pri govoru. Zbog drhtanja menja se rukopis. dolazi do mucanja. ponavljanja pojedinih slogova. hronična oboljenja disajnih puteva ili/i utvrdjena izražena anemija. nadraženi kašalj i kijanje. U ovoj vrsti goriva tetra-etil-olovo zamenjuje metilciklopenmangan-trikarbonil (MMT). mišića i pankreasa. Klinička slika hroničnog trovanja može se podeliti u tri stadijuma: 1. karekterišu izraženi neurološki poremećaji koji podsećaju na parkinsonovu bolest. naporniji.mozga. dobra . U toj fazi ispoljava se monotonost u govoru. bezrazložne promene raspoloženja. kašalj. U izraženim slučajevima manganizma hod postaje sporiji. Živa Hg Živa pripada II b grupi periodnog sistema Ona je jedini metal koji se na sobnoj temperaturi nalazi u tečnom stanju. bubrega. glavobolju. gubitak apetita. nogu i specifični pokreti lica. od koga zavisi pravilan rast i razvoj kostiju. 2. javlja se vrsta hoda kao kod petla. u ćelijama dolazi pri trovanju manganom. poremećaji sna sa noćnim morama. Kod prethdnih i periodičnih lekarskih pregleda posebnu pažnju obratiti na neuropsihijatrijsko stanje. Soli mangan oksida u visokim koncentracijama deluju iritativno na kožu i sluzokožu. Izražena je nestabilnost pri hodu i stajanju zbog čega postoji sklonost ka padanju unapred. Toksikodinamika: mangan dovodi do različitih funkcionalnih i morgoloških poremećaja u centralnom nervnom sistemu koji podsećaju na perkinsonovu bulest. nisu sposobne za rad u radnoj atmosferi sa manganom. Nakon apsorpcije mangan se krvotokom distribuira do jetre. Zbog inhibicije enzima koji učestvuju u oksidativnim procesima. Manje količine mangana mogu dospeti u organizam i preko organa za varenje i preko kože. karakterišu izraženiji neuropsihijatrijski poremećaji kao što su: pojačana agresivnost. Karakterišu je visoka specifična gustina. bezvoljnost. Klinička slika trovanja: lokalno dejstvo manifestuje se promenama na koži peckanjem i svrabom u očima. takodje neophodan je zbog učešća u metabolizmu enzima katelolamina neophodnog za normalao funkcionisanje centralnog nervnog sistema. manganova maska lica. Mangan je neophodan mikroelement za životinje i ljude jer se koristi u sintezi enzima. nespretnost komplikovanijih pokreta. hidrotinsulfata. bolniji. konjuktivitis i crvenilo. Glavni put ulaska mangana u organizam profesionalno izloženih osoba jeste inhalacija. karakteristiše opšte i nespecifične tegobe kao što su: osećaj slabosti. U visokim koncentracijama mangan oksid u atomsko čistom stanju izaziva simptome metalne groznice. Osobe kod kojih se utvrde znaci neuropsihijatrijskog poremećaja. a kod napredovanja bolesti drhtanje zahvata velike grupe mišića i nastaje drhtanje ruku. bolove u grudima. naime smatra se da jon trovalentnog mangana pojačava autooksidaciju enzima pri čemu nastaju slobodni radikali koji dovode do peroksidacije masti u centralnom nervnom sistemu.

malaksalost. U bubrezima živa je uglavnom vezana za metalotianine. Isparenja elementarne žive gotovo 100% se apsorbuju u plućnim alveolama organa za varenje. Izvori izloženosti: najvažniji izvori izloženosti elementarnoj živi jesu: metalurški procesi prerade rude pri kojima se dobija elementarna živa. Toksikokinetika: u uslovima profesionalne izloženosti. Usled toga povećava se razlaganje masti u nervnom sistemu i nastaju oštećenja ćelijskih membrana. gde kao posledica inhibicije ovih enzima nastaju poremećaji u prelazu elektrona koji dovode do nastanka slotdnih radikala koji direktno utiču na funkciju bubrega. bol u grudima. akutni hemijski bronhitis. plućima i u manjim količinama u centralnom nervnom sistemu. proizvodnja i primena živinih amalgama i proizvodnja i primena živinih amalgama i proizvodnja instrumenata za merenje različitih fizičkih veličina (termometri. mišićima. u industriji boja (kao zaštita komponenata u pripremi boja). proizvodnja živinih i fluorescentnih cevi. Organska j-nja žive sa radikalom kratkog lanca znatno se sporije metabolišu i nalaze uglavnom u eritrocitima. koji su pri relativno malim količinama rastvorenog metala tečne ili testaste. Živa se deponuje u bubrezima. ubrzava disanje. organska j-nja žive imaju visok stepen apsorpcije iz tankih creva. srebrom i kalajem. pri čemu nastaje jon dvovalentne žive. zbog ovog nastaju oštećenja ćelijskih membrana i poremećaji njihovih funkcija. Živin sublimat se koristi kao dodatak sa fungicidnim svojstvima u impregnaciji drveta. krvave stolice i dr. Najznačajnija neorganska jedinjenja žive jesu: živinsulfid. dok se živin hlorid koristi kao fungicid za zaštitu semena pšenice. Živa veoma lako sa drugim metalima gradi legure tzv.provodljivost električne energije i visoka linearnost pri širenju. tankom crevu. Zbog svoje rastvorljivosti u mastima. Simptomi trovanja živom: do akutnog trovanja dolazi posle inhalacije visokih koncentracija živinih para. a od organskij jedinjenja alkilna jedinjenja. drhtavica i glavobolja. povraćanje. hipersalivacija (pojačano lučenje pljuvačke). metilživa i etilživa. Zajedno sa ovim simptomima javlja se osećaj metalnog ukusa u ustima. Najpoznatiji amalgami su sa zlatom. Distribucija i deponovanje organskij j-nja žive zavisi od dužine lanca organskog radikala. gadjenje. Ubrzo se razvija slabost. pri konzerviranju i prepariranju životinja. zatim proizvodnja hlora zasnovana na hidrolizi natrijum-hlorida (Na Cl) pri čemu se kao katoda koristi živa. najznačajniji je respiratorni put ulaska žive u organizam. živinnitrat. Neurotični efekti žive takodje su posledica vezivanja za enzime i proteine i povećane produkcije proizvodnje slobodnih radikala. J-nja sa radikalom dugog lanca apsorbuju se brzo i metabolišu u jetri. Eliminacija organskih j-nja žive sa radikalima kratkog lanca odvija se preko organa za varenje u vidu j-nja sa glutatinom. živin fulminat se upotrebljava u vojnoj industriji za proizvodnju detonatora. Posle apsorpcije u prvoj fazi metan-živa se pretžno nalazi u epruvetama i prolazi placentualnu barijeru. barometri). Organska jedinjenja žive primenjuju se u industriji pesticida (uglavnom kao fungicidi). srcu. Nasuprot neorganskim j-njima. Po prestanku izloženosti živi nastaje redistribucija pri čemu živa iz ostalih tkiva a naročito iz tkiva jetre prelazi u bubrege. fulminat. Neorganska jedinjenja se posle apsorpcije pretžno nalaze u plazmi vezana za proteine gradeći albumine. Biološki poluživot ovih j-nja kreće se u rasponu od 70 do 90 dana. metalurški procesi dobijanja srebra i zlata. koji ima jača toksična dejstva od neorganskih jnja žive. U slučajevima izuzetno visoke ekspozicije može doći do razvoja endema pluća i . Ovaj proces strukturno i funkcionalno oštećuje nervni sistem. jetri. amalgane. gde gotovo do neorganskih j-nja ne izazivaju nikakve promen. prodiru kroz placentu i akumuliraju se takodje u tkivu centralnog nerbnog sistema gde j-nja žive pokazuju poseban afinitet prema strukturi malog mozga. Javlja se nadražajni kašalj. Toksikodinamika: toksične osobine žive uglavnom su posledica inaktivacije enzima koji imaju sulfihidrilne grupe.

Zagušljivci deluju zajedno sa oksidacijom tkiva i mogu da se podele na: proste zagušljivce (azot. od blagih manifestacija intoksikacije do smrtnog ishoda. Trovanje gasovima je kao i druga trovanja patološki proces koji nastaje delovanjem na organizan spoljašnjih hemijskih materija u gasovitom stanju. jetreni. Trovanje gasovima Po učestalosti u profesionalnoj toksikologiji značajno mesto pripada trovanju gasovima. malaksalost. javljaju se neuropsihički poremećaji i živin rub. kod hroničnog trovanja emlementarnom živom. Klinička slika trovanja: predstavlja skup poremećaja kojima mogu dominirati respiratorni. Ukoliko se ne prekine ekspozicija žive drhtanje zahvata ostale delove tela i zahvata sve veće mišićne mase. bubrežni. stalan umor. sumporvodonik.smrtnog ishoda. gubitak pamćenja i nervoza. straha od gubitka posla i naročito je izražena ako neko posmatra dok radi. odnosno tamna boja desni. Na perifernom nervnom sistemu javljaju se poremećaji. Pri drugim slučajevima izloženosti javljaju se promene u sluzokoži usne duplje u vidu sitnih ranica. parcijalnog pritiska gasova. amonijak) i na donjim delovima disajnih puteva (azotni oksidi.) ’’Fiziološka klasifikacija’’ Hendersona Hagarda – gasove dele na dve osnovne podele: nadražljivci i zagušljivci. Hemisjke zagušljivce (ugljen-monoksid. Nadražljivci u zavisnosti od stepena rastvorljivosti u vodi. usled čega dolazi do poremećaja fizioloških funkcija različitog stepena. gubi se kontrola nad ponašanjem. cijanidi) koji narušavaju razmenu gasova u tkivima i krvi uprkos dovoljnoj količini kiseonika u respiratornom vazduhu. toksikokinetike i toksikodinamike štetnog gasa. kliničke manifestacije. starost i dr. otežan je govor. ugljen-dioksid. Ulaskom u organizam one narušavaju normalne biohemijske procese u organizmu. gubitak volje za rad. neuropsihički. Va pojava povezana je sa gubitkom samopouzdanja. Zbog specifičnosti metabolizma žive nema razlike u simptomima trovanja tj. Hlor Cl . poremećaj ravnoteže i dr. melanholičan. Kod nadražjivaca faktor koncentracije ima veći značaj od trajanja izlaganju. U periodima izmedju ovih napada zatrovani je depresivan. Usled dugotrajne izloženosti žive javlja se sve veća razdražljivost zatrovanih. trajanja izloženosti. vodonik. ispoljavaju iritativne efekte na gornjim delovima disajnih puteva (hlor. a kasnije se javlja takozvani živin rub. sumpordioksid. zahvaćeno je celo telo tako da se drhtanje javlja i u snu. metan) čije se dejstvo zasniva na istiskivanju kiseonika iz vazduha koji se udiše. U sastav neuropsihičkog sindroma ulaze nespecifične promene kao što je živin premor. Mogu da se jave i promene na tankom i debelom crevu. ima samoubilačke tendencije. U početnoj fazi hroničnog trovanja javljaju se nespecifične promene kao što su umor. njenim neorganskim jedinjenjima i organskim jedinjenjima sa radikalom dugog lanca. U poodmaklom stadijumu bolesti. zahvata sitne mišiće jezika koji vremenom postaju sve grublji i nepravilniji. fozgen). U slučaju prekida izloženosti tegobe brzo nestaj. gubitak apetita. kardiovaskuarni. dolazi do sukoba sa saradnicima a naročito sa predpostavljenima. godine. Živino drhtanje (tremor) javlja se prvo na očnim kapcima. Pored nespecifičnih simptoma kao što su slabost. individualnih karakteristika otrovanog (pol. odnosno tamna boja usled akumulacije živinog sulfida da senima. nesanica. depresija. drhtanje. Zbog drhtanja mišića jezika. neraspoloženje. hematološki ili poremećaji organa za varenje. Stepen izraženosti i težina ovih simptoma zavise od: koncentracije.

osloboditi sve disajne puteve i ako je potrebno dati veštačko disanje. Pri isparavanju tečni hlor daje s vodenom parom belu maglu stvarajući hlorovodoničnu i hipohlornu kiselinu. osećaj gušenja. Hronični oblik trovanja posledica je dugotrajne ekspozicije niskim koncentracijama hlora. opštu slabost. Hlor je snažno oksidativno sredstvo naposredno reaguje sa mnogim metalima i sa svim nemetalima sem ugljenikom. Klinička slika: kliničke manifestacije trovanja zavise od intenziteta i trajanja ekspozicije. Udisanjem visokih koncentracija hlora izaziva kratkotrajnozaustavljanje disnja.Hlor je veoma reaktivan žuto-zeleni gas neprijatnog mirisa koji guši i nadražuje. hronični bronhitis.5 puta je teži od vazduha. nosu i ždrelu. muku. pri čemu može da se javi gadjenje. posle nekoliko sekundi sledi učestalo. paralizu disanja i refleksno zaustavljanje srca. bol u grudima. povišeno i neregularno disanje i cijanoza (plavetnilo). toksikartija sa znacima šoka). Pri udisanju niskih koncentracija (najčešće u industriji) nastaje crvenilo oka i grla. Vrlo visoke koncentracije hlora izazivaju refleksni grč bronhija. Zajedno gasoviti hlor. lekove za pojačan rad srca. povraćanje. pa čak i pri postojanju sumnje da je došlo do udisanja hlora. Oko 2. Umereno povišena koncentracija hlora izaziva pečenje u očima. Neophodno je zatrovanog isključiti iz daljeg kontakta sa hlorom. diskretni kašalj. utopliti i obezbediti mu apsolutno mirovanje (vrlo oprezno postupati pri pregledu i transport do bolnice izvršiti u ležećem položaju). prethodnog stanja disajnih puteva kao i eventualnih bolesti srca. nastaje delovanjem ultra ljubičastih zraka na aerosoli hlora iznad površine okeana. gubitak svesti i prestanak rada srca. Izvori izloženosti: u prirodi se nalazi slobodan u manjim količinama. ždrela. Glavni izvor u industriji jeste proizvodnja hlora putem elektrolize kuhinjske soli i putem oksidacije hlorovodonika. koje svojim delovanjem izazivaju poremećaje disajnih puteva. antibiotike i druge lekove. U početku lečenja davati bronhodiletatore. Ponekad i . Stanje se postepeno smiruje i nastaje faza mirovanja da bi se nakon 6 do 24h iznenada ili na manji fizilki napor razvio akutni oblik trovanja (kašalj. laringitis. sa vodonikom stvara zapaljivu i eksplozivnu smešu a sa ugljenom kiselinom stvara fozgen. cijanoza. Lečenje zatrovanih: lečenje treba započeti već pri pojavi minimalnih znakova trovanja. Toksikokinetika i toksikodinamika: hlor prodire u organizam preko organa za disanje. Nastaju znaci iritacije i zapaljenja sluzokože nosa. svući ga. Na alveolnim ćelijama dolazi do oštećenja ćelija (membrana) alveola i do oslobadjanja histemina kao i do povećanja propustljivosti krvne plazme ili krvi u plućima i dolazi do krvnog ispljuvka. Ispoljava se kateralnim promenama gornjih disajnih puteva. U slučaju popuštanja rada srca obavezno davati kardiotonike sa brzim dejstvom. Na periferiji nervnih završetaka dolazi do usporavanja krvotoka. hlorovodonik i hipohlorasta kiselina i slobodni kiseonički radikal utiču na reakcije sa sulfihidrilnim grupama i proteinima. Upotrebljava se za sterilizaciju vode za piće. bol u trbuhu i cijanozu. azotom i kiseonikom. u industriji hartije i tekstila. osećaj pritiska u grudima. pri ekstrakciji metala iz rude i u farmaceutskoj industriji. Hipohlorasta kiselina se pritom razlaže na hlorovodonik i kiseonički slobodni radikal O2. traheja i kože. Pod pritiskom lako prelazi u tamnu žuto-zelenu tečnost. Davati kiseonik i to započeti što pre. Pri udisaju vrlo visokih koncentracija hlora nastaje trenutna smrt usled refleksne inhibicije disajnog centra. U malim količinama ga ima u vulkanskim gasovima. gde u kontaktu sa tkivom i vlagom disajnih puteva nastaju hlorovodonična i hipohlorasta kiselina. jakog straha. Sa gašenim krečom obrazuje hlorni kreč. S obzirom na dobru rastvorljivost hlora u vodi iritativni efekti ispoljavaju se na koži. jako iskašljavanje. dezinfekciju zagadjenih voda. povraćanja ili proliv. Može da se javi opšta slabost i poremećaj organa za varenje. očima i duž celog respiratornog sistema.

U slučajevima sa trajnim oštećenjem respiratornog sistema i izraženim znacima hroničnog trovanja trajno isključiti radnika iz kontakta sa materijama koje nadražuju disajne organe. djubriva. Stanje sive cijanoze karakteriše siva boja lica. Toksičnost benzina zavisi od njihove isparljivosti.. Nastaju pri isparavanju azotne kiseline ili njenim delovanjem na metale ili organske materije. očuvanju i preradi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Obično više stradaju žene. Pesticidi Da bi proizveo hranu čovek ulaže velike napore ne samo u oblasti poljoprivrede već i u niz drugih grana čiji se proizvodi koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. pojava malaksalosti i mišićne slabosti. kašalj i glavobolja. U organizam prodire preko respiratornog sistema i izaziva njegovo oštećenje. Akutno trovanje može da nastane pri vrlo velikim koncentracijama benzinskih para u radnoj atmosferi. od kojih ogromna količina koje kao . Sa vazduhom gradi eksplozivne smese. Odrasle osobe mogu da udahnu od 20 do 50 g para benzina bez prouzrokovanja teških trovanja. privremena nesposobnost traje 3-7 dana i radnik se obično vraća na raniji posao.pored sve brzine terapije prognoza je loša. koma. Javljaju se u proizvodnji veštačke svile. lepljivi znoj. pri dobijanju azotne kiseline. Značajan udeo u ovome ima i hemijska industrija sa nekoliko miliona j-nja. Azotni oksidi Predstavljaju smesu različitih gasova. Benzin izaziva tipično narkotične pojave. Posle izvesnog vremena javlja se plućni edem (voda u plućima). Na zubima se nalaze zelene naslage. javlja se oštećenje srčanog mišića i želudačnocrevnog aparata. zahteva se povremeno udaljavanje sa poslova gde postoji mogućnost kontakta sa hlorom i drugim toksičnim gasovima. Ako se javi sekundarna infekcija nastaje bronhijalna pneumanija. Benzin Benzin je bezbojna tečnost. dolazi do pojave anemije. Kod akutnog trovanja javlja se nadražaj sluzokože očiju i nosa. Simptomi su bol u grudima. Ove pojave se stišaju a mogu proći i nezapaženo. Razlikuju se siva i plava cijanoza. pri izradi eksploziva.. Simptomi su: osećaj straha. Stanje plave cijanoze karakteriše razdraženost i snižen sadržaj O2 u krvi. Akutni period je od 3 do 36h. može doći do preumonije. nedostatak vazduha i cijanoze.6 do 1% gde služi kao antidetonatorsko sredstvo. Ocenjivanje radne sposobnosti: u slučajevima lakih akutnih trovanja. Prvi simptomi hroničnog trovanja su: nerva nauravnoteženost. vrlo često mokraća je krvava. Simptomi hroničnog trovanja su: kašalj. Lečenje hroničnih trovanja zavisi od slučaja do slučaja. pospanost ili nesvestica. kašalj. nagli pad srčanog rada i kolaps. karakterističnog mirisa. bolovi u grudima. Etilizirani benzin: to su benzini kojima se dodaje tetraetilolovo radi povećanja oktanske vrednosti i to u koncentraciji od 0. Kod srednje teških i teških trovanja posle lečenja koje traje oko 2 meseca. aromatična.

Smatra se da se uz upotrebu pesticida sačuva oko 70% rada od štetočina. biljkama i namirnicama. štetočine i korov. defolijanti ili desikonti.fumiganti: gasovi koji se koriste za sterilizaciju . uništavanje. materije koje se prskaju tim sredstvima radi poboljšavanja njihovog dejstva. bez masovne primene hemikalija.herbicidi (40%): za uništavanje korova . U zadnje vreme su potpuno ili delimično eleminisana oboljenja koja prenose razni insekti. Kod nas su prometi primena pesticida regulisani zakonom o zaštiti bilja. Aktivne supstance koje ulaze u sastav pesticida veoma se razlikuju pa postoji više podela pesticida. pesticidi su definisani kao supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju. a omasovljenjem njihove upotrebe nastaje ozbiljna opasnost za životnu sredinu. gljiva. Oni se najčešće dele prema nameni. toksičnosti i mehanizmu delovanja.desikanti: za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka . Medjutim. a koje je služba za zaštitu životne sredine (EPA) proglasila pesticidima. Podela pesticida: 1. I pored izražene opasnosti. nameće se potreba proučavanja njihovog štetnog dejstva. Medjutim njihova masovna primena u poljoprivredi. Najznačajnije mesto zauzimaju hemijska j-nja koja se koriste u poljoprivredi a označavaju se kao sredstva za zaštitu bilja – pesticidi. Pesticidi su grupa veoma raznorodnih j-nja koja se koriste za uništavanje štetočina. floru i faunu. vodom ili lancem ishrane preneti na manja ili veća rastojanja.sporedni ili finalni proizvodi ili otpadne materije dospevaju u životnu sredinu kao zagadjivači. Takodje prema ovom zakonu pesticidi su i supstance ili smeše supstanci koje se koriste kao regulatori rasta biljaka.akoricidi: za uništavanje grinja . šumarstvu. kao i rasprostranjenosti u zemljištu. pema kome se pod sredstvima zaštite bilja podrazumevaju hemijska i biološka sredstva kojima se uspešno sprečava pojava ili suzbijaju biljne bolesti. Spašeni su milioni života i poboljšano zdravstveno stanje ogromnog broja ljudi. mešavine sredstava za zaštitu bilja sa veštačkim djubrivima i materije koje se koriste za regulisanje. Savremeni pesticidi pružaju neprocenjivu korist čoveku.lamicidi – monoscidi: za uništavanje puževa . ne samo za štetne već i za korisne organizma – čoveka. izuzev mikroorganizama koji žive na ili u čoveku ili životinjama.insekticidi (30%): za uništavanje insekata .rodenticidi: za suzbijanje glodara . fungicidima i rodenticidima. koristi od upotrebe pesticida su velike. oboljenja i korova. ne može da se zamisli razvoj medjunarodne zajednice. Zagadjenje životne sredine predstavlja ograničavajući faktor razvoja i proizvodnje i ugrožava zdravlje ljudi.regulatori rasta biljaka . Prema podacima EPA u USA je registrovano oko 1500 različitih aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji nekoliko hiljada vrsti pesticida. dovodi do potencijalne opasnosti od toksičnog delovanja. vodi i vazduhu.namatocidi: za suzbijanje nematoda .arboricidi: za uništavanje drvenastih biljaka . dok 30% propadne. Polazeći od činjenice da su pesticidi toksični. Prema definiciji američkog državnog zakona o insekticidima.repelenti: nisu za uništavanje već za odbijanje životinja .fungicidi (20%): za uništavanje gljivica i mikroorganizama . prema nameni: . komunalnoj higijeni. suzbijanje ili smanjenje kolčine štetočina(insekata) glodara. hemijskom sastavu.defolijanti: za izazivanje prevremenog opadanja lišća . Dospevanjem u životnu sredinu pesticidi se mogu vazduhom. komarci ili muve.

pri boravku u prostorijama u kojima je vršena dezinfekcija i sl. Organska jedinjenja su lipofilna i imaju tendenciju akumulacije. Osim u poljoprivredi pesticidi se koriste i u drugim oblastima. J-nja iz grupe fenooksirćetne kiseline i dinitrofenoli povećavaju fosforilaciju usled čega raste produkcija toplote i nastaje hipertermija. Takodje blokiraju receptore za gama – oksibuternu kiselinu i na taj način njeno inhibitorno delovanje. Toksikodinamika: pesticidi iz grupe organo fosfornih preparata i karbonata inhibiraju acetil holiesterozu što izaziva nakupljanje acetil holina u nervnim završetcima i poremećaje u prenosu nervnih impulsa u nervnom sistemu.2. smanjujući njenu sposobnost za vezivanje joda. skladištenju i sl. prema toksičnosti – prema Euro-Američkom zakonu: . Do ekspozicije dolazi i pri transportu. Za pesticide iz grupe antikoagulantnih radenticida(varfarin. Najveće količine pesticida primenjuju se u poljoprivredi i u ovoj delatnosti je najveći broj radnika izložen. prema hemijskom sastavu: neorganska i metaloorganska j-nja: bakar-sulfat. naročito treba istaći ekspoziciju radnika koji rae na dezinfeksiji i deratizaciji. pesticidi se unose preko respiratornog sistema i preko kože. što doprinosi ispoljavanju njihovih štetnih dejstava. Apsorpcija preko kože nije tako brza i po apsorpciji tokom prvog prolaza neke materije podležu biotransformaciji jetri. Primena pesticida predstavlja veoma važan izvor izloženosti. . Putem krvi. Patogeneza oštećenja izazvana dipiridilima povezuje se sa povećanjem slobodnih radikala i oštećenjem bioloških membrana. Karbonati se relativno brzo transformišu (3-4 sata) i eliminišu urinom u vidu alkohola i derivata fenola. što remeti reduktom. Respiratornim putem unose se veće količine pesticida i posle asorpcije dospevaju u jetrinu barijeru. hlordan homologe derivate benzena: ksilen. Pored osoba koje su profesionalno izložene pesticidima.II: umereno opasni . nitrofenol organofosfate: melation. strihin halogeni derivati ugljovodonika (CmHn): DDT. dikvat ostala j-nja: kumarin. njima je izloženo i stanovništvo pri upotrebi tretiranih proizvoda. Toksikokinetika: u organizam profesionalno izloženih radnika. sistemin karbamate:cineb. Radnici su izloženi pesticidima prilikom pripreme za aplikaciju. T4 i TSH. Ditiokarbomiti remete funkcije štitne žlezde.VII. pesticidi dospevaju u jetrinu barijeru a odatle u ostale organe. kumahlor) poznato je da zbog inhibicije vitamina k. arsen III-oksid alkaloidi: nikotin.reduktom inhibiraju sintezu II.I A : ekstremno opasni . aziprotin dipiridile: parakvat. varfarin 3.Piretini i piretroidi remete funkcije neuronskih membrana. karbaril triazine: atrazin.III: malo opasni Trovanje pesticidima (izvor ekspozicije): do ekspozicije pesticidima dolazi već u procesu njihove sinteze zatim pri formulaciji pesticida kada se aktivnoj materiji dodaju aditivi u procesu pakovanja i pri drugim poslovima sa pesticidima. Lipofilna argonofosforna j-nja imaju afinitet da za deponiju u masnom tkivu i centralnom nervnom sistemu ali ne pokazuju tendensciju i izrazitu koncentraciju. punjenja rezervoara i prilikom samog nanošenja. poremećaji hormona T3. Pesticidi na bazi neorganskih i organskih jedinjenja spadaju u grupu pesticida sa veoma izraženom akumulacijom u organizmu. hlorofos.IB: visoko opasni .IX i X faktora koagulacije.

tahikardije. Dijagnostika (manifestovanje) trovanja bazira se na odredjivanju aktivnosti AchE.Klinička slika: u slučaju akutnog trovanja. Virusna infekcija narušava mehaničke i imunološke odbrambene mehanizme i time u bronhijama stvara povoljne uslove za naseljavanje i razmnožavanje bakterija iz gornjih respiratornih sistema i usta. Dim cigarete izaziva bronhospazu. Ukoliko dodje do pojave trajnih posledica. Kod radnika izloženih dugotrajnom dejstvu organofosfornih pesticida može se ispoljiti hronično trovanje koje se odlikuje izraženim umorom. nesanicom.teški oblici trovanja. Javlja se pretežno u socijalnim strukturama koje su izložene teškim fizičkim poslovima (radnici i zemljoradnici) zbog čega je i nazvana ’’narodna bolest’’. grčenja glatkih mišića i paralize. U drugom stadijumu dolazi do porasta arterijskog pritiska. aritmija. povraćanje i paralize vitalnih centara.. . gasovi (sumpordioksid. grčevi. Klinička slika: da bi se donela dijagnoza za profesionalnu bolest hroničnog opstruktivnog bronhitisa trebaju biti ispunjeni sledeći uslovi: da je oboleli radio na . U početku se javlja glavobolja. slabost. simptomi zavise od puta prodiranja i inteziteta. malaksalost. guenjem i često sviranjem u grudima. Usled toksičnih efekata na periferni nervni sistem javlja se trnjenje. magnezijum. inhibira aktivnost antiproteaza i tako povećava varenje plućnog tkiva. povraćanje.’’infektivni’’. ako je od 80 do 90% . Oštećenje je udruženo sa kašljem. pojačano znojenje. Infekcija (virusna ili bakterijska)je ponekad važan faktor za početak hroničnog bronhitisa ili za pogoršavanje već uspostavljenog stanja. U slučaju razvoja hroničnog trovanja zabranjuje se dalji rad sa pesticidima. mukoidni – ’’pušački’’. iznenadnim promenama raspoloženja. hrom i njihova j-nja). razdražljivošću. Zatrovanog pesticidima treba što pre odvesti u bolnicu i započeti lečenje dati mu inekciju atropina na svakih 20minuta. kao i sa drugim opasnim materijama Profesionalne bolesti organa za disanje Hronični opstruktivni bronhitis Razlikuju se tri vrste hroničnog bronhitisa: . . Mogu da se jave oštećenja jetre i bubrega kao i alergijske reakcije na koži. Ocena radne sposobnosti: radna sposobnost zatrovanog zavisi od aktivnosti AchE. Ukoliko je njena aktivnost smanjena na 50% može se očekivati blaža forma trovanja. dolazi do pojačanog lučenja sluzi – hipertenzija iz nosa i očiju. Najčešće se javlja u petoj i šestoj deceniji života. Bolest se postepeno razvija i dugo traje. Hronični bronhitis je jedan od najčešćih uzroka prerane invalidnosti na radu i jedan od čestih uzroka umiranja.običan. Ukoliko njih nema radnik je sposoban za posao. U toku progresije trovanja dolazi do halucinacija. amonijak. azotnioksidi. Uzroci nastajanja: inhaliranje duvanskog i aerozagadjenja radne i životne sredine najčešće su uzroci hroničnog bronhitisa. vrtoglavica. hlor. bezvoljnošću.opstruktivni – ’’hronični’’: odlikuje se hroničnim oštećenjem disajnih puteva. lošim snovima. iskašljavanjem. predlaže se prekid ekspozicijepesticidima-promena radnog mesta. bolovi i grčevi u listovima i poremećaji senzibiliteta-osećaja. smetnje pri disanju. depresija i ispoljavanja poremećaja svesti. Radna sposobnost posle akutnog trovanja zavisi od posledica. Od profesionalnih faktora najznačajniji su: prašina. fozgen i formaldehidi) i pare metala (berilijum. kašalj i hipersekciju u bronhijama.mukopurulentni.

produkti kože. Osnovni tretman je prekid akspozicije tj. antimonoza. Termin prašina podrazumeva aerosol čvrstih neživih čestica. Materije male molekulske mase (metali. Šteni efekti prašine na pluća eksponovanih radnika primećeni su dosta rano. da postoji dokaz da je obolela osoba oduvek bila nepušač. Arheološki nalazi Rufera na dva praistorijska leša na egipatskim mumijama ukazuju da je silikoza pluća najstarija profesionalna bolest. Pneumokonioze izazvane neorganskom prašinom jesu: silikoza. da je poremećaj plućne ventilacije teškog stepena FEV1 ‹ Vc 50%. silikoantimoza. Oboljenja izazvana organskom prašinom su: profesionalna bronhijalna astma. Osnovni prigovor ovakvoj klasifikaciji jeste to što se organska prašina i neke prašine neorganskog porekla reakumuliraju u plućima pa ne ispunjavaju uslove iz predložene definicije pneumokonioze. Klinička slika: simptomi profesionalne astme isti su kao i kod neprofesionalne astme. Po prestanku ekspozicije simptomi najčešće definitivno nestaju. Dijagnoza i lečenje: dijagnoza profesionalne astme potvrdjuje se verifikacijom astmatičnih napdaa na radnom mestu. Profesionalna astma Ovo je bolest koju izazivaju materije iz radne i životne sredine i dovode do astomatičnih napada. Koagenske pneumokonioze odlikuju se stvaranjem kolagenskih vlakana u plućima. pneumokonioza rudara na površinskim kopovima i druge prašine. tako što se vezuju za proteinski nosač i izazivaju osetljivost i proizvodnju specifičnih antitela. berilioza. kalofonijum. farmerska pluća. Klasifikacija pneumokonioza: prema vrsti uzročnika pneumokonioze se mogu podeliti u dve grupe: pneumokonioze izazvane neorganskom prašinom i pneumokonioze izazvane organskom prašinom. Pri mešvitoj astmi napadi mogu biti ranog i kasnog tipa i obično se javljaju nakon dugogodišnje izloženosti radnika u prostoru u ome se javljaju ove materije. Osim toga organske prašine (pamuk. aluminoza.radnim mestima na kojima je dolazio u kontakt sa iritirajućom prašinom najmanje 10 godina. Najčešći uzročnici su: krzno. usvojena je definicija pneumokonioze koja glasi: akumulacija prašine u plućima i reakcija tkiva na njeno prisustvo. tuberkulaoza. destrukcija alveolarne strukture i trajni . da je spirometrijski nalaz pri zaposlenju bio normalan. Prema izazvanim poremećajima pneumokonioze se mogu podeliti na: kolagenske i nekolagenske. koalinoza. konoplja i sl. Rezultati kožnih proba na materijale s radnog mesta imaju veći značaj u slučaju alergijske profesionalne astme nego u slučaju drugih astmi. da postoji dokaz o oštećenima plućne funkcije tokom rada. bilo u toku radne smene. monitoringom izdahnutog vazduha u prvoj sekundi. Može biti alergijskog i naslednog (idiopatskog) porekla. kožnim testovima. Pneumokonioze Profesionalna oboljenja pluća nastala udisanjem prašine. Na četvrtoj konferenciji o pneumokoniozi u Bukureštu.) mnogo su brojnije i dovode do alergijskie astme. beritoza. proteini biljnog porekla i različiti enzimi.)ne dovode do promene u plućima koje bi se mogle označiti kao pneumokotične pa je nastala oboljenja bolje nazvati pneukopatije. lekovi. azbestoza. sideroza. bisinoza. Materije velike molekulske mase (preko 1000 daltona) i male molekulske mase (ispod 1000 daltona) prouzrokuju astmatične napade. Lečenje: u najvećem broju slučajeva astmatični napadi prestaju ubrzo nakon prekida izloženosti i više se ne pojavljuju osim kod atopičara. bilo nekoliko sati pre završetka rada. prašina drveta i td. lan. izloženosti radnika.

Od silikoze mogu oboleti sve osobe koje na bilo koji način udišu prašinu kvarca. Silikoza pluća je oboljenje pluća uzrokovana inhibicijom i akumulacijom prašine slobodnog kvarca (SiO2). Bolest je progresivnog toka. Javlja se opstruktivni bronhitis.ponovo prodiranjeudisanje čestica Si. U visokorazvijenim zemljama silikoza se danas retko javlja. Nekolagenska pneumokonioza je benigno oboljenje. u staklarskoj industriji. baritoza i sideroza. na drobilicama kamena. nastale rastvaranjem SiO2. U SCG se poslednjih decenija beleži stalno tendencija opadanja oboljenja pneumokonioze. 3. U prvom redu to su radnici u rudnicima metala sa podzemnom eksloatacijom. dok ostale kao što su: neurološka.godine u četiri rudnika metala u Srbiji. 7. stimulacija proizvodnje kolagena. Kasnije se javlja i bačvasti grudni koš sa deformacijom i samih rebara. infarkt pluća. najčešće je hronično povećana plućna masa ili dekompenzacija desnog plućnog krila.9%. Nastanak silikoze pluća najverovatnije se odvija po sledećim fazama: 1. U studiji radjenoj ’89. Klinička slika: u početnom stadijumu javlja se napor pri samom disanju pri srednjeteškom radu.oslobadjanje sadržaja belih krvnih zrnaca. U kasnijim stadijumima bolesti javlja se hronično plućno srce sa cijanozom. mehanička. u kamenolomima. fabocitoza-bela krvna zrnca pokušavaju da unište te čestice – neutralisanje čestica pomoću belih krvnih zrnaca. dolazi do stvaranja rektikulinskih vlakana pa je reakcija plućnog tkiva na pocvršini reverzibilna. Merenjem Si u krvi zdravih osoba nadjena je koncentracija od 4. gustine. 2. Pri disanju se javlja šum koji je kasnije sve intenzivniji. Uzrok smrti danas. Patogeneza-nastanak: iako se silikoza pluća proučava više od 100 godina. raspadanje belih krvnih zrnaca. Čiste kolagenske pneumokonioze su silikoza i azbestoza a čiste nekolagenske su: stonioza. Javlja se obično ako je koncentracija kvarca u unešenoj prašini bar 2% a izloženost 20 i više godina. tuberkuloza. nastavak pneumokonioze kod nas i u svetu izrazito je smanjen. u proizvodnji plastičnih masa. a u krvi silikotičara 10 do 19%. keramičarima.grupisanje kolagena. Znatan profesionalni rizik postoji za radnika pri obradi granita. Pored ovih podela postoje i mešane pneumokonioze koje istovremeno imaju odlike i kolagenske i nekolagenske pneumokonioze usled ekspozicije mešane prašine.ožiljci na plućima. još uvek nije rešeno pitanje njenog nastanka. infektološka. dok u poodmaklom stanju teško disanje se javlja i pri mirovanju. pluća: kategorija 1 – malo i retko . skupljanje. pripadaju istoriji. značajno je samo nekoliko. Od mnoštva predloženih teorija. 5. postoje tri aktegorije zasenčenja. razvija se. livnicama. 8. inhalacija. u rudnicima kamenog uglja i td. boja zavisi od vrste prašine koja je deponovana.29% kod onih sa 20 i više godina. nadjena je pojava silikoze pluća od 0. Po hemijskoj teoriji pojava silikoze objašnjava se delovanjem Si kiseline. u tunelima. Ova oboljenja najčešće imaju hroničan i progresivan tok i u poodmaklin stadijumima progresija bolesti se nastavlja i nakon prestanka izloženosti prašine. 4. enfizem luća. i može dovesti do invalidnosti i smrti.58% kod radnika sa ekspozicijom do 19 godina i 6. prodiranje i taloženje slobodnih čestica Si u plućima. šamotnih opeka i na drugim radnim mestima. Patološka anatomija: pluća su najčešće dosta obojena. boljoj ZNR. Nastanak i uzročnici nastanka: zahvaljujući novim tehnologijama u rudarstvu. Prema medjunarodnom rendgenskom snimku pluća. U početku bolesti bolovi su redji dok se kasnije javljaju sve češže.

U početnom stadijumu na rendgenskom snimku pluća. kao i koplikacije na plućima. a takodje i prolazom kroz kožu pri radu sa rastvorom nikotina. Simptomi trovanja nastaju brzo. prethodno nadražajno a potom dolazi do paralitičkog dejstva. neprijatnog mirisa i užeglog ukusa. Simptomi trovanja su pojava bronhitisa i astme. bolovima u oblasti grudnog koša. glavobolja. Tu spadaju: biosinoza. Nikotin Je maslinasta tečnost. označavaju se identifikacionom oznakom. ponekad su okrugla. Nikotin se susreće u proizvodnji duvana i duvanskih preradjevina. alkoholu i etru.zasenčenje pluća. Nikotin je nervni otrov. kašljem. Biosinoza: nastaje kao profesionalno oboljenje pluća koje nastaje usled štetnog dejstva prašine pamuka. Dobro se rastvara u vodi. To je oboljenje disajnih organa koje se razlikuje od biosinoze mada u simptomima postoje izvesne sličnosti. opšta slbost. spremanju i korišćenju budjavog sena i žita. radi lakšeg prepoznavanja i unifikacije. opšta slabost. kašalj tkača i Neal-ova bolest. povećana temperatura preko 39 stepeni C. Neal-ova bolest: se javlja kod radnika koji rade sa pamukom lošeg kvaliteta. osećajem grebanja u grlu. Najviše oboljevaju radnici koji pripremaju i prečišćavaju pamuk za predenje i tkanje. čak i posle prestanka izloženosti. kategorija 3 – postoje mnogobrojna mala zasenčenja koja su gusto posejana. Lečenje: pokretljivost plućnih krila je vrlo otežano. Velika zasenčenja se javljaju na gornjim i srednjim režnjevima plućanih krila. pluća se lepo vide.. poremećajima u varenju sa slabljenjem apetita. Kašalj tkača javlja se isključivo kod radnika koji rade sa plesnjavom i budjavom predjom. kategorija 2 – zasenčenja su gusto postavljena. Uzročnici ovog oboljenja su razne vrste gljivica. ovalna ili polumesečasta. progresivna i masovna zasenčenja. povećanom temperaturom do 39 stepni C. gadjenje itd. Na vazduhu oksidiše u braon boju. Ovakvo stanje traje 3 do 5 dana. vide se deformisana pluća sa retko prosejanim okruglim senkama Promene su simetrično rasporedjene na oba plućna krila. U lakšim . Toksičan efekat može se javiti pri udisanju duvanske prašine i slobodnog nikotina. Mala zasenčanja pluća ne skraćuju značajnije životni vek. Pneumikoze prouzrokovane prašinom pamuka Vrlo su česta oboljenja nastala usled štetnog dejstva pamučne prašine u industrijskim uslovima. već 6 do 9h od početka rada. pri fermentaciji duvana. već posle prvog dana javlja se nadražaj na kašalj. a najpre dejstvuje na nervni sistem. Rendgenske promene na plućima pri silikozi. Prema važećoj klasifikaciji iz 1980.. „. glavobolja. godine sva zasenčenja koja potiču od silikatičnih čvorova dele se na velika i mala. pluća se uopšte ne vide. Silikoza pluća je ireverzibilna i nikakvi lekovi ne mogu smanjiti jednom već nastalu bolest. znojenjem. Prognoza silikoze pluća je u osnovi nepovoljna. Moguće je lečenje samo od komplikacije bolesti kao što su tuberkuloza. Najpre se javlja jeza. obično za 10 do 15 godina skraćuju životni vek. Simptomi trovanja se ispoljavaju opštom slabošću. Koja se javlja 2 do 3 meseca :dug uporan suv kašalj. Simptomi trovanja se manifestuju u tri faze: 1. ali se pluća ipak jasno vide. Farmerska pluća: oboljenje koje se pojavljuje kod poljoprivrednih radnika za vreme kišovitih leta pri žetvi. u krajnjem stadijumu je minimalno.

u hloroformu. slabost. poremećaj funkcije želudca. vibracije i sve vrste zračenja). Biloške zagadjivače proučavaju biologija.. u delu atmosfere do 10 km-troposfera i živi u celoj hidrosferi. Ima dejstvo na centralni nervni sistem. nesanica. Akutna trovanja u industrijskim uslovima do sada su slabo poznata. bronhitis.slučajevima akutnog trovanja simptomi su: glavobolja. Da na zemlji postoje samo prirodni zagadjivači ne bi bilo potrebno ni da se životna sredina štiti jer se njih životna sredina oslobadja prečišćavanjem. a to su: industrija. U težim slučajevima pored navedenih simptoma dolazi do besvesnog stanja. konjuktivitis i mogućnost nastajanja opsanih promena: glavobolja. životinje. Zemlja kao nebesko telo sa atmosferom do 3000 km čini geosferu. Svi veštački zagadjivači čine tehnosferu. Živi svet ili biosistem (čovek. poljoprivreda i individualna ložišta. uzbudjenje. hidrosfera. preradi. saobraćaj. muka i povraćanje. Tehnosfera i biosfera čine ekosferu.1g. Hronično trovanje se javlja kod degustatora i simptomi se manifestuju kao: gubital apetita. vrlo teško se rastvara u alkoholu i etru. kristalan prašak. Tri osnovne sfere su: atmosfera. Hemijske zagadjivače proučavaju hemija i ekotoksikologija. naročito mišića nogu i muskulature ledja. malaksalost. jednjaka. obradi čaja i kafe. Hemijski zagadjivači dospevaju u životnu sredinu preko svojih izvora. toksikologija i njihove naučne discipline. Strihinskog grča. vrtoglavica. nervna poremećenost. Fizičke zagadjivače proučava fizika i njene naučne discipline. Veštačka (antropogena) zagadjivanja stvara čovek svojim boravkom i svojim aktivnostima na zemlji. zatim dolazi do ukočenosti mišića. vrlo brzo umanjenje organizma vitaminom C. Nikotin se uzlučuje preko mokraće 15% posle 10-15h. Živi svet zajedno sa pomenutim delom nežive prirode u kojoj egzistira predstavlja biosferu. Može doći do toksičnih hroničnih intoksikacija pri udisanju prašine. Postoje tri osnovne grupe zagadjenja: fizičko (buka. može doći do gubitka moći dobrog vida. pa može nastupiti smrt. sniženje temperature tela. Kao simptomi trovanja javljaju se ospe po telu. ubrzano disanje. Ravnomerno se rasporedjuje u raznim organima i tkivima. rastvara se u vodi. Tu biosferu zagadjuje tehnosfera. Kod hroničnog trovanja simptomi su: nadražaji sluzokože nosa. gubitak apetita. Vrlo brzo se apsorbuje sa kože i sluzokože. Životnu sredinu zagadjuju prirodna i veštačka zagadjenja. bljke i mikroorganizmi) živi do 18km ispod površine zemlje u delu litosfere. Pod pojmom hemijska zagadjenja životne sredine podrazumeva se jedna čista supstanca (hemijski element ili hemijsko jedinjenje) ili smeša supstanci koja . medicina. Strihin Se dobija iz semena biljaka struhnos. otežano disanje sa hladnim znojem. To je vrlo jak otrov koji brzo izaziva smetnje i smrt već pri dejstvu koncentracija od približno 0. bolovi u oblasti srca. litosfera. naročito na mozak i disajne centre. Životna sredina Cela životna sredina se sastoji iz odredjenih sfera. tako da dolazi do tzv. biološka (mikroorganizmi). hemijsko (neorganske i organske supstance i njihove smeše). Kofein Je beo igličast.

Homosfera ima podslojeve: troposfera od 0 do 12 km. deo u litosferi i celoj hidrosferi. hemijske osobine. Svaka čista supstanca ima svoje osobine. tropski do 5%. Glavni izvori atmosferske vlage su sve površinske vode na zemlji kao i sneg i led. Medjutim. toksične. vodena para. Atmosferski vazduh se sastoji iz tri glavne komponente: suvi vazduh. Makismalna masa vodene pare u jedinici zapremine vazduha koju vazduh može da primi na odredjenoj temperaturi naziva se naksimalna vlaga. aerozagadjenja. supstance sa dobrim osobinama za primenu i upotrebu imaju i štetne osobine. sva prirodna isparenja rezultat su prirodnih . deo u atmosferi. molovna masa.1%. inertnih gasova 1%. Ored ovoga hemijska aerozagadjenja nalaze se i u poluzatvorenom prostoru (kombinacija radne i životne sredine) a njihov izvor (zagadjivači) su radilišta... stratosfera od 12-15.. okeana. u poljoprivredi. u odredjenom vremenu i na odredjenom prostoru u životnoj sredini i predstavlja opsanost za biosostem. u industriji. Štetne supstance dele se u nekoliko grupa. a smo se napoznato menja sa povremenom nadmorske visine. Izbacivanje iz upotrebe štetnih supstanci vrši se samo pod uslovom ako se ne obezbedi njihova bezopasna primena. Hemijska aero zagadjenja mogu da budu u otvorenom prostoru (životnoj sredini) i u zatvorenom prostoru (radnoj sredini). heterosfera od 100 do 700km. ključanja.. Suvi vazduh ima praktično nepromenljiv sastav i predstavlja fiziču smešu gasova: azota 78%. Vazduh koji ima makismalnu vlagu je zasićen vodenom parom. fizičke osobine-tačka topljenja. a u grupe se svrstavaju na osnovu toga koja štetna osobina dominira. zapaljive.štetne osobine. Tako se štetne supstance dele na: eksplozivne. Umereni predeli imaju od 1 do 3% vlage.. Pod hemijskim aerozagadjivačem podrazumeva se jedna supstanca ili smeša supstanci koja se nalazi u odredjenom prostoru i u odredjenom vremenu i koja predstavlja opasnost po živi svet i materijalna dobra. Vlažnost vazduha se izražava kao parcijalni pritisak vodene pare (Pa) ili kao apsolutna vlaga (gr/m kubnom). koje se dele u četiri osnovne grupe: 1. Prirodna su: vodena para. na osnovu vrste štetne osobine koje poseduju. 3. Živi svet egzistira u tri osnovna ekosistema. rastvorljivost. Ako supstanca ima takve štetne osobine koje ugrožavaju egzistenciju i imaju posledice po materijalna dobra.se nalazi u odredjenoj količin. Vazdušniomotač oko Zemlje deli se u tri glavna sloja: homosfera od 0 do 100 km. sve vrste prašina (minerali zemlje. soli nastale isparavanjem mora.. Zagadjenja vazduha po poreklu mogu biti: prirodna i veštačka. reaktivnost. njih treba izbaciti iz upotrebe. prašina). Vrlo su retke štetne supstance sa jednom štetnom osobinom. Vodena para je promenljiv sastavni deo atmosferskog vazduha tako da sadržaj vlažnosti varira od 0 do 5% u zavisnosti od klimatskih i meteroloških uslova. mezosfera od 50 do 100km. a u užem smislu reči to je vazdušni omotač oko Zemlje. Na osnovu prve tri grupe osobine supstance se koriste i nalaze svoju primenu svuda. biljaka. kancerogene.fizičko-hemijske osobineapsolutnost.. korozivne. Ovakav hemijski sastav suvog vazduha je konstantan. 4. Za hemiju životne sredine i ekotoksikologiju najznačajniji sloj je troposfera u kojoj čovek živi i obavlja svoje aktivnosti odnosno i ostali biosistem.. kiseonika 21%. Hemijska zagadjenja atmosferskog vazduha: atmosfera u najširem smislu reči je gasoviti omotač oko nebeskih tela. a polarni ispod 0. ostale štetne supstance.pH. a čist vazduh sa aerozagadjenjem zove se aerovazduh. 2. Suvi vazduh sa vodenom parom zove se čist vazduh. samozapaljive. Od svih štetnih supstanci samo su toksične supstance predmet proučavanja toksikologije. egzosfera od 700 do 1000 km.

organo metalni gasovi (arsenovodonik. Na osnovu prečnika čestice aerosoli se dele na: grubodisperzne (od 1 mikrometar do 50 mikrometra) i finodisperzne (manje od 1 mikrometar). prestavlja jedno od najčešćih aerozagadjenja. fozgen. Gasovi se u atmosferskom vazduhu ponašaju po gasnim zakonima. termoelektrane. Aerosoli: supstanca u obliku čestice. a to su termoelektrane. . Gas se pod normalnim uslovima nalazi iznad kritične temperature. sve poljoprivredne operacije. toksične i inertne gasove. sagorevanje otpadnih materija i sve ostalo. U atmosfersko vazduhu gasovi i pare se ne razlikuju jer se i jedni i drugi ponašaju po zakonima gasnog stanja. Za čestice nepravilnog oblika uzima se prečnik sferne čestice koja se taloži istom brzinom kao i čestica nepravilnog oblika (nesferna četica). Pare se u atmosferskom vazduhu stvaraju pri procesima. . hlor.linijski (mobilni) izvori: transportna sredstva – zagadjuju samo put po kome se kreću i samo uži prostor oko njega. Gasovi: gas je svaka supstanca koja pod normalnim uslovia nije ni tečnost ni čvrsto telo. topionice. . ozon (prirodno varničenje). ugljen dioksid). Prema vremenu trajanja zagadjivanja izvore delimo na dve grupe: izvori trajnog zagadjivanja: visoke peći.pojedinačni (tačkasti) izvori: to je izvor zagadjenja koji sam zagadjuje prostor u kome se nalazi. foslin).. amonijak). cijanovodonik). Priroda i agregatno stanje čestica kao i način njihovog nastajanja odredjuju oblik i velićinu čestica. kao npr: kotlarnice.. izvor zagadjenja ima objekat koji vrši zagadjivanje i zove se zagadjivač. anestetici.. i izvori povremenog zagadjivanja: sva industrijska postrojenja koja rade sezonski (solane. sublimacije. Hemijski aerozagadjivači prema agregatnom stanju dele se u tri osnovne grupe: gasovi. arsen. procesi prirodnih sagorevanja (vulkanska erupcija. šećerane. Za gas je karakteristično da zauzima ceo prostor koji mu je na raspolaganju i da su medjumolekulske sile najslabije. saobraćaj. a to su: pritisak.procesa na zemlji i u atmosferi. svi industrijski procesi (tehnološki). ostali toksični gasovi.Kritična temperatura je temperatura na kojoj se odredjeni gas može dejstvom odredjenog pritiska pretvoriti u tečnost. Inertni gasovi su posredno (indirektno) opasni za čoveka i živi svet jer samim svojim prisustvom smanjuju procenat kiseonika i na taj način štetno deluju. Hemijski zagadjivač u životnoj sredini šalje izvor zagadjenja. Toksični gasovi se rastvaraju u tkivnim tečnostima organizma i dovode do toksičnog efekta (trovanja). zapremina i temperatura. zagušljivci (azot. Toksičnost para zavisi od temperatura isparavanja tečnosti. šumski požari). hemijski zagušljivci (ugljenmonoksid. pare i aerosoli. Prema rasporedu izvore zagadjivanja delimo u nekoliko grupa: .. Veštačka su: sve transformacije energije iz jednog oblika u drugi.površinski izvori: predstavljaju dva. sumpor dioksid. Veličina čestica para se kreće iznad 1 mikrometra. Tečne supstance imaju specifičan oblik odnosno u obliku su oblica ili kapljica a čvrste čestice imaju različite i obično nepravilne oblike. sagorevanja ili kondenzacije čvrstih tela ili tečnosti. manje fabrike i radionice. metan. kao i od površine isparavanja.. Pare: pod parom se podrazumeva gasovita faza neke supstance koja je pod normalnim uslovima tečnost ili čvrsto telo. Štetni gasovi se dele u dve osnovne grupe i to na. fluor. Česticu u širem smislu možemo da definišemo kao bilo koju supstancu ili smešu supstanci u čvrstom ili tečnom stanju male mase i prečnika u intervalu od nekoliko sm do 10 na minus 7 cm. tri ili više manjih izvora koji zagadjuju isti prostor.).. vodonik sulfid. Gas definišu tri fizičke veličine i ako su one poznate gas je odredjen. Toksični gasovi se dele u nekoliko osnovnih grupa: nadražljivci (većina azotnih oksida.

. kondenzacijom i sjedinjavanjem (agregacijom). mlevenjem.).7 do 1. organske ili mešovite prirode. fizičko-hemijskih i hemijskih osobina. Po hemijskom sastavu prašine mogu biti: organske. Toksične prašine predstavljaju supstancu ili smešu supstanci u čvrtom agregatnom stanju čije se čestice rastvarju u tkivnim tečnostima izazivajući na taj način toksičan efekat.Ako su sve čestice relativno velikih veličina. Polidisperzni aerosoli sastoje se iz čestica različitih veličina.7 mikrometra vraća se pri izdisanju u atmosferski vazduh. Prirodno taloženje se bazira na sili zemljine teže (gravitacija) ili agregacija manjih čestica. azbestoza. Čestice prašine su različitog oblika i veličine i obično se nalaze u skupovima. folkoza. Veštačko taloženje čestica u zatvorenim prostorima vrši se različitim metodama i to: na osnovu inercije čestica. a vrme boravka u troposferi kreće se u intervalu od nekoliko godina do nekoliko dana. neorganske. Glavni način uklanjanja čestica iz atmosferskog vazduha ili radne atmosfere vrši se taloženjem. Deo neorganskih prašina se klasifikuju na relativno nerastvorljive (kvarc. Prema stepenu disperzije praine delimo u nekoliko grupa: krupna (5 do 500 mikrometra). prirodnih uslova i ostalih čovekovih aktivnosti. Prema načinu delovanja na organizam. analitičke metode i zaštitne mere protiv štetnog delovanja aerosola zavise u velikoj meri od njihovih fizičkih. Hemijski sastav aerosola u vazduhu radne ili životne sredine zavisi od vrste tehnološkog procesa. Aerosol je disperzni sistem u kome je disperzna faza (čvrsta ili tečna čestica) dispergovana u gasovitoj fazi (atmosferski vazduh). bušenje.mešovite. magle (čestica je u tečnom stanju) i dimovi (čestica je i u čvrstom i u tečnom stanju). prašina čiji je prečnik manji od 0. mlevenje. spaljivanjem. prašine se dele na toksične i netoksične. koloidna (0 do 1 mikrometar). Kondenzoidi nastaju kondenzacijom ili agregacijom. brušenje i sl. Disperzoidi nastaju sitnjenjem čvrste supstance u vrlo sitne čestice ili rasprskavanjem tečnosti. Pod organskom prašinom se podrazumeva samo prašina organskih j-nja a ne i prašina biljnog i životinjskog porekla. ali u zatvorenim prostorijama to se postiže različitim metodama. Toksično delovanje. Organske aerosoli mogu biti kancerogene ili da izazivaju alergije. od 1. Oblik. azbest. Čestice prašine čiji je prečnik veći od 10 mikrometra zadržava nosna sluzokoža. saobraćaja. prisustva energetskih postrojenja. rasprskavanjem. dolamit i dr. električnom energijom (električno taloženje). Prašina je disperzoid koja nastaje usitnjavanjem materije prirodnim ili veštačkim putem. Čestice (čvrste ili tečne) nastaju i dospevaju u atmosferski vazduh različitim tehnološkim operacijama ili procesima.5 do 5 mikrometra talože se u bronhijalama. metan i oksidi) i rastvorljive (krečnjak.5 mikrometra talože se u alveolama. Mnogo male čestice (ispod 1 mikrometra) ponašaju se po Branunovom kretanju i njihovo taloženje je moguće samo ako dodje do sjedinjavanja u veće čestice. broj i hemijski sastav čestica menjaju se kontinuirano po utvrdjenim mehanizmima i na koji se tim prirodnim procesima i uklanjaju iz atmosferskog vazduha. vrlo sitna (1 do 10 mikrometra). Taloženje može biti prirodno ili veštačko. granit. Prašina ne teži formiranju homogene mase. kao što su: silikoza (čestica SiO2). od 5 do 10 mikrometra prolaze nosnu barijeru. sitnjenjem. sitna (10 do 50 mikrometra). odnosno čvrsta čestica se ponaša kao gasovita. Prema načinu nastajanja čestica aerosoli delimo na: disperzoide i kondenzoide. aerosole delimo u tri osnovne grupe: prašine (čestica je u čvrstom stanju). od 0. Čestica može biti supstanca neorganske. toplotnom energijom (toplotno taloženje). Brzina taloženja zavisi od specifične mase i prečnika čestica (odnosno Štoksovom zakonu). poljoprivrednih operacija. Uklanjanje atmosferskih čestica obično se vrši taloženjem. Pod netoksičnim prašinama podrazumevaju se prašine čije čestice mehanički oštećuju disajne organe i tako dovode do plućnih oboljenja. veličina. Prašine: prašina je aerosol sa čvrstom česticom dispergovanom u atmosferskom vazduhu. aerosol je monodisperzan. Prema agregatnom stanju čestice. Veštački nastaje pri različitim operacjama ili procesima kao što su: drobljenje.

pepela. Prema vidljivosti postoje dve vrste: nevidljive – čestice manje od 10 mikrometra. Laki stepen akutnog trovanja karakteriše pojava glavobolje. Sa štenim supstancama gradi rastvore ili sa njima reaguju i tako predstavljaju opasnost za živi svet i materijalna dobra. HCl). Bez obzira na način nastajanja i prirode supstance koja stvara maglu sve tečne čestice magle su sfernog oblika. vrtoglavice. Hronično trovanje razvija se postepeno sa simptomom glavobolje. pri nekim hemijskim reakcijama (nastajanju para NH3. kadmijuma. Procenat pare raste linearno sa potiskom pare supstance koja stvara maglu. katranskih supstanci. disperzoid ili kondenzoid sačinjen od tečnih čestica nastalih rasprskavanjem tečnosti. Toksično dejstvo na organizam: prodire i oslobadja se iz organizma preko organa za disanje u nepromenjenom stanju-obliku. Dim nastaje na nekoliko načina: sagorevanjem organskih materija. sanjivosti i drhtanja. vidljive – čestice preko 10 mikrometra. Magla: je aerosol. industriji uglja itd. izazivajući depresiju centralnog nervnog sistema i gubitak svesti do 7 dana. nesanice i zujanje u ušima. isparljivih i nesagorivih supstanci. Vodena magla nastaje kondenzacijom čestica vodene pare pri mešanju hladnog i toplog vazduha. Nastaju akutna trovanja i mogu biti lakog. umerenog i teškog stepena. Nastaje pri sagorevanju organskih materija koje sadrže ugljenik u nedovoljnom prisustvu vazduha . Dim se sastoji iz: čadji. implsacije u slepoočnicama.CO gas bez boje. Čadj čine čvrste čestice ugljenika natopljene katranom nastale nepotpunim sagorevanjem. Dimovi smanjuju vidljivost jer apsorbuju ultraljubičaste zrake i tako sprečavaju pozitivno dejstvo sunčevih zraka na biljni svet. kondenzacijom metalnih para (olova. mlitavosti. Vodena magla predtavlja samo indirektnu opasnost jer bez prisustva štetnih supstanci nema negativnih posledica. Profesionalno trovanje asferičnim gasovima Ugljen monoksid . Nalazi se u izduvnim gasovima u svim mestima gde dolazi do sagorevanja raznih gasova: livnicama. Veličina čestica magle bez obzira na supstancu koja stvara maglu kreće se od 1 mikrometar do 1 mm. pirogene prirode.Razlika izmedju dima i prašine sa aspekta čvrste čestice je samo u tome što dim ima čestice manjeg prečnika. nešto lakši od vazduha. Kod bolesnika dolazi do osećaja slabosti. Dim: dim je fino raspodeljen aerosol. žive). . Umereni stepen: praćen je gubitkom svesti koje traje do nekoliko časova. toksičnih gasova. sastavljen od čvrstih ili mešavine čvrstih i tečnih čestica.kod nepotpunog sagorevanja. Veličina čestica u dimovima je prečnika manjeg od 5 mikrometra zbog čega se sporo talože. Trovanje trećeg stepena nastaje pod uticajem veće koncentracije CO. U literaturi nije uobičajena klasifikacija magli prema stepenu disperzije (veličina čestica) jer se veličina čestica kontiminirano menja zbog naglog isparenja ili kondenzacije.Ima neposredno toksično dejstvo na organizam. mirisa i ukusa. osećaj težine u glavi. Nema većeg oštećenja centralnog nervnog sistema. gori u vazduhu plavim plamenom. Ovo ima naročiti značaj kod hemijske analize zagadjenja atmosferskog vazduha. kondenzacijom gasovite faze ili agregacijom. Pod pepelom se podrazumevaju čvrste čestice nesagorele neorganske supstance. pre svega na nervni sistem i prouzrokuje štetni efekat koji nastaje usled smanjenja kapaciteta krvi u prenošenju kiseonika Vezuje se za hemoglobin u krvi i pritom stvara karboksihemoglobin a veza je 300 puta jača nego veza kiseonika za hemoglobin.

glavobolja. trenutne smrti. Ocena radne sposobnosti: kod akutnog trovanja lakog stepena prolazi bez naročitih posledica a kod teže je kontradiktoran (zabranjuje se rad sa HCN) Prevencije:hematizacija. gorki badem. Izaziva akutno trovanje. razvitak teže depresije. . gubitak svesti. metalni osećaj. U ovakvim slučajevima može doći do invalidnosti. lupanje srca. Hroničnog trovanja nema. Ugljen dioksid CO2 je bez boje ukusa i mirisa. Kod hroničnog trovanja javljaju se rani znaci glavobolja. Prevencija trovanja: redovno kontrolisanje celog tehnološkog processa u celini. Prodire u organizam preko respiratornih organa za disanje i preko kože. Simptomi: osećaj stezanja u grudima. gubitak svesti. vrtoglavica. Klinička slika: kod akutnog trovanja lakog i umerenog stepena javlja se metalni ukus i osećaj pečenja u ustima i jezuka.Profesionalne radne sposobnosti: kod akutnih trovanja povratak radnika na radno mesto je od 3 dana do 2 meseca. glavobolja i stezanje u grudima. slabost pamćenja. i mogu se zapaziti:inicijalni stadijum. Cijano-vodonik (HCN): je bezbojan gas sa karakterističnim mirisom na užegli zejtin. dolazi do paralize organa za disanje i rada srca. Može da nastane pri sagorevanju organskih materija. Nastaje usled potpunog sagorevanja i javlja se u vinskim podrumima. Obavezno je bolničko lečenje zatrovanog. čips. poremećaj svesti. suvoća u grlu. teže disanje. Ulazi u sastav preparata za dezinfekciju i deratizaciju. mehanizacija tehnološkog procesa.pojačano znojenje. javlja se gubitak refleksa. Kod akutnog trovanja težeg stepena ne protiče brzo. slabost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->